Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Woensdag 3 j 
74e jaargang nr. 130. 

1 


Overzicht van belangrijke adressen voor de 
lezers van het Limburgs Dagblad. Zie pagina 12 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 Met het cx)g op het Europees kam¬ 
pioenschap voetbal, dat volgende 
week woensdag in Zweden los¬ 
barst, verschijnt morgen in het Lim¬ 
burgs Dagblad een speciale bijla¬ 
ge. Daarin onder meer aandacht 
voor Marco van Basten, Michel Pla- 
tini, Wilbert Suvrijn, het afscheid 
van Rinus Michels en de mening 
van MVV-trainer Sef Vergoossen. 
Een en ander wordt gecompleteerd 
met de selecties van de deelne¬ 
mende landen, het speelschema 
en een tv-overzicht. Wilbert Suvrijn 


Consumentennieuws 

PAGINA 9 

Einde voorspeld 
van afdeling 
ontwerpen NedCar 

PAGINA 16 


Sicar maakt 
stoelen Volvo's 

PAGINA 17 


Ad Wijnands terug 
in Tourpeloton 

PAGINA 21 

Oranje klaar voor 
duel met Frankrijk 

PAGINA 21 

Indurain houdt 
stand in Giro 

PAGINA 23 


Ontslag voor 33 werknemers op vliegveld 

Personeel luchthaven 
wil vertrek directie 


DOOR PETER BRUIJNS 


BEEK - Personeelsleden van 
Maastricht Airport stellen de direc¬ 
tie verantwoordelijk voor de finan¬ 
ciële malaise. Nu er voor de tweede 
keer in een jaar ontslagen vallen, 
moet ook in de top worden gesne¬ 
den, vinden de medewerkers. Zo’n 


Bewindslieden op Justitie pleiten voor extra gevangenisruimte 

CDA en WD: twee mensen in cel 


Van onze paHementaire redactie 

Haag - Een meerderheid in de Tweede Kamer, bestaan- 
uit CDA en WD, vindt dat het cellentekort op korte termijn 
J^Pgelost moet worden door twee gevangenen in één cel te zet- 
Beide partijen vinden de praktische bezwaren die daartegen 
“^staan, minder zwaar wegen dan het naar huis sturen van cri- 
jbinelen omdat er geen plaats voor hen is. De PvdA voelt echter 
^ets voor deze oplossing. 


Deze 

hen 


Pai^ meent dat twee gevange- 
in één cel geen soelaas biedt op 
termyn. „Er is een wetswyzi- 
Voor nodig, dus dan ben je al 
K Uw weer een jaar verder”, aldus 
'voordvoerder van de PvdA. 

® partijen reageren hiermee op 
j^^orstellen van minister Hirsch Bal- 
Y fh staatssecretaris Kosto (beiden 


By de Bylmerbgjes in Amsterdam 
zullen containers worden geplaatst 
die plaats moeten bieden aan 50 ge¬ 
detineerden. Het zogenaamde Grens¬ 
hospitium op Schiphol zal 48 gedeti¬ 
neerden extra opvangen. In Arnhem 
en Den Haag komen resp. 30 en 55 
cellen bovenop de huidige capaciteit. 


op korte termyn 175 a 
cellen ter beschikking stel- 
lïie komt bovenop de voorgeno- tJVerlC^ 
„ ^ \utbreiding van de gevangenis- 
Rer met 1000 cellen die in 1996 
Qj. ^ukseerd moet zijn. Over de vraag 
g twee gedetineerden in één cel 
jjQ aatst worden, heeft de minister 
8 geen besluit genomen. 


Ook in het militair strafkamp Nieu- 
wersluis zal een aantal plaatsen be- 
schikbacir komen. Hierover loopt 
thans overleg tussen de ministeries 
van Justitie en Defensie. 


^^niainers 


brief aan de Tweede Kamer 
de minister bekend dat de ex- 
teit cellencapaci- 


Naast dit 'noodverband’, gericht om 
de ergste inood te lenigen, zal in de 
begroting van 1993 (die in september 
wordt ingediend) een pakket maatre¬ 
gelen worden aangekondigd om het 
probleem van het tekort aan cellen 


hiendf» ^°°^^uatregel is die de ko- structureel op te lossen. Dan wordt 
bsePT-ri rnoet worden gerea- ook nader ingegaan op de mogelyk- 

De operatie kost 10 mftjoen 


Sulden. 


I 


i 


max. 21^0 

( 

D>> min. 12«C 


heid twee gevangenen in één cel te 
plaatsen. 

Zoals bekend is de discussie hier¬ 
over onlangs weer opgelaaid. In 1988 
besloot de toenmalige WD-minister 
Korthals Altes, na een afweging van 
aile voor- en nadelen, niet voor deze 
oplossing te kiezen. 


^der buiig, 

zitten we in een ge- 
tcto *“ssen twee frontale sys- 
en onder een zwakke 
hoge druk. In de aan- 
®**‘de lucht wisselen wol- 
^ 1 . '^^Iden en opklaringen 
ij. ***■ af. De kans op een bui 
Ujj middag is beduidend 
^ader groot als de afgelopen 
^ maar nog wel aanwe- 
Uii . ^^**d is zwak tot matig 
jj't^*^'''®stelijke richtingen. 
* ' kwik loopt vanmiddag op 
*‘®ad de 21 graden en daalt 
y^J^acht naar 12 graden 

informatie be- 
kii i ®de het weer in Limburg 
u bellen 06-91122346. 

;^NDaaG: 

05.23 onder: 21.52 
^«^op: 07.33 onder: 23.27 

^ORgeN: 

05.22 onder: 21.53 
^^op: 08.55 onder: 00.08 


Qasprijs omhoog 


Noodsituatie 
in Enschede 

ENSCHEDE - In Enschede is 
volgens de politie gisteravond 
laat door het slechte weer een 
noodsituatie ontstaan. Ais ge¬ 
volg van de zeer zware regenval 
staan straten in de hele stad 
blank. Tunnels zyn ondergelo¬ 
pen. Putdeksel zijn door de 
kracht van de waterstroom weg¬ 
gedreven. Zeker vier auto’s z;yn 
in een put terecht gekomen. 

Uit de hele stad werd om assis¬ 
tentie van politie, brandweer en 
gemeentelijke diensten ge¬ 
vraagd. Maar de situatie was by 
het ter perse gaan van deze krant 
nog zo slecht dat ze nauwelijks 
konden helpen. „Het is een com¬ 
plete puinhoop. We zitten met de 
handen in het haar”, zo liet de 
politiewoordvoerder weten. 


Nee tegen 'Maastricht’ # De Deense bevolking 
heeft gisteren tijdens een 
referendum tegen het 
Verdrag van Maastricht, 
waarin de Europese poli¬ 
tieke en monetaire een¬ 
wording is geregeld, ge¬ 
stemd. 

Het werd een nek-aan- 
nek-race. ’Nee’ behaalde 
50,7 procent van de stem¬ 
men, 'ja’ 49,3 procent. De 
opkomst lag op 82,9 pro¬ 
cent. Dat betekende dat 
vier miljoen Denen naar 
de stembus gingen. 


Zie verder pagina 3 

• Brussel reageert 
_ geschokt op 'hee' 


(ADVERTENTIE) 

(Bij Aankoop Bril 
Een Badlaken Cadeau.) 


Als u nu kiest voor een 
complete bril of een paar corv 
tactlenzen, krijgt u tijdelijk 
een uniek badlaken cadeau. 
Maar wel graag 
even deze adver- 


PsmËtms 


Pearlels Kijlqilezier. 


tentie meenemen. Deze aan¬ 
bieding is geldig bij alle 
Pearie- en Pearie Express- 
winkels in Nederland. 

Daar vindt u ook de 
exacte voorwaarden. 


Beek, In de Makado (ingang Oost) 

Pearie Express: Heerlen, Promenade 129 ■ Maastricht, Vrijthof 16a - 
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH) 


i 


\ 

. j 


Drukker verminkt werken Adams 


DOOR JOS VAN DEN CAMP 

VALENCIA/HEERLEN - Een mu- 
ziekdrukkerij in Sparye heeft een 
bekroonde compositie voor harmo- 
niemuziek, binnenkort uit te voeren 
door de harmonie La Artistica (Bu- 
hol) van de Limburgse dirigent 
Henri Adams, totaal verminkt. 


Thom afkomstige Adams, is het af¬ 
keuren van het keuzewerk, geschre¬ 
ven door de Limburgse componist 
Hardy Mertens. 


(ADVERTENTIE) 


LEKKER 

VOORDELIG 


Slechts een enkele noot zou er op 
de goede plaats staan. Het werk, ’De 
Bloesem van de Sinaasappel’ had 
op 14 juli tijdens het jaarlykse mu¬ 
ziekconcours het Certamen in het 
Spaanse Valencia door drie hoog Adams werd deze week in Valancia 
genoteerde harmonieorkesten uit- bij de organisatie geroepen en kreeg 
gevoerd moeten worden. daar het advies ook dit werk niet uit 

te voeren, omdat er door de Lim¬ 
burgse componist een sopraanstem 
in verwerkt was. 

Het opnemen van de menselijke 
stem in een instrumentaal werk 
ging de organisatie veel te ver. 


Een tweede tegenvaller voor de uit 


SOEPKIP 


i 1200 GRAM 0P=0P KILO 
48 


MAGER V/D HOOGRIB 

SOEPVLEES 


KILO 
98 


KALKOENFILET 

KILO 
98 


KUIKEN 

DRUMSTICKS 


KILO 


7 . 


98 


BRAAOSTUKJE 

(EZELTJE-LIESSTUKJE) KILO 
98 


LAMSBOUT 

(ORIGINEEL) M/BEEN KILO 


11. 


98 


KILOPRIJS 

---h 


KUIKENBORSTFILET 13?< 
RUNDERROSBIEF 16?» 
VARKENSSCHNITSEL 15» 
BOERENHAM licht gez. 15» 
LAMSCOTELETTEN 13» 


KILOPRIJS 

—-- 


RUNDERPOULET 13» 

RUNDERLAPPEN 14» 

VARKENSFILET 14» 

RUNDERMUIS 18» 

OSSEHAAS (DIEPVRIES) 28!< 


kleinere hoeveelheden dezelfde kiloprijs SLAGERIJEN-MEAT PACK 


BRUNSSÜM JULIANASTRAAT 11 «HEERLEN HEERLERBAAN 108 
SITTARD VEESTRAAT42 • MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN 1 

woensdag vanaf 12.00 uur open: 
donderdag koopavond (Sittard géén koopavond) 


Zie verder pagina 1 ó 

• 'Blijkbaar ligt een 
stem in instrumentaal 
stuk wat gevoelig' 


kleine luchthaven heeft niet twe 
directeuren plus een hele staf nt 
dig. Dat was gistermiddag op ee 
vergadering van de vakbond Ab\ z 
Kabo de heersende opvatting va 
37 leden van het luchthavenpersc 
neel. 

Er werd vergaderd over de nieuw 
afslanking die nodig is sinds hc 
vertrek van het vrachtbedrijf Emi 
ry en het verbod op nachtvluchler 
De directie wilde aanvankelijk 4 
mensen ontslaan. Dat is nu teruggt 
bracht tot 33 mensen, terwijl ht 
belangrijke onderdeel Afhandelin 
wordt ondergebracht in een apart 
BV. 

Bij de werknemers was weinig er 
thousiasme over de plannen te bt 
speuren: „Wij moeten bloedei 
zodat de directie rustig kan blijve 
zitten.” Nog groter was de onvred 
na de mededeling van districtsbi 
stuurder Nanne Sierkstra, dat d 
top nog zwaarder wordt, omdat d 
directie van plan is een zwaargt 
wicht-manager aan te trekken di 
nieuwe bedrijven en investeerder 
moet lokken. 

Sierkstra vertelde zyn leden dat e 
geen enkele reden is om enthoi 
siast te zyn over het direclievoorstt 
om van Afhandeling een apart bt 
drijf te maken. „Maar we hebbe 
weinig keus. Als de luchthaven nit 
snel gaat bezuinigen, kan de ter 
over twee jaar voorgoed dicht.” 

De oprichting van het dochterbi 
drijf Maastricht Handling BV is ee 
pure bezuinigingsmaatregel. Ht 
Afhandelingspersoneel valt in ht 
nieuwe bedrijf onder een ander 
cao, maar behoudt de oude verwoi 
venheden. Bij ontslag volgt echte 
geen wachtgeldregeling meer, maa 
een gewone ww-uitkering. Nieuv 
personeel krijgt veel slechtere ai 
beidsvoorwaarden. 

Ter Veld biedt 
DSM 40 miljoen 

DOOR LAURENS SCHELLEN 

DEN HAAG/HEERLEN - Staatsse 
cretaris Elske Ter Veld van Social< 
Zaken biedt DSM 40 miljoen gul 
den als afkoopsom voor het schrap 
pen van de bijzondere VUT-rege 
ling voor ex-mijnwerkers in 1994 
Dat heeft een woordvoerster vai 
Sociale Zaken gisteravond laat des 
gevraagd bevestigd. 

Tot verbijstering van de gewezei 
koempels wil Ter Veld de zoge 
noemde Regeling Vervroegde Uit 
treding Ex-Mijnwerkers (WU) eim 
1994 stopzetten. Die in haar ogei 
onbetaalbaar geworden voorziening 
maakt het oud-mijnwerkers moge 
Lijk om vijf jaar vóór hun pensioei 
van de VUT gebruik te maken. Al: 
de WU wordt beëindigd, vallei 
ruim 870 oud-mijnwerkers buitet 
de boot. Het grootste deel van hei 
is nu nog werkzaam bij DSM, redét 
voor Ter Veld om juist het chemie 
concern een afkoopsom in het voor 
uitzicht te stellen. 

In een eerste reactie wees voorzitte 
Wiel FYiedrichs van de FNV-Lim 
burg de plannen van Ter Veld gis 
teravond vierkant af. „Daar gaan wi 
onder geen beding mee akkoord, af 
koopsom of niet. Er werken met al 
leen oud-mijnwerkers bij DSM 
maar ook bij andere bedrijven 
Maar het is vooral onverteerbaar da 
de minister met die afkoopsom fei 
telijk DSM meehelpt bij de uitvoe 
ring van diens afslankingsplannen 
waarvan juist weer de VUT-ters he 
grootste slachtoffer zijn." Boven 
dien wijst Friedrichs nog eens oj 
het feit dat afschaffing van de WI 
indirect ten koste gaat van mee 
dan 600 arbeidsplaatsen in Lim 
burg. 


imburgs agblad 

U LEEST DE KRANT WN UI1BUR6 
NAAR U BENT N06 G» ABONNEE? 

Vul de bon in en stuur hem op. Dan kunt u het Limburgs Dagblad elke dag 
lezen. De eerste 14 dagen zelfs gratis! En als u daarna automatisch betaalt, 
spaart u nog eens vele guldens per jaar en ontvangt u bovendien een leuk 
cadeau naar keuze. 

^ ik kies voor een abonnement op CE KRANT VAN LIMBURG. 

Naam: .. 

Mnau. ... 

RottCodftIFiftau:. 

Tetefcxjnnr. (i.v.m. controle bezorging):.(VEX) 

De betaBng gebeurt automatisch: via acceptgiro: 

□ ƒ 27,45 per maand ƒ 28,45 per maand 

^ ƒ 82,35 per kwartaal ƒ 83,35 per kwartaal 

Mijn bank-Zgironummer vooi: automatische betaling is: Ats bdoning voor automatische 
betaling kies ik voor het 
volgen« cadeau: 

Q pwkerpen 
LJ memokubus 
IJ luxe handdoek 

Stuur deze bon in een 
open envelop, zonder 
postzegel, op naar: 
Limburgs Dagblad 
Antwoordnr. 46 " 

6400 VB Heerien 


..(Phats hier uw handtekening). 


03-06 VEX 

06 

!>• 
8 "7104 


400017 Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 2 


^dcigblod pop 


DOOR JAN HENSELS 

Youssou N’Dour - Eyes 
Open (40 Acres and a 
mule music works/Sony) 

De Senegalese zanger Youssou 
N’Dour geldt al lang ais één 
van de boegbeelden van de 
Afrikaanse pop. Maar de door¬ 
braak die Bob Marley destijds 
wereldwijd met de Jamaicaan- 
se reggae wist te bereiken, wil 
er voor hem vooralsnog maar 
niet inzitten. 

Nu is reggae ook een tamelijk 
afgebakende stijl die leunend 
op rhythm & blues vrij toegan¬ 
kelijk is voor Westerse oren. 
N’Dour daarentegen bewandelt 
veel meer verschillende muzika¬ 
le paden. Funk. rumba en door 
Senegalese volksmuziek geïn¬ 
spireerde pop. Bijna flamenco¬ 
achtige liedjes met louter een 
gitaar of zwaar georchestreer- 
de stukken met toetsen en bla¬ 
zers. Springerige dansnummers 
met traditionele talking drums 
en gedragen, bijna symfonische 
ballads waarin een hoofdrol is 
weggelegd voor piano. 

Het moge duidelijk zijn. het be¬ 
treft een avontuurlijk en veel¬ 
zijdig werkstuk dat ondanks de 
afwisseling een onmiskenbare 
eenheid vormt. Dat N'Dour zich 
van vier verschillende talen be¬ 
dient, Fulani. Wolof, Frans en 
Engels doet daar geen afbreuk 
aan. 

De popster uit Senegal zingt op 
een geloofwaardige manier 
over de twijfels die hij heeft 
over de machtspolitiek van be¬ 
paalde Afrikaanse leiders. Zijn 
persoonlijke innerlijke strijd 
gaat hij evenmin uit de weg. 
Hij staat vooral regelmatig stil 
bij het gegeven dat hij net zoals 
veel van zijn landgenoten snel 
de Westerse leefgewoonten over¬ 
neemt en daarbij zijn eigen 
roots dreigt te vergeten. Een 
meesterwerk. 


Tracy Chapman - Matters 
Of The Heart 
(Elektra/Warner) 

Het is blijkbaar een zware be¬ 
valling geweest, maar nu is ’ie 
er dan toch. Na drie jaar is er 
weer een nieuwe plaat van de 
zangeres Tracy Chapman ver¬ 
schenen, de sociaal bewogen 
Amerikaanse die vier jaar gele¬ 
den scoorde met fraaie luister¬ 
liedjes als Fast Car. 

Het succes van de gelijknamige 
debuut-cd zal zij waarschijn¬ 
lijk slechts met moeite kunnen 
evenaren, al is haar derde 
plaat een alleszins genietbaar 
produkt. Met medewerking van 
ex-Springsteen toetsenist Roy 
Bittan, jazzf rockjdrummer 
Omar Hakirn en Peter Gabriel- 
bassist Tony Levin heeft Chap¬ 
man een verzorgd, ingetogen, 
maar soms ietwat saai plaatje 
afgeleverd. 


Kronos Quartet - Pieces 
Of Africa 
(Elektra/Warner) 

Heel wat avontuurlijker is het 
nieuwe werkstuk van het Kro¬ 
nos Quartet uit San Francisco. 
Het strijkkwartet (!) heeft zich 
ditmaal gestort op werk van 
hedendaagse Afrikaan.se com¬ 
ponisten. Het heeft geresulteerd 
in een vruchtbaar huwelijk tus¬ 
sen klassieke muziek en tradi¬ 
tionele Afrikaanse muziek. 

Ideaal voor op de zondagmor¬ 
gen, deze overwegend instru¬ 
mentale, breekbare juweeltjes. 
Het Kronos Quartet slaat een 
brug tussen klassieke en popu¬ 
laire muziek, alhoewel er geen 
water bij de wijn wordt ge¬ 
daan. 


,,Zouden jullie er misschien niet eens over willen denken 
om eventueel weer eens de studio in te gaan? Jullie zijn ten¬ 
slotte een band, dus daar is het ooit om begonnen.” Met die 
beleefde aandrang van de platenmaatschappij maakte de 


Britse groep The Pale Saints twee jaar na een spraakma¬ 
kend debuut opnieuw een opvallende plaat: In Ribbons. 
Waarmee de band zich nestelde op een volstrekt eigen plek¬ 
je in het rijke Britse popfirmament. 


’Gaan niet gebruikte songs naar de liedjeshemel?’ 

The Pale Saints wandelen 
door een droomlandschap 


DOOR JACOB HAAGSMA 


AMSTERDAM — Met zanger- 
bassist lan Masters en de nieu* 
we zangeres-gitariste Meriel 
Barham - beiden behept met 
een gelaatskleur die de 
groepsnaam eer aandoet - 
wandelen we door Amster¬ 
dam, op zoek naar een ge¬ 
schikte plek voor een goed ge¬ 
sprek. Een bruin-achtig café 
wordt te druk bevonden, dus 
lopen we verder naar een wat 
lichter gekleurde tent. Waar 
lan prompt wordt overgesla¬ 
gen met de suiker. „Ik wist 
niet dat het in Nederland de 
gewoonte was om zelf je sui¬ 
ker mee te nemen.” 

The Pale Saints zijn de meest inte¬ 
ressante groep van Engeland, zo 
opent hun biografie. Hoe dat zo? 
„Dat geloof je toch zeker niet? Het 
is de gebruikelijke onzin van de pla¬ 
tenmaatschappij. De helft van wat 
er in die bio staat klopt niet. Maar je 
moet wel eens wat in de worstma- 
chine stoppen om worstjes te kry- 
gen. Je stuurt de goede worstjes 
naar de pers en de radio...” Meriel: 
„En die béikken ze. Onze interviews 
beginnen we dan met uit te leggen 
hoe waardeloos die bio wel niet is.” 

Het Pale Saints-geluid is al doende 
ontstaan. Geen van de leden had bij 
aan vang een duidelijk beeld van 
wat de groep moest worden. lan: 
„Ik had een vaag idee dat het iets 
moest zijn a la Eyeless In Gaza, een 
Britse groep van een jaar of tien ge¬ 
leden (The Pale Saints leenden hun 
naam van een werkje van dat duo, 
JH). Dus toen ik Graeme Naysmith 
en Chris Cooper voor het eerst ont¬ 
moette had ik een autoharp by me. 
We hadden afgesproken bij een 
autobusstation, maar toen ze mij 
met die autoharp zagen staan, ston¬ 
den ze op het punt om rechtsom¬ 
keert te maken. Die autoharp heb¬ 
ben we dan ook amper gebruikt.” 
In het groeiproces verdween het 
ene na het andere liedje in de prul¬ 
lenmand, tot de groep een eigen ge¬ 
luid gevonden had. „Wat gebeurt er 
eigenlijk met al die liedjes die weg¬ 
gegooid worden, waar je nooit meer 
iets van hoort? CJaan ze naar de lied¬ 
jeshemel?” • Schijnheiligheid is de The Pale Saints vreemd. De bandleden willen onvoorspelbare muziek 
maken, maar geven ronduit toe dat ze daarin niet altijd slagen. Foto: gpd 


The Pale Saints baarden twee jaar 
geleden opzien met hun debuut The 
Comforts Of Madness, waarop de 
groep het gitaargenre opnieuw af¬ 
bakende met sfeervoDe songs, dro¬ 
merige melodieën die opdoken van¬ 
uit mistige flarden en gitaaruitbar- 
stingen die plotseling obstinaat de 
stilte verscheuren. Pas verscheen 
hun tweede, In Ribbons, waarop 
het recept verder is uitgebouwd 
met cello, xylofoon (dat klopte dus), 
Meriels engelachtige stem en nog zo 
een en ander. Dat duurde wel even 
:dus, v<K>r die tweede plaat er was. 
Wat voerde de groep uit, behalve 
Meriel recruteren? 

lan: „We zijn twee keer naar Japan 
geweest, hebben twee Europese 
toers gedaan, twee ep’s gemaakt, 
twee kinderen gekregen, twee kas¬ 
telen gebouwd, alles in tweeën. We 
zijn best bezig geweest, maar we 
houden er een strikte kwaliteitscon¬ 


trole op na. De rillingenquotiënt: als 
ik rillingen langs myn ruggegraat 
voel, is het een goed nummer. Van¬ 
daar mijn podiumgedrag, dat komt 
dus niet door de door onze manager 
ingehuurde choreograaf. Dat is veel 
belangrijker dan continu songs uit¬ 
spuwen en platen maken. Het is een 
kwestie van inspiratie. Ik heb nooit 
greep gekregen op het proces van 
songschrijven. Als het goed is 
schrijft zo’n song zichzelf. Soms 
maak je een fout, maar uit fouten 
kuimen mooie songs voortkomen.” 

De muziek van de Pale Saints lykt 
verslag te doen van lange wandelin¬ 
gen in een droomlandschap. Spelen 
dromen een rol in het werk van de 
Pale Saints? „Ik hoor nooit muziek 
in mijn dromen”, zegt Meriel. lan 
wel. „Laatst droomde ik dat mijn 
vriendin een nummer voor ons 
schreef. Toen ik wakker werd, kon 
ik me het helemaal herinneren.” 


Neusje van de metal-zalm vrijdag in zaal Unitas 

Zware jongens bestormen 
Sheltur-podium Brunssum 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM — De ’wild boys' 
van het Brunssumse rockcafé 
Sheltur gaan onverdroten 
door met het strikken van 
spraakmakende deathmetal- 
acts in het plaatselijk Unitas- 


gebouw. Komende vrijdag ne¬ 
men daar achtereenvolgens 
Mordred, Skyclad en headli- 
ner The Organization stormen¬ 
derhand bezit van het podium. 

Laatstgenoemd gezelschap is alles¬ 
behalve een onbekende in de me- 
talscene: de band is op de keper be¬ 


schouwd de reïncarnatie van de le¬ 
gendarische Death Angel, minus 
zanger Mark Osegueda. Die gaf er 
onlangs de brui aan en droeg de mi- 
crofoonstandaard over aan Robbie 
Cavestany, die als altijd ook hard¬ 
handig aan de gitaarsnaren plukt. 

Mordred wordt door het Sheltur- 
duo Frank Franssen & Rob Pagen 


lan houdt er een geheime liefde op 
na voor het werk van Burt Bacha- 
rach, Nancy Sinatra en Bay City 
Rollers: geheide hitmachines en als 
zodanig ver afstaand van de Pale 
Saints-mentaliteit, zou je zeggen. 

Maar er is meer. „Van de Bay City 
Rollers ben ik niet zo zeker, maar 
Burt Bacharach en Lee Hazlewood, 
met wie Nancy Sinatra veel werkte, 
kwamen altyd met heel ongebrui¬ 
kelijke songstructuren voor de dag, 
en rare arrangementen. Dat soort 
vreemde aspecten, daar voq^ik me 
toe aangetrokken. Veel nummers 
van vandaag de dag zijn zo voor¬ 
spelbaar, je weet precies wat er gaat 
gebeuren. Ja, niet dat wij er hele¬ 
maal aan ontsnappen, maar we pro¬ 
beren onze liedjes wel interessant te 
houden. Soms komen we uit op een 
nummer met een traditionele struc¬ 
tuur, maar ik beleef er meer lol aan 
als we daarvan afwijken.” 


gekwalificeerd als een 'vrij aparte 
band’, die metal en funk 'schaamte¬ 
loos’ met elkaar combineert. Op¬ 
merkelijk is verder de rol van een 
heuse deejay namens Pause 
Vaughn. Al even oorspronkelijk 
mag volgens de organisatoren de 
folkmetal - compleet met violen en 
mandolines - heten van het Britse 
Skyclad, de band die is opgetrok¬ 
ken rond gewezen Sabbat-zanger 
Martin Walkyier. 

De poorten van de Unitas-zaal gaan 
vrijdagavond rond de klok van ach¬ 
ten open. Het eerste optreden van 
deze ’aardschok-drieluik’ begint 
zo’n driekwartier later. De entree 
bedraagt ƒ 17,50 in de voorverkoop 
(behalve rockcafé Sheltur bij de pla¬ 
tenzaken Siva, Music Machine, Sa- 
tisfaction, Music Plus). Aan de 
avondkassa betaal je vijf gulden 
meer. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

^ Limburgs Dagblad BV 


Directie: 

mr. F.A.M. van Hellemondt 
K.J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 

Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Piccolo-advertenties 045 719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Bninssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerlen-Centrum 045-717719 

Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 


' f Abonnementsprijzen: 

'' BH vooruitbetaling tb voldoen 
'; bij automatische betaling: 


de klinkende klokken 

ééns htjken hoe het erin óeuereló uitliet. 


Steeéi meer en meer Idnden 
roepen de noodtoeslsnó uit 
Meh spreekt oan een 
u/ereldramp ! Uu alleen kennen de uaarkeid en die 1] Jk weel het 
Tioet mrlopif fehhm blyern! lambUf. x at, prolessor. 

we zuilen 
naar China 
moeien, zeker? 


per maand 

ƒ 27,45 

1 r per kwartaal 

ƒ 82,35 

1 1 Per acceptgiro: 


1 ( per maand 

/ 28,45 

j per kwartaal 

/ 83,35 

1 ( loese nummers 

/ 1.60 


Bfr 30 


recept 


Kip met abrikozen 
en pruimen 


D<X)RHUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4-6 personen; 
125 g gedroogde abrikozen, 125 ge¬ 
droogde pruimen, thee, kaneel¬ 
stokje, 1 ui, 75 g ontbijtspek in 
plakjes, boter, peper en zout, tijm, 
2 braadkippen, 1 sinaasappoel, 1 
citroen, 3 dl cider, 3 dl kippebouil- 
lon, eventueel allesbinder. 

Zet verse thee, schenk in kom, 
voeg kaneelstokje, abrikozen en 
pruimen toe en laat enige tijd we¬ 
ken. Pel ui en snipper fijn. Snijd 
ontbijtspek in reepjes. Verhit boter 
én fruit hierin uisnippers en stuk¬ 
jes ontbijtspek. Voeg rest boter toe 
en braad kippen hierin. Laat rond¬ 
om mooi kleuren en kruid aanslui¬ 
tend met peper, zout en tijm. 

Voeg geweekte vruchtep toe, de ci¬ 
der en bouillon en breng alles aan 
de kook. Draai warmtebron laag, 
deksel op de pan en laat kippen in 
ongeveer 1 uur gaar worden. 

Neem kippen uit de pan, schik ze 
op een schaal en schep gestoofde 
vruchten eromheen. Houd onder 
alu-folie warm. Laat vocht inkoken 
en bind eventueel met allesbinder. Dire Straits in ’94 
alweer op toernee 

HEERLEN - De Britse topact Dire 
Straits heeft even overwogen om in 
het kader van haar huidige ’On Eve- 
ry Street Tour’ ons land nóg eens 
aan te doen, om dat opmerkelijke 
plan uiteindelijk toch maar weer te 
laten varen. De Britse rockband, die 
eergisteravond haar meer dan suc¬ 
cesvolle concertvierdaagse in de 
Kuip afsloot, had met extra concer¬ 
ten tegemoet willen komen aan de 
enorrhe Nederlandse belangstelling, 
die het enthousiasme in alle andere 
landen veruit overtreft. Bij nader 
inzien bleek het inpassen van nieu¬ 
we data op de twee jaar durende 
wereldtoernee te veel (logistieke) 
problemen te geven. 

Na afloop van deze concertreis zal 
Dire Straits een tweede live-album. 
uitbrengen. Platenmaatschappij 
Phonogram verwacht dat deze lang- 
speler in de loop van 1994 zal wor¬ 
den ondersteund met een nieuwe 
serie optredens, waarbij ongetwij¬ 
feld de Kuip andermaal zal worden 
aangedaan. 

Zanger-gitarist Mark Knopfler en 
de zijnen zijn maandagavond laat 
meteen teruggevlogen naar Enge¬ 
land voor een van de schaarse rust¬ 
dagen. De komende week staat Dire 
Straits zes avonden lang in het Lon- 
dense Earls Court. 

Rotterdam neemt 
wraak in Sittard 

SITTARD - Rotterdam neemt ko¬ 
mende vrijdag wraak in Sittard. 
Een gebeurtenis die veel minder 
onheilspellend is dan ze klinkt, 
want het betreft hier geen strafex¬ 
peditie van Feyenoord-supporters 
maar een popconcert van drie 
bands uit de Maasstad in het Sit- 
tardse jongerencentrum Fenix. 

De popgroepen die de stad met de 
nog steeds grootste haven ter we¬ 
reld heeft afgevaardigd, zijn; Co- 
braz, East Meets West en Hi Ho Sil- 
ver. Funk, jazz, latin, rock en hard¬ 
core zijn slechts enkele muziekstij¬ 
len die vrijdag aan bod komen. De 
zaal aan de Odasingel 90 in Sittard 
gaat open om 20.30 uur. Kaarten 
kosten een tientje in de voorver¬ 
koop (Siva en Music Machine) en na 
reservering (©046-510141), en 
ƒ 12,50 aan de kassa. 

Debuut Doublé 
You Hammer 

HEERLEN - Limburg is een fon¬ 
kelnieuwe softrock- annex ’luister- 
pop’-formatie ryker. Doublé You 
Hammer is de naam, waarachter 
Wim ’Double You’ Hamers (gitaar), 
Annemiek Schmitz (vocals). Jetje 
Brouwer-Meeuws (vocals en 
drums), Paul Wijnands (bas) en 
Hans Timmermans (toetsen) schuil 
gaan. Na een intensieve repetitiepe¬ 
riode gaat het gezelschap swingen¬ 
de dertigers zaterdagavond van ac¬ 
quit in de bovenzaal van het Heer- 
lense café De Nor. Als referenties 
geeft het muzikaal geschoolde vijf¬ 
tal de namen op van ondermeer The 
Police en Fleetwoord Mac. 


popagenda 


5 Fenix Sittard, De Wraak vaö 
Rotterdam-festival met Cobraz, 
East Meets West en Hi Ho Silver 

5 De Valk Haelen, Booze & The 
Wildcats 

5 Zaal Unitas Brunssum, metalfes- 
tival met The Organization, Mor¬ 
dred en Skyclad 

5 Stoba Echt, Raymond van het 
Groenewüud & De Mustafa's 

5 ’t Duvelke AlTerden, Fietsefreem 

6 De Brandpoort Landgraaf, Rene 
Shuman 

6 De Vriendenkring Steyl, Fietse¬ 
freem 

6 Café Tom Tom Heythuysen, Pat 
Mears 

6 Buurtcentrum Atrium Maas¬ 
tricht, Walk Together/Rock To- 
gether-festival met De Heide¬ 
roosjes, Blindfold, Young Bohe- 
mians, Right Direction en Na- 
tions On Fire 

6 Gimmix Sittard, Felix The Cat 

6 Café De Nor Heerlen, Doublé 
You Hammer 

7 Pinkpop-camping Landgraaf, 
Nacht van Pinkpop ’92 met o.a. 
Partners, Action in DC, Oswald 
en Groucho 

7 Harmoniezaal Banholt, Vivele- 
vink 

7 Dommel Heerlen, Felix The Cat 

8 Café Gotcha Weert, Vivelevink 

8 Draf- en Renbaan Landgraaf 
Pinkpop ’92 met Hallo Venray. 
Buffalü Tom, P.J. Harvey, RoW- 
wen Hèze, Family Stand, Sound- 
garden, David Byrne, Pearl Jam. 
Lou Reed en The Cult 

8 Feesttent Beek, Fietsefreem 
(vanaf 16 u.) 

9 Dancing Geelen Haelen, Fietse¬ 
freem 

10 Vredenburg Utrecht, Steve For- 
bert & band 

11 Ahoy Rotterdam, Gypsy Kings 

12 Hanenhof Geleen, Scamrock '92 
met Gotcha, Green Dream, HiP" 
palowpeep, Kaos Kombo, Mo* 
vin’ Coil en Honky Soul 

12 Ahoy Rotterdam, Diana Ross 

12 Café Tapas Sittard, Louisiatt® 
Radio 

12 Feesttent Schalbruch, Jaiis* 
Bagge Bend 

12 Stoba Echt, Booze & The Wild' 
cats 

13 Feesttent Banholt, Janse Bagg® 
Bend 

13 La Roebelle Roggel, Gotcha! 

13 ’t Weverke Schimmelt, Fletse- 
freem 

14 Café 't Liewke Tungelroy, Vive¬ 
levink 

14 Feesttent FC Gracht Kerkrade. 
WW-Band 

14 Café Tom Tom Heythuysen. 
Willem Dijek Band (18.00 uur) 

14 Ahoy Rotterdam, Gary Moof® 
and the Midnight Blues Band 

15 Cultureel Centrum Lanaken. 
USK Festival met La Lupa, The 
Shaggies en Chop Choy 

14 Tilburg, Festival Mundial 

15 Ahoy Rotterdam, U2 (uitv) 

15 Brabanthallen Den Bosch. 
Bryan Adams tUITV.) 

16 Thialf-stadion Heerenveen. 

Bryan Adams (UITV.) 

18 Westfalenhalle Dortmund (D-)' 
Bryan Adams (UITV.) 

19 De Kuip Rotterdam, festival me* 
Eric Clapton, Elton John eh 
Bonnie Raitt 

19 Zaal Unitas Brunssum, metalfeS' 
tival met Pestilence, Monstrositf 
en Torchure 

20 De Lichtenberg Weert, Fish, Pet' 
sonnel en Rowwen Heze 

20 Feesttent Maasbracht, WW-Band 
20-22Café Modern Meerssen, Vivele" 

vink 

21 De Lichtenberg Weert, Fish, He*' 
lo Venray en Jack of Hearts 

21 café Tom Tom Heythuysen, TU' 
xedo Buck (18.00 uur) 

22 Rodahal Kerkrade, Santana 

23 De Kuip Rotterdam, Guns 'n B®' 
ses 

I 24 Rijnhal Arnhem, Joe Cocker 


Oplossing van gisteren 


asBiao B B DBBag 

g oBEsaas n bibl» 

B BBaBDIIB ca,-, 
BQIÜB B B B BiaB<3 

B§ga|§ °l'^ piaiar 

II D 13 Q313 S 
□ i QBaQgQD D g 

DBQDia B S Biaaail 


puzzel van de dag 
7 Tb 


Horizontaal: 1. mededeling; 6. roofvogel; 
11. fam.lid; 12. dwaas; 13. middag; 15. 
scheik. verbinding; 17. waarschijnlijkheid; 
19. fam.lid; 20. been; 21. lust, trek; 22. 
vochtig; 23. hetzelfde (afk.); 25. woonpl. 
(Lat.); 28. kledingstuk v. kloosterling; 29. 
vierhandig zoogdier; 31. vertragingsmid- 
del; 32. telwoord; 34. mankement, euvel; 
36. altijd; 37. ijzeren hefboom; 38. kanjer, 
iets groots; 40. iemand die treuzelt; 43. 
deel v.h. oor; 44. een zekere; 46. recher¬ 
cheur (barg.); 47. loco-burgemeester 
(afk.); 49. het eerste deel v. iets; 51. na¬ 
schrift (Lat. afk.); 52. wilde haver; 54. 
naaldboom; 55. opening; 56. voldoende, 
genoeg; 57. eekhoorn; 59. uier; 60. mu- 
ziekteken in de psalmen; 61. met gezag 
uitgedrukt verlangen; 63. ongeluksgodin; 
64. edelgesteente; 65. veldhospitaal. 


Verticaal: 1. roofdier; 2. bedwelming: V 
elektr. geladen deeltje; 4. centim®!^^ 
(afk.); 5. voelspriet v.e. insekt; 6. diep 
gaande baai; 7. ter gedachtenis (Lat. afM; 
8. bergplaats; 9. aandrift; 10. in die tjl"' 
14. bejaard; 15. het morgenrood (ö' 
Myth.); 16. bundel vlas; 18. beker; 2^; 
bloeiwijze; 26. gemis; 27. smekend 
zoek; 29. zilverpopulier; 30. keukenzoutoP' 
lossing; 32. vervelend persoon; 33. kleif* 
visotter; 35. heks; 36. tennisterm; 38- C 
gunstig; 39. grote steen; 41. tijdseenheid’ 
42. overschot; 44. hetzelfde, gelijk; 
deel v.e. ei; 48. flater, vergissing; 
smekend verzoek; 50. zot, dwaas; ö.l', 
strak, stijf; 53. vrouwelijk dier; 56. pijnür 
58. lange smalle ondiepte in zee; 60. 
vel; 62. silicium (scheik. afk.); 63. aan Z®* 
(afk.). 

hinnen/baifeMand 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 3 

7 Moderne slavernij neemt toe 


Van onze parlementaire redactie 

pÊN HAAG - De laatste dertig 
War zijn wereldwijd circa 30 mil¬ 
joen vrouwen en meisjes verhan¬ 
deld en tot prostitutie gedwon¬ 
gen. De angst voor aids leidt 
ertoe dat er steeds meer meisjes 
Uit Vietnam en China worden ge¬ 
haald. Een ander gevolg van aids 
dat de belangstelling van de 
handelaren zich verlegt naar 
steeds jongere meisjes. Dat zegt 
^evrouw Thomas-Korvinus van 
ue Adviescommissie Mensen¬ 


rechten en Buitenlands Beleid. 

De Adviescommissie vindt dat 
minister Van den Broek (Buiten¬ 
landse Zaken) een internationale 
conferentie moet organiseren 
over moderne slavernij. Ook 
moet de bewindsman zich in¬ 
spannen om de internationale 
regelgeving over mensenhandel 
aan te scherpen, zodat de hande¬ 
laren aangepakt kunnen worden. 
„Het zijn grote internationale 
misdaadsyndicaten die zich met 
mensenhandel bezighouden”, al¬ 


dus oud-ambassadeur Van Gor- 
kom en tevens lid van de Advies¬ 
commissie Mensenrechten. 

De schatting dat er de laatste 
'dertig jaar circa 30 miljoen meis¬ 
jes en vrouwen zijn verhandeld, 
is weliswaar een grove schatting, 
maar een serieus getal, bena¬ 
drukt Thomas-Korvinus. „Japan 
alleen al importeert ieder jaar 
circa 150.000 meisjes uit de Filip¬ 
pijnen, Thailand en Maleisië 
voor de sex-industrie. Vanuit 
Bangladesh vertrekken ieder 


jaar 100.000 vróuwen naar Pakis¬ 
tan om dezelfde redenen”. Niet 
alleen in Azië, maar ook in Afri¬ 
ka (Eritrea) en Zuid-Amerika 
(Brazilië) komt mensenhandel 
voor. „Overal waar er een super- 
grote kloof bestaat tussen rijk en 
arm komt mensenhandel voor”, 
meent Thomas-Korvinus. 

Het verschijnsel mensenhandel 
neemt volgens de Adviescom¬ 
missie Mensenrechten toe en 
neemt nieuwe vormen aan. „In 
Laos en China worden vrouwen 
geroofd om op plantages te wer¬ 
ken. En in India werken veel 
geroofde vrouwen in textielate- 
liers en steenfabrieken. Ook dit 
is een vorm van mensenhandel”. 


VS betalen toch voor 
verdrag biodiversiteit 


RIO DE JANEIRO — De Verenigde 
Staten zullen naar alle waarschijn¬ 
lijkheid meebetalen aan de uitvoe¬ 
ring van het Verdrag voor het be¬ 
houd van Biodiversiteit. Dit on¬ 
danks de weigering van president 
George Bush datzelfde verdrag te 
ondertekenen. Dat zegt Richard 
Mott van het Wereldnatuurfonds 
(WNF), in Rio de Janeiro waar van¬ 
daag de internationale milieutop 
Unced van start gaat. 


Wetenschappelijke raad adviseert energiehejfing 

Milieubeleid schiet te kort 


^cin onze parlementaire redactie 

HAAG - Het huidige 
hieubeleid schiet tekort. Het 
^hinet zal er niet in slagen de 
dieudoelstellingen te halen 
o ® het jaar 2000 zijn vast- 

j Y^ld. Er zullen dus andere 
^ ^^^fnenten moeten worden 
Sezet om die doelstellingen 
^1 te halen. Dit stelt de We- 
V. ^Schappelijke raad voor het 
jScringsbeleid (WRR) in een 
steren openbaar gemaakt 
u aan het kabinet over 
t Milieubeleid. 

suggereert de instelling van 
rj^,hf^^^ëieheffmg nu het beleid ge- 
op .energiebesparing te kort 
200ff*^' energieverbruik zal in 

^ ongeveer 6 procent hoger lig- 
Cgj^.dan gewenst. Om die zes pro- 
^snog te kunnen besparen zou 
heffing van 100 procent voor 
2 jjj|*^''orbruikers van energie nodig 

9ls^ ^^tfing kan 50 procent worden 
internationale overeenstem- 
^'^or wordt bereikt en boven- 
hed ••'^^orkomen kan worden dat 
he naar elders wegtrekken, 

er naeent wel dat de heffing 

(tiien T '^^opeés verband moet ko- 
dat niet dan zou Neder- 
hoorri enkele gelijkgezinde 

oropese landen iets kunnen 


^oren. 


Pm 


^ineW ^^2-doelstelling van het ka- 
^ halen zou de benzineprijs 
hon„°^§oveer 50 cent per liter om- 
dan^ boeten, aldus de WRR. Alleen 
ggj. ^ordt er minder onnodig auto 
het kabinet erin slagen 

dfj ^otogebruik op zich terug te 
dan zou de heffing onge- 
2 gulden per liter moeten zijn. 
^s®lijk met deze heffingen zouden 
sy ®3ntal regels die autogebruik 
V^b^i®ren moeten verdwijnen. De 
Vg^'^^oemt er drie; het afschaffen 
tij^ ft ^ reiskostenforfait (de belas- 
Wqq voor reiskosten tussen de 
h- en werkplek), het zelf op- 
voor de kosten van een ver- 
vi^ ^^^geval in plaats van betaling 
hog volksverzekering en veel 
parkeertarieven in de ste- 


fi ^ 

suu j afvalstromen te beperken 
WRR een drietal maatrege- 
iH- '^oor. Gescheiden inzameling, 
Sen statiegeld-systemen en heffin- 
daa» eenmalige verpakkingen 
Waar ook meermaal bruikare 
HiX^^kingen bestaan (zoals bier en 
^'^Mnk in blik). 

Op, , 

boi, rnestprobleem in de land- 

aan te pakken wil de WRR 
ëeld op veevoer invoeren. De 
van de heffing moet afhan- 
^Uk i ''borden van de hoeveelheid 
Vqq in het voer. De WRR kiest 
stikstof als maatstaf omdat het 
hierin een belangrijke bron 
ly-, '^arzuring is. De betrokken boer 
het statiegeld terug als hij 
bet een verantwoorde wijze op 

®igen land gebruikt of afzet bij 
d^j. ^estbank, mestfabriek of el- 
v^^pen mestboekhouding wordt 
tp^hcht. Het statiegeld zou ook 
6ten gelden voor kunstmest. 


% p pagina 4 

'^■nmenfaar 


I Strijd laait 
' in Kaboel 

V^^OEL - Tussen verschillende 
bop^^^Sroepen in de Afghaanse 
i lp 'hstad Kaboel zijn gisteren op- 
1 gevechten uitgebroken. Hier- 
;i Ipp^jn doden en gewonden geval- 
* ^Idus ooggetuigen. 

gevechten tussen aanhangers 
Sql de Ittehad-i-Islami en de sji’iti- 
ppj*^ Hezb-i-Wahdat vielen op de 
^^^iteitscampus zeker vier do- 
I Nadat in het centrum zware 

: Ij^pOsies klonken, sloten winke- 
I! hun zaken en probeerden men- 
■ snel mogelijk het stadscen- 

i Ip^^ te verlaten. 

tf^i^^boel is het de laatste tijd be- 
gjj^'^Helijk rustig geweest nadat be- 
pj mei een staakt-het-vuren is 
; tp^^^ngekomen tussen de rivalise- 
. ^ verzetsgroepen. De sfeer tus- 

I Ipf.. de groeperingen die verschil- 
h openbare gebouwen bezetten 
^’^g steeds uiterst gespannen. 


Herdenking opstand Peking verboden # Een politieagent bewaakt het Plein van de Hemelse 
Vrede in Peking. De Chinese machthebbers doen er 
namelijk alles aan dat er geen herdenking van de stu¬ 
denten- en arbeidersopstand voor meer democratie, 
precies drie jaar geleden, kan plaatsvinden. De op¬ 
stand werd door het leger bloedig neergeslagen en 
kostte aan honderden mensen het leven. Al enkele we¬ 
ken geleden iverden de veiligheidsmaatregelen in de 
hoofdstad verscherpt. Zo schrapten twee hotels in het 
centrum onder druk van de autoriteiten plannen voor 
rockconcerten. Ook werd het aantal controleposten 
langs de wegen uitgebreid en verscheen er meer geüni¬ 
formeerde politie op straat. Aan de universiteiten 
nam het veiligheidspersoneel zienderogen toe. 

Foto: REUTER 


Lichaam van 
Palestijn 
opgegraven 

TEL AVIV - In Gaza is het lijk van 
een 17-jarige jongen opgegraven, 
voor een onafhankelijk onderzoek 
naar zijn doodsoorzaak. Samir 
Omar is zondag plotseling gestor¬ 
ven, kort nadat hij was vrijgelaten 
uit een Israëlisch ondervragings- 
centrum. Volgens familieleden is 
hij gemarteld. Op hun verzoek was 


een Deense patholoog aanwezig by 
de lijkschouwing. 

.Omar was op 13 mei aangehouden. 
Hij werd Verdacht van nationalisti¬ 
sche politieke activiteiten en van 
medeplichtigheid aan het in brand 
steken van een Israëlische bus. 
Ruim een week later werd hy vrij¬ 
gelaten, Waarna hij klaagde over 
problemen met ademhalen. De jon¬ 
gen vertelde dat hij tijdens zijn ver¬ 
hoor was geslagen in zyn onderbuik 
en op z’n rug. 

Het Israëlische leger heeft gister¬ 
morgen opnieuw dorpen in Zuid- 
Libanon bestookt die in handen zyn 
van de pro-Iraanse HezboUah. 


(ADVERTENTIE) 


De op één na beo te 
manier om kennid te maken 
met Mie Ie keukeno. Mmele 

er IS geen betere 


Het prachtige Miele Keukenboek ligt voor u klaar. 
Als u het komt ophalen, is de beste manier 
natuurlijk om u door ons. als ervaren keuken- 
adviseurs. een persoonlijk advies te laten geven. 


Heerlen 


Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". 
Beersdalweg 95B. 
tel 045 ■ /29098 


Maastricht->Wyck 


Miele-Keuken-Ceiitrutn "Maastricht" 
Stationsstraat 58. 
tel. 041 - 252578 


Brussel reageert 
geschokt op ’nee’ 


Vervolg van pagina 1 

BRUSSEL - In Brussel hebben 
EG-functionarissen met verbijste¬ 
ring gereageerd op de negatieve uit¬ 
slag. Deze toont volgens hen aan 
dat de Europese Gemeenschap niet 
gereed is voor verdere stappen in de 
richting van een economische en 


Christina 
bekeerd tot 
katholicisme 

DEN HAAG - Pi:*inses Christina is 
katholiek geworden. Op Tweede 
Paasdag blykt kardinaal Wille- 
brands in Wassenaar haar het Heilig 
Vormsel te hebben toegediend. Ze 
woont ook regelmatig de heilig mis 
bij. Haar echtgenoot Jorge Guiller- 
mo heeft dit gisteren verklaard te¬ 
genover de acutaliteitenrubriek 
Echo van de KRO. 

Volgens Guillermo is de toetreding 
van Christina tot de Katholieke 
Kerk een persoonlijke aangelegen¬ 
heid. Dat is ook de reden dat haar 
bekering tot nu toe niet openbaar is 
gemaakt. „Maar het is geen geheim, 
■want er zyn geen geheime katholie¬ 
ken”, aldus Guillermo. 

Na prinses Irene is Christina het 
tweede lid van de Koninklijke fami¬ 
lie dat tot de Katholieke Kerk toe¬ 
treedt. De familie is van orgine 
Nederlands Hervormd. 


politieke unie. Een officiële reactie 
wordt in de loop van vandaag ver¬ 
wacht. De ministers van Buiten¬ 
landse Zaken van de Europese 
Gemeenschap zullen donderdag in 
Oslo een spoedvergadering beleg 
gen. 

„Het betekent een zeer harde klap 
voor de Gemeenschap”, zei een EG- 
functionaris. ,,De Deense stemming 
is de uiting van ongenoegen dat ook 
in andere landen, onder verschillen¬ 
de redenen, bestaat.” 

In Madrid zei een hoge diplomaat 
dat het resultaat ’de klok bij het ak 
koord van Maastricht stilzet en het 
hele proces schaadt’. Hij noemde 
het 'slecht nieuws voor Europa', dat 
evenwel met het proces zal door¬ 
gaan. 

Waarnemers in Brussel vrezen dat 
ook de geloofwaardigheid van de 
EG is aangetast. „Dit ’nee’ stelt de 
EG voor enorme technische en poli 
tieke problemen, die de unie op het 
spel zetten”, aldus een juridische 
expert. 

Premier Poul Schlüter van Denen 
marken zei eerder op de avond toen 
de overwinning van de nee-stem 
mers duidelijk werd, dat de uitslag 
beschouwd moet worden als de ’wil 
van het volk’. Hij zei dat het niet 
realistisch is te denken dat Dene¬ 
marken het verdrag opnieuw op de 
onderhandelingstafel kan brengen. 
De elf andere lidstaten van de EG 
kunnen ook zonder Denemarken 
het verdrag gaan uitvoeren, aldus 
de premier. 


,,Het weigeren van de handtekening 
betekent niet dat meneer Bush in 
staat zal zijn het geld in te houden,” 
aldus Mott, werkzaam bij de afde¬ 
ling internationale verdragen van 
het WNF, Het Verdrag voor het be¬ 
houd van Biodiversiteit handelt 
over de bescherming van dieren, 
planten en natuurlijke hulpbron¬ 
nen. Het zal tijdens de Conferentie 
van de Verenigde Naties over mi¬ 
lieu en ontwikkeling (Unced) die 
deze week begint, worden onderte¬ 
kend. 

Het feit dat Washington toch zal 
meebetalen aan de uitvoering van 
het verdrag vloeit voort uit een 
compromis tussen de industrielan¬ 
den en de ontwikkelingslanden, dat 
tijdens een van de voorbereidende 
conferenties voor de milieutop afge¬ 
lopen mei in Nairobi werd bereikt. 
Daar werd overeengekomen dat 
geld voor de uitvoering van het ver¬ 
drag tijdelijk via het milieufonds 
van de Wereldbank, de Global Envi- 
ronmental Facility (GEF), gesluisd 
zou worden. 

De Verenigde Staten hebben er al¬ 
tijd op aangedrongen dat het GEF 
voorziet in de financiering van de 
nieuwe overeenkomsten inzake mi¬ 
lieu en ontwikkeling die op de mi¬ 
lieutop bereikt zullen worden. 


Levenslang geëist 
tegen moordenaar 
Jessica Laven 

ALKMAAR - Tegen de 50-jarige 
M.S. uit Assen, die vorig jaar Jessi¬ 
ca Laven uit Blokker vermoordde 
en eerder twee Duitse jongetjes 
door wurging om het leven bracht, 
is gisteren bij de Akmaarse recht¬ 
bank levenslang geëist. 

Officier van justitie C. Kok noemde 
de vrachtwagenchauffeur 'uiterst 
gevaarlijk, zeker voor kinderen’. S. 
liet zich door zijn slachtoffers be¬ 
vredigen en betastte hen. Daarna 
keerde de verdachte steeds terug 
naar de ontnuchterende realiteit en 
ontdeed hij zich van de kinderen 
om ontdekking te voorkomen. 

Het advies van de psychiatrische 
observatiekliniek Pieter Baancen- 
trum om S. terbeschikkingstelling 
(tbs) op te leggen, nam Kok niet 
over. Volgens de officier verzet S. 
zich tegen psychiatrische behande¬ 
ling. De Assenaar was al eerder 
wegens zedenmisdrijven opgeno¬ 
men in de Groningse Van Mesdag- 
kliniek, waaruit hij in 1986 vluchtte. 
Bij het ter sprake komen van die 
vlucht ontstond er een heel emotio¬ 
neel moment toen president B. 
Posch aan S. vroeg of hij ook nog 
meer wist van de zaak rond het in 
1986 spoorloos verdwenen 7-jarige 
IJmuidense meisje Cheryl Morriën. 

Om de ouders uit hun onzekerheid 
te halen. Een minuut lang keken 
Posch en de Assenaar onder een 
ademloze stilte elkaar indringend 
aan. De verdachte antwoordde al¬ 
leen met: „Ik blijf bij mijn verkla¬ 
ring”. 

Hulpkonvooi 
in Sarajevo 
aangevallen 

SARAJEVO — Servische strijders 
hebben gisteren vlak buiten de Bos¬ 
nische hoofdstad Sarajevo een door 
VN-troepen begeleid humanitair 
hulpkonvooi met machinegeweren 
aangevallen. Het was de jongste 
aanval op hulpverleners in de etni¬ 
sche burgeroorlog in het v'oormah- 
ge Joegoslavië. Dit hebben plaatse¬ 
lijke verslaggevers gemeld. 

VN-waarnemers bevestigden de 
aanval, waar twee mensen ernstig 
bij gewond raakten, maar zeiden 
niets over de schuldigen. De be¬ 
schieting gebeurde in door Servisch 
beheerst gebied in het dorp Dorbin- 
ja juist buiten de Bosnische hoofd¬ 
stad. 

Het konvooi van twee autobussen 
begeleid door VN-voertuigen ver¬ 
voerde vijf ton voedsel en medica¬ 
menten naar Dobrinja, dat al weken 
van de buitenwereld is afgesloten. 

Een VN-woordvoerder zei dat tevo¬ 
ren garanties van de strijdende par¬ 
tijen waren verkregen voor een vei¬ 
lige doortocht- Maar ’ze respecteren 
de toezeggingen niet en steUen onze 
levens en die van anderen in de 
waagschaal’, zei hij. 


Zie verder pagina 4 

• Belgrado niet onder 
indruk van sancties 


ZOETERMEER - Het ministe¬ 
rie van Sociale Zaken overschat 
de besparing op de wao-uitkerin- 
gen door aanscherping van het 
begrip passende arbeid met drie 
miUard gulden. Dat schrijft de 
Gemeenschappelijke Medische 
Dienst (GMD) in een brandbrief 
aan de Sociale Verzekeringsraad. 
De raad brengt morgen advies 
uit over het wetsvoorstel om het 
beroep op de wao-uitkeringen 
drastisch te verlagen. 

Door in de toekomst geen reke¬ 
ning meer te houden met oplei¬ 
ding en vroeger beroep en aan¬ 
scherping van de medische 
keuring verwacht het kabinet 
dat ongeveer 21 procent van de 
arbeidsongeschikten met een 


Rekenfout in 
besparing op 
wao-uitkering 


uitkering bij herkeuring op een 
lager arbeidsongeschiktheids- 
percentage terecht komt of zelfs 
helemaal wordt goedgekeurd 
voor lager gekwalificeerd werk. 
Dat zou op den duur 3,7 miljard 
gulden per jaar opleveren. 

De GMD signaleert dat er sprake 
is van een misverstand. In feite 
zal slechts 2 procent van de 
wao’ers en aaw’ers er door ach¬ 
teruitgaan in uitkeringsniveau. 


Dat levert op de wao een bespa¬ 
ring van 350 miljoen gulden op 
en op de aaw 106 miljoen gulden 
per jaar. 

Van de bruto besparing van 
ruim 6 miljard gulden door men¬ 
sen met een resterende arbeids¬ 
capaciteit lager gekwalificeerd 
werk te laten doen en door verla¬ 
ging van de uitkeringen blijft 
derhalve nauwelijks de helft 
over. De Sociale Verzekerings¬ 
raad heeft de berekeningen van 
de GMD gecontroleerd en acht 
zich niet in staat een Salomon- 
soordeel te vellen. De raming 
van de GMD wordt gezien als 
’ondergrens’ en die van het mi¬ 
nisterie van sociale zaken als 
'maximum’. Chloor 


Zwembaden kunnen met een 
beetje keukenzout even goed 
gedesinfecteerd worden als 
met de grote hoeveelheden 
chloor, die nu worden ge¬ 
bruikt. Chloor is niet alleen 
schadelijk voor het milieu, het 
veroorzaakt ook onnodig prik¬ 
keling van slijmvliezen en 
ogen. Dit schrijft de stichting 
Natuur en Milieu aan staatsse¬ 
cretaris Simons (Volksgezond¬ 
heid). In de brief wordt ook het 
huishoudelijk en industrieel 
gebruik van chloor veroor¬ 
deeld. 


Drukte 


Komend Pinksterweekeinde 
zullen waarschijnlijk 900.000 
buitenlanders Nederland be¬ 
zoeken. Dit verwacht het Ne¬ 
derlands Bureau voor Toeris¬ 
me (NBT). De dagen rond He¬ 
melvaart brachten 1,1 miljoen 
buitenlandse toeristen een be¬ 
zoek aan ons land. Volgens het 
NBT gaan er met Pinksteren 
ook ruim 900.000 Nederlanders 
met vakantie; 650.000 daarvan 
brengen een korte vakantie 
door in eigen land. de resteren¬ 
de 250.000 vertrekken naar het 
buitenland. Het NBT verwacht 
behalve in de provincies Zee¬ 
land, Noord-Brabant en Lim¬ 
burg, nergens topdrukte. 


Taiwan 


In Taiwan zullen op 19 decem¬ 
ber voor het eerst in 40 jaar al¬ 
gemene parlementsverkiezin¬ 
gen worden gehouden. Dat 
heeft minister van Binnenland¬ 
se Zaken, Wu Poh-hsiung, gis¬ 
teren tegen journalisten ge¬ 
zegd. Daarmee riskeert de rege¬ 
rende Nationalistische Partij 
voor het eerst de macht kwijt te 
raken in hel parlement, die zij 
sinds zij in 1949 naar Taiwan 
vluchtte in handen heeft. 

• Kabelbreuk 

Tienduizenden telefoonlijnen 
en honderden datalijnen in 
Amsterdam zijn gisteren uitge¬ 
vallen door een kabelbreuk. Bij 
graafwerkzaamheden in Lei- 
muiden was een 'grote trans- 
portroute’ stuk getrokken, al¬ 
dus een woordvoerder van de 
PTT. Tegen acht uur gisteroch¬ 
tend trok de graafmachine de 
kabel stuk, waardoor het tele¬ 
foon- en dataverkeer met onder 
meer de KLM uitviel. Via het 
proces van omsteken (via een 
andere route laten lopen) kon¬ 
den veel datalijnen vrij snel 
worden hersteld. Particuliere 
telefoonlijnen bleven echter tot 
in de vroege avond gestoord. 


Gordijn 


In het Nederlands paviljoen op 
de Wereldtentoonstelling in Se- 
villa is afgelopen de definitieve 
afscheiding aangebracht, die 
het licht moet dempen dat op 
de vijftien schilderijen valt. De 
nieuwe lichtafscheiding be¬ 
staat uit een gordijn van een 
zwaar soort jute dat parallel 
aan de kunstvitrine hangt. Mèt 
het aanbrengen van deze defi¬ 
nitieve lichtafscheiding kan 
ook het laagje folie worden ver¬ 
wijderd dat op de glaswand 
van de kunstvitrine was ge¬ 
plakt. Dat was een tijdelijke 
voorziening, die aanblik van de 
schilderijen van onder meer 
Rembrandt, Van Gogh, Breit- 
ner en Mondriaan, wat 'doffer' 
maakte. 

• Tolkenhulp 

Minister D’Ancona van WVC 
heeft besloten meer geld uit te 
trekken voor de hulp van tol¬ 
ken voor asielzoekers. De afge¬ 
lopen tijd is in een groot aantal 
opvangcentra voor asielzoekers 
de tolkenhulp stopgezet als ge¬ 
volg van geldgebrek. Veel 
asielzoekers konden daardoor 
niet meer met hun advocaat 
praten. D’Ancona zei gisteren 
tijdens het wekelijkse vragen¬ 
uurtje in de Tweede Kamer het 
bedrag voor tolkenhulp te ver¬ 
hogen van 4,2 tot 6,9 miljoen 
gulden. 

