Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Dep. Ned. 

1 OBnI 1992 


5 u 


tlag 9 juni 1992 


gvers maatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Zoekt u zakenrelaties 

in dê regiü? 


ZiË pag. 4 
74 e jaargang nr. 134 . 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1 
tenstwagen 

^jkswacht j^UIEN 

-^l ^g ^rukgebied boven 
bepaalt vandaag 
Het is half tot zwaar 

Vft.!**** *® 

^ral vanmiddag en 
'»*« *•* ®®b enke- 

die plaatselijk met 
Ik gepaard gaan. De 
«k later op de dag 

t. matig uit noord- 

^mperatuur ligt in 
W*® ®cht®nd rond de 12 
*®®Pt vanmid- 
f circa 21 graden. 

lïlj^^ere informatie be- 
t Weer in Limburg 

. ‘•ellen 06-91122346. 

*bóii. ^*2® onder: 21.58 
onder: 02.00 

onder: 21.59 
17.06 onder: 02.19 
W 


IJ, 

Nieuwe contracten 
tussen grensregio's 

PAGINA 5 

Albanezen via 
'Beek' Benelux in 

PAGINA 5 

Lady Di is 
ongelukkig 

PAGINA 8 


sport; 


Baroelona verrassend kampioen 

PAGINA 15 

Jos Verstappen pijlsnel 

PAGINA 16 

Go Ahead Eagles prormovendus 

PAGINA 17 

Indufoin houdt storKl in Giro 

PAGINA 19 

Weekelride van... de boogschutters 

PAGINA 23 # Mamo van Ba^n m Ama mntar veOgaid 
sêizoen taganstanclafs in flidEaanse serie A. 
Winter vertrekt naar Lajxr fioma. 


Eenheidsstaat lijkt langste tijd gehad te hebben 

Tegenpolen winnaars 
in Tsjechoslowakije 


_ Van onze redactie buitenland _ 

BRATISLAVA — De grote win¬ 
naars van de Tsjechoslo waakse ver¬ 
kiezingen, de Slowaakse nationalist 
Vladimir Meciar en de Tsjechische 
minister van financiën Vaclav 
Klaus, beginnen vandaag met on- 


Strijd om hoofdstad Bosnië in volle hevigheid losgebrand 

! 

Sarajevo in vlammen 


Van onze redactie buitenland 

BELGRADO - Sarepevo is 
een stad in vlammen. Het af¬ 
gelopen Pinksterweekeinde 
v/aren de bloedigste dagen in 
de nu al twee maanden duren¬ 
de strijd om het bezit van de 
hoofdstad van Bosnië-Herce- 
govina. Vele tientallen doden 
^en honderden gewonden lig- 
'gen in en buiten de paar zie¬ 
kenhuizen in de stad. 

De al weken durende totale blokka¬ 
de zorgt ervoor dat de nog resteren¬ 
de rond 300.000 inwoners van Sara¬ 
jevo langzamerhand gebrek aan 
alles beginnen te krijgen. Een einde 
aan hun lijden is nog niet in zicht. 

Water is er nauwelijks meer, en wat 
uit de kraan komt is onbetrouw¬ 
baar. De stroom valt regelmatig uit 
en voedsel is ook nog maar beperkt 
verkrijgbaar. 

Extra troepen 

In een poging de blokkade te bre¬ 
ken is de Veiligheidsraad gisteren 
:begonnen te onderhandelen over de 
aanbeveling van secretaris-generaal 
Boutros-Ghali van de Verenigde 
Naties (VN) om 1000 man vredes¬ 
troepen extra naar Bosnië-Hercego- 
wina te sturen. 

De-vredestroepen zouden als spe¬ 
ciale taak krijgen het heropenen 
van het vliegveld van Sarajevo, zo¬ 
dat dat gebruikt kan worden voor 
de aanvoer van humanitaire hulp. 

Kelders 

De meeste bewoners van Sarajevo 
brengen in afwachting van betere 
dagen hun dagen in de kelders van 
hun woningen door. 

Het ergste zijn de gewonden eraan 
toe. De ziekenhuizen kunnen de 
grote aantallen militaire en civiele 
slachtoffers niet meer verwerken. 
Er is gebrek aan bloed, aan medicij¬ 
nen en aan verbandmiddelen. 
Hooguit twee uur per dag komt er 
smerig water uit de kraan. Er zyn te 
weinig bedden; mensen worden 
buiten neergelegd. En ook de zie¬ 
kenhuizen worden aangevallen. 


Zie verder pagina 8 

• Vertrek soldaten 
beginsein veldslag 


VS fel tegen 
verscherping 
klimaatverdrag 

RIO DE JANEIRO — De Verenigde 
Staten van Amerika hebben gister¬ 
avond laat in een brief aan minister 
Alders van milieu laten weten dat 
zij het Nederlands/Oostenrijks/ 
Zwitserse initiatief om tot verder¬ 
gaande klimaatmaatregelen te ko-i 
men 'niet toejuichen’. 

Nederland had op de wereldconfe¬ 
rentie voor milieu en ontwikkeling 
UNCED in Rio de Janeiro, samen 
met Oostenrijk en Zwitserland, het 
initiatief genomen om te komen tot 
een verklaring die verder gaat dan 
het voorliggpnde klimaatverdrag. 
Ondertekenaars van deze verkla¬ 
ring zouden zich verplichten om de 
uitstoot van kooldioxide in het jaar 
2000 terug te brengen tot het niveau 
van 1990. 

In het voorliggende verdrag is deze 
bindende uitspraak niet opgeno¬ 
men. Onder druk van de Amerika¬ 
nen is in een eerder stadium al be¬ 
sloten tot een veel vrijblijvender 
tekst, waarin gesproken wordt over 
het terugdringen van de C02-uit- 
stoot tot 'vroegere niveaus’. De Ver¬ 
enigde Staten zijn nu tegen het 
Nederlands/Oostenrijks/Zwitserse 
initiatief in het geweer gekomen 
omdat zij koste wat het kost een 
aanvullend protocol willen voorko¬ 
men. Zij vrezen zeer geïsoleerd te 
raken wanneer veel landen zo’n ver¬ 
klaring zouden ondertekenen. '‘■i .iSi; 


Paraplu, regenjas of plastic zeil waren gister^ onmisbare attributen. Zonder werd je door en door nat, zo merkte ook dit 

’ Foto: DRIES LINSSEN 


Vals gerucht 
over XTC-nilh 


Pinkpop waterdicht 


Von onze verdoggever 

LANDGRAAF — Met ë«n onjuist 
bericht over slechte XTC heeft 
de Pihkpop-or^nisatie de festi¬ 
valgangers gisteren getvaar- 
sehuwd deze drug niet te kópen. 
„Nuttig preventief*, waardeerde 
de Landgraafse poUtie de vraar- 
schuwhig Van Pinkp.op-presen- 
tator Jan pouwe I&meske dat 
mensen* na gebruik 
van verkeerde XTC zouden ^n 
afgevoerd. EHBO-commandant 
Huub Kriiijen ontzenuwde ech¬ 
ter het bericht als een gerucht. 
„Er is nieniand afgevoerd naar 
het ziekenhuis. We hebben twee 
mensen met maagklachten ge¬ 
had, maar dat kan door van alles 

zijn veroorzaakt” 


Van onze verslaggevers 


ontstond er brand in een eetkraam 
op het festivalterrein. De politie 

^DGRW - Pinkpop, gisteren voor de vijfde keer gehou- ff 

den op de draf- en renbaan in Landgraaf, kende evenals vorig aangehouden, maar dat is volgens 
jaar een recorddrukte met zo’n 60.000 bezoekers op het festi- de politie niet uitzonderlijk gezien 
valterrein en nog enkele tienduizenden daarbuiten. De 23ste de aanwezigheid van de vele tien- 
editie van Nederlands meest toonaangevende popfestival was 4®ó£enden bezoekers; 
muzikaal een succes met Family Stand en Pearl Jam als hoog- 

tepunten. Het weer zat behoorlijk tegen, maar Pinkpop bleek Zie verder pagina 11 en 14 
tegen regen en onweer bestand. • Sfeorg recensie 

enfoto's 

Het festival kwam ’s ochtends wat Het publiek liet zich niet ontmoedi- . . 

moeizaam nn crancr maar Mrtrkrrl- 


• SfeoTg recensias 
en foto's 


moeizaam op gang, maar de Noord- 
limburgse band Rowwen Hèze - 


gen,*en werd aan het begin van de 
avond beloond met een subliem op- 


derhandelingen over een nieuwe 
regering. Zondag gaf president Ha- 
vel zijn minister Klaus opdracht een 
regering samen te stellen, en hoe¬ 
wel deze optimistisch heeft gezegd 
dat hij die opdracht nog deze 
maand denkt af te ronden, zijn de 
verwachtingen over de toekomst 
van Tsjechoslowakije na de verkie¬ 
zingen somber. 

De Tsjechische en de Slowaakse 
kiezers hebben gekozen voor extre¬ 
men. In Praag is overduidelijk ja 
gezegd tegen voortzetting van de ra¬ 
dicale economische hervormingen. 
In Slowakije hebben mensen zich 
uitgesproken voor matiging van het 
hervormingstempo, voor souverei- 
niteit binnen een confederale staat 
en, zo nodig, voor complete onaf¬ 
hankelijkheid. Het zijn standpunten 
die onverenigbaar lijken, hoewel zo¬ 
wel Klaus als Meciar een samenwer¬ 
king niet op voorhand hebben uit¬ 
gesloten. 

De uitslag kwam op zich niet echt 
als een verrassing, want de Burger 
Democratische Partij van Klaus en 
de Beweging voor een Democra¬ 
tisch Slowakije van Meciar war» 
ook in de opiniepeilingen de ^ 
doodverfde favorieten. Het w^ 
hooguit een verrassing was, hS 
groot de overwinning van Mec^ 
uiteindelijk was. 

Met ruim 37 procent vah de stem¬ 
men heeft hij dankzij de verdeling 
van restzetels 75, mogelijk zelfs 76 
zetels in het Slowaakse parlement 
veroverd. Daarmee zou hy de abso¬ 
lute meerderheid hebben en in staat 
zyn om zonder steun van andere 
partyen een regering te vormen. 

In het Tsjechische deel haalde 
Klaus haast 30 procent van de stem¬ 
men voor het Tsjechische parle¬ 
ment en 33 procent voor het federa¬ 
le parlement. In het totaal wisten in 
Praag zes partijen tot het parlemept 
door te dringen. De Tsjechische 
communisten kwamen met ruim 14 
procent als tweede partij uit de bus. 


Zie verder pagina 3 

• Politieke carrière 
Havel liikt voorbif 


PLO-topman in 
centrum van 
Parijs vermoord 

PARIJS - 'Twee nog onbekende 
mannen hebben gistermorgen 
vroeg in Parys een topman van de 
Palestijnse bevrijdingsorganisatie 
PLO om het leven gebracht. Het 
gaat om Atef Beisso, chef van de 
veiligheidsdienst van de PLO ey 
een naaste medewerker van PLQ- 
leider Yasser Arafat. 

Beisso werd gistermorgen rond 
01.00 uur van dichtby beschoten 
door twee mannen voor de ingang 
van hotel Meridien in Montpamas- 
se, een luxe-hotel in het centrum 
van Parys. Beisso keerde terug van 
een etentje met vrienden. De twee 
mannen, die zich bedienden van 
pistolen met geluiddempers, open¬ 
den het vuur toen de PLO-topman 
uit een taxi stapte. Beisso werd 
minstens zeven maal getroffen en 
overleed ter plaatse. De twee man¬ 
nen zyn sindsdien spoorloos. 
Vanuit Amman beschuldigde PLO- 
leider Yasser Arafat gisteren de Is¬ 
raëlische geheime dienst, de Mos- 
sad, van de aanslag. Een beschuldi¬ 
ging die door de chef van de Israëli¬ 
sche militaire veiligheidsdienst, Uri 
Saguy, onmiddellyk als ’grotesk’ 
werd afgedaan. Volgens Israël 
Beisso het slachtoffer géwordén 
van een afrekening binnen de PLO. 


vergezeld van ruim twintig bussen treden van de uit Seattle afkomstige 
met fans uit thuishonk Horst-Ame- rockgroep Pearl Jam. Zanger Eddie 
rica - wist de stemming erin te Vedder prees het publiek dan ook 
brengen, ’s Middags kreeg het pu- voor zyn doorzettingsvermogen. De 
bhek een koude douche te verwer- topacts Lou Reed en The Cult de¬ 
ken.^ Een onweersbui trok over den wat van hen werd verwacht en 
Landgraaf en het regende urenlang. leverden een gedegen optreden af. 

_I Maar het heilige vuur leek te ont- 

E’NT'rrt’ï . breken. 


^ ^ J Landgraaf en het regende urenlang. 

(ADVERTENTIE) 


Beha van Warner 

Diverse modellen met en zonder beugel. 

In wit en apricot. Maten A, B, C, D en DD. 

Normaal ƒ 59,90 Voordeelprij^* 30 ,- 
Normaal ƒ 49,95 Voordeelprijs: 25 ,- 


Normaal ƒ 49,95 Voordeelprijs: 


n k e I 


VOO 
v.hr' IIV*. \ 'II' 


Tweedaags 

Een groot deel van de Pinkpopgan- 
gers was al een dag eerder in Zuid- 
Limburg gearriveerd. De Land- 
graafse politie telde Pinksterzondag 
reeds zo’n 35.000 bezoekers in de di¬ 
recte omgeving van de draf- en ren¬ 
baan, van wie elfduizend de Nacht 
Póikpop oftewel Rocking Kolo- 
nia by woonden. Met dit minifesti- 
val aan de vooravond van het pope- 
venement zelf lykt Pinkpop tot een 
tweedaags fenomeen uit te groeien. 

De politie van Landgraaf spreekt 
over een betrekkelyk rustig Pink- 
pop-weekeinde, maar heeft pas, in 
de loop van de week een volledig 
overzicht over het aan tal overtre¬ 
dingen en misdryven die verband 
houden met het festival. Opvallend 
genoeg waren er gisteren geen 
klachten over geluidsoverlast door 
muziek. Wel waren er zondag en 
maandag diverse vechtpartijtjes, 
werden er zes auto’s gestolen en 


■ Limburgs Dagblad 

HUtBSrMMUIITWNUMBUIIG 

MUWUBBITNOCfiEBIABONNSI 

Vul de IgNpUlü» stuur hem op. Dan kunt u het Limburgs Dagblad elke dog 
lezen. Q^M|pste 14 dagen zelfs gratis! En als u daarna automatisch betaalt. 
, spaart v ^|^«ens vele guldens per jaar en ontvangt u bovendien een leuk 
cadeau'Mir^lceuze. 

ik een abonnement op DE KRANT VAN 

...................................................................................................... t 

^. 

. ... . aj fc .' k . I 


Ti^|lpaa(lfeï(i.vm controle bezorging):-- 

De tjWÉijlI ge h c urt «JComiiKh: vit acceptgiro: 

9 / 9 ƒ 26.45 pw maand 

/ y’ IJ ƒ 6235 per kwartaal Q ƒ 83.35 per kwartaal 

Mijt;iank-/girod^^ftm(^4^g^^tomat^^ becalir^ i^ nnrnnnr 


rjM^au 


..h md u ha nitiil 

’’"RhNbningvooriliton«tlidwp 

- et 

7 - jjibemokubus 

1 ^0 hjxe handdoek 

Stuur deze bon in een 
open envelop, zonder . 

I poatz^el, op naar: 

Ümburfi Dagblad 
A m woordnr. 44 

AJAG VA 6-6— 


0® 
‘ 


kunst 


Promconeert mist sfeer 


DOORJOSFRUSCH 

KERKRADE - Je kunt het niet 
iedereen naar zijn zin maken. 
Dat bleek vrijdagavond \veer 
eens tijdens het Promconeert in 
het Wijngrachttheater van Kerk- 
rade. Het publiek kwam met 
echt los tijdens het tweeëneen¬ 
half uur durend programma, dat 
een willekeurige mi.x bevatte 
van klassiek en pop, licht en 
zwaar, ernst en vermaak. 

Terwijl de jongere bezoekers wat 
verveeld de klassieke klanken 
van het LSO en de zwoele sound 
van het Metropole Orkest ov'er 
zich heen lieten gaan, veerden zij 
juist op bij de hits die hun idool 
Gerard Joling de zaai in slinger¬ 
de. Fototoestellen kwamen toen 
tevoorschijn, er werd geklapt en 
meegezongen en bloemen en 
kusjes deden denken aan het 
Schlagerfestival. Ook poppianist 
Jan Vayne kreeg - zij het min¬ 
der uitbundig - zo’n behande¬ 
ling. Juist op die momenten 
kroop de gevestigde orde terug 
in zijn schulp, zich \erbazend 
over zoveel enthousiasme. En 
over de merkw^aardige kopstem- 
geluiden van de zonnobankbrui- 
ne zanger en de virtuoze, maar 


bonkende stijl van de langhari¬ 
ge, ietwat schuwe Drentse im¬ 
provisator. Presentatrice en so¬ 
liste Miranda van Kralingen 
slaagde er met haar geaffecteerd 
voorleestoontje - inclusief harde 
g en geprogrammeerde grapjes 

- niet in beide kampen nader tot 
elkaar te brengen. Het moet ge¬ 
zegd dat zij haar klassieke solo’s 

- Mozart en Puccini-aria’s - met 
overtuiging en gevoel presen¬ 
teerde; in het lichte genre kwam 
de hoogblonde zangeres door ge¬ 
brekkige microfoontechniek en 

- merkwaardig genoeg - intona- 
tieproblemen veel minder tot 
haar recht. De taak de avond te 
moeten dragen woog te zwaar op 
haar frêle schouders. 

De combinatie van LSO en MO, 
die soms afzonderlijk, soms ge¬ 
zamenlijk musiceerden deed het 
best goed in Kerkade, zeker met 
het oog op de korte repetitietijd. 
De sympathieke Belgische diri¬ 
gent Fernand Terby, van alle 
markten thuis, had er geen pro¬ 
blemen mee van het heterogeen 
gezelschap een betrekkelijke 
eenheid te maken. Al wilde de 
klankregisseur van het electro- 
nisch versterkt Metropole Orkest 
niet altijd meewerken. 

De krenten in deze muzikale pap k 


Jan Nijslea, 

I zakelijk leider 

vaa Opera Zu^ 

’Liinburg en Brabaï 
moeten ons steunen 


Gerard Joling op de solotoer, de LSO-musici kijken gelaten toe. Foto: FRANS rade 


waren wat mij betreft de uitvoe¬ 
ring van de gearrangeerde versie 
van de Fuga voor orkest van 
Legley en de door LSO-concert- 
meester Gil Sharon wondermooi 
gespeelde joodse traditional As 
der Rebbe Elimelech is gevoyrn 
asoi freylach. Maar daarmee zul¬ 
len de popliefhebbers, die be¬ 


hoorlijk uit hun bol gingen bij 
Jolings Shangri-la (ook de toe¬ 
gift van de avond), het beslist 
niet eens zijn. 

■Voor de organisatoren, die nog 
steeds op zoek zijn naar een ge¬ 
schikte formule voor dit prom- 
concert, zal het duidelijk zijn 
geworden dat ’te veel van te ge¬ 


varieerd’ niet werkt naar het gro¬ 
te publiek. De meeste mensen 
schitterden door afwezigheid - 
reden waarom men was uitgewe¬ 
ken van de grote Rodahal naar 
het kleine Wijngrachttheater -, 
de luisteraars die er waren zullen 
met gemengde gevoelens aan het 
concert terugdenken. 


Israël Ensemble musiceert in Wijngrachttheater 

Twee concerten voor 
de prijs van één 


DOORJOSFRUSCH 

MAASTRICHT - „Limburg en 
Brabant moeten een gebaar ma¬ 
ken naar Den Haag. Als beide pro¬ 
vincies zich bereid verklaren ons 
financieel te ondersteunen, dan 
kunnen we van de minister ander¬ 
half, misschien twee miljoen ver¬ 
wachten. Anders zal het heel 
moeilijk worden.” Dat zegt Jan 
Nijsten, zakelijk leider van Opera 
Zuid. Na de hoorzittingen van af- 


DOORJOS FRUSCH 

KERKRADE - In het Wijngrachttheater van Kerkrade geeft 
het Israël Ensemble woensdagavond een bijzonder concert. 
Of eigenlijk, twee concerten, want na het officiële, ongeveer 
jtwee uur durend programma in het Wijngrachttheater, gaan 
de acht musici gewoon verder in de publieksfoyer. Daar bren¬ 
gen ze in informele sfeer lichtere, cabarateske muziek. 


Het Israël Ensemble bestaat uit de 
leden van het Sharon Quartett, 
aangevuld met musici die elkaar 
jaarlijks ontmoeten op een groot 
muziekfestival in een kibboets in 
Galilea. Gil Sharon, concertmees¬ 
ter van het LSO en primarius van 
het Sharon Quartett gaat deze zo¬ 
mer voor de achtste keer naar Is¬ 
raël. Voorafgaande aan het festi¬ 
val, dat wordt georganiseerd door 
de Israëlische radio, geeft het Is¬ 
raël Ensemble een zestal concer- 
t€m in Europa om publiciteit aan 
het evenement te geven. Het con¬ 
cert in Kerkrade, dat wordt bijge¬ 
woond door de ambassadeur van 
Israël in Nederland, Michael Bav- 
vli, is een daarvan. 

„De ambassadeur is een groot sup¬ 


porter van het festival,” aldus Gil 
Sharon, die zich nu al verheugt op 
de twee weken in juli. „Ik heb van 
organisatrice Idith Zvi gehoord 
dat de mensen weer in de rij staan 
voor kaartjes. Ook steeds meer 
toeristen bezoeken het festival, 
dat niet alleen door de luisteraars, 
maar ook door de musici als een 
fantastisch muzikaal festijn wordt 
ervaren.” Ook de rechtstreekse ra- 
dio-uitzendingen van de concer¬ 
ten krijgen hoge waarderingscij¬ 
fers. 

Pianiste Idith Zvi is één van de 
musici van het Israël Ensemble. 
Zij bedacht de formule van twee 
concerten in één. „In Israël is deze 
opzet echt aangeslagen,” aldus 
Sharon. „Ik denk dat ook het pu- 


(ADVERTENTIE) 


bliek in Kerkrade het concert zal 
waarderen.” 

Naast de leden van het Sharon 
Quartett en Idith Zvi maken ook 
Wolfgang Güttler, voormalig solo- 
contrabassist van de Berliner Phil- 
harmoniker, sopraan Gilah Yaron 
en harmoniumspeelster Hanna 
Smeets deel uit van het ensemble. 
In Kerkrade zullen zij het volgen¬ 
de programma ten gehore bren¬ 
gen: het Pianotrio in Es opus 1 nr. 
1 van Beethoven, The love of The¬ 
resa di Mon van Joan-Franks Wil¬ 
liams, de concertaria l’Amore van 
Mozart en het Forellenkwintet van 
Schubert. 

Het informele concertgedeelte be¬ 
vat d^nyolgende composities: Drie 
duetten voor twee violen en piano 
van Sjostakovitsj, de wals Rosen 
aus dem Süden van Johann 
Strauss in een bewerking van Ar- 
nold Schönberg, Cabaretliederen 
van Schönberg en Britten, Yankee 
Doodle voor viool en piano van 
Henri Vieuxtemps en de Variaties 
op Rossini’s Moses voor contrabas 
en strijkkwartet van Paganini. Het 
concert begint om 20.00 uur. LIMBURGS SYMPHONIE 

Eerste concert in de Beethovencyoius 

dirigent Edmond Colomer 

soliste: tmogen Cooper, piano 

Beettioven - Ouverture ’Dte Geschópte des Prometheus’ 

Beethoven - Pianoconcert nr. 2 
Beedioven - Symfonie nr. 2 

• Het '^haron Quartett, de ’body’ van het Israël Ensemble. 


Poetry vooraf herdenkt 
auteurs en fotograaf 


|1 


Oplossing van zaterdag 


PANDBRIEF 
J . L . I . □ . E . 
Venio 


Heeften 


Maastncht Theater a/h Vrijthof 

za. 13 juni 20.00 uur . 
res. 043-210380 

Heeft U ons programmaboekje 1992/1^ ai ordvangen? 
Bei voor gratis toezending: 043-210963 


De Maaspoort 
do. 11 juni 20.00 uur 
res. 077-517000 

Stadsschouwburg 
vr. 12 juni 20.00 uur 
res. 045-716607 
Lj I 

ROTTERDAM - Poetry Internatio¬ 
nal, het grote internationale poèzie- 
festival van Rotterdam, begint dit 
jaar eigenlijk al op vrijdag 12 juni: 
dan wordt er onder de noemer ’Poe- 
try Vooraf een avond georgani¬ 
seerd ter herdenking van de drie 
onlangs overleden Rotterdamse au¬ 
teurs Bob den Uyl, Arie Gelder- 
blom en Cor Vaandrager en de foto¬ 
graaf Peter Martens. Ze waren alle 
vier heel direct bij het poëzie-festi- 
val betrokken. De herdenking van 
deze vier vrienden van Poetry Inter¬ 
national wordt gehouden bij en in 
het Nationaal Onderwijs Centrum 
(Nieuwe Markt 1). Er worden om 
20.00 uur bloemen gelegd bij het 
’Schoolrapport’ van Bob den Uyl. 


Aan Jan Eykelboom is gevraagd om 
het gedicht ’Op de dag van je dood’ 
voor te lezen, dat hij na het overlij¬ 
den van Bob den Uyl schreef en dat 
nu voor hen alle vier bestemd is. 

Daarna worden er teksten voorgele¬ 
zen van de drie schrijvers; van Pe¬ 
ter Martens zijn er foto’s en dia’s en 
als het kan ook een paar film- en vi¬ 
deofragmenten te zien. Het werk 
van Den Uyl, Vaandrager en Gel- 
derblom wordt tentoongesteld. 

Een dag later begint het eigenlijke 
festival, dat tot 20 juni duurt. Meest 
opvallende gast is de Zuidafri- 
kaanse dichteres Antjie Krog. 


W A S B A F, 


UILTJE 


H . S . 
ARME 


VARIA 

. A . N . 


. A . F 

A L. Z Q 


VENNOOT 


EERSTEN 


ROBBERS 


OCTROOI 


FIRMA 

. N . A . 


TREE 


DOCTOR 


t: 0 L B A K 


V A K t; E JM N I S 


gelopen week over het 
kunstenplan is het hem 
geworden, dat alleen een ^ 
nant tussen beide provind® 
het Rijk een succesvol 
staan van de jongste Nederig 
opera produküekern 
maakt. 

In totaal heeft Nijsten vier ^ 
nodig voor drie operaprod'^ 
per jaar. Een miljoen kan dfi 
ting door middel van spo^^^ 
en uitkoop zelf ophoesten. ^ 
half miljoen is toegezegd do* 
minister. „Maar dan moeten ^ 
provincies ook iets doen,' ^ 
Nijsten. „Maar daar ziet het 
lopig nog niet naar uit. L**” 
zegt heel principieel dat 
geld is en dat het onderl»®* 
van een opera-gezelschap 
van de centrale overhd 
Noord-Brabant heeft gezegd 
re prioriteiten te hebben,^ 
name op het gebied de danS- 
ook Noord-Brabant moet zü® 
antwoordelijkheden tonen . 
opzichte van de operavoor^*3 
in het zuiden van ons 

bant is paritair vertegenv^oö 

is ons bestuur. Ik zal de^, 
stuursleden dan ook aans^ 
en hen verzoeken de 
cultuurdeputé op haar plK*' 
wijzen.” : 

Inmiddels hebben Nijsten J 
vestigde signalen bereikt dat J 
burg alsnog bereid is enkel 
nen per jaar beschikbaar t® 
len. Maar dan nog is zijn h^-. 
niet sluitend. ,,Desnoods 
de gemeente Maastricht . 
ken, want drie produkties P®‘ 
zijn voor mij het absolute 
mum. We moeten ons kunne < 
fileren, dat kan niet met tW®®'' 

Voor komende seizoen is ^ 
Zuid in ieder geval verzekefj 
voldoende middelen om dh 
dukties op de planken te 
De eerste twee - Iphig^irK 
Taurdide van Gluck en II 
de Siviglia van Rossini " 
produkties, respectievelijk 
Welsh National Opera en de ^ 
Nothern Ireland. De del 
Ariadne auf Naxos van 
Strauss - is een nieuwe 
van Opera Zuid. - 

Alle drie de opera’s zulle^ ^ 
Theater aan het Vrijthof ih-j 
tricht in première gaan. 
Gluck-opera wordt mede^ijjjj 
verleend door het Zuidelijk.jL 
terkoor, een door Opera | 
gericht koor van 36 zang^r^^ 

bestaat uit conservatoriums óé 

ten, oud studenten en afgest 
de zangers uit het hele 

Twee eeiiakl®!^ 
in CCV-theat«( 

MAASTRICHT - In het 

theater aan de HerbenusS 
heeft zaterdag een 
toneelvoorstelling plaats ,j 
een Belgische en Neden^^vgi 
ad hoc-groep. Beide 
een eenakter van Sla^^S^O 
Mrozek: ’ln volle zee’ 
merdag’. > 


• lêWmrcMPi 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 

't 

Oirecti«: 

d)r. F.A.M. van Hellemondt 
K.J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Yelofoon: 

Mwnnementen 045-739881 

Advertenties 045-739886 

gemeen 045-739911 

ritcolo-advertentjes 045-719966 

Fax: 

, Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

’ Banken: 

ABR Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Itafonkantoren: 

‘Brunssum 045-256363 

OAIeen 046-746868 

Hderlen-Centnim 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
.Maastricht 043-254477 

Boanoond 04750-18484 

.wförd 046-515577 

^Vatkenburg 04406-15045 

I’ . 

■, Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
|Bfi aotomatische betaling; 


Je héél emLoem Pid i'n stddrt(treden' 
lijn Idngste men rijn er^f / 


!|ier maand 
jier kwartaal 
.Per acceptgiro: 
per maand 
per kwartaal 
lldsse nummers 

k 


ƒ 27,45 
ƒ 82,35 

ƒ 28,45 
ƒ 83,35 
ƒ 1,60 
Bfr. 30 recept 


Rabarber-pie 

DOOR HUUB MEIJER 

Rabarber is van oorsprong een 
Russische groente door de En- 
gelsen in Europa geïntrodu¬ 
ceerd. Het is strikt genomen een 
groente, maar wordt over het al¬ 
gemeen als 'dessert gegeten. 
'Trendy’ restaurants serveren de 
'vrucht’ als begeleider van vis. 
Benodigdheden; 4 plakjes diep¬ 
vriesbladerdeeg, 500 g rabarber, 
1 dl slagroom, 2 eieren, 50 g sui¬ 
ker, 1 zakje vanillesuiker en 50 g 
bloem. 

Laat deeg ontdooien, leg ze op 
elkaar en rol uit tot een ronde 
lap, groot genoeg om een taart- 
of quichevorm met een doorsnee 
van 23 cm te bedekken. Prik 
deegbodem meerder malen in. 
Verwarm oven voor op 180°C. - 
stand 3. 

Was rabarber, snijd stengels in 
stukjes en leg op deeg in taart¬ 
vorm. Roer slagroom en eieren 
met garde dooreen, meng er sui¬ 
ker, vanillesuiker en bloem door 
en schenk dit papje over rabar¬ 
ber uit. 

Schuif de pie onder in de voor¬ 
verwarmde oven en bak de taart 
in ongeveer 45 minuten gaar. 
m 


i5 40 
■ bO 

56 60 

■■ 

(Cl Standaard Uitgeverij Antwerpen 


Horizontaal 

1. grondsoort: 5. grondsoort; 8 . grond¬ 
soort; 10 . bijbels figuur: 12 . bijbels figuur; 
14. minderwaardig: 15. riv. in Egypte; 17. 
patroon, tekening; 19. naaldboom; 21. 
werkplaats (afk.); 23. scharnier; 25. deel 
v.e. schoen: 27. geldbuidel: 30. paard; 32. 
aansteller, toneelspeler; 33. bijb. figuur; 
36. tegen (gr.); 38. oogmerk; 42. wortel; 
44. communicatiemiddel; 45. deel v.h. 
hoofd; 46. hoogmoedig; 47. herkauwer; 
49. telwoord; 53. vogel; 55. deel v.d. 
mond; 57. beest; 58. streling: 60. tafelfles; 
61. troefkaart: 62. vestingwerk: 63. loot, 
afgesneden takje. 


Verticaal ^ 

1 . vis; 2 . titel; 3 . deel v.e. 
nachtkleed; 6 . luitenant (afk.): (f. 

ling: 8 . oesterkwekerij; 9. gra^ö' ^ 5 . 
gunst; 13. rund; 16. melaatsheid- 
touw of snoer; 20 . gedwee: 
plaats: 24. strafwerktuig: 26. oh; 
bare taal; 28. ooievaar; 29. slech» J 
dig; 31. groente; 34. beet; 35. ^ 
v.e. bedkussen; 37. vangwerKw*|j(j 
vrucht; 40. boom; 41. alcoholiscn ^ 
43. omelet; 48. vloeistof (zuur); j^ A j 
je; 51. hijstoestel; 52. gierigaard- ^ 
zieknoot; 56. kostuum; 57. hi3 ,jji( 
zoogdier; 59. regerings-reglemeh 
Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 3 


^5 
jsüM 


blnnen/buitehland m ■/« 


iH 


lifl 

i(ij 

cn 

'A 

)0l 

m 

ja 


mi ~ De Britse ex-pre- 

23 t^*^J^^^ê^ret Thatcher is sinds 
gf^ft u barones. Deze titel 

rriP bet recht zitting te ne- 

Ka^ Hogerhuis, de Eerste 

van het Britse parlement. 

mag Thatcher haar 
kiezen: barones van 
den a ^ kiesdistrict in Lon- 

Lg bat zij ruim 30 jaar in het 
heeft! vertegenwoordigd 

(hsQ barones van Grantham 
Ujpf*’ geboortestad). De titel is 
har.» en verdwijnt met 

overlijden. 


Thatcher nu harones 


De vroegere Britse eerste-minis- 
ter, die al ’Lady Thatcher’ gewor¬ 
den was nadat zij kort na haar 
aftreden de Orde van Verdienste 
had ontvangen, heeft toen ver¬ 
klaard dat zij deze titel niet zou 
gaan gebruiken. ,,Ik heb me uit¬ 
stekend kunnen redden als me¬ 
vrouw Thatcher. Onder die naam 
stond ik bekend in mijn 31 jaar 
lidmaatschap van het parlement 


en^onder die naam wil ik bekend 
blijven”, zei ze in het voorjaar 
van 1991 gezegd. 

Haar zoon Mark erft niet de'titel 
van zijn moeder, maar wel die 
van zijn vader, die kort na het af¬ 
treden van Maggie geridderd 
w'erd tot Sir Dennis Thatcher. 

Ze voegt zich in het Hogerhuis 
bij drie ex-premiers, Lord Home 


ot the Hirsel (Sir Alec Douglas 
Home), Lord (Harold) Wilson of 
Rievaulx en Lord (James) Cal- 
laghan of Cardiff. Sir Edward 
Heath heeft ervoor gekozen lid 
te blijven van het Lagerhuis, 
waar hij de elf jaar regering van 
de Ijzeren Dame, zijn aarts¬ 
vijand, heeft overleefd. 

Het Britse politieke stelsel be¬ 
paalt dat iemand van adel geen 
lid kan zijn van het Lagerhuis en 
afgevaardigden kunnen hun titel 
pas aanvaarden als ze het Lager¬ 
huis verlaten. 


Y. 


j ^rnialige Sovjetrepubliek breekt met communistisch verleden 

4zerbajdzjan kiest voor 
pro-Turkse president 


(jgj. ~ De pro-Turkse 
s* be nationalisti- 

an na», olksfront van Azer- 
■P j) Aboelfaz Eltsjibej 
I ïit nieuwe presi- 

V de - voormalige 

nl /^bioslem olierepubliek 
• j "^sukasus. Dit blijkt uit 
voorlopige uitsla- 
d ï’ki • zondag gehouden 
^ t el^^’^gen. Eltsjibej zou 62 
van de stem- 
J hebben behaald. 

^ 15'bej 

g vroegere professor 

^'^it h^^^^bavingen aan de uni- 
-^S ''an Bakoe, die in de jaren 
g '^■'So • ^at wegens 

f( ^w'^^tactiviteit, is een verte- 
van de nieuwe gene- 
fd '**8er jhhalistische leiders in wat 
^ijiA ^‘^vjetunie was. Hij ziet 
o" '*'hM o lidmaatschap 

u HOS. 


Geen roldoende steun meer in pai'lement 

Politieke carrière 
Havel lijkt voorbij 


Vervolg van pagina 1 


PRAAG - De uitslag van de verkie¬ 
zingen in Tsjechoslowakijke bete¬ 
kent waarschijnlijk het einde V'an 
de politieke carrière van Havel. Be¬ 
gin volgende maand moeten er in 
het parlementnieuwe presidents¬ 
verkiezingen plaatsvinden. Meciar 
liet zondagmiddag weten dat zijn 
partij de kandidatuur van de presi¬ 
dent niet ondersteunt. Dat geldt 
ook voor de Slowaakse Nationale 
Partij. 

Daarmee is het onwaarschijnlijk ge¬ 
worden dat Havel in staat zal zijn de 
vereiste meerderheid in de beide 
kamers van het federale parlement 
te halen. Volgens de wet moet hij 
zowel door de meerderheid van de 
Tsjechen als door de meerderheid 
van de Slowaken worden gesteund. 
Er wordt in Tsjechoslowakije reke- 


Eltsjibej de „wederge- 
het Azerbajdzjaanse 
10 verbonden met zijn 

iSl L^h^sprong en met de islami- 
fi .^schaving”. 

^be- 


^.Pr^ekt slecht Russisch en 
ivLj.^i.ch voornamelijk van het 
pt^^^aans, een taal die ver- 


Ifik 


^an het Turks. i- 

(gr**. 


e^jaid meer op Turkije rich- 
bervormingen doorvoeren 
vrije markteconomie lei- 


® meeste Azerbajdzjaanse 
echter de kwestie Na- 
^arabach, de betwiste Ar- 


™ hix».» enclave 


Trein botst op koeien 


in Azerbajzdjan, 
llkiikP.^^Punt bij de verkiezingen, 
meent datdat het voor- 
Probleem niet het bijleg- 
is maar het 


^ ^ t^juuieem ni 

I conflict lo acii 

„van Armeense aanval- 
4 ^'^erbajzdjan”. 

^o^horstander van het idee vre- 
van de Verenigde Na- 
^ grens met het naburige 

^ stationeren. De gevech- 
Vw .^>^clave hebben de afgelo- 
J aan 1.500 mensen het 
g Eost. De verkiezingen van 
' noodzakelijk nadat 

bl’ Ajaz Moetalibov in maart 
tegenslagen van de 
^^aanse troepen. 

''o 


i 


j.-gilj^.baamste tegenstander van 
C* jb de verkiezingen, de ’bui- 
Hizami Sulejmanov, 
j b. o 25 procent van de stem- 
^t>Qjy werd door 

ybtieke tegenstanders afge- 
i^^magoog. Hij beloofde de 
(j be Armeniërs binnen drie 
uit Nagorno-Karabach te 
..h^ moslem olierepu- 

/bnen twee jaar in een Koe- 
^fanderen”. 


. ^tien willen 
Eg blijven 

Jh&Hagen - Een grote meer- 
1 Ud u^b de Denen wil dat hun 
van de Europese Ge- 
f^e„bap (EG). Dat blijkt uit een 
V bureau Gal- 

Zondag is gepubliceerd, 
cj». ^ervraagden wilde 81 pro- 
,|.j0 g Denemarken lid blijft van 
52 ei acht procent geen dui- 
-^^riing te hebben. Op de 
t 5 ^ Denemarken uit de EG 
antwoordde elf pro- 
ja’. 

• Het treinverkeer tussen Gouda en Woerden is gisteren 
urenlang gestremd door een botsing tussen een trein en een 
kudde koeien. In totaal zeven koeien werden volgens de 
politie gedood of moesten worden afgemaakt. 


De trein raakte met twee wielen naast de rails. Er moest 
zwaar materieel aan te pas komen om de kadavers van de 
koeien op te ruimen en de trein weer op de rails te zetten. 
De passagiers in de trein hieven ongedeerd. Foto: ANP 


Meer toeristen 
met vakantie 
naar Nederland 

DEN HAAG - Het Nationaal 
Bureau voor Toerisme verwacht 
dit jaar een groei van het toeris¬ 
me in Nederland met 3 tot 4 pro¬ 
cent. Die verwachting is volgens 
NBT-directeur F. Jansen geba¬ 
seerd op het prima verlopen 
voorseizoen. 

Het NBT verwacht met andere 
woorden dit jaar in totaal zes 
miljoen buitenlandse bezoekers 
en vijftien miljoen binnenlandse 
vakanties. Vorig jaar bedroegen 
deze aantallen respectievelijk 5,8 
en 14,7 miljoen. 

Ruim 900.000 buitenlanders be¬ 
zochten dit jaar tijdens Pinkste- 
ren ons land een of meerdere 
dagen. Het bezoekersaantal ligt 
200.000 lager dan het recordaan¬ 
tal van 1,1 miljoen gasten uit het 
buitenland tijdens de Hemel¬ 
vaart. 

Ondanks het minder mooie weer 
tijdens de Pinksterdagen trok¬ 
ken toch circa 600.000 Nederlan¬ 
ders erop uit. De meeste provin¬ 
cies melden minder drukte dan 
tijdens het Hemelvaartweekein- 
de. Alleen Zeeland beleefde dit 
Pinksterweekeinde een topdruk¬ 
te van 325.000 bezoekers. 


(ADVERTENTIE) 
KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECIAALZAAK 


Henssen 


Honigmanstraal 37, Heerlen 
Telefoon 045-716705 ' 


Oogme^tkundige - Opticien - Kontaktlensspeci^list 


Onderhuiideliiiïi'en tussen l okker en Duitsers voort^^ezet 


Commotie rond brief 
Swarttouw lijkt gesust 


AMSTERDAM — De commotie 
rond de brief van commissaris 
Frans Swartouw van Fokker aan 
bestuursvoorzitter Erik-Jan Neder- 
koorn lijkt door een gezamenlijke 
verklaring voorlopig gesust. Swart¬ 
touw keerde zich in zijn brief tegen 
een overname van Fokker door 
Deutsche Aerospace. Na overleg 
met de raad van bestuur zaterdag 
noemt Swarttouw zijn brief nu 'ach¬ 
terhaald’. 

In zijn brief, die ook bij minister 
Andriessen van economische zaken 
bezorgd is, bekritiseerde Swart¬ 
touw de raad van bestuur van Fok¬ 
ker. Hij sprak de vrees uit dat het 
bestuur niet alle alternatieven goed 
had onderzocht. Volgens Swart¬ 
touw zou Fokker onder Duits regi¬ 
me tot een simpel assemblagefa¬ 
briek worden gedegradeerd. 


Swarttouw verzette zich tegen de 
voorgestelde constructie waarbij 
Fokker zijn werkmaatschappijen 
aan DASA zou verkopen, waardoor 
de huidige aandeelhouders een lege 
huls in handen krijgen. Maar ook 
een directe deelname van DASA in 
het aandelenkapitaal van Fokker 
wees hij van de hand. Hij dreigde af 
te treden als commissaris. Pikant 
detail is dat Swarttouw Nederkoorn 
naar Fokker haalde als zijn kroon 
prins. 


(ADVERTENTIE) 


GODENEILAND 


BALI 


■■■ ■ INDONESIË 

Hotel Bolare Beach Bungalows 
15 dagen logies-ontbijt incl. vlucht ƒ2795,- 
• NERGENS GOEDKOPER • 

ITC Nieuwstr. 10 Hoensbroek Tel.: 045-211527 


De brief van Swarttouw sloeg in po¬ 
litiek Den Haag in als een bom. Tot 
nu toe was Den Haag er vanuit ge¬ 
gaan dat de commissarissen en be¬ 
stuursleden op een lijn zaten. 
Spoedoverleg op het Fokker-hoofd- 
kantoor zaterdag in Amsterdam 
leidde uiteindelijk tot een gezamen¬ 
lijke verklaring van de raad van 
bestuur en raad van commissaris¬ 
sen. 

Verklaring 

In die verklaring staat dat alle com¬ 
missarissen (inclusief Swarttouw) 
achter het voorgestelde beleid inza¬ 
ke DASA staan. Swarttouw hecht er 
aan te verklaren dat zijr brief als 
achterhaald kan worden be¬ 
schouwd, aldus de persverklaring. 
Binnen Fokker is de brief van 
Swartouw hard aangekomen. Van¬ 
daag beraadt de ondernemingsraad 
zich op een standpunt. Zowel de or 
als de vakbonden stellen aan iedere 
samenwerkingsvorm met DASA 
keiharde eisen inzake het behoud 
van werkgelegenheid en de eigen 
’zelfscheppende’ identiteit van Fok¬ 
ker. 


ning mee gehouden dat de presi¬ 
dent terugtreedt en het uiteindelijk 
niet aan laat komen op een vernede¬ 
rende confrontatie in het parle¬ 
ment. 

Opvallend is ook dat de Burger Be¬ 
weging van minister van binnen¬ 
landse zaken Jiri Dienstbier is 
weggevaagd. De partij, in ideeën 
nauw verbonden aan president Vac- 
lav Havel en aan de idealen van de 
activisten uit de Fluwelen Revolu¬ 
tie. wist de kiesdrempel van vijf 
procent niet te halen. Daarmee is 
een van de weinige middenpartijen 
op een politiek zijspoor gezet. 

Dienstbier zelf reageerde vrij gela¬ 
ten op zijn verlies. Hij zag de uitslag 
als het gevolg van 50 jaar politiek 
zwart-wit denken. ,,Pragmatisme 
in de politiek is het resultaat van 
lange ervaring met democratie en 
die missen de mensen hier”. 


Hirsch Ballin 
wil aanblijven 
als minister 

HILVERSUM - CDA-minister 
Hirsch Ballin van justitie blijft ook 
na deze kabinetsperiode beschik¬ 
baar voor de landelijke politiek. Hij 
wil eventueel voor het CDA 
Tweede-Kamerlid worden, maar het 
liefst gaat hij door als minister van 
justitie, bij voorkeur opnieuw in 
een CDAPvdA-kabinet. 

De voormalig hoogleraar staats- en 
bestuursrecht m Tilburg zei dit zon¬ 
dag voor de NCRV-radio. Hirsch 
Ballin verruilde destijds bij de for¬ 
matie van het huidige CDAPvdA- 
kabinet zonder veel gretigheid de 
wetenschap voor het ministerschap. 
Hirsch Ballin zegt het politieke spel 
inmiddels te zijn gaan waarderen. 

Hirsch Ballin spreekt ten slotte zijn 
voorkeur uit voor verdere samen¬ 
werking met de PvdA, omdat het 
CDA met de PvdA in de huidige re¬ 
geringscoalitie althans op justitiege- 
bied ,,veel heeft gerealiseerd en nog 
gaat realiseren”. 

Vliegramp eist 
bijna 50 doden 

PANAMA-STAD - Een Panamees 
verkeersvliegtuig dat sinds zaterdag 
op een vlucht van Panama naar Co¬ 
lombia werd vermist, blijkt te zijn 
neergestort. Het wrak van de 
Boeing 737-200 is zondag gevonden 
op zo’n 80 kilometer van de Colom¬ 
biaanse grens in bergachtig terrein. 
Vermoedelijk heeft geen van de 47 
inzittenden de ramp overleefd. 

Het toestel was op weg van Pa- 
nama-Stad naar het Colombiaanse 
Cali. Ongeveer 20 minuten na de 
start verdween het vliegtuig van het 
radarscherm van de luchtverkeers¬ 
leiding. Tevoren had de piloot nog 
een noodsignaal uitgezonden. Hij 
vroeg toestemming van de normale 
vliegroute te mogen afwijken om 
een storm te ontwijken. 

Onder de slachtoffers bevinden zich 
35 Colombianen, negen Panamesen 
' van wie zeven bemanningsle¬ 
den - twee Amerikanen en één Ita¬ 
liaan. De meeste passagiers waren 
zakenmensen uit Cali. 


Nederlandse 
mariniers in 
Cambodja 

DEN HAAG - Op twee plaatsen 
zijn dit weekend groepen van het 
Nederlandse Korps Mariniers Cam¬ 
bodja binnengekomen. In Phumni- 
mit bevinden zich momenteel 34 
mariniers en in Soksan zitten 32 
man. 

Vanuit de marinekazerne in Doorn 
vertrekken morgen nog eens 116 
mariniers naar Cambodja. Dat heeft 
het ministerie van defensie maan¬ 
dag meegedeeld. De mariniers zul¬ 
len via Bangkok in Thailand direct 
doorgaan naar de plaatsen Soksan 
en Phumnimit in Cambodja. 

In totaal bevinden zich nog ruim 
270 Nederlandse mariniers in het 
buurland Thailand. 


Nederland volop betrokken bij 'witwasoperaties^ 

Banken melden miljoenen 
aan verdachte transacties 


DEN HAAG — De Nederlandse 
banken en financiële instellingen 
hebben de Centrale Recherche In¬ 
formatiedienst (CRI) in de eerste 
vijf maanden van dit jaar circa 167 
miljoen gulden aan verdachte trans¬ 
acties gemeld. Daarmee is het ver¬ 
moeden bevestigd dat via Neder¬ 
landse banken op grote schaal 
crimineel geld wordt witgewassen. 

Mr. C. Schaap, hoofd van de afde¬ 
ling Recherche Expertise Vermo¬ 
gen van de CRI, maakte het afgelo¬ 
pen weekend bekend, dat de politie 


in Nederland diverse witwasopera¬ 
ties van misdaadorganisaties op het 
spoor is. 

De CRI krijgt volgens Schaap iede¬ 
re dag ongeveer drie tot vier tips 
binnen over verdachte geldstro¬ 
men. Het gaat daarbij om transac¬ 
ties van tienduizend tot tientallen 
miljoenen guldens. 

Tachtig procent van de banken en 
financiële instellingen is dit jaar 
reeds begonnen met het informeren 
van de politie, vooruitlopend op de 
invoering van de wettelijke mel¬ 
dingsplicht. 


De getraceerde 167 miljoen gulden 
zijn volgens Schaap overigens het 
topje van de ijsberg. De politie heeft 
immers maar met een deel van de 
financiële wereld een akkoord ge¬ 
sloten. De vestigingen van buiten¬ 
landse banken, beleggingsmaat¬ 
schappijen en wisselkantoren zitten 
daar niet bij. 


Het grootste deel van het verdachte 
geld is afkomstig van handel in ver¬ 
dovende middelen, aldus Schaap. 
Ongeveer de helft van de transac¬ 


ties betreft internationale geldstro¬ 
men. Circa 20 procent van het totale 
bedrag betreft boekingen van en 
naar de Nederlandse Antillen. De 
verdachte geldstromen uit Surina¬ 
me verlopen volgens Schaap veelal 
via buurland Frans-Guyana. 

In totaal wordt in Nederland vol¬ 
gens CRI-specialist Schaap naar 
schatting twee tot drie miljard gul¬ 
den gewit. Volgens cijfers van de 
Verenigde Naties gaat het wereld¬ 
wijd om zo’n vijftig miljard gulden. 

Contant 

Het criminele geld wordt langzaam 
in het legale circuit gebracht door 
het zogenoemde witwassen. Daarbij 
wordt crimineel kapitaal bijvoor¬ 
beeld contant een grens overge¬ 
bracht, bij diverse banken in kleine 
gedeelten gestort, overgemaakt 
naar andere landen, weer opgeno- 
ipen en cash over de grens gereden, 
om daar als bijvoorbeeld opbrengst 
uit gokactiviteiten bij de belasting 
te worden opgegeven. punt 


uit 


Scijging 


Het aantal asielverzoeken in 
Nederland in de maand mei 
1992 is iets gestegen ten opzich¬ 
te van april. Vroegen toen 1100 
mensen asiel, afgelopen maand 
waren dat er 50 meer. In verge¬ 
lijking met 1991 is het aantal 
aanvragen echter afgenomen 
met 472. Het aantal asielvragen 
in de eerste vijf maanden van 
dit jaar ligt ruim een kwart on¬ 
der het ‘aantal dat m dezelfde 
periode van 1991 asiel vroeg. 

• Vredesmissies 

Het Japanse Hogerhuis heeft in 
de nacht van maandag op dins¬ 
dag een omstreden wetsvoor¬ 
stel goedgekeurd dat het moge¬ 
lijk maakt Japanse troepen 
voor vredesmissies van de Ver¬ 
enigde Naties naar het buiten¬ 
land te sturen. De 70 socialisti¬ 
sche senatoren die tegen het 
wetsvoorstel waren en dreig¬ 
den opnieuw de stemming er¬ 
over te vertragen, wijzigden 
hun mening in de loop van de 
avond en brachten uiteindelijk 
hun stemmen in nog geen 
kwartier tijd uit. Ter vergelij¬ 
king; de 14 communistische 
senatoren namen er bijna an¬ 
derhalf uur voor. 

• Afgebrand 

Dronken carnavalsvierders 
hebben in de nacht van zondag 
op maandag met vuurwerk de 
slotkerk in Kopenhagen in 
brand geschoten. De kerk. die 
deel uit maakt van het parle- 
mentscomplex. brandde volle¬ 
dig uit. De politie arresteerde 
twee mannen, die hebben be¬ 
kend dat ze vanaf een boot 
vuurpijlen op de kerk hebben 
afgeschoten. 


Overleden 


Mr. Th. van Lier, oud-verzets- 
man en ex-kamerlid van de 
PvdA. is zaterdag overleden in 
het Westeinde-ziekenhuis in 
zijn woonplaats Den Haag. Hij 
werd 76 jaar. Van Lier was een 
bekend verzetsman. Tijdens de 
Tw'eede Wereldoorlog zat hij in 
Duitse gevangenschap. Van 
Lier was PvdA-Tweede kamer¬ 
lid van 1952 tot 1973. Van 1954 
tot 1973 was hij ook secretaris 
van zijn partij. 

• Aanrandingen 

Een twaalfjarige jongen in 
Utrecht heeft zondag zeven 
aanrandingen bekend. Hij was 
zaterdag aangehouden na het 
aanranden van een elfjarig 
meisje. Tijdens het daarop vol¬ 
gend politieonderzoek werd hij 
betrapt met een zevenjarig 
meisje. Hij ging er vandoor, 
waarna 24 politiemensen een 
klopjacht begonnen. Via infor¬ 
matie van de kinderpolitie kon 
hij uitemdelijk thuis worden 
aangehouden. Zondag bekende 
hij nog vijf in april en mei ge¬ 
pleegde aanrandingen. 

• Koolmoiioxyde 

• 

Een echtpaar (53 en 54 jaar) uit 
Voorschoten is in het Pmkster- 
weekeinde tijdens een verblijf 
op hun plezierjacht in Horst 
(gemeente Ermelo) om het le¬ 
ven gekomen. Zij zijn naar alle 
waarschijnlijkheid door kool- 
monoxyde-vergiftiging ge¬ 
dood. Het echtpaar werd zon¬ 
dagochtend dood aangetroffen 
in hun boot, die afgemeerd lag 
in de jachthaven. 


Vrijspraak 


Een rechter van het Israëlische 
hooggerechtshof heeft gisteren 
gezinspeeld op de mogelijk¬ 
heid dat John Demjanjuk, door 
een lagere rechtbank al ter 
dood veroordeeld, vrijgelaten 
zal moeten worden. Als de 
openbare aanklager niet kan 
aantonen dat Demjanjuk in het 
vernietigingskamp Treblmka is 
geweest, dan zullen wij hem 
moeten vrijlaten, aldus rechter 
Aharon Barak. De nu 72-jarige 
Demjanjuk werd vier jaar gele¬ 
den ter dood veroordeeld om¬ 
dat hij ,,Ivan de Verschrikkelij¬ 
ke” was, een sadistische 
bewaker die werkte bij de gas¬ 
kamers van Treblinka, waar 
700.000 joden werden vergast. 


(ADVERTENTIE) 

Schitter 


end! 


Schade aan uw auto 
showroomnieuw hersteld. 

(alle bekende merken) Autoschade 
Hub van Well bv 

Wijngaardsweg 6, Heerlen-Noord 
Telefoon 045 - 212675 


. yan b< 


* B ’ 

■ i. CHEM-DRY® TAPIJTREINIGMG 

De oplossing voor uw bedrijf 


>edrijftotb 


X# 
* Tapijten weer binnen 1 uur droog 

* Na reiniging blijft tapijt net zo lang schoon als nieuw 

* Levensduur van tapijten wordt vergroot 

* De meeste hardnekkige vlekken verdwijnen 

* Vrijblijvende prijsopgave/demonstratie. Bel.: 

CHEM-ORY CHARDON - 045-229990 


lil 

van Hoorenj 
kantoorcentrum b.v. 

kantoorvakhandel 

kantoormachines 

buro-meubelen 

tekenkamerinrichtingen 

* Leverancier van: 

★ Drentea, Giaioitti, Eeka, Vepa en 
Sedus kantoormeubilair. 

* Canon, Toshiba en P.T.T. Telefax apparatuur. 

* Canon, Toshiba kopieerapparatuur. 

★ Brother, Nakajima en Philips tekstverwerkers en 
Personal Computers. 

* Atlanta, Acco en 3M Computer Supplies. 

★ Leverancier van alle kantoorbenodigdheden. 

★ Eigen technische dienst. 

Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen, tel.; 045-712741* 

fax:045-741189 


)t bedrijf 


Talentvolle bedrijven 
weten waar 
ze terecht kunnen. 


Wilhelminasingel I lü 
6221 BL Maa.strichr 
lelefoon 043-25 46 01 


TRN 

Bakker &VËrstroi^ 


ONDERNEMEND IN ZAKEN 


liüül 


pNiiiiü 

F. ' . 
t “ 
t SIRIUS 

< Bureau voor daadw erkelijke ondersteuning) 

Problemen bij uw werkgever ? 

Zoek mogelijkheden elders! 

In deze tijd van bezuinigingen, fusies en inkrimpingen worden 
steeds meer mensen met ontslag bedreigd. Hulp in deze 
situaties zorgt voor nieuwe toekomstperspectieven. 

Een landelijk team van samenwerkende deskundigen biedt u' 

1. een carnerebegeleidmg en/of stressmanagement; 

2. directe hulp bij het vinden van een nieuwe baan; 

3. zakelijke hulp bij tiscaalvrije afvloeiingsregelingen, financiële 
injecties, contracten, opzet van ondernemingsplannen, enzovoorts 

Wij zijn geen outplacement-, maar veeleer een algemeen ondersteunend 
bureau, werkend voor werkgevers en/of particulieren Alle benodigde 
deskundigheid is m eén organisatie gebundeld. Via onze subsidies zijn zeer 
lage tarieven mogelijk. 

Geïnteresseerd? Een kort briefje uwerzijds wordt snel gevolgd door een 
(gratis) afspraak. Uw reactie wordt uiteraard confidentieel behandeld. 

'Sirius' 

Bureau voor Management-Ondersteuning B.V. 

Kloosterstraat 6 - 8 
5708 GM Helmond 
g W :iKïi4W.-; 
I 

JU I 


Üiiilii 


d^Spipi 


iiiiii 

ipPiill 

' i 

RlïSI 


Jl 


PRE-PRESS 

Allround 

grafisch reprobedrijf 
tekst- en beeldverwerking 


m 


..i 

T ■ I 
CHEM-DRY®, 

jedrijftotb het meest effectieve 
tapijtreinigingsprocédé 
voor kantoren 

HEERLEN - Ondernemers en overige 
kantoorgebruikers die hoge waarde hechten aan 
representatie, zullen zich geregeld storen aan 
onverzorgde, vlekkerige en beduimelde 
vloerbedekking. Een euvel dat volgens de firma 
’ , Chem-Dry Chardon te Heerlen maar al te vaak als 
„onoverkomelijk” en „een noodzakelijk kwaad” wordt 
V..;? afgedaan. „Ook voor drukbelopen tapijten en andere 
< ^ ; textiele vloerbedekkingen is er een effectief 

* " reinigingsprocédé”, is de stellige overtuiging van 
tapijtreinigingsspecialist Ab Chardon uit Heerlen. 
Effectief in die zin dat de reiniging een absoluut 
, brandschoon resultaat heeft en er tegelijkertijd een 
‘ beschermende - preventieve — werking van uitgaat. 

Zelfs de meest hardnekkige vlekken - hoe oud ook - 
kunnen met behulp van de Chem-Dry-methode op 
een snelle en materiaalveilige wijze worden 
t verwijderd. Het Chem-Dry-tapijtreinigingsprocédé 
y , werkt op koolzuurbasis en geldt als hoogst innovatief 
en milieu-verantwoord. Het procédé wordt inmiddels 
in 22 landen met veel succes toegepast, zowel in de 
i; ...; ^ particulieren- als de bedrijvenmarkt. 

; Chem-Dry is een geheel nieuwe reinigingsmethode 
waarin een koolzuurhoudende oplossing (waarin ook 
^dnlftotb natuurlijke materiaalverzachter en 
.1 . luchtverfrisser) wordt gebruikt om miljoenen 

bruisende belletjes te produceren die snel elke 
, ' ' tapijtvezel binnendringen om vuil, vet en vlekken in 
een paar seconden op te lossen. De 
koolzuurbelletjes drijven het vuil naar de oppervlakte, 
^ waar het eenvoudig verwijderd wordt. Anders dan bij 

de gebruikelijke cleaningmethoden blijft er bij 
, Chem-Dry geen klevend residu achter, waardoor 
tapijten meestal veel sneller weer vuil worden. 
„Daarom blijven tapijten die met ons procédé zijn 
gereinigd, niet alleen veel langer schoon, ook de 
levensduur wordt aanzienlijk verlengd”, aldus de heer 
Chardon. 

Voor meer informatie kunnen belangstellenden 
zich wenden tot: Chem-Dry Chardon, Koraalerf 
45, 6413 LW Heerlen. Tel. 045-229990. 


Vogelzang Professioneel 
biedt ’t niveau en gemak 

)ednjf ' V3I1 IBM L„„.. iigi 
IBM PS/2 NOTEBOOK N33 SX 

Compacte lichtgewicht PS'2 op A^-formaat 
met helder en scherp back lit VCA-scherm 
Technische specificaties; Intel 80586 SX 
(12 MHz) microprocessor, 2 Mb geheugen, 
50 Mb vaste schijf, IxS.binch l,55Mb.'720 
KB diskettestation, soriele poort, parallelle 
poort, aansluiting voor toetsenplok aanwijs 
apparatuur, AT-bus externe uitbrei- 
dingspoort LCD beeldscherm 650 x 580 
resolutie. Gewicht 2,5 kg Art nr. 2159 
VAN 579b. VOOR 

VOGELZANG A jm 

PROFESSIONLbLPRIJS 

EXCL. BTW 


'^-«“"PROFESSIONEEL 

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382. Fax 045-742528. 

Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-1800 uur 


)edrijf ®ugje poezie om 
lii i !!_a m 


Kasteel 
vVaalsbroek 


\ uir uilgf'brcidc inl(»rrn.i(i<‘: 
cünlcicmic- v\] paris-MT\u t\ 
dklcliini rcMTScniigcu 
Kastrcl \ .ulsl»i(K‘k, \ a.ilsbrock !) 
NM ^aal^ Irl IIUM l'UB 

}'a\ liH iI'TIiIÏ 


'4 ^ .i 

r 'a 
: 


Investeren 


mensen 

en 

processen 


Advies- en Studiecentrum 


aens is daarbij de juiste 
partner 

Consultancy 
Opleidingen 
Trainingen 
T urn-key-projecten 


in de volgende specialismen 


Informatiekunde 

Automatisering 

Talen 

Economie 

Administratie 

Management 

Marketing 

Techniek 


)edr1]ftQt 


Afdeling Bedri|lsopleidingen, Diepenbrockstraat 15, 6411 TJ Heerlen Telefoon (045) 718845 


De enige limburgse specialist 
in bevestigingsmaterialen 


Bel of fax voor leveringsprogramma 


tel 045-231818*fax 045-231929 


bevestigingsmaterialen £ gereedschappen 


BoutenServiceUml)uigb.vi 

yustrietefrein 'De Kouiiiefl'*Wijigaaiil$weg 44'6412 PJ'Heerien 


KOmATSU 

Vorkheftrucks 
t bedrijf 


VERKOOP - VERHUUR - LEASING 
ONDERHOUD - SERVICE INTERN TRANSPORT 


KOMATSU vorkheftrucks 
VORA handpallettrucks 
LAPIS stapelaars 
ICEM orderpickers 
LOGITRANS 
hoogheffende 
palletstrucks 
DREXEL smalle- 
gangpadheftrucks 
DEXION rollerbanen 
DEXION 

magazijnstellingen 


frissen b.v. 


