Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


ïm 


ag5juni 1992 


burg 


s 


a 


Per expresse 


74e jaargang nr. 132. 


ÜÜ9eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Pilooi slerlï 
tijdens vlucht 

ti0°FDDoRp 

- De co-piloot 
vu een Pakistaans verkeers- 
n aar c' g * s ëi st - eren onderweg 
l e( j Schiphol in zijn stoel over- 
747 Het toestel, een Boeing 
Npwv’ was g lsterm orgen uit 
rig e ^ or k vertrokken. De 36-ja- 
q Piloot bezweek boven 
ti] st en ^ an d aan een acute harts- 
beM De luchthaven Schiphol 
f eri ° ot extra maatregelen te tref- 
v HeM° nc * aan komst van het 
lane brandweer en ambu- 
^aat Ston< ^ en l an S s he baan 

£)e p 

° a2a g v ° er der en de boor- 
to est , tui gk un dige wisten het 
a^ n h ve 'hg en zonder schade 
grond te zetten. Het lijk 
rn en a ^ Piloot is in beslag geno- 
° 0r de Rijkspolitie en na 


3er Zoek 


weer vrijgegeven. 
max. 20* C 


p!-, 


min. 13® C 


L af en toe zon 

Skigebieden blijven 
*ag ons weer in de pro- 
bepalen. Over het alge- 
V^**,*s er veel bewolking en 
^^'ddag kan er weer een 
regenbui vallen. De 
dij^ a Wordt zwak verander- 
°1> 7° de temperatuur loopt 
<W ot 20 graden. Vannacht 
haa de temperatuur naar 12 
, *i»w) **. In het Pinksterweek- 
^ e Wordt het geleidelijk 
C, 'litg.^armer en zonniger, met 
/ t^delijk middagtempera- 
f. Vj fond 25 graden, maar 
fl N v 1,1611 ook de onweerkan- 
* °° r Limburg weer toe. 

Verdere informatie be- 
^l(K t e bde het weer in Limburg 
^ 1 U bellen 06-91122346. 


( ^amelen-urine 
^st pyramiden 
; j^^Egypte aan 


Eindexamens uit 
trein gevallen 


SITTARD - Ver¬ 
moedelijk door een 
mankement aan 
een treindeur is gis¬ 
ternacht op het tra¬ 
ject Utrecht-’s Her- 
togenbosch een 
postzending, waar¬ 
onder zich ook 
eindexamens van 5 
havo van het Sit- 


tardse Walramcolle- 
ge bevonden, uit de 
trein gevallen. 


Volgens een woord¬ 
voerder van de PTT 
is de licht bescha¬ 
digde post door 
personeel en politie 
weer verzameld en 


op de juiste plek 
bezorgd. 

Bij de postzending 
zaten de schriftelij¬ 
ke eindexamens 
omgangskunde van 
5 havo van het Wal- 
ramcollege in Sit- 
tard. 

De examens waren 
door de tweede cor¬ 
rector in het Friese 
Sneek nagekeken 
en retour naar Sit- 
tard verzonden. 


Weinig halleluja voor 
The Pope Must Die' 

PAGINA 2 

Omscholingsproject 
douaniers mislukt 

PAGINA 13 


Premier Lubbers 
in Roermond 

PAGINA 19 • Robbie Coltrane als paus David I 


Gullit en Rijkaard 
niet in oefenduel 

PAGINA 23 

Graf en Seles spelen 
finale Roland Garros 

PAGINA 23 

Raymond Meijs staakt 
de strijd in Giro 

PAGINA 26 


trek °'Phoot had vlak voor ver¬ 
min ^ e ^^ aa ëd over pijn tussen 
on(j e C .° u derbladen. Hij liet zich 
in jT z °eken door zijn broer, die 
he e & e 'Y York een artsenpraktijk 
Wiiil-* Die constateerde geen af- 
JK *hgen. 

’T 

1 opondernemcr 
brein achter 
D bosio-alïaire’ 

_ De speciale Tweede- 
ond kommissie die de Bosio-zaak 
We rz ° e kt, is gestuit op een nieu- 
idi^ Ser >e scheepscontainers met 
Waarvan de vrachtbrieven de 
^fning Arnhem vermeldden, 
ftiee 0rnmis sie zal * n verband hier¬ 
in deze maand achter geslo- 
eür en vijftien personen horen, 

! de r r Wie twee mannen uit de Gel- 
i e hoofdstad. 
bit a 

W Uu °’ dat evenals de in Arnhem 
lt etl en de Fransman Bosio betrok- 
He r geweest is bij de drugscontai¬ 
ner t ^ de commissie vertellen dat 
in^ to Pfunctionaris van een bekend 
tonaal opererend Neder- 
s bedrijf het uitvoerend brein is 
ees t achter een netwerk van 
^ en wapenhandel, waarbij de 
n Gn stev ië e vinger in de pap 
\j.„De Kamercommissie heeft cck 
.^meester Van Zeil van Heer- 
^^° en dertijd staatssecretaris van 
Oomische Zaken, opgeroepen 
. e en onderhoud. 


Kabinet komt werkgevers tegemoet • Acties gaan gewoon door 

Einde conflict zorg in zicht Van onze redactie economie 

RIJSWIJK - Staatssecretaris 
Simons en minister De Vries 
zijn toch bereid om nu en vol¬ 
gend jaar een half miljard gul¬ 
den vrij te maken voor de zorg¬ 
sector. Met dit bedrag kunnen 
de lonen van de werknemers 
met drie procent worden ver¬ 
hoogd. De acties in de gezond¬ 
heidszorg gaan nog gewoon 
door, maar het einde ervan is 
door deze tegemoetkoming van 
het kabinet in zicht. 


De aanleiding voor de koerswijziging 
van de bewindslieden is, zo vertelde 
minister De Vries gisteravond ’de 
impasse waarin de discussie terecht 
is gekomen.’ Simons (Volksgezond¬ 
heid) en De Vries (Sociale Zaken) 
hebben totnogtoe geweigerd om een 
salarisverhoging voor de zorgsector 
uit eigen zak te betalen. 

Zij vonden dat het geld maar opge¬ 
bracht moest worden door de 
PGGM, het pensioenfonds van de 
zorgsector. Beiden hebben zich de 
afgelopen dagen echter 'grondig be¬ 
zonnen' en kwamen tot de conclusie 
dat er maar een uitweg was voor het 
conflict; afzien van de eerder gestel¬ 
de eisen. Vandaag zullen Simons en 
De Vries hun plan in het kabinet ver¬ 
dedigen. Daarna moet de Tweede 
Kamer er nog over beslissen. 

„Maar het PGGM zullen we in ieder 
geval volledig in haar eigen waarde 
laten-,” zo beloofde De Vries. Waar 
het geld dan wel vandaan gehaald 
moet worden - door een verhoging 
van de ziektekostenpremie of door 
bezuinigingen - is nog niet bekend. 

Reacties 

De werkgevers zijn Verheugd’ door 
de koerswijziging van het kabinet en 
gaan volgende week weer om de ta¬ 
fel zitten met de vakbonden. Toch 
hadden beiden op meer geld van het 
kabinet gehoopt; ze hebben zich al¬ 
tijd sterk gemaakt voor een loonsver¬ 
hoging van 4 tot 4,5 procent. Simons 
en De Vries vinden echter dat de 
werkgevers de resterende anderhal¬ 
ve procent zelf maar moeten aanvul¬ 
len - iets dat de werkgevers somber 
doet stemmen. 

De vakbonden reageerden gister¬ 
avond 'gematigd positief op de nieu¬ 
we ontwikkeling. Onderhandelaar 
Gerard Veth van de AbvaKabo: „Het 
is een goede zaak dat de cao voor 
twee jaar zou moeten gelden. Dat 
geeft de broodnodige rust in de sec¬ 
tor. De loonruimte die het kabinet 
voostelt is echter te weinig. Onze 
looneisen blijven recht overeind 
staan, dus dat wordt moelijk onder¬ 
handelen.” 

De acties in de gezondheidszorg 
gaan gewoon door tot er een cao- 
akkoord bereikt is. Volgens Veth is 
van actie-moeheid nog geen enkele 
sprake. Gisteren hebben de vakbon¬ 
den besloten de acties ook tijdens de 
zomervakantie voort te zetten. 


Politie China 
voorkomt 
herdenking 

PEKING - De Chinese politie heeft 
zeker twee leiders van de verboden 
Autonome Arbeidersfederatie van 
Peking gearresteerd om te voorko¬ 
men dat zij gisteren leiding zouden 
geven aan de herdenking van het 
bloedbad op het Plein van de He¬ 
melse Vrede, driejaar geleden. 

Op het plein werden enkele buiten¬ 
landse journalisten, die filmopna¬ 
mes wilden maken, hardhandig 
afgevoerd. 

Vrienden van de aangehouden lei¬ 
ders Han Dongfang (29) en Zhang 
Jinli (35) zeiden dat de activisten 
gisteren in een park een stille wake 
hadden willen houden om de 
slachtoffers van 3 en 4 juni 1989 te 
gedenken. 

Volgens de bronnen was de politie 
op de hoogte geraakt van het plan 
van Han en Zhang. 


i v ""tpllijk rtV!AfCSf 

■'te:* 1 ’ Mii NM*' 8« lil «ii|# lif; Sim 'L#- tSwif 1 %3 ! 1 m 


W* fesi fcqjjrlllwr 

k'Ê v 

jfc**i*. £g0fggg*| 

Medewerkers van de politie dekken het stoffelijk overschot toe. 


Foto. FRANS RADE 


Zwerver vermoord in schoolportaal 


Craxi genoemd 
in sehandaal 


ROME - De secretaris van de socia 
listische party. Bettmo Craxi. die 
een goede kans maakt de nieuwe 
premier van Italië te worden, is m 
de problemen gekomen door een 
verklaring van de sleutelfiguur in 
het steekpenningenschandaal van 
Milaan. Mano Chiesa, de socialisti 
sche directeur van een bejaardenin¬ 
stituut in Milaan, zou de zoon van 
Craxi, Bobo, hebben gesteund in 
een verkiezingscampagne en in ruil 
daarvoor van de oude Craxi poli¬ 
tieke bescherming en enkele be¬ 
stuursposten hebben ontvangen 

Craxi heeft de verklaring van Chie¬ 
sa afgedaan als laster en dezelfde 
Chiesa heeft ontkend ooit een ver¬ 
klaring te hebben afgelegd met be¬ 
trekking tot de familie Craxi Rech¬ 
ter Di Pietro, leider van het onder¬ 
zoek in Milaan, zei dat er strafrech¬ 
telijk gezien geen belastende feiten 
zijn voor Craxi of zijn zoon Bobo 
Politieke consequenties kan deze 
zaak voor Craxi echter wel hebben 
Zijn kansen op het premierschap 
zijn sterk afgenomen. 

Verzekeraars 
tegen voortgang 
plan-Sinions 

DEN HAAG - De verzekeraars in 
de gezondheidszorg, verenigd in het 
KLOZ, en de ziekenfondsen (VNZ) 
hebben verbolgen gereageerd op 
het akkoord in het kabinet over de 
verdere invoering van het plan Si 
mons. Het akkoord wordt vandaag 
bekrachtigd in het kabinet. 

KLOZ-woordvoerder Van der Wel 
stelde gisteren in een reactie dat de 
partijen te weinig overleg hebben 
gepleegd met direct betrokkenen. 
„Er is onvoldoende contact ge¬ 
weest, zodat men niet weet of het 
akkoord in het 'veld' gedragen 
wordt en of het uitvoerbaai is". 
CDA en PvdA. die nauw waren be¬ 
trokken bij het overleg, zijn tevre¬ 
den over het resultaat. 

KLOZ en VNZ hebben zelf een on¬ 
derzoek laten doen naar de beste 
manier om verder te gaan met de 
stelselherziening De besluiten van 
CDA en PvdA staan haaks op de 
eerste resultaten van dat onderzo- e. 
aldus een woordvoerder. De resul¬ 
taten zullen een dezer dagen wor¬ 
den gepresenteerd. 

De bewindslieden hebben onder 
meer besloten dat per 1 januari al 
leen de kraamzorg wordt overgehe¬ 
veld naar de awbz, de andere voor¬ 
zieningen blijven voorlopig in het 
ziekenfonds. Indien het overheve¬ 
len van zorgtaken inderdaad leidt 
tot kostenbeheersing, zullen meer 
voorzieningen uit het ziekenfonds 
naar de awbz gaan. Met ingang van 
1994 zullen dat de tandheelkunde 
en de para-medische zorg zijn, een 
jaar later huisartsenzorg, specialis¬ 
ten en ziekenhuizen. 


Zie verder pagina 3 

• Commentaar 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - De 24-jarige R.W. uit 
Heerlen is in de nacht van woens¬ 
dag op donderdag om het leven 
gebracht bij de openbare basis¬ 
school Theo Thijssen in de Heerlen- 
se wijk Meezenbroek. Een schoon¬ 
maker vond het stoffelijk overschot 
om 6.00 uur in een portaal bij de 


school. De man is waarschijnlijk 
met een pistoolschot om het leven 
gebracht. De politie zoekt nog naar 
de dader. 

Ret slachtoffer is een zwerver, die 
volgens omwonenden al enkele we¬ 
ken de nacht in het portaal door¬ 
bracht. „Hij kwam om een uur of 
twaalf ’s nachts en ’s morgens ging 
hij weer weg. We hadden geen last 
van hem. Maar het was geen leuk 


Nog geen optreden in Joegoslavië 

NAVO-landen eens 
over vredestaak 


gezicht, als die zwerver daar lag. 
Vooral niet met alle kinderen die 
hier op het schoolterrein spelen,” 
aldus een jongeman die vanuit zijn 
woning uitkijkt over de school op 
de hoek van de Verschuurstraat/ 
Gebroeders De Wittstraat. 

Ook een vrouw die tegenover de 
school woont, heeft het slachtoffer 
geregeld gezien. „Het was een man 

(ADVERTENTIE) 

De week 
van de koffie: 


van nog geen dertig jaar, lang, smal, 
slungelig, lang haar en de laatste 
keer dat ik hem zag, droeg hij, ge¬ 
loof ik, een baard. Hij deed mets, 
we hadden geen last van hem. Als 
de kinderen hem lastig vielen, dan 
werd hij wel eens agressief. Dat kan 
ik me ook wel voorstellen. Mijn 
dochtertje durft nu niet meer het 
schoolplein op.” 

De politie heeft gisterochtend een 
Recherche Bijstands Team ge¬ 
vormd. Na een buurtonderzoek kon 
het team de identiteit van het 
slachtoffer vaststellen. Vandaag zal 
sectie worden verricht. 


(ADVERTENTIE) 


NEDERLANDS GROOTSE 

VLOOIENMARKT 

PINKSTER¬ 
ZONDAG EN -MAANDAG 
10.00-18.00 UUR 

GEULHAL 

VALKENBURG 

INL.: 040-856693. 
OSLO - De NAVO-landen zijn het 
gisteren eens geworden over een 
nieuwe rol voor het bondgenoot¬ 
schap als handhaver van de vrede 
in Europa. Maar het is onwaar¬ 
schijnlijk dat die al meteen in de 
praktijk wordt gebracht via een mi¬ 
litaire interventie in bijvoorbeeld 
Joegoslavië. 

Toch vinden onder meer Nederland 
en de VS dat de NAVO bereid moet 
zijn militair op te treden ter be¬ 
scherming van de konvooien met 
humanitaire hulp voor de slachtof¬ 
fers van het geweld in Bosnië-Her- 
cegovina. 

Bereid 

De NAVO-ministers van Buiten¬ 
landse Zaken stelden op hun half¬ 
jaarlijkse beraad in Oslo bereid te 
zijn ’van geval tot geval’ troepen en 
middelen beschikbaar te stellen 
voor vredesoperaties in heel Euro¬ 
pa, mits daarom wordt gevraagd 
door de Conferentie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa 
(CVSE) en alle NAVO-landen daar¬ 
mee instemmen. Daarmee is de 
NAVO voor het eerst sinds haar op¬ 
richting bereid in actie te komen 


buiten het grondgebied van de ei¬ 
gen lidstaten. 

In het geval van een optreden in 
Bosnië-Hercegovina zal volgens mi¬ 
nister Van den Broek het verzoek 
van de VN moeten komen. „Het 
Westen moet nu nadenken over mi¬ 
litaire hulp om een einde te maken 
aan de mensonterende situatie in en 
om Serajevo”, zei hij. 

Ook de Amerikaanse onderminister 
Lawrence Eagleburger zei dat de 
NAVO klaar moet staan om uitvoe¬ 
ring van VN-resolutie 757 af te 
dwingen, die een embargo tegen 
Servië en hulp aan de Bosnische 
bevolking omvat. 

Frankrijk voelt er niets voor om 
daarvoor de NAVO te gebruiken, 
maar is wel bereid op individuele 
basis in actie te komen. De Duitse 
minister Kinkel zei dat Duitse troe¬ 
pen in elk geval niet aan zo’n actie 
zullen meedoen. 

Geen van de NAVO-lidstaten voor¬ 
ziet echter een operatie als tijdens 
de Golfoorlog. Het ontzetten van 
Sarajevo en het met geweld ’open- 
breken’ van corridors voor de hu¬ 
manitaire hulp zal de NAVO bij het 
conflict betrekken en veel slachtof¬ 
fers eisen. imburgs agblad 

U LffST DE KRANT VAN LIMBURG 
MAARUBENT 


de week van 
Café Roma. 
Vul de bon in en stuur hem op. Dan kunt u het Limburgs Dagblad elke dag 
lezen. De eerste 14 dagen zelfs gratis! En als u daarna automatisch betaalt, 
spaart u nog eens vele guldens per jaar en ontvangt u bovendien een leuk 
cadeau naar keuze. 

ja, ik kies voor een abonnement op Q£ KRANT VAN LIMBURG. 

Naam: .. 

Adres;.... 

Postcode/H*ats:.. 

Tetefeonnr. fi.v.m. controle bezorging):.(VEX) ^ — 

De betaSnggebeurt automatisch; via acceptgiro: ** 

J ƒ 27,45 per maand Cd ƒ 28,45 per maand 

□ ƒ 82,35 per kwartaal □ ƒ 83,35 per kwartaal 

Mijn bank-/gironummer voor automatische betaling is: 1 $ | i J | | 


Juist in de week van 1 - . 

de koffie kies je 

voor de Café Roma: * (grA Z* 

want zoals verse koffie VV> 

ruikt, zo wil je koffie L j. 1 _ 

proeven. 

Liever’nPhilips. "*v: 

PHILIPS ^ 


Als beloning voor automatische 
betaling kies ik voor het 
volgende cadeau: 

-J parkerpen ^_ ^ 1 *-^****" 

□ memokubus ^ 

J luxe handdoek " ^ 

Stuur deze bon in een 

open envelop, zonder 

postzegel, op naar. Ql '' .-riC 

Limburgs Dagblad (f ' t q a \\ 

Antwoordnr. 46 |1 oa fll 1 

6400 VB Heerlen Vm 4,0 


..{Plaats hier uw handtekening). 8 710404 400017 

o 
fa 
' a 
a 
a 
fa 
a 
: a 
fa 
! a 
fa 
ia 
;a 
; ia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
: a 
. la 
1 a 
a 
a 
i a 
fa 
a 

■ a 
■! a 
.«I a 

; a 

■ a 
a 
a 
a 
|a 
a 
a 
a 
a 

1 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 

a 

af 

o is 

|üs' 

F * 

I 1 er 
_, d; 

t—J dt 

j—| sJl 

a 

a ul 

a • 

■ R< 

a ui 

a F t 
a UL 

| ja' 

a en 

•._, 14 

L_1 ad 

P# 

a R t 

rn da 

1 — 1 thi 

a ™ 

20 

a 

a • 

ia S 

ir—j he 

1 — 1 Ro 

a 20 

(O pn 

o uu 

a • 

la Pe ’ 
ia 


bioscopen 


• HEERLEN 

Royal: Star T:vk Vi ,i.,- 
en‘21 15 uur. vr • r. 
uur Rivoli: Fir-d Ar. i 

18.15 en 20.45 \ ; i 

15.30 uur. Maxim: St.u. -.,r i 
mom wil] .-huot, du ; ï8 30 

20.30 uur. vr l r: ■ ■> ■, l ; ;5 

H5: Basic Instict. j '.4 IK 
en 21.3') uur. . ..; i 

uur Beethoven. l-i : j :■> 

21.15 uur. ia r ., K j 

uur. The pope c i.-’. d.e. dau. 

14.30 18.30 en 21 uur t. u. um 

ook 16.45 uur. M> c »u>i’ :r,i 

dag 14.30 18.30 er. 21 uur. r.a : 
ma ook 16 45 uur H" . .. 

18 30 uur Freer.i. r. r,. ; i 

Sneeuwwitje en ue /run. ,lw 
gen, dag, 14 30 uur. /„, 'mi 
ook 16 45 uur Filmhuis de Sp 
gel: Betty Blue. . r /... 2! uur 

• SCHAE3BERG 

Autokino: Ho..k vi 22.13 uur 

• MAASTRICHT 

Mabi: Final Anale-Uae 21 
uur, vr tm ma 14 3a en 13 
uur, wo ook 14 au .u.ir. t\i 
Fear, dag. 21.15 uur. Hook, 

Lm ma en wo 14..{o uur. vr t 
ma ook 18.15 uur Rasse the i 
lantern. ciag 21.i5 uur. v: t. m r 
ook 14.30 er. 18.30 uur. wo. 
14.30 uur. Stop: r n.v :::■ v. 
shoot. dag 21.15 -..ui', vr Lr: :. 
ook 14.30 ei'. 18 45 u ...,, , ,, 
14.30 uur Cine K: .')■ N'. ,■>:rli 
lingen, dag. 21 uur Cinein 
Palace: Basic Insiirct. dag 
en 21.15 uur, vr Lr. ma wo 


’Star Trek VI’: vol nostalgie , geen spanning 

Geklets in de ruimte 


er; ,1 'a-t 
r:ia 

de Spie- 


DOOR LEO BANKERSEN 

Toen de tv-serie Star Trek’ van start ging, zat de Amerikaanse 
ruimtevaart in de lift, maar de eerste maanlanding moest nog 
plaatsvinden. Het was 1966, twee jaar voordat Stanley Kubrick 
met '2001’ de definitieve norm voor de kosmos-film zou zetten. 
De makers van Star Trek’ beschikten beslist over pioniers¬ 
geest. Hoewel de legendarische serie oorspronkelijk maar drie 
jaar gelopen heeft, zorgden de vele herhalingen voor een on¬ 
verbiddelijke cult-status. 


In 1979 deed ’Star Trek' zijn intrede 
in de bioscoop. Kwalitatief hebben 
de 'Star Trek’ films zich nooit kun¬ 
nen meten met concurrenten als 
'Close Encounters’ of ’Star Wars’. 
Het bleven toch een soort kinder- 
lilms, alle moderne effecten ten 
spijt. Maar aan doorzettingsvermo¬ 
gen was geen gebrek. Inmiddels 
kunnen we kennismaken met deel 
zes, zodat wat het aantal vervolgen 
betreft ’Star Wars’ in ieder geval 
glansrijk is verslagen. 


Taaltje 


• R ichard Ge re en 
Kim Basinger' in 
’Final Ar talg sis'. 

14.30 uur. Shmin.g thiuugn, <iug 

18 en 21 15 uur B.-.-tnuven. dag. 

19 uur, vr Lm /•> ,».k 21.30 uur. 

vr Lm wo ook 14 en 16.30 uur 
Silence. of the lam Ijs ma t m do 
21.15 uur. Sneeu a witje en de ze¬ 
ven dwergen, t m n.a er: wo 14 
en 16.15 uur. l.uniit re: 1... f, 
dag beh. di 20 iI• -t K i.le¬ 

de wolken, di 20 uur. Ik. do 
slechtste aller vrouwen, dag 

20.30 uur The Lover, dag 22 

uur Miilers Cru. -.-mg r.i 


• GELEEN 

Roxy: Basic Instinct, dag 20.30 
uur. Cape Fear. dag 20 30 uur 

• SITTARD 

Forum: Beethoven, dag. go 30 
uur, zo ma wu huk 14 uur. Kroc- 
jack, datf. 2Ü.ÜU uur.Sntruwwitje? 
cn de* zeven dwcfgi'i! /u ma wo 

14 uur. Filmhuis Sittard: The 

adjuster. wo 2l».3u uur 

• ECHT 

Royal MicroRoyal: Cape Fear, 
dag. beh wo 20.30 uur Fat her ui 
the brule, vr tir. ■ 20.3o uur. 
The prince of tiue.s. m.u u: do 
20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Basic Instict. dag 20 30 
uur, zo ma ook 16.30 uur Banar 
het olifantje, zo n.a w a 14 30 .u,r. 
Royaline: Beethoven, vr Lm ma 

20.30 uur. zo ma ook 14.30 en 

16.30 uur, wo ook 14 30 uur The 
prince of tides, ui tm do 20.30 
uur. 

• VENLO 

Perron 55: The ad;aster, za 20 
uur, 20.30 uur 


De film 'Star Trek VI’ (nog steeds 
met dezelfde hoofdrolspelers!) mar¬ 
keert het vijfentwintigjarig bestaan 
van het fenomeen. Het meest be- 


recensie 


wonderenswaardig is de hardnek¬ 
kigheid waarmee de makers gewei¬ 
gerd hebben met hun tijd mee te 
gaan. Het verhaal is weliswaar een 
letterlijke vertaling van het einde 
van de Koude Oorlog in kosmische 
termen, voor de stijl heeft dat geen 
gevolgen gehad. Dat leidt soms tot 
vreemde situaties. Ondanks de ei¬ 
gentijdse vredesboodschap spreken 
de voormalige kosmische vijanden 
bijvoorbeeld nog steeds een onguur 
taaltje dat associaties met Russisch 
moet oproepen. 

In vergelijking met moderne Scien¬ 
ce fiction-films is ’Star Trek VI’ nog 
steeds van een onnavolgbare hou- 
tenklazerigheid. Interieurs van 
ruimteschepen en conferentiezalen 
vertonen opvallende overeenkom¬ 
sten- Er wordt ruim de tijd geno¬ 
men voor lange dialogen waarin van 
alles wordt uitgelegd en de makers 
hebben een kinderlijke neiging tot 
filosoferen. Meestal is het resultaat 
daarvan lichtelijk potsierlijk, maar 
soms zit er toevallig een gouden 
vondst tussen. Zoals het oud Vulka- 
nese spreekwoord 'Alleen Nixon 
kon naar China gaan’. 


Weemoed 

Het gebruik van special-effects is 
relatief bescheiden en zelfs een 
bloedige slachtpartij is nauwelijks 
schokkend omdat het lichaams- 


DOOR HANS TO ONEN 

Johannes de XXIII-ste, van hem 
heeft paus David I veel weg in 
The Pope Must Die’. Volks en 
vroom, maar niet goedgelovig. 
Ook deze filmische volkspaus is 
Bourgondisch van karakter en 
omvang. 

Verder moet elke gelijkenis op¬ 
houden. Want deze Engelse ko¬ 
medie is allerminst in wijwater 
gedoopt. Regisseur Peter Ri- 
chardson is niet voor niks een 
van de mede-oprichters van The 
Comic Strip’, een Britse dijen¬ 
kletser die de spot drijft met 
bekende film- en tv-genres. In 
The Pope Must Die’ legt Ri- 
chardson de maffiaanse heb¬ 
zucht van het Vaticaan lachend 
over de knie. Althans, dat pro¬ 
beert hij. 

Eerst even de film zelf. De pret- 


vocht van jple ’aliens’ verdacht veel 
lijkt op paarse vla. En kom tegen¬ 
woordig nog eens om een ruimtes- 
pektakel waarbij in het eerste half 
uur nauwelijks iets opwindends ge¬ 
beurt! Je zou het bijna weer ver¬ 
nieuwend noemen. 

Of het grote publiek voor zoiets 
warm loopt, is natuurlijk zeer de 
vraag. Wie echt spektakel zoekt, 
kan wel iets beters vinden. ’Star 
Trek’ is pure nostalgie geworden en 
waarschijnlijk alleen nog aantrek¬ 
kelijk voor degenen die de serie 
vanaf het begin hebben gevolgd en 
weemoedige gevoelens krijgen bij 
de puntoortjes van Mr. Spock. Te zien in Royal Heerlen • De legendarische Mr. Spock (l) in de, hopelijk allerlaatste ’Star Trek’. 


video ven 


In Video Vers wordt aandacht 
besteed aan speelfilms die te 
koop of te huur zijn. 


_DOOR HANS TOONEN 

’Soapdish’spoelt de glamour af 
soapseries zoals ’Dynasty’, ’Fal' 
Crost’, ’Dallas’ en zelfs 'Goede 
den. Slechte Tijden’. Param® 
heelt voor deze vrijpostige hai^ 
Hollywoods boezem een spette 1 
de cast ingehuurd: Sally F* 
Whoopi Goldberg, Cathy Mori 
en Kevin Kleine. Zij zijn mik 
middelpunt in de soapserie me[ 
tranentrekkende titel The Sun ‘ 
Sets’. Alles draait om Maggie ( 
Field), die zowel privé (haar 
trouwde minnaar is weer terug 
vrouw en koters) als in haar 
op haar tandvlees loopt. Een m 
actrice — blond & sexy & boo* 
dig - aast op de hoofdrol. Pas 
producent van de show Maggi®] 
coma’ schrijft, is het blondje ben 
daarvoor in natura terug te beta^ 
Deze persiflage op de vaak kafl^ 
zoete soapseries zit barstensvol Ij 
telijke momenten. Om Maggie oj 
beuren, stelt haar tekstschrijff 
(Whoopi Goldberg) voor nog 
maal de 'Washington Bridge’ ov^ 
steken. Even later zie je het tW«fi 
in een winkelcentrum. 
roept dan: bent u met die beroep 
Maggie uit... Nog geen minuut ^ 
wordt de tv-ster bestormd % 
Truus Publiek. En Maggie is 
haar zoveelste inzinking 
’Soapdish’ is een hartverwarrnCn 
douche, ook en vooral voor vV * e '2 
slaafd is aan deze nep-wereld. (P* 
mount/Esselte) 


Geen heiMg boont i e ’Shilling Through’ kun 

nemen 


k 


Robbie Coltrane als ’popie Jopie’ in 'The Pope Must Die’ 


Weinig halleluja voor 
’The Pope Must Die’ 


tig-dikke pater Albinizi (Robbie 
Coltrane), goedzak en boksbal 
van een godvergeten weeshuis in 
Italië, wordt per vergissing tot 
Heilige Vader benoemd. Op het 
moment supreme hapert het 
hoorapparaat van de klerk van 
de kardinalen, konkelend bijeen 
na de dood Van paus Pius. 


Foutje 


En dat komt de corrupte kardi¬ 
nalen die hun ziel en zaligheid 
aan maffia-bons Vittorio Corelli 
hebben verkocht, buitengewoon 
slecht uit. Wanneer pater Albini¬ 
zi als paus David I tot hun grote 


schrik wel heilig gelooft in een 
rein geweten, wordt er een 
moordaanslag beraamd. 

Maar deze ’popie Jopie’ is aller¬ 
minst een watje, laat staan een 
heilig boontje. David I laat zich 
dan ook niet ringeloren door de 
kardinaalrood gerokte zakken¬ 
vullers. Net als de paus de mil- 
joenenzwendel onthult, wordt 
bekend dat hij aan zijn wilde we¬ 
reldse jaren een zoon heeft over¬ 
gehouden. Foutje, bedankt. En 
exit. 


Zondig 

Natuurlijk valt er voldoende te 


DOOR RIJK VAN ROTTERDAM 

Moet je praatprogramma’s op de te¬ 
levisie al met een korrel zout ne¬ 
men, dan mag je bij een film van 
Hollywoodse makelij die als moder¬ 
ne variant op de raamvertelling de 
vorm van een tv-praatprogramma 
heeft, wel een strooiwagen met pe¬ 
kel inzetten. De te interviewen me¬ 
vrouw aan het begin van de film 
’Shining through’ van David Seltzer 
weet nog steeds niet of ze er wel 
goed aan doet haar verhaal te gaan 
vertellen, maar het is haar wel door 
iedereen aangeraden ’omdat het 
voor de BBC is’. 


recensie 


De mevrouw in kwestie is Linda 
Voss (gespeeld door een ’op jaren’ 
geschminkte Melanie Griffith). En 
op enkele tussen-shots in de tv-stu- 
dio na zien we het verhaal dat zij 


lachen om deze parodie. De 
Schotse acteur Robbie Coltrane 
(’Nuns on the run’) heeft genoeg 
komisch talent in huis om deze 
film overeind te houden. Toch 
merk je dat hij te vaak in de 
steek gelaten is door scenario¬ 
schrijver Pete Richens. Want de 
grappen en grollen vallen als wij- 


recensie 


water door zondige vingers. Ri¬ 
chens wekt daarmee de schijn 
dat hij niet echt het Vaticaan ko¬ 
misch te kijk heeft durven zet¬ 
ten. Bang voor een banvloek? 

Bovendien ruikt deze film me te 
veel naar ’King Ralph’. Daar 
wordt een buikige barpianist uit 
Las Vegas gelokt om voor ko- 
ning over de Britten te spelen. 
Een toevallige gelijkenis? God 
mag het weten. 

Te zien in H5 Heerlen 


vertelt zich voor onze ogen afspe¬ 
len. 

In 1940 werkt de half-joodse Linda 
Voss als secretaresse op een kan¬ toor in New York dat wil kapPj^ 
met handel met Hitler-Duitslanö ' $ 
gauw uit ze het vermoeden, dat W 
baas Ed Leland (zeer stuurs kt )! 4 a 
gespeeld door Michael Dougla s 'j 
genlijk een spion is. Wat haar erj^, 
van weerhoudt van hem te ho^Tv 

A 

Na Pearl Habour wordt hij als 
nel bij de Amerikaanse mili*^ 
geheipie dienst naar Europa 
stuurd. Als kinderjuffrouw var>®^ 
Duitse generaal maakt Linda % 
chelijke avonturen mee, 
steeds duikt op het nippertje 
land op in Hitlers Berlijn als 
reddende ridder. ^ 

In oorlog en liefde is alles t 0 ^5' 
staan. Dus kun je bij een cond^L 
tie van die beide elementen . ^ 
gekste verhalen verzinnen, 
dat van ’Shining through’ valt <V 
geen mogelijkheid serieus te |l 
men. Maar alleen al door het b®., 
chelijke Duits dat Griffith 
kraamt, geloof je de film voor ir L 
meter. |te 

Te zien in Cinema Palace, 


Oplossing van gistere! 1 


BW 8 M' 

Bob mamiSmm 


IIE ■ U 


a 

mm, aapafËa 

@33_S_01 
• Michael Douglas en Melanie 
Griffith in ’Shining Through’. puzzel van de dag UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 

Directie: 

mr. F.A M. van Hellemond! 

K J Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 
Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Piccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045 739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045 256363 

Ge,e en 046-746868 

Heerien-Centrum 045-717719 
Kertrade 045-452932/455506 
Maastricht 043 254477 

Roermond 04750-18484 

S'tanl 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 flauwe , kun jij niet tefen een frapje !? 


Tuurt jk Hier handdoek » 


fen handdoek ? Uaarom ? 


blaat buna tol aan knieen in anéstzweet van zenuwoiht/V 
. ( mr i ~ ^ - -ij --- n , m. 


Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling Ie voldoen 
bij automatische betaling 


per maand 
per kwartaal 
Per acceptgiro: 
per maand 
per kwartaal 
losse nummers 


ƒ27,45 
ƒ 82,35 

ƒ 28,45 
ƒ 83,35 
ƒ 1,60 
Bfr 30 EF nn kout ovmtG a£- 
iio/r£n ont£ v/uemn de 
reis n/nrn cm hu te ouder- 
HE/1E/1 LOEn-m, die in¬ 
middels IS OPSEtUlftPT ; 2RL 

HEN DE WE6 WüEEti 


He chaos in de wereld duurt 
voort, we hebben been an¬ 
dere keuze! (C) Standaard Uitgeveni Antwerpen 


Gestoofde komkommer 
met dille en garnalen 

DOOR HUUB MEIJER 


Dille vormt een ideale combinatie 
met delicate vissoorten. De be¬ 
roemdste combinatie is misschien 
wel gravad lax (gemarineerde rau¬ 
we zalm met dille). Niet minder 
geslaagd is de combinatie van gar¬ 
nalen en dille. Gebruik verse of 
diepvriesdille, in geen geval ge¬ 
droogde. 

Benodigdheden: 2 kleine kom¬ 
kommers, boter, peper en zout, 
verse of diepvriesdille, 75-100 g 
Noorse garnalen. 

Schil komkommers en snijd in 
lengte doormidden. Verwijder 
zaadlijsten. Snijd komkommer- 
helften in stukken. 

Smelt boter en smoor hierin kom- 
kommerstukjes 12-15 minuten. 
Kruid met peper en zout. Hak on¬ 
dertussen de verse dille. Diepvries¬ 
dille altijd in bevroren toestand 
toevoegen. 

Voeg dille en garnalen bij kom- 
kommerstukken en laat alles met 
deksel op de pan door en door 
warm worden. 

TIP: Serveer hierbij als garnituur 
gebakken krieltjes en gebakken 
schol. Horizontaal: 1 . rivier; 6 . smal gedeelte, 
reep; 9. slagader; 10. smaakgewaarwor- 
ding; 12. nevelig; 15. heldendicht; 16. lage 
temperatuur; 19. gevoelig, zacht; 20 . vis; 
21. hagedis; 25. vereerd symbool; 28. wat 
overblijft; 29. vervelend; 30. draad v. 
elektr. geleiding; 31. spelleiding; 32. stuk 
gereedschap; 34. gelijk aan waarde (han- 
delst.); 35. gebeurtenis; 37. giftslang; 40. 
eetbare wortel; 43. berouw; 46. pl. in Zwit¬ 
serland; 47. oud-Germaans schriftteken; 
49. voortreffelijk; 50. bloemruiker; 51. lof¬ 
spraak; 52. toestand v. onzekerheid; 53. 
ongevulde ruimte. 


Verticaal: 2. uitstapje; 3. mallejan, 
plaats waar iets verhandeld wordt; 5, ^ 
tonig geluid, slag; 6 . bij elkaar; 7- s ]^ 
8 . brandtsof; 10 . stapel, grote hogj 
heid; 11 . beëdigd vertaler; 13. tijöj^ 
verblijfplaats; 14. gewicht; 17. te 
tijd; 18. opzwellen; 22 . slot, afloopi ft 
Grieks eiland; 24. gebergte in de S.LD > 
verschil tussen bruto en netto; 26. wy 
goud; 27. uitgelezen gezelschap; % 
doende gekookt; 34. bedrag; 35. deel'J 
riem; 36. ijver; 38. vol leven; 39. ^ 
v. verbranding; 40. klepper; 41. t> 10 ® 45 
ver; 42. schermwapen; 44. siervogeL > 
vrouwelijk dier; 47. ankerpl. voor scheP* 
48. vogelwoning. 

PtlP" 


binnen/buitenland 


ff|j 


' ' K '■$,> ' S'S-fy'.^m ?■ ■ 


«i >ÏA 
Van onze correspondent 


^STERDAM - Steeds vaker 
Peelt de politie in Amsterdam 
°or kinderoppas. Ouders die 
. ün kind kwijt raken bij het 
°odschappen doen, komen het 
Pas u ren i a ^ er ophalen. Ook ba¬ 
kscholen brengen regelmatig 
nderen, die na de les niet wor- 
en afgehaald, naar de politie.. 
e t gaat vooral om kleuters van 
, er tot zes jaar die niet zelf naar 
kunnen en ook nog niet we- 
n waar ze wonen. 

g e .P aantal basisscholen in de 
ylrneermeer is er het afgelopen 
? ar toe overgegaan om kinderen 
, le Plotseling niet worden afge- 
,^ld naar het politiebureau te 
v en gen. „Als we de ouders niet 
Pftnen bereiken, plakken we 
P briefje op de deur, zodat ze 


Politie Amsterdam 


speelt kinderoppas 
tegen wil en dank 


weten waar ze hun kind kunnen 
vinden”, aldus directeur T. de 
Smidt van de Bijlmer-Montesso- 
rischool. 

De school ging tot deze maatre¬ 
gel over nadat leerkrachten een 
aantal malen urenlang vergeefs 
zaten te wachten op de ouders. 
Zelfs is het voorgekomen dat on¬ 
derwijzers een kind op vrijdag 
mee naar huis namen en er het 


hele weekeinde voor zorgden. 
„Dat was echt te gek”, aldus De 
Smidt, die dit schooljaar al vijf 
keer met dit verschijnsel werd 
geconfronteerd. 

Een woordvoerster van het poli¬ 
tiebureau Flierbosdreef in de 
Bijlmer bevestigt dat hier regel¬ 
matig kleuters worden opgevan¬ 
gen. Het gaat echter niet alleen 


om leerlingen van omliggende 
scholen, maar ook kinderen die 
op zaterdag hun ouders zijn 
kwijtgeraakt in winkelcentra. 
„Soms zijn het er wel twee of 
drie op een dag”. Het lijkt er 
sterk op dat mensen hun kroost 
doelbewust achterlaten. „Als ze 
bellen zeggen ze dat ze het kind 
over een kwartier afhalen en pas 
uren later komen ze dan langs 
met volle boodschappentassen.” 

Directeur De Smidt stuurt ou¬ 
ders die hun kind niet afhalen, 
van school een pittige brief of 
spreekt hen aan op hun verant¬ 
woordelijkheden zodra ze het 
kind weer komen brengen. „Het 
helpt wel”, meent hij. Op het po¬ 
litiebureau dreigen agenten vas¬ 
te klanten wel met de kinderbe¬ 
scherming en ontzetting uit de 
ouderlijke macht. En ook dat 
helpt. 


Handleiding' 
voor gebruik 
handleiding 

DEVENTER - De handleiding 
loonbelasting van het ministerie 
van Financiën is zo onduidelijk, 
dat uitgeverij FED in Deventer 
er brood in zag een 'handleiding 
op de handleiding’ op de markt 
te brengen die aansluit op die 
van het ministerie. 

De inhoudsplichtige werkgever 
kan nu een steuntje in de rug ko¬ 
pen. Er worden voorbeelden en 
berekeningen in gegeven. De re¬ 
dactie stelt echter ook dat de 
werkgever er zijn voordeel mee 
kan doen bij het zoeken naar be- 
lastingbesparende methodes. 


Goedkeuring Verdrag van Maastricht gaat gewoon door 

Denemarken krijgt bedenktijd 


JS H, 


Van onze correspondent 


’Aan * " Denemarken krijgt 
v^og ^dere elf EG-landen 
half jaar de kans om 
Ve rd °£ in te stemmen met het 
* fyille ® van Maastricht. De elf 
yi ^ de Deense regering op 

( bjj /^gelijke manieren helpen 
siiijj vinden van een oplos- 
t'eff r Voor de crisis die na het 
p n dum ontstaan is, maar 
tlej.1 heropenen van de on- 
tric&^iingen over ’Maas- 
JöA kan geen sprake zijn. 
t^deur naar de Deense deel- 
5W e aan de Europese Unie 
5e J3 0 g °Pen”, zei de Portuge- 

P -*’ > - 1 nister van Buitenlandse 
Joao De Deus Pinheiro 
‘Vond in Oslo na afloop 
et spoedberaad van de 
EG-ministers. 
d*k 

.^ijfQ^harkcn maakt deel uit van de 
^l«V»ëese familie en dat moet zo blij- 
mjjtt hij. Maar welke oplossing 
Weeg moet brengen, weet nog 

1/ Hj3WT nse premier Poul Schlüter zei 
fjld v ° n d een tweede referendum 
7 * te sluiten, maar dan moet dat 
andere grondslag hebben. 
$ 'Wf^Hse parlement en het volk 
g) er dan van overtuigd zijn dat 
d j^heel andere situatie is dan op 
. > aldus Schlüter. Door andere 
[ji<b^kusters werd gisteren al gespe- 
pdW d °P een tweede EG-referen- 


Colj^-mimsters wilden hun Deense 
hf 9 Elleman-Jensen gisteren niet 


h* inpakken over de uitslag 
referendum. Maar zij maak- 
medelij k dat het een zaak voor 
ttSe regering is om uit deze 
(I Votw komen. De elf vinden dat de 
Sti ^ Unie moet doorgaan en 
'y ^ ook vastbesloten de goed- 
ta VTprocedures in hun landen te 
fi . doorgaan. 

f f \ th 

L Sn eind van dit jaar moeten die 
W V k olt ooid en minister Van den 
^ H a ^buitenlandse zaken) zei dan 
| V?* er nog voldoende tijd is om 
C benen iets te bedenken. „La- 

t afwachten wat de komende 

U , aa anden mogelijk is”. 

m 

I ^ ^ 0r te extra EG-vergadering - in 
f van het NAVO-overleg in 

e verliep zeer harmonieus. De 

rj ministers hadden duidelijk te 

/ hiet Elleman-Jensen, een over- 
Europeaan. Er werd zelfs 


W bespeeld met de gedachte om 
^ ^stratief met alle twaalf minis- 
Hh Samen een persconferentie te 
^ ’ maar daar werd om taktische 
htaar van af gezien. 


j/^Uête 

^ L^ eerc lerheid van de Nederland- 
^H^. v ^lking geeft er de voorkeur 
% c h per referendum uit te spre- 
Ver de Europese eenwording. 

de helft van de Nederland- 
°lking zou dan voor bekrachti- 
het Verdrag van Maastricht 
l V? en ’ waarin de vorming van de 
(TÜe Politieke en Monetaire 
j 2 *Jn geregeld. Twee enquetes 
j^j. e2er dagen zijn gehouden - in 
% AVp van NRC-Handelsblad en 
^b-televisie - hebben dat gis- 
^ Uitgewezen. 

Jo^quete die NRC-Handelsblad 
]%) r e ^ da ë publiceerde is uitgevoerd 


Ureau Inter/View, de Avro- 
e te door het NIPO. 


Onderwijzers in de regen 
* A • De grote tent op het Worpplantsoen in Deventer kon 
gistermiddag nauwelijks alle circa 1200 actievoeren¬ 
de onderwijzers en leraren uit Noord- en Oost-Neder- 
land onderdak bieden. Sommigen moesten buiten de 
regen en blubber trotseren. De onderwijzers kwamen 
niet alleen met auto en bus, maar zelfs per roeiboot 
over de IJssel om te protesteren tegen de lage salaris¬ 
sen. Zo’n tweeduizend leden van de onderwijsvakbon- 
den lieten zich gisteren als staker registreren. Volgens 
de organisatoren hebben 400 scholen aan de staking¬ 
sacties gisteren meegedaan. Volgende week spelen 
soortgelijke acties zich af in Noord- en Zuid-Holland 
en de week erop in Zuid-Nederland. Het enige wat 
dan anders moet is het weer, zeiden de organisatoren 

Foto: ANP 


’VS-ambassadeur 
kocht post in 
Nederland’ 

WASHINGTON - Donald 
Alexander, de zakenman van Ne¬ 
derlandse afkomst die genomi¬ 
neerd is als nieuwe ambassadeur 
voor de Verenigde Staten in Ne¬ 
derland, is nog voor zijn officiële 
benoeming in opspraak geraakt. 
De Senaat onderwierp hem aan 
een verhoor. Alexander zou de ge¬ 
wilde ambassadeurspost hebben 
’gekocht’ door een bijdrage van 
100.000 dollar aan de herverkie- 
zingscampagne van president 
Bush te betalen. 


Alexander zei tegen de buiten- 
landcommissie van de Senaat dat 
zijn op 17 januari overgemaakte 
donatie van 100.000 dollar (onge¬ 
veer 180.000 gulden), 'helemaal 
los stond van mijn inspanningen 
om ambassadeur te worden’. De 
Democratische senator Joseph 
Biden trok dat in twijfel. 

Het valt nog te bezien, zei hij, of 
de Senaat de schenking als een 
volstrekte toevalligheid be¬ 
schouwt bij het besluit over 
Alexanders benoeming. 


De Senaat heeft het laatste woord 
over ambassadeursboemingen en 
zal later deze maand beslissen. 


^_Van onze correspondent 

{Jerlijn - De in 1989 in Li- 
J^hon ontvoerde Duitsers Tho- 
Kemptner en Heinrich 
tübig komen op korte ter- 
'Jh vrij. Dat verklaarde een 
v ^°ggeplaatste functionaris 
de Iraanse islamitische 
.Uhdamentalisten gisteren in 
^ Libanese hoofdstad Beiroet 
genover het Duitse persbu- 
^ a u DPA. Hij zei dat ze on- 
u^Dvaardelijk worden vrijge- 
j.ten. De Duitse staatssecreta- 
j> s bij het bureau van kanselier 
^nl, Schmidtbauer, bevestig- 
deze verklaring. ,,De door- 
teak is gelukt”, zei hij. 


Duitse gijzelaars in 
Libanon snel vrij 


Na terugkeer van overleg in 
Iran met de Iraanse leiders, on¬ 
der wie president Rafsanjani, 
verklaarde Schmidtbauer dat 
de kansen groot zijn dat de 
twee uiterlijk binnen tien da¬ 
gen op vrije voeten komen. De 
staatssecretaris zei dat Duits¬ 
land geen enkele concessie 
heeft gedaan. 


De twee Duitsers zijn de laat¬ 
ste buitenlandse gijzelaars in 
Libanon. Zij bevinden zich in 
handen van de invloedrijke 
fundamentalistische familie 
Hamadi. 

De Hamadis wilden in ruil 
voor Kemptner en Strübig de 
vrijlating van de in Duitsland 
wegens terrorisme veroordeel- 

■*; 


Publiek keert zich tegen arrestatieteam 

Ontvoerders gepakt 
na schietpartij 


Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - De Haagse politie 
heeft gistermiddag slechts met in¬ 
zet van extra manschappen kunnen 
voorkomen dat omstanders de aan¬ 
houding van vier mannen door.een 
speciaal arrestatieteam hinderden. 
Na een hevige schietpartij werden 
uiteindelijk de vier opgepakt, die 
worden verdacht van de ontvoering 
en mishandeling van een 27-jarige 
Hagenaar. Bij de schotenwisseling 
aakten twee verdachten gewond. 

De Haagse politie vermoedt dat de 
ontvoering heeft te maken met een. 
'afrekening’ in het drugsmilieu. Het 
slachtoffer zou woensdagochtend 
door drie mannen onder bedreiging 
van vuurwapens zijn ontvoerd uit 
de woning van zijn vriendin aan de 
Noordpolderkade. In Rotterdam is 
hij volgens zijn verklaring de hele 
dag vastgehouden, waarna de ont¬ 
voerders hem overbrachten naar 
Amsterdam. In de nacht van woens¬ 
dag op donderdag zetten zij hem in 
Den Haag weer op straat en dreig¬ 
den later terug te komen. De Hage¬ 
naar schakelde daarop de politie in, 


de Abbas en Mohamed Ali 
Hamadi bewerkstelligen. 

Abbas zit een celstraf van 13 
jaar uit wegens ontvoering en 
wapensmokkel, Mohammed 
Ali is tot levenslang veroor¬ 
deeld onder meer omdat hij bij 
een vliegtuigkaping een Ame¬ 
rikaanse staatsburger had 
doodgeschoten. 

De Duitse regering weigerde in 
het verleden, mede als gevolg 
van grote Amerikaanse druk, 
concessies aan de Hamadi-clan 
te doen. Van strafverminde¬ 
ring kan ook nu geen sprake 
zijn, deelde Schmidtbauer van¬ 
daag mee. 
Plan-Simons 


t ö /) Op een heel nette manier en 

zonder noemenswaardig 
geruzie zijn de betrokken 
bewindslieden in het kabinet 
(Lubbers, Kok, De Vries, An- 
driessen en Simons zélf) er 
\ j woensdag in geslaagd het 

7 i oorspronkeii|ke plan-Simons 

de nek om te draaien An- 
:is , >.„ üers kan het bereikte ak¬ 

koord, dct vandoag aan de 
ministerraad wordt voorgelegd, immers niet worden geïnterpre¬ 
teerd. De vier ministers en de staatssecretaris hebben onder meer 
besloten dat per 1 |anuari alleen de kraamzorg wordt overgehe¬ 
veld naar de awbz, de andere voorzieningen blijven voorlopig 
ondergebracht bij ziekenfonds en ziekteverzekeraars. Pas als het 
overhevelen van zorgtaken inderdaad leidt tot kostenbeheersing - 
en dat moet nog maar worden afgewacht - zullen meer voorzie¬ 
ningen van de ziektekostenverzekeraars naar de awbz gaan. Met 
ingang van 1994 zouden dat dan de tandheelkunde en de para¬ 
medische zorg zijn, een jaar later gevolgd door huisartsenzorg, 
specialisten en ziekenhuizen. Of het echter zover zal komen is nog 
hoogst onzeker. 

De verzekeraars in de gezondheidszorg, verenigd in het KtOZ, zijn 
terecht boos op de regering. Zij zijn nergens in gekend. Het kabi¬ 
net, staatssecretaris Simons voorop, heeft - weer eens - te weinig 
overleg gepleegd met de belanghebbenden. Als het aan de parti¬ 
culiere ziektekostenverzekeraars in Nederland had gelegen, was 
het plan-Simons er sowieso nooit gekomen Nu het toch is doorge¬ 
drukt, komt wat de grote verzekeraars betreft, de stelselherziening 
zelf al enige tijd in aanmerking voor een nog veel grondiger herzie¬ 
ning. 

Deze houding maakt de uitvoerbaarheid van het 'plan-Simons 
nieuwe stijl' moeilijker, zo met onmogeli|k. Simons heeft van het 
kabinet nu de - late - opdracht gekregen met de verzekeraars te 
overleggen om tot meer kostenbeheersing te komen. Daarbij die¬ 
nen ook de tarieven voor beroepsbeoefenaren betrokken te wor¬ 
den, zo luidt de instructie. In normaal Nederlands: die tarieven 
moeten omlaag. Daar lijkt in sommige gevallen - medisch specia¬ 
listen bij voorbeeld - wel ruimte voor, maar in het verleden is al 
gebleken hoe moeilijk een aanpassing van met name honoraria te 
realiseren is. Het zou een wonder zijn als dat uitgerekend Simons 
wél zou lukken. 

CDA en PvdA zijn het eens met het kabinet, maar er zijn weer de 
onvermijdelijke interpretatieverschillen. Volgens de betrokken be¬ 
windslieden voorziet het akkoord niet in de invoering van een ver¬ 
plicht eigen risico zoals het CDA wilde en waar de PvdA altijd 
tegen was. De chnsten-democraten menen nu echter dat de eis 
dat een vrijwillig eigen risico wordt aangeboden plus de eigen bij¬ 
dragen in feite hetzelfde betekenen. Bij de PvdA wordt er daaren¬ 
tegen juist op gewezen dat het gewraakte verplichte eigen risico 
nu van de baan is. 

Het kabinet, en niet op de laatste plaats de verzekerden, wachten 
intussen nog steeds met smart op de uitkomsten van het onderzoek 
■naar de kosten in de gezondheidszorg. Zou dan eindelek die ziek- 
teverzekeringspremie met twintig tot dertig procent omlaag kun¬ 
nen, zoals Simons begin dit jaar beloofde? Wie daar nog geloof 
aan hecht is een iiefhebber van sprook|es. 

P.S. 


Eerste resultaat milieutop IIio 

Nederland tekent 
Klimaatverdrag 


die de hulp inriep van een arresta^ 
tieteam uit Rotterdam. 

Gistermiddag om kwart voor twee 
hield het team de vermoedelijke 
ontvoerders, die in een Mercedes 
over de Noordpolderkade reden, 
aan. Volgens de Haagse politie 
openden de verdachten het vuur, 
waarna een ’nogal hevige’ schoten¬ 
wisseling volgde. Twee van de drie 
inzittenden raakten daarbij ge¬ 
wond: een 26-jarige Hagenaar en 
een nog onbekende man. De derde 
inzittende was een 31-jarige Rotter-j 
dammer. ' 

Publiek 

Een volgens de politie in het pu¬ 
bliek staande 43-jarige Hagenaar, 
broer van de gewonde 26-jarige, be¬ 
moeide zich vervolgens met de 
kwestie. Daarop mengden zich zo’n 
twintig omstanders in de strijd, die 
na de inzet van extra politie-agen- 
ten werd beslecht. De politie heeft 
de zaak verder in onderzoek, terwijl 
de rijksrecherche conform de regels 
de ingreep van het arrestatieteam 
nader bekijkt. 

Wapen ■- u rani uni 
onderschept in 
Oostenrijk 

WENEN — In Oostenrijk is woens¬ 
dag een lading zwaar radioactief 
uranium van wapenkwaliteit in be¬ 
slag genomen, die gewoon in een 
koffer zat in een auto op een par¬ 
keerterrein bij het Prater in Wenen. 
Dat heeft het Oostenrijkse ministe¬ 
rie van Binnenlandse Zaken giste¬ 
ren bekendgemaakt. 

Er werden zeven personen gearres¬ 
teerd, die verdacht worden van 
smokkel van het uranium, die af¬ 
komstig moet zijn uit een Sovjetty- 
pe kernreactor, zoals die bijvoor¬ 
beeld in het aan Oostenrijk grenzen¬ 
de Tsjechoslowakije staan. 


RIO DE JANEIRO - Minister Al- 
ders van Milieubeheer heeft gister¬ 
avond tijdens de milieutop UNCED 
in Rio de Janeiro namens Neder¬ 
land het Wereld Klimaatverdrag 
getekend. Hij heeft bij die gelegen¬ 
heid nog eens benadrukt dat Neder¬ 
land liever een verdergaand verdrag 
had gezien. Voor Nederland is het 
verdrag een eerste stap waarmee de 
basis is gelegd voor het verder aan¬ 
scherpen. Brazilië tekende gisteren 
het verdrag als eerste. 

De regering streeft ernaar het ver¬ 
drag zo snel mogelijk te laten be¬ 
krachtigen door het parlement. 
Voordat het verdrag in werking kan 
treden, moet het door 51 landen 
worden getekend en geratificeerd. 
Het openstellen van het verdrag 
voor ondertekening is het eerste 
tastbare resultaat van UNCED. 

Direct na de ondertekening heeft de 
milieu-organisatie Greenpeace ern¬ 
stige kritiek geuit op het verdrag. 
Volgens dr Jeremy Leggett, een van 
de campagneleiders van Greenpea¬ 
ce International, is het verdrag veel 
te vrijblijvend. Het verdrag spreekt 
in vrij vage termen van een stabili¬ 
satie van de uitstoot van broeikas- 

(ADVERTENT1E) 


gassen in 2000 op het niveau var 
1990. Over de aanpak van de uit¬ 
stoot van kooldioxide (C 02 ) wordl 
niet apart gesproken. Tijdens de on 
derhandelingen over het verdrag 
eerder dit jaar was dit voor de Ver 
emgde Staten onbespreekbaar. 

Nederland, Zwitserland en Oosten 
rijk proberen in Rio medestander; 
te vinden voor hun initiatief het ver 
drag te voorzien van een apart aan 
hangsel waarin wel wordt gespro 
ken van stabilisatie van de uitstoo 
van C02 in 2000 op het niveau var 
1990. Het Nederlandse beleid gaa 
overigens verder. Ons land wil d< 
uitstoot in 2000 verminderen me 
drie tot vijf procent in vergelijking 
met 1989. 

Jeremy Leggett van Greenpeaei 
noemt een stabilisatie of zelfs lichti 
vermindering van de uitstoot vai 
C02 in het jaar 2000 volstrekt onvol 
doende. 


Socialisten 
winnen in 


O ••• 

Servie 


I bouwelementen bat M 

hardhout, aluminium, kunststof 

RAMEN 

DEUREN 

VERANDA’S Showroom geopend 
.di. l m vr 10.00-13.00 uur 
14 00-18.00 uur 
za. 10.00-15.00 uur 
Hommerterweg 35 
Hoensbroek-Hrl. 

045-213928 

Showroom Eindhoven: Zuelsterstraat 177a 


BELGRADO - Bij de eerste parle 
mentsverkiezingen in klein-Joegc 
slavië hebben de alleenregerend 
socialisten een duidelijke overwir 
ning behaald. In Servië behaalde: 
de socialisten van president Slobc 
dan Milosevic volgens voorlopig 
gegevens 68 procent van de sterr 
men. 

In de kleinste deelrepubliek van he 
nieuwe Joegoslavië, Montenegrc 
behaalden de socialisten 76 procer 
van de stemmen. 

De extreem-nationalistische Serv 
sche Radicale partij van Vojisla 
Seselj scoorde in Servië een verkie 
zingsresultaat van 28 procent. D 
Servische oppositie boycotte d 
verkiezingen van afgelopen zondag 
omdat de socialisten en de door he 
ondersteunde radicalen een medij 
monopolie hebben. 


(ADVERTENTIE) GROOT in 
SERVICE 


rHT'i'iMi 


collectie I 

20 meter i 
in de 

Emmastraat, 

voorbij 

ABN-bank 


contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


EYE-CATCHERS 

zijn onze nieuwe 
.ZONNEBRILLEN. 

limburgs dagblad ƒ / 


economie 

HEERLEN - De werkgelegen¬ 
heid is in 1991 met 74.000 ar¬ 
beidsjaren toegenomen. Die 
groei is lager dan de toename in 
de jaren daarvoor. Het meren¬ 
deel van de nieuwe werkgele¬ 
genheid (60.000 arbeidsjaren) 
kwam ten goede aan vrouwen. 
Dat blijkt uit cijfers van het Cen¬ 
traal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

Bedroeg de jaarlijkse toename 
van het aantal arbeidsjaren van 
1987 tot 1990 gemiddeld 2,2 pro¬ 
cent, in 1991 daalde de groei naar 
1,6 procent. Ook het aantal ba- 


Werkgelegenheid 
groeit nauwelijks 

nen (voltijd en deeltijd) steeg 
minder dan voorheen. Vorig jaar 
telde het CBS 5,84 miljoen ba¬ 
nen, 2,3 procent meer dan in 
1990. De banengroei in de voor¬ 
gaande jaren lag op 2,7 procent. 
De werkgelegenheidsgroei nam 
in de loop van ’91 steeds verder 
af. 

Dat vooral vrouwen profiteren 
van de extra werkgelegenheid, is 
een tendens die steeds sterker 


wordt. Sinds 1987 steeg het to¬ 
taal aantal arbeidsjaren door 
vrouwen gewerkt met 17 pro¬ 
cent, tegen een toename van het 
arbeidsvolume bij mannen met 5 
procent. 

De tragere groei van de werkge¬ 
legenheid ging volgens het CBS 
gepaard met een versnelde toe¬ 
name van de arbeidskosten. In 
1991 bedroegen de directe ar¬ 
beidskosten gemiddeld 33 gul¬ 
den per gewerkt uur. Dat is 4,4 
procent meer dan in 1990. Van 
’87 tot ’90 stegen de arbeidskos¬ 
ten jaarlijks met 1,5 procent. 


Hogere opbrengst tickets • Lagere kosten 

Sterk winstherstel 
KLM afgelopen jaar 


Ondanks ajhreken samenwerkingsgesprekken 

PGGM neemt toch 


belang in Rodamco 


ZEIST - Het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke 
en Maatschappelijke Belangen (PGGM) heeft ondanks het re¬ 
cente afketsen van de samenwerking met Robeco vorig jaar 
toch een belang van 2,5 procent opgebouwd in dit vastgoed¬ 
fonds. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag van 
het op één na grootste pensioenfonds van Nederland. 


SCHIPHOL - De KLM heeft over 
het boekjaar 1991/92 een winst be¬ 
haald van 125 miljoen gulden. Dat is 
een verbetering ten opzichte van 
het vorig boekjaar met maar liefst 
755 miljoen. Toen leed de KLM een 
recordverlies van 630 miljoen. On¬ 
danks het slechte jaar voor de inter¬ 
nationale luchtvaart als gevolg van 
de Golfoorlog wist de KLM een ver- 
voersgroei van zeven procent te 
bewerkstelligen. 

De KLM maakte gistermorgen haar 
voorlopige jaarcijfers bekend. De 
bedrijfsinkomsten stegen met 21 
procent tot ruim 7,9 miljard gulden. 
De kosten stegen met slechts tien 
procent tot 7,5 miljard. Het resultaat 
uit de gewone bednjfsuitvoering 
bedroeg slechts 79 miljoen door on¬ 
dermeer tegenvallende financiële 
lasten en het verlies op deelnemin¬ 
gen. In het resultaat is een winst 


van 61 miljoen opgenomen door de 
verkoop van vliegtuigen. 

De verbetering van het resultaat is 
in belangrijke mate toe te schrijven 
aan een stijging van de gemiddelde 
opbrengst van de tickets en door 
een sterke kostendaling. De KLM 
nam zich vorig jaar voor om in drie 
jaar tijd ruim een miljard gulden te 
bezuinigen. 

Dit jaar verbeterde de arbeidpro- 
duktiviteit per werknemer met 9 
procent. Ook daalden de brandstof¬ 
kosten. Er verdwenen het afgelopen 
jaar 500 arbeidsplaatsen bij de 
KLM, ondanks een forse toename 
van het vliegend personeel. 

Op haar buitenlandse deelnemin¬ 
gen leed de KLM een verlies van 
145 miljoen gulden. De directie stelt 
voor een dividend van een gulden 
per aandeel uit te keren. 


FNV groter dan 
ooit tevoren 

UTRECHT - De vakcentrale 
FNV is groter dan ooit. De groot¬ 
ste vakcentrale van het land, die 
in het verleden door fors leden¬ 
verlies werd geteisterd, is weer 
helemaal boven Jan, zo blijkt uit 
cijfers die de vakcentrale giste¬ 
ren vol trots publiceerde. Mo¬ 
menteel zijn welgeteld 1.082.845 
mensen bij de FNV aangesloten. 
Dat zijn er drie meer dan in het 
recordjaar ’79 toen de vakcèntra- 
le op enig moment 1.081.482 le¬ 
den rijk was. In de jaren ’80 
kelderde het ledental naar een 
dieptepunt van 900.724 leden (in 
’ 86 ). Daarna krabbelde de FNV 
weer overeind. 


De Industriebond FNV, 
grootste bond in de marktsed 
en jarenlang ook de grootste 
denverliezer in de FNV-geled 
ren, zag het afgelopen half j< 
het aantal leden in absolute a< 
tallen het sterkst stijgen en v 
met ruim 3500 tot 233.705. 

Procentueel gezien zit de gr* 
vooral bij de kleinere bonde 
De achterban van de kappe 
bond groeide met 6 procent, < 
van de horecabond met bijn a 
procent en van de politiebod 
met 3 procent. Bij de middelg 
te bonden was de vervoersbo 
de grootste groeier met een a# 
was van 3,5 procent. 

Vorig jaar boekte de FNV eenl f 
dengroei van 44.000. Eind ’91 te 
de de vakcentrale 1.069.000 1 ( 
den. Crisis jaren tachtig overwonnen 

Zelfvertrouwen bij 
scheepswerven teruj Verder heeft PGGM het belang in 
de Spaanse onroerend-goedbeleg- 
ger Metrovacesa in de laatste helft 
van 1991 uitgebreid van 2,5 tot 5,8 


President bank 
van Rusland mag* 
niet aftreden 

MOSKOU - Het parlement van 
Rusland heeft gisteren geweigerd 
akkoord te gaan met het aftreden 
van de president van de centrale 
bank, Georgi Matjoechin. Matjoe- 
chin en vice-bankpresident Vladi- 
mir Rasskasov dienden maandag 
hun ontslag in. In totaal stemden 88 
afgevaardigden tegen en 58 voor 
Matjoechins aftreden. 

Vóór de stemming in het parlement 
heeft de nieuw benoemde eerste 
plaatsvervangend premier, Vladi- 
mir Sjoemeiko, het parlement aan¬ 
geraden tegen te stemmen. Als 
argument voerde hij aan dat Matjoe¬ 
chin nog te kort in functie was. 
Matjoechin leidt de Russische cen¬ 
trale bank nu iets meer dan een 
jaar. 

Matjoechin bood zijn ontslag aan in 
verband met aanhoudende en ver¬ 
scherpte kritiek in het parlement en 
de Russische pers op zijn strakke 
monetaire beleid. Afgelopen week 
werd de kritiek harder toen de bank 
het toch al hoge rentetarief van vijf¬ 
tig procent nog eens tot tachtig pro¬ 
cent verhoogde. Volgens vooraan¬ 
staande parlementariërs zou Mat¬ 
joechins beleid de Russische 
economie wurgen en bedrijven tot 
faillissement brengen. 

„De centrale bank is juridisch on¬ 
dergeschikt aan het parlement. De 
banktop kan alleen werken en ver¬ 
antwoordelijkheid nemen zolang er 
steun is van de volksvertegenwoor¬ 
diging”, verklaarde Rasskasov te¬ 
genover het Russische persbureau 
Itar-Tass. 


procent. Begin 1992 heeft het pen¬ 
sioenfonds bovendien een aanzien¬ 
lijk bedrag geïnvesteerd in het 
Franse vastgoedfonds Société Fon- 
cière des Pimonts, dat kantoren 
bezit in Parijs. Met bovenstaande 
beleggingen is in totaal f270 mil¬ 
joen gemoeid. 