• Maffia 

De Italiaanse politie heeft in de 
nacht van maandag op dinsdag 
een uitgebreide anti-maffia- 
actie gehouden in de omgeving 
van Napels. Daarbij werden en¬ 
kele tientallen personen gear¬ 
resteerd, zo hebben plaatselijke 
autoriteiten meegedeeld. De 
operatie was bedoeld om tegen 
45 personen, leden van vier 
plaatselijke maffiaclans, arres¬ 
tatiebevelen uit te vaardigen. 
Maandag arresteerde de pohtie 
in de streek Calabrië de belang- 
rijkse maffiabaas Ciro Sarno. 


(ADVERTENTIE) 


Op 

sandalen-collectie 

dames-heren-kinderen 

10% KORTING jSIMMBI I 


schuin t/o politieburea u 

Benzenraderweg 42. Heerlen, lol: 045-710384. 
Donderdag koopavond 

Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 4 
iimburgs dagblad binnen/buitehiand DEN HAAG - 
’Een wolf in 
schaapskleren’ 
vindt directeur- 
generaal Boersma 
iets te cru als type¬ 
ring voor ’zijn’ Be¬ 
lastingdienst. 

„Nee, gewoon, we 
zijn hard. De over¬ 
heid draagt het 
zwaard der gerech¬ 
tigheid niet voor 
niets. Maar daar¬ 
vóór komt de 
dien stbaarheid ’ ’. 


Van onze parlementaire redactie 

De reorganisatie van de Belasting¬ 
dienst - de grootste bij de rijks¬ 
overheid - is nagenoeg afgerond, 
meldde Boersma maandagmiddag 
bij de presentatie van het jaarver¬ 
slag ’9i. En juist die reorganisatie 
had dat tweeledige doel: een gro¬ 
tere klantvriendelijkheid gepaard 


Meer correcties op aangiftes inkomstenbelasting 

Belasting zit burgers 
meer achter de vodden 
aan straffere controle. Door het af¬ 
stoten van taken en vermindering 
van het aantal werkeenheden bij 
de Belastingdienst van 280 naar 
90, moest de versnippering van 
werkzaamheden worden tegenge¬ 
gaan. De afname van het aantal 
ambtenaren (van 31.049 naar 
30.415) zou daarmee niet alleen 
worden opgevangen, maar er 
werd ruimte geschapen voor de 
twee nieuwe topprioriteiten. 


Controle 

Het jaarverslag is met name ver¬ 
geven van voorbeelden waaruit de 
strengere controle blijkt. Zo on¬ 
derschepte de douane (deel van 
de Belastingdienst) in 1991 58.000 
kilo drugs, tegen 8000 kilo in het 
voorgaande jaar. De controle op 
belastingafdracht door bedrijven 


is met sprongen toegenomen. 
Werd een ondernemer in 1984 ge¬ 
middeld eens per 25 jaar doorge¬ 
licht op zijn aangiftegedrag, vorig 
jaar lag dat op een keer per 7,7 
jaar. Dit jaar wil de Belasting¬ 
dienst dat gemiddelde omlaag 
brengen naar, zes jaar. 

De verplichting voor banken de 
rente op spaartegoeden aan de 
Belastingdienst door te geven, le¬ 
verde 600 miljoen gulden aan ex¬ 
tra belastinginkomsten op. Daar¬ 
bij werd voor 11 miljard aan 
verzwegen vermogen ontdekt. 

De achterstand bij de invordering 
van belastingschulden is afgelo¬ 
pen jaar met 1,5 procent terugge¬ 
bracht, Het totaal aan oninbare 
tegoeden daalde van 1,1 miljard in 
1990 tot 946 miljoen vorig jaar. Er 
werden 560.000 meer voorlopige 
aanslagen inkomstenbelasting 


verstuurd, evenals 16.000 voorlo¬ 
pige aanslagen bij de vennoot¬ 
schapsbelasting. 

Het aantal 'correcties’ op de bin¬ 
nengekomen aangiftebiljetten in¬ 
komstenbelasting lag 16 procent 
hoger dan in 1990. Uit het feit dat 
het aantal bezwaarschriften gelijk 
bleef, concludeert de Belasting¬ 
dienst dat de correcties terecht 
waren. 

Op een totaal van 866 miljoen gul¬ 
den aan geclaimde WIR-premies 
(de inmiddels afgeschafte investe¬ 
ringssubsidie voor ondernemers), 
schrapte de Belastingdienst bij 
nader onderzoek een bedrag van 
262 miljoen gulden. Het aantal 
aanmaningen naar onwillige be¬ 
lastingbetalers steeg met 500.000 
tot 3,4 miljoen. Het aantal dwang¬ 
bevelen dat de deur uitging be¬ 
reikte een totaal van 1,6 miljoen, 
een toename met 300.000. 


Kortom, burgers en bedrijfleven 
wordt meer achter de vodden ge¬ 
zeten door de Belastingdienst. 
Het enige minpunt dat Boersma 
ziet is de weifelachtige houding 
van Justitie om notoire belasting¬ 
ontduikers te vervolgen. In 1990 
meldde de Belastingdienst 879 
processen verbaal aan bij Justitie, 
waarvan er circa vierhonderd 
door een rechterlijke uitspraak 
werden afgedaan. 

Bij de overige zaken kwam het tot 
een schikking of werd de zaak 
door de officier van justitie gese¬ 
poneerd. Boersma ,,betreurt” deze 
gang van zaken. Naar zijn mening 
dient Justitie belastingsontdui¬ 
king actiever te vervolgen. Daar¬ 
bij is het opleggen van forse boe¬ 
tes aan belastingontduikers vol¬ 
gens Boersma een betere straf dan 
een aantal weken gevangenisstraf. 


1. 


Zuidafrikaanse communisten woedend op Jeltsin 


De Klerk van 
harte welkom 
in Rusland 


Door Hans Geleijnse 
MOSKOU - Russische en Zuidafrikaanse communisten 
moeten de beelden briesend van woede aanschouwd hebben: 
Frederik de Klerk, president van blank Zuid-Afrika, wande¬ 
lend op het Rode Plein. Vervlogen zijn de tijden dat racis¬ 
tisch Zuid-Afrika door communistisch Moskou werd ge¬ 
brandmerkt als 'handlanger van het imperialisme’. De Klerk 
en ^n gastheer Boris Jeltsin begroeven deze week definitief 
de ideologische strijdbijl. ,,Het communisme is in dit land 
tenonder gegaan. In Zuid-Afrika is de apartheid dood. Daar¬ 
om ben ik hier”, zei De Klerk, vanaf het bordes op het Lenin- 
mausoleum over het Rode Plein kijkend. Jeltsin had het, na twee uur pra¬ 
ten met De Klerk, over een 
, 4 iieuw tijdperk”. Breed glimla¬ 
chend accepteerde hij een geste 
van zijn gast: een soepel krediet 
van 50 miljoen dollar. „Niet veel, 
maar het is een begin”, aldus De 
Klerk. 

De beide staatshoofden bena¬ 
drukten de grote overeenkomsten 
tussen beide landen. „We zijn bei¬ 
de op weg naar democratie”, al¬ 
dus Jeltsin. De vergelijking kan 
moeiteloos worden doorgetrok¬ 
ken. Rusland en Zuid-Afrika zijn 
op het internationale toneel weer 
'fatsoenlijke landen’. De Klerk en 
Jeltsin worstelen met grote eco¬ 
nomische en politieke problemen, 
binnenlandse onrust en stakings- 
dreiging. 

Beide landen hebben bovendien 
grote goud- en diamantvoorraden. 
Daar is maandag dan ook langdu¬ 
rig over gesproken. „We hebben 
gezamenlijk een unieke mogelijk¬ 
heid om de grondstoffenmarkt te 
beïnvloeden”, constateerde Jelt- 
sins woordvoerder Vjaljeslav Kos- 
tikov. 

De Klerk vond dat ook. „Het is 
duidelijk dat we gemeenschappe¬ 
lijke belangen hebben. Een aan¬ 
trekkelijke goudprijs bijvoor¬ 
beeld”, zei hij na afloop van zijn 
gesprek met Jeltsin. Om er haas¬ 
tig aan toe te voegen: „Maar we 
hebben geen geheime overeen- 


w 


Doodstraf voor 
fundamentalisten 

ALGIERS - Een Algerijnse 
rechtbank heeft twee moslim-fun- 
damentalisten ter dood veroor¬ 
deeld wegens het gijzelen van een 
politieagent. Daarmee hebben de 
afgelopen drie maanden 21 islami¬ 
tische extremisten in Algerije de 
doodstraf gekregen. 

Beide mannen werden maandag 
door een rechtbank in Bouira, ten 
zuiden van Algiers, bij verstek 
veroordeeld. Hun rechtszaak is de 
eerste in een serie tegen funda¬ 
mentalisten die betrokken zouden 
zijn geweest bij de onlusten in 
juni 1991. Destijds kwamen 55 
mensen om het leven toen aan¬ 
hangers van het Islamitisch Red- 
dingfront (FIS) de straat opgingen 
om te eisen dat de kieswetten ver¬ 
anderd worden. 

De rechtbank in Bouira doet dins¬ 
dag en woensdag uitspraak in de 
zaak van tien Algerijnen die be¬ 
schuldigd worden van moord op 
een politieman in Lakhardia. In 
april en mei werden in totaal zes¬ 
tien fundamentalisten ter dood 
veroordeeld omdat zij militairen 
•vermoord zouden hebben. 


komsten gesloten. We zyn niet 
van plan een kartel op te zetten”. 

Het benadrukken van de 'ge¬ 
meenschappelijke belangen’ en 
Jeltsins toegezegde steun voor 
Zuid-Afrika’s pogingen om weer 
zitting in de Verenigde Naties te 
nemen, het zijn evenzovele schop¬ 
pen tegen het zere been van het 
ANC van Nelson Mandela. Net als 
De Klerks opmerking dat ook het 
communisme in Zuidafrika ten 
dode is opgeschreven. 

Het ANC staat onder sterke in¬ 
vloed van de Zuidafrikaanse 
Communistische Party. Met de 
Russische communisten is tot op 
het laatste moment protest aange¬ 
tekend tegen het bezoek van De 
Klerk. ANC-leider Mandela had 
op het Rode Plein willen lopen, 
voordat de blanke president er 
een voet kon zetten. 

Maar de Zuidafrikaanse commu¬ 
nisten hadden zich in Moskou al 
onmogelyk gemaakt door Gor- 
batsjovs en Jeltsins hervormingen 
als 'afwijkingen van het socialis¬ 
me’ te brandmerken. Een bezoek 
van Mandela is dan ook al twee 
keer uitgesteld. 

De Klerk merkte minzaam op 
geen enkel bezwaar te hebben te¬ 
gen Mandela’s voorgenomen visi¬ 
te aan Moskou. „Hy kan dan met 
eigen ogen zien, wat de gevolgen 
zijn van een langdurige marxisti¬ 
sche ontwikkeling”, zei hy. 

Voor alle zekerheid had hy by 
Jeltsin nog even geïnformeerd op 
welk niveau Mandela hier binnen¬ 
kort zal worden ontvangen. „Als 
erkend stryder voor de mensen¬ 
rechten”, antwoordde Jeltsin vol¬ 
gens Zuidafrikaanse woordvoer¬ 
ders. Met andere woorden: niet als 
ANC-leider of toekomstig Zuid- 
afrikaans president. 

Het ANC beschouwt de Rusissche 
vriendelijkheid jegens De Klerk 
cds een erkenning van het blanke 
minderheidsbewind. Daar be¬ 
strijdt men De Klerks opinie dat 
de apartheid dood is. Moskou had 
moeten wachten tot in Zuid-Afri¬ 
ka een democratisch stelsel is ge- 
creeerd, meent het ANC. 

En het volgende strijdpunt is er 
ook al: Jeltsin accepteerde een 
uitnodiging voor een tegenbezoek 
aan Zuid-Afrika. De datum is nog 
niet vastgesteld. Het ANC veror¬ 
donneerde maandag meteen dat 
Jeltsin weg moet blyven totdat in 
Zuid-Afrika een overgangsrege¬ 
ring is gevormd, die de weg moet 
vrijmaken naar een zwarte meer¬ 
derheidsregering. 

Zeer waarschijnlijk echter zal 
Jeltsin bij het prikken van een da¬ 
tum binnenlandse bezigheden en 
de goudprijs op de wereldmarkt 
zwaarder laten wegen dan de in¬ 
ternationale solidariteit van het 
proletarische verleden. 


# De Zuidafrikaanse president De Klerk en zijn Russische evenknie Jeltsin oosten op herstel 
van de banden tussn hun beider vaderlanden. Foto:REUTER leu 

Op de dag dot in Rio de Ja- 
neiro de grootste internatio¬ 
nale milieuconferentie be¬ 
gint, die ooit is gehouden, 
laat de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbe¬ 
leid (WRR) geen spaan heel 
van de inspanningen van dit 
kabinet om de ernstige mi¬ 
lieuproblematiek te lijf te 
gaan. De overheid heeft de 
oplossing van het milieuprobleem tot dusver teveel gezocht in ver¬ 
boden en voorschriften, meent de WRR. Het wordt steeds moeilij- 
ker de naleving ervan te controleren. Het ontbreekt bovendien aan 
een samenhangend kabinetsbeleid en aan een goede voorlichting 
van de bevolking, die nog steeds niet overtuigd is van de nood¬ 
zaak tot drastische maatregelen en zeker niet op voorhand bereid 
is daarvoor grotere offers te brengen. 

De raad pleit daarom voor financiële prikkels, onder meer door 
heffingen en door de geleden milieuschade te verwerken in markt¬ 
prijzen. Met andere woorden: de consument lijkt het gelag te 
moeten betalen, de fabrikant kan zijn extra milieukosten doorbere¬ 
kenen aan de gebruiker van zijn goederen, Is dat eerlijk? Betaalt 
de vervuiler nog wel mee oan een schoner milieu? Hoewel, de 
consument dient als verbruiker van goederen natuurlijk ook als 
vervuiler te worden beschouwd. 

Tal van doelstellingen uit het Nationaal Milieubeleidsplan zullen 
niet gehaald worden. Volgens onderzoek van het RIVM (Rijksinsti¬ 
tuut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) geldt dat voor de 
uitstoot van veel schadelijke stoffen. De provincie Limburg is een 
goed voorbeeld van de negatieve gevolgen van die uitstoot. De 
lucht is hier vuiler dan ooit tevoren, zo bleek vorige week uit een 
diepgaand onderzoek naar de luchtkwaliteit. 

Deze negatieve ontwikkelingen worden mede in de hand gewerkt 
doordat er veel minder energie bespaard wordt dan was voorzien. 
Er zijn bovendien weinig tekenen die erop wijzen dat het streven 
naar meer welvaart onder de bevolking vermindert door toene¬ 
mend milieubesef. Verder werkt ook de tendens naar individualise¬ 
ring (meer woonruimte en meer auto's) nadelig. 

De WRR erkent dat het milieuprobleem voorschriften en dwang van 
de overheid vergt, maar pleit vooral voor een oplossing die tot 
stand komt in het samenspel tussen burgers onderling. Zo zouden 
de mogelijkheden voor milieugroepen om zich op te werpen als 
belangenbehartiger van groepen burgers in de privaatrechtelijke 
sfeer uitgebreid kunnen worden, zoals nu eigenlijk al bij de Oost- 
westbaan gebeurt. Nadeel: iedere vorm van besluitvorming wordt 
ernstig vertraagd. 

Elk van de manieren om de vervuiling aan te pakken heeft uiter¬ 
aard voors en tegens. Kiest men voor de juridische aanpak, dan 
zal het in veel gevallen moeilijk zijn te bewijzen welke ven/uiler ver¬ 
antwoordelijk is voor welke schade van welke burgers. Heffingen 
kunnen de internationale concurrentiepositie van de bedrijven aan¬ 
tasten of leiden tot verplaatsing van vervuiling naar het buitenland. 
Een voorbeeld daarvan is de zogeheten regulerende energiehef¬ 
fing, die de WRR wil laten invoeren. Die mogelijke heffing stuitte 
begin dit jaar nog op felle weerstand van het bedrijfsleven en mi¬ 
nister Andriessen van Economische Zaken. 

Ondanks uitgebreide verhalen over milieu en gedragsverandering, 
instrumenten en instrumentenkeuzen, situatiekenmerken, en het 
bestuurlijk niveau waarop besluiten genomen moeten -worden, 
kiest de WRR eigenlijk maar voor één ding: heffingen. Om het 
energiegebruik terug te dringen. Om het autoverkeer te beperken. 
Om het mestprobleem aan te pakken. Om de afvalberg te bestrij¬ 
den. Betalen dus. Hoeveel, door wie en wanneer? De WRR laat 
het in het midden, weet het evenmin of durft het niet te zeggen. 
De situatie in de ons omringende landen is overigens niet veel be¬ 
ter. Ook daar is er een enorm spanningsveld tussen milieu, econo¬ 
mie en welvaart, zoals op de conferentie in Rio nog wel zal blijken. 
Het Nederlandse beleid deugt niet. Moet anders, maar eigenlijk 
ook weer niet omdat we het allemaal in Europees dan wel mon¬ 
diaal verband zouden moeten doen. Of iets dergelijks op de con¬ 
ferentie in Rio zal lukken, is hoogst twijfelachtig. p S. 


1 
Belgrado niet onder indruk van sancties 


BELGRADO - „Sancties? Wel¬ 
ke sancties?” aldus broodjesver- 
koper Dusan Reljic gisteren op 
een zonnige straathoek in het 
centrum van Belgrado. ,,Het 
duurt tijden voor ze merkbaar 
worden, als ze dat al ooit doen,” 
luidt zijn commentaar, terwijl hij 
druk doende is de vele klanten te 
bedienen die in de rij staan voor 
zijn royaal belegde broodjes. 

Het beeld is eender in het gehele 
centrum: winkels met volle 
schappen, verkeersdrukte, over- 
volle trottoirs en druk bezochte 
cafés. En niemand die erg onder 
de indruk lijkt te zijn van de 
maatregelen die de internationa¬ 
le gemeenschap afgelopen zater¬ 
dag tegen Servië en Montenegro 
afkondigde. 

Internationale deskundigen den¬ 
ken er evenwel anders over. Zij 
waarschuwen dat een langdurige 


handelsboycot rampzalig kan 
zijn voor de economie van de 
Joegoslavische rompstaat, die 
reeds zwaar te lijden heeft onder 
de oorlogsinspanningen in Kroa¬ 
tië en Bosnië. 

Milos Djukic, een econoom wo¬ 
nend in Belgrado, is het niet met 
zijn collega’s. „Die zogenaamde 
sancties zullen geen effect heb¬ 
ben,” concludeert hij in een café. 
„De enige manier om vrede te 
krijgen, is het afzetten van de re¬ 
gering, en dat lukt niet zonder 
wapens.” 

Aleksandra Juric, een gepensio¬ 
neerd verpleegster, toont zich 
evenmin geschokt. ,,Het zou uit¬ 
eindelijk erg kunnen worden. 
Maar wij hebben in de Tweede 
Wereldoorlog erger dingen mee¬ 
gemaakt en overleefd. Wij zijn 
een volk dat zich kan aanpas¬ 
sen.” 


Kruidenierswinkels en super¬ 
markten in het centrum lijken 
goed voorzien van alle mogelijke 
levensmiddelen en artikelen. 
Speciaal importartikelen als 
shampoos, wasmiddelen, choco¬ 
lade en blikjes bier zijn overvloe¬ 
dig aanwezig. 

Volgens Ilija Graovac, directeur 
van de supermarkt Stari Grad, 
was het maandag een normale 
dag. „Er zijn geen tekorten en er 
is geen sprake van een storm¬ 
loop op de winkels.” 

Een blik in de winkel bevestigt 
zijn woorden. Klanten laden hun 
karretjes slechts voor de helft of 
een kwart vol. 

„De mensen maken zich niet on¬ 
gerust, omdat zij de afgelopen 
jaren gewend zijn geraakt aan al¬ 
lerlei gekke toestanden,” aldus 
Graovac. Hy is evenwel reëel ge¬ 
noeg om melding te maken van 


een mogelijke andere oorzaak 
voor het uitblijven van het ham- 
sterverschijnsel: De klanten zou¬ 
den, mede door de uit de pan 
gerezen inflatie, wel eens onvol¬ 
doende contanten kunnen heb¬ 
ben om voorraden aan te leggen. 
Een enkeling onttrekt zich aan 
de algemene ontspannen reactie 
en is bezig voorzorgsmaatrege¬ 
len te treffen. Vladimir Vranec, 
vertaler in Belgrado, laadt 200 ki¬ 
logram bloem in de kofferbak 
van zijn auto. „Ik herinner me 
dat mijn ouders in de Tweede 
Wereldoorlog voortdurend op 

zoek waren naar bloem en zout, 
en ik ben van plan goed bevoor¬ 
raad te zijn voor het geval dat,” 
aldus Vranec. 

Luchtreizigers bemerkten de ge¬ 
volgen van de sancties wel on- 


7/1 Tweede 
Wereldoorlog 
wei wat anders 
rneegemaakt ^ 


middellijk. Honderden mens^ 
zijn gestrand op het vliegveld- 
Hoewel het spitsuur in Belgr^^* 
niet minder druk lijkt dan 
woonlijk, staan voor veel ben^ 
nestations lange rijen auto 
Kennelijk proberen veel autoU^^ 
bilisten een voorraadje ben^-^ 
in te slaan. Velen hebben cont^' 
ners bij zich om naast een vo9 
tank nog iets extra’s te hebben- 
Servië produceert slechts oe^ 
wart van zijn maandelijkse nf 
hoefte aan 400.000 ton olie zelf®' 
is in hoge mate afhankelijk . 
olie-import uit Rusland, ChJn 
en Roemenië. 


Van onze redactie binnenland 


LEIDEN - Moeten mensen die op 
het punt staan een bank te bero¬ 
ven, worden aangehouden en ge¬ 
straft? Minister van justitie Hirsch 
Ballin wil een einde maken aan de 
toename van bankovervallen met 
een wetsontwerp dat voortijdig 
ingrijpen door de politie mogelijk 
maakt. De Leidse juriste mr. M. 
Rutgers is een uitgesproken te¬ 
genstander van zo’n wet. „Dat 
leidt tot fouten, willekeur en on¬ 
gezonde bemoeizucht van de poli¬ 
tie. Het is een aanslag op de 
rechtsbescherming van de bur¬ 
ger”, zo stelt zij. 

Rutgers promoveerde gisteren 
aan de Leidse universiteit op een 
proefschrift over het wetsontwerp 
strafbaarstelling van voorberei¬ 
dingshandelingen. Wanneer cri¬ 
minelen voortijdig in de kraag 
kunnen worden gevat, scheelt dat 
veel leed bij bankemployés en 
toevallige klanten. ,,Dat is natuur- 
lyk juist”, stelt Rutgers. „Maar de 
overval kan ook worden voorko¬ 
men wanneer de politie duidelijk 
maakt dat zij de plannen in de ga¬ 
ten heeft. Of de politie plaatst 
domweg een surveillance-auto 
voor de deur van de tfank. Des¬ 
noods worden de mannen aange¬ 
houden vanwege de - meestal - 
gestolen auto of voor verboden 
vuurwapenbezit”. 

Haar principiële bezwaar tegen 


Juriste fel tegenstander voortijdig ingrijpen politie 

’Nieuwe wet leidt tot 
ongezonde bemoeizucht’ 


het wetsontwerp is dat de rechten 
van de burger worden opgeofferd 
voor een slagvaardiger optreden 
van de politie. De wet brengt met 
zich mee dat justitie veel eerder 
en makkelijker kan overgaan tot 
aftappen van telefoon en schadu¬ 
wen van verdachte personen dan 
tot nu toe. Voor het leveren van 
bewijs dat iemand iets van plan is, 
is een aanzienlijke uitbreiding van 
informatievergaring nodig. En 
dus moeten ook de controlemoge- 
bjkheden voor de politie navenant 
groeien. 

Grote twijfels heeft Rutgers over 
de toepasbaarheid van de wet. 
Een voorbeeld is volgens haar het 
kopen van gif voor het bestrijden 
van muizen of ratten. „Wie weet 
nu of de koper daarmee inderdaad 
ongedierte onschadelijk maakt of 
dat hij zyn lastige vrouw ver¬ 
moordt? Zelfs iemand die in een 
auto rijdt, is een potentieel bank¬ 


overvaller. Juist omdat het gaat 
om zeer alledaagse handelingen 
die strafbaar zouden kunnen zijn, 
is de kring van verdachten en de 
kans op fouten zeer groot. Het 
hebben van een strafblad is dan 
alleen al voldoende reden om te 
worden gevolgd”. 


Al ervaring 


Met de strafbaarstelling van voor¬ 
bereidingshandelingen bestaat in 
Nederland overigens al enige er¬ 
varing die volgens Rutgers niet 
positief uitvalt. In 1985 werd een 
dergelijke wet voor opiumhandel 
van kracht. „Het voorkomen van 
handel in hard drugs is niet van 
de grond gekomen. Er zijn voor¬ 
beelden waarbij toch wordt ge¬ 
wacht met arrestatie tot de hande¬ 
ling achter de rug is, want dat 
leverde een hogere straf op. Maar 
ook kon dan pas het harde bewijs 


worden geleverd. Een concreet 
voorbeeld is een zaak die bijna 
twee jaar duurde en 1,5 miljoen 
gulden kostte en uiteindelijk toch 
schipbreuk leed. De cocaine-han- 
delaren kochten een boot, maar ja, 
dat doen zo veel mensen. Dat be¬ 
wijst dus niets”. 

Maar het blijft volgens de juriste, 
sinds 1986 docent aan de Leidse 
universiteit, niet bij zware mis¬ 
daad. Nu is ook een wetsontwerp 
in behandeling dat bij voorbeeld 
voorbereiding van fraude straf¬ 
baar stelt. ,,Iemand die een belas¬ 
tingformulier waarmee is ge¬ 
knoeid of waarop onjuiste gege¬ 
vens staan vermeld, voor handen 
heeft, is fout. Dat is de criminali¬ 
sering van de schoenendoos”. 

Iemand die in een vreedzame de¬ 
monstratie voorwerpen heeft 
waarvan 'redelijkerwijs kan wor- Minister Hirsch Ballin 

...Gevaarlijke wet?... 

Foto 
pen zijn te gebruiken, kan word®,*l 


den aangenomen’ dat die als 

Aei> 

val‘ 

:k 
gel* 


aangehouden. „Daaronder . - 
dan een blikje frisdrank, stoK^j,! 
van een spandoek, zelfs 
sinaasappel. Justitie wil kofto 
niet meer afwachten tot er iets 
beurt, maar preventief handele** j 

Het is de vraag of politie en 
tie de toekomstige bevoeghed®, 
echt gaan misbruiken zoals 
gers dat voorspiegelt. „In Nedf^' 
land kunnen we ons dat moeiWi_ 
voorstellen. Het gaat er ook rt' 
om dat ik de politie niet vertroU'*(T 
Ik wil absolute zekerheid dat d , 
niet kan gebeuren”. 


limburgs dagblad economie Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 5 Minder kleding verkocht 


Von onze redactie eco nomie 

Den haag - De Nederlandse 
Wedingzaken hebben dit jaar te 
Kampen met een duidelijke da- 
van de omzet. Er worden 
fhinder kleren gekocht dan vorig 
jaar, waardoor menig kleding¬ 
zaak zich bezint op de toekomst. 

Vooral in de maand maart zakte 


de kledingverkoop dramatisch 
in en moesten de winkeliers toe¬ 
zien hoe hun inkomsten bijna 25 
procent achterbleven in vergelij¬ 
king met dezelfde maand vorig 
jaar. Toen werd voor ruim 8,1 
miljard gulden omgezet aan bo¬ 
venkleding. 

„De omzet in de kledingbranche 
staat landelijk onder grote 


druk”, zegt een woordvoerder 
van het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf 
in Den Haag. „Het is moeilijk 
daarvoor een oorzaak te geven. 

Wel is duidelijk dat de economi¬ 
sche groei afneemt en dat merk 
je aan het feit dat de mensen 
minder besteden.” Tijd om de 
noodklok te luiden, is het vol¬ 


gens hem nog niet. ,,De cijfers 
hebben zich over het eerste 
kwartaal wat hersteld, maar er 
blijft sprake van een daling.” 
„Iedereen praat er op dit mo¬ 
ment over”, zegt de woordvoer¬ 
ster van de modeketen Mac & 
Maggie, die op talrijke plaatsen 
in het land vestigingen heeft. 
„Wij verkopen minder kleding 
dan vorig jaar, de omzet valt dui¬ 
delijk tegen. De mensen worden 
steeds kwaliteitsbewuster. Wij 
hebben nogal de naam dat we 
matige kwaliteit leveren. Van dat 
imago proberen we nu af te ko¬ 
men door betere en hoogwaardi¬ 
ger produkten te leveren.” 


Onderhandelingen Fokker en Duitsers in groot gevaar 

Dasa eist leiding op 

in vliegtuigindustrie 


■ g , ^CHEN - Jürgen 
teu president-direc- 

^ Van Deutsche Aerospace 


heeft gisteren bij de 


(ö, 

w^^t^tie van het jaarverslag 
ke gezegd dat niet Fok- 

uA’.^^aar Dasa de „industriële 
kei' krijgt bij de ontwik- 
^ van straalverkeersvlieg- 
voor de korte en mid- 
'^eilange afstand. 


kj^^^^tingen van Schremmp staan 
tegenover die van Fokker- 
ker Erik-Jan Nederkoom. Fok- 
houdt staande dat de Neder- 
kooM^ vliegtuigbouwer alleen ak- 
gaat met verkoop van de 


Volgens zegslieden in de lucht¬ 
vaartwereld loopt de samenwerking 
echter groot gevaar door het waar¬ 
schijnlijk onoverbrugbare menings¬ 
verschil tussen Fokker en Dasa. 
Niet alleen Fokker, maar ook het 
ministerie van economische zaken 
vindt dat in Nederland een vlieg¬ 
tuigindustrie moet blijven die in 
staat is zelf vliegtuigen te ontwer¬ 
pen en te bouwen. Volgens 
Schremmp is voor Fokker echter al¬ 
leen een bescheiden rol weggelegd 
als partner in een Europees pro¬ 
gramma voor vliegtuigbouw. 
Fokker-vertegenwoordigers, die de 
persconferentie in Duitsland giste¬ 
ren bywoonden, waren zichtbaar 
verrast door de verklaring van 
Schrempp. Ze belden meteen met 


stra_i®h verkopers zullen zijn van 
te - '^hegtuigen. Ondanks het gro- 
de g ®*hngsverschil zei Schremmp 
Vóöp ®P^6kken over samenwerking 
h® zomer te willen afronden. 


•heerH ® verKoop van de acnrempp. 

de j^®rheid van zyn aandelen aan Nederkoom voor overleg. Wat de 
i b^jr*^*^6rs als de Nederlanders gevolgen zyn voor de op handen 
’ kiug®*' Europees samenwer- zijnde overname-besprekingen is 
We^“^®*band de ontwerpers, bou- vooralsnog onduidelijk. 

en _..ii _•!„ Dasa de dochteronderneming van 

het Duitse concern Daimler-Benz 
met activiteiten in de lucht- en 
ruimtevaart en wapenproduktie, 
heeft vorig jaar voor het eerst winst 
geboekt. Het bedrijf zit echter in 
zwaar weer. De belangrijkste doch¬ 
terondernemingen leden verlies. 
Bezuinigingen op defensie en op 
ruimtevaartprogramma’s verklei¬ 
nen de markt voor Dasa. Deson¬ 
danks wist de onderneming een 
verlies van 135 mihoen in 1990 vorig 
jaar om te zetten in een winst van 50 
miljoen mark. Dat was vooral te 
danken aan het werk aan de Airbus¬ 
vliegtuigen. 


Nieuwe fondsen 
paar Optiebeurs 

MAX/r * 

1lenfo??^DAM - Het aantal aande- 
?al bg . op de EOE-Optiebeurs 
Uitg^. juli met dertien worden 
°*‘®id. Daartoe behoren tien lo- 
hste belangrijk- 

P^ds van optiefondsen 

'1978 oprichting van de beurs in 
be 


I 


, Nutricia, Stad Rotterdam, 
VRG en Wolters Kluwer. 


fondsen zijn: ACF, Bege- 
l'Wj ’ Bols, Borsumij Wehiy, Ge- 
l^s Hagemeyer, Hunter Doug- 

^.kbb - 

^ai^ hieuw« fondsen zullen niet, 
meeste optiefondsen, wor- 
Jker ^bandeld in het market ma- 
'j; list 'Systeem, maar door een specia- 

®P®oialist verhandelt de be- 
^ dertien fondsen nu al in 

' over-the-counter- 

' soort incourante markt), 

; heeft het nadeel dat de 

stand komen niet 
' worden gevolgd. Deze 

• zullen nu volgens de regels 

^ optiebeurs verhandeld wor- 


Toeristenmenu Sony verlaagt 


ten de markt openbreken, zo meld¬ 
de The Wall Street Journal gisteren. 

priis HDTV met Japan is het enige land ter wereld 

* waar - sinds november vorig jaar - 

dagelijks enkele uren in HDTV- 
kwaliteit tv-programma’s worden 


zeventig procent 

TOKIO - Sony komt half juli op de 
mai^ct met een breedbeeld-tv 
(HDTV) die zeventig procent goed¬ 
koper is dan de toestellen die het 
tot nu toe verkocht. Ruim een jaar 
geleden introduceerde het Japanse 
elektronicaconcern de „tv van de 
toekomst”, maar verkocht er tot 
dusver slechts 400 van. Ze kosten in 
Japan 4,1 miljoen yen (f 57.500). So¬ 
ny wil met een maandelijkse pro- 
duktie van 3.000 toestellen die per 
stuk 1,3 miljoen yen (f 18.500) kos- 


uitgezonden. Het maken van derge- 
lijke programma’s is erg duur en 
bovendien waren de benodigde tv- 
toestellen zeer duur, waardoor het 
systeem nog niet erg populair is ge¬ 
worden. 

Sony probeert de HDTV verder po¬ 
pulair te maken door films op 
beeldplaten geschikt voor de hoge- 
definitie-tv op de markt te brengen. 

Wanneer deze platen komen en wat 
ze kosten is nog niet bekend. 


# De gemeente Wester- 
schouwen heeft een 
nieuw toeristenmenu 
ontworpen. Maar het is 
evenwel geen culinair 
hoogstandje. Het is 
meer bedoelde om on¬ 
gemanierde gasten 
aan te pakken. Op de 
’kaarf staan onder 
meer: beschadigen na¬ 
tuur 50 gulden, illegale 
overnachting 150 gul¬ 
den en openbare dron¬ 
kenschap 90 gulden. 

Foto: ANP 


Extra bijdrage voor korting grootverbruikers 

Shell wint geding 
van pomphouders 


ROTTERDAM — Oliemaat¬ 
schappij Shell mag zelfstandi¬ 
ge pomphouders voorlopig 
extra geld in rekening bren¬ 
gen als bijdrage in het kor- 
tingssysteem voor grootver¬ 
bruikers van diesel. Dit heeft Credit-card 
de rechtbank van Rotterdam 
gisteren in kort geding beslist. 


Een aantal zelfstandige Shell-pomp- 
houders had vorige week geëist dat 
de oliemaatschappij de extra bijdra¬ 
ge moet intrekken omdat die vol¬ 
gens hen onredelijk is. 


President van de rechtbank mr C. 
Boot stelde wel dat oliemaatschap¬ 
pij Shell voor eind augustus van dit 
jaar „bijvoorbeeld aan een accoun¬ 
tant kort en enigermate overzichte¬ 
lijk en verifieerbaar” moet aanto¬ 
nen dat de extra bijdrage van 1 naar 
3,5 cent per liter noodzakelyk is om 
de concurrentie in de dieselhandel 
het hoofd te bieden. Dit betekent 
dat de pomphouders weer naar de 
rechter kunnen stappen als Shell 
daartoe niet in staat is. 


De pomphouders betalen die extra 
bijdrage als grote transportbedrij¬ 
ven diesel tanken met een credit¬ 
card van Shell. Om deze klanten in 
de krappe dielselmarkt te behou¬ 
den, krijgen zij korting. Shell stelt 
dat die reductie nu zodanig hoog is 
dat de verplichte bijdrage van zelf¬ 
standige pomphouders omhoog 
moet van 1 naar 3,5 cent per liter. 

Er wordt in Nederland jaarlijks 4,5 
miljard liter diesel verkocht. Shell 
heeft eenderde van de markt in han¬ 
den. Meer dan één miljard liter gaat 
via het Shell-kredietsysteem. 


Lonen ruim vier procent hoger ondanks malaise 

Steeds meer banen 
in automatisering 

AMSTERDAM — De malaise 
in de automatiseringsbranche 
heeft er niet toe geleid dat 
computerdeskundigen minder 
zijn gaan verdienen. Integen¬ 
deel, met een salarisverhoging 
van 4,3 procent dit jaar zit de 
automatiseringssector zelfs 
boven het landelijke cao- 
gemiddelde. Ook de werkgele¬ 
genheid heeft niet te lijden 
van de koude sanering in de 
computerbranche. Vorig jaar 
nam de werkgelegenheid in 
deze sector met bijna 4 pro¬ 
cent toe. 


matisering als voorheen. Weliswaar 
investeren ze minder in apparatuur, 
maar ze doen meer moeite om het 
gebruik van bestaande systemen te 
intensiveren. Hierdoor neemt het 
belang van automatiseringsperso¬ 
neel toe. 


Dit blykt uit de jaarlijkse salaris- 
enquète onder automatiseringsper¬ 
soneel die Bureau Berenschot gis¬ 
terochtend bekendmaakte. „Het is 
beslist geen kommer en kwel”, ver¬ 
klaarde drs W. Peiger, hoofd van 
Berenschot Informatica in een toe¬ 
lichting. Zo blijkt dat bedrijven nog 
steeds evenveel geld steken in auto- 


Personeel 

Het personeel heeft nauwelijks last 
van de teruglopende omzetten waar 
sommige aanbieders in de automa¬ 
tiseringsbranche mee kampen. „De 
salarissen staan niet onder druk, 
zoals vaak wordt gedacht. Maar de 
sterke stijgingen die in de jaren 
tachtig voorkwamen, zijn definitief 
voorbij”, aldus Peiger. 

Opmerkelijk genoeg gingen dit jaar 
vooral de salarissen van werkne¬ 
mers bij non-profit-organisaties fors 
omhoog, gemiddeld met 8,5 pro¬ 
cent. Volgens Berenschot is de ach¬ 
terstand dat dit personeel had op 
werknemers in het bedrijfsleven, 
hiermee goeddeels ingelopen. 


Nederlanders 
eten jaarlijks 
5 kilo chocola 

AMSTERDAM — De Nederlan¬ 
ders hebben in het afgelopen 
jaar ongeveer 67.700 ton chocola¬ 
de gegeten, een styging van vier 
procent. Per hoofd van de bevol¬ 
king betekent dat een verbruik 
van vijf kilo per jaar. 

Als de hagelslag en chocolade¬ 
vlokken worden meegerekend, 
dan stijgt het verbruik met nog 
eens 12.000 ton tot in totaal 
79.700 ton. Dit blykt uit het giste¬ 
ren gepubliceerde jaarverslag 
van de Nederlandse Cacao en 


Cacaoproducenten Vereniging 
(NCCV). Toch zijn de Nederlan¬ 
ders nog niet de grootste consu¬ 
menten van chocolade. Onze 
buurlanden laten een consump¬ 
tie zien van liefst zeven kilo per 
persoon. Zwitserland spant ech¬ 
ter de kroon met een verbruik 
van twaalf kilo per persoon. De 
gevulde chocoladerepen (candy- 
bars) namen het grootste deel 
van de afzet voor hun rekening. 

In 1991 ging er voor f 330 miljoen 
over de toonbank. In het jaar 
daarvoor kochten de Nederlan¬ 
ders voor f312 miljoen aan ’can- 
dybars’. Chocolaatjes en bon¬ 
bons - de meer traditionele 
tussendoortjes - waren in het af¬ 
gelopen jaar goed voor een om¬ 
zet van f327 miljoen (1990: f 300 
miljoen). munt 


uit 


• Shell Oil 

Het hooggerechtshof van de 
Amerikaanse staat Delaware 
heeft in hoger beroep een von¬ 
nis bevestigd, waarbij vroegere 
aandeelhouders van Shell Oil, 
de Amerikaanse tak van Ko¬ 
ninklijke/Shell, Shell Oil, 71,20 
dollar voor hun aandelen krij¬ 
gen toegewezen in plaats van 
58 dollar. Daarmee komt het to¬ 
tale door Shell Petroleum te 
betalen bedrag op ongeveer 120 
miljoen dollar. 

• Canary Wharf 

Het failhet gegane Canary 
Wharf is slechts 600 miljoen 
pond sterling (f2 miljard) 
waard, nog geen vijfde van wat 
het kostte om het te bouwen. 
Mocht het tot een bod komen 
op het prestigieuze kantoren¬ 
complex by Londen, dan zal 
dat bod daar nog aanzienlijk 
onder liggen. 


Herstel 


Aardewerkfabrikant De Porce- 
leyne Fles, één van de oudste 
nog bestaande plateelbakke¬ 
rijen van Nederland, heeft vo¬ 
rig jaar een verlies geleden van 
f778.000 tegen een winst van 
f214.000 in 1990. De zeer vele 
activiteiten die vorig jaar zijn 
ontplooid kunnen in 1992 de 
resultaten gunstig beïnvloeden. 
Het resultaat kan als alles mee¬ 
zit dit jaar weer ruim positief 
uitvallen, zo schrijft de directie 
in het jaarverslag over 1991. 


Retailnet 


Retailnet (ondermeer Marskra¬ 
mer, Lampenier, Intertoys, 
Bruna, Amici, Prénatal, doch¬ 
teronderneming van KBB en 
Blokker) heeft vorig jaar de 
omzet zien stijgen van f 1044 
tot f 1148 miljoen. Het bedrijfs¬ 
resultaat nam met 9 procent toe 
tot f29,1 miljoen. Door een ge¬ 
stegen rentelast bleef de netto¬ 
winst gehandhaafd op f 13,1 
miljoen, zo blykt uit het jaar¬ 
verslag. 


Impa: 


sse 


De onderhandehngen over de 
overneming van het noodlij¬ 
dende onroerend-goedfonds 
VHS zijn in een impasse ge¬ 
raakt. Door de aanwezigheid 
van R. Meier Mattern in de ver¬ 
schillende bestuursorganen 
hebben de 'geïnteresseerden’ 
de gesprekken opgeschort of 
afgebroken. Dit heeft VHS gis¬ 
teren bekendgemaakt. 


Qantas 


De regering van Australië wil 
de luchtvciartmaatschappyen. 
Qantas en Australian Airlines 
verkopen. De verkoop van de 
twee maatschappijen, waarvan 
de laatste details nog moeten 
worden geregeld, levert de 
schatkist van Australië onge¬ 
veer 1,5 miljard (Australische) 
dollar (f 2 mijjard) op. Keating 
wil de transactie zo snel moge¬ 
lijk afgerond hebben, zodat de 
opbrengst kan worden meege¬ 
nomen in de begroting voor 
1992/93. b0urs 


w 


f'iendelijk 


r 

e^STEj^DAM - De effectenbeurs 
was gisteren het 
van rust en vriéndelijk 

^ De ’ 


''**ar ri mochten omhoog, 

<ÏU1^ iTiarkt bood weinig specta- 

saaie markt”, luidde 
fl,i>.VoQ^P®ring van een handelaar, 
» net merendeel dubbeltjes- 
De EOE-aandelenindex 
punten hoger op 318,56 
^ ®^®nhts fractioneel beneden 

CBg^ogste dagnotering (318,66). De 
tegg'*^°ersindex eindigde op 215,30 
^ n 2 l 4 (Je (j^g ervoor. 

^iHg^tenlandse beurzen gaven de 
lerdamse markt steun in de 
; ^VoL^^sterenochtend werkte het de 
op Wall Street be- 
door en gisteren- 
® *3^eek de Newyorkse beurs- 
rond dat record te blijven 
De effectenbeurs in Lon- 
: yas vriéndelijk en Frankfurt 

€«n kleine winst. De dollar 
de gehele dag op drie- 
cent winst en sloot in Am- 
uiteindelyk ongeveer twee- 
Cent hoger, 

^ ^ o 

op de Amsterdamse beurs 
in totaal f 1,7 miljard. Aan 
'' iOcii or voor f 953 mil- 

' aandeleA voor f 800 

' koersen op de obligatie- 

gingen met tien tot vijftien 

SjjO®kendmaking dat de optie- 
in juli dertien te verhande- 
«'/'^wf^Pdelenfondsen by krygt - 
’ jj'ow^n tien lokale fondsen - had 
handelaren invloed op de Was relatief de sterkste sty- 
|t'^ P de hoofdmarkt. De koers van 
^ f^i^deel liep acht dubbeltjes op 

^ ^ 35,50. 


Hoofdfondsen 

ABN Amro 

ABN Amro A.in F, 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev ceil 

Bols eert. 

Bührm.Tet. e. 

CSM eert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elsevier eert 
Fokker eert 
Gist-Broc. eert. 
Heineken 
Hoogovens nre 
Hunter Douglas 
IntMüller 
Int.Ned.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 
Kon. Olie 
Nedüoyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed ceil 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork 

Unilevercert. 
Ver.Bezit VNU 
VOCnrc 
Wessanen eert. 
Wolters-Kluwer 


v.k. s.! 
44.20e 

80.70 

178.80 

122.80 

86.40 

159.30 

196.60 

54.10 

46.30 
52,00 
97,00 

22.70 
145,00 

115.10 

112.40 

34.70 

39.70 
166,80 

58.30 
7220 
67,00 
4820 
39,90 

48.70 
157,00 

59.70 
73,00 

44.60 

38.50 
5220 

98.70 

48.40 

97.60 
73,80e 
46,00 

183.10 

89.70 

44.10 

93.60 

73.50 


44,90 


178.80 

123.60 
86,70 

159.80 

196.80 

54.80 

46.60 

51.60 


23,00 

145.90 

115.60 

114.10 

35.50 

40.10 
168,00 

58.30 

72.50 

67.50 

48.70 

39.60 
49,00 

157.80 

59.90 
73,30e 

44.80 

38.70 

52.90 
99,00 

49.30 

97.90 

73.80 
46,40 

184.30 
90.00f 

43.50 
9420 

73.90 


Avondkoersen Amsterdam 

ABN AMRO Hold. 44,90 (44,90) . 

KLM 39,50 (39,60) 

Kon.Obe 157,40-15820 (157,80) 

Philips 38,70 (38,70) 

Unilever 184,30 (184,30) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 
ABN AmroHld.prf. 

ACF-Holding c. 

Ahrend Groep c. 

Asd Options Tr. 

Asd. Rubber 
Ant. Verff. 

Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nre 
AutInd.R’dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begemann Groep 
Belindo 
Berkel’s Patent 
Blydenst-Will. 


54,40 

54.40 

629 

625 

34,40 

35,00 

145,00 

145,00 

9,90 

9,40 

3,70 

3,80 

426,00 

400,00 

135,90 

13620 

51,00 

52,00 

50,00 

52,00 

86,00 

B6,00a 

91,00 

91,50 

152,00 

152,00 

133,50 

132,30 

129,00 

128,50 

299,00 

298,50 

0,90 

0,89 

39.50 

39.50 


Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 
Breevast 

Burgman-Hey broek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert 
Delft Instnim. 
Desseaux 
Dorp-Groep 
Draka Holding 
Eeonosto 
EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int 
Frans Maas eert 
Fugro McClelland 
Gamma Holding 
Gamma pref 
Getronics 
Geveke 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
•GTl-Holding 
Hagemeyer 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek's Mach. 
HoU.Sea S. 
H 0 II.KI 00 S 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 

Kon. Sphinx 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

lamdré&GL 

Macintosh 

Maxwell Petr. 

MoearaEnim 

M.Enim OBaiert 

Moolen Holding 

Mulder Boskoop 

Multihouse 

Naeff 

NAGRON 

NIB 

NBM-Amstelland 
NEDAP 
NKF Holding 


246.00 248.00 

64.50 64,70 

66,30 67,00 

2420 24,80 

24.50 24,70 

8,90 8,80 

2700,00 2700,00 


1200.00 

130,00 

285,50 

23.50 
2920 

130.50 

96.40 

17.80 
2520 

45.10 
4320 

25.80 
28,70 
225,00b 
84,00 
60,00 
80,50a 

37.60 
114,00 

5,60 

3220 

35,30 

96,00 

38.50 
20720 
236,00 

140.20 
1420 
1420 

203.00 

0,75 

149,00 

250,00 

0,50 

450,00 

6,90 

2.10 

75.40 
3320 

8.80 
1025,00d 

32,00 

77.20 

55.60 
335,00 
282,50 

50,90 

37,80 

126,00 

1270,00 

16500,00 

3420 


1207,00 

132,00 

285,50 

23.70 
30.00f 
133,00 

97.90 

17.70 
25,00 

44.90 
4320 
26.40 
28,60 

225.00 


59.80 

82.50 

37.60 

114,00 

5.60 

32.90 

35.50 
97,00 

38.50 
210,00 
235,00 
141,00 
14,20 
1420 

204,70 

0,70 

149.90 

249,00 

0,60 

430.00a 

6,90 

7520 

33,30 

8.60 
1025,00 

32,00 

7720 

56,00 

335,00 

282,50 

5020 

38,00 

125,00 

1280.00 

16500.00 

34.00 


5,60 

58,90 
597,00 595,00 

9.00e 9,10 

349,00 349.50 

181,00 181,00 


5,50 

525,00 

59,80 


Norit 

Nutricia GB 
Nutricia VB 
Nüv.-Ten Cale 
Omnium Europe 
Orco Bank eert 
OTRA 
Pal the 
PirelliTyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
StBankiers c. 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereemgde Glas 
Vertóceit 
VolkerStevin 
Volmac 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F, 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


23.60 

145.50 
155,00 

109.50 
8,05 

72.40 
345.00 
' 59,50 

29.90 

175.50 
137,00 

46.60 
23,00 
7420 

43.10 

14.50 
1642,00 

55,00 

37.80 

15.50 

41.90 

91.50 

89.50 

21.80 

132.80 

72.50 

82.10 
2,90 

515,00 

31.50 

63.50 

26.80 

20.40 
4620 

67.50 
16.00d 
108,00 
296,00 
3020 


23.70 
150,00 

159.50 

109.50 

7220 

348,00 

59.50 
30,10 
174,30 
138,00 

. 47,00 
23,00 

74.40 
4320 

14.40 
1642,00 

56,00 

37,80 

1520 

42,60 

91,00 

90.50 
22,00 
13320 
7220 
8220 
2,90 

515,00 

31.40 

63.50 

27.70 
2020 

46.50 


16,00 

108,00 

296,00 

3020 


Beleggingsinstellingen 


ABN Amro Aand.F. 
ABN Amro Albéfo 
ABN Amro Amer.F. 
ABN Amro Eur. F. 
ABN Amro Far EF. 
ABN Amro Liq.Gf 
ABN Amro Neth.F. 
Aegon Aandelenf 
Aegon Spaarplus 
AldollarBFt 
Alg.Fondsenbez. 
AllianceFund 
AmroNorth Am.F. 
Amvabel 
Asian Tigers F. 
Asian Select. F. 
Austro Hung F. 
Beleg.fNed. 

Bemco RentSel. 
Bever Belegg. 
CLNObLDiv.F. 
CLNObfWaardef 
Delta Lloydlnv. 

DP America Gr.F. 
Dp Energy Res. 
EOF Investm. 

EMF Rentefonds 


82,00 

4920 

70,00 

8020 

5220 

164,20 


35,90 

520 

26,60 

235,00 

1020 

7020 

79,70 

6820 


4,60 

66,70 

5620 

2,90 

112,00 

116,00 

32,10 

33.50 
41,00 

135.50 
7220 


8120 

4920 

71,00 

80,00 

53,00 

16420 

90,80 

3520 

520 

26,60 

235,00 

10,30 

71,00 

80,00 

68.40 
65,10 

4,75 

67,00 

5620 

2,90 

112,00 

116,00 

31,90 

34,00 

136,00 

72.40 


Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part 
Eur.Ass. Tmst 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Index Fnd 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FarEastSefF. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
HoU. Eur. Fund 
HoU.ObLFonds 
HoU. Pac. Fund 
HoU.Seli'onds 
Innovest 
Interbonds 
InterefTekt 500 
Intereffekt wt 
Investapart 
IS Himal.Fund I 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.IndAlphaF. 
Jap.SectRatVen 
KoreaPac.Tr. 3 
MaLCapital F.$ 
MèesOblDivF. 
Mexico Income F. 
MK IntVentures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fimd 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMBOblig.F. 
NMBSpaard.F. 
NMBRentegr.F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
Pac.PropBec.F. 
Pierson Rente 
PostbAand.f 
Postb.Belegg.f 
Postb. Verm.gr.f 
ProsplntHlPf 
RentalentBel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.3 
Rolinco cum.p 


10.00 

50,00 

34.40 
6,40 

107.10 
106,60 
10720 
343.00 

50.60 
7,00 

58.60 
52,00 

1,51 

76.80 
5220 

126.80 
9820 

87.50 
5420 

517,00 

29.40 
72,30 

75.10 
9.00 

152.80 

18.10 
6400,00 
5208,00 

9,00 

7.40 

113.50 
22,00 
1120 

78.40 
1240,00 
109,00 

108.40 
47,00 
55,19 
47.00 
37,10 
104,20 

119.90 
35,70 
5,15 
0,63 

261.00 

11.80 
2220 

91.50 

28.60 
114,80 
5120 
57,00 

54.90 
320 

153,00 

36,00 

107.50 

50.40 

104.10 
116,00 
9520 
54,90 

52.10 
4920 
84,00 
8020 


10.00 

49.50 

34.50 
6,30 

107,20 

106,80 

107.50 
344.00 

51,00 

58,60 

52,00 

121 

76,40 

5220 

127,00 


87,00 

5220 

520,00 

2920 

72.30 
7520 
8,90 

153.30 
1820 


113,60 

1120 

78.40 
1250,00 
109,00 

108.40 
47,00 
5521 

46.70 
3720 
101,75d 

119.90 

35.80 
4,60 
0,63 

26220 

11,75 

22.70 
9120 
2920 
11420 
5120 

57.10 
55,00 

153.10 
36,00 

107.70 

50.40 
104,00 
116,00 

95.80 

54.90 

52.10 
49.20 
84,00 

80.70 


Schrod.IntPr.F 
Sci/Tech$ 
SuezLiq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur. Fund 
Trans pacJ.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
UnifondsDM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSBOblGr.f 
VSB Rente Foods 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOMFIondaF.$ 

Parallelniarfct 

Alanheri 

ABF 

AustnaGl. 
Berghuizer Papier 
Besouw Van eert 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.0bl.F2 
Comm.Obl.F2 
DeDrieElectr. 

Delta Ll.DoUarf. 
DeltoUoydECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DfXldata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&LBelegg.I 
E&LBelegg2 
E&LBelegg.3 
E&LBelegg.4 
E&LKap.RenteF. 
Free Record Shop 
GaiaHedgel 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
GroenetKhjk 
Grontmü 
HCA Holding 
Helvoet Holdmg 
Hes Beheer 
Homburg eert 
Intei/View Eur. 
Kühne-fHeitz 
LCI ComputGr. 
MeUe, van nre 
Nedcon Groep 
Nedsehroef 
NewaysElec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold, 
Newtron Haang. 


2920 

1220 

183,00 

19,40 

187,00 

85,60 

280,00 

17,80 

79,70 

3320 

64,50 

100,30 

54,00 

51,90 

100,00 

105,10 


111.00 

7720 

36,00 


26.40 
109,00 

1082,00 

40.80 

49.10 
10,60 
9920 

99.40 

99.40 

13.80 

63.90 
6120 
6220 

55.10 

51.60 

86.10 

7,00 

45.60 
4320 

72.80 
74.00 
107,30 

75.40 

105.90 
2320 
101,50 
68.10 
34,00 
6820 
40,00 
50,00 
5120 
3820 
49,00 

0,60e 

320 

43.10 

4,30 

48.60 
63,00 
8520 
8,50 
18.00a 
2,10 
2,10 


2920 

1220 

183.40 

19.40 
190,00 
8520 
278,00 

1820 

80,00 

3320 

6420 

100,30 

54,00 

51,80 

IOO,0O 

10520 

68.40 
111.00 
77,70 
36.10b 


2620 

109,00 

1082,00 

41,10 

48,60 

1020 


14.10 
6320 

61.40 
62,00 

55.10 - 

51.60 

86.50 
7,00 

4520 

4320 

72.50 

73.80 

107.30 

75.30 
105,90 
24,00 

68.10 
34.00 
69,00 
39,00 
51,00 
5120 

38.80 

48.80 
0,60b 
3,90 

43,10 

420 

48.60 

63.40 

85.30 

8.50 
15.00a 


Pan Pac. Winkel 10,30 10,30 

PieMedical 5,60 5,70 

Simac Techniek 1520 15,30 

Sligro Beheer 5520 55,70 

SuezGrFund 53,30 5320 

VHS Onr. Goed 120 1,20 

VüenzoInt 28,10 2820 

Weina 308,00 308,80 

Wereldhave 4,10 

Weweler 47,40 47,70 

Wall Straat 

allied signal 58 604'4 

amer.brands iV/» 47Ve 

amer.tel.tel 42 Va 41% 

amococorp 49^8 484'! 

asatcoinc. 27% 28% 

bethL steel 13% 13% 

boeingco 44 43 

can.pacific 14% 15% 

chevron 71% 71 

chiquita 18 17% 

Chrysler 19% 19% 

citicorp 19% 19% 

cons.edison 28Va 28V8 

digitequipm. 40% 404^4 

dupontnemours 53 53% 

eastman kodak 40% 39% 

exxon corp 61% 61% 

ford motor 46% 46 

gen. electric 76% 75% 

gen. motors 41% 40Vj 

goodyear 704'8 7 OV 4 

bewlett-pack. 76 754'4 

int bus.mach. 90% 904'8 

inttefteL 64 64 Va 

klmairlines 22 21% 

mcdonnell 41V 4 404'4 

merckco. 51% 494'8 

mobiloil 64% 64% 

penn central 20% 2Ö4'8 

Philips 21% 2 IV 4 

pnmenca 38% »38V8 

royal dutch 86% 87 Va 

sears roebuck 43V4 42% 

sfe-south.pac. 12% 12% 

texacoinc. 64% 63% 

United techn. 5lVe OlVa 

westinghouse 17 17 

whitman corp 14 13Va 

woolworth 27% 27V8 

Advieskoersan 

amenkdoUar 1,755 1,875 

austrdollar 121 1,43 

belg.frank(100) 521 5,61 

canad.doUar 1,440 1,560 

deense kroon (100) 27,75 3025 

duitsemaric(lOO) 109,90 113,90 

engelse pond 3,16 3,41 

finse mark (100) 3920 42,40 

franse frank (lOiO) 32,10 34,85 

0eksedr.(lOO) 0,85 1,05 

iersepond 2,85 3,10 

ital.lire (10.000) 13,95 15,65 

japyen (10.000) 138,50 144,50 

noorse kroon (100) 2725 29,85 

oostschiU.(100) 15,75 1625 


port escudo (100) 
Spaanse pes. (100) 
turkse lira (1000) 
Zweedse )tr. (100) 
zwits.fr. (100) 


Wisselmarkt 

amerik.dollar 
antill.gulden 
austr.doUar 
belg.frankdOO) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
grieksedr.dOO) 
bongk.doUar(100) 
iersepond 
itaUire (10.000) 
japyeni 10.000) 
nwüel.dollar (100) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch. (100) 
port. escudos (100) 
Spaanse pes. (100) 
surin.gulden 
Zweedse kr. (100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. 


127 1,45 

1,73 1,89 

023 0.33 

29,70 32,20 

12125 126,25 


1,61615-1,81865 
1,0005-1,0305 
12717-1.3817 
5,47105,4760 ' 
1,50875-121125 
29255-29,305 
112,6100-112,6600 
3,29952,3045 
33,49523,545 
0,88802,9880 
23,175023,4250 
3,00752,0175 
14,925-14,975 
142,280142,380 
026822.9782 
28,865-28,915 
16.000016,0100 
124301.3830 
1,8025-1,8125 
0,99801,0380 
3126021210 
123,735-123,785 
22125-22175 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983=100) 

algemeen 214,00 21520 

id excl.kon.olie 20620 207,70 

internationals 218,70 219,90 

lokale ondemem. 210,60 212,30 

id financieel 140,10 141,60 

ld niet-financ. 278,40 280,10 

CBS-herbeleggingsindex (1983=100 


algemeen 
id excl.kon.olie 
internationals 
lokale onderriem, 
id financieel 
ld niet-ünanc. 


312,60 314,60 

283.80 285,80 
333.10 334,90 
290,00 29220 

212.80 215,10 
361,90 364,10 


CBS-stemmingsindex (1990=100) 

algemeen 13020 131,10 

inteniation 148,90 149,50 

lokaal 127,00 127,80 

nn.insteU 12320 124,60 

niet-financ 127,40 128,10 

industrie 138.00 139,00 

transp/opsl 136,40 13520 


Goud en zilver 

GOUD: onbewerkt 19,470-20 070 
vorige 19,230-19,830, bewerkt 
21,670 laten, vorige 21,430 laten. 
ZILVER: onbewerkt 200-270, vo¬ 
rige 200-270, bewerkt 310 laten 
vorige 310 laten. 


Dow Jones 


Industrie 3.396,11 


17,10 


OPTIEBEURS 


a=latm 
b=bieden 
c=ei-claiin 
d=ei-di*ideiHl 
e=«edan>lMedi 


9= bieden -t ei -dn. 
b=laten +ei-di«. 
k=gedaanib 
Ingedaan-tg 
«k = tlotkocre «arigc dag 
sene 

offlzet 

v.k 

sJi 

abn amro 

c j95 

45,00 

167 

iOO 

450 -> 

aegn 

c jul 

120,00 

127 

550a 

550 

eoe 

c jun 

310,00 

142 

850a 

950 

eoe 

c jun 

315,00 

272 

4.10 

550 

eoe 

c jun 

320,00 

54$ 

1,60 

250 - i 

eoe 

c jan 

330,00 

230 

10,00 

1150 

eoe 

c n93 

230,00 

140 

93.00 

95,00 

eoe 

c n94 

290,00 

364 

53,00 

56,00 

eoe 

pjun 

310,00 

194 

0,60 

050 

eoe 

pjun 

315.00 

792 

1.80 

1,00 

eoe 

pjun 

320.00 

185 

450 

350 \ 

eoe 

pjul 

310,00 

132 

1,70 

150 

eoe 

pjul 

315,00 

235 

3,00 

250 

eoe 

pjan 

290,00 

268 

2,10 

1,70 -i 

eoe 

pjan 

320,00 

367 

7,70 

750 

eoe 

p n94 

290,00 

392 

9.0(la 

750 

gist 

c jul 

3750 

352 

250 

3,40 

gist 

c okt 

40,00 

321 

250 

2.» ' — 

gist 

c jan 

40,00 

120 

350 

350 

hoog 

c jul 

- 60,00 

236 

1.40 

150 

hoog 

c okt 

60,00 

247 

3.40a 

3,00 

ing 

c jul 

50,00 

122 

0,40 

0,60 

ing 

c j94 

47,80 

47$ 

550 

550 .< 

ing 

c j95 

47,50 

149 

7,00 

7,00 ' 

mg 

pj95 

4750 

190 

3,10 

3,00 

kim 

c jul 

40,00 

522 

1.60 

150 

kim 

e jul 

42,50 

211 

050 

0,80 

kim 

c okt 

42,50 

287 

150 

1,40 

kim 

pjun 

40,00 

249 

1.10a 

150 

knp 

c jul 

4750 

122 

2,00 

2,40 

knp 

pjan 

50,00 

125 

2,70 

250 ' 

nedl 

c jul 

55,00 

310 

6.(na 

6.00 

nedl 

c jul 

60,00 

200 

2,30 

250a ' 

phil 

c jul 

35,00 

338 

4,00 

4,00 . 

phil 

c jul 

3750 

208 

1.90 

2,00 . - 

phil 

c o93 

30,00 

212 

1050 

1050 

phil 

c o94 

45,00 

314 

3,40 

3.40 

phü 

c o95 

20,00 

571 

1950 

20,10 

phil 

p o93 

30,00 

122 

0,60 

050 

phil 

p o96 

35,00 

224 

2,70 

2.» 

olie 

c jun 

100,00 

539 

1,00 

1.10 

olie 

c jul 

155,00 

285 

5,00 

6.00 

olie 

c jul 

160,00 

283 

250 

350 

olie 

c okt 

160,00 

130 

450 

5,80 

olie 

c okt 

165,00 

125 

170 

350 

ohe 

p okt 

145,00 

119 

1.00 

050 

olie 

p okt 

160,00 

304 

6,10 

5.40 - 

unil 

c okt 

190,00 

371 

3.60 

8,10 

voc 

c jul 

4250 

127 

250 

IJOa ^ 

voc 

pjul 

4250 

179 

0.» 

