Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats

f oBOtyE 3 » X 11 / VI 

Zaterdag 5 december 1992 


eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Ter Veld op 
kousevoeten door 
de porseleinkast 
van de fraude 

PAGINA 5 


Woensdagnacht 

nnaansverduistering 

PAGINA 15 


Pijnlijke nederlaag 
Ajax tegen Twente 

PAGINA 19 

De fluwelen 
traptechniek van 
MW'er Hans Visser 

PAGINA 22 

De memoires van 
Frits de Graaf 

PAGINA 22 


5 


a 


Winterp(r)et 


74e jaargang nr. 288. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 
• Hans Visser 


Op het spoor 
van Limburg 

PAGINA 23 

Geleerde met 
een opera-tic 

PAGINA 24 

Roer moet om 
bij het ABP 

PAGINA 25 Is het nog fijn met de trein? 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Verloren stad 
moet grote 
winst brengen 

PAGINA 27 

Boekenpagina 

PAGINA 29 

Antwerpen culturele 
hoofdstad Europa 

PAGINA 31 


Losse nummers ƒ 1,60 


Composteren 

PAGINA 33 


Rentree Mies 
wellicht tijdelijk 

PAGINA 37 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 39 en 41 


Politieagent 
gedood bij 
schietpartij 
m Vinkeveen 

Öst^CHT - Door een schietpartij 
bant ren * n Vinkeveen tussen drie 
*hkrovers en de politie is de 40-ja- 
wf opperwachtmeester I.J.H. 
■ > ^ ( r a ^ Sen van de rijkspolitie De 
"'''Ier de ^ enen gedood. Een overval- 
Q Q , raa kte gewond aan een been. 
* raakte een medewerker van het 
snelwe § A2 gelegen Hotel 
ko , nce Vinkeveen door een 
licht gewond. Hij is in het 
bant ® eo P ereer d- De vluchtende 
Vin u° Verva ^ ers hadden zich in het 
^eveense hotel verschanst. 

i^e rf eVeer een uur daarvoor hadden 
^tjdrie mannen een filiaal van de 
jj. ^A-mro-bank overvallen aan de 
0 -chtse Van Mecklenburgstraat. 
(j 13.19 uur zijn twee overvallers 
or de politie vlakbij het hotel op 

ibouH ZOëenoemde Partyboot aange- 
den. Een derde was al eerder 
- rnio ^d afgevoerd naar het Acade- 
barn ^ ^ e di sc b Centrum in Amster- 
v en na d a l bij zich had overgege- 

bleef tot vlak na de arrestatie 
St| of de twee overvallers onduidelijk 
Mensen waren gegijzeld. Dat 
e * niet het geval. 

pagina 3 

C °Htie bleef schietende 
J ^^rvollers achtervolgen 


% & t 

•'Oiifr -:; .y max. 5 2 C 


. ^ ' s —-••r-fVr '* 1 

■Tr ~ 

; * V 


min.-1»C 

jJïNTERSE BUIEN 
w’ westelijke stroming 
Ikcht er helt *ere onstabiele 
aangevoerd. Hierin kun- 
tyj. * lc h makkelijk buien ont¬ 
ken, waarvan sommige 
is aagel of sneeuw. De wind 
uit westelijke rietl¬ 
ij Cn . tijdens de buien ko- 
Ute "[‘“dstoten voor. In de 
a cti ^iddag neemt de buien- 
^ e j rt v, teit af en krijgen we een 
hu. e * e . nacht. De tempera- 
die overdag rond de 5 
hinriu * s daalt in de nacht tot 
i*ik t vriespunt. Plaatse- 
0 D kan bet dan glad worden. 

Nadering van een storing 
*oll mor genochtend de be- 
toenemen, in de mid- 
iw. ge volgd door regen. De 
dj.*® e . zuidwesten wind 
* ets naai * bet zuiden en 
Vo/bt toe tot vrij krachtig. 

Ver dere informatie be- 
de het weer in Limburg 
u bellen 06-91122346. 


Mannen 
Worden ouder Ter Veld: ’Bevriezing uitkeringen voorlopig niet invoeren’ 

Wao - compromis in de maak 


Van ónze parlementaire redactie 

DEN HAAG — Staatssecre¬ 
taris Ter Veld (Sociale Za¬ 
ken) overweegt de bevrie¬ 
zing van bestaande arbeids¬ 
ongeschiktheidsuitkeringen 
uit het wao-voorstel te halen. 
Dat onderdeel van het kabi¬ 
netsvoorstel zou op een later 
tijdstip kunnen worden in¬ 
gevoerd. Daarmee ligt een 
compromis tussen de CDA 
‘en PvdA over de wao-plan- 
nen binnen handbereik. 

Het wao-wetsvoorstel biedt de mo¬ 
gelijkheid onderdelen ervan apart 
op een later tijdstip in te voeren. 
Goed ingelichte bronnen bij het 
ministerie van Sociale Zaken be¬ 
vestigen dat Ter Veld dit over¬ 
weegt voor de bevriezing van be¬ 
staande wao-uitkeringen. 

Bij een sterke stijging van het aan¬ 
tal arbeidsongeschikten zou het 
wetsartikel alsnog via een algeme¬ 
ne maatregel van bestuur kunnen 
worden ingevoerd. 

Uitstel 

Uitstel van het gewraakte bevrie- 
zingsartikel biedt een oplossing 
voor het conflict tussen de rege¬ 
ringspartijen Pvda en CDA. De 
PvdA, gesteund door een kamer¬ 
meerderheid, maakt zich sinds mei 
dit jaar hard voor het behoud van 
de uitkering van bestaande 
wao’ers jonger dan vijftig jaar. 

Het CDA steunt het kabinetsvoor¬ 
stel dat de uitkering van deze 
groep wil bevriezen tot het lagere 
niveau is bereikt voor nieuwe ge¬ 
vallen. Afgelopen zaterdag zegde 
CDA-fractievoorzitter Brinkman 
onder druk van zijn achterban ech¬ 
ter toe, het standpunt van zijn par¬ 
tij nog eens kritisch te bezien. 

Terugdringeii 

Het CDA heeft herhaaldelijk bena¬ 
drukt dat het de partij te doen is 
om het terugdringen van het aantal 
arbeidsongeschikten. Door het 
wetsartikel ’boven de markt te la¬ 
ten hangen’ blijft de druk op de 
ketel. Uitstel van de bevriezing 
staat niet geheel haaks op de kabi¬ 
netsplannen. Daarin is reeds opge¬ 
nomen dat de bevriezing van be¬ 
staande uitkeringen wordt stopge¬ 
zet als het niveau van 1989 (758.000 
volledige uitkeringen) is bereikt. 

Op 17 december dienen de poli¬ 
tieke partijen hun laatste schrifte¬ 
lijke vragen in over het wetsvoor¬ 
stel. Ter Veld beantwoordt die 
tijdens het kerstreces, waarin zij 
het compromis kan voorleggen. 
Het debat over de wao-plannen 
heeft plaats in januari. 
* •- m 


I» * 

mm <k 

I * • . * 

K, ■? /•■j'-ï' .. -y " >- Am- * ■ ■'z.'üsls 


* • :-..w • ^ ‘V /.» ■ <■' 

■ * X * „ . 
;r 


M#» *■ ~ \ - - * 

J>ïS* %.'*■* 


V’. ' 


* * 

X. 


Bush stuurt 
25.000 man 
naar Somalië 

WASHINGTON - De Amerikaanse 
president George Bush heeft op¬ 
dracht gegeven om meer dan 25.000 
mgn Amerikaanse troepen naar So¬ 
malië te sturen. Zij zullen daar 
voedselleveranties beschermen te¬ 
gen aanvallen van oorlogvoerende 
fracties en proberen te voorkomen 
dat nog veel meer Somaliërs van 
honger omkomen. 

Bush maakte het Amerikaanse be¬ 
sluit, dat volgt op een eerdere be¬ 
slissing van de VN-Veiligheidsraad 
om gewapenderhand in Somalië in 
te grijpen, gisteren bekend in een 
landelijk uitgezonden rede voor de 
televisie. 

Bush zei dat hij toezeggingen van 
een tiental landen had dat zij mee 
wilden doen aan de operatie. Een 
aantal landen volgde inderdaad gis¬ 
teren het Amerikaanse voorbeeld 
en maakte eveneens bekend troe¬ 
pen te zullen sturen. Frankrijk zeg¬ 
de 2.000 man toe. Groot-Brittannië 
beloofde de inzet van militaire 
transportvliegtuigen. België stelde 
550 parachutisten beschikbaar en 
Canada beloofde 900 man. 

(ADVERTENTIE) 


Buco - Zit Wereld 
Kerkrade 

Holzstraat 134 / Straterweg 47. 


Politieke crisis in Rusland 

MOSKOU - De politieke spanning gens Jeltsin is het Congres, Rus¬ 
in Rusland is tot het kookpunt op- lands hoogste wetgevende orgaan, 
gelopen. Een getergde president doende de regering zo te verzwak- 
Jeltsin waarschuwde het Volkscon- ken dat het hervormingsbeleid T80 
gres gisteren, dat het de toekomst graden wordt omgedraaid’, 
van Rusland op het spel zet. Vol- 


(ADVERTENTIE) 


Licht-Studio Heerlen, Spoorsingel IA 
lel 045-729735 


Jeltsin kwam met zijn waarschu¬ 
wing nadat het Volkscongres gister¬ 
morgen besloot niet te stemmen 
over een kandidaat-premier. Jeltsin 
werd geacht de huidige waarne¬ 
mend premier Gaidar voor te dra¬ 
gen, maar het parlement wilde eerst 
stemmen over wijzigingen in de 
Grondwet die het recht op benoe¬ 
ming van premier en regering bij de 
volksvertegenwoordiging legt. 

Volgens Jeltsin zullen de grond¬ 
wetswijzigingen ertoe leiden dat 
Rusland een zwakke regering 
krijgt, die aan de leiband van het 
parlement loopt. „Wie die regering 
leidt en hoe die is samengesteld 
doet er niet eens toe. U maakt er 
een machteloze regering van. Uw 
handelwijze schaadt Rusland en 
destabiliseert de situatie,” aldus 
Jeltsin. 


# De weermannen 
dachten donderdag¬ 
avond dat alleen in 
de Ardennen sneeuw 
zou vallen, maar de 
Zuidlimburgse uitlo¬ 
pers kregen daar ook 
wat van mee. 

In de omgeving van 
Vaals zag het gister¬ 
middag aardig win¬ 
ters uit, maar dat is 
dan ook Nederlands 
hoogste punt. 

De rest van Zuid- 
Limburg kreeg te 
maken met hevige 
sneeuwj achten, 
maar tot een echt 
pak sneeuw leidde 
dat nog niet. 

Foto: FRANS RADE 


(ADVERTENTIE) 


VERBOUWINGSOPRUIMING 


tot J 


i 


★ MEUBELEN 

★ TAPIJTEN 

★ GORDIJNEN 

★ VERLICHTING 

★ ZONWERING 

★ WATERBEDDEN 

Inruil en financiering mogelijk. 
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur. 

Zondag 13 en 20 december geopend. 


i Ml 

J NTERJ4.AHI.QM7 


HOENSBROEK 


Akerstraat Noord 54 
Tel. 045-216655 


Jk ben vijfmaal achttien../ (ADVERTENTIE) 


WEEKENDTOPPERS 

Joggingbroeken of sweatshirts 

voor dames, heren en kinderen, 

met leuke print, 4 M Qf) 

normaal 39,75 of 49,50 1111 1 

2 stuks 25,- 


Herenkostuums nai < qc 

geen 245,-, 275,-Of 295,- flU 193*" 
(zie sticker) 


Echt lederen 
indoortennisschoen 

merk Rucanór ____ JA CA 

normaal 119,- .VIII 43. «)U 


(ADVERTENTIE) 


H 


rn 

a 


i as 


GKANTISCN GROOT IN KWAUTEIT EN LACC PRIJZEN! 


Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656 


Timoil 

+ 

Smetsers 

TISCO imburgs agblad 

U LEEST DE KRANT VAN LIMBURG 
MAAR U BENT NOG GEEN ABONNEE? 

Vul de bon in en stuur hem op. Dan kunt u het Limburgs Dagblad elke dag 
lezen. De eerste 14 dagen zelfs gratis! En als u daarna automatisch betaalt, 
spaart u nog eens vele guldens per jaar en ontvangt u bovendien een leuk 
cadeau naar keuze. 

Ja, ik kies voor een abonnement op DE KRANT VAN LIMBURG. 

Naam: . 

Adres:... 

Postcode/Plaats:.^ 

Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorging):.(VEX) \ . - 

De betaling gebeurt automatisch: via acceptgiro: 

□ ƒ 27,45 per maand M ƒ 28,45 per maand 

□ ƒ 82,35 per kwartaal □ ƒ 83,35 per kwartaal 

i y w y ,r 'y y _ U Ü I 

Mijn bank-/gironummer voor automatische betaling is: | I I I I I 1 j 


Timoil Smetsers Combinatie verhuist naar Eindhoven en heet 
voortaan TISCO. Een nieuwe grote naam op het gebied van 
brandstoffen, smeerolie en industriële reinigingsmiddelen 
in Brabant en Limburg. Voor Informatie bel... 


Als beloning voor automatische 
betaling kies ik voor het 
volgende cadeau: 

M parkerpen 
memokubus 
Cl luxe handdoek 
wekkertje 


..(Plaats hier uw handtekening). 
té 


Timoil Smetsers Combinatie B.V. 

Eindhoven 040-5510 55 


Stuur deze bon in een 
open envelop, zonder 
postzegel, op naar: 
Limburgs Dagblad 
Antwoordnr. 46 
6400 VB Heerlen 
8 710404"400017 

limburgs dagblad exposities 


Tachtig kunstenaars in een stadshuis 


• HEERLEN 

Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19. Werk 
van Jürgen Partenheimer. T/m 24/1. 
Open ma tm vr 9-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werk 
van Qing Hui Zhang. T/m 10/1. Open 
vr 17-20. za en zo 14-17 uur. Galerie 
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Karl- 
Heinz Laufs. T/m 10/1. Open vr 16-20 
uur. za en zo 13-17 uur. 

• HOENSBROEK 

Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbroek. 
Foto's van Laura Samson-Rous. T/m 
3/1. open ma t/m vr 10-12 en 13.30-17 
uur, za en zo 13.30-17 uur. 

• OENSEL-SCHIMMERT 

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5. 
'Werk van Jef' Wishaupt en Paul Bec- 
kers. T/m 17/12, open do t/m zo 14-17 
uur. 


• NUTH-VAESRADE 

Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk 
van Han Ronken en Marie-Louise van 
Zeijst. Van 6/12 t/m 14/1, open do 15-18 
uur, zo 14-17 uur. 

• SITTARD 

Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2. 
Kistenproject met werk van veertien 
kunstenaars. T/m 13/12. Open di t/m vr 
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Galerie 
Michel Knops, Steenweg 44. Schilde¬ 
rijen van Nicole Hardy. Van 6/12 t/m 
4/1. Open di t/m za 11-18 uur, zo 14-17 
uur. Galerie Zabawa, Agricolastraat 
152. Werk van Dré Houben. T/m 21/12, 
open zo 14-17 uur, wo Lm vr 16-18 uur. 

• GELEEN 

Galerie Hanenhof, Groenstraat 44. 
Vrouwen en potten van Mieke van 
den Hoogeri. T/m 20/12, open do en vr 
17-20 uur, za en zo 14-17 uur. 

• BEEK 

Heemkunde Museum, St. Martinus- 
straat 12. Werk van Ingrid Hunteler- 
slag en Sjef Thijssen. T/m 13/12, open 
di t/m vr 14-16 uur, zo 14-17 uur. 

• LIMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al¬ 
lee la. Alledaags maar bijzonder, 
volkskunst uit Limburg. Open di t/m 
vr 13-17 uur. za en zo 14-17 uur. 

• MAASTRICHT 

Bonnefantenmuseum. Eigentum 
Himmelreich van Imi Knoebel. T/m 
11/1. Muntomloop in Limburg. T/m 
11/1. Open di t/m vr 10-17 uur. Galerie 
Dis, Tafelstraat 28. Recent glas van 
Peter Bremers. T/m 17/1. Open wo t/m 
zo 13-18 uur. Galerie Artisart, Grote 
Gracht 43. Werk van Fokko Rijkens 
en Reinoud Kuipers. T/m 30/12. Open 
di tm za 13.30 tot 17.30 uur. Galerie 
Anny van den Besselaar, Tafelstraat 
6a. Werk van ‘De drie Musketiers’. 
T/m 4/1, open vr t/m ma 13-17.30 uur. 
Galerie Schuwirth & Van Noorden, 
Rechtstraat 64. Werk van Gunter Wag- 
ner. T/m 20/12. Open do t/m za, 14-18 
uur. Galerie Simera/Signe, Bogaar¬ 
denstraat 40b. Takkenobjecten’ van 
Jeff Petrich en schilderijen van Lus- 
ke. T/m 24/12. Open wo t/m za 
13.30-17.30 uur. Galerie Fah, Brussel- 
sestraat 80. Schilderijen van Marta Je- 
drysko. T/m 14/12, open do 16-20 uur, 
vr t/m zo 13-17 uur. Galerie Henn, St. 
Nicolaasstraat 26c. Werk van Ralph 
Bageritz. T/m 12/12, open di t/m za 
15-19 uur. Galerie Amama, Recht¬ 
straat 84. Verre d’Hiver, vormen in 
glas van Sabine Lmtzen. T/m 9/1, open 
di t/m vr 11-18 uur, za 11-17 uur, do tot 
21 uur. Jan van Eyck-Academie, Aca¬ 
demieplein 1. Werk van Anke Schafer. 
T/m 30/11, open dag. 14-17 uur. Gale¬ 
rie Wanda Reiff, Rechtstraat 43. Ohne 
Rosen geht es nicht. T/m 30/1. Open 
wo t/m za 11-17 uur. Gouvernement, 
Limburglaan 10. Fototentoonstelling 
'Momentum'. T/m 5/2. 

• EYS-TRINTELEN 

Galerie Si02, Eyserweg 4. Een vrolij¬ 
ke, feestelijke tafel. Tot 21/12. T/m 
21/12, open do t/m zo 14-17 uur. 

• VALKENBURG 

Streekmuseum, Grotestraat Centrum 
31. Schilderijen van Henk Habets. 
T/m 13/12, open dagelijks behalve 
maandag 10-17 uur. 

• CADIER EN KEER 

Keerder Kunstkamer, Kerkstraat 10. 
Schilderijen van Ton Mertens en beel¬ 
den van Jan Praet. T/m 20/12. Open do 
t/m zo 13-17.30 uur. 

• GULPEN 

De aw sjokelaatfabriek. Ringweg 31. 
Schilderijen van Armand René en 
beelden van Rien Arnauts. T/m 3/1. 
Open do t/m zo 14-17.30 uur. 

• MARGRATEN 

Galerie Groot Welsden, Groot Wels- 
den 48. Keramiek van Natascha Rieter 
en Siegfried Gorinskat. Van 12/12 t/m 
3/1, open di t/m zo 13-17 uur. 


Rozen voor Wanda Reiff # 'Last rosé of suvnmer’, objecten van Urbain Mulkers. 

Foto: MARIANNE DOMMISSE 


DOOR PIETER DEFESCHE 


’Wat een waanzinnige tentoon¬ 
stelling!’ riep de galeriehoudster 
geheel verrukt toen zij op de 
avond voor de opening vanuit 
de donkere straat door haar ei¬ 
gen etalage naar binnen keek. 
Het beeld dat zich daarbinnen 
voordoet is inderdaad bizar en 
van uiterste copmplexiteit, 
zoals nu iedere voorbijganger 
bij daglicht zal beamen. Vlak 
achter het glas troont Joseph 
Beuys met een roos in de hand, 
een pose die hij aannam bij zijn 
pleidooi voor directe democra¬ 
tie onder het motto ’Ohne Ro¬ 
sen tun wir es nicht’. Hij heeft 
nooit geweten dat hij met zijn 
grote gezag ooit Wanda Reiff 
zou bijvallen, die in het jaar dat 
zich nu naar zijn einde spoedt, 
het idee kreeg in de reeks van 
haar aan binnen- en buitenland¬ 
se kunstenaars gewijde tentoon¬ 
stellingen er een op te nemen 
van uitzonderlijk karakter: een 
op een zo romantisch thema als 
rozen. 

Het vermoeden is gewettigd dat 
haar liefde voor tuinen bij de keuze 
van het thema evenzeer in het spel 
was als haar liefde voor de kunst. 
En dat ook haar verhuizing uit lan¬ 
delijke dreven naar Maastricht er¬ 
mee te maken heeft, naar een stads¬ 
huis met enkel een bestrate binnen¬ 
plaats om zon en regen op te van¬ 
gen. Dat zou verklaren waarom het 
thema nostalgisch is, een Engels 
lied in de herinnering roept en de 
stem van de onvergetelijke 
Kathleen Ferrier. 

Titel 

Na eerdere tentoonstellingen van 
de merkwaardige collectie, die door 
bevriende en door onbekende kun¬ 
stenaars is aangedragen, in Amster¬ 
dam en Keulen is de titel op gezag 
van Beuys gewijzigd van 'The last 
rosé of summer’ in ’Ohne Rosen 
geht es nicht’ - maar de collectie 
nauwelijks. Wel lijkt zij nog steeds 
in om vang toe te nemen. Nog dezer 
dagen liet de jonge Dimitri 
Merkulov telefonisch weten vanaf 
de oevers van de Wolga: I send you 
some more roses’. 

In de buurt van Beuys staat een 
soort keramische rozentaart, wit en 
oranje en daarom ’hollandaise’ ge¬ 
heten door de maker Johan Creten 
uit België, en hangt- een zwarte 
krans van doornige rozentakken 


van de hand van Walther Dahn. Dan 
wordt de blik gevangen door twee 
kleurige en engelachtige barokbeel- 
den van Urbain Mulkers, getrouw 
geheten 'Last rosé of summer’. De 
toevoeging 'landkaarten en graniet’ 
behoedt voor de misvatting dat ze 
van papier maché zijn. Hun kleuren 
danken ze aan de cartopgrafische 
weergave van wereldzeeën, bossen, 
bergen en woestijnen; in het rosé 
leest men de namen van Nederland¬ 
se provincie-steden zoals Zutphen. 
’Het vermoeide Europa bedekt de 
rozen’ luidt het commentaar. 

Wij hebben dan nog de multipel van 


Titia Ex over het hoofd gezien: een 
rubberen roos als stop voor de was¬ 
bak, en een weckpot waarin de 
bloem der bloemen is ingemaakt. 

De benedenverdieping biedt plaats 
aan nog veel meer wonderbaarlijks. 
Wie aandachtig staat te kijken naar 
het schilderij van de Spaanse Palo- 
ma Navares, dat antiek aandoet 
door zijn donkere kleuren en de re¬ 
productie van een vrouwenportret 
van Delacroix, zal zijn ogen niet ge¬ 
loven als hij de zalmkleurige rozen 
in een toegevoegde vaas met trage 
bewegingen open en dicht ziet 
gaan. Een werk van de Amerikaan 


Krondl bestaat uit verweerd ogend 
beton en foto-emulsie: de rozen dra¬ 
gen niet altijd liefde aan en joie de 
vivre — een notie van dood en ver¬ 
gankelijkheid is soms niet veraf. 

Schilderijen van Van Vreden, een 
Brabants kunstenaar uit de stal van 
Tegenbosch, ooit betrokken in de 
activiteiten van de Amsterdamse 
'Living Room’, en van de jonge van 
Erven tonen bekwaam en traditio¬ 
neel geschilderde rozen op groot 
formaat - ze zijn zo met sentiment 
beladen dat ze ook zonder Kathleen 
Ferriers stemgeluid bezoekers tot 
tranen kunnen bewegen. Een toena¬ 
dering tot het genre 'kitsch’ wordt 
soms bewust gezocht, zoals in de 
sieraden, hier handzaam in een vi¬ 
trine, daar groot als een karrewiel 
aan de muur, van Petra Hartman. 

Ook vormen van provocatie worden 
niet geschuwd: de bijdrage van 
Frank Voet aan de rozentuin be¬ 
staat uit een loodzware plaat van 
zwart terrazzo, die met perfect 
’hang- en sluitwerk een ijzeren kist 
bedekt, waarin een neonbuis bleek¬ 
blauw oplicht. Daan Golden toont 
Brigitte Bardot op de cover van een 
tijdschrift, met enige bloemrijke 
figuratie in haar buurt, gevat in een 
gouden lijstje. 

Op een der hogere verdiepingen 
laat de Spanjaard Saiz een rode roos 
een jammerlijke dood sterven in 
een geldkist en hoopt de Maas¬ 
trichtenaar Rameckers gedachten 
aan rozen en liefde te wekken met 
een kist vol chemisch en elektro¬ 
nisch afval, tot een twijfelachtige 
functionaliteit geassembleerd. 

Een moment van bezinning ver¬ 
schaft een grote tekening van Elly 
Strik, bijna fotografisch realistisch, 
waarop men auto’s ziet toerijden op 
een verte die zich in een rood en 
herfstachtig avondlicht hult. Zij re¬ 
fereert aan het thema in zijn aan¬ 
vankelijke versie: 'The last rosë of 
summer’. 

Internationaal 

Het aantal meewerkende kunste¬ 
naars is gestegen tot vijfentachtig. 
Zij zijn jong en oud, onbekend en 
beroemd, hun domicilies verspreid 
over de wereld, inpliciet de brede 
activiteit tonend van galerie Wanda 
Reiff. Daar zijn uit haar stal Peter 
Bommels, Walter Dahn, Dokoupil, 
Bertrand Lavier, wiens franstalig- 
heid hem de vrijheid geeft onder 
’rose’ zowel de kleur als de bloem te 
verstaan, de Japanner Kazuo 
Kataze en de Pool Dwurnik met zijn 
vaak beklemmende visies: ook hier 
krijgt men een roos en een gehange¬ 
ne tegelijk in zijn blikveld. Een Se- 
negalees, een Rus, Italianen onder 
wie de befaamde Salvo, Spanjaar¬ 
den en Argentijnen versterken het 
internationale karakter. Naast be¬ 
kende Nederlanders als Carel Vis¬ 
ser - met een roos van opmerkelij¬ 
ke geometrische abstractie - Rob 
Scholte, Henk Visch en Annemarie 
van Sprang, zijn er de vertrouwde 
Limburgers Claessen, Slits en Vugs 
naast Toon Teeken, Juut Sadee en 
Villevoye. Uit Rotterdam is de jon¬ 
ge Ellis Belier; haar gefotografeerde 
zelfportret toont haar met een roos 
op het hoofd, waarvan de kleur haar 
betovert tot een aanminnige rood¬ 
huid. 

'Waarom ik het ook deed’ verklaart 
Wanda Reiff. „Ik wou iets doen tot 
opwekking van het publiek; het 
lijkt mij overal waar ik kom, in Am¬ 
sterdam, Basel of Kassei, zo luste¬ 
loos en maf. Hier krijgt niemand 
iets opgedrongen. Alles hangt kris¬ 
kras door elkaar en iedereen zoekt 
maar wat van zijn gading is.” 

Haar beroep op dezelfde nieuwsgie¬ 
righeid waaraan de rommelmarkten 
het succes danken van hun formule, 
heeft een duidelijke respons. Mis- 
schen heeft zij met haar initiatief 
wel een dimensie toegevoegd aan 
het tentoonstellingswezen. 
Maastricht, Wanda Reiff, ’Ohne Ro¬ 
sen geht es nicht’, tot 30 januari. Picturale poëzie bij Knops 

SITTARD - In galerie Michel Knops, Steenweg 
44 in Sittard, begint morgen een expositie met 
schilderijen van Nicole Hardy. De tentoonstel¬ 
ling wordt morgenmiddag om 15 uur geopend 
en loopt tot en met 4 januari. Open van dinsdag 
tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. 

Nicole Hardy was enige tijd werkzaam in de ate¬ 
liers van bevriende Schotse kunstenaars. Daar 
ontdekte zij de poëzie van Robert Burns, dat als 
leidraad voor haar oeuvre zou gaan dienen. In 
het werk van Burns vond zij een samenklank 
met de tonen in haar werk. ». 

Nicole Hardy schildert met kleurcomposities, 
die soms het weidse landschap, soms slechts 
een facet hiervan belichten. De ene keer zijn er 
vage details van heroïsche figuren, de andere 
keer vage omtrekken van het onvermijdelijke 
schaap. Het meest opmerkelijk in haar oeuvre 
zijn de lyrisch abstracte schilderijen die geïnspi¬ 
reerd zijn op haar omzwervingen door Schot¬ 
land. Haar highland werd een berglandschap 
van picturale poëzie. 

• Schilderij van Nicole Hardy, te zien in 
galerie Knops. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 

Directie: 

mr F A M. van Hellemond! 

K J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Telefoon: 

Abonnementen 
Advertenties 
Algemeen 

Piccolo-advertenties 


de gulden harpoen 


Fax: 

Advertenties 

Algemeen 

Redactie 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 
Postbank 

Rayonkantoren: 

Brunssum 

Geleen 

Heerlen-Centrum 

Kerkrade 

Maastricht 

Roermond 

Sittard 

Valkenburg 


045-739881 

045-739886 

045-739911 

045-719966 

045-739204 

045-739364 

045-739264 

57 75 35 935 
10 35 100 

045-256363 

046-746868 

045-717719 

045-452932 

043-254477 

04750-18484 

046-515577 

04406-15045 


Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen. 

Bij automatische betaling: 
per maand / 27.45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28.45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Bir. 30 

Alle orders worden atgesloten en uit¬ 
gevoerd overeenkomstig de Regelen 
voor het Advertentiewezen en over¬ 
eenkomstig de Algemene Voorwaar¬ 
den van het Limburgs Dagblad. 


[fet spijt me lambikske, dit was aller) 


Tintyi i Nee maar! Ik heb een uitnodiging ie- 
kreien om naar de 5uske en Wiske- 
fanctubdai te komen in Boxtel in 
Nederland. 
_. Li \E n ‘k eveneens, tof hè! De uit- 
ju ooh j nod/iini komt van mevrouw Bis Feenstra! 


Boh, ih ben al bid 
dat ik er niet bo 
ben ! 


-U'JCtil 


Maar Lambihske 
toch, het is toch leuk 
om iehuldiid te 
L. worden i 


I I.l'T~ 

0 j a ? lal ik jou ’ns wat 
_ vertellen ! J (C) Standaard Uitgeverij Antwerpen 


recept 


Paardestooflappen 

met 

Beaujolais Primeur 

DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 personen: 
500 g paardstooflappen, zout, bo¬ 
ter, 1 el fijne Limburgse mosterd, 2 
dl Beaujolais Primeur, 1 el ge¬ 
kneusde peperkorrels, 2 el zeer 
droog kruim van bruinbrood, 2 
kruidnagels, 1 laurierblad en 1 ui. 
Wrijf vlees in met gekneusde pe¬ 
perkorrels, zout en mosterd. Verhit 
boter en bak hierin vlees aan alle 
kanten even aan. Voeg scheutje 
verwarmde wijn toe, temper de hit- 
tebron en laat het vlees een half 
uur verder braden. Bedruip vlees 
regelmatig met braadvocht. Voeg 
dan de rest van de wijn, de ui, het 
laurierblad en de kruidnagels toe 
en laat het vlees met deksel op de 
pan zachtjes een half uur stoven, 
waarbij het vlees af en toe gekeerd 
wordt. 

Neem het vlees uit de pan en haal 
kruidnagel en laurierblad uit de 
saus. Voeg wat water of verwarm¬ 
de wijn en het broodkruim toe en 
laat geheel nog even sudderen. 
Serveer hierbij als garnituur een 
gekookte koolsoort en gekookte 
aardappelen. 


Zaterdag 5 december 1992 • PaginJ 
• Fragment uit tweeluik 
’Ruimte-reflectie’ van Jos 
van Wunnik. 


verder... 


... exposeert Jos van Wunnik 
tot en met 31 december in het 
gemeentehuis, Raadhuislaan 9 
in Beek. Open maandag t/m 
vrijdag 8.30-12.30 uur, maan¬ 
dag en donderdag ook 
13.30-17.30 uur. 

... is er in galerie Marijke 
Raaijmakers, Lottumseweg 24 
in Grubbenvorst, van 13 de¬ 
cember tot en met 17 januari 
de expositie ’Ad Arma; bree¬ 
duit’ te zien. Van deze kunste¬ 
naar zijn bronzen en kerami¬ 
sche beelden, etsen, olieverf¬ 
schilderijen en werken op pa¬ 
pier te zien. Open van donder¬ 
dag tot en met zondag van 
13-17 uur. 

... loopt er in De Artifonie, 
Dorpstraat 19-21 in Noorbeek, 
tot en met 27 december een ex¬ 
positie met werk van Theo 
Kley. Open woensdag tot en 
met zondag 11-17 uur. In het 
kader van deze expositie geeft 
Simon Vinkenoog morgenmid¬ 
dag om 15 uur een performan¬ 
ce. Daarna geeft Kley een dia- 
lezing over de cavepaintings in 
India. 


Oplossing van gisteren exposities 


Vu 
br; 
ge; 
j.ku 
galef] Is 
' ' is j 

& 
J de 
'br; 

-de 


i 

I 


Schilderijen 
en beelden in 
galerie Tsant 

VAESRADE - In 
Tsant, Rozenstraat 49 in Va®’ 
rade, begint morgenmid# 
om 14.30 uur een expositie 
schilderijen van Han RonkJ 
en Marie-Louise van Zeijst. o “hr 
duurt tot 14 januari en is 
opend op donderdag van 15 
18 uur en zondag van 14 tot* 
uur. 


iV( 


Han Ronken woont en we^ 1 ; 
in Mechelen, midden in ' 
Limburgse heuvelland. P* 
landschap verwerkt ze in ha J * 
doeken tot kleurige, optimist ; 
sche composities. In haar wer 
op papier gaat ze uit van stiU 1 
vens, die ze bewerkt 
’sferische’ beelden. Ook hier] 
zijn haar kleurgevoel en vlo 
hand de meest opvallende k# 
merken. 


Marie-Louise van Zeijst, 
woont en werkt in SimpelveJ 1 
toont beelden in Vaesrade. ™ 
gaat uit van alledaagse ding# 
waarvan ze de traditione 1 ' 
vorm en functie zodanig veraf' 
dert, dat er een nieuw obj# 
met een emotionele lading of’ 
staat. Ze combineert klei 
staalplaat, koper, brons, 
mer en glas. 
tei 


Arja van den 
Berg bij Wansiiik u 

ROERMOND — Galerie WafjjöQ 
sink, Neerstraat 76 in Ro# ' 
mond, toont vanaf morgen t%ri 
en met 10 januari object# 1 ): 
schilderijen en grafiek van N 
ja van den Berg. De tentoo# 1 ) 
stelling is geopend van woenjfi 
dag tot en met zaterdag van 
tot 17 uur. 


Fo 
le 
M 
Vo. 

eu 

ÖO 

k, 

00 

Ht 


t 


bt 

We 

ifl tiu 


Arja van den Berg (Oost# 
beek, 1947) woont en werkt , 
Den Haag. In de Akadei#R 
voor Beeldende Kunsten ... 
Arnhem legde zij de basis vo#$i 
een omvangrijk, breed, 
vooral persoonlijk figuratie ^ 
oeuvre dat bestaat uit oliev#p 
schilderijen, aquarellen, tek?® 1 
ningen, etsen, houtgravures, n’> 
nosneden, driedimensional'\ 

objecten en keramiek. ' ^ 

Het werk van Arja van d# 
Berg vertoont soms overe# 1 
komsten met dat van Wester#^ 
Berserik en Hockney. Foto’^ 
en afbeeldingen uit de comn# 
nicatiemedia vormen de b* fo] 
langrijkste bron voor haar of ^ 
derwerpen. De thema’s 
realistisch in die zin dat ze h#j -n 
kenbaar zijn. Ze worden echt# efc 
door hun verschijningsvorm 1 
boven de alledaagsheid vert}^ 1 ^ 
ven. Dieren, personen en d# 
gen bezitten een raadselact# t) 
ge identiteit met hun eigen tf. l 
heimen, soms vertederen# ^ 
soms vervreemdend en agr#] ^ 
sief. j c., 

Het accent op de tentoonst# . 
ling bij Wansink ligt vooral 
nieuw ruimtelijk werk, drie# 
mensionale bloemobjecten d 1 .^ 
zijn ontstaan na lange tijd ^ 
perimenteren met material#JL 
zoals hout, zink, koper en l#fl 
nen. 
cryptogram Horizontaal: 1. Wat is de afstand naar de 
boerderij van R? 4. Dit houdt een doodge¬ 
wone caféruzie in. 6. Vee is verbonden met 
de vlag. 7. Is ontkennend en bevestigend. 
9. Als deze niet samen gaat met 27, dan 
discrimineren we. 10. Dit is ook zo’n ding 
als 20. 13. Een losbol is dit niet, die een 
reeks voor Amerika meeneemt. 15. Mo¬ 
menteel al een eind weg? Dat is niet zo 
schrander. 17. Ik heb de moed om te zeg¬ 
gen dat het niet gaar is ... 18. ... en als 
het wel gaar is gaat El weg, zodat de Ja¬ 
vaan alleen overblijft. 19. Na het oor of uit 
de pan, ’t blijft een afstraffing. 20. Een 
voertuig tussen uitschot, drink maar eens 
uit. 22. Schiet Lukas goed of doet hij zo 
maar wat? 24. Om 6 uur is het uur van de 
molen, eet ze. 27. Arm in arm met 9, dat 
is liefde. 29. H20 wordt droog als ’ie er bij 
komt. 30. Reeds om de elite. 31. Slagen 
geven op spijkers. 32. Bij de vroege vin¬ 
gers zijn. 


Verticaal: 1. Jammer genoeg lijkt dit ^ 
voer uit de onderwereld. 2. De aut0y|‘ 
van de huisvrouw? 3. Geeft een voedv 
een dierengeluid? ’t Is wel een aardig l%j 
4. Steeds zittende Europeaan geeft 9% 
uit. 5. Zuivelprodukt met weinig oplei d "a 
als trekpleister. 6. De elasticiteit op " 
water. 8. Weet u hoeveel hier staan? % 
Het kost je geld, maar daar is het dit o 
ook voor. 12. U komt in een klap in 5 
heester. 13. Gewas om grotten te open e J 
14. Naar binnen getuimeld? Wat een 
16. Vee voor een voertuig blijft toch 
vee? 20. Autoversiering? Daar kan ® 
mooi in. 21. De dierenwereld van - 
geeft ons een dier. 22. Veel leven om "■■u 
op het water. 23. Dit brood komt je de Kfs 
uit. 25. Het dier in een bos bloemen. 
Zaken die je probeert te krijgen. 28. 1 I 
bol is er bij met melk. Zaterdag 5 december 1992 O Pagina 3 


Brand Griekse tanker geblust 


MADi ii : , 

! tiran U ,.. 

gean sL; 
kust. h 
lef is vasi'i . 
: a<? : is gicj.:,. 
id“' : de Spa; i . 
rri de l K: ;,. 

ikj : brand. 

I. L\ 1 U\ve ,.: 
jrf derdae 
5 1 * : 

)t 1 *°Uï' i_JL; ... 


• CORUNA - De 
G riekje tanker Ae- 
• ' ror ;!e Spaanse 
. ren van La Coruna 
, cv geëxplodeerd, 

. .n' geblust. Volgens 
pin heeft de tanker 
ierctugnachl nog ge¬ 
net bijna 80.000 ton 
ren schip was don- 
L.-rü gelopen. 

i ina dreigt er inmid¬ 


dels een nieuw gevaar vanwege 
de gedraaide wind die de reus- 
aehtige zwarte rookwolken die 
uit het bij de haveningang lig¬ 
gend wrak stijgen nu over de 
stad drijven. De autoriteiten heb¬ 
ben uit voorzorg alle scholen 
gesloten. 


Greenpeaee heeft de plaatselijke 
autoriteiten, die verzekerden dat 
de rook niet giftig is, fel bekriti¬ 


seerd. Volgens de milieu-organi- 
satie vormt de rook een 'ernstige 
luchtvervuiling’ en zijn afvalstof¬ 
fen van de olie kankerverwek¬ 
kend. 


Een deel van de olie heeft inmid¬ 
dels de omliggende kuststreken 
bereikt en besmeurd, ondanks 
de verwoede pogingen van de 
autoriteiten om de olie met drij¬ 
vende keringen onder controle 


te houden. Deskundigen bekij¬ 
ken wat voor maarregelen nog 
meer genomen kunnen worden 
om de schade aan het milieu te 
beperken. De Europese Gemeen¬ 
schap heeft hulp bij de schoon¬ 
maak a an ge b o d o n. 


Het Rotterdamse bergingsbe¬ 
drijf Smit-Tak bereidt momen¬ 
teel het leegpompen van het 
voorschip voor. Volgens een ru¬ 
we schatting bevindt zich nog 
25.000 ton ruwe olie in dat deel 
van de Griekse tanker. Het voor¬ 
schip is gezonken. Alleen de 
boeg steekt nog boven water. 


Kosovo-Albanezen 
vragen hulp VN 


ItEMM 


U4 t 


erf 

V 

Vi 

lik- 

ïst 

/et 

ill* 

ttf 

erf 

ob 


dl;; 

el‘- 

% 

/ei’ 

iel' 


Neveneffect van bijstandsfraude in Groningen 

Ook miljoenenfraude 
met huursubsidie 


banezen in Kosovo. Ibrahim Rugo- 
va. heeft gisteren in Pristina ver¬ 
klaard dat hij de Verenigde Naties 
officieel heeft gevraagd blauwhel¬ 
men te sturen. Rugova, die tijdens 
door Belgrado als illegaal bestem¬ 
pelde verkiezingen in de Servische 
provincie, waar 90 procent van de 
bewoners Albanees is. tot president 
is gekozen, zei dat de situatie er 
'buitengewoon ernstig en gevaar¬ 
lijk' is. 

..Alles wat de Servische autoriteiten 
in Kosovo doen kan leiden tot een 
directe confrontatie," verklaarde 
Rugova tijdens een persconfrentie 
in de hoofdstad Pristina. Hij noem¬ 
de als voorbeelden de schietpartij 
donderdag op de groentemarkt in 
Pristina, die door de Servische 
autoriteiten is opgeklopt, het onder¬ 
brengen van Servische vluchtelin¬ 
gen in Kosovo en dc bouw van een 
Servisch-orthodoxe kerk op de 
campus van de universiteit. 

Serviërs hebben een massale aanval 
op het voorstadje Otes van Sarajevo 
gisteren voortgezet. De Moslim-ver- 
dedigers van Otes waren donderdag 


n onze corresoonc 


leningen - in de stad 
•oninger. wordt per jaar voor 
g £ hu ij oenen guldens onte- 
j^-ht huursubsidie geïnd door 

k i 0 hsi l uaiieiraudcurs’. Daar- 
L <lst houdt deze groep frau- 
a ii'lO , G s Waarschijnlijk minimaal 
01 maximaal 3000 goedko- 
to'W huurwoningen (huur tot 
eW gul dor. per maand) bezet. 
Ah een /an de neveneffec- 
(,n . Vy n de 'woonsituatiefrau- 
ln de gemeente Groningen, 
week aan het licht 

ram. 


tllf ‘ a E'inV X:p ' 

$*** go;,:; 
Go. fi ir , 

lek ur3 

iru ereJal< " 

Uer<S kui . 11on ' 

al W, 0Qr jaai-1 

Ei hli; l 


i ervan is ook dat een 
iwoners met een zeer 
i is gedwongen een 
te huren omdat er te 
;ope huizen beschik- 
in deze duurdere hui- 
. wonen, ontvangen ze 
.irsubsidie. Die subsi- 
erd aan de hoogte van 
Vermoedelijk wordt 
ij ks eveneens voor ve- 
Uiidens onnodig huur- 
rok;.. 


Rovers overmeesterd 


3 Xhpo S ( il|U | 

iu-L. 

)e A'or i nUüat 3 ïUi ooR duidelijk ge- 
dat er sprake moet zijn van 
ij%(U UU -* (:!i blegale verhuur van 
huurwoningen. De hui- 
"'orden formeel gehuurd door 
■iiïti' cliën t van de sociale dienst, die 
..p^Oi'kelijKlieid samen met een 
]V ' ller op een ander adres woont. 

£i(h ^aar opgeleid kan dit inhou- 
'i hi, a,: h'uudeurs oen te hoge uitke- 
+ Van he sociale dienst krijgen, 
' G i v °oi huursubsidie ontvangen 
l'lfh <iVt '» ls: 'zwarte' inkomsten uit on- 
! ' Vt 'rhuui' nebben. 

JlVj 

i> ii Ve, mïlVr(en 

( «e i lev 'oneÜccten van de bij - 
bstraude zijn niet in de tot nu 
V( UTiehto onderzoeken betrok- 
f'Vrjj' °P dit m oment is het dan ook 
I^jWqJ ónmogelijk vast te stellen 
w oei geid er mee gemoeid is. 

I’r&k 'h-- problemen beheersbaar te 
■ (j 5e r < j n ’ wj] de gemeente Groningen 
*^:'b ^ aun f 01 koppeling van compu- 
kij. ^tonden. Alleen door vergelij- 
hgt V ‘ U1 di gegevens van de wo- 
Sr. t j; t ' 0r Poratii:s met die van de 
k^ 1 | dienst en de belastingdienst, 
Vr,„ , oxacto omvang aan het licht 
Jld °n gebracht. 

0, 

wil het extra geld 
gij Groningen wordt gerekend op 
G a 3 GOO.Oi -o gulden) dat staatssce- 
V 5 Ter Veld gisteren boschik- 
«tj-j: .. lfce lt gestold voor de fraudebe- 
iijh. Jhg, gebruiken voor de koppe- 
Vyn do computerbestanden. 


I rautlc met 
bijstand 
planmatig 
ftanpakken’ 

bfiM ei A »,, ,, 

Ter ,, ‘ n;Uj - staatssecretaris 
Zo 3eld stelt het kabinet voor 
V e „G. <R ö gemeenten wettelijk te 
y 0 *3\ Ic hten plannen te maken 
biet' bestrijding van fraude 
w .. bijstandsuitkeringen. Ze 
dat aan de Tweede ka- 
A)oi naai ; 'iuileiding van onder- 
‘ n dl Dordrecht en Gronin- 

,X w ' n dsvrouw wil bovendien 
y- „ Ujpponage van de Sociale 
ni : ^dermgsraad over de ma- 
. Waanjp de bedrijfsvereni- 
Li'l n ’ <lf belastingdienst en 
ov^ ei '° n L ' (: h evens uitwisselen 
vai 1 tH 11 ,, '’ en fuele samenloop 
v 1 u dkenjigen en niet opgege- 
» mko^ten uit arbeid. Ook 
idt do staatssecretaris dat ge- 
y^^toa <ii<- bij het rijk geld aan- 
f , jd'-‘n vuur het aanstellen van 
/ontroleurs. dit ook daadwerke- 
iK moeten doen. 1 Een van de overmeesterde overvallers wordt door leden van het arrestatieteam afgevoerd. 

Politie bleef schietende 
overvallers achtervolgen 


Foto: ANP 

Dat bleek dus met het geval. 

Na de schietpartij vluchtten de twee 
resterende overvallers via een ande¬ 
re ruimte door een raam naar bui¬ 
ten. De politie doorzocht inmiddels 
het hotel, maar vond niemand, De 
twee overvallers zijn daarop onge¬ 
wapend aangetroffen op een party- 
boot vlakbij het hotel. Van de buit 
of de wapens is nog niets gevonden. 


Vervolg van pagina 1 

VINKEVEEN - De bankoverval in 
Utrecht gebeurde kort na tien uur. 
Drie gemaskerde en gewapende 
mannen dwongen de vier klanten 
op de grond te gaan liggen en na¬ 
men een onbekend geldbedrag 
mee. Het drietal vluchtte daarna in 
een auto, die korte tijd later in de 
buurt leeg werd teruggevonden. 
Een ooggetuige had gezien hoe de 
drie in een andere auto stapten en 
noteerde het kenteken daarvan. 

Een politie-auto uit Maarssen zag de 
auto op de snelweg Utrecht- 
Amsterdam (A2) rijden en zette de 
achtervolging in. Tijdens die rit is 


vanuit de vluchtauto drie keer op 
de politiewagen geschoten waarvan 
één keer raak. Niemand raakte ge¬ 
wond. De politie zou niet hebben 
teruggeschoten. 


Schietpartij 


De Maarssense politie zette de ach¬ 
tervolging door, tot de vluchtauto 
om ongeveer 11 uur de afslag Vin- 
keveen nam en aanvankelijk het 
hotel voorbij reed, de Groenlandse- 
kade op. De autorit eindigde op een 
doodlopend erf waar de overvallers 
in een bootje stapten en naar het 
hotel voeren. In de personeelsruim¬ 
te meldden zij de drie daar aanwezi¬ 
ge werknemers dat hun auto over 
de kop was geslagen. 


Na analyse van l \andboutvo vereenkomst 

ms 

Gatt: minder pijn 
Nederlandse boeren 


DEN HAAG - De iandbouwover- 
eenkomst tussen de Europese Ge¬ 
meenschap en de Verenigde Staten 
zal waarschijnlijk voor de Neder¬ 
landse boeren minder pijn opleve¬ 
ren dan aanvankelijk werd gedacht. 
Uit een technische analyse van de 
overeenkomst, die door minister 
Bukman naar de Tweede Kamer is 
gestuurd, blijkt dat er twee pijnpun¬ 
ten uit voortvloeien: kaas en suiker. 

Als er niets gebeurt, zullen de melk¬ 
veehouders en de suikerbietente- 
lers vanaf 1994 er in inkomen op 
achteruitgaan. Hoeveel staat nog 
niet vast. In ieder geval niet met de 
25 procent die het Landbouw Eco¬ 
nomisch Instituut had berekend 
voordat de landbouwovereenkomst 
tussen de EG en de VS van kracht 


werd. 

Maandag zullen de EG-ministers 
van Buitenlandse Zaken en Land¬ 
bouw in Brussel over de overeen¬ 
komst praten. Minister Bukman zal 
daar samen met zijn collega’s van 
onder andere Denemarken en Bel¬ 
gië praten over de opvang van de 
vermindering van de kaasexport en 
de problemen met de suiker. Een 
van de voorstellen die Bukman 
waarschijnlijk zal doen is om de 
EFTA-landen Zwitserland, Oosten¬ 
rijk, Finland, Noorwegen en Zwe¬ 
den versneld tot de EG toe te laten. 

Volgens de overeenkomst tussen de 
EG en de VS behoren deze landen 
tot de zogenaamde derde landen, 
waarnaar de zuivelexport vermin¬ 
derd moet worden. Juist naar de 


Op dat moment kwam do 40-jarige 
opperwachtmeester Klaassen bin¬ 
nen. Er ontstond een schietpartij 
waarbij een ober licht gewond raak¬ 
te, een overvaller in een been werd 
geschoten en de politieman - die 
overigens een kogelvrij vest droeg - 
werd getroffen. 

Op een persconferentie in Vinke- 
veen gaf P. Deelman, chef recher¬ 
che van de gemeentepolitie 
Utrecht, toe dat de agent enige tijd 
buiten heeft gelegen voor hem hulp 
werd geboden. De politieman over¬ 
leed voordat de ziekenauto bij het 
AMC arriveerde. Het hotel was in- 
'middels omsingeld en de politie 
hield er rekening mee dat er men¬ 
sen in gijzeling werden gehouden. 


derde landen moet de export van 
Nederlandse kaas in 1994' met 
20.000 ton terug. Al eerder pleitte 
minister Bukman in de Tweede Ka¬ 
mer voor een versnelde toelating 
van deze landen tot de EG waar¬ 
door de exportvermindeling van 
Nederlandse kaas kan worden ver¬ 
kleind. 

Andere mogelijkheden om de Ne¬ 
derlandse zuivelboeren niet in hun 
inkomen te laten achteruitgaan is 
een strengere aanpak van Italië en 
Spanje om die de hun opgelegde 
melkquotering te laten naleven. Bo¬ 
vendien blijkt binnen de EG de 
consumptie van kaas nog steeds toe 
te nemen. 

De pijn blijkt volgens het ministerie 
van LNV zitten in de onmogelijk¬ 
heid van de zuivelindustrie snel 
andere afzetgebieden te vinden om 
de kaas af te zetten. Mocht dat niet 
lukken, dan zullen de fabrieken met 
in staat zijn een flinke prijs voor een 
liter melk aan de boeren uit te beta¬ 
len. Dat zou dan voor hen een inko¬ 
mensachteruitgang betekenen. 
Bukman zal in het overleg met de 
Europese Commissie er alles aan 
doen om de inkomensachteruitgang 
zo klein irogelijk te doen zijn. 


Gijzeling 


Op de vraag aan de Utrechtse 
hoofdofficier mr. R. Berger of de 
politieman de ruimte wel had moe¬ 
ten betreden, antwoordde hij dat er 
misschien wel een gijzeling was 
ontstaan als de politieman niet naar 
binnen was gegaan. De politie was 
overigens nogal terughoudend over 
de gang van zaken in het hotel. 

De overvallers blijken alledrie uit 
Amsterdam te komen. Het zijn de 
23-jarige M.W.. de 22-jarige C.D. en 
de 25-jarige E.K. Eén van hen ligt 
nog in het ziekenhuis en maakt het 
naar omstandigheden goed. De 
twee anderen zijn ingesloten in het 
hoofdbureau van politie in Utrecht. 


Lichtgewicht 
treinen testen 
rails Hoofddorp 

UTRECHT — Lichtgewicht-treinen 
van het type 'sprinter’ zijn gisteren 
ingezet om het gerepareerde baan¬ 
vak bij Hoofddorp nauwkeurig uit 
te testen. Deze treinen zijn zeer ge¬ 
voelig voor onregelmatigheden in 
en op rails en wissels. De Neder¬ 
landse Spoorwegen willen geen 
enkel risico meer lopen, nadat twee 
keer achter elkaar een trein op dit 
traject was ontspoord. Normaal ge¬ 
sproken rijden er geen 'sprinters' op 
deze route. 


