Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


^p. van Ned. 

ftubKtleS^ 


t^insdag 2 juni 1992 


burg 


iJitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


5 


a 


Kattehak 


74e jaargang nr. 129. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Broinfieiser 
bijna onthoofd 

Heerlen - Een IS-jarige 
Heerlenaar is naar gisteren be¬ 
kend werd bijna onthoofd toen 
zaterdagavond in de Heerlen- 
wijk Meezenbroek met zijn 
^fomfiets tegen een stuk prik- 
•^eldraad aanreed. Door het ón- 
êeluk werd het rechteroor van 
jongeman gedeeltelijk van 
^jri hoofd afgerukt. Ook liep de 
heerlenaar ernstige snijwonden 
aan zijn keel. 

draad was op hoofdhoogte 
'Iwars over het bromfietspad ge¬ 
spannen naast bejaardencen- 
Jj^m de Regenboog in Meezen- 
“roek. De prikkeldraad was 
•^vestigd aan een Heras hek- 
"^erk. Door de kracht van de 
®9nrijding schoot de draad los 
''an de spijlen van het hek. De 
spijlen werden daarbij krom ge- 
^okken. Volgens de Heerlense 
Politie was de jongeman moge- 
^k onthoofd als het prikkel- 
^aad niet was losgeschoten. 

*iet slachtoffer moest zich in het 
^okenhuis laten behandelen, 
,^ar kan thuis herstellen. 


t Mavo-scholieren 
klagen leraar aan 
. '"oor ’kattegejank’ 

• ïpRMERVEER - Drieëntwintig 

christelijke mavo 
’ ^^streek-Noord beweren dat ’het 
- ^^^ogejank’ uit de walkman van le- 
' Z^'ifistra ze tijdens het exa- 

t scheikunde, vorige week dins- 

g S. ernstig heeft gestoord. Het 

• 1 )^ zou volgens de leerlingen zó 

I zijn geweest dat het tot op de 
’ rijen van het lokaal te ho- 

i was. De onderwijsinspectie 
’ ïp bewering serieus en stelt 

‘ onderzoek in. 

! i^rnemend directrice S. Rusten- 
betwijfelt echter af of de uitla- 

• leerlingen op waar- 
j > *d berusten. ,,Een collega van 

^^tra heeft gecontroleerd of de 
' achterin te horen was. Èn 

'! ^as niet het geval. Het kan best 
dat leerlingen op deze manier 
1 kat hebben willen uitdelen. De 

• y ^sten houden namelijk niet zo 

klassieke muziek.” 

5 |j^*Velend vindt Rustenburg de 
i L ^stie wel. Als de klachten van de 
j ^^hngen gegrond zijn, kan dat de 
? Oh ® onder meer komen te staan 
e P Oen boete. 
^^nmax. 23» C 


'4 ^ 


mm. 14® C 

Jj^WOLKT 

aangevoerde lucht is warm 
^ar ook vochtig en er is dan 
y^k, vooral in de middag, vrij 
^1 bewolking. Net als in de 
yi^elopen dagen moeten we 
i^^middag en vanavond en- 
buien verwachten. Deze 
.kien kunnen vergezeld gaan 
onweer en windstoten. De 
^*hd is zwak, in en bij buien 
^Ug, uit zuidelijke richtin- 
Het kwik loopt, ondanks 
^ bewolking, op tot 23 gra- 
®h. Vannacht daalt de tempe- 
yktuur naar 14 graden. 

.Oor verdere informatie be- 
|:®ffende het weer in Limburg 
yknt u bellen 06-91122346. 
J^NDAAG: 

^hop; 05.24 onder: 21.51 
^aanop: 06.19 onder: 23.27 


Vrouw wint 
17 miljoen 


Poging tot 
moord op 
prostituee 

HOUTHEM — Met een kapotte 
bierfles en een schaar is gister¬ 
avond rond elf uur een moord¬ 
aanslag gepleegd op een 26-jari- 
ge Duitse prostituée, afkomstig 
uit Heerlen. Dat gebeurde in een 
auto in een stil gebied nabij 
Vroenhof te Houthem. 

De vrouw wist aan de dader te 
ontsnappen en via achtertuinen 


de provinciale weg te bereiken. 
Hevig bloedend en overstuur 
klampte zij bij een huis aan om 
hulp. Uit haar relaas bleek dat zij 
omstreeks half tien nabij het 
CBS in Heerlen was opgepikt 
door een 30- tot 35-jarige man 
met halflang haar in een rode 
sportauto. 

De dader is voortvluchtig. Met 
inzet van twee politiehonden is 
vannacht gezocht naar de plek 
van de moordaanslag en even¬ 
tuele sporen. Het slachtoffer liep 
diverse steekwonden op, maar 
verkeert niet in levensgevaar. Zij 
is opgenomen in het ziekenhuis 
in Maastricht. 


Shownieuws 

PAGINA 7 

Maastricht schort 
aanbestedingen op 

PAGINA 13 

Joegoslaven even 
op vliegveld Beek 

PAGINA 14 


Cruijff kan Michels 
niet vermurwen 

PAGINA 17 

Bollegraf verbaast 
op Roland Garros 

PAGINA 17 

Van Poppel geklopt 
in Dauphiné Libéré 

PAGINA 19 Manon Bollegraf 


Geheimzinnige staatssecretaris Simons kondigt varianten aan 

Oplossing zorg in verschiet 


Van onze parlementaire redactie 


DEN HAAG - Staatssecretaris 
Simons (Volksgezondheid) ziet 
nu weer perspectief voor het 
bereiken van een oplossing in 
het, steeds hoger oplopende, 
conflict met de werknemers in 
de zorgsector. Hij zei dit gister¬ 
avond in de Tweede Kamer tij¬ 
dens een discussie over de 
verplegende beroepen. Volgens 
hem zullen er de komende da¬ 
gen ’andere varianten’ worden 
besproken, die 'beter zijn toe¬ 
gesneden’ op de situatie. 

De bewindsman verklaarde 'optimis¬ 
tischer te zijn dan enkele dagen gele¬ 
den’. Hij zei ook dat de inzet van het 
kabinet steeds gericht is geweest op 
het vinden van oplossingen. De ko¬ 
mende dagen zal volgens Simons 
'een meer zakelyk gesprek’ worden 
gevoerd over ’de maatvoering van de 
benutting van het vermogen van het 
pensioenfonds PGGM’. De Kamerle¬ 
den vonden deze opmerking nogal 
raadselachtig en vroegen nadere de¬ 
tails. 

Van diverse kanten uit de vaste Ka¬ 
mercommissie volksgezondheid was 
het kabinet opgeroepen alles te doen, 
openingen te zoeken, opdat werk¬ 
gevers en werknemers een volwaar¬ 
dige cao zouden kunnen afsluiten. 
Simons zei dat men daarmee 'zeer 
gemotiveerd doende is’. Hij besefte 
dat fel verzet was gerezen tegen de 
kabinetsplannen met de pensioen- 
prerfïie. Maar in plaats daarvan de 
ziektekostenpremies voor de verze¬ 
kerden verhogen, vond hij ’een te 
gemakkelijke benadering’. 

Geheimzinnig 

Simons verzekerde de Kamerleden 
dat het kabinet niet wil dat de pen¬ 
sioenvoorziening van de werkne¬ 
mers risico loopt. „Er zou wel eens 
sneller een oplossing kunnen komen 
dan het nu lijkt”, zei hij, ietwat ge¬ 
heimzinnig. Verder vond hg het niet 
verstandig om in details te treden. 
Wel zei Simons dat de betrokken be¬ 
windslieden zich de afgelopen dagen 
intensief haddden beraden. Eerste 
doel is dé communicatie met partijen 
weer te openen. 

Het kabinet wil daarbij het vertrou¬ 
wen herstellen. Want dat is, zei Si¬ 
mons, ’bij sommigen beschadigd’. 
Oorzaak is dat men meende dat het 
kabinet voor een loonsverhoging 
zonder meer een greep in de pen¬ 
sioenpot wil doen zonder daar wat 
tegenover te stellen. Maar^de werke¬ 
lijkheid is volgens de staatssecretaris 
anders. Het kabinet ziet andere mo¬ 
gelijkheden en wil daarover nu graag 
praten. „Zo snel mogelijk zal dit 
merkbaar worden.” 


Gasprijs 
op 1 juli 
omhoog 

DEN HAAG - Gas wordt met 
ingang van 1 juli duurder. Dit 
in tegenstelling tot mededelin¬ 
gen vanuit de VEGIN dat de 
gasprijs voor gezinnen op 1 juli 
met drie cent per kubieke me- i 
ter (exclusief 18,5 procent btw) ; 
omlaag zou gaan. 

In feite wordt het gas op 1 juli | 
0,25 cent per kubieke meter 
(exclusief btw) duurder. Oor¬ 
zaak is een verhoging van een 
milieubelasting op brandstof¬ 
fen. 

Minister Kok (Financiën) heeft 
dit de Kamer meegedeeld. Op 
jaarbasis is een gezin zeven 
gulden extra voor het gas 
kwijt. 

De VEGIN meldde eerder een 
voordeel van circa 80 gulden 
per jaar. i 

• Twee mannen kijken beteuterd naar hun on¬ 
der water gelopen auto in Sarcelles, een voorstad 
ten noorden van Parijs. De Franse hoofdstad en 
dorpjes in de directe omgeving werden in de 
nacht van zondag op maandag getroffen door 
hevige regens waardoor de elektriciteitsvoorzie¬ 
ning uitviel en het verkeer ernstig ontregeld 
werd. Na weken van droogte en zonneschijn kon 
de grond de grote hoeveelheden water niet absor¬ 
beren. Kelders stroomden over en straten kwa¬ 
men blank te staan. Trein- en metrostations lie¬ 
pen onder water waardoor het forensenverkeer 
nagenoeg stil kwam te liggen. Overstromingen 
en modder maakten vele wegen van en naar Pa- 
rijs onbegaanbaar. Bij ongeveer 25.000 huizen en 
kantoren in de hoofdstad viel de stroom uit. De 
anibassades van de Verenigde Staten, Groot- 
Brittannië en Japan zaten in het donker evenals 
het presidentiële Elysee-paleis. Foto: reuter 


Aanvallen in Bosnië en Kroatië gaan door 

Maatregelen Servië 
tegen sancties VN Nederlandse mariniers gisteren vertrokken 

Gevechten laaien op 
in noorden Cambodja 


PHNOM PENH - In het noordwes¬ 
ten van Cambodja, ten oosten van 
de stad Angkor, is de afgelopen da¬ 
gen fel gevochten tussen regerings¬ 
troepen en eenheden van de Rode 
Khmer. Dit is gisteren uit officiële 
bronnen van de Verenigde Naties 
vernomen. De Nederlandse mari¬ 
niers die deel uit maken van de 
VN-macht verblijven momenteel in 
Thailand, omdat ze het noordweste¬ 
lijk deel van Cambodja niet binnen 
komen. 

De gevechten hadden zaterdag en 
zondag plaats in de regio van 
Phnom Kuren, in de noordwestelij¬ 
ke provincie Siem Reap. Gisteren 
waren geen cijfers beschikbaar over 
slachtoffers. Evenmin was duidelijk 
of de gevechten nog doorgingen. 
Het geweld had plaats twee weken 


voordat de tweede fase van het vre¬ 
desplan van de Verenigde Naties 
moet ingaan die erin voorziet dat de 
strijdende partijen in Cambodja 
worden gedemobiliseerd en ontwa¬ 
pend. 

Een groep van 62 mariniers is gis¬ 
termiddag vanaf Schiphol naar 
Thailand vertrokken om deel te 
gaan uitmaken van de VN-vredes- 
macht voor Cambodja UNTAC. Een 
tweede groep van 90 mariniers ver¬ 
trok gisteravond. De 152 militairen 
gaan naar de Thaise havenstad Sat- 
taship, waar vrydag het Nederland¬ 
se schip wordt verwacht dat mate¬ 
rieel en voorraden aan boord heeft 
voor het Nederlandse detachement 
mariniers. 

De gisteren vertrokken militairen 


zullen zorgen voor het lossen van 
het schip en het beheer van mate¬ 
rieel en voorraden. Aan boord zijn 
onder meer zo’n 150 voertuigen, een 
ambulance en veldhospitaal en 
grondapparatuur voor de lucht¬ 
macht. 

De luchtmachteenheid met de drie 
F-27’s van het 334 squadron is giste¬ 
ren met haar taak begonnen. Een 
aantal Ghanese VN-militairen zijn 
van de luchtmachtbasis Utapao in 
Thailand overgebracht naar de 
Cambodjaanse hoofdstad Phnom 
Penh, aldus een woordvoerder van 
de luchtmacht in Den Haag. 

De taak van de eenheid is het ver¬ 
voeren van personen, eventueel van 
zieken en gewonden, voor UNTAC. 
De Franse luchtmacht draagt zorg 
voor het transport van materieel. 


BELGRADO — Servië heeft giste¬ 
ren de eerste stap gezet om het 
hoofd te kunnen bieden aan de af¬ 
gelopen weekeinde van kracht ge¬ 
worden VN-sancties. Om een 
brandstoftekort te voorkomen, mo¬ 
gen automobilisten niet meer dan 
12 liter tanken. Volgens de Servi¬ 
sche minister voor Energie, Nikola 
Sainovic, kan de eigen olieproduk- 
tie de behoefte dekken. Westerse 
diplomaten houden het erop dat 
Servië door recente grotere impor¬ 
ten een olievoorraad voor ongeveer 
twee maanden heeft. 

De internationale druk op Servië 
kon niet voorkomen dat de Kroati¬ 
sche havenstad Dubrovnik voor de 
vierde achtereenvolgende dag met 
artilleriegranaten werd bestookt. 
De Servische luchtmacht bombar¬ 
deerde in het noorden van Bosnië 
de steden Tuzla en Lukovac. In bei¬ 
de staan petrochemische com¬ 
plexen. Ook op de Bosnische hoofd¬ 
stad Sar^evo werden gisteravond 
vanaf de omliggende heuvels mor¬ 
tiergranaten afgeschoten. Het bom¬ 
bardement begon rond 15.00 uur 
In Sar^evo had gisteravond om 
18.00 uur een door VN-bemiddeling 
tot stand gekomen staakt-het-vuren 
moeten ingaan. Radio Sar^evo 
meldde dat vanuit de federale Maar¬ 
schalk Titokazerne werd geschoten 
op omliggende huizen. 

Inmiddels zijn twee schendingen 
van de sancties bekend. Een toestel 
van de Joegoslavische luchtvaart¬ 
maatschappij JAT heeft gisteren 
een reguliere vlucht op Athene uit¬ 
gevoerd. Ook in Moskou landde een 
JAT-toestel. Volgens een zegsman 
van het Atheense vliegveld was van 
de Griekse regering nog geen op¬ 
dracht ontvangen om Joegoslavi¬ 
sche vliegtuigen de toegang te 
weigeren. Datzelfde argument werd 
aangevoerd door een woordvoerder 
van het Russische ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

Diverse landen zijn begonnen met 


het uitwijzen van diplomaten van 
Servië en Montenegro en het be¬ 
vriezen van tegoeden. Een woord¬ 
voerder van het Nederlandse minis¬ 
terie van Buitenlandse Zaken zei 
dat men zich nog bezint op eventue¬ 
le uitzetting van de laatste acht op 
de missie achtergebleven Joegosla¬ 
ven. 

De sancties hebben ertoe geleid dat 
veel vrachtwagens in Servië vast 


AMMAN - Yasser Arafat heeft 
gisteren in een ziekenhuis m de 
Jordaanse hoofdstad Amman 
een hersenoperatie ondergaan 
om bloedstolsels te verwijderen 
die waren ontstaan door bloe¬ 
duitstortingen tijdens het vlieg¬ 
tuigongeluk dat de PLO-leider in 
april in de Libische woestijn 
overkw’am. 

Arafat (62) herstelde volgens zijn 
lijfarts Ashraf Kurdi goed van de 
ingreep en zou het ziekenhuis 
over enkele dagen mogen verla¬ 
ten. De anderhalf uur durende 
operatie werd uitgevoerd door 
de dr Adel Shreydeh, hoofd van 
de neurologische afdeling van 
het ziekenhuis. 

Arafat was zondag onderzocht 
omdat hij last had van steeds te¬ 
rugkerende hoofdpijn. De artsen 
in het ziekenhuis ontdekten 
bloedstolsels onder Arafats sche¬ 
del, veroorzaakt door bloedin¬ 
gen. 

Arafat wilde aanvankelijk een 
operatie uitstellen tot na zijn te¬ 
rugkeer van een bezoek aan Irak. 
Maar toen hij gistermorgen per 
auto bij de Jordaanse grens arri¬ 
veerde werd hij overvallen door 
hevige pijnen in zijn hoofd. Met 
grote snelheid werd hij terugge¬ 
bracht naar Amman, w'aar hij 
rond het middaguur werd geope¬ 
reerd. 


zijn komen te zitten. Volgens NOEl 
Wegtransport staan op de weger 
naar Hongarije en Griekenland kilo 
meters lange files van vrachtwa 
gens. De organisatie wil \’ia hei 
ministerie van Buitenlandse Zaker! 
bewerkstelligen dat de trucks toe 
stemming krijgen zonder ritvergun 
ningen via Hongarije terug te keren 
Hans-Dietrich Genscher, de voor 
malige Duitse minister van buiten 
landse zaken, heeft maandag ge 
zegd het een goed idee te vinder 
om de Servische president Slobo 
dan Milosevic voor het Internatio 
naai Hof van Justitie in Den Haag U 
, brengen. 

Minister van defensie Ter Beek za 
op 13 en 14 juni een bezoek brenger 
aan de Nederlandse militairen ir 
Kroatië. Een reis naar Belgradi 
staat niet op het programma. 


imburgs agblad 

U LOST DE KRANT VAN UNBURG 
NAAR U BBIT NOC GEEN ABONNS? 

Vul de bon in en stuur hem op. Dan kunt u het Limburgs Dagblad elke dag 
lezen. D« eerste 14 dagen zelfs gratis! En als u daarna automatisch betaalt 
spaart u n^ eens vele guldens per jaar en ontvangt u bovendien een leuk 
cadeau naar keuze. 

Ja, ik kies voor een abonnement op KRANT VAN LIMBURG. 

Naam:... 

Adres;.... 

Postcode/Plaats:. 

Teiefeoonr. (i.v.m. controle bezorging):.(VEX) 

De betakng gebeurt automatisch: via acceptgiro: 

Q ƒ 27,4S per maand O ƒ 28,45 per maand 

Q / 82,35 per kwartaal ƒ 83,35 per kwartaal 

Mijn bank-Zglronummer voor automatische betaling is: mnmnnn 


Als beloning voor automatische 
beuling kies ik voor het 
volgend cadeau: 

a Q parkerpen 
memokubus 
luxe handdoek 

Stuur deze bon in een^^^ 
open envelop, zonder 
postzegel, op naar: 
Limburgs Dagblad 
Antwoordnr. 46 C 

6400 VB Heerlen II®* 


..(Plaats hier uw handtekening). 


02-06 
.SoVtjs 

8 " 710404 % 00017 ' 


• T» NPü 'luiisorkcst’ 
van VPRO-radio 

Het Noordhollands Philharmonisch 
Orkest wordt het komend seizoen 
het ’huiskorkest’ van de VPRO. Op 
de radio gaat deze omroep tien con¬ 
certen van het orkest uitzenden. De 
nieuwe A-omroep heeft voor het 
NPO gekozen wegens het bijzonde¬ 
re programmabeleid en de uitste¬ 
kende akoestiek van het vaste po¬ 
dium: het Haarlemse Concertge¬ 
bouw. 

Als de samenwerking goed ver¬ 
loopt, is het de bedoeling dat in de 


t?)^kdfnst het orkest en de 
"VPRO hon‘a©tivn*oi*en meer op el¬ 
kaar gaan afstemmen. Ook de opzet 
van gezamenlijke speciale projecten 
behoort dan tot de mogelijkheden. 

Voor Han Reiziger, hoofd klassieke 
muziek van de VPRO, is de keuze 
voor het NPO een logisch uitvloei¬ 
sel van de groeiende reputatie die 
het orkest geniet, sinds Piet Veen- 
stra daar de programmering ver¬ 
zorgt en Lucas Vis de chef-dirigent 
is. De abonnementsconcerten be¬ 
strijken weliswaar het gehele 'klas¬ 
sieke’ repertoire, maar onderschei¬ 
den zich door de originele en avon¬ 
tuurlijk keuze daaruit. 

NPO-directeur Casper Vogel noemt 
de samenwerking een bevestigir’^ 
van wat hij allang van allerlei kam 
ten hoorde. ,,Vaak zeiden de men¬ 
sen dat het NPO de VPRO onder d® 
orkesten is. Dan is het leuk, dat de 
VPRO zelf dat op deze manier be¬ 
vestigt.” 

De samenwerking met de VPRO 
vooral bedoeld om de bijzonder^ 
programmakeuze van het NPO ap 
de radio te laten horen. Dat bete¬ 
kent dat vier concerten worden uit¬ 
gezonden met louter muziek nü 
deze eeuw. De andere concerten 
zijn een doorsnee van het totale 
pakket, zij het dat ook daar de mm 
ziek van de twintigste eeuw een 
grote rol speelt. 


Opera van Luik 
met ’Bulterfly’ 

LUIK - Met een serie van acht uitvoe¬ 
ringen van Madama Butterfly van Giaco- 
mo Puccini - waarvan drie in Limburg 
- sluit de Opéra Royal de Wallonië zijn 
seizoen 1991-1992 af. Het betreft een ei¬ 
gen produktie van het Luiks operagezel¬ 
schap die onder leiding staat van Robert 
Bléser. Luc Dessois tekent voor de regie. 

De uitvoeringen van het ontroerend Japanse 
operadrama vormen de afsluiting van een bewo¬ 
gen seizoen, waarin de Luikse Opera met onder 
andere Nabucco, La Damnation de Faust en 
Carmen zijn vijfentwintigjarig bestaan vierde. 

Behalve koor en orkest van de Opéra Royal 
werken de volgende solisten aan deze produktie 
mee: Andrée Frangois als Cio Cio San, Mady 
Urbain als Suzuki, Aldo Filistad als Pinkerton, 
Bruce Kelly als Sharpless en Thierry Migliorini 
als Goro. 

’Madama Butterfly’ wordt vijf keer in het Théa- 
tre Royal de Wallonië uitgevoerd: 12, 25 en 27 
juni om 20 uur, 14 juni om 15 uur en 23 juni om 
19 uur. In Heerlen is ’Butterfly’ op 17 juni (20 
uur) te bewonderen, in De Maaspoort in Venlo 
op 20 en 21 juni. 


Scene mt Madarna Butterfly van de Opera van Luik. 


r- 


m 


iMatmd durende performance aan oever Noordzeekanaal 

’Shusaku’ trekt zich 
terug op niemandsland 


DOOR RON DE HAAN 


In het Kunstenplan 1993-1996 
krijgt Shusaku’s Dormu 
Dancetheater - de groep die ook 
in Limburg vek* fans heeft - lo¬ 
vende kritieken, maar geen geld. 
De locatie die choreograaf Shusa- 
ku Takeuchi uilkoos voor zijn bui- 
.tenvoorstelling Temenos’ - letter- 
jlijk een stukje niemandsland 
jfussen Amsterdam en Zaandam - 
krijgt er haast een dubbele beteke¬ 
nis door. 


]Aan de oever van hc‘t Noordzeekanaal, mak- 
bereikbaar via het water, heel wat 


j Tioeilijker over land, wil dt' Japanse choreo- 
jljraaf nog eenmaal tot het uiterste gaan. Voor 
iüe produktie ’Temenos’ (vertaald uit het 
jprieks: Een Wereld Los van de Wereld) is 
jjiog een budget van krap 240.000 gulden be- 
jpchikbaar, maar daarna is het geld op. 

^'.n een door architect Casper Schuuring ont- 
vorpen ruimte van gasbeton-blokken krijgt 


de toeschouwer een spel van licht en dans te 
zien, waarin behalve de zon en de maan 
’lichtkunstenaar’ Joost van Santen (bekend 
van zijn Ravensbrückmonument op het Mu¬ 
seumplein) een belangrijk aandeel hebben. 
Shusaku Takeuchi maakt een choreografie 
voor vijftien dansers. De voorstelling - er 
zijn er tot 10 augustus 25 gepland - begint 
telkens exact een kwartier voor zonsonder¬ 
gang. 


Wciiirzeggers 


Temenos was in de Griekse oudheid een 
tempel waar waarzeggers door gaten naar de 
buitenwereld konden kijken. Zij observeer¬ 
den de vogels, want aan de hand van hun 
gedrag werd de toekomst voorspeld. Later 
werden er góden en helden vereerd. 

De constructie van Schuuring is een recht¬ 
streekse verwijzing naar de werèld van de 
Grieken. Een vierkante metershoge vesting, 
waarbinnen twee congruente schijvep toe¬ 
schouwer en licht zullen ’vangen’. 

De speelplek bevindt zich in een stukje on¬ 
gerept natuurgebied, waarvan Amsterdam 
en Zaandam elkaar tot op de dag van van¬ 
daag het eigendomsrecht betwisten: Zaan¬ 
dam om er zijn industrieterrein uit te brei¬ 


den, Amsterdam (Noord) om er een recrea¬ 
tiegebied van te maken. De tijdelijke archi¬ 
tectonische creatie moet ook overdag de 
moeite van een bezoek waard worden, ’s 
Avonds vaart bij wijze van publieksservice 
achter het Centraal Station in Amsterdam 
een boot uit, die toeschouwers uit de hoofd¬ 
stad en publiek dat nog zuidelijker woont 
naar de afgelegen locatie zal voeren. 

De bootreis over het Noordzeekanaal duurt 
45 minuten en stopt tegenover de petroleum¬ 
haven, het vatenpark en de iets dieper weg¬ 
gelegen Hemcentrale. 

De sculptuur van Schuuring, waarvan de 
bouw volgende week begint en waarbij de 
dansers van Shusaku zich in de weken daar¬ 
na zullen voegen, is uit noordelijke richting 
wel over de weg bereikbaar via Amsterdam- 
Noord. Op de weg langs het Noordzeekanaal 
worden verwijzingsborden geplaatst. De 
stadsbusdiensten 35, 36 en 38 hebben op 
loopafstand halteplaatsen. 

’Temenos’ gaat op 8 juli in première. Voor¬ 
stellingen t/m 9 augustus. Aanvang voorstel¬ 
ling eerste week: 21.50 uur; tweede week 
21.40 uur; derde week 21.30 uur; vierde week 
21.15 uur; vijfde week 21 uur. Inlichtingen en 
kaartreserveringen: 020-6315009. Scène uit ’Temenos' van Shusaku’s 
Dormu Dancetheater. 


DEN HAAG - Minister d’Ancona 
van Welzijn. V’olksge/.ondheid en 
Cultuur moet het budget voor de 
kunsten met zeker twaalf mil¬ 
joen gulden verhogen. Dit be¬ 
drag is minimaal noodzakelijk 
om de ergste nood in de kunst¬ 
wereld te lenigen en om niet in 
een (beleidsiiiupassi' te geraken. 
Dat schrijft de Raad v'oor de 
Kunst m het vervolg op het Ad¬ 
vies Kunstenplan. 

Het vervolgadvies is een reactie 
op het Kunstenplan van de mi¬ 
nister. Van de daarin opgeno¬ 
men eis dat podiuminslellingen 
20 procent van hun geld zelf 
moeten gaan verdienen, zal vol¬ 
gens de Raad weinig terecht 
komen. ,,De geringe uitvoerbaar¬ 
heid ervan en de nadelige gevol¬ 
gen v'oor het organisatieniveau 
van instellingen, voor het artis¬ 
tieke produkt en voc^r neventa¬ 
ken als spreiding, eductatie en 


Raad voor de Kunst wil 
twaalf miljoen extra 


begeleiding vormen de grootste 
bezwaren. Vooralsnog is de in¬ 
komstenmaatregel nauwelijks 
anders te beschouwen dan als 
een ingrijpende kaasschaafbe- 
zuimging op alle podiumsubsi- 
dies.” 

De Raad beveelt daarom aan in 
de komende Kunstenplan-perio- 
de eerst nader onderzoek te laten 
verrichten. 

Het zijn vooral de podiumkun¬ 
sten waarover de Raad en de 
minister van mening verschillen. 
De bewindsvrouw wijkt volgens 


de Raad op dit gebied zelfs be¬ 
langrijk af van de uitgangspun¬ 
ten die ze zelf in de adviesaan¬ 
vraag van oktober vorig jaar 
heeft geformuleerd. Als de 
„twintig-procents-eis” eerder be¬ 
kend was geweest, was de Raad 
volgens eigen zeggen ook met 
een heel ander Advies Kunsten¬ 
plan gekomen. 

De Raad is ook erg boos over het 
feit dat de minister grote nadruk 
legt op internationalisering, 
maar daaruit de financiële conse¬ 
quenties niet trekt. Instellingen 


met internationale erkenning, 
zoals het Nationale Ballet en de 
Nederlandse Opera, zouden bij 
invoering van de twintig-pro- 
cents-maatregel immers ook ern¬ 
stig worden gekort. Bovendien 
wil d’Ancona in het speciale pot¬ 
je voor de internationalisering 
een miljoen gulden minder stop¬ 
pen dan de Raad heeft geadvi¬ 
seerd. 

De door de Raad voorgestelde 
accentverschuiving van symfo¬ 
nische muziek naar gespeciali¬ 
seerde ensembles en instellin¬ 
gen, wordt in het Kunstenplan 


slechts gedeeltelijk gevolgd. 
„Minder dan een derde van het 
geadviseerde extra geld voor de¬ 
ze categorie wordt in het Kun¬ 
stenplan overgenomen. Dit is 
dermate ontoereikend dat de 
trend van de afgelopen decennia, 
waarbij het beleid almaar verder 
achterloopt op de ontwikkelin¬ 
gen in de muzieksector, niet 
wordt gekeerd.” 

Ten slotte signaleert de Raad on¬ 
duidelijkheden m de procedure 
en de rolverdeling tussen de mi¬ 
nister en zichzelf. De Raad 
meent dat hieruit lering dient te 
worden getrokken voor de toe¬ 
komst. Uitstel van de besluitvor¬ 
ming over het huidige plan is 
niet meer mogelijk, aldus de 
Raad. Daarvoor is er al te lang 
onzekerheid bij de instellingen. 
Het Kunstenplan wordt op 15 
juni door de Tweede Kamer be¬ 
handeld. Deze week zijn er hoor¬ 
zittingen in de Kamer. 


Ccr Ru yIers 
op Radio 4 


HEERLEN - Het Radio 4-pro- 
gramma ’Zeggen en schrijven’ 
van de Evangelische Omroep zal 
donderdag tussen half vier en 
vier uur aandacht besteden aan 
de Hoensbroekse kunstenaar 
Ger Ruyters. Aan de hand van 
een gesprek wordt in dit cultu¬ 
reel magazine leven en werk van 
deze kunstenaar nader belicht. 


Koermoiui Cwee 
dagen congresstad 

ROERMOND - Het jaarlijks mU; 
ziekcongres van de Maatschap?') 
tot Bevordering der Toonkunst 
ditmaal in Roermond. Vrijdag 12^'' 
zaterdag 13 juni worden 150 
stuursleden en dirigenten van la'*' 
delijke afdelingen verwacht. Buit^^ 
de jaarvergadering staan twee gro*" 
concerten op het programma en ee 
demonstratie van de stichting wer*^ 
gemeenschap Peuter en Muziek. 

De deelnemers wacht vrijdag * 
juni een ontvangst door het 
meentebestuur in het stadhu*^ 
Daarna kunnen ze aanschuiven 33* 
een diner in De Oranjerie. 

In dit cultureel centrum geeft 1*®^ 
Toonkunst Oratorium ’s avonds ee 
concert. Onder begeleiding van h® 
slagwerkensemble van harmon* 
St.-Michaël Thorn wordt de MiS^ 
Criolla van Ramirez uitgevoer®’ 

Ook staat het werk Pinotta 
Mascagni op het programma. 6^ 
begeleidend Orchester der 
Kammermusiker, zal ook de derJ 
suite van Bach uitvoeren. 

Zaterdag 13 juni begint om 9.30 
de jaarvergadering. Mevrouw M®*’ 
gré van Gestel van de stichb**® 
werkgemeenschap Peuter en 
ziek geeft vanaf 12 uur een dentio'f 
stratie van haar cursus ’Muziek e>V 
schoot’. 

Het tweedaags muziekcong^^ 
wordt in de Roermondse Ursul3^ 
pel (Voogdijstraat) besloten ruetee 
concert in het kader van de herd^ 
king van de Nederlandse compoh' 
Hendrik Andriessen (1892-19®*'! 

Medewerking verleent het Gemri’ 
Ensemble. De aanvang is 14.30 U** 


Oplossing van gisteren 

I fi 


puzzel van de dag 


9Ê 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 

Directie: 


,inr. F.A.M. van Heltemomll 

K.J. Verwer 


Hoofdkantoor: 


In de Cramer 37 


;S411 RS Heerlen 


> Telefoon: 


tiKinnementen 

045-739881 

Advertenties 

045-739886 

Algemeen 

045-739911 

’iccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 


Advertenties 

045 739204 

Algemeen 

045-739364 

' Aedactie 

045 739264 

,, Banken: 


.lABM Bank Heerlen 57 75 35 935 

iPostbank 

10 35 100 

Rayonkantoren: 

irunssum 

045-256363 

leleen 

046-746868 

teerlen-Centrum 

045-717719 

(erkrade 045 452932 455506 

1 Naaslricht 

043-254477 

; toermond 

04750 18484 

: littard 

046-515577 

1 falkenburg 

04406-15045 

\ Abonnementsprijzen: 

; lij vooruitbetaling te voldoen 

1 )ij automatische betaling: 

. ler maand 

ƒ 27,45 

)er kwartaal 

ƒ 82,35 

j *er acceptgiro: 


! )er maand 

/ 28,45 

1 ler kwartaal 

ƒ 83,35 

; osse nummers 

/ 1,60 


BIr 30 


de klinkende klokken iC) Slandaaid Uilqeveni Antwerpen 


recept 


Kngelse 

champignonsoep 
DOOR HUUB MEIJER 


Mosterdpoeder is gemalen mos¬ 
terdzaad, is in blikjes te koop bij 
de delicalessenwinkel en is zeer 
lang houdbaar. 

Benodigdheden: 250 g champig¬ 
nons, 50 g boter, mespunt mosterd¬ 
poeder, peper en zout. 40 g bloem, 
IVt 1 bouillon, 1 eierdooier, 2-3 el 
slagroom, scheutje sherry. Borstel 
champignons schoon, snijd een 
plakje van het voetje en verdeel 
champignons in plakken. Bak in 
hete boter aan. Kruid met peper, 
zout en mosterdpoeder. Fruit een 
minuut of acht en bestrooi plakjes 
dan met bloem en laat bloem even 
meefruiten. Schenk bouillon in 
pan en roer tot een glad gebonden 
soep ontstaat. Laat enkele minuten 
doorkoken. Roer intussen eier¬ 
dooier met slagroom en sherry los. 
Schenk enkele lepels van de hete 
soep hierbij en roer opnieuw. 
Draai warmtebron lager en schenk 
mengsel al roerend bij de soep en 
serveer direct. Bestrooi voor opdie¬ 
nen eventueel met fijngehakte pe¬ 
terselie of kleingeknipte bieslook. Horizontaal 

1. vloeistof; 6. muziekterm (Lat.); 9. gege-, 
ten kunnende worden; 10. omhulsel waar¬ 
in e. rups ontspint; 11. roofdier; 12. lomp, 
onbehouwen; 14. gezicht; 17. voorstelling, 
idee; 19. spijsolie; 20. vrouw; 22. toegan¬ 
kelijk; 23. hertog v. Venetië; 24. koning 
(Perzisch); 25. plaats; 27. Zuidamerikaan- 
se drank; 28. plan, schets; 30. makker, 
gelijke; 32. soort duif; 35. veerkracht; 37. 
dier; 38. zangstem; 39. recht op het ex¬ 
ploiteren v.e. uitvinding; 40. achteruit; 41. 
persoon van adel. 


Verticaal , 

1. rivier in Nederl.; 2. drank; 3. balspel’ ^ 
zonder geluid; 5. bevreesd; 6. teken 
overwinning; 7. omwentelingslichaann; ° 


lus; 13. modificatie van zuurstof; 


lud, lu. iiiuuliluaiic vdii w 

scheikundige omzetting; 16. sierlijk; y 
balspel; 18. traagheid: 21. pl. op de 
we; 22. eenh. v. elektr. weerstand; L 
telwoord; 28. strijd; 29. gedeelte; 
geestig, ad rem; 31. riv. in Nigeria' ® 
fam.lid; 34. aanspreeknaam v. pa 
35. grote steenmassa; 36. groente. 

limburgs dagblad LL 


—— --- , 

binnen/byiteniand 

. * 1 ^-. 


Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina 3 UTRECHT - De problemen op 
de arbeidsmarkt worden steeds 
groter. Het aantal vacatures 
groeit niet snel genoeg om het 
groeiend aantal mensen dat een 
baan zoekt aan werk te helpen. 
Bovendien kunnen werkzoeken¬ 
den steeds moelijker aan betaald 
werk komen door verdringing, 
waarbij hoger gekwalificeerde 
mensen op functies gaan zitten 
die beneden hun opleidingsni¬ 
veau liggen. 

Door die verdringing op alle ni¬ 
veaus kunnen ongeschoolden 
'onderaan de arbeidsmarkt’ nau¬ 
welijks meer aan de bak komen. 
Ongeschoolde functies worden 
momenteel voor driekwart ver¬ 
vuld door mensen met een lage¬ 
re of middelbare beroepsoplei¬ 
ding (lbo/mbo) en slechts voor 
een kwart door ongeschoolden. 
Dat stelt de FNV in een gisteren 
gepresenteerde nota waarin de 
vakcentrale een reeks maatrege- 


Waarscfluwing FNV in nota: 


’Arbeidsmarkt steeds 
meer in problemen’ 


len bepleit om de arbeidsmarkt 
meer in evenwicht te krijgen. De 
FNV hamert niet alleen op be¬ 
kende zaken als verdere herver¬ 
deling van arbeid (via verdere 
arbeidstijdverkorting, deeltijd¬ 
banen, scholingsverlof, vut etce- 
tera). Ook bepleit de vakcentrale 
om de laagste loonschalen beter 
te benutten. 

Een opmerkelijk nieuw geluid 
uit de mond van de vakbewe¬ 
ging, beaamde FNV-vice-voorzit- 
ter K. Adelmund. Op die manier 
zouden banen in de onderste re¬ 
gionen van de arbeidsmarkt be¬ 


schikbaar kunnen komen die nu 
nog onbezet blijven of worden 
ingenomen door goedkope 
krachten uit het zogeheten ’addi- 
tonele circuit’ (bij voorbeeld ge- 
subsiëerde banenpools). Zo kan 
goedkopere en nieuwe werkgele¬ 
genheid worden gecreëerd aan 
de onderkant van de arbeids¬ 
markt. Daarmee krijgt de grote 
groep ongeschoold langdurig 
werkzoekenden op de reguliere 
arbeidsmarkt weer een kans. De 
'verstopte’ arbeidsmarkt kan dan 
weer ’doorstromen’, redeneert de 
FNV. 


De vakcentrale realiseert zich 
dat deze methode in enkele be¬ 
drijfstakken nauwelijks zoden 
aan de dijk zet omdat daar de 
laagste loonschalen wel volop 
worden benut en de arbeidsvoor¬ 
waarden dringend verbetering 
■behoeven. Maar waar mogelyk 
moeten werkgevers en vakbon¬ 
den er bij het komend cao-over- 
leg eens naar kijken, zegt de 
FNV in de nota die inmiddels 
door de aangesloten bonden (die 
zitting hebben in de FNV-federa- 
tieraad) is onderschreven. 

De FNV vindt overigens dat het 
gebruik van die banenpools, 
waar momenteel 20.000 werkne¬ 
mers in zitten, niet alleen vanwe¬ 
ge de verdringingseffecten op de 
reguliere arbeidsmarkt moet 
worden ,.bevroren” op het huidi¬ 
ge niveau. Ook is de FNV niet zo 
van die pools gecharmeerd om¬ 
dat de arbeidsvoorwaarden bij 
de pools minimaal zijn. 


Syriérs beschieten Israëlische gevechtsvliegtuigen 

VS vrezen escalatie 
geweld Zuid-Libanon 


Ook Britten 
tegen verdrag 
biodiversiteit 

RIO DE JANEIRO — Groot-Brittan- 
nië heeft gisteren, in navolging van 
de Verenigde Staten, kanttekenin¬ 
gen gemaakt bij het verdrag over 
biodiversiteit, een van de belangrij¬ 
ke verdragen die de komende we¬ 
ken op de UNCED (VN-conferentie 
over milieu en ontwikkeling) gete¬ 
kend moet worden. De Britse rege¬ 
ring vindt dat de kosten die het ver¬ 
drag over de bescherming van 
plant- en diersoorten met zich mee¬ 
brengt, onduidelijk blijven. Ook 
twijfelt zij aan de kracht van de 
maatregelen die erin worden voor¬ 
gesteld, zo zei de Britse minister 
van Miüeuzaken, Michael Howard. 

Washington haalde zich afgelopen 
weekeinde de kritiek van ecologen 
op de hals door aan te kondigen dat 
de Verenigde Staten het verdrag 
over biodiversiteit niet zullen teke¬ 
nen. Het akkoord houdt te weinig 
rekening met de belangen en de pa¬ 
tentrechten van de biotechnische 
industrie in de Verenigde Staten die 
een leidende positie in de wereld 
heeft. 

De Europese Commissie heeft op 
het laatste moment besloten toch 
maar een vertegenwoordiger te stu¬ 
ren. Het dagelijks bestuur van de 
Europese Gemeenschap stuurt haar 
commissaris voor Noord-Zuid- 
betrekkingen, Matutes. 


Zie verder pagina 4 

• Zuinigheid troef op 
conferentie in Rio 


Beiroet - Syrische troe-1 
hebben gisteren met 
^^chtafweergeschut ge¬ 
schoten op Israëlische ge¬ 
vechtsvliegtuigen die over 
?e Bekaa-vallei in Oost- 
V^ibanon vlogen. Volgens 
Je Libanese politie was het 
derde keer in twee we- 
dat de Syriërs Israëli¬ 
sche toestellen beschoten 
de confrontaties tussen 
sraëliërs en sji’itische 
V^errillastrijders. Geen van 
vliegtuigen werd ge- 
‘■aakt. 

Amerikaanse ambassadeur in 
^banon, Ryan Crocker, zei dat 
^^shington ’de escalatie van ge- 
he!? Zuid-Libanon met bezorgd- 
•d nauwlettend gadeslaat’. 

Syriërs schoten vanuit de omge- 
van de oude stad Baalbek. Het 
Ha duidelijk wat voor kanon- 
^ b Ze hadden gebruikt. Syrië heeft 
^ van een mandaat van de 

^bische Liga een vredesmacht 
^ 40.000 man in Libanon. 

Israëlische vliegtuigen die giste- 
jjb het Libanese luchtruim binnen- 
. bbgen voerden geen bombarde- 
j ®bten uit. In Zuid-Libanon 
beerden Israëlische gevechts- 
b^uigen in schijnaanvallen over 
, havenstad Sidon en de heuvels 
b Oosten van stad. 

y^blische gevechtsvliegtuigen 
zondag voor de tweede 
Oh ^b twee weken een aanval uit 
jb een trainingskamp van de pro- 
J^nse guerrillabeweging Hezbol- 
bij het dorp Janta, even ten 
^sten van de Syrische grens. Is- 
V ®hsche gevechtshelikoptej-s scho- 
f b enkele minuten na deze aanval 
j^hetten af op de huizen van twee 
o^zbollah-commandanten. De poli- 
maakte melding van drie gewon- 

Wloed 

Verenigde Staten hebben de 
j 8eringen van Libanon, Syrië en 
opgeroepen om iedere moge- 
^ke invloed uit te oefenen die een 
bd kan maken aan de escalatie”, 

* ambassadeur Crocker na een on- 
^®fhoud met premier Rahid Solh. 
^rocker zei dat de "VS van mening 
^b dat de Libanese regering de 
bige legitieme autoriteit is in Liba- 
1 , n en het T.ihanecie letfer hot onioo 'H-:- Sancties i 


'De luchtdoelraketlen rond 
Belgrodo staan klaar'. In 
deze bewoordingen rea¬ 
geerde de commandant van 
de 'federale' luchtmacht op 
de in VN-kringen geuite mo- 
''\jr gelijkheid van een militair in- 

’ ghjpen tegen Servië, indien 

de aan Servië en Montene¬ 
gro opgelegde strafmaatre¬ 
gelen niet het gewenste ef¬ 
fect hebben. Scherpslijper Milosevic speelt de verongelijkte en 
noemt de sancties 'belachelijk'. Zijn de Serviërs werkelijk dermate 
verblind, of zien zij in hun arrogante brallerigheid de ernst van de 
zaak niet in? Willen zij de oorlog voortzetten en - wie weet - Koso- 
vo ook nog in het geweld betrekken? De stoere tooi van Milosevic 
is nochtans een heel andere dan die van zijn minister van Buiten¬ 
landse Handel, Bozo Jovanovic. Deze voorspelt gigantische tekor¬ 
ten en een volledige stilstand von de economie over niet ol te lange 
tijd, omdat Serviërs en Montenegrijnen voor een groot deel van 
importen afhankelijk zijn. De sombere prognose van Jovanovic 
staat ook haaks op die van de criticasters van de sancties, die nu 
al - twee dagen na de afkondiging ervan - weten dat ze niets zul¬ 
len uithalen. De doelmatigheid van de strafmaatregelen wordt be¬ 
paald door de mate waarin zij worden foegepast Elke voorspel¬ 
ling nu over de uitwerking is koffiedik kijken. Het is in elk geval van 
niet geringe betekenis dat zelfs Rusland en Frankrijk hun traditione¬ 
le vriend, Servië, de rug hebben toegekeerd. 

Hoewel momenteel dus nog niet aan een militaire tussenkomst 
wordt gedacht, is zoiets ols ultieme stap ter voorkoming van de 
totale chaos op de Balkan met langer m beginsel uitgesloten. 
Daarbij valt in eerste instantie te denken aan een reeks maatrege¬ 
len om de druk op de Serviërs op te voeren. Zelfs onze minister van 
Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek heeft zijn aorzelende 
houding die hem in de Joegoslavische crisis zo lang gekenmerkt 
heeft, laten varen. Kennelijk aangespoord door de plotselinge 
krachtdadigheid van Washington lijkt hij het nu logisch te vinden 
dat de Servische leiding militair oangepakt wordt, wanneer zij 
doorgaat met het door haar ontketende inferno in Kroatië en Bo- 
snië-Hercegovina. 

Het is moeilijk voorstelbaar dat de Serviërs niet onder de indruk 
zullen geraken, als straks westelijke vlooteenheden overgaan tot 
een zeeblokkade voor de havens aan de Adriatische Zee. Uiter¬ 
aard zullen het dan weer in hoofdzaak Amerikaanse schepen zi|n. 
In de Golfoorlog waren de Europese landen in elk geval niet in 
staat om in gezamenlijkheid tot actie over te gaan. 

Overigens, namens wie spreekt Milosevic? Toch niet voor alle Ser¬ 
viërs? 'Slobo Saddam' klonk het gisteren uit duizenden kelen van 
demonstranten in Belgrado. Daarmee kan Milosevic het doen. En 
ook met de reeds vooraf door de CVSE getrokken conclusie dat 
de verkiezingen van zondag in Servië die de macht van de presi¬ 
dent zouden moeten bevestigen, door diens socialistische partii 
(de ex-communisten) gemanipuleerd en dus niet geldig zijn, omdat 
de oppositie tijdens de campgane geen toegang tot de media 
heeft gehad. Het heeft er alle schijn van dat, nu de druk van de 
internationale gemeenschap op de Servische leiding massiever 
wordt, de oppositie tegen de onverantwoordelijke doordraver Mi- 
losevic in eigen land aan kracht wint. Iri het verlengde daarvan 
dringt zich de vraag op wat er te gebeuren staat, indien straks de 
bevolking die in meerderheid de oorlogshandelingen buiten de 
republiek volslagen beu is, direct en in ernstige mate wordt getrof¬ 
fen door schaarsten ten gevolge van de VN-sancties. 

F.S. 


Deel spitsheffing 
voor nieuwe tunnels 


Van onze parlementaire redactie 


«ge legitieme autoriteit is in Liba- DEN HAAG - Minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) 

^eel van de opbrengst uit de zogeheten 'spitshefflng- 
«iceerde hu dat alle ande ™°'' automobilisten gebruiken voor de afbetaling van privaat 

g «epen, alsmede het Syrische Ie- ^Im^ficicrde tunnels. De minister het dit gisteren de Tweede 
ontwapend zouden moeten Kamer weten bij de beantwoording van schriftelijke vragen 
lj«rden dan wel moeten vertrek- over het nieuw in te stellen Infrastructuurfonds. 


• Zowel het communisme in Rusland als de apartheid in 
Zuid-Afrika zijn dood. Dit zei de Zuidafrikaanse president 
Frederik de Klerk gisteren, na een eerste wandeling over 
het Rode Plein. De Klerk voerde twee uur lang besprekin¬ 
gen met zijn ambtgenoot in het Kremlin, Boris Jeltsin. De 
warme ontvangst in Moskou betekent een diplomatieke 
doorbraak voor de Zuidafrikaanse president en biedt de 
Russische leider hoop op economische hulp. 

„De reden waarom ik hier ben is omdat het communisme 
in dit land is gevallen en apartheid in Zuid-Afrika dood 
is'’, aldus De Klerk, staande voor het mausoleum van de 
holsjevistische leider Vladimir Lenin. 

In de stad wapperden in de hoofdstraten en op de dak van 
het Kremlin Zuidafrikaanse vlaggen, wat enkele jaren ge¬ 
leden nog ondenkbaar was, toen Moskou marxistische groe¬ 
pen in heel Afrika met enorme bedragen financieel steun- 


Foto; EPA 


!«lhs 


door Syrië gesteunde rege- 
'8 wil geen van de guerrillagroe- 


De minister schrijft, samen met mi- om een bedi 
nister Kok van Financiën, dat de denperjaar. 
kosten voor de privaat gefinancier- 


om een bedrag van 35 miljoen gul- 


Noord vanaf Tot die tijd wordt het Rijkswegen- 
^«idionp^n 1996 Uit de dan ingestelde spitshef- fonds en daarna het nieuwe Infrac- 

one m Zuid-Libanon. fing zal worden betaald. Het gaat tructuurfonds als bron gebruikt 

l'ïïr is ppn arnnt vpr«Phii tn««pn wa- -- voor de afbetaling. _ _ 


is een groot verschil tussen wa- 
van een militie en wapens van 
verzetsbeweging”, zei minister 
Buitenlandse Zaken Faris 

^ 6rzet is het recht van elke natie 
lang haar gebied, of een deel 
^rvan, wordt bezet.” 


(ADVERTENTIE) 


SOMA 

ROGGEBROOD 


Hekken van 
14 militaire 
bases vernield 


PvdA wil 
aidsfonds 
verbreden 

DEN HAAG — Er moet een 
fonds komen, waarop hemofi- 
liepatiënten die aids hebben 
een beroep kunnen doen als ze 
geld nodig hebben. De gelden 
voor dit fonds moeten bijeen 
worden gebracht door bloed- 
produkten iets duurder te 
maken. De PvdA zal dit van¬ 
daag voorstellen tijdens het 
overleg over het aidsbeleid in 
de Kamer. 

Volgens kamerlid Swildens (PvdA) 
moet er een heffing komen van mi¬ 
nimaal 1 cent per eenheid bloedpro- 
dukt. „Dit levert voldoende geld op 
voor een fonds dat door het Rode 
Kruis kan worden beheerd.” Ze 
schat dat de heffing op bloedpro- 
dukten circa 500.000 gulden ople¬ 
vert. 

Simons maakte twee weken gele¬ 
den bekend een garantiefonds te 
willen instellen voor hemofiliepatië- 
ten die via een bloedtranfusie be¬ 
smet zijn geraakt met het HIV- 
virus. 

Dit houdt in dat deze mensen een 
levensverzekering kunnen afsluiten 
zonder dat ze een verplichte aids- 
test hoeven te ondergaan. Deze re¬ 
geling geldt alleen voor seropositie- 
ven. Aidspatiënten kunnen ze zich 
niet verzekeren. 


F 


Uit 


CesehorsC 


(ADVERTENTIE) 


De planning is om de komende tijd 

meer tunnels te bouwen met behulp AJCl/SC/S ▼ ËllüËAl 

van private geldschieters (pensioen- r 

fondsen e.d.), zoals de Wijkertunnel EINDHOVEN - Een groep anti- 


bij Velsen. 

Maij liet enkele weken geleden bij 
de presentatie van haar voorstel om 


militaristen die zich het ’anti-hek- 
ken team’ noemt, heeft het afgelo¬ 
pen weekend bij veertien militaire 
objecten in totaal 250 meter hek 


(ADVERTENTIE) een spitsheffing in de Randstad te verwijderd. Een woordvoerster van 
introduceren, nog in het midden actievoerders heeft dit gister- 
waar de, opbrengst van die extra rnorgen gemeld. Volgens een 
heffing heen zou gaan. Een lasten- woordvoerder van Defensie is 
verlichting voor burgers zou ook tot slechts circa 150 meter vermeld, 
de mogelijkheden kunnen behoren. Het gaal om militaire complexen in 


collectie ■ 

20 meter * 
in de 

Emmastraat, 

voorbij 

ABN-bank 


contactlenzen- 

brillenspeciaalzaak 


Emmaplein...? Ja!!! 
Maar... richting... 
Emmastraat 

L voorbij ABN/AMRO-bank 4 


HOPPENBRCXJWERSB.V. 


EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tel. 711984 

Met onze bekende 
garanties 


aldus de minister. Eindhoven, Veldhoven, Oirschot, ’t 

Harde, Nunspeet, Stroe, Ermelo, 
Minister Maij-Weggen blijkt overi- Soestduinen, Soesterberg en Har- 
gens goed voor haar personeel te derwijk. De actievoerders vinden 
voormalige persoonlijk dat alle militaire hekwerken en het 
woordvoerder van de minister daarachter opgeslagen 'oorlogstuig’ 
kreeg onlangs bij zijn afscheid een uit Nederland moeten worden ver¬ 
duur afscheidscadeau aangeboden, wijderd. Ook eisen de actievoerders 

dat antimilitarist Kees Koning en 
De ex-directeur voorlichting Cees drie totaalweigeraars worden vrijge- 
Mijnten, sinds 1 mei zelfstandig me- laten. 

dia-adyiseur, mocht zijn complete Op de terreinen zelf is niets kapot- 
kamerinrichting ter waarde van on- gemaakt; er is daar ook niemand 
geveer 20.000 gulden meenemen. gezien. Arrestaties zijn niet verricht. 


U vermoedt 

dat uw zaken sneller gaan 
als u de correspondentie in 
het Grieks zou voeren. 

Wij vinden 

een student Nieuw-Grieks 
die goed met een 
tekstverwerker overweg kan. 

~tr randstad uitzendbureau 


Winnie Mandela, de omstreden 
ex-vrouw van ANC-leider Nel- 
son Mandela, is naar gisteren is 
bekend gemaakt afgelopen za¬ 
terdag geschorst uit het be¬ 
stuur van de vrouwenbond van 
het ANC. De schorsing volgt op 
een demonstratie die een groep 
van 40 ANC-vrouwen bijna 
twee weken geleden hield ten 
gunste van Winnie. 


• Bankoverval 

Dertig procent van de slachtof¬ 
fers van een bankoverval heeft 
na een half jaar nog ernstige 
geestelijke problemen. Twintig 
procent van de bankbedienden 
die een overval meemaakten, 
heeft het gevoel blijvend scha¬ 
de opgelopen te hebben. Zij 
zijn angstiger, hebben last van 
slaapproblemen en lichamelij¬ 
ke klachten. Dit blijkt uit on¬ 
derzoek dat de universiteil van 
Utrecht in opdracht van de Ne¬ 
derlandse Spaarbankbond in 
Amsterdam hield onder 1.300 
medewerkers van banken. 