050t -- 


1=gedaan «laten sk=$letkncft gntcran 


Voor liefhebbers van een rustieke sfeer 
aanbouwwand, rustiek eiken, met mas- 
sieve fronten, corpus gefineerd. Luxe jM 
afwerking en praktisch tot in de 
details! Veel bergruimte, talrijke m 
legplanken, rekelementen, laden, 

Heel bijzonder is de ronde 
bog vitrine. B/H/D: 

ca 300/215/55 cm ^ maaammmmmIiÊ} 


wmrnmrn. » rustiek wonen« 
in Aken en omgeving 
ilÉIi 


IJ. 


II i: 


.1 'I • 

.-f V 
mmmimmmmmi&mm <■ i n ■ ^ f' / WCi. 


■MÈÊ 00iië ':''kS. 

V\r' 


\k 

■" V//K 


êK 


:> ;¥ ■ -s “ . 
Rustiek bankstel, Lz • 
uit 3 zits bank, 2 zits bank 
en fauteuil, bekleed met super 
robuust leer, onderstel van massief hout, 
geweldig zitcomfort tegen een ’n knalprijs 


"Echte bodemprijzen 
voor Uw tapijt” 
Prachtige Indo-Nepal 
lopers, uitgekozen 
dessins, ca 60 x 90 cm. 

1 Aken en omgei/ini 
van 10.00 tot 11.00 uur 
zaterdag van 9.15 tot 
10.30 uur 

2 broodjes, koffie, ei, 
kaas, gekookte ham, 
landleverworst, jam, 
en boter 

slechts 3.50 
Jl 


-- - : 


Rumpsteak met 
peperroomsaus, > 

pommes frites, salade t 

S,90 1 


1 

6-delige geëmailleerde ^ 
pannenset voor een 
bijzonder lage prijs 


Uit de grootsteko/lektie in 


Aken en omgevin£ 
'm', ' 4'i>//A 


TIenerkamer van kunststof, licht eiken immitatie 
bestaande uit: kleerkast ca 95 x 200 cm, 
buro-element ca 95 x 200 cm, bed met opbouw 
ca 129 X 200 cm en omranding, ligoppervlak 
ca 90 X 200 cm. En de prijs: SUPERSTERK! 


mi 


Incl NEFF- 
KuUlschrank 

Incl NEFF- 
Dunstabzug 
Incl NEFF- 
Elcktioherd 
Incl NEFF- 

4.pia\tcn- 

Kocbmulde 
Elegante hoekkeuken, fronten witte kunststof, 
corpus en beugelgrepen in kunststof beuken 
immitatia. Kompleet uitgerust met eerste¬ 
klas NEFF-elektroapparatuur-techniek, 
ca 160 X 275 cm Würselen-Broichweiden, am Autobahnkreuz Aachen, Tel. 09.49.24.05.60 20 

Openingstijden: ma. -WO. 10.00-18.30 uur: do. 10.00-20.30 uur: vr. 10.00-18.30 uur: za. 9.00-14.00 uur. Lange zaterdag 9.00-16.00 uur. 

'grote 


k oliek ^ 

kleinmeubels 


'C'C‘ 
(indetB 


ar* 
bistro 


« 


Audio-rriBubel 
rustiek eiken, 
1 uitschuifbaar 
paneel, ca 
85x54x43 cm 
O' 


■C« BI 


msji 


Draaizetei, veel versteh 
bare zUposities, 
buitengewoon robuuste 
konstruktie. Met ver¬ 
chroomd ondersteU^ 
echt leer, 
zwart. 

zetel + hoeker 
-V». 


■s*. 


w 

in. 


»r 


wm 


r. CjÏ. 


*1^1 


ë^- 
. ^/jU 
iiUitt. 
>' 
ri^."' v, >? 


Afhaalphjs 


Medische slaapbank met lattenbodem, naar voren 
uitklapbaar, overtrek 100% katoen, 
frame zwart gebeitst, ligopp. ca 128 x 195 cm 


Welkom 


m 


grote 


Afhaalphjs /vanaf 


tuinmeubelshow 
Monoblock-matras, 
ca 5 cm dik. 
Overtrek 100% 
katoen, versch. 
dessins of unie 
Kompleet: 

4 stapelstoelen 
van kunststof 
met witte tuintafel 
ca 70 cm 0. Afhaalprijs 


Lange zaterdag 
tnt 16.00 uur geopend gratis 

parkeren 


indien 

gewenst 

vakkundig 

advies 


zelf afhalen 
en geld 
sparen 


Ben uit¬ 
nodiging om te ontspannen: 
Verrijdbaar bed "Panama”, staal- 
konstrukile met kunststof latten, 
in de kleuren wit of bruin. levering. 
met of 
zonder 
opbouw 


X•V.S^A,^AlW^i^^/X<<Od«Vw^,^,M»VV^^^CC^V«lVvSSVVVS^,%V«^OCr»^V^^^i^VV»V^^S•^>0^ 


Afhaalprijs 

zonder matras 

A\ 

advies bi] U 
thuis, 
perfekt 
passend 


|0istf^ 


voor een 
snelle hap 
.^^W^.■XslCCOöC<>0O«w^«5rtëV^^.VAVV.^^^^^ 


Schitterende relax- 
zetel "Monilin", met 
kunststof frame, in 
de kleuren wit of 
bruin, verstelbaar 
In versch. standen. 


m _ 

Pionnen 

|iwwwwcw<<ws¥wwvwb%w%wwwooooo(»ao<ioww\vw\wv^^ I 


laat u 

verwennen kinder- 
paradijs met 
toezicht 


alles 

bereikbaar '. Zr/M^ 


PERLA KOFFIE 

Mild, mokka en arabica,_ 

snelfiltermaling, 

3 pak a 250 gram _ ^ . 
Cr ■ * 


Da\' .tCQ 


ABRIKOZEN/ 

ANANASVLAAI 

Doos 

1000 gram 


6.50 


ZALMPATÉ 

Uit de verse visafdeling, 

per 100 gram 3.49 

HOLLANDSE NIEUWE 
Uit de verse visafdeling, 

per stuk 1.95 


PEDRO DOMECQ 
SHERRY 

Dry of medium dry, T 
fles 0.75 liter i 


7.95 


OFFLEY PORT 
Fles 0.75 liter 1 

X^^ J 


12.95 BOERENWIT 
OF BRUIN 
Verpakt, heel 2r35 


ROOMBOTER KOEKEN 
Uit eigen winkeloven, 
rondo of gevulde koeken, 

5 stuks 3.95 

BITTERKOEKEN OF 
KOKOSMAKRONEN 
Uit eigen winkeloven, 

5 stuks O AC 


1.99 
ƒ 'T 


3.95 
DUBBELDRANK 
Alle smaken, A AA 
pak 1 liter NÜ 

VENCO DROP 
Gemengde of dierentuindrop, 
pak 500 gram A AA 

Met 10% gratis inhoud. 

M & M’S 

Pinda of chocolade, A AA 
zak 250 gram éLm^^ 
Met 20% gratis inhoud. 
MARS 5-PAK 
300 gram 


3.29 


•51/ 

ZONNEBLOEMOLIE 

Fles 1 liter 1 AA 

im l.D^ 

SOCRA FANCY 
PINK ZALM 

Blikje 240 gram 1 

3^ J 

..99 

KNORR MIXEN 1 
Duo set 3rl4^ J 

.49 

1 

KNORR MIX 
SPAGHETTI 1 

Duo set 330' X 

.65 

DELACRE DELICHOC 
Melk of puur, A AC 

pak 150 gram-2:79 

AMSTEL MALT 
Met gratis glas, 
krat a 24 flessen 1 
34:75 J 

L3.95 

CÖTE D’OR 
CHOKOTOFF l 

Zak 175 gram 2^1 

.99 

SCHOONMAAK- 

PAKKET 

Inhoud' Dubro olus afwa< 

Jif multi-reiniger, Andy citroen 
en super Ballerina A AA 
doekje 34r25 

LIBERO BOY 
OF GIRL, 

Alle soorten, 1 

pak 2330 J 

L9.98 


VERBAND- 

TROMMEL 


jAes 


9.95 


We hebben deze week al mensen 

met twéé karretjes gezien. 


BIEFSTUK A AA 
Per 100 gram 

Bij aankoop van 250 gram biefstuk 8.23, 
gratis doosje champignons 250 gram 
t.w.v.1.99* 


VARKENS¬ 
FRICANDEAU 
Per kilo 


14.49 


VARKENSSCHNITZEL 
Per 100 gram 1 OtC 


1.95 
KALFSOESTER/ 
SCHNITZEL ^ 
Per 100 gram ^ 3.99 
KIPKARBONADE 

Ca. 2000 gram 


10.99 éz -A 


(* of de helft van de 
winkelwaarde in contanten) 


GOUDSE KAAS 
LICHT BELEGEN 
Vers van ’t mes of vacuüm 
verpakt, per kilo A C 9.98 


LEIDSE 
BELEGEN 40-i- 
Vers van ’t mes, 

'^ 14.50 ■ 

BLANCHE IHI 

Type camembert, ” 

vers van 't mes of verpakt, 
per 100 gram i A 

xm 1.0^ 
GRIEKSE 
KAASSALADE 
w Uit de bedienings 
afdeling, j qq 

per 100 gram 

PROVENCAALSE HAM 
Uit de bedieningsafdeling, 

per 100 gram .^2.59 
SALAMI 

SPINATA ROMANA 
Uit de bedieningsafdeling, 
per 100 gram A Q A 

PROSClUTTO CRUDO 
Uit de bedieningsafdeling, 
Italiaanse rauwe ham. 
per 100 gram 


4^ 


3.99 


pak 1 kilo 

JOHMA GARNALEN- 
COCKTAILSALADE 
Uit de bedieningsafdeling, 
per 100 gram Ó 1 Q 

2 ^ 49 ' teaXw 


MOUSSAKA 
Verpakte verse voeding. 


7<95r 


6.95 

GRAND’ITALIA 
TORTELLINI 
Met vlees, champignon of 
kaas, 2 zakken ^ 

a 250 gram O 
6.98 


ULTRA 

ALUMINIUMFOLIE 

25 meter A 

339r 

EUROGRILL 
BRIKETTEN C 

Pak 3 kilo 335 V 

;.95 

PALINGWORST 
Zuurstofarm verpakt, 
100 gram 1 

339 J 

L.29 

OLA RAKETWATERIJS 

Uit de diepvries, A AA 
doos 9 stuks 339 

CHOCOLADEVLA 
Pak 1 liter 1 

2A9 J 

L.79 

DANONE 
HÜTTENKASE 
Bakje 200 gram ^ 
332^ 

!.39 

DANONE CROISSANTS 
3-pak A -JQ 

30:47 Ob/Ö 

JAPANSE PINDA 
Uit de notenbar, ^ 
per 100 gram339 C 

MIX 

!.49 

JAPANSE 

KING SIZE MIX 
Uit de notenbar, ^ 

per 150 gram339'^ 

■ 

(O 

HOLLANDSE 
BOSPEEN 1 

Per bos J 

L.69 

RED DELIClOUS 
Zak 1.5 kilo ^ 

1.99 

GRANNY SMITH 
Zak 1.5 kilo ^ 

1.99 


IN ONS RESTAURANT: 
GOULASH METi 
STOKBROOD ^ 


4.75 
Itmburgs dagblad 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 9 


LL 


consument 


Nieuwe kaasseizoen begint half juni 

Graskaas komt jong 
het best tot zijn recht 


Graskaas 

laat 

zich goed 

combineren 

met 

rauwkost. Saté 

zonder 

stokjes 


Jong eten 


DOOR EVERT LANTING 


Het nieuwe kaasseizoen begint half juni en dan 
is er graskaas te koop in de winkels. De aanvoer 
Van boerenkaas, die in de winter nagenoeg stil¬ 
ligt, is ook weer volledig op gang gekomen. Die 
traditie herinnert ons er aan dat kaas een levend 
Produkt is, waarvan de smaak wordt beïnvloed 
<toor grond, klimaat en bereiding. 

I^l^skaas wordt gemaakt als de ge leeftijd is de kaas zacht en 

n de winterperiode weer romig en lichtgeel van kleur. 

^‘^den mogen en het malse Daarna wordt hij pittiger en dro- 

yj ^hnnen eten. Dat is van in- ger, de kleur dieper. Een oude 

steir smaak en de samen- kaas, van ongeveer tien maan- 

od ri ^ melk, en dus ook den, is geelbruin van kleur. Hij is 

P de kaas die daarvan wordt ge- hard en brokkelig geworden, de 
amh ^ Vroeger, toen alle kaas smaak pikant. Oveijarige kaas is 
^bachtelijk werd bereid, waren nauwelijks snijdbaar meer en 
verschillen uiteraard groter. vertoont soms zoutkristallen. 

, 3s uit de winterperiode werd 
doikaas genoemd en was min- Ir^rnr 

geliefd. Reikhalzend keek ClGIl 

Uit n winter Goudse en Edammer, zowel van 

Voer verse aan- de fabriek als boerderij, kunnen 

van melk en kaas. al deze stadia doorlopen. Hoe- 

Rg. wel, niet elke kaas rijpt op gelij- 

gaat, dat sommige ke wyze. Sommige kazen kun je 
gg 20 n haast hadden om de beter jong eten. Dat geldt dus ze- 
jjg ® .^aas te proeven, dat ze ker voor de graskaas. Profiteer 

berfi lieten rijpen. Ze veror- van die milde smaak en geniet 

UTorr*^ j- slappe, ervan, zoals van andere pri¬ 
mas uiaar enkele uren meurs: de asperges, peultjes of 

cialit ontstond als spe- haring. Graskaas laat zich goed 

tegp-, witte meikaas’, die combineren met rauwkost, leent 

ditrh spora- zich uitstekend voor prikkers 

Wordt gemaakt. maar komt ook puur uitstekend 

tot zijn recht. Drink er eventueel 
Hij pinlichte wijn by. 

tegenwoordige graskaas is — 

het vier weken gerijpt in 

kn»v>? u Tijdens die rijping 
ka^‘ echte karakter van de 
ng 1^®® tot z’n recht, zou je kun- 
pg ,^®ëgon. Want in zo’n stukje 
suuagele zuivel ontwikkelen 
andere vet, eiwit, 
zout tot een smaakvolle 
‘ Vet en eiwit zijn de voor- 
bestanddelen; zy leve- 
gpy en voedingswaarde, 

stof^^^ ile rijping worden deze 
R . ®h langzaam ’afgebroken’. 
donr^j'^^ Vekt vanuit de rand 
halt kaas; het vochtge- 

^te wordt lager. En niet te ver- 
er komen gaatjes in de 
“«s, door de vakman ’ogen’ ge- 
Oorzaak daarvan is kool- 

^l^HerT^’ opge- 

invloed op het 
van de kaas en de ont- 

“^eiing van de smaak. Op jon- • Een ’slagroom-dieet’ met 


Goudse en Edammer, zowel van 
de fabriek als boerderij, kunnen 
al deze stadia doorlopen. Hoe¬ 
wel, niet elke kaas rypt op gelij¬ 
ke wyze. Sommige kazen kun je 
beter jong eten. Dat geldt dus ze¬ 
ker voor de graskaas. Profiteer 
van die milde smaak en geniet 
ervan, zoals van andere pri¬ 
meurs: de asperges, peultjes of 
haring. Graskaas laat zich goed 
combineren met rauwkost, leent 
zich uitstekend voor prikkers 
maar komt ook puur uitstekend 
tot zijn recht. Drink er eventueel 
een lichte wijn by. DOOR HUUB MEIJER 

Mora BV in Maastricht, met ruim 31 procent marktleider 
in het diepvriessnacksegment, introduceert deze week een 
nieuwe soort saté. Het betreft een bakje met stukjes kippe- 
borstfilet in een pittige pindasaus zonder de traditionele 
stokjes. 

Saté is de meest verkochte diepvriessnack. De omzet van dit oor¬ 
spronkelijk Javaans gerecht, is de laatste jaren vooral toegenomen ^ 
tot 25 procent van het totaal aantal geconsumeerde diepvriessnacks 
- door een verschuiving naar de iets duurdere variëteiten met meer 
kwaliteit voor de consument. 

Onderzoek 

Het bureau Food & Marketing Amsterdam heeft voor Mora een twee¬ 
tal studies gedaan naar de wensen van markt en consument. Een van 
de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is de prijs die men wil 
betalen voor een diepvriessaté. Voor een goede saté is de consument 
bereid maximaal 2,50 gulden betalen. Verder hoort bij het produkt 
voldoende saté-saus te zijn. Het bereiden en opeten moet zonder ge- 
klieder aan tafel of uit het vuistje kunnen gebeuren. 

Uit het onderzoek is gebleken dat ruim 50 procent van de consumen¬ 
ten saté als bijgerecht serveert bij respectievelijk patat-frites, rijst of 
bami/nasi. De andere helft eet er brood bij of helemaal niets. 

De nieuwe saté is gemaakt van kippevlees. Niet zonder reden vol¬ 
gens Rob Bloemscheer, commercieel manager van Mora: „De con¬ 
sumptie van kip vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. De con¬ 
sument vindt kip smakelijk, gemakkelijk te bereiden, gezond, niet te 
vet en gunstig in prijs.” 

De saté is in magnetron en au-bain-marie te bereiden. Een extra 
plupsunt vormt de handige portie-verpakking. Ideaal voor de als¬ 
maar groter wordende groep kleine huishoudens. Kipsaté is vanaf de 
produktie zes maanden houdbaar. 


Kipkorn 


Een ander kipprodukt uit het assortiment van Mora is sinds enkele 
weken ook in de detailhandel verkrijgbaar. Kipkorn, het meest ver¬ 
kochte kipprodukt in de Nederlandse snackbar, is mals kippevlees in 
een krokant jasje van cornflakes. Het produkt is te bereiden in oven, 
grill, koekepan en friteuse en wordt verkocht in doosjes van 4 stuks 
a 60 gram. Ook dit produkt is zes maanden houdbaar. Gezond en regelmatig eten enige remedie 

Te slank zijn is ook niet alles 


Een 'slagroom-dieeV met veel gebakjes.hiedt geen uitkomst. 


het aan Carolina Gerritsen ligt, wordt het ’biologisch-dynamisch bezig 
mogelijk ’uit de softy sfeer van de geitewollensokkendragers 
^baald’ en vervalt de aanduiding alternatief op slag. Carolina Gerritsen 
) uit Frieschepalen staat aan het hoofd van De Wouden, een bedrijQe 
st in Nederland biologisch-dynamisch geteelde groenten en fruit ver- 
^rkt, alsniede citrusvruchten. De Wouden heeft intussen bijna veertig 
Pi*odukten in het assortiment. Van verschillende soorten jam,s en limona- 
tot krentjebrij, zoet-zuur, chutneys en bouillon. - 

Carolina Gerritsen enige vrouwelijke Jamfabrikant 

’ln mijn jam zit 
alleen maar liefde’ 


DQORPATRICIASCHUnE 

Dat magere mensen 
problemen hebben met 
hun figuur, zal veel 
(dikke) mensen 

vreemd in de oren klin¬ 
ken. „Dan eet je toch 
gewoon meer,” zal 


veelal de reactie zijn. 
Toch is vaak een paar 
kilo afvallen voor dik¬ 
ke mensen gemakkelij¬ 
ker dan een paar kilo 
aankomen voor mage¬ 
re mensen. Bovendien 
weten dikke mensen 
zich gesteund door al¬ 


lerlei diëten. 

Een dieet om dikker te worden is 
er eigenlijk niet. Met een goede 
voeding en dagelijks wat extraa¬ 
tjes kunnen er wat pondjes aan¬ 
komen, maar daar blijft het wel 
bij. Slagroom mag dan lekker 
zijn, een slagroomkuur zal 
meestal niet baten. Vette voe¬ 
dingsmiddelen, zoals room, leg¬ 
gen een fïlmlaagje vet in de 


-,..jQ OR JEANEHE STUUROP 

Gerritsen kan zich 
vrouwelijke jamfa- 
j^kant in Nederland noe- 
wordt voor vol 
jg^Sezien. Dat bleek vorig 
Ne op de Jammarkt in 
jj ede, waarvoor ze naast 
ro en De Betuwe werd 
jj. genodigd. „Toen voelde 
Fa ®eht gestreeld, hoor. 
^ ^ntastisch, ik in het gezel- 
van die grote jon- 
tie^^ Het is een heel posi- 
ve ervaring, als je op zo’n 
tjjfnier erkend wordt.” De 
^ha dagelijks ontelbare 
terugkerende vraag 
klanten op de markt - 
er in?’ - wordt door 
jv./^.^tsen altijd op dezelfde 
Lf*^^er beantwoord; „Al- 
k P lïiaar liefde.” En zo is 
ook, vindt ze. 

begint ’s morgens om 
ey Dan ’gaan de ketels aan’ 
heeft ze vervolgens een 
Voo?® voor zichzelf, voordat 
lün • echtgenoot Jos en de vier 
neren de dag begint. Om half 


acht gaat ze echt aan het werk en 
de werkdag wordt ’s middags 
om half vier, vier uur afgesloten. 
Druk ja, ’maar de veelzijdigheid 
van het werk houdt het enthou¬ 
siasme er in, al moet ik wel zeg¬ 
gen dat het uit het puntje van 
mijn tenen komt’. 

Regelrechte ramp 

Tien jaar geleden kwam het ge¬ 
zin Gerritsen naar Friesland. De 
vrouw des huizes, Brabantse V£m 
geboorte, had toen al een breed 
scala van werkzaamheden achter 
de rug. Ze somt nonchalant een 
aantal op; „Verpleging, kinder¬ 
bescherming, de oprichting van 
een peuterspeelplaats. Ik had nu 
echter een hele grote tuin en be¬ 
dacht dat ik van de vruchten die 
daar groeiden best jams en limo¬ 
nadesiropen kon maken. Er was 
echter één probleem: ik wist 
niets van koken. Mijn eerste jam 
werd dan ook zo’n styve massa, 
daar kreeg je het mes niet eens 
meer in. Een regelrechte ramp. 
Maar al doende leert men en het 
ging dan ook gauw al heel goed,” 
herinnert Gerritsen zich. 

Drie jaar geleden besloot ze ’bio¬ 
logisch-dynamisch’ door te gaan. 
Eerlijkheidshalve zegt ze dat het 
wel een worsteling is geweest. 


Samen met de Keuringsdienst 
van Waren naar de regels zoeken 
en zelf allerlei dingen uitplussen. 
„Want niemand uit het vak helpt 
je. Je bent immers een concur¬ 
rent.” 

Kuuroorden 

Nu is ze al zo groot, dat er door 
de week drie mensen in de keu¬ 
ken staan en dat er op de don¬ 
derdag elf mensen bezig zijn met 
het inpakken en etiketteren van 
de produkten die moeten wor¬ 
den verzonden of voor een be¬ 
paalde markt klaar moeten 
staan. Want Gerritsen heeft niet 
alleen in Nederland een afzetge¬ 
bied, aan kuuroorden in Duits¬ 
land, België en Frankrijk wor¬ 
den eveneens produkten gele¬ 
verd. 

Ze heeft drie babyfruitmixen in 
haar assortiment, alsmede kren- 
Ijebrij, soepen en sorbetsauzen, 
limonadesiropen met en zonder 
suiker, patés met vruchten, 
stoofperen, vruchtenbelegsoor- 
ten, jams, zoet-zuur en ijs. Voor 
een slager vervaardigt De Wou¬ 
den halffabrikaten in de vorm 
van vruchtepatés, drie zuivelboe- 
ren betrekken in Frieschepalen 
hun vruchten voor de yoghurt en 
verschillende kinderziekenhui- Carolina Gerritsen in de keuken van De Wouden. 


zen bestellen op dit adres hun 
sappen en limonades voor aller¬ 
gische patiënten. Ook saunahou- 
ders en diëtisten weten Geritsen 
te vinden. 

Alles wordt in De Wouden zelf 
gedaan. De te verwerken groen¬ 
ten en het fruit worden besteld 
bij een vaste kweker, die in het 
bezit is van een licentie en der¬ 
halve het eco-keurmerk mag 
voeren. Ook het verpakkingsma¬ 
teriaal wordt speciaal geleverd. 
Zelfs de etikettering geschiedt in 
eigen huis. Op de computer wor¬ 
den daartoe de ontwerpen ge¬ 
maakt. Bij De Wouden vindt 
men weinig produkten op voor¬ 
raad staan, want alles is binnen 
twee weken de deur uit. 

Conservering 

Al werkende rijpte het plan voor 
een conserveringsmuseum, aan 
huis. „Nu vriezen we produkten 
in, of we laten ze invriezen. De 
supermarkt is zo, de voorraad¬ 


schuur van de consument ge¬ 
worden. Wie nu nog wil wecken, 
moet een behoorlijke investering 
doen. Toch is het nog zo alle¬ 
daags, zo tastbaar. Iedereen weet 
er wel iets van.” Gerritsen is er 
helemaal vol van. 

Vandaar dat ze voor de radio een 
oproep deed die er de luisteraars 
toe moest brengen oud conserve- 
ringsmateriaal en wat daarmee 
annex is af te staan voor haar 
mugeum. Ze kreeg een kleine 
tachtig reacties en ontving aller¬ 
hande potten met inhoud. 

Maar ze heeft al veel meer. Zo 
staat straks in het museum de 
eerste machinale kersenontpitter 
te pronk: drie kersen werden in 
deze machine tegelijk van hun 
pit ontdaan. „Met de hand gaat 
het sneller,” zegt Gerritsen, 
„maar het is een leuk ding.” Ze 
heeft ook leren zeven van koeie- 
huid, de eerste ph-meters en 
weckketels, emballagemateriaal 
en loden capsules. Ze heeft in de 
loop der tijd allerlei oude machi¬ 


nes aangeschaft die straks op de 
zolder van De Wouden in het 
museum te pronk zullen staan. 
Voorts zitten in de collectie twee 
oude kookboeken, waarin aan¬ 
dacht aan het wecken wordt be¬ 
steed. 

’Kijk op klein’ 

Samen met andere kleinschalige 
bedrijven in de omgeving heeft 
Gerritsen de ’Kijk op Klein’-rou- 
te uitgezet, die tegelijk met het 
conserveringsmuseum is ge¬ 
opend. De route leidt langs De 
Wouden, de Volkshogeschool Al- 
lardsoog te Bakkeveen (onder 
andere kruiden- en moestuin en 
wilde plantentuin), De Hagen in 
Haulerwijk (boomgaard, ecologi¬ 
sche teelt, vTuchtenwijnmakerij), 
de Bijenstand Lageduurswoud 
te Oosterwolde (imkerij, honing- 
verkoop), De Oude Streek in 
Zevenhuizen (geitekaasmakerij) 
en het café van Hepke en Joke in 
Frieschepalen, 'omdat het zo 
goed in de sfeer past’. 


maag. Daardoor kan het voedsel 
de maag minder vlug verlaten. 
Dat geeft snel en langdurig een 
vol gevoel ('machtig eten’). Zo’n 
slagroomkuur bederft dus de 
eetlust: in plaats van meer, ga je 
minder eten. Het is duidelijk dat 
het gewenste resultaat op die 
manier uitblijft. 

Daar komt nog als nadeel bij dat 
slagroom weinig waardevolle 
voedingsstoffen bevat. Die zitten 
wel in brood en aardappelen, 
denk bijvoorbeeld aan eiwitten, 
koolhydraten en vitaminen. Wie 
een vette roomkuur volgt, heeft 
geen plaats meer voor deze waar¬ 
devolle produkten. Het is zelfs 
mogelijk dat daardoor een tekort 
ontstaat aan belangrijke voe¬ 
dingsstoffen. 


Praktische tips 

Hoe kom je nu aan een paar 
poncljes extra? 

Zeker als u niet te veel trek hebt, 
is het van belang om uw eetlust 
te stimuleren, bijvoorbeeld door; 


- niet te grote maaltijden ge-i 
bruiken; 

- zoete, zure, hartige, warme en 
koude gerechten af te wisselen, 
verandering van spys doet eten; 

- niet te vet eten, want vet vult 
gemakkelijk en neemt de eetlust 
weg, slagroomkuren zijn geheel 
uit de tijd; 

- een kopje bouillon of een ape- 
ritie^e voor de maaltijd nemen; 

- breng regelmaat in uw dagme¬ 
nu. Het lichaam went daaraan en 
geeft een seintje dat het ’eten- 
stijd’ is; 


- sla geen maaltijd over. Ook al 
heb je geen trek of weinig tijd, 
probeer altyd iets te eten; 

- neem naast de maaltijden en¬ 
kele tussendoortjes zoals: een 
glas chocolademelk, milkshake 
of een puddinkje, een tosti, een 
krentenbol, een handvol rozijnen 
of gedroogde abrikozen. 

Uiteraard zijn er ook factoren die 
een negatieve uitwerking heb¬ 
ben op de eetlust. Vermoeidheid 
en haast zijn de grootste eetlust- 
bedervers. Ten slotte kunnen 
bepaalde sporten waarbij de 
spiermassa zich ontwikkelt, een 
gewichtstoename tot gevolg heb¬ 
ben. 


Patricia Schutte is 
diëtiste bij het 
Voorlichtingsbureau 
voor de Voeding. 
Limburgs Dagblad 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 1 


WIE WIL ER GELD LENEN? 


PERSOONLIJKE LENINGEN 

Langer dan 60 mnd. voor caravan, boot of woningverbetering 


Bedrag in 
handen 


ƒ 6.000,- 
ƒ 12 000,- 
/ 18.000,- 
/ 24.000,- 
ƒ 35,000,- 
ƒ 50001,- 


terug te 
betalen in 


60 mnd. 
60 mnd. 
72 mnd. 
72 mnd. 
84 mnd. 
84 mnd. 


mnd.bedrag 
vigs. minimum 


ƒ 142,- 
ƒ 273,- 
/ 362,- 
ƒ 483,- 
ƒ 639,- 
ƒ 878,- 


effektieve 

jaarrente 


16,0% 

13,9% 

13,9% 

13,9% 

13,9% 

12,5% 


mnd.bedrag 
vigs.wett.max. 


effektieve 

jaarrente DOORLOPENDE KREDIETEN 


Bedrag in 
handen 


ƒ 6000, 
ƒ 11000, 
ƒ 15.000, 
ƒ 26.000, 
/ 35 000, 
ƒ 50.000, 


Wi| regelen alles en bezorgen het geld óók kosteloos bij u thuis Vraag vrijblijvend advies 
Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers leningen en door¬ 
lopende kredieten Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd.) zijn ook mogelijk 
Leningen vanaf ƒ 1 000,- tot ƒ 200.000.- zijn mogelijk ZONDER onderpand of borg. 
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 
Gevolmachtigd intermediair 


terug te 
betalen 


120 ,- 
220,- 
300,- 
520,- 
700- 
1 . 000 ,- 


volgens minimum 
eff. jaarrente theor. looot. 


75 mnd. 
73 mnd 
73 mnd. 
73 mnd. 
72 mnd. 
72 mnd. 


volgens wettelijk maximum 
eff. jaarrente theor. loopt. 


92 mnd 
86 mnd 
84 mnd 
82 mnd 
81 mnd 
81 mnd 


2e HYPOTHEKEN 

NIEUW: nu tot 130% van de verkoopwaarde! 


ƒ 50.001,- 
ƒ 60.000,- 
ƒ 65.000,- 
ƒ 70.000,- 
ƒ 75.000,- 
ƒ 90.000- 
ƒ 120.000,- 
ƒ 150.000,- 


12,5% ƒ 712,- ƒ 
12,5% ƒ 855,- ƒ 
12,5% ƒ 926,- ƒ 
12,5% / 997,- ƒ 
12,5% ƒ 1,068,- ƒ 


ƒ 1,282,- ƒ 1,070,- 
ƒ 1.710,- ƒ 1.472,- 
ƒ 2 137.- ƒ 1.784,- 


ƒ 544,- 
ƒ 653,- 
ƒ 708,- 
ƒ 762, 
ƒ 817, 
ƒ 980, 
ƒ 1.307, 
ƒ 1.634, 


043 - 636200 * 

Geopend van ma. t/m vrij. 
van 8.30-21.00 uur. za. van 9.00-16.00 uur 

ra 

Scharnerweg 108 
6224 JJ Maastricht lltb-BoerenBond 

A K T U E E 


INBRAAKPREVENTIE 

In (de vakantiepericxje zeneden we 
ongewil(d een aantal signalen uit naar 
ongure iieeden die het op onze 
onbeheerd achtergelaten eigendom¬ 
men gemunt hebben. De overheid 
verspreidt via het politiebureau of post¬ 
kantoor brochures met vuistregels voor 
inbraakpreventie. In dit artikel zou het 
te ver leiden om alle mogelijke mid¬ 
delen van inbraakpreventie op te 
sommen. De Uitgebreide Gevarenver¬ 
zekering voor woonhuizen en inboe¬ 
dels van Interpolis beschermt u tegen 
de financiële gevolgen van inbraak, 
diefstal en vandalisme. Omdat deze 
polis nogal wat uitbreidingsmogelijk¬ 


heden en maatwerk kan bevatten, is 
het raadzaam uw LLTB assurrantie- 
adviseur te raadplegen over het aspect 
"diefstalverzekering". Hij bezorgt u 
eveneens een handige "inboedelme¬ 
ter", een invullijst waarmee u de 
inboedel van uw huis volledig kunt 
registreren en taxeren. Bij een 
eventuele inbraak of diefstal is het ook 
erg handig om foto's of een video- 
opname van de meest waardevolle 
stukken bij de hand te hebben. De 
inboedellijst, foto's of video kunt u het 
beste in bewaring geven bij een 
familielid of bij uw assurantie-adviseur. 
Tenslotte kan bij een brand uw eigen 
exemplaar verloren gaan... 


I BoerenBond I 

BETER VERZEKERD DCX^ lEA/IAMD VAI\i BU ONS 


Wir lösen Haarprobleme 

Eigene 
Herstellung 
Reparaturen 
aller An 

Diskrei und zuverlassiQ Niemand sieht 
es, doch Sie sehen )unger aus Schlafen- 
saunen schwimmen Spod treiben 
Unlosbar mit dem Reslhaar verwebt 

AuBerdem führen wir alle Toupets 
und Perucken von namhaften Firmen. 

Zweithaarstudio Stuppi 
Damen-Coiffeur- Herren 

5100 Aachen, Adalbertsteinweg 45 
Tel 0949/241-502971 HUI5DIERHERRIE 


Doe er iets aan! De Nederlandse 
Slichting Geluidhinder helpt bi| het 
vinden van een oplossing voor alle 
vormen van lowaai in en om huis. 
NSG, Poslbus 381, 

2600 AJ Delft 


Maak verleidelijk 
\ met lingerie! 


LAAT 

CARAPATIËNTEN 
NIET STIKKEN 

AstmaWponds 

Giro 55055 

bank 70,70,70.120 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
u nog 
te veel 

Wij zijn er zeker van u een 
autoverzekering aan te kun¬ 
nen bieden met zeer gunsti¬ 
ge voorwaarden, voor een 
premie die meestal lager ligt 
dan u nu betaalt. Neem vrij¬ 
blijvend de proef op de som 
en bel vandaag nog 

GEURTS ASSURANTIËN 

Nieuwsfraat 22-24 
tel, 045-211668/221090 

VELD ASSURANTIËN 

Nieuwstraaf 116 
lel. 215458 

HOENSBROEK 
Kousen 


ƒ3 \Wil( u wel eens wat anders? 

^ Iets opwindends? 

Kom dan eens langs bij 
Christine Ie Duc. Want daar 
vindt u alles om uw fantasie 
nieuwe pnkkels te geven: de 
mooiste collectie geraffineerde en 
pikante lingerie, maar ook 
opzwepend leer en rubber. 

Er extra verleidelijk uitzien wordt 
nu extra vcxirdelig: vrijdag cn 
zaterdag a.s. krijgt u bij inlevering 
van de advertentie een luxe speel- 
seije voor slechts f 20,-. 

Lingerie in alle soorten en maten? 
Bij de Christine Ie Duc erolic shop 
raak je niet uitgekeken. 

Tot ziens dus in de opwindendste 
winkel van ^ 

Heerlen av ^ GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


Bedrag 
in handen 


Terug te Mnd bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve 
betalen in volgens min jaarrente vig. wel. max. jaarrente 


5 000 48 

10000 60 

15.000 60 

30000 72 


d. 138,77 

d 229.79 

d. 344,69 

d 609,22 150,95 18,7 

249,77 17,5 

366,84 16.1 

622,29 15,2 


DOORLOPEND KREDIET 


Krediet U betaalt Rente vIg. mm. tar, Theor, 
limiet per maand per mnd eft jaarrente looptijd 


Rente voijjens 
max. tanef Elk bedrag tot 200.000 en 
andere looptijd mogelijk. 
Overlijdensrisico meestal 
gedekt. Bestaande leningen 
geen bezwaar 


Geen inlormalie bij werkge¬ 
ver Geen bijkomende kos¬ 
ten. Binnen een dag alles 
geregeld Goedkope tarie¬ 
ven. Vraag gratis advies. 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 - 724132 


EENMALIGE NEPAL STUNT!! 

4 DAGEN SUPER-PRIJZEN 

300 X 200 4498:-NU 2650.- 250 X 200 37é8:- NU 2250.- 


240 X 170 30ë^- NU 


1650.- 


200 X 150 2250:- NU 


1350.- 


ALLE MATEN VOORRADIG 
ALLE TAPIJTEN VRIJBLIJVEND OP ZICHT 
AANBETALEN OF BETALING IN TERMIJNEN MOGELIJK 

TEHERAN TAPIJTEN BV 

Prome nade 145-147, 6411 JE Heerlen. 045-715372 


SHOWROOMMODELLEN 


Maak plaats, maak plaats... we BL ^ I 

hebben ruimte nodig! De nieuwe B ■ 

kollektie komt eraan en staat te WÊ^r ■ 

dringen om zich aan u te presenteren. MM Hh I 

Daarom moeten de huidige - maar * 

niet minder aktuele - modellen hun plaats in de showroom afstaan. 
Dat betekent dat u kunt profiteren van ongekend voordeel, waarbij 
de garantie onverkort gehandhaafd blijft. 


VERKOOP 


Want de exclusieve banken, bank' 
stellen en fauteuils gaan nu met forse 
I U kortingen de deur uit. Ook de 

magazijn-voorraad is "in de aan* 
bieding", terwijl er ook nog onbeklede 
rompen zijn, zodat u voor de bekleding zelfs nog kunt kiezen uH 
diverse stoffen en kleuren leer! U ziet 't, mogelijkheden volop, maat 
dan moet u wel snel reageren, want.... op is echt op! 


In deze advertentie 


ziet u een aantal voorbeelden. Tt 


Semi-klossieke zitkombinotie met stoffen bekleding 
Sierlijk, stijlvol en elegant. Houten sierlijsten lever¬ 
baar in 4 kleuren. «aAP 


2rzits bank + fauteuil 229 ^,- v.a. 


1895,- 


Eigentijds model met komfonabele hoge rug 
en overbloesende ormleggers. Keus uil diverse 
gedessineerde weefstoffen. 

3-f2-zits.24957- v.a. I ' y -fs ^ 


Romantisch kuipfauteuiltje met een kom- 
fortabele zit door het zacht-gevulde zit¬ 
kussen. Keus uit diverse bekledingsstoffen 
Pootjes in notenkleur. 
fes.'g., 

VBLE 

Romantisch-klassieke hoekset. Knus en komfortobel door de dikgevulde kussens en armleggers. 
Bekleding van gedessineerde meubelstof. 1AAC 

21-1-2-zitsJM^Sr IWD 


Royaal model met brede armleggers en 
extra hoge rug. Bekleding van gedes¬ 
sineerde weefstof. 1AAC 

3-1-2-ztis 24S^ IWD/ L'/ 


Romanlisch-klassieke kombinatie, bekleed met 
dekorotieve jacquard weefstof. 

Dikke kussens met komfortobele soft-poly vulling. 


Royale herenfauteuil 
met sluimer-oren. 
Keuze uit diverse 
dessi n- weef stofte n. 


Klassieke fauteuil in 
fraaie dessin-stof. 
Brede rug met sluimer 
oren. Los zitkussen. 


Moderne fauteuil met 'Art-Deco' styling 
Ruime, diejDe zit en goede rugsteun. 
Keus uit diverse bekledingsstoffen. 
3-1-2-zits JIS^- 


2295,- 
995,- 


895, 
Komfortabele oor- 
fauteuil. Keerbaar 
zitkussen. Gedessi¬ 
neerde bekledings- 


Klassieke fauteuil 
in dekoratieve 
bekledingsstof. 
Keerbaar zitkuss®'’" 

MONTÈL MEUBELEN VINDT U IN: UTRECHT, HiLvERSUM, ARNHEM, SON/EINDHOVEN. HEERLEN, LEIDSCHENOAM.OLDENZAAL. STEENWIJKSMOER, BEVERWIJK, ROTTERDAM, AXEL, GRONINGEN. HEERENVEEN ENZUTPHê'* 


OOK DIE 50 FOLDERS VERSPREIDEN WE. ^ 
NET ZO GOED ALS DIE 5 MlUOEN... ^ 

Bel Soiral als 't betrouwbaar verspreid moet worden! I 

Fabrieksstraat7. 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. cn 

limburgs dagblad Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 11 


televisie en radio woensdag 


k 

se 

ie 

n 

tk 

jit 

af 

p' 
Nederland 1 


kro 

i^3-00.13.-i 2 Nieuws voor doven en 
i®*®®hthorenden. 

, ® J0-16.05 •• Journaal. 

I w ^ Schneider-cyclus: 

l^enn der weisse Flieder wieder 
°'uht. Duitse speelfilm uit 1953 van 
dans Deppe. Met: Magda Schneider, 
Fritsch, Romy Schneider e.a. 
tvchens ouders gingen uit elkaar 
Oen zij nog een baby was. Plotseling 
oikt haar vader weer op. Hij heeft 
occes als zanger en wil zich verzoe- 
zijn ex-vrouw en dochter. 

Ia ^ Boggle, woordspel. ^ 

I 9 S •kunstbende. 

Land van de arend, 8 -delige 
^else documentaireserie over de 
^‘dekking van Amerika en de gevol- 
daarvan. Afl. 7: Alaska. 

(••+TT) Journaal. 

Romy Schneider-cyclus: Sissi, 
^stenrijkse speelfilm uit 1955. Met: 
OfTiy Schneider, Karl-Heinz Böhm, 
”3gda Schneider e.a. De moeder 
de Oostenrijkse keizer Franz Jo- 
regelt zijn verloving met de 
^•erse prinses Nené. Franz Joseph 
^dt haar zusje Sissi echter veel 
jj^ntrekkelijker. 

22 '^ Pyramide. Kennisquiz. 

Ach Amerika! 4-delige docu- 
®htaireserie over de Amerikaanse 
^dtenleving. Afl. 2: De geschonden 
André Truyman, maker van 
ir^ registreert een Amerika dat 

De H ^'^^®nsteden bijna niet van een 
me Wereldland is te onderschei- 
jl^l^aklozen die in dozen op straat 
en werklozen die in rijen staan 
''^'achten voor wat eten bij een 
(jrjT^^uken. Voor De geschonden 
^^oorn’ maakte Truyman onder ande- 
ijij^Pnamen in Los Angeles. In de 
pending is te zien hoe de politie 
hui meisje arresteert. In het 

jjr ® '^'^aar ze zich bevond zou een 
23 ^k-dealer met een geweer zitten. 
Nieuwsnet 12 (WlOU). Ameri- 
anse serie. Afl.: Bachelor-party. 
haa getuige te zijn bij 

dat met Rick. üz ontdekt 

Oo 's- 

*^.30 •• Journaal. 


Nederland 2 


TROS 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.09 Bekijk het maar, met Tik tak; 
Bereboot, poppenserie. Afl.: Mexi¬ 
caanse schotel ( 1 ); Casper and his 
friends, tekenfilm; Peppi en Kokki, 
jeugdserie. Afl.: Ballonnen; Barbapa- 
pa, tekenfilmserie. 

17.33 Babes. 

18.00 •• Journaal. 

18.21 Bear John, Amerikaanse come¬ 
dyserie. Mary Beth wordt verliefd op 
John. 

18.48 Candid camera. Amerikaanse 
humor met de verborgen camera. 
Presentatie: Dom DeLuise. 

19.13 Expo ’92 Sevilla. - Tussen twee 
werelden, serie over de Expo 92. 
Vandaag: het Z.-amerikaanse Uru¬ 
guay en het democratische Dene¬ 
marken. 

19.43 Aktua nieuws. 

19.45 Derrick. Duitse misdaadserie. 
Afl.: Ongeluk of moord? Joachin Lut- 
ze brengt een bekende zangeres, die 
het slachtoffer van een auto-ongeluk 
geworden is, naar het ziekenhuis. De 
volgende ochtend blijkt ze vermoord 
te zijn en is Joachin verdachte num¬ 
mer 1 . 

20.48 Ingang Oost, 8 -delige serie 
over de EHBO in het Academische 
Ziekenhuis in Utrecht. Afl. 5. 

21.17 (TT) In kort geding. Juridisch 
magazine. Presentatie: Jaap Jong¬ 
bloed. Afl. 1. 

21.43 Tv dokter, medische tips. 

21.44 TROS Aktua, actualiteitenru¬ 
briek. 

22.14 Milieuprijsvraag. Magazine 
waarin ondernemers de Milieu en 
Toerisme Prijs 1992 kunnen winnen. 

22.19 TV-Masqué: Gouden Roos van 
Montreux 1992, portret van de kan- 
kerspecialist Dr. Sally van Coevor- 
den. 

23.08 TROS tv show op reis. Serie 
buitenlandse tv-shows gepresenteerd 
door Ivo Niehe. Vanavond: Barbara 
Cartland, Thierry Poncelet en Isaac 
Stern. 

23.52-23.57 •• Journaal. 


Nederland 3 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.30-11,00 Bio-bits, afl. 5 . 

12.00 Roland Garros, tennistoernooi: 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.05 Roland Garros, tennistoernooi: 
open Franse kampioenschappen. 

19.54 Uitzending politieke partijen: 
het GPV. 

20.00 •• Journaal. 

20.20 Erfenis van één verleden. Film 
van het Nederlandse Rode Kruis. 

20.25 Van gewest tot gewest, regio¬ 
naal magazine, waarin o.a. aandacht 
voor de populaire Noordlimburgse 
popband: Rowwen Hèze en een re¬ 
portage over het dieseltreintje op het 
traject Maastricht-Aken dat op 30 mei 
jl. voor het laatst bediend werd door 
Leo Dadziak op zijn romantische 
blokpost in Simpelveld. Tot die be¬ 
wuste zaterdag geschiedde de bevei¬ 
liging van de lijn Maastricht-Aken nog 
met de hand. Deze laatste is per die 
datum 21 jaar in dienst geweest bij 
de NS en was daarvoor werkzaam in 
een van de Limburgse mijnen. Op 
hetzelfde moment dat de spoorlijn 
werd opgeheven, is de laatste blok- 
wachter van de NS met pensioen 
gegaan. Van Gewest tot Gewest zag 
het laatste dieseltje grommend zijn 
weg zoeken door de mooie zuidoost¬ 
hoek van Limburg en sprak met de 
laatste blokwachter van de NS. 

21.00 Studio sport. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio sport journaal. 

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland met om 

23.00 Den Haag vandaag. Presenta¬ 
tie: Charles Groenhuijsen. 

23.15 Let’s dance: Corps, ballet van 
Hans van Manen. Uitgevoerd door 
het Nationale Ballet op muziek van 
Alban Berg. 

23.45-23.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


RTU 


06.55, 07.25 en 08.00 RTL4 nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. Herh. 

08.30 Nieuws. . 

08.35 M.A.S.H. Afl.: Blood brothers. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Spel. Herh. 

09.35 As the worid turns. Serie. 

10.19 Groenten & fuittip. 

10.20 Flora magazine. Herh. 

10.45 Geraldo. Talkshow. Afl.: More 
married women are having affairs. 

11.30 Teletext. 

11.45 Will there really be a morning. 
Amerikaanse speelfilm uit 1983, ge- 
baseeerd op de autobiografie van 
Francis Farmer. Deze film vertelt het 
waargebeurde verhaal van de car¬ 
rière van een wereldberoemde film¬ 
ster uit de jaren '30. Francis Farmer 
is een intelligente, jonge vrouw die 
emotioneel in de problemen raakt 
door toedoen van haar dominerende 
en tiranniserende moeder, Lillian. 

14.05 The Oprah Winfrey show. 

14.55 De draagmoeder, serie. 

15.25 The bold & the beautiful. Ame- 

15.50 Telekids. Kinderprogr. met om 

16.10 My two dads. Afl.: The wedge. 

16.40 Liefde op het eerste gezicht. 

17.25 Wie is wie. Spel. Herh. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Minispel: Scattegories. Tele¬ 
foonspelletje. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door John Bernard. 

20.00 Spijkerhoek. Dramaserie. 

20.30 Resque 911. Serie. 

21.25 The trial of the incredlble 
Hulk. Am. speelfilm uit 1989. De we¬ 
tenschapper David Banner is weer op 
de vlucht voor z’n alter-ego, de Hulk. 
Wanneer de Hulk na een woede-uit¬ 
barsting, waarbij hij een aantal crimi¬ 
nelen aanvalt, in de gevangenis be¬ 
landt, biedt de blinde advocaat, Matt 
Murdock, zijn hulp aan. 

23.10 Hardball. Amerikaanse serie. 

00.00 Laatste nieuws. 

00.15 M.A.S.H. Am. serie. Herh. 

00.40 The Oprah Winfrey show. 

01.25 De draagmoeder. Serie. Herh. 


België/TVI 


17.30 Boes. 26-delige Nederlandse 
tekenfilmserie. Afl. 3. 

17.51 Duupje. Tekenfilmserie. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 154. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos (The 
bold and the beautiful). Amerikaanse 
serie. Afl. 438. 

18.35 Avonturenbaai (Danger bay). 
Canadese jeugdserie. Met: Donnelly 
Rhodes, Christopher Crabbb, Ocean 
Hellman, e.a. Afl.: Stemmen. 

19.00 Buren (Neighbours). Australi¬ 
sche serie. Afl. 862. Een verrassings- 
geschenk montert Jane op. Hillary 
geeft niet toe. Saron doet geheimzin¬ 
nig over haar nieuwe job. 

19.22 Vakantievlinder. Toeristische 
tips. Presentatie: Alexandra Potvin. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Kamers te huur (AH at no. 20). 
12-delige Britse comedy-serie met 
Maureen Lipman. Afl. 1 . 

20.25 Heeft u gebeld, meneer? (You 
rang, M’Lord), 13-delige Britse co¬ 
medy-serie van David Croft. Afl. 1. 

21.15 Margriet. Praatshow gepresen¬ 
teerd door Margriet Hermans. Met 
optredens van Vlaamse en internatio¬ 
nale artiesten. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Théater pittoresque. Het kleur¬ 
rijke leven van Toon Hermans vanaf 
1932, in beeld gebracht door het 
Théater Pittoresque mécanique. Dit 
is een theatergroep bestaande uit 
zoon Maurice Hermans, Gemma van 
Eek en Dick Rienstra. 

23.35 So what? Jazzprogramma. 
Vandaag: Amerikaanse altséixofonist 
Lee Konitz Kwartet met gelegen- 
heidskwartet waarin o.a. Misha Men¬ 
gelberg (piano). 

00.05-00.10 Coda. Lucienne Stas- 
saert leest voor uit eigen werk. Van¬ 
daag: Een dag als een andere. 


België/TV 2 


17.30-00.10 Zie TV 1. 


•.Nteland 1 


^‘Oo 

O9.03 jl^Qesschau. 

Arru»^^ Denver-Clan (Dynasty). 
09.45 '^^arise soapserie. 

'Ifk LAt'fi mrk%/o Pil 


Ho’óJJ •• Let’s move. Fitness. 
1o’^ 7.®9esschau. 


f.., 

f I taoft und intensiv. Repor 

f I Om activiteiten van de mensen 

Qeto^® problemen van alledag te ver- 

10.45 - Afl. uit de serie Kontext. Herh. 
1i[qo ~^P*info Arbeit und Beruf. 

^ND-Sport extra. Tennis: Open 
ngi kampioenschappen, kwartfi- 
(Vol ”®^®ri-enkelspel vanuit Parijs. 
7 _^ 9 ®ride tijden onder voorbehoud), 
lie ^ Toscana, se 

110.30 Kauf. 

r®>4S ni ^ Heute, actualiteiten. 
Mir ^ ® .Nausmeisterin, serie. Afl.: 
Srhi 9®^^1 s gut, auch wenn's mir 
Il 9 ^® 2 h 1 geht. 

''•‘Ofiramma-overzicht. 

IIJO ie Tagesschau. 

^ Ka ARD-Brennpunkt: Die lllusion; 
. JU ^Pf gegen Drogen durch Kapitula- 
1 ^ si '^®P®rtage over het drugsbeleid. 

rl'to 

' Landschaft mit Domen oder 
g^asspiele. Tv-film van Uwe Sae- 
6 n werkloze Ric, Marcel, Knut 
vormen een motorbende en 
id ®*®n 2 ich suf. Dan heeft Ric een 
bgc.' *®^®'’ rnoet opschrijven wie hij 
K hebben, en ieder moet 
®®roep kiezen, van rechter tot 
6 err'^P'^®®*^l 6 r. De rechter kiest dan 
Srjg. ® ®®h1offer uit. Het lijkt eerst een 
J^aar dan wordt het ernst, 
^agesthemen. 

Nachschlag. Satire van en met 
Scheibner. 

ran ^^•^■Sport extra. Tennis: Open 
kampioenschappen, samen- 
"^9 

5 ^ Das Nacht-Studio: Melo. Fran- 
d^i^Paelfilm uit 1986 van Alain Res- 
® "laar het toneelstuk van Henry 

1S ein. Montrouge 1926. De be- 
^ ® violist Marcel Blanc is op 

^f^ k bij zijn studievriend Pierre 
1‘üs en diens vrouw Romaine.. 

Marcel en Romaine slaat een 
* 1 iriQ beginnen een verhou- 

lati?’ Marcel wil geen vaste re- 

Oij^agesschau. 

Z.E.N. Südindische Tem- 
■ Der Tempel von Chidambaram. 


Ouitsland 2 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF.Zie Duitsland 1. 

11.00 Tagesschau. 

11.03 Umschau. 

11.25 Ehen vor Gericht: Vogt gegen 
Vogt. Documentaire. Herh. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 

13.45 Prix Jeunesse-Festival: 
Schneck Schnack. Jeugdprogr. 

14.05 Gotcha. Australische kinderfilm 
uit 1991. De 11-jarige Marco haalt 
constant kattekwaad uit. 

14.30 Donna, die schwarze Spring- 
reiterin. Am. jeugdfilm uit 1984. 

15.15 •• ZDF-Fernsehgarten - Spe- 
zial. Hoogtepunten uit 1989. 

16.00 Heute. 

16.03 Flop-Show. Gevarieerd amuse¬ 
mentsprogramma voor kinderen. 
16.20 Logo. Jeugdjournaal. 

16.30 Tausche Angst gegen Mut. 
Tekenfilm. Herh. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal 

17.45 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Das 
Hoghzeitsfoto. Het plotselinge vertrek 
van autoverhuurder Kuhn leidt tot al¬ 
gemeen geroddel en bij Jens Hart- 
mann, die zijn geld kwijt is, zelfs tot 
paniek. (18.10 •• Lotto-trekking). 

19.00 Heute. 

19.25 Flucht nach San Diego (Night 
Chase). Amerikaanse tv-film uit 1970 
van Jack Starrett. De voortvluchtige 
Adrian Vico, die de minnaar van zijn 
vrouw neergeschoten heeft, probeert 
naar Mexico te vluchten. 

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 
Medische actualiteiten. Vandaag: 1 . 
Operatie-toerisme. 2 . Aids. 3. Nieuwe 
diagnose- en therapiemogelijkheden 
op het gebied van spataderen. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 ZDF spezial: Umwelt gegen 
Dritte Welt. Rio, ein Gipfeltreffen am 
Abgrund? Live reportage van de eer¬ 
ste dag van de VN-milieuconferentie. 

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie 
00.00 Mein Lieber John (Dear John). 

Am. comedyserie. Afl.: Auf der Piste. 
00.20 Heute. 

00.25-01.45 Die Marx Brothers lm 
Wilden Westen (Go West). Am. 
speelfilm uit '40 van Edward Buzzell. 


Duitslaim 3 


08-55 Gymnastik im Alltag. 09.10 
Schooltv. 09.40 Cursus sociologie. 

10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 
Progr.-overz. 11.50 Das Recht zu lie- 
ben. Braziliaanse soapserie. 12.15 In 
Sachen Natur. 13.00 FRIZZ. 13.45 
Plus 3-Reisebüro. 14.15 West 3 ak- 
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.40 Tages- 
gesprach. 15.55 Sport aktuell. 16.00 
West 3 aktuell. 16.05 Drei im Morgen¬ 
land. 16.30 Schooltv. 17.30 Cursus 
technologie. 18.00 Aktuelle Minu- 
te.18.01 Sesamstrasse. 18.30 Der 
Traumstein. 18.57 Progr.-overz. 19.00 
Aktuelle Stunde met om 19.45 Raam- 
progr.’s. 20.00 Parlazzo. Live. 21.30 
West 3 aktuell. 21.45 Hobbythek: Son- 
nige Perspektiven? 22.30 Rückblende: 
Documentaire over de Am. hulp aan 
West-Europa na WO II. 22.45 Blue 
Collar, Am. speelfilm uit 1978 van Paul 
Schrader. 00.31 Laatste nws. 


Duitsland 3 SWF 


RTL Plus 


08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30 
Cursus technologie.09.00 Non-Stop- 
Fernsehen. 13.50 Schooltv. 14.50 
(ZW) Es Dach überem Chopf. Zwitser¬ 
se speelfilm uit 1961 van Kurt Früh. 

16.30 Solo für 12 . Quiz. 17.00 Cursus 
technologie. 17.30 Sesamstrasse. 
17.59 Der kleine Vampir. 13-delige se¬ 
rie naar de kinderboeken van Angela 
Sommer-Bodenburg. 18.24 Ernest als 
Maler. 18.26 Das Sandmannehen. 

18.30 Das Südwestjournal aus Rhein- 
land-F^alz. 19.00 Hallo, wie geht’s? 
Gezondheidstips. Vandaag: Stevige 
botten op leeftijd. 19.15 Lander-Men- 
schen-Abenteuer: Afrika mit Kind und 
Kamera. Documentaireserie over een 
jong gezin dat een reis dwars door Afri¬ 
ka maakt. Afl. 1 ; Durch die Wüste. 
20.00 Schnickschnack. Live-progr. 
voor verzamelaars. 21.00 Nws. 21.15 
Auf falscher Welle. 5-delige Engelse 
tv-film. Afl. 4. 22.05 Tatort Katakombe. 
Documentaire over bijbelse archeolo¬ 
gie, een onbekende wetenschap. 22.50 
Berlin Alexanderplatz. Serie naar de 
roman van Alfred Döblin. Afl. 7 . 23.50 
Aktuell. 23.55 Die 50 Besten. Duitse vi- 
deokunst-prijs 1992 . 00.15 Non-Stop- 
Fernsehen. 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 

Ontbijt-magazine. 

08.55 Owen Marshall (Owen Mar¬ 
shall, Counselor at law), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Fehier eines Anfangers. 
09.50 Reich und Schön (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby Afl.: 
Der letzte Kampf. 

11.05 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

11.30 Familienduell. Spelprogr. 

12.00 Punkt 12. 

12.30 Wie das Leben so spielt (As 
the World turns), soapserie. Afl. 39. 

13.15 California Clan (Santa Barba¬ 
ra), Amerikaanse serie. 

14.05 Die Springfield Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

14.50 Der Chef (Ironside), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Alles aus Liebe. 

15.45 CHiPs Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Afl: Erpressung. Herh. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.15 Der Preis ist heiss. Spel. 

17.45 Glück am Drücker. Spel. 

18.00 Elf 99. Magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Explosiv - Das Magazin. 

19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Soapserie. Afl. 17. 

20.15 Ein Schloss am Wörthersee. 
Afl.: Saisonbeginn mit Hindernissen. 

21.15 Auf Leben und Tod. Serie over 
agenten in actie. 

22.15 Stern TV. Tv-magazine. 

23.00 Special von Sinnen. Compila¬ 
tie. 

23.30 Benny Hill. Engelse sketches. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Airwolf. Amerikaanse serie. 

Afl.: Der falsche Bruder. Herh. 

00.55 Eine schrecklich nette Familie 
(Married with children). Amerikaanse 
serie. Afl.: Eine haarige Angelegen- 
heit. 

01.25 Glanzender Asphalt (Private 
eye), Amerikaanse serie. Afl.: Sing 
oder stirb (1). Herh. 

02.15 Der Chef (Ironside), serie. Herh. 
03.05 Dr. med. Marcus Welby (Mar¬ 
cus Welby M.D.). Amerikaanse serie. 
Herh. 

04.00 CHIPs. Amerikaanse serie. 
Herh. 

04.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

Soapserie. Herh. 

05.15 Elf 99. Magazine. Herh. • Linda Cray. (RTL Plus 
20.15 uur). 


SAT1 


05.30 Regional-Report. 06.00 Guten 
Morgen mit SAT 1.08.30 Bezaubernde 
Jeannie. 09.00 Nieuws. 09.05 Kino 
News. Filmmagazine. 09.20 The blue 
Max. Engelse speelfilm uit 1966. 11.55 
Glücksrad. 12.40 Tip des Tages. 12.45 
Tele-Börse. Met Nieuws. 13.35 Unter 
der Sonne Kaliforniens (Knots landing). 
Am. serie. 14.30 Bezaubernde Jeannie 
(I dream of Jeannie). Am. comedyse¬ 
rie. Aansl. Nieuws. 15.05 Falcon Crest. 
Am. serie. Afl.: Schachzüge. 16.00 
Booker. Am. misdaadserie. Afl.: Katz 
und Maus. Aansl.Nieuws. 17.05 Geh 
aufs Ganzel Spelprogramma. 17.45 
Regionale progr.'s. 18.15 Bingo. Spel¬ 
progr. 18.45 Nieuws. 19.20 Glücksrad. 
Spelprogr. Aansl. Weerbericht. 20.15 
Heimat-Abend: Vier Madels aus der 
Wachau. Oostenrijkse speelfilm uit 
1957 van Franz Antel. 22.00 AKUT. 
Actualiteiten met Christiane Feist. 