Divisie Industrie 


Vroonhof 92 
Valkenburg-Houthem 
Tel.: 04406-40338 
Fax: 04406-42115 
Verkoop-informatie 
na 19.00 uur: 

P.Th. Smits, 04746-3006 


limburgs doflbtcwi 
Limburg 


Slegers BV moest bij 
Aanbesteding Emmaweg 
wijken voor Baars 


^—■ — Von onze v erslaggever 

~ Wegenbouw Sle- 
986 h + Hoensbroek moest in 
lit jf,. ruimen voor Baars BV 

en op de lijst van bedrij- 

g ® “tochten meedingen naar 
runvan de Emmaweg in 
! gebeurde, zoals de¬ 

le ®^rder al meldde, op ver- 
^SM-directeur Geerards. 
an e een ambtelijk voorstel 

augustus 1986 aan het college 
®n W van Brunssum. 

P*^st Gemeentewerken stelt 
eu college voor zeS bedrij- 

Pdrap^ laten dingen naar de 
i ijj u naam Slegers Heerlen 

^Schro doorgestreept. Hand- 

toegevoegd 'wordt 
« hbouw Baars BV’. Tussen 


haakjes staat dan nog; 'Geerards'. 
Niet duidelijk is van wie de handge¬ 
schreven wijzigingen afkomstig zijn 
en wanneer ze zijn aangebracht. 
Volgens het ambtelijk stuk zou het 
college van B en W op 11 augustus 
hebben moeten beslissen welke be¬ 
drijven mochten inschrijven op de 
opdracht. De zaak werd echter aan¬ 
gehouden; het college nam pas op 5 
december 1986, vier maanden later, 
een besluit over de inschrijving. 

De externe bureaus die voor de ge¬ 
meente Brunssum hebben onder¬ 
zocht of bij de aanleg van de 
Emmaweg inderdaad in totaal 
750.000 gulden opzetgeld is betaald, 
zoals deze krant heeft geschreven, 
gaan in hun rapportage niet op dit 
punt in. Volgens het LD werden de 
opzetgelden door wegenbouwer 
Jaartsveld aan de vijf ’concurren- 


1 


hpraken bij bestrijding rampen en ongevallen 


Nieuwe contracten 
tussen grensregio’s 


Van onze versloqqever 

^- 

teij ^^RICHT - Nederlandse en Belgische overheden slui- 
in Den Bosch twee overeenkomsten die de samen- 
aan weerszijden van de grens een nieuwe impuls 
Uity geven. Zo wordt een contract ondertekend voor de 
van de Interreg-programma’s van de Europese Ge- 
Scj^^^^hap voor het Benelux Middengebied en de Euregio 
Oiijj ^^^ïïiond. Ook worden overeenkomsten afgesloten die de 
hulp bij de bestrijding van rampen en ongevallen 


(ADVERTENTIE) 


•^lein in 
'i'eters 

*•‘00? in 
*Ö»¥IC| i 
®ltt0TSTE j 

^llectie I 

20 meter i 
in de 

^fUrnastraat, 

''oorbij 

^N-bank 


Met 

uitgebreide adviezen 
- over MONTUREN, 
GLAZEN en 
fc^CONTACTLENZEN 


(ADVERTENTIE) 


Extra voordelig! 


V \r 

/ > ’ 

\ r ^ A I- ^ 

4 /t# 


SEsp«.le.inOO 

^lekilo 14r90' JA/# 
'''' 


Melkunie 
i magere 
/ yoghurt 

liter 4r24' ^ sj Zachte 

^itte bollen 

verpakt JOO 
per 6 stuks I 
nu Jj# 


5 kilo 
kleibintjes 


Winde vinken 


±100 gr 
per stuk. 


voor 


7 


50 


^SQr nu 


t 


95 


Akties gelden op 
dinsdag 9 en 
woensdag 10 juni 1992 


lan Dndeis 

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. 


Het Interreg-contract maakt de uit¬ 
voering mogelijk van projecten 
voor een totaal bedrag van 6,8 mil¬ 
joen Ecu (circa 15,7 miljoen gulden 
of ongeveer 280 miljoen Belgische 
frank) voor de Euregio Schelde- 
mond 21,8 miljoen Ecu (circa 50 
miljoen gulden of ongeveer 910 mil¬ 
joen Belgische frank) voor het Be¬ 
nelux Middengebied in de planpe¬ 
riode tot 1993. 

De helft van de kosten wordt ge¬ 
dekt door EG-gelden, de overige 
projectkosten dienen door de over¬ 
heden en organisaties uit de betrok¬ 
ken lidstaten worden opgebracht. 
Het doel van het Interreg-program- 
ma is het geven van stimulansen 
aan de samenwerking en structuur¬ 
versterking van de grensregio’s bin¬ 
nen de EG. 

De Interreg-contracten worden on¬ 
dertekend door de Vlaamse Ge¬ 
meenschap, het Nederlandse minis¬ 
terie van Economische Zaken en de 
Belgische provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost-Vlaanderen, West- 
Vlaanderen en de Nederlandse pro¬ 
vincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland. 

Haiii|)cii 

De overeenkomsten voor wat be¬ 
treft de bestrijding van rampen en 
ongevallen maken de samenwer¬ 
king mogelijk tussen brandweren 
en hulpdiensten aan weerszijden 
van de Belgisch-Nederlandse grens 
en regelen de uitwisseling van in¬ 
formatie. De regeling vervangt de 
reeds bestaande afspraken en biedt 
een juridische basis, alsmede een 
vergoedingsregeling en een over¬ 
eenkomst betreffende verzekerin¬ 
gen. 

Het betreft bilaterale contracten 
tussen de provincies Noord-Bra¬ 
bant en Antwerpen, Noord-Brabant 
en Belgisch-Limburg, Nederlands- 
Limburg en Belgisch-Limburg, 
Zeeland en Antwerpen, Zeeland en 
Oost-Vlaanderen en Zeeland en 
West-Vlaanderen. Ze worden gete¬ 
kend door de Commissarissen der 
Koningin en de gouverneurs van de 
onderscheiden provincies. 


Kilometers file 
na aanrijdingen 

ROOSTEREN - Ruim tien kilome¬ 
ter file was het gevolg van een aan¬ 
tal kop-staartbotsingen op de A2 
richting Eindhoven, ter hoogte van 
Roosteren. Volgens de politie reden 
de automobilisten te hard en hiel¬ 
den ze onvoldoende afstand tijdens 
de zware regenbuien. In verband 
met het Pinksterweekeinde was het 
bovendien erg druk op de Limburg¬ 
se autowegen. 


Van onze correspondent 


BEEK/GENK - De luchthaven van 
Beek is een knooppunt in de illega¬ 
le immigratie van Albanezen uit 
Kosovo die over de Benelux uit¬ 
zwermen. Dat zegt de Belgische 
senator Willy Kuijpers (VU), die on¬ 
langs zelf in Kosovo was. Kuijpers 
zegt er zeker van te zijn dat de eer¬ 
ste vijftig Albanezen in het Bel- 
gisch-Limburgse Genk in de bouw¬ 
wereld terecht gekomen zijn en in 
het Belgisch-Limburgse Maasland 
in de horeca-sector. 

Kuijpers: „Werkloosheid en voort¬ 
durende pesterijen, intimidatie en 
geweldpleging maken dat veel ho¬ 
peloze inwoners van Kosovo de 
stap wagen in de hoop op een 
nieuw leven in Europa. Illegale reis¬ 
bureaus in Kosovo spelen daar gre¬ 
tig op in. De Servische autoriteiten 
leggen hen niets in de weg. De reis¬ 
bureaus zorgen via allerlei contac¬ 
ten bij de Servische politie voor 
valse reispassen, voor reisbiljetten 
Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 5 


ten’ betaald met medeweten van 
oud-burgemeester Louw Hoogland 
en voormalig wethouder John van 
Dijk. Hoogland voegde eigenhandig 
Baars (op verzoek van Geerards, die 
dat ontkent) en Wegenbouwbedrijf 
Oostelijke Mijnstreek (op verzoek 
van raadslid T. de Graaf, die dit 
eveneens tegenspreekt) toe aan de 
lijst van inschrijvers. Het laatste be¬ 
drijf staat in de brief van 5 augustus 
ook vermeld bij de inschrijvers voor 
de Emmaweg, evenals de andere 
vier bedrijven die later mochten in¬ 
schrijven. 


In hun rapportage over deze kwes¬ 
tie trekken de externe bureaus en¬ 
kel algemene conclusies. Uit de 
'bestudering' van de bij de gemeen¬ 
te berustende officiële stukken valt 
niet af te leiden dat er bij de aanbe¬ 
steding van de Emmaweg 'onregel¬ 
matigheden' hebben plaatsgevon¬ 
den of dat voormalige bestuurders 
en/of ambtenaren zich schuldig 
hebben gemaakt aan 'laakbare han¬ 
delingen’, zo luidden de belangrijk¬ 
ste bevindingen. Het college had de 
bureaus overigens gevraagd de 
kwestie niet alleen te onderzoeken 
op basis van 'bestudering', maar 
ook op basis van een 'analyse' van 
de aanwezige stukken. 

Gouverneur Mastenbroek sneed een enorme taart aan bij de officiële opening van Primosa en Mosaqua. 

Foto; FRITS WIDDERSHOVEN 


Gouverneur Masleubroek roept op lol blijvende samenwerking 


GULPEN - Gouverneur E. Mas¬ 
tenbroek heeft zaterdag met het 
aansnijden van een gigantische 
vla het officiële startsein gege¬ 
ven voor het project Primosa en 
Mosaqua in Gulpen. Hij deed dit 
na een korte toespraak waarin 
hij de regio feliciteerde met deze 
aanwinst, maar tegelijkertijd ook 
opriep tot zorg en aandacht voor 
de toekomst. „Wat hier staat, is 
het produkt van eendrachtige sa¬ 
menwerking. Maar dit betekent 
ook dat nu volgehouden moet 
worden. Over drie jaar moet er 
ook nog iets zijn. Een blijvende 
inspanning van alle betrokkenen 


Primosa en Mosaqua 
draait nu officieel 


is dan ook vereist,” aldus Mas¬ 
tenbroek. 

Volgens burgemeester Wie) Vos¬ 
sen van Gulpen is met de komst 
van Primosa en Mosaqua het 
toeristisch produkt in deze regio 
verder gecomplementeerd. 
„Langzamerhand ontstaat er nu 


ook een samenhangend geheel, 
gebaseerd op een geheel eigen 
identiteit. We kunnen de concur¬ 
rentie met andere regio’s best 
aan,” aldus Vossen. 

De opening werd bijgewoond 
door de burgemeesters van de 
gemeenten die in het project par- 

Verniueid van de inspanningen rust dit meisje even uit op het Vrijthof in Maasirichi. 

Foto; FRITS WIDDERSHOVEN 


Van onze verslaggever 
EIJSDEN/ 

MAASTRICHT - De 
Pieterpad Milieu Esta¬ 
fette heeft 11.000 gul¬ 
den opgebracht voor 
behoud van het tro¬ 
pisch regenwoud op 
Sumatra. Rob van den 
Eist, de voorzitter van 
Pieterpad maakte dat 
zaterdag bekend. De ge¬ 
meente Maastricht 
maakt volgens Van den 


Pieterpad levert 
11.000 gulden op 


Eist door haar goede 
milieubeleid een goede 
kans op de door de 
stichting in het leven 
geroepen milieuvlag. 

De estafette, die op 23 
mei startte, werd dit 


jaar voor de zesde maal 
gelopen door duizen¬ 
den wandelaars tussen 
het Groningse Pieter- 
buren en de Limburgse 
St.-Pietersberg. Deze 
keer werd er geld inge¬ 
zameld voor het be¬ 


houd van de tropische 
bossen in Indonesië in 
het algemeen en voor 
de bouw van een mi- 
lieu-educatief centrum 
op Sumatra in het bij¬ 
zonder. 

De laatste etappe ging 
van Eijsden via de St.- 
Pietersberg naar Maas¬ 
tricht. De 105e compag¬ 
nie van de landmacht 
had een pontonbrug 
aangelegd over de 
Maas. 


ticiperen, raadsleden en verte¬ 
genwoordigers van de bij het 
project betrokken bedrijven. 
Muziekkorpsen uit Bemelen, 
Amby, Meerssen en Gulpen en 
de schutterijen uit Epen en Gul¬ 
pen onderstreepten de betrok¬ 
kenheid van de gemeenten uit 
het Heuvelland bij dit project. 

De gehele dag waren op het 
plein tussen het informatiecen¬ 
trum Primosa en het zwembad 
Mosaqua activiteiten. C^tredens 
van onder meer 'de Zingende 
Potsvrowwe’ uit Maastricht en 
het orkest 'Kappes Kook’ uit 
Venlo verhoogden de stemming 
die overigens maar moeilijk op 
gang kwam door het tamelijk 
sombere weer. 


Buurtonderzoek, 
na moord 
levert niets op 

HEERLEN - Het buurtonderzoek 
dat de politie van Heerlen heeft ge¬ 
houden in Meezenbroek na de 
moord op de 24-jarige Raymond 
Wilpeerd heeft niets opgeleverd. 
Een politiewoordvoerder liet giste¬ 
ren welen dat het onderzoek is afge¬ 
rond, maar dat er geen aanwijzin¬ 
gen uit naar voren zijn gekomen. 

Witpeerd werd donderdagmorgen 
levenloos aangetroffen onder een 
luifel van de openbare basisschool 
in Meezenbroek. Hij was een beken¬ 
de in de Heerlense drugscène. 

Het onderzoek van het recherche 
bijstandsteam is inmiddels verlegd 
van de wijk Meezenbroek naar de 
Heerlense drugscène. Het team, be¬ 
staande uit 24 rechercheurs, blyft 
op volle sterkte de zaak onderzoe¬ 
ken. De politie tast echter nog volle¬ 
dig in het duister wat betreft het 
motief en de identiteit van de dader. 
De technische recherche is inmid¬ 
dels druk doende de sporen die op 
de plaats van de moord gevonden 
werden te onderzoeken. 

Vragen Tomniel 
over Maastricht 

MAASTRICHT - Het Kamerlid 
Dick Tommel (D66) heeft staatsse¬ 
cretaris Van Rooy van Economi¬ 
sche Zaken, minister Hirsch-Ballin 
van Justitie en minister Dales van 
Binnenlandse Zaken vragen gesteld 
over het aanbestedingsbeleid bij 
wegenbouwprojekten in Maas¬ 
tricht. 

Hij wil onder meer weten of er 
sinds 1979 inderdaad wordt ge¬ 
werkt met een gemeentelijke lyst 
van aannemers aan wie de werken 
worden gegund en of dit in strijd is 
met de Wet Economische Mededin¬ 
ging. Ook vraagt hij of de wijze 
waarop de PNL-gelden door het 
provinciebestuur van Limburg zyn 
besteed, in overeenstemming zyn 
met de Wet Economische Mededin¬ 
ging en/of de EG-richtlijnen. 


’Beek’ knooppunt in 
illegale immigratie 
Albanezen uit Kosovo 


cumentenwinkel van reisbiljet, pas- van dit jaar 382 families uit Kosovo 
poort en visum ontdoken.” uitwijken.” 


met een tweede reisbestemming, 
voor het vervoer zelf. Zodra de Al¬ 
banezen weg zijn, staan Serven en 
Montenegrijnen klaar om hun 
vruchtbare boerderij over te ne¬ 
men.” 

Volgens Kuijpers zijn de mensen 
uit Kosovo harde werkers, die voor 
een groot deel illegaal verdwijnen 
in bouwmaatschappijen. Scandina¬ 
vië, Zwitserland en Duitsland zou¬ 
den er al heel veel hebben opgevan¬ 
gen. „Nu komt de Benelux aan de 
beurt.” Volgens de VU-senator 
moet er snel overleg over deze 


kwestie worden gevoerd tussen de 
provincies Belgisch- en Neder- 
lands-Limburg. 

Kuijpers: „Reisagentschappen wer¬ 
ken als uitwijkkantoren in alle ste¬ 
den in Kosovo. Draaischijven zijn 
Brussel, Düsseldorf en Maastricht. 
Daar zijn de contactpersonen, maar 
ook in Frankfurt, Zürich, Oslo, Gö- 
teborg. Wenen. Zeer handige, be¬ 
middelende mensen. Zij nemen de 
mensen via taxi’s en kleine busjes 
over en brengen ze illegaal naar hun 
plaats van bestemming. Illegaal, 
want uiteindelijk wordt de hele do- 


Nagelrokken 

Senator Kuijpers: „Ik heb ter plaat¬ 
se de zaken nagetrokken. Er is daar 
duidelijk een ontvolkingspolitiek 
bezig. We hebben de bedrijvigheid 
van de Servische luchtvaartmaaL 
schappij Aviogenex en de Joegosla¬ 
vische JAT bekeken. Wekelijks 
vertrekken 1.700 politieke asielzoe¬ 
kers vanaf de luchthaven van Skop¬ 
je in Macedonië. En daarnaast zijn 
er nog bussen, waarmee elke week 
2.000 mensen vertrekken richting 
Duitsland, Zweden en de Benelux.” 
Voor deze 'uittocht' wordt opval¬ 
lend reclame gevoerd in de kranten, 
in etalages en via ronselaars, aldus 
Kuypers. „Er zijn tientallen reisbu¬ 
reaus, die geen vestigingsvergun¬ 
ning hebben, wat toch zou moeten 
als ze zich op de Europese markt 
begeven. Maar ze worden gedoogd 
en zelfs gesteund door de Servische 
autoriteiten. De mensen uit Kosovo 
moeten voor hun vlucht betalen in 
Zwitserse franks of Duitse marken. 
Eén bepaald reisbureau liet in april 


Senator Kuijpers is er zeker van dat 
er sinds december '91 tussen de 
1.000 en 1.500 Albanezen in de Be¬ 
nelux terecht gekomen zijn. Als de 
Albanezen uit Kosovo in Beek ge¬ 
land zijn, is volgens hem het reis¬ 
doel al uitgetekend. Kuypers; „Er is 
een grote clan-verbondenheid. Zit 
een deel van de clan in Brussel, dan 
komen de anderen daar ook terecht, 
per taxi of per kleine wagen. Ook 
naar Aken, Düsseldorf of Wallonië 
worden ze via Maastricht gebracht 
Ik heb in Kosovo met eigen ogen 
gezien dat de grote Europese pro¬ 
jecten, waar werklui nodig zijn, in 
kaart zijn gebracht. Juridisch zit het 
voor de bedrijven vrij goed. die 
mensen hebben nog een Joegosla- 
visch neutraal paspoort.” 

Op Maastricht Airport was niemand 
'bereid te reageren op de uitlatingen 
van Kuijpers. Bij de Directie 
Vreemdelingendienst van het mi¬ 
nisterie was ook geen commentaar 
te krijgen. 


Limburgs Dggblad 


Dinsdag 9 Juni 1992# P 
Ka VjrerJ^zaam en lie&levol leven^ geteken4 
ddicHreéiiyoiÉd en dpréchtheid, is plotseling vaÉ' 
ons lieengiE^gian, voorzien van het h. olies^ in 
'de leeftijd yitaa bijna 77 jaar, mijn lieve man, om 
ve zmgzame vader, ..schoonvader, opa, broer, 
Mfaifer, oom én nerf 

: Lambért Jozef Boss 

echtgenoot van 

\ "^Wilhelmina Maria Kemp 

^"TBrwmsel«1: WJl Boas-Kra^p 
Ketlcrade: Annie 
* Chook Otten 

t Beerierbaan: CüairPeetas-Böss' 
f , BnbPeeters 

Boger, Ifike te Bnb 
I ^ FamilteBoss 

Familie Kemp 

S487 BZ Kerkrade, 6 juni 1992 
ÏDr Poelsstraat 4 

üDe plechtige uitvaartdienst zal worden gehou- 
,dcn op donderdag 11 juni as. om 10.30 uur in de . 
rparochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Onb 
.vangen te Kerkrade-Terwinselen, waarna aan- 
Ishiitend de begrafenis zal plaatsvinden op de 
<r.rk. bégraa^laats aldaar. 

Bqemkk^mst |n de kerk, alwaar gelegenheid is 
itot schriftidijk condoler^. 

Av ondmi s tot intentie van onze dierbare overle- 
.:dene, is op woensdag ^10 juni om 19.00 uur in 
vomnomnde parochielj^k. 

.Gdegenheid tot afscheid nemen in. het streek- 
^mortuarium (gelegen op het terrein van de Lw- 
»kerheidekliniek), St-Pieterstraat 145 te Kèrk- 
tede-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 


geen kennisgeidng mochten ontvang^» 
~ deze annonce als zodanig te willen be^ 


I Dankbaar voor alles wat zij steeds voor ons 
f heeft gedaan, geven wij u kennis dat in vrede 
[ vak de heer is overleden, „ons mam”, tante en 

£ Anna Mathilda 
: Gertruda Beckers 

Zd eMSriaed m de leeftijd van 9& jaar, voorzien 
<Vte bet h. sacrament der ziekte. 

Landgiaaft WietPeeters 

ErfvaaBreeaite 
F'iamilie Broans 
Familie GUste 

’ 6371GX Landgraaf, 6 juni 1992 
_ Dassenlaan 27 

De plechtige uitvaartdienst ztd worden géhom 
den op dtedeidag 11 juni as. om 11.00 uur.in de 
iiBiklskRle berk de ILH. Petrus en PAuius te 

S ch a e sberg, Hoofdstraat, waarna. aansluitend 
begrffteis zal plaatsvinden op de r.-k. be- 
-Ipaaftdaatil sddaar. . 

Bjimsikomrt M de kerk, alwaar g^egenhikd Is' 
bptehriflbiQKébBdtderen. ; 

lijPdenkiaBsgebed tot intentie van onzs-dtebrfe : 
*iAteledènè,]ls op woensdag 10 juni as. om 18.43 
ÜBr, 'banruitend avondmis ih' vdoraoeratde dè>' 
k b n a le 


Jij zaaide li^de in mijn hart. 
Dot zal ifc verder zaaien, 

Marina 

Dankbaar voor het vede góede dat zij ons tijdens 
haar leven heeft gegeven, hebben wjj, na een 
kortstondige ziekte, toch nog onverwacht af* 
TCh^d moeten nemen van mijn lieve vrouw, 
inniggeliefde moeder, schoonmoeder, zuster, 
schoonzuster, tante, nicht en- vriendin 

Lotiisa Dautzenberg 

echtgenote van 

Wjmand Meéns 

Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien 

van het h. sacrament der y-iek«in 

' ■ ' ' ' ' ' 

Heerlen: Wi, H. Meens 
Heerlen: Marhia te Bart 
Heerlen: Plet 
Klimmen: Teon 

Familie Dautsteberg 
FamilieMetea 

6415 BS Heerlen, 5 juni 1992 
Amsterdamstraat 11 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden 
op woensdag 10 juni as. on) 14.00 uur in de paro¬ 
chiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Kerkrade-Terwinselen, waarna aanginitAw/^ be¬ 
grafenis zal plaatsvinden de r.-k. begraaf¬ 
plaats aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene, héden, dinsdag 9 juni, om 19.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Heer- 
len-Schaesbergerveld. 

Gele^nheid tot afsOheid nemen in de rouwka¬ 
mer van LJndeinan Uitvaartcentra, Spoorsingel 
4 te Heerlen, dage^jks vte 20.00 tot 20.30 uur. 


-Hust Titt maar uit, je hebtje str^d gestreden. 
Je hebt het als een moedig man gedaan: 

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 

En wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 
Rust numaar ujt. 

Wij geven u kennis dat, op 60 jarige leeftijd, 
voorzien van de h.h. sacramenten, toch nog <m- 
verwacht van ons is hetegksaaii^ mijn Ueve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, 
broer, zwager, oom en nerf 

■Wiih Huisman 

tebtgenoot van 

Agnes Schloeil 

I 

Heerlen: Agnes-Hulaiium-Sclilpte 
, Jabeek: Eobert en Ma^orzrfb 

Bnisman-Wieciorek 
Heerlen: AnltaBuismaii 
Miebael , 

^unssiun^WiittteCbrkui > 

Hulsiiuii|»lHikelj 
, Cbtetal. • ■ ■■ 

Familie HuiMiUm 

'iv Fattdlie Sebldte v 

Herflen, Molenwei 355,7 juni 1992. 

Corrjulres: Kasteellaan 34,6415 H$ Heerlen 
De piÉrtftIge uitvaartdi^nrf'kal; wokt^ gteou-' 
Ha een leven vol liefde. Inzet en hartelijkheid voor ons allen, en tot 
het laatst toe betrokken bij alles wat haar dierbaar was, is van ons 
heengegaan 

TruusPeeters 

. t 

* Venio, 26-9-1931 t Stevensweert, 6-6-1992 

In dankbare herinnering: 
Stevensweert: JoopKuijpers 
Nijmegen: Annelies en fred 
Tom, Loek, Siri 
Barneveld: Louis en Hanneke 
Frank 

Venio: mevrouw E. Peeters-Boésen 
Venio: familie J. Peeters-Heintges 

6 juni 1992 

Eiland 16a, 6107 CA Stevensweert 

Dë uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 11 juni om 
10.30 uur in de Stefanuskerk te Steyensweert, waarna aansluitcaid de 
begrafenis zal plaatsvinden op (te tM^aafplaats aldaar. 

Samenkomst in de tesrk, waar geleg^eid is tot schriftelijk condole¬ 
ren. 

Avondwake Woensdag 10 juni om 19.00 uur in bovengenoemde kejk. 
Mama, Truus ligt opgebaard in het mortuarium huize Sint-Antonius, 
Gasthuisstraat 3 te Echt^ waar afscheid van haar kan worden geno- 
mte dagdijks van 18.00 tot 19:00 uur. 

Wilt u, indien wü zijn vergeten u ete kennisgeving te zenden, deze 
aankondiging als zodanig beschouwen. 

Gelieve geen bezoek aan huis. 


Enige en algemene kennisgeving 


Soms lijkt het kort, 
dan duurt het lang, 
al naar gelang 
het levek wordt gesleten. 
Hetligteraan 
met toelke maat 
de mens verstaat . 
zijn eigen tijd te meten. 

Het is onze plicht u in kennis te stellen dat he¬ 
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. 
sacramteten, 

Mathiéu van'Weersch 

op de leeftijd van 62 jaar. 

In dankbare herinnering: 
familie Van Weersch 

Schimmert, 7 juni 1992 
Groot-Haasdal 29 
Corr.adres: I^chterstraat 22 
6333 AE Schimmert 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
donderdag 11. jiuii om 10.30 uur in de St. Remi- 
giuskerk te Schimm^.gevolgd door de crema- 
tié in besloten temiliekring. 

Bijeenkomst in de kerk. Dvertuigd van uw me¬ 
deleven, is er geen condrfmen. 

Woensdag as. om 19.00 uur avondwake ih voor-' 
noemde krfk. 

U kunt atecheid nemen Maaslandmortua- 
rium Wauben, Heinsev^k te Sittaid; bteoekge^ 
tegenheid dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur. 


a IwpinkstteBUNcgen ia nwma overiedep: 
f IDpcb blijft ae bp on& 

f: A^ ; - 

. = dcholten Linde, 

ir. 1 inadsMtegtetus lOOOteiéhi^ 

;; Herman YelthiMs 

Jllj.'wa»62'/. 

RÖsvdjkï Mariawnbte Loeaa 
Monster. FtraiftteMarim 

Tilburg: l^moae te deneiH 

i- • .' 

f JtenstBraaiÉi!' oiav 

Ipaite hgt4buis C4)gsbiaard. 
trj<inil098 > 

Muer pe Wevrfteèn 3,6416 GN Heèiten. 

«terfteidsvteriiui ,a^ woedte gteoudte op 
mpdenteg 11 juni Ël82';Om 14.03 uur in de kenc 
ptede H. MdederAnaa te BekkervehLHeerlen. 
fthte Wtes van te a m a zal daarna de bégtrfehis 
m bealotte fiunilieinring plaahndiiden op de aL 
paaete taegraatelaals te Imi^teKade. 

10 juni te fT grfegtelteid om ttuiteaf> 
hdtefd te petete van mama titeseh 16.00"ite' 
uur . Aansluitend wordt om 19.30 uuif.dè 
in yoorhöete^ kérk. ;; 

^ Vonnia geving ontrfn^te, .gëlMante.> 

tfwadlteHentte als ^pidanig te wOlen bês^ote 


(Jan) Dëlsing 

1 deoember 1916 3 juni 1992 

. ftemlte'-IfirfDiteing-^vaa Daal 


'NEariiteRoger 


teBianca 


■ fSrut'' ' 

PattUue,Michael, 

, hnnldtederteAiigeiiuheteBte 

Spekholzerheide, 8 juni 1992 
Akerstraat 69 

6466HCKerkiade ^ 

pe itejuienunte w^t Opge|ragen^ op-donder¬ 
dag 11 hini 1992 oih 14.45 uur in de St-Harti- 
nuskeik te Spekhrfzerhëide. De ereihatieplech- 
fighrfd vindt darfpa plaats oin 16,Q0;Uvr invltet 
cttetetmium Ste tengbus is bé^ 

' sehiklw.'''' 'A . ^ ' 


. . . maar dankjtear voor de vele 

dmOte waarvan Hj in dit teroh heeft mo- 
:fteieteh, heeft van ons atecheid moette 
Y bnze UeVe . moedrf, sehettemoedar, 
.. te overgrootmoeder, zuster, schoonzus^ 
ftete te nicht ; 


- Weduwe van ' 

HubSmit 

(MUfteedm de leeftijd van 81 jarf, vooraten 
iMt-b, olieseL 

X- . Uit aOeè haste: ■' ‘ ■ 

' ,ldoderen,' kteteUndèrte -J ' 


< i’ .. . ' ■ 
i'XT Bnmssum, 3 juni 1992 
b. Kiqppacstraat 56 ‘ 


de wens van . d3 te'ntedene, 


Gteegeplicid tot scfaiiftelOlt eondoleien achter 
.inte'lterit., . ■ - ' 

thute opgebaard. Als u hem wilt bezoek 
ken, kunt u woensdag 10 jUtüUan 14.30 tot 16.30 
.uurteOgteEomen..,:". 


Wat wij in haar bezaten, 
is altijd om ons heen. 

Na een .welbesteed eh liefdevol teven, te heden, 
in de gezegende lerftijd van 79 jaar, rustig inge^ 
slapen, onze lieve nooêder, schoonmoedrf, omai, 
pve3grootmoeder,niseii’schoonzus 

Maria Ëvelina 


, 'wéduwevan'’'''-' 

Hemrich jQ|iann Heutink 

voorzite van de h.h. stesramenten. ' 

/ In dankbare herirmerteg: 
kiaderen, ktein^ te 
acfaterldetnkinderte 
FamilièClaasste 
Familie Btetiuli 

6 juni 1992 • r> 

Bejaardenhuis De Iputeberg ' 

OoiT.adres: Acaciasfeaat 47,6444 CD Brunssum 

De plechtige uitvaarhtieiist zal wordte gehou- 
dert oó. dteourdag il juni as. om 11.00 uur in de 


De plechtii» uitvaaitdieiist zal worden gehou- 
dehojp. dtecteteagilteni as. om 11.00 uur in de 
St.-vmctetiti8 a Paulokerk te Bumpen-BrUns* 
suih. Aansluitend vindt de begraferds pteate op 
de begraateteats te Rumpen. 

Bijeenkomst in voornoemde keric, alwaar gete- 
genheid te tot schriftelijk condoleren. 

Wq te yteO om 19.00 uur zal de avondwake ter 
inteitete van de ovteadene, woteen gehouden in 
dé/dateapel voornoemde kerk. 

Onze inoeder is opgebaard ih het htertiiaiium 
van .bejaardenhuis De Kniisbefg, alwaar dage- 
lijksi^genhetete tet 

SSQ dié onyerhobi^ 3^ kete^iteeving mochten 
ontvangeii, grftevun deae annpnee als 
te wiUen beschouwen. 


Bedrorfd geven ^ u kehnte het plotseling 
pveHÜdeP» PP 90-jange leeftijd, voorzien van de 
hb. sacaramtette der ztekem in SintGamillua te 
Roermond, van onze dierbare hromr, Schoon¬ 
moer, oom te neef . , V , 

Toon Rè^nén ‘ ^ 

weduwnaar van 

' AnnaSmeets ^ ^ 

Wij vragen h voof hem te bidden. 

-De bedroefde temilie: 

■ • ^ Echt:; Jan ■ f'J . 'V / 

Echt JesRelJUte ^ 

CaUuuriiui Beiltaen-Bnttte 
Echt, 7 juni 1992 

Conespondentieadres: Boymwte Eind 31 
- 6101 EN Echt. 

De ptecht tge éuchartetieviering, gevi 


Bftte grote verahliatetheid hebben wij ktente ge- 
nomte vah het plotselinge. oveHpden van bns 
bestuUrslid/péiiiungineiester eni; actirf lid, de 
Iteer ■ •' '■ 7'^;":.' 


Ctaze gedarftten zijn zijn vrouw, kindécte en 
vkteinkihd. WO wensen hüh héél véél stericte toe 
om dit verliés te teumeh dragen.^; 

Qrf hij:mpge luaten 

- beéciiennheér 

te ladte HSV De Kpirpeir 
Vorfcadaat 


ü 


miM 


de H. Landricus te Echt 
Samenkmnst in dè kork, vraar^egteheidiistot 
schHteitik ccmdpleren Vanaf 10.00 uur. ^ 
Dtederdag 11 junlhm l8.43uur')ithuq(techeit>- 
nénikrans, gevolgd" door dp avondmis, in voor- 

iiorfndeV ’ J ^ 

<i j )H j ^rte#d v^ nemén dagtejtte>van 


“VerdneUg, maar in het besef dat zij nu de rust heeft gevonden^; 
men wy afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma: 

Jo Vroemen-de 

weduwe van 

t 

Martin Vroemen 

Zij overleed op de léeftijd van 73 jaar. 

Heerlen: Peter en Ellen Vroemen-Mattaar j 
Dennis, Tim, Haimeke, Maartje . j 
Eindhoven: MarijVroemen 4 

Tilburg: Frank en Marijke Vroemen-HoogteM 
Joost, Jaimeke, Jasper j 

Heerlen: Paul Vroemen en Monique Prins 1 
j Utrecht: Anke Vroemen en Harrie Herte | 

Inkeri, Tamar 

Nijmegen: Ineke en Theo Ellenbrote-Vroemte , 
Dorien, Petra, Aime, Judith 
Heerlen: Rob en Yvonne Vroemen-Ramaakert^ 
Ronnie, Frank 

Familie De Rooy J 

Familie Vroemen 

5 juni 1992 '| 

Corr.adres: Het Bergske 5, 6417 GN Heerlen j 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag IQj 
1992 om ll.OÖ uur in de kerk H/Moeder Anna te Bekkerveld, m 
lën, waarna aansluitend begrafenis op de idgemene begrarfpli 
Imstenrade. 1 

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur achter m 
kerk. - , J 

Avondmis heden, dinsdag 9 juni, om 18.30 uur in voomoemde ki 
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum! 
Crombach, Oliemolppstraat 30; Heerlen, ingang St.-Antoniusweil 
tegenheid tot afscheid nemen aldaar, heden vén 19.30 tot 20.00'W 

Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelievén deze advertenti^ 
zodanig te willen beschouwen. 


Wegens sterfigDvai is onze iaak | 

woensdag 10 juni de gehele dag gesloteni 


de iHBhw > 


Juwelier Vroemen-Thissen b- 


ii: 


i'* 


Saroleastruat 231^26 

Heerlen 


In liefde te dankbaéi^d nemen wy afscheid 
van mijn lieve mah, teze vader, schoonvader, 
opa, broer, zwager, oom en neef 

JacpbMeertehs 

* 6 juni 1904 t 6 juni 1992 

echtgenoot van 

Gustel Strasser 

Ih (lanlBwre herumering^ 

Vaals: mevrouw G. Meertens-Steasser 
Mechelte: ftmr 

■ n BangrSimldters 
> ‘ Jtorfte Tem 

Varfs; TonjaOpgenoorUi-Meertens 
Benid Onteoorth 
Klte* Riek te Lars 
FlMieMeertena' 

De plechtige uitvaartdienst, gebigd door de 
bec^afenis, zal plaatshébben op woensd^ 10' 
juni om 14.00 uUr iii de paroch^éik St-Jozef < 
te Vaals. 

'Gelegenheid tot schriftelijk conddteren'éChli^ 
in de kerk. 

Dinsdagavond 9 j^ wórdt de overtedtee tij¬ 
dens een h.mte om 19.00 uur heidacht in bpvte» . 
genoemde keiK. ' 

De pverledtee is opgebaand in de rböwkapH 
van de St^oaefkerk te Vaals. 

Zn dóe onveti^pt geen kennü^éving módften 
ontvmgen, grfteven deze ahnOnce als zodiiiAig ’ 
te beschouwen.i/- ■■■ r 


sephkerk te Hoensbroek-Pëssart, gevo 
de begrafenis op de centrale be 
de Randweg. 

Bijeenlratest in de kerk. Chtertuigd van 
^Hyen, te rf «te» 

U kunt afscheid nemen in een der rouv 
vte de Uhiversete, Hoofdstraat 100, 
broek; bezoekgelegteheid dagelijks v4 
iot 15.00 uur te Vte 19.00 tot 25.00 


t 
■a WH «KV- .teOHNS ^ 78-jange ;ii 


, , ■ T ^ ... : 

Ih vrc^ adnOnz^ 

Ddt bij juUte cte krackt 
Ote tedrfe dog en tei%te uteer \ I 
Voor ^ geluk te hvte * * 

Uit: dtebtburidel Gerrtt 
Dankbaar.dat wij hem zolteg in oQs.middte 
mochten hebben» u kennte van baf- 

oym-lijden van .yijijn inniggeltef^^ note, dpae r 
zorgzame pappa én schoonvader en Uéye opa ,1 

Johannés GerarÓiis ^ 
^‘Ruften ^ 

ec^tgtepotvan 

Mia Vleugels ^ . 

Geteen, • 31-7-1908 , - . 

t 5-6-1992 : 

Geleen: itlaRanen>VIei 4 [«b 
" : HarenGn.: JMui Ruften 

- Céécy ihittte*Géris i 

Einitebuaen: iue HabatBrlhittte 
' Fraua Habets-. 

lttroflle,Tan 
" SteAtwOliriS' 

/dmelo: Martbn Areta-Rite^ < „ v- 
LteAréte ' v- 
■ Suaau.tePaul ■■ 

'i"' -...rV-Stein: RlUbteratiak-Ruttte'''' 
'-.JmiManttite 
Tamara, Ranald' 

-Siefte^ 

We&ct BértRkittte 
■ ■ -M^amie 

' - > Raften-v;Aeniskié6liÉ.v'y : ^ 

- Karlate Kris 
Geleea: BmileRattte. 

Ite'Ritefte^IuIsiii^ 
--'Karfaite Jeroen 

6165BTGelete 
Ktuunefutedestiaat 31 

De i^eóbtige euchanstievaering zal worden 3^ 
houden bp woensdag 10 juni as. om 1L30 üuf in 
de dekénate kerk SL-Augiiétinus te luttrfade- 
Grfeeiv waarna wij hete te rustte leggte op de 
bc^rarfplaats te Ltftterode-fjeleen. 


Joep Vah Ctell 


Brunsayi^f^kM 
• atjn; 
4 jtmi 19^,'., 
HAndetetraat'3, Oil 

Dp wena Vén de Qteflrflane, heeft de te 
plechtlgbéid ;in stBte plaatsgevotiden: ;■ > 


me >tekibhada3:9 Jmbi as. óm i9;03 uur'ih bn wn - 
■ gcteoeéÈUte.kiMÉ^'y'■ 


uétegteheid tot éteCheid n^te in het uitvaatt- 
otedftte'VoUrfish^ l; Qeleen; beéocdckijd dins- 
van 1800 tbt 19.00 liür. 


lirfite .te tete 'kenntegevinj 
grfieve te deze annonée als 
'wen. Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 7 
oosteliike mllnstreek 


f^reativUellscetUriim verwerpt gemeentelijk alternatiej' 


Docenten willen geen 


Fietser bedreigd 


ondernemers worden 


HEERLEN - Een Heerlenaar 
die zaterdagavond omstreeks 
half tien over de Geerstraat 
reed is daar door twee mannen 
bedreigd met een mes. De man 
reed op een snorfiets toen het 
tweetal naar hem spuugde. De 
fietser stopte en wilde verhaal 
halen. Een van hen trok doorop 
een mes en bedreigde de fietser 
die daarop vluchtte, De politie 
wist het tweetal echter op te 
sporen en heeft de messentrek¬ 
ker achter slot en grendel ge¬ 
zet. 


Van onze verslaggever 


hangen er donkere 
i het Kreativiteitscen- 

Lucmshof in Heerlen 
'‘t ^ docenten cursussen geven 

kunstzinnige vor- 
gemeente moet bezuini- 
h* 8 ev& kreeg het centrum 

^ gulden per jaar. 

tekort werd dit jaar al 


p WCIU UIL Jdcli dl 

''"or if>r,„®*'der werd een reductie 


'uor iqqV wera een reauciie 

teldpf, sangekondigd tot 440.000 

Va. ^*1. In . 1 ..• • _ 


», ^“n T -” —- 

ï^or^t nieuwe bezuinigings- 

blijft er nog maar 


l“ 00 o ’ Diiju er nog maar 

^ o ®^^den over. Van dat bedrag 
zelfstandig Kreativiteits- 
^n. overhemd gehouden wor- 

moet het ’ondernemer- 
Kiih ''^^rhing worden gesteld, 
ten enbond FNV heeft daar 

p ^rst bezwaren tegen. In 

'•Ao plaats zou de gemeente de 
JiiHg de Kunstzinnige Vor- 

75cht ^l^duiken. De Vakbond ver- 
Jjdg ^^^Paelijk dat de rijkserken- 
zal worden, 
rt benoembaarheid van 

^ bet gedrang komt. Ver- 


Mu/iekschool 


l'in ^j'^^oiging als de docenten 
boontjes moeten gaan 

verwacht dat de cursus- 
ll^rson duurder worden. De 

PTsiis^^^^^^ad verwacht dat een 
^*^ëoveer 000 gulden gaat 
varieert dat bedrag tus- 
Nk gulden. Daarbij komt 

eens dat de docenten als 
TOev^emers’ 18,5 procent BTW 
L berekenen. 


Nu het bestuur tot 1 januari 1993 
aanblijft en ook de functies gehand¬ 
haafd blijven kan de periode tot het 
nieuwe jaar gebruikt worden om de 
fusie uit te werken, vinden de vak¬ 
bond en het personeel. 


Koninklijk zilver 


^ ^5-jarige Jozef Bemelen uit Kerkrade is zaterdag on- 
Qy^^^^eiden met de zilveren ere-medaille in de orde van 
Sp Nassau. De onderscheiding werd Bemelen opge- 
et door loco-burgemeester Ger Smeijsters. Jozef Bemelen 
jaar lid van de kruisboog schutterij St.-Sebastia- 
hm die tijd is hij vaandrig geweest en vanaf 1970 is hij 
f en voorzitter. Drie jaar geleden heeft hij een 

^ Op eieet van de organisatie van het 125-jarig jubileum 
^^hh genomen. Entn rrAN. d r ahr 


I 


Foto: FRANS RADE 


*' • • • • 

I ivil bezuuii^en op Cenlruniplan 

^^ 66 : overkaDDinj 


^66: overkapping 
J^i'omenade is luxe 


Onze verslaggever 

~ fractie van D 66 in 
gemeenteraad vindt 
f' h^^'orhff^^^bping van de markt en 
aade in het Heerlense cen- 
j Ipv ^^^^hrapt moet worden. 
> hier ^ kunnen we ons in deze 


D 66 vindt het onverteerbaar dat het 
college met bezuinigingsvoorstellen 
komt waarvan de consequenties 
niet overzichtelijk genoeg zijn. D 66 
wil meer tijd voor de operatie en 
pas in oktober tijdens de begro- 
tingsvergaderingen definitief beslis- 


permitteren,” aldus 
geld dat daarmee 
^aji ^°^bt, moet ten goede ko- 
^bet welzijnswerk met na- 
i Oi. . ymose, de Federatie Wel- 


r 068 ^^*^ be peuterspeeLza- 
k 'IpUm beemt zeer concrete 
1*1 naar aanleiding van 
^bbigde bezuinigingen in 
:h bedro 10.5 miljoen gul- 

liri'^Izwiv^^^b- Sporfondsenbad, 
^^en, welzijnswerk 
t ^Is K^^^^bviteitscentrum, zul- 
het college ligt de 
^ er bet hardst gaan voelen, 
h' ëaap meer: begraafrech- 

61 ^ ®hjpt ^boog, de toeristenbelas- 
e ^^nteiiii? ^.ë^s gaan omhoog en 
instellingen worden 
^bn muziek- 
komen voor de hele 
®surr, ^b*^streek (samen met 
^ Kerkrade) schouw- 

^ Hoensbroek moe- 

fn. 'standige instellingen wor- 


„Sluiting van het Sportfondsenbad 
zonder alternatief is voor ons onver¬ 
teerbaar. Voor ouderen, cara-, hart¬ 
en reumapatiènten, en voor het 
schoolzwemmen moet een alterna¬ 
tief gevonden worden”, zegt de par¬ 
tij. Om die reden heeft D 66 al con¬ 
tact gezocht met Welterhof om te 
kijken of daar niet door meerdere 
groepen van de Heerlense bevol¬ 
king gezwommen kan worden. 
Verder denkt D 66 aan clustering 
(samengaan) van de volgende in¬ 
stellingen te weten muziekschool, 
de Nor, filmhuis en Kreativiteits- 
centrum enerzijds en Stadsgalerij, 
Thermenmuseum en Kasteel 
Hoensbroek anderzijds. Het bureau 
woonruimteverdeling zou geprivati¬ 
seerd moeten worden en ook het 
ophalen van grofhuisvuil, zoals dat 
in Goirle is gebeurd. De afdeling 
Sport van de gemeente zou een 
aparte stichting moeten worden. 
Dat vindt het college trouwens ook. 


- Het personeel van het Kreativiteitscentrum 
voelt niets voor een alternatief plan, dat door een ge- 
ijg a ^bjk werkgroep is opgesteld. Volgens dat plan moeten 
^eti P.^bten van het centrum zelfstandige ondernemers wor- 
administratie van hun cursussen voeren. Het 
van het Kreativiteitscentrum zou overgedragen 
j)ej.g worden aan het Kreativiteitscentrum in Geleen. Het 
Vefpt^^^^’ daarin gesteund door de Kunstenbond FNV, ver- 
Ve^j, bet alternatief. „Fusie met de Heerlense muziekschool is 
ster”, aldus de personeelsraad. 


Brunssum klaar voor Mondiale * 

jCedankt voor UWK<mST NAAR 

S5I brunssum 


De FNV spreekt verder het vermoe¬ 
den uit dat de docenten 'lesboeren’ 
worden als ze moeten concurreren 
met elkaar, hetgeen de kunstzinni¬ 
ge vorming niet ten goede komt. 

De vakbond kondigt aan het perso¬ 
neel te zullen steunen in een te voe¬ 
ren bodemprocedure. Verder zal 
ook een ontslagaanvraag aange¬ 
vochten worden. Ïfï 


a EN 

TOT Z^NS 

^ OE io^mondial^ - 


De personeelsraad van het Kreativi¬ 
teitscentrum en de Kunstenbond 
FNV vinden dat ondezocht moet 
worden of het Kreativiteitscentrum 
geen fusie kan aangaan met de mu¬ 
ziekschool van Heerlen. Er zou één 
administratie gevoerd kunnen wor¬ 
den, onder verantwoordelijkheid 
van één directie en gehuisvest in 
één gebouw. „Het verbaast de Kun¬ 
stenbond zeer, dat gezien de proble¬ 
matiek rondom het KCH door de 
gemeente geen concrete stappen pit^bulletin i 


Barcelona 


DOOR JOOS PHILIPPENS 


Het zijn lastige tijden voor be¬ 
drijven die met politici op stap 
wallen. In Limburg is, door re¬ 
cente berichten over 'foute' aan¬ 
nemers. een sfeer ontstaan die 
een heel klein beetje in de buurt 
komt van een heksenjacht. 


Van twee tot en met vijf juh gaat 
daarom een gezelschap van zo'n 
twintig bestuurders en ambtena 
ren met HP naar de Catalaanse 
hoüfdstad. Kosten per persoon: 
17Ü0 gulden. ,,Dat moeten ze zelf 
betalen en bovendien speelt het 
bezoek zich voornamelijk m het 
weekeinde af,” zegt Van de 
Kraats. 


Het lijkt dan ook niet slim om 
juist nu een trip van bestuurders 
en ambtenaren naar Barcelona te 
organiseren. Toch heeft het 
Heerlense bedrijf HP Projectpro- 
motie dat gedaan. Het nodigde 
dit voorjaar diverse gemeenten 
in de Euregio uit voor een be¬ 
zoek aan Barcelona. „Deze stad 
wordt voor de komende Olympi¬ 
sche Spelen helemaal geher¬ 
structureerd, vandaar”, legt 
HP-directeur Rob van de Kraats 
uit. 


Voor Kerkrade bijvoorbeeld gaat 
w'ethouder André Coumans mee. 
„Dat betaalt hij uit eigen porte 
monnee", meldt een w'oordvoer 
der van deze gemeente. Brun.-- 
sum daarentegen stuurt twet- 
ambtenaren op kosten van de ge¬ 
meente, terwijl wethouder Hen- 
nie de Boer de reis uit eigen zak 
betaalt. 

Heerlen heeft afgezien van deel 
name. Dat komt door de aaniu - 
mersaffaire. De gemeente wil 
blijkbaar de vingers niet bran¬ 
den aan iets wat ook maar in de 
verste verte uitgelegd zou kun¬ 
nen worden als een 'snoepreisje . 


Barcelona is toch wel behoorlijk 
ver weg, had dat nou echt niet in 
Nederland gekund? „Nee”, vindt 
Van de Kraats. „Wat in Barcelo¬ 
na gebeurt, is een operatie die 
zijn weerga niet kent. Dat is 
onomstreden. Plaatsen in onze 
regio die zelf ook bezig zijn met 
het verbeteren van hun centrum 
kunnen daar veel profijt van 
hebben.” 


Van de Kraats laat zich daar niet 
door afschrikken. „We hebben 
de uitnodigingen al verstuurd 
voordat de affaire Baars in de 
publiciteit kw'am. We hebben 
niks te verbergen. De reis gaat 
gewoon door.” 


En wie kan beoordelen of Kerk¬ 
rade en Brunssum met daadwer¬ 
kelijk iets in Barcelona te zoeken 
hebben? 


Bliksem treft volière 


BRUNSSUM — De bliksem is gis¬ 
termiddag tijdens een fors onweer, 
ingeslagen in een stal van een wo¬ 
ning aan de Mercuriusstraat in 


Leo Sehiinck koning 


van Sebastiainis 


r ve m het gedrang komt. Ver- zijn gezet in de richting van samen- 
M FNV problemen werking danwel fusie,” schrijft de 

^•ifsve ^^*^stingdienst en de be- Kunstenbond aan de commissie 
•'iil ^j'^^^iging als de docenten Welzijn/Cultuur van dp Heerlense 
boontjes moeten gaan raad. 


♦ Parade-voorzitter Jo Cuijpers plakte zaterdagmorgen de eerste autosticker van de Parade 
op een achterruit. ’Tot ziens op de 10de internationale folkloristische Parade in Brunssum’staat 
op. Poto- FRANS RADE 


En de personeelsraad heeft de ge¬ 
meenteraad van Heerlen verzocht 
geen besluiten te nemen over het 
Kreativiteitscentrum voordat fusie 
met de muziekschool onderzocht is. 


Openuigslhenia: 'Ontmoeting, vriendschap, vrede' 


Brunssum hoopt op droge Parade 


Van onze verslaggever BRUNSSUM - De .openingsmani- 
festatie op vrijdag 17 juli van de in¬ 
ternationale folkloristische parade 
in Brunssum heeft als thema: 'Ont¬ 
moeting, vrienschap, vrede’. De 
Roemeense choreograaf Theodor 
Vasilescu heeft deze eerste voorstel¬ 
ling op papier gezet. De groepen uit 
Roemenië, Canada, Thailand, Ame¬ 
rika, Nieuw Zeeland, Spanje en Is¬ 
raël doen aan de openingsmanifes- 


tatie mee. Ze hebben inmiddels de 
choreografie en de partituur thuis 
ontvangen en zijn begonnen met re¬ 
peteren. 


Inmiddels hoopt de organisatie op 
een droge parade 1992. Drie vooraf¬ 
gaande edities (1980, 1984 en 1988) 
van de parade-optocht door Bruns¬ 
sum verregenden totaal. Schutterij 
St. Gregorius de Grote van Bruns¬ 
sum heeft aangekondigd een voet- 
mars naar Wittem te houden om zo 
stralend weer af te smeken. 


De KRO-televisie laat morgen 
(woensdag 10 juni) en volgende 
week woensdag al een voorproeve 
zien van de parade. Morgen (van 
18.30 tot 19 uur) gaat het over de ge¬ 
schiedenis van de Parade en vol¬ 
gende week staat de groep Chindia 
in Roemenië centraal. Een KRO- 
ploeg maakte er de afgelopen dagen 
een reportage. 

De voorverkoop van de kaarten 
start op 22 juni. Dan is ook het 
boekje over de Parade 1992 ver¬ 
krijgbaar. 


Man mishandeld 


Heerlense woningbouw vereniging bestaat 75 jaar 


’ Volkswoning heeft nog 


nooit één huis gesloopt’ 


DOOR MONIQUE PARREN 


HEERLEN - Alle 3163 
huurders zijn uitgenodigd 
voor het 75-jarig (bestaans) 
feestje van woningbouw¬ 
vereniging De Volkswo¬ 
ning, aanstaande vrijdag. 
Hét voorbeeld bij uitstek 
volgens directeur Leon Mey 
om aan te geven wat hij be¬ 
doeld met openheid. Na¬ 
tuurlijk zijn ook de zakenre¬ 
laties welkom op de feest- 
borrel, maar de huurders 
zijn het belangrijkste. „Dat 
zijn de handen en de voeten 
van De Volkswoning.” 


Vroegere bestuurders dachten 
daar heel anders over. 'Huisjes¬ 
melker' was een negatieve type¬ 
ring die in de jaren vijftig en 
zestig vaak gebruikt werd als het 
om De Volkswoning ging. „Die 
slechte naam hebben we in het 
verleden jammer genoeg wél 
verdiend”, geeft Mey ruiterlijk 
toe. „Mensen kwamen hier bede¬ 
len om een woning, gingen let¬ 
terlijk en figuurlijk op de knieën 
voor het bestuur en de directie.” 


Die hoge heren regeerden de ver¬ 
eniging als vorsten volgens Mey, 
zelf sinds twee jaar directeur. 
„De huurders werden ronduit 
slecht behandeld. Sommige 
mensen waren nog te bang om 
zelfs maar een simpele klacht 
door te geven. Geluisterd werd 
er toch niet.” • Een van de eerste woningen van de Volkswoning in de Heerlense wijk Passart. Ook 
deze huizen zijn ontworpen door de vermaarde architect Jos Cuypers. 


en het recht op inspraak is in 
1979 opgenomen in onze statu¬ 
ten.” 


ging van de regionale corporatie. 


„Nu is dat anders”, meent de di¬ 
recteur. „Gelukkig hebben we 
het tij weten te keren. We heb¬ 
ben op dit moment een goede 
verstandhouding met onze huur¬ 
ders. Daar blijven we ook aan 
werken. Participatie en inspraak 
zijn ontzettend belangrijk. In 
iedere wijk fungeert een Huur¬ 
ders Contact Commissie (HCC) 


De meeste statuten dateren van 
de oprichting van De Volkswo¬ 
ning vandaag precies 75 jaar ge¬ 
leden door monseigneur dr. H. 

A. Poels. De statuten werden 
op die negende juni 1917 vastge¬ 
steld volgens een model van de 
toenmalige woningcorporatie 
Ons Limburg. De Volkswoning 
werd de twaalfde woningvereni- 


De eerste huizen verrezen onge¬ 
veer twee jaar na de oprichting. 


Mey: „Dat waren 165 eengezins¬ 
woningen in de wijk Passart in 
Heerlen-Noord.” Die huizen 
staan er nu nog. Ruim 70 jaar na 
dato. 


Ueiiovereii 

-In de geschiedenis van De 


Volkswoning gingen slechts 
twee huizen tegen de vlakte, 
noodgedwongen. „Die woningen 
waren geheel ontwricht door 
mijnschade. Verder hebben we 
nooit één huis gesloopt. Renove¬ 
ren, dat is onze grote kracht”, 
zegt Mey. „Vanaf 1979 zijn we 
bezig met het systematisch reno¬ 
veren van ons woningbestand. 
Het programma loopt tot 2000. 
Sommige bewoners worden wel- 
eens ongeduldig, maar iedereen 
komt aan de beurt”, verzekert 


Treebeek. Een deel van een vohert 
die zich in die stal bevond, werd 
vernield. De bliksem zorgde ervoo: 
dat een stuk van het vogelverblij! 
wegsmold. Ook sprong een ruil. De 
vogels schrokken hevig maar iien 
overkwam niets. 


HEERLEN - De 82-jarige ere-voor- 
zitter van de Heerlense schutterij 
St.-Sebastianus Leo Schunek, heeft 
gistermiddag de vogel afgeschoten 
en mag zich dus ook koning noe¬ 
men. Het is voor de tweede keer dat 
Schunek de koningstitel grijpt. Sa¬ 
men met de andere leden van het 
ere-bestuur van de schutterij, waag¬ 
de de ere-voorzitter een schot en dat 
bleek raak. 


Na de inslag kwam een deel van 
Treebeek zonder stroom .te zitten 
MEGA en gemeentewerken wisten 
dat euvel echter snel te verhelpen. 


Twee Duitsers 


met drugs door 
douane opgepakt 


HEERLEN - Een man die in de 
nacht van zondag op maandag op 
de Nobelslraat in Heerlen liep is 
daar door drie personen in elkaar 
geslagen. Hij was net bezig een por¬ 
tie frites te eten, toen het drietal 
hem te grazen nam. De man werd 
geschopt en geslagen. Hij liep daar¬ 
bij enkele schaafwonden op. De 
politie wist de drie vechtersbazen 
aan te houden. 


KERKRADE — De douane heeft za¬ 
terdagmiddag omstreeks 14 uur 
twee Duitsers opgepakt die in het 
bezit waren van drugs. Op de spoor¬ 
brug bij De Locht in Kerkrade liep 
het tweetal in de armen van de 
douaniers. Ze hadden 6,6 kilogram 
hasj, 30 gram marihuana en éen 
gram cocaïne bij zich. De Duitsers 
(29 en 22 jaar) uit Saarbrucken had¬ 
den de drugs in Maastricht gekocht 
De totale straatwaarde van de drug.'- 
is ongeveer 100.000 gulden. Beide 
mannen zijn overgedragen aan de 
Kerkraadse politie. 


Mey, „het kan alleen niet alle¬ 
maal tegelijk.” 


V ersiliëiibosc'h 


De omvangrijkste renovatie 
voerde de woningcorporatie uil 
in de jaren '84, '85 en '86 in de 
wijk Versiliënbosch. Na een felle 
strijd tussen de bewoners en De 
Volkswoning w'erd een complex 
van tweehonderd huizen in die 
wijk volledig opgeknapt. Het 
project leverde de Volkswoning 
ongewild veel publiciteit op. 


„Aanvankelijk wilde de Heerlen¬ 
se woningcorporatie de huisjes 
afbreken en vervangende nieuw¬ 
bouw plegen. Hierdoor zou de 
oorspronkelijke huur van veertig 
gulden per maand stijgen naar 
ongeveer 200 gulden. Een exor¬ 
bitant hoog bedrag voor de be¬ 
woners, vrijwel allemaal oud- 
mijnwerkers met een klein pen¬ 
sioen.” 

„Iedereen kan zich die zaak nog 
wel herinneren. De bewoners en 
de woningbouwvereniging ston¬ 
den als kemphanen tegenover 
elkaar. Heel Heerlen hield de 
adem in bij de onderhandelmgen 
tussen het saneringscomité van 
de wijk en De Volkswoning. In 
februari 1983 werd een compro 
mis bereikt: renovatie.” 


Door de inspanningen van het 
saneringscomité werden de ka¬ 
rakteristieke huizen van de Lim¬ 
burgse architect Jos Th. Cuy¬ 
pers, ook verantwoordelijk voor 
het Centraal Station en het 
Rijksmuseum in Amsterdam, 
van de slopershamer gered. 
„Achteraf gezien een groot ge¬ 
luk”, glundert de directeur „Zul¬ 
ke fraaie huizen worden tegen¬ 
woordig niet meer gemaakt.” 


Wijkbeheer 


Huisvesting anno 1992 is een 
probleem apart volgens Mey 
,,De woningen zijn nu misschien 
wat vierkanter, maar kwalitatief 
een stuk beter, dat is het pro 
bleem niet zo zeer. Woningbouw¬ 
verenigingen krijgen echter 
steeds meer te maken met grote 
problemen zoals de toenemende 
vergrijzing en een afnemende to 
lerantie onder de huurders”, ver¬ 
telt Mey. 


Wijkbeheer is volgens de direc¬ 
teur in de jaren negentig één van 
de belangrijkste taken voor een 
woningcorporatie. Mey: „W’e 
móeten die gemeenschapszin 
erin zien te krijgen, anders zijn 
we aan de góden overgeleverd. 
Heerlen heeft genoeg aan een 
Vossekuil, dat moeten we alle¬ 
maal beseffen.” 


Limburgs Dagblad 


Enige en algemene kennisgeving 


In dankbare herinnering, delen wij u mede dat, 
na een langdurige ziekte en met geduld gedra¬ 
gen lijden, toch nog onverwacht van ons is 
heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, 
schoonzus, tante en nicht 

Enne van Krevel 

weduwe van 

W. H. Garritsen 

Zy overleed m de leeftijd van 70 jaar, voorzien 
van het h. sacrament der zieken, in het zieken¬ 
huis te Brunssum. 

De bedroefde familie: 

kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
Familie Van Krevel 
Familie Garritsen 

Heerlen, 7 juni 1992, huize De Regenboog 
Corr.adres; Dr. Martin Luther Kinglaan 143 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op vrijdag 12 juni as. om 11.00 uur in de 
parochiekerk Christus Koning te Heerlen- 
Nieuw Einde, waarna aansluitend begrafenis zal 
plaatsvinden op de begraafplaats Heerlerheide. 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene op woensdag 10 juni as. om 19.00 uur in 
voornoemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka¬ 
pel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns¬ 
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. 


Met droefheid geven wij u kennis van het plot¬ 
seling overlijden van mijn lieve man, zorgzame 
vader, schoonvader, onze lieve opa, zwager, 
oom en neef 

Willem (Wiel) Vrolings 

echtgenoot van 

Aleida Catharina Jansen 

Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien 
van het h. oliesel. 

Heerlen: A.C. Vrolings-Jansen 
Landgraaf; Jo Vrolings 

Willy Vrolings-Krebbekx 
Esther en Pascal 
Judith 

Familie Vrolings 
Familie Jansen 

6414 AG Heerlen, 6 juni 1992 
Heerenweg 211 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op donderdag 11 juni as. om 14.00 uur in de 
parochiekerk van Christus Koning te Heerlen- 
Nieuw Einde, waarna aansluitend de crematie 
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, 
Imstenraderweg 10. 

Bijeenkomst in de kerk, er is geen condoleren. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle¬ 
dene, is op woensdag 10 juni as. om 19.00 uur in 
voornoemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka¬ 
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 
4, Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur. 
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd. 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Deze week verschijnt een boek dat de 
Britse monarchie op haar grondvesten 
zal doen schudden. Het boek onthult 
dat prinses Diana, tot wanhoop gedre¬ 
ven door haar echtgenoot prins Char¬ 
les, een reeks van zelfmoordpogingen 
deed. 