Voor het ongeluk met een intercity 
van afgelopen maandag waarbij vijf 
doden vielen en het uit de rails vlie¬ 
gen van een D-trein twee dagen 
daarvoor, hadden machinisten ge¬ 
klaagd over een 'knik' in het traject. 
Minister Maij-Weggen schreef overi¬ 
gens gisteren in een brief aan de 
Tweede Kamer dat de ontsporing 
van de trein op zaterdag 28 novem¬ 
ber geheel los staat van het ongeluk 
twee dagen later. 


al sterk in het defensief gedrongen 
toen bleek dat de Serviërs over vijf¬ 
tig keer zoveel vuurkracht beschik¬ 
ten. 

Waarnemers van de VN telden tot 
donderdag middernacht ruim 1.200 
artillerieaanvailen van de Serviërs. 
De Kroaten en Moslims konden 
daar slechts twintig tegenaanvallen 
tegenover stellen. Circa 900 grana¬ 
ten sloegen in bij Otes. Het crisis¬ 
centrum in Sarajevo maakte mel¬ 
ding van 41 doden en meer dan 
honderd gewonden. 


Brand Windsor 
Castle begonnen 
door spotje 

LONDEN - De brand van vori¬ 
ge maand in Windsor Castie is 
ontstaan doordat een gordijn 
vlam vatte door oververhitting, 
die werd veroorzaakt door een 
nieuw aangebracht spotje. Dat 
staat in een onderzoeksrapport 
dat gisteren door Buckingham 
Palace werd uitgegeven. 

Volgens de vijf brandweer- en 
politiefunctionarissen en gerech¬ 
telijke onderzoekers die de oor¬ 
zaak van de brand onderzochten 
is niemand persoonlijk aanspra¬ 
kelijk voor de brand in het kas¬ 
teel, waar koningin Elizabeth 
vaak het weekeinde doorbrengt. 

In het rapport wordt de verkla¬ 
ring van ooggetuigen bevestigd, 
dat de brand begon in de prive- 
kapel van de vorstin. Het is vol¬ 
gens de onderzoekers goed 
denkbaar dat het gordijn door 
een grote lijst van een schilderij, 
die er tegenaan stond, te dicht 
tegen de lamp is gedrukt. 

De brand richtte voor ongeveer 
165 miljoen gulden schade aan in 
het kasteel. 


VN-miJilairen 
in Cambodja 


Tandartsen 


tcr.dr.ct-;.-: 


O n c tr rt w* A i e r. 
Stuur*roe:: 
rio's Gg. 
eer. :g:\s 
en rnjr.uny 
sluiting ic.:: 
o nu er crr. 
Utreen: . . 

j«icirs tuun !'j ee _ . 
SedBcUG U.' t ■ 


Tax i t ra ii de 


weer 


vrij 


PHNOM PENH - De zes militairen 
van de VN-vredesmacht in Cam¬ 
bodja, die vier dagen geleden door 
de Rode Khmer gegijzeld waren in 
het centrum van Cambodja, zijn gis¬ 
teren vrijgelaten. Dit heeft een 
woordvoerder van de Verenigde 
Naties meegedeeld. 

De zes militairen - drie Britten, 
twee Filipijnen en een Nieuwzee- 
lander - zijn overgedragen aan een 
groep Indonesische blauwhelmen. 

Via de rivier zijn zij onderweg naar 
Kompong Thom, aldus kolonel 
Ryamizard. 


Een taxi- en ...... 

Arnhem v. c rd*. 
n aar wc r w. wr. 
scnaai zwart w 
taaia. iUc sa ut v. 
belastingen . 
gesenat op rui: 
gulden. De deu 
daarom cg .as: 
ti na diens: Gr.dt 
ren beslag laten 
talie.", taxi's van 


• Document 

Het Vaticaar. aai 
negen maanden een 

pneuceren .:. . " : 

ke geoocrteneg e .. 
gepropagetra er. .té 
van kunstmatig* 
middelen wordt ::o\ •. s 
docurr.ënt .s i. * st . 
schoppen umversitc 
stituten yoü: g\ . no-v; 
heeft cie pausc-ügiét : 
het gezin ...:: :ou_ 

• Kuro[)ol 

..Frar.KnjK K.m t, 
van dc uitwers; mg . 
passing van het A 
Schengen n:c: aanvat, 
lang de Nederlandse v 
geviiig e-n de m:m 
ten aanwen v.m 
middelen n:ot 
ZigG." Dat 'teelt F. 

en Openbar'. t\ - . 
QuUeS. gistè-ren 
gO::ovei oen s*" . - . 
Nedenanc r.eett v,__ 
het ópsta: x :t vw F... ■ 
Stic vertraagd :w ;: ;. 

den aan :A i..i. mbv 
Der; Haag G, vut:., ; 
voor dc E'urop* sc M 
Ir.lichttr.sondit nst F o 


* Moord 

Twee van dc & A r ■ ■ o 
zij n cUuIt CC;'. • e* ; L '. 1 '. 
met de moe ra or. :h • 
Rita van Aelst uit ,r.v.„ 
ben eer. voilco.g* :m. 
afgelegd. \ o.gens a. 
(16 en 18; wilden : d 
van 20 november n 
plegen op naar v. 
ze vermoedden dat er v 
aanwezig zou zijn. 


'ADVERTENTIE Als u bij ons de 
Jackpot wint, 
trekken wij nog ’n 
prijs uit de kast. 

Een bezoekje aan de Jackpotciub kar. :o: er 
met 30 december een bruisend slot krijger. 

Wam wie nu op éér van de speeiautort.rm 
een Jackpot wint van 1000 gulden of meer -erg: u„:w- 
naast ook nog eens een feestelijke :les champagne. 

Kortom, reden genoeg om een kar.sie te wagen 
op één van de speelautomaten in dc Jackpotmu: \e.r 


de Holland Casino's. 


jm_-H ollan d_ 

Casino’s 

In de Holland Casino’s kom je ogen tekort. 

HOLLAND CASINO'S; AMSTERDAM - BREDA - GRONINGEN • NIJMEGEN - ROTTERDAM • SCdlTEN'VGlN v WbENH.Am 
LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR, CORRECT KLEDING EN GEUT TGi'iMATLBLWJr TRTiCH'. 
JACKPOTCLUe INFORMATIELIJN. 06 - 3 S. 'iü.bC. b 3 CT F M. 
Limburgs Dagblad 


Limburgy DagblaJ 


\ ee r 'esu^aai 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1036100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


Specialiteiten 
Slagerij Scheeren 

• in het harte van Wetten, Heerlen 
zoekt een part-time 

verkoopster m/v 

(ca. 2 dgn per wk.) liefst met ervaring in een slagerij (afd.) 
De klant staat bij jou voorop! Je bent een opgewekt type en 
zoekt een boeiende baan. Bel dan Sonja vóór 17.00 uur. 
Tel. 045-717483. 


Wij zoeken per 1 januari 1993 een 

zelfst. werkende banketbakker 

Wij bieden een goed salaris, full-time job. 

* 25 vakantiedagen 

* 8% vakantiegeld 

* goede collega’s 

* moderne bakkerij 
Aanmelden na telefonische afspraak 

Luxe Bakkerij Peter Broekmans. Tel. 04492-1404. 


Gevraagd 


Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hóófdletters. Minimumhoogtè: 10 millimeter. Prijs per 
eiNNmeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermtet/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 


Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minima a l één woord in grotere letter (14-punts). 
lAnÉmumhoogte: 10 mMHfneter. Foto's, logo's en 
SustraÉeszqn mogelijk! Prijs per millimeter hoogte per 
Ipiom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bew ij snumm ers op aanvraag: ƒ 4,75. 


Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
a cceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Énkele rubrieken UITSLUITEND & contant en mét 
tegitimatie. 


bij AH 

Als vulploegmedewerker/ 
ster bij AH op het Homerus¬ 
plein in Heerlen, kun je lek¬ 
ker wat bijverdienen. Zodat 
je meer geld hebt als je een 
keer vrij bent Leeftijd 18 jaar 
en je moet ca. 9 uur per 
week beschikbaar zijn. (Op 
bv. de maandag- en vrijdag¬ 
ochtend en enkele avonden 
en de week.) Bel voor en af¬ 
spraak 045-714449 (dhr. 
Last). Of loop gewóón even 
het filiaal binnen. 
Part-time medewerker/ster 
vulploeg 


Gevr. repr. DAME met ruime 
verkooperv. v. part-time 
functie in meubelbranche. 
Goede kennis v. Duitse taal, 
type-ervaring vereist. Br.o. 
nr. B-2552, L.D. Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


GOEDE BIJVERDIENSTE! 
Afslankinstituut 


Samen siank 


uit Echt, kan op korte term. plaatsen: meerdere assistentes 
voor het leiden v. afslankclubs, in div.plaatsen in Limburg. 
INLICHTINGEN: Johny van Ophoven, tel. 04754-83605. 


Binnenkort 

KINDERDAGVERBLIJF 

te Hoensbroek aan de Slakkenstraat. 

Vu| onderstaande bon in omtrent informatie en service 


f d to fo t ün ch opgeven 

045-719966 Naam 

Adres 


Z2S2SSZ.-* .....- KMBO, per 1 janT Inl. Hair 

Tetefoonnurnrner ..... II e*,,, 4 U ai i jmm 


en stuur deze op naar postbus 30Ï 84,6370 KD Landgraaf. 


|l aa ndag Vm vrijdag 8^30-17.00 uur. Opgave - in de 
fegd-tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

échrifMipt ppgeven 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 


Ben je goed genoeg voor 
onze klanten? 


Technisch personeel 


Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
4.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
^eidt donderdag 17.00 uur. 


Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
Voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
hiel %Sg of onjuist plaatsen van advertenties. 


Techno Time 
Heeft werk vöor 

Systemplanner/console 


km 15 ia» ea ouder. 
pÜSTER MGRfD en alle 
Ondere DES dochters die 
pal recht wMert houden 
jehadcvcrgoeding te dai- 
nn, moeten zien mei 
jpóedmeJden bij het DES- 
peMram in Utrecht. Stout 
Vóór 15 december een brief¬ 
te jnet uw voüedige (meisjes) 
peten en adres, uw geboor¬ 
tedatum en evt. een korte 
beschrijving van aandoe- 
ningen die door DES zijn 
Veroorzaakt naar: DES-cen- 
trujn, ’ Wttielminapark 25, 
3581 NE Utrecht 
OPPAS biedt zich aan, va¬ 
riabele tijden. Tei. 046- 
512135. _ 

Man 43 jaar , erv. met be¬ 
jaarden en kinderen, zoekt 
werk als HUISMEESTER of 
oppas omg. Hoensbroek. 
Geen uftzendburod. Ref. en 
info vr^d. en zat tussen 
16.00 tot 20.30 uw Tei. 045- 
222235 of br.o.nr. B-03329, 
Limburgs Dagblad, Postbus 
2610,6401 DC Heerlen. 


operator 

Voor beide functies geldt dat u minimaal 2 jaar ervaring, 
moet hebben in een KIM omgeving. 

Procesoperatör (MTS) 

All-round functie in 3-ptoegen, regio Heerlen. 

Leerling/ervaren dakdekkers 

LTS/MTS bouwkunde. Voor binnen- en buitenland. 

Onderhoudsmonteur 

Onderhoud en verhelpen van storingen. 

Ervaring vereist, MTS nivo. 

Machinale houtverspaners 

Met ervaring diverse machineé. 

Tekenaar/constructeur/ 

calculator K ben je te*, nr. kwijt, 
i Guyt neem aab. 


Guyt neem a 
met me op. Heidi 


Ate u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staaft uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Schakel- en verdeelkasten tekenerVconsbue 
berekenen m.b.v. CAD micro station, MTS/ 
Energietechniek. 


teren en 
S/HTS 


CNC-programméur/draaier 

Ervaring met fanuk systeem. 
obouw Maastricht zoekt BOUW- en Ingéftiëürsburo 
bekwame metselaars en Kerkrede BV vraagt met 
MERUEDEN, voor w*rk spoejd Anmertieden, met- 
Ne eteften d en Duitsland, sela^rs, ook coionnee voor 
te of Nedertamte MfQe- bouwwerken in Aken. Düs- 
i Te’ mekten qpehs setebrf en Keulen, Duts ver¬ 
toonden: TeL 043- zak. ongoede sociaté voorz. 

leep - Handlangers omorfg te soil. 

WOW Bouw. Voor direct M 01 ** “i*;" 5 ™ «S-HE* 

r wrwDutManrt MET- V® 11 5.00 tot 18.00 UUf. Tel. 
LAAkT O^coionras. 045^062 01045-419662. 
i-231336/230477. Hom- METSELAARS gevraagd en 
Herwed 77, HOensbroefc. voegers. Tei. 04454-62947. 


Voor alle functies geldt dat zowel mannelijke ais 
vrouwelijke sollicitanten kunnen reageren. 

Mocht tüer geen gesdtiktavototore vt»ru^ g'. 

fltffqn&'ttorl&r 1 ^^SSnisch .bereÉj^i^-,^^1 

Heerlen; 

6411 EK, Nobeistraat % telefoon 045-717183 

Voor goede technici wordt ’t 
TechndTtme 


Autobedrijf APK 
vraagt voor direkt 
MONTEUR, teem 
teur, ook part-time 

i 77, HOenabroek. | voegen 

Chauffeurs 


Uitzendbureaus 


Taxi-Centrale Breko B.V. 

te Heerlen vraagt: 

chauffeurs 


Int. en sol. 


,045^2^90& 


HOTEL) 


KASrrm^wrnsM 

i AA WStem vraagt 1 woord en schrift Part-time ook mogeSjk. SchdMte soa. 

< eoorzien v<n n.v. ep pasfoto. itehten aan Dhr. P. Rftzen. 

^ hu» gevr. W 

«L ;. WP **£/ fe Bfeyëiftwde, 

I5SK&K &*£?■ 12:122% 22JZ£ 


. Vóór 


Ktebte te 
of zon. . Te 


jm, voor de avonduren tüs- 
*én . ,17-21' uur- BroJw: 
B#4, LD^ Potebt» 2610, 
6401OC Maarten. 


UnSm 

jfiÉ-231756. 

I Aour 

-rwi 


Gevr. voor vis- delicatessë- 


-Team Uitzendbureau 

2 fWkfi 


re Marpe vraagt PRE winkel nette VERKOOP- 
ICHUtP m/v met «va- STER;*». 17 Jr. i 045?54t594 
; TeL 045457545. J ' na 15 uw, Dhr. van Boom. 


Huishoudelijk personeel/Qppas 


immmtm gevraag! 1 t 
Jtowaefc van 9 tot 12 uur. 
te 046-256883. 


KINDEROPPAS 5 
Week, aangepast- dan 
ekBeneten. Branr. 

390. LD. Postbus 2610, 
DC Heerlen. - 

SHALSH1LFE rek Kte- 
Nreuung fQr ca. 20 
nonet an ♦ iwcnonu 
te Aacfien-Richtteich 
chL 09-49541.173895. 


HUISHytP Mir^lo^jten- 
den perreatewb^ heer, 70 jr- 
Betel oudere ervaren dame. 
TeL 045-713101. f 

Moeder ' niet vroeg/late 
dienst dkt. OPPAS voor haar 
6iarig kind v. max. 3x pxwk. 
in Bnmsbum. Lfst ouder ate 
35 jr.TBri.nr. B03342, 
Limburgs DagWad, Postbus 
2610,6401 DC Heerieri. 


( !'MPM|llülltlJIIII lil 


PTT Post Kerkrade/Brunssum 


. vraagt part-time krachten m/v voor bestetwerkzaamheden 
op zteerdteg en/of door de weekse dagen. Schriftelijke soti. 
kunt L) tehten aan PTT Poet BV, Poemus 99100, .6460 NA 
Kerkrade tav. Dhr. H.A.J. 
Medisch pers. 


1 het Urn- m/v te Aken op uur-bas». 

pa Da gbl ad hetpt te op Uit te bouwen naar vaste 
1 J«rsnet succes. Bei: baan. Tel. 0949-24114310. 
-719966. ma. ten vr. vtei.8 tot 18 uur. 


W i ni t elpe r eone^ 'V TS1 zoekt per direct enthousiaste mensen \«>or unieke 

Sales positiös 

met zeer goede verdienstmog.heden op het zonnige eiland 
GRAN CANARtAl Bonte 25-55, spreek je vloeiend Duits 
en ben je direct beschitójaar? Heb je een gezond door¬ 
zettingsvermogen, een drang naar avontuur? Dan ben |j 
de representatieve M/V die w| zoeken! Bel voor een/ 
persoonlijk interview. Do. 3* vr. 4 en zat. 5 december 
luséen llèn 18 uur naar: 02979-88323of za.6december 
tussen 10 en 14 uur naar: (KS79-72379 


Uitzendbureau Start 

.. zoekt ' 

Produktie medewerkers m/v 
(oproepbasis) : .Tï kV-] ul 
Zate te Otrs- 


Tet. 04493-4645. 


Voor een -metaalbedrijf te Kerkrade. Het is werk in 3- 
ptoegendfenst (niet weekend). Wij zoeken goedgemoti- 
veerde, FLEXIBELE kandidaten met een uitgesproken 
teamgeest. Na een introduktie en inwefkperiode kan op¬ 
name in een nieuw te vormen arbeidspool plaatsvinden. 
Gezien dé aard van de werkzaamheden gaat onze voor¬ 
keur uit naar vrouwélijke kandidaten. 

Opleidingseisen: LBO-nivo. 

Voor meer info: Start Kerkrade, 045-460647. Hans Smeete. 


Acteurs en actrices 

én figuranten, met of zonder ervaring, voor een nieuw te 
maken Ned. speelfilm. Opname-lokatie o.a. V.S. en Ned. 
Bel snel voor meer info: 06-340.350.40 (100 ct.p.min.). 

A/è restaurants 


Etui 

v’ ; Vestiging Heerlen, 045-714344 
AI r vraagt enthousiaste 

Hörèca-medewerkers(sters) 

voor apwel bediening ate keuken (leerling-kok). 

• Leeftijd 18-20 jaar 

Beide functies zijn zowel full-time ate part-time. 
Tel reageren en vragen naar Dhr. Driessen. 

TTTT” ~ Gevraagd 

all-round gordijnnaaister 

Woninginrichting W. v.d. Sahden 
Jarv peekersfr. 7, Valkenburg. Tel. 04406-12870. 

J * } Gevraagd 

all-round woningstoffeerder 

Woninginrichting W v.d. Sanden, 

Jan Peckerstr. 7, Valkenburg. Tei. 04406-12870. 

_r Maubelstoffeerderij Weyden te Kerkrade 
vraagt wagens toenemende werkzaamheden 

> ’ 5 Meubelstoffeerders 

' Öok VUT-ers en WAO-ers kunnen reageren. 
Reacties telefonisch 045-453148 tijdens kantooruren. APK station Ais te «te voor 12 uur 
direkt AUTO- 's morgens beft, staat uw 
teerling mon- PICCOLO de volgende dag 
time. Tel. 045- fti te het Limburgs Dagblad. 


* Winkelbetimmeringen. 

* HöréCa-interieurs. 

* Biriiieh-betimmeringen. 

* Projekt-interieurs. 

" Vraagt voor direkt: 


Ervaren meubelmakers. 
Ervaren interieurbouwers. 


Tefïp6-Team Uitzendbureau 

^ zoekt: • '• • 

• J Sctiodiimaak-medew^rkers m/v 

vexx het óneterhouden en vérbTijfsgereed maken van 
vakméetoi(afB6 in Vaals. Werktijdot: maandag en vrijdag, 
tussen 10.00 en 15.00 uur, Voör eventuele Kihdéropvang 
vervoer vanuit Brunssum, Heerlen, Landgraaf en 
ade wordt gezorgd. Leeftijd: vanaf 22 jaar. Zoekt u 
voor énkeie tren per week, kom dan bij ons langs, 
mtormatie: 045 - 48 56 66, Wüma Smaling 


Goede beloning. 

Soiticitaties te richten aan Dhr. P. Curfs, Weerterveld 67, 
6231 NC Meerssen. Tel. 043-640064. 


Waarom zoekt u geen baan via 

’t Postkantoor? 

Op korte termijn zoeken wij enkele dames die bereid zijn 
om in twee ploegen te werken in het produktieproces. 
Leeftijd tot 30 jaar, goede betaling. Deze vacatures zijn 
voor langere tijd. Per direct zijn er plaatsingsmogelijkheden 
voor werknemers die een opleiding in de richting v&n 
metaalbewerking hebben gehad, aangevuld met enige 
SOM opleidingen, eigen vervoer is een pré. Verder zijn er 
regelmatig vacatures op technisch gebied, min. op). LTS-C 
metaal-etecfeo. te ér voor u niets bij? Informeer dan / 
vrijblijvend aan ónze balie, bij Anifa, Antoh of Gérard. 

PTT POST/MANPOWER 
Honigmanstraat 42. 

Tel. 045-710568. 


Per direct 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


Wir suchen: 10 selbstbe- 
wuste junge Leute für ni¬ 
veauvolle, hochbez. Neben- 
t?tigkeit. Info: So - Di 19.00- 
20.00 u. Tel. 045-352816 

Dames opgelet! Internatio¬ 
naal cosmeticabedrijf z.m.s. 
leuke representatieves voor 
de verkoop van parfums, 
sieraden, make-up en totale 
lichaamsverz. Geh. vrijbl. te 
verkopen. Bel. 046-511143, 
ook voor Uw bestellingen. 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Gevr. FOTOMODELLEN-fi- 
guranten, ook studentes, Ift. 
en erv. niet belangrijk voor 
mode, reclame, T.V. Stuur 
duidelijke foto’s met pers. 
geg. naar Postbus 502, AM 
Amsterdam., (foto's worden 
teruggestuurd). Wil je werken in ’n ontspan¬ 
nen sfeer, bel dan even 
CLUB 2000, 046-742315. 

Liefst ned. spr. meisjes. 


Representatief MEISJE gevr. 
18-30 jr. voor het leiden van 
een bem. buro. Tevens privé. 
Appartement beschikbaar. 
Tel. 046-524481. 


Gevraagd vriendelijke 

VERKOPER/STER, plm. 18 
jr. voor kaas/vlees speciaal¬ 
zaak in Landgraaf. Sol!, tel. 
dhr/mevr. Strating, 043- 
214464. 


Wij hebben plaats voor een 
leerling kapper-ster, liefst 


Studio ALL-INN. Born, tel. 
04498-52040. 


Nette GARDEROBEHULP 
gevr. voor vrijd. en zat. m/v 
voor Bar-Dancing De Fon¬ 
tein. Schandelerboord 7, 
Heerlen, tel. 045-222250. 


INMl 


GEVRAAGD 


Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor de volgende 
keien van uitzendkrachten: 


B KANT! NE-/CATERINGMEDE WERKERS 


Wij zoeken kandidaten die op afroepbasis in onze horeca- 
poolin de omgeving van Heerlen willen werken. Ervaring in 
de horeca is gewenst, niet vereist. Informatie: Monique van 
Swam, Heerlen of Monique Tonk, Maastricht. 


Iproduktiekrachten 


Wij zijn op zoek naar gemotiveerde produktiekrachten, leef¬ 
tijd bij voorkeur ónder de 22 jaar, die zwaar werk willen aan¬ 
nemen en bereid zijn in ploegen te werken. De opdrachten 
kunnen langere periode duten. Informatie: Monique van 
Swam of Jacqueline van Loon, Heerlen. 


lOPROEPBANKMEDEWERKERS 


Voor diverse banken in de regio Maastricht en Heerlen zijn 
wij, op zoek naar baliemedewerkers voor zowel de geld¬ 
handelingen als adviesbalie; Hét gaat om full- en part-time 
banen. Ervaring binnen het bankwezen is vereist, informatie: 
Chris Godf roy, Maastricht.' 


■ medisch personeel 


Voor eert instelling in Maastricht en Brunssum zijn wij op 
zoek naar gediplomeerde bejaairden-, ziekenverzorgenden 


Voor een bejaardenhuis in Maastricht zijn wij per direct op 

bezit zijn van een auto. Informatie: Chris Godfroy, Maastricht 
of Jacqueline van Loon, Heerlëh. 

Alle functies m/v. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de onderstaande filialen. 
UITZENDBUREAUX® 
Helmstraat 2a, Maastricht, W3 - 256768 
Dr: Poelsstraal 14, Heetten,045 - 741744 

> Plaats een originele 

NIEUWJAARSWENS 

in het Limburgs Dagblad. 
Al vanaf 
te huur 
045-445051 ' 
menter 


/. • in «. 

f"- 


ƒ10,-: 


Te h. centr. HOEN$BROEK 
3 kamers voor studenttei, 
huurpr. ƒ325,- en ƒ350,- 
all-in. Tel. 045-218847. 


VUSSINGEN, 


staat u erbij! 
- Bel • 


VERHUUR Schaapskooi. 
Te huur diverse kamers, dlv. 
afmetingen, alle met kabel¬ 
aansluiting, gez. gebr. van 
we en douche. Tèt. 045- 
218346, vragen naar Frans. 


zinawon 


gr. .eenge- 
slpks voor-zij- 


TWf Uj 

achtertuin en oprit, , 5 min. v. 
bOjujevard teg. eeng^z. won. 

' ,4 eipka, orbg. HrJ. 

Bram: * , - Landgraaf max. 
/70 ö,ï kale hüür pt' rrind. 
tel, Otl84-62376. ;-v Té koop' aangéboden: » 

Weegregister Averi A101 15 kg 


eind '90, in zeer goede staat, Ie eigenaar, pr.n.o.t.k. 
Peter Janssen. Tel. 046-747517. 


en verras uw familie en vriendei 

^vv\\vv\vxv\xxxvv\\vv\\vvvvvxvvvvvxxvvvv 

Üw zakenadres in Duitsland 

met complete zaken service: 

* Postservice * Secretariaatsservice 
* Telefoon / Faxservice * Verzendservice / Opslagserv 
* Complete kantoren * Vestigingsadviezen 
ABS Büro-Servlce GmbH, Theaterstr. 90, D-5100 Aacl 
Tel. 0949-241 -4467720/Fax 0949-241 -4467711. 


$ 


Te koop uit faillissement ( 

NIEÜW: grote ^partijen kantoon en directi^heubelen van 
zeer hoge kwaliteit en tegen Zeer scherpe prijzen. Alle 
soorten directie-buro’s, conferentiestoelen, brandkasten, 
dossierkasten, tekentafels, tekeninglapenkasten, laden¬ 
kasten,. archiefstellingen, magazijnstéllipgen, nieuwe pal- ] 
letwagens Va. ƒ 750,-, 'fiip-ovefes ert whitisftjorden. 
NERGENS GOEDKOPER!!! " H' 


Te koop aangeboden goedlopende 

Horeca - dagzaak 


Op Al lókatie, Br.o.nr. B-3321, Limburgs Dagblad, 
Postbus, 2610; 6401 DC Heerlen. 

Zonder contanten onnodig te reageren. Mpde- en kledingontwerper m/v 

vfat één bedrijf in Hoensbroek. U gaat zeft patronen 
maken en op (ten (tour geheeL zetfetancfig xlecting ontwer¬ 
pen. U hebt een optec&ng MK, Kunstacademie of zeer 
goedé kwalificaties met; betrekking tot ontwerpen. 
§fifsré6se? Neem dan direct qontanct met ons op. 
i i i - Informatie: 045 - 71 83 66, GermainePetlt 
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT 


Verkoop 

en MARKETINGPERSO- 
NEEL gevr. op het eiland 
Gran Canaria. Bel nu voor 
, meer informatie! 02979- 
88323 T$l NL. v 


Per direkt VERKOOP eri 

Marketing 

personeel gevraagd op het. 
zonnige eiland Gran Canaria. 
Futi-fime posities met hoge 
verdiensten. Bel nu 02979- 
88323. 


Per direkt gevraagd jongs 
enthousiaste VERKOPERS 
en MARKETINGMEDE¬ 
WERKERS vóór posities pp 
het ëiland 


Voor renoyatie en onder¬ 
houd van vak.appartemen- 
ten gevr. allround KLUS¬ 
JESMAN. Part-time, evt. 
gepensioneerd of WAO. Tei. 
045-444913. 


Wij zoeken dames/heren die 
in hun vrije tijd voor ons kle¬ 
ding willen VERKOPEN op 
zelfst basis. Bel voor meer 
Info „ 04754-87502 tussen 
10.00-18.00 uur (di. t/m vr.) 
H.O. Schroeiko Ned. b.v. 


INRUIL INVENTARIS: pailetstelling, magazijnstelling, 
archiefstelling, burokasten, buro’s, ladenkasten,, burostoe- 
len, enz. enz. teveel om op te noemen. Alles tegen kost¬ 
prijs. Verder nog 1001 artikelen, teveel om pp te noemen. 
1000 m2 showroom en 12-00 m2 magazijn. Alles uit voor¬ 
raad leverbaar, tevens verhuur van complete karitoor- 
meubel-inrichting. De goedkoopste.met de meeste service. 

Rockmart Kantoormeubelen 

Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142. Geopend van ma. 
t/m vrij. 9.30-18.30 uur en zat. 10.00-16.00 uur. 


f ; ;v? ; /■'Bautr?ger oder ^ 
Bauunternehmung 

für 15 Wohnungseinheiten (Landkrers Aachen) gesucH 
Baubeginn Frühjahr 1993 Br.o.nr. B-3348, Limburg» : 
Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen, 


Ter overname aangeboden 

Ristro-friture 

huurpand Al lekattei met bovenwoning, zeer goed» 
omzet, zo goed atsf niéuw complete'inventaris. Met eigM 
kapitaal van jBkn.iƒ 60.000,- te aanvaarden, Gelieve zoh' 
. der contante niet te reageren. Tel. 04746-2817. 
erf: 
Gran danaria 


Een wereldwijd bekroond 
afslanksysteem voor thuis¬ 
gebruik. Hiervoor zoeken wij 
consujentes, die 

ƒ500,- 

per verkocht systeem 
- verdienen. Afslanksuccete 
gegarandeerd in 10 min. Info: 
FEHATÓ’S 04750-35991. 


Aanbieding 

Directiestoeten 

Bürostoeten Te koop GEVRAAGD vis- 
bakoven. Tel: 04498-52798 
Of 06.52.981335. 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
vporrijkosten. Görgens. |n- 
dustrieterr. Abdfssenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


98-52798 


BV 

g 
Ben jij 18-45, representatief, 
avontuurlijk en ben je een 
echte doorzetter? Bei dan 
nu voor een fuHHimé positie 
hte verdiensten tussen 400 
én 30Ó0 gulden per week! 
Voor een leuke baan met 
internationale collega's in de 
zon.Tussen 11 en 19 uur 
bellen naar 0297986323 op 
3,4 en 5 dec. of óp 5 dec. 
tussen 10 en 14 uurbellen 
naar 02979-72379 


Freshco Versgroothandel in Nuth, 
met een breed assortiment 
groenten en fruit, is op zoek 
’ naar handige m/v 
part-time en fuH-time 


I.TV/VIDEO defect, vandaag 
gebracht, maandag al klaar, 
ave en garantie. Tel. 
340 E & E Electro- 
nica, Brunssum. 


KOELKASTREPARATIE, 
geert voor riposten en dér. 
Vrofe 045-441566/ 461658; 


Gunstig ter overname draai¬ 
ende KAPSALON, centrum 
Maastricht Br.o.nr; B-3322, 
Limburgs Dagblad, Postbus 
2610,6401 DC Heerlen, -v 


Snèftransport én DISTRI¬ 
BUTIEBEDRIJF zoekt vaste 
opdrachten in transporten 
van distributiebedr., groot¬ 
handels, ind. , etq. Reactie’s 
naar Pb. 29, 6100 AA Echt. 


CONTRA Autoreiniging, 
eerste mobiele autoi 
gingsbedrijf voor 
en particulieren in N 
land. ;Prljzen op aan' 
bijv.: -introductieprijs S 
tót 1 mrt. 1993: compl. rj Cfi 


medewerkers 
Groenten en 


RockZa ƒ 195, 
J i lil [:!» 


Club Anita 

vraagt dringend dames voor 
privé of striptease, goede 
garanties. Tel. 045-462720. 


Wij zoeken 3 SERIEUZE 
mensen om ’n zakeiijke ex¬ 
pansie in Nederland.. en 
Europa te helpen opbouwen. 
U diént ambiteus en profes¬ 
sioneel te zijn eh de wens te 
hebben om financieel onaf¬ 
hankelijk te zijn, Voor ver¬ 
dere . informatie bei: 04929- 
64903. 


voor m.n. het Waarmaken 
van bestellingen vóór hore¬ 
ca en grootkeuken. Liefst 
met ervaring, interesse? Bei 
dan: 045-244868. 


25 verschillende soorten en 
kleuren burostoeien; * 
Conferentie-, directie- èrt 
kantinestoelen tegen 
fabrieksprijzen. Steeds .500 
stuks op voorraad! Nergens 
goedkoper en 11r. garantie 
op alle modellen. 


eert pro¬ 
bleem? Particulieren willen, 
helpen. Duur 1 jr.' Bedrag 
max. ƒ5.000,-, vast inko- 
,men vereist. Br.o.nr. 
B-03341, . L.D. P.B. 2610, 
6401 DC Hrt. > 


■ Open dagen! 

acttines+computerprogfafnma's voor de breim 
onderdag 14, vrijdag 15, zaterdag 18 december, 
van 10.00-17.00 uür. 

Breistudio W. Heuts, Dorpsstr. 130, Maastricht. 

, Tel. 043-6)1025. 


Té.k. ATARI lynx spelcom- Vari maandag t/m 
puter met 12 Volt adapter van 8.30 tot 17.00 uur, 
plus autoadapter inci. 3 u Uw PICCOLO télefi 
Spellen, nw. pr. ƒ 540,- 
vaste kooppr. ƒ 250,-, 3 
mnd oud. Tel. 045-311333. 
mm 


ven. Tei. 045-71S 


Wat, VERKOPEN? 
teer via: 045-719966. 


Met ingang van begin 1993 
zoeken wij een BRÓÓD- eri 
BANKETBAKKER; Bakkerij 
Pieters, Öirsbeek. Tei. 
04492-1634. 


Brood- en banketbakkerij 
Franssen, Kloosterstr. 40, 
Simpelveld vraagt enthou¬ 
siaste BROODBAKKER m/y 
om in ons creatieve team de 
tientallen broodspecialiteiten 
welke dagelijks- gebakken, 
met veel. vakfiefde op een 
hoog kwaiiteitspeii te hou¬ 
den. 2e banketbakkers be¬ 
diende m/v in jong team. 
Leerjongen m/v wordt opge¬ 
leid in ons bedrijfs in com¬ 
binatie met SVÓ vakoplei¬ 
ding. Sol. ria telef. afspr. 045- 
441470.. 


pp alle modellen. 

Rockmart 

Kissel 46a, Heerlen. ' . 


Te k. partij bruin gestoffeer¬ 
de STOELEN met of zonder 
armleuning, ƒ15,- p-pt.; Ta¬ 
fels, kras- en brandvrij blad, 
wit formica; Diverse maten 
bv. 1.5Qx7{5cm. ƒ 75,- p.st. 
Rockmart, Kissel 46, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. Te koop gevr. winkelrestan- 
ten en restpartijen uit alle 
branches. TRADERS City 
Bazaar Maastricht Tel. 043 : 
210830 fax: 043-216601, 


Kèpu alles voor de . horeca: 
Vétafscheidingspui 2 Itr. per 
sec. De laagste prijs van 
Nederland, ƒ1.795,-; Kassa 
OHvétti ECR 0Ó3N; Dé iaag- 
ste * prijs van Nederland, 
ƒ445,-; Chaving dlsh 1/1 
GN. De laagste ^rijs van 
Nederland, ƒ 139,-; Au! Bain 
Marie 1/1 GN ind. SGN- 
bakken. De laagste: prijs yan 
Nederland, ƒ575,-: KEPU 
Horeca Groothandel, Gan- 
zèweide 1.75, A, 6413 GE 
Heerlen, fel.J045-210606. 


Gevraagd 

aardappeltelers 

öp klei en/of lössgronden,. 

, aantrekkelijke rassen be¬ 
schikbaar op (pool) kontrakt. 

Jnfo. Kooij Limburg B.V., 
Maastricht. Tei. 049-633636. 


Wees de vyinter een slag 
voor, koop of huur een 
MASTER heteluchtkanon 
dap/voor ook infraroodstra- 
lers, gasheaters, bouwdro¬ 
gers en gebruikte kanonnen 
op voorraad. G. Cornelissen 
MiU. Te|. 08859-51073. 


Bestel tijdig uw KE 
BOOMPLANTEN. Rdi 
berg, BUride. 043845365. Te k. RIJPAARD, plm; 
mtr., slank type, ƒ3.7 
Tei. 04454-63689. 


Té k. MERRY 10 jr. 
1.50m, braaf en chiqi 


1.50m, braaf en chique, 
ƒ 4.000,-. Tel. 04493-4593 


% 
Te k. 1 V 2 jr. Friese H 
en 12 jr. C pony, ruirt ' 
voor kind. Tei. 047548401 
Zaterdag 5 december 1992 f 


jjr"’ Hroburgs dagblad 

opinie lezers schrijven 
van het 
hier echter 
Ritzen 
in één 
hij de hele 
■. v r:: i:'■ 

v„v :-v. 


J 


en heren bewindslie¬ 
den echter akkoord gegaan 
een pakketje bezuinigings- 
Iregeten van Ritzen. Daarin 
een zesregelige alinea weg- 
'field, waarin Ritzen zegt 
■rft gewenst is om na te gaan 
de basisbeurs er na 1994 uit 
zien. „Uitgangspunt daar- 
“ schrijft Ritzen, „dat het 
beleid ten aanzien van 
—jgen voor kinderen 
iquent moet zijn.” Met an- 
Woorden: als je de hoogte 
s&B' basisbeurs koppelt aan 
k inkomen, dan moet 
ook. met de kinderbijslag 


achtergrond 


béurs deze kabinetsperiode laat 
delen met 30 procent en de rente 
over studieleningen verhoogt. 
Op grond van diezelfde filosofie 
gaan de lesgelden omhoog; even¬ 
als de collegegelden. Allemaal 
lastenverzwaringen die de lage 1 
inkomens gecompenseerd krij¬ 
gen, dehoge niet. Zödoènde zijn 
voofél de ouders die ër warmp¬ 
jes bjj Zitten ai meer gaan beta¬ 
len voor het ohderwijs van hun 
kinderen^ ' 

' ;; -j. v 'v ■ • ' 

. o'ru 
«ii ster Jo Rtizen 


ook al heeft de minister- 
vorige week vrijdag ritten 
de ouderonafhankelijke 
-—jalag wordt beslist niet 
t en het stelsel van stu- 
iering nog niet, Tep 
is hij dekabinetsformatie 
1 «gesproken dat het stel- 
studiebeurzen tot 1994 
tftmdamenteel wordt 


Ritzen heeft deze ingrepen stel- 
selmatigtardedigd met het {argu¬ 
ment dal nij het studiefinancie¬ 
ringsstelsel als zodanig intact 
zou laten. Maar in het principe 
tan de öuderanafhaakeljjkheid 
hééft hij al heel wat galen ge¬ 
schoten. Dat k&i en kén pok, 
makkelijk, Want het draagvlak 
onder het stelsel van studiefi- 
nanciering rafelt snel uit elkaar. 

Bij de invoering van het huidige 
stelsel in 1986 werd het modem 
en vanzelfsprekend gevonden 
dat ouders niet meer hoefden te 
investeren in hun. volwassen kin-, 
deren. Niemand < durftte <neg 

tomen agp het*reeht van jonge¬ 
ren van achttien jaar en ouder op 
zelfstandigheid, -zowelwat be¬ 
treft hun. financiën ab: bijvoor¬ 
beeld hun huisvesting; In dié 
‘moderne’ opvattingen is vooral 
b|j het CDA r on in mindere ma¬ 
te bij de VVD - flirik>deklad 
gekomen. En de PvdA was er 
van meet af aan tegen dat rijke¬ 
luiszoontjes beurzen kregen, be¬ 
taald met de belastingcenten van 
minder draagtarachtlgen. 


nis in Wil gaan als dé minister 
<fté dé bol heeft gezet aan de 
wortels van de wet studiefinan¬ 
ciering uit ’1966 zet een Kamer-' 
meerderheid met liefdé het licht, 
vóór hem op poen. Het zoeken 
is alleen nog naaf eert geschikt 
moment. Want ook om minder 
prineipfóle redenen .tvpcdt met 

m 4 


gehandicapten 

Op 24 november jl. stond een ar¬ 
tikel van de hem* Albert van 
Looy in uw dagblad betreffende 
het taboe rond sexuele behoeft 
ten van gehandicapten. Graag 
wil ik mjjn mening hierover 
uiten, in de hoop een bijdrage té 
leveren, om dit taboe uit de we¬ 
reld te helpen. 

Zelf heb ik, als gevolg van een 
auto-ongeluk, een dwarslaesie en 
ben dus ook gehandicapt. Dat de 
behoefte aan sex bij gehandicap¬ 
ten bestaat is zonder meer een 
feit. Dus wat dat betreft ben ik 
het met de heer Van Looy eens. 
Waar ik het helemaal niet mee 
eens ben is het feit dat de rooms¬ 
katholieke kerk het sexueel ver¬ 
keer voor ons verbiedt Een 
dergelijk besluit vind ik uiterst 
grof. Dat de dienaren van hét 
roomskatholieke geloof kiezen 
voor een kuis leven is of was hun 
eigen keuze. Laat de gehandi¬ 
capten dan ook hun eigen keu¬ 
zen maken, ook als ze.er geen 
gezin mee kunnen stichten. 

Vaak vraag ik me af waar rijn 
deze ménsen toch mee bezig? 
Denken zé xui wérkelijk dat de 
geslachtsdaad er alleen maar is 
om kinderen te verwekken? Of 
detiken ze werkelijk dat we hele¬ 
maal geert gevoel meer hebben? 
En we hebbend! zoveel li- 
chaamsfunctiee verloren, ten¬ 
minste als men spreekt over 
dwarslaesie-pdtiënten! , : 

Daarbij komt nog dat déze men¬ 
sen in veel gevallen hun levens¬ 
partner verliezen. Voor wat .dat 
laatste betreft spreek ik uiter¬ 
aard voor dwearslaesie-patiên- 
tem Nee, het is heus geen pretje 
om gehandicapt te rijn én Ik 
denk dat daar ook niemand om 
vraagt. Sorhs heb ik hei gevoel 
datje voor hei hebben tan een 
hantiicapook nog eens extra ge- 
ströftmoét worden. 

Nu even over de hulpmiddelen 
die de heer Van Lpoy ontwik¬ 
keld. Ik vind het zonder meer 
eenerggdade zaak, die beslist zo 
door moet gaan. Zelf probeer ik 
r me-vaak een voorstelling te ma- 
t -keh van het een en ander en 
dehk, deze hulpmiddelen zijn postbus 31()0 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van leizen op. 
Oé redactie hoeft het niet 
eens te rijn Wet de iphoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publ i cal ies in 
deze Icrant en moeten korten 
zakelijk rijn. Te lange brieven 
wonden ingekort ofgeretour- 


Lét •wél^ikjè^eê'-i-.asls fit hét 
'V 1 ‘ J •'*oel 

«*? eni - 

.» p qjafotwrinijf, oedeaze daar maar 
; véél meer aan, dan hadden ze dïe 
hulpmiddelen niet nodig. _ 

Ik heb bijvoorbeeld efié artfiés^ 
len van John Franken gelezen 
inzake de Stichting Spinal Cord 
Sogiety Nederland enik 


neend. Gen afgezonden brief 
‘ moet voorzien zin von naam, 
adres en . telefoonnummer. 
■ Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot oches of 
o o n zel l e ri tot geweld of on- 
dore onwettige doden, wor¬ 
den niet geplaatst. D atz e lfde 
geldt ook voor brieven met 

n nwkmnjti jl r (Oci gt fanA O) 

b ele d i gingen . A n o n ie me 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


rustig kunnen potverteren, naar 
het voorbeeld van de voormalige 
Sovjetunie: 

KER&RADE J.Vrcwts. 

• Kerstspel (1) 

Liturgie moet je vieren en niet 
cataaneréfti Actie!» de etoase 
v*n jong en oud, een priesteres 
gelovigen, is daarbij van groot 
bang. De kinderiitutgié moet 
inleidén tak de vo te raseene-lttMr» 
gie, in Woord en Sacrament, elk 
niet daarvan v er v ree m den. Net 
als bij éert voetbalveld Is er ruim¬ 
te gepoég . Voor kinderiitürgie, 
maar er z j s grenzen. . 

Teksten in de trant vah ’Joep en 
Mèuy, van het Joodse geslacht, 
ongehuwd samenwonend met 
-tert buiteiéchteUjfc kfitkl in een 
geMi^td schuur’ vind ik ver¬ 
wanend én niet gepast in de li¬ 
turg*» vari de Eucharistie, aetear 
niet rtiet Kerstmis! En die ine- 
ring deelden ook 'oribniem de 
ledtet van. het kerkbestuur én 
een aantal huismoeders en colle¬ 
gae die takaum zp in pteo- 
raai ep onderwijs en. waarmee 
eerst ov^tleg is g epl e egd. 

Daarop hebben diegenen die ja- 
rcnlhmÉ ***** iw* 

‘‘AMvMonv nneteMiMiiMéMa' '4os‘ • 

upiupnv wupy^rvHi m 

sloten dat mét ingang van on 
gezinsmis met : ¥i- 
i 


kSkmk 
■ U ■ > ■ r- 
Limburgs Dagblad 


Landbouw 
KHD | 

Landbouwmechanisatie 

Gebrs. Op ’t Root Ospel bv 

Ketelaarsweg 16 
6035 AC OSPEL 

Eindejaars-show 

met primeur de nieuwe DEUTZ DX 6.81 
met automatische versnellingsbak. 


donderdag 10 december 10.00-22.00 uur 
vrijdag 11 december 10.00-22.00 uur 
zaterdag 12 december 10.00-18.00 uur 

Tel. 04951 -33446 


Te koop ruim 3 ha zeer goed 
LAND te Panningen. Tel. 
04124-2871. 


Te k. TRAKTOR 
PK met cabine, 
Tel. 045-224899. 


Deutz 50 
ƒ 1.750,-. 


Te koop volwassen DAM¬ 
HERTEN, ƒ 100,- per stuk. 
Tel. 04493-1812. 


Te k. Citroen HY VEEWA¬ 
GEN, bwj. 70, APK 8-’93, 
feteneer gek., zeer goed in 
j orde, ƒ2.000,-, 045-211913. 

Te k. D-PONY 3V2 jr., vos- 
kleur, ruin, 1.44 mtr., zeer 
mooie gangen. 046-373822. 

Te k. 1 BANDENWALS. 
Broekstr. 51, Schinveld. _ 

Te k. 1 itsan meng- mestvat, 
3.600 Itr.: 2 transporteurs, 6 
, en 7mtr.: 1 grufe aardappel- 
i pooter, 2-rijig, grote bunker: 
j 1 Goudlampploeg, 3-schaar: 
I 2kippers, 5 en 6 ton, autom. 
bord: 1 Vicon superflow 
strooier, 900 Itr. als nieuw: 2 
Lely rotor-eggen, 3 mtr. met 
3-punts. H. NEVEN b.v. 
Bunde. Tel. 043-641234. 

Te k. chique bruine RUIN 4 jr. 
bereden en betuigd, ca. 
1.65m. Tel. 043-646107. 


Te koop PETROLIUMTANK 
van 1200 en 600 Itr., t.e.a.b. 
Tel. 045-753263. 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Autoverhuur 


Liever huren bij Bastiaans 

v.a. ƒ 42,- p.d. incl. BTW, 100 km. vrij. Bel voor een prijslijst 
Spoorsingel 50, Heerlen. Tel. 045-724141. 


Te koop gevr. CARROS¬ 
SERIE van Alfa GTV 2.0 bwj. 
v.a. '84. Tel. 045-228745. 


weekers, i 

AUDI 80 1.1 

blauwmet. L 
ƒ 18.950,-. Aut< 
jTel. 04906-1387. 


U4yUb-1bö/. 


1.8S, l2-'88, «U,. APK yj, venaaga, 

LPG o b sportstuur, 5-bak, geen 

Auto Weekers. roest, vr.pr. ƒ2.175,-, inr. kl. 
387 auto mog. Tel. 046-582307. AUDI 80 diesel, Ie eig. 10- 
'88, rood, onderh. boekje, 
ƒ 17.500,-. Tel. 045-270999. 


Te k. AUDI 80 GT coupé, 
bwj. '81, 1 jr. APK, pr. 
ƒ 4.500,-. Tel. 045-462441 
na 16.00 uur. 


AUDI coupé GT 5S, i.z.g.st. 
'81, ƒ 6.900,-. 040-515556. 


Austin 

Te koop AUSTIN MetrolOOO 
Special, bijz. mooi,met sun- 
roof en spoilers,/ 90,- we¬ 
genbelasting enzeer zuinig, 
vr.pr. ƒ 3.450,-. 04493-1375. 


Autobianchi 


Te koop AUTOBIANCHI 
Al 12, ide. stadsauto, bord. 
rood, radio cass., i.z.g.st., 
geen roest, bwj. '84, Ie eig., 
vr.pr. ƒ4.750,-. 045-750258 
na 19.00 uur. 


BMW 


BMW 325i 

6 cyl. 9-’91, diamantzwart, 
vr.pr. ƒ47.500,-. Zat. 13.00- 
16.00 uur. 045-454237. 


528i, automaat, bwj. '83, 
airco en cd install., APK 11- 
'93, vr.pr. ƒ 7.950,-. Inr. mog. 
04492-6054. 


Te k. BMW, type 2500, bwj. 
73, geheel gerest., met sp. 
wielen 16 inch. 045-217867. 

BMW 325i touring 11-'88, gr. 
metall., veel acc., inr. mog. 
04754-81094, _ 

BMW 525, bwj. '80, APK 8- 
93, incl. veel acc. o.a. lm. 
velgen, get. glas, enz. techn. 
100%, lichte zij-schade, vr. 
ƒ 1.500,-. 045-425836. 

Te k. BMW 316, op gas, bwj. 
'81, APK 10-'93, vr.pr. 
ƒ 1.200,-. Tel. 046-755304. 


Te k. BMW 318i, bwj. '86, 
bordeauxroodmet. i.z.g.st. 
div. opties, te bevr. Sleper- 
straat 5, Hoensbroek. _ 

BMW 735i, bwj. '83, airco, 
alle opties, prijs ƒ 7.500,-. 
Tel. 045-255784. 


Te koop CITROÉN BX 19 
Diesel, bwj.'84, i.g.st., t.e.a.b. 
Tel. 043-218804. _ 

Te koop Citroen VISA, geen 
APK, bwj. '81, t.e.a.b. Tel. 
04455-2541. _ 

CITROEN-ONDERDELEN, 
gebruikt en nieuw; in- en 
verkoop schade Citroën. 
May Crutzen, 045-752121. 

2 CV CHARLESTON, nwe. 
banden, remmen, APK tot 
11-'93. Pr. ƒ 1.950,-. 045- 
728802. 


Te k. CITROEN CX benz., 
bwj.'85, APK '94, extra electr. 
ramen en schuifdak, c.v., 5- 
bak, 2 spiegels, get. glas, 
trekh., kl. d.blauw, Ie eig., 
80.000 km, vr.pr. ƒ 5.900,-. 
Inr. mog. Tel. 043-623907. 

CITROEN BX bwj.'83, 5- 
drs„ APK, trekhaak, rood, 
ƒ 4.250,-. Tel. 04493-4929. 

CITROEN ID/DS en SM on¬ 
derdelen, gebruikt en nieuw. 
Tevens in- en verkoop. Fa. 
Bagnole, 04746-6285 b.g.g. 
04746-1412. 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


Fi 


Ford 


Ford Scorpio 2.4 GL 

automatic, veel extra's, zilvermet., bouwjaar 1990, 
km.st. 77.000, AUTO IS ALS NIEUW. 

Auto Gabriel, Schoolstraat 7, 
Spaubeek, tel. 04493-4340. 


Joskin UITHAALBAKKEN 
en weidebloters, nu extra 
voordelig. L. Collé, Susteren. 
Tel. 04499-3030. _ 

Te k. div. mini SHETLAND- 
pony’s met en zonder pa¬ 
pieren; marathon-wagen. 
Tel. 046-335210 na 17 uur. 

KERSTDENNEN plm. 2 me¬ 
ter, nog niet gekapt. Tel. 043- 
637523. _ 

Te koop HOOI. Telefoon 
04492-5001. _ 

Weg. tijdgebrek studie te k. 
K.W.P.N.-PAARD, merrie, 6 
jr. (ufarno-violet), eerl. ka- 
rakt. aanl. dress. springen, 
pr.n.o.t.k. Tel. 04458-2622. 

Te koop AANHANGWAGEN 
met afneembare R.V.S. opb., 
afm. I. 2.15 x br. 1.15 x h. 
1.30 mtr. Tel. 045-313206. 

Te k. 4V2 jr. bruine KWPN 
MERRIE, 1.67, 3V2 jr. bruine 
KWPN ruin 1.64, 3 jr. super 
mooie donkerbruin-wit-bon- 
te D-pony, 1V2 jr. KWPN vos 
ruin, 1,60 apart dressuur ta¬ 
lent, 8 jr. zwartbruine KWPN 
merrie, 1.60, drachtig zeer 
chique, alle paarden zijn 
goed bereden. 045-221957. 


Te k. 3 Texelse SCHAPE- 
BOKKEN. Eindstr. 37, 
Bingelrade. 


Te k. DRESSUURPAARD, 
schimmel-merrie, 4 jr. 
1,62m, super beweging, 
geen handel. 045-441721. 


Eurocasions zoals het hoort!! 