22.35 Schreinemakers live. Talkshow 
met Margarethe Schreinemakers. 

23.35 Nieuws. 23.45 Schlag 12 in Lon- 
don (The two faces of dr. JekylI), En¬ 
gelse speelfilm uit 1960 van Terence 
Fisher. 01.20 Programma-overzicht. 
01.30 SAT 1 Text. Ig^Nand 1 

der weisse Flieder 
blüht (1953-D). Vrolijke sen- 
li^®*^^ele film van Hans Deppe vol 
Romy Schneider debuteert 
Onder de vleugels van haar 
j^^oer Magda. Zanger keert na 15 
terug bij zijn ex-vrouw en doch- 

i Tarzan’s Three Challenges 
^|^“''JSA). Kleurrijke film van Ro- 
INn °P 9 eoomen in India. Tar- 
thoet jonge Thaise vorst be- 
fttfen tegen boosaardige oom. 
W Opmerkelijke gewichtsverlies 
d® f'tfo is te danken 
' een gemene ziekte die Jock 
i^^ony opliep tijdens de opna- André Dussollier, Sabine Azéma en Pierre Arditi in ’Méio’. (Duitsland 1 - 23.35 uur) 


5o^Nand 1 

Sissi (1955-D/A). Damesdra- 
Iq .''an Ernst Marischka, na bijna 
zelfs bijna een parodie, 
Jq/ de liefde tussen keizer Franz 
''Brfn en Sissy. Uiterst vakkundig 
, C "^de kitsch. Met: Romy 
'heider, Kariheinz Böhm en 
9da Schneider. 
Duitsland 3 West 

22.45 Blue Collar (1978-USA). 
Krachtig, vuil melodrama van Paul 
Schrader dat veel louche dingen 
naar boven haalt met Richard 
Pryor, Harvey Keitel en Yaphet 
Kotto in ijzersterke rollen als onder¬ 
nemende automonteurs. 

Super Channel 

23.00 Daytpn’s Devils (1968-USA). 


Weer een overvalfilm van Jack 
Shea, deze keer over een plan om 
een luchtmachtbasis van vieren¬ 
eenhalf miljoen dollar te beroven. 
Met o.a.: Rory Calhoun en Lainie 
Kazan. 

Duitsland 1 

23.35 Mélo (1986-F). Met zorg ge¬ 
maakte film van Alain Resnais, die 
het oubollige melodrama van Hen¬ 


ry Bernstein verfilmt. Overpeinzing 
tussen film en theater. Met; Sabine 
Azéma, Pierre Arditi en André Dus¬ 
sollier. 

Duitsland 2 

00.25 Go West (1940-USA). Te¬ 
leurstellend produkt van de Marx 
Brothers tot aan de climax: een hi¬ 
larische treinrit. Hier en daar spran¬ 
kelt er iets in het script van deze 
saaie film van Edward Buzzel. België/RTBF 1 

12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht. 
13.00 Nws. 13.15-14.25 Génies en 
herbe. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Su- 
percopter (Airwolf). 18.30 Married with 
children, Am. serie. 19.00 Ce soir. 

19.30 Journ. 20.05 Nick Mancuso. Am. 
serie. 21.00 Un seul monde: Tops guns 
and toxic whales, bekroonde documen¬ 
taire over milieuvervuiling en -bescher¬ 
ming n.a.v. de wereld-milieuconferentie 
in Rio de Janeiro. 21.55 Gesprek met 
de eerste Belgische astronaut in de 
ruimte. Dirk Frimout. 22.55 Filmrubriek. 

23.15 Laatste nieuws. 23.25 Bourse. 
23.30-23.40 Le coeur et l’esprit. 


België/Télé 21 


12.00 Open Franse tenniskamp.; 
kwartfinales voor heren. 19.30 Journ. 
20.00 Challenge. Sportmag. 22.00 
Beursberichten. 22.05 Cargo: La musi- 
que en fuite. 23.00 Un seul monde de 
Tart, serie (slot). 23.10-00.10 Un seul 
monde: Engelse documentaire over het 
landbouwbeleid in India. Herh. 


TV5 


07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nws. 13.30 
La bonne aventure. 14.00 Caractères. 

15.15 Alice. 16.00 Nws. 16.15 Le sud 
par le sud. 17.10 Bonjour bon appetit. 

17.40 Cursus Frans. 18.00 Questions 
pour un Champion. 18.30 Nws. 18.50 
Weerbericht. 19.00 Montagne. 19.30 
Nws. 20.00 Temps présent. Magazine. 
21.00 Nws en Eur. weerbericht. 21.30 
Je veux voir Mioussov. Komedie van 
Valetin Kateev. 23.00 Nieuws. 23.20 
Hotel. 00.10-00.15 1, 2, 3, Théatre. 


RAI Uno 


06.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws. 

13.55 TG 1 tre minuti di.... 14.00 Linea 
verde speciale. 14.30 Fiori di lilla’., 
15.00 DSE. 16.00 Speciale il sabato 
dello Zecchino. 18.00 Nieuwsflits. 
18.05 Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans. 

18.50 II mondo di Quark. 19.40 II naso 
di Cleopatra. 19.50 Weerbericht. 20.00 
Nieuws. 20.40 Serata morandi. 22.45 
TG 1 linea notte. 23.00 Mercoledi 
sport. 00.00 Laatste nws. 00.30 Appun- 
tamento al cinema. 00.40 Mercoledi 
sport. Aansl. Mezzanotte e dintorni. 
Aansl. Speelfilm. 


BBC 1 


07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news. 10.05 Perfect strangers. 10.30 
Between ourselves. 11.00 Nws 11.05 
Playdays. 11.25 Stoppit and Tidyup. 

11.35 Discovering animals. 12.00 Nws. 
12.05 Travel show guides. Vandaag: 
Malta en Gozo. 12.35 The Hogan fami- 
ly. 13.00 Nws. 13.05 Documentaire 
over het edelmetaal goud. 13.55 Re¬ 
gionaal nws. 14.00 Nws. 14.30 Neigh¬ 
bours. 14.50 Working titles. 15.20 
Hawaii Five-0. 16.10 Antiqües road- 
show. 16.50 Henry's cat. 16.55 Wild- 
bunch. Vandaag dieren die in bomen 
leven. 17.10 Attack of the killer-toma- 
toes. 17.35 The movie game. 18.00 
Newsround. 18.10 Clowning around. 

18.35 Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 
Reg. Nws. 20.00 Wogan. Talkshow. 

20.30 Tomorrow’s worid. Populair- 
wetenschappelijk magazine. 21.00 Lo- 
vejoy. 21.50 Points of view. 22.00 Nws. 

22.30 Inside story. Documentaire over 
crisis in openbaar vervoer van Londen 
waar buschauffeurs onder grote druk 
staan door agressie, files, opstoppin¬ 
gen en bommeldingen. 23.20 Voetbal: 
Finland-Engeland en Schotland-Noor- 
wegen, samenvattingen. 00.15 Carry 


on England. Engelse speelfilm uit '76. 
01.40-01.45 Weerbericht. 


BBC 2 


07.45-08.10 Open universiteit. 09.00 
Breakfast news. 09.15 Westminster. 
10.00 Reviving antiqües 10.05 
Schooltv. 14.20 Johnson and frpends. 

14.30 Spider. 14.35 Crystal Tipps and 
Alistair. 14.40 Schooltv. 15.00 Nws 

15.15 One worid. 15.35 Country file 
16.00 Nws. 16.50 Nws. 17.00 Return to 
Evercreech Junction. 17.30 Animal 
crackers. 18.10 Horizon. 19.00 Tar- 
zan's three challenges. Am. speelfilm 
uit 1963. 20.35 Birthrights. Serie over 
cultuur en identiteit van en gemaakt 
door negers. 21.05 Dance house. 

21.10 Timewatch. 22.00 M.A.S.H. 

22.25 Edge of darkness. Thriller. 23.20 
10 X 10. Serie. 23.30 Newsnight. 00.15 
The late show. 00.55 Weerbericht 
01.00-01.30 Operj universiteit. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Spaans voetbal 
09.00 Longitude. 10.30 Go. Auto-/ 
motorsportmag. 11.30 Eurobics. 12.00 
Snooker. 14.00 Rugby. Finale. 15.00 
Eurobics. 15.30 Boksen. 17.00 Basket' 
bal. 18.00 Motorsport. 18.30 Power 
sports intern. 19.30 Paardesport 
Showspringen. 20.30 Rallycross. 21.30 
Magazine met avontuurlijke sporten. 
22.00 Atletiek. lAAF Grand Prix '92. 

23.30 Golf report. 23.45 Atletiek. 00.45 
Autosport. 01.15 Spaans voetbal. 
01.45 Powersports int. 02.45-06.00 
NBA Basketbal. Finale. 


Eurosport 


09.00 Tennis. Open Franse kam- 
pioensch. 10.30 Road to Barcelona. 
11.00 Eurogoals. Eur. voetbal. 12.00 
Tennis. Open Franse kampioensch., li¬ 
ve. 20.00 Atletiek. 21.30 Eur. nieuws. 
22.00 Eurotop event. Autosport, Grand 
Prix en Motorsport: Grand Prix van Eu¬ 
ropa. 00.00-01.00 Tennis. Open Fran¬ 
se kampioensch.. samenvatting. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders. 
07.00 Business tonight. 07.30 Europe 
reports. 08.00 ITN worid news. 08.30 
Supersports news. 08.35 Hello Austria 
Hello Vienna. 09.00 Channel E. 09.30 
Super shop. 10.30 The mix met om 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 Touristic magazin. 13.00 Japan 
business today. 13.30 The science 
show. 14.00 All mixed up. 14.50 Music 
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air. 
Showprogramma, live. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 

19.30 Inside edition. Actueel magazine. 
20.00 Prime sport. 21.00 The travel 
magazine. Vandaag: Wenen, een Rijn¬ 
cruise en Leningrad. 21.30 Business 
weekly. 22.00 Nws. 22.30 Supersports 
news. 22.35 Europe reports. 22.45 US 
market wrap. 23.00 Dayton’s devils. 
Am. speelfilm uit 1968. 00.55 Music 
news. 01.05 Blue night. 01.35 Super 
shop. 02.05 The mix all night. 


MTV 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30 
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Unplug- 
ged with Paul Simon. 21.30 Famous 
last words with Paul Simon. 22.00 
Greatest hits. 23.00 The report. 23.15 
At the movies. 23.30 News at night. 

23.45 3 From 1. 00.00 Post modern. 
02.00 Kristiane Backer. 03.00-07.00 
Night videos. 


CNN 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World today. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to¬ 
night. 21.00 The intern, hour. 23.00 
World business tonight. 23.30 Showbiz 
today. 24.00 The worid today. 01.00 
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri¬ 
me news. 03.00 Larry King. 
05.00-09.45 Showbiz today Radio 1 


7.07 VARA Radio I woensdageditie 
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede¬ 
delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa- 
listenforum. 14.05 TROS Klanten¬ 
service. 16.05 Tijdsein (17.30 
Nws.). 18.00 Tijdsein (vervolg). 
18,57 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 19.04 Hans Brinker. 20.04 
Langs de lijn, sport en muziek. 
23.07 Met het oog op morgen. 0.02 
Volgspot. 1.02 Nocturne 2.02 
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress. 
6.02-7.00 De ochtendshow. 
radio 


Radio 2 

7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu¬ 
ziek terwijl u werkt 12.04 Will wil 
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04 
Nederland muziekland. 17.04 Radio 5 

NCRVs hier en nu 18.04 Geloven 
in muziek. 19.04 Water en vuur. 

20.04 Cksuntry style. 21.04 Late da¬ 
te. 22.00-07.00iZie Radio 1. 


Het concert. Russisch Staats Symf. 
Ork. met piano. 11.20 In de scha¬ 
duw van de meesters. 12.00 Ba¬ 
rokmuziek. 12.30 Stemmen. 13.00 
Nws 13.04 4-Luik, 14.00 De orato¬ 
ria van G F. Handel. 14.30 Jazz- 
spectrum. 15.30 Moet je horen. 
16.00 Jacco’s keus. 17.()0 Forum. 
18.00 Forum (vervolg). (18.00 
Nws. 18.04 Muziekjournaal). 19.00 
Kleine zaal. Gitaarmuz. 20.(X) Nws. 
20.02 Forum. 20.15 AVRO-Con- 
certavond. Nederlands Blazers 
Ens. met bas. 22.00 Opera maga¬ 
zine. 23.00-24.00 Voor het stil 
wordt en wat later. 


Radio 3 

6.02 Praise in the morning. 7.04 
Ronduit music time. 9.04 Vrouw¬ 
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman. 
10.57 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 11.04 Ck)untry trail. 12.04 
Gospel Holland. 13.04 De moord¬ 
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04 
Koning Zzakk in Muzykland, 18,04 
De avondspits. 1904 Krapuul de 
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00 
Stompin'. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04 
Platennieuws door Frank Schoon¬ 
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00 


6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe 
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws 
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water' 
standen. 9.30 De schatkamer 
10.00 Oud plaatwerk. 11.00 De du 
vel is oud. 12.00 Nws. 12.05 Bon 
nefooi. 12.30 De spiegel. 13.00 
Nws. 13.10 Actuele Zaken, met om 
14.00 Het minderheden-nieuws- 
overzicht. 15.00 De specialist 

15.30 Varen, 16 00 TROS Schla- 
gerfestival. 17.(X) TROS Dierenma¬ 
nieren. 17.40 TROS Kamerbreed 
extra. 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten, 18.00 Nws. 
18.10 Basicode 3 - magazine. 
18.20 CD. 18.30 TROS Perspec¬ 
tief. 19.00 Nieuws en actualiteiten¬ 
rubriek in het Turks. 19.30 Nieuws 
en actualiteitenrubriek in het Ma¬ 
rokkaans en het Berbers. 20.15 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Chinees. 20.30 Thuis in geld¬ 
zaken. 21.00 Parlement en p>olitiek. 

21.30 Pronto? 22.00-22.30 ca va? 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in¬ 
formatie en achtergronden. 8.(X) 
Overname Radio 1, landelijke ak- 
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens¬ 
dag. Met agenda en uitgaanstips. 
9.00 Licht Limburgs. Gevarieerde 
muziekjes. 10,00 De groene golf. 
Programma rond het millieu. 12.00 
Limburg Aktueel. 13 00 Overname 
Radio 1, nieuws- en actualiteiten¬ 
zender. 17 00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het Podium. Program¬ 
ma rondom kunst 


Belgiö/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio¬ 
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws) 8.00 
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00 
Nieuws. 10.03 Hef schurend schar- 
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen? 
Martin de Jonghe ontvangt gasten. 
11.50 Feuilleton Het Koekoek¬ 
snest. 12.00 Radio 2 regionaal. 
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger- 
many. Duitse amusementsmuziek 
voor luisteraars in de Benelux. 
14.CX) Villa Musica, muziekpro¬ 
gramma met de elpee van de 
week, een spelletje en een cursief¬ 
je. 17.00 Radio 2 regionaal. 18.00 
Nieuws. 18.10 Rijswijekfoon, ver¬ 
zoekplaten. 20.00 Levensstijl. 
22.00 Nieuws. 22.05 Evergreen. 
Muziekprogramma met bekende 
nummers. 23.30-06.00 Nachtradio. 


België/BRF 

Elk heel uur nieuws 

6.05 Radiofrühstück -1- Spiel Glück- 


streffer (6.15 Wort in den Tag; 6 30 
nieuws: 6.45 verzoekplaten: 7.15 
agenda; 7.30 regionaal nieuws, 
8.30 persoverzicht; 9 05 uit de re¬ 
gio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips und 
Themen am Vormittag 12.05 Mu- 
sik è la carte (12 30 BRF Aktuell) 
13 00 Presseschau 13.05 Musik- 
box 16.05 Popcorn. 18.00 Uit de 
regio. 18.05 BRF Aktuell: Aktuelles 
vom Tage 18 40-20.05 Klassik 

RTL4 Radio 

Elk heel uur nieuws 
07.03 Geeuwen met Van Leeuwen, 
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie- 
kringen. Jan de Hoop. 12.03 
Goeiemiddag Nederland. Mare Ja¬ 
cobs. 14.03 Oorwarmers, Ron Bis- 
schop. 17.03 Vrijheid-Blijheid. Jan 
van de Putte. 19.00 Seven o'dock 
rock. 22.00 RTL Megahits 01 00 
RTL Nightshitt. 


WDR4 

Nieuws: tot 10.00 elk heel uur; van¬ 
af 12.(X) steeds elke twee uur. 

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen- 
iTtelodie (8.05 Zum Tage; 8 55 
Andacht) 9,05 Musikpavillon 
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten). 
12 05 Zur Sache 12.07 Gut aufge¬ 
legt (13.00 Mitmonschen). 14.05 
Stichwort Wirtschaft 14 07 Auf der 
Promenade. 15.00 Café-Konzert. 
16.05 Heimatmelodie 17.00 Der 
Tag um fünf. 17.07 Musik-Express 
(19.00 Auf ein Wort; 19 30 Ohren- 
bar) 20.05 Zwischen Broadway 
und Kudamm 21.00 Musik zum 
trèumen 22.30-04.00 ARD Nacht- 
express (elk uur nieuws). 

Woensdag 3 juni 1992 • Pagin > Overzicht van bèlangrijke adressen 
voor de lezers van het Limburgs Dagblad Wc. Dassen aanhaagurageiis 

Verk.. verti.. repar., speciaalbouw. Ón- 
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10 
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501. 


ONZE TROTS uw mJPLEZIBI 

Automobiellieilrijf Ton Scbuijren 

Rötscherweg 60 Landgraaf. 045-313588 


BOÜW!V!ACHINES 


Hellanïeit-llieinBnia «ethwir 

Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek. 
045-218888. Verhuur van materialen en 
machines voor het maken van een oprit 
en hét bouwen van een huis. 


JT 


HOUTWAREN ''j ' 


KEUKHNRENOVATtE 


Vossen Keukens 

Vernieuwen van defecte werkbladen, 
spoehinits, alle inbouwapparatuur als 
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m. 
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender- 
weg 77 Heerlen. 045-717555. 
100 stuks in voonaad. Tevens alle 
onderdelen en reparaties. Rijksweg 
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718. 
DAEMEN’S 

HimiEiruiiEi 

■inutiiiKnii'T 

isiIjv IliadlEll 
MB-7I1ZU 

Het zagen van emballage en pallethout. 
Fabricage van gereedsclé^stelèn en 
houtdraaiweHc. Rooien ^ bomen. 
Goedk. stookhout. Te koopievr^pd 
populieren. Fax 045-753754: 
LOODGIETERS 
N.K.Verweijst 045^213760 

Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij 
onst. uw riool en afvoer met de mo^ 
dernste app. Tev. dakgootbekl. ipet on- 
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur. 


BlfWIELEN 


Raleigh Cycle-Center Helgojrs > 

RumpenerStraat 62-50 Irenssóm; 
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. 
Sport- en stadsfietsen + reparaties. 
Zonder aanbetaling mogeiijk. 


^^AXWEDRUF 


Oude Taxi. Te). 04405-1603. 

Klimmen. 

Rolstoel^leinbus vervoer. 


TUmOEKORATlE 


Galerie SchooolinNNit 

Bloembakken, tuinkabouters, 
fonteinen enz. te kust en te 
galerijen v/h Droomkasteel. C 
115, Heeilerheide. ingang bij 
ten. Tel: 045-211767. 


m ! 


VERANDA ? DA^ 


1 


V MAKE 

:i.AARDU 

Tfnnnfi-WtWIVWviir-ri^Mi^J 


Leasing 


Tidii. iMt Jm SmMts b.v. 

Karnp^. 4 Galeen. 046-743865. 
Frigmlil k.e. 043-216616. 
Fort Willemweg S3-59 Maastricht. 


Schunck'-.traat 10 
' (hüi:k Hfcrleftaan) 
Hpi*ilen, 04 S- 4 l 2641 


APK 

Opel Bcf|ilt||i on 

APK-keuringsstition, Rijksweg 61, 
Berg en TerbKjt. Tel. 0440M1700. 


GMieSekregiseiiCo. 

Off. APK-keuringsstation 1 en 2. 
dealer Iveco bedrijfsauto’s. Li ndeiaufer- 
gewande 8. Voerendaal. 045-752888. 


CMsAdams 

ANWB erkende auto- en motorrijschool. 
Mirbachstf^ 14, 6367 CW Voerendaal. 
Tel. 045-751718. 


AiitorijsclioolS|6fD0reB0e(g 

Bovag eik. motor-en autorijschool. 
Tevens >«oor uw automaat- en vrachtw. 
opl. Af meer dan 25 jr. uw vertrouwd 
adres. Spar^. 7 Heerlen. 213735. 


Kwaliteitdak. Tel. 424050 

Voor al uw pannendaten, platte- en 
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en 
dakbeschot. Vraag vrijbt. prijsopgave. 


G. HeiÉielEérs b.v. 

Grqotbandel in dakbedekkingsfhaterialen, 
lood èh zink. Sluisweg 4 Bom. 

Tel. 04498r53100, 


Zoi(Makl.y.ljÉid^ 

Bit. en teostotof dakwerk, shingles en 
daktertapsen; Verk. dakrollen, Isol. en 
daklegèis. Indus.terr. Strijthagen. 
AnH^restrkat 5. Tel. 045-314218. 


INSTALlAÏIESEORtJVEN 


Aüe systemen c.v. installatie- 
reparatie-onderhoud 

Peelen 


T.; ■ 


vef warming 

’ ,j . ^ 


HBHB 


cxvoeiend goed 

L.W. Lendérs Makelaar o.g. Bedrijfsma- 
kelaardij, tax. Adres: O.L. Vrouwepl. 25 
Voerendaal. Tel. 045-750612. NAAIMACniDES 


M.Raitiakers;W 04406-12352 

Sanitair, c.v., gas, water, ontkalken van 
leidingen en geisers. 
KonlngswintelstraatlS Vattenburg. ^ 
AUTOACCESS'JiRE" 


6itmcinMt«iMiln 

Ongineie onderdeden alle Europ. auto’s. 
IMttee alle pers.auto’s. Nuth, 
Thermleksbaat 1. 045-244242. Automaterialen, APK-keuringon, accu’s, 
lilaton. Kampstraat 59. Laiidgraaf., 
Tai.^045-311784. ’s Zaterdags nasl^ 


AteekMtiM USB Sér 

VOOR wVR 

Abcu' 8,. banden, schokdenipers, 
' sutow as s er ette, b ala iicer èn, uitliinen. 
Ifeefland 16 Bramsum. 0^253741. 
10.06 Inir Petér Stihu%@Nia 1 ^ 2 b, 
Heerlen. Kaderschool, rijksgediplomeent 
voor auto on motor. 

•. ''ji • ■ ■ ■ 

VMNBIcijHl Ln CniMR 

F.A.M.-erk. motor, auto, vraShtautO. 
bus, aanhangw. dpi. Alle chauff.dipl. 
Reeweg 139 £ahd^ 319474-312558. 
Rdr. Hoenstraat 181,6433 EE 
Hoéhsbfoek. Tel. 0^220166. 
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601. 

Ai 29 jaar een begrip. 

J. V. Maerlantstr. 21,6416 TV Heerlen. 


I AUTO A' CHA D EB ED H! J V E N SIMPELVELD 


ROLLUIKEN ZONWERIflG ' 

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus 
21090, 6369 ZH Simpelveld. 
101.045423848/442129. 

mCAIonweriiig 

Roiioiten * jaiOetióën * zohneschórmeiil 
Vraagt^vrp.: piijsopgave. Showroom: 
Sittarcirweg1-16fiserlen: : 

Tel. 045-721658. 

MItliiB-Heroal b,v. r v w ' 

Het vertrouwde adfès 
ken of onderdelen, kunststof schroten, 
sérvice of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ 
Kerkrade. 045-413049. 


SCHOENSPECIAAL 7 A; 


VERHUIZINGE N 


Internationaal verhuis- en tra 
drijf, kantoor- én proj 
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045- 


WATERSCHADE 

^Ir 


* Kpndensdroging. 

* Drogen van vloeren, wartdêh 
plafonds. 

* Speciale melhodadrogingplÉp'^ 
daken^ 

* Gratis objektvochtmeOng. 
Vogetaankweg 244 Landgraaf. 
Uw adres voor alle fam.s h^dels- en 
verenigingsdrukwerk. Hei-Grindeiweg 43 
(t.o. Groene Gter-térrein) 

6414 Bd Heerlen Tel. 045-213105. 


Handels-, iam:* en textieldruicwerk, foto- 
cople, stickers erf l(ant.boekh. Graverstr. 
68 Kerkrade: Ter.'045413045. 


DRUKWFPKVERSPREIDING II «Hl b| flMif td^ifodr bestellers. 
bedr|fsauto’s en busssn, groot of Mein. 
0tnd$ 25 e 30 stuks gesk^ bestellers, 
^usseii en mbitousies. staUoncars en 
kttie beslaliers. opstt laadbakken en 
meobriauto's. Ook (flyerse luxs auto’s. 
Donny Ktassen b.v. lo- an verkoop. 
Ma erTM i wr w D g 219 Maastricht. 

Tel 043-035222 of 043-034915. 


verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbrosk. 
tel. 045^215450. Focwa-lki. 


MacliMiNjl Hm SnHs 

Wtjugbardsweg 54c Heerlen. Tel. 
(M5*3140O, BOy^ 


AIJTÜV&RHU'JR 


il'<ia| l .n> l .| | | mII 

pWtljriG 
GLASREPARAriE.'s 


Verb. van pers^auto’s, bestBtautd*s, bus¬ 
jes, kampeéiauto’s en autoambulance, 
leasing, long-rsnt en groepsvervoer. 
Geerweg 2A Sitlard. 046-522424. 
Zamtotraat 58 Montiort. 04744-2345. 
Keoteoslil^iUwio v. Dalkoffl 

Holzstiaat'^iÉri HP Kerkrade. 
Tel.045461f^: ‘ . 

Koukenfabriek Broons-Heyneo 

Wij maten en ontwerpen uw keuxen, 
badkaner geheel naar uw wensen en 
worden voor u op maat gemaakt; Ook 
voor renovatie^ Vraag vrijblijvend offerte: 
045455633 of 750283. 

BaitlilBiikn»lil(ll«L£|geii 

Akerstraat Noord 160.6431 HR 
Hoensbroek. Tel. 045-213Ó27. 

Levering Bosch inbouwapparatuur. 


9 OW 90 AlMf 

Nijverheidsweg 17-18 Sfeln^ industrieter 
rein .Kerensheid'e’. 046-331367. ' 
Voor complete instair. vdn teukens- 
sanitair - tegels - kastenw. t ’ ” • 

RnJKiiaglsiHS-ZO^ p 

KwalteMwilws vo(r ptiléën 
Stationsstraat 294, NiAh; 


Ook w adres voor SuB^ ktttan. 
HoldetersiReg 69045^742516. 
Nieuwstr. 25 HlKoelL 046^1888. 


Catering Serviee 
Traiteur Latten b.v. 

VOor al uw feesten, al meer dan 25 jaar 
verhuur van tafels, stoeleh, porselein, 
bestek en glaswerk. Munstergeleen, 
046 t515841. 


PLAFON DB CiUW Al uw interieurwerken uit eén hand t.b.v. 
uw kantoor, winkel, instituut of woning- 
Systeemplafonds en -wanden, interieur- 
afboiM, akoustiek, veriichting, binneiT- 
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie- 
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter- 
reiq’OeNofsei’. F#( 243983. Showroom 
oponmaTvrij. 13.Qp-17.00uur. 


PLAFONDSYSTEMEN 


^RAALVVFJIK 


strelen van meubels, aiitoplaatwerk, vel¬ 
gen, chassis, eto; Spec. gevetreihiging. 
renov., keideratoiGhtjng, voepw:, vocht- 
iWerihg.lftir-tehrift. gara^^ . 


Reparatie 
dtiii0i£eléi[£ (Upmaflt «tl htmoHtren van i lM wu btten It , 
ifpMil AraatduaanvanwiM hicrvaa(A>% 


TAPtJTREtNIGifJG 


Het adres voor wand- en plafondsyst»- 
men: Hoofdstraat 66 Hoensbroek. 

Tek 045-214507. RFPOnrAAPTIKti lüQ^nwin jmul p lm r «n gtploMn «>| 
DM ayt al gmixg! . 

ARNOLDUSS 

. INTEBtEURS • OBJECTEN - ME. 
«NMMiMMrHl S2 -atw BM SimpMiiM TM. 


ZONWERINGEN 


Herbal roHuiten' ln aki. en pvti^ 
schermen, vertikaie 
045458220, Maria 6 
Kerkrade. , 
Dé’^bMUblzaakmj uitstek in vitanilnas. 
hdfiieopalisclie geneesmiddelen en na- 
tourWiMind. Geleenstiaat 9^ Heerlen. 


yatetism 
fCerkrAde ^ 

Zonweringskonstrukties. jalouziej 
markiezen en rolt. in olu., staal 
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-4^ OrioKoiiiiibi 

Mgr. Vranckenstraat 20 Sittanl. 
, Tai. 046-516046 KnóMllIeS. NtaMldLMMMaiie 


Gaaie Vnckn I.V. 

Verhuur van persw., bestelauto’s en 
bu^. joóg wagenpark, 25 stuks. 
Haesbergsfr. 60 Heerlen. 045412641. ‘!ABV -AR^IKEIFN 


Kwatitett en spAdte en beUtebare prij^ 
Doof dkiékt en persoonlijk contact niet 
onte meldkamer , een snede on correcte 
afhandemtg van allé gfesschades, ook 
’S nadits. in de weenden m op feest- 


O-RONO STRAATWERKEN 


Bos0ia0Sitlarii.il46-51GI52 

Handelsstraat 82, Handetscentnim Ber 
gefweg. Leveringen ven zand, grind 


<T-.1 n iTlM >■ :l 11 't- 11lil h I r-: 

rnr7Til|Ti 


gels. maasteien, klinkers, 
ook op zaterdag geopend. 
Limburgsi | 1 

agblaa voor 


ostelffli 


UI 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 13 


het LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELUKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET Q||'ED AJID LIMBURG, HTO BROWIV 

chef EOITIEREDACTIE: WIM DRAQSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37. TEL, 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 6. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 EO KERKRADE 

^^ARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363; ___ 


Pinkpopgangers 
betalen extra 
voor nachttrein 


Landgraaf - Bezoekers van 
het komende Pinkpopfestival in 
Landgraaf die na het evenement 
Per trein weer naar huis willen, 
zullen een toeslag voor dat ver¬ 
voer moeten betalen. Afhanke- 
hjk van de eindbestemming be¬ 
draagt de toeslag tien of vijftien 


gulden. 

Het is voor het eerst dat de Ne¬ 
derlandse Spoorwegen een toe¬ 
slag berekenen voor de inzet van 
extra treinen. De NS-regiodirec- 
tie in Eindhoven heeft daartoe 
besloten om de extra kosten van 
de inzet van mankracht en mate¬ 


rieel na de dienstregeling (de ex¬ 
tra treinen rijden pas na twaalf 
uur ’s nachts) te kunnen dekken. 
De kosten voor de dertien extra 
treinen bedragen 50 a 75.000 gul¬ 
den. 

Of het nieuwtje ook landelijk zal 
worden ingevoerd, kon een NS- 
woordvoerder gisteren niet zeg¬ 
gen. „De regiodirecties beslissen 
daar zelf over,” zei hij. Het beleid 
van NS is gericht op overheve¬ 
ling van zoveel mogelijk taken 
en bevoegdheden vanuit het 
hoofdkantoor naar de regio’s. 
Voorzitter Jan Bonten van de 
PvdA-fractie in de gemeenteraad 
van Landgraaf heeft gisteren via 
een brief aan de Kamercommis¬ 
sie voor Verkeer en Waterstaat 
enige kritische vragen gesteld 
over de maatregel van de NS. 


Miljoenenoverschrijding ligt politiek gevoelig 

Verbouwing stadhuis 
Heerlen valt duur uit 


Van onze verslaggever 


ring nogal wat kritische opmerkin¬ 
gen op. 


HEERLEN - De centrale huisves- Centrale vraag; hoeveel kost het ex- 
ting van de Heerlense ambtenaren tra nu burgemeester en wethouders 
valt bijna twee miljoen duurder uit vanwege 'status en de monumenta- 
dan gepland was. Dat leverde giste- Ie omgeving’ tóch in het stadhuis 
ren tijdens een commissievergade- blijven? „Of we nou naar de ambte- 


Project in Heerlen voor interne opvang van collega ’s 

Hulp agenten bij trauma 


Van onze verslaggeefster _ 

^^ERLEN - Binnen de mu- 
van het Heerlense politie¬ 
bureau is sinds 1 juni een Be- 
^rijfs Opvang Team (BOT) ac- 
Het team is opgericht om 
Collega’s op te vangen en te 
begeleiden na ingrijpende ge- 
..eurtenissen zoals schietpar- 
gijzelingen of de dood 
y.^ een collega of verdachte 
^^ens het werk. 


’ interne opvangteam bestaat uit 
Twaalf 'hulpverleners’’ uit de eigen 
«lederen. Deze politieagenten, tien 
^hnen en twee vrouwen, zijn na 
anonieme enquête geselecteerd 
het BOT. De uren die de team- 
^en besteden aan de opvang van 
I ^llega’s kunnen worden gecom- 
1 *^hseerd. 
fiNfiJi" 

"■iiiiiiiNïT Mh;;; 


;:.i ;■ 

j tu ’,||"Tn 


i ijiliflililll’ 'iï 

I É:;;::!: li! 


iilj ;|i!ii|iii|i.:li|iijH 
, 1 ^ Heerlense politie is het eerste 
in Limburg dat begint met 
Ib^rne opvang. De politiekorpsen 
; Breda, Tilburg, Eindhoven en 
l^sterdam beschikken ook over 
f Soortgelijk opvangteam. 

1 ‘hrien het korps bestaat grote be- 
^®efte aan de spreekwoordelijke 

( ^^liouder of het luisterend oor. De * 
i^rdinator van het team, Harry 
' Lansen: „Sommige agenten vinden 
j veel te laat. Ze zeggen dat het er 
geleden al had moeten ko¬ 
men». 

Heerlense politieagenten wor- 
] ^ naar het BOT doorverwezen by 
I schokkende gebeurtenissen. 

‘ te **'^®*^ bijvoorbeeld 

schietpartij met dodelijke af- 
; Lmoet een teamlid met de be- 
j ^"^Itken agent hebben gepraat. Dat 
j I een standaard procedure, 

I L^t juist zo’n eerste gesprek is erg 
I! y^l^ngrijk”, zegt Fransen. Daar- 
i ^st kunnen agenten doorverwe- 
, [: Worden op speciaal verzoek. 

* I 

1leden van het BOT hebben een 
I pfsus gevolgd bij het PIOV (Politie 
Instituut voor Openbare orde en 
galligheid) om hun nieuwe taak 
uit te kunnen voeren. Volgens 
/ jjl'^hsen is het niet noodzakelijk dat 
1 ® hulpverleners zélf een soortgelij- 
I situatie hebben meegemaakt. 

agenten gaan hun collega’s hel- 
bij het verwerken van schok- 
.. ^^hde gebeurtenissen en bieden 
f zover mogelijk psychologische 
fr, ^dersteuning. De leden moeten 
jj ^ weten waar ze over praten en 
hebben ze ook geleerd, maar be- 
^grijker is eerlijkheid en meele- 
yChdheid, kortom collega kunnen 
, ,W’ 

de problemen het BOT boven 


^ V >.T'; 

-vSWRs'V-: 


t.ifS'-' Circus moest zelf terrein opschonen 

Sarrasani ondanks puin 
van start op de Griend 


# Mevrouw Sarrasani bij 
de kameel die net iets te gre¬ 
tig een appel uit de hand 
van een moedig kereltje 
hapt. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


--- meente Maastricht kon het puin zo 

Van onze verslaggever snel niet ruimen, omdat de dienst 

van de gemeentelijke reiniging te 
MAASTRICHT - De leiding van kampen heeft met twee defecte 
circus Sarrasani is niet te spreken 


T 1 I I j I I V I de acts van olifanten, in toom ge¬ 

houden door een Italiaanse dres¬ 
seur, Aziatische slangenvrouwen. 

Als er eerder eekeken was naar de Mongoolse acrobatengroep en 

een duo clowns uit Rusland, waar- 


narentoren naast het stadhuis ver¬ 
huizen of niet, dat maakt financieel 
nauwelijks iets uit,” vindt wethou¬ 
der Hub Savelsbergh. 

Heerlen stoot een aantal panden in 
de binnenstad af en concentreert 
een groot aantal ambtenaren (twee¬ 
honderd) in het stadhuis en de er¬ 
naast gelegen Eurostaetetoren (vijf¬ 
honderd). 

In de aanvankelijke plannen zou¬ 
den burgemeester en wethouders 
naar de Eurostaetetoren verhuizen. 
„Maar achter mijn rug om is archi¬ 
tect Ton Vandebergh door leden 
van het college op andere gedach¬ 
ten gebracht,” zei verantwoordelijk 
PvdA-wethouder Jos Zuidgeest een 
paar maanden geleden. 

Dit bracht grote politieke heibel 
met zich mee en Zuidgeest trok de¬ 
ze verklaring, plus de bewering dat 
de nieuwe opzet twee miljoen meer 
zou gaan kosten, weer in. 

Maar Zuidgeest handhaafde zijn be¬ 
sluit om niet langer hoofdverant¬ 
woordelijk te willen zijn voor de 
herhuisvesting nieuwe opzet. Daar¬ 
om verdedigde CDA-collega Hub 
Savelsbergh gisteren de meest re¬ 
cente plannen. Deze vallen eenma¬ 
lig 1,34 miljoen duurder uit en nog 
eens jaarlijks 60.000 gulden. 

Die 1,34 miljoen zitten in een nieu¬ 
we lift, een extra trap en een betere 
ventilatie in het stadhuis, in enkele 
verbeteringen in de ambtenarento¬ 
ren en in de verbinding tussen de 
beide gebouwen, die aanvankelijk 
niet gepland waren. 

SP’er Peter van Zutphen legde ech¬ 
ter de relatie met de strenge bezui¬ 
nigingen die Heerlen overal oplegt 
en waarover de raad dinsdag kno¬ 
pen moet doorhakken. „Het Sport- 
fondsenbad moet dicht, het school¬ 
zwemmen wordt afgeschaft. Hoe 
verklaar je dan deze forse over¬ 
schrijding in eigen huis?” 

Savelsbergh betoogde dat de extra 
uitgaven noodzakelijk zijn, ook al 
verkeert Heerlen in financieel moei¬ 
lijke tijden. 

De totale operatie gaat Heerlen nu 
ongeveer zeven miljoen kosten. 
Vier miljoen daarvoor is binnenge¬ 
komen uit de verkoop van het 
stadskantoor aan de Promenade. 

Morgen zal wethouder Jos Zuid¬ 
geest in een andere commissie aan 
de tand gevoeld worden over de gel¬ 
delijke aspecten van de zaak. Als 
wethouder van financiën blijft hij 
verantwoordelijk voor de totale 
schatkist van Heerlen. 

Discotheekhouder 
ontkent racisme 

HEERLEN - Een vriendenclubje 
van Nederlandse en buitenlandse 
jongeren uit Stein beschuldigt eige¬ 
naar Jules Otten van de Heerlense 
discotheek de Peppermil van discri¬ 
minatie. Bij een bezoek in mei aan 
de discotheek op de Beitel 90 werd 
het groepje de toegang geweigerd. 
Volgens de jongeren ligt dit aan 
hun huidskleur. De discotheekhou¬ 
der ontkent dat hij zijn klanten 'se¬ 
lecteert'. 


over het terrein aan de Griend in 
Maastricht, waar het circus zijn ten¬ 
ten heeft opgeslagen en waar gister¬ 
avond de eerste voorstelling plaats- 


gevraagd het puin met de eigen ve¬ 
ger naar de kant te schuiven. 


hoofd groeien dan wordt een vond. Het terrein lag vol puin, zoals 
?®nt doorverwezen naar het So- betonbrokken, glasscherven en 


Volgens een woordvoerder van Sar- breuk doen aan de allure van het 
rasani kan de gemeente echter niets circus, zo luidt de klacht. 

Circus Sarrasani is afkomsüg uit 


lokatie dan had men dit probl^m Toör popof ni^^h^^^^ 

ÏSr «m^lfwe^rNu doen'iuim 100 artiesten en mede- 

m“est he? cfreus ”“o?gen nemen programma, 

met de betonnen Vloer van de Euro- er twee voorsteUin- 

„ ; JU*- gen; om 13.00 en 19.30 uur, donder- 

breuk doen aan de allure van het _ 


Team van het korps of de pro- steenwol, afkomstig van de sloop circus ^ ' Duitsland en maakt momenteel een 

^®sionele hulpverlening. van de voormalige Eurohal. De ge- ^ rkeerplaats o g . jy^jieumtoernee door Nederland. 

^ Dat terrein bleek echter te klein Het wordt geleid door de 21-|arige 

- - voor het opzetten van de grote tent, André Mey Sarassani die de 90-jari- 

1 4 • J wraak genomen op de één jaar vanwege de aanwezigheid van een ge circustraditie van zijn familie 

HiX-ffCClCtinCCrClC oudere bewaker. lantaarnpaal. voortzet. Programma-toppers zyn 

® De ex-gevangene, zo heeft de 

Maastrichtse politie gistermid- - 

**^^****’ ^■^**'** dag meegedeeld, wachtte de be- 

op bewaker 1 parkeerplaats van de gevangenis Van Rooii sluit nieuwe 


Maastricht - Kennelijk uit 

Onvrede over de behandeling 
door een bewaker van de peni¬ 
tentiaire inrichting ’Overmaze’ in 
Maastricht heeft een 31-jarige ex- 
gedetineerde maandagavond 


wraak genomen op de één jaar 
oudere bewaker. 

De ex-gevangene, zo heeft de 
Maastrichtse politie gistermid¬ 
dag meegedeeld, wachtte de be¬ 
waker rond half tien op op de 
parkeerplaats van de gevangenis 
en bracht hem met een mes ern¬ 
stige verwondingen toe. 

Het slachtoffer is in een zieken¬ 
huis in zijn woonplaats Maas¬ 
tricht opgenomen. Zyn toestand 
is stabiel. Hij verkeert niet in le¬ 
vensgevaar. Zijn aanvaller kon 
vry snel worden gearresteerd. 


zijn er geen voorstellingen, zaterdag 
om 16.00 en 20.00 uur. Eerste Pink¬ 
sterdag om 13.00 en 16.00 uur en 
Tweede Pinksterdag eveneens om 
13.00 en 16.00 uur. 

Van 25 tot en met 30 augustus zal 
'Sarrasani' zyn circus tenten op¬ 
slaan op het Bekkerveld in Heerlen. 


Van Rooij sluit nieuwe 
steun Limburg niet uit 
van ons ouderenbeleid 
plukken wij allen eens 
de wrange vruchten 


punaise 


MAASTRICHT - Staatssecretaris 
Yvonne van Rooij van Economi¬ 
sche Zaken wijst overleg tussen ka¬ 
binet en het Limburgse provincie¬ 
bestuur over mogelijke voortzetting 
van regioncde overheidssteun aan 
Zuid-Limburg niet op voorhand af. 
Dat heeft de CDA-bewindsvrouwe 
gisteravond, tijdens een kort werk¬ 
bezoek aan Gedeputeerde Staten 
van Limburg, met zoveel woorden 
te kennen gegeven. Maar volgens 
haar is het volstrekt uitgesloten dat 
dergelijke maatregelen, zo die er al 
komen, ooit de naam en vorm zou¬ 
den kunnen krijgen van de Perspec¬ 
tievennota Limburg (PNL). 

De staatssecretaris arriveerde pas 


I » . • geval in Limburg tenminste nog 

l-g-g-g'f 1 l twee jaar onverkort te worden 

LI. ▼▼ voortgezet. GS luiden in Den Haag 
al geruime tijd de noodklok met het 
• j • ■ oog op de in hun ogen dramatische 

II L11 I 11 oJ^twikkelingen in de sociaal-econo- 

L11. 6» 1.1.J.L/1- L11.I* mische situatie in deze provincie. 

C/ Volgens het college staan er in 

Zuid-Limburg liefst 12.500 banen 
gisteravond, enkele uren te laat, op de tocht als direct gevolg van 
Vanuit Keulen in het Maastrichtse drastische afslankingen bij de in 
provinciehuis. Daar zou zy met GS Limburg gevestigde overheidsdien- 
van gedachten wisselen over- de sten en bij cruciale bedrijven in de 
brandbrief die het Limburgse colle- marktsector. 

ge eerder dit vooijaar, samen met Van Rooij wilde gisteravond niets 
de Sociaal Economische Advies- horen van de in Limburg veel ge- 
raad (SEAR,) naar het kabinet heeft hoorde klacht dat het kabinet bij 


doen uitgaan. 


grote voorkeur een Randstad-beleid 


Daarin doen beide instanties onder voert. Ten bewijze van haar stand- 
meer een klemmend beroep op re- punt onderschreef zij de eis van GS 
gering en parlement om het aflo- dat de afslanking van het overheids- 
l>ende PNL-beleid, om te beginnen apparaat zich óók in Limburg 'in al- 
in de vorm van spoedig overleg, Ie evenredigheid’ dient te voltrek- 
nieuw leven in te blazen. Ook dient ken. Ook van de WSW-problema- 
volgens GS en de SEAR de bestaan- tiek mag Limburg volgens haar in 
de investeringspremieregeling geen geval buiten proporties het 
(IPR) voor het bedrijfsleven in elk slachtoffer worden. 


Patricia Jansen is verontwaardigd 
over het incident. „We dachten ge-,, 
zellig uit te gaan in de Peppermil 
maar dat ging mooi niet door, want 
we kwamen niet binnen”, vertelt de 
22-jarige inwoonster van Stein. 

„De portier zei; 'Vanavond komen 
jullie er niet in’, terwijl we de Pep¬ 
permil al jaren bezoeken”, zegt Pa¬ 
tricia. „Ik vroeg op mijn beurt heel 
beleefd wat de reden daarvoor was. 
Hierop haalde de portier laconiek 
zijn schouders op. Nadat ik nog¬ 
maals vroeg waarom sommige bui¬ 
tenlanders wél en andere niet toege¬ 
laten worden zei hij: „Ja dat weet ik 
ook niet. Dat moet zo van de baas.” 

I Peppermil-eigenaar Jules Otten 
ontkent dat hij zijn personeelsleden 
opdracht heeft gegeven om klanten 
te selecteren op hun huidskleur. 
„Elk fatsoenlijk mens met nette kle¬ 
ding mag hier binnen”, verklaart 
Otten stellig. „Of die persoon nu 
blank, zwart, rood of geel is.” 
Patricia’s broer Erwin (24): „We za¬ 
gen er prima uit. Als we op stap 
gaan zien we eruit om door een rin¬ 
getje te halen, dus daar kan het niet 
aan liggen. Ook zijn we gegn vanda¬ 
len die herrie zoeken. Toch kwamen 
we de disco niet in.” 

Jules Otten geeft wel toe dat hij 
sommige mensen bewust op de 
stoep laat staan. „Maar niet omdat 
ik discrimineer”, zegt hij met klem, 
„in mijn eigen zaak heb ik notabene 
een Indische jongen als portier en 
een neger als kelner.” 

Otten wil zijn zaak 'gewoon netjes 
houden’. „Als iemand me niet be¬ 
valt dan mag ik hem of haar de toe¬ 
gang weigeren, maar dat gebeurt al¬ 
léén als ik problemen voorzie, zoals 
bijvoorbeeld een flinke ruzie tussen 
twee partijen. Ik .wil van myn disco¬ 
theek geen vuilnisvat maken, ben ik 
dan een racist?” 


Lubbers komt 
naar Limburg 

MAASTRICHT - Premier Rgud Lub¬ 
bers komt morgen op werkbezoek in 
Limburg. De CDA-voorman komt zich 
onder, meer op de hoogte stellen van 
de sociaal-economische problematiek 
in met name Zuid-Limburg. 


Drugsdode 
in Heerien 

HEERLEN - In een huis aan de 
Groen van Prinstererstraat in Heerlen 
is gistermorgen het stoffelijk over¬ 
schot gevonden van een 29-jarige 
Duitse vrouw. Onderzoek wees uit dat 
de vrouw is overleden aan een over¬ 
dosis drugs. De vrouw is waarschijn¬ 
lijk al enkele dagen eerder gestorven. 


Trammelant 
om papegaai 

BEEK - Een heuse achtervolging 
was gisteren het resultaat van de dief¬ 
stal van een papegaai uit een dierens¬ 
peciaalzaak in Beek. De 17-jarige 
Geleendenaar A. stopte de papegaai 
onder zijn jasje en rende de winkel uit, 
daarbij manhaftig geassisteerd door 
zijn 21-jarige plaatsgenoot B. die de 
winkelbediende van zich afschudde 
door met traangas te spuiten. Boven¬ 
dien werd op de bediende ingereden 
met een brommer. Die liet zich echter 
niet van de wijs brengen en zette de 
achtervolging in met zijn auto. In Ge- 
leen werd de dief klemgereden en 
samen met zijn kompaan over^ra- 
gen aan de politie. De papegaai over¬ 
leefde de wild-westaktie. 


Raad van Toezicht 
in ziekenhuis 

SITTARD - Met ingang van 1 januari 
1993 wordt in het Maaslandzieken- 
huis een Raad van Toezicht ingesteld 
die vergeleken met het bedrijfsleven 
dezelfde taken krijgt als een Raad van 
Commissarissen. Daaronder fungeert 
de directie die zich bezig zal houden 
met het ontwikkelen van de beletda- 
matige koers van het ziekenhuis. De 
dagelijkse gang van zaken in de zie¬ 
kenhuizen in Geleen en Sittard zal 
met name worden bepaald door de 
diensthoofden en instellingsdirerteu- 
ren. Sinds 1981 is binnen het Maas- 
landziekenhuis een ontwikkeling 
^ande die de organisatie een duide¬ 
lijke managementstructuur moet ge¬ 
ven. 


Twee personen uit 
drugspand gepakt 

KERKRADE - De Kerkraadse politie 
heeft gisteravond twee personen van 
34 jaar aangehouden na een inval in 
een drugspand aan de Hottskuüen- 
straat in Kerkrade. In de woning werd 
een hoeveelheid amfetamine aange¬ 
troffen, naast verpakkingsmateriaal 
en bijbehorende attributen. De politie 
heeft tevens sieraden, geluids- en 
beeldapparatiNjr voor onderzoek 
meegenomen. 


Voorverkoop 
OLS start 

KELPEN - Voor het Oud Limburgs 
SchutterfeesL op 5 juli m Keipen-Oler, 
start zaterdag in deze dorp^em de 
verkoop van toegangskaarten en van 
OLS-souvenirs. Kaarten voor tribune¬ 
plaatsen op lokaties bij de kerk en 
Groerw Kruis kosten 15 gulden. Voör 
een plaats op de eretribune vra^ de 
organisatie 50 gulden. De verkrijgbare 
souvenirs zijn OLS-glazen (een gul¬ 
den per stuk, of twaalf gl&zen voor 
een tien^) en de feestgids (een r^ks- 
daalder). De voorverkoop is tussen 10 
'en 16 uur bij tankstation Peeters, café 
De Sport en Wijen Meubelen. Gewo¬ 
ne entreekaarten (è vijf gulden) ko¬ 
men niet In de voorveikoop. Gratis 
zijn onder andere het parkwen, de 
toegang tot het feestterrein en de Idn- 
derattracties. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. 


Jongen door twee 
mannen ontvoerd 

JÜLICH - De politie in het Duitse 
Jülich is op zoek naar twee mannen 
die vorige week een 17-jarige Twicse 
jongen uit Siersdorf zouden hebben 
ontvoerd. De politie deelde ^eren 
pas mee, dat de jongen sxider enige 
aanleidnig door de twee mannen in 
hun wagen werd gesleurd en meege¬ 
nomen naar Nederland. Daar moest 
h^ op een bepaalde plaats een pakket 
'met onbekende inhoud afgeven. Ver¬ 
volgens brachten de ontvoerders hun 
jonge slachtoffer weer terug naar 
Siersdorf. Volgens de potitie heeft de 
Turkse jongen kenneli|ic itit angst voor 
represailles niets over de ontvoering 
durven vertellen. Limburgs Dagblad 


[ Voor de veie geluècwensen. attontiesm 
i welgemeende woorden zeg ik mede namens 
mankinderen 

; HARTELIJK DANK 

\- Door uaHen is dne dag voor mij onvergeteHjk 
geworden. 

Betsie van de Broek 
en kinderen 
Hotel Kerkeveld en 
Hotel Rumpenerhof te Brunssum 


'' Lied 26 - 3e ven 

^ Haar Toep toeerUinlU tot hen die leven 

Het is mij hier voor eeuwig goed! 
Ik ben verrijld door’s-Heren zegen 
met vreugde. Hda en levensmoed. 
% Verkreeg het erfdeel naar Gods woorden, 
een protdtt, bewonderd aan deez’ oorden 
- ■ door velen, dierondom mij staan! 

Men kan uit olie hemelfcovm 
hier vreugdevol en juidtend horen: 
Wat God ons deed, was toelgedaem! 

l’ïfa een werkzaam en liefdevol leven voor ziji:^ 
ygezin, gesierd door goedheid, eenvoud, oprecht^ 
(heid, maar ook hulpvaardigheid en eo'lökheid, 
»heéft zo midden ih onze vakaiitie te ^paqje, 
^God, oax Hemelse Vader, tot Zich genomen, in 
ide leeftijd van 58 jaar, mijn lieve en zorgzame 
[inan, vader, schoonvader, zomt, broer, oom en 
[neef 

r ' ’ ' 

:' Qerhard 
! - van den Broek 

^ echtgmioot van 

AliKlaassen 


^Heerlen: AU van den Broek^Klaassea 
Maastricht; Mirjaas nenarla-van den 


Ffeadlle van dèa Broek 


H e erlen , juni 1802 
GönespauMientie-adres: 

Breitnerafraat 8,0415 TV Heetten 

/ouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 6 
aA in de Nieuw Apostolische kerir, ^egën 
aan de Oude Km'kstraat te Heerlen, om 13UK) 
utOr. zraama aansluiiend de crematie zal i^wts- 
yfiiiiden in het crematorium te Ite^W, Imsten- 
rifidarWeg tO. 

is in vocunomnde k«rk gdegenheid tot 
omidoler^ 

^ die onvertioopt geen kennisgevipg mochten 
oatvangen. gesteven deze annonce ste zoda^ 
leirnKdumwen. - 


en geduldig gedragm zidefe van 
— is van ons hoeng^Eaisi, in vast ge¬ 
ntwen, mijn liéve maiL onze zorgzar 
rader, schoonvader, overgrootvader, 
i; schoonbroer, oom ett neef 

Hans Michorius 

ec h tgmto o tvan 


van de lasÉsta sacramenten overleed 
I de leeftyd van 7ff Jaar.' 

; „Sittaid: m. üiaii^liMrQHadlIteg . , 


adi 


BeaodÉtUd dagetüks van 16.00 tot 16.45 

'een wcteal woord van dank aan artsen 
ndhei dstsnid n im Haagsittard en medewer» 
Choene l&uis SUfattd. ^ 

n.u geen ;;kenniafeving mocht ontvangen, 
u deee annonce ^zodanig te beschou- 


de gcfweidige hdangMéSing bij de af¬ 
in de keric Bebb^ «ma goéd 


Ite vde.h. niissen Van fiuhHie, vriendmnen, 
vnend^^én^ teujrtgmmt^n,- bloenent; de 
mri^en pecaooi^ké 
leaetias nog steeds een hnm van troost 
WU daalMfi u aBen voOT uw meddeven. 
XsB'hectMteeiael'Umórd van dank gaat naar 
dokter % V.d; Plöi^ voor inzet ma bege^ 

leiding tyideiu de ziekte van Net^ en naar 
paitDor ^ ,J^nsai;voor zbn bèzoekwinn de 
Ijn vÉraorgde en bdemaal op Nem ge- 
‘ I Ifede namens de familie: , 

JjLj,WmÈên 

Nieu we w ig I4„ Vglktelh^ a/d Öeul 

.I>e reiw^rJiMlkiuil ytedtl^ts op Ie iHnlc- 
stefdagjf itau IgfiS, öm ^.06 uur in de kerk 
van de fiiH. Nieolaas én Baibsea, alhier. 


jom 11.06 uur in de] 
glos te Sdummert 


Intens verdrietig, maar ook dankbaar vom het 
vde goeds, de Oefde en zorg die hü ons heeft 
gegeven, delen wij u mede dat vlak voor zijn 
51-ste veijaardag, geheel'onverwacht van ons is 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten 
der zieken, mijn lieve man en onze onvergetelü- 
ke vader 

Ted Rhoen 

Dominicus Hubertus 

echtgenoot van 

Mieke Porankiewicz 

Brunssum: MJMJ. Rhoen-Porankiewies 
Bindhoven: Bfiret Rhoen 
Nijmegen: Miranda Rhoen 
Familie Rhoen 
Familie Porankiewics 

1 juni 1992 

IQingbemden 1, 6441 KT Brunssum 

Gelegmiheid om afscheid te nemen dagelijks 
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van 
het St Gregoriusziekenhuis te Brunssum. 

Avondwake vrijdag om 19.00 uvir in de hierna te 
noemen kerk. 

In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te 
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst, ge¬ 
houden worden op zatadag 6 juni om 11.00 uur. 
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is 
uw naam,jit net Condoléanceregister te schre¬ 
ven, , ' , 

De begrafnüs vindt aansluitend plaats op de 
begraa^laats aan de Iferkèlbeekerstraat 
Zy die geen'kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de li^e en zorg waarmede hij 
ons gediende ^n hele leven heeft omringd, delen u mede dat 
op 80-jarige leeftijd, toch nog vrij onverwacht van ons is heengegaan, 
voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn lieve man, onze goe¬ 
de en zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef 

HubertLöo 

echtgenoot van 

Christien Lemmens 


Brunssum: 

Merkelbeek: 


Nuth: 

Bingelrade: 

Brunssum: 

y 

Voeten4aal: 


MJLG. Loo-Lenunmu 
Pierre en Fieuy Loo-Knypers 
Maurlce en Wendyrlngrid en 
Reger 

Wiel en Maria Loo-Bemelmans 

Frank, DUma, Bfirella 

Riet en Jan Daenien-Leo 

Jolanda, Nicole 

Hnub en Bfawjo heo-Orbons 

Roger.ReBBj 

Jeanny mi S^Pijls-Loo 

Kirsten 

Familie Loo . 

Familie Lenunens 1 juni 1992 

Maastiichterstraat 98,. 6444 GJ Bninssum 

Gelegenheid om afteheid te nemén dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur 
in het mortuarium van het St Gregoriusziekenhuis te Brunssum. 
Avondwake donderdag om 19.00 uuT in de hiorna te noemen kerk. 
In de Fatimakërk, aan (te Essenstraat te Brunssum, zal de plechtige 
uitvaartdienst gehoudmi worden op vrijdag 5 juni om 11.00 uur. 

Samenkomst in de kmk,' alwaar gelegenheid tot schriftelijk (mndole- 
ren. 

De begrafeiiis- vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraaf¬ 
plaats aan de Merkelbeefcerstraat 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen. 


Na «m leven van zolg én aandacht vot» alten die hair 
dierb^ war^ en na vele fUnè jaien van samenzUn 
en dankbaar Voor all^ wat zy voor niij heeft bete¬ 
kend, geef ik u kennis van het plotsding oveiiijden^ 
van mijn lieve vrouw 

Mieke Rooijakkêrs 

* Eindhoven 31 augustus 1927 .. 

t Sittmd 1 juni 1992 
echtgenote van 


Hub Peeters 


G^ttard: A.FJL. Peetms 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 


Enige en algeiMeiie kennisgeving 

Dankbaar voor hetgeen hy voor ons heeft betekend, geven wy u met 
droefheid kennis dat heden van ons is hee ng e g aan 

Piet Teuns J 

* Breda 15-4-1914 t Geleen 1-6-1992 , i 

echtgenoot van 

Anny Courage 


; Oeteen;. A4li|.G..Teiin»43oiirage 

Gdeen; KeesTenmi 

NannJ^ de Klerk 
Hélèike en Anton 
Manen en Hugo 
Anouk en Ositer 
Beek: WlmTenns 
Ito 

Düren(Dld.): Truoe Stols-Tenns 
HaraldStols 
Guido 
Carlo 

Buchten: Jan Teuns 

Corry Teuns-Lumens 
Susan j 

Vivian 

Limbricht; Petra Smeeto-Teuaa ^ 

Vlek Smeeto 4 

Geleen: Riete EusaewTeuns 'j 

' JoEuasen- ' . '1 

■ Joost 4 

' üiittöttd: HansTeunS 

Emmy Pmidera 
.Tosn . ■ . ^ 

; \ ^Miek 

Niiia I 

Familie Teuns 

Familie Courage - ^ 

6161CZ Geleen, 1 juni j992 « u ^ 

PrinadeLighestraat'4 ■' '■'■p 4 

Dte pittige euchaHsIteviering z^ idtets^bfc^ vrijdag 5 juni a.8.^ 
om 12.00 UI# in de parochiekerk St Aj||ustinus te Lutterade-Geleen,^ 
waarna aansluitend de crematie in het crematorium Nedermaas,^ 
Vouershof 1 te Geléen. 

Böeenkomst ih de kok, alwaar gelegenheid tot schrifteiyk condole- i 
ren vanaf 11,30 uur. j 

De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandzie^ 
kenhuis, Barbarastraat 1' te Geteen, alwaar gelegmiheid tot bezoek* 
dageiyks van 17.30 tot 18.30 uur. j 


Beek: 
Düren (Dld.): 

Buchten: 

Limbricht; 

Geleen: 

' üiihöttd: 


-1 t 


wbrdeiÉi&t^.^' 

vzïjlhd 6 juni'OA em 6-30. uur,IA 
Gkdoid/Mmbciehterveld, waahba aanslbitend 4é twér 
Nu kan ik nite^ rin de van Uw tópd. 

~ Na een levep, géteiwnd door liefdevolle zq^ 
pfihvoud en hulpvIMbdigheid is vui ons htebjlE^ 
op de teeftydiVan 71 jaar, nUjn lieve malt 
zorgzame vê^, seboonvader, opa, broer, 

omn mi'nelim'' 

UbmËvanGoor 


I 


oenen 


te dankbare hwriiiherina: 
Heórlmi: A. yua O eo r Coeaeo 


Tot onze diep droefheid is heden gibem 
wacht van ons heengegaan, voorzien van-de h. 
Mcramehtmi der zi<^en, in de leeftqd van 38 

jaar, onze dierbare zooh, mijn bloten 

broer, peetoom en neef 

Henrie Schiffélers 

te (iankltem herinnering: 
Simpelviéld: Hub SddÉll^tts ’ 

Flen Sehilfelara-Penkena 
Heerterbaan: Jea Sehlffeteis 
MenteMe^ 


MlehMl 

FèiniHedehlltelera 
Familie Pénlteiis 

6S60 KW Simpelveld, 1 juni 1992 
Bulkeihstraat 8 

De pleehttee uitvaartdienst zal plamahebben op 
vrijdag 5 juni aA oin 10.00 uur m de parochie¬ 
kerk vMi de H. Remigtus te S^petvèld, ge- 
VOlad door de begrafc^ op het kert^f aUbuff. 