Sensatioyiele onthullingen over het hu¬ 
welijk van Diayia en Charles halen 
bijna wekelijks de koloymnen vayi de 
Britse rioolpers. In de yneeste gevalleyi 
gaat het om verhaleyi die toegeschre- 
veyi wordeyi aan ayionieme vrieyiden 
en bedieyides. 


Dinsdag 9 juni 1992 • Pag 


Ayidrew Mortoyis boek (’Diayia: 

True Story’) valt echter titel in 
categorie. Morton noemt al zijn bd^ 
nen bij tiaarn e?i zegt huyi informü%^ 
op de band te hebben vastgelegd, 
staat vrijwel vast dat priyises DiO’ 
haar zegen aan het boek heeft gegcvl 

Vijf keer ’n zelfmoordpoging 
van een ongelukkige prinser 


O 

KORSEHERIE • LINGERIE - ELASTISCHE KOUSEN 

terre des hommes 


huip aan kinderen in nood 

070-3637940 

RAMAEKERS-HOUBEN 


Stationstraat 6 (bij overweg) 

GIRO 646900 

6411 NG Heerlen - Tel. 045-713419 


Sarajevo vanuit heuvels gebombardeerd 

Vertrek van leger 
beginsein veldslag 


Vervolg van pagina I 


gen. Ook het nieuwe parlementsge¬ 
bouw van het zojuist door de we- 
reldgerneenschap erkende land, I toekomstige koning. Ze zei later: 


DOOR CEES VAN ZWEEDEN 

LONDEN - De avond voor 
haar huwelijk kreeg Lady 
Diana een kaartje van haar 
aanstaande echtgenoot, 
kroonprins Charles. De tekst 
luidde aldus: „Ik ben zo trots 
op je dat als je morgen komt 
opdagen, ik bij het altaar op 
je sta te wachten”. 

Lady Diana verscheen voor het al¬ 
taar in St Paul’s Cathedral en de 
wereld was getuige van het 'huwe¬ 
lijk van de eeuw’. Wat diezelfde 
wereld echter niet wist, was dat La¬ 
dy Di serieus had overwogen het 
huwelijk af te blazen. 

Kort voor de plechtigheid had Di 
een armband gevonden die Charles 
had gekocht voor een oude vlam, 
Camilla Parker Bowles. In de arm¬ 
band waren de woorden ’Fred’ en 
’Gladys’ gegraveerd, de koos¬ 
naampjes die Charles en Camilla 
elkaar hadden gegeven. 

Charles, zo wist Di, had altijd een 
geheime liefde voor Camilla ge¬ 
koesterd. Tien jaar eerder was hij 
verliefd op haar geweest, maar zij 
had zijn liefde afgewezen en was 
met een ander getrouwd. Had Char¬ 
les desondanks nog steeds een 
zwak voor deze vrouw? 

In de jaren die volgden op haar hu¬ 
welijk, kwam Di inderdaad tot die 
slotsom. Tijdens hun huwelijksreis 
was de prinses er getuige van dat 
foto’s van Camilla uit Charles agen¬ 
da vielen en later ving ze enige 
woorden op van een gesprek dat hij 
met haar voerde. Charles lag in bad 
en sprak door de de draagbare tele¬ 
foon: ,,Wat er ook gebeurt, ik zal 
altijd van je houden”. 

Jaloezie 

De jaloezie was niet Di’s enige pro¬ 
bleem. Van de ene op de andere dag 
was het gewone meisje uit het volk 
de vrouw geworden van Engelands SARAJEVO - De slag om Sarajevo, ooit een van de mooiste en i^oest het ontgelden. „Het ene moment was ik niemand, 

elegantste steden op de Balkan, begon vrijdag na de ontruiming Elders in Sarajevo vonden felle het volgende de prinses van Wales, 
van de Maarschalk Titokazerne in het centrum van de stad. Na |nan-tot-mangevechten plaats waar- moeder, speeltuig van de media, lid 


# Lady Diana bracht gisterochtend — busiyiess as usual 
haar oudste zoon prins William naar school. Foto: E 


w«ken van moeizame onderhandelingen bereikten, onder leiding gewoon 

x.ar, V7M rrxocl.mc pvi«eh#. Ipoer overeenzuivere WIJ- te veel voor een persoon 


van de VN, moslims en het Joegoslavische leger overeenstem- Moslims, Kroaten 

ming over de voorwaarden waaronder de rond 900 soldaten, vrou- ^^n de regering 

wen en kinderen in de kazerne konden vertrekken. striidende Serviërs idie ziin er ook) 


V, ü i T? ^- 4 . De roddelpers had al eens gespecu- 

van de ramilie. En dit was gewoon i ^ ^ ^ i ^ ® ^ , 

^ ^ leerd dat Diana leed aan anorexia 

te veel voor een persoon . u u j 

nervosa, een psychische aandoe- 

Het meisje dat op school altijd had ning die lijdt tot chronische eet- 


Explosieven 
aangetroffen 
in Milaan 


Enkele uren later begon een precie- 
sie-bombardement vanuit de heu¬ 
vels rond de stad. De Servische 
milities, die de heuvels beheersen, 
wilden daarmee verhinderen dat 


v^n Te famihrEVdi was^g^^^^^^^^ f Voorzichtig opende 

te veel vonr een ner<=nnn*’ Diana leed aan anoiexia hij de deur. Voor de geopende koel- 

^ nervosa, een psychische aandoe- kast stond Diana, in haar hand een 

en de aan de kant van de regering Het meisje dat op school altijd had riing die lijdt tot chronische eet- groot bord met enorme stukken 

Serviërs (die zijn er ook) gekozen voor de figurantenrollen, stoornissen. ^Jaar Diana leed aan rundvlees en levei. Haar shirt was 

j- 11 - -.,..-1 - 1 - .— wist nu de camera’s op zich gericht, een andere aandoening, zo consta- besmeurd met jus, op de grond la- 

Maar hoe zeer ze ook haar best teerde dr Lipsedge: bulimia nervo- gen resten gebak en vlees. Alsof ze 
deed, van Charles kwam geen sa. was betrapt op het snoepen uit de 

woord van goedkeuring. strooppot riep re, haar mond nog 

Zeven jaar na de voltrekking van wezig toen zij verloofd was, maar ’ ” ’ 

het 'huwelijk van de eeuw’, consul- kwam na het huwelijk in volle he- Haar eerste zelfmoordpoging deed 

Dat leidde maandagochtend tot een | teerde Di een arts. Dr Maurice Lip- vigheid tot uiting. De aandoening Diana in januari 1982. Ze had juist 


te aanstalten een ritje te 
maken. Daarop stortte Dian* 
naar beneden. 

Onbegrip 

De koningin-moeder was alsj" 
ter plekke, ontsteld door 
voor haar ogen had voltrokk^ 

|| plaatselijke dokter werd ont 
en daarna ook de gynaecolo® 
het koningshuis. Di was 
zwaar gewond, haar foetus T. 
schonden. 

Maar de ziekte verergerde ^ 
onbegrip van Charles evenz^|^ 
dagenlang niets gegeten te h®**» 
zeeg Di ineen tijdens een o: 
bezoek aan Californië. 
voortaan niet in je eigen tijd 
was het antwoord van haar 
noot. 

De geboorte van hun zoon * 
even de aandacht af van de pIj 
lijksperikelen, maar niet vo 0 t% 
In de jaren die volgden, zou*^ 
nog een reeks van zelfmoord? 
gen doen. Zoals vaker, waS ^ 
van die pogingen al te serieii^Ai 
waren meer noodkreten. ! 
wierp zich door de glazen 
sneed haar polsen door 
scheermes, sneed zichzelf n'® fc 
citroenmesje, verwondde haa*A 
sten en dijen met een zakmes- 
Charles bleef ongevoelig. ^ 

Geen meisje 

De dag waarop Diana echt oO 
dat Charles niets voor haar ^ 
was 15 september 1985 - ded 
Harry, de tweede zoon, werd 
ren. Charles kwam de zieke> 
kamer binnen, wierp een 
blik op de baby en sprak: .M*' 
jongen. En hij heeft nog rossie 
ook (een kenmerk van Diana® 
lie)”. Waarop hij de kamer 
om te gaan paardrijden. 

De arts die haar ziekte zo i® 
had gediagnostiseerd, wist o** 
oorzaak ervan te noemen: 
Charles. Hij begon Diana 
te bezoeken en moedigde ha^ 
boeken te lezen over bulimiih**, 
vosa. Langzaam ontdekte d®. 
usual — ses dat zij niet de enige was d> 
Foto- EPA deze ziekte leed. Langzaam ö® 
gon ze er bovenop te krabbe*^ 

. probeerde de aanvallen van ®^ 
beteugelen en begon we®’ 

nde koel- ^ 

ra ‘ 


doen er alles aan de stad als hoofd¬ 
stad van de staat Bosnië-Hercegovi- 
na te behouden. 


Nijpend 


gekozen voor de figurantenrollen, stoornissen. Maar Diana leed aan 
wist nu de camera’s op zich gericht, een andere aandoening, zo consta- 
Maar hoe zeer ze ook haar best teerde dr Lipsedge: bulimia nervo- 
deed, van Charles kwam geen sa. 

woord van goedkeuring. ^e ziekte was al latent in haar aan- 

Zeven jaar na de voltrekking van wezig toen zij verloofd was, maar 
het 'huwelijk van de eeuw’, consul- kwam na het huwelijk in volle he- 


achtergebleven materieel in handen Dat leidde maandagochtend tot een ^_ ^ _^ 

van de Bosnische eenheden zou val- goed voorbereide aanval op de om- sedge van het wereldvermaarde wordt gekenmerk door langdurige 

singelde stadswijk Dobrinja, waar Guy’s Hospital, wandelde Kensing- periodes waarin de patiënt geen 

Na de vernietiging van de kazerne moslims al weken aanvallen van ton Palace, haar Londense verblijf, eten kan zien, gevolgd door korte 


kozen de milities andere doelen in Serviërs afslaan. Hier zijn de tekor 
De politie in Milaan heeft j de stad. Vrijwel elk deel werd in de ten werkelijk nijpend geworden. D< 

loop van het weekeinde systema- aanval, ingezet om vier uur ’s och 
tisch beschoten. Na het oude Turk- tends, mislukte. De strijders die eer 


ROME - De politie in Milaan heefl 
zaterdag bij een inval in een appar 
tement in die stad grote hoeveelhe 


den springstof gevonden. De bewo- se stadsdeel volgden aanvallen op 
ners, drie Kroaten, werden gearres- de moderne binnenstad waarbij en- 
teerd. De politiecommissaris van kele nieuwe torenflats in brand vlo- 
Milaan ontkende gisteren dat zij 
mogelijk een aanslag beraamden op 
Antonio Di Pietro, de rechter die 
het onderzoek leidt naar het steek¬ 
penningenschandaal in Milaan. 

De vondst van de politie was zeker 
opzienbarend: twee grote kneed -1 
bommen en een antitankbom van 
bijna een meter hoog. In de bum¬ 
pers van een auto trof de politie 25 
staiven dynamiet aan. In het appar¬ 
tement werd ook een plattegrond 
van Milaan gevonden waarop onder 
andere de gevangenis San Vittore 
was aangekruist. Omdat rechter Di 
Piètro dagelijks in deze gevangenis 
politici en ondernemers verhoort, 
werd het vermoeden uitgesproken 
dat de Kroaten hem op het oog had- 
dwi. Onderzoek naar de aard van de 
explosieven moet uitwijzen of ze 
overeenkomst vertonen met het 
materiaal dat is gebruikt voor de 
aanslag op rechter Falcone. Hij 
kwam samen met zijn vrouw en 
drie lijfwachten twee weken gele¬ 
den om het leven toen een een stuk 
sn^weg nabij Palermo werd opge- 
bltsen. 


Serviërs afslaan. Hier zijn de tekor- binnen en stelde meteen de ham- aanvallen van eetlust die eindigen 
ten werkelijk nijpend geworden. De vraag: „Hoe vaak heeft u gepoogd met braken en misselijkheid, 
aanval, ingezet om vier uur ’s och- zelfmoord te plegen”? Diana, enig- In 1986, vijf jaar na haar huwelijk, 
tends, mislukte. De strijders die een zins overbluft door de recht-door- ontdekte haar personeel voor het 
corridor naar Dobrinja „n de buurt zee vraag, aarzelde maar gaf vervol- eerst dat Diana ernstig ziek was. 


van het vliegveld) wilden openen, gens een eerlijk antwoord: „Vier of Een bediende zag rond midder- 
werden uiteindelijk teruggeslagen, vijf keer”. nacht onder de keukendeur een 


de eerste Kerstmis gevierd sinds 
haar huwelijk en ze was drie maan¬ 
den zwanger. Ze was jaloers op 
Camilla, verzwakt door haar ziekte, 
onzeker in haar rol van prinses. Ze 
stond boven aan de trap op het ko¬ 
ninklijke buitenverblijf te San- 
dringham en eiste aandacht van 
Charles. Maar de prins zei dat ze 
zich niet moest aanstellen en maak- 


/ellljewusl 

De zelfmoordneigingen, die 
in de eerste jaren na haar hU^ 
zijn nu verdwenen. Haar ziek* 
overwonnen. Een nieuwe, 
wustere prinses Diana is opé^ 
Haar plankenkoorts is verd^ 
haar afkeer van de pers eveOy 
Verdiept is echter de crisis i’’ 
huwelijk. Andrew Neil, de 
dacteur van de Sunday Tirfl^ 
ruim acht ton neertelde voor ® 
blicatierechten van het boek' 
klaarde: ,,Prinses Diana zelf Êj, 
niet dat zij koningin zal zijn- ^ 
is goed mogelijk dat als gevö’?j| 
deze onthullingen Charles no® 
ning zal worden” 


Houten schutters wijzen de weg Snelle provinciale wedvluchtei 


KELPEN - Het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest (OLS) nadert met 
rasse schreden. In Kelpen-Oler 
staan de schutters nu al langs de 
kant om alle passanten op dit oer- 
Limburgse feest attent te maken. 

Zaterdag werden op de invalswe¬ 
gen rondom Kelpen acht houten 
schutters geplaatst. Fraaie houten 
borden, die door leerlingen van de 
examenklas schilder-, reclame en 
afwerklingstechnieken van de LTS 
in Weert werden vervaardigd, onder 
leiding van de docenten Brouns en 
Van Mierlo. 

Volgende week zaterdag is er een 
Kelpen wederom een ’plantdag’. 
dan worden op het feestterrein de 
schietbomen geplaatst. 


;<• . ife 

ri V 

-i' '"lO 
Sake bij opening Japanse 
school in Maastricht 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Met het vier¬ 
voudig doorknippen van een lint 
en het aanslaan van een vat saké, 
een Japanse sterke drank, heeft 
een afvaardiging van de Lim¬ 
burgse politieke en zakelijke top 
afgelopen zaterdag in Maastricht 
de Japanse zaterdagschool offi¬ 
cieel geopend. Zestien Japanse 
kinderen tussen 6 en 15 jaar kre¬ 
gen al vanaf 4 april les in het 
gebouw van basisschool De Jop- 
penhof. Het gaat om een initia¬ 
tief dat de kinderen bij terugkeer 
ki Japan moet behoeden voor 
een scholingsachterstand, met 
name in het taalonderwijs. 

Aanwezig waren onder meer de 
Belgisch-Limburgse gouverneur 


H. Vandermeulen, de Nederland¬ 
se gedepueerde G. Kockelkorn 
en de burgemeesters van Heer¬ 
len en Maastricht, Van Zeil en 
Houben. De Japanse school voor 
aanvullend onderwijs wordt be¬ 
stuurd door een stichting waarin 
veel van de in de Euregio geves¬ 
tigde Japanse bedrijven verte¬ 
genwoordigd zijn. 

Het Japanse ministerie van on¬ 
derwijs is de grootste financier 
van de school, waar door zes do¬ 
centen les wordt gegeven. De 
provincie Limburg en de ge¬ 
meenten Maastricht en Heerlen 
dragen elk enkele duizenden 
guldens per jaar bij. 

De school is ondergebracht bij 
de internationale afdeling varj 
De Joppenhof en de eveneens 
Maastrichtse scholengemeen¬ 
schap Jeanne d’Arc. Van onze correspondeni 
_ FONS VAN OPHUIZEN _ 

LANDGRAAF - De klassieke pro¬ 
vinciale wedvlucht vanuit het Fran¬ 
se Limoges over ruim 650 kilometer 
is gewonnen door het duo Goossens 
Delahaye uit Schimmert. Uitblin¬ 
kers waren P. Hendriks en zoon uit 
Eys met hun derde duif reeds aan 
de 21-ste prijs. Lei Vromen uit 
Kerkrade met 7 en 20 en P. Houben, 
Mheer met drie duiven in de 45 eer- 


Het duivenseizoen is in een beslis¬ 
send stadium gekomen. Dinsdag is 
inmanden voor de eerste grote na¬ 
tionale overnachtvlucht vanuit St. 
Vincent over 1.000 kilometer. 


Prov. Limoges: 1. Goossens Delahaye 
(Schimmert) 17.59 uur, snelheid 20.29.57 
over 657 km.; 2. Hermans en zn. (Voeren- 
daal) 18.02; 3. en 15. P. Delnoye (Vijlen) 
17.57; 4. en 33. W. Lemmens en zn. 
(Klimmen) 18.02; 5. E. Wauben (Nieuw- 
stadt) 18.14; 6., 13. en 21. P. Hendriks en 
zn. (Eys) 18.02; 7. en 20. L. Vromen 
Kerkrade met 7 en 20 en P. Houben, stadt) 18.14; 6., 13. en 21. P Hendriks en Mevr. Eroheh 

Mheer met drie duiven in de 45 eer- zn. (Eys) 18.02; 7. en 20. L. Vromen ^„3-34; 2 H. Smit; 3. G, Erken 31. 
ste prijzen Twee kopduiven verder (Kerkrade) 18.08; 8. Gebr. Tummers ^ i 1 

van^ S Lemmens en zoem^u 18.13; 9. M. Habets (Kerkrade) 

van wiel Hemmens en zoon uu Visschers (Beek) 18 10- 11 Weyer 11.41, s. 23.29.58; 2. Jasp®2,(i- 

Klimmen en gebroeders Tummers ^ Maessen (Beek) 18.10; 12 D. Gimbott 3. Johan v.d. Weyer. Rodef'g 
uit Puth. (Heerlerheide); 14. Vluggen en zn. (Gul- B^rtrand 11.45, s. 23.24.29, _ J 

pen) 18.05; 16. Brouwers en zn. (Greven- Nicsters, 3. Gebr. Pouwels, 4. „ g 

Th. Bongaerts uit Tegelen won het bicht) 18.19; 17. Gebr. Stevens (Schin- *^^ 0 . Valkenburg: 1. P. '''^ooken 
provinciale Orleans-concours van nen) 18.15; 18. W. Brouwers (Margraten) 32.24.34; 2. P. Brouwers; 3. J o j 

de Phoenix. De snelste duif van het ^ 04. 19. E. Waelen (Vaals) 18.07; 22. P. Krijnand: 1. F. Baeeen 11.38, s. 
C.I,.R.v.P. -konvooi, dat in Montar- (Mheer) 18.01; 23. L. Rothkrans 9 1 ir -.J, 


(Puth) 18.13; 9. M. Habets (Kerkrade) 
18.15; 10. C. Visschers (Beek) 18.10; 11. 
H. Maessen (Beek) 18.10; 12. D. Gimbott 
(Heerlerheide); 14. Vluggen en zn. (Gul¬ 
pen) 18.05; 16. Brouwers en zn. (Greven- 
bicht) 18.19; 17. Gebr. Stevens (Schin- 


de Phoenix. De snelste duif van het 1 ö-ü 4; 19. E. Waelen (Vaals) 18.07; 22. P. 

C.L.B.v.P.-konvooi, dat in Montar- Houben (Mheer) 18.01; 23. L. Rothkrans 

ffic crplo<5t wprH kloktp T v Dol uit (Waubach) 18.20; 24. Hendriks Degens 
gis gelost wera, KlOKie 1. V. UOl uu (KerlcraHpl IR T 


• Docent Ph. Brouns en de leerlingen Jarno Föister uit Weert 
en Pascal Vossen uit Ospel plaatsen de 'eerste schutter’ langs 


de Rijksweg te Kelpen. 


Foto: JAN PAUL KUIT | len. 


Spaubeek. Tot een geweldige pres¬ 
tatie kwam John Albrecht in Heer¬ 
len met 1 en 2. 

DSM Milieuprijs 
voor bedrijf 
in Gouda 

HILVERSUM - De DSM Milieu- 
technologieprijs 1992 is toegekend 
aan Flaméco-Eclipse bv in Gouda. 
Het bedrijf krijgt de tweejaarlijkse 
prijs, groot 25.000 gulden en een 
kunstwerk, voor de ontwikkeling 
van luchtverhittingsbranders die de 
uitstoot van stikstofoxyden (NOx) 
met 90 procent verminderen. 

De toepassing van de nieuwe bran¬ 
ders zou voor Nederland een ver¬ 
mindering betekenen van de uit¬ 
stoot van NOx van 5,5 miljoen kg 
per jaar. Tevens kan er een energie¬ 
besparing van 30 tot 50 procent 
worden bereikt. De branders zijn 
toe te passen in industriële droog- 
processen en voor de verwarming 
van grote ruimten zoals fabriekshal- 


(Kerkrade) 18.16; 25. L. Gijselaars (Berg 
en Terblijt) 18.09; 26. A. Schorgers (Ey- 
gelshoven) 18.21; 27. P. Coenjaerts (Berg 
en Terbhjt) 18.10; 28. M. Brands (Mun- 
stergeleen) 18.23; 29. J. de Bruyn (Buch- 
ten) 18.26; 30. Boulboulle Bies (Nieuwen- 
hagen) 18.23. 

Prov. ürleans: 1. Th. Bongaerts (Tege¬ 
len) 13.56, s. 22.85.11 over 488 km.; 2. R. 
Janssen (Stein); 3. A. Houben (Elsloo); 5. 
J. Mertens (Beek); 6. B. Martens en zn 
(Elsloo); 7. Gebr. Claessens (Swalmen); 
8. H. Moors (Urmond); 9. J. Stevens 
(Schinveld); 10. C. Driessen (Stein). 

Montargis; Beek-B.U.G.: 1. T. v. Ooi 
11.43, s. 23.34.74; 2. G. Zeegers; 3. H. van 


Krijtland: 1. F. Baggen 11.38, s. ^ 

2. M. Keyenberg; 3. F. Hackinê^^, 
tricht: 1. G. Smeets 11.34; 2. li 

3. F. Kerkhofs. Geleen-Middeid’^.jl 

Quadackers en zn. 11.48, s. 23.1'' jW 
Dohmen; 3. N. Corvers. ® 
streek: 1. M. Evers 11.43, s. 23 *^ 
D. Gimbott; 3. H. Merkens. S 
Van Hoesel-Frederix 11.50, s. 23 '' ^ 
M. Brands; 3. W. Dicteren. Heefl®^ ^ 
1. D. Gimbott 11.49, s. 23.11.93; ' # 
H. Merkens. Midden-Limburg: V 

Willems 12.05, s. 22.96.03; 2. Ge»’' 
nen; 3. L. Thoolen. ^ 

Orleans; Maaskant: 1. R. Jansse^j^ 
s. 22.85.00; 2. A. Houben; 3. H 
C.C. Zuid: 1. J, Mertens 13.21; 

,tens en zn.; 3. C. Driessen. Cod»^. J- 
'90: 1. G. Heynen 13.26, s. 22.72.2^’ ; 
Weyermans; 3. J. Stevens. i 


Traangas in ogen kinderen 

BORGLOON - Een motorrijder heeft zondagavond 
het Belgisch-Limburgse Borgloon traangas gespoten 
de gezichten van kinderen die stonden te wachten nP 
een autobus. Het waren voetballertjes van een voetb^^ 
club uit Amsterdam, die hadden deelgenomen aan 
internationaal voetbaltoernooi. Twaalf kinderen moef' 
ten voor een korte behandeling naar het ziekenhui 
worden overgebracht. 


Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 9 


// 


televisie en radio dinsdag 

!derlanil 1 


•OO 

fOüwImL ''•■““'"'•z'jn, gevarieerd 
Presentatie; Henk 
en Tonneke Bijker. 

geestelijke lie- 

verzoek. 

Mder ‘i^ Erfenis van een maffia- 

iJocumentaire over de moord 
fTiaffialeider Cario 
in 1990. Herh. 

*^®nden'"^* voor doven en slecht- 

kleine huis op de prairie 

aan«io prairie). Ameri- 

ccenta^f^'u' - bruiloft. Mary 
Pteert het aanzoek van Adam, 

•egint 9''°'® *^^9 nadert 

ze toch steeds meer te twijfe- 

5j © '^'"‘^®rkrant. 

‘fesenK'? '^‘euwsprogramma. 

klO o ®‘®' 'Jsnny Fijnvandraat. 

10 jaar! Verslag 
IjQ «JUbileumdag op 23 november 
^ M 'Jsselhal te Zwolle. 
t>a. woordspelprogram- 

LO4 Bert van Leeuwen, 

i-delif,- (The River kings), 

^hawn ^^s^falische serie. Afl.2. 
lp (jo j'® gewend aan het leven 
■®öy j g'®^J^snneer hij hoort dat de 
haakt 2? laatste reis heeft ge- 
•wit'iZ ÏL terugkeert naar huis 
®T een onaangename ver¬ 
dof Overdenking van 

Loq W.J. Ouweneel. 

Lis Journaal, 

iver 60 “ *^® 'sles. Reportage 

iariai bet Caledonian 

.08 T p,^oord-Scholland. 

.44 Q*®*®''' 2, actualiteiten. 

Van rto 9*^^® in je leven. Portret 
^ Schrijver dr. Gordon MacDo- 


RTU 


- - - 

g^l^nnten ’92. Impressie van 
ksto,®^^®'i9 tijdens de jaarlijkse 
j ^f^nferentie. 

g *®''ne: Los Angeles, stad 
^^sdngs en gangsters, documen- 

•2$ Ut: . 

Pfof rtr ??®”'’9®''- Overdenking van 
Ouweneel. 

*^•35 •• Journaal. R jand 1 

Jenver-Clan (Dynasty). 
'ormassage - ein Pro- 
^Körper und Seele Afl.2. 

ifs, Dealers, Drogenfahn- 

rlage over drugshandel. 
Gesundheit. Van- 
<4)01 L/^kantietips. 

<4)3 

•^0 

Jb Se'rio .®PP®n und Ehriich. Duit- 
LI 0 1 ^' Wer die Wahl hat. 

LSs 6» Prinzessin von Wales. 
M jJ^overzicht. 
'®t%M^’^**1®9*niagazln. Met 
4s L^®chrichten. 

•Oo v/^hafts-Telegramm. 

<02 B^**®bau. 

Jpielj Q.®®'’geschichten: Pauline 
||30 Kinderprogramma. 

fBKenfif’®'’ lOr alle, Alle für einen. 
•Ss pS®®be. Afl.2. 

No Y- pp- Afl.; Das Picknick. 
f 03 Ü 7 ®*«schau. 

No Pa ’* Tour. Vandaag; Krimi. 
No » b'iiienkram. Magazine. 

N 3 l96S8chau. 

We . be Munsters. Amerikaanse 
^ (Tri' ^®blaflose Nachte. 

^ '^ale Tudo - Um jeden 
{•58 pr[^iliaanse soapserie. 

»'«<i iv,^?'‘®'nma-overzicht. 

MS Ta*'^^ ® * Lönderreport. 

'•35 pJOesschau. 

{■SO hif**® Bülowbogen, serie. 

Ms i\ ƒ und Heute, actualiteiten. 
{•«0 (w ^hnder. Afl.; Karriere. 

^<5 Tagesschau. 

?hit 5 - J .Liobling - Kreuzberg. 
»®cht:sa*®b® Afl.: Blumen für den 
^58'^2?'^alt. Herh. 

•OO y^®®1hemen-Telegramm. 
fi'cks * baneben. Sketches, slap- 
'■25 p!® parodieën. 

JiShanic blataat Gottes-lm Reich der 
•<>0 ben Rebellen. Reportage. 

Club. Humor en sket- 
3o > < Beer Augustinski. 

Oo a 9esthemen. 

^rttsnr^ Boulevard Blo. Amuse- 
'•(io^Pgramma. 

jrt^Öbum. Amerikaanse detecti- 
Ta ' Bückblende. 
r^§f*®Pbau. 

^ Mnnt In der Provence: 

St. Victoire. 


VARA 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.05 Verhalen van Moeder de 
Gans. Poppenserie van Jim Henson. 

17.14 De geschiedenis van Ooit, 

6-delige jeugdserie over de geschie¬ 
denis van Het land van Ooit. Afl.; De 
vogelaar. Waarin de Vogelaar zich 
opwerpt als de genezer van de Gra¬ 
vin. Maar wie is die Vogelaar, en zal 
het hem lukken? 

17.30 De grote meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma met Peter 
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en 
Hans van der Laarse. Herh. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Comedy Krakers met om; 
18.16 Dubbeldekkers (On the buses). 
Engelse comedyserie. Het busbedrijf 
organiseert een dansavond. 

18.41 Daar komen de schutters 
(Dad's army), Engelse comedyserie. 
Iemand heeft het licht laten branden 
in de kerk. Commandant Mainwaring 
is verantwoordelijk en moet voor de 
rechter verschijnen. Herh. 

19.14 Vijf tegen vijf, spelprogramma. 
Presentatie; Peter Jan Rens. 

19.44 Poiice rescue, Engels/Australi¬ 
sche serie. Afl.; Chemische reactie. 
Mickey verdenkt een nabijgelegen 
chemieconcern van het illegaal dum¬ 
pen van afval, en besluit zelf actie te 
ondernemen. Bovendien moet hij be¬ 
slissen of hij van Des zal gaan schei¬ 
den. 

20.38 Zeg 'ns AAA. Comedyserie. 

21.07 De verleiding. 16-delige serie 
over de wereld achter de reclame. 

21.52 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.26 Golden girls. Afl.; Heden, verle¬ 
den en toekomst (1).' 

22.54 Favoriete schrijvers. Serie 
portretten waarin twee schrijvers met 
elkaar worden geconfronteerd. Afl.3; 
Gerda van Wageningen en Maarten 
’t Hart. 

23.27 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag; Venetiaans glas. 

23.35-23.40 •• Journaal. 


Duitsland 2 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie. 

14.10 (OO) Minty in der Mondzeit. 
Engelse jeugdserie naar het boek 
van Helen Cresswell. Herh. 

14.35 Pingu. Poppenserie. 

14.40 Menschenskinder! Serie repor¬ 
tages. Vandaag: Feuerzauber für die 
Vulkangöttin, over vulkanisme op Ha- 
waii en hoe de kunstenaar Leimana 
Pelton daar mee omgaat. Herh. 

15.10 •• ZDF-Fernsehgarten - Spe- 
zial. Magazine met llona Christen. 
Vandaag: Het beste uit 1990/91. 

16.00 Heute. 

16.03 ALF. Amerikaanse comdedyse- 
rie rond een verdwaald ruimtewezen. 
Afl.: Hallo, da bin ich. Herh. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 (OO) Der kleine Sir Nicholas. 
Engelse jeugdserie naar de boeken 
van C.A. Jones. Afl.1: Eine Hoffnung 
versinkt im Meer. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.55 (TT) Unsere schönsten Jahre. 
Duitse serie. Afl.: Mein Mann muss 
nach Paris. Raimund vliegt de laan 
uit bij Robeka, omdat hij zou spione¬ 
ren. 

19.00 Heute. 

19.20 Forsthaus Falkenau. Duitse 
serie. Afl.; Eine unheimliche Nacht. 
Oma Herta wordt in het huis van een 
vriendin, die naar het bejaardente¬ 
huis aan het verhuizen is, door een 
ontsnapte gevangene overvallen. 

20.15 Studio 1. Feiten en achtergron¬ 
den. 

20.50 (TT-t-OO) Unser Boss ist eine 
Frau. Engelse serie. Afl.: Der neue 
Kapitan. 

21.45 Heute-journal. 

22.15 Aspekte. Cultureel magazine. 
Vandaag: -de 5e Video-kunstprijs van 
de stad Marl; -Het nieuwe Europese 
cultuurkanaal. 

23.00 •• 6. Eurovisionswettbewerb 
für junge Musiker 1992. Verslag 
vanuit het Cirque Royal te Brussel, 
waar vanavond de finale van het Eu- 
rovisie-concours voor jonge musici 
gehouden werd, met deelnemers uit 
acht landen. 

01.15 Heute. 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00-10.30 Warreltaal, afl.25. 

11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na¬ 
tuur, afl 29. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.55 Ca va. Frans voor beginners. 

17.25 Pronto. Italiaans voor begin¬ 
ners, afl. 18. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Honeymooners, serie. Afl.: Een 
nacht voor Kerstmis. Ralph zit met 
een probleem; hij wil Alice wel een 
kerstcadeau geven, maar hij bezit 
geen rooie cent. 

19.25 Wij zijn zigeuners, 3 documen¬ 
taires over zigeuners in Nederland. 
Deel 1. Er wonen bijna 3.000 zigeu¬ 
ners in ons land, Maar wat weet de 
gemiddelde Nederlander eigenlijk 
over hen en over hoe ze leven? 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Huize Franchise. Engelse serie 
uit 1988 van Leonard Lewis. De ad¬ 
vocaten vrezen voor hun reputatie als 
hun collega Robert Blair de zaak Bet- 
ty Kane op zich neemt. 

20.52 Let’s dance: De nacht van de 
dromende mannen, ballet door het 
DV8 Physical Theatre. Choreografie: 
Charnock, Russel Maliphant en 
Douglas Wright. 

21.43 Intermezzo: Florentijnse spe¬ 
len, 5-delige serie. Afl.3: De aankon¬ 
diging van de Gouden Eeuw. Uilge- 
voerd door het Taverner Consort 
o.l.v. Andrew Parrott. Herh. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sportjournaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland met om 

23.00 Oen Haag vandaag. Presenta¬ 
tie; Maartje van Weegen. 

23.15 Steden des tijds. Voorlichtings¬ 
programma. 

23.25-23.30 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Gymnastik im Alltag. Afl.6. 09.10 
Schooltv. 09.40 Cursus geschiedenis. 

10.10 Schooltv, 11.40 Teletekst. 11.48 
Progr.-overzicht. 11.50 Das Recht zu 
lieben. 12.15 Signale: Für mich ist das 
das einzig richtige Leben Reportage. 
13.00 Grenzen: Ivana und Mara - So¬ 
cialisme o muerte. Portret. 13.45 Aus- 
landsreporter. 14.15 West 3 aktuell. 

14.20 FensterPlatz. 15.40 Tagesge- 
sprach. 15.55 Sport aktuell. 16.00 
West 3 aktuell. 16.05 Drei im Morgen¬ 
land. Serie. 16.30 Schooltv . 17.30 
Cursus sociologie. 18.00 Aktuelle Mi- 
nute. 18.01 Hallo Spencer. 18.30 
Nussknacker - ein Fall für Drei. 18.57 
Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle Stun- 
de. 20.00 15 Minuten international: 
Kuba: Sozialismus oder Dollars. 20.15 
Umweltspiegel. 20.45 In diesem Sinne 
- Ihr Jürgen von der Lippe. Fragmen¬ 
ten. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Plus ' 
3. 22.15 Westpol. 22.45 Ein verdammt 
guter Deutscher. Portret van de 94-jari- 
ge joodse Erich Leyens die in 1935 
voor de nazi’s naar Amerika vluchtte. 

23.15 Deutschlandbilder: Es ist wie es 
ist. 00.00 Laatste Nws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur¬ 
sus sociologie. 09.00 Cursus dataver¬ 
werking. 09.30 Non-Stop-Fernsehen. 
14.00 Schooltv. 14.30 Cursus Engels. 
15.00 Hallo, wie geht’s? 15.15 Tatort 
Katakombe. Documentaire over bijbel¬ 
se archeologie. 16.00 Bad Emser Sau- 
len für Hunderwasser. 16.30 Sag’ die 
Wahrheit. 17.00 Cursus sociologie. 

17.30 Sesamstrasse. 17.58 Abenteuer 
überleben. Natuurdocumentaireserie. 
18.23 Zoo-Olympics. 18.26 Das Sand- 
mannchen. 18.30 Das Südwestjournal. 
19.00 Hallo, wie geht's? 19.30 Schlag- 
licht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 Lan- 
desspiegel. 21.00 Nws. 21.15 MuM. 
Documentaire over Duitse carrières in 
Amerika. 22.00 Warum lauft Herr R. 
Amok? Duitse speelfilm uit 1969 van 
Rainer Werner Fassbinder. 23.25 
Denkmalschutz. Serie. 23.55 Experi¬ 
ment Film. Documentaire over de ont¬ 
wikkeling van de animatie. 00.40 Ak¬ 
tuell. 00.45 Non-Stop-Eernsehen. 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 
Gevarieerd ochtendmagazine. 

08.55 Owen Marshall. Amerikaanse 
serie. Afl.: Ein Mord, der keiner war. 

09.50 Reich und Schön (The bold 
and beautiful). Amerikaanse serie. 

10.15 Dr. med. Marcus Welby (Mar- 
cus Welby M D.) Afl.; Opfer eines 
Vorurteils (1). Amerikaanse serie. 

11.05 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

11.30 Familienduell. Spelprogr. 

12.00 Punkt Zwölf. Magazine. 

12.30 Wie das Leben so spielt (As 
the World turns). Amerikaanse soap¬ 
serie. 

13.15 California Clan (Santa Barba- 
ra). Amerikaanse serie. 

14.05 Die Springfield Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

14.50 Der Chef (Ironside). Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Reisende wider Willen. 

15.45 CHiPs. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Afl.: Fluch des Ruhms. Herh. 

16.40 Riskant! Spelprogramma. 

17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Glück am Drücker. Spel. 

18.00 Elf 99. Rechtstreeks magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Expiosiv - Das Magazin. 

19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Soapserie. Afl.20. 

20.15 Columbo. Amerikaanse serie. 
Vandaag: Wer zuletzt lacht... (Colum¬ 
bo cries wolf). 

22.00 Expiosiv - Der heisse StuhI. 

23.00 Fernsehfieber (W.LO.U), Ame¬ 
rikaanse serie. Afl.: Der Streik. 

23.55 RTL aktuell. 

(X).05 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl; 
Immer arger mit den Frauen. Herh. 

00.55 Eine schrecklich nette Familie 
(Married ... with children), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Las Vegas (1). Herh. 

01.25 Glanzender Asphalt (Private 
eye), Amerikaanse serie. Afl.: Hohe 
Schulden. Herh. 

02.15 Der Chef (Ironside). Amerikaan¬ 
se serie. Herh. 

03.05 Dr. med. Marcus Welby (Mar¬ 
cus Welby M.D.). Amerikaanse serie. 
Herh. 

04.00 CHiPs. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Herh. 

04.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Soapserie. Herh. 

05.15 Elf 99. Magazine. 


Es 

Uit iqd B®- Amerikaanse actie- 
Roberl Lewis met 
en Kay Lenz. 
<^6< waargebeurde 
®9veirt Dwight Worker. Op hel 
v??®Qehr\ Mexico City wordt hij 

nr: friet een pakketje co- 

borst. Ondanks zijn 
in Worker opgebor- 

verwaarloosde gevan- 
met Barbara Chil- 
®®® ontsnappingsplan 

> !!'^<'hier!fthe rain. Nogal 
NtenJ®'® twee vrije 

Nr Qg ®9pen die plots tegen- 
te e* ®®tittienjarjge schone ko- 
i5®<Ue ri '^®t Steve McQueen. 

^ Tuesday Weid. In 

s door Ralph Nelson. 

19^2 

angels. Avonturen- 
Il'^^V Curtiz met Hum- 

V tihovp®^’ Bennett, Peter 
ontsnappen 
hii Ca ®oiland en vinden onder- 
Frans gezin. Uit 1955. 


Timothy Bottoms in 'Escape’. (RTL4 - 12.55 uur). 


Super Channel 

23.00 Draculafilm van Jesus Fran¬ 
co uit 1970 met Christopher Lee, 
Klaus Kinski, Maria Rohm. Nadruk 
ligt op erotische dimensie van het 
verhaal. 

RTL4 

22.40 Doublé Standard. Ameri¬ 
kaanse film uit 1988 van Louis Ru- 
dolph met o.a. Pamela Bellwood, 
Robert Foxworth, Christianne Hirt, 


Michele Greene en James Kee. 
Leonard is een gelukkig getrouwde 
man wiens leven een drastische 
wending neemt wanneer hij een 
nieuw advocatenkantoor opent. Hij 
huurt Virginia in als zijn secretares¬ 
se, wordt verliefd op haar en zij be¬ 
ginnen een verhouding. Een tijd la¬ 
ter ontdekt Virginia dat ze zwanger 
is, maar Leonard stemt niet in met 
een abortus. Hij vertelt zijn vrouw 
de waarheid en zij besluit uiteinde¬ 


lijk om zijn dochtertje Sharon in hun 
huis op te nemen. Maar Virginia wil 
haar kind terug en een eigen leven 
opbouwen. Leonard kan echter van 
geen twee vrouwen afstand doen 
en trouwt ook met Virginia. Zestien 
jaar lang weet hij een dubbeleven 
te leiden totdat zijn dochter Sharon 
groot genoeg is om zich af te vra¬ 
gen wat er met haar vader aan de 
hand is. 


België/TV 1 


06.55, 07.25 en 08.00 RTL4 nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bold & the beautiful. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Am. serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Herh. 

09.35 As the world turns. Am. serie. 

10.19 Groente-& fruittip. 

10.20 Mag het iets meer zijn. Neder- 

10.45 Geraldo, Am. talkshow. Afl.: Is 

he using you? Vandaag praten vrou¬ 
wen in de studio over het feit dat ze 
gebruikt worden door mannen en wat 
de gevolgen daarvan zijn. 

11.30 Teletext. 

12.30 Escape. Am. speelfilm uit 1980. 
Escape vertelt het waargebeurde ver¬ 
haal van Dwight Worker. Op het 
vliegveld van Mexico City wordt hij 
aangehouden met een pakketje co¬ 
caïne op zijn borst. Ondanks zijn pro¬ 
testen wordt Worker opgeborgen in 
een verwaarloosde gevangenis. 

14.05 The Oprah Winfrey show. 

14.55 De draagmoeder. 

15.25 The bold & the beautiful. 

15.50 Telekids. 

16.40 Liefde op het eerste gezicht. 

17.25 Wie is wie. Spelprogr. - Herh. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Minispel: Scattegories. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door John Bernard. 

20.00 Spijkerhoek. 

20.30 Hitbingo. 

21.40 Postema op pad. 

22.30 Doublé Standard. Am. speel¬ 
film uit '88. Leonard is een gelukkig 
getrouwde man wiens leven een 
drastische wending neemt wanneer 
hij een nieuw advocatenkantoor 
opent. Hij huurt Virgina in als zijn se¬ 
cretaresse, wordt verliefd op haar en 
begint een verhouding. Een tijd later 
ontdekt Virgina dat ze zwanger is. 

00.15 Laatste nieuws. 

00.30 Cops. 

00.55 M.A.S.H. Herh. 

01.20 The Oprah Winfrey Show. 

02.05 De draagmoeder. Herh 

00.30 Teletext. 


17.30 Boes. Tekenfilmserie Afl.8. 

17.51 Duupje. Afl.; Wachten. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 160. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos (The 
bold and the beautiful). Am. serie. 

18.35 Avonturenbaai (Danger Bay). 
Canadese jeugdserie. Afl.; De nieu¬ 
we kleren van de keizer. Jess raakt in 
het lab bevriend met een bekende 
onderzoeker en wordt getroffen door 
zijn geheimzinnigdoenerij 

19.00 Buren (Neighbours), serie. 
Afl.866. Joe Mangel wordt onbewust 
eigenaar van een waardevol kunst¬ 
voorwerp. De relatie van Sharon en 
Nick komt in onrustig vaarwater. 

19.22 Vakantievlinder. Toeristische 
tips. Presentatie; Alexandra Potvin. 

19.25 Lotto-winnaars, mededelingen 
en programma-overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 De wereld van de dieren' (La 
grande saga des animaux), Afl.2. 

20.30 Married with children. Ameri¬ 
kaanse comedyserie. Afl.24: How do 
you spell revenge? Het softbalteam 
van de Bundy’s blijft maar verliezen. 
Al en Bud proberen Peggy voor een 
tijdje uit te schakelen, zodat Kelly 
haar plaats kan innemen. Die vlieger 
gaat niet helemaal op... 

20.55 De gorilla (Le gorille). Frans/ 
Duitse politieserie. Afl.2; Als bouw¬ 
vakker. De frauduleuze aannemer 
Beaucis draait de regering van Soe¬ 
dan een loer. maar krijgt het be¬ 
nauwd als Soedan schadevergoeding 
eist en zijn aandeelhouders danig te¬ 
keer gaan. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Tekens. Serie kunstdocumen- 
taires. Vandaag: Documenta 4. 

23.50-23.55 Coda. Nana de Sevilla, 
van Federico Garcia Lorca, uitge¬ 
voerd door Gerda Lombaerts. zang, 
en Yves Storms, piano. 


België/TV 2 


Zie TV 1. 


# Ramona Leiss. (SAT 1 - 
20.15 uur). 


SAT1 05.30 Regional-Report. 06.00 Guten 
Morgen mit SAT 1.08.30 Verliebt in ei¬ 
ne Hexe. 09.00 Nieuws. 09.05 Zwei 
Herren Dick und Doof. 09.25 Dr. Kulani 
- Arzt auf Hawaii (Island son). 10.15 
Der Heilige und ihr Narr. Oostenrijkse 
speelfilm uit 1957. 11.55 Glücksrad. 

12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-Bör- 
se. Met Nieuws. 13.35 Unter der Sorv- 
ne Kaliforniens (Knots landing). 14.30 
Bezaubernde Jeannie (I dream of 
Jeannie). Aansl.: Nieuws 15.05 Falcon 
Crest. Afl.: Spate Reue. 16.00 MacGy- 
ver. Afl.: Black-Out. Aansl.: Nieuws. 
17.05 Geh aufs Ganze! 17.45 Regiona¬ 
le progr.’s. 18.15 Bingo. Spelprogr. 

18.45 Nieuws. 19.20 Glücksrad. Spel¬ 
progr. Aansl.; Weerbericht. 20.15 Die 
Goldene Hitparade der Volksmusik. 

21.15 Der Stern von Afrika. Duitse 
speelfilm uit 1956 van Alfred Weiden- 
mann. 23.10 Fünf vor zwölf. Milieuma¬ 
gazine met Petra Kelly. 23.35 EM- 
Fussballmagazin. 23.50 Nieuws. 23.55 
(ZW) Auf der Flucht (The fugitive). Am. 
misdaadserie. Afl.: Ein Computer jagt 
Richard Kimble. 00.50 MacGyver. Am. 
misdaadserie. 01.40 Progr.-overzicht. 
01.50 SAT 1 Text. 


Radio 1 

7 07 Echo-magazine (7.30 Nws.). 
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die 
gebeuren. 10.05 M/V-magazine 
11.05 Schone kunsten. 12.05 
Echo-magazine ( 12.30 Nws 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio 
(17.30 Nws.). 19.04 Veronica sptor- 
tradio. 20.04 Confrontatie 21.04 
God zij met ons. 22.53 De 1% re¬ 
geling. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. VARA: 0.02 For the record. 
2 02 Geen ti|d 4.02 Rock & Roel 
5.02-7.00 VAFlA's ochtendhumeur. 
België/RTBF 1 


12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht. 
13.00 Journ. 13.15-14.20 6ième tour- 
noi Eurovision des jeunes musiciens. 

16.45 Nouba nouba. 17.35 La loi est la 
loi (Jake and the Fatman). Am. serie. 

18.30 Mariés, deux enfants (Married 
with children). Am, serie. 19.00 Ce soir. 

19.30 Journ. 20.05 Trois caravelles 
pour Seville. 20.35 Baraka-trekking. 

20.45 Séries noires: de 1970 a 1983: 
La maison sous les arbres Franse thril¬ 
ler uit 1971 van René Clément. Met; 
Faye Dunaway e.a. 22.20 Laatste 
nieuws. 22.30 Bourse. 22.35-23.05 Ci- 
né Club de Minult: Cinéma beige: 
Boom boom. Spaans-Belgische kome¬ 
die uit 1990 van Rosa Verges. 


België/Télé 21 


18.30 Musique: Welcome in Brussels, 

19.30 Journ. 20.00 Musique; Ceci n est 
pas Mozart. 20.30 Musique: 6iéme édi- 
tion du tournoi des jeunes musiciens. 
(simultaan stereo te beluisteren op 
RTBF Radio 3), 23.00-23.05 Weer-/ 
beursberichten. 


TV 5 RAI UNO 


BBC 1 


Crime limited. Magazine over de ach¬ 
tergronden van de misdaad. 22.00 
Nws. 22.30 Boys from the bush Serie 

23.20 Film 92 with Barry Norman. 

23.50 More than a game. 00.40 Private 
eye 01.30-01.35 Weerbericht. 
03.15-04.15 Executive business club. 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 10.00 Schooltv. 12.20 Japanese 
language and people. 12.50 Schooltv. 

13.15 Greek language and people. 

13.40 Schooltv. 13.55 Take nobody's 
word for it. 14.20 Mr. Benn. 14.35 Crys- 
tal Tipps and Alistair. 14.40 Schooltv. 
15.00 Nws. 15.15 (ZW) A week to re- 
member, 15.25 The locksmith's art. 

15.30 See hear! 16.00 Nws 16.50 
Nws. 17.00 The dating game. Reporta¬ 
ge over het toenemende aantal huwe¬ 
lijksbureaus. 17.30 Made by hand. 

17.40 Horizon. Documentaire. 18.30 
Gardeners world 19.00 We're no an¬ 
gels. Am. speelfilm uit 1955. 20.45 
Assignment. Documentaire. 21.30 Red 
Dwarf IV. SF-serie. 22.00 Quantum 
leap. Am. sf-sene. 22.50 The racing 
game. 23.30 Newsnight 00.15 The late 
show. 00.55 Weerbericht. 01.00-01.30 
Open universiteit. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Voetbal. Euro¬ 
pese junioren clubs. 10.30 Basketbal. 
Footlocker-toern. 11.30 Eurobics. 
12.00 NBA basketbal. 14.00 Power- 
sports intern, magazine. 15.00 Euro¬ 
bics. 15.30 Atletiek. 16.30 American 
football. 18.00 Golf. Irish open 19.00 
Futbol Espanoi, 19.30 Wielrennen. 
Hofbrau Cup. 20.30 Voetbal. Eur, zaal- 
voetbaltoern. 21.30 Live boksen. 
23.30-01.30 World snooker classics. 


Eurosport 


07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws. 

13.30 La bonne aventure 14.00 Le 
beau Serge. Speelfilm van Claude 
Chabrol. 15.30 Porte ouverte. Korte 
Belgische films. 16.00 Nws. 16.15 En- 
jeux/Le point. 17.10 Bonjour bon appe- 
tit. 17.40 Méthode Victor. 18.00 Ques- 
tions pour un Champion. 18.30 Nws. 

18.50 Weerbericht. 19.00 Le Canada 
sur deux roues. 19.30 Nws. 20.00 En- 
voyé spécial. 21.00 Nws en Eur. weer¬ 
bericht. 21.30 La dame de Montsoreau. 
Serie van Yannick Andrei. Afl.3: La nuit 
du fou. 22.25 Bouillon de culture. 00.00 
Nws. 00.20 Revue de presse africaine. 
00.35-00.50 Lumière. Filmmagazine. 


06.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws. 

13.55 TG 1 tre minuti dl ... 14.00 Linea 
verde speciale. Aansl.; L’imperatore di 
Capri. Speelfilm. 15.00 Cronache dei 
motori. 15.30 Quarantesimo parallelo a 
sud e a nord. 16.00 La banda della 
Zecchino. 17.55 Oggi al parlamento. 
18.00 Nieuwsflits. 18.10 Occhio ai big- 
lietto. 18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo 
di quark. 19.40 ll naso di Cleapatra. 

19.50 Weerbericht. 20.00 Nieuws. 

20.40 Le awenture del giovane India- 
na Jones. 21.35 TG sette. 22.45 TG 1 
linea notte. 23.00 II tempo delle scelte. 
00.00 Laatste nws. 00.30 Oggi al parla¬ 
mento. 00.40 Mezzanotte e dintorni. 
(X).50 DSE. Aansl.: Speelfilm. 


09.00 EK Ritmische gym. 11.00 Ten¬ 
nis. Open Franse kamp. 14.00 Atletiek. 
lAAF Meeting. 15.00 ATP Tennis. 
16.00 EK Ritmische gym. 18.00 Euro- 
goals 19.00 Road to Barcelona. 19.30 
Mountaintbiek. 20.00 Eurosport nws. 

20.30 Atletiek. lAAF Meeting. 22.00 
Kickboksen. 23.00 Road to Euro 92. 
Voetbal, Deel 2. 00.30-01.00 Eurosport 
nieuws. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business insiders 
07.00 Business tonight. 07.30 Eur. re- 
ports. 08.00 ITN world news. 08.30 
Super events. 08.45 The mix, 09.00 
Channel E. 09.30 Super shop 10.30 
The mix met om 11.50 Music news. 
12.00 Super shop 12.30 Hang loose 
13.00 Survival. 13.30 Japan business 
today 14.00 All mixed up. 14.50 Music 
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air. 

17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp 
Westernserie. 18.30 1 spy. Detectivese- 
rie. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime 
sport. 20.50 Supersports news. 21.00 
The Science show. Wetenschappelijk 
magazine. 21.30 Media Europe. 22.00 
Nws, 22.30 Super events. 22.45 US 
market wrap. 23.00 The Tuesday hor¬ 
ror movie: (Sount Dracula. Spaans Ital. 
Duitse horrorfilm uit 1970. 00.40 Music 
news. 00.50 Blue night. 01.20 Super 
shop. 01.50 The mix all night 


MTV 


O7,90-T-eletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news. 10.05 Perfect strangers. 10.30 
Today’s gourmet. 11.00 Nws. 11.05 
Playdays. 11.25 Stoppit and Tidyup. 

11.35 Discovering animals. 12.00 Nws. 
12.05 Travel show guides. Vandaag: 
Normandië. 12.35 The Hogan family. 
13.00 Nws. 13.05 Summer scene. 

13.55 Reg. nws. 14.00 Nws, 14.30 
Neighbours. 14.50 Working titles. Serie 
over de Engelse aristocratie. 15.20 
(ZW) Soldier in the rain. Am. speelfilm 
uit 1963. 16.45 Tekénfilm. 16.50 Just 
so stories. 17.00 Chucklevision. 17.20 
Watt on earth. Sf-comedy. 17.35 Pira- 
tes of dark water. 18.00 Newsround. 

18.10 Activ-8. 18.35 Neighbours. 19.00 
Nws. 19.30 Reg. Nws. 20.00 Noel s 
addicts. Magazine over de passies, ob¬ 
sessies en verslavingen. 20.30 East- 
Enders. 21.00 Just good friends. 21.30 


07.00 Awake on the wildside. ,10.00 
Paul King. 13.00 Simone 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30 
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most 
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The 
report. 23.15 At the movies. 23.30 
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00 
Kristiane Backer. 03.00 Night videos 


CNN 


09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day 15.00 
Larry King. 16.00 World day 17.30 
Crier and Co.. 20.00 World business 
tonight. 21.00 The intern, hour. 23.00 
World business tonight. 23.30 Showbiz 
today. 24.00 The world today. 01.00 
• Moneyline. 01.30 Crossfire 02.00 Pri¬ 
me news. 03.00 Larry King. 05.00 
Showbiz today. 


radio i 


Radio 2 

7.04 Sugar in fhe morning 
(7 04-7.10 en 8.04-0.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand, 10.04 Ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw-zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 ’T nut van het algemeen; 
14.43 De jazz van Pete Felleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden, 17.04 Het na¬ 
bije westen. 18.04 De Plantage 
met om: 18.04 Boeken; 19 04 Pas¬ 
sages, passanten; 20.04 Timboek- 
toe. 21 04 Music all in 22 00-07 00 
Zie Radk) 1. 


Radio 3 

6.02-24 (X) VARA's Verrukkelijke 
Dinsdag, met om 6 02 Doorloper, 
7.04 Carola op de radio 9 04 Denk 
aan Henk 12.04 VARAs Steen & 
Been show. 14.04 Twee meier (Je 


lucht in. 16.04 VARA's Happy 
Hour. 18.04 De avondspits. 19,04 
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur¬ 
werk 21.04 Popkrant, 22.04-24.00 
VARA's poppodium. 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met Henk Guittarl. (8 00 Nws.) 
9.00 Continu klassiek. 11,00 TROS 
concertzaal: Symf. Ork. van de BR 
met viool. 12.30 Nieuwe klassieke 
cd's 13.00 Nws 13.04 De klassie¬ 
ke top 10. 13 30 Belcantorium. 
Radio Symf. Ork. Frankfort. 16.00 
Het grote werk. 17,(X) Leger des 
Heilskwartier. 17.15 Muziek in vrije 
tijd. Jeugdmuziekdagen 1992. 
18.00 Nws 18 04 Muziekjournaal. 
19.00 Orgelconcert. 19.45 Barok¬ 
muziek. 20 00 Nws. 20.02 Het con¬ 
cert. Nat. Ork. van Lyon met so¬ 
praan en tenor; 21.30 Cellomuz. 
22.30-24.00 Schuim en as. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt IKON; 8.30 IKON vroeg, 8 55 
Snippers. 9 00 Nws 9.02 NOS 
Sportief. 9 25 Waterstanden. RVU; 

9 30 De wereld in Nederland. 

10 00 De wereld zingt Gods lof 
10.50 Tekst en uitleg. 11 00 Studio 
55 12.00 Nws. 12 05 Rondom het 
woord. 12.30 MIddagpauzedienst. 
12 50 Lied van de week. 13 00 
Nws 13 10 De verdieping. 14 10 
Dagvaardig 14 30 Van kloostertuin 
het Berbers. 20 15 Nieuws en ac¬ 
tualiteitenrubriek in het Chinees 
20.30 Britse en Amerikaanse litera¬ 
tuur 21 00-21 30 De Kelten 


tot Floriade. 15.00 Radio Vrijplaats. 
16.00 NOS recht. 17.35 Postbus 
51 radio-magazine 17.55 Medede¬ 
lingen en schippersberichten 
18 00 Nws. 18.10 Relevant PP: 
18,20 Groen Links. 18 30 Vertel 
me wat. 18.40 Taal en teken. 19 00 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Turks, 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 

Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten 8-30 
Limburg op dinsdag 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Hel podium. 


België/Radio 2 

06 00 Nieuws. 6 05 Radio 2 Re¬ 
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws 8 10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
foon. 10.00 Nieuws 10 03 Antilo¬ 
pe; open blik op hel dagelijkse 
ieven. 11.50 Het koekoeksnest. 
12.(X) Radio 2 Regionaal. 13 00 
Nieuws. 13 15 Mokka: gemengd 
amusementsprogramma 14 00 De 
gewapende man met Belgische 
muziek 17 00 Radio 2 Regionaal 
18.00 Nieuws 18 10 De Kaskra¬ 
kers. 20 00 Lukraak 22.00 Nieuws 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio 
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur). 

België/BRF 

Elk heel uur nieuws. 

6.05 Radiofrühstück (6 15 Wort in 


den Tag, 6 45 Horergrusslottene 
7 15 Veranstallungstips, 8 30 Pres- 
seschau) 9 10 Gut Aufgelegt (Tips 
und Themen am Vormittag) 12 05 
Musik a la carte (12 30 BRF Ak¬ 
tuell) 13 00 Presseschau 13 05 
Musikbox 16 05 Popcorn 18 05 
BRF Aktuell. 18 35 Klassik Musik- 
journal 20 05-20 35 Lessons of 
English by Forem Deutschsprachi- 
ge Gemeinschaft 


RTL4 Radio 

Elk heel uur nieuws 
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen, 
Bart van Leeuwen 10.03 Koffie- 
kringen. Jan de Hoop 12 03 
Goeiemiddag Nederland. Mare Ja¬ 
cobs 14.03 Oorwarniers, Ron Bis- 
schop 17.03 Vrijheid-Blijheid, Jan 
van de Putte 19 00 Seven o'doek 
rock 22.00 RTL Megahits 01 00 
RTL Nightshift. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker 6 00 Nieuws 
6.05 Morgenmelodie (8 00 
Nieuws). 9 05 Der Musikpaviljon 
(10.00 Nieuws) 12.00 Nieuws 
12.05 Zur Sache 12 07 Gut aulge- 
legt 14 00 Nieuws 14 05 Sach- 
wort Wirtschaft 14 07 Auf der 
Promenade 15 00 Cafe-Konzert 
16.05 Heimatmelodie 17 00 Der 
Tag um fünf 17 07 Musikexpress 
(18 00 Nieuws; 19 00 Auf ein Wort; 

19 30 Ohrenbar, voor de kinderen). 

20 00 Nieuws 20 05 Zwischen 
Broadway und Kudamm 2i 00 
Musik zum traumen (22 00 
Nieuws) 22 30-04.05 ARD-Nacht- 
express (elk heel uur nieuws) 


i||SLimburgs Dagblad 


Dinsdag 9 Juni 1992 • P 


^ ^Limbura\DüaUaJ^ 

^piccolons 


' ln«toCrariMr37, Haerlan 
PóMtous 3f00.6401 DP Hawten 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75^.935 
045-739364 


I inCCCNQ ■ 

Onr 1 kokim, in kleine leners metóón woord in 
hooMMlers. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
mlMi m eterhoogte: ƒ 1.30. 

Afwqkende tarieven voor rubrieken Proficiat en. 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 
ii 


Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelqke lettergrootten met 
minimaal dén woord in grotere lener (14-punts). 
Mnimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, lo^’s en 
ilustraiies zijn mogelijk. Prqs per miHirneter hoogte per 
kolom;/1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

M^on exciuaiof 6% BTW. Betaling contant of met de 
accofMgirokaart die u wordt toegexonden. 

EMcela rubrieken LUTSLUITENO è contant en mét 


tpMoniach opgovon > 

64S-719966 

Maandag Mn vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
rage! • tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

SélirIflaNjk opgaven 

Öpgave via de Ie post daags voor plaatsing. 


Vlade balie van onze kantoren maandag t/m vr^dag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geut donderdag 17.00 uur. 

kunnen geen enkele aansprakëlijldiëiJl aanvaa^en 
voor schade van welke aard dan ook. Ontstaan door niet. 
léei tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Wolf Europabouw vraagt iTaxibedr. Hanneman vraagt 
voor Duitsland, METSE-TAXICHAUFFEURS voor 


LAARS tot 13U.045-214S00 weekends, centrattst, bus- 

na 13.00 uur04499-4479. d^eur voor dagri^ Te koop uit Failllssement Kijk en vergelijk..!! 