Citroën Acadiane bestel rood. 08-1983 

Citroën Visa 1.1 RE rood. 11-1984 

Ford Siërra 2.0 GL blauwmetallic. 01-1984 

Nissan Cherry 1.3 DX wit. 05-1985 

Renault 5 TL blauwmetallic. 06-1985 

Mitsubishi Galant 1.6 GL grijsmetallic... 04-1985 

Citroën BX 1.6 Leader blauwmetallic. 05-1986 

Citroën BX 1.4 Leader grijsmetallic. 05-1986 

Citroën AX 1.1 rood. 07-1987 

Citroën BX Palmares wit. 01-1989 

Ford Fiësta 1.1 CL wit. 06-1986 

Opel Corsa 1.2 Swing wit. 06-1989 

Suzuki Swift 1.3 GLX grijsmetallic. 11-1989 

Suzuki Swift 1.3 GLX blauwmetallic. 11-1986 

Citroën BX Cannes 1.4i wit. 10-1990 

Citroën BX Toulouse 1.4 grijsmetallic. 04-1990 

Citroën BX 1.6 GTi blauwmetallic.. 04-1990 

Citroën BX 1.4 Palis LPG weinig km. 01 -1990 

Citroën BX 1.6 TRi Break rood. 08-1989 

Citroën BX Toulouse 1.4 grijsmetallic. 04-1990 

Citroën AX 1.1 TGE rood. 12-1989 

Citroën BX 1.4 RE grijsmetallic. 10-1986 

Citroën BX 1.6 TRi grijsmetallic. 06-1987 

Citroën XM 2.0i Ambiance 10-’89 


Citroën XM V6 Ambiance 04-’91 


Autobedrijf 

SONDAGH BV 


* 


De Koumen 34-36 
Heerlen j Hoensbroek) 


UW AKTIEVE CITROËN-DEALER IN ZUID-LIMBURG! 

OPENINGS-TIJDEN: Ma. t/m vr. van 09-18.00 uur. 
_Zaterdags van 10.00-17.00 uur. Nieuwe Vectra’s 

nu vanaf ƒ 32.350 j" rijklaar 


■©■ - 

AUTOBEDRIJF LOVEN KERKRADE 

O.L. Vrouwestraat 89 Kerkrade - 045-453030 

December Panda-aanbieding 


0 km - kenteken klaar november 1992 


Panda 1000 L. 

Panda 1000 CLX. 
Panda Skyline. 


van nu 

ƒ 15.610,-/ 13.610,- 
ƒ 16.350,-/ 14.350,- 
ƒ 17.050,-/ 15.050,- 


Te k. BMW 320, 6 cyl., bwj. 
'80,. APK '93, verlaagd, 


Te k. BMW 7 serie, APK, 
trekh., radio Pullmann, bwj. 
'81, electr.ramen, 100% 
mech. inruil mog. ƒ 3.950,-. 
Tel.045-725595 _ 

BMW 323i, nieuw model '83, 
verlaagd, aiu wielen, spoi¬ 
lers rondom, Recaro, enz. 
ƒ 10.000,-. Tel. 045-312044 

Buick 

Te k. BUICK Century limited, 
bwj. '83, LPG, 6-cyl., blauw- 
met., f4.800,-. 04743-2168. 

Cabriolet 

Te k. GOLF cabriolet bwj. 
'77, diesel, 15inch ATS, GTi 
interieur, APK 10-’93, 
ƒ 5.850,-. Tel. 045-228332. 

Chevrolet 

Te koop? Chevrolet COR- 
VETTE i.z.g.st., bwj. '81, 
vaste pr. ƒ28.000,-. Sema- 
foon 06-58307785. _ 

Chrysler 

Te k. CHRYSLER Voyager 
LE 1989, am. uitvoering, air¬ 
co, 4 cyl., 2500 cc turbo, 
stereo, automatic, excl. 
BTW ƒ30.000,- incl. BTW 
ƒ35.250,-. Schelsberg 149, 
Heerlen. Tel. 045-728671. 


Citroen 


Rij nu betaal later 6 mnd. Vraag naar onze voorwaarden. 
FLAT KLANKSTAD B.V. Kaalheidersteenweg 185, 
6466 AD Kerkrade. Tel. 045-413916. 


Te koop CITROËN Axel 12 
TRS, bwj. 5-’86, rood, km.st. 
56.000, 5-versn., radio/cass., 
nw. banden en accu, trekr 
haak, i.z.g.st. 045-750085. 

CITROËN BX 16 RE, 5-'89, 
rood, LPG, 80.000 km. 
ƒ14.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. _ 

CITROËN BXbx 19 diesel 
station, 11 -’89, wit, 
ƒ 17.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. _ 

Te koop Citroën VISA, TRS, 
bwj. '85, ƒ 1.450,-. Tel. 045- 
217202. _ 

CITROËN BX TR turbo die¬ 
sel, 9-’89, grijsmet. 
ƒ16.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


Fiat Klankstad 
Kerkrade 

Kaalheidersteenweg 185 
Tel. 045-413916 

Extra 

aanbieding 

Bij aankoop van 
een occasion 
boven ƒ 7.500,- 
1 jaar 

bovaggarantie 

Inruilauto’s 

Diverse Fiat Panda's '84 t/m 
'90; 

Diverse Fiat Ritmo’s 3- en 
5-drs. van '85 t/m ’87 
Fiat Uno 45 3-drs ’87/’90 
Fiat Uno 60S 3-drs ’89 
Fiat Uno 60 5-drs ’88; 

Fiat Uno 70S 5-drs ’90; 

Fiat Tipo AGT ’90 
Fiat Tipo 1.4 DGT '89790 
Fiat Tipo 1.4 S '91 
Fiat Regatta stationcar '88 ■ 
Fiat Croma '88 
Ford Escort 1.6 '83782 
Lada 1500 combi '83 
Peugeot 205 XR 1.4 '88 
Renault 11 TXE '85. 

Mooie Fiat PANDA 45, bwj. 
'83, APK 4-'93, pr. ƒ 2.350,-. 
Tel. 045-225913. _ 

PANDA, bwj.'84, Ie eig., 
APK '93, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 2.950,-. Zat. en zond. v.a. 
11 uur Beylkensweg 22, 
Oirsbeek. _ 

Te k. Fiat PANDA 45, bwj. 
'83, APK, i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ2.150,-. Tel. 046-511631. 

Ferrari 


FERRARI 328 GTS, Amer. 
import, replika, bwj. '85, 
ƒ 50.000,-. Tel. 046-376835 


Te k. Ford ESCORT, bwj. 
'79, 1300 GL, APK gek., 
LPG, ƒ 750,-. 045-256115. 

Te k. Ford FIËSTA 1.1 Itr., 
bwj.'82, APK 4-'93, i.z.g.st. 
Tel. 045-255315. _ 

Te koop FORD Fiësta ll.i, 
Sheers, zwart, bwj.'91, div. 
access. o.a. sportwiel., 
ƒ 18.500. Tel. 04457-2013. 

FIËSTA 1.3i Cheers, bwj. 8- 
'92, 5-drs, 900 km., 

ƒ 19.750,-. 046-524256. 

FORD Taunus 1.6L, auto¬ 
matic, bwj. '81, 4-drs„ 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-272159. 

Ford FIËSTA, nw. mod., 
Laser, '86, zeer mooi, 

ƒ 5.750,-. Tel. 045-454087. 

Ford ESCORT 1300 Laser, 
bwj. '84, APK 6-’93, nw. 
banden, lm velgen met sun- 
roof, pr. ƒ 4.700,-. Tel. 045- 
321216. __ 

ESCORT 13 L Bravo bwj. 
'84, 100% zeld. mooi, 

ƒ4.950,-. 045-424128. 

Te koop Ford ESCORT m. 
'84, i.z.g.st., pr. ƒ4.500,-. 
Tel. 045-255092. _ 

AUTOMAAT Escort 16 GL 
'84, bijz. mooi, div. acc. 
ƒ5.500,-. 045-424128. 


FORD Escort 1.1, model 
Laser '85, 5-bak, zeer mooi, 
ƒ 4.950,-. 045-454087. 

Te k. Ford GRANADA sta¬ 
tioncar 2.3 L, bwj. '81, APK 
tot okt. '93, pr. ƒ2.000,-. 
045-227889. ESCORT 16i CL Bravo, bwj. 
'89, XR3i, inj., ABS, nw.st, 
ƒ 14.750,-. Tel. 046-529307. 

Ford ESCORT 1.6 Bravo, 
nw. mod., '87, 5-bak, boekje, 
ƒ 9.750,-. 046-525489. 

FORD Siërra 2.0 CLi Sedan 
5-'90, wit, LPG, ƒ 18.950,-. 
Auto Weekers. 04906-1387. 


FORD Transit, 9-pers. Bus 
6-’90, LPG, automaat 
ƒ15.950,-. Auto Weekers 
Tel. 04906-1387. _ 

Ford FIESTA 1.3, bwj. '79 
i.g.st., pr. ƒ1.350,-. Tel. 
04492-5132 _ 

Te k. Ford SIËRRA 2 Itr., La¬ 
ser, autom., bwj.'85, vele 
acc. 046-337990 / 334093, 

Ford ESCORT 1300 met 
spoilers, APK, ƒ 2.250,-. 
Achter de Heggen 51, Huls¬ 
berg_ 

Ford ESCORT XR3i, bwj.’83, 
5-bak, sportv., veel extra's, 
ƒ 5.750,-. Tel. 046-526047. 

Te k. Ford FIËSTA, bwj. '80, 
APK 3-'93, vr.pr. ƒ1.750,-. 
Tel. 045-216731, _ 

Ford SCORPIO 2.0i GL, 
DOHC mot., c.v. get.glas, 
stuurbekr., schuifdak enz., 
10-’89, pr. ƒ14.750,- 046- 
372443. _ 

Te k. Ford ESCORT 1.6 
Diesel, bwj. febr. '86, APK 
nov.'93, trekh., 045-229189. Jeep 

Hoge Kort. Patrol GR LX en 
King cab. dubb. cab beide nieuw 
Patrol GR '91790; Pajero TDi, 7 pers. '90 
Isuzu dubb. cab. '90; Terrano 2.7 TD '90 
Pajero TD '88; Rocky '87; Patrol '85, 4-drs. '86 
Trooper '86785; Suzuki '89784783. 

Texacars 4x4. Tel. 04702-3040. 


Inruilauto’s 

7x Fiat Panda '82- 91 
13x Fiat Uno '84-’92 
Fiat Tipo 1.4 IE wit '89 
Fiat Tempra SX nov. '90 
Tempra station 1.6 S '92 
Croma diesel '88 
Croma Turbo diesel DID '92 
2x Alfa 33 '86 
Citroën Visa wit '84 
Citroën Axel rood '85 
Citroën BX blauw '88 
Siërra 2.3 DSL wit '87 
Escort diesel '85 
Hyundai Pony 1.5 GL 11-’89 
Nissan Sunny 1.4 LX '89 
Kadett automaat '84 
Renault 21 1.7i 11-’89 
Seat Marbella 11-'88 
Seat Ibiza 1.5 GL '89 
Seat Ronda 1.2 GL '84 
Inruil-Financiering 
Bovaggarantie (tot 2 jaar) 

Fiat Creusen 
Heerlen 

Parallelweg 34 
045-742121. _ 

Te k. Fiat UNO 75 SX, mei 
'88, sportieve uitv., verk. in 
perf.st., 33.500 km., elke 
i keur, toegest., 045-463391. 

Fiat Uno 60 S, 5-drs., rood, 
1986, km.st. 56.000. Au(o 
GABRIEL, Schoolstraat 7, 
Spaubeek. Tel. 04493-4340. 

Te k. FIAT Ritmo 60 S, bwj. 
'85, 4-drs., i.nw.st., APK, vr. 
pr. ƒ 3,500,-. 046-511631. 

Fiat PANDA, white uitv., bwj. 
'85, 45.000 km. Zien is ko- 
pen! ƒ 4.950,-. 045-226770. 

Te k. Fiat REGATTA 85 S, 
bwj. '87, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-250343. _ 

Te koop Fiat UNO 70S 5-drs, 
'90. Autobedrijf Klankstad. 
Tel. 045-413916. _ 

FIAT, type Panda 750 CL, 
nw. model '87, ANWB mog., 
ƒ 5.250,-. Tel. 045-424128. 

Te koop Fiat TIPO DGT, '90. 
Autobedrijf Klankstad. Tel. 
045-413916. 


Te k. Jeep WRANGLER 
Hardtop, 4 L, 6 cyl., bwj. 22- 
7-'88, met LPG en trekh., tel. 
04407-2410. _ 

Jeep NISSAN Patrol diesel, 
3-’84, grijsmet. ƒ 14.950,-. 
Auto Weekers. 04906-1387. 

Jeep SUZUKI Vitara 1.6i JX, 
soft-top, blauwmet. '90, 
ƒ21.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. _ 

Nissan PATROL 3.3 Diesel, 
bwj.’84, geel kent., alum. 
wielen, sidebars, bullbar, vr. 
pr. ƒ 15.000,-. 04405-1339. 

Te k. TOYOTA Hi-Lux 4 w.d. 
benz., '87, 50.000 km, airco, 
poly. kap., APK tot 8-'93, 
vele extra’s, Nederlands 
kenteken, vr.pr. ƒ 18.000,-. 
Tel. 09-32.89501869. _ 

RANGE Rover bwj. '85, 2- 
drs., nw. type, veel extra's, 
grijze Voque inter., nw. gril, 
spoiler, elec. ruiten, stereo, 
wit, in perf. sh, 118.000 km., 
APK okt’93, pr.n.o.t.k. Evt. 
inr. kl. bedrijfswagen mog. 
Tel. 043-254456. Te koop FORD Taunus 
1600 GL coupé, voorzien v. 
sportvelgen, nieuwe APK, 
bwj. '79, i.g.st., ƒ1.050,-. 
Tel. 04406-40956. _ 

Ford FIËSTA 1100 bwj. '83, 
puntgaaf, i.z.g.st., ƒ 3.750,-. 
Tel. 045-725984. _ 

Te k. Ford ESCORT, bwj 
'79, APK sept. '93, ƒ 1.250,-. 
Tel. 045-229001 na 15.00u. 

Te k. Ford GRANADA 2.5 D 
bwj. '83, APK 7-’93, i.z.g.st. 
vr.pr. ƒ15.000,-. Tel. 045- 
255893, na 13.00 uur. _ 

Ford ESCORT 1.6, bwj. ’85 
86.000 km, grijsmet., 5-bak 
3-drs., i.z.g.st. APK 9-’93 
ƒ6.250,-. Tel. 045-228615. 

FORD Escort 1300 Laser, 5- 
bak, roodmet, m. ’85, 
ƒ5.500,-. 045-724417. 

Te k. Ford FIESTA 1100 L, 
bwj. ’86, pracht auto, 
ƒ 6.750,-. 04406-14307. 

Te k. Ford MUSTANG 5.0 L, 
bwj. 1979, z.g. onderhouden 
ƒ4.950,-, 046-517313. 

Te k. v. liefh. Ford CAPRI 
1.7 GTXL bwj. ’70, ƒ6.500,-. 
I.z.g.st. Tel. 045-215389. 


60 OCCASIONS 

IK WIL ZEKERHEID 

Kruisweide 3, Nieuwstadt. Tel. 04498-53055. 


MAZDA RX 7, ’80, nwe ban¬ 
den, accu, APK 11-’93, 
ƒ6.500,-. Tel. 045-729219. 

Te k. MAZDA 323 GLX, Hb, 
bwj. '90, div.extra’s, blauwgr. 
met., i.perf.st. 045-245344. 

Te k. MAZDA 323, bwj. '85, 
met.blauw, i.z.g.st. ƒ 5.500,-. 
Tel. 045-426213 _ 

MAZDA 626, LX, 4-DRS., 
bwj. 12-’84, Ie eig., 90.000 
km., in absolute nw.st. 
F5.750,-. 04749-1856. 

MAZDA 626 1.6 GL LX, 8- 
’87, blauwmet. LPG, 
ƒ 9.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. _ 

MAZDA 323, mod. ’83, i.z.g" 
st., APK gekeurd, vr.pr. 
ƒ1.950,-. Tel. 045-324708. 


Te k. MAZDA 323 1.3, 3-drs, 
1986, LPG, grijs kent., vr.pr. 
ƒ 3.750,-. Tel. 045-274300. 

MAZDA 323 GLX diesel 5- 
drs., stationcar, kl. blauwmet. 
, bwj. '87, pr. ƒ 7.850,-. 
Ariensstr. 2, Kakert- 
Schaesberg. _ 

MAZDA 323 1.3 GLX sun- 
roof, '90, nw. model, pr. 
ƒ 17.000,-. 04950-38981. 

Te k. MAZDA 323 Sedan, 4- 
drs., op gas, bwj.'82, APK 11- 
'93, div. acc., vr.pr. ƒ2.000,-. 
Tel. 046-755304. _ 

MAZDA 626 2.0, 12 V, GLX 
Sedan, met lak, el. ramen, c. 
v., get.glas, bwj. 11-'89, pr. 
ƒ 15.750,-. 046-372443. Mercedes 

Te koop EX-AMBULANCE Te k. MERCEDES 200D, 
Mercedes 250, bwj. '81. Tel. bwj. '80, APK nov. '93, i.z.g. 

04454-65741. _st. met div. extra’s, ƒ 3.500,-. 

MERCEDES 230 aut., 1985, Tel. 04454-61956. _ 

mooie velgen, nwe. banden, MERCEDES 250 TD Combi. 


FORD Fiësta 1.1, bwj. '89, 
APK 12-’93, 34.000 km. 

ƒ 13.500,-. Tel. 04492-1004. 

Te k. Ford ESCORT 1.3 La¬ 
ser bwj. '85, kl. rood, 
ƒ 6.500,-. Tel. 045-754265. Ford SIËRRA 1.8 stationcar, 
trekh., bwj. '86, pr. ƒ9.800,- 
Tel. 045-315226 na 15.00u. 

Te k. Ford ESCORT 1.3 bwj. 
'83. Tel. 045-314170. _ 

Te k. excl. USA STATION¬ 
CAR, 7 pers., Ford Taurus 
wagon, '88, autom., airco, 
alles electrisch. Tel. 043- 
611171. 


Ford FIESTA bwj. 11-79, 
APK, pr. ƒ 975,-, i.g.st. Tel. 
046-522689. _ 

Te k. Ford SIËRRA Laser 2 
Ltr. 5-drs. autom '85. Tel. 
045-272986. _ 

Honda 

Te koop Honda CIVIC au¬ 
tom. 1300 L bwj. '84, APK 11- 
'93, i.z.g.st., pr. ƒ 5.750,-. 
045-241813, na 17.00 uur, 

Honda ACCORD 2.0 EX 
LPG, trekh., bwj. '86, vr.pr. 
ƒ 10.750, -Tel. 045-453487 

HONDA Civic CRX 1.6i, '90, 
iwt, 65.000 km. ƒ26.950,-. 
Auto Weekers. 04906-1387. 

HONDA Prelude 1.8 EX 
autom. 8-’85, 78.000 km. 

ƒ 8.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. _ 

Honda CMC 1.4 GL, 16V, 
bwj. '88, i.z.g.st., ƒ16.000,-. 
Tel. 04492-3949. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te k. MERCEDES 190E, 
motor 2.3, autom. met sport- 
bak, vele extra’s, bwj. '89, inr. 
mogelijk. Tel. 045-415379 

MERCEDES 300-D, 8-’86, 

5-bak, 170.000 km. rookzil- 
ver, ƒ 29.950,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387, 

Te k. MERCEDES 190 E, 
bwj. '84, met div. extra’s, 
Napoleonsbaan N. 6, hoek 
Kampstr. Geleen. _ 

Te koop MERCEDES 190 D, 
bwj. '84, verlaagd, sp. wielen, 
stuurbekr., centr. deurvergr., 
donkergroenmetallic, vr.pr. 
ƒ14.250,-. Tel. 04405-1339. 


Te k. MERCEDES Benz 450 
SL Cabriolet, bwj.73, i.g.st. 
Tel. 045-231997. _ 

Te k. MERCEDES 280 S, 
bwj. '82, div. access. met 4 
winterbanden: 045-227710 

Jan v. CRUCHTEN: 190 '88; 
250D '88; 300 TD gr. kent. 
'87; 300 D '89; 190 D '92; 
230 CE '90-’82. Tel. 045- 
722844, Schandelerstr. 2, 
Heerlen. 


MERCEDES 190E 2.3, bwj. 
10-'87, zwartmet., sportvlg., 
pr. ƒ 33.000,-. 045-452864. 


ƒ28.500,-. Tel. 04450-1998 
b.g.g. 04450-4724. 


MERCEDES Benz 250, wit, 
bwj.79 met LPG en APK tot 
dec.'93, nw. Mich. band., 
radio, trekh., stuurbekr. in 
uitzonderlijke staat, pr. 
ƒ 5.250,-. Bouwens, Weh- 
ryweg 27, Valkenburg. Tel. 
04406-12221 _ 

MERCEDES 300 D, bwj.’81, 
i.z.g.st., div. extra’s, vr.pr. 
ƒ 7.000,-. Tel. 045-324249 

Te k. MERCEDES 200 benz. 
bwj. '83, open dak, trekh., 
get. ruiten en centr. vergren¬ 
deling, Ie eig. 04493-1812. 


Morris 


Te k. MINI 1000, bwj.’80, i.g. 
st., APK tot 9-’93, vr.pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-314350 


Mitsubishi 

Te koop MITSUBISHI-BUS, 
type L300, voor pers. en 
goed.vervoer, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ7.000,-. Tel. 04406-12351. 


Mitsubishi LANCER station, 
1.8 D, '86, met schade, 
ƒ 4.000,-. Tel. 045-312044. 


Nissan/Datsun 


Nissan MICRA, bwj. 8-'86, i. 
z.g.st., ƒ 6.500,-, km.st. 
80.000. Tel. 043-639127. 

Nissan PRIMERA 2.0 SLX, 
schuifd. schade, 1991, 
ƒ 17.950,- Tel. 040-515556. 

Te k. NISSAN Bluebird sta¬ 
tioncar 2000 LX, bwj. '89, 
68.000 km, veel extra’s o.a. 
stuurbekr. ƒ 1.600,- gebr. 
wagenlijst. Tel. 045-464602 
na 16.00 uur. ____ 

Te k. NISSAN Micra 1.0 DX, 
bwj. 5-’83, APK 5-’93, 3-drs 
i.z.g.st., pr. ƒ 5.000,-. Tel. 
04454-62092. _ 

Nissan PATROL 3.3 diesel, 
bwj. nov. '87, gr.kent., Ie eig. 

, weinig km., zr. mooi en 
goed in orde, f22.250,-, inr. 
mog. 04749-1856. _ 

Nissan BLUEBIRD station, 
diesel, okt.’89, 77.000 km., 
gr.kent., zonnedak, stuur¬ 
bekr., kantb. stoel, nw.pr. 
ƒ30.000,- voor ƒ13.500,-. 
Nu kopen is ƒ 1.000,- weg. 
bel. p/jr. voord. 04746-5379. 


Nissan BLUEBIRD diesel, 
station, '89, grijsmet. stuur¬ 
bekr. ƒ 13.950,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 

Nissan SUNNY 16 SLX, 
donkergroenmet. 1990, 
ƒ 15.750,- Tel. 040-515556. 

Oldsmobile 

OLDSMOBIEL, bwj. 78, vr. 
pr. ƒ 2.250,-, inruil mogelijk. 
Tel. 045-456751. 

Oldtimers 

JAGUAR MK2, bwj. 1962, 
RHD, ged. gerestaureerd, 
ƒ 10.750,-. Tel. 045-441404. 

Oldtimer VW VARIANT 
70.000 km, bwj. 70. H.v. 
Veldekestr. 64, Heerlen. 

OPEL Manta A 2.0, 5-gang, 
bwj. 70, kl. aubergine, zeer 
speciaal. Tel. 04405-1836 

VOLVO PV 544 katterug, 
bwj. '58, hoogste bod, in st.v. 
nw. Tel. 045-255205. 


Te koop Toyota LAND- 
CRUISER hardtop Turbo 
Diesel 2.4, grijs kenteken, 
bwj. '86. Tel. 045-720631 

Te k. Toyota LANDCRUI- 
SER 3.4 diesel bwj. '85. Tel. 
043-620855. _ 

Lada 

LADA 1200 '80, niet echt 
mooi maar techn. 100%, 
APK 13-10-'93, ƒ950,-. 045- 
723083, (antw.app.). _ 

LADA 2105, wit, bwj. '87, 
trekh., vr.pr. F3.900,-. Tel. 
045-453487. 

Lancia 

Te k. LANCIA Thema IE, bwj 
10-’89, kl. blauwmetall., air¬ 
co, alle extra’s, in perf.st., vr. 
pr. ƒ 20.500,-. 045-729506. 

LANCIA HPE Coupé 2.0 IE, 
nw.st., bwj. '83. Koopje, 
ƒ4.950,-. Tel. 043-650174. 

Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Opel 


t/m zaterdag in onze verwarmde SHOWROOM. 

Occasion-show Haefland 2 Brunssum. Tel. 045-257700. 


Göttgens Sittard 

Haspelsestraat 20, 
tel. 046-516565. 

Audi 80 1.8 S, '88; 
BMW 316i, '88; Daihatsu 
Charade '89; Dodge Aries 
'87; Escort '86-’89; Orion 
1.6 CLX '91; Siërra ’87-’89; 
Mazda 323 '85-'88; Colt '87- 
'89; Colt automaat '87; 
Ascona '83-'87; Astra '92; 
Corsa ’87-’92; Kadett '84- 
'90; Omega '87-’90; Record 
’83-’87; Vectra '89-'92; 
Peugeot 309 ’86-’91; Saab 
900 '85; Volvo '87-'90. 


Land Rover 

De Uiver b.v. 

5x R.R. 4-drs. Vogue Aut. en Handgesch. 

Car en Comm...1987/1990 

2x R.R. 2-drs. turbo diesel Comm. 1988 

3x Discovery 3/5-drs. Tdi/V8i Car. 1990/1992 

2x Discovery 3-drs. Tdi Comm.1990/1992, 

4x L.R. Hardtop TD Car en comm.1987/1989 

3x L.R. 110" Hard Top en Soft Top.1981/1984 

10x L.R. 88" en 109" Hard Top en Soft Top.1979/1983 

Prov. weg Nrd. 85-87 Doenrade (Lb). 
_ Tel. 04492-1931. Fax 04492-2705. _ 

Mazda 

Mazda 323 1.6i Sedan, Te k MAZDA 626 2.0 GLX 

Amer. uitvoering, met airco, é . 86; Mazda 626 H B 

1987, goudmet zeldzaam 2 . 0 autom. met stuurbekr. 
mooie auto Auto GABRIEL, .34, Mazda 626 Sedan • 82; 

S P aubeek - Mazda 323 HB 1.3 sport '87; 

IP-L 34493 ' 4340 - _ Mazda 323 HB 1.3 autom. 

Mazda 323 Sedan, autom., '85; Volvo 340 3-drs LPG 
groenmet., ƒ2.950,-. Auto '88; Volvo 340 2-drs autom. 
GABRIEL, Schoolstraat 7, '83. Autobedrijf L. Bodelier, 
Spaubeek. Tel. 04493-4340. tel. 045-441721. Te k. Opel KADETT 12 S, 
bwj. '87, 5-drs, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 9.250,-. Tel. 045-225320- 

Te k. Opel MANTA GT, 
1977, vr.pr. ƒ800,-. Tel. 045- 
325085. _ 

KADETT 1.2 N 5-drs. type 
'81, APK 8-’93 ƒ1.950,-; 
Kever 76. Tel. 04499-3398. 

Te koop Opel KADETT 12 N, 
bwj.'86, kl. zwart, 2-drs., ex¬ 
tra trekhaak en radio. Tel. 
045-711212. _ 

Te k. Opel KADETT 1.2 S, 
bwj. laat '84, Ie eig., APK 21- 
2-’93, tel. 045-414487. 


Opel ASCONA HB 1.6 S, '85, 
alum velgen, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 6.000,-. Tel. 045-270047 


KADETT 13 S hatchback, 
nw. m. '86, 14 inch sportv., 
ƒ 7,950,-. Tel. 045-424128. 

Opel CORSA 1.2 S TR, kl. 
blauw, in nw.st., bwj.'85, tel. 
045-259853. _ 

Opel HEMERA Echt, Be¬ 
drijvenpark de Berk, Edi- 
sonweg 5, 04754-83555 

biedt aan de volgende Opel 
Kadetts: 4-drs. special 13S 
7-’80: 4-drs. LS 13S 2-'87: 3- 
drs. LS 12S 2-'87: 3-drs. 
GSi 2.0 inj. 3-’87: 3-drs. 
Club 13N 8-'87: 4-drs. LS 
18S 1 '88: 3-drs. LS 12S 1- 
’88:4-drs. Club 1.6 inj. 2-'88: 

3- drs. LS 1300 2-'88: 3-drs. 
LS 1300 3-’89: 4-drs. LS 
16D 4-'88: 4-drs. LS 16 inj. 

4- ’88: 3-drs. LS 18S 4-’88: 3- 
drs. LS 1.6 inj. automaat 4- 
'88: 4-drs. LS 1300 4-'88: 4- 
drs. LS 1300 6-’88: 4-drs. 
LS 17D 7-'88: 5-drs. LS 
stationcar 17D 1-’89: 3-drs. 
LS 1.6 inj. 1 -'89: 3-drs. LS 
1.6S LPG 1-’89: 5-drs. LS 
stationcar 13N 2-'89: 5-drs. 
stationcar 17D 2-’89: 4-drs. 
LS 1.6 inj. 11-'89: 4-drs. LS 
1.6 inj. 1-'90: 5-drs. station¬ 
car 17D 1-’90: 3-drs. LS 1.4 
inj. 3-’90: 4-drs. special 16 
inj. 4-’90: 4-drs. Life 1.4inj. 6- 
'90: 4-drs. 1.6 inj. automaat 
7-’90: 3-drs. LS 17D 9-’90. 
Opel Hemera Echt. Bedrij¬ 
venpark de Berk, Edison- 
weg 5. Tel. 04754-83555. 


Te koop Opel KADETT 1.3S 
5-drs., bwj. 1988, grijsme¬ 
tallic, trekh., pr.n.o.t.k. Tel. 
04493-4292. 


LOCHT! 


«Tl Keuze uit ± 250 occasions 
bij Sellect Locht occasionbedrijven met 
volledige garantie en eigen werkplaats 


Alfa Romeo 33 1.7 iE, Ie eig., nieuwst. 

Alfa Romeo 33 1.5 Ti, . 

Alfa Romeo 75 1 8 iE, div extra's, kl rood . 

Alfa Romeo Sprint 1300 coupé. Milano-uitv. 

Audi 80 18S, wit, div. acc. 

Audi 80 org Quattro 113 pk, 

Ie eig., perf. cond , nw model. 

Audi 80 1800 S, kl wit, 60.000 km, Ie eig 

BMW 524 TD, d.blauw . 

BMW 324 diesel, 4-drs., zwartmet., perf.st. 

BMW 318, div extra's, sportline uitv. 

BMW 525E, champagnemet. 

BMW 31 61 . felrood . 

BMW 318i, signaaltood. sedan . 

BMW 316, automatic, zilvergroenmet. 

BMW 316 sedan, kl. wit . 

BMW 316 sedan met LPG. goudmet. 

BMW 318. bruinmet., 2-drs. 

Citroën BX 1600 TRi . 

Citroen BX RE 1400, zilvermet. 

Citroën BX 1600 TRi. antraciet . 

Daihatsu Charade diesel Van. 

Daihatsu Charade Van diesel. 

Daihatsu Hijet busje, grijs kent, kl rood . 

Daihatsu 850 minibus, pers verv. 

Dodge Aries LE stationwagon, kat grijsmet. 

Fiat Panda Wh.te CL . 

Fiat Uno 1000 Fire. antr.met , 30.000 km 

Fiat Uno 45 S S 6 . signaalrood. 

Fiat 127 1 .z.g.st. kleur wit . 

Ford Scorpio 2 Oi, GL antraciet, LPG. 

Ford Scorpio 2.0 L CL, kl wit . 

Ford Scorpio 2.0 CL, Ie eig blauwmet. 

Ford Siërra Cosworth 16V turbo, kl wit . 

Ford Siërra sedan 2. Oi . 

Ford Siërra sedan 1800 CL, kl. blauw . 

Ford Siërra 1600, zilvermet. 

Ford Siërra 2 3 Ghia, grijsmet. 

Ford Siërra 1600 CL sedan, kl blauw . 

Ford Siërra 2 0 5-drs , laser, blauwmet 

Ford Siërra 1 6 . 5-drs.. beige CL . 

Ford Siërra 2.3 D CL laser. 5-drs., diesel . 

Ford Siërra stationwagon 1800 CL, kl blauw 

Ford Siërra stationwagon 1600 CL, zilvermet. 

Ford Siërra stationwagon 1800 CL, blauw 
Ford Siërra stationwagon, LPG-onderb . . 

Ford Siërra 1600 L, 5-drs., kl. wit . 

Ford Escort CL 3-drs . nw mod , groenmet. 

Ford Escort 1600 CL, blauwmet , alle acc. 

Ford Escort Bravo, felrood, 45 000 km 

Ford Escort 1600 L, 5-drs., kl. wit . 

Ford Escort XR 3i, div. extra's, kl wit 

Ford Escort XR 3i, zilvermet. 

Ford Escort 3-drs., div. extra's, cham.met. 

Ford Escort 1300, Ie eig , kl blauw . 

Ford Escort 1100, bordeauxrood . 

Ford Escort 1600 diesel, 3-drs., champ.met. 

Ford Escort 1300 L, combi, grijsmet. 

Ford Escort 1300 L, signaalrood, combi 
Ford Escort 1300 L, groenmet , combi 

Ford Escort 1400 CL, S 6 zilver . 

Ford Escort 1400 CL, sportuitv , veel extra's 

Ford Fiësta CL 1600 diesel . 

Ford Orion 1600 GL, zilvermet. 

Honda Civic Sedan 1 4 GL, 67.000 km 

Honda Civic automatic, kl. wit, nieuwst. 

Honda Civic 13 L. automatic, zilver, Ie eig. 

Honda Prelude EX stuurbekr , enz kl rood 
Honda CRX 15i, div extra's, rood 

Honda Jazz Luxe, zilvermet. 

Honda Prelude 1 8 EX, A/B, zilver 

Hyundai Pony 1500 LX, kl. rood . 

Lada Samara 1300 katalysator, wit . 

Lada 1500 Luxe, stationwagon, kat wit . 

Lada 1500 Luxe, stationwagon, kat.rood . 

Lada 1500 Luxe, kat.wit . 

Lada 1500 Luxe, stationwagon, kat.wit . 

Lancia Delta, felrood . 

Mercedes 300 SE, rookzilver, alle opties. 

Mercedes 190 E, div extra's, automaat, groenmet. 

Mitsubishi Lancer 18 GLD Wagon . 

Mitsubishi L 300, kampeerbus 2 3 diesel . 

Mitsubishi L 300, bus, personenverv. 

Mazda 626 LX HB, 5-drs., automaat, wit . 

Mazda 626 LX. sedan, zilvergroenmet. 

Mazda 323 LX, sedan, Ie eig. 

Mini 1000 E. rood, 50 000 km . 

Mini Metro LS wit . 

Mini Metro, kl wit . 

Nissan Urvan bus 2 0 LWB, wit, 32 000 km . 

Nissan Prairie GL 1800, kl. wit . 

Nissan Cherry DX 1300, blauwmet. 

Nissan Prairie SL, zilvermet. 

Nissan Sunny diesel HB, signaalrood. Ie eig. 

Opel Ascona 1 6 LS, 5-drs., blauw . 

Opel Ascona 1600 LS, 5-drs., groen . 

Opel Corsa 1200 Van, kl wit . 

Opel Corsa Swing 1000 . 

Opel Omega 2.0i GLS, rookzilver . 

Opel Omega 2.0 inj., stationwagon Van. 

Opel Omega 2 0 stationwagon, blauw . 

Opel Omega stationwagon, LPG, blauw. 

Opel Vectra 1800 S, div acc. 

Opel Vectra I 6 OO 1 GL . 

Opel Rekord 2 0 S, roodmet. 

Opel Rekord LS, stationwagon, blauwmet. 

Opel Rekord 2 0 LS, kl wit, LPG . 

Opel Kadett Caravan 1600 Z, kl wit, 5-drs. 

Opel Kadett Caravan 1600 diesel . 

Opel Kadett Caravan 1300 NB . 

Opel Kadett Caravan 1600 diesel . 

Opel Kadett Caravan, grijs kent. 

Opel Kadett Caravan, 5-drs., blauw, benz. 

Opel Kadett Caravan diesel 1600, wit. 

Opel Kadett, 5-drs., 1 7 D. kl wit . 

Opel Kadett 1600. sportuitv , kl rood. 

Opel Kadett 1600 HB inj club, 5-drs. 

Opel Kadett, 3-drs., HB . 

Opel Kadett, 3-drs., HB. rood . 

Opel Kadett, 3-drs.. diesel, signaalrood . 

Opel Kadett. HB, automatic. kl blauw . 

Opel Kadett, HB, 5-drs., rood . 

Opel Kadett Luxus, 4-drs., automatic . 

Opel Kadett 1200 GL, met LPG . 

Opel Kadett stationwagon 13S, 5-drs. 

Opel Kadett diesel, 3-drs . beige. 

Opel Manta 1800 GT sport, zilver . 

Opel Manta 1900 heel apart, biiz mooi . 

Peugeot 205 XE 1000, ie eig., blauwmet. 

Peugeot 309 1600 Gr, 5-drs., blauw . 

Peugeot 405 SRL 1900. zilver . 

Renault 21 Nevada GTS, blauwmet. 

Renault 25 TS goudmet. 

Renault 25 TX Monaco, alle opties, br metallic 

Renault 25 TS champagnemet., 

Renault 19 Chamade, blauwmet.! 

Renault 21 TL, groenmet., zeer mooi . 

Renault R5 Express Van . 

Renault 21 TS, blauwmet. 

Renault 11 TL, kl wit . 

Renault Nevada GTS Ie eig., wit . 

Saab 90 Luxe. met LPG, kl. blauw. 

Saab 900 GLi, 3-drs., zilver, nieuwst. 

Seat Ibiza 1500 GLX, zilver . 

Seat Ibiza Playa LX . 

Seat Ronda 1600 GLX, blauwmet. 

Suzuki Alto GLX, kat g. kl rood . 

Subaru 1300 DL sedan, kl wit . 

Toyota Celica 2 0 HR, LB, kl wit . 

VW Golf 13i Manhattan, 5-drs., rood . 

VWGolf GTI. Ie eig., antraciet. 

VW Golf diesel, kl. geel . 

VWGolf 1300 Kat, kl. rood . 

VW Golf Cabriolet 1800 inj., superuitv. 

VW Golf 1600 Manhattan, wit, 50 000 km . 

VW Golf 1300L blauwmet. 

VW Golf diesel, blauw . 

VW Golf diesel, kl. wit. 

VW Golf diesel 1600, 3-drs., blauwmet. 

VW Jetta diesel, 4-drs , nieuwst. 

VW Jetta, 4-drs., diesel, kl. blauw, perf st. 

VW Passat 18 CL. nw mod., Ie eig , zilver . 

VW Polo diesel, Ie eig., nieuwst., coupé. 

VW Polo CL, goudmet., 3-drs. 

VW Transporter bus. Turbo, dies , grijs kent. 

VW Caddy diesel, kunststof, hardtop, wit . 

Volvo 240 DL stationwagen, kl. groen . 

Volvo 440 DL, zilvergroenmet., super mooi . 

Volvo 240 Estate stationwagon . 


UiT 


Ï99ÖJ 

19 ! w 

1987 

198^ 

1988, 

iS v 

1989 . 

198? . 

$' 

1982 
1992 , 
1986 
1989 1 r 

1983 7 re 


1984 

1988 

1985 

1987 

1986 
1985 

1989 

1987 
198 % 
19 ®2 

199 ? 

1984 

1982 

1987 J j 

1985 ; 

1990 , 


1988 J; 

1987 {; 


LOCHT!!! A = autopa rek Kerkrade, Locht 44, tel. 045-426424 
D = autobedrijf Dominikow?ki, Locht 38, tel. 045-420209 
K = autobedrijf John Koullen, Locht 17, tel. 045-426995 
R = autobedrijf Rosenbaum, Locht 73, tel. 045413477 

Mi 


mm 


IliilP 

211111 ® 


economie 


199» 

1990 

907 

i985 


987 
988. 

989 j 

98? 

984 

988 

990 
990 
984; 
585 1 
984 1 

9841 
988 
988 

987 

986 

988 

987 

Sj 

S! 

!« Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 7 


AMSTERDAM - De sterk stij¬ 
gende schadelasten blijven lei¬ 
den tot flinke premieverhogin¬ 
gen in verschillende sectoren 
van de schadeverzekering. Amev 
Nederland maakte gisteren pre¬ 
mieverhogingen bekend voor 
Vfa-autoverzekeringen, brand¬ 
verzekeringen voor bedrijven en 
aansprakelijkheidsverzekerin¬ 
gen voor bedrijven. 

Rechtstreeks wordt de consu¬ 
ment het sterkst getroffen in de 
autoverzekeringen. De wa-pre- 
mie voor personeneauto’s gaat 
bij Amev per 1 januari met 12 
Procent omhoog. Daarmee zit 
het bedrijf boven de gemiddelde 


Premieverhoging 
in schadesector 


verhoging van 9 procent die 
bleek uit eerdere aankondigin¬ 
gen van andere verzekeraars. 

Amev gaat ook maatregelen ne¬ 
men om de schadelasten te be¬ 
perken. De maatregelen moeten 
bijdragen aan de verbetering van 
het bedrijfsresultaat, dat vooral 
door de forse toeneming van de 


schadelast met 16 procent ten 
opzichte van 1991 onder druk 
staat. Van de gestegen schade¬ 
lasten werd donderdag al gewag 
gemaakt bij de publikatie van de 
negenmaandscijfers van Fortis, 
het Belgisch-Nederlandse con¬ 
cern waartoe Amev behoort. De 
cascopremies blijven onge¬ 
moeid. De WA-premies voor be¬ 


stel- en vrachtauto’s gaan bij 
Amev 15 procent omhoog. 

Bij brandverzekeringen komen 
bij Amev premieverhogingen 
voor de inventaris- en goederen¬ 
verzekeringen voor bedrijven. 
De hoogte van de aanpassing 
verschilt per bedrijfstak en be¬ 
draagt ten minste 20 procent. 
Wat de bedrijfsbrandsector be¬ 
treft luidde enige tijd geleden de 
Vereniging van Nederlandse As¬ 
surantiebeurzen al de noodklok. 

De toestand wordt in de sector 
rampzalig genoemd en de verze¬ 
keraars gaan uit van een gemid¬ 
delde premiestijging van 20 
procent. 


In Nederland meer dan duizend werknemers van loonlijst 

Banen weg bij IBM 


Philips stoot kwart 
onroerend goed af 


EINDHOVEN - Philips gaat de ko¬ 
mende jaren een aanzienlijke hoe¬ 
veelheid grond en gebouwen verko¬ 
pen. Volgens ir. W. de Kleuver, lid 
van de Groepsraad, zit Philips pas 
goed in zijn jas als de huidige hoe¬ 
veelheid vierkante meters met on¬ 
geveer 25 procent is verminderd. 
Dat staat in het jongste nummer 
van de Philips Koerier, het perso- 
neelblad van de onderneming. 

Het onroerend goed van Philips 
staat voor ongeveer zes miljard gul¬ 
den op de balans. Philips streeft er 
naar binnen drie jaar ruim de helft 
van het gebouwenoverschot af te 
stoten. Overigens heeft Philips niet 
alle gebouwen in eigendom. Som¬ 
mige onderkomens worden ge¬ 
huurd. 

Het overschot aan bedrijfsruimte 
wordt onder meer veroorzaakt door 
het teruglopend aantal werkne- 


AMSTERDAM - IBM Nederland gaat over tot de voorgeno- 
i88 j Ijhen herstructurering van de onderneming nu de centrale 
| ehdernemingsraad kort geleden akkoord is gegaan met de di- 
’! ^. c ^ e Pl annen voor vermindering van de personeelssterkte. 
- ie houden in dat er dit jaar 1270 werknemers van de loonlijst 
gorden geschrapt. Eind vorig jaar bood IBM Nederland werk 
iets meer dan 5000 mensen. 


55 

87 

87 

37 

34 


i °lgens de plannen moet het aantal 
rjhen bij IBM dit jaar op basis van 
©willigheid met 450 dalen en gaan 
Jj.'O mensen vervroegd met pen- 
ir ’tlh° en ' Eerder dit jaar hebben al 550 
I ? er soneelsleden gebruik gemaakt oorspronkelijk in de bedoeling lag. 
lil de mogelijkheid op basis van Verleden jaar gingen er al 20.000 ba- 
jhjwilligheid IBM de rug toe te ke 


Dezer dagen is de COR akkoord ge¬ 
gaan met de afslankingsplannen. 

Bij het Amerikaanse moedercon¬ 
cern verdwijnen dit jaar 40.000 ar¬ 
beidsplaatsen, tweemaal zoveel als 


po met een afvloeiingsregeling. 

fandag lichten de managers van 
-PM-bedrijven en -afdelingen de in- 
fMduele personeelsleden in over 
Jkin vertrek in het kader van het 
j*U-out’-plan voor de 720 werkne¬ 
mers, zo heeft een woordvoerder 
1 a o het bedrijf gisteren laten weten. 


. _ _ jaar gingen 

nen verloren onder de druk van het 
inzakken van de computermarkt en 
de moordende concurrentie als ge¬ 
volg van de economische recessie. 


^ personeelsreductie past in het 
i° r ig jaar bekendgemaakte reorga¬ 
nisatieplan. Dat voorzag nog in het 
■^rtrek van 1000 mensen, maar in 
’^rband met de aanhoudende ma- 
jj^se op de computermarkt ver- 
i]P°gde de directie dat aantal tot 
; «70. De centrale ondernemings- 
?ad was het niet eens met de direc- 
? le en meende dat de financiële 
regelingen beter moesten worden. 


IBM leed vorig jaar voor het eerst 
verlies, ten bedrage van 2,83 miljard 
dollar. 

De vakbonden staan bij de jongste 
reorganisatie buiten spel. De bon¬ 
den worden bij IBM al jaren buiten 
de deur gehouden. De directie van 
de Nederlandse tak van het Ameri¬ 
kaanse computerconcern doet al¬ 
leen zaken met de ondernemings¬ 
raad over reorganisaties of arbeids¬ 
voorwaarden. Over de jongste 
reorganisatie zijn de bonden alleen 
via de ondernemingsraad ingelicht, 
aldus een woordvoerder van de 
Dienstenbond FNV. 


Slachten gestaakt Daf steeds dieper in nood 


DOOR WILCO DEKKER 

151 J^DHOVEN - Staat er alweer een 
. ^derlands industrieel bolwerk op 
Storten? Daf hangt aan een zijden 
ladje en het wachten is slechts op 
man met de schaar, klonk het 
i e Ze week onheilspellend in Eind¬ 
den. Het draadje lijkt het echter 


| 4lOg 

K 


wel even te houden. 
Ur sgeruchten over een 


Ondanks 
bankroet 

de vrachtwagenfabrikant nog 
tj eds aan zijn verplichtingen vol- 
°cn. Zelfs de investeringsplannen 
Jaan (nog) overeind. Wel wacht Daf 
Act smart op een snelle financiële 
factie, want het bedrijf raakt met 
I. dag dieper in tijd- en geldnood. 

| P e dramatische vergelijking met 
| l zijden draadje lijkt dan ook 
I ( °oral bedoeld om Dafs gespreks- 
| attners uit bankkringen tot spoed 


te manen. Al vanaf de zomer laat de 
truckfabrikant weten dat het over¬ 
leg met de Nationale Investerings 
Bank (NIB) en de Belgische over¬ 
heid over twee leningen op korte 
termijn met succes afgerond wordt. 

Met die leningen van in totaal 210 
miljoen gulden zou Daf voorlopig 
uit de acute gevarenzone zijn. Het 
geld is echter nog steeds niet bin¬ 
nen en mag niet gebruikt worden 
om schulden te saneren. 

Dat Dafs banken behoefte hebben 
aan zo’n schuldsanering, valt hun 
niet kwalijk te nemen. Daf maakte 
de afgelopen driejaar liefst 700 mil¬ 
joen gulden verlies, waardoor het 
eigen vermogen behoorlijk is uitge¬ 
hold. De banken en Daf zelf hoop¬ 
ten aanvankelijk deze dreigende 
situatie wat te verlichten met een 
flinke bijdrage van het kapitaal¬ 


krachtige Mercedes Benz. Maar de 
Duitsers zitten inmiddels door een 
stagnerende economie zelf zo in de 
problemen, dat er alleen nog ge¬ 
praat wordt over samenwerking op 
onderdelen. De gesprekken daar¬ 
over verlopen constructief, meldt 
Daf ook al weer een tijdje. 

Zo’n samenwerking kan profijtelijk 
uitpakken, zowel voor Daf als voor 
de Duitse autogigant. Het lost ech¬ 
ter de acute problemen van de 
Eindhovense truckmakers niet op. 

Daarom zet Daf nu versneld het 
mes in de eigen organisatie. In de 
stijl van buurman Philips snijdt het 
bedrijf alle resterende laagjes vet 
weg, waardoor het aantal werkne¬ 
mers tot onder de 12.000 zal zakken. 
Zelfs de raad van bestuur wordt 
niet gespaard, zo is de vakbonden 
beloofd. Daf probeert op deze ma¬ 


nier te overleven tot betere tijden 
aanbreken. 

Die betere tijden moet Daf, zo is in 
Eindhoven inmiddels duidelijk ge¬ 
worden, in afgeslankte vorm op ei¬ 
gen kracht zien te bereiken. Liefst 
twee externe adviesbureaus zijn 
aangetrokken om te bekijken hoe 
de Eindhovenaren dat het beste 
kunnen doen. Voor het einde van 
januari moeten de rapportages 
klaar zijn. In elk geval tot dat mo¬ 
ment krijgt Daf nog het vertrouwen 
van bonden, banken en personeel. 
Zelfs de beleggers laten Daf even 
met rust. 

Maar een echte oplossing van Dafs 
problemen is nög eens een lening, 
nög eens een alliantie en nög eens 
een sanering natuurlijk niet. De eni¬ 
ge oplossing is dat Daf winst gaat 
maken. Zo veel en zo snel mogelijk. 


• Werknemers van varkens¬ 
slachterij Lunenburg in Oude- 
voater hielden gisteren een 
werkonderbreking. De onder¬ 
breking was bedoeld als protest 
tegen de plannen van het moe¬ 
derbedrijf CHB/Encebe om 350 
banen te schrappen. 

Foto: ANP 


mers. „Daarnaast is de output per 
vierkante meter in de loop der jaren 
enorm veel hoger geworden. Omdat 
er ook in grotere aantallen wordt 
geproduceerd kun je met relatief 
kleine fabrieken steeds moeilijker 
uit de voeten,” aldus De Kleuver. 

Het afstoten van onroerend goed 
heeft volgens hem slechts een doel: 
geld vrijmaken voor het bedrijf. 
„De kern van onze business is het 
ontwikkelen, maken en verkopen 
van elektronische produkten. Daar¬ 
om moeten we ons geld daarin stop¬ 
pen en niet in beton en cement.” 

De manier waarop Philips tegen on¬ 
roerend goed aankijkt is de laatste 
tijd drastisch veranderd, aldus De 
Kleuver. „Vroeger was het volsla¬ 
gen normaal dat je gebouwen in 
eigendom had. Tegenwoordig is dat 
niet meer zo. Je kunt ook huren, 
misschien is dat zelfs beter. Het 
voordeel is dat je flexibeler kunt 
zijn en datje minder geld hoeft vast 
te zetten in zaken die niet tot de 
kernactiviteit behoren.” 

Verkopen 
Sinterklaas 
vallen tegen 

DEN HAAG - Winkeliers en wa¬ 
renhuizen noteren dit jaar een min¬ 
der gunstige Sinterklaasverkoop 
dan in voorgaande jaren, vermoede¬ 
lijk doordat ze zich vroegtijdig op 
de Kerstverkoop hebben gericht en 
omdat de consument op de voor¬ 
spelde economische recessie rea¬ 
geert. Die verwachting heeft het 
Nederlands Christelijk Onderne- 
mersverbond (NCOV) gisteren be¬ 
kendgemaakt. 

Volgens het NCOV is de detailhan¬ 
del desondanks niet ontevreden 
over de verkoop rond Sinterklaas. 
Veel etalages zijn echter al ingericht 
voor de Kerstverkoop. Het is daar¬ 
om de vraag of Sinterklaas volgend 
jaar niet prominenter moet worden 
gepresenteerd, zegt het NCOV. 

De decemberverkoop van sterke 
drank en wijn, huishoudelijke arti¬ 
kelen en sieraden (+60 procent) 
scoort dit jaar relatief goed, meldt 
het NCOV. Ook speelgoed en mu¬ 
ziek (+40 procent), toiletartikelen 
(+30 procent) en kleding (+15 pro¬ 
cent) vinden dit jaar gemakkelijk 
hun weg naar de consument. Toch 
zullen deze verkoopstijgingen rond 
Kertsmis nog groter zijn, verwacht 
het christelijk ondernemersver- 
bond. 


Hoogste inkomens 
besteden veel geld 
aan vakantie, 
uitgaan en tuin 

DEN HAAG - Het kwart van de 
huishoudens met de hoogste inko¬ 
mens in Nederland geeft van het 
besteedbare inkomen relatief veel 
uit aan zaken die het leven prettiger 
maken, zoals sport, spel, vakantie, 
uitgaan in het weekeinde, kleding, 
bloemen, planten en tuin. 

Dat wordt bevestigd in de eerste re¬ 
sultaten van het CBS-budgetonder- 
zoek over 1991. 


Radio, tv en cd zijn inmidddels zo 
gemeengoed geworden dat de uit¬ 
gaven hiervoor als percentage van 
het besteedbare inkomen zelf iets 
afnemen naarmate men in hogere 
inkomensgroepen terecht komt. 