OVértuigd van uw medehr^ is ër gemi oondo- 
teren. 

Deiuterdag'a.8. om 19.00 uur zal medetw iutenr 
tie voor .Himrie eén h. mis worden opgedragen 
in vomnoemde parochiekeik. 

Henrie is opgebaard in het mórtuaiium venVi 
g’n Bènde. Dr. Ottenstraat 60 te Simpelvelcb 
Qdegnihékl tot afim h ei dnwh eo dagëiyka vin 
IfMIOtotlOJNluur. 

Zy^die géén kennisgeving mochten ohtvangmi,’^ 
gelieven deze annonce als zodaaig te .beachou- 


Enife en alsrémeiia kemilsfeviiif^ 


Bedroefd, maar dankbaar vow hetgaeo hü vóór 
ons bettend heeft, delen wy u nuidtè -^ «m 
TS-Jarige leeftijd van ons is heengeqjtoan 


, Marinus flansen 

; Fancis Niqfjjièeitk^ 

BneiialNtoek, 28 mei 19é2 
CétT.Édtè$i Smmastrait 48, 


aelitetkMnkInd 

2 juni 1992 

Corr.adres: Huisb^«rstraa(t 43, < ' ■ : 

6618 VK Heerlen 

De rouwdienst aal gehouden worden cm zater¬ 
dag 6 juni a.8, om 1(K30 tnir in de Bethell^rk aan 
de Heugmstiiat te^Bnutotan, gevplg6d<KU de 
hègrafenis<^ dé' algmh«te;begraalbhiit8 aah de 
Kampstraat te Hemerheide. 

^jeteikomst in voomoemde kerk, alwaar gele¬ 
genheid ia tot schriftdtyk qcmdoleren. 

Vader is opgdra^ hMr^kaliel vah het 9i 

Gmgoriusztekénhute té teeuhisum. 

Beaodniur dageiyks van 17.30 tot 18.30 uur. 
zy die onvarhoopt géep keiuusgeving mochten 
ontvangeh, g^even deze anhóiice üs zódanig 
te beschouwen. 
Bedroefd ntenênv^ify kennis van het overtyden 
van onze zete>l^iw^K|^!^e directeur en c^plte- 


J.M.G. 


wy weniai- zyn vrouw ofi fiuhBtetoit 
toe by het togen van dit zo pki^ 
scheid. 

IHicktie en medewerkms 
Wegenbouw Uaibuig B«V„ 


•h Huub NinielÉ» 64. jaar, echtgenoot van 
I Cleuren, Bilswfcean 33. 6217 JD Maastiidlm^ 
plechtige uitvaartdiènst kal worde^ g^oudeifniW 
dag 5 juni a.8. om 10.30 uur in de parochiekerk van 
de H. Anna, Vla Regia Maastricht. laat zc laren totetoto» te 


Vbor de vele taiyken van med^even ons be- 
tooiid, tydena de zMcte,>.ha het overlüdai en by 
dë uitvaart vm <mae lisve*m»gBaine moeder en 
schöonmoeder, ohm lijiie oma en overgroot¬ 
moeder 

,:;:V y:,.Maria . 
Vanderlinden-Heuts 

btoigen Wy u (»ize oprtote dank- 


Heerlen, juni 1992 


NAAR3CHQQL 

Oto'^^*'4rli£8lich6(ig . 
.TtodmHörtinpasbiaGtt V; 
Idnclaranda kma aan 
zeMManote hetewi 9P ^ 
'jbpitoó.'Oooc Itkidaran'aaii'''^ 
schbling en yto pjaj e anja n te 
heken 


ki tfoede ondsradsptoktan. 

O 

tMTWCfiMlMMIimM 


PINKSTERPRIJZEI 

DAMESoAPOMNEN 

9S 


aO /o viscüs^^, niaten 38-54 


■■'oravuii 1 /9.50 na PINKS': i PAAMBIPDPJ 

HERENKOSTUUMS 

46-60. ; ■■ ■- v .irtri'ritor: 

t'i i M Kv,-) r L P AAN Bi t;. i ■O n.: ..m './atpaf 


199 


5 


Grote collecte T-shirts, herenhemden^ 
damesbloüses, dames- en herenshorts 
tegen speciafe PINKSTERPRIJZEN 


f ^ -.r * / , 

; . 6 , V - ;)Ai 

A/4 A/ Vn ') FOCHOp:/^ nwro a "-iVPrLVELi. 

P r fi Iii-:;;;',!’ , 
üf t. j ' ,n 'i < 

^jO 1 ü 00 '.!(jr 


Lies een jaargeléden 
Dat wij G^he^ moesto 
Wij tbistenjou utiniedere d$tg 
Vooral jouw li^de en iptttD lach , 


vkkh: 


Bies a;:, Ao, 
Van der Velden J!)ieteir3 

nv ■■■ ;i .’6 . , 1 . . 

kalwördén 

te ViikMBiurg n/d <3eul. 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 15 Industriebond FNV komt ’schokkende’ zaken tegen 

’ Arbeidsom standigheden 
in bedrijven niet best’ 


ROERMOND - De rechtbank in 
Roermond heeft gisteren gewei¬ 
gerd twee van drugsmokkel naar 
Duitsland verdachte Marokka¬ 
nen vrij te laten. De raadslieden 
mr Lina en mr Szegedi hadden 
opheffing van de voorlopige 
hechtenis gevraagd omdat naar 
hun mening de procesorde was 
verstoord door ontbrekende en 
te laat ontvangen stukken en 
verhoren. Ook waren getuigen 
niet verschenen of gedagvaard. 

De rechtbank besloot wel de 
zaak aan te houden om in Duits¬ 
land gedetineerde medeverdach¬ 
ten te horen. 


Rechtbank laat 
Marokkanen 
niet vrij 


Officier van justitie mr Laumen 
verzette zich heftig tegen het 
vrijlaten van de twee mannen. 
„Het zijn gewoon professionele 
drugdealers, die in Venlo veer¬ 
tienhonderd gulden neertelden 
voor een woning die dienst deed 
als opslagplaats voor drugs, be¬ 
stemd voor de Duitse markt”, 


‘ Van onze redactie economie 

sittard - Een recent onderzoekje naar arbeidsomstandighe- 
I in een aantal grote Limburgse bedrijven heeft een indruk 
^Pgeleverd die volgens de Industriebond FNV ‘beslist niet goed’ 
^ noemen is. Harm Duursma, districtshoofd van de bond, zegt 
hij bij de onderzochte 26 grote bedrijven een aantal ’schok- 
^®nde’ en ‘ouderwetse’ situaties is tegengekomen. 

in^Qr! ^^^deden van de bond wordt Duursma noemt het verder ’schok- 
ven a eenderde van de bedrij- kend’ dat vooral bij de Philipsbedrij- 
eleni over toch wel de meest ven in Venlo en Sittard door bezuini¬ 

gen ®^^^e voorzieningen, blykt uit gingen op het personeel de werk- 
Icej, Het gaat dan om gebre- druk flink is verhoogd, 

ken ontbreken van wasbak- 

; toiletten, kleedruimtes, maar De Industriebond concludeert dat de 
« om verlichting en temperatuur, bedrijven meestal wel aan de officië- 
, 8 van de 26 bedrijven signaleerde eisen voldoen^ maar dat de prak- 

2 ^ vakbond stof, fabriekslawaai, tijk van de dag’veel slechter is. 

sjouwen, trilüngen, slecht af- , 

terreinen, tocht, kou en Duursma: „De vakbeweging wordt 
j^hte werkhoudingen. Duursma: het laatste jaar onder grote druk ge- 
t *®5^and hoeft zich erover te verba- zet met kortingen op de wao-uitke- 
vaaL. . 'verknemers in de industrie nngen en dreigementen om ook nog 
ziek zyn en specifieke klachten aan het ziekengeld te komen, 

crionen. Die ongewenste arbeids- Nu bUj kt echter dat er minder zieken 
. ^^’^standigheden moeten alle aan- wao’ers komen als de arbeidsom- 
r^ht krijgen bij terugdringing van standigheden en het sociale klimaat 
j ziekteverzuim.” verbeteren.” 


Maastrichtenaar In mode 


Officier eist twee jaar voor invoer hasj 

Spanjaarden mijden 
rechtszaal Maastricht 


— Van onz e verslaggever 

JJ^STRICHT - Na 93 dagen 
hechtenis te 
Van°l»^ gezeten in het Huis 
j^^waring te Maastricht, 
twee Spaanse vrach- 
en 42-jarige J. G.-H. 

^ '^oens- 
: steiH ” februari in vrijheid ge- 
tePA de rechtbank de 

uitgebrachte dag- 
nietig had verklaard. 

1 daob^^^ hasj-invoer ver¬ 
haar h ’^^’^hen spoedden zich 
ha d zonnige vaderland 

officier van justitie mr 
aar, inderhaast te zijn 

.^hzegd dat zij dinsdag 2 
h| m Maastrichtse rechts- 
7.. Werden terugverwacht, 
j hoefden geen borgsom te 

^ ?^hn noch hun erewoord 
I te laten, zoals in menig 

h gebruikelijk is. 

1'ot 

! ^^rbazing van menigeen meld- 

•hore twee verdachten zich gister- 
het p ^ keurig aan de receptie van 
ÏQg ®^®<^htsgebouw in Maastricht. 
*ater K ^ deurwaarder een kwartier 
beido rechtszaak uitriep, bleken 
ibn ®chter met de noorderzon te 
! tock ®^^kken. ’Zij waren zo even 
dttin^*^ het gebouw’, constateerde 
‘Hieï^President mr F. Fernhout. 

zie ik ze niet’, repli- 
; S.c tf tl. Gorten, raadsman van 
*•. hng ^^ertsachtig werd een verkla- 
voor het plotselinge 
twee ’trouwe’ 

opgevangen, dat officier 
hardop hun gevangen- 
*®*nar^f aangekondigd? Of had 
S.-c ^ ^^t soms voor hen vertaald? 

zoveel moeite met het Ne- 
Verd hebben dat hij volgens zijn 
letter van de dag- 
‘goed had begrepen en zelfs niet 
datve waarom hy eigenlijk naar 
higko*^^ Maastricht had moeten te- 


Mr Gorten vroeg de behandeling 
van de zaak te schorsen totdat zyn 
cliënt thuis een duidelijke Spaanse 
vertaling van de dagvaarding zou 
hebben ontvangen. De rechtbank 
wees dit verzoek af. 

Dat gebeurde eveneens met een 
verzoek van mr H. Ruysink, raads¬ 
man van verdachte G.-H. Deze had 
nietigverklaring van de dagvaar¬ 
ding bepleit aangezien als verschij¬ 
ningsdatum 2 juni stond aangege-' 
ven zonder toevoeging van het 
jaartal 1992. Met succes hadden hij 
en zyn confrère op de zitting van 26 
februari aangedrongen op nietigver¬ 
klaring en onmiddellijke invrij- 
heidsstelling omdat toen op de 
dagvaarding was weggelaten dat de 
twee Spaiy aarden moesten ver¬ 
schijnen voor de meervoudige straf¬ 
kamer van de arrondissements¬ 
rechtbank. 

Gisteren echter kwalificeerden de 
rechters het weglaten van het jaar¬ 
tal als een slordigheid. Zij achtten 
voldoende duidelijk dat 1992 was 
bedoeld. Daarop werd de zaak ver¬ 
der behandeld. ’Bij verstek’, het¬ 
geen onder meer inhield dat de 
raadslieden niet aan het woord 
mochten komen. 

Loods 

De twee Spanjaarden waren op 25 
november van vorig jaar in Heerlen 
aangehouden nadat zij een met pal¬ 
lets en lege kratten geladen vracht- 
auto-combinatie een loods hadden 
binnengereden. In de meest letter¬ 
lijke zin had de douane er lucht van 
gekregen dat er nog méér in de wa¬ 
gen zat. 

Bij onderzoek kwamen 103 pakken 
gevuld met hasj tevoorschijn, in to¬ 
taal 2697 kilogram. Officier van jus¬ 
titie mr H. Ummels achtte invoer 
van deze partij drugs wettig en 
overtuigend bewezen en eiste tegen 
ieder van de verdachten twee jaar 
gevangenisstraf alsmede verbeurd¬ 
verklaring van de aan G.-H. toebe¬ 
horende vrachtautocombinatie. 
Dinsdag 16 juni volgt de uitspraak 
van de rechtbank. Marco In de Braekt aan het werk. Op de achtergrond nog delen van de af studeer collectie die enkele weken gele¬ 
den is getoond in het Vrijthoftheater. Foto: frits widdershoven 

Ontwerper droomt van baan bij Frank Covers of Armani 

De klassieke soberheid 
van Marco In de Braekt 


DOORANITAKEYDENER 


MAASTRICHT - Tijdloos, maar 
vernieuwend. Zo noemt de 25-ja- 
rige Maastrichtse mode-ontwer- 
per Marco In de Braekt uit Maas¬ 
tricht zijn werk. Net afgestu¬ 
deerd aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten afdeling ont-, 
werpen en illustratief ontwerpen 
neemt hij even tijd om vervol¬ 
gens vol energie en goede moed 
de wereld in te trekken op zoek 
na^ baan die bij hem past. 
Hij liep stage by de Italiaanse 
ontwerpster Krizia en werkte 
met leer bij de Spaanse EstreUa. 

Maar wat hy echt zou willen is 
iets doen by Armani en niet te 
vergeten Frank Govers. ’Die is 
byna on-Nederlands te noemen’, 
zegt de jonge ontwerper in zyn 
studentenflat aan de Hoender- 


straat over de kwaliteiten van de 
Amsterdamse couturier. 

Tijdens de presentatie van de af- 
studeercollectie van Marco en 
zyn louter vrouwelyk klasgeno¬ 
ten, viel zijn werk op. Hy heeft 
veel reacties gekregen. Heel be¬ 
wust heeft de jonge Maastricht¬ 
enaar gekozen voor een experi¬ 
mentele collectie, maar naar de 
werkelijkheid gebracht, zoals hy 
het zelf omschryft. Dat kostte 
echter wel wat overredings¬ 
kracht. „De Maastrichtse acade¬ 
mie heeft de naam zich voorna¬ 
melijk bezig te houden met 
experimentele mode. Pas na veel 
gepraat kon ik mijn eigen gang 
gaan.” Hij lijkt een broertje dood 
te hebben aan de experimentele 
dingen. Liever houdt hij zich be¬ 
zig met het maken van draagba¬ 
re spullen. „Ik ben geen trend¬ 
setter”, zegt hij heel duidelijk. 


bijzondere dag. De naam van 
Marco’s afstudeercollectie. Hij 
heeft geprobeerd een visie te ge¬ 
ven op de Nederlandse cultuur 
en folklore. Hij gebruikt sobere 
vormen en silhouetten. De 
streepjes die opmerkelijk zijn 
voor de Nederlandse kleder¬ 
dracht is terug te vinden in zijn 
werk. Maar dan in de vorm van 
strepen kant, of gehaakte werk¬ 
jes uitgevoerd in de twee basis- 
kleuren wit en zwart met af en 
toe een vleugje rood of geel. 

Marco was de eerste Nederlan¬ 
der die stage liep bij het bekende 
Italiaanse modehuis Krizia in 
Milaan. Hij kan er zo beginnen, 
maar dankt voor die eer. Hoe 
graag hij er ook werkte. „Het 
huis Krizia zit commercieel ge¬ 
zien goed in elkaar. Toch is het 
niet mijn stijl. Ik noem het luxe- 
re confectie.” 


’Una giornata particolare ’, een Gewapend met een map onder 


de arm is Marco Milaan ingetrok¬ 
ken en heeft vervolgens aange¬ 
beld bij de ontwerpers die hem 
aanspreken. Met de nodige char¬ 
me en brutaliteit kon hij uitein¬ 
delijk bij Krizia beginnen. He¬ 
laas kon hij niet meer meewer¬ 
ken aan de kledinglijn, maar wel 
• aan de accessoires. 'Trots laat hij 
foto’s en folders zien van Krizia 
waarop de modellen door Marco 
ontworpen sieraden dragen. Hij 
was enkele dagen in Parijs en 
zag in een etalage een door hem 
ontwerpen sieraad liggen. 
„Zoiets vind ik prachtig”, zegt de 
blonde Maastrichtenaar. In 
Spanje mocht hij meewerken 
aan de collectie van de beroem¬ 
de Spaanse leerontwerpster 
Estrella. Weer haalt hij de nodige 
boekwerkjes erbij om het aan te 
tonen. Een warempel, de ge¬ 
haakte delen, karakteristiek voor 
de afstudeerwerken van Marco, 
maken de leercollectie heel spe¬ 
ciaal. Mede dank zij zijn inbreng. 


Overeenkomst Heinsberger Landwirte met Reko 

DSM-dochter verwerkt 
Duits landbouwplastic 


(ADVERTENTIE) 


aldus mr Laumen, die alvast liet 
weten dat hij jaren celstraf zal ei¬ 
sen. 

De officier ging voorbij aan de 
kritiek van met name mr Szege¬ 
di die vond dat het recht op in¬ 
formatie was geschonden door 
een onvolledig dossier. Mr Lina 
probeerde de rechtbank er van 
te overtuigen dat zijn cliënt maar 
enkele grammen heroïne had 
vervoerd. 

„Het gevaar dat dit tweetal na 
vrijlating voorgoed onderduikt is 
te groot”, oordeelde mr Laumen. 
De rechtbank gaf hem gelijk. 


Andere aanpak 
voorlichting 
over milieu 


WOLFHUIS - De voorlichting 
door de gemeentelijke overheid 
over milieu-aangelegenheden 
wordt veelal als te plichtmatig, 
saai en 'preken voor eigen paro¬ 
chie’ ervaren. De burgers die het 
aangaat worden er niet echt mee 
bereikt. De voorlichting kan an¬ 
ders, levendiger en indringen¬ 
der. Dat is de ervaring van Weike 
Medendorp, begeleidster van 
een voorlichtingsproject van het 
Samenwerkingsverband Milieu¬ 
voorlichting Limburg (SMVL) 
en zetelend bij de Milieufedera¬ 
tie in de Van Tienhovenmolen te 
Wolfshuis. 


Het SMVL gaat de komende tijd 
de gemeenten in Limburg hel¬ 
pen bij de voorlichting aan de 
burgers over milieu-aangelegen¬ 
heden. Hoofdmoot vormt de 
voorlichting op het gebied van 
de huisvuilverwerking. „Het is 
immer kort dag. Vanaf 1994 zijn 
alle gemeenten verplicht om het 
groene afval gescheiden van de 
rest op te halen,” zegt Weike Me¬ 
dendorp. Tegen die tijd zullen de 
inwoners moeten weten hoe zij 
het huisvuil gescheiden moeten 
aanleveren: het groene afval, be¬ 
staande uit groente-, fruit- en 
tuinrestanten apart van de rest, 
maar ook klein chemisch afval in 
aparte boxen, terwijl glas en oud 
papier de veelal al bekende weg 
naar de glasbak of de papierop- 
haler moet vinden. 


Voor een effectieve milieuvoor¬ 
lichting heeft men volgens Wei¬ 
ke Medendorp weinig aan alge¬ 
meen opgezette voorlichtings¬ 
avonden. Een gerichte aanpak 
met groepen, buurten en vereni¬ 
gingen werkt veel beter, zo is 
haar ervaring en die van 27 door 
milieudefensie getrainde vrijwil¬ 
ligers die in het afgelopen jaar 
dit werk al deden. In die tyd 
werden al 180 voorlichtings¬ 
bijeenkomsten op milieugebied 
onderwerpsgewyze gehouden 
voor onder andere vrouwengroe¬ 
pen, ouderenorganisaties, poli¬ 
tieke partijen, scholen, de boe¬ 
rensector, buurtwerk en milieu¬ 
groepen. 

Samen met de gemeenten wil 
SMVL op dezelfde voet door¬ 
gaan. Om dat te bereiken wor¬ 
den alle gemeentebesturen, in 
het bijzonder de wethouders van 
milieu, schriftelyk benaderd. 
Maastricht heeft als eerste gerea¬ 
geerd en in de buurt de Heeg zijn 
inmiddels bijeenkomsten belegd 
voor de padvinderij, een vrou¬ 
wengroep, de tuindersvereni- 
ging en de scholen. 

Voor het project heeft het sa¬ 
menwerkingsverband een subsi¬ 
die van 18.000 gulden gekregen 
van de provincie. Van dat bedrag 
moet de hele organisatie betaald 
worden, alsmede reiskosten en 
een kleine onkostenvergoeding 
voor de vrijwilligers die als ge- 
sprekleider op de voorlichtings¬ 
bijeenkomsten fungeren. Het is 
volgens Weike Medendorp niet 
veel. Zij hoopt dat de gemeenten 
het belang inzien en ook een bij¬ 
drage zullen leveren. 


bou?^I>/SELFKANT - De land- 
r’ëanisatie Heinsberger Land- 
af met DSM-dochter Reko 

cyclp *®P^aak gemaakt over het re- 
öujt„ landbouwplastics uit de 

®®*^^ente Selfkant. De land- 
zorgen zelf voor de inza- 
en het persen van 
Sebruip ^®or dat laatste wordt 
gemaakt van een dorsma- 
\'ervoi haalt de balen plastic^ 

op. Na recycling ver- 
bedrijf het materiaal in 
lebuizen en vuilniszakken. 

Waa* ^^-dochter zamelt op meer 
m Nederland en Duitsland 
^Ui 2 g®^''^Plastics in. „Dat gaat om 
^®hw tonnen en gebeurt in sa- 

le regionale en loka- 

meden. Het bijzondere van de 


samenwerking met de Heinsberger 
Landwirte is dat het initiatief hier¬ 
toe door de landbouwers zelf is ge¬ 
nomen. Het gaat in verhouding om 
zeer kleine hoeveelheden, zo’n vier 
tot zeven ton,” vertelt DSM- woord¬ 
voerder Jeroen Bruning. 

Dat geeft ook voorzitter Heinz Fie- 
gen van de Heinsberger Landwirte 
volmondig toe. Zyn boerderij m 
Höngen is de verzamelplaats voor 
het te recyclen landbouwplastic. 
„Voor Reko is het een druppel op 
een gloeiende plaat. Wy wilden als 
boeren iets voor het milieu doen. 
Dat is de belangrijkste reden dat wy 
contact hebben opgenomen met het 
bedrijf.” 

Voorlopig blijft de inzameling be¬ 


perkt tot de gemeente Selfkant. Die 
bleek als enige gemeente bereid bij' 
te dragen in de inzamel- en perskos- 
ten. Fiegen sluit een uitbreiding van 
het initiatief in de toekomst niet uit, 
als meer gemeenten bijspringen in 
de kosten. 


Volgens Bruning betaalt Reko de 
gangbare marktprijs voor de plas¬ 
tics. Fiegen corrigeert dit echter: de 
bijdrage van het bedryf bestaat uit 
het gratis ophalen van de balen 
plastics. Behalve milieuvriendelijk 
is de overeenkomst ook voordeliger 
voor de boeren. „Tot nog toe moes¬ 
ten we de plastics naar het stort 
brengen en stortkosten betalen,” al¬ 
dus de voorzitter van de Heinsber¬ 
ger Landwirte. 


014 (isljljEn nu ££A2 (zEst (JOOTcIe[l^E XELl- 

(joox mEniEn diz IjinnEnfzoxt oji uafzantiE 

gaan. 

045-760576 of 
046-5^568^ dan i± Lt 
zo gEXEgstd. 
GELUKKIG HEBBEN WE LIAS& 

2.i£.^tt(zoi.t£.nij£XZt^ExinQtn c^^axi-tiaai 27 , cj\£.L\tLn £.n 
'Aanbestedingsbeleid leidde wellicht tot oneigenlijk gebruik^ 

Raad Maastricht blij 
met onderzoek justitie 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De fracties 
van de Maastrichtse gemeente¬ 
raad juichen toe dat het Open¬ 
baar Ministerie een onderzoek is 
begonnen naar ’niet toelaatbare 
handelingen van aannemersbe¬ 
drijven’ met betrekking tot de 
aanbestedingen door de gemeen¬ 
te Maastricht. „Nu willen we ook 
van de hoed en de rand weten,” 
aldus PvdA-fractievoorzitter Ve- 
ronica Dirksen. De fractievoor¬ 
zitters van de zes partijen heb¬ 


ben een gezamenlijke verklaring 
naar buiten gebracht, waarin 
wordt gesteld dat ’het in 1986 
vastgestelde beleid wellicht ge¬ 
leid heeft tot oneigenlijk ge¬ 
bruik’. 

De PvdA heeft maandagochtend 
de fractievoorzitters bij elkaar 
willen roepen om gemeenschap¬ 
pelijk burgemeester Houben te 
verzoeken de hulp van justitie in 
te roepen. Dat bleek echter over¬ 
bodig omdat het Openbaar Nh- 
nisterie inmiddels zelf actie 
ondernomen had. 


Enige zorg heeft de Maastrichtse 
gemeenteraad over het toekom¬ 
stige aanbestedingsbeleid. Het is 
de vraag of er voldaan kan wor¬ 
den aan de Europese richtlijnen 
als men tegelijkertijd het belang 
van de regionale werkgelegen¬ 
heid wil behartigen. 

Het nieuwe beleid dat op komst 
is, zal gebaseerd zijn op openba¬ 
re aanbestedingen. Voor de vyf 
wegenbouwers die totnutoe in 
Maastricht alle gunningen kre¬ 
gen, wordt dat dus een heel an¬ 
dere situatie. 


Wegenbouwer S. Baars uit Klim¬ 
men ziet dat echter niet zo zwaar. 


„Zoals gewoonlijk moet het toch 
gaan om een goede prijs bij een 
goede kwaliteit,” aldus Baars, 
die de ommezwaai van Maas¬ 
tricht ook uit de krant vernam, 
want de gemeente heeft nog 
geen contact gezocht met de aan¬ 
nemers waarmee de omstreden 
overeenkomst is gesloten. Baars; 
,,Ik moet dus eerst maar eens af¬ 
wachten wat Maastricht nu ei¬ 
genlijk precies wil, voordat ik 
daar een oordeel over kan ge- 


Tot het moment waarop het in 
voorbereiding zijnde nieuwe 
aanbestedingsbeleid van Maas¬ 
tricht in werking treedt, zal de 
commissie Algemene Zaken, 
aangevoerd door burgemeester 
Houben, de aanbestedingen be¬ 
handelen. De commissie Publie¬ 
ke Werken van wethouder In de 
Braekt staat voorlopig buiten¬ 
spel. 


’Blijkbaar ligt een 
stem in instrumentaal 
stuk wat gevoelig’ 


Van Os: ’Na 1995 ten dode opgeschreven’ 

Bond voorspelt einde 
ontwerpafdeling NedCar 


Vervolg van pagina 1 

VALENCIA/HEERLEN - „Door¬ 
gaans staat er in de partituur die je 
van een muziekdrukkerij terug 
krijgt wel eens een noot verkeerd. 
Maar toen we de partituur van ’De 
Bloesem van de Sinaasappel’ terug¬ 
kregen, was dat net andersom. 
Daarin stonden heel veel noten 
fout. Zo nu en dan stond er een op 
de goede plaats”, reageert een te¬ 
leurgestelde Adams vanuit zijn 
werk- en woonplaats Buhol. 
Afgelopen week werden de dirigen¬ 
ten van de drie orkesten uit deze 
Special A-afdeling (orkesten groter 
dan 115 muzikanten) bij elkaar ge¬ 
roepen en kregen ze van de organi¬ 
satie te horen dat het repeteren van 
dit werk beëindigd moest worden. 
Een nieuw werk, 'Listening to Pa¬ 
ris’ is nu tot verplicht werk be¬ 
noemd. Volgens Adams is de com¬ 
positie ’De Bloesem van de Sinaas- 


milder. „Ik had er niet op gerekend 
dat het verwerken van die stem in 
een instrumentaal werk zo gevoelig 
voor de Spanjaarden zou liggen. Ik 
had er voor gekozen om er met nie¬ 
mand over te praten dat we dit van 
plan waren”, aldus Adams die nu 
met de gebakken peren zit. 

De Limburger Henri Adams (32) 


werd in 1989 benoemd tot directeur/ dat lukken.” 


dirigent van La Artistica, een steeö'« 
rijke muziekvereniging die overe^ 
eigen concertzaal in Buhol beschiK* 
waar plaats is voor 1.100 toeschou¬ 
wers en luisteraars, een eigen vtf' 
enigingslokaal met repetitieniin^' 
tes, een secretariaat en een eig®® 
muziekschool. Buiten het dirigeo*' 
schap, bekleedt Adams ter plekk* 
ook het directeurschap van de 
ziekschool en is hij dirigent van ed* 
symfonieorkest, bestaande uit zes¬ 
tig musici. 

Over anderhalve maand, op 14 
aanstaande, is het in Valencia ^ 
beurt aan La Artistica om zijn k'*^ 
liteit tijdens het Certamen te bewi)- 
zen. In die korte tijd zal het hariti®’ 
nieorkest dus twee nieuwe werke® 
moeten instuderen. 

Redt hij dat nog? „Samen met z^ 
honderddertig muzikanten mo®* 


Justitie honoreert ’ aantasting privacy gedupeerden 

Inbrekers en advocaten 
schrikken van hoge eisen 


Van onze verslaggever 


ROERMOND - 'Verschrikkelijke 


appel’ door de uitgeverij/drukkerij eisen’, verwoordde gisteren voor de 
niet - zoals nog gebruikelijk in rechtbank in Roermond de Utrecht- 
Spanje — door werknemers met de strafpleiter mr C. Starmans de 
hand overgeschreven, maar is er ge- nriening van zijn collega s en hun 
werkt met een computer. „Uit alles vier jonge cliënten uit Weert en 
blijkt dat men daarmee totaal geen Nieuwegein. Driemaal 24 maanden 


ervaring heeft.” 


en eenmaal achttien maanden cel- 


HELMOND - „De ontwikke- 
lingsafdeling van NedCar, het 
iroormalige Volvo Car, in Hel¬ 
mond is na 1995 ten dode op¬ 
geschreven. Er blijft hooguit 
sen kleine afdeling produkt- 
ontwikkeling over die onge¬ 
twijfeld zal worden overge¬ 
plaatst naar de fabriek in 
Born.” Dat zegt bestuurder G. 
van Os van de Unie BLHP. 

Van Os reageert daarmee op uit¬ 
spraken van president Nakamura 
van Mitsubishi, het Japanse con- 
, cern dat eenderde van de aandelen 
van NedCar bezit. De andere aan¬ 
deelhouders zijn Volvo Zweden en 
cie Nederlandse staat. 

In een contract tussen de drie aan- 
( deelhouders is bepaald dat de ont- 
I wikkeling van een nieuwe Volvo 
tenminste tot 1995 in Helmond zal 
i plaatsvinden. In een intentieverkla- 
! ring zegden Volvo en Mitsubishi 
ook opdrachten toe voor de periode 
t'na 1995. Van Os; „Nakamura zegt 
nu echter dat daarna alle onderde- 
1 len zullen worden ontwikkeld in 
I Japan. In Nederland blijft dan al- 
Ueen ruimte over voor het aanpassen 
van de Japanse auto’s aan de Euro¬ 
pese normen. Dat betekent dat de 
ontwikkelingsafdeling in Helmond 
na 1995 geen bestaansrecht meer 
, heeft.” 

Van Os en zijn collega Henk van 
Rees van de Industriebond FNV 
vrezen dat de afdeling voor die tijd 
al sterk zal aftakelen. „Goede ont¬ 
werpers zullen zo snel mogelijk hun 
heil elders zoeken”, vreest Van Os. 
Van Rees; „Helmond krijgt geen fai¬ 
re kans. De kaarteh zijn al geschud. 
Ik had niet gedacht dat Mitsubishi 
ons zo povertjes zou behandelen. 
Nu ben ik ook ongerust geworden 
over wat de Zweden na 1995 nog 
aan Helmond overlaten.” In de hui¬ 
dige plannen is er in Helmond op 
|de betreffende afdeling nog plaats 
Ivoor 600 mensen. Daarvan zullen er 
haar de mening van Van Os straks 
maximaal 200 kunnen worden over¬ 
geplaatst naar Born. 

Woordvoerder J.W. Buij en secreta¬ 
ris De Haas van de Centrale Onder¬ 
nemingsraad van NedCar zeggen 
dat Nakamura niets heeft gezegd 
dat strijdig is met de huidige afspra¬ 
ken. „Wat Nakamura zei, is juist 
positief. Hij bevestigt nu nog eens 
dat er in 1995 en latere jaren ook 
werk voor Mitsubishi in Helmond 
zal plaatsvinden.” Op de uitlatingen 
van bestuurder Van Os wil hij niet 
reageren. 

De Unie BLHP en Industriebond 
FNV willen op korte termijn een 
gesprek met zowel met de Raad van 


Als het aan Adams ligt, dan wordt straf (waarvan in alle gevallen zes 
er eens een hartig woordje gespro- maanden voorwaardelijk) voor twee 
ken met de eigenaar van de drukke- banden vol woninginbraken legde 
j.-- officier van justitie mr J. Eijck op 

Wat het afkeuren van het keuze- tafel bij de rechtbank en daar 
werk, gecomponeerd door Hardy schrokken verdachten en raadslie- 
Mertens, betreft is Adams een stuk ‘ten duidelijk van. 

_ . Mr Eijck honoreerde zonder twijfel 

met deze eisen de schrik en de aan¬ 
tasting van de privacy die gedu¬ 
peerden van de woninginbraken 
steeds weer ervaren. Het effect van 
een woning die niet alleen is open¬ 
gebroken maar ook volledig over¬ 
hoop is gehaald, is lange tijd wat 


Tweede-fasecursus 
beeldende kunst 
gaat niet door 

MAASTRICHT - De kunstacade¬ 
mies in Amsterdam, Rotterdam, 
Enschede en Arnhem krijgen een 
vervolgopleiding beeldende kunst. 
Dat heeft minister Ritzen van on¬ 
derwijs gisteren bekendgemaakt. 
Hij heeft daarvoor 3,5 miljoen gul- onderschat. • j 

De rechtbank denkt er, getuige j 
vragen van voorzitter mevrouw ^ , 
Mertens-Steeghs, aan verdacht®® ^ 
over gevoelens die hun daden ^ , 
weeg brengen bij slachtoffers ev®® , 
ernstig over. Een verzoek van | 
Janssen om zijn 26-jarige cliënt ^ | 
als chauffeur een geringer aand^ j 
zou hebben gehad, direct vrij te 1 ®' , 
ten, werd na luttele seconden va® j 
tafel geveegd. I 

. I 

Overigens is de buit van de serie w’' 
braken, gepleegd tijdens de cam®" ; 
valsdagen toen veel bewoners af'V®! ( 
zig waren, voor een klein d®®^ , 
teruggevonden. Verdachten ^ i 
schuldigden elkaar ervan de hand®* , 
aan helers te hebben verkocht i 
Mr Eijck liet gisteren herhaald^W^ 
blijken weinig boodschap te b®®! i 
ben aan alle fraaie voornemens 1 
de vier jonge verdachten. De rech' , 
bank doet over veertien dagen 
spraak. | 


vervolg-opleidingen in te steU®^ 
Ook de lokaties die nu door 
zijn aangewezen, zijn dezelfde ^ 
die de commissie-Gevers op het oW 
had. Het gaat om de Rietveld-aca^ 
mie in Amsterdam, de Hogesch®^ 
Rotterdam en omstreken, het In®^ , 
tuut voor hoger beeldend kunsto^ 
derwijs Oost-Nederland in Ensch 
de en de Hogeschool voor ? 
Kunsten in Arnhem. De commis®*. 
Gevers had de Maastrichtse kun^ 


academie 

staan. 


onderaan 


den per jaar beschikbaar gesteld. Met zijn besluit wijkt Ritzen af 


De Academie Beeldende Kunsten 
in Maastricht komt niet in aanmer¬ 
king voor een van de zogenoemde 
tweede-fase-opleidingen. 

De bewindsman volgt het advies 
van de commi§,sie-Gevers op die in 
maart adviseerde voor een zestigtal 
streng te selecteren studenten vier 


een eerder advies van de Raad i 

de Kunst. Deze pleitte voor drie 1 
volg-opleidingen waarvan er 
moesten worden ingericht volê®^ i 
het zogenaamde werkplaats®® ) 
model, zoals het bekende ’Ateli^jj i 
93’ in Haarlem en de Jan van 
in Maastricht. ^ 


Minister Ritzen vindt evaluaties nog onvoldoende 

RL krijgt proeftijd voor 
verplegingswetenschappeu 


# Nero grijpt 'boef/brigadier Quaedakkers, teT^ijl zijn baas Hub Steinbusch commando’s 
geeft. Foto; THEO GIJZEN 

Nero heeft hele kluif 
aan hondenwedstrijd 


DOOR GEERT HOEIJMAKERS 


KERKRADE - Wild kwispelend 


commando’s houden de Mechelse heeft Brigadier Quaedakkers zich in 


(ADVERTENTIE) 


JfosUtUrie „t 9(Cauiüe5’' 

6,7 en 8 juni PINKSTERMENU 

Salade homard * Consommé 
madrilène * Filet de veaux aux 
asperges, sauce fine champagne 
* Fromage • Dessert aux frults rouges 
* p.p. ƒ82,50* reservering gewenst 

Oude Baan 1, 

6286 BD Willem/Wahlwiller, 
Telefoon 04451 -1548 - Fax 04451 -2255. 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De Rijksuniversi¬ 
teit Limburg in Maastricht mag van 
minister Ritzen van onderwijs de 
deeltijd-studie verplegingsweten¬ 
schappen voor HBO-afgestudeer- 
den nog minstens vijf jaar verzor¬ 
gen. Dan wil Ritzen de studie eva¬ 
lueren op haar wetenschappelijk 
karakter. De komende twee jaar is 
het ook weer toegestaan om dezelf¬ 
de studie te volgen aan de universi- 
teiten van Groningen en Utrecht. 
Die constructie werd vorig jaar door 
Ritzen afgekeurd. 

Studenten die de studie in Gronin¬ 
gen en Utrecht volgden, stonden 
officieel ingeschreven bij de RL. 
Dat vond Ritzen geen goed idee, re¬ 
den waarom hij het inschrijven van 
eerstejaars in 1991 onmogelijk 
maakte. 

De (nieuwe) studie verplegingswe- 


ft* ^ 

tenschappen, onderdeel van d® ^ 
culteit gezondheidswetenschap?^, | 
is de afgelopen tijd tweemaal 
lueerd. Voor een definitieve 
keuring vond Ritzen deze onderz^ 
ken te mager, er werd te 
aandacht besteed aan het 
schappelijk karakter van de stud^L 
„Maar dat was ook niet de opdr®® > 
van die evaluatie-commissies,” 
de Maastrichtse prof dr. 

Abu Saad in een reactie op het 
nisteriële besluit. Huyer hoopf 
er snel duidelijkheid komt o^ef ^ 
wijze waarop de studierichting ^ 
aan de eisen van het ministerie k 
voldoen. g) 

Overigens kwam de (voorlop^j, 
goedkeuring van Ritzen niet als ®® 
verrassing voor de RL en de 
andere universiteiten. Vorige 
nog werd er in Utrecht een drul^j 

zochte voorlichtingsbijeenkoh|^ 

gehouden over het komende stud* 
jaar. 


herder echter op z’n plaats. 


het twintig kilo wegende bytpak ge- 


Bestuur van NedCar en de top van ^ «1" 

Mitsubishi. En aan de minister van ^aas Hub Steinbusch^ Hij hee^ft er 
Economische Zaken zullen de bond trainings- 


Nero is niet zomaar een hond. Met stoken. „Transport luidt nu het 
zijn baas, hoofdagent Steinbusch commando en de hond verliest ’ver- 
(30) van de gemeentepolitie Kerkra- dachte’ Quaedakkers geen moment 
de, is de herder doorgedrongen tot het oog. Ondertussen laat de 


de finale van het 40ste Nederlands 
Kampioenschap van de Nederland- 


’verdachte’ iets vallen. Nero pakt 
het onmiddellijk in zijn bek. Vervol- 


vpldip in Kprkradp Als de vier-iari- ivampioenscnap van ae iNeaerianu- 

vragen wat de intentieverklaring ^1,, L man in het hiitnak ziet se Bond voor de Diensthond, dat g^ns moet de herder als voorwerp 


van Volvo en Mitsubishi nog waard 
is. 


ge reu de man in het bijtpak ziet, 
wil hij er meteen op af vliegen. Felle 


aanstaande vrijdag op het gemeen- politiepet bewaken. Felix Quae- 
telijk sportpark in Budel wordt ge- dakkers wil de pet afpakken, maar 
houden. zodra hij zijn hand uitsteekt, valt de 

Voor Hub Steinbusch en Nero is 
het de eerste keer dat zij deelnemen 
aan wedstrijden op dit niveau. Dat 
zij nu meteen in de finale staan, ver- 

rast Hub dan ook zeer. Over het De stel- of bijtoefening bevat de 
eindresultaat durft hy geen uit- meeste actie en is het spectaculair- 
spraak te doen. De concurrentie is ste om te zien. De hond wordt daar- 
ontzettend groot en de vorm van de bij als een effectief ’wapen’ ingezet. 


Politie voor behoud 
gehandicaptenplan 


Advocaat speelclub Maasbracht tijdens kort geding: 

’ Inval casino was voorbarig 


Wapen 


Van onze correspondente 

ROERMOND - De inval, die 
justitie onlangs in het casino 
aan de Rijksweg in Maas¬ 
bracht heeft gedaan, was voor¬ 


valt. Justitie in Roermond heeft het snakerspel wel enige tijd d^jj 
daarover een andere mening. Het agenten geobserveerd. „Aan 
casino wil door justitie en politie val hoeft overigens niet eens 
met rust worden gelaten, ten minste observatie vooraf te gaan. Dat 
totdat in de Nederlandse wetgeving nen ook getuigenverklaringen, 
meer duidelijkheid bestaat over de derzoeken door deskundigen^ 


Van onze verslaggever 


RERKENBOSCH - Districtscom- 
ïnandant Jan Erekens van de Rijks¬ 
politie in Limburg zegt er alles aan 
te zullen doen dat de twaalf gehan¬ 
dicapten hun baan by het korps in 

deze provincie kunnen behouden. 

'i 

Hij zei dat gisteren bij de aanbie¬ 
ding van getuigschriften aan een 
aantal gehandicapte werknemers. 
Minister Hirsch Ballin, die de diplo- 
ima’s zou uitreiken, liet op het laat- 
[ste moment weten door drukke 
werkzaamheden niet naar Limburg 
; xe kunnen komen. 

I Door een persoonlijk initiatief van 


^un^^e?\agennl^l\n7e''Tfee^^^n ^oe roept, 

uitvoerende politietaken maar veel winnaar m de geschiedenis. In 1974 „Halt politie! Staan blijven of ik 
meer in de bureerfuncties zoals ad ^on A. Hol van de politie Heerlen stuur de hond. De verdachte rent 
mmistratil regfstraSf onderh^ het Nederlands kampioenschap. toch verder, waarop het commando 

en bij de Politie Informatie Dienst Als een P^l uit de 

/pTT-), . boog vliegt Nero op Felix af En byt 

VolgLs een woordvoerder van de belening hem in de arm. 


ontzettend groot en de vorm van de bij als een effectief ’wapen’ ingezet, bang en uitsluilena gebaseerd 
dag is vaak bepalend. Als hij met Felix Quaedakkers speelt nu even op vooroordelen. Dat zei de 
Q Nero de eerste prijs wegsleept, voor de boef Hij slaat op de vlucht Maastrichtse advocaat F. Ver- 
wordt hij de tweede Limburgse terwijl Hub tot twee keer toe roept; meeren gisteren tüdens het 


won A. Hol van de politie Heerlen stuur de hond.” De verdachte rent 
het Nederlands kampioenschap. toch verder, waarop het commando 


meeren gisteren tijdens het 
kort geding, dat de speelclub 

toch verder, waarop het commando Maasbracht heeft aangppan- 
’stellen’ klinkt. Als een pijl uit de nen tegen de Nederlandse 


status van ’Snaker’. algemene ervaringsregels zijn- ^ 

laatste is hier het geval. In het 
_ , , , den zijn tussen de staat en het 

Vooroordelen no in Maasbracht al herhaald®*^ 

„Het openbaar ministerie meent dat i ajr 

het casino in Maasbracht de Wet op exploitanten m het ^ 

Kansspelen heeft overtreden, maar gesteld kwamen 

heeft de speelclub voor de inval niet exploitanten, 

duidelijk gemaakt waarom het sna¬ 
kerspel verboden zou zyn. Die dui- rp, 
delijkheid is er overigens nog lip 

steeds niet. Justitie heeft zich bo- Volgens de advocate van de 
vendien niet eens de moeite geno- % 

men om de activiteiten in het casino ^ruari van dit jaar een tip gekreg^ 
vóór de inval te observeren. Ik kan inwoner van Kerkrade oVj 

me met voorstellen dat het snaker- ^et voornemen van de speeld'J 
spe zonder observatie juist beoor- Maasbracht om het snakersp®! ? 
deeld kan worden. Aan de inval van De politie heeft daf 

justitie liggen dus alleer^ maar voor- „3 onderzoek ingesteld en f! 
oorde en ten grondslag , aldus ad- gpeianalyse gemaakt. Dit ond®^, 
vocaat Vermeeren gisteren voor de zoeksrapport heeft voldoende aaf 
president van de Roermondse wijzigingen opgeleverd over ^ 
rechtbank. overtreding van de Wet op KanssI^ 

Volgens de advocate van de Neder- len door het casino in Maasbrac^ ’ 


(PID). 

Volgens een woordvoerder van de 


boog vliegt Nero op Felix af. En bijt staat. Justitie was het casino 
hem in de arm. begin april binnengevallen. 

Einde van de training voor van- omdat daar zonder een ver- 


Minister Hirsch Ballin, die de diplo- komend jaar zal dat weer de vraag 
ima’s zou uitreiken, liet op het laat- blijven. Een extra onzekerheid is nu 
[Ste moment weten door drukke echter de aanstaande reorganisatie 
werkzaamheden niet naar Limburg van de politie waarbij rijks- en ge¬ 
le kunnen komen. meentepolitie in elkaar opgaan. 

Ook commissaris Van Etten, chef 
Door een persoonlijk initiatief van van de toekomstige politieregio 
politieman Ernest Vermaaten (poli- heeft zijn steun toegezegd in de 
tie Horst) werden drie jaar geleden strijd voor het behoud van het ge- 
! [voor het eerst enkele gehandicapte handicaptenproject van de rijkspo- 
' bnedewerkers by de landgroepen in litie. 


Rijkspolitie is het lederjaar weer de Aan het concours hebben de hon- Einde van de training voor van- omdat daar zonder een ver- 
vraag of het project kan standhou- den en hun bazen een hele kluif De avond. Nero ligt hondsmoe na te gunning volgens de Wet op 
den. Tot nu toe is er genoeg subsi- acht finalisten moeten een geva- bijgen van aUe inspanningen in het Kansspelen het spel ’snaker’ 
die verstrekt om de medewerkers rieerd programma doorlopen. gras. De politiehond en hoofdagent gccDCcld 

de functies te laten behouden. Ook Hub Steinbusch neemt die avond Steinbusch trainen ongeveer acht- ® F* 

komend jaar zal dat weer de vraag met Nero nog een paar van de oefe- tien uur in de week om aan een top- . , , , 

blijven. Een extra onzekerheid is nu ningen door. Hy begint met een wedstrijd mee te doen. m Hat h n/ar 

echter de aanstaande reorganisatie appeloefening. „Nero, af,” roept 


ningen door. Hy begint met een wedstrijd mee te doen. Het casino in Maasbracht, dat door 

appeloefening. „Nero, af,” roept vereniging Cheval Blanc wordt 

Hub, want de overenthousiaste Wie Nero op 5 juni aanstaande in gerund, wil met het kort geding een 
hond wil al vooruit stuiven. „Nero, actie wil zien zal vroeg uit de veren tweede inval door justitie voorko- 
volgen.” Keurig blijft de hond naast moet. Om 8 uur ’s morgens is de men. De speelclub is sinds twee 
zijn geleider lopen, terwijl hij elke opening van het kampioenschap en weken weer geopend. Volgens het 


•beweging van Hub scherp in de ga- het duurt de hele dag. Het is verbo¬ 
ten houdt. voor hondenbezitters hun trou¬ 

we viervoeter op het sportterrein 
Voor de oefening zelfstandigheid van Budel mee te nemen. 


casino is het spel ’snaker’ een toege- 
stane variant op Golden Ten en 
bovenal een behendigheidsspel, dat 
niet onder de Wet op Kansspelen 


Tip 


pre..dan, van de Roermondse -JpïeWe^ oêrr ^ 

rechtbank. overtreding van de Wet op KanssI^ 

Volgens de advocate van de Neder- len door het casino in Maasbracht' 
landse staat heeft de politie twee zo zei de advocate gisteren in 


VAX- I.WCC £.K:L UtT dUVUCdU:; glSLereU liA ' V 

nachten vóór de inval van 6 april weer. De Roermondse rechtba«Jf 
rond het casino gesurveilleerd en is doet uitspraak op 11 juni. 
limburgs dagblad Limburg 
Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 17 _J 


In de NedCar-fabriek in Born moet sneller, 
slimmer en met minder mensen worden 
gewerkt. En dus gaat NedCar zich nu 
concentreren op de kernactiviteiten: auto’s in 
elkaar sleutelen. De rest is bijzaak en moet 
worden uitbesteed. Waarom zou NedCar zich 
zorgen maken over de produktie van bumpers, 
uitlaten en versnellingsbakken als 
gespecialiseerde bedrijven dat veel beter 
kunnen? Laat dat werk maar over aan 
hooggekwalificeerde toeleveranciers. In Sittard 
is een gloednieuwe fabriek begonnen voortaan 
de stoelen voor de Volvo’s te maken. 


NedCar laat stoelendans over aan toeleverancier Sicar 

252 minuten de tijd 

voor een autozetel 


_DOOR PETER BRUUNS 

- Op een computer 
’s morgens bij Sicar in 
de eerste meldingen bin- 
over de autotypes die die 
(jg ^od bij NedCar in Born wor- 
Van De werknemers 

^ Sicar weten dan dat ze nog 
252 minuten de tijd 
om de passende stoelen 
Vp^^^on. Net op tyd levert Sicar 
f^^.^lgens de stoelen af bij de 
waar iedere twee minu- 
nieuwe auto wordt ge- 

^ gloednieuwe stoelenfabri- 
is een schoolvoorbeeld van 
^p,.*^oderne ’just-in-time metho- 
^ • precies op tijd aanleveren, 
geen minuut wordt ver- 
NedCar wil dat de meeste 
ojj toeleveranciers voortaan 
Si J^^^elfde manier gaan werken. 

i^estaat uit een samenwer- 
ijgsyerband tussen het Franse 
Hoth Frères (68 procent) 
pj, net Belgische bedrijf ECA. 

kort maakte NedCar de 
ggi :®n zelf, nu wordt dat werk 
S|v?*yolijk uitbesteed aan het ge- 
ciZ^^üseerde bedrijf, dat spe- 
v^.'^oor dat doel een fabriek 
reinxT^^ miljoen op industrieter- 
gg^ Noord in Sittard heeft neer- 
Volgende week vrijdag, 12 
{jl^’^'^mdt de officiële opening 

Si 

tweede helft van 
negentig ook stoelen 
voor Mitsubishi in de 
fabriek. Tegen die tijd 
produktie verdubbeld: 
evgj. 200.000 auto’s moeten 
^gj^^®veel sets stoelen en ban- 
"'orden aangeleverd. 

het Sittardse bedryf 
öp tijd de juiste stoel in 
sOede kleur voor een bepaald 


in het nieuws i 


autotype aanlevert, is NedCar 
voortaan verlost van de grote en 
kostbare voorraden schuim, ijzer 
en stoelen in eigen huis. In de 
autofabriek is nu plek vrijgeko¬ 
men om de produktielijnen ver¬ 
der uit te breiden. Ook Sicar 
heeft geen stoelen in voorraad. 
Alles wordt op het laatste mo¬ 
ment gemaakt, dat scheelt 
enorm in de kosten. „De enige 
voorraad die we hebben, zit in 
onze vrachtwagens”, aldus Sicar- 
directeur Jac Hanssen. 

Just-in-time leveren betekent 
werken en plannen met een wis¬ 
kundige precisie. Iedere drie 
kwartier rijdt een vrachtwagen 
vol stoelen naar NedCar. „Daar 
mag niks tussenkomen”, aldus 
Jac Hanssen. „We hebben twee 
vluchtroutes om files of opstop¬ 
pingen te vermijden.” Behalve 
op tijd, moeten de stoelen ook in 
de juiste volgorde by NedCar ar¬ 
riveren, zodat monteurs blinde¬ 
lings de stoelen achter zich 
kunnen grypen om in de auto’s 
vast te schroeven. 

Op het ogenblik maakt Sicar 310 
sets stoelen en banken per dag. 
NedCar maakt er zelf ook nog 
100 , maar is langzaam aan het af¬ 
bouwen. Volgens een nieuwe 
strategie wil NedCar steeds meer 
uit besteden aan toeleveranciers. 
Vanaf juli worden daarom 
voortaan alle stoelen en banken 
bij Sicar gemaakt. By de auto¬ 
fabriek waren zo’n 180 mensen 
direct of indirect dagelijks met 
de stoelenproduktie bezig. Op 
volle capaciteit heeft Sicar maar 
160 mensen nodig. „Een kwestie 
van efficiënter en rationeler wer¬ 
ken”, meent Hanssen. Het groot¬ 
ste deel van het personeel in 
Sittard is gèdetacheerd door 
NedCar: In dienst van de autofa¬ 
briek en met dezelfde arbeids¬ 
voorwaarden. Dat is zo geregeld 


• Werknemers bij Sicar zijn niet meer met een klein onderdeel bezig, maar zetten zelf de stoelen van begin tot eind in 
elkaar. Ieder is verantwoordelijk voor zijn 'eigen’ produkten. Foto: peter roozen 


toen het NedCar-personeel vorig 
jaar bang bleek voor de over¬ 
plaatsing naar Sicar. 

Nog steeds zyn sommige Ned- 


Car-medewerkers niet enthou¬ 
siast over de uitbesteding aan 
het nieuwe bedryf „Het is nog 
maar afwachten of Sicar finan¬ 
cieel en kwalitatief voordeel 


biedt,” bromt NedCar-perso- 
neelshd M. van Mulken, een van 
de 45 personeelsleden die wei¬ 
gerden over te stappen. „Je moet 
als autofabrikant zorgen dat je 


niet te afhankelijk wordt van je 
toeleveranciers.” Van degenen 
die de overstap wel waagden, lij¬ 
ken de meesten best tevreden in 
hun nieuwe omgeving. 


Uftschacht de lucht in Ouderenvervoer 
ook ’s avonds 

HEERLEN - De vervoermoge- 
Lykheden voor ouderen in Heer¬ 
len zyn uitgebreid. Heerlenaren 
boven de 55 jaar kunnen nu ook 
in de weekeinden en de avond¬ 
uren gebruik maken van taxi en 
aangepast vervoer, niet alleen 
binnen de gemeentegrenzen, 
maar ook daarbuiten. 

De tarieven voor een ritje varieë- 
ren van minimaal twee tot maxi¬ 
maal zes gulden, afhankelijk van 
de afstand. Deelname is moge- 
lyk door lid te worden van Ver¬ 
voer op Maat. Heerlenaren beta¬ 
len hiervoor vijfentwintig gulden 
per jaar. Meer informatie via 
S045-717181. 


per persoon 


Ere-voorzitter 

De fanfare Harpe Davids uit 
Treebeek heeft voor zyn vele 
verdiensten het ere-voorzitter- 
schap toegekend aan de heer M. 
van de Ham. 


HEERLEN 

# De vijfde oefenloop voor de 
Telematicaloop start zondag om 
10 uur aan het Emmaplein. Om 
9.30 uur kan men deelnemen aan 
de gezamenlijke warming-up. 

# In het kantoor van het CBS, 
Kloosterweg 1, vindt tot en met 
30 juni een expositie plaats van 
recent werk van Herman Holle- 
wand. De expositie is op werk¬ 
dagen tijdens kantooruren te be¬ 
zichtigen. 

# Het Damescomité van het 
Kon. Heerlens Mannenkoor St.- 
Pancratius houdt op zondag 14 
juni een grote rommelmarkt in 
het HKB-gebouw. Er zyn nog ta¬ 
fels te huur. Inlichtingen 
@045-220616. 

# De afdeling Heerlen Noord 
van de Kath. Bond voor Ouderen 
houdt vrijdag in samenwerking 
met het CAD een voorlichtings- 
middag. Vanaf 14 uur in bejaar¬ 
dencentrum Ter Eyck, Franklin- 
straat 30 in Heerlerheide. 

HOENSBROEK 

# Zeven Poolse kunstenaars ex¬ 
poseren van 5 tot en met 28 juni 


regio kort 


in Kasteel Hoensbroek onder de 
naam Polska Grafika. De zeven 
hebben aUen een binding met 
Krakow, een belangrijke cul¬ 
tuurstad in Polen. De werken in 
Hoensbroek bevatten figuratieve 
elementen en vertellen een ver¬ 
haal. Dagelijks te bezoeken van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen 
@045-211182. 

• De Maastrichtse kunstenaar 
Frans de Jongh (1912) exposeert 
van 5 tot en met 28 juni in kas¬ 
teel Hoensbroek een kleine serie 
Limburgse taferelen. De Jongh 
voert in zyn olieverfdoeken een 
kleurrijk palet. Hy vindt inspira¬ 
tie in situaties of landschappen 
die Limburg voor de toerist aan¬ 
trekkelijk maken. Inlichtingen 
@045-211182. 

KERKRADE 

• Het fluit- en tamboerkorps St. 
-Hubertus Haanrade houdt op 
zaterdag 13 juni een grote arties¬ 
tenavond in ’t -'Trefpunt aan de 
Meuserstraat 133. Hoogtepunt is 
het optreden van het Super- 
duett, voorheen Koloniaduett. 


Op de Bies 


M. Ruppert (45) is de opvolger 
van J. Keenen als directeur 
zorgverlening van huize Op de 
Bies in Landgraaf. Sinds 1990 is 
Ruppert adjunct-directeur van 
Reigersdaal in Heerhugowaard, 
evenals Op de Bies een centrum 
voor geestelijk gehandicapten. 


Promotie 


Oud-Kerkradenaar Harry 

Knoors promoveert 10 juni aan 
de Universiteit van Amsterdam 
tot doctor in de letteren. Zyn 
proefschrift heet Exploratie van 
de gebarenruimte. Knoors is ver¬ 
bonden aan het Rudolf Mees In¬ 
stituut voor dove kinderen. ^ Bejaardentehuis Firenschat in de Kerkraadse 
^‘^jk Terwinselen krijgt een nieuwe lift. De vijf- 
meter hoge liftschacht werd daarvoor giste- 
^ met een 250 ton zware kraan over het bejaar- 
^v.tehuis heengetild. Foto: christa halbesma 


Koning 


Het gouden paar Kerckhoffs-Hensgens. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Toine Jansen is sinds Hemel¬ 
vaartsdag de nieuwe koning van 
schutterij St.-Joseph in Wau- 
bach. Jansen is daar tamboer¬ 
majoor. De vrije vogel werd afge¬ 
schoten door Jo Donners. 


Gouden paar 


Het echtpaar Bertha en Pierre Kerckhoffs-Hensgens, Huls 109 in 
Simpelveld, viert vrydag zyn gouden huwelijksfeest, samen .met de 
vijf kinderen en kleinkinderen. De dankmis wordt om 15 uur opge¬ 
dragen in de kerk van St.-Joseph Arbeider te Huls. Het gouden paar 
houdt van 18.30 tot 20 uur receptie in Maxime aan de Vroenstraat te 
Simpelveld. 


Kaarten a fl 15,- verkrijgbaar by 
’t ’Trefpunt. 

• Docenten van de Vrije Akade- 
mie in Kerkrade en Landgraaf 
exposeren samen in het raadhuis 
in Kerkrade. De tentoonstelling 
is onderdeel van het 25-jarig be- 
staansfeest van de Vrye Akade- 
mie. De docenten, die allen zyn 
afgestudeerd aan een Kunstaca¬ 
demie, stellen byna alle discipli¬ 
nes en technieken uit de beel¬ 
dende kunst ten toon. De wer¬ 
ken zyn te zien van 6 tot en met 
20 juni op werkdagen van 10 tot 

17 uur. Op de zaterdagen 13 en 
20 juni ook van 11 tot 15 uur. 

BRUNSSUM 

• De jeugdafdeling van de SV 
Limburgia viert komend week¬ 
einde het 60-jarig bestaan. Vrij¬ 
dag houdt de vereniging vanaf 
19 uur een receptie met reünie in 
de kantine van het sportpark aan 
de Venweg. Zaterdag wordt daar 
vanaf 10 uur een zeskamp voor 
de jeugd gehouden. Om 20 uur 
vindt in gemeenschapshuis In ’t 
Ven een feestavond plaats. Zon¬ 
dag wordt om 10.30 uur de feest¬ 
mis opgeluisterd door De Parel¬ 
tjes. Vanaf 12 uur is er früh- 
schoppen. Het feestgebeuren 
wordt om 20 uur besloten met 
een feestavond in In ’t Ven. 

SIMPELVELD 

• De SWOBS maakt op 18 juni 
een excursie naar de Omroep 
Limburg in Maastricht. Deelna¬ 
me kost fl 5,-. Aanmelden tot 9 
juni by het Dienstencentrum, 
Dr. Ottenstraat 52, @441113. Op 
dinsdag 7 juli maakt de SWOBS 
een dagtocht naar de Floriade. 
De kosten bedragen fl 40,-. Aan¬ 
melden tot 23 juni. 

• De LVB maakt op dinsdag 16 
juni een dagtocht naar Maaseik. 
Ook niet-leden mogen mee. Aan¬ 
melden by mevrouw Schnac- 
kers. Stationstraat 4. 

LANDGRAAF 

• In de hoofdvestiging van de 
Openbare Bibliotheek Land¬ 
graaf, Wilhelminastraat 3 te 
Nieuwenhagen, wordt tot en met 
22 juni de tentoonstelling 
’Streng secuur gevoelig’ gehou¬ 
den. Het is een literaire fototen- 
toonsteUing van de Nijmegenaar 
Theo Jennissen naar de roman 
Het Winteijaar van Ton van 
Reen. Open op zaterdag van 10 
tot 13 uur, werkdagen van 14 tot 

18 uur en op maandag en vrijdag 
, van 18 tot 20 uur. • HEERLEN 

Royal: Final Analysis, dag. 18.30 
en 21 uur, za zo ook 15 uur. Ri- 
voli; Stop! or my mom will 
shoot. dag. 18.30 en 20.30 uur, za 
zo ook 15 uur. Maxim: Hook, 
dag. 20.30 uur, za zo ook 14.30 en 

17.30 uur. H5: Basic Instict. dag. 
14 18.45 en 21.30 uur, za zo ook 

16.30 uur. Boys, dag. 14,15 19 en 

21.15 uur, za zo ook 16.30 uur. 
My cousin Vinny, dag. 14.30 

18.30 en 21 uur, za zo ook 16.45 
uur. Beethoven, dag. 14.30 18.30 
en 21 uur. za zo ook 16.45 uur. 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen, dag. 14.30 uur, za zo ook 

16.30 uur. Silence of the lambs, 
dag. 18.30 uur. Freejack, dag. 21 
uur. Filmhuis de Spiegel: The 
Krays, vr zo 21 uur. Het doodde 
de wolken, zo 15 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Hook, do t/m zo 22.15 
uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Final Analysis, dag, 21.15 
uur. vr t/m zo ook 18.30 uur. Ca¬ 
pe Fear, dag. 21.15 uur. Hook, 
dag. 14.30 uur, vr t'm zo ook 

18.15 uur. Raise the red lantern, 
: dag. 14.30 en 21.15 uur, vr t/m zo 
: ook 18,30 uur. Stop! or my mom 

wiU shoot. dag. 14.30 en 21.15 
uur, vr tm zo ook 18.45 uur. 
Ciné-K: De Noorderlingen, dag. 
21 uur. Cinema-Palace: Basic 
Instinct, dag. 18 en 21.15 uur, vr 
t/m zo WO ook 14.30 uur. 
Sneeuwwitje en de zeven dwer¬ 
gen, vr t/m zo WO 14 en 16.15 uur. 
Silence of the lambs, dag. 21.15 
uur. Beethoven, dag. 19 en 21.30 
uur, vr t/m zo wo ook 14 en 16.30 
uur. The prince of tides, dag. 