• Diskeües 

Het technisch adviesbureau W. 
de Groot uit Lelystad heeft tij¬ 
dens de Benelux Computer 
Exchangebeurs (BCE) die op 
zaterdag 30 mei werd gehou¬ 
den in de Rai in Amsterdam, 
per abuis 200 met het Cascade- 
virus besmette demo-diskettes 
uitgedeeld. De Groot heeft zyn 
ontdekking inmiddels gemeld 
bij de Centrale Recherche en 
Informatiedienst (CRI) en de 
pilotteams computercriminali¬ 
teit van de Haagse en Amster¬ 
damse politie. De virussen 
waarmee de diskettes zijn be¬ 
smet heten Cascade 1701 en 
1704. 

• ETA-leider 

De Franse politie heeft gisteren 
verscheidene vermeende leden 
van of sympathisanten met de 
Baskische afscheidingsbewe¬ 
ging ETA gearresteerd, onder 
wie een man die vermoedelyk 
de organisatie leidde. De arres¬ 
taties hadden plaats in de zui¬ 
dwestelijke stad Bayonne, al¬ 
dus het tv-station Antenne 2. 
Onder de aangehoudenen zyn 
de vermeende ETA-leider Inaki 
Bilbao en iemand die geldt als 
wapenexpert. 
Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina 4 Geen grote successen verwacht tijdens milieu-top 


DOOR HARM HARKEMA 

DEN HAAG — Milieuminis¬ 
ter Hans Alders is een gebo¬ 
ren optimist. Van hem dus 
ook geen sombere woorden 
over de conferentie van de 
Verenigde Naties over het 
milieu (Unced), de grootste 
conferentie ooit georgani¬ 
seerd, die over twee dagen 
begint in Rio de Janeiro. 
Minister Jan Pronk van ont¬ 
wikkelingssamenwerking 
zit anders in elkaar. Hij 
heeft kort geleden nog ge¬ 
zegd dat hij een mislukking 
van de conferentie niet uit¬ 
sluit. De inschatting van 
Proi^k lijkt meer op de wer¬ 
kelijkheid gebaseerd dan de 
positieve kijk van Alders, 
zeker na dit weekeinde. 


De Amerikaanse president Bush 
kwam weliswaar met 200 mil¬ 
joen gulden voor het behoud van 
de regenwouden over de brug, 
maar dat is voor Amerika, bij een 
Bruto Nationaal Produkt van 
ruwweg vijfduizend miljard gul¬ 
den, niet meer dan een fooi, 
schamperen de milieu- en ont¬ 
wikkelingsorganisaties nu al. 

En wat erger is; Bush weigert 
het voorliggende concept-ver- 
drag over het behoud van de 
Biodiversiteit te ondertekenen. 

Ook de Britten hebben proble¬ 
men met dat verdrag. 


Zuinigheid troef op 
conferentie in Rio 


lezers schrijven 


Dat verdrag is opgesteld ter be¬ 
scherming en tot behoud van 
dieren, planten en natuurlijke 
hulpbronnen. Tienduizenden 
soorten dieren en planten in 
vooral het tropisch deel der aar¬ 
de, worden namelijk met uitster¬ 
ven bedreigd. Bush is echter ste¬ 
vig onder druk gezet door de bio¬ 
technische industrie in zijn land 
die fel tegen het verdrag gekant 
is. Nu nog kunnen zy, voor bij¬ 
voorbeeld gewasveredeling, 
vrijelijk gebruik maken van alle 
plantaardig materiaal. In het ver¬ 
drag echter wordt min of meer 
geregeld dat de landen van oor¬ 
sprong in de opbrengst delen. 

En daar wil de biotechnische in¬ 
dustrie niets van weten. Zij 
vreest ook dat haar patentrecht 
in gevaar komt. Tegenstelling 


Het nu door de Verenigde Staten 
te torpederen verdrag is slechts 
één van de vele onderwerpen die 
in Rio de revue zullen passeren. 

Maar vrijwel geen van die onder- 


nieuwsanalyse i 


MINISTER ALDERS 
...houdt goede moed... 


werpen biedt reden tot optimis¬ 
me over de afloop van de confe¬ 
rentie. De tegenstelling tussen 
het rijke Noorden en het arme 
Zuiden lijkt daarvoor te groot. 
Het Noorden wil medewerking 
van het Zuiden aan milieumaat¬ 
regelen, maar weigert voorals¬ 


nog zelf ingrijpende milieumaat¬ 
regelen te nemen. Zo is het voor¬ 
liggende klimaatverdrag - dat in 
de stoute dromen van milieumi¬ 
nister Hans Alders zou moeten 
vastleggen dat de rij ke landen de 
uitstoot van broeikasgassen in 
het jaar 2000 hebben terugge¬ 
bracht tot het niveau van 1990 - 
een slap verhaaltje geworden. 
Onder druk van, alweer, de Ver¬ 
enigde Staten spreekt het con¬ 
cept-verdrag nu vrijblijvend over 
het terugbrengen van de uitstoot 
van broeikasgassen tot Vroegere 
niveaus’. 

Ook de inzet van Alders en de 
Europese milieucommissaris Ri- 
pa di Meana om in Rio goede sier 
te maken met een Europees be¬ 
sluit over de invoering van een 
energieheffing, is mislukt. Met 
name de zuidelijke lidstaten 
maar ook de Europese Commis¬ 
sie, willen alleen zo’n heffing als 
die ook in de Verenigde Staten 
en Japan wordt ingevoerd. En 
dat zit er niet in. Het arme Zui¬ 
den constateert inmiddels niet 
zonder cynisme, dat het vervui¬ 
lende Noorden als een vos de 
passie preekt. 

En dan is er nog het geld. Hoe¬ 
wel in VN-verband reeds lang 
geleden is vastgelegd dat de rij¬ 


ke landen 0,7 procent van hun 
Bruto Nationaal Produkt aan 
ontwikkelingshulp zullen geven, 
wordt in de praktijk nauwelijks 
de helft daarvan (110 miljard gul¬ 
den) gehaald. De Nederlandse, 
Franse en Deense inzet om vast 
te leggen dat in ieder geval de 
Europese landen vóór het jaar 
2000 het ontwikkelingbudget tot 
de beoogde 0,7 procent verho¬ 
gen, heeft het niet gehaald. Te 
veel* landen weigeren zich erop 
vast te leggen. Zoals Duitsland, 
dat elke cent denkt nodig te heb¬ 
ben voor de eigen eenwording. 

Ondertussen willen de arme lan¬ 
den alleen meewerken aan mi¬ 
lieubeleid, als de rijke landen be¬ 
talen. Uitgerekend is reeds dat 
het Noorden daarvoor jaarlijks 
140 miljard extra zou moeten uit¬ 
trekken. Dat zit er echter bij lan¬ 
ge na niet in. Pronk en Alders 
zyn al blij wanneer er in Rio 20 
miljard uit de bus komt. Dat de 
conferentie in Rio geen eclatant 
succes wordt, staat daarom nu al 
vast. Gezien de negatieve voorte¬ 
kenen ligt een mislukking eerder 
in de rede. EG-commissaris Ripa 
di Meana weet dat al zeker. Hij 
heeft althans vorige week beslo¬ 
ten om niet naar Rio af te reizen, 
omdat er toch niets te bereiken 
zou zijn. 


Blanken blijven volgens volkstelling m de meerderheid; voorsteden dichtstbevolkt 

Meer armoede, auto’s en immigranten in VS 


Van onze redactie buitenland 

NEW YORK - Het aantal armen 
in de Verenigde Staten is in de 
jaren tachtig toegenomen. Met 
8,6 miljoen immigranten werd 
byna het record van het eerste 
decennium van deze eeuw be¬ 
reikt, en de auto als belangrijk¬ 
ste vervoermiddel heeft zijn lei¬ 
dende rol nog versterkt. Dit - en 
nog veel meer - blykt uit de de¬ 
zer dagen gepubliceerde details 
van de volkstelling die in 1990 is 
gehouden. 

Het was een periode van veran¬ 
dering, van drang naar de voor¬ 
steden, een decennium waarin 
de kloof tussen arm en rijk nog 
dieper werd, een periode van 
niet meer betaalbare huizen en' 
woningen en ingrijpende veran¬ 
deringen in de familiestructuren. 
„Normaal zijn betekent niet 
meer dat men blank is en deel 
uitmaakt van een traditioneel ge¬ 
zin”, zegt volkstelster Martha 
Famsworth Riche. De oude sa¬ 
menleving, die werd beheerst 
door de middenklasse „bestaat 
simpelweg niet meer - en geen 
retoriek brengt die terug.” 

Van 1980 tot 1990 steeg het aan¬ 
tal van degenen die onder de of¬ 
ficiële armoedegrens leven met 
4,3 miljoen tot ruim 31 miljoen 
mensen. „De inkomens zyn ge¬ 
stegen, maar alleen voor de mid¬ 
den- en hogere inkomensgroe¬ 
pen”, zegt de econome Patricia # Een vertrouwd straatbeeld in de Verenigde Staten: wanhopige daklozen die bereid zijn 
elk werk aan te pakken in ruil voor voedsel. Foto: AP 


Ruggles van het Urban Institute. 
Eén op de vier nieuwe armen die 
er in de jaren tachtig bijkwamen, 
was jonger dan 18 jaar. Elk vier¬ 


de kind kwam buitenechtelijk 
ter wereld - verreweg de mees¬ 
ten van hen in armoedige ver¬ 
houdingen waar ze in de regel 


hun hele leven niet meer uitko¬ 
men. Nog maar de helft van alle 


7 


I Gangsters nemen wraak op regisseur na ’te realistische’ film 


DOOR ELBRICH FENNEMA 

TOKIO — ’Pas op! De onderwe¬ 
reld heeft kantoren in deze 
buurt!’, waarschuwt een bord de 
inwoners van de Japanse stad 
Naha. Eronder een plattegrondje 
met de routes door de buurt met 
de minste kans om in een vuur¬ 
gevecht verzeild te raken. De tijd 
dat de ’yakuza’, de Japanse maf¬ 
fia, hun ruzies in het verborgene 
uitvochten, is afgelopen. Niet al¬ 
leen vallen er steeds vaker on¬ 
schuldige slachtoffers by steek- 
en schietpartyen, maar ook ver¬ 
leggen de gangsters hun werk¬ 
terrein steeds meer naar het 
openbare leven. De kans om als 
gewone Japanner in aanraking 
te komen met de yakuza, is dan 
ook aanzienlijk gestegen. 

Wapensmokkel, handel in drugs, 
prostitutie en gokken zyn inmid¬ 
dels ’ouderwetse’ bedrijfstakken 
voor de yakuza. De moderne 
misdaadsyndicaten pesten men¬ 
sen hun huizen uit, zodat de 
grond kan worden gespeculeerd. 
Ze persen bedrijven af door te 
dreigen de aandeelhoudersver¬ 
gadering te komen verstoren. Ze 
dreigen met vyandelyke overna¬ 
mes via de beurs. Ze innen 
schulden voor geldschieters. 

Het bleef niet by het ophangen 
van een bord. Dankzij een in 
april aangenomen wet heeft de 
politie ruimere bevoegdheden 
gekregen om georganiseerde 
misdaad aan te pakken. Nu kun¬ 
nen bepaalde groeperingen als 
'gewelddadig' worden bestem- 
vpeld, waardoor leden van deze 
organisaties sneller en efficiënter 


Japanse maffia niet 
langer ondergronds 


worden aangepakt wegens inti¬ 
midatie en afpersing. 

De yakuza waren nog niet eens 
bekomen van deze tegenslag, of 
daar kwam de volgende bedrei¬ 
ging van hun bestaan, ditmaal in 
de vorm van een film. De Japan¬ 
se regisseur Juzo Itami, die in 
het Westen bekend werd met 
zyn film Tampopo, schetst in 
zyn nieuwste film Mimbo no on¬ 
na - De Anti-gangsteradvocate - 
hoe de directie van een door de 
yakuza belaagd hotel zich suc¬ 
cesvol tegen de gangsters weet 
te verzetten door een goede ad¬ 
vocate in de arm te nemen en de 
krachten te bundelen. Met dit 
enigszins utopische en alleszins 
komische staaltje van sociale 
weerbaarheid trekt Itami’s nieu¬ 
we film in Japan al veertien da-, 
gen volle zalen. 

Na het aannemen van de wet 
grepen de yakuza naar een voor 
hen heel ongebruikelijk wapen: 
een demonstratie. De gangsters 
trokken door het centrum van 
Tokio met leuzen als ’Onze men¬ 
senrechten worden aangetast’ en 
’We staan niet toe dat de politie 
fascistisch wordt’. Linkse en 
rechtse extremisten hadden zich 


bij de yakuza gevoegd, omdat 
ook zij grote percentages veroor¬ 
deelden onder hun leden heb¬ 
ben. Dat is nu één van de criteria 
van de politie om een organisatie 
als 'gewelddadig’ te bestempe¬ 
len. 

Erg veel begrip heeft het ze nog 
niet opgeleverd, evenmin als het 
pleidooi dat niet misdaad hun 
stiel is, maar 'ridderlijkheid’. 
„Wij houden een eeuwenoude 
traditie in ere”, verklaarde een 
gangsterleider. „Onze morele co¬ 
de verplicht ons op te komen 
voor de zwakkeren en ons te ver¬ 
zetten tegen de sterken. We zet¬ 
ten daar desnoods ons leven 
voor op het spel. Deze morele 
code verbiedt ons gewone bur¬ 
gers lastig te vallen.” 

Volgens de politie is deze 'tradi¬ 
tionele' yakuza al jaren geleden 
uitgestorven. De afgelopen tien 
jaar is het aantal klachten van 
gewone burgers over de praktij¬ 
ken van de gangsters ruim ver¬ 
dubbeld. Uit onderzoek blijkt 
bovendien dat meer dan zestig 
procent van de Japanners geen 
aangifte heeft gedaan als ze wer¬ 
den lastig gevallen door de yaku¬ 
za. Dat was deels ingegeven door 


angst en deels door het idee dat 
de politie er toch niets aan zou 
doen. 

Bedreiging 

Regisseur Juzo Itami had zich 
tot taak gesteld deze bange bur¬ 
gers een hart onder de riem te 
steken. Zes maanden lang inter¬ 
viewde hij slachtoffers en liep hij 
mee met de anti-yakuzabrigade 
van de politie. 

De film Mimbo no onna is ken¬ 
nelijk nogal waarheidsgetrouw, 
getuige de reactie van de yakuza. 
Een week nadat de film in pre¬ 
mière ging, werd Itami in zijn 
hals en gezicht gestoken door 
drie onderwereldfiguren. Het 
hechten van de steekwonden 
vergde een operatie van drie uur. 
Kennelijk is de boodschap van 
zijn film een grotere bedreiging 
voor het bestaan van yakuza dan 
de anti-gangsterwet. 

De film maakt duidelijk hoe de 
gangsters gebruik maken van de 
enorme waarde die Japanners 
hechten aan harmonie. Neem 
bijvoorbeeld, zoals in Mimbo no 
orma, een luxe hotel. Alleen al 


huishoudens wordt geleid door 
een getrouwd paar. Eén op de 
vier huishoudens bestaat uit één 
persoon. 

Het aantal huiseigenaren onder 
de 250 miljoen Amerikanen ging 
voor het eerst sinds de jaren der¬ 
tig naar beneden, hoewel de 
meesten zich bij het kopen van 
een huis dieper in de schuld sta¬ 
ken dan vroeger het geval was en 
vaak ver boven de oude vuist¬ 
regel uitgingen, dat men niet 
meer dan een kwart van het in¬ 
komen uitgeeft voor het dak bo¬ 
ven zijn hoofd. 

Steeds meer Amerikanen - nu 
46,3 procent - wonen in de voor¬ 
steden. Het belangrijkste ver¬ 
voermiddel is meer dan ooit de 
eigen auto: 73,2 tegen 64,4 pro¬ 
cent tien jaar geleden reed alleen 
daarin naar het werk; in plaats 
van 6,4 procent in 1980 maakte in 
1990 nog maar 5,3 procent ge¬ 
bruik van het openbaar vervoer. 
In Californië was 21,7 procent 
van de inwoners geen geboren 
Amerikaan. Het aantal mensen 
dat geen Engels spreekt, lag in 
verscheidene staten tussen 15 en 
40 procent - vooral in het zuid¬ 
westen dat aan Mexico grenst. 
Hoewel het aantal zwarten en 
van Spaanse of Aziatische af¬ 
komst zijnde Amerikanen verder 
toeneemt, blijven de blanken 
met een aandeel van 75,6 procent 
in de meerderheid. 


achtergrond 


door hun opvallende aanwezig¬ 
heid - in Japan zien gangsters 
duidelijk als zodanig uit met hun 
opzichtige pakken, krulperma- 
nent en tatoeages - verstoren ze 
de sfeer van het restaurant. Als 
ze ook nog eens éen luidruchtige 
ruzie starten, is het personeel er 
alles aan gelegen om de harmo¬ 
nie zo snel mogelijk te herstel¬ 
len. In de praktijk betekent dat 
betalen. Als dat zonder al te veel 
tegenstand gebeurt, komen de 
gangsters snel terug om meer. 

De onverschrokken advocate die 
door het hotel in de arm wordt 
genomen, gaat de confrontatie 
met de yakuza aan, wetend dat 
zij de wet aan haar kant heeft. 
Een solidaire hotelleiding doet 
de rest. Afpersing wordt weer¬ 
staan, en zelfs komt er geen af¬ 
koopsom op tafel als er gepant¬ 
serde trucks langs de lobby den¬ 
deren. Op één daarvan staat op 
het dak een luidspreker die knal¬ 
hard lasterpraat over de hotellei¬ 
ding uitstort. 

Heethoofd 

Om de ’eer’ van de yakuza hoog 
te houden, pleegt een jonge heet¬ 
hoofd een aanslag op de advoca¬ 
te, die wordt gespeeld door de 
vrouw van Itami. In de film over¬ 
leeft zij de aanslag ternauwer¬ 
nood, net zoals haar man in het 
echt. Vanaf zijn ziekbed heeft 
Itami al verklaard dat de aanslag 
op hem niet betekent dat hij niet 
meer achter de boodschap van 
zijn film staat. „Het toont eens 
temeer aan dat we samen sterk 
moeten staan.” 

De aanslag heeft een golf van 
verontwaardiging veroorzaakt 
en de belangstelling voor de filfn 
is er alleen majir door gestegen. 
Wat dat betreft, hebben de gang¬ 
sters zich met hun actie alleen 
maar in de vingers gesneden. 


• Conservaiorium 2 

Protest klinkt uit de monden 
van een aantal leden van de 
Toonkunstenaarsbond. Omdat 
er bezuinigd moet worden, is er 
op het Maastrichtse conservato¬ 
rium gekozen voor de zogenaam¬ 
de deeltijdontslagen. Door deze 
keuze blijft de kwaliteit van het 
onderwijs gehandhaafd en ver¬ 
liest geen van de docenten volle¬ 
dig zijn baan. Als alles doorgaat 
zullen de docenten loon naar ar¬ 
beid ontvangen en dus niet meer 
betaald worden voor vrije uren. 
Niet meer dan normaal zult u 
denken. In het bedrijfsleven 
krijgt immers niemand betaald 
voor vrije tijd. Toch is een aantal 
leden van de Toonkunstenaars¬ 
bond van mening dat deze rege¬ 
ling verre van correct is. 

Dat in ieder geval één van je col¬ 
lega’s - in de regel is dit degene, 
die er als laatste bij gekomen is - 
zijn volledige baan kan verliezen 
omdat jij van mening bent recht 
te hebben op een aanwezigheid- 
spremie mag toch geen beletsel 
zijn om met veel poeha de bond 
in te schakelen. 

Wie protesteert nu eigenlijk? 
Zijn het die mensen die maar 
weinig leerlingen en een hoop 
vrije tijd (voor zichzelO ge¬ 
creëerd hebben? Een andere 
mogelijkheid kan ik mij niet 
voorstellen, want wat zou mij als 
leraar beletten om bijvoorbeeld 
leerlingen niet toe te laten tot de 
studie (omdat het niveau zoge¬ 
naamd te laag is) of gevorderde 
studenten de deur te wijzen, be¬ 
halve juist deze regeling. 

Zijn de studenten tevreden over 
de manier waarop ze les krijgen, 
dan zullen ze niet van hun recht 
gebruik maken naar een andere 
docent over te stappen en deze 
hoeft dus niet bang te zijn voor 
zijn/haar materiële welvaartsni¬ 
veau. 

Mijn bewondering en sympathie 
gaan dus uit naar de niet protes¬ 
terende leden. Zij zijn naar mijn 
mening overtuigd van hun vak¬ 
kundigheid, willen werken voor 
hun geld en hebben een recht¬ 
vaardigheidsgevoel dat je eigen¬ 
lijk bij elk weldenkend mens als 
aanwezig mag veronderstellen. 
Zij hebben de bond niet nodig 
om hun 'goed recht’ te halen en 
daarmee een dierbare collega de 
straat op te sturen. Ik kan me 
trouwens niet voorstellen dat de 
docenten die momenteel veel 
vrije uren hebben, die in de toe¬ 
komst minder zullen hebben. 
Studenten zullen vermoedelijk 
de voorkeur geven te studeren 
bij een andere leraar, desnoods 
aan een ander conservatorium. 

ST. ODILIËNBERG LJ. de Boer 

• Awacs-vliegen 

In uw krant van 27 mei heeft u 
een groot artikel gewyd aan het 
uitstoten van schadelijke stoffen 
door DSM, Rockwool en ga zo 
maar door. Ik ben het volledig 
met u eens dat deze uitstoten be¬ 
perkt moeten worden, doch ge¬ 
noemde bedrijven leveren een 
bijdrage aan de economie van 
ons land en de werkgelegenheid 
van Limburg, hoewel dat de ver¬ 
vuiling niet goedpraat. 

Maar wat te denken van de mijns 
inziens nutteloze oefeningen van 
de Awacs-toestellen, die dage¬ 
lijks tientallen keren over Zuid- 
Limburg vliegen? Bij iets neve¬ 
lig weer kan men de uitstoten 
van schadelijke stoffen heel dui¬ 
delijk zien: per toestel vier ba¬ 
nen vuile rook. In Schinveld zijn 
voor deze flauwekul bomen ge¬ 
kapt en ingekort. Heeft dit dan 
niets met milieuvervuiling van 
doen? 

Spuitbussen zijn uit de handel 
genomen en mogen niet meer, 
maar wat wordt er diverse malen 
per dag over onze hoofden uitge¬ 
spoten door deze Awacs-toestel¬ 
len? 

Er zijn vele actiecomités, maar 
over deze vervuiling heb ik nog 
weinig of niets gehoord. Gaarne 
zie ik reacties tegemoet. 


KERKRADE 


J. Habets 


• Zangconcours 

Met veel genoegen en waarde¬ 
ring las ik onlangs in uw dagblad 
de column 'Uit de kunst’ van de 
hand van uw redacteur Jos 
Frusch. Ook ik heb vele dagen, 
urenlang met genoegen en be¬ 
wondering gekeken naar dit zeer 
hoogstaande concours, dat dit In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet gepLatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onweivoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


jaar (één keer in de vier jaar) ge¬ 
wijd was aan de zang. Ruim vijf¬ 
tig uitgekozenen uit vijftien 
landen, die met 24 de halve fina¬ 
le ingingen, met uiteindelyk in 
de finale twaalf laureaten. 

In koninklijke aanwezigheid kon 
men in het Paleis voor Schone 
Kunsten oratorium-aria’s, liede¬ 
ren en operawerken beluisteren. 
Schitterend. En dan te bedenken 
dat ’we’ het binnen de komende 
tien weken onophoudelijk moe¬ 
ten doen met vele honderden 
uren EK-voetbal, Tour de France 
en Olympische Spelen, alles 
door- en bij elkaar ’gesmeetst’. 
Bovendien - alweer eens - 
voorafgegaan door vele uren Ro¬ 
land Garros en er tussendoor 
Wimbledon. 

Erg veel aan het ’ongelijk-erken- 
nen door d’Ancona’ doen onze 
media niet. Terecht schrijft 
Frusch, dat wij tenminste nog— 
de Belgen hebben! 

MAASTRICHT 

Eug. Schoonbroed 


Kikkers 2 


Verdraagzaamheid is een goed 
ding, vooral als die naar twee 
kanten werkt. Omdat ik jaren op 
het platteland gewoond heb, zyn 
natuurlijke geluiden, zois 
loeiende koeien, kraaiende ha; 
nen en kwakende kikkers, mU 
niet onbekend. Die heb ik dan 
ook veel liever dan mechanische 
geluiden van straaljagers, brom¬ 
fietsen en brullende grasmaaiers. 
Als een enthousiaste kikker on¬ 
der mijn slaapkamerraam mij uit 
de slaap hield, nam ik soms de 
moeite om naar buiten te gaan 
en een steentje in de sloot te 
gooien om op die manier ken¬ 
baar te maken, dat ik het op prys 
zou stellen als hy een deurtje 
verder zou gaan kwaken. Ik heb 
nog nooit klachten gehad van 
een kikker met wie ik gedwon¬ 
gen was op die primitieve ma¬ 
nier te communiceren, om de 
eenvoudige reden dat ik de kik- 
kertaal niet spreek. Hij begreep 
mij. 

Nu woon ik in een wijk waar om 
ons heen tuinen met vijvertjes 
liggen. Laat nou uitgerekend in 
het vijvertje aan de kant van on¬ 
ze slaapkamer (waar al meer dan 
veertien dagen ’s nachts de ra¬ 
men potdicht gehouden worden, 
wat niet mag baten) een kikker¬ 
tje huizen, dat vrolijk al meer 
dan veertien nachten de zomer 
zit aan te kondigen met zijn pa- 
ringsroep! 

Het nadeel van een wellicht te 
ver doorgeschoten milieu- 
enthousiasme is dat aan de ge¬ 
woonten van een onschuldige 
kikker meer aandacht schijnt te 
mogen worden geschonken dan 
aan de gewoonten van evenzo 
onschuldige mensen: namelijk 
dat er by die laatste diersoort de 
behoefte bestaat aan slapen, alle 
paringslustige kikkers ten spijt. 
Nu kan ik jammer genoeg niet in 
mijn ponnetje deze nachtrustver- 
stoorder in de tuin van een ander 
gaan opzoeken voor een samen¬ 
spraak tussen twee bedreigde 
diersoorten. Bovendien spreek 
ik nog steeds de kikkertaal niet. 

EYGELSHOVEN 

Puck Lemmens 


(ADVERTENTIE) geerlings 

beddenspeciaalzaken b.v. 


slaapvoortichters 


Roermond; 

Luifelstraat 40 - 42 
(bij de Markt) 
tel. 04750 - 18624 


Heerlen: 

Gringelstraat 9 
tegenover Nutsbedrijven 
tel. 045 - 722493 


De Slaapvoorlichter® voor Limburg 
limburgs dagblad economie Dinsdag 2 juni 1992 


Moskou - De Russische geld¬ 
persen draaien op volle toeren. 
Jn juli komt voor 142 miljard roe- 
*^1 aan nieuwe bankbiljetten in 
Omloop. Dat is ruim anderhalve 
Keer zoveel als in heel 1991, toen 
miljard roebel in omloop 
'^^erd gebracht. 

Vanaf augustus komt er maande- 
Uiks zelfs voor 270 tot 280 mil- 
J^d roebel aan nieuw geld in 
circulatie. Dat heeft Jegor Gai- 
oar, vice-premier van Rusland, 
bondag gezegd in een tv-inter- 
view. 

Het nieuwe geld is nodig om de 


Geldpersen 
draaien op 

economie van Rusland op toeren 
te houden. Het tekort aan con¬ 
tant geld is nu nog zo groot dat 
salarissen en pensioenen niet 
kunnen worden betaald. De reë¬ 
le hoeveelheid geld groeit niet of 
nauwelijks omdat de roebels 
steeds minder waard worden. 
Anders dan in normaal functio¬ 
nerende economieën is de 


in Rusland 
volle kracht 

groeiende geldhoeveelheid daar¬ 
om geen motor voor de inflatie 
in Rusland. 

De geweldige groei van de geld¬ 
hoeveelheid vanaf augustus is 
mogelijk omdat dan het biljet 
van 5.000 roebel op grote schaal 
in omloop wordt gebracht. Nu is 
1.000 roebel nog de grootste cou¬ 


pure. 

De geldpersen draaien al weken 
op volle kracht, zodat hun capa¬ 
citeit alleen is te vergroten door 
biljetten van grotere waarde te 
drukken. Géiidar zei niet te we¬ 
ten in welke biljetten hijzelf zijn 
salaris ontvangt. „Eerlijk gezegd 
geef ik mijn salaris onmiddellijk 
in een envelop aan mijn vrouw. 
Ik kijk er niet in om te controle¬ 
ren welke bankbiljetten erin zit¬ 
ten, maar ik denk dat de biljetten 
van 200 en 1.000 roebel overheer¬ 
sen.” Volgens de vastgestelde 
marktkoers is een roebel ruim 
twee cent waard. 


Straffere betalingsplicht ondernemers werpt vruchten af 

Belastingopbrengst stijgt 


ÈN HAAG - De totale belastingopbrengst bedroeg vorig 
151,6 miljard gulden, ruim 15 miljard meer dan in 1990. 
opbrengststijging is vooral veroorzaakt door een straffere 
^lalingsplicht voor ondernemers, aldus het gisteren bekend- 
^®niaakte jaarverslag van de belastingdienst. 


Aandeelhouders zetten directie onder druk 

’Vendex moet nodig 
onderdelen afstoten’ 

DEN HAAG - Vijf families van aandeelhouders van Vendex 
hebben in een brief aan andere 400 aandeelhouders steun ge¬ 
vraagd om de directie zover te krijgen dat het concern een of 
meer onderdelen afstoot. In de brief spreken de families grote 
twijfel uit over de vraag of de onderneming de vijf belangrijk¬ 
ste (kern)activiteiten warenhuizen, uitzendbureaus, super¬ 
markten, speciaalzaken en onderhoudsdiensten rendabel kan 
houden of maken. 


De families Vroom, Dreesmann, 
Vehmeijer, Barge en Peek - die in 
een commissie de krachten hebben 
gebundeld - dringen erop aan dat 
de Vendex-directie ’strategische’ 
keuzes maakt, ondernemersj argon 
voor het afstoten van bedrijfsonder¬ 
delen. De directie heeft dit weekein¬ 


de al laten weten dat daar geen 
sprake van zal zijn. Op de algemene 
aandeelhoudersvergadering later 
deze maand (18 juni) zal dit onder¬ 
werp zonder twijfel ter sprake ko¬ 
men. 


Kriliek 


1 name de belasting op inkomen, 
en vermogen is vorig jaar toe- 
^nnren. Bedroeg de opbrengst 
r^an in 1990 nog 76,6 miljard 
j^^en, vorig jaar was dat opgelo- 
88,1 miljard. De kostprijs- 
belastingen (accijnzen. 


Eerrechten, omzetbelasting, mo 

^insl Jaarbeurs 
Ws toegenomen 

jj^ECHT - De Koninklijke Ne- 
Jaarbeurs heeft in haar 
VQ^^^ynijaar - de beurs bestond 
jaar 75 jaar - alle records ge- 
winst lagen in 
t^ji. Ep het hoogste niveau ooit be- 
blijkt uit het gistermiddag 
Ij^^chenen jaarverslag, 
ia^'^^arbeurs boekte het afgelopen 
ijj iQQ^Ea drie keer zoveel winst als 
. In totaal nam de winst 4,8 

gulden toe tot een netto re- 
van 7,5 miljoen gulden. De 
Eam in vergelijking met 1990 
ioo gelopen jaar met ruim 14 mil- 
g^l, gulden toe tot 135,4 mihoen 
bedrijf heeft in 1991 ge- 
*^rd van de toegenomen ani- 
' ton ^9*" beurzen en tentoonstellin- 
tiftL ^0 nicirketing- en communica- 

Eedryven. 

Mortis ’koopt’ in 
eigen naam 

> ~ Fortis, het samenwer- 

■ öelfi ®^band van AmevA/^SB en de 
AG-groep, heeft in de 
Staten om zijn naam te 
bly ven voeren een naamge- 
het t^Eeten uitkopen. Het gaat om 
“®Hrijf Fortis Corporation, dat 
(^Q^aam zal veranderen in CorVel 
dj^^Efation. Fortis Corp. verleent 
gapten in de medische sector. Het 
dg . Eïu diensten ter beperking van 
Amerika hoge ziektekosten. 
(AmevA/SB en AG) was als 
marktpartij klant van het 
Ao AmevA/^SB 

hoo^ 'vas het concern dus al op de 
van het bestaan van de Ame- 
dienstverlener. Binnen een 
fojjj ^ contract met een waarde van 
^ht . .'^*Er miljoen dollar (ruim 
gulden) is thans met 
Corp. overeengekomen dat 
naam zal wijzigen om ver- 
*Pg in de markt te voorkomen. 


to^tuigenbelasting) stegen met 3,7 
miljard tot een totaal van 63,3 mil¬ 
jard. 

Ruim de helft (zes miljard) van de 
toename van de totale belastingop¬ 
brengst is het gevolg van de ver¬ 
snelde inning van de belasting voor 
ondernemers. Voorheen ontving de 
belastingsdienst regelmatig de be¬ 
lasting pas een boekjaar later, om¬ 
dat ondernemers tot de laatste dag 
wachtten met betalen. Daarna wa¬ 
ren bank en belastingdienst niet 
meer in staat de inning op tijd voor 
elkaar te krijgen. Middels de zoge¬ 
naamde bet^ing per primacheque 
(belastingbetaling per bank op een 
vroeger tijdstip) wordt dat voorko¬ 
men. 

De reorganisatie van de belasting¬ 
dienst is nagenoeg afgerond. Het 
aantal medewerkers daalde sinds 
1987 van 32.215 naar 30.4156 in 1991. 
De reorganisatie moet leiden tot een 
klantvriendelijker werkwijze. Daar¬ 
naast moet de controle op fraude 
worden verscherpt. Werd vorig jaar 
nog 1 op de 7,7 bedrijven doorge¬ 
licht; dit jaar moet dat uitkomen op 
1 op 6. 

In 1991 werden 5.500 WIR-claims 
(inmiddels afgeschafte subsidie¬ 
regeling voor bedrijven) onder¬ 
zocht, met een totaalbedrag van 866 
miijoen gulden. De belastingdienst 
schrapte 262 mihoen gulden van de¬ 
ze claims. Op grond van deze resul¬ 
taten heeft de belastingdienst beslo¬ 
ten dit jaar nog eens 3.600 WIR- 
claims te onderzoeken. 

Het aantal bezwaarschriften bij de 
vennootschapsbelasting beliep vo¬ 
rig jaar 11.000, evenveel als in 1990. 
Bij de inkomstenbelasting nam het 
aantal bezwaarschriften fors af van 
398.000 in 1990 tot 342.000 in 1991. 

Dat lijkt haaks te staan op de flinke 
toeneming van het aantal correcties 
op de aangifte voor de inkomsten¬ 
belasting met bijna 16 procent tot in 
totaal 632 miljoen gulden. Dat komt 
vooral doordat de burger nog steeds 
probeert aftrekposten op te voeren 
die met de belastingvereenvoudi- 
ging volgens Oort zijn afgeschaft. 

De belastingdienst schrijft de ver¬ 
mindering van het aantal bezwaar¬ 
schriften toe aan het dienstbetoon 
van de belastingambtenaren, die, 
als zij een correctie willen aanbren¬ 
gen, even (telefonisch) contact op¬ 
nemen met de belastingplichtige. Met de neutronen van de Hoge Flux Reactor wordt bij het ECN onderzoek gedaan naar mate- 
rialen voor geavanceerde kerncentrales en fusiereactoren. Foto- 


Winst onderzoeksinstituut verviervoudigd 

Groeiend succes 
ECN op de markt 


PETTEN - Dankzij een versterkinjg 
van zijn marktpositie en een blij¬ 
vende beheersing van de kosten, 
heeft het Energieonderzoek Cen¬ 
trum Nederland (ECN) in Petten 
het afgelopen jaar een positief be¬ 
drijfsresultaat van 5,6 miljoen gul¬ 
den geboekt. Dit is vier keer zoveel 
als de winst van 1,4 miljoen gulden 
die het instituut in 1990 na een aan¬ 
tal jaren van verlies wist te behalen. 

Sinds het aantreden enkele jaren 
geleden van prof. dr ir H. van den 
Kroonenberg als algemeen direc¬ 
teur, IS er bij ECN veel veranderd. 


De nieuwe leider maakte van het 
vrij gesloten onderzoeksinstituut 
een open en op de gebruiker gericht 
instituut. Naast bezuiniging op de 
kosten werkte hij aan een vergro¬ 
ting van de slagvaardigheid van het 
ECN in het verwerven van nieuwe 
opdrachten van derden. 

De inspanningen van Van den 
Kroonenberg werpen nu hun 
vruchten af. Het aantal opdrachten 
voor onderzoek op het gebied van 
energie neemt nog steeds toe. 

Het positieve bedrijfsresultaat van 
ECN in 1991 is veel hoger dan de al¬ 


gemeen directeur had verwacht. In 
januari van dit jaar zei Van den 
Kroonenberg te rekenen op een po¬ 
sitief saldo van 3,5 miljoen gulden, 
ook al hield hij er toen rekening 
mee dat dit bedrag wel eens hoger 
zou kunnen uitvaUen. 

De omzet van het instituut bedraagt 
ruim 150 miljoen gulden. Een deel 
daarvan (ongeveer 60 miljoen gul¬ 
den) bestaat uit basis- en doelsubsi¬ 
dies van de overheid. De rest (90 
miljoen gulden) verkreeg het ECN 
uit opdrachten van de ministeries 
van economische zaken, VROM, on¬ 
derwijs en wetenschappen en socia¬ 
le zaken, de Europese Gemeen¬ 
schap en van het bedrijfsleven of 
andere onafhankelijke instellingen. 
Belangrijke 'eindprodukten’ voor 
ECN zijn de officiële publikaties. 
Ten opzichte van 1990 is het aantal 
contractrapporten vorig jaar geste¬ 
gen met 30 procent tot 183. Dezelfde 
groei is zichtbaar in de overige pu¬ 
blikaties, zoals onderzoeksrappor¬ 
ten, tijdschriftartikelen en confe- 
rentiebijdragen. Het totaal aantal 
daarvan nam in 1991 toe tot 397 pu¬ 
blikaties. 


Het belangrijkste mikpunt van kri¬ 
tiek van de commissie zijn de slecht 
draaiende V&D-warenhuizen, die 
vorig jaar een verlies van 60 miijoen 
gulden opleverden. De rebellerende 
families twijfelen eraan of deze win¬ 
kels met de huidige formule ooit 
weer winst zullen maken. 

Naast warenhuizen bezit Vendex de 
uitzendbureaus Vedior, ASB en 
Dactylo, de supermarkten Edah, 
Torro, Konmar, Basismarkt en Dag- 
markt, speciaalzaken als Lederland, 
Superdoe, Kreymborg, Hunkemöl- 
ler. Ferry Sport, Siebel, Dixon’s, 
Kijkshop en belangen in verzeke¬ 
ringen, de schoonmaaksector, auto¬ 
matisering en in de financiële sec¬ 
tor. Het bedrijf heeft ook een aantal 
belangen in het buitenland. 

Vendex boekte het afgelopien jaar 
een omzet van 16,5 miljard gulden 
en een nettowinst van 90 miljoen 
gulden. Het concern is een zoge¬ 
naamde 'structuurvennootschap', 
wat ondermeer tot gevolg heeft dal 
een aantal bevoegdheden, dat nor¬ 
maal bij de aandeelhouders berust, 
in handen van de raad van commis¬ 
sarissen ligt. 

De aandeelhouderscommissie van 
Vendex is, anders dan bijvoorbeeld 
by Nedlloyd, een informele club, 
die dus ook niet namens alle aan¬ 
deelhouders kan spreken of optre¬ 
den. Uitgeverij 


Uitgeverij De Bezige Bij zal ja¬ 
nuari volgend jaar Uitgeverij 
Balans overnemen. Dat hebben 
bestuur en directie van de twee 
uitgeverijen gisteren bekend¬ 
gemaakt. Balans-directeur J. 
Gaarlandt wordt lid van de di¬ 
rectie van De Bezige Bij en zal 
vanaf 1994 de huidige directeur 
van De Bezige Bij, A. Ham¬ 
ming, opvolgen. Bij De Bezige 
Bij bestond reeds enige tijd het 
plan om de non-fictie in eigen 
fonds tot ontwikkeling te bren¬ 
gen. Door de overname van 
Balans zal dit voornemen daad- 
werkeüjk ten uitvoer worden 
gebracht. 


Giromaat 


Klanten van de winkelketens 
Super en Spar kunnen dit na¬ 
jaar - als ze daar schriftelijk 
toestemming voor geven - de 
giromaatpas van de Postbank 
niet alleen gebruiken voor 
elektronisch betalen in de win¬ 
kel, maar ook als klantenkaart, 
die aan geregelde klanten voor¬ 
deel kan • bieden. Het levens- 
middelenconcem Unigro heeft 
hiervoor een contract gesloten 
met de NMB Postbankgroep 
en Beanet, de organisatie die 
landelijk het elektronisch beta¬ 
lingsverkeer regelt. De pin¬ 
code wordt uitsluitend ge¬ 
bruikt bij het betalen, het pas¬ 
nummer van de giromaatpas 
wordt wel gekoppeld aan de 
functie van klantenkaart. Wie 
de giromaatpas niet wil gebrui¬ 
ken als klantenkaart, kan een 
gewone Super- of Spar klan¬ 
tenkaart aanvragen. 


LPG 


Autogas (LPG) wordt morgen 
één cent per liter duurder. De 
adviesprijs aan de zelftank 
wordt 51,9 cent. Dit hebben 
marktleider BK Gas en de No- 
vok, de organisatie van zelf¬ 
standige pomphouders, giste¬ 
ren bekendgemaakt. 


(ADVERTENTIE) 

U constateert 

dat het inplannen 
van vakantiekrachten een 
tijdrovende klus is. 

Wij stellen voor 

om er vanaf nu 
gezamenlijk de schouders 
onder te zetten. 

ir randstad uitzendbureau beurs 


w 


<le ^ Verdam - Op het Damrak is 
Eers van Free Record Shop gis- 
Verder onderuit gegaan. Een 
(W^ stemming heerste voor Van 
terwyl op de lokale 
De Boer Drukkerij en Delft 
Ul^^Eients gevraagd lagen. De 
fondsen lagen gemakkelijk 
h^^^Erukt in de markt by weinig 
^j^Eel. De lagere dollar en gebrek 
drukte de meeste koersen 
SqqK. De aandelenomzet bleef by f 
tj^jjEiljoen steken en op de obliga- 
ging met f 600 miljoen 
foin veel om. De stemmingsin- 
Haalde 0,7 punt tot 130,30, de 
Koersindex verloor 1,1 op 214. 

Oj) j 

parallelmarkt ging de prijs 
Alj Eree Record verder onderuit. 
Sevolg van een tegengevallen 
Van zaken in de eerste maan- 
?, 5 a ''Sn dit jaar werd het fonds f 
SEedkoper op f 23,50. Vorige 
jr K donderdag werd nog ruim f- 
betaald en eerder dit jaar f 33. 

' 'binder prettige gang van zaken 
.,y^iy*'oenendyk Beheer bezorgde 
cabine” een optater 
öj* f 6,50 op f 40. 

(1^ H® Ons omringende beurzen was 
O^Eiming lusteloos en wilde het 
handel niet byster vlotten. 
it^J^lfde was het gev^ op de Am 
i^li^smse optiebeurs waar de om 
al bij een schamele 18.00( 
tfacten bleven steken. 

He fondsen die het beter deden 
foe Van Ommeren (voor het 
gisteren niet meer onder de 
beurs wegens het 
'!o)^fon van de handelspoot Cete- 
Het bedrijf maakte bekend dat 
Ö^jj^foning van de op 31 mei afgele¬ 
id 'Warrants slechts mondjesmaat 
((j^gEschied. Het kapitaal is maar 
6,4 procent toegenomen. De 
Vj?®bts konden worden omgewis- 
tegen aandelen onder bybeta- 
k ^ 43,20 per aandeel, maar 
ijj'Koers bewoog zich steeds onder 

Prys. I 


v.k. s.k. 


HoofdfondsM 

ABNAmro 

ABN Amro A.in F. 

ABN Amro ObI.Gr.f 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Ameveert. 

Bols eert. 
Bühim.Tet. c. 
CSMceil 
DAF 

DordUche Petr. 
DSM 

Elsevier eert 
Fokker eert 
Gist-Broc. eert. 
Heineken 
Hoogovetu nrc 
Hunter Douglas 
Int.Müller 
lnt.Ned.Gr. c. 

KLM 

KoaNed.Papier 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork 

Unilevercert 

Ver.BezitVNU 

VOCnrc 

Wessaneneeit 

Wolters-Kluwer 


AvondkMrsen Amstardain 

ABN AMRO Hold. M,20 (44,20) 

KLM 39,90 (39,90) 

Kon.0he 157,00 (157,00) 

Philips 38,50-38,60 (38,50) 

Unüever 183,10-183,30 (183,10) 

VOC 44,00 (44,00) 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 
ABN AmroHld.prf. 
ACF-Holding c. 

Ahfend Groep c. 

Asd Options Tr. 

Asd. Rubber 
Ant. Vetff. 

Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
AuLInd.R’dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begenuum Groep 
BeOndo 


4430 

4430e 

80,70 

80,70 

178,70 

178,80 

123,10 

122,80 

86,80 

86,40 

160,20 

159,30 

196,60 

196,60 

54,90 

54,10 

46,50d 

4630 

52,10 

52,00 

96,60 

97,00 

2230 

22,70 

145,80 

145,00 

115,50 

115,10 

112,90 

112,40 

35,00 

34,70 

40,50 

39.70 

167,50 

166,80 

59,10 

58.30 

72,50 

7230 

68,00 

67,00 

49,20 

48,30 

40,60 

39,90 

48,20 

48,70 

157,60 

157,00 

60,30 

59,70 

73,50 

73,00 

45,00 

44,60 

38,60f 

38,50 

53,30 

52,80 

99,00 

98,70 

48,30 

48,40 

98,00 

97,60 

73,70 

7330e 

4530 

46,00 

185,30 

183,10 

89,40 

89,70 

4230 

44,10 

93,80 

93,60 

73.80 

7330 


54,40 

54,40 

635 

6,29 

34,70 

34,40 

145,00 

145,00 

10.00 

9,90 

3,65 

3,70 

426,00 

- 

134,50 

135,90 

5530 

51,00 

S2,70d 

50,00 

86,00 

86,00 

91.00 

91,00 

151,80 

152,00 

133,00 

133,50 

129,00 

129,00 

299,00 

299,00 


Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman^Heybroek 
Calvé-Delft pKl 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAFcert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert 
Fugro McClellimd 
Gamma Holding 
Gamma pref 
Getronics 
Geveke 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
HALTiustB 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek's Mach. 
HoU.SeaS. 

Holl. Kloos 
Hoop Eff bank 
Hunter D.pref 
IHC Caland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 

Kon. Sphuix 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

Landré & Gl. 

Macintosh 

Maxwell Petr. 

MoearaEnim 

M.Enim OB-cert 

Moeien Holding 

Mulder Boskoop 

Multihouse 

Naeir 

NAGRON 

NIB 

NBM-Amstelland 
NEDAP 
NKF Holding 
Ned.PaitMii 
Ned.Springst 


24.50 

24.70 
33,00 

8.90 
2700,00 
800.00 
1208,00 
160.00 
286.00 

23.40 

29.50 

131.50 

96.30 

17.80 

24.70 

45.10 

43.50 

25.80 

28.70 
225.00b 
84.00 
61.00 
82.00d 

37.50 

113.50 
5,60 

32.40 

35.10 
96,00 

38.80 
209.00 
235.00 
141.00 

14.40 

14.30 
202.80 

0,65 

149.30 
250,00 

0,47 

450.00 

6.90 
110 
75J0 

33.30 

8.70 
1025,00d 

32,00 

77.40 

55.90 
335.00a 
282.90 

50.90 
3730 
126.00 

1270.00 

16500.00 

34.00 

60.00 

5.40b 

525,00 

59.50 
597,00 

9.10 
351,00 
181,00 


2430 

24.50 

32.50 

8.90 
2700,00 
800.00 
1200.00 
130,00 

285.50 

23.50 
29.20 

130.50 , 

96.40 . 

17.80 
2530 
45,10 
4320 

25.80 
28,70 

225,00a 

84.00 

60.00 

80.50a 

37,60 

114,00 

5.60 

32.30 
3530 
96,00 
3830 

207.50 
236,00 
140,20 

1430 

14.30 
203.00 

0,75 

149.00 

250.00 

0.50 

6.90 

75.40 

33.30 


32,00 

77,20 

55,60 

335.00 

282,50 

5030 

37.80 

1270.00 

16500.00 

3420 

5,50 

59.80 
597,00 

9.00e 

349.00 

181,00 


Nont 

Nutncia GB 
Nutricia VB 
Njjv.-Ten Cate 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Palthe 
Pirelli TVre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twenle 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevui 
Volmae 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


23.90 
145.00d 
154.00d 

109.80 
8,05 

72.80 
347,00 

59.50 

29.70 
177,00 
137,00 
46.60 
23.00 
74,00 

43.70 

14.50 
1650,00 

55.00 

37.50 

15.50 

41.50 

91.80 

89.50 
22,20d 

132.50 
73.00 

81.80 
2,60 

517.00 

31.50 

63.50 
27,00 
2020 

45.90 
68,00 
16,00 

108.00 

296.00 

30,20 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 82,50 
ABN Amro Albefo 
ABN Amro Amer.F. 

ABN Amro Eur. F. 

ABN Amro Far EF. 

ABN Amro Liq.Gf 
ABN Amro Neth.F. 

Aegon Aandelenf 
Aegon Spaarplus 
AldollarBF$ 

Alg.Fondsenbez. 

AUianceFund 
Amro North Am.F 
Amvabel 


50,40 51.00 

7200,00 7200,00 


Asian Tigers F. 
Asian Select, F. 
Austro Hung. F 
Beleg.f Ned. 
Bemco RentSel. 
Bever Belegg. 
CLNObl. Div.F 
CLN Obl.Waardef 
Delta Uoyd Inv, 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 
EMF Rentefonds 


49.10 

69.70 

80.10 

52.70 

164.20 

91.50 
36.00 
5,20 
26,60 

235.00 

1030 

70.40 

79.50 

69.20 

65.40 
4.60 
66,80 
5620 

2,90 

111.90 

115.90 

31.90 
33,00 
41,00 

135.50 
72.10 


23.60 

145.50 
155.00 

109.50 

72.40 
345.00 

59.50 

29.90 

175.50 
137,00 

46.60 
23,00 

74.50 

43.10 

14.50 
1642.00 

55.00 

37.80 

15.50 

41.90 

91.50 

89.50 

21.80 

132.80 

72.50 

82.10 
2.90 

515,00 

31.50 

63.50 

26.80 

20.40 
4620 

67.50 
16.00d 

108,00 

296.00 

3020 


82.00 


70.00 

8030 

5220 

164.20 

90.80 

35.90 
520 
26,60 

235.00 

1030 

70.30 

79.70 

68.30 
65,60 

4,60 

66.70 

2.90 
112,00 
116,00 
32,10 

33.50 
41,00 

135.50 
7220 


Eng-Holl.Bel.'l 1 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS OITsh. Fund 
EOE Index Fnd 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
HoUand Fund 
Holl. Eur. Fund 
HoU. OblFonds 
HoU. Pac, Fund 
Holl. Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.AlphaF. 
Jap.SectRatYen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.CapitalF.$ 
Mees ObtDiv.F. 
Mexico Income F. 
MK IntVentures 
Mondibel 
NatRes.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F 
NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMBVastGoedF 
New Asia Fund 
NomuraWarr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand.f 
Postb.Belegg.f 
Postb. Verm.gr.f 
Prosp.lnLHlP ( 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
RodinPropJ 
Rolinco cum.p 


IU.00 34.50 

6.30 
107,00 

106.50 

107.10 
342.00 

50.70 
7,00 

58.60 
5230 

I, 51 

76.80 
5230 

126.80 

99.10 
87.00 

52.20 
517,00 

29.40 

72.70 

74.80 
9.00 

153.50 

18.30 
6400,00 
5208.00 

9,00 

7,40 

113,30 

22,00 

II, 20 

78.40 
1250,00 

109.00 

108.40 

47.10 
55,17 
47,00 

37.10 

104.10 

119.80 

35.90 
5,15 
0,65 

260,00 

1220 

22.90 

91.50 

28.60 

114.80 

51.20 
57.00 

54.90 
3,90 

153.00 

36,00 

107.50 
5030 
104,00 

115.90 

96.50 
5430 
52.00 
49.10 
84.00d 

79.70 


10,00 

50,00 

34,40 

6.40 
107.10 
106,60 

107.30 
343,00 

50.60 

58.60 
52.00 

1,51 

76.80 

52.30 

126.80 

98.50 

87.50 
54,20 

517,00 

29.40 
7230 

75.10 
9,00 

152,80 

18.10 


113.50 

11,20 

78.40 
1240.00 

109,00 

108.40 
47,00 
55,19 
47,00 

37.10 
10420 
11930 
35,70 

0,63 

261,00 

1130 

2230 

9130 

28.60 

114,80 

5120 

57,00 

54,90 

153,00 

36,00 

107.50 
50,40 

104.10 
116,00 

95.50 
54,90 

52.10 
4920 
84.00 
8030 


Schrod.InfPr.F 

Sci/Tech$ 

Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-Invest 
Unico Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSBOblGr.f 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda F.$ 

Parallelmarirt 

Alanheri 

ABF 

Austria Gl. 
Berghuizer Papier 
Besouw Van eert 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.Fl 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Dne Electr. 

Delta Ll.Dollarf. 
Delta Uoyd ECU 
Delta Uoyd Mix 
Delta Lloyd Rent 

Delta Uoyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch TakeOvT. 
Ehco-KLMKledmg 
E&L Belegg.1 
E&LBelegg.2 
E&L Belegg.3 
E4L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmii 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LCl Comput.Gr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 
Newtron Haang. 


2920 

1220 

183,30 

19.40 

187.00 

8630 

280.00 

18,80 

79,60 

33,00 

64,50 

100.20 

54,00 

5130 

105,10 

6830 

111,00 

76,90 

36,00 


26.50 
109,00 

1082,00 

4l.00d 

50.10 
10,60 
9920 
9930 
99,30 

13.60 

63.90 
6120 

62.10 
55,00 

51.60 
85,70 

6.50 

45.60 

43.50 

72.60 

73.90 

107.30 

75.30 

105.90 
26,00 

101.50 
68,10 
34,00 


46.50 

50.50 
5120 
38,80 
49,00 

0.65 

4,00 

43,10 

4,40 

48.60 

64,00 

84.50 
8,50 
18.00a 
2.10 
2,10 


2920 

1220 

183.00 

19.40 
187.00 
85.60 

280.00 

17,80 

79,70 

3320 

64.50 

100.30 

54,00 

51,90 

100,00 

105.10 

68.40 
111.00 
77,20 
36.00 


26.40 
109,00 

1082.00 

40.80 

49.10 
10,60 

99.30 

99.40 

99.40 

13.80 

63.90 

61.30 
62,20 

55.10 

51.60 

86.10 

7.00 

45.60 
4330 

72.80 
74,00 

107.30 

75.40 

105.90 

23.50 

68,10 

34,00 

68.50 
40,00 
50,00 
5120 

38.80 
49,00 

0.60e 

3,90 

43,10 

4.30 

48.60 
63.00 
8520 

8.50 
15.00a 


Pan Pac. Winkel 
PieMedical 
Simae Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int 
Weina 
Wereldhave 
Weweler 

Wall Street 

alüed signal 

amer.brands 

amer.tel.tel 

amoco corp 

asarcoinc 

bethl. steel 

boeingco 

can.paciCc 

chevron 

chiquita 

Chrysler 

cibeorp 

cons.edison 

digitequipm. 

du pont nemours 

eastman kodak 

exxon corp 

ford motor 

gen. electric 

gen. motors 

goodyear 

hewlett-pack. 

int bus.mach. 

mt tel.tel. 

klmairlines 

mcdoiuiell 

merek co. 

mobiloil 

penn central 

pbihps 

pnmerica 

royal dutch 

Sears roebuck 

sfe-south.pac. 

texaco inc. 