Bimieri jpart-time VER- Slr|thagenweg au gebruikt kantoor- en direcfe-meubilair van zeer Bij ons keuze uit 100 occasions o.a 

KOOf*STtR gew. voor min. nerwao e.--goede kwaliteit in órmse kleuren en designs. Tegen VW Passat VariantT.D. rood 1989 ƒ 31.950,-ƒ ,539.-* j Suziiki ALTO E bwi '85 

12 uw p^week. Na gebleken Nette part-time TAXI- feimeksprilzen. Zeer nwoi directie meubilair met hoge .._.......APK S-’OS 3-dre or’ 

geschi ktheid kunnen de CHAUFFEUR gevraagd, korting. Nieu^ 2-deurs karjtoorkasten v.a ƒ 2^,-; gebr. VW JeitaC4-dre Turbo D. .... 1989 ƒ 21.950,- ƒ 441,-* t c - 04454 - 2 0 92 '* 

law opgebouwd worden. Ta» Brunna, Maastrichter- bureau’s v.a ƒ95,-. Grote part^ diverse kantoorkasten, Audi 801.8/90 pk metallic. 1987 ƒ 21.800,-ƒ 436,-* ^ ' 

SoMctteren kjs^ ^12 str. 1 57, Brunssum. Tel. ook schuifdeurkasten vanaf ƒ150,-. Ladenbloks voor Audi80 l.6stuurbekr. c.v. 1991 ƒ 31.450,-ƒ 449,-* 

of afspr^ Juwéher Be- 045-257777. _ hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrerxl-Asrrieta v.a ƒ 150,-. Audi 801.8/90 pk aut. met.... 1988 1 . 0 . 

melmans Markt 29 Kerkrede VVINKEUUFFRCXJW gevr Tekening ladenkasten Al en AO v.a ƒ 595,-; magazyn of Opel Omega 2.0 SE metalKc 1988 ƒ 18.900,- ƒ 378,-* 

Gezocht op korte termin In- pim. 18 jr. liefst met erv. Tel! archtefetelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten . x .. 

temationaal CHAUFÏ^UR 045-252733 SlaaerI Huben korting. Nieuwe butoeloelen met extra Renault 19 TR 39.000 km. 1989 ƒ 19.450,-ƒ 389,-*- 

voor transporten van en Kerkstr 79 Bru^jm *^09^ korting. Inruil burostoeien vanaf ƒ50,- per stuk Ford Siërra 2.0 CL 4-drs. 1969 ƒ 18.950,-ƒ 379,-* 

naar ItaBë-BRD-Siiarte. r tekentafels v.a. ƒ675,-; verder groot assortiment rol-Audi 1002.3Eautom.airco .. 1987 ƒ 23.650,-/473,-* 

Sollicitaties telefonisch 045- blokken 2 of 3 laden, flipovers, whipeborden. Industrie * Prys per maand D.K. 1.34% per maand. 

ar ^ gïST?^,-;’X«.£?SS Auto Cauto Valkenburg 

5 . Neemem 25. Tel. 04406-15041. 

22* / !I^’~..P. *^ ) leverbaar. Ook verhuur van kanloormeul^ilalr. 

ROCKMART, Kisset 46A, Heerlen. 045-723142. 

22.00 uur 045-272807 17.00uur. Tel. 03469-2374. Qpen mapnd. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat 10.00-16.00 uur. 17.00uur. Tel. 03460-2374. 
Woonhuis verkopen??? 

Wi kopen woonhuizen direct zélf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 


040-518428. 


Grand Hotel Voncken 

Is Valrenburg zoekt met spoed 

ChefdePartie 

Ter versterking van onze keuken-brigade. 
Mies na tel o lb n i a che afspraak. Tel. 04406-1 


B. V, 


ioekt voor de afdeing verkoop btenendtenet 

een technisch commerciële 
medewerker 

* o p teid teg op M.B.O.-nivaau 
* aflWM rnet de autornobieltechniek 


* teellid 2030 jaar 
* ooinmereiaie ervaring gc 
DENIS VASTGOED, bel .... 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar I Te huur gevr. HUIS met ga- 
046 - 750 000 I Te h. gevr. in KERKRADE of 

Peters & Partners Geleen omgeving kleine namte voor 

' inetalloien van tel. en fax- 
üeen verkoop - toesteL Abonnerv. moet be- 

Geen kosten ^ ™ 


Gevraagd 

ONDERDELENBANK. 
_.... Tel. 04493.2715. 


i 250.000,- 

Direkte aankoop mogeijlk 
Geen verkoop-geen kosten 

Wijman & 
PartJiers 

Heerlen 045-728671 
Brunseum 045-274700 


15 jaar vaste rentel 8,6% 
(pensioenfonds). Aklie: 
9,1% 30 jr. vast spaarhyp. 
Bel. 045-712255. STief- 
STFtA Hypotheek Service. 


Gevraagd woonhuis in 
HEERLEN of omgeving, op¬ 
knappen of aammarding op 
ten^ termïrrgeen bezwaar. 
Tel. 04&52066e. 


WW U zekerheid de VÉR¬ 
KOOP van uw huis? Bel vrij- 
b^vsraf. W|rnan & Partners 
Va^goed. Heerlert 045- 
726^1. Bnmssum 045- 
274700. 


Te koop vrfst LANDHUIS 
nab| oentnjm, degelllk ge¬ 
bouwd, uMst onderhouden 
op mooie lokatie, L-woonk. 
met parketvloer, open haard 
(i n zelk a ohei), elwn keuken, 
bijkeukan. grote hel, tolet 3 
8l^, badlöimer, douche, 2e 
toliet béteoojd e vrïsL gara¬ 
ge, jnpandSge garage; nob- 
DyruwNo 6n provioiCTuwooro » 
av., moote tuin, lot opp 856 
rn2. Aanv. in' overi. piw op 
atewiaag: Tel. 0463^4^. . 043 - 68 66 16 


Faxapparatuur 

Autotelefoon 
‘ Tetefoonsyslemen 
Advies/Instalatie/aervioe. 
Tel. 043-68 66 16 


Göttgens Sittard Autoharxiel Johan 

Hrwpeisestr. 20 SCHMIDT heelt diverse 

Tel. 046-516565 auto’s in voorraad van 

gfMw-taia AANBIEDING- Rorrieo 33 '87; Audi 80 ƒ 750,- tot ƒ 6.000,-. Alles 
nSSwTburo's w Sro£ 'SS-’eS; BMW 316’öe; Dai- met APK. Tel. 04492-2888. 

stoelen Rock ^ 295 adv. halsu Oiat^ TX "gO; Fiat Hommert 24, Vaesrade. _ 

.ƒ395.- nu ƒ 195.-; Rock ly- Te ««• 9 evr. AUTaSriiedrtfe- 

pe 4050 adv. ƒ495,- nu schade/defora géén 

ƒ 295,-; zeer mooie lederen 8T-W; Hon^ Owc 00; bezw., 045-727742 / 723076 

2^/5^^^ 

conferentiefauteul code 240 ^ t ^ « 

adv f375- nu f 24 S- Al- Peugeot309 86-91;Toyota Te koop Ford SIËRRA 1.8 

les uit vootTsacT leverbaar CotoMa 1.616V '88; Volvo CL Sedan, m. ’80, LPG, 4- 
Rockmart Kissel 46 a! 340 DL *88; Volvo 440’es- drs.. Ie lak, schadevr|, W. 

Heerlen 045-723142 ^ grijwrnet, in $L van spliriter 

VW Passat *83. nw., ƒ 12.500,-. Tei. 045- 

457952 na 18.00 uur. 


frgeiIJK..!! SKODA bw|.'86, Le.ab. 

00 occasions o.a Tel. 045-257930. _ 

1989 ƒ 31.950.-/ ,639,-* Suzuki ALTO E bwj. *85. 

APK 5-'93. 3-drs.. pr. 

1989 ƒ 21.950,-ƒ 441.-* /sW. Stö4.2092. ^ 

1987 ƒ 21.800,- ƒ 436,-* ^ -=- 

1991 ƒ 31.450,- ƒ 449,-* Opel KADETT 1.2 S Sta- 

1988 1 . 0 . tioncar, 5-dre., bwj. '62. i.z. 

1988 ƒ 18.900,- ƒ 378,-* g.8t. ƒ 3.250,-. 045-217268. 

lofio f iOAsn 4 oao • Te koop Opel KADETT 12 

1^ f 18 ï iro'* ‘^9 ®* J® ^ ESCORT 

iSifS* ƒ2.950.-.Tet045-253075. iiMgebouwd F40 

KMJm 128 HB. 3.d.s., 

Valkenburg / 4.4oo,-. Tei' 04454 - 2 ^. ?So%t?Sift^ 

I. 04406-15041. PEUGEOT 206 GTl 1.6, bwj. 1045-214784. ’ 

- *86, div. aoc., in uitstekende 

Autohandel Johan staat vr. pr. ƒ 13.750,-. Tel. 

SCHMIDT heelt diverse 04492-1343. 
auto's in voorraad van Mfv*- 

» 


stoelen tot 4Q% korting; lé¬ 
deren oonflerentie fauteids 
van ƒ795,- voor ƒ425,-; 


Rockmart Kissel 
Heerlen. 045-723142. iSiitiiiiiÉjattilBii.ïiliiffilïyil 


Te huur BEDRUFSRUIMTE 
460 m2, alm. 30 X 15 mir.. Wille MaZda 
hoogte 5 mtr. Handelsweg 323 gezocht omgeving Heer 
19. Geeien, ind-terrein Bor- Maastricht Kent MR-38-JK 
rekuil. Tel. 046-745245. Te Terug te bezorgen tegen 
aanv. per 15-6*92. beloning., Tet 046-742^. 
Te koop Opel ASCONA bwj. 
10-'81, eujtomaat LPG. Tet 
045-726483. 


VOOR ALLE TYPEN 
• opzBtbatfen 

S chemicaliën 
toebelioren NAAR 


HYDRAFLEX/NUT 

KATHAQEN 4, TEL. 045-243131 
htinQ€n omtrent de serviceruD' 
Te!. 045-739^81 


Wanneer wordt het u duidelijk 
wat een ziektek 
ekering 


Zodra u een beroep moet doen op de medische zorg 


v^;^g^gverzékeringen. In de praktijk kunnen wij u daardoor 


(op de oogarts bijvoorbeeld), wüt u zich verzekerd vveten var) 
• .'T . v ' JX. ' Ü 


' su B HÉ i ema f métC.V. aart: 
KERF BV, ta.v. de Direktie. 

_ In de Cramef 31.6411 RS Heerlen. 


Gevraagd Fysiotherapeut MA/ 

voor perttculere prafdik in Aken, lül-time. 
V o t e is te rt; i.b.v. auto en kennis van de Duitse taaL 
H. tossen 8.00-17.00 uur 0&49.241.501271; 

‘ na 19 jOO uur 04482-5119 biag. 04492-2237. 


BOUWBEDRUF PEETERS aV. 
I Dpzkht!'. 
merkëlijk nfieer b^dèh dan alleen maar een gü^ 


waagt efvarsn ai40und 

r Timmerman 

^ Heeitoa Tet 048-750257. 


■ Géwaagd 

Metselaars^ betoritirrinierlieclen, 
Izervtechlers, kraarpmachinisten 

VtatoweriwntolitederiartoenDuitetend. Nederi. ven., vast 
wiikén hoog loon. biL^ouwbedr. Mktessen. 04752^424. 


Uniek systeerh 
voor isolatie en 
ventilatie van 
platte daken 
e 

Dakbedekking Sittard 048- 
683306406-62127603 

Te k. pqM beechadtoda ma- 
rantie binnen- en BUTTEN- 
DEUREN v.a f 40r ifm 
ƒ85,-. RoNen dakiear >y.a: 
ƒ20,- t/tn ƒ50,'-. Rerwtemi- 
gsrveldweg 70, Heerlen. 
Tel. 046-727742; 


van een goede behandeling 


Bij Zorgverzekeraar VGZ 


vindt u 


5- onze 


Een gevolg van het! 


feit dat VGZ een nmm kunn^ \M| u 


wérkelijk verzekefèn varv- 


goed géregélde 


.^“sd^ zorg. In onze 
TVAADEO teparafe. Zonder 
voorrlkoston. GOigens. In- 
dustrieteiT. Abdissenbosch- 


r 'iT. 7T:Tn m r ■»: 11 i y ^2 


Dtapwies/koelrasireperalle 
meestal binnen 12 uur. 
TS8EN Icoellechniek (par^ 
Geerv voocifaMten met ga¬ 
rantie. 04&460471 


KOELKASTREPARATIE, . 


grote combinatie is vén 
Uiiw ASSISTENTES gevr. 
tter-ctob. Tev. escoft- 
M. VA 14 uur. 046- 


PorkVa Pretpark zoekt we- Wordt oonsuleiaa tf AVON 
gerte drukte leuk MEISJES Nederland heb je interaeae? 
voor p ri véwerk. zeer hoog Bel dan wijbRventf tet 046- 

Tet 310300. 
-tt: 
Gew. voor bedtening 
raetaursmt WERKSTUDENT 
nW, min. teaft 18 jr. Tel 
046-211531, tet mekten 
tossen 15X10-18.00 uur. 


nica Brunssum 
de Hees heeft rtog 
’n KAMER vrij voor wetikm 
Tet. 045-418006. 

Cterpeub. WOONK. en Mpk. 
te h. eig. . ingang. Tel 0^ 
458329 . 

Zrr-SLPK. kilchs- 
nette m.g,v. douche, tdket 
AMretr. Nrd. Hoensbroek. 
f STOr alNn. Voorkeur v. 
ouderen. 045-221217. 

Te hüur goed gemeub. ^ 
Npk. Parinéshejderstr. l. 
Kerioadct 048456877: 


een aanlal ziekenfonds^ ép 'een 


partoliere verzekeraar. Daarmee 


speelt VGZ nu ai in op öé ' 
' ‘i 
m. 


:y - ' 'I .'-M ï 


f; ' 

X ^ 


lijke invoering van een nieuw sS^ voor 


h^ u daar gewoon 


bp. Dat VGZ meer zorg beste 


blijkt ook uit de variatiemogeiil 


in het Verzekeringspakket en 


L U kunt een pakket : 


kostenverzekerfligen. En bent %^yéf 2 èkerd var) een 


.-.,1/^*'r'iii 


rfHf. TeoBnoMer wsfklust, 
mpnÊÊÊiaÊÊet voorkomen. >3; 


Te k; AFRASTERtNQSBUI- 
ZEN nieuw, rond, roMtvr|. 
Zeer 
peiéonen de als zodanto 
wNen wordett opgsiekL 

Mflidmn mmlafiN nfomimiA mw 

keaterwargoedng en autoi. 

ye wjte- 

eindB 1931. MaMschftppaN- 
ke zetel: Design Stodo Um- 
KINOERKOPPEN, goedg 
, heymans, Zutendaaf 
Tei. 0932-11611290. 


overgéng naar efie nieuwe sitÉtiè. D^i kunnen wij^ Qeen ander 


waarmal«n, meer dan miljoen verzekerd»! en premi^ 


ómz^ van 4 nniyard guldèn is VGZ namelijk koploper op het gebied 


efet yollédig öp lA^eigefTSitLKSe is toe^jesneden. Indusief p 
.kur^ige huip bijvool^^ het gebied : van 


kostsenverzekerir^jen iets verder wenst te kijken, schrp ü 


C)f u belt gratis mét onze servicelijn, teiefoonnr.: 
HVGZ 


VGZ SESteEDT MEER ZORG 


Antwoordnummer 2^, 5500 VC Nijmegen. 


burg BVBA, 
18.3600 Ge 


Genk. 


itotm, appartemsrw ie nuur 
Nj Cemrum KERKRADE.; 
TeL 04846187D. . 

Pinkpop niet van suiker 


,_g^OOR RIK VAN DRUTEN 

Landgraaf - Natuur- 

yk, het was leuker geweest 
sis David Byrne niet was 
^eggeregend. Maar Pink- 
PPP is niet van suiker en 
leid ook onder de sterkste 
isgregens stand. En zon of' 
®gen, Pinkpop groeit elk 
Jaar maar door. Met vier 
Oor Buro Pinkpop gepro- 
si'Smmeerde professionele 
een hele reeks amateur- 
snds op de Nacht van 
inkpop op de festivalcam- 
Piiig aan de vooravond van 
p? grote dag zelf, groeit 
inkpop zelfs uit tot een 
"'veedaags festival. 

T^Sar ligt de grens?”, vraagt de 
ij .^^graafse wethouder Thei Gy- 
s zich hardop af, wanneer hij 
mer Pinkpop Jan Smeets zon¬ 
dagavond voor de KRO-radio 
pleiten voor een volwassen 
j^edaagse programmering. 

e, tegen is hij op zichzelf niet. 
ite ^5^ twee dagen Pinkpop bete- 
'IruW l^ominste drie dagen top- 
se^^^e- Hoe vang je al die men- 
Op? nacht op geïmprovi- 
erde campings is nog te doen, 
twee of drie... Bovendien 
elJ^on de Pinkpopgangers nu al 
^ .Jaar eerder.” 

Vorig jaar het optreden van 
Emotional Fish op de Nacht 
Pinkpop nog een surprise 
campinggasten, dit jaar 
(j ^oigde Buro Pinkpop tevoren 
lekkernijen al aan - zij het 
'vot geheimzinnigdoenerij, 
j! e Werken op een of andere 
fp llier toe naar een tweedaags 
Val”, erkent wethouder Gy- 
Q ts. „Maar over de manier waar- 
P moeten we nog eens stevig 
sten met Jan Smeets.” 

j^^^Psdagavond dienen zich dit 
<lef eersten al aan. Vrijdag is 
^ /oslivalcamping al gevuld met 
^ole honderden tenten, zon- 

# Al dagen vóór Pinkpop stroornden de cainpinggasten toe, uit binnen- en buitenland. 
Uiteindelijk bleef de teller steken op 18.000 mari. Foto; Foto; CHRISTA HALBESMA 


dag tegen zessen staan ook alle 
andere campings vol. 

De niet aflatende mensenstroom 
neemt bezit van de grasveldjes 
die de bedrijven op het pal naast 
het festivalterrein gelegen indu¬ 
strieterrein Strijthagen omzo¬ 
men. Een boer stelt zijn weiland 
ter beschikking. Een ander heeft 
om kampeerders af te schrikkeri 
bórdjes 'gevaarlijk - gespoten’ 
geplaatst. Tevergeefs; 'ook ge¬ 
spoten - ongevaarlijk’ heeft 
iemand eronder geschreven en 


zijn tent gewoon opgezet. Enkele 
honderden anderen zijn hem ge¬ 
volgd. 

Van de 60.000 mensen die Pink¬ 
pop de volgende dag zullen be¬ 
zoeken, hebben er zondagavond 
al 18.000 een plekje voor hun 
tent in Landgraaf veroverd. Nog 
eens zo’n 17.000 belangstellen¬ 
den schuiven dan al door de tot 
’bierstraat’ omgedoopte Hof¬ 
straat. 

Samen met ambtenaar Pé Diede- 


^ banger BUI Janovitz van de Amerikaanse band Buffalo Tom stak gisteren in een bloed¬ 
vorm. Foto; CHRISTA HALBESMA 


Groentjes’ schieten 
vroeg met scherp 


^jgOR LAURENS SCHELLEN 

k 

ze niet zo gek vaak meer 
van die nog prille rock- 
de spreekwoordelijke 
cipp tussen het intieme club- 
ip grote festivalpodia 

moeite door weten te ne- 
bgg He verrassing is dan ook 
aangenamer als je twee 
aQ^i ^’^fke 'grasgroene’ Pinkpop- 
gQ , zo’n gedurfde sprong in 
ziet*^ ^cn uur tijd bijna achteloos 
Cp *^aken. Met doorslaand suc- 
s nog wel. 

of niet, maar het waren 
(ii^®^^®kend twee jeugdige trio’s 
r^j ®^^teren al vroeg op de dag 
l^^l ^choots over genoemde at- 
gaven bleken te be.schik- 
gm ■ de energieke Amerikaanse 
enT*^*^°fRcrs van Buffalo Tom 
*^dg jongere Britse honden 
nooi^^Sd in P.J, Harvey. De 
te 1 dgedwongen korte, maar des 
talij^^^^tiger sets die beide drie- 
rond het middaguur 
tn^j,^^Sden’ hadden drie ken- 
v.- *^cn gemeen; puur, hartver- 


‘‘naend 


en intens. 


hoop rockbegrippen toch 

on-christelijk tijdstip 
^ Buffalo’s uit Boston 
in J^^i^st. De band grossierde 
rn^i ^P^niische, maar bovenal 
tufi^ dierijke rocksongs, als een 
? ^angedreven door zanger- 
en Hill Janovitz. Deze frêle 
Stnj. versie van Buffalo Bill 
absolute bloedvorm. Niet 


alleen omdat hij het binnen vijf 
minuten al op een zweten zette, 
maar vooral omdat hij zowel zijn 
gitaar als zijn stemb^den louter 
oorspronkelijke commando’s 
gaf. Met een heerlijk-meeslepen- 
de versie van Taillights Fade, 
prijsnummer van hel recent ver¬ 
schenen prachtalbum Lel Me 
Come Over, zorgde Buffalo Tom 
behalve voor een gratis portie 
kippevel ook voor één van de 
onbetwiste hoogtepunten van de 
23ste aflevering van Pinkpop. 
Anders gezegd. Boston is alwéér 
een band van de A-status rijker. 

Ceestclrift 

De lunchpauze was nog niet aan¬ 
gebroken, of zangeres annex gi- 
tariste Polly Harvey en band 
mochten zich met recht en rede 
de tweede festival-revelatie noe¬ 
men. Geheel tegen de verwach¬ 
ting in, overweldigd als ze was 
door de gigantische meute vóór 
zich, ontpopte Harvey zich op 
het podium maar zelden als een 
vervaarlijk brullende punktijge- 
rin a la Patti Smith. In plaats 
daarvan acteerde ze aanvanke¬ 
lijk als een vriendelijk en zowaar 
zelfs wat schuchter meisje, dat 
zich met kijkers zo groot als 
knikkers verwonderde over de 
bijval die haar in de stromende 
regen vanaf de eerste rijen ten 
deel viel. Volkomen terecht ech¬ 
ter, want de geestdrift en expres¬ 
sie waarmee ze met zacht-rauwe 
keel en snedige gitaar - na de 
grootste schroom te hebben 


overwonnen - haar songs ver¬ 
tolkte, dwong respect af. 

Dat laatste geldt zonder enige 
twijlel ook voor The Family 
Stand uit New York. Ook al een 
trio, maar voor de gelegenheid 
uitgebreid tot een septet. De 
zwarte band uit Brooklyn loste 
alle gedane beloftes zo goed als 
volledig in en schotelde een 
hoogst opwindend en bovendien 
visueel aantrekkelijk allegaartje 
voor van heavy funk, rock, soul 
en gospel. Zangeres Sandra St. 
Victor, het geile zusje van Bessy 
Turf en krijsend als Chaka Khan 
in diens wildste jaren, manifes¬ 
teerde zich afwisselend als heup¬ 
wiegende bliksemschicht en 
rondhuppelend kruitvat. Onder¬ 
tussen vond ze zowaar nog tijd 
om de aandacht van haar mollige 
handjes te verdelen tussen mi¬ 
crofoon en onderbuik. Waarmee 
ze voor haar band en passant de 
publieksprijs van Pinkpop '92 in 
de wacht sleepte. 

Als uitsmijter deed The Cult er 
tegen middernacht van alles aan 
om zichzelf in de categorie ’van 
dik hout zaagt men planken’ te 
plaatsen. Met succes, maar dat is 
zanger lan Astbury, die spiritua¬ 
liteit nogal eens vereenzelvigt 
met effectbejag, wel toever¬ 
trouwd. 

Vanaf het eerste akkoord stortte 
gitarist Billy Duffy een funde¬ 
ring van gewapend beton, waar¬ 
op volksmenner Astbury vloe¬ 
kend, tierend en spuwend zijn 
niet geringe agressie kon bot¬ 
vieren. 

En zo kon het gebeuren dat The 
Cult moeiteloos bewees te kun¬ 
nen concurreren met het huisor¬ 
kest van FC Den Haag. Profes¬ 
sioneel in zijn soort, dat wel, 
maar te risicoloos voor een Pink- 
pop-finale. 


ren (38) maakt wethouder Gy- 
bels (50) zondagavond een ronde. 
Samen zijn ze verantwoordelijk 
voor het gemeentelijke aandeel 
in de organisatie. Ze gaan langs 
de Pinkpopcamping met het mi- 
nifestival, de bierstraat, de ver¬ 
schillende campings in de omge¬ 
ving en de centrale post van de 
politie, voor de gelegenheid ge¬ 
vestigd in het nabijgelegen kan¬ 
toor van de gas- en elektriciteits¬ 
maatschappij Mega. 

„Als alles goed gaat, hoeven we 


mets te doen”, zegt Gybels. „Alle 
afspraken zijn gemaakt, be¬ 
voegdheden gedelegeerd. Maar 
Pinkpop blijft onberekenbaar. 
Elk jaar moeten toch weer din¬ 
gen aan het draaiboek worden 
veranderd.” 

Meer agenten in burger en min¬ 
der in uniform bijvoorbeeld. „We 
zien zo eerder als iets mis dreigt 
te gaan”, zegt Paul Wolfs van de 
Landgraafse gemeentepolitie. 
Niettemin moeten 21 Landgraaf- 
gangers de nacht in de cel door¬ 
brengen. Drugs, diefstallen, klei¬ 
ne vechtpartijtjes en vernielin¬ 
gen. ,,Niks bijzonders dus, met 
zoveel mensen op elkaar”, vindt 
de politiewoordvoerder maan¬ 
dagmiddag. 

Het meest schokkende is nog 
een slechts in een gevulde luier 
geklede peuter die moederziel al¬ 
leen op de Hofstraat wordt aan- 
getroffen. Pa en ma liggen lek¬ 
ker in de tent, blijkt korte tijd 
later. 

Op de draf- en renbaan Iaat de 
Limburgse löss zich ondertussen 
van haar kwaadaardigste kant 
zien. De geladen klanken van 
Amerikaanse band Soundgarden 
zijn te veel voor de donderwol¬ 
ken die zich boven het terrein 
hebben samengepakt. De hoos¬ 
bui die het gevolg is, maakt van 
menig pad een glijbaan. 

Bij de informatiemarkt, waar ve¬ 
len toch al enigszins beneveld 
langs de stands wankelden, 
glijdt een meisje languit onder¬ 
uit, de blubber in. De twee hete¬ 
luchtkanonnen van de EHBO 
moeten een door onderkoeling 
bevangen enkeling weer op tem¬ 
peratuur brengen. 

Het zijn kleinigheden die de 
stemming niet meer kunnen be¬ 
derven. Onder paraplu, zeil of 
vuilniszak wordt duchtig door¬ 
geswingd. En als Lou Reed aan¬ 
treedt, is het zowaar droog. „Zo 
zie je maar weer hoe belangrijk 
ik ben”, weet de zanger. En zo is 
het. 


Muziekfestijn duidelijk toe aan groter jasje 

Nadenken over het 
Pinkpop van straks 


DOORJOOS PHILIPPENS 

Hoe groot kan Pinkpop 
worden? 

Wat is nog verantwoord? 

Met deze vragen hebben po¬ 
litie en gemeente in Land¬ 
graaf ‘zich de afgelopen 
dagen intensief beziggehou¬ 
den. 

Ga maar na: vanaf vrijdagmid¬ 
dag bleven de campinggasten uit 
heel Nederland en hel buiten¬ 
land binnenstromen. Uiteinde¬ 
lijk werden het er 18.000. van wie 
er 5.000 'wild' kampeerden bij 
gebrek aan plaats op de officiële 
campings. 

Dat aantal van 18.000 betekent 
bijna een verdubbeling in verge¬ 
lijking met vorige jaren. De orga¬ 
nisatie speelt daarop m. Door de 
introductie van Rocking Kolo- 
nia, het zondagse professionele 
opwarmertje, is nu ook de zon¬ 
dag een echte Pmkpopdag. 

In totaal zo’n tienduizend kam¬ 
peerders vermaakten zich op de 
late zondagmiddag met de er¬ 
kende toppers An Emolional 
Fish, Family Stand, Magnapop 
en Urban Dance Squad. Het ex¬ 
periment is geslaagd; het ’Pink- 
poppetje’ kende een nóg relaxte- 
re sfeer dan haar grote zusje. Er 
werd aan de rand van het Kolo- 
nia-voetbalveld volop volleybal 
gespeeld, gefrisbeed, gevoetbald 
en getennist. 


Slip 


Als een broodje om de professio¬ 
nele worst heen handhaaft zich 
de Nacht van Pinkpop. Dit ama- 
teurpopfestijn begint al op zon¬ 
dagochtend om elf uur en gaat 


na Rocking Kolonia tot twee uur 
’s nachts door. 

Beide festivals samen moeten de 
kampeerders zoveel mogelijk uit 
Landgraaf weghouden, ter voor¬ 
koming van problemen in de 
woonwijken en het centrum. 
Voorlopig overheerst voor Land¬ 
graaf zonder twijfel het positie¬ 
ve: de Draf- en Renbaan is een 
perfecte, rustig gelegen accom¬ 
modatie, Landgraaf stijgt jaar¬ 
lijks met stip op de lijst van 
'bekende Nederlandse plaatsna¬ 
men’ en ook de middenstand 
klaagt bepaald niet. 

Maar wat dan hierv’an te denken; 
op de toegangsweg tot de cam¬ 
ping trad op zaterdagavond al 
een groep op. En tot maandag¬ 
ochtend om zeven uur kw’am 
hier geen einde aan muziek en 
drank. Het gevaar dreigt dat acti¬ 
viteiten als deze uitwaaieren 
over Landgraaf zelf Politie en 
gemeente fronsen hierover na- 
drukkelijk de wenkbrauwen. 

Bij de gemeente Landgraaf vre¬ 
zen ze problemen met de open¬ 
bare orde. Het aantal inbraken 
en geweldplegingen blijft klein, 
maar nam toch weer iets toe. 
Door de lange duur van Pinkpop 
is het niet alleen goed volk dat 
naar Landgraaf trekt... 

Kortom: Pinkpop gaat al w'eer 
een nieuwe fase in en lijkt toe 
aan een groter jasje. En door de 
enorme belangstelling van de 
media (urenlang, deels live. op 
tv) zal die groei waarschijnlijk 
doorzetten. 

Door de mzet van veel agenten 
in burger is de zaak ook dit jaar 
zeer goed in de hand gehouden. 
Maar kun je blijven uitbreiden 
en ten koste van wat? Daarover 
moet eens goed w'orden nage¬ 
dacht. Juist nu het nog allemaal 
prima verloopt. recensies 


Eddie Vedder één met zijn publiek 


DOOR JAN HENSELS 

Het heeft niets met ongezond 
chauvinisme te maken. Maar 
Rowwen Heze uit Horst-Ameri- 
ca, de vierde act gisteren, deed 
met haar opgefokte polkarock de 
drie voorgangers in één klap ver¬ 
geten. Al betrad Limburgs hoop 
in bange dagen met knikkende 
knieën het podium, de nervosi¬ 
teit ontlaadde zich op een voor 
groep en publiek gelukkige wij¬ 
ze. Mogelijk was het schijn, maar 
de dialectpop met een centrale 
rol voor de pens-piano, klonk 
nog energieker dan normaal tij¬ 
dens live-concerten. 

Stonden ze enkele jaren geleden 
nog als fans vóór de bühne vol 
bewondering naar de Pogues te 
kijken, nu waren alle ogen op 
hén gericht. Met een ode aan die 
Brits-Ierse folkpunkgroep, die 
hen min of meer aanzette volks¬ 
muziek met up-tempo punk en 
rock te mengen, sloten de 
Noordlimburgers hun overtui¬ 
gende set af. Hossende jongeren 
konden de opgevoerde 'brui¬ 
loftsmuziek’ zeer waarderen, 
ondanks het feit dat het meren¬ 
deel geen snars van het Ameri- 
caans gebrabbel verstond. Wal¬ 
sen en vooral polka’s kregen de 
beentjes van de vloer, net zoals 
de accordeondeuntjes van 
Schriebl en Hupperts dat in de • Lou Reed loopt tegen de vijftig. Bepaald geen leeftijd om 
het imago van rebel hoog te houden. En dat deed de legen¬ 
darische zanger en songwriter dan ook niet tijdens Pink¬ 
pop. Foto; CHRISTA HALBESMA 


jaren vijftig bij een andere gene¬ 
ratie deden. Onder aanvoering 
van Jack Poels ward de defini¬ 
tieve doorbraak van de provin- 
ciepop bewerkstelligd. Inder¬ 
daad 'een kwestie van geduld, 
totdat heel Holland Limburgs 
lult’. 

De fikse onweersbui gisteren 


werd gevolgd door een tornado, 
genaamd Pearl Jam. Eddie Ved¬ 
der en zijn kornuiten raasden 
meedogenloos over de bühne. 
De Seattle-sensatie maakte de 
faam in Landgraaf volledig waar. 
Geen mensen van woorden, 
maar van daden. De verlegen 
zanger Eddie Vedder keek naar 
de massa die urenlang de regen 


De zomer gaat en komt 


DOOR GEERTJAN CLAESSENS 

Aan Hallo Venray de ondankba¬ 
re taak het druilerige Pinkpop- 
publiek wakker te schudden. 
Dat lukte heel aardig. Zanger 
Henk Koorn kreeg het publiek 
warm met een goed opgebouwde 
(korte) set en een erg 'macho' 
act. 

Vooral Koorns unieke strip-act, 
waarbij hij zich ontkleedde ter¬ 
wijl hij op een ’pogo-stick’ 
sprong, kreeg veel handen op el¬ 
kaar. Slechts gekleed in een rood 
slipje, netkousen en hoge hak¬ 
ken sloot hij de set af. 

De ’Venrayse’ groep opende toe¬ 
passelijk met het landerige The 
Summer’s Gone, waarna Eugene 
(met solo op schuiftrompet, of 
zoiets), Tuck The Man (het pu¬ 
bliek zong de zin I’ll die if I 
won’t have her uit volle borst 
mee) en Slow Change volgden. 
Na zo geleidelijk het tempo op¬ 
gevoerd te hebben, sloten de 
Hagenezen af met het fel-vinnige 
Japanese Cars, een enthousiast 
publiek achterlatend. Hallo Ven¬ 
ray heeft haar naam gevestigd. 

Ruim vijf uur later kondigde een 
onweersbui Soundgarden aan. 
De regenbui paste prima bij de • David Byrne kwam moeizaam op gang, maar zweepte 
zichzelf en het publiek gaandeweg op met zijn Zuid- 
amerikaanse ritmes. Foto; CHRISTA HALBESMA 


sfeer die de Wall Of Sound van 
deze ’metal-band’ oproept. Zan¬ 
ger Chris Cornell dankte de Heer 
dan ook voor deze passende en¬ 
tourage. Op de loodzware rock 


waren fans bezig de duivel te 
’worshippen’, terwijl anderen 
zich in een poging tot 'stage¬ 
diven' over de hoofden van het 
publiek gooiden. Muziek om van 


had getrotseerd en zocht naar 
woorden. Omdat hij aanvanke¬ 
lijk geen woord kon uitbrengen, 
besloot hij een daad te stellen. 
Via een stellage van de camera¬ 
ploeg belandde hij met ware 
doodsverachting na een snoek- 
duik in de kolkende massa; Ved¬ 
der één met het publiek. De poti¬ 
ge rock ’n roll, hardrock volgens 
sommigen, werd met veel bra¬ 
voure gebracht. Sterkste troef is 
de vernietigende moordstem van 
Vedder. De melodieuze rock 
werd in ieder geval begrepen 
door de ’kids'. 

Ome Lüu Reed, die over niet al 
te lange tijd Abraham ziet, staat 
inmiddels een heel stuk verder 
af van die ’kids’. Muziek die in¬ 
middels beter in schouwburgen 
tot haar recht komt dan op festi¬ 
vals. Na een aarzelend begin, en 
iels gesmeerder verlopende 
tweede helft, bleek eigenlijk pas 
tijdens de toegift waartoe deze 
rocklegende in slaat is als hij er 
zin m heeft. Salelite Of Love bij¬ 
voorbeeld, en nog enkele andere 
liedjes kregen een gevoelige en 
doorleefde behandeling. Over 
het algemeen werd te weinig met 
hart en ziel gemusiceerd en ge¬ 
zongen om de vonk echt te laten 
overslaan. De toonloos en bij na 
arrogant declamerende Reed 
heeft het imago van rebel wit¬ 
hout cause al lang geleden van 
zich afgeschud. 


te houden of hartgrondig te ha¬ 
ten. 

Veel lichtvoetiger en zonniger is 
de muziek van David Byrne. De¬ 
ze 'frontman' bracht een mix van 
oud en nieuw: pop vermengd 
met afro- en latinritmes. Byrne 
opende in zijn eentje met mooie 
akoestische versies van Road To 
Nowhere en Girls On My Mind, 
waarna zijn band eraan te pas 
kwarh. Byrne’s muziek draait 
vooral rond ritme en de aanwe¬ 
zigheid van drie percussionisten 
onderstreepte dat. 

De man bracht minder nieuw 
werk dan je zou verwachten, 
maar stak oude Talking Heads- 
nummers in een nieuw jasje. 
Voor de fans was het een feest 
van herkenning, maar ook voor 
de liefhebbers van zijn solowerk 
viel er genoeg te genieten. Num¬ 
mers als Life During Wartime, 
Misler Jones, Blind en Burning 
Down The House werden afge¬ 
wisseld met enkele nummers uit 
het meer op latm gerichte solo¬ 
werk. 

De sterke ritmiek stond in con¬ 
trast met Byrne’s wat houterige 
en introverte manier van doen. 
Natuurlijk speelde hij weer op 
zijn hakkende manier gitaar en 
waren er de ’schrikdraad-soü’. 
Gaandeweg het optreden werd 
de man duidelijk losser en en¬ 
thousiaster, om rondspringend 
en dansend af te sluiten. Waarna 
warempel de regen ook zo goed 
als over was. Misschien wordt 
hel toch nog zomer. Limburgs Dagblad 


Dinsdag 9 juni 1992 • Pagin^ 


FEESTDAGEN MET FEESTPRIJZEN 


1000 % ZAAK 


WIJ MEER RUIMTE ^ U MEER KORTING! 


UW FEESTVOORDEEL TOT fl 2400,- 


FEESTVOORDEEL 
m 10 T/M 
20 jUNI 


Nissan Primera 1.6 LX sedan 

DRIVE-ACTIE-MODEL! 


Normale prijs: 

DRIVE-ACTIE-PRIJS: 
FEESTPRIJS NU: 


FL.34.295,- 

32.895, - 

31 . 895 , - 

Normale prijs: fu 35.695,' 

DRIVE-ACTIE-PRIJS: 34.895, 

ONS FEESTPRIJS: 33.895. Beersdalweg 

De Koumen 


I Jurgen Autocentnim 
Heerlen 


Breukerweg 


Nissan Sunny 1.4 LX sedan 

DRIVE-ACTIE-MODEL! 


Spoorweg 


1 Ford 1 

1 Lautarwiager BV Meubelboulevard 


Geleen autoweg Heerlen 
alslag "De Koumen” 
Normale prijs: 

DRIVE-ACTIE-PRIJ S: 
FEESTPRUS NU: FL. 28.760,- 

27.960, - 

26 . 960 , 


AUTOCENTRUM HEERLEN 

Breukerweg 200, Ó412 ZL Heerlen, 
tel. 045-231111. 


Exclusieve auto’s van de 
Opel dealer. 

Alfa 75 twinspark 2.0i.01-1990 

Audi 80 . 10-1987 

3MW 524 turtx» diesel.. 03-1989 

3itroènBX . 05-1988 

Ford Fiësla XR2 . 03-1987 

Honda Prelude 2.0i EX . 08-1988 

Mazda 323 Sedan 1.6i LX . 08-1990 

Mercury Sable Sedan . 03-1988 

Dpel Calibra 2.0i.01-1992 

Opel Calibra 2.0i. 07-1991 

Opel Omega 2.0i Sedan . 08-1990 

Opel Vectra 1.8i GT 5-drs. 07-1991 

Opel Vectra 2.0i CD 4-drs. ABS .01-1990 

Opel Fontera 2.4i 4x4 .nieuw 

Opel Kadett 5-drs. 1.6 diesel caravan.01-1989 

Porsche 924 . 05-1979 

Renault 21 GTLSymphonie . 08-1989 

Suzuki Swift 1.3 GS . 10-1990 

Ruime keuze in Opel en andere merken. 

Inruil en financiering mogelijk. Haefland 2. Brunssum. Tel. 045-257700. 


* Grote PINKSTERSHOW 
, Wetzela. auto’s van 5-6 t/m 
Ö-6 Mercedes 300 SL 24 V 
•W; Mercedes 230 CE aut. 
‘88; Mercedes 500 Sec aut. 
‘86; Mercedes 230 TE '88; 
Mercedes 190 E aut. ‘87; 
Iktercedes 190 E aut. ’86; 
Mercedes 190 D '88; Merce- 
'des 450 SL '80; Jaguar 3.6 
Sovereign '87; BMW 520 i 
aot. ‘89, BMW 520 i ‘88; 

316 i '88; Opel Sena¬ 
tor 2.5 aut. '85; O^ Kadett 
T.8 Cabriolet '87; Opel Ka- 
dett 1.8 i aut. '88; Opel Ka¬ 
dett 1.7 D Station '89; Opel 
Omega 2.3 D Station GLS 
'88; Audi 80 LS ‘90; Audi 
100 CD aut. '83: VW Golf 
GTi 16 V '89; VW Passat '89 
Toyota Celica 16 ST '87; 
Ford Siërra 2.0 i ‘90; Ford 
Siërra 2.0 i Station '89; Ford 
Siërra 1.8 '89; Ford Escort 
1.9 i AM. '86; Ford Escort 
1.4 Bravo '88; Ford Escort 
V.4 Station '89; Ford Fiësta 
<6 D ‘88; Ford Escort 1.6 D 
Br^ '88; Nissan 3.0 ZX T- 
bar '85; Citroën Axel '86; 
Volvo 440 GL '89; Triumph 
rl Spitfire 1500 TC Ccibrio '77; 
Mits. Pajero 2.5 TD LB '89; 
Golf 1.3 S '90. Uniek Clenet 
pe 120 Cabriolet. Wetzels 
ito’s, Industriestr. 35, Sit- 
tard. Tel. 046-510655. 


Div. goedkope auto's: Saab 
'81 met LPG ƒ950,-: 2x 
VOLVO 66 2x '81 ƒ 850,- en 
ƒ600.-: Ford 2x 1600 en 2.0 
‘79, '80. ’81 ƒ 500,-ƒ 1.250,- 
ƒ 750,-; Opel Ascona met 
LPG defect '77 ƒ400,-: Ci- 
troën C35 ’84 ƒ 4.750,-; Re¬ 
nault 5 Alpine '73 ƒ 950,-; 
Opel Manta 2.0 GTE '78 
ƒ1.750,-: Golf '77 1600 

ƒ1.500,-; Golf '75 1600 

ƒ850,-: Mits. Colt GLX '81 
ƒ2.000,-: Mazda 323 SP 
‘80 ƒ 1.750,-; Mazda 626 
'82 ƒ 2.250,-. En nog veel 
meer goedkope auto’s. Alles 
met APK 04498-54319 


typ< 

Aut 


ESCORT 13 GL, '84, ANWB 
nnog., ƒ4.950,-, APK. zeer 
WOOi. Tel. 045-424128. 

FIÉSTA 1100, t. '81. 
ipPK, zeer mooi, ƒ2.250,-. 
*1^. 045-232321. 


Tte k. Opel ASCONA bwj. '80 
ypK tot 2-’93, i.z.g.st., 
ƒ1.650.-. 045-273803. 


:§pel 

:^Tii 


Ascona 16S AUTO- 
kTIEK, m.’83, Ie tak, i.nw. 
ƒ 3.800,-, 045-724417 


k. Opel KADETT 1.2 S, 
JlatiorK^ar, bwj. eind’81, i.g. 

vr.pr. ƒ2.000,-. Tel. 
.1M5-444095. tijd.kant.uren 
-«2336. 


EXCLUSIEVE auto’s: BMW 
728i.automatic groen 1982; 
Triumph Stag rood 1975; 
Mercedes 450 SLC blauw 
1978; Ford Capri 1500 XL 
automatic groen 1971; Ca¬ 
dillac Seville groen 1976. Al¬ 
le auto’s zijn v.v. vele extra’s 
Charles Feyts Groep b.v.. 
Provinciale Weg Nrd. 9, 
Oirsbeek. Tel. 04492-1314. 


Renault 25 GTX ’89 Ie eig. ƒ 19.750,-; 25 TS ’88 Ie eig. 
ƒ12.500.-; 25 GTS/GTX ’84-’88 v.a. ƒ7.500,-: 25 V6 '87 
ƒ 12.500,-: 19 GTX ’89 20.000 km ƒ 17.750,-; 21 GTS/GTL 
’86-’89 v.a. ƒ 8.500,-; 5 TC *87 ƒ 7.500,-; Citroën XM Am¬ 
biance ’90 Ie eig. ƒ33.500,-; BX 1.6 TGi '90 1e eig. 
ƒ 17.500,-: BX 1.4/1.6/1.9 GT ’84-’88 v.a. ƒ4.500.-; BX 1.9 
sport ’86 apart ƒ13.500,-; Visa ’83-’87 v.a. ƒ2.750,-; CX 
GTi ’85 ƒ 7.500,-: Axel 1.1 ’85 ƒ 4.250,-; Peugeot 405 GLD 
’89 Ie eig. ƒ 17.750,-; 405 GR ’88-’89 v.a. ƒ 15.000,-; 205 
XR ’85-’88 v.a. ƒ8.000,-; 405 GR Break '89 Ie eig. 
ƒ 22.500,-: 505 Van combi D ’86 ƒ 7.500,-; Audi 80S '88- 
’90 v.a. ƒ19.500,-: VW Passat 1.8 CL ’88-’90 v.a. 
ƒ 13.750,-; Golf GTD ’85 ƒ 12.500,-; Golf CLD ’85-’90 v.a. 
ƒ9.000,-: Golf 1.3/1.8 ’84-’90 v.a. ƒ8.000,-; Kever cabrio¬ 
let ’73 ƒ 10.750,-; Golf D Sky ’87 Ie eig. ƒ 13.750,-; BMW 
316/320 ’84-’89 v.a. ƒ8.000.-: 525e524TD ’84 v.a. 
ƒ7.000,-; Mercedes 190D ’87 ƒ 26.500,-: 190 ’85 

ƒ19.500,-; 200D/300D '82 v.a. ƒ7.000,-: 280S/280E ’83 
v.a. ƒ 9.750,-; 200 TD combi '88 ƒ 34.500,-; Opel Omega 
combi GLD ’88-’90 Ie eig. v.a. ƒ 17.750,-; Vectra 1.8i '90 
Ie eig. ƒ23.500,-: Omega 1.8/2.0i/2.0GLi aut. ’87-’90 v.a. 
ƒ13.500,-; Ascona 1.8 '88 ƒ 11.750,-; Ascona ’82-’85 v.a. 
ƒ2.500,-: Kadett 1.2/1.6/1.6D '84-’90 ƒ 4.500,-: Kadett 1.3 
combi '88-'89 Ie v.a. ƒ 14.000,-; Kadett 1.6 D combi ’86- 
'89 v.a. ƒ 10.750,-; Corsa 1.3 Swing '88 ƒ 12.500,-; Sena¬ 
tor 3.0 '83 ƒ 7.500,-: Senator 3.0i '85 ƒ 13.000,-; Ford 
Scorpio 2.4 GLi/2.9 GLi ’88-'89 v.a. ƒ 16.500,-; Scorpio 2.0i 
'86-'90 v.a. ƒ 10.000,-: Siërra 2.3 DL combi '89 Ie eig. 
ƒ18.750,-; Siërra 1.6/1.8/2.01 '84-’90 v.a. ƒ5.500,-: Siërra 
Sedan 2.3 GLD ’88-'90 v.a. ƒ 13.500,-; Siërra 2.0/1.6 Se¬ 
dan ’89-'90 v.a. ƒ 16.500,-: Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D '81-'90 
v.a. ƒ3.000,-: Honda Prelude 2.0 EX '89 Ie eig. ƒ24.500,- 
Prelude EX '84-'87 v.a. ƒ8.000.-; Aerodeck 2.0 '88 Ie eig. 
ƒ 19.000,-; Accord 2.0 ’87-'89 v.a. ƒ 12.000,-; Jazz-1.2 GL 
'85 ƒ7.750,-; Mazda 626 GLX 2.0 combi-aut. '89 Ie eig. 
ƒ21.000,-: 626 GLX hatchback 'SO-’OO v.a. ƒ14.000.-; 
626 GLX D ’88-’89 ƒ 14.000,-; Nissan Bluebird 1.8 GL '88- 
'89 v.a. ƒ 12.500,-; Micra spec. '87 Ie eig. ƒ8.000,-: Sun¬ 
ny combi D '86 ƒ 5.750,-; Cherry D ’85-’88 v.a ƒ 6.500,-; 
Bluebird 2.0 LXD '89 ƒ 16.500,-; Toyota Supra 3.0 i '88 Ie 
eig. ƒ33.500,-; Starlet '88 Ie eig. ƒ10.500,-; Celica '84 
ƒ6.750,-: Camry aut. '84 ƒ 4.750,-: Corolla coupé '83-'88 
v.a. ƒ3.250,-; Mitsubishi Galant GL hatchback '89 Ie eig. 
ƒ 19.000,-: Galant GL Sedan '88 ƒ 16.000,-; Galant GLX 
turbo D '90 Ie eig. ƒ 21.500,-; Starion '83 ƒ 6.750,-; Sapor- 
ro GLX '84 ƒ 6.500,-; Uncer GLX '84 ƒ 5.500,-; Cordia '85 
ƒ 8.500,-: Hyundai Stalllar '85 ƒ 4.350,-; Alfa Romeo 33 
sport wagon '89 Ie eig. ƒ15.750,-; 33 1,5 '87 Ie eig. 
ƒ8.500,-: 75 1.8 '87 ƒ 12.500,-; 164 3.0 V6 '90 Ie eig. 
ƒ34.500,-; Volvo 740 GL '87 ƒ 16.000,-; 740 GLE ’85-’86 
v.a. ƒ 10.000,-; 480 ES '87 v.a. ƒ20.000,-; 440 GL ’88-'89 
v.a. ƒ14.500,-; 360 GLT/GL ’83-'85 v.a. ƒ5.500,-: Volvo 
240 GLT combi '89 Ie eig. ƒ31.500,-; Lancia Thema IE 
’87-'91 v.a. ƒ 12.500,-: Ypsilon '86 ƒ 7.750,-; Fiat Tipo IE 
'90 Ie eig. ƒ16.500,-: Panda/Uno ’86-’89 v.a. ƒ6.500,-; 
Lada Samara 1.3 '88 ƒ 7.500,-: Skoda 105L '87 Ie eig. 
ƒ3.500,-: Mini 1000 May Fair '86 Ie eig. ƒ6.500,-: VW 
Golf D Caddy alum. opbouw '88; ƒ12.500,-; Ford Transit 
Camper ruime 4-pers geh. compl. ƒ 11.750,-; Honda NX 
650 Dominator '89 9.000 km ƒ 9.750,-. 

PIm. 30 goedkope inruil auto’s v.a. ƒ 250,-. 

Directe financ. en leasing mog. 

Han van Sint-Maartensdijk 

_Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080._ 


F. V. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: VW Golf D 5-drs. 
'87; VW Golf C 3-drs ’86; 
Ford Escort 16 L autom 11- 
85; Audi 100 cc autom. m. 
'84; Opel Kadett 13 S autom 
'82; Opel Ascona 16S 5-drs 
'82; 2 x Opel Kadett 13S 
■82-’83; Subaru mini Jumbo 
verh. '85; Honda Accord 
coupé '83; Honda Civic '82; 
Ford Fiësta 11L '83; BMW 
318i automaat ’8T, Ford Ca¬ 
pri 2.8 S i. z.g.st. ’80; Hyun¬ 
dai Pony runner '82; Audi 80 
GLS '80; Datsun Stanza 1.6 
GL '82; Nissan Sunny '83 
BMW 2002 toering tax.rap 
aanw. '74; Mini 1000 '81; 
VW Derby LS ƒ950,-. In¬ 
koop verkoop financiering 
diverse inruilers Akerstraat 
Nrd 52C Hoensbroek. 045- 
224425. Geopend van 
10.00-18.00 uur, zat. 
10.00-17.00 uur. 


Mazda Auto Leymborgh BV 
Limbricht biedt aan: 

Mazda 323 1.8i GLX ”F” ps 6.500 km. demo. 1992 

Mazda 323 1.8i GLX "F” verlaagd .1991* 

Mazda 323 1.61 GLX "F” van part. 10.000 km. 1991 

Mazda 323 1.6i GLX "F” aut. schuifd. spoiler . 1991 

Mazda 323 1.6i GLX Sedan pas 8.500 km. 1991 

Mazda 323 1.61 LX Sedan Ie eig. 1990 

Mazda 323 1.3 en 1.5 GLX Sedan 1985 en . 1986 

Mazda 323 1.3 VDX Sedan 1984 en . 1985 

Mazda 323 1.6i GLX HB aut. ps 3-drs. 1990* 

Mazda 323 1.5 HB GLX aut. ps 5-drs. 1989* 

Mazda 323 1.3 HB 5-drs. 1987 en .. 1988 

Mazda 323 1.5 HB 3-drs. ensign. 

626 2.0 GLX coupé aut. ps sp.v. en sp. rood . 1989 

626 1.6 en 2.0 GLX coupé. 1985 

626 2.0 LX diesel Sedan 1986 en. 1987 

626 1.8 LX en 2.0 GLX HB 5-drs. 1988 


Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m 
'92. Tel. 040-621474. 


Renault 21 TL 4-drs. 5-bak Ie eig. 1988 

Renault 1.8 GTL stationcar. 1982 

VW Passat 1600 diesel station gr. kent. 1988 

VW Golf 1.6 diesel 3-drs. 1987 

Nissan Sunny 1.3 HB LX 1 e eig. 1987 

Nissan Sunny 1.4 LX 4-drs. S^an. 1989 

Mitsubishi Colt 1200 EXE rood. 1987* 

Ford Escort 5-drs, met schuifdak . 1982* 

Occasions met MAZDA KROON GARANTIE 
Bornerweg 2-8. Tel. 046-515838. 

Tevens keuze uit plusm. 10 inruilers tot ƒ 5.000,-. 

*: wordt verwacht 


Te k. prachtige Ford FIESTA 
m. '82, APK '93, vr.pr. 
ƒ 2.450,-. Tel. 04493-2044. 


ESCORT 1300 Kamay uitb., 
bwj. '86, sportwielen, 
ƒ 7.500,-. Tel. 045-727579. 


Te k. Ford FIESTA 1.1, bwj. 
'80, zeer mooi, APK 6-’93, 
ƒ 1.950,-. Tel. 046-522689. 


Te koop Opel KADETT 1300 
SR, bwj. '81, vr.pr. ƒ3.500,- 
Tel. 046-752300. 


Te k. Opel ASCONA 1600S, 
bwj. ’83, 4-drs, rrwoie auto, 
wit, ƒ 4.350,-. Dr. Schaep- 
manstr. 37, Landgraaf._ 


Met bovaggar. Ford Siërra 
2.0 stationcar special '89; 
Mercedes 230E autom. '86; 
Opel Kadett autom. '86 '87; 
Opel Corsa '86; Datsun 
Cherry '83 ƒ 4.000,-; Opel 
Kadett '81 ƒ2.500,-; Ford 
Escort '83 ƒ 4.250,-; Ford 
Scorpio 2.0 '87; Opel Asco¬ 
na 1600 '83 ƒ4.250,-; Opel 
Kadett 1200 '83 ƒ4.250,-: 
Ford Escort ’85; Citroën Vi¬ 
sa 1400 S '85 ƒ4.900,-; 
Opel Kadett diesel '86; Opel 
Ascona 1600 LS '85 
ƒ6.500,-; Renault 18 ’79 
ƒ900,-: Opel Kadett 1300 
'87.; Autobedrijf WEBER 
Baanstr. 38 Schaesberg. 
045-314175. 


Wij kopen alle AUTO’S, met 
of zonder APK, ook busjes! 
U belt wij komen, ook 
’s avonds, 045-422610 ’ 


VOLVO 340 diesel, bwj. '87, 
ƒ 9.500,-. Garage Boer¬ 
mens Wyke. 04450-2340. 


CORSA 1.3 S Hatchback, 5- 
bak, zwart, '85, ƒ6.750,-, 1e 
lak. Tel. 045-424128. 


ESCORT 1300, wit, bwj. '84, 
ƒ 5.250,-. Dr. A. Kuyperstr. 
76, Brunssum. 


Te k. Suzuki SWIFT rood, 
'86. zuinig, pr.n.o.Lk. Tel. 
043-435563. 


Te k. MAZDA E 2200 diesel, 
bestelbus met grijs kent., 
bwj. '86, Ie eig., km.st. 
120.000, ƒ8.750,-. Tel. 

045-310050 Vogelzankweg 
111, Landgraaf._ 


BMW 320i roodmetallic, 
sportvelgen, bwj. '84, zeer 
MOOI. Tel. 045-225320. 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
u nog 
te veel 

Wij zijn er zeker van u een 
autoverzekering aan te kun¬ 
nen bieden met zeef gunsti¬ 
ge voorwaarden, voor een 
premie die meestal lager ligt 
dan u nu betaalt. Neem vrij¬ 
blijvend de proef op de som 
en bel vandaag nog. 

GEURTS ASSURANTIËN 

Nieuwstraat 22-24 
tel. 045-211668/221090 

VELD ASSURANTIËN 

Nieuwstraat 116 
tel. 215458 

HOENSBROEK 


Te k. AUDI 80, bwj. '89, 
blauwmetallic. Tel. 045- 
323560, na 18.00 uur. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Ford SIËRRA 2.0 Laser, als 
nw., bwj. '85, vr.pr. ƒ 6.750,- 
Tel. 045-258271. 


Ford ESCORT 1.3 Laser 9- 
'84, APK 5-’93, 3-dfs., in 
nwst. ƒ 6250,- 04454-2092 


Te k. MAZDA 323, t.'79, 
APK 11-’92. i.z.g.st., 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-253075 


Te koop Opel ASCONA 2.0 i 
GT Sport, 12-'87, inr. motor 
evt. mog. Tel. 04499-5226. 


Te k. Opel KADETT '76. 
LPG evt. ook zonder, i.z.g. 
st. nwe. koppeling, uitl., 
banden en radio/cass. APK 
4-’93. Pr. ƒ1.150,-. Tel. 
045-727238. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Caravans 


Watersport 


Te k. plezier/WOONBOOT 
lengte 15 mtr. Vr.pr. 
ƒ 30.000,-. Tel. 08309- 
52975 na 19 uur. 


Wegens aanschat bedrijfs¬ 
auto, Ford SIËRRA 2.0 CL, 
eind '88, div. extra’s, moet 
weg, elke keuring toegest., 
ƒ 14.200,-. Kaffebergsweg 
71, Kerkrade. Kijkdag 
woensdag van 16.30-19.30 
uur. 


Te koop SURFPLANK met 2 
zeilen en dragers, ƒ400,-. 
Tel. 045-254889. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Dethleffs Caravan Show, 
TILLEMANS Recreatie, 
Haefland 19, Brunssum. In¬ 
ruil caravans div. merken o. 
a. Bürstner, Hobby, Berg- 
larxJ, Cavalier enz., vanaf 
ƒ 2.000,-. 


Luxe houten stacaravan, 
3.60x12.00 mtr., ind.: grote 
woonkmr met opensi. deu¬ 
ren, voll. ingericht keuken, 3 
sipks en badkmr. met bad. 
Venw.: oliehaard met bijbeh 
1.000 Itr. tank. Direct te aan¬ 
vaarden. Prijs op aanvraag. 
Tel. 04750-28638. 


Lord MUSTERLAND 3.20 
m, zeer mooi, ƒ4.500,-. 
Kerkraderweg 166, Heerlen 

MUNSTERLAND 510. 

Zwaluwstraat 10, Heerlen- 
Heksenberg. 

(Huls)diefen 

VCXaELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
pafiegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI .America, Th.WatsonIn 34 
Achel(B). 09-3211644489 

Zond. open maand. gesl. 

HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Éygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. 

Zwarte DWERGPOEDEL- 
TJES te k., 11 wk. oud. 
ontw. Kast. Hartelsteinstr. 7 
Maastricht. Tel. 043-630749 

Te k. YORKSHIRE Terrier- 
^es, zeer kl. en mooi. Tel. 
046-371833. 

Te k. pracht. TATRA-PUPS 
(witte poolse berghond), 
grote aanhank. en intell. 
halflangh. kindervriend, 

goed waaks. 08818-1550. 

Te k. prachtige DOBER- 
MANN-PUPS ing. en ontw. 
Tel. 08866-3151. 

In/omdetute 

Vandaag nog modder en 
zand, morgen GAZON. 
Graszoden. Jawell. Tel. 
045-256423. 

BAMBOEPLANTEN in vele 
soorten voor in de tuin. Tel. 
045-254801. 

Dautzenberg GRASZODEN 
Ie kwaliteit, grote partijen, 
speciale prijs. 045-428900 
en 04450-2131. 

f^les 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
010-4626668 of 4666535. 

Bovag erk. VERKEERS¬ 
SCHOOL Theo V. Bentum. 
Uw adres voor verkeers- 
theorie A B en C D, chauf- 
feursdiploma CCV-B, diplo¬ 
ma vervoer gevaarlijke stof¬ 
fen ADR certificaat, brom¬ 
fietscursus, rij-opl. voor mo¬ 
tor, personenwagen, vracht¬ 
wagen, vrachtwagen mei 
aanhangwagen, trekkerop- 
legger, cursus voor alle rij- 
opl. in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn. 
Bel voor info of afspr. 045- 
217487. Nieuwstr. 86 

Hoensbroek. 


Te k. caravan MUNSTER¬ 
LAND 4.20m, 4 a 5 pers. 
met nw. luifel, doucheruimte 
kach., ijsk., bwj.’79. Tel. 
045-310050. Vogelzankweg 
111, Heerlen. 


Opleiding voor motor, auto 
vrachtauto, aanhangwagen 
trekker, oplegger en bus er 
al uw chauffeursdiploma’s 
Verkeersschool LEC 

CREMERS, Reeweg 139 
Landgraaf. Tel. 045-312558 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 

8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht- '" 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. „ 

Bel de Vakman ^ 

c 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel, 045-312154 of 
045-312709. 

BIEZENSTOELEN vernieu¬ 
wen nu ƒ48,- per stuk met - 
garantie. Tel. 045-418820. 

Voor al uw SCHILDER- " 
WERKEN binnen en buiten. 
Bel 045-274245. 

Wonen Totaal 

Pracht eik. BANKSTEL 3-1- 
1, rundleren kuipkussens m. 
interieurvering in nw.st., 
ƒ2.875,- (nw.pr. ƒ4.800,-) 
045-323830 na 17 uur. 

Zkt u 2e hands MEUBELS? 
Veel keus ook antiek Kou- 
venderstr. 208, Hoensbroek. 

Zonni^ïafik/'-hemel 

Te k. 24 lamps prof. ZON¬ 
NEBANK met plafondlift, 
ƒ 2.000,-. Tel. 045-214628 

Cmnputci's 

PC XT, HD 20 Mb, FD 5V4 
monitor, monochrome, di¬ 
verse software, box met 80 
diskettes ƒ 695,-. Tel. 045- 
412278 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 

TV/VIde# 

KLEUREN TV’S vanaf '88; 
video en stereotorens gevr. 
Tel. 04406-12875. 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 

artikeieii 

USK. gasf. ƒ 95,- wasautom 
ƒ 175,- diepvr. ƒ 175,- was- 
dr. ƒ 275,-. 045-725595. 

Kunst en Antiek 

GEVRAAGD antieke meu¬ 
bels. P. Cortenraad Riemst 
(B) 09-32.12261156 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 

Te koop gevr. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 

' Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
- ijzer/metalen. 045-422025. 

Gevr. BANKSTEL leer of 
barok bankst. kast, sipk. an¬ 
tiek enz. 045-725595. 

Gevr, BANKSTEL-slaapk- 
, eethk.-kasten-inboedels- 
antiek enz. 045-725595. 


Muziek 


Muziekliefhebbers opgelet!!! ^5 

a. ƒ 30,- per maand direct eigenaar van o.a. 
umstellen, orgels, gitaren, piano’s, accordeons, 
tparatuur enz. Vraag naar onze speciale klant^^ 
lijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Cas®’ 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. j 
Maandag l/m zaterdag open. Donderdag koofwvo^ 
Het meest complete prijsbrekende MUZIEKPAB^ 
NERGENS BETER NERGENS GOEDKOI^ 


Diversen 


Last van stof? 

De Nénette glansborstel! ^ 

■ De oplossing voor alle oppervlakken die moeten 9^ 

* De Nénette borstel absorbeert vuil en stof en 9®^ 
direct hoogglans. ^ ijifi 

* Voor uw auto. motor, boot. caravan, kortom voor» 
spullen die zorgvuldig onderhoud verdiener^ 
Verkrijgbaar bij de importeur voor Nederland 


B. V‘ 


In de Cramer 31, Heerlen 
Tel. 045 - 716951. 01 

S 

i 

Wi 


06-HJnen Sexy Honey 

06-320.320.82 (75 Cpm.) 