De investeringen passen in het 
tweesporenbeleid bij PGGM om 
een percentage van voor onroerend- 
goedbeleggingen bestemde gelden 
te steken in vastgoedfondsen. Het 
pensioenfonds kondigde vorig jaar 
al aan meer te willen investeren in 
risicodragend vermogen. Het per¬ 
centage onroerend goed zou moe¬ 
ten stijgen tot 15 a 25, dat van aan¬ 
delen tot 25 a 35. Eind 1991 bedroe¬ 
gen deze percentages respectieve¬ 
lijk 17 en 20. 

PGGM en Rodamco begonnen eind 
1991 besprekingen over een inten¬ 
sieve samenwerking. Daarbij zou 
Rodamco de winkels en kantoren 
met een totale waarde van f 5,2 mil¬ 
jard geheel of gedeeltelijk van 
PGGM overnemen. Begin mei werd 
echter bekend dat de besprekingen 
waren stukgelopen op de zeggen¬ 
schap. PGGM eiste zeggenschap 
over het ingebrachte vastgoed, 
maar Rodamco wilde het fonds 
geen gunstiger positie geven dan 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen¬ 
fonds (ABP). Het ABP verkocht in 
maart f 2,5 miljard aan vastgoed aan 
Rodamco in ruil voor een belang 
van 12,5 procent, zonder daarvoor 
directe zeggenschap te krijgen. 
PGGM behaalde vorig jaar een ren¬ 
dement van 9,6 procent over het 
belegd vermogen tegen 1,1 procent 
over 1990. Het pensioenfonds beleg¬ 
de fors in aandelen. In de totale 
portefeuille nam het percentage 
aandelen toe van 14 tot 20 (f 8,1 mil¬ 
jard). Het rendement daarop be¬ 
droeg 14,9 procent. Over 1990 werd 
een negatief resultaat behaald van 
21,9 procent. Het rendement op va¬ 
strentende waarden steeg van 6,9 
tot 10,1 procent. De gemiddelde 
jaarlijkse beleggingsopbrengst 
sinds de oprichting van PGGM in 
1970 bedraagt 8,3 procent. Drs D.J. de Beus, voorzitter van de direktie van PGGM, geeft in het hoofdkantoor in Zeist toe¬ 


lichting op de jaarcijfers 1991. 

Winstval bij 
Dow Chemical 
Benelux 

TERNEUZEN - Dow Chemical 
Benelux, onderdeel van het ge¬ 
lijknamige Amerikaanse chemie¬ 
concern, heeft in 1991 een be¬ 
drijfsresultaat behaald van f242 
miljoen, 53 procent minder dan 
in 1990. De daling is onder meer 
veroorzaakt door de aanhouden¬ 
de recessie en een niet aflatende 
druk op de verkoopprijzen, zo 
blijkt uit het donderdag versche¬ 
nen sociaal-jaarverslag van de 
onderneming. 


De omzet van Dow in Nederland 
liep tijdens het afgelopen boek¬ 
jaar 12 procent terug tot f4,9 
miljard. De winst bedroeg f' 163 
miljoen. De resultaten van Dow 
Belgium zijn niet meer te verge¬ 
lijken met die van 1990. De winst 
van Dow International Service 
Centre bedroeg 1,1 miljard Belgi¬ 
sche frank (f 55 miljoen). 


Dow Chemical Company rappor¬ 
teerde eerder dit jaar een winst¬ 
daling van 32 procent tot 935 
miljoen dollar. De omzet van de 
Amerikaanse moedermaatschap¬ 
pij daalde 5 procent tot 18,8 mil¬ 
jard dollar. 


^ Foto: ANP 

Dasa en Fokker 
uil problemen 

AMSTERDAM - Fokker krijgt wat 
Deutsche Aerospace betreft in een 
samenwerking met de Duitsers 
toch de leiding over het ontwerpen, 
bouwen en verkopen van straal¬ 
vliegtuigen voor 65 tot 130 passa¬ 
giers. Volgens een woordvoerder 
van Deutsche Aerospace (Dasa) be¬ 
rust de onrust binnen Fokker over 
de Duitse hegemonie op een mis¬ 
verstand. Het Duitse persbureau 
DPA meldde gisteren dat Dasa-top- 
man Schrempp en zijn collega bij 
Fokker, Nederkoorn, in een ge¬ 
sprek het misverstand hebben op- 
gehelderd. 


Van onze redactie economie 

DELFT - De Nederlandse scheeps¬ 
bouw heeft na de crisis van de jaren 
tachtig het zelfvertrouwen weer 
herwonnen. Deze belangrijke ge¬ 
dragsverandering is tot uiting geko¬ 
men tijdens het gisteren afgesloten 
congres Marine Safety and Environ¬ 
ment in Delft. 

Het vijfdaagse internationale con¬ 
gres werd bijgewoond door verte¬ 
genwoordigers van de scheeps- 
bouwindustrie, rederijen, op- en 
overslagbedrijven en overheden uit 
diverse landen, waaronder de Ver¬ 
enigde Staten, Japan, Rusland en 
de verschillende Westeuropese lan¬ 
den. 

Volgens prof. ir. S. Hengst van de 
faculteit Maritieme Techniek van 
de TU Delft is het 'herwonnen zelf¬ 
vertrouwen’ bij de werven onder 
meer terug te vinden in de ontwik¬ 
keling van nieuwe technieken, in¬ 
grijpende veranderingen van de 

Winst Ahold 
eerste kwartaal 
flink gestegen 

ZAANDAM - Het detailhandels¬ 
concern Ahold behaalde in het eer¬ 
ste kwartaal van 1992 een hoger 
resultaat na belastingen. In de eer¬ 
ste drie maanden ging de netto¬ 
winst met 11,5 procent omhoog van 
f76,4 miljoen naar f85,1 miljoen. 
Het bedrijfsresultaat steeg met 25,7 
procent van f 116,6 miljoen naar 
f 146,5 miljoen. Zonder de consoli¬ 
datie van de Amerikaanse detail- 
handelsketen Tops zou het bedrijfs¬ 
resultaat zijn gestegen van f 116,6 
miljoen naar f 126,93 miljoen, ofwel 
een plus van 8,8 procent. 

De rentelasten verdubbelden zich 
bijna tot f 48,1 miljoen tegenover 
f24,9 miljoen in het eerste kwartaal 
van 1991. Dat kwam door de conso¬ 
lidatie van Tops in het tweede 
kwartaal van het afgelopen jaar. 
Ahold handhaaft de verwachting 
dat het resultaat na belasting dit 
jaar Verder zal toenemen’. In Ne¬ 
derland - inclusief de net gestarte 
activiteiten in Tsjechoslowakije - 
trok het bedrijfsresultaat met 6,9 
procent aan tot f 64,9 miljoen (1991: 
f60,7 miljoen). 


managementsstructuur en 
kenheid van de werknemers. 
Hengst: „Er is een groep jong' 
binnen de werven gekomeh’ 
weliswaar nog enig gebrek aaj) 
varing heeft, maar er enthousia* 
met moed tegen aan gaat. Dat r® 
teert bijvoorbeeld in vragen val* 
uitvoerend personeel om een 
sus Engels te mogen volgen, 
ze dan een beter contact kU^ 
hebben met de inspecteurs V# 
rederijen. Een teken dus van # 
vatie en betrokkenheid. Maarj® 
de gevolgen ook op de tek# 
mers, waar weer voluit voluit ^ 
ontworpen en waarbij men Sr 
minder terugvalt op kennis 
den.” 

EG-plan ^ 

De Delfste hoogleraar is echt#, 
bang dat het EG-plan om de ^ 
malige Oostduitse werven m# 
hoogde subsidies te steun# 1 /, 
„oplevende trots onder de N ■ 
landse scheepsbouwers” we#, 
niet kan doen. „Dit plan is 
lijk te dol. Als de EG dit rj 
doorzet, krijgen de werven 
oosten van Duitsland een sul#*’ 
van zeven miljard gulden 
70.000 werknemers. 

Omgerekend een ton per W#J 
mer tegen 6000 gulden per w# 
mer in ons land.” Met een verf* 
de subsidie komen de Westei# 
se werven volgens Hengst Wffj 
soortgelijke problemen terecD 
in de jaren tachtig. 


Bezwaar BrusS 
tegen overnai#* 
van Perrier 

.J 

VEVEY - De Europese Co 
heeft bezwaar tegen de overn#D 
van de Franse mineraalwaterp 1 ^ 
cent Perrier door het Zwitsers^ j 
dingsconcern Nestlé. Eerder®^ 
richten in de pers van deze Sy 
king zijn gisteren bevestigd 
een woordvoerder van Nestlé, * J 
cis-Xavier Perroud. Eind juli #^ 
er van Brussel een officiële b® 
sing verwacht. J 

Brussel is van mening dat N ^ 
door de overneming van Perri# J 
niet meer te beconcurreren 
op de Franse mineraalmarkt ^ beurs Herstel 


AMSTERDAM - De Amsterdamse 
effectenbeurs kon zich gisteren in 
de loop van de dag goed herstellen 
van een in de ochtend opgetreden 
dip. De stemmingsmdex won 0,4 
punt op 130,60. De CSB-koersindex 
sloot 0,6 punt hoger op 215,30. KLM 
was favoriet als gevolg van hogere 
jaarcijfers en een hervatting van het 
dividend. Dit bezorgde het fonds 
een vooruitgang van f 0,80 of 2 pro¬ 
cent op f 40,30. Op de optiebeurs 
was KLM met een omzet van 3700 
contracten het drukst verhandelde 
fonds. De aandelenomzet op het 
Damrak was weer zeer beperkt met 
slechts f 545 miljopen. In obliga¬ 
ties werd voor f 1,4 miljard verhan¬ 
deld. 

Tot de actieve fondsen die de lift 
omhoog namen, behoorde Hoogo¬ 
vens die bijna f 1 duurder werd 
op f 58,60. Bührmann-Tetterode 
boekte een vooruitgang van f 0,70 
op f 51,40 evenals Nedlloyd 
op f 60,40. Ahold, die nabeurs met 
een stijging van de nettowinst met 
11,5 procent voor de dag kwam, 
steeg f 1 tot f 87,20. In het avond- 
verkeer mocht in Ahold niet wor¬ 
den gehandeld. 

De internationale aandelen bleven 
dicht bij huis en volgden daarmee 
de stemming op de andere Europe¬ 
se beurzen. Ook de opening van 
Wall Street om half vier gaf geen re¬ 
den tot hardlopen. Fokker lag op¬ 
nieuw gedrukt als gevolg van de 
ruzie met de Duitse beoogde part¬ 
ner Dasa. Het fonds moest f 0,60 
inleveren op f 33,70. 

Op de lokale markt zorgde een zeer 
dunne handel voor een paar flinke 
koerssprongen. Zo ging Cindu f 17 
vooruit naar f 150, Van der Gies- 
sen-de Noord f 11 naar f 116 en 
Kiene f 65 naar f 1100. Een be¬ 
paalde reden voor deze scherpe 
wansten was er volgens handelaren 
niet. „Het materiaal is schaars en 
dan moet je met een beetje vraag al 
snel een flink hogere prijs neerzet¬ 
ten”, aldus een handelaar. 


Hoofdfondsen 

ABN Amro 

ABN Amro A.in F. 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev eert. 

Bols eert. 
Buhrm.Tet. c. 

CSM eert, 

DAF 

Dordtsche Petr, 
DSM 

Elsevier eert 
Fokker eert, 
Gist-Broc. eert. 
Hemeken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Muller 
Int.Ned.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork 

Unilever eert. 

Van Ommeren nrc 
Ver.Bezit VNU 
Wessanen eert. 
Wolters-Kluwer 


Avondkoersen Amsterdam 

AEGON 123,80(123,70) 

KLM 40,30-40,50 (40,30) 

Kon.Olie 159,00-159,20(158,80) 

Philips 38,00 (38,00) 

Unilever 184,70 (184,70) 

Binnenl. aandelen 


v.k. s.1 

44.70 
81,00 
178,80 
123,40 
86,20 

158.60 

196.70 
55,00 

46.60 

50.70 
98.00 
23.30f 

146.20 

115.10 
114,00 
34,30 
39,80 

166.50 

57.70 

72.50 

67.50 

48.10 

39.50 

49.20 

158.10 

59.70 

72.20 
45,00 

37.90 

51.90 

98.50 

48.70 

97.20 

73.50 
4620 

184.70 
42,40 


Aalberts Ind 

54,40 

54,40 

ABN AmroHld.prf. 

6,24 

6,22 

ACF-Holdmg c. 

35,00 

34,60 

Ahrend Groep c. 

145,00 

144,50 

Asd Opbons Tr. 

9,60 

9,60 

Asd. Rubber 

3,70 

3,70 

AntVerff. 

400,00 

_ 

Atag Hold. eert 

136,00 

136,20 

Athlon Groep 

52,20 

52,20 

Athlon Groep nrc 

52,00 

51,80 

Aut.Jnd.R’dam 

86,00a 

85,00a 

BAM Groep 

91,70 

92,00 

Batenburg 

152,50 

153,00b 

Beers 

132,50 

132,00 

Begemann Groep 

128,00 

126,00 

Belindo 

298,00e 

298,00b 

Berkel’s Patent 

0,87 

0,85e 


Blydenst.-Will. 

Boer De, Kon, 

Boer De Winkelb 
BorsumyWehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calve-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Enks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert, 
Fugro McClelland 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holdmg 
Hagemeyer 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek s Mach. 
Holl.SeaS 
Holl. Kloos 
Hoop Effbank 
Hunter D.pref. 

1HC Caland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasna polsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Emm 
M-Emm OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
NaefT 
NAGRON 
NIB 

NBM-Amstelland 

NEDAP 


39.50 
249,90 

64,70 

65.50 

24.60 

24.90 

32.80 
8,90 

2700,00a 

800,00 

1212,00 

133,00 

289,00 

23,30 

29.60 
131,00 
98,00 

17.80 

24.80 

44.90 
43,20 

26.60 
28,60 

225,00 


59,80a 

82,00 

37.50 
114,30 

5,60 

32.60 

35.60 
105.00 

38.50 
213,00 
236,00 
140,20 

14.10 
1420 

204.80 
0,65 

149,00 

249,00 

0,57 

450,00 

6,90 

2.10 

75.80 

33.50 
8,70 

1035,00 

32,00 

77.50 

56.50 
335,00 

282.50 
50,00 
38,90 
124,00 

1270,00 

16450,00 

33.80 
60,00 
5,60a 

525,00 

57.50 
595,00 

9,20 

349.50 


39.20 
246,00 

64.70 
66,00 
24,40 

24.50 

32.60 
8,70 

2700,00a 
780,00d 
1180,00d 
150,00 
289.00 . 

23.10 

29.60 
130,00 

97.50 
17,70f 
25,30 
44,00 

42.80 

26.60 

28.70 

83.10 
57,00 

82.50 

37.50 

113.50 
5,60 

33,00 

35.60 
116,00 

38.50 
216,80 
223,00d 

138.60 

14.10 

14.20 
205,00e 

0,65 

149.70 
249,00 

0,53 
420,00d 

6.90 

2.20 
76,20 
33,00 

8,70 

1100,00 

31.80 

78.50 

56.50 
335,00 
258,00d 

50,00 

38.90 

1280,00 

16500,00 

33.80 


Ned.Part.Mij 

Ned.Sprmgst. 

Norit 

Nutricia GB 

Nutncia VB 

Nijv.-Ten Cate 

Omnium Europe 

Orco Bank eert. 

OTRA 

Palthe 

Pirelh Tyre 

Polynorm 

Porcel. Fles 

Randstad 

Ravast 

Reesink 

Samas Groep 

Sarakreek 

Schuitema 

Schuttersveld 

Smit Intern. 

St.Bankiersc. 

Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbmk 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereemgde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Volmac 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


50.50 
7200,00 

23,60 

150,00 

169.70 

110.50 
8,05 

72.30 
348,00 

56,50a 

29,90 

172.20 
138,00 

46.80 
23,00 

74.50 

43.30 

14.40 
1642,00 

56,00 

38.80 

15.30 

42.70 

90.50 
90,00 

22.20 

133.20 

72.50 

81.80 
2,60e 

515,00 

31,00a 

63.50 
28,00 

20.40 
4630 
6730 
16,00 
108,00 
296,00 

30.20 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 82,50 

ABN Amro Albefo 49,20 

ABN Amro Amer.F. 70,30 

ABN Amro Eur. F 80,00 

ABN Amro Far EF. 52,60 

ABN Amro Liq.Gf. 164,20 

ABN Amro Neth.F. 90,80 

Aegon Aandelenf 35,90 

Aegon Spaarplus 5,20 

Aldollar BF $ 26,70 

Alg.Fondsenbez. 236,00 

Alliance Fund 10,30 

Amro North Am.F. 70,00 

Amvabel 80,10 

Asian Tigers F. 69,00 

Asian Select. F. 64,80 

Austro Hung F. 4,65b 

Beleg.f Ned. 66,60 

Bemco RentSel. 56,20 

Bever Belegg. 2,90 

CLNObl.DivF. 112,00 

CLN Obl.Waardef 116,00 

Delta Lloyd Inv. 32,00 

DP America Gr.F. 34,20 

Dp Energy.Res. 41,00 

EGF Investm 135,80 


EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMSGrowth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Index Fnd 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 

Holl. Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
PacProp.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Aand f 
Postb.Belegg.f. 
Postb.Verm.gr.f 
Prosp.Int.HIP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Propi 


Rolinco cum.p 
Schrod Int.Pr.F 
SciiTech $ 

Suez Liq.Grf 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Unl-lnvest 
Unico Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
VIBNV 
VSBMix Fund 
VSB Obl.Gr.f 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen ValueFund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanhen 

ABF 

Austria Gl. 
Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl,F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 

Delta Ll.Dollarf 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intem. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. I 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmy 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LC1 Comput.Gr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New EurHtlsDM 
Newtron Hold. 
Newtron Haang 


26.40 
109,00 

1082,00 

40.60 

48.60 

10.60 

99.30 

99.40 

99.40 

14.30 

63.90 

61.40 
6230 

55.10 
51,60 
87,00 

7.30 

45.20 

43.50 

72.80 

73.90 
107,30 

75.40 

105.90 
26,00 

101.50 

67.90 
34,00 
71,00 

38.30 

52.40 

51.20 

38.80 
47,00 

0,60e 

3,90 

43.10 
4,20 

48,00 

63.10 

85.10 
8,30 
18,00a 
2,10 
2,10 


Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simae Techniek 
Shgro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signa] 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco me. 
bethl. steel 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
cluysler 
citicorp 
cons.edison 
digit.equipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.tel. 
klmairlmes 
mcdonnell 
merek co. 
mobil oil 
penn central 
philips 
pnmenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
united techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 


amerik.dollar 
austr.dollar 
belg frank (100) 
canad dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
gneksedr.(lOO) 
ierse pond 
ita) lire (10.0001 
jap.yen (10.000) 
noorse kroon (100) 


oost.schiU. (100) 
port.escudo(lOO) 
spaanse pes (100) 
turkse lupOdOO) 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amerik.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
gneksedr. (100) 
hoqgk.dollar(lOO) 
Ierse pond 
ital.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
n wzeel. doUar (100) 
noorse kroon (1001 
oostenr.sch.(lOO) 
port. escudos (100) 
spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank(lOO) 
ecu. 


Dow Jones 


Industrie 3.399,74 


OPTIEBEURS 


1,80985-1,81235 
0,9970 1,0270 
1,3772-1,3872 
5,4705-5,4755 
1.51225-1,51475 
29,145-29,195 
112,6150-112,6650 
3,2860-3,2910 
33,425-33,475 
0,8860-0.9860 
23,0750 23,3250 
2,9970-3,0070 
14,875-14,925 
141,275-141,375 
0,9670-0,9770 
28,810 28.860 
16,0030-16,0130 
1,3350-1,3750 
1,7930-1,8030 
0,9945-1,0345 
31200-31,250 
122,885-122,935 
2,3065-2,3115 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983=100) 

algemeen 214,70 215,30 

id exd.kon.olie 206,50 206,90 

internationals 219,70 220,40 

lokale ondernem. 211,10 211,50 

id financieel 140,80 141,10 

id niet-financ. 278,60 279,10 

CBS-herbeleggmgsmdex (1983=100 


algemeen 
id excl kon.olie 
internationals 
lokale ondernem. 
id financieel 
id niet-financ. 


313.70 314,60 
284,30 284,80 

334.70 335,70 
290,60 291,30 
213,90 214,40 
362,10 362,90 


CBS-stemmmgsindex (1990=100) 

algemeen 130,20 130,60 

mternation 148,40 149,10 

lokaal 126,90 127,20 

fm.instell 124,20 124,40 

met-financ 127,10 127,50 

industrie 137,90 137,90 

transp/opsl 135,00 136,60 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19,420-20,020, vorige 
19,530-20,130, bewerkt 21,620 laten, 
vonge 21,730 laten. 

Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270, 
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten serie 

omzet 

v.k. 

abnamro c okt 

42,50 

177 

3,40 

ah 

c jul 

90,00 

205 

0,80 

ah 

P jan 

80,00 

150 

0,90 

akzo 

pjul 

165,00 

242 

7,00a 

aluo 

p okt 

160,00 

300 

4,50 

eoe 

c jun 

305,00 

541 

12,50a 

eoe 

c jun 

310,00 

328 

7,50 

eoe 

c jun 

315,00 

1220 

3,90b 

eoe 

c jun 

320,00 

409 

1,40 

eoe 

c jul 

320,00 

243 

3,80b 

eoe 

c aug 

325,00 

420 

4,50a 

eoe 

pjun 

315,00 

822 

1,70 

eoe 

P jun 

320,00 

301 

4.50 

eoe 

Pjul 

310,00 

151 

1,60a 

eoe 

pjul 

315,00 

219 

2.80 

eoe 

P aug 

315,00 

407 

3,50b 

goud 

c nov 

360,00 

145 

4,00 

hoog 

c jul 

60,00 

233 

1,10 

hoog 

p okt 

50,00 

225 

0,80a 

mg 

c jul 

50,00 

548 

0,40 

mg 

c j94 

47,80 

166 

5,00 

mg 

c j95 

47,50 

482 

6,70 

ing 

p okt 

47,50 

630 

1,20 

mg 

p okt 

50,00 

587 

2,90 

kim 

c jun 

40,00 

505 

0,80 

kim 

c jul 

40,00 

480 

1,30 

kim 

c jul 

42,50 

175 

0,70 

kim 

c okt 

40,00 

172 

2,20 

kim 

c okt 

42,50 

157 

1,40 

kim 

pjun 

40,00 

556 

1,40 

kim 

pjul 

37,50 

165 

0,60 

kim 

pjul 

40,00 

993 

1,60 

kim 

p okt 

40,00 

166 

2,10 

nedl 

c jul 

55,00 

420 

6,10 

nedl 

c jul 

60,00 

232 

2,50 

nedl 

pjul 

65,00 

204 

5,30a 

nlc 

p nov 

102,00 

1000 

0,90a 

nlf 

c aug 

101,00 

250 

2,45a 

nlv 

p nov 

100,00 

1000 

0,95a 

phil 

c jan 

40,00 

150 

2 , 00 a 

phil 

c jan 

42,50 

160 

1,10 

phii 

c o95 

20,00 

191 

19,00 

phil 

c o96 

35,00 

157 

9,60 

olie 

c okt 

155,00 

187 

8,50 

olie 

c okt 

160,00 

145 

5,60 

olie 

p o96 

160,00 

193 

10,30 

top5 

c jun 

620.00 

145 

2,10 

voc 

c jul 

45,00 

508 

0,40 

xmi 

c jun 

360,00 

255 

2/03 

xmi 

pjun 

350,00 

260 

1/08 

a= 

laten 

g = bieden+ 

ex-di«- 

b= 

bieden 

h=laten+ e»-div. 


c=e«-clalm 
d - ei-dividend 


k=gedaan+h 
1=gedaan> g 


o ei-oivioeno i geaaan < g 
e=gedaan+bieden vk slotkoers vorig* 

( gedaan i laten sk - slotkoers gist* 1 ",^ 


limburgs dagblad binnen/buitenland 


Europa, lelijk eendje dat 
maar geen zwaan wordt 


De Europese leiders en 
koningin Beatrix eind 
verleden jaar in Maas¬ 
tricht. De vreugde rond 
het bereiken van het ak¬ 
koord van Maastricht 
lijkt voorbarig te zijn ge¬ 
weest. 


foto: ANP 


Gewoon mevrouw die katholiek is geworden * 

’ O verstap Christina 
baart geen opzien 


DOOR HENK GLIMMERVEEN EN 
PETER DE VRIES 


HAAG/BRUSSEL - „Hij was al te gelukkig, maar 
i°ch nooit hoogmoedig, want een goed hart wordt nooit 
hoogmoedig”, schreef de beroemde Deense verteller Hans 
Christian Andersen ooit in het sprookje van het lelijke jon- 
§ e eendje dat tot zwaan uitgroeit. Het beestje weet zich 
Soen raad wanneer anderen haar schoonheid prijzen. Ten 
einde raad verbergt de eend de kop onder de vleugels. Ver¬ 
tegen. 


Hadden de Europese regerings- 
1q 1 q ers H aar Maastricht eind 
maar een voorbeeld aan ge- 
Ornen. Maar nee. Toen in de- 
e ftiber de stamhoofden van de 
Waalf EG-volkeren een verdrag 
lQ ten over verdere politieke en 
c onomische eenwording, be¬ 
ogen ze luidkeels hun eigen 
c hoonheid. Europa was niet 
”* n ger het lelijke eendje van de 
e reldgeschiedenis, een nietige 
er Schijning tussen de wereldlei- 
ö er s uit Moskou en Washington, 
v , e stamhoofden waren té geluk- 
, l I- Slechts een enkeling noem- 
® ze destijds al zelfingenomen, 
J 1 enigszins hoogmoedig. 

Deense afwijzing van de 
T^astrichtse verdragen heeft 
a h die euforie een bruusk einde 
® e .hiaakt en de EG in een acute 
hsis gestort. Want met één ont- 
r ekende handtekening kunnen 
® Verdragen niet ingevoerd 
Orden, stokken bovendien de 
hderhandelingen over toelating 
►5*1 nieuwe lidstaten, en moeten 
hisselse spelregels herzien 
"Orden. 


onvrede van de Westeuropeanen 
met de politieke kaste. Die hou¬ 
ding vindt een uitweg in onbeha¬ 
gen met de Brusselse Euro-tech- 
nocratie. Daarnaast hebben de 
EG-leiders zich verkeken op het 
feit dat nu de Russische vijand 
verdwenen is, de wil tot poli¬ 
tieke samenwerking niet langer 
gevoed wordt door de noodzaak 
één front te vormen. 


Labyrinth 


^ la Carte 

EG wordt na het Deense refe- 
e odum nooit meer helemaal 
^Zelfde, hoe hard momenteel 
geprobeerd wordt te voorko- 
!” en dat de brand overslaat naar 
“ftdere landen. Want de hoop 
z’n twaalven één sterke poli- 
e ke macht te vormen vervaagt 
d maakt langzaam plaats voor 
'Europa a la Carte'. 

•^ aar in beslissen soevereine sta- 
Mh op welke punten ze willen 
?Mnenwerken en op welke niet. 
Het Engeland van John Major 
e iste in Maastricht op monetair 
sociaal terrein al een uitzon¬ 
deringspositie op, daar komt nu 
j^Openhagen bij. Wie volgt? 
j-yee oorzaken lijken, achteraf 
T^schouwd, aan de Maastrichtse 
Misrekening ten grondslag te lig- 
Allereerst is er de massale 


Het Deense referendum heeft, 
voor de zoveelste keer in een 
paar maanden tijds, gedemon¬ 
streerd dat de kloof tussen wat 
politici doen en de bevolking 
vindt, groot is. Verkiezingsuitsla¬ 
gen in Frankrijk, Duitsland, Bel¬ 
gië en Italië wezen eerder al op 
een vloed van afkeer van het po¬ 
litieke establishment, wat tot uit¬ 
drukking kwam in de opmars 
van protestpartijen en zware ne¬ 
derlagen van traditionele rege- 
rings- en oppositiepartijen. Wie 
het massale 'ja' van de parlemen¬ 
tariërs in de Folketing in Kopen¬ 
hagen legt naast het nipte 'nee' 
van de Deense bevolking, ziet 
dat die tendens zich voortzet. 

Dit proces van politieke verwij¬ 
dering is aangewakkerd door de 
onverwachte economische crisis, 
en de machteloosheid van de EG 
een eind te maken aan de meest 
gruwelijke oorlog op het conti¬ 
nent sinds 1945: Joegoslavië. 

Het Brusselse Euro-circus heeft 
aan die vervreemding zelf de af¬ 
gelopen jaren overigens een niet 
te onderschatten bijdrage gele¬ 
verd. De democratische controle 
op het labyrinth van instellingen 
en procedures laat te wensen 
over en de doolhof is in de Maas¬ 
trichtse verdragen alleen maar 
onoverzichtelijker geworden. 

De EG ontwikkelt zich boven¬ 
dien tot een alibi voor scherpe, 
impopulaire maatregelen. Op 
een moment dat een economi- 


nieuws J 


analyse 


(ADVERTENTIE) 


nu 

uierki 

de lijd 
in uui 
voordeel 


CUMULENT 

BELASTINGVRIJ KAPITAAL PLAN 

Rabobank en Robeco Groep 


Een uniek spaarplan voor mensen 
met een vooruitziende blik 

Door nu een deel van uw inkomen te 
reserveren, beschikt u straks over een 
flink belastingvrij kapitaal. 

Met Cumulent, het Belastingvrij 
Kapitaal Plan van de Rabobank en de 
Robeco Groep, zijn de kosten laag en is 
het rendement maximaal. Daarmee is 
het voor vrijwel iedereen mogelijk om tn 
20 jaar een belastingvrije som van 
maximaal 1 220.000,- op te bouwen. 

Vult u voor uitgebreide informatie de 
coupon in. U kunt ook bellen met de 
Robeco Groep: 06 - 8380 (20 ct. p/m) 
op werkdagen van 8 uur ’s morgens tot 9 
uur 's avonds en op zaterdagochtend van 
9 tot 12 uur. Of u kunt even langsgaan 
bij een adviseur van de Rabobank. 


ik kijk vooruit... 

Stuurt ii mij uitgebreide informatie en een rekenschuit 
over Cumulent, het Belastingvrij Kapitaal Plan en laat 
*ien hoe de tijd nu in mijn voordeel werkt. 
sche crisis Europa teistert, dic¬ 
teert Brussel verdere bezuinigin¬ 
gen. Daar komt bij dat de solida¬ 
riteit met arme EG-landen als 
Italië, Portugal en Griekenland - 
die in de periode van de Koude 
Oorlog logisch én goedkoop leek 
- nu opeens handenvol geld 
blijkt te gaan kosten terwijl de 
logica ervan niet meer wordt uit¬ 
gelegd. 

Het resultaat laat zich raden: ba¬ 
rometers van de publieke opinie, 
die Brussel elk kwartaal publi¬ 
ceert, wijzen op een toenemende 
'gooi maar in m’n pet’-houding. 
Ruwweg de helft van de EG- 
bevolking heeft nooit van de Top 
van Maastricht gehoord, slechts 
één op de zes burgers heeft het 
idee dat daar iets besloten is dat 
van invloed is op het dagelijks 
leven. Terwijl de regeringen in 
Brussel hun superstaat optrok¬ 
ken, keerde de bevolking zich af. 


Koude oorlog 

Het is vaak vergeten, maar het 
hele idee van Europese samen¬ 
werking is een direct uitvloeisel 
van de Koude Oorlog. Het was 
een poging de eeuwenoude riva¬ 
liteit tussen verschillende grote 
en oorlogszuchtige landen na 
1945 te bezweren. Het doel was 
niets minder dan de Russen bui¬ 
ten de deur te werken, de Ameri¬ 
kanen binnen te loodsen, en de 
Duitsers eronder te houden. 

Een bondgenootschap als de 


NAVO verkeert daardoor inmid¬ 
dels in een forse identiteitscrisis. 

De Brusselse EG-instellingen le¬ 
ken aanvankelijk te ontsnappen 
aan die post-Koude Oorlog- 
malaise. De EG mat zichzelf in 
Maastricht zelfs twee nieuwe be¬ 
staansredenen aan. Naast de 
klassieke opdracht te waken 
over de vrijhandel tussen de EG- 
landen - het beroemde '1992-pro- 
ject’ waarbij de grenscontroles 
verdwijnen - werd de omschake¬ 
ling van de Gemeenschap naar 
een Politieke en een Monetaire 
Unie uitgetekend. 

Maar het breien aan de lappen¬ 
deken van compromissen had 
een waarschuwing moeten zijn 
voor wat Margaret Thatcher ooit 
al voorspelde: als puntje bij paal¬ 
tje komt, zullen veel landen te¬ 
rugdeinzen voor het overdragen 
van werkelijke macht aan Brus¬ 
sel. Thatcher kreeg gelijk. De 
Europese stamhoofden zorgden 
er in Maastricht voor dat ze zelf 
de touwtjes in handen hielden. 


Gewicht 

De droom is uit: het 'Europa van 
de Twaalf wordt geen eensge¬ 
zinde politieke macht. Het on¬ 
vermogen als vrederechter in 
Joegoslavië op te treden, had al 
twijfels gezaaid; met het Deense 
referendum loopt het tijdperk 
van de hooggespannen ideëen 
over een Europese federatie defi¬ 
nitief ten einde. 


Daarmee ligt de weg open voor 
de realisering van het visoen van 
de Ijzeren Dame. Zij wilde de 
Europese landen een vrijhan¬ 
delszone laten vormen, waar 
mensen, diensten en goederen 
ongestoord kunnen circuleren. 
En wat Thatcher betrof, moch¬ 
ten andere landen, als ze dat dan 
perse wilden, los daarvan de pre¬ 
tenties van een Europese poli¬ 
tieke supermacht vorm geven 
door hun buitenlands- en defen¬ 
siebeleid te coördineren. 

Onvermijdelijk bijverschijnsel 
van een dergelijk 'Europa a la 
Carte’ is dat een flink aantal lan¬ 
den weliswaar toe kan treden tot 
de vrijhandelszone, maar dat het 
politieke gewicht ervan geringer 
is. Het is een bizarre paradox dat 
waar de bevolking van de EG- 
landen onverschillig is onder de 
eigen Gemeenschap, in Oost- 
Europa van de EG wordt ver¬ 
wacht dat ze een anker van stabi¬ 
liteit vormt. Die laatste taak is 
voor Brussel echter te hoog ge¬ 
grepen. 

Vroeger werden Europese pro¬ 
vinciestadjes beroemd door het 
verlenen van onderdak aan de 
ondertekenaars van vredesver¬ 
dragen of de generaals die in his¬ 
torische veldslagen vochten. In 
dat rijtje van Waterloo, Wenen en 
Munster, Jalta en Versailles, past 
Maastricht sinds dinsdag niet 
meer. Wat geprezen is als het be¬ 
gin van een nieuw tijdperk, lijkt 
te eindigen als reïncarnatie van 
de twintigste eeuw. 


Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - De Neder¬ 
landse Hervormde Kerk res¬ 
pecteert de overgang van 
prinses Christina naar het 
rooms-katholieke geloof. 
„We treuren daar niet om. 
Waarom • zouden we dat 
doen? Als iemand tot een be¬ 
paalde levenskeuze komt, 
respecteren we dat. Dat geldt 
ook voor prinses Christina, 
die zich kennelijk beter 
thuisvoelt in een andere 
kerk”, zegt secretaris-gene- 
raal Bleij van de hervormde 
kerk. 

„Het gaat hier niet om twee 
kerken die concurrerend te¬ 
genover elkaar staan. Als ik 
denk aan de oecumenische 
relaties tussen beide kerken, 
is er geen reden te treuren 
over de overstap van Christi¬ 
na”. 

Toen prinses Irene in 1964 over¬ 
ging van de Nederlandse Her¬ 
vormde Kerk naar de rooms¬ 
katholieke, baarde dat veel op¬ 
zien. Het was een klap in het ge¬ 
zicht van protestantse burgers. 
Bleij: ,,Dat kwam vooral omdat 
achteraf bekend werd dat zij op¬ 
nieuw was gedoopt. Dat hield 
toen een desavouering (ontken¬ 
ning) van de doop in zoals die aan 
haar als kind in de hervormde 
kerk was toegekend'. 

Commotie 

Prof. Ackermans, hoogleraar 
staats- en bestuursrecht aan de 
Erasmusuniversiteit in Rotter¬ 
dam, verwacht niet dat er veel 
commotie ontstaat over de over¬ 
gang van Christina. „De prinses 
heeft afstand gedaan van de rech¬ 
ten op de troon. Ze is nu een in 
sommige opzichten vooraanstaan¬ 
de Nederlandse dame, die een 
privé-beslissing heeft genomen. 
Staatsrechtelijk gezien is er dus 
niets aan de hand”. 

Dat zou anders zijn als kroonprins 
Willem-Alexander tot het katho¬ 
lieke geloof zou overgaan. „Een 
vorst of een troonopvolger heeft 
natuurlijk een privé-leven. Hij 
kan gelovig zijn en van geloof ver¬ 
anderen. Wanneer hij dat doet in 
relatie met zijn functie, dan is er 
wat anders aan de hand. 

Stel dat Willem-Alexander in het 
geheim katholiek zou worden en 
daar op een opvallende manier 
uiting aan zou geven door in 
Rome iets met de paus te regelen, 
dan is dat een politiek feit waar 
politieke partijen zich druk over 


zullen maken. Daar zullen dai 
ook de verantwoordelijke mims 
ters over worden aangesproken 
Een vorst of kroonprins kan ziCt 
gewoon met alles permitteren”. 


Sympathie 


De meeste Oranjes hebben doo 
de jaren heen sympathie gehai 
voor de rooms-katholieke kerk 
Koning Willem I deed in 1840 on 
der meer afstand van de troon 
omdat hij met een katholieke hof 
dame uit België wilde trouwen 
Koning Willem II was dik be 
vriend met monseigneur Zwijsen 
de eerste aartsbisschop var 
Utrecht. Toen ook doken geruch 
ten op dat de koning stiekem wa: 
overgestapt naar het katholiek* 
geloof. Dat bewijs is echter nooi 
geleverd. 

Willem III was minder neutraal 
In 1853 nam hij een petitie in ont 
vangst van de Aprilbeweging 
een groep verontruste protestan 
ten die in opstand kwam tegen d* 
in 1953 opgerichte bisdommen ei 
keerde zich daarmee fel tegen he 
herstel van de katholieke hiërar 
chie. 

Koningin Wilhelmina was we 
duidelijk anti-katholiek. Haar tóe 
spraken waren zeer religieus ge 
tint en in haar ogen waren katho 
heken tweederangs burgers. Var 
prinses Juliana en koningin Bea 
trix is bekend dat zij regelmatig 
diensten in de Nederlandse Her 
vormde Kerk bezoeken. 

Het zijn met name de protestan 
ten zelf geweest die het konings 
huis als een 'bezit' van de Neder 
landse Hervormde kerk zagen 
Toen Irene in 1964 katholiel 
werd, zag de SGP haar overstap 
als ontrouw' aan het Oranjehuis. 


Verdrietig 


De SGP is nu ook de enige poli 
tieke partij die het jammer vind 
dat prinses Christina is overge 
stapt naar het katholieke geloof 
„We zijn verdrietig”, vertelt eer 
woordvoerder van de SGP-fractit 
in de Tweede Kamer. „Maar ge 
lukkig is prinses Christina geer 
lid meer van het koninklijk huis 
Eigenlijk is ze gewoon een me 
vrouw in Wassenaar die katholle! 
is geworden”. 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 


Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

tussen 8 en 12 uur. 


Tsjechen en Slowaken naar stembus om nieuw parlement te kiezen 

Eenheidsstaat staat op spel Stuur tie coupon in een envelop zonder postzegel naar: Robeco Groep, Antwoordnummer 1725. 1 
3000 VB Rotterdam o! Ralxibank, Antwoordnummer 42, 5600 VB Eindhoven. I 

51600/ECLD 1 


PRAAG - Téjechen en Slo¬ 
waken gaan vandaag en mor¬ 
gen naar de stembus voor 
verkiezingen die wel eens 
het einde zouden kunnen in¬ 
luiden van een van Europa’s 
laatste veel-volkerenstaten. 
De stemming in beide deel¬ 
republieken is volstrekt ver¬ 
schillend. Nationalistische 
partijen die een einde willen 
maken aan de economische 
’schoktherapie’ stevenen in 
Slowakije af op een overwin¬ 
ning, terwijl de rechtse archi¬ 
tecten van deze schokthera- 
pie en voorstanders van een 
sterke federatie aan kop 
gaan in de opiniepeilingen in 
het Tsjechische landsdeel. 

De twee belangrijkste kandidaten 
in de verkiezingen illustreren on¬ 
gewild de tegenstelling tussen 
beide deelrepublieken. De 49-jari- 
ge Vladimir Meciar kan volgens 
opiniepeilingen rekenen op een 
ruime overwinning in Slowakije, 
dankzij zijn pleidooi voor een los¬ 
se confederatie en voor staatsin- 
grijpen in de economie. 

Zijn tegenpool is de 50-jarige Vac- 
lav Klaus, de minister van finan¬ 
ciën en motor achter de hervor¬ 
mingen voor een markteconomie. 
De Democratische Burgerpartij 
(ODS) van Klaus, die voorstander 
is van een sterke federatie, wordt 
naar alle waarschijnlijkheid de 
grootste partij van de Tsjechische 
republiek en daarmee is de minis¬ 
ter favoriet voor het premier¬ 
schap. 

Welvarend 

Onder leiding van Klaus hebben 
de relatief welvarende Tsjechi¬ 
sche landen (Bohemen en Mora- 
vië), met tweederde van de bevol¬ 
king van Tsjechoslowakije, zich 
JIRI DIENSTBIER 

...hoge kiesdrempel... 


VACLAV HA VEL 
...na juli nog president? 


verbonden aan privatisering en 
invoering van de markteconomie. 
Dankzij de hervormingen en de 
lange industriële traditie lijkt het 
westelijke deel van het land klaar 
voor een snelle opname in de 
vaart der volkeren. 

Slowakije heeft daarentegen het 
nakijken. Als landbouwstaat met 
een sterk gesubsidieerde wapen¬ 
industrie heeft Slowakije weinig 
baat gehad bij de economische 
hervormingen die Praag door¬ 
voert. Tweeëneenhalf jaar na de 
val van het communisme kampen 
de Slowaken met een werkloos¬ 
heid van twaalf procent, drie keer 
zo hoog als in de Tsjechische re¬ 
publiek. 

Onafhankelijk 

Meciar heeft aangekondigd dat hij 
na een verkiezingsoverwinning 
onmiddellijk de soevereiniteit van 
Slowakije zal uitrpepen en een ei¬ 
gen Slowaakse grondwet zal op¬ 
stellen, waarna de bevolking zich 


in een referendum mag uitspre¬ 
ken over de gewenste band met 
de Tsjechen. Zelf staat de nationa¬ 
listische voorman, een oud-bok- 
ser, niet kandidaat voor het fede¬ 
rale parlement maar voor de 
regionale Slowaakse Nationale 
Raad. 

Ondanks een kiesdrempel van vijf 
procent is het spectrum van poli¬ 
tieke partijen in Tsjechoslowakije 
sterk versplinterd. Bij de verkie¬ 
zingen van twee jaar geleden 
domineerden het toen nog aan el-, 
kaar verwante Burgerforum in het 
Tsjechische landsdeel en Burgers 
tegen Geweld in Slowakijke. In¬ 
middels zijn beide bewegingen 
uiteengevallen en zullen circa tien 
partijen het federale parlement 
bereiken. 

Meciar en zijn linkse Beweging 
voor een Democratisch Slowakije 
(HZDS) kunnen in ieder geval re¬ 
kenen op de steun van twee ande¬ 
re links-nationalistische partijen, 
waaronder de voormalige commu¬ 
nisten. Na de verkiezingen moe¬ 


ten zij gedrieën in staat worden 
geacht alle grondwetswijzigingen 
in het federale parlement te blok- 
kereiV 

Klaus kon dan ook moeilijk an¬ 
ders dan aankondigen dat hij be¬ 
reid is met Meciar te onderhande¬ 
len. Maar hoe die onderhandelin- 
gen tot een compromis kunnen 
leiden is volstrekt onduidelijk. 
Voor deelname van de ODS aan 
een regering van Meciar, stelt 
Klaus twee voorwaarden: voort¬ 
zetting van de economische her¬ 
vormingen en handhaving van de 
federatie. Beide eisen zijn voor de 
nationalistische Slowaakse leider 
onaanvaardbaar. 


Armlastig 


In werkelijkheid lijken de leiders 
van ODS en andere rechtse par¬ 
tijen genoeg te krijgen van de Slo¬ 
waakse nationalisten en komen zij 
langzaam terug van hun plei¬ 
dooien voor behoud van de fede¬ 
ratie. Bij verschillende gelegenhe¬ 


den hebben zij gesuggereerd dat 
de Tsjechische republiek wel eens 
beter af zou kunnen zijn zonder 
zijn armlastige kleine broertje. 

Het uiteenvallen van Tsjechoslo¬ 
wakije zou het ODS en zijn bond¬ 
genoten mogelijk niet ongelegen 
komen doordat linkse Tsjechische 
partijen het volgens recente opi¬ 
niepeilingen veel beter zullen 
doen dan aanvankelijk was ver¬ 
wacht. 

Kennelijk menen ook steeds meer 
Tsjechen dat voor hen de tol van 
de economische liberalisering te 
hoog is. 


Ilavel 

De verkiezingen kunnen ook b< 
langrijke gevolgen hebben vo< 
de kleurnjkste politici van Tsji 
choslowakije, niet het minst vo< 
Vaclav Havel. De schrijver-pres 
dent heeft herhaaldelijk gewaa 
schuwd voor het uiteenvallen va 
Tsjechoslowakije en tegen ’natn 
nalistische bekrompenheid'. D* 
is reden genoeg voor, de national 
stische partijen uit Slowakije oi 
Havels herverkiezing te dwarsbi 
men, mochten ze daartoe stei 
genoeg zijn wanneer het nieuw 
parlement op 3 juli een staat 
hoofd kiest. 


Kiesdrempel 

De kiesdrempel kan ook een Jin 
Dienstbier en Alexander Dubcek 
de das om doen. De Slowaakse 
sociaal-democraten dachten een 
goede slag geslagen te hebben 
toen Dubcek, de gewezen leider 
van de Praagse Lente van 1968, 
zich aanmeldde. De popularitéit 
van de partij schoot omhoog, 
maar intussen dreigen de sociaal¬ 
democraten de kiesdrempel niét 
te halen. De Burgerbeweging van 
Dienstbier moet eveneens vbpr 
vijf procent van de stemmen 
vechten. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pagii Bezuinigen op vervoerskosten 
kunt u wel degelijk 


Aan bezuiniging op uw 
vervoerskosten kunt u vandaag al 
beginnen. Met de Volkswagen 
Transporter die een laadvermogen 
heeft van 850 kg. Want die biedt 
door zijn degelijke constructie 
jarenlang betrouwbaar en dus 
zorgeloos vervoersgemak. Terwijl 
zijn kosten per kilometer uiterst 
laag zijn. 


Want hij is zuinig, vraagt weinig 
onderhoud en heeft een hoge 
inruilwaarde. 

En als u bedenkt dat u deze 
Transporter rijdt vanaf ƒ25.210,-, 
dan ziet u dat u op vervoerskosten 
wel degelijk kunt bezuinigen. 

Kom langs, kom rekenen en rijden. 

Wij geven u de auto graag mee 
voor een proefFit. 


De Volkswagen Transporter. Al vanaf ƒ25.210,- 

Pri|zen excl. BTW en kosten voor rijklaar maken 
T«L 09-49-241 13449/13210 
Wij ipninn Nadartands 


TacHservtice 

'J&dA'edfen 


Doe er iets aan! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bij het 
vinden van een oplossing voor alle 
vormen van lawoai in en om huis. 
NSG, Postbus 381, 

2600 AJ Delft. IIOM 


‘*4 

.. : 


I 


Alcohol en verkeer dat kun je niet maken. 
Dat vindt bijna iedereen. Toch zffn er nog van 
die mensen die vinden dat zij zelf wel zullen 
uitmaken of ze met een slok op gaan rijden. 

En wie durft er iets van te zeggen? 

Niemand toch... daar bemoei je je toch niet* 
mee. Maar door dat soort automobilisten 
worden er wel jaarljjks bijna 500 mensen 
doodgereden. 

Daar moet wat aan veranderen. 

ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE 
INSTAPPEN want 

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE 
NIET MAKEN 


i üfl 

II 

I 

--- 

// 

V VN Valig Nferkeer Nederland 


WIJ BIEDEN AAN 

FSO Prima SLX.4-’91 

FSO Prima SLX inj.5-’90 

FSO Prima SLX...6-’89 

FSO Prima SLX.1-’89 

FSO Prima SLE.6-’89 

FSO Prima SLE.5-’88 

FSO Classic SLE.4-’88 

Subaru Mini Jumbo.10-’86 


ƒ 12.750 
ƒ 10.950 
ƒ 8.000, 
ƒ 7.250,1 
ƒ 7.750, 
ƒ 6.250 
ƒ 5.750 
ƒ 6.750, 


Wfso 

Automobielbedrijf SCHLOESSER 

Industriestaat 9 - 6433 JW HOENSBROEK - Tel.: 045-210345, 


•ur w w sr 

5-STERREN-AUT0SH0W Bij: „AUTOSERVICE FERMANS” Exclusive 

SHELLSHOP „p§HOMMERr ^ 

Hommerterweq 292, Amstéfirade, telefoon 04492-4256/4319 Vencken B.V. 


VERK00PCENTRUM 
Het grootste verkoop-inruilcentrum van Zuid-Limburg 


1. _ 

c 


ONZE OPLEGGERS HEBBEN 

.•Ü 

r ^ - * 

ƒ! 


#77 


mmm 


..... . . 


mmm 


\'v; : •' 

mm 


8 §llC 


r m -si x |S§ Igtls ' V - M Éi sMÉgMfeÖ 

fei SSé 'i 
MMmê 


De razendpopulaire Hyundai Larrtra is sinds kort in 
Nederland in een zeer exclusieve uitvoering 
verkrijgbaar. 

De van huis uit al luxueus uitgeruste Lantra 
1.6 GLS is nog eens voorzien van de volgende extra’s: 
chique dieprode parelmoer metallic lak. een elek- 

NU OP / 

DEPINKSTERSHOW: jStZZ 


HYUNDAi LANTRA trische antenne en sportieve aluminium velgen. 

Deze speciale uitvoering van de Lantra 1.6 GLS 
wordt u voor ƒ32.650,- aangeboden inclusief de 
genoemde extra’s. Een regelrecht voordeel van 
bijna ƒ 1.500,-. De stuurbekrachtiging, geluidsinstalla¬ 
tie, centrale deurvergrendeling en 
de elektrisch bediende 
ramen voor en achter 
zijn geheel standaard. 

De krachtige 
•maar toch zuinige 1.6 
16 kleppen injectiemotor 


mmmmKmmu, - 

mrnMMm ^y- ^ 


mm 

WWÉÈ 

Bllll 


zorgt voor prestaties van hetzelfde hoge niveau. 

Onderweg naar de showroom zijn ze al bewon 
derd; zelf kunt u deze bijzondere Lantra op uw 
gemak bij de Hyundai-dealer bekijken en proefrijden 
Tijdens de Pinksterdagen bijvoorbeeld, dan 
wacht u nog een aardige verrassing. 


ÉR S AL EEN LANTRA VA ƒ H»S0,- PRIJZEN INCL BTW Af IMPORTEUR. AU£ NOCÉL- 
LEN MET 3 JAAR VOLLEOtGE FABRIEKSGARANTIE. PRIJS- EN MODaWfDGINGEN VOOR¬ 
BEHOUDEN. DE LANTRA® B EEN PRODUKT VAN HYUNDAI MOTOR COMPANY. 


HYUnDRI <S> 


HET NIEUWE WERELDMERK 


BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL 045 - 251644. 

HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL 045 - 424010. 

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL 046 - 331940. jna 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 7 


limburgs dagblad 


auto Mini-el City zuinig en efficiënt 

’Milieu-auto’ 

geïntroduceerd 


DOOR HUUB MEIJER 


)e Mini-el City cabriolet 


Alco Nederland BV in Nieuwe- 
gein heeft de elektrisch aange¬ 
dreven auto Mini-el City op de 
Nederlandse mark geïntrodu¬ 
ceerd. Het is de eerste elektri¬ 
sche auto die in serie wordt 
vervaardigd en niet is afgeleid 
van een bestaand model. Het mi¬ 
lieuvriendelijke voertuig wordt 
in Denemarken gefabriceerd 
door CityCom A/S en is door de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer 
goedgekeurd. 

De Mini-el City is ontwikkeld 
voor eenpersoons-vervoer in 
stadscentra, op uitgestrekte be¬ 
drijfsterreinen, in recreatiepar¬ 
ken en natuurgebieden. 9 

19 

§8 

90 

’9l 


Autofabriek pleit voor uniforme regels in EG 

Volkswagen maakt veel 
werk van veiligheid 


SIEM LEEUWENKAMP 


IW _ 

e p ee n doffe klap dreunt 
°P P assat - Het 
(jn c haft Volkswagen weer 
e v r Wer k om deze scha- 
&r > r\ ^ m iU e t e analyse- 
ingenieurs op de 
& vlak bij de fabriek 
H«. Wolfsburg zijn 
Jpüsiast: „Das war su- 
kraait Ulrich Seiffert. 

t ^ e erde professor legt uit 
•Hat ° ns ® een zorgen hoeven 
. over schadelijk gas dat 

ÏH f 1 airbag zit: „Is niet meer 
i damp van één opgerook- 
it^j^et. Je voorkomt er wel 
% ? evol ê en mee. Na een klap 
^ ^ eze met 80 km/u kunnen 
il)(j v °lwassenen voorin en een 
Va o drie jaar achterin vrij- 
° n gedeerd uitstappen.” 

1200 D-mark is vanaf vol- 
VJaar i n (j e modellen Golf, 
6 f s e n Passat voor de berij- 
s °orin de combinatie van 
^riepuntsgordels plus air- 
leveren. Achterin levert 
Htv e ’Bobsy’, een speciaal 
^ kinderzitje dat wordt 
* er d door een rolgordel. 

^isie 

| ^t^ r °rkshop ‘Initiative Sicher- 
°P een geasfalteerde vlakte 
tte van een vliegveld, 
( ^ er kt zich door een nauw- 
i, ® geénsceneerde precisie. 
• f i s ^ 

Volkswagen veel aan gele- 
^ accen ^ verleggen 

^^dieuzorg naar veiligheid. 
Ijv de langgerekte testbanen 
kig ra -Lessien zien we daarom 
^ V^ n daverende klap van 
’jj^W-busjes, die later op film 
%r, 'v-motion’ nog eens zijn te 
° n deren. 

* Transporter en Caravel- 
V. ü, eren met 80 km/u op el- 
Ss , er vliegen de VW-dum- 
airk an ^ et type Hybrid III in 
gs ' Slechts 150/1000 van 
\,. c onde na de botsing is het 
*•! e n zouden levende proef- 
uit deze, door meni- 
^h c ,^ nve ilig geachte, busjes • Een frontale botsing met 80 km/u tussen een VW Golf en een Audi 100. Voorruiten , por¬ 
tieren en - meest belangrijk - ook de passagiers mankeren weinig tot niets. Foto: GPD 


De Euro-bag is kleiner, voordeli¬ 
ger en komt alleen bij botssnel- 
heden boven 35 km/u in actie. 
Gebleken is dat de gordel vanaf 
die snelheid niet meer kan ver¬ 
hinderen dat het hoofd tegen 
stuur of dashboard slaat. Bij een 
kwart van de aanrijdingen met 
de gordel om slaat men toch te¬ 
gen de voorkant van het inte¬ 
rieur. 

Na de ’live’ botsproeven die we 
zien, wordt de met ’high-speed’ 
camera’s gemaakte film getoond. 
Dan zie je aan de meedraaiende 
klok dat, ondanks de gordel, het 
bovenlichaam binnen 50 millise¬ 
conden na de klap naar voren 


slaat. Dat laat slechts 25/1000 se¬ 
conde beslissingsruimte voor de 
ontsteking van de airbag. Via de 
zogeheten pyrotechniek wordt 
nitrogeengas in de airbag gebla¬ 
zen, na de opvang van het li¬ 
chaam is de luchtzak een fractie 
later al weer leeg. 

Voetletsel 

Uit andere beelden die worden 
getoond blijken de voeten tij¬ 
dens een flinke botsing aardig 
bekneld te raken onder de peda¬ 
len. Een aanwezige chirurg pleit 
derhalve voor andere pedalen. 
„Iemand die na een ongeval gro¬ 
tendeels geneest, blijft vaak ten 


dele invalide door voetletsel,” 
zegt professor Zwipp van de on- 
gevals-chirurgische kliniek in 
Hannover. „Als de pedalen tij¬ 
dens de klap worden weggetrok¬ 
ken is veel leed te voorkomen. 
Nog mooier is het ze te vervan¬ 
gen door drukknoppen.” 

Zwipp stelt verder voor naast de 
steeds meer toegepaste zijdeling¬ 
se verstevigingen in portieren, 
airbags voor de zijkanten van de 
auto te ontwikkelen. „Als chirur¬ 
gen hopen we dat die oplossing 
snel komt, omdat zijwaartse aan¬ 
rijdingen vrijwel altijd leiden tot 
de ernstigste hoofd- en buiktrau- 
ma’s.” 


De driewielige mini is vrijwel 
geruisloos, weegt leeg slechts 
290 kilogram en heeft een laag 
energieverbruik (1,5 cent/km). 
De wagen is daardoor milieu¬ 
vriendelijk ook al omdat het 
koetswerk is gemaakt van onder¬ 
houdsvrije en recyclebare kunst¬ 
stof. 

De maximumsnelheid van de 
fraai gestyleerde driewieler be¬ 
draagt 50 km/h bij een actiera¬ 
dius van eveneens 50 km. Het 
wagentje is 1,24 m hoog, 1,06 m 
breed en 2.74 m lang. Op het 
overzichtelijke dashboard kan 
men onder meer de inhoud van 
de accu aflezen, zodat de ener¬ 
giebron bijtijds kan worden op¬ 
geladen. De Mini-el is zeer wend¬ 
baar en kan behalve de bestuur¬ 
der bagage of een kind vervoe¬ 
ren. 

Doelgroep 

De wagen is leverbaar in twee 
uitvoeringen: als sedan met 
hardtop en zonnedak of als ca¬ 
briolet met linnen kap. Men 
heeft de keuze uit een achttal 
kleuren en kan de Mini-el City 
met diverse accessoires naar ei¬ 
gen inzicht aankleden. Lichtme¬ 
talen wielen zijn standaard. De 
prijs bedraagt 18.000 gulden in¬ 
clusief btw. 

De gebruiksvriendelijke auto is 
in eerste instantie bedoeld voor 
energiebedrijven, overheden, on¬ 
dernemingen aan de rand van 
steden of met grote bedrijfster¬ 
reinen, maar ook voor werkne¬ 
mers die in (beschermde) na¬ 
tuurgebieden hun werk moeten 
doen. Pas in tweede instantie is 
de auto bedoeld voor de milieu¬ 
bewuste consument/stadsbewo¬ 
ner. Lotus M200 
sublieme 
roaclster # De Lotus M200 is een vrijestijloefening van eigen ont¬ 
werpers. Foto: GPD 

De nieuwste creatie Lotus M200 heeft alles te maken met 
gevoel voor stijl en sportiviteit. Logisch, gezien het roem¬ 
rijke verleden van het door Colin Chapman gestichte 
merk. Want op welk model dit genie zich ook uitleefde, het 
werden steeds moderne klassiekers. Gepaard aan een fe¬ 
nomenale wegligging en een geweldige motorkarakteris- 
tiek zijn het tot op heden nog steeds sublieme verschijnin¬ 
gen. 

De laatste creatie Lotus Elan, kreeg vorig jaar de Bntish Design 
Award en is nu de basis van de M200. Deze roadster is een vnjestijl- 
oefening van een eigen team ontwerpers. Het model heeft een aëro¬ 
dynamische rolbeugel met een verstelbare ’spoiler-flap’, twee aparte 
lage voorruitjes en een speciaal voor meer neerwaartse druk ontwor¬ 
pen achterzijde. Ook de voorkant is met dat specifieke doel voor 
ogen opnieuw vorm gegeven. 

Van binnen een bekleding van leer en kunststof, Recaro stoelen van 
composiet materiaal en een apart zwart wit instrumentarium. De 
M200 staat op 17 inch wielen van aluminium magnesium en speciale 
Goodyear-Lotus 215/40 banden. Voor de muziekliefhebber heeft de 
producent een Clarion Digital Technology ICE 'radio' aangebracht. 


uitlaatjes 


De voormalige veilinghallen in 
Gronsveld zijn het komend 
Pinksterweekeinde het tref¬ 
punt voor eigenaren en liefheb¬ 
bers van oldtimers en classic 
cars. De Internationale Histori¬ 
sche Automobiel Club (IHAC) 
heeft in samenwerking met de 
Sport Club Gronsveld (SCG) 
voor deze expositie ruim 120 
automobielen en motoren we¬ 
ten bijeen te brengen. De 
oudste wagen, een eencilinder 
De Dion Bouton, is gebouwd 
in 1898. In de categorie classic 
cars zijn talrijke automerken te 
zien met onder meer een Mer¬ 
cedes A Cabriolet 1952 en een 
Oldsmobile 1953. Ook de sport¬ 
wagenliefhebber kan zijn hart 
ophalen aan bijvoorbeeld Mas- 
serati, Jaguar en een Formule-I 
racewagen. 

Verder zijn er stands met lec¬ 
tuur, auto- en motoronderde- 
len, miniaturen, antieke trap¬ 
auto’s en is er voor de jeugd 
een aantrekkelijke parallelpro¬ 
gramma samengesteld. 

De entree bedraagt een tientje 
voor volwassenen en is voor 
kinderen (tot 12 jaar) onder be¬ 
geleiding gratis. De openings¬ 
tijden zijn elke dag van 10.00 
tot 18.00 uur. 

Voor meer informatie: 
045-257371 b.g.g. 046-753135. 

Volkswagen Keverclub Neder¬ 
land, regio Limburg, organi¬ 
seert ook dit jaar weer een tref¬ 
fen voor ’Luchtgekoelde 
Volkswagens’. Eerste Pinkster¬ 
dag, zondag 7 juni, zal dat eve¬ nement plaatsvinden op de 
parkeerplaats van het ’dag- 
strand’ in Nederlands Eysden. 
Op dit terrein is plaats voor 
zo’n 700 a' 800 Volkswagens. 
Deelnemers worden verwacht 
uit de Benelux, Duitsland. 
Zwitserland, Oostenrijk en En¬ 
geland. 

Ook vindt er die dag een con¬ 
cours d’élégance plaats, ver¬ 
deeld over acht categorieën. 
Prijsuitreiking omstreeks 16.00 
uur. Tevens is er een grote on- 
derdelenmarkt waar liefheb¬ 
bers ook terecht kunnen voor 
een tweedehands kever of voor 
een miniatuurmodel. 

Voor eventuele vragen omtrent 
dit gratis toegankelijke treffen: 
Edo Stoffer, telefoon 
045-615129 of Mare van Ooster- 
hout, telefoon 045-325864. 

Sinds Citroen de 2cv6, de 'lelij¬ 
ke eend’, twee jaar geleden uit 


• De cluble¬ 
den van de 
EEEC proberen 
zo lang moge¬ 
lijk dit type 
eend op de Ne¬ 
derlandse we¬ 
gen te houden. 


produktie heeft genomen is de 
belangstelling voor de eend 
fors toegenomen. Meer en 
meer mensen zien met lede 
ogen deze 'waggelende' auto 
uit het Nederlandse straat¬ 
beeld verdwijnen. Voor bezit¬ 
ters van zo'n wagen wordt het 
steeds moeilijker om via de ge¬ 
bruikelijke dealers aan onder¬ 
delen voor de auto te komen. 

Dat is de reden waarom de 
grootste vereniging van 2cv-ei- 
genaren, de Enige Echte Een- 
den Club (EEEC), die zich richt 
op de oudere types eend tot 
1970, haar magazijnruimte 
heeft uitgebreid. Dit magazijn 
met tienduizenden onderdelen 
van oude eenden speelt een be¬ 
langrijke rol bij het restaureren 
en het onderhoud van de auto’s 
van de leden. 

Voor meer informatie: EEEC. 
Postbus 13129, 3507 LC in 
Utrecht. 


'< r 


stappen. 


'vagen wil met deze proe- 
^ v verzam elde Europese 
%f 0 °° ra l laten weten dat er 
ri" 16 ^G-regels moeten ko- 
/•ftb e v °orgestelde 'Computer 
Test Procedure’ is 
jA de Europese auto-indus- 
belangrijk alternatief. 

J^toode is een mengvorm 
Quasi-statische zijwaart- 
% Sln g en de met behulp van 
\ 0r Oputer geoptimaliseerde 
Ford Escort Clipper 
ruime vrachtvaarder 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 


slelt voor zl J n Hybrid III 
, le s in de EG te gebruiken 
h h° tsproeven: -Uniformiteit 
Ha* slis t nog niet en veel fa- 
* e n hebben de juiste dum- 
J 0 * n huis Momenteel is 
veel discussie gaande 
^ kregels bij frontale en zij- 

d klhf b°tsingen. Een klap van 
e u tegen een obstakel on- 
p hoek van 30° geeft naar 
eran g de beste imitatie 
. Ue Praktijk." 

N 6 

hotsproeven is duidelijk 
6n ^ uro P a alleen heil 
f 1 $i r L eeri combinatie van gordel 
K&if - g ' A me rika houdt het op 
> p van de bestuurder 

gordel draagt en komt 

Nivi °P een grotere en dus 
^ere airbag. 


Functionaliteit en rijplezier zijn eigenschappen die 
zowel bij het werk als in de vrije tijd goed bij een 
auto passen. Ford heeft met de Escort Clipper een 
vijfdeurs stationwagen in huis die deze karaktertrek¬ 
ken zonder meer op het lijf zijn geschreven. 


Onder die maritieme naam Clip¬ 
per staat er een prettig ogende 
vrachtvaarder gereed. Voor dat 
doel ingezet kan de kapitein aan 
het stuur van deze sober opge¬ 
tuigde veellader de nodige volu¬ 
mineuze karweitjes klaren. 

Met een bruto laadvermogen van 
1750 liter en een laadlengte van 
170 cm is er heel wat bagage weg 
te zetten op de vlakke met stof 
beklede vloer. 

Van de achterbank kantelt de 
zitting, uitgevoerd als volschuim 
schaaldelen, in zfjn geheel tegen 
de rugleuningen van de voor¬ 
stoelen. Het vlakleggen van de 
niet verstelbare rugleuningen, 


met een verdeling van 60:40, 
creëert vervolgens een rijdende 
toonzaal. 

De laadhoogte van de Clipper is 
met 78 cm niet echt super, maar 
voor het doorsnee werk toch toe¬ 
reikend genoeg. Tillen hoef je 
door de lage drempel niet al te 
veel en de stahoogte onder de 
brede klep met wis/wasser is 
goed. 

Preventie 

Minpunt van de laadklep is de 
ver uitstekende slotklauw, die 
als een hellebaard het hoofd ge¬ 
vaarlijk kan enteren. Het is even 
wennen om alleen met de sleutel 


de klep te kunnen openen. Zeker 
in combinatie met een centrale 
deursluiting is het openen via 
een hendel een stuk logischer. 

Vermoedelijk heeft het omslach¬ 
tige sleutel-steken te maken met 
het voorkomen van diefstal van 
de lading tijdens parkeren of 
voor een verkeerslicht. 

Motorisch is het in de Ford Es¬ 
cort Clipper nog bij het oude 
werk gebleven. Nu de eerste ver¬ 
sie van de nieuwe Zeta-motoren 
zijn opwachting heeft gemaakt, 
zal ook de stationwagen daar 
spoedig van profiteren. Met de 
1.6 CLX van fl 35.960,- kom je 
aardig weg met een trekkracht 
van 138 Nm/4500 tr. Voor een 
beetje doorwerken moet er wel 
duchtig in de 5-bak geroerd wor¬ 
den. Reken op een gemiddeld 
verbruik van 1:11, een en ander 
natuurlijk sterk afhankelijk van 
de lading achterin. 

Met de 105 pk vermogen die de 
Clipper-kapitein ten dienste # In de middenklasse biedt 
Clipper. 

staan, komt ruim 180 km/u op de 
kloeke teller, De wegligging op 
dat moment vereist wel een ste¬ 
vige hand aan het (niet stan¬ 
daard) bekrachtigde stuur. Vol 
beladen heeft de auto zeker nei¬ 
gingen tot 'dweilen' waardoor de 


Ford een ruime stationwagon aan onder de naam Escort 

Foto: GPD 


stabiliteit in rechte lijn te kort 
schiet. 

De vijfdeurs auto is standaard 
uitgerust met getint glas, een 
centrale deursluiting, van bin¬ 
nenuit te stellen buitenspiegels, 


twee dakrails, een wis/wasser 
achterop, vier rolgordels en be¬ 
kleding achterop de achterleu¬ 
ning. Extra's zijn een schuif-kan- 
teldak, ABS, snelontdooiing 
voorruit, elektrisch bediende zij¬ 
ruiten en verwarmde spiegels. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pagi 


l imhury s DayblaJ 


ra piccolo's 


Voor méér resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

iBron Caeuco Sonvno Scanner j 079 


Vermist/Gevonden 


Beloning 

voor diegene die mijn zwarte 

Staffordshire 

Terrier 

terug kan bezorgen, 
(weggelopen op maandag¬ 
avond 1 juni). 