18.15 uur. Lumière: Proof, dag. 
20 uur. De ontkenning, dag. 

20.30 uur. Europa, dag. 22 uur. 
Cinema Paradiso, vr za 23 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Cape Fear, dag. 20.30 uur. 
Basic Instinct, dag. 20.30 uur. 


• SITTARD 

Forum: Freejack, dag. 20.30 uur. P 
p—] Beethoven, dag. 20.30 uur, za zo p—[ 
WO ook 14 uur. Sneeuwwitje en 
i t de zeven dwergen, za zo wo 14 r~l 
uur. Filmhuis Sittard: Betty ■■; 
LJ; Blue, WO 20,30 uur, P 

^ • ECHT ö 

I Royal-MicroRoyal; Father of 

a the bnde, dag beh. wo 20.30 uur. 

Cape Fear, dag. beh. wo 20.30 Lü 

D jO 

P • ROERMOND P 

p^ Royal: Basic Instict, dag. 20.30 pp 
_ uur, zo ook 16.30 uur. Babar het - 
I I olifantje, zo wo 14.30 uur. Roya- i 
j—I tine: Beethoven, vr t/m zo 20.30 
»—J uur, zo wo ook 14.30 en 16.30 
p^ uur. The prince of tides, ma t/m jr*^ 
do 20.30 uur. ^ 

a c: 

\—1 # VENLO ^ 

, ■. Perron 55: Betty Blue, za 20 uur, 

LJ dl 20.30 uur iZ 


exposities 


HEERLEN Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. Schilderijen en tekeningen van 
Berend Hoekstra. T/m 6 / 1 . Open dl t/'m 
VT 11-17 uur. za en zo 14-17 uur. Ther- 
menmuseum, Coriovallumstraat 9. Me 
vivatis, expositie met thema wyn. T/m 
23/8. De Konfrontatie, Putgraaf 5. In¬ 
stallatie van Mathilde ter Heyne en 
Francien van Dongen. Van 6 t/m 28/6, 
op>en za eft zo 14-17 uur. 

• BRUNSSUM 

Brikke-oave, Lindeplein 5a. Werk van 
Martin Smeyters en Guido Ancion 
Van 5 t/m 24/6, open ma t/m vr 10-12. 
14-17 en 19-12 uur, zo 15-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Mixed 
Media van Gerald Derksen. T/m 5/7 
Open do t/m zo van 10-17 uur. Galerie 
Ipomal , Kerkberg 2. Werk van Henri 
Malus. T/m 7/6. Open vr 17-20 uur, za 
en zo 14-17 uur. 

• MAASTRICHT 

Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Expositie met werk van Marijn te Kol- 
sté en Annete van Roosmalen. T/m 
13/6, open di t/m za van 13.30-17.30 
uur Galerie Anny van den Besselaar, 
Tafelstraat 6a. Werk van Jan Dekker 
en Leo Huijg. T/m 28/6. Open vr t/m 
ma van 13-17.30 uur. Galerie Wanda 
Reiff, Rechtstraat 43. Werk van Peter 
Wehrens en Elly Strik. T/m 27/6, open 
van di t/m za 11-17 uur. Bonnefanten- 
museum. Werk van Ray Smith T/m 
6/9, open di t/m vr 10-17 uur. Galerie 
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans 
van der Weyden. T/m 28/6 Open wo 
t/m zo 13-18 uur. Galerie Amama, 
Rechtstraat 84. Sieraadontwerpen van 
Mieke van Alphen. T/m. 6/6, open di 
t/m vr 11-18 uur, za 11-17 uur. Galerie 
Contempo, Rechtstraat 96. Recent 
werk van Henk van Vessem. T/m 28/6 
Open do t/m zo 12-17 uur. Galerie 
Henn, St, N icolaasstraat 26c. Installa¬ 
tie van Tonn Prins. T/m 27/6, open wo 
t/m za 16 tot 20 uur. 

• GULPEN 

Galerie De Aw Sjoklaatfehrik, Ring¬ 
weg 31. Werk van Vic de Kruif en 
Manon Pekelharing. T/m 28/6. Open 
do t/m zo 14-17.30 uur. 

• VAALS 

De Kopermolen, Von Clermontplein 
11. Eindexamenwerk ABK Maas¬ 
tricht. T/m 5/7, di t/m zo 14 tot 17 uur. 

• EYS-TRINTELEN 

Galerie Si02, Eyserweg 4. Abstrakte 
keramiek. T/m 15/6. open do t/m zo 
14-17 uur. 

• SCHINVELD 

Galerie Wunnik, Eindstraat 58. Tem¬ 
pera en schilderijen van Jos van Wun¬ 
nik. T/m 28/6, open zo 14-18 uur. 

• SITTARD 

Galerie Michel Knops, Schilderijen 
en tekeningen van Frans Huisman. 
T/m 8/6. Open di t/m za 11-18 uur. 
Kritxraedtbuis, Rosmolenstraat 2. 
Werk van Frans Slijpen. T/m 21/6, 
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 
14-17 uur. De Melkfabriek, Leyen- 
broekerweg 113a. Mlkshake, groep- 
sexpositie. Open 8 en 14 juni van 14 
tot 18 uur. 

• LIMBRICHT 

Voorburcht Kasteel Limbricbt , Allee 
1. Erotische exlibris. T/m 19/6, open 
dag. 17-23 uur, zo 14-23 uur. Limburgs 
Volkskundig Centrum, Ailee la. 'Ja ik 
wil’, trouwen in Limburg vanaf 1900. 
T/m 25/10. open di t/m vr 13-17 uur, za 
en zo 14-17 uur. Limburgs Dagblad 


Woensdag 3 juni 1992 • Pag L imburgs DqgbloJ 


iccolofis 


tol <te CnMMT 37, HMKten 
Postbus 3100,6401 DP Hssdsn 
Postgiro: 1035100 
Bsnk: ABN 57.75.35.035 
Fbx: 045-739364 


PleoolO’s 

Ovsr 1 Kolom, in Kleine letters met óén woord in 
hoofdtetters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoo^; ƒ 1,30. 

AlwijKende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties /1,80. 


Overl of 2 Kolommen, in 4 megefijKe lettergrootten met 
mMmaal één woord in grotere letter (14-punt8). 
Mnimumhoogte: 10 mWImeter. Foto’s, logo’s en 
■ustraties zijn mogeNjk. Prijs per minimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenliea onder nummer; ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: / 4,75. 

Prijzen eK chts le f 6% BTW. BeteUng contant of met de 
wninBviNiMvi om u worai lOoBnonoon. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 


04S-TiaS66 


ZEIOERVELO BV. aannemingsbedrB op het gebied van 
grond- weg en watertxxjw, burgetlijite en utiliteftsbouw, 
vi^ voor haar project R.W.ZI. Bosscherveld te Maastricht; 

een meewerkend uitvoerder voor 
het leidingwerk en 
een machinist voor een shovel 

Duur van het werk; twee jaar. 

Inlichlingen: Zeiderveld B.V. Th. van Meer, 
Maiftestraat 2a, 4174 LP Haaflen. 

Tel. 04189-2454 na 20.00 uur 01833-2079. 


Vakbekwame slager gezocht voor 
de vakantieperiode 

Voor onze vrlnkeis in ZUID LIMBURG zoeken w^ voor de 
periode van 15 juni t/m 2 oktober as. een vakbekwame 

** Ambulant slager/ 
Rliaalhouder ** 

Ter vsnranging van onze eigen chefs t^dens hun vakantie. 
Indien u geTntereseeeid benL kunt u bellen met 

De Vleeschmeesters b.v. 

079-883842, afd. Personeelszaken. 


Met spoed gevr. partUme Leuke ASSISTENTES gevr. 
TAXICHAUFFEUFS, evt voor ber-dub. Tev. eeoort- 
WAOer, dag- en nacht service. IN. va. 14 uur. 045- 
dtonet en erv. centralist voor 326191. 
de n a chiciene t Julanasir. —wtMÜaiï—niunFR. 
6. Brunssum. 045-252444. SSuosJoHILDERa 
FQr Dauereinstsllung ge- SchHdetabedr. Beckers, 
sucht Maurar, EbteOhNsr ScNmmeit Tel 04404-1641 

pniys PMiwk FQr Dauereinstsllung g 
sucht Maurar, Eiriohal 


Maandag t/m vrijdag 8a0-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 


Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 


Via da bals van onza kantoren maandag t/m vrijdag 
O.OO'IT.OO uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldl dorvlerdag 17.00 uur. 


VV| Kunnen geen enkele aansprakalijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, onistean door nieL 
nteitljdlg of onjuist ptaotsen van advertentlee. 


bieger. Auch 

li? ^ 

Tel.0946-227144665. 


Colonnen. 


^ gens drukte leuk 
DIB tmr —-■- , 


MEISJES 


045-228481. 


MoIm htositon zookt 6nttiou*' nAuraorvi nnnnnRAKicpR 

voornamelijk nachkHensL Inl 
vanaf 18 |r. FiSHIme 
Tal. 045-719450 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Slorms O.G. PasLVonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Margraten, Schinkepoort: 

Fraaie herenhuizen met uitbreidingsmogelijkheden. Ind.; 
L-vorm. woonk. ca. 37m2, ind. open keiacen. InparKt. gar. 
Tegen meerprijs kan de begane grond uitgebreid worden 
met een carport een slaapkamer en een bad. voorzien van 
Hgb. en v.w. De Ie verd. is standaard voorz. van 2 royale 
slaapkmrs. ca 18 en 12m2 grooL alsmede een badk. met 
douche en 2e toilet. Vlizotrap naar zolder ca 29m2. Gega- 
digiten voor deze woningen dienen een economische of 
sociale binding met de gemeente Margraten te heben. 
Prijzen vanaf ƒ 196.900,- v.o.n. tot ƒ 204.900,- v.o.n. 

INL. STIENSTRA MAKELAARDU B.V. 10092008 
Tel. 043 - 25 29 33. 


Sittard, Haagsittard-Park fase lil 

Vrijwel voor bewoning gereed 2 herenhuizen m. bijzondere 
tuinvorm. L vorm. woonk. ca 38 m2, incl. open keuken. 
Gar. Ie verd. 3 sipk. ca. 15, 8 en 8 m2, badk. met douche, 
2e toilet en mogelijkh. voor ligb. Vaste trap naar zolder 
(mogeiijkh. voor 4e kamer). P^s ƒ 189.500,- v.o.n. Netto 
maandfagt vanaf ca ƒ 895,- op basis van Loonvast Hypo¬ 
theek (rekeNnghoudend met fiscaal voordeel en 100% 
financiering. 10091062 

Schinveid, Merkelbeekerstraat 

Voor bewoNng gereed vrwtaande nieuwbouwwoNng in 
een natuurrijke omgeving. Doorzonwoonkamer ca 32 m2 
inci. open keuken. i^Jberging. ie verd. 3 slpk. ca 14, 8 
en 7 m2. badk. met ügb. en 28 toilet Vaste trap naar zolder. 
Royale tuin (per ooo lopp. ca 355 m2). Prijs /-181.990,- 
V.OJ1. 10091001 

IN. Stienstra Makelaardj b.v. 

Tel. 045 - 71 22 55. 


Te k. gevraagd HUIZEN WOONHUIS met spoed te 
voor Duitse gednnen. Euo koop gevraagd. opImtHapen 
Immobilien, tel. 045414015 geen bezwaar. 04G520S58. 


Te Koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 200.000,-. 
Directe aankoop nrK)gelijk!l 
Geen veriuxip, geen Kostenl 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 Hal en kantcx)r 

Build lo leaseprojecten met 
Hamar, 045-210719 wyt U zekerheid b^ de VER¬ 
KOOP van uw huis? Bei vrlj- 
bi|vend. virijrrtan & Partners 
Vas^oed Heerlen Tel. 045- 
728671. 


Te k. VAKWERKHUiS uit 
1676, OTKler monumenten¬ 
zorg, gelegen aan de mer- 
geiüindroute te Eperhekfe, 
Julianastraat 35 A. Kjjkdsg 
Ie Pinksterdag van 10.00 tot 
15.00 uür. 046-511689. 


Te k. zeer goede weide, 
goed omheind, begrensd 
door beek. Opp.: 0,40 Ha 

1.50 Ha 1,10 Ha in Maaseik- 
Belgiê. Nog een weide van 

2.50 Ha en 2,80 Ha, een 
blok vormend. OnmiddeHijk 
te aanv. Tev. zeer mooi gel. 
vakantieverblijf met v^r. 
Tel. 09-32.11.701374. 


Te Koop gevraagd. Omg. 
WELTEN of Heerterbaan, 
liefst in oude c.q. bestaande 
kern, bij voorkeur vrijstean- 
de woning. Prijzen met aan- 
biedkig sturen naar Emag B. 
V., P.b. 11,6270 AA Gulpen 


Te h. winkel- kantoorruimte 
225 m2 te KERKRADE, tel. 
045-424426. 


Te k. licht beschadigde ma- 
rantie binnen- en BUITEN¬ 
DEUREN v.a. ƒ 40,- t/m 
ƒ85,-. Rollen dakieer v.& 
ƒ20,- t/m ƒ50,-. Rennemi- 
genrekJweg 70, Heerlen. 
Tel. 045-727742. 
Gem. kamer te huur met ge¬ 
bruik van badk. en keuken, 
voor net persoon met vast 
werk. te HOENSBROEK. 
Tel. 045-724854 GOEDEMORGEN OPA EN 

Van harte gefeliciteerd met uw 
50-jarig huwelijksfeesL 
Petra, Edwin, Frank, Tom, Ralf en Ueke^' 


Patrick 
en Nancy 

1 iaar verkerirrg. 
Gefeliciteerd! 
Huub, Flora, Sandra en 
Edwin. 


Vandaag wordt ze 

30 H.G. Funs - Deeiree 
Ron en Marie Therese Te huur gestoffeerde 
KAMER nabij centrum 
350,-. Tel. 045-710384. 


Pension de Hees heeft nog 
’n KAMER vrij voor werkend 
persoon. Tel. 045-416005. 


Te h. In C-HEERLEN 3 een Gevr. KAMER in 
pers. kamers, eigen opgang, omg. m.g.v. 
eigen Keuken met warm en studente phys. th. 
koud water, _gebr. van bad- 8-’92. Tel. 03430-1 
cel en wc. Tal. 045-721147 
tussen 9.00 en 19.00 uur. 
Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel; 045-719966. 


Wat VERKOPEN? 
teer via; 045-71 


wêêU/êmêê 


r 


.■ 


mTOEVBm zoeM ad ver- 

Ha Tegenover werklusL 
tep reeo rfi at i e f voorkomen, 
commerciéie Instelling en 
j arwteeewnoe {)^ 2 it ekien auto. steden wi 
baan? Bef dan nu. Motel 

Heertenv^ eNhouM 

joi^e raenesn voOT het re^ ^ daonrergoedina. iriteree- 

neeiezakan, Marksingsl 1, 
4811 NV Breda. 


18 Jr.TeL 045-711 


WEQGB^PEN; Weet Met een PICCOLjO in het 
Tenllr omg. Heer- Unribufge Dsviblad raakt u 
ameids. Kenmerie tatoeage uw oum spuSe^ 1 erwiet 

kwijt. Piccoto’s doen vaak 
wonderen... Probeer maart 
Tel. 045-719966. iHiia; i-, : - i: . ■ ; ' '■ ■:;! 

Mr-, q f| . ■! li 


Limburgs Dagblad 

vraagt voor 

Heerierheide Hoensbroek 
Bainssum en Nuth 

BEZORG(ST)ERS 

ter maar into over de aard van het werk. de duur van de 
ategrome en de hoogte van de vatdtensten en extra’s 
IM u IMarw karéooniren even langs kornen of befien. 


Bouwbedrijf Borger b.v. 
Brunasum vraagt voor dkekt 
itoor Nederland en Duits la nd 
bekieling a TIMMERUEDEN 
an M e te êl aarB , ooionnee of 
loa. TaL 045-2S0830. 


SERVEERSTERS of kal- 
nara gevr. voor de zaterdag. 
Tav. hult voor de hete week 
voor ale vpoik. werfczaamh. 
. PIzzéria San Rsmo. 


. 81, Brunssum Tel. 
Skellerbaan Valkenburg 

zoekt jonge energieke 


Frituurhulp 


met anraring, evL alean de middagurea 
TeL 04%6-12885 na 10.00 uur. 


AcKa Keser komt naar u toet 

Bezoek orw mobtel inachtfitentoor op da Mtekt in Nutol 
Hter temt u tussen lOÜO een 16.00 uur terecht voor 
ukgebreide in torm a to over werken vte Adte Keeer. 

Dr. P oela etaa t 16. Heerlen, 045-713120 
Kouvendersiraat 81. Hoenabioek. 045-231680 
Hoofdelraat 39. Karkrade, 045483700 
Sheeperstraai 48. Landgraaf, 045326506 


CHAUFFEURS gevr. pevt- 
«me, avt teMme. Tel. atepr 
04521566& Akaralr. Nrd. 
132, Hoensbroek. 


Gavr. serieuze aponiane 
JONGEMAN als hulp (vte- 
verkoop) voor op de markt 
op zaterdag te Geteen. Tel. 
045743362 na 17.d0 uur. 


Oandru PavMon vraagt 
BARMB3EWERKERS ^ 
voor de we eke nd s en dage- 
lite'I0>|ull|^en aug..L^M: 
va. 16.jrTet. 04«512^ 
na 14.00uur. 


HULP gevr. voor 3 a 4 och¬ 
tenden per week, omg. Val¬ 
kenburg. TeL 0440513094. 


AMAKES» 

_ UITZENDBURO _ ’ 

Grand Hotel Voneken 

te vatenburg zoekt met spoed 

Chef de Partje 

Ter vareterking ven onze keuken-brfgade. 
C oB c i te ÉBe na tel o lo n iec tio afspraak. TaL 04^12841. 


Wlzoakanperdrakt 

Metselaars en betontimmerileden 

of 

Colonne metselaars en 
betontimmerlieden 

(34 para.), voor omgeving Akaa 

ook onderaannemers 

Sregor Watenbach, 
TSi 094524541205 


STRIJKSTER gavr. voor 38 
uur per week. Leeft 16 Vm 
21 jr. TeL 045463308. 


Qevr. part4irTW MEDE¬ 
WERKER voor 8 uur per 
waak in 1 weakand. Tweaoo 
sarvico ataWon LG.M. 
Kroea Kauteeweg te Hoo r to n 
Tel. 04542^60 tueaen 
18.0519.00 uur. 


Gevr. AAROBEIEN- 

VERKOPERS ML 1518 laar 
J. Schaepkens, lOim- 
mehdet a lr. 106, KNmmea 
Tel. 044051369. 


2,5131 


Rexmen 

Zoekt per ebeot; 

Vakbekwame slagers 

voor de siegeri en Muslriito projectea 
Bal gtatfs voor inlorrnalte van nwandag ten vridag t 
lOiX) en 17X10 uur op nummer 050^1^ 
Doehet 


HiüJ 


Kapper / ster gevraagd 

■I in Gulpen. M. Mudo Kappera. 044604224. 


Tempo Team Ultzendburo 

2oekt 

LeerKng monteur m/v 

oor aan MaN in Gateen. Vdor daza fünoMa ZDokan w| een 
T5«r moiorvoeiiuigan4achniek. Leaflld; 18 lot 22 ja». 
I gaU^ gaachMdhafd biedt dM beèlf góede toekomst- 
ngaMadaa Irtebl u tolraaaa? Neem dm oonlact mat 
aaopofkotnianga. 

Mormala; 046 - 75 29 75 NalhNte Maaa 
_6ELEEN.RIJKSteèQZmDlA 


W| vragen; 

leerling broocP en bstfiketbakker 
vakantiehulp voor bakkerij 
part-^ime hulp magazi^ en 
spoelkeuken mag ook WAOer z4n 

Echte bakfc» Joa Drlizaen, flidd» Hoanateat 69. 
Hoanebroak. TeL 045212706. 

Limburgs Dagblad 


Bezorg(8t)6rs 

voor Heerlen en Voerendaal. 

ter ma» toto ov» da aard van het werk, da duur van da 
aategroute an da hoogte van de ver d tena te n en extra’s, 
uN u SdéT» kantooruren even l a ngtexnen of balen, 
ioarafeaal 5 Heefte n. TeL 045717715 

in Bel- 

dB zkt met spoed VERI^ 
PÊRS^STERS voor de ver¬ 
koop van ha» schoorv 
nteakprodukton in Vlaams 
BeUMt. U dieN pailikuiieren. 
winkete. achoton, gemeerv 
ten anz. ta bezoeken. Gratis 
varvoér. Tevens zkn wl een 
erv. ploegteid» of verkop» 
om een ploeg verkopers te 
tokten, Bedrijn-luxe auto an 
aektor aamvezig. T ate to N- 
scha leakltee Ndens kan- 
toonxen; 053211223612. 


PannekoeMiuis (rarxf Val¬ 
kenburg) zkt VAKANTE- 
HULP (18 tot 20 |r.) in da be- 
, tot 044052160. 


WINKELMEISJE gevr. voor 
in groentezaak, voor 38 uur. 
Tel. aol. tussen 1517 uur. 
045217420. 


Pretpark de Valwriter vraagt 
vo» (firact vr. KEUKEN¬ 
HULP, Ift tot 30 ja». Sol. 
na tot aliapr. 0440512289. DOM VAN DEN BERGH 
INTRODUCEERT HET 

GARANTIE PLUS 


CONTRACT 


5 jaar lang 
volledige garantie 
op al uw apparaten 

''iti W ."r'/l-S' ; Gevr. ervaren FRITURE- 
HULP ook in de weekends. 
Tet 045214039. 


Gevraagd; BEZORGER/ 
STER, pim. 15 Ja». AvotkI- 
kraN Getoea 045743842. 


Gevr.Jor^ MENSEN Net i. 
b.v. rfbewla v. parHime en 
fijl-time werk In Pizzeria an 
Fritura in Kerkrade. Tel. 


Kleurentelevisie - videorecorder - camcorder - HiFi installatie - 
vaatwasser - koelkast - diepvr-ieze»- - magnetron - fornuis 


wasmachine - droogautomaat 
- alles met 5 jaar garantie 


WOONRUIMTE gezocht m. 
waaget Tel. 05^74514, 
dtoad. 18.0520.00 uur. 


Te huur gevr. HUIS met ga¬ 
rage voor echip. z. kind., 
middet). Md. 045215623. 
Woonaiimte te huur 
Maastricht, Wijckargrachtstr. 35 

Geheel gerestaureerd huiaje op achtertenein, voorzien van 
oenirate verwanNng. Indeltog: oa douche annex tolet 
wDonk»n» met erteeaof en kMchenetie. Huurprijs /87D.- 
p» maand toot voorschot bikomende hostea 

Maastricht, Via Regia 103 D 

Fl atwontog op 3a wooriteag. Indelng; woonkam» met bel¬ 
oon. keuken. 2 ataapkamere, douche, «vaskeuken, tolet en 
berging. Huurprip JfOlB,- tod. voorechoOen bikomende 
koeten p» maand. Studenten komen NIET in aanmeikingi 
toKchlingen en bezfchdgingen 
av. Makelaardl Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heerieibaan 50,8418 CH Heerlen. 

Tel. kento» 045417086. 


Studentenwoonruimte 
Heerlen, Wettertuyhstraat 67 

Stodsntenappaiternenten met woontelaapkam», Mtche- 
nelto. douche en tolet Huurprijs ƒ 450,- ind. voorachot 
stook- en servioeiaetan. HuureuiMidte mogeêc VtoimeB- 
Ke studenten genieten de voorkeur. 

Vaafs, Koperstraat 6 

Zoktorkarn» achterzijde met medegebruik van keuken, 
douche en toMetten. Voorzien van oentrato venwarming. 
Huurprijs ƒ465.- ind. voorachot b|komende koatan p» 
maand. 

tolchltogen en bezichtigtogen 
B.V. Makelaardi Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heertarbaan 50,6416 6H Heertea 
Tel. kanto» 045417086 


Te huur 

Oirsbeek, Romenkamp 28 en 38 

Vrijstaands woonhuizen met garage, hal, tdtet woonka- 
m». 3 ateapkamers, badkam» met MgbÏBdan tweede toilet 
Kale huu^r^ ƒ 942.r per maand. 

Ubachsberg, Hunsstaat 46 A 

Vrijstaand woonhute rnet grote tuia todeing: oa. inpandige 
garage, 2 kektora, hal, toitet wóonkam», studeerfcam», 
kaukan. 4 ateapkamera, badkam». Zdd» bereikba» mid- 
dato vlianrirapi Kato huurprto / 1-82S.-p» riiaapd. 
Inichitogen en bezichHgtogen 
8.V. Makelaanfl Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

. Ho er let ba an 50,6418 CH I to e r te a 
Tet kante» 045417065. 


Suateten: 2a ataga woonlc/ _ . 

KEUKEN, 1 ofTatoka: vow hu» OIRSBEEK 5ka- 
1 of 2 para. 044953264. JS 

BAj » 1 ïiiNË IC0UK0O| D0C»C»t D0IQif1Q« 

W. 044051705 ^ 

te».vla: 045719966._ 


Met het “garantie plus" contract van 
Dom van dén Ber^h heeft u vele 
jaren lang de zekerheid van een per¬ 
fect werkend apparaat Of dat nu een 
kleurentelevisie'is of een koel/vries- 
combinatie. Want tegen een super- 
lage premie geeft Dom van den 
Bergh op elk apparaat maar liefst 5 
jaar garantie. 


Bij storing is één telefoontje naar 
Dom van den Bergh voldoende om 
het probleem op te lossen. Alles is 
verzekerd.Van voorrijkosten, 
behandelingskosten, arbeidsloon tot 
en met de materiaalkosten. 


Met een "garantie plus" contract 
Dom van den Ber]gh komt u dusj 
nooit voor onverwachte kosten t 


staan. 


Kom nu langs voor meer info 


'' fSt ^ ' ' ' ' 


f ';r -f r ' 


1 ^ i 

,y-} f ' PHILIPS VH 

DOM VAN DEN BERGH 

¥OêrpriJs,kwtiiiieiieii service» 

Srttard, Vcxjrstad 2b, telefoon 046 -51 31 45 » Heerlen, Dautzenber^straat 48, telefoon 045-71 36 08 • 
Venlo, Vleesstraat 43. telefoon 077-51 4818 • MaastiichL Nieuwstraat 11, telefoon 043-21 27 74. 

Floriade- alternatief waarschijnlijk erg duur 

PvdA wil TNO-achtig 
bedrijf in Geleendal 


Kraker faalt 
de hele nacht 

HEERLEN — Een nachtje op 
het dievenpad is een 22-jarige 
Hoensbroekenaar slecht beko¬ 
men. Zowel een autodiefstal 
als een inbraak mislukten. Aan 
het eind van de nacht werd hij 
gearresteerd. 

Eerst stal hij tegen half twee 
op de Buttingstraat een Toyo¬ 
ta. Op de Dr.Martin Luther 


I_ Van onze verslaggever 

^ ^eerlen - De Heerlense 
^dA ziet het liefst een TNO- 
®chtig bedrijvenpark ontstaan 
I^P het dertig hectare grote Ge- 
^^endalterrein aan de stads- 
' ^htoweg. Dure woningbouw is 
'volgens deze partij niet de 
^rst aangewezen invulling, 
alternatief noemt de partij 
Geleendal als lokatie voor 
de Floriade van 2002. Voor de- 
oplossing is echter veel 
subsidie nodig. Dit staat in 
notitie van een speciale 
*vdA-werkgroep. 

december besloot de Heerlense 
lt”^®enteraad het Geleendal voor 
miljoen te kopen van het ABP. 
® Roermondse belegger Muer- 
ans voelde zich gepasseerd en 
juridische stappen voor. De 
‘ testemde mede daarom 

* de aankoop van het stuk 

* «i-ond. 

Heerlense college laat nu een 
Vontwikkelingsmogelijkheden 
het Geleendalterrein onderzoe- 
, Daartoe is een aantal externe 
reaus ingeschakeld. 

Hu ^'^dA wacht dit niet af en komt 
vi eigen visie. De partij 

*^dt dat de politieke en financiële 
opgebracht moet worden om 
snoods enige jaren te wachten 
de invulling van het terrein. 

sociaal-democraten vinden dat 
bo methode van dure woning- 

Uw gekozen moet worden, ook al 
daardoor de gedane investering 
^^^erdiend worden. De PvdA 
ste gebied voor 'bijzondere’ be- 

^mingen gebruiken, en bij voor- 
Ha^ ®en bedrijvenpark dat zowel 
ste^ ^®^d van bedrijvigheid als naar 
5 j^^®houwkundige invulling aan 
^kte voorwaarden voldoet. 

yY^^r^'veg de voorkeur verdient de 
y ^?gmg van één groot TNO-(ach- 
f^**^5tituut, bestaande uit kanto- 
deli^*' research- en developmentaf- 
kom er meer bedrijven 

t ge dan moeten die in onderlin- 
.%{>y^3tie tot elkaar staan”, vindt de 

^OHcmrentie met het centrumplan 
vermeden worden en de be- 
jSherming van de natuur in het hui- 
?ige bestemmingsplan moet ge- 
^dhaafd blijven. 

^s alternatief noemt de PvdA het 
cleendal als (tijdelijke) lokatie 
Oor de Floriade van 2002. Dat zou 
«nnen leiden tot een betere recrea- 
ij^fünctie van het aangrenzende 
t^^*^orm, met behoud van de na- 
j^*^aarde van het gebied. 

!^aar deze optie kost veel geld. 
Onder zeer aanzienlijke subsidie 
de gemeente hier niet toe over 
de ' ®^hennen de opstellers van 
hotitie. Deze komt binnenkort 
^rn bij de PvdA aan de orde. 


Conflict SWL 
biet parochie 
bijgelegd 

_ Van onze verslaggever _ 

ÏJ^^DGRAAF - De Stichting Wel- 
Jjnswerk Landgraaf (SWL) heeft 
. Conflict over wykgebouw de 

« jvCikoel met de parochie Heilig 
van Jezus bygelegd. SWL 
toegezegd bij de onderhande- 
Ij Scn over de verkoop van de Klei- 
met beoogd koper Humanitas 
ih oplossing voor de parochie te 
Ij hleiten. De Heilig-Hartkerk 
ddt in de Kleikoel elk weekeinde 
missen. 

^ onderhandelt al sinds vorig 
3aar met Humanitas over verkoop 
de Kleikoel. De meeste gebrui- 
zouden naar elders moeten uit- 
Ij^hen. In maart tekende het kerk¬ 
bestuur gesteund door de CDA- 
bj^dsfractie protest aan. De paro- 
zou begin jaren zeventig finan- 
u^l hebben bijgedragen aan de 
Je^ikoel en zou nu van die investe- 
niets terugzien. 

partijen hebben gisteren be- 
l^^^n om naar een praktische op- 

I ssing te zoeken. „Aanvankelijk 
het een principieel en fman- 
j^^el probleem”, aldus SWL-direc- 
^ Vi'Y Wijckmans. „Bovendien 

niet meer precies te achterhalen 
hef jaren zeventig hoeveel 

bijgedragen aan de Kleikoel.” 

y^^lgens Wijckmans heeft Humani- 
^ geen bezwaar tegen het handha- 
van de missen in de Kleikoel, 
daar een redelijke huur tegen- 
er staat. „SWL heeft het kerkbe- 
üur nu toegezegd dat we ons daar- 
i Cr in de onderhandelingen zullen 
betten.” 

H^'^-raadslid Sjir Kockelkoren is 
j^Vreden met de oplossing. „De 
^cikoel kan gebruikt blijven wor- 
door de Heilig-Hartparochie. 
v^r ging het ons om.” 


Limburg in neveien 
• De grote hoeveelheid vocht in de lucht en het warme 
weer van de laaste dagen zorgen voor heiige taferelen. Wie 
gisteren van Ubachsberg naar Voerendaal reed zag een 
Limburgs landschap in nevelen gehuld. 


De toppen van de heuvels vervagen in een grijze massa, 
alsof de wereld zich probeert terug te trekken in een grijs 
verleden. Maar het bleef 1 juni 1992. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Sportraad Kerkrade wijst voorstel af 

SCEW krijgt meer taken 


KERKRADE - De stichting SCEW 
in Kerkrade gaat ook de plaatselijke 
activiteiten op het gebied van sport, 
recreatie, seniorenraad, cultuur en 
buurtbeheer ondersteunen. Hier¬ 
voor wordt een nieuwe afdeling 
opgezet. De sportraad noemt dit 
voorstel van B en W een 'vertrou¬ 
wensbreuk', want volgens het 
schrijven van het gemeentebestuur 
krijgt de sportraad niet meer dan 
een adviserende functie. 

„De SCEW moet nog een goede or¬ 
ganisatie worden. Op dit moment is 
het een puinhoop. Bovendien heeft 


de stichting geen enkele link met de 
sport. Als we daar straks aanklop¬ 
pen laten ze ons maar wat sabbe¬ 
len”. Voorzitter Hub Doveren en 
diverse andere bestuurders van de 
sportraad reageerden gisteravond 
kritisch op de jongste voorstellen 
van de gemeente. 

Doveren vindt het 'niet elegant’ dat 
nu binnen één maand over de sport¬ 
raad wordt besloten, terwijl de dis¬ 
cussie zich al vier jaar voortsleept. 
De sportraad, die wordt terugge¬ 
bracht tot een koepelorganisatie, 
wijst het voorstel om de sportonder- 


steunende medewerkers by het 
SCEW te plaatsen dan ook van de 
hand. Bureau Sportzaken van de 
gemeente blijft volgens de plannen 
van B en W bestaan en zal de onder¬ 
steuning van de sportraad afbreken. 

Wethouder Hub Bogman van Wel¬ 
zijn noemt de kritiek van de sport¬ 
raad begrijpelijk: „Het is psychisch 
moeilijk te verkroppen voor be¬ 
stuursleden om na al die jaren vaar¬ 
wel te zeggen tegen de huidige 
structuur. De gemeente wil echter 
door doelmatigheid en kostenbe¬ 
heersing de diverse organisaties 


beter begeleiden. Professionele 
krachten gaan vrijwilligers, die 
vaak over minder tijd beschikken, 
beter helpen. Bovendien dwingen 
PNL-bezuinigingen, nota bene door 
partijgenote d’Ancona, tot deze 
stappen.” 

Naast de invloed op de sportraad 
wil het gemeentebestuur van Kerk¬ 
rade ook andere dubbelfuncties 
kwijt. Zo moet de plaats van een 
wethouder binnen het Cultureel 
Centrum Kerkrade (CCK) verdwij¬ 
nen. Een ander voorbeeld is de 
dubbelfunctie wethouder/bestuurs¬ 
lid zwembaden. „Je kan bijvoor¬ 
beeld moeilijk als wethouder bij het 
CCK bezuinigingen aankondigen 
en als bestuurslid daar tegenin 
gaan”, legt Bogman uit. 

Volgens Bogman is een meerder¬ 
heid van de raad voorstander van 
de plannen. De sportraad beseft dat 
ze 'door deze overval geen poot heb¬ 
ben om op te staan’. 


Kinglaan sloeg de motor af en 
kreeg hij hulp van twee pas¬ 
santen. Toen de auto niet wilde 
starten, liep hij plotseling hard 
weg. 

De twee duwers kregen daar¬ 
door argwaan en waarschuw¬ 
den de politie. Die betrapte 
even na vieren een inbreker in 
een ijskraam aan het Gebro- 
kerplein. 

Het signalement van de inbre¬ 
ker bleek gelijk aan dat van de 
autodief eerder die nacht. De 
man zit nu vast. 

Nog geen groter 
politiebureau 
in Hoensbroek 

HEERLEN - Burgemeester Van 
Zeil voelt er niets voor om al op dit 
moment 'een blik agenten’ open te 
trekken ter uitbreiding van het 
Hoensbroekse politiebureau. Dit 
schrijft de Heerlense burgemeester 
aan de raadsfractie van de Groepe¬ 
ring Heerlen-Noord. 

Deze vroeg om, vooruitlopend op 
de definitieve besluitvorming over 
de nieuwe politiedistricten, alvast 
een begin te maken met een vol¬ 
waardig bureau in Hoensbroek. 
Momenteel is dit slechts voor een 
beperkt aantal diensten gedurende 
kantoortijden geopend. 

Dat Hoensbroek straks weer een 
volwaardig bureau krijgt met tien¬ 
tallen agenten staat vrijwel vast. 
Maar Van Zeil wijst erop dat de dis¬ 
cussie over het aantal 'basiseenhe¬ 
den' (grote politiebureaus) in Heer¬ 
len nog niet is afgerond. Daarover 
moet nog overlegd worden met de 
politiekorpsen in de rest van het 
district. 

Van Zeil ziet echter ook praktische 
bezwaren. Hij noemt het weinig ef¬ 
ficiënt om op dit moment 'een blik 
agenten’ open te trekken voor 
Hoensbroek. 

„Dat betekent dat aan de inzetbaar¬ 
heid van het politiepersoneel elders 
in de gemeente tal van aanpassin¬ 
gen moeten worden verricht. Na de 
definitieve bepaling van het aantal 
basiseenheden ondergaat het gehe¬ 
le organisatieplaatje wederom fun¬ 
damentele wijzigingen. Een derge¬ 
lijke manipulatie met mensen zou 
van weinig respect voor diezelfde 
mensen getuigen.” 

Van Zeil weerspreekt dat in Hoens¬ 
broek momenteel onvoldoende po¬ 
litiezorg geboden wordt en dat dit 
alleen veranderd zou kunnen wor¬ 
den door het politiebureau weer in 
gebruik te nemen. 

Directeur 
Op de Bies 

LANDGRAAF - M. Ruppert is 
met ingang van 1 september de 
nieuwe directeur zorgverlening van 
het centrum voor verstandelijk ge¬ 
handicapten Op de Bies. De 45-jari- 
ge doctorandus volgt J. Keenen op 
die per 1 juli afscheid neemt. Rup¬ 
pert is momenteel adjunct-directeur 
zorgverlening van de Reigersdaal te 
Heerhugowaard. 


Huuropbrengst leidt tot conflict 

r 

Ouderen geweerd uit 
Patronaat Kerkrade 


_ Van o nze correspondent 

KERKRADE - Beheerder Jo Reu- 
leaux van gemeenschapshuis het 
Patronaat in Bleijerheide heeft gis¬ 
termorgen geweigerd een groep 
ouderen toe te laten. Reuleaux 
kwam tot deze stap op aandringen 
van zijn advocaat. De beheerder en 
de exploitatiecommissie van het ge¬ 
meenschapshuis hebben een con¬ 
flict over de huurinkomsten, die 
door beiden worden opgeëist. 

Namens de groep ouderen voerde 
Paul Mans het woord. Hij vindt dat 
Reuleaux de ruzie met de exploita¬ 
tiecommissie niet mag uitvechten 
over de hoofden van de ouderen. 
Inmiddels heeft de stichting SCEW 
bereikt dat vandaag de ouderen 
weer worden toegelaten. Binnen¬ 
kort gacin de beheerder en exploita¬ 
tiecommissie de kwestie bespreken. 
Het ouderenwerk Kerkrade-Bleijer- 


DOOR BENTI BANACH 


KERKRADE - De vrees voor 
overlast van vandalen en de be¬ 
hoefte aan speelgelegenheid in 
de buurt: de ideale componenten 
om een sterk verdeelde buurt te 
verzoenen. Dat gebeurde deze 
week in de Daslook in de Kerk- 
raadse wijk De Maar, waar de 
twee groepen van bewoners na 
een verhitte vergadering eensge¬ 
zind besloten een buurtvereni¬ 
ging op te richten. 

Het gaat in de Daslook, een soort 
woonerf met veel huizen en 
groen, allemaal om een stukje 
groen van pakweg twintig by 
twintig vierkante meter. Vijftien 
jaar geleden heeft de gemeente 
er speeltoestellen neergezet. 
Maar kinderen en toestellen wer¬ 
den ouder, zodat de gemeente 
Kerkrade besloot om de inmid¬ 
dels verwaarloosde speelvoorzie- 
ningen weg te halen; een beleid 
dat Kerkrade op meer plaatsen 
heeft gevoerd. 


heide is begin dit jaar gestart met 
een wervingscampagne. Dit leverde 
genoeg deelnemers op voor vier 
nieuwe ontspanningsgroepen. Deze 
groepen huren via het SCEW een 
lokaal van het Patronaat af. 

De huurpenningen komen terecht 
bij de exploitatiecommissie. Reu¬ 
leaux, die het geprivatiseerde ge¬ 
meenschapshuis heeft afgehuurd, 
eist met kracht de huurpenningen 
op. Leden van de exploitatiecom¬ 
missie waren gisteren niet bereik¬ 
baar voor commentaar. Welzyns- 
wethouder Hub Bogman van Kerk¬ 
rade kijkt eerst of de twee partijen 
het conflict zelf kunnen oplossen. 
Hij vindt het triest als de ouderen 
daar de dupe van worden. 

# Felle discussies tussen be¬ 
heerder Reuleaux en ouderen 
in de Ursulastraat. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 
I 


'*/// 


V '' 


% 
Kerkraadse straat Daslook krijgt 


Kroniek ener 


^gt buurtvereniging 

woonerf 


In de zomer van 1991 kreeg de 
Daslook opeens te maken met 
opgeschoten jongeren uit andere 
buurten. Het speelveldje bleek 
een voor hen ideale ontmoe¬ 
tingsplaats. De Daslokers spre¬ 
ken over bekladde gevels, be¬ 
schadigde auto’s, intimidaties, 
omgezaagde paaltjes en geluids¬ 
overlast. Een voor Kerkrade 
evenmin unieke situatie. 

Zowel de voetballende jeugd als 
de allerkleinsten uit de Daslook 
werden veijaagd van hun eigen 
groenstrook] e. Bovendien be¬ 
kroop enkele volwassenen een - 
gevoel van angst. Een handteke- 
ningactie volgde en op advies 
van de ambtelyke commissie cri¬ 


minaliteitsbestrijding haalde de 
gemeente het speelhuisje en het 
gras weg. En dit voorjaar zyn er 
struikjes geplant, zodat een com¬ 
fortabel verblijf op het veldje 
niet meer mogelyk is. 

Een groep bewoners dacht dat 
de vrede binnen de Daslook zo 
wel zal wederkeren. De ouders 
bleven echter met enkele vragen 
zitten. Waar moet er nu gevoet¬ 
bald worden? En waar kunnen 
de kleine kinderen, wier aantal 
het laatste jaar fors is toegeno¬ 
men, nu spelen? 

Ook voor de Daslook-kinderen 
zelf is de voortvarendheid waar¬ 


mee de gemeente het gras heeft 
ingeruild tegen de struikjes daar¬ 
om te groot. Vijf weken geleden 
haalden de kinderen 42 handte¬ 
keningen in de straat op. Samen 
met een brief gingen die naar de 
gemeente. En deze week werden 
alle Daslokers uitgenodigd voor 
een eerste gezamenlijke bijeen¬ 
komst. 

Toen de kruitdampen in het ge¬ 
meenschapshuis aan alle kanten 
waren opgetrokken, was nauwe¬ 
lijks duidelijk waarop de me¬ 
ningsverschillen gebaseerd wa¬ 
ren. Het waren slechts anekdotes 
uit vijftien jaar Daslook die wer¬ 
den gebruikt als stekende ver¬ 
wijten. Maar de luidste spreker 


bleek in dit geval gelukkig de 
slimste. Nuchter vatte hy het sa¬ 
men: we willen het veldje in de 
straat terug voor de allerklein¬ 
sten, we willen een veldje ver¬ 
derop voor de voetballers en als 
er vandalen uit andere buurten 
komen, dan moeten we samen, 
met zijn allen optreden. En tegen 
zoveel logica kon niemand iets 
inbrengen. Zodat de Daslook 
zeer spoedig een echte buurtver¬ 
eniging kan verwelkomen. 

De Daslookbewoners hopen nu 
dat de gemeente snel aan hun 
wensen tegemoet komt. Het 
liefst zien zy hun kinderen voor 
de zomervakantie al op twee 
nieuwe veldjes spelen. De voort¬ 
varendheid waarmee de bewo¬ 
ners deze week de ryen sloten, 
mag vele Kerkradenaren tot 
voorbeeld strekken. Het is ech¬ 
ter niet reëel eenzelfde voortva¬ 
rendheid van de gemeente te 
verwachten. De kalender geeft al 
juni aan en Kerkrade moet voor 
de zomer belangrykere plannen 
afhandelen. 
Mond 


# Tandartsen zijn - door de 
bank genomen - best aardige 
mensen. Ze doen je bij tijd en 
wijle wel pijn, maar dat is 
slechts voor iemands bestwil. 
Tandartsen hoeven ook niet 
echt bang te zijn, dat ze door 
hun patiënten verbaal voor het 
blok worden gesteld, want het is 
bijzonder lastig praten met een 
spiegeltje, een tang. een boor en 
ook nog zo’n afzuigpijpje in je 
mond. Als de tandarts vraagt: 
„Gaat het nog?”, kun je eigen- 
lijk niets anders doen dan kreu¬ 
nen. In het eerste jaar van hun 
studie krijgen tandartsen al ge¬ 
leerd dat dat kreunen betekent: 
.da tandarts, het gaat nog.” 
Anders kunnen zij de behande¬ 
ling niet voortzetten. Eigenwij¬ 
ze kaakstudenten die dat toch 
anders menen te moeten uitleg¬ 
gen, worden bang dat ze de 
patiënt pijn doen. Trillende 
handen en veel ellende in de 
mondholte zijn het gevolg. 

Mond (2) 

# .Dut was een lastige plek. 
nietwaar?” vroeg een net door 
zijn tandarts onderhanden ge¬ 
nomen Heerlenaar laatst, na¬ 
dat bij hem een kies (links- 
bovenj naast de verstandskies 
was uitgeboord en gevuld. 
,Ach, het viel nogal mee,” zei de 
tandarts, „U hebt gelukkig een 
grote mond.” Met zijn mond¬ 
doekje op half zeven glimlachte 
hij fijntjes. De patiënt deed er 
het zwijgen toe. Per slot van re¬ 
kening had hij het aan deze 
man te danken dat hij met zijn 
mond vol tanden st07id. 


PTT 


niemand van de PTT belde 
ons gisteren met een vraag. 
>rZeg, die golfbaan in Landsra- 
de, waar jullie dal verhaal over 
hadden, waar ligt dat eiqen- 
lijk. Ik zit hier met twintig 
mensen om me heen en hie- 
mahd weet waar Landsrade 
ligt.” Dat ligt bij Wittem. In het 
vervolg zullen we na de plaats 
ook de postcode vermelden. 


Preuven 


# Wie het nog niet heeft geno¬ 
teerd, moet dat alsnog even 
doen: ’t Preuvenemint, het hap- 
jesproeven op het Vrijthof, zal 
dit jaar plaatsvinden van 27 
tot en met 30 augustus. De eer¬ 
ste hotelkamers zijn al gereser¬ 
veerd. Het organiserend 
’Struyskommitee' heeft al laten 
weten dat de Preuvene lappen 
dit jaar 2 gulden per stuk gaan 
kosten, een geringe verhoging 
dus. Voor zo’n lap kun je een 
pilsje krijgen, zodat zelfs een 
glas bier goedkoper blijft dan 
in de omgeving. 

Preuven (2) 

# Er zijn nog een paar nieuwe 
aspecten aan Preuvenemint’92. 
We meldden al het nieuwe doei 
van het proeffestijn, namelijk 
de realisering van een 'platte 
zaal’ voor muziek en carnaval, 
waaraan in deze stad een grote 
behoefte bestaat. De grote hap 
van de opbrengst van de eerste 
tien Preuveneminten ging naar 
de restauratie van de Servaas- 
basiliek. Een ander Preuvene- 
mint-nieuwtje is dat ook het 
Theater aan het Vrijthof actief 
mee zal doen door tijdens de 
’proef-dagen’ voorstellingen in 
allerlei stijl te presenteren. Het 
Preuvenemint wordt daardoor 
een nog meer cultureel gebeu¬ 
ren dan het al was. 


Regen 


0 Zijn wij even blij met de re¬ 
gen die gisteren gevallen is en 
vooral met de manier waarop. 
Onze tuinen, gazons, de cikkers 
en weilanden, de golfbanen en 
voetbalvelden konden wel een 
mals buitje gebruiken. Maar 
stel je voor dat de regengod 
Pluvius zo te keer was gegaan 
als in Frankrijk en met name 
in Parijs. Ziet u de bui boven 
de Oostelijke Mijnstreek al han¬ 
gen? Het had bij ons ook kun¬ 
nen gebeuren. Ach, van Maas¬ 
tricht naar Heerlen roeien of 
surfen is ook wel eens leuk. En 
aanleggen op het Drielanden¬ 
punt. 

Ergonomie 

0 Architect Ton Vandebergh is 
van mening dat de stoelen en 
tafels in de raadzaal in Heerlen 
vier centimeter te hoog zijn. 
Volgens Vandebergh moet die 
hoogte dus onder de meubels 
vandaan worden gezaagd. 
Raadslid Wemer Janssen van 
het CDA denkt dat niet nodig 
is. ,J1ier worden namelijk bij 
zoveel personen de poten onder 
de stoel weggezaagd, dat dat 
zichzelf wel zal oplossen”, aldus 
Janssen. Hoe politiek en ergo¬ 
nomie samen kunnen gaan. Reparatfes 


Naebers 

Aandrijftechniek 

* Wikkel- en revisiebedrijf van elektromotoren 

* Voor spoedreparaties dag-nacht service 

* Elektromotoren tot 200 kW uit voorraad 

* Lagers, V-snaren, pulty's, kettingwielen enz. 

* Koolborstels In alle afmetingen op maat 
* Machines voor hout- en metaalbewerking. 

Ganzeweide 181, Heerlen. Tel. 045 - 211941 


'Limburgs Dagblac' 


VA/IDEO reparatie. Zonder 
oorrijkosten. Görgens. In- 
lUStrieterr. Abdissenbosch- 
I andgraaf. Tel. 045-314122 

j )NDERDELEN wasmach. 

' rogers en centrif. Europa- 
/g Nrd 191 Ubach o Worms 

lEPARATIE huish. app.; 
oenbreker Wasautomaten. 

' 45-325819, gespec. Miele. 

liepvries/koelkastreparatie 
leestal binnen 12 uur. 
EBBEN koeltechniek (part) 
Jeen voorrijkosten met ga- 
Intie. 045-460471 _ 

;OELKASTREPARATIE, 
een voorrijkosten en gar. 
froko 045-441566/ 461658. 

liepvries en KOELKAST- 
jlEPARATIE zonder voorrij- 
! osten. Bel, Geleen, 046- 
1: 45230, service 24.u _ 

VA/IDEO defect, vandaag 
ebracht, nxirgen al klaar, 
rijsopgave en garantie. Tel. 
45-231340 E & E Electro- 
ica Brunssum _ 

I ; Hot>by/PJL2. 

i Ie koop HOUTDRAAIBANK 
: iietveldstr. 47, Heerlen. Tel. 

, 45-721904. _ 

: Tlran9actles 

; e koop ELECTROLUX leg- 
I prd en palletstellingen, div. 
j laten. Inl. 045-310937 na 

. 8 uur. _ 

, Js u ons voor 12 uur 
1 i: morgens belt, staat uw 
,’ICCOLO de volgende dag 
|1 in het Limburgs Dagblad. 
! |el. 045-719966._ 
KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zorider afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbedienir)g compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zeiler voor uw 
auto. Fa. Straten. Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


KINDERKOPPEN, goede 
prijs, heymans, Zutendaal 
(B). Tel. 0932-11611290. 


Te k. compl. GARAGE, 4x6 
mtr. van betonplaten met 
kantelpoort en golfplaten¬ 
dak, ƒ 600,-: alu daktrim- 
men 1 mtr. 8 st. met extra in- 
leggroef v. dakleer, ƒ 10,- p. 
st. Buschkensweg 25, 
Heerlen, na 16.30 uur. 


Landbotn» 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


1- en 2 rijige aardappelvoor- 
raadrooiers, veewagens, 

2- 4 koeien en 6-8 koeien, 
tandem as. Gegalvaniseer¬ 
de maisvoederdrinkbakken 
ook gedragen of op wielen 
met ev. hooirek en of dak, 
1500 / 3600 Itr. Krachtvoe- 
derbakken voor zoogkalve- 
ren. Perfect weidebloters. 
Plastic drinkbakken 400 t/m 
1200 Itr. Gegalvaniseerde 
weidehekken 3 t/m 5 m. LMB 
Jean SPONS - Eijsden 
04409-3500 


Te koop gevr. SCHAPEN en 
lammeren. Tel. 045-724180 ^ Wlfilcel & Kantoor 

I— ^ ' .. ■■■■■- . . 

! Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

trevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines, 
I Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst. 

I Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. 


Je kunt er ook heerlijk langzaam mee rijden. 


Auto’a 


Hoge beloning 

Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een 
■ misdrijf, gepleegd op 28 mei, en tot temgverkrijging 
van de Opel Kadett, kl. blauw, kenteken SG-27-XN. 
alles ontvreemd v.a. de Juliana-Bemardlaan te Heerlen. 
Inl. welke discreet zullen worden behandeld, 
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M 
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145, 

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366. 


iutohandel Johan 

■ I iCHMlDT heeft diverse 
i uto’s in voorraad van 
1750,- tot ƒ6.000,-. Alles 
ipet APK. Tel. 04492-2888. 

I ikxnmert 24, Vaesrade. _ 


le k. gevr. AUTO’S/bedrijfs- 
lluto’s, schade/defect geen 
fezw.. 045-727742 / 723076 


'e k. Fiat 750 JOLLY, bwj. 
<8, kl. groen, km.st. 78.000, 
17.000,-. Tel. 046-335598. 


e koop TOYOTA Hi-ace 
iis/bestel, bwj. ’83, i.z.g.st. 
if| lef. 046-744837. _ 


prd FIESTA 1.1 model '85, 
< absol. nw.st., kl. rood, 
i en is kopen, pr. ƒ 6.750,-. 
! el. 045-255027. 


k. Ford ESCORT 13L, m. 
■ 3 , APK 6-’93, i.z.g.st., 
13.750,-. Tel. 045-253075. 


SCORT 13 GL, ’84, ANWB 
jog., ƒ 4.950,-, APK, zeer 
lOOi. Tel. 045-424128. 


Opel ASCONA ’81 ƒ 2.500, 
Manta GTE ‘80 ƒ1.950,- 
Ford Taunus 1.6 Bravo '82 
ƒ 3.700,-; Taunus 2.0 Bravo 
'81 ƒ 2.200,-: Mitsubishi 
Galant '82 ƒ 3.600,-; Mazda 
626 '81 ƒ3.400,-; Mazda 
323 '81 ƒ3.200,-; Fiat Pan¬ 
da '81 APK 5-’93 ƒ1.750,-. 
Oude Landgraaf 101, Land- 
graaf. Tel. 045-311078. 


"NESUD” Intercars inkoop 
auto’s, de hoogste prijs, b^. 
'82 t/m '87. Contant geld! Tel 
046-518401. 


TOYOTA Tercel '84 1e eig. 
ƒ4.250,-: Taunus Bravo au- 
tom. '82 Ie eig. ƒ3.750,-; 
Fiat Regatta '88 LPG 
ƒ 5.950,-: Renault R 5 GTS 
'85 ƒ 5.250,-; VW Golf 1600 
'78 Zerxler ƒ 1.950,-; Kadett 
1.6 D '86 ƒ8.500,-: BMW 
1602 '75 ƒ 1.950,-; Inr. mog. 
045-211071. Overbroeker- 
str. 54, Hoensbroek. 


e k. Opel Ascona C '82 1.6 
: Remigiusstr. 20, Klimmen 
el. 04405-2772. 


brd ESCORT Laser 5-bak, 
l'drs, m '84, ƒ5.200,-. In 
: W.st. Tel. 045-725984. 


jikoop AUTO’S betalen, 
x>gste prijs!! 045-416239. 
ok op zondag._ 


:e k. PEUGEOT 405 GL, 
Mj.'dS, kleur blauw, met 
akhaak, vaste pr. 
: 17.000,-. Tel. 045-511025 


IITSUBISCHI Galant 2.0, 
'8, APK 3-’93, ƒ 650,-: 
iBugeot 505 STi automaat, 
6, APK 3-'93, ƒ1.750,-. 
uschkensweg 25, Heerlen, 
3 16.30 uur. 


UBARU, bwj. 81, pr. 
200.-. 045-310643. Euro- 
aweg N. 91, Landgraaf. 


3 k. Ford FIESTA XR 2. 
vj. '82, sunroof, kl. rood, 
ixxlwielen, nieuwe banden 
PK gek., ƒ3.900.-. Tel. 
46-514310. 


Te k. VW JETTA, '81. kl. 
rood, APK 6-’93, auto roest- 
schadevrij, 93.000 km., pr. 
ƒ 2.950,-. 045-226869. 


Te k. AUDI 80. bwj. '89. 
blauwmetallic. Tel. 045- 
323560, na 18.00 uur. 


BMW 318, bwj.'79, i.z.g.st., 
APK 6-'93. ƒ1.150.-. Tel. 
045-217202. 


Te k. CITROEN XM D12. 
uitgeb. met airco, vele ex¬ 
tra’s, bwj. '90. km.st 78.000, 
Tel. 19-21 uur 045-318650. 


Mooi mini BUSJE bwj. '82, 
Daihatsu, APK 3-’93, 
ƒ2.350,-. Tel. 045-225913. 


.3 koop Opel ASCONA 16 
. bwn'. '83. APK 5-’93 met 
^G, zeer mooie auto. Tel. 
45-228398. 


SCONA 16 SR. 5-gang, 
V. acces., bwj. '84, 
3.950,-. 045-457145. 


ONDA Accord, bwj. '80, 
^K okt. '92, bee^e werk, 
450,-. Tel. 045-217268. 

3uze 50 tot 150 AUTO’S 
a. ƒ 1.000,- tot ƒ 10.000,-, 
^K, inruil en financiering 
ogelijk. Tel. 04499-3398. 

'OLT '80 ƒ 1.250,-: Fiësta 
9 ƒ 1.250.-: Golf 1.1 '79 
1 500,-; Kadett D '80; Re- 
)rd '80 ƒ1.250,-; Kadett 
9 ƒ1.350,-; Taunus '80, 
les APK. 04499-3398. 


G rote ocassions show. 
WETZELS auto's. Het juiste 
adres voor de betere auto- 
rTK>bielen! Iixlustriestr. 35, 
tel. 046-510655. Mercedes 
300 SL 24V '90; Triumph 
Spitfire 1500 TC Cabriolet 
'77 ƒ17.500.-: Mercedes 

500 SEC, '86; Mercedes 
230 CE '88; Mercedes 190E 
2.6 aut., '86; Mercedes 
190E, '88; Jaguar 3.6 Sove- 
rein '87; BMW 520i aut., '88, 
'89; BMW 3161 '88; Audi 80 
LS, '90; Opel Kadett Cabrio¬ 
let '87; Opel Kadett 1.8i aut., 
'88; Opel Kadett 1.7 E sta¬ 
tion, '89; Opel Omega 2.3 
TD. station, '88; Opel Sena¬ 
tor 3.0i CD, '86; O^l Vectra 
1.6i, '90; Ford Siërra 2.0i 

station, '89; Ford Siërra 1.8 
CL, '89: Ford Escort 1.4 

Bravo, 87-'88; Ford Escort 
1.4 CL station, '89; Ford 

Siërra 2.0i, '90; Golf GTi 
16V, '89; VW Passat '89; 

VW Golf 1.3 D, '90; Nissan 
3.0i ZX T-bar,. '85; Toyota 
Celica 1.6 ST. '87; Ford 
Fiësta 1.6 Diesel. '88; Ci- 
troën Axel, '86; Audi 100 CD 
aut., '83; Volvo 440 GL, '89; 
Ford Escort 1.6 D, '88. 
Uniek!! Mercedes 450 SL, 
'80, mooiste van Nederland. 


NISSAN T Bar 300 ZX, bwj. 
'85, pracht exempl., koopje! 
Tel. 045-463376. 

Kadett 161 AUTOMAAT '90; 
Opel Cialibra 2.01 '91; Vectra 
161 GL '91; Kadett 1.31 5-drs 
'89; Kadett 1.3 Club '89; Ka¬ 
dett 1.8 LS '88; Kadett 1.2 
LS en 1.3 LS '87; Kadett 1.2 
LS 5-drs. '85; Cktrsa TR 1.3 
'87; Ckjrsa 1.0 S '84/’85; Re- 
kord Caravan 2.0 '81; Kadet 
12 S '81; VW Pok) '79. Auto¬ 
mobielbedrijf Denneman, 

Ftaadhulsstr. 107, Hulsberg. 

Opel KADETT 1.2 S, 3-drs. 
nw. mod. bwj. '85, ƒ 7.250,-, 
inr. evt. 045-316940. 

Mooie Opel KADETT, bwj. 
'82, APK '93, vr.pr. ƒ 2.450,- 
Tel. 045-210911. 

Opel KADETT 12 N, bwj. '80 
ƒ 2.000,-. Tel. 045-258432. 

PEUGEOT 305, bwj. '83. 
Tel. 045-445364, na 17.00 
uur. 

RENAULT 11 bwj. '85, 4-drs 
blauwmetallic, zeer mooi, 
ƒ 4.800,-. Tel. 045-255027. 

Te koop RENAULT 9, 4-drs. 
bwj. '83, i.z.g.st. ƒ2.200,-. 
Tel. 045-217202. 

Suzuki ALTO E bwj. '85, 
APK 5-'93. 3-drs., pr. 

ƒ 5.500,-. 04454-2092. 

Te k. Toyota CX)ROLLA LB 
1.6 XL, 5-drs, bwj.aug.'89, 
vrpr ƒ 17.000,-. 046-514617 

Toyota CELICA 1600 ST 
Coupe, type '83, APK 4-'93, 
vr.pr. ƒ 3.250,-. 045-724993 

VW GOLF L, met sportvel- 
gen, kuipstoelen, APK 3-'93 
geen roest, zeer zuinig, vr. 
pr. ƒ1.100,-. Tel. 045- 
320894, voor 13.00 uur. 

Te koop VW GOLF 1600 
GT-uitv., div. acc., bwj. '87, 
wit, APK, i.z.g.st. Tel. 045- 
231962. 

Te koop GOLF Diesel, bwj. 
'80. APK '93, pr. ƒ2.750,-. 
Tel. 045-273871. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto's. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


Auto KALDEBORN. wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
Uw auto!! 045-411572. 