United techn. 
wesbnghouse 
whitman corp 
woolworth 
Muvicmuci »cm 

amenk.doUar 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.doUar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
grieksedr.(lOO) 
ietsepond 
ital.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
noorse kroon (100) 
oostschiU. (100) 


1030 

5,70 

1530 

55.50 
53.30 

1.15 

29.50 
303.00 

4,10 

4820 


58‘/8 
48 
42 Vz 
49 Vs 
26^4 
14'k 
43% 
14% 
71% 
18 
18 

18% 
28 Vi 
42 
52% 
39^/4 
60% 
44% 
76% 
39% 
71 
76 
90^/4 
63V« 
22 % 
42% 
50^» 
65 
2 OV 4 
21 % 
38% 
86 V 4 
43% 
12 % 
64 
52% 
17 
13% 
27% 


1,740 

130 

531 

1,440 

27.75 

109.90 
3,16 

39.90 
32,10 

0,85 

2,85 

1335 

137,50 

2735 

15.75 


1030 

5.60 

1530 

55.50 

5330 

120 

28,10 

308,00 

47,40 


58 
47% 
42% 
49^8 
27% 
13% 
44 
14% 
71% 
18 
19% 
19^8 
28% 
40% 
53 
40% 
61% 
46% 
76% 
41% 
70Ye 
76 
90% 
64 
22 
41V 4 
51% 
64% 
20 % 
21 % 
38% 
86^4 
43% 
12 % 
64% 
51% 
17 
14 
27% 


1,860 

1.42 

5,61 

1,560 

3025 

113,90 

3,41 

42,40 

34.85 
1.05 
3.10 
15,65 

143,50 

29.85 
1625 


port escudo (1001 
Spaanse pes. (100) 
turkse liró (1000) 
Zweedse kr 1100) 
zwits.fr. (100) 


Wisselmarkt 

amenk.dollar 
antiU.gulden 
austr dollar 
belg.frank (100) 
canad.doUar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
grieksedr. (100) 
hongk.dollar(lOO) 
lerse pond 
ital.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollardOOl 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch. (100) 
poa escudos (100) 
Spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
Zweedse kr. (100) 
zwits.frankdOOl 
e.c.u. 


.45 


127 
1,73 
023 0.33 

29,70 3220 

12130 126,00 


1.80165-1,80415 
0,9920 1.0220 
1,3611 1.3711 
5.4720-5,4770 
1.49575-1,49825 
29250-29,300 
112,6200-112,6700 
3.3015-3.3065 
33.50033,550 
0.89000.9900 
22.9750-23,2250 
3,00803.0180 
14230-14.980 
141.935-142.035 
0.96080.9708 
28.870-28.920 
16.0010-16.0110 
1.34201.3820 
1.8030-1.8130 
0.9900-1.0300 
31270-31.320 
124.100124.150 
2,313023180 


Index Amsterdam 

C BS-koersindex( 1983 = 100) 

algemeen 215.10 214,00 

ld excl.kon.olie 207.50 20620 

mternationals 220.00 218.70 

lokale ondernem. 211.70 210,60 

idfuiancieel 14130 140,10 

id niet-financ 279.40 276.40 

CBS-herbeleggingsuidex (1983=100 


algemeen 
ld excl.kon.olie 
internationals 
lokale ondernem. 
ld financieel 
id niet-fmanc. 


314.40 312.60 

285.60 283.80 
335,00 333.10 
291.50 290,00 

214.60 212.80 
36320 361,90 


CBS-stemmmgsindex (1990= 100) 

algemeen 131.00 130.30 

mtemation 150,00 148.90 

lokaal 127,60 127,00 

fin.instell 124.50 123,30 

niet-fmanc 127,90 127,40 

industrie 138,50 138!oC 

transp/opsl 136,80 136.40 


Goud en zilver 

Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur. CJoud 
onbewerkt 19,230-20.830. vonge 
19,740-20340, bewerkt 21,430 laten, vonge 
21,940 laten, zilver onbewerkt 195-265. vo¬ 
rige 205-275, bewerkt 310 Uten, vonge 320 
laten. 


Dow Jones 


Industrie 3413,22 


+ 16,34 


OPTIEBEURS 


amev 

sene 
c okt 

55.00 

omzet 

142 

v.k 

1.50a 

s.k 

1.40 

d'fl 

c jun 

185.00 

150 

0.80 

0,70 

dfl 

c jul 

180.00 

472 

4i0 

4.00b 

ddl 

c jui 

185,00 

120 

2,00 

1,70 

d'il 

pjun 

180.00 

110 

1.00 

1.50 

d/fl 

p jul 

160.00 

430 

1.90 

2.20 

eoe 

c jun 

300.00 

104 

I9.00a 

17.50 

eoe 

c jun 

315.00 

271 

5.50 

4,10 

eoe 

c jun 

320.00 

216 

2.20 

1.60 

eoe 

c okt 

320.00 

152 

10.00 

9.70 

eoe 

pjun 

305.00 

183 

0.20 

0.30 

eoe 

pjun 

315,00 

337 

1.50 

1,80 

eoe 

pjun 

320.00 

124 

3.50a 

4.20 

eoe 

pjun 

330.00 

182 

11.50 

1220b 

eoe 

pjul 

315,00 

103 

2.50a 

3.00 

eoe 

pjan 

290.00 

365 

2.20a 

2,10 

eoe 

papr 

330.00 

283 

12,50 

1320 

gist 

c jul 

37,50 

107 

3,60 

2.90 

gist 

c okt 

40.00 

105 

2.60 

2.50 

mg 

c j94 

47,80 

134 

5,70 

520 

mg 

pjul 

50.00 

147 

1.30a 

1.60 

mg 

p okt 

47,50 

132 

I.OOa 

1.10 

ing 

pj95 

47.50 

104 

2.80 

3.10 

kim 

c jul 

40,00 

103 

1.80 

1.60 

kim 

c okt 

42,50 

566 

170 

1.50 

kim 

pjul 

40.00 

120 

I.OO 

120 

kim 

p okt 

37,50 

527 

1.00a 

0.80 

kim 

p q93 

35.00 

200 

1.70a 

1,70 

knp 

c jui 

47,50 

111 

2.00 

2,00 

nlc 

p nov 

102.00 

250 

0.75a 

0.55 

phil 

c jul 

3730 

142 

1.80b 

1.90 

phü 

c okt 

40.00 

181 

1.40 

1,40 

phil 

c o94 

45,00 

130 

3.40 

3.40 

phil 

c o95 

20.00 

652 

19.80 

1920 

olie 

c jun 

160.00 

135 

1.30 

1.00 

obe 

c jun 

165.00 

155 

0.40 

020 

olie 

c jul 

155.00 

391 

5,80 

5.00 

obe 

c jul 

160.00 

266 

3,10 

2.50 

olie 

c jul 

16530 

102 

1.30 

1.00 

olie 

c okt 

160.00 

294 

5J!0 

420 

olie 

c okt 

165.00 

113 

3.40 

Z70 

ohe 

pjun 

155.00 

293 

0,60 

1.10 

ohe 

pjun 

160.00 

249 

3.00 

3,80 

ohe 

pjul 

145.00 

115 

0.20 

020 ' 

ohe 

pjul 

160.00 

150 

3.80 

4.00 

obe 

p o96 

160.00 

106 

1020 

1020 

top5 

pjun 

610.00 

131 

2.80 

3.60 

uiiil 

c jul 

190.00 

143 

2,50 

2.00 

VOC 

c jul 

4230 

237 

120a 

2.30 

voc 

c okt 

45,00 

352 

1.50 

120a 

I 

» = 

laten 

g = bieden 4 ei-div. = bieden h=Uten + ei-di«. 

^ex-claim k = gedaan 4 h 

= ei-di*idend i = gedaan-ig 

eten vk = slctkeen vonge dag 
gedaan r laten sk = slotkeers gisteren 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina 6 


/. ini bu y \ Dof^blaJ 


^piccolds 


Voor méér resultaat' 


HULP gevr. voor 3 a 4 och¬ 
tenden per week, omg. Val- 
kenburg. Tel. 04406-13094, 

Nette part-time TAXI¬ 
CHAUFFEUR gevraagd.; 
Taxi Brunna, Maastrichter- 
str. 157, Brunssum. Tel. 
045-257777. 


Te huur gevra^^ 

WCKDNRUIMTE gezocht m. 
wasgel. Tet. 05443-74514, 
dinsd, 18.00-20.00 uur. 


SLAGRUIMTE voor o.a. tv's 
koelkasten etc. 045-726206 


Autobedrijf John Koullen biedt aan: 

ANWB GEKEURDE AUTO'S 

met 12 mnd. voll. garantie en autopas 


! Ford Scorpio 2.4 ICL Sedan 52.000 km . 
Ford Siërra Sedan Azur btauwm. 9 mnd 


Onr. goed te koop aangebigevr. 

huis verkopen | Te koop vrijst. SEMI-BUN- 


in Maasdorp, 8 km. van Sit- 
tard. Tel. 04498-57991. 

Te koop gevraagd. Omg., 
WELTEN of Heetlerbaan, 1 


Honda Accord Luxe blauwmet. nwe. st. 


kern, bij voorkeur vrijstaan¬ 
de woning. Prijzen met aan¬ 
bieding sturen naar Emag B. 
V., P.b. 11, 6270 AA Gulpen 

Kamers 

KAMER te huur in centrum 
Heerlen, (student), ƒ 290,- 
p/mnd. all-in, 045-421524. 


In de Cramer 37, Heerlen u4o-«;o///'/. j koelkasten etc. 045-726206 Audi 80 2.0 E roodgekl. glas. 1989 ƒ 

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen ^Scorpio 2.4 ICL Sedan 52.000 km .... 1990 ƒ 

Postgiro: 1035100 OnroerfNM goed te huur aangebodm Ford siërra Sedan Azur btauwm. 9 mnd ... 1991 ƒ 

Bank' ABN 57 75 35 Q 35 t ^ - 7 i-r/oi a *r,i^Ani-r-i n- . , ..7' Ford Fiësta 1.1 I Cheers 21.000 km . 1991 ƒ 

P«' óA 73 Q 3 fi 4 ^ L'^burgs Ford Escort Bravo rood 30.000 km. 1989 ƒ 

Fax. 045-739364 Ford Siërra 1.6 CL 5-drs zwart. 1987 ƒ 

Tel. 045 229654. _ SULTAAT. Bel. 045-719966. Opel Omega 1.8 LS wit. 1 988 ƒ 

Piccolo's ' ■ rtfir /inaH te ~ Opel Kadett GSI 2.016V wit.... ! 1989 ƒ 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in _ unr. goeo re KOqp aangeDygevr. Opel Kadett 1.8 I GT rood div. acc. 1988 ƒ 

hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 11 «/hi «c uorknnon Te koon vrikt «^FMi Ri im Opel Kadett 1.3 S Club rood . 1987 ƒ 

millimeter hoogte: ƒ 1,30. GAl 3 Sk. OP«'^orsa 1.3 Luxus 3-drs. bru^ . 1985 ƒ 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en raqe moofe sSluin^So m2 Qnjsmet. 1988 ƒ 

Vermist Gevonden ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en ©Cht© m3k6 SSf inMaasdoro 8 km van ^^zda 626 1.8 LX Sedan wit. 1988 ƒ 

Bedrijven Transakties ƒ 1,80. iSrJ ^ nL arri Tel aTqqi ^ 323 1.3 LX Goudmet. 41.000 km ... 1988 ƒ 

onroerend goed lijn tard. T el. 04498-57991. Honda Accord Luxe blauwmet. nwe. st. 1987 ƒ 

Beuzepiccolo 046 - 750 000 ! Te koop gevraagd. Omg. j Honda Accord Aerodeck 2.0 EX rood. 1986 / 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met Poforc a Partnorc Poioon WELTEN of Heetlerbaan, Honda Integra Luxe bruinmet. 1986 ƒ 

minimaal één woord in grotere letter (14-punts). reiers o< rariners ueieen jjefgj oude c.q. bestaande Nissan Bluebird Hatchb. blauwmet. 1988 ƒ 

Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en G©©n V©rkOOD “ ^1 voorkeur vrijstaan- Volvo 360 GLT 2,0 inj. 5-drs. rood. 1988 ƒ 

Illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per z-n , de woning. Prijzen met aan- Volvo 340 DL grijsmet. 1987 ƒ 

kolom: ƒ 1 , 80 . 0©©n KOSt©!! bieding sturen naar Emag B. VW Golf CL 1.3 goudmet. div. acc. 1988 ƒ 

Advertenties onder nummer: f 7.50 II ! ^ - F b. 11, 6270 AA Gulpen Citroën BX 1.4 RE blauwmet. 1988 ƒ 

Bewijsnummers op aanvraag: / 4,75. G©Vr33Qd Renault 5 TL Star uitv. wit. 1987 ƒ 

ui/nnnh.n,nn-hMnn^ln«;« .n. KamefS Fiat Uno 45 d.blauw . 1985 ƒ 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de woonnuizen oi^aiows tot - Audi 100 CD 5E v. acc. blauwmet. 1984 ƒ 

acceptgirokaart Oleo wordt tor^onden. DI,ekte4ar*oop mcgaliik Heerlen, '%t!rdenl" “SiT 3 3 , 

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét Geen verkoop-geen kosten p/mnd. all-in. 045-421524. rairoi j.j oiesei gnjs kent . 1987 ƒ 

l6Qitim3ti0 lAi** rk - — UltotLo 

Wi 1171311 & Gem. kamer te huur met ge- Mercedes 190 D rookzilver v. acc. 1987 ƒ 

. keuken, VW Golf Turbo D Edition Blue . 1990 / 

Telefonisch opgeven K3nn©rS voor net persoon met vast Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet. 1989 / 

HAK- "71 aOCC Heerlen 045-728671 '^®'^k, te HOENSBROEK. KOMBI’S/BESTELLERS 

/ ÊUUUO Brunssum 045-274700 Tel. 045-724854 _ Renault 21 Nevada TL wit. 1989 ƒ 

Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de 15 iaar wacto rontoi n ro/ "F® buur gestoffeerde 'üL^^rijs kent. . .......... 1985 ƒ 

regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing ^ aKAMER nabij centrum ^ 2 maanden v^^tge garantie (met ouder dan 

^ ^ ^ (pensioenfonds). Aktie: 7350 - Tel 045-710384 100% financiering mogelijk. 

Schriftelijk opgeven 9,1% 30 jr. vast spaarhyp. !_ ’ m-irpi cm o - * inruil auto/motor mogelijk. 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing, B®'- 045-712255. STIEN- Je h. in C-HEERLEN 3 een AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN 

Pnrttnnniiii n STRA Hypotheek Service. P®'^®- kaniers, eigen opgang, Het adres voor de betere gebruikte auto. 

Persoonlijk opgeven ;;;;;^mhiiiq mot Tel. verkoop 045-426995. 

Via de balie van onze kantoren maandag Lm vrijdag WOONHUIS rnet spoed te koud water, gebr. van bad- Tel. werkplaats 045-424268. 

8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag koop gevraagd, opknappen cel en wc. Tel. 045-721147 Locht 17 Kerkrade 

geldt donderdag 17.00 uur. ^ geen bezwaar. 040-520558. tussen 9.00 en 19.00 uur. -=-^- 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden Reparaties AutOb©drijf Ad 1/317 N©©r 

voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door niet, --. .. . .. ^ -— Fiat Uno 60 S.. 1987 / 

niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Reparatie met GARANTIE TVA/IDEO defect, vandaag Fiat Ritmo 85 S Cabrio. 1983 / 

.. huishoudelijke apparatuur, gebracht, morgen al klaar Siërra XR4i . 1983 ƒ 

Het Limburgs Dsgblad WOfdt dagelijks gelezen door elektro, sanitair, centr. vemv. prijsopgave en garantie Tel Capri 2.0 V6 zeer mooi. 1979 / 

meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder, Tei. 045-720247 (beantw). 045-231340 e & e Eiectro- Volvo 343 2.0 dls. 1982 / 

iB.or C.IXX» somoKi scancwi 07 , TVA/IDEO Tenaratift Znndpr Brunssum , , , 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

©cht© m3k©l33r 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

G©©n v©rkoop - 
G©©n kost©n 

G©vr33gd 

woonhuizen-bungalows tot 
/ 250.000,- 

Direkte aankoop mogelijk 
Geen verkoop-geen kosten 

Wij 171317 & 
P3i1n©rs 

Heerlen 045-728671 
Brunssum 045-274700 


JEEP 


DIESELS 


15 jaar vaste rente! 8 6% «AjyiER nabij' centrum 

/ 350,-. Tel. 045-710384. 

9,1% 30 jr. vast spaarhyp. ^'- 

Bel. 045-712255. STIEN- h. in C-HEERLEN 3 een 
STRA Hypotheek Service. P®^s. kamers, eigen opgang, 

- eigen keuken met warm en 

WOONHUIS met spoed te koud water, gebr. van bad- 


bruik van badk. en keuken, VW Golf Turbo D Edition Blue . 1990 / 

voor net persoon met vast Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet. 1989 / 

werk, te HOENSBROEK. KOMBI’S/BESTELLERS 

Tel. 045-724854 _ Renault 21 Nevada TL wit. 1989 / 

Te huur gestoffeerde ^ F 6 grijs kent. .. 1985 / 


1990 

ƒ 

39.800,- 

1991 

ƒ 

28.800,- 

1990 

ƒ 

22.900,- 

1990 

ƒ 

28.900,- 

1989 

ƒ 

27.900,- 

1990 

ƒ 

28.900,- 

1991 

ƒ 

28.800,- 

1991 

ƒ 

19.800,- 

1989 

ƒ 

16.900,- 

1987 

ƒ 

11.950,- 

1988 

ƒ 

15.900,- 

1989 

ƒ 

25.800,- 

1988 

ƒ 

16.900,- 

1987 

ƒ 

13.900,- 

1985 

ƒ 

8.950,- 

1988 

ƒ 

19.800,- 

1988 

ƒ 

16.900,- 

1988 

ƒ 

12.900,- 

1987 

ƒ 

12.900,- 

1986 

ƒ 

13.800,- 

1986 

ƒ 

12.900,- 

1988 

ƒ 

14.900,- 

1988 

ƒ 

15.500,- 

1987 

ƒ 

9.800,- 

1988 

ƒ 

14.900,- 

1988 

ƒ 

10.900,- 

1987 

ƒ 

9.800,- 

1985 

ƒ 

4.950,- 

1984 

ƒ 

9.750,- 

1987 

ƒ 

28.900,- 

1987 

ƒ 

31.800,- 

1990 

ƒ 

27.900,- 

1989 

ƒ 

16.900,- 

1989 

ƒ 

16.900,- 

1985 

ƒ 

3.500,- 


koop gevraagd, opknappen 
geen bezwaar. 040-520558. 


cel en wc. Tel. 045-721147 
tussen 9.00 en 19.00 uur. 


12 maanden volledige garantie (niet ouder dan 5 jaar). 

* 100% financiering mogelijk. 

* inruil auto/motor mogelijk. 
AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN 

Het adres voor de betere gebruikte auto. 

Tel. verkoop 045-426995. 

Tel. werkplaats 045-424268. 

Locht 17, Kerkrade. 


Reparaties 

Reparatie met GARANTIE TV/VIDEO defect, vandaag 
huishoudelijke apparatuur, gebracht, morgen al klaar, 
elektro, sanitair, centr. vemv. prijsopgave en garantie. Tel 


Tel. 045-720247 (beantw). 045-231340 E 
TV/VIDEO reparatie. Zonder nica Brunssum 

voorrij kosten. Görgens. In- —r- 

dustrieterr. Abdissenbosch- BoilwenA/i 
Landgraaf. Tel. 045-314122 ___ 


Electro- 


Autob©drijf Ad V3n N©©r 

Fiat Uno 60 S. 1987 / 

Fiat Ritmo 85 S Cabrio. 1983 ƒ 

Siërra XR 4i . 1 983 / 

Capri 2.0 V6 zeer mooi. 1979 / 

Volvo 343 2.0 DLS . 1982 ƒ 


8.500, - 
9.250,- 

12.500,- 

6.500, - 

2.500, - 


I, Vermtst/Oeiraindeii Pefsone^ aanbod Landgraaf. Tel. 045-314122 
WEGGELOPEN: JONGEMAN, 24 jaar zoekt 

Htghland Terriër omg. Heer- tijdelijke bijverdienste tot au- tfrIfL rrü'ili 

OOz4COO ^ U'OCI U'A OTDC D A D A TIC* 


BoiiwenA/ertxMiwan 


Stationcars 


irüinntjri uur. rM-. r -7 

TEBBEN koeltechniek (part) 


224522 Of 427880. 


I SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Personeel gevraagd 

Limburgs Dagblad 

vraagt voor 

H©©rl©rh©id© Ho©nsbro©k 
Brunssum ©n Nuth 

BEZORG(ST)ERS 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 

Diepvries en KOELKAST- 
REPAFIATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel, Geleen, 046- 
745230, service 24.u 


———----- Volvo 240 GLE gas onderb. 1989 

Te k. licht beschadigde ma- Volvo 245 GLD veel extra’s. 1982 

rantie binnen- en BUITEN- Mitsubishi Lancer 1500 . 1985 

DEUREN v a. /40,- t/m Opel Omega 2.3 TD CD. 1989 

/85,-. Rollen dakleer va. OjDel Omega 18 S. 1989 

/ 20,- t/m / 50,-. Rennemi- Kadett 1.3 5-drs. 1989 

gerveldweg 70, Heerlen. Kadett 1.6i automaat. 1988 

Tel. 045-727742. _ Opel Rekord 2.0 GLS. 1987 

-Ford Escort 1.6 D 5-drs. 1986 

bouwmal-Zmachines ^ 

__ :.::. . Zandweg 160, Heerlen. Tel. 045-416023. 

KiMnFRKHPPFM o^^sions 


Rennemi- 

Heerlen. 


bouwmat./machin^ 


KINDERKOPPEN, goede 
prijs, heymans, Zutendaal 
(B). Tel. 0932-11611290. 


Winkel & Kantoor 

T© kcx)p uit F3illiss©m©nt 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer !| Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de QO^de kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen 
rbezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge 


< I kunt u tijdens kantooruren even langs komen of bellen. 
] I_Rumpenerstr. 81, Brunssum. Tel. 045-256363. 


] Golf & Country Club Herkenbosch zoekt z.s.m. 

^ R3ng©r 

^ Taak: op gepaste wijze controle uitoefenen op baangebruik 
Comgeren van onregelmatigheden. 

I Profielschets; ouder, evenwichtig persoon, graag werkend 

i in buitenlucht. Geen bezw. tegen onregelmatige diensten. 

Hor©c3-m©d©w©rk©r (m) 

Plusm. 20 jaar, met ervaring. 

[■ Inlichtingen: 04752-1458. Van Kreel-Zwiers/Bedrijfsteider. 

f Salesman for audio 

: TV AND TELEPHONE 

!. a far east manufacturer with office in Germany seeks: 

I English - German speaking top class Salesman for 
selling audio, telephone arxl tv-products on very good 
commission base. Interest pjarty please apply résumé & 
Photo to. Br.o.nr B-1691, LD, Pb. 2610, 6401 PC Heerlen. 

j Sk©lt©rb33n V3lk©nburg 

! zoekt jonge energieke 

' Medewerkers skelterbaan 

: 6^ 

Frituurhulp 

met ervaring, evt. alleen de middaguren. 
_ Tel. 04406-12685 na 10.00 uur. _ 

Adi3 K©s©r komt n33r u to©! 

Bezoek ons mobiel inschrijfkantoor op de Markt in Nuth! 
Hier kunt u tussen 10.30 een 16.00 uur terecht voor 
uitgebreide informatie over werken via Adia Keser. 

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120 
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680 
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700 
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595 


korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. / 255,-: gebr. 
bureaus v.a. / 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf /150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. / 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en AO v.a. /595,-; magazijn of 
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra 
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf / 50,- jjer stuk 
tekentafels v.a. ƒ 675,-; verder groot assortiment rol- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whipeborden. Industrie 
boormachines 16mm snelkop / 425,-. Palletwagens 
2000 kg / 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr. 
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. 

Speciale AANBIEDING; “.v ---- 

nieuwe buro’s en directie- TfansaCtlM 


nieuwe buro’s en directie- Ifansacilre 

stoelen Rock type 295 adv. —' '—z -L 

/395,- nu / 1^; Rock ty- ^^9. Kerkrade. goedlopend 

pe 4050 adv. /495.- nu 

/295,-: zeer mooie lederen p^'TthHc ^ ^ 

en gestoffeerde directie- F^^tbus 2610, 6401 DC 

stoelen tot 40% korting; Ie- F'®®'''®’^-_ 

deren conferentie fauteuils 

van /795,- voor /425,-: LandbOUW 

conferentiefauteuil code 240 riMr^cDr^ci cmramu-- 

adv. /375,- nu /245.-. Al- 

les uit voorraad leverbaar. Tel. 0449 3 27 j5._ 

Rockmart, Kissel 46A, Te koop gevr. SCHAPEN en 
Heerlen. 045-723142. _ lammeren. Tel. 045-7 24180 

Piccolo’s in het Limburgs VELDSCHUUR te 
Dagblad zijn groot in RE- 13.00x9.00x7.00 mtr 
SULTAAT! Bel: 045-719966. v.a. 10.00 uur 045-22 


96 in jjerfecte staat '72 
900 EMS Coupé ’SO/’OI 
900 4-drs. '86 
900i 5-drs. alu velgen '86 
900i 4-rs. airco alu velg. '87 
900i coupé stuurbekr. '88 
900 turbo 4-drs. el. schuifd. 
at. velgen '88 
9000 turbo 16V 5-drs. 
dimate control alu velgen 
cruise controi ’86/’87 
9000CDi 16V stuurbekr. '92 

Lancia 

Dedra 1600 stuurbekr. '92 
Dedra 1800 alu velgen 
stuurbekr. '91 

Thema 2.0IE ’86/’87/’88/’89 
tegen zeer interessante 
prijzen. 

Vr©©md© 

snuit©rs 

VW Golf tour 1600 '88 
Nissan Sunny SLX 1600 '88 
Mazda 323 GLX 1300 16V 
'89 

Volvo 440 GLT 1700 ’89 
BMW 320i EditionI 90 
Automobielbedr. KOMPIER 
'n begrip in SAAB 
Akerstr. 150, Heerlen. 
Tel. 045-717755. 
Heerlerbaan 66, Heerlen. 
Tel. 045-428840. 


Orote ocassions show. 
WETZELS auto’s. Het juiste 
adres voor de betere auto¬ 
mobielen! Industriestr. 35, 
tel. 046-510655. Mercedes 
300 SL 24V '90; Triumph 
Spitfire 1500 TC Cabriolet 
'77 /17.500,-; Mercedes 

500 SEC, '86; Mercedes 
230 CE ’OS; Mercedes 190E 
2.6 aut., '86; Mercedes 
190E, '88; Jaguar 3.6 Sove- 
rein '87; BMW 520i aut., '88, 
'89: BMW 316i '88; Audi 80 
LS, '90; Opel Kadett Cabrio¬ 
let '87; Opel Kadett 1.8i aut., 
'88; Opel Kadett 1.7 E sta¬ 
tion, '89; Opel Omega 2.3 
TD, station, '88; Ojsel Sena¬ 
tor 3.0i CD, '86; Opel Vectra 
1.6i, ’90; Ford Siërra 2.0i 
station, '89; Ford Siërra 1.8 
CL, '89; Ford Escort 1.4 
Bravo, 87-'88; Ford Escort 
1.4 CL station, '89; Ford 
Siërra 2.0i, '90; Golf GTi 
16V, '89; VW Passat '89; 
VW Golf 1,3 D, '90; Nissan 
3.0i ZX T-bar, '85; Toyota 
Celica 1.6 ST, '87; Ford 
Fiësta 1.6 Diesel, '88; Ci¬ 
troën Axel, '86; Audi 100 CD 
aut., '83; Volvo 440 GL, '89; 
Ford Escort 1.6 D, '88. 
Uniek!! Mercedes 450 SL, 
'80, mooiste van Nederland. 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Fiat RITMO bwj. '84, 
/ 2.000,-. Tel. 045-451118. 

Ford ESCORT 1300 Laser, 
bwj.'86, kl. rood, veel extra’s 


Toyota CELICA 1600 ST 
Coupe, type '83, APK 4-'93, 
vr.pr. / 3.250,-. 045-724993 

VW GOLF 1.3 CL nw. model 
'85, APK, z. mooi, / 7.650,-. 
Tel. 045-454087. _ 

Te k. GOLF 13 CL zilvermet. 
40.000 km, bwj. '87, vr.pr. 

/ 14.500,-. 046-511446. i 

VW GOLF L, met sjxirtvel- 
gen, kuipstoelen, APK 3-’93 
geen roest, zeer zuinig, vr. 
pr. /1.100,-. Tel. 045- 
320894, voor 13.00 uur. 

Te koop VW GOLF 1.3 CL 
bwj. 9-’87, spuitw., / 8.750,- 
Tel. 045-316940. 

Te k. VOLVO 360 GL 2.0 inj. 
69.000 km, '88, 5-drs., weg. 
omstandigh., /10.500,-. 
045-462637 na 17.00 uur. 

VOLVO 340 GL autom., '84, 
2e eig. APK '93, 3-drs., me- 
tall., / 4.500,-. Wilhelmina- 
str. 56, Nieuwenhagen. _ 

VOLVO 340 bwj. '79, koop¬ 
je! Caumerweg 38, Heerler- 
baan-Heerlen. _ 

Seat Ibiza 1.2 GL ’88; Seat 
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat 
Ibiza 1.2 XL '91; Seat Ibiza 
1.5 5-drs '89; Citroën BX 14, 
'87; Lada 2104 Combi 1.3 
'86; BMW 520 autom., '86; 
Hyundai Pony 1.5 GL '88; 
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121 

1.3 Cabriotop '90; Fiat Tipo 

1.4 '89. CHIARADIA Auto¬ 
bedrijf, Seat en Citroën 
Dealer, Trichterweg 122, 
Brunssum. Tel. 045-212843 

Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u met 3 maanden 
garantie: Mazda 323 combi 
bwj. '86; Citroën AX uitv. IE, 
gr. kent. '88; Renault GTL 
Fuego bwj. '81; Mitsubishi 
Tredia bwj. '83; Mitsubishi 
Tredia '82, lichte schade; 
Renault 18 GTL '85 Mazda 
323 '83; Nissan Sunny die¬ 
sel '87; Polo '82; Charade 
diesel bwj. '84; Mits. Colt '84 
Fiat Ritmo '84; Ford Escort 
'81; Ford Escort 1300 bwj. 
'83; Mazda 323 '81. Inruil, fi¬ 
nanciering mogelijk. Anje- 
lierstr. 123A Heerlerheide. 
045-231448. __ 

Met bovaggar. Ford Siërra 
2.0 stationcar special '89; 
Opel Omega 2.0i 36.000km 
'88; Mercedes 230E autom. 
'86; Opel Kadett autom. ’86; 
Ford Scorpio 2.0 '87; Opel 
/\scona 1600 '83 / 4.250,-; 
Opel Kadett 1200 '83 

/ 4.250,-: Ford Escort '85; 
Ford Escort diesel '86; Ci- 
! troën Visa 1400 S '85 
/ 4.900,-; Opel Kadett die¬ 
sel '86; Opel Ascona 1600 
LS '85 / 6.500,-; Renault 18 
'79 / 900,-: Opel Kadett 
1300 '87; Opel Rekord 

/ 750,- '79. Autobedrijf 

WEBER Baanstr. 38 
Schaesberg. 045-314175. 

Auto KALDEBORN, wij bê^ 
talen de hoogste prijs voor 
Uw auto!! 045-411572. _ 

Wij koj}en alle AUTO’S, met 
of zonder APK, ook busjes! 

U belt wij komen, ook 
’s avonds, 045-422610 _ ' 

Wij betalen / 500,- tot J 
/ 20.000,- voor uw AUTO ' 
met vrijwaring. 045-423063 | 

Te k. CITROËN AX 1.0E, : 
grijs kenteken, 44.000 km, ■ 
bwj. '88. Tel. 045-228615 | 

Ford FIËSTA t. '81, km.st. i 
103.000, APK, i.z.g.st., i 
/ 2.250,-. Tel. 045-232321, I 

Te k. MAZDA 626 LX, bwj. ' 
'85, 4-drs, Sedan, vr.pr. i 
/ 5.400,-, inr. mog. Tel. I 
045-422217. . ( 


Motoren 

Te koop HONDA 550 Chop- 
per model, bwj. '77, veel 
vernieuwd, vr.pr. / 3.500,-. 
Tel. 04951-32617. 

Watersport 

BAYLINER 2655, bwj. '91, 
afm. 7.80 X 2.44 Merc. 230 
pk, sjDeedkruiser. Alle opties 
Tel. 045-425951 na 18.00u. 

Vcricantie 

Te h. ERMELO (Veluwe) en 
Zeeland stacaravans/bun¬ 
galow voor 18.7 en na 22.8. 
Tel. 03410-16357. 

Caravans 

Dethieffs Caravan Show, 
TILLEMANS Recreatie, 
Haefland 19, Brunssum. In¬ 
ruil caravans div. merken o. 
a. Bürstner, Hobby, Berg¬ 
land, Cavalier enz., vanaf 
/ 2 . 000 ,-. _ 

CARAVAN te koop, vr.pr. 
/ 3.500,-. Tel. na 18.00 uur 
045-255551. _ 

Te k. TRAVELSLEEPER, m. 
Scout, m. toebeh., in uitst. 
st., / 3.000,-. 046-378288. 

Lord MUNSTERLAND 3 a 4 
pers. 3.20m, / 4.500,-, zeer 
mooi. Kerkradens. 166, Hrl. Sl^Tcrfiaicvtl ^ Patrick 

en Nancy 
1 jaar verkering. 
Gefeliciteerd!. 

Huub, Flora, Sandra en 
_ Edwin. _ 

H G. met het zien van 

Abraham 


Lucill© / Patrick 

nog 3 nachtjes slapé^ 
13! 

Proficiat R©nee 
Wensen je; Hans en 
Monique Jos en Sandra. 


Van Kathelijn en Nico, 
Pappa en Mamma 

Piccolo’s in het Limbi^’ 
Dagblad zijn groot in ^ 
SULTAAT! Bel: 045 - 71 99» 


v.a. 10.00 uur 045-226055. 


Bellen Te k. Mitsubishi TREDIA 1.4 zeei' mooi, pr. / 7.900,-. Tel. 


/Ujto’s 

AUTO LIMBURG 


Mercedes 190 D, zwartmet., schuifd., 5-bak, enz. '90, 
/ 47.500,-; MB 190 verlaagd 15” sportvelg., enz. '87, 
/ 28.500,-; Audi 80 1.9 E, zwartmet., get. gl., schuifd 
sportv. '88, / 25.000,-: VW Passat 1.6 Sedan, nw. mod., 
wit, 15” sfX)rtv., '88, / 20.750,-; Passat Variant D zwartmet. 
5-bak., '88, / 18.750,-; Golf D rood, sportv., '88, / 15.900,- 
Golf Tour blauwmet., '88, / 17.500,-; Volvo 740 GL Black- 
line extra’s, 10-’88, / 22.500,-; 240 DL 2.0 d. blauw, get. 
glas, '87, / 15.750,-; 340 GL HB antracietmet., 5-bak, '88, 
ƒ 12.900,-; Honda Accord 2.0i EX Sedan sportv., '89, 
/ 21.500,-; Accord Aerodeck 20 EX roodmet., sportv., '88, 
/ 19.750,-; BMW 316 verl. 15” sportv., enz., '86, / 11.900,- 
Renault 25 GTX autom., airco, ABS, radio. Renault enz., 
'89, / 29.750,-; 25 TX d. groenmet., airco, enz., m '89 
/ 21.500,-; 21 Hatchback wit, 5-drs, '89, ƒ18.750,-; 19 
Chamade GTS Comfort-pakket, '90, ƒ21.750,-; 19 GTR 
5-drs, d. blauw, nw.st., '89, ƒ18.500,-: 11 GTX 1.7 grijs¬ 
met., 5-drs, '86, ƒ 10.750,-; Ford Scorpio 2.0i DOHC, grijs¬ 
met. schuifd., '90, ƒ24.500,-: Siërra 2.0i DOHC sedan, 
francorchamps RS pakket, '90, ƒ2.3500,-; Siërra 2.0 HB 
special, blauw, 5-bak, sportv., '89, ƒ 18.750,-; Siërra 2.3 
GL D combie, wit, get. glas, schuifdak, '88, ƒ 18.750,-; enz. '90, 
enz. '87, 
schuifd.. 


ADIA KESER 

UITZENDBURO 


STUDENTEN en scholieren 
uit Zuid Limburg opgelet!!! 


Wij hebben de perfecte bij- WAO-er, 


Met sfxied gevr. parttime 
TAXICHAUFFEURS. evt. 


• verdiensten/vakantiewerk 
voor je. Verdiensten zeer 
jhoog (ƒ70,- / ƒ130,- per 
'idag). Min. leeft. 17 jr. Info 
' |Uitsluitend tussen 17.00 en 
; ^.30uur. Tel. 03404-57478 

lAvon Nederland zoekt nog 
, Steeds CONSULENTES. 

: Bel snel 04749-6489. _ 

‘ ZATERDAGHULP en 

: ^akantiehulp gevr. voor Su- 
Wmarkt, min. opi. LBO of 
:MAVO niet ouder dan 21 jr. 
Persoonlijk soll. na telef. af- 
.ppraak. Hermens Voordeel- 
l^terkt, Julianastr. 114, 
Hoensbroek. 045-212338. 

' Pa. WGW Bouw. Voor direct 

g evr. voor Duitsland MET- 
ELAARS, betontimmerlie- 
jjden. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
; jferweg 77, Hoensbroek. 

IÖEZORGERS gevraagd 
voor Nieuwenhagen en 
/teerterbaan. 045-257974. 

jlGevraagd VOEGERS en 
leerling voegers. Tel. 043- 
; 546509. _ 

i SERVEERSTERS of kel- 
I ners gevr. voor de zaterdag, 
i ,Tev. hulp voor de hele week 
I voor alle voork. werkzaamh. 
i gevr. Pizzeria San RerTX). 

I lel. 045-352406. _ 

I SCHOONMAAKSTERS 
I ^vr. voor projekten in Vaals 
sittard. Beek en Hoens- 
aroek. Loon volgens CAO- 


dienst en erv. centralist voor 
de nachtdienst. Julianastr. 
6, Brunssum. 045-252444. 

Privéhuis Candy zoekt 
MEISJES, intern mogelijk. 
Tel 045-211391. 


Gevr. serieuze spontane 
JONGEMAN als hulp (vis- 
verkoop) voor op de markt 
op zaterdag te Geleen. Tel. 
046-743352 na 17.00 uur. 

Wegens omst. heden zoe¬ 
ken wij op korte termijn vr. 
KENNEL-POETSHULP 
voor 3 ochtenden per week. 
Tel. 04404-1439. _ 

Gevr. BARMEISJES voor 
Bar Ma Cherie, Hellebroek 
61, Nuth. Tel. 045-241829. 

Jeugd-Zkinderkoor "De 
Grenslandzangers” te 
Schinveld, zoekt DIRIGENT 
(m/v) cq. keyboardtoetsenist 
Repetitie elke vrijdag van 
18.00-19.30 uur. Sollicita¬ 
ties en c.v. binnen 10 dagen 
te richten aan: Mevr. J.M.G. 
Erkens-Severens, Kerkrstr 
14, 6451 CV, Schinveld. 

Bekwaam Horecapersor>eel 
gevr. voor bediening. Tev. 
ass. KOK. Salaris n.o.Lk. 
Hotel, Restaurant Vijlerhof. 
Tel. 04454-1710. 


GLX, 4-drs, model. '84, APK 
goed onderh., ƒ 3.500,-. St. 
Martinus str. 31, Kerkrade. 

Ford FIËSTA 1.1 model '85, 
in absol. nw.st., kl. rood, 
zien is kopen, pr. ƒ6.750,-. 
Tel. 045-255027. _ 

Fiat PANDA, bwj. '81, APK 
5-’93, ƒ 1.750.-. Oude 
Landgraaf 101, Landgraaf. 


045-255027 __ 

Te koop Ford SIËRRA bwj. 
85, APK tot 7-’93. Tel. 045- 
424569. _ 

ESCORT 1100 APK 7-’93. 
nw. type, vr.pr. ƒ1.950,-. 
Tel. 045-227357. _ 

Ford FIËSTA 1100L, Bravo, 
m. '86, ƒ 6.900,-, vele ex- 
tra’s, als nw. 045-724417. 

Honda CIVIC '83 5-gang, 


Te k. Opel KADETT 1.6 D,j Honda CMC '83 5-gar 
Ie eig., stationcar, bwj. '86, ;/ 4 . 700 ,-. Tel. 045-258432. 
pr. ƒ5.900.-. Beukstr. 15, r ïTTTrÏA ööt Tn 


Sloopauto’s 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Tel. 045-229045. 

Te k. gevr. looj>, sloop- en 
SCHADE AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

OodttPeMen/aoc. 

Te k. 4 l.m. VELGEN met 
Michelin MXV banden. 185/ 
60 VR14, ƒ 500,-; 4 stalen 
sportvelgen, /150,- voor 
Opel of VW. tel 045-222318 

(BFCMn)fl^sen 

Te k. HONDA MTX bwj. '88, 
pr. ƒ 600,-. Tel. na 17.00 uur j 
045-465037. ! 


Campers 'viuz 

- Mauritsweg 

Gevraagd CAMPER prijs- Maandag t/m zate 
klasse tot ƒ 35.000,-. Tel. Het meest completi 
045-463285. NERGENS BE' 

Te k. pracht. CAMPER Fiat ~ ~ 

242 integraal, opbouw 1990, - 

5 slaapplaatsen, toilet, koelk 
verw., vakantieklaar, APK 9- LS 

1-’93, pr. ƒ27.500,-. Tel. 

04405-2545. LJ6 Nöll 

- ■ --^ * De ojjlossing voor a 

(Huls)diMen * De Nénette bors 

VOGELS, eenden, fazan- * Voor uw auto, mot 
ten, raskippen, duiven en spullen die zoi 

papegaaien. Alle hoenders. Verkrijgbaar bi 

hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

De grootste KENNEL van re 

Limburg. Alle jonge ras- ■ 

hondjes. Meer dan 60 ras- 
sen plus gar. en tatoeage. re^^^^^— 

KI.America, Th.WatsonIn 34 | 

Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. In de 

HONDE-, kippen- en konij--1 _ 

nenhokken vanaf ƒ 195,- Gebit gebroken? Tandtech- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- nische praktijk HOONHOUT 
hovergracht 39, Kerkrade- voor nw. gebitprothese en 

Tel. 045-460252. _ reparaties. Akerstr. N. 328, 

Te k. pracht. TATRA-PUPS Hoensbroek. 045-228211. 
(witte poolse berghond), Hallo HANDELAREN. Nu' 
grote aanhank. en intell. handdoeken; frotte, gestr. 
halflangh. kindervriend, 350 gr, 70-130 cm ƒ5,77/ 
goed waaks. 08818-1550. 100 st 50-80 cm ƒ 2,52/100 

Te k. PONYWAGEN met 9’’ ' ® 

tuig, vr.pr. ƒ1.500,-. Tel. t t»®‘'®kshirts ƒ 15,-; 
044 Q 2 - 4 fi£ii leggings lycra ƒ 7,-. Tevens 

blouses tegen 

Te k. DWERGREEPIN- scherpe prijzen. Tel. 04754- 
CHER bijna 1 jr. oud. Tel. 87502. Geopend wo/vr van 

045-219176. _ 10.00-18.00 uur, za. 11.00- 

Te koop Jonge HENNEN 16.00 uur. Ridderlaan 20 
met hete snavel. Moonen, Pey-Echt H.o. Schmeiko bv 
Einighauserweg 4A, Gutte- DJ verkoopt zijn compl. 
coven. Tel. 046-524401. COLLECTlE”S LP's, maxi- 
BOEMERS, Tekkels, Dw. singles en CD-singles uit de 
jx}edels, Westi’s, wit, Malte- periode ’75-’92. T.e.a.b. 
zers, York Terriërs. Kennel Geen losse verkoop. Info.: 
van Manolito, Walem 11a, 045-425346 na 18.00 uur. 
Schin op Geul. 0 4459-1237. ___ 

Te k. nest Mechelse HER- Bel Cte VlÉIinan 

DERPUPS, zeer mooi, va- . . ■ ■ 

der PH I en II met lof, moe- LOOK BV Schaes- 

der certificaat I en II met lof bei’Q- Gevelreiniging, uit- 
Inl. 045-727023 voor reserv. kappen, voegen, steigerver- 

3—r—T-^——--— huur. Tel. 045-312154 of 

Te k. 2 mooie heilige Bir- n 4 £i-'ïi? 7 nQ 
maan POEZEN, Ifst. bij el- ^— 

kaar, voor goed tehuis zon- BI^ZENSTOELEN vernieu- 
der kl. kind. of hond. Tel. wen nu ƒ48,- per stuk met 
04746-5987. garantie. Tel. 045-418820. 

T^ 2 DOBERMANNS H'®*' ®n BIEZENSTOELEN, 
(reu) met papieren, 1V 2 en 4 repareren ƒ 50,- p. st. met 
jr. oud, pr. ƒ550,-, en garantie. Tel. 043-435761. 

ƒ 400,-. Tel. 045-319697. Diepvries sn KOELKAST- 
Te koop van part. MALTHE- REPARATIE zonder voorrij- 
ZER pup, reu, ontw., getat kosten. Bel Geleen, 046- 
en geënt. 045-325773, 745230, service binnen 24.u 

Rasspec. van WEST HIGH- H ' —-- 

LAND WHITE en Yorkshire- KUftót en Antiek 

terriërs geeft gratis info om- FcvoTArTT- 7 ’ 7 ' ".""" 

* (B)<»-32.12261t56 

tel. 04404-1439.- 

ln/<Mn de tuin 

Te k. Zelfrijdende CIRKEL- 
M/VMER. Tel. 045-242846. 

TV/VIdeo 

Goede KLEUREN TV’S m. I VOOR ALLE TYPEN 


__ Muziek _ 

Muzi©kli©fh©bb©rs opg©l©t!!! 

v.a. ƒ 30,- jDer maand direct eigenaar van o.a. keyboa^ [ 
drumstellen, orgels, gitaren, piano’s, accordeons, 
apparatuur enz. Vraag naar onze speciale klantenka»*’ 
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case. 

Muzi©khuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond- 
Het meest complete prijsbrekende MUZIEKPARADUS- 
NERGENS BETER NERG ENS GOEDKOPER^^_^ 

Last van stof? 

D© Nén©tt© glansborst©!! 

* De oplossing voor alle oppervlakken die moeten glan^l^' 

* De Nénette borstel absorbeert vuil en stof en geeft ’ 
direct hoogglans. ^ 

* Voor uw auto, motor, boot, caravan, kortom voor al U* 
spullen die zorgvuldig onderhoud verdienen! 
Verkrijgbaar bij de imjxirteur voor Nederland 


B. V. 


In de Cramer 31, Heerlen 
Tel. 045 - 716951. 


Mode Totaid ^ 

TROUWJURK te koop, ^ 
40-42, nw.pr. ƒ 3.000,- P*: 
o.t.k. 045-722372 na I8j5» 


Te koop gevr. 4 

Voor al uw oude METAL^ 
Frans v.d. Loop RecV^, ; 
Metaalhandel, Kissel 12-^' 
Heerlen 045-726392 _ > 

Gebr. SWINKELS zijn 
huisd naar De Beitel L | 
Heerlen. Wij betalen ^ 
hoogste prijs voor al uA ^ ' 
ijzer/metalen. 045-4220 2^ 

Gevr. BANKSTEL leei J 
barok bankst. kast, sipk- 

tiek enz. 045-725595._ 

Voor Piccolo’s 
zie verder oaqina 8 ^ 

Autoverzekering | 

Waarom i 
betaalt | 
u nog 
te veel 

Wij zijn er zeker van v ) 
autoverzekering aan te t 
nen bieden met zeer I 

ge voorwaarden, voor , 
premie die meestal lag®* j 
dan u nu betaalt. Neem '' ^ , 
blijvend de proef op d® ^ ' 

en bel vandaag nog .. I 

GEURTS ASSURANTIE 

Nieuwstraat 22-24 ; 

tel. 045-211668 2210^ 

VELD assurantiën 

Nieuwstraat 116 
tel. 215458 

HOENSBROEK J 


/HIVICE RUBRIEK 


DNMAAKSTERS Cafétaria-snackbar vraagt 
oor projekten in Vaals vrouwelijke part-time 

Beek en Hoens- MEDEWERKSTER, 18-25 
Loon volgens CAO- jaar, voor 3 é 4 afwisselende 
imaak. Info 043- dagen per week. Tel. 045- 
57677 of 046-742914. 213451. 


Siërra 2.3 CLD HB stuurbekr., '87, ƒ 14.900,-; Siërra 16 045-421741. 
Combie MAN” rood, '84, ƒ6.900,-: Siërra 2.0 GL HB ESCORT 13 
goudmet., '83, ƒ 6.750,-; Escort 1.4 bravo, wit, 3-drs, ' 88 , mog., ƒ4.9! 

ƒ 14.900,-: Citroën BX 1.6 TRi schuifdak, enz. ' 88 , mooi. Tel. 0^ 

ƒ 16.900,-; BX 1.9 TRD schuifdak, stuurbekr., '89, to u r>r>oi è 
ƒ18.250,-; BX 16 RS wit, 11-’87, ƒ11.750,-; VX 1.4 RE, o 
' 88 , ƒ 13.500,-; Opel Omega 2.0i zwartmet., get. glas, c.v., toi t 

' 88 , ƒ 18.750,-: Ascona 1.6 S, 4 -drs, ’85-’87 v.a. ƒ 7.500 -’ Tel. 04405-2 

Kadett 1.6 D Club rood, 5-bak, ' 88 . ƒ 15.900,-; Kadett 1.7 Fofd ESCOl 
D Combte wit, 5-bak, 5-drs, '89, ƒ18.900,-: Hyundai Pony 5-drs. m '8 
1.5 GL. grijsmet., nw.st., '90, ƒ 11.750,-; Toyota Carina 1.6 nw.st. Tel. 0- 
XL Hatchback antracietmet., 89, ƒ 19.500,-; Carina 1.6 XL Te k Opel 
Sedan antracietmet., '89. ƒ 18.500,-; Carina 1.6 DX blauw- bwj '80 5- 
met. get. glas. ' 88 , ƒ 14.900,-; Corolla 1.3 DX 12V, 5-drs. m<x)i vr.pr. 
5-bak, ' 86 , ƒ 11.250,-; Volvo 340 DL 1.4 rood, 5-drs, '85, 045-422217 
ƒ6.900,-; Mitsubishi Colt 1.3 GL, wit. 19.000 km., '90, Yo v rriixa 
ƒ 18.750,-; Lancer 1.5 GL combie, wit, '87, ƒ14.750,-; 

Mazda 626 coupé 2.0 GLX antracietmet., ' 88 , ƒ 18.750,-; T? 7 L 
626 HB 20 GLX 12V, wit. get. glas, ’ 88 , ƒ 18.750,-; 626 Se- '® 

dan 20 LX, schuif/kantekJak, ’89, ƒ18.750,-; 626 HB 20 BMW 520 t 
GLX, wit. ' 88 , ƒ18.750.-; 626 HB 1.8 LX, rookzilvermet.. Caumenveg 
' 88 , ƒ 16.900,-; 323 1 . 6 i GTX, zeer apart, d. grijsmet., '89, baan-Heerlet 
ƒ 19.750,-; Peugeot 405 SR duurste uitv., alle extra's, ' 88 , BMW 318 
ƒ18.750,-: 405 GL 1.6 goudmet., 5-bak, ' 88 , ƒ18.750,-; APK 6-’93 
Nissan Bluebird 20 SLX duurste uitv., ' 88 . ƒ 15.750,-; Sun- 045-217202 
ny Florida Combie. rood, get glas, '90. ƒ 18.750.-: Fiat u 
P anda 1000 IE CLX, rood, '92. Inruil en vlotte discrete fi- ? ^ ^ * 
nanciering mogelijk tot 100%. Zeer moderne werkplaats ^®J, 

voor onderhoud, reparatie en APK. ®w|. 9( 

A , .. Tel. 19-21 UI 

AUTO LIMBURG MooI mini E 

Mauritsweg 126, Stein (n aast Superconfex), 046-338474. Daihatsu, 

Te k. gevr. AUTO’S/bedrijfs- Inkoop AUTO’S betalen, / 2.350,-. Te 
auto's, schade/defect géén hoogste prijs!! 045-416239. Wat VERK 
bezw., 045-727742 / 723076 Ook op zondag. teer via: 045 


Passkil-H^^rien ' Je^k. M/^DA 323, t.’79. 

- —- APK 11-92, I.z.g.st., 

Te koop MB type 230 TD, ƒ 1.250,-. Tel. 045-253075 
bwj. '79, automatiek, techn. nA-zr-.A u 

zéér goed in orde. vr.pr. S^®* I^^ZDA 626 bwj. 

ƒ 7.50^el. 046-521466 Caumerweg 38. Heer- 

- -^- lerbaan-Heerlen. 

Te k. Ford ESCORT 13L. m. rj ——- 

'83. APK 6-'93. i.z.g.st.. 

ju./ou. . lei. ƒ 1 850.-. 045-422610. 

VW TRANSPORTER '84, . . r-r.iT o. k 

dubbele cabine met huif, 

ƒ4.250.-. Garage Keven. f ƒ 1.650,-. 

Beitel 6a, Kerkrade. Tel. _ 

045-421741. Opel CORSA 1.3 S TR se- 

ESCORT 13 GL. ■84, ANWB , fs9io^'%5 7239S 

mon f A Qr;n - APK" J • WO (ASdAd. 


ƒ 1.650,-. 


mog., ƒ4.950,-, APK, zeer 
mooi. Tel. 045-424128. Opel KADETT 12S bwj. '82, 

Te k. Opel Ascona C ’82 1.6 ^ ^ N hfïn 

S. Remi^usstr. 20, Klimmen Bernhardstr. 15. N hagen_ 

Tel. 04405-2772. Te koop Opel REKORD 2.0 

Ford ESCORT Laser 5-bak, 

C *QA X C OiV» I» 


tI \/coDA O 'n-t 931'. zeer grote sort., Philips 

®':-- ■^ooooo._recente mod. met txt. Meer 

Te koop VESPA Ciao. bwj. dan 25 jaar TV Occ. Centr. 
'91; racefiets. Tel. 045- Geel, Grasbroekerweg 25, 
321231. Heerlen, 045-724760 

Rijles 

Auto, motor, vrachtwagen, bus en aanhanger 

Rijb©wijz©n , 

binnen 8 dagen op SABA, CURACAU, ST. EUSTACHIUS. 

Info. ma.-zond. van 09.00-20.00 uur. 

_ Tel. 010-4767872/4761359/4761506. _ 

Uw RIJBEWIJS op Saba in ~ ——--- 

8 dagen via autorijschool De HuW-ZKeUflIsni. 

Antillen: nu ook voor vracht- r--r— - "— 

auto en aanhangwagen. Inl. ^ kennism. m. 