046-751566 of 046-752228. 

Witte Mazda 

323 gezocht omgeving Heer 
Maastricht. Kent. MR-38-JK 
Terug te bezorgen tegen 
beloning. Tel. 046-743585. 


Gezocht zwemster: Hoi, ik 
heb je dinsd. 2 juni ontmoet 
in de bar "Der Pool”. Je 
droeg een gebloemd bad¬ 
pak met een witte sporttas, 
verder was je in gezelschap 
van 2 vriendinnen. Graag 
zou ik je dins 9 juni weer wil- 
Len ontmoeten in d'r Pool. 
"Een beetje verliefd". 


Personeel aanbod 


VOEGERS kunnen nog 
werk aannemen. Tel. 045- 
222798 of 046-529805. 


Personeel gevraagd 

Gevraagd met spoed 

Serveerster 

voor restaurant, liefst met ervaring, voor 19 uur p.wk. 

Leerl. restaurant kok 

SVH-opleiding voor full- of part-time. 

Restaurant De Bergbok 

Huls 5, Simpelveld. Tel. 045-443515 b.g.g. 441082. 


Flexmen 

Zoekt per direct: 

Vakbekwame slagers 

voor de slagerij en industriële projecten. 

Bel gratis voor informatie van maandag t/m vrijdag tussen 
10.00 en 17.00 uur op nummer: 06-0223122. 
_ Doe het vandaag nog!!!!!!!!!! _ 

Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 

voor Heerlen en Voerendaal. 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. B. V. 


zoekt voor de afdeling verkoop binnendienst: 

een technisch commerciële 
medewerker 

* opleiding op M.B.O.-niveau 
* affiniteit met de automobieltechniek 
* leeftijd 20-30 jaar 
* commerciële ervaring gewenst 
* actieve, enthousiaste en flexibele instelling 

Heeft U interesse, stuur dan uw 
sollicitatiebrief met C V. aan: 

KERP BV, t.a.v. de Direktie, 

_ In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. _ 

Luxe Bakkery Moonen-Savelsbergh, Kruisstr. 8 Heerlen 
vraagt: 

Brood- en Banketbakker 
Handige bakkerijhulp 

Min. leeft. 18 jaar. Werktijden in overleg. 
Sollicitaties na telefonische afspraak: 045-714792. 

Luxe Bakkerij Moonen-Savelsbergh, Kruisstr. 8, Heerlen 
vraagt per 1 juli a.s. 

Winkeljuffrouw 

MAVO-niveau, min. leeft. 18 jr. Full-time 
Soll. uitsl. schriftelijk aan bovenstaand adres. 

Leerling- dames kapster gevr. 

16-17 jr. reacties uitsluitend telef. 045-312474. 
Vrijdag 18.00-18.30 uur. Zaterdag 16.00-16.30 uur. 
_Arno Meens Coiffures, Landgraaf._ 


ECM Heerlen BV 

is werkzaam op het gebied van electro-, meet- en regel¬ 
techniek in de industriële sector. Wij zoeken: 

electromonteurs 

Liefst met ervaring. 

ECM Heerlen BV, Burg. van Grunsvenplein 10, 

6411 AT Heerlen. Tel. 045-718877. 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerl le¬ 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

Für Dauereinstellung ge¬ 
sticht Maurer, Einschaler 
, Klinkenmauer und Eisen- 
bieger. Auch Colonnen. 
Auskunft von Montag bis 
Freitag von 8.30-17.00 Uhr. 
Tel. 0949-227144665. 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Bouwbedrijf Borger b.v. 
Brunssum vraagt voor direkt 
voor Nederland en Duitsland 
bekistings TIMMERLIEDEN 
en Metselaars, colonnes of 
los. Tel. 045-250930. 


CHAUFFEURS gevr. part¬ 
time, evt. full-time. Tel. afspr 
045-215555. Akerstr. Nrd. 
132, Hoensbroek. _ 

Gevr. serieuze spontane 
JONGEMAN als hulp (vis- 
verkoop) voor op de markt 
op zaterdag te Geleen. Tel. 
046-743352 na 17.00 uur. 

Dancing Pavillon vraagt 
BARMEDEWERKERS m/v 
voor de weekends en dage¬ 
lijks in juli en aug. Leeftijd 
va. 18 jr. Tel. 04406-12574 
na 14.00uur. _ 

Gevr. BARMEISJES voor 
Bar Ma Cherie, Hellebroek 
61, Nuth. Tel. 045-241829. 

Cafétaria-snackbar vraagt 
vrouwelijke part-time 

MEDEWERKSTER, 18-25 
j jaar, voor 3 a 4 afwisselende 
! daqen per week. Tel. 045- 
213451 

i - 

HULP gevr. voor 3 a 4 och¬ 
tenden per week, omg. Val- 
kenburg. Tel. 04406-13094. 

STRIJKSTER gevr. voor 38 j 
uur per week. Leeft. 18 Lm 
21 jr. Tel. 045-453308. 

Leuke ASSISTENTES gevr. 
voor bar-club. Tev. escort¬ 
service. Inl. v a. 14 uur. 045- 
326191. 


Porky's Pretpark zoekt we¬ 
gens drukte leuk MEISJES 
voor privéwerk, zeer hoog 
loon gegarandeert. Tel. 
045-228481. _ 

Gevraagd BROODBAKKER 
voornamelijk nachtdienst. Inl 
045-241202. _ 

VAkANTIEWERKERS ge¬ 
vraagd v.a. 18 jr. mnd. juli- 
aug. voor restaurant in Val- 
kenburg. Tel. 04406-13558. 

UITGEVERIJ zoekt adver- 
tentievertegenwoordigers 
I m/v. Tegenover werklust, 
representatief voorkomen, 
commerciële instelling en 
bezit eigen auto, stellen wij 
de mogelijkheid tot het ver¬ 
dienen van een topsalaris 
en dagvergoeding. Interes¬ 
se? Schrijf dan naar: Z.T.B. 
Nederland, Afd. Perso¬ 
neelszaken, Marksingel 1, 
4811 NV Breda. Sp. gezocht full-/part-timers 
v. BEDIENING. Rest. Le 
Bistro, tel. 04406-12620. 

Sp. gezocht WERKSTU¬ 
DENTEN, min. 18 jr.. Rest. 't 
Cadetje, 04406-12795. 

Gevr. AARDBEIEN- 

VERKOPERS Ift. 15-18 jaar 
J. Schaepkens, Klim- 
menderstr. 106, Klimmen, i 
Tel. 04405-1359. _ 

Gevr. ervaren ONDER- 
HOUDS-SCHILDERS. 
Schildersbedr. Beckers, 
Schimmelt. Tel 04404-1641 

Gevraagd BUFFETBE- 
DIENDES en medewerkers 
voor div. horeca-werkzaam- 
heden. Soll. na tel. afspr. j 
045-415794. Weekends: 
045-417890 na 20.00 uur. 

THUISZORGHULP gevr. in 
team bij Parkinson patiënte. 
Inl. tel. 045-227193. _ 

Gevraagd WERKSTER voor 
16 uur per wek. Tel. 045- 
327677 of 465507. _ 

WINKELJUFFROUW gevr. 
plm. 18 jr. liefst met erv. Tel. 
045-252733. Slagerij Huben 
Kerkstr. 79, Brunssum. 


Gevraagd HULP in de huis¬ 
houding voor 4 uur per week 
Tel. 045-320846. _ 

Met spoed gevraagd div. 
HULPEN voor de Horeca, 
cafe-rest. Geulhal, Valken- 
burg. Tel. 04406-14951. 

Met spoed gevr. INTE- 
RIEURVERZORGSTER 
voor 3 ochtenden per week. 
Geulhal Valkenburg. Tel. 
04406-14951. _ 

Friture/cafetaria in omg. 
Heerlen zoekt serieuze ME¬ 
DEWERKSTER. Lfst. met 
erv. Tel. 045-414175. 

Gevr. VERKOOPSTER, full¬ 
time en part-time. Slagerij 
America, St. Pieterstr. 44, 
Kerkrade. Tel. 045-456435. 

OPPAS gevr. voor kindje 
van 6 jr. 5-7 dgn. i.d. week. 
Tel. 045-225570. __ 

Spoed TOILETDAME ge¬ 
zocht. Tel. 045-426248 (na 

19.00 uur.) _ 

Gevr. Freel. VERKOPER v. 


Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland, VOEGERS. 
Tel. tot 13.00 045-214500, 
na 13.00 uur 04499-4479. 

Gevr. part-time KELNERS- 
Serveersters, werktijd in 
overleg, Café-rest. Suisse. 
Tel. 04454-2387. Vaals. Gevr. nette HULP (liefst 
vrouwelijk) voor div. perio¬ 
des in de mnd. juli-aug- 
sept. voor de verkoop van 
div. broodjes met vleesw. 
enz. Tel. 04498-52798 

Taxibedr. Hanneman vraagt 
TAXICHAUFFEURS voor 
weekends, centralist, bus¬ 
chauffeur voor dagritten 
Pers. aanm. Strijthagenweg 
125, Kerkrade. _ 

All-round SERVEERSTER 
gevr. in Horeca dagzaak van 
maand. Lm vrijd. tussen 
12.00 en 14.00u. te Geleen 
Br.o.nr. B-1161, L-D, Post- 
bus 2610, 6401 PC Heerlen. 

Bakkerij Senden, Kokelestr. 
35, Kerkrade. Tel. 045- 
453873 zoekt een aank. 
brood-en BANKETBAKKER 
en vutter of gepensioneerde 
voor plm 20 uur per week. 

VAKANTIEWERKERS en 
opperlieden gevraagd voor 
bestratingsbedrijf. Tel. 

04405-1568. _ 

Nette part-time TAXI¬ 
CHAUFFEUR gevraagd. 
Taxi Brunna, Maastrichter- 
str. 157, Brunssum. Tel. 
045-257777. _ 

Voor onze souvenir/cadeau¬ 
winkel te Valkenburg, zijn wij 
op zoek naar enthousiaste/ 
representatieve part-time 
MEDEWERKERS m/v Ift. 
v.a. 18 jr. Indien je direkt be¬ 
schikbaar bent bel dan: 
04406-16819. 


OG te huur 


HOENSBROEK, ruim 1- 
kamer app. met eigen in¬ 
gang, kookgelegenheid en 
douche, ƒ 585,- incl., huur- 
subs. mog. Tel. 04459-2277 


Te huur gevraagd 

WOONRUIMTE gezocht m. 
wasgel. Tel. 05443-74514, 
dinsd. 18.00-20.00 uur. 


transportwereld. Tel. 035- 
: 210045. 


Onr. goed te koop aangebJgevr. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 
Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 

PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 

OPEN HUIS ZATERDAG 6 JUNI VAN 14.00 - 16.00 UUR. 

Valkenburg, Villa Ingerborgh: 

Luxe appartement gelegen nabij het stadspark. Living ca. 
52m2 met openslaande deuren naar terras. Gesl. keuken 
met toegang tot bijk. 2 slpkmrs. Badk. met ligb. dubb. v.w. 
en 2e toilet. Tuin, garage, berging in het souterrain. 
Kunststof kozijnen, dubbele begl. Prijs ƒ 295.000,- v.o.n. 
Bij volledige financiering bedraagt de nette maandlast ca. 
ƒ 1.700,-. Adres: Wehryweg la te Valkenburg. 

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. 

TEL. 043 - 25 29 33. 


Bouwkavels 

in B.P. Vrusschemig gel. 
a/d Zandweg te Heerlen 
opp. v.a. 746m2. 
Prijzen va. ƒ 102.500,-v.o.n. 
Inl. V.O.C. 045-740900. 
Grouwels/Daelmans. 

Tel. 043-254565. 

15 jaar vaste rente! 8,6% 
(pensioenfonds). Aktie: 
9,1% 30 jr. vast spaarhyp. 
Bel. 045-712255. STIEN- 
STRA Hyfx?theek Service. 

WOONHUIS met spoed te 
koop gevraagd, opknappen 
geen bezwaar. 040-520558. 

Wilt U zekerheid bij de VER¬ 
KOOP van uw huis? Bel vrij¬ 
blijvend. Wijman & Partners 
Vastgoed. Heerlen 045- 
728671. Brunssum 045- 
274700. _ 

Te koop BOUWTERREIN 
475 m2, Hommerterallee 

Amstenrade. 04492-1534. 

Te k. WOONHUIS, Rechtstr. 
25, Landgraaf, 3 slpk., vaste 
trap n. zolder, cv, voor- en 
achtertuin, ƒ 109.000,- k.k. 
Direct te aanvaarden. Tel. 
045-318833 na 17 u. _ 

Te koop gevraagd. Omg. 
WELTEN of Heerlerbaan, 
liefst in oude c.q. bestaande 
kern, bij voorkeur vrijstaan¬ 
de woning. Prijzen met aan¬ 
bieding sturen naar Emag B. 
V., P.b. 11,6270 AA Gulpen 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. bouwmat/machliies 


Te k. AFRASTER INGSBUI- 
ZEN nieuw, rond, roestvrij. 
Zeer voordelig! 043-252677 

Te k. KOKERPROFIELEN 
nieuwe vierkante buizen. 
Zeer voordelig! 043-252677 

Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe¬ 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. _ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 

KINDERKOPPEN, goede 
prijs, heymans, Zutendaal 
(B). Tel. 0932-11611290. 

Kunstst. KOZ. (Weru), kleur 
mahonie, draai/kiep incl. 
therm. begl., 2.49x1.71 mtr., 
vr.pr. ƒ 800,-. 045-221731. 


Bouwen/Verbouwen 


Dak van 
staal 

Uniek systeem 
voor isolatie en 
ventilatie van 
platte daken 
Veugen 

Dakbedekking Sittard 046- 
523306/06-52127603 

Fa. ALTENA. Voor al uw 
dakwerken, gevelwerken en 
opruimdiensten. (Gratis 
prijsopgave). Tel. 035- 
244893 b.g.g. 035-836183. 
Semafoon 06-58454251. 


Kamers 


Te h. in C-HEERLEN 3 een 
pers. kamers, eigen opgang, 
eigen keuken met warm en 
koud water, gebr. van bad- 
cel en wc. Tel. 045-721147 
tussen 9.00 en 19.00 uur. 


2 meisjes 18 en 19 jr. uit 
N-Brab., zoeken samen 2 
kamers in MAASTRICHT. 
Tel. 01613-2365. 


Te h. ruime KAMER v. meis¬ 
je of j. vrouw. Tel. 04492- 
3421, plusm. 5 km. v. Sittard 


Nette serieuze man 44 jr. 
zoekt nette ruime KAMER in 
Landgraaf en omstreken, 
met spoed. Tel. tussen 5-6 
uur 045-454157. 


Gemeub. WOONK. en slpk. 
te h. eig. ingang. Tel. 045- 
458329. 


Te k. licht beschadigde ma¬ 
rante binnen- en BUITEN¬ 
DEUREN v.a. ƒ 40,- Lm 
ƒ 85,-. Rollen dakleer v.a. 
ƒ 20,- Lm ƒ 50,-. Rennemi- 
gerveldweg 70, Heerlen. 
Tel. 045-727742. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Bedrijfsruimte 


Onderaannemer zoekt 
METSELWERK. Br.o.nr. 

B-1701 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Te k. RADSON ER 160 
electronic (verh,. rende¬ 
ment) cv-ketel, 1985, nom. 
vermogen 18,9 KW. ƒ 500,-. 
Tel. 046-335934. 


Transacties 


Te koop aangeboden 
BOUWKEET en schaftwa- 
gen. Tel. 04493-1207. ; Met spoed te huur gevraagd 
magazijnruimte, opp. ca. 
350 m2, omg. EYGELSHO- 
VEN. Tel. 045-351977. 


BEDRIJFSRUIMTE met 
kantoren te huur. Rijksweg- 
Geleen. Inl. 046-747166 na 
18 uur. 


Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE- 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 

Reparaties 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
wg Nrd 191 Ubach o Worms 


REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 


Winkel&Kantoor 


Te k. z.g.anw. FAX Alcatel 
3603 in comb. met telef. 
ƒ 495,-; Prof kasregister 
Master 2200, V 2 jr. oud, 
ƒ 1.500,-. 045-324800. 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voorrijkosten en gar. 
Vroko 045-441566/ 461658. 


TV/VIDEO defect, vandaag 
gebracht, morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. Tel. 
045-231340 E & E Electro- 
nica Brunssum 


Landbouw en Veeteelt 


Ingersol! Tuintraktoren 

* 12 tot 20 Pk 
* hydraulisch aangedreven 
* met hydraulische hefinrichting 
* aanbouvywerktuigen hydraulisch aangedreven 
* zeer veel aanbouwwerktuigen mogelijk o.a. frees, ploeg, 
cirkelmaaier, cyclomaaier, veegmachine, maaibalk, hooi- 
wender, cultivator houtversnipperaar houtklover, frontlader 
Bezoek onze showroom waar wij u graag de verschillende 
machines en werktuigen zullen tonen. 

LOZEMAN TUINMACHINES B.V. 

Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341._ 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


/ELDSCHUUR te koop 
13.00x9.00x7.00 mtr. Bellen 
/.a. 10.00 uur 045-226055. 


Te koop Swifter FOK-OOI - 
ramlammeren en overjarige 
rammen, Swoegervrij. Nieu- 
wenhuisstr. 61, Hulsberg. 
Tel. 04405-3136. 


Het is te mooi om waar te 
zijn maar het is waar. Nieu¬ 
we aluminium BEREGE- 
NINGS AAN VOE RBUIZEN, 
hogedruk maten 100 ƒ10,-; 
110 ƒ 11,- en 120 ƒ 12,- p/ 
mtr. G.Cornelissen, Cuijkse- 
dijk 5, Mill. 08859-51072. 


Uit voorraad leverbaar. 1- 
en 2 rijige aardappelvoor- 
raadrooiers, veewagens, 2- 
4 koeien en 6-8 koeien, tan¬ 
dem as. Gegalvaniseerde 
maïsvoederdrinkbakken ook 
gedragen of op wielen met 
ev. hooirek en of dak, 1500 / 
3600 Itr. Krachtvoederbak- 
ken voor zoogkalveren. Per¬ 
fect weidebloters. Plastic 
drinkbakken 400 Lm 1200 
Itr. Gegalvaniseerde weide- 
hekken 3 t/m 5 cn. LMB Jean 
SPONS - Eijsden 04409- 
3500 


Te k. ZWARTBLES ooi en 
ram lammeren, ook stam¬ 
boek. Tel. 04405-3408. 


Auto's 


Mazda Auto Leymborgh BV 
Limbricht biedt aan: 

Mazda 323 1 8i GLX "F” ps 6.500 km. demo. 

Mazda 323 1 8i GLX ”F” verlaagd . 1991* 

Mazda 323 1 6i GLX "F” van part. 10.000 km. 

Mazda 323 1 6i GLX ”F" aut. schuifd. spoiler . 

Mazda 323 1 6i GLX Sedan pas 8.500 km. 

Mazda 323 1 6i LX Sedan ie eig. 

Mazda 323 1.3 en 1.5 GLX Sedan 1985 en . 

Mazda 323 1.3 VDX Sedan 1984 en . 

Mazda 323 1 6i GLX HB aut. ps 3-drs. 1990’ 

Mazda 323 1.5 HB GLX aut. ps 5-drs. 1989* 

Mazda 323 1.3 HB 5-drs. 1987 en . 

Mazda 323 1.5 HB 3-drs. ensign. 

626 2.0 GLX coupé aut. ps sp.v. en sp. rood . 

626 1.6 en 2.0 GLX coupé. 

626 2.0 LX diesel Sedan 1986 en. 

626 1.8 LX en 2.0 GLX HB 5-drs. 

Alfa 33 17E rood spoiler en sp.v. alarm etc. 

Renault 21 TL 4-drs. 5-bak Ie eig. 

Renault 1.8 GTL stationcar. 

VW Passat 1600 diesel station gr. kent. 

VW Golf 1.6 diesel 3-drs. 

Nissan Sunny 1.3 HB LX Ie eig. 

Nissan Sunny 1.4 LX 4-drs. Sedan. 

Mitsubishi Colt 1200 EXE rood. 1987* 

Ford Escort 5-drs, met schuifdak. 1982* 

Clccasions met MAZDA KROON GARANTIE 
Bomerweg 2-8. Tel. 046-515838. 

Tevens keuze uit plusm. 10 inruilers tot ƒ 5.000,-. 
’: wordt verwacht 


1992 

1991 

1991 

1991 

1990 

1986 

1985 


1988 

1989 
1985 

1987 

1988 

1990 
1988 
1982 

1988 
1987 
1987 

1989 


RENAULT KERRES 

Kerkrade 045*452424 
Dom. Mijnstraat 25 

Heerlen 045-724200 
Beersdalweg 97 

Topoccasions 

Diverse merken met 1 jaar garantie. 
RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK Nieuw geopend 

Autohandel Mariëtte 

heeft verschillende leuke goedkope en duurdere auto’s 
voor u. Vele verschillende merken. 
Heerlerbaan 74, Heerlen. Tel. 045-416388. 


Ford Scorpio 2.4 i CL 

bwj. '89, 78.000 km. 

Te bezichtigen: Parallelstr. 49, Amstenrade. 


Inruilauto’s 10x Fiat Panda, alle type s va. 

./ 

5.900,- 

7x Fiat Uno, div. type s va. 

.ƒ 

8.900,- 

3x Fiat Ritmo, div. modellen, zeer mooi va 

.ƒ 

6.900,- 

2x Fiat Tipo, 1989, va. 

./ 

16.900,- 

2x Fiat Regatta 85 Super alle extra's va. .. 

./ 

6.900,- 

Fiat Croma diesel blauw 1988 . 

.ƒ 

16.900,- , 

Fiat Croma SX nw model alle extra's . 

.ƒ 

37.900,- | 

Alfa 33 sportwagon rood 1988 . 

./ 

16.900,- 1 

Citroën 2CV6 Club rood 1984 . 

.ƒ 

2.900,- 1 

Ford Fiësta 1.1 i CL Cheers blauwmet. 1991 .ƒ 

18.900,- 1 

2x Ford Escort va. 1983 va. 

.ƒ 

4.700,- « 

Lancia Y10 turbo donkergroen 1985 . 

.ƒ 

8.900,- I 

Nissan Cherry Trend donkergrijs 1985 .... 

./ 

8.900,- * 

Skoda 105S i nw.st. 1988 nü. 

.ƒ 

4.900,- 

Suzuki Alto GL wit 1987 . 

./ 

8.900,- 

Bovag-garantie - vlugge financiering 


Fiat Creusen Heerlen 


Parallelweg 34. ^)45-742121. 


--1-- 

Auto Maessen Klimmen 


Opel Vectra 2.0i GL 5-drs. type . 

1990 ƒ 

33.500,- 

Opel Kadett Caravan 1.8S GL 5-drs. 

1989 ƒ 

20.500,- 

Opel Kadett 3-drs. 1 2S LPG . 

1985 ƒ 

9.500,- 

Opel Corsa 2-drs. 12S. 

1983 ƒ 

5.650,- 

VW Golf Turbo Diesel 5-drs. 

1987 ƒ 

15.500,- 

VW Golf Tour Diesel 3-drs. 

1988 ƒ 

17.500,- 

VW Golf Cabrio GLI met nieuwe kap. 

1983 ƒ 

23.000,- 

Ford Escort RS Turbo int.c. alle acc. 

1988 ƒ 

24.900,- 

Ford Fiësta 1.1L 3-drs. 

1986 ƒ 

9.750,- 

Mercedes 200T combi. 

1981 ƒ 

8.500,- 

Inruilauto’s Citroën GS combi 5-drs. 

. 1982 ƒ 

1.500,- 

Horizon Talbot 5-drs. 

. 1982 ƒ 

950,- ' 

Opel Manta 1 6S. 

. 1977 ƒ 

1.250,- 

Opel Kadett LS coupé 1 2S . 

. 1972 


Alle auto's met APK. Inruil financ. mog. 

BOVAG garantie. 

Klimmenderstraat 95, Klimmen. Tel 

04405-1358. 


Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto's in voorraad van 
ƒ 750,- tot ƒ6.000,-. Alles 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 

Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs- 
auto’s, schade/defect geen 
bezw , 045-727742 / 723076 

Te koop Opel ASCONA 16 
S, bwj. '83, APK 5-’93 met 
LPG, zeer mooie auto. Tel. 
045-228398. 


Keuze 50 tot 150 AUTO’S 
v.a. ƒ 1.000,- tot ƒ 10.000,-, 
APK, inruil en financiering 
mogelijk. Tel. 04499-3398. 
Te koop Ford SIËRRA 1.8 
CL Sedan, m. '88, LPG, 4- 
drs., Ie lak, schadevrij, kl. 
grijsmet., in st. van splinter 
nw„ ƒ12.500,-. Tel. 045- 
457952 na 18.00 uur. 


Inkoop AUTO'S betalen, 
hoogste prijs!! 045-416239. 
Ook op zondag._ Te k. leuke vak. auto’s met 
APK: FIAT Uno 70 Pk, 4- 
drs. 12-83, ƒ3.500,-; Toyo¬ 
ta Starlet 1.2 de Luxe 2-drs. 
5-'80, ƒ 600,-; VW Golf L, 4- 
drs. 5-'75, ƒ 750,-. Te bevr. 
045-320208. 


Te k. Opel REKORD 20 S, 
schadevrij, zilermet., div. 
access., bwj. '85, i.z.g.st., vr. 
pr. ƒ 6.250,-. 04499-4070 


MERCEDES Benz 190 Die¬ 
sel, model '86, vr.pr. 
ƒ 18.500,-. 045-254262. Daihatsu Quadflieg 

Terreinauto 

Daihaitsu Feroza black-top 16.000 km . 

Daihatsu Feroza Resin-top 66.000 km wit. 

Suzuki Samurai Soft-top kleur zwart. 

Daihatsu Rocky Wagon HR. 

Nissan Prairie 1.5 GL. 

Mitsubishi Galant 23 TD . 

Nissan Sunny combi 1.7D . 

Subaru 1.6 DL cmobi VAN . 


1991 

1990 

1990 

1990 

1983 

1983 

1985 

1986 Kinderen, klein- en achter¬ 
kleinkinderen Jozef en M 5 
Jan, V.V.U 

60 X 
Proficiat. 

Te koop RENAULT' 5 
Alpine '83, i.z.g.st. ™ 
253155. _ > 

Te koop Suzuki SAJrl 
Cabno '89, i.z.g.st. #3 
ƒ 16.250,-. Tel. 045 jgl 

Voor liefh. te k. 0P\ 
DETT 1 6S, 4 -drs. 
orig. lak, puntga® 
bnd. en uitl. geh. 
goede st. vr.pr. / 
Tel. 046-745976. _ 


Kijk en Vergelijk! 

Bij ons keuze uit 100 occasions o.a. 


1985 ƒ 
1987 ƒ 


Automaten 

Renault 21 GTX stuurbekr. 38.000 km . 1989 

Opel Kadett 13 S 40.000 km . 1987 

Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 

Daihatsu Cuore TS 18.000 km rood . 1989 

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood . 1990 

Opel Vectra 1 6i stuurbekr. 1991 

Mercedes 190 E verlaagd veel acc. 1984 

VW Golf Manhatten 1.6 rood. 1990 

Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 OOOkm. 1989 

Ford Orion 1.6 CL 4-drs. 1989 

VW Golf GTi speciale uitv. kl. wit. 1985 

Opel Kadett 13 S Club kleur rood. 1988 

Opel Kadett 13 S Club kleur rood. 1987 

Opel Kadett 13 S Sedan. 1986 

Seat Ibiza 1.2 GL 60.000 km. 1988 

Honda Civic 13 S kleur wit. 1986 

Suzuki Swift GL kl. gnjsmetal. 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood . 1987 

Opel Kadett 16i Club. 1990 

VW Golf Sport kl. rood spec uitv. 1987 

Hyundai Pony 1.5 GL 5-drs kl. wit. 1987 

BMW 316 4-drs. sportvelgen. 1984 

Opel Kadett 12 LS kl. beige. 1985 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km . 1987 

Ford Siërra 1.6 L 3-drs. 1984 

Ford Escort 1.1 3-drs. 1984 

Subaru Justy 4-drs. 1984 

Subaru 13 DL HB 3-drs 58.000 km. 1985 

Ford Escort XR 3i. 1981 

Volvo 340 DL LPG kl. rood. 1983 

Daihatsu Charade diesel . 1985 

Mitsubishi Cordia 1.6SR. 1983 

Ford Siërra 1.6 L 3-drs sport.uitv. 1983 

Citroen BX 1.4 RE, 98.000km, rood. 1985 

Fiat Panda White 34 . 1985 

Opel GT speciale uitv. 2.2i. 1969 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km . 1984 

Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 

_Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810 _ 


TRIUMPH Spitfire MK 3, 
bwj. '70, blauw, i.z.g.st., 
ƒ 12.300,-. 045-424050. 


CORSA 1.3 S Hatchback, 
5-bak, zwart '85 ƒ 6.750,-. 
Ie lak. Tel. 045-424128. 


Te k. TOYOTA Starlet 1986, 
1300-motor. Asterstraat 4, 
Valkenburg na 5 uur. 

COLT '80 ƒ 1.250,-; Fiësta 
'79 ƒ 1.250,-; Golf 1.1 '79 
ƒ 1.500,-; Kadett D '80; Re- 
kord '80 ƒ1.250,-; Kadett 
'79 ƒ 1.350,-; Taunus '80, 
alles APK. 04499-3398. Te k. PEUGEOT 405 GL, 
bwj.'88, kleur blauw, met 
trekhaak, vaste pr. 
ƒ 17.000,-. Tel. 046-511025 


Auto Roberts 

Heirstraat 8, Urmond 
biedt aan plm. 40 auto¬ 
mobielen. Ruim aanbod tot 
ƒ 7.000,-. Gratis bij aankoop 
portable autoradio/cass. 
Inr., gar., financ. mog. 
PINKSTERMAANDAG 
GEOPEND. 


Aanbieding! 

Ford Fiësta ’90 1400 S; Ford 
’90 1100; Ford Fiësta '87; 
VW Golf memphis 1300 '90 
en VW 1800 '90. Als nieuw. 
Tel. 045-251872. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


De enige limburgse specialist 
in bevestigingsmaterialen 

Bel voor leveringsprogramma: 045*231818 bevestigingsmaterialen & gereedschappen 

Bouten Service Limburg b.v. 

Industrieterrein 'De Kounien' • Wijngaardsweg 44 • Heerlen 

tel: 045- 231818 • fax: 045- 231929 

Een enorme collectie bouten, moeren en bevestigingsmaterialen 


VW Golf 1 3 3-drs. 1985 ƒ 

VW Golf CL metallic 1.3. 1986 ƒ 

Ford Escort 1.6 5-drs. met. 1988 ƒ 

Ford Siërra 2.0 CL metallic .... 1989 ƒ 

VW Polo C 3-drs. 1.3 . 1986 ƒ 

Polo CL 3-drs. orig. schuifd. .. 1987 ƒ 
Audi 80 1.8/90 pk metallic. 1987 


9.450,- ƒ 
12.700,- ƒ 

9.450,- ƒ 
11.900,- ƒ 

15.950, - ƒ 

18.950, - f . t j 
8.850,- ƒ 1?ï i 

11.600,- ƒ 
21.800,- ƒ 


Prijs per maand D.K. 1,34% per maand 

Auto Caubo Valkenburg 

Neerhem 25, 04406-15041. 


« 

n 


Te k. VW Golf diesel in pr.st. 
bwj. '88, metal. P.M. INTER- 
AUTO Import Export Haeln. 
Tel. 04759-1028. 


Grote PINKSTERSHOW 
Wetzels auto's van 5-6 t/m 
9-6 Mercedes 300 SL 24 V 
'90; Mercedes 230 CE aut. 
'88; Mercedes 500 Sec aut. 
'86; Mercedes 230 TE '88; 
Mercedes 190 E aut. '87; 
Mercedes 190 E aut. '86; 
Mercedes 190 D '88; Merce¬ 
des 450 SL '80; Jaguar 3.6 
Sovereign 87; BMW 520 i 
aut. '89; BMW 520 i '88; 
BMW 316 i '88; Opel Sena¬ 
tor 2.5 aut. '85; Opel Kadett 
1.6 Cabriolet '87; Opel Ka¬ 
dett 1.8 i aut. '88; Opel Ka¬ 
dett 1.7 D Station '89; Opel 
Omega 2.3 D Station GLS 
'88; Audi 80 LS '90; Audi 
100 CD aut. '83; VW Golf 
GTi 16 V '89; VW Passat '89 
Toyota Celica 16 ST '87; 
Ford Siërra 2.0 i '90; Ford 
Siërra 2.0 i Station '89; Ford 
Siërra 1.8 '89; Ford Escort 
1.9 i AM. '86; Ford Escort 
1.4 Bravo ’88; Ford Escort 
1.4 Station ’89; Ford Fiësta 
1.6 D '88; Ford Escort 1.6 D 
Bravo '88; Nissan 3.0 ZX T- 
bar '85; Citroën Axel '86; 
Volvo 440 GL '89; Triumph 
Spitfire 1500 TC Cabrio '77; 
Mits. Pajero 2.5 TD LB '89; 
Golf 1.3 S '90. Uniek Clenet 
type 120 Cabriolet. Wetzels 
Auto's, Industriestr. 35, Sit¬ 
tard. Tel. 046-510655. Te k. MAZDA E 22 #‘j 
bestelbus met gdi 5 
bwj. '86, 

120 . 000 , 

045-310050 Vogel 
111, Landgraaf 


Ie eig > 

/ 875 °i'J Fiat PANDA bwj. 
mooi, nw. APK, pc 
Tel. 045-258174. 


Toyota CELICA, Lifl 
ST, kleur wit, bwj- 
045-242767. 


Fiat UNO 45, kl« 
bwj. eind '85, vr.pr- 
Tel. 045-445276. 


ESCORT 1300, wit, 6j| 
ƒ 5.250,-. Dr. A. 

76, Brunssum. 

Te k. Suzuki 
86, zuinig, pr.r 
043-435563. 

FIAT Panda VajV. 
48.000 km., zwart jr.* 
ping, ƒ 4.950,-. 045-2 


Te k. Opel MANTA ^ 
gebouwd, bwj. '78, ^ 
4-93, ƒ 950,-. 045-22=- 


Te koop gevr. pers 
BESTELWAGENS "b 
motor tot '82. Q 45 - 2 jj 
Te koop RENAULT 
bwj. '88, bit 
ƒ 11.950,-. Inl. 0-449 9^ 

VW GOLF 1.6 mode 1 M 
5-bak, APK, 
ƒ 8.450,-. Tel. 045^ = 

Zwarte GOLF GTi, 
per, ƒ750,-. Hee^ 


66, Heerlen/Meezeri^ 


Autobedrijf John Koullen biedt aan: 

ANWB GEKEURDE AUTO’S 

met 12 mnd. voll. garantie en autopas 

Peugeot 605 SV 3.0 zwart . 1990 ƒ 

Nissan 100 NX T-Bar 9.000 km. 1991/ 

Alfa 75 1.8 groenmet. div acc. 1990 / 

Audi 80 1.8 S d.blauw stuurbekr. 1990 ƒ 

Audi 80 2.0 E rood gekl. glas . 1989 / 

Ford Scorpio 2.4 ICL Sedan 52.000 km .... 1990 / 

Ford Siërra Sedan Azur blauwm. 9 mnd ... 1991 / 

Ford Fiësta 1.1 I Cheers 21.000 km. 1991 / 

Ford Escort Bravo rood 30.000 km. 1989 ƒ 

Ford Siërra 1.6 CL 5-drs zwart. 1987 ƒ 

Opel Omega 1.8 LS wit. 1988 ƒ 

Opel Kadett GSI 2.0 16V wit. 1989 ƒ 

Opel Kadett 1.8 I GT rood div. acc. 1988 ƒ 

Opel Kadett 1.3 S Club rood . 1987 ƒ 

Opel Corsa 1.3 Luxus 3-drs. bruinmet. 1985 ƒ 

Lancia Thema Turbo I.E. grijsmet. 1988 ƒ 

Mazda 626 1.8 LX Sedan wit. 1988 ƒ 

Mazda 323 1.3 LX Goudmet. 41.000 km ... 1988 ƒ 

Honda Accord Luxe blauwmet. nwe. st. 1987 ƒ 

Honda Accord Aerodeck 2.0 EX rood. 1986 / 

Honda Integra Luxe bruinmet. 1986 ƒ 

Nissan Bluebird Hatchb. blauwmet. 1988 ƒ 

Volvo 360 GLT 2.0 inj. 5-drs. rood. 1988 ƒ 

Volvo 340 DL grijsmet. 1987 ƒ 

VW Golf CL 1.3 goudmet. div. acc. 1988 ƒ 

Citroën BX 1.4 RE blauwmet. 1988 ƒ 

Renault 5 TL Star uitv. wit. 1987 ƒ 

Fiat Uno 45 d.blauw . 1985 ƒ 

Audi 100 CD 5E v. acc. blauwmet. 1984 ƒ 

JEEP 

Nissan Patrol 3.3 diesel grijs kent. 1987 ƒ 

DIESELS 

Mercedes 190 D rookzilver v. acc. 1987 ƒ 

VW Golf Turbo D Edition Blue . 1990 ƒ 

Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet. 1989 ƒ 

KOMBI'S/BESTELLERS 

Renault 21 Nevada TL wit. 1989 ƒ 

Renault 4 F 6 grijs kent. 1985 ƒ ( 

* 12 maanden volledige garantie (niet ouder dan ‘ 

* 100% financiering mogelijk. 

* inruil auto/motor mogelijk. 

AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN 
Het adres voor de betere gebruikte auto. 
Tel. verkoop 045-426995. 

Tel. werkplaats 045-424268. 

Locht 17, Kerkrade. _ 


Voordelige inruilers!! 

Alfa Romeo Sud Ti rood. 1982 ƒ 

Audi 80 diesel 4-drs. rev. motor. 1981 ƒ 

Peugeot 104 GL 4-drs. blauw . 1982 ƒ 

Renault R9 TL 1 e eig. 4-drs. 1983 ƒ 

Mitsubishi Galant stationcar. 1983 ƒ 

Volkswagen Jetta 4-drs. diesel . 1983 ƒ 

Opel Manta 1.9S Ie eig., metal. 1979 ƒ 

Opel Ascona 1.6 4-drs. 1984 ƒ 

Kever rood 1200 mooie auto. 1983 ƒ 

Auto Caubo, Valkenburg 

_ Neerhem 25, 04406-15041. 

Voor Piccolo’s zie verder pagina 10 


3 

3' 


3- 

Ü limburgs dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 9 Hilversum - De programma’s van Avro, KRO, en 
LRV kunnen zich niet verheugen in een grote populari- 
. *• Geen enkel programma van Nederland 1 komt voor 
j** de top-25 van best bekeken programma’s in mei. Het 
arktaandeel van het eerste net is de vorige maand ge- 
onc * er ^ procent. Dat blijkt uit cijfers van de 
«deling kijk en luisteronderzoek van de NOS en van het 
commerciële station RTL4. 

P e Populariteit van het derde net blijft stijgen. Neder- 
3 kan zich wat betreft het marktaandeel bijna meten 
Nederland 1. In mei behaalde het derde net een 
marktaandeel van 15 procent. Twee procent meer dan 
“Cu jaar geleden. Tijdens het mooie weer van de afgelo¬ 
pen weken was vooral het actualiteiten- en sportblok na 
den uur ’s avonds populair. 


Meimaand geen 
succes voor 
Nederland 1 


Volgens kijk- en luisteronderzoek trok op een aantal 
mooie avonden het tien-uur-journaal meer kijkers (ge¬ 
middeld 1,2 miljoen kijkers) dan het acht-uur-journaal op 


het eerste en derde net tegelijk (900.000 kijkers). 

De publieke omroep haalde in totaal de vorige maand 
een marktaandeel van 54 procent. Een jaar geleden was 
dat nog 51 procent. De winst wordt volgens kijk- en luis¬ 
teronderzoek vooral behaald, doordat minder mensen 
naar buitenlandse zenders kijken. Verder daalde het 
marktaandeel van RTL4 licht van 28 naar 27 procent. 

Onder invloed van het mooie weer daalde de gemiddelde 
kijktijd, gemeten over het gehele etmaal, naar 122 minu¬ 
ten. Vorig jaar zat men gemiddeld 136 minuten voor de 
buis. 

Boven in de top-25 over de maand mei staan de voetbal¬ 
wedstrijd Ajax-Torino (4,3 miljoen kijkers), de Nationale 
Dodenherdenking (3,1 miljoen kijkers) en het Songfesti¬ 
val (2,7 miljoen kijkers). 
n Ruud Hendriks (directeur RTL4) en weerman John Ber- 
fi ondertekenen het verlengde contract. Foto: RTL4 


John Bernard 
tot z’n zestigste 

Weerman bij RTL4 


Van onze rtv-redactie 


v J^RLEN - John Bernard heeft zijn contract met RTL4 
Van contrac t geWt voor vijfjaar. Als gevolg daar- 

blijft Bernard tot aan zijn zestigste de 'weerman’ van 
e commerciële omroep. 

bedoeling is dat Bernard behalve het weer ook andere 
U 0 gramma’s gaat presenteren. Vanaf zondag is hij al te 
e h in het programma De Ideeënbus. 


Omroepen boos 
en bedroefd over 
indeling Radio 1 


^ ^Van onze rtv-redactie 

Of bVERsUM - Boos, bedroefd 
de houding van ’het is 
vjl 1 Anders’ gaat de meerderheid 
Hilversumse makers van 
v^'actualiteitenprogramma’s 
bg ~a,ag luisteren naar het NOS- 
tu ur, dat gaat beslissen hoe 
^ctualiteitenzender Radio 1 
^ oktober zal worden opge- 

Vara gaat na 1 oktober drie 
HaH- g met Vroege Vogels van 
jfjko 2 naar Radio 1. De VPRO 
^ vervolgens twee uur lang 


^ 'yn. En wij worden van de 
ty^agmorgen naar de zondag¬ 
ge ^ verbannen. We zijn het 
zat,” zucht bijvoorbeeld 
<l e j Hijpert, eindredacteur van 
. Ikon-actualiteitenrubriek ’De 
g et ^ re wereld op zondagmor- 

Ais , 

V 0 net NOS-bestuur met het 
il 0 rs tel akkoord gaat Ikon in 
ïjSer beroep bij het Commissa- 
Voor de Media protesteren: 
W Wordt met ons geschoven 
Wpl wij in geen enkel NOS- 
Sl^Pbi^collcge mee kunnen be- 

jjjjha elke zondag levert de Ikon- 
V^3 rie k nieuws op, dat in de loop 
tjh bondag in de nieuwsbulle¬ 
tin het ANP via alle zenders 
^ r dt herhaald: „En nu komt er 
o v ^ natuur-milieu-programma, 
°p ri g ens een prima programma, 
Hii a actualiteitenzender.” 

^Ul ^ ara neggen ze, dat de for- 
van Vroege Vogels aan 
^uio 1 zal worden aangepast. 

1 e ° mr °epen moeten op Radio 
veer laten, omdat EO en 
nu °°k als A-omroepen 
t^Jjaliteiten gaan produceren 
tr 1 j ” r *jl per A-omroep 1,8 miljoen 
^ader aan radio-programma’s 
Worden besteed, 
raken op dinsdag een blok 
twee uur op een luisterdicht 
K kwyt,” zo treuren ze bij de 
tJ. De EO heeft voorgesteld 
ï; c , compensatie hiervan aan 
^ n° Magazine een uur op de za- 
q agnamiddag terug te geven 
voorstel, dat voor nog 
versnippering zorgt, zal er 
i H^ 0orkomen ’’ builen ze bij de 

, hg. 

is wekelijkse sportrubriek Goal 
^ 1 geheel geschrapt, de KRO- 
^ Ql ° l-programma’s M/V-Maga- 
e n Schone Kunsten (van de 

^Urf dagmorgen l zu H en op z’n 
^bstigst naar Radio 5 verhui- 


Hetzelfde lot ondergaat het Tros- 
programma Klantenservice, dat 
op woensdagmiddagen ook niet 
meer in de nieuwe formule van 
Radio 1 past. „Ons best beluis¬ 
terde programma moet ik nu 
naar de dinsdagavond op een an¬ 
dere zender plaatsen,” treurt 
Tros-programmaleider Ton Daal¬ 
huisen, 

Horizontaal 

Bij de VPRO heeft radio-direc- 
teur Jan Haasbroek zich inmid¬ 
dels verzoend met het feit, dat de 
hele week lang Radio 1 zal wor¬ 
den ingedeeld in zogeheten hori¬ 
zontale blokken: Tussen 7 en 9 
uur ’s morgens, tussen 12 en 2 
uur tussen de middag en tussen 
4 en 6 uur in de namiddagen zal 
Radio 1 elke dag op het 'heetste 
nieuws van die uren’ inhaken. 
De andere blokken mogen door 
de actualiteitenrubrieken-van- 
dienst naar eigen inzicht worden 
gevuld. 

„Dat biedt ons de mogelijkheid 
ons Gebouw op vrijdag in stand 
te houden, zij het in gewijzigde 
opzet,” aldus Haasbroek: „En ’s 
middags kunnen we tot oktober 
op Radio 1 verder. Daarna ver¬ 
huizen wij naar Radio 5.” 

Veronica ziet de twee sportuit- 
zendingen op dinsdag van de 
vroege naar de late avond ver¬ 
schuiven. Verder blijft Veronica 
elke maandagmiddag en dins¬ 
dagmiddag met Nieuwsradio 
komen, maar dan wel tussen 
twee uur en zeven uur. De ande¬ 
re omroepen moeten wel uren 
inleveren, maar blijven ongeveer 
zitten waar ze nu ook te beluiste¬ 
ren zijn. 

De Radio 1-indelingsbeslissing 
van het NOS-bestuur vandaag is 
slechts de start van een stort¬ 
vloed van besprekingen, die nog 
zullen volgen. 

Radio 1 -zender-cöordinator Al- 
lard Berends van Veronica’s 
Nieuwsradio is al begonnen met 
gesprekken over hoe voortaan 
kan worden voorkomen, dat vijf 
reporters van vijf omroepen zich 
achtereenvolgens vanaf een 
nieuwsobject manifesteren. De 
nieuwsfakkel moet, zo vinden de 
meeste programma-makers, in 
één hand blijven. Bekeken 
wordt hoe het parlementaire 
nieuws minder versnipperd, 
maar toch zo, dat de identiteit 
van de uitzendende omroep ge¬ 
handhaafd blijft, kan worden 
verslagen. En hoe het met de ve¬ 
le buitenlandse correspondenten 
doeltreffender kan worden ge¬ 
coördineerd. 


Nieuwe / ive-lalkshows en drania-produklies van Vara 

Zomer bij RTL4 met 

veel mini-series 


A KN - omroepen 
krijgen 
zelfde logo 

HEERLEN - Bij de start van 
het nieuwe televisieseizoen 
op 28 september zullen op 
Nederland 1 de verschillende 
logo’s verdwijnen. De logo’s 
van Avro, KRO en NCRV ma¬ 
ken dan plaats voor een nieu¬ 
we gezamenlijke styling. 

Alleen in de decors en aan het 
begin van een programma zal 
nog aangegeven worden van 
welke omroep het program¬ 
ma is. De nieuwe styling van 
Nederland 1 wordt verzorgd 
door Lydia Pees en Geert van 
Ooijen van NOB Design & 
Postproduction. De nieuwe 
leader is gebaseerd op het 
wiebertje met het getal één in 
het midden, dat afgelopen sei¬ 
zoen al werd gebruikt door de 
AKN-omroepen. 


Van onze rtv-redactie 


HEERLEN — De zomer¬ 
programmering van 
RTL4 staat voor een 
groot deel in het teken 
van mini-series. Maar 
liefst zeven van dit soort 
series zijn in juni, juli en 
augustus op het scherm 
te zien. Tevens start de 
commerciële omroep de¬ 
ze zomer met de in Ame¬ 
rika razend populaire 
serie Beverly Hills 90210. 

Bij het samenstellen van de zo- 
merprogramma’s heeft RTL4 
volgens plaatsvervangend alge¬ 
meen directeur Ruud Hendriks 
rekening gehouden met het af¬ 
wijkende kijkgedrag van men¬ 
sen in de maanden juni, juli en 
augustus. „Je moet er van uit¬ 
gaan dat mensen door vakanties 
en het mooie weer niet elke dag 
voor de televisie zitten. Daarom 
hebben we gekozen voor een 
aantal spannende mini-series en 
nieuwe afleveringen van Bay- 
watch, die allemaal een afgerond 
verhaal vormen.” 

RTL4 start zondag met de eerste 
mini-serie The Brotherhood of 
the Rosé, waarin twee mannen 
door hun pleegvader worden op¬ 
geleid tot excellente geheim 
agenten. In Beverly Hills 90210, 
dat in Amerika in het eerste sei¬ 
zoen alle kijkrecords brak, staan 
de belevenissen van de familie 
Walsh centraal. Elke woensdag¬ 
avond om half negen wordt de 
serie uitgezonden. 

Olympisch Journaal 

Vanaf zondag 14 juni is zes we¬ 
ken lang het Olympisch Jour¬ 
naal te zien in de middag. RTL4 
zet in deze programma’s allerlei 


Wibo van 
de Linde bij 
Van den Ende 
aan de slag 

Van onze rtv-redactie 


HEERLEN — Wibo van de 
Linde is door televisie- en 
theaterproducent Joop van 
den Ende aangetrokken als 
directeur voor internationale 
belangen. 

JE Entertainment Produc- 
tions, de internationale poot 
van Joop van den Ende, pro¬ 
duceert programma’s voor 
het commerciële Duitse sta¬ 
tion RTL Plus. „In onze 
grootste winkel in Keulen ga 
ik me bezighouden met de 
buitenlandse markt. We heb¬ 
ben actieve plannen om pro¬ 
gramma’s aan Engeland, 
Zweden, Italië, Spanje en Lu¬ 
xemburg te verkopen,” aldus 
Van de Linde. Hij gaat het 
niet alleen de markt op met 
amusementsprogramma’s, 

maar ook met diverse politie- 
en dramaseries. 

Wibo van de Linde (53) maak- wetenswaardigheden over de 
Spelen op een rijtje. 

De Vara komt in de maanden 
juli, augustus en september on¬ 
der meer met twee praatpro¬ 
gramma’s en een nieuwe drama¬ 
serie van eigen bodem. Paul 
Witteman presenteert vanaf za¬ 


terdag 8 augustus acht weken 
lang Het Moment, waarin gasten 
praten over een ommekeer in 
hun leven. Vanaf Landgoed Den 
Treek in Leusden presenteert 
Pieter Jan Hagens zes keer de 
live-talkshow Wegens Vakantie 
Geopend. De eerste uitzending is 
op dinsdag 7 juli. 


Nieuwe Oogst is de titel van een 
viertal drama-produkties. De op 
zich staande verhalen zijn eind- 
examenopdrachten van studen¬ 
ten van de Arnhemse toneelaca¬ 
demie en de Amsterdamse 
Hogeschool van de Kunsten. De 
eerste aflevering wordt 1 sep¬ 
tember uitgezonden. 


De cast van ’Beverly 
Hills 90210', de 
Amerikaanse tv-hit 
waarmee RTL4 de 
zomer ingaat. 

Foto: RTL4 Reorganisatie NCRV 

kost negentien banen 

Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - Bij de NCRV verdwijnen negentien arbeidsplaatsen als gevolg 
van een reorganisatie bij de radio- en televisie-afdeling. Het Algemeen Bestuur 
van de NCRV heeft gisteren de reorganisatievoorstellen van de omroepdirectie 
overgenomen. Bij de NCRV werken in totaal 346 mensen in vaste dienst. 


• Wibo van de Linde: 
„We hebben actieve plan¬ 
nen om programma’s 
aan Engeland, Zweden, 
Italië, Spanje en Luxem¬ 
burg te verkopen.” 


te 25 jaar televisieprogram¬ 
ma’s voor Avro, NOS en de 
Tros. Verder was hij een jaar 
lang columnist voor een aan¬ 
tal GPD-bladen. 


Bij de afdeling televisie verdwij¬ 
nen negen banen en ’radio’ moet 
tien arbeidsplaatsen inleveren. 
De reorganisatie is een direct ge¬ 
volg van het behalen van de A- 
status van de VPRO en de EO. 
De NCRV moet daardoor zend¬ 
tijd en ’geld inleveren. De herin¬ 
deling van de zendtijd betekent 
voor de NCRV een bezuiniging 
van 5,8 miljoen gulden binnen 
de televisie-afdeling en 1,8 mil¬ 
joen minder voor de radio-afde- 
ling. 

Het besluit van het Algemeen 
Bestuur tot reorganisatie houdt 
onder meer een nieuwe struc¬ 
tuur voor de radio-afdeling in. 

De NCRV krijgt verschillende 
radioredacties die gaan werken 
onder vier eindredacties, een 


voor actualiteiten, een voor 
godsdienst en samenleving, een 
voor muziek en een voor geva¬ 
rieerde programma's. Boven de¬ 
ze eindredacties staat een twee¬ 
hoofdig programma-manage- 
ment. 


I^igen werk 


Vergeleken met de reorganisatie 
bij de KRO, waar de helft van de 
ruim 300 banen op het spel staat, 
verdwijnt bij de NCRV slechts 
een klein aantal arbeidsplaatsen. 

Volgens een woordvoerder heeft 
de NCRV duidelijk voor een an¬ 
dere filosofie gekozen. „Wij wil¬ 
len zoveel mogelijk programma’s 
in eigen huis blijven maken.” De 


KRO daarentegen wil veel werk 
uitbesteden aan externe produ¬ 
centen en alleen identiteitsge¬ 
voelige programma’s zoals 
Brandpunt zelf blijven maken. 

De aangekondigde reorganisatie 
binnen de NCRV zal plaatsvin¬ 
den op basis van het in 1990 op¬ 
gestelde Sociaal Statuut. Dat 
houdt in dat voor de negentien 
boventallige medewerkers bin¬ 
nen het bedrijf gezocht wordt 
naar mogelijkheden. 

Als dat niet mogelijk is moet de 
NCRV in een periode van acht¬ 
tien tot twintig maanden ander 
werk voor hen zoeken buiten het 
bedrijf. Gedwongen ontslagen 
kan de NCRV op dit moment 
echter niet uitsluiten. 
Limburgs Dagblad 


Auto’s 


Fiat Klankstad 
Kerkrade 

Kaalheidersteenweg 185 
Tel. 045-413916 

Extra 

aanbieding 

Bij aankoop van 
een occasion 
boven ƒ 7.500,- 
1 jaar 

bovaggarantie 

Inruilauto’s 

Diverse Fiat Panda’s type 
34 en 45 ’85/'86 
Diverse Fiat Panda's 750 en 
1000 van '86 t/m '90 
Diverse Fiat Uno's 45 van 
'83 t/m '90 

Fiat Uno 3-drs zwart '90; 
Diverse Fiat Ritmo’s 3- en 
5-drs. van '85 t/m '87 
Fiat Tipo 1.4 DGT ’90/’91 
Tipo Base 1.4 ’89/'90 
Fiat Regatta stationcar t. '85 
Alfa 33 1.5 '90 
Opel Kadett 1.3 '85 
Austm Mini 1000 E zwart '89 
BMW 315 '83 
Citroen 2 CV6 85 
Ford Escort 1.1 en 1.6 '83 
Lada 2105 '89 
Lada 1500 combi '83 
Nissan Florida Sunny '90 
Renault 11 TXE '85 
Suzuki Alto 5-drs. GL '88 

TOYOTA Tercel '84 ie eig. 
ƒ 4.250,-; Taunus Bravo au- 
:om. '82 Ie eig. ƒ3.750,-; 
Fiat Regatta '88 LPG 
ƒ 5.950,-; Renault R 5 GTS 
35 ƒ 5.250,-; VW Golf 1600 
78 Zender ƒ 1.950,-; Kadett 
16 D 86 ƒ 8.500,-; BMW 
1602 '75 ƒ 1.950,-; Inr. mog. 
045-211071. Overbroeker- 
str. 54, Hoensbroek. _ 

Te k. PEUGEOT 205, bwj. 
36, zeer mooi, veel extra's, 
f 9.500.- Tel. 045-462225. 

Te k. VW GOLF GTi, '84, 
nieuw model, div. acc., vr.pr. 
ƒ 14 750,-. Tel. 045-423630 

Te koop PEUGEOT Bus '86,. 
ƒ 8.900,-. De negristraat 8, 
3runssum. 

Te k. Seat RONDA 1.2 GL, 
ow). '84, ƒ 2.300,-. Tel. 045- 
217119 _ 

Te k. AUDI 80, 11 mnd. oud, 
z.g.a.nw. 8.250 km. i.v.m. 
overlijden. Tel. 045-242789. 

Te k. AUDI 80, bwj. '89, 
blauwmetallic. Tel. 045- 
323560, na 18.00 uur. 

BMW 320i roodmetaJIic, 
sportvelgen, bwj. '84, zeer 
MOOI Tel 045-225320. 

3MW 520 bwj. '80, koopje! 
Jaumerweg 38, Heerler- 
o aan-Heerlen. _ 

BMW 316i, bwj. 88, 4-drs. 
APK 5-'93, pr.n.o.t.k. kl. grijs 
Tel. 045-424293. _ 

Te k. BMW 316 bwj. '87, kl. 
olauwmet., div. access. o.a. 
schuifd. sportvlgn. weinig 
< m, pr.n.o.tk. 04746-2856. 

Citroen VISA Diesel, bwj. 
aug. 86, i.z.g.st., 121.000 
k m. Tel. 045-324247. _ 

CITROEN AX Plaiser, kl. 
rood, 5-’91, prijs ƒ 13.500,-. 
T el. 046-580821. _ 

SAAB 900 Turbo Sedan 
olauw 01-'87; VW-Passat 

l . 6 Avance 06-'87; Renault 
11 3 drs. 08-'84. Autobedrijf 
A.Klijn, De Koumen 7, 
H oensbroek tel.045-220055 

OPEL Kadett 1.8 3-drs. 10- 
37; Fiat Ritmo silver 10-'86; 
Volvo 340 DL automaat 01- 
86 . Autobedrijf A.Klijn, De 
Koumen 7, Hoensbroek, tel. 
0 45-220055. _ 

NESUD" Intercars inkoop 
auto's, de hoogste prijs, bwj. 
32 t/m '87. Contant geld! Tel 
< 046-518401 _ 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3 . Maastricht. 043-634978. 

Te koop Fiat REGATA 2.0 
zeer mooi, bwj. '84, 
ƒ 3.200,- Tel. 045-258432. 

Fiat PANDA, bwj. '81, APK 
5-'93, ƒ 1.750,-. Oude 
Landgraaf 101, Landgraaf. 

Zuinige CAPRI '80 1.6S, 
APK '93, RS-vlg. en inter., 
vr.pr ƒ 2.500,-. 043-637681 

FORD Siërra 1.6, LPG, bwj. 
88 , zeer mooie auto, elke 
k eur toegest. 045-255247. 

Ford ESCORT 1.3 L, bwj.'83 
APK 3-'93, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k 
Tel. 045-215344 _ 

Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL, 
5-drs., '88, div. extra’s, vr.pr. 
ƒ 14.500,-. 045-728291. 

Ford SIÉRFIA 2.0 Ghia, bwj. 
83, ƒ 5.000,-. Tel. 045- 
4 41058. _ 

Ford SIËRFtA 2.0 Laser, als 
nw., bwj. '85, vr.pr. ƒ 6.750,- 
T el. 045-258271. _ 

Te k. prachtige Ford FIËSTA 

m. 82, APK '93, vr.pr. 
ƒ 2.450,-. Tel. 04493-2044. 

Te koop Ford ESCORT 
1100 Laser, in nw.st. bwj. 
85, 5-gang, ANWB-keuring 
mog. ƒ 6.500,-, 045-255578 

ESCORT 1300 Kamay uitb., 
bwj. '86, sportwielen, 
ƒ 7 500,-. Tel. 045-727579, 

Te k. Ford FIËSTA 1.1, bwj. 
80, zeer mooi, APK 6-'93, 
ƒ 1.950,-. Tel. 046-522689. 

Te k. Ford SIËRRA 2.0 La¬ 
ser, 3-drs, bwj.'85, met lich¬ 
te parkeerschade, vr.pr. 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-229584 

Te k. Ford TAUNUS 2.0 V6, 
bwj. '82, vr.pr. ƒ 3.000,-. 
Tel. 045-419572. 


Te k. Honda PRELUDE, 
bwj. '81, grijsmetall. in pr.st. 
Eglantier 99, Brunssum. 

TOYOTA Landcruiser 2.4 
turbo D bwj. 6-'88, vele ac- 
ces. en chroom, z.g.a.n. Tel. 
045-228139 18.00-20.00 u. 

Koopje! MAZDA 626 bwj. 
'80. Caumerweg 38, Heer- 
lerbaan-Heerlen. _ 

MERCEDES diesel 200, 
motor 240, bwj. 18-5-'83, 
APK 23-1-’93, i.z.g.st. vr.pr. 
ƒ 9.000,-. Markgravenstr. 9, 
Hoensbroek. _ 

Van part. MERCEDES 300D 
i bwj. '79, km.st. 155.000, 
ƒ5.000,-. Min. Ruysstr. 15, 

| Bocholtz. _ 

Te koop MERCEDES 300 D 
bwj. '78, APK, pr. ƒ 3.500,-. 
Tel. 045-441119. _ 

MERCEDES 190D, bwj. '85, 

kl. wit, 145.000 km. 5-bak, 
centr. deur, sportvlgn. en 
verlaagd. Tel. 045-353501. 

MERCEDES 190 E 1.8, bwj. 
'91, centr. deurvergr., 
21.000 km., trekh., 045- 
410925. _ 

Van part. MERCEDES 190 
E 1.8, bwj. juli 1990, veel ex¬ 
tra’s, 65.000 km, Ie eige¬ 
naar, als nieuw, schadevrij, 
blauw/zwartmetallic. Tel. 
04498-51281 of 53535. 

Te koop MERCEDES 280 SI 
sec-grill, LPG, verlaagd, alle 
opties, bwj. '84, pr. 
ƒ 18.750,-. Tel. 04748-2977 
b.g.g. 2850. _ 

Te koop MINI 1000 HLE bwj. 
'85, APK 5-'93, prijs n.o.t.k. 
Tel. 046-754681. _ 

Te k. MINI 1000, wit, 31.500 

km, bwj. '84, APK 5-'93. Tel. 

043-633502. _ 

Te k. Mitsubishi GALANT 
GLX, bwj. '86, LPG, in nw.st. 
champagnemet., vaste pr. 
ƒ 6.750,-. Tel. 045-255578. 

NISSAN T Bar 300 ZX, bwj. 
'85, pracht exempl., koopje! 
Tel. 045-463376. _ 

Opel KADETT 1.2 S, 3-drs. 
nw. mod. bwj. '85, ƒ 7.250,-, 
inr. evt. 045-316940. _ 

Te koop Opel REKORD 2.0 
S bwj. '84, pr. ƒ 3.750,-. Tel. 
04748-2977 b.g.g. 2850. 

Te koop Opel KADETT D, 
bwj. '79, APK 12-’92, i.g.st., 
vr.pr. ƒ950,-. 045-213089. 

Opel KADETT 12 N, bwj. 80 
ƒ 2.000,-. Tel. 045-258432. 

Opel KADETT 1.3 S, '86, 
78.000 km., ferrarirood, vr. 
pr. ƒ 8.250,-. 045-226433. 

Te koop Opel ASCONA 2.0 i 
GT Sport, 12-'87, inr. motor 
evt. mog. Tel. 04499-5226. 

Te k. Opel KADETT 1.6i 
Sedan, rood, bwj. '90, met 
access. Tel. 04498-58057. 

Te koop Opel KADETT, die¬ 
sel Hatchback 4-drs. type 
'87; VW Golf diesel 4-drs. 
type '81. Vingweg 9, Sim- 
pelveld. _ 

Opel CORSA 12S, 3-drs., 
jubileum-uitv., m. '85, 
ƒ 6.500,-. Tel. 045-724417. 

Te k. Opel KADETT '76, 
LPG evt. ook zonder, i.z.g. 
st. nwe. koppeling, uitl., 
banden en radio/cass. APK 
4-'93. Pr. ƒ1.150,-. Tel. 
045-727238. _ 

Te k. Opel ASCONA 1600S, 
bwj. '83, 4-drs, mooie auto, 
wit, ƒ 4.350,-. Dr. Schaep- 
manstr. 37, Landgraaf. _ 

Opel KADETT 1.2 S Sta¬ 
tioncar, 5-drs., bwj. '82, i.z. 
g.st. ƒ 3.250,-. 045-217268. 

Pracht. Opel KADETT 1.2S, 
m. '83, APK 5-'93, ƒ 3.450,- 
Tel. 045-217268. _ 

Te koop Opel CORSA TR, 

I. 2 S, bwj. 7-'84, groenmet., 
in nw. st., APK 27 mei '93. pr 
ƒ 5.500,-. Tel. 045-223090. 

Te koop PEUGEOT 205 XS 
kl. zwart, bwj. '87, pr. 
ƒ 12.500,-. 045-458779. 

PEUGEOT 305, bwj. '83. 
Tel. 045-445364, na 17.00 
uur. 

Te k. zeer mooie RENAULT 
t. 9 GTL, bwj. 11-83, 4-drs., 
APK 26-11-'92, vr.pr. 
ƒ 2.000,-. Tel. 045-410754. 

Te koop Suzuki ALTO, i.z.g. 
st, bwj. '87, APK 16-5-'93, 
vr.pr. ƒ 8.250,-. Tel. 045- 
322292. _ 

TOYOTA Landcruiser Hard¬ 
top TD 3.4 diesel, kl. wit 
100.000 km, bwj. 9-'87, 
goed onderhouden, pr. 
ƒ 25.000,-. 04405-3037. 

Triumph SPITFIRE 1500 TC 
'79, blauw, compl. met zo¬ 
mer- en winterkap etc. in pr. 
st. ƒ 11.800,-. 046-757253. 

Te koop VW GOLF I turbo 
D, vr.pr. ƒ 2.750,-. Eggelaan 

II, Brunssum. 045-272534. 

Te koop VW GOLF 1600 
GT-uitv., div. acc., bwj. '87, 
wit, APK, i.z.g.st. Tel. 045- 
231962. _ 

Te koop GOLF Diesel, bwj. 
'80, APK '93, pr. ƒ 2.750,-. 
Tel. 045-273871, _ 

VW GOLF SC 1500 APK 9- 
'92, mooie auto, ƒ 3.250,-. 
Nierstr. 2, Heerlen. _ 

Te k. VW TRANSPORTER, 
bwj. '81, grijs kent. Tel. 045- 
419572. _ 

VOLVO 340 bwj. '79, koop¬ 
je! Caumerweg 38, Heerler- 
baan- Heerlen. _ 

Te k. VOLVO 340 GL, i.z.g. 
st, 5-bak, met. blauw, bwj. 
'83, geheel jaar APK, pr. 
ƒ 2.950,-. Tel. 046-751634, 

VOLVO 440 GL blauwmet. 
10-'89; Volvo 440 GL blauw 
08-’91; Volvo 440 Sunray 
03-'91 A.Klijn De Koumen 7 
Hoensbroek tel.045-220055 

VOLVO 740 Turbo antraciet 
47.500 km., Ie eigen., scha¬ 
devrij, 08-'88. Autobedrijf A. 
Klijn, De Koumen 7, Hoens- 
broek, tel. 045-220055. 

VOLVO 245 Turbo station¬ 
car, blauwmet, 11-’84. Au¬ 
tobedrijf A.KIijn de Koumen 
7 Hoensbroek, 045-220055. 


Autobedrijf P. van DIJK & Zn 
Audi 100 2.3 E Avant Ceret 
uitv. '89, ƒ 33.500,-; Audi 80 
2.0 E sportuitv., '89, 
ƒ26.750,-; Volvo 740 GL 
div. acc. '89 ƒ 29.500,-; 
Chevrolet Corsica LT autom 
'89 ƒ 29.500,-; Renault 
25TX '90 ƒ 25.750,-; Ford 
Scorpio 2.0i CL Sedan '90 
ƒ31.000,-; Ford Siërra 2.0 
CLi Sedan aut’90 ƒ 25.000,- 
Ford Siërra 2.0 CL 5-drs. '89 
ƒ16.750,-; Ford Siërra 1.6 
Sedan SjDec. '90 ƒ21.750,-; 
Ford Escort 1.4 CL '91 
ƒ 22.500,-; Ford Escort 1.3 
bestel gr. kent. ’88 ƒ 9.750,- 
Opel Omega 1.8 LS '90 
ƒ 24.750,-; Opel Omega 
2.0i LS '89 ƒ 25.000,-; Opel 
Omega 1.8 LS div. access. 
'87 ƒ14.250,-; Opel Manta 
2.0i GT 3-drs. '89 ƒ 20.750,- 
Opel Kadett 1.3 5-drs. en 
1.2 3-drs. '85, ƒ 8.750,-; 
Volvo 340 1.7 DL '86 

ƒ11.000,-; Peugeot 405 GL 
'89, ƒ 17.750,-; Peugeot 
205 XS div. acces. '90 
ƒ21.000,-; Peugeot 309 GL 
profit 5-drs '89 ƒ 15.750,-; 
Mazda 626 1.8 LX Sedan 
'89 ƒ 17.250,-; Mazda 626 
2.0 LX 5-drs. 89 ƒ 17.750,-; 
Mazda 626 1.8 LX Sedan 
'88 ƒ 14.750,-; Mazda 323 
GLX Sedan '85 ƒ 8.750,-; 
Mazda 323 LX 3-drs. '87, 
ƒ11.750,-; Nissan Bluebird 
1.6 LX '88, ƒ 12.750,-; Lan¬ 
cia Y10 Elite '89 ƒ 12.000,-; 
VW Golf 1.3 C div. acc. '87 
ƒ 12.500,-. Inr., financ. en 
Bovag-garantiebewijs. Au¬ 
tobedrijf en APK keurings- 
station P. van Dijk & Zn, 
Hompertsweg 33 Landgraaf. 
Tel. 045-311729. _ 

Skoda Favorit '89; Seat Ibi- 
za GL '86 enz. Voor al uw 
reparaties en onderhouds¬ 
beurten Garage Piet DE LA 
ROY & ZN, Hoofdstr. 114, 
Hoensbroek. 045-212896. 

Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
Uw auto!! 045-411572. 

F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: VW Golf D 5-drs. 
'87; VW Golf C 3-drs '86; 
Ford Escort 16 L autom 11- 
85; Audi 100 cc autom. m. 
'84; Opel Kadett 13 S autom 
'82; Opel Ascona 16S 5-drs 
'82; 2 x Opel Kadett 13S 
'82-83; Subaru mini Jumbo 
verh. '85; Volvo 360 5-bak 
'84; Honda Civic '82; VW 
Jetta '82; BMW 318i auto¬ 
maat '81; Ford Capri 2.8 S i. 
z.g.st. '80; Renault 14 TL '83 
Audi 80 GLS ‘80; Datsun 
Stanza 1.6 GL '82; Ford Es¬ 
cort 1.3 L '81; Opel Kadett 
12S combi 12-’82; Nissan 
Sunny '83 BMW 2002 toe¬ 
ring tax.rap aanw. '74; Mini 
1000 '81; VW Derby LS 
ƒ 950,-. Inkoop verkoop 
financiering diverse inruilers 
Akerstraat Nrd 52C Hoens¬ 
broek. 045-224425. Ge¬ 
opend van 10.00-18.00 uur, 
zat. 10.00-17.00 uur. _ 

EXCLUSIEVE auto's: BMW 
728i automatic groen 1982; 
Triumph Stag rood 1975; 
Mercedes 450 SLC blauw 
1978; Ford Capri 1500 XL 
automatic groen 1971; Ca¬ 
dillac Seville groen 1976. Al¬ 
le auto’s zijn v.v. vele extra’s 
Charles Feyts Groep b.v., 
Provinciale Weg Nrd. 9, 
Oirsbeek. Tel. 04492-1314. 

ESCORT 13 GL, '84, ANWB 
mog., ƒ 4.950,-, APK, zeer 
mooi. Tel. 045-424128. 

Te k. Opel KADETT 13 LS, 
bwj.'87, in nw.st., vr.pr. 
ƒ 13.750,-Tel. 045-272802 

Te k. Opel ASCONA bwj. '80 
APK tot 2-93, i.z.g.st., 
ƒ 1.650,-. 045-273803. 

Opel Ascona 16S AUTO¬ 
MATIEK, m.’83, Ie lak, i.nw. 
st., ƒ3.800,-, 045-724417 

Te k. Opel KADETT 1.2 S, 
stationcar, bwj. eind'81, i.g. 
st., vr.pr. ƒ 2.000,-. Tel. 
045-444095, tijd.kant.uren 
712336. _ 

Opel OMEGA 2.0i LS, d. 
blauwmet., km.st. 25.000, 
bwj. l0-ll-’89, ie eigen. 
Autobedrijf A.Klijn, De Kou¬ 
men 7, Hoensbroek. Tel. 
045-220055 _ 

Opel Kadett combi 3-drs 
diesel, bwj. '87, in pr. staat, 
PM. INTERAUTO Import 
Export Haelen. 04759-1028. 

Toyota TERCEL 1.3, bwj. 
'82, APK, pr. ƒ2.500,-. Tel. 
045-323307 na 19.00 uur 

Te k. MINI-COOPER 1000. 
bwj. '85, als nieuw, ƒ 5.450,- 
Tel. 045-453572 


Gebr. DOMINIKOWSKI 
biedt aan: Escort cabriolet i. 
st.v.nw. rood '85; Kadett 1.3 
LS rood LPG '88; Kadett 1.6 
GT wit 85.000 km '85; Ka¬ 
dett 1.2 zilvermet. '84; Ka¬ 
dett Caravan grijs kenteken 
wit '86; Kadett Caravan Die¬ 
sel 5-drs. wit '84; VW Pas- 
sat GL 5E roodmet. als nw. 
'86; VW Golf LX div. extra's 
wit '84; VW Jetta diesel wit 
'85; VW Passat CL groen¬ 
met. i.st.v.nw. '84; Mercedes 
190 E div. extra’s wit '87; 
Mercedes 240 D blauw '83; 
BMW 316 als nw. rood '84; 
Escort XR3 zilvermet. '82; 
Escort 1.6 automaat 5-drs. 
zilvermet. '84, Escort 1.3 CL 
blauwmet. ’83/’86; Fiësta 1.1 
'83; Suzuki Swift 1.3 GL 
rood '85; Mitsubishi Colt 
GLX 5-drs blauwmet. '85; 
Mazda 626 5-drs. autom. wit 
84; Mazda 323 GT 3-drs. 
rood '83; Fiat Ritmo 70S an¬ 
traciet '86; Seat Ibiza 1.5 
GLX zilvermet '87; Seat 
Ronda 1.6 GLX goudmet. 
'84; Renault 25 V6i blauw¬ 
met. '84; Renault 9 GTL 4- 
drs Spring uitv. wit '87; Peu¬ 
geot 205 Accent zeer mooi 
rood '86; Citroën Axel 1.2 
TRS spec. striping rood ‘86; 
Citroën BX 1.4 wit '83; Ci¬ 
troën BX 1.6 TRS groenmet. 
'84; Nissan Sunny diesel 4- 
drs zilvermet. '88; Toyota 
Carina diesel 4-drs. antra¬ 
ciet '84; Lada 2105 wit 
37.000 km '89; VW Tran- 
sporter diesel '86. Div. inrui¬ 
lers tussen ƒ 750,- en 
ƒ 3.500,-. Donderdag koop¬ 
avond. Gebr. Dominikowski 
autobedrijf Locht 38, Kerk- 
rade. Tel. 045-420209. 

Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 

O.K. CARS. Auto’s aan 
marktprijzen. Porsche 911 
SC coup e bwj. '82; Porsche 
928 , bwj. '80; Opel Kadett 
HB 1.6 bwj. '86 4-drs.; Opel 
Corsa 1.2 S bwj. '86; Opel 
Corsa 1.2S bwj. '84; Opel 
Record 2.0 S, bwj. '84; Opel 
Ascona 1.6 bwj. '84; Opel 
Kadett 1.3 S HB bwj. '86; 
Opel Kadett 1.3 HB bwj. '82; 
Opel Kadett 1.3 HB aut. bwj. 
'82; Ford Escort 1.6 L bwj. 
'85; Ford Escort 1.1 bwj. '83; 
Ford Fiësta 1.1 bwj. '83; 
Ford Siërra 1.6 5-drs. bwj. 
'83; Ford Siërra 1.8 CL bwj. 
'87; Ford Siërra 2.0 station¬ 
car 5-drs bwj. '84; Ford 
Taunus 1.6 L '82; Mazda 
323 1.3 HB aut. bwj. '81; 
Mazda 323 Sedan 1.3 bwj. 
'84; Honda Civic 1.3 L bwj. 
'84; Fiat Panda bwj. '85; VW 
Golf nw. type 5-bak bwj. 
’84'80; VW Golf 1.1 bwj. '83; 
VW Passat 1.6 stationcar 
bwj. '82. Alles met APK. Ga¬ 
rantie inruil, financiering 
mogelijk. Verlengde Linde¬ 
laan 23, Oirsbeek. Tel. 
04492-5782. _ 

Wij kopen alle AUTO’S, met 
of zonder APK, ook busjes! 
U belt wij komen, ook 
’s avonds, 045-422610 

Ford FIËSTA 1100, t. '81, 
APK, zeer mooi, ƒ 2.250,-. 
Tel. 045-232321. _ 

MAZDA 121 1 3i GLX, ca- 
briotop rood met veel extra’s 
schadevrij km.st. 3.650, bwj. 
7-0292. Autobedrijf A.Klijn, 
de Koumen 7, Hoensbroek, 
tel. 045-220055. _ 

Te k. Toyota CELICA 2.0 XT 
bwj. 5-'82, APK 4-'93, verk. 
in topstaat! Vr.pl. ƒ4.000,-. 
Tel. 045-421427 _ 

Te k. VW GOLF D. Manhat¬ 
tan met trekhaak, antr.blauw 
bwj. '89, APK gek. tot 15-6- 
'93. Tel. 04492-4333. _ 

Sloopauto’s 

Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 

RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
sloop- en schadeauto's, met 
vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 

Te k gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
perij Marxer, 045-720418. 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto's, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel 045-411480. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Te k. YAMAHA XT 350, bwj. HONDA VF 750 Custom 
'87, z.g.a.nw. ƒ 3.750,-. Magna mooie motor, pr.n.o. 
Dalstraat 8, Limbricht. t.k. Nierstr. 2, Heerlen. 


Motoren en scooters 

Te k. YAMAHA Virago 920 Te koop MOTORBLOK Golf 
cc, bwj.'87, i.z.g.st., vr.pr. GTi, bwj. eind '84, 75.000 

X O "Tm T _ 1 A A A AA j AA AA ’ 


f 8.750,-. Tel. 04406-16220 


ƒ1.150,-. 


Te koop SUZUKI GSX 1100 
R, bwj. '91, 6.000 km, pr. 
ƒ 18.500,-. Tel. 045-461262 


Aanhangwagens 


ƒ 18.500,-. Tel. 045-461262 AANHANGWAGEN: 2-as- 

T sig, laadverm. 1120 kg, afm. 

HONDA Trans-Alp 600V, 6.00x1.80, hoog 70cm. Tel. 
bwj. '91, ƒ 10.750,-. Tel. 04405 -I 651 ma-vr 8.00- 
045-441058. _ 17.30 uur. 

Te k. CB 750, bwj. '79, type Wat VERKOPEN? Adver- 

Bol d or. Tel. 045-217202 teer via: 045-719966. 

(Bromjfietsen 


Te k. SPARTAMET (Hercu¬ 
les), 1 jr. oud, pr. ƒ 1.350,-. 
045-216146, na 19.00 uur. 

Te koop gebr. FIETSEN, als 
nieuw. Anjerstr. 8, Schin- 
veld, 045-256719. _ 

Te koop dames MOUTAIN- 
BIKE, z.g.a.n., 18-versn., vr. j 
pr. ƒ 400,-. Tel. 045-421539 

Als nieuw: SNORBROM- 
MER, 1 jr. oud, ƒ 900,-. Tel. 
045-461545. _ 

Te koop Puch MAXI, met 
verzekering, pr.n.o.t.k. Tel. 
045-323879. _ 

BROMMER aangeb. Zün- 
dapp en Yamaha, event. v. 
sloop 045-318521 na 18 u. 

Te k. prof. RACEFIETS Ga¬ 
zelle Mondial, veel extra’s, 
geh. compl. 045-255878. 

Te koop VESPA Ciao en 
snorbrommer, in nw.st. Tel. 
045-321231. 


De fiets van het jaar GIANT 
Cadex! Uit voorraad lever¬ 
baar. ƒ 1.895,-. Rens Jans- 
sen. Tel. 045-211486. _ 

Kom kijken naar de nieuwe 
HYBRIDE fietsen bij Rens 
Janssen! Financ. mog. v.a. 
ƒ 40,- p.mnd. Ganzeweide 
54, Heerlen. 045-211486. 

Te koop ATB MOUNTAIN¬ 
BIKE z.g.a.n., 2x gebr., pr. 
ƒ 500,-. 045-274561. _ 

Te k. YAMAHA DT R, bwj. 
'91, in nieuw staat, 
ƒ 1.450,-. 045-315825. 

Te k. OMAFIETS (klein mo¬ 
del) mintgroen i.g.st. ƒ150,- 
en vouwfiets ƒ 25,-. Tel. 
045-314959. _ 

Te k. MOUNTAINBIKE Scott 
S. Evelution, div. extra's, vr. 
pr. ƒ2.000,-. 045-441316. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


C K I T S 


retour 


vanaf retour 


vanaf 


Europa 


Verre Oosten 


Malaga 

f 395,- 

Bangkok 

f 1.295,- 

Faro 

f 465,- 

Delhi 

f 1.425,- 

Madrid 

f 515,- 

Jakarta 

f 1.765,- 

Corfu 

f 555,- 

Beijing 

f 1.865,- 

Antalya 

f 549,- 

Sydney 

f 2.450,- 

Tel Aviv 

f 565,- Amerika 

Afrika 


Toronto (B) 

f 599,- 

Kenia 

f 995,- 

New York 

f 735,- 

Dakar 

f 1.320,- 

San Francisco 

f 1.351,- 

Abidjan 

f 1.795,- 

Caracas 

f 1.681,- 

Seychellen 

f 2.265,- 

Mexico City 

f 1.545,- Sao Paolo 

f 1.900,- Montevideo (B) f 1.939,- 

(B) = vertrek vanaf Brussel 


Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of 
Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211 


postkantoor 


DUITSLAND Saarburg/ 
Hunsrück te huur 6-pers. 
stacaravan D/WC/TV op vak. 
park. 5 dgn. Pinkst. ƒ 225,-. 
Juni ƒ 425,- p.wk. - ƒ 675,- 
2 wkn. Keijman Reizen 
08376 - 14121/14130. 

ITALIË Gardameer te huur 
6-f>ers. stacaravan op 
camp. dir. aan meer. Juni en 
sept. v.a. ƒ 285,- p.wk. 3 
wkn. huren 2 wkn. betalen. 
Keijman Reizen 08376 - 
14130/14121. _ 

Te h. gemeub. ZOMER¬ 
HUIS 2 è 4 pers. Egmond ad 
Hoef. Tel. 02206-3923. 


Caravans/Kamperen 


Bedrijfswagens \ 

Verboom BV Bedrijfswagens 

Mercedes 507 Diesel met laadklep. 1988 

Mercedes 309 Diesel gesloten. 1 987 

VWTransporter Diesel gesloten . 1990 

VW LT 28 Benzine open laadbak. 1983 

VW LT 40 Benzine Autotransporter . 1 979 

Mitsubishi L300 korte uitvoering Diesel. 1987 

Mitsubishi L300 lange uitvoering Diesel. 1991 

Mitsubishi L300 lange uitvoering .nieuw 

Renault Expresse Diesel gesloten . 1987 

Renault R4 / F6 Benzine . 1984 

Ford Escort Courier Benzine . 1987 

Peugeot J9 open laadbak met huif (benzine) . 1983 

Uit voorraad leverbaar Anssems aanhangwagens van 
650 - 3.500 kg 

Wijngaardsweg 62B, Heerlen-Hoensbroek 
_ Tel. 045-222455 / 720654 _ 

Mercedes 207D, dubb. cab. -— ----—- 

met laadbak, bwj. '84; Mer- 0ndeKtelen/8CC. 

cedes 208D verlengd, bwj. ——— -. . .. ■ — 

89; Ford Transit Pick-up ver * goede gebruikte 
benzine, ’85-'84; Ford Tran- AUTOBANDEN Passartweg 
sit B bwj. ’88-'87; Nissan 39. Heerlen. 045-222675. 
Vanette benzine bwj. '87; . 

Ford Transit diesel bwj. 84. G er ™ n i auto ALARM, 2 mnd 
P M. INTERAUTO Import gebruikt, deurvergrend., 2 
Export Napoleonsweg 105 kastjes, startonderbreker, 
Haelen. Tel. 04759-1028. pr- f 600,-. Tel. 045-224533 


Te koop HONDA Goldwing 045-226928. _ 

GL 1200 Interstate, bwj. '91, Te k. BMW K 75 S, '89, Ma- 
2.500 km, alarm en radio, pr. rakesh rood met access. 
ƒ 24.000,-. Tel. 046-376835 045-423742 na 17 uur. 

Te koop KAWASAKI 454 Te koop KAWASAKI 1100 
LTD shopper, bwj. '86, Chopper bwj. '84. Tel. 
ƒ 7.250,-. Tel. 045-223654. 04409-3735. 


Uw vakantie begint bij 
BARTELS caravaning, 5 kg. 
gasfles nu ƒ 49,95, blok¬ 
batterijen ƒ2,95 p.st., plm. 
5000 campingartikelen voor 
lage prijzen, voortenten o.a. 
Dorema, Gerjak, Isabella en 
Melher. Inmporteur van 
Caravelair, Sprite, Predom 
en LMC Munsterland, plm. 
50 gebruikte caravans en 
vouwwagens voorradig. Het 
adres voor verhuur, onder¬ 
houd, reparatie (alle mer¬ 
ken), bemiddeling bij ver¬ 
koop en stalling. Bartels 
caravaning, Hommerterweg 
256, Amstenrade/Hoens- 
broek. Tel. 04492-1870. 

Te k. STA CARAVAN aan 
jachthaven en w. sport Ohé 
en laak. Tel. 04454-4560 

Te k. JAMET Canion vouw¬ 
wagen 1990, geh. compl. 
045-750834, na 18.00 uur. 

Te k. TRAVELSLEEPER, m. 
Scout, m. toebeh., in uitst. 
st, ƒ 3.000,-. 046-378288. 

Te koop 4-5 pers. TOUR¬ 
CARAVAN, pr. ƒ 2.200,-. 
Tel. 045-750232. _ 

Te k. 2-3-pers. TENT met 
voorportaal, merk Arizona 3, 
slechts 2 keer gebruikt, prijs 
ƒ 250,-. Tel. 045-243959. 

Te koop TOURCARAVAN 
Tabbed 4.60 mtr. voor 4-6 
pers., voor zomer en winter, 
ijskast, kachel en voodent, 
bwj. '86, pr. ƒ6.700,-. Tel. 
043-625329. _ 

L.M.C. 5-pers., 4.2 mtr., ijsk. 
verw., m. '78, gew. 690 kg, 
ƒ 2.900,-. Tel. 04492-2351. 

TOURCARAVAN te k. Lord 
Luxus, dubbelas, opbouwl. 
6.68 mtr. gew. 1.014 kg, i.z. 
g.st. met nw. vood., vr.pr. 
ƒ 9.000,-. Tel. 045-352069. 


Campers 

CAMPER Merc. Speedmas- Gevraagd CAMPER prijs- 
ter, inr. mog. Jo ten Oever, klasse tot ƒ 35.000,-. Tel. 
Vaesrade 50. 045-242025. 045-463285. 

?AMPER Ur Tel. £!-S" 5 Te k. pracht. CAMPER Fia, 


242 integraal, opbouw 1990, 


Mooie CAMPER Merc. 307 5 slaapplaatsen, toilet, koelk 
D, 5-pers. ƒ 22.000,-. Ste- verw., vakantieklaar, APK 9- 


nen Brug 12, 
Tel. 045-316368. 


Landgraaf. 1 -'93, pr. ƒ 27.500,-. 
04405-2545. 

(Huisdieren 


VOGELS, eenden, fazan- SHIH-TZU-pups met stam- 
ten, raskippen, duiven en boom. Tel. 046-519203. 

KST Wein ” AmeS 

Achel(B) 09-32-11644489 SS.ng “ps »Sden in 

De grootste KENNEL van huisdelijke kring met kinde- 

Limburg. Alle jonge ras- ren en dieren opgevoed. In- 

hondjes. Meer dan 60 ras- fo Alsters, 077-544490. 

sen plus gar. en tatoeage. r . thj 5 -TT 

Kl.America, Th.Watsonln 34 Jf, "“'f 

Achel(B). 09-3211644489 ^ d ' T ' 

Zond. open maand. gesl. --1-:- 

uAKirtc 1 .:__i,_„ ü Te koop weg. omst.heden 

nS,hS^on kP ™f fïqs" BERNER-SENNEN, 11 
nenhokken vanaf ƒ 195,-_. A T,- 7 oen 7 < 

Houtbouw Ubachs, Eygels- mnd. oud, reu. 045-726974. 
hovergracht 39, Kerkrade- Te k. SCHARRELKIPPEN. 

Tel. 045-460252. ____ Zilstraat 20, Dieteren. Tel. 

Te koop DWERGTECKELS, 04499-1341. 

zuiver ras. Tel. 04406- je koop DRAVER licht aan- 

1 6076. ____ gereden, dressuur en sprin- 

Te koop jonge Schotse gen. Tel. 045-256912 b.g.g. 
COLLIES. Tel. 045-726184 045-254920. _ 

Met sp. te verk. grijze POE- Zwade DWERGPOEDEL- 
DEL met stamb. 2 jr. oud, TJES te k., 11 wk. oud, 
reu, kan niet alleen blijven, ontw. Kast. Hadelsteinstr. 7 
Tel. 045-227202. Maastricht. Tel. 043-630749 

In en om de tuin 

Siersmeedhekken & Inrijpoorten 

Hekken vanaf ƒ 89,- p.m; inrijpooden vanaf ƒ 1.229,- plm. 
3 meter. Rechtstreeks van fabrikant, losse hekpunten & 
krullen vanaf ƒ 2,40. Verkoop uitsluitend zaterdags var 
10.00 tot 17.00 uur. Veldstraat Oost 11 A, Stevensweed. 
_Tel. 04755-1346 b.g.g. 03402-44662._ 


Vakantie en Rekreatle 

WADDENEILANDEN Texel CARAVANS te huur in 
te huur 4-6 pers. stacaravan Heimbach (Eifel) en Roggel. 
D/WC/TV op vak.park, 5 F, Degekamp. 045-211705. 
dgn. Pinkst. v.a. ƒ 298,-. j e koop Hobby CARAVAN 
Juni ƒ 345,- p.wk. - ƒ 598,- type 495, 4 a 5-pers. '87, m. 
2 wkn. 3/7 ^mj0/7 ƒ 598,-, doucheruimte, ijskast, verw., 
26/6 - 10/7 ƒ 798,-, 19/6 - 3/7 afzuigkap, luifel, wintedent, 
ƒ 698,-. Keijman Reizen in prst ƒ 11 . 000 ,-. Tel 
08376 -14121/14130. 045-273326 

Vlieg met het 
postkantoor. 

BudcetAr 


DETLEFFS Beduin 490 M, 6 
mnd. oud, 1 week gebr. 
inr.mog. Tel. 043-633204. 

Te h. woning met grote tuin 
van 18.7 tot 15.8 min. 3 we¬ 
ken, ƒ 550,- per week in 
landelijk Amsterdam. Tel. 
02903-3141. _ 

ZEELAND Nieuwvliet te 
huur 6-pers. stacaravan D/ 
WC/TV, 5 dgn. Pinkst. v.a. 
ƒ 298,-. Juni ƒ 425,- p.wk. - 
2 wkn. ƒ 675,-. 20/6 t/m 4/7 
ƒ 798,-, 27/6 t/m 11/7 

ƒ898,-, 4/7 t/m 11/7 ƒ 645,-. 
Keijman Reizen 08376 - 
14130/14121. 


Te k. VOUWWAGEN Wal¬ 
ker i.g.st., 4 tot 6-pers., vr. 
pr. ƒ 1.500,-. 045-230492. 

ADRIA caravan 3-4 pers. 
met voodent, bwj. 78, prijs 
ƒ1.000,-. Na 18.00 uur 
045-215361. _ 

TABBERT 4.70 mtr., 6 pers. 
nw. voodent, '77, i.z.g.st., 
alle toebeh., pr.n.o.tk. Vo- 
gelzankweg 103, Landgraaf. 

ADRIA 330, in perfecte staat 
slechts 2x gebr., bwj. '90. 
Tel. 045-314901 _ 

Te h. 6-pers. CAMPER zeer 
compleet, juni en september 
ƒ 800,- p.wk. 04409-3286. 

Lord MUSTERLAND 3.20 
m, zeer mooi, ƒ 4.500,-. 
Kerkraderweg 166, Heerien 

Te k. TOURCARAVAN IT 
4.20 mtr., bwj. '78 met z.g.a. 
nw. PVC vood., erker en 
toebeh., vr.pr. ƒ 5.000,-. 
Vaste pl. Camp. D>e Water- 
toren. Inl. 045-312054, 

Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m 
'92. Tel. 040-621474. _ 

Te k. caravan MUNSTER¬ 
LAND 4.20m, 4 a 5 pers. 
met nw. luifel, doucheruimte 
kach., ijsk., bwj.79. Tel. 
045-310050. Vogelzankweg 
111, Heerlen. 


VIJVERFOLIE 

ƒ 5.- per m2. Tuincentrum 
Lou Peukens, Hoolstr. 62a, 
Beek. Tel. 046-375189. 

SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garages, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrade. Tel. 045-460252 

Geïmpregneerde TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vlonder- 
planken en damwand. Hout¬ 
handel Jos Kuijpers, Holstr. 
43, Margraten. Tel. 04458- 
1982. _ 

Vandaag nog modder en 
zand, morgen GAZON. 
Graszoden. Jawell. Tel. 
045-256423. _ 

BAMBOEPLANTEN in vele 
sooden voor in de tuin. Tel. 
045-254801. _ 

Te koop TUINFRASE, 4V 2 
pk. Tel. 045-459181. _ 

Opleidingen 

ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma's. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding mogelijk, 
25/6 stad avondcursus 
chauffeursdiploma. 20/6 
stad cursus gevaarlijke 
stoffen. __ 

_ Rijles _ 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. _ 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 

Opleiding voor motor, auto, 
vrachtauto, aanhangwagen,; 
trekker, oplegger en bus en 
al uw chauffeursdiploma's. 
Verkeersschool LEO 

CREMERS, Reeweg 139, 
Landgraaf. Tel. 045-312558 

Bel de Vakman 

SCHILDERS kunnen nog 
diverse buiten schilderwerk 
aannemen. 045-210020. 

Hans LIPS voor timmer-,' 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offede. Bel 045-453818. 

NEW LOOK BV Schaes-i 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

SCHILDER kan nog binnen- 
en buitenwerk aannemen, 
ook behang werk. Tel. 045- 
724584 


Computers 

Allernieuwste Nintendo games 

uit Amerika. Eventueel verhuur ook mogelijk. 
Verder leveren wij ook Nintendo Hardware. 
Ook verkrijgbaar alles van Amiga. 
BARLAGE COMPUTERHARDWARE, 
KAALHEIDERSTEENWEG 262, KERKRADE. 
TELEFOON 045 - 425881 


Te koop APPLE MacPlus 
Imb, 20 Mb ex HD, extra dri¬ 
ve, met diverse program¬ 
ma’s o.a. RagTime, Words, 
etc. Tel. 045-222081. _ 

PC XT, HD 20 Mb, FD 5 'A 
monitor, monochrome, di¬ 
verse software, box met 80 
diskettes ƒ 695,-. Tel. 045- 
412278 


Baby en Kleuter 

Te koop tweeling combi 
KINDERWAGEN met toe- 
behoren. Tel. 046-339023. 

Te k. gevr.: KINDERWA¬ 
GEN model jaren '50/60; le- 
dikantje; babybadset (tfst. 
geel). BIn. tussen 17-20 uur. 
Tel. 046-514904, _ 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


TV/Video 

KLEUREN TV grote sode- 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV's v.a. ƒ 298,-, betaling 
v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. 
ƒ 75,-. Afst.bed. v.a. ƒ125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 

KLEUREN TV'S vanaf '88; 
video en stereotorens gevr. 
Tel. 04406-12875. Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 


Muziek 


KORG 01/W-FD 
Music-workstation: 

De nieuwe liefde van iedere toetsenist! 
Vrijblijvende demonstratie, uit voorraad leverbaar 
"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN 


STALMEIER 

lusic 

dc muzickspccialtsi 

HOOFDSTRAAT 32 TEL 045I2142S3 HOENSBROf * 


Donderdag koopavond _. 


IANDS 12- PIANO of vleugel? KtW 
itaar. event huren? De grootste \ 
jen bezw. bij Van Urk. Vraag 
325833. Bel 010-4363500. VaUj 

. Westersingel 42, RottëJJ 

n de jaren -—:-—i 

pr Literatuur 1 

>-710335. _— 

JDIEPIANO Maastricht. BOEKEN 
f 2 400 Vrijthof, zaterdag 13 m 
' 1 " 9.00-17.00 uur. Voor 1 

- zame, mooie, bijz 

EYBOARD, oude en interessante 
extra’s, ken. Bond van han 
>-461545. oude boeken. 


Te k. gevr. 2e HANDS 12- 
snarige! Akoet. gitaar, event 
kl. beschad. geen bezw. 
045-326027 b.g.g. 325833. 

Te k. PIANO van de jaren 
20-25, hoog model, pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-710335. 

Te k. 3/4 STUDIEPIANO 
merk Hupfeld, pr. ƒ 2.400,-. 
Tel. 045-310512. 


HuwVKennism. 

Nette eert. goed uitz. Poolse 
VROUW, 37 jr., gesch., 1 
kind, wil graag in kontakt ko¬ 
men met nette man 35-45 jr. 
om vaste rel. op te bouwen. 
Graag brieven in het Duits 
naar Br.o.nr. B-1702, LD, 
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen. 

Heer, 55 jr. zkt. ser. ken¬ 
nismaking met VROUW niet 
ouder dan 55 jr. Br.o.nr. B- 
1707, LD. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

Ac. (52 jr.) geb. zkt. leuke 
spontane VRIENDIN (geb. 
geen bezw.) om nu en dan 
iets leuks te ondernemen. 
Br.o.nr. B-1709 L.D., Post- 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

J. homo 40 jr, ziet uit als 35, 
met eigen bedrijf, zkt. vaste 
HOMO-VRIEND, om samen 
iets op te bouwen. Br.o.nr. 
B-1710 L.D. Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. _ 

Vrouw 62 jr. zkt. kennism. 
met MAN 60-70 jr., voor 
vaste rel. Br.o.nr. B-0670, 
LD, Pb. 2610, 6401 DC 
Heerlen. 

Wonen Totaal 

In- en verkoop 2e HANDS 
meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Rotterdamstr. 
80a, Heerlen. 

Zkt. u 2e hands MEUBELS, 
veel keus ook antiek. Kou- 
venderstr. 208, Hoensbroek. 

Zoekt u 2e hands MEU¬ 
BELS veel keus ook antiek. 
Kouvenderstr. 208 H’broek. 

Te k. complete TIENER- 
KAMER. Parallelweg 103, 
Heerien, na 18.00 uur. _ 

Te koop eiken PARKET 22 
mm. Brieven naar Postbus 
222, 6400 AE Heerlen. _ 

Te k. eiken BANKSTEL, 
losse kussens, 3-1-1 zits, 
te.a.b. Tel. 045-715521 

Te koop SALONTAFEL. Tel. 
045-256883. _ 

Pracht eik. BANKSTEL 3-1- 
1, rundleren kuipkussens m. 
interieurvering in nw.st., 
ƒ 2.875,- (nw.pr. ƒ 4.800,-) 
045-323830 na 17 uur. 

Te koop eiken HUISBAR 
met 2 barkrukken. Tel. 045- 
223114. _ 

Te k. TAFELTENNISTAFEL 
ƒ 75,-; 1 gr. auto-imperial 
ƒ 75,-; voorzet- openhaard 
ƒ 750,-. 046-524527 na 

19.00 uur. 

Zonnebank/-hemel 

10 of 12 lamps ZONNEHE- 
MELVERHUUR (met recht 
van koop). Suf>erbreed, 
snelbruinlampen en gas- 
drukveerstatief. Eivi-Sun. 
Tel. 04749-4695. _ 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Roland E 20 KEYBOARD, oude en interessante 
syntheziser, extra's, ken. Bond van han 

ƒ 1.500,-, Tel. 045-461545. oude boeken. 

Beginnende Rockband Te koop STUDIEBO 

zoekt BASGITARIST (E) en HAVO: handel, wisL 
zangeres. Tel. 045-314112. leer. Tel. 045-215943. 


Kunst en Antiek 


Zwanestein Antiek toeS 

Bonenburgerlaan 90 P^id 

Heerde (Gelderland) \ 

Tel. 05782-4453 M. 

Al weer voor de vierde maal komt er met Pinkster# 1 2.1 j | 

uitgebreide VERKOOP. Er is een grote sortering Doc U( 
meubelen uit Frankrijk en niet te vergeten: tuinbeeld* tne 6n 
-vazen, plantenbakken en ornamenten. Een meuWtj 6 , 
keer is: een flink aanbod in kleingoed van zeer dj ^ 
lopende aard. Zoals gewoonlijk kunt u op uw gemak^ ^ 
rondkijken, in onze tuin, schuur en in ons huis. Een df 
hapje en een lekker drankje staan op u te wachtel ^ * 
nodigen u daarom van harte uit op 6, 7 en 8 juni a.s- ^ 2 
(openingstijden zijn van 9.00 tot 18.00 uur) t-^ 01 

U komt toch zeker ook? 

_ Henk Vellinga en medewerkers 

GEVRAAGD antieke meu- ~ ~ 
beis. P. Cortenraad Riemst *e koop geVTJ 

(B) 09-32.12261156 - Qebr SWINKELS zijn' 

Eikenhouten BIERVATEN, huisd naar De Beit# 

J. Slenter, 04450-1550. Heerien. Wij betalen 


Braderieën/Markten 

ROMMELMARKT, privé, 
huisraad, kleding, antiek etc. 
etc. zat. en maand, van 10- 
17 u. Bekkerweg 51 Heerien 

ROMMELMARKT, fancy- 
fair. Limbrichterveld Sittard 
Pinkstermaandag 10-18 uur 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Te koop gevfj 

Gebr. SWINKELS 1 
huisd naar De Bert# 
Heerien. Wij betalen 
hoogste prijs voor al 
ijzer/metalen. 045-422 0; 

Wij KOPEN bouquet, 
candlelight, jasmijn, 
affair e.d. 09-32.87786° 

De hoogste prijs voor. 
metalen IRIK oud pi 
metaalhandel, Paf, 
36, Heerlerheide. Tel- 
212913 na 18.00 u. 2 
of 045-721535. 

SCHOONHEIDSSPEC& 
LISTE-BEHANDELSTOP 
gevr. 045-710943/74l8°'J Diversen 


Last van stof? 

De Nénette glansborstel! 

De oplossing voor alle oppervlakken die moeten gl 
* De Nénette borstel absorbeert vuil en stof en 
direct hoogglans. 

’ Voor uw auto, motor, boot, caravan, kortom voor a 
spullen die zorgvuldig onderhoud verdienen! 
Verkrijgbaar bij de importeur voor Nederland 


In de Cramer 31, Heerlen 
Tel. 045 - 716951. 


60 JAAR LIMBURGIA! 
Zaterdag 6 juni a.s. 

The Picolino’s 

Zondag 7 juni a.s. 

Mergellander Buben 

In 't Ven, V. Ruysdaelstr. 10, Brunssum 
Kaarten verkrijgbaar aan de kassa. 


Bel voor dag, maand of jaar 
van de Chinese of gewone 

Horoscoop 

06-320.330.89 1,- p.m. 

Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktijk HOONHOUT 
voor nw. gebitprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek. 045-228211. 

EK-Voetbal: Theo Reitsma 
"ORANJE is weer favoriet". 
De werkplek voor Oranje- 
doelman Hans van Breuke- 
len. * Poster van The Flying 
Doctors met alle handte¬ 
keningen. * Deze week in 
Vara TV Magazine* slechts 
ƒ 1,60. Het meest complete 
omroepblad van de best be- 
keken omroep. _ 

Unieke aanbieding! 

BEURSSTAND (2x gebr.); 
6x3 alum. staanders, compl. 
witte uitv. De werkelijke 
unieke kooppr. bedraagt 
slechts ƒ 2.500,- excl. BTW. 
046-519644 
PARAGNOST, hekJef 
medium voor hulp ,n fi 
voorkomend probleëri 1 - 
045-321372. 


DJ verkoopt zijn 
COLLECTIE’S LP's, 
singles en CD-singles ^ 
periode ’75-’92. 

Geen losse verkoop- . 
045-425346 na 18.00 jj^ 

Te k. stereo VERSTéP'J 
Akai - 2x30 W, stereo 
sprekerboxen 30 W g, 
notekleur; 1 potkachel, 
din; 1 electr. openhaar 0 
Tel. 045-454253. ^ 

Stalen GARAGEBOX^ 
aan elkaar met totale- 
nenruimte, 7.00x8.00 Tj; 
Kan. van Nuysstr- 
Schinveld. Te k. Vespa 
blauw met helm 1 l r 
ƒ 800,-; Aldora-Super 

plus voorwand, ƒ 1 
oud. Tel. 04407-2843 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 2 


i 


KIES VOOR UW LENING EEN VEILIG ADR^ 
WIJ ZIJN GEDIPLOMEERD 
FINANCIERINGSDESKUNDIGE EN ^ 
30 JAAR VERTROUWD KREDIETBEMIDDELA' 1 


Huish. artikelen 

IJSK. gasf. ƒ 95,- wasautom 
ƒ 175,- diepvr. ƒ 175,- was- 
dr. ƒ 175,- 045-725595. 

Te k. DIEPVRIESKIST, 
merk Erres, RSV 210-57, 
ƒ 150,-. 045-227202. 

Kachels/Verwarming 

KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 

ƒ 500,- ZOMERKORTING. 
De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 

Te k. INBOUW-ALLES- 
BRANDER, 3 jr. oud, met 
ventilator, ƒ 1.000,-. Min. 
Ruysstr. 15, Bocholtz. _ 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 
Lid Ned. Ver. van Financieringsadviseurs 
Gevolmachtigd intermediair. 

Persoonlijke leningen 
Hypotheken 
Doorlopende kredieten 
Kredietservice ^ 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 21.00 
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur 

043-636200 

Scharnerweg 108, 6224 JJ Maastric** 
Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 11 


limburgs dagblad 


televisie en radio vrijdag eriand 1 


. '/H 

*A 


|3.12 Nieuws voor doven en 
•horenden. 

^■05 (SS) Journaal. 

«'oud en nieuw speelt open 

voor het Rode Kruis. Frank 
®|er zamelt geld in voor het ja- 
'Wde Kruis en ontvangt bekende 
«en. (herh.). 

iin ^er Lewis. Amerikaanse se- 
^^ey wil van school om gitarist 
j^den. Parker doet er alles aan 
Jrug naar school te krijgen. 
■Oflgle, woordspel. 

natuurlijk extra. 

£* r, k Panther, tekenfilmserie, 
iïo vader zo zoon, quiz. 
^°*byshow. Amerikaanse co- 
e. (herh.). Cliff is apetrots 
Theo voor het footballteam 
wordt. Dat verandert wan- 
voor het eerst gaat trainen 
■neo. 

|V+TT) Journaal. 

*JCRV Zomerfilm: Jacknife. 
«aanse speelfilm van David Jo- 
*®t: Robert de Niro e.a. Joseph 
1 Megossey gaat vissen met zijn 
^^o-lrèmeraad David Flanagan 
J*® 0 ® zus Martha. Wanneer Megs 
K^dQring zoekt dat Martha, vertelt 
” haar dat Megs de dood van 
y nend Bobby op zijn geweten 

^okument: De laatste zwijnen, 
ntaire over de joodse ga¬ 
ap in het Portugese dorpje 
in Portugal moesten tij- 
Inquisitie 100.000 joden kie- 
««aen bekering tot het katholi- 
^ verw 'jdering uit het land. Zij 
wel lieten bekeren, maar 
, J^anks doorgingen hun geloof 
• "®§den, werden Marranos (zwij- 
'Senoemd. Hen wachte de 

■fepel. 

vk commish. Amerikaanse 
ie. Afl.: De gijzeling. Tony 
® c hter de namen van de over- 
sn verkrachters. Deze nemen 
van een rechter in gijzeling 
5® dat in de gaten hebben, 
iniatuur. 

■02 (SS) Journaal. 


TROS 

13.MM3.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

18.00 (SS) Journaal. 

18.20 De teenage hero turtles. 

18.48 Wetenswaardevol met Wubbo 
Ockels. Populair-wetenschappelijk 
magazine. Vandaag: De hersenen. 

19.12 Tv dokter. Medische tips. 

19.13 Joost - zo goed als normaal. 
Magazine voor geestelijk en lichame¬ 
lijk gehandicapten. 

19.47 Vocaal centraal. Muziekportret 
van Benny Neyman. Gaste: Bonnie 
St. Claire en Pierre Kartner. 

20.27 TROS Amusementstheater: 
Privé voor twee, klucht van Erik van 
Reyendam. Met: Piet Bambergen, 
Monique Smal, Rudi Falkenhagen 
e.a. (herh.). Hetty neemt het niet zo 
nauw. Haar flat wordt door twee he¬ 
ren betaald, die echter niet van ei¬ 
kaars bestaan afweten. Dat kan na¬ 
tuurlijk niet lang goed gaan. 

21.32 Tv dokter. Medische tips. 

21.37 Vrijdag Robinson. Amusema- 
tief programma over de wereld waar¬ 
in wij leven. Presentatie: Léonie Sa- 
zias, Jaap Jongbloed en Johnny 
Kampen/een. 

22.22 Allo allo. Engelse comedyserie. 
Afl.3. René is jarig, en krijgt een auto 
van Edith, een knipoog van Hitler en 
een bom van het verzet. 

22.55 In the heat of the night, Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Ongewenste thuis¬ 
komst. Door tussenkomst van zijn 
advocaat komt Prosper Hoag weer 
vrij, die de dood van drie teenagers 
op zijn geweten heeft. Sparta ziet zijn 
terugkeer met gemengde gevoelens 
tegemoet. 

23.42 De (vrlj)dagvaarding: Perry 
Mason - De zaak van de schandaleu¬ 
ze oplichter, Amerikaanse tv-film van 
Christian I. Nyby II naar het boek van 
Erle Stanley Gardner. Na afloop van 
een door hem georganiseerde inza¬ 
melingsactie wordt roddelblad-uitge- 
ver Harian Wade dood in zijn zwem¬ 
bad gevonden. Zijn ex-werkneemster 
Michelle Benti wordt verdacht en 
roept de hulp van Perry Manson in. 

01.20-01.25 (SS) Journaal. 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.00-09.30 Huisje, boompje, beest¬ 
je, afl. 47. 

10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na¬ 
tuur, afl. 29. 

11.00-11.30 (TT) Schooltv-weekjour- 
naal, afl. 31. 

12.00 Roland Garros, tennistoernooi: 
open Franse kampioenschappen, 
halve finale. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 (SS) Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.05 Roland Garros, tennistoernooi: 

19.54 Uitzending politieke partijen: 
Groen Links. 

20.00 (SS) Journaal. 

20.25 Frankrijk - Nederland, voetbal- 
oefenwedstrijd voor het EK in Zwe¬ 
den. In de rust 21.15-21.25 Onder¬ 
wijsvernieuwing, spotje Open Univer- 
siteit. 

22.30 (SS) Journaal. 

22.45 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland met om 

23.00 Wekelijks gesprek de minister¬ 
president. 

23.25 Verhalen van verre (Develo- 
ping stories). Vandaag: En de schotel 
liep weg met de lepel. Documentaire 
over de invloed van sateliet-tv op de 
Caraïben. De Caribaen vormen een 
ontmoetingspunt voor alle belangrijke 
beschavingen in de wereld: de India¬ 
se, Europese, Chinese, Afrikaanse 
sn de Indiaanse. Hier proberen de 
mensen een nieuwe identiteit te vin¬ 
den na de ontwrichting door slavernij 
en overzeese overheersing. De film¬ 
makers onderzoeken de invloed die 
satelliettv op mensen heeft. Het cul¬ 
tureel imperialisme wordt getoond via 
interviews, reclame, inheemse cul¬ 
tuur, muziek, drama en dips van 
geïmporteerde tv-programma’s die 
de Caribische kijker veelal een Ver¬ 
draaide’ werkelijkheid geven. 

00.15-00.20 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55, 07.25 en 08.00 RTL4 nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Am. comedyserie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Spelprogr. 

09.35 As the world turns. Am. serie. 

10.19 Groenten en fruittip. 

10.20 Hitbingo. (herh.). 

11.20 Geraldo. Am. talkshow. 

12.05 Teletext 

12.35 Wanted: The Sundance wo- 
man. Am. western uit 1976. Etta 
Place, vroeger een onderwijzeres, 
wordt samen met Butch Cassidy en 
de Sundance Kid in Bolivia gevangen 
genomen. Etta weet te onstnappen 
en vlucht naar Amerika, maar wordt 
achterna gezeten door een detective 
die vastbesloten is haar voor het ge¬ 
recht te slepen. 

14.05 The Oprah Winfrey show. 

14.55 De draagmoeder, serie. 

15.25 The bold and the beautiful. 

15.50 Telekids. Kinderprogr. 

16.10 My two dad’s, serie. 

16.40 Liefde op het eerste gezicht. 

17.25 Wie is wie. Spelprogr. (herh.). 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Minispel: Scattegories. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door John Bernard. 

20.00 Spijkerhoek. Dramaserie. 

20.30 Wie ben ik? Spelprogr.. 

21.10 De prins van Bel Air, serie. 

21.35 Nurses. Am. comedyserie. 

22.05 Arthur. Am. speelfilm uit 1981. 

Arthur, gespeeld door Dudley Moore, 
is de rijkste playboy ter wereld. Zijn 
uitbundige, bourgondische levensstijl 
staat echter op het spel omdat zijn 
familie gedreigd heeft om hem een 
erfenis van 750 miljoen dollar te ont¬ 
zeggen als hij trouwt met de vrouw 
van wie hij houdt, een serveerster uit 
het arbeidersmilieu. 

23.50 Laatste nieuws. 

00.05 M.A.S.H. Am. serie. (herh.). 

00.30 The Oprah Winfrey Show. 

01.15 De draagmoeder, serie. 

01.40 Winterhawk. Am. western. 


ü 


'Sgesschau. 

f Denver-Clan (Dynasty). 

Y* Let’s move. Fitness, 
^sgesschau. 
wunderbare Welt. (herh.). 
Rundert Meisterwerke. (herh.). 
Tagesschau. 

• *• Hitparade lm ZDF. 

*• Gunther und drüber. 
fsrsoverzicht. 

[sgesschau. 

(A^D-Mittagsmagazin. 


Tagesschau. 

*• Sesamstrasse. 
*kpedltionen ins Tierreich. 

*JJfilmserie. Afl.: Paradise im 
(Ij^Meer - Die pazifischen Insein 

^sgesschau. 

feilderbuchgeschichten. Van- 
[Karl, ein Kinderlied in Bildem. 
uie letzten Tage von Pompeji 

^mo giorni di Pompeji), Itali- 
>paanse speelfilm uit 1959 van 
Bonnard. 

n*nkt 5 - LünderreporL 
Tsgesschau. 

Brei Damen vom Grill, serie. 
Bier und Heute, actualiteiten. 
•• Hast Du Worte. 

)TT) Tagesschau. 

*D Verschonen im Bermuda- 
(Airport ’77). Amerikaanse 
'*‘ , m uit 1976 van Jerry Jameson 
«s roman van Arthur Hailey. 
Tag esth emen-Teieg ramm. 
Plusminus. Econ. magazine. 
Jagesthemen. 
w) Golden girls. Comedy. 
«Portschau. 

2® verlorene Ehre der Katha- 
®kim. Duitse speelfilm uit 75 
i V °tker Schlöndorff naar het ver- 
v an Heinrich Böll. Keulen, 75. 
heiden Katharina Blum wordt 
n feestje verliefd op Ludwig 
en brengt de nacht met hem 
Be volgende morgen staat de 
,op de stoep, op zoek naar Göt- 
l^sze blijkt een deserteur en een 
[jst te zijn. Katharina wordt als 
rtimineel behandeld en door de 
*an de schandpaal genageld, 
agesschau. 

45 Z.E.N. In der Provence: 
|ue. 


-fl 

; y 

c. ^ 

f> i ‘ï 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

11.55 ZDF Sport extra. Open Franse 
tenniskampioenschappen op Roland 
Garros in Parijs: halve finale heren, 
(ca. 16.00 Heute-Schlagzeilen. ca. 
17.00 Heute). Aansl.: Programma- 
overzicht. 

19.00 Heute. 

19.20 Felix und zweimal Kuckuck. 

Serie. Afl.: Der Stapellauf. Het lijkt 
erop dat Felix’ boot bijna af is. De 
gezusters Kuckuck branden van 
nieuwsgierigheid naar wie van hen 
de bodt genoemd gaat worden. Intus¬ 
sen is ook Mabel Bradley, dochter 
van de ex-chef van Felix, opgedoken. 

20.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst. 
Programma waarin de politie de hulp 

kijkers inroept bij het oplossen 
vén misdrijven. Presentatie: Eduard 
Zimmermann. 

21.15 Dia Reportage: Aktion Kornblu* 
me. Reportage over de deportatie 
van DDR-burgers uit het grensgebied 
met de BRD in 1961. 

21.45 Heute-joumal. 

22.15 Bhowfenster. Amusementsma- 
gazine. Presentatie: Sabine Sauer. 

22.45 Die Sport-Reportage. Sport¬ 
programma met o.a. de Open Franse 
tenniskampioenschappen op Roland 
-Garros in Parijs. 

23.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst 
De eerste reakties van kijkers. 

23.20 Allein gegen die Mafta (La pio- 
vra), 28-delige Italiaanse misdaadse¬ 
rie. Afl.22. Ester speelt geheime noti¬ 
ties Van Tarto aan Corrado door. 
Tano’s chauffeur betrapt haar echter 
en probeert haar af té persen. In de 
ruzie die ontstaat schiet ze hem dood 
met Corrado’s wapen, waardoor deze 
nu van moord verdacht wordt. Tano 
wendt zich achter de rug van Puparo 
tot de hoogste Mafia-bazen. 

01.05 Heute. 

01.10-02.25 Vlerzig Gewehre (Forty 
guns). Amerikaanse western uit 1957 
van Samuel Fuller. Op jacht naar een 
veedief komt marshal Griff Bonell in 
het door grootgrondbezitter J essi ca 
Drummond beheerste stadje Cochise 
County terecht. Daar krijgt hij het aan 
de stok met de broer van Jessica, die 
mét de 40 lijfwachten van zijn zuster 
de stad terroriseert. 


08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10 
Schooltv. 09.40 Cursus natuurkunde. 
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 
Progr. -overz. 11.50 Das Recht zu lie- 
ben. Soapserie. 12.15 Hobbythek: 
Sonnige Perspectiven. 13.00 Philoso- 
phie heute: Filosofisch magazine over 
de invloed van Nietzsche in Thüringen 
en Sachsen. 13.45 Die Dienstagrepor- 
tage. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen- 
sterPlatz. 15.40 Tagesgespréch. 15.55 
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 
16.05 Drei im Morgenland. Serie. 16.30 
Schooltv. 17.30 Cursus biologie. 18.00 
Aktuelle Minute. 18.01 Mint. 18.25 Six- 
Teen. 18.57 Progr.-overzicht. 19.00 
Aktuelle Stunde. 20.00 Grenzen: Ivana 
und Mara - Socialismo o muerte. Por¬ 
tret. 20,45 In Zukunft. 21.30 West 3 
aktueii! 21.45 ZAK. Actueel weekover¬ 
zicht 22.30 (ZW) Die Faickai der Liebe 
(Enamoradb), Mexicaanse speelfilm uit 
1946 van Emilio Femandez. 00.02 
Laatste nieuws. Aansl.: Linie K. 08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30 
Cursus biologie. 09.00 Schooltv. 09.30 
Non-Stop-Fernsehen. 14.00 This 
week. 14.15 Actualités. 14.30 Compu- 
tertreff. 15.00 Hallo, wie geht’s? 15.15 
Auslandsgeschichten. 15.30 Kultur pur: 
Portret van de stad Koblenz. 16.30 Sag 
die Wahrheit. 17.00 Cursus biologie. 

17.30 In unserem Kühlschrank bellt et- 
was. 17.59 Fury. 18.23 Kinder-Ver- 
kehrsspot. 18.26 Das Sandmannchen. 

18.30 Das Südwest-Joumal. 19.00 Hal¬ 
lo, wie geht’s? Vandaag: Gezonde krui¬ 
den uit eigen tuin. 19.15 Das Rast- 
haus. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 
Kostprobe. Muziekmagazine. 21.00 
Journaal. 21.15 Der Gauleiter. 22.00 
Harald und Eddi. 22.30 The trouble 
with Harry, Am. speelfilm uit 1955 van 
Afred Hitchcock. Dé kleine Amie vindt 
het lijk van Harry op een open plek in 
het bos. Captain Wiles, miss Gravely 
en Harry’s ex-vrouw Jennifer hebben 
zo hun eigen redenen om te geloven 
dat ze Harry vermoord hebben, en 
doen hun uiterste best hun schuld te 
verbergen. 00.05 Aktuell. 00.07 Die $0 
Besten. 00.27 Non-Stop-Fernsehen. 


17.30 Boes. Tekenfilmserie. Afl. 5. 

17.51 Duupje. Vandaag: Reclame. 

1^.55 Tik tak. Animatieserie. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos 

18.35 TV 1 - Top 30. 

19.00 Buren (Neighbours). Australi¬ 
sche serie. Afl.864. Ondanks de 
komst van haar droomprins houdt Ja- 
ne het hoofd koel. Malcolm heeft zijn 
knie bezeerd en kan niet optreden. 

19.22 Vakantievlinder. Toeristische 
tips. Presentatie: Alexandra Potvin. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Zeg ’ns Euh. Spelprogramma 
gepresenteerd door Gert Verhuist. 

20.25 40 jaar Strangers. Gevarieer¬ 
de tv-show met terugblik op de Stren¬ 
gere. 

21.20 Matlock. Amerikaanse serie 
met Andy Griffith e.a. Afl.: De ont¬ 
voerder. 

22.05 Sledge Hammer. Amerikaanse 
comedy-serie. Afl. 35: Hoge bloed¬ 
druk. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Kijk uitl Vandaag: Mag ik eens 
uw dinges zien? 

23.00 Document Om u te dienen, de 
mondelinge geschiedenis van de 
dienstboden. 

23.50 Thriller: Kamer te huur (Mur- 
der hotel). Engelse thriller van Mai- 
colm Taytor. Een reeks moorden in 
een motel lijken in verband te staan 
met de verdwijning van een grote 
som geld. Kathy, de verloofde van 
een van de slachtoffers, besluit op ei¬ 
gen houtje op onderzoek uit te gaan. 

00.55-01.00 Coda. Lucienne Stas- 
saert leest voor uit eigen werk. Van¬ 
daag: En dit is de tol... België/RTBF 1 


12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta, 
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht. 
13.00 Journ. 13.15-14.20 Atlas-1. Ge¬ 
sprek met de eerste Belgische ruimte- 
astronaut. 16.45 Nouba nouba. 17.35 
Supercopter (Airwolf). 18.30 Married 
with children. Am. serie. 19.00 Ce soir. 

19.30 Nws. 20.05 Les sentiers du mon¬ 
de. Documentaire. 21.10 Contacts. 

21.15 A nightmare on Elm Street. Am. 
horrorfilm uit 1984 van Wes Craven. 
Een groep teenagers heeft dezelfde 
nachtmerrie waarin ze achtervolgd 
worden door een man zonder gezicht 
en met een kunsthand. Op een nacht 
wordt deze nachtmerrie werkelijkheid. 

22.50 Laatste nws. 22.55-23.00 Bour- 
se. Beursberichten. 


België/Télé 21 


12.00 Sport extra. Open Franse tennis¬ 
kampioenschappen, halve finale voor 
heren. 19.30 Journaal, weer/beursbe¬ 
richten. 20.00 Zie België/RTBF 1. 


Breakfast news. 09.15 Westminster. 
10.00 informatieve serie over het res¬ 
taureren van antiek. 10.05 Tomorrow - 
the world, serie over het kweken van J 
zelfvertrouwen. 10.15 Schooltv. 11.20 
Save a life. 11.30 Schooltv. 14.20 
Brum. 14.30 The adventures of Spot. 

14.35 Crystal Tipps and Aiistair. 14.40 
Schooltv. 15.00 Nws. 15.15 Weekend 
outlook. 15.20 Cricket. Engeland- 
Pakistan, live. (Om 16.00 en 16.50 
Nws.). 19.35 Int. gymnastics. 20.25 
Spain on a plate. Vandaag: Castilië. 

20.55 Dance house. 21.00 Public eye. 

21.30 Gardenere’ world. 22.00 Rory 
Bremner. 22.30 Words on film. 23.00 
Have I got news for you? 23.30 New- 
snight. 00.15 What the papers say. 
00.30 Scrutiny. 01.00 Weerbericht. 
01.05 Cricket. 01.35-03.05 A man of 
prindple. Cotumbiaanse speelfilm uit 
1984 van Francisco Norden. 

12.00 Sport extra. Open Franse ten¬ 
niskampioenschappen op Roland 
Garros, reportage van de halve finale 
heren. Commentaar: Frank Raes. 

20.00 Zie TV 1. 06.00 Guten Morgen Deutschland, 

ontbijt-magazine. 

08.55 Owen Marshall, Counselor at 
law. Amerikaanse serie. Aft.: Das 
weisse Haus am Strand. 

09.50 Reich und Schön (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Ma reus Weiby Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Freunde aus alten 
Tagen. 

11.05 Tic Tac Toe, spelprogramma. 

11.30 Familiendueli, spelprogr. 

12.00 Punkt 12. 

12.30 Wie das Leben so spielt (As 

the world turns). Amerikaanse soap¬ 
serie. Afi.41. 

13.15 California Clan (Santa Barba¬ 
re), Amerikaanse serie. 

14.05 Die Springfield Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

14.50 Der Chef (Ironside), serie. Afl.: 
im Schatten eines Verdachts. 

15.45 CHIPs, Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Afl.: Rennfahrer und Bankraü- 
ber. (herh.). 

16.40 Riskant!. Spelprogramma. Pre¬ 
sentatie: Hans-Jürgen Bëumler. 

17.15 Der Preis ist helss, spelpro¬ 
gramma. Presentatie: Harry Wijn¬ 
voord. 

17.45 Glück am Drücker, spelpro¬ 
gramma met Al Münteanu. 

18.00 Elf 99, magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Explosiv - Das Magazin. Pre¬ 
sentatie: Barbare Eiigmann. 

19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten, 
soapserie. Afl. 19. 

20.15 Mamie, Amerikaanse thriller uit 
1963 van Alfred Hitchcock. Met: Tippi 
Hedren, Sean Connery, Diane Baker 
e.a. 

22.30 Dirndljagd am Kilimandscha- 

ro (Das verrockte Strandhotel), Duit¬ 
se komedie uit 1983 met Franz Mari- 
schka. Met: Wolfgang Jansen, Bea 
Fiedler, Angelica Böck e.a. 

00.05 Tutti Frutti, erotische spelshow. 

01.00 Mittemachtsstrip. 

01.05 Verfluchtes Amsterdam (Am- 
sterdamned), Nederlandse speelfilm 
uit 1987. (herh.). 

03.00 Dimdljagd am Kllimantscharo 

(Das verrückte Strandhotel), Duitse 
komedie, (herh.). 

04.20 Formei 1 - Rennen. Grote Prijs 
van Monaco in Monte Cario. (herh.). • Angela Winkler. (Duits¬ 
land 1 - 23.50 uur), 05.30 Regional-Report. 06.00 Ontbijt- 
televisie. 08.30 Bezaubemde Jeannie, 
Am. comedyserie. .09.00 Nws. 09.05 
Rückkehr nach Eden. Australische se¬ 
rie, 10.00 Die Verschwörer - lm Namen 
der Gerechtigkeit. Am. misdaad- serie. 

10.55 Ulrich Meyer: Einspruch! 11.55 
Glücksrad, spelprogr. 12.40 Tip des 
Tages. 12.45 Tele-Börse. Met Nieuws. 

13.35 Unter der Sonne Kaliforniens 
(Knots landing). Am. serie. Aft.: Ein 
Tag zum Nachdenken/Unheimliche 
GeWissheit. 14.30 Bezaubemde Jean¬ 
nie (I dream of Jeannie), Am. comedy¬ 
serie. Aft.: Hochzeitsgeschenke. 
Aansl.: Nieuws. 15.05 Falcon Crest. 
Am. serie. Afl.: Treurige Nachrichten. 
16.00 Cagney & Lacey, Am. misdaad¬ 
serie. Afl.: Alice ist da. Aansl.: Nieuws. 
17.05 Geh aüfs Ganzel 17.45 Regiona¬ 
le progr.’s. 18.15 Bingo. 18.40 Trekking 
van de NKL-loterij. 18.45 Nieuws. 

19.20 Glücksrad, spelprogr. Aansl.: 
Weerbericht. 20.15 The man with two 
brains: Am. speelfilm uit 1983 van Cari 
Reiner. 21.55 Spottschau, satire. 22.25 
The killing fields, Engelse speelfilm uit 
1983 van Roland Joffé. 01-00 Nieuws. 
01.05 II decamerone nero, Italiaans/ 
Franse erotische speelfilm uit 1972 van 
Piero Vivareiü. 02.35 Progr.-overz. 
02.45 SAT 1 Text. 


07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news. 10.05 Perfect strengere. Am. co¬ 
medyserie. 10.30 Between ourselves, 
serie. 11.00 Nws. 11.05 Playdays. 

11.25 Stoppit and tidyup. 11.35 Tom 
and Jerry. 11.50 Nws. 11.55 Cricket. 
Engeland - Pakistan (13.00 Nws en 
weerbericht). 13.55 Reg. Nws. 14.00 
Nws. 14.30 Neighbours, soapserie. 

14.50 Cricket, vervolg. 15J20 Flame in 
the streets. Engelse speelfilm uit 1961 
van Roy Baker. 16.50 A bear behind. 
17.05 Fantastic Max. 17.15 The new 
Lassie. 17.35 Teenage mutant hero 
turties. 18.00 Newsround. 18.10 Trou- 
blemakere, jeugdserie. 18.35 Neigh- 
boure, serie. 19.00 Nws. 19.30 Regio¬ 
naal Nws. 20.00 Wogan, talkshow. 
Vandaag brengt Terry een bezoek aan 
Nashville, Tehnessee om Dolly Parton 
te ontmoeten. 20.30 Tales of gold, se¬ 
rie (slot). 21.00 Birds of a feather, se¬ 
rie. 21.30 Joker in the pack. 22.00 
Nws. Aansl.: Reg. Nws. 22.30 Airpiane. 
Am. speelfilm uit 1980. 23.55 A man 
called horse. Am. speelfilm uit 1970. 
01.45-01.50 Weerbericht. 


09.00 Atletiek. IAAF intern, meeting. 
10.00 Mountainbike. 10.30 Voetbal. 
Fload to Euro '92. 12.00 Friday alive. 
Met Tennis: Open Franse kam- 
pioensch., halve finales; EK Ritmische 
gymnastiek. 21.30 Eurosport nieuws. 
22.00 Boksen. Tiozzo - Harding, live. 

23.30 Tennis. Open Franse kamp. 
00.30-01.00 Eurosport nieuws. 


Sportnet 


07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws. 

13.30 La bonne aventure. 14,00 Le 
monde est è vous. 15.30 Le défi. 16.00 
Nieuws. 16.15 Faut pas rever. 17.10 
Bonjour bon appetit. 17.40 Méthode 
Victor. 18.00 Questions pour un Cham¬ 
pion. 18.30 Nws en weerbericht. 18.50 
Affiches. 18.55 Clin d’oeil. 19.00 Trente 
mitlions d'amis. 19.30 Nws. 20.00 Une 
épidémie silencieuse. 20.30 Pour l'a- 
mour de Dieu. 21.00 Nws en Eur. 
weerbericht. 21.30 Fort Boyard. 22.45 
Nws. 23.05 Media Sud. 23.20 Nord/ 
Sud. 23.50-01.15 Sauve qui peut. 


gPffl—I 


06.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws. 

13.55 TG 1 tre minuti di.... 14.00 Linea 
verde speciale. 14.30 Fuuco d artifido. 
Aansl.: DSE. 17.40 Spaziolibero. 18.00 
Nieuwsflits. 18.10 Vuoi vincere? 18.20 
Notte rock. 18.50 II mondo di Quark. 

19.40 IL naso di Cleopatra. 19.50 
Weerbericht. 20.00 Nieuws. 20.40 
Speelfilm. 22.45 TG 1 linea notte. 
23.00 Superfracci. 00.00 Laatste nws. : 
00.30 Mezzanotte e dintomi. 00.50 
DSE. Aansl.: Speelfilm. 


08.00 Eurobics. 08.30 Atletiek. IAAF 
Grand prix 1992. 10.00 Basketbal. 
Footiocker-toem. 11.00 Longitude. Wa- 
tereportmagazine. 11.30 Eurobics. 
12.00 Argentijns voetbal. 14.00 Faszi- 
nation, Duits auto-/motorsportmagazi- 
ne. 15.00 Eurobics. 15.30 Revs, En¬ 
gels auto-/motorsportm4jg. 16.00 Golf. 
PGA Open Ierse kampioenschappen, 
live. 18.00 Truckradng. 18.30 Voetbal. 
Blauw-wit/Sportnet voetbaitoem. 19^0 
Adventure, magazine over avontuurlij¬ 
ke sporten. 20.00 World sports special. 

20.30 Go, Auto-/motorsportmag. 21.30 
Golf. PGA Open Ierse kampioensch. 

22.30 Atletiek. IAAF-ontmoeting. 00.00 
Boksen. Top rank super middenge- 
wictjt. 01.30 Faszination, Duits auto-/ 
motorsport mag/. 02.30 Truckracing. 
03.00-06.00 NBA Basketbal. Finale. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris^erullo. 06.00 
Super shop. 06^0 Business insidere. 
07.00 Business tonight. 07.30 Europa 
reports. 08.00 ITN world news. 08.30 
Supersports news. 08.45 The mix. 
09.00 Channel E. 09.30 Super shop. 

10.30 The mix. 12.00 Super shop. 

12.30 Helk) Austria, hello Vienna. 
13.00 Japan business today. 13.30 
Earthfile. 14.00 Alt mixed up. 1430 
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On 
the air. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt 
Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 
20.00 Prime sport. 21.00 Wild America. 

21.30 Media Europe 22.00 Nieuws. 
2230 US markot wrap. 22.45 Europe 
report. 2235 Supersports news. 2330 
The Friday feature. 0030 Music news. 
00.50 Blue night. 0130 Super shop. 
01.50 The mix afl night. 

I 


MTV 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the 
movies. 1730 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Yol Raps today. 1830 
Prime. 20.00 Dial MTV. 2030 Most 
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The 
report. 23.15 At the movies. 23.30 
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00 
Kristiane Backer. 03.00-08.00 Night vi- 
deos. üiüjjitesnun 


1 .'!iS 


07.45-08.10 Open univereiteit. 09.00 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
moming. 1330 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co.. 20.00 World business 
tonight. 21.00 The intern, hour. 23.00 
Worid business tonight. 2330 Showbiz 
today. 00.00 The world today. 0130 
• Moneyline. 0130 Crossfire. 0230 Pri¬ 
me news. 03.00 Larry King. 
05.00-0730 Showbiz today. 


TV 


■video 


Flame in the Streets 
BB). John Mills is de pro- 
e vakbondsman die op- 
-voor emancipatie van zwar- 
mear van slag raakt als zijn 
^ met een kleurling wil trou- 
l^aai, voorspelbaar en verve- 
■ Van regisseur Ward Baker. 

hd 1 

Gli Ultimi Giomi di Pompei 
rj/S/MC). Zoveelste versie 
ramp in het Romeinse stad- 
uitbarsting van de Vesuvius 
Mario Bonnard echter knap 
ld gebracht. Met o.a.: Steve 
s en Christine Kauffman. 


15 Airport 77 (1977-USA). Alle 
. * en stereotiepe personages 
^or Jerry Jameson bijeenge- 
~ voor een opeenvolgend op- 
Hng-gemaakt rampenepos, 
*°waar een aardig resultaat, 
gsoperatie op weg naar het 
beerde luxe-vliegtuig van 
Stewart. 


* 2? # John Gielgud en Dudley Moore in ’Arthur’. (RTLA - 
22.05 uur). 


RTL Plus 

20.15 Mamie (1964-USA). Baas 
Sean Connery tracht begrip op te 
brengen voor kleptomane Tippi He¬ 
dren in deze film van Alfred Hitch¬ 
cock. Verder met: Diane Baker en 
Martin Gabel. 

Nederland 1 

20.25 Jacknife (1989-USA). Een¬ 
voudig, maar boeiend verhaal van 
David Jones over een oud-Vietnam 
strijder (Robert De Niro) die een 
ex-maat uit het leger (Ed Harris) op 
zoekt. Zij hebben het over hun we¬ 
derzijdse beste vriend die daar 


sneuvelde. 

RTL4 

22.05 Arthur (1981-USA). Over¬ 
rompelende komedie in de stijl van 
de jaren dertig van Steve Gordon. 
Verwende miljonair moet kiezen 
tussen zijn kapitaal of echte liefde. 
Veel Oscars. Met: Dudley Moore, 
Liza Minelli en John Gielgud. 

RTL Plus 

22.30 Das verrückte Strandhotel 
(1983-D). Seksfarce van Franz Ma- 
rischka met veel hollen en draven, 
misverstanden en versteende sek- 


staferelen. Niet leuk. Met: Wolf¬ 
gang Jansen en Bea Fiedler. 