Vrouwtjes 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu: 06-9661 - 75 ct p/m 
***06-9603 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen. 75cpm 


Vluggertje 

Wendy beleeft een 
heet hoogtepunt 
06-9662 - 75 ct p/m 


Uitdagend 

Vrouwtje zoekt een wild 
avontuurtje. 
06-9663 - 75 ct p/m. 


sexafspraaM^ 

met ’n meisje. Vraa9 ^ 
tel.nr. Bel 06-9502 ' 


Waar gebeurd, 

echt live , 

06-320.327.01 
Vanavond al een afsp*^ 

altijd succe^^i 

Bel voor een leuke ^ 
Afspreekin 06-95 ^' ^ 


Op z’n Frans 

Debbie: de eerste keer, Oh 
wat lekker 
06-9664 - 75 ct p/m 


06-9665 

Hete meisjes willen sex¬ 
kontakt met tel.nr. 75 ct p/m 


Suzanne heeft 

hele grote...!! 

06-9667 - 75 cpm 
Wie wil ze vasthouden. 


Debbie’s Sexdating maak ’n 
afspraak met haar meisjes. 
75 ct p/m 

06-350.222.23 


**Gay Privé** 

Ben je op zoek naar een 
heet afspraakje met een 
lekkere jongen? Of voor ’n 
opwindend gesprek met een 
lekkere knul. Bel snel 
06-9614 - 75 ct p/m 


Homokontal^, 

Zoek je ’n hete 
06-320.330.18 

06-9511 ^ 

Duik in bed met ’n 
vraag haar tel.nr. I 

Vrije meidö^ | 

zoeken regelrf®*^ i 

sexcontakt 

06-320.320.55 | 

Evelientje 

toen ze haar rokj® ' 
zakken... 06-9530^ J..^^ 

Pascale bovenop d® 

Keukens®^ 

Bel 06-9602 - 75 ^ 


Slippertjes^^^ 

meisjes zoeken 


06-320.320.36 (7J J 


300 meid^^, 

zoeken een heet 
nfi-r^pn 9.9 ^ 44 (75 


06-320.321.44 (7 ^ 

erox-connectiO^ 
Livesex gesprekke 
madam verbindt I® njeii 
naar de lekkerste ^ ^ 
die alle standjes cp*'^ 
Wij helpen je snel 

06*95*06 

l^jjnburgs Dagblad ^ _ 06-lijne n i 

^000% nieuw de 'ive Versier 

sexcentrale 

en kies maar uit wie je 
echt live wil versieren! 

Wij wachten op je 
-^§^20: 320.84 (1 g.p.m.) 

je voor dominante 
'/'■ouwen 37.5 cphm. 

06 - 320 . 332.32 

-'- jel je strenge vrouw 
Zin in een 

Avontuur? 

^e vrouwen en meisjes 
op zoek naar een 
op sex/gebied! Heb 
'ï ook zin? 06-340.340.95 
'-<-.___(75_cprn)_ 

Bizar! Live ojDgen. 

^ strenge vrouw, 
“■avestie 37.5 cphm 

.06 ^20.324.68. 

Wilde 

Stoeipartijen 

_Bete hartstochten. 
^^ll^Winding en sensatie. 

06-97 i'i mee? 

Z5 cprn _ 

®ohtstreeks vanuit Club 
^mbada eerlijke 

Live sex 

n^et onze 06-chicks 
•;^<°j2 0.330.72 75 cprn 

het Faj Lobi sexhotel 
® Opwindende live sex- 
^sprekken met onze 

Jjste bunnies. 

yj>5:^0^330T1_75_cpm_ 

'1^'Jrft Lisa live te bellen? 
® 's super blond, met 

^ grote (...)!! 

83 (75 ct.p/m) 

Nieuw! 

*''/e Sex/Belcentrale! 

. Snel brengt de operator 
hj-i'''® bij een meisje dat 
j^'^ert om (...) te worden. 
^^ ^.340.25 ƒ1.-p/m 

^ifekt Kontakt 

\- bete meiden of rijpe 
Q^iüJ'en. BEI ons op via 
^'<:jg0j24.97 (100 cprn) 


*Mai* 

320.331.09 M'n lichaam 
k^hst, denk maar dat ik 
~^~^-!$Q _op je zit... 75 cprn 

*Romy* 

51^320.331.04. Bel mij 


slipje over de tafel? 
. 'b cpfim. 18 jr. is ze. 
f,1 ^-. ^320.320.62. 

^^^sfGi'ieksIRussisch! 
ordi! 37,5 cphm 06- 

v320.320.59 


Meisjes 


li^h als niemand je kan 
y®'. horen en doe precies 
/j^-Slj ^je vraag. 75 cprn. 

^ naakt is stapt die man 
. het gordijn vandaan. 

''6-320.323.85 

50 cpV2m _ 

^ens geven een blonde 
alles in de cabine 

Grieks 

^^^0 .326.73 - 50 cpV2m 

Verleidt een blonde 
’ ban komt iemand thuis 

Boos of... 

'■^< ^.326.91 - 50 cpV2m 

Q,^cht lesbisch 

|)jbaar zo’n 50%. Voel je 
aan contact met 
^en? De box van vrouw 
.^Or tot vrouw. 
Ag ^-327.78 -50 cpV2m 

V be rnnr\io v/rr^i iia/ x/an rriin 


Aj< ^.327.78 -50 cpV2m 

Vrjg^ mooie vrouw van zijn 
^ haakt voor hem staat 
wordt het de 

Qerste keer 

ÖR-i- voor Peter 
^N ^329.23 - 50 cpVzm 

^'^tie. Ilse kleedt zich uit 
^ bukt over de tafel. 

^-320.340.41 

?gv^_ _50 cpy2m _ 

^ I baar slipje moet uit als 
hiannen gehoorzaamt. 

"6-350.250.50 

50 cpVzm _ 

bame live opgenomen 
Op bed lag 37,5 chm 

-56-320.320.38 


^•"iekse Sex 

^ braait z. om. 50 ct.p/m 

-56 j20.325.55 

Griekse Porno 

2e bukte 


willen sex-ervaring opdoen 
06-320.330.43 - 75 ct p/m 

Sex voor twee 

direkt kontakt met meiden, 
en hete vrouwtjes. 
06-320.330.46 (75 ct. p/m) 

Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 Ct p/m 

Sexkontakt: 

Zoek jij tel.nrs. van allemaal 
heerlijke hete meisjes? 
06-320.330.42 - 75 cprn. 

Dames die zich vervelen. 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 75 ct p/m 

Bi-sex 

voor 2 direkt apart met een 
heet meisje of ’n lekkere 
jongen 

06-320.330.87 - 75 ct p/m 

Homo-jongens 

Hoor ze TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 75 ct p/m 

Partnerruil 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor ’n hete sexruil 
06-320.330.91 - 75 ct p/m 

06-Gay Café 
Limburg 
06-320.327.55 

_ 75 ct.p.m. _ 

Homosex voor 2 

(ƒ 1,- p.m.) draai eerst 
06-320 en dan 
SM voor 2 .. 325.10 
Gaysex Limburg .. 325.73 
Jack off privé .. 321.16 
Darkroom .1 324.16 
Gay Pervers .. 329.16 
Bi-sex .. 323.36 
Jongens-sex .. 325.19 
Studenten .. 327.56 
Travestie .. 325.09 
Transsexueel .. 321.36 
Jurken & Pumps .. 325.94 

Urolagnie 

Echte spetters warm 

en.hmmm 

06-320.370.03 - ƒ 1,- p.m. 

Privé/adressen! 

heeft u zin in sex en bent u 
op zoek naar échte privé- 
adressen en telefoonnum¬ 
mers? Draai dan snel 
06-320.320.80 (ƒ 1,- p.m) 

245 hete 

meisjes geven hun telefoon¬ 
nummer aan je door en wil¬ 
len graag ’n (sex)afspraakje 
met je maken. 
06-96.45 (75 cpm) 

Stiekem Livevrijen. Tot diep 
in de nacht lekker 100% Live 
/Vrijen met Debby, Myra of 
Joan? Bel dan snel. 75 cpm. 

06.340.340.10. 

Naakt 

lag het meisje vastge¬ 
bonden op de betonnen 
vloer, trillend van angst zag 
■ ze hem binnenkomen (S.M. 
V. boven de 18 jr.) 
06-340.340.90 1 g p/m 

Het stoute 

schoolmeisje 

moest nablijven bij de 
strenge meester: ”Je 
broekje uit en bukken, je 
krijgt STRAF met de lineaal” 
06-340.340.20 1 g p/m 

Livesex 

Wij zijn Simcne en Linda, 2 
meisjes van 18 jr. Wij 
hebben onze eigen 06-lijn 
en vertellen jou over onze 
allereerste sexavonturen 
06-9670 1 g p/m 

Naakt 

kroop het meisje in zijn bed. 
Voorzichtig het is de eerste 
keer, fluisterde ze verlegen. 
06-340.340,30 - 1 g p/m 

Ik weet helemaal niets van 
seks en wat is een 

Nummertje 

' vroeg het meisje verlegen , 
toen gebeurde ”het" voor de 
eerste keer. 

06-340.340.21 - 1 g p/m 

Adres Privé 

Ze willen je ven/vennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs, ze geven zelfs 
hun eigen adres en tel.nr. 
06-96.85 - 100 cpm. 

IK. 

geef je mijn telefoonnummer 
geef je mijn adres vertel wat 
over mezelf, wacht dat jij me 
belt. 06/100 cpm. 

320.322.23 


I Privé/Escort I 

simply the best! 

lAngel en Boy! 

1000 en 1 mogelijkheden 
Info: S 045-274587 

Open van 11.00-02.00 uur. (Zondags gesloten). _ 

Ie en 2e Pinksterdag geopend. 

De beste meisjes zijn nog steeds bij; 

Privé Yvonne 

8 sexy meisjes verwennen U, pikante lingerie, ma-zat. 
11-24 u. zond 15-23 u. Kapelwg 4 Kerkrade. 045-425100. 

De beste meisjes zijn nog steeds bij: 

Privé Yvonne 

8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat. 
11-24 u., zond. 15-23 u. Kapelweg 4, K’rade, 045-425100 

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlie 

Club Amorosso 

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio’s 
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke 
meisjes altijd welkom. Rijksweg Z-105 Geleen 046-756335 

Sex-O-Theek Liberta 

Privé Club met 10 sexy dames. Van 18-28 jr. in lingerie, 
tanga slip of topless, 4 blondines Brigit 18, Lana 26, Kim 21 
en Kristien 28. Rosie lang en getint. Naiomi halfbloed met 
grote borsten. Anna lekker mollig. En nieuw onze Franse 
sterren Chantal 22 en Vanessa 21, met grote DD cup ook 
klein Nicky Lolita type. Net als altijd 3x relaxen met 3 ver¬ 
schillende meisjes voor 1 all-in prijs. Gratis dranken, open 
sex of privékamers met spiegels of bubblebad. Nieuw 8 
persoons Whirlpool en sauna. Alles kan niets moet. Ma., di. 
don. 12-02 uur; woe. en vrijd. 12.00-18.00 uur. 
Maaseikerweg 24, Susteren, 04499-4346, privéparking 

Nieuw Nieuw 

_ Jongens voor dames, heren en echtparen. _ 

^ ^ • I Meisje 24 jr. 

Geslachtsziek- WH dolgraag sex per 

+«r«Kziotrii/Hinn telefoon. Ik ben wild en heet. 

lenuesir ijuir ly 06 - 320 . 324.96 (75 cpm) 

24 uurs infolijn - 

Tel. 045-740136 _ Even tijd en geen spijt? 

Escort all-in Videoclub 

n AC nnc H nH ®® meer. 

040 -04101 y I Bel eens 045-718067. 

Totale ontspannings- 11 ^ 3 q 

massage door 1 of 2 . # i • ■ 

leuke meisjes ® . 

°^5-3534a9' 

Monicjue dond. Tel. 043-473309. 

af 10 uur ook zat. en zond. NiPlJW E^^rort 
045-721759 meisje gevr. , . . 

---- Kimberly, snel bij u 

Peggy privé 

en escort Q 045-418606 

Tevens meisjes gevraagd. NieUW LOeS Uit 

Ma-vr. 11.00-22.30 u., WO. LUtfÖ Uil 

tot 19.00 u. 046-374393 Voerendaal en Brigitte v. 
- 11 -23 u. 045-254598. 

Privé - 

merlen^intrum van „ 00 ReQlna’S Privé 

tot 18.00 uur. 045-714707. 045-727538 _ 

°°mol7jeï""‘ Buro Heerlen 

Qanrirp adressen, privé en escort 

Ocal lUi a Boys voor heren en dames 

zijn. Ma. t/m vr. 10-22 uur. 045-225333 insch. gevr. 
046-757517, weekend gesl. 

Buro Geleen Lov© ©SCOrt 

^m. op nivo. 046-748768 045“320905 

Inschrijving nog mogelijk. _ 

Maastricht 


Kontakten/Klubs 

Katja’s Relax Place 

V Privé v.a. ƒ 50,- 

_ Tel. 045-423608. _ 

Nieuwe meisjes in Rustica, en er komt meer!!! 

Sauna Club Rustica 

xjw -,*^erkrade-Spekholzerheide, v.d. Weijerstr. 9. 
^<-^15-^2762, geopend ma. t/m vr. 11,00-24.00 uur. 


SACHA’S Escort 

7 dagen per week geopend 

Nu 24 uurs service!! 

Info: g 06-52980255 

,^Sauna Club Eden 

geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 
® dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade 

Tel. 045-462084 

Tevens dames gevraagd. 

V Nieuw privé Candy 

^^-^.. ^045-212616 of 211391, meisjes gevraagd. _ 

Nieuw, nieuw, nieuw! 

Shirley bij Porky’s Pretpark!! 

S 045-228481 


Privé LYDIA 


Altijd meerdere lieve en 
mooie meisjes aanwezig. 
Eerlijke behandeling 
gegarandeerd. 

Jodenstraat 2 

Tussen WV en Kesselkade. 

043-254183 


dat voel je met een natte 
vinger aan!! 046-749662 
van 11 -23 uur. We zoeken 
_ nog ’n meisje. _ 

Privé Daisy 

lekker uitgerust maar nog 
niet uitgeblust. 

Tel. 045-229091 


Vakantie en Rekr^ie 


Vrij op vakantie 
met een 

huurauto 

va. ƒ 273,- per week. 

Ook campers en 
9-pers. busjes 
Autorent Bastiaans Spoor- 
singel 50, Heerlen. 

Tel. 045-724141. 

OOSTENDE gezellig appai 
tement vlakbij zee, vrij juni/ 
juli/augustus. 045-415744. 

CARAVANS te huur in | 
Heimbach (Eifel) en Roggel. 
F. Degekamp. 045-211705. 

DETLEFFS Beduin 490 M, 6 
mnd. oud, 1 week gebr. 
inr.mog. Tel. 043-633204. 

WADDENEILANDEN Texel/ 
t.h. 4-6-pers. stacarav. D/ 
WC/TV, juni ƒ 345,00 p.w. - 
ƒ 598,00 2 wkn.; 19/6 t/m 3/7 
ƒ698,00; 26/6 t/m 10/7 

ƒ798,00; 3/7 t/m 10/7 

ƒ 598,00. Keijman Reizen, 
08376-14121 / 14130. 


SIOOf»llltO’S 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Tel. 045-229045. 

Van maandag Lm vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 

Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Autoslo- 
perij Marxer, 045-720418. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


DUITSLAND Saarburg/ 
Hunsrück T.h. 6-pers. sta¬ 
carav. D/WC/TV op vak. 
park. Juni ƒ425,00 p.w. - 
ƒ675,00 2 wkn; 27/6 t/m 
11/7 ƒ 898,00; 4/7 t/m 18/7 
ƒ 998,00. Keijman Reizen, 
08376-14130/ 14121. 

Italië Gardameer/ t.h. 6- 
pers. stacarav. op camp. dir. 
aan meer. Juni en sept. v.a. 
ƒ 285,00 p.w. - 3 wkn. huren 
2 wkn. betalen; 4/7 t/m 18/7 
ƒ1.050,00. Keijman Reizen, 
08376-14121 / 14130. 

ZEELAND Nieuw/vliet te h. 
6-pers. stacaravan D/ WC/ 
TV. Juni ƒ 425,- p.wk. -2 
wkn. ƒ675,-. 20/6 Lm 4/7 
ƒ798,-, 27/6 Lm 11/7 

ƒ898,-. 4/7 Lm 11/7 ƒ 645,-. 
Keijman Reizen 08376- 
1413 0/14121. 

KAMPEERAUTO VW.LT 28 
’76, ƒ 9.500,-. Garage Boer- 
mans Wylre. 04450-2340 


(Brom)fietsen 


BROMMER aangeb. Zün- 
dapp en Yamaha, evert. v. 
stoop 045-318521 na 18 u. 

Te k. prof. RACEFIETS Ga¬ 
zelle Mondial, veel extra’s, 
geh. compl. 045-255878. 

Te koop HONDA MTX, bwj. 
’89, als nieuw, i.z.g.st., Kie- 
vietstr. 27 Kerkrade na 18 u. 

Te koop PUCH Maxi, bwj. 
’86, i.z.g.st. 045-456320, 
bellen na 15.00 uur. _ 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


1^, 


vogg 


vereniging van ouders 
en verwanten van mensen 
met een verstandelijke handicap 


Voor broers, zussen, verwanten, vrienden 

Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen en 
andere verwanten en vrienden hebben vragen en 
problemen rond het samen leven met iemand met 
een verstandelijke handicap. Ook zij hebben 
behoefte aan informatie, een klankbord of vormen 
van praktische dienstverlening. De VOGG is er 
nadrukkelijk ook voor hen. 

Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf: 
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht. 
Telefoon 030-36 3744, 


* NIEUWE UITLAAT? DAARVOOR GA 
JE TOCH ZEKER NAAR KWIK-FIT!« 


PRECIES! MOET U ONZE BANDEN EENS PROBEREN 


'Nieuv-emerkbanden PER «STUKS 

175/70 

* ..nnlaus.Fo.Ö Escort, 


O.a. Oa.hatsii ' 


perstuk 


tvuee stuks 


179 BANDENSTUNTS 


185/65 R14 TSP6/65 


UITLAATSTUNTS 


ie5R13T SPRINT-l- 
VAEOESreiN^I perstuk 


j| CENTAUR 

IsUPREME 


175/70 R13 5 

OÏ ^HUISMERK 

PER STUK 


89r 


III 7 


<#■ 


PER STUK 


149,- 


BMW 316/3181 

10/'82 - 9/'87 

ACHTERDEMPER NU 


185/60 R14 HR340 


IKtUUNIRQYALl 


PER STUK 155 R13TMXT/80 PER STUK 


125,- 


BINNEN ZONDER AFSPRAAK. KLAAR TERWIJL U WACHT! 


169,- 


wSfuNDiGEREMaiaiaS 


.ciurwFCK GRATIS Vanaf 

prijzen 

voor 

75.- Pe»-" 

1 remsc hoenen y ^ 


KOMPLEET 
SYSTEEM NU 


Wlll 

2S 


Opel Ascona C 1.3 -1.6 -1.8 
9/'81 - 8/'88 m m 

ACHTERDEMPER NU I | 


INKL. 18 MAANDEN 
GARANTIE! 


11 

11 


S( Roermond (A/R) Keulsebaan 502, 04750-20120. Celeen Rijksweg Centrum 83/87, 046-740347. Heerlen Heerenweg 1, 045-723821. Heerlen 
50 (A/R) Heerlerbaan 193, 045-423017. Sittard Pres. Kennedysingel 6 , 046-525000. Venio (R) Prinsessesingel t/4/5, 077-540058. Venray (A/R) 

2 Stationsweg H3, 04780-11850. Weert (A/R) Roermondseweg 68 , 04950-30008. 

lA 

O 

< 

^ A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice. 


Ford Siërra 1.6 '82- 
ACHTERDEMPER NU 


Alle prijzen inkl. montage, schriftelijke garantie 
en btw. Exkl. balanceren en ventielen. 


Êürik-Kt 


GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve 

in handen betalen in volgens min. jaarrenle vlg. wet. max. jaarrente 48 mnd. 
60 mnd. 
60 mnd 
72 mnd DOORLOPEND KREDIET 


Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. 
limiet per maand per mnd etf. jaarrenle looptijd 


I Rente volgens Theor. 
max. tarief looptijd Elk bedrag tot 200.000 en 
andere looptijd mogeüjk. 
Overlijdensrisico meestal 
gedekt. Bestaande leningen 
geen bezwaar. 


Geen informatie bi| werkge¬ 
ver. Geen biikomende kos¬ 
ten. Binnen een dag alles 
geregeld. Goedkope tarie¬ 
ven. Vraag gratis advies. 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 - 724132 


Uit oud wordt ''nieuw” 

'Met het PORTAS renovatie-systeem. 

Het beste voor oude deuren 

en keukens. Nieuw: radiatorkasten en ^ 

badkamermeubels. Vele mogelijkheden - , J 

waardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, S 

perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u 

op de duur veel plezier zult hebben. Bel u " 

ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. 

De nr. 1 In Europa. __ PORTIkS' 

mm « 'nsT Hoekeruieq 4, Bunde 

I Van Wel BV @ 043 - 647833 . 


VOOR MOOERN .ZIT’ U BIJ ONS GOED VEGERS MEUBELEN 


Eiken klassiek 
Honigmenstraat 47 
Heerlen 


Slaapkamers 
Heerlerbaan 235 
Heerlen 


Moderne Meobelen 
Locht 2 
Kerkrade 


Voor uw privacy en 'n korrekte lening 

Bel: 043-636200 

Dan slaagt u gemakkelijk en diskreet. 

ma. t/m vrij. van 8.30-21.1)0 uur, za. van 9X10-16:00 uur 


Enige kenmerken: 

e Indien gewenst, geheel telefonische behandeling. 

e Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. 

Geen loketten. 

• Meestal kwijtschelding bij overlijden. 

• tndien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte, 
ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt). 

e Iedereen tussen 18 en 72 jaar kan bij ons slagen. 

e Andere bedragen en looptijden zijn óók mogeüjk. 

e Persoonlijke leningen met een looptijd van 
72 mnd. en langer zijn vooral bedoeld voor duur¬ 
zame aanschaf. 

e Meestal kunnen wij dezelfde dag de uitslag op uw 
aanvraag melden. 

• Rente is fiscaal aftrekbaar. 

e Geen informatie bij werkgever of andere personen. 

• Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk 
ZONDER onderpand of borg. 

• Gevolmachtigd intermediair. 


Kortom maak kennis met onze deskundige 
behandeling van al uw kredietwensen, voor u geheel 
KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND 


PERSOONLIJKE LENINGEN 

Langer dan 60 mnd. voor caravan, boot of woningverbetering ƒ 6.000,- 
ƒ 12.000,- 
ƒ 18.000,- 
ƒ 24.000,- 
ƒ 35.000,- 
ƒ 50.001,- 


terug te 
betalen In 


60 mnd. 
60 mnd. 
72 mnd. 
72 mnd. 
84 mnd. 
84 mnd. 


maandbedrag 
volgens minimum 


142,- 

273,- 

362,- 

■ 483,- 
639,- 

■ 878,- 
effektieve 

jaarrente 


6 , 0 % 
3,9% 
3,9% 
13,9% 
13,9% 
12.5% 


maandbedrag 
volgens wett. max. 


ƒ 149,- 
ƒ 295,- 
ƒ 380,- 
ƒ 497,- 
ƒ 651,- 
ƒ 933,- 1 


Financieringskantoor Lid van de Ned.Ver. van Financieringsadviseurs NVF. 
30 jaar financieringservaring. 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


Bedrag in 
in handen 


ƒ 6.000,- 
ƒ 11.000,- 
ƒ 15.000,- 
ƒ 26.000,- 
ƒ 35.000,- 
ƒ 50.000,- 


terug te 
betten 


ƒ 120,- 
ƒ 220.- 
ƒ 300,- 
ƒ 520,- 
ƒ 700,- 
ƒ 1.000,- 


volgens minimum 
eff. jaarrente theor loopt 


75 mnd. 
73 mnd, 
73 mnd. 
73 mnd. 
72 mnd. 
72 mnd. volgens wettelijk maximum 
eff. jaarrente theor loopt 


92 mnd. 
86 mnd. 
84 mnd. 
82 mnd. 
81 mnd. 
81 mnd. 2e HYPOTHEKEN 

NIEUW: 

nu tot 130% van de verkoopwaarde! 


Bedrag in 
handen 


ƒ 50.001,- 
ƒ 60.000,- 
ƒ 65.000,- 
ƒ 70.000,- 
ƒ 75.000,- 
ƒ 90.000,- 
ƒ 120,000,- 
150.000,- 12,5% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 


120 mnd. 
term bedr. 


712,- 
855,- 
926,- 
997,- 
1.068,- 
1.282,- 
1.710,- 
2 137,- 


180 mnd. 
term bedr 240 mnd. 
term.bedr. 


544,- 

653,- 

708,- 

762,- 

817,- 

980,- 

1.307,- 

1.634,- 


043 - 636200 * 

Geopend van ma. t/m vrij. 
van 8.30-21.00 uur, 
za. van 9.00-16.00 uur 

Scharnerweg 108 
6224 JJ Maastricht 

Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 


# Echte liefde 


# Het effect van eoi langdurige stortbui 


CHRISTA HALBESMA 
DRIES LINSSEN 


# Sandra St. Victor, een imponerende verschijning die met haar groep Family Stand één van de hoogtepunten van de 23ste editie van Pinkpop 


• Eddie Vedder, zanger van Pearl Jam, 
vóór zijn gewaagde sprong in het publiek. 


# Poliy Harvey. Na een bedeesde start gaf deze zingende en gitaarspelende Britse van 
haar onverschrokkenheid blijk. 


# De brandstof van een festivalganger. 
.-xw;?!- 


imbmgs agblad 
Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 15 


Jorge Valdano genoemd als opvolger Beenhakker 

Cruijff verslaat ’Don Leo 


# Gespanne7i wacht 
Johan Cruijff iu het 
Nou Camp-stadion 
het einde van de 
ontmoeting Tenerife- 
Real Madrid af 


^CELONA - De Spaanse voetbaltitel is Leo Been- ^ 

*Unt vingers geglipt. Real Madrid, dat met één * " f 

•otïi op aartsrivaal Barcelona aan de laatste 

«^^^^^oronde begon, verloor bij Tenerife met 2-3 na 
te hebben voorgestaan. Barcelona, dat Athletic 
met 2-0 versloeg, prolongeerde de titel. |||||||||||||^^ 


Foto: EPA 


4 


■4. <• 
- > 
* t 


dacht op het Canarisch 
P binnen een halfuur 

fo zitten. Hierro en Hagi 


Vaesscii 
**tibiirgs bes Ie 


onze sportreda ctie 

' Op een parcours in de 
wijk Welten heeft Roger 
gisteren de Limburgse 
^fti. r* bij de amateurs ver- 
itltig u- solovlucht van ruim 
^rs5 ^dometer veroverde hij een 
van een halve minuut. 
John de Hey legde be- 
tweede plaats, Francois 
^ uit Stein werd derde. 

J^dstrijd over 103 kilometer, 
•®ti, ^ Zeventig renners deelna- 
r?i. verreden in stromende 
^iioj^^underslagen en bliksem- 
worgden bij tijd en wijle 
h Angstaanjagend decor. 

V,i 

^l-jange Roger Vaessen be- 
de Limburgse titel zijn eer- 

^ In hf^l Flrifitrc \rr»rir 


het seizoen. Daags voor 
ggi^Pioenschappen was hij te- 
4 Q^^d uit de Ronde van Enge- 
Vqq J^^Wel Milkrace, waar hij in 
%j^f^bije twee weken had deeluit- 
- ,van de Nederlandse ama- 
l^tie. 


l*|L poging 19 


land goede leerschool' 


hadden de ploeg op een voorsprong 
gezet. Zelfs de tegentreffer van Qui- 
que scheen de Madrileense voor¬ 
pret niet doen afnemen. Terwijl 
Barcelona tegen Bilbao door twee 
doelpunten van Stoitsjkov veilig 
met 2-0 leidde, werd Real gaande¬ 
weg de tweede helft hoe langer hoe 
nerveuzer. De Braziliaan Rocha ver¬ 
anderde in de 76ste minuut een 
schot van Felipe van richting (2-2). 
Een minuut later werd het zelfs 3-2. 
Buyo kreeg een terugspeelbal van 
Sanchis niet onder controle en in¬ 
valler Cherubino profiteerde. 


.,We hebben een reeks duidelijke 
kansen gehad om alles te beslissen, 
maar faalden. Uiteindelijk heeft Te¬ 
nerife verdiend gewonnen”, erken¬ 
de Real-voorzitter Ramon Mendoza 
na afloop. ,,Dit is een ongelofelijke 
tegenvaller. Gedurende 75 minuten 
waren we kampioen, nu rest alleen 
de beker nog. Dit is niet het mo¬ 
ment om schuldigen aan te wijzen. 
Intern zullen we de zaak bespreken, 
maar al te lang moeten we niet stil¬ 
staan bij het verlies. We moene 
immers verder. Ik hoop nu meer 
dan ooit bij Real te kunnen blij¬ 
ven”, stamelde Beenhakker na af¬ 
loop. 


Of dat zal gebeuren is nog maar de 
vraag. Gisteravond kwam het be¬ 
stuur van Real Madrid al bijelkaar, 
maar naar buiten toe werd te ken¬ 
nen gegeven dat er pas na afloop 
van het bekertoernooi (Real moet 
het in de halve finale opnemen te¬ 
gen Gijon) spijkers met koppen 
worden geslagen. Dat er veel gaat 
veranderen in de Spaanse hoofd¬ 
stad staat wel vast. Mendoza liet 

ZÊÊ ' 

'i'fi 

m 
''' IIBg 


vorige week weten dat hij hoe dan In Barcelona leidde het nieuws van- 


ook het mes in de ploeg gaat zetten. 
Inmiddels is de naam Jorge Valda- 


af Tenerife tot hysterische taferelen 
bij de 98.000 supporters in het Nou 


no, uitgerekend de coach van Reals Camp-stadion. In januari had Bar- 
plaaggeest Tenerife, gevallen als celona nog acht punten minder dan 
nieuwe man op de bank in het Ber- Real. ,,De aanhang mag trots zijn”, 


nabaeu-stadion. Valdano was jaren¬ 
lang aanvaller van de 'Koninklijke’ 


meende Cruijff. ,De offensieve stijl 
is de sleutel achter al het succes", 


en is door bestuur en publiek altijd aldus de nieuwe 'God' van Catalo- 
op handen gedragen. nië. 
- V 

s?-.- 1 - w 


°^ica Seles zoent de rijkgevulde bokaal van Roland Garros. Jirn Courier, bezigt de 'Franse slag' tegen Petr Korda. 


Foto’s: AP 


Motiica Seles: ’DU was mijn meest emotionele finale’ 

ourier tennisgod in Frankrijk 


Mjg ^ ' Jim Courier is in 
É mn weken lang de 

geweest. Uit- 
boven het tennisvolk 
l^oven Roland Garros. 
was hij, maar niet al- 


set (7-5) balde Petr Korda aardig op den. En iets in de mode lijkt haar 
met de winnaar. Daarna was het ook wel wat. Of een plaatje opne- 
over en sluiten en kreeg de Tsjecho- men misschien. Een mensenleven 
slowaak nog drie games toegescho- met alleen maar tennis is immers 
ven, 6-2 en 6-1. ook niet alles, al is ze met die sport 

,,Dit is een machine , zei Korda na wel een van de rijkste teenagers in 
de teleurstellende eindstrijd, die Amerika geworden. 


n» tegenstanders trof qua spektakel met m de schaduw Van Steffi Graf nam ze vorig jaar de 

het werden alle kat- ■riocht staan van de yrouwenfinale. nummer een-positie van de wereld 

^S-spelletjes. Ook de Courier glimlachte fijntjes toen hij over. Ze lijkt die voorlopig niet af te 
I^etr Korda werd wee die kwalificatie werd gecon- staan. Afgelopen zaterdag deelde ze 

I ^^gd. fronteerd. „Wat een prachtig com- opnieuw een gevoelige tik uit aan 

L pliment . haar naaste achtervolgen In een 

H *^ 0 uri schitterende finale van Roland Gar- 

*1(1 ^ mets mis in Parijs, ros bereikte Steffi Graf een bloed- 

In zijn speech na ^ vorm, maar het was eenvoudig niet 

''j ®^°^*^end maar ge- Pas achttien jaar en al drie keer goed genoeg om Seles te verslaan. 

^ Pubr u Frans bedankte winnaar van de Open Franse tennis- Met de cijfers 6-2, 3-6, 10-8 trad de 
spreek net zo kampioenschappen. Er ziin eroot- winnares in de voetsporen van Hil- 


nummer een-positie van de wereld ik zo onthaald als dit jaar in Pari 
over. Ze lijkt die voorlopig niet af te aldus Graf, die zondag 23 wordt, 
staan. Afgelopen zaterdag deelde ze 
opnieuw een gevoelige tik uit aan Seles sprak na afloop over de 
haar naaste achtervolgen In een 'meest emotionele finale’ uit haar 
schitterende finale van Roland Gar- loopbaan. De kersverse kampioen 
ros bereikte Steffi Graf een bloed- wordt alsmaar sterker, maar niet 


VorT^ Spaanse koe”). 

L ludieke act was de 
weer ongenaak- 
I ^est. Slechts in de eerste 


winnaar van de Open Franse tennis¬ 
kampioenschappen. Er zijn groot- 


(Gesjoemel baart medaillekandidaat zorgen 

Arnold Yanderlijde 
kraakt jury-machine 


Van onze verslaggever 

SITTARD - Boos en bezorgd. 
Arnold Vanderlijde ligt de ka¬ 
ter van Berlijn nog zwaar op 
de maag. De Sittardse zwaar- 
gewichtbokser heeft tijdens 
het boksgala in de Duitse 
hoofdstad aan den lijve onder¬ 
vonden hoe makkelijk een ju¬ 
ry te manipuleren is. Vander¬ 
lijde moest het in de finale 
opnemen tegen de Duitse be¬ 
lofte Teuchert. „Een jonge die 
koste wat kost gepushed 
moest worden voor Barcelo¬ 
na”, weet Vanderlijde. 


Het hoofd van de jury, een Duitser 
die straks ook een belangrijke rol 
speelt in het olympisch toernooi, 
zou daar hoogstpersoonlijk zorg 
voor dragen. Met als lokkertje een 
accreditatie als jurylid in Barcelona, 
liet het opperhoofd zijn marionet¬ 
ten frequent op de puntenknop van 
Teuchert tikken. „Een regelrechte 
schande”, sprak Vanderlijde. „Ik 
deelde de klappen uit en Teuchert 
kreeg de punten. Het was opeens 
4-1. Toen ik opnieuw flink had uit¬ 
gehaald verscheen 5-1 op het score¬ 
bord. Dat was de druppel die de 
emmer deed overlopen. Tijdens de 
pauze na de tweede ronde hebben 


mijn trainer en ik besloten dat de 
handdoek geworpen zc'u worden". 

Vanderlijde verloor dus volgens ei¬ 
gen zeggen door de onfrisse praktij¬ 
ken van de hoofdarbiter. ,,De Cu¬ 
baanse ringrechter treft weinig 
blaam. Hij had alleen eerder een 
openbare waarschuwing moeten ge¬ 
ven. Maar aan de score kan ook hij 
niets veranderen", sprak een ver¬ 
bolgen Vanderlijde. 

Het systeem van de puntenmaebine 
bestaat overigens al langer. Het is 
nota bene ingevoerd nadat enkele 
zogenaamde onpartijdigen tijdens 
de Spelen van Seoel in opspraak 
waren gekomen. Om een score te 
laten aantekenen dienen de juryle¬ 
den ongeveer tegelijkertijd op een 
rode of blauwe knop te drukken. 
Het systeem heeft al veel kritiek te 
v'erduren gekregen, omdat er in de 
haast fouten gemaakt kunnen wor¬ 
den. Desondanks wordt het ook in 
Barcelona gebruikt. 

Ncuicel 

En dat baart Vanderlijde zorgen. 
„Het systeem deugd niet. Als tech¬ 
nische bük.ser ben je altijd in het 
nadeel bij iemand die wild om zich 
heenslaat en geen echte treffers 
plaatst". Vanderlijde voelt zich an¬ 
derhalve maand voor het begin van 
de Spelen allerminst op zijn gemak. 
Zeker na die ervaring in Berlijn. 


Katriii Krablic 
mist Spelen 

HAMBURG Katnn Krabbe, 
Grit Breuer en Silke Moller zul 
len de Olympische Spelen van 
Barcelona mis.sen. Dit i.s de con¬ 
clusie na de openbaarmaking 
van hel rapport van de Britse ju¬ 
rist Mark Gay. de ad\’ocaat \an 
de wereldatletiekunie I.-'L'^F. in 
..Bild am Sonntag". In het rap 
port staat dat de drie unneproe- 
ven \-an d(,‘ atletes, afgenomen 
tijdens een trainingskamp in 
Zuid-.'^fi'ika. identiek waren. ..De 
kans dat de urinemonsters van 
de drie inderdaad identiek zijn. 
is een op de 100 miljor'ti", stelt 
Gay. ,.De gelijkheid kan alleen 
verklaard worden met het feit 
dat de drie deelgenoot waren 
van de fraude. Hierbij is hel met 
nodig uit te leggen hoe ze gema¬ 
nipuleerd hebben." 

Kcvanchc 
voor I ri(s Siiis 

MERANO Fnts Sins is tijdens 
de vierde wedstrijd om de wa* 
reldbeker kanoslalijiri. gehouden 
m de Italiaanse plaat.-. Merario. 
als zesde geemdigd. De Limbur 
ger. reeds aangewezen xoor de 
Olympische Spelen, revancheer¬ 
de zich daarmee voor zijn matige 
prestatie van \'orige week m Nut- 
tingham, totm hij een poortje 
miste. 

De andere Nedeiiancier op het 
wilde water. Michael Reys. fi¬ 
nishte als \ eertiende. liy raakte 
een poortje aan, waardoor hij vijf 
seconden straf kreeg. Reys is ge- 
nomini'crd \uor de Oljrnpische 
wedstrijd op de baan \an Seu 
d'Urgell. maar dient nog vorm 
behoud te tonen. De zege was 
voor de Canadees Davul Ford. 


\\ ilUer naar 
l^a/io Koma 

AMSTERDAM - Aja.x moet \ er- 
der zonder Aron Winter. De 
25-jarige middenvelder tekende 
een contract voor \ier jaar bi) 
Lazio Roma De Italiaanse club 
iiud eerder al met Ajax ox’ereen- 
stemming bereikt over de trans- 
lersoiii. die naar \'erluidt rond ile 
tien miljoen gulden bedraagt. 
Winter, die deel uitmaakt van de 
EK-selectie van Nederland, had 
nog een meerjarig contract in 
Amsterdam. 

Tapio koopt 
Kiuli Voller 

MARSEILLE Bernard Tapie 
heeft in tiet weekeinde bekend¬ 
gemaakt dat Rudi Voller, de 
Duitse spits \'an AS Roina, vol¬ 
gend \-oetbalseizoen bij Olympi- 
que Marseilk' speelt Hij wordt 
de vervanger van Jean F^ierre 
Papin, die naar AC Milan is ver¬ 
trokken, Ülympique Marseille 
heeft \'uor de versterking \ an de 
aanval ook nog de Schot Ally 
McCoist en de Welshman Mark 
Hughes op het oog. 


(ADVERTENTIE) 


ALUMINIUM LUIFELS 

LÜBO 

LICHTREKLAME 
SUSTEREN 
04499-1833 


imburgs agblad 

KENT U NENSBi DIE DE KRANT VAN UNBURG NOG NIET LEZBJ7 

Maak hen abonnee. U ontvangt dan van het Limburgs Dagblad een leuk cadeau. Kies zelf maar uit! 
De nieuwe abonnee ontvangt de krant de eerste 2 weken gratis. 

Naam nieüwe abonnee:. Adres:. 

Postcode/Plaats:. Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorging):.(VGX) 


De betaling gebeurt 


loond met 550.000 gulden - kwam 
hard aan bij Graf. In haar af¬ 
scheidsspeech kon ze haar tranen 
nauwelijks bedwingen, net als na 
afloop op de persconferentie. Zo’ 
spelend voor zo’n publiek en dan 
nog misgrijpen. „Ik heb veel toer¬ 
nooien gespeeld, maar zelden ben 
ik zo onthaald als dit jaar in Parijs”, 


automatisch; 

^ ƒ 27,45 per maand 
ƒ 82,35 per kwartaal 


via acceptgiro: 

ƒ 28,45 per maand 
□ ƒ 83,35 per kwartaal 


Bij automatische betaling is het bank-/gironummer: 


Handtekening nieuwe abonnee:. (bij automatische betaling) 

Aangemeld door:..Adres;. 

Postcode/Plaats;...;. vorm, maar het was eenvoudig niet populairder. In Parijs deed ze wat 
goed genoeg om Seles te verslaan. dat betreft weer geen goede zaken. 
Met de cijfers 6-2, 3-6, 10-8 trad de „Het interesseert haar bijvoorbeeld 
winnares in de voetsporen van Hil- niet wat er in Joegoslavië gebeurt”, 
de Krahwinkel-Sperling die in 1937 zei Ivanisevic. ,,Ze vindt de kleur 


heden die er een leven lang voor de Krahwinkel-Sperling die in 1937 zei Ivanisevic. ,,Ze vindt de kleur 
nodig hebben. Monica Seles niet, ook drie keer op rij de Open Franse van d’r haar belangrijker dan de 
want ze heeft nog andere dingen te had gewonnen. kleur van de vlag waar ze onder 

doen. Ze wil nog eens filmster wor- De triomf van de Servische - be- speelt.” 


Kruis hier één van 
de onderstaande 
cadeaus aan: 

parkerpen 
-mI memokubus 
d luxe handdoek 

Stuur deze bon in een 
open envelop, zonder 
postzegel, op naar: ^ 0' . 
Limburgs Dagblad ggt £ 
Antwoordnr. 46 Wy 
6400 VB Heerlen V* „ 


U ontvangt uw geschenk nadat de nieuwe 
abonnee de eerstebetalingstermijn heeft voldaan. 

Dinsdag 9 juni 1992 • 
Autocoureur pakt ^geroutineerd^ hoofdprijs op Zandvoort 

Verstappen snelt op titel af i 


• Jos Verstappen 
pakte de winst op 
Zandvoort met zijn 
Opel-Lotus. 


ZANDVOORT - Experts voorspellen hem een goede toe¬ 
komst. Al voor het seizoen werd Jos Verstappen als talent be¬ 
titeld. De 20-jarige Limburger heeft tot nu de verwachtingen 
beantwoord. De debutant in de autosport reed dit seizoen zes 
races. En won er drie. De laatste gisteren op het circuit van 
Zandvoort. 


Met overmacht en onbedreigd won 
hij de vierde van de tien wedstrij¬ 
den om het Benelux-kampioen- 
schap in de Formule Opel-klasse. 
Verstappen verstevigde zijn eerste 
plaats in de tussenstand omdat zijn 
voornaamste rivaal Eglem met de¬ 
fect uitviel. De zoon van een kroeg¬ 
baas in Montfort lijkt rechtstreeks 
op de titel af te snellen. Het uit¬ 
gangspunt dit eerste jaar. 

„En ik wil in de Euro-series vooraan 
eindigen”, voegde de ambitieuze 
jongeling eraan toe. „Ik heb niet het 
idee dat het te snel gaat. Ik zit op 
schema en zie wel waar ik eindig. Ik 
laat alles rustig over me heen gaan. 
Ik ben van nature rustig. Kan ge¬ 
makkelijk relativeren.” 

De voormalige automonteur heeft 
een indrukwekkende loopbaan in 
het karting achter de rug. Meer dan 
dertig nationale en internationale 
overwinningen heeft hij op zyn ere¬ 
lijst staan. Hij werd door Frits van 
Amersfoort, eigenaar van het gelijk¬ 
namige racingteam, ingelijfd en is 
sinds dit jaar full-prof. Van Amers- 


Zes dagen rijden 
voor half uur racen 

ZANDVOORT - Ruim tweedui¬ 
zend kilometer legde Leonid Prota- 
sov af in drie dagen om nauwelijks 
een half uur te racen op het circuit 
van Zandvoort. De 35-jarige Oekraï¬ 
ner was Pinkstermaandag dé be¬ 
zienswaardigheid op de racebaan in 
de Noordhollandse duinen. De vier¬ 
voudige Russische en achtvoudige 
Oekrainse kampioen trok in de pro- 
duktie-toerwagenklasse tot 2 liter 
met zijn aftandse Lada Samara de 
meeste aandacht. Niet vanwege zijn 
kwaliteiten, maar met zijn dappere 
verweer tussen de veel snellere 
Westeuropese bolides. Protasov ein¬ 
digde als laatste op vele ronden ach¬ 
terstand van winnaar Kalff. Maan¬ 
dagavond vertrok het gezelschap 
vanuit Zandvoort weer naar Kiev. 
Een missie van 2100 kilometer. 


Martinus in 
honkbalploeg 

DEN HAAG - Wim Martinus com¬ 
pleteert de selectie voor het Neder¬ 
lands honkbalteam. Bondscoach 
Jan-Dick Leurs voegde de speler 
van Levi’s Neptunus als 22ste toe 
aan de groep. Bob van Aaien is we¬ 
gens een blessure niet beschikbaar 
voor de oefenwedstrijden die het 
Nederlandse team deze week tegen 
Taiwan speelt. De binnenvelder van 
Neptunus wordt vervangen door 
clubgenoot Erwin van den Berg. • BOKSEN - Jeff Harding heeft 
zijn wereldtitel boksen in het 
halfzwaargewicht (WBC-versie) 
met succes verdedigd tegen de 
Fransman Christophe Tiozzo. 
Het gevecht werd in de achtste 
ronde gestopt. 

• VOETBAL - Drie dagen na 
het veroveren van de Oostenrijk¬ 
se landstitel heeft Austria Wien 
de nationale beker bemachtigd 
door Admira Wacker met 1-0 te 
verslaan. Doelpunt; Ivanauskas 
in de laatste minuut. 

• ATLETIEK - Marcel Dost en 
Marjolijn van Elk hebben de Ne¬ 
derlandse meerkamptitels be¬ 
haald met een persoonlijk record 
van respectievelijk 7651 en 5585 
punten. 

• BOWLING - Het Nederlands 
mannenteam heeft bij het EK in 
Kopenhagen de zilveren medail¬ 
le veroverd. In de finale werd 
met 1044 tegen 975 punten verlo¬ 
ren van Finland. 


Baumann verrast 
stayers-elite 


SEVILLA - Dieter Baumann heeft 
zich gemeld als kandidaat voor 
Olympisch goud. Tijdens Grand- 
Prixwedstrijden in Sevilla zegevier¬ 
de de Duitse atleet op de 5000 meter 
in 13.09,03. Hij liet gerenommeerde 
lopers als Skah en Ondiecki, Tamui 
en Barrios achter zich. Het was één 
van de seizoentoppers van het Pink- 
sterweekeinde. 

’Sevilla’ bracht naast Baumann, die 
een elf jaar oud nationaal record 
scherper stelde, progressie van 
Ljoedmilla Narozjiienko en Igor As- 
tapkevitsj, twee atleten uit het GOS. 
Narozjiienko werd winnares op de 
100 meter horden in 12,26 seconden. 
Astapkevitsj won het kogelslinge- 
ren met 84,62 meter. Zo ver werd 

foort heeft niets dan lovende woor¬ 
den voor de leergierige beginneling. 
„Hij heeft het vermogen direct hard 
.te gaan en snel te blijven. Hij ge¬ 
bruikt zijn verstand. Weet precies 
waar hij tijd verliest en compen¬ 
seert dat meteen. Hij kan bovendien 
bijna perfect een auto afstellen”. 

„Zeker droom je wel eens van de 
formule 1 , maar ik sta nog maar aan 
het begin. Ik heb voorbeelden zat 
van mensen die het niet gered heb¬ 
ben. Ik ga niet overhaast te werk. 
Een ongeluk is zo gebeurd”, reali¬ 
seert Verstappen zich. En dat be¬ 
leefde hij een maand geleden op het 
circuit van Zolder toen hij door een 
koprol uitviel. ,,Het liep gelukkig 
goed af. Het was een nieuwe erva¬ 
ring voor me. Dit soort zaken moet 
je ook eens meemaken.” 

Voor de derde keer in successie ver¬ 
trok Phil Bastiaans vanaf pole-posi- 
tion in de race voor de Citroën AX- 
merkencup. Het deelnemersveld 
ging vol in de aanval. In de derde 
ronde gebeurden de nodige crashes. 
Chantal van der Sluis tikte de num¬ 
mer een in de kampioensschapss- 
tand, Gerd-Jan Drenthee, in^e Hu- 
genholzbocht uit de baan. Bastiaans 
reed met ruime voorsprong onder 
de zwart wit geblokte vlag door 
voor teamgenote Chantal van der 
Sluis. De jonge Bastiaans vertelde 
na de finish: „Driemaal is scheeps¬ 
recht. Deze keer is de overwinning 
voor mij. Op 16 juni worden de twee 
protestzaken behandeld. Als ik een 
zaak win waar ik goede hoop op 
heb sta ik met tien punten voor¬ 
sprong op Drenthe aan kop in de 
kampioensschapsstand.” 

Robert Valkenburg uit Linne is ab¬ 
soluut de snelste bij de junioren en 
trainde achter teambgas Frans Ver¬ 
schuur een vierde tijd bij de Re¬ 
nault Clio’s en deze tijd was goed 
voor een tweede startrij. Hij kon de¬ 
ze positie niet verzilveren aangezien 
de auto in de tweede ronde in de 
Gerlachbocht stilviel. De race werd 
gewonnen door Dirk Wagner voor 
Frans Verschuur. 


Duo Jongejans 
ligt op schema 

AMERSFOORT - Daphne en 
Edwin Jongejans lijken de blessu- 
reperikelen op tijd te boven om bij 
de olympische schoonspringwed- 
strijden Nederland op de drie- 
meterplank met kans op succes te 
kunnen vertegenwoordigen. Het 
Badhoevedorpse duo, dat de sprong 
naar de wereldtop maakte door zich 
in Florida te vestigen, greep het 
toernooi om de Amersfoort Cup aan 
voor een proeve van bekwaamheid. 

De beker bleef door hun inbreng 
zelfs in Nederland, ook al was de 
achterstand op Australië erg groot 
geworden door de afwezigheid van 
torenspringers van internationaal 
formaat. Broer en zus Jongejans 
hadden overigens een beter evene¬ 
ment verdiend. Tegenstanders van 
olympisch niveau hadden de weg 
naar het Sportfondsenbad niet ge¬ 
vonden. 

De concurrentie in Amersfoort 
bleef dit jaar beperkt tot de Austra¬ 
lische en Noorse selectie, een Roe¬ 
meense jeugdploeg, de derde keus 
namens titelverdediger Duitsland, 
een goede Belgische Rus en een 
handvol beginnelingen met doods¬ 
verachting. 

Daphne Jongejans won moeiteloos 
zowel op de 1-meter- als 3-meter- 
plank, op welk onderdeel Jolanda 
van Ruyven de laatste vier haalde. 
Edwin Jongejans vocht een duelle- 
tje uit met Alexander Kogalev, die 
de vorming van het GOS niet af¬ 
wachtte en verkering vond in Bel¬ 
gië. De ex-Rus won met iets meer 
dan een punt verschil op de 3-me- 
ter, Jongejans nam, als wereldkam¬ 
pioen, revanche op de „lage” met 
een voorsprong van iets minder dan 
een punt. ÜLÜ»... ■ 

rraps 

CsSleret S X-s ^ X' 

i*«iü 


iVelfi Cooman plots ook weer in race voor indwiduele 100 meter 

Estafetteploeg kraakt limiet 


bleef net een fractie boven het bele¬ 
gen Nederlandse record dat sinds 
1968 op 43.44 staat. „Dit is machtig 
mooi. Hartstikke gaaf. In de tweede 
wedstrijd is het meteen raak. Met 
iets betere wissels moeten we nog 
drietiende seconde sneller kunnen”, 
profeteerde slotloopster Huybrecht- 


Sinds oktober vorig jaar wordt door 
trainer Ruud Scholte intensief ge¬ 
sleuteld aan een homogene estafet¬ 
teploeg. Pogingen van vier jaar ge¬ 
leden om één hecht team te forme¬ 
ren stuitten op verzet van indivi¬ 


duele trainers en interne strubbelin 
gen, ,,De huidige ploeg is enthou¬ 
siast en ambitieus. Sinds oktober 
komen we wekelijks bij elkaar. 
Eerst om teamgeest te kweken en 
sinds maart om op de wissels te 
trainen. Dat werkt. Dat we de limiet 
zo vroeg zouden pakken, had beslist 
niemand verwacht”, glunderde trai¬ 
ner Scholte, na de vreiigde-explosie 
bij zijn pupillen. 

Tevreden is de Brabantse coach 
echter nog lang niet. „Er kan nog 
veel scherper gewisseld worden. 
Poelman startte te vroeg en de wis- 


BBC beschuldigt Drechsler 


sinds 1988 niet meer geslingerd. Bij 
de Amerikaanse studentenkam¬ 
pioenschapen in Austin bedwong 
Darrin Plab een hoogte van 2,34 
meter. De andere seizoentopper 
kwam op naam van de Mocambi- 
quaanse Maria Mutola die in Euge- 
ne in de Amerikaanse staat Oregon 
de 800 meter aflegde in 1.58,67. 

Twee weken voor de Amerikaanse 
selectiewedstrijden voor de Olym¬ 
pische Spelen verscheen Harry 
„Butch” Reynolds verrassend op de 
piste. De door de lAAF tot 11 au¬ 
gustus 1992 geschorste wereldre¬ 
cordhouder de 400 meter (43,29) Üep 
in San Francisco 44,98. Daarmee 
verwierf hij het recht aan de US 
trials in New Orleans deel te nemen. 


LONDEN - Heike Drechsler, een 
van de topatletes uit de vroegere 
DDR, is beschuldigd van doping. 
Dat gebeurde gisteren in een tv-pro- 
gramma van de BBC over het ge¬ 
bruik van verboden stimulerende 
middelen in de DDR. 

Volgens het programma Horizon 
komt de naam van Drechsler, we¬ 
reldkampioene verspringen en 
sprintster met een grote reputatie, 
voor in documenten waarin het ge¬ 
bruik van anabolica werd vastge¬ 
legd. Ook de namen van twee ande¬ 
re oud-Olympische kampioenen, 
kogelstoter Udo Beyer en 400-me- 
terloopster Marita Koch werden ge¬ 
noemd. 

De Westduitse bioloog Werner 
Franke gaf in Horizon aan dat de 
drie voorkomen op een gecodeerde 
lijst, die in Leipzig werd bewaard. 
Via de prestaties van de betrokke¬ 
nen zijn de codes te ontcijferen. Op 
de lijst staan 250 atleten. 

Manfred Hoopner, voorheen lid van 
de medische commissie van het 
IOC, die aan het dopingprogramma 
in Leipzig meewerkte, erkende de 

I juistheid van de gegevens. „Onze 
grote fout is geweest dat we alles 
precies hebben opgeschreven.” # Heike Drechsler, ook beschuldigd van het gebruik van do¬ 
ping. Foto: DRIES LINSSEN 


Jordaii zei Bulls 
op voorsprong 

PORTLAND - Met onder meer 
26 punten van Michael Jordan 
hebben de Bulls uit Chicago uit¬ 
dager Portland weer op achter¬ 
stand gezet in de strijd om de 
Amerikaanse basketbaltitel. Na 
drie duels leiden de profs uit 
Chicago met 2 - 1 . Leed de ploeg 
van Jordan vrijdag nog een ver¬ 
rassende nederlaag voor eigen 
publiek, zondag revancheerde 
het team zich. Met een strakke 
defensie haalden de spelers van 
de Bulls het tempo uit de wed¬ 
strijd en werd de voorsprong van 
tien punten veilig over de streep 
gebracht. 


De Bruin winl 
Gouden Spike 

LEIDEN - Erik de Bruin heeft 
in Leiden opnieuw de Gouden 
Spike gewonnen. De atleet kreeg 
de trofee voor zijn worp van 
64,50 meter met de discus. Die 
prestatie was één van de weinige 
hoogtepunten van het evene¬ 
ment, waarin hordensprinter Ro¬ 
bin Korving 14.17 klokte en Van 
Lieshout de speer naar 72.18 me¬ 
ter wierp. nrjOP FPAnX nPFK^FN bleef net een fractie boven het bele- duele trainers en interne strubbelin sel tussen De Lange en Huybrecht- 

UUK rKAlNO üKtIbo Nederlandse record dat sinds gen, ,,De huidige ploeg is enthou- se kan beter. Daar ligt zeker nog 

1968 op 43.44 staat. „Dit is machtig siast en ambitieus. Sinds oktober wat winst. Deze ploeg heeft 43.25 in 
DUISBURG - Petra Huybrechtse mooi. Hartstikke gaaf. In de tweede komen we wekelijks bij elkaar, de benen en dus een olympische fi- 
kon zich geen intenser vreugde wedstrijd is het meteen raak. Met Eerst om teamgeest te kweken en nale”, blikte Scholte met ietwat 
voor de geest halen dan zondagmid- iets betere wissels moeten we nog sinds maart om op de wissels te overdreven optimisme in de toe- 
dag. Samen met startloopster Nelli drietiende seconde sneller kunnen”, trainen. Dat werkt. Dat we de limiet komst. 

Cooman, Jacqueline Poelman en profeteerde slotloopster Huybrecht- zo vroeg zouden pakken, had beslist 

Karin de Lange bemachtigde de se. niemand verwacht”, glunderde trai- Nelli Cooman hupte vrolijk rond in 

psychologiestudente een entreebe- , ner Scholte, na de vreugde-explosie Duisburg. Het gelouterde en bijna 

wijs voor de olympische 4 x 100 Sinds oktober vorig jaar wordt door bij zijn pupillen. afgeschreven sprintkanon weet zich 

meter. In Duisburg legde het trainer Ruud Scholte intensief ge- sinds zondag bijna zeker van een 

Oranje-kwartet de volle stadionron- sleuteld aan een homogene estafet- Tevreden is de Brabantse coach plaats in de individuele 100 meter, 
de af in 43.54 seconden. De 'bende teploeg. Pogingen van vier jaar ge- echter nog lang niet. „Er kan nog „Ik hoef alleen nog aan de B-limiet 
van vier’ dook daarmee onder de li- leden om één hecht team te forme- veel scherper gewisseld worden, van 11.40 te voldoen. Een fluitje van 
miet die op 43.70 is vastgesteld en ren stuitten op verzet van indivi- Poelman startte te vroeg en de wis- een cent”, lachte Cooman, die zater- 

dag op haar 28ste verjaardag in Le- 
verku^^^ de es^fetteUmiet nog 

Jt é Het kwartet loopt woensdag nog in 

- V Lissabon en komend weekeinde in 

Brussel, „Daarna nemen we gas te- 
rug, want deze vorm kunnen we 
niet tot Barcelona volhouden”, al- 
Cooman, die met steun van de 
NSF aan een cursus journalistiek is 
begonnen. 

De andere Nederlandse atleten kon- 
Y redelijk aanknopen bij het suc- 

- ces van de 4 x 100 meterploeg. Stel- 

K * la Jongmans klokte in een B-finale 

met 2.01.87 een nieuw persoonlijk 

R record op de 800 meter. Laetitia 

K Ih : Jjt Vriesde bevestigde in de A-loop 

P ■F haar kwaliteiten op dezelfde af- 

m X stand met 2.00.84 en een derde 

M ^tjÊÊ plaats. Robin van Helden werd 

tweede op de 800 meter in 1.47,10. 
M Dramatisch daarentegen verliep het 

Y verspringen voor Frans Maas. Met 

7.44, 7.33 en 7.26 meter kwalificeer- 
I de hij zich niet eens voor de finale. 

Sheffield liepen Simon Vroe- 
Bb men, Bertold Berger, Leon Haan en 

|h Han Kulker een 4x 1500 meterre- 

15.08.90. Bij de vrouwen 

^ brachten Greta Koens, Laura Bos- 

r I * - man, Stella Jongmans en Christien 

* Aukema het record op de 4 x 800 

# Nelli Cooman tijdens haar bekend concentratie-ritueel. Zij plaatste zich met de 4 x 100 meter meter op 8.29.41. Het oude record 
estafetteploeg voor de Spelen in Barcelona. Foto; ANP stond sinds 1970 op 8.38.2. 


SPANJE 

Real Sociedad • Espanol 
Zaragoza - Mallorca 
Oviedo - Burgos 
Atleticü Madrid - AJbacete 
Osasuna - La Coruna 
Valencia - Logrones 
Tenenfe ■ Real Madrid 
Cadiz - Gijon 
Valladülid - Sevilla 
Barcelona - Athletic Bilbao 
Eindstand: Barcelona 38-55; ^ 
drij 38-54; Atletico Madrid 38-^ 
cia 38-47; Real Sociedad 38-44; 
38-41; Albacete 38-40; Gijon 
gos 38-37; Logrones 38-36; O 
Sevilla 38-34; Tenerife 38-341 
Bilbao 38-33; Osasuna 38-33; 
38-32; La Coruna 38-31; Cadiz 
ladolid 38-27; Mallorca 38-27. 


Lotto 23: Winnende getallen: 1'^, 

23 - 35 - 37. Reservegetal: 13- SlR 
Cijferspel 23; 431817. ^ 

Belgische lotto: Winnende 
12 - 17 - 25 - 30 - 35. Reservegd^i 
Jokernummer: 5156078. 

Duitse Lotto: winnende getal»5|^ 

- 24 - 26 - 29 - 36. Reservegetat T 
Spiel 77: 4034830. 1 

(onder voorbehoud) » 

Falclo pakC 
Ierse golftiiel 

KILLARNEY - ^lick .K. 
heeft zijn open Ierse gdH 
prolongeerd. De Engelsi 
sloeg de Zuidafrikaan 
Westner op de vierde ho*^,j ' 
noodzakelijk geworden 
Faldo begon zondag *** 
riante voorsprong aan d® 
en laatste ronde op de 
Killarney. Na zijn eerdel* 
van 66, 65 en 68 volgde 
een schamele 75, drie 
Westner had slechts 
nodig en leek op de laat^® 
zelfs de winnaar. Faldo, ^ 
jaar geen toernooi had 
nen, dwong met een dednBjjj 
lange putt nog ternaU^^^L 
een verlenging af. Daari®_ 
Faldo de bal in het watC"M 
maakte Westner grotere 
Chris van der Velde we*®- 
rondjes van 73, 72, 70 ^ 

gen 26ste. 

BaskcCballers ^ 
vermoeid 

KARLSRUHE - Het W 

lands mannen-basketbal 

voor de tweede keer bih 
week als laatste geëino 
een internationaal toern^jUI^- 
de vierde plaats in GroJJjT 
was Oranje ook in Karls*^* 
zwakste van het 
kwartet ploegen. Na de Omm 

ning op de Amerikaanse 
AU Stars van vrijdag (SP' 
Nederland in Karlsrub ^ 
maal met ruime cijfers 
der. Zaterdag was TsiecQ^^^ gt, 
kije met 102-77 te sterlL p 
ging een sterk vermoei<^W^ ij 
met 94-64 onderuit 
nooi-winnaar Duitsland- 

Perfecte serie E*? 
turnster PetroV%g 

STUTTGART - Met bet 
male aantal van veertig 
heeft Maria Petrova in 
de Europese titel ritmiscp'■ 
gymnastiek (meerkarnP^ 
overd. De zestienjarige ^ 
se kreeg voor haar 
met touw, hoepel, bal en 
telkens een tien. Alexap' 
mosjenko uit de Oekra 
haar titel verdedigde, ®L 
als tweede. Derde 
sin Oksana Kostina. 
landgenotes Dimitrinka 
va en Diana Popova zeg 
Petrova ook in de t®* 
strijd. Het verschil rnet b 
twee, Wit-Rusland bedrofj 
twee volle punten. Sp 
Rusland deelden de ^ 
plaats. Vanessa Bernharf ■ 
da Scigliano eindigden 
dividuele ontmoeting ^ 
en 60ste. 