F. V. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan; VW Golf D 5-drs. 
'87; VW Golf C 3-drs '86; 
Ford Escort 16 L autom 11- 
85; Audi 100 cc autom. m. 
'84; Opel Kadett 13 S autom 
'82; Opel Ascona 16S 5-drs 
'82; 2 X Opel Kadett 13S 
'82-'83; Subaru mini Jumbo 
verh. '85; Volvo 360 5-bak 
'84; Honda Civic '82; VW 
Jetta '82; BMW 318i auto¬ 
maat '81: Ford Capri 2.8 S i. 
z.g.st. '80; Renault 14 TL '83 
Audi 80 GLS '80; Datsun 
Stanza 1.6 GL '82; Ford Es¬ 
cort 1.3 L '81; Opel Kadett 
12S combi 12-'82; Nissan 
Sunny '83 BMW 2002 toe¬ 
ring tax.rap aanw. '74; Mini 
1000 '81; VW Derby LS 
ƒ 950,-. Inkoop verkoop 
financiering diverse inruilers 
Akerstraat Nrd 52C Hoens¬ 
broek. 045-224425. Ge¬ 
opend van 10.00-18.00 uur, 
zat. 10.00-17.00 uur. 


Wij kopen alle AUTO'S, met 
of zon^r APK, ook busjes! 
U belt wij komen, ook 
's avonds, 045-422610 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000.- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


3 koop Honda QUINTET 
1; Accord '78; Kadett '78. 
)op of sloop, samen 
450,-. Ridder Hoenstr. 
KD, Hoensbroek. 


pel ASCONA 16 S. bwj. 
3, APK, kanteldak, i.z.g.st. 
.pr. ƒ 775,-. Haesenstr. 
l, Latxlgraaf/Schaesberg. 


3 koop BMW 524 TD, t»^. 
l-10-'89, antracietgrijs, 
|l|*!}0.000 km., alarm, sport- 
ilgen, c.d. met wisselaar. 
3l. 045-224298. 


xd ESCORT 1100 L, bvirj. 
3. APK 4-93, vr.pr. 
3.950,-. Tel. 045-426416. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Ford ESCORT 1.3 Laser 9- 
'84, APK 5-’93. 3-drs., in 
nwst. ƒ 6250,- 04454-2092 


Zuinige CAPRI '80 1.6S, 
APK '93, RS-vIg. en inter., 
vr.pr. ƒ 2.500,-. 043-637681 


ESCORT 1100 APK 7-’93, 
nw. type, vr.pr. ƒ 1.950,-. 
Tel. 045-227357. 


Ford ESCORT 1.3 L. bwj.’83 
APK 3-’93, i.z.g.sL Pr.n.o.tk 
Tel. 045-215344 


Mitsubishi COLT 
'80, APK 6-’93, 
Tel. 045-721474. 


GL, bwj. 
ƒ1.650.-. 


LOVEN Heerlen. Verbou- 
wingsopruiming!. Extra kor¬ 
ting en hoge inruilprijzen! 
Eigen financiering. Mazda 
626 Sedan 1.8 GLX '88; 
Mazda 626 1.6 LX '87; Maz¬ 
da 626 Sedan 1.8 GLX LPG 
'89; Mazda 626 HB 1.8 GLX 
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX 
diesel '86; Mazda 626 coupé 
2.0 GLX '87/’88; 3x Mazda 
323 F coupé '90; Mazda 323 
Sedan 1.3 LX '86787; Mazda 
323 Sedan 1.5 GLX '86; 
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX 
'88; Mazda 323 HB 1.3 LX 
autom. '87; Manzda 323 HB 
1.3 '87; Citroën BX 14E '85; 
Fiat Uno 45 '87; Larcia Y10 
touring '86; Mitsubishi Colt 
HB 1.5 GL '87; Nissan Cher- 
ry HB 1.5 GL '85; Peugeot 
405 SRI 9-10-’87; Peugeot 
309 XE '88: Renault 5 TR 
'88; Toyota Corolla 1.3 '86; 
VW Golf 1.6 '87; VW Jetta 
1.8i 4-drs. 13-10-’89; Volvo 
340 L '85; Volvo 340 GL '88; 
Ford Fiësta 1.6 diesel '86; 
Ford Siërra 2.0 Laser '85; 
Ford Scorpio 2.0i '87; Opel 
Kadett 1.2 S '86; Opel Ka¬ 
dett 1.3 S '86; Opel Corsa 
1.2 3-drs. '89. Diverse 
goedkt^ inruilauto’s: Hon¬ 
da Civic 1.3 autom. '82 
ƒ 6.750,-; Horxla Accord 1.6 
'82 ƒ 4.500,-/ '83 ƒ 5.950.-; 
Hyundai Pony 1.4 '82 

ƒ2.750,-; Mitsubishi Galant 
77 ƒ 2.750,-: Opel Kadett 
aut. 78 ƒ 950,-; Toyota Ter¬ 
cel '81 ƒ2.500,-: BMW 315 
'81 ƒ 4.500,*. Palemiger- 
boord 401, Heerlen. Tel. 
045-722451. 


O.K. CARS. Auto's aan 
marktprijzen. Opel Kadett 
HB 1.6 bwj. '86 4-drs.; Opel 
Corsa 1.2 S bwj. '86; Ojsel 
Corsa 1.2S bwj. '84; Opel 
Record 2.0 S, bwj. '84; Opel 
Ascona 1.6 bwrj. '84; Opel 
Kadett 1.3 S HB bwrj. '86; O- 
pel Kadett 1.3 HB bwj. '82; 
Opel Kadett 1.3 HB aut. bwj. 
'82; Ford Escort 1.6 L bwj. 
'85; Ford Escort 1.1 bwj. '83; 
Ford Fiësta 1.1 bwj. '83; 
Ford Siërra 1.6 5-drs. bwj. 
'83; Ford Siërra 1.8 CL bwj. 
'87; Ford Siërra 2.0 station¬ 
car 5-drs bwj. '84; Ford Tau¬ 
nus 1.6 L '82; Mazda 323 
1.3 HB aut. bwj. '81; Mazda 
323 Sedan 1.3 bwrj. '84; 
Honda Civic 1.3 L b>^. '84; 
Fiat Panda bwj. '85; VW Golf 
nw. type 5-b^ bwj. '84'80; 
VW GoH 1.1 bwj. '83; VW 
Passat 1.6 stationcar bwj. 
'82. Alles met /V^^K. Garantie 
inruil, financiering rrKjgelijk. 
Verlengde Lindelaan 23, 
Oirsbeek. Tel. 04492-5782. 


Te k. CITROEN AX 1.0E, 
grijs kenteken, 44.000 km, 
bwj. '88. Tel. 045-228615 


Ford FIESTA t. '81, km.st. 
103.000, APK, i.z.g.st., 
ƒ 2.250,-. Tel. 045-232321, 


Sloopauto’s 


W^ geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Korter. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. SCHADE- sloep¬ 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


(Bromjiietaaa 


Te k. weg. omstandigh. 
VESPA Piago, bwj. '91, vr.pr 
ƒ 1.000,-. Tel. 046-511446. 


Te k. YAMAHA DT R, bwj. 
'91, in nieuw staat, 
ƒ 1.450,-. 045-315825. 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 22 


Vandaag introduceert Alfo Romeo de Alfo 155. 
Hiermee wordt een tradifie van sportiviteit, 
stijl, klasse en vooral dat ondefinieeitiare Alfa 
gevoel op een briljante wijze voortgezet. 

Uit zijn markonte lijnen, zijn sublieme pres¬ 
taties en weergaloze wegligging spreekt de 
liefde voor het autorijden. Uit zijn stijlvolle 
interieur, complete comfort en hoge kwaliteits¬ 
niveau spreekt de aondacht voor het detail. 
Opnieuw is Alfa Romeo er in geslaagd harts¬ 
tocht te vertolen in schitterende techniek. 

En het plezier van sportieve prestaties en 


ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST 


actieve veiligheid somen te laten gaan met 
opvallend veel ruimte voor passagiers en 
bagage. Tijdens een proefrit in de Alfa 155, 
waarin o.a. stuurbekrachtiging, centrale deur¬ 
vergrendeling, elektrische romen vóór en 
verstelbaar sportstuur vanzelfsprekend zijn, 
kunt u dat persoonlijk voststellen. 

Wij nodigen u uit om tijdens de introductie¬ 
dagen, vanaf vandaag t/m zaterdog 6 juni, 
kennis te maken met de auto die alles in 
zich heeft om uw volgende auto te worden; 
deA^al55. 


Alfa 155 l.BTwinSpork 

v.n. Fl. 42.290,- 

Alfa 155 l.BTwinSparkL 

v. 0 . Fl. 45.590,- 

Alfa 155 2.0 Twin Spark 

v.a. Fl. 49.590,- 

Alfo 155 2.5 V6 

v.a. Fl. 61.500,- 


Prijzen incl. BTW af importeur. 


fnaoA/ ede ffue^inederte/ 


AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN 

Rijksweg Zuid 310, Geleen 
046 ■ 75 62 22 

AUTOCENTRUM SANDERS BV 

Akerstraat 128, Brunssum 
045 - 25 16 44 


GARAGE CREEMERS 

Raadhuisstraat 16. Roermond 
04750-2 10 92 

AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV 

Weerhuisweg 1, Maastricht 
043 - 63 48 95 


AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV 

Edisonstraat 23, Landgraaf 
045 - 32 10 88 

AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN 

Oudeweg 30, Linne 

Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 21 


Deen op staande voet ontslagen na nieuwe dopingaffaire 

Kim Andersen betrapt 
in Amstel Gold Race 


^JINAA^UXEMBURG - Kim 
^^jdersen is opnieuw betrapt op 
Sebruik van doping. De Deense 
professional reageerde positief 
^oens de controle na de Amstel 
Race op 25 april. De 34-jari- 
.Andersen, die als zeventigste 
^shte, was door het lot aange- 
De ploegleiding van Z 
hem gistermorgen op 


staande voet ontslagen naar aan¬ 
leiding van zijn zoveelste over¬ 
treding van het dopingregle- 
ment. 

Dat werd voor de start van de 
tiende etappe van de Ronde van 
Italië in Latina bekend gemaakt. 
Andersen is onmiddellijk naar 
Luxemburg vertrokken waar hij 


ai een aantal jaren woont. Eerder 
dit seizoen werd de Belg Ludo 
de Keulenaer vanwege hetzelfde 
vergrijp door zijn ploegleider 
Jan Raas bij Buckler aan de deur 
gezet. 

Andersen gebruikte in de Am¬ 
stel Gold Race het middel ami- 
neptin, dat sinds 1 januari dit 


jaar op de lijst van verboden me¬ 
dicijnen staat. De Deen heeft 
geen contra expertise aange¬ 
vraagd. Andersen krijgt een boe¬ 
te van 3000 Zwitserse Franks, 
ongeveer 4000 gulden, 50 FICP- 
punten in mindering en een 
voorwaardelijke schorsing van 
drie maanden. 

Andersen weigerde in de Ronde 
van Italië commentaar te geven. 
„Voor informatie moet je bij de 
Deense bond zijn.” 

De ploegmakker van Greg Le 
Mond heeft al aangekondigd dat 
dit jaar het laatste zal zijn. Na dit 
seizoen zet hij een punt achter 
zijn loopbaan, die in 1980 begon. 
Vier jaar geleden werd hij le¬ 
venslang geschorst wegens her¬ 
haald gebruik van doping. Die 
straf werd later omgezet in één 
jaar. 


^^ijdag tegen Frankrijk iedereen beschikbaar’ 

Michels zegt nee 
tegen Koeman 


# Dans om de 
bal. Amateur Re- 
né van Staveren 
maakt het Dennis 
Bergkamp knap 
lastig. Foto: ANP 


— De voorbere- 
op j het Nederlands elftal 
loo^5 Europese titelstrijd ver- 
I de •^^ar wens. Zo verklaar- 
^*^hscoach Michels na de 
^ die»^^ laatste oefenwedstrijd, 
^ass 6-0 van zaterdag eerte- 
Noordwijk werd ge- 
Tot nu toe heeft 
M^Wed ^ in de aanloop naar 
iohtd 1 ^ slechts één dissonant 
Jlererft ^®^ald Koeman. Gis- 
leeu 1 de verdediger nog 

zeuren of hij zondag 
jbao Barcelona tegen Bil- 

)2ei Voetballen. Opnieuw 

het ^ ’^hels nee. Daarmee is, 
hoofdstuk gesloten. 


(eerste klasse zaterdag) - 
0-1 ^yands elftal 0-« (0-3). 21. Viscaal 
11 . 3 ’ Van Basten 0-2, 40. Bergkamp 
Bergkamp 0-4 (strafschop), 72.! 
Heiri 0-5 (strafschop), 82. Kieft 0-6. 
8 . 0 ftA*P®*'®chter: Jol. Toechouwers: 


•Ha» Van Breukelen; Blind, Koe- 

krs fV ' Bosz; Winter, Wou- 

Schop. ^ Schip), Bergkamp en Wit- 
Van Basten (46. Kieft) en 


? t®gen Frankrijk, bij de laat- 
^ch 1 bet elftal er volgens 

» Stote p De bondscoach zal in 

dig bjnen uitgaan van de ploeg 
week begon tegen Oos- 
Wei >.Die eerste keus moet het 
«Q^o^^^rmaken”, sprak de bonds- 
• Noord wijk. „De afgelopen 

j ÖOsj^ hebben zich voor meerdere 
I alternatieven aangemeld. 

' ,, ftnen we niet zo maar om- 

fwijfels bestaan er bijvoor- 
! *100 Bergkamp. De Ajacied is 

' l^®ds niet geheel fit. „Aange- 
i bij hem op het fijne spel 

verklaarde Michels, 

' U bem eerder dat hij niet 

^ ëaat steeds beter, maar er 

■ 'Veg veel fout. Toch is hij op de 


. Noord wijk werd Bergkamp 
doelpunten topschutter. 
|teer trof hij van elf meter, 
spelend op de positie van 
: •iloQi het aardig en maakte het 
^P^hingsdoelpunt. Van Bas- 
h Kieft scoorden ook nog. 

r 

K .^*^ststellend 

ontbraken Van Tiggelen, 
*icl|j|Aerle, Roy en De Boer wegens 
fblsv .blessures. „Niets is echter 
g”, sprak Michels geruststel- 
er vanuit dat vrijdag 
j^^,^hnkrijk iedereen beschik- 

^j^'^'vijk stelde als tegenstander 
* 1 ( 10 -gelijk meer voor dan afde- 
ASC een dag eerder. In de 
hgsfase kreeg de ploeg met 
bo hounters aanvankelijk zelfs 
^hd ® kansen. „Achteraf’, zei de 
^Ue^^^oach, „hebben we echter op- 
W geen treffer tegen gehad en 
behoorlijk gescoord. We 
®h tevreden zijn. ” 


Duitsers kunnen 
niet imponeren 


BREMEN — Het Duitse voetbal¬ 
team is er niet in geslaagd met een 
eclatante zege in herinnering af te 
reizen naar de Europese titelstrijd 
in Zweden. De wereldkampioen, in 
Göteborg ondermeer tegenstander 
van Oranje, kon in Bremen tegen 
Noord-Ierland andermaal niet im¬ 
poneren en kwam niet verder dan 
een gelijkspel; 1-1. 


Bondscoach Berti Vogts zag zijn 
„Mannschaft” zelfs met een achter¬ 
stand geconfronteerd. Het 20-jarige 
talent Michael Hughes, spelend bij 
Manchester City, opende de score 
na 22 minuten knap, dankbaar ge¬ 
bruik makend van een slapende 
Duitse verdediging. Vijf minuten 
voor rust herstelde Manfred Binz 
enigszins gelukkig het evenwicht. 


Vanderlijde in halve finales 

k^KLlJN — ArnnlH I COed DartÜ. Hii scoorde I nartii in het miHHencrewieVit 


b^'^ElJN - Arnold Vanderlijde 
R tijdens het internationale 
toernooi van Berlijn de hal- 
^ Unales bereikt. De Sittardse 
{jg^^gewicht won zijn tweede 
dagen op punten 
^^„de Nigeriaan David Izonrita. 

Afrikaan bood Vanderlyde' 


goed partij. Hij scoorde enkele 
malen met linkse hoeken, waar¬ 
door de puntenzege van de Ne¬ 
derlander beperkt bleef: 9-6. In 
de halve finales bokst Vanderlij¬ 
de tegen de Deen Mark Hull- 
ström, die de Cubaan Freddy 
Rojas uitschakelde. 

Raymond Joval won zyn eerste 


partij in het middengewicht. De 
Bulgaar Stefan Trendafilov 
staakte de strijd in de derde ron¬ 
de. Miguel Dias was minder ge¬ 
lukkig. , 

Hij verloor in de eerste 

ronde van het bantamgewicht op 
punten (7-13) van de Zuidafri- 
kaan Cassius Baloyi. 


Cees Priem selecteert Limburger voor TViM-ploeg 


Ad Wijnands 
terug in Tour 


Ad Wijnands kijkt nu al verlangend 
uit naar zijn rentree in de Tour de 
France. „De Ronde van Frankrijk is 
hét spektakel van het ganse jaar. 
Vooral nu er ook nog een etappe in 
Valkenburg eindigt. Dat maakt de 
Tour voor mij nóg belangnjker.” 


DOOR BENNIE GEULEN 


Zijn houdbare schot werd van rich¬ 
ting veranderd. De Noordierse doel¬ 
man Tommy Wright was op slag 
kansloos. 

In vergelijking met de povere ver¬ 
richting van zaterdag tegen Turkije 
(1-0) kon Vogts niettemin tevreden 
zijn. Er was tegen de Noordieren 
tenminste van ploegverband spra¬ 
ke. Slagvaardigheid in de aanval 
kwamen de Duitsers echter nog 
steeds tekort. 

Het Duitse elftal gaf gisteren op¬ 
nieuw blijk van een oude kwaal. 
Tegen een defensief ingestelde te¬ 
genstander ontbreken dikwijls de 
ideeën om openingen te forceren. 
De Ieren speelden zonder libero en 
hielden met vier verdedigers de 
ruimte achterin klein. Daarvoor 
werd een tweede defensieve bol¬ 
werk opgetrokken. De Noordierse 
coach Bingham hield alleen aanval¬ 
ler Clarke voorin. De Duitse mid- 
denlinie wist zich zonder de gebles¬ 
seerde Lothar Matthaus geen raad. 

Bruyneel moet 
Tour missen 

BRUSSEL - Johan Bruyneel 
neemt niet deel aan de Ronde van 
Frankrijk. De Belgische wielrenner 
brak zondag tijdens een wedstrijd 
in Spanje zijn dijbeen. 


EIJSDEN - Na afwezigheid van ve¬ 
le jaren keert Ad Wijnands volgen¬ 
de maand terug in de Tour de 
France, die zaterdag 4 juli in San 
Sebastian van start gaat en zondag 
26 juli in Parijs eindigt. Ploegleider' 
Cees Priem bracht zijn Limburgse 
wegkapitein afgelopen zaterdag na 
afloop van de door TVM-sprinter 
Johan Capiot gewonnen Ronde van 
Midden-Zeeland op de hoogte van 
diens selectie voor ’s werelds groot¬ 
ste wielerevenement. Naast Wij¬ 
nands start Frans Maassen (Buc¬ 
kler) als tweede Limburger in de 
79e uitgave van de Ronde van 
Frankrijk. 

Ais debutant maakte Wijnands als 
lid van de befaamde Raleighploeg 
in 1981 furore op de Tourwegen 
door het winnen van twee etappes. 
In 1985 startte de Eijsdenaar voor 
het laatst in la (jrande Boude. „Ik 
ben heel blij, dat ik weer van de par¬ 
tij kan zijn in de Tour,” lachte Wij¬ 
nands gisteravond. 


De inmiddels 33-jarige Limburger 
is aan zyn dertiende seizoen als pro¬ 
fessional bezig. Sinds dit jaar verde¬ 
digt hij de kleuren van de TVM- 
equipe. Wijnands heeft zijn vroege 
aanwijzing voor de Tour, waarin 
Gert-Jan Theunisse het kopman- 
schap krijgt toebedeeld, te danken 
aan zijn verdienstelijk presteren tij¬ 
dens de afgelopen maanden. Hij 
jwon niet alleen telkens een etappe 
in de Catalaanse Week en de Toir de 
rOise (in de Franse etappekoers 
reed hij drie dagen in de leider¬ 
strui), maar sloofde zich nog meer 
uit in dienst van de kopmannen. „In 
de Ronde van Midden-Zeeland of¬ 
ferde ik mijn kansen op voor Johan 
Capiot. Ik reed heel sterk. Capiot 
maakte in de sprint het werk af. 
Cees Priem was in zijn nopjes.” 

Na afloop van de Ronde van Mid¬ 
den-Zeeland bracht de ploegleider 
van TVM Wijnands op de hoogte 
van zijn beslissing. Wijnands: „Ik 
reken op je voor de Tour, zei Priem. 
Voorwaarde is uiteraard, dat mijn 
conditie en gezondheid goed blij¬ 
ven. Als voorbereiding start ik vol¬ 
gende week in de Ronde van Lu¬ 
xemburg. Daarna heb ik ook de 
Midi Libre op mijn programma 
staan. En het Nederlands kam¬ 
pioenschap in Meerssen.” 


• Ad Wijnands, blij met ren¬ 
tree in Tour. 

Foto; DRIES LINSSEN 


FC Wageningen 
opgedoekt 

WAGENINGEN - De eerste- 
divisieclub FC Wageningen be¬ 
staat definitief niet meer. De spe¬ 
lers, die daarin werden gesteund 
door de vakbond WCS, wilden 
met onmiddellijke ingang wor¬ 
den ontslagen om transfervrij 
aan hun toekomst te kunnen 
werken. De curator verleende 
dat ontslag. 

WK-handboog 
in Margraten 

MARGRATEN - Groeve ’t Rooth 
in Margraten is vanaf vrijdag tot 
en met zondag het strijdtoneel 
van het WK veldboogschieten. 
200 schutters uit 22 landen geven 
acte de presence. Vandaag om 
19.30 uur vindt de openingscere¬ 
monie plaats. Toine Kleven, 
Nederlands kampioen barebow, 
is de enige Limburgse schutter. 
Het WK telt drie verschillende 
disciplines: barebow, freestyle 
en compound. Vrijdag, zaterdag 
en zondag wordt vanaf 10.00 uur 
geschoten. De finales zijn zon¬ 
dag om 13.00 uur. 

Marcel Adam 
stopt met voetbal 

lyiAASTRICHT - Marcel Adam, 
in het verleden jarenlang semi- 
prof bij MW, stopt met voetbal 
op niveau. De lange middenvel¬ 
der speelde de laatste vier sei¬ 
zoenen voor hoofdklasser EHC. 

Fortuna verlengt 
drie contracten 

SITTARD - Jerry Taihuttu, Ro- 
bert Loontjens en Bart Pernot, 
allen tweede elftalspelers van 
Fortuna Sittard, hebben hun 
contract bij de Sittardse club 
verlengd. Etienne Barmentloo 
en Randy Samuel zijn de enige 
die hun verbintenis nog niet ver¬ 
lengd hebben. 


Nieuwe baas 
voor Boessen 

DORDRECHT - Door de ver¬ 
koop van vijf spelers van SW' 
Dordrecht’90 aan Feijenoord 
heeft vice-voorzitter John van 
Dijk van SW/Dordrecht afstand 
gedaan van de transferrechten 
van de overige tien spelers van 
die club, waaronder Willie Boes¬ 
sen. die hij tentijde van de fusie 
meenam van Schiedam naar 
Dordrecht. Voorzitter Cees den 
Braven heeft die transferrechten 
nu in handen. 

Jeugdtrainers 
voor Roda JC 

KERKRADE — De jeugdoplei¬ 
ding van Roda JC loopt niet lan¬ 
ger gevaar. Met het vastleggen 
van vier trainers en het betrek¬ 
ken van de selectiespelers Euge- 
ne Hanssen en René Trost bij de 
jeugdopleiding zijn de proble¬ 
men verholpen. Komend seizoen 
is de jeugdopleiding in handen 
van Hans van Tussenbroek 
(tweede elftal en coördinatie), 
Ahmed Sevdikan (A-jeugd), 
Hens Fischer (B-jeugd) en Mar¬ 
tin Scherpenhuizen (C-jeugd). 
Hanssen een Trost krijgen de lei¬ 
ding over de groep van acht- tot 
twaalfjarigen. 

Eaters krijgen 
week respijt 

ZOETERMEER — De Geleense 
ijshockeyvereniging Meetpoint/ 
Eaters krijgt van de bond nog 
een week de tijd om een sluiten¬ 
de begroting te overleggen. Het 
bestuur van de Eaters is daar al 
twee dagen te laat mee, want de 
begroting had op 1 juni inge¬ 
diend moeten zijn. De Eaters 
hopen via bezuinigingen op de 
salariskosten, steun van de ge- 
I meente Geleen en een soepele 
opstelling van de fiscus de be¬ 
groting alsnog sluitend te krij¬ 
gen. De club komt nog 250.000 
gulden tekort. 


Waardig afscheid Bollegraf 


Van onze verslaggever 


PARIJS - De overvloedige re¬ 
genval in de Franse hoofdstad 
stuurde de voorbereidingen 
van Manon Bollegraf op haar 
kwartfinalewedstrijd bij de 
Open Franse een beetje in de 
war. Sanchez had natuurlijk 
ook last gehad van de lange 
wachttijd, maar dat weerhield 
de Spaanse er niet van het 
duel met 6-2 en 6-3 te winnen. 

Die cijfers duidden op een eenzijdi- 
ige wedstrijd. Maar de waarheid was 
anders. Bollegraf (28) werd bepaald 
niet afgedroogd door de nummer 
vijf van de wereld. De Nederlandse 
keek wèl snel tegen een 0-3 achter¬ 
stand aan. Ze brak op 1-3 terug tot 
2-3 en mocht met haar eigen opslag 
de zaak rechttrekken. De Neder¬ 
landse bleef in echter gebreke en 
‘liet de set vervolgens lopen; 2-6. 

In het tweede bedrijf liet Bollegraf 


gedurfd tennis zien. In de eerste ga¬ 
me brak Neerlands hoop in Parijs 
niettemin nog door de service van 
haar tegenstander en kwam daarna 
op 2-0. Sanchez knokte terug en 
haalde de meest onmogelijke bal¬ 
len. Bij een 4-3 voorsprong van 
Sanchez leverde Bollegraf haar ser- 
vice-game weer in. Mentaal gebro¬ 
ken liet ze daarna een love-game 
passeren, alsmede een halve finale¬ 
plaats. Maar Bollegraf kon terug¬ 
zien op een geslaagde Open Franse 
titelstrijd. 

Graf en Sabatini konden nog juist 
voor de wolkbreuk hun partijen be¬ 
ëindigen. Graf liet in de tiebreak 
tegen Natalja Zvereva de tweede set 
lopen en Sabatini kwam tegen 
Aranxta’s landgenote Conchita 
Martinez terug van één set achter en 
0-3 in de tweede. Monica Seles had 
■trouwens even weinig medelijden 
met de blasé uit de ogen kijkende 
Capriati als Sanchez met Bollegraf. 

Laat in de avond mochten ook Cou-’ 
rier en Ivanisevic de baan opstap¬ 
pen. Maar vanwege het slechte licht 
en het late uur werd de partij afge¬ 


broken. Bij een voorsprong van 2-1 
in sets voor Courier. 

Tom Nijssen 

Tom Nijssen drong met Manon Bol¬ 
legraf in het gemengddubbel tot de 
laatste acht door. Bollegraf was na 
haar verloren enkelspel tegen 
Aranxta Sanchez Vicario weer snel 
hersteld. De Australische Jo Ann 
Faull en de Amerikaan Sven Salu- 
maa werden met 6-2, 6-4 wegge¬ 
speeld. Nijssen: „Het ging vrij 
gemakkelijk. Faull heeft van haar 
vijf service games er maar een kun¬ 
nen winnen. Dat is altijd prettig. 
Manon deed het goed.” 

De tegenstanders in de kwartfinale 
zijn nog niet bekend. 

Overigens heeft Nijssen goede 
hoop, dat hij aan het enkelspel van 
de Continental Grass Court Cham- 
;pionships in Rosmalen mag mee¬ 
doen. Volgens bondscoach Stanley 
Franker maakt de Sittardenaar een 
goede kans op een van de wild 
cards. 


1 


Limburgs Dagblad 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 2^ iMito (Midefcteleii en aoceasolies 


Carrosseriedelen 

origineel - imitatie - overzet. 

AJIe Europese- en Japanse automobielen 

Geevers Nuth 


Tel. 045-244242. 


Motor»! en ecQoters 


Te k. HONDA CB 500 Four, 
i.z.g.st; Yamaha XJ 750, i.z. 
g.St. Tel. 045-410413. 


Te k. SUZUKI 650 GT, bwj. 
'83, grote kuip, 3 koffers. Tel 
045-451375. 


Te koop KAWASAKI 454 
LTD shopper, bwj. '86, 
ƒ 7.250,-. Tel. 045-223654. 


Te k. YAMAHA XT 350, bwj. 
’87, z.g.a.nw. ƒ 3.750,-. 
Dalstraat 8, ümbncht. 


Te koop SUZUKI GSX 1100 
R, bwj. ’91, 6.000 km, pr. 
ƒ 18.500,-. Tel. 045-461262 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


V^caiMle »i Rekieetle 


; WADDENEILANDEN Texel 
; te huur 4-6 pers. stacaravan 
D/WC/TV op vak.park, 5 
dgn. Pinkst. va. ƒ 298,-. 
t Juni ƒ 345,- p.wk. - ƒ 598,- 
I 2 wkn. 3/7 t/m 10/7 ƒ 598,-, 
[! 26/6 - 10/7 ƒ 798,-, 19/6 - 3/7 
ƒ698,-. Keijman Reizen 
08376 -14121/14130. 

DUITSLAND Saarburg/ 
Hunsrück te huur 6-pers. 
stacaravan D/WC/TV op vak. 
park. 5 dgn. Pinkst. ƒ225,-. 
Juni ƒ 425,- p.wk. - ƒ 675,- 
2 wkn. Keijman Reizen 
08376- 14121/14130 

ITALIÉ Gardameer te huur 
6-pers. stacaravan op 
camp. dir. aan meer. Juni en 
sept. v.a. ƒ 285,- p.wk. 3 
wkn. huren 2 wkn. betalen. 
Keijman Reizen 08376 - 
14130/14121. 


Te huur VAKANTIEWO¬ 
NING te Vlissingen: 2 woon- 
slaapk., serre, keuken, 
douche/toilet en tuin. Tel. 
01184-13815. 


Te h. ERMELO (Veluwe) en 
Zeeland stacaravans/bun¬ 
galow voor 18.7 en na 22.8. 
Tel. 03410-16357. 


OOSTENDE gezellig appar¬ 
tement vlakbij zee, vnj juni/ 
juli/augustus. 045-415744. 


ZEELAND Nieuwvliet te 
huur 6-pers. stacaravan D/ 
WC/TV, 5 dgn. Pinkst. v.a. 
ƒ 298,-. Juni ƒ 425,- p.wk. - 
2 wkn. ƒ 675,-. 20/6 t/m 4/7 
ƒ798,-, 27/6 t/m 11/7 

ƒ898.-, 4/7 t/m 11/7 ƒ 645,-. 
Keijman Reizen 08376 - 
14130/14121. 


Cariwans/KaiT^ïerai 


CHATEAU Caravan. Het 
klinkt Frans, maar het is o zo 
Nederlands. Dealerinfo: 
04958-92899. 


Uw vakantie begint bij 
BARTELS caravaning, 5 kg. 
gasfles nu ƒ 49,95, blok¬ 
batterijen ƒ 2,95 p.st., pim. 
5000 campingartikelen voor 
lage prijzen, voortenten o.a. 
Dorema, Gerjak, Isabella en 
Melher. Inmporteur van 
Caraveiair, Sprite, Predom 
en LMC Munsterland, pIm. 
50 gebruikte caravans en 
vouwwagens voorradig. Het 
adres voor verhuur, onder¬ 
houd, reparatie (alle mer¬ 
ken), bemiddeling bij ver¬ 
koop en stalling. Bartels 
caravaning, Flommertenweg 
256, Amstenrade/Floens- 
broek. Tel. 04492-1870. 


ADRIA 4.00 mtr. ’85. voor¬ 
tent met luifel, rondzit. toilet¬ 
ruimte en verwarming, 
ƒ 8.750,-. Tel. 045-750497. 


! I 


Te k. JAMET Canion vouw¬ 
wagen 1990, geh. compl. 
045-750834, na 18.00 uur. 


Lord MUNSTERLAND 3 a 4 
pers. 3.20m. ƒ4.500,-, zeer 
mooi. Kerkraderw. 166. Hrl. 


Te k. Eifel TOURCARAVAN. 
3-pers. afm. 80-3.1 Om. met 
voort en ijsk. als nw. Sport- 
certtrumlaan, Sittard. 


Te k. HOBBY Classic 430 T. 
bwj. ’90, vast toilet. Walker 
voortent. 04498-54664. 


Luxe houten stacaravan, 
3.60x12.00 mtr., ind.: grote 
woonkmr. met opensi. deu¬ 
ren, voll. ingericht keuken, 3 
sipks en badkmr. met bad. 
Verw.: oliehaard met bijbeh. 
1.000 Itr. tank. Direct te aan¬ 
vaarden. Prijs op aanvraag. 
Tel. 04750-28638. 


Campera 


Huur een compleet irigerich- 
te 4-5 pers. CAMPER bij 
Autorent Bastiaans, Heerlen 
Er zyn nog nxjgelijkh. tot 10 
juli en na 28 aug. Bel voor 
een prijslijst! 045-724141. 


Gevraagd CAMPER prijs¬ 
klasse tot ƒ 35.000,-. Tel. 
045-463285. 


In/om de tuin 


SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garages, hoixlenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Floutbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrade. Tel. 045-460252 


Vandaag nog rrxxfder en 
zarxJ, morgen GAZON. 
Graszoden. Jawell. Tel. 
045-256423. 


Te k. Zelfrijdende CIRKEL- 
MAAIER. Tel. 045-242846. 


<Huis)dl»en 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegacüen. AJIe hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras- 
hondjjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.Arnerica, Th.WatsonIn 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 

GOLDEN retrieverpups in¬ 
geënt en ontw., stamb. pr. 
ƒ 500,-. Tel. 04257-9200. 


Te k. pracht. TATRA-PUPS 
(witte poolse berghond), 
grote aanhank. en intell. 
halflar)gh. kirKfervriend, 
goed waaks. 08818-1550. 


Te koop nog 2 PUPPIES 
Teefles" kruising Mechel- 
Steford. Tel. 045-465768. 

Weg. verhuizing mooie ge- 
strooml. BOXER te koop. 
Tel. 045-463616. _ 

Te koop jonge KIPPEN va¬ 
naf 6 weken. 045-310643. 
Europweg N. 91, Landgraaf. 


Te k. V. part. mooie blonde 
en blond gestroomde BOU- 
VIERPUPS met stamboom 
ontw. en geent. 04499-5332 


Met sp. te verk. grijze POE¬ 
DEL met stamb. 2 jr. oud, 
reu, kan niet alleen blijven. 
Tel. 045-227202. 


SHIH-TZU-pups met stam¬ 
boom. Tel. 046-519203. 


»iles 


Auto. rrxjtor, vrachtwagen, bus en aanhanger 

Rijbewijzen 

binnen 8 dagen op SABA, CURACAU, ST. EUSTACHIUS. 
Info. ma.-zorxl. van 09.00-^.00 uur. 

Tel. 010-4767872/ 4761359/4761506. 

Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
' Antill^; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen, tnl. 

' 04750-32428._ 


S.D.L biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. nxig. 
010-4626668 of 4666535. 

Bel de Vakman 

SCHILDERS kunnen nog 
diverse buiten schilderwerk 
aztfwiemen. 045-210020. 

NEW LCX)K BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

BIEZENSTOELEN vernieu¬ 
wen nu ƒ48,- per stuk met 
garantie. Tel. 045-418820. 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-^5761. 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zorxier voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230, sen/ice binnen 24.u 

' Wonen Totaai 

Irv en verkoop 2e FIANDS 
meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Ftotterdamstr. 
80a. Heerlen. _ 

Zkt. u 2e hands MEUBELS, 
veel keus ook antiek. Kou- 
i venderstr. 208, Hoensbroek. 

Zoekt u 2e hands MEU- 
^ BELS veel keus ook antiek. 
Kouvenderstr. 208 H’broek. 

Te k. wegens omstandigh. 
complete WOONKAMER- 
INRiCFTTING nog geen jaar 
oud. Te bevr. 045-326569. 


Te koop 2 DRAAIFAU- 
TEUILS met bijbeh. voet¬ 
bankjes. Tel. 045-717580 
na 18.00 uur. 


Zpim^nkZ-hefniN 

10 of 12 lamps ZONNEHE- 
MELVERHUUR (met recht 
van koop). Sujaerbreed, 
snelbnjinlampen en gas- 
drukveerstatief. Eivi-Sun. 

Tel. 04749-4695. 

: ■:--TV/VWeo'/ll 

KLEUREN TV grote sorte- 
nng vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV’s v.a. ƒ 298,-, betaling 
v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

Goede KLEUREN TV’S m. 
gar. zeer grote sort., Philips 
grewtb. v.a. ƒ 95,- ook zeer 
recente mod. met txt. Meer 
dan 25 jaar TV Occ. Centr. 
Geef, Grasbroekerweg 25, 
Heerlen, 045-724760 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 

artllceien 

USK. gast. ƒ 95,- wasautom 
ƒ175,- diepvr. ƒ175,- was- 
dr. ƒ 175,- 045-725595. 

Te k. DIEPVRIESKIST, 
merk Erres, RSV 210-57, 
ƒ 150,-. 045-227202. 

KacheiaA/erwaniiIng 

KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 

Kachelspeciaalzaak, alle 

hulpstukken en aanverw. ar¬ 
tikelen. REKER. Kluis 28, 
Geleen. Tel. 046-740785. 

ƒ 500.- ZOMERKORTING. 
De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn grcxit in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


De nieuwe Mitsubishi Eciipse 


A De nieuwe Eciipse van Mitsubishi zal u in alle op¬ 
zichten aanspreken. Het is een auto met een 

MffSUBtSHI 

MOTORS sportief en een opvallend voorkomen. 

Met een stijlvol interieur en een hoog uitrustingsniveau, 
bijvoorbeeld: airconditioning en cruise control. U zult ook 
onder de indruk zijn van de prestaties van de moderne 


2.0 liter motor met 16 kleppen en ECI-Multi point injectie. 
Daarbij heeft u de zekerheid van stalen profielen in de deuren 
en standaard ABS. Met een kostenplaatje van f 63.950,- is 
de Eclipse ook in andere opzichten uitdagend. 

Kom langs en maak een proefrit... of blijft u 
omkijken? Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie. 


^ JAAH 


De Mitsubishi Eclipse wordt standaard geleverd met airconditioning, cruise control, ABS, lichtmetalen velgen, brede (195/60) banden, side impact bars in de portieren, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen, luxe radio/casselterecorder mei 6 speakers cn elekirische antenne 
Prijs is incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken, af Sassenheim. Elke Mitsubishi-personenauto wordt afgeleverd met drie jaar Mulligaramie/lnter-Euro Service. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden Hart. Nibbrig & Greeve B.V., Sassenheim. telefoon 02522-66III. 


BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, 

Hubertusslroat 49, lel. 046-371054. 

ECHT KOENEN'S AUTOBEDRUF, 

(servicedealer). Brugweg 8, tel. 04754-84900. 

HEERLEN AUTO KLEUNEN. 

Passailweg 35o, lel. 045-212035. 


HORN HORNERHEIDE, 

Heylhuysetweg 10, lel. 04758-2561. 

KERKRADE AUTO KLEUNEN, 

tocht 193, lel. 045-425555, 

MAASTRICHT AUTO KLEUNEN B.V., 

Molensingel 1 (Wijk 29), tel 043- 612323. 


POSTERHOLTTON HOOGENBOOM, 

Roeimondseweg 36, lel. 04742-2670. 

SCHINNEN W. KEES, 

Ooipsstroot 64, tel. 04493-1721. 


Miizkdc 


KORG 01A/V-FD 
Music-workstation: 

De nieuwe liefde van iedere toetsenist! 
Vrijblijvende demonstratie, uit voorraad leverbaar. 
"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN" 


STAL 


eief; 

USIC 


dtmuiekspcdalisl 

HOOFDSTRAAT 32 TEL 04Si2142S3 HOENSBROfK 


Donderdag koopavond 


PIANO’S te koop en te huur. 
Tev. stemmen. J. Somers & 
Zn. Pianohandel Akerstr. 82, 
Heerlen. Tel. 045-713751. 


Te k. electr. GITAAR Wash- 
bum G3V: keyboard Yama¬ 
ha PSS 590 Tel 045-323883 


Te koop wegens verhuizing 
PIANO (vleugel), tegen re¬ 
delijke pr. Tel. 04454-1308. 


Bncferleëfi/MMicteii 


ROMMELMARKT, privé, 
huisraad, kleding, antiek etc. 
etc. zat. en maand, van 10- 
17 u. Bekkerweg 51 Heerlen 


ROMMELMARKT, fancy- 
fair. Limbrichterveld Sittard 
Pinkstermaandag 10-18 uur 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via; 045-719966. 


Kunst en Antiek 


GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels. P. Cortenraad Riemst 
(B) 09-32.12261156 


Antiek ORGEL te k. merk 
Hofberg van Goldsmeding 
Amsterdam: 045-252863. 


Eikenhouten BIERVATEN. 
J. Slenter, 04450-1550. 


Te k. zeer mooie antieke 
SLAAPKAMER compl. i.z.g. 
st. en gr. kleerkast. Tel. 
04743-2098 na 21.00 uur. 

Te koop gevr. 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs vexir al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


DIveieen 


Last van stof? 

De Nénette glansborstel! 

' De oplossing voor alle oppervlakken die moeten glanzen. 
* De Nénette borstel absorbeert vuil en stof en geeft 
direct hoogglans. 

* Voor uw auto. motor, boot, caravan, kortom voor al uw 
spullen die zorgvuldig onderfxxid verdienen! 
Verkrijgbaar bij de importeur voor Nederland 
In de Cramer 31, Heerlen 
Tel. 045 - 716951. 


PARAGNOST, helderziende 
medium voor hulp in elk 
voorkomend probleem. Tel. 
045-321372. 


BARBECUES, gas lava¬ 
steen, voor jjart. en prof. ge¬ 
bruik. Ook geschikt voor in¬ 
bouw. Reker, Kluis 28, Ge¬ 
leen, 046-740785. 


Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nw. gebitprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211. 


DJ verkoopt zijn comj^l. 
COLLECTIE-S LP’s, maxi- 
singles en CD-singles uit de 
periode ’75-’92. T.e.a.b. 
Geen losse verkoop. Info.; 
045-425346 na 18.00 uur. 


Voor Limburgs LEKKER¬ 
STE gehakt. Slagerij Hout¬ 
vast Schinnen. 


Hallo HANDELAREN. Nu 
handdoeken; frotte. gestr. 
350 gr, 70-130 cm ƒ5.77/ 
100 st 50-80 cm ƒ 2,52/100 
st: T-shirts 140 gr., 8 kl. 
ƒ 3,75; boetiekshirts ƒ 15,-; 
leggings lycra ƒ7,-. Tevens 
nog vele d/h blouses tegen 
scherpe prijzen. Tel. 04754- 
87502. Geopend wo/vr van 
10.00-18.00 uur, za. 11.00- 
16.00 uur. Ridderlaan 20 
Pey-Echt H.o. Schmeiko bv 


Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966- 


D6-ltJnen 


Sexy Honey 

06-320.320.82 (75 cpm.) 

Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 

Bel nu; 06-9661 - 75 ct p/m 

***06-9603*** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen. 75cpm 

Vluggertje 

Wendy beleeft een 
heet hoogtepunt 

06-9662 - 75 ct p/m 

Uitdagend 

Vrouwfle zoekt een wild 
avontuurde. 

06-9663 - 75 ct p/m. 

Op z’n Frans 

Debbie: de eerste keer. Oh 
wat lekker 

06-9664 - 75 ct p/m 

06-9665 

Hete meisjes willen sex¬ 
kontakt met tel.nr. 75 ct p/m u 


Debbie’s Sexdating maak ’n 
afspraak met haar meisjes. 

75 ct p/m 

06-350.222.23 

**Gay Privé** 

Ben je op zoek naar een 
heet afspraakje met een 
lekkere jongen? Ot voor ’n 
opwindend gesprek met een 
lekkere knul. Bel snel 
06-9614 - 75 ct p/m 

sexafspraakje 

met ’n mei^e. Vraag haéir 
tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm 

Waar gebeurd, 

echt live 

06-320.327.01 (75 ct.p/m) 

Vanavond al een afspraakje! 

altijd succes 

Bel voor een leuke vriend(in) 
Afspreekin 06-9533 75 cpm 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 2 

06-320.329.99 (75 ct. p/m) 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 (75 ct.p/m) 

Pak ons live! 

Wij zijn Angel, Amanda en 
Jennefer en wij zijn gek op ' 
pure sex! 06-320.320.86 
(100 cpm) 


Sex voor 2 

(ƒ 1,- p.m.) Hete jongens en 
meiden direct apart, draari 
eerst 06-320 en dan 
Telefoonsex .. 325.00 
Limburgs onderonsje 32592 
SM voor 2 .. 325.93 


Telezoenen 

kan Live! Lekker live tele¬ 
zoenen tot diep in de nacht 
met Anneke, Dominique, 
Anita en Dolores? 
06-340.340.50 (75 cpm) 


Nu al: 610! 

vrouw^es vertellen wie ze 
zijn, wat ze lekker vinden en 
^ven dan hun tel.nummer 
aan je door! 
06-340.310.10 (75 cpm) 


S&M Livebox. Er is tussen 
13 en 17 u een bazin op de 
box. Durf je! 37,5 cphm. 

06-320.320.65 


Topsex 

2 handen vol, 37,5 ophm 

06-320.325.25 


Sexkontakt: 

Zoek jij tel.nrs. van allemaal 
heerlijke hete meisjes? 
06-320.330.42 - 75 cpm. 


Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 


Bi-sex 

voor 2 direkt apart met een 
heet mei^e of ’n lekkere 
jongen 

06-320.330.87 - 75 ct p/m 


Homo-jongens 

Hoor ze TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 75 ct p/m 


Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil 
06-320.330.91 - 75 Ct p/m 


Harde Homosex 

(ƒ 1,- p.m.) direct apart met 
een andere liefhebber, draai 
eerst 06-320 en dan 
Streng & onderdanig 325.07 
Bizar .. 325.08 
Bondage .. 325.18 
Ruig .. 325.71 
Travestie .. 325.72 


One-on-One 

Live met hete nimfo's. 
Helemaal alleen, dus echt 
one on one met een echte 
nimfo? Dat kan alleen via: 
06-340.340.11 - 1 gp/m. 

Jan logeert bij de buurvrouw 
Plots zit ze naakt 

op zijn schoot. 

06-320.330.51 (50 ct. pVam) 

Claudia 38 jr. live op¬ 
genomen toen ze alleen 
bezig was op bed. 37 cphm 

06-320.323.56 

Naakt 

lag het meisje vastge¬ 
bonden op de betonnen 
vloer, trillend van angst zag 
ze hem binnenkomen (S.M. 

V. boven de 18 jr.) 
06-340.340.90 1 g p/m 

Hard, Wild en Ruig! 
Russisch standje? 37,5 chm 
Lekker tussen m’n.! 

06-320*320*53 

Het stoute 

schoolmeisje 

moest nablijven bij de 
strenge meester: "Je 
broekje uit en bukken, je 
krijgt STRAF met de lineaal" 
06-340.340.20 1 g p/m 

Callgirls 

06-320.325.05 (75 cpm) 

MEISJES 18. Je kunt van 
meisje op meisje. Kies 
maar! 37.5 cphm. 

06*320*320*52 

Tiny straft de 

glurende jongen 

van de buren. 

Wie is er naakt?? 
06-320.340.55 - 50 vp Vam. 

Lesbische 
Vrouwen 30 

37,5 cphm 06-320.320.37. 

*Lisa* 

06-320.331.02 

Maak je broek los en doe je 
ogen dicht, Lisa doel de 
rest... 75 ct p/m 

SM Mode 

üa past alles naakt, en dan 
is er de man met de zweep. 
06-320.340.22 - 50 cp Vsm. 


Livesex 

Wij zijn Simone en Li^ , 
meisjes van 18 jr. 
hebben onze eigen 0^, 
en vertellen jou over 
allereerste sexavonWt^ 
06-9670 1 g 


Naakt 

kroop het meisje in ziii\2ik 
Voorzichtig het is de 
keer, fluisterde ze ven' 
06-340.340.30 - 1 

Ik weet helemaal niets' 
seks en wat is eeh 

Nummertje p 

vroeg het meisje veri^jT 
toen gebeurde "het” W®* 
eerste keer. ^ i 
06-340.340.21 - 1 

Een jonge man, een 
blondine en het 

waterbed 1 

06-320.340.88 - 50 ° 

Nel i 

Houdt van GRIEKS! Z® 


r-iouai van lxhic:^< 3= 
rijp en ervaren! 37,5 CP* r 
06-320.327.17 - 
Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 2^ 


Gemeente Heerlen 


bekendmaking startnotitie 
MER Lego-Land 


Het college van Burgemeester en Wethouders 
van Heerlen maakt ingevolge het bepaalde in 
artikel 41L, tweede lid van de Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne bekend dat de 
gemeenteraad van Heerlen voornemens is voor 
het gebied "Beitel-Zuid" het bestemmingsplan te 
herzien en wel zodanig dat voorzien wordt iri de 
aanleg van het recreatieve/toeristische familie¬ 
park LEGO-WORLD. 

Het park, met een oppervlakte van circa 50 ha en 
een verwacht bezoekersaantal van 1,5 tot 2,5 mil¬ 
joen per jaar, zal worden gevestigd in het gebied 
begrensd aan de westzijde door de autosnelweg 
A 76, aan de oost- en zuidoostzijde door de 
Keulseweg (N281) en aan de noordzijde door de 
voormalige spoorlijn Simpelveld-Kerkrade. 

Dit voornemen is, zowel voor wat betreft de 
verkeersaantrekkende werking, alsook qua 
oppervlakte een activiteit waarvoor een milieu¬ 
effect rapportage noodzakelijk is. Een eerste 
aanzet daartoe, te weten een globale aanduiding 
van de aard en de omvang van het park, een 
beschrijving van de lokatiekeuze, een overzicht 
van alle relevante besluiten alsmede een globale 
aanduiding van de te verwachten gevolgen voor 


het nnilieu, is inmiddels in de vorm van een start' || 
notitie gegeven. De startnotitie zal als basis 
dienen voor de richtlijnen inzake de inhoud van 
het milieu-effectrapport, die de gemeenteraad 
binnen de wettelijke termijn zal vaststellen. 
Eenieder wordt hierbij uitgenodigd opmerking®!' 
te maken over de op te stellen richtlijnen, zodat 
alle belangen van mogelijke insprekers in een 20 
vroeg mogelijk stadium in de overwegingen 
betrokken kunnen worden. 

De startnotitie alsmede achterliggende informab® 
en voorlichtingsmateriaal over milieu-effect- 
rapportage liggen met ingang van 9 juni 1992 tot 
en met 10 augustus 1992 op werkdagen van 
09.00 uur tot 14.00 uur voor eenieder ter inzag® 
in het stadskantoor der gemeente Heerlen 
(Promenade 54, kamer 619). Daarnaast liggen d® 
stukken gedurende genoemde termijn ter inzag® 
in het gemeentelijk Informatiecentrum, 
Raadhuisplein 20 en wel van 09.30 uur tot 
17.15 uur. 

t 

Voor nadere (telefonische) inlichtingen kunt u ,. 
terecht bij de afdeling Milieuzorg, tel. 045-76426’' 
en bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, 
tel. 045-764279. 

Daarnaast zal er op maandag, 13 juli 1992 om 
19.30 uur een informatieavond worden georgS' s 
niseerd in de raadszaal in het stadhuis, alhier, 

Het doel van deze informatieavond is dat geïntë"^ 
resseerden, respectievelijk insprekers nader© 
inlichtingen en toelichtingen, respectievelijk 
inspraak inzake de op te stellen richtlijnen 
verkrijgen. 

Gedurende bovengenoemde termijn kunt u uvv 
reacties schriftelijk indienen bij het gemeente-' 
bestuur van Heerlen, Postbus 1, 6400 AA 
Heerlen. 

Woensdag 3 juni 1992 • Pagina 23 
'P legt 

ontreux vast 

KSBERGEN — Dressuura- 
h Annemarie Sanders 

een voorschot gekregen op 
*«31 mogelijke kwalificatie voor 
Olympische Spelen van Bar- 
Haar twaalQarige Hann- 
■'‘aanse ruin Montreux, in wie 
A ^^^'delyk de opvolger van 
Wb hebben gevonden, 

'^sstgelegd door de Stich- 
jjj^g het Nederlands Olympiade 
(NOP) en zal in de toe- 
t met het voorvoegsel 
pic door het leven gaan. 

Berkel 
per 

STEEVEEN - Het 
ooi om de nationale damti- 
^ Surhuisterveen heeft met 
1 Berkel een verrassen- 
gekregen. De 19-jarige 
htant zegevierde in de vyfde 
o met zwart over Wim van 
f^ooy. Van Berkel kwam 
als enige speler op een 
van zeven punten. Hij 
Oen punt voorsprong op 
Achtervolgers: Clerc, Meijer, 
Wesselink en Wiersma. 

voor 


- Aan de „Af- 
Bg ^u-auss” komt geen eind. 
Stran van Astrid 

arm oeeft een advocaat in de 
Magdeburg 
*^es via de rechter de win- 

iSeoe] zilveren plak in 

) 8 «n in aan de start te krij- 
^ Barcelona. De 800-meter 
had in kort geding een 
J^UitsB afgedwongen voor de 
^Pie ^telstrijd, nadat ze voor- 
.^As geschorst wegens het 
. van testosteron. Bij her- 
6 Werd een te hoge waarde 
urine vastgesteld. 

Oppen wint 
Waterschei 

HSCHEI - In het l-ster 
'^Ah iu Waterschei heeft Rob 
uit Heerlen in de 
twee overwinningen 
Heipp Eerst versloeg hij de 
tWel,i!®®*'dens met 6-2, 6-2. In de 
ronde won hij van de 
•v 6-3- Als 

Plaat< 5 1 kierde partij wint 

zich voor het hoofd- 


een leidt 

ïüï'’‘«"d-GOS 

' Mikke.ic„ Scheidsrechter Peter 
®^ijd tweede wed- 

QOS. tegen het 

! de Port, is in de plaats van 

> José Rosa dos San- 

V die nu het oor- 

I Sewp, ®Mjk aan Mikkelsen toe- 
^hpoi duel tussen Zweden en 
ji seiand 

- Limburg is verte- 
°urdigd tijdens de Europa- 
• 0(1 - het Europeese 

/ledp^ ^Pioenschap met twee 
de Langlauf Club 
he Uj, Erans Thevis en Har- 


Luis Herrera wint eerste bergrit Giro 

Indurain slaat aanval 
op zijn rosé trui af 


TERMINILLO - De Span¬ 
jaard Miguel Indurain heeft 
gisteren in de door Luis Herre- 
ra gewonnen eerste echte ber¬ 
grit van de Ronde van Italië 
zijn leidende positie in het al¬ 
gemeen klassement verste¬ 
vigd. De zeventien kilometer 
lange klim naar de finish van 
de tiende etappe in Terminillo 
was tevoren door velen gezien 
als de beste gelegenheid om 
de winnaar van de Tour de 
France van vorig jaar, die in 
de Giro vanaf de derde rit de 
leiding heeft, te testen. 

De Italiaan Roberto Conti deed een 
serieuze poging, maar hy faalde. Op 
enkele kilometers van de op 1614 
meter hoogte liggende top ontsnap¬ 
te hij en het leek heel even zelfs of 
hij de rosé leiderstrui van Indurain 
over zou nemen. Maar de Spanjaard 
zette energiek de tegenaanval in en 
met vier anderen achterhaalde hy 
Conti op slechts achthonderd meter 
voor de streep. In de slotfase sprint¬ 
te de Colombiaanse klimgeit Luis 
Herrera naar de dagprys, op slechts 
twee seconden gevolgd door de Ita¬ 
liaan Giupponi en de Amerikaan 
Hampsten. Indurain werd in dezelf¬ 
de tyd vijfde. 

In het algemeen klassement schoof 
Conti, die zesde werd in deze rit 
over 204 kilometer, op naar de twee¬ 
de positie, op 59 seconden van In¬ 
durain. „Ik dacht er helemaal niet 
aan, dat ik de rosé trui kon pak¬ 
ken”, zei Conti later over zijn 
vlucht. „Ik had alleen de ritzege in 
mijn gedachten. Net toen ik even op 
adem wilde komen, kwamen de an¬ 
deren bij me.” Herrera sprong naar 
de vierde plaats in de stand op twee 
minuten en drie seconden van de 
leider. 

Asturië 

Op de eerste dag van de Ronde van 
Asturië vestigden de Zwitsers Toni 
Rominger en Alex Zulle de aan¬ 
dacht op zich. In ’de revanche van 
de Ronde van Spanje’, zoals deze 
koers ook wel werd aangeduid, won 
Rominger het eerste gedeelte van 
de eerste rit over 73 kilometer van 
Llanes naar Colombres. Hij had zes 
seconden voorsprong op ZuUe en 
elf seconden op de Spargaard Al- 
fonso Guttierez. Achter Pedro Del- 
gado finshte Maarten den Bakker 
verdienstelijk als vyfde. 

Zulle toonde zich vervolgens in het # Latere ritwinnaar Luis Herrera neemt Miguel Indurain op sleeptouw in de eerste beraetawe 
van de Ronde van Italië. ^ ^ 


tweede deel over 18,4 kilometer de 
beste tydrijder. Hij bleef specialist 
Jelle Nijdam twee seconden voor en 
kreeg als beloning de leiderstrui 
omgehangen. Nijdam is tweede in 
het klassement op elf seconden, 
voor de Spanjaard Montoya, Vuelta- 
winnaar Rominger en Erik Breu- 
kink, die in de tijdrit vierde was 
geworden op 27 seconden van Zul¬ 
le. 

Dauphiné 

De Fransman Luc Leblanc nam de 


leiding in de Dauphiné Liberé na¬ 
dat hij de tweede etappe had ge¬ 
wonnen. Hy ontsnapte kort voor de 
finish uit een kopgroep van twaalf 
renners en bleef de Belg Jan Ne¬ 
vens twee seconden voor in Privas, 
na een rit over 212 kilometer, die 
was begonnen in Villeurbanne. De 
Colombiaan Martin Farfan werd 
derde op zes seconden. „Ik wil deze 
wedstrijd winnen”, zei Leblanc, die 
vorig jaar in de Tour de France één 
dag in het geel reed. „Ik heb genoeg 
van tweede plaatsen.” 

Leblanc werd dit seizoen tweede in 


de Ronde van de Oise en de Klassie¬ 
ker van de Alpen. Wereldkampioen 
Gianni Bugno stond dertig kilome¬ 
ter voor het einde aan de basis van 
de ontsnapping. Greg Le Mond mis¬ 
te de aansluiting. Hij werd 57ste op 
41 seconden van Leblanc. 

In de open Milkrace nam de Ierse 
amateur Conor Henry de leiding in 
het klassement. Hij had daarvoor 
aan de achtste plaats in een kop¬ 
groep van acht in de achtste rit vol¬ 
doende. Henry finishte in dezelfde 
tijd als winnaar Gennady Smidt 
(GOS). 


IOC beslist 15 juni over Joegoslavië 


rr 


sportprijsvraag 


Toto 22: Eerste prijs; vier winnaars, f 
2495,90, tweede prijs: 59 winnaars, f 112,80, 
derde prijs: 607 winnaars, f27,40. 


LAUSANNE — Het bestuur van het 
Internationale Olympische Comité 
zal uiterlyk 15 juni een besluit ne¬ 
men over de boycot, die de Veilig¬ 
heidsraad van de Verenigde Naties 
zaterdag heeft uitgesproken over 
Rest-Joegoslavië (Servië en Monte¬ 
negro). deelde lOC-directeur 
MicheUe Verdier in Lausanne mee. 
Ze zei, dat het uit tien leden be¬ 
staande bestuur van het Comité 
zich tot die datum zal beraden over 


al of niet toelaten van Rest-Joego- 
slavië tot de Olympische wedstry- 
den van Barcelona. De Spelen be¬ 
ginnen op 25 juli. 

Met bittere woorden heeft de Joego¬ 
slavische delegatie voor de Europe¬ 
se titelstrijd voetbal gisteren af¬ 
scheid genomen van Zweden. „Het 
toernooi zal onder onze afwezigheid 
te lijden hebben. Het wordt er een 
stuk armer op”, zjei Miljan Miljanic, 


directeur van de Joegoslavische 
bond. 

‘„Mijn medespelers en ik zyn diep 
bedroefd. Maar we moeten deze be¬ 
slissing accepteren. We hebben 
geen keus”, zei vedette en aanvoer¬ 
der Dragan Stojkovic voor de terug¬ 
reis met een speciaal gecharterd 
vliegtuig. De delegatie van 27 perso¬ 
nen bevond zich sinds vorige week 
donderdag in het trainingskamp in 
Leksand. AUTOSPORT 

Lagonissi Acropolisrally, stand na de 
derde etappe (30 van de 40 klassement¬ 
sproeven): 1. Auriol, Lancia Delta 

5.19.42, 2. Kankkunen , Lancia Delta 
1.51, 3. Biasion, Ford Siërra 2.46, 4. 
McRae, Subaru 4.08, 5. Delecour, Ford 
Siërra 10.40. 

DAMMEN 

Surhuisterveen NK mannen, vijfde 
ronde: Van Aalten - Wiersma 0-2, Van 
Leeuwen - Heusdens 1-1, Meijer - Clerc 
1-1, Van der Kooij - Van Berkel 0-2, 
Scholma - Van der Wal 2-0, Jansen - Van 
der Zee 1-1, Van der Pal - Wesselink 0-2. 
Stand: 1. Van Berkel 7 punten, 2. Clerc, 
Meijer, Scholma, Wesselink en Wiersma 

6, 7. Jansen, Van Leeuwen en Van der 
Zee 5, 10. Van Aalten, Heusdens en Van 
der Pal 4. 13. Van der Koon en Van der 
Wal 3. 

TRIATHLON 

St. Quentin Kwart triathlon (1,5 km 
zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lo¬ 
pen); 1. Barel 1.58.12, 2. Cordier 1.59.59, 
3. Lacaze 2.01,44, 4. Henry 2.02.16, 5. 
Lossouam 2.02.36. Vrouwen: 1. Rou- 
chon 2.18.17, 2. Ellingham 2.21.17, 3. 
Reuze 2.23.12. 