Q475Q.32428. JONGEDAME Ift. t. 35 jr. Evt 


ZWEMBADEN 
NAAR 


• opzetbaden 

• chemicaliën 

• toebehoren 

HYDRAFLEX/NUTH 

KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 


Inlichtingen omtrent de servicerubriek 
Tel. 045-739381 


Te k. Opel Ascona C ’82 1.6 
S. Remigiusstr. 20, Klimmen 
Tel. 04405-2772. 


5-drs. m '84. ƒ 5.200,-. In 
nw.st. Tel. 045-725984. 

Te k. Opel KADETT 13S, 
bwj. '80, 5-drs, APK, zeer 
mooi. vr.pr. ƒ 2.200.-. Tel. 
045-422217. _ 

Te k. BMW 316 bwj. '79, 
motor '83. APK 5-’93. pr. 
ƒ 1.750,-. Tel. 046-743588. 


Of)el KADETT 1.2 S Sta¬ 
tioncar, 5-drs., '82, i.z.g.st. 
ƒ3.500.-. 045-217268. 

Opel KADETT 1200N. bwj. 
'83, APK 11-’92. 100% i.o. 
vr.pr. ƒ3.100.-. 045-419749 

KADETT 12 S bwj. 11-’82. 
APK 6-'93, i.z.g.st., vaste pr. 


BMW 520 bwj. '80. koopje! / 2.950,-. 045-274561. 
Caumerweg 38, Heerter- CORSA 1.3 S hatchback, 5- 


baan-Heerlen. _ 

BMW 318, bwj.'79, i.z.g.st., 
APK 6-’93. ƒ1.150.-. Tel. 
045-217202. 


ƒ6.750,-. Tel. 045-424128. 

RENAULT 11 bwj. '85, 4-drs 
blauwmetallic, zeer mooi. 


Te k. CITROËN XM Dl 2. / 4.800,-. Tel. 045-255027. 
uitgeb. met airco, vele ex- Te koop RENAULT 9, 4-drs. 
tra’s, bwj. '90, km.st. 78.000, bwj. '83, i.z.g.st. ƒ 2.200, 
Tel. 19-21 uur 045-318650. Tel. 045-217202. _ 

Mooi mini BUSJE bwj. '82, Wat VERKOPEN? Adve 
Daihatsu, APK 3-’93, teer via: 045-719966. 

^®*- 045-225913._ jg j^QQp Suzuki ALTO 3-dr! 

Wat VERKOPEN? Adver- bwj. 9-’83, i.z.g.st 
teer via: 045-719966. ƒ 3.650,-. Tel. 045-453572. 


Tel. 045-217202. _ 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. 

Te koop Suzuki ALTO 3-drs. 
bwj. 9-’83, i.z.g.st., 
ƒ 3.650,-. Tel. 045-453572. 


S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 

Bovag erk. VERKEERS¬ 
SCHOOL Theo V. Bentum. 
Opl. voor motor in 4, 8 dgn 
of 4, 8 wkn., auto of vracht¬ 
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn., 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen of trekkeroplegger in 8 
dgn of 8 wkn. Start dagopl. 
chauffeursdiploma CCV-B 
goederenvervoer 31 aug. 
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86 
Hoensbroek. 045-217487 

Wonrei'Tutaai 

Zkt. u 2e hands MEUBELS, 
veel keus ook antiek. Kou- 
venderstr. 208, Hoensbroek. 

Zoekt u 2e hands MEU¬ 
BELS veel keus ook antiek. 
Kouvenderstr. 208 H’broe k. 

Te k. complete TIENER- 
KAMER. Parallelweg 103, 
Heerlen, na 18.00 uur. 


J.m. 29 jr. zkt kennism. m. 
JONGEDAME Ift. t. 35 jr. Evt 
huwel. n. uitgesl. Kind. geen 
probl. Br.o.nr B-1658, L.D. 
P.b. 2610, 6401 DC Hrl. 

Jonge MAN 47 jr. zkt. met 
spoed een vlotte danspart¬ 
ner. Wil je ook een Rock en 
Rolt cursus volgen reageer 
dan snel. Br.o.nr. B-1689. L. 
D., P.b. 2610, 6401 DC Hrl. 

Spontane man z.k.m. spon¬ 
tane sensibele VROUW, 
leeft, tot 35 jr., liefst 
Limburgs. Br.o.nr. B-1690, 
LD, Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. __ 

Welke all. DAME wenst ser. 
samenwoning met nette 
heer 55 jr. Br.o.nr. B-1693 
Limburgs Dagblad. Postbus 
2610, 6401 DC Heerien. 

I’klisil. artlioN^ 

IJSK. gasf. ƒ95,- wasautom 
ƒ 175,- diepvr. ƒ 175,- was- 
dr. ƒ 175,- 045-725595. 

Te k. GASFORNUIS en 
-oven, merk Pellgrim, type: 
Turbo Quatro, zeer veel 
mogelijkheden, z.g.a.nw. 
Tel. 046-372743 na 12 uur. Bedrag 
in handen 

Terug te Mnd. bedrag 
bettlen in volgens min 

5.000 

10.000 

15.000 

30 000 

48 mnd. 138,77 

60 mnd. 229,79 

60 mnd. 344,69 

72 mnd. 609 22 


Effectieve 

jaarrente 


Mnd bedrag 
vig. wet. max. 


Eftecti^* 

jaafi^ 

''H 

17,5 

15.2 


•T«Tf 


Krediet 

limiet 

tl betaalt 
per maand 

Rente vig. min. tar. 
per mnd eff jaarrente 

Theor. 

looptijd 

Rente volQens 
max tanef 

11.000 

220 . 

1.145 

14,6% 

75 mnd. 

17,6 

18 000 

360 ' 

1.145 

14.6% 

75 mnd. 

17.3 

25000 

500 

1.11 

14,2% 

74 mnd. 

16.9 

35000 

700 

1.09 

13,9% 

72 mnd. 

16,5 


85 , 

83 Y I 
82 ! 
L/llldUCiy £. juni 


limburgs dagblad m show Mariene Dietrich 
in hitparade 


Mariene Dietrich: na haar dood nu in de hitparade. 


Van onze rtv-redactie 


HEERLEN - Enkele weken na haar dood staat Mariene Dietrich 
weer volop in de belangstelling, De wereldberoemde Duitse actrice 
en zangeres, die niets moest hebben van de gruweldaden van de na¬ 
zi’s en daarom tijdens de oorlog haar geboortelandland verliet, staat 
nu in Duitsland opeens in de hitparade. 

Met het legendarische lied ’Lili Marleen’ staat Dietrich, die op 90-jari- 
ge leeftijd in Parijs overleed, op de zevende plaats van de Schlager- 
parade van de Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart. Presentator 
Rainer Nitschke, afkomstig van de WDR in Keulen, had tijdens zijn 
aankondiging nogal wat kritiek op de Duitse autoriteiten. Hij noem¬ 
de het een schande voor de hele natie en voor Berlijn in het bijzonder 
dat Dietrich op povere wijze in de Duitse hoofdstad is begraven. 

Het is in Duitsland overigens niet nieuw dat artiesten vooral na hun 
dood pas gewaardeerd worden. Zo staat de in oktober 1991 overleden 
schlagerster Roy Black op dit moment opnieuw en nog steeds met 
twee albums in de officële Duitse hitparade. 7 ros-fjro^Tanuna 
strijdt tegen 
rooroordelen 


Tv-serie rond 
gehandicapten 


DOOR COR SCHELTIS 


UTRECHT - Televisie-programma’s 
zijn weggooiprodukten. Eenmaal uit¬ 
gezonden worden ze hoog-uit nog een 
keer herhaald, daarna verdwijnen ze 
voorgoed onder het stof. Sommige 
programma’s van al die duizenden en 
duizenden uren televisie die er in de É 

loop van de tijd zijn geproduceerd i 

hebben wel degelijk hun sporen nage- " 

laten, vindt Ralph Stam, student thea¬ 
terwetenschappen aan de Rijksuni¬ 
versiteit van Utrecht. Hij is de organisator van een heus 
'festival’ van televisieprogramma’s die, ooit, in het verle¬ 
den ophef hebben gemaakt. Het festival dat wordt ge¬ 
houden in ’t Hoogt in Utrecht en gisteren is begonnen, 
duurt tot en met donderdag 4 juni. Vanaf 5 juni is het¬ 
zelfde programma te zien in mediacafé Schlemmer in 
Den Haag. 


Ophefinakende programma’s als centraal llienia 

’Festival’ rond 
controversiële tv # Joost Hartog en 

Ivo Niehe Foto: GPD 


Ralph Stam is met zijn vijfen¬ 
twintig jaar een kind van de kijk- 
cultuur. Een tv-junkie, beaamt 
hij. Een slachtoffer van de tv-cul- 
tuur in die zin, zegt hij naden¬ 
kend, dat lezen voor hem geen 
Ontspanning is, maar inspan- 
hing, terwijl tv kijken nou juist 
ontspannend is. Het idee voor 
oen festival met controversiële 
tv-programma’s ontstond nadat 
de School voor Journalistiek in 
Utrecht een festival over cult¬ 
films organiseerde. De student 
theaterwetenschappen sprak 
htet mensen van theater ’t Hoogt 
'vaar vage ideeën leefden ook 
Ooit eens iets met tv-program- 
Ola’s te doen. Van het een kwam 
het ander. Het festival kreeg een 
'Vetenschappelijk tintje door 
Oauwe samenwerking met de 
Universiteit. Daar werd een 
Werkgroep controversiële tv-pro¬ 
gramma’s in het leven geroepen 
Om uit publicaties in gidsen, 
kranten en jaarverslagen pro¬ 
gramma’s en de reacties na de 
uitzending te beschrijven. 

Thema's 

De vertoonde programma’s zijn 
opgehangen aan thema’s. Op de 
oerste avond zijn diverse pro¬ 
gramma’s te zien die destijds 
Spraakmakend waren. Zoals een 
aflevering uit de voorlichtingsse- 
he Open en Bloot (1974) waarin 
de journalist Joop van Tijn open¬ 
hartig over seks sprak en de eer¬ 
ste uitzending van de Centrum¬ 
partij die destijds (1983) op¬ 
schudding veroorzaakte. 

Op de tweede avond is het thema 
drama en comedy, de derde 
avond actualiteiten en informa- 
fie, en de laatste avond staat in 
het teken van het amusement. 
Op de tweede en derde avond 
Worden talkshows gehouden. 

Haye van der Heyden (onder 
hieer schrijver van In de Vlaam- 
sche Pot) en Bram van Erkel (re¬ 
gisseur van De Zomer van ’45) 
iaten hun licht schijnen over 
Spraakmakend drama. Op de 


derde avond, die van de actuali¬ 
teiten, spreken historicus Maar¬ 
ten van Rossum, Rinus Ferdi- 
nandusse (hoofdredacteur van 
het weekblad Vrij Nederland en 
oud-medewerker van het satiri¬ 
sche programma Zo is het toe¬ 
vallig ook nog eens een keer) en 
Herman Wigbold (oud-eindre- 
dacteur van Achter het Nieuws 
en Zo is het toevallig ook nog 
eens een keer) met elkaar. 

Veel van de geselecteerde tv-pro- 
gramma’s stammen uit de jaren 
zeventig en tachtig. Program¬ 
ma’s uit de jaren vijftig en begin 
jaren zestig werden meestal 
rechtstreeks uitgezonden en zijn 
verloren gegaan. Andere pro¬ 
gramma’s uit die tijd zijn uit zui- 
nigheidsoverwegingen overge¬ 
spoeld of domweg verdwenen. 

Uit die tijd resten slechts frag¬ 
menten, wat de keuze voor Stam 
beperkte. Bovendien heeft het 
facilitaire bedrijf NOB, toen nog 
behorend tot de NOS, nooit goed 
gearchiveerd, vindt Stam. 

Om de kosten een beetje te druk¬ 
ken heeft Stam medewerkers 
van de RVU ingeschakeld om uit 
te vissen bij het NOB of het ver¬ 
langde materiaal nog wel be¬ 
stond. Van zijn verlanglijst bleek 
zo’n zestig procent nog te be¬ 
staan. Programma’s die hij graag 
had vertoond op het festival 
maar niet meer terug te vinden 
zijn, zijn bij voorbeeld de docu¬ 
mentaire uit de jaren zestig van 
Jan Vrijman over koninginne¬ 
dag, de uitzending van het stuk 
De Thuiskomst van Harold Pin¬ 
ter die de VPRO vijfduizend le¬ 
den kostte, en het stuk Als er 
geen zwarten waren moesten ze 
worden uitgevonden onder regie 
van John van de Rest. 

Waarde 

Leidraad voor Ralph Stam bij 
zijn selectie was het onderzoek 
dat de Dienst Kijk- en Luisteron¬ 
derzoek (KLO) van de NOS 
sinds 1965 doet naar de contro¬ Van onze rtv-redqctie 

HILVERSUM - Joost Hartog is 
gehandicapt. Hij zit boordevol 
energie. Die heeft hij met succes 
aangewend voor het presenteren 
van een driedelige programma- 
serie waarin een optimistische 
kijk wordt gegeven op het ge- 
handicapt-zijn. Vrijdagavond is 
de serie ’Joost, zo goed als nor¬ 
maal’ voor het eerst bij de Tros 
te zien. Het enthousiasme spat 
van het scherm. 

Een gehandicapte enthousiast? 
Een gehandicapte optimistisch? 
Tegen vooroordelen als deze is 
Hartog de strijd aan gegaan na 
het ongeluk in 1987 dat hem in 
een rolstoel deed belanden. Het 
was deze houding ten opzichte 
van zijn handicap die opviel bij 
Ivo Niehe, met als gevolg dat 
Hartog enkele malen te gast was 
in De tv-show. Later draaiden de 
zaken om en klopte Hartog bij 
Niehe aan. Naar aanleiding van 
een thema-avond over Gehandi¬ 
capten in de media had Hartog 
een idee opgedaan v'oor een pro¬ 
gramma over gehandicapten. 
Niehe zag het wel zitten en sa¬ 
men hebben ze het plan uilge- 
werkt met het resultaat dat van- 
.avond de zender opgaat. 
De Zomer van ’45: bevrijdingsfeest, spraakmakerid drama. 


versiële waarde van een pro¬ 
gramma. De dienst stelt uit de 
waarderingscijfers een zoge¬ 
noemde standaarddeviatie vast. 
De meest controversiële uitzen¬ 
ding tot nu toe is het verslag van 
de Europcupfinale in 1985 tus¬ 
sen de voetbalploegen van Ju- 
ventus en Liverpool. In het 
Brusselse Heizelstadion vonden 
toen 39 mensen op de tribunes 
de dood. Andere criteria om tot 
een keuze te komen voor zijn 
programmering waren perspu¬ 
blicaties, Kamervragen en het in 
grote aantallen opzeggen van het 
lidmaatschap van een omroep. 


Behalve op het probleem van het 
niet meer voorhanden zijn van 
materiaal stuitte Stam op weer¬ 
stand van de omroep die niet 
meer geassocieerd wil worden 
met zijn verleden. De EO zond in 
1973 een programma uit waarin 
men trachtte aan te tonen dat 
homoseksualiteit een ziekte is, 
daarmee gelovige homoseksu¬ 
elen geweldig voor het hoofd 
stotend. Op het verzoek van 
Stam om het programma op zijn 
festival te mogen vertonen rea¬ 
geerde de omroep in eerste in¬ 
stantie afwijzend. De uitzending 
had destijds tot interne conflic¬ 


ten geleid. Uiteindelijk, na veel 
gelobby, zegt Stam, heeft de EO 
toch medewerking verleend en 
wil de omroep zelfs de kosten 
voor het materiaal op zich ne- 


BiUerheicI 

Met enige bitterheid stelt Ralph 
Stam vast dat programma’s vroe¬ 
ger vaker controversiëler waren 
dan tegenwoordig. En niet alleen 
omdat alle grenzen al verkend 
zijn en bijna iedereen aan televi¬ 
sie gewend is, maar ook omdat 


Foto: NCRV 


de programma’s worden toege¬ 
sneden op de grootste gemene 
deler, waardoor er geen boeien¬ 
de programma’s meer gemaakt 
worden, geen programma’s meer 
die aanzetten tot nadenken. 

Stam schat in dat behalve stu¬ 
denten van zijn faculteit, bezoe¬ 
kers van zijn festival voorname¬ 
lijk uit nostalgische overwegin¬ 
gen zullen komen. En enigszins 
angstig bij de gedachte of hij de 
aandacht van de festivalbezoe- 
kers wel zal kunnen vasthouden; 
„Sommige programma's duren 
wel een uur.” 


Fara filmde Heerlenaar in Zwitserland 

René Minartz op tv 
in ’De Hondebaan’ 

Van onze rfv-redactie 

Heerlen - Heerlenaar 
René Minartz (32) die sinds 
1988 ’Hundewart’ is van de 
Jungfraubahn in Zwitser¬ 
land, is zaterdag 6 juni op 
televisie te zien in het pro¬ 
gramma ’De Hondebaan’. 
De Vara zendt een serie uit 
over transport met dieren. 
René Minartz en zijn roedel 
Poolhonden passen daar 
Perfect in. 

Minartz was tot 1988 werkzaam 
t>ij het ABP in Heerlen. Zijn sy- 
berische husky’s, waarvan hij er 
een tiental in een grote kooi 


naast zijn huis te Leenhof hield, 
vormden zijn grote hobby. Met 
zijn honden deed hij mee aan sle¬ 
denhondenraces, daarbij enthou¬ 
siast ondersteund door zijn 
vrouw Henny. In de sneeuwloze 
perioden oefende Minartz met 
zijn honden en een karretje op 
de Brunssummerheide. 

In 1988 vertrok het Heerlense 
paar naar de Eigergletsjer op 
2320 meter hoogte. René was er 
benoemd als ’Hundewart’. Dat is 
de man die de poolhonden van 
de Jungfraubahn verzorgt. De 
Junfraubahn exploiteert een 
tandradtrein van Lauterbrunnen 
naar het Jungfraujoch op 3454 
meter hoogte. Henny en René 
Minartz verzorgen er de honden 
(hun eigen husky’s en een groot 


aantal Groenlanders) en regelen 
rondritten voor toeristen in de 
hondeslee op het Joch. 

Het afgelopen seizoen heeft Re¬ 
né Minartz niet kunnen deelne¬ 
men aan de grote hondeslee- 
races aangezien hij na een onge¬ 
lukkige val licht gewond raakte. 

Maar voor het komend seizoen 
bereidt hij zich weer voor op en¬ 
kele lange en uitputtende toch¬ 
ten door winterse landschappen. 
„Maar eerst begint hier nu het 
toeristenseizoen en hebben we 
onze bezigheden hier op de 
Jungfrau,” aldus Minartz vanuit 
Zwitserland. 

De opnamen voor de uitzending 
van aanstaande zaterdag zijn 


f ^ 


door een filmmaatschappij ge¬ 
maakt. Niet alleen de 'Vara zendt 
de film uit. In maar liefst 29 lan¬ 
den zal de film te zien zijn. „Er 
zijn opnamen gemaakt bij ons 
huis aan de voet van de Eigerg¬ 
letsjer, maar ook op het Jung¬ 
fraujoch. Er wordt een goede 


indruk gegeven van ons bestaan 
hier. Wij hebben de film al op vi¬ 
deo gezien,” vertelt Minartz. 

De 25 tot 30 minuten durende 
uitzending is zaterdag om 18.19 
uur te zien via de Vara op Neder¬ 
land 2. 


# René Minartz met vier van zijn sledehonden. Zaterdag 
is hij te zien op tv in het programma 'De Hondebaan'. 

Foto; DRIES LINSSEN 


(ADVERTENTIE) 


U constateert 

dat uw zonnige terras 
veel sneller vol is 
dan uw glazen. 

Wij zorgen 

m 

voor serveersters 
en kelners die sneller 
lopen dan uw tap. 

“ir randstad uitzendbureau 


De 35-jarige Joost Hartog uit 
Amsterdam was vanaf zijn zes¬ 
tiende actief als werktekenaar. 
fotograaf en illustrator voor een 
aantal weekbladen. Hij brak zijn 
nek na een duik in 40 centimeter 
water. Gevolg was een dwarslae¬ 
sie en een verlamming vanaf zijn 
schouders. Sindsdien functio¬ 
neert Joost niet meer honderd 
procent, maar is wel ’zo goed als 
normaal'. 

In het programma interviewt 
Hartog gehandicapten die iets 
opvallends presteren of mensen 
die zich inzetten voor gehandi¬ 
capten, zoals de trainers van de 
zogenoemde Soho-honden en de 
arbeidsbemiddelaars van de 
stichting Quado. De andere twee 
onderwerpen van het program¬ 
ma gaan over een vrouw die in 
een rolstoel karate-les geeft en 
over een lichamelijk gehandicap¬ 
te zangeres van een rock-band. 
Zij heeft het ook nog even over 
haar zw'angerschap, die na acht 
maanden uitliep op een keizer¬ 
snede. In de derde aflevering 
(vrijdag 19 juni) wordt dieper in¬ 
gegaan op zaken als seks en het 
krijgen van kinderen. 

De serie ’Joost, zo goed als nor¬ 
maal' start vrijdag om 19.13 uur 
op Nederland 2. :Limburgs Dagblad 


Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina 8 KERKRADE 

Einderstraat 44 
Tel 045-452600 
Voetgangersdomein 


WIJNEN 


röntgenafdelingen 
woensdag 3 juni gesloten 

Als gevolg van CAO-acties In de gezondheidszorg 
werken op woensdag 3 juni de röntgenafdelingen 
van ons ziekenhuis op beide locaties volgens 
zondagsdienst. Behalve voor spoedonderzoeken zijn 
deze afdelingen gesloten. 

Wij betreuren het ongemak en vragen Uw begrip 
voor eventuele overlast. 


Stichting Gezondheidszorg 
Oostelijk Zuid-Limburg 


fl ^ É 

l|| 


Ziekenhuis De Wever & Gregorius 


Postbus 4446, 6401 CX Heerlen, (045) 76 6666 


Naakt 

kroop het meisje in zijn bed. 
Voorzichtig het is de eerste 
keer, fluisterde ze verlegen. 
06-340.340.30 - 1 g p/m 


1000% nieuw de live Versier 

sexcentrale 

Bel en kies maar uit wie je 
echt live wil versieren! 

Wij wachten op je 
06-320.320.84 (1 g.p.m.) 

Ze vertelt 

haar telefoonnumer, iets 
over zichzelf, haar adres, 
vraagt of je langs komt of bij 
jou mag komen. 
06-96.85 (100 ct. p/m) 


Adressen 

Ze geven hun adres en tele¬ 
foonnummer, vertellen wat 
over zichzelf en wachten dat 
jij ze belt. 

06-320.322.23(06/1 OOc.p/m) 
Zin in een 

Avontuur? 

Vrije vrouwen en meisjes 
zijn op zoek naar een 
avontuur op sex/gebied! Heb 
ji) ook zin? 06-340.340.95 
I _ (75 cpm) __ 

Lady Bizar! Live opgen. 

De strenge vrouw, 
travestie 37,5 cphm 

06-320.324.68. 

Wilde 

Stoeipartijen 

Hetehartstochten. 
Opwinding en sensatie. 
Alles live. doe jij ook mee? 
06-97.07 75 cpm _ 

Rechtstreeks vanuit Club 
Lambada eerlijke 

Live sex 

met onze 06-chicks 
06-320.330.72 75 cpm 

Wie durft Lisa live te bellen? 
Ze is super blond, met 

grote (...)!! 

06-320.320.83 (75 ct.p/m) 

Nieuw! 

De live Sex,'Belcentrale! 
Heel snel brengt de operator 
je live bij een meisje dat 
hunkert om (...) te worden. 
06-340.340.25 / 1,- p/m 


Voor uw privacy en 'n korrekte lening 

Bel; 043-636200 

Dan slaagt u gemakkelijk en diskreet. 

ma. t/m vrij. van 8.30-21.00 uur, za. van 9.00-16.00 uur 


Enige kenmerken: 

• Indien gewenst, geheel telefonische behandeling. 

• Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. 

Geen loketten. 

• Meestal kwijtschelding bij overlijden. 

• Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, 
ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt). 

• Iedereen tussen 18 en 72 jaar kan bij ons slagen. 

• Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. 

• Persoonlijke leningen met een looptijd van 

72 mnd. en langer zijn vooral bedoeld voor duur¬ 
zame aanschaf. 

• Meestal kunnen wij dezelfde dag de uitslag op uw 
aanvraag melden, 

• Rente is fiscaal aftrekbaar, 

• Geen informatie bij werkgever of andere personen. 

• Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk 
ZONDER onderpand of borg. 

• Gevolmachtigd intermediair. 


Kortom maak kennis met onze deskundige 
behandeling van al uw kredietwensen, voor u geheel 
KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND 


PERSOONLIJKE LENINGEN 

Langer dan 60 mnd. voor caravan, boot of woningverbetering 


Bedrag in 
handen 

terug te 
betalen in 

ƒ 6.000,- 

60 mnd. 

ƒ 12.000,- 

60 mnd. 

ƒ 18.000,- 

72 mnd. 

ƒ 24.000,- 

72 mnd. 

ƒ 35.000,- 

84 mnd. 

ƒ 50.001,- 

84 mnd. 


maandbedrag 
volgens minimum 


142,- 

273,- 

362,- 

483,- 

639 ,- 

878,- 


effektleve 

jaarrente 
maandbedrag 
volgens wett max. 

ƒ 

149,- 

ƒ 

295,- 

ƒ 

380,- 

ƒ 

497,- 

ƒ 

651,- 

ƒ 

933,- m 


Financieringskantoor 

Lid van de Ned.Ver. van Financieringsadviseurs NVF. 
30 jaar financieringservaring. 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


Bedrag in 
in handen 


ƒ 6.000,- 
ƒ 11.000,- 
ƒ 15.000,- 
ƒ 26.000,- 
ƒ 35.000,- 
/ 50.000,- 


terug te 
betalen volgens minimum 
eff. jaarrente theor. loopt. 


75 mnd. 
73 mnd. 
73 mnd. 
73 mnd. 
72 mnd. 
72 mnd. volgens wettelijk maximum 
eff. jaarrente theor loopt 


92 mnd. 
86 mnd. 
84 mnd. 
82 mnd. 
81 mnd 
81 mnd 


17,3% 

16,9% 

16,5% 

16,5% 


2e HYPOTHEKEN 

NIEUW: 

nu tot 130% van de verkoopwaarde! 


Bedrag in 
handeri 


ƒ 50.001,- 
/ 60.000,- 
/ 65.000,- 
ƒ 70.000,- 
ƒ 75.000,- 
ƒ 90.000,- 
/ 120 . 000 ,- 
/ 150.000,- 120 mnd 180 mnd. 240 mnd. 
term.bedr. term.bedr term.bedr 


712,- 

855,- 

926 ,- 

997,- 

1.068,- 

1.282,- 

1.710,- 

2.137,- 043 - 636200 * 

Geopend van ma. t/m vrij. 
van 8.30-21.00 uur, 
za. van 9.00-16.00 uur 

Scharnerweg 108 
6224 JJ Maastricht 


Vanuit het Faj Lobi sexhotel 
hete opwindende live sex- 
gesprekken met onze 


oe-lljnen 


Vrouwtjes 


' en meisjes zoeken voor 
1 straks sexkontakt, vraag 
■ maar hun telefoonnummer, 
t 3el nu: 06-9661 - 75 ct p/m 

;ii ***06-9603'** 

;jjEr zijn genoeg meiden die 
^ij Ok het bed in willen. 75cpm 

è Vluggertje 

i!| Wendy beleeft een 
il'i heet hoogtepunt 
] 06-9662 - 75 ct p/m 

: Uitdagend 

jVrouwtje zoekt een wild 
,[ avontuurde. 

II 06-9663 - 75 ct p/m. 

!'[ Op z’n Frans 

, pebbie: de eerste keer. Oh 

j j wat lekker 

jlf 06-9664 - 75 ct p/m 

;; 06-9665 

. Hete meisjes willen sex- 
y ontakt met tel.nr. 75 ct p/m 

lü Suzanne heeft 

'' hele grote...!! 

'; 06-9667 - 75 cpm 

li Wie wil ze vasthouden. 

■;)ebbie s Sexdating maak ’n 
j; ifspraak met haar meisjes, 
f 75 ct p/m 

' 06-350.222.23 
**Gay Privé** 

Ben je op zoek naar een 
heet afspraakje met een 
' 'lekkere jongen? Of voor 'n 
' pwindend gesprek met een 
lekkere knul. Bel snel 
^ 06-9614 - 75 ct p/m 

sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag haar 
ïl.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm 

! Waar gebeurd, 

t echt live 

06-320.327.01 (75 ct.p/m) 
anavond al een afspraakje! 

altijd succes 

el voor een leuke vriend(in) 
i ^fspreekln 06-9533 75 cpm 

')nderdanige jongens bellen 
' met strenge mannen 

,1 S.M. voor 2 

1 , 06-320.329.99 (75 ct. p/m) 

Homokontakt 

< Zoek je 'n hete jongen? 

. 06-320 330.18 (75 ct.p/m) 


06-9511 

'ijik in bed met ’n hete meid 
' raag haar tel.nr - 75 ct p/m 

'I Vrije meiden 

■ 'j zoeken regelmatig 
sexcontakt 

'06-320.320.55 (75 ct. p/m) 


,ii! Evelientje 

. toen ze haar rokje liet 
! jakken... 06-9530 - 75 cpm 

j ijPascale bovenop de tafel 

1 1 Keukensex 


Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 75 ct p/m 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden, 
en hete vrouwtjes. 
06-320.330.46 (75 ct. p/m) 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Sexkontakt: 

Zoek jij tel.nrs. van allemaal 
heerlijke hete meisjes? 
06-320.330.42 - 75 cpm. 
Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex 

voor 2 direkt apart met een 
heet meisje of 'n lekkere 
jongen 

i 06-320.330.87 - 75 ct p/m 

I ■ ■- 

! Homo-jongens 

I Hoor ze TEKEER gaan 
I 06-320.330.88 - 75 ct p/m 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil 
06-320.330.91 - 75 ct p/m 

Privé/adressen! 

heeft u zin in sex en bent u 
op zoek naar échte privé- 
adressen en telefoonnum¬ 
mers? Draai dan snel 
06-320.320.80 (ƒ 1,- p.m) 

Ik weet helemaal niets van 
seks en wat is een 

Nummertje 

vroeg het meisje verlegen , 
toen gebeurde "het" voor de 
eerste keer. 

06-340.340.21 - 1 g p/m 

Ina vlucht in een donkere 
schuur 2 mannen 
vinden haar. 

Grieks 

06-320.323.85 - 50 cp V 2 m. 
Griekse Porno 

ze bukte 

Zonder slipje over de tafel? 
37,5 cphm. 18 jr. is ze. 
06-320.320.62. 

In haar slipje 

laat Inge een collecterende 
jongen binnen... 
06-320.326 73 (50 ct.p’/jm) 


Homo. 

Moet het slipje ook uit me- 
neer?Zeker jongeman..alles 
06-320.326.91 (50 ct. pVgm) 

Frans IGrieksIRussisch! 
Lekker ordi! 37,5 cphm 06- 

320.320.59 


Stiekem Livevrijen. Tot diep 
in de nacht lekker 100% Live 
/Vrijen met Debby, Myra of 
Joan? Bel dan snel. 75 cpm. 

06.340.340.10. 

Naakt 

lag het meisje vastge- 
benden op de betonnen 
vloer, trillend van angst zag 
ze hem binnenkomen (S.M. 
V. boven de 18 jr.) 
06-340.340.90 1 g p/m 

Het stoute 

schoolmeisje 

moest nablijven bij de 
strenge meester: ’’Je 
broekje uit en bukken, je 
krijgt STRAF met de lineaal” 
06-340.340.20 1 g p/m 

Livesex 

Wij zijn Simone en Linda, 2 
meisjes van 18 jr. Wij 
hebben onze eigen 06-tijn 
en vertellen jou over onze 
allereerste sexavonturen 
_ 06-9670 1 g p/m _ 

Promotie. 

Ida kleedt zich uit en bukt 
over de tafel. 2 Mannen. 
06-320.340.41 (50 ct.pV 2 m) 

Belachelijk. Maar op zijn 

SM zolder 

leert Ina.. gehoorzamen! 
06-350.250.50 (50 ct. pV 2 m) 

Val je voor dominante 
vrouwen 37,5 cphm. 

06-320.332.32 

Bel je strenge vrouw 


worden hete bunpiies. 

1,- p/m 06-320.330.71 75 cpm 

K<Mitakten/Klut>s 


SEX-O-THEEK LIBERIA 

Privé Club met 10 jonge sexy meisjes van 18-28 jaar in 
lingerie, tangaslip en topless. 

Aanwezig Lana brunette, 4 blondines Carla, Brigitte Marcia 
en Kristien. Rosie lang en getint. Nadin halfbloed 
met grote borsten. Anna lekker mollig. En onze franse 
sterren Chantal en Sofie (DD-cup), 

Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes voor 
een all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of 
privékamer met bubbiebad of spiegels. Alles kan. 
Binnenkort 2 leuke jongens v. dames, paren en heren. 
Maandag, dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en 
vrijdag van 12-18 uur. Info 04499-4346. Privé parking. 
Maaseikerweq 24, Susteren. 
VISA/EUROCARD welkom. 

_ Meisjes gevraagd _ ■ 

Paren en alleenstaanden 

Club LC 

De club waar alles kan!!! 

Woe 3 juni; grote soft SM show met Denise van Pin up Club 
Zat. 6 juni; Spaanse avond met Paella en Sangria, Olé! 
Zond. 7 juni: barbequeparty bij mooi weer in de tuin met live 
muziek. Hertenweg 5, Zutendaal (B). Tel. 09-3211713323. 

! Privé/Escort! 

simply the best! 

!Angel en Boy! 

1000 en 1 mogelijkheden ' 
Info: S 045-274587 

_ Open van 11.00-02.00 uur. (Zondags gesloten). _i 

Katja’s Relax Place 

Privé v a. / 50,- 
Tel. 045-423608. 


Nieuw privé Candy 

Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd. 

CLUB 2000 

!! JE WEET NIET WAT JE MIST!!! 

_ Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315. _ 

Sauna Club Eden 

Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 
nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade 

Tel. 045-462084 

_ Tevens dames gevraagd. _ 

SACHA’S Escort 

7 dagen per week geopend 

Nu 24 uurs service!! 

Info: g 06-52980255 

Porinv/ rkri\/Q I Discreet privéhuis 


Peggy privé 
en escort 

Tevens meisjes gevraagd. 
Ma-vf. 11.00-22.30 u., WO. 
tot 19.00 u. 046-374393. 

Even tijd en geen spijt? 

Videoclub 

een leuke film en nog meer. 
Bel eens 045-718067. 

Contactburo 

Sittard 

S046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 
Discrete.bemiddeling 

Buro Geleen 

046-748768 insch. mog. 

Escort all-in 
045-326191 


LYDIA 

You're welkom!!! 11-23 uur. 
Tel 046-749662. 

Nieuw Escort 

Kimberly, snel bij u 
thuis of in hotel. 

g 045-418606 
Privé 

Heerlen-Centrum van 1 f 00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 

Privé en escort 

Tel. 045-720916. 

Buro Venus 

bem. ruim 130 dames, wel¬ 
ke u graag ontvangen. Kom 
in ons fotoboek kijken. Ook 
SM. Tel. 04750 - 28 3 53 


SM RACHEL 

tel. 045-414338 

HEROPENING 
SM Anita 

is verhuisd, tel 045-462720 

Love escort 
045-320905 

Escort Service 

voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v a. 12 t/m 3 u. 
Tel. 045-422685 

Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, all-in 
service, discreet, snel. Tel. 
_ 045-413887 _ 

Contactburo 

Maastricht v. privéadressen 
tel. 043-635264. 

Francis Wendy 

va. 10 uur ook zat. en zond. 
045-721759 meisje gevr. 

Totale ontspannings¬ 
massage door 1 of 2 

leuke meisjes 

_ 045-353489 _ 

Meisje gevr. 

Tel. 045-428856. 

Ga er eens op uit en neem 'n 
goed besluit 

Privé Daisy 

Tel. 045-229091. 

Angelique 

Privé. Tel. 043-639410. 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


DRAAG EEN STEENTJE Bij¬ 
een school in hot kinderdorp 
JOAO PESSOA BRAZILIË 

Hot comité Heerlen van SOS- 
Kinderdorpen zal in Joao Ressoa 
de bestaande kleuter- en lagcr^ 
school uitbreiden. In dc toekomst is de school ooh 
bestemd voor de kinderen uit de sloppenwijken in ' 
buurt van het kinderdorp. 

Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van 
deze kinderen te brengen is v'cel geld nodig. Het cornit*^ 
Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt daarom uw hulp’ 

DOOR f20.00 OVER TE MAKE^, \ 
KOOPT U SYMBOLISCH EEN [ 
STEEN VOOR DE SCHOOL. [ U kunt dit bedrag overmakon naar Rabobank Heerlen/ 
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie' 
(girorekening Rabobank; 10.30.856). Inlichtingen; MeVh 
I. Philips-Lcufkcns, Comité Heerlen SOS-Kinderdorpen’ 

Tel.; 045-412736. 

WM 
IA 


>•)....’jj 

..*.'> 
'.-V-;-:* •:.*?/ 

' te* 
Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina 9 


limburgs dagblad televisie en radio dinsdag 


Nederland 1 


EO 

10 . 


.00 


10 . 

Cl( 

11 . 


50 
deren 
10 
tret 
len 
13 


16. 

16.1 


— • 1^1 II 

kalfje, 
kalfje . 
Laura 


17 

17 

F 

18. 


van ( 
1991 


18 

n 

19 


(TT) Vrouw-zijn. Gevarieerd 
vrouwenmagazine. Presentatie: Henk 
Binnendijk en Tonneke Bijker. 

TV-Fruitmand. Geestelijke lie- 
1 op verzoek. 

Topmodel in Manhattan. Por- 
van de Amerikaanse fotomodel- 
Jeff en Laura Calenberg. Herh. 

■00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

*• Journaal. 

- Het kleine huis op de prairie. 

^^srikaanse serie. Afl.: Fagin, het 
Charles leert Albert hoe hij een 
moet grootbrengen. Dit maakt 
vreselijk jaloers. 

■00 Ik ben Benjamin Ben. 

•30 Tijdsein 1. Nieuwsprogramma, 
resentatie: Janny Fijnvandraat. 
jO Ronduitclub. 10 jaar! verslag 
de jubileumdag van 23 november 
1 in de IJsselhal te Zwolle. 

•35 Blackout. Woordspelprogram- 
Bert van Leeuwen. 
‘04 De rivier, 4-delige Australische 
Afl. 1 . 1920. Het boerenleven 
het gezin Hofner is hard, en de 
•jarige Shawn besluit een baan op 
rivier The Kings te zoeken om 
r het gezin te kunnen zorgen. 

■50 Mijmeringen. Overdenking van 
K Ouweneel. 

.w (••+TT) Journaal. 

Én •T'llieu als staatsvijand? 

ngelse documentaire over welvaart, 
l^'kQheid en milieuverontreiniging. 
i‘ ® Tijdsein 2. Actualiteiten. 

'Pijnigingen voorbehouden, 
oespraak van de Amerikaanse 

22 arT dr. Billy Graham. 

•40 Praise. Jongeren zingen loflie- 
begeleid door de Ronduit Prai- 
2 M Presentatie; Wim Grandia. 
.50 Antenne. Zes onvergetelijke 
agen, documentaire over de Zes- 
aagse oorlog in het Midden-Oosten. 
eze Week is het 25 jaar geleden dat 
het Midden-Oosten de Zesdaagse 
rif. begon. Deze oriog verander- 

23 4 |r®J,l'^'bden-Oosten volledig. 

"Mijmeringen. Overdenking van 
proL dr. w.J. Ouweneel. 

•45-23.50 •• Journaal. 


serie, 
van 
16- 
de 
voor 


19 

P 

20 
20 


22 


Nederland 2 


VARA 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.05 Verhalen van Moeder de 
Gans. Poppenserie. 

17.14 De geschiedenis van Ooit. 

17.31 De grote meneer Kaktus 

show. Kinderprogramma met Peter 
Jan Rens, Annemieke -Hoogendijk en 
Hans van der Laarse. Herh. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. Engelse co¬ 
medyserie. Stan en Jack nemen de 
bruidegom van het nichtje van de in¬ 
specteur mee voor een vrijgezellen¬ 
avond. 

18.41 Daar komen de schutters. En¬ 
gelse comedyserie. Commandant 
Mainwaring is het er niet mee eens 
dat geen van zijn mannen is uitgeko¬ 
zen voor het nieuwe commandoteam. 
Herh. 

19.14 Vijf tegen vijf. Spelprogramma. 
Presentatie: Peter Jan Rens. 

19.40 Police rescue. Engels/Australi¬ 
sche serie. Afl.: Vrije zaterdag. Als 
Ridgy niet terugkeert van een dag 
zeevissen aan de woeste kust, orga¬ 
niseren zijn collega’s een zoekactie. 

20.35 (TT) Oppassen!!! Nederlandse 
serie. Afi.; Op de kiek. De opa's ma¬ 
ken het huis aan kant voor een foto¬ 
sessie van Simone. 

21.00 De verleiding. 16-delige serie 
over de wereld achter de reclame. 
Presentatie; Astrid Joosten. 

21.49 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteerd door Paul 
Witteman. 

22.23 Golden Girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Strikt privé. Op ad¬ 
vies van Blanche laat Rosé enkele 
pikante foto's van zichzelf maken als 
verjaardagscadeau voor Miles. 

22.51 Favoriete schrijvers. 6-delige 
serie met twaalf populaire auteurs 
van uiteenlopende signatuur die met 
elkaar worden geconfronteerd. Afl. 2; 
Gerard Reve en Jan de Hartog. 

23.24 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Uitleg van symbolen. 

23.35-23.40 •• Journaal. 


Nederland 3 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden.' 

10.00 Warreltaal. Afl. 25. 

11.00 (TT) Nieuws uit de natuur. Afl. 
28. 

12.00 Roland Garros. Rechtstreeks 
verslag van de open Franse kam¬ 
pioenschappen op Roland Garros in 
Parijs.. 

16.55 Ca va. Frans voor beginners. 

17.25 Pronto. Italiaans voor begin¬ 
ners. afl. 17. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. Meneer Aart en 
Lenieminie doen samen een klusje. 
Frank doet raadspelletjes. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.05 Roland Garros. Rechtstreeks 
verslag van de Open Franse Tennis¬ 
kampioenschappen op Roland Gar¬ 
ros bij Parijs. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Huize Franchise. 6-delige En¬ 
gelse serie uit 1988 van Leonard 
Lewis. Met: Patrick Malahide, Joanna 
McCallum, Rosalie Crutchley e.a. De 
dames Sharpe worden door Betty 
Kane beschuldigd van kidnappeing 
en mishandeling. Als advocaat Ro- 
bert Blair aan het verhaal van Betty 
twijfelt, probeert hij de waarheid aan 
het licht te brengen. 

20.55 Let’s dance; Video amicorum 
voor Hans van Manen, portret van 
deze choreograaf. Serie over dan¬ 
sen, met vandaag aandacht voor zijn 
zestigste verjaardag dit jaar en ter 
gelegenheid hiervan een Video Ami¬ 
corum met mensen die ooit met hem 
hebben gewerkt of nog werken. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over poli¬ 
tiek, economie, kunst en wetenschap. 

23.00 Den Haag vandaag. Presenta¬ 
tie: Charles Groenhuijsen. 

23.15 Parlement en politiek. 

23.45-23.50 Nieuws voor doven en 

slechthorenden. 


RTU 


06.55 Ochtendprogramma. Geva¬ 
rieerd programma met nieuws, teken¬ 
films en spelprogramma’s. 

12.30 The crash of flight 401. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1978. 

14.05 The Oprah Winfrey show. 
Talkshow. 

14.55 De draagmoeder. Braziliaanse 
serie. 

15.25 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

15.50 Telekids. Kinderprogramma. 

16.40 Liefde op het eerste gezicht. 
Spelprogramma. 

17.25 Wie is wie. 

18.00 Journaal. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 RTL4 minispel: Taboe. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Journaal. 

19.50 Weerbericht. 

20.00 Spijkerhoek. Nederlandse dra¬ 
maserie. 

20.30 Hitbingo. 

21.40 Postema op pad. 

22.40 Will there realfy be a morning. 
Amerikaanse speelfilm uit 1983. Het 
leven van een filmster gaat niet over 
rozen. Het tragische levensverhaal 
van de beroemde actrice Francis Far¬ 
mer bewijst dat eens te meer. Deze 
film brengt de ongelukkige gebeurte¬ 
nis uit haar leven op dramatische wij¬ 
ze in beeld. In de jaren dertig bereikte 
Farmers filmcarrière een hoogtepunt 
maar het succes was van korte duur. 
De actrice raakte emotioneel in de 
problemen toen haar dominante 
moeder zich voortdurend met haar 
zaken ging bemoeien. 

01.05 Journaal. 

01.20 Cops. Aflevering van een Ame¬ 
rikaanse serie waarin Amerikaanse 
politie-agenten 24 uur per dag door 
de camera worden gevolgd. 

01.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 
Herh. 

02.10 The Oprah Winfrey Show. 

Herh. 

02.55 De draagmoeder. Herh. 

03.25 The crash of flight 401. Herh. 

05.00 RTL4 Text. Een selectie uit de 
pagina’s van RTL4-Text met het ge¬ 
luid van RTL4 Radio. 


Beigië/TV 1 


17.30 Boes. 26-delige Nederlandse 
tekenfilmserie. Afl.2. 

17.51 Duupje. Tekenfilmserie. Afl.: 
Foto. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl.153. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. 

18.35 Avonturenbaai. Canadese 
jeugdserie. Met: Donnelly Rhodes, 
Christopher Crabbb, Ocean Hellman, 
e.a. Afl.: Geesten. 

19.00 Buren. Australische serie. 
Afl.861. Des springt in de bres voor 
Bronwyn. Hillary Robinson komt op 
bezoek. 

19.22 Vakantievlinder. Toeristische 
tips. Presentatie; Alexandra Potvin. 

19.25 Lotto-winnaars, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht. 

19.30 Journaal. 

20.00 De wereld van de dieren. Fran¬ 
se documentaireserie. Afl.1: Vissen 
en koralen. 

20.35 Married with children. Ameri¬ 
kaanse comedyserie. Met; Ed O’Neill, 
Katey Sagal, Amanda Bearse e.a. 
Afl.23; Razor’s edge. 

21.00 De gorilla. Frans-Ouitse politie¬ 
serie. Afl.1: De doodgraver. Met: Ka- 
rim Allaoui, Francois Perier, Sophie 
Michaud, e.a. Geo Paquet, bijge¬ 
naamd 'de gorilla’ is Frankrijks top- 
geheimagent. Eenm beer van een 
vent met een peperkoeken hart. 

.22.55 Tekens. Serie kunstdocumen- 
taires. Vandaag: de 24 uur van Brus¬ 
sel. In een vijftigtal korte scènes vol¬ 
gen we het leven van één dag in de 
Brusselse grootstad. Het is een chro¬ 
nologische serie die begint om mid¬ 
dernacht en 24 uur later eindigt. We 
ontdekken het nachtleven, mensen 
die zeer vroeg aan het werk gaan, 
pendelaars, migranten enzv. 

23.50-23.55 Coda. Ais ik u vinde van 
Hubert Waelrant en Emmanuel 
Adriaenssen, door Paul Rans, luit. 


België/TV2 


17.30-23.55 Overname van de pro¬ 
gramma’s België/TV 1 


.^itsland 1 


09 m 3^9®®®®bau. 

•yj Der Denver-Clan. Amerikaanse 
^apserie. 

Ift^ T®9e®®chau. 
lQ .dc ^JJ®*®''**siournal. 

Il nn Gesundheit. 

11 ^ Jagesschau. 

1-03 Utnschau. 

1210 ^ Oppen und Ehrlich. 
ij cc Z* J^eine Hemmungen. 

13 S ;®^®verzicht. 

13 ^ ]^agesschau. 

13 4 ^ w,^0-Mlttagsmagazin. 

13 58 p''^®®bafts-Telegramm. 

14 nn ^'^^gi’amma-overzicht. 

14 0? I®9®®®chau. 

ooii,°!.**®‘^g®®®bichten: Krahenflü- 
Sprookje. 

14 s«ï ^”® einen. 

15 On E^'*'PP- Kinderserie. 

15 oS 

Qazine am Dienstag. Kinderma¬ 
ls ^ Diss-Kidsl Talkshow 

16 SS I®ge®schau. 

^3 The Munsters. 

serie. 

Vale Tudo - Urn 

16 soapserie. 

I7nn ^•’ögfamma-overzlcht. 

17 IC T^*'*** 5 - Landerreport. 

17 ''" Tagesschau. 

7.25 WWF-Studio. 
la SS Bülowbogen. Serie. 

18 dc ïï'®'' ”®“*®- Actualiteiten. 

1q‘^? “®'’ Pahnder. Serie. 

J3.45 WWF. 

2o'nS ^rogramma-overzicht. 

^•TO (TT) Tagesschau. 
j15 (TT) Liebling - Kreuzberg. 

20 Seri®. 

21 Tagesthemen-Telegramm. 

‘T® Voll daneben. Sketches, slap- 

2 1 óc parodieën. 

aS Mensch ein Wort, 

•40 Giftgas in der Ostsee. Docu- 
^^^taire. 

22 SS ®’**® u*”blattern. 

23 *^ Tagesthemen. 
mSSk** Boulevard Blo. Amuse- 
qq ^Isprogramma. 

« 5 ^ ^agnu. Amerikaanse detective- 

Oo cS ^agesschau. 

Zuschauen - Entspan- 
^ * Nachdenken. 


Amerikaanse 

jeden 


Duitsland 2 


09.00 Gezamenlijk 
ARD/ZDF. 


programma 


11.00 ZDF Sport extra. Tennis: Open 
Franse tenniskampioenschappen op 
Roland Garros te Parijs. Commen¬ 
taar: Rainer Deike, Eberhard Figge- 
meier en Hermann Ohletz (ca. 16.00 
heute-Schlagzeilen; ca. 17.00 heute). 

17.55 (TT) Unsere schönsten Jahre. 
Duitse serie. Met: Uschi Glas, Elmar 
Wepper, Monika Baumgartner e.a. 
Afl.: Die Aufnameprüfung. Raimund 
gaat bij een ramenfabriek ervaring 
opdoen en is onder de indruk van het 
bedrijf. De directeur heeft een geschil 
met een aannemer en draagt Rai¬ 
mund bij wijze van toelatingsexamen 
op dit probleem op te lossen, (ca. 

18.20 Reclame). Aansl.: Programma- 
overzicht (VPS 18.50). 

19.00 Heute. 

19.20 Forsthaus Fal kenau. Duitse 
serie. Met; Christian Wolff, Bruni Lö- 
bel, Gisela Uhlen e.a. Afl.: Fernweh. 
Lerares Jutta Marquart twijfelt of ze 
de baan in Kenia wel moet aanne- 
rnen, nu ze verliefd is op Martin 
Rombach. (ca. 19.45 Reclame). 

20.15 ZDF Sport extra. Voetbal inter¬ 
land Duitsland - Noord-Ierland, vanuit 
het Weser-stadion te Bremen. Com¬ 
mentaar; Dieter Kürten. 

22.20 Die Kohie der Kirche. Afl. uit 
de serie Kontext over de financiële 
positie van de kerken in Duitsland. 

23.05 Elenya - In Kriegszeiten. Tv- 
film van Steve Gough. Met; Pascale 
Delafouge Jones, Klaus Behrendt, 
Sue Jones-Davies e.a. Elenya is de 
enige erfgename van haar gehate 
tante Maggie en erft diens cottage in 
Wales. Toen Elenya 12 jaar was, tij¬ 
dens WO II. had ze hier haar grote 
geheim; ze verzorgde een gewonde 
Duitse parachutist. 

00.25 Heute. 

00.30-02.Ö5 Abendessen mit an- 
schliessendem Frühstück. Italiaan¬ 
se speelfilm uit 1979 van Giorgio 
Capitani. De welgestelde, maar door 
hun mannen verwaarloosde Betty, Si¬ 
mone en Vera ontmoeten elkaar in 
een zenuwinrichting. Ze besluiten 
niet naar hun echtgenoten terug te 
keren, maar met z’n drieën een 
woongemeenschap zonder mannen 
op te richten. 


Duitsland 3 West 


08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie¬ 
denis. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Te- 
letekst-overzicht. 11.48 Programma- 
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben, 
Braziliaanse serie. 12.15 Report. 13.00 
Die Uriaubs-Macher. 13.45 Auslands- 
reporler. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 
FensterPlatz. 15.40 Tagesgesprach. 

15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak- 
tuetl. 16.05 Drei im Morgenland, serie. 

16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus 
sociologie. 18.00 Aktuelle Minute. 
18.01 Tiere suchen ein Zuhause. 18.30 
Nussknacker - ein Fall für Drei, serie. 
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde, regionaal magazine. 
20.00 15 Minuten international. 20.15 
Die Dienstagreportage, serie. 20.45 
Kanguru, amusementsprogramma. 

21.30 West 3 aktuell. 21.45 Plus 3-Rei- 
sebüro. 22.15 Westpol. 22.45 Sport- 
Platz. 23.15 FRIZZ. 00.00 Laatste 
nieuws. 


Duitsland 3 SWF 

08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30 
Cursus sociologie. 09.00 Cursus data¬ 
verwerking. 09.30 Non-Stop-Fernse- 
hen. 14.00 Schooltelevisie. 14.30 Cur¬ 
sus Engels. 15.00 Hallo, wie geht's? 

15.15 Abenteuer Wissenschaft, maga¬ 
zine. 16.00 Ebbes, Marie-Luise Ka- 
schnitz over het dorp Bollschweil. 

16.30 Solo für 12. 17.00 Cursus socio¬ 
logie. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 
Abenteuer überleben. 18.25 Kinder- 
Verkehrsspot. 18.26 Das Sandmannc- 
tien. 18.30 Das Südwestjournal aus 
Rheinland-Ralz. 19.00 Hallo, wie 
geht’s?. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Lin- 
denstrasse, serie. 20.30 Landesspie- 
gel, actueel magazine. 21.00 Nieuws. 

21.15 Nach Ladenschluss. 22.00 ■ 
Der grosse Hahnrei, Italiaans/Franse 
speelfilm uit 1964. De hoedenfabrikant 
Andrea neemt iedere gelegenheid te 
baat om een slippertje te maken. Maar 
hij is bang dat hem hetzelfde lot 
treff.23.30 Denkmalschutz, serie over 
monumentenzorg. 00.00 Aktuell. 00.05 
Die 50 Besten, Duitse videokunst-prijs 
1992. 00.25 Non-Stop-Fernsehen. 


RTL Plus 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

Ontbijt-magazine. 

08.55 Owen Marshall. Amerikaanse 
serie. 

09.50 Reich und Schön. Amerikaan¬ 
se serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby. Ame¬ 
rikaanse serie. 

11.05 Tic Tac Toe. Speiprogramma. 

11.30 Familienduell. Spelprogramma. 

12.00 Punkt 12. 

12.30 Wie das Leben so spielt. Ame¬ 
rikaanse soapserie. 

13.15 California Clan. Amerikaanse 
serie. 

14.05 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

14.50 Der Chef. Serie. 

15.45 CHiPs. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Glück am Drücker. Spelpro-^ 
gramma. 

18.00 Elf 99. Magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Explosiv - Das Magazin. 

19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

Soapserie. 

20.15 Columbo. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. 

22.00 Explosiv - Der heisse StuhI. 
Met Olaf Kracht. 

23.00 Fernsehfieber. Amerikaanse 
serie. Afl.: Die Hinrichtung. Voor Billy 
Randfietd heeft het laatste uur gesla¬ 
gen. Hij heeft Kelly Robinson, als 
speciale gast uitgenodigd. 

23.55 RTL aktuell. 

00.05 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl; 
Paradiesvögel: Lieferung frei Haus. 
(herh.). 