BBC 1 

22.30 Airpiane! (1980-USA). Grap¬ 
pige satire, ook bekend als ’Flying 
High’, vol met eindeloze reeks grol¬ 
len. Let ook op titelrol aan het ein¬ 
de van de film! Regie is van Jim 
Abrahams. Met: David Zucker, Jer¬ 
ry Zucker en Robert Hayes. 

Duitsland 1 

23.50 Die verlorene Ehre der Kat¬ 
harina Blum (1975-D).* Volmaakte 
verfilming van een bitter verhaal 
van Heinrich Böll door Volker 
Schlöndorff over de manier waarop 
de boulevardpers een meisje be¬ 
handelt dat verliefd wordt op een 
door de politie gezochte terrorist. 

Duitsland 2 

01.10 Forty Guns (1957-USA). 
Zwierige, wild dramatische western 
van Samuel Fuller met Barbare 
Stanwyck als eigenzinnige barones 
van het Tombstone gebied totdat 
de sheriff opduikt. 

RTL4 

01.40 Winterhawk (1976-USA). 
Veel te lang melodrama over een 
Blackfoot-krijger die blanke kolonis¬ 
ten om serum vraagt. Soms erg 
gewelddadig. Regie: Charles B. 
Pierce. Met o.a.: Michael Dante, 
Leif Erickson. 


Radio 1 

7.07 Hel Gebouw met om 7.07 Af¬ 
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 De 
tafel van NL 9.30 Het antiquariaat/ 
De reddeloze reportage. 10.05 
Standplaats Tanzania. 11.05 De 
documentaire. 12.05 Afdeling 
nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 Infor¬ 
matie voor de vissers. 12.55 Mede¬ 
delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 
13.10 NCR Vs hier en nu (13.45 
Kerk vandaag). 16.05 VARA Radio 
I vrijdageditie (17.30 Nws.). 20.04 
NCRV-Vrijdag-sport. 23.07 Met het 
oog op morgen. 0.02-7.00 Veront- 
ca's Oh, Wat een nacht, met om 
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat 
een nacht 5.02-7.00 Ook goeie- 
morgen. 


Radio 2 

7.04 KRO’s ontbijtshow, met om 
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven¬ 
de woord. 9.04 Adres onbekend. 

10.04 In antwoord op. 11.50 

Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij¬ 
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin¬ 
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de 
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne¬ 
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek 
met de minister-president. 18.09 
Opium radio. 20.30 Hersengym¬ 
nastiek. 21.04 Met mij valt te pra¬ 
ten... 22.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud 
van oud. 12.04 Van Diepen draait 
door. 15.04 De top 40. 18.04 De 
avond8pits. 19.04 Staverman en 
Van Inkei. 22.04-24.00 Countdown 
café. 


radio 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon- 
cert 1. 8.00 Nws. 8.04 Vroeg och- 
tendconcert 2. 9.00 Messiaen en 
DutMeux. 9.45 Krystian Zimerman 
speelt Chopin. 10.05 Schütz: Au- 
ferstehungshistorie. Concerto Vo¬ 
cale o.l.v. René Jacobs met 3oi. 
10.50 Hetintemationale concert cir¬ 
cuit. BerNjns Filh. Ork. met piano. 
12.30 Jazz op vier-concert. 13.00 
Nws. 13.04 Operette. 14.00 Orgel¬ 
bespeling. 14.30 Songs of praise. 
15.00 Klein bestek. Pianomuz. 
-15.45 Uit de schat der eeuwen. 
16.15 Crème du baroque. 17.00 
De psalmen. 17.20 Concertante. 
18.00 Nws. 18.04 Muziekjoumaai. 
19.00 Uit het muziekarchief. 20.00 
Nws. 20.02-24.00 Supplement: 
Muziek uit Litouwen. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt 8.30 De onderstroom. 8.55 
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02 
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. 
RVU: 9.30 De vertellers. 10.00 In 
gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier. 
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws. 
RVU: 12.05 Toegift. 12.15 Hobby- 
vitaminen. 13.00 Nws. 13.10 Het 
Gebouw met om 13.10 Het inter¬ 
view; 14.00 Het onderzoek: 14.30 
De ontmoeting; 16.36 Welingelich¬ 
te kringen. 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine. 17.55 Mededelingen en 
achippersberichten. 18.00 Nws. 


18.10 Paulus de boskabouter. PP: 
18.20 GPV. 18.30 Homonos. 19.00 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac¬ 
tualiteitenrubriek in het Chinees. 
20.30 De bijbel open. 20.55 Beigiè 
totaal. 21.05 Schoolagenda. 21.20 
Zicht op Israël. 2140-22.00 Theo¬ 
logische verkenningen. 


Omrowp Limburg 

07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio 
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag. 
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de 
valreep. 12.00 Limburg Aktueel. 
13.00 Overname Radto 1. 17.00 
Limburg aktueel. 18.00-18.30 Het 
Podium. 


BulgK/Radk» 2 

06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio¬ 
naal. 8.00 N ieuw s 8.10 Het leven is 
mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Platen¬ 
poets. 11.50 Het koekoeksnest. 
12.00 Radio 2 regionaal. t3.00 
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag. 
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00 
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws. 
18.10 Hitriders. Toppers en platen 
van vroeger. 20.00 Het eenzame 
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05 
Country-side. 23.30 Nachtradio. 


Beigië/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra- 


diofrOhstück + SpM 'Giückstrefler’ 
(6.15 Wort in den tag; 6.45 Hörer- 
grusstotterie; 7.15 VeranstaNunge- 
k a l e nd o r; 8.30 Presseechau). 9.10 
Gut AutgeiegL Tips und Themen 
am Vcrmittag. 12.05 Mus* è ia 
carte (12.30 BRF AktueM). 13.00 
Presseschau. 13.05 Musikbox. 
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-AktusN 
(Ak t u eSes am tage). 18.40-20.05 
Jazz. 


RTL4 Radio 

E* heel uur nieuws. 

07.03 G eeuwen met Van Leeuwen, 
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie- 
kringen. Jan de Hoop. 12.03 
Goeiemiddag Nederland. Mare Ja¬ 
cobs. 14.03 Oorwarmers. Ron Bis¬ 
schap. 17.03 VrijhekHBkiheid. Jan 
van de Putte. 19.00 Seven o'dock 
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00 
RTL NightshW. 


WDR 4 

4.05 Radi o wecker. 605 Morgen- 
mekxke. 8.07 Morgenmeiodie und 
Wetterbericht 9.05 MusikpavHlon. 
12.00 Nachrichten und Weder. 
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut autge- 
iegt (13.00 M it m enache n ). 14.00 
Nachrichten. 14.05 Söchwort Wirt- 
schaft. 14.07 Auf der Promenade. 
15.00 Café-Konzert 16.05 Heimat- 
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf 
17.07 Mus*axprass 20.00 Nach- 
richten 20.05 Zwischan Btoadway 
und Kudamm. 21.00 Mus* zum 
trdumen. 22.304.06 Nachtex- 

Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en 
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366. 


KIOSK IS ER VOOR UI 

Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen, 
mogelijkheden om uitstapjes te maken ; een speciale rubriek 
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we¬ 
tenswaardigheden, die voor u als lezer van belang kunnen 
zijn. 

Heeft u ons iets te melden, schrijf ons dan minimaal 2 weken 
vóór het evenement. 

LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100, 

6401 DP HEERLEN. 


GE \FVICHF ËRD 

zil 17 Mr- JLV-* JL JLJLlf - 


6-7-8 JUNI 

★ Internationaal jubile- 
umtoernooi jeugdafdeling 
FC Gracht, 78 teams uit 
Nederland, België en 
Duitsland. 7 juni feest¬ 
avond, Vrijetijdscentrum, 
Eikerveld, aanvang 20.30 
uur. 

6 en 7 JUNI 

★ EHC Pinkstertoernooi, 
sportpark de Dem, ABC 
leugd, internationale deel¬ 
name uit Zwitserland, 
Duitsland, Frankrijk en ei¬ 
gen regio. Gratis entree. 

6 JUNI 

★ 6e Internationaal Vetera¬ 
nen Voetbaltoernooi, aan¬ 
vang 11.30 uur, terrein 
Carisberg, Haanrade, 
deelnemers uit Duitsland, 
België en Nederland. 

6 OP 7 JUNI 

★ Open koppel-tafelvoet- 
baltoernooi in café 't Sjuf- 
felke in Geieen. 

8 JUNI 

(2E PINKSTERDAG) 

★ Limburgse kampioen¬ 
schappen wielrennen 
1992, tevens Zuidneder- 


NANA MOUSKOURI 
NAAR KERKRADE 


Het is alweer drie jaar gele¬ 
den dat Nana Mouskouri in 
een uitverkochte Rodahal een 
ovationeel applaus kreeg. Re¬ 
den genoeg voor Interpressa- 
rio B.V. haar weer naar 
Nederland en naar Limburg 
te halen voor een 6-tal con¬ 
certen. De populaire Griekse 
zal optreden in Eindhoven, 
Rotterdam, Amsterdam, Den 
Haag, Utrecht én Kerkrade. 
Het enige concert in Limburg 
- Rodahal Kerkrade — staat 
gepland voor vrijdag 18 sep¬ 
tember. De populaire zange¬ 
res staat inmiddels al meer 
dan dertig jaar op de plan¬ 
ken, er zijn miljoenen platen 
(300 maal goud) van haar 
verkocht en of zij nu optreedt 
in Seoel, Parijs, Mexico, New 
York of Kerkrade, zij drukt zich 
uit in een taal die iedereen 
begrijpt: muziek. 

Het repertoire van Nana 
Mouskouri is onuitputtelijk. Zij 
is een meesteres in het bespe¬ 
len van alle snaren van het 
menselijk gevoel. Niet alleen 
Griekse nummers en speciaal 
voor haar geschreven chan¬ 
sons brengt zij ten gehore, 
ook indrukwekkende ever¬ 
greens staan op het program¬ 
ma. 

Uiteraard wordt zij ook nu 
weer begeleid door haar ei- 


landse kampioenschap¬ 
pen voor dames, junior- 
dames en veteranen. 
Heerlen-Welten-Benzen- 
rade. Start en finish: Wel- 
tertuynstraat, Welten, en¬ 
tree ƒ 5,— 

★ Koningsvogelschieten op 
het schietterrein aan de 
Schutteheiweg te Klimmen, 
organisatie broederschap 
St.-Sebastianus. Aanvang 

15.00 uur. 

★ Concours hippique pony's, 
manege Ten Eysden Ge¬ 
ieen, aanvang 10.00 uur. 
Parade 14.00 uur. 

8t/m 12 JUNI 

★ Tennisoverdag-toernooi, 
9.00 tot 17.00 uur. Tenni¬ 
spark Burg. Pijlsstraat 9, 
Schinnen. Organisatie 
lawntennisclub Rakets, 
Schinnen. 

12 JUNI 

★ Handbalvereniging SVM 
Munstergeleen presenteert 
country-avond met The 
Moonlight Riders, feesttent 
bij het sportpark-jeugd- 
huis, Burg. Smeetsstraat, 
Munstergeleen, aanvang 
21.00 uur, entree ƒ 2,50. 

LAST-MINUTE-REIZEN 
NAAR MONTEMAR 


■ EXTRA: 2.500 PESETA ZAKGELD VOOR LIMBURGS DAGBLAD-LEZERS I 


Wekelijks reizen er honderden Limburgers met de comforta¬ 
bele royal-class-touringcars van Van Hulst naar de Spaanse 
Costa Brava. Directeur Frans van Hulst heeft deze week 
voor snelle beslissers een extra verrassing. Lezers van het 
Limburgs Dagblad die middels de onder aan deze pagina 
geplaatste bon de Spanje-reis boeken, krijgen ter plekke 
2.500 Spaanse peseta's zakgeld. Toch altijd nog zo'n vijfen¬ 
veertig gulden, en het aanbod geldt per persoon! 

Wat biedt Van Hulst/Montemar? 

Op de eerste plaats is het prettig te weten dat u vanuit di¬ 
verse opstapplaatsen in Limburg (Weert, Sittard, Geieen, 
Beek, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Maastricht) per luxe 
royal class-touringcar rechtstreeks naar uw vakantiebe¬ 
stemming wordt gebracht. 

De bus beschikt over individueel instelbare airconditioning, 
video, toilet, bar en verstelbare fauteuils. Indien u dat wenst, 
kunt u de stoel in „slaapstand" brengen. 

U vertrekt in de loop van de eerste reisdag en arriveert de 
volgende ochtend in Pineda de Mar. In hotel Montemar - 
gelegen op pakweg 300 meter van een prachtig, schoon 
zandstrand - is een Van Hulst/Montemar-balie met Neder¬ 
landse reisleiding, zij zullen graag al uw vragen beantwoor¬ 
den. 

Hotel Montemar óf 
Appartementen Montemar 

Het hotel is al meer dan 15 jaar één van de grootste trek¬ 
pleisters in Spanje. De sympathieke eigenaar José Masjoan 
Heras en zijn echtgenote weten inmiddels precies hoe Ne¬ 
derlanders hun vakantie wensen in te vullen en welke be- 


,) WANDELINGE 8 JUNI 

Puttentocht - 2e Pinkstermars, 
Roermond. 

5- 10-15 km. 

Inlichtingen: 04750-27812. 

Z.A.W. Serie tocht nr. 2 WV 
Roerdal, St.-Odiliënberg. 

10 km. 

Inlichtingen: 04750-21753. 

Pinksterwandeltocht WSV 
Gregorius, Mechelen. 

6- 12-18-25-35 km. 
Inlichtingen: 04455-1518. 

Roderlandtocht WSV Roder- 
land, Kerkrade. 


m 


6-12-22-32 km. 
Inlichtingeh: 046-376502 

Pinkstertocht WSV Mils 
2 Vb-5-12-15-20-28-42 ^ 
Inlichtingen: 08850-2232' 

9 t/m 12 JUNI 

Echt voor Echt, wandeM 

daagse 

5-10-15 km. 

Inlichtingen: 04754-8459- 

10 JUNI ( 

Midweekwandeling WS< 
Sparrentrippers, Zutendo 3 
5-10-15 km. 

Inlichtingen: (09-32) 
11713166. ‘ 

. j ■ ' .1 ■: G JRIPTIP VAN DE WEEK 


gen muzikanten. Bekwame, 
perfect op elkaar ingestelde 
musici, die altijd weer in staat 
zijn om samen met wereldster 
Nana Mouskouri het publiek 
een onvergetelijke voorstel¬ 
ling te bezorgen. Vanaf van¬ 
daag start bij aile Limburgs 
Dagblad-kantoren en de VW 
Vaals en VW Simpelveld de 
voorverkoop voor het optre¬ 
den in Kerkrade, zoals ge¬ 
zegd op vrijdag 18 september 
aanstaande. 

De entreeprijzen zijn ƒ 60,- 
(1 e rang), ƒ 50,- (2e rang) en 
ƒ 40,- p.p. (3e rang). Per 
rang geldt vrije plaatskeuze. # Luxe kamers met privé-balkon 

Uw vakantieplaats: Pineda de Mar 

Pineda de Mar ligt iets zuidelijker dan Lloret de Mar. Uw 
vakantieplaats is een pittoresk plaatsje waar de bevolking 
de Spaanse sfeer verkoos en alleen enkele kwalitatief bete¬ 
re hotels toestond, zodat het niet uitgroeide tot een overvol- 
le toeristenplaats, 's Avonds geniet u van de sfeer op en 
rond de terrasjes. Brede straten vol souvenirwinkels zult u 
er niet aantreffen. Het aanbod is duidelijk wat exclusiever, 
maar daarvoor in de plaats kunt u mét de Spanjaarden ge¬ 
nieten van een bezoek aan de weekmarkt op het stadsplein. 
Pineda de Mar heeft zeer brede zandstranden met veel lig-, 
zit- en speelruimte. Bovendien is de plaats op loopafstand 
gelegen van de iets grotere badplaatsen Callela en Malgrat 
de Mar. Elk half uur loopt er een treintje langs de kust, en 
dat brengt u bijvoorbeeld naar de olympische stad Barcelo- 
na. 

Excursies kunt u volop boeken bij uw reisleiding. Wij noemen 
o.a. Montserrat, Dali-museum, Gerona, Tordera, een jeep- 
of ezelsafari en natuurlijk Barcelona. 

REISINFO 

De aanbieding met EXTRA ZAKGELD geldt op de volgende 
vertrekdata: 


DAGTOCHT NAAR 
HEUSDEN EN BIESBOSC 


We hebben weer een gloed¬ 
nieuwe dagtocht voor u op 
het programma staan. In sa¬ 
menwerking met Schmitz Rei¬ 
zen kozen wij voor een be¬ 
zoek aan de fraai gerestau¬ 
reerde vestingstad Heusden 
en een boottocht door de 
prachtige Biesbosch. 
Heusden, een eeuwenoud 
stadje, beschikt over karakte¬ 
ristieke oude straatjes en 
pleintjes, waar u steeds weer 
tal van eeuwenoude, goed 
bewaarde en gerestaureerde 
panden en gevels ontdekt. 
Om nu echt alles over het 
Brabantse Heusden aan de 
Maas aan de weet te komen, 
hebben wij een V.V.V.-gids 
gevraagd ons gedurende een 
anderhalf uur durende wan- 


I 


deling te begeleiden. D 
krijgt u nog de gelege n ^ 
tot het nuttigen van een 
en dan vertrekt de bus ^ 
om u door het mooie W 
van Heusden en AltenO 
Drimmelen te brengen 
wacht de boot op ons 
vervolgens — onder! 
van een drankje — te g ef | 
van een wel zeer uitzon 
natuurgebied. Tegen de 
van vijf vertrekken we p 
touringcar weer richting 
burg, waar we tegen z e 
uur aan tafel kunnen 0^ 
afscheidsdiner (inbegteP 
te gebruiken. 

U ziet: een zeer gevari 
tocht, waarbij cultuur en 
tuurschoon de hoofdrol 
vormen. 


||||9 yf 

BBwj nüj 


vertrek 

aantal 

prijs p.p. 

prijs p.p. 

data 

dagen 

hotel VP 

appartement V£ iw / 


• NANA MOUSKOURI: mil¬ 
joenen fans over de hele we¬ 
reld. 


O Hotel Montemar 

hoeften er zijn. Zo zorgen zij bijvoorbeeld - omdat we daar 
zo aan gehecht zijn - voor een Nederlands kopje koffie; 
maar voor het overige kunt u genieten van heerlijke Spaan¬ 
se gerechten, waarbij de chef-kok toch rekening houdt met 
de Nederlandse smaak. 

Uw reis is op basis van volpension. Dat betekent dat u ge¬ 
niet van het ontbijtbuffet, een 3-gangenlunch en een 3- óf 
4-gangendiner. (De verzorging begint op de dag van aan¬ 
komst met de lunch en eindigt op de dag van vertrek met 
de lunch.) 

Op de heen- en terugreis kunt u bij de de chauffeur boeken 
voor een diner of ontbijt (respectievelijk ca. ƒ 20- en 
ƒ 15,-). 

De kamers in Hotel Montemar zijn luxe en hebben voldoen¬ 
de opbergruimte. Elke kamer heeft een bad/douche, wasta¬ 
fel, toilet en een privé-balkon met terrasstoelen. Er is in de 
lounge een gezellige, goedgevulde bar en natuurlijk be¬ 
schikt het hotel over een zonneterras met zwembad. Als u 
weet dat het hotel in een schitterende tuin is gelegen, weet 
u ook dat u bepaalt of u de zon opzoekt of een schaduwrijk 
plekje verkiest. 

Appartement 

Als u de voorkeur geeft aan een appartement, dan verblijft 
u in goed geoutilleerde ruimtes. Een complete, goed uitge¬ 
ruste keuken, een gezellige woonkamer. De bedden worden 
voor u opgemaakt en er wordt dagelijks schoongemaakt. 
De appartementen staan middels gangen in verbinding met 
het hotel; u geniet dan ook van alle hotelfaciliteiten. 
's Avonds is er altijd sfeer en plezier. Optredens van flamen- 
cogroepen en muziek gebracht door voortreffelijke dansor- 
kesten maken de avonden tot een groot feest. 


26 juni 

10 

ƒ 

620,- 


13 

ƒ 

810,- 


17 

ƒ 

975,- 

3 juli 

10 

ƒ 

620,- 


17 

ƒ 

975- 

10 juli 

10 

ƒ 

695,- 


17 

ƒ 

1125- 

17 juli 

10 

ƒ 

695- 

17 

ƒ 

1125,- 


10 ƒ 620,- ƒ 660- 

13 ƒ 810,- 

17 ƒ 975,- ƒ 995,- 

10 ƒ 620,- ƒ 660,- 

17 ƒ 975,- ƒ 995,- 

10 ƒ 695,- ƒ 750,- 

17 ƒ1125- ƒ 1195- 

10 ƒ 695- ƒ 750- 

17 ƒ1125- ƒ 1195,- 

Bij de prijs dient u ƒ 50,- royal-class-toeslag te tellen. 

Kinderen: 0-2 jaar gratis, 2 t/m 6 jaar 20% korting (bij 2 
volwassenen, max. 2). 

Toeslag 1 -pers. kamer: ƒ 75,— per week. 

Het is mogelijk een reis- en annuleringsverzekering af te slui¬ 
ten. U kunt dat op de boekingsbon - zie beneden aan deze 
pagina — aangeven. 

De bon stuurt u naar het Limburgs Dagblad, afdeling P.R. 
en Promotie, postbus 3100, 6401 DP Heerlen. 

Binnen een week ontvangt u van reisbureau Van Hulst/ 
Montemar de boekingsbevestiging, nota en verdere reisbe- 
scheiden. Het in het vooruitzicht gestelde zakgeld van 2.500 
peseta ontvangt u ter plaatse van de reisleiding. JÊÊf • Genieten van een uitzonderlijk natuurgebied 

INFO 

Datum: woensdag 24 juni. 

Prijs: ƒ 55,- p.p. s 

inclusief: vervoer per luxe touringcar, 
leiding stadsgids in Heusden, boott° c 
Biesbosch, afscheidsdiner in LimburQ- 
Opstapplaats Kerkrade, Rodahal 7.30 uur; 

en -tijd: Heerlen, voorzijde station 7.45 uur; 

Geieen, Rijksweg.C (ABN) 8.05 uur; 
Sittard, NS-station 8.20 uur. O 

Reserveren: vanaf vandaag bij alle Limburgs DoQ~j 

kantoren en de V.V.V. Vaals en Simp e 
onder betaling van de reissom. 


Reserveren: 


Sport en spel 


PROMCONCERT IN 
WIJNGRACHTTHEATER 

Lezers die in het bezit zijn van een entreekaart voor het P { 
concert dat vanavond op het programma staat, wijzen , 
nogmaals op dat het concert is verplaatst van de Rodd* 1 j 
naar het Wijngrachttheater en geheel is uitverkocht. 0 e 
vang is onveranderd: 20.15 uur. i 


SPECIALE KORTING* 
VOOR VRIENDEN 
VAN HET LIMBURGS 
DAGBLAD 

Bij alle kantoren van het Lim¬ 
burgs Dagblad en de V.V.V. 
in Vaals en Simpelveld zijn 
entreekaarten te koop. Op 


vertoon echter van de hieron¬ 
der geplaatste bon, geniet u 
een KORTING VAN VIJF 
GULDEN OP ALLE RANGEN! 
Heeft u nog geen vrienden¬ 
pas? U weet, als lezer van het 
Limburgs Dagblad is dit lid¬ 
maatschap gratis. Zie kolom 
hiernaast. 


Bon: NANA MOUSKOURI 


Naam. 


Pasnummer. 


Gewenste rang: Ie / 2e / 3e 

Aantal personen:.max. 2 


* kaartverkoop bij alle Lim¬ 
burgs Dagblad-kantoren en de 
VVV Vaals en Simpelveld. 

** Kaartverkoop aan de kassa 
van theater. 

Op vertoon van Vriendenpas 
en ingevulde bon, ontvangt u 
de aangegeven korting. 

Wilt U lid worden van de ver¬ 
eniging "Vrienden van het 
Limburgs Dagblad”, bel dan 
de service-afdeling 045-739881 
(tijdens kantooruren). 

Voor lezers van het Limburgs 
Dagblad is dit lidmaatschap 
geheel gratis. 


Vrienden van he 
BOEKINGSBON MONTEMAR 


Naam 


Vertrekdatum 


2e keus 


Opstapplaats. 


□ Roken / □ Niet roken 


Aantal volwassenen.'.. Verblijf in □ Hotel Montemar 


Aantal kinderen.Leeftijd(en) 


□ Appartement Montemar 


Adres 


Postcode.Woonplaats. 


.Tel. Gewenst: □ reisverzekering (1,75 / 2,50 / 3,50 p.p.) 


□ annuleringsverzekering (4% v.d. reissom) 

Limburgs] 1 ] 

agblad voor 


os 


telijk Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 13 


tHPp U cl BURGS DAGBLAD V00R OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN 
litwf DITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE. 


f A RKT 


I 


02 


42. TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; 


viel 


A iet voldoende werk voor milieu-inspecteurs 

Omscholingsproject 
douaniers mislukt 


PUTH - Koningin 
Beatrix heeft, naar 
nu bekend is ge¬ 
worden, vorige 
week een privébe- 
zoek gebracht aan 
Puth-Schinnen. 

Ze was ruim twee¬ 
ëneenhalf uur de 
gast van edelsmid 
Lo van der Linden 
en zijn echtgenote 
in hun atelier aan 
de Vogelzank. 

Zowel de gemeente 
Schinnen als de 
rijkspolitie zeiden 


Koningin op 
bezoek in Puth 


gisteren niet op de 
hoogte te zijn ge¬ 
weest van het be¬ 
zoek van de vorstin 
aan Puth. 

Tevens bracht de 
koningin een be¬ 
zoek aan een voor¬ 
malige studievrien¬ 
din in het Midden- 
limburgse Neer. De 
betreffende vrouw 


wil niet met haar 
naam in de krant. 
„Ook de koningin 
heeft recht op pri¬ 
vacy. Ook zij moet 
in staat worden ge¬ 
steld in alle rust bij 
vrienden en kennis¬ 
sen op bezoek te 
gaan”, aldus de 
vriendin van de ko¬ 
ningin. 


^LE N/DEN HAAG - 
in» stopt met de omscho¬ 

ten Va h 250 douaniers tot 
-Ut^p^lijk milieu-inspec- 
at Plan is mislukt door¬ 

ree ^ errieen t en voorrang ge- 
omsc l 10 li n g van eigen 
tsaren voor wie na in- 


r‘H^ SeCretaris Van Amelsvoort 


9 

ni e fe< 

T 

f s •*' 

ifc 


JV 0 M^ lng ander werk moet 
Hle r( j n gezocht. Van de hon- 
lin„ douaniers die de oplei- 
0° ic^ *°t milieu-inspecteur al 
h4 s ,! r 1 de r ng hebben, vonden 
c hts 27 een baan. 

Y 

gaf gisteren ruiterlijk 
l&ri* et project op een fiasco is 

V aa id. Hij beloofde dat hij nu 

(11 1 %p, beren om de douaniers bij 
11 belastingdiensten on 

bre ngen. Ze zouden zich dan 
l '«t ( j e Jneer kunnen bezig houden 
$ c °ntrole op betaling van we- 
■'( a sting en btw. 

j 1 omscholingsproject dat nu 
l*- 1 j kt, werd begonnen omdat 
^ Uar * volgend jaar 1100 Ne- 
I 1 ' douaniers hun baan ver- 

1 a ^° 0r het wegvallen van de 

J/se grenzen. Voor 800 van 
tyitjp^Hhddels werk gevonden bij 
^i ^“douaneposten in het westen 
\ ^ 30n * anc * en v ^ a outplacement. 
^ an d er e, onder wie 75 Lim- 
é k. douaniers, zijn nog zoeken- 

Ben Grave van de centrale 
[et tc °nnmissie van de douane is 
^Omscholingsproject geflopt 
■ièji 4* het ministerie van Finan- 
*jfen harde afspraken heeft 
ijkt met het ministerie van 
j dat milieu-gelden voor ge- 
e .h ook daadwerkelijk aan 
^/inspecteurs moesten worden 
yd- Grave reageerde overigens 
A op de toezegging van Van 
v Oort dat er nu werk zal wor- 
^ocht bij plaatselijke belas- 
Qj^dsten. „Bonden en centrale 
kommissie dringen al ruim 
' r zonder succes aan op een 
• ^ a dat douaniers niet gedwon- 
Oeven te verhuizen. Nu is dat 
; jjk geen probleem meer. 

h de staatssecretaris zijn be- 
, a ar kan maken, heb ik vrede 
staken van het omscho- 
PV°i ec t. Zo niet dan zullen we 
a aan de bel trekken,” zei 


ei 


(ADVERTENTIE) 1 

m 
Leon Martens 
Juwelier 


^lancpaiN 

t .Straat 39-41. WydëMaastncht 
Telefoon 043-2I4S23 # Voor een diploma moet je 
normaliter hard werken; ze 
komen niet uit de lucht val¬ 
len. Behalve gisteravond in 
Kerkrade. De diploma’s van 
de afdeling Toerisme MTRO 
van het Economisch College 
uit Heerlen, kwamen daar 
aan een parachute in het 
Roda-stadion terecht. 

De examenkandidaten had¬ 
den namelijk dit stadion 
uitgezocht om de diploma- 
uitreiking te laten plaats¬ 
vinden. 

Eerst verscheen er een vlieg¬ 
tuigje met een felicitatie- 
boodschap voor alle ge¬ 
slaagden en vervolgens wer¬ 
den de diploma’s gedropt en 
uitgereikt aan diegenen die 
daar - ondanks dat ze uit 
de lucht kwamen vallen - 
toch hard voor gewerkt had¬ 
den. Foto: FRANS RADE 


> 

A 


(ADVERTENTIE) 

DURLINGER 

kwaliteit in schoenmod uw eigen stijl in schoenmode 


in hartje Hoensbroek staat een fontein 
die zou moeten pompen, stuwen, spuiten 

als onvoldoende bloed wordt toegevoegd 
sputtert een hart of het staat stil 


Sb 


9,y , p , r-ïtfVy .. .... 


punaise 


LANDGRAAF - In een tumultueu¬ 
ze vergadering is de Landgraafse 
gemeenteraad akkoord gegaan met 
de instelling van een hoorzitting- 
commissie voor de bezwaren die 
zijn ingediend tegen de aanleg van 
het bungalowpark Strijthagen. 
VVD en Vrouwenappèl doen nu een 
beroep op de Europese Commissie. 
Volgens hen is er een Milieu-Effect- 
Rapportage noodzakelijk. 

Met de instelling van de commissie 
is vergunningenprocedure voor het 
omstreden bungalowpark van start 
gegaan. Een voorstel van Hans Se- 


Oppositie: MER 
voor Strijthagen 

pers (VVD) om daarmee te wachten 
totdat de strijdige onderzoeken van 
CSO Adviesbureau en het Instituut 
voor Bosbouw en Groenbeheer met 
elkaar zijn geconfronteerd, haalde 
het niet. 

Ook voor een motie van Helma 
Gubbels (Vrouwenappèl) om de 
voorbereidingen op te schorten tot¬ 


dat er wettelijke toestemming voor 
het vakantiepark is, was geen meer¬ 
derheid te vinden. 

Wethouder Wiel Heinrichs bestrijdt 
dat voor de aanleg van het vakantie¬ 
park een Milieu-Effectrapportage 
(MER) moet worden verricht. VVD 
en Vrouwenappèl beroepen zich op 
een richtlijn van de Europese Com¬ 
missie. Hemrich stelt echter ver¬ 
trouwen in de adviezen die de 
gemeente heeft ingewonnen over 
de te volgen procedure. „En volgens 
die adviezen is een MER niet no¬ 
dig”, aldus Heinrichs. 


Ieder lid betaalt 25 gulden ter bekostiging van concerten 

Vriendenkring voor carillons 


Von onze verslaggever 


MAASTRICHT — Het groepje bur¬ 
gers dat de twee carillons van Maas¬ 
tricht wil promoten, heeft een vrien¬ 
denkring van de carillons opge¬ 
richt. Elke ’vriend(in)’ verplicht 
zich jaarlijks 25 gulden bij te dra¬ 
gen. De Stichting Carillons Maas¬ 
tricht die al enkele jaren bestaat, 
heeft het geld hard nodig om de ac¬ 
tiviteiten, zoals het organiseren van 
carillonconcerten, te bekostigen. De 
stichting hoopt ongeveer 200 vrien¬ 
den te kunnen inschrijven. Omdat 
deze vrienden alleen de kosten niet 
kunnen dekken gaat de stichting 
ook op zoek naar sponsors. 

De Maastrichtse carillons hebben 
grote bekendheid tot in het buiten¬ 
land. Het klokkenspel van de St. 
Servaasbasiliek behoort tot de 
grootste van het land. Het werd in 
1976 gegoten en in 1984 uitgebreid 
tot 59 klokken die vijf octaven be¬ 
strijken. 

Over het behoud van het carillon 
van het stadhuis maakt de stichting 
zich ernstige zorgen, omdat dit 
klokkenspel aan renovatie toe is. 

Het is echter de taak van de eige¬ 
naar van het carillon, in dit geval de 
gemeente Maastricht, daarvoor te 
zorgen. 

Het carillon staat echter niet boven¬ 
aan op de prioriteitenlijst. De ge¬ 
meente geeft de stichting jaarlijks 
3.000 gulden voor haar activiteiten. 

• Het stadhuiscarillon klinkt 
om het kwartier over de Maas¬ 
trichtse binnenstad. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN. ’Dassenburcht 
vernield zonder 
vergunning’ 

NUTH - De gemeente Nuth had 
geen ontgrondingsvergunning van 
de provincie voor het gebied waar 
ze in april een dassenburcht verniel¬ 
de. Dit in tegenstelling tot wat Nuth 
beweerd zou hebben. 

De vereniging Das en Boom schrijft 
dit in een brief aan de provincie. 
Das en Boom wil dat GS de ge¬ 
meente Nuth verplichten om de 
burcht geheel te herstellen, des¬ 
noods met bestuursdwang. 

Das en Boom zegt de gemeente al 
eind maart te hebben gewezen op 
de aanwezigheid van de burcht. 
Maar eind april bleek dat de dassen- 
‘burcht volledig was dichtgestort 
met zand. 

Volgens Das en Boom zijn bij deze 
ingreep dassen om het leven geko¬ 
men. „Alleen omdat de burcht later 
niet geheel werd blootgelegd, zijn 
de dode dassen niet teruggevon¬ 
den.” 

Een woordvoerder van de gemeente 
ziet dit geheel anders. „De veldpoli¬ 
tie heeft verklaard dat de dassen 
niet om het leven zijn gekomen. Ze 
zijn waarschijnlijk gevlucht naar 
een van de andere burchten in 
Nuth.” 

Ook de suggestie dat Nuth weet zou 
hebben gehad van de vernieling, 
verwerpt de gemeente. „We hadden 
geen idee dat daar een burcht zat. 
Toen Das en Boom er ons op wees; 
hebben we meteen al het mogelijke 
gedaan.” 

Volgens Nuth onderzoekt de pro¬ 
vincie nu hoe dat precies zit met die 
vergunning. „In elk geval overwe¬ 
gen wij om de APV zó aan te passen 
dat dassenburchten beter worden 
beschermd. Of het mogelijk is om 
deze burcht weer te herstellen weet 
ik niet,” zegt de woordvoerder. 

’Geen fraude 
ontdekt bij 
aanbesteding 
Emmaweg’ 

BRUNSSUM — Uit bestudering 
van de officiële stukken die bij de 
gemeente Brunssum berusten, valt 
niet af te leiden dat zich bij de aan¬ 
besteding van de Emmaweg in 
1986/1987 onregelmatigheden heb¬ 
ben voorgedaan. Ook valt niet op te 
maken dat voormalige bestuurders 
en/of ambtenaren zich aan 'laakbare 
handelingen’ hebben schuldig ge¬ 
maakt. 

Die conclusie trekken VB Accoun¬ 
tants en Muurmans Advocaten in 
Maastricht in een in opdracht van 
het gemeentebestuur van Bruns-. 
sum verricht onderzoek naar de 
gang van zaken rond de aanbeste¬ 
ding van de Emmaweg. 

Aanleiding voor het onderzoek 
vormden de publicaties in het LD 
over deze zaak. Volgens deze krant 
heeft wegenbouwer Jaartsveld aan 
vijf 'concurrenten’ in totaal 
ƒ 750.000,- opzetgeld betaald om 
als laagste te mogen inschrijven op 
de eerste fase van de Emmaweg. 
Oud-burgemeester Louw Hoogland 
en voormalige wethouder John van 
Dijk wisten hiervan. Hoogland 
voegde twee bedrijven toe aan de 
lijst van inschrijvers. De twee exter¬ 
ne bureaus hebben hier geen bewij¬ 
zen voor kunnen vinden in de offi¬ 
ciële stukken. Er is geen aanleiding 
oud-bestuurders wat te verwijten, 
luidt hun conclusie. 

Het college van B en W van Bruns¬ 
sum ziet in de publicaties van het 
LD wel reden een nieuw aanbeste¬ 
dingsbeleid te gaan formuleren. 
Een 'formeel kader’ waarbinnen het 
aanbestedingsbeleid plaatsvindt 
ontbreekt. Ook gaat het college het 
gevoerde aanbestedingsbeleid in de 
jaren 1985-1992 evalueren. 

Het onderzoek heeft zich overigens 
voor een belangrijk deel beperkt tot 
de investering van de cijfers. Geke¬ 
ken is naar grote en onverklaarbare 
verschillen bij de voorberekende en 
achteraf gedeclareerde hoeveelhe¬ 
den 'materiaal' en prijzen. Er is niet 
nagerekend of voor de aanleg van 
de Emmaweg en met name de twee¬ 
de fase een reële prijs is berekend. 
Volgens deze krant is het opzetgeld 
namelijk betaald uit de opbrengst 
van de tweede fase. Die was met 1,6 
miljoen veel te duur voor een stukje 
weg van 220 meter. Ook zijn er geen 
personen gehoord. 


Met 160 km/u 
door Heinsberg 

HEINSBERG - Na een wilde achter¬ 
volging door Heinsberg en Karken 
kon de Duitse politie afgelopen dins¬ 
dag een 30-jarige man aanhouden 
die onder invloed van alcohol achter 
het stuur van zijn auto was gekropen. 
De man, die ruzie had gekregen met 
zijn vrouw, raasde met snelheden van 
soms 160 kilometer per uur door de 
bebouwde kom. Daarbij negeerde hij 
talloze door de politie opgezette ver¬ 
sperringen en diverse rode verkeers¬ 
lichten. Als door een wonder deden 
zich geen persoonlijke ongevallen 
voor. De man kon uiteindelijk op een 
parkeerplaats in Heinsberg worden 
klemgereden. Bij zijn aanhouding 
bood de man hevige weerstand. Hij 
moest later in het ziekenhuis worden 
opgenomen, omdat hij zich in de poli¬ 
tiecel van het leven had willen bero¬ 
ven. 

Kort geding over 
Emmaweg 19 juni 

BRUNSSUM - Wegenbouwbedrijf 
Brunssum heeft een kort geding aan¬ 
gespannen tegen oud-wethouder 
John van Dijk van Brunssum. Van 
Dijk heeft geweigerd uitlatingen over 
het Brunssumse bedrijf te rectificeren, 
zoals eigenaar T. Thissen had geëist. 
Van Dijk had tegenover deze krant 
verklaard dat de gemeente het we¬ 
genbouwbedrijf 'na problemen' buiten 
de deur had gezet. Eigenaar Thissen 
ontkent echter echter het bestaan van 
problemen en wijst erop dat hij recen¬ 
telijk nog een opdracht heeft gekre¬ 
gen van de gemeente. Van Dijk deed 
zijn uitspraken in een reactie op publi¬ 
caties in deze krant over het betalen 
van opzetgelden bij de aanbesteding 
van de Emmaweg in 1986/1987. Het 
geding dient op 19 juni voor de presi¬ 
dent van de rechtbank in Maastricht. 

Leverancier van 
drugs gepakt 

KERKRADE — Na de aanhouding 
van twee drugdealers in Kerkrade op 
dinsdag, is woensdag ook hun leve¬ 
rancier aangehouden. Deze, een 
25-jarige man uit Landgraaf, wordt 
samen met de twee dealers uit de 
Holtskuiienstraat in Kerkrade van¬ 
daag voor de officier van Justitie in 
Maastricht voorgeleid. 

Groenevelt wordt 
voorlichter ZVBM 

KERKFIADE - De 49-jarige Eelko 
Groenevelt wordt de nieuwe voorlich¬ 
ter van de ZVBM, de overkoepelende 
organisatie van de Kerkraadse ge¬ 
zondheidszorg. Hij volgt Winus de 
Rouw op, die hoofdredacteur wordt 
van het Katholiek Nieuwsblad. Groe¬ 
nevelt heeft voorheen gewerkt bij het 
Academisch Ziekenhuis Leiden en 
het Academisch Ziekenhuis Maas¬ 
tricht. Zijn functie gaat in op 1 sep¬ 
tember. 

Onder invloed 
180 km per uur 

WEERT - Wegens het rijden onder 
invloed met een snelheid van 180 km 
per uur, heeft de politie Weert na 
overleg met de officier van justitie de 
auto van de overtreder, de 41-jarige 
H.B. uit Weert, in beslag genomen. 
De man reed op het Slingertracé van¬ 
af Weert richting Eindhoven, waar hij 
bij de rotonde kon worden klemgere¬ 
den. Stoptekens had de man gene¬ 
geerd. 

De Weertenaar reed overigens zon¬ 
der rijbewijs dat hem op 1 juni ontno¬ 
men was, ook wegens het rijden 
onder invloed. 

Kort geding over 
plan noodcellen 

SITTARD - De Nederlandse Gedeti¬ 
neerden Bond (NGB) heeft een kort 
geding aangespannen tegen het mi¬ 
nisterie van Justitie. De bond eist dat 
zij alsnog wordt uitgenodigd voor 
overleg cq discussie over het voorne¬ 
men van het ministerie om het cellen¬ 
tekort in gevangenissen op te lossen 
door het binnen enkele weken plaat¬ 
sen van 200 noodcellen, waaronder 
zogeheten pre-fabcabines. De NGB 
is van mening dat de cellen niet de 
faciliteiten bieden waarop gedetineer¬ 
den recht hebben, maar het geding 
richt zich vooral tegen het feit dat het 
ministerie niet met de bond overlegd 
heeft over het plan. 

Inbreker verzot 
op staatsloten 

VENLO - Geen mooier lot, dan een 
staatslot, moet een nog onbekend ge¬ 
bleven inbreker hebben gedacht. Al¬ 
leen was de dader niet bereid voor 
zijn loten te betalen. Bij een inbraak in 
een drogisterij aan het Vastenavond¬ 
kamp te Venlo, verdwenen niet alleen 
een nog onbekend aantal staatsloten, 
maar ook de opbrengst van de reeds 
verkochte exemplaren, t.w. 18.250 
gulden. 

Een aardige 'troostprijs', zonder de 
trekking af te wachten. 
Limburgs Dagblad 


Bart Beyens 

«l en 

Alexandra Huys 

gaan trouwen op zaterdag 6 juni 1992. 

De kerkeüjke inzegening vindt plaats om 15.00 1 
in de St. -Jozefkerk te Kerkrade-West. 

Ons adres: 

Lokerstraat 7B, 6413 EM Heerlen 
tel. 045-216174 


Vrijdag 5 Juni 1992 • P 


50 


JAWGHUWELUK 

Óp 6 juni 1992 vieren wij ons 
50-jarig huwelijk. 

Ter gelegenheid hiervan is er om 
14.00 uur een h. mis in de Maria 
Onbevlekte Ontvangenis-kerk te 
Terwinselen, Kerkrade-West. 

Van 18.30 tot 20.00 Uur houden 
wij thuis receptie. 

Wim Hamerlinck 
Hendrien Hamerlinck-Sillen 

CaUistusstraat 101 
6467 CC Kerkrade-West 


Tuddem: Lak en ELTbeo 


Arnd, Oaudia , 
TOddem: Hankaliton 


Schinvdd: Jua 


Nicole, Susaane 
Familie Kuypers 


Qelcgrnh eid tot afecheid nemen in het mortua¬ 
rium ven het ziekenhuis te Bruntsum, dagelijks 
van 17.30 tot 18.30 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont¬ 
vangen,. gelieven deze annonce als Zódanig te 
beschouwen- . 


'JmtieA 68-jarig gelukkig en gezegend- huwelijk, 
tk vol vertrouwen op zijn Heer etx Heftand, 
l ytn idd en van zijn zeer geliefde wouw, Jtihcte- 
vepV Urin- en achterkleinkinderen en aange- 
Wtawdtu, van ons heèngegkan, fa de leeftijd 
van *7 Jaar, mijn geliefde man; onzegoedé en 
anrjgmnie vader, schoonvader, opa, overgrootva¬ 
der, broer, zwager, oom en neef 

• Halbe (Piet) 
van Leusden 

* 30 september 1904 ' 14juni 1992 

- ’' . echtgenoot ven' . • 

M&thilde Schriever 

In dankbare herinnering; 


Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens 
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid 
genomen van onze lieve moedor, schoonmoe¬ 
der, oma, zustér, schoonzuster, tante én nicht 

Anna Maria Kuypers 

weduwe van 

Peter Antoon Joseph 
Mevissen 

Zq overleed op 80-jarige leeftijd in huize Tieder, 
voorzien van het h. sacrament der zieken. 

Brunssum: Irannj n Nlr 


Al heeft zij ons verlaten, 
zij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in haar bezaten, 
is altijd om ons heen. 

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en 
zorg waarmee zij ons steeds heeft omringd, ge¬ 
ven wij u kennis van het overlijden, in de leef¬ 
tijd van 01 jaar, van onze inniggeliefde moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, 
zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Hielkina Schuier 

weduwe van 

Karst Bruinsma 

Stein: P. de Koning-Bruinsma 
C J. de Honing 

Den Haag: A. van Meerbeek-Bruinsma 
C. van Meerbeek 
Ede: J. Bruinsma 

A. Bruinsma-van Anraad 
Heerlen: G.Bruinsma 

M. Biuinsma-Thomassen 
Sittard: M-J: Dorr ege est-B rainsma . 

E. Dorregeest 

' Hoensbroek: T. Deutschmana-Bruinsma 
J.H.A. Deutschmann 
en al kir w,- en 
achterkleinkinderen 
Familie Schuier 
Familie Brfdnsnui 

3 juni 1992 

Kruisbergplantsoen 39 
Corr .adres: Kasteellaan 98, 

0433 AH HoenSbroek 

De rouwdienst^ geleid door ds.Krug, zal gehou¬ 
den worden op dinsdag S juni a.s. om 15.00 uur 
in de Gereformeerde Kerk aan de ds. Bouma- 
straat te Brunssum, gevolgd door de begrafenis 
op de algeméne begraafplaats aan de Marebos- 
jesweg. ?. 

Bijeenkomst in voomoemde kerk, alwaar gele- 
< gcêiheid is tot schriftefijk condoleren. 

Onze moeder is opgébaahi in der rouwka¬ 
mers van de Universeléj 'Hogldstraat 100 te 
Hoensbrbek. Bezoekuur dagelijks van 14.00 tot 
15.00 uur en van 19.90 tot 20.00 uur. ’s Zondags 

alleen van 14.00 tot 15.00 uur. . 

• • ■ 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 

ontvangen, gelieven deze anqppce ds zodanig 
te beschouwen. i f i * i- 


Algemene dankbetuiging 

Wij willen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank betui¬ 
gen voor de velé blijken van medeleven en belangstelling ondervon¬ 
den bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve echtgenote, 
onze dierbare moeder, schoonmoeder eh oma 

Bertha Queis-Alberti 

J.C.M. Queis 

kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekéndienst zal worden gehouden zaterdag 6 juni 
as. om 19.00 uur in de Christus Koningkerk te Sittard-Leijenbroek. 


Dankbetuiging 

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, blijk 
van medeleven heeft betoond bij het overlijden en de begrafenis van de 
eerwaarde heer , 

pastoor Hubert Vliexs 

die ons zo dierbaar was. 

De gedachte dat hjj in het leven van zovelen iets heeft kunnen bete¬ 
kenen, stemt tot dankbaarheid. V 

Familie VHexs 
mej. Dreseher 

kerkbestuur parochie H, Pastoor van Ars Eygelshoven 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 7 juni 
as., het hoogfeest van Pinks teren, om 9.30 uur in de parochiekerk H. 
Pastoor van Ars te Eygelshoven. 


0461 BN Schïnveid, 3 juni 1992 
CorirJMheK Past Greymansstraat 24 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
jjégMknk, zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni 
rij, om Ij.OO uur in de parochiekerk vim de Hl 
Jgigina fe Schinveld. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen cpndo- 


Verdrietig, maar i% hétbéspC vb rust is 

gegeven, hebben wij heden afscheid genomen, 
voorzien van de heiligt sacramenten der zieken, 
na een liefdevolle verfcoCgiUfm het V.KJL-cen- 
trum te Heerlen, van n^jrilleve moeder, schoon¬ 
moeder, onze lieve oma, zuster, schoonzuster, 
tante en nicht ‘ .■ 

Josephjrié Rpsa 
Curfs-Cox 

weduwe van 

Leonard Jozef Curfs 

op de leeftijd Van 68;jaar. , / 

Hoensbroek: Leo Chris''' 

Nellie Curi k-IM re gst r a 

Bonen Marton 

Hoensbroek, 4 juni 1992 
Comadres: Stationsstraat' 128 
6433 JS Hoensbroek 


Enige en algemene kennisgeving 


Dankbaar voor het veie goede dat rij ons tijdens 
haar leven heeft gegeven, delen wij u méde dat 
na een liefdevolle verzorging in het verpleeg¬ 
huis Schuttershof te Brunssum, op 89-jarige 
leeftijd toch nog Onverwacht van ons is heenge¬ 
gaan, voorzien van de h. sacramenten der zie¬ 
ken, onzé lieve moedeiy schoonmoeder, oma, 
zuster, schoonzuster, tante eh nicht 

Maria Hermans 

weduwe van 

: Joseph Schroder 

Brunssum: v Hub en Tiny SefcrMer-Jooatea 
f v Brunssum: Nico Schrtderea 
Rosie Sehrocder 

Landgraaf: ' Jo en Maria Irhrtik r-Robberts 
Hoensbroek: Ben en Flüy Schróder-Doek 

• • Familie Hmripuir 

• ^Famttie SchrQier - v 

, 3 juni 1992 •. .*■ >/• V. 

Verpleeghuis Schuttershof, Brtkissum - xV: 
Corr Adres: HeufkeÉtraat yy 

6444 GN Brunssiph ■ 

Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks 
van 17.30'tot 1830 uur in het mortuarium van* 
het St GregoriusziekenbuMÊ te Brunssum. «v 


t Leonardus Hus- 
kens, 82 jaar, echt¬ 
genoot van Clara Al- 
Iers, Begijnhofstraat 
107, 6041 GW Roer- 
mond. Corr.adres: M. 
Cox-Huskens, Hain- 
heek 19, 6041 ND 
Roermond. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal 
worden gehouden za¬ 
terdag Sjpni om 11-06 
uur in dé O.L. Vrouwe 
Munsterkerk te Rper- 
mond. 

Plet Bggels» 78 jaar, 
echtgenoot van 
Maria hangen, Nop- 
pérhof 101, 6071 WB. 
Swaïmen. De pJecfcté, 
ge uitvaartdienrifWU 
worden gehouden za- 


THifwas de zon in ons leven 

-— • en hèeft ons veel gegeven. 

In dankbaarheid staan wij hem nu 
aan de Heer die hem dit leven gaf. 

Met grote droefheid delen wij u mede dat temidden 
iedereen die hem lief was, is overleden mijn inniggeliefde 
onze goede vader en lieve opa 


in de leeftijd van 68 jaar. 

Senior direktëur Van 


Eduard Spauwen 


Het Zuiden Touringcars B.V. 
De Valk Tours B.V. 

Spauwen B.V. 


Valkenburg: 

Valkenburg: 


Roermond: 

Wijlre: 

Valkenburg: 

Valkenburg: 

Valkenburg: 

Nuth: 


Hubertina Spauwen Brassé 

Ton‘en Magda Spauwen 

Nadine 

Denise 

Romain 

Marlous en Henk Willems 

Wilnnia en Johir Schoenmakers 

Alain 

Jano 

Bert en Hortensia Spauwen Kreijen 

Germaine Spauwen èn Jos Schoffel 

Léon Spauwen en Manon Pelzer 

Anita en Wiel Debets 

Raoul 

Dehnis 

Rachel 


Avondwake vrijdagum 19.9huur in de hiern|i^é- 
noemen keric. ^ ^ . 

De plechtige iptvaaildienst dpi wordeirM^H^^ 
den m de^Fa^nak erk hp m » Lh^^. 


ii gyy tu mig p 

i4 ::m Valkenburg, 3 juni 1992 
Plenkertstraat 44 , 

630f .GM Valkenburg 

De plechtige uijvaattdiensl jal plaatsvinden op zaterdag 

' HH. Nicolaas en Barbarakerk 
Valtó^bufgU^^^aitui niste wordt gelegd in het gaJerijgj 

op de ATgemene Begraafplaats aari de Cauberg te Valkenburg. . 


Sferen sch^ftelijk in de kerk of jDersoonlijk 
^ samenkomst in Grand Hö 

■ ' •''"‘•'SJr'' i' • 


mm' 


MdhnS;é^|| Mis van 19.00 uuf voor va 


De avondwake is zsterdag 6 juni om 18.40 uur in 


zaterdag 6 jupi om 9.00 uur in de grote St.-Jan^ 
te Hoensbroek, gevolgd door de crematie te 
Heerlen. ? ’ 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schrtftelük condoleren. 

Vrijdag as. om 19.00 üur avondwake in de klei¬ 
ne St-Jan aan de markt. ' r * ’ 1 

Ü kunt afscheidnemen in éen der rouwkamers 
van De Universele,/ Hoofdstraat 100, Hoens¬ 
broek; bezoekgeleg«mheid dagelijks van 14.00 
tot 15.00 uur Mi van 19,00 tot 20.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
geheven dezer annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. i 


I 

n TW a raff '-*-! - i^n tTii T y- tl v>®r; 

' - , > «Tm ..fj rW'f 1? 

[t 


B^öek aan rotivviaÉ^Sr^^ 29 Valkenburg, 

li^d enitdÈ^rïoonttjke kénnigevinu niet tijdig mocht bereiken gelr 
udezk ahrionce ais zodanie télwlen beschouwen. 


! 

9 


• % > ■ -f ■ 

W. Ti 

Btoifatdc H. vi 

■y " t.ti 

Brurissum: D. Ci ' r '. ■' ■ • .. '"ï-r&VM 

De grootste vreugde 
V-.:. • ‘-ïjzgeluk te geven. , 

Dankbaar voor alle mooie én fijne herinnerin¬ 
gen die wh vati,haar hebben, geveh wij u kennis 
vaii het heengaan van 

Anna Willeöiina 
van Kemenade-Carati 

; * 15 september 1022 t 31 mei 1992 

. . ■ v._, 

Gel een: L.W.M. van Kemenade 
Bameveld: Hans en Saakla - 
Roderick 

Groningen: Dorotbé en Roelof 


Geleen: Kérin en Frans 
^ Jeroeaa/Jasper, LinOa 

Geleen: Léon mi Anita 

Nlnja . ; 

Schiedam: Rletengtol.. , . '/ 

Kochsttoat 11 > ^ 

6164 HA Geleen 

De uitvaartdienst en de crematieplechtigheid 

in b^t^JuingplaatsgrirOhhmJr woraen genouaen za¬ 
terdag 6 juni Om IQ.30 
uur in de basUiek van 
de HH. Wjro, Plechel- 
mus en Otgerus te St. 
Odiliènberg. 

t in Hannes, 71 

jari. echtgenoot 
van Jo van Zey! Via 
Regia 20c, 6217 JS 
Maastricht. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal 
plaatsvinden op Zater¬ 
dag 6 juni om 14.30 
Uur in de parochie¬ 
kerk van St-Anna,. 
Via Eegia te Maas¬ 
tricht , 

f lntee , , Hubert as 
* BèngffiB,' 79 jaar, 
echtgenoot van Jo- 
•fefefam,* van . Kuyk. Defemüte wil langs deze wég èërt WPörtJ van dank uitspreken voor 
bekwame behandeling en liefdevoie verzorging gedurende bijnat 
dagen door Dr. Westermarti^Dh van den Dries, arts-assistentèh 
verpleegkundigen van de afdelir^ Algemene Intensive óre van het 
.\V-iahaér ziefaènKtiik lh ^Héélferi., i 

. Familie Spauw^n 
Ttrmrf BESa 
Op 8 juni, haar geboortedag, _ 
het een jaar geleden is dat ? 

Hel 

Butink-±l 

een fijne vrouw, moeder, 
oma, voorgoed afscheid van 
herinneringen sterven nooit 
Wij nodigen u uit om dé9$ 
te woften, die ter intentie & 
den op tweede pinksterdil 
de parochiekerk van de H 


GrabfZw.): J. Tak Lrtisdmi 

’ * Brttfusum: 

: - J. SeWaagn 
d« tdidol Ook 
kèwicéni^iU 4 b 
te óê bxtatt vm 

h*t kinderdorp. 

TendndB oott een verandering irt 
dilzWlMiit nn dm kinderen 


van SOSrlOndar- 
doqMQ vnregt dMrcxn uw hulp. 


D00R09M0VERTE 


ÏMBOUSCifEEN SWD 
VOORDE SCHOOL 


> Bedroefd namen >vij kerinis van het overlijden van onze zeer 
, deerde senior direkteur de ihetr ^ ; 

Eduard Spatiw^n , 

.- • 4 . ‘tj 

I 1 * , V . ’ 

: Zijn warme belangstelling voor het wél en wee van elke 
2 al in onze herinnering voortfevèn. > - 


ijliët dragen van dit 


; Mlèdewèrkers 
Personèelsvereniging 

l-'; .» : Hét^Zöiöen Touringcars B.V. J 

De VafkTours B.V. 

Spauwen B.V. 


verlies. 


:.<• ,.-,v r, '7 Vu 


1 J *. 


’W'M 
■ * mi 

. 

V" ■ - 


vj KUNSTSTOr, HOUT M SOlMMATEfeMUM WJ—TBTWPk i 

;V' ’ r '*' 

A - ■■ . .. ". \ . .. V 

Wegen?/annjlieomstandig6^en «onze zaakpp zatj^rtjag 6 juni > 
de gèHèle dag gèsloten. ■ ■ ’> ^ - '■ ■ 


i 


John en Wilma SdMjenmakers-SpauweA^ 


Vrijdag 5 juni 1992 • Paging 15 


Man vermoordt 
ex-vriendin 

Van onze verslaggever 


AKEN - Jurgen C. (30) uit Aken 
moet zich binnenkort voor de recht¬ 
bank verantwoorden wegens moord 
op zijn vriendin Renate Plum (28). 
De man stak haar met een vleesmes 
enkele keren in de rug en wurgde 
de vrouw aansluitend met zijn han¬ 
den. C. kon het niet verkroppen dat 
zijn vriendin de relatie met hem had 
verbroken. 

Kort voor carnaval zocht hij het 
slachtoffer op in haar woning in 
Aken-Eilendorf in een laatste po¬ 
ging de breuk te lijmen. Toen Rena¬ 
te Plum haar ex-vriend te verstaan 
gaf dat praten geen geen zin meer 
had, ontstak C. in woede. Hij bracht 
de vrouw om het leven, kleedde 
haar uit en legde haar in bed. Aan¬ 
vankelijk wilde C. de hand aan zich 
zelf slaan, maar uiteindelijk durfde 
hij dat met. Hij stapte in zijn auto en 
reed urenlang doelloos rond. De 
volgende morgen meldde C. zich bjj 
de politie. Het lijk van Renate Plum 
was toen al gevonden. Ongeruste 
collega’s hadden het politiebureau 
gebeld omdat ze met op haar werk 
was verschenen. 

Privé-kliniek 
in Maastricht 

Van onze correspondent 


MAASTRICHT - Aan het Malper- 
tuisplein 60 opent na de zomerva¬ 
kantie de eerste Maastrichtse privé- 
kliniek haar deuren. Het specialis ' 
teninstituut aan de Van Hasseltka- : 
de gaat dan naar de oude pastorie ' 
van de Onze Lieve Vrouw van Goe- " 
de Raad-parochie. 

Zo’n vier jaar geleden startte een ' 
aantal specialisten onder leiding 
van de KNO-arts P. Verduijn aan 
de Van Hasseltkade een- instituut. 
„Onze doelstelling was en is om pa¬ 
tiëntvriendelijk te werken. Een be¬ 
langrijke factor daarbij is een korte 
wachttijd. Bovendien vinden pa¬ 
tiënten het meestal prettig als ze ' 
steeds door dezelfde arts worden 
behandeld en met, zoals in grote 
ziekenhuizen, steeds een andere ’ 
voor zich krijgen”, zegt Verduijn. '' 
„Wij kunnen hieraan voldoen. Ook ' 
voor onderzoeken hoeft men met • 
naar andere instanties Bij ons kan i' 
men ook terecht voor laboratorium 
bepalingen en functieonderzoek." j' 

De komende tijd zal het aantal spe 11 
cialisten die aan de Reinaertklimek , ' 
verbonden is, worden uitgebreid. i ! 
De Sittardse zenuwarts L. Hogeij t : 
huis wil op drie plaatsen in Neder- ' 
land starten met een migraine- I • 
adviesbureau. Naast Breda en Dep • 
Haag heeft hij ook voor Maastricht j • 
gekozen. Met de nieuwe medicijnen j •’ 
die op dit terrein op de markt zijn ' 
gekomen, hoopt hij patiënten U 1 
kunnen helpen. Ook zijn er ver ! 
gaande besprekingen met een tro- ' 
penarts. 

Verduijn: „Ook in Nederland ko 
men steeds meer tropische ziekten ! 
voor. Door de vakanties en zaken | 
reizen naar de tropen komt hier re i 
gelmatig malaria voor. Deze gaat hij 1 
behandelen. Ook zal hij preventie! j 
gaan werken.” j 

Het is zijn bedoeling dat mensen i 
die langere tijd in de tropen verblij ' 
ven, als zij voor een kort verblijf in ] 
Nederland zijn, door de tropenarts ! 
worden gecontroleerd. Hij kan dan 1 
ook zorgen dat de behandelingen j 
die nodig zijn in de periode dat hij ; 
m Nederland is, gedaan worden. 

Om de status van kliniek te krijgen, 
moet de zij toegankelijk zijn voor 
alle patiënten. Ook ziekenfondsver¬ 
zekerden kunnen in de Reinaert-kh- 
niek terecht. Verduijn: „Daarnaast 1 
moeten we goede kwaliteit leve rep | 
en mogen ze niet duurder zijn dan J 
ziekenhuizen. Dat zal zeker met hel ! 
geval zijn. We zijn zelfs goedkoper.” ! 


• Premier Lubbers 

bekijkt 

het huis 

van de 

familie Betersma, 
dat behoorlijke 
schade 

heeft opgelopen 
tijdens de 
aardbeving. 

Foto: JAN-PAUL KUIT 


IRA-lid 

veroordeeld 

DÜSSELDORF — IRA-lid Gerard 
Hanratty (35) is gisteren door de 
rechtbank in Düsseldorf veroor¬ 
deeld tot tweeëneenhalf jaar gevan¬ 
genisstraf wegens verboden wapen¬ 
bezit. Hanratty werd er door Justi¬ 
tie ook van verdacht betrokken te 
zijn geweest bij bomaanslagen op 
Britse kazernes in Möchengladbach 
en Duisburg, maar de rechtbank 
achtte dat niet bewezen. 

Hanratty werd eerder in Nederland 
beschuldigd van twee aanslagen in 
Roermond en Bergen op Koningin¬ 
nedag 1988. Daarbij kwamen drie 
Britse militairen om het leven. Jus¬ 
titie slaagde er echter niet in de 
bewijslast rond te krijgen. 

Het proces tegen Hanratty in Duits¬ 
land heeft in totaal 21 maanden 
geduurd. 

Bergen vreest 
overlast door 
zandwinning 

BERGEN - De Noordlimburgse 
gemeente Bergen gaat alles op alles 
zetten om tg verhinderen dat een 
Duits ontgrondingsbedrijf jaarlijks 
700.000 ton zand via Nederlands 
grondgebied naar Noord-Brabant 
en naar de haven in het Limburgse 
Wanssum gaat vervoeren. 

Als de zandwinning doorgaat, zul¬ 
len vanaf augustus twintig jaar lang 
elke werkdag om de twee seconden 
vrachtwagens met zand door Ber¬ 
gen rijden. 

*• 

Burgemeester C. Klaverdijk van 
Bergen heeft gistermiddag laten 
weten dat hij samen met de provin¬ 
cie Limburg wil voorkomen dat de 
Duitse plannen uitgevoerd worden. 


Rechtszaak opgeschort 
door foutje officier 


ROERMOND — De verdachte F. 
,van S. uit Echt had gisteren nau¬ 
welijks plaatsgenomen in de 
beklaagdenbank van de Roer- 
.mondse rechtbank of de zitting 
werd beëindigd. Door een admi¬ 
nistratief foutje van het open¬ 
baar ministerie moest de rechts¬ 
zaak tegen hem worden opge¬ 
schort voor onbepaalde tijd. De 
32-jarige man moest zich giste¬ 
ren verantwoorden voor een po¬ 
ging tot doodslag, in maart van 
dit jaar. 

De uit Echt afkomstige verdach¬ 
te, die twee dagen na het voorval 


in maart werd gearresteerd en 
momenteel in een inrichting in 
Venray verblijft, zou Sonja H. 
van het leven hebben willen be¬ 
roven door haar te stompen en te 
slaan, haar hardhandig tegen een 
muur te duwen en door haar keel 
dicht te knijpen. Het slachtoffer 
verweerde zich en wist zo aan de 
man te ontkomen. 

Officier van justitie mr Droesen 
zei gisteren dat F. van S. binnen 
twee maanden een nieuwe dag¬ 
vaarding kan verwachten, zodat 
hij zich alsnog voor het misdrijf 
moet verantwoorden. 


(ADVERTENTIE) 


Morgen, zaterdag 6 juni 
zijn AL onze winkels al om 

8 uui OPEN! 

jan lïnders 

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. 


lintburg $ dagblad 


Ontvoeringszaak 
De Clerck nu 
geheel opgelost 

j^SSELT - De politie heeft 
Bel beroepsmilitairen uit het 
lo ® ,Sc h-Limburgse Tessender- 
hofa Uit Scherpenheuvel aange- 
v in verband met de ont- 
C>i r,n gszaak Anthony de 
Het resterende losgeld is 
b, ec “S teruggevonden in Geel, 
«ar een koffer werd ontdekt 
In t P ra ktisch het hele bedrag. 
Cle °if a * betaalde de familie De 
gülH on S eveer 14,5 miljoen 
den om de 11-jarige Anthony 

De 

^ * ldna pping, die België tus- 
bg- februari en 6 maart in de 
iw beeft gehouden, is nu hele- 
den 0 Pg e l°st. Twee weken gele- 
w Werden vijf Limburgers 
gehouden. Eerder al waren 
Dikt an dere Limburgers en een 
2 j^ e naar gearresteerd. In totaal 
en/ n mensen in de cel, die 

jj® 1 * worden verdacht iets te 
fj/ifen te hebben met de ontvoe- 
8 °f met het losgeld. 


^Uieucontroles 
s Va nuit de lucht 

- Diverse instanties die 
Va nrn • n Zljn bij de bestrijding 
te^^iieudelicten in Limburg gaan 
lUeJr^hlijk controles vanuit de 
iw- tiitvoeren. Ze hopen op die 
i(L er beter in staat te zijn overtre- 
, 8e n op het spoor te komen. 

|on!u ^ a t in een convenant tussen 
jtiHg r hieer politie, provincie, zuive- 
jir^schappen, de inspectie voor de 
Sw^bygiëne en de algemene in- 
W Ue dienst, dat gisteren in Bae 
Bef • gepresenteerd, 
t * s de bedoeling dat Limburg 
°P s fehing en de uitvoering 
tyw, a convenant een voorbeeld 
de rest van het land. 

liJj^^nwerking zal voorlopig tot 
kjr, ^ ar i 1993 duren. Tot die datum 
(W 5 2 helikoptervluchten van an- 
v^f uur voorzien. Ze worden 
een centraal punt onderno- 
«H e h van daaruit gecoördineerd 
Hl e 8 . er egist reer d. Vroeger voerden 
Uit j^stanties zelfstandig vluchten 
K at leidde veelvuldig tot dubbel 


januari wordt bekeken of de 


i^ e hwerking zal worden voortge- 

^ubbers erkent 
de Limburgse 
h problemen 

Ii^BLEN - „Het kwartje is blijk- 
geval fe n in Den Haag,” zo con- 
tH%^rde een 0 PHrnistische gede¬ 
tineerde Jef Pleumeekers gisteren 
gesprek met premier Ruud 
He rs over cfe nieuwe economi- 
Problemen in deze provincie. 
l\j t rt feekers: „Ik heb beslist een 
'Vf Ve indruk aan het gesprek 
ttu^bouden. Lubbers toont be- 
%k V ° or b et feit dat Limburg het 


yfeffer dreigt te worden 

‘V' 


van een 


Htf'uiatie van bezuinigingsmaatre 


Waar door duizenden banen 
Saan. Het lijkt erop dat hij 
Wat aan wil gaan doen. Lub- 
ta, heeft echter niets concreets 
ti^egd. Hij is ook niet almach- 


Dreigbrieven 
v oor winkeliers 

jjJ] w^AKEN - Tientallen Belgi- 
“ handelaars en winkelketens 
lj t Belgisch-Limburg hebben 
j^gbrieven in de bus gekregen, 
jegens die brieven moet bin- 
bagen 75.000 dollar wor- 
gestort op een rekening in 
t^hem. Indien niet wordt be- 
9, moet rekening worden 
°Uden met een bomaanslag, 
b^feidt het dreigement in de 

lij j 

enveloppe was een patroon 
kj Balinert twaalf voor riotguns 
^ gev °egd. De brieven zijn on- 
$Jfekend met RAF. De Belgi- 
l^ e Rijkswacht kreeg klachten 
ij^hder meer Lanaken, Zuten- 


D Brussel en Oostende. 


||. (ADVERTENTIE) 

e fp(jdinam. 
Zondag 

Jfotd-restaurant 
* (Primes jhi&ana biedt 
zijn gasten een 
zondagsbmefi m buffet' 
van vijf gangen van 
hoog cufaiak niveau, 
jxijectgeserveeid 
vanaf1230 uur in 
gezeföge sfeer voor een 
prijs van f 90,- , 
uwrbij unjn en mokfa 
inbegrepen zijn. 