Roken is evenmin een luxe. Alleen 
de laagste inkomens, tot 28.400 gul¬ 
den per jaar, rookten wat minder 
dan hun naaste buren op de inko¬ 
mensladder met een inkomen tus¬ 
sen 28.400 en 42.500 gulden. Die 
groepen gaven achtereenvolgens 
van elke honderd gulden één en 
1,20 gulden uit aan roken. Daarbo¬ 
ven neemt het percentage af tot 0,8 
en 0,6 procent voor de inkomens 
vanaf 61.500 gulden. munt 


uit 


VHS gered 


Het in surséance van betaling 
verkerende onroerend-goed- 
fonds VHS is gered. De onder¬ 
neming Statenprojekt van de 
Haagse onroerend-goedhande- 
laar Ed Maas zal onderhands 
6,8 miljoen nieuw uit te geven 
aandelen overnemen tegen een 
koers van f 0,75, waardoor zijn 
belang in VHS ongeveer zeven¬ 
tig procent gaat bedragen. De 
uitstaande aandelen worden af¬ 
gestempeld van f 5,00 nomi¬ 
naal tot f 0,75. 


• Union 

Tweewielerfabrikant Union 
verwacht dat de winst dit jaar 
'aanzienlijk lager’ zal uitkomen 
dan de f 8,1 miljoen in 1991. De 
directie van Union was vrijdag 
onbereikbaar om een nadere 
invulling aan haar uitspraak te 
geven, maar volgens de in fi¬ 
nanciële kringen veel gebruik¬ 
te schaal van Mock staat voor 
'aanzienlijk’ 30-45 procent. Als 
oorzaak wordt genoemd de 
voortgezette teruggang in de 
Nederlandse fietsenmarkt die 
nog niet kon worden gecom¬ 
penseerd door toenemende 
export naar Duitsland. 


• Maeyer 

Bestuursvoorzitter W.G. 

Maeyer van het bouw- en bag- 
gerconcern Ballast Nedam 
treedt op 31 december aan¬ 
staande af. Maeyer stelt zijn 
functie ter beschikking omdat 
moedermaatschappij British 
Aerospace onlangs besloot het 
bouw- en baggerbedrijf niet af 
te stoten. 


KLM 


De beladingsgraad van de toe¬ 
stellen van de KLM heeft in 
november 68,4 procent bedra¬ 
gen tegen 72 procent in dezelf¬ 
de maand van 1991. In de eer¬ 
ste acht maanden van het 
boekjaar 1992/93 kwam de bela¬ 
dingsgraad op 70,6 procent te¬ 
gen 72 procent in die periode 
van het voorgaande boekjaar. 
Het totale vervoer nam in no¬ 
vember toe met 11 procent, 
maar de produktie ging met 17 
procent omhoog. 


• Werkloosheid 

De werkloosheid in de Ver¬ 
enigde Staten heeft de afgelo¬ 
pen maand 7,2 procent van de 
beroepsbevolking bedragen, zo 
heeft het Amerikaanse ministe¬ 
rie van Arbeid gisteren be¬ 
kendgemaakt. 


ïduna 


De nettowinst van ïduna (on¬ 
der- en sportkleding) is in het 
boekjaar dat op 30 september is 
geëindigd met ruim 50 procent 
teruggelopen van f 1,35 mil¬ 
joen tot f 627.000. De netto¬ 
winst per aandeel is gezakt van 
f 6,19 tot f 2,86. 
, ^MSTERDAM - Van de vriendelij- 
) le 6 s * ern 4ning die donderdag bij een 
% e ndige handel op de Amster- 
t gfjï 180 effectenbeurs heerste, was 
i ^ eren geen spoor meer te beken- 
! wA-9P een stil Beursplein bleef de 
j 0 R'index nagenoeg onveranderd 
< Va *^,03 tegen 282,02 op de dag er- 
! ni,° r " Le CBS-koersindex sloot 0,4 
;, hoger op 196. 

trok opnieuw de aandacht. 

* Limburgse chemiebedrijf dat 
4len er deze w eek al met enkele gul- 
Wi^ S - Was gestegen, pakte nu een 


jhist van tachtig cent op f 82,30. 
<j^l e Roers heeft de laatste tijd veel 
, a PPen gehad, waardoor het aan- 
6e „ toc h vrij goedkoop is gewor- 
n > zo verklaarde een handelaar 
aanhoudende vraag. 

! b 

■ f aaren tegen konden de cyclische 
1 laT dsen Hoogovens, Hunter Doug- 
! de e ,T Stork de stijging die zij eer- 
i deze week boekten niet voort- 
j t e ? eri - Het staal- en aluminiumcon- 
* m °est tien cent inleveren op f 

; « ig terwijl 


Hoofdfondsen v.k. s.k. 


de machinebouwer 
cent terug ging op f 27,80 


' ^a,?^ tterdamse fabrikant van 
i tnn2r e kl ec h n i( en bouwprodukten 
bn I o^ aar b e fst f 1,90 inleveren 
; fr. 1 37,20. Océ-van 

' f 40 30 Veertig cent 

Öe 


der Grinten 
achteruit op 


j mi* * nte rnationals 
! c ^^yitzondering 


boekten winst, 
. „ van Akzo. Het 

i on f !^ oncern verloor zestig cent 
'f 1 KLM die donderdag al 

: eenÈ b on Was geste gen, klom nu nog 

; hoSerH J Cent naar f 26 ’ 8 °’ PhÜi P S 

2i on 1 ^ zes stuiv ers hoger op f 
on f fn.Lndever pakte een gulden 
P f 184,70. Koninklijke Olie ging 
'f i 4 o Z ^y en , <lu bb e ltj es omhoog naar 
.met fan ° lien ?aatschappij noteerde 
40,3 miljoen de hoogste om- 

! tnLv^ le omzet °P de aandelen- 
-■ arkt bedroeg f 517 miljoen. 


ABN Amro 

ABN Amro A.in F. 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

Aegon 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amev eert. 

Bols eert, 
Bührm.Tet. c. 

CSM eert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elseviercert. 

Fokker eert. 
Gist-Broc. eert. 
Heineken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Müller 
Int.Ned.Gr. e. 

KLM 
Kon. KNP 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork 

Umlever eert. 

Van Ommeren nrc 
Ver.Bezit VNU 
Wessanen eert. 
Wolters-Kluwer 


48.80 

77.80 

189.30 

72.50 

87.60 

137.70 
203,50 

62.30 

40.30 

29.80 

104.10 

6,20 

134.90 

81.50 
116,00 

15.50 
33,00 

171.80 

25.90 

39.10 

50.60 

49.60 

26.60 
30,00 
147,30 

31.50 

40.70 

37.50 

20.90 
44,40 

95.10 
48,00 

94.60 
79,40f 
28,20 

183.70 

31.60 

85.70 

96.60 

83.60 


48,70 

77.90 

189.30 

73.10 

86.30 

137.10 

203.70 

60.40 

41.60 

29.60 
104,00 

6,20 

135,50 

82.30 

117.10 
15,50 

32.90 

172.40 

25.80 

37.20 

50.60 

49.40 

26.80 

29.90 
148,00 

32.30 

40.30 

38.70 

21.20 

43.40 

95.30 

47.40 

94.70 
79,20 
27,80 

184.70 
32,00 

85.60 
96,00 

84.40 


Avondkoersen Amsterdam 

Aegon 73,10 (73,10) 

KLM 26,80 (26,80) 

Kon.Olie 148,00-148,40 (29,90) 

Philips 21,20 ( 21 , 20 ) 

Polygram 43,40 (43,40) 

Unilever 184,70 (184,70) 

Binnenl. aandelen 


Aal beits Ind 
ABN AmroHld.prf. 
ACF-Holding c. 
Ahrend Groep c. 
Asd Options Tr. 
Asd. Rubber 
Ant. Verff. 

Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
Auünd.R’dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Beers 

Begemann Groep 
Belindo 


41,00 

6,24 

34,90 

98,00 

9,00 

2,40 

400,00 

112,00 

38,00 

39,00 

55,00 

72.30 
149,20 

109.30 
80,00 

303,00 


41,70 

6,23 

35,00 

97,00 

9,40 

2,30 

112,00 

37,00 

39,00 

55,00 

72,30 

149,50 

109,00 

80,00 

303,00 


Berkel’s Patent 
Blydenst.-Wil). 

Boer Boekh. Kon. 
BoerDeWinkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delftcert 
Cindu Intern. 
Ciaimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert 
Delft Instrum. 
Desseaux 
Dorp-Groep 
Draka Holding 
Econosto 
EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 

Fugro McClelland 

Gamma Holding 

Gamma pref. 

Garzarelli$ 

Getronics 

Geveke 

Giessen-de N. 

Goudsmit 

Grolsch 

GTI-Holding 

Hagemeyer 

HAL Trust B 

HAL Trust Unit 

HBG 

Heineken Hold. 

Hes Beheer c 
Hoek’s Mach. 
Holl.Sea S. 

Holl. Ind. My 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref. 

IHC Caland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Kiene Holding 
KondorWessels 
KBB 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & GL 
Macintosh 
Maxwell Petr. 

Moeara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
Naeff 
NAGRON 
NIB 


0.35 

0,35 

Ned.Springst. 

6800,00 

6800,00 

22,50 

22,50 

Norit 

15,10 

15,40 

21,00 

21,00 

. Nutrida GB 

123,70 

124,50 

57,00 

57,20 

Nutricia VB 

127,90 

129,00 

51,00 

51,80 

Nyv.-TenCate 

75,30 

75,50 

26,20 

25,60 

Omnium Europe 

8,50b 

- 

25,90 

26,20 

Polynorm 

128,50 

130,00b 

23,00 

24,50 

Porcel. Fles 

138,00 

138,00 

11,80 

11,80 

Randstad 

43,10 

43,30 

2540,00 

2450,00a 

Ravast 

15,50 

14,60 

800,00 

800,00 

Reesink 

72,00 

72,10 

1162,00b 

1182,00 

Samas Groep 

27,00 

27,00 

119,80 

119,80 

Sarakreek 

14,00 

14,00 

294,50 

294,50 

Schuitema 

1730,00 

1730,00 

21,00 

20,70 

Schuttersveld 

32,60 

34,00 

23,00 

23,00 

Smit Intern. 

20,70 

21,80 

105,00 

106,00 

St.Bankiers c. 

13,00 

13,00 

103,00 

103,00 

Stad Rotterdam c 

40,90 

40,90 

6,90 

6,50 

Telegraaf De 

90,00 

89,00 

14,20 

14,20 

Textielgr.Twente 

83,00 

83,00 

104,30 

104,30 

Tulip Computers 

9,60 

10,00 

38,00 

38,00 

Tw.Kabel Holding 

112,00 

112,00 

22,70 

22,70 

Ubbink 

72,00 

71,00 

19,60 

20,00 

Union 

53,20 

52,90 

169,00 

- 

Un.Dutch Group 

0,55 

0,55 

71,50 

71(50 

Vereenigde Glas 

502,00 

505,00 

44,00 

45,00 

Verto eert. 

18,50 

18,70 

55,50 

56,50 

Volker Stevin 

45,00 

44,00 

27,00 

27,00 

Volmac 

12,00 

12,50f 

95,00 

95,00 

Vredestein 

13,50 

13,50 

5,70 

5,70 

VRG-Groep 

24,40 

23,90 

10,50 

10,50 

Wegener 

65,80 

65,80 

29,80 

29,60 

West Invest F. 

8,50b 

8,50b 

18,00 

17,70 

West Inv.F. wb 

100,00 

100,00a 

125,50 

125,50 

Wolters Kluwer 

331,00 

332,00 

24,00 

24,00 

Wyers 

16,50 

18,00 

186,50 

185,00 


120.50 
12,70e 
12,70e 

187,00 

149,00 

17,00a 

52.50 
0,26 

37,00 

6,70 

1,60 

85.30 

28.30 

8,20 

95,00 


194,00 
120,00 
12,80f 

186,50a 

149.50 
17,00a 

52.50 
0,28 

37,00 
7,00 

85,20 
28,40 
8,10 
95,00 

31,00b 29,00d 

60,00 59,50 

42.80 41,50 

335,00f 332,00 

235,00 198,00a 

44,20 44,30 

27.50 28,80e 

115,00 117,50 

1197,00 1197,00 

15750,00 15750,00 

25.50 25,70 

42,00 42,00 

2,90 2,90 

470,00 

57.80 57,80 

653.00 651 00 


Beleggingsinstellingen 


ABN Amro Aand.F. 
ABN Amro Albefo 
ABN Amro Amer.F. 
ABN Amro Eur. F. 
ABN Amro Far EF. 
ABN Amro Liq.Gf. 
ABN Amro Neth.F. 
ABN Amro rentdiv 
Aegon Aandelen f. 
Aegon Spaarplus 
Aldollar BF $ 
Alg.Fondsenbez. 
Alliance Fund 
Amro North Am.F. 
Amvabel 
AsianTigersF. 
Asian Select. F. 
Austro Hung. F. 
Beleg.f. Ned. 

Bemco RentSel. 
Bever Belegg. 

CLN Obl. Div. F. 
CLN Obl.Waardef. 
Delta Lloyd Inv. 

DP America Gr.F. 
DpEnergy.Res. 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-HolI.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 


80,00 

50,40 

70,30 

66,50 


169.40 
82,00 
150,00 

33.70 
5,00e 

28,60 

224,00 

10,30 

67,50 

86.70 
66,20 
62,00 
3,80 

62.40 

59.20 
2,85 

111,00 

119.30 
25,10 

37.20 
50,00 
105,80 

77.40 

10,00 

43.30 


78.80 
50,40 

69.30 

66,20 

48.70 

169.50 
82,00 
150,00 

33.80 
5,05 

28.50 
224,00 

10.30 
. 67,50 

85,10d 

66.80 
63,00 
3,80 

62.70 

59.20 
2,85 

111,10 

119,40 

25.30 

37.20 
'50,00 
105,80 
77,60 
10,00 

43.20 


Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Index Fnd 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East SeU. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. ObLFonds 
Holl. Pac. Fund 

Holl. Sel.Fonds 
ING Bnk Dutch Fnd 
ING Bnk Geldm.Fnd 
ING Bnk Glob.Fund 
ING Bnk Oblig.Fnd 
ING Bnk Spaard.F. 
ING Bnk Rentegr.F 
ING Bnk Vastg.Fnd 
lnnovest 
lnterbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind. Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Liquirent 
MaLCapital F.$ 

Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fond 
Ned ufo A 
Nedufo B 
Nevas 

Nevas 17 cumpref. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 

OAMF Rentefonds 

Orange Fund 

Pac.Dimensions 

Pac.Prop.Sec.F. 

Pierson Rente 

Postb.Aand.f. 

Postb.Belegg.f. 

Postb. Verm.gr.f. 

Ren talent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.S 
Rolinco cum.p 


32.40 
5,50 

97.90 

94.90 

95.40 
302,00 

39.80 

6.80 

50.50 

50.80 
1,29 

65,00 

45.90 

126.30 

88,00 

82,00 

43.50 

56.30 
46,00 

35.50 
105,94 
123,90 

31.70 

40.80 
534,00 

23.60 

38.50 
63,00 

7.50 

142.70 

16.60 
5900,00 
4840,00 

7.80 
50,85 

10.80 
118,60 

. 22,00 
8,00 

73.10 

57.20 
113,50f 
122,00 
45,00 

43.40 

5.50 
0,14 

252.50 

12.10 

18.40 
85,00 

27.30 

119.40 

50.30 

57.70 

57.40 

160.20 
37,00 

110.50 

50.30 

94.30 

120.50 

88.50 
57,10 
54,20 

49.70 
84,00 
82,00 


32.50 
5,50 

97.90 

94.80 

95.40 
302,00 

40,00 

50,00 

50.90 
1,36 

65,00 

45.70 
126,30 
89,00 

82,20 

43.90 
56,33 
45,60 

35.50 
105,96 

123.90 

31.80 

41.90 
534,00 

24,10 

38.50 

62.70 

7.50 

143.70 

16.40 


7.80 
50,85 

10.80 
118,80 

19,50a 

8,00 

73.10 

57.80 

113.50 
122,00 
45,00 

43.40 
5,50 
0,12e 

252.20 

12.10 
18,60 
85,00 

27.30 

119.40 

50.30 
57,70 

57.40 

160.20 
37,00 

110.50 

50.30 

94.30 
120,60 

88.50 
57,20 

54.40 

49.80 
84,00 
82,00 


Schrod.lntPr.F 
Sci/Tech $ 

Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F. 
Uni-Invest 
Unico Inv.Fund 
UnifondsDM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Obl.Gr.f, 

VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Austria Global 
Berghuizer Papier 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 . 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 

Delta Ll.Dollarf. 

Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Dico Intern. 

DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg.2 
E&LBelegg.3 
E&L Belegg.4 
E&LKap.RenteF. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Helvoet Holding 
Holland Colours 
Inter/View Eur, 
Kühne+Heitz 
Management Share 
Ohra Obl.Df. 

Ohra Obl.Grf 
Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simac Techniek 
Suez Gr.Fund 
Vilenzo Int. 
Wereldhave 
Wolff 

Parallel top-15 

Besouw, van 
Free Record Shop 
Geld. Papier c. 
Groenendijk 
Grontimj 


24.50 
13,80 

188,20 

17,00 

165,00 

73.50 
246,00 

17,00 

75,40 

27,10 


91,20 

52,80 

50,70 

105,30 

110,90 

65,00 

78,50 

73,00 

21,00 


27.80 

110,20 

1031,00 

28,00 

10,60 

100,60 

97.20 

100.90 

11,10 

63.80 

55.60 

60.20 

60.50 

57.80 

3.20 

37.10 
38,00 

68.20 

74.60 

110,10 

77.60 

110.90 

22.50 
45,00 

36.30 

45.30 

3.10 

27.40 
3,40 

51,00 

50.90 

10.30 

4.10 
7,80 

51.40 
15,20 
4,10 

46,00 


29,20 

13,60 

57,40 

26,10 

38,00 


24.50 
14,00 

188,20 

17,00 

160,00 

73.50 
246,00 

17,00 

75,40 

27.10 

49.80 
91,20 
53,00 

50.80 
105,30 
110,90 

65.10 
78,70 
73,00 
21,00 


27.80 

109.70 
1031,00 

28,00 

10,60 

95,00d 

94,90d 

95,20d 

11,10 

64.20 

55.90 

60.50 

60.70 

57.80 

3,30 

37.10 

38.29 
68,60 

74.90 

110.10 

77.90 

110.90 

22.50 
41,00e 

36.30 

45.20 
3,10 

27,40 

3,40 

51,10 

51,00 

10.30 

4.60 

8,00 

51.60 

15.20 

46.60 


29,60 

13,80 

57,00 

26,00 

39,40 


LCI Comput.Gr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Electr. 
Ordina Beheer 
P & C Groep 
Sligro Beheer 
Weina 
Weweler 

Wall Street 

allied signal 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digit.equipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.tel. 
kim airlines 
mcdonnel) 
merek co. 
mobil oil 
penn centra! 

Philips 
primerica 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
tgxaco inc. 
united techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amerik.dollar 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
griekse dr. (100) 
ierse pond 
ital. lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 


2,60e 

53.50 

42.50 

50.20 
5,20 
13,00 

75.50 

48.50 

31.20 
18,80 


57% 
42% 
47% 
47 Vs 
24% 
14% 
34 Vs 
II Vs 
67 Vs 
15% 
30% 
18% 
31Vs 
33 Vs 
49% 
40 Vs 
58% 
42 

81% 
32% 
71 Vs 
63% 
67% 
71 Vs 
15% 
46% 
45% 
59% 
19Vs 
11 % 
48% 
82% 
45% 
13Vs 
58% 
44% 
13% 
14% 
32 Vs 


1,710 

1,17 

5,30 

I, 330 
27,45 
109,80 

2,66 

33,40 

31,30 

0,75 

2,80 

II, 65 
138,00 


2,70a 

53.50 
43,00 
50,70 

5,00 

13,00 

75.50 

48.50 
31,20 
18,80 


57% 
42% 
47% 
47% 
24 
14 Vs 
34% 
11 Vs 
67% 
16 
31% 
19% 
31% 
33% 
49 Vs 
41% 
59% 
43 
82% 
33% 
71% 
63% 
67 
71% 
14% 
46% 
45% 
60% 
19 Vs 
11 % 
48% 
82% 
44‘4 
13 Vs 
59% 
45 Vs 
13 Vs 
15 
33 


1,830 

1,29 

5,60 

1,450 

29,95 

113,80 

2,91 

35,90 

34,05 

0,95 

3,05 

13,35 

144,00 


noorse kroon (100) 
oostschill. (100) 
poitescudo(lOO) 
spaanse pes. (100) 
turkse lira (100) 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amerik.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
griekse dr. (100) 
hongk.dollardOOy 
ierse pond 
italJire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch. (100) 
port. escudos (10O) 
spaanse pes. (100) 
surin.gulden ■ 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank (100) 
e.c.u. 


26,00 

15,70 

U4 

1,44 

0,0175 

24,50 

123,00 


28.50 
16,20 
1,32 
1,64 

0,0265 

27,00 

127.50 


1,77355-1,77605 

0,9765-1,0065 

1,2253-1,2353 

5,4575-5,4625 

1,39075-1,39325 

28,930-28,980 

112,3750-112,4250 

2,7910-2,7960 

33,055-33,105 

0,8060-0,9060 

22.6250-22,8750 

2,9625-2,9725 

12,760-12,810 

142,505-142,605 

0,9126-0,9226 

27,455-27,505 

15,9700-15,9800 

1,2410 1,2810 

1,5550-1,5650 

0,9740-1,0140 

26,175-26,225 

125,625-125,675 

2,2055-2,2105 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex(1983=100) 

algemeen 195,60 196,00 

id exd.kon.ohe 186,10 186,20 

internationals 198,70 199,60 

lokale ondernem. 194,00 193,80 

id financieel 152,10 151,60 

id niet-fmanc. 235,10 235,10 

CBS-herbeleggingsmdex (1983=100 

algemeen 290,60 291,20 

id excl.kon.olie 259,40 259.50 

internationals 308,10 309,70 

lokale ondernem. 271,20 270,80 

id financieel 239,30 238,40 

id niet-fmanc. 307,10 307,10 

CBS-stemmmgsindex (1990=100) 


algemeen 

internation 

lokaal 

107,70 

transp/opsl 


105.60 105,60 

112.60 113,00 
104,20 104in- 

dustrie 

107,50 

93,70 95,50 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 18,890-19,490, vorige 
18,930-19,530, bewerkt 21,090 laten vorige 
21,130 laten 

Zilver onbewerkt 175-245, vorige 175-245, 
bewerkt 290 laten, vorige 290 laten. 


Dow Jones 3288,66 

Industrie + 12,13 

OPTIEBEURS 


ah 

serie 
c apr 

90,00 

omzet 

350 

v.k. 

3,50 

s.k. 

2,60 

akzo 

Plan 

135,00 

274 

2,30 

2,50 

buhr 

c jan 

30,00 

400 

1.40 

1,20b 

buhr 

c apr 

30,00 

213 

3,00 

2.80 

buhr 

P jan 

30,00 

389 

1.30 

1,30 

daf 

c jan 

7.50 

203 

0.90 

0,80 

daf 

c apr 

7,50 

347 

1,50 

1,50 

daf 

c jul 

10,00 

255 

1,10 

1.10 

daf 

P jan 

5,00 

309 

0,60 

0,60 

daf 

P apr 

7,50 

475 

2,30 

2,10 

daf 

P jul 

5,00 

217 

1,10 

1,00 

d/fl 

c dec 

180,00 

325 

1,50 

1,60 

d/fl 

c dec 

185,00 

216 

0,50 

0,50 

d/fl 

c mrt 

180,00 

217 

6,30 

6,70 

dsm 

c jan 

95,00 

400 

0,40a 

0,40 

dsm 

c jan 

115,00 

250 

0,10 

0,01 

dsm 

papr 

75,00 

294 

2,30 

2,00 

els 

c apr 

95,00 

225 

23.00a 

24,30 

els 

c apr 

125,00 

208 

2,30 

2,50 

els 

papr 

105,00 

230 

1,80a 

1,30 

els 

papr 

110,00 

207 

2,00a 

1,90 

eoe 

c dec 

280,00 

652 

4,50b 

4,90 

eoe 

c dec 

285,00 

410 

1,90 

2,00 

eoe 

c dec 

295,00 

300 

0,30 

0,30 

eoe 

c jan 

285,00 

433 

5,10 

5,40 

eoe 

c jan 

290,00 

269 

3,00 

3,10 

eoe 

p dec 

270,00 

446 

0,40 

0,30 

eoe 

p dec 

275,00 

578 

0,60 

0,60 

eoe 

p dec 

280,00 

761 

1,70 

1,60 

eoe 

P jan 

270,00 

363 

1,20 

1,20 

eoe 

P jan 

280,00 

378 

3,40 

3,30 

eoe 

papr 

290,00 

210 

10,00 

9,60 

mg 

c jan 

50,00 

505 

1,00 

0,80 

nedl 

c jan 

32,50 

276 

1,80 

2,10 

phil 

c jan 

20,00 

453 

1,70 

2,00 

phil 

c jan 

22,50 

1428 

0,60 

0,60 

phil 

c apr 

22,50 

205 

1,30 

1,50 

phil 

c jul 

20,00 

274 

3,40 

3,60 

phil 

c o95 

20,00 

403 

6,50 

6,70 

phil 

c o96 

35,00 

202 

2.50 

2,60 

phil 

P jan 

20,00 

431 

0,60 

0,60 

phil 

p o95 

20,00 

504 

3,00 

2,90 

olie 

c apr 

155.00 

314 

3,10 

3,40 

top5 

c dec 

520,00 

594 

3,60 

4,20 

tops 

p dec 

500,00 

295 

1,10a 

0,90 

top5 

p dec 

510,00 

263 

2,80 

2,20 

top5 

p dec 

520,00 

544 

7,50 

6,00 

vo 

c jan 

35,00 

500 

0,60a 

0,30 

vo 

P jan 

32,50 

300 

1,70a 

1,50 

vo 

pjul 

30,00 

300 

2,60a 

1,50 

a= 

laten 

g=bieden + ei-div. b=bieden 
c=ex-claim 
d=ex-dividend 
e=gedaan+bieden vk 
f-gedaanslaten sk 


h=laten+ex-div. 
k-gedaan-rh 
I = gedaan • g 

slotkoers vorige dag 
slotkoers gisteren 
rgs ffagblad 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 
Te k. OPEL Kade» 1300, '82; 
zeer mooi, vr.pr v ƒ3.350,-. 
Eksterstr. 17, Heerlen. 


PEUGEOT 309 GL dtesei, 
bfeüw, 80.000 km. 1990, 
ƒ14:950,-. Auto Weekers, 
let. 04906-1387. 


PEUGEOT 506 GL diesel 
staten, l0-’84, groen, 
ƒ 7.950,-. Auto Weekers. 
Tél. 04906-1387. 


Te koop PEUGEOT 205 XR 
1.4, ’88. Autobedrijf KJank- 
stad. Tel. 045-413916, 


Té k. VW GOLF, bwj.'81, 
APK 5 J ‘93, vr.pr. ƒ 2.200,-. 
Tel. 045-321168. 

PEUGEOT 505 GR autom. 
”85, .85.000 km. schuifkd. 
4.950,-. Auto Weekers, 
ei. 04906-1387. 


Te k. PEUGEOT 205 Jr., kl. 
wit, bwj 9-’86, geen roest, U. 
.st., pr.n.o.tk. 043-637681. 


Te k. PEUGEOT 205 GE, 5- 
drs, bwj.’86, kl. I. blauw, vr.pr. 
ƒ 5.750,-. 045-229584, na 
17 uur 045-224967. VOLVO 345 GL 1700, bwj. 
’86, nw. bnd., i.prima staat, 
pr.n.o.Lk. Tel. 045-273527. 


VOLVO 440 GL, 4-’90, rood, 
LPG, 5-drs. ƒ17.950,-. 
Auto Weekers. 04906-1387. 


VOLVO 343 DLS 2 L, bwj. 
’82, i.z.g.st., pr. ƒ 3.300,-. 
Auto Services Gooiker, Ap- 
ollolaan 154, Heerlen. Tel. 
045-740041. 


Daihatsu Quadflieg 

Terreinauto’s 


DAIHATS 


Suzuki Samurai softtop..1992 

Suzuki Samurai SJ 410.1983 

LadaNiva. 1987 


p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 


362,-* 

150,-* 

150,-* 


Renault 


Te k. van part voor de Bef- 
hebber Opel REKORD sta¬ 
tioncar, bwj. 79, tel. 

046-743064.. 


Te k. RENAULT R5 TS, bwj. 
‘84, APK 1-’94, vr.pr. 
ƒ X000,-. Tel. 045-720027 RENAULT Nevada diesel 
famkiate, 7-pers, 8- 88, wit, 
ƒ18.960,-. Auto Weekers. 
Tet. 04906-1387. Mooie ■ GOLF diesel, 79, 
motor slecht, APK okt. ’93, 
ƒ 475,-. 045-323796._ 


Te koop VW GOLF Turbo 
diesel, bwj. ’80, motor v. ’86. 
Vr.pr. ƒ 3.750,-. Tel. info na 
13.30U tel. 046-522918. 


Te k. VOLVO 340 GL, bwj. 
'85, 5-drs., wit, nw. banden 
en accu, zeer mooie en 
goed onderhouden auto, 
ƒ 5.900,-. 04450-2416. 


Te k. VOLVO 440 GL bwj. 
'89, kl. blauw, incl. gas-in- 
stall., i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 19,500,-. Inr. evt. mog. 
Tel. 04493-5536. 


Stationcars 

Ford Escort 1.8 dies Clipper.1991 p 

Opel Kadett 1.4i LPG.1991 p 

Subaru 1.6 VAN.1986 p 

Ford Siërra 2.0GL spec.uitv.1986 p 

Nissan Vanette 30.000 km....1988 p 


p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 


455,-* 

325,-* 

150,-* 

220 ,-* 

235,-* 


RUUD TIEMS hee 
JUWEELTJES 
VAN AUTO’S Te koop Opel OMEGA 2Z 
DLS stationcar, donker¬ 
blauw, ixgii, % vyx. 
ƒ18250,-. awj. 3989. ra CLIO 1.2 bwj. '91 i.z.g.st. Tei. 
04454-65372. 


Te k. RENAULT 25, 1985, 
LPG, grijsmet, schuifdak, 
trekh. ƒ4.500,-. Tel. 04750- 
18359/33765. 

T 25 TX 2.2S, 6-’90, 
70.000 km. 
Auto Weekers. 
eED4906-1387. 


RENAULT 25 TX, 7- ’89, gr. 
metallic, schuifdak, trekhaak, 
alle extra’s, vr.pr. ƒ 18.000,-. 
Tel. 04498-51957. 


Porhctiê 


GOLF G 60, type ’90, alle 
denkbare extra’s, prijs 
ƒ 19.750,-. Tel. 045-462661. 


VW GOLF diesel, ,11-’85, 
roöd, 5-bak, ƒ 7.950,-, Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387, 


VW PASSAT 2.0 Gt/3- # 91, 
grijsmet. LPG, o.b. 
ƒ32.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04908-1387. 


911 TARGA 2.7, bwj- 73, 
kent. ’90, 18* Fughs velgen, 

..... ___ ,turbo spoiler, zilver met., i.z. 

Te JL RENAULT 5 TS, bwj. g.st, rek. ond. en rev. ter in- 

$3*1400 CC, 5-gang, APK, '- 

04492-51327 


*28.500,-. Tefc 045- Oè Uivar b.v. 


Opel CORSA HB,ml *88, 
ƒ 6250,-,- apart mooi, punt- 
TeL 045-724417. ' 


Te koop SAAB 900 1987, 
t zfivermet, 65.000 km. 
Savetder rubriek Landrover 
- Prov.weg Nrd. 86-87 
Doenrade. Tei. 04492-1931 


SAAB 900, bwj. '86, LPG, 
stuiirbekr., get glas, sport- 
velgen, kLanfr. met. beige 
nwnan bekL 045-411427. 


Te koop weg v bé*fr 2e auto 
zeer mooie VW GOLF 1.8 
CL bwj: ' 82 , jXfl.st., tof. 
opgekn. voor APK keur., 


VOLVO 340 DL* LPG, bwj, 
*86, vr.pr, ƒ 6500,-. ' Bong- 
erdweg 2, Nuth. Tel. 045- 
245280. 


Té koop VOLVO 360i, 3-drs., 
bwj; %7, kmat 87.000, 
ƒ 9550,-i Bei na 18.00 uur 
046-516549. 


Te k. VOLVO 1 460 GL kl. 
smokezilvermet, bwj. 1992, 
km.st. 12.000, pr. ƒ 28.000,-. 
Tel. 046-519733. 


Te k. VOLVO $40 DL, model 
’84, APK 12-’93, met gas, 
2.800,-. Tel. 04499-3386 


Te k. gevr. AUTÖ’S/bedrijfs 
auto’s, schade/defect geen 
bezw. 045-727742 / 7240QQ 


Automaten 

Ford Siërra Sedan 1.8 CL..1988 p.mnd 

Opel Kadett 1.3 S..1987 p.mnd 

Audi 80 S diam.zwart.1990 p.mnd 

Daihatsu Charade 1987 
GTTi uitgebouwd 
voorschade ƒ 6.000,- 

Dieseis 

Daihatsu Charade turbo..1987 p.mrid 

Volvo 345 DL..... 1987 p.mnd' 

VW Golf CL.1989 p.mnd 

Peugeot 405 GRi LPG..-.1990 p.mnd 

Div.Occasions 


ƒ 269,-* 

ƒ 256,-* 
ƒ 481,-* 


ƒ 220,-* 
ƒ 220,-* 
ƒ 300,-* 
ƒ 360,-* 


A.N.W.BL gekeurd 


? 2.58 
na 18.1 


tot 7-'93, 


i,-. Tel. 045- 
K) uur. 


vr.pr. 

725043, 


Wij geven het/MEESTE voor 
uw auto! U belt, wij komen! 
045-422610 ook ’s avonds. 


Diversen 


Te koop VW POLO, bwj. 79, 
APK 2-’93, prijs ƒ 750,-. Tel. 
045-444157. 


gara.su i’. To k. Séab 900 GLS, 4-drs., 
1964, fookzkvermet. 
GABRiEL, Schod- 
7, Speubeek. Tel. 

Te koop . van pa ‘>culier 
Turbo, S4rs, bwj. 
{tov; *85, bfeuW-grijs mat, 
étektr. ramen, spiegels, 
schuMak, alarm, cantr. 
vergr., velours Int, maan. 
, i.nw.st toruH en fm. 
Autobedrijf Ad 
van Neer 

VWGolf 15E5-dra’86 
Kadett 1.3 5-drs. ’86 
Kadett 1.3 Sedan '86 
Uno SX 5-drs schuifdak ’89 
Capri 6 cyl. zWart ’79 
Alfa 33 paars ’87 
Volvo 340 58 ' 

Stationcars 


Audi 801.8S verl. sportvelg...:..l989 

BMW 318i M-uitv 13.000km..T99Ö 

BMW 316 rood_. 19Ö6 

Daihatsu Charade 13i sport.1991 

Escort 1.6CLX zwart spec.1990 

Ford Orion 1.6 CL Bravo.:.....1989 

Escort 1.4 CL 5-drs zwart.1989 

Fiat Panda 34 White......1985 

Ford Siërra 1.6 laser 3-drs...1986 

Ford Siërra 1.8 Ghia...1985, 

Escort 1.1 laser.-....1984 

Honda Aerodeck 2.0 EX.....1987 

Honda CMC 1.3 S..1985 

Nissan Bluebird 2.0 SLX......,1989 

Mazda 3231.3 sport.......1987 

Mitsubishi Colt EXE.....1988 

Mitsubishi Cordia........1983 

Opel Kadett 1.6i GL Sedan.1990 

Opel Kadett 1.3 S club...1988 

Opel Corsa 1.2 S Sedan....1986 

Opel Kadett 1.3 S 3-drs..... ..1984 

Opel Rekord 2.0S..,..1984 

Opel GT spec. uitv...—....1969 

Peugeot 2051.4XR..1988 

Renault 25 GTX,...1987 

Suzuki Swift 1.3 GLX................IfSS 

Suzuki Mo GL 5-drs....1988 

VW Góif 1.6 ZHOR uitv...1988 

VW Golf 1.8 spec. uitv.....1985 

VW Jétfa 1.6 CL 4-drs...1985 

VW Polo coupé 1.3 S................1988 


p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

pjnnd 

p.mnd 


p.mnd 

pmnd 


p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 


p.mnd 

p.mnd 

p.mnd 


GOLF 'diesel CL 5-drs., 5- 
57, dhr. extra’s, 
045-411572. VW Passat 1.8 CL ’89 
Audi 100 Avant Quattro ’88 
Audi 100 Avant 1,8 gas 57 
Kadett 1.6i 3-drs *90 
Kadett l.èi 5-drs 50 
- Kadett 1.81 GL 5-drs 59 
Kadett 1.61 AUTOMAAT 58 
Escort t.4i CL 5-drs. 58 
Omega 1.8 LS 59 
Volvo 245 DL gas 87 
Zéndwég 16C, Heerlen. 
Tei. 0454t6Q%yol. gar., 
hv.mog. met ANWB-Reuring. 
Dhr. auto’s niet 2' 


inruifers 


p.mnd 

p.mnd 

p.mnd - 

p.mnd' 

p.mnd 

p.mnd 

pmnd 

p.mnd 


aanvr 


450,-* 

540,-* 

235,-* 

362,-* 

455,-* 

300,-* 

3Q0,-* 

i.950,- 

163,-* 

170,-* 

4.950,- 

270,-*’ 

163,-* 

270,-* 

200 ,-* 

222 ,-* 

4.950,- 

345,-* 

255,-* 

170,-* 

4.950, - 

3.950, - 


1 JAAR GARANTIE OF ƒ 500, 

Daihatsu Cuore TX..... 

Daihatsu Charade....... 

Rat Panda.. 

Daihatsu Charade... 

Daihatsu Cuore......... 

Daihatsu Cuore CS... 

Rat Panda 1000 IE.»..... 

Renault 5 Tiga..... 

Nissan Micra.... 

Daihatsu Charade... 

Peugeot 205 Accent........... 

Ford Escort.... 

Peugeot 309...... 

Nissan Cherry... 

Opel Kadett.:..... 

Ford Escort.... 

JNissan Suriny 1.6 SLX...... 

Seat Ibiza.......... 

Mitsubishi Colt GLX rood.. 

Mazda 626 coupé GLX... 

BMW 320 Shadowline. 

Daihatsu Charade GTTi rood. 

Daihatsu Charade automaat.... 

Ford Siërra 2.0, Itr......... 

Ford Escort diesel... 

VW Golf diesel VAN. 

Daihatsu Charade turbo diesel VAN. 


KORTING 

.1986 ƒ 7. 

.1986 ƒ 7. 

.1988 ƒ 8. 

.1987 ƒ 8. 

.1987 ƒ 8. 

.1991 ƒ 12. 

.....1989 ƒ 10. 

.1989 ƒ 14 

.1990 ƒ 14 

.....1990 ƒ 15 

.1990 ƒ 15. 

.1985 7 7. 

.1986 ƒ 7. 
....1985 7 7. 

....1986 ƒ 7. 
;...1986 ƒ 9. 
....1987 ƒ 11. 
....1988 ƒ» .13. 
....1988 ƒ 14. 
—1990 ƒ 14. 
....1988 ƒ 14. 
....1988 ƒ 22. 
....1988 ƒ 23. 
....1991 ƒ 24. 

.. .1988 ƒ 14.7 
....1987 ƒ 8.' 
....1988 ƒ 12. 
....1988 ƒ 11 
....1990 ƒ 13 


4x4 


Daihatsu Rocky D.;.....1984 ƒ 17 

Nissan Patrol LWBTD-........1984 ƒ 17 

Daihatsu Rocky B....1985 ƒ 17.5 

Zaanstraat 16, Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010; 


240,-* 

190,-* 

300,-* 

165,-* 

290,-* 

185,-* 

163,-* 

240,-* 


CONTRA Autoreiniging, het 
eerste mobiele autoreini- 
gingsbedrijf voor bedrijven 
en particulieren in Neder¬ 
land. Prijzen op aanvraag 
bijv.; introductieprijs geldig 
tot 1 mrt. 1993 : compl. reirii- 
gingspakket ƒ 125,-. Wij 
werken-:; professtoneel en 
milieuvriendelijk. Tel. 08897- 
79234. 


Opel Omega 2,0 '90; 
Malaga 1.5 55; Div Seat I 
za’s v.a. 56 t/m ’90; Si 
Marbella 57 en 58; Nissi 
Stanza 1.6 55; Daih 
Cuore 54; Honda Int 
56. Autobedrijf CHIARA 
Seat en Citroën D 
Trichterweg 122 Bruns 
Tel. 045-212843. 
Renault 5 TL ’82. ƒ1.500,-; VW Golf 1.3 ’82 ƒ 3.750,-; 
>nda Accord aut. ’80 ƒ 1.950,-; Ford Fiësla zeer mooi 79 


Honda I) t ■ j * W ’ 


;«*** .Vfv 


- J .“JU - 

Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 18 

^ •> ^ V v!' Z \ ’ :■>: > ; o:::*:: 


m-. ■■ • u m :-: •. ■>>. 

'■ ^ \ ï * %Ya.* 4. it'ï-'ë 


Tt^otacorotia 
Toyota Corolla 1.6 LB XLI Rood ....:...............07-’90/ 

Toyota Corolla .6 SD LBlue...;., i .:...„..,.X)7-5Ó/ 

Toyota Corolla 1.3iHB XEBM Rood.......L.L.Ó7r5Sƒ 

Toyota Corolla .6 LB XLI Gr. Green.........09*50 ƒ 

Toyota Carina 1.6 XLI Wit........08-’92/ 

Toyota Cellca 1.6 ST Wit ....06-55/ 

Toyota Calica 1.6 STD,Qray...1......-’88 ƒ 

Toyota MRII 2.0 STI Wit......04-’92/ 


28,500,-; Honda Prelude 
1.8 EX 58 ƒ 14.900,-; Hon¬ 
da Aerodeck 56 ƒ12.900,-; 
Nissan Sunriy 1.6 SLX 4-drs. 
57 ƒ 10.900,-; Nissan Sun- 
ny 1.3 Trend '89 ƒ 15.900,-; 
Nissan Sunny 1.6 Coupé '88 

( 15.900,-; Nissan Micra 
rend ’89 ƒ.12.500,-; Toyöta 
CaroHa 1.6 GTS type 50 


mate,- 

27.600,- 

23.800, - 
20.400,- 
23500,- 
24:500,- 
36.000,- 

11.800, - 
22.800,- 
59.7Ö0,* 


i BMW 31611,8 Beige..........,....:.......Q2-’89/ 

Citröën ZX1.6 Avant Zwart. .„.. .04-52ƒ 

Ford Fiésta 1.1 CL Grijs.....01-’88/ 

Ford Escort 1.4 CL Zilver M ........ ...10-59 ƒ 

Ford Escort 1.4 GL Wit........ :....j08-’89/ 

Ford Orion 1.4 CL Zwart .........Ö2-51 ƒ 

Ford Siërra 2.0 CL Zwart...;. i ....06-’89/ 

HondaCivic 1,4 SD Wit ... +.)J}VS6f 

Mazda 3231.6 F Wit........ ..........04-51 ƒ 

Mazda 3231.6 GLX I Gifls.„...:.........„.......04-'90/ 

Nissan 1001.6 NX Rood.... ..,.„...j 06-51 ƒ 

Opel Kadett 1.61 Rood....,..,...Q3-’90J C 

Opel Vectra 15 GLS Blauw ..03-50ƒ 

Peugeot 206.1 6 GTI WIL.,...........>..........:„...01-58 ƒ 

Seat Ibiza 15 GL Rood............0$-’88 ƒ 

Subaru GL 1.8 Aut. Wrt...;...I,. 

VW Golf 1.8 CL Blauw..................08-'86f 

VVV Polo CP1.3 QT Wit........„....„.....:.^»....51-80/ 


23.800, - 

27.500, - 

12.800, - 
19.400,- 
16.800,- 

23.500, - 
21.800,- 
17500*- 
291700,- 
24.300,- 
30:800,- 
15.800,- 
29500,- 
15.600,- 


18.900,- 

14.000,- 

15:900,- 


Flat Panda 1.0 CU 
ƒ10.900,-; Flat Uno 60 S 
57 ƒ 8.750,-; Renault Ex 


ƒ 10.900,-. Bovaggaranbe, 
inrgff, finah. Autocentrum P. 
Veenstra, VeJkenburgerweg 
13, Voerendaal, tel. 045- 


** ANWB-keuring toegestaan 
** garantie 3 tot 12 maanden 
** automobielen van ie eigenaar 
** iriruil mogelllk 

** auto’s staan in onze showroom, overdekt en verwarmd 
** donderdag koopavond tot 21.00 uur 


LOVEN kWKkAOë feJÈ 

r 


liMIMi aÜL*&ÉS.<*M- 


Citroën AX 59; Citroën BX 
14 RE, ’$8; Citroën BX 14 
57; Citroëri; BX 16 

Automobielbedrijf Méngeiers 

Baan3traat 129, Landgraaf 

Schaesbefg 

Tel. 045-318888 ’ 


Göttgens Beek 

, . , • /' j T_I /V4A Weth. SangérsStr. 1- Tel. 

Opel Corsa 1.3 3-drs sport wit.. 

Opel Kadett 1.2 S 3-drs roöd.. 

Opel Vectra1.8 GL^^4-drs rood ........... 

OpeltettettCar. 1.7 dlesélwit.. 

VW Go2 3Ktr$' tood......^.....-;.... 

Lancia Dedfal5isilver.—... 

Rat Tipo 1.4 DGT 4-drs gite--.- ? 

Lada samarawlt................... .. 

Peugeot 2051,41,4-drs beige. 

, éh 


046-375858. 

....1987 ƒ 

••••—■...1987 ƒ 

..1989 ƒ 

..,.,..1989 ƒ 

.„•...„..1937 ƒ 
.,.....„..1890 ƒ 
...<,..,...1991 ƒ 
.,..—..,.1987 ƒ 
..-1990 ƒ 


11.950 

12.950»- 

23.950,- 


14.950, - 

24.950, - 

20.950, - 
4.950,- 

17950,- 


KADETT Coupé 12S, bwj. 
79, /fi. 000 ,-rFtet Panda 45, 
bwj. 53, ƒ 2,000,- en Ford 
13QÖ, bwj. 81, 
. Tel. 045-451744. 


J# 
^^wgwr'Cle teMen.tot de van een mis 

pfiéagrtvyte 28' op 26 novemtw an tot torugverkrij 
sn te Vokswagen Caddy, Jteur/wÖ met kenteken 
TF; 7#w ontvreemd vanaf ito popven^elenstraat 
m GOLF ’1.8 bwj- '86, 
oenmet., als nieuw, pr. 
ƒ 9.750,-. Tél. 045-752215 


Siërra 2.0 CL 5-dre nw type 
57; Ford Eseort 1.4: CL nw. 
type, 57; Mazda $23 GLX 
HB 87; Mazda 626 2.01 GT 6- 
drs. 57; Mazda. 626 Sedan 
1.6 GLX 86; Opêl Manta 2.0 
GSi aut. 55; VW; Golf 1.6 
GTS 55; Mazda 323 1.5 
Sedan '83; Mazda 523 1.3 
81 ; Gar.serv. tor. en financ. 


Mercedes380 SL aut léren int. z+w kap rood-__ 

Meroedee 19015" spér|v. verlaagd zw glas cv.. 

Porsche 944 antraciet met. zw glas stuurbekr.......... 

Porsche044 wttBBS sportv. éportoitv. 

AucH 801.8S15" sportv. verlaagd vuurrood.... 

Audi 801.8S t5" sportv. zwaft met.. 

Bh^^^ 

Mazda $2$ Pooupé i.6i vuurrood.. 

Honda Accord 2.0 EXsLbekr. nw. mod. roodm........ 


/ Auto Rüyl B.Vv 

Stationsstraat 85, Elsioo. 046-371766. 
Keuze uit pkn. 60 oocasiohs 


Alfa Romeo3317 QV, le ek).. „ 

Alfa Romeo 3317 QV, 16V, ie eig. .*•90 

Alfa Romeo 75 ie, Ie eig. .90 

audrtOQMant 2.3E, ie alg... 2^. 90 

Audi 8^ .MMMMIfWM. ...— .'87-90 

Citroen BX 18 TQI la eig. ....$0 

Citroèn BX GTrtaTl.. 1 66-89 

Citroen BX Turtx> D Break, Ie eig.. '89 

Citrodn BX 14/16. ‘Ó4-‘88 

Citroen BX 14/16 TRD. '84-90 

Daihattu Rocky, Ie eig.... '86 

Rat Uno ..........- ‘87-99 

Rat Panda .....,... ’86-'90 

FönfThunderbWLX 1èeig. _..m. '90 

Ford Sooipio 24 GU, aut., Ie eig.. '89 

Ford Soorpio 2.0i/2.4i ___'B6-'88 

Ford Sierra 29GLDcombi, 1 e eig. I?® 

Ford Siërra 2.0i combi, Ie eig.... '90 

Ford Siërra 2.01 Sedan ..._ _m. '90 1 

Fönd Siërra 1.6/2.0«.30.'83-'89 

Ford Caprf 2.3 Sepec. uitv. *79 

Ford Escort 14E lei alg. ______ 90 


Ford Escort 18 GLD_........._‘87-90 

'Vatd Escort 13/16...... '83-90 


.. .'87 

-.90 

-B4-'87 

.'89 

.'85-'88 


Honda Accord 2.0 aut ......._.... '89 

Honda Aerodeck 29 EX, Ie eig..:... 99 

Honda Accord 2.0 .... '88-97 

Jeep Cfterokee V6_...._.‘86 

LadaSamarai.3 leeig---'68 

Lancia Thema IE...... ‘87 

Lancia Oedra 90 

Msroedes 190E.......—;—--94-97 

. Mercedes 190 lp eig.,nw. mod..'89 

Mercedes 190D. 95-98 

Mercedes 230E. '86 

'\Mercades 230 TE...combi 93 

Mgicedee 2808— -m. 91 

/ Më^edes 280 $E aut. ----........ 94 

•/' M^Dedes 240 TD VAN ...........i...........'84 

Mazda 626 Hatchb. - 98-'90 

Mi&ibisbl GtdantTurbo D, Te eig. ..90 

Mitsubishi Colt GL/GLD.:-85-97 

Mitsubishi Pajero LD — „Ju. .. '85 

Mitsubishi Tradia aut ....'85 

Nissan Sunny O 95-W 

Nissan Prairie ....—- a-..... 95-'90 

Nissan Prairie aut. SLX, 7 pers.-'90 

Opel Vectra 1.61/1.8S. '89-90 

Opel Vectra 1.70 HB, ie eig...'90 

Opel Omega 2.4f Diamond, Te eig... 99 

Opel Omega T.8/2,01 —..... '87-90 

Opel Kader! JD óörabT“^"ÜI!!3Z 'Ïb-'OO 
Opel Kadett Gt 1.8 t. taê**erteee»ee»/eM w,.... '86-’88 

Opel Kadett 49 GTE.. 94 

Opel Kadett 1.2/19/1.6- '83-'90 

Opel Coma 1 0 S Van, Ta eig. .—....— '88 

Opel Mara&GSi- .-.-.'84-'89 

Opel Rekorjl 2.3D 188 ..... '84-'86 

Opel Omega 2.0t .. '90 

ÖpeiOmet» combi.—. 97 

Peugeot 406 Gü combi, Te eig.90 

, Peugeot 408 GU/QRi Te eig. ... 'go 


combi '83 
m. 81 
-- 94 

..:.. '84 

---'88-90 

0. 90 

.„...„.„„.85-97 

95 

9|.;re 


PeugeoL406Gt 1.6. 

Peugeot 309 XU Te eig*. 

Peugeot 309 XRD, 1 e eig. 

Peugeot205XL, leeig.. 

Peugeot 205 GLD.. 

Renault 19 GTS... 

Renault 21 QTSGTX Nevada „ 
Renault 21 GTL, la eig.. 


.. 98-99 

...'89 

.:.'89 

. 99 

..'85 

..._'88-90 

1 98-90 

-'88 


Renault 25 GTX......'89 

Renault 25 GTD .._m. 98 

Renault 25 GTX, GTS...*4^9 T 

Rover 8201 .. 97-'88 

Saab 90001. 9T-99 

Seat Ibiza........ 96 

Subaru 1.3 LX ...... 94-87 

Suzuki SamuroL airco.. '88 

Toyota CarinaT.6 llftb. 16V, ie eig.... 99 

ToyóHi Cellca..,... 93-98 

Toyota UndcrUfeer O-. 77 

Toyota LandOrufcer tarbot).98 

VWPaasat GL019, Te eig. ....go 

VW Passet GLD oombl, leeig......_'89-90 

VW PassaTUM--- 98,90 

VWPassatt.8 CC combi, leeig.,.„;'89 

VW JettaCL '66- 

VWJattaCLD, Teefg. 1 nw» mod» •*•••••<«••*•<••••• 99 

VWÖBlf D .. L....„u9&>99 

VWQoiri.6/1.B.„...........* 95-98. 

VWGotf 1.3 ie eig...... 90 

VWRoloFox T4i, Te etfli „••>•••••.«0 

VW Poio 1.31 coupé, leeig.---- 90 

Votvö 440 GL, Ie rag. ___.„.„„90 

Vo(vaa40GL 1.7/T 70, Te alg. „„„..'88 

■ Volvo 240'QL_. .... '83-’85 

Volvo 460 GL, Te eig--90 

Volvo 780 GLE.....-.93-95 

Volvo 740 GL .. 96 

Ptm. 58 itKuilauta’t , 
van ƒ 500,-lot ƒ10.000,- 
100% flMncferiitg en laazlng. 