01.00 Eine schrecklich nette Fami¬ 
lie. Amerikaanse serie. Afl.: Frohe 
Weihnacht II. 

01.30 Gianzender Asphalt. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.; Die Hollywood Af- 
fare. (herh.). 

02.20 Der Chef. Serie. (herh.). 

03.10 Dr. med. Marcus Welby. Ame¬ 
rikaanse serie. (herh.). 

04.05 CHiPs. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

04.50 Gute Zeiten, scblechte Zeiten. 

Soapserie. 

05.15 Elf 99. Magazine. # Tom 
20.15). 


Astor. (Sat 


SAT1 


05.30 Regional-Report. 06.00 Guten 
Morgen mit SAT 1.08.30 Bezaubernde 
Jeannie. 09.00 Nieuws. 09.05 Auf und 
davon. 09.30 Dr. Kulani - Arzt auf Ha- 
waii, serie. 10.15 Skandal in Ischl, 
Oostenrijkse speelfilm uit 1957. 11.55 
Gtücksrad. 12.40 Tip des Tages. 12.45 
Tele-Börse. 13.35 Unter der Sonne Ka- 
liforniens, Amerikaanse serie. 14.30 
Bezaubernde Jeannie, Amerikaanse 
comedyserie. 15.05 Falcon Crest, 
Amerikaanse serie. 16.00 MacGyver, 
Amerikaanse serie. 17.05 Geh aufs 
Ganzel, spelprogramma. 17.45 Regio¬ 
nale programma’s. 18.15 Bingo, spel- 
pr^ramma. 18.45 Nieuws. 19.20 
Glücksrad, spelprogramma. 20.15 Die 
Goldene Hitparade der Volksmusik, 
muziekprogramma. 21.15 Der blaue 
Max, Engelse speelfilm uit 1966. 23.55 
Fünf vor zwölf. 00.25 Nieuws. 00.35 ■ 
Auf der Flucht, Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Afi.: Ein sicheres Versteck.01.30 
MacGyver, Amerikaanse misdaadse¬ 
rie. 02.20 Programma-overzicht. 02.30 
SAT 1 Text. ^4 

(lQ^^ The Crash of Flight 401 
§i7'8-usA). Matige film van Barry 
L ®®T Kort nadat Captain Dunn 
Vq''® hden van zijn toestel aan de 
5 tj^®®rstoren heeft aangekondigd, 
^heii vliegtuig neer. Dankzij 
'fen ? kustwacht kun- 

73 van de inzittenden worden 
ffj De piloot van het toestel, die 
een verklaring voor de 
0 ^^'^igramp zou kunnen geven, 
^«nijdt echter kort na de desa- 
^®bze gebeurtenis. Veiligheidsin- 
Carl Tobias krijgt op- 
. ®cht om de ware toedracht uit te 
Oie William Shatner, Ed- 

® Albert en Adrienne Barbeau. 

^ '^0 The Navy Lark (1959-GB). 
H ^ erg Britse komedie van Gor- 
ffih^ over de wat luie beman- 
Van een fregat. Met o.a.; Cecil 
®'^er, Leslie Philips en Elvi Hale. Scène uit ’The Crash of Flight 40V. (RTL4 - 12.25 uur). 
1 ?. 


Portrait of Jennie 


(1948-USA). Vreemd, buitenaards 
gelijkend meisje (Jennifer Jones) 
inspireert de straatarme artiest Jo- 
seph Cotton. Regie: William Dieter- 
le. 

BBC 2 

19.00 Blackbeard, The Pirate 
(1952-USA). Avonturenfilm van 
Raoul Walsh over de 17e eeuwse 
boekanier en zijn aardige geliefde. 


Even pret, maar Robert Newton’s 
opdringerige acteerprestaties wor¬ 
den al snel vervelend. 

Super Channel 

23.00 Dr Terror’s House of Horrors 
(1965-GB). Intelligente, episodi¬ 
sche thriller van Freddie Francis 
over een dokter die vijf mannen de 
toekomst voorspelt in een trein. 
Met o.a.: Peter Cushing, Christo¬ 


pher Lee en Roy Castle. 

Duitsland 2 

00.30 Pane, Burro e Marmellata 
(1977-1). Drie vrouwen, teleurge¬ 
steld in ’de man’, gaan samenwo¬ 
nen. Dan wordt de buurman door 
zijn vrouw verlaten. Hij weet ze alle 
drie opnieuw te bedriegen. Met; 
Enrico Montesano en Rossana Po- 
destao. Regie: Giorgio Captani. België/RTBF 1 

12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 

12.55 Weerbericht. 13.00 Journaal. 

13.15 Le jardin extraordinaire. 16.45 
Nouba nouba. 17.35 Supercopter. 

18.30 Mariés, deux enfants, serie. 
19.00 Ce soir. 19.22 Joker- en lotto- 
trekking. 19.30 Journaal en weerbe¬ 
richt. 20.05 Trois caravelles pour Sevil- 
le, spelprogramma. 20.45 Dernier 
domicile connu, Franse politie-film uit 
1970. 22.30 Weerbericht en laatste 
nieuws. 22.35 Bourse. 22.40 Bapteme, 
Frans-Belgische komedie uit 1989. 


België/Télé 21 

11.00 Sport extra, tennis. 19.00 Tribu¬ 
ne économique et sociale: U.E.B. 

19.30 Journaal en weerbericht. 20.00 
Germes de souffrance. Engelse docu¬ 
mentaire. 21.00 Carré noir. 22.00 Jour¬ 
naal, weerbericht en beursberichten. 

22.35 Un seul monde: Un seul monde 
de l’art. serie. 22.45 Alice 23.40 Ce 
soir, actualiteiten. 


TV5 


07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans. 
07.55 Clin d'oeil. 08.00 08.20 Affiches 
en Nieuwsflits. 08.30 Programma’s uit 
One World Channel. 09.00 Eurojour- 
nal. 10.00 Espace francophone. 10.30 
Performance. 11.00 Reflets/images 
d’ailleurs. 12.00 Nieuws. 12.05 La 
chance aux chansons. 13.00 Nieuws. 

13.30 La bonne aventure. 14.00 Elle 
cause plus elle flingue. 15.30 Porte ou- 
verte. 16.00 Nieuws. 16.15 Enjeux/Le 
point. 17.10 Bonjour bon appetit. 17.40 
Cursus Frans. 18.00 Questions pour 
un Champion. 18.30 Nieuws. 18.50 
Weerbericht, Affiches en Clin d’oeil. 
19.00 Le Canada sur deux roues. 

19.30 Nieuws. 20.00 Envoyé spécial. 
21.00 Nieuws en Europees weerbe¬ 
richt. 21.30 La dame de Montsoreau. 
serie. 22.25 Bouillon de culture. 00.00 
Nieuws. 00.20 Lumière. 


RAI UNO 


06.55 Unomattina. 10.05 Una mattina 
economia. 11.00 Nieuwsflits. 11.55 
Weerbericht. 12.00 E’ proibito ballare, 
serie. 12.30 Nieuwsflits. 12.35 La sig- 
nora in giallo. 13.30 Nieuws. 13.55 TG 
1 tre minuti di.... 14.00 II destino di un 
imperatrice. 15.00 Cronache dei moto- 
ri. 15.30 Quarantesimo parallelo a sud 
e a nord. 18.00 Nieuwsflits. 18.05 Vuoi 
vincere? 18.20 Blue jeans. 18.50 II 
mondo di quark. 19.40 II naso di Clea- 
patra. 19.50 Weerbericht. 20.00 
Nieuws. 20.40 Le awenture del giova- 
ne Indiana Jones. 21.35 TG sette. 

22.45 TG 1 linea notte. 23.00 II tempo 
delle scelte. 00.00 Laatste nieuws en 
weerbericht. 00.30 Mezzanotte e din- 
torni. 07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC 
Breakfast news. 10.05 Perfect stran- 
gers. 10.30 Between ourselves. 11.00 
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe¬ 
richt. 11.05 Playdays. 11.25 Stoppit 
and Tidyup. 11.35 Discovering ani- 
mals. 12.00 Nieuws, regionaal nieuws 
en weerbericht. 12.05 (TT) Travel show 
guides. 12.35 The Hógan family. 13.00 
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe¬ 
richt. 13.05 Rain forest. 13.55 Regio¬ 
naal nieuws en weerbericht. 14.00 
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT) 
Neighbours. 14.50 Working titles. 

15.20 ■ The navy lark. Engelse speel¬ 
film uit 1959.16.40 Popeye. 16.50 Just 
so stories. 17.00 Chucklevision. 17.20 


Watt on earth. 17.35 (TT) Pirates of 
dark water, 18.00 Newsround. 18.10 
(TT) Activ-8. 18.35 (TT) Neighbours. 
19.00 (TT) Nieuws en weerbericht. 

19.30 Regionaal nieuws. 20.00 (TT) 
Noel s addicts. 20.30 (TT) EastEnders 
21.00 (TT) Just good friends 21.30 
(TT) Crime limited. 22.00 (TT) Nieuws. 

22.30 (TT) Boys from the bush. 23.20 
Film 92 with Barry Norman. 23.50 More 
than a game. 00.40 Private eye. 01.30 
Weerbericht. 03.15 Executive business 
club. 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 10.00 (TT) Reviving antiques. 
10.05 (TT) Save a life. 10.15 Schoolte¬ 
levisie. 11.35 Great experiments. 12.00 
Schooltelevisie. 14.20 Mr. Benn. 14.35 
Crystal Tipps and Atistair. 14.40 
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en weer¬ 
bericht. 15.15 In the garden. 15.30 See 
hear! 16.00 Nieuws en weerbericht. 

16.50 Nieuws, weerbericht en regio¬ 
naal nieuws. 17.00 ■ Portrait of Jen¬ 
nie, Amerikaanse speelfilm uit 1948. 

18.20 Town portraits. 18.30 Gardeners' 
world. 19.00 Blackbeard the pirate, 
Amerikaanse speelfilm uit 1952. 20.40 
Assignment. 21.25 Dance house, 
dansclip. 21.30 (TT) Red Dwarf IV, sf- 
serie. 22.00 (TT) Quantum leap, Ameri¬ 
kaanse sf-serie. 22.50 (TT) The racing 
game. 23.30 Newsnight. 00.15 The late 
show. 00.55 Weerbericht. 01.00 Open 
universiteit. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.30 
World sports special. 10.00 Boksen. 

11.30 Eurobics. 12.00 American foot- 
ball. 13.30 Spaans voetbal. 14.00 Po- 
wersports international. 15.00 Euro¬ 
bics. 15.30 NHL Ijshockey, 17.30 
Basketbal. 18.30 Revs. 19.00 Spaans 
voetbal. 19.30 Longitude. 20.00 Motor¬ 
sport. 20.30 Go. 23.30 Snooker. 


Eurosport 


09.00 Golf. 10.30 Tennis. 20.00 Euro- 
goals. 21.00 Road to Barcelona. 21.30 
Eurosportnieuws. 22.00 Atletiek. 23.00 
Tennis. 00.30 Eurosport nieuws. ’ 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders. 
07.00 Business tonight. 07.30 Europe 
reports. 08.00 ITN world news. 08.30 
Super events. 08.45 The mix. 09.00 
Channel E. 09.30 Super shop. 10.30 
The mix. 12.00 Super shop. 12.30 
Hang loose. 13.00 Survival. 13.30 Ja¬ 
pan business today. 14.00 All mixed 
up. 14.50 Music news. 15.00 Wanted. 
16.00 On the air. 17.50 Music news. 
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30 
Inside edition. 20.00 Prime sport. 20.50 
Supersports news. 21.00 The Science 
show. 21.30 Media Europe. 22.00 
Nieuws. 22.30 Super events. 22.45 US 
market wrap. 23.00 The Tuesday hor¬ 
ror movie. 00.50 Music news. 01.00 
Blue night. 01.30 Super shop. 02.00 
The mix all night. 


MTV 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30 
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most 
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The 
report. 23.15 At the movies. 23.30 
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00 
Kristiane Backer. 03.00 Night videos. 


CNN 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
iTKtrning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co.. 20.00 World business 
tonight. 21 .(K) The international hour. 
23.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. 


Radio 1 

7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.). 
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die 
gebeuren 10.05 M/V-magazine. 
11.05 Schone kunsten. 12.05 
Echo-magazine (12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio 
(17.30 Nws.). Veronica nieuwsra¬ 
dio (vervolg). 19.04 Veronica spor¬ 
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04 
God zij met ons. 22.53 De 1% re¬ 
geling. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 For the record. 2.02 
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel. 
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur. 


Radio 2 

7.04 Sugar in the morning 
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw-zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 'T nut van het algemeen; 
14.43 De jazz van Pete Fellenrtan; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen; 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passanten; 20.04 Tim- 
boektoe muzikaal. 21.04 Music all 
in. 22.00-07.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke 
Dinsdag, met om 6.02 Doorloper. 
7.04 Carola op de radio. 9.04 Denk 
aan Henk. 12 04 VARA s Steen & 
Been show. 14.04 Twee meter de 
lucht in, 16.04 VARA's Happy 
Hour. 18.04 De avondspits. 19.04 
Dubbellisjes, 20.04 VARA's vuur- 
radio 


werk. 21.04 Popkrant 22.04-24.00 
VARA's poppodium. 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met directeur van Netarma dhr. 
J.C. Sanders (8.00 Nws,). 9.00 
Continu klassiek. 11.00 TROS con¬ 
certzaal: Berliner Philharmoniker. 
12.20 Nieuwe klassieke cd's. 13.00 
Nws. 13.04 De klassieke top 10. 

13.25 Belcantorium. Pelleat et Me- 
lisande, opera van Debussy. Koor 
en Ork. van Montreal o.l.v. Charles 
Dutoit met sol. 16.00 Flet grote 
werk. 17.00 Leger des Heilskwar- 
tier. 17.15 Muziek in vrije tijd. 
Jeugdmuziekdagen 1992. 18.00 
Nws. 18.04 Muziekjoumaal. 19.00 
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek. 
20.00 Nws. 20.02 Het cortcert. Nat. 
Ork, van Frankrijk met koren en 
sopraan. 22.30-24.00 Schuim en 
as. 

Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip¬ 
pers. 9.00 Nws. 9,02 NOS Sportief 

9.25 Waterstanden. 9.30 De we¬ 
reld in Nederland. 10.00 De wereld 
zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uit¬ 
leg. 11.00 Studio 55. 12 00 Nws 
12.05 Rondom het woord. 12.30 
Middagpauzedienst. 13.00 Nws. 

13.10 De verdieping. 14.10 Dag- 
vaardig. 14.30 Ruimteschip Aarde. 
15.00 Radio Vrijplaats, 16.00 NOS 
recht. 17.35 Postbus 51 radio- 
magekzine. 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 

18.10 Relevant 18.20 RPF. 18.30 
Vertel me wat. 18.40 Taal en te¬ 


ken. 19.00 Nieuws en actualiteiten¬ 
rubriek in het Turks. 19.30 Nieuws 
en. actualiteitenrubriek in het Ma¬ 
rokkaans en het Berbers 20.15 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Chinees. 20.30 Britse en Ame¬ 
rikaanse literatuur. 21 00 De Kel¬ 
ten. 21.30-22.00 Hel fantastische 
in de kunst. 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueol 8 00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten 8 30 
Limburg op dinsdag. 9,00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het podium. 

Belgie/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6,05 Radio 2 Re¬ 
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
foon. 10.00 Nieuws. 10,03 Antilo¬ 
pe: open blik op het dagelijkse 
leven. 11.50 Het koekoeksnest. 
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.15 Mokka: gemengd 
amusementsprogramma. 14.00 De 
gewapende man met Belgische 
muziek. 17 00 Radio 2 Regionaal 
18 00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws. 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren 23.30-06.00 Nachtradio 
(Nieuws om 24 00 en 5 00 uur). 

Belgiö/BRF 

Elk heel uur nieuws. 

6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in 


don Tag; 645 Hörergrusslotterie. 
7.15 Veranstaltungstips; 8.30 Pres- 
seschau). 9.10 Gut Aufgelegt (Tips 
und Themen am Vormittag). 12.05 
Musik e la carte. (12 30 BRF Ak¬ 
tuell). 13.00 Presseschau. 13.05 
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05 
BRF Aktuell. 18.35 Klassik Musik- 
joumal. 20.05-20.35 Lessons of 
English by Forem/Deutschsprachi- 
ge Gemeinschaft. 


RTL4 Radio 

Elk heel uur nieuws. 

07.03 Geeuwen met Van Leeuwen. 
Bart van Leeuwen. 10 03 Koffie- 
kringen. Jan de Hoop. 1203 
Goeiemkjdag Nederlar>d, Mare Ja¬ 
cobs. 14.03 Oorwarmers, Roo Bis¬ 
schep 17,03 Vrijheid-Blijheid, Jan 
van de Putte, 19.00 Seven o'dock 
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00 
RTL Nightshift. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws. 
6.05 Morgenmelodie. (8.00 
Nieuws). 9.05 Der Musikpavtijon 
(10 00 Nieuws). 12 00 Nieuws. 
12.05 Zur Sache 12.07 Gut aufge- 
tegt. 14 (X) Nieuws. 14.05 S^- 
wort Wirtschaft. 14.07 Auf der 
Promenade. 15 00 Café-Konzert. 
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Der 
Tag um fünf. 17.07 Musikexpress 
(18 00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort, 
19.30 Ohrenbar, voor de kirtderen). 
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen 
Broadway und Kudamm. 21.00 
Musik zum tréumen (22.00 
Nieuws). 22.30-04 05 ARD-Nacht- 
express (elk heel uur nieuws). 

DAMESKONFEKTIE KINDERKONFEKTIE 

(Ook verkrijgbaar in on^e Jeanspantalons 

damesmodezaak te Geleen) van CET SMART. Zowel in jongens 


Jïi 

[lil 

■ifi 


(Ook verkrijgbaar in on^e 
d am es m od ez aak te Geleen) 

Regenmantels 

Trench model in 100% katoen en 
polyester/katoen. 

Van ƒ 179,-en ƒ 198,-. 

129,- 

Korte jasjes 

Diverse modellen en kleuren. 

Maten 34 l/m 44. 

Van ƒ 189,-en ƒ 219,-. 

VOO, ^29 - 

Uni blazers 

in nfKxlieuze modellen en frisse 
zomerkieuren. Maten; 36 t/m 44. 
Van ƒ 259,-. Voor . 

Zomen-Missnen, ^ . f 

100% Katoenen tncof. Divepe 
kleuren én dé^ins. ^ 

Van ƒ 249,-en ƒ, 269,-.^ ^ 

Voor 159 - 

Bermuda's 

In diverse dessins. Maten 36 t/m 44. 

Van / 98,-. Voor 49,- 

Blouses . 

Diverse blousons in vete zomerse 
dessins. Maten 38 t/m 48. 

Van / 149,- en ƒ 159,-. ^ ^ 

89,- 

T-shirts 

(Gestreepte katoenen t-shirts in 
groen/wit, fuchsiaAvit en .^wart/wit. 
Keuze uit 2 modellen. 

Van / 49,- en ƒ 69,-. pa 

Voor J5.- 

Uni t-shirts ^ 

van MARIANNE PARIS met 
krMX>pjes en vlinderborduur. in 7 
kleuren. Maten S t/m XL. 

Van ƒ 59,-. Voor 


als meisjes modellen. 

Maten 92 t/m 176. 

Van/59,90. Ai\ 

Voor 49^. 

Bodywarmers 

van GET SMART in een 3-kleurige 
uitvoering. Maten 92 t/m 128. 
Van/79,90; 

Voor 39/ 

Maten 140 t/m 176. 

Van ƒ 89,90. g-g\ 

Voor 59^. 

Sweatshirts 
van GET SMART in diverse 
uitvoeringen. Maten 92 t/m 176. 
Van ƒ 59,90. Voor m 

SCHOENEN 

Daitie^dioenen 

in diverse modellen en kleuren. 
Van ƒ 149,95 en ƒ 199,95. ^ _ 
VOO, 99 

Herenschoenen 

met veter. In blauw en een 
moderne kleur bruin. 

Van ƒ 189,95. ÖO 

Voor • 


MODESTOFFEN 

Badstpf 

van DE WITTE LIETAER in 15 uni 

zomerkieuren. Met kleine 
schoonheidsfoutjes. 150 cm breed 
Van ƒ 29,-. Voor HERENKONFEKTIE 


Et, 


1-,* 

I 
\t 


in klassieke en sportieve modellen. 
Van/ 279,-en/298,-. 

voor 129,- 

JiMrks 

ih katoeiVtrevira kwaliteiten. 

Korte en lange modellen. 

Van ƒ 149,- en / 198,-. ftÖ 

Voor 90#* 
Zomerkolberts 
tri zuiver wollen en wol/trevira 
kwaliteiten. * 
Van/398,-en/449,-j.^ _ 

198,- 

RanUlons 

in diverse kwaliteiten en modellen. 

Van/ 129,-,/ 149,- 

ep / 169,-. Voor / 9^ * 

Zomerpantalons 

in uni katoen en katoenen 
ribfluweel. 

yan/98,- -f^Q 

en/139,-. Voor ^9^“ 

Overhemdèfi 

in uni en gedessineerd. Korte en 
lange mouwen. 

Van / 49,90 en / 59,90. 

Voor Z9^“ Bedrukte stoffen 

iri katoen, viskose en polyester,' ' 

Vrolijke zomerdessins. 

Dubbelbreed. lO 

Nu slechts per meter I xZ ^ * 


Damestaillesitps 

van SCHIESSER in 100% katoen 

Maten 40 t/m 50. 

Nu 2 stuks van ƒ 16,95. 

Voor ^ 


I E 


18, 


NACHTMODE BADMODE 

Damespyjama - Herenbadshort 

van SCHIESSER in 100% katoen. in verschillende dessins. 

Diverse dessins. Maten 40 t/m 48i Maten 48 t/m 56. 

Damesnachthemd |j| ||cij|rv, rrYTCYT 

Doorknoo'pmodel in diverse rHJIüiTJUU I CAI 

bloemdessins. Hoeslakens 

Van / 39,-95. •. 'n uni katoen. 1-persoons in ' 

iVdor '' 6 modekleuren. 

herenshortaiila.'V ^ ^ 14. C 

-i'var» SCHIESSER. in,- Voor, , , 1^ 


4 


Éi 


14,S 
^ ATan / 69,95» '■ 

‘ Voor 


39,- 


BEENMODE 

Panty's 

van OROBLU. 15 Denier 
Diverse kleuren. 

Normaal / 9,95 
Nu 2 paar voor 

Damessokjes 

Wit in 100% katoen. 

Nu 2 paar voor 


5trahd)akens 

in een zware kwaliteit velours. 
Diverse dessins. Kingsize formac 
(100x185 cm). 

Van ƒ 69,95. prR- 

Voor 


Hoofdkussens 

met holle vezelvulling. 
JSu 2 stuks voor 


35 
15,- 


ONDERMODE 

Herenminislips 

van SCHIESSER in een leuk .. 

streepdessin. Maten 4 t/m 7. / 

Nu 2 stuks van / 21,95, 

voor 15 95 

Herensl^ 
vap GÖTZBURC in vele 
■zömerse kleuren. 100% 
Katoen. 

Van/17,95. 

Voor TPÖir 
LEDERWAREN 

Nylon rugzak 

In de kleur zwart met paars. Met 
groot voorvak en twee zijvakker 
Ideaal voor school en vakantie. 
Van/ 32,50. P“ 

Voor 

Shopper 

Van waterdichte nylon in zome 
dessin. Ook te gebruiken als 
strandtas. 

Van / 26,50. O ^ P“ 

Voor 

Canvasshopper 

Royaal formaat, in diverse zom 
kleuren. 

Van/13,50. O C 

Voor 
V INTERSPORT 

Jacks 

van BAD BOYS in diverse model 
: Van/ 399,-. OOQ' 

Voor dS99j 

>. • f ’ ■ . • ‘ 

Trainingspakken 
van NIKE in diverse modeHért u. 
ï Ideuren. Maten S t/m XXL. 

Van / 169,- en / 179,,-. g\ g\ 
Voor 
I 

i 
1 


Vrijetijdsschoenen 

van BRITISH KNIGHTS in 
. diverse modellen en kleu 
^ Van /179,-. QO ' 
Voor ’99^ 

■ Heuptasjes 

■ van ADIDAS en 

i BOYS. Diverse 

’ uitvperingen. 

Van7 29,95. ' 


I 


Voor 


15, 


i 


daar 


i n k e I je v q o r j e p I e z i e r ! 

Limburgsl J J 

agpiaa voor 


os 


teUjk 


UI 


Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina 11 


^ET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN 

CHEF EDITIEREDACTIE; WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR; 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37. TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE. 

markt 42. TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363: Van onze verslaggever 


landsrade - De uitbreiding 
Vto de Zuidlimburgse Golf- en 
Countryclub te Landsrade van 
*^egen naar achttien holes is ge- 
•^d. De negen nieuwe holes zyn 
speelklaar en worden al volop 
benut. 

I^e club wil aan de ingebruikna- 
^l^ie komende week een feestelyk 
bnije geven. Zaterdagmiddag zal 
gouverneur Emiel Mastenbroek 
^le officiële opening verrichten. 
Op de volgende dagen zijn er al¬ 
lerlei wedstryden, met onder 
^dere een poging van op deze 
baan opgeleide beroepsgolfers 
het baanrecord te verbete¬ 
ren. 

Hot bestuur van de Golf- en 
Countryclub hecht veel waarde 
®eh de open dag yoor de regio 


Golfbaan Landsrade 
heeft nu 18 holes 


die woensdag lü juni wordt ge¬ 
houden en waarop leden van alle 
sportclubs uit de gemeenten Wit- 
tem en Gulpen, omwonenden en 
andere belangstellenden zijn uit¬ 
genodigd. 

De uitbreiding heeft in de afgelo¬ 
pen jaren nogal verzet opgeroe¬ 
pen omdat een aantasting van 
natuur en landschap werd ge¬ 
vreesd. Tijdens de open dag wil 
men de bezoekers laten zien dat 
natuur en landschap juist aan 
waarde hebben gewonnen. 

De club vond de uitbreiding 


noodzakelijk om de golfspelers 
een complete internationale 
baan van achttien holes te kun-, 
nen bieden, alsook vanwege de 
toegenomen belangstelling voor 
de golfsport. 

De club, die in 1956 werd opge¬ 
richt en toen 250 leden telde, is 
inmiddels gegroeid tot 635 leden. 
Een verdere langzame groei naar 
750 leden is voorzien. Lid wor¬ 
den kost een participatiebedrag 
van 1750 gulden, dat bij uittre-' 
den wordt terugbetaald, en een 
entreegeld van 2000 gulden. De 
jaarlykse contributie bedraagt 
duizend gulden. Met deze bedra¬ 


gen is 'Landsrade' verreweg de 
goedkoopste club in de regio. 
Maar men kan niet 'zomaar' lid 
worden. Er is een ballotagecom¬ 
missie die bepaalt of iemand kan 
worden toegelaten. „Wy vormen 
zeker geen eliteclub. Iedereen, 
van fotograaf tot direkteur, kan 
lid worden mits hij past by de 
sfeer van de club en genoeg tijd 
wil besteden om de golfsport te 
beoefenen,” zegt voorzitter 
Pieixe Verhagen. 

Op de golfbaan hebben thans 
drie hoveniers een vaste baan, 
terwijl ook een loonbedrijf voor 
onderhoud wordt ingeschakeld. 
In het clubhuis, dat is verpacht, 
hebben twee mensen een volle¬ 
dige en drie een deeltyd baan. 
Volgens de clubleiding is dè 
golfbaan ook toeristisch interes¬ 
sant. Met schat het aantal gasten 
dat jaarlijks komt spelen op 
5000. 


Actie levert duizend handtekeningen op 

Ouderen - protest 
klinkt luider 


kollege Heerlen: financieel plan niet eerder dan september 

Nog geen geld voor 
Hoenshroek- centrum 


HEERLEN - Een spontane actie 
onder ouderen in Heerlen, heeft al 
duizend handtekeningen opgele¬ 
verd. De ouderen zyn boos op het 
gemeentebestuur van Heerlen. 
Door bezuinigingen dreigt het wel¬ 
zijnswerk voor ouderen in deze stad 
een doodsteek te worden toege¬ 
bracht. 

Op het werk van de Federatie Wel¬ 
zijnswerk Ouderen (FWO) moet nog 
eens 265.000 gulden bezuinigd wor¬ 
den. Volgens directeur G. Gijzen 
betekent dat het einde van zijn or¬ 
ganisatie. Volgens hem kan er niet 
verder worden bezuinigd. „De acti¬ 
viteiten komen nu in gevaar. Of 
Tafeltje-Dekje, of de Dienstencen¬ 
tra, of het alarmeringssysteem voor 
ouderen, komt te vervaUen,” denkt 
hij. 

Verder vrezen de ouderen dat 
steeds meer voorzieningen gedeeld 
zullen moeten worden met jongeren 
nu Heerlen een fusie van het Maat¬ 
schappelijk Werk, Zymose en de 
FWO in gedachten heeft. 

Voor de ouderen is de maat vol. De 
ouderenbonden in Heerlen en 
Hoensbroek hebben opgeroepen 
om morgen (3 juni) een protestma- 


—- Van onz e verslaggever 

- Het Heerlense 
het denkt in september 
plan voor het Hoensbroek- 
fQ ^^nkelcentrum financieel 
^ hebben. Daarmee vol- 
burgemeester en wet- 
niet aan een door de 
d aangenomen motie. 

tieg*'j'^®*^ber eisten alle raadsfrac- 
dat het coUege begin juni zou 
vanwaar de ontjsrekende 
tevoorschijn wórden ge- 
°Ude nadat de Hoensbroekse 
ciejj *^®niers via allerlei acties had- 
gijj f^gedrongen op een snel be- 
winir de verbetering van het 

In 

laat^ Zogenaamde Voorjaarsnota, 
college weten door externe 
rjg . niet aan de wens van de 
Ic kunnen voldoen. 

Subsidie 

plannen zyn in vergevorderd 
enige tijd worden con- 

^ OnciprViAnHolincrort ö'iix/rtarH 


g| I I 


solennent 


de p Winkel naar het terrein aan 
spfefe^^'^^dat. Ook zyn wy in ge- 
j ®Phsici/^»^ provincie over een 

oi^jd^Uege vindt dat er geen finan- 
I plan aan de raad aangeboden 
tvi;p^'^°*‘den zonder dat over deze 
Ai^^ken zekerheid bestaat. 

®iti(»f u Heyn en de provincie po- 
I Potif» °®^kssen, zal Heerlen allerlei 
I gat aanspreken om het financiële 
gen, f dichten. Daarby wordt ook 
leid * uit het fonds voor Nieuw Be- 

jj^flen heeft in het verleden 2,5 
j^yoen gereserveerd voor de aan- 
I ^ta Hoensbroek-centrum. In 
I; tien mihoen gulden 

* Ifi 

• eerste fase worden het Ge- 

en de Kouvender- 
' boor UP elkaar afgestemd. 

' de L^®®upassingen, onder meer aan 
I' cutstaat een winkel- 

» ftaii H het Gerbrookerplein tot 
kon uieuwe Albert Heyn op de 
de Kouvenderstraat. 
eerste fase zou nog dit jaar 
he^2'^uen moeten worden. Dat 
Woij gemeenteraad via de motie 
I ^ ^wongen. 

^chtse drukkerij 
^groeit als kool 

“ Burgemeester mr Bert 
25 i,^*^. Echt opent donderdag 
Joegoslaven geweigerd 
door Duitse douane 

BOCHOLTZ/BEEK - De Duitse Waar de geweigerde Joegoslaven 
douane heeft de afgelopen dagen nu naar toe moeten is nog niet be- 
twee groepjes mensen afkomstig uit kend. Van terugsturen is in elk ge- 
Joegoslavië de toegang tot Duits- val geen sprake, meent een woord- 
land geweigerd. Dit meldde kapi- voerder van de douane op de lucht- 
tein Van Varik van de marechaus- haven, 
seepost in Heerlen. 

De twee groepjes maakten deel uit Zie verder paqina 14 

tra**k 1 OA/t_ 1 _• A . ^ 


^ mauKien aeei uit Zie veraer paqina 14 

N ni ff^staande de nieuwbouw van de 1200 passagiers die afgelo- m 

t» dri ilr I* ‘i ^ m i_ _ : j 4 -.».» » ^ ... VlUCll als normale passagiers 


^ dn rI u voin-ciiuuig /^icraag mei acni extra vluch- 

*^^t h heeft flink uitgebreid, ten op de luchthaven Maastricht 

'V^ t investering gevergd aankwamen. De oorspronkelijke 

miljoen gulden. Naar bestemming van de passagiers was 
' ^ aantal perso- Düsseldorf, maar omdat de Duitse 

fc-o^*^cn in de komende vyf jaar overheid al sinds december de ver- 
' voersovereehkomst met Joegosla- 

, de recente uitbreiding is er vie heeft opgezegd, zyn de lucht- 
; frofe vierduizend vierkante meter vaartmaatschappyen uit dat land' 
'verkruimte twee duizend uitgeweken naar Beek. Het meren- 
^5 meter toegevoegd, even- deel van de zaterdag gearriveerde 

kantoor. Hierdoor is passagiers, waaronder vele vluchte- 
®*‘kplek ontstaan voor tachtig lingen, is met bussen naar Duits¬ 


land gebracht. 


kom, dacht Simons, 

die mensen krijgen zo’n hongerloontje 

die halen hun pensioen toch niet 
geef hun dat alvast nu 
punaise 


_ Von onze verslaggever 

BELFELDAVIJLRE - Burge¬ 
meester Paul Peters (49) van Bel- 
feld wordt op 11 juni toch nog, 
zij het met pyn en moeite, ere¬ 
burger van de gemeente die hy 
elf jaar diende. Met slechts een 
stem verschil (5-4) besloot de ge¬ 
meenteraad van Belfeld de in 
Roosteren geboren magistraat, 
die naar Didam vertrekt, de on¬ 
derscheiding ' toe te kennen. 
Gemeentesecretaris Sinnema 
ontkent dat zyn baas overweegt 
'gezien de omstandigheden' de 
onderscheiding tijdens de af- 
scheidsbyeenkomst maar te wei¬ 
geren. Burgemeester Peters was 
gisteren onbereikbaar voor com¬ 
mentaar. 

Raadslid Sjraar van den Bon- 
gard geeft ruiterlijk toe dat hij 
tegen het verlenen van een ere- 


# Sinds gisteren is ook de dorpskern Banholt met vier haltes opgeno¬ 
men in het buurtbus-project Eckelrade-Valkenburg van de VSL. Rond 
half vier vertrok de eerste bus vanaf de halte aan de kerk. De secreta¬ 
resse van de dorpsraad Banholt, mevrouw Maria Heydolph, bood 
buschauffeur Margin Didden een bos veldbloemen aan en mevrouw 
Angelien Mingels tracteerde de chauffeur, namens de bejaarden, op 
een fles wijn. 

Om te accentueren dat de gemeenschap blij is met de langverbijde 
verbinding waren ook wethouder Jean Demollin van de gemeente. 
Margraten, vergezeld door welzijnsambtenaar Chrit Niesten, de heer 
Lei Achten namens de ouderenbond en Jan Franssen namens de VSL 
zelf aanwezig. 

In zijn toespraak memoreerde wethouder pemollin dat Banholt meer 
dan zeven jaar heeft moeten ‘knokken’ om de dorpskern in het buurt¬ 
bus-project opgenomen te krijgen. Hij sprak de hoop uit dat de Ban- 
holter bewoners nog lang en veel plezier van deze voorziening mogen 
hebben. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Burgemeester Peters 
van Belfeld loopt bijna 
ereburgerschap mis 


burgerschap heeft gestemd: 
„Over de besloten vergadering 
zeg ik niets, maar het is geen ge¬ 
heim dat wy geen vrienden zijn. 
Ik acht hem dan ook geen ere¬ 
burgerschap waardig. Die man 
krygt van my een groot kruis 
na”. 

Tijdens een zeer geheim gehou¬ 
den bijeenkomst stemden verle¬ 
den week de fracties van WD, 
JDemocraten en Sjraar van de 
Bongard tegen het voorstel van 


loco-burgemeester Van der Lin¬ 
den om het ereburgerschap te 
verlenen aan de man die in 1981- 
door oud-gouverneur Sjeng Kre- 
mers tegen zyn zin van Wijlre 
naar Belfeld werd gedirigeerd. 

Evenals in Zuid-Limburg kwam 
de in Roosteren geboren zoon 
van oud-Kamerlid en hoofdre¬ 
dacteur van de Gazet van Lim¬ 
burg (De Limburger) Jan Peters 
in Belfeld regelmatig in ernstige 


nifestatie te houden in de stads¬ 
schouwburg. Daar zullen de hand¬ 
tekeningen als protest worden 
aangeboden. Vrijwilligers van Ta¬ 
feltje-Dekje zullen er aanwezig zijn 
en politici vragen hoe het verder 
moet. 

De Heerlense gemeenteraadsleden 
kunnen gezamenlijk zo'n 500 va- 
kantiekaarten tegemoet zien met 
protestgroelen van ouderen. Verder 
staan er nog meerdere ludieke en 
'minder ludieke' acties op het pro¬ 
gramma. Voorzitter Paul van der 
Hijden van de Heerlense senioren¬ 
raad 2 :al de protestontmoeting lei¬ 
den. Alle gemeenteraadsleden zijn 
uitgenodigd en de ouderen ver¬ 
wachten ook dat ze komen. 

„Wij vormen een steeds groter wor¬ 
dende groep. Onze ontevredenheid 
met de politiek zal aan de orde wor¬ 
den gesteld. Als wij ons niet meer 
kunnen terugvinden in de huidige 
politieke partijen, dan wordt het 
misschien tijd zelf voor onze belan¬ 
gen op te komen,” aldus Van der 
Hijden. Al eerder werd ook vanuit 
Hoensbroekse ouderen-kringen 
aangedrongen op een eigen partij 
voor ouderen in Heerlen. 

Faunaduct 
over A73 

DOOR EGBERT H ANSSEN 

ROERMOND - Bij de aanleg 
van de circa 35 kilometer lan¬ 
ge autosnelweg A73 tussen 
Venlo en Maasbracht wordt de 
bouw van een faunaduct over¬ 
wogen ter hoogte van het na¬ 
tuurgebied Linnerweerd in 
Linne. 

Dit is gisteren door een woordvoer¬ 
der van Rijkswaterstaat te Maas¬ 
tricht bevestigd. 

De aanleg van een faunaduct - een 
viaduct over de snelweg speciaal 
voor dieren - is vooral een wens van 
milieugroeperingen. 

Die zien de aanleg van de ryksweg 
die bedoeld is voor het terugdrin¬ 
gen van het overmatige autoverkeer 
in het gebied, niet zitten. Maar als 
de weg er toch komt dan moet er 
volgens de natuur- en milieube¬ 
schermers alles aan worden gedaan 
om de fauna in het gebied zo goed 
mogelyk te beschermen. 

Gedacht wordt daarby onder meer 
aan tunnels zodat dassen veilig on¬ 
der de snelweg door kunnen krui¬ 
pen of rasters om te voorkomen dat 
het wild de weg oversteekt en sneu¬ 
velt. Zelfs verplaatsing van comple¬ 
te dassenburchten, die door de 
aanleg van de snelweg worden ver¬ 
nietigd, wordt onderzocht. 

Tenslotte ligt er het voorstel om een 
faunaduct aan te leggen opdat das¬ 
sen, reeën, maar ook kleinere wild¬ 
soorten de A73, diè hun leefgebied 
over enkele jaren zal doorsnijden, 
veilig over te kunnen steken. 

Rij ks waterstaat 

Rijkswaterstaat laat weten dat het' 
faunaduct zal worden omschreven 
in het nog op te stellen milieu-effec- 
tenrapport voor de snelweg, die nog 
voor de eeuwwisseling gereed moet 
zijn. Totnutoe is er in Nederland 
slechts één faunaduct gebouwd; 
over de snelweg A50 die door de 
Veluwe loopt. 

De kosten van de A73 worden mo¬ 
menteel geraamd op 750 miljoen 
gulden. Om de aanleg te versnellen 
heeft Limburg twintig mifjoen gul¬ 
den op tafel gelegd. Minister May- 
Weggen van Verkeer en Waterstaat 
echter vindt dat niet genoeg. Zij wil 
dat Limburg veertig miljoen gulden 
betaalt aan de weg. 


aanvaring met de gemeenteraad. 
Dat lag volgens insiders vooral 
aan zijn arrogante optreden. 

Overigens was de blamage byna 
nog groter geworden voor de 
scheidende burgemeester. Want 
toevallig was een raadslid, dat 
zeker ook zou hebben tegenge¬ 
stemd, tydens de besloten verga¬ 
dering verhinderd. Was hij wel 
aanwezig geweest, dan hadden 
de stemmen gestaakt (5-5) en 
had er geen besluit kunnen wor¬ 
den genomen. 

Het provinciebestuur in Maas¬ 
tricht heeft, zo bleek gisteren, 
burgemeester Peters het advies 
gegeven om met het oog op de 
mogelyke opheffing van Belfeld 
naar een baantje buiten Limburg 
uit te kijken en dat heeft geleid 
tot een succesvolle sollicitatie in 
het Gelderse Didam. 


Diefstal uit 
ziekenwagen 

HOENSBROEK - Onbekenden heb¬ 
ben zaterdagnacht rond drie uur een 
reanimatiekoffer uit een ziekenwagen 
gestolen. De ambulance stond gepar¬ 
keerd voor een woning aan de Markt¬ 
straat in Hoensbroek. Het personeel 
van de ziekenwagen bevond zich op 
het moment van de diefstal in het huis 
van de patiënt. 

In de reanimatiekoffer zaten verschiF 
lende soorten medicijnen en appara- ' 
tuur. Het koNer^ werd later op de 
avond teruggevonden in de struiken | 
nabij de Markstraat. De medicijnen ; 
waren verdwenen en de apparatuur i 
was totaal vernield. Ondeskundig ge- > 
bruik van de gestolen medicijnen is ; 
levensgevaarlijk volgas de politie. | 

Pillen : 

gestolen 

KERKRADE - Onbekenden hebben 
een gr^ote hoeveelheid gevaarlijke pü- 
len buitgemaakt bij een inbraak in het I 
Gezondheidscentrum aan de Cau- ; 
merstraat in de Kerkraadse wijk Ter- 
winselen. De tabletten zijn afkomstig ! 
uit de apotheek van het centrum. 

Het gaat om witte pillen van de mer¬ 
ken Carbamazepine, Rohypnol en 
Lopresor Oros en gele tabletten van 
het merk Ludiomil. Alle pillen zijn ver¬ 
pakt in strips in de kleuren blauw, wH, ; 
geel, grijs of rood of combinaties van 
deze kleuren. 

Het inr>emen van grote hoeveelheden 
van deze tabletten kan dodelijk zijn. i 

Aangehouden na 
achtervolging 

ECHT - De gemrontepolitie van 
Roermond heeft gisteravond om- ; 
streeks zeven uur na een achtenrol- 
ging een personenauto met twee ^ 
Geleendenaren aangehouden. De < 
wagen kon worden klem gereden op ' 
de autoweg Roermond richting Sittard 
bij de afslag Echt. De twee aangehou- i' 
den personen worden verdacht van if 
diefstal. In de wagen werden enkele \ 
gestolen goederen aangetroffen. De 
chauffeur ble^ niet in het bezit v^ 
een rijbewijs. Het duo is naar het pob- 
tiebureau in Roermond overgebrs^. 

Brand bij kerk 
biijkt kampvuur 

SUSTEREN - De brandweer in Sus- ; 
teren werd afgelopen zaterdagavond i 
opgeschrikt door een aantal nogal ! 
vreemde meldingen. Volgens bezorg¬ 
de bellers zou bij de kerk Mariaveid 
een bos coniferen in brand zijn gevlo¬ 
gen. Omdat het vuur nogal hevig zou 
woeden en er flink wat rook bij vrij¬ 
kwam, togen de spuitgasten enthou¬ 
siast naar de plek des onheils. 

Bij het kerkhof aangekomen stuitten 
de brandweerlieden inderdaad op een 
zo hevig rokende brand, dat ze de 
vuurhaard van achteren moesten be¬ 
naderen. Toen ze om de kerkhofmuur 
gelopen waren, zagen ze rond de 'co- 
niferen-brand’ een aantal jongetui van 
scoutinggroep Jeanne d’Arc doodge- 
moederd zitten. De scoutinggroep lox) 
de verbouwereerde spuiters ter ge¬ 
ruststelling een vergunrüng overleg- 
gen. 

Schot gevallen 
bij disco-vechtpartij 

GELEEN - De gemeentepolitie van 
Geleen had het afgelopen weekeinde 
de handen vol aan een vechtpartij tus¬ 
sen twee groepen jongden. De twee 
groepen, samen een tiental, gingen 
op de vuist bij discotheek 'Flashpoint'. 
Daarbij werd een jongen in het 6 nke- 
ronderbeen geschoten. Een ander i 
raakte gewond aan een oog. Laler 
troffen ze elkaar weer bij het Maas- ’ 
landziekenhuis, waar leden van de 
'dubs' zich onder behandeling moee- 
ten laten stellen. Ook hier moest de 
politie eraan te pas komen om de 
vechtersbazen uit elkaar te houden. 

Het handgemeen begon zaierdas- 
nacht rond slui^stijd, vier uur ‘s 
nachts. De aanleiding is de politie nog 
niet duidelijk. „De ene groep wilde 
naar binnen, de andere naar buiten,* t 
aldus een woordvoerder. Op straat 
ontstond een groot gevecht. 

De politie heeft geen aanhoudingen 
verrichL maar onderzoekt de 
nog. Er zijn ook geen wapens io be- i 
slag genomen. Tot nu toe is alleerï de : 
jongen met de schotwond gehoord. 
Volgens een woordvoerder gaat höt 
om twee groepen Marokkaanse jo^ 
geren, die al vaker in aanvwng zijn 
gekomen met leeftijdgenoten uit bguf- i 
gemeenten. . • j 

Luikse politie 
hervat werk 

LUIK - De Luikse pr^ heeft gister- i 
ochtend, na een stakingsactie van v^i ; 
weken, langzaamaan het werk her^ 
Nog niet alle politieagenten waren op i 
de eefste werkdag paraat. Een aantal I 
van hen staat nog onder medisch toe- < 
zicht en zal pas over enkele dagen ^ 
het werk kunnen hervatten. De po^ ! 
vakbond heeft meegedeekJ dat mo- \ 
menteel nog vier ex-stakers in hel 4 
ziekenhuis verbl^n. 1 

fij^imburgs Dagblad 


Dinsdag 2 Juni 1992 • Pagina 


Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg 
waarmee zq ons heeft omringd, delen wü u me¬ 
de .dat geheel onverwacht van ons is heenge- 
ga^ mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en 
nicht 

Annie van Loenhout 

echtgenote van 

Piet Dols 

^ óveleed in de leeftqd van 61 jaar, voorzien 
vni de laatste sacramentei. 

' Brunssum: AJ,P. Dels 
Brunssum: JosDols 

• . ■ Brunssum: Cmmie Haknmtlw-Deis 
Kees Hahamtlis 


Hoeisbro^: DimphieO omJMs 
JaasleOmM 

> Oosterhout: Marlies van ëoi Berg^IMs 
Arie van des Borg 
Familie Van LeeBboat 
» PaaülielMa 

1 6441 AH Brunssum, 31 mei 1992 
Pr.Beatrixstraat 49 

bé {dechti^ uitvaartdienst zal wordei gehou- 
dmi op vrijdag 5 juni as. om 12.00 uur in de 
'ddcenale kerk St.-Gregorius te Brunssum, 
Mfaama aansluitend de crematie zal plaatsvin¬ 
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra- 
doweg 10. 

BQéeiikomst in de kertc, alwaar gelegenheid is 
4pt .schriftelijk condoler^ 

Avondwake tot intentie van onze dierbare over¬ 
ledene, is op donderdag 4 juni as. om 19.00 uur 
innroomoemde delcenale Imik. 

Gdiqtenheid tot a^hekl nemea in de rouwka¬ 
pel van het St-Gregóriusziekènhuis te Bruns¬ 
sum, dagdijks van 17.30 tot 18.30 uur. 

Zü die geen kennisgeving moditen imtvangen, 
gdievoi deze annonce als zodanig te wUlen be¬ 
schouwen. 


s; 

1-" 

' I 

i.i 

I 

' 1 


u 

'1 s 


Heden overleed, voorzien van het sacrament der 
zidcen, tot onze grote droefheid, in de leeftijd 
[ van 69 jaar, mün man, onze broer, zwager, oom 
Icnneef 

Hendrik Spörk 

r. > echtgenoot van 

,' Maria Grzeskiewicz 

Uh aller naam: 

Schinvdd: M. Spark-Orieskiewica 
Familie Spork 
FaadUe Gncskiewici 

.8t mei 1992 
Past Brounsstraat 1 
6451 EC Schinveld 

De plechtige uitvarntdienst zal gehouden wor¬ 
den op vrijdag 5 juni a.8. óm 10.00 uur in de St 
Bhghudterk te Schinvdd, gevoMd door de cre^ 
>matie in crematorium Imstemade, Imstenrader- 
-weg 10. 

'Daar wö overtuigd zijn vwi uw meddeven is er 
■p e en condderat. , 

.be avondwake zal gehoudai waden op (}on- 
‘dodag 4 juni ajk om 1&40 uur in voomoemde 
Jcerk. 

„<«degenheid om afscheid te nemen in de rouw- 
: ki9d vanhidDhQdipisftÉÉWiMnhuiate'Bniiu»' 
sum, dagelijks van 17^ tot 18 JO uur. 

Zy die onvahoopt geen kennisgeving ipochten 
«mtvangen, gdieven deze annonce als zodanig 
te beschouwen. 


!• « 
I f 

■i * 

i 
1 ' 

\ 


Btde vrede van Christus is, voorzien van de h. 
pnamentai der zidceni «mverwacht van ons 
iptngffgasn, in de leeftijd van 90 jaar 

?; Agnes Comelia 
i- Barbara Cox 

^ afoduwe'VMi 

^ Wilh^mus 

Hubertus van Melik 

haar ziderust vragen wü uw gebed. 

Ex.Testamentair. BtoriergBums 

AaaABWwlaaa 

Familie Cox 


f 

I 


• < 

;l e» ' 

f 


’jKlies: Bemhardlaan 2S« 
'Ié ’^rn TïTT 


•Bleditige euchwistieviering zal waden ge- 
^.op'doapcfdag 4 juni lm om 11.00 uur 
noodkerk van de H. LwrentiuqiMrochie te 
pasn i ri , araania de creBoatieplechtighcsd zal 
maF>vind<' n in het crematorium Nedermaas, 
wasliof IteGdean. ' 

in de kelk, ahraa gdegenheid is 
schiiftdyke condoléance vanaf 10.30 ua. 
e èns i d ag zM voa de overtedene tijdens de 
MbiidiniB van 18 JO ua g e b eden worden in de 
kapd vanhet R.C. GodMmis te Roennond. 
paoveriedene is opgebaard in bet uitvaartcen- 
trupA, Olympialaan 2 te Roermond, alwaar 
woensdag gdegeidieid is tot afwdteidneinmi 
van 17.99 wv tot 17.46 uur. . 

IndieBndoa omstandigheden geen persoonlij- •»4 T •.-.j 11* Jr Vi 


te beschouwen. 


men: van 


on tstel t en is hdM)en wy kauiis geno- 
ct ovetiyden van ame lyne c<dl^ en 


John Lucas 


pmis is groot Wy wensen zyn fhmilie ved 
kt toe dit zware verhes te dragen. Mei grote 


hebben wy . kennis ge- 
ge mreriyden van <mze 


John Lucas 

Me étym lSi8ar;w«riaaain te zijn g e w ee st ds 
peetier, sras <3enn a a er onlangs benoemd tot 
M aip i rider co a s muni ce t ie op de locatie Sittatd- 
R^liiebben hon leien kennen als eén toegewy* 
de en aimabele medewerker, die door zyn wijm 
^ran; optreden vden voer ziefa wist in te nemen, 
nmc tole v vn gaat uit neer zyn familie, die wy Tot onze grote droefenis is toch nog onverwacht 
van ons hemigegaan, myn lieve man, onze zorg¬ 
zame vader, schoonvader, groot- en overgroot¬ 
vader, broer, zwaga, oom en neef 

Frans Voneken 

echtgenoot van 

Truus Basstein 

Hy overleed in de leeftgd van 73 jaar, voorzien 
van het h. olieseL 


Kerkrade; 


Kukrade: 


Ktfkrade: GA Vaiieken-Basstein 
Kerinrade: Martin Vaneken 

Leny VMickcn-Legister 
Kerkrede: Tlnp VH^en-Vaneken 
LeoVllagai 
Transen Nwal 
Selina 

Kerkrade: Lenle van de Kutt-Vanefcen 
Taan van da Kuit 
TaancnHelcBa 
AanleenThM 
Tatjana 

Kaïkrade: Plet Vaneken 

Marianne Vimckmi-Gfcvai 
Bianca en Mawriee 
Familie Vaneken 
Faadlle Bnmtein 

6463 XC Kerkrade, 31 mm 1992 
Deken Deutzlaan 69 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor- 
dmi op donderdag 4 juni a.8. om 12.00 uur in de 
parochiekerk van de Biyde Boodschap te Kerk- 
rade-Chevremimt, Dir van der MOhlenlaan, 
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin¬ 
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra^ 
derweg 10. 

Byeenkomst in de kerk. Er is geen condolmen. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene is heden dinsdag 2 juni om 19.00 uur in 
voomoonde parochidceriL 

Gelegmiheid tot afecheid nemen in het streek- 
mortuarium (gelegen m het terrein van de Lüc- 
kerheideklinidc), St iHeterstraat 149 te Keric- 
rade-Chevremont, dageiyks van 18.00 tot 19.30 
uur. 

Vow vervoer ketk-crematorium v.v. is gezorgd, 
zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
g^even deze annonce als zodanig te vnllen be¬ 
schouwen. 


Dankbaar voor wat hy voor ons betekend heeft, 
delen wq u mede, dat geheel onverwacht van 
ons is haengegaan, op de leeftyd van 77 jaar, 
voorben van het h. oliesel, myn lieve man, va- 
dmr, schoonvader, onze opa, broer, schoontooer, 
oom en neef 

Albert Wings 

echtgenoot van 

LouiséCkoven 


Ubachsberg: 

Heerlent 


Mdaoen 

iHelga 


FnmUie Wings 
fhmiUeGtnvca 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede ^ 
ons gedurende z^n leven als vader en opa heeft omringd^ geven wy u 
kennis dat heden van ons is heengegaan 


Sjeng Extra 

weduwnaar van 

Mia Ritzen 


op de leeftyd van 68 jaar. 

In dankbare herinnering: 

Karin en Wim NóUgen-Extra 
Ylvana, Brent, Dyan 
Familie Extra 
Familie Ritami 

Nuth, 1 juni 1992 
Hunnecum 23 

Corr,adres: Hellebroek 80,6361 AD Nuth 

De plechl^e uitvaartdienst zal plaatshebben op vrydag 5 juni om 
11.00 uur in de H. Clemenskerk te Hulsberg, gevolgd door de begra¬ 
fenis op de begraafplaats Wissengracht 

Byeenkomst in de keik, alwaar gelegenheid tot schrifteiyk condole¬ 
ren. 

Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voomoemde kerk. 

U kunt afscheidnemen in het mortuarium van het De Weverzieken- 
huis te Heerlen. Bezoekgelegenheid dageiyks van 16.00 tot 17.00 uur. 
zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen. * 


Hiermede vervullen wy de droeve plicht u mede te delen dat, op de 
leeftyd van 90 jaar, van ons is heengegaan 

Gertrud Touet 

weduwe van 

. Jakob Beissel 

Voerendaal, 27 mei 1992 
Wachtendonkstraat 75 

Corr.adres: Frankenlaan 80, 6419 XX Heerlen 

Op wens van de overledene heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden. 