Zuidafrikaan 
Mtolo start 
in Enschede 

ENSCHEDE - Willi Mtoi® 

21 juni starten in de 
van Enschede. Hy is d® 
Zuidafrikaanse topatle®^ 
sinds de terugkeer van ^ 
in de internationale spo^L 
aan een marathon in 
meedoet. . - 

Mtolo noteerde vorig 
de 42 kilometer en 195 
tijd van 2.08.15. AanV®^ 
zou hij in april de maratbjj 
Rotterdam lopen. In g®^^f 
van zijn coach zal Mtolo 
gen voor de wedstrijd ‘b ^ 
de arriveren. Aan de 
schijnt ook de Rus 
1991 winnaar van de wed® 
Enschede. 

Walder 
concurrent 
voor Powell j 

AUSTIN - Erick Walde^jS 
zich over twee weken ^ 
Amerikaanse selectie'^jyjB 
den te plaatsen voor de ^ \ 
sche Spelen in Barcelon 
dag liet de atleet bij dc.^jjl 

tenkampioenschappen ^ 

volstrekt kansloos te ziJb' yj 
verspringen reikte Walde ^ 
eerste poging tot 8.47 
waarmee hij op de wer a 
lijst allertijden de negens „1 
bezet. Alleen Carl LeWi® jjjfl 
reldkampioen Mike ^4 
men dit seizoen zobde*^^ 
rugwind verder dan i^^n * 
noot. De Nigeriaan Olap®®^ ! 
niken klokte met jgji 

op de 100 en 20.62 seco 
de 200 meter. > 


Libero ziet feest Barcelona bij familie in Groningen 

Koeman kampioen voor tv 


DOORALBERTGEESING 


JEBORG - Diep in z’n hart moet Ronald Koe- 
Oranje-coach Rinus Michels zondagavond heb-. 
^ Vervloekt. Gekluisterd aan een driezitsbank, bij 
in Groningen, beleefde hij de waanzinnige 
P^Knoping van de Spaanse competitie voor de tv. 

adem stokte in de keel. Met het zweet in z’n 
.^^den zat hij te kijken naar de live-reportage van- 
J öarcelona en Tenerife. ’Het was om tureluurs 
te worden’. 


rillingen liepen Ronald 
Ij). over de rug toen z’n 
C^se voetbalmaatjes drie kwar- 
handen in triomf om- 
*- “token en er in Nou Camp een 
Pandemonium losbrak. Het te- 
kter op de avond van 
b *stnin kon de teleurstelling 
hald Koeman amper verdrij- 


^ en wetens had Michels hem 
^^pioenschap door de neus 
Het is om uit je vel te 
„Ik ben blij dat het zo ge- 
^ hield de libero zich een 
HnÜhaal later op de luchthaven 
lg^“teborg groot, „maar leuk is 
als je er niet bij bent. Je hebt 
‘'Jd • jongens ge- 

je hebt geen wedstrijd ge- 
h dan zit je bij de finale in 
op de bank, naar de tv te 
Uat is heel vreemd en verve- 

I 

.^Ptepunt in het seizoen dus? 
gek, ik ben toch ook kam- 
wedstrij- 

IjSespe^lfj en 15 goals gemaakt, 
Op ,^us ook m’n steentje bijge- 
P • Voor Club Futbol de Bar- 
betekende de sensationele 
P Van de titelrace het tweede 
Succes binnen drie weken. 
^ lag heel Catalonië aan de 
Pvan Johan Cruijff en Ronald 
die Barcelona op Wem- 
J^et een fenomenale vrije trap 
® ?erste Europacup I hielp. 

Sgde 

ijj^^onald Koeman was er in het 
ijï'^Pische Zweden weinig ver- 
l^^gskracht nodig om zich de 
van vreugde voor te kun- 
u*^llen. De Catalaanse voetbal- 
Pfolongeerde voor de eerste 
de historie de landstitel, 
heel Madrid in rouw en is 
V^*hee direct verantwoordelijk 
Leo Beenhakker spitsroe- 
.®et lopen. Hij {Michels dus) 
vast als eerste gefeliciteerd 


t^^gd dat het hem speet, maar 
Het -_■ •__ 


J tL'’’ niet anders kon? „Daar zat 
l|*®hlijk ook op te wachten”. Nee 

*lk 

van Michels staat daar 
l! naar, hij heeft wel an- 

i** ij^gen aan z’n kop. Het Neder- 
fF thj Volk verlangt van hem dat 
Ji* het EK -succes van vier jaar 

!llj®h prolongeert en dat bewerk- 
^ met dynamisch en aanval- 

i t lyP^tbal. Zijn instinct zegt hem 
1 minder risico’s behoort te 

^ scheidende bondscoach 

gezwicht voor de roep van 
spelers. De oefenin- 
Jj HhL .Van afgelopen vrijdag tegen 
V (1-1) heeft hem echter 

'|u Ivvijfel gesterkt in de over- 

1 Nederlanders de Chine- 

HP Europa zijn. 

I® Michels vooralsnog niet van 
spectaculaire systeem te 
verdediging te ver- 
\ h en aanvallend gas terug te 
^Hiri- moment geen 

^blJ'^mg iets te veranderen. We 
’ ij h Voor deze weg gekozen en 
»>1 weg terug. Of het moest 
spelers falen, dat wij twij- 
i^^bben of dat bepaalde spelers 
()>> ®Se blessures niet beschikbaar 


loopt niet op de zaken voor- 
■Jit^ÊPat op de oude voet verder. 
^1)^^ harte, zo lijkt het. „Luister, 
^t^^ben gekozen voor het moei¬ 
en Systeem dat er bestaat en 
we een hoop risico’s ne- 
Pat heeft iedereen tegen 
kunnen zien. Ook onze te- 
'^^Jhders kennen ons probleem 
'tlj l^d daar gebruik van maken”, 
Ij^chels op de neiging om te- 
1 Nederland op de counter te 
kTiVh^.P^len. Zoals Michel Platini 
\ ‘ydag in feite deed met Frank- 


'^l^^hsistente opstelling van Mi- 
2ou dus betekenen dat ook 


M 


ario Been 
akkoord met 
ij^^cker Innsbruck 

'll ^^UCK - Mario Been voet- 
.komende twee seizoenen 
W^^.lj^Ujk voor Wacker Inns- 
^ middenvelder bereikte 

, Oostenrijkse club overeen- 
‘^ver een contract. Mor- 
•i Van door Wacker met Roda 
Scler voormalige Feye- 

mgendom is, onderhandeld 
höH ^^sfersom die 400.000 gul- 
llQ^Pagt. Ex-international Hu- 
bracht Been, voor 
( «ba,,- ®®^®”veen (waar hij op uit- 
speelde) geen plaats meer 
‘8. met de Oostenrijkse 

W-P'^venkamp is oud-speler 
^^<Jker Innsbruck. 


Dennis Bergkamp voorlopig weinig 
heeft te vrezen. De getalenteerde 
Ajacied kreeg eerder van de bonds¬ 
coach te horen dat het duel met de 
Fransen voor hem een soort laatste 
examen was. In Lens kwam Berg¬ 
kamp echter amper in het stuk voor 
en liep hij verloren rond. Dat beseft 
hij zelf als geen ander. „Het liep ge¬ 
woon niet, maar vraag me niet naar 
waarom. Nee, het is geen kwestie 
van een gemis aan kracht of ver¬ 
trouwen”. 

De logische absentie van Stefan 
Pettersson heeft daar wel mee te 
maken. Marco van Basten is een 
compleet andere spits met veel 
meer stardom. Het zou wel eens de 
belangrijkste reden kunnen zijn 
waarom Bergkamp tot nu toe in 
Oranje veel minder uit de verf komt 
dan bij Ajax. Als Michels in de ko¬ 
mende dagen echter niet van ge¬ 
dachten verandert, staat Bergkamp 
vrijdagavond tegen Schotland dus 
gewoon in de basis. 

Afhankelijk van het resultaat, zou 
het weleens zijn laatste kans kun¬ 
nen zijn. Net als dat vier jaar gele¬ 
den gold voor Bosman en Van ’t 
Schip. Ook toen, na het verlies te¬ 
gen de Sovjet-Unie, haalde Michels 
meteen een ander scenario tevoor¬ 
schijn. Die ligt ook nu onder z’n 
hoofdkussen. Incluis een met Jonk 
in de basis en met Wouters links op 
het middenveld. Het kan daarom 
nog heel interessant worden als het 
openingsduel tegen de kilometer¬ 
vreters uit Schotland niet syn¬ 
chroon loopt met de euforie rond 
Oranje. 


Ronald Koeman vertelt op de luchthaven van Göteborg aan verslaggevers hoe hij voor de tv zijn ploeg Barcelona 


kampioen heeft zien worden. 


Foto; ANP 


Alleen Peter Bosz twijfelgeval 


GOTEBORG - Bij aankomst op 
het vliegveld van Göteborg kon 
bondscoach Rinus Michels monter 
melden dat het goed ging met zijn 
blessure aan de schouder. Dat was 
ongeveer het belangrijkste nieuws 
van dag 1 van Oranje in Zweden. De 
bondscoach had zich vertild aan 
een koffer. Bij de wedstrijd tegen 
Frankrijk, afgelopen vrijdag, zat hij 
met de arm in het verband in de 


dug-out. De twee vrije dagen had¬ 
den niet alleen Michels goed ge¬ 
daan. Met uitzondering van Bosz zal 
iedereen vrijwel zeker op tijd zijn 
hersteld om vrijdag te kunnen aan¬ 
treden tegen Schotland. 

„Het ziet er allemaal goed uit”, 
sprak Michels over de blessures van 
Rijkaard, Gullit, Wouters en De 
Boer. „Alleen Bosz heeft waar¬ 


schijnlijk nog wat meer rust nodig. 
Ik verwacht dat ik verder over alle 
spelers kan beschikken.” Bosz 
kampt met de naweeën van een 
zwaar seizoen bij Feyenoord en is 
enigszins overbelast. 

Michels zei bij aankomst in Zweden 
blij te zijn dat het toernooi eindelijk 
gaat beg-innen. „Woensdag is de eer¬ 
ste wedstrijd. Kunnen de jongens ’s 


Go Ahead Eagles promoveert. Mario Piqué van de Deventer club gooit zijn shirt naar de aanwezige aan hang. Foto; ANP 

Promotie naar eredivisie na dubbele winst tegen FC Den Haag 

Eagles inde wolken 


DEN HAAG - Go Ahead Eag¬ 
les keert na vijf jaar terug in 
de eredivisie na twee overwin¬ 
ningen op FC Den Haag. Op 
de 3-0 in de Adelaarshorst 
volgde gisteren een 1-0 in het 
Zuiderpark. De nummer 16 
van de eredivisie volgt VW 
en De Graafschap naar de eer¬ 
ste divisie. 

Een loepzuivere vrije trap van libe¬ 
ro Arts in de 20ste minuut maakte 
van de tweede promotie/degradatie¬ 
wedstrijd een partijtje zomeravond- 
voetbal. Go Ahead Eagles wist zich 
zeker van de promotie, FC Den 
Haag was beroofd van zijn laatste il¬ 
lusie. 

De resterende zeventig minuten 
hadden dan ook niets weg van de 
halszaak waar gemeentebesturen, 
politie, bond- en clubbesturen zich 
vooraf talloze uren druk over had- 


FC Den Haag-Go Ahead Eagles 0-1 (0-1) 
- 20. Arts 0-1. Scheidsrechter: Bakker. 
Toeschouwers; 3600. Gele kaart: Buis¬ 
man, Hulshoff en Piqué. 

FC Den Haag: Stam; Schellevis, Patti- 
nama, Adam en Van Oosten; Valk,' 
Lems en Otto; Van der Laan (64. Van 
Eykeren), Houtman G6. Grünholz) en 
Hermes. 

Go Ahead Eagles: Ensink; Hulshoff, 
Marbus, Arts (72. Overmars) en Piqué; 
Bosvelt, Rorije (56. Heering), Schenning 
en Pothoven; Boere en Buisman. 


den gemaakt. Het duel verliep zon¬ 
der incidenten. De 300 man politie 
van diverse eenheden hoefden niet 
in actie te komen. Verveling was 
troef, zowel buiten als in het veld. 

Verdedigen 

Go Ahead Eagles bepaalde zich na 
de incidentrijke eerste wedstrijd, 
die tot eigen verrassing dik was ge¬ 
wonnen, tot verdedigen. FC Den 


Haag moest gokken met een aanval¬ 
lend concept. Spelers en trainer 
Wotte wisten; „We kunnen het al¬ 
leen nog halen als alles meëzit.” 

Daar leek het aanvankelijk op. In de 
zevende minuut wuifde scheids¬ 
rechter Bakker een overtreding van 
Van Oosten tegen Rorije binnen de 
16 meter lankmoedig weg. Bakker 
floot verder voor ieder pietluttig- 
heidje. Het onheil tekende zich al 
vroeg af toen een treffer van Van 
der Laan werd afgekeurd voor een 
duwtje van aangever Otto. 

Kort daarop was alles beslist. Lems, 
eerst onhandig voor de voeten gelo¬ 
pen door Bakker, maakte een over¬ 
treding tegen Pothoven. Arts 
schoot de vrije trap met effect pre¬ 
cies in de kruising, 0-1. 

Hard 

De verzwaarde opgave, 5-1, was aan 
het zieltogende FC Den Haag niet 


meer besteed. Het tempo verdween 
uit de aanvallen. Go Ahepd bleef 
gemakkelijk overeind en schroom 
de, wanneer noodzakelijk, hard in¬ 
grijpen niet. Buisman, Hulshoff en 
Piqué kregen de gele kaart te zien. 
Na rust was de botte bijl niet meer 
nodig. FC Den Haag kreeg nog wel 
wat kansjes, maar strandde bij 
voortduring op doelman Ensink. 

Eagles-trainer Jan Versleyen meent 
met .drie aankopen een gedegen ere- 
divisieploeg te kunnen maken. „Nu 
al wonnen we twee keer van de 16e 
in de eredivisie.,, 

FC Den Haag stoot veertien con- 
tractspelers af, maar houdt zijn 
voorziene begroting en verwacht 
twee versterkingen te kunnen aan¬ 
trekken voor een snelle terugkeer 
naar het hoogste plan. Interim-trai- 
ner Wotte heeft er goede hoop op. 
De nieuwe trainer De Ruiter wacht 
een zware taak. Nol moet op nul be¬ 
ginnen. 


avonds naar de televisie kijken. 
Zorgt voor afleiding.” De bonds¬ 
coach voegde eraan toe dat de sfeer 
in de groep goed was, maar dat het 
tijd werd echt aan de slag te gaan. 

Ook na de 1-1 in Lens tegen Frank¬ 
rijk heeft Michels de indruk dat het 
grote publiek Nederland nog steeds 
als de favoriet ziet. „Dat legt een 
extra druk op de spelers. Ik be¬ 
schouw het echter niet als een pro¬ 
bleem. De meesten zijn gewend 
ermee om te gaan. Het hoort erbij.” 
Zelf bad Michels na de remise in 
Lens geen extra zorgen. ,,De wed¬ 
strijden tegen Wales en Oostenrijk 
waren van onze kant wellicht wat 
beter. Maar Frankrijk was een veel 
sterkere tegenstander. Ook een fa¬ 
voriet voor de Europese titel. Het 
was duidelijk dat het moeilijk zou 
worden. Toch hebben we vooral de 
eerste helft daar goed gespeeld.” 

Volgens Michels zal tijdens de ein¬ 
dronde in Zweden geen sprake zijn 
van veel kwaliteitsverschil. „Ik 
denk dat we hier alleen maar te ma¬ 
ken krijgen met sterke landen. Er is 
geen duidelijke favoriet aan te wij¬ 
zen. Al onze groepswedstrijden be¬ 
schouw ik als finaletjes.” 


ek-stipjes 


• GEEN GELUK - George 
Leekens duimt tijdens het EK 
niet voor Zweden. Letterlijk 
zegt de trainer van KV Meche- 
len; „Ik wens Svensson geen 
geluk”. De Zweedse bonds¬ 
coach verbood immers de Me- 
chelse internationals Anders- 
son en Ingesson mee te doen in 
de Belgische bekerfinale. Re¬ 
den; Leekens had de zaak ge¬ 
tild. Tegen de afspraken in 
speelden Andersson en Inges¬ 
son immers mee in de competi¬ 
tiewedstrijd tegen Luik. An¬ 
derssom scoorde twee maal, 
hetgeen Svensson in de krant 
las. Met het verbod tot gevolg 
en een Leekens die nu ook 
boos is op zijn Zweedse spe¬ 
lers. „Mochten dit Clijstersen 
of Geretsen zijn geweest, dan 
hadden die gewoon hier op de 
stoep gestaan om die finale 
met KV te spelen”. 

• HONGERIG - Martin Tyler 
is al jaren een hooglijk gewaar¬ 
deerd en gerespecteerd televi¬ 
siecommentator voor ITV in 
Groot-Britannië. Een kenner 
die zich niet snel aan ’zekere’ 
prognoses zal wagen. Een ding 
is echter zeker voor Tyler; Li- 
neker scoort tegen Denemar¬ 
ken, donderdag in Malmö. 
Tyler; „Op zeker, gegarardeerd 
dat hij scoort. Lineker heeft al 
enkele interlands niet ges¬ 
coord en is één goal verwijderd 
\'an het record van Bobby 
Charlton. Gerry wil scoren en 
zal scoren, donderdag, hij is 
hongerig”. 

• WEG KWIJT - Nederlan¬ 
ders zijn eigenwijs, maar met 
zo eigenwijs dat ze in het bui¬ 
tenland nooit eens de weg vra¬ 
gen. Een Zweed wil dan wel 
wijzen. Vervolgens wil hij toch 
eens weten waar de vragenstel¬ 
ler vandaan komt. „Holland! 
Ah, die hebben een hele goeie 
voetbalploeg, niet? Doen die 
ook mee op het EK?” Je hebt 
natuurlijk Zweden die de klok 
hebben horen luiden.... 

Feldkanip trainer 

Galatasarav 

• 

ISTANBUL - Karlheinz Feld- 
kamp (58) wordt de nieuwe trai¬ 
ner van Galatasaray. De Duitser, 
die in het seizoen 1990/1991 FC 
Kaiserslautern naar de landstitel 
leidde, tekende in Istanbul een 
eenjarig contract met een optie 
voor nog een jaar. Feldkamp 
krijgt bij Galatasaray een jaarsa¬ 
laris van bijna een half miljoen 
gulden. 

Ancona naar 
serie A 

ANCONA - Ancona voetbalt 
volgend seizoen in de Italiaanse 
serie A. De ploeg promoveerde 
na het gelijkspel van 1-1 bij Bo- 
logna naar de hoogste afdeling. 
Brescia en Pescara waren al eer¬ 
der daarvan verzekerd. Komend 
weekeinde wordt op de laatste 
speeldag van de serie B de vier¬ 
de promovendus bekend. De 
strijd gaat tussen Udinese en Co- 
senza. 


Strafschoppen maken thriller ran Belgische bekerfinale 

’Opa’ Svilar helpt 
Antwerp Europa in 


BRUGGE - Voor de tweede keer in 
zijn bestaan heeft FC Antwerp de 
Belgische voetbalbeker veroverd. 
Dat gebeurde, zondag in Brugge 
voor 20.000 kijkers, tegen KV Me- 
chelen na het nemen van straf¬ 
schoppen. Door het keren van drie 
strafschoppen en het benutten van 
de laatste werd de 42-jarige ’opa’ 
Ratko Svilar, doelman van Ant¬ 
werp, gevierd als de held van de 
wedstrijd. Met Wal ter Meeuws als 
coach mag Antwerp, vijfde in de 
competitie, nu Europa in. 


Libero Leo Clysters miste de beslis¬ 
sende trap van elf meter. Hij was 
niet de enige. Eykelkamp en Em¬ 
mers faalden eveneens. „Eigenlijk 
wilde ik geen strafschop nemen. 
Toen de nood aan de man kwam, 
moest ik wel”, aldus Clysters, die 
het komende seizoen uitkomt voor 
FC Luik. De spelers van Antwerp 
waren, vry van elf meter, iets zorg¬ 
vuldiger. 


De strafschoppenserie was noodza¬ 
kelijk nadat twee uur voetbal geen 
winnaar had kunnen aanwijzen: 2-2. 

Eykelkamp (Mechelen) en Czernia- 
tynski (Antwerp) scoorden in de 
verlenging. Drie minuten voor het 
einde van de reguliere speeltijd had 
de Australiër Arambasic voor Me¬ 
chelen gelijkgemaakt. Een kwartier 


voor tijd pas had Kiekens de score 
geopend. 

Svilars collega Preud’homme greep 
tijdens het zinderende extraatje 
twee keer met succes in. De doel¬ 
man had echter vijf minuten voor 
het einde van de verlenging een bij- 
zonder ongelukkig moment. Hij 
verkeek zich op de diepe pass, 
waaruit Czerniatynski scoorde. 
Door die gelijkmaker was het ne¬ 
men van strafschoppen onvermijde¬ 
lijk. De eerste negentig minuten 
boden aanzienlijk minder spekta¬ 
kel. Te weinig doelpogingen en te 
veel onderbrekingen. 


Lyngby kampioen 
van Denemarken 

KOPENHAGEN - Lyngby Kopen¬ 
hagen is op de laatste dag van de 
Deense competitie voetbalkam¬ 
pioen geworden door een zege van 
1-0 op concurrent B 1903, dat ook 
uit de hoofdstad komt. Het doel¬ 
punt was van international Torben 
Frank, die is opgenomen in de EK- 
selectie. Lyngby greep voor de 
tweede keer de titel. B 1903 en 
Frem Kopenhagen mogen uitko¬ 
men in het Uefabekertoernooi, 
waarvoor de vorige kampioen 
Bröndby zich niet wist te plaatsen. 


Van As naar MVV 

AMSTERDAM/MAASTRICHT — MW kan komend seizoen be¬ 
schikken over Jeffrey van As. De jonge Ajacied zal een jaar lang op 
huurbasis voor de Maastrichtse club spelen. In de linksback en aan¬ 
voerder van het tweede elftal van Ajax heeft MW de lang gezochte 
verdediger met aanvallende impulsen gevonden die het al sinds be¬ 
gin vorig seizoen zoekt. MW-directeur Ron Weyzen is nog in onder- 
handeling met de aanvallers Twan Scheepers (PSV) en Richard 
Roelofsen (Vitesse). Een van beide spitsen moet naast Erik Meijer in 
de Maastrichtse voorhoede gaan spelen. 


( 
uimourgs uagoïaa 


Dinsdag 9 juni 1992 • Pagi^ Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


iTwdedelIng 

M 186/24-92 


Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
bekend, dat zij bij besluit van 26 mei 1992 nr. 
Bt 53161 aan de Naamloze Vennootschap 
DSM onder een aantal voorschriften een ver¬ 
gunning hebben verleend ingevolge de Hin- 
denrvet, de Wet inzake de luchtverontreiniging 
en de Wet geluidhinder voor het uitbreiden/ 
wijzigen van de Chemische Bedrijven met in¬ 
stallaties voor het bereiden van Speciale Pro¬ 
ducten gelegen op de lokatie Noord in de ge¬ 
meente Geleen. Het besluit en alle ter zake 
zijnde stukken liggen ter inzage van 10 juni 
1992 tot 11 juli 1992 en wel: - in het Provin¬ 
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek) 
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis van 
Geleen tijdens de werkuren en bovendien 
woensdags van 17.00 tot 20.00 uur. Tot de 
laatstgenoemde datum kan beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen 
van bestuur van de Raad van State door: 
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; 
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 
of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
bezwaren hebben ingebracht; d. enige andere 
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelij¬ 
kerwijs met in staat is geweest (overeenkom¬ 
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te 
brengen. De beschikking wordt na afloop van 
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 
State een verzoek is gedaan tot schorsing van 
het besluit dan wel tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet 
gericht en verzonden worden aan de Voorzit¬ 
ter van de Afdeling voor de geschillen van be¬ 
stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot 
schorsing of tot het treffen van een voorlopige 
voorziening moet eveneens worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge¬ 
schillen van bestuur van de Raad van State. 

De beschikking wordt niet van kracht voordat 
op een zodanig verzoek is beslist. 


T.T 

E WANT MO Live bij de Volkswagendealer: 
de Polo Genesis. 


DOE IETS AAN 5TERE0GEDREUN 

Slereogedreun een probleem voor u? Doe er don iels aan De Nedeilandse 
MiChling Oeluidn.nder heipf bi, her vinaen va- een oplossing 


Madk [lu kennis met de Polo Genesis. U zult versteld staan van z'n vele extra's Of u nu kiest voor 
de 3-deurs- of tie coupé-uitvoering, beide zijn voorzien van o a metallic lak, groen warmtwerend 
glas, brede 15b/70 R13 banden, CL-wieldoppen en zwarte siootprofielen Ook het interieur laat 
mets te wensen over Luxueuze bekleding, analoog klokje, dagteller, in gelijke delen neerklapbare 
achterbank, extra rnake-up spiegel, ., De Polo Genesis bevat voor ruim f 3.500,- aan extra acces¬ 
soires, Maar ter gelegenheid vën de Europatoer van de popgroep 
Genesis, waarvan Volkswagen hoofdsponsor is. betaalt u er nu slechts 
f 300,- voor. Kom hem bekijken in de 
showroom of beter nog: maak 'n proefriti 
Er is al een Polo v.a, ƒ 22.250,- 

De gezamenlijke Zuld- 


Llmburgse dealers 


Pn|zen zi|n vanaf -prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden 
Bekendmaking 


Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap 
Limburg maakt bekend dat op 25 juni 1992 om 
10.00 uur in het gebouw van de Kamer van Koop¬ 
handel en Fabrieken, Laurentiusplein 10 te Roer¬ 
mond een openbare vergadering zal worden gehou¬ 
den van het Algemeen Bestuur. 

Voorts wordt medegedeeld dat op het kantoor van 
voornoemd zuiveringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te 
Roermond, vanaf 10 juni 1992 gedurende 14 dagen 
voor een ieder ter inzage zijn neergelegd: 

1. ontwerp-besluiten tot wijziging van de begroting 
voor het dienstjaar 1992; 

2. de ontwerp-beleidsbegroting voor het dienstjaar 
1993; 

3. de opgemaakte rekening voor het dienstjaar 1991. 
Desgewenst zijn deze stukken, tegen betaling van de 
verschuldigde legeskosten, verkrijgbaar. Gedurende 
de termijn van de terinzagelegging kunnen belang¬ 
hebbenden tegen de genoemde stukken schriftelijk 
bezwaren inbrengen bij het Algemeen Bestuur. 
Roermond, 9 juni 1992. 

Het Dagelijks Bestuur vnd. 


Zuiveringschap Limburg 


TEKENTAFELS 

- geheel verstelbaar 

- doorlopend voetpedaal 

- met veercompensatie 

— met plexi linialei- 
— met afleggooi 

— afmeting 1 70-100 

Normale prijs i 725 - 


NU 995 ,-* 


kantoor kasfM 


Bruin/peige of geneei grijs 
met J verstelbare legborden 
2-deurs, afsluitbaar 
180«83>>40cm ^ 

^ 250,-p.st. FAILLISSEMENTEN/SURSEANCES 


Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 4 juni 
1992 zijn de volgende faillissementen; 

A. UITGESPROKEN 

1. W. Helj, Felix Ruttenlaan 127, 6132 CW Sittard, 
h.o.d.n. Woudhey Meubelen en Leder Service 
Products, Industriestraat 37. 6235 KG Sittard, met 
nevenvestiging te 6219 PB Maastricht, Fort Willem- 
weg 14. 

‘ Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

I Curator: mr. G.J.J. Nijsten, Wilhelminastraal 49, 
6131 KM Sittard, fel. 046-524100. 

De aan voormelde persoon verleende surséance 
van betaling is ingetrokken (flnr. 14039). 

2. Supermarkten Oaems BV, Malpertuisplein 41, 
6217 CD Maastricht. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. W.C.M. Coenen, St. Jacobstraat 15, 
6211 LA Maastricht, tel. 043-210416 (flnr, 14040) 

3. N.J. Schwarz, Gangelderweg 29, 6454 AW Ja- 
beek, gem. Onderbanken, h.o.d.n. N.J. Schwarz 
Transporten. 

Rechter-commissaris: mr. J.J, Groen, 

Curator: mr. J. Daemen, Prins Hendriklaan 86, 
6443 AE Brunssum. tel. 045-257300 (flnr. 14041) 

4. J.H. Pfeiffer, Locht 101, 6466 GT Kerkrade, 
h.o.d.n. Bert's Classic Cars. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. M.G.M. Reinaerts, Kaalheidersfeen- 
weg 161, 6466 AC Kerkrade, tel. 045-429034 (flnr 
14042) 

5. Aannemersbedrijf Piet Jacobs BV, Burg. vd 
Kroonstr. 14. 6431 XG Hoensbroek. 
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. F.M.H. Thuis, Tempsplein 21-22, 6411 
ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 14043). 

6 . Humoned BV, Eerselsedijk 25, 5571 CL Bergeyk, 
tevens h.o.d.n. De Huizenbank (statutair gevestigd 
te Maastricht). 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Curator: mr. A.T.J.M. de Vocht, postbus 100, 5570 
AC Bergeyk, tel. 04975-3865 (flnr. 14044), 

SURSÉANCE 

Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d, 4 
juni 1992 is voorlopig surséance van betaling verleend 
aan: 

E.Th. Peree, De Tichel 56. 6417 RC Heerlen, h.o.d.n. 
Ed Peree Versmarkt, Joost van Vondelsfraat 35, 
6416 AP Heerlen en Verswinkel Ed Peree, Putweo 
13, 6343 PD Klimmen. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. 

Bewindvoerder: mr. A.H.S.M. Luckers-Bergmans, 
Caumerdalsestraat 1, 6416 GC Heerlen tel 
045-717995. 

De crediteurenvergadering wordt gehouden op don¬ 
derdag 6 augustus 1992 te 9.30 uur in voornoemde 
rechtbank. Bij het verzoekschrift is een ontwerp¬ 
akkoord gevoegd (rep.nr. 8131/92). 

De griffier van het kantongerecht te Sittard roept op: 
Angelo PIga, geboren op 4 juni 1942, zonder beken¬ 
de woon- of verblijfplaats, om naar aanleiding van een 
tot de kantonrechter te Sittard gericht verzoek van de 
gemeente Geleen, strekkende tot verhaat van kosten 
van bijstand op A. Piga voornoemd, te verschijnen ter 
zitting van 6 juli 1992 te 13.55, gehouden wordende in 
het kantongerechtsgebouw te Sittard, Parklaan 17 
Rep.nr. 724,92 ticrii DescriadigaJ 

tekeningkastenI 

Stalen ladenkast 6 iaden met slot 
AO-formaal Al-formaat 

140x95«57 5 cm 113x83»58cm 

695,- 675,-* 

Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen. Kasten enz. 

Kantoormeubelen 

Van Dooren bv 


* Prijs 6xcl. BTW, 
franco levering. 


Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest! 

Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard 
Tel. 046-514867, fax 046-523600 
’s Zaterdags geopend van 10.00 tot 16.00 uur 
Doorlopend geopend van 09.00 tot 18.00 uur 
Donderdag koopavond tot 20.00 uur. 

2000 m2 SHOWROOM 


Vraag onze folder! 


GOEIE 

VOORZET 

VAN 

GRUNDIG Grundig VS 902 PDC met o.a. LCD afstandsbediening, textprogramming en PDC. Prijs± f 1098,-. 

Met zoveel sportieve evenementen in het vooruitzicht is een videorecor¬ 
der een prima investering. Dat wil zeggen: als u een Grundig koopt. Want Grundig 
videorecorders zijn nu al ge.schikt voor PDC (Program Delivery Control). Het 
start- en stopsignaal van de NOB, die volgend jaar worden ingevoerd. En waar 
door u nooit meer het begin, het eind of een uitloop van een programma hoeft te 
mis.sen. Of koopt u liever een videorecorder die meteen al verouderd is'!* Bel Grundig 
•Nederland voor informatie en/of 
dealeradressen: 020 - 508 15 68. ^éJI I I 

ALLEEN GRUNDIG IS NU AL KLAAR VOOR PDC. 


Echtenaar blijft koel in beslissende set 

Mare Merry Limburgsj 
kampioen jeugdtennis 


Van onze tenniscorrespondent 


KAmpommeuH 


GROOTHANDELS 

PRIJZEN^ 

'^1 GROTE FABRIEKSPARTIJ 


MAASTRICHT - Mare 
Merry heeft de Limburg¬ 
se tennistitel bij de jon¬ 
gens tot en met achttien 
jaar gewonnen. Gemak¬ 
kelijk ging het niet voor 
de Echtenaar. In de twee¬ 
de set van de finale tegen 
Jeroen Snijders uit Pan- 
ningen leek hij de winst 
te kunnen pakken. Hij 
verloor echter met 7-5, 
zodat een beslissende set 
nodig was. Het bleef 
spannend tot het einde. 
De tiebreak moest de be¬ 
slissing brengen. Merry 
bleek in deze verlenging 
de beste. Hij won de tie¬ 
break met 7-2, zodat hij 
in zijn eergte jaar in deze 
categorie al meteen een 
titel mee naar huis mocht 
nemen. 

Bij de meisjes ging de titel 
volgens de verwachtingen 
naar Franke Joosten. Haar 
noeste traimngsarbeid begint 
vruchten af te werpen. In de 
finale tegen Chantal Leenen 
liep de Hornse speelster naar 
een 6-0 en 3-0 voorsprong. Er 
stokte' toen iets in haar spel. 
,,Het ging allemaal te gemak¬ 
kelijk. Ik raakte de concentra¬ 
tie kwijt en Chantal kon te¬ 
rugkomen. Bij 5-3 was ik twee 
punten van de zege verwij¬ 
derd. Weer wist Chantal terug 
te komen. Uiteindelijk kon ik 
met 7-5 winnen." 

Het IS de bedoeling van Joos¬ 
ten de komende tijd op een 
hoger niveau te komen. „Ik ga 
dit jaar proberen aan A-toer- 
nooien mee te doen. Na mijn 
eindexamen wil ik dan naar 
het buitenland." 

Bij de jongens tol en met zes¬ 
tien jaar werd Ruud Boesten 
kampioen. Toch was hij niet 
echt blij. „Het is leuk dat ik 
de titel heb gewonnen. Nu 
Wassen en Schalken niet 
meededen, heeft het niet de 
waarde die de titel anders ge¬ 
had zou hebben.” In de finale 
versloeg hij Saidja Drentje uit. 
Venray met 6-3, 6-4. Bij de 
meisjes ging de titel ook naar 
een leerling van de tennis¬ 
school van Henk van Hulst. 
Lili Mostard uit Beek won 
met 6-4, 6-7, 6-2 van Inge 
Smeets. 

Bij de jeugd tot en met tien 
jaar kwamen de titels bij jon¬ 
gens en meisjes bij een fami¬ 
lie terecht. De tienjarige 
Marcel en de zevenjarige Mi- 
chelie Gerards uit Maastricht 
waren de sterkste deelnemers 
in deze groep. 


Wassen 

Met_het bereiken van de twee¬ 
de ronde in het viersterren- 
toernooi Van Leeuwen in 
Emmen is Rogier Wassen de 
top 100 van de Nederlandse 
ranglijst binnen gestapt. In de 
partij tegen de Rotterdammer 
Roger Warmenhoven won 
Wassen de eerste set met 6-1. 
Hij kon tegen de nummer 25 
van Nederland geen stand 
houden en verloor met 1-6, 

6- 3, 6-3. In het herendubbel 
speelde hij samen met Mar¬ 
tij n John Voorbraak. Tegen 
Harold Jans en Martijn Bok 
werd een nederlaag met 7-5, 

7- 6 geleden. 

De Duitser Karsten Schiller, 

1 een vaste verschijning op de 
Limburgse banen, heeft het Evelyyie Dulleiis bereikte in Oliveiro in Portugal het hoofdtoernooi. 

Foto: Archis 


m 


herenenkel van het Panne- 
kletserstoernooi in Tegelen 
op zijn naarn geschreven. In 
de finale ontmoette hij de 
Venlonaar Andy Pas. Schiller 
was de meer complete speler 
hield Pas de gehele wedstrijd 
onder druk en won met 6-3, 
6-3. In het dubbelspel was het 
Blerickse dubbel Dennis 
Trommelen en Frank Verspa 
de beste. In de eindstrijd ver¬ 
sloegen ze Peter Bertens en 
Andy Pas met 6-4, 6-7, 7-5. 

Friebel 

In de kwalificatie voor het 
Aeolus Oledo-toernooi in Rot¬ 
terdam heeft de Sittardse stu¬ 
dent Maurice Friebel de eer¬ 
ste ronde gewonnen. Hij 
versloeg Elhienne Bonafacia 
met tweemaal 6-0. 

Janssen 

Het B-toernooi in Gennep 
werd gedomineerd door spe¬ 
lers uit Gelderland. Pascal 
Schreurs uit Horst was de 
enige Limburger die tot de 
laatste vier doordrong. Hij 
versloeg Rob Janssen met 6-4, 
6-3. In de finale verloor hij 
echter van Tom Heskes met 
6-0, 6-2. Heskes won ook het 
herendubbel samen met Leo 
Wellens. _ 

Venio 

Met nog vier partijen te spe¬ 
len in twee competitiewed¬ 


strijden kon Merenwijk uit 
Leiderdorp zijn twee punten 
achterstand op Venio nog on¬ 
gedaan maken, zodat de 
Noordlimburgers alsnog de¬ 
gradeerden. Coach Geert 
Quaedvlieg wilde dit zelf van 
nabij meemaken. Tegen kam¬ 
pioen Halfweg 2 in Spijkenis- 
se maakte Merenwijk al een 
punt goed. Tegen streekge¬ 
noot Zoetermeer werden daar 
nog eens twee punten aan 
toegevoegd. Quaedvlieg was 
daar zeer ontdaan over. „Je 
staat er bij en je ziet dat de 
partij weggegeven wordt. Je 
kunt er echter niets aan doen. 
Als de tegenstanders zagen 
dat ze mogelijk een game te 
veel maakten, werd een aan¬ 
tal onnodige fouten ge¬ 
maakt.” 

Quaedvlieg is er wel van over¬ 
tuigd dat dit soort zaken va¬ 
ker voorkomt. „Dat denk ik 
wel. Een sponsor die bereid is 
een paar centen te geven is 
gauw gevonden. Als we niet 
naar Halfweg waren gegaan, 
geloof ik zeker dat de partij 
tegen Zoetermeer niet eens 
gespeeld was. Men belde van¬ 
daag (gisteren red.) dat de 
ploeg van Zoetermeer toch 
moest komen.” 

Door deze gang van zaken 
hegft Limburg nog een team 
in tweede klasse verloren. 

Dulleiis 

Evelyne Dullens heeft zich in 


het Portugese OliviefO 
het hoofdschema 
10.000 dollar toernooi ,^ 
geplaatst. In de kwali*^ 
won ze in de tweede 
van de Tsjechische 
Peterove mef 6-2, 6-4. L 
beslissende partij versl^^ 

de oud-Nederlandse x 

pioene Lmda Nicma'^, 
driet. Dit gebeurde 
cijfers 6-4, 2-6, 6-3. 
resultaat is Dullens 
verzekerd dat ze tot het 
van het jaar op de 
ranglijst voor de dam^s^ 
staan, zodat ze in de pr® a 
nooien gemakkehjk 1*^"" 
ten wordt. 


NK 

Komend weekeinde 
het tennispark aan de 
ferheidestraat m Ker» 
om het nationale kaïhP 
schap voor teams met sP 
van boven de 35 
speeld. Het team van l' . 
de, met Elly en 
Maldeghem, Marlies 
mans en Math HermanSi 
dankzij hun titel in d® 
ling 3 van de hoofdkl^^ 
gastheer fungeren. 2a 
moeten ze in de eerste^ 
strijd tegen de huidig® 
kampioen Iduna uit U 
spelen. De winnaar 
zondag tegen de winna; 
de andere wedstrijd 
Zaltbommel en Pelld^®^, 
Zwolle. 


In memoriam Pierre Metsemakers 


MAASTRICHT/HEYTHUYSEN - Tijdens 
de Limburgse Jeugdkampioenschappen 
tennis in Maastricht werd bekend dat een 
van de wedstrijdleiders van dit kampioen¬ 
schap, de 57-jarige Pierre Metsemakers uit 
Heythuysen, vlak voor het toernooi is over¬ 
leden. Met Metsemakers verliest het Lim¬ 
burgse tennis een gewaardeerd bestuurder. 


Na jaren bestuurslid van de Heythuys®*]^ 
vereniging Rulec te zijn geweest, werd j'J' 
lid van de districtscommissie wedstrijd^®' 
nis. Vele jaren organiseerde hij de 
burgse Veteranen Kampioenschapp®*’ j. 
Heythuysen. Ook bij de Limburgse 
kampioenschappen trad hij zowel a 
zomer als in de winter regelmatig als v^'®^ 
strijdleider op. Complete verzorging van uw administratie 
Ook advisering over bedrijfsstructuur, organisatie 
en fiscale aangelegenheden. Tel. 045-271213 ALS ELKE SECONDE TBLt 

Maak er verstandig gebruik van> 


Trida Bonsai 
zeep 

3 X100 gr 

Trida 

shampoo 

1 liter 

Maxi dames- 
verband 

20 stuks 

JAQ 
Remo 

allesreiniger :99 

Toiletpapier 

4 rollen 

Koffiefilters 
nr. 4 

80 stuks 4746 

Schuur¬ 
sponsjes 

10 stuks 4;30 

Tokai 
aansteker 

2 stuks 449 Öko 

Purex 

ARo-purev 

-- —BLfl- 

keukenpapier 

2 rollen 4 t49 

B kleur/zwart'W' 


Mapa huishoud- 
handschoenen 

div. maten 

449' 


goedkoop- 


A Galadiner 

■ UU voor de kat ^ M; 

47g9R^ 


' N'euwsiraat 26, Grubbenvorst, Kioosterstraa! 21 , Helden-Panningen Markt 2C, Heythuysen. Dorpstraat 41, Hoenshf _ 
85, MaastrIcht. De Kast.Schaioenstraai 5. NIeuwenhagen Gem.Landgraat. Hoogstraat 105, Reuver, 
Rgaririon^ HaastA^t 52.^^^hjnyald. Beel}sicaaL23,_^yenum, Stejoh^gensiraai ISA, . .. en meerdere filialen in aeheel ' 
Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 19 


sport 


Van Hees wijk maakt 
indruk in Schinveld 

SCHINVELD - Amateurrenner Max van Heeswijk uit Baexem 
heeft op eerste pinksterdag de bedevaartsronde van Schinveld 
gewonnen. Hij deed het op een manier, die indruk maakte. Prac- 
tisch gedurende de hele koers over 88 kilometer streed hij in de 
voorste gelederen. Van Heeswijk stond aan de basis van een ont¬ 
snapping waaraan ook werd deelgenomen door Mathieu Doh- 
men. Berrie Thoolen, Roger Hendrikx, Patrick Knarren, Armand 
van Mulken en de Brabander Eric Goossen. Met nog twaalf ron¬ 
den oftewel twintig kilometer te rijden sloten echter zesentwintig 
medestrijders aan bij de kopgroep. ,,Geen probleem”, dacht Max 
van Heeswijk, die meteen opnieuw demarreerde. Dit keer was 
niemand bij machte om hem te volgen. Met een voorsprong van 
ongeveer een halve minuut op Leenders uit Boxmeer snelde de 
renner uit Baexem naar de bloemen. De Ronde van Schinveld 
betekende zijn derde overwinning in dit seizoen. Bij de junioren 
legde Roger van de Wal op de eerste plaats beslag. Tim Heems¬ 
kerk was de beste nieuweling en Ger Nelissen werd nummer een 
in de koers voor B-amateurs en veteranen. Ook de jeugdlicentie- 
houders kwamen in diverse leeftijdsgroepen in actie. 

# Deze vluchtersgroep onder aanvoering van Thoolen 
(links) en Dohmen, met ook latere winnaar Van Heeswijk 
in de gelederen, hield in Schinveld niet stayid. Geen pro¬ 
bleem voor Van Heeswijk. Hij demarreerde opnieuw. 

Foto: DRIES LINSSEN 


\ Hoger Vaessen solist in Limburgs kampioenschap 

’Ronde van Engeland 
was goede leerschool’ 


# Voor de tweede plaats in 
het Limburgs 
kampioenschap bij de 
amateurs moest gesprint 
worden. John de Hey toonde 
zich na 103 kilometer in 
Welten/Heerlen de snelste 
van de uitgedunde groep. 
Francois Knarren legde 
beslag op het brons. Regen, 
vergezeld door donder en 
bliksem, maakte van de 
wedstrijd een zware 
opgave. 

Foto’s: DRIES LINSSEN 


DOOR WIEL VERHEESEN 

( I^^LEN - Ruim de helft van de circa zeventig deelnemers 
i ^steren in de Heerlense wijk Welten de strijd om het Lim- 

* kampioenschap voor amateurs al gestaakt, toen Roger 

* de rol van koploper opeiste. Er waren op dat moment 

t twintig kilometer te rijden. Zijn snel veroverde voor- 

I van om en nabij een halve minuut, kwam in de reste- 
y iti afstand geen moment meer in gevaar. „Mijn eerste zege 

V^^^jaar”, zei de 21-jarige renner uit Meers/Stein. „De Ronde 
‘ ktigeland was een goede leerschool.” 

laatste woorden haalde door hem beëindigd in tweeënzes- 
I ^hj.^aessen de elappewedstrijd tigste stelling. Allesbehalve een op- 
Nt ^H^^^^hng waaruit hij één dag vallende plaats, maar de hardheid, 
^ provinciaal titelgevecht opgedaan in bijna twee weken 

^ keerde. De Ronde van koers, bleek veel waard. Bovendien 

1 ^nd oftewel Milkrace was reed hii einds met vier teampenntpn 


door hem beëindigd in tweeënzes¬ 
tigste stelling. Allesbehalve een op¬ 
vallende plaats, maar de hardheid, 
opgedaan in bijna twee weken 
koers, bleek veel waard. Bovendien 
reed hij ginds met vier teamgenoten 
in dienst van kopman Wim van de 
Meulenhof uit Helmond, die op de 
zesde plaats beslag legde. 

„Mijn eventuele aanspraken op een 
goede eindklassering kon ik al na 
de tweede etappe vergeten”, aldus 
Roger Vaessen. „In de bewuste 
etappe liep ik grote achterstand op. 
Naderhand sukkelde ik ook nog een 
paar dagen met knieperikelen, 
voordat ik mij weer in staat voelde 
om mijn werk te doen. Moet je na¬ 
gaan, dat ik in de openingsetappe 
tot de kopgroep behoorde waaruit 
de eindwinnaar voortkwam. Ik 
werd een keer vijfde en een keer elf¬ 
de.” 

De Ronde van Engeland werd ver¬ 
reden volgens de open formule. 
Naast amateurploegen uit ruim eem 
dozijn landen waren ook een Belgi¬ 
sche en twee Britse profteams pre¬ 
sent. „Het parcours was lastig, met 
veel geaccidenteerd terrein.” 


Parcours 


L' 

^fJ^^urgs nieuwe wieler- 
bij de amateurs: 
f ^Vaessen. 

Italië. Veërtiendë etappe 

S ivT^'Monte Bondone: 1. Furlan 205 
6-26.33, 2. Chioccioli op 4.19, 3. 
e 4.25, 4. Giovannetti, 5. Indu- 

!• VÓp,' ^iupponi, 7. Conti, 8. Hampsten, 
2-33 ,,^-37. 10. Tonkov 4.49, 67. Fignon 
ÏUhf Lammerts 35.13. Vijftiende 

:0g|- j^onte Bondone - Palazzolo Sul- 
flO.d, • 1- Francois Simon 171 km in 
?• lip ’ 4- Leali, 3. Ghirotto, 4. Stephens, 
o *1; 6. Sciandri 0.27, 7. Bontempi 
Settembrini 1.26, 9. Fidanza, 10. 

® 4,28. 131. Lammerts 7.04. Zes- 
etappe Palazzolo SuH’Oglio - 
gUé 0 ?; Saligari 166 km 4.07,15, 2. 
i'ftniril, ’ Chiüccioli, 4. Indurain, 5. 
ÏCJhip 6- Chiappucci. 7. Vona 0.57, 

I ^ Martinez, 10. Tonkov, 
?^^^rts 5.31. Algemeen klasse- 
'S 2 14 ■ ^ndurain 75.42.48, 2. Chiappuc- 
ISini’* ■ 3.07, 4. Vona 3.10, 5. 

3-26, 6. Chioccioli 3.27, 7. Gio- 
72V* 3. Herrera 6.29, 9. Giuppo- 

}®-03 Siërra 9.29, 11. Cornillet 

JMö’ Tonkov 10.15, 13. Ampler 

«37 ,• 14. Lelli 13.17. 15. Furlan 15.17, 
‘-ammerts 2.47.29. 

I f** dei'w” Asturië: Vijfde etappe Can- 
i*y ip'«arcea-Pola de Siero: 1 Konis- 
3.58.21, 2. Mulders. 3. 

4. Gutierrez, 5. Moreda, 6. 

3. Bunderland, 9. Un- 
.^e'nert, 17. Mare Siemens. 28. 
u • Van Aert, 60. Breukink, 

S'iik 6.57, 76. Poels, 80. Zuyder- 

BB. ’ Nijboer, 82. Maassen. 

Siero-Gijon; 1. 
lJUtierkm in 4.16,34, 2. Nijdam, 3. 

R i’ir Konisjev, 5. Kenneth 
’ • Moreda, 7. Sjoejda, 8. Sergeant, 


Voor de Limburgse districtskam- 
pioenschappen in Heerlen was een 
parcours van bijna vier kilometer 
uitgestippeld op de wegen van Wel¬ 
ten en Benzenrade. Vanaf de och¬ 
tenduren werd hier door diverse ca¬ 
tegorieën gestreden, meestal in re¬ 
gen, vergezeld door donder en blik¬ 
sem. Een vroege uitval van veertien 
man leverde nog geen halve minuut 
winst op. Ruim 35 kilometer nadat 
Ben Fey, Marco de la Haye, Robert 
van de Donk, Gino Jansen, John de 
Hey, Herman Louman, Armand van 
Mulken, Hans van de Munekhof, 
Jacob Ouwerkerk, John Mols, Ro¬ 
ger Smeets, Roger Ubben, Ray- 
mond Vaessen en latere winnaar 
Roger Vaessen aan hun vlucht wa¬ 
ren begonnen, kregen zij alweer ge- 


9, Poels. 10. Fondriest, 12. Siemons, 13. 
Mulders, 16. Den Bakker, 35. Van Aert, 
40. Goense, 51. Nijboer, 67. Breukink] 
68. Maassen, 79. Zuyderwijk op 1.26, 87] 
Van der Pas 4.05. Eindklassement: 1. 
Zulle 24.23.17, 2. Rominger op 0.21, 3. 
Montoya 0.42, 4. Delgado 0.47, 5. Mora 
1.16, 6. Ivanov 1.21, 7. Unzaga 1,42. 8. 
Van Aert 2,17, 9. Garmendia 2.21, 10. 
Rodriguez 2.46, 23. Den Bakker 7.42. 31, 
Breukink 17.37, 44. Siemons 26.28, 48. 
Mulders 36.42, 54. Zuyderwijk 41.28, 75. 
Nijdam 58.25, 76. Maassen 59.47, 77. 
Poels 1.00,29, 85. Van der Pas 1.06,39, 88. 
Nijboer 1.13,27, 89. Goense 1.23,41. 
Dauphiné Libéré. Vierde etappe Clu- 
ses-Le Collet d’Allvard: 1. Farfan 203,8 
km in 6.17.30, 2. Leblanc, 3. Mottet, 4, 
Dufaux, 5. Bugno 0.03, 6. Moreno 0.07, 
7. Claveyrolat 0.25, 8. Zberg 0.27, 9. Pen¬ 
see 0.28, 10. Mejia. Vijfde etappe Alle- 
vard - VilIard-de-Lans: 1. Palacio 170 
km 5.27.11, 2. Biondi 0,13, 3. Triana 0,23, 
4. Jerome Simon 0.55, 5. Leblanc 2.16, 
6. Claveyrolat, 7. Virenque, 8. Earley, 9] 
Le Mond, 10. Mottet. Zesde etappe, tijd¬ 
rit in Villard de Lans: 1. Mottet 
43.10,80, 2. Ekimov 0.08, 3. Leblanc 0.57, 
4. Zberg 1.11, 5. Mejia 1.27, 6. Bugno 
1.28, 7. Camargo 1.34, 8. Le Mond 1.40, 

9. Bourguignon 1.55, 10. Kaspoetis 2.00] 
Eindklassement: 1. Mottet 36.30.19, 2. 
Leblanc 0.43, 3. Bugno 2.11. 4. Zberg 
2.40, 5. Camargo 3.01, 6. Dufaux 3.02, 7. 
Pensee 3.03, 8. Farfan 3.22, 9. Mejia 4.21, 

10. Buenahora 4.31. 

Wielsbeke (B): 1. Herrmne 170 km in 
3.45, 2. Morelle, 3. Spaenhoven, 4. Hag- 
hedooren, 5. Willems, 29. Melsen op 16 
sec. 


zelschap van het uitgedunde pelo¬ 
ton. 

Amper dertig man gingen tenslotte 
de beslissende fase in. Jacob Ou¬ 
werkerk uit het Drentse Hooge- 
veen, lid van wielerclub Midden- 
Limburg en daardoor startgerech- 
tigd, was van deze dertig een felle 
aanvaller. Tegelijk met hem eisten 
Ben Fey en Pascal Alleleyn de kop¬ 
positie op. Heel even leek het er op, 
alsof hiermee de goede vlucht ge¬ 
stalte had gekregen, maar Roger 
Vaessen was er ook nog. Vanuit een 
achtervolgende groep rukte hij op 
naar de leiders om ze meteen ook in 
de steek te laten. Fey en Alleleyn 
werden weer achterhaald, Vaessen 
niet. Zijn solo werd het hoogtepunt 
van de wedstrijd. 

Marcel Nuij probeerde in de voor¬ 
laatste ronde de tweede plaats veilig 


te stellen, maar vlak voor de eind¬ 
streep moest de renner uit Heksen- 
berg capituleren. In de sprint voor 
het zilver en brons bleken respectie¬ 
velijk John de Hey en Francois 
Knarren de besten. 

rweede keer 

Commentaar van winnaar Roger 
Vaessen: „Het is de tweede keer ge¬ 
weest, dat ik aan het Limburgs 
kampioenschap deelname. Twee 
jaar geleden werd ik als debuteren¬ 
de amateur derde op de Adsteeg in 
Beek. Vorig jaar moest ik verstek 
laten gaan. Mijn ploegleider had mij 
afgevaardigd naar de Ronde van 
België, Ik reed toentertijd voor de 
inmiddels opgeheven Teleflex- 
ploeg. Momenteel verdedig ik de 
kleuren van Koga Miyata. In dienst 
van deze ploeg heb ik mij tijdens de 
grote wedstrijden in het voorjaar 


wielerstrijd in cijfers i 


Affligem (B); 1, Bouillon 180 km in 4.21, 
2. Evenepoel, 3. Hemels, 4. Beelen, 5. 
Rudelopt, 25. Melsen. 

Cras-Avernas (B): 1. Schoovaerts 170 
km in 4.11.00, 2. Verstrepen, 3. Matt- 
heus, 4. Lambrechts, 5. Dierickx, 30. 
Alain Strouken. 

Made: 1. Capiol 100 km 2.18.17, 2. Van 
Loenhout, 3. Verhoeven, 4. Pieters, 5 
Adrie van der Poel, 6. Jo Planckaert, 7. 
Vos, 8. Akkermans, 9. Stevenhaagen, 10. 
Manders. 


Ronde van Philadelphia, profs en ama¬ 
teurs: 1. Bowen (VS) 250 km in 6.10 51 
2. Mierzejewski op 1.20, 3. Pelliconi, 4. 
lannicello, 5. Bishop. 6. Paolinetti 7 
Niederberger. 8. Ichikawa, 9. Namtvedt, 
10. Cecchetto op 1.56. 

Ronde van Engeland/Milkrace. Profs 
en amateurs. Twaalfde etappe start en 
finish in Lincoln: 1 Verbeken 80 km 
1.53.21, 2. Lillywhite op 1.31, 3. Michael- 
sen, 4. Soerkov 1.33, 5. In ’t Ven, 6. Wil¬ 
lems, 11. Van de Meulenhof, 15. Boo- 
, gaard 1.40. 25. Vaessen 1.57, 27. Van El- 
burg, 60. Kermes 5.02, 67. Vergeer. 
Eindklassement: 1. Henry (Ierland) 
42.19.40, 2. Willeins 0.19, 3. Verbeken 
0.24, 4. Hoban 0.42, 5. Andersen 0.45. 


Klassering Nederlandse amateurs: 6. 
Van de Meulenhof 0.46, 31. Kermes 
33.29, 45. Van Elburg 52.08, 62. Roger 
Vaessen 1.20.54, 64. Vergeer 1.27.39, 68. 
Boogaard 1.35.35. 

Wellen/Heerlen, tweede pinksterdag, 
Limburgse kampioenschappen. A-ama- 
teurs: 1. Roger Vaessen (Meers/Stein) 

103.5 km (27 ronden) in 2.23.32, 2. J. de 
Hey op 33 sec, 3. Fr. Knarren, 4. B. Fey, 

5. B. Thüolen, 6. Ivo Vaessen, 7. P. Alle¬ 
leyn, 8. M. Nuij, 9. M. Lotz, 10. M. de la 
Haye, 11. M. Ruwette, 12. G. Jansen, 13. 
J. Ouwerkerk, 14. F. Ackermans, allen 
z.t. als De Hey, 15, E. Farenhout op 1.35, 
16. J. Slaats, 17. B. Meeuwissen, beiden 
z.t, als Farenhout, 18, A. van der Maden 
op 2.49, 19. H. v.d. Munekhof, 20. R. Ub¬ 
ben, 21. Jos Krist, 22. H, v.d. Velde, 23, 
R. Bronsaer, 24, P. Knarren, 25. Ruud 
Poels, allen z.t. als Van der Maden, 26. 
J. Ramakers op 3.10, 27. en laaitste van 
de circa zeventig deelnemers Patrick 
Linkens op 3 minuten en 54 seconden. 

B-amateurs: 1. R. de Veth (Maastricht) 

57.5 km in 1.21.43, 2. R. v.d. Weerdt, 3. 
M. v.d. Linden, 4. P. Schmitz, 5. P. Dam, 
6 F. van Rens, 7. P. v.d. Wetering, 8. M. 
Willemsen, 9. A. Moonen, 10. M. Ris- 
wick, 11. L. Leurs, 12. J. Aspers, 13. R. 
Broens, 14. E. ten Vaarwerk, 15. R. 
ten dienste van enkele kopmannen 
moeten stellen. Dat is bij Koga ge¬ 
bruikelijk. Er worden een paar ren¬ 
ners aangewezen, die op hulp van 
de anderen kunnen rekenen. Ik 
hoop, dat ik binnenkort ook eens 
mijn kans mag gaan. Met name van 
het Nederlands kampioenschap (27 
juni in Meerssen, red.) stel ik mij 
het een en ander voor.” 

Overigens was de eerste plaats in 
Heerlen gisteren goed voor een 
startticket in het NK, maar Roger 
Vaessen had eerder al kwalificatie 
afgedwongen. De twintig bestge- 
klasseerde Nederlandse amateurs 
in de vijfdaagse Teleflextoer, enkele 
weken geleden verreden op de 
Noordbrabantse, Limburgse en 
Duitse wegen, verdienden namelijk 
al een plaats op de deelnemerslijst 
van het vaderlands titelgevecht. Ro¬ 
ger Vaessen was een van hen. 

Aarts, 16. M, Quadvheg, 17. V. Widders- 
hoven, 18. F. van Gelecn, 19. P. Stijnen, 
20. R. Debie. Veteranen: 1. J van de 
Berg (Oploo) 51,5 km in 1.15.58, 2. G. 
Nelissen op 10 sec, 3. G. v.d. Pluim (re¬ 
gionaal kampioen district Brabant 
Zuid-West), 4. J. Sijen, 5. N. Ritzen, 6. 
G. Laskewitz, 7. W. Dequelle, 8. R. Fris¬ 
sen, 9. H. Hemen, 10. W. Cuypers. 11, B. 
Zeegers, 12, A. v.d. Leeuw, 13. A. Ma- 
jewski, 14. A. van Schijndel. Junioren: 

1. Roger van der Borgh (Urmond) 65 km 
in 1.34.22, 2. R. v.d. Wall, 3. S. Bijnen op 
15 sec, 4. J. Peeters, 5. S. Lotz, 6. A. Vos, 

7. A. Bonten, 8. J. Frissen. 9. R. Logters, 
10. L. Senden, 11. D. de Loo, 12/ B. 
Wolfs, 13. Rademakers, 14. D. Smeets, 
15. A. Hollands op 47 sec, 16. M. Alberts, 
17. C. Smeots 4.09, 18. P. Groneschild 
4.35, 19. E. Ramaekers 4.55, 20. R. v.d. 
Weyer op 6.14. Nieuwelingen: 1. T. 
Heemskerk (Brunssum) 38,2 km in 
1.05.10, 2. T. Bijnen, 3. D. Sijen, 4. J. Lu- 
cassen, 5. J. Peeters, 6. P. Pustjens, 7. J. 
Goddery, 8. J. Willems, 9. F. Stijnen, 10. 
B. Widdershoven, 11. D. Koek, 12. M. 
Wmgs, 13. 1. Wasserman, 14. M. v.d. 
Stappen, 15. M. Smeets. 16. M. Muyrers, 
17. P. Schellings, 18. R. Godding, 19. B. 
Raes, 20. R. Reyntjens. Dames: 1. C. 
Beks (Wouw) 57,3 km in 1.29.38, 2. C. 
van Geffen, 3. M. van Hest, 4. N, v.d. 
Ouden, 5. H. Kroes, 6. T. v.d. Elzen. 7. 
A Donkersloot, 13. D. Heynen. Dames- 
junioren: 1. W, Kramp (Klaaswaal) 30,6 
km in 59.02, 2. S. Rombouts, 3. P. van 
Katwijk, 4. E. Klep, 5. L. Pennings, 6. S. 
van Alebeek, 7. A. Corvers. 

Schinveld, bedevaartsronde, eerste 
pinksterdag, A-amateurs: 1. Max van 


HEERLEN - MigueLIndurain bleef 
de baas in de Ronde van Italië. 
Charly Mottet keerde terug aan de 
top met de eindzege in de Dauphiné 
Libéré en de Zwitserse beroepsren¬ 
ner Alex Zülle werd na zijn over¬ 
winning in de Ronde van Asturië de 
openbaring van het wielerseizoen. 

Indurain verstevigde in het Pink- 
ster-weekeinde zijn leidende positie 
in de Giro d’Italia met verdedigend 
rijden. De Spaanse Tour-winnaar 
heeft nog slechts oog voor Claudio 
Chiappucci. De Italiaanse aanvaller 
plaatste een paar snedige demarra¬ 
ges, maar de rose-truidrager rea¬ 
geerde telkens gepast. Niet aan¬ 
klampen maar bovenal eroverheen 
aanvallen. 

Chiappucci zwaaide de leider maan¬ 
dagavond lof toe. „Hij is eenvoudig 
te sterk. Ik kan hem maar niet uit 
het wiel rijden.” De drie etappes in 
Italië tijdens het lange pinkster- 
weekeinde werden gewonnen door 
Furlan (in Monte Bondone), de 
Fransman Francois Simon (Palazzo¬ 
lo SuirOglio) en de Italiaan Saligari. 
De laatste reed maandag 138 kilo¬ 
meter solo, nadat een aanval van 
Johan Lammerts, de enig overge¬ 
bleven Nederlander, was mislukt. 
Saligari bouwde een kwartier voor¬ 
sprong op. In de slotfase verzwakte 
hij danig. „Ik heb alleen nog maar 
aan mijn vrouw en aan de overwin¬ 
ning gedacht”, verklaarde hij na 
zijn zege. 


Ierse primeur 
in Milkraee 

LINCOLN — Conor Henry heeft za¬ 
terdag voor een primeur gezorgd in 
de Milkrace. Het was de eerste keer 
dat een Ier de open Britse wieler¬ 
ronde won. Amateur Henry had na 
1760 kilometer een voorsprong van 
negentien seconden op de Belgi¬ 
sche prof Willy Willems. Diens land¬ 
genoot Verbeken won de laatste rit, 
een plaatselijk rondje in Lincoln 
van tachtig kilometer. 