'ƒ 17.500.- 
ƒ23500,- 
; ƒ20.500,- 

ƒ 13/760,- ■ 
v.a. ƒ 26.800,- 
ƒ 32.800,- 
va ƒ11.500,- 
, ƒ 22.500,- 
V.8. /,8.500i- 
* ƒ 16.750,- 
V.a. ƒ 6.750;- 
ƒ 19.500,- 
v.a. ƒ 3.760,-' 
v.a. ƒ 3.756,- 
ƒ16.760.- 
v.a. ƒ 7.500,- 
VA ƒ 3.500,- 
ƒ 34.500,- 
v.a, ƒ 19,500,- 
v.a. ƒ11.000,- 
ƒ 18.600,- 
ƒ19.750,- 
v.a. ƒ 18.750,- 
v.a. ƒ 4*00.- 
ƒ 7.750,- 
ƒ 16.760,- 
vju ƒ 11.506,- 
va ƒ 3.000,- 
ƒ 16.600,- 
ƒ19.500,- 
v.a. f 10.750,^■ 
ƒ21.500,- 
ƒ 6*00,- 
ƒ 10.760,- 
ƒ20.500,- 
VAL ƒ 16.500,- 
ƒ 33.500,- 
VA ƒ19.500,- 
ƒ24.750,- 
ƒ 6.250,- 
ƒ11.750,- 
ƒ17.600,- 
ƒ 12.500,- 
VA ƒ 14.500,- 
ƒ 19*00,- 
va ƒ 4.760,- 
ƒ17.500,- 
ƒ 4.760,- 
V.a/ ƒ 4.500,- 
v.a. ƒ 9.250,- 
ƒ29600,- 

v.a. ƒ 19*00,- 

/2a760,- 
ƒ 22.500,- 
VA ƒ12.500,- 
ƒ21.500,-.. 

VA ƒ 8*00.- 
VA ƒ13.600,- 
va , ƒ 10.000,- 
ƒ 7.600,- 
v.a. ƒ 3.250,- 
ƒ 8.250,- 
VA ƒ 9*00.- 
v.a. ƒ 4.000,- 
va ƒ 20*00,- 
ƒ 14.750,- 
ƒ21.760,- 
va ƒ 19.000,/) 
va ƒ 13.000;- 
ƒ 14.750,- 
ƒ 16*00,- 
ƒ I8.750r 
V.S. ƒ 7.600,- 
V.A ƒ13.750,- 
va ƒ 15.750,- 
ƒ 12.000,- 
VA f 18.750,- 
ƒ 16.750,- 
va ƒ 5.756,* 
va ƒ11,750.- 
VA ƒ19.500,- 
r ƒ 8.500,- 
VA ƒ 3.00a- 

ƒ16.760,- 
ƒ17.760,- 
va ƒ 5.000,- 
ƒ 766a- 
ƒ 26.760,-: 
ƒ 24.750,- 
ƒ 2S.7SO,- 
4TA ƒ17.760,- 
760,- 
ƒ 9.780,- 

fnüao,- 

VA ƒ 6.750,- 
va ƒ 6.500,- 
ƒ 16.760,- 
ƒ 14.760,- 
ƒ 14.760,- 
ƒ 18-260,- 
va ƒ 8.750,/ 
va ƒ 5.000/- 
ƒ 20.750,- 
VA ƒ 5.760,- 
• ƒ 18*00,- 


fcr 

m- 


tts-t, . 


Wij kopen alle type’s bestelauto's 
en bussen van 1982 tot 1990 


r-- 

iH 


■A. 


i mm 


W* HoaNaamcK 
Aitaarstr. E Schto- 


Coritant geld DONNY KLASSEN BV 
In- en verkoop bedrilfsauto’s en bussen. 
Meerssenerweg219. Tel. 043-63522Ë/63T915 Maastricht 


m 

I ggm mm maarng m I '• 


f tM 


Si 

Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 9 


limburgs dagblad puzzel Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie PUZZEL NUMMER 2 


deelneme 


' 
PER GIRO OF BANK: 

Schrijf de oplossing op een giro-/bankoverschrijving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3,- over naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam, 
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing van 
de betreffende puzzel. Behalve de gewone frankering 
plakt u tenminste ƒ 3aan postzegels bij. U stuurt de 
briefkaart naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 


VOORWAARDEN: om te kunnen meedingen naar de be- 
schikbaargestelde prijzen moet per giro pf bank tenminste 
drie gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het 
gewone porto tenminste drie gulden extra aan geldige 
postzegels zijn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen in¬ 
zenden als u wilt. Hoe meer inzendingen, Htie meer kan¬ 
sen op een prijs. Bovendien geeft u meer steun aan de 
goede doelen van deze puzzelactie. Iedereen kan mee¬ 
doen, u hoeft dus geen abonnee te zijn. Medewerkers van 
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. mogen 
meepuzzelen, maar komen niet in aanmerking voor het 
winnen van een prijs. Per giro deelnemen is het voorde¬ 
ligst, aangezien dit geen extra (porto-jkosten met zich 
meebrengt. Het overgemaakte bedrag komt geheel ten 
goede aan de puzzelactie. Van de extra geplakte postze¬ 
gels op de briefkaart moet een gedeelte worden afgestaan 
aan de PTT. De oplossingen en de einduitslag zijn gede¬ 
poneerd bij notaris mr. P.M.J.A. Muijters te Heerlen die 
ook de prijstrekkingen verricht. 


Doe mee en 
steun de 
goede doelen 

20 weken lang publiceren wij 
op zaterdag een puzzel 
waaraan u kunt deelnemen en 
een kans maakt op de 
wekelijkse geldprijzen en de 
hoofdprijs van ƒ 5000,-. 


De opbrengst van de puzzel 
gaat naar goede doelen, 75% 
is bestemd voor Stichting Sint 
Anna, project Kinderboerderij 
Op de Bies, Landgraaf en 
25% van de opbrengst is 
bestemd voor de Vereniging 
Veldeke, Limburg. 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u 
tijdens kantooruren 
telefonisch terecht onder 
nummer 045-739911. 


Horizontaal: 1. kooi; 4. lastbrief; 9. sul; 12. nobele; 14. vis; 15. rondgang; 17. gemeend; 18. slijk; 19. plaats op 
Ameland; 20. plaats in,Frankrijk; 22. scheepstouw; 23. rustplaats; 24. houten schoen; 26. koordans; 28. zangnoot; 
29. oprolbare stalen duimstok; 31. veilige haveiï; 33- bijbeldeel; 34. meisjesnaam; 35. slag; 37. voorzetsel; 38. cir¬ 
kelvormig; 39. plaats in Zeeland; 40. dozijn; 42. liefste (Engels); 44. dadelijk op vertoon te betalen; 45. de dato; 46. 
voordat; 48. les in de Nederlandse taal; 50. afgemat; 51. Europese Economische Gemeenschap; 53. plaats in Duits¬ 
land; 54. ondergang; 56. dwaas; 58. water in Utrecht; 59. ; kloosterzuster; 61. stiekem wegpakken; 63. toegekend 
part; 65. boom; 66. boom; 68. al; 69. toneelnummer; 70. kleine depressie; 71. dun stuk hout. 

Verticaal: 1. kledingstuk; 2. lofdicht; 3. hondenhuis; 4. redelijk wezen; 5. achter; 6. voegwoord; 7. reeds; 8. voe¬ 
derbak; 9. monster; 10. plaats in Gelderland; 11. wreed keizer; 13. smart; 16. rivier in Duitsland; 20. vooruit dan 
maar; 21. harde val; 23. knook; 24. flink; 25. onderhandeling; 27. een weinig; 28. peilstift; 29. appel; 30. groen blij¬ 
vende heester; 32. plaats in Drenthe; 34. prul; 36. wartel; ^11.• groot water; 43. vreemde; 44. plaats in Gelderland; 
45. roeipen; 47. bestuurder; 49. met meer lust; 50. kledingstuk; 52. betaalmiddel; 54. groef; 55. rivier in Spanje; 
57. jongensnaam; 59. plaats in Drenthe; 60. vruchtbat^ajkende stof; 62. zenuwtrek; 64. berg op Kreta; 66. zang¬ 
noot; 67. nikkel. , ' 

’ " —■—■— - " V/ .-. ; „k, . ■ 

Oplossing puzzel nr. 2 > • ’ ■ 

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 41 - 20 - 59 - 52 . 

? 10 - 29 achter elkaar zetten. •; J 

U leest dan een woord dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt AJ moet dit Woord 
niet alleen opsturen, maar ook goed b^w&r&n* eomen met het nummer, van dé puzzel, want 
u hebt dit nog nodig aan het eind van onze uit 20 ronden bestaande puzzelactie om mee 
te dingen naar de hoofdprijs van ƒ 5000,^. / 

Bewaar daarom ALLE oplossingen! v 

De oplossing van puzzel 2 moet vóór 17 december a.s. in ons bezit zijh. De kelijks 

ijzG te 
e ©c/e 


iJOo.. 


Prijs 
k ^ 


froo Pn ' s 
Voor hel kansspel van deze puzzelactie 
heeft de staatssecretaris van Justitie op 4 
november 1992 aan het bestuur van de 
Stichting Sint Anna te Heel vergunning 
verleend onder nummer L.O. 920/0157/ 
164.92. 
Antropologe Kitty Jansen pan Veldeke: 

. ' * ■ J * » 

’ Alles is relatief, ook het taalgebruik 


DOOR PETER HEUSSCHEN 


LiMBRICHT - Zoals beloofd vertellen we van¬ 
daag iets meer over de vereniging Veldeke. U 
Weet waarschijnlijk nog wel dat een kwart van 
de puzzelopbrengst naar dit doel gaat. 


sf 5 ***»v MISp Êé ÊmÊÊÈÊi§ jgpgi ;m Mwp* •»iifp 

; Él üft I®sp| mmÊKÈÊw^^ 

SuSBBm< • t • - :i I 


Veldeke Limburg is een ver¬ 
eniging die als doelstelling 
neeft het instandhouden en be¬ 
vorderen van de volkscultuur 
de dialecten in de beide 
Limburgen. 

Set klinkt eenvoudiger dan 
het in werkelijkheid is. leder¬ 
en heeft de mond vol van een 
verenigd Europa waarbinnen 
het Engels de voertaal zou 
moeten worden. „Klopt maar 
voor een gedeelte”, zegt secre¬ 
taris Jo Boumans van Veldeke. 

De Engelse taal zal zeker een 
grotere rol gaan spelen in de 
Wetenschap, handel en de 
techniek. „Maar bij intermen- 
®«hjke relaties zal de stan¬ 
daardtaal of het dialect blijven 
bestaan. Mensen blijven hun 
ei gen identiteit zoeken. Ik zie 
n °g niet direct dat over een 
a ental jaren in Limburgse ge¬ 
zinnen in het Engels gecom¬ 
municeerd wordt.” 

Veldeke wil in de regio helpen 
om die identiteit in stand te 
houden en zelfs te bevorderen. 
»Het instandhouden impliceert 
jn wezen al een activiteit die 
bevorderen inhoudt”, doceert 
«rans Walraven. Hij is provin¬ 
ciaal voorzitter van Veldeke 
Limburg. „Je hoort weleens 
dat ons dialect een lagere taal 
Z « u wa armee je je niet op 
aUe niveaus kunt uitdrukken, 
flauwekul. De nuances en ver¬ 
fijnde uitdrukkingen van een 
standaardtaal zijn ook moge- 
hjk in het dialect. Voorbeelden 


te over: denk maar aan de 
hoogstaande literatuur van on¬ 
ze schrijvers, de liturgie in de 
dialectmissen. Zelfs op be¬ 
stuurlijk niveau kunnen wij 
probleemloos communiceren.” 

Daarbij doelt de voorzitter op 
de onderhandelingen die gaan¬ 
de zijn met de provincie over 
een ruimere jaarlijkse subsidie. 
Die gesprekken zijn in het dia¬ 
lect gevoerd tussen onder 
meer de Sittardenaar Walraven 
en Kerkradenaar en deputé 
Ger Kockelkom. De heren ver¬ 
stonden elkaar uitstekend. 
Geen spraakverwarring, al 
werden ze het inhoudelijk niet 
helemaal eens. 

Veldeke moet het doen met 
een ’fooi’ van vierduizend gul¬ 
den. Jaarlijks wel te verstaan. 
De vereniging telt in de elf 
kringen 3200 leden. Een wille¬ 
keurige voetbalvereniging met 
nog geen 250 sporters krijgt 
van een even willekeurig ge¬ 
meentebestuur meer. 

Ontwikkelingen 

De oorzaak daarvan is volgens 
de opvatting van drs. Kockel- 
korn tweeledig. Veldeke heeft 
in het verleden nooit echt aan¬ 
gedrongen op een forse onder¬ 
steuning. Zonder druk zal een 
subsidiënt zelden uit eigen be¬ 
weging overgaan tot geldver- 
strekjang. s.j 
-■ 


• Voorzitter Walraven (links) en secretaris Boumans (rechts)zien de samenwerking met Kitty Jansen van hetLVCwel 
Zitten. ’ $t' t i ■ Foto: Ermindo Armino 


een verdere internationalise¬ 
ring en steeds meer uitdijden- 
de massacommunicatie. Inter¬ 


nationalisering en telecommu¬ 
nicatie worden in het basisac- 
coord tussen PvdA,' CDA en 


WD tot 1995 speerpunten in 
het beleid genoemd. „Ontwik¬ 
kelingen die hun uitwerking 


op de cultuur van Limburg in 
het algemeen en de dialecten 
in het bijzonder niet kunnen 


missen”, schrijft Kockelkom. 

„Dat is helemaal niet erg”, rea-® 
geert antropologe Kitty Jan ® 
sen. Nieuwe woorden, uitdruk¬ 
kingen en klanken kunnen 
best ingepast Worden in het 
dialect Dat is altijd zo geweest.' 
Van ouderen hoor je wel eensl 
dat alleen vroeger het echte 
dialect werd gesproken. Ov$ 
welk Vroeger’ hebben ze hets 
dan? De vorige eeuw of zeven-s 
tig jaar geleden? Alles is rela-j 
tief en aan verandering Onder¬ 
hevig, ook het taalgebruik.” 

Veldeke Limburg probeert^ 
haar doelstellingen met divér-'* 
se activiteiten te bereiken. 

Elke kring verzorgt voor de ei- 1 * 
gen regio publicaties, literaire 
bijeenkomsten, zingen, voor- 
drachtsavonden, cursussen, 0 
wedstrijden en lezingen. 0 

Sinds kort heeft Veldeke ook 
een literatuurprijs ingesteld. 
„Weliswaar met bescheiden be¬ 
dragen maar toch”, zegt Frang 
Walraven. 

De nieuwste ontwikkeling bint 
nen de gelederen van Veldeke_ 
is de samenwerking met het” 
Limburgs Volkskundig Cen-_ 
trum (LVC) in Limbricht, waar 
antropologe Kitty Jansen 
werkzaam is. Het LVC bestaat r 
uit een museum, een biblio¬ 
theek en documentatiedienst 
en natuurlijk een onderzoeks- • 
afdeling. Tot de vaste exposi¬ 
ties behoren uitstallingen over 
volksdevotie, de schutterijen 
en het volksverhaal. Dat sluit 
prachtig aan bij wat Veldeke al 
sinds 1926 doet. 

Intussen blijft de dialoog van 
Vekieke Limburg met de pro¬ 
vincie overeind. Frans Walra¬ 
ven heeft goede hoop dat de 
subsidiekraan in de toekomst 
iets verder opengaat Of met de 
Kirchrödsjer Dieksiejoneer te 
spreken: 

’E jesprieêch kan nit 
zoeê sjleët zieê 
of me weed jet 
loeëzer derva 

4 

Ger Kockelkom zei het ook al.M 


■Mf' 

>* . v' **>.** 


^ .. '%►>* jf £V %' »* |3( 


* • 

;';' ■;,. 

j» ■., ■. 

1 

't 
* ‘ - '. . . . ' 


’«' <* / 

•*>• • •'* ■ r' .■ -. 


•i' 

iM: .. 


: f 

y* • > < ' .' *• 


‘ ,i 

5 

•a- •/>. 

t 

1 

• * • ^•?.-; s f ’• 'V». •<; 

i* * T-. 
-.Ü . $. 

-'C'»- . 4; 
vWï ' A,* tfv'; : 

: 'i 

?t' »Xtt 0 Ï?$ ■ i 'jf :»d,! 

• ' . ' .■;7£t*i& . , : i> ! • 

• • — > . i'. . • . . . . .• ,• 


. • 'T. ** ' , "* • 't ■ ■ T N:. ‘ 


.. V . * ... . , ... " ' 

- > -a'v;i . .4. *►>*••.^ 

. '. 4 ., 

■: v • 


4‘H?i>?’l ;,: 


V'.t' 'v/V 

'»£>£ W?;.-Kir. r^ 


- \mfrr-rn’ V # ; **«£ 

- ■- ' •&,*& ■ .— . 


XW^MPPi» S 

;r‘ 


‘?> v 'ƒ•.; 'r^^*£jk'S*- %ï&£5^.,si -i .;. <f\-i 

: *■’'■' ‘. fc* 0 j >v i &' ■ tsi< iiï. ■,«•*' - yf'Éi£fci ':• * -'. 


■ fc ;4 *w*;•./• ; f * 


* *. • • • • v*-.. »*.• .:*-• ^ • ♦, ■ 

■•»-... A '!.»ƒ• ■ •**'•.;• •>..«.«•- • -'.•!> -• ■ 1 ' ? '^rr.^ 

* . # ,. f •• •. • r • /’•• . . ■’ • ; .., 

ft'- if vijajïfr * 

: ■” ...'-• v • VV VV. .’ 

Lwrjt #?•: 

: '•; ' •;••: - r 
4^ m 


m 


?&&■($*& flgvfttë'fe «w/ïfiS’tó 


WwaÉ^AjÖtó 

f*/»- 


-• • • • •- •->!»*&•£<•: '•••■ • < •• 


. 

';, :n-5 v' ■" , ' 

i. 4 . . ’.; 1 i v J 

<s#/ 

•: v- ïv '• yr% f :-A ' >. 

Vf-SS 
*** * ^" 4 *^ “'< s *’**&~**^^ 

' ' ■ • / *'S» • ; ’v f.' 1 ■;'fi'-V 


JI _ "ï.ï ¥ "V i^é 

’ r> - ’ -. 


St » -'%V 

'jm 
m&: 


■ •Mi***.,-: ■■■ ;^«pp*1i«r. 

’ ... 


m% 


* 

siffe ' 5 


* 


K’ ■’■ >&>? ' < 

-•v ?,-■ l y>#,-.^.- t-..?r\ ■• 


J: I 

'" "' *£*? 
.m 


\ 


■ •. ■'*•••■.•”. '■f; 


, •"■' -* ■» - 7 •■- 

\ ^ .-.'ASM :- 1 • ■ 


ï ’•;■■■.y ; ;4-:'; ; ^ : ' ? :.: ■ v■ ■ : 4S": :!,: f- 

•...i!>. • • • -•-••L-. ?-• :.A'. ; 1 ; ' ;'. .K.*!’’*:*• . 


I5-.Ï5 


-f. 
®#É| ’"‘~ 

IP" 


Wit 
:^I 


t ■•‘'-t'?'” •' • ,- “r “ t ; -■'■'• i.s £T -• *...;•••• » ; -,jS 


K-5V ''<■ •■: •' * 


emm.* 


'. 1 iK.; 't:«ƒ*« i ;• 'j> 


;p S » 
■r'iWÏ 
fv,¥S-pafe ■■: 
: * 'xi ;* M-i- 
K r-, wS£. 
Ül 
/¥ V" 

■>■■■.-;■--,...:y . ' /• I 

'.V-^ ■ : 1V ---*'S :••:•"•' rj* ■^iV«5,'i : v. ; r)i^ 

. 


/ V 

r j 

" * •' r v ?%-' 

;*; ' 

J;A .Xf^/XVA. : 'T At.---: /•■:: > r V s M,f 


ftsoaageci 


fe*'- 


'&?èc Limburgs] ] ] 

agblad 


voor 
JJET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 

Markt 42, TEL. 045 - 455506 ; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT si. TEL. 045-256363; Eerst moeten kosten worden betaald 

Maastrichtenaar krijgt 
zijn honden niet terug 


HULPEN - Wil Winckers uit 
Maastricht krijgt zijn honden 
Met terug. Eerst moet hij de ver¬ 
blijfskosten betalen over de pe¬ 
riode dat de honden in honden- 
Pension Klein Karsveld in 
Gulpen zijn ondergebracht. De 
kosten zijn in drie maanden tijd 
opgelopen tot duizenden gul¬ 
dens. 


Gistrictsinspecteur Willem van 
den Heuvel van de landelijke in¬ 
spectie Dierenbescherming stelt 
gfiïma Bollen, eigenares van het 
Gulpense hondenpension, in het 
Solijk. De Maastrichtenaar, die 
dreigde naar de rechter te stap- 
P e h, moet eerst de schuld beta¬ 


len voordat hij zijn vier honden 
terugkrijgt. 

Winckers heeft in augustus vier 
honden, waarvan twee uit het 
asiel in Maastricht, onderge¬ 
bracht bij het pension van Bol¬ 
len. Omdat de Maastrichtenaar 
zich niet meer meldde, zijn de 
honden na verloop van tijd on¬ 


dergebracht in gastgezinnen. Nu 
wil hij zijn honden terug hebben, 
maar er ligt een fikse rekening 
op hem te wachten. Zolang deze 
schuld niet is betaald, blijven de 
honden bij de gastgezinnen. 

„Winckers zou de honden voor 
een week in het pension onder¬ 
brengen,” vertelt Van den Heu¬ 
vel. „Contact met de man was 


niet mogelijk. Hij zwierf door 
België. In het Burgerlijk Wet¬ 
boek staat nog zo iets als reten- 
tierecht. Dat betekent: terugge¬ 
ven nadat betaald is.” 

De kwestie heeft volgens Van 
den Heuvel sterke voeding ge¬ 
kregen omdat in de buurt al eni¬ 
ge tijd grote deining is ontstaan 
over het hondenpension. „Ik 
vind dit beneden peil,” aldus de 
districtsinspecteur. „Ook de 
klacht dat de hondehokken on- 
deugdelijk zouden zijn, wijs ik 
van de hand en is onjuist. Als ik 
het hondenpehsion van Bollen 
vergelijk met andere pensionnen 
in ons land, dan komt deze als 
een van de besten uit de bus.” 


Leon Martens 
Juwelier 


Carrier 


Stationsstraat 39-41, Wyck/Maastncht 
Telefoon 043-2(4523 
/ 


De Bree volgt officieel 
Van Liemt op bij DSM 


Van onze redactie economie 


HEERLEN - Ir. Simon de Bree is 
gisteren officieel benoemd tot de 
nieuwe voorzitter van de raad van 
bestuur van DSM. Hij volgt per 1 
juli 1993 mr. Hans van Liemt op, die 
in juni vertrekt in verband met het 
bereiken van de leeftijd van 60 jaar. 

De Bree (55 jaar) trad al op 26-jarige 
leeftijd in dienst bij DSM. Hij is 
sinds 1986 lid van de raad van be¬ 
stuur. In die functie heeft hij vooral 
internationaal een hecht relatienet¬ 
werk opgebouwd. 

Dat De Bree Van Liemt waarschijn¬ 
lijk zou opvolgen, was al in oktober 
bekend. Gisteren velde als laatste 
ook de ondernemingsraad een posi¬ 
tief oordeel, waarna de benoeming 
officieel werd. 

Hans van Liemt doorbreekt een tra¬ 
ditie bij DSM, door niet door te 
schuiven naar de raad van commis¬ 
sarissen. „Mede om de indruk te 
vermijden dat hij de nieuwe be¬ 
stuursvoorzitter De Bree op de vin¬ 
gers zou willen kijken, geeft Van 
Liemt er de voorkeur aan om straks 


enige afstand te nemen,” aldus pre- 
sident-commissaris Herman Wijf¬ 
fels. 

Simon de Bree (55) werd in 1937 in 
Koudekerke in de Zeeland geboren, 
studeerde scheikunde in Delft en 
economie in Rotterdam. In 1966 
kwam hij als onderzoeker in dienst 
bij DSM. Van 1969 tot 1973 werkte 
hij bij Stamicarbon, een dochteron¬ 
derneming die de DSM know-how 
exploiteert. In 1973 maakte hij de 
overstap naar de divisie Kunststof¬ 
fen, waar hij tien jaar later directeur 
werd. 

Terwijl de huidige voorzitter Hans 
van Liemt door zijn commissariaten 
bij Hollandse Beton Groep, VNU, 
Douwe Egberts en ABN-Amro 
vooral in Nederland over zeer goede 
contacten beschikt, is De Bree met 
name bij de collega’s in het buiten¬ 
land geen onbekende. Dat heeft 
zeker meegespeeld bij zijn benoe¬ 
ming. Bij de laatste aandeelhou¬ 
dersvergadering drong een groep 
aandeelhouders nog speciaal aan op 
een internationaal georiënteerde lei¬ 
ding. 

De Bree is bestuurslid van de orga¬ 
nisatie van Europese chemiebedrij¬ 
ven CEFIC en van de Europese 
associatie van petrochemieprodu- 
centen APPE, commissaris bij 
Stork, bestuurslid bij de stichting 
Verpakking en Milieu en bij de Ne- 
derlands-Duitse Kamer van Koop¬ 
handel. 


In Zuid-Limburg zet hij zich als be¬ 
stuurslid ondermeer in voor de 
Stichting Ziekenzorg Westelijke 
Mijnstreek, Hoensbroeck Centrum 
Beroepsopleidingen, Stichting Mu¬ 
seum voor Industrie en Samenle¬ 
ving, Stichting ’Het Limburgs 
Landschap’ en Stichting Algemene 
Maatschappij voor Jongeren Zuid- 
Limburg. 


Zie verder pagina 14 

• De Bree zorgt niet voor 
andere koers bij DSM 


(ADVERTENTIE) 


VALKENBURG - De besluit- 
JUning rond het failliete be- 
J e kerscentrum Primosa in 
Ulpen is niet helder, eendui- 
^ e n zorgvuldig geweest. Er 
l^staan grote twijfels over de 
fcüze van de bouwcombinatie 
j J 1 °f dit besluit wel door de 
l Uhrgroep is genomen. Een 
i jen wichtige afweging heeft 
le * Plaatsgevonden. 

•ji 

^ deze conclusie komt het bureau 
L y^stra Gudde, dat in* opdracht 
ken ^ et Gewest Maastricht en Mer- 
een rapport heeft uitge- 
bcvfht. Het rapport is gisteren aange- 
jm tijdens de gecombineerde 
ho 6mene ver S a dering van aandeel- 
hders. Ook de raden van de acht 
'-Uvelland-gemeenten krijgen het 
4 Pport voor verdere behandeling 
^gestuurd. 

het^ er v ^ n den de samenstellers van 
fe <5 ra PP° rt dat de gevolgde procedu- 
v oor alle betrokkenen niet goed 
^ Vastgelegd. Van de besprekingen 
jg^ Potentiële participanten zijn 
verslagen gemaakt. Op deze 
tgV e . is het moeilijk een goed beeld 
Mijgen hoe een en ander in detail 
^ v erlopen. 

Qürf situatie heeft volgens Twijnstra 
Udde geleid tot een sterke positie 
ilfjp de bouwcombinatie (hoofd-aan- 
i t)^ er Smeets Bouw bv, red.) bij de 
v orrning. „Hoewel de gereali- 

I hi""' 


i< 

f 1 V: 


j^erde prijzen door ons als tamelijk 


j Worden gekwalificeerd, is geen 
j V e J ,f van een uitzonderlijk prijsni- 


constateert het bureau. 


' ! {j' 11 belangrijk aspect dat er bij dit 
''(ov CeS u ‘ t s P r ingt, is de rol van de 
( fjrheidsjbestuurders. De overheid 
ji i^tioneert anders dan particuliere 
»\ p^Joties. „Beide kennen eigen pro- 
6i» Sen en Procedures, ieder met een 
logica.” En daar is het volgens 
yoQ.Uhstra Gudde by Primosa dan 
; * f°ut gegaan. 


ANSDOUVEN 

exclusieve zijden bloemen 
Bongerd 20, Heerlen 


Gulpen 


niet zorgvuldig’ 


Twijnstra Gudde onderzocht gevolgde procedures: 

’Besluiten rond Primosa 


Groene’ cd van 
•bil ieu federatie 
i^ili 


STRICHT - De Limburgse 


ty ^hfederatie brengt volgende 
^idt > een cc * op markt - Ge titel 
'Limburg greun’. 

bg c , . 

lj Q bc hyf, waarvan in de voorver- 
lt 0 P al 500 exemplaren zijn ver- 
v ah ^ evat belangeloze bijdragen 
bpr, 3 OWwen Hèze, Janse Bagge 
Gé Reijnders, Wiel Veuge- 
öA fhnus Rasenberg en Sjra Puts. 
^bijdragen zi j n g ese iecteerd door 
^VJ-disk-jockey Hubert van Hoof. 

lü' 

J^blljk had het schijfje al in de 
^at ? r wluhels moeten liggen. 

W ■ ^te niet door problemen met 
4 1 vinden van een studio en pla- 
Jhhaatschappij. 

fg^ lnc l vorig jaar begon de milieu- 
V 0 q ra he met de voorbereidingen 
. ue plaat, die nu nog keurig op 
s om als kerstcadeau te dienen. 
D e 

r)g Pbrengst van de verkoop van 
tig s a . k °mt ten goede aan organisa- 
fe»,’ , e bij de milieufederatie zijn 

^gesloten. I % m ? rc ^ er Pogioa 13 

Limburg danst' voor 
5T°ene provincie' 


..Sb 


een lege schoen 

heeft toch geen zak 
fnet Sinterklaas 
te maken 

punaise 


i 


• Piet van Zundert, de 
oudste levende oud-mijn- 
werker in Limburg, heeft 
vrijdagmiddag een 

krans gelegd bij het ge¬ 
restaureerde Barbara- 
beeld in Geleen. Van 
Zundert is inmiddels ne¬ 
gentig jaar oud en woont 
in Nieuwenhagen. 

Met de kranslegging is 
het opgeknapte beeld in¬ 
gezegend. Oud-mijnwer- 
kers gaven enkele weken 
geleden al te kennen dat 
ze het standbeeld grondig 
wilden renoveren. St. 
Barbara is sinds de ze¬ 
ventiende eeuw de be¬ 
schermvrouwe van de 
mijnwerkers. 

Uiteindelijk heeft het 
kerkbestuur van Linden¬ 
heuvel daar opdracht toe 
gegeven. Wiel Zelis van 
de Vriendenkring van 
Oud-Mijnwerkers heeft 
sponsors gevonden die be¬ 
reid waren geld op tafel 
te leggen voor de restau¬ 
ratie. 

Vervolgens heeft een Ge- 
leense firma het St. Bar- 
barabeeld opgeknapt. 
Het karwei kostte zo’n 
vijftienhonderd gulden. 
Het beeld aan de Mijn¬ 
weg werd op 27 juni 1951 
ingezegend door mgr. 
Lemmens, de toenmalige 
bisschop van Roermond. 

Foto: PETER ROOZEN 


SP eist verwijdering 
asbest balkons flats 


Van onze correspondent 


LANDGRAAF - De Socialis- 
tiese Partij (SP) wil dat de 
woningvereniging Schaesberg 
alle asbesthoudende borstwe¬ 
ringen van de flats Achter den 
Winkel laat verwijderen en die 
vervangt door andere materia¬ 
len. De woningvereniging 
denkt alleen aan schilderen 
omdat zij de risico’s voor de 
gezondheid minimaal acht. 

De SP, afdeling Landgraaf, stelt dat 
de woningvereniging zich niets aan¬ 
trekt van het verbod in de bouw- en 
aanverwante cao’s op het bewerken 
van asbest en asbesthoudende ma¬ 
terialen. 

Borstweringen 

De woningvereniging was van plan 
om volgende week de borstwerin¬ 
gen van de vierhonderd flats door 
een schildersbedrijf te laten op¬ 
knappen. „Terwijl het dodelijk risi¬ 
co bij inademen van abestvezels 
toch algemeen erkend wordt”, 
schrijft de SP in een persbericht. 

Samen met de huurdersbelangen- 
vereniging van Achter den Winkel, 
het MilieuAlarlarmteam van de SP 
en de Hout- en Bouwbond CNV zijn 
er stappen ondernomen om de wo¬ 
ningvereniging en ook het schil¬ 
dersbedrijf te wijzen op de verbods¬ 


bepalingen. Volgens de SP heeft 
ook de arbeidsinspectie aangekon- 
digd maatregelen te nemen als er 
onverhoopt met het werk begonnen 
wordt. 

Zorgvuldig 

Hoofdopzichter J. Sijen van de wo¬ 
ningvereniging verbaast zich hoge¬ 
lijk over de actie van de SP. „Wij 
hebben uiterst zorgvuldig gehan¬ 
deld in deze kwestie en wijkraad 
veel informatie verschaft in de voor¬ 
uitgang bij dit onderhoud. Daar¬ 
naast hebben wij de eternite-pane- 
len, want daar gaat het om, laten 
onderzoeken door een deskundig 
bureau en een laboratorium. Uit¬ 
komst daarvan is dat er in de pane¬ 
len asbest voorkomt in de minst 
zorgwekkende samenstelling en in 
minimale hoeveelheden.” 

Ook een rapport van de GGD wijst 
volgens Sijen uit dat de risicofactor 
voor de gezondheid te verwaarlozen 
is. „Wij gaan de borstweringen ove¬ 
rigens niet mechanisch behandelen 
maar ze krijgen een coating”, aldus 
Sijen. 

Commotie 

Door de commotie die over de pa¬ 
nelen is ontstaan wil de woningver¬ 
eniging het onderhoud aan de om¬ 
streden borstweringen uitstellen tot 
na volgende week vrijdag. Dan 
vindt er een gesprek plaats tussen 
de diverse partijen. 

Geef met kerstmis ’ns wat 
héél anders: geef ’t 
Limburgs Dagblad 
cadeau! Is dat geen goed 
idee? U doet er de 
ontvanger een reuze 
plezier mee! Vul meteen de bon in! Dan ontvangt u tijdig 
(uiterlijk 21 december a.s.) een feestelijke 
krantencadeaubon die u dan 
aan iemand kunt schenken. 


imburgs 
Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven. 
Bezorg het Limburgs Dagblad van 28 december 1992 tot 
6 februari 1993. Voor maar ƒ 25.-. 


Naam ontvanger:-- 

Bezorgadres:_ 

Postcode:__ Woonplaats: 

Telefoon:_ 

Naam gever:_ 

Betaaladres:_ 


I Postcode:_ Woonplaats: _____ 

. ' Ik wacht met betalen op uw'acceptgirokaart. / * 

s Bon opsturen in een open envelop zonder postzegel 
jf t naaf Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, f 
L.’— 6400A/B^Heeden of bd GRATlS06-0229911 __ tfx 


’Neem me 
niet kwalijk’ 

MAASTRICHT - Tot de diverse j 
slachtoffers van zakkenrollerij giste¬ 
ren in de Maastrichtse binnenstad had j 
bijna een inwoonster van deze stad 
behoord, die net geld had afgehaatd j 
van de bank op de Markt. Toen zij j 
stond te wachten bij de bushalte en 
de bus arriveerde voelde ze enig ge¬ 
drang om haar heen. Automatisch 
keek zij naar haar handtas en be- ; 
merkte tot haar schrik dat deze open- [ 
stond. Zij zag nog net hoe haar porte- ; 
monnee verdween in de broekzak van i 
een achter haar staande man. Mijn j 
beurs!’ riep de vrouw en greep deze j 
meteen uit de broek van de zakken¬ 
roller. ’Neem me niet kwalijk,’ zei deze 
beleefd en verdween spoorloos in de 1 
menigte. 

< I 

I 

Bureau thuiszorg i 
verdacht van fraude { 

LANDGRAAF - Justitie in Maastricht j 
•is een strafrechtelijk onderzoek ge- j 
start naar frauduleuze praktijken van ■ 
een particulier bureau voor thuiszorg j 
in Landgraaf. Dat heeft officier van j 
justitie mr. M. Kolkert gisteren beves- [ 
tigd. Los van de gebruikelijke declara- . 
ties zou de directrice van het bureau j 
voor thuiszorg aan de familie van de j 
patiënten geld gevraagd hebben voor j 
extra verpleging. Ook van oplichting j 
van ziektekostenverzekeraars en de - 
sociale diensten zou sprake zijn ge- S 
weest in die zin dat te veel uren aan j 
kosten van thuisverpleging in reke¬ 
ning werden gebracht. De beschuldig- 
de directrice en haar raadsman wilden f 
gisteren niet in gaan op het door justi- ! 
tie in gang gezette onderzoek. 

Gratis compost 
voor huisvrouwen 

AKEN - Huisvrouwen in Aken krijgen ! 
van het stadsbestuur een zak com- : 
post cadeau. Het is een beloning voor 
het ijverig verzamelen van organisch , 
afval. Het afgelopen jaar werd in to- ; 
taal zes ton aan takken, bladeren en I 
stronken gestort in de 23 groencontai- j 
ners die her en der in de stad staan. | 
De gemeente laat het organisch afval | 
verrotten op een speciaal compostter- : 
rein in de wijk Brand. 

Juwelenkraak bij 
V&D Maastricht 

MAASTRICHT - Op de juwelenafde¬ 
ling van Vroom en Dreesmann in 
Maastricht is in de nacht van donder- I 
dag op vrijdag voor meer dan 100.000 j 
gulden aan juwelen gestolen. De da- 
ders zijn spoorloos. Personeel ont¬ 
dekte gistermorgen dat op deze afde¬ 
ling meerdere toonbanken. van de 
sieraden-unit waren opengebroken. 
Het gebotste gedeelte van de juwelen- 
voorraad was meegenomen. Bij on¬ 
derzoek is gebleken dat een ruitje op 
de eerste etage aan de zijde van de j 
Vijfharingenstraat was ingedrukt. ! 
Maar hoe de inbrekers op die etage 
zijn binnengekomen is vooralsnog 
een raadsel. 

Aanmaning 
voor Tonnaer 

SITTARD - PvdA-raadslid J. Smeets 
in Sittard heeft gisteren onder meer 
burgemeester J. Tonnaer een aange¬ 
tekende brief laten sturen waarin Ton- j 
naer gesommeerd wordt om zich te | 
houden aan het rookverbod in het : 
stadhuis. De Sittardse burgemeester i 
kreeg de aanmaning ook via een ijl- j 
brief binnen, uitgerekend op de dag i 
dat hij zijn 25-jarig jubileum als burge- j 
meester vierde. In de brief eist ■ 
Smeets’ advocaat, mr. J. Sneep uit j 
Bergen op Zoom, dat burgemeester j 
Tonnaer vóór 1 januari 1993 schrifte- j 
lijk laat weten dat hij het rookverbod in I 
het stadhuis naleeft. Behalve Tonnaer j 
hebben ook de wethouders van Sit- ! 
tard de brief gekregen. De advocaat I 
schrijft dat er zelfs leden van het col¬ 
lege zijn die het ingestelde rookver- 
bod in het stadhuis overtreden in de j 
openbaar toegankelijke ruimten. 

Inspecteur Sittard 
moet getuigen 

MAASTRICHT - Politierechter mr. J. ! 
Nolet wil de Sittardse politie-inspec- I 
teur Starmans en twee van zijn man- i 
schappen nader aan de tand voelen 
over hun optreden tegen een groep 
Vitesse-fans. Vier aanhangers, twee , 
van hen zijn aangesteld als supporter- 
begeleider, zaaiden gisteren zoveel 
twijfel over de noodzaak van het huns 
inziens te harde , optreden op de 
hoofdtribune tijdens de wedstrijd For- 
tuna-Vitesse op 2 november 1991, dat 
de politierechter tegen het advies in 
van de officier van justitie tot aanhou¬ 
ding van de zaak besloot. Het optre¬ 
den van de politie vond plaats op 
aanwijzing van een suppoost, die de 
groep Arnhemmers had proberen te 
verwijzen naar de kooi voor fans van \ 
bezoekende clubs. De zaak is voor ; 
onbepaalde tijd aangehouden. Limburgs Dagblad 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagi 


I' f •$; v • - ; Liefde is hei hoogste goed 

■' r ^ 7 aan de mens gegeven. 

Liefde is wat leven doet 
Van ontroering beben. 

Liefde is alles, liefde is God. 

' Het maakt van armen rijken, 
st i zander liefde - wat was het lot? 

• ;* : . -p Het zou op niets gelijken, 

1' •' - ' geest van liefde, leid ons voort 

doordring ons van uw wezen, 
dan wachten wij ook ongestoord 
’t einde zonder vrezen, 

. ; én zij het l$oen kart of lang ' 

; % ? :.■ ; Oddsfnefd^^adtM geen sterven bang. 

He dffl overleed, tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, in de 


Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij •• v 
ons gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u kennis dat he¬ 
den van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de 
leeftijd van 69 jaar mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva¬ 
der en fijne opa 


Jan Hubert 


Diep bedroèfd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede 
ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat i 
den, toch nog onverwacht van'ons is heengegaan, in de leeftijd \ 
59 jaar, onze lieve móeder, schoonmoeder en oma ' ; weduwe van 


c 


iif ■ ' '&t - - 

rr* '' 


^ vanBirgitKnaüf, gjiieegvad«r vb»' Martin en Tanja, zoon 

van wijlen Johan Grooten, zoon van Anneke Grooten-Senster en 
broer van Roos Grooten 

. ' f ■ , •« /, . 4 * t % . '• “* . v> . . 

: Pierre Grooten 

V * Heerlen, 3 deeemberl992. 

/ Zonstraat 296,6463 AL Kerkrad?- 

k He plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op dinsdag 8 de- 
ceniber as. om 14.00 uiir iri de' parochiekerk van St-Lambertus te 
Kerkrad©^., waarna begrafenis op.icfe algemene begraafplaats Schif- 
ferheide teKerkrade-West ■.* 

is gfeasprgd. ^ . y yy'^'y ; : y p 1 ' ' \ ' • ; 'V ; 

? Bijeenkomst in Voomoemde kerk, alwSar vanaf 13.30 uur gelegen- <' 
.-i f- beidtot schriftelijke condoléance. 

■ 'Hjdens de avondrtüs van maandag as. om l9.00 uur, zal'Pierre bij- . 

* zönder wctfden herdacht in vooihoentde kerk. ^ " : \y. 

Pierre is opgebaard in het mortuarium Schifferheide, Schiflerheider- 
, ., ptkfk 7^K<^krade-West; bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur. 

4 ‘ ^ 'Wëgfeias óifegroot verdriet, isSet öös onmógelijk een iéder persooii- 
t m stxtTea. , \ 


, ’ v • • echtgenoot van 

Hendrika Elisa Oldenkamp 

Sittard: H.E. Schmeitz-Oldenkamp 
Vlodrop: Carla Belgers-Schmeitz 
Thijs Belgen 

. Luuk , '■ | 

Simpelveld: Marianne van der Velden-Schmeitz 
Frie van der Velden '•* 

Munstergeleen: WienSchmeitz 
3 r Anita Schmeitz-Kerkhóf 

Jasme, Wouter, Mirte 
FamiHe Schmeitz 
Familie Oldenkamp 

6132 CA- Séftard, 3 december 1992 ''«<.$ "V . : 1 

Leyenbroekerweg 39 : ■ ‘•'••'*•'4 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats¬ 
hebben op dinsdag 8 december a.s. öm 11.00 uur in de dekenale kerk' 
van deHt Petrus (grote kerk) te Sittard. T ; ' ■ " 

Bijeenkomst'in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole- s 
ren. . , • • ['t .y .-v : : yVy*. ,Jr _.. W% 

De dierbare overledene zal ^.«j 2 onder herdacht wordén tijdens het J 
rozenkransgebed en de avondmis van maandag 7 december a.s. om 
, 18.40 uur in bovengenoemde keric. - 

;' 4 -’ Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau- . 
ben,JleHteew£g jte Sittard» ck^étj|ks'Vah l|j3Ó tot 18.15 uur^. ff jj 
Zjj am inlichten ontvangen gelieven deze annon- | 

cè sdfe ztdanig te beschotiweft; -■k - ;,: r - ' -~ 


Mieczyslaw Katarzynski 


In dankbare herinnering: 
Sittard: Leon Katarzynski 

Francien Katarzynski-Jungbli 

Sittard: ‘Mary Hatiisupy-Katarzynski 
' i Chris Hatusupy 
Gordon, Jermaün 


4 december 1992. 

Corr.adres: Lothariusstraat 12,6132 GL Sittard. 


De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal y' 
hebben op maandag 7, december as. óm 14.00 uur in de parochi 
yan de H. Joseph te $tadbroek.-Sittard. ü .. , 

Büeenkómst imde kerkreris geencondolerwii, ^ 

Gelegenheid tot afscheid nemén in het Maaslandmortuarium Ws 
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30tot 18.15 uur. f 
--r ï*-- f ‘ 'f T-i •*»} h.v 

'. l! ■ • - ^ * 

Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan, voorzien van 
sacrament der zieken, nujn inniggeliefde mant, onze zorgzame va 
en schoonvader, mijn zoon, onze schoonzoon, broer, zwager, oom 
neef ... j • 


1 -.i!. 1 ]t :; . . 

^ 'rV; ‘r . ; X . 

'k; -y.. •. ff, - •; : k v|;é..,i • 


^ 'm *. :V - ■ 

? y%.. r • '.4 ‘-h .V' *■ *V, ' i> ' 1 '? 


'•O ■' . 

;■ ' :• r.i. t 


^fet grote vei^agenh^d heblten gnomen van het oyerifl-; ^ ; 

v*#: ,. J. échmëite " 


4 ^- ^ 


Hmub Sevë^éiis 

* 19 april 1935 t 3 december 1992 

echtgenoot van |j 

V' i.-.v fe 


/'ki k % k 'f 

Heerlen-Welten: AJ.W.A^everens-T-* alen 
Nijmegen: Desiree Severens 
PeterPanUssen 

,. f ., j ..,,,, Bornr Wim Sevra^as >a . . ■ 

. v »■>! •'• v Li*idaSeverenos-Linssen - 

•t-buiS 'u>ov?iir -'k' ’. Familie Sercr ^tw . 

• > i-i . oi '.af :v. 'i -1 f .Familiel%éle|i . 


f \ x- . :'k 


• **1 • '■ -- 7 *»#* 


Wij zen heméeer dankbaar voor het vele werk dat hjj voor om» ver- 41 
; enlgingheef|éérncht.'. . ^ ; . ‘ . J , 

2?|t , yrótwi, hipderea eéikleiökindm^n veel 


i HOT 


4'JSSSilSUt.* -ÜS ■. !• ue. i; r 


i..k •■•Viv • ftr 1 ®ëbwij u mede,É 

ï m vftël geduld ge@ 
hvéfwacht van on#y| 
Sólttg«w3fpt, óöze g^pl 


lÊai 
mm fe «Pa. 
PM 


engehoudeiïipp dinsdag 8 ,de 
rtinus^rk ^. v^eitten, waarna 
len in het <?rernatorium te lm 

Negheid §;Ï6t/acbhftebjk co 

[ rouwkamer van heft uitvaartce! 
^^30^(ingang St.-/ 
v ■ - t • 
ma 


«è ïunÜGUI 

ij 

.. ...... „„„ !« <k \^ 

Ir ■. ïffbtgKf 

m ■ ,rk... fk ■ 1 S kïWiï jf&ï™ ï 

pX.-. ' ' '• 1 

MSÊÊBI- - y V- ’’ ■■■■ ^--'k ' j ' '^1 ' ' - v v ,>■■? 
limburgs dagblad 


Limburg 
Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 13 - _ Von onze verslaggever __ 

Jeerlen - In Limburg wonen 
“tonenteel bijna 20.000 officieel 
registreerde Marokkanen, Tur- 
N, Tunesiërs, Italianen, Span- 
Sj^den, Joegoslaven en Grie- 
Dat blijkt uit de meest re- 
F*te cijfers van de Limburgse 
Nnigratie Stichting (LIS). De 
"Mokkanen vormen met af- 
pad de grootste groep allochto- 
N»: 9096. 

•«Volgens komen de Turken 
P08), Italianen (2142), Spanjaar- 
(852), Tunesiërs (591), Joego- 
?^en (543), Grieken (335) en 
“wtugezeh (123). 


Cijfers LIS niet volledig betrouwbaar 

Meeste buitenlanders 
komen uit Marokko 


Vergeleken met de cijfers van 
eind 1990 is er sprake van een 
lichte toename van het aantal al¬ 
lochtonen uit de genoemde ne¬ 
gen landen: 19293 toen tegen 
19990. Een stijging van 607. 

De meeste buitenlanders wonen 


in Venlo en omgeving: 5173. 
Oostelijk Zuid-Limburg komt op 
de tweede plaats met 3471. Daar¬ 
na volgen de regio Roermond 
(2886), de Westelijke Mijnstreek 
(2503) en Maastricht e.o. (2503). 

Volgens de LIS zijn de cijfers 


niet honderd procent betrouw¬ 
baar. Woordvoerder W. Brouns: 
„De gegevens zyn afkomstig van 
de Limburgse gemeenten die 
nogal eens verschillend te werk 
gaan bij de registratie. We weten 
vaak niet wat ze precies met 
dubbele nationaliteiten of gena 
turaliseerden doen. Dat merken 
we ook bij de registratie van 
mensen van Surinaamse en An¬ 
tilliaanse afkomst. 

Dat aantal schatten we op zes¬ 
duizend maar in de gemeentelij¬ 
ke statistieken zijn ze dikwijls 
niet terug te vinden omdat de 
meesten de Nederlandse natio¬ 
naliteit hebben.” 


Dissidente dierenarts op cd milieufederatie 

’Limburg danst’ voor 
een groene provincie 


Staten somber over concurrentiepositie Zuid-Limburg 

provincie moet opnieuw 
slag leveren voor IPR’ 


Van onze verslaggever 

VSTRICHT - Het provinciebestuur zal nu al met vereende 
hten de Haagse politiek moeten bewerken om de brood¬ 
je investeringspremieregeling (IPR) voor het bedrijfsle- 
üi Zuid-Limburg ook na 1993 veilig te stellen. Wanneer de 
vincie niet bijtijds al haar bestuurlijke en politieke pressie- 
klelen in de strijd werpt, zijn alle acties in deze richting bij 
tbaat tot mislukken gedoemd. 


ketste heeft onherroepelijk tot 
dat Zuid-Limburg in de 
nde concurrentieslag met 
h-Limburg en de Duitse 
-«treek steeds meer terrein ver- 
Die klemmende waarschu- 
legde' CDA-Statenlid Leo 
is gisteren op het bord van ge¬ 
teerde Constant de Waal. Tij- 
een vergadering van de vaste 
^commissie voor Economi- 
Zaken toonden diverse fractie- 
dvoerders zich hevig teleurge- 
over de in hun ogen te ver 
--klede IPR voor komend jaar. 


urman richtte 
microfoons 

VELD - Buurman J. Doh- 
v an de wegens xtc-fabricage 
lel tot zes jaar veroordeelde 
P. uit Schinveld heeft in elk 
geen richtmicrofoons in huis 
P „Het is heel vervelend wan- 
4e over zaken leest waarvan je 
Weet,” zegt Dohmen veront- 
Advocaat mr. D. Moszko- 
A onderzoek gevraagd naar 
rik van afluisterapparatuur 
® woning van een buurtbewo- 
r ‘ r 'hmen zegt dat hij dat niet is. 

j bleek ook dat de betrouw- 
tip van de advocaat betrekking 
op een overbuurman. Die man 
“■gelijk op 18 januari als getui- 
r het hof in den Bosch wor- 
, opgeroepen. Daar wordt dan 
gei- beroep van Billy P. tegen 
>nnis van de rechtbank in 
behandeld. 


Groen Links eist 
opheldering over 


mp 
Van onze verslaggever 


^STRICHT - De Staten- 
■be van Groen Links eist 
1 wiilieugedeputeerde Jan 
**®mans opheldering over 
vraag waarom het dagelijks 
**ur van de provincie 
J «3chalige compostering 
groente-, fruit- en tuinaf- 
koste wat het kost’ wil 
rz etten. Volgens fractie- 
^dvoerder Leon Huij- 
»ts van Groen Links is 
Jhschalige compostering 
■jkldels wel degelijk een 
^zen techniek’. Die biedt 
n ogen bovendien belang- 
voordelen bóven de — 
geplande - twee grote 
'^erkingsinstallaties in 
burg. 

h Ws wyst in dit verband op 
kleinschalig composteersys- 
dat nog niet zo lang geleden 
het Sittardse ontwerpbureau 
ontwikkeld. „Zo’n klein- 
»e installaties vergen minder 
Port en veroorzaken dus min¬ 


der verkeersoverlast. Bovendien 
kunnen zij op zeer korte termijn 
operationeel worden gèmaakt, 
waardoor de wettelijke composteer- 
plicht per 1 januari 1994 geen enkel 
gevaar loopt. Kortom, met dit sys¬ 
teem kunnen een hoop problemen 
voorkomen worden. Daarom ver¬ 
baast het ons ten zeerste dat de de- 
puté geen enkele keer gewag heeft 
gemaakt van dit procédé,” aldus 
Huijbregts. Ook de PNL-fractie in 
Provinciale Staten is groot voor¬ 
stander van kleinschalige compos¬ 
tering van GFT-afval door gemeen¬ 
ten, al dan niet in gewestelijk ver¬ 
band. 

Verder wil Huijbregts van Tinde- 
mans weten wie de initiatiefnemer 
en 'geldschieter’ is geweest van het 
werkbezoek dat een delegatie van 
de provincie onlangs heeft gebracht 
aan een afvalverbrandingsinstalla¬ 
tie in het Zwiterse Solothum. Het 
irriteert de Statenfractie van Groen 
Links onder meer dat uitgerekend 
Zwitserland als reisdoel is uitge¬ 
zócht, hoewel juist dat land veel 
soepeler milieu-eisen kent dan Ne¬ 
derland, Bovendien steekt het de 
oppositiefractie dat afvalverbran¬ 
ding ’zo nadrukkelijk door het col¬ 
lege van GS wordt gepromoot’. 


(ADVERTENTIE) contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak HOPPEN BROUWERS B.V. 

EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tel. 711934 

Met onze bekende 
garanties 


|Ili ijl lliijillppili 

•(‘i 1 , 1 : 

»?. .1 

inliilll Ijlllplili 

;. “• ,|„ ■ i 

:■ ■ • !i‘;iï::{::«-« • 
.!.’ 