Na een werkzaam en liefdevol leven, dat werd 
g^kmid door goedheid, eenvoud en hulpvaar- 
mgheid, is heden, geheel onverwacht van ons 
heengegaan, myn goede echtgenoot, onze va¬ 
der, schoonvader, onze broer, zwager, oom en 
neef 

Lambert Perebooms 

echtgenoot van 

Johanna Haagmans 

Hy overleed, voorzien van het h. oliesd^ in de 
le^tyd van 79 jaar. 

Obbicht: MJ. Pereboams-Haagmans 
’s-Hertogenbosch: Harrie Perebooms 
JeséDormans 
FaaUlie Perebooms 


6125 AE Obbicht, 1 juni 1992 
Kempenweg 42 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden 
op dondordag 4 juni as. in de paroóhiekeric van 
de H. WilHbrordus te ObUcht om. 13.30 uur, 
waarna aanduitènd de oemati^leChtigheden 
zullen plaatsvindeii in het crematorium Neder- 
tnaas te Geleen. 

wy Z4^1en hem gedenken in de avondmis van 
woensdag S^uni a.s. om 19.00 uur in voomoem- 
dékartt 

Daar wy pvmtuigd zyn Van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium 
yan het ziekenhuis te Sittard; bezoek dageiyks 
van 17.30 tot 18.15 uur. 

Ziij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
g^even deze aimonce sis zodanig te beschou¬ 
wen. 


Met leedwezen g^en wy kennis dat is overleden de heer 

J.L. Debeij 

oud-raadslid/wethouder 
begiftigd met de eremedaille in goud 
verbonden aan de orde van Oraiye-Nassau 
begiftigd met de zilveren erepeiming van de geiheente Beek 

Gedurende 17 jaar gaf hy als raadslid met grote toewijding zijn beste 
krachten aan de gemeente en de gemeenschap, waarvan 7 jaren als 
wethouder. 

wy wensen zyn echtgenote en kinderen sterkte toe om dit verlies te 
dragen. 

Burgemeestw en wethouders «1 personeel 
graseente BedL (L.) 

de secretaris de burgemeester 

HJ.MeiJers A.GJ.vanGóethem 


t Wim Nijnens, 32 jaar, Overweertstraat 46, 6004 
XX Weert. De crematieplechtigheid zal gehou¬ 
den worden heden, dinsdag 2 juni om 10.30 uur in 
het crematorium te Heeze, Somerseweg 120. 

t Bcné Ramakers, 46 jaar, echtgenoot van Anne- 
mie Verheyen, Cederstraat 16, 6101 JS Ekht. De 
plecht^ uitvaartdienst zal worden gehouden he¬ 
den, dhisdag 2 juni om 10.30 uur in de parochie- 
keik van de H. Landricus te Echt 

t Heuricus Bonten, 79 jaar, echtgenoot van Anna 
van Ooi, Stationstraat 17, 6095 BR Baexem. De 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
woensdag 3 juni om 10.30 uur in de parochiekerk 
van Johwnes de Doper te Baexem. 

t Piet Fnnssen, 86 jaar, weduwnaar van Greta 
Evers. Corr.adres: Kruisstr. 13, 6099 BK Beeg- 
den. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den woöisdag 3 juni om 11.00 uur in de H. Marti- 
nuskerk te Beegden. 

t An Roemen, 80 jaar, weduwe van Harrie Gies- 
berts. Zandstraat 13, 6041 AM Leeuwen-Roer^ 
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden 
gehouden woensdag 3 jUnfom 10.30 uur in de paro- 
chiekok yan de H. Jozef te Leeuwen-Roermond. 

t Alan Severijns, levenq;>artner van Toos Pronk. 

en weduwnaar van Mariëtte Geenen,'Karper- 
veen 221, 3205 HB Spükenisse. De plechtige uit¬ 
vaartdienst zal worden gehouden woensdag 3 juni 
om 11.00 uur in de dekenale k^.van de AMarti- 
nus te Weert. 

t Karei Btaittdwikx, 81 jaar, echtgenoot van Fieke 
Michels, Magnoliastraat 13a, 6101 KS Echt De 
plechtige uitvaartdienst zal wordeh gehouden don¬ 
derdag 4 juni om 10.30 Uur in de tiUrochiekefk van 
deH?P|UBXteEcht ? ^ 


Met diepe verslagenheid namen wy kennis 
het overiyden van onze piahodocente 

Annie Bouts 

Voor de wyze waarop zy zich tydens haar 
zaamheden by de muziekschool heeft Inge: 
spreken wy onze waardering en erkenteiykh 
uit. wy wensen de familie, vooral in d^e dag' 
veel sterkte toe. 

Bestuur, directie en personeel 
Stichting Muxieksehool OVERLEDEN 


t Nandns Pa u l t sse n , 81 jaar, echtgenoot* 
Maria M^rtens, corr.adres: Pletzerstr. 17D, I 
HE Maastricht. De plechtige eucharistieviering i 
worden gehouden op woensdag 3 juni om 11.00 u 
in de parochiekerk van St-Petrus en Paulus 
Wolder-Maastricht 

t Maria Anna Cinunenttaas, 92 jaar, weduwe 
Johannes van Dooren, bejaardencentrum 
Gerlachus, CorTadre8:^De Beente 7, sm» AV Mn 
tricht ^ plechtige uitvaartdienst zal worden 
houden heden om 11.00 uur in de kapel van bc; 
denomtrupi St-Gerlachus, Biesland«weg 
Maastrichtv . i 

4* Jos opb Gosè, 82 jaar, echtgenoot van EÉsa 
I Schiffigsis, Via Rcgia 420, 6217 JV Maastr 
De uitvaartdienst zal (daatsvinden op woensd 
juni as. q^'ll.OO uur in. de basiliek St-Servaas 


6367 HP Ubachsbeif, H mol 1992 
' Gilipoun(nnnt4A?''‘K - 


De plechtige eucharigbeviering zal gehoud«i 
wordna op donderdags juni a.s. om 11.00 uur in 
de parochiekerk H. Biiifnardus te Ubachsberg, 
waarna aansluitend cmnatie in het cimnato- 
rium aan de Imstenraderweg te Hm^^. 

Vocht vervoer naar het cramatorium wórdt ge- 
zorgd. 

Gelegenheid tot schrilMyke condoléance, ach¬ 
ter in de kerk, vanaf 10.39 uur. 
Rozefikransgebed, met aansluitend avemdwake 
tja intentié van de ovoledene, woensdagavond 
om 18.45 uur in voomqdniée ké;^ ; 

Pi 4 ;>is opgebaard ia eeti dtf rcghil|uuéiÉts van dé 
b^rafenis- en ciematicverttiigiliE VoerahdadL 
Kerlqdein 43, VoerendaaL ahjraaPjfi^lm 
tot afócheidnemen dagriyks ven IfAO Fabrieksstraat 7,5961 PK Horst, Postbus 6094,5960 AB Horst, telefoon Ó4709-84222, fax 04709-84339: 


zy die geen kennisgev 
gdievmi deze annonioe 


Oic>chten entvfngen, 
zodanig te ben^ou- muf 
Moe seMredifi, 

maar omtinigd door otOe ifofde, 
ben je moedto en dapper 
van on* hoengegaan. 

Na een arbeidzaam teven, gekenmerkt dewr een¬ 
voud en nooit aflatende zchr voor oiis, is heden 
stil en kalm, na een langdmige zidite, vm ons 
heetiiefaan, voc»zten van de h.h. sacramenten, 
in de teeftyd van 66 jaar, onze goede moeder, 
sdioonmoeder, cdna, zuster, schoonzuster, tante 
en nidit, mevrouw 

Lilly 

Crutzen-Schmeets 

weduwe van 

AdCrutzen 

Met fiefde gedenken wy haar die goed vcxir ons 

was. 

? 

In dankbare herinnering: 
Vaals: ACrntaen 

A CmtaenSintocn 
Vaals: UCmtaen 

A CrutaeD-mileaas 
, Vaals: W. Cruisen , 

S. Cmtsen-Henbcn 
Vaals: J. Cnatacn 


CadterenKeer: J.Cnitaen 


Vaals: ACrntaen 
J.Reets 


Vaals. 31 mei 1092 

Coirjidres: J. Crutzen, Pigiendel 13 

626? GB CadterenKeer 

De plechtige uitvaartdioist, gevolgd dcKW d« 
b egntfenia, zal plaatshebbmi op vrydag 5 Juni 
as. om 11.00 Uur ih de parochidceA St-Pauhia 
te Vaals, alwaar gelegrah^ tot schrift^k ewn- 
deleren. 

Dcfoderdi^ 4 juni om 19.00 uur zal er in boven- 
. genoenide fcnk een h. mis worden opgedragen 
voor de zMénist van de overiedeite. 

Móeder is ópgébaard in de rouwkapd aan de 
Lfandensiraat te Vaals. 

zy dte CMiverhoopt geen kennisgeving mochten 
ontvaiiigeiiï griteveir deae advertentie ala zoda¬ 
nig te beschouwen. 


i Wi 


iVlni]: 


H KWIK-FIT! * 


ZATERDAGS CEOPEN! UITLAATSTUNTS VMCelf II 

1.0-1:3-1.6 9/*83 Justitie start onderzoek naar overeenkomst aannemers 

Maastricht schort 
aanbestedingen op 


Van onze verslaggever 


[Maastricht - De gemeen- 
® Maastricht heeft alle nieuwe 
j^bestedingen van wegen- 
‘^Ouwprojecten, die volgens de 
^^bruikelijke procedure zou- 
verlopen, stopgezet. Aan- 
}®iding is de start van een 
^derzoek door het Openbaar 
fMinisterie naar mogelijk straf- 
pre feiten, gepleegd door het 
^stal aannemers dat in Maas* 
^cht alle gunningen kreeg. 
”prige week werd bekend dat 
^ een geheime overeenkomst 
padden over de verdeling van 
^^t werk. 

‘[Maastricht wil proberen het nieuwe 
,/?hbestedingsbeleid, dat in voorbe- 
^*ding is, versneld in te voeren. Dat 
nog moeten gebeuren voor de 
^handeling van het betreffende 
. borstel in de gemeenteraad, in sep- 
'^•hber. B en W zien er van af de 
^®genbouwers zelf aan de tand te 
^len. Dat lag wel voor de hand, 
/'aar wordt niet meer zinvol geacht 
a Justitie de zaak onderzoekt. 

Gemeente 

college ontkent nog steeds dat 
bij de gemeente op de hoogte 
Van de geheime overeenkomst. 
oV'^liswaar is de gemeenteraad al- 
voorstander geweest van een 
^Paalde mate van verdeling onder 
Uitgekozen aannemers, maar dat 
uitsluitend uit oogpunt van lo- 
werkgelegenheidspolitiek,” 
^'Mus de woordvoerder van de ge- 

^®ente. 

j^fsofficier van justitie mr. J. Nab- 
kon gisteren niet zeggen hoe 
men met het onderzoek is ge- 
jUfderd. Er is bij het Openbaar 
a^sterie overigens door niemand 
^gifte gedaan, ook niet door de 
'Ueente Maastricht. 


bouvier ’Linda’ 
voorbeeld 
hondenbeleid 


Van onze correspondente 


lMAaSTRICHT - ’Linda’, de 
utid van Kinderboerderij Daal- 
aan de Romeinsebaan in 
^Ustricht, krijgt morgen, 
.Uensdag, om 14.30 uur een spe- 
honclepenning ’opgespeld’. 
® voorzitter van de Burger- 
p.^fkgroep hondebeleid, Hugo 
'use, overhandigt de penning 
^ een van de aanwezige kinde- 
die ’Linda’ de penning om 
bals mag hangen. 

®2e ceremonie moet cachet ge- 
aan het nieuwe hondebeleid 
sinds gisteren in de Lim- 
^''rgse hoofdstad van start is 
|?êuan. Het betekent dat elke 
L*^strichtse eigenaar van een 
"ond verplicht is de viervoeter 
penning te laten dragen. Met 
daarin gegraveerde nummer 
hij dan bij de gemeente ge¬ 
registreerd. Vanaf dat tijdstip 
ek is de eigenaar of begeleider 
an de hond verplicht de poep 
zijn dier met een of ander 
^*mmiddel op te pakken en in 
Speciaal daarvoor geplaatste 
galbakken te deponeren. 

Ouvier ’Linda’ is eigendom van 
® gemeente Maastricht. Met ze- 
i®h maanden werd het dier uit 
asiel gehaald. Zij is speciaal 
.Pgeleid om op de kinderboer- 
®hj te functioneren. Niet alleen 
Waakhond, maar ook als 
'ï'iend van kinderen en van de 
^)f®rige boerderij-dieren. Vaak is 
^ gast op scholen, waar kinde- 
®h met honden vertrouwd wor- 
gemaakt. 

v,uk volwassenen zijn welkom, 
aantal leden van de burger- 
arkgroep hondebeleid zal aan- 
^®2ig zijn om eventuele vragen 
het beleid te beantwoorden. 


(ADVERTENTIE) 


|'^''PENEILAND 

BALI 

1c hotel Botare Beach Bungalows 

logies-ontbijt incl. vlucht ƒ2795,- 

..' Nergens goedkoper - 

iÜeywstr. 10 Hoensbroek Tol.; 045-211527 


INDONESIË 


Poep in de bak DOOR FRANK SEUNTJENS 

AKEN - Agnes Voupel (43) stal de 
show, gisteren voor de rechtbank in 
Aken. Als een volleerd actrice -druk 
gebarend, met sprekende mimiek 
en stemmetjes imiterend- vertelde 
ze hoe zij, haar man en vier kinde¬ 
ren, twee jaar geleden het slachtof¬ 
fer werden van Wolfgang Wendt. 

Deze 42-jarige Duitser staat onder 
grote publieke belangstelling te¬ 
recht voor de moord op een Akense 
politie-agent, de roofoverval op een 
geldhandelaar en gijzeling van vier 
vrouwen. 

Agnes Voupel was de eerste van 
een lange stoet getuigen die tijdens 
het proces tegen Wendt moet ko¬ 
men opdraven. Zij is de vrouw van 
de geldhandelaar uit Bad Berleburg 
die door Wendt en twee trawanten 
voor bijna drie ton aan bankbiljet¬ 
ten en gouden munten werd be¬ 
roofd. Agnes Voupel herkende 
Wendt meteen. „Ook al had hij toen 
een nylonkous over zijn hoofd, dat 
smalle gezicht en die priemende 
ogen zal ik nooit meer vergeten.” 

Toch had ze niets dan lovende 
woorden voor Wendt. „Eigenlijk 
vond ik het best een aardige man. 
Hij heeft ons dan wel overvallen, 
maar hij behandelde ons als een 
gentleman. Hij was bezorgd over 


Overvallen vrouw prijst Duitse crimineel 

’Wendt is eigenlijk 
best een gentleman' 


mijn man, die hartpatiënt is, en heel 
lief tegen de kinderen. En toen hij 
ons opsloot in een slaapkamer 
vroeg hij zelfs of we wat wilden 
drinken. Ook beloofde hij dat hij de 
politie zou bellen als ze weg waren. 
Dan zou die ons kunnen bevrijden.” 
Toen Agnes Voupel haar overvaller 
ook nog uitvoerig prees omdat hij 
een doek over de kooi van de par¬ 
kiet had gehangen, aangezien het 
vogeltje anders wel eens kon 
schrikken, maakte de president een 
einde aan het verhoor. De vrouw 
was per slot van rekening opgeroe¬ 
pen als getuige a charge. 

De rechtbank werd trouwens toch 
al niet veel wijzer van de getuigen 
die gisteren verschenen. Twee van 
hen zeiden helemaal niets. Dat wa¬ 
ren de mannen die er van verdacht 
worden samen met Wendt de over¬ 
val op de geldhandelaar te hebben 
gepleegd. Maar zij zijn inmiddels 
door de rechtbank vrijgesproken 
wegens gebrek aan bewijs. Om zich 


niet alsnog in een lastig parket t 
manoeuvreren, beriep het duo zic 
met succes op het recht tot zwijgen ^ 

Heel wat loslippiger was Stepha 
Langer (42), een goede vriend va 
Wendt. Hij vertelde dat hij daags n 
de moord op de Akense hoofdagei 
Wilfried Zander, een telefoontje ha 
gekregen van Wendt. Die had toe 
al een veilig heenkomen gezocl = 
door. zwaaiend met een pistool b 
argeloze vrouwen in de auto te staj 
pen, naar Zuid-Frankrijk te 'liften 
Dat telefoontje vormt volgens Just I 
tie het onomstotelijke bewijs dt ' 
Wendt de politieman om het leve ^ 
heeft gebracht. Langer; „Wendt zi 
letterlijk tegen me: 'Ik wil niet d£ 
je denkt dat ik een moordenaar ber 
Die agent begon als eerste te schil ' 
ten’.” ' 

Het strafproces tegen Wendt worc 
woensdag voortgezet. De algemen 
verwachting is dat hij minimaal tc 
vijftien jaar cel wordt veroordeeld. 


Volgens Kunicon-directeur heeft ontkennen geen zin meer 

’Maastrichtse afspraken 
aannemers heel normaal’ 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - „Schiet met hagel op 
de kaart van Limburg en je hebt de 
gemeenten te pakken waar op pre¬ 
cies dezelfde manier als in Maas¬ 
tricht de aannemers zaken doen.” 
Dat zegt ing. J. Kuijpers. directeur 
van het Valkenburgse aannemers¬ 
bedrijf Kunicon, en tot vorig jaar 
betrokken bij het Maastrichtse ’he- 
renakkoord’ dat tussen zes aanne¬ 
mers de verdeling regelde van de 
door de gemeente te vergeven wer¬ 
ken. „Er zit maar één nadeel aan,” 
aldus Kuijpers, „het is verboden.” 

Meerssen 

Kunicon is niet meer betrokken bij 
de overeenkomst, waarvan het be¬ 
staan overigens niet langer wordt 
ontkend. Vorig jaar gingen twee 
van Kuijpers’ vijf bedrijven failliet. 


omdat er geen opdrachten meer 
binnenkwamen. 

De curator van dat faillissement, 
mr. Th. Oostdijk, heeft gezegd dat 
Kunicon failliet is gegaan omdat het 
bedrijf weigerde smeergelden te be¬ 
talen. Kuijpers: „Dat klopt. On¬ 
danks het feit dat wij bij de aanbe¬ 
steding van de rioolwerkzaamhe- 
den in Meerssen het laagste hadden 
ingeschreven, mochten we het werk 
niet doen. Uiteindelijk hebben we 
bij de rechter een schadevergoe¬ 
ding toegewezen gekregen, maar 
sindsdien stonden we bekend als 
’dat bedrijf dat naar de rechter 
stapt’. En dat is voor opdrachtge¬ 
vers blijkbaar voldoende om ons te 
negeren.” 

Commentaar op de beschuldiging 
dat er bij de aanbesteding van het 
stamriool in Meerssen smeergeld 
betaald is, wilde het gemeentebe- 


WD-Tweede Kamerlid Hans Dijkstal: 

’Meer politie nodig voor 
aanpak drugsbestrijding’ 


Maastricht positief 
over hondenbeleid 


Van onze versloggever 

MAASTRICHT - Prima, zo vinden 
de Maastrichtenaren de nieuwe 
richtlijnen tegen de overlast van 
hondepoep. Maastricht heeft sinds 
gisteren een nieuw hondenbeleid: 
op straffe van twintig gulden boete 
moeten hondebezitters de honde¬ 
poep van de straat opvegen. „Maar 
als m’n hond diarree heeft, ga ik het 
echt niet opvegen.” 

In een eerste reactie tonen de Maas¬ 
trichtenaren zich dus positief. Kri¬ 
tiek bestaat alleen ten aanzien van 
het aantal geplaatste afvalbakken 
om de hondepoep in te doen. „Het 
zijn er te weinig of ze staan te ver 
weg.” Dat laatste geldt met name 
voor losloopgebieden als parken, 
waar de bakken aan de rand ge¬ 
plaatst zijn. 

Het gemeentelijk beleid is in sa¬ 
menspraak met Hugo Close (47) tot 
stand gekomen. Het afgelopen jaar 
telde de stad 6000 geregistreerde 
honden, goed voor 680.000 gulden 
geïnde hondenbelasting. Dit jaar 
.zijn dat er 7100. 

De groeiende irritatie onder de 
Maastrichtenaren deed Close twee¬ 
ëneenhalf jaar geleden besluiten om 
tot actie over te gaan. Hij startte een 
'werkgroep hondenbeleid’, waarin 
21 wyken vertegenwoordigd wéiren. 
De uitkomsten van een enquête on¬ 
der de plaatselijke bevolking leid¬ 
den uiteindelijk tot het nieuw ge¬ 
voerde beleid. 


Het behelst onder meer dat honde¬ 
bezitters hun honden moeten aanlij¬ 
nen, behalve in de losloopgebieden. 
Deze gebieden zijn op een ’honden- 
kaart’ gemarkeerd, die inmiddels 
aan alle Maastrichtenaren is toege¬ 
zonden. 

Daarnaast zijn 270 afvalbakken ge¬ 
plaatst waar de hondepoep, even¬ 
tueel met een speciaal daarvoor 
vervaardigde papieren zak, in gede¬ 
poneerd moet worden. 

Een soortgelijk beleid wordt ge¬ 
voerd in onder meer Cadier en 
Keer, Eysden, Meerssen, Vaals en 


# Hondepoep moet in Maas¬ 
tricht voortaan gedeponeerd 
worden in de daarvoor be¬ 
stemde bakken. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Kerkrade. Maar Maastricht onder¬ 
scheidt zich van deze plaatsen door¬ 
dat het van de hondenbelasting een 
’doelbelasting’ heeft gemaakt. Het 
geïnde geld gaat daarmee niet naar 
een pot 'algemene middelen’, maar 
wordt gebruikt om het nieuwe hon¬ 
denbeleid te financieren. Op die 
wijze worden de registratie, de gra¬ 
tis verstrekte hondepenning en de 
uitbreiding van de reimgingspolitie 
van twee naar in totaal acht man, 
betaald. 

Het nieuwe beleid wordt in novem¬ 
ber nog eens goed doorgesproken. 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - ’WD-Tweede- 
Kamerlid Hans Dijkstal is van me¬ 
ning dat er véél meer geld beschik- 
1 baar moet komen voor de organisa¬ 
tie van het nieuwe politiedistrict 
omdat een adequate aanpak van de 
drugsbestrijding in deze regio al¬ 
leen maar mogelijk is met meer po¬ 
litiemensen. Tweehonderd tot drie¬ 
honderd mensen extra. De liberale 
volksvertegenwoordiger heeft giste¬ 
ren tijdens een werkbezoek in 
Maastricht met politie-commissaris 
Bert van Schaik gesproken over de 
regionalisatie van de politie in Zuid- 
Limburg. 

De vice-fractievoorzitter van de 
VVD kondigde aan dat zijn partij in 
de debatten, die over twee weken in 
Den Haag worden gevoerd over de 
nieuwe Politiewet, met kracht zal 
aandringen op het beschikbaar stel¬ 
len van de nodige gelden voor de 
politiële regionalisatie. 

’s Avonds, tijdens een politieke 
bijeenkomst van de WD, waarop 
hij het woord voerde, zei Dijkstal 
pessimistisch te zijn over de inter¬ 


nationale aanpak van de drugspro¬ 
blematiek in en rond Zuid-Lim- 
burg. 

„Elk land heeft zijn eigen strafrecht 
en opsporingsbeleid, waardoor men 
van een samenwerking met al veel 
mag verwachten. Zuid-Limburg 
voert een goed beleid, maar kampt 
momenteel met een sterkteproble- 
matiek. Drugsbestrijding eist^op de 
eerste plaats aanpak van de dealers 
en dat kost erg veel mankracht”, 
meende hij. 

Overigens had hij v'oor zijn gehoor 
in Du Chêne een pasklare oplossing 
voor het cellentekort in ons land. 
„Twee op één cel is niet te doen; 
daar zijn de cellen niet op gebouwd. 
Het personeel van de gevangenis¬ 
sen kan de gedetineerden op die 
manier niet in toom houden. Maar 
je kunt ook bajesboten huren en 
ook leeggekomen kazernes. Stop 
daar 24 lichter gestraften in één zaal 
en bedenk een slim strafsysteem 
met vervroegde invrijheidsstelling 
en zo, dan lopen ze ook niet meer 
snel weg en je hebt het cellenpro¬ 
bleem opgelost,” zo luidde zijn op¬ 
lossing aan het adres van minister 
Hirsch Ballin. 


stuur van Meerssen gisteren nof 
niet geven. Burgemeester Karei Ma 
joor wil eerst de precieze tekst vai 
de radio-uitzending beluisterei 
w'aarin mr Oostdijk zijn beschuldi 
gingen uitte. „We nemen de zaal 
bijzonder ernstig. Maar afgeziei 
van het feit dat we niet weten wa 
er precies gezegd is hebben we ii 
de zaak Kunicon nog steeds te ma 
ken met een geheimhoudingsplicht 

De zaak is juridisch nog niet afge 
wikkeld.” aldus de Meerssense bar 
gemeester. 

De opdracht ging toentertijd naai 
de Koninklijke Stevin bv, waarmee 
Meerssen later (begin dit jaar) eer 
schikking trof omdat de geruchten 
over het gebruik van opzetgelder 
maar aan bleven houden. Stevin er 
kende daarmee geen schuld, maai 
'wilde van het gezeur af zijn’. Oven 
gens heeft de Maastrichtse hoofdof 
ficier van justitie, mr. Franssen 
begin 1990 al verklaard dat er mei 
betrekking tot die aanbesteding 
'geen onregelmatigheden geconsta 
teerd zijn’. 


(ADVERTENTIE) 


LOKEEND 
T MAAND 

In de komende kwekmoor 
weer een bloedstollend 
mooie oonbieding in 
14 krt. uitgevoerde 
twistring in 3 kleuren 
goud: wit, rood en geel. 

Cortier-design voor de 
modebewuste vrouw 
van 16 tot 60 ioor. 

Gewicht bijna 4 gram. 

In gons het land te koop 
voor^JlWI^EN NU SP^IAAUT, DEZE 
LOKEEND-MAAND 
BIJ ONS 
(Niet leverbaar 
aan juweliers!) ! jr II N Lyi_i.L g 

99A 


ALLETOPJUWELEN ALTIJD 
25% VOORDELIGER 


///// v ////: / 

VAN CLEEF & DELON Marktstraat 33H, 
Kerkrade. 

Tel. 045-453098. Staatssecretaris wil druk op werkgevers opvoeren 

Slechte communicatie kost 
gehandicapten veel banen 


(ADVERTENTIE) 


Als hij Oranje wil 
en zij niet. 


lANAGEMENT 

BUY-OUI. 

MEER ONDERNEMEN MET LlOF 


LIOF 


NV Indusirirbank LIOE 

Pitslhus 1310,6201ISH Maasirichi 
Alilcling Paiiicip.itu's, icl: 043 - 2S0 280 


HOUTHEM - Niet het gebrek aan 
geld, maar de erbarmelijke commu¬ 
nicatie en samenwerking tussen de 
verschillende disciplines die met de 
zorg voor gehandicapten zijn belast, 
staat meer banen voor gehandicap¬ 
ten regelmatig in de weg. 

Mr A. Weggeiaar van het Centraal 
Bureau voor de Arbeidsvoorziening 
in Rijswijk nam gisteren tydens de 
opening van de tweede Europese 
ontmoeting van gehandicapten en 
hun begeleiders in het Franciscu- 
soord in Houthem geen blad voor 
de mond. 

„Kafka-achtige toestanden spelen 
zich hier in Nederland af, waar bin¬ 
nen organisaties zoals het centraal 
bureau met werkgevers en werkne¬ 
mers, slechts overleg binnenshuis 
gevoerd hoeft te worden, maar in de 
praktijk helemaal niets gebeurt. En 
dat terwijl wij weten dat er veel 


meer mogelijk is. Te veel wordt 
juist nu de crisistijd gebruikt als ex¬ 
cuus om jullie niet aan werk te hel¬ 
pen”, aldus Weggeiaar. 

Staatssecretaris Ter Veld, die met 
duidelijke interesse de toespraak 
van Weggeiaar aanhoorde, drong 
aan op internationale samenwer¬ 
king van gehandicapten om zo de 
invloed op het overheidsbeleid te 
vergroten. Zij kondigde over de 
hoofden van de internationale gas¬ 
ten aan dat zij van plan is de bonus/ 
malus-regeling voor werkgevers te 
vergroten. 

Nu krijgen bedrijven die gehandi¬ 
capten een baan geven zes maanden 
salaris, maar bij verdwijning van 
die werknemers in de wao moeten 
zij nu 3 tot 6 maanden het salaris 
doorbetalen. Ter Veld wil toe naar 
doorbetaling van 12 maanden sala¬ 
ris om zo de druk te vergroten de 


gehandicapten in dienst te houden. 
De staatssecretaris wees de aanwe¬ 
zigen er gisteren ook op dat het 
congres, dat de komende dagen 
middels werkgroepen een aantal 
aanbevelingen gaat formuleren, 
heel eenvoudige verbeteringen niet 
over het hoofd moet zien. 

„Ik was zojuist op het toilet met een 
van de gehandicapte deelnemers en 
wij kwamen tot de conclusie dat de 
spiegel op de verkeerde hoogte 
hing, waardoor het bijvoorbeeld on¬ 
mogelijk was om vanuit de rolstoel 
de lippen behoorlijk te stiften”, gaf 
de bewindsvrouwe een voorbeeld. 

Er nemen meer dan tweehonderd 
jongeren van 18 tot 25 jaar en hun 
begeleiders deel aan het congres. 
Zij komen uit 19 Europese landen. 
Het congres duurt tot en met vrij¬ 
dag. Op de slotdag is prinses Julia- 
na eregast. Portable kleurentelevisie, 37 cm beeldbuis, infrarood afstandbe¬ 
diening, 32 voorkeuzezenders, on-screen display 'JOO 
en sleeptimer, 1 jaar Hema-garantie_-4991- 

.HEMA De normaalste zaak van de wereld.. fintburgs dagblad Limburg Onder de 1200 passagiers uit Joegoslavië die 
afgelopen zaterdag neerstreken op het vliegveld in 
Beek bevonden zich behalve veel arbeiders die 
terugkeerden naar Duitsland en België ook veel 
vluchtelingen voor het oorlogsgeweld in de Balkan. 
Met acht extra toestellen wisten zij nog net voor het 
van kracht worden van de boycot van de Europese 
gemeenschap Joegoslavië door de lucht te 
ontvluchten. Het zijn geen officiële vluchtelingen, 
meldt de douane. Er is immers geen politiek asiel 
aangevraagd. En dus zijn de 1200 behandeld als 
gewone passagiers. Het overgrote deel vertrok 
meteen na aankomst in speciale bussen naar 
Duitsland of werd opgehaald door familie of 
bekenden. Met de boycot komt een einde aan de 
uitwijkmanoeuvre van de Joegoslavische 
luchtvaartmaatschappijen in Beek, nadat in 
december de Duitse vliegvelden al tot verboden 
terrein waren verklaard. 


Boycot snijdt vluchtweg door de lucht af 

’Joegoslaven behandeld 
als normale passagiers’ bioscopen 


DOOR HANS GOOSSEN 


BEEK - De baliemedewerkster 
kijkt verstoord op uit haar lek- 
tuur. Nee, er is niemand meer 
van de Joegoslavische lucht¬ 
vaartmaatschappijen, klinkt het 
niet bepaald vriéndelijk. Zij zijn 
’uitgevlogen’ nu de boycot van 
kracht is. De siësta-achtige rust 
die de Luchthaven Maastricht 
gistermiddag uitstraalde, maakt 
het bijna onvoorstelbaar dat nau¬ 
welijks 48 uur eerder, behalve 
het gebruikelijke aantal 'zater¬ 
dagse’ reizigers ook nog eens 
acht vliegtuigen met 1200 passa¬ 
giers uit het verscheurde Joego¬ 
slavië neerstreken. De collega’s 
van de stuurse medewerkster die 
afgelopen zaterdag dienst had¬ 
den, zullen niet veel tijd hebben 
gehad om romannetjes te ver¬ 
slinden. En ook de douaniers 
van de luchthaven hebben over 
werk niet te klagen gehad. 

„Het was zaterdag inderdaad een 
heksenketel,” erkent teamleider 
F.Dieckhaus. Hij tekent daar wel 
bij aan dat het al sinds december 
1991 na het Duitse landingsver- 
bod voor Joegoslavische lucht¬ 
vaartmaatschappijen een komen 
en gaan is van vliegtuigen uit de 
kolkende Balkan. In totaal zijn 
in die periode zo’n 200 toestellen 
die eigenlijk in Düsseldorf had¬ 
den moeten landen en opstijgen 


in het nieuws i 


in Beek neergestreken en ver¬ 
trokken, met circa 15.000 Joego- 
slaven aan boord, becijfert hij. 

Dieckhaus baalt stevig van een 
verhaal in een landelijk ochtend¬ 
blad waarin gemeld werd dat de 
1200 uit de voormalige Joegosla¬ 
vische eenheidsstaat allemaal 
vluchtelingen zyn en dat de 
douane hen geen strobreed in de 
weg heeft gelegd. Dit ondanks 
het feit dat velen véin hen valse 
paspoorten bij zich hadden en 
nauwelijks beschikten over geld. 

Maar niet alleen in de krant, ook 
op de luchthaven zelf worden 
dergelijke verhalen verteld. 
„Soms zag je mensen gewoon 
schrijven in hun paspoorten, 
werden ze ter plekke vervalst.” 
vertelt een medewerker van het 
Airportrestaurant die de woor¬ 
den 'zielig’ en 'triest’ in de mond 
neemt als hem gevraagd wordt 
de taferelen van zaterdag te be¬ 
schrijven. „Weet u, hoe het pas¬ 
poort van Montenegro eruit 
ziet?,” zet hij zijn verhaal over de 
valse paspoorten kracht bij, „dat 
weet zelfs de douane niet.” 

Dieckhaus bestrijdt dit soort ver¬ 
halen. Hij heeft er behoefte aan 
het een en ander recht te zetten. 
„Voor personen uit Joegoslavië 
geldt géén visumplicht,” zo be¬ 
gint hij zijn betoog. „Dat bete¬ 
kent dus dat een passagier uit de # Een Joegoslavische moeder wacht samen met kinderen 
op de stoep voor de aankomsthal van het vliegveld op ver¬ 
voer naar Duitsland. Foto: peter roozen 


Balkanstaat precies hetzelfde be¬ 
handeld moet worden als een 
reiziger uit iedere andere Euro¬ 
pese staat waarvoor geen visum¬ 
plicht geldt. Er is dus geen spra¬ 
ke van een streng toelatingsbe¬ 
leid. We kijken of ze voor een 
kortere periode komen en of ze 
over voldoende middelen van 
bestaan beschikken. Het wordt 
heel anders op het moment dat 
mensen besluiten politiek asiel 
te vragen, maar dat is het afgelo¬ 
pen weekeinde niet gebeurd en 


ook de afgelopen maanden nau¬ 
welijks,” aldus Dieckhaus. 
Hoewel de eigenlijke bestem¬ 
ming dus Düsseldorf was, sluit 
de douanier zeker niet uit dat 
een aantal mensen in Nederland 
blijft, bij familieleden verblijft of 
op de bonnefooi rondtrekt. Of 
zelfs Duitsland niet in mag, zoals 
de marechaussee in Heerlen 
meldde. Bij de grenspost Bo- 
choltz zijn de afgelopen dagen 
een of twee groepjes in Beek ge¬ 
lande passagiers door de Duitse 


collega’s van Dieckhaus terugge¬ 
stuurd. 

Het groepje dat Duitsland niet in 
mocht, is in elk geval niet in de 
bussen gestapt die luchtvaart¬ 
maatschappij JAT voor Maas¬ 
tricht Airport klaar had staan. 

En ook het groepje dat de al eer¬ 
der gememoreerde medewerker 
van het restaurant zondagmor¬ 
gen op weg naar zijn werk langs 
de autoweg richting Maastricht 
zag lopen, heeft de bussen gela¬ 
ten voor wat ze zijn. 

Financieel directeur Messelink 
van de luchthaven noemt het 
een punt van zorg dat de passa¬ 


giers ook in het land van bestem¬ 
ming terecht komen. „Maar de 
luchthaven heeft daar geen taak 
in, dat is het pakkie-an van doua¬ 
ne en marechaussee. Wij behan¬ 
delen hen als iedere andere pas¬ 
sagier.” 

Maar ook de douane dwingt nie¬ 
mand in de bussen naar Düssel¬ 
dorf te stappen. Een Nederlan¬ 
der die in Brussel landt, wordt 
toch ook niet meteen op de trein 
naar het kikkerlandje gezet. 
„Ach meneer, de grens is toch zo 
lek als een mandje, wat maakt 
het nou uit. Als die mensen in 
Joegoslavië in de auto waren ge¬ 
stapt waren ze toch ook zo hier¬ 
naar toegereden,” meent Dieck¬ 
haus. 


Willem Brouwer heeft afscheid genomen van de Algemene Inspectiedienst (AID) in Kerkrade. 
Ruim drie jaar is hij voorlichter geweest bij de Landbouwdienst. De meeste bekendheid heeft hij 
gekregen als leider van de actie voor het behoud van het hoofdkantoor in Kerkrade. Hij was ervan 
overtuigd dat de aanbevelingen in het rapport Twijnstra-Gudde over Kerkrade ’onzin’ waren. Maar 
na de garantie dat het kantoor in Kerkrade mocht blijven, ontstond er grote onrust bij de AID. 
Vooruitlopend op een grote reorganisatie binnen de dienst zijn functies niet meer opgevuid en zijn 
mensen nog slechts op contractbasis aangenomen. Volgens Willem Brouwer dreigen de verkeerde 
beslissingen te worden genomen, 'omdat het rapport overeind moet blijven’. En vorige week was 
het kantoor in Kerkrade in rep en roer over de resultaten van de commissie Kroes. De Utrechter 
verlaat Kerkrade met gemengde gevoelens, maar blijft in Limburg. Hij wordt voorlichter 

van het Zuiveringschap Limburg. 


’ Kerkrade was dus 
niet het probleem’ 


DOOR BENTI BANACH 


KERKRADE - „Het liefst was 
ik bij de AID gebleven, want het 
werkveld is interessant en vooral 
breed. Je hebt te maken met bos¬ 
bouw, met meststoffen, land¬ 
bouw, visserij, diergeneesmidde¬ 
len. Het is een leuke winkel om 
voor te werken. Toch ga ik weg 
met gemengde gevoelens. Het is 
duidelijk dat er iets moet veran¬ 
deren binnen de AID. De mees¬ 
ten willen een cultuuromslag. 
Maar de oplossing wordt gezocht 
in een verandering in de struc¬ 
tuur. Men gaat de controledes- 
kundigen van het hoofdkantoor 
in de regio vestigen. Daar zie ik 
geen heil in. Ik denk zelfs dat het 
nog slechter zal gaan. Er ontstaat 
op deze manier een kloof tussen 
de praktijk in de regio en het 
hoofdkantoor in Kerkrade. Op 
het hoofdkantoor houden we te 
weinig kwaliteit over. Volgens 
mij moeten de deskundigen cen¬ 


traal gestuurd worden vanuit 
Kerkrade en moeten ze regelma¬ 
tig het veld in.” 

„Het probleem is hoofdzakelijk 
een vertrouwenskwestie. Het zit 
fout tussen de buitendienst en 
de controledeskundigen op het 
hoofdkantoor en ook op sommi¬ 
ge plaatsen binnen het hoofd¬ 
kantoor zelf. Iedereen is er nu 
wel achter dat de lokatie Kerkra¬ 
de niet het probleem was.” 

„Het rapport van Twijnstra-Gud¬ 
de over de AID was frustrerend 
voor ons. Het was zwartgallig. 
Veel AID’ers hebben hun eigen 
nest bevuild. Twijnstra en Gud- 
de hebben de communicatie bin¬ 
nen de AID onderzocht, maar 
waarom hebben ze de afdeling 
voorlichting van de AID niet om 
een mening gevraagd? 

In het rapport werd de lokatie 
van het hoofdkantoor als belang¬ 
rijke randvoorwaarde genoemd. 
Maar de discussie over het 


hoofdkwartier hebben we ge¬ 
wonnen. Nu wil de stuurgroep 
de andere aanbevelingen uit het 
rapport wel realiseren, anders is 
het rapport voor niets geweest. 
Dat rapport moet overeind blij¬ 
ven. Daarom willen ze nu de 
structuur binnen de AID veran¬ 
deren.” 

„De leiding van de AID vond 
mijn functioneren als actieleider 
én voorlichter dubieus. Ik kon 
en wilde me echter niet onttrek¬ 
ken aan de actiegroep, de mede¬ 
werkers hadden me gevraagd. 
Iemand moest het voortouw ne¬ 
men. Een paar keer heb ik op 
myn mieter gehad toen bepaalde 
uitspraken die ik als actievoer¬ 
der heb gedaan, my als voorlich¬ 
ter in de mond werden gelegd. 

We wisten dat we de strijd om de 
lokatie zouden winnen, gewoon 
op basis van argumenten. Ik heb 
daar van begin af aan in geloofd. 
Het is onzin om het hoofdkan- 


# Willem Brouwer: ,Jtiet 
mooiste moment is het mo¬ 
ment waarop bekend werd 
dat het hoofdkantoor in 
Kerkrade zou blijven.'’ 

Foto: FRANS RADE 


toor te verplaatsen, omdat het 
elders beter zou functioneren. 
Oorsponkelijk kom ik uit 
Utrecht. Ik woon sinds 1986 in 
Limburg. Het is niet zo dat de lo¬ 
katie vari het hoofdkantoor in 
Kerkrade voor mij minder be¬ 
langrijk was dan voor de Kerkra¬ 
denaren. Ik ben geaard in Lim¬ 
burg, ik wil hier blijven.” 


„De problemen op het Land- 
bouwdepartement, zoals aange¬ 
toond door de commissie Kroes, 
hebben niets te maken met de 
cultuurproblemen binnen de 
AID. De dienst heeft een kriti¬ 
sche naam bij bepaalde buiten¬ 
posten gekregen. Onder andere 
omdat we andere mensen van 
landbouw aanhielden. Er is een 
aantal onderzoeken gedaan te¬ 
gen mensen die van gemeentelij¬ 
ke diensten in Rijksdienst 
kwamen. Zy hadden gewoontes 
die niet door de beugel kunnen. 
Er waren ook ambtenaren die 
voorlichting gaven aan boeren 
over hoe ze de superheffing 
moesten ontduiken. Terecht dus. 


dat de AID mensen van het ei¬ 
gen departement is gaan volgen. 
Veel ex-AID’ers zijn met dat 
soort verhalen naar de pers ge¬ 
stapt. Dat is triest, het is een te¬ 
ken dat ze hun verhaal niet kwyt 
konden binnen hun eigen orga¬ 
nisatie. Maar de afluisterpraktij¬ 
ken waarvan werd gesproken, 
zijn oryuist.” 

„Het mooiste moment van mijn 
tijd bij de AID is het moment 
waarop bekend werd dat het 
hoofdkantoor in Kerkrade zou 
blijven. Die discussie is nu voor¬ 
bij. We hebben aangetoond dat 
een hoofdkantoor decentraal kan 
functioneren. Dus ook als een fu¬ 
sie met de ECD doorgaat.” 


(ADVERTENTIE) 


Wat dacht je van Ray Ban kado bij ’n paar Bausch & Lomh lenzen? Of je nou geslaagd bent of niet, bij aanschaf van ’n paar zachte Bausch & 
Lomb contactlenzen* van ƒ 399,-, krijg je nu genoeg lensvloeistof voor een half 
jaar, plus (je gelooft je ogen niet) een originele Ray Ban zonnebril** kado! 
Aanbieding is geldig t/m 31 augustus 1992 * Enkelvoudige lenzen, sterkte +5 c/m -5 ** Betreft afgebeelde modellen 


R‘ 


} £ 


OGEN 


OPTICIENS 


GAAN OPEN 

Heerlen, Akerstraat 2, 045 711456. 


HEERLEN 


Royal: Final Analysis, dag. 18.30 
en 21 uur, za zo ook 15 uur. Ri- 
voli: Stop! or my mom will 
shool, dag. 18.30 en 20.30 uur, za 
zo ook 15 uur. Maxim: Hook, 
dag. 20.30 uur, za zo ook 14.30 en 

17.30 uur. H5: Basic Instict, dag. 

14 18.45 en 21.30 uur, za zo ook 

16.30 uur. Boys, dag. 14.15 19 en 

21.15 uur, za zo ook 16.30 uur. 
My cousin Vinny, dag. 14.30 

18.30 en 21 uur, za zo ook 16.45 
uur. Beethoven, dag. 14.30 18.30 , 
en 21 uur, za zo ook 16.45 uur. ( 
Sneeuwwitje en de zeven dwer- t 
gen, dag. 14.30 uur, za zo ook 

16.30 uur. Silence of the lambs, 
dag. 18.30 uur. F'reejack, dag. 21 
uur. Filmhuis de Spiegel; The 
Krays, vr zo 21 uur. Het doodde 
de wolken, zo 15 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Hook, do t/m zo 22.15 
uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Final Analysis, dag. 21.15 
uur, vr t/m zo ook 18.30 uur. Ca¬ 
pe Fear, dag. 21.15 uur. Hook, 
dag. 14.30 uur, vr t/m zo ook ^ 

18.15 uur. Raise the red lantem, 
dag. 14.30 en 21.15 uur, vr t/m zo 
ook 18.30 uur. Stop! or my mom 
will shoot, dag. 14.30 en 21.15 
uur, vr t/m zo ook 18.45 uur. 
Ciné-K: De Noorderlingen, dag. 

21 uur. Cinema-Palace: Basic 
Instinct, dag. 18 en 21.15 uur, vr 
t/m zo WO ook 14.30 uur. 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen, vr t/m zo WO 14 en 16.15 uur. 
Silence of the lamhs, dag. 21.15 
uur. Beethoven, dag. 19 en 21.30 
uur, vr t/m zo wo ook 14 en 16.30 
uur. The prince of tides, dag. 

18.15 uur. Lumière: Proof, dag. 

20 uur. De ontkenning, dag. 

20.30 uur. Europa, dag. 22 uur. 
Cinema Paradiso, vr za 23 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Cape Fear, dag. 20.30 uur. 
Basic Instinct, dag. 20.30 uur. 

• SITTARD 

Forum: Freejack, dag. 20.30 uur. 
Beethoven, dag. 20.30 uur, za zo 
WO ook 14 uur. Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen, za zo wo 14 
uur Filmhuis Sittard: Betty 
Blue, WO 20.30 uur. 


ECHT 

Royal-MicroRoyal: Father of 
the hride, dag. heh. wo 20.30 uur. 
Cape Fear, dag. heh. wo 20.30 
uur. 

• ROERMOND 

Royal: Basic Instict, dag. 20.30 
uur, zo ook 16.30 uur. Bahar het 
olifantje, zo wo 14.30 uur. Roya- 
line: Beethoven, vr t/m zo 20.30 
uur, zo WO ook 14.30 en 16.30 
uur. The prince of tides, ma t/m 
do 20.30 uur. 


Ql • VENLO 

. Perron 55: Betty Blue, za 20 uur, 
I_I dl 20.30 uur. 


i 

m 

B I J 


R I N C K 


• HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. Schilderijen en tekeningen van 
Berend Hoekstra. T/m 6/7. Open di t/m 
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Thef' 
menmuseum, Coriovallumstraat 9. Me 
vivatis, expositie met thema wijn. T/m 
23/8. De Konfrontatie, Putgraaf 5. lm 
stallatie van Mathilde ter Heijne en 
F'rancien van Dongen. Van 6 t/m 28/0> 
open za en zo 14-17 uur. 

• BRUNSSUM 

Brikke-oave, Lindeplein 5a. Werk van 
Martin Smeyters en Guido Ancion- 
Van 5 t/m 24/6, open ma t/m vr lO-l* 
14-17 en 19-12 uur, zo 15-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Mix^ 
Media van Gerald Derksen, T/m 5^' 
Open do t/m zo van 10-17 uur. Galerie 
Ipomal , Kerkherg 2. Werk van HenP 
Maius. T/m 7/6. Open vr 17-20 uur, ^ 
en zo 14-17 uur. 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43- 
Expositie met werk van Marijn te Kol' 
sté en Annete van Roosmalen. T/m 
13/6, open di t/m za van 13.30-l7.3v 
uur. Galerie Anny van den BesselaS^' 
Tafelstraat 6a. Werk van Jan Dekkef 
en Leo Huijg. T/m 28/6. Open vr t/m 
ma van 13-17.30 uur. Galerie Wand* 
Reiff, Rechtstraat 43. Werk van Pete^ 
Wehrens en Elly Strik. T/m 27/6, op®’’ 
van di t/m za 11-17 uur. Bonnefantef' 
museum. Werk van Ray Smith. T/m 
6/9, open di t/m vr 10-17 uur. Galef** 
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Had® 
van der Weyden. T/m 28/6. Open W® 
t/m zo 13-18 uur. Galerie Amarn*’ 
Rechtstraat 84. Sieraadontwerpien v^ 
Mieke van /Uphen. T/m 6/6, open d* 
t/m vr 11-18 uur, za 11-17 uur. Galef*® 
Contempo, Rechtstraat 96. Recent 
werk van Henk van Vessem. T/m 28/p- 
Open do t/m zo 12-17 uur. Galef*® 
Henn, St. Nicolaasstraat 26c. InstaU*' 
tie van Tonn Prins. T/m 27/6, open wO 
t/m za 16 tot 20 uur. 

• GULPEN 

Galerie De Aw Sjoklaatfehrik, Riné' 
weg 31. Werk van Vic de Kruif *** 
Manon Pekelharing. T/m 28/6. Op®*’ 
do t/m zo 14-17.30 uur. 

• VAALS 

De Kopennolen, Von Clermontpl®**' 
11. Eindexamenwerk ABK MaaS' 
tricht. T/m 5/7, di t/m zo 14 tot 17 uur- 

• EYS-TRINTELEN 

Galerie Si02, Eyserweg 4. Ahstrakt® 
keramiek. T/m 15/6, open do t/m 
14-17 uur. 

• SCHINVELD 

Galerie Wunnik, Eindstraat 58. Te***' 
pera en schilderijen van Jos van Wu**' 
nik. T/m 28/6, open zo 14-18 uur. 

• SITTARD 

Galerie Michel Knops, Schilderij®** 
en tekeningen van Frans Huisman- 
T/m 8/6. Open di t/m za 11-18 Ud*- 
Kritzraedtbuis, Rosmolenstraat 
Werk van Frans Slijpen. T/m 21/®' 
Open di t/m vr 10-17 uur, za en 
14-17 uur. De Melkfabriek, Ley®**' 
broekerweg 113a. Milkshake, groep' 
sexpositie. Open 8 en 14 juni van 1’ 
tot 18 uur. 

• LIMBRiCHT 

Voorburcht Kasteel Limbricht, AU®^ 
1. Erotische exlibris. T/m 19/6, op®** 
dag. 17-23 uur, zo 14-23 uur. Limburg 
Volkskundig Centrum, Allee la. ’Ja 
wil’, trouwen in Limburg vanaf 1900- 
T/m 25/10, open di t/m vr 13-17 uur, 
en 20 14-17 uur. 

limburgs dagblad oosteUike mllnètreélc 


Ook Simpelvelds systeem faalt: gemeenten betalen niet 

Kerkrade kocht de 
verkeerde computer 
Dinsdag 2 juni 1992 • Pagina Ir 


KERKRADE 
Douaniers hebben in 
het weekeinde dicht¬ 
bij de Holz in Kerk¬ 
rade een Oostenrijk¬ 
se toerist en drie 
Duitsers aangehou¬ 
den, die in het bezit 
waren van verdoven¬ 
de middelen. De 
Oostenrijker had 
ruim 110 gram hero¬ 
ïne in zijn sporttas 
verstopt. Bij één van 
de Duitsers werd 
1200 gram hasj on¬ 
der de bestuurders¬ 
stoel van zijn auto 


Douane pakt 
buitenlanders 
met drugs op 


ontdekt. De twee an¬ 
dere Duitsers gooi¬ 
den bij het zien van 
de douaniers 30 
gram cocaïne uit 
hun auto. De in be¬ 
slag genomen drugs 


hebben een straat¬ 
waarde van 35.000 
gulden. De personen 
zijn overgedragen 
aan de politie van 
Kerkrade. 


Van onze verslaggever 


^ERKRADE - De computers van de gemeenten Kerkrade en 
ptnpelveld werken niet goed. Beide gemeenten kochten enke- 
jaren geleden apparatuur en computersystemen van het be- 
Cevan gekocht. Het door Cevan geleverde pakket heeft 
^^poit optimaal gefunctioneerd. Kerkrade weigert nu de reke- 
te betalen. In plaats van de gevraagde twee miljoen legt 
klankstad maar één miljoen gulden op tafel voor de hape- 
rende computers. 

kerkrade en Simpelveld onderhan- stellen van elementaire zaken. Maar 
^®len momenteel met de firma we zullen elke post die Raet op- 
die Cevan heeft opgekocht, voert, gaan aanvechten.” 

^erkrade is inmiddels op zoek naar Ook Simpelveld is in onderhande- 
Plossingen voor de automatise- ling met Raet. In deze gemeente 
^hgssystemen die niet meer gele- gaan de onderhandelingen over en- 
®fd Worden. Raet vraagt van Kerk- kele tienduizenden guldens, 
een bedrag van ongeveer twee 

^yoen gulden voor geleverde dien- In de afgelopen tijd zyn er veel sys- 
en producten. Het betreft per- teemleveranciers als Cevan gestopt 
onal computers, een minicomputer en opgekocht door Raet in Arnhem. 

connputerprogramma’s. Kerkra- De Automatiseringsgids van vorige 
o wil echter maar een bedrag van week zegt dat Raet zich naar de ge- 
*rca één miljoen betalen. De ge- meentes als redder in nood affi- 
^oente is van mening dat bepaalde cheert. Maar omdat Raet niet het 
Koleverde systemen niet hanteer- oude systeem kan continueren, 
zijn, omdat er geen program- moeten gemeentes kiezen voor een 
s Voor geleverd zijn. Kerkrade is nieuw systeem van Raet of voor een 
aarom niet van plan om voor deze ander leverancier. Volgens de Auto- 
asinvestering’ te betalen. matiseringsgids is dit altijd een 

nieuwe aanslag voor de gemeente- 
Fou( begroting. 

^ethouder Ger Smeijsters van Op dit moment is nog niet duidelijk 

^®rkrade geeft toe dat Kerkrade wat de financiële consequenties van 
fout heeft gemaakt. „We zijn af- nieuwe automatiseringssystemen 
^hkelijk geweest van één systeem, voor Kerkrade en Simpelveld zul- 
We nu moeten doen is het veilig len zijn. 


Controle op rijden door rood 


^pnaniestop in Verpleegklinieken Heerlen 

Zondagsdiensten 
in ziekenhuizen -—onze verslaggever 

^ERKRaDE/HEERLEN 

act' en morgen wordt er 
gevoerd in de ziekenhui- 
in Kerkrade, Heerlen en 
i}^^ssum. Vandaag wordt op 
«icleling A-600 in het St. Jozef- 
^^kenhuis zondagsdienst ge- 
Dat gebeurt woensdag 
j^k in de ziekenhuizen in 
j^^^len en Brunssum. Woens- 
-g legt de huishoudelijke 
k-f van het Kerkraadse zie- 
het bijltje erbij neer 
''Oor een dag. 

tijg ■^^''aKabo bereidt inmiddels 
tip. acties voor. Alles is erop ge- 
pjg betere CAO voor het ver- 

heat * en verplegend perso- 

^ te krijgen. 