WIELRENNEN 

Ronde van Italië, tiende etappe Latina 
- Terminillo; 1. Herrera 204 km in 
5.49.46 (35,852 km/uur), 2. Giupponi 
0.02, 3. Hampsten, 4. Giovannetti, 5. In¬ 
durain, 6. Conti , 7. Chiappucci 0.30, 8. 
Faresin, 9. Vona, 10. Fignon 0.35, 11. 
Ampler 1.01, 12. ComiUet, 13. Tonkov 
1.06, 14. Jaskula, 15. Arrieta 1.23, 152. 
Lammerts 20.21, 165. Meijs z.t. 
Klassement. 1. Indurain 43.11.07, 2. 
Conti 0.59, 3. Chiappucci 1.56, 4. Herrera 
2.03, 5. Giovannetti 2.07, 6. Hampsten 

2.42, 7. Jaskula 2.58, 8. Vona 2.59, 9. Fa¬ 
resin 4.01, 10. Lelli 4.27, 11. Siërra 4.32, 

12. Giupponi 4.45, 13. Botarelli 5.00, 14. 
Tonkov 5.09, 15. Ampler 5.31, 16. Chioc- 
cioli 5.54, 22. Fignon 10.08, 131. Meijs 
1.07.00, 154. Lammerts 1.16.20. 

Ronde van Asturië, eerste gedeelte eer¬ 
ste etappe Llanes - Colombres: 1. Ro¬ 
minger 73 km in 1.42.30, 2. Zulle 0.06, 3. 
Gutierrez 0.11, 4. Delgado, 5. Den Bak¬ 
ker 0.13, 8. Breukink, 15. Fondriest, 16. 
Maassen, 29. Van Aert, 42. Mare Sie¬ 
mens, 43. Meindert, 45. Zuyderwijk, 56. 
Nydam, 57. Poels, 59. Solleveld, 63. Ha- 
negraaf, 68. Van der Pas, 74. Goense, 
100. Mulders, 111. Nijboer 1.16. 

Tweede gedeelte, individuele tijdrit 
Nueva-Llanes: 1. Zulle 18,4 km in 20.55, 
2. Nijdam 0.02, 3. Montoya 0.08, 4. Breu¬ 
kink 0.27, 5. Rominger 0.29, 8. Ludwig 
0.57, 16. Maassen 1.18, 17. Delgado 1.19, 
18. Meindert 1.24, 19. Fondriest 1.27, 21. 
Den Bakker 1.29, 25. Van Aert 1.37, 34. 
Siemens 1.58, 46. Nijboer 2.14, 54. Mul¬ 
ders 2.25, 61. SoUeveld 2.33, 71. Zuyder- 
wyk 2.48, 81. Poels 3.04, 89. Van der Pas 
3.10, 93. Hanegraaf 3.13, 96. Goense 3.23. 
Algemeen klassement; 1. Zulle 2.03.31, 

2. Nijdam 0.11, 3. Montoya 0.17, 4. Ro¬ 
minger 0.23, 5. Breukink 0,36, 6. Tsjoej- 
da 0.51, 7. Hodge 1.05, 8. Diaz Zabala 
1.06, 9. Ludwig 1.06, 10. WegmuUer 1.07, 

13. Bernard 1.20, 15. Delgado 1.24, 17. 
Maassen 1.27, 18. Meindert 1.33, 19. Den 
Bakker 1.36, 20l Fondriest 1.36, 25. Van 
Aert 1.46, 33. Siemens 2.07, 51. Mulders 
2.34, 58. Solleveld 2.42, 69. Zuyderwijk 
2.57, 79. Poels 3.13, 88. Van der Pas 3 19 
91. Hanegraaf 3.22, 92. Nyboer 3.24, 94. 
Goense 3.32. 

Dauphinë Libérë, tweede etapf>e Vil¬ 
leurbanne - Privas; 1. Leblanc 206 km in 
5.57.18 (34,593 km/uur), 2. Nevens 0.02, 

3. Farfan 0.06, 4, Delion 0.10, 5. Palacio, 
10. Bugno, 15. Van den Akker 0.31, 43! 
Rooks, 56. LeMond. 

Algemeen klassement: 1. Leblanc 
9.39.18, 2. Nevens 0.06, 3. Farfan 0.12, 4. 
Mottet 0.15, 5. Boyer 0.18, 6. Delion 0.19, 

7. Pensee 0.20, 8. Bugno, 9. Dufaux, 10. 
Palacio, 54. Rooks, 57. Le Mond z.t. 

Ronde van Groot-Brittannië, achtste 
etappe: 1. Smidt 193 km in 4.51.39, 2. In 
’t Ven, 3. De Clercq, 4. Hoban, 5. Rav- 
bar, 31. Hermes, 41. Van de Meulenhof, 
72. Vaessen 13.55, 73. Bogaard, 79. Van 
Elburg 19.19, 95. Vergeer 28.02. 
Klassement; 1. Henry 30.18.55, 2. Wil- 
lems 0.12, 3. Hoban 0.36, 4. Andersen 
0.41, 5. Soerkov 0.45, 7. Van de Meulen¬ 
hof 0.54, 31. Hermes 29.56, 56. Van El¬ 
burg 49.59, 67. Vaessen 59.39, 78. Bo¬ 
gaard 1.15.43, 80. Vergeer 1.22.25. 

Ronde van Oostenrijk, amateurs, zesde 
etappe Neustift-Gundel: 


Sport in cijfers 


1. Göller 166 km in 3.47.31. 2. Pedersen, 
3. MiiUer. 6. Reinerink, 9. Dekker. 25. 
Van Dijk. 38. Groenendaal, 83. De Poel. 
Algemeen klassement: 1. Bunca 
19.32.28, 2. Luttenberger 0.15, 3. Hauer 
0.45, 10. Dekker 4.21, 19. Groenendaal 
6.20, 66. Reinerink 19.22, 67. Van Dyk 
20.25, 79. De Poel 38.44. 

TENNIS 

Parijs. Open Franse kampioenschap¬ 
pen, 14 miljoen gulden: Vrouwen enkel, 
kwartfinales: Sanchez Vicario - Bode¬ 
graf 6-2 6-3. Graf - Zvereva 6-3 6-7 6-3, 
Sabatini - Martinez 3-6 6-3 6-2. Seles - 
Capriati 6-2 6-2. Mannen enkel, kwartfi¬ 
nales: Courier - Ivanisevic 6-2 6-1 2-6 
afgebroken wegens invallende duister¬ 
nis. Vrouwen dubbel, derde ronde: 
Novotna'Savtsjenko • Harvey-Wild 
(VSt)/Stubbs 6-4 7-6, Pierce.Tarabini - 
CoUins/Remach 3-6 6-3 6-1. McNeiLPro- 
vis - Driehuis/Van Lottum 7-6 6-2, Graf 
Huber - RinaldL'Hethenngton 6-3 6-4. 
Mannen dubbel, kwartfinales: Hlasek. 
Rosset - KordaPugh 6-0 6-4. Gemengd 
dubbel, derde ronde: ZverevaKratz- 
mann - Frazier/Kronemann 7-6 6-3. Pro- 
visAVoodforde - PazMacPherson 6-4 
6-4, PiercePalmer - AdamsAVitsken 6-2 
6-4, McNeil/Shelton - Fendick, De vries 
6-7 7-6 6-4. 

Districtscompetitie Gemengde A 
hoofdklasse: Grubbenvorst - Kaldebom 

5- 0; Potec - Dentgenbach 4-1; Tegelen 2 

- Tegelen 3-2; Neer - Wimbledonck 3-2; 
Neer kampioen, Dentgenbach en Kalde- 
born gedegradeerd 

le klasse, afd 1: Bakkerbosch - Heerlen 

3-2; Elsloo - Mulder 2-3; Rosus - Mun¬ 
ster 2-3; Bakkerbosch kampioen, Rosus 
en Munster gedegradeerd 
Afd 2 Boshoven - Venlo 1-4; Swalmen - 
Grensmeppers 3-2; Tonido - Herken- 
bosch 3-2, Meyel - Panningen 2-3; Venlo 
kampioen. Boshoven en Grensmeppers 
gedegradeerd 

Gemengd B: hoofdklasse BRZ - Rodhe 

3- 2; ATIVU - Helden 4-1; Velden - de 
Burght 3-2; Kessel - Game 4-1; ATI VU 
kampioen. Game en Helden gedegra¬ 
deerd 

le klasse, afd 1; Lichtenberg - Blerick 
0-5; Bosdael - Broekhuizen 1-4; Aldeng- 
hoor - Linne 3-2; Helden 2 - Venlo 2-3; 
'Venlo kampioen, Bosdael en Lichten¬ 
berg gedegradeerd 

afd 2: Bakkerbosch - Berg 2-3; Mulder - 
Ready 4-1; Echt - NIP 0-5; Game 2 - de 
Burght 2 1-4; NIP kampioen. Echt en 
Ready gedegradeerd 
heren A hoofdklasse: Rapid - Linne 4-2; 
Obbicht - Keerweide 5-1; Melick - de 
Gagel 0-1 afgebr; Arcen - Helios 1-5; 
Keerweide en Arcen gedegradeerd 
le klasse, afd 1 SLTC - Bunde 2-4; Oirs- 
beek - Nuth 4-2; Brunssum - Margraten 

6- 0; Hoensbroek - Volharding 3-3, Bun¬ 
de kampioen, Margraten en Nuth gede¬ 
gradeerd 

afd 2 Ray Prickers - Melick 1-5; Swal- 
men - van Home 5-1; Meyel - de Gagel 2 

4- 2; Ray Prickers en de Gagel 2 gedegra- - 
deerd 

heren B hoofdklasse: BRZ - Maasbree 
2-4; Helden - Dentgenbach 2-4; de Gagel 

- Oranje Nassau 5-1; Mixed - de Poelder 

4- 2; Dentgenbach kampioen. Mixed en 
Oranje Nassau gedegradeerd 

le klasse, afd 1 

Lottum - Velden : Nuth - Helios 5-1; afd 
2; Urmond - Ray Prickers 2-4; Nieuwen- 
hagen - Rosus 4-2; Dentgenbach 2 - ■ 
Park E9 2-4; Nieuwenhagen kampioen., 
dames le klasse: ATIVU - de Gagel 2-4; 
Tegelen - Ray Prickers 0-6; Maasbree - 
Simpelveld 3-3; Bakkerbosch - Nieu¬ 
wenhagen 6-0; Ray Prickers kampioen, 
Tegelen en Nieuwenhagen gedegra¬ 
deerd 

2e klasse, afd 1 Brunssum - Horst 4-2; 
Weert Oost - Groeselt 5-1; Rosus - SLTC • 

5- 1; Bocholtz - Echt 3-3; Rosus kam¬ 
pioen, Groeselt en Bocholtz gedegra¬ 
deerd 

afd 2 Daalhof - Munstergeleen 2-4; Ven¬ 
lo - Vlodrop 5-1; GTR - Game 5-1; Nuth 

- Venray 3-3; GTR kampioen, Game en 
Vlodrop gedegradeerd 


BASKETBAL 

Groningen. Internationaal toernooi 
mannen, tweede dag: Nederland - Slo¬ 
venië 76-82 (29-38). 

VOLLEYBAL 

Assen. Oefenwedstrijd vrouwen; Neder¬ 
land - Italië 3-0 (15-2 15-11 15-10). 


tennis 


elli], 

««ft, 

‘"-l-UckR. 

* f'"?v!f^'Volley2 

;^o-HaJ;^termeer afg. 

«en-Brunssum 


HlS^-B-Baselaarl 

^y5R'®'^ck2 

olharding 

t. ^®rs-GTR3 


4-Venlo 2 

Uk ^^hoven 2 

•‘^arolus 

’^mbria 3 


Kerkrade 3-Keerweide 

Afd.47 

SLTC 4-Brunssum 5 
Keerweide 2-BRZ 
Nieuwenh.2-Ready 4 
Eijsden-Kerkrade 2 

Afd.4g 

Venlo 3-GTR 4 
Maasniel-Munstergeleen 
Voerend.-SLTC 5 
Rulec 2-Hom 

Afd.49 

Topspin-Helden 
Avanti-Grubbenvorst 
Grootven-Thos 3 
Dieren-Dukenburg 

6 e klasse 
Afd.78 

Merletten 5-Bladel 2 
Bokt-Lichtenb.2 
Mast 2-Helze 7 
Kienehoef 5-Fellenoord 

Afd.g2 

Brunssum 6-Voerend.2 
Herkenb.-Bunde 
Stennis-Burght 3 
BRZ 2-Berenbos 

Afd.83 

Apollo-N ieu wenh.3 
Rapid 3-Burght 2 
GTR 5-U/o/W 5 
Gewannen-Schinveld 

Afd.g4 

Urmond-U/oAV 2 
Oirsbeek-Eysden 2 
GTR 6-Kirabria 4 
Kaldebom-NIP 2 

Afd.g5 

U/o/W 4-Keerweide 3 
Rapid-Stevensweert 
Ready 6-SLTC 6 
GTR 7-Elsloo 

Afd .86 

Ready 5-Stein 
Volharding 2-Echt 
Orient-Brunssum 7 
Munsterg.2-U/o/W 3 

Ard.87 

Linne-Velden 
Weert O.-Aldenghoor 
Helden 2-Venlo 4 
Ace 2-Rapid 

Afd ,88 

Arcen-Vlierden 
Wimbledonck-Montfort 
Velden 2-Grensmeppers 
Aldenghoor 2-Kessel 


2- 6 Ard.89 

6-2 Thos 8-Velden 3 

5- 3 Elsloo 2-Baexem 
1-7 Kaetelberg-Tonido 

Munster-Horn 2 

0-8 Ard.90 

6- 2 Rijkevoort-Thos 5 

3- 5 Horst-Broekhuizen 
6-2 Venray-P.Hoeven 2 

Haanebergh 2-Tunnis 

0-8 7e klasse 
6-2 Afd.113 

8-0 Packador 3-Helden 3 


2- 6 Moleneind-Tegelen 2 

Veldhoven 4-Root 5 
Grubbenv.2-Weert 0.2 

8-0 

3- 5 Ard.114 

3- 5 Venlo 5-Mierlo 4 

4- 4 Leende-Ginneve 

Blerick 6-Buggenum 
Tegelen-Maarh .2 

6 2 

5- 3 Ard.115 

5- 3 Burght 4-Stennis 2 
<0-8 Berenbos 2-Eijsden 3 

Munsterg.3-Urmond 2 
Volharding 3-Elsloo 3 
3-5 

3- 5 Afd.116 

7-1 Kerkrade 4-Ati vu 2 

4- 4 Daalhof-Groeselt 

Stennis 3-Rakets 
O. N assau-Merkelbeek 

0-8 Afd.117 

6- 2 Kimbria 5-Stennis 4 

3- 5 Dousberg-Munster 2 

2- 6 Nieuwenh.4-Tempo 

Boe holtz-Si m pel V. 

4- 4 Afd.ll8 

3- 5 Ohe en Laak-Maastr. 

7- 1 Elsloo 4-Bom 

4- 4 Berg NIP 3 

Bunde 2-Daalhof 2 

5- 3 

0-8 Ad.119 

3- 5 Burght 5-Ready 7 

1- 7 Simpelveld 2-O.Nassau 2 

Volharding 4-Kerkrade 5 
Hoensbroek-Rapid 4 

2 6 

7-1 Afd.l20 

7- 1 Simpelv.3-Voerend.3 

6- 2 Schinveld 2-Kaldebom 2 

Waterkoel-Talvu 
O.Nassau 3-Oirsbeek 2 

2 6 

8- 0 Afd.121 

4- 4 BRZ3-Orient2 

7- 1 Merkelb.2-Bocholtz 2 

Urmond 2-Ativu 3 
Kaldebora 3-Hulsberg 

2- 6 Afd.122 

3- 5 Eind Schoor-Wessem 2 
1-7 Swalmen-Helios 

Rulec 3-Weert 
Bom 2-NIP 4 

4- 4 

4-4 Afd,123 

3- 5 NIP 5-Berg 2 

0-8 GTR 8-Hoensbroek 
Keerweide 4-Munsterg.4 
Bosdael-Herkenb.2 

7- 1 

6-2 Afd.124 

0-8 Weert 0.3-Rulec 4 

4- 4 Nieuwstadt-Home3 

Wessem 3-Potec 
Echt 2-Maasniel 2 

6-2 

4-4 Afd.125 

4- 4 Meulensl.-Kaetelberg 2 
1-7 Tegelen 3-Belfeld 

Nederw.-Boshoven 
Baexem 2-Wimbled. 

1-7 

0-8 Afd.126 

8- 0 Neer-Baexem 3 

5- 3 Rosus-Bosdael 2 

Belfeld 2-Horst 2 

Ard.127 

4-4 Bevo-Venrav 2 


2- 6 Kessel 2-Grubbenv.3 0-8 

1- 7 Tegelen 4-Blerick 7 0-8 

6- 2 Broekh.2-Moleneind 2 5-3 

Herencompetitie 

7- 1 le klasse 

4- 4 Afd.2 

8- 0 Halfweg-Alta 2-4 

8-0 Nieuwenh.-Pettelaer 4-2 

Overwaard-Ray Pr. 5-1 

Boemerang-Krimpen 6-0 

0-8 

0-8 2e klasse 

3- 5 Afd.1 

2- 6 Venlo-Zuiderpark 4-2 

Hartel-Rapiditas 3-3 

Stein-Ready 3.3 

4- 4 Ivy-Hakkelaers 3-3 

5- 3 

5- 3 Afd,2 

2-6 Unicum-Halfweg 2 4-2 

Panta Rhei-Boskoop 0-6 

Thor-Frisselst.2 4-2 

5- 3 H.Maantje-Groenekan 6-0 

4-4 

4- 4 Afd.3 

1- 7 Holy-Barendrecht 4-0 

Gestopt en kampioen 
Horst-Rhoon 2-4 

6- 2 Ludica-BRZ 4-2 

2- 6 Loon op Z.-Oudenbosch 5-1 

7- 1 

5- 3 3e klasse 

Afd.4 

Langeland-Goirle 3-3 

1-7 Skinlo-Tegelen 1-5 

3- 5 Victoria-Wouw 2-4 

3-5 Rozenburg-Helden 4-2 

Afd.5 

Stobblek-Phoenix 3 1-5 

3.5 H.Heide-H.Maantje 2 3-3 

3 5 Apollo-Simpelveld 4-2 

g.0 DDH-Polanen 1-5 

Afd.6 

Vormer-Gennep 3-3 

g.3 Brunssum-^arheeze 2-4 

g.2 Larsheim-Tilburg 6-0 

2.g Mattenkl.-Ativu 1-5 

Afd.8 

Beinum-P.Hoeven 3-3 

2.g Shot-Zelhem 5-1 

5 3 Topspinners-Maasbree 4-2 

j.7 Togo-Stoven 4-2 

afg. 

Landelijke competitie; Einds¬ 
tanden Gemengde teams; le 

1- 7 klasse, afd 1; 1 Halfweg 41 (k); 

8- 0 2 Zuiderpark 2 34; 3 Joy Mo- 

5- 3 zaiek 31; 4 van Home 30; 5 
7-1 Peliikaan Tennis 29; 6 Leimo- 

nias 2 23; 7 Ready 19 (d); 8 
Strokel 17 (d) 

6- 2 afd 2; 1 Warande 36 (k); 2 

7- 1 ZLTB 34; 3 GTR/NIP 33; 4 
7-1 Zuiderpark 3 32QL 5 ALTA 
5-3 25; 6 HUlegom 24; 7 Popeye 

GS 3 23 (d); 8 Bosheim 2 17 (d) 
2e klasse, afd 2; 1 Presikhaaf 
3-5 46 (k); 2 SLTC 44; 3 Lobbelaer 

3- 5 39; 4 Rapiditas 2 23 ; 5 Pelli- 

4- 4 kaan Tennis 2 20; 5 Hilverhei- 

2- 6 de 20; 5 Blerick 20; 8 Kimbria 

12 (d) 

afd 3; 1 ETC/OVD 43 (k); 2 Ra- 
2-6 pid H 41; 3 Tilburg 37; 4 Luck 
4-4 Raek 31; 5 Joy Mozaiek 3 27; 6 
1-7 Bameveld 26; 7 SLTC 2 16 (d); 
8 ELTV 4 3 (d) 

afd 4; 1 Halfweg 2 40 (k); 2 
1-7 Bastion Baselaar 40; 3 Zoeter- 


meer 33; 4 Brunssum 27; 5 
Volley 2 25; 6 Venlo 24; 7 Me- 
renwijk 21; 8 Wateringen 9 (d) 
3e klasse, afd 11; 1 BLTV 36 
(k); 2 TOS-B 33; 3 Bastion Ba¬ 
selaar 2 30; 4 Tilburg 2 27; 5 
Geldropbanen 26; 5 GTR 26; 6 
Brunssum 2 24 (d); 8 SLTC 3 
22 (d) 

afd 12; 1 de Helze 43 (k); 2 He¬ 
lios O 42; 3 Warande 2 37; 4 
BTC Ivy 27; 5 Kerkrade 27; 6 ’t 
Root 22; 7 GTR 2 14 (d); 8 
Uden 12 (d) 

4e klasse, afd 20; 1 Blerick 2 46 
(k); 2 Best 39; 3 Bmnssum 3 
31; 4 Volley 5 25; 5 Nijmegen 
Quick 3 24; 6 Pettelaer 2 21; 7 
Ready 3 20 (d); 8 Huissen 18 
(d) 

afd 21; 1 de Burght 49 (k); 2 
Bladel 43; 3 Bastion Baselaar 3 
33; 4 Volharding 28; 5 Wetten- 
seind 28; 6 Ready 2 26; 7 THES 

2 9 (d); 8 Rulec 8 (d) 

afd 22; 1 Mierlo 43 (k); 2 Nieu¬ 
wenhagen 42; 3 Ace 33; 4 Kim¬ 
bria 2 26; 5 Blerick 3 21; 6 GTR 

3 20; 7 Ubach over Worms 20 
(d); 8 Doornakkers 19 (d) 

5e klasse, afd 44 1 Heeze 46 (k); 
2 Eresloch 34; 3 Blerick 4 28; 4 
ELTV 6 27; 5 Venlo 2 26; 6 
Waalre 25; 7 TOS-B 2 22 (d); 8 
Frisselstein 4 16 (d) 
afd 45; 1 Vormer 40 (k); 2 ’t 
Root 37; 3 Veldhoven 2 37; 4 
Eleckenrode 2 35; 5 Lichten¬ 
berg 33; 6 de Mast 22; 7 Caro- 
lus 15 (d); 8 Maasbree 5 (d) 
afd 46; 1 van Home 2 48 (k); 2 
ATIVU 44; 3 NIP 34; 4 Kim¬ 
bria 3 28; 5 Brunssum 4 24; 6 
Keerweide 18; 7 Kerkrade 3 15 
(d); 8 Blerick 5 13 (d) 
afd 47; 1 SLTC 4 48; 2 Eijsden 
42; 3 Kerkrade 2 34 ; 4 Nieu¬ 
wenhagen 2 23; 5 Ready 4 21; 6 
Keerweide 2 20; 7 BRZ 17 (d); 
8 Brunssum 5 16 (d) 
afd 48; 1 Voerendaal 43 (k); 2 
Maasniel 37; 3 SLTC 5 34; 4 
Hom 32; 5 Venlo 3 30; 6 GTR 4 
22; 7 Munstergeleen 19 (d); 8 
Rulec 2 7 (d) 

afd 49; 1 Grootven 42 (k); 2 
Helden 34; 3 Dukenburg 30; 4 
Dieren 28; 5 Grubbenvorst 27; 
6 THOS 3 25; 7 Topspin 21 (d); 
8 Avanti 17 (d) 

6e klasse, afd 78; 1 Bladel 2 44 
(k); 2 Bokt 36; 3 FeUenoord 31; 

4 Kienehoef 5 29; 5 de Helze 7 
27; 6 Lichtenberg 2 24; 7 de 
Mast 2 23 (d); 8 Merletten 5 10 
(d) 

afd 82; 1 Stennis 39 (k); 2 Voe- 
rendaail 2 37; 2 Brunssum 6 37; 
4 BRZ 2 33; 5 Bunde 26; 6 Be¬ 
renbos 24; 7 Herkenbosch 15 
(d); 8 de Burght 3 9 (d)8 
afd 83; 1 Schinveld 46 (k); 2 de 
Burght 2 43; 3 GTR 5 33; 4 
Nieuwenhagen 3 27; 5 ApoUo 
25; 6 Rapid S 3 18; 6 Ubach 
over Worms 5 18; 8 de Gewan - 
nen 14 (d) 

afd 84; 1 Ubach over Worms 2 
41 (k); 2 Kaldebom 41; 3 Oirs- 
beek 36; 4 Urmond 29; 5 NIP 2 
25; 6 GTR 6 22; 7 Eysden 2 16 
(d); 8 Kimbria 4 9 (d) 
afd 85; 1 Rapid S 2 46 (k); 2 


SLTC 6 34; 3 Elsloo 33; 4 Keer¬ 
weide 3 27; 4 GTR 7 27; 6 Rea¬ 
dy 6 25; 7 Stevensweert 16 (d); 
8 Ubach over Worms 4 16 (d) 
afd 86; 1 Ready 5 41 (k); 2 Echt 
39; 3 Ubach over Worms 3 34; 

4 Stein 30; 5 Volharding 2 27; 6 
Brunssum 7 20; 7 Oriënt 18 (d); 
8 Munstergeleen 2 7 (d) 

afd 87; 1 Rapid S 49 (k); 2 Lin¬ 
ne 37; 3 Venlo 4 33; 4 Ace 2 32; 

5 Helden 2 27; 6 Velden 19; 6 
Aldenghoor 19 (d); 8 Weert 
Oost 10 (d) 

afd 88; 1 Arcen 48 (k); 2 Wim¬ 
bledonck 41; 3 Grensmeppers 
36; 4 Aldenghoor 2 33; 5 Mont- 
fort 25; 6 Këssel 22; 7 Vlierden 
11 (d); 8 Velden 2 8 (d) 
afd 89; 1 Elsloo 48 (k); 2 Bae¬ 
xem 42; 3 Horn 2 38; 4 Velden 

3 30; 5 THOS 8 29; 6 Kaetel- 
berg 17; 7 Munster 11 (d); 8 
Tonido 9 (d) 

afd 90; 1 Broekhuizen 48 (k); 2 
Venray 46; 3 THOS 5 34; 4 
Haanebergh 29; 5 St Tunnis 
25; 6 Park Hoeven 2 17; 7 
Horst 14 (d); 8 Rijkevoort 11 
(d) 

7e klasse, afd 113; 1 Tegelen 2 
45; 2 ’t Root 5 41; 3 Helden 3 
32; 4 Packador 3 28; 5 Grub¬ 
benvorst 2 27; 6 Veldhoven 4 
24; 7 Weert Oost 15; 8 Mole¬ 
neind 12 

afd 114; 1 Tegelen 50 (k); 2 
Maarheeze 2 44; 3 Venlo 5 39; 4 
Blerick 6 25; 5 Mierlo 4 23; 6 
Ginneve 21; 6 Leende 21; 8 
Buggenum 1 

afd 115; 1 Eijsden 3 42 (k); 2 
Stennis 2 40; 3 Urmond 2 38; 4 
Volharding 3 32; 5 Elsloo 3 28; 

6 de Burght 4 20; 7 Munsterge¬ 
leen 3 16; 8 Berenbos 7 

afd 116; 1 Kerkrade 4 41 (k); 2 
Merkelbeek 37; 3 Orarye Nas¬ 
sau 33; 4 Daalhof 30; 5 ATIVU 
2 27; 6 Stennis 3 26; 7 Rakets 
17; 8 Groeselt 11 
afd 117; 1 Simpelveld 48 (k); 2 
Bocholtz 41; 3 Nieuwenhagen 

4 36; 4 Tempo 23; 5 Kimbria 5 
22; 6 Stennis 4 21; 6 Dousburg 
21; 8 Munster 2 12 

afd 118; 1 Born 43 (k); 2 Ohe en 
Laak 43; 3 Berg 39; 4 Bunde 2 
30; 5 Maastricht 23; 6 NIP 3 19; 

7 Daalhof 2 14; 7 Elsloo 4 13 
afd 119; 1 Rapid S 4 49 (k); 2 
Hoensbroek 41; 3 Ready 7 33; 

4 Simpelveld 2 24; 5 Kerkrade 

5 20; 6 de Burght 5 19; 6 Vol¬ 
harding 4 19; 6 Oranje Nassau 

2 19 

afd 120; 1 Oirsbeek 2 52 (k); 2 
Voerendaal 2 44; 3 Waterkoel 
35; 4 Kaldeborn 2 32; 5 Schin¬ 
veld 2 27; 6 Simpelveld 3 19; 7 
Oranje Nassau 3 9; 8 Talvu 6 
afd 121; 1 Hulsberg 52 (k); 2 
Merkelbeek 2 41; 3 Bocholtz 2 
38; 4 ATIVU 3 32; 5 Kaldebom 

3 19; 5 Urmond 3 19; 5 BRZ 3 
19; 8 Oriënt 2 4 

afd 122; 1 Wessem 2 47 (k); 2 
Swalmen 39; 3 Weert 31; 4 
Eind Schoor 28; 5 NIP 4 27; 5 
Weert 24; 6 Helios H 21; 7 Ru¬ 
lec 3 15; 8 Bom 2 10 
afd 123; 1 Bosdael 50 (k); 2 
Berg 2 41; 3 Keerweide 4 38; 4 


Herkenbosch 2 28; 5 GTR 8 25; 
6 Munstergeleen 4 22; 7 

Hoensbroek 2 15 8 NIP 5 3 
afd 124; 1 Wessem 3 42 (k); 2; 
Echt 2 40; 3 van Home 3 39; 4 
Nieuwstadt 28; 5 Maasniel 27;: 
6 Potec 18; 7 Rulec 4 16; 8 
Weert Oost 3 14 
afd 125; 1 Wimbledonck 2 46 
(k); 2 Boshoven 33; 3 Baexem 

2 31; 4 Belfeld 29; 5 Neder- 
weert 28; 6 Tegelen 3 26; 7 
Kaetelberg 2 19; 8 Meulenslag 
12 

afd 126; 1 Horst 2 40 (k); 2 Ro¬ 
sus 28; 3 Belfeld 2 27; 3 Bos¬ 
dael 2 27; 5 Baexem 3 20; 5 Ace 

3 14; 7 Neer 12 

afd 127; 1 Blerick 7 52 (k); 2 
Grubbenvorst 3 40; 3 Venray 2 
35; 4 Broekhuizen 29; 5 BEVO 
25; 6 Tegelen 4 24; 7 Mole¬ 
neind 2 16; 8 Kessel 2 3 
Heren; le klasse, afd 2; 1 Boe¬ 
merang 29 (k); 2 ALTA 27; 3 
Nieuwenhagen 27; 4 Halfweg 
23; 5 Krimpen 20; 6 Pettelaer 
19; 7 Ray Prickers 12 (d); 8 
Overwaard 11 (d) 

2e klasse, afd 1; 1 Rapiditas 31; 

2 Hartel 24; 3 BTC Ivy 24; 4 
Hakkelaars 22; 5 Stein 20; 6 
Zuiderpark 19; 7 Ready 19 (d); 

8 Venlo 9 (d) 

afd 2; 1 Halve Maantje 36 (k); 2 
Frisselstein 2 28; 3 Groenekan 
27; 4 Unicum 24; 5 Thor RW 
18; 5 Boskoop 18; 7 Halfweg 2 
17 (d); 8 Panta Rhei 0 
afd 3; 1 Holy 30 (k); 2 Loon op 
Zand 28; 3 Ludica 20; 4 Ou- 
denbosch 19; 4 Horst 19; 4 
Rhoon 19; 7 BRZ 18 (d); 8 Ba- 
rendrecht 15(d) 

3e klasse, afd 4; 1 Goirle 28 (k); 
2 Tegelen 24; 3 Helden 21; 3 
Wouw 21; 5 Skinlo 20; 5 Ro¬ 
zenburg 20; 7 Langeland 18 
(d); 8 Victoria 16(d) 
afd 5; 1 Polanen 33 (k); 2 Phoe- 
nix 3 24; 3 Hoge Heide 21; 3 
Apollo 21; 5 Simpelveld 20; 5 
Halve Maantje 2 20; 7 DDH 16 
(d); 8 Stobblek 13 (d) 
afd 6; 1 ATIVU 36 (k); 2 Mat¬ 
tenkloppers 29; 3 Vormer 25; 4 
Larsheim 22; 5 Maarheeze 21; 

6 Tilburg 16; 7 Brunssum ll 
(d); 8 Gennep 8 (d) 
afd 8; 1 Park Hoeven 35; 2 
Shot 34; 3 Beinum 30; 4 Zel- 
hem 21; 5 TOGO 18; 6 Stoven 
14; 7 Topspinners 12 (d); 8 
Maasbree 4 (d) 


biljarten 


District Maastricht e.o. 

Poule 1 

Klos-Heer 4-3 

Noorbeek-BCM 5-2 

Vilt-Itteren 3-4 

Poule 2 

Heer 2-Klos 2 2-5 

Keizer-Vriendenkr. 2-5 

Nazareth-OO Heer 5-2 

Poule 3 

Kl Vier-BAM 2 6-1 

Haverput-Eijsden 4-3 

Vriendenkr.2-Noorbeek 2 3-4 


Poule 4 

Heugem-BAM 4 
Noorbeek 3-DAS 2 
j BCM 3-Concordia 2 

Poule 5 

Ketsers-Wolder 
Concordia-Rheingold 
DAS-BC Oost 

Poule 6 

Berceuse-DAS 3 
Vilt2-Heer3 
Sabena-Wolder 2 

Poule 7 
DAS 4-MBV 
Bunde-Itteren 2 
Klos 5-Gerlach 

Poule 8 

MBV 2-Ketsers 3 
Sjaan-Voliere 
Vriendenkr.3-Bunde 2 

Poule 9 

Ketsers 2-Keizer 2 
Nazareth 2-Ulestr. 
Geertr.-(X) Heer 2 

Poule 10 

Rheingold 2-Berceuse 2 
00 Heer 3-Vriendenkr.4 
Heer 4-Bookvink 2 

Poule 11 

Berceuse 3-BAM 
Keer-Klos 4 
Ulestraten 2-Voliere 2 

Poule 12 

MBV 3-BAM 3 
BC Oost 2-Rheingold 3 
Klos 3-Mergell. 

Poule 13 

Sjaan 2-MBV 4 
00 Heer 4-lÖos 6 
Rheingold 4-Bookvink 

Poule 14 

00 Heer 5-BC Oost 3 
Bookvink 3-Berceuse 4 
BCM 2-Eijsden 2 
Berceuse 5-00 Heer 6 

District Z.-Limburg 
Week 6 
Poule 1 

Volkshuis-Matchp. 

Quick-Maasband 

Wilza-Societeit 

Poule 2 

Ma tchp.-N.Klossen 
Schaesb.-Volkshuis 

Poule 3 

Sanderbout-Kempke 
Statie-Eikeboom 
HG K-J achthoes 

Poule 4 

Baandert-Statie 
Societeit-Sanderbout 
Oase-Benelux 

Poule 5 

Brouwersw.-Heukske 

HGK-Oase 

Poule 6 

Brouwersw.-Statie 


g_2 Heukske-Eikeboom 
9',- Kempke-Oase 

- P«u«, 

Eikeboom-Baandert 
g 2 Volkshuis-Kempke 
2 j Heukske-Brouwersw. 

Poules 

Statie-Eikeboom 

Volksh.-Lindenh. 

Poules 

OHVZ-ABC 
Kantje-Waubach 
2 ^ N.Klossen-Brouwersw. 

2- 5 

2.5 Poule 10 

Bavo-Matchp. 

Keizer-Weustenr. 

4_3 DJB-Kantje 
5-2 

4.3 Poule 11 

Gebr.Hofke-Keizer 
V riendenkr.-TreOers 
5.2 DJB-Matchp. 

7-0 

j.e Poule 12 

ABC-Matchp. 
Keizer-Cebusta 
5.2 DJB-Bavo 
7-0 

2.5 Poule 13 

Eikhagen-DJB 

0.7 Week 7 
5.2 Poule 1 

74) Maasband-Volksh. 
Quick-Wilza 
Ma tchp.-Sociëteit 

2 5 Poule 2 

“‘5 N.Klossen-Volkshuis 
‘■9 Keizer-Matchp. 
BBC-Schaesberg 

5-2 Poule 3 

3- 4 Sanderb.-HGK 

2-5 Eikeboom-Jachthoes 
Kempke-Statie 

7-0 Poule 4 

2-5 Benelux-Statie 
5-2 Sanderb.-Oase 
5-2 Societeit-Baandert 

Poule 5 

Volkshuis-Heukske 

HGK-Brouwersw. 

7-0 

Poule 6 

3_4 Heukske-Kempke 

Eikeboom-Brouwersw. 

Statie-Oase 

5-2 „ , - 

4 3 Poule 7 

Baandert-Kempke 

Brouwersw.-Eikeboom 

5 2 Heukske-Volkshuis 
7-0 

2.5 Poules 

Lindenh.-Eikeboom 
Gona-Volkshuis 
Kempke-Statie 

3 ]!^ Poule 9 

Brouwersw.-Waubach 
ABC-N.Klossen 
Q Y OHVZ-Kantje 

Poule 10 

Matchp.-Weustenr. 

2-5 DJB-Keizer 


7-0 Poule 11 

7-0 Gebr.Hofke-DJB 
Keizer-Vriendenkr. 
Treffers-Matchp. 
2-5 

5-2 Poule 12 

7-0 Bavo-Cebusta 
ABC-Keizer 
Matchp.-DJB 
4-3 

0-7 Poule 13 

Ba vo-Keizer 
DJB-Eikhagen 


handbal 


Dames 

Afd.lA 

5-2 Bom-Blerick 

0-7 Marsna-Esia 

2- 5 Ospel-Adio 

Jun-A.IA 

5-2 Osfjel-Blerick 

4- 3 

5- 2 Heren 

Afd.lB 

Vios 2-Bom 
3 4 Jun.A.lA 
5-2 Hercules-Vios 

3- 4 Swifl-Blerick 


softbal 


Hoofdklasse 

Zwijndrecht-Condors 2-1/ 1- 3 
Eurostars-Gophers 4-0/11 0 
2-5 Ducks-Neptunus 2-1/ 4-14 

v-7 Saints-Cardinals 16-0/13- 0 
4-3 

Overgangsklasse 

3^ Eurochemie-Roef! 6- 9/4-3 

2 5 BI. Hitters-Feyenoord 4- 9/9-5 
„ _ Hazenkamp-AU Stars 2-12/6-3 

Mulo-Jeka 5- 4/1-2 

0 

_ . Eerste klasse 

HBS-Nuenen 1- 5 

■ Maastricht-AU In 4-24 

Samacols-Starlights 25-19 
Starlights-Allln 10- 9 

„ „ Samacols-Black Wings 16- 6 
Nuenen-HBS 8- 3 

2 j Maastricht-Knuppelaars 0-17 

Tweede klasse 

7-0 Red Caps-Cheetahs 18-6 
4.5-2.5 


honkbal 


Overgangsklasse 

Gophers-AU Stars 

5-11 

Schiedam-Red Caps 

12- 2 

Ducks-Cardinals 

11- 5 • 

DVS-Ridderkerk 

4-19 -. 

Eerste klasse 


Phantoms-Starlights 

24- 5 

Starlights-BuUfighters 

12-11 , 

Phantoms-Cheetahs 

11-12 

Orioles-Geldrop 

10- 8 

C .Meppers-Mustangs 

13- 6 

Tweede klasse 


Roefl-Indians 

4- 8 

Stealers-Samacols 

3- 3 

Roefi-Gemert 

12-10' '■ 

Maastricht-Indians 

1-16 

Indians-Maastricht 

9- 8 

Derde klasse' 


Condors-Studs 

7-1 
Limburgs Dagblad 


Woensdag 3 juni 1992 • Pagi 


DE WANDELSPECIAUST... 


EENMALIG!!! 


DEALER VAN: 

★ HANWAG ★ NOMAD 

★ DACHSTEIN ★ RAICHLE ' 

★ MEINDL ★ REGINETTA 

★ LOWA ★ VÖLKL 

★ MEPHISTO ★GORETEX 


qoeokopö» 

I «SS 


MEINDL LICHTGEWICHT 
WANDELSCHOENEN r 139.-4 

ook lage MeindI schoenen 


1 -stoks, 2 -persoons 

IGLO-TENT 2000 
grams 

189.- OO _ 

NU 


LIFE TIME GARANTIE 

actieve leisure 
verstelbare 

RUGZAKKEN 

materiaal Cor- 
dura, 45 - 55 - 
65 - 70 liter 
vanaf 


I 

i 175.- 

bij 2 stuks 10% 
korting 


AGU-SPORT 

Poray 3000 Quariu^ 

ademend- 
waterdicht . 

functionele ^4/ 

JAQK , 

o.a. ideaal voor\ el 
wandelaars >(4 
van 298.- ^ 

NU L 

219 ■ " diveri Je blijft slapen ...II 

MUMMY 
SLAAPZAK 

Lichtgewicht 
1750 grams 
warmteklasse 0 
van 119.- 


BERG - CAMPING - W, 
^ SPORTSHQP- 

■ JIUSnMCO 


JM 

BUITENSPORT 


I 


diverse kleurenI Bij 2 stuks 10% korting 


Nieuwstraat 22, tel. 043-21 
Maastricht-Centrum - 


ZELFOPBLAASBARE SLAAPMAT "THERM-A-REST” BIJ 2 STUKS NU 10% KORTING LIFE-TIME GARANT 


Vrije meiden 

zoeken regelmatig 
sexoontakt 

06-320.320.55 (75 ct p/m) 


Evelien^e 

toen ze haar rolqe liet 
zakken... 06-9530 - 75 cpm 


Pascaie bovenop de tafel 

Keukensex 

M 06-9602 - 75 Cpm 


SHppei^es 

meisies zoeken sexcontact! 
06-320.320.36 (75 ctp/m) 


Meisjes 

willen sex-enraring opdoen 
06-320.330.43 - 75 ct p/m 


Sex y/oor twee 

direkt kontakt met meiden, 
en hele vrouwtjes. 
06-320.330.46 (75 ct p/m) 

Meines wMen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 


R^ie donkere vrouwl 
Witte Knaerie. Grote Cups! 
Vole c^l 37,5 cphm 

06-320.323.46. 
Direkt Kontakt 

Met hete meiden of rijpe 
vrouwen. BB ons op via 
06-320.324.97(100 


ïiüa 


100% gratis sex 

Vrouwen, meisjes en echt¬ 
paren zijn op zoek naar 
«vcntuur^l 06-320.320.81 
(75 cpm) 


liet Teiebordeel 


. M P i sjos vertelen hoe ze er 
uit zien, wat ze te bieden 
hebben en geven daarna 
hun privé t8i.nr. aan je door! 
06-320.320.85 (75 cpm) Oe béste mei^ zjn nog steeds Uj; 

Privé Yvonne 

8 sexy meines verwennen U. pikante ingerie, ma-zat 
11-24 u. zond 15-23 u. Kapeiwg 4 Kerkracte. 045-425100. 


Sauna Club Eden 

AHe dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 
nieuwe dames, ook voor escort Holtzstraat 103, Kerkrade 

Tel. 045-462084 

Tevens dames gevraagd. 


SACHA’S Escort 

7 dagen per week geopend 

Nu 24 uurs service!! 

Info: ® 06-52980255 


Ka^a’s Relax Place 

Privé v.a. ƒ 50,- 
Tei. 045423606. 


Nieuwe mei^ in Rustica, en er komt meerill 

Sauna Club Rustica 

Kerkrade-Spekhotzerhekto, v.d. Weijerstr. 9. 

Tel. 045412762, geopend ma. Vm vr. 11.00-24.00 uur. 


Nieuw voor een goeie erotische massage Daniélto 

Club Amorosso 

Wï hebben ook meerdere leuke meisjes dto graag trio’s 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke 
meisies altjd welkom. Rjksweg Z-105 Getoen 046-756335 
"Vakantiepleader b^int t»j de Gulle Bottelier” 


De tijden van zon, zee en zuidelijke avonturen staan alweer voor de 
deur. Dus tijd voor uw favoriete zomerse longdrink of cocktail A 
We hebben ze alvast voor u in een speciale strandtas gezet. 

Deze handige katoerien tas krijgt u van ufv Gulle Bottelier ■ 
kado bij aanschaf van 1 fles VUulivar Vodka tezamen 
met 1 fles Nieboffs versgepersteJus d'Orange. 
laat rfe "long bot summer" maar alvast 

gg I «DE gu*^' 


L -’c. 


vakantie- 

tas. 
Heerlen; WMIWBISIM,WinkBlC8fltruinHe^ 

Tel. 215746; Kloosterkoollioiet, Tel. 724481 

Voerendaal:EinOB.V.,Heerietweg 141(hoei(6rachtstnd).Tel.045-751227 ALLES ONDER 
BeelcPMILGaiSSBI,Marktstraal4,Tel.046-371196 DE KURK 

Atnslenrade; ROUWMMT, Hoofdstnatai.Tel. 04492-1857 


CAMPARI . 
SODA * 
numkitmas - 


Oe JIMKEAM 
BOURBON 
WHISKEY 


CRÈME DB 
CASSIS 
REGNÏBR 

14 » 


26 .» 


L~ iir'ii;MiM;iir‘*ï|j”"’ ijn! 

BOKMA 

JQNCE 
• :: 3 

mcAkoil 


OUPANT MUIER 

!(»«» SCHIPPER- 

lENEVER BITTER. UTER 


SCHIPPER- 


BACARDIRIIM 

BLANCA 


21.^ 19 .^ 21» 23 ^ 1 


^24»|^a.20.»|^.lï 


Prqien zQo afluilprtjien. U>o|Ni)d unbiedlngen van 0406 i/m 1706 1992. 


IPrivé/Escort! 

simply the best! 

lAngel en Boy! 

1000 en 1 mogelijkheden 
Info; a 045-274587 

Open van 11.00^)2.00 uur. ( 


CLUB 2000 

1! JE WEET NIET WAT JE MISTIIf 
2e PINKSTERDAG GEOPEND VAN 14.00 TOT 24.00 U. 
Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315. 


Elke woensdag vaste prik 

Paréndub Villa Liberta 

Gewoon de Beste!!! 

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en aHeen- 
slaandea Zaterdag aleen paren. Aanvang 21.00 uur. 
Ervaar de unieke ongedwongen sfeer van een echte paren 
dub. Uve- en Pomoshows. Maaseikerweg 24, Sustoren. 
300 m. v.a A2 rk^ng Susteren. Irdo tetefoon 04499-4828. 
Nieuw!! Luxe bubbtobad en sauna. 


Escort Service 


Ina vlucht in een donkere 
schuur. 2 mannen 
vinden haar. 

Grieks 

06-320.323.85 - 50 cp '/km. 


2 mannen, een blonde meid. 

Wangedrag 

Over de knie... 
0&320.321.32 - 50 d '/km. 


Adres Pnvé 

Ze wWen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bj je langs, ze geven zelfs 
hun eigen adres en teLnr. 
06^.85 - lÖO cpm. 


lust. live. lekker 

Houd je van lekker, houd je 
van snel, bij de heetste 
temie doen ze dat wet! 
08320.330.73 (75 cpm) 


Griekse Sex 

Lisa draait z. om. 50 cLp/tn 

06-320.325.55 


Sexy meisjes!! 

teretois.06-320.320.10 

Sex.08320.320.50 

On3Bugend..06-320.321.10 
CdFme....;.50 


Sexy meisjes!! 

teretoia.08320320.10 

Ruin Sex.....06-320.320.50 
0ndeugend..08320321.10 
Cal-me.50 cphm 


Promotie. 

kta ktoedt zich uft en bukt 
over dB tafel 2 Mannen. 
06-320.340.41 (50 ctp'/km) 


37,5 cphm. Volslanke 
Mekten 18jr. Lief zacht en 
heel Waan door jouw 
uitgeklead wordea 

06-320.320.22. 


‘Sex Top 10 

Der computer kiest de sexlijn 
dto jl wtt, 0,75 pm 08 

320.320.40 

VOOR ELK WAT WIL(D)S 
1 NUMMER - 10 MEISJES 


Ruige siraalsex 
Vdunode Ippenl 37,5 cphm. 

06-320.320.77. 


Bel je me 

k vertel je de pirante dingen 
over mezelf en geef je m’n 
adres en tetofoonnummer 

320.322.23 

08/100 cpm 


Massage 

van ma t/m vrij van 13.00- 
18.00 uur. Tel. 048274526. 


Peggy privé 
en escort 

Tevens mei^ gevraagd. 
Ma-vr. 11.00-22.30 u., WO. 
tot 19.00 u. 048374393. 


Discreet privéhuis 

LYDIA 

You’re welkom!!! 11-23 uur. 
Tel 048749662. 


Ga er eens op uk en neem'n 
goea besluit 

Privé Daisy 

Tel. 048229091. 


Privé 

Heerlen-Cenirum van 11.(X) 
tot 18.00 uur. 048714707. 


Nieuw Loes uit 

Voerendaal en Brigitte V. 
11-23 u. 048254596. 


Regina’s Privé 

048727538 


Angelique 

Privé. Tel. 043-639410. 


Escort all-in 
045-326191 


SM RACHEL 

lel. 048414338 


Dobres Cherry 

Af 10 uur ook zal èn zond. 
048721759, mei^ gevr. 


Meisje 24 jr. 

Wil dolgraag sax per 
tetefoon. Ik ben wld en heet 
08320.324.96 (75 cpm) 


Even t|d en geen ap|t? 

Videoclub 

een leuke firn en nog meer. 
Bei eens 048718^. 


Meerdere 


Meisjes 


wachten bp jou. 
Tel. 077-520068. 


Nbuw Nieuw 

Madame veronique in studk) 
SM heeft steeds een slavin 
aanwezig. AHes is mog. van 
uro tot kaviar. Geen taboes. 
Tel. 077-544006. 


Disorete.i)emiddeiing 

Buro Geleen 

048748768 kisch. mog. 


voor een leuk mei^ bi u 
thuis of hoW v.a 12 ton 3 u. 
TM. 048422686 


Nieuw escort 

van 12.00-03.00 uur, al-in 
senrioe, discreel snel. Tel. 
048413887 


Totale orkspanninge- 
massagedoor 1 of 2 

leuke meines 


Mei^e gevr. 

Tel. 048428856. 


Nieuw Escort 

Kimberiy, snel bi u 
thuis of in hotel. 

S 045-418606 


Goed en dekreel 
moet je bij 

Sandra 

zin. Ma. t/m vr. 1822 uur. 
0^757517, weekend geel. 


Love escort 
048320905 


Bü beschikking van de Ar¬ 
rondissementsrechtbank 
de dato 27 mei 1992 is on¬ 
der curatele gesteld Fratt- 
cisctts Emest Menaeii, 
geboren te Maastricht op 18 
augustus 1951, wrmende te 
Maastricht aan de Maasvel- 
derweg no. 1 (huize Maas- 
veld); tot curatrnr reqpectie- 
velök toeziend-curatrice 
zün benoemd Michael Mat¬ 
heus Meusen wonende te 
Maastricht aan de Dom mo. 
21 en Barbara Johanna 
Maria Arpotz-Meusen, wo¬ 
nende te Eiiisden aan de 
Achter de Laói^iaag no. 2. 
Mr. A.R Oddwikeii-HMtkamp 
advocaat en procureur 
Tongersestraat 2 
6211 LN Maastricht 


Bü beschikking van de AT' 
rondissementsrechtbank 
de dato 27 mei 1992 is on¬ 
der curatele gesteld 'Bob 
Henri Francois Steeeen, 
geboren te Geleen op 4 fe¬ 
bruari 1974, wonende te 
Maastricht aan de Maasvd- 
derweg no. 1 (huize Maas- 
veld); tot curator respectie- 
veUjk toeziend-curatrice 
zijn beoemd Leónardus 
Johannes Stassen en Agnes. 
Josepha Idaria Jennekens, 
wonende te GeuUe, aan de 
Heirweg no. 2. 

Mr. Aü. Odekarken-Holtkamp 
advocaat en procureur 
TiHigersestraat 2 
6211 Uf Maastricht 


Ja, dat is vaste prik hoor. 

Woensdag met m'n dochter lekker 
winkelen. Regelmatig gaan we dan 
naar Woonboulevard Heerlen. We 
lopen wat af op zo'n dag; winkel 
in, winkel uit. Om een uur of half 
elf is het tijd voor koffie met gebak 
in de gezellige lunchroom op het 
plein en tussen de middag nemen 
we daar een heerlijk broodje. 
Gezellig toch, zo samen genieten 
van de laatste trends, de leukste 
snufjes en de nieuwste ideeën op 
het gebied van wonen. 


Pi graotste koliMis Graobto gnoHliaik 
kiulianscntwd- nfwtaids 

kamm. aOihoiMka 


Evtn graslig ilttMi 
met een ha^ CD 


B E D R I J F S H o G E S C H O o L KATHOLIEKE Le 
rtOERMOND EN TILBURG 
MET EXAMENOARANTIE 

litformatie at grtds pm^ectus 013-394333 (Brabant) cf077-520440 (Limburg) WOON 
BOULEVARD 
k. HEERLEN 


Keuze uH meer dan 
100 slaapkamers. 

Als ook de Prijs 
belangilk bil I n ternationale koHektie 
oesignmeiiicien m 
manou, rotan en pitriet 


Een bank van Pirida. 
Je moobte piekje op 


HiaxIs 


Devoordeige. 

kompletedai^ 

M-spedaist Heerien-Noord. 


^^iontêlI ISanders 


Exclusief en betaal- U treft T b| Sanders, 
baar zHkcimfort .lilr 

Ir flpnrrGj 


Trend en 


Voor Binnen & Buitengewoon! 

U'ia» «* t 


yii#wwy w Mh i .wvfcauww i>i 


. ,i. ni » i«m» n.Mii 
mummigi 


stereo autoradio-cassette 
BLAÜPUNKT Konstanz 

FM, ver^eers-nfo, automatisch zenderzoek-systeem, 
5 ^'OürKcufze'":Ger3, auto-reverse 


Autoradio-cd/wisselaar 
BLAUPUNKT Wiesbaden CM41 
+CDC M3 

FM/MG/LG, verkeers-ii'ifo, 36 voorKeurzenders, fader, 
44 Watt, Dolby B, music search, anti-diefstai key card, 
wisselaar voor 10 cd's, inkl. diefstal-verzekering 
voor 1jaar 


5.8 en 
6.6.92 


Inbouw luidsprekers 
MAGNAT Traveller 320 M 

3-weg systeem, 20 cm doorsnede, 3 jaar garantie 


Stereo autoradio-cassette 
PANASONIC CQ-RD 10 

RDS, auto-reverse, music search, Dolby B, 40 Watt, 
quick-out 


stereo autoradio-cassette 

FM/MG, 2x10 Watt, kompleet met 2 Heco inbouw- 
luidsprekers CAD 100 G 


Luidsprekersystem Car Audio Design 

kompleet met 3-weg luidsprekers en bespanning 
passend voor de meest populaire auto types, inkl. 

montage materiaal, 2 x 130 Watt 


coMwcr 


6 


ü 


Nu OOK 1 nb0uw van 
£ar Hi-Fi apparatuur 

All e accessoires voor het 
inhouwen van Car Hi-Fi 
apiparatuur uit de GOLD LINE 
serie van de Fa. Dietz zijn bij 
ons voorradig. 


• Alle prijzen DM prijzen 

• Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 

• Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 
afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 

• Wij staan donderdag s tot 20.30 uur voor U 
klaar 

'4hi L >!.^'l»4SSt' 
'SiilËiSSS^ 


iPSiü 


Autoradio-cassette MACROM 32.40 D 

FM, MG, LG, auto-reverse, 2 x 25 Watt, Dolby B + C, 
fader, music search, verkeers-info, cd-ingang, quick- 
out 


Autoradio-cassette PHILIPS DC 656 

FM, MG. LG. 16 voorkeurzenders. auto-reverse. 
aansluiting voor 4 luidsprekers, quick-out Autoradio-cassette GRUNDIG 2670 VD 

FM, MG, 30 voorkeurzenders, 2 x 40 Watt, auto- 
reverse, fader, verkeers-info, afneembaar frontpaneel 
en security code 


Autoradio-cd tuner 
SONY CDX-5180 RDS 

FM, MG, 2 X 25 Watt, radio-data-systeem, 1 Bit D/A 
converter, afneembaar frontpaneel -.S3'82a 


•’W CD speler TECHNICS SL PC 400 

1 Bit D/A converter, 20 titels voorpiogrammeerbaar. 
afstandsbediening, regelbare hoofdtelefoon, Hifi midi-systeem JVC W 71 CDX 

bestaand uit losse komponenten, 2 x 60 Watt sinus, 
dubbel cassette, auto-reverse, 30 voorkeurzenders, 

afstandsbediening, kompleet met 3-weg 
luidsprekers, 2 jaar garantie 


uitgang, 2 jaar garantie 

.^■." -..y. 'Vy A 
. : 


‘.«t V»' 
# HITACHI 


V ^ V, 


i lt;Ji^A»<V Mj^ri-.r«: 
Hifil-stereo camcorder 
HITACHI VM-E 15 


)ixei3. 8 X rnotcrzoom. 3 Lux 

e, afstandsbediening, inkl 


Camcorder BLAUPUNKT CCR 820 

8 mm sy3L^-o-rn 320000 pixels, 8 x motorzoom, 5 Lux 
titel gererator, ciatum/tijd funktie, ink!. accessoires 


stereo videorecorder 


mer/l jaar, weergave van NTSC 


cassettes, LCD-afstandsbediening 


Hifi-stereo camcorder 
HITACHI VM-S 83 ER 

S-v'HS-C systeem, 470000 pixels, 8 x motorzoom, 5 
Lux. digitale titel-generator 


SHARP- 

Aktionstage 

4. und 5. Juni 92 
Mitarbeiter der Fa. Sharp 
demonstrieren den neuen 
Duocam 


Videocassette JVC E 240 EHG 


VHS videorecorder GRUNDIG VS 900 

VPS, automatische cassette-herkenning in uren 
minuten en secondes, LCD-afstandsbediening 


VHS videorecorder 
MITSUBISHI HS-M 23 


VPS, 3 koppen, perfekt stilstaand beeld, slow-motion. 


video-kop wordt automatisch gereinigt, 

afstandsbediening Kleurentelevisie PHILIPS 2554 VT 

55 cm beeldbuis, teletekst, 60 voorkeurzenders, 

afstandsbediening 


Satelliet-antenne LENCO SAK 4502 


Satelliet-antenne TORNADO 

60 cm spiegel, ‘136 voorkeurzenders, 

afstandsbediening 


Kleurentelevisie SHARP CV 5130 S 

51 cm beeldbuis, 40 voorkeurzenders, 

afstandsbediening 


StereO’Sateiliet-Antenne LENCO SAM 
4403 voor 2 Gezinnen 

Uitbreiding mogelijk tot 4 Gezinnen, 80 cm Spiegel, 
70 voorkeurzenders, dubbel-LNB, inkl. 2 Receivers 


stereo kieurentelevisie 
HITACHI CS 2552 TA 


63 cm beeldbuis, 2 x 20 Watt, teletekst, 60 60 cm aluminium spiegel, 70 voorkeurzenders, on- 

voorkeurzenders, afstandsbediening screen display, afstandsbediening , 'i, - 


Lw". ■-.! 


ll^HflmpHi 


imiups 
Volautomatische autofocuscamera 
NIKON TW-Zoom 35-70 

inKl, tas en batten] 


Spiegelreflexcamera SEAGULL DF 300 

Met normaal objectief 


Kleurenfoto-film KODAK Gold 200 

1 35/36, 36 opnamen 


stereo radiorecorder met CD 
SONY CFD 100 S 

FM, MG, KG, high speed-dubbing, bass-booster, 
dubbel cassette, cd-speler met intro-scan, 4 repeat 
funkties, 16 titels voorprogrammeerbaar, 26 Watt 


stereo radiorecorder 
HITACHI TRK-3D 88 E 

FM, MG, KG. LG, 3 D bass, surround systeem, 5 band 
graphic equalizer, dubbel-cassette 


stereo cassette-speler 
PHILIPS AQ 6401 

Lichtgewicht hoofdtelefoon, auto-stop 

SALT ’N’ PEPA 

l!l!l t,;KfcATÏ'.SI Hvi-S ■■ 

I.. Li.., r. >11; r I illli;: I-. 1 •vu 1 K,'i,r, ■ I ■ i-.l k 1.;|1 ( 


IIRIS DL DURCH 

ïNK'i 1 '!t l,K.MT /■y i'f' f''? \ 

^v' I ^ ' < > < 

■.. . ' tikS / 


^5Ki*sa «>»»♦ 4L»: 
^nmritiVkrafaHEiiiir 
f'l 


Eurythmics 

Sweet Dreams 

Scorpions 

Best of... 

Baccara 

Oriqinal Hits 

E.Morricone 

Once uDon a time 


Walk on the wild side 

Asia 

Asia 

Tom Petty 
Foreigner MIKE OlDFIELD 
0 < S C O V E R Y 


^ J.. 

. 
7!WÏ< 


r O R i: 1 G 


'■■f 7 * I > t ^ 


, a t H ' t / o f". * ' 


X -V > •- 


, >.v ^ ■ 

it iiAiK iÜMHm »^THELK5HT^II^ 
:m LT^k/:'ril.' 


Metallica 

and justice for all 
Kill èm all 
Ride the lightning 

Bon Jovi Vi/i/r». 

New Jersey 

l'aze of Glory % -MA^i « 

Sait'n Pepa 

The qreatest Hits ' %sl/jf/lnL^- 

Chris de Burgh ]^yH| 

F. Mercury / M. Caballe lBlj|j|||| 

Robin Hood „lUll 

Gianna Nannini .. 

Giannissima eific? WI 

Shirley Bassey 

Solld Gold / Dubbel-CD u. a. mit Big Spender, Tarn 
what Tarn, etc. 


wTOjtóe 

fÖRALl-\ 


elke CD 


Foreigner 

Agent Provocateur 

Led Zeppelin 

4 

Alannah Myies 
Mike Oldfield 

Discovery 

Roy Orbison a 

Mystery Girl 

Culture Club 

This Time 

Gary Moore 

We want Moore 

Levei 42 

Guaranteed 

Denon - Pure Gold Collection 

verschiedene Titel 

Mare Bolan + T. Rex 

Ultimate Collection 

Art of Noise 

Best of... 

CCR 

Live In Europe 


GARV MOORE 


(;i ,AI.:,4.\TI',!.i) KI. i-i. 

2 A 0 

_g/Êm 

tcp 

Ij 

1.9 P 
Walkan>=oV\'VdSd; 
Tho bffst of Lcx.i Re ed 


fit« ntusAi 


\ e ^- 


rWPil 


rnmsm 
ia lii I 
Alpen Romanzen 
Schlager für verliebte Herzen 

Teil 1, Teil 2 

Zillertaler Hochzeitsmarsch 
•Vdnen passen nicht zu Dir 
Rast a bisseri Zeit für mi 
Schuld sind Deine himmelblauen 
Augen 

The Great Country and TTucker Party 
Lustige Musikanten 

e/üre tlubbel-cd 
Alphaville 

First Harvest 

Def Leppard 

Adrenalized 

Melissa Etheridge 

Never enough 

Sisters of Mercy 

Some girls wander by mistake 

Tanita Tikaram 

Bleven kinds of loneliness 

Emerson, Lake + Palmer 

Black Moon 

Michelle Shocked 

Arkansas Traveller 

Beautiful South 

0898 

Enya 

Shepherd moons 


|‘V 


i_ / A V I :.■ el 


1 

1 Éij^RY IViOOREl tv,— 


elke CD 


Gary Moore 

Greatest Hits 


GREATEST HIT Si 
m "''// . Cjrfé it'y'r^r. 


k 

! 


j 
'*'’W'CtsSÏÖ 


Afhaalpiriis 

Ubêch-Pallefib«f9 
^ëdia, WörKh 


Video - TV - HiFi - CDs - Electro - Foto - Computer - Telecom - voor Meeneemprijzen 


Herzogem-atl^^StraB 


^ 0949 - 2406-2094 J