Vervolg van pagina 11 

DOOR GEERTJANCLAESSENS 

ROERMOND - „Veel Limburgers 
zijn zó dom: ze blijven gewoon lijd-, 
zaam toezien hoe de grote bedrijven 
hen ringeloren.” De 'zingende die¬ 
renarts’ Rinus Rasenberg uit Roer¬ 
mond schrikt niet terug voor krach¬ 
tige uitspraken. Hij leverde twee 
bijdragen voor de cd 'Limburg 
greun’ van de Limburgse Milieufe¬ 
deratie. Daarvan komt het lied 
'Limburg danst’ ongetwijfeld het 
hardst aan. Het andere lied, over de 
stad Maastricht is een ouder num¬ 
mer. 

'Limburg danst’ handelt over de te¬ 
loorgang van (het groen in) deze 
provincie. De provincie is volgens 
Rasenberg Vogelvrij verklaard’. 
liiiiiiiiilülÉlliilliilil 


ipiiHinigm$$ü IH 


zien 


„Die afgravingen, dat vindt de pro¬ 
vincie maar goed. Als je zoiets in 
Friesland zou doen, kun je rekenen 
op massaal verzet. Hier kan dat ge¬ 
woon.” 

Rasenberg is niet bang uitgevallen: 
hy durft tegen heilige huisjes aan te 
schoppen. Ook binnen de milieufe¬ 
deratie is hy een dissident. Rasen¬ 
berg vindt het van de gekke dat een 
complete weg moet worden omge¬ 
leid voor een kolonie dassen, terwijl 
iedereen het goed vindt dat diezelf¬ 
de baan de bisschopsstad door¬ 
snijdt. Een vorm van decadentie, 
vindt de dierenarts dat. 

Dit soort uitspraken wordt hem niet 
door iedereen bij de Milieufederatie 
in dank afgenomen, maar het wordt 
geaccepteerd als hy het zingt. 
„Daarom is zo’n nummer ook een 
fantastische manier om een bood¬ 
schap over te brengen. In een lied 
kun je bijna alles zingen. Als je het 

|—ü— sufs mm ■■■ ■ ■■ — 

i 1 ! " iL i , I ! it , { |{ 1 1 _ ie»i u J 1 

Y ||:;i : Y ■ ; ";"F -T.' ■ ' 'Vfcv- ' ■ 

V ■ V 


Nu de Europese Commissie on¬ 
langs groen licht heeft gegeven, 
heeft het kabinet besloten de pre¬ 
mieregeling voor Zuid-Limburg als¬ 
nog met een jaar te verlengen tot 1 
januari 1994. Zy het enkel nog voor 
grote bedrijfsinvesteringen van mi¬ 
nimaal dertig miljoen gulden. Voor 
Daems en ook PNL-fractiewoord- 
voerder Bèr Van de Heuvel reden 
om te concluderen dat alle verwoe¬ 
de krachtsinspanningen van het 
Limburgs provinciebestuur nauwe¬ 
lijks effect hebben gesorteerd. 

Maar tegélijkeryd is volgens Daems 
één ding zonneklaar: „Ook nó 1993 
zullen we het bedrijfsleven in Zuid- 
Limburg een goede investeringsre¬ 
geling moeten bieden. En dat zullen 
we Den Haag nü al met z’n allen te 
verstaan moeten geven. Dus laten 
we die dingen nu meteen al gaan 
regelen. Anders zyn we volgend 
jaar weer te laat.” 

Deputé De Waal gaf grif toe dat 
Zuid-Limburg, hoewel de ÏPR met 
een jaartje is verlengd, ’bij lange na 
niet heeft gekregen wat we hadden 
gehoopt’. De wrange gevolgen daar¬ 
van legde De Waal vervolgens moei¬ 
teloos bloot: „De verschillen in 
investeringspremies tussen Neder¬ 
lands- en Belgisch-Limburg kun¬ 
nen inmiddels oplopen tot liefst 21 
procent. Nog even afgezien van een 
hele rits aantrekkelijke fiscale rege¬ 
lingen die Belgisch-Limburg het 
bedrijfsleven kan bieden.” Over een 
mogelijke verlenging van de huidi¬ 
ge IPR na 1993 koestert de deputé 
echter weinig illusies: „De regeling 
als zodanig keert hoogstwaarschijn¬ 
lijk niet meer terug.” - gewoon hardop zou zeggen, zoudeif 
mensen zich eraan storen. Maar als 
je het zingt, accepteren ze het wel.” 

Rasenberg is een veelzijdig man.' 
Behalve als dierenarts staat hy be; 
kend als schrijver, zanger, muzi¬ 
kant, cabaretier en schaatser. Hij 
’deed’ zes theaterprogramma’s en 
drie verhalenbundels. Verder staan 
er drie cassettes, vier lp’s en één cd 
op zyn naam. De teksten handelen 
vooral over dieren en de wereld varf 
de boer. * 

Deskundigheid 

Zijn beroep zorgt voor debroodno^ 
dige deskundigheid. „Ik kan de rapi 
porten van bedrijven lezen, ik weet 
waar ik over praat Ik weet welke, 
uitstoot er de lucht in gaat en wat 
het gevolg daarvan is.” Rasenberg 
kan zich kwaad makenover dé 
„volksverlakkery” van Lapinus 
Rockwool. „Ze stellen een klachten¬ 
nummer in, geven een krantje uit; 

Zo van: kom maar met je klachten. 
Maar er wordt niks mee gedaan. v 
Maar hij maakt zich tegenwoordig 
ook druk over zaken die verder weg 
liggen. Zoals het Gatt-akkoórd, over 
de vrye wereldhandel. „Steeds 
meer handel, maar ten koste van de 
natuur,” vindt hy. „We moeten zui¬ 
nig zyn op de aarde. Er komen 
steeds meer huizen, steeds meer fa¬ 
brieken. Nederland is gewoon voL” 


Heérlense 

stichting 

terminale . 

* 

thuiszorg 

HEERLEN - Ernstig zieken in dé 
gemeente Heerlen kunnen vanaf 15 
december een beroep doen op de 
stichting Patiens. Vrijwilligers vaif 
de stichting zyn beschikbaar om 
terminale patiënten in hun laatste 
levensfase te verzorgen, zodat ze 
thuis kunnen sterven. 

By Patiens zyn ruim twintig vrijwil¬ 
ligers aangesloten. Deze ondersteu¬ 
nen de huisarts, wijkverpleging én 
gezinszorg by hun taken. De hulp¬ 
verlening is kosteloos. 

Patiens streeft ernaar om binnen 24 
uur hulp te bieden aan terminale 
patiënten. Vrijwilligers kunnen in 
overleg met de professionele krach¬ 
ten worden ingezet voor verzorgen^ 
de taken - helpen met eten en 
drinken - huishoudelijke taken 
- boodschappen - en begeleidende 
taken. Opmerkelijk is dat de stich¬ 
ting van de vrijwilligers eist dat zy. 
van Rooms-Katholieke signatuur 
zyn. 

Voor de financiën is Patiens aflian-- 
kelyk van giften. De stichting is te; 
bereiken via telefoonnummer- 
045-415489. ’ ; 


• Zeven fbngeren uit Zimbabwe 
maakten gistermiddag in Roer¬ 
mond kennis met een stukje on¬ 
vervalste Nederlandse cultuur: 
Sinterklaas en Zwarte Piet. De 
Afrikanen moesten hartelijk la¬ 
chen toen zij voor het eerst van 
hun leven de Goedheiligman en 
zijn knechten zagen. De vier 
meisjes en drie jongens blijven 
in het kader van het uitwisse¬ 
lingsprogramma ’■Holland World 
Youth’ drie maanden in Neder¬ 
land. Zeven Limburgse jongeren 
zullen in september, oktober en 
november in Zimbabwe verblij¬ 
ven. Foto: JEROEN KUIT 


Twee doden en 
vier gewonden 
bij zware brand 

LUIK - By een zware brand in 
Luik zijn twee personen om het le¬ 
ven gekomen en raakten vier ande¬ 
ren gewond. De brand brak uit op 
de tweede verdieping van een ap¬ 
partementsgebouw. Een 33-jarige 
bewoonster, die niet meer kon ont¬ 
snappen, gooide haar zoonlje van 
twee jaar door het raam naar bene¬ 
den, waar het werd opgevangen 
door de zoon van een van de omge¬ 
komen slachtoffers. De vrouw 
sprong daarna ook en raakte by 
haar val zwaar gewond. 


Van onze verslaggever _ 

« 

MAASTRICHT - De politie van 
Maastricht heeft twee inbrekers- 
benden opgerold. De ene bende 
heeft zich in de loop van enkele 
maanden schuldig gemaakt aan 
67 inbraken en diefstallen. Die 
werden gepleegd door vijf perso¬ 
nen van wie er drie, respectieve¬ 
lijk 16,19 en 20 jaar oud, in Beek 
werden betrapt óp het stelen van 
een auto vlakbij het politiebu¬ 
reau. Nadat het drietal was over¬ 
gedragen aan de Maastrichtse 
politie, bleek dat er nog twee 
21-jarige Maastrichtenaren bij de 
groep behoorden. Ook zij kon¬ 
den worden aangehouden. 

De groep, die voornamelijk in 


Slachtoffer van sluiting Grand Theater Landgraaf 

Rubens poppenkast op straat 


Van onze correspondent 
_ ROELW1CHE 

MAASTRICHT - Twee uitverkoch¬ 
te voorstellingen die zonder slag of 
stoot worden afgèlast, dat kan zelfs 
niet bij Ruben Sfcheffer door de 
beugel. De Maastrichtse poppen¬ 
speler voelt zich zeer gedupeerd 
omdat zyn optredens in het Grand 
Theater in Landgraaf , plotseling 
werden afgelast Het theater, dat in 
grote financiële ' problemen ver¬ 
keert, heeft voorlopig het hele ge¬ 
plande programma stopgezet 

„Zo ga je toch niet met mensen 
om?” Rubeh Scheffer kan zyn woé¬ 
de nauwelijks onderdrukken. „Af¬ 
gelopen maandag werd ik opgebeld 
door een medewerker van..het 
Grand Theater met de simpele me¬ 
dedeling dat al myn voorstellingen 
è la minute waren afgelast. Of ik 
maar even mijn spulletjes kon ko¬ 
men afhalen. Voor ik een fatsoenlijk 
antwoord had verzonnen werd de 
haak reeds neergèlegd.” 


Maastrichtse 
politie heeft 
bendes opgerold 

Maastricht-west opereerde, heeft 
een uitgebreide kerfstok: 47 in¬ 
braken in auto’s, vier autodief¬ 
stallen, twee bromfietsdiefstal¬ 
len, een woninginbraak, inbra¬ 
ken in een sportzaal en een goe¬ 
derencontainer en 25 fietsdief- 
stallen. Een 21- en een 25-jarige 
Maastrichtenaar zijn aangehou¬ 
den omdat zij helers van de ge¬ 
stolen goederen bleken te zijn. 
Op 5 januari zullen al deze ver¬ 
dachten voor de rechter worden 
gebracht. 


De poppenspeler, die behalve in 
Landgraaf ook zyn kunsten ver¬ 
toont in Heerlen èn Maastricht, is 
dagenlang bezig geweest alle reser¬ 
veringen af te bellen. Bovendien 
voelt hy zich ook financieel flink in 
de wiek geschoten. „Ik had speciaal 
voor myn optredens in het Grand 
Theater stoeltjes ter waarde van 300 
gulden aangéschaft. Bovendien 
staat er nu in Landgraaf een gloed¬ 
nieuwe poppenkast die niet ge¬ 
bruikt wordt Wie gaat my dit ver¬ 
goeden ? Aan een schadevergoe¬ 
ding hoéf ik in deze situatie natuur¬ 
lijk niet te denken.” 

Overlevingsplan 

Fred Beulen, bestuurslid van het 
noodlijdende theater, begrijpt de 
klaagzang van Scheffer maar zegt 
verder weinig eraan te kunnen 
doen. „Zoals bekend staan we met 
de rug tegen de muur. We zyn nu 
besprekingen gestart met alle be¬ 
trokken partijen, waaronder de ge¬ 
meente én de bank om een pplos- 


De andere bende die werd aan¬ 
gehouden, bestond eveneens uit 
vijf personen afkomstig uit 
Maastricht. Zij hebben in wisse¬ 
lende samenstelling een aantal 
inbraken en diefstallen ge¬ 
pleegd. Van een garageterrein 
stalen zy een VW Golf, voorts 
hebben ze in sportkantines inge¬ 
broken en pleegden onder be¬ 
dreiging met een mes een bero¬ 
ving in de Vijfharingenstraat. 


Zij variëren in leeftyd van 18 tot 
28 jaar. Een 30-jarige inwoner 
van Maastricht verkocht de goe¬ 
deren door en is aangehouden 
als heler. Met uitzondering van 
de hoofdverdachte zyn deze da¬ 
ders inmiddels op vrije voeten 
gesteld. 


sing voor de problemen te zoeken. 
Ook denken we na over de moge¬ 
lijkheid om de winkeliersvereni¬ 
ging in Landgraaf te betrekken by 
een eventueel overlevingsplan voor 
het theater. Binnen twee maanden 
hopen we meer duidelijkheid te 
kunnen verschaffen over de stand 
van zaken. Jammer helaas voor de 
heer Scheffer maar hy moet ook 
kunnen begrijpen dat wy op dit 
moment geen andere keuze hebben 
dan de zaak dicht te gooien.” 


Een bittere pil voor Ruben Schef¬ 
fer. „De voorstellingen in Landgrdaf 
liepen als een trein. Nou moet ikt 
weer op zoek naar een nieuw po-* 
dium. Er wordt geen enkele reke-> 
ning gehouden met de artiesten en; 
de vrijwilligers, die zich kapot wer-» 
ken om een goed produkt te bren-* 


En wie is de dupe ? Juist ja, het pu-‘ 
bliek. Maar maak dat maar eens* 
duidelijk aan de heren politici.” > 


Getuigen gevraagd van juwelierskraak 

Inbreker zakt 
door plafond 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Uit onderzoek 
door de Maastrichtse politie is 
gebleken dat de inbrekers die af¬ 
gelopen dinsdagnacht voor een 
half miljoen aan juwelen buit 
maakten by een juwelierszaak 
aan de Maastrichter Brugstraat, 
goed op dé hoogte waren van de 
situatie. Zy zijn vermoedelijk de 
hele nacht bezig geweest met het 
doorboren van de tussenmuur 
van de soevenir-winkel naar de 
juwelierszaak. Daarbij moet be¬ 
hoorlijk wat kabaal zyn ge¬ 
maakt. Ook is komen vast te 
staan dat de inbrekers opééns 
met grote haast via de gemaakte 
opening het juwelierspand heb¬ 
ben verlaten, toen het alarm in 
werking trad. Dat gebeurde even 
voor zeven uur. Via de toegangs¬ 
deur van de souvenirwinkel zyn 
ze met de buit ontvlucht. 


Toen de politie en'de eigenaar 
kort daarna ter plekke arriveer¬ 
den waren de beveiligingsluiken 
nog naar beneden. Uit de vitri¬ 
nes bleken echter de meeste ju-, < 
welen ontvreemd, zonder dat er ^ 
ruiten waren vernield. Doordat.- 
de inbrekers via de tussenmuur ’ 
in de ruimte boven de vitrine te¬ 
recht kwamen konden zy het 
alarm aanvankelijk omzeilen. Na ! 
het verzamelen van hun hun buit' 
moet een van de dieven door hef ' 
plafond zijn gezakt waardoor het ' 
•alarm in werking trad. 

De politie gaat ervan uit dat er 
zich dinsdagmorgen rond zevèn ' 
uur mensen bevonden in de * 
Maastrichter Brugstraat en de 
Kleine staat die wellicht iets ver¬ 
dachts hebben gezien of gehoord ' 
dat te maken had met de in¬ 
braak. Getuigen worden ge- < 
vraagd telefonisch contact op te 
nemen met de maastrichtse re¬ 
cherche onder nummer 293861. . , 
limburgs dagblad 


Limburg 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


Literatuur in de 
Euregio Maas-Rijn 
bundelt krachten 


Van onze verslaggever 

AKEN - Het literatuurbureau in de Euregio Maas-Rijn, 
gevestigd aan de Süsterfeldstrasze in Aken, ontpopt zich 
steeds meer als een instelling van de Euregio Maas-Rijn. 
Medio oktober had voorzitter dr. Josef Ruhrmann een aan¬ 
tal schrijvers en instellingen op het gebied van de litera¬ 
tuur uitgenodigd voor een eerste contact. 


Een van de belangrijkste punten 
van gesprek vormde een congres 
van auteurs uit de Euregio, te 
houden in 1993 in Maastricht. 
Een juiste datum en lokatie zijn 
nog niet bekend. Het Letterkun¬ 
dig Centrum Limburg, vertegen¬ 
woordigd door Rosalie Sprooten 
en Emma Crebolder, zegde in 
ieder geval medewerking toe bij 
de voorbereiding van het con¬ 
gres. De Stichting Kunst en Cul- 


Of ROERMOND 


MAASTRICHTl 


/o 


Stoomcursus 
Nederlands 
voor Duitsers 

KREFELD - Voor leerkrach¬ 
ten aan technische scholen in 
het Duitse deel van de Eure¬ 
gio Rijn-Maas-Noord wordt 
vandaag in Venlo een stoom¬ 
cursus technisch Nederlands 
gehouden. De docenten kun¬ 
nen daarmee hun voordeel 
doen als ze in het Nederland¬ 
se grensgebied op zoek gaan 
naar partnerscholen of stage¬ 
plaatsen voor hun leerlingen. 
Verwacht wordt dat dit in het 
Europa zonder grenzen veel 
vaker zal gebeuren. De cursus 
vindt plaats in De Maaspoort 
en duurt van 10 tot 16 uur. Bij 
voldoende belangstelling ko¬ 
men er vervolgcursussen. 


tuur in Maastricht zal nog ge¬ 
vraagd worden te participeren. 

Financiering 

Deze eerste oriëntering over lite¬ 
raire activiteiten in de regio 
Aken, Zuidelijk-Limburg en de 
provincie Luik en Belgisch-Lim- 
burg krijgt in januari een ver¬ 
volg. Een groot probleem is de 
financiering van de verschillen¬ 
de activiteiten. Het Akense bu¬ 
reau ontvangt geen structurele 
subsidie van de deelstaat Noor- 
drijn-Westfalen en in Euregio- 
naal verband worden uitsluitend 
pilot-projecten gesubsidieerd. 
Voor het overige is het bureau 
aangewezen op donateurs. 

Initiatieven 

Onder de directe leiding van dr. 
Manfred Fischer zijn echter al 
heel wat grensoverschrijdende 
initiatieven van de grond geko¬ 
men. Medio november is nog een 
Euregio-symposium gehouden 
met als thema ’Het vertalen van 
literatuur’. „Het is heel belang¬ 
rijk,” zegt Fischer, „dat wij ken¬ 
nis kunnen nemen van werken 
die over de landsgrenzen heen 
worden uitgegeven. De schrij¬ 
vers kunnen elkaar op die ma¬ 
nier bevruchten. Een echte 
roman bijvoorbeeld over mensen 
of instellingen in de Euregio 
Maas-Rijn heb ik nog niet ge- 


Meijerink 


Bij het symposium over vertalen 
van literatuur hield onder ande¬ 
ren ook Gerda Meijerink uit 
Amsterdam een inleiding. Prof. 
dr. Wiel Kusters en Oskar Pas- 
tior (uit Berlijn) gaven actuele 
voorbeelden van vertalingen. 
Beide schrijvers vertalen name¬ 
lijk eikaars werk reeds vele ja- 


In 1993 hoopt het bureau nog 
een uitgave te kunnen bewerk¬ 
stelligen van Duitse, Nederland¬ 
se en Belgische dichters in hun 
eigen taal, maar ook in een verta¬ 
ling. Bovendien staan op het 
programma verschillende lezin¬ 
gen in de deelstaat Noordrijn- 
Westfalen met bekende en min¬ 
der bekende Nederlandse au¬ 
teurs. 


De Bree zorgt 
niet voor andere 
koers bij DSM 


Van onze redactie economie 

HEERLEN — Simon de Bree is vol¬ 
gens president-commissaris Her¬ 
man Wijffels de geschikte man om 
in juli bij DSM Van Liemt op te vol¬ 
gen door zijn technische achter¬ 
grond, brede ervaring in het bedrijf, 
kennis van de markt en bovenal 
door zijn internationale oriëntatie. 

Zelf noemt De Bree het een combi¬ 
natie van ambities, talent en geluk, 
dat hij Van Liemt mag opvolgen. 
De raad van commissarissen oor¬ 
deelde op 30 september dat hij de 
beste kandidaat was. Maar intern 
was al een jaar geleden bepaald dat 
hij de troonopvolger zou worden. 

De Bree: In de raad van bestuur is 
er nooit enige rivaliteit geweest. Er 
waren meer mensen geschikt voor 
geweest. Ik zou heus niet zijn opge¬ 
stapt als ik het niet was geworden.” 

Wat zal er onder uw leiding veran¬ 
deren? 

„Niet echt veel. Ik ga door op de 
koers die al onder mijn voorganger 
is ingezet. We kennen bij DSM een 
collegiale bestuursvorm, we vor¬ 
men een hecht team. Alles wat we 
doen gebeurt in goed onderling 
overleg. Daar verandert niets aan 
als ik voorzitter word. Het zou 


vreemd zijn als er dan meteen een 
andere wind zou gaan waaien. Daar 
is geen aanleiding voor.” 

Hans van Liemt wordt geen DSM- 
commissaris, omdat hij de indruk 
wil vermijden dat hij u op de vin¬ 
gers kijkt. Vindt u dat jammer? 

De Bree: „Het is zijn eigen beslis¬ 
sing. Die heeft hij al lang geleden 
genomen. Ik had hem graag als 
commissaris gehad. Toch blijft hij 
ook na zijn vertrek belangrijk voor 
DSM. Ik zal een goed contact met 
hem houden en hem nog wel eens 
onder vier ogen om advies vragen.” 

Tot nu toe bestond de raad van be¬ 
stuur uit vijf man, na het vertrek 
van Van Liemt zijn er nog maar 
vier. Waarom? 

„Nu DSM bezig is de verantwoorde¬ 
lijkheden lager in de organisatie te 
leggen, is het gepast om de raad van 
bestuur te versmallen. Het past ook 
in de geest van de afslankingen die 
bij DSM gaande zijn.” 

De raad van bestuur bestaat straks 
uit vier man die allemaal 55 jaar of 
iets ouder zijn. Meer dan honderd 
dienstjaren bij elkaar. Het gevaar 
is dat ze straks ongeveer tegelijk 
met pensioen gaan. 

De Bree: „Daar hebben we goed 


( A ni/JTR'T'jrwT'nr' \ 


EXCLUSIEVE COLLECTIE 

KELIMS 


Een uniek handgeweven kleed als 
exclusieve decoratie in uw 
interieur. 

■ Traditionele volkskunst uit 
Perzië, Turkije en 
Afghanistan. 

. DOLS Cr CO 

ScmT jWj / 905 rfaicLMC 64M(iteit f 


S1TTARD MARKT 31 TEL. 046-512605 


• De bezetting van het Akense literatuurbureau: Dr. Josef Ruhrmann, dr. Manfred Fi¬ 
scher en Suzanne Henrichs. Foto: frans rade 


AKEN - De balans na een 
jaar autovrije binnenstad in 
Aken is slecht uitgevallen. 
Vooral werknemers in de bin¬ 
nenstad hebben het project 
zeer negatief ervaren. Dit 
bleek uit een bijeenkomst van 
voor- en tegenstanders in 
theater Geulen. 

Op de openbare vergadering 
van de lokale werknemers¬ 
bond werden twee vertegen¬ 
woordigers van de rood-groe- 


Autovrij Aken 
slecht ervaren 
bij werknemers 


ne coalitie (SPD en Grünen) 
in Aken met talloze beschul¬ 
digingen bestookt. De bond 
noemde ’het jaar van een 
voetgangers vriendelijke bin¬ 
nenstad’ een poging tot ’het 


doodmaken van de city’. Ver¬ 
der werden de leden van de 
SPD en de Grünen beschul¬ 
digd van een 'ambtenaren- en 
minderhedendictatuur’. 

De coalitie-vertegenwoordi- 
gers vonden de beschuldigin¬ 
gen sterk overdreven. De 
enige oplossing voor de over¬ 
last die voetgangers van het 
autoverkeer ondervinden is 
volgens hen het autovrij ma¬ 
ken van de binnenstad. 


Simon de Bree: „Liever een eigen winkel, dan zetbaas in een grote winkelketen. 


over nagedacht. We moeten inder¬ 
daad voorkomen dat straks binnen 
een half jaar drie bestuurders ver¬ 
trekken. Daarom zullen we redelij¬ 
ke afspraken maken over een ge¬ 
spreid vertrek. Zelf zou ik er overi¬ 
gens geen probleem mee hebben 
om tot mijn 62e door te werken.” 

■ U zit al sinds uw 26e bij DSM. Werkt 
dat niet vernauwend, kunt u wel in¬ 
spireren? 

„DSM is geen fietsenwinkel. Het is 
een heel gevarieerd bedrijf. Het 
biedt steeds nieuwe uitdagingen. 
De bedrijfscultuur is uitstekend. 
We krijgen altijd complimenten van 
adviseurs over de manier waarop 
het bestuur functioneert. Er wordt 
zakelijk gewerkt en opvallend wei¬ 


nig aan eikaars stoelpoten ge¬ 
zaagd.” 

Zal DSM onder uw leiding een fusie 
aangaan met een ander chemiebe¬ 
drijf? 

De Bree: „Ik kan niet te ver vooruit 
'kijken, maar een volledige fusie ligt 
op dit moment niet voor de hand. Ik 
sluit het tijdens mijn periode niet 
uit, maar het ligt op dit moment 
niet voor de hand. We leggen eerder 
de nadruk op een eventueel aan¬ 
gaan van een samenwerking of al¬ 
liantie met een partner op het ge¬ 
bied van kunststoffen of krakers. 

Dat neemt niet weg dat DSM zoveel 
mogelijk zelfstandig wil doen. Ik 
heb liever een eigen winkel, dan dat 


ik zetbaas ben van een grote win¬ 
kelketen.” 

Bent u zich bewust van het belang 
van DSM voor de regionale econo¬ 
mie? 

„Jazeker. Het werk bij DSM is voor 
veel mensen een levensvervulling. 
Daardoor wordt het ook een deel 
van mijn verantwoordelijkheid. Ik 
denk dat ik net als Van Liemt in 
grote mate rekening houd met de 
omgeving. DSM draagt Limburg 
een goed hart toe. We gaan hier niet 
weg. Dat zou niet eens kunnen. We 
proberen goed met de omgeving om 
te gaan, maar het is geen speeltuin. 
Er moet wel resultaat behaald wor¬ 
den. Ik hou niet van smoesverha- 
len.” 


Politie Aken houdt twee overvallers aan 

AKEN - De politie van Aken heeft donderdagnacht en gistermiddag de twee mannen kunnen aanhou¬ 
den die donderdagavond een gewapende overval pleegden op het Allkauf-filiaal in Imgenbroich bij 
Aken. De overvallers namen daarbij een 37-jarige caissière in gijzeling. Zij moesten het pand zonder buit 
verlaten en lieten op hun vlucht de vrouw vrij. De caissière liep een zware shock op. 

De twee mannen, een 44-jarige man uit Baesweiler en een 42-jarige man uit Geilenkirchen, hebben inmid¬ 
dels bekend. Zij verklaarden de overval te hebben gepleegd, omdat zij grote schulden hadden gemaakt 
en geld nodig hadden. Beiden zijn bekenden van de politie. 


Bejaardentehuizen 
gaan slordig om met 
arbeidsomstandigheden 


Van onze verslaggeefster 

MAASTRICHT — Het hoge ziekte¬ 
verzuim in de bejaardenzorg is een 
direct gevolg van de arbeidsom¬ 
standigheden, die in deze sector te 
wensen overlaten. Verbeteren van 
die arbeidsomstandigheden is niet 
zozeer een kwestie van geld of meer 
personeel, maar veel meer een 
kwestie van goede leiding, van or¬ 
ganiseren en van mensen beter 
waarderen. 

Dat is de belangrijkste conclusie 
van de Arbeidsinspectie Maastricht, 
na een onderzoek onder 71 bejaar¬ 
dentehuizen (80 procent van alle 
tehuizen) in Limburg en Oost-Bra- 
bant. De uitkomsten van het onder¬ 
zoek zijn volgens de onderzoekers 
niet alleen representatief voor het 
onderzochte gebied, maar voor het 
hele land. 

De bedrijven werden getoetst aan 
de bestaande minimumnormen, 
zoals veiligheidsmaatregelen bij ge¬ 
bruik van bijtende stoffen en 
vluchtwegsignalering. Tachtig pro¬ 
cent bleek hier niet aan te voldoen. 

Bovendien werd gekeken naar om¬ 
standigheden, waarvoor geen nor¬ 
men voorhanden zijn, zoals werk¬ 
druk, taakinhoud, emotionele en 
fysieke belasting. 

Uit het hoge ziekteverzuim onder 
bejaardenverzorgsters mag worden 
afgeleid dat de arbeidsomstandig¬ 
heden in de bejaardenoorden niet 
ideaal zijn. De werkdruk is de laat¬ 
ste jaren enorm toegenomen. Ver¬ 
grijzing en korting op de budgetten 
voor de gezondheidszorg zijn daar 
zeker debet aan. Maar, aldus de ar¬ 
beidsinspectie, dit mag niet ten kos¬ 
te gaan van de arbeidsomstandighe¬ 
den. 


Door de hoge werkdruk dreigt 
beroep van bejaardenverzorgster! 
worden uitgehold. De balans tuss| 
uitvoerende zorgtaken, die vaak! 
chamelijk belastend zijn, en J 
voorbereidende en ondersteunen 1 
taken lijkt in veel gevallen zo e 
Zowel wat de emotionele belast# 
als de fysieke belasting betreft W c 
den dan ook knelpunten gesffl 
leerd. 


In dertig procent van de bedrijf 
was geen ziekteverzuimcijfer vo c 
handen. Bij de overige varieert 
verzuim van 4 tot 17 procent. 

In vrijwel geen van de bejaarde] 
oorden is een goed inzicht in 
oorzaken van het ziekteverzu#! 
Onderzoeken hiernaar zijn al n 
begonnen. Tien procent van de 
derzochte bejaardenoorden is be^j 
vernieuwingen aan te brengen inn 
organisatie en in de taakinhoud n 
de bejaardenverzorgster. I 


Kritiek kregen de onderzoekers VjJ 
de Vereniging van Nederlandse M 
jaardenoorden (VNB). „Het ond<* 
zoek wekt de suggestie dat het 
name in de verzorgingshui? 
slecht is gesteld met de arbeidsc4 
standigheden, maar dat geldt vof 
de de meeste bedrijven.” | 

Maar als signaal noemt de VNB #{; 
rapport waardevol. De verenië'T 
onderzoekt overigens ook zelf 
men met de meerderheid van \ 
Limburgse bejaardentehuizen, #1 
ziekteverzuim. Eind januari 19932; 
hieruit een verzuimregistratiesy | 
teem voortvloeien, waarmee e ®, 
analyse gemaakt kan worden ^ 
de oorzaken van het ziekteverzuim 

Aan de hand van die analyse hooi 
de VNB dan oplossingen aan ■ 
kunnen dragen om het ziekteV^j 
zuim te verhelpen. 


limburgs weerboekje 


Foto: DSM 


1 *• ^ ^ _ door B ob van der Moolen J 

De eerste winterse trekjes 

Gistermiddag rond het middaguur vielen de eerste natte sneeuw- 
.vlokken, een duidelijke aanwijzing dat het - voorlopig - gedaan is mei 
de voor de tijd van het jaar veel te hoge temperaturen. Stond hei 
kwik in het begin van deze week nog boven de 10 graden, woensdag' 
nacht zelfs nog 13.4 graden, tijdens de sneeuw van gisteren daalde 
het kwik tot 0.2 graden net boven de grond. Aan de voorzijde van een 
kleine maar zeer actieve depressie werd in de bovenlucht koude 
lucht aangezogen waardoor de regen even in natte sneeuw overging’ 
De baan van die storing lag bijna boven onze regio en een blik op de ? 
barometer leerde ons dat de luchtdruk dit jaar nog nooit zo laag was 
en wel 733 mm kwikdruk of 977 millibar. Daarnaast viel uit de aS' 
grauwe lucht veel neerslag: 19 mm. Samen met de regen van de eer¬ 
ste dagen kende december een natte start want de totale hoeveelheid 
bedroeg 32 mm. Hopenlijk treft Sinterklaas het vandaag, want de 
verwachting is dat het - tijdelijk - droog blijft. 

Sinterklaas anno 1962 

Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat Sinterklaas - en hij niet 
alleen - het heel erg koud moest hebben gehad. Eind november in dat 
jaar begon toen de eerste vorstperiode in wat later een zeer strenge 
winter zou worden. Het ijs was op 5 december al sterk genoeg om er 
op te gaan schaatsen. De ochtend voorafgaand aan pakjesavond be¬ 
gon met een dichte mist en nadat deze was opgetrokken toonde het 
landschap een prachtig wit berijpte aanblik. Maar in de middag 
kwam de mist terug, het zicht verminderde zo snel en zo erg dat de 
schaatsenrijders op de plassen zich nauwelijks meer konden oriënte¬ 
ren en zodoende in de problemen kwamen. De mist werd in de loop 
van de avond zo dicht dat het verkeer vrijwil tot stilstand kwam. In 
Amsterdam reden enkele automobilisten zelfs een gracht in. De radio 
riep de luisteraars op de gordijnen open te houden om zo voor wat 
meer licht te zorgen. Maar de maan hebben we die avond niet meer 
door de bomen zien schijnen; de bomen zelf waren nauwelijks zicht¬ 
baar... 

Het weer in december 

De laatste maand van het jaar is ook de donkerste want de dagen tot 
aan de dag van de astronomische winter worden elke dag korter. Nog 
even en de donkere dagen voor Kerstmis staan weer voor de deur- 
Overdag is het nog een paar uurtjes licht en de zon laat zich in veel 
decembermaanden nog maar weinig zien. Gemiddeld schijnt ze in 
deze tijd niet veel meer dan 1 1/2 uur per dag. Een eventuele vroege 
vorstperiode in december wordt meestal zeer nauwlettend gevolgd 
waarbij de harten van veel weergeïnteresseerden en schaatsliefheb¬ 
bers ongetwijfeld weer sneller gaan kloppen. Wordt het een strengt 
normale of (weer) een zachte winter? Krijgen we een witte Kerst? 
Brengt december al vroeg vorst en sneeuw dan mag men daar geen 
grote voorspellende waarde aan hechten. Het is namelijk meestal z° 
dat een vroege vorstperiode in december vrijwel altijd vóór de jaar¬ 
wisseling wordt afgebroken. Spannend wordt het als tijdens de eer¬ 
ste 10 dagen van december zeer zacht weer voorkomt en tot halver¬ 
wege de maand aanhoudt. De kans is dan groot dat een oeroude 
winterregel kan worden toegepast: ’als de temperatuur in de le helft 
van december plusminus 2 1/2 graad te hoog is, dan kan men meer 
dan waarschijnlijk rekenen op een zachte winter in West-Europa.’ 

Voldoende neerslag? 

Enkele lezers hebben de vraag gesteld, naar aanleiding van de vele 
regens (het is sinds 21 november geen dag meer droog geweest) hoe¬ 
veel regen dit jaar al gevallen is. En is met die hoeveelheid de grond¬ 
waterstand weer op peil gebracht? In Limburg valt gemiddeld 800 
mm per jaar, in het zuiden wat meer dan in Noord-Limburg. Tot van¬ 
daag viel 770 mm, dus 1992 zit aardig op schema. Maar de voorgaan¬ 
de jaren kenden een tekort aan neerslag; in 1989 viel 738 mm, in 1990 
734 mm en vorig jaar slechts 666 mm. Het antwoord ligt derhalve 
voor de hand: er is nog altijd een groot tekort aan hemelwater. 


weerspreuk 


’December zacht en dikwijls r e ' 
gen, geeft weinig hoop op rijke 
zegen. 

limburgs dagblad 
Limburg 
Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 15 


Als de hemel woensdagnacht 
onbewolkt is kan men met het blote 
oog een mooi natuurverschijnsel 
waarnemen: een totale 
maansverduistering. Daarbij trekt de 
maan door de slagschaduw van de 
aarde en ontvangt ze gedurende enige 
tijd geen zonlicht. 

De maan geeft namelijk licht bij de 
gratie van de zon. Wie de hoog aan de 
hemel staande volle maan zo rond 
kwart voor elf woensdagavond 
bekijkt, ziet dat de linker rand al 
duidelijk donkerder begint te worden. 

Dat is een teken dat de slagschaduw 
van de aarde heel nabij is. Precies om 
elf uur raakt de maanrand de 
aardschaduw en begint de 
verduistering (ook wel 
eclips genoemd). 

Het duurt ruim een uur (tot 00.07 uur) 
voordat de maan zich geheel in die 
schaduw bevindt. 

De grote vraag is dan of de maan 
geheel zal verdwijnen of dat er toch 
nog iets te zien zal blijven. 

Dat ’iets’ is namelijk afhankelijk van 
de gesteldheid van onze (aardse) 
dampkring. Normaliter bereikt er 
toch nog een sprankje, door onze 
eigen dampkring gebroken (rood) 
zonlicht de maan en blijft ze, 
gedurende de totaliteit, als 
een donker- of lichtrood 
bolletje zichtbaar. 


Boek over 
Limburgs 
geslacht 

Heerlen - 'Achthonderd jaar 
Van Wersch, een historisch ver¬ 
slag van een zuidlimburgs ge¬ 
slacht.’ Onder deze titel ver¬ 
schijnt binnenkort een boek 
over de geschiedenis van het ge¬ 
slacht Van Wersch, geschreven 
hoor Albert van Wersch. 

pc geschiedenis van de familie 
Van Werst (de naam veranderde 
hi de achttiende eeuw in Van 
Wersch) begon in de 12e eeuw in 


het heuvelachtig landschap tus¬ 
sen de driehoek Maastricht, Luik 
en Aken. Vanuit deze omgeving 
verspreidden ze zich over heel 
Zuid-Limburg, waaronder Wit- 
tem, Spaubeek, Epen, Brunssum 
en Heerlen. 

Het geslacht Van Wersch bezat 
veel kastelen en hoven, waaron¬ 
der het 'Dorpshof in Epen en 
'ten Hove’ in ’s-Gravenvoeren. 
Landjonkers van de familie fun¬ 
geerden als aanvoerders in be¬ 
kende Limburgse veldslagen als 
'De Limburgse Successie-oorlog’ 
in 1288 en 'De Luikse Oorlog’ in 
1465. 

In het boek komen veel nazaten 
en verwanten van Van Wersch 
aan bod, tot aan de huidige fami¬ 
lie. 


(ADVERTENTIE) 


Piet heeft 
wat moois in 


eza 


'n Ijskoud Elske, puur, 
on the rocks, met 'n klontje 
suiker, met jus d'orange en 
als sluitstuk: 'n verrukkelijke 
Limburgse koffie. Sterrenwacht Schrieversheide in Heerlen s avonds open 

Woensdagnacht totale 
maansverduistering 


In de nacht van 9 op 10 december 
O 23.00 uur: Maan in halfschaduw 
© 00.07 - 01.21 uur: Maan in kernschaduw 
@ 02.29 uur: Maan weer in halfschaduw G wim'corduwener 


DOOR BEN APELDOORN 


HEERLEN - De sterrenwacht 
op Schrieversheide is die 
avond vanaf 21.00 uur geopend 
voor het publiek. Er worden de 
hele avond dialezingen 
verzorgd over 

maansverduisteringen, er zijn 
computerdemonstraties en 
bezoekers kunnen door de 
telescoop kijken naar de maan 
of de planeet Mars. Voor elke 
bezoeker is er bovendien een 
gratis brochure 'De maan 
verduisterd.’ 

De Franse astronoom Danjon 
(1890-1967) onderscheidde in 
het begin van deze eeuw vijf 
typen totale 

maansverduisteringen. Type 0 
is een zeer donkere eclips; de 
maan is vrijwel niet te zien. 
Type 1: donkere grijsbruine 
kleur; type 2: iets helderder 
dan 1 met een wat helderder 
maanrand; type 3: duidelijk 
bruinkleurige maan met een 


opvallend heldere, geelachtige 
rand; en type 4: heldere, 
oranje-achtige maan met een 
blauw glanzende maanrand. 

Het zijn verschijnselen die 
gemakkelijk met het 
ongewapende oog kunnen 
worden gezien. De typen 0 en 1 
blijken in het verleden 
veelvuldig te zijn opgetreden 
na zware vulkaanuitbarstingen 
waarbij veel stof in de 
dampkring terecht is 


gekomen. Voorbeelden 
daarvan zijn de Krakatau 
(1883), de Mont Pelée (1902) en 
de Agung Agung (1963). Stof 
absorbeert ook het restje 
zonlicht dat anders de maan 
kan bereiken tijdens een totale 
eclips. 

Vorig jaar juni kwam de 
Filipijnse vulkaan Pinatubo tot 


zware, langdurige 
uitbarstingen. Het daarbij 
opgeworpen stof zorgt ook nu 
nog voor prachtig rode 
zonsondergangen. Daaruit mag 
worden opgemaakt dat de 
totale maaneclips van 
woensdagnacht waarschijnlijk 
een heel donkere zal zijn (type 
0 of 1). 

Of dat zo is kunt u 
woensdagnacht met eigen 
ogen aanschouwen, 


in het nieuws 


vooropgesteld dat er geen 
wolkendek aanwezig is. De 
maan komt om 01.21 uur weer 
uit de aardschaduw 
tevoorschijn en rond half drie 
(om precies te zijn om 2.29 uur) 
is ze weer mooi rond. Net alsof 
er niets is gebeurd... 

Sterrenwacht Schrieversheide 
in Heerlen heeft deze maand 


nog meer activiteiten. Op 
zaterdag 12 december is er om 
14.00 uur een lezing door dr. 
Trams over 'zwarte sterren’. 
Vrijdagavond 18 december 
houdt de Veron, de landelijke 
vereniging van 
radiozendamateurs, een 
computerdemonstratie in de 
grote zaal van de sterrenwacht. 
Voorts is er tot 31 december 
een expositie van de 
Kerkraadse kunstenaar 
Sjaak Sterk. 

Deze tentoonstelling is te 
bezoeken van dinsdag tot en 
met zondag van 11 tot 17 uur 
en op dinsdag- en 
vrijdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur. 

De sterrenwacht kent ook een 
jongerengroep die elke 
vrijdagavond bijeenkomt. Er 
wordt gewerkt met telescopen, 
je kunt leren hoe je sterren of 
de maan moet fotograferen en 
nog veel meer. 

Iedereen kan bij de activiteiten 
vrijblijvend komen kijken. 


Zestig jaar is ze nu, Annie Vermeere, al schat 
je haar niet op die leeftijd. Ze is voorzitter 
van de regio Heerlen en een van de 225 
vrijwilligsters van vereniging De 
Zonnebloem, die dag in dag uit in de weer 
zijn om zieken te bezoeken. De Zonnebloem 
haalt niet zo vaak de krant, hoogstens door 
een incident dat de organisatie in een 


minder fraai daglicht stelt. Dat verdoezelt 
een beetje dat ze het er maar druk mee 
hebben, al die vrijwilligers; en ook veel 
waardering ondervinden. Annie Vermeere 
heeft dan ook plezier in haar werk en zet 
zich voor de volle honderd procent in. „Mijn 
man vindt dat ik het overdrijf.” Een 
interview met een vitale duizendpoot. 


HEERLEN - Vermeere wil geen 
commentaar geven op de rel 
rondom de Aidspatiënt, die drie 
weken geleden zijn vakantiereis 
op het schip van De 
Zonnebloem moest beëindigen 
wegens zijn ziekte. „Daar weet ik 
te weinig vanaf,” verklaart zij 
haar stilzwijgen. Wel doet ze 
uitvoerig verslag van haar 
verschillende functies binnen de 
vereniging: er steekt blijkbaar 
veel meer achter die zomerse 
naam dan alleen een 
Aids-incident. 

Het doel van De Zonnebloem is 
het bezoeken van langdurig 
zieken, lichamelijk 
gehandicapten, lichamelijk 
hulpbehoevende ouderen en 
demente bejaarden. Deze laatste 
mensen vormen de nieuwste 
groep die tot de zorg van de 
vereniging behoort. 

De landelijke vereniging De 
Zonnebloem heeft twaalf 
provincies. Elke provincie heeft 
een aantal regio’s waarin De 
Zonnebloem actief is. Die regio’s 
zijn weer onderverdeeld in een 
aantal afdelingen, de regio 
Heerlen heeft er achttien. 
Vermeere is voorzitter van de 
afdeling Sittarderweg in 
Heerlen. Daarnaast is ze ook nog 
voorzitter van de gehele regio 
Heerlen. 

Bijna 23 jaar geleden vroeg de 
wijkverpleegkundige aan 
Vermeere, of ze wilde helpen om 
een afdeling van De 
Zonnebloem op te richten. 
Omdat ze van mening is 'datje 
wat moet overhebben voor de 
zieke medemens’, stemde 
Vermeere daarmee in en 
sindsdien heeft zij haar taken bij 
De Zonnebloem fors uitgebreid. 
Tweemaal voorzitterschap is 
namelijk nog niet alles. 

Vermeere treedt bovendien op 
als contactpersoon, dat wil 
zeggen dat ze alle nieuwe zieken 
bezoekt, die op de lijst van het 
Groene Kruis staan. Vervolgens 
kijkt ze wie van de vrijwilligers 
op de afdeling het meest 
geschikt is om die persoon te 
bezoeken. 

Vermeere blijft sommige van die 
mensen zelf bezoeken, als niet 
duidelijk is of zij wel behoefte 
hebben aan bezoek. Vermeere: 
„Soms krijg je hele rare reacties 
van mensen, hoewel ze wel 
hebben laten merken dat ze 
bezoek willen. Zo is er een 
mevrouw die voor niemand de 
deur opendoet of de telefoon 


Heerlense voorzitter is een duizendpoot 

Zonnebloem veel meer 
dan een Aids-incident # Annie Vermeere wil wat werk gaan afschuwen omdat het nu ’toch echt een beetje te 
veel is’. Foto: CHRISTA HALBESMA 


opneemt. Maar ze belt me wel op 
als ik langs ben geweest, om te 
vragen of ik weer op bezoek 
kom. Ze heeft wel eens zeven 
keer op een dag gebeld. Met 
zulke problemen wil ik een 
ander niet belasten.” 

Maar de lijst is nog niet 
compleet, want Vermeere werpt 
zich ook nog op als hoofd van 
alle contactpersonen en zij leidt 
de 'welfare’ van de afdeling 
Sittarderweg: iedere 
maandagmiddag kunnen zieken 
samen handwerken of 
knutselen. „Die middagen zijn 
heel belangrijk voor hen. Zo 


hebben ze ook wat steun aan 
elkaar.” 

Hoewel De Zonnebloem al lang 
niet meer officieel katholiek is, 
wijzen de missen, die enkele 
afdelingen organiseren voor de 
kerstviering, duidelijk op het 
religieuze verleden van de 
vereniging. Vermeere: „Het 
maakt niet uit wat voor geloof 
die mensen hebben. Het gaat om 
de zieke mens. De Zonnebloem 
probeert het welzijn van die 
mens te bevorderen.” Iedereen 
wordt bezocht, katholiek of niet. 
Voor de vrijwilligers van de 
Zonnebloem is het niet altijd 
even makkelijk om de mensen 


tevreden te stellen. Vermeere 
vertelt over het vervelendste dat 
zij heeft meegemaakt: „Ik ging 
elke week op bezoek bij een 
oude mevrouw, die niet van haar 
kamer af kon. Toen ik een 
glaasje water voor haar haalde, 
bleek dat haar dochter achter de 
deur stond af te luisteren. Daar 
schrok ik wel van.” 

Over het algemeen heeft 
Vermeere echter lol in haar 
werk. „Mijn man vindt dat ik het 
overdrijf. Dan zegt hij: ’Als ik er 
niet meer tegen kan, dan stop je 
ermee’. Toch wil ook wel wat 
werk gaan afschuiven, want het 
is nu echt een beetje te veel.” 


bioscopen 


• HEERLEN 

] Royal: Single white female, do 
i lm zo 19 en 21.30 uur, ma t/m wo 
1 18.15 en 20.30 uur, za zo ook 15 
1 uur. The Bodyguard, vr 24 uur. 
1 Rivoli: Unforgiven, do t/m zo 
j 18.30 en 21 uur, ma t/m wo 20.30 
■* uur, za zo ook 15 uur. Maxim: 
TMemoirs of an mvisible man, do 
ft/m zo 18.30 en 21 uur, ma Urn wo 
T 18.15 en 20.30 uur, za zo ook 15 
4 uur. H5: Sleepwalkers, dag. 
]; 14.30 19 en 21.30 uur, za zo ook 
■ 16.45 uur. Boomerang, dag 14.15 
J 18.45 en 21.15 uur. za zo ook 
iji 16.30 uur. Belle en het beest, 
]: dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook 
i 16 uur A leage of their own, dag. 
j. 14 18.30 en 21 uur. California 
, man, dag. 14 18.30 en 21 uur, za 
fzo ook 16.15 uur. Beethoven, za 
. zo 16.15 uur. Filmhuis de Spie- 
IgebMississippi Masala. vr zo 21 

j: Uur. 

i* SCHAESBERG 

j: Autokino: Strictly Ballroom. vr 
|:t/m zo 20 uur. Highway to heil, 
j: vr t/m zo 22.15 uur. 

I •KERKRADE 

!; Wijngrachttheater: Trust, wo 20 
| uur. Babar, het olifantje, wo 14 
uur. 

!» MAASTRICHT 

I Mabi: Single white female, dag. 
j 21.15 uur, vr t'm zo ook 18.30 
(uur, za zo wo ook 14.30 uur A 
ifish called Wanda, ma t/m wo 
‘21.15 uur. Housesitter. dag 21.15 
tuur, vr t/m zo ook 18.30 uur, za 
• zo wo ook 14.30 uur. Patriot Ga- 
| mes, dag. beh. di wo 21.15 uur, 
>vr t'm zo ook 18.30 uur. Beetho- 
| ven, za zo wo 14.30 uur. Unforgi- 
iven, dag. beh. za 21.15 uur, vr zo 
ook 18.30 uur, za zo wo ook 14.30 
iuur. 18.30 uur. The Bodyguard, 
i za 22 uur. Ciné-K: Howards end, 
dag. 20.30 uur. Cinema-Palace: 
Belle en het beest, dag. 14.15 19 
en 21.30 uur, za zo wo ook 16.45 
uur. Boomerang, dag. 14.30 en 

21.30 uur. A leage of their own, 
dag. 14 15 en 21.15 uur. Basic In¬ 
stinct, dag. 18 uur 1492, dag. 18 
uur. Lumière: Sweet Emma, 
dear Böbe. dag. 20 uur. Boven de 
: bergen, dag. 20.30 uur. Five girls 
and a rope, dag. 22 uur Le char¬ 
me discret de la bourgeoisie, do 
;t/m za 23 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Boomerang, dag. 20.30 
uur. The silence of the lambs. 
dag. 20.30 uur. 

• SITTARD 

Forum: Belle en het beest, dag. 

20.30 uur, za zo wo ook 14 uur. 
California Man. dag. 20.30 uur, 
za zo wo ook 14 uur. Filmhuis 

:Sittard: Shadows and fog, wo 
; 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Belle en het 
beest, vr t/m zo 19.30 uur, zo wo 
ook 14.30 uur. California Man, vr 
t/m zo 19.30 en 22 uur, zo ook 

14.30 uur. Patriot Games, vr t/m 
e zo 22 uur. 


ROERMOND 


Royal: Belle en het beest, dag 
«19 uur. za zo wo ook 14.30 uur. 


I t My Girl, dag. 21 uur, zo ook 16.30 
.- .uur. Royaline: Boomerang, dag. 
I 1 20.30 uur, zo ook 14.30 en 16.30 
• uur. Filmhuis Roermond: Mis- 
1 I sissippi Masala, do 20.30 uur. 

O# VENLO 

f—1 Filmhuis Perron 55: Shadows 
—and fog, do dl 20.30 uur. za 20 HEERLEN: 

- za. 5/12: muziek: The Glenn Miller 
Orchestra o.l.v. Wil Salden 

- di. 8/12 t/m za. 12/12:show: de André 
van Duin Revue 

KERKRADE: 

- zo. 6/12: muziek: Raphael Kwartet 
m.m.v. Prunella Pacey en Dmitri 
Ferschtmann. Sextetten nr. 1 en 2 van 
Brahms 

MAASTRICHT: 

- vr. 4/12 t/m di. 8/12: musical: Cyra- 
no (20.15 uur, zo. 14 uur) 

- wo. 9/12: muziek: lunchpauzecon- 
cert met het Simeoni Strijktrio (re- 
doutezaal Stadsschouwburg, 12.30 
uur) 

SITTARD: 

za. 5/12: cabaret: Toon Hermans 

ROERMOND: 

- di. 8/12: muziek: kamermuziek met 
Sharon Quartet 

- wo. 9/12: muziek: theaterconcert van 
Harry Sacksioni and Band 

WEERT: 

- wo. 9/12: cabaret: Jan Rot 

Tenzij anders aangegeven beginnen 
de voorstellingen om 20.00 uur. • HEERLEN 

Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19. Werk 
van Jürgen Partenheimer. T/m 24/1. 
Open ma t/m vr 9-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werk 
van Qing Hui Zhang. T/m 10/1. Open 
vr 17-20, za en zo 14-17 uur. Galerie 
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Karl- 
Heinz Laufs. T/m 10/1. Open vr 16-20 
uur, za en zo 13-17 uur. 

• HOENSBROEK 

Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbroek. 
Foto’s van Laura Samson-Rous. T/m 
3/1, open ma t/m vr 10-12 en 13.30-17 
uur, za en zo 13.30-17 uur. 

• OENSEL-SCHIMMERT 

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5. 
Werk van Jef Wishaupt en Paul Bec- 
kers. T/m 17/12, open do t/m zo 14-17 


• NUTH-VAESRADE 

Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk 
van Han Ronken en Marie-Louise van 
Zeijst. Van 6/12 t/m 14/1, open do 15-18 
uur, zo 14-17 uur. 