Voor reservering Beft w 
04406-12244 


prinses Juliöf>a 

‘Broetijiem 11, 'Pcdkenbiag 


I 

Premier Lubbers tijdens werkbezoek aan Roermond: 

’Mogelijk extra geld voor 
vernielde monumenten’ 


Van onze verslaggever 


ROERMOND/MELICK-HERKENBOSCH - Premier Lubbers 
sluit niet uit dat er een incidentele noodvoorziening komt om 
de aardbevingsschade aan monumentale gebouwen als ker¬ 
ken te herstellen. Bij een werkbezoek gisteren aan Roermond, 
waarbij de minister-president ook Herkenbosch aandeed, zei 
hij dat de ministerraad zich daarover vandaag zal beraden. 


Lubbers verwacht niet dat het kabi¬ 
net vandaag al tot extra financiële 
middelen zal besluiten, buiten de 
7,5 miljoen gulden die beschikbaar 
zijn gesteld. „We zullen ons aller- Ontzet 
eerst buigen over de manier van 
aanpak. Vaststaat dat de fondsen bij 
WVC overbelast zijn. En daar red je 
het niet mee bij zoveel schade.” 


daar gisteren van te overtuigen, ook 
met van de pijnlijke ervaringen van 
de gedupeerden. 


Bovendien speelt daarbij de vraag 
wanneer die gelden op grond van 
het Besluit Rijkssubsiëring Restau¬ 
ratie Monumenten vrijkomen. Anita 
Blom van de Roermondse monu¬ 
mentencommissie meende 'niet 
vóór 1998’, afgaand op informatie 
van WVC. 

Alleen de schade aan kerkgebou¬ 
wen bedraagt al ruim 26 miljoen. 
Niemand hoefde premier Lubbers 


-De gebouwen zijn ontzet, maar ook 
de mensen zijn ontzet,” omschreef 
hij zijn indruk bij een bezoek aan de 
Roermondse Minderbroederskerk 
(schade 1,2 miljoen), de St. Sebas- 
tianuskerk in Herkenbosch (schade 
vijf miljoen) en aan twee woningen 
aan de Jagerstraat in die gemeente. 
-We zullen bordje bij bordje moeten 
zetten en er samen zien uit te ko¬ 
men.” 

Roermonds burgemeester Herman 
Kaiser bepleitte een snelle aanpak 
’om te voorkomen dat er roofbouw 
op ons cultuurgoed wordt ge¬ 
pleegd’. 


Officier wil echtpaar in cel na enorme sleunfraude 

’Zij bezoedelen naam 
van de echte minima’ 


Van onze verslaggever 


ROERMOND - Bijna 170.000 
gulden moeten Jan (46) en Agnes 
H. (45) uit Venlo terugbetalen 
aan de gemeentelijke sociale 
dienst. Dat bedrag inden zij vol¬ 
gens officier van justitie mr J. 
,Van den Hark tussen 1984 en 
1990 dank zij een ten onrechte 
toegekende RWW-uitkermg. 
Marktkoopman H. zwom in de 
ogen van de officier al die jaren 
letterlijk in het geld. Geld dat hij 
naast zijn uitkering vooral ver¬ 
diende met de verkoop van on¬ 
der andere horloges uit Japan en 
Hong Kong voorzien van de na¬ 


men van Zwitserse topmerken. 
Na zijn aanhouding werd in Ven¬ 
lo een garage vol goederen met 
nepmerken ontdekt. Die vondst 
afgezet tegen het feit dat Jan in 
die zeven jaar nieuwe en ge¬ 
bruikte auto’s en caravans met 
een totale waarde van meer dan 
een half miljoen gulden kocht en 
contant betaalde, gaf de recher¬ 
che in Venlo de overtuiging een 
grote vis in het net te hebben. 
Het Openbaar Ministerie hono¬ 
reerde die vangst: tien en vijf 
maanden waarvan respectieve¬ 
lijk 3 en 2 maanden voorwaarde¬ 
lijk eiste de officier gisteren 
tegen de heftig protesterende 


echtelieden. Hun jammerklacht 
wij zitten volledig aan de grond. 
Wij hebben alleen nog onze tuin¬ 
stoelen’ nam hij duidelijk met 
een korreltje zout. 

Sterker nog mr Van den Hark 
nagelde het echtpaar aan het 
kruis als Vertegenwoordigers 
van een categorie landgenoten 
die een smet werpen op degenen 
die terecht een beroep doen op 
de bijstandskassen. Zij bezoede¬ 
len de naam van die mensen, die 
het echt nodig hebben en zij zor¬ 
gen dat er discussie is over de 
hoogte van uitkeringen. Dit 
soort gedragingen zetten ons 


systeem van sociale voorzienin¬ 
gen onder druk’. 

H. en zijn vrouw werden er niet 
koud of warm van.zZij voelden 
zich het slachtoffer van een so¬ 
ciaal rechercheur die ’hen als 
een beest had behandeld en 
veertien dagen lang in een hon- 
dehok had opgesloten om een 
bekentenis af te dwingen’. 

De verdachten bleken aan ge¬ 
heugenverlies te lijden waar het 
ging om omzwervingen langs ve¬ 
le autogarages in Sittard, Nieuw- 
stadt, Haelen en Eindhoven, 
waar autoverkopers zich wel 
wisten te herinneren dat de 
marktkoopman zonder blikken 
of blozen bedragen van wel 
80.000 gulden uit zijn binnenzak 
toverde. Ook het feit dat H. in 
Venlo voor honderd gulden het 
recht kocht auto’s op naam van 
willekeurige bekenden te zetten, 
bleek geheel vergeten. 

Een poging om de dochter van 
het echtpaar ter zitting te laten 
getuigen mislukte omdat zij zich 
beriep op haar verschonings¬ 
recht. . 

Uitspraak op 22 juni 


Deken luidt noodklok 


• De Amelbergakerk in 
Susteren is één van die mo¬ 
numenten die hard toe zijn 
aan restauratie. De kerk 
staat al geruime tijd in de 
steigers, dus toen deken J. 
Kuijer gisterochtend hoorde 
over de actiedag tegen de 
voorgenomen bezuinigingen 
op de monumentenzorg , was 
hij direct in touw. Hij be¬ 
sloot zelf de noodklok te lui¬ 
den om de ’ aanslag’ op de 
restauraties te voorkomen. 
Tijdens de actiedag zijn in 
zeker 40 plaatsen in Neder¬ 
land de kerkklokken geluid, 
op het moment dat de ka¬ 
mercommissie voor welzijn 
en cultuur in Den Haag be¬ 
sliste over een voorstel om 
een vijfde deel te korten op 
het budget voor monumen¬ 
tenzorg. Als de plannen 
doorgaan is daar dit jaar 
88 miljoen voor beschik¬ 
baar, tegen ruim 100 mil¬ 
joen vorig jaar. De gemeen¬ 
ten hebben de taak om de te 
restaureren gebouwen te 
verzorgen op hun ’bordje’ 
gekregen, in het kader van 
de decentralisatie. Maar het 
beschikbare geld wordt 
steeds minder. Sinds 1980 is 
het budget al gehalveerd, zo 
stelt de stichting NCM, die 
de protestdag organiseerde. 
Voor de restauratie van de 
Amelbergakerk is al een 
half miljoen opgebracht. 
Daar moet nog eens eenzelf¬ 
de bedrag bij. Het geld komt 
niet via de reguliere kana¬ 
len, maar via een werkgele- 
genheidspotje van provin¬ 
cie, het bisdom en de bur¬ 
gers. Slechts een tiende deel 
(50.000 gulden) kwam van 
de gemeente. Dat is het hele 
bedrag dat Susteren jaar¬ 
lijks voor haar monumenten 
kan uitgeven. De kerk moet 
het vooral hebben van gif¬ 
ten uit 'de gemeenschap’ Die 
is volgens de deken ook erg 
betrokke?i bij haar monu¬ 
ment. Foto: PETER ROOZEN 


.1 T 


1 ' 
1 
i ! 

i 

i 


-'l 


r 

i 

H' 

li l,i '! n ! 

: j i 

\ 


IV. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 # Pagina 


I Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor 
i, ons als bijzonder lid van verdienste heeft bete¬ 
kend, nemen wij afscheid van 

broeder Vianney 
(Hub. Pothof) 

Wij wensen de familie en kloostergemeenschap 
te Bleijerheide veel sterkte toe. 

Bestuur en leden 
en leden v.d. commissies van 
Bijstand en Donateurs 
van fluit- en tamboerkorps 
Wilhelmina te Bleijerheide 


Het bestuur van S.V. Roda J.C. heeft met droef¬ 
heid kennisgenomen van het overlijden van 
broeder 

Vianney Pothof 

Als bestuurslid van de Stichting Roda ’80 en als 
supporter heeft hij intens met het wel en wee 
van onze vereniging meegeleefd. 

Wij zullen in dankbaarheid aan hem denken. 

Bestuur S.V. Roda J.C. 


Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon¬ 
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede¬ 
leven die wij mochten ontvangen bij het overlij¬ 
den en de crematie van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma 

Colette 

Storms-de Man 

danken wij u bij deze van harte. 

P.H. Storms 

kinderen en kleinkinderen 

Kerkrade, juni 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zondag 7 juni as. om 10.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk St.-Lambertus te Kerkrade. 


Na het overlijden en de begrafenis van onze lie¬ 
ve 

Albert Kousen 

betuigen wij iedereen onze oprechte dank. 

Wij waren ontroerd door de grote belangstel¬ 
ling, de bloemen, de h.h. missen en de vele blij¬ 
ken van medeleven, schriftelijk zowel als 
mondeling. 

Het doet ons goed te weten dat hij bij velen zo 
geliefd was. 

Mia Kousen-Paulssen 

Fer en Marianne Kousen-Hamers 

Jos Kousen en Ellen Wetzelaer 

Kerkrade, juni 1992 

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden 
op pinksterzondag 7 juni as. om 10.00 uur in de 
kerk van de Heilige Catharina te Kerkrade-Holz. 


Dankbetuiging 

Hiermee danken wij u allen voor de hartelijke 
condoleances, bloemen, h.h. missen en begelei¬ 
ding naar de laatste rustplaats van onze liefste 
moeder 

Petronella Antonia 
van Beek-Thijssen 

Kinderen Van Beek 

Kerkraderweg 190 
6416 CN Heerlen 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 6 juni om 19.00 uur in de kerk 
Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Heer- 
len-Molenberg. 


Dankbetuiging 

t 

Voor de belangstelling en het medeleven dat 
ons werd betoond bij het overlijden en de be¬ 
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma 

Maria Gertrudis 
Broekhoven-Kelleners 

betuigen wij allen onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

» 

! De zeswekendienst zal worden gehouden op za¬ 
terdag 6 juni as. om 19.00 uur in de parochie¬ 
kerk van Maria ten Hemelopneming te Emig- 
hausen. 


Uw aanwezigheid in de kerk, de plechtige 
eucharistieviering, de bloemen, de mooie 
muziek, de talloze schriftelijke en persoonlij¬ 
ke blijken van medeleven van familie, vrien¬ 
den en kennissen na het overlijden van mijn 
lieve man 

Theo van Ooijen 

waren voor ons hartverwarmend en een grote 
steun. 

Wij betuigen u alleen onze oprechte dank. 

Ine van Ooijen-Bos 
Familie Van Ooijen 
Familie Bos 

Heerlen, juni 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden ge¬ 
houden op zaterdag 6 juni 1992 om 19.00 uur 
in de parochiekerk St.-Joseph te Heerler- 
baan. 


Mogelijk eerste premier zonder Solidariteit 


Jonge boer vormt 
Poolse regering 


WARSCHAU - Waldemar Pawlak, de vrijwel onbekende 
leider van de belangrijkste boerenpartij in Polen, is onver¬ 
wacht in de politieke schijnwerpers komen te staan nu pre¬ 
sident Lech Walesa hem gevraagd heeft een nieuwe coali¬ 
tieregering te vormen. Pawlak, een 32-jarige boer uit Cen- 
traal-Polen, werd in juni 1991 gekozen tot leider van de 
Poolse Boerenpartij (PSL). 

Als hij als premier de opvolger wordt Pawlak de eerste regerings- 
wordt van Jan Olszewski, die wei- leider die geen banden heeft met 
nig kans maakt vandaag een motie Solidariteit sinds dit onafhankelijke 
van wantrouwen te overleven, vakverbond de communisten in 

1989 uit de macht verdreef. 


’ Israëlische 
arrestatieteams 
schieten te snel’ 

TEL AVIV - Speciale Israëlische 
militaire eenheden, die vermomd 
als Palestijnen arrestaties verrich¬ 
ten in de bezette gebieden, grijpen 
te snel naar hun wapens. Er is een 
sfeer geschapen die het doodschie¬ 
ten van gezochte Palestijnen recht¬ 
vaardigt. Dat is immoreel en in 
• strijd met de wet, schrijft de Israëli¬ 
sche mensenrechtenorganisatie 
’B’tselem’ in een gisteren gepubli¬ 
ceerd rapport. 

De organisatie zegt overigens geen 
aanwijzingen te hebben gevonden 
voor de Palestijnse beschuldiging 
dat Israël in de bezette gebieden 
een ’executiepolitiek’ hanteert. 
Volgens het rapport zijn in totaal 86 
Palestijnen gedood door de speciale 
arrestatieteams, 19 van hen in de 
eerste vier maanden van dit jaar. In 
28 gevallen ging het om mensen die 
werden gezocht door leger of poli¬ 
tie, slechts 27 van de 86 waren ge¬ 
wapend en 21 werden doodgescho¬ 
ten toen ze probeerden te ontvluch¬ 
ten. 


De loopbaan van Pawklak is flink 
geholpen door de wens van zijn par¬ 
tij, los te komen van haar vroegere 
banden met de communisten. 

Tot 1990 was de PSL bekend als de 
Verenigde Boerenpartij. Deze was 
een bondgenoot van de communis¬ 
ten in de veertig jaar dat die regeer¬ 
den, ook al sloot ze zich bij Solidari¬ 
teit aan toen dit in 1989 Polens 
eerste niet-communistische rege¬ 
ring vormde. 

De naamsverandering werd ge¬ 
volgd door een zuivering onder de 


vroegere leiders van de partij. Paw¬ 
lak kwam naar voren als een ideale 
compromiskandidaat om te voorko¬ 
men dat de PSL in splinters uiteen¬ 
viel. 

Walesa lijkt de streng kijkende 
Pawlak te beschouwen als een man 
die het land kan verenigen als hij 
eenmaal tot premier gekozen is. 

Ruziënde fractieleiders van de 29 
partijen die in de Sejm vertegen¬ 
woordigd zijn, zouden er wel eens 
moeite mee kunnen hebben om ak¬ 
koord te gaan met een kandidaat 
die openhartiger is dan Pawlak. 

„Laat ik daar op het geschikte mo¬ 
ment op reageren”, was zijn karak¬ 
teristieke antwoord toen verslagge¬ 
vers hem vroegen commentaar te 
geven op zijn kansen een nieuwe 
regeringscoalitie te vormen. 

Pawlak bezit een boerderij van 17 
hectare, wat middelgroot is naar 
Poolse maatstaven, in de buurt van 
de stad Plock op 90 km ten westen 
van Warschau. Hij is getrouwd en 
heeft drie kinderen. 


Hongarije sluit grens 

BOEDAPEST - Hongarije heeft sinds gisteren de grens met het 
nieuwe Joegoslavië (Servië en Montenegro) voor alle goederenver¬ 
keer over de weg en per trein afgesloten. Grensbewaking en politie 
aan de grens zijn inmiddels versterkt. 

Het luchtverkeer tussen Budapest en Belgrado was dinsdag al stilge¬ 
legd. Vrachtwagens die voor de invoering van de VN-sancties zich in 
Servië en Montenegro bevonden kregen 48 uur de tijd om naar huis 
terug te keren. 

De Hongaren blokkeren voortaan ook Joegoslavische banktegoeden. 
De wederzijdse Hongaars-Servische handel heeft een omvang van 
jaarlijks ruim 250 miljoen dollar. Hongarije exporteert jaarlijks voor 
170 miljoen dollar naar Servië. Renault 19. De nieuwe vedette van Renault. 


Lastendruk 
kunstmatig 
omlaag 

DEN HAAG - Het kabinet wil 
financieringstekort en de l 35 ! 
druk kunstmatig verlagen. Daj 
door gebruik te maken van ni®! 
berekeningen van het Centraal 
reau voor de Statistiek (CBS ) 1 
de hoogte van het nationaal 
men: het bedrag dat wij all el 1 
samen jaarlijks netto verdienen 

Volgens het CBS is het nati°l 
inkomen 8 tot 10 miljard guld^l 
ger dan gedacht. Zowel het 
cieringstekort als de lastert^ 
worden berekend in procenten 
het nationaal inkomen. 


1 


In kabinetskring is besloten da* 
Centraal planbureau (CPB) 
voorspellingen voor 1993 g^f 
zal maken van de nieuwe inzi' 
van het CBS. 

Aangezien het kabinet zich H j 
berekeningen voor de begij 
1993 baseert op het CPB-r® 
werk, worden de nieuwe cijfer* . 
tomatisch in het beleid opgeno c 
Een woordvoerder van Finai* 
heeft dat desgevraagd bevestig 


officiële mededeling 

Waterschap 
Midden-Limburg 

OPHEFFING J 
ONTTREKKINGSVERBWj 

Het bestuur van het wate 
Midden-Limburg te Heyth 
brengt ter openbare kennis d 
verbod tot onttrekken van 01 
vlaktewater, welk is uitgeva 
op 27 mei 1992 voor de waterg 3 
Afwateringskanaal, Bientje, 
beek, Gravenhout, Haelenstf 
Houtstraatlossing, Langven 
peelbeek, Riet, Roggelse-j 

Schorfkoelerbeek, Sloot, ThO^ 
beek, is opgeheven met inganljj 
heden, vrijdag 5 juni 1992, ** 
9.00 uur. i 

Het verbod tot het onttrekkeöjj 
oppervlaktewater zonder voiV 
ning blijft ingevolge het bepaal^ 
de keur van het waterschap. ^ 
alle watergangen gehandhaafd' 

Heythuysen, 5 juni 1992. 

Het bestuur voornoemd, j 
F.H. Willekens, voorzitter 1 
_T.G.M. Janssen, secretarie Het sukses van de Renault 19 krijgt een vervolg: de nieuwe Renault 19. Uitgerust met 

Heerlen; Autobedrijf Kerres Heerlen B.V., Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V., Domaniale Mijnstraat 25, 

Tel. 045 - 452424. Maastricht; Renault dejonghe B.V., Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto Bex B.V., 
Tunnelstraat 2a, Tel. 046 - 519664/525794. Valkenburg (L); Renault dejonghe C.V., Wilhelminalaan 19 - 21, 

Tel. 04406-12514. 

15-LD 


PREMIÉREBON 

| Gratis Renault Pin. Symbool van een nieuwe kwaliteitsnorm. 

Renault Pin". Uitgevoerd in de ' 
vorm van het nieuwe Renault logo: I 
het symbool van een nieuwe , 
kwaliteitsnorm. Wacht niet te lang. I 
Maak de spektakulaire Première I 
Show mee! 


Voorletter(s): 

Naam: Dhr/Mevr 

Adres: 


Postkode: 

Plaats: 1 

Leeftijd: 

~. ~~ 1 


Première Show voor de première 
van de nieuwe Renault 19. 

Tegen inlevering van deze bon, 
krijgen de eerste bezoekers 
bovendien gratis een exclusieve 


SHOW 


Merk huidige auto: 


Type: 


Bouwjaar: 


KOM NAAR DE RENAULT 19 PREMIÈRE SHOW. 
VANAF NU BU ALLE RENAULT DEALERS. 

’lnkl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden. Renault adviseert Elf Oliën. 

"Dit aanbod geldt voor personen boven de 18 jaar en zolang de voorraad strekt. 


RENAULT 

GiEfl J t 
leven kleur 


het nieuwe Renault logo. Symbool van een totaal nieuwe dimensie in vormgeving en kwaliteit. 
Dat ziet u in één oogopslag. Aan het nieuwe ontwerp van de motorkap, de grille, de bumpers, de 
koplampen en de gerestylde achterkant. Aan het funktionele en komfortabele interieur met de 
prachtig nieuwe bekleding. Maar ook aan de nieuwe motoren die voldoen aan de strengste 
Europese milieunormen. En aan de nieuwe norm in kwaliteit: 8 jaar plaatwerk- 
garantie. Aan het subtiele weggedrag, zijn karaktervolle uitstraling en nog veel 
meer. In het autoland bij uitstek, Duitsland, vorig jaar zelfs uitgeroepen tot beste 
importauto. Voor een prijs die écht konkurrerend is. 

De Renault 19 RL 1.4 is er al voor f 25.675,-'. Nu in première bij alle Renault dealers! 
Een kennismaking met de nieuwe vedette van Renault mag u niet missen! 

Het gezicht van de Renault 19. 

De nieuwe Renault 19 is de eerste Renault die het nieuwe 
Renault logo draagt. Een hele wereld gaat schuil achter dit nieuwe, 
driedimensionale logo. Het is het symbool van een totaal nieuwe 
dimensie in vormgeving en kwaliteit. Dat ziet u direkt aan de 
Renault 19. Hij is van binnen en van buiten gerestyled. En heeft onmiskenbaar meer karakter 
gekregen. 

Het komfort van de Renault 19. 

Zelfs aan het royale komfort van de Renault 19 was nog wat toe 
te voegen. Nieuw is de nóg kompletere standaarduitrusting. Met een 
wiswas-installatie op de achterruit van de Renault 19 Hatchback. In 
hoogte verstelbare gordels. Luxueuze bekleding. En vanaf de Renault 
19 RN zijn nu zelfs zonwerend glas en een deelbare achterbank standaard. Bovendien is de 
Renault 19 RN 1.8 standaard voorzien van stuurbekrachtiging en leverbaar voor f 32.500,-' 

Het bedieningsgemak van de Renault 19. 

Nieuw is ook het dashboard. Het fraaie en funktionele ontwerp 
staat garant voor optimale overzichtelijkheid en het grootst mogelijke 
bedieningsgemak. Ergonomie in optima forma. Het nieuwe stuur ver¬ 
zekert u van een uitstekende grip op het vermogen van de Renault 19. 

De techniek van de Renault 19. 

De vele verschillende krachtbronnen van de Renault 19 
voldoen natuurlijk aan de strengste Europese milieu-normen. Zo ook 
de nieuwe Renault 19 RT met een felle 1.8 of 1.8 i motor. Krachtige 
motoren met vermogens van respektievelijk 95 en 113 PK! Schoon, 
zuinig, soepel en krachtig. Kortom: toptechniek die u maximaal rijplezier garandeert. 
AV- 


\> 
) 

i 

f 
i 


I 

i 

i 

) 

i 

i 

» 


:! 

1 

I 

i 

i 

1 

1 

j 

\ 

* 

i 

i 


Studenten hebben geen fast-food cultuur 


Hamburgerketen wil 
plekje in Maastricht 


POLITICS, ECONOiCS & NUTRITION 

fOOD'”? • 


THE NETHEftLANO# 


, örs. J. Sybesma, algemeen directeur van McDonalds Nederland, op het congres ’Food ’92 
ÜQstricht. Foto: FRITS WIDDERSHO’V 


3-4-5 JUNE MAASTRICHT 


Limburg 


Vrijdag 5 juni 1992 # Pagina 1 


limburgs dagblad 


VANDAAG en MORGEN: 


Directie ziekenhuis 
op droog brood gezet 


Van onze verslaggeefster 


GELEEN - De directie van het 
Maaslandziekenhuis in Geleen is 
door het keukenpersoneel tij¬ 
dens een selectieve keukenstop 
op droog brood gezet. Zij zullen 
gedurende de periode dat er nog 
geen bevredigde cao in de ge¬ 
zondheidszorg is afgesloten bij 
vergaderingen en overleg met 
derden hun eigen lunch moeten 
verzorgen. Dat betekent geen 
soepje vooraf, geen luxueuze 
broodjes en zeker geen koud 
buffet. 

Burgemeester en wethouders 
van Geleen waren gisteren de 
eerste bezoekers die de actie aan 


den lijve ondergingen. Zij moes¬ 
ten het tijdens de lunchbijeen- 
komst met de ziekenhuisdirectie 
zonder deze heerlijkheden doen. 
Directielid Jan Ter Huure had, 
zoals hij hetzelf omschreef, wat 
eenvoudige broodjes laten aan¬ 
rukken. „Natuurlijk hadden wij 
ook de traiteur kunnen inscha¬ 
kelen. Maar dat vind ik niet ge¬ 
past. Wij staan als directie sym¬ 
pathiek tegenover de acties in de 


gezondheidszorg en willen ons 
daar lijdzaam aan onderwerpen. 
Persoonlijk vind ik het een bij¬ 
zonder creatieve manier van pro¬ 
testeren.” 

De selectieve keukenstop maakt 
deel uit van de actiemarathon 
die door bonden op touw is ge¬ 
zet. Daarmee willen zij een loon- 
svehoging van 4,5 procent af¬ 


dwingen. Elke dag wordt bij een 
bepaalde dienst of afdeling een J 
zondagsdienst, staking of wer¬ 
konderbreking gehouden. Ed . 
Leunissen, kaderlid van de Ab- ■ 
vakabo en activiteitenbegeleider 
van verpleeghuis St. Jansgeleen.. 
is tevreden over het verloop van 
de acties. Hij schat dat in Geleen i 
gemiddeld 10 a 15 mensen per 
afdeling of dienst aan de oproep 
van de vakbonden gehoor heb-, ' 
ben gegeven. 

Zo deden deze week het perso-! 
neel van de O.K, recovery, anaes-; , 
tesie, het was-en vuiltransport. - , 
de verpleging van de verpleeg-! 
huizen St.Odilia en St. Jansge¬ 
leen en de para- en penmedische * 
diensten aan de acties mee. 


(ADVERTENTIE) 


Van onze verslaggever 

JJ^astricht - Drs. J. Sybesma, 
Jlf^hcen directeur van Mcdonald’s' 
S^jyjriand, betreurt het dat er nog 
geen vestiging van zijn be- 
tfMv * s * n Maastricht. „Wat dat be- 
(kjT lopen ze hier achter.” Hij zei 
1 afloop van een lezing op het 
Vb^ationale congres ’Food ’92’ op 
kj Rijksuniversiteit Limburg, waar 
^uitvoerig vertelde over de 
t^edenis en het succes van het 
^'food concern. 


y 

jegens een woordvoerster van de 
Hjfente wil Maastricht best een 
I* ji^onald’s hebben, maar niet in 
k Jien die al bestemd zijn voor 
<jj*toorruimte. „Of het fast-food be¬ 
llij 1 heeft de pech dat vestigings- 
en ne * voor zijn neus zijn 
opkocht.” De gesprekken met 
$ ^Onald’s zijn nog steeds aan de 
g* 


Juwelenroof 
{ in Genk 

- Dieven zijn in een juwe- 
^ h * n ^ et Belgische Genk aan 

* g e S aan met de volledige in- 
flj j v an de winkel. In totaal werd 
ij JUWeliër voor ruim 650.000 gui¬ 
tig armer gemaakt. De dieven 
onder meer een volledige 
l^hdk a st mee met goud en Bel- 
HiÜ en .ander geld. Ook werd on- 
Vij r vijftien kilo goud meegeno- 


Sybesma wil niet zeggen waarom er 
tot nu toe geen vergunning is afge¬ 
geven. Als het aan hem ligt komen 
er drie of vier vestigingen in de 
Maasstad. Per vestiging levert dat 
negentig k honderd arbeidsplaatsen 
op. Hij is er van overtuigd dat ieder 
filiaal heel rendabel zal zijn, omdat, 
denkt hij, veel studenten er zullen 
komen eten. 


Snel en ongezond 

En wat is de mening van de studen¬ 
ten van de Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg. Zouden ze vaak naar McDo¬ 
nald’s gaan? Nou, zo’n één of twee 
keer in de maand, zegt de doorsnee 
student. Waarom? Tja, het is snel, 
makkelijk en soms wel lekker. De 
gemiddelde student heeft geen ho¬ 
ge pet op van de voedingswaarde: 
weinig en waarschijnlijk ongezond. 


Over de kwalteit van het voedsel 
valt niet te discussiëren, vindt Sy¬ 
besma. „Het is van zo’n hoge kwali¬ 
teit dat het iedere controle kan 
doorstaan.” 

Ook al zegt de gemeentewoordvoer¬ 
ster dat Maastricht geen bezwaren 
tegen de hamburgergigant heeft, 
één van de studenten denkt daar 
anders over. „De gemeente wil haar 
eigen middenstand beschermen. 
Bovendien past het helemaal niet in 
het imago van de stad. Maastricht 
wil een bourgondische uitstraling 
hebben, daar waar het leven nog 
goed en rustig is. Zo’n ’snel’ restau¬ 
rant past niet in dat beeld.” 

Of de studenten een McDonald’s 
missen? Nee, absoluut niet. 


Meer aandacht 
voor kinderwerk 

ROERMOND - Het professionele 
en vrijwillige kinderwerk voor kin¬ 
deren van vier tot twaalf jaar is 
ondergewaardeerd. En daar moet 
verandering in komen, vindt het 
Limburgs Instituut ter ondersteu¬ 
ning van het sociaal-cultureel en 
educatief werk (LIOSE). 

Om het kinderwerk een nieuwe im¬ 
puls te geven organiseerde het LIO¬ 
SE gisteren in Roermond een stu¬ 
diedag, waar een vijftig tal beroeps¬ 
krachten en vrijwilligers uit 
Limburg en België zich onder ande¬ 
re bogen over onderwerpen als 
scholing van beroepskrachten voor 
het kinderwerk en het begeleiden 
van vrijwilligers. 

LIOSE-consulent Geert Görtz bena¬ 
drukt het belang van de studiedag: 
„Het professionele kinderwerk zou 
meer moeten samenwerken met het 
buurtopbouwwerk. Op deze studie¬ 
dag laten we zien hoe men dat aan 
zou kunnen pakken.” 


Griekse arts vraagt aandacht 
voor geestelijk gehandicapten 


MAASTRICHT - „Ik wil Brink¬ 
man spreken,” antwoordde Tu- 
tula Nanakos vastberaden, toen 
haar tolk tijdens de pauze vroeg 
hoe ze de conferentie vond. Tu- 
tula Nanakos (62) heeft maling 
aan uiterlijk vertoon of conven¬ 
ties en stevent recht op haar doel 
af. Als enige van alle vertegen¬ 
woordigers uit zestien verschil¬ 
lende Europese landen sprak zij 
in de pauze van de Europese 
Conferentie Gehandicaptenzorg, 
die gisteren in Maastricht plaats¬ 
vond, persoonlijk met CDA-frac- 
tieleider Elco Brinkman en met 
Europarlementariër mr. B. 
Pronk. „Ik ben hier om de situa¬ 
tie van de geestelijke gezond¬ 
heidszorg in Griekenland onder 
de aandacht te brengen,” ver¬ 
klaart ze. „Hier in Nederland is 
het allemaal mooi geregeld, maar 
in Griekenland is men nog lang 
niet zo ver.” 

Via haar tolk en in gebrekkig 
Duits complimenteerde ze 
Brinkman eerst met het Neder¬ 
landse gezondheidssysteem. 
Vriendelijk glimlachend nam hij 
de complimenten in ontvangst. 
Daarna bracht ze hem de beel¬ 
den van de psychiatrische in¬ 
richting op het Griekse eiland 
Leros in herinnering waar hon¬ 
derden geestelijk gehandicapten 
onder erbarmelijke omstandig¬ 
heden en gekleed in gestichts- 
kledij of halfnaakt, veelal rustig 
gehouden door medicijnen, een 
zinloos bestaan leiden. Deze 
schokkende beelden, die bijna 
drie jaar geleden de Europese 
pers haalden, zijn in Grieken¬ 
land helaas nog geen verleden 
tijd. 

De bewindsman nam vervolgens 
alle tijd voor deze tactische, 
energieke en boeiende Griekse 
vrouw, die zich in haar land al 34 
jaar inzet voor mensen met een 
verstandelijke handicap. In 1958 
opende ze haar eerste tehuis 
voor geestelijk gehandicapten. 
Inmiddels heeft ze in 24 tehuizen 
door heel Griekenland, meer dan 
3000 gehandicapten een thuis ge¬ 
geven. 


Europarlementariër Pronk trok 
ze aan zijn jasje om erop te wij¬ 
zen dat EG-geld in Griekenland 
niet altijd op de juiste plaats te¬ 
recht komt. „Ik geef u mijn 
kaartje,” reageerde Pronk direct, 
„dan kunnen we daar eens over 
praten.” 

Ze is arts en psychologe; stu¬ 
deerde in Duitsland en volgde 


# De Griekse Tutula Nanakos sprak in de pauze van het congres Elco Brinkman aan over ; 
de zorg van geestelijk gehandicapten in haar land. Foto: FRITS widdershoven ’j 


colleges in Oostenrijk, Zwitser¬ 
land en Nederland. Na haar stu¬ 
die keerde ze terug naar haar 
geboorteland om te gaan werken 
in de geestelijke gezondheids¬ 
zorg. Een baan vinden was voor 
dr. Tutula Nanakos in eerste in¬ 
stantie geen probleem. Die kwa-- 
men pas later, toen ze zag hoe 
groot de verschillen in opvattin¬ 
gen waren tussen haarzelf en de 
destijds - en in veel gevallen 


nog steeds - heersende artsen 
en psychiaters. Ze probeerde 
haar ideeën die ze tijdens haar 
studie had opgedaan, door te 
drukken, maar stuitte op een 
muur. 

Nanakos gaf vervolgens alles op 
en begon in Thessaloniki op ei¬ 
gen houtje beetje bij beetje ver¬ 
anderingen door te voeren. Ze 
richtte het ene tehuis na het an¬ 


dere in voor gehandicapten, die 
niet meer bij hun familie konden i 
wonen. Uiteindelijk kon ook de ; } 
overheid niet meer om haar I 
heen. Verschillende tehuizen, 
die door dr. Nanakos zijn opge- 
ncht, draaien nu verder met 1 
steun van de overheid. Trots ver- . 
telt ze dat vandaag de minister- ; 
president van Griekenland, Mit- 
sotakis, haar 25ste tehuis komt 
openen. 


Nu kompleet 
op schaal (in speciale 
meeneemdoos) voor 

in alle slagerijen van 

fan lïnders 

’t Allerbeste voor ’n vriende.*lijke prijs. 


Kompleet verzorgde 

barbecue-schaal 

voor 3 a 4 personen, bestaande uit: 

4 gemarineerde steelkoteletjes, 4 slagers 
barbecue-worstjes, 4 verse Hamburgers 
en 4 fijne *•—- 


MAASTRICHT - Vertegenwoordigers uit 
zestien Westeuropese landen onderteken¬ 
den gisteren in het provinciehuis van 
Maastricht een intentieverklaring voor de 
oprichting van een Europees netwerk 
voor mensen met een geestelijke handi¬ 
cap. 

Het doel van het netwerk is te komen tot 
een Europese uitwisseling van kennis en 
ervaring op verschillende niveaus over 
het werken met mensen met een geestelij¬ 
ke handicap. Ook zal het netwerk partici¬ 
peren in internationaal wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de geestelij¬ 
ke gezondheidszorg. Het netwerk stelt 
zich bovendien ten doel activiteiten voor 
te bereiden op internationaal en Europees 
niveau, om de zorg voor mensen met een 
geestelijke handicap te verbeteren. 


Europees netwerk 
gehandicaptenzorg 

De vertegenwoordigers waren naar Maas¬ 
tricht gekomen op uitgenodiging van de 
Stichting Philadelphia Voorzieningen, 
een particuliere organisatie die in Neder¬ 
land hulp en begeleiding biedt aan men¬ 
sen met een verstandelijke handicap en 
aan hun ouders en familie. 

De ondertekening vond plaats onder het 
toeziend oog van Europarlementariër mr. 
B. Pronk. Het internationale gezelschap 
werd onder andere toegesproken door 
CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman, die 


het belang van particulier initiatief in de 
geestelijke gezondheidszorg benadrukte: 
„Particulier initiatief geeft een solide ba¬ 
sis voor een netwerk dat bestaat uit ou¬ 
ders, vrijwilligers en de gehandicapten 
zelf. Hoewel de rol van de overheid en de 
semi-overheid op dit gebied in de loop der 
jaren is toegenomen, is het een illusie om 
te denken'dat de staat alleen een verant¬ 
woorde geestelijke zorg kan bieden." 

Prof. mr. J. Hubben, voorzitter van de 
commissie van de Gouverneur J. Kremer- 
sleerstoel aan de Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg ten dienste van mensen met een 
geestelijke handicap, kondigde een uit¬ 
breiding aan voor wetenschappelijk on¬ 
derzoek in Europees verband. Deze uit¬ 
breiding is mogelijk gemaakt door de 
Stichting Philadelphia Voorzieningen. 


Hulpvaardige 
man van 
auto beroofd 

MAASMECHELEN - Een hulp¬ 
vaardige inwoner van het Belgi¬ 
sche Maasmechelen is gisteren 
beroofd van zijn Mercedes. De 
man zat in een café, toen hem 
werd gevraagd een gewonde 
naar de dokter te brengen. Een 
kennis van de gewonde nam 
plaats achter het stuur van de 
wagen. Enkele kilometers verder 
stopte de gelegenheidschauffeur 
plotseling en werd de eigenaar 
van de wagen gesommeerd uit te 
stappen. De twee onbekenden 
verdwenen daarop met de dure 
auto. 


door egbert hanssen Hulsbergenaar brengt Afval Overleg Orgaan op nieuw idee 


HULSBERG — Pers al het afval sa¬ 
men in balen en doe er krimpfolie 
omheen. Dat spaart kostbare ruim¬ 
te, stapelt makkelijk en voorkomt 
de vorming van methaangas. Zo¬ 
lang er geen schonere oplossing 
bestaat, is een balenstort een prima 
tussenoplossing voor het afvalpro¬ 
bleem in Zuid-Limburg. 

Dat is de mening van Hans van der 
Zanden (45) uit Hulsberg. Hij heeft 
over het onderwerp het rapport Af¬ 
valverbranding in de weegschaal’ 
geschreven en toegestuurd aan het 
Afval Overleg Orgaan, dat beslist 
over hoe in de toekomst afval ver- 
iwerkt moet worden. 

Van der Zanden werkte in de beton- 
mortelindustrie, de bouw en in de 
sloop. Momenteel wijdt hij zich aan 
het samenstellen van een handboek 
over allerhande korrelmaterialen. 
Het boekwerk gaat over de her¬ 
komst, produktie, eigenschappen 
en toepassingen van zand en grind 
en alle materialen, die daarvoor in 
de plaats kunnen worden toegepast 
in beton, asfalt en wegfunderingen. 


In balen geperst afval 
bespaart veel ruimte’ 


Wat dat laatste betreft: grindvervan- 
gers als slakken en vliegassen, die 
overbiijven bij vuilverbranding, 
acht hij ongeschikt voor welke toe¬ 
passing dan ook vanwege de enor¬ 
me vervuiling. Maar voorstanders 
van vuilverbranding menen dat de¬ 
ze reststoffen best als grondstof in 
de bouw gebruikt kunnen worden. 

Wanneer vliegassen en slakken niet 
verder worden behandeld, en dat is 
op het ogenblik het geval, dan ko¬ 
men deze giftige stoffen vroeg of 
laat in het ? milieu terecht, zo is de 
conclusie van Van der Zanden. 


Hij zegt honderden publicaties over 
afvalverbranding gelezen te heb¬ 
ben. Tegen voorstanders van vuil¬ 
verbranders zegt hij: „Welke tech¬ 
niek je ook kiest, veel sneller dan 
verwacht zal de modernste installa¬ 
tie technisch en waarschijnlijk ook 
economisch, achterhaald worden.” 
Zolang er geen milieuvriendelijkere 
oplossing bestaat voor het afvalpro¬ 
bleem blijft er volgens hem dan ook 
niet veel anders over dan het sa¬ 
menpersen van afval tot balen. Stor¬ 
ten nemen nogal wat plaats in be¬ 
slag. Zeker-in Limburg is dat ruim¬ 
tebeslag een toenemend probleem 


zodat naarstig naar alternatieven 
wordt gezocht. 

Daarnaast vormen storten ook een 
bron van verontreiniging doordat 
doorsij pelend regenwater het 
grondwater onder de storten ver¬ 
vuild. Voorts is het ontsnappen van 
methaangas uit storten een pro¬ 
bleem. Dit moet afgefakkeld wor¬ 
den of worden gebruikt voor de 
produktie van electriciteit. 

Uit onderzoek weet Van der Zan¬ 
den dat een ton afval onbewerkt 2,5 
kuub ruimte n beslag neerrt. Door 
het afval met grote persen te ver¬ 


dichten kan het volume per ton af 
nemen tot minder dan een kuub 
Het bedrijf Bowie in het Noordbra 
bantse Landhorst heeft al octroo 
aangevraagd voor deze verwer 
kingstechniek. 

Een probleem vormt de elasticitei 
van de samengeperste balen. Dl 
kan worden verhinderd door de ba 
len te voorzien van krimpfolie, da 
weer gemaakt kan worden uit dt 
kunststoffen in het afval. Dit ver 
hindert tevens de vorming van met 
haangas, terwijl ook het probleert 
van het doorsijpelende regenwate: 
wordt verholpen. De balen maker 
volgens Van der Zanden dure voor 
zieningen op de storten overbodi| 
omdat het stapelen van de baler 
eenvoudiger is dan de huidige ver 
werkingsmethode. 

Het geperste afval kan dan volgen; 
hem in groeves bewaard blijven tot 
dat bijvoorbeeld de milieuvnende 
lijke plasmatechniek verder gevor 
derd is. Deze techniek is veelbelo 
vend. Met hoge temperaturen word 
hierbij afval gesmolten zonder veë 
milieuproblemen. De techniek i: 
nog »n ontwikkeling, maar wel veel 
belovend, aldus Van der Zanden. 
mburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pag! Al 

y 

! v 


DM 99,- 


NAAIMACHINES 

met onder- en bovén- 
transport 

met 21 programma's 

hftl.248,- 

Overlock 


Eigen «ervtcedienst in 
Nederland 


BABYHAUS KOC 

Preisinformation 


Babyausstattung muB nicht teuer sein! 


Kl rc hetra fl e 57 
Te». 02401/7426 


Herzogenrath 
DammstraBe 2 
Tel. 02406/3227 
PRIJSVERLAGIN 

I; hebben /a*> » 30 kwartetten en :>('• 

kip- r pn rJ>: r’ tot 50°o verlaagd 

Vandaag vnjdag is onze zaak tot 18. 3ü • 
doorlopend geopend. 

-r n r\ 


\\OHN-&OB|EICTPLAN 


Aachen Boxgraben38 

and Herren SommerkMdnng stark reduziert 


* 

i ***** 

i! 


DM 29.' 

DM 49* 


Dafto-Btoes i(1 Henta-T-Sliirls 
meOnMi) DM 39.- (Sctfefia-Doppdpaduiiv, 

Da^Smnaèrröcke , * wm+wc *> dm 29.- 

ifHM] dm 59.- Hcrren-Shorts JA 

ZvtiL Hl BIn lil ■ (Banaeoi-MacfcfMl) DM 49* 

kmm) dm 139.- Hmren-Soamieri)lazer * A 

(ia nodbehea Fartiea)DM 139. a 
iele Softderangebote und bereits reduzierte Sommerware der beste» 
v deutschen Markenfirmen hafceawir für Ste bereit. * ' 

Sonderposten Hemden zu je DM 15,- 


garrieur 


I * * M * 


OAttZ HUCKE- U1U1A 

GWJPPE HNISI QUAlfTY 


voa tifcfc 16 Uhr fcOOset? DouMcnUc ttebe» wir bt* 20 Uhr zo Bircr Verfüjunj. 
Eifcacr ParkptMzduefct voreem OncMA. 


} 


BmwegzKBMM-<nW*géerskkklh*tI 

WALTER Af. OrtMANNS 


BekliédurngsZentrum 
m mmmnêe <ms # tcwsk smot-j» 


keUfpBnad, 


xadweg Akea-Hcerfca, Aaekener Kreuz-qpfaiisg Luik. . 
t.oTStadbpariuuac reclus RioptraJjc volgen tot RoHefttrafle. 


. 


American 

Stock 

W 1 ./ aal Ouaiita! 

00 : A::u; 0 ::a' 

"i 

•n r :/; C j 

J T , ! 
t. ' 1 

VA KAN {|t AAN Bib 

DiN U/N 

Kmdersiaapzak v.a. 

.49.90 

Trampersiaapzuk doktnmodel 

.89.90 

Donzen slaapzak . 

.v j t 79,99 

i'oputmo slaapzak. 

.va 99.40 

Veldbed U.S -model hout. 

.t 39,90 

Muskietennet . 

.va .19,90 • 

Cwppingdoken. 

■i ? 19 " J 0 

Reqen!aa r Y':n . 

> '0 :;,n 

Veldflessen. 


Rugzakken . 

i '■ 'V. 

Cebroiktcf -uqz ik . 

.V .i. \"i. JÜ 

; .. > ■ . i ■ ■ j, 

\ v V.» M c‘ 1 : i 

\ . • Pi-.. ;.;. Uk> 

iht -rt 7 1 * *■» .?‘M' , : 

* 

limburgs dagblad Limburg 
Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 1 


f 

fry .: ' : " : W.: P ;; . 


Een week vóór de aardbeving stond al vast 
dat premier Ruud Lubbers bij zijn 
werkbezoek aan Limburg, gisteren, 
Roermond zou aandoen. ’Een dynamische 
stad’, vindt Lubbers. De aardschok op 13 
april jongstleden heeft daar wel een heel 
bijzondere dimensie aan gegeven. Achteraf 
gezien zat Lubbers in ieder geval goed met 
zijn min-of-meer toevallige keuze 
voor Roermond. 


Premier onder indruk van schade aardbeving 

Roermond geeft Lubbers 
boodschappenlijst mee ^_DQQR RENÉ ROQSJEN 

Roermond - Over belangstel¬ 
es vanuit Den Haag heeft Roer- 
°nd geen klagen. Na de ont- 
^Sst van minister Ine Dales en 

OA-kroonprins Elco Brink¬ 
en die zich persoonlijk op de 
°°gte kwamen stellen van de 
j"Volgen van de aardbeving, kon 
Muitmeester Herman Kaiser, 
ttds 1 mei in Roermond in 
.fictie, zich opmaken voor het 
oe *°ek van Lubbers. 

£ï e afspraak was kwart voor tien. 
r °fig uit de veren dus voor het 

"Heentebestuur en a l helemaal 

°°r de premier. In het Roer- 
Onds stadhuis is het eerst ’sha- 
^fig hands’. Dan baant Lubbers 
koff een we ® naar Me dampende 

j^gemeester Kaiser geeft aan 
j. e hand van fotopanelen een toe- 
Vgfiting op de beleidsplannen 
JJfi Roermond. Lubbers is een 
^ al oor als Kaiser spreekt; zijn 
3» valt op een tafeltje waarop 
uitgestald een fles Re- 
«fiiys Vaat (witte wijn), twee 
j e ^es Christoffelbier, een doos- 
r.jRficrmondse boomstammetjes 
fiocolade) en een kilo ’wit 
L° ü d’. „Dat stond allemaal op 
“ boodschappenlijstje van Ria 
,°or Ruud,” antwoordt Kaiser 
ubbers op een niet-gestelde 
^a g . 

j^ar Roermond heeft ook voor 
jUbbers nog een boodschappen- 
om mee te nemen naar 
k®fi Haag. Op een geplastifi- 
kaartje staan ze kort-en 
ij^fihtig vermeld: bodemsane- 
j S plan Maasoever, isolatie te- 
jffi vlieglawaai Brüggen, Rijks- 
73 vóór 2000, schade 
; jphiumenten aardbeving, spoor- 
;jjjfi Roermond-Nijmegen en 
vaarbelasting. „Komt me 
^end voor", reageert Lubbers. 

i^fiwijl Kaiser het item bodem- 
**fiering gansnydt, pakt Lubbers 
w fi en papier en noteert dat hij 


in het nieuws 


Alders daarover moet aanschie¬ 
ten. Het gaat niet alleen om het 
geld (80 mihoen), houdt Kaiser 
de premier voor, maar ook om 
meer speelruimte bij het vinden 
van creatieve oplossingen. Ver¬ 
vuilde grond hoeft niet per se 
naar het stort, als je die inpakt in 
beton, is zijn betoog. Zeker als 
op dat terrein (Buitenop) kanto¬ 
ren gepland zijn. 

Lubbers werpt een blik op de fo¬ 
to’s van de verschillende pane¬ 
len die een beeld geven van 
Roermond. De blikvanger is een 
straaljager die rakelings over de 
boomtoppen scheert. „Goede 
montage,” merkt hy op. De ernst 
is dat Roermond door het vlieg¬ 
lawaai een potentiële woning- 
bouwlokatie in Roermond-oost 
mist, en dat de woningen die er 
al staan extra geïsoleerd zijn of 
moeten worden. 

Het 'grensprobleem’ brengt Kai¬ 
ser op het volgende thema, de 
infrastructuur: „De Duitsers 

staan voor de grens, en ik bedoel 
dat niet verkeerd.” Roermond 
pleit al jarenlang voor het door¬ 
trekken van de A68 naar de Duit¬ 
se BAB 52, die tot de grensplaats 
Elmpt klaar is. De gigantische 
verkeersbelasting voor Roer¬ 
mond pleit ook voor een snelle 
aanleg van de R73, geeft Kaiser 
Lubbers mee. 

Een aandachtspunt is ook de 
spoorwegverbinding Nijmegen- 
Roermónd: verdubbeling van 
het spoor en electrificatie. De 
burgemeester: „Een boemeltrein 
is leuk, maar het is niet de ro¬ 
mantiek waar we hier in Roer¬ 
mond op zitten te wachten.” 

In een poging om Roermond 
met het Rotterdam van Lubbers 
te vergelijken, noemt Kaiser 
Roermond een Maasstad. Het vi¬ 
sitekaartje daarvoor is het plan 
Maasoever. Een bliksembezoek 
aan de nieuwbouw daar, geeft de 
premier even later een indruk 
van dit omvangrijke project, een 
investering van 275 miljoen. 


gr 
1 m Ivii: 


i Ui 

'jl 

W 

lii 

mk m 

K iiB 

1% 

f M** r fi 
• Premier Lubbers bracht ook een bezoek aan het apparte mentencomplex bij de in aanbouwzijnde Maasoever. Up 
het balkon van het echtpaar Tegelbeckers is er even tijd voor een minder serieus gesprek. Foto: JAN PAUL KUIT 


Voorzover de bewoners van de 
flat ’Bien Bati’ vooraf niet wisten 
dat Lubbers zou komen, is het 
nieuwtje snel rond. Overal gaan 
deuren open en flitsen de poc- 
ketcamera’s. 

Het gemeentebestuur had zich 
vooraf een zonnige stadswande¬ 
ling voorgesteld. Regen is de 
spelbreker. Dan maar met de 
auto. Het bezoek in Roermond 
sluit Lubbers af met een bezich¬ 
tiging van de protestantse Min- 


derbroederskerk. Een valhelm is 
daar geen overbodige luxe. Nog 
steeds brokkelt er gesteente af. 
Een groot gapend gat in de ge¬ 
welven en scheuren op tal van 
plaatsen zeggen genoeg over de 
schade daar. 

Even later, in Herkenbosch, 
wachten burgemeester Smeets 
en pastoor Slabbers de premier 
op. Het hele kerkplein is na de 
aardbeving één grote bouw¬ 
plaats. Dagen na de beving 


moesten er nog woningen wor¬ 
den gestut door nazettingen. Aan 
de nabijgelegen Jagerstraat heb¬ 
ben de families Betrams en 
Smeets de deur al wagenwijd 
openstaan. Omdat hun wonin¬ 
gen zwaar beschadigd raakten, 
zijn ze gedwongen om tijdelijk in 
een vakantiehuisje te verblijven, 
in afwachting van herstel van 
hun huizen. De een meldt een 
schade van 1,3 ton, de ander van 
70 tot 80 mille. 

De bewoners zijn onder de in¬ 


druk van het hoog bezoek. Lub¬ 
bers is onder de indruk van de 
schade. Kennelijk zo onder de 
indruk dat de premier bij z’n ver¬ 
trek vergeet afscheid te nemen 
van burgemeester Smeets van 
Melick-Herkenbosch. Zal hij 
Lubbers nog uitzwaaien?, valt 
van Smeets z’n gezicht af te le¬ 
zen. Bedenktijd krijgt luj niet 
meer. De chauffeur van Lubbers 
draait de auto al de hoek om, op 
weg naar Maastricht waar de 
NCW-jaarvergadering wacht. 


De passie van Maria Loijens 

Geen vakantie nodig 
door angorakonijnen’ 


Van onze verslaggever _ 

^ERLEN/EYS - „Ik ga nooit 
vakantie, maar dat heb ik ook 
i soluut niet nodig. De angora- 
g”fiijnen geven mij het vakantie- 
)h v oel, om het zo maar te noe¬ 
men.” 

j^ 1 Me categorie kleine huisdieren 
voor elke diersoortvariant 
een hobbyist. Zo heeft het 
(j?fiyn voor elke hangoor- of 
Mi firgsoort een enthousiaste fan- 
Maar volgens de Neder- 
j^dse Vereniging van Angora- 
l 2 f ^y nen fokkers (ledental circa 
3) i s z ij toch de minst bekende 
fiet konijnenfanclub-scala. 

A 

secretans-penmngmeester 
J*fi die vereniging is, sinds ruim 
/J'ee jaar, Maria Loijens uit Eij- 
v r heide. Zij is tevens secretaris 
f^fi de Internationale Angorako- 
Mlfien Vereniging, waarbij leden 
» Frankrijk, Belgïe, Duitsland 
** Nederland zyn aangesloten. 


3* enthousiasme voor de hobby 
yfiar zij zich dagelijks mee be- 
Shoudt is gigantisch groot. 

enthousiasme bereikt dezer 
^gen een nieuw hoogtepunt. De 
26 december 1922 opgerichte 
leniging houdt op 13 en 14 
Mfii in het rytuigenmuseum La 
jjMigence aa n de Zandweg in 
Marlen een internationale ango- 
MMonijnenshow. Eerst en vooral 
-f/ gelegenheid van het (bijna) 
jM'jarig bestaan, maar ook om de 
r®kendheid van het angorako- 
jMlfi in deze contreien te vergro- 


^nderdak 


Loijens, haar man en hun 
3 zonen van 17 en 15 jaar ver¬ 
ghaffen niet slechts onderdak 
angorakonijnen. In en rond 
et huis zyn nog meer dieren te 


vinden: onder meer cavia’s, ham¬ 
sters, tropische vinken, duiven, 
eenden, kippen, een geit en een 
pony. 

De passie van Maria ligt echter 
voornamelijk bij het angorako- 
nyn. „In Duitsland zijn het 
meestal mannen die angorako- 
nijnen houden voor de wolop- 
brengst. Tenminste, tot enkele 
jaren geleden was dat het geval 
toen de prijs per kilo angorawol 
nog zo’n 75 D-Mark bedroeg. Dat 
betekende voor die Duitsers een 
aardige aanvulling op het pen¬ 
sioen. Tegenwoordig brengt een 
kilo wol veel minder op.” 

Arbeidsintensief 

„Angorakonynen zyn arbeidsin¬ 
tensieve dieren, vandaar dat er 
in Nederland juist zoveel vrou- 
welijke liefhebbers zyn. Vrou¬ 
wen hebben meer tijd om voor 
de dieren te zorgen en dat geeft 
gewoon ontzettend veel voldoe¬ 
ning. Ik besteed elke vrijdag de 
hele dag aan het schoonmaken 
van de hokken. Verder ben ik 
iedere dag wel bezig met de ver¬ 
zorging van de dieren.” 

In Nederland zijn, sinds 1909, 
vier kleurvarianten van het grote 
angorakonyn erkend. Maar wel¬ 
ke kleur ze ook hebben, voor 
Maria staat één ding vast: „Het 
angorakonyn is het beste huis¬ 
dier dat je je maar kunt wensen. 
Dieren hebben eigenlijk veel 
menselijke trekjes, ze zijn alleen 
makkelijker in de omgang.” 

Het .begon allemaal drie jaar ge¬ 
leden. Maria’s oudste zoontje zag 
ergens een angorakonyn en wil¬ 
de zo’n diertje dolgraag hebben. 

Tondeuse 

Momenteel herbergt huize Loi¬ 
jens al 24 grote en tien dwergan- 
gora’s. Het overgrote deel daar¬ 
van heeft het gezin zelf gefokt. • Maria Loijens met angora-zwaargewicht Juul. Het ge¬ 
middelde gewicht van een grote angora bedraagt 3,5 kilo. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Pinksterfeesten 
Petit Paris in 

Eygelshoven 

KERKRADE — Getrouw een 
zestien jaar oude traditie vinden 
dit weekeinde rond de Pastoor 
Van Arskerk in Eygelshoven de 
Petit Paris Pinksterfeesten 
plaats. Ook dit jaar gaat de op¬ 
brengst naar het goede doel, 
waaronder de gehandicapten¬ 
sport in Kerkrade en de beide 
basisscholen in Eygelshoven. 

Het feest brandt zaterdag om 20 
uur los met een optreden van 
Die Mergellanderbuben in het 
feestpaviljoen bij de kerk. Ze 
spelen Oberkrainermuziek. Zon¬ 
dagavond treden Die originaler 
Schintaler op, maandagmiddag 
om 16 uur is het de beurt aan de 
Anseltaler. 

De entree bedraagt op zaterdag 
en zondag 2,50 gulden, op maan¬ 
dag 1,50 gulden. Kinderen tot 
twaalf jaar hebben gratis toe¬ 
gang. 

Tweede Pinksterdag is er naast 
de muzikale activiteiten een gro¬ 
te rommel- en snuffelmarkt. 
Voor de kinderen is er een aparte 
kindermarkt. 

Feestelijk slot 
academisch jaar 

MAASTRICHT - Het acade¬ 
misch jaar van de RL wordt za¬ 
terdag afgesloten met het eind- 
feest in de Sporthal Randwijck, 
georganiseerd door de studen¬ 
tenvereniging Koko. Naast ande¬ 
re attracties treden op de bands 
Tröckener Kecks, Bob Color en 
het Braziliaanse orkest Fuzué. 


Hortusdag in 
Botanische Tuin 

KERKRADE - In de Botanische 
Tuin in de Kerkraadse wijk Ter- 
winselen is MORGEN een Hor¬ 
tus¬ 
dag. Alle botanische tuinen in 
Nederland informeren hun pu¬ 
bliek op deze eerste zaterdag van 
juni over hun tuinen, die begin 
juni vol kleur en geur met 
bloeiende heesters en bomen 
staan. In Kerkrade krijgt iedere 
bezoeker, zolang de voorraad 
strekt een zakje Phacelia-zaad. 
De Hortusdag vindt plaats van 
13 tot 17 uur. 


zakelijk 


Opening 


Adviesbureau Focus voor werk- 
verandering en loopbaanontwik¬ 
keling opent vrijdag zijn zevende 
vestiging, aan de Akerstraat 
94-98 in Heerlen. Burgemeester 
Piet van Zeil verricht om 17.00 
uur de officiële opening. 


per persoon 


Jubilarissen 

Kruisboog Schutterij St.-Sebas- 
tianus Bleijerheide huldigt zater¬ 
dag de jubilarissen Joep Beme- 
len en Hans Otermanns (40 jaar) 
en Jacob Martens (25 jaar). Feli¬ 
citeren van 19.00-20.30 uur in het 
clubgebouw D’r Laaf op de 
schietweide aan de Voorterstraat 
in Bleijerheide. Maria neemt de tondeuse en de 
schaar ter hand zodra het haar 
van de angora’s circa acht centi¬ 
meter lang is; dat is drie maan¬ 
den na de vorige scheerbeurt. De 
wol die ze van de angora’s af¬ 
haalt (ongeveer 250 gram van de 
grote), spint ze zelf op het spin¬ 
newiel, soms in de keuken tij¬ 
dens het koken. Tydens de show 
wordt op 14 juni overigens voor 
het eerst een spin wedstrijd ge¬ 
houden. 


Maria Loijens is zeer te spreken 
over het onderkomen van de 
show, het rijtuigenmuseum. „De 
eigenaar houdt zelf angora’s en 
hij heeft aangeboden om de 
show bij hem te houden. De 
ruimte waar zo’n zeventig konij¬ 
nen tentoongesteld worden is 
heerlijk koel, en de ambiance 
met al die rijtuigen en dergelijke 
is natuurlijk fantastisch. We ho¬ 
pen echt op veel belangstellen¬ 
den.” 


HEERLEN 

• In dienstencentrum Vogel- 
sanck aan de Cookstraat 27a 
vindt om 14 uur een voorlich¬ 
tingsbijeenkomst plaats over de 
veranderingen in het ziektekos¬ 
tenverzekeringsstelsel. Twee 
medewerkers van ziekenfonds 
LIASS lichten.deze toe: verzeke¬ 
ringsadviseur J. Kerckhoffs en 
relatiebeheerder KT. Roberts. De 
voorlichtingsmiddag is een ini¬ 
tiatief van de Federatie Welzijns¬ 
werk Ouderen en de Beheers¬ 


commissie van Vogelsanck. De 
toegang is gratis. 

BINGELRADE 

• Voetbalvereniging BVC’28 
houdt Pinkstermaandag voor de 
negende keer de Waonderloop, 
een trimloop over drie, zes, ne¬ 
gen of twaalf kilometer. Start en 
finish zijn op het BVC’28-terrein. 
De drie kilometer start om 11 
uur, de andere afstanden tien mi¬ 
nuten later. Deelname kost 3,50 
gulden, tot en met 15 jaar 2,50 
gulden. 


prikbord 


Schrijven 


Opleidingsinstituut Driekant 
houdt van 13 tot en met 17 juli 
een 'zomerweek’ voor vrouwen 
die graag schrijven of willen 
schrijven. De nadruk zal liggen 
op het schrijven van korte tek¬ 
sten. zoals gedichten, verhalen 
of fragmenten. Er zijn work¬ 
shops en ’aan schrijven gren¬ 
zende’ activiteiten. De cursus¬ 
week vindt plaats in Driekant, 
lokatie Geerlingshof in Valken¬ 
burg. Het kost 280 gulden, in¬ 
clusief overnachtingen en 
maaltijden. Informatie: 

04406-15353, vragen naar Ma- 
ryange Pans of Gertie Lenssen. 


• Jongerenkamp 

De SP-jongerenorganisatie 
houdt dit Pinksterweekeinde 
een jongerenkamp. Het kamp 
wordt gehouden in Eckelrade, 
Margraten. Er zijn twee the¬ 
ma’s, milieu en opkomend ra¬ 
cisme. Zo staat er een survival- 
tocht op en rondom de Pieters¬ 
berg op het programma en is er 
een demonstratiedag van een 
oud-verzetsstnjder in het cen¬ 
trum van Maastricht. Het pro¬ 
gramma wordt afgesloten met 
een bezoek aan Pinkpop. Tota¬ 
le kosten: 75 gulden, inclusief 
Pinkpop. Informatie: Joris de 
Wit, 045-714083. 


• Informatiedag 

DLV, Dienst Landbouwvoor¬ 
lichting, houdt op 3 juli in sa¬ 
menwerking met de Proeftuin 
Noord-Limburg en de Studie¬ 
clubs van de NTS een informa¬ 
tiedag voor tuinders over de 
waterkringloop op het glastuin¬ 
bouwbedrijf. De dag duurt van 
14.00 uur tot 21.00 uur. Infor¬ 
matie: 04709-84700. 


Volleybal 


Voor de tiende keer in succes¬ 
sie wordt in september het re¬ 
creatief Euregio volleybaltour- 
nooi in Maastricht gehouden. 
Dit tournooi dat door de dis- 
trictssectie recreatief volleybal 
Zuid-limburg wordt georgani¬ 
seerd, staat open voor teams uit 
België. Nederland en Duits¬ 
land. De teams hoeven niet 
aartgesloten te zijn bij de Nevo- 
bo, of zusterorganisaties. De 
precieze data zijn 12 en 13 sep¬ 
tember en de wedstrijden wor¬ 
den gespeeld in sporthal De 
Heeg. Informatie: 043-479631. 

• Vrouwen 

De Limburgse Katholieke 
Vrouwenbeweging viert vrij¬ 
dag 26 juni het 60-jarig be- 
staansfeest in de Oranjerie in 
Roermond. Er wordt tevens af¬ 
scheid genomen van mevrouw 
C. van der Velden-Tellers als 
provinciaal voorzitter. Ze 
wordt opgevolgd door me¬ 
vrouw N. van Akkeren-Dek- 
kers. Het programma begint 
om 13.30 uur met koffie en ca¬ 
ke. Daarna is er een gebeds¬ 
dienst en een feestelijke bijeen¬ 
komst met inleiders en muzika¬ 
le intermezzo’s. 

• Waterkamp 

Het NeWaKa, het nationaal wa¬ 
terkamp van scouting Neder¬ 
land, wordt ditmaal gehouden 
op de terreinen rond de Oolder- 
plas in Roermond. Meer dan 
5500 waterscouts uit binnen- en 
buitenland zullen Roermond 
binnenvaren om van maandag 
27 juli tot en met woensdag 6 
augustus mee te doen aan tal 
van activiteiten op en rond het 
water. Ook de binnenstad en de 
verre omgeving van Roermond 
zullen zij bezoeken. 


• Zomerweken 

Het IVN, vereniging voor na¬ 
tuur- en milieu-educatie, houdt 
deze zomer achttien vakantie¬ 
weken voor jongeren tussen de 
15 en 30 jaar, verspreid over het 
hele land. In Limburg begint 
op 13 juli de eerste van achttien 
IVN-zomerweken. Voor de 
week in het natuurgebied Dé 
Hamert bij Arcen zijn nog 
plaatsen over. De deelnemers 
helpen de beheerders van het 
natuurgebied met uiteenlopen¬ 
de werkzaamheden, ’s Avonds 
wordt op een leuke en creatie¬ 
ve manier aandacht besteed 
aan allerlei natuur- en milieuza¬ 
ken. De kosten bedragen 47,50 
gulden (all-in). Belangstellen¬ 
den kunnen voor meer infor¬ 
matie contact opnemen met 
IVN/Paul Böhre, Postbus 
201123, 1000 HC Amsterdam, 
telefoon 020-6228115. 


• Weekeinde 

De regio Zuid-Nederland van 
het Christelijk Homo (Jonge¬ 
ren) Contact houdt in Zuid- 
Limburg van 2 tot en met 4 ok¬ 
tober een weekeinde dat is be¬ 
stemd voor CH(J)C-leden uit 
het hele land. Nadere inlichtin¬ 
gen kunnen worden verkregen 
by CH(J)C-regio Zuid-Neder¬ 
land, Postbus 31070,6370 AB 
Landgraaf. 


I 
i imburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 


Mannenmode in Ihrem SINN 

Marken-Qualitat jetzt supergünstig 


• # • ♦ 
'.*•* Herren-T-Shirts 


• « ♦ • • 


♦ • • ♦ 


bedruckt, 100% Baumwolle 
in verschiedenen Farbcn 
Gr. M - XXL 

DANIËL HECHTER 

P A H i 5 

Herren-Polos 

in Baumwoil-Piqué 

acht verschiedene Farben 

Gr. M - XXL zum Superpreis 


Herren-Sweat-Shirts 

vom Markenhersteller, mit 
witzigen Applikationen und 
Stickereien 

Herren-J eans-Hemden 

lassig bequem, '/: Arm 
Chambray-Qualitat 
Gr. M - XXL 


19* fciJ 


39.- 


39.- 
m: ^ 
29.* 


.DANIËL HECHTER 

.*.*.*.".*.* Herren-J eans-Hemden 

* * 1/1 Arm, mit dezenter 

...... Stickerei 

...... Gr. M - XXL zum Superpreis 


Herren-Druckhemden 

aus tlielsender Viskose 
verschiedene Dessins, '/2 Arm 
Gr. S - XXL 


39.- 


39.* 
Sportive Herren-Freizeithemden 

mit aktuellem Kentkragen, ^ QO 

modische Washer-Optik, '/2 Arm *% Cl' ÖU 
Gr. S - XXL S • DANIËL HECHTER 

PARIS 

Herren-Pullover 

Baumwolle oder Leinen in 
ausgefallenen Optiken 


69.- 


Für den modebewuftten Mann 

Aktuelle Sommerpullis 

für kühle Sommerabende 


69.- 


DANIËL HECHTER 

P A R I S 

Herren-Marken-J eans 

Bundfaltenform, Golour: 
blue and black 
* • • * • .puti 

• * • • * fdic 

Jioi 


Herren-Baumwoll-Hosen 


verschiedene Modefarben 
mit Gürtel 


59. 