Tpi 

^ ,dy Perwerda van het actiecomi- 
, u het Kerkraadse ziekenhuis. 
I's e ^®*'^ooeel van het ziekenhuis 
actie-bereid. Vorige week 
2 g We ook al actie gevoerd, de- 
'''eek staan er actie’s op het pro- 

Fiimhuis mag 
Voorlopig in 
^ Öe Nor blij ven I 

Jïi^p^EEN - Filmhuis De Spiegel 
*teli' eind van dit jaar voor- 

houden in het Heerlense 
*tichK ^ Nor. Daarna moeten beide 
stfa^r^^gen het pand aan de Geer- 
'^t verlaten. 

be 

pu ^®*^eente Heerlen heeft op de 
van het cultureel getinte café 
bat^®*" parkeergarage gepland. 

zo vastgelegd in het centrum- 
dati ■ I^aarom heeft de gemeente 
j de huur opgezegd per 

december. 

ttanfT^^^^huis moest onlangs uit het 
de Akerstraat wijken, 
®t een nieuwe eigenaar te veel 
daj. r ^roeg. Het Filmhuis vond on- 
bij De Nor, maar kreeg al na 
^eeri '''^ken de sommatie van het 
lijioJ^rise college om de voorstel- 
sen onmiddellijk te stoppen, 
be 

»bai®®*^eente stelde zich op het for- 
tiij^ standpunt dat De Nor ver- 
Vog d had toestemming te vragen 
Onderverhuur. 

overleg tussen de betrok- 
tejUtP^^yon is een compromis be- 
' de filmvoorstellingen worden 
een activiteit van De Nor. 
Oart^door wordt de omschrijving 
^ orverhuur’ vermeden. 

legrt^^^dige oplossing is, zoals ge- 
^Or ’ ®en tydelijke. Zowel De 
u het Filmhuis moeten voor 
Vanl°*’^®fide jaren op zoek naar ver- 
De gemeente 
rapport opgesteld over de 
'Jerf^^^kheden om het Filmhuis el- 
<ia^ ^.'^der te brengen. De conclusie 
zijn nog niet naar buiten ge- 


gramma en we blijven doorgaan”. 
Tijdens de zondagsdiensten worden 
er geen medische handelingen uit¬ 
gevoerd, doktoren lopen geen visi¬ 
te, er worden geen opnamen ver¬ 
richt, etc. „De dag dat de huishou¬ 
delijke afdeling dicht is wordt er 
niet gepoetst. In plaats van met 
zwabber en stofdoek gaan de men¬ 
sen van de afdeling die dag met 
bloemen door het ziekenhuis. De 
bedoeling is dat alle patiënten een 
bloemetje krijgen met een brieQe 
erbij waarin het waarom van de ac- 
tiés in de zorgsector nog eens uit de 
doeken worden gedaan”. 

In de Verpleegklinieken in Heerlen 
wordt woensdag een zondagsdienst 
gedraaid en er geldt die dag een op- 
namestop. Paramedische dienst, 
apotheek, laboratorium, administra¬ 
tie en activiteitenbegeleiding wer¬ 
ken die dag niet. Er zal slechts een 
minimale hulpverlening zijn. De pa¬ 
tiënten en cliënten zijn inmiddels 
geïnformeerd. 


• Zeker vijftig automobilisten zijn gisteren tijdens een re¬ 
gionale verkeerscontrole bekeurd voor het rijden door rood 
licht. In de gemeente Kerkrade negeerden ook opvallend 
veel scholieren het rode stoplicht. Volgens de politie waren 
ze bang om te laat op school te komen. De controle vond 
plaats in de gehele Oostelijke Mijnstreek tussen zeven uur 
in de ochtend en drie uur ’s middags. Per gemeente werd 


steeds op twee verschillende lokaties gecontroleerd. Agen¬ 
ten in burger constateerden het ’door rood rijden’ en gaven 
per mobilofoon de 'zondaars’ door aan collega’s op motors. 
Aan de actie werd deelgenomen door personeel van de Ko¬ 
ninklijke Marechaussee en van de politiekorpsen van 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


HEERLEN - In de Oostelijke Mijn¬ 
streek is grote behoefte aan één re¬ 
gionale vervoersdienst voor 55-plus- 
sers. Belbussen en andersoortig 
aangepast vervoer in de regio opere¬ 
ren nu allemaal zelfstandig. Hier¬ 
door is er veel onduidelijkheid over 
bijvoorbeeld de gehanteerde tarie¬ 
ven en wie van welke dienst ge¬ 
bruik kan maken. Dit zegt directeur 
Gerard Gijzen van de Federatie 
Welzijnswerk Ouderen (FWO) uit 
Heerlen. 

Volgens Gijzen is het wenselijk om 
alle belbussen in een stichting on¬ 
der te brengen. De gemeenten hou¬ 
den dan hun eigen belbus, maar 
vervoeren in principe ook inwoners 
van een andere plaats. „Nu is het zo 
dat eigenlijk alleen Heerlenaren ge¬ 
bruik kunnen maken van de Heer¬ 
lense belbus”, vertelt Gijzen, „maar 


FW O - directeur: 


een stichting 
voor belbussen 

de praktijk leert dat mensen zich sum, maar Heerlen en Hoensbroek 
niet laten scheiden door een ge-“ liggen aan de overkant van de 
meentegrens.” straat. Wie moetje dan bellen?” 

Gijzen wijt dat probleem voor een Plafinpn 
groot deel aan de sterk versnipper- ^ ictiiiicii 

de gemeenten. „Neem bijvoorbeeld in het najaar willen de verschillen- 
Treebeek, dat is eigenlijk Bruns- de belbus-organisaties samen om 


tafel gaan zitten, om plannen voor 
de toekomst te maken. Daarbij wor¬ 
den bijvoorbeeld ook de verschil¬ 
lende tarieven besproken. Om ver¬ 
warring te voorkomen moet er vol¬ 
gens de FWO-directeur één unifor¬ 
me prijsregeling komen. „Op dit 
moment variëren de tarieven onder¬ 
ling”, meent de FWO-directeur. „Als 
je het vervoer via de belbus wilt 
stroomlijnen moet je ook daaraan 
denken.” 

De vervoersmogelijkheden voor 
ouderen in de gemeente Heerlen 
zijn onlangs flink uitgebreid. Het 
samenwerkingsverband Vervoer op 
Maat heeft een contract afgesloten 
met een vervoerbedrijf waardoor 
Heerlenaren vanaf 55 jaar tegen ge¬ 
reduceerd tarief gebruik kunnen 
maken van taxi en bijvoorbeeld rol¬ 
stoelvervoer. De prijs varieert naar 
gelang de afstand. Kunst 

cadeau 

HEERLEN - Alle 
kunstwerken die za¬ 
terdag zijn gebruikt 
bij de manifestatie 
ONE WORLD in 
Heerlen, zijn giste¬ 
ren aangeboden aan 
het gemeentebe¬ 
stuur van Heerlen. 
De Werkgroep Duur¬ 
zame Ontwikkeling 
Heerlen, die de mi- 
lieu-manifestatie or¬ 
ganiseerde gaf de 
kunst gisteren ca¬ 
deau aan het ge¬ 
meentebestuur. „Als 
blijk van waardering 
voor het onderteke¬ 
nen van het Klimaat- 
verbond door de ge¬ 
meente Heerlen en 
de medewerking bij 
de organisatie van 
de ONE WORLD 
manifestatie.” 

Een kunstenaarscol¬ 
lectief maakte ’de 
confrontatie’ en kin¬ 
deren maakten ook 
schilderijen. „Wij ho¬ 
pen dat deze kleur¬ 
rijke kunstwerken 
een inspirerende uit¬ 
werking zullen heb¬ 
ben op de stadsbe¬ 
stuurders,” aldus 
Wim Janssen van de 
werkgroep. 

# Levensgrote 
schilderijen 
van de milieu- 
manifestatie ONE 
WORLD worden 
het gemeentehuis 
van Heerlen bin¬ 
nengedragen. 

CHRISTA 

HALBESMA 


gesprek 


Belasting 


Op 1 januari van dit jaar zijn de 
inkomens in het algemeen met 
enkele guldens gedaald. Daar te¬ 
genover staat dat de gemeentelij¬ 
ke belastingen over 1992 gestegen 
zijn met vele tientallen guldens. 
In juli gaat de huur weer omhoog 
en dan praat ik nog niet over alge¬ 
mene prijsstijgingen. Dit alles 
word je zonder meer opgelegd 
door hen die in ons land politiek 
bedrijven en de dienst uitmaken; 
regering, provincies en gemeen¬ 
ten. Wat mij stoort is dat het CDA 
en de PvdA de term ’sociale ver¬ 
nieuwing’ hebben bedacht. Een 
term die bedoeld is om de bevol¬ 
king actief en positief te betrek¬ 
ken bij de ontwikkelingen in de 
samenleving. Ook in Heerlen is 
zo’n beweging door de gemeente¬ 
raad van de grond getild. De be¬ 
volking zou meer inspraak moe¬ 
ten krijgen in het oplossen van 
problemen waarmee onze stad te 
maken heeft. Problemen waar 
vooral de minder bedeelden in de 
samenleving het meeste onder lij¬ 
den, mensen zonder, of met een 
slechte of een dure woning, men¬ 
sen zonder werk of met een laag 
inkomen. Volgens mij en vele an¬ 
deren heeft het opdrijven van ge¬ 
meentelijke belastingen en in het 
bijzonder de onroerendgoedbe- 
lasting te maken met de financië¬ 
le positie van Heerlen. Een positie 
die volgens mij slecht is door de 
grote financiële operatie in de 
binnenstad. Een operatie die een 
half miljard gulden moet kosten 
en waar de gemeente tientallen 
miljoenen insteekt. Plannen die 
voor de projectontwikkelaars een 
winstgevende bron van beleggin¬ 
gen zijn, maar waar een groot deel 
van de bevolking voor mag op¬ 
draaien. Het nut voor de binnen- 
stad-operatie is voor de rest van 


de bevolking van onze stad on¬ 
duidelijk. Wij willen door de poli¬ 
tiek graag overtuigd worden van 
de voordelen dat miljoenenpro¬ 
ject in de binnenstad voor de be¬ 
volking heeft op het gebied van 
bijvoorbeeld werk en inkomen. 
Dit kan niet zomaar geaccepteerd 
worden. Er zal in Heerlen een 
maatschappelijke discussie over 
moeten plaatsvinden. Deze zal po¬ 
litieke duidelijkheid kunnen 
scheppen voor de komende ge- 
meenteraadverkiezingen. 


HEERLEN, 


Piet Koot 


Wethouder 


Veel kiezers zullen bij de benoe¬ 
ming van Jo Evers tot wethouder 
van Sportzaken in de gemeente 
Heerlen wellicht gedacht hebben: 
’Nu krijgen we eindelijk eens een 
persoon op die post die zelf in hart 
en nieren sportman is’. Wat zijn we 
dan echter toch bedrogen uitgeko¬ 
men. Deze man besluit zomaar het 
Sportfondsenbad te sluiten, nota 
bene zonder de personeelsleden 
daarvan op tijd op de hoogte te stel¬ 
len. Verder is onder zijn bewind be¬ 
sloten om alle kantines van alle 
sportverenigingen te privatiseren, 
wat inhoudt dat deze de thans ge¬ 
huurde kantines moeten kopen, of 
dat ze anders maar moeten opkras¬ 
sen. Immers, niet iedere kleine ver¬ 
eniging heeft zomaar ineens de mid¬ 
delen om 80.000 tot 100.000 gulden 
neer te tellen. Maar dat deert Evers 
niet, hij verdient of krijgt namelijk 
toch genoeg als wethouder en hij 
heeft genoeg contacten her en der. 
Naar mijn mening telt bij hem al¬ 
leen geld en publiciteit! Beste men¬ 
sen, ik hoop dat wij allen onze ver¬ 
gissing inzien en er bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen nog 
aan denken en dienovereenkomstig 
zullen handelen. 


Griekenland 

# Voor wie alvast de sfeer vdn 
Griekenland wil proeven alvo¬ 
rens in het vliegtuig te stappen, 
óf voor wie geen geld heeft om 
op vakantie te gaan: het Hoens- 
broekse Gebrookerplein is aan¬ 
staande zaterdag vanaf 12 uur 
in een Grieks jasje gestoken. 
Een Grieks restaurant zorgt 
voor ouzo, wijn en pittige hap¬ 
jes. Uit België komt de volks¬ 
dansgroep Kariatides, die on¬ 
getwijfeld de Sirtaki zal dan¬ 
sen. Ook uit België komt het 
muziekgezelschap Poseidon. ge¬ 
noemd naar de Griekse god van 
het water. Hopelijk heeft dat 
geen gevolgen voor het weer op 
die dag. 


Tegen 


# De trein Heerlen-Aken rijdt 
door heel wat achtertuinen, ■ 
waar men tót zondag nog onge- ■ 
stoord kon luieren. Een inwo- ■ 
ner van Haanrade gaf dat za¬ 
terdag bij de officiële opening 
van de spoorlijn te kennen met 
het spandoek ’Wir brauchen 
keinen Zug'. Zouden alle Haan- 
radenaren de nieuwe trein niet 
zien zitten? ,jVee”, zegt de buur- ■ 
man van het huis met het span- ■ 
doek. .Jrlet is een eenmansactie ; 
van mijn buur. Ach. die man is 1 
overal tegen. ” Zelf had de buur- ■ 
man een nieuw, maar onlees- • 
baar, spandoek opgehangen: 
'Hoera, hoera, de trein komt'. 


Drukker 


• Een 'vaste klant' van de kan- 
tonrechtbank in Heerlen kwam 
gisteren een lege rechtzaal bin¬ 
nen. ,Hm. normaal is het druk¬ 
ker”, zei hij. „Ja, er is niet veel 
belangstelling voor u”, zei kan¬ 
tonrechter H. van Oppen. De 
man begreep die woorden niet 
goed. Hij dacht dat Justitie 
geen belangstelling voor hem 
had. Helaas was dat niet het 
geval. 


Fluit 


• Showbalet Mistral, muziek¬ 
groep Midnight. Slajergroep 
Rabadatsj en het Duitse duo 
Süperduett zijn de artiesten die 
optreden op de avond van het 
Haanraadse fluit- en tamboer- 
korps St.-Hubertus. Het zal on¬ 
getwijfeld druk worden op 13 
juni om 20 uur in Haanrade. 
want de organisatie meldt trots 
dat er nog maar enkele kaarten 
beschikbaar zijn ^045-462365. 


Tweeling • De bevolking van Landgraaf 
is vorige week uitgebreid met 
Kim en Maikel Wijnen. Déze 
tweeling is op zondag 26 mei in 
het ziekenhuis in Brunssum ge¬ 
boren. De trotse ouders Leon en 
Petra kunnen echter niet nieer 
naar buiten kijken, want ooms 
en tantes van de tweeling heb¬ 
ben twee gigantische babyfles- 
sen voor hun raam gezet. Dat is 
origineler dan een triplex ooie¬ 
vaar. Bovendien, wie gelooft er 
nog in deze trekvogel? Overi¬ 
gens zagen we een tijdje gele¬ 
den in Brunssum een ooienaar 
in een tuin staan met daaron¬ 
der de tekst: 'Foutje, bedankt'. 


Trein 


• De lokettiste van het NS-sta- 
tion in Heerlen was nog niet ge¬ 
wend aan de nieuwe trein 
Heerlen-Aken. Twaalf gulden 
zestig kost volgens haar een re¬ 
tourtje naar Aken. Maar we 
weten inmiddels dat dat tien 
gulden en tien centen is. Overi¬ 
gens is het niet de bus van 
Maastricht naar Aken die za¬ 
terdag voor het laatst reed, 
zoals wij gisteren abusievelijk 
meldden, maar de trein van 
Maastricht naar Aken. 


HEERLEN 


J. Janssen 


^Limburgs Dagblad 


Andriessen wijst bedrijf JiJntJes op gekregen steun 

Papiergigant KNP 

hekelt waterheffing 


Van onz* rsdoclM aconofne 

sr.'. 

HILVERSUM - Het besluit 
" “ 'het kabinet om volgend 
een hefüng op het grond- 
!r in te voeren gaat de pa< 
'piutndustrie in ons land mil> 
n kosten. Dat betoogde 
<^f^-topman F., de 'Vl^t giste- 
in Hilversum bü de ope- 
nitig van het nieuwe hoofd- : > ’ l'.OTsl# 


f Goud voor 
Limburgse 
tekenfilm 

' -MAASTRICHT - Op het in Be- 
' verwijk gehouden ^nelux film- 
•en videofestival is de tekenfilm 
' *ittincamatie’ van de echtparen 
- Herveille en Bervoets, uit Geleen 
^ -en Stein, oimieuw met goud be- 


Minister Andriessen van economi¬ 
sche zaken pareerde die aanval door 
er fijntjes op te wijzen, dat KNP 
rond de jaren tachtig tientallen mil¬ 
joenen van het rijk heeft gekregen 
om de noodlijdende kartonsector 
nieuw leven in te blazen. „Nu heeft 
het milieu ’t moeilijk. Nederiand 
dreigt op te drogen. E!en offer van 
de papiersector Ujkt me daarom al¬ 
leszins redelijk.” 

Andriessen gaf volmondig toe dat 
de piq[>iaüidustrie een zware tol 


kroond. Met verschillénde gou¬ 
den medailles op voorgaande 
festivals en bij de Nederlandse 
en de Belgische kampioenschap¬ 
pen, gooit deze film hoge ogen. 
Er komen nu dan ook steeds 
meer omvragen binnen voor 
deelname aan buitenlandse festi¬ 
vals, zelfis zonder voorselectie. 
Het hoogste aantal punten van 
het festival werd in Beverwijk 
behaald door Petei* Keijsers uit 
Grientsveen, met zijn natuu rfilm 
'De Adder*. Hij ontving daarvoor 
’de zilveren aardbei’. 


moet betalen. „Het is de enige sec¬ 
tor die zowel voor het grondwater 
als de energie zwaar wordt aange¬ 
slagen. Voor hun klachten heb ik 
dan ook alle begrip. Maar er moet 
wat gebeuren.” 

I ■ 

Volgens De Wit dreigt bi) de invoe¬ 
ring van genoemde heffi^en een 
lastenverzwaring voor zijn sector 
van dertig m^oen per jaar. KNP zal 
als belangrijkste producent het 
grootste deel van dat bedrag voor 
zijn rekening moeten nemen. Voor 
een onderneming die tachtig pro¬ 
cent van haar produkten exporteert 
is dat een 'uiterst gevaarlijke situa¬ 
tie’, aldus De Wit. 

Hij deed dan ook een dringend be¬ 
roep de overheid om af te zien 
van d^^ maatregel en de 'Neder¬ 
landse industrie niet in een uitzon¬ 
deringspositie te plaatsen ten op¬ 
zichte van haar buitenlandse con¬ 
currenten’. 

Medaille 

Ook Andriessen vindt dat er voor 
moet worden gèwaakt dat de maatr 
regelen zich opstapelen voor a^n- 


derlijke bedrijven. Dat kan de con¬ 
currentiepositie armtasten en zeker 
in Europees verband moet gelden 
gelijke monniken, gelijke kappen. 
iJVlaar de medaille heeft ook een 
keerzijde. Het milieubeleid, dat on¬ 
der meer gestalte kreeg in een con¬ 
venant met de verpakkingsindus- 
trie, opent nieuwe mogelijkheden 
om papier en karton als verpak¬ 
kingsmiddel te gebruiken.” * 

> 

Daamziast beschikt ons land mede 
dank zij de overheid over een ultra¬ 
moderne kartonindustrie. „Rond de 
jaren tachtig heeft een ingrijpende 
en zeer dure sanering in de massie¬ 
ve kartonindustoie plaatsgevonden. 
Daar heeft het rijk toen 186 miijoen 
gulden ingestoken. KNP plukt daar 
mede de vruchten van. Het is dus 
niet alles slecht wat wij in E«n 
Haag doen-” 

Toch vindt De Wit de nieuwe maat¬ 
regelen misplaatst! „De papierin¬ 
dustrie heeft de afgelopen tien jaar 
het energieverbuik met 28 procent 
teruggedrongen en het waterver¬ 
bruik zelfs met meer dan vijftig pro- 
coit. Daarnaast is het verwerken 
van oud papier flink toegenomen. 
Nedtfland. loopt daarmee voorop.” 


Van onze poriementaire radactie 

DEN HAAG — Het D 66 kamerlid J. 
Kohnstam wil een initiatief-wet- 
sontwerp indienen over aanstel- 
lings- en verzekeringskeuringen. De 
wet moet voorkomen dat een solli¬ 
citant of een aanstaand verzekerde 
door de - vaak onnodige - keurin¬ 
gen ongevraagde informatie krijgt 
over zijn gezondheid. 

Volgens Kohnstam leiden de keu¬ 
ringen vaak tot niets. Het D 66 -ka- 
merlid vindt het ’een akelig idee’ 
dat iemand door een keuring onge¬ 
vraagd geconfronteerd kan worden 
met het feit dat hij een ernstige 
ziekte (bijvoorbeeld aids) onder de 
leden heeft, die zich over tien of 
vijftien jaar kan openbaren. ,JDat is 
driunatisch. Het leven van' zo 
iemand wordt vroegtijdig geruï¬ 
neerd, hij wordt veel eerder pa¬ 
tiënt”, aldus Kohnstam. 

Ook in het licht van de wao-discus- 
sie vindt D 66 dat er gauw paal en 
perk moet worden gesteld aan de 
keuringen. „De wao-discussie leidt 
ertoe dat werkgevers eerder gaan 


WENEN - Oostenrijk is op 
grote schaal begonnen de 
komst naar het land van zowel 
buitenlandse werkzoekenden 
als vluchtelingen te beperken. 
De regering heeft een wet ge¬ 
maakt die de immigratie be¬ 
perkt en heeft een andere wet 
ingevoerd die vanaf gisteren 
het asielrecht^ op drastische 
wijze aan banden legt. 

De coalitieregering van so- 
ciaal-democraten en conserva¬ 
tieven koppelt het verstrekken 
van een verblijfsvergunning 
aan de behoeften van de Oos¬ 
tenrijkse arbeidsmarkt. Deze 


_ Dinsdag 2 juni 1992 # Pagina 

^Onnodige infotmettie niet bekendmaken^ 

D66: paal en pert 
aan keuringen | 


keuren. Dat is onnodig; de werkge¬ 
ver moet zorgen dat in het bedrijf 
zelf dë situatie zodanig is dat de 
mensen niet ziek worden.” 

Volgens Kohnstam worden er 160- 
tot 350.000 keiuingen per jaar uitge¬ 
voerd. Als dat aantal drastisch om- 
la^ wordt gebracht, scheelt dat het 
Rijk ongeveer veertig miljoen gul¬ 
den per jaar aan bezuinigingen. Een 
onderzoek van het ministerie van 
Sociale Zaken zou ook hebben uit¬ 
gewezen dat veel keuringen 'onno¬ 
dig’ zijn. 

Het ziet er overigens niet naar uit 
dat Kohnstamm veel steun krijgt 


voor zijn initiatief. CDA-woordw 
der Janmaat-Abee steunt Ko 
tamm inhoudelijk wel, maar i 
"niet of ze het wetsontwerp 
daadwerklijk zal steunen. 2 ^ 
net als de WD, wachten of de r 
ring initiatieven onderneemt. 

Het WD-kamerlid Franssen no| 
de aankondiging van Kohnstaa 
'politiek stuntwerk’. „Kamerkn 
moeten alleen initiatief-wetsontN 
pen indienen als de regering % 
gert te doen wat zij willen. Daan 
is hier geen sprake. Niemand I 
lests op genetische afwijkingen | 
staan”, aldus Franssen in een eét 
reactie. j 


Oostenrijk 

beperkt 

toeloop 

immigranten 

wet, die 1 ja{iuari'1993 moet in¬ 
gaan, selecteert de aanvragers 
op hun arbeidskwalificaties en 
financiële omstandigheden. 

Bovendien staat de wet niet 
toe dat deze buitenlanders de 


eerste twee jaar van hun vé 
blijf in Oostenrijk hun famili< 
laten overkomen. Een uitzoi 
dering wordt gemaakt vot 
mensen uit landen van de El 
ropese Economische Ruimt| 
die bestaat uit de twaalf lidsti 
ten van de EG en de zeven kil 
den van de Europese Vrijhalj 
delsassociatie. 

'-'A 

In Oostenrijk, dat 7,5 miijdi 
inwoners telt, verblijven rt» 
menteel 350.000 buitenlande^ 
Jaarlijks passeren dertigd^ 
zend vluchtelingen de Oost^ 
rijkse grenzen. Een groot d^ 
van hen wordt uitgewezen. J 


Limburgs Dagblad 

lezersser^ce 

BLACK FÖÖSS 

concert’92 


i i V t 

^ N ( I, 


Rodahal - Kerkrede 

zaterdag 27 juni 1992, aanvang 20.00 uur 
Entree ƒ 30,- (vrije plaatskeuze) 

Vooffv«iluN»p bij alle LioibiirBè Di^lad kantoien. 
de VW SiBBpcIveld en VW Vaab. 


eartiaMTieMopdeAinatiTBiai»elnitenantPialcwtonenaBes 
alM att om iMt ham «• tromen. Den emotitiiide opéra 


VBlEliiiENKOftTlifG ƒ 11,- p«r penoon! 


e e de ratoM ideboaaande kiBm vindei tiiI n ch o tt er butg betMk 
^pnn ƒ TB.-matf ƒ 66.-. 


■htadame BiOteiüy 
VN-rapport: meer 
kinderarbeid en 


GENEVE — Honderden miljoe¬ 
nen kinderen over de hele we¬ 
reld werken op het land, in fa¬ 
brieken en bordelen en milen 
hun gezondheid, jeugd en on¬ 
schuld in voor een schamel loon- 
Itfee» aldus het nieuwe Wereld Ar- 

Naties dat vandaag gepresen¬ 
teerd zal worden. In het door de 
Internationale Arbeidsorganisa¬ 
tie (ILO) opgestelde rapport valt 
te lezen dat het aantal kinderen 
dat werkt de laatste jaren snel is 
gegroeid, dat de omstandighe¬ 
den waaronder ze dat doen ver- 
sléfchterd zijn, en dat maar wei¬ 
nig regeringen iets hebben on¬ 
dernomen tegen deze misstand. 

Ook meldt het rapport dat meer vrou¬ 
wen buitenshuis werken dan ooit tevo¬ 
ren. Hun banen zijn echter vaak 'part¬ 
time en onzeker*, ze worden slecht be¬ 
taald, hebben weinig status en krijgen 
vi^ te maken met ongewenste intimi¬ 
teiten op het werk. 

Volgens het ILO zijn elf procent van 
de arbeidskrachten in sommige Aziati¬ 
sche landen jonger dan veertien jaar. 
Alleen al in India zijn ongeveer 44 mil¬ 


joen werkende kinderen. Naar schat¬ 
ting werlrt meer dan een kwart van h^ 
Mnt^ kinderen in Latijns-Ameriki. 4 
Schrijnende armoede is de voornaam¬ 
ste oorzaak. 

Italië heeft van alle Westeuropese lap- 
déh, de eugdige 

'wtaifeen enkele^..'- 

tiendmzehdenwnderen in de leerin¬ 
dustrie in Napels. Honderdduizenden 
kinderen werken in de Verenigde Sta¬ 
ten op boerderijen en plantages. De 
Amerikaanse autoriteiten verkhuen in 
het rapport dat in de periode van 1983 
tot 1990 het aantal overtredingeh op de 
wet die kinderarbeid vert>iedt met 250 
procent gestegen is. Een door het mi¬ 
nisterie van Arbeid uitgevoerde blik- 
semcontrole leverde ih drie dagen 
meer dan 11.000 illegaal werkende kin¬ 
deren op. . 

„De kinderen die geen enkele keus 
hebben dan te werken zijn kinderen 
die door schulden gedwongen worden 
te werken”, aldus het ILO. Deze ge¬ 
dwongen vorm van arbeid is meestal 
het gevolg van schulden van de oudris 
die afbetaald moeten worden met ar¬ 
beid. In de praktijk komt het er op 
neer dat de schuld alléén maar groeit 
v^wege hoge rente en fraude. „Als de 
kindren al betaald krijgen, dan is dit 
meestal erg weinig”. 


„De hele^familie belandt op desg 
nier ,in de slavernij en de geldsd 
;^kan zelfs terugbet^ng eisen vani 
raties die nog geboren moeten < 
den”, zo meldt het rapport. 


Wetgeving />" mtm wa »t i i n i|iiig .Vriwëin m mt Ufniwfg» DagMad'? Mww dtw 
HHI «n SMViCMfiMng: M. 045-73B681 (UJtfm kaMdorufM). 
WBtidUw^ainpDigtlMbgtlidro ii l K tMpgsheslyatis. 


ALS ELKE SBXlNDETEtT 


MêakBrventandig gebruik ¥an. 


JERUZALEIM — De advocaat 
van de vermeende oorlogsmisda¬ 
diger John Dendanjuk heeft het 
Israëlische Hooggerechtshof gis¬ 
teren gevraagd het doodvonnis 
van zijn dient te vernietigen. Yo- 
ram Sheftel zei dat zonder twijfel 
bewezen was dat Dendaiijuk niet 
Ivan de Verschrikkelijke was, de 
sadistifsche gaskamero^rateur 
in het ooncentiatiekamp lS>eblin- 
ka in Polen. 

« 

„De conclusie is dat Ivan de Verschrik¬ 
kelijke niet de man is die daar zit”, zei 
Sheftel, wijzend naar- Demjaiduk, die 
werd omringd door een twaalftal be¬ 
wakers. De echte oorlogsmisdadiger 
was ene Ivan Martgjéhko, die uiterlijk 
niet op Demjapjuk Ijjkt. aldus Sheftel 
op de eerste dag Van de laatste bewijs¬ 
voering in Denxjanjuks hoger beroep 
tegen zijn verooideiingl 

Atoominstallcttiés, 
Irak vernietigd 

BAGDAD - Onder toezicht van 
atoomdeskundigen van de Verenigde 
Naties zijn gisteren de laatste gebou¬ 
wen van heit Iraakse atoomcomplex 
Al-Ateeer vernietigd. Dat heeft het 
hooM van de VN-delegatie, Diihiti l’err 
ricos, bekendg«naakt 

„Dat hoofdstuk is definitief gesibtm”, 
zo stelde Përricos na het verdwijnen 
van de bti Bagdad gelegen otoomin* 
staliaties. Përricos was gedurende een 
week met een groep van 25 VN^es- 
kundi^n in Irak. 


De advocaat beriep zich op 8 () getui¬ 
genverklaringen waarin Martgjenko 
werd aangewezen als Ivan de Ver¬ 
schrikkelijke. „Jullie moeten hem 
(Demjanjuk) geheel vrijspreken”, zei 
Sheftel tegêi de vijf réchters. 
Demjanjuk, éen gepassioneerde auto¬ 
monteur uit het Amerikaanse 'Gïeve- 
land, werd in 1988 door een districts- 
rechtbank in Jeruzalem sChtijdig be¬ 
vonden aan oorlogsmisdaden ter 
do<^ veroordeeld. De Oekraiii^ Dem¬ 
janjuk beweert echter dat hij het 
slachtoffer is van een persoonsverwis¬ 
seling. Hij zegt dat h^ het grootste deel 
van de'Tweede Wereldoorlog in Duitse 
krijgsgevangenenkampen heeft door¬ 
gebracht, nadat hij als soldneit in het 
So^et-lego- gevangen was gmomen. 
Ih IVeblinka werden in 1942 eh 1943 
ong^eer 850.000 joden yérmo^. 

Rc^lstoel 

Demjanjuk werd gisteren ih een rot-' 
stMl de redhtsz^ /birmengebmcht 
Zijn zoon John zei dat Démjanjuks rug 
pijn was gaan doen tijdens dé hobbeli¬ 
ge, 70 kilcnnetat hmge tocht in'het poUr^ 
tiebusje van zijn streng bewiüikte ge¬ 
vangenis naaf het gerewtshof,; 

Shéftd.'teweerde zich (^37 Odkraiensié 
luanpbewakers en dwanjgurbmders in 
X^linka die in 80 verkuüdhgmt had- 
Sph gezegd dat Martcypoko <te bedié- 
.^ nér van de gaskamer was; Dé bewa- 
fima gatuigdeh in proceasen tégen oor- 
logamiadadigm <ue vénaf eind jarmi 
veerilgtot in de jaren zestig in de SoV- 
jetujDie werdoi gouden. De bewa> 
kéte werden later geexecuteer^ 

Na het uiteenvaiUen van de Sovjetunie 
kréég Israël toegang tot de getuigen¬ 
verklaringen. 


'’^'De orgSMsatié dringt er in het ra 
op aan dat regeringen de wetg 
omtrent kinderarbeid aanscherpi 
de controle hierop verbeteren, 
moet meer aandacht besteed W' 
aan onderwijs. Grootste prioriteit 
het ILO aan het weghalen van 
ren uit de meest gefvaarlijke we 
ken, zoals glasfabrieken, steenj 
vuilnisbelten en bordelen. 

In het rm>pori wordt ook aanrfa 
steed aan de positie van vrou 
de arbeidsmarkt. Van de geind 
seerde landen heeft Zweden het 
ste aantal werkende, vrouwen, 
land werkt 50 procent van de vro 
tegenover 56 procent van de 

Hoewel het vooruitzicht op ar’ 
leidelijk toeneemt, hebben \ 
toch te lijden onder discrimina 
het aantal vrouwen in topposit 
daanloor 'aanmerkelijk lager dap, 
gezien hun opleiding en ervaring, 
verwachten’. 


’Bedrijveii 
Verzmjgeii 
vaak wins 

DEN HAAG — De fiscus 1 
jaarlijks minstens anderhalf 
jard gulden aan belastingili 
sten mis omdat bedrijven 
tien procent van hun winst 
zwijgen. Het ministerie v 
nanciën wil daarom dat 1 
ven beter worden gecontrol 
het CDA ook dat accountaii 
belastinginspecteurs wo 
aangepakt. 

Het blijkt dat bedrijven in 1900 
miljard gulden winst hebben , 
zwegen, in 1987 was dat nog 2,1[, 
jard. Vijf miljard meer winst * 
kent anderhalf miljard hogere i 
tihgopbrengst. „De indruk * 
dat de aangegeven winsten 
meer afWijken van de werk 
Winsten,” zei het CDA-Tweede 
.merlid T.O. Vreugendhil gistera 
in NCRV’s actualiteitenrubriek 
pn Nu. „En dat teiwijl sle<dits 
dc acht bedrijven is gecontntiecdP 

Volgens een woordvoerder vail 
ministerie van financiën, dat eeó 
derzoek hiernaar uitvoerde, 
deel van de lagere opgaaf échte 
dé en een deel „slordige 
aangifte”. 

'•'‘jf' 

' jHat CDA maakt rich vooral z 
èm de hoogte van het bedrag v 
miljard gulden aan gederfde 
tingmkomsten. Vreugdenhil: 
discipline bij. het doen van as 
moet worden hersteld. Hie 
Wordt de opbrengst hoger en 
kunnen we wellicht ook de bela 
verlagen.” 
Libero wil laatste gesprek met Michels* Monsterzege Oranje tegen amateurs 

Cmijff kan Koeman niet missen 


ASC (Ie klasse afd.) - Nederlands elftal 
ft-I6 (0-7). 10. Wouters 0-1, 14. Van 't 
Schip 0 2, 18. Bergkamp 0-3. 34. Van 
Basten 0-4. 36. Van Basten 0-5. 39. Berg¬ 
kamp 0-6. 43. Van Basten 0-7, 47. Van 't 
Schip 0 8, 52. Jonk 0-9. 59 Kieft 0 10, 72 
Kieft 0-11, 73. Viscaal 0-12, 75. Viscaal 
0-13, 78. Viscaal 0-14. 88, Van ’t Schip 
0-15, 90. Viscaal 0-16. Scheidsrechter: 
Blankenstein. Toeschouwers: 6.000. 
Nederland; Van Breukelen; Van Aerle, 
Blind en Bosz; Rijkaard (46. Jonk), 
Wouters. Bergkamp en Witschge (46. 
Winter); Van ’t Schip. Van Basten (46. 
Kieft) en Roy (46 Viscaal). 


Frankrij k -^Oranj e 
direct op tv 

- De laatste oefen- 
van het Neiierlandse 
ÏV vrijdag in Lens tegen 
t wordt rechtstreeks op 

„■ gebracht. De uitzending be- 
Uyr Nederland III om 20.25 

Adri van Tiggeleii 
Vrijdag inzetbaar 

- Het herstel 
enk 1 asr* de rechter- 

van Adri van Tiggelen ver- 
Van u wens. De verdediger 

I tp , Nederlands elftal, die za- 
het duel met Wales 
' fp ^^sseerd raakte, trainde giste- 
liiri voorzichtig. Hij kwam 
de oefenwedstrijd in 

in tegen ASC nog niet 

* '•ctie. 

hJi j^’^^^ht echter”, verklaarde' 
da^1n^*^^ Kessel, „dat hij vrij- 
^^do^”^ tegen Frankrijk kan 

^ee ^^^®*^heenblessure, waar- 
ka„t Oegstgeest aan de 

stir, liet zich evenmin ern- 

aanzien. 

Marie betreurt 
uitsluiting 

^ Joegoslavië 

Zeist t 

ter 1 , van Marie, voorzit- 

hiet 1 ^^ KNVB, betreurt het 
aan van Joegoslavië 

( Pees ^.^^'^hronde van het Euro- 
dat 1 n *^®'^,Pio6Bschap voetbal, 

!! heb p Zweden begint. „Ik 

oen .®^^te moeite met' dat er 
1 hiopt ”‘-“^g^hjhe consequentie 
Van getrokken”, aldus 

gader'^^*^*^ tijdens de bondsver- 
de pfpf Zeist. „De UEFA en 
^ hoe au- ’ waarvan Joegoslavië;, 
^ hiO(.t volwaardig lid is, 

C uit J resolutie van de VN 

*“ extra pijnlijk 

H die . ^ spelers van Joegoslavië 
I ^ zich op een gewone wyze 
' het EK hadden geplaatst en. 

; ijj hl een week in Zweden ver- 
; 2 if^^h. Een slechte zaak omdat 
ste professionals nu inkom- 
lopen, terwijl ook hun 
> 2 ei ^^^^waarde wordt aangetast”, 
hiee t Marie, tevens penning- 
■ bal, van de Europese voet- 


DOOR JAN MENNEGA 

OEGSTGEEST — Johan Cruijff heeft gistermorgen opnieuw 
geprobeerd Ronald Koeman voor de laatste competitiewed¬ 
strijd van Barcelona bij de KNVB los te weken. Hij had daar¬ 
over telefonisch contact met Rinus Michels, maar slaagde er 
niet in de bondscoach van Oranje van zijn eerdere standpunt 
af te krijgen. „Er zijn geen nieuwe gezichtspunten uit het ge¬ 
sprek naar voren gekomen”, liet Michels gisteravond na de 
16-0 oefenzege van het Nederlands elftal tegen de amateurs 
van ASC weten. 


Michels zei 'begrip’ te hebben voor 
de standpunten van Cruijff en het 
’sneu’ voor Koeman te vinden dat 
hij zondag in de mogelijke kam¬ 
pioenswedstrijd van Barcelona (te¬ 
gen Athletic de Bilbao-red.) niet van 
de partij zal kunnen zijn. „Maar”, 
stelde hij eveneens vast, „wij heb¬ 
ben hier te maken met de belangen 
van het Nederlands elftal. Er is nu 
even geen plaats voor sentimenten. 
Maar ik heb van Johan Cruijff be¬ 
grepen dat Ronald Koeman (van¬ 
daag, red) nog een laatste dramati¬ 
sche verzoek tot mij wil richten. Ik 
hoor wel wat hij te vertellen heeft, 
maar ik zie geen opening”. 


Oelënparlij 


In de oefenpartij tegen de Ajax 
Sportman Combinatie (ASC) ont¬ 
brak Koeman gisteravond op het 
appèl. In gezelschap van zijn vrouw 
en beide kinderen arriveerde hij gis¬ 
teravond laat pas op Schiphol. Niet 
alleen de veelbesproken lange- # Ronald Koeman hoopt van¬ 
daag met Rinus Michels tot een 
compromis te komen. 


Hobert van de Donk 
sprintwinnaar in Stein 


^an onze correspondent 

bair verheesen 


~ Robert van de Donk uit 
Wcrit werd gisteravond in wie- 
ais Honderd van Stein’ 

eerstp^*^?^^ gehuldigd. Het was de 
ge a ® ®®izoenstriomf van de 22-jari- 
^‘hds klopte in een felle 

gedecideerd Arno van 
1 de het Brabantse Best en 

' ^ihokoersen begonnen 
loo '^^*^sen, die sinds kort in Els- 
' ^ woont. 


Van het werk bij alarminstallatiebe- 
dryf GOM in Geleen snelde Robert 
van de Donk als het ware naar de 
overwinning. „Ik voelde, dat een ze¬ 
ge op komst was. Na drie keer als 
derde te zijn geëindigd, moest het 
een keer raak zijn. Voor de sprint 
was ik niet bang,” vertelde hij na af¬ 
loop. 


Het criterium in Stein werd in de 
beginfase gekenmerkt door diverse 
ontsnappingspogingen. Met ruim 
zeventig kilometer wedstrijd voor 


afstandsschutter sloeg een beurt 
over, ook Ruud Gullit, Adrie van 
Tiggelen en Frank de Boer bleven 
aan de kant. Het drietal is licht ge¬ 
blesseerd. Gullit heeft een pijnlijk 
scheenbeen. Van Tiggelen onder¬ 
vindt hinder van een enkelkwet¬ 
suur en De Boer kreeg gistermid¬ 
dag bij de training last van zijn lies. 
Michels deed tegen ASC, uitko¬ 
mend in de eerste klasse van de 
afdeling Leiden, een beroep op vyf-. 
tien spelers. Bij afwezigheid van 
Ronald Koeman was Danny Blind 
evenals zaterdag in de interland te¬ 
gen Wales opnieuw libero. John van 
’t Schip fungeerde als rechtsbuiten. 
Peter Bosz deed dienst op de voor 
hem vreemde linksbackplaats en 
Stanley Menzo stond voor deze ge¬ 
legenheid tussen de palen. In de 
rust bleven Marco van Basten, 
Frank Rijkaard, Rob Witschge en 
Bryan Roy achter in de kleedkamer. 
Wim Kieft, Wim Jonk, Aron Winter 
en Eric Viscaal waren hun vervan- 


Viscaal 

Het Nederlands elftal scoorde voor 
de pauze zeven keer en was na de 
rust negen keer succesvol. Eric Vis¬ 
caal was met vier treffers topscorer. 
Marco van Basten en Johnny van ’t 
Schip doelpuntten drie keer, Wim 
Kieft en Dennis Bergkamp troffen 
twee keer de roos, Wim Jonk en Jan 
Wouters deden dat beiden een keer. 
De wedstrijd werd gefloten John 
Blankenstein, op het EK in Zweden 
eveneens van de party, waar hy de 
leiding heeft by Denemarken-Enge- 
land. 

Orarye was op visite bij het Oegst- 
geester ASC, waar sectievoorzitter 
Martin van Rooyen in het zevende 
elftal nog regelmatig tegen een bal¬ 
letje trapt, vanwege het honderdja¬ 
rige bestaan van de club. „En als je 
by een honderdjarige te gast bent, 
ben je verplicht een aardig cadeau¬ 
tje achter te laten”, glimlachte Mi¬ 
chels, wijzend op de 16-0 overwin¬ 
ning. 


de boeg viel de beslissing. De kop¬ 
groep bestond uit Wim Daams (na 
lekke band teruggevallen), Robert 
van de Donk, Marco de Lahaye, Ar¬ 
no van Hattem, Gino Jansen, René 
Manders, Bob Meeuwissen, Ar- 
mand van Mulken en Mike Strij- 
bosch. 

De koplopers werkten zo goed sa¬ 
men, dat op een bepaald moment 
het peloton op het punt stond ge¬ 
dubbeld te worden. In de slotfase 
probeerden de koplopers om beur¬ 
ten hun medevluchters te verschal¬ 
ken. Ook Gino Jansen was actief. 
De enkele weken geleden opnieuw 
opgestapte renner uit Elsloo slaag-' 
de echter niet in zijn opzet. „Ver¬ 
geet niet,” aldus Gino Jansen „dat 
ik zeven maanden niet had ge¬ 
traind.” 

In de eindsprint bleek Robert van 
de Donk uiteindelijk over veruit de 
snelste benen te beschikken. 

Nauwelijks te geloven • Manon Bollegraf juicht. Ze is de eerste Nederlandse tennisster sinds twintig jaar die in de 
kwartfinales staat van Roland Garros. Foto: REUTER 

Tennisster verslaat Fran^aine Tauziat op Roland Garros 

Bollegraf Neerlands hoop 


)ert van de Donk wint in Stein zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. Foto: PETER ROOZEN 


PARIJS - Nederlandse mannen 
zyn in kwartfinales van Grand 
Slam-toernooien een regelmatige 
verschijning aan ’t worden. Maar 
vrouwen? Toen Manon Bollegraf 
gistermiddag de afgebroken partij 
tegen Nathalie Tauziat in nog geen 
twintig minuten succesvol afrond¬ 
de: 6-4 1-6 6-2, moest diep in de 
boeken worden gedoken om een 
voorgangster te vinden, die een 
soortgelijk wapenfeit in Parijs op 
haar naam' bracht. Het bleek Marij¬ 
ke Schaar-Jansen, die in 1971 in de 
halve finales verloor van Evonne 
Goolagong. Nadien hield zelfs Betty 
Stove het in de lichtstad nooit lan¬ 
ger dan drie partijen vol. 

Manon Bollegraf knijpt zich nu en 
dan in de arm om zeker te weten dat 
het geen droom is. „Ben je acht jaar 
bezig. Heb je nooit echt goed ge- 

Denemarken start 
tegen Engeland 

DEN HAAG - Denemarken be¬ 
gint tijdens de eindronde om het 
Europees kampioenschap voet¬ 
bal op 11 juni tegen Engeland. 
De Denen, in het weekeinde op¬ 
geroepen als vervanger van Joe¬ 
goslavië, reizen pas een dag voor 
de eerste wedstrijd af naar Zwe¬ 
den. 

Nieuw speelschema en groepsin¬ 
deling: Groep I; (Stockholm/Malmö): 
Zweden, Frankrijk, Denemarken. Enge¬ 
land. 

10 juni: Stockholm Zweden - Frankr(jk 

11 juni; Malmö Denemarken- Engeland 


presteerd en nu overkomt je dit. 
Het is nauwelijks te geloven, gravel 
is altijd myn minste ondergrond ge¬ 
weest. Ik sta gewoon te dansen op 
de baan. Net alsof het helemaal 
geen kracht kost.” Het meest ver¬ 
baast zij zich over haar eigen reac¬ 
ties. „Ik sta mezelf op te peppen. 
Dat heb ik nog nooit gedaan.” 

In de eerste set kwam Bollegraf te¬ 
rug van een 1-4 achterstand en won 
zij de set alsnog. De onderbreking 
vanwege de regen kwam haar goed 
van pas. „Ik was bly dat ik kon 
stoppen, Tauziat was in de winning 
mood. Na de hervatting ging het 
snel. Bij het eerste matchpoint 
smashte Bollegraf de bal nog onde¬ 
rin het net. Het tweede was raak; 
het inkomen was al voldoende om 
Tauziat tot een afzwaaier te dwin¬ 
gen. 


14 juru; Stockholm Zweden-Uenemar- 
ken 

14 juni; Malmö Frankrijk - Engeland 
17 juni: Stockholm Zweden - Engeland 

17 juni: Malmö Frankrijk - Denemarken 

Groep IlilGöteborg.Norrköping): Ne¬ 
derland, Schotland, GOS, Duitsland. 

12 juni: Göteborg Nederland-Schotland 
12 juni; Norrköping GOS-Duitsland 

15 juni: Göteborg Nederland - GOS 

15 juni: Norrköping Schotland - Duits¬ 
land 

18 juni: Göteborg Nederland-Duitsland 
18 juni: Norrköping Schotland-GOS 

Halve flnales; 

21 juni: Stockholm winnaar groep I - 
nummer twee groep II 
21 juni: Göteborg winnaar groep II - 
nummer twee groep I. 

Finale: 26 juni Göteborg. 


Bollegraf danste nog even door op 
het rode gravel. Dolgelukkig. Net zo 
blij als twee jaar geleden, toen zy 
‘samen met Tom Nyssen de mixed 
won; In financiële termen is er ech¬ 
ter één onderscheid: het bereiken 
van de laatste acht is 100.000 gulden 
waard. Het winnen van de dubbel 
per partner slechts 40.000 gulden. 
Van(jaag duelleert Bollegraf met 
Aranxta Sanchez Vicario om een 
plaats bij de laatste vier. 

De dollarkoers gaat omhoog op Ro¬ 
land Garros. Met Jim Courier, Pete 
Sampras en Andre Agassi staan drie 
Amerikanen in de kwartfinales van 
de Open Franse kampioenschappen 
tegenover een Kroaat (Ivanisevic), 
een Fransman (Leconte), een Rus 
(Tsjerkasov), een Tsjechoslowaak 
(Korda) en een Zweed (Kulti). 

Hoewel Kulti veruit de minst be¬ 
kende is van de overlevenden, 
hangt de toekomst van Zweden als 
tennisnatie in hoge mate van zijn 
presteren af Kulti treft publiekslie¬ 
veling Leconte. De Fransman re¬ 
kende in grootse stijl in drie sets af 
met Filippini. 


Trainersdiploma - 
oud-internationals 

ZEIST - Arie Haan, Jan Peters en 
Willem van Hanegem hebben uit 
handen van bondsvoorzitter Jo van 
Marie het diploma trainer^coach 
ontvangen. Ze voltooiden gedrieën 
de speciaal door de KNVB in het le¬ 
ven geroepen stoomcursus voor 
oud-internationals. 


Twan Scheepers 
praat met \IV \ 

EINDHOVEN — Twan Schee¬ 
pers. de derde spits van lands 
kampioen PSV. heeft nog dezt 
week een onderhoud met MW 
De Maastrichtse club is geïnte 
resseerd in de aanvaller die ir 
'Eindhoven op de reservebank zil 
■en in onzekerheid verkeert ovei 
zijn toekomst bij PSV. onder dt 
nieuwe trainer Hans Westerhof 
Scheepers wil niet langer een ro: 
als reserve spelen en heeft daar 
om een oriënterend gesprek mei 
MW over een eventuele komsl 
op huurbasis naar de Geusselt 
Scheepers zou naast Enk Meijei 
als afmaker moeten gaan func 
tioneren in de Maastrichtse voor¬ 
hoede. 

De Haan naar 
Vinkenslag 

MAASTRICHT - Doelman Erik 
de Haan. afgelopen seizoen nog 
reserv'ekeeper van MW. staat in 
de komende voetbaljaargang on¬ 
der de lat bij de amateurcluh 
Vinkenslag. De Maastrichtse ver¬ 
eniging komt uit in de hoofd¬ 
klasse. 

Puntenzejje 

V anderlijde 

BERLIJN - Zwaargewichtbok- 
ser Arnold Vanderlijde uit Sit- 
tard heeft gisteravond op de 
eerste dag van een internationaal 
toernooi in Berlijn een puntenze- 
ge (11-0) op de Egyptenaar Mo- 
hamed behaald. 

Toptijden in 
Bratislava 

BRATISLAVA - Tijdens inter¬ 
nationale atletiekwedstrijden in 
Bratislava zijn gisteravond twee 
beste wereldseizoenprestaties 
geleverd. De Duitser Dieter Bau- 
mann won de 3000 meter in 
7.43.19 en de Nigeriaanse Charity 
Opara werd eerste op de 400 me¬ 
ter voor vrouwen in 49,86 secon¬ 
den. Beide tijden waren dit jaar 
in de openlucht nog niet gereali¬ 
seerd. Op de 100 meter bij de 
mannen toonde Linford Christie 
zich de sterkste in 10.17 secon¬ 
den. Bij de vrouwen zegevierde 
Gwen "Torrence op de 100 meter • 
in 11,12 seconden. De Duitse Sil- 
ke Möller werd vijfde in 11,58. 

I leidebloeiii > Passant 
wordt over^espeeld 

GELEEN - De tuchtcommissie 
van de KNVB heeft besloten dat 
donderdag om 19 00 uur het duel 
tussen Heidebloem en Passart 
moet worden overgespeeld. 
Zoals reeds bericht had het Ge- 
leense Heidebloem een spelers- 
onderzoek aangevraagd, omdat 
Passart tijdens de duels om het 
klasseperiodekampioenschap 
een geschorste speler zou heb¬ 
ben laten meespelen. Deze be¬ 
schuldiging blijkt op waarheid te 
berusten. 

„Wint Heidebloem, dan volgt au¬ 
tomatisch de beslissingswed¬ 
strijd tussen Helios'23 en Heide¬ 
bloem. Gebeurt dat met, dan 
moet de tuchtcommissie beslis¬ 
sen of Passart de beslissings¬ 
wedstrijd mag spelen." aldus 
competitieleider Toon Verkoyen 
gisteravond. 

WK-loting 
in Las Vegas 

LAS VEGAS - Las Vegas is vol¬ 
gend jaar december de plaats 
waar de loting voor de eindronde 
om de wereldtitel voetbal, iti 
1994 in de Verenigde Staten, 
wordt gehouden. Als datum 
wordt een keus wordt gemaakt 
.18 en 19 december. 

V oorzitter Franse 
bond aangeklaagd 

BASTIA - De voorzitter van de 
Franse voetbalbond, Jean Four- 
net Fayard, is gisteren beschul¬ 
digd van dood door schuld en 
toebrengen van zwaar lichame¬ 
lijk letsel naar aanleiding van de 
voetbalramp in het Furiani-sta- 
dion in Bastia. Dit heeft een 
woordvoerder van het openbaéir 
ministerie gisteren bekend ge¬ 
maakt. Fournet Fayard is niet 
aangehouden. 

Piquet stopt 
4*arrière 

INDIANAPOLIS - Nelson Pi¬ 
quet heeft gisteren in Indianapo- 
lis bekendgemaakt, dat hy een 
punt achter zijn loopbaan als 
autocoureur zet. ..Het is voorbij”, 
zei de Braziliaan kort voordat hy 
het ziekenhuis in Indianapolis 
verliet, waar hij 7 mei na een 
crash tijdens de training voor de 
500 mijlsrace zwaar gewond vv'as 
opgenomen. ..Ik heb een fantas¬ 
tische carrière gehad. Ik ga 
voortaan van het leven genieten 
en proberen weer normaal te lo¬ 
pen.” Piquet werd drie keer we¬ 
reldkampioen in de formule I. 
. Limburgs Dagblad 


Deze week gaat het 
overhemden. 

.i. . J 

Èf5ÊKÊHÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉ 


Zo zijn er leuke gestreepte 
met korte mouwen voor 
» en mooie uni in 

zachte kleuren voor 15 .- 

met lange mouwen en lichte 

streep voor 15 . M of wilt u 

liever een brede streep voor 

15 .- of een oversized 
model voor maar 15 .- 

of een modieuze lichtblauwe 
met normale pasvorm voor 
U begrijpt 't al, 
deze week zijn al onze over¬ 
hemden van - 25 : 75 ' in de aan- 


Aanbieding is getbig t/m 6-6-1992 Zo lang de voorraad strekt Vermelde pri|S is verkoopadviespriis H92.313-2/6 

_H E M A De normaalste zaak van de wereld_ 


LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS 
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? 

Bel Spiral als 't eekontroleerd verspreid meet worden! 

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. fax 04709-84333. ONDERWIJS 
GEEFT WERK 

VOOR MEER INFORMATIE: 

O 

terre des hommes 

TEL. 070-363 79 40 

Doe ook mee! 

GIRO 646900 SPIlUL 


O 


Professioneel heeft voor ieder 

de juiste Apple 


Op het gebied van automatisering is Vogelzang 
Professioneel van alle markten thuis. 