• SITTARD 

Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2. 
Kistenproject met werk van veertien 
kunstenaars. T/m 13/12. Open di t/m vr 
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Galerie 
Michel Knops, Steenweg 44. Schilde¬ 
rijen van Nicole Hardy. Van 6/12 t/m 
4/1. Open di t/m za 11-18 uur, zo 14-17 
uur. Galerie Zabawa, Agricolastraat 
152. Werk van Dré Houben. T/m 21/12, 
open zo 14-17 uur, wo t/m vr 16-18 uur. 


0 □ □ 0 0 0 □ □ 0 Ö Ö 00 Ö D 0 00 ÖTJÏÏÏÏO □ Q Q’OÖ’OO 0 □□□OOQDDQQDaODDÖOOPDDODD 
Heden overleed tot onze diepe droefheid, toch 
rnog onverwacht, in de leeftyd van 93 jaar onze 
ngoede en zorgzame moeder, schoonmoeder, zus, 
|schoonzus, tante mi nicht 

L Maria 

'l Elisabetha Bertrand 

ï weduwe van 

| * Frans Koehof 

£ De bedroefde familie: 

Kerkrade-West: Nico Koehof 
l Gertruda Koehof-Dammers 

't Kerkrade: Matheus Koehof 

: EUsabeth K#ehof-Heinrichs 

ï Kerkrade: Bertha Koullen-Koehof 

!r Karei Koulten 

5 Kerkrade-West: Catharina Minartz-Koefcof 
L 7 - aUobs Miaartz 

> Kerkrade: Maria Koehof 3 ••'j 

Kerkrade: Frans Koehof 

Mientje Kpeturf-Siman 
i Kerkraden Nelly Vogf-Keehof 

[ •- Hubert Vogt 

[ en al haar klein-en 

* ’’ achterkleinkinderen 

ï Familie Bertrand 

t «• Familie Koehof 

[MSI CH Kerkrade, 3 december 1992 
pKloosterraderplein 114 

; crematieplechtigheid zal plaatsvinden op , 
; 8 december om 10.30 uur in het crema- 
te Heerlen, Imstenraderweg 10. 

"anst in het crematorium, alwaargele- 
tot schriftelük condoleren vanaf 10.15 

Moeder ia opgebaard in het streekmortuariumw 
Belegen aan de Schifferheiderstraat 7 te Kerksf 


Emgeen algemene kennisgeving 


Op 4 december 1992 is mijn dierbare vrouw, on¬ 
ze góede moeder, schoonmoeder en o ma overle¬ 
den. 

Zjj verliet ons in haar eigen stijl: stil, onopval¬ 
lend. 

Haar ziekbed was «gelukkig kortstondig. Wij 
hebben haar mógen begeleiden tot het einde. 
Zij werd voorzien van het h. oliesel. Moge zij 
rusten in vrede. 

Theodora 

Scheeres-Knieper 

’ ; echtgenote van 

Jac H. Scheeres 

Zij was 71 jaar. 

Héerlen: Jac H. Scheeres 
Wijlre: Dora . ' > 

Amsterdam: Ge r d aenEoel 

Hoensbroek: Jac VU; 

6415 EVHeerlen % 

Verschuurstraat 51 .5 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden 
Worden op dinsdag 8 december om 11.00 tiur ftt 
de parochiekerk H. Geest te Heerlen-Weezeh- 


Begrafenis- en krématieverzorging 


HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o. 

v.h: CR 0 MBACH . . v.h. OTERMANS 

Een slijlvolie en zöigvuldjge begeleiding. 
Stemmige opbaar* en ORtvangmimten. 
Twens verzQKjfle vantaplete koffietaft 


Heerlen e.di; 1 v^ : ; ’ ;■ 

OBetnolenstraal 30 • PpÉ^iüsjpSS 
■P t PC Heden % 

%Jrm «pgenomen: j.ti-.sBtïjn.Tel <hvrió814. 
OAfiflY NACHT BEREIKBAAR. 
j.S Pi*t. gedipl. uifraMwraotger.. 


Rüimé parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Begrafenis- en krematieverzekeringen. 
KtKopsommenen wilsbeschikkingen. 


Hoensbroek e.a. 

Mitnwrjul 118 * 

<h 31 KV-Hurnhitek - TeL 045-211094 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. I// 

p /f/l 


auto oaubo es auö< i 

Uw partner voor a! uw autozaken 


WIJ BIEDEN U AAN: 


VW Jetta 1.6 Hr. Ie eigenaar, km. 60.000, .... 

VW Poto Fox 3 drs, 1.3 itr.... 

Opel Corsa GL 1.3 Itr ....... 

Golf CL, 1.3 Itr, 3 drs., Ie eigenaar .... 

VWGolf CL diesel, 5 drs., metallic ...... 

VW Golf CL Avance Comfort 1.8 Itr., 3 drs. 

VW Golf C 1.6 Itr., 3 drs. ......... 

VW Golf C Turbo diesel, metallic, Ie eigenaar . 

Audi 80 diesel, grijs metallic, Ie eigenaar ....... 

Audi 801.8 S, 90 pk, te eigenaar ...... 

Audi 801.8 S, 90 pk, verl., alu velgen, alarm, Ie eig. . 

Audi 801.8 S, 90 pk, Ie eigenaar ... 

Audi 80 2.0,90 pk, groen metallic, nieuw type ... 

Escort 1.6 GIA, 5 drs., automaat, stuurbekr., metallic, 

centr, vergrendeling, 1 e eig. .. 

Escort 1.4 CL, metallic, ie eigenaar .... .. 

Peugeot 205 XL, metallic, leeigenaar ... 

VW Passat CL Variant diesel, dakrail, leeigenaar .. 

VW Passat 1.8 S, 90 pk, 4drs., leeigenaar .. 

Deze auto’s worden door ons volledig gegarandeerd 


7.400,- 

15.850, - 

10.950, -, 

14.750, - 

14.950, - 

15.950, - 

14.850, -, 

18.750, - 
21.900,- 
22.650,- 

23.450, *’ 

24.950, -' 
> 42.900,- 

16.950, -j 

15.450, - 

15.950, - 

15.450, '■; 

29.750, - 


Valkenburg 04406-1 5041 Mechelen 04455-1 592/227 
[Gelegenheid tot afscheid nemen van 1 & 6 & tót^ 
1930 uur. 

die geen kennisgeving mochten ontvangen 
teven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. Voor het opgsven van familieberichten voor 
de krant van ffiaandag, bestaat gelegenheid 
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 
uqr op ons höQfdkantoor, of telefonisch 
jjftsluitend op 045-739886. 

Limburgs Dagblad 
Weer nieuws bij Woonkultuur 
Enige en algemene kennisgeving .. -7 Gropt is het verdriet. 

’ i We zuilen ze missen, tot dit leed 

/ f .. verstild is tot herinneringen. 

Hubertina 

Rossi-van de Berg ./ 

i * 15maart 1903 ,V . ' 

. t 30 november 1992 

,v 

. August EpsfeL^, ' , :,j 


Familie Algera-Rossi 
PeterAlgera 


6411 MA Heerlen, 
Mariabad 17. 
, : v y f iV 


Overeenhomst haar wens, heeft deSerematie- 
plechtigheid In-besloten familiekring, plaatsge- 
vonden.-> 


/GEZONDHEIDSCENTPiJ^I H 44 GSITI 4 RD 


VERANDERINGEN BINNEN HET 
GEZONDHEIDSCENTRUM HAAGSITTARD, 
MOZARTSTRAAT 19-21 SITTARD 

* De praktik van tandarts Wf.C. Vulling* is per, 1 oktober 
1992 toegankelijk voor ziekenfondspatiënten; 
Aanmelding Is telefonisch mogei[|k op telefoonnummer 
614785. v 

* De praktijk van P.J.W. Freens is sinds vobijdar 1992 over-. 
QërV3men.(5j9Qr W-H jUJ. Dominicus, huisarts. 


WEDGWOOD 

k in prijs 
verlaagd* ij..****.. .4 .*r-. ■ A..'**&*■**• *.»*•**■* j .« .. 

Joep VandegaTd 

We zuUen.je missen, - ’. 
lieve opa. '' 


lassiek anno 1992 


Een gloednieuw en toch klassiek ensenb e voor uw salon en woonkamer. 

nO Ijk vVoonki. tuur. 


k .. >5- 


3 Ëlly en Frank 
gul, 'i' cCl;O;f 
:o; oe: •' a-.Sr n. - ■ Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van ' 
hei ovmRjden van onze sopraan * ’ 
mwmM • 

111 : j I f / J / I. V.m . 

lijif ^ 

H\\ii ir 


'jrekte? c js. c 
En 


JliicüWoiO iCpSölOi v • • 

■ n dekorat : evc.- go r r liret; efen 

•ht.g to corro nee o roer orre nieuwste N-?i 
ierüor onverkort ons voiiedg woonaaves S 

js.se riool botac!hacr blijven. 


mg. enroon' 1 
■usTt-iiiruen 

i a p i j i e r i. 


zutendaai 


van het 

>> Britse Pond' 

| JOOf» HCUKêm 3 V 

eï \ luxe <3.rlik«.31es i ?-4. 36'X! Z'-Jforr^uc: 


I 'V, 


■> r 1 


cC : : iicna 


n-:; 


i .... J .1 I : 

' Levon : 'C franco oan hu 

iere zondag open van 


ot ' o ’J’. ir: : ,',ó , 0 '-:'ioton 

y C.)()CV 'f O : VykQcjof 


i: tóï 
ö tot 18 uur. 
mmmm 

■>*« 

m ~ .3*;™^ 


* / £ j f) - ■ ,, 'X 

' ' " ' •;*£■ 

ïiM ^ 


zal uitbetölen 


«.- i .■ 1 * * t'i Btfll'' I »•• *1 

'i i I' i ii .... • * 1 
iüU 

Ft ? HPt 

I tiMk 


'iRjË 

6^1*1 

**''Gi ik 

f- FT*: 
.•) M * f : S si ei i6..I «eMf j 

‘ i' ,jn ( 4i?: .-5 
•yrr-.-. ’ <*(**3, 


“ .~W .. . 


éjtétbH hen 


VS-?,. ‘ ' 

5»?. Ma a ui ^T*T» i < i y i 
üWJt 'Gillij 


Uciuidatiekosten 

Heuvelland 6 " 


-■' .. '■ ‘ ^edipdecemberkrngende ge- 

'■ , - ' - ‘ n ï* radèntesniöRétHeüverföbdeear, 

^AtJCENBURO - |öVersqcS| ,'vah : dè; eihda^fcé- 

tie ’VBÉiiRét'BaihenWërlÉag^^- -.ning'^in Aé£*Slfrt gc&tóRS'h- 
band.Heuvelland kost ki tïet teerd. "Vw 'Gv/7:;: • 

Qngtnistigste.• geval■ ; de v 7 "• . 'h ! v :n : V-. 


Jr4:' 

Wi TiT^s. 

r«ra?Kfss 7^r!FTi7i 6 FT4iv 

ékv 


u:■f T n J >Ti. * 7 'j 

'iS0'. 
t > 


Kf.FT -T»- ' < niia iVr Y7 *iiii ni3i VTi if iT T ^ 


.... 

JiaT :i 


r-.'i'i ü ayvri^^lvri 


Vaals bekendgeihaaRt. 


Mergelland.K 


kotoat niet over dë 

bestuur vai^de ,8 

haal Rarnpaifonc 
en doet net of het eert 
beheert, terwijl het 4 
schonkertikvpoi; nëtl 
door ;de s Wdbëvirt| 
schade.” . . 


iV | i Ji SJ.Ï *. % 1 1jl r t f 


jjp 

het 

tto- 

treuzelen 

£q' 

nds 

-Ji-cb' 1 ' 

ES 

t^van JSEiES 

limburgs dagblad 


Al zevenendertig j aar speelt Lei 
Pansters voor Goedheiligman, de 
grootste kindervriend van ons 
land. 

Op het moment dat de stoomboot 
van de televisie-sint afmeert 
ergens in Nederland - telkens 
zo’n drie weken voor 5 december 


LL 


postelijke mijnstreek 


1 


aterdag 5 december 1992 


- begint voor de 68-jarige 
Nuthenaar het huiswerk. Want 
zeven van de tien kinderen die bij 
Sinterleo op schoot zitten, stellen 
vragen over de reis per stoomboot 
van Madrid naar de aanlegplaats. 

Lei Pansters, oud-ambtenaar van 
de dienst Sociale Zaken in Nuth, 


heeft vanaf 1956 zo’n half miljoen 
kinderhandjes geschud. Hij praat 
met blijde peuters, maar ook met 
angstige kleuters. Kleuters die ooit 
op zijn schoot een liedje zongen, 
komen nu met hun eigen kinderen 
bij hem op bezoek. 

Slechts één maal speelde hij 


Sinterklaas voor groten. Een klas 
leerling-gezinsverzorgsters wilde 
de verklede man te kijk zetten. 
Pansters stak door een stokje voor 
door vroegtijdig op te stappen. 
Sindsdien speelt hij nooit meer — 
bejaarden uitgezonderd - als 
Sinterklaas voor ouderen. 

Een verhaal met een boodschap. 


Lei Pansters al 37 jaar in rol van Sinterklaas 

’Huiswerk begint bij 
aankomst van tv-sint’ 


_DOOR HANS ROOIJAKKERS 

NUTH - Ouders, commercie, ca- 
ücaus, Zwarte Pieten en anekdo¬ 
tes lopen als een rode draad door 
het Sinterklaas-verhaal van Lei 
Pansters. De hoofdrol in het blij¬ 
spel dat Sinterklaas heet, vindt 
hij weggelegd voor de ouders. 

»Ouders moeten er voor waken 
hat zij Nederlands mooiste kin¬ 
derfeest niet bederven. Dikwijls 
Word je in rokerige zalen ont¬ 
haald. Kinderen zoeken met hun 
Pretoogjes naar de Sint en zijn 
Pieten. Stilte alom bij de klein¬ 
es, maar pa en ma drinken ge- 
Zellig een pilsje en na verloop 
i v an tijd neemt het geroezemoes 
. aan de bar toe. Op zo’n moment 
^raag ik me wel eens af: wat is 
helangrij ker? Dat vader en moe¬ 
der zich amuseren aan de bar of 
dat zij het Sinterklaasspel voor 
hun kinderen meespelen tot het 

einde?” 

-.Inmiddels,” vervolgt Lei Pan- 
fters, „is Fientje aan de beurt om 
hij Sinterklaas te komen. Achter 
in de zaal staat haar moeder. Zij 
r °ept allerlei slechte eigenschap¬ 
pen van haar dochtertje. Fientje 
Srt die middag niet lekker in haar 
v el. De angst straalt uit haar 
°§en. Nog voordat ik het meisje 
PP haar gemak kan stellen, voel 
. }h een paar druppels langs mijn 
linkerbeen lopen. Niet veel later 


zijn mijn costuum, broek en sok¬ 
ken kletsnat. Een bezoekje aan 
de Sint moet toch niet leiden tot 
pure kinderangst?” 

Ketting 

Een geslaagd Sinterklaasfeest is 
ook afhankelijk van de samen¬ 
werking tussen de Goedheilig¬ 
man en zijn knechten. 

Lei Pansters: „Ik zoek de Zwarte 
Pieten waar ik mee op pad ga 
zorgvuldig uit. Leerkrachten of 
kleuterleidsters hebben mijn 
voorkeur, omdat zij bijna dage¬ 
lijks met kinderen omgaan. Een 
enkele keer heb ik een leenpiet 
meegenomen. Ik vroeg een Piet, 
die dacht: even zwart laten 
schminken, flink met de roe 
zwaaien en een handvol peper¬ 
noten de zaal ingooien. Daar heb 
ik nu nog spijt van. Na afloop 
van de kindermiddag zijn we er¬ 
gens een kopje koffie gaan drin¬ 
ken. 'Ging goed hè Leo’ zei de 
leenpiet. 'Twee kinderen in de 
zak gestopt en drie aan de ket¬ 
ting’. Ik heb toen mijn beurs ge¬ 
pakt, hem een tientje gegeven en 
gezegd dat ik wel alleen naar de 
bejaarden ging...” 

De Nuther hoofdsint onder de 
Klazen houdt niet van de manier 
waarop de commercie inspeelt 
op de december-feestdagen. 

„De Sint zit nog hoog en droog 


in zijn wit paleis in Madrid, maar 
hier zijn de etalages al ingericht 
met Kerstspulletjes. Dan vraag 
ik me wel eens af waar zijn jullie 
mee bezig? Begin november 
heeft Sinterklaas bij de midden¬ 
stand al plaats moeten maken 
voor de Kerstman. Veel mensen 
begrijpen kennelijk nog niet dat 
Sinterklaas puur Nederlands is. 
In de rest van Europa kennen ze 
hem niet eens.” 

Anekdotes 

Lei Pansters als Sinterklaas op 
de praatstoel levert een boek¬ 
werk anekdotes op. Een paar 
leuke herinneringen. 

„Een keertje heeft de schoollei¬ 
ding gevraagd of ik op een 
schimmel wilde aankomen. Drie 
dagen heb ik geoefend in een 
manege. Vlak voor het vertrek 
naar de school ben ik via een tra¬ 
pladder op het paard geklom¬ 
men. Doodsangst heb ik uitge¬ 
staan. Eenmaal op school gearri¬ 
veerd moest dat laddertje er 
weer aan te pas komen. Anders 
zat ik nu nog op die schimmel.” 

„Door omstandigheden kwamen 
de Pieten en ik te laat aan bij de 
kinderen van de politie die wer¬ 
ken bij de meldkamer in Her- • Door deze montagefoto heeft Lei Pansters na 37 jaar een onderonsje met zichzelf als 
Sinterklaas. Foto: KLAUSTUMMERS 


kenbosch. We reden met een 
snelheid van 75 kilometer per 
uur door de bebouwde kom van 
Thorn. Opeens politie! Stop! 

Waarom er zo hard werd gere¬ 
den? vroeg een agent. Toen ik zei 
dat we te laat waren voor het 
Sinterklaasfeest bij zijn collegae 
in Herkenbosch, hebben ze ons 
onder politiebegeleiding en 
zwaailicht naar de plaats van be¬ 
stemming gebracht.” 


I ontmoeting 


op zaterdag 


Gedicht van de Sint 

’Meer dan 37 Sintjaren zijn verankerd 
Veel is sindsdien in de wereld veranderd 
Ten goede of ten slechte 
Dat weten mijn vele knechten 
Dieren verdwalen 

De opgroeiende jeugd begint te balen 
Beloven helpt niet meer 
Iedereen wil meer en meer 
Toch is en blijft mijn grote wens 
Liefde, veel liefde voor dier en mens. 
Sluitingstijden en gokheleid doorn in het oog 

Kasteleins Onderbanken 


boos op gemeentebestuur 


Heerlen 

informeert over 
winkelcentrum 

HEERLEN - De afdeling 
Voorlichting en Inspraak van 
de gemeente Heerlen houdt 
dinsdag 15 december een in- 
formatie-avond over de herin¬ 
richting van het het winkelge¬ 
bied in het centrum van Heer¬ 
len. De bijeenkomst vindt 


Van onze verslaggever 


NDERBANKEN - De horeca-ondernemers in Onderbanken zijn 
niet eens met het nieuwe gokbeleid van de gemeente. Tevens vin- 
f n de kasteleins dat de raad toestemming moet geven om cafés en 
Sc otheken een uur langer open te houden. De ondernemers vinden 
P v endien dat het college nauwelijks iets aan inspraak heeft gedaan. 

nieuwe gokbeleid dat per 1 januari 1993 ingaat, moet opgeschort 
°rden. Eerst moeten de ondernemers tijdens een hoorzitting hun 
e ning kenbaar kunnen maken. 

vindt de afdeling Onderbanken dere standpunt van Ritzer. Daar- 
tei Horeca Nederland die over de over vindt binnenkort een gesprek 
j r °blematiek een brief naar het col- plaats met de Vereniging Automa- 
- Se heeft geschreven. B en W heb- tenhandel Nederland (VAN),” zegt 
Horeca Nederland laten weten een woordvoerder van de gemeen¬ 
de 1 ' het gokbeleid en de sluitingstij- te. 
j.. 11 in de commissie Midden- en 

^einbedrijf besproken dienen te Zolang de onderhandelingen met 
"preien. Dat antwoord heeft de de belangenorganisatie niet zijn af- 
ty° e de gewekt van de ondernemers, gerond, ziet de gemeente niets in 
j? a arnernend voorzitter Wiel Nie- een hoorzitting. Als de gesprekken 
van Horeca Nederland: „Die met de VAN niets opleveren, gaat 
fü mis sie Midden- en Kleinbedrijf de strengste variant van het gokbe- 
ó te^ioneert niet. Dit jaar is er nog leid in per 1 januari. „Praten over 
bn^ 1 bijeenkomst geweest. Het aan- een aanpassing tijdens een commis- 
jj. d van het college is gewoon een sie Midden- en Kleinbedrijf in ja- 
jjjteoeuvre om de discussie met ons nuari of februari kan altijd. Het be- 
de weg te gaan.” leid kan dan alsnog eventueel ver- 

> . anderd worden,” is de reactie van 

^januari van dit jaar zijn volgens een gemeentezegsman op de vraag 
jj~ gemeente de horeca-onderne- of een bijeenkomst van de commis- 
ae rs op de hoogte gesteld van het sie geen mosterd na de maaltijd is. 

gokbeleid. In fritures mo¬ 
st u géén gokkasten (was twee Horeca Nederland heeft aangekon- 
(«*) staan, in cafés nog maar één digd de raadsleden te benaderen 
c twee). Na protesten van Hore- over de kwestie. Kastelein Wilco 
te v^rïerland was oud-burgemees- Willems van discotheek Meetpoint 
in r Vincent Ritzer bereid wat water zegt dat er een brief onderweg is 
de wijn te doen. In een conve- naar de gemeenteraad waarin hij 
zou geregeld worden dat in fri- aandringt op verruiming van de 
re s toch één kansspelautomaat sluitingstijd van twee naar drie uur 
a S staan. „Waarnemend burge- in de weekeinden, en van een naar 
be 6Ster bïooben wil echter op zijn twee uur doordeweek. Dat is iets 
Urt weer vasthouden aan het eer- wat ook Horeca Nederland wil. 

jïme L raa N d te vm, o^deïoek nXr f (iriailt VOOr jotlger 

K, ^gelijkheid om de voormalige 

s^° dfabriek aan de Van der Maes- 1 Tl 

^hstraat om te bouwen tot jonge- K ‘1 U fl W~* UO 

. Ce ntrum. In dat geval zouden A T-C'vj 

lj et e P? n a ls De Nor, het filmhuis, 

Kunstenaarskollektief en het i 1 • 1 

k - studie bri 

b^ r geme enteraad heeft in novem- 

°oll 6en mot * e aangenomen die het graaf moeten medio 1993 de huidige 
v est ege verplicht vervangende huis- huurders van het Missionair Cen- 
Hq lng te zoeken voor bovenge- trum neerstrijken. De gemeente be- 
groepen, die zich hebben kijkt of er ook nog plaats is voor het 
* n ^e actiegroep Hart voor Hart voor Heerlen, maar volgens 
haar en ‘ Voigens de motie moet er- een eerste inschatting blijkt de 
Worc * en ben samen te ruimte erg beperkt. 

öaarh' w De g emeen te Heerlen wil in 1997 

bet n ^ bad men de Luciushof op beginnen met de bouw van het Mu- 
°g. In dat gebouw aan de Put- zisch Centrum voor de groepen van Variant voor jongerencentrum in Heerlen 

Raad Heerlen wenst 
studie broodfabriek 


graaf moeten medio 1993 de huidige 
huurders van het Missionair Cen¬ 
trum neerstrijken. De gemeente be¬ 
kijkt of er ook nog plaats is voor het 
Hart voor Heerlen, maar volgens 
een eerste inschatting blijkt de 
ruimte erg beperkt. 

De gemeente Heerlen wil in 1997 
beginnen met de bouw van het Mu¬ 
zisch Centrum voor de groepen van 


Hart voor Heerlen. Maar de geplan¬ 
de kosten van dertig miljoen zijn 
volstrekt niet op te brengen. PvdA- 
fractievoorzitter Arie Kuijper vindt 
dat diverse alternatieven onder¬ 
zocht moeten worden voor het oor¬ 
spronkelijke plan van een Muzisch 
Centrum aan het Raadhuisplein. 

„Daarbij is zeker het aankoppelen 
aan de achterkant van de schouw¬ 


burg, die immers bok een culturele 
functie heeft. Je zou dan bepaalde 
kosten kunnen delen. De broodfa¬ 
briek is wat ons betreft ook een se¬ 
rieus onderzoek waard,"Vindt Kuij¬ 
per. 

Ook zijn CDA-collega Hans Goijen 
zegt de broodfabriek zeker als een 
mogelijk alternatief te beschouwen. 
„Het is een positieve gedachte die 
beslist onderzocht kan worden. Het 
heeft geen zin om star aan de oor¬ 
spronkelijke plannen voor het Mu¬ 
zisch Centrum vast te houden.” 

Fractiesecretaris Rein Hummel van 
de Groepering Heerlen-Noord 
noemt de voormalige broodfabriek 
’zeer sterk de moeite van het onder¬ 
zoeken waard.’ „Hart voor Heerlen 
zou een beroep daartoe op de ge¬ 
meenteraad kunnen doen.” 


• Sinterklaas steekt de 
Maastrichterladn in 

Waubach over op een spe¬ 
ciaal uitgerold zebrapad. 
Met de actie protesteerde 
de Goedheiligman - en 
met hem de buurtbewo¬ 
ners en kinderen van de 
scholen in Lauradorp - 
tegen het te hard rijdende 
autoverkeer op de Maas- 
trichterlaan. Volgens de 
bewoners passeren er da¬ 
gelijks bijna vierduizend 
auto’s. 

Foto: FRANS RADE 


plaats van half negen tot half 
elf in de kleine zaal van de 
Stadsschouwburg. 

Samen met een stedebouw- 
kundig bureau zal Heerlen de 
hoofdlijnen en uitgangspunten 
van de herinrichting presente¬ 
ren. Onder andere komt de re¬ 
novatie van de Promenade aan 
de orde en de maatregelen om 
de voetgangersverbinding tus¬ 
sen het centrum en het Loon 
aantrekkelijker te maken. 


Verplaatsing kamp 
verdeelt politiek 

VOERENDAAL - De Voerendaal- 
se politiek reageert verdeeld op de 
mogelijke verhuizing van het woon¬ 
wagencentrum aan de Looierstraat 
naar de Tenelenweg. Ook zijn de 
fracties verbolgen over het uitlek¬ 
ken van vertrouwelijke informatie 
uit een besloten raadsconferentie. 

De fractie Algemeen Gemeen- 
schaps Belang (AGB) is 'niet geluk¬ 
kig’ met de plannen van het Voe- 
rendaals college. Het woonwagen¬ 
kampje - vijf wagens - moet 
verplaatst worden omdat de kern 
wordt heringericht. Volgens een ge¬ 
heime notitie zijn er drie mogelijke 
lokaties voor de woonwagens. B en 
W spreken in de nota een lichte 
voorkeur uit voor de hoek van de 
Tenelenweg met de Haerenweg. 


AGB-er Mertens: „Wat heeft het 
voor zin om het centrum een paar 
honderd meter op te schuiven, de 
mensen zijn nu geïntegreerd. In ons 
alternatief kernplan Oud-Voeren- 
daal hebben wij voorgesteld om de 
omgeving rond het kampje te ver¬ 
anderen in een woonerf. De woon¬ 
wagens worden dan opgenomen in 
de omgeving, zonder dat die ver¬ 
plaatsing nodig is.” 

Ine Koning (WD) en Annie Wint- 
hagen (Politieke Groepering Rans- 
daal) willen niet inhoudelijk ingaan 
op de berichten. „Tot nu toe hebben 
we er alleen binnenskamers over 
gesproken en dat houden we ook 
zo. Ik vind het ontzettend jammer 
dat vertrouwelijke stukken uitlek¬ 
ken,” zegt Winthagen. 

Ook Koning reageert in dergelijke 
bewoordingen. 

PvdA-er André Weijers is nog feller. 
„Onze fractie is altijd erg kritisch 
als het gaat om besloten raadsconfe- 
renties. Van dat instrument moetje 
zo min mogelijk gebruik maken, 
maar als je het doet moet de ver¬ 
trouwelijkheid ook gegarandeerd 
zijn. Dat geheime nota’s uitlekken, 
is niet fris.” 

Fractievoorzitter Frans Benders 
(CDA) noemt de Tenelenweg qua 
kosten en uitvoering het beste alter¬ 
natief. „De verplaatsing van een 
kampje roept altijd reacties op,” 
meent hij. Ook Benders betreurt het 
dat geheime stukken voortijdig zijn 
uitgelekt. 
Vies 


• „Kijk," zegt Sint. ..de wind 
waait door de bomen, hoort er¬ 
bij. 

maar die hevige regens, maken 
mij geenszins blij.” 

’t Is ook wat als je als hoogbe¬ 
jaarde baas in zondags pak. 
staat te trappelen van onge¬ 
duld op een Heerlerbaans kerk¬ 
dak. 

De brandweer was wel ter plek¬ 
ke om de Sint naar beneden te 
halen. 

maar tot die tijd had de oude 
man daar toch vreselijk staan 
balen. 

„Jullie kunnen beter tegen wa¬ 
ter dan ik, " hoorden de brand¬ 
weermannen de Sint brommen, 
,Jiadden jullie niet een beetje 
eerder kunnen kommen.” 
Soppend klom de Sint op het 
imposante hoogwerk-apparaat 
en in een mum van tijd stond 
hij keurig op straat 
en eenmaal in school, een beetje 
bpgedroogd en gefatsoeneerd 
was het goede humeur van de 
Sint gelukkig weergekeerd. 
Maar tegen de directeur zei 
Sint: .Jk had wel kunnen 
schreeuwen, 

zo koud en vies was het, en je 
zult zien ’t gaat straks ook nog 
sneeuwen.” 

En ja hoor, ach had hij het nou 
maar niet gezegd die oude heer, 
een uurtje later dwarrelden de 
vlokjes neer. 

Maar dat vond Sinterklaas niet 
erg, hij zei: „Waar heb ik dit 
aan verdiend: 

werd ik maar altijd zo op mijn 
wenken bediend. 


Toneel 


• Het Limburgs Jeugdtoneel 
heeft ons uitgebreid meegedeeld 
dat binnenkort het sprookje As¬ 
sepoester wordt gespeeld. 

Op woensdag 16 december om 
half drie in U bacil over Worms 
in het parochiehuis, 
luisteren de kinderen zo stil als 
een muis 

naar Assepoester, hertogin Ar- 
sena en freule Veronica, en ook 
de hofkok treedt daar aan 
net ais de toverfee, koning Eve- 
rard en prins Valeriaan. 

En wie 16 december niet kan 
gaan. 

heeft nog een mogelijkheid op 
zaterdag 19 december, kijk eens 
aan; 

in het gemeenschapshuis van 
Amstenrade precies om twee 
komt Assepoester op de planken 
en ook al die andere doen weer 


Vriend # Sinterklaas is een kinder¬ 
vriend, dat staat als een paal 
boven water, 

de meeste kinderen beseffen dat 
pas als ze groot zijn of nog la¬ 
ter. 

Sint krijgt heel wat kinderkens 
op de knie, 

en dat lukt nog wel, één, twee, 
drie 

maar soms glijden ze daarna 
langzaam naar benee 
en gaat Sints baard tot over¬ 
maat van ramp. langzaam 
mee. 

De gevolgen daarvan zijn be¬ 
slist niet naar Sinterklaas zin 
en hel gevoel dat hij er aan 
overhoudt (zie foto) evenmin. 


Piet 


O Na al dat Sint-gedoe nu nog 
iets over Zwarte Piet, 
veel goeds, dat meldt de knecht 
helaas niet. 

Zakjes zout glijden in de schoe¬ 
nen van enkele mensen 
die eigenlijk heel iets anders 
hadden te wensen. 

Zout voor Hu b Savelsbergh, 
omdat hij zoveel wil slopen 
en voor Jos Zuidgeest omdat hij 
de ZOL-bedrijven wil verko¬ 
pen. 

Toon Pierik in Brunssum krijgt 
zout uit de hand, 
want zijn afvalverhaal klopt 
van geen kant. 

,£n Jef Pleumeekers?” vraagt 
iemand bang. 

geen zorgen zijn naam is voor 
dit gedicht veel te lang. 
Limburgs Dagblad Diversen 


Ploemen-Schols BV VW-Audi 

Polo Oxford diesel '87; Golf Manhattan 1.3 '89; Golf Man¬ 
hattan 1.6 89; Jetta C 4-drs '85; Jetta 1.6 '86; Jetta '87; 
Jetta '88; Jetta CL '90; Passat CL '89; Audi 80 '87; Audi 80 
automaat 87; Audi 80 2.0 '89; Audi 80 '91; Audi 90 '89; 
Audi 100 Avant '86; Alfa Romeo '89; BMW 524 turbo diesel 
'89; Citroen BX 1.9 diesel '90; Fiat Uno 45 '89; Ford Escort 
’84/’87/'86/’92; Ford Siërra 1.6 ’84/’86/'87/'89; Nissan Micra 
'90; Opel Corsa 1.3 '88; Opel Kadett ’85/’87/’89; Opel Asco- 
na 1 8 88; Peugeot 205 CTi cabriolet grijsmet. '86; Renault 
TC '87; Saab 9000i '88; Volvo 340 '86; Volvo 440 GLi '90; 
Volvo 440 GLT '89. Ambyerweg 2, Meerssen. 

© 043-644888 


Schadeauto’s met kenteken: 
VW Passat station 1.8i CL, 
6.000 km., 12-’91; Kadett 
1.7 D 4-drs, GL Sedan; VW 
Golf 1,6i, 5-drs, ’90; VW Golf 
1.3 CL, 3-drs, ’86; VW Golf 
Caddy Diesel ’86; Kadett 1.6 
D, 4-drs, '88; Tipo 1.6 IE, 
'90; Micra 1.2 SLX '90; Maz¬ 
da 121, '89; Mitsubishi Lan- 
cer Wagon 1.8 D, '86; Audi 
lOOcc Diesel '84: IMEX 
Limb. BV, Vogelzankweg 
228A, Landgraaf. 045- 
312044 


Te k. FORD Escort 1600 cc, 
pr. ƒ 3.000,-; Lada, bwj. '86 
1200 cc, pr. ƒ 2.500,-. Beide 
100% in orde en event. te 
ruil voor stationwagen. Tel. 
045-230443. 


Auto KALDEBORN: Wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
Uw auto!!! 045-411572. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Kompier automobielbedrijven B.V. 

OFF. SAAB/LANCIA DEALER 

LANCIA Thema 16V LE nieuw model groen. 1992 

Saab 900i 16V Odoardo grijs 4-drs. 1990 

Alfa Romeo 75 antraciet 1.8i. 1990 

Fiat Uno 45 Jolly blauw stereo. 1988 

Saab 9000 CD 2.3 antraciet airco. 1990 

Lancia Prisma TD blauw.. 1987 

Alfa Romeo 33 rood 1.3 IE LPG. 1991 

Lancia Thema 2.0 IE grijsmetallic. 1989 

Saab 900 Turbo zwart 4-drs. full opt. 1988 

Saab 9000 Turbo leder airco met. stereo. 1987 

Lancia Thema 2.0 IE blauw Restyled. 1989 

Saab 900i wit stereo spoiler 3-drs. 1988 

Saab 900 C zwart lm velgen 2-drs. 1988 

Volvo 440 GLTi wit luxe uitvoering. 1990 

BMW 318i sportint. lm velgen blauw. 1988 

Lancia Thema 2.0 IE blauw. 1987 

Lancia Thema V6 grijs autom. lm velgen. 1989 

Fiat Panda 750 CL zwart. 1988 

Kompier Heerlen, Heerlerbaan 66. 045-428840. 

Kompier Maastricht, Galjoenweg 45. 043-632547. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Bedrijfswagencentrum Echt 

200 bestel en personenbussen en Van’s, alle merken 
en types te zien in 3.000 m2 overdekte showruimte en 
3.000 m2 buitenplaats. 

Industriegebied de Berk, Voltaweg 11, ECHT (LIMBURG). 
Fax: 04754-87958, Ampereweg 2. Tel. 04754-87455. 

Inruil mogelijk, vertrouwde garantie. 

Geopend van 9.00-17.00 uur. Zaterdag van 9.00-15.00 
Eventueel 's avonds na telefonische afspraak. 


Autobedrijf Bert Aretz & Zn V.O.F. 

lid Bovag biedt aan onder volledige garantie 
St. Barbarastraat 10, Palemig Heerlen. Tel. 045-721268 

1990 BMW 318 Tour. 5-drs cv ww-glas 5-bak. ƒ 34.000,- 

1990 Opel Corsa 1.2 S 3-drs, wit.ƒ 14.950,- 

1989 Peugeot 205 1.4, 5-bak, wit, 3-drs.ƒ 14.500,- 

1989 Fiat Panda 750 CLIE, zwart, 52.000 km. ƒ 8.950,- 

1987 Fiat Panda 1000 CL zw., nw. mod., puntg. ƒ 5.700,- 

1988 Opel Kadett 13 N, 4-drs, a.spoiler, z. mooi. ƒ 13.500,- 

1986 Ford Escort 1300 GL, veel opties. ƒ 9.750,- 

1986 Ford Fiësta 1100. ƒ 7.900,- 

1986 Peugeot 205 GL Diesel, blauw, 5-drs. ƒ 8.500,- 

1983 Ford Escort 1100, 3-drs., 5-versn. ƒ 4.950,- 

1985 Mitsubishi Colt 15 GLX, open dak, 5-bak. ƒ 8.500,- 

1985 Opel Kadett GT, kleur rood, zeer mooi. ƒ 8.950,- 

Tevens div inruilauto's v.a. ƒ 1.500,-. 

Erkend APK Keurstation. 


Te koop gevr. loop- sloop en 
SCHADEAUTO'S. Ook na 
18.00 uur. 045-423199. 


AUTO'S U belt wij kopen!! 
Ook zondags met vrijwa- 
ringsbewijs. 045-427671. 


WETZELS auto's het Beste 
van het Beste. Mercedes 
300 SL 24/V, '89; Porsche 
944, nieuwstaat, '84 + '83; 
Mercedes 230 CE, 88 + '89; 
Mercedes 300 D '87; Merce¬ 
des 250E turbo, '92; Merce¬ 
des 190 E aut., '88; Merce¬ 
des 190 E aut., '91; Merce¬ 
des 190 D, '87; Mercerdes 
230 E, '85; Honda Prelude 
EX, '84; BMW 525i '86; 
BMW 325i Cabriolet, '87; 
BMW 316i, '88; BMW 520i, 
’88;BMW 323i nieuw, '82; 
Opel Kadett 1.6i, '90; Opel 
Kadett Cabriolet, '87; Opel 
kadett 1.8i aut., '88; Opel 
Kadett station 1.7 D, '89; 
Toyota Celica ST, '87; Opel 
Omega 2.0i, '87; Golf GTi 
16/V, '89; Jaguar 3.4 Sove- 
rein, '87; Mits. Pajero LD 2.5 
TD '89; Toyota Landcr. 4.2 
'90; Mercedes 709 met bak, 
'87; Ford Fiësta '87; Ford 
Siërra 1.8 Sedan '89; Ford 
Escort 1.6 O, '88. Wetzels 
auto’s, Industriestraat 35, 
Sittard. Tel. 046-510655 / 
046-529368. 


Te k. VW JETTA bwj. '80, 4- 
drs, kl. wit, verlaagd en 
sportv.; Toyota Corolla, bwj. 
’80, 3-drs. Tel. 04749-4258. 


Te k. OPEL Corsa 1200 TR, 
bwj. '87, APK 6-’93, i.z.g.st., 
vr.pr. ƒ 8.750,-; Opel As- 
cona 1600S, bwj. '82, nw. 
type, 4-drs., APK 8-'93, i.z.g. 
st., vr.pr. ƒ2.500,-; Opel 
Kadett 1200 GLS, bwj. '84, 
APK 12-’93, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 3.750,-; Mitsubushi Galant 
2300 TD, bwj.'84, 4-drs., 
APK 2-'93, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 3.250,- en Toyota Starlet, 
bwj. '84, tussen type, i.z.g.st., 
APK 4-'93, vr.pr. ƒ3.500,-. 
04924-2921/0652983952. 


Autobedrijf P. van DIJK & Zn 
Opel Vectra 1.6iGL '91 
ƒ 25.750,-; Opel Vectra 1.8 
GL div. acc. '89 ƒ22.500,-; 
Opel Kadett 1.6 i 45.000 km 
'89 ƒ17.750,-; Peugeot 605 
SU div. acc. als nw. 28.000 
km '92 ƒ38.750,-; Ford 

Siërra 2.0i CL Sedan rood 
als nw. '92 ƒ29.500,-; Ci¬ 
troen BX 1.4 Ie eig. '91 
ƒ 18.500,-; Renault 25TX 
■90 ƒ 23.750,- Renault 21 TL 
'88/'89 v.a. ƒ10.750,-; Ford 
Scorpio 2.0iCL Sedan’90 
ƒ 26.750,- Ford Scorpio 2.0i 
CL aut. '88 ƒ20.500,-; Ford 
Siërra 2.0 CL Sedan '90 
ƒ 17.750,-; Ford Siërra 2.0 
CL Sedan en 5-drs '88 v.a. 
ƒ13.750,-; Ford Siërra 1.6 
CL 5-drs '88 ƒ13.750,-; 

Volvo 340 1.7 DL '86 

ƒ9.500,-; Peugeot 405 GLi 
'90 ƒ 20.500,-; Peugeot 309 
XR 1.4 plus 20.000 km '91 
ƒ20.500,-; Peugeot 305 GL 
combi '88 ƒ 9.750,-; Mazda 
626 coupé 2.2i GLX div. acc. 
25.000km 10-’91 ƒ 28.500,- 
Mazda 626 1.8 LX Sedan 
'89 ƒ 17.750,-; Nissan Blue- 
bird 2.0 LX 5-drs '88 
ƒ12.750,-; Opel Kadett 1.6 
diesel '86 ƒ 7.250,-; Ford 
Taunus 1.6 '82 ƒ 2.500,-; 
Fiësta 1.1 L '83 ƒ4.750,-; 
Ford Siërra 2.0 GL combi '83 
ƒ 7.250,-; Toyota Corolla 
1.6 GL 5-drs '84 ƒ5.500,- 
ktr. financ. en Bovag-gar. 
bewijs Autobedrijf en APK 
keuringsstation P. van Dijk & 
Zn Hompertsweg 33, Land- 
graaf Tel. 045-311729. 


OMEGA 2.0i '88; Astra 1.4i 
GL '92; Vectra 1.6i GL '92; 
Kadett 1.3 Club '89/’85; Se¬ 
dan '86; Kadett 12 S '80 t/m 
'84; Corsa TR 1.3 '87; Den- 
neman Automobielbedrijf, 
Raadhuisstr. 107. Hulsberg. 


Autohandel de ANJELIER 
heeft voor u: Audi 80 CL 4- 
drs. '84 ƒ 4.950,-; Escort 
1400 CL LPG bwj. '86 
ƒ7.900,-; BMW 316 '84 

ƒ 8.750,-; Honda Prelude 
'82 ƒ3.600,-; Siërra 2.0 '83 
ƒ4.750,-; Kadett '81 t. 1200 
ƒ 1.950- en nog 15 andere 
occasions van ƒ 1.000,- tot 
ƒ6.000,-. Anjelierstr. 123A, 
Heerlerheide. 045-231448. 


Autohandel MARIETTE 
heeft verschillende leuke 
goedkope en duurdere au¬ 
to’s voor u. Vele verschillen¬ 
de merken. Tev. het adres 
voor gebruikte meubelen. 
Heerlerbaan 76, Heerlen. 
Tel. 045-416388. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


INKOOP auto’s wij betalen 
de hoogste prijs!!! Open tot 
21.00 uur. 045-416239. 


LOVEN Heerlen. Verbou- 
wingsopruiming! Extra kor¬ 
ting en hoge inruilprijzen! 
Eigen financiering. Mazda 
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz¬ 
da 626 1.8 GLX '88; Mazda 
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz¬ 
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz¬ 
da 626 Wagon 1.8 GLX met 
stuurbekr. '89; 2x Mazda 
323 F coupé '90; Mazda 323 
Sedan 1.3 LX ’86/'87; Mazda 
323 Sedan 1.5 GLX '86, 
Mazda 323 Sedan 1.3 En- 
voy ’88; Mazda 323 Sedan 
1.6i GLX ’90; Mazda 323 HB 
1.3 LX aut. ’87; Mazda 323 
HB 1.3 LX '88; Mazda 323 
HB 1.3i 16V LX '91; Alfa 75 
1.6i met LPG '90; Volvo 340 
GL '88; Nissan Cherry HB 
1.5 GL '85; Nissan Micra 1.2 
LX '90; Mitsubishi Lancer 
1.8 diesel '87; Fiat Panda 
1000 CU '91; Ford Siërra 2.0 
CL 5-drs '88; Ford Siërra 2.0 
Laser '85; Opel Kadett Se¬ 
dan 1.6i '89; VW Golf CL 1.6 
'90. Diverse goedkope in¬ 
ruilauto’s: Honda Civic 1.3 
automaat '82 ƒ 6.750,-; 
Honda Civic automaat '81 
ƒ 3.750,-; Skoda 120 L '85 
ƒ 3.950,-; Vauxhall Carlton 
'79 ƒ 4.500,-; Volvo 244 DL 
automaat '77 ƒ 3.250,-; Ford 
Taunus 1.6 L '78 ƒ 1.250,-; 
Fiat Panda 34 '85 ƒ5.950,-; 
Mitsubishi Galant 2.3 turbo 
diesel '83 ƒ3.500,-; Opel 
Kadett automaat 1.6 S '82 
ƒ 4.750,-. Palemigerboord 
401, Heerlen: Tel. 045- 
722451. Donderdag koop¬ 
avond tot 20.00 uur 


Mooie en goed verzorgde 
geselecteerde auto's met 
een ANWB Techno-over- 
zicht en een goede garantie 
vindt u bij autobedrijf G.G. 
Wij bieden u aan; automo¬ 
bielen in schakeluitvoering, 
automaatuitvoering, 3-deurs, 
5-deurs uitvoering en Sedan 
uitvoering. Zoals Ford, Opel, 
Volkswagen, Fiat, Honda 
enz. Komt u vrijblijvend 
kijken !!! Ons adres AUTO¬ 
BEDRIJF G.G., Heerenweg 
284/286, Heerlen. (grote 
weg Heerlen-Brunssum). 


Mercedes 190 E 2.3 '87; 
Mercedes 190 D '88; VW 
Golf '88; Volvo 343 '80; Opet 
Kadett '85; Opel Kadett '87; 
Renault 11 TL '86; Nissan 
Sunny D '86; Lada Samara 
'87; Renault Express ’86; 
Ford Escort 1.4 CL ’89; 
BMW 318i ’85; BMW 320i 
'83; BMW 520i '88; BMW 
320i '84; Suzuki Carry '90; 
Suzuki Carry '91; Suzuki 
Swift '88; Suzuki Alto 3x '89; 
Suzuki Alto '87; Suzuki Alto 
autom. ’83; Autobedrijf 
REUBSAET, Groenseyker- 
str. 17, Geleen. 046-757777. 
Uw adres voor APK-keuring 
en alle auto reputaties. 


CITROEN BX 19 TG diesel 
station, grijs kent. '91, wit, 
ƒ14.500,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


Fiat DUCATO diesel, 10-’88, 
90.000 km. ƒ11.450,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


Fiat DUCATO diesel, 5-'90, 
68.000 km. ƒ 14.950,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


Ford ESCORT 55 1300 

bestel, 5-’86, blauw, 85.000 
km. ƒ 4.950,-. Auto Wee¬ 
kers. Tel. 04906-1387. 


LADA 2104 1.5 station, grijs 
kent. 10-’89, ƒ3.450,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


MAZDA E-2200 diesel, 4- 
'88, rood, 90.000 km. 
ƒ 10.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


NISSAN Urvan diesel, 6-’88, 
90.000 km. ƒ 11.950,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


OPEL Kadett 1.7 diesel sta¬ 
tion, grijs kent. 6-'89, wit, 
ƒ 10.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


OPEL Rekord 2.3 turbo die¬ 
sel station, grijs kent. 8-’86, 
ƒ 5.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


OPEL Rekord 2.3 turbo die¬ 
sel station, grijs kent. 8-’86, 
ƒ 5.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


PEUGEOT 309 XA diesel, 
grijs kent. 12-’90, wit, 
ƒ 11.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


PEUGEOT J5 diesel, 8-’82, 
wit, ƒ4.950,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


VOLVO 240 GL station, grijs 
kent. 9-’89, LPG, o.b. 
90.000 km. ƒ13.950,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


NISSAN Vanette diesel, 6- 
'89, wit, 70.000 km. 
ƒ 12.750,-. Auto Weekers. 
Tel. 04906-1387. 


OPEL Corsa 12S, grijs kent. 
10-’86, rood, ƒ6.450,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Auto onderdelen en accessoires 


Wintersporters opgelet 

Weissenfels sneeuwkettingen met de 
magnetische snelsluiting 
Thule skiboxen in verschillende uitvoeringen 
Ski- en allesdragers in 
diverse uitvoeringen voor elk type auto! 
Voor de vakantie eerst even naar 


B.V 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045-716951 PG CARSTYLING grote 
sortering sportvelgen op 
voorraad, tev. spoilers, uitb. 
sets, verlagingsveren, tegen 
zeer interessante prijzen. 
De Tramweg 14, Holtum, 
Bom. Tel. 04498-57579. 


Ink. verk. gebr winter-zomer 
BANDEN, 10-17". Passart- 
weg 39, Hrl. 045-222675. 


SPORTVELGEN BMW 
5-serie, 14" 7 j., t.e.a.b. Tel. 
04492-6054. 


Te koop 4x4 alu VELGEN 
7$ 15, met wielsloten voor 
Nissan of Toyota, ƒ 1.000,-. 
Tel. 045-445093. 


ONDERDELEN Fiat 126 
Bambino o.a.; motor + toe- 
beh., interieur, samen 
ƒ 375,-. Tel. 045-231740. 


Te k. L.M. WIELEN BBS 
voor BMW met banden 185- 
70-13 pr. ƒ 500,-; voor Mer¬ 
cedes L.M. wielen 195-70- 
14 ƒ500,-. 04454-62167. 


Org. BANDEN en velgen, 
nieuw! v. Suzuki Swift, Dun- 
lop 165x14. 045-259853 


LM-VELGEN 5V 2 J-13" ban¬ 
den, plm. 5 mm voor Opel, 
VW. ƒ 300,-. 045-252439. 


Hydraulische verrijdbare 
MOTORTAKEL, ƒ150,-. Na 
15 uur 045-427289. 


Motoren en scooters 


YAMAHA Virago 750 bwj. 
'85, i.z.g.st., veel chroom, 
ƒ 6.750,-. 04493-4929. 


KAWASAKI wedstrijdmotor 
250cc, bwj.'90. Tel. 045- 
415436. 


ZIJSPANMOTOR merk M72 
boxermotor, bwj. 1945, vr.pr. 
ƒ 3.250,-. Klassiek zijspan 
ƒ 650,-. Tel. 045-445093. 


Te k. KTM GS 250 HD cross, 
met kent. 1987, vaste pr. 
ƒ 3.500,-. 04455-2321. 


Te koop SUZUKI GSX 600F, 
km.st. 2700, gel. in nw.st. 
Tel. 045-259853. 


Te k. KTM 600, off road, G.S. 
bwj. '84, vr.pr, ƒ 3.500,-. 
045-424795 na 18.00 uur. 


Te k. HONDA 250 CR 
crossmotor bwj. '89 nwe. 
versn.bak, nwe. kopp., nwe. 
zuiger pr.n.o.t.k 045-462021 


Te koop SUZUKI GSX R 
750 W, nw. model '93, blan¬ 
co kenteken, ƒ 1,500,- on- 
der nw.pr. Tel. 045-313295. 


YAMAHA Virago XV 920, 
bwj.'82, V-Twin Cardan, 
nette motor, pr. ƒ 5.250,-. 
Tel. 043-477091. 


HONDA Shadow shopper 
VT 600cc, rood, incl.extra’s, 
ƒ10.500,-. 045-322111. 


Te k. SHOPPER, Kawasaki 
LTD 550, 28.000 km., i.z.g.st. 
ƒ 3.750.-. 046-374721. 


Te koop HARLEY Davidson 
Sportster, bwj.'81, kent. '92, 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ 10.500,-. 
Tel. 045-442647. 


Te k. HONDA CBR 1000 F, 
bwj. '92. Tel. 045-272986. 


Te k. KAWASAKI GPZ 750, 
rood/zwart, bwj. '87, km.st. 
12.000, 4 in 1 laser exhaust, 
in showroomcond. vr.pr. 
ƒ 8.500,-. Tel. 045-319160. 


BMW R100-R, 8-’92, 2.000 
km. ƒ16.950,-. Auto 
Weekers. Tel. 04906-1387. 


Te koop CB 750. Type BOL 
D’OR. Vraagprijs ƒ 3.000,-. 
Tel. 045-210072. 


Aanhangwagens 


AANHANGWAGENS en alle 
losse onderdelen, Jo Knops, 
Rijksweg-Zuid 195, Sittard. 
Tel. 046-512718._ 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


{Bromfietsen 


Te koop HONDA MTX, '88, 
geel/zwart, i.z.g.st. Tel. 045- 
458451. 


Te k. VESPA Ciao, bwj,'90, 
met sterw. en verzek., pr. 
ƒ 800,-. Tel. 045-750393 


Te koop VESPA Ciao, bwj. 
'91, zwart/wit met sterw. en 
verz., vr.pr. ƒ 950,-. Henge- 
lostr. 43, Heerlen. 


CITY BIKE Goldrock met 2 jr. 
verz., 2x gebr. Nieuw 
ƒ1.350,- nu ƒ900,-. Tel. 
045-270047. 


Te k. VESPA Ciao, rood/wit 
met sterw. bwj. '90, met verz. 
ƒ800,-. Tel. 045-222120. 