• fcrs 


gardeur 


WID/1X 


BRAX vX-X 


Herren-Marken-Hosen 

hochwertige 
Woll-Qualitaten 
gemustert und uni 

Herren- 

Seiden-Blousons 

College-Form, Trendfarben 
anthrazit, bordeaux 

Sportive 

Herren-Blousons 

funktionelle Ausstattung mit 
vielen Details, 

Farben: natur, 
mauve, mint 


98.- 


•m 

• «ui 


98.- 


98.- 


Herren-Leger-Saccos 

Baumwoll- und Leinenmischung. 
Farben: 

natur, mint, mauve 

Herren-Sport-Saccos 

verschiedene Dessins 

ein- und zweireihige Formen 

Herren-City-Anzüge 

ein- und zweireihige Formen, 
hochwertige Marken-Qualitaten 


129.- 

198.- 

298.- 


• ••••* o nd 
• • • • . * 

. V. v.v» ^ 

• • . . ♦ • 1 °«i 

.V nd 

...♦*•*, n, 

*♦*•*•*•*.** 1 

.,v 

.V.\\\*,55 

f 0u 

V.V.V* 1 ; 

.......*i 

• ••••• 
Aachen, Grofikölnerstrafie, Am Markt 
Morgen Langer Samstag 
bis 16 Uhr geöffnet « •_•_• •_L • • # • 


ALTIJD, ook op alle zaterdagen 
doorlopend vrije toegang tot ca. 
1000 parkeerplaatsen rondom SINN 

., «K 

• . . « • • <tj 

.... « *,' £j 

iXvXv-'S 

..... 

*•*•*•*•*• • i V 

...... 

..... # 15^ 

. # «h 

• • • • •.• »* 


# « • # • • • 1 

• •••••# 1 


1 ; _06-lijnen 

Sexy Honey 

06-320.320.82 (75 cpm.) ** 


Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
laar hun telefoonnummer. 
el nu: 06-9661 - 75 ct p/m 

***06-9603*** 

Er zijn genoeg meiden die 
>k het bed in willen. 75cpm 

Vluggertje 

Wendy beleeft een 
heet hoogtepunt 
06-9662 - 75 ct p/m 

Uitdagend 

Vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 

06-9663 - 75 ct p/m. 

Op z’n Frans 

tebbie: de eerste keer, Oh 
wat lekker 
06-9664 • 75 ct p/m 


_ _ _ ^ f «7 Ol U/lll 

06-9665 —r —. -rr ' 

Hete meisjes willen sex- o6XK0nt3Kt. 

mtakt met tel.nr. 75 ct p/m Zoek jij tel.nrs. van allemaal 


Evelientje 

toen ze haar rokje liet 
zakken... 06-9530 - 75 cpm 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 - 75 cpm 

Slippertjes 

meisjes zoeken sexcontact! 
06-320.320.36 (75 ct.p/m) 

300 meiden 

zoeken een heet slippertje. 
06-320.321.44 (75 ct.p/m) 

Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 75 ct p/m 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden, 
en hete vrouwtjes. 
06-320.330.46 (75 ct. p/m) 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 

Sexkontakt: 


Sex voor 2 

(ƒ 1,- p m.) Hete jongens en 
meiden direct apart, draari 
eerst 06-320 en dan 
Telefoonsex .. 325.00 
Limburgs onderonsje 32592 
SM voor 2 .. 325.93 


Tiny straft de 

glurende jongen 

van de buren. 

Wie is er naakt?? 
06-320-340.55 - 50 vp Vzm. 

Ria doet het met een ding uit 


Suzanne heeft 

hele grote...!! 

06-9667 - 75 cpm 
Wie wil ze vasthouden. 

ebbie s Sexdatmg maak ’n 
fspraak met haar meisjes. 
75 ct p/m 

06-350.222.23 
**Gay Privé** 

Ben je op zoek naar een 
heet afspraakje met een 
ïkkere jongen? Of voor 'n 
windend gesprek met een 
lekkere knul. Bel snel 
06-9614 - 75 ct p/m 

sexafspraakje 

net ’n meisje. Vraag haar 
'i.nr Bel 06-9502 - 75 cpm 

Waar gebeurd, 

echt live 

36-320.327.01 (75 ct.p/m) 


3l voor een leuke vnend(in) 
fspreekln 06-9533 75 cpm 

nderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor 2 

>6-320.329.99 (75 ct. p/m) 

Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
36-320 330.18 (75 ct.p/m) 

06-9511 

Jik in bed met ’n hete meid 
aag haar tel.nr. - 75 ct p/m 

Vrije meiden 

zoeken regelmatig 
sexcontakt 

>6-320.320.55 (75 Ct. p/m) 


Privé/adressen! c !?,_ sex . shop 


heerlijke hete meisjes? 
06-320.330.42 - 75 cpm. 

Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex 

voor 2 direkt apart met een 
heet meisje of 'n lekkere 
jongen 

06-320.330.87 - 75 ct p/m 

Homo-jongens 

Hoor ze TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 75 ct p/m 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil 
06-320.330.91 - 75 ct p/m 

Harde Homosex 

{/ 1,- p.m.) direct apart met 
een andere liefhebber, draai 
eerst 06-320 en dan 


inavond al een afspraakje! S'^ 8^^32507 

altijd succes Bondage 32518 

* .In OOC Tl 


Ruig .. 325.71 
Travestie .. 325.72 

Naakt 

kroop het meisje in zijn bed. 
Voorzichtig het is de eerste 
keer, fluisterde ze verlegen. 
06-340.340.30 - 1 g p/m 

Ik weet helemaal niets van 
seks en wat is een 

Nummertje 

vroeg het meisje verlegen , 
toen gebeurde "hef voor de 
eerste keer. 

06-340.340.21 - 1 g p/m 

Een jonge man, een knappe 
blondine en het 

waterbed 

06-320.340.88 - 50 cp Vzm. 


heeft u zin in sex en bent u 
op zoek naar échte privé- 
adressen en telefoonnum¬ 
mers? Draai dan snel 
06-320.320.80 (ƒ 1,- p.m) 

Telezoenen 

kan Live! Lekker live tele¬ 
zoenen tot diep in de nacht 
met Anneke, Dominique, 
Anita en Dolores? 
06-340.340 50 (75 cpm) 

245 hete 

meisjes geven hun telefoon¬ 
nummer aan je door en wil¬ 
len graag ’n (sex)afspraakje 
met je maken. 
06-96.45 (75 cpm) 

S&M Livebox. Er is tussen 
13 en 17 u een bazin op de 
box. Durf je! 37,5 cphm. 

06-320.320.65 

Topsex 

2 handen vol, 37,5 cphm 

06-320.325.25 

One-on-One 

Live met hete nimfo’s. 
Helemaal alleen, dus echt 
one on one met een echte 
nimfo? Dat kan alleen via: 
06-340.340.il - 1 g p/m. 

Naakt 

lag het meisje vastge¬ 
bonden op de betonnen 
vloer, trillend van angst zag 
ze hem binnenkomen (S.M. 
v. boven de 18 jr.) 
06-340.340.90 1 g p/m 

Het stoute 

schoolmeisje 

moest nablijven bij de 
strenge meester: "Je 
broekje uit en bukken, je 
krijgt STRAF met de lineaal" 
06-340.340,20 1 g p/m 

Livesex 

Wij zijn Simone en Linda, 2 
meisjes van 18 jr. Wij 
hebben onze eigen 06-lijn 
en vertellen jou over onze 
allereerste sexavonturen 
06-9670 1 g p/m _ 

Jan logeert bij de buurvrouw 
Plots zit ze naakt 

op zijn schoot. 

06-320.330.51 (50 ct. p’/zm) 
1000% nieuw de live Versier 

sexcentrale 

Bel en kies maar uit wie je 
echt live wil versieren! 

Wij wachten op je 
06-320.320.84 (1 g.p.m.) 

Rijpe vrouw Live met jou 
in bed! Sexlesjes 37,5 cphm 

06-320.323.56 


Trillingen tot ze... 
06-320.340.33 - 50 cp Vgm. 

SM Mode 

Lia past alles naakt, en dan 
is er de man met de zweep. 
06-320.340.22 - 50 cp Vgm. 

2 knullen op de brommer 
bellen bij Anky. 

Het plotse trio 

Grieks 

06-3^0.340.01 - 50 cp V 2 m. 

Ina vlucht in een donkere 
schuur. 2 mannen 
vinden haar. 

Qrieks 

06-320.323.85 - 50 cp V 2 m. 
2 mannen, een blonde meid. 

Wangedrag 

Over de knie... 
06-320.321.32 - 50 ct V?m. 

Adres Privé 

Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs, ze geven zelfs 
hun eigen adres en tel.nr. 
06-96.85 - 100 cpm. 

lust. live. lekker 

Houd je van lekker, houd je 
van snel, bij de heetste 
familie doen ze dat wel! 
06-320.330.73 ( 75 cpm) 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om. 50 ct.p/m 

06-320.325.55 
Echt lesbisch 

of maar zo’n 50%. Voel je 
behoefte aan contact met 
vrouwen? De box van vrouw 
tot vrouw 

06-320.327.78 (50 ct.pVzm) 

Promotie. 

Ida kleedt zich uit en bukt 
over de tafel. 2 Mannen. 
06-320.340.41 (50 ct.pV 2 m) 

Buurmeisjes en buur¬ 
vrouwen die elkaar ver¬ 
wennen met sex 37,5 cphm 

06-320.320.37. 

SEXMEISJE! 37,5 cphm. 
Kom je in bad met me. 

06-320*320*22. 

Straat-Grieten 

uitdagend mokkel 37,5cphm 

06-320.320.77. 
Ze komt... 

bij jou of jij bij haar, ze geeft 
haar adres en 
telefoonnummer 

320.322.23 

06- /100 cpm 


Frans !Gneks!Russisch! 
Vrijen, nr 69, kussen, zijlings 
Sexstandjes 37,5 cphm. 

06-320.320.59 

Wie durft Lisa live te bellen? 
Ze is super blond, met 

grote (...)!! 

06-320.320.83 (75 Ct.p/m) 

Nieuw! 

De live Sex/Belcentrale! 
Heel snel brengt de operator 
je live bij een meisje dat 
hunkert om (...) te worden. 
06-340.340.25 ƒ 1,- p/m 

RUIGE PORNO! Ik woon in 
een flat en neem sex op wat 
echt gebeurd op dit moment. 
Ik ben vaak alleen en kick op 
porno. Ik loop nu in lakleer. 
37,5 cphm 

06-320.320.53. 

“STREELMASSAGE** 
Meisjes 18, zonder slipje. Je 
kunt ze zo strelen 37,5 cphm 

06-320.320.52. 

GRIEKS met een rijpe 
donkere vrouw. Haar rijpe 
lichaam trilt van opwinding 
als ze voorover bukt naar 
jou! 37,5 cphm 

06-320.327.17 


BLACKSEX! Een volle 
donkere rijpe vrouw. Wat 
een enorme.37,5 cphm 

06-320.323.46. 
Direkt Kontakt 

Met hete meiden of rijpe 
vrouwen. BEI ons op via 
06-320.324.97 (100 cpm) 

*Monica* 

06-320.331.07. Denk 
gewoon dat je haar handen 
_voelt, 75 cpm_ 


*Paula* 

06-320.331.08. Zit je in het 
donker? Ben je alleen? 

Bel Paula 75 cpm 

Rubber Porno 

Ben jij een liefhebber van 
Latex en Leer porno? Bel 
dan 06-320.320.90 (75cpm) 

Het Ie nr. v. Nederland 

Eroti-call 

06- 0,75 ct p/m 

320.320.69 

Van maandag Lm vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Kontakten/Klubs 

Paradiso-Club 045-317032 

Europaweg Noord 158, Landgraaf, v.a. 14.00 uur. 
_ Leuke assistentes aanwezig. _ 

De beste meisjes zijn nog steeds bij: 

Privé Yvonne 

8 sexy meisjes verwennen U, pikante lingerie, ma-zat. 
11-24 u. zond 15-23 u. Kapelwg 4 Kerkrade. 045-425100. 

Katja’s Relax Place 

Privé v.a. ƒ 50,- 

_ Tel. 045-423608. _ 

Nieuwe meisjes in Rustica, en er komt meer!!! 

Sauna Club Rustica 

Kerkrade-Spekholzerheide, v.d. Weijerstr. 9. 

Tel. 045-412762, geopend ma. Lm vr. 11.00-24.00 uur. 

Nieuw privé Candy 

_ Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd. _ 

LIMBURGS NO. 1!!! 

Club Mirabelle/ Club Nirwana 

* het bekendste TOP-TEAM van plm. 10 jonge meiden, die 

de beste service willen verlenen!!! 

* Géén verplichtingen, maar ongedwongen gezellig 
babbelen maakt U óók tot graag geziene gast!!! 

* Absolute SAFE-SEX; wat helaas nog te uniek is!!! 

* BU ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIEÜ! 
Want onze klant is koning 1 !! 

. * Wekelijks op TV, getuige stijl en gezelligheid. 

* NIET DUUR!!!, gezien wat U geboden wordt!!! 

* Naast SM., TRIO, ORGIE ook STRIPTEASE bij u thuis!!! 

* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR!!! 

Kom eens langs! 

Drempelvrees? Bel dan on*e ESCORT-SERVICEÜ! 
Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend!!! Geen 2e 
keus, maar TOP-MEIDEN. En óók: klant is koning!!! 
Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. 

Club NIRWANA, Nieuwstr. 147, Kerkrade. 

Bel gerust 045-427120 of 045-463323 
Ook WEEKENDS GEOPEND van 22.00 uur tot plm. 05.00 
Tot kijk KARIN!!!!! 


Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle 

Club Amorosso 

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke 
meisjes altijd welkom. Rijksweg Z-105 Geleen 046-756335 

SACHA’S Escort 

. 7 dagen per week geopend 

Nu 24 uurs service!! 

Info: © 06-52980255 

Sauna Club Eden 

Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 
nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade 

Tel. 045-462084 

_ Tevens dames gevraagd. _ 

CLUB 2000 

!! JE WEET NIET WAT JE MIST!!! 

2e PINKSTERDAG GEOPEND VAN 14.00 TOT 24.00 U. 
_ Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315. 

Parenclub Villa Liberta 

Gewoon de Beste!!! 

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen¬ 
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur. 
Ervaar de unieke ongedwongen sfeer van een echte paren 
club. Live- en Pornoshows. Maaseikerweg 24, Susteren. 
300 m. v.a. A2 richting Susteren. Info telefoon 04499-4928. 
_ Nieuw!! Luxe bubblebad en sauna, _ 

JPrivé/Escort! 

simply the best! 

!Angel en Boy! 

1000 en 1 mogelijkheden 
Info: © 045-274587 

_ Open van 11.00-02.00 uur. (Zondags gesloten). _ 

Nieuw, nieuw, nieuw! 

Shirley bij Porky’s Pretpark!! 

© 045-228481 


Peggy privé 
en escort 

Tevens meisjes gevraagd. 
Ma-vr. 11.00-22.30 u., wo. 
tot 19.00 u- 046-374393. 

Discreet privéhuis 

LYDIA 

You’re welkom!!! 11-23 uur. 
Tel 046-749662. 

Contactburo 

Sittard 

©046-523203. 

Nieuwe inschr. gevr. 
Discrete.bemiddeling 

Buro Geleen 

046-748768 insch. mog. 

Escort all-in 
045-326191 


SM RACHEL 

tel. 045-414338 

Goed en diskreet 
moet je bij 

Sandra 

zijn. Ma. Lm vr. 10-22 uur. 
046-757517, weekend gesl. 

Love escort 
045-320905 

Nieuw, nieuw, 
Maison ’Leger” 

exclusief! Wij bieden alles 
op 1000 m2. 5 min. achter 
de Duits/NL grens in Simpel- 
veld. Open woe Lm zat. 
Bandinfo: 045-442469 _ 

Totale ontspannings¬ 
massage door 1 of 2 

leuke meisjes 

_ 045-353489 - 

Privé Daisy 

Vrijdag in sexy slipje, 
zaterdag open v.a. 11.00 u. 
_ 045-229091. _ 

Nieuw Escort 

Kimberly, snel bij u 
thuis of ir\ hotel. 


Buro Heerlen j 

adressen, privé en es^ 
Boys voor heren en dart 169 l 
045-225333 insch. gg ^-jK 

Dave’s Escort | 

Boys verwennen Ll. £ 
pr. vanaf ƒ 50,-!ü L 
Tel. 04750-27218- ^k 

Club i 
Merci i 

Wij zijn er voor U. Leuk® | 
collega gezocht. RijksW®^, . 
Zd. 241 Geleen Q46-74 5 p^ ^ 

Privé Anita | 

Tel. 045-352543-^ ^’ \ 

Maastricht ' s 

Privé i 

Altijd meerdere lieve ‘ j 
mooie meisjes aanwezkj- 
Eerlijke behandeling 
gegarandeerd. T 

Jodenstraat 2 j 

Tussen WV en Kesselk^' f 


u ivis» wi »« \ i n/iyi. 

©045-418606 043-254183 Provincie 

Limburg 


Nieuw Loes uit 

Voerendaal en Brigitte v. 
11-23 u. 045-254598. 

Regina’s Privé 

_ 045-727538 _ 

Meisje 24 jr. 

Wil dolgraag sex per 
telefoon. Ik ben wild en heet. 
06-320.324.96 (75 cpm) 

Even tijd en geen spijt? 

Videoclub 

een leuke film en nog meer. 
Bel eens 045-718067. 

Angelique 

Privé. Tel. 043-639410. 

Natashja 

af 10 uur, ook zat. en zond. 
045-721759, meisje gevr. 

Privé 

Heerlen-Centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 


medadeiing Gedeputeerde Staten van Limburg makeri 
m 185/23-92 bekend, dat zij voornemens zijn aan Hoechst 
Holland B V. onder een aantal voorschriften 
een vergunning Ingevolge de Hinderwet en d® 
Wet inzake de luchtverontreiniging te verfenöri 
voor het uitbreiden/wijzigen van de inrichting 
met enkele installaties voor diverse proces¬ 
onderdelen gelegen Watering 20 te Weert. 

Het ontwerp van deze beschikking, alsmede 
de aanvraag en andere ter zake zijnde stuk¬ 
ken liggen ter inzage van 9 juni 1992 tot 24 
juni 1992 en wel. - in het Provinciehuis te 
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de 
•werkuren; - in het gemeentehuis van Weert 
tijdens de werkuren en bovendien op werk¬ 
dagen van 17.00 uur tot 20.00 uur in de bode- 
unit van het gemeentehuis (Ie etage) na tetë' 
fonisch overleg (04950-75281), alsmede tij¬ 
dens de werkuren na laatstgenoemde datum 
op deze plaatsen tot het einde van de termijn 
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te¬ 
gen de beschikking op de aanvraag. De aan¬ 
vrager, alsmede degenen, die bezwaren heb¬ 
ben ingebracht naar aanleiding van de aan¬ 
vraag en een ieder die aantoont, dat hij daar¬ 
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kun¬ 
nen tot bovengenoemde datum gemotiveerde 
schriftelijke bezwaren inbrengen tegen het ont¬ 
werp van de beschikking. Degene die een be¬ 
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per¬ 
soonlijke gegevens niet bekend te maken. 

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bi| 
Gedeputeerde Staten, postbus 5700, 6202 
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren 
hebben ingebracht op de wijze als bovenom¬ 
schreven en een ieder die aantoont, dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, 
zijn later tot het instellen van beroep gerech¬ 
tigd. _-- f limburgs dagblad 

is 


oostefijke mijnstreek 
Vrijdag 5 juni 1992 • Pagina 21 


,A*$L 
•v^ 


weekend 


agenda 


en weekenddiensten 
op vrijdagavond en 
.de volgende week vry- 
jMOuur. >'3 

. * 


Voor spoedgevallen 
(brandweercentrale) 

Tot zaterdag 12 
nbeantwoorder eigen 
Van zaterdag 12 tot zon¬ 
én 11 uur Van de Poel, 
Van zondagmorgen 11 
agmorgen 10 uur 
«452U& Van rrian- 
ft 10 tot dinsdagmor- 
Passage, *452012. 
d/Bocboltz: Vrijdag 
Ég Jehne, «440333. 
Mom, «443938. Maan- 
in en SchifTelers, 
P 


Patiënten van Ge- 
ntrum Hoensbroek- 
en dag en nacht bel- 
4821. Uitsluitend voor 
ën: 9231800. Anders 
bellen. % 
ulsberg/Voerendaal: 

Thissen, Schandeler- 
84, «722933. Maandag 
ert, Oliemolenstraat 8, 
Spreekuur van 11-12 
g. TIGH, «711400. 
Ubach over Worms/ 
:en/Eygelshoven: 
Kapellaan 19 Kerkrade, 
Spreekuur 11.30-12 uur 
'-30 uur. 

éld/Bocholtz/Gulpen/ 
Ijlre/Wittem: Küsen, 

eheuxweg 1 Gulpen, 
1436. Spreekuur 11.30-12 
7.30-18 uur. 
'Schinveld/Nuth/ 
k/Schinnen: Köhlen, 
traat 17 Nuth, 
. Spreekuur 11.30-12 uur 
18 uur. 


«r 
m 


w* 


E KRUIS 


t voor spoedgeval- 
rlen: «713712. Nuth/ 
aal/Simpelveld: 

2995. Brunssum/Schin- 
ek: «259090. Hoens- 
rkelbeek/Bingelrade: 

Landgraaf: «323030. 
i/Eygelshoven: 


sterkste man 
van Brunssum 


BRUNSSUM 
Auto’s tillen, vracht¬ 
wagen trekken, 
bankdrukken en las- 
tendragen: dat zijn 
enkele onderdelen 
.Waarop morgen de 
open Brunssums 
kampioenschappen 


voor zeer sterke 
mensen wordèn be¬ 
vochten. 

Onder de titel Iron- 
man Games 1992 
gaat de strijd om 
vier uur ’s middags 
van start bij sport¬ 


school Leo’s Arena 
aan de Schinvelder- 
straat 18a. Rond 
acht uur zijn de 
wedstrijden ten ein¬ 
de en begint de 
feestavond. Zondag¬ 
morgen worden. de 
kampioenschappen 
afgesloten met früh- 
schoppen, om twaalf 
uur. 

De toegang bedraagt 
vijf gulden; kinde¬ 
ren tot twaalf jaar 
betalen de Keilt. 


Gezamenlijk plan 
archivaris geschrapt 

KERKRADE - Het voorstel om één archivaris voor Heerlen en 
Kerkrade aan te stellen is van de baan. Kerkrade heeft onlangs 
een nieuwe archivaris aangësteld. 

Heerlen heeft eind vorig jaar al een archivaris benoemd. De 
Kerkraadse gemeentesecretaris H. Knebel zegt dat er wel over 
andere mogelijkheden van samenwerking wordt gepraat. Samen¬ 
werking kan volgens Knebel alleen praktische zaken betreffen. 
De colleges van de twee gemeentes beraden zich binnenkort 
hierover. 


Senioren 


Gemeente Brunssum zet jeugdhuis niet op begroting 

4# ■ • v • 

n nieuw 


% 


t-r 

-m 

‘ * 


Heerlen: «711400. Infor- 
er avond- en weekeind- 
van artsen, tandartsen, 
en het Groene Kruis. 
SOS: Dag en nacht 
«719999. 
ektenbestrijding: 
infolijn, «740136. 


flict college 
riool voorbij 


4AF - Niet de wethou- 
bare Werken, maar diens 
in Financiën trok de mees- 
ht bij de behandeling van 
ingswerken in de Land- 
■Itemeenteraad. 

Jte fracties wilden van Thei 
IQhanciên) weten hoe het 
.dat hij niets wist van het 
een miljoen gulden dat 
‘ken (openbare werkén) 
week voor vroeg, 
de commissievergadering 
de de raad zich nu Inge- 
et de betere financiële 
ig vgn de lioolwerk- 
Eenmaand geleden 
raad Odekerkén nog te- 
de cijfers niet klopten 
bleek tevreden met de 
>p het rloolplan nu 
..enteerd, „Over de ook 
Verrassende wijze waaróp 
nvraag aan de raad is 
zonder dat daarbij de 
Van financiën was ge- 
:b ik met mijn collega- 
wel een Verhelderend 
vöerd”, zei Gybels met 
voor finderttétepignt. 
ediêtaahvraag vóór het 
snn dag yóor de vergade- 
dé agenda werd toege- 
de een ongewone ont- 
op van burgemeester 
ers: „In de collegever- 
Was ik daar tegen, maar ik 
thocratische wijze oóerru- 
f ik mij uiteraard bij heb 
gd.” J 


Van onze verslaggever 


BRUNSSUM - De gemeente 
Brunssum heeft géén geld 
voor een nieuw jeugdcentrum 
voor Shéltur. Het WEB (Wel¬ 
zijn en Educatie Brunssum) 
presenteerde onlangs een 1,2 
miljoen gulden kostend plan 
voor zo’n nieuw jongerencen¬ 
trum naast' het politiebureau 
aan de PrinS Hendriklaan. 
Vier Brunssumse wethouders 
lieten gistermorgen in koor 
weten dat er echter geen geld 
voor is. „Maar we zijn er wel 
me&was de schrale 
trdCK^ vttaii' wethouder Toon 
Piédctöv'; v '••• . 


Het ,WEB wil graag een nieuw 1 ge- 
Bouw vöpr het jeugd- en jongeren¬ 
werk- Architect J. Teéken maakte 
éën^aaiplsn met oqder andere een 
gmte 'zaebVvaar 500 tot 600 mensen 
ih ! kunnen en waar concer¬ 

ten gegeven kunnen worden door 
muziekgroepen. Ook het CAD zou 
de zaal kunnen gebruiken voor de 
mathadonverstrekking. De gemeen¬ 
te. zou mede moeten financieren, 
jnaaLdat lukt jiu.dus.niet ....... 

„We. weten niet meer hoe’hèt verder 
moet, Hst huidige Sheltur-gebouw 
moet, ook dicht hebben {dus begre¬ 
pen, duS we hebben eigenlijk geen 
locatie meer voor de jongeren acti¬ 
viteiten. Dat is een trieste bood¬ 
schap voor aUe jongeren in Bruns¬ 
sum. We zijn dan ook buitengewoon 
teleurgesteld,” zegt Vera van Loo, 
de voorzitter van het WEB. 

Bezuinigingen 

Het Brunssumse college maakte 
gistermorgen de bezuinigingen 
voor het jaar 1993 tot een bedrag 
van twee mihoen gulden bekend. 

Ook in '94; '95 en '96 moet Bruns¬ 
sum behoorfyk kórten. De gemeen¬ 
te wil daarom het aantal voorziénin- 
, gen terugbrengen. In de loop van 
het jaar zal bekeken moeten worden 
Wöt mét de sportaccommodaties, 
zwembaden, bibliotheek en mu¬ 
ziekschool moet gebeuren. Al eer- 
dejr kondigde de gemeente aan nog 
maar ëéh vyftal gemeenschapshui¬ 
zen in stand te willen houden. 

De gemeente zelf wil het aantal ge¬ 
meentelijke gebouwen tot een mini¬ 
mum gaan beperken. Op dit mo¬ 
ment loopt een onderzoek of het 
oude gemeentehuis nog wel ge¬ 
bruikt moet worden. Wethouder 
Hënny de Boer verwacht de uitslag 
daarvan over tien weken. 

B en W korten ook op subsidies 
voor verenigingen en instellingen* 
„Maar het maatschappelijk werk en 
het ouderen welzijn zijn buiten 
schot gehouden,” zegt wethouder 
Góüf Janssen. 


Ophoesten 


Als de gemeenteraad op 30 juni met 
debezuinigingsvoorstellen akkoord 
gaat, dan gaan de Brunssummers 
meer geld voor rioolrecht, begraaf- 
recht en de afvalverwerking beta¬ 
len, afgezien van de geraamde 3,5 
procent verhoging van alle tarieven 
in 1993. * 

Verder moeten de professionele in¬ 
stellingen het volgend jaar 160.000 
giilden ophoesten en de voetbalver¬ 
enigingen 100.000 gulden. Het ge¬ 
bruik van de accommodaties wordt 
duurder, vacatures bij de gemeente 
worden niet vervuld tot een bedrag 
van 100.000 gulden en het. onder¬ 
houd aan wegen wordt opgeschort 
De privatisering van d*r Brikke Oa- 
ve moet 29.000 gulden opbrengen. 
KERKRADE - Tijdens werkzaam- 
l^èd^^an de verkeerslichten op de 
kruising Kruisstraat-Domaniale 

Mijnstraat in Kerkrade hebben gis¬ 
teren twee aanrijdingen plaatsge¬ 
vonden. In beide gevallen raakten 
de auto’s zwaar beschadigd, maar 
niémand raakte gewond. De lichten 
Stonden op het moment van de on¬ 
gelukken in de geel-knipperstand. 


De ouderen in Heerlen zijn 
boos. Ze vinden dat het ge¬ 
meentebestuur te weinig 
voor hen doet. Bezuinigin¬ 
gen in de welzijnssector, 
waardoor de Federatie Wel¬ 
zijnswerk Ouderen ook een 
aontol veren moet laten, 
v zorgen voor een extra portie 

kwaadheid. De ouderen zijn 
bang dot de service van Ta¬ 
feltje-Dek je of de alarmering goot verdwijnen en dat de diensten¬ 
centra hun deuren moeten sluiten. Tijdens een protestbijeenkomst 
in de stadsschouwburg van Heerlen werden opmerkingen ge¬ 
maakt, dat het wellicht goed zou zijn een eigen ouderenpartij in 
het levert te roepen. Op zich is dat een begrijpelijke reactie. Als 
de bestaande partijen zich niets aantrekken van de belangen van 
de ouderen, dan voélen zij zich/— mondig ais ze tegenwoordig zijn 
— geroepen om voor zichzelf te zorgen. v 

Op deze 'grijze assertiviteit' is niets tegen. Moor als er politieke 
partijen ontstaan op grond van deelbelangen en niet meer op 
grond von maatschappelijke visies, dan is daar wel iets op tegen. 
Politieke partijen dienen ten dienste te staart van en hun wortels te 
hebben in de tbtafè samenleving. Het zou verstandiger zijn als de 
'grijze assertiviteit' zich Zou richten op de bestaande partijen en 
niét op een nieuw in het leven te roepen politieke groepering. 
Maar dan moet de politiek wel weer het vertrouwen von de oude¬ 
ren proberen terug te winnen, want dat is momenteel ver te zoe¬ 
ken. 

W.D. Huisraad voor studenten, 
Polen en vluchtelingen 


_ Von onze v erslaggever 

KERKRADE —, In een oude hal 
in Kerkrade-West staan banks¬ 
tellen twee hoog op elkaar gesta¬ 
peld. Allemaal tweedehands en' 
met een gedateerd design. Maar 
lang blijven ze niet staan in de 
hal van de Eerste Kerkraadse 
Meubelbeurs. Studenten, Polen, 
werklozen, Koerden en Viëtna- 
mezen komen regelmatig langs 
als zij hun huis willen inrichten. 

Georg Jongen is werkzaam bij 
de Eerste Kerkraadse Meubel¬ 
beurs die nu vyftien jaar bestaat. 
„We halen iedere maand tiental¬ 
len bankstellen op in Kerkrade 
en omstreken. Ja, het aanbod is 
erg groot, je . zou denken dat de 
meubelfabrieken gouden tijden 
moeten doormaken”, zegt hij. In 
vijftien jaar heeft de Meubel¬ 


beurs ruim 1,3 miljoen kilo meu¬ 
bels opgehaald. 

Jongen vertelt dat het goed gaat 
met zijn tweedehands-meube- 
lenhal. „Er zijn veel mensén die 
blij zijn dat wé bestaan. Er zijn 
mensen met een laag inkomen 
die hier kopen, maar er komen 
mensen zoeken naar een bepaal¬ 
de type kast uit grootmoeders 
tijd. We hebben een grote groep 
vaste bezoekers”, zégt hij. 

Bankstellen gaan voor hooguit 
driehonderd gulden de deur uit. 
Jongen: „Je kunt hier voor 750 
gulden je hele woning inrichten. 
Daarom komen hier ook veel al¬ 
lochtonen. Vietnamese en Koer¬ 
dische vluchtelingen hebben 
hier hun inrichting gekocht. En 
soms komen er mensen met klei¬ 
ne bestelwagens uit Polen. Die 


laden de meubels in en rijden er 
helemaal mee naar Polen.” 

Terwijl Jongen vertelt vanaf een 
van de gebruikte bankstellen, 
komt eén vrouw op hem af met 
een afdruikrek en tweë borden. 
Hy peinst even en zegt: „Doe 
maar twee gulden.” De vrouw 
betaalt en Jongen laat de mun¬ 
ten in een grote porteihonnee 
verdwijnen. 

Ook studenten komen regelma¬ 
tig langs in de Drieyogelstraat. 
Jongen zegt dat ’zyn’ jheubels al 
in Nijmegen, Utrecht en Leiden 
staan. De Meubelbeurs zou graag, 
een filiaal beginnen in oen stu¬ 
dentenstad/ Meubéls : genoeg, 
maar het is een probleem óm éen 
hal te vinden en gemotiveerde 
vrijwilligers. Jongen: „We wer¬ 
ken óp dit moment met zeven 
vrijwilligers. Vroeger hadden we 


Bouw in augustus van start 


n 


over maand in raad 


Door onze correspondent 
WIL WAGENVOORT _ 

KERKRADE - Het plan voor de 
herinrichting van het Kerkraadse 
centrum is vrijwel gereed. Over 
ruim een maand wordt het cen- 
trumplan voorgelegd aan de ge¬ 
meenteraad. 

Nog voor de zomervakantie start de 
inspraakprocedure voor de burgers, 
waarna de raad medio september 
een besluit moet nemén óver een 
'ontwikkelingsstrategie’ en een 'fi¬ 
nancieel plaatje’, aldus directeur G. 


van Oyen van de dien&t Ruimtelij¬ 
ke Ordening. Pas daarna worden de 
concrete plannen besproken. 

Dé plannén zijn ontwikkeld door 
zes werkgroepen, waarin naast de 
gemeente verschillende particuliere 
organisaties zitting hebben. 

Volgens woordvoerder R. van 
Zandvoort van de Limburgse de- 
tailhandetorganisatie LOZO zijn de 
voorstellen nagenoeg afgerond. „De 
laatste puntjes worden nu op de ’i’ 
gezet en binnen veertien dagen lig¬ 
gen de adviezen op het bordje van 
B en W”, zegt V$n Zandvoort. 


Ook de gemeente Kerkrade heeft 
niet stilgezeten. In het ontwikke¬ 
lingsgebied Wijngracht 2 (Van Beet- 
hovenStraat- Mozartstraat), waar een 
Muzisch Centrum móet komen, is 
een pand gekocht van de firma 
Diels. Daardoor is Wijngracht 2 nu 
volledig in handen van de gemeen¬ 
te. 

In éen reactie zegt RO-directeur 
Van Oyen dat voor een muzisch 
céntrum - met muziekschool, bi* 
bliotheek en een grotere foyer voor 
het Wijngrachttheater - de 'finan¬ 
ciële gevofgen nog moeten worden 
bekeken’. Hij sluit niet uit dat deze Welzijn 


• We belden gistermiddag om 
kwart voor drie met de Bruns¬ 
sumse welzijnsinsteüing WEB. 
,JEr is niemand meer aanwezig, 
u bent dinsdagmorgen de eer¬ 
ste”, luidde hét antwoord. Par¬ 
don, toe hebben toch goed op het 
horloge gekeken? Jazeker, don¬ 
derdagmiddag, kwart voor 
drie. En dan zou er tot na Pink- 
steren bij het WEB niemand 
meer bereikbaar zijn? Het wel¬ 
zijnswerk is omgeven met de 
nodige vooroordelen. Het WEB 
hield er gisteren eentje op in¬ 
drukwekkende wijze in stand. 


Foutje 


• Georg Jongen: „We heb¬ 
ben genoeg meubels om een 
filiaal te openen .” 

Foto: FRANS RADE 

veel meer mensen, zelfs te veel. 
Het animo is echter gedaald on¬ 
der jönge mensen. Wie wil er nog 
voor niets gaan werken?” Sinds 
1 juni heeft de Eerste Kerkraad¬ 
se Meubelbeurs een Banenpoo¬ 
ler in. dienst. 

Behalve een startsom van tien¬ 
duizend gulden, doet de meubel¬ 
beurs het zonder subsidie. „We. 
mogen van de gemeente wel gra¬ 
tis storten op de stortplaats. Ja, 
anders moeten ze het zelf doen. 
We hebben 1500 gulden per 
maand aan vaste lasten hier. Aan 
de andere kant Staat een omzet 
van vijf- tot zesdaizend gulden. 
Ze hebben wel ééns berekend 
dat hier één persoon van zou 
kunnen leven. Maar dat wil ik 
niet. Dan moet een aantal vrij¬ 
willigers voor één man werken. 
Nee, in plaats daarvan subsidië¬ 
ren we zelf.” 

De Meubelbeurs stelt per jaar 
enkele duidenden guldens be¬ 
schikbaar voor goede doelen. 
Onlangs kregen projecten van 
het SCEW 6.500 gulden. 


plek op een andere manier wordt 
ingevuld. 

De komst van een grote winkelves- 
tiging nabij de Atrium flat is in de 
ogen van van Oyen een zaak van de 
private partnea-s. Hy doelt met rui¬ 
me op de' nieuwe Roderveste BV, 
een samenwerking van MBO Ruy- 
ters en ontwikkelaar Kloth: „De ge¬ 
meente zorgt alleen voor bouwrijpe 
grond. De invulling ligt in de han¬ 
den van projectontwikkelaars.” 

Van Gyén zégt verder dat tussen de 
NiersprinkstTaat en het Kloosterra- 
derplein een doorgang komt in de 
vorm van een winkelpassage. De 
concentratie van winkels is zonder 
meer in dat gebied gepland. 

Een tegenvaller voor B en W i* de 
vertraging die de sloop van dé oude 
vleugel van het St-Jozefziekenhuis 
ondervindt. Daardoor komt de ex¬ 
tra parkeerruimte in het centrum, 
waar Kerkrade op hoopte, voorlo¬ 
pig niet beschikbaar. 

De eerste bouwwerkzaamheden in 
het centrumgebied gaan 24 augus¬ 
tus al van start, met de bouw van 
het appartementencomplex Resi- 
dence Lambertus, tussen de Lam- 
bertuskerk en de Hamboskliniek. 


• Ook een kleine miscommuni¬ 
catie eergisteren ter redactie/ 
We werden dan ook terstond te¬ 
lefonisch terechtgewezen door 
een attente lezer. De foto bij het 
bericht over het motorongeluk 
in Klimmen betrof weliswaar 
ook een motorongeluk, maar 
dat vond toch echt plaats op de 
Heerlense stadsautoweg. Ah, 
dat motorgeluk, dachten we 
toen de foto op ons bureau bè^ 
landde en uoe keken niet verder 
dan de neus op dat moment 
lang t oas. Foutje, bedaaank! 


Hepi 


• De grote vakantie is ons allen 
bekend. En de paas- en de kerst¬ 
vakantie natuurlijk ook. Zelfs 
de krokusvakantie is geen on¬ 
bekende want inmiddels weet 
iedereen dat in de prille lente 
(zo rond carnaval) de scholen 
ook nog wel eens de deur op slot ■ 
willen doen. Nu is er weer een . 
nieuwe vakantie geboren, de 
’hepi-vakantie f . Dit verlof be¬ 
slaat de periode tussen Hemel¬ 
vaartsdag en Pinksteren. Wij ■ 
van de redactie willen toet 'pa- ..j 
pa- of keke’-vakantie, maar 
dat soort verlof schijnt al een j 
naam te hebben: Vul 

Bidprentje 

• We weten allemaal dat hef 
verzamelen van postzegels 1 
raaazend populair is in Neder 
land. Maar dat het verzamelen 
van bidprentjes nog eens een ! 
rage zou worden... Éggelshove- 
naar Jo Jongen weet er alles 
van: ,Jk wilde eigenlijk briefjes ■ 
van duizend gaan verzamelen, '[ 
maar er was niemand die tt . 
mij wilde schenken, hahaha. ■ 
Nee, serieus nu: mijn hobby is 

■ voortgekomen uit mijn belang¬ 
stelling voor het onderzoek 
naar familiestambomen en 
door mijn contacten met wijlen 
Harry Loontjens uit Heerlen.” , 


Bidprentje (2) 

• ,Jjoontjens deed mij een klei¬ 
ne tien jaar geleden zijn collec¬ 
tie van circa zeshonderd Eg- - 
gelshovense bidprentjes ca¬ 
deau. Hij had er overigens al - 
tachtig duizend. Ik ruil wel 
eens. Prentjes die ik dubbel heb < 
tegen prentjes van andere ver¬ 
zamelaars en ik krijg er regel- 
matig toegestuurd. Nu heb ik , 
ongeveer vijfentwintig duizend ' . 
exemplaren, sommige zijn meer ' 

' dan een eeuw oud. Maar het is 
gewoon een leuke bezigheid ‘ 
voor mij als AOW-er.” L ■ Limburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 


Iets moois voor niet zoveel, heren 


9 

Riante kortingen op artikelen uit de topcollecties Signé Incognito en Westbur Signé Incognito 


Kostuums 

Colberts 

Pantalons 

Overhemden 


a.'^ • ■;: korting 

korting 

korting 

korting 


OA 


Westbury 


C&ól U toch i ! 

Alleen in de grotere 
C&A filialen. Bel voor info de C&A 
Servicelijn: 

033-765131 


Kostuums 100 .- en 150 . 

50 . 

25." en 50. 1 

15 , 


Colberts 
Pantalons 
Overhemden 


korti r 
korti r 
korti*- 
korti n 

pij Wegenbouw van de Kieckc N, V., gevestigd te Nutit (NL) en Lanaken (B.), 
ontstaan wegens groei in Duitsland onderstaande vacatures: 

UITVOERDER 


Efe werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het zelfstandig uitzetten en uhvoe- 
fién van wegenbouwkundige werken, onderhond van, wegen en rioofcenovatie. 


Jy opleiding H.T.S. wêg- en waterbouw of gelijk niveau; 

- leidinggevende en motiverende eigenschappen; 

- leeftijd 30-40 jaar; 

- ruime ervaring in de O.W.W.-sector. 


HULPUITVOERDER 


pe werkzaamheden bestaan boorazaiebjk uit het wmtèttd Vati^'vftouuti 
p grotere werken, met de mogelijkheid om na 2 tot 3 jaar opleiding binnen het 
bedrijf door te groeten tot uitvoerder. 


WstyetmÉreinlging oppervlaktewateren 

Vatguimlng inzake het in het 
JuiiaèakfnaaJ brengen cq. ver¬ 
pletsen van bestoittngsmateiiaal 
door de Rijkswaterstaat directie 
Limburg;< 

De Minteter van Verkeer en Waterstaat 
maaktgépt op artfyé 7 Wet verontreini¬ 
ging oppervlaktewateren en op artikel 31 
van de Wetaigemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne het volgende bekend: bij beschikking 
van 22 mé 1992, nr. AH 123631, Is aan de 
hoofdingenieur-directeür van de Rijkswater- 
staat in de cfeectte Limburg te Maastricht 
Vergunning verleend voor het in het Juliana- 
karteal brengen cq. verplaatsen van bestor- 
«ngsmatefUaJ. 

-opleiding H.T.SVM.T.S. weg- en waterbouw; 

7 leidinggevende ca motiverende eigenschappen; ' 
leeftijd tot 30 jaar; 

- ervaring in G.W.W.-sector strekt tot aanbewehag.' 4 

ÜALCULATOR-WERK VOORBEREIDER 

beze functionaris zal worden belast met werkzaamheden die nodig zijn voor het 
a anae z n e n en voorb e reiden van werken ia de G.W.W.-sectot. .... 


- opleiding H.T.S. weg- en waterbouw of gelijk niveau; 

^BSjdïi-35jaar; 

-enige ervaring. 

Salaris ca secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming Wiet de t be¬ 
langrijkheid van de functie. 

Yqot nadere informatie kan contact worden opgehomea met de heer ir. M.Q.E. 
wm Stijn, telefoon 045-241800. 

Belangsteflenden wordt verzocht hun whriftehjke soilidtatie binnen 10 d«gen 

na het vendüjnea van dit Uad, te richten aan: v 

Wegmkmtw vm de Kneke N.V. .postbm 22$d4, éMÊ AANmtk. 


met 3 juli 1992 tijdens kantooruren ter 

inzage: 

- ter gemeentesecretarie van Maasbracht * 

- ter gemeentesecretarie van Bom te 
Crevenblcht 

- op kamer 4.29 van het stadskantoor te 

Echt; 'V* 

- bf de afdeling Crondgebiedzaken van de 
gemeente Susteren; 

Cedwencle voornoemde periode kuripèn |te 

bescheiden tevens wordert ingezien: 

- op maandagavond van 19.00 tot 22.00 
uur in de Reinpudhai, Rénoud vin > ,;* 
Gekferstraat te Sustwen; 

- op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur 
In de openbare bibliotheek, Prins Bisdom- 
straat 7 te,Bom; 

- op donderdagavond van18.00 tot 21.00 
uur in de sporthal/openbare bibliotheek 
aan het Europlein te Maasbracht. 


p6fP6pigif chtig^wi 

Ingevolge artiké 44, tweede lid, 

WABM, staat tot 4 juli 1992 beroep open bij 
de Kroon voor 

a. de aanvragen 

b. de betrokken adviseurs; 

c. dte belanghebbende, die aantoont dat hq 
, rede Bj ke r w^ niet ln staat is geweest 

overeenkomstig ^artiké 28, éérste Kd 
onder c, WABM, bezwaren in te dienen. 

VIA Kllqn RpfOVR fVfpnMflg 

De beschikkingvVordt van kracht na 
afloop van de beroepstermijn tenzij voor die 
datum beroep is ingesteld en met toepas¬ 
sing van atdkd 60a van de Wet op de Raad 
van State een verzoek wordt gedaaA tot 
schorsing va^jde besrtWdng, dan wé tot ! 
het treffen vanu^i'voéfcpige voorpenlpg. 

tM 
aan Hare Majesteit de Koningin, doch - zo 
mogelijk in tweevoud - worden ingediend 
bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State, Postbus 
20019 te 2500 EA 's-Gravenhage. 

Schorsing/vooriopige voorziening 
Het verzoek tot schorsing of een 
voorlopige voorziening moet worden gericht 
: Uan de voorzitter van de vqpmoemde 
Afdéing. De beschikking wdrdt niet van 
kracht voordat op dat verzoek is bedfst. 

: Maastricht, 27 mét 199fc. . > 

De minister van Verkeer en Waterstaat, 
namens deze. 

de hoofdingenieur-directeur van de 
Rijkswaterstaat. 

mr. P.H. Ekithoven l-HID 


Ministerie van Vèrkeer en Waterstaat 

Directqraat-Generaal Rijkswaterstaat 


VCHBfli^Qg VtttOiAll 
en Ycr w inttt i ru nes 


4 fit'om de hoek’ 

OerVOGG is een landelijke vereniging met 
^ afdelingen vmpteid over bét hele land. 
tytrijftipaiie ep advies ook bij u om de hoek. 
Yrsag om het advies van de dichtstbijzijnde 
afóbting. Biet of schrijf: 
mbO, postbus 85274,3508 AG Utrecht 
“iMbon 030-363744. , 

fHA ' ■ V. 
Jahfjls#ierduaendenmndemnm 
reit dievoor terte of lange tijd niet door huif eigen * *m**/m* 
ouders veraxgd kinnen worden Vbor hen zoeten de 


.•smal-.- * ï* * I * f'*«til/ 'M * «J *. ’f* 


Wilt u weten v«t het is om pfoöfOüdef te zijn? Stuur j y , 7 ^7 

dan de coupon in een open envelop naar: —• 


jNEEOO 

f71 

9 i Antwoordnurtirner BlA 6Ö0 VGSHterd. 


Voor «en bedrijf in de omgeving van H eerl en zfh vrij op zoek 
naar een aantal produ fc U ii wè d ew e rt cec l Hetgaatornzeer f|n 

(Ml lult iROMpQVwVnC V8ti CfBKlrOnoCnO’QOfTipOViQfuSnv v 

werkt in aan 3-ptoegen ty steem en dient «en half jaar 
beschikbaar te z|n. Leeftijd: U* »Jeer.UWoplekSng b niet 
van belang. ' • ■■ ■ • 1 ' : 


Iteftrtary AteauUaat 26. . 

-tr randstad uitzendbureau 


STOP DE ZINLOZ 


SPAARVARKENTJE 


f -‘’4 


> ' flfi'? . 

' ■ 

, > yv. * ■ ^ '• VVierai in een/Fiat<Uno stapt hoeft: z!n spaar- 
ir . 

Want tijdelijk krijgt u van ons een jaar lang een 
renteloos voorschot van maximaal ƒ 15.000,-*. 

En aangezien een Uno een vaitöfprijs heeft van 
ƒ 20.750,-, wordt het verschil waarschijnlijk gedekt 
door de inruilwaarde van uw huidige iuto. 

: Kortom, als u Rat Uno gaat rijden, betaalt u 
. pas Overeen jaar en stopt u de zinloze moord óp de 

spaarvarkent)es. Als u even bij 'óns langskomt, 

. : ' * • * . > . . * * • 

leggsn wij u graag de vporwaaréen, uit. j i ÉÉN BROK TEMPÉRAMENT 

DB FIAT 


RU NU # BETAAL OVER 'N J 


lm. . t 

ra 

Tnrr-TT 

Ij gERKRAOC; KAALHEIOERSTEI 

•NWEOlSSilti: 
liGELSIWAT 3 , 1 B- 
Provincie 

Limburg 


• K 1* 

,r<' 


U 

> ■ Ti?;. 


Vurordenlng g m ndw u tuihu s chu nu lnfl Urn- 
* bur g lawjqy tnl é gp rin g van uun uanvruug 
«mtintbuffinB. x. 

'' • ' '' . : r, 4 ' ' ■ 

Aanvraag van: 

De Groot en Zonen B.V., Buropawog Noord 
1924e Landgraaf dd. 1 april t ^2 om ontoef- 
firw voor het winnen van zand en grind op het 

jussM 


De aanvraagster inzage v«tef: 9 Juni 19tó 
a. ten pfovinci3»ulze ffiaSdEwa^'^densde- 
- wUtkuren; b.ten gemeerrtehulze vtei Land¬ 
graaf de werkuren en daarbuiten op de 
aldaar gebruikehkepteateen en ttden.tothet 
einde van (te temifo waarbinnen beroep kan 
worden ingWteld tegen debeechfodngaptte 
aanvraag, '-/■v ■ 


Homna ru ^r e <^ 


Gemotiveerde b( 
teder tot öjuli 1« 
dtendbHGMSfx 
6202 MA Maestr 
fontech verzoekt 


I i [ l M K 


rwréJftey-jte 


liMiBr^^li' r|f i ii lihi)': 


ifyt ; I i 

iV’ WW i 

ws 
c ! 5 k ff I |E I • 3 


“IE 
D^anedteben^nuuMkanverzoekenzijn 
peraoonljke gagevana ntetbekandte maken. 


Dlrt PHCF rfrM4fltiïfe 1 - 1 ;l ] 


’Er zijn voldoende alternatieven' 

Michels spaart 
Gullit en Rijkaard 


Zestig procent 
Nederlanders 
tipt Oranje 

AMSTERDAM — Een meerder¬ 
heid van de Nederlandse voet¬ 
balliefhebbers denkt dat Neder¬ 
land in Zweden de Europese ti¬ 
tel prolongeert. Zestig procent 
tipt Nederland als winnaar. 
Duitsland is favoriet voor 24 pro¬ 
cent van de fans. De overige zes 
deelnemende landen wordt na¬ 
genoeg geen kansen toegedicht. 
Dat blijkt uit een telefonische 


enquete, die het martonderzoek- 
bureau Trendbox deze week on¬ 
der duizend Nederlanders heeft 
uitgevoerd. Ongeveer zestig pro¬ 
cent van de Nederlanders zegt 
geinteresseerd te zijn in het EK. 
Een minderheid van 22 procent 
heeft volstrekt geen belangstel¬ 
ling. Ruim een kwart van de on¬ 
dervraagden (28 procent) denkt 
dat Marco van Basten zich in 
Zweden als beste speler zal ma¬ 
nifesteren, Ruud Gullit verwierf 
dertien procent van de stemmen, 
Frank Rijkaard elf, Ronald Koe¬ 
man tien en Dennis Bergkamp 
acht. Met vijf procent scoort 
Wim Jonk verrassend genoeg 
ook aardig. 


Het Nederlands voetbalelftal speelt vanavond tegen 
zonder Ruud Gullit en Frank Rijkaard. De twee Mi- 
blijven bij het vriendschappelijke duel in Lens gebles- 
aan de kant. Michels wilde aanvankelijk in actie komen 
||^* e ploeg, die een week later op de Europese titelstrijd ook 
Plaste wedstrijd tegen Schotland zal spelen. Daarom ver- 
hij ook Ronald Koeman zondag voor Barcelona uit te 
De Spaanse club heeft nog een kans op het kampioen- 

^ heeft nog steeds last van een „Ik verwacht echter”, zei Kessel, 
ÜM Ure aan het scheenbeen. Rijk- „dat iedereen voor de openingswed-1 
let ls de laatste twee dagen aan strijd van volgende week op tijd fit 
pukkelen geslagen. „Hij heeft is.” 
en kele spieren, als gevolg 

tye beetje overbelasting. Het is De blessures van met name Gullit 
^Jdat hij even rust neemt”, ver- en Rijkaard zijn niet zo ernstig dat 
to^de bondsarts Kessel bij aan- spelen onmogelijk is. „Maar ik ben 
j. st °P het vliegveld van Lille. absoluut niet van plan voetballers 

SS heeft in Frankrijk zestien °P te stell ^ n die niet , honderd pro- 
2 ( rs tot zijn beschikking. Naast cen * Zi J n - is ook geen enkele 

C ^ Rijkaard zijn ook Frank de aanleiding toe. Er zijn voldoende al- 
C (Hes) en Peter Bosz (spier) ternatieven , lichtte Michels toe 
s.blessures niet beschikbaar. Aanvankelijk was Michels van plan 

-—- in dezelfde samenstelling te starten 

T-i I • als in de eerste oefenwedstrijd te- 

rLXCelSlOF gen Oostenrijk. De beoogde basis 

^ was als volgt: Van Breukelen, Van 

1'kfxctlll II* Aerle, Koeman, Van Tiggelen, Rijk- 
k 1UC1 UC3lUUl aard. Wouters, Bergkamp, Wit- 
^VEïtDAM - De bestuursleden schge, Gullit, Van Basten en Roy. 
i^eelsior hebben besloten hun Michels wilde nog met zeggen voor 
iiJ* e beschikbaar te stellen. „Het wie hij nu kiest. „Ik ga daarover 
l*t 7' en tijdverslindende werk is eerst uitgebreid van gedachten wis- 
O^tuur te veel geworden”, selen met Dick Advocaat. ” 

ÏUj *h een verklaring gesteld. Ex- % 

W 0r is momenteel, zo stelt het Tot nu toe verscheen Van ’t Schip 
nagenoeg vrij van schul- m de voorbereiding op rechts als 


Sportief gebaar 
is momenteel, zo stelt het Tot nu toe verscheen Van ’t Schip 
nagenoeg vrij van schul- m de voorbereiding op rechts als 
% ^et huidige bestuur acht zich Gullit uitviel en was Winter de vaste 
w r niet in staat nieuwe geld- vervanger van Rijkaard op het mid- 


lk^ e haan te boren die noodzake- 
Öih om als betaald-voetbalorga- 
^ te blijven functioneren. 

Wassen in 
hoofdtoernooi 

- Rogier Wassen heeft 
J ,Q or de eerste keer in zijn ten- 
■^bière voor het hoofdschema 
e en A-toernooi geplaatst. In 
deed hij dat zelfs voor de 
sst e ca tegorie, het viersterren- 
!) v°°i‘ * n de tweede ronde won 
Lars Plukker met 6-3, 6-1. 
lL Martijn John Voorbraak 
J 8 *® zich. Hij won achtereenvol- 
) v an Pieter van Houten (6-2, 
Martijn Jonkers (6-3, 6-1). 
Matste partij tegen Bas Snel- 
Sing niet door omdat zijn te- 
^hder te laat arriveerde. Bij de 
^. s slaagde het Ready-lid Ste- 
j e Gomperts er niet in zich te 
j? e h. Zij van Minke Mooijweer 
rO, 6-4. Zij verloor vervolgens 
* v ette Basting in drie sets. 

U 

Q °ebka opnieuw 
°Ver zes meter pENIS - Sergej Boebka 
tijdens internationale wed- 
^ e h in Saint-Denis bij Parijs 
ia s de twintigste keer met de 
to k een hoogte van zes meter 

_ TV /T _1 „ _ Au _ _ _ _ _ 1_A - 


vervanger van Rijkaard op het mid¬ 
denveld. Van Tiggelen, die afgelo¬ 
pen zaterdag tegen Wales gebles¬ 
seerd uitviel, is wel weer inzetbaar. 
„Hij kan weer alles”, aldus Kessel. 
Kieft viel op de training van giste¬ 
ren met een onschuldige blessure 
uit. Ook dat heeft voor vanavond 
geen consequenties. Van Aerle, 
dinsdag in en tegen Noordwijk nog 
ontbrekend, is eveneens fit. 

De selectie van het Nederlands elf¬ 
tal verblijft slechts iets meer dan 
een dhg in Frankrijk. In de omge¬ 
ving van Lens wordt niet getraind. 
Onmiddellijk na de wedstrijd vliegt 
de formatie terug naar Schiphol. 
Morgen en zondag hebben de spe¬ 
lers vrij. Maandag vertrek de ploeg 
naar Göteborg, waar Nederland in 
de groepwedstrijden van het EK zal 
uitkomen tegen Schotland, het 
GOS en Duitsland. 

Papin speelt 
tegen Nederland 

LENS - De Franse bondscoach Mi- 
chel Platini heeft zijn opstelling 
voor de vriendschappelijke inter¬ 
land tegen Nederland al vrijgege¬ 
ven. Platini heeft Jean-Pierre Papin 
in de basis opgenomen. De top¬ 
schutter ondervond de laatste we¬ 
ken ernstige hinder van een enkel¬ 
blessure. 


• Sportief gebaar van een verliezer. Arantxa Sanchez (links) feliciteert Steffi Graf met het bereiken van 
de finale. Foto: REUTER 

Steffi Graf en Monica Seles treffen elkaar morgen in eindstrijd 


[ °k een hoogte van zes meter Platini verklaarde Papin tenminste 
°ftgen. Merlene Ottey maakte 45 minuten te laten spelen. De spits 
Seizoendebuut op de 100 me- liep de blessure drie weken geleden 

iu.a'7 I f lirlonc oon -_ 


$;[ >97 seconden. Verder was de 
se conc i en van GOS-atlete 
^illa Narozjilenko op de 100 
borden de beste prestatie van 
l2 oen. Ook Margarita Ponoma- 
^°ert na haar 54,69 op de 400 
., p, horden de seizoenranglijst 
V~hristien Toonstra, al aange- 
W 1 voor de Olympische Spelen, 
<L°P de 3000 meter achtste. Haar 
w *s 8.56,96. 


tijdens een trainingpartijtje op. 
Frankrijk start in Lens in zijn sterk¬ 
ste formatie. De opstelling is als 
volgt: 

Martini; Angloma, Boli, Blanc en 
Casoni; Petit, Sauzée en De- 
schamps; Cantona, Papin en Vahi- 
rua. Voor beide landen is het de 
laatste test voor de strijd om de Eu¬ 
ropese titel in Zweden, die volgen¬ 
de week van start gaat. 


PARIJS - In de tijden van Marti- 
na Navratilova was het wat an¬ 
ders, maar vrouwentennis op top¬ 
niveau lijkt tegenwoordig een 
beetje op inteelt. De speelsters 
kennen elkaar door en door. Ze 
weten niets nieuws meer te ver¬ 
zinnen en slaan de bal plichtma¬ 
tig van achterlijn terug. Maar 
soms zijn er uitzonderingen, zoals 
gisteren in Parijs, waar de 17.000 
toeschouwers ruimschoots wer¬ 
den gecompenseerd voor de te¬ 
leurstellende eerste halve finale. 
Steffi Graf en Aranxta Sanchez 
hadden in drie sets alles gedaan 
om aan het stereotiepe beeld te 
beantwoorden. Ze speelden loop- 
tennis, waaraan de kleine Spaan¬ 
se uiteindelijk kapot ging. Monica 
Seles en Gabriela Sabatini boden 
meer. In de eindstrijd treffen Graf 
en Seles elkaar. 

Graf piekerde zich het hoofd suf, 
waarom ze na een deplorabele start 


Geprogrammeerde 
finale bij dames 


alsnog de zaken naar haar hand kon 
zetten. Bij de persconferentie en de 
tv-optredens wist ze het antwoord 
nog niet. Stanley Franker, de Ne¬ 
derlandse bondscoach, die het 
vrouwencircuit sinds enkele maan¬ 
den van nabij volgt, wist het wel: 
„Tennisspeelsters doen er vaak van 
alles aan om maar niet te winnen”. 
En daar leek het in dit geval nog het 
meest op. 

Vorig jaar gaf de kleine Spaanse 
Graf met 6-0, 6-2 een fikse aframme¬ 
ling. Nu haakte zij na 6-0 af. Dat gaf 
in elk geval de finale van zaterdag 
een ander aanzien. Evenals in 1990 


mag Graf het daarin opnemen tegen 
Seles. Beiden hebben Roland Gar- 
ros tweemaal gewonnen: Graf in 
1987 en ’88, Seles de laatste twee 
edities. 

In de tweede halve eindstrijd lever¬ 
den Seles en Sabatini wel goede 
waar voor de vier ton, die het ver¬ 
schil tussen winnA en verliezen 
uitmaken. De beide dames hadden 
hun opslag thuis gelaten. De Argen¬ 
tijnse uit gewoonte, Seles omdat er 
kennelijk iets niet helemaal in orde 
was. Maar wat er na die slappe ser¬ 
vice gebeurde, was de moeite 
waard. Seles won met 6-3, 4-6, 6-4 en 


nam revanche voor Rome, waar Sa¬ 
batini de sterkste was geweest. 

Het doorstoten naar haar derde ach¬ 
tereenvolgende finale in Parijs ging 
Seles niet gemakkelijk af. In Parijs 
trad ze achtereenvolgens tegen de 
nummers negen, vijf en vier van de 
plaatsingslijst aan. „Erg zwaar”, 
vond ze dat. Maan het echt gevaar 
liep ze de dag nadat de Verenigde 
Naties in New York de sportboycot 
tegen Joegoslavië afkondigde. De 
kleine Aniko Kijimuta leidde in der¬ 
de set met 3-0, voordat Seles aan 
haar eindsprint begon. 

In de halve eindstrijd mocht Sabati¬ 
ni bij 4-2 in de derde set zelfs even 
aan de zege ruiken. De herinnering 
aan Rome, waar zij het fysiek niet 
helemaal had kunnen bolwerken, 
kwam bij Seles boven. „Dat niet”, 
dacht ze en vocht de laatste vier ga¬ 
mes met alles wat ze had. „Ineens 
sloeg ze weer op alles. Ik kon daar 
echt niet tegenop”, moest Sabatini 
erkennen. 


Affaire Passart wordt klucht * 

-—- sproken had met Mr. van Vlokho- i-—--- 

I ™/ c 3"f enl ven . voorzitter van de tuchtcommis- 

L s '~-— HENKSPORKEN sip 7.nid 2. Hii had 


# Passart-speler Zoetbrood , de 
man waar alle heisa om is begon¬ 
nen. Foto: ERMINDO ARMINO 


I 


- Gisteravond was het 
^ • •Het veel besproken duel tus- 
Reidebloen en Passart, dat 
i*^ e speeld moest worden omdat 
een geschorste speler (Zoet- 
’lifjb tegen KEV had opgesteld, 
- afgewerkt. Voor 600 toeschou- 
^ Ontstond een ongelijke strijd. 
cÏk-, ° em mistte liefst zeven ba- 
ers en was in feite vooraf al 
os: 0-3. 

Pudding ontstond tijdens de 
o J h de bestuurskafner. Wed- 
jSecretaris Cor Leeuwestijn 
^eidebloem had namelijk ge- 
ode de eerste helft kontakt op- 
.^en met de tuchtcommissie in 
• Deze zou gisteravond bijeen- 
om een uitspraak te doen in 
affaire, zodat mogelijk later al- 
nog eens opnieuw gespeeld 
worden. De bijeenkomst 
1 . ec hter niet door. Leeuwenstijn 
e mee, dat hij telefonisch ge¬ 


sproken had met Mr. van Vlokho- 
ven, voorzitter van de tuchtcommis¬ 
sie Zuid 2. Hij had hem meegedeeld 
dat Passart in staat van beschuldi¬ 
ging is gesteld en de kans heeft ge¬ 
kregen hiertegen schriftelijk ver¬ 
weer in te dienen. De termijn waar¬ 
binnen dit moet gebeuren is nog 
niet verstreken. De tuchtcommissie 
wacht dit verweer dan ook af en 
neemt pas begin volgende week een 
beslissing, waarna de beslissings¬ 
wedstrijd van de winnaar van de 
nacompetitie tegen Helios’23 (klas- 
seperiodekampioen 4C) moet wor¬ 
den vastgesteld. 

Dit alles tot grote ergernis van He¬ 
liosvoorzitter Frans van Kleef. Hij 
stelde duidelijk dat Helios pas voet¬ 
balt op het moment dat alle spelers 
die op Hemelvaartsdag gespeeld 
zouden hebben ter beschikking 
staan. Een zestal spelers is namelijk 
met vakantie vertrokken of vertrekt 
in de loop van deze week. Welke 
beslissing door de tuchtcommissie 
genomen zal worden is de grote 
vraag. 
j 


ÏimE i * Ci 


WIELRENNEN 

Ronde van Italië. Twaalfde etape, Imola - 
Bassano del Grappa: 1. Leoni 214 km in 
5.04.10 (gem. snelheid: 42,214 km/u), 2. Ci- 
pollini, 3. Baffi 4. Francois Simon 5. Seian- 
dri 6. Spruch 7. Dl Basco 8. Henn 9. Petito 
10. Oegroemov 11. Stephens 12. Farazijn 13. 
Ghirotto 14. Cornillet 15. Hampsten 17. In- 
durain 42. Herrera 0.13, 50. Chiappucci 0.20, 
143. Lammerts 4.06. Niet gestart: Meijs. Al¬ 
gemeen klassement: 1. Indurain 54.17.00, 2. 
Conti 0.59, 3. Herrera 2.16, 4. Chiappucci 5. 
Giovannetti 2.20, 6. Hampsten 2.42, 7. Jas- 
kula 2.58, 8. Vona 2.59, 9. Chioccioli 3.26, 10. 
Faresin 4.01. 11. Siërra 4.52, 12. Botarelli 
5.00, 13. Tonkov 5.09, 14. Lelli 5.30, 15. Am- 
pier 5.31, 155. Lammerts 1.39.24. 

Dauphiné Libéré, vierde etappe Tain 1’Her- 
mitage - Aix-les-Bains: 1. Leclercq 164 km 
in 4.53.54 (gem. snelheid: 33,521 km/u), 2. 
Ekimov 1.02, 3. Nelissen 4. Dojwa 5. Le 
Mond 6. Rooks 7. Van den Akker 8. Jerome 
Simon 9. Earley 10. Kvalsvoll 18. Bouw- 
mans. Algemeen klassement: 1. Leblanc 
18.48.52, 2. Farfan 0.15, 3. Mottet 0.18, 4. Du- 
faux 0.21, 5. Boyer 6. Pensee 0.22, 7. Delion 
8. Bugno 0.23, 9. Palacio 10. Camargo. 

Ronde van Asturié, derde etappe, Aviles - 
Alto de Naranco: 1. Alonso 143 km in 
4.06.15, 2. Rominger 0.16, 3. ZuUe 0.18, 4. 
Meindert 0.23, 5. Delgpdo 0.34, 6. Unzaga 
0.38, 7. Montoya 0.43, 8. Ivanov 9. Ripoll 
0.51, 10. Rodriguez 11. Van Aert 12. Den 
Bakker 30. Breukink 2.12. 37. Mulders 2.37, 
48. Mare Siemons 15.13, 50. Zuyderwijk, 75. 
Poels 16.47, 78. Nijboer, 88. Van der Pas, 89. 