Op 1000 m^ automatiseringen telecommuni¬ 
catie bieden wij u hetgrootsteassortiment van 
Zuid-Limburg. Van eenvoudige PC tot com¬ 
pleet netwerk en van autotelefoon tot fax. 
Uitsluitend topmerken tegen concurrerende 


ik Apple 


Apple 
prijzen. Neem nu onze topcollectie Apple 
computers en printers. Een komplete lijn 
waarin voor ieder de juiste Apple te vinden 
is. We hebben ze overzichtelijk en demon- 
stratieklaar voor u opgesteld. We leveren uit 
voorraad en gebruiksklaar. Kortom een 
totaalpakket waarin u altijd slaagt! Tot ziens! 

ll Apple APPUE CLASSIC II 4/40 COMPUTER 

Door zijn compleetheid, veelzijdigheid en be¬ 
dieningsgemak Is de Apple Macintosh een 
ideale computer voor thuis of kleine kantoor- 
plek. Kan makkelijk verplaatst worden door 
geïntegreerd handvat Zelfs een onervaren 
computergebruiker kan met behulp van de 
meegeleverde mtroduktiediskette snel weg¬ 
wijs raken op de computer 
Technische specificaties: 68030 processor, 
40 MB harddisk, 4 MB RAM geheugen, 3.5 inch 
diskdrive, beeldresolutie 512 x 514 mono¬ 
chrome, afmetingen 25 x 54 x 29 cm 
Art nr 2495 


VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL BTW 


2865 


APPLE CLASSIC LC 4/40COMPUTER 

DeMacintosh LC is de goedkoopste Macintosh 
die met kleur werkt Hij is uitgerust met beeld- 
schermondersteunlng voor drie verschillende 
Apple-schermen Technische specificaties: 
16 MHz 68020 processor. 4 MB RAM geheu¬ 
gen uitbreidbaartot 1OMB, interne hardeschijf 
van 40 MB, Apple talk netwerk aansluitmoge¬ 
lijkheid. Twee seriele poorten, SCSI en ADB 
poort, videopoort. geluidsinvoer- en geluid- 
suitvoerpoort, mklusief microfoon Art.nr. 7414 


VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL BTW 


APPLE LASERWRITER PRINTER 

Laser kwaliteit voor persoonlijk gebruik Per- 
fekte oplossing voor kleine bedrijven, thuisge¬ 
bruikers, enz Technische specificaties: Reso 
lutie van 300 Dpi, scalable lettertypes, keuze 
uitHelvetica, Timer, Courieren Symbols Muiti 
funktionele papierlade, afdrukken op papier, 
enveloppen of etiketten van verschillende for¬ 
maten Art.nr 2521 


VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL. BTW 


1940 


APPLE CLASSIC 2/40 COMPUTER 

Heeft een 68000 processor en 2 MB RAM ge¬ 
heugen, rest van de specificaties komen over¬ 
een met de Classic II 4/40. Art nr 7409 


VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL. BTW 


1687 


APPLE CLASSIC 4/40 COMPUTER 

Heefteen 68000 processor, rest van despecifi- 
caties komen overeen met de Classic II 4/40, 
Art nr 7412 


vogelzang 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL BTW 


2024 


Vogelzang biedt een ruim assorti¬ 
ment in accessoires en software 
geschikt voor Apple apparatuur 

MS WORKS 2.0 SOFTWARE 

337 

RAGTIME CLASSIC SOFTWARE | 

MAC JOYSTICK 

193 

FOTOMAN 

1899 

MOUSEMAN 

235 

SCANMAN 

590 

TRACKMAN 

278 

STARTERKIT, STYLEWRITER: 

Inkt en cartridge, in 
rood, blauw of groen 

126 

INKT: ROOD, BLAUW OF GROEN 41 

INKTZWART 

38 


Apple APPLE STYLEWRITER PRINTER 

Zeer compacte inkjetprmter met een verbluf¬ 
fend resultaat. Ideaal voor thuisgebruik van¬ 
wege zijn kleine afmetingen. Technische speci¬ 
ficaties: Resolutie 560 Dpi, 4 lettertypes; 
Times, Helvetica, Courier, Sybols, sheetfeeder 
Art nr 7416 


VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL. BTW 


843 
professioneel 

Kruisstraat ] 2, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528. Openingstijden: ma. t/m vr. 09,30-18.00 uur. 


U 

IA 

H 

IA 

z I Mt. Isto. 

Basic dómetent, licht in gewicht, 
j snel en eenvoudig op te zetten. 

' Gewicht: ca. 3700 gr. 

Record Prijs. (Tmm 

Van-339^^ voor ILSS 


- I^cl 

■ Favoriet. 

Degelijk, snel en eenvoudig jfijj 
op te zetten bivaktent. ISe: 

’ Gewicht: 11500 gr. Record Prij*'löa 

I Van-269:^ voor 


RUGZAKKEN 


i 


. / 

. r 


^ ■ Wanderer. 

■ Buffalo Ranger. Professionele softpack. 

Zeer fraaie, kompakte softpack. Inhoud: 75 Itr. Gewicht: 1400 gr. 
Inhoud: 40 Itr. Gewicht: 1350 gr. Record Prijs. 

Record Prijs. Van -479790"voor Van 429:- voor MSt- Nu lr«r7 


■ NomaS Eagle 55. 
Professional trekking softpack. 
Inhoud: 55 Itr. Gewicht: 1600 gr 

Record Prijs. Van -229c voor 


ISLAAPZAKKEN 


WTiHriliBim 

o 

< 

'kc" 

. 


■ Nomad Laguna.^ 

Lichtgewicht dekenslaapzak. 

Gewicht: ca. 2000 gr 

Record Prijs 

Van 499:- voor 


^ \ 


Perry Youngster. 
Praktische jeugd dekenslaapzak 
Gewicht: ca. 1600 gr 

Record Prijs. Van-é^ voor 


■4B Perry Ameland. 

Ruime, praktische dekenstaapzak 
Gewicht: ca. 2200 gr. Record Prijs 

Van 409:^ voor 


O 

Üe 

IA 
een winkel 


SPORT Heerlen Winkelcentrum 't Loon, 045-717779. 

limburgs dagblad 


sport 


-Êi 

Voor de vuist weg 

Johan Cruijff over Richard Witschge 

in Voetbal International: „Ik vind dat-ie 
meer had moeten brengen. Ik vind zelfs 
dat Witschge beter was dan hij nu is.” 

Golfer Chris van der Velde in het AD: 

„De top van de wereld is de Spanjaard 
Ballesteros. Hij is voor mij de Rem- 
brandt onder de golfers. Sport is voor 
hem kunst. Voor mij is en blijft het 
werk.” 

Ex-toptennisser Björn Borg in de Tele¬ 
graaf: ,jHet heeft me nooit gestoord dat 


de verlenging 


mensen mij als een ’ijskonijn’ zagen.” 

Ruud Gullit in zijn column voor de Te¬ 
legraaf: „Met de ellende van het WK’90 
in het achterhoofd hebben de spelers 
afgesproken, dat iedere intrigant moet 
worden uitgesloten. Daarom was het 
jammer dat de affaire rond Ronald Koe¬ 
man zo naar buiten is gekomen.” 

Gullit over kamergenoot Frank Rijk¬ 
aard: „Veel spelers zijn jaloers op de 
unieke eenheid die Frank en ik vor¬ 
men. We snurken geen van beiden, 
schuiven ^ avonds heel geruisloos in 
bed en slapen daarna geruisloos in.” 


Limburgerse 
wielrenners 
naar Canada 

Heerlen - Onder leiding van 
gelegenheidsploegleider Ron 
Jongen vertrekt 25 juni een Lim¬ 
burgs wielerteam naar Canada 
voor deelname aan de Tour de 
hac Saint Jean in Quebec. Mar¬ 
cel Nuy, John Ramakers, John 
ue Hey, Berrie Thoolen, Armand 
Van Mulken en Roy Görtzen wer¬ 
den geselecteerd voor de Cana¬ 
dese etappenwedstrijd, die van 2 
en met 5 juli verreden wordt, 
noda-verzorger Nor Keulen ver- 
Sezelt het wielerteam als soig- 
neur. 


Startverbod 

Joegoslavische 

^niateurrenners 

^EUSTIFT - De zes Joegoslavi- 
(jg ® dmateurs die deelnamen aan 
lgjg.^d*^de van Oostenrijk hebben 
ggi een startverbod opgelegd 
r®ëen voor de vijfde etappe. De 
bgg].^*Hng werd uitgevoerd na een 
aista van het Oostenrijkse mi- 
^at van Gezondheid en Sport. 
'Van H conform de boycot 

lenio^^ Veiligheidsraad van de Ver- 
Naties handelt. 

Kooijman niet 
beschikbaar 

5;^stelveen - Het Nederlandse 
gen ■ ’^^ockeyteam moet het mor- 
eerste wedstrijd voor het 
J^^cutoernooi in Amstelveen 
BfU." Olympisch kampioen Groot- 
^"^ie doen zonder Hendrik 
fin ^coijman. De verdediger van 
dij-^^ï^daal, van beroep orthope- 
gejjj ^irurg, verblijft enkele da- 
^cht buitenland om een voor- 

inijjj ‘ ^ houden. Hij keert vrydag- 
terug, juist op tijd om de 
têjf, ® 'vedstrijd tegen Spanje mee 
Bonri maken. 

in j. ®coach Hans Jorritsma hoopt 
acKt Weekeinde, als Nederland 


ens speelt tegen 

l'‘aaanH ' en Pakistan 

igeg-, bag) weer over de bijna van 
IBngti ^'^rde enkelbanden herstelde 
aan Poortenaar te beschikken. 

Limbi 

*'^ierlai 


urg wint 
ndentoernooi 

- De Limburgse 
r^n J^^^tbal-selectie, die in Beie- 
aan een vierlanden- 
^ceft voor het eerst sinds 
®‘bdzep^^^ beslag gelegd op de 
de ®f• Tot dusver was een twee- 

rbre k ^ beste resultaat. Lim- 
®Son met een 2-1 overwin- 
Pomn?'*^ Hayern met treffers van 
(Fortuna) en Peeters 
lijn w°” ■ wedstrijd tegen Ber- 
teopr 4-3 gewonnen (3x 

Teg ’ ’86 en Peeters, WV ’86). 

Poro ^ttelrhein werd met 2-3 ver- 
(Wolters, VW ’86 en Heynen, 
2 1 ^. 86). Eindstand: 1. Limburg 4; 
Bgj^.ttelrhein 4; 3. Bayern 3 en 4. 
1 pt Limburg won op doel- 


Lolfrecord 


^ee prof-golfers, de Engels- 
Smon Clough dn de 
Boris Janjic, gaan 
P jund proberen een uniek 
ereidrenord te vestigen om 
in het Guinness 
records te komen. Op 
t*“natief van de Nederlanders 
dus Loo en Hill Beekman, 
de Golf en Business 
*db in Henri Chapelle zyn 
®^oonden, gaan de twee 
profs op vijf golfbanen in vyf 
-gelullende landen 18 holes 
j^len. De banen liggen in 
Luxemburg, Aken en 
ChapeUe. 


Oranje favoriet? 

In het Duitse boulevardblad Bild 
wordt het Nederlands elftal naar 
aanleiding van het vertoonde 
spel tegen Oostenrijk en Wales 
regelrecht de hemel ingeprezen. 
Volgens het blad bestempelt 
bondscoach Michels zyn eigen 
elftal zelfs als ’klarer Favorit’. 
Vreemd, want in de Nederlandse 
dagbladen waarschuwt Michels 
voor 'onverantwoord optimis¬ 
me’. De waarheid zal wel in het 
midden liggen... 

Nijhuis gewild 

De van FC Twente afkomstige 
Alfred Nijhuis, die nog bij MSV 
Duisburg onder contract staat, is 
een gewilde speler in de Bunde- 
shga. In het Duitse boulevard¬ 
blad Bild siert het portret van 
Nijhuis regelmatig de sportpagi¬ 
na’s. Nu zou, volgens Bild, FC 
Köln weer geïnteresseerd zijn in 
de middenvelder. 


• Hij was eerst de ’Sliert van de Vliert’. Nu is Jan van Grinsven de ’Gigant 
van de Geusselt’. De 32-jarige, transfervrije doelman uit Den Dungen tekende 
gisteren een driejarig contract bij MVV, nadat hij zondag nog met zijn oude 
club BW Den Bosch ten koste van Go Ahead naar de eredivisie promoveer¬ 
de. MW-trainer Sef Vergoossen (links op de foto naast Van Grinsven, met 
rechts MVV-directeur Ron Weyzen) is dan ook blij met zijn 1.92 meter lange 
keeper. „We zijn er in korte tijd in geslaagd een goede opvolger te vinden voor 
Alloy Agu. Van Grinsven is een zeer geroutineerde en uiterst bekwame doel¬ 
man.” Met de lange Dungenaar haalt MVV de minst gepasseerde doelman 
van het seizoen 1984r85 binnen. „Na twaalf jaar bij Den Bosch te hebben ge¬ 
speeld, was voor mij het punt aangebroken uit te kijken naar een andere 
club. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor MVV, want de aanpak van de club 
spreekt me aan,” aldus Van Grinsven. Foto: frits widdershoven 


’Chiapucci 
for president’ 

De Italianen is niets te dol. In 
hun onstuitbare bewondering 
voor de groten van het cyclisme 
lijken de tifosi voor niets terug te 
schrikken. De supportersclub 
van Claudio ’Calimero’ Chiapuc- 
ci bleek tijdens het volgen van 
de Giro zelfs de mening toege¬ 
daan dat hun held president van 
Italië dient te worden. „Claudio 
is een open boek, met hem weet 
je tenminste waar je aan toe 
bent,” aldus de voorzitter van de 
fanclub. 


Claudio Chiapucci 


Plassen verboden 

Het leven is hard voor profwielrenners. In de 
Giro d’Italia is de wedstrijdjury echter wel heel 
erg streng. Daar mogen de coureurs hun natuur¬ 
lijke behoeften absoluut niet ten overstaan van 
het publiek doen. 

In andere koersen van naam is het geen pro¬ 
bleem als er aan de kant van de weg wordt ge¬ 
plast, maar in Italië mag dat niet meer. 

De renners dienen de verplaatsbare toiletten te 
gebruiken en als die niet beschikbaar zijn, hou¬ 
den ze hun plas maar op. Degene die toch nog 
open en bloot staat te urineren, wordt beboet. 


I^Het lijkt erop dat de toreador op de foto nogal lichtzinnig probeert met een 
f^.Pstootje de ’toro’ uit te schakelen, maar niets is minder waar. In feite is 
j sprake van een ongekend staaltje moed, want de matador Damaso Gon- 
k ‘^2 biedt hier het aanstormend gevaar met stalen zenuwen letterlijk het 
Het tafereel speelt zich af tijdens de dertig dagen durende feesten ter 
g^^'^dere eer en glorie van de patroonheilige van Madrid, San Isidro. Daar 
de beste toreadoren acte de présence tijdens de Madrileense Corrida. 

Foto: AP 


Wilfried Melissen verslaat Van Poppel in massasprint Dauphiné 


# Wilfried Melissen 
verslaat 
Jean-Paul 
van Poppel 
in de 

openingsetappe 
van de 

Dauphiné Libéré. 

Foto: AFP 


burg en Belgisch-Limburg ge¬ 
speeld. Om 17.30 uur spelen de 
jeugdelftallen tot en met 16 jaar 
tegen elkaar terwijl het duel voor 
spelers tot en met 19 jaar om 
19.30 uur begint. 

# VOETBAL - Bij hoofdklasser 
Meerssen vertrekt Alfonso als 
enige speler van de selectie- 
groep. Hij gaat zijn geluk be¬ 
proeven bij Eijsden. Nieuwko¬ 
mers bij Meerssen zijn: Thomas¬ 
sen en Van Deursen (beiden 
MVV), Smeets (RVU) en Gielis- 
sen (Caesar). 

# VOETBAL - Eersteklasser 
Waubach ziet Fijneman (Limbur- 
gia), Snippe (Teveren, Dld.) en 
Schaapkens (RKSVB) vertrek¬ 
ken. Labayed (Heilust), Quad- 
vlieg (Sittard), Thijssen (Wau- 
bachse Boys) alsmede Franssen 
en Schokker (Sportclub’25) ko¬ 
men de gelederen versterken. 


LATINA — Hoewel de jaren 
beginnen te tellen, blijft Gui- 
do Bontempi een sprinter van 
wereldklasse. De 32-jarige Ita¬ 
liaan, ook wel „De Buffel” 
genoemd, beschikt nog altijd 
over een beresterk eindschot. 
In de Ronde van Italië, waar¬ 
aan hij aanvankelijk niet zou 
deelnemen, maakt Bontempi 
zijn grote reputatie meer dan 
waar. Gisteren won de sluwe 
Italiaan, volgens hardnekkige 
geruchten bezig aan zijn laat¬ 
ste seizoen, zijn tweede etappe 
in de Giro. Zaterdag had hij 
voor de eerste keer toegesla¬ 
gen. Voor veelvraat Bontempi, 
die nog twijfelt over deelne¬ 
ming aan de Ronde van 
Frankryk, was het in totaal 
zijn vijftiende ritzege in de 
Ronde van Italië. De Span¬ 
jaard Miguel Indurain behield 
de leiderstrui. 


De negende etappe voerde het pelo¬ 
ton over 164 vlakke kilometers van 
Aversa naar Latina. De renners kre¬ 
gen onderweg slechts één kleine 
klim voorgeschoteld. De Belg Nico 
Emonds ontsnapte in de beginfase 
van de rustige rit uit het peloton. 
Hij werd pas na vijftig kilometer te¬ 
ruggehaald. 


9 BOWLEN — Mevrouw Suzan 
Peree-Caubergh uit Sittard heeft 
samen met mevrouw J. Tempel 
uit Arnhem de Europese titel be¬ 
haald in het dames-dubbel tij¬ 
dens het EK bowling in Bologna. 

9 WORSTELEN - De junioren 
van worstelvereniging Simson 
zullen komend weekeinde in het 
Belgische Kruibeke deelnemen 
aan een internationaal j eugdtoer- 
nooi in twee worstelstijlen. Afge¬ 
vaardigd worden Sjeng Kersten, 
Kim Otermans, Harry Swinkels, 
Dave In de Braekt, Ralph Nor- 
der, Jan-Willem Heinrichs, Ste- 
fan Ryszkü en Eric Franke. 

9 ZWEMMEN - Tijdens de Fi- 
cep-kampioenschappen, afgelo¬ 
pen weekeinde in Nice, heeft de 
zwemploeg van de Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie goed 
gepresteerd, door bij de heren te 
winnen en een derde plaats bij 


Twintig kilometer voor de finish 
werd een vluchtgroepje van negen¬ 
tien renners gevormd, onder wie 
Bontempi en Limburger Raymond 
Meijs. De Italiaanse routinier toon¬ 
de zich opnieuw superieur op de 
laatste honderd meter. Zijn landge¬ 
noot Fidanza werd tweede, de Duit¬ 
ser Gröne eindigde als derde. 
Raymond Meijs klasseerde zich als 
dertiende. Klassementsleider Indu¬ 
rain kwam met een achterstand van 
bijna één minuut in het peloton 
over de streep. De top-vijf van de 
algemene rangschikking bleef on¬ 
gewijzigd. De Pool Jaskula klom 
van de tiende naar de zesde positie. 

De eerste etappe van de Dauphiné 
Libéré kwam op naam van Wilfried 
Nelissen uit de ploeg van Peter 
Post. De 21-jarige Belg, die dit sei¬ 
zoen uitstekend rijdt, versloeg in de 
sprint de Nederlandse specialist 
Jean-Paul van Poppel en de Frans¬ 
man Moncassin. Met zijn geslaagde 
machtsgreep verdiende Nelissen te¬ 
vens de leiderstrui. 

Smaakmaker 

Smaakmaker van de 154 kilometer 
lange rit rond Lyon was Christian 
Chaubet, die in de afdaling van de 


enige klim de aanval koos. De voor¬ 
sprong van de Fransman liep op tot 
ruim tien minuten. Veertig kilome¬ 
ter voor de finish werd Chaubet 
ingelopen. De sprinters bepaalden 
uiteindelijk de finale, waarin Nelis¬ 
sen de sterkste bleek. 

In de Ronde van Groot-Brittannië 
deed zich rond de Belgische Histor- 
ploeg een incident voor. Het team 
dreigde zich voltallig terug te trek¬ 
ken uit protest tegen de tweede 
bekeuring, die ploegleider Luc Lan- 
duyt had gekregen voor een ver¬ 
keersovertreding in de volgerskara- 
vaan. Na ryp beraad werd besloten 
toch in de race te blijven. 

„Volgens de politie ben ik een wilde 
chauffeur”, schamperde Landuyt, 
die gisteren op de rustdag een boete 
kreeg van 900 gulden, na donderdag 
al 350 gulden te hebben betaald. 
„Ze moeten eens in een echte grote 
Ronde op het continent een kijkje 
gaan nemen. Dan praten ze wel an¬ 
ders.” I 


Joej^o^lavië onder 
Olympische vlag 

MADRID/LAUSANNE — Joegosla¬ 
vië kan onder de Olympische \’lag 
deelnemen aan de Zomerspelen in 
Barcelona. Dat vindt het Spaanse 
organisatiecomité (COOB), 

Ondanks de sportboycot, afgekon- 
digd door de Veibgheidsraad, van 
het door een burgeroorlog ver¬ 
scheurde land verklaarde Miguel 
Abad, de voorzitter van het organi¬ 
satiecomité, dat de sportlieden geen 
schuld hebben aan de gebeurtenis¬ 
sen. Hij meent dat de sancties van 
de Verenigde Naties omzeild kun¬ 
nen worden door de Joegoslaven 
onder de Olympische vlag te laten 
deelnemen zoals de afgevaardigden 
uit het GOS. Het Spaanse ministe¬ 
rie van buitenlandse zaken ver¬ 
klaarde dat uitsluiting van deelne¬ 
ming een zaak van het IOC is. 

Het Internationale Olympische Co¬ 
mité liet weten dat deze maand een 
beslissing wordt genomen. 

Oranjeselectie 

vrouwenvoetbal 

ZEIST - Een overwinning op Roe¬ 
menië brengt het Nederlandse 
VTOuwenvoetbalteam een stap dich¬ 
ter bij de Europese titel. Bij winst, 
woensdag in sportpark ..De Pep¬ 
pel" in Drachten, bereikt het elftal 
van bondscoach Jan Derks de 
kwartfinales. Derks selecteerde 
voor het duel vijftien speelsters. 

VCH-dames 
succesvol 

NIJMEGEN - De dames van VCH 
hebben de NSW-beker v'eroverd. In 
Nijmegen toonden de Heerlense 
volleybalsters zich met 3-2 (15-10, 
14-16, 14-16, 15-5 en 15-8) de sterkste 
over Martinus 2 uit Amstelveen. 

De herenhoofdmacht van het Land- 
graafse VCL verloor in de finale' 
tegen ZVH 2 uit Zevenhuizen met 
0-3 (6-15, 13-15. 5-15). 


sport in cijfers 


DAMMEN 

Surhuisterveen. NK mannen, vierde 
ronde: Van der Pal - V'an der Kooij 11, 
Van Berkel • Meijer 1-1, Clerc - Van 
Leeuwen 1-1, Heusdens - Van Aalten 
1-1, Van der Zee - Scholma 1-1. Van der 
Wal - Wiersma 1-1, Wesselink - Jansen 
1-1. Stand: 1 Van Berlcel, Clerc, Meijer 
5, 4 Van Aalten, Jansen, Van Leeuwen. 
Van der Pal, Scholma, Wesselink." 
Wiersma en Van der Zee 4, 12. Heus¬ 
dens, Van der Koüij en Van der Wal 3 

VOETBAL 

Port of Spain, kwalificatie WK, zone 
Concacaf: Tnnidad en Tobago - Barba¬ 
dos 3-0 (0-0). 

New Haven, Connecticut, US Cup Ita¬ 
lië - Portugal 0-0, 

AUTOSPORT 

Lagonissi. Acropolisralh , stand na twee 
etappes en achttien van de veertig klas¬ 
sementsproeven: 1 Auriol Lancia Delta 
3.10.03, 2. Biasion Ford Siërra 1.45, 3 
Kankkunen Lancia Delta 1.50, 4 Alen 
Toyota Celica 4.16, 5. McKae Subaru 
Legacy 4.18, 6. Schwarz Tovota Celica 

5.31. 

WIELRENNEN 

Ronde van Italiè, negende etappe Aver¬ 
sa - Latina: 1. Bontempi 165 km in 
3.46.19, 2 Fidanza. 3. Grone. 4 lleppner, 

5. Thierry Marie. G. Perona. 7. Holrn. 8 
Jaskula, 9. Seigneur. 10. Roosen, 11. 
Otazu. 12. Mantovan. 13. Meijs, 14. Gai- 
netdinov. 15. Zabala. 133. Lammerts 
0.51. Klassement: 1. Indurain 37 21.19, 
2. Giorgio Furlan 0,30. 3. Conti 0.59 4 
De Las Cuevas 1.26. 5. Chiappucci 1.28, 

6. Jaskula 1.54. 7. Giovannetti 2 07, 8. 
Herra 2.17. 9, Chioccioli 2.28. 10. Vona 

2.31. 11. Hampsten 2.46. 12. Lelli 2.49, 
13. Botarelli 2 50. 14. Siërra, 15 Petito 
3.29, 126. Meijs 46.41, 155, Lammerts 
56.01, 

Dauphiné Libéré. eerste etappe Char- 
bonnieres - Vaulx en Velin: 1. Nelissen 
154 km in 3.42 10. 2. Van Poppel, 3 
Moncassin, 4. Ekimov . 5. Ciplijauskas. 
6. Jolidon. 7 Zberg, 8. Colotti . 9 Luigi 
Furlan. 10. (lepele Klassement 1 Ne- 
lissen 3.42, 2. Van Poppel 0.04. 3 Mon¬ 
cassin 0.05. 4. Talen. 5. Mottet 0.08. 6 
Colotti 0.09. 7. Ekimov 0 10. 8. Ciplijaus¬ 
kas, 9. Jolidon, 10. Zberg. 

Ronde van Stein; 1. Robert van de 
Donk (Buchten), 100 km. in 2.07.14, 2 
Van Hattem; 3. Jansen; 4. De Lahaye: 5. 
Van Mulken: 6. Manders op 5 sec : 7. 
Meeuwissen op 15 sec.: 8. Strijbosch. 9 
Boelhouwers op een ronde; 10. Van 
Seggelen; 11. Gortzen; 12. Ramakers: 

15. Harks, 14. Van Pelt: 15. Raaymakers:. 

16. Ackermans; 17. Creutzer: 18. Eng- 
bersen: 19. Thoolen; 20. Kuhlmann. Lei- 
dersprijs: Van Hattem. 

Neustift. Ronde van Oostenrijk voor 
amateurs. Vierde etappe, Zeil - Neus¬ 
tift: 1. Góller 100,5 km in 2.26.57, 2. Rei- 
nerink, 3. Cubric, 8. De Poel. 31. Groe¬ 
nendal 34. Dekker. 35. Van Dijk allen 
z.t. Vijfde etappe, bergtijdrit Neustift: 
1. Luttenberger 35.31. 2. Hauer 0 40, 3. 
Bonca 1.07, 9 Dekker 2.41, 19 Groenen- 
daal 3.53. 62. Van Dyk 8 31, 63. Reine- 
rink 8.38. 80. De Poel 13.32. Klasse- 
nient: 1. Bonca 15.44.58. 2. Luttenberger 
0.15, 3. Hauer 0,45, 10. Dekker 4.20. 19. 
Groen 6.19, 66. Reinerink 19.21, 67. Van 
Dijk 20.24, 79. De Poel 38.45, 

TENNIS 

Parijs. Open Franse kampioenschap¬ 
pen, 14 miljoen gulden. Mannen enkel¬ 
spel. vierde ronde (achtste finales): 
Sampras - Steeb 6-4 6-3 6-2, Agassi - 
Sanchez 6-1 6-3 7-5, Leconte - Filippini 
6-3 6-2 6-4, Kulti - Perez 6-0 3-6 7-5, 
Tsjerkasov - Pioline 6-3 6-3 7-6, Korda - 
Oncins 6-4 6-3 6-3. Vrouwen enkelspel, 
vierde ronde (achtste finales): Bollegraf 
- Tauziat 6-4 1-6 6-2. Martinez - Mesjki 

6- 4 7-5, Capriati - Pierce 6-4 6-3. Ge¬ 
mengd dubbelspel, tweede ronde: Bol- 
legraf'Nijssen - Langrova Pimek 6-3 6-2, 
Stubbs/Warder - Oremans-Eltingh T-6 

7- 5. 


toto/lotto 


HEERLEN - De prijswinnaars 
van Lotto 22 en Cijferspel 22 zijn 
als volgt; 

Lotto 22: eerste prijs: geen winnaar, 
tweede prijs: geen winnaar, derde prijs: 
50 winnaars, f 2.230,90, vierde prijs: 2998 
winnaars, f 37,20, vijfde prijs: 52.644 
winnaars, f 5,00. 

Cijferspel 22; zes cijfers: een winnaar, f 
100.000, vijf: een winnaar, f 10,000, vier: 
21 winnaars, f lOOO, drie: 229 winnaars, f 
100.-, twee: 2349 winnaars, f 10.-. 


sport kort 


de dames te behalen. Aan deze 
strijd namen deel leden van Hel- 
las-Sittard, Zon/S&S-Heerlen,. 
HZPC Horst en De Rog-Weert. 

9 VC)ETBAL — De bekerfinale 
Panningen-Chevremont wordt 

zaterdag op het terrein van Al- 
mania in Broeksittard gespeeld, 
aanvang 18.00 uur. 

9 VOETBAL — Naar aanleiding 
van hun zesde gele kaart werden 
de voetballers Van Eek (BW 
Den Bosch) en Wasiman (Eind¬ 
hoven) voor 1 duel door de 
KNVB geschorst. 

9 VOETBAL — Donderdag wor-, 
den in sportpark Marsana te 
Meerssen twee wedstrijden om 
de Coupe Coenegracht tussen 
elftallen van Nederlands-Lim- 


’Buffel’ Bontempi heeft 
sprinten niet verleerd 


Gigant in Geusselt 

Kon naar winkelcentrum 
’t Loon te Heerlen. 

Naar de LEGO Kiik & Doe Show! 

Winkelcentrum 

•IIOON 

U treft 't in 't Loon 


Morgen, woensdag 3 juni is het zover: dan wordt om 16.00 uur de 
LEGO® Kijk & Doe Show geopend in winkelcentrum 't Loon te Heerlen. 

De show is maar liefst tot en met zaterdag 20 juni te bezichtigen. Dus; 
ruim twee weken LEGO Kijk en Doe plezier! 


Kijken naar enkele prachtige LEGO modellen, gebaseerd op het 
nieuwe LEGO Thema Paradisa en op het thema Riddertijd. Maar ook 
grote clowns en dieren en nog veel meer! En er zijn leuke prijzen te 

winnen met een heuse mode lenjacht! 
Wedstrijdformulieren kunt u ophalen bij de 
duidelijk herkenbare deelnemende winkels. 


Van een van de modellen kan 
worden geraden uit hoeveel LEGO 
en DUPLO®elementen het is 
opgebouwd. Ook daarmee 
kunt u een leuke prijs 
winnen! 

Stel dat u uitgekeken raakt, 
we kunnen het haast niet 

voorstellen, dan kunt u nog genoeg doen. Want er 
staan werkelijk tientallen ki o's LEGO en DUPLO 
elementen klaar. Waarmee naar hartelust gebouwd, 
gespeeld en afgebroken kan worden. 


Gedurende de $how-weken in 
't Loon leuke aanbiedingen! 


Verkrijgbaar bij Blokker: Verkrijgbaar bij de Speelboom; 

art. 1474 Van ƒ26.95 art. 1656 Van ƒ42,75 art. 2459 Van ƒ 36,50 
Voor ƒ 16,95 Voor ƒ 29,95 ƒ25,95 


® LEGO en DUPLO zijn geregistreerde handelsmerken 
Ilmburgs dagbkifi 


ECHT — De tien Engelse mijlen 
Qie dit jaar voor het eerst op het 
programma van de Pepijnloop te 
Echt stonden, werd in ’n broeie¬ 
rige, warme atmosfeer met rui- 
ine voorsprong gewonnen door 
de Unitas-atleet Wil Goessens. 

Al vrij snel na de start bleek 
Goessens weinig last te hebben 
van de vochtige hitte en nam hij 
atstand van zijn medevluchters 
tonme Klerkx (AV Weert) en 
ton van Loon (AV Tegelen). Ge¬ 
urende de gehele 16,1 kilometer 
Kwam deze voorsprong geen mo- 
rneer in gevaar. Integen- 
finish bleek het ver¬ 
schil met de nummer twee te zijn 


IJnitas-alleel wint Pepijnloop in Echt 

Goessens blijkt hittebestendig 


opgelopen tot bijna een minuut. 

IJaiiies 

Bij de dames ging de overwin¬ 
ning naar een veterane, Els No- 
termans van Atla Lanaken. De 6 
kilometer werd bij de mannen 
een puur Engelse aangelegen¬ 
heid. De ereprijzen werden ver¬ 


deeld door drie clubgenoten van 
de Wildenrath Joggers. Andy 
Hawkins won in de knappe tijd 
van 18.44, op bijna anderhalve 
minuut gevolgd door Mac Mcln- 
tosh op de tweede en Roger Cur- 
tis op de derde plaats. Alle drie 
Engelsen woonachtig te Wilden¬ 
rath. 

Wilma Rusman eiste de eerste 


plaats op bij de dames op de 6 
kilometer op eerbiedige afstand 
gevolgd door triathlete Silvia Pe- 
pels uit Stein. 

Bij de kortste afstand (1800 me¬ 
ter) was het eindschot van de 
jeugdige Jan Willem Housmans 
(lid van de organiserende vereni¬ 
ging Kranenbroek Echt) vol¬ 
doende om plaatsgenoot Vincent 


Moors (Unitas) van de overwin¬ 
ning te houden. Bij de meisjes 
was de winst voor de rappe Kim 
Grijns (Unitas Echt). 

Uitslagen: 10 Engelse Mijl (16.093 km), 
heren: 1. Goessens, 53.22; 2. Klerkx, 
54.180 3. Van Loon, 54.52; 4. Schepers, 
56.18; 5. Waayen, 1.00.22. Dames: 1. No- 
termans, 1.09.44; 2. Hendriks, 1.10.46; 3 
Reynders, 1.20.59. 6000 meter, heren: 1 
Hawkins, 18.44; 2. Mcintosh, 20.02; 3 
Curtis, 20.14; 4. Pierik, 20.24; 5. Rou 
mans, 20.33. Dames: 1. Rusman, 21.51; 
2. Pepels, 25.22; 3. Otten, 25.56; 4. Meu- 
wissen, 26.44; 5. Backes, 28.38. 1800 
meter, jongens/heren; 1. Housmans, 
6.48; 2. Moors, 6.50; 3. Geelen, 6.57; 4. 
Stiphout 7.00; 5. Pijen, 7.28. Meisjes/ 
dames: 1. Grijns, 7.09; 2. Meuwissen, 
7.43; 3. Moors, 7.45; 4. Backes, 7.55; 6. 
Grijns 8.20. 


Heerlense bowler: ’Zege eigenlijk niet verdiend’ 

Plummen koele kampioen Competitie voor clubs in beslissende ftise 

Tennissers slaan 


aan het rekenen 


SITTARD - De tennissers in de singles gaven een drie-sets uitslfig 
tweede klasse zullen enig reken- in Blericks voordeel te zien. SLTC, 
werk moeten verrichten om te zien door het verlies donderdag kaïis- 
of Blerick zich heeft weten te hand- loos voor de titel, won met 7-1 van 
haven. Tegen Kimbria won Blerick Pellikaan Tennis 2, waarmee zij hun 
geflatteerd met 8-0. Drie van de vier sportieve plicht deden. SLTC ; 2 

sloot haar verblijf in de tweede klas¬ 
se af met een 6-2 zege op mede- 
degradatiekandidaat ELTV 4. 

In afdeling 4 is Brunssum nu veilig 
door een 6-2-zege op Wateringen. 
Alleen David Hofman en het heren¬ 
dubbel verloren. Voor Venlo is het 
na de 6-2 nederlaag tegen Halfweg 2 
belangrijk hoe de inhaalwedstrijd 
tussen Merenwijk en Halfweg 2 met 
Pinksteren uitdraait. Wint kam¬ 
pioen Halfweg 2 de twee wedstrij¬ 
den, dan is Venlo gered. 


# Ton Plummen 
(links) wordt 
gefeliciteerd met het 
behaleii van de 
Nederlandse 
bowlingtitel. 


Foto: DRIES LINSSEN 


Van onze correspondent 
EDDYBUDE 


- Gemengde gevoelens na afloop van 
NK-bowling in het Heerlense bowlingcentrum 
Natuurlijk was Ton Plummen blij 
zii • ^ Nederlandse titel, de achtste inmiddels in 
^ffp\*^Posante bowlingloopbaan. Maar de 34-jarige 
y ^ uit Heerlen vond dat nummer twee, Marcel 
j ^ Bosch, in de voorronde een stuk beter voor 
hal was gekomen. Plummen concludeerde der- 
^ve dat hij de titel niet echt had verdiend. 


lY 

^oreH heeft mij de titel be- 

Bosch is erg sneu voor Van de 
rfinalft ^y .het in de beslissende 
dient het afweten. Hij ver¬ 
leen schele toernooi geno- 

«et kampioenschap.” 

^esCalie 

woorden van Ton 
,:den a eigenlijk onrecht de- 

'i^restap^ bepaald niet malse 

het massaal opge- 
^jn j op het puntje van 
*iield u® ^®Sels zat te verbijten, 
«n sohrf eUenaar het hoofd koel 
•'e. strike na de ande- 

Marcel van de Bosch 
‘ha rip j zelfs een half uur 

diepe 

•iHet ie 

l^ernon.; eerlijk. Het hele 

daarom ik als de beste bowlen, 
dt» K "^oet ik het nu in het zicht 
Van laten afweten,” vertel- 
Wl lan^^ ^osch, die nog niet zo 
^Pen nr5 -^^l^^en de British Irish 
Ihen schreef. In Em- 

op een int ^ verleden week 

^hiis iftoernooi even- 
beste en toucheerde 2400 


sport kort 


p Motorcross - Het duo 

^btherland en Twan Bens 
Oploo in een cross voor 
haalH een derde plaats be¬ 
de m wedstrijd in Oploo tel- 
deria^ ib de strijd om het Ne- 
alpprw^^ kampioenschap. In de 
land/R^*'^ stand nemen Suther- 
ens een vierde plaats in. 

“ Uet nationale 

hiond Roer- 

. ^s gewonnen H nnr Qirkf 


gewonnen door Sint 
len V ® Weert met 789 pun- 
tïiet 70 ^*^ Willem Teil uit Weert 
hionn ^ Limburgia uit Roer- 
Schntt punten. Beste 

Geert ^ van het concours werd 
I 99 ^ey van St. Mathias met 
Van P^bten voor Jo Schuman 
Cov /^l^brgia met 199 en Jos 
ttiet Hood Roermond) 

198 punten. 


gulden. In Hoeve De Aar werd 
slechts gestreden om de eer. 


Dames 

Jeannet van de Looverbosch was 
torenhoge favoriete bij de dames. 
Vooral na haar zege in de Dutch 
Open waren alle schijnwerpers op 
haar gericht. Toch bleek de 50-jari- 
ge lingerieverkoopster al in de voor¬ 
rondes niet in optimale vorm te 
verkeren. In de finale tegen Ross 
Greiner werd zij met 375 tegen 362 
punten net verslagen. „In de eerste 
game had ik met twee splits’s een 
enorme pech. Toch heeft Greiner 
verdient gewonnen. Op de één of 
andere manier liep het bij mjj van¬ 
daag niet” 


Uitslagen, heren: 1. Ton Plummen, 2. Van 
de Bosch, 3. Van Baest, 4. Verboon, 5. Kok, 
6. Van de Bogaard, 7. Hermans, 8. De Graaf, 
9. Van Vreeswijk. 10. Servais, 11. Van Aarle, 
12. Heling, 13. Wempe, 14. Landsman, 15. 
Kuik, 16. Thienpondt. Dames: 1. Greiner, 2. 
Van de Looverbosch, 3. Dreijer, 4. Wesker, 
5. Vissers, 6. Minnebruiker, 7. Knoester, 8. 
Van de Boogaart, 9. Koopmans, 10. Van 
Ooijen, 11. Brandsma, 12. Spijker. 13. De 
Jong, 14. Kwak, 15. De Koning, 16. Bosman. 


Van onze correspondent 
VYILLYWINGEN 


HEERLEN - Al jaren is het de 
gevioonte dat na afloop van de 
jeugdcompetities hef en der toer¬ 
nooien worden georganiseerd. 
Helaas komen de inspannningen 
die velen zich getroosten om zo’n 
evenement in goede banen te lei¬ 
den en te laten slagen, vaak niet 
overeen met de realiteit. Niet zel¬ 
den kampten toemooi-organisa- 
ties met een te gering aantal deel¬ 
nemende verenigingen of werden 
te elfder ure geconfronteerd met 
afmeldingen, waardoor het toer¬ 
nooi vóór veel spelertjes in het 
water viel. 

Vanuit deze optiek verzonden Hub 
Lechner (RKHBS), Bert Poeth (Ge- 
leen), Ron Henderickx en Leon 
Beurkens (beiden RKWL) een in- Tweeduizend jeugdvoetballers in inlerregio-toernooi 

Clubs bundelen krachten 


formatief schrijven aan een aantal 
verenigingen om de interesse voor 
een grootschaliger opzet te peilen. 
Het idee om krachten te bundelen 
en in overleg toernooien op elkaar 
af te stemmen vond weerklank in 
de regio. Vandaar dat komend 
weekend het Groter Interregio-toer- 
nooi, waarbij in totaal bijna twee¬ 
duizend jeugdvoetballers in actie 
zijn geweest, voor de vierde achter¬ 
eenvolgende keer succesvol zal 
worden afgerond. 

Tot en met de derde jaargang lag de 
organisatie op de schouders van 
RKWL, Quick’08, RKHBS, Daal- 


hof, Almania en RKUVC. Dit jaar 
zijn daar Simpelveld en FC Hoens- 
broek bijgekomen. „We denken dat 
we voorlopig een voldoende aantal 
verenigingen hebben, waarmee we 
kunnen komen tot een evenredige 
verdeling van de toernooien,” 
meent Leon Beurskens, één van de 
initiatiefnemers. Hij doelt daarbij 
vooral op de loting, die er voor moet 
zorgen, wie welke toernooien zal or¬ 
ganiseren. 

„Te veel clubs, betekent namelijk 
ook dat er te frequent gespeeld zal 
moeten worden. „In een evaluatie¬ 
ronde zullen we echter opnieuw 


bekijken, hoe we eventueel toch 
aan de wens van andere clubs tege¬ 
moet kunnen komen,” aldus Beurs¬ 
kens, daarmee de deur openhou¬ 
dend voor een mogelijke verdere 
uitbreiding. 

Beurskens: „In principe heeft iede¬ 
re vereniging de vrijheid, om buiten 
het samenwerkingsverband om, uit 
te nodigen wie men wil. Als de 
speeldata maar op elkaar worden 
afgestemd. Ieder gespeeld toernooi 
kent dan uiteraard een winnaar. 

Daarnaast echter wordt binnen het 
samenwerkingsverband ook een 


stand bijgehouden, die betrekking 
heeft op de verrichtingen van de 
acht deelnemende clubs tijdens de 
diverse toernooien.” Beurskens legt 
uit dat dit via een puntensysteem 
geschiedt. „Winnaar van het Grote 
Inter-regio Toernooi wordt uitein¬ 
delijk die vereniging, die dan de 
meeste punten heeft verzameld.” 

Het begon allemaal op 10 mei bij 
Quick’08 met een toernooi voor de 
A-jeugd. Met het toernooi op Twee¬ 
de Pinksterdag (8 juni) bij het Maas¬ 
trichtse Daalhof (El-jeugd), dat 
door de aanwezigheid van een Mila- 
nees team nog een internationaal 
tintje heeft, nog voor de boeg, is 
nog geen enkele vereniging voor de 
hoofdprijs afgevallen. 

Die hoofdprijs, de Wiel Janssen- 
wisseltrofee, een kleinood van een 
slordige zevenduizend gulden, zal 
door een bekende Limburgse prof¬ 
voetballer worden uitgereikt. 


Heerlense honkballers verpletteren Gophers 

Hentree Arts geeft 


van Maastricht onvoldoende 
werd met 8-9 verloren. 


Au Stars vleugels 


^Qn onze correspondent 
AD HARLÉ 


Softbal 

Koploper Sittard Condors ging : 
terdag op bezoek in Zwijndrec 
waar gespeeld werd tegen Comj 
A, de nummers vier op de ranglij 
Veldfouten, en dan vooral op 
verkeerde momenten, veroorzaa 
gevolg. Toen in de vijfde innings de ten het verlies in de eerste we 
Beekse ploeg een voorsprong had strijd: 2 - 1 . In de tweede wedstri 
w ereikt van 12-5, werd de sterk spe- kreeg de Zwijndrechtese ploeg na 

n f *^oger Kierkels ge- welijks kansen, 3-1 was de ein 

i? , raakt door een geslagen bal, een stand. Met 21 punten uit 14 we 

& gevolg, strijden blijft Sittard Condors a: 

rt„_weekeinde naar Maassluis Coach Michel Endlich moest nood- de leiding. 

g^wongen invallen. Met Aijan Blo- De dames van het Heerlense Sb 
kland op de heuvel werd een zwaar rad AH Stars gingen dit weekend < 
bevochten eindzege van 12-11 be- bezoek in Rosmalen voor de dubt 

wedstrijd tegen de nummer zes ( 
„ „ de ranglijst, de Knuppelaars. H 

Het Kerkraadse Samacols speelde succes werd gedeeld, eenma 
in Boxmeer tegen de Keystone winst en eenmaal verlies voor ( 
Stealers. Gedurende twee uren jonge ploeg van trainster Mari: 
werd niet verder gekomen dan een Bauling. De eerste wedstrijd we 
gelijke stand van 3-3. Het team uit gestart met Marijke van Kempen ( 
Kerkrade zal het het resterende deel de heuvel. Met acht maal drie si; 
van het seizoen moeten doen zon- en geen honkslagen tegen gaf ; 
der de leiding van trainer Ivo Pau- haar ploeg de aanzet voor de ov€ 
lissen die om prive-redenen zijn winning van 2-12. De returnwe 
taak neer heeft gelegd. Maastricht strijd leverde een verlies op van 6 - 
stond voor de zware taak om een Met Nicolle Leijten op de heu' 
WerH "y dienstplicht ver- dubbelwedstrijd te spelen tegen de later vervangen door Marijke ^ 


aan te treden tegen de 

rn Trainer Jacques van An- 

Rn ^Voor de verdediging geko- 
[•itl j. *^1' Peter Arts, die daarmee 
1 ^®^ maakte op de heuvel. 

slechte keus, al in 
^*^nings had AH Stars over- 
^Orik. afstand genomen van de 
^ Dio. 


voorsprong bood de 
ra trainer alle mogelijkhe- 

opstelling ook wat 
u ^^aren spelers aan slag te 
tw Brian Donahue, 

UKa Weken overgekomen van 


^ 1 ^ uuuueiwea»Liiju tc s^peien legen de later vervangen door Mariike v 

Ve ir,*" wedsfiljd gehaald, koplopers uit de derde klasse, de Kempen wisten de Hazenkamper 

L.^euvp, met Paul Putz op Indians uit Weert. De eerste wed- honkslagen te produceren, teg 


’ •^ocht Jos Wetzels de 
' S Slenter wist zijn 

,^a iAf.^*^an met een gemiddelde 
Dit weekend speelt AH 
O ^ zaterdag en maandag tegen 
N DVS, beide wedstrij- 

E ëinnen om 14.00 uur. 

^^^’ste klasse ontving Chee- 
^ Beek de Phantoms uit 

H vijftien mi- 

'^urende wedstrijd was het 


stryd werd met ruime cijfers verlo- slechts vier van de Heerlense plot 
ren, 1-15. De dames van Samacols uit Kerk 

de kregen dit weekend bezoek v 
De tweede wedstrijd gaf een geheel de Keystone Stealers uit Boxme 
ander beeld, aankomend pitcher Onder leiding van pitcher Lilian 
Maurice van de Heuvel van Maas- Lagerweij werd in vijf innings e 
tricht wist, gesteund door catcher makkelijke overwinning van li 
Mare van der Camp, de gevaarlijke behaald. De Maastrichtse dan 
slagploeg van de Indians goed kort kregen klop van de Knuppelaars 
te houden. Tot de laatste innings Rosmalen, 1-15. Het Beekse Ch( 
werd een voorstand verdedigd, tahs verloor in Venray van de R 
maar uiteindelijk bleek de kracht Caps met 18-6. Bartok uit ergste zorgen 


• De toekomst van Bartok ziet er weer een 
stuk zonniger uit. Na de 8-2 winst op Odion 
in de vierde ronde van de play-off degrada¬ 
tiewedstrijden kunnen de Bomse tafelten¬ 
nissers klassebehoud in de eredivisie niet 
meer missen. Bartok beschikte weer over 
Pieke Franssen, die enige tijd in China had 
vertoefd. Samen met Richard Aarts (2 enkel 


zeges) was Franssen in het tweede paar 
goed voor drie winstpunten. De rest van de 
Bartokproduktie kwam op naam van het 
wederom ijzersterke duo Sung/Boute. Op de 
foto is Chen Sung alleen in actie. Deze week 
hoopt Bartok de nieuwe hoofdsponsor be¬ 
kend te maken. 

Foto: PETER ROOZEN 


In de herencompetitie is Nieuwen- 
hagen niet geplaatst voor het krui- 
singsweekeinde om het landskam¬ 
pioenschap. Nieuwenhagen won 
met 4-2 van Pettelaer, mede door de 
niet verwachte nederlaag in het 
dubbelspel van Jeroen de Jong en 
Bart te Nijenhuis. ALTA won met 
4-2 van Halfweg. Nieuwenhagen en 
ALTA eindigden hierdoor gelijk op 
de tweede plaats. In de onderlinge 
wedstrijd die met 3-3 geëindigd 
was, had ALTA een set meer ge¬ 
wonnen. Ray Prickers sloot de com¬ 
petitie met een 5-1 nederlaag af 
tegen mededegradant Overwaard. 

In de hoofdklasse van de gemengde 
competitie speelden de- twee teams 
met Limburgse spelers tegen el¬ 
kaar. De wedstrijd eindige in 4-4. 
Ramon Lacroix uit Beek zorgde 
voor een verrassing door Gijs Ver- 
heijen uit Sevenum met 6-4, 3-6, 6-3 
te verslaan. Sjeng Schalken haalde 
ook een punt binnen yoor Volley 
door Hans Eric Zwaagstra met 1-6. 
6-1, 6-4 te verslaan. Anique Snijders 
verloor haar single van de Roe¬ 
meense Lordana Bujor met 7-5, 7-5. 

Districtslitels 

De titels in de districtscompetitie 
zijn op een na vergeven. In de he- 
rencomptitie boven 35 jaar prolon¬ 
geerde Dentgenbach uit Kerkrade 
de titel. Bij de jongere heren ver¬ 
stoorde de regen een normaal ver¬ 
loop. De strijd gaat hier tussen 
Obbicht, Melick en de Gagel uit 
Wanssum. 

Bij de gemengde teams ging in de 
jongere categorie de titel naar Neer. 
Bij de ouderen leek de Burght uit 
Maastricht de kampioen te worden. 
Op het laatste moment wist ATI VU 
uit Treebeek ze nog op de ranglijst 
te passeren. Bij de dames ging de 
titel naar Ray Prickers. 

Bij de Dames veteranen was Sim¬ 
pelveld het sterkste. 


Hamers snel 
in Deurne 

DEURNE - Heerlenaar Nico 
Hamers heeft in Deurne een stra¬ 
tenloop over 15 kilometer ge¬ 
wonnen in een tijd van 46 minu¬ 
ten en 51 seconden. Tweede 
werd Roger Jaspers in een tijd 
van 47.09. Bij de dames won Ger- 
rie Timmermans met een tijd 
van 54.58. 

Weerter arbiters 

Limburgs 

kampioen 

WEERT — De scheidsrechters 
van de groep Weert zijn tijdens 
de Limburgse kampioenschap¬ 
pen voetbal voor arbiters eerste 
geworden. Evenals de groep Sit¬ 
tard wonnen zij hun poule. In de 
finale trok Weert met 2-0 aan het 
langste eind. Roermond bleek na 
het behalen van de tweede plaats 
in de poule uitgeblust en verloor 
de strijd om de derde plaats van 
De Mijnstreek met 6 - 1 . 

Eindstand: 1. Weert; 2.Sittard; 3 De 
Mijnstreek; 4. Roermond. De eindstand 
bij de tweede teams; 1. Weert 2; 2. Sit¬ 
tard 2; 3. De Mijnstreek 3; 4. Venlo 2; 5. 
Kerkrade 2 en 6. De Mijnstreek 2. 

Spronk tiende bij 
WK powerliften 

GENK “ Tijdens het wereld¬ 
kampioenschap powerliften in 
het Belgische CÏenk eindigde 
Mariet Spronk uit Margraten in 
haar klasse op een tiende plaats. 
Een redelijke prestatie, want 4j 
verbeterde tijdens deze wedstrij¬ 
den het Nederlands record. Eje 
score van Mariet Spronk be¬ 
droeg bij het kniebuigen 140 kg, 
het bankdrukken 80 kg, en hét 
deadliften 170 kg. 

Boksers winnen 
in België 

ANTWERPEN - Landgraaf- 
bokser Moon Sjauw heeft tijderts 
wedstrijden in Antwerpen door 
k.o. in de tweede ronde gewon¬ 
nen van zijn opponent Volkseh 
van boksvereniging Antwerpen. 
Roland Dijkstra van de Amateur 
uit Munstergeleen won in het ve- 
dergewicht eveneens door k.o. ih 
de tweede ronde van Larsoh 
Nayt van Olympia Hoensbroek. 

Bij onze biefstuk: gratis champignons. 

(Biefstuk 250 gram 8.23/AH Champignons, doosje 250 gram, tw.v. 1.99**) 


Hamlappen, 

500 gram 6.99 1 O QQ 

kilo 


Gehakt half-om-haif, 

500gram 4.75 Q Vin 

kilo ''2X3)<ïi(5} 


Biefstuk, 

100 gram ©(d®® 

Kogelbiefstuk, 

100 gram ®®®kd 


3.29 

3.69 


éS&SS^Valencia Late 
handsinaasappelen, q qq 

net V /2 kilo 

Hollandse bospeen, 

per bos, 


1.69 


cn Boerenwit of -bruin, 

verpakt, *| QQ 

heel ,2^ l.W 

cn Goudse lichtbelegen kaas, 

vers van 't mes cm®, of 
vacuüm verpakt r\ 

kilo Nü 7.^0 


Uit de bedieningsafdeling, 
Provenpaalse ham, o co 

100 gram ©m® ^.Oy 

Bolletje beschuit, ^ qq 

blauw, duorol 

Yovol drinkyoghurt, 

diverse smaken, 1 VIQ 

fles 1 liter cdmxd 4^ 

Nu met gratis Yovol-speld (zie verpakking!.* 

Delacre Delichoc, 

melk of puur, q qc 

pak 150 gram 


1.79 


cn Chocoladevla, 

pak 1 liter 

Uit de diepvries: 

Ola raketwaterijsjes, ^ 

pak 9 stuks 

cn Zonnebloemolie, « /«q 

fles 1 liter X«Oy 

Schoonmaakpakket, 

Inhoud: 1 flacon Dubro plus afwas, 

1 flacon Jif multireiniger, 1 flacon Andy 
citroen, 1 super Ballerina- Q QA 
doekje i ‘«s _44r£6' y^yy 
AH-Servlceli)n: bel gratis 06-0305. Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u alleen kopen in AH-winkels waar een van die ci|fers op de deur staat Prijzen gelden van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 |uni a s ‘ Zolang de voorraad strekt " Of de helft van de winkelwaarde m contanten 

5 Weken lang ’n gratis boodschap bij de boodschappen.