DAWES ATB 1993 hand¬ 
gemaakte kwaliteits-fietsen, 
Reynolds buizen va. ƒ 995,-. 
Koop nu betaal later! 
Huub Arets Ridderhoenstr. 
118, Hoensbroek, tel. 045- 
211893. Do-middag na 
13.00 uur gesloten. 


Te k. HONDA MT5, bwj. '89 
met verz.,z.g.a.nw. Tel. 045- 
440066. 


Te k. weg. aanschaf auto 
org. ZÜNDAPP KS 50, met 
verz. en helm, i.z.g.st. Inruil 
auto mog., vr.pr. ƒ 695,-. Tel. 
04450-2190. 


Te k. VESPA Cao, bwj. '88, i. 
z.g.st., bijz. sterwiel., vr.pr. 
ƒ 450,-. Tel. 045-320185. 


Rivel ORION door con¬ 
sumentenbond als beste 
fiets getest. Natuurlijk te 
koop bij: Rijwielspecialist in 
't Station Heerlen. 


MOUNTAINBIKE met 

accessoires te koop, tel. 045- 
729057. _ 


(Huis)dieren 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina]}; 


Sloopauto’s 

Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto’s, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-512924/046-519637 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 

RAPIE vraagt loop-sloop- 
en schadeauto’s, met vrij- 
waringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 

Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo¬ 
perij Marxer, 045-720418. 

Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 

Bedrijfswagens 


Hondenschool Leymbourgh start weer met nieuwe 

gehoorzaamheidscursussen 

voor u en uw hond. Info. en aanmeldingsavond op woens¬ 
dag 9 december, aanvang 20.00 uur in Manege Het Edele 
Ros te Genhout, gem. Beek. Voor tel. info. 043-649519. 


GEDR.PROBLEMEN met 
Uw hond? Bel M. Honings, 
gedipl. gedr.therapeut. 
Limb. Inst. Hondenopvoe¬ 
ding. Tev. geh.cursus en 


IBRESMA voor uw honden¬ 
kennel en volière. Tevens 
alle soorten hekken en 
poorten. Tel. 045-444917. 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 

Zond. open maand. gesl. 

Te k. nestje mini YORK- 
SHIRETERRIERS, ingeënt, 
ontw. Tel. 04979-1246. 

Te k. BOUVIERPUPS, 7 
wkn., met stamb., geënt en 
ontw., ouders van goede af¬ 
komst. Tel. 045-723267. 

FABRIEKSVERKOOP van 
honderennen en paarde- 
boxen, v.a. 1 dec. Sane, 
Maastrichtersteenweg 198, 
Maaseik (B), gelegen aan 
de baan Maaseik richting 
Dilsen. 09-32.89562616. 

Te koop schotse COLLI E- 
PUPS 86 wkn. oud, ingeënt 
en ontwormd. 04992-3166. 

Te k. Jack RUSSELL-PUPS, 
ingeënt en ontw., ouders 
aanw. Tel. 04976-42524. 

Te koop nest Chinese 
SCHAR-PEI’S, iets aparts, 
tevens zeer kleine yorkshire- 
terriers. Te reserveren voor 
kerstmis. Tel. 046-757430. 

Te koop leuk MINI Vos- 
hengstje, zeer klein en zij¬ 
dehoen, wit. 04404-1608. 

Te koop mooie YORK- 
SHIRE-TERRIËRPUPS. Tel. 
04498-54002. 

Te k. HAMSTERKOOI, 
groot ƒ 35,-; hamsterkooi 
klein, ƒ 25,-. 045-711754. 

Voor jagers te k. DUITSE 
staande draadhaar. Duitse 
import met diploma’s. Tel. 
045-257296. 

Op vakantie, Kerst, Oud en 
Nieuw DIERENHOTEL 

Abdissenbosch al 18 jr het 
vertrouwde adres in per¬ 
soonlijke verzorging van uw 
huisdier, c.v. verw. Voor info 
of reserv. 045-317217. Vo¬ 
gelzankweg 230, Landgraaf. 

Te k. AKITA Inu pups, vol¬ 
ledige garanties. Kennel 
Erebor. Tel. 09-3211345971. 

Te k. 3 CHIHUAHUA pups, 

8 wkn., geënt, ontw., 1 Chi- 
huahua, 1 jr. Geen hande¬ 
laren. Rimburgerweg 1, 
Brunssum. 045-271193. 

Te k. weg. tijdgebrek studie 
bruine RUIN 6V2 jaar, 1.60m, 
lief karakter, pr. n.o.t.k. Tel. 
045-752835. 

Zwarte BOOMERHONDJES, 
klein soort, 6 weken oud, te 
koop. Tel. 046-271056. 

Jonge GOLDEN RETRIE¬ 
VERS met stamboom en in¬ 
geënt, ouders HD-vrij. Tel. 
04110-1376. 

te k. PUPS Yorkshire- 
terriers, tel. 043-473551. 

Te k. jonge JACHTHOND- 
JES, 10 wkn. ingeënt en 
ontw., zijn ook mooie huis- 
hondjes. Tel. 04760-72481. 

Te k. pups van MALTEZER 
leeuwtjes, Boomertjes, 

Chow-Chow en blonde 

Bouviers met stamboom. 
Tel. 04138-78176. 

Te k. NEWFOUNDLAN- 
DERPUPS bruin met stamb., 
ingeënt., HD-gar. 04750- 
22860. 

Te k. gevr. DUITSE- 
STAANDE korth. reu, leeft. 6 
mnd. tot 1 Vfe jr. 04406-13334. 

Te k. pracht. ROSSELLA’S, 
g.b. turq. parkieten e.a. Tel. 
045-257154. 

Te k. BENNER-SENNE- 
PUPS van HD-vrije ouders, 
met stamb. Tel. 08866-2483. 

Te k. Mechelse HERDERS, 
zeer mooi. Tel. 045-454235. 

Goed tehuis gezocht voor 
Mechelse HERDER reu, cir¬ 
ca 2 jaar, goed waaks en erg 
lief. Tel. 046-746063. 

Te k. BOUVIERPUPS, 6 
wkn. met stamb. en gar. Tel. 
045-725480. 

Te koop gladharige FOX- 
TERRIER pups, met stamb. 
Te bevr. 04742-2209. 

Te k. AQUARIUM m. 6 
schildpadden en access. Tel. 
045-711261. 

Voor de serieuze liefhebber 
prachtige BOBTAIL-PUPS 

met stamboom. Inl. A. Tuyn, 
tel. 05765-2711. 

Te k. van part. GOLDEN- 
RETRIEVERPUPS met pri¬ 
ma stamboom, ingeënt, ont¬ 
wormd. Tel. 04138-74213. 

Perz. Colorpoint KITTENS 
met stamb., zr. mooi van typ. 
Tel. 04450-2416. 

Te koop DOBERMANN- 
PUPS ingeent en ontwormd, 
zwart, Tel.04405-1548.8. 

Af te halen klein wit HOND¬ 
JE, 8 mnd. teefje, ƒ 100,-. 
Tel. 045-225108. 

Te koop perzische POES¬ 
JES met stamboom. Tel. 
046-337967. 

NEWFOUNDLANDER- 
PUPS, te k. 2 reuen, zwart, v. 
kampioenafst., ingeënt en 
ontwormd. Tel. 04752-1115. 

Te k. 2 witte TOYPOEDELS 
reutjes, 1 zwart dwergpoe¬ 
del reutje, met stamb., inge¬ 
ënt. Gefokt volgens de richt¬ 
lijnen v.d. rasvereniging. 
Voor inl. Kennel van Klein- 
Nulland. Tel. 045-421767. 

Te k. 3 Texelse SCHAPE- 
BOKKEN. Eindstr. 37, 

Bingelrade. 

Te k. Mechelse HERDER¬ 
PUPS, ing. en ontw. goede 
afstamming. 045-421539, 


Te k. nestje jonge SHAR- 
PEI’S, ing. en ontw., met 
stamb. Tel. 05285-1665. 


Te koop Duitse herder 
PUPS. Telefoon 04493- 
1609 of 3749. 

Te koop MALTHEZER 

Leeuwtjes en Yorkshireter- 
riers, ingeënt en ontw. 
08851-14571. 

Te k. 3 jarige RUIN stok- 
maat 1.70 mtr, Ubis x Onyx, 
kl. kastanjebruin, vr.pr. 

ƒ4.500,-. Tel. 045-271102. 

BRIARDPUPS te koop met 
stamboom van kampioen- 
afstamming, schrift, garantie. 
Tel. 04752-1885. 

Te k. Mechelse HERDER- 
PUPPIES, k.n.p.v. gefokt, 
iets moois, niet duur. Tel. 
04492-3421. 

Te k. BOSTON-TERRIER. 
1ste vereiste: goed tehuis. 
Pr.n.o.t.k. Tel.04742-3178. 

Te koop DWERGKEESJE 
pup, zeer mooi, kleur zwart. 
Tel. 045-214859. 

Wegens omstandigh. gratis 
af te halen BASTAARD- 
HONDJE met toebeh. en 
papieren. 046-582359. 

Wintersport 

Te koop 2 paar SKIES en 2 
paar langlauflatten, compl, 
met bindingen, stokken en 
schoenen. Maten schoenen; 
39 en 42. Inl. 04406-14691 
na 19.00 uur. 

Sport & Spet 

Te koop HALTER-BANKJE 
en gewichten, geen zelf¬ 
bouw, ƒ 400,-. 045-270090. 

SPORTMASSAGE: ont¬ 

spannend/stimulerend. Tel. 
043-251939. 

Vakantie 

Caravans/tenten 

CHATEAU EN HOMECAR 
Onze ex-verhuur caravans 
zijn nu in de aanbieding met 
gigantische kortingen, wees 
er snel bij want op is op! 

Ralon caravans 

Donderdag koopavond. 
Brommelen 58 A, Geulle. 

Tel. 043-645079. 

Sta-caravans 

Door eigen import de 
grootste keus, tegen de 
laagste prijs, nieuw en gebr., 
ook intr. voor handel en 
verhuurders. Fin sta-toercar. 
mog. Caravanbedr. 

De Bergjes, 

Schaapsbrug 2a, Roggel. 

Tel. 04749-5079. 

De OLDE Caravan. Uw dea¬ 
ler voor Limburg van Wilk- 
Beyerland, Sprinter-Vitesse 
-Quartz-Award tourcara¬ 

vans. Nog enkele scherp 
geprijsde show en verhuur- 
caravans 1992. Ruime keu¬ 
ze uit gebruikte caravans. 
Voor service en kwaliteit 
naar de echte vakhandel. 
De Olde Caravan, Dr. 
Nolenslaan 141 ind.park 
nrd. Sittard. Tel.046-513634 

Te huur overdekte CARA¬ 
VANSTALLING te Heerlen, 
ƒ450,- p. jaar. 045-212146. 

Vouwwagens en Caravans 
bij RIDDERBEKS! Kom 
eens kijken in Koningsbosch 
Prinsenb. 180, 04743-2213. 

ST. NICOLAAS kado’s. Niet 
alleen St. Nicolaas geeft iets 
kado. Speciale aanb. v. 2 
pers. bijzettent v. ƒ 175,- nu 
v. ƒ99,-; 220/12v en gas¬ 
koelbox v. ƒ 600,- nu v. 
ƒ 449,-; caravankluisje v. 
ƒ 56,- nu v. ƒ 36,-; 4-zits 
picknickkoffer v. ƒ 159,50 nu 
v. ƒ119,50; caravan-opzet- 
spiegel v. ƒ 47,50 nu v. 
ƒ19,50; porta-potty toilet v. 
ƒ155,- nu v. ƒ124,-; Iglo 
tent v. ƒ 277,- nu v. ƒ 227,-. 
20% korting op slaapzakken 
serviesgoed etc. etc. Spe¬ 
ciale opruiming van dak- 
schuif en terrasluifels. Be¬ 
perkt aant. trekkers en zwa¬ 
re seizoenscaravanvoorten- 
ten nu ƒ 350,- tot ƒ900,- 
voordeel. Op is op. Uw St. 
Nicolaas kado vind u bij De 
Olde caravan, Dr. Nolens¬ 
laan 141, ind. park nrd. Sit¬ 
tard. Tel. 046-513634. 

Te koop vouwwagen 

JAMET Canyon, geheel 
compleet. Slechts 2 x ge¬ 
bruikt. Tel. 045-216825. 

Te koop weg. plaatsgebr. 
VOUWCARAVAN Alpen- 

kreuzer, t.e.a.b. Tel. 045- 
325833. 

MUNSTERLAND 440, bwj. 
'82, i.z.g.st., 5-6 pers. Tel. 
045-725143. 

Te koop Zweedse TOER- 
CARAVAN merk Savsjo 
Clubman 612 tandemasser, 

1 jr. oud., met veel extra’s, in 
staat v. nieuw, vr.pr. 
ƒ53.200,-. Vr.pr. ƒ33.000,-! 
04406-14691 na 19.00 uur. 

Te koop KNAUS Sudwind 
440 HT, grijs inter. met inb. 
toilet 1991. 04498-54390. 

Te k. HOBBY 420 Classic, 
bwj.’90, badr., inb. toilet en 
luifel, tel. 04498-54664 

Te k. HOBBY Prestige, 4 mtr. 
'87, eindk., badr. en luifel. 
Tel. 04498-54664 

Campers 

Te k. org. Westfalia KAM¬ 
PEERAUTO, bwj. '84, met 
hefdak, ANWB gek. 045- 
216476 b.g.q. 04492-3311 

Te k. HOBBY 5.30 De luxe, 
bwj 23-6-’90, div. extra’s, 
ƒ 13.000,-. Tel. 045-462637. 

Luxemburg 


LUXEMBURG prachtig gel. 
vak. woningen te huur te 
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071 


Rijles 


ANWB Autorijleskamp 

Met speciale off-season korting 

Nu met extra korting van ƒ 250,- voor de periode van half 
september tot half december. Bel nu rechtstreeks: 

ANWB Den Haag © 06-8860 


SNELCURSUSSEN! (voor 
alle rijbewijzen). In 10 dagen 
3, 6, 8, 10 weken Uw rijbe¬ 
wijs halen. Tev. ook chauf- 
feurscursussen. Bovag ver¬ 
keersschool Roger Keybeck 
Susteren 04499-4844 b.g.g. 
0652-984720. 


Uw rijbewijs in 8 dgn. met de 
Bovag-Compact Rijoplei¬ 

ding bij verkeersschool Theo 
van BENTUM. Inclusief 
examengarantie. Voor info: 
Tel. 045-217487. 


Ter overname aangeboden 
RIJSCHOOL, Bovag-er- 
kend, op korte termijn. Inl. 
046-748686, Postbus 33, 
6160 AA Geleen. _ 


Dries S.D.L. biedt u aan t/m 
31-12-92: RIJBEWIJS 

A-B-C-D of E binnen 8 da¬ 
gen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ3.500,- all in, gar., 
100% financ. mog. Tel. 010- 
4626668 of 4666535. 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen; nu ook voor vracht¬ 
auto en aanhangwagen. Inl. 
04750-32428. 


Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Mode Totaal 


Te koop leren HERENJAS, 
halflang. Tel. 045-453315. 

Zeer exclusieve BRUIDS¬ 
JURK, maat 38 en toebe¬ 
horen. Gedragen in midden- 
Limburg van ƒ 2.500,- voor 
ƒ 1.000. 04752-4826._ 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Huwelijksbureaus 


Honderden aantrekkelijk 
Braziliaanse jongedames 

zoeken een serieuze 

Nederlandse levenspartner 

Al onze vrouwelijke cliënten zijn betrouwbaar, charmant, 
geschoold, en serieus. Door onze toegepaste werkwijze en 
zeer gunstige voorwaarden weten wij ook voor u de juiste 
levenspartner te vinden. Bent u nader geïnteresseerd, 
vraag dan vrijblijvend onze uitgebreide brochure aan. Bel 
nu: 04750-27332, ook zaterd. en zond., of schrijf naar 

Instituut Harmonie 

Postbus 1132, 6040 CK, Roermond._ /<• 


Mens en relatie 

Dankzij onze 

PERSOONLIJKE BEMIDDELING 
maken wij jaarlijks duizenden mensen gelukkig!! 

Bel voor meer informatie: 

HEERLEN E.O.: 045-726539 MEVR. LUCHTMAN 
ROERMOND E.O.. 04750-15534 MEVR. NABARRO 
gratis brochure 

partnerzoekenden 

erkend bureau geeft vertrouwen lid AVR 
'10 jan. NIEUWJAARSPARTY 31 jan. BOWLINGPARTY' 


Ben je het aleen zijn moe en 
zoek je hiervoor een oplos¬ 
sing? Bel dan met relatie- 
buro HESTIA. We zijn ’n 
jong en energiek team dat 
graag de tijd voor je neemt. 
Tel. 043-645882. 


CUPIDO heeft ook voor U 
de juiste partner. Bel of 
schrijf voor toezending van 
de gratis info: Cupido, Post¬ 
bus 22, 4140 AA Leerdam. 
Tel. 03451-10369. 


Baby en Kleuter 


Te koop grijze TEUTONIA 
Quatro, vaste pr. ƒ 250,-. 
Tel. 045-271783. 


Te koop tweeling-WAN- 
DELWAGEN, pasteltinten, 
ƒ 100,-. Tel. 045-722523. 


Te k. KINDERWAGEN 3-1. 
ƒ 150,-, campingbedje 

ƒ40,- en box ƒ40,-. Tel. 
045-270090. 


Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Daqblad. 
Tel. 045-719966. MARJA SCHIKS 

Partner Consult 

Adviesbureau voor partner¬ 
keuze in Zuid-Nederland, 
voor het Acad., HBO en 
goed MBO-niveau. U hebt 
het druk, vrienden en 
hobby’s, maar mist die ene 
partner. Gebaseerd op uw 
wensen en mijn ervaring, 
mijn intuïtie en kennis over 
mijn cliënten, houd ik een 
persoonlijke zoektocht, 
naméns u, naar een 
passende partner. 
Informatie: 043-255448, 
Erkend Alg. Ver. Relatie- 
bureaus. 


Bel de Vakman 


Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761 
b.g.g. 646919. 


BIEZENSTOELEN vernieu¬ 
wen nu ƒ 48,- per stuk met 
garantie. Tel. 045-418820. 


Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte: 045-323178. 


Hans LIPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 


Uw oude gevel weer als 
nieuw, uitkappen, natstralen 
voegen, stomen, impregne¬ 
ren. Van LEIPSIG, tel. 045- 
259492. Autotel. 0949- 
1616202966. 


HERSTOFFERING/renova- 
tie van zitmeubelen of 
nieuwe creaties in stof of Ie* 
der uw Edelvakman "Euro- 
salon New Baan Bree-Peer 
in België. Ook open op zat. 
en zondag. 0932-11634591. 
dinsdag gesloten. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


Reparatie, renovatie, ser¬ 
vice en montage aan uw 
AANBOUWKEUKEN. Gratis 
info 045-210627. 


MAATWERK voor al uw 
timmerwerk en kl. verb. 
binnenshuis. 045-244609. 


Aannemersbedrijf kan nog 
opdrachten aannemen, zo¬ 
wel renovatie als ook nieuw¬ 
bouw. Wij bieden U goede 
service en VAKKENNIS. U 
kunt ons tijdens kantooruren 
bellen onder nr. 043-254669. 


APK carwash, alle repara¬ 
ties, cleaneren en uitlaten. 
Bel autoservice Gooiker, 
Apollolaan 154, Heerlen. Tel. 
045-740041. 


ZANDSTRALEN, uw donke¬ 
re meubilair weer blank, ook 
ijzerwaren halen/brengen. 
Tel. 045-210253. 


Piccolo's in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 


Huweiljk/Kennlsmaking 


i 


Chalet Treebeek. 

Alleenstaanden iedere zat. en zond. gezellige dans- en i 
contactavond in de kelderbar "La Chalet". Dond. alleen- 1 
staandenbal in de bovenzaal, dj. Richard. Aanv. 21 u. 
Toegang boven 30 jaar. Zaal open vanaf 20 uur. 
Komeetstraat 25a, Treebeek. Tel. 045-211375. , 


Zoek(t) u/jij een vriend(in)? 
Word(t) lid van de CHRIS¬ 
TELIJKE Korrespondentie 
Klub. Voor info: Postbus 
392, 2130 AJ Hoofddorp. 


Meisje 27 jaar zoekt een 
leuke VRIEND. Br. m. foto 
onder nr. B-3318,. L.D., Pb 
2610, 6401 PC, Heerlen. 

Leuke jongeman, 32 jr. 1.82 
mtr. lang en slank postuur, 
vaste baan i.b.v. auto, z.k.m. 
JONGEDAME. Br.o.nr. B- 
3319, Limburgs Dagblad, 
Postbus 2610, 6401 DC 

Heerlen. 


EURODE Dating Shop. 
Postbus 476, 6460 AL Kerk- 
rade. Tel. 045-451548. Lim¬ 
burgs snelst groeiende en 
dus goedkoopste relatieburo. 
Vraag nu ’n informatiepakket 
en ontvang al binnen enkele 
dagen voorstellen. Alle 
dames nu een heel jaar 
gratis. Doen!!_ 


MAN, 41 jr, z.k.m. dame 30- 
40 jr. voor eerlijke vriend¬ 
schap, waaruit een relatie 
kan ontstaan. Ben jij; open 
en eerlijk, spontaan, sportief, 
ondernemend, reislustig en 
klaar voor een relatie? 
Schrijf dan, wie weet? Alle 
reacties zal ik discreet en 
serieus beantwoorden. In¬ 
dien kind geen bezwaar. 
Reaties o.nr. B-03328, Lim¬ 
burgs Dagblad, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Nette eenvoudige weduw¬ 
naar, 70 jr. goed uitziend, 
zoekt lieve VROUW, om 
eenzaamheid op te lossen. 
Liefst, omg. Hoensbroek. Br. 
o.nr. B-03332, Limburgs 
Dagblad, Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Weduwe 62 jr. zoekt langs 
deze weg leuke MAN. Br.o. 
nr. B-03334, L.D., Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Ongeh. jonge vrouw 31 jr, z. 
k.m. nette MAN 35-45 jr. uit 
goed milieu, z. kind. Br. met 
foto, wordt niet geretour¬ 
neerd o.nr. B-03336, Lim¬ 
burgs Dagblad, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Zoekt u een man, vrouw of 
paar voor kontakt, relatie of 
blinddating. Kosten ƒ 50,- p. 
jaar. Info. van 10.00-14.00 
uur DATING buro Limburg 
Tel. 045-414070. 


Goed uitz. vrouw 52 j r ; , 
nanc. onafhank. z.k.m. 

MAN Ift. tot 60 jr. Alle br.»r 
m. foto krijgen antw. Dij! 
samen wonen. Bf-öj! 

B-03343, L.D.,Postbus 261*1; 
6401 DC Heerlen. _^ 

Jonge sportieve man, 3lj ^ 
zoekt spontane VROUW, ^ jxi 
35 jr. voor vaste relatie. 'UJ 
nr. B-03345, L.D., Pos« 

2610, 6401 DC Heerlen.^ , flj 

J. vrouw 28 jaar, geschei^fj )v 
is op zoek naar gezellig® \ W 
gripvolle OUDERS. Lfst 
geving Geleen-Sittard. 6 r f k, 
nr. B-03346, L.D., P° st k? 

2610, 6401 DC Heerlen.^ 

ALLEENSTAANDEN: ^ 

Werkgroep 't Guliks-Ho? ^ 

hoek Agricolastraat-Opl^ 

yen 1, Sittard organis®% 
iedere zondag een dans- è . * i 
contactavond. Bewijs v®* hl 
Inl. 046-747962. ^ JJJ 


HEER, 51 jaar, gesch., k 
niveau, zoekt dame 40-f * 
jaar, voor leuke relatie. “ r ’ . 
nr. B-03347, Limburgs 0f \j 
blad, Postbus 2610, 6® * 
DC Heerlen, _^ ^ 

Weduwe 64 jr. zkt ser. ^^ 1 
nism. m. WEDUWNAAP * *-I| 
66 jr. Br.o.nr. B-03333, ^ 

P B. 2610, 6401 DC Heej ^ «r 

Geborgenheid is mij jM 
kostbaar. Ik ben een sla 111 * , 1 
VROUW, goed uitz., g®Wf, ~ 
lig, 46 jr. Ik zoek een part'V 
die serieus wil ingaan op Y 
verzoek. Op een eerlijk aflfj 
reageer ik gaarne. Br.o 1 ! M 
B-3335, L.D., Postbus t 0 
6401 DC Heerlen. _^ 4 

Alleenst. VROUW zkt. 1 
goede vriendin tussen pl 
jr. omg. Landgraaf, i-'* ^1 
auto. Br.o.nr. 6-03$, 
Limburgs Dagblad, Postte { 
2610, 6401 DC Heerlen._^ 

Wat VERKOPEN? Advé 

I 


teer via: 045-719966. 

Kapper/Cosm. 


Eindexamenkandidate 
SCHOONHEIDSSPECIA- . , 
LISTE zit dringend verleü? 
om harsmodellen voor ■ 
nen, liefst uit omge^j c 
Heerlen of Maastricht. n4r * 
212247. _^ 

SCHOONHEIDS-massage- 1 
ped.- stoelen, beurst ^ 


Tel. 04923-66561. 


Wonen Totaal 


Eiken-meubelgroothandel 
t.o.h. reüniegebouw Geleen 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046-747446. 
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 1Q.00-17.0Q uur. 


Lampekappen 

Komt u nu koopjes halen. Alle lampekappen met korting' 
klassiek en modern. Eigen atelier. | 

Anita verlichting -i 

Rotscherweg 52, Landgraaf-U.O.W. Tel. 045-312873. 
_ Iedere dag open . k 

omstandigh®d.f, 
=nFi Tfil. 0 Ai 


Te koop velours OVER¬ 
GORDIJNEN. Tel. 045- 
453315. 


Zoekt u 2e hands MEU¬ 
BELS veel keus ook antiek. 
Kouvenderstr. 208 H’broek. 


CONTRA Tapijtreiniging, 
prof. reiniging-diepstomen 
van uw vloerbedekking 
ƒ 3,50 per m2. Tel. 08897- 
79234. 


Te koop KEUKEN wit plus 
gasfornuis met oven, pr. 
ƒ500,-. Tel. 045-461222. 


Wegens samen wonen IN¬ 
BOEDEL en van alles nog 
wat te koop. 045-216136 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Wegens 
mooie INBOEDEL. Tel. 
317304. 


OMA 


slpk ƒ 375,-; bankf 
eik. ƒ 225,-; eeth. ƒ17 0 ' 
Kouvenderstr. 208, H'bro g^ 

Te k. mooie eiken 
HOEK, t.e.a.b. Tel. 
228106 na 18 uur. 

Te k. eiken TV-KAST, af jj 
h. 1.20 x br. 1.00 mtr., P 
ƒ 450,-. Tel. 


045-753338^ 

Te k. grenen keug 
EETHOEK; mass. &L 
dressoir; ant. kleermaK® 
naaim. Tel. 046-378586^ ^ 

Te koop BANKSTEL QufJ 
Ann stijl met 2 losse st o& B 
vr.pr. ƒ350,-. 045-320185-. 


Zonnebanken/Zonnehemels 


Zonnehemels 

Superbruiners voor perfecte bruining nu met 10 lampe n 
snelbruiners, gasdrukveren en ventilator v.a. ƒ 945,-- 
Compleet met bezorgen en volledige garantie bij van ER?' 
Haspelsestr. 8 te Sittard (naast Göttgens) de zaak met sd' 
perservice. Tel. 046-528575 


TV/Video 


Te k. Philips VIDEOREC. 
VCC, accu defect + camera 
compl. met electr. + gewone 
zoeker, opsteekmicro, koffer 
en 13 cassettes, vr.pr 
ƒ 350,-. Tel. 045-711754. 


KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV’s v.a. ƒ298,-, betaling 
v.a. ƒ25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879. 


Kleuren TV’s 12-16 kan. v.a. 
ƒ 75,-, met afst.bed. v.a. 
ƒ125,-, met teletekst v.a. 
ƒ 250,- o.a. Philips. Radio/ 
TV FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Goede kleuren TV’s met 9^ 
rantie. Zeer grote soit * 
ƒ 125,-. Reeds 25 jr. TV % 
casion Centrum ae<’ 
Grasbroekerweg 25, 
len. Tel. 045-724760. 


Gevr. kl. TV v.a. 

VHS, stereotoren 
mera. Tel 04406-12875. 


85 via* 
vid e° c& 


Kachels/VerwarrnioÖ, 


Kachelspeciaalzaak, a r , 
hulpstukken en aanverW- g 
tikelen. REKER, Kluis ^ 
Geleen. Tel. 046-740785. 


GASKACHELS nieuw 
gebruikt vanaf ƒ 395,-- 
Kachelsmid, 04459-1638- 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 20^ 


mm 

bBÜ 


m 


mft 


tra !m 

im 
m 


PARKETSHOW 

A Nu parket bestellen, prijsvast tot l-8-’93> 

* Brede eiken plankenvloeren 

* Eiken lamel van 124,- voor 99 f ~ 

* Beuken lamel van 129 voor 109 ,- 

| ^ * Viboo plank slaapkamerparket 65 ,- p.nr 

T Dealer L«tmett , het beste van alle vloere 


* Eiken lamel van 124,- voor 99 ,- 

* Beuken lamel aan 129 eoor 109,- 

* Viboo plank slaapkamerparket 65 ,- p.nr 


Dealer Lamett , het beste van alle vloeren. 


7 P tX.S iX J Uw bezoek is méér 

JL O dan de moeite waard. 

De vloer met karakter. Op alle parket extra 
04(1-740675 _ t " r,ln *--" ! _ 


pegasus parket 

GELEEN, RIJKSWEG-ZUID 2S3 a 


Limburgs Dagblad 

I 


‘ ■ jf- W'P>W'<Ü<' - 

M?' , ' ; IIP ~ ^ - - * 

fl', 

JmSÊÊÊr^M W 4 W M 1|I Ui* 
i |# JÉ * I llliill v',;': 4* 1 1 1 


1 


}i^%wW{^00y^/' 


W"WV. 

Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 19 


Pave Trittschuh 

JW-' ! 

J; ^aar Dordrecht 

ftf JORDRECHT - Dordrecht ’90 
(F j? ee ft gisteren een werkvergun- 
O^k ü gekregen voor de Ameri- 

# Wanse international Dave Tritt- 
0 J^uh. De Amerikaan zal dit 

1 ee keinde naar Nederland vlie- 
<#l ei1 en wordt maandag op de 
pti? zifting aan de Krommedijk ver- 
0 ^ a cht. De arbeidsvergunning 
J t°t° r Ver dediger Trittschuh loopt 
ef het einde van het seizoen. 

ordrecht ’90 heeft de speler 
|0$w Or die periode gehuurd van 
)-r ö)n huidige club Tampa Bay 
3f.il fl Q\vdies. 

)$\ T 

4D 1 Van Tiggelen 
$ ^iet tegen Milan 

ƒ ^ndhoven - Op 8 januari 
- Aoort Adri van Tiggelen zijn de- 
F ?hitieve straf voor de rode kaart, 
u !f e hij in het Europese beker- 
rf a üel tegen Porto (2-2) opliep. De 
jf jj er dediger van PSV werd in 
j .°tto weggezonden wegens 
tlf k e ge ^ e kaarten, de laatste 
Hf ^ ee ë hij kort voor het einde. 
;jp. «T ee heer geel betekent een au- 
: ï^atische schorsing van een 
F Van Tiggelen mist dus in 
'I Ck geva ^ de wedstrijd voor de 

* i jhampions League tegen AC Mi- 
3) ai1 . woensdag in Eindhoven. 

31^ 'p 

^ ^roen licht 
*; v °or Maradona 

i ^Rich - De wereldvoetbal- 
V *,°hd (FIFA) heeft in Zürich he¬ 
loten niet te tornen aan de 
^elgerechtigheid van de Ar- 
r jjhtijn Diego Maradona bij de 
“V haanse club Sevilla. Marado- 


iri üa 


s oude Club Napoli had bij de 


*j *ÏF A aangedrongen op straf¬ 
ei ? aa tregelen tegen de vedette en 
.! av üla wegens wanbetaling. Se- 
4! moet in totaal 7,5 miljoen 
V °Uar (ongeveer 13 miljoen gul- 
| S en ) aan Napoli betalen. De 
} Spaanse club maakte in eerste 
‘ hstantie drie miljoen dollar 
Ve r, de rest moet in maart vol- 
j> e h. Napoli wilde voor het reste¬ 
nde bedrag een bankgarantie 
dabben. Aan die eis voldeed Se- 
Jha niet. Napoli eiste van de FI- 
; dat de overgang ongedaan 
, ?°h worden gemaakt. Voor de 
. e stuurders van de wereldbond 
^ plh echter de financiële geschil- 
. tussen de clubs geen reden 
‘ ^radona het spelen te verbie- 

i voetbal 
1 ! °p televisie 

jj JÈerlEN - De NOS-televisie 
j. ^°et volgende week rechtstreeks 
w^ a ë van de Europacupwed- 
7 jijden van Ajax, PSV en Vites- 
e - Alle duels worden uitgezon- 
^ e h op Nederland 2. Dinsdag 
r ^ 0r dt het treffen tussen Kaiser- 
_lautern en Ajax vanaf 20.15 uur 
.9 het scherm gebracht. Woens- 
- 5 a § doet de NOS live verslag van 
J 6 Partij PSV-AC Milan (20.20 
■ * 4r ) en donderdag komt de ont- 

, f?° e ting Real Madrid-Vitesse 
t *1-00 uur) op de buis. 

^ngst voor rellen 
1 Kaiserslautern 

S®N HAAG - De politie van 
< --^serslautern zal op maandag 
dinsdag pamfletten uitdelen 
’ '- v a arop supporters wordt ge¬ 
ragd zich Vreedzaam te gedra- 
rpi n en zich te distantiëren van 
t ai schoppers’. Reden voor de ac- 
e rond het Europacupduel te- 
Ajax is het voornemen van 
^h groep van ongeveer honderd 
jj°°hgans van verschillende 
Ondesligaclubs naar Kaiser- 
üfutern af te reizen. De plaatse- 
Jhe politie is begin volgende 
e ee h op volle oorlogssterkte om 
confrontatie te voorkomen. 

springpaard 

Overleden 

^ANKFURT - Het internatio- 
j, le concours hippique van 
^ankfurt is gisteravond over- 
v haduwd door het overlijden 
ari het 13-jarige springpaard Ca- 
,^as° Re x . Tijdens de barrage 
<0 °f e en nationaal springonder- 
th iü ta ^ e ^ A, kreeg de schim- 
jj e lhengst, met de Duitse ruiter 
l ar ald Franz in het zadel, een 
rtaanval. Vlakbij de uitgang 
kw ring in f est halle be- 
0 , ee h Caruso Rex, zeven jaar 
«fL e den op stal bij de Oostenrij- 
f* r Hu ë° Simon. 

rWerchon 
!°P kop 

Spernay - De Franse biljarter 
t. aa Reverchon heeft na de eer- 
dag van de strijd om de we- 
dtitel kunststoten in de 
^ ?? r df ran se plaats Epernay de 
ain S- Hij verzamelde in twin- 
Saf y an de 68 uit te voeren spel- 

<enrf n een totaal van 118 pcm- 
J 0 ’ Spanjaard Javier Fonnel- 
L sa la tweede met 112 punten, 
V t 0r dc Fransman Maurice Coy- 
jv ’ die tot 105 punten kwam. 

(fti t ns Helderbos kon zijn titel 
ÏIH ver dedigen wegens ziekte. 
W ^ erd vervangen door de zes- 
Vi^dige Belgische oud-kam- 
Üf, eri Ra y mon d Steylaerts, die 
^ nn Vler de plaats op de ranglijst 


Prince Potley match-winner in Olympisch Stadion 

Twente straft geknoei Ajax af 


AMSTERDAM - Met Ajax 
gaat het in de thuiswedstrij¬ 
den van de eredivisie van 
kwaad tot erger. Gisteravond 
verloor de formatie van trainer 
Van Gaal in het verregende 
Olympisch Stadion zelfs van 
FC Twente. Dat was in Am¬ 
sterdam nog nooit eerder 
voorgekomen. De balans van 
FC Twente, door de jaren heen 
toch niet de minste van Neder¬ 
land, in de hoofdstad was 
triest, 21 nederlagen, vijf gelij¬ 
ke spelen. Niet de Ensche- 
deërs, maar vooral Ajax reken¬ 
de met dat verleden af. Op het 
loodzware veld dwongen de 
Amsterdammers vrijwel niets 
af. 

Ajax had geen excuus. De houder 
van de UEFA-beker had weliswaar 
zeven geblesseerde spelers in de se¬ 
lectie, maar daaronder bevond zich 
slechts èèn (Bergkamp) vaste 
kracht. Een nadeel was hooguit dat 
de Amsterdammers in de slotfase 
geen beroep konden doen op erken¬ 
de pinch-hitters als Van Loen (ge¬ 
blesseerd) en Willems (geschorst). 

Het geknoei in de vooruitgespeelde 
wedstrijd leidde voor Ajax tot het 
achtste verliespunt van het seizoen. 


Ajax - FC Twente 0-1 (0-0). 63. Polley 
0-1. Scheidsrechter: Van der Ende. Toe¬ 
schouwers: 22.500. Rode kaart: 73. Van 
.Halst (2xgeel). Gele kaart: Davids 
(Ajax), Ten Hag, De Koning (FC Twen¬ 
te). 

Ajax: Menzo; Silooy (70. Litmanen), 
Blind en De Boer; Alflen, Jonk (78. See- 
dorf), Vink en Kreek; Overmars, Pet- 
tersson en Davids. 

FC Twente: De Koning; Ten Hag, Paus, 
Hoogma en Kool; Gaasbeek, Van Halst, 
Arts (79. Hilgerink) en Pahlplatz (60. 
Peeper); Polley en Mulder. - : W ' 


' 'L •: „ ' \ • - 


• Treffend beeld van de wijze waarop Ajax voor eigen publiek tegen FC Twente onderuit ging. Ajacied Stefan Petterson 
toordt door Twentenaar André Paus tegen de grond gewerkt. 


Foto: ANP 


Zes daarvan werden verspeeld op 
het eigen veld. Uit de laatste drie 
thuisduels (MVV, Willem II, FC 
Twente) haalde de ploeg van Van 
Gaal slechts twee punten. Overi¬ 
gens de beide nederlagen (PSV en 
FC Twente) kwamen tot stand in 
het Olympisch stadion. 

Als wel vaker dit seizoen (Den 
Bosch uit) wist Ajax zich ook geen 
raad met een man-meer-situatie. In 
de 73ste minuut was Twente’s Van 
Halst door arbiter Van der Ende 
met twee keer geel op zak wegge¬ 
stuurd. De middenvelder offerde 
zich, zoals dat heet, op voor de 
ploeg door de doorgebroken Vink 
neer te leggen. Het deerde Twente 
nauwelijks. 

Daarvoor al had Prince Polley zich 
onderscheidden als match-winner. 
De Ghanees bekroonde zijn voor¬ 


treffelijke wedstrijd in de 63ste mi¬ 
nuut met een fraai doelpunt. Na een 
verre pass van Ten Hag speelde hij 
Blind uit, om vervolgens Menzo te 
verrassen. Het was de zesde compe¬ 
titietreffer van Polley. 

Ajax had daarvoor enkele mogelijk¬ 
heden gehad een voorschot op de 
overwinning te nemen. De beste 
was voor Pettersson. De Zweed, 
hersteld van een blessure, kopte 
kort na rust, op aangeven van Al¬ 
flen, in riante positie naast. Verder 
kwam Ajax pas tot enkele kansen 
(Overmars en invaller Litmanen) 
toen het alles-of-niets spelletje was 
begonnen. 

FC Twente, zonder de aan knie en 
enkel geblesseerde oud-Ajacied Ro¬ 
nald de Boer, wankelde in feite 
slechts in de openingsfase. Alflen 
en Vink waren met harde schoten 
gevaarlijk. Na 20 minuten werd de 
Enschedese ploeg vrijwel gelijk¬ 
waardig. Dat bleef zo tot het einde 
van de wedstrijd. 


Haantjes verliest 
hekkesluitersduel 

HEERLEN - Bij de competitieher- 
vatting van de eredivisie zaalvoet¬ 
bal heeft de Haantjes met 6-2 verlo¬ 
ren van medehekkesluiter Van 
Rinssum, waardoor de club uit 
Beek nu alleen de laatste plaats be¬ 
zet. 

Uitslagen: Royal Nijmegen-Kras Boys 3-7, 
Hooghuis Sport-All in Stars 4-6, Hoornsche 
Veerhuis-Docshop 7-5, Depa-Royal Nijme¬ 
gen 2-1, SC.V.Rinssum-Haantjes 6-2, Volda- 
far-Bunga Melati 8-8, Schoenenreus-Kras 
Boys 5-5. 

De stand: l.Bunga Melati 8-12 (46-32) 2.Kras 
Boys 9-12 (43-33) 3.Hooghuis Sport 8-10 
(40-39) 4.Depa 8-9 (31-25) 5.Hoornse Veer¬ 
huis 8-9 (41-38) 6.Schoenenreus 8-9 (38-35) 
7.Voldafar 8-9 ((49-53) 8.Royal Nijmegen 9-8 
(38-39) 9.A11 inn^Stars 8-7 (48-43) 10.Doc 
Shop 8-5 (34-41) ll.V.Rinssum 8-5 (25-35) 12. 
Haantjes 8-3 (20-36). 


sport in cijfers 


oefenvoetbai 


Morgen 11.30 uur: 

EHC-Heksenberg 


HANDBAL 

Nyköbing. Mannen, vierlandentoernooi, 
eerste dag: Denemarken - Nederland 26-15 
(11-6). Doelpuntenmakers Denemarken: 
Christiansen 8, Jacobsen 6, Kildelund en 
Jörgensen 4, Rasmussen 3, Hansen 1. Ne¬ 
derland: Van der Zande en Groener 3, Hui¬ 
sdier, Nusser, Portengen en Veerman 2 en 
Jongen 1. Portugal - Ijsland 22-22 (14-9). 
IJSHOCKEY 

Competitie: Tilburg - Utrecht 5-6 (1-1 4-2 
0-3). Rotterdam - Nijmegen 4-2 (2-0 1-2 1-0). 
TENNIS 

Fort Worth. Daviscup, finale, eerste dag: 
Agassi - Hlasek 6-1 6-2 6-2. Stand: 1-0 voor 
de Verenigde Staten. 

Düsseldorf. Demonstratiepartij: Edberg - 
Krajicek 6-7 7-5 6-2. 


trainerscarrousel 


ROERMOND - Trainer Jac Weeres 
van eersteklasser RFC uit Roer¬ 
mond zal na dit seizoen zijn werk¬ 
zaamheden bij die club beëindigen. 
De oud-speler is aan zijn derde sei¬ 
zoen bezig. Weeres heeft nog geen 
nieuwe vereniging. 


Herkansing 
voor Haarlem 

HAARLEM - Haarlem is gister¬ 
avond met een achterstand van 1-3 
gaan rusten in de thuiswedstrijd te¬ 
gen Heerenveen en vrijwel zeker 
naar huis gegaan met een score van 
0-0. Scheidsrechter Van Veluwen 
staakte de wedstrijd uit de eerste 
divisie in de rust nadat het veld 
door de regen onbespeelbaar was 
geworden. Artikel 10, lid 8 van het 
reglement wedstrijden betaald voet¬ 
bal zegt dat wedstrijden, die ten ge¬ 
volge van weersomstandigheden 
gestaakt worden, in zijn geheel 
moeten worden overgespeeld, tenzij 
het bestuur anders zou beslissen. 


sport kort 


# VOETBAL - Bundesligaclub 
Eintracht Frankfurt heeft de 
23-jarige Poolse international 
Dariusz Adamczuk gecontrac¬ 
teerd. 


Roda speelt morgen laatste thuisduel van dit jaar 

Meespelen Trost onzeker 


• René Trost raakte tijdens 
de training geblesseerd. 
Morgen zal pas blijken of 
hij inzetbaar is tegen Dor¬ 
drecht ’90. 

Foto: DRIES LINSSEN 


KERKRADE - Roda JC speelt 
morgen tegen Dordrecht ’90, 
aanvang 14.30 uur, zijn voorlopig 
laatste thuiswedstrijd. Pas op 12 
januari 1993 staat Feyenoord op 
de rol om op Kaalheide te ver¬ 
schijnen. Roda’s streven blijft 
vooralsnog om gemiddeld een 
punt per wedstrijd te pakken. 
Wil de ploeg van trainer Adrie 
Koster die tendens staande hou¬ 
den, dan zal morgen van de hek- 
kesluiter in de eredivisie gewon¬ 
nen moeten worden. 

Opnieuw kan de Roda JC-trainer 
geen beroep doen op Max Hui- 
berts (spierblessure) en David 
Nascimento (enkelkwetsuur). 
Beiden zullen niet meer in actie 
komen voor de winterstop. Een 
vraagteken staat achter het mee¬ 
spelen van René Trost. De verde¬ 
diger verrekte gisteren tijdens de 
training een spier, waardoor zijn 
inzet onzeker is. Wel weer van de 
partij is Gerrie Senden, die vori¬ 
ge week een schorsing uitzat. 

Adrie Koster verwacht een zeer 
defensief Dordrecht’90. „Zij zul¬ 
len ongetwijfeld een puntje wil¬ 
len stelen. Gezien hun positie op 
de ranglijst ligt het voor de hand 
dat ze op de counter gaan spelen. 
Onze verdediging zal dan ook 
zeer attent moeten spelen en ne¬ 
gentig minuten lang geconcen¬ 
treerd blijven voetballen. Aan¬ 
vallend zullen we zo snel moge¬ 
lijk proberen te scoren. Als dat 
lukt moet Dordrecht toch wat 
meer initiatief tonen en wordt 
het voor ons wat gemakkelijker 
voetballen”. 


MVV-Willem II 

Door de successen van de laatste 
weken, met als hoogtepunt de 
knappe 4-3 overwinning in de 
Rotterdamse Kuip tegen Feije- 


noord, waardoor MVV nog altijd 
uitwaarts ongeslagen is, hebben 
de Maastrichtenaren zich op de 
ranglijst bij de top vijf ge¬ 
schaard. Hoewel de MVV’ers uit¬ 
waarts vriend en vijand blijven 
verrassen met hun uitstekende 
prestaties, kunnen zij voor eigen 
publiek nog niet echt overtui¬ 
gen. 

Ook tegen het Tilburgse Willem 
II, dat morgenmiddag (aanvang 
14.30 uur) in De Geusselt op be¬ 
zoek komt, blijft het voor het 
team van trainer Sjef Vergoos- 
sen oppassen geblazen. „Ik 
denk, dat het bij de jongens niet 
zoveel meer uitmaakt of we uit 
of thuis spelen. Ik heb hen ervan 
doordrongen, dat deze wedstrijd 
gewoon één van de vierendertig 
is,” merkte Vergoossen op. 

De Tilburgers, die op de ranglijst 
de achtste plaats innemen en op 
dit moment samen met lijstaan¬ 
voerder PSV met acht tegentref¬ 
fers tot de minst gepasseerde 
ploegen van de eredivisie beho¬ 
ren, zijn gewaarschuwd. MVV- 
trainer Sjef Vergoossen zal 
hoogstwaarschijnlijk met dezelf¬ 
de elf spelers aantreden als tegen 
Feijenoord. Dat het morgenmid¬ 
dag geen gemakkelijke klus zal 
worden, daarvan is ook de MVV- 
coach overtuigd. „Met de komst 
van Willem II krijgen we wel een 
aantrekkelijke tegenstander, 
waarvan ik zeg dat het geen ge¬ 
makkelijke is. Deze wedstrijd 
kun je niet vergelijken met het 
duel tegen Feijenoord. Dit heb ik 
ook mijn spelers proberen dui¬ 
delijk te maken. We zullen dan 
ook tegen Willem II verschrikke¬ 
lijk onze best moeten doen. Ik 
denk ook, dat wij gewoon onze 
verantwoording moeten nemen 
en de wedstrijd tot een goed ein¬ 
de moeten brengen”, aldus Ver¬ 
goossen. 

Overigens wordt MVV morgen¬ vroeg in het televisieprogramma 
TV Sport belicht door presenta¬ 
tor Jack van Gelder. 


RBC-VVV 

Koploper VW moet zondagmid¬ 
dag tegen RBC, nummer twee 
van de ranglijst, zonder doelman 
John Roox aantreden. De Venlo- 
se keeper liep tegen Heracles te¬ 


gen zijn derde gele kaart op en 
moet één wedstrijd op de tribu¬ 
nes plaatsnemen. Zijn vervanger 
is Ludo Doensen, die zijn debuut 
in het eerste team maakt. De 
18-jarige scholier kwam tijdens 
de voorbereiding op dit seizoen 
tweemaal in de hoofdmacht uit 
bij oefenduels tegen AZ en het 
Belgische Sint Niklaas. Hij 
kwam twee jaar geleden als 
jeugdkeeper over van de Venlo- 


se tweedeklasser FCV. Volgens 
manager Teeuwen wordt niet 
overwogen om elders een reser- 
vekeeper te huren voor de rest 
van dit seizoen. Ook de gebles¬ 
seerde Pieter van Leenders zal 
zo goed als zeker niet kunnen 
spelen. De Nigeriaan Babangida 
sukkelt met een pijnlijke knie, 
maar zal toch bij de aftrap pre¬ 
sent zijn. Of hij de 90 minuten 
volmaakt is twijfelachtig. 


Programma 

betaald 

voetbal 


eredivisie 


Ajax-FC Twente 


Vandaag 19.30 uur: 

PSV-Sparta 
Morgen 14.30 uur: 

MVV-Willem II 
FC Den Bosch-Groningen 
Volendam-GA Eagles 
Feyenoord-Vitesse 
RKC-FC Utrecht 
Roda JC-Dordrecht'90 


Cambuur-Fortuna Sittard 

12 

december 

PSV 

14 

n 

2 

1 

24 41 - 8 

Ajax 

12 

7 

4 

1 

18 

29 - 10 

Feyenoord 

13 

7 

4 

2 

18 31 - 14 

FC Utrecht 

13 

( 

4 

2 

18 

22- 14 

MVV 

14 

i 

4 

3 

18 

24 - 22 

FC Twente 

13 

7 

3 

3 

17 

26- 12 

Vitesse 

13 

5 

C 

2 

16 20- 9 

Willem 11 

13 

5 

5 

3 

15 

14- 8 

Sparta 

13 

3 

7 

3 

13 

15-15 

Roda JC 

13 

6 

0 

7 

12 

24 - 24 

GA Eagles 

14 

4 

4 

6 

i o 

20 - 28 

RKC 

14 

4 

4 

6 

12 

14-27 

Groningen 

14 

3 

5 

6 

11 

13-23 

Volendam 

12 

2 

5 

5 

9 

15-13 

Cambuur L 

14 

■7 

5 

7 

9 

11-23 

Den Bosch 

14 

ï 

5 

8 

( 

12-35 

Fortuna Sittard 

14 

2 

2 

10 

6 

11-35 

Dordrecht 

13 

1 

3 

9 

5 

6-28 

r / 

eerste divisie J 


Haarlem-Heerenveen 

Morgen 14.30 uur: 

NEC-NAC 

Helmond Sport-Emdhoven 

De Graafschap-TOP 

Veendam-Telstar 

AZ-FC Zwolle 

ADO Den Haag-Excelsior 

RBC-VVV 

Maandag 19.30 uur: 

Heracles-Emmen 


1-3 


VW 

15 

10 

2 

3 

2‘7 

28- 

- 22 

RBC 

16 

10 

1 

5 

21 

32- 

_ 'V> 

AZ 

16 


6 

3 

20 

31 - 

23 

Graafschap 

16 

£) 

4 

4 

20 

27 

21 

NAC 

16 

7 

5 

4 

19 

22 - 

- 16 

ADO Den Haag 

15 

7 

4 

4 

18 

30- 

- 22 

Heerenveen 

16 

6 

0 

4 

18 

31 

23 

NEC 

16 

i 

4 

5 

18 

30- 

-22 

Haarlem 

16 

6 

5 

5 

17 

20- 

-24 

FC Zwolle 

16 

6 

4 

6 

16 

24 

■ 18 

Telstar 

16 

6 

4 

6 

16 

28- 

-30 

Eindhoven 

15 

5 

5 

5 

15 

24 - 

- 22 

Emmen 

16 

5 

5 

6 

15 

21 - 

21 

Excelsior 

16 

4 

6 

6 

14 

20- 

-26 

Helmond Sport 

16 

3 

6 

7 

12 

20- 

- 29 

TOP 

16 

4 

4 

8 

12 

19- 

29 

Veendam 

16 

2 

4 

10 

8 

13 

- 28 

Heracles 

15 

0 

3 

12 

10- 

32 De Graafschap 
en VVV periode 
kampioen 


DUITSLAND 


buitenland 


Bayer Uerdmgen-Dynamo Dros den 1-1 
Hamburger SV-Werder Bremen 0-0 

Vandaag 15.30 uur: 

Stuttgart-Saarbrücken 
Kaiserlautern-Frankfurt 
Bochum-Bayern München 
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 
karlsruher SC-Wattenscheid 
Schalke-FC Köln 


BELGIE 

Anderlecht-Boom 
AA Gent- Standard Luik 

Vandaag 20.00 uur: 

Luik-Lokeren 
Beveren-RWDM 
RC Genk-Club Brugge 
Lierse-Germinal 
Antwerp-KV Mechelen 

Morgen 15.00 uur: 

Club Brugge-Lommel 
Waregem-Charleroi 


FRANKRIJK 

Toulon - Nimes 
Metz - Lens 
Toulouse - Monaco 
Paris SG - Bordeaux 
Valenciennes - Nantes 
Strasbourg - Sochaux 
Montpellier - Le Havre 
Caen - St. Etienne 


4-1 

2-1 


1-0 

1-2 

0-2 

5- 0 
1-1 

6- 1 
2-0 
0-0 


roda jc-dordrecht 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter: Nienhuis 

Roda JC selectie: Waterreus. Senden, 
Luijpers, Trost (?), Romero, Ter