Protest Eagles na 
supportersverbod 

DEVENTER/DEN HAAG - Het be¬ 
stuur van Go Ahead Eagles heeft bij 
de KNVB geprotesteerd tegen het 
besluit van burgemeester Haver- 
mans van Den Haag om Deventer 
supporters maandag bij het promo¬ 
tie/degradatieduel tegen FC Den 
Haag te weigeren. De Haagse burge¬ 
meester nam die beslissng naar aan’- 
leiding van de ongeregeldheden, 
die woensdag in Deventer plaats¬ 
vonden. 

De eerste promotie/degradatiewed¬ 
strijd liep uit op een veldslag tussen 
politie en Haagse supporters. Er 
raakten 26 mensen gewond, de 
schade aan het stadion De Adelaars¬ 
horst bedraagt ruim 50.000 gulden. 
Driehonderd stoeltjes werden door 
de ontketende fans van FC Den 
Haag vernield. Daarnaast meldt Go 
Ahead Eagles schade aan omheinin¬ 
gen en reclameborden. Go Ahead 
won het twee keer onderbroken 
duel met 3-0. 

Het zal niet mogelijk zijn op de dag 
van de return kaarten te kopen. FC 
Den Haag verkoopt de toegangsbe¬ 
wijzen donderdag en vrijdag in het 
stadion van 18.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er 
worden niet meer dan twee kaarten 
per persoon verkocht. In het Zui- 
derpark wordt Pinkstermaandag 
ook geen alcohol verkocht. Haagse 
supporters die woensdag in Deven¬ 
ter wegens gewelddadigheden zijn 
opgepakt, worden op last van de 
Haagse politie niet tot het stadion 
toegelaten. 

Voorzitter Voortman van Go Ahead 
Eagles noemt de beslissing van bur¬ 
gemeester Havermans 'belachelijk’. 
Voortman: „Het is de omgekeerde 
wereld dat supporters die zich het 
gehele seizoen correct gedragen de 
dupe zijn van de gedrag van de aan¬ 
hang van FC Den Haag. Onze sup¬ 
porters mogen niet naar het Zuider- 
park en daardoor missen wij de be¬ 
langrijke twaalfde man. Daar gaan 
we absoluut niet mee akkoord”. 

Vanenburg 
blijft PSV’er 

EINDHOVEN - Gerald Vanenburg 
dient zijn contract bij PSV uit. In¬ 
tensief overleg tussen de speler, 
trainer Hans Westerhof en het be¬ 
stuur van de landskampioen heeft 
geleid tot voortzetting van Vanen- 
burgs verblijf in Eindhoven. In de 
afgelopen maanden schermde Va¬ 
nenburg met diverse aanbiedingen 
vanuit Italië. 


Nijssen in 
halve finale 

PARIJS - Tom Nijssen staat 
met Manon Bodegraf in de halve 
finale van het gemengddubbel- 
spel bij de French Open op Ro¬ 
land Garros in Parijs. Om bij de 
laatste vier te komen moesten de 
twee het in de kwartfinale opne¬ 
men tegen Nijssens dubbelspel- 
partner Cyril Suk, die een com¬ 
binatie vormde met Larissa 
Savchenko. Nijssen en Bodegraf 
wonnen met 4-6, 6-3, 6-4. 

Aanvankelijk zag het er niet gun¬ 
stig uit voor de Nederlanders. 
Nijssen, die overigens een wild¬ 
card heeft gekregen voor het 
toernooi in Rosmalen volgende 
week: „Het was heel zwaar. We 
kwamen een set en een break 
achter. We braken echter direct 
de twee volgende services van 
ze. Daardoor kwamen we gelijk”. 
Ook in de derde set ging het niet 
van een leien dakje. „Ook nu 
kwamen we meteen met 2-0 ach¬ 
ter. Vanaf dat moment ging het 
beter”. Vandaag staat de halve fi¬ 
nale op het programma. Nijssen 
en Bodegraaf moeten het opne¬ 
men tegen de Amerikanen Lori 
McNeil en Brian Shelton. 


sport in cijfers 


Maassen, 91. Solleveld, 92. Nijdam, 93. Ha- 
negraaf, 108. Goense 20.50. Algemeen klas- 
•sement: 1. Zulle 11.17.10, 2. Rominger 0.21, 
3. Montoya 0.42, 4. Meindert 1.38, 5. Delga- 
do 1.40, 6. Mora 1.52, 7. Garmendia 1.56, 8. 
Den Bakker 2.09, 9. Van Aert 2.19, 10. Alon¬ 
so, 13. Breukink 2.30, 35. Mulders 4.53, 52. 
Siemons 17.02, 65. Zuyderwijk 17.52, 67. 
Maassen 17.56, 69. Nydam 18.07, 88. Van der 
Pas 20.43, 90. Hanegraaf 21.18, 91. Poels 
21.43, 97. Solleveld 26.27, 104. Goense 21.20, 
105. Nijboer 31.36. 

Milkrace.Tiende etape, Newcastle-Scarbo- 
rough. 1. Bogaard 171 km in 3.50.33, 2. 
Skaane 3. McMurdo 4. Michaelsen 5. Luck- 
well 6. Clay 0.04, 7. Nadobenko 0.26, 8. Den¬ 
nis 9. In ’t Ven 10. Stouf (Bel). Algemeen 
klassement: 1. Henry 37.22.03, 2. Willems 
0.12, 3. Hoban 0.26, 4. Andersen 0.41, 5. Van 
de Meulenhof 0.42, 6. Soerkov 0.43, 7. Smith 
0.53, 8. Verbeken 0.56, 9. Stephens 1.16, 10. 
Huygens 1.21. 

Heist. Profboers: 1. Cornelisse 183 km in 
3.58.00, 2. Adrie van der Poel 3. Patrick 
Strouken, 4. Bogaert 5. Deneut 8. Van 
Loenhout 29. Jacques van der Poel. 

Ronde van Oostenrijk, achtste etappe: 1. 
Patry 190 km in 4.30.29, 2. Blochwitz 3. Ho- 
fer 4. Groenendaal 5. Bertoncelj 14. Dekker 
10.13, 41. De Poel 10.22, 45. Reinerink 50. 
Van Dijk. Algemeen klassement: 1. Piwo- 
warski 29.20.22, 2. Bunca 2.19, 3. Luttenber- 


ger 2.36, 4. Hauer 3.03, 5. Totschnig 3.07, 10. 
Dekker 5.28, 21. Groenendaal 12.17, 59. Van 
,D(jk 41.25, 61. Reinerink 42.22, 73. De Poel 
1.08.46. 

Scbweinfurt. Sachs-tour. eerste etappe: 1. 
Augustin 92 km in 2.00.54, 2. Weissmann 3. 
Matt 4. Otto 5. Schiffner 6. Dietz 7. Trkal 8. 
De Leeuw. 

Bavel. Districtskampioenschappen tijdrij¬ 
den, Brabant-Zuidwest: 1. Van Heesch 20 
km in 26.39, 2. Van de Bon 0.14, 3. Kroonen 
0.34. 

TENNIS 

Parijs. Open Franse kampioenschappen. 
Mannen enkel kwartfinales: Korda - Tsjer- 
kasov 6-7 6-2 6-4. Halve finales: Courier - 
Agassi, Leconte - Korda. Vrouwen enkel 
halve finales: Graf - Sanchez 0-6 6-2 6-2, Se¬ 
les - Sabatini 6-3 4-6 6-4. Finale: Graf - Seles. 
Vrouwen dubbel kwartfinales: Fernandez/ 
Zvereva - Adams/BoUegraf 6-3 6-4. Mannen 
dubbel halve finales: Hlasek'Rosset - Kratz- 
man/Masur 6-7 6-4 9-7, Albano/Motta - 
Adams/Olsjovski 4-6 7-6 gestaakt wegens 
duisternis. Gemengd dubbel kwartfinales: 
McNeil/Shelton - Hetherington/Michibata 
6-4 6-4, Bollegraf/Nijssen - Savtsjenko/Suk 
4-6 6-3 6-4, Provis/Woodforde - Pierce/Pal- 
mer 6-3 5-7 6-3. 

BOKSEN 

Berlin. Internationaal toernooi: super- 
zwaargewicht, halve finales: Igbinegbu 
wint van Nijman). Partij in de eerste ronde 
afgebroken. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 5 juni 1992 • Pagi LA DILIGENCE Een begrip in Limburg. 


SFINX 

zondagavond 

MONTE CARLO 

2° pinksterdag 

ZONDER SNOR 

Woensdag 10 juni 

LA VITA ¥1 


Tel.045-312510 L? A? SUNPLEIN 

LANDGRAAF 

Vanavond 

de grootste House Party 
van Nederland 

TjAcrr 

liUULMh^v/ 


- ,AF~ 

. -.fe. Arm 


E I. ;-'v» V fF- 

w \ 


Turn up the Bass 

j **"*•*•' • ■. vl** ’W! ... . r . > . 

Vrijdag 12 juni TRIXS 
Vrijdag, zaterdag, zondag geopend 


René Shuman 

en band 

op zaterdag 6 juni LIVE Rock-and-billy blues 
en 

rock and roll. 
Aanvang 21.00 uur. 
Entree ƒ 12,50. 
Voorverkoop: 
café-zalencentrum De 
Brandpoort, 
Hoogstraat 191; 
Videotheek Cinerent 
Bakker, Hoogstraat 
104; VW Landgraaf, 
Rossinipassage 21. 


cafezalen 


Miifll 

BRAND 

POORT 


centrum 


H 00 GSTR .191 6373 hs landgraaf tel.( 045 ) 315515 Pinksterzaterdag 

JOHNNY 

van de hit Alimentatie 

Pinksterzondag 

Coca Cola 
Rood Show 


Dancing 

Gorissen 

BRUNSSUM 

Zaterdag 6 juni 
DANSEN met 

Trio Romantica 


dnve-in-bioskoop 

ftüTOKINO 

LfiNDGRfiffF 

Vrijdag 22 15 uur l.v.m. Pinkpop 
is er 

deze week 
alleen op vrijdag 
filmvoorstelling 


★ 
Zaal Vroemen 

Genhout-Beek 

Zaterdag 6 juni as. 

DANSAVOND 

Sfeervolle muziek uit 
de jaren '60/70 met orkest 

0221 The Novo’s 


JASSA SHOARMA 

is vanaf heden 

weer 6 dagen per week geopend. 

Wij heten j van harte welkom. 

Uw bestelling wordt ook thuis bezorgd. 

Tel. 046-524898. 


DISCOTHEEK 

t — - f t * t Wr 


Las Vegas 

Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445 


Gezelligheid kent geen grenzen! 
Zaterdag en zondag 
geopend vanaf 20.00 uur 


DJ Marco IN DISC01 
VANAVOND 


Heerlen 

Beitel 90, Heerlen 


HOCISE PARTY 

GROTE LASERSH0W 

Light sticks te koop in de zaak 

DJ’S: THEO NISPEL 

GARRY KRASOVEC 
MAURICE HINZEN 


CfïN YOÜ BE PfïRTY DRESSED 

DISCO 2 NORMAAL GEOPEND \\«p : FILMS noFILMS 


3 

w 3 

= m 

3 TI 

O 

O 3 CM 
10 3 — 
■-inO 
■ 

O ■»— CO 
<r) cm ■ 

rrs — n 

2 o** 

S® o 

8,5» 

cz c ca 

*o o N 


Oq 
z 32 
CCt 

LJJ <• 

>co 
co ^ 

ÜJZ 

cruu 


x z crj 

o m n 
<Q et 2 
e uj ” 
O C ^ 

LL LL - 

LU LU 

JÏ1 LD 

lil LU Tt 

h CC O 


< 

co 

co 

< 

* 

g£< 

LO Q. 
-8 
sï 


2 2 
< 3 
CO > Ni 


w 

Uxnietm 


C Turmrnr llü 1 5 Zalen met een voor 'elk wat wils' programma. 

«J inHfllL.rij I ll | Dat is H5, de meest tempte» bioscoop van 't Zuiden. 


HtmiA/tm PRfMIÈK 

Onze vader die in de problemen zit... 

THE POPE MUST DIE 
een prima-de-luxe komedie 
dagelijks: 14.30, 18.30 en 21.00 uur 
zaterdag, zondag en maandag óók: 16.45 uur 


Lekker, (hjeerlijk op vrijersvoeten 
BOYS 
een film over meisjes 
dagelijks: 18.30 uur 


Rambo, Terminator, Indiana Jon es, Vinny Gambini 
MY COUSIN VINNY 
Waanzinning Komisch - Monsterlijk Grappig 
dagelijks: 14.30, 18.30 en 21.00 uur 
zaterdag, zondag en maandag óók: 16.45 uur 


I V Cdi ! 


De film die je stoutse verwachtingen overtreft 

BASIC INSTINCT 

met Michael Douglas en Sharon Stone 
dagelijks: 14.00, 18.45 en 21.30 uur 
zaterdag, zondag en maandag óók: 16.30 uur 


Die ene met (Se staart is de baas 


ONZE VADER 
DIE IN DE PROBLEMEN 
ZIT... THE POPE 
MUST DIE 


[ 


Hij wordt je grootste vriend 
dagelijks: 14.15,19.00 en 21.15 uur 
zaterdag, zondag en maandag óók: 16.15 uur 


DE FILMKRANT 

GRATIS in H5-theaters Spanning krijgt een nieuwe dimensie! 

FREEJACK 

met Mick Jagger, Emöto Estevez, Anthony Hopkins 
dagelijks: 21.00 uur 

. . . ; 

De WALT 0/SAfEYklassieker 

SNEEUWWITJE J 
EN DE 7 DWERGEN • # 

Nederlands gesproken en gezongen **•••••*.• 

dagelijks: 14.30 uur I c u * 0 n M C T 0 N F 

zaterdag, zondag en maandag: 14.30 en 16.45 uur I 5 n A il U H J HMi i 
DANCING HOUSMANS M0NTF0RT 
ZATERDAG 7 juni M0NTE-CARL0 


REIJMERSTOK 

Reimeifeesten 


in schuren, kelders, op zolders en 
op de binnenplaats van de hoeve 
„De Puthof" 

Orkesten: Lee-Sound 

The Midlimband 
Het Jen-Trio 

Disco: Drive-in New Sound 

Beierse avond met de Göhlthaler Musikanten 
zaterdag 6 juni aanvang 20.30 uur 


De laa!s!e maar dan ouk de besie en 
sensdlioneelsie reis van de Knteiprice. 
Amusemeni vooi de hele familie. 


% 


i 


\ 


, * 


i. ' 

v— j dagelijks 
en 20.45 
vr. t/m ■ 
ook 15.3! 

,«• 

FIN* 

mi 

dagelijks : 
en 20.30 
vr. t/m 
ook 15.0 n 


» 

i'. 
Vrijdag- t/m maandagmiddag om 3.00 uur 

lekker goedkoop naar Star Trek! 
prijzen vanaf f7,50 


CENTRALE KASSA: Ó45-714200 


ÉüwKllSSRSilidSi Woensdag lekker goedkoop naar de film. Prijzen vanaf / 


it&Meb 

Bongerd 5, Spaubeek. 


Net even andei 
Nog 2 weken HEPENAVOND: 


SU 


1 


AANSTAANDE ZONDAG 

(eerste pinksterdag) 


m 


VRIJDAG 12 JUNI 

in,// 

llftó'/- 


lil Karknit 
# f# 


VRIJDAG 5 JUNI 


Promconcert. M.m.v. Metropols Orkest, 
Limburgs Symphonie Orkest, dirigent: 
Femand Terby. Solisten: Gerard Joling, 
zang - Jan Vayne, piano - Miranda van 
Kralingen, sopraan - Gil Sharon, viool - 
20.15 u. (Rodahal) . 


ZATERDAG 6 JUNI 
DINSDAG 9 JUNi 
WOENSDAG 17 JUNI 


Opera Royal de Wallonië: Madama But- 


LI 


Uitlegavond opera Madama Butterfly - 
19.30 u. (Kleine Zaal) Aanmelding vooraf: 
kassa 045-716607 


WOENSDAG 1 0 JUN I 

11 M t - lij 'ijl 1 --'-Mitü Ml 

DONDERDAG 11 JUNI 
VRIJDAG 12 JUNI VRIJDAG 19 JUNI 

M-«- 

Umburgs Symphonie Orkest o.l.v. Roö®£, 
to Benzi; solist: Peter Frankl, piano. 

4 

hoven-progr. 

1 

ZATERDAG 20 JUNI __j 

W—itea 

Nederlands Philharmonisch Orkest O.I.V- ^ 
James de Preist; soliste: Liana Isakadz*-, 
viool. Progr.: Sibelius - Rachmaninov ’’ 

| 

ZONDAG 21 JUNI 


Limburgs Symphonie Orkest o.l.v. Edmon 
Cotomer; soliste: Imogen Cooper, piano. 
Beethoven-progr. 


ZATERDAG 13 JUNI 


Koninklijke Militaire Kapel o.l.v. Pierre 
Kuijpers. Solisten: Marianne Ten Voorde, 
harp & Daniël Wayenberg, piano 


Limburgs Korenfestival -18.30 u. 
Kinderkorenfestival ultgesteid tot 
10 jan. '93 * 


GonzaJes Uriol, orgelconcert -19.30 u- 
(Lambertuskerk) 


MAANDAG 22 JUNI 

□ 

VRIJDAG 26 JUNI 


Santana • 20.15 u. (Rodahal) 


Limburgs Symphonie Orkest m.m.v. 
derlands Concertkoor en diverse soHst^fk 
dirigent: Salvador Mas Conde. Progr: ' :i 
Beethoven: Missa Soiemnis 


ZONDAG 14 JUNI 


ZATERDAG 27 JUNI 

MÉattAMaiAlliiMMW 

ZONDAG 28 JUNI 


heeften 

tel. kassa: 045-716607 


3 02 \ 

wijagrachtmuziektheater 

TYT 

kerk rade 


tel. kassa: 045-454141 ’de stadsschouwburg* 
sittard 

tel. kassa: 045-510616 


Derde plaats Danny Nelissen in Dauphiné 

Meijs stapt uit Giro 


t 0 DEL GRAPPA - Raymond Meijs is gisteren uit de 

êestapt. Op dringend advies van de artsen hield de Tulip- 
j? Valkenburg het voor gezien. In de rit naar Latina 
*js te veel van zijn krachten gevergd. In de dagen daar- 
jj ^de de terugslag: lever en milt waren ernstig opgezet. 

Verscheen gistermorgen niet meer aan de start en keerde 
>u ^ aar Limburg. Johan Lammerts is nu nog de enige Ne- 
,j/der in de Ronde van Italië. De dagwinst werd betwist 
dj 1 y twee sterkste Italiaanse sprinters van dit moment: 
0 Leoni en Mario Cipollini. Leoni won het duel, waarmee 
Jn tweede ritzege binnenhaalde. 


Patriek Stronken 
derde in Ktistpijl 

HEIST AAN ZEE - Met de der¬ 
de plaats in de Kustpijl in Heist 
aan Zee onderstreepte Patrick 
Strouken zijn stijgende vorm 
van de afgelopen weken. De 
tweedejaars profwielrenner, die 


vorige zaterdag in de Ronde van 
Midden-Zeeland door een lekke 
band alle kansen op een ere¬ 
plaats verspeelde, werd gisteren 
in de eindsprint van de Kustpijl 
met nipt verschil door winnaar 
Michel Cornelisse en Adrie van 
der Poel verslagen. Het Neder¬ 
landse trio behoorde tot een kop¬ 
groep van 17 renners. 


*- in** 11 Was een kopie van h- 
r tweede etappe, die ook 
werd gewonnen. „Voor 
van de ronde sprak media 
over het sprintduel tussen 
üni en Abdoesjaparov. Ik heb 
, w ezen, dat Italië meer sprin- 
^eft dan Cipollini. Ik heb dit 
, * a l drie keer verslagen”, zei 

j&jj £ eur uit Venetië, die in 1990 


Uu t bij de profs maakte 
[j dte valpartij in de slotiase 
j i h ^ Waa ^de etappe hebben Mi- 

^UUrain in oon iotc pnmfnrth. 


^rain in een iets comforta- 
. qe P°sitie als klassementsleider 
je^va ste Giro d’Italia gebracht. 
n de pechvogels was Claudio 
Ptieci, die twintig seconden 


^ e kerfinales in 
^ateurvoetbal 


~ Zaterdag en Pinkster- 
fiate u ® Worden als staart van het 
w ^kt Seizoen bekerfinales af- 
"Üd*. ' Maandag betreft het de 
^^B uit Borgharen en 
io u * Ult Helden. Zij gaan vanaf 
iij g. r °P het terrein van Alma- 
Van dtard uitmaken wie de be- 
de afdeling Limburg in de 
sleept. Zaterdagavond om 
ndt eveneens in Sittard de 
jvisf s van de finale om de 
e ker afdeling Zuid 2 tussen 
0 tlt* asser Panningen en Chevre- 

^ On n 

Pler bijzonder interessan¬ 
tst v r ° n tatie, die in het teken 
het afscheid van de trai- 
,^1) ^ eer ke Munnekom (Pannin- 
j^^t om medische redenen 
PaU2eren ’ terw ‘j* collega Jo 
‘ e le £ de vereiste papieren niet 
i. naar v * er dc klasser Abdis- 
-, c h verhuist. Queadflieg 


a Jk 


is 


! jg"*; in zijn voorbeschouwing. 
^£*hnen onbevangen aan het 
v e zijn van plan het niet op 
[C^ging te laten aankomen, 
jjj^innen of verliezen zien we 
ar we spelen zo dat het bin- 
t j^Sentig minuten is beslist”. 
i Onnekom propageert offen- 
.Panningen speelt in be- 


VjC^hijden altijd sterk en voor¬ 
at ^aarts gericht. Die taktiek 
^ W S a * eens de beker opgele- 
; , aarom ZO uden we het nu an- 

u oe n ” 


0>BAL 


sport kort 


- Morgen om 
e y Uur wordt in sportpark 
^0 v JJ°rst n Nieuwenhagen 
^ji^bidigingswedstrijd ge- 
v oor de Sylvia-leden 
^L* Huisman en Frans 
_^t 2 - Een All Star-team, 

meer het vroegere 
W^’erp-d en huidige Roda 
t^ène Hanssen neemt het 
4 ëen de Sylvia-ploeg van 

- Rob van Oppen 
Vfj. het hoofdschema van het 
Sü» * n Waterschei niet be- 
^ bie nummer 39 van Bel-' 
TOtjjb^ie Vergouwen wist de 
geraakte van Oppen 

Slaap 7 ' 6 <7 ' 4) ’ 7 ' 6 (7_4) te 
s ^Handicaptensport 

Slo f ns een mara thon voor 
Miï e ^ r ijders in het Zwitserse 
^aar t e * n digde Maastricht- 
, Je an Goessens als 63ste 
^s s e •’Pim 400 deelnemers, 
^■sjbs verbeterde zijn oude 
^UjjjjPblijk record met 
en bracht 


en 


zeven 
het op 
Wtw e en Limburgse judo- 
t ee ^ aa n een internatio- 
U Oernooi in het Spaanse 
Nhi K 0runa - Het Limburgs 
%o tt Des taat uit Mikel Niessen 
frhn^ 00 ! Vorstenbosch), 
Ver b a egen (sportschool 
I&qjV b), Frans Verhaegen 
c h° o l Zenden), Andre 
& p nsn ijder (JC Nazareth) 
V n) rr y Ceulen (sportschool 

^6(Jm^TEAL - De promotie¬ 
kan d * n eers te klasse G 
^ti Pn a f c ^ e bog Limburg tus- 
^ v . Steyl ’67 en Boekoel, 
r, ri ® e wee k zaterdag we- 
J'Cm n Weer met de stand 1-2 
i es ^ aa kt, wordt komende 
^ Sl, 3 ! 6 u ^ëespeeld. Er resten 
I ^ n °g 23 minuten. 

Wui^^EY - De Nederlandse 
2*hde^ ters hebben bij het vij- 
e toernooi in Amstelveen 
r c! te ov erwinning ge- 
Spanje werd met 3-2 
pni ei § en - I n het veld gaf dat 

lnl ng , tot eni S gejubel. 
» 8 u Sc ^ e re den daarvoor 
r^eht c » er n iet te vinden. 
, artine Ohr en Helen 
e 'van der Ben mochten 
e den zijn. 


Komend weekein- 


en de derde plaats in de rangschik¬ 
king verloor. 

De etappe was er een voor de sprin¬ 
ters en de klassementsrenners voel¬ 
den dat. De rit over 214 kilometer 
werd met twee ontsnappingen op¬ 
gefleurd. In de slotfase hoopte de 
Italiaan Furlan bij de enige beklim¬ 
ming van de dag met succes vooruit 
te blijven. Indurain en Chiappucci 
zette de achtervolging in en pakten 
de Italiaan terug. Daarna zochten de 
sprinters hun weg naar de kop van 
het peloton. Met dramatische gevol¬ 
gen. Drie kilometer voor het einde 
brak de groep door een valpartij, 
waarbij Chiappucci en Laurent Fig- 
non betrokken waren. De Italiaan 
liep een polsblessure op en moest 
Indurain twintig seconden toege¬ 
ven. „De sprinters letten nergens op 
als de streep nadert”, brieste de 
kleine Italiaan. 

QL Leclerq 

De Fransman Jean-Claude Leclercq 
heeft een einde gemaakt aan een 
voor hem lange periode zonder suc¬ 
ces. Leclercq soleerde in de vierde 
etappe van de Dauphiné Libéré in 
de stromende regen naar de over¬ 
winning. Danny Nelissen, derde, 
was de beste Nederlander. De 
Fransman Luc Leblanc behoudt de 
leiding in het algemeen klassement. 
Leclercq arriveerde met een voor¬ 
sprong van ruim een minuut in fï- 
nishplaats Aix-Les-Bains. Vjatsje- 
slav Ekimov won de sprint van het 
peloton, voor Danny Nelissen. Ste¬ 
ven Rooks werd zesde. Diens ploeg¬ 
genoot Wiebren Veenstra gaf op. 

Alex Zulle 

De Zwitser Alex Zulle heeft zijn lei¬ 
dende positie in de Ronde van As- 
turië in de derde etappe geconsoli¬ 
deerd. De coureur, die voor de 
Spaanse formatie ONCE uitkomt, 
gaf in de rit naar de top van de Alto 
de Naranco slechts twee seconden 
toe op zijn grootste rivaal Toni Ro- 
minger. De twee Zwitsers moesten 
alleen de Spanjaard Marino Alonso 
laten voorgaan. In de algemene 
rangschikking heeft Zulle nog een 
voorsprong van 21 tellen op Romin- 
ger. Jos van Aert uit de ploeg van 
Jan Gisbers eindigde als elfde op 
bijna een minuut van de winnaar. 
In zijn kielzog volgde ploeggenoot 
Maarten den Bakker, die in het al¬ 
gemeen klassement met de achtste 
plaats de beste Nederlander is. 


Endrio Leoni (rechts) verslaat Mario Cipollini (links) en Adriano Baffi (midden) in de sprint om de ritzege in de Giro. 

Foto: EPA 


Bogaard 


Niels Bogaard heeft gisteren de 
Milk Race in Engeland een Neder¬ 
landse tintje gegeven. Bogaard ze¬ 
gevierde in de tiende etappe van de 
open koers. De 24-jarige coureur 
ontsnapte kort voor de finish uit 
een kopgroep van vijf. De Ier Conor 
Henry behoudt de leiding in het al¬ 
gemeen klassement. 


België roomt Limburgs 
zaalvoetbal verder af 


Van onze correspondent 
Tjeu Stemkens 


HEERLEN - Na afloop van de 
overschrijvingsdatum in het zaal¬ 
voetbal kan wederom geconsta¬ 
teerd worden dat de trek van de 
Limburgse zaalvoetbaltoppers naar 
België doorgaat. Dat leidt tot een 
verschraling bij de Limburgse 
clubs. De financiële mogelijkheden 
in Limburg zijn danig ingekrom¬ 
pen, terwijl in België de geldbuidel 
nog steeds dik is gevuld. In het 
Limburgse leidde dat al bij menige 
club tot problemen. De wellicht 
rijkste club, Bouwfonds, zal waar¬ 
schijnlijk fuseren met Bouwkom- 


pas. Men wacht op groen licht van 
de KNVB. Komt er geen fusie, dan 
zal Bouwfonds waarschijnlijk stop¬ 
pen. In dat geval promoveert nor¬ 
maliter Cosmos alsnog. 

Bij de enige Limburgse eredivise- 
ploeg komend seizoen, Wierts/ 
Haantjes, vertrok nagenoeg de hele 
selectie die de promotie bewerkstel¬ 
ligde, voornamelijk naar België. De 
nieuwe selectie is kwalitatief duide¬ 
lijk een stuk minder. In Beek hoopt 
men nog op terugkeer van de Bel- 
gië-gangers. 

Dousberg Pare lijkt het verloren 
terrein te willen herwinnen, want 
de de krappe selectie werd behoor¬ 


lijk uitgebreid, ’t Brikske versterkte 
zich, terwijl Meyers op gelijke 
kracht bleef. Van de nieuwkomers 
in de eerste divisie breidde Hans 
Anders zijn selectie iets uit, terwijl 
FCD Roermond waarschijnlijk een 
deel van zijn bestaande selectie ziet 
stoppen. Voor de nodige uitbrei¬ 
ding is gezorgd. 


De transfers per club: eredivisie: 
ZVV Wierts/Haantjes Trainer: Bouvrie 
(nieuw) 

Vertrokken: V.Hermans (gestopt), Ihalauw 
(Roda), Bastiaans, Lenfënnk en Verhoeven 
(Belgie), R.Hermans en Haenen (Dousberg) 
Nieuw: Benneker (Dousberg), Notgen en 
Douven (Roda), Massot, Niesten en Wijnen 
(Bastings), Duehateau (Bouwfonds), v.Goor 
(Lasco Weert). 


Eerste divisie: Dousberg Pare Trainer: v. 
Vlodrop (nieuw) 

Vertrokken: Benneker (Wierts). Boerema 
en Dirksen (’t Brikske) 

Nieuw: Schoens (Belgie), R.Hermans en 
Haenen (Wierts/Haantjesi.Costongs (Erka 
Parket), Casadi en Kleynen (Meerssen). 

’t Brikske: Trainer: koekens (nieuw) 
Vertrokken: Starmans en Stofberg (ge¬ 
stopt), Broeders (Egor) 

Nieuw: Boerenia en Dirksen (Dousberg). 
Berends (Brunssum) en Luyten (Groene 
Ster) 

H.Meyers: Trainer: Hendriks <3de seizoen) 
Vertrokken: Caessens (gestopt) en Schae- 
kens (Sittardse Boys) 

Nieuw: Frauenrath (jaar gestopt). Breikers 
(Bouwkompas) en Kroon (de Keigel) 

Bouwfonds (?): Vertrokken: Merk, Biloro, 
Schwidder (Belgie). Keyzers (stopt), San- 
gers (FCD Roermond) 

DC H.Anders Trainer: v.d.Broek (4de sei¬ 
zoen) 

Vertrokken: Wijns (Erka parket) 

Nieuw: Heckers (Sport M). Waltje (Up Quel- 
le) 

FCD Roermond: Trainer: Seott (2de sei¬ 
zoen) 

Vertrokken: Peters en Wassenberg (ge¬ 
stopt) 

Nieuw: Houn en M.Jejanan (Fermoma), 
Leatomu (Haofke). R. de Krijger (Fortuna) 
en Sangers (Bouwfonds) 


Roda JC in het nieuw 


• Om de binding met de regio verder te verstevigen heeft 
Roda JC gisteren een overeenkomst getekend met Masita. 
De Sittardse kledingfabrikant verzorgt de komende twee 
seizoenen de outfit van de Roda JC-selectie. De Kerkrade¬ 
naren zijn na Fortuna Sittard en Willem II de derde ere¬ 


divisieclub die met Masita-kledij gaat spelen. Op de foto 
demonstreert Masita-directeur Frans Baltes (tweede van 
rechts) de nieuwe kledij aan de Roda JC-leiding, bestaande 
uit v.l.n.r. Jo Ploum, Serve Kuijer en Theo Pickée. 

Foto: PETER ROOZEN 


Vervangende 
uitslagen in toto 

ROERMOND - De Roermondse 
drukkerij Van der Marck, die de lot¬ 
to- en totoformulieren vervaardigt, 
heeft op toto 23 Joegoslavië als 
deelnemend land aan de Europese 
voetbalkampioenschappen in Zwe¬ 
den afgedrukt. Aangezien Dene¬ 
marken kort geleden pas de plaats 
van de Joegoslaven heeft ingeno¬ 
men, treft de drukker geen blaam. 
De formulieren zijn al drie w r eken 
geleden gedrukt. Een woordvoerder 
van de Nationale Sporttotalisator 
deelde mee dat voor de wedstrijden 
van Joegoslavië vervangende uitsla¬ 
gen zullen worden vastgesteld. 


sport in cijfers 


VOETBAL 

Chicago, Verenigde Staten Portugal 1-0 
(1-0). 35. Wegerle 1-0. Toeschouwers: 10.402. 
Zuidamerikaanse beker, halve finales: Bar- 
celona (Ecu)-Sao Paulo (Bra) 2-0 (0-0), eerste 
wedstrijd 0-3. America (Col)-Newell’s Old 
Boys (Arg) 1-1 (0-1), eerste wedstrijd 2-2, 
Newell’s Old Boys wint na strafschoppen 

DAMMEN 

Surhuisterveen, NK. zevende ronde: Van 
Leeuwen-Scholma uitgesteld, Meijer-Van 
Aalten 0-2, Van der Kooij-Heusdens 0-2. 
Van Berkel-Clerc 1-1. Jansen-Wiersma 0-2. 
Van der Pal-Van der Wal 1-1. Wessehnk- 
Van der Zee 1-1 Stand: 1 Van Berkel 10 
punten. 2. Wiersma 9. 3. Meijer 8. 4. Van 
Leeuwen en Scholma 7 luit 6), 6. Clerc, Jan¬ 
sen, Wessehnk en Van der Zee 7. 10. Van 
Aalten. Heusdens en Van der Pal 6, 13. Van 
der Kooij 5, 14. Van der Wal 4. 

HOCKEY 

Amstelveen, vijfianden-toernooi, tweede 
dag: Vrouwen: Duitsland-Zuid-Korea 1-0 
(1-0). 5. Hentschél 1-0 (sc). Scheidsrechters: 
Crespo (Arg) en Lario (Spa). Nederland- 
Spanje 3-2 (1-0). 32. Lejeune-Van der Ben 
1-0 (sc). 40. Maragall 1-1, 45. Lejeune-Van 
der Ben 2-1 (sc), 51. Dorado 2-2, 70. Lejeune- 
Van der Ben 3-2 (sb). Scheidsrechters: Ache 
(Bel) en Lee (ZKo). 

Mannen: Duitsland-Spanje 1-1 (0-1). 31 lg- 
lesias Bilbao 0-1, 52. Stengler 1-1. Scheids¬ 
rechters: Gonssen en Von Reth (Ned). 
Stand: 1. Nederland 1-2 (4-3). 2. Pakistan 1-2 
(3-2), 3. Spanje 1-1 (1-1), 4. Duitsland 2-1 
(3-4), 5. Groot-Brittannie 1-0 (3-4). 

VOLLEYBAL 

Zeist, vrouwen, vriendschappelijke inter¬ 
land: Nederland-Italiè 3-0 (15-4 15-5 15-8). 
Nederland leidt oefenserie met 3-0. 


Springruiter 
blijft geschorst 

ENSCHEDE - Internationaal 
springruiter Gerhard Knjnen 
komt voorlopig met in actie op 
de Nederlandse concoursen. Ook 
via een kort geding is Krijnen er 
met in geslaagd om een startver- 
gunning af te dwingen bij de Ne¬ 
derlandse Hippische Sportbond 
(NHS). De president van de Ut¬ 
rechtse rechtbank bepaalde dat 
de NHS de vrijheid heeft om de 
schorsing van Krijnen aan te 
houden. Voormalig Nederlander 
Krijnen, hij heeft inmiddels de 
Duitse nationaliteit, w r erd door 
de Duitse Federatie voor een jaar 
van alle wedstrijden verbannen. 

Hij was schuldig bevonden aan 
het barreren (het slaan met een 
stok tegen de voorbenen) van 
paarden. Knjnen verruilde daar¬ 
op zijn werkgever Paul Schocke- 
möhle voor Hans Horn en pro¬ 
beerde een Nederlandse licentie 
te krijgen. 

Nieuwe sponsor 

hoekevbond 

• 

AMSTELVEEN - De Koninklij¬ 
ke Nederlandse Hockey Bond 
(KNHB) en Heineken hebben de 
jaarlijkse evenementensponso- 
ring omgezet in een contract 
voor vier jaar, met een optie voor 
nog eens zo'n termijn. De Neder¬ 
landse bierbrouwer is al lang 
partner van de KNHB bij ver¬ 
schillende toernooien. De spon¬ 
sorovereenkomst voor langere 
tijd is dan ook een logische 
voortzetting van de samenwer¬ 
king. De hockeybond streeft 
naar continuïteit. Met de nieuwe 
hoofdsponsor NCM, die per 1 ja¬ 
nuari 1993 BMW opvolgt, is een 
zesjarig contract gesloten. 

Topsporters 

protesteren 

BELGRADO - Het centrum van 
Belgrado was gisteren het decor 
van een ongebruikelijke demon¬ 
stratie. Topsporters protesteer¬ 
den tegen het besluit van de Ver¬ 
enigde Naties om het land uit te 
sluiten van internationale sporte¬ 
venementen. De sporters hadden 
medailles en bekers meegeno¬ 
men. „We zijn tegen de oorlog en 
voor de vrede", luidde de tekst 
van een spandoek dat Dragutm 
Topic, jeugdwereldrecordhouder 
hoogspringen, meedroeg. De 
sporters willen vertegenwoor¬ 
digd zijn in de delegatie van het 
Joegoslavisch Olympisch Comi¬ 
té, die op 9 juni in Lausanne 
overlegt met IOC-voorzitter Juan 
Antonio Samaranch. Als gevolg 
van de zaterdag door de Verenig¬ 
de Naties uitgevaardigde sanc¬ 
ties mag Joegoslavië onder meer 
met meedoen aan het EK voet¬ 
bal. 

Van Berkel 
leidt dainstrijd 

SURHUISTERVEEN - Anton 
van Berkel heeft zijn leidende 
positie tijdens de nationale dam- 
titelstnjd behouden. De nationa¬ 
le jeugdkampioen van vorig jaar 
kwam in de zevende ronde remi¬ 
se overeen met Rob Clerc. De 
negentienjarige Van Berkel 
wordt in Surhuisterveen op een 
punt gevolgd door oud-wereld- 
kampioen Harm Wiersma. Van 
Berkel is in het Friese dorpje de¬ 
butant. Onlangs eindigde hij als 
achtste bij het WK voor junioren. 

Zaal voetbal finale 
in Beek 

BEEK - Pinkstermaandag 
wordt in sporthal de Haemen in 
Beek de finale van de Limburgse 
zaalvoetbalbeker afgewerkt. 
Aanvang 20.00 uur. In deze finale 
stuiten FC Meetpoint uit Schin- 
veld, kampioen van de eerste 
klasse C, en hoofdklasser Keel- 
kampers op elkaar. Op papier is , 
oud-Limburgs kampioen Keel- 
kampers favoriet. ^ 

Atletiek ploegen 
voor Brussel 

BRUSSEL - De Nederlandse at- 
letiekploegen (vrouwen en man¬ 
nen) komen zaterdag 13 en zon¬ 
dag 14 juni in het Heizel stadion T 
in Brussel in de zogenaamde.* 
Westathletic uit. Deze tweejaarr 
lijkse wedstrijd gaat tussen de - 2 
acht zwakkere Europese atletie-j- 
klanden. Oostenrijk, België, De-*“ 
nemarken, Ierland, Portugal,!' 
Spanje en Zwitserland vaardigen •! 
een deelnemer per nummer af. 1* 
Omdat het treffen een van de > 
kwaiificatiemogelijkheden voor * 
Barcelona is, kan elk land op de • 
10.000 meter, zowel bij de vrou ! 
wen als mannen, meerdere deel¬ 
nemers afvaardigen. Nederland 
maakt bij de mannen gebruik 
van die mogelijkheid door Marti 
ten Kate. Tonme Dirks en John 
Vermeule op te stellen Bij de 
vrouwen starten Marjan Freriks 
en Carlien Harms. 

Ruiters op twee 
fronten uktief 

HERKENBOSCH - De landelij¬ 
ke ruiters van Limburg komen 
tweede Pinksterdag op twee 
plaatsen in Limburg in aktie. 
Voor de combinaties uit Noord¬ 
en Midden-Limburg organiseert 
de LRV De Venruiters op de ter¬ 
reinen bij Rijstal Venhof in Her- 
kenbosch een dressuur- en 
springwedstnjd. Voor combina¬ 
ties uit Zuid-Limburg staat het 
inmiddels traditionale concours 
hippique van Hulsberg op het 
programma. Aanvang 10.00 uur. 
limburgs dagblad Levien Spits schreef historisch overzicht van beroemde ’berg’ 

Zestig jaar afzien op Cauberg 


DOOR JAN DIEDEREN 


VALKENBURG - Zestig jaar geleden werd voor het eerst een 
wielercriterium verreden op de Cauberg. Sindsdien zijn de 
berg zelf en Valkenburg als wielersportplaats aan een onge¬ 
kende opmars begonnen, met als absoluut hoogtepunt de aan¬ 
komst van ’s werelds grootste wielerevenement; de Tour de 
France in de zomer van dit jaar. Op zaterdag 11 juli, om precies 
te zijn. In Valkenburg werd en wordt wielergeschiedenis ge¬ 
schreven. 


Kindervreuade 


Tot nog toe bestonden er van die 
geschiedenis alleen losse fragmen¬ 
ten in de vorm van krante-artikelen, 
wedstrijdverslagen en uitslagenlij-, 
sten. Levien Spits, een wielerfanaat 
van het zuiverste water, heeft zestig 
jaar wielerhistone van Cauberg en 
Valkenburg vastgelegd in een com¬ 
pleet boekwerk. Vanaf volgende 
week is het boek verkrijgbaar. Het 
eerste exemplaar wordt volgende 
week woensdag door de auteur in 


Receptie 
Swift-dames 

ROERMOND - Naar aanleiding 
van het behalen van de NHV- 
beker en de veertiende lands¬ 
kampioenschap zullen de hand- 
baldames van het Roermondse 
Evic/Swift vanavond recipiëren. 
Vanaf 18.30 uur is de Roermond¬ 
se schouwburg De Oranjerie ge¬ 
opend en kunnen de dames gefe¬ 
liciteerd worden. 


sport kort 


• KARATE - De karateclub Do 
Weng uit Beek zal, in samenwer¬ 
king met de ESKA European 
Shotokan Karate Do Association 
morgen in de sporthal de Hae- 
men wedstrijden om de Na- 
kayama-cup houden. Voor Ne¬ 
derland zijn geselecteerd Guido 
Ramakers uit Ulestraten en De- 
mse Kloth uit Elsloo. Aanvang 
17.00 uur. 

• SURFEN - De watersportver¬ 
eniging de Grindsurfers willen 
het wedstrijdsurfen meer gaan 
promoten door het opleiden van 
wedstrijdsurfers. Als trainers 
heeft de club vader en zoon Sjef 
en Danny Willems aangetrok¬ 
ken. De trainingen zullen vanaf 
10 juni elke woensdag om 18.00 
uur beginnen vanaf het terrein 
van de Grindsurfers. 

• TENNIS - De Limburgse 
jeugd-tenniskampioenschappen 
staan traditiegetrouw het Pink- 
sterweekeinde op het program¬ 
ma. Morgen worden op zes par¬ 
ken in Limburg en onderver¬ 
deeld in vijf leeftijdscategorieën 
de wedstrijden tot en met de 
kwartfinales verspeeld. De laat¬ 
ste vier van iedere categorie mo¬ 
gen zondag vanaf 09.00 uur op 
het tennispark Jekerdal in Maas¬ 
tricht om de hoogste eer strijden. 
De grote favorieten Rogier Was¬ 
sen en Sjeng Schalken 'ontbre¬ 
ken. 

• PAARDENSPORT - Traditie¬ 
getrouw houdt de LRV Pegasus 
op Pinkstermaandag haar jaar¬ 
lijks ruiterfeest op de terreinen 
aan de Wissengracht in Huls¬ 
berg. Om 10.00 uur zullen de eer¬ 
ste combinaties, die deelnemen 
aan de individuele dressuur, de 
ringen betreden terwijl op het 
sprmgterrein op hetzelfde tijd¬ 
stip de bel zal gaan voor de eer¬ 
ste combinatie in het springen, 
klasse Beginners. Het springen 
begint om 14.00 uur. 

• GEWICHTHEFFEN - Ge- 
wichtheffer Roger Godschalk 
van Helios Simpelveld gaat naar 
de Olympische Spelen. Niet om 
deel uit te maken van het hoofd¬ 
toernooi, maar om de sfeer op te 
snuiven in een olympisch jeugd¬ 
kamp. Vanaf 25 juli, wanneer de 
Spelen beginnen, zullen sportlui 
uit 160 landen twee weken lang 
bijeen zijn. agenda 


Aankondigingen vóOr woensdag 
naar sportredactie Limourgs Dagotad 
postbus 310O. 6401 OP Heerlen 
Onder vemneidmg van 'agenda' 


VANDAAG 

Receptie, t.g.v. promotie RKW Doen- 
rade. In kantine voetbalveld, Valderens- 
weg 2c, vanaf 19.30 tot 21.00 uur. 
Receptie, t.g.v promotie FC Vinken¬ 
slag. In Pavillon Heer, Maastricht, vanaf 
19.00 tot 20.00 uur. 

Receptie, t.g.v promotie GSV '28. In 
café Vroemen in Genhout, vanaf 19.30 
. tot 21.30 uur. 

MORGEN 

Badminton, Hoensbroek. Internatio¬ 
naal teamtoernooi Victoria in De Deyl. 
Aanvang 10.00 uur. Zondag vanaf 09.00 
uur. 

Jeugdvoetbal, Kerkrade. Toernooi FC 
Gracht, terrein Kerkrade-West. Vanaf 
09.00 uur. Zondag en maandag ook van¬ 
af 09.00 uur. 

Honkbal, Heerlen. Sportpark Varen- 
beuk; All Stars-Red Caps, 14.00 uur. 
Honkbal. Beek, Proosdij Noord; Chee- 
tahs-Orioles, 14.00 uur. 

Honkbal, Kerkrade. Sancta Maria Colle¬ 
ge; Samacols-Roef, 14.30 uur. 

Handboog, sportpark BC Weert, 09.00 
uur. Ster-Fita-wedstrijden met o.a. OS- 
selectie Nederland en Australië. Ook 
zondag. 

MAANDAG 

Honkbal. Heerlen, sportpark Varen- 
beuk; All Stars-DVS, 14.00 uur. 
Honkbal, Maastricht, sportpark-West; 
Maastricht-Samacols, 14.30 uur. 
Honkbal, Sittard, Nationaal Sportcen¬ 
trum, 14.00 uur; Sittard Condors-Blue 
Sox. 

Softbal, Maastricht, sportpark-West. 
Maastricht-Black Wings, 12.00 uur. 
Softbal. Weert, sportpark Boshoven. 
Phantoms-Bullfighters, 11.00 uur. 
Keverbergloop, Kessel. Start bij feest¬ 
tent kasteelruine. Inschrijven vanaf 
09.45 uur, eerste start; 11.00 uur. 


hotel Centrum aan de voet van de 
Cauberg aan burgemeester Nuytens 
overhandigd. Oud-Tourcoryfee Jan 
Nolten is bij de presentatie een van 
de prominenten. 

Levien Spits werd in augustus 1945 
aan de voet van de Cauberg gebo¬ 
ren. Als kleuter al heeft hij renners 
van naam aan zich voorbij zien flit¬ 
sen. Drie jaar was hij, toen voor de 
tweede keer de wereldkampioen¬ 
schappen op het Cauberg-parkoers 
werden gehouden. Hij kan het zich 
nog vaag herinneren. De wielerbac- 
cil heeft hem voor eens en altijd be¬ 
smet. 

Spits, wiens oudere broer Sjeuf al 
een even fervente wielersupporter 
is als hij zelf en als enige restaurant¬ 
houder in Valkenburg Spaanse li¬ 
monade van het merk Kas in voor¬ 
raad heeft (Kas was jarenlang spon¬ 
sor van een bekende wielerploeg - 
red.), heeft zijn boek in drie perio¬ 
den opgedeeld. De eerste is vanaf 
1932 tot 1961 met onder andere de 
WK’s van 1938 en 1948, talrijke Ne¬ 
derlandse kampioenschappen, de 
Ronde van Nederland en Ronde 
van Limburg. De tweede periode 
begint met een leegte: tussen 1962 
en 1967 werden Valkenburg en de 
Cauberg angstvallig gemeden door 
elke wielerwedstrijd. Zelfs de Am- 
stel Goldrace van 1966 ging in een 
grote boog om Valkenburg heen. 
Het stadsbestuur en de onderne¬ 
mers vonden in die jaren dat wieler¬ 
wedstrijden te zeer het verkeer hin¬ 
derden en dat zou nadelig zijn voor 
de komst van toeristen. 

Sinds in 1971 Olympia’s Tour weer 
naar Valkenburg werd gehaald, 
kreeg de Cauberg zijn oude faam te¬ 
rug. Na nog drie Nederlandse Kam¬ 
pioenschappen, ettelijke criteria 
met de naam Nacht van Valken¬ 
burg, eindigt de tweede periode met 
een hoogtepunt: het door Jan Raas 
in 1979 gewonnen wereldkampioen¬ 
schap. 

Foto’s 

De derde periode loopt van 1980 tot, 
om precies te zijn, zaterdag 11 juli 
1992, de dag dat de Tour in Valken¬ 
burg arriveert. Zijn 96 pagina’s tel¬ 
lende boek, formaat 21 bij 23 centi¬ 
meter, wordt opgesmukt met een 
schat aan foto’s, de oudste in antiek 
aandoend bruin en de meest recen¬ 
te in kleur. 

Tot 15 juni kan men het boek be¬ 
stellen bij de schrijver door dertig 
gulden over te maken op giro 
22.99.897. Na die datum wordt de 
prijs 36 gulden inclusief verzend¬ 
kosten. 


Jeugdleider Jo Debeij temidden van Eijsdens jongste pupillen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

’Kinderen worden clubgebonden als ze het fijn hebben ’ 


Jo Debeij kwart 
eeuw jeugdleider 


Van onze correspondent 
_ PIERRE FRAMBACH _ 

EIJSDEN - „Als je er niks voor te¬ 
rug krijgt dan is alles over. Dan doe 
je dit ook niet zo lang.” Jo Debeij 
(41) geeft aan hoe hij over zijn zilve¬ 
ren jubileum als jeugdleider bij de 
voetbalclub Eijsden denkt. Vijfen¬ 
twintig jaar lang staat hij aan de ba¬ 
sis van veel voetbalplezier bij die 
club. Hij zag kleine ukkies op¬ 
groeien tot prachtige voetballers en 
ziet nu zelfs de tweede generatie het 
veld opkomen. Het kost hem enorm 
veel energie en tijd, maar hij beseft 
dat er ook veel moois op voetbalge- 
bied in Eijsden is gebeurd. De stra¬ 
lende kindergezichten vormen voor 
hem steeds weer een nieuwe stimu¬ 
lans om door te gaan. 


Debeij: „Ik heb me altijd met de al¬ 
lerjongsten van zo’n jaar of zes be¬ 
zig gehouden. Met die kinderen kun 
je nog echt voetbalplezier beleven. 
Als je als leider zorgt dat zij het in 
de eerste jaren naar hun zin hebben, 
dan kun je er donder op zeggen dat 
ze over dertig jaar nog steeds lid 
van die club zijn. Hebben zij het fijn 
dan hebben ze, als ze ouder worden, 
meestal geen zin om nog aan iets 
anders te beginnen. Het duidelijk¬ 
ste bewijs is dat we nog steeds bij 
de jeugd veel ledenaanwas heb¬ 
ben.” 

Waarde vol 

Vijfentwintig jaar geleden vond de 
jeugdvoorzitter bij Eijsden, Wim 
Bonnemayer, de zestienjarige Jo 
Debeij oud genoeg om als jeugdlei¬ 


Oud- winnaar Ronde Neder-Oostenrijk trouw supporter van \htassen 

Willy Geraerds blijft 
wielersport volgen 
Van onze correspondent 
RAIJMOND KERCKHOFFS 

ITTER VOORT — Momenteel 
strijden in Oostenrijk Neder¬ 
landse topamateurs als Eric 
Dekker, Richard Groenen- 
daal en Robert de Poel voor 
een olympisch ticket. Verder 
dan een ereplaats in het klas¬ 
sement komen ze echter niet. 
Zeventien jaar geleden lukte 
Willy Geraerds dat wel in de 
ronde van Neder-Oostenrijk. 
De Middenlimburger won 
het eindklassement in de 
ronde waarin flinke echte 
cols waren opgenomen. 

Als de dag van gisteren kan hij 
zich die ronde tegenwoordig nog 
herinneren. „De hele etappewed- 
strijd reed ik constant bij de eer¬ 
sten, zonder echte uitschieters. 
Zowel in de tijdritten als in de ber¬ 
getappes boven de 2000 meter kon 
ik met de besten mee. Voor de 
laatste etappe stond ik tweede op 
23 secondes, vandaar moest ik die 
dag aanvullen en dat deed ik dan 
ook in de straten van Wenen. De 
coupe lukte en zodoende won ik 
een belangrijke ronde.” 


Toppers 


Uitkomend in de landelijke ama- 
teurploeg van Caballero was de in¬ 
middels 46-jarige Willy Geraerds 
destijds één van de toppers in het 
Nederlandse amateurpeleton. 
„Eddy Beugels, Leo Duyndam, • Willy Geraerds neemt nog regelmatig zelf de fiets ter hand. 
De voormalig wieleramateur was in zijn tijd een topper. 

Foto: JAN PAUL KUIT 


der aan te treden. Debeij kon amper 
bevroeden wat hem zou overko¬ 
men. Hij begon als trainer van de 
B-jeugd. Daar kwamen twee teams 
van F’jes bij, hij werd trainer, leider 
en scheidsrechter bij de lagere 
teams, zat in het hoofdbestuur, was 
secretaris van het jeugdbestuur en 
als er tijd overbleef, mocht hij zelf 
ook nog wel eens voetballen. Maar 
Jo Debeij was niet gauw tevreden. 
Zo zette hij geheel zelfstandig een 
clubblad op dat inmiddels de hon¬ 
derdste uitgave nadert. Praktisch 
het hele jeugdgebeuren draaide zo¬ 
wat rond hem. 

Debeij: „Maar plots ging er bij mij 
een lampje branden. Dit was geen 
gezonde situatie voor zowel de club 
als voor mijzelf. We zijn toen een 
jeugdbestuur gaan formeren en dat 
werkt perfect. We zijn voortdurend 
bezig met activiteiten. Is er op zater¬ 
dag geen voetballen dan zorgen wij 
wel dat er iets te doen is zoals bij¬ 
voorbeeld zaalactiviteiten, kienen 
en een video-middag. Als die kinde¬ 
ren het prettig hebben bij een club 
dan hebben ze echt geen behoefte 
aan iets anders. En wat is er prachti¬ 
ger voor een jeugdleider als geluk¬ 
kige kindergezichten en dankbare 
ouders?” 


Adrie van Hest en ook Harrie 
Steevens waren destijds mijn te¬ 
genstanders. Ik kon goed met ze 
wedijveren. Ik won verschillende 
criteriums, was in de klassiekers 
van voren en reed op uitnodiging 
van de bond in het buitenland 
goed. 

Zo won ik ook nog de zware grote 
prijs GP Francois Faber in Luxen- 
burg. Van twee ploegen kreeg ik 
zelfs een profcontract aangebo¬ 
den. Ik liet die kans schieten, 
want ik wilde nog één jaar bij de 
amateurs rijden. In dat jaar had ik 
echter pech. Ik viel verschillende 
malen en kwam later nooit meer 
op het oude niveau terug. 

Prof 

Achteraf vind ik het jammer dat ik 
nooit prof ben geweest en over die 
categorie niet kan meepraten. 
Maar ik heb in de wielersport een 
mooie tijd meegemaakt. Ik kwam 
in bijna alle Europese landen. 
Voor wie was dat in die tijd weg¬ 
gelegd?” 

Op zijn 25ste keerde Geraerds de 
wielersport de rug toe. „Ik kon 
niet meer met de top wedijveren 
en dacht ook aan trouwen. Van¬ 
daar moest ik me volledig op mijn 
werk in de bouw richten. Brood 
op tafel is immers noodzakelijk. 

De band met de wielersport ben ik 
echter nooit kwijtgeraakt. Spoe¬ 
dig liep ik weer als enthousiaste 
wielersupporter langs de parcour- 
sen. Momenteel doe ik dat nog 
steeds. Wat me opvalt is dat er 
veel minder publiek komt kijken. 
Twintig jaar geleden stonden de 
mensen in hagen van drie op de 
fmishboulevard, dat is nu niet 
meer zo.” 

Willy fietst zelf ook regelmatig 
nog een stukje. Soms oefent hij 
zelfs met Limburgs wielertrots 
van dit ogenblik: Frans Maassen. 
„Toevallig haakte hij vijfjaar gele¬ 
den in mijn wiel tijdens één van 
mijn tochten. We spraken met el¬ 
kaar en sindsdien zijn wij vrien¬ 
den geworden. Hij komt regelma¬ 
tig een kop koffie bij me thuis 
drinken en we fietsen nog steeds 
samen. Niet dat ik zijn tempo kan 
volgen. Bij lange na niet.” 
Vrijdag 5 juni 1992 • Pagi 


m . 


bridge 


met wiel gielkens B.C. Sittard heeft met haar Café Vier¬ 
tallen Toernooi van 30 mei jl. gede¬ 
monstreerd dat ook small beautiful 
kan zijn. Sfeer en kwaliteit hangen 
immers niet af van het aantal deelne¬ 
mers. Natuurlijk zijn bij geringer deel¬ 
name de prijzen lager. Van deze lagere 
prijzen kwamen de hoogste terecht bij 
v. Wel - Broek - Gielkens - Meijs (le) 
en Wagenvoord - Smeets - Deliége - 
Fliek (2e). „O, zijn er ook nog prij¬ 
zen?”, vroeg een der winnaars, daar¬ 
mee illustrerend dat hij dat niet het 
allerbelangrijkste vond. De 24 opge¬ 
komen teams waren dan ook zonder 
uitzondering enthousiast over al het 
andere: de sfeer, de cafés en, last but 
not least, de spellen. 

Deze waren ook in een bijzondere 
sfeer; zelden heb ik zoveel slems ge¬ 
zien. En helemaal het einde is een 
groot slem SA geboden en gemaakt. 
Iemand die dit voor het eerst mee¬ 
maakt beseft dat hij op het punt staat 
een laatste test der volwassenheid af 
te leggen, waarna zijn bridgejeugd 
voorgoed tot het verleden zal behoren. 
Dat zulks met de nodige nervositeit 
gepaard gaat moge duidelijk zijn. Een 
dame die tijdens dit toernooi het 
7SA-kaartje op tafel legde was daar¬ 
van dan ook zo opgewonden, dat ze de 
consumpties spontaan van tafel veeg¬ 
de. Maar het spel werd gemaakt, en 
daar ging het om. Hoewel zeer correct 
gekleed doch enigszins schoorvoe¬ 
tend binnen gekomen, schreed ze 
nadien, weliswaar besmoedeld, zeer 
zelfbewust het café uit, waarin ze 
bridge vrouw was geworden. 

Een ander opwindend gebeuren, slem 
in beide richtingen, kwam hier even¬ 
eens voor. 


4» VB 

4 HB97 

♦ 3 

4 B76543 ♦ 7 

4 Al 

X ahv ♦ A8643 

*- 

♦ AHVB742 

4 9 

Aan tafel 1 bood men kort en k 
Zuid West Noord 

!♦ pas 1# 

6+ en allen passen 

Jammer dat Oost geen C 
speelde, want dan had hij md , 
i.p.v. 34 zijn 2-kleurenspel 4 I* 
nen aangeven. West is dan waa^ 
lijk bereid om nog 7+ te bieden- 
zien is dat 1 down, maar als ’ 
ongelukkig met ruiten start (pd 
kleur) wordt 74» gewoon gema3» 

Aan tafel 2 had men meer bied 
nodig: 


Zuid 

West 

Noord 

14 

pas 

14 

24 

34 

34 

44 

5* . 

pas 


Z gever 


4 H10952 
4 V2 
♦ 109865 

4» 8 


Zuid hield kennelijk van rus^ 
bouwen. En zo kwamen OW $ 
onverliesbare 64. In beide rid 1 ** 
slem dus. Overigens kan 6 ♦ 
down; Oost moet dan onder 
vandaan uitkomen voor de bod 
West en als die nu ruiten switc* 1 
Oost die introeven voor 1 do'*' 1 ’; 
moge „onnatuurlijk” lijken, m 
eindelijk heeft West 3+ gebod® 
hoe moeten we anders die d 0 ® 
ruiten-introever krijgen?! 

U ziet het, cafébridge is in Sit 
windender dan u denkt. OoK 
degenen die hier niet de laats* 6 
der volwassenheid hoeven af 
gen. dammen 


met john van den borst 


Ton Sijbrands had bij zijn rentree in 
het NK vier jaar geleden een ’droom- 
start’. Uit de eerste vier ronden haalde 
hij zeven punten. Sijbrands zei'later 
dat het prachtige begin hem in een 
droom voorspeld was. Hij won later in 
het toernooi nog een partij, werd na¬ 
tionaal kampioen en was meteen weer 
helemaal terug. 

Het heroptreden van Harm Wiersma 
in het lopende NK ging in de eerste 
rondes stroever. Ik hoop maar dat er 
inmiddels verbetering is. Topspelers 
die per se niet willen verliezen zijn 
moeilijk te verslaan en Wiersma on¬ 
dervindt dat aan den lijve. Het zal 
ontmoedigend voor hem zijn, maar 
zijn tegenstanders kun je niks kwalijk 
nemen. Je bent wel gek als je tegen 
Wiersma je nek gaat uitsteken. 

Ook bij titelhouder Rob Clerc ging het 
aanvankelijk niet naar wens. Zelf zei 
hij na de tweede ronde dat hij ’nog op 
zoek is naar de juiste vorm’. Hij had 
zichzelf in die tweede ronde wel een 
mooi steuntje in de rug gegeven: 
Clerc-Heusdens NK '92 
l. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 
17-21 4. 41-37 11-17 5. 47-41 6-11 6. 
32-28 23x32 7. 37x28 20-24 8. 31-26 
10-14 9. 41-37 5-10 10. 46-41 18-22 11. 
34-29 13-19 12. 29x20 15x24 13. 40-34 
8-13 14. 34-29 14-20 15. 45-40 20-25 16. 
29x20 25x14 17. 40-34 2-8 18. 44-40 
12-18 19. 34-30 19-23 20. 28x19 14x23 
21. 40-34 10-15 (?) 22. 30-24! 7-12 23. 
34-30! 23-28 24. 37-31! 9-14 25. 30-25! 
28-32 

Zwart haalt de damdreigmg 25-20, 
24-19 en 31-27 eruit, maar de proble¬ 
men zijn niet voorbij. Hij komt met¬ 
een in een dodelijke hekstelling te¬ 
recht. 

26. 38x27 21x32 27. 42-38 4-9 28. 38x27 
14-20 29. 25x14 9x38 30. 43x32 

30...13-19 31. 35-30 (?) 

Onnauwkeurig. Clerc geeft hier zelf 
39-33! aan. Zwart leeft dan inderdaad 
niet lang meer, bijv. (8-13) 32-28 (1-6) 
41-37 (3-8) 37-32 en zwart komt niet 
meer los, er kan nog volgen (19-23) 
28x19 (13x24) 32-28! met na (17-21) 


28x17 (21x32) 33-28! (11x33) en' 
met dam. 

31. ..19-23 32. 48-43 8-13 33. 43-3*5 
34. 41-3 7 3-9 35. 30-25 20-24 3 6 \ 
■ 1-7 37. 45-40 23-28. Zwart werKh 
uit de opsluiting, maar zijn r 
blijft zorgelijk. 

38. 32x23 18x29 39. 27x18 12*£ 
37-32 9-14 41. 39-33 13-19 42. 33-2® 

43. 31-27 12-18 44. 36-31? i 

Een misgreep in tijdnood, ^ 
49-43 (18-22) 27x18 (23x12) 

(12-18) 38-32 (18-23) 43-38 w + . 

44. ..24-30 45. 25x34 16-21? Hei* 
ziet de redding met, remise is * 
27x18 (23x12) 34x23 (12-18) ' 
(16x36) enz. 

46. 27x7 18-22 47. 7-2 22x42 48. & 

zwart gaf op. 

I ral a ütü Uil 


ImTiïïwi ^ ( Willij hlilll 


mm 


m\i 'imn ü i iiiüiii 


mmrïïHi iiiimn 
llliïïTffllI iiM fïïff 


Om zelf uit te zoeken het diagra’Ji 
speelt en wint. Oplossing vd» 
week. 

De oplossing van vorige ke er 'rf 
twaalf schijven, op 27, 29/32, 34, ; 
en 50. Zwart, 5, 9, 11/14, 16, 18, *5 
22, 23, 26 en 28. Winst via 1- \ 
16x47 2. 30-24 19x30 3. 34x25 
32x23 18x29 5. 37-31! 26x48 6-T( 
47x33 7. 39x10 48x50 8. 25x3 
3x6 met tric-trac-opsluiting. 
Auteur: V. Bulat. 


schaken 


Het jaarlijkse SKA Mephisto-toernooi 
in München is dit jaar gewonnen door 
de Belg Michael Gurevich. De voor¬ 
malige Rus is de eerste Belg die na 
lange tijd weer eens een toernooi op 
zijn naam schrijft. Het was O’Kelly die 
in 1946 het Hoogoventoernooi won. 
Het consept van het toernooi was. dit 
jaar gelijk aan dat van voorafgaande 
jaren: zes Duitse schakers en zes „bui¬ 
tenlanders” en een zo sterk mogelijke 
bezetting. De meest opmerkelijke 
Duitser was Alexander Chalifman die 
zijn eerste toernooi onder de Duitse 
vlag speelde. De sterkste Duitser was 
Robert Hübner; hij eindigde op de 
tweede plaats. In de tiende ronde ver¬ 
sloeg hij concurrent Gurevich, die in 
de opening enkele varianten door el¬ 
kaar gooide en er vervolgens hard van 
af werd gezet. 

R. Hübner-M. Gurevich Damegam- 
biet 

1. d4,d5 2. c4,c6 3. Pc3,Pf6 4. Pf3,e6 5. 
e3,Pbd7 6. Dc2,Ld6 7. Le2,0-0 8. 
0-0,De7 9. e4,d:e4 10. P:e4,P:e4 11. 
D:e4,e5?! Deze zet staat in de hand¬ 
boeken als dubieus bekend. Op zich is 
dat natuurlijk geen probleem, want de 
openingtheorie is veranderlijk als het 
weer, dus nieuwe ideeën zijn welkom. 
Maar zwarts poging loopt uit op een 

Fiasco. Beter te boek staat 11.f5 12. 

Dc2 en dan 12.e5. 12. Lg5,f6? Slaat 

de plank volledig mis. De standaard¬ 
partij Farago-Sehner, Boedapest 1991 
ging verder met 12. ...,De6 13. c5,Lc7 
14. Ld3,Dg6 15. D:g6,h:g6 16. Tfel,e:d4 
17. Le7,Te8 18. Lc4,Pe5 19. P:e5,Le5 
20. T:e5,Le6 21. L:e6,f:e6 22. Ld6 1-0. 
Een overtuigende winstpartij voor 
wit, het zwarte spel in bovenstaande 
partij is echter voor verbetering vat¬ 
baar. Ook in de partij Raicevic-Barlov, 
kampioenschap van Joegoslavië 1991, 
ging het snel mis met de zwarte stel¬ 
ling 12.De’ 13. c5,Lc7 14. Lc4,e:d4 


met michiel bunnik 


15. D:e8,T:e8 16.Tael,T:el 17. 

18. Te8,Tb8 19. Ld8,Lf4 20. Pg% 
P:f7,Kg7 22. Pd6,Le6 23. Te7 + 
Lc7,L:c4 25. L:b8,Ld5 26. Pe4 

Ld3,g6 14. Lh6,f5 Of 14.Tf ^ 

met de dreiging 16. Lc4. 15. 

16. De3,e4 Wint zwart nu een s 
rug? Zover komt het niet! 17. 
Gedwongen. Op 17. ...,Lc7 ant^ 
wit 18. Tfel! en zwart vangt 
d:c5,L:c5. Het begint er nu t°c“ j 
op te lijken dat wit een stuk mo e ( 
veren, wit heeft echter verder 
ken. 19. Del! Bind de zwarte ^ 
aan de dekking van de loper e 
e:d3 (of 19. e:f3) faalt wege^ri 
Tel.Ddö 21. Dh6+,Kg8 22. Pt* 
23. Te8+ en mat op de volgen** 

19. ...,Le6 Ook dit mag niet ri® 6 
ten. 20. Lc4,e:f3 21. L:e6 1-0. 

Tot slot wat puzzelwerk voO 
weekend. 

In de diagramstelling lijkt zW^ 
makkelijk te kunnen winnen- 
niets is minder waar. Wit dreigt *• 
mat. Dat zal zwart eerst moeten » 
ren. Vervolgens weet wit naar r 
te ontsnappen.