De ritwinnaar vormde een serieuze 
bedreiging voor de 21-jarige Ier, 
want op 12 kilometer van de eind¬ 
streep had de Belg twee minuten 
voorsprong. Op dat moment was hij 
leider. Henry sprak al zijn krachten 
aan en eindigde uiteindelijk als ne¬ 
gende op 1 minuut en 33 seconden 
van Verbeken. Voldoende om Ier¬ 
land een primeur te bezorgen en 
zichzelf een premie van bijna 36.000 
gulden. 


Heeswijk (Baexem) 88 km in 2.00.37, 2. 
M. Leenders op 28 sec, 3. B. Lembo op 
31 sec. 4. E. Farenhout op 41 sec, 5. D. 
Heemskerk, 6. M. v.d. Heyden, 7. B. 
Thoolen, 8. M. Nuij, 9. R. Hendrikx, 10, 
Fl. Msquino, 11. M. Maton, 12. A. van 
Mulron, 13. P. Klomp, 14. R. Görlzen, 
15. R. Vraneken. 16. A. Harks, 17. J. 
Slaats, 18. A. Raaymakers, 19. F. Acker¬ 
mans. 20. T. Cuypers. Leiderspnjs: M. 
van Heeswijk. Junioren: 1. Roger v.d. 
Wall (Geleen) 60 km in 1.23.35, 2. R. El¬ 
frink. 3. S. Lotz, 4. J. Kissen, 5. Tw. Pe¬ 
ters, 6. F. Garis, 7, 1. van Geloven 0.37, 
8. S. Bijnen 0.54, 9. R. v.d. Borgh, 10. J. 
Linders, 11. R. Schepens op 59 sec, 12. 
R. Lotgens, 13. C. Timmers, 14. R. Rou- 
leaux, 15. A. Vos, 16. B. Wolfs, 17. D. van 
Seggelen, 18. D. de Wijs, 19. L. van 
Zeist, 20. D. Rademakers. Leidersprijs: 
Tw. Peters. Nieuwelingen: 1. Tim 
Heemskerk (Brunssum) 39 km, 2. R. van 
Kan. 3. J. Peeters, 4. T. Bijnen, 5. M. van 
Kuik, 6, D. Sijen. 7, P. van Bussel, 8. P. 
Pustjens, 9. T. Hoedemakers, 10. J. God¬ 
dery, 11. R. Grasmann, 12. Fr. v.d. Oete- 
laar, 13. P. Schellings. 14. B. Widdersho¬ 
ven op 1 ronde van 1700 meter, 15. B. 
Raes, 16. F. Stijnen, 17. M. Wings, 18. O. 
Houben, 19. M. Croon, 20. R. de Loo. 
Leidersprijs: Tim Heemskerk. B-ama¬ 
teurs en veteranen: 1. Ger Nelissen (Sit- 
tard) 49 km, 2. M. v.d. Linden. 3. M. Ris- 
wick, 4. Jos Sijen, 5. J. Koch, 6. J. Sijen, 
7. P. Beenkens, 8. T. van Kan, 9. R. de 
Veth, 10. M. Willemsen. 11. P. v.d. Wete¬ 
ring, 12. P. Dam, 13. L, Leurs. 14, A. 
Moonen. 15. R. v.d. Weerdt, 16. P. Stij¬ 
nen, 17. G. Neyens, 18, H. Meyers, 19. 
M. Sons, 20. M. van Kleef. Leidersprijs; 
Marcel Ris wiek. 


# Marco Saligari sleept voor de Ariosteaploeg de overwinning 
uit het vuur in de zestiende etappe van de Ronde van Italië. 

Foto: EPA 

MoUel sterkste in Dauphiné Libéré 

Indurain verstevigt 
positie in Giro d’Italia | 


Charly Mottet won voor de derde j 
keer in zijn loopbaan de Dauphiné 1 
Libéré. De Fransman evenaarde 
daarmee het record van zijn landge¬ 
noten Lauredi en Hinault. De 29-ja- 
rige Mottet zegevierde eerder in 
1987 en 1989. Voor zijn derde zege 
reed hij tijdens de slottijdrit Luc 
Leblanc uit de leiderstrui. Mottet 
was op een geaccidenteerd terrein 8 
seconden sneller dan Ekimov. 

Mottet begon het seizoen in de ver¬ 
sukkeling. Hij kon als gevolg van 

Scan Kelly 
naar zieke 
echtgenote 

SONDRIO - Sean Kelly heeft 
maandag de Ronde van Italië 
verlaten om zich naar het 
ziekbed van zijn vrouw Linda 
in Ierland te spoeden. Me¬ 
vrouw Kelly kreeg onlangs 
een zware astmatische aanval. 

Zij vroeg al enkele dagen om 
bijstand van haar echtgenoot. 

een voorhoofdsholte-ontsteking 
maar niet in vorm komen. Pas enke¬ 
le weken geleden reed hij zijn eerste 
uitslag; derde in de Ronde van Ro- 
mandië. Het regenachtige weer in 
de Franse Alpen was bepaald niet 
in zijn voordeel, maar Mottet ging 
elke dag beter rijden. j 

/Vslurië I 

Alex Zülle heeft in zijn eerste volle- ! 
dige seizoen als profrenner zijn 
tweede etappekoers gewonnen. De 
23-jarige Zwitser, eind maart al de 
beste in de Catalaanse Week, vol¬ 
tooide zondag de Ronde van Astu¬ 
rië succesvol. Zulle, rijdend bij het 
Spaanse Once, maakt volgende 
, maand zijn debuut in de Ronde van 
Frankrijk. Hij vervangt de gebles¬ 
seerde Belg Bruyneel. 

In de Ronde van Asturië. die zon- 
; dag in het vrijwel altijd natte Gijon 
I eindigde, bleef Zülle erkende spe- 
' cialisten als Rominger, Montoya en 
] Delgado voor. De nummers één, 
j twee en drie uit de Ronde van 
Spanje eindigden nu elk een positie 
lager. Zowel de vijfde als zesde 
etappe eindigde in een massasprint. 
Dimitri Konuchev (TVM) en Uwe 
Raab (PDM) bezorgden hun Neder¬ 
landse werkgevers nog enige tevre¬ 
denheid. Beide malen werd een Ne¬ 
derlandse Buckler-man, achtereeri- 
volgens Mulders en Nijdam, op de 
streep verslagen. 


Ronde van Oostenrijk. Amateurs. Tien 
de etappe: 1, Rich 200 km in 5.07.41, 2. 
Guller, 3. Patry, 4. Muller, 5. Gugganig, 
6. Botta. Eindklassement; 1 Bonca 
(Joegoslavië) 37.35.35. 2. Luttenberger 
0.20, 3. Hauer 0.33, 4. Totschmg 0.51. 5 
Lanz 2.04 

Ronde van Saksen, amateurs. Vierde 
etappe. 1. Schiffner 172 km in 4.09.27,0, 

2. Trkal, 3. Augustm, 4. De Leeuw. 5 
Matuszek. Algemeen klassement; 1. 
Weissmann 13.19.21, 2. .Moster 0.15. 3. 
Ophof 0.24, 4. Radtke 0.26, 5. Heuss 0.3O 

Linden (B), amateurs: 1 Hans Pijpers 
122 kmn in 2.50.00, 2. Mario Liboton, 3. 
Heuvelmans, 5. Mare Lot (4de m berg- 
klassement), 19. Valery Lemmens. Ge¬ 
start 94 man. 

Baanwedstrijden Hyères (Frankrijk). 
Wereldbeker. Amateurs. Sprint: 1. 
Fiedler, 2 Pokorny, 3. Kiksis, 4. Magne. 
30 km puntenkoers: 1. lannone, 2. Fulst. 

3. Stocher. 4000 meter ploegachtervol¬ 
ging: 1. Duitsland, 2. Denemarken, 3. 
Frankrijk, 4, Nederland. 1000 meter tijd¬ 
rit: 1. Lancien, 2. Capelh. 3. Lansberg. 
Individuele achtervolging: 1. Lehmann. 
2. Bach. 3. Ermenault. Vrouwen. Sprint: 
1. Neumann. 2. Ballanger, 3. Haringa. 4. 
Even. 15 km puntenkoers: 1. Erdin, 2. 
Muller, 3 Axel Merekx. Individuele 
achtervolging: 1. Longo, 2, Clignet, 3. 
Pregnolato, 

Mountainbike, Apeldoorn: 1, Jan We¬ 
vers, 2. Marcel Arnt, 3. Bart Brentjens, 

6. Rene Kuhlman, 8. Ben Slenter, 11. 
Noël van der Leij. 

Dinsdag 9 juni 1992 • Pagitgj limburgs dogblad 


i 


Schijndel sterkste tijdens Victoria-toernooi 


HOENSBROEK - Het interna¬ 
tionale teamtoernooi van bad¬ 
mintonclub Victoria uit Hoens- 
broek is een prooi geworden van 
BC Schijndel. De Brabanders 
versloegen in de finale het in de 
hoogste Britse klasse uitkomen¬ 
de Wimbledon. Beste speler van 
het evenement werd Dirk Heij- 
mans, terwijl de nummer drie 
van Nederland bij de dames, Eri¬ 


ca van de Heuvel als gastspeel- 
ster bij Schijndel, de eerste prijs 
bij de dames wist binnen te ha¬ 
len. 

Hoewel Wimbledon in de voor¬ 
ronden de Brabantse ploeg nog 
met 6-2 had weten te verslaan, 
konden de Britten in de finale 
geen vuist maken tegen het ge¬ 
weld uit Schijndel. 


De Limburgse topclubs Victoria 
en Boonen/BC uit Roermond 
moesten zich uiteindelijk tevre¬ 
den stellen met een derde en 
vierde plek. Victoria wist zich in 
de kruisfinale net met te plaat¬ 
sen voor de eindstrijd om de eer¬ 
ste twee plaatsen. Het Hoens- 
broekse herendubbel Dion 
Polman en Maurice Breuer kon 
in de tweede set van haar partij 


niet doordrukken tegen het 
Schijndel-koppel Heijmans/Van 
de Heuvel. Weliswaar trokken 
Breuer en Polman in de beslis¬ 
sende set de wedstrijd naar zich 
toe, maar door een slechter set- 
gemiddelde moest de Hoens- 
broekse ploeg genoegen nemen 
met een hooguit derde plek in de 
eindrangschikking. 

Eindstand; 1. Schijndel. 2 . Wimbledun. 
3. Victoria. 4. Boonen BC Roermond, 5. 
Neuaiibing-München. 6. Witzhelden. 7. 
Victoria 2. 8. Couldson & Furley. 


’Makkie’ wordt afgang 
voor Sittard Condors 


Van onze correspondent 
AD HARLÉ 


HEERLEN - Op papier leek het 
een 'makkie'. Sittard Condors, de 
nummer een uit de competitie, gmg 


Olympische equipe toont bij FITA-treffen in Weert vormbehoud 

Schutters klaar voor Spelen 


Van onze correspondent 
JO KERSTEN 


WEERT - Bij het dubbele FITA-handboogtreffen in Weert, op de ter¬ 
reinen van het Bisschoppelijk College, hebben broer en zus Verste¬ 
gen uit het Brabantse Boekel het afgelopen weekeinde bewezen bijna 
klaar te zijn voor de Olympische Spelen in Barcelona. Erwin Verste¬ 
gen, die na de eerste dag van 144 pijlen nog tegen een achterstand van 
vijf punten aankeek ten opzichte van de Australische OS-ganger 
Grant Greenham (1303 tegen 1298), deed het de tweede dag beter en 
kwam onder ideale weersomstandigheden tot een score van 1316 
punten op de 30, 50, 70 en 90 meter-afstand. Hetgeen een wereldpres- 
tastie genoemd mag worden. 


Het feit dat Patrick van Berkel hem 
dondag liefst vier nationale records 
heren junioren) afhandig maakte,. 
A^as voor Verstegen alleen nog maar 
meer olie op het vuur. Henk Vogels 
ook genomineerd voor Barcelona) 
I pakte de derde plaats met een ver- 
I iienstelijke 2595-score. 

j Christel Verstegen gebruikte de 
* wedstrijd - gehouden door De Lau- 
I werkrans uit Eli - om haar techniek 
i nog wat meer aan te scherpen. Zij 
j won met 2518 punten voor de Duit- 
j se Barbara Mensing. Sjan van Dijck 
werd na een teleurstellende tweede 
dag derde in het eindklassement bij 
de dames. In de compoundklasse 
miste de Belgische topschutter Jos 
Daman de eerste dag eenmaal het 
doel, waardoor hij de eindzege mis¬ 
te. Dat de weersomstandigheden 
bijzonder gunstig waren, bleek uit 
het feit dat de magische grens van 
1300 punten zes keer werd over¬ 
schreden. 


Records 

Een onreglementair schot bij de 
_ aanvang van de wedstrijden op de 
eerste dag moet jeugdschutter Pa¬ 
trick van Berkel uit Odiliapeel bij¬ 
zonder gemotiveerd hebben. Met 
1259 bevestigde hij zijn vorm. Zon¬ 
dag toonde hij een supervorm met 
als resultaat vijf nationale records: 
50 mtr.: 327 was 326; 70 mtr.; 329 
‘was 328; 90 mtr.: 295 was 294; enke- 
; Ie FITA: 1296 was 1280 (alle in bezit 
: van Erwin Verstegen) en de dubbel 
f FITA: 2555 was 2493 van P. van 
^ Dorst. 

I 

< Uitslairen; Heren recurve; eerste klasse: 1. 
. Erwin Verstegen, Boekel 1298 + 1316 = 
; 2614; 2. Grant Greenham, Australië 1303 + 
; 1298 = 2601; 3 Henk Vogels, Eerde 1290 + 

> 1305 = 2595 pt. Dames recurve: eerste klas- 
C se: 1. Christel Verstegen, Boekel 1266 + 
1262 = 2528; 2. Barbara Mensing. Duitsland 
1251 + 1265 = 2516; 3, Sjan van Dijck, Mid- 


Bartok zo 
I goed als veilig 

I LEIDEN — De tafeltennissers 
van Bartok hebben zich mid- 
, dels een 8-2 uitzege op het Lei- 
I dense Pecos vrijwel zeker vei- 
j lig gespeeld in de eredivisie, 
j Met nog een ronde in de na- 
1 competitie voor de boeg, bezet 
j de ploeg van trainer Paul van 
t der Laar met 32 punten de eer- 
I ste plaats in de degradatie- 
! groep, zes punten voor Odion 
I en zeven punten voor JCV. 


De Chinese penhouder Chen Sung 
handhaafde tegen Pecos zijn onge- 
; slagen status in de play-offs. Hij 
I won evenals Frank Boute de beide 
i enkelspelen. Het gezamenlijke dub¬ 
bel werd eveneens in winst omge¬ 
zet. Het tweede koppel gevormd 
door Richard Aarts en Pieke Frans- 
sen kon niet opboksen tegen het 
'kort bij de tafel spelletje’ van Pe- 
cosser Herman van der Valk. In de 
andere twee singlepartijen toonden 
de Bartokkers wel hun veerkracht 
met twee nuttige zeges. Ook het 
dubbel Aarts/Franssen ging naar 
Born. 


Blessure 

Het is lang niet zeker of Frank Bou¬ 
te in de laatste wedstrijd tegen JCV 
van de partij kan zijn. Boute suk¬ 
kelt nog steeds met een vrij ernstige 
blessure in de bovenarm en kreeg 
van verzorger Sef Dullens voor deze 
week volledige rust voorgeschre¬ 
ven. JCV uit Vught verspeelde in de 
nacompetitie op uiterst pijnlijke 
wijze haar kansen op klassebehoud. 
Tegen Odion traden de Brabanders 
met slechts twee spelers in het 
strijdperk en verloren kansloos met 
8-2. De andere helft van de JCV-bri- 
gade dacht dat de wedstrijd om zes 
uur in plaats van vier uur begon en 
arriveerde derhalve te laat in het 
Gelderse Gaanderen. Een fout van 
de secretaris van JCV, naar later 
bleek. 

Stand: 1. Bartok 5-32; 2. Odion 5-26; 3. JCV 
5-25; 4. Pecos 5-17 (nummers 3 en 4 degra¬ 
deren!. 


delbeers 1237 1265 = 2502 pt. Heren com- 

pund: 1. Ton van Gorp, Kiel 1309 1295 

2604 ; 2- Dennis Bruntink, Zaandam 1309 + 
1290 = 2599; 3. Jos Daman, Belgie 1299 -i- 
1296 ^ 2595 pt Dames compound: 1. Lies- 
beth Bruntink. Zaandam 1287 + 1274 = 
2561; 2. Marjon Pigney, Stein 1275 1262 = 

2537; 3. Jeanne van Gorp, Riel 1185 + 1178 
= 2363 punten. Heren recurve: tweede klas¬ 
se: Leo Ariaans, Brunssum 1192 + 1166 = 
2358; 2. Henn Troeyen, Esch 1163 + 1171 = 
2334 pt. Heren recurve: derde klasse: Dieter 
Augustm, Duitsland 1144 -t- 1116 = 2260; 2. 
Stephan Planitz, Duitsland 1104 + 1111 = 
2215 pt. Heren recurve: vierde klasse: Jo- 
han Deckers. Hunsel 1210 -+ 1163 = 2373; 2. 
Jaap Keulemans, Helmond 1146 -t- 1188 = 
2334 pt. Heren recurve junioren 90 meter: 
Patnck van Berkel. Odiliapeel. 1259 -r 1296 
= 2555 pt. Heren recurve junioren 70 meter: 
1 Robin Trake. Bergeijk 1073 + 1055 = 2128 
pt. Heren recurve v'eteranen 70 meter: 1. 
Henk Willems, Venlo 1150 -t- 1188 = 2338 pt. 
Dames recurve: tweede klasse: 1. Regina 
Strohn, Duitsland 1209 + 1189 2398; 2. 

Imca Paap, Santpoort 1107 + 1177 = 2284 
pt. Dames recurve: derde klasse: 1. Jo van 
Lieshout, Middelbeers 1077 -i- 1076 = 2153 
pt. Dames recurve: vierde klasse: 1. Talitha 
Peters, Asten 1131 -t- 1137 = 2268; 2. Veroni- 
ca Bock, Duitsland 1111 + 1135 = 2246 
punten. Teams: 1. SS Mechelen (B); 2. BSV 
Krefeld (Dld). • De Nederlandse handboog selectie voor de Spelen in Weert met de dames: Jacqueline van Ro- 
zendaal (Rosmalen); Sjan van Dijck (Middelbeers); Christel Verstegen (Boekel) en de heren: 
Bamie Camps (Ysselsteyn); Henk Vogels (Eerde) en Erwin Verstegen (Boekel). 

Foto: JAN PAUL KUIT 


op bezoek bij de Cardinals in Oss, 
de hekkesluiter. Maar de werkelij- 
heid bleek anders, een zege en een 
nederlaag. De toch wat smalle selec¬ 
tie van de Sittardse dames moest 
het stellen zonder pitcher Anouk 
Wijnands. Met respect voor haar 
vervangster Monique Ottenheim, 
die zich gedurende twee wedstrij¬ 
den danig weerde, betekende de 
afwezigheid van Anouk Wijnands 
toch een zware aanslag op de sterk¬ 
te van haar team, zowel in verdedi¬ 
gend als in aanvallend opzicht. 

Daarbij kwam dan ook nog een 
tweetal blessures en de verhinde¬ 
ring van coach Jan Jonkers, waar¬ 
door de Sittardse dames ternauwer¬ 
nood met negen speelsters konden 
aantreden. Desondanks werd de 
eerste wedstrijd gewonnen met 
2-12. In de return wedstrijd raakten 
de dames uit Oss echter wat beter 
ingeslagen op het pitchen van Mo¬ 
nique Ottenheim. Tot aan de vijfde 
innings werd een gelijke stand van 
2-2 vastgehouden. Door het profite¬ 
ren van wat slordigheden van het 
Sittardse binnenveld konden de 
Cardinals de tweede wedstrijd naar 
zich toetrekken, 4-2 was de eind¬ 
stand. 

Marian Bauling toonde zich uiterst 
tevreden. Haar softbaldames van 
All Stars uit Heerlen wisten in Dor¬ 
drecht tegen de Hawks een dubbele 
zege te boeken. Hoofdrolspeelsters 
waren Marijke van Kempen en Pe¬ 
tra Canissius, die als pitcher/catc- 
her-duo de tegenstanders aardig 
kort wisten te houden. Zes maal 
drie slag en vijf honkslagen tegen 
was het resultaat in de eerste wed¬ 
strijd. Daar stonden acht honksla¬ 
gen van de All Stars dames tegen¬ 
over. Eindstand 0-5. De tweede 
wedstrijd werd met nog ruimere cij¬ 
fers gewonnen, 1-10. In de eerste 
klasse kwamen de Samacols-dames 
in Veldhoven tegen Ali In te kort. 
Hoewel gedurende vijf innings een 
voorsprong van 0-2 werd verdedigd 
bleek de zesde innings catastrofaal. 
Het Kerkraadse veldwerk liet het 
afweten, waarvan de All In-dames 
gretig profiteerden. Toen de rook 
was ópgetrokken was de eindstand 
al bereikt, 7-2. 

Maastricht kwam niet aan slag in 
het pinksterweekeinde. Ook de 
voor Cheetahs geplande wedstrijd 
tegen PSV werd afgelast. 


Limhurgse karaleka\s komen Ie kort in Nakayatna Cup 

Brennan pakt beker, 
maar mist huldiging 


Van onze correspondent 
PIERRE FRAMBACH 


BEEK - Frank Brennan, de win¬ 
naar van het vijfde internationale 
karate-toernooi om de Nakayama 
Cup, dat in de Beekse sporthal De 
Haamen werd gehouden, heeft zijn 
huldiging moeten missen. Op het 
moment dat hij het podium had 
moeten bestijgen, was hij onderweg 
van het Geleense naar het Heerlen- 
se ziekenhuis. In de finale tegen de 
Zweed Leslie Jenssen liep de En¬ 
gelsman tegen een keiharde vuists- 
toot in het gezicht op. Brennan 
vocht, ondanks het verlies van liefst 
vier voortanden, door. Een prijs die 
hij echter graag voor het winnen 
van de Nakayama Cup betaald zal 
hebben. Het was na 1988 de tweede 
keer dat Brennan de cup won. 

Aan deze Nakayama Cup, gehou¬ 
den door karatevereniging Do 
Weng uit Beek, namen maar liefst 
zestien landen deel. Het zeventien¬ 
de land, Griekenland, ontbrak om¬ 
dat het team niet bijtijds aanwezig 
kon zijn. De Grieken bleken in En¬ 
geland te zijn verdwaald. Het peil 


was vooral bij de mannen vaak zeer 
goed. 

Bij de Nakayama Cup wordt gestre¬ 
den op de onderdelen kata (schijn¬ 
gevecht) en kumite (gevecht). De 
resultaten van beide onderdelen be¬ 
palen de winnaar. Zo kon het ge¬ 
beuren dat bij de dames niemand 
bij beide onderdelen in de prijzen 
viel. Hierdoor kon de Cup dit jaar 
niet worden uitgereikt. Bijzonder 
sneu voor de 28-jarige Belgische 
Hilde de Smet. Zij was de grote fa¬ 
voriete, vooral op het onderdeel 
kumite. Vlak voor de fmalegevech- 
ten brak zij echter een pink en 
moest op doktersadvies opgeven. 

Limburgers 

De beide Limburgse deelnemers 
Guido Ramakers (Ulestraten) en 
Denise Kloth (Geleen) moesten uit¬ 
eindelijk met lagere klasseringen 
genoegen nemen. Ramakers behaal¬ 
de bij het kata een uitstekende vijf¬ 
de plaats met een laatste beoorde¬ 
ling van 8,2. 

Ramakers: „Op het onderdeel kata 
ging het nog wel maar bij het kumi¬ 


te zat ik niet goed in de wedstrijd. 
Normaal ben ik koel en beheerst, 
maar nu was ik niet rustig. Ik zocht 
nu de aanval en dat liep bij herha¬ 
ling mis. In plaats dat ik de partijen 
afmaakte waren het nu mijn tegen¬ 
standers.” 

Ook Denise Kloth was bijzonder ge¬ 
spannen. Bij het kata werd zij al na 
de eerste ronde uitgeschakeld door 
de Belgische De Smet. Bij het ku¬ 
mite toonde zij al snel aan dat er 
conditioneel iets haperde waardoor 
zij in de meeste partijen, mede door 
haar gedreven aanvalslust, te ge¬ 
makkelijk door haar tegenstanders 
werd uitgeschakeld. 

Uitslagen: Kata mannen: 1. Frank Brennan 
(Engeland); 2. Mareo Barone (Belgie); 3. 
Carlu Sorentmo (Beigie): 5. Guido Rama¬ 
kers (Ulestraten). 

Kuinite mannen: I. Frank Brennan (Enge¬ 
land): 2. Leslie Jenssen (Zweden); 3. ex- 
equo Horst Fl'ander (Duitsland) en Mohsem 
Reza (Zweden). Winnaar Nakayama Cup 
Heren: Frank Brennan uit Engeland. Kata 
dames: I. Anette Nlissen (Zweden), 2 An- 
drea Kennel (Zwitserland); 3, Hilde de 
Smet (Belgie) Kumite dames: 1. Elisabeth 
Walker (Zwitserland); 2. Vibeke Jürgensen 
(Denemarken); 3. ex-equo Marina Beek 
(Duitsland) en Linder Grunstein (Zweden). # Karateka Guido Ramakers uit Ulestraten moest in Beek bij 
de Nakayarna Cup genoegen nemen met een vijfde plaats op 
het onderdeel kata. Foto: PETER ROOZEN 


Fair plav-cup 
voor RKSVV 

SWARTBROEKAVEERT 
fair play-cup van het voetbafl 
zoen 1991/1992, die jaarlijks < 
de scheidsrechtersverei^ 
Weert wordt toegekend, 


SlNl 

tweg 

tendt 

( 

inter 
Vans 
Jii 
stes 
üe i 
Pluv 


SI 


wonnen door RKSVV uit S'^ 
broek. De trofee was in haiV 8 dv 
van KOC uit Kelpen, dat nli « -» 
achtste eindigde. De uitrei* ni 
zal zaterdag plaatsvinden, n* 
wedstrijd van het winne* 
team tegen de referees va® 
groep Weert. 


Je J 


Koog/Zaandijk 
wint 

Ready - toernooi 

ROERMOND - Het korfbal^ 
nooi van de Korfbal Vereoi»! 
Ready ’60 in Roermond is i® 
KNKV-seniorenklasse 
nen door Koog/Zaandijk- 
tweede plaats was voof 
hoofdklasser Oost-Arnhem 
fair play-cup ging naar de vel 


6 
ging Zaamslag 
Vlaanderen. 


uit 


Zeeuie 


Cox en 
Van de Wal 
bilj artkain p ioen^ 


Sc 
ppt 
vi 

Nc 


MAASNIEL - Jim CoX 
KOT heeft het biljart-toe| 


'te 


rö^lei 


in 


de 


de 
van de ’Aad Neelder’ 
klasse gewonnen en 
overgenomen van T. Ja®- ^ . 
van De Ster, die de kwalifi^JÏL/ 

Hans Eykelhardt van De 

eri 

G. 

nen van Avanti; M. 


rondes niet wist te 
van 

werd tweede. In de kwalifi?® 
wedstrijden werden G. 
godts van Volharding; 

Buitenl'T'i' 


van Avanti en S. Schuma® , 
Volharding van verdere 
me uitgesloten. ' 


Loyens derde 
in Frankrijk 

MAASTRICHT - De Maasth^t, 
se triatleet Luciën Loyens 
stilaan weer in vorm te ko® 
Tijdens een olympische h"* 

Ion, 1.500 meter zwemme®’^jl 
kilometer fietsen en 10 kilof®^ , 
lopen, eindigde hij in het fT J H 
Bar Ie Duc als derde. Zij® 
was 1.55.08. ‘ö 

üf 


Rob Alarm vviol 
laatste toernooi 

HEERLEN - Het door de 
derlandse Poolbiljartbond i® |j 
fé ’t Koetsjhoes in Geleen 
den ranglijsttoernooi, is 
nen door Rob Alarm van j 
valium uit Heerlen. Hij ve^'^ 
in de finale Ralf Zilt van 
Teil uit Kerkrade met 5-4. 
derde plaats eindigde Matt * A 
mermans van de Tunnelbo)/^ 
Hoensbroek en Alex Coep^J* 
van Spoorzicht uit Geleen. f 
finales van het Nederlands k^i 
pioenschap dat op 4 juli io 
len plaatsheeft, zal de defin* I 
ranglijst worden samengeste 


ibi • AMERICAN FOOTBAbl^jje 
De American footballers 
Heerlen Strikers hielden 
pen weekeinde in Groni^jO- 
schietoefeningen tegen de 
ningen Tigers, 0-60. Cedri®^ 
liams en Melvin Wyatt 
met ieder drie touchdowns 
scorers voor de Heerlen StPk 

kopP^ 


• SNOOKER - Het 
Pierre Cote (Canada) en 
Bauermans (Heerlen) heeft ^(1 
koppeltoernooi van Snook^®' j(i 
Biljartcentrum de Bonger^ 
Heerlen gewonnen. 
werd het duo Voneken/H^ 
brand uit Heerlen. 


Ilotikbaliers experimenWren met opstelling 

All Stars snel 
klaar met Venray 


Van onze correspondent 


HEERLEN - Acht innings had¬ 
den de honkballers van Stelrad/ 
All Stars nodig om via de tien 
puntenregel vroegtijdig te win¬ 
nen van de nummer laatst uit de 
competitie. Red Caps uit Venray. 
13-3 was de eindstand. Trainer 
Jacques van Ansem van de 
Heerlense All Stars had gekozen 
voor een experimentele opstel¬ 
ling: Jos Wetzels op de heuvel en 
Glen Koch, Daniello Tromp en 
Lucio Gomez op respectievelijk 
tweede honk, derde honk en kor¬ 
te stop. 

Tot aan de zevende innings 
bouwde All Stars geleidelijk een 
voorsprong op van 8-1. Door 
slordigheden van het Heerlense 
binnenveld kregen de Red Caps 
ruime scoringskansen en kwa-. 
men terug tot 8-3. Met lopers op 
de honken koos Van Ansem toen 
voor zekerheid en riep routinier 
Paul Putz op de heuvel. Met ne¬ 


gen worpen, het absolute mini¬ 
mum, zette Putz drie slagmen¬ 
sen met drie-slag aan de kant, 
waarmee elke illusie van de Red 
Caps teniet werd gedaan. 

In de achtste innings scoorde 
Peter Arts voor All Stars het der¬ 
tiende punt, via een perfect ge¬ 
speelde 'squeeze play’ van Glen 
Koch. Voor All Stars gooide Wet¬ 
zels 117 ballen, waarvan 75 slag 
en 42 wijd. Hij kreeg 27 slagmen¬ 
sen tegenover zich, waarvan hij 
er acht op drie slag uitschakelde 
en twee maal vier wijd en drie 
honkslagen moest toestaan. Het 
veldwerk maakte dertien nullen 
en liet slechts een fout aanteke¬ 
nen. De wedstrijd van gisteren 
van All Stars tegen DVS uit 
Aalst moest vroegtijdig worden 
gestopt vanwege regen en zal op¬ 
nieuw worden gespeeld. 

In de eerste klasse wisten de 
Phantoms in Oss tegen de Bull- 
fighters een krappe overwinning 
van 2-4 te behalen. Gisteren tra¬ 


den de Phantoms aan tegen de 
Starlights in Schijndel, waar met 
3-2 werd verloren. De Cheetahs 
uit Beek moesten hun meerde¬ 
ren erkennen in Orioles uit Veg- 
hel: 18-25 was de eindstand. 

De voor gisteren geplande wed¬ 
strijd van de Cheetahs tegen de 
Mustangs werd afgelast. 

Maastricht wist de eerste over¬ 
winning te boeken, er. werd ge¬ 
wonnen van Gemert met 3-4. De 
voor zondag geplande wedstrijd 
tegen de Samacols werd vanwe¬ 
ge het slechte weer uitgesteld. 
De Samacols uit Kerkrade kon¬ 
den geen weerstand bieden aan 
Roef! uit Moergestel: 9-15 

De Indians uit Weert moesten op 
bezoek in Boxmeer waar in het 
slagperk werd getreden tegen de 
Keystone Stealers. Volgens 
coach Eef Martines een wat gela¬ 
den wedstrijd gezien de strubbe¬ 
lingen tijdens een eerdere ont¬ 
moeting. Met de 40-jarige, oud 
internatinal, Eddy Tromp op het 
derde honk en pitcher Carlos 
Vrolijk wisten de Indians hun 
ongeslagen positie in deze klasse 
te handhaven. 0-7 was de eind¬ 
stand, waaraan Roger Mendez 
met een ideaal gemiddelde van 4 
uit 4 een ruime bijdrage leverde. 

Gisteren speelden de Indians on¬ 
der leiding van pitcher Tom 
Barkmeijer tegen de Gemertse 
ploeg en wisten te winnen met 
3-14. 


honkbal 


Overgangsklasse 
All Stars-Rotl Caps 13-3 

All Stars-DVS: alg. 

K*-il Caps Gophers: 9-3 

Duck.s Schiedam; 11-1 

Spijkenisse-Rowdies: 12-1 

Eerste Klasse 

Bulirightcrs-Fhantoms: 2-4 

Cliuetahs-Oiioles: 18-25 

(tcldrop-Mustangs: 12-2 

C.Meppers Starlights: 13-8 

StarliglUs f’hanloms: 3-2 

Bulll'ighters-Gnoles: 6-13 

Mustangs Cheetahs: alg. 

C.Meppers-Geldrop; alg. 

Tweede klasse 

Samacols-Roetl: 9-15 

Geiiiert-Muustrieht: 3-4 

Stealers-lndians: 0 7 

Ri leP-Stealeis: 12-7 

Maast! ichl-Samacüls: alg. 

Gt-nierl-lndians: 3-14 

Derde Klasse 

Condors-Bleu Siix: 4-4 

Uitslagen softbal 

Hoofdklasse 

Cardinals-Sittard Condors: 

2-12/7-4 

Enrostars-Zwijndreeht: 831/4-2 
Gophers-Dueks: Ü-2/1-1Ü 

Saints-Neptunus; 4-8/8-7 

Overgangsklasse 

Hawks All Stars; 0-5/1-10 

Fevenoord-Mulo: 0-9/4-1 

RoeF-Bleu Hitlers: 11-1/0-4 

Jeka-Braves: 5-2/12-2 

Eerste Klasse 

All in-Samacols: 7-2 

Nuenen-Bluck Wings: 12-4 

HBS-Maastricht; alg. 

Knuppelaars-Slarlights: 10-4 

Nuenen-All in: 4-3 

Maastneht-Black Wmgs; afg. 


Knuppelaars-HBS: 
Tweede Klasse: 
FSV-Cheetahs: 


4-3 

alg. 


biljarten 


District Zuid Limburg 
Poule 1 

Wilza-Matchp. 

Vülksh-Quick 
Societ.-Maasb. 

Poule 2 

Volksh.Kei/er 

Sehaesb.-N.Kloss 

Matchp.-BBC 

Poule 3 

Statie Sanderb. 

Jachth.-Keinpke 

HGK-Eikeb. 

Poule 4 

Statie-Sandeib. 
Baandert-Benelux 
Oase-Soeiet. 

Poule 5 

Br. wapen-Volksh. 
Heukske-Oase 

Poule 6 

Oase-Eikeb 
Kempke-Statie 
Br.wapen Heukske 

Poule 7 

Eikeb-Heukske 
Volksh. Baandert 
Kempke-Br. wapen 

Poule 8 

Eikeb.-Gona 

Vülksh.-rteinpke 

Statie-Lindenh. 

Poule 9 

Waubach-ABC 


5-2 

5-2 

5-2 


5 2 
5-2 
4 3 


2-5 

6-1 

2-5 


2 5 
2-5 
7-0 


4 3 
2-5 


0-7 

7-0 

0-7 


5-2 

2-5 

2-5 


7-0 

3-4 

2-5 


5-2 


Kantje Br.wapen 7-0 

N.KIoss-OHVZ 0-7 


Poule 10 

Bavo-DJB 5-2 

Weusti-nr.Kantje 5-2 

Ki‘i/.er-Matchp. 0-7 

Poule 11 

Vr.kring-Gebr.Hofke 5-2 

Matehp.-Keizer 2-5 

DJ B Treffers 2-5 


Poule 12 

Matehp.-Cebusta 2-5 

DJ B ABC 2-5 

Keizer-Bavo 0-7 

Poule 13 

Eikh.-Matchp. 4-3 

Keizer DJ B 0-7 

District Maastricht 
Poule 1 

OO Itteien-Noorbeek 5-2 

BCM-O.d.Klos 0-7 

Heer-Vilt 7-0 

Poule 2 

Oü Heer-Keizer 3 4 

Vr.kring-Heer 2 2-5 

0.d.Klos2-Nazareth 2-5 

Poule 3 

N oorbeek 2 Haverput 3-4 

Eijsden-KI.Vier 2-5 

BAM2-Vr.kring2 5-2 

Poule 4 

DAS 2-Heugem 5-2 

BAM 4-BCM 3 2-5 

Poule 5 

Oost-Concordia 7-0 

Rheing.-Ketsers 0-7 

Wülder-DAS 0-7 Poule 6 

Wolder 2-Vill 2 
Hi‘er 3-Bereeuse 
DAS 3-Sabena 

Poule 7 

Gerlaeh Builde 
OO Itteren 2-DAS 4 
MBV-O.d.Klos 5 


Poule 8 

Bunde 2-Sjaan 
Voliere-MBV 2 
Ketsers 3-Vr.kring 3 

Poule 9 

OO Heer 2 Nazareth 2 
Ulestr.-Ketsers 2 
Keizer 2-Geertr. 

Poule 10 

Hookv.2-00 Heer 3 
Vr.kring 4-Kheing.2 
Berceuse 2-Heer 4 


Poule 11 

Voliere 2-Keer 
O.d.Klos 4-Bereeuse 3 
BAM-Ulestr.2 


Poule 12 

Mergell.-Oost 2 

Rheing.3-MBV3 

BAM3-0.d.Klos3 


Poule 13 

Bookv.-OO Heer 4 
O.d. Klos 6-Sjaan 2 
MBV 4-Rheing.4 


Poule 14 

Oost 3-BCM 2 
Berceuse 4-00 Heer 5 
OO Heer 6-Bookvink J 
Eijsden 2-Berceuse 5 


’j 
{i 


fff 

ia 


llmburgs dagblad 
Van Pinkstertoernooi 

lall beein •'^^thonis. Vlak voor het 

'dl finales in de hoog¬ 
lid 'ie vr,n ^ befaam- 

is opende 


leil 

ui 


iendp . cle 36 jaar omvat- 

een n ^ vormde de regen Dinsdag 9 juni 1992 # Pagina 21 


de sluizen boven het 


is l'■luvi^s 

ï W?"‘‘"'h'‘‘P«hö;p^Noöd: 

S nien uit naar 

■iX ^ gelegen 

lal Verknt^^*^ Waar de eindstrijd in 
oite vorm werd afgewerkt. 

'i^Panse landskampioen Fuji 


ï^l 


Ijj, • ‘aii'jan.cimpiuen r uji 
’ '^oor het eerst te gast in 


Japanse winst in 
Sint Anthonis 


Sint Anthonis, legde beslag op 
de hoofdprijs. Met Hiromischi 
Kageyama als aanjager legden 
de Japanners in een spectaculai¬ 
re eindstrijd beslag op de hoofd¬ 
prijs door Radiotechnic Riga uit 
Letland met 2-0 {15-8, 15-4) het 
nakijken te geven. Bij de dames 
zegevierde Aurora Riga voor de 


derde, achtereenvolgende keer. 
De ploeg die nog steeds deel- 
rieemt aan de Russische kompe¬ 
titie bij gebrek aan tegenstand in 
eigen land, walste simpel over 
medefinalist TV Fechingen 
(Duitsland) heen: 2-0 (15-4, 15-5). 
In de eerste divisie behoorde Fa- 
copaA/^C Weert tot de smaakma¬ 


kers van het toernooi. Debute¬ 
rend in deze klasse legden de 
Middenlimburgers beslag op de 
vierde plaats. De dames van Fa- 
copaA^C Weert finishten als eer¬ 
ste in de tweede divisie. 

Eindstanden heren: Eredivisie: 1 Fuji 
Film, 2 Radiotechnic Riga. 3. Shakter 
Donitz (GOS), 4 Knack Roeselare (Bel¬ 
gië). Eerste div.: IDonitas, 2. Sliedrecht 
Sport, 3. TV Wattenscheid, 4 F'acopa/VC 
Weert. Tweede div.: 1. Ever Ready. 2. 
VCG 2, 3. Activia, 4. Cito. Dames: Eredi¬ 
visie: 1. Aurora Riga, 2. TV Fechingen, 
3. CSM Clamart (Frankrijk), 4. Deltal- 
loyd/AMVJ. Eerste div,: 1. Tonegido 2, 
2. Tügenido 1, 3. VC Zwolle, 4. Martinus 
2. Tweede div.: FacopaVC Weert, 2. 
Brevok, 3. SK Duisburg, 4. Ekspalvo. 


Harm Wiersma alleen op kop 


SURHUISTERVEEN - Ou<i- 
wereWkampioen Harm Wiers¬ 
ma heeft drie ronden voor het 
einde van het nationale dam¬ 
kampioenschap alleen de lei¬ 
ding genomen. Hij versloeg in 
de tiende ronde koploper An- 
ton van Berkel die door die 
eerste nederlaag met Wiersma 
van plaats verwisselde. 

Wiersma, die met Clerc de punten 


r - 

^i'eldtop mag na Roland Garros rustig wennen aan gras in Rosmalen 

Trainingspartijries in trek 


6 ~ gravel van Roland Garros nog onder 

°®nen zijn de tennissers het gras van Rosmalen opge- 
e viif ^ overgang naar de supersnelle grasbanen werd voor 

wat aangenamer gemaakt. Zij trainden 
Otjtj ^ op de openingsdag van de derde editie van de The 
®otal Grass Court Championships, zoals Rosmalen zich 
oin duur afficheert. 

kwam wel m actie. 
vl ''oj Lj ''^ild card was hij het toer- 


iil lelej. gestapt. De 21-jarige 

e Dedemsvaart maakte er 

tit ® hiij* ®®t)ruik van. Hij versloeg 
sS 7 e®®*' Patrick Baur in twee 
*il(}^ . En staat in de tweede 
XI S een Duitser van 

$ eerste ge- 

B* ^gh ^khael Stich. Jacco El¬ 


ders die in Rosmalen in het hoofd¬ 
toernooi uitkomen. Haarhuis en 
Koevermans zijn afwezig. Zij geven 
de voorkeur aan gravel boven gras. 


jirSet) Y°^tooide 


Wibier kreeg op advies van bonds¬ 
coach Stanley Franker een wild 
card. Net als Dennis van Scheppin¬ 
gen en Tom Nijssen. Zijn overwin¬ 
ning op Baur, nummer 144 van de 
zijn karwei niet wereld, kwam nooit in gevaar. In de 


'.j n** de rwdiwei luei wereio, kwam nooit m gevaar, in ae 

J*' ^^-3 0.7 ^**hser Markus Zoecke. 84 minuten durende partij gaf hij op 
duel op 2-2 in de eigen opslag slechts elf punten af. 

V< '«er, gestaakt wegens nood- 

II' De moeilijkste game was de laatste, 

tr 1 ^ Daarin bemachtigde Baur 

^baat!^-toeschouwers zijn enige breekpunt. Meer door de 
^ John McEnroe twee- spanning bij Wibier dan door eigen 


^ierig 'lo trainingsbaan. De 

^‘Satf ^hbliekstrekker had de or- 
•btrem ^ven in spanning gelaten 
Ob komst. Zondag zat hij 
•1)1 ,?^^od Garros. Als tv-r 


-ana- 


bij de finale Couner- 
^JP-Oqq bijbaantje waarvoor hij 

per jaar ontvangt. Dat maak 
jrbijjjj p jrijddaguur stond hij op leuker op. 


creativiteit. De protégé van Franker 
ramde zijn achtste ace uit het racket 
en de crisis was meteen bezworen. 
,,Leuk dat ik gewonnen heb”, lachte 
hij. ,,Dit was de eerste keer dat ik 
rechtstreeks toegelaten was tot een 
hoofdtoernooi van een grand prix. 
Dat maakt de overwinning er nog 


i4, 


Va^". ^i^kele uren later op het 
*** net Autotron in Rosmalen. 


'i 

met Michael Stich, zijn 
'^rai.*^®ibspartner in het dubbel. 
Jll Hy sloofde zich ander- 

iiif--douche 


K: 


een 


en 


j dit, nam ---- 

een pittige conditietrai 
L v^n ruim drie kwartier. 

s één van de acht Nederlan- 


I 


I 


j^^ijssen tegen 
bitser Saceanu 


•k)! 
lEN - Voor Tom Nijs- 


jr| .'•U ~ V UUl AUlIl INIJÖ- 

'*« w de partij uit de eerste ron- 
Wojjjh. het Grass Court Cham- 

V 


«o d 

C^hips in Rosmalen door de 
'herplaatst naar vandaag. 


'tlcl t 

uur moet hij tegen de 
^ediger Christan Saceanu 


) Wn 

'«g^jj d acht zich niet kansloos 
j'Ikob.d® Duitser van Roemeense 
..Ik heb een goede kans 
'Iqqj. hem. Vorig jaar heb ik in- 
hem in Toulouse 
bi^f dPen. Hij heeft vorig jaar 
bewezen dat hij op gras 
dit de voeten kan. Het zal 
partij worden”. In het 
!«trAispel hoeft hij nog niet aan 
1? Met Cyril Suk moet hij 
Je l\^^®®*'ste ronde spelen tegen 
«e . stralier Carl Limberger en 
iPerikaan Brian Shelton. 

S H 

bogideze speler heeft Nijssen 
fin 1 rekenen. „In de hal- 
M ijdie van het gemengd dub- 
®b ik met Bollegraf van 
bin j. ^brloren. Een goede reden 
'h^nche te nemen”. Wibier, lid van Jong Oranje, reisde 
de laatste achttien maanden de we¬ 
reld rond met coach Nick Carr. 
Sinds die samenwerking zit er pro¬ 
gressie in de loopbaan van Wibier. 
Op de wereldranglijst steeg hij naar 
de 184de plaats. „Mijn doel is rond 
oktober bij de eerste 150 te staan.” 
Volgens Franker moet dat lukken. 
„Hij heeft een goede eerste opslag. 

Zijn voorkeur gaat uit naar hard- 
court-banen. Op gras moet hij even¬ 
eens uit de voeten kunnen. Hy moet 
zijn slagenpatroon nog wat verbete¬ 
ren. Slaagt hij daarin, dan komt hij 
vlot in aanmerking voor de top hon¬ 
derd.”* 

Wibier was net voor de bui binnen. 
Eltingh niet. Al was dat zijn eigen 
schuld. Hij had de als zevende ge¬ 
plaatste Duitser Zoecke in twee sets 
moeten opknopen. Maar liet hem in 
de tweede ontsnappen naar een tie¬ 
break, die hij prompt verloor (3-7). 
Zoecke ziet er met zijn lange haren 
en rode haarband uit als een piraat, 
maar zijn spel is heel wat minder 
avontuurlijk. Zijn opslag had de 
vaart van een kanonskogel, maar 
belandde zelden binnen de lijnen. 

Net als zijn vollies en returns. De 
langste rally in het ram-bam tennis 
op gras duurde vijf slagen. 

Hendrik-Jan Davids sloeg zich in 
het hoofdtoernooi door Robbie 
Weiss in de laatste kwalificatieron- 
de te verslaan (3-6 6-3 7-5). Weiss 
had in maart in Key Biscayne de 
week van zijn leven. Hy versloeg er 
binnen drie dagen Hlasek en Ed- 
berg. Daarvoor was hij anderhalf 
jaar uit de roulatie geweest door een 
enkel- en schouderoperatie. Davids 
werd in de eerste ronde gekoppeld 
aan de Zweed Holm. • Jacco Eltingh kwam gisteren wel even in actie, 
wegens noodweer echter worden afgebroken. 


Zijn partij tegen de Duitser Zoecke moest 

Foto; ANP 


deelde, had tegen Van Berkel al 
vroeg het initiatief. De verrassend 
succesvol debuterende Brabander 
hield lang stand, maar moest laat in 
een klassieke stand toch terrein 
prijsgeven. Wiersma zag in de tijd- 
noüdfase kans door secuur spel een 
schijf te veroveren en een door- 
braak te forceren. Hoewel de terug¬ 
gekeerde routinier die materiële 
voorsprong weer moest prijsgeven, 
kreeg Van Berkel in het vijfde spee¬ 
luur geen kans op herstel. 

Van Berkel bleef eerder tegen Van 
der Wal gemakkelijk overeind. Die 
ging op de 47ste zet door de klok 
ging. Dat overkwam de oud-wereld- 
kampioen ook al tegen Van der 
Kooij, waardoor hij op de laatste 
plaats terecht kwam. 


Van Berkel terecht. Tegen Heus- 
dens was een mooie damcombma- 
tie in tijdnood voldoende vmor de 
winst. Titelverdediger Clerc kreeg 
in een flankspelpartij een sterke 
aanval op zijn lange vleugel te ver¬ 
werken. Scholma neutraliseerde 
berekenend de tegenakties en be¬ 
sliste het duel in de slotfase onder 
druk van de klok. 


Heiiiiso 


l'ijdiiood 


Scholma won als enige tweemaal en 
kwam in de rangschikking naast 


De positie van Scholma had nog flo- 
rissanter kunnen zijn als hij zijn 
materiele voorsprong in de inhaal- 
partij tegen Van Leeuwen in winst 
had omgezet. Door tijdgebrek 
kwam de Groninger echter niet ver¬ 
der dan remise. Niettemin is hij 
plotseling een serieuze kandidaat 
voor één van de twee WK-plaatsen. 
Vanuit Frankrijk kwam de bevesti¬ 
ging van dat extra startbewijs bij de 
KNDB binnen. 


Meetpoint pakt 
zaalvoetbalbeker 


BEEK - Na het kampioensschap in 
de eerste klasse met promotie naar 
de hoofdklasse heeft het Schinveld- 
se FC Meetpoint na een bijzonder 
spannende en aantrekkelijke finale 
ook nog de Limburgse zaalvoetbal¬ 
beker gepakt. Na een remise (4-4) 
tegen hoofdklasser Reneman/Keel- 
kampers in de reguliere speeltijd 
werd er in de verleniging niet meer 
gescoord, zodat strafschoppen de 
beslissing moesten brengen. Na een 
1-1 stand in de eerste serie miste 
voor Keelkampers Frans Deguelle, 
waarna Karl Heinz Stoffels voor de 
Schinvelders de matchwmnaar 
werd. 

Voor ruim tweehonderd toeschou¬ 
wers maakten Meetpoint en Rene- 
man/Keelkampers er een aantrek¬ 
kelijk schouwspel van. Beide teams 


Sterke rentree 
van Amerikanen 

DEN HAAG - De nationale volley- 
balploeg van de Verenigde Staten 
gelooft in de derde olympische titel 
op rij. Afgelopen weekeinde gaven 
de Amerikaanse internationals een 
voorproefje van wat ze in Barcelona 
van plan zijn. Ze wonnen in de 
World League twee keer met 3-0 
van het GOS, de Europese kam¬ 
pioen. 

De Amerikanen werden Olympisch 
kampioen in 1984 en 1988. Na het 
laatste succes viel het gouden team 
uit elkaar. De vedetten volleybal¬ 
den voor veel dollars op het strand 
of trokken naar de Italiaanse com¬ 
petitie. Met Barcelona in aantocht 
wist bondscoach Fred Sturm de 
meesten enthousiast te krijgen voor 
een nieuw Olympisch avontuur. Ki- 
raly en Buck waren de belangrijkste 
afvallers, maar Stork, Timmons en 
Ctvrtlik gingen met Sturm mee. Tot 
nog toe wonnen ze alle acht duels in 
de World League. Tot het weekein¬ 
de was dat niet zo bijzonder, met de 
vrij zwakke Chinezen en Japanners 
als tegenstanders. 

Het GOS, met de spelers die vorig 
jaar onder de vlag van de Sovjet¬ 
unie Europees kampioen werden, 
was in Los Angeles de eerste serieu¬ 
ze opponent. GOS-coach Platonov 
na afloop: „De Amerikanen demon¬ 
streerden verschillende spelsoor- 
ten, ze brachten ons behoorlijk in 
de problemen.” Sturm: „We begin¬ 
nen echt een team te worden.” 

Na vier weekeinden van de World 
League, waarin een prijzengeld van 
bijna zes miljoen gulden is te ver¬ 
dienen, zijn de zes landen voor de 
volgende ronde wel bekend; de Ver¬ 
enigde Staten en het GOS in groep 
A, Nederland en Cuba in B, Italië en 
Brazilië in C. 


Haymakers toont vormbehoud 


^Uiu^BLEN - De Nederlandse 
blijft in de aanloop 
“Os »'“arcelona imponeren. Na 
ansink, die in Hickstead 
' 4 g'’het tweede Pinkster- 
SOfj beurt aan Piet Rayma- 
Brabander, die vorig 
Ratina Z behalve met de 
ook bijna individueel Eu- 
^siïipioen werd, vormde 
^0 i Paard de beste combina- 
Grote Prijs van het 
de Belgische plaats Ka- 

[“s^^^^ers bleef na twee onbe- 

> s in a *''^odjes opnieuw fout- 

H waarvoor zich 

Hé ^ deelnemers aandienden. 
Sfg®^*^Pemer van Leon Melc- 
rt **diB ^ Zangersheide was bo- 
?é g anderhalve secon- 

Fransman 

t R '^odignon. Lansink, die 

> en Van der Vleu- 

IWr *r®odrix Nederland aan 

hielp in de lan- 
achter Frankrijk, 
rt *'de nT Egano nu op de 

I^wam eentien- 
o tekort ten opzichte 

^odignon. 


^ilit 


ary 

' Claus Erhorn heeft 

o-sterren-military van Bre¬ 


da op zijn naam gebracht. Bij het 
laatste onderdeel, het springen, 
behield hy zijn royale voor¬ 
sprong op de Francaise Delphine 
Strube. Beste Nederlander was 
Gert Boonzaaijer die de schim¬ 
mel Allegro voor het eerst bij een 
rnilitary inzette en als tiende ein¬ 
digde. Van de 57 gestarte combi¬ 
naties bij de cross haalden er 35 
de finish. Het enige incident was 
de val van Joly Koker en haar 
paard Gamble dat daarbij ge¬ 
blesseerd raakte. Hoe ernstig is 
nog onbekend. 


Het Nederlandse echtpaar Eddy 
en Mandy Stibbe, al zeker van de 
Olympische Spelen, koos als lo¬ 
gische test voor de zwaardere 
military (drie sterren) in de En¬ 
gelse plaats Bramham. Mandy 
Stibbe bezette met King’s Jester 
na de uithoudingsproef nog de 
zesde plaats. Ze trok het paard 
echter terug voor het springen. 
Met Park View kwam ze niet ver¬ 
der dan de 31ste plaats. Eddy 
Stibbe werd met Balrenny 37ste 
en gaf met Olympic Kilmactho- 
mas in de cross op. 

Hulsberg 

Op het door onweer en slagre¬ 
gens geteisterde concours hippi- 
que van de LRV Pegasus in 


Hulsberg werd het springen 
klasse licht en het extra springen 
voor beginners en lichte combi¬ 
naties gewonnen door Solange 
Kurvers met haar pony Linda. 

Kurvers sprong met Linda de 
beide parcoursen alsof ze op een 
ponywedstrijd was. Daar mag ze 
echter vanwege haar leeftijd niet 
meer starten. Het lag dan ook ge¬ 
heel in de lijn der verwachtingen 
dat Linda verkocht zou worden. 
Voor deze Europese toppony 
was immers belangstelling ge¬ 
noeg. Solange kan echter geen 
afscheid nemen van de pony 
waarmee ze zoveel successen 
boekte. In Hulsberg was de com¬ 
binatie dus opnieuw succesvol. 
Met haar paard Mila Zespoir 
werd Solange in dezelfde rubrie¬ 
ken twee keer derde. 

In de klasse zwaar ging de zege 
naar Peter Houtvast. Begeleid 
door donder en bliksem bleef 
Peter met zijn paard Tiger als 
enige combinatie foutloos. Het 
feit dat parcoursbouwer Lim- 
pens al rekening had gehouden 
met de terreinomstandigheden, 
leverde toch geen barrage op. 
Tweede werd Mario van Gerwen 
en derde Nico Nelissen. 

De dressuurterreinen waren in¬ 
middels te voet onbereikbaar 
geworden. Degene die zich toch Bij de military van Breda bleef het aantal ongelukken beperkt. 


Foto: ANP 


nog op het modderige en gladde 
pad hadden begeven, zagen hoe 
Jos Nijsten' de, door afmeldin¬ 


gen, sterk uitgedunde concur¬ 
rentie met Mr. Freedom de baas 
bleef in de klasse zwaar. Met 


Durban wist Jan Rensen de 
schade beperkt te houden en 
eindigde op de tweede plaats. 


Bokser na k.o. 
overleden 

BOGOTA - De Colombiaanse 
bokser Guido Tnvino is zondag 
aan de gevolgen van hersenletsel 
overleden. De 20-jarige Trivino 
was vrijdag in de zevende ronde 
van een partij tegen zijn landge¬ 
noot Juan ,,Guajiro” Rodriguez 
kock-out gegaan. Het gevecht 
vond plaats in Cartagena, dui¬ 
zend kilometer ten noorden van 
de hoofdstad Bogota. Zaterdag 
onderging de licht-vedergewicht 
een hersenoperatie. Tijdens de 
vier uur durende ingreep werd 
vergeefs gepoogd een bloedprop 
te verwijderen. 


Weer dode 


op Man 


DOUGLAS - De Oostenrijker 
Manfred Stengl werd zondag de 
163ste dode in de 85 jaar omvat¬ 
tende geschiedenis van de TT 
motoraces op het eiland Man. De 
46-jarige coureur uit Salzburg 
kwam zaterdag tijdens de ope- 
ningsrace ten val. Zijn verwon¬ 
dingen waren zo ernstig dat hij 
er zondag aan bezweek. Stengl 
nam vanaf 1982 jaarlijks deel aan 
de Tourist Trophy races, die in 
1907 voor het eerst werden ge¬ 
houden. 


Cerrit Kuiten 
overleden 

GELEEN - Op 83-jarige leeftijd 
overleed in Geleen Gerrit Rui¬ 
ten. Hij was in dejaren vijftig en 
zestig speaker bij thuiswedstrij¬ 
den van het toenmalige Fortuna- 
’54. Tevens was Gerrit Rutten als 
sportcorrespondent verbonden 
aan onder meer het Limburgs 
Dagblad. Morgenvroeg om elf 
uur vindt in de dekenale Augus- 
linuskerk van Lutterade/Geleen 
de uitvaartdienst plaats. 


Duitsers minder 
optiinistiseh 

HAMBURG - De Duitse voet¬ 
balfans zijn voorzichtiger in hun 
voorspellingen dan de Neder¬ 
landse. Dat blijkt uil een enque- 
te van het boulevardblad „Bild”. 

Slechts zeventien procent van de 
1003 ondervraagde personen 
denkt dat Duitsland in Zweden 
Europees kampioen wordt. In 
Nederland tipte zestig procent 
dat Oranje de titel prolongeert. 
Bijna dertig procent verwacht 
wel dat de wereldkampioen de 
finale haalt. 

Daarentegen staat 27 procent 
van het Duitse legioen dat voor¬ 
spelt dat het elftal van Berti 
Vogts in de halve finales wordt 
uitgeschakeld. 


kozen zo veel mogelyk de aanval en 
dat resulteerde in handenvol kan¬ 
sen. Het scoreverloop verliep over 
en weer. Bij de rust had Keelkam¬ 
pers een verdiende 2-3 voorsprong 
op het scorebord staan. De nieuw 
hoofdklasser Meetpoint gaf zich 
niet gewonnen. Via Willie Trags en 
Karl Heinz Stoffels kwamen de 
Schinvelders vijf minuten voor tijd 
weer op voorsprong. In een verbe¬ 
ten slotoffensief scoorde Keelkam¬ 
pers nog vlak voor tijd door Frans 
Deguelle de gelijkmaker. In de ver¬ 
lenging kregen beide leans nog 
kansen, maar er werd niet meer ges¬ 
coord. Het strafschoppen .schieten 
werd een zenuwenslag. 

In de eerste serie van drie schoten , 
knalden alleen Willie Trags en van 
Mierlo raak. Toen Frans Deguelle 
voor Keelkampers weer miste, bleef 
aan Meetpointzijde Karl Heinz Stof¬ 
fels bij zijn tweede strafschop wel 
koelbloedig en besliste het duel. 


Bekerfinale in teken afscheid Bené Munnecom 

Panningen heeft geen 


kind aan Chevremont 


Van onze correspondent 
_ ARNO RöMGENS _ 

PANNINGEN-CHEVREMONT 5-1 (2-0). 6. Knapen 1-0. 38. Knapen 2-0. 46. Smolenaars 
3-0. 49. Nijssen 4-0 72. Van der Linden 4-1. 88. Beumers 5-1. Scheidsrechter Bogie. 
Toeschuuwers 600. Boeking: Bemelmans (Chevremont). 

PANNINGEN. Dielissen, Muonen, Nijssen, Robert Janssen, Schijven (68. Stals), Smo¬ 
lenaars (68. \'.d- Sterren), Korsten, Beumers, Knapen, René Janssen, Doensen. 
CHEVREMÜ.VT: Bemelmans, Trags, Kroon, Dautzenberg, Huynen, De Mey, Bodelier 
(46 Schleepeii), Wijnhoven. Otten, Loop, Van der Linden. 

SITTARD - René Munnecom kreeg het afscheid dat hij ver¬ 
diende. De spelers van Panningen schonken de wegens knie- 
klachten stoppende voetbalcoach de districtsbeker. In Broek- 
sittard werd Chevremont met 5-1 opgerold. „Wij doen het voor 
René. Die man heeft ongelooflijk veel gedaan voor de voetbal¬ 
lerij en vmor ons. Daarom mochten wij hem vandaag niet in de 
steek laten. Daarom waren wij ook tot het uiterste geconcen¬ 
treerd." Aldus verwoordden enkele Panningen-spelers hun 
dadendrang na afloop. 


Chevremont had inderdaad weinig 
in te brengen. Toch was de eerste 
mogelijkheid voor de kersverse 
hoofdklasser. Na vijf minuten ver¬ 
scheen Roel Loop alleen voor Pan- 
ningen-doelman Leo Dielissen. De 
spits miste. Nauwelijks dertig se¬ 
conden later was het wel raak. Aan 
de andere kant. Van twintig meter 
afstand loste Thijs Knapen een 
schot dat Chevremont (reserve-) 
doelman Ron Bemelmans te mach¬ 
tig was. 


Depressie 


Pannmgen had weinig problemen 
om de districtsbeker op te eisen. 
Chevremont was aan het einde van 
.ajn krachten Met namen de dra¬ 
gende spelers waren nauwelijks 
vooruit te branden. „Begrijpelijk. 
Wij speelden de vijfde finale in 
twintig dagen tijd. De w'edstrijden 
tegen RKONS, Waubach, WVO en 


Meerssen hebben kracht gekost. 
Ontzettend veel kracht. Vandaag 
was bij ons niemand vooruit te 
branden. Panningen heeft zich de 
laatste weken in alle rust op deze fi¬ 
nale kunnen voorbereiden. En dat 
was duidelijk te merken,” verklaar¬ 
de de eveneens vertrekkende Che- 
vremont-coach Jo Quaedflieg. 


Diezelfde Bemelmans redde in de 
volgende fase zijn ploeggenoten 
van een nederlaag, die Chevremont 
een depressie zou hebben bezorgd. 
Zeven minuten voor de pauze was 
hij echter bij een nieuw schot van 
Knapen weerloos. „Na rust komen 
wij terug. Let maar op,” zei Chevre- 
mont-voorzitter Herman Kockel- 
korn tijdens de rust. Vijftig secon¬ 
den nadat scheidsrechter Bogie de 
tweede helft had aangefloten, moest 
de voorzitter echter ook het hoofd 
buigen. Volledig ongedekt kon 
Grad Smolenaers 3-0 scoren. Frans 
Nijssen maakte de ramp voor Che¬ 
vremont nog groter; 4-0. 

Pas daarna kwamen de Kerkrade¬ 
naren even terug. Roel Loop en Mi- 
kel van der Linden kregen diverse 
mogelijkheden. Slechts een werd er 
benut: Van der Linden scoorde op 
aangeven van Patrick Otten. Tussen 
de bedrijven door had Panningen 
talloze mogelijkheden om de score 
naar dubbele cijfers op te voeren. 
De Panningen-spelers toonden ech¬ 
ter overduidelijk aan, waar het bij 
aan schort: het benutten van kan¬ 
sen. Twee minuten voor tijd kon 
Eric Beumers, vanuit buitenspelpo- 
sitie, na aangeven van Thijs Doen¬ 
sen de eindstand bepalen; 5-1. 

Munnecom 

René Munnecom ging uiteraard op 
de schouders. Terwijl de haast on¬ 
vermijdelijke Chevremontse Philo- 
mena-muzikanten het Limburgse 
volkslied bliezen, blonken tranen in 
de ooghoeken van de 52-jarige. „Zo 
gemakkelijk hadden wij het ons be¬ 
slist niet voorgesteld. Dit Chevre¬ 
mont was zwak. Erg zwak. Het had 
twaalf-één kunnen en moeten zijn. 
Anderzijds is het heerlijk, om te 
constateren dat onze spelers er alles 
aan hebben gedaan om mijn af¬ 
scheid zo goed mogelijk te maken. 
En mijn afscheid valt mij zwaar. 
Zesentwintig jaar heb ik clubs ge¬ 
traind. Daarbij heb ik niet aan mijn 
lichaam gedacht. Daar betaal ik nu 
de tol voor. Het komende jaar zal ik 
het rustig aan moeten doen. Revali¬ 
deren. Panningen wil mij voor de 
club behouden. Ik ben echter het fi¬ 
guur niet om de nieuwe oefenmees¬ 
ter Bér Lejeune voor de voeten te 
lopen. Ik wil terug komen. Niet als, 
technisch directeur, of als scout. 
Neen; als trainer. Ik moet het gras 
ruiken; En ik kom terug. Reken 
daar maar op.” 


• Felle buien overschaduwden de bekerfinale van de afdeling Limburg. Op deze foto vl'i^ 
scheidsrechter en spelers tijdens het onweer van het veld. Foto: PETER ROt" 


Negen doelpunten in eindstrijd afdeling Limburg 

Grashoek sterkste 
tijdens waterballet 


Van onze correspondent 

JO KERSTEN 


VNB-GRASHOEK 4-5 (2-2) W.Janssen 
1-0; 33. J. van Glabbeeck 2-0; 34. J. van 
Oyen 2-1; 40. P. van Oyen 2-2; 50. W. 
Janssen 3-2; 55. R. Janssen 3-3; 66. R. 
Janssen 3-4; 80. J. van Oyen 3-5; 82. J. 
Hofmans 4-5. Toeschouwers: 400. 
Scheidsrechter: Van Nuenen, Voeren- 
daal. Uit veld gestuurd: Maurice Mou- 
len (VNB): boekingen: Peter van Oyen 
en Ger Spreeuwenberg (Grashoek). 


weer in de wacht gesleept. Tijdens 
de finale op het Almania-terrein 
werd het 5-4 tegen VNB uit Borgha¬ 
ren. De weergoden werkten niet 
mee en twintig minuten voor tijd 
liet scheidsrechter Van Nuenen in¬ 
rukken wegens felle regen en on¬ 
weer. Het oponthoud duurde circa 
25 minuten. Na de hervatting was er 
van voetballen geen sprake meer en 
leek er meer aan waterballet te wor¬ 
den gedaan. 


SITTARD - Grashoek, ook al in Het 400 koppen tellende publiek 
1989 winnaar van de afdelingsbeker had over sensatie niet te klagen, 
van de KNVB, heeft dit kleinood VNB leek aanvankelijk de sterkste: 


# Uiteraard ging René (Neerke) Munnecom na afloop van de bekerfinale op de schouders bij 
zijn Panningen-spelers. Panningen had in deze finale bijzonder weinig moeite met het uitge¬ 
bluste Chevremont: 5-1 . Foto: PETER ROOZEN 


Limburgs 
damesteam 
zondag in actie 

NIEUWSTADT - Het Limburgs 
damesvoetbalteam speelt zon¬ 
dag 14 juni te Kleef tegen een re¬ 
gionaal Duits team. De Limburg¬ 
se selectie ziet als volgt uit: 
Nicole Coolen (Brevendia), Lin- 
da Winkens (Egge), Anke Hegger 
en Wendy Jungen (beiden 
RKDEV), Diana Baars, Ginni 
Schiffelers, Jolanda Beerens en 
Carol Maesen (allen van Leve- 
roy), Claudia Hoogmond (Kolo-* 
nia), Nancy Habets (WVV’28), 
Bianca Weerts (SSS’18), Mariska 
Blomen (MVC’19), Liesbeth 
Keersemeeckers (Rapid), Renal- 


da Klaver (Born), Debby Litjens 
(Venray), Mariëlle Paulissen 
(Leonidas). 

Boekoel terug 
in vierde klas 

STEYL - De resterende 23 minu¬ 
ten van de promotiewedstrijd in 
de eerste klasse G van de afde¬ 
ling Limburg tussen FC Steyl ’67 
en Boekoel hebben geen doel¬ 
punten meer opgeleverd. Een 
week eerder beëindigde scheids¬ 
rechter Verstappen de ontmoe¬ 
ting voortijdig wegens onweer. 
Boekoel had op dat moment in 
Steyl een 1-2 voorsprong. Rond 
250 toeschouwers - hoofdzakelijk 
aanhangers van de gasten - za¬ 
gen niets opwindends meer, zo¬ 


dat Boekoel na een jaar weer te¬ 
rug is in de vierde klasse van de 
KNVB. 

Amateurtitel 
voor Rhcden 

RHEDEN - Rheden en Quick 
Boys strijden in twee wedstrij¬ 
den om het algehele landskam¬ 
pioenschap bij de amateurs. 
Rheden veroverde de landstitel 
bij de zondagamateurs door za¬ 
terdagavond RCH in het beslis¬ 
sende duel met 1-0 te verslaan. 
Quick Boys was de sterkste van 
de zaterdagamateurs. De ploeg 
uit Katwijk verzekerde zich van 
het landskampioenschap met 
een flink uitgevallen overwin¬ 
ning (4-1) op Kozakken Boys. 


in de 26e minuut scoorde Vf 
Janssen 1-0, toen Hans van 
wen, de Grashoek-goalie, in o® 
ging en in de 33e minuut ^ 
John van Glabbeeck er nt^ 
klassegoal 2-0 van. De 'veö. 
was nog niet beslist, want no»^ 
minuut later zorgde Jo van ^ 
voor 2-1. 1 

Vijf minuten voor de rust 1 
Grashoek via Peter van Oyen • 
zij en in de slotminuut wet®, 
kopbal van Richard Janssen 
hoek) nog net van de lijn geh 

In de tweede helft bleek Gra*- 
toch meer inhoud te hebben, 
wel VNB via Wannie Janssen 
weer op voorsprong kwam- f 
55e en 66e minuut wist R**" 
Janssen twee keer voor Grash' 
scoren en waren de rollen | 
draaid; 3-4. Bij de laatste 
ging overigens Erwin Janss^, 
keeper van VNB, niet vrijuit- n 
eerst Jo van Oyen Grashoek ^ 
had gezet kon Jo Hofmans y 
de laatste minuten nog op 4-5 
gen. 


KKVVL winnaar 
jeugdtoernooi 

HEERLEN - Het mterr^fj 
jeugdtoernooi heeft een nver^i 
ning opgeleverd voor RKV*„ 
De Maastrichtse club toon 
zich over alle categorieën 
delftallen het sterkste tijdens ^ 
op diverse velden, afgewet^. toernooi, waaraan ruim tweeo 
zend spelers deelnai^.^ 
RKVVL mocht aldus de 
Janssen-wisselbeker in 
vangst nemen. De tweede 
was weggelegd voor SimpeN®^ 
Tijdens de laatste wedstrijn® ( 
wonnen de spelers van Heer ^ 
Dl-toernooi. Wegens de 
omstandigheden kon het E'^ 
nooi niet worden uitgespeelo- 


VOLLEYBAL 

World League Mannen: Groep B: Am¬ 
sterdam: Nederland-Duitsland 3-0 (15-7 
15-12 15-3). Nederland-Duitsland 3-ü 
(15-5 15-4 15-5); Havana: Cuba-Canada 
3-0 (15-3 15-13 15-7), Cuba-Canada 3-1 
(15-12 15-7 12-15. 15-6). Stand: 1. Neder¬ 
land 8-15, 2. Cuba 8-14, 3. Canada 8-10, 
4, Duitsland 8-9. 

Groep A, Guangzhou: China-Japan 0-3 
(13-15 10-15 9-15), Chma-Japan 3-1 (15-6 
15-7 5-15 15-8), San Diego: Verenigde 
Staten-GOS 3-0 (15-10 15-8 15-6), Ver¬ 
enigde Staten-GOS 3-0 (15-11 15-11 

15-7). Stand: 1. Verenigde Staten 8-16, 2. 
GOS 8-14, 3. Japan 8-9, 4. China 8-9. 
Groep C, Sao Paulo: Brazilie-Zuid- 
Korea 3-0 (15-9 15-8 15-12), Braziliè- 
Zuid-Korea 3-0 (15-11 15-9 15-13). Padua: 
Itahe-Franknjk 3-0 (15-8 15-5 15-9). 

Stand: 1. Italië 8-16, 2. Brazilië 8-13, 3. 
Zuid-Korea 8-11, 4. Frankrijk 8-8. 

GOLF 

Killarney. Open Ierse. Eindstand: 1. 
Faldo 274 slagen, wint na barrage, 2. 
Westner 274, 3 Broadhurst 276, 26. ex 
aequo Van der Velde 288. 

Shibata (Jap), 1,2 miljoen gulden. Eind¬ 
stand: 1 MacKay 271, 2. Hoad 277, 3. 
Okuda 277. 

Wilmington (VSt). 1,2 miljoen gulden, 
vrouwen. Eindstand: 1. Okamoto 205 
slagen (over drie ronden), 2. Bradley, 
Richard en Burton 208. 

Wereldranglijst: 1. Couples 18,46 pun¬ 
ten (gemiddeld), 2. Faldo 16,86, 3. Olaza- 
bal 15.17, 4. Woosnam 13,32, 5. Langer 
12,17, 6. Bailesteros 11,93. 

BOWLEN 

Kopenhagen. EK landenteams: Vrou¬ 
wen. linale: Denemarken-Duitsland 
921-873. Eindstand: 1 Denemarken 
16.114 pms, 2. Duitsland 15.624, 3. Zwe¬ 
den 15.273. 

Mannen, finale: Finland-Nederland 
1044-975, Eindstand: 1. Finland 20.515, 
2. Nederland 20.449, 3. Zweden 20.319, 

HOCKEY 

Amstelveen. BMW-toernooi. Vrouwen. 

Nederland-Groot-Brittanmë 1-0 (0-0). 49. 
Benninga 1-0. 

Nederland-Duitsland 1-0 (1-0). 26. Ohr 
1 - 0 . 

Spanje-Zuid-Korea 3-2 (2-0). 3. Barea 1-0 
(sc). 35. Rodnguez 2-0, 46. Kyong Hei 
Lee 2-1, 64. Dorado 3-1. 68, Eun Chang 
3-2 (sb). 

Spanje-Duitsland 2-1 (1-1). 14. Hent- 
schel 0-1 (SC), 32. Barno 1-1 (sc), 37. Bar- 
no 2-1 (sc). 

Zuid-Korea-Groot-Brittannië 5-4 (2-0). 
16. Eun Chang 1-0, 21, Young Mi Ro 2-0,, 
41. Young Ml Rü 3-0, 42. Sixsmith 3-1, 
51. Dong Sook Jang 4-1, 60. Susan Fra- 
ser 4-2 (sc), 63. Eun Chang 5-2 (sc), 69. 
Johnson 5-3 (sb), 70. Johnson 5-4 (sc). 


Eindstand: 

Nederland 

Spanje 

Z-Korea 

Duitsland 

Gr-Britt. 


4 3 0 1 6 5-3 
4 2 0 2 4 8-8 
4 2 0 2 4 8-8 
4 2 0 2 4 3-3 
4 1 0 3 2 6-8 


Mannen. Nederland-Duitsland 0-3 (0-2). 


10. Blunck 0-1, 28. Fischer 0-2 (sc), 59. 
Becker 0-3 (sc). 

Nederland-Pakistan 1-2 (1-1). 24. Beve¬ 
lander 1-0 (sc), 31. Tahir Zaman 1-1, 47. 
Tahir Zaman 1-2 (sb). 
Duitsland-Groot-Brittannië 2-1 (0-0). 39. 
Hill 0-1 (sc), 42. Brinkmann 1-1, 49. Hil- 
gers 2-1. 

Pakistan-Spanje 2-1 (2-1). 6. Bajwa 1-0, 
12. Feroze 2-0, 27. Iglesias Bilbao 2-1 

(SC). 

Spanje-Groot-Brittannië 3-3 (2-1). 6. Ar- 
nau 1-0, 12. Iglesias Bilbao 2-0, 21. Hill 
<2-1 (SC), 37. Hill 2-2 (sc), 51. Cobos 3-2, 62. 
Williams 3-3. 

Eindstand: 

Pakistan 4310710-7 

Duitsland 4 2 1 1 5 8-5 

Nederland 4 2 0 2 4 10-10 

Gr-Bntt. • 4 0 2 2 2 10-12 

Spanje 4 0 2 2 2 7-11 

TURNEN 

Stuttgart. EK ritmische sport gymnas¬ 
tiek. Landenwedstrijd: 1. Bulgarije 
117,900 punten, 2. Wit-Rusland 115,950, 
3. Spanje en Rusland 115,875, 5. Oekraï¬ 
ne 115,600, 6. Italië 115,200. 
Landenwedstrijd (zestallen): 1, Rusland 
en Spanje 39,050 punten, 3. Hongarije 
38.250, 4. Griekenland 38,200, 5. Oekraï¬ 
ne 38,125, 6. Italië 38.200. 

Meerkamp, finale: 1. Petrova 40,000 
punten, 2. T5mosjenko 39,800, 3. Kostina 
39,725. 

Groepen: 1. Rusland 39,20, 2. Bulgarije 
39,05, 3. Spanje 38,95, 4. Duitsland 38,55. 

TENNIS 

Maastricht Limburgse Jeugdkam¬ 
pioenschappen (1/2 finales en finales): 
jongens t/m 18 jaar: Snijders-Lenssen 
6-3, 6-3: Merry-B.Coumans 6-1, 6-2; 
Merry-Snijders 6-3, 5-7, 7-6; jongens t/m 
18 jaar; Joosten-Kraus 6-2, 6-3; Leenen- 
Mulder 6-4, 6-4; Joosten-Leenen 6-0, 7-5; 
jongens t/m 16 jaar: Boesten-S.Snijders 
6-1, 6-1; Drentje-H.Coumans 6-1, 6-4; 
Boesten - Drentje 6-3, 6-4; meisjes t/m 16 
jaar: Mostard - Gerlach 6-0, 6-0; Smeets- 
Wouters 6-2, 6-3; Mostard-Smeets 6-4, 

6- 7, 6-2. 

Tegelen Pannekletserstoernooi: finales; 
HEB: Schiller-Pas 6-3, 6-2; HDB: Trom- 
melen/Verspa-Bertens/Pas 6-4, 6-7, 7-5; 
HECl: Riekwel - Wettels 6-7, 7-6, 7-5; 
HEC2: Wettels-Engelen 6-2, 7-6; HDC: 
Noten/Riekwel-Adams/de Vriend 7-5, 

7- 5; DDC: v.d.Bogaard/Lensen- Peeters/ 
Peters 6-2, 2-6, 6-2; GDC; v.d.Bogaard/ 
de Vriend-Lehsen/Adams 7-5, 7-5; HED; 
Peeters-PoUen w.o.; DED: Bruekers- 
Schapers 6-2, 6-0; HDD: Dijs/Leenders- 
Peeters sr/Peeters jr 4-6, 6-4, 7-5; DDD: 
van Eijk/Hermans -Hocking/Mooyman 
6-1, 7-5; GDD: Ambaum/Ambaum-Goo- 
■ren/Tacken 7-5, 6-1. 

Parijs, Open Franse kampioenschap¬ 
pen. 14 miljoen gulden; Vrouwen; Fina¬ 
le: Seles-Graf 6-2 3-6 10-8. 

Dubbelspel, halve finale; Martinez/ 
Sanchez- Novotna/Savtsjenko 6-3 6-2, fi¬ 
nale; Gigi Fernandez/Zvereva-Martinez/ 
Sanchez 6-3 6-2. 

Mannen: Finale: Courier-Korda 7-5 6-2 
6 - 1 . 

Dubbelspel, finale: Hlasek/Rosset- 
Adams/Olchowski 7-6 6-7 7-5. 


sport in cijfers ] 


Gemengd dubbel, finale: Sanchez-Vica- 
rio/Woodbridge-McNeil/Shelton 6-2 6-3. 
Beckenham (Eng), Internationaal gras- 
toemooi. Mannen; Enkelspel. Finale: 
Wheaton- Van Rensburg 6-3 1-6 6-1. 
Vrouwen Enkelspel finale; Fernandez- 
Sukova 6-4 6-2. 

Rosmalen. Mannen, 420.000 gulden, eer¬ 
ste ronde: Wibier-Baur 7-5 6-4, Bloom- 
Tsjesnokov 6-4 7-6 (8-6), Reneberg-Lau- 
rendeau 7-6 (7-1) 6-4. Gestaakt wegens 
regen: Elting- Zoecke 6-3 6-7 (3-7) 2'-2. 
Kwalificaties (winnaars naar hoofdtoer¬ 
nooi): Davids-Weiss 3-6 6-3 7-5, Kinnear- 
Borwick 7-5 7-6 (8-6), Suk- Jordan 6-7 
(4-7) 6-4 6-1, Nyborg-Prerovsky 6-7 (4-7) 
6-4 7-5. 

Florence.' Mannen, 425.000 gulden. Eer¬ 
ste ronde: Koevermans-Altur 6-4 6-3, 
Mattar- Mezzadri 6-4 7-6. 
Wereldranglijsten: Mannen; 1. Courier 
3885 punten, 2. Edberg 3404, 3. Sampras 
2793, 4. Becker 2406, 5. Stich 2393, 6. 
Korda 2209, 7. Chang 2071, 8. Ivanisevic 
1963, 9. Forget 1836, 10. Costa 1584, 12. 
Krtgicek 1438, 34. Haarhuis 949, 50. Sie- 
merink 643. 55. Schapers 606. Vrouwen: 

1. Seles 275,4 punten, 2. Graf 250,2, 3. 
Navratilova 205,6, 4. Sabatini 194,5, 5. 
Sanchez-Vicario 157,3. 

ATLETIEK 

Sittard. Uitslagen wedstrijden Unitas: 
100 m MB; 1. Gemmeke 12.85. Dames; 

1. Van Mook 13.12. JB; 1. Saak 11.78; 2. 
Crützen 11.92. Heren; 1. Broneken 11.21. 
200 m Dames: 1. Klein 28.24. Heren; 1. 
Mommaerts 23.23; 2. Havermans 23.83. 
400 m Heren: 1. Troeba 51.23. Dames: 1. 
Stal 58.45. 800 m Dames:. 1. Ruijters 
2.18.3. MB; l. Driessen (MB) 2.25.3. JB: 
1. Ramaekers 2.08.90. Heren: 1. Klug 
1.55.80; 2. Wehrung 1.56.13; 3. Timmer 
1.56.20. 3.000 m Heren: 1. Schmeide 
8.32.71; 2. Pepels 8.35.15; 3. Goessens 
8.43.05. Dames: 1. Delnoye 9.37.66. Ko¬ 
gel heren: 1. Schreur 12.70. MB: 1. 
Kraus 10.68;'2. Wolfs 10.54. Discus JB: 

1. Eussen 31.12. Heren; 1. Tobben 56.04; 

2. Schmidt 52.68. Speer dames: 1. Thys- 
sen 55.74. 

Polch Belangrijkste uitslagen vriend- 
schapsbeker junioren: Meisjes 100 m: 7. 
Visschers 12.89. 200 m: 4. V.d. Broeck 
25.97. 800 m Meisjes: 14. Jennen 2.28.07. 
1.500 m: 8. Vriens 4.52.83. 100 m horden; 

2. Hoeben 14.92. 4x100 m: 3. Zuid- 
Nederland 48.87. Ver: 5. Bos 5.40. Kogel: 
6. Berden 10.89. Discus: 1. Berden 40.68. 
Hoog: 1. Van Gorp 1.74. Speer: 1. Bree- 
veld 42.76. Jongens 800 m: 1. De Koning 
1.55.68; 3. Bouten 1.58.73. 400 m horden: 
1. Hoogendoorn 53.29; 4. Van Muiken 
55.65. 3.000 m: 1. Rijken 8.29.91. 4x400 
m; 1. Zuid-Nederland 3.21.80. Speer 800 
gram: 4. Faashen 53.90. Kogel 6,25 kg: 
9. Faashen 13.16. 

Eindstand: 1. Zuid-Nederland 47.030; 2. 
Rheinland 45.77a( 3. Saarland 45.638; 4. 

Elzas 44.414; 5. Pfalz 44.275; 6. Vlaande¬ 
ren 40.355. 

Leiden, Gouden Spike: Mannen: Dis¬ 
cus: 1. De Bruin 64,50 m. 110 m horden: 
1. Korving 14,17, Hoog; 1. Gebben 2.10 


m. Polshoog: 1. Keysers 5.05 m. Speer: 

1. Van Lieshout 72.18 m. 

Vrouwen: 200 m: 1. Van Dorp 24,41. 400 
m horden: 1. Goossens 57,73. Discus; 1. 
Goormachtigh 53,42. 

Bergen op Zoom, NK meerkamp Man¬ 
nen: 1. Dost 7651 punten, 2. Tjepkema 
7599, 3, Kreekel 7452. Vrouwen; 1. Van 
Elk 5585, 2. Schouten 5521. 3 Aken-Ver¬ 
sluis 5286 

Bergen op Zoom, NK estafettes Man¬ 
nen: 4x800 m: 1. AV Nijmegen 7.37,50, 

2. Sprint 7.37,66, 3. Olympus ’70 7.38,32. 
4x1500 m: 1. Altis 15.45,65, 2. De Bata¬ 
ven 15.45,72, 3. Sprint 15.51,70. Vrou¬ 
wen: 4x400 m: 1. AV ’34 3.46,53, 2. PEC 
Zwolle 3.48,87, 3. Lycurgus 3.50,03. 
4x800 m: 1. Haag Atletiek 9.18,68, 2. De 
Bataven 9.26,15, 3. Sprint 9.32,10. 
Almere, Marathon, mannen: 1. Van Dij- 
ke 2.34.10, 2. Vliegen 2.38.16, 3. Tiele- 
mans 2.41.38. 

Eersel, Pinksterloop: Mannen; 1. Luit- 
gaarden 1.25,43, 2. Verhoeven 1.25,47, 3. 
Van Gastel 1.27,04, 5. Klerkx 1.29,38. 
Vrouwen: 1. Pronk 1.44,14, 2. Knapen 
1.45,32. 

Sevilla (Spa). Grand Prix; Mannen; 200 
m; 1. Rodriguez 21,10. 400 m: 1. Tellez 
45,93. 800 m: 1. Cacho 1.47,26. 1500 m: 1. 
Bassir 3.36,03. 5000 m; 1. Baumann 
13.09,03. 110 mh: 1. Dees 13,11. 400 mh: 

l. Matete 48,75. hoog; 1. Sotomayor 2,33 

m. hinkstapsprong: 1. Volosjin 17,64 m. 
speer: 1. Laukkanen 82,44 m. kogelslin- 
geren: 1. Astapkovitsj 83,62 m. 

Vrouwen; 200 m: 1. Ottey 22,19. 400 m; 
1. Opara 50,36. 1500 m: 1. Rogatsjova 
4.03,07, 4. Van Langen 4.06,92. 100 mh: 
1. Narosjilenko 12,28. 400 mh: 1. Pono- 
marjova 54,93. ver: 1. Drechsler 7,39 m. 
hoog; 1. Kostadinova 2,03 m. discus: 1. 
Wyludda 70,96. speer: 1. Tsikolenko 
66,92 m. 

Leverkusen Internationale wedstrijden; 
Mannen; 3000 m: 1. Omwoyo 7.48,31, 5. 
Versteeg 7.50,00. 4x100 m: 1. Duitsland 
43,55, 2. Nederland 43,94, 3. Zwitserland 
45,31. 

Duisburg Internationale wedstrijden. 
Mannen: 100 m; 1. Savin 10,28.B-loop: 

3. Paul Franklin 10,72, C-loop; 7. Gio 
McBean 10,97. 200 m: 1. Da Silva 20,68. 
C-loop; 1. Moe (Ned) 20,94. 800 m: 1. 
Eplinius 1.47,02, 2. Van Helden 1.47,10. 
1500 m: 1. Herold 3.35,68, 15. Kulker 
3.44,68. 4x100 m: 1. Duitsland 1 39,35, 2. 
Duitsland 2 39,49, 3. GOS 1 39,83, 4. Ne¬ 
derland (McBean, Franklin, Moe, Maas) 
40,35. 3000 m steeple: 1. Sang 8.19,14, 16. 
Koeleman 8.37,40, 18. Hofstee 8.45,86. 
ver: 1. Pedroso 8,06 m, 11. Maas 7,44 m. 
hoog: 1. Beyer 2,31 m. 

Vrouwen: 100 m: 1. Tradenkov 11,15. 
B-loop 2. Cooman 11,65. 800 m; B-loop: 

3. Jongmans 2.01,87. 4x100 m: 1. GOS 1 
43,04, 2. Duitsland 1 43,24, 3. Nederland 
43,54. 

New York. Intemationade wegwed¬ 
strijd: vrouwen: 5 km: 1. De Oliveira 
15.38, 4. Van Onna (Ned) 15.48. 

VOETBAL 

Chicago, US-Cup: Verenigde Staten-Ita- 


lië 1-1 (1-1). 2. Baggio 0-1, 22. Harkes 1-1. 
Scheidsrechter; Vargas (CRi). Toe¬ 
schouwers; 27.000. lerland-Portugal 2-0 
(1-0). 39. Staunton 1-0, 90. Coyne 2-0. 
Scheidsrechter: Dias (VSt). Toeschou¬ 
wers: 41,227. Eindstand US Cup: 1. Ver¬ 
enigde Staten 3-5, 2. Italië 3-4, 3. Ierland 
3-2, 4. Portugal 3-1. 

Auckland, kwalificatie WK Oceanië 
groep 2: Nieuw-Zeeland-Fiji 3-0 (2-0). 15. 
Wright 1-0, 42. Halligan 2-0, 50. Wright 
3-0 (strafschop). Matsuyama, Kirin Cup: 
Japan-Wales 0-1 (0-1). 40. Bowen 0-1. 
Toeschouwers: 30.000. 

BASKETBAL 

Karlsruhe. Internationaal toernooi, 
mannen. Nederland-Tsjechoslowakije 
77-102 (43-49). Topscorers Nederland; 
Van Poelgeest 17, Lieverst 14, Acker- 
mans 11, Schilp 9, Bottse 8. Duitsland- 
College All Stars (VSt) 94-96 na verlen¬ 
ging (82-82/49-39); Nederland-Duitsland 
64-94 (31-36). Topscorers Nederland; 
Van Poelgeest 17, Bottse 15. Tsjechoslo- 
wakije-College All Stars 93-84 (46-60). 
Eindstand: 1. Duitsland 2-4 (276-231), 2. 
Tsjechoslowakije 2-4 (266-249), 3. Colle¬ 
ge All Stars 2-2 (250-268), 4. Nederland 
2-2 (222-266). 

TRIATHLON 

Lelystad. Dubbele triathlon (7,6 km 
zwemmen, 360 km fietsen, 84 km lopen) 
mannen; 1. Feijen 21.07.19 (wereldre¬ 
cord), 2. De Muelder 21.21.53, 3. Buhl 
23.35.40. Vrouwen: 1. Benöhr 23.45.02 
(wereldrecord), 2. Andonie 29.39.18. 
Hoornaar. Kwart triathlon 1 km zwem¬ 
men, 40 km fietsen, 10 km lopen, man¬ 
nen; 1. Huntjens (Stein) 1.47.00, 2. Hui- 
zer 1.47.28, 3. Van de Pol 1.47.54. Vrou¬ 
wen: 1. Van Zwieten 1.58.34, 2. Jansen 
2.00.32. 

Asten. Kwart triathlon 1,5 km zwem¬ 
men, 40 km fietsen, 10 km lopen: man¬ 
nen: l. Drieshen 1.50.38, 2. Kwaaitaal 
1.53.56, 5. Pepels (Stein) 1.56.49. Vrou¬ 
wen; 1. Verdonk 2.16.34, 2. Dijkman 
(Heerlen) 2.21.14. 

DAMMEN 

Surhuisterveen, NK mannen: Uitge¬ 
stelde partij zevende ronde: Van 
Leeuwen-Scholma 1-1. Negende ronde: 
Van der Wal-Van Berkel 0-2, Wiersma- 
Clerc 1-1, Scholma-Heusdens 2-0, Jan- 
sen-Van Aalten 2-0, Van der Pal-Van 
Leeuwen 1-1, Wesselink-Meijer 1-1, Van 
der Zee-Van der Kooij’ 2-0. Tiende ron¬ 
de: Van Berkel-Wiersma 0-2, Clerc- 
Scholma 0-2, Heusdens-Jansen 1-1, Van 
Aalten-Van der Pal I-l, Van Leeuwen- 
WesseUnk, Meijer-Van der Zee 1-1, Van 
der Kooij-Van der Wal 2-0. Stand: 1. 
Wiersma 14, 2. Van Berkel en Scholma 
13, 4. Jansen, Van Leeuwen, Meijer en 
Van der Zee 11. 8. Clerc en Wesselink 
10, 10. Van der Pal 9, 11. Van Aalten en 
Van der Kooij 8, 13. Heusdens 7, 14. Van 
der Wal 4. 

PAARDESPORT 

Hulsberg. Dressuur. Ring 1 Beginners: 
1. N. Jurgen met Gilbert 2. e.a. P. 


Smeets met Jimmy en C. Curfs met Fu- 
rino. Ring 2 Beginners: 1.1. Sevarts met 
Fallona 2. E. Sevarts met Fallona 3. a.e. 
S. Couvee met Far Lady en A. Janssen 
met Candlelight. Ring 3 Licht 2; 1. G. 
Schurgers met Goser 2. W. Goessens 
,met Gldenrein 3. A. Penders met Wapi- 
ti. Ring 4 Midden 1: 1. A. Smeets met 
Fergy 2. J. v. d. Brandt met Eydaisy 3. 
B. Nitsch met Valentine. Ring la Begin¬ 
ners; 1. S. Sparla met Grados 2. C, 
Scheepers met Duco. Ring 2a Licht 1: 
1. R. Roelofsen met Furiosa 2. S. v. d. 
Heyden met Toronto 3. S. Merx met 
Sun Lady. Ring 3a Licht 2: 1. J. Lonis- 
sen met Fastrade 2. J. v. Houthem met 
Bonheur 3. P. Blankensteyn met Bren- 
da. Ring 4a Midden 2: 1. M. Beckers met 
Fignon 2. A. Erkens met First Lady 3. 
A. Hendriks met Elmorintho. Zwaar 1 
en 2: 1. J. Nijsten met Mr Freedom 2. J. 
Rensen met Durban 3. W. Voorspuy met 
Beauty Boy. 

Springen. Beginners: 1. K. Kapel met 
Fahrenheit 2. W. de Vogel met Zelec 3. 
F. Hendriks met Galanto. Licht; 1. 1. S. 
Kurvers met Linda 2. D. Peustjens met 
Wiscon 3. S. Kurvers met Mila Zespoir 
SK. Progressief B en L; 1. S. Kurvers 
met Linda 2. T. Lemeer met Pascal 3. S. 
Kurvers met Mila Zespoir SK. Midden: 

1. B. Boessen met Royal Fantasy 2. E. 
Meyer met Export 3. I. Sevart met 
Equador. Zwaar: 1. P. Houtvast met Ti- 
ger 2. M. v. Gerwen met Dancing Edi¬ 
son 3. N. Nelissen met Benno. 

Zelhem. Nationaal concours hippique 
Derde onderdeel NK junioren, 1,40 m, 
na twee manches: 1. Albert Zoer Caritas 
4-74,14, 2. Knol Excilio 8-79,37, 3. Fakkel 
Flambeau 12-70,49. Eindstand: 1. Zoer 4 
punten, 2. Fakkel 15, 3. Van de Velde 
Millstreet 19. Springconcours tabel A, 
1,40 m, na barrage; 1. Taken Bertone 
0-41,87, 2. Kersten Zagal 0-44,75, 3. Eras 
American Dream 0-45,24. Progressief 
springconcours, 1,40 m; 1. Holtus Wem- 
bley H 29-33,64, 2. Kersten/Zagal 

29-34,59, 3. Vrieling Broadway 29-35,15. 
Springconcours tabel A, 1,40 m, na bar¬ 
rage: 1. Van de Wetering Cupido P 
0-45,56, 2. Melse/Esmiralda 0-46,73, 3. 
Geerink Calvados 0-49,74. 

Kapellen (Bel). CSIO Landenprijs; 1. 
Frankrijk (Couperie/Quat’Sous. Le- 
redde/Papillon Rouge, Godignon/Qui- 
dam/de Revel), Navet/Raxanne de Gru- 
chy) 4 strafpunten, 2. Nederland (Ray- 
makers/Ratina Z, Van der Vleuten/ 
Doreen la Silla, Hendrix/Aldato, Lan- 
sink/Egano) 8, 3. Groot Brittannië 12, 4. 
Italië 12, 5. Duitsland, Zwitserland 16. 
Wiesbaden. Internationaal CH-toernooi: 
Klasse S met barrage; 1. Romp Prince 
Paradiso 0 strafpunten-30,84 seconden, 

2. Hemeryk Bonius 0-31,28, 3. Gugler. 

HANDBOOGSCHIETEN 

Margraten, WK handboogBarebow da¬ 
mes; 1. Visconti, 2. Lovell, 3. Turolla, 4. 
Holmström. Barebow heren: 1. Rosen- 
berg, 2. Palmer, 3. Maranzana, 4. Ander- 
son, 5. Cleven. Freestyle dames: 1. Per- 
riou, 2. Pellen, 3. Adams, 4. Henriksson. 
Free-slyle heren: 1. Barrs, 2. Laury, 3. 
Bjerendal, 4. Rasor, 12. Konings, 16. 
Van der Corput,-26. Van Berkel. <jom- 
pound dames; 1. Kessler, 2. Loutan, 3. 


Fabre, 4. Ceriotte. Compound here|*V 
Lundin, 2. Baldur, 3. Lassan, 4. 

24. Van de Bosch, 31. Koppelmah- 

SCHOONSPRINGEN ^ 

Amersfoort. Internationaal toernooi^; 
Amersfoort Cup. finales individ*J^^ 
Mannen 1-meterplank: 1. Edwin J*^*^ : 
jans 379,68, 2. Kogalev 379,02, 3. 

341.46, 4. Pullar 329,34. 3-meter: L 
lev 368,85, 2. Jongejans 367,17, 3. 

358.47. Toren: 1. Chereches 366, 
Meyer 359,94, 3. Lawson 312,69, 8. j. 
burg 260,94. Vrouwen 1-meterpla^jj^f 
Daphne Jongejans 239,40, 2. 

207,15, 3. Jager 197,28. 3-meter: 1-^ 
gejans 290,28, 2. Giese 253,02, 3. ^ J. 
232,26, 4. Van Ruyven 244,41. Tore^-^ 


Ciocan 224,76, 2. Jager 200,58, 3. 

193,26, 4. Danaux 181,71; 5. 

169,53. Landenwedstrijd; 1. Nedet^j. 
1779,18, 2. Australië 1754,91, 3. 
nië 1467,03. 

SCHAKEN ^ 

Manilla. Olympiade, eerste ronde: 
nen; Nederland-Nieuw-Zeeland ^ 

Rusland-Filipijnen B 4-0, SingaPjj, 
Engeland 1-3, Oostenrijk-HongarÓ®y^r 
Oekraïne-Egypte 3-1, Filipynen 
enigde Staten 1-3, Bosnië- Kazach» g, 
4-0, Pakistan-Duitsland 0,5-3,5, 
nië-Turkmenistan 3-1, Tsjechoslo'J'*^ 

- Mongolië 4-0, Argentinië-Zuid-A gr 
4-0, Australië-Nicaragua 4-0, 

land-Japan 4-0, Frankrijk-Marokk*’ 
Hong Kong-Estland 0-4. 
Georgiè-Mongolië 3-0, Oostenrijk-'-'Lii- 
0,5-2,5, Slovenië-Rusland 0-3, Frat*^ 
Singapore 2,5-0,5. 

AUTOSPORT .g- 

Zandvoort. Pinksterraces 
toerwagens tot 1400 cc; 1. Amée de ^ 
Suzuki 20.31,953, 2. Tappel 
03,093, 3. Mok Suzuki 04,471. Stand 

1. Kreijne 60 punten, 2. Amée de 

55, 3. Top 34. Citroen AX-Cup: }'Jdef 
tiaans (Maastricht) 31.08,406, 2. 

Sluis 02,449, 3. Oosterbosch jjgf 

Stand NK: 1.Drenthe 45, 2. 

Sluis, Bastiaans, Oosterbosch 3a- [. 

duktietoerwagens boven 2000 ^ 

Tom Langeberg Lotus 25.15,667, tU* 

Dedem 00,149, 3. Kroymans 
15,557. Stand NK: 1. Tom Uangebf^^c 

2. Van Dedem 35, 3. Kroymans . J- 

mule Opel Beneluxkampioenschai^gji 

Verstappen (Montfort) 28.05,938, ^.^8 
Wordragen 08,296, 3. Zani 22,743. » 

NK: 1. Verstappen 60, 2. Roest 49, 
ni 46. Porsche Carrera Trofee: 1- ^lit 
36.31,755, 2. Huisman 02,108, 3. 

27,521, 4. Van der Velden 28,26J-^^(r 
duktietoerwagens tot 2000 cc; i- ajJW 
26.28,727 Alfa, 2. Tommy Coronel 
01,272, 3. Van der Heiden Alfa 
Stand NK: 1. Kalff, Krab 48, 3- gf 
Coronel 47. Renault Elf Clio: 1- ""cO" 
26.52,699, 2. Verschuur 02,719, 3- ‘’\L75< 
ronel 06,944. Stand NK: 1. Verschop 
2. Wagner 57, 3. Meijer 52, 4. Haan 
5. Jip Coronel 38. 6. Van Dissel 3 

MOTORSPORT j,gy 

Chimay. 250 cc Weltrace. 1. B- Wa 
(Geleen). 2. Bennan. 3. Steenga- ^ 

n^ort 


Selinger hinkt in World League op twee gedachten 

Volleyballers vegen 
vloer aan met Duitsers 
Dinsdag 9 juni 1992 • Pagina 2C 
-T 

# Coach Selinger 
doceert, Nederland 
zette Duitsland 
afgelopen 
weekeinde twee 
keer opvallend 
gemakkelijk opzij. 

Füto: ANP 


IJans Jorril.stna: 'W e gaan zware toekomst tegemoet 

Professionalisme in 
hockey steeds verder 


Van onze correspondent 
_ PAUL DEMELINNE _ 

zaterdag vierde Ron Zwerver zijn 25e 
derianH ^^S^^Ükertijd rekende de koningsschutter van het Ne- 
VeK volleybalteam in de eerste partij van het World League- 
-1 tegen Duitsland af met een stukje ingeworteld bijgeloof. 
K moest spelen op mijn verjaardag zat het altijd tegen. 

kleine blessures, concentratieproblemen. Duitsland 
Het doft verlies, dat soort zaken, mocht even tegenstribbelen voor- 
*^deliiir deugd dat we vandaag dat Peter Blangé met een soloblok 
gebrokp traditie hebben afrondde; 15-12. Zwerver, die afge- 

^haafl*^’ de Oranje-vedet- lopen woensdag zijn vijQarig con- 

hallejj 7 door de sport- tract bij Sisley Treviso onderteken- 

grote ri Amsterdam met de, scoorde liefst tien voltreffers 

slagroomtaart, op. met zijn zwiepende sprongservice. 
OostefU*^ zijn maats vloerden de 

fiedeoiH ontspannen als Een dag later was opnieuw sprake 

^ 5 . 3 ) p ®rd met 3-0 (15-7, 15-12, van een eenzijdig. Oranje getint 
i 'ï'effêr etmaal later werd Martin spektakel. Onder permanente pres- 
betej. • bleek Nederland nog sie grossierde Duitsland in persoon- 

115-3 feeststemming; 3-0 (15-5, lijke fouten. De ploeg bleef steken 
’ op een gênant zwak aanvalspercen- 

Vofjg Lage van 24 procent. De Nederland- 

, 'veekeinde versloeg Duits- se produktie bedroeg liefst 77 pro- 


^ K.arlsruhe groepsfavoriet cent. Bondscoach Arie Selinger zag 
Sijig 5 ^ Die daverende verras- ervan af om de speelvreugde van 

in schril contrast met het het zestal op de vloer te onderbre- 

6ea eptreden van de Duitsers te- ken. Slechts uitblinker Edwin Ben- 
Hrigi ®derland. Bondscoach Igor ne kreeg een publiekswissel, terwijl 

Ss voor deze re- Olof van der Meulen op de valreep 

de over een gedecimeer- nog even zijn niet geringe kunnen 

van negen spelers. Een vanuit het serveervak mocht de- 
naisachting voor het pres- monstreren. 
de wereldtoernooi waarmee Selinger was in gedachten al bij de 
bond ongetwijfeld de komende krachtmetingen met Cu- 


ken. Slechts uitblinker Edwin Ben- 
ne kreeg een publiekswissel, terwijl 
Olof van der Meulen op de valreep 
nog even zijn niet geringe kunnen 
vanuit het serveervak mocht de¬ 
monstreren. 

Selinger was in gedachten al bij de Ruben Acosta, de al- 
president van de wereid- 
^,5’ ever zich afroept. „Ik 


-^- 

ba m achtereenvolgens Havanna en 
Rotterdam. Die duels zijn bepalend 
voor de eindrangschikking in de 


h'aar k’ zien airoepi. „ik ue eiiiurangscniKKing in ue 

klei^ t ^ persoonlijk ook als een voorronde en de indeling voor de 
dat we hier incom- play-offs. Daarbij worstelt de ploeg- 
l^^l aangetreden,” verweerde baas nog met de keuze om te gaan 

Viel zich, „Een aantal spelers voor de poule-winst of de de voor- 

Va^i st men geen vrijaf kreeg keur te geven aan de heimelijke 

^Pen en werk. Vervangers op- wens om vóór de Olympische Spe¬ 
ken ^le niet of nauwelijks heb- len de confrontatie met Italië aan te 
Het heeft weinig zin.” gaan. Selinger; „De laatste keer dat 

•H aan*^^^’ pinksterweekeinde Ik op de bank zat, wonnen we met 
genomen, een nau- 3-0. Wat er tussendoor gebeurd is, 
bej^ ® serieus te nemen dooddoe- interesseert me weinig. Wij worden 

wekelijks sterker. De Italianen een 
Q|, . keer pakken voor Barcelona, bete- 

jj, *^^CitnGtCr kent een aanzienlijk, psychologisch 

®ij gg. voordeel.” 

tegenstand vormde’ Finisht Nederland als tweede, dan 

graadmeter voor speelt men zo goed als zeker in de 

steeds meer naar een play-offs thuis tegen de USA (Rot- 

2^f®rdag, met Avital terdam, 27 en 28 juni) en een week 

Ron Boudrie in de nog later uit teeen Italië WnrHt 


Race tegen de tijd 
voor Van der Horst 


n Boudrie in de nog later uit tegen Italië. Wordt Oranje' 

^^steiii oitgekristalliseerde basi- poule-winnaar dan speelt men eerst 

einrtf Brazilië en vervolgens 

oiase van de tweede set wat thuis (Amsterdam) tegen het GOS 


AMSTERDAM - Voor Martin van 
der Horst, de 2,14 meter lange 
middenblokkeerder van de natio¬ 
nale volleybalploeg, wordt het 
een race tegen de lijd om fit aan 
de Olympische Spelen te kunnen 
deelnemen. Vorige week onder¬ 
ging de Hilversummer in het 
Dijkzigt ziekenhuis van Rotter¬ 
dam een ingreep aan zijn rechter¬ 
knie. De blessure volgde na een 
onzachte aanraking met de recla¬ 
meborden tijden het olympisch 
kwalificatietoernooi in Rotter¬ 
dam. 


Een infectie van de slijmbeurs ver¬ 
ergerde het ongemak. Het vocht is 
inmiddels uit het kniegewricht ver¬ 
wijderd. Een intensieve anti-biotica 
kuur houdt van der Horst voorlopig 
nog buiten spel. „Wij hebben goed 
hoop dat hij over een week of twee 
de training weer kan hervatten,” 
stelt bondscoach Arie Selinger. 

Voorlopig denkt de keuzeheer nog 
niet aan het oproepen van een ver¬ 
vanger. „Martin verdient krediet. 
Hij is hard voor zichzelf en doet er 
alles aan om zo snel mogelijk de 
draad weer op te pakken.. Boven¬ 
dien zijn zijn kwaliteiten van emi¬ 


nente betekenis voor de ploeg. Hij 
is onze troef voor een gouden me¬ 
daille.” 

Voormalig bondscoach Harrie 
Brokking is in onderhandeling met 
de Duitse topclub CJD Feuerbach 
uit Stuttgart. De dameskampioen 
van 1991 bij onze oosterburen stelt 
daarnaast pogingen in het werk om 
de Nderlandse international Marjo¬ 
lein De Jong los te weken bij haar 
huidige vereniging USC Münster. 

Pijpers valt af 

AMSTELVEEN - Bondscoach Hans 
Jorritsma heeft Koen Pijpers uit de 
voorlopige olympische selectie van 
de mannenhockeyploeg geschrapt. 
Met Pijpers’ zijn de laatste tien da¬ 
gen drie spelers van landskampioen 
HDM te licht bevonden. Eerder vie¬ 
len Diederik Donk en Maarten Geh- 
ner af. 


AMSTELVEEN - De tegenstellin¬ 
gen in het Wagenerstadion in Am¬ 
stelveen waren op de slotdag van 
het vijflandentoernooi schrijnend. 
De wervelende show waarmee Pa¬ 
kistan gisteren het Nederlands 
mannen-hockeyteam in een heuse 
finale de les las (2-1) en naar de der¬ 
de plek verwees, stond in schrille 
verhouding tot de sobere wijze 
waarop de vrouwen van Oranje 
zichzelf ten koste van Duitsland 
(1-0) tot winnaar kroonden. De 
bondscoaches Roelant Oltmans 
(vrouwen) en Hans Jorritsma (man¬ 
nen) wensten in deze fase van de 
voorbereiding en vooral die van ver¬ 
stoppertje spelen weinig waarde toe 
te kennen aan de resultaten. Tot en 
met de Olympische Spelen (eind 
juli) is er echter nog veel werk aan 
de winkel. Tenminste wanneer bei¬ 
de (vermoeid ogende) nationale 
teams zich in Barcelona als waardi¬ 
ge wereldkampioenen willen pre¬ 
senteren. 

Ofschoon er van paniek geen spra¬ 
ke is, is er wel bezorgdheid. Bij Jor¬ 
ritsma meer dan bij Oltmans, voor 
wie de krachtsverschillen minder 
verstrekkend zijn dan voor zijn vak¬ 
broeder. ,,De landen, die we in 
Amstelveen hebben zien spelen, 
ogen even ver”, concludeerde de 
vrouwen-coach naderhand. „Alle 
wedstrijden zijn met een doelpunt 
verschil beslist. Dat zegt me vol¬ 
doende. Als de groep fitter is en we 
ons scorend vermogen (slechts vijf 
goals-ah) weten op te voeren, kun¬ 
nen we ons straks met iedereen 
meten.” 

Ontwikkelingen 

Zijn collega van het andere Oranje 
zocht - na de keiharde knock-out te¬ 
gen Duitsland (3-0) en de knieval 
voor Pakistan - echter de aanval. De 
65-voudige ex-international blijft 
een wanhopige strijd voeren tegen 
de amateuristische vrijheid-blij- 
heid-cultuur in de nationale hoc- 
keysport. ,,Steeds meer landen”, 
anticipeerde hij op de ontwikkelin¬ 
gen binnen de wereldtop, .,kiezen 
voor een professionele aanpak. Ze 
trainen meer, plannen hun toer¬ 
nooien beter en spelen beduidend 
meer interlands dan wij. Wij werken 
voortdurend vanuit een achter¬ 
stand. Ik verwacht dan ook dat we 
een zware toekomst tegemoet gaan. 
De bond heeft weinig geleerd van 
het verleden. Het is allemaal korte 
termynpolitiek. Het behalen van de 
wereldtitel heeft een soort genoeg- 
doeningsgevoel gegeven. Er is geen 
nieuwe en andere weg ingeslagen. 
Voor de Spelen ben ik gematigd op¬ 
timistisch omdat er - zoals we nu 
kunnen werken - nog veel valt in te 
halen en we in de zwakste poule 


het weekeinde van... 


de boogschutters 


Van onze correpondenl EDDY BUDÉ 

JJ^Hgraten - Boogschieten wordt samen met de uitvin- 
Hm vuur en het wiel als de belangrijke verworven- 

van de mens beschouwd. Concretiseerden Egypte- 
en Mongolen in vroeger tijden hun oorlogszuchtige 
tj^^^^lingen met behulp van pijl en boog, tegenwoordig 
jj strijden boogschutters elkaar louter op sportieve wijze. 

er tijdens het WK handboogschieten afgelopen 
w ^Heinde in Margraten geen bloed meer aan te pas kwam 
en schilderachtige 

'Va omgeving van groeve ’t Rooth. ’De organisatie 

kw” °®^®den alle peil’ en ’onze bondscoach zijn we liever 
los ^ dan rijk’ waren enkele verbale, maar bepaald geen 
flodders, die leden van de tegenvallende Nederlandse 
^ndboogploeg publiekelijk afschoten. 

W‘ 

Jïlet handboogschieten over een afstand van vijftig me- 

Had bezoek wilde vereren, ter zijn pyl twee centimeter meer 

le^ aan de meest gedetail- naar het midden van het blazoen 

Zuidlimburgse landkaart te schieten, had hij voor een 
W^^^doende. De groeve ’t Rooth stunt van de bovenste plank ge- 
je ^ schier onvindbaar stuk- zorgd. 

^^•uemandsland tussen Margra- 

bati^*^ Cadier en Keer. De inter- Nu bleef Twan Cleven met een 
handboogfederatie kater zitten. Hoogst ontevreden 
docKt^’ Nederlandse was hij over de gebeurtenissen 

s*nd (NHB) voor het eerst op en rond het WK handboog- 

het kwart eeuw weer eens schieten. „Wat een enorme erva- 

veldtoernooi ring had moeten worden, is uit¬ 
ere vijftien hec- gelopen op één enorme farce. 

beslag nemende en Organisatorisch behoort dit WK 

®*®'3chtige terrein een lood- tot het slechtste toernooi dat ik 

P^ï'cours uitgezet. De ruim ooit heb mogen meemaken,” 

bow freestyle-, bare- brieste Cleven in de enorme 

compoundschutters feesttent, die voor de schutters 
getna ^ moeilijk mogelijk de enige bescherming bood te¬ 
llet ^bbens de noeste arbeid gen regen en zon. De Nederland- 

ggj. jPb^ en boog de hoger of la- se kampioen barebow was nau- 

Wij^j*®8ende doelen in weer en welijks te spreken over het feit 

mogelijk te raken. dat hij en zijn beide opponenten 

bij ,„'^kken en palen moesten twee uur hadden moeten wach- 

^*■©0 ^ wijle worden aange- ten voordat de shoot-off een aan- 

blijyp^ enigszins overeind te vang nam. „Zo’n lange tijd wach- 

Spekp? ^P regen vaak ten is funest voor een schutter. 

gladde ondergrond. Het haalt je helemaal uit de con- 

Terwtii ^ n „ centratie. Als er eerder was Ee- 

en start, had ik in ieder geval vfel 

‘hdivirïi, meer kans gehad.” 

® wereldtitels vandoor 

Verf behaalde geen van de ze- Veldboogschieten is een niet- 
Nederlandse olympische sport. In tegenstel- 
finale. Twan Cleven, ling tot het baanboogschieten, 
bopal ^ Limburger, hield de na- waarin Nederland een meerkop- 
hoog 1.®®^ met stip het beste pige ploeg naar Barcelona mag 
pogingen in de kwali- afvaardigen. „Dit WK wordt om 
®‘bdip ‘^® bovenste vier te de twee jaar gehouden en is dus 
®®biDif*^’ ^®^®ii op bet nippertje het belangrijkste toernooi voor 
sernjl £®®‘b. Samen met de heer- de schutters,” legt Jenneke Rei- 
se wereldkampioen jers uit. Zij fungeert als interna- 
^Und ^ I Engelsman Roy tionaal scheidsrechter en be- 
ter “ ‘^® barebow-schut- kleedt in Nederland als enige 

17.00 ^®®i’^o zaterdagmiddag deze functie. De 53-jarige huis- 

shoot aantreden voor de vrouw uit Purmerend is voor het 

^Ver éë^’p- moest beslissen boogschieten al de halve wereld 

opterend Als de de- rond geweest. „Het is eigenlijk 

genchai.Pf 26-jarige vrachtwa- één grote familie. Ik ken bijna al- 

uileur er in was geslaagd Ie deelnemers en officials. Mijn • Winnaar in de categorie freestyle Jay Barrs uit de Verenigde Staten laat minister d'Ancona zien hoe goed hij 
gesc o en heeft. widdershoven 


taak is er op toe te zien dat de 
bepaald niet gemakkelijke FITA- 
regels worden nageleefd. Verder 
let ik op de veiligheid van het 
publiek. Boogschieten is een flit¬ 
sende sport. Bedenk dat de pij¬ 
len met een snelheid van drie¬ 
honderd kilometer per uur door 
de lucht vliegen. Bij boogschie¬ 
ten heb ik nog echter nooit een 
ongeluk meegemaakt. Het is een 
veilige sport.” 

Wip Weekers is bondscoach van 
de Nederlandse veldploeg en 
maakt drukke tijden door. Be¬ 
halve zijn taak als bondscoach 
zit hij tevens in de leiding van de 


organisatie. Meer dan honderd 
vrijwilligers waren betrokken 
om het WK in goede banen te lei¬ 
den. „Alles komt op me af. Vorig 
jaar kwam de positie van bonds¬ 
coach vacant. Hoewel ik eigen¬ 
lijk geen tijd had om de Neder¬ 
landse ploeg voldoende te bege¬ 
leiden, heb ik die job toch maar 
aangenomen. Ik ben in verschil¬ 
lende landen actief geweest en 
heb zelfs in Duitsland een hand- 
boogschool uit de grond ge¬ 
stampt. Als Nederlandse deelne¬ 
mers klagen dat ze door mij te 
weinig worden gecoached, heb¬ 
ben ze daar deels gelijk in. Ik 
kaats de bal echter ook terug. 


Een meer proffesionele instel¬ 
ling kan van sommigen ver¬ 
wacht worden,” vertelt Wip 
Weekers, die de spil van de WK- 
organisatie lijkt te zijn. Als een 
bijna huilende en enigszins over¬ 
spannen vrijwilliger komt mel¬ 
den dat er alweer iets mis is 
gegaan in de kantine, spreekt 
Wip Weekers sussende woorden. 
„Hier heb je een consumptiebon. 
Ga een kop koffie drinken om 
even af te koelen.” 

Voor Bart Konings uit Waalre is 
'Margraten’ zijn derde WK. „Ook 
in Noorwegen en Italië was ik 
van de partij. Het is erg jammer 


dat dit WK een organisatorische 
flop is geworden. Vele deelne¬ 
mers hoor ik klagen over bij¬ 
voorbeeld het vervoer tussen de 
hotels en de wedstrijdlocatie. 
Ook andere zaken schijnen niet 
te kloppen. Voor aanvang van 
het WK kon de Nederlandse 
ploeg om een duistere reden niet 
in één hotel worden onderge¬ 
bracht. Het is toch van de gekke 
dat wij als deelnemers hier zelf 
achteraan moesten gaan. Aan 
kleine dingetje wordt onvol¬ 
doende aandacht besteed. De 
bijna totale afwezigheid van be¬ 
geleiding door de bondscoach is 
de druppel die voor mij de em¬ 


zijn ingedeeld. Maar daarna voorza 
ik toch een terugval.” 

Dat betekent ruimte voor trips naa 
het buitenland en dagtrainingen 
En hetzelfde geldt voor de vrouwen 
die vanaf volgende week hun trai 
ningskamp in Tilburg opslaan (me 
twee wedstrijden tegen Duitsland) 
eind juni voor een lang weekeind* 
naar Spanje afreizen en begin jul 
nog drie interlands afwerken teger 
Canada. 

Veel spelers grepen gisteren die be 
wegingsvrijheid aan om de nadelig* 
marge met de top luchthartig ’weg 
te masseren'. Argumenten als ’w* 
zijn vermoeid’, ’de scherpte is e: 
nog niet’ en 'wanneer we strak; 
twee maal per dag kunnen trainen 
werken we de achterstand wel weg' 
klonken bij herhaling. En dan voor 
al als excuus voor het drama teger 
het superieure Duitsland, dal alleei 
en juist tegen Nederland even zijr 
klasse demonstreerde. Zoals ooi 
Pakistan dat onder aanvoering \'ar 
de onnavolgbare slickvirtuoos Sha 
baz voor 4500 toeschouwers deed 
Daarmee de eerste toernooizeg* 
buiten Azië binnenslepend sinds d* 
Spelen van '84. 

Ilockeydoping; 
niet bestraft 

AMSTELVEEN - De Pakistaan¬ 
se hockeyspeler Mussadiq Hus- 
sain. die eind februari in Karachi 
tijdens het toernooi om de | 
Champions Trophy was betrapt | 
op het gebruik van verboden sti¬ 
mulantia, zal met worden ge¬ 
straft. Dat besluit nam de straf- 
commissie van de Internationale 
Hockey Federatie (FIH) zaterdag 
tijdens een vergadering in Am¬ 
stelveen na verweer van de spe¬ 
ler. 

Mussadiq Hussain had voor de 
dopingcontrole op 23 februari 
aangegeven, dat hij het middel 
Ponstan legen hoofdpijn op ad¬ 
vies van een arts had gebruikt. 
Bij de eerste expertise in het la¬ 
boratorium in Keulen van pro¬ 
fessor Donike werden miniscule 
sporen van dextropropoxyphen 
en paracetamol in het urinemon¬ 
ster van de Pakistaanse speler 
aangetroffen. 

Alle omstandigheden in aanmer¬ 
king genomen besloot de straf- 
commissie Mussadiq Hussain 
geen straf op te leggen. De com¬ 
missie waarschuwde wel de Pa¬ 
kistaanse Hockey Federatie in 
het vervolg de richtlijnen van 
het Internationale Olympische 
comité beter na te leven. 


mer doet overlopen. Wij zijn hier 
bezig met pure topsport. Boog¬ 
schieten vergt veel van geest en 
lichaam. Zeker met dit enorm 
zware parcours. Als de organisa¬ 
tie niet perfekt is, heeft dat in¬ 
vloed op de prestaties. Dat heeft 
veel irritaties tot gevolg gehad.” 

Terug naar de shoot-off van 
Twan Cleven. Twee uur wachten 
bracht hem uit zijn evenwicht. 

De constatering van Cleven dat 
bondscoach Wip Weekers het tij¬ 
dens de beslissende wedstnjden- 
reeks tegen Palmer en Mundon 
verkiest elders op het terrein te 
helpen met het opzetten van een 
tent, maakt hem w’it van woede. 

Na afloop, onrustig wippend op 
zijn stoel en slurpend aan een 
kop koffie; „Als ik hem nu tegen¬ 
kom, zal ik me moeten inhou- 
den. Ik verkoop hem zo een klap. 
Het gaat toch alle perken te bui¬ 
ten dat zo iemand zich bonds¬ 
coach durft te noemen. We had¬ 
den hem eigenlijk al in mei 
moeten afschieten. Maar dat 
durfden we toen niet. Hij bepaal¬ 
de de selectie voor dit WK dus 
iedereen hield wijselijk zijn 
mond dicht.” 

De besnorde Wip Weekers, een 
kopie van dammer Harm Wiers- 
ma, blijft laconiek als hij met de 
kritiek wordt geconfronteerd. 
Nadat hij een probleempje er¬ 
gens op het parcours met walkie 
talkie op inventieve wijze heeft 
afgehandeld, laat hij weten: „Er 
wordt teveel gezeken door de 
Nederlanders. Ze weten in welke 
situatie ik zit en dat ik mm of 
meer tegen wil en dank het 
bondscoachschap heb aanvaard. 

Een aantal mensen binnen de 
nationale ploeg verdient het niet 
om op dit WK uit te komen. Ik 
wil professioneel bezig zijn. Als 
ik iets wil uitleggen, staan ze on¬ 
geïnteresseerd een sigaretje te 
roken. De niet optimale resulta¬ 
ten zijn deels aan een amateuris¬ 
tische instelling te wijten. Een 
voorbeeld? Neem Twan Cleven. 
Vlak voor de shoot-off zie ik hem 
drie pilsjes drinken. Dat is toch 
idioot. Als hij zijn sport met se¬ 
rieus neemt, dan vertik ik het 
ook om bij hem te gaan kijken.” 

Zondagmiddag 16.00 uur. De fi¬ 
nalewedstrijden zijn nog in volle 
gang. Een groepje Australiërs 
kijkt verbaasd op als de plaatse¬ 
lijke schutterij St. Sebastianus in 
vol ornaat haar entree in groeve 
’t Rooth maakt. De coach van het 
Franse team trekt zijn korte 
broek aan want het begint nu 
toch wel erg warm te worden 
Nog even en hij kan twee nieuwe 
wereldkampioenen in zijn team 
begroeten. 

Bij onze macaroni: gratis gepelde tomaten. 

(AH Macaroni, zak 1000 gram 1.95 VAH Gepelde tomaten, blik 400 gram, t.w.v. 89**) 


Ch Huiswijn, 

rood, wit, rosé of demi-sec, yi yi c 
fles 1 liter 


Oh Zaans volkorenbrood, 


heel, 

verpakt 

Oh Achterham, 

verpakt, 100 gram 


- 3 ^ 1.99 

2.39 


h Sladressing, asxD 

aturel knoflook, vinaigrette, 

oghurtofThousand *■ 
jlands fles 0.45 liter 


Oh Magere vruchtenyoghurt, 

bosvruchten, aardbeien, kersen/rode 
bessen, perziken of i qq 
T ropicana, pak 1 liter 2^ 


Verkade repen, 

melk, hazelnoot/melk, puur of witte 
chocolade, 1 1 Q 

reep 75 gram ±.1^ 

Ch Chantilly vanille o aq 
ijsjes, doos 8 stuks 

Oh Halfvolle koffie- o *1 a 
melk, fles 1000 gram2ST 


Uit de bedieningsafdeling: 
Oh Rauwe boerenham,#^ 

100 gram 


Verkade Sultana, 

normaal, volkoren of appel, i qQ 
pak 175 gram 


Ch Keukenrollen, 


met zomerdecoratie, 
pak 3 rollen 


2.99 


Rundervinken, 
kilo 15.90 
100 gram 


A/B'C 

1.69 


NIEUW: 

Gehakt cordonbleu, ^ 

100gram X.Ol/ 


Jonagold, 

zachtzure handappelen, 
kilo 

Bloemkool, 

per stuk 


2.99 

1.49 AH-Servlcell)n; bel gratis 06-0305. Artikelen waar Kleine cijferties bij staan kunt u alléén kopen in AH-wmkels waar een van die cijfers op de deur staat Prijzen gelden van dinsdag 9 t/m zaterdag 13 juni a s ‘ Zolang de voortaad stiekt ” 

Nog eenmaal ’n gratis boodschap bij de boodschappen. 


Of de helft van de winkelwaarde in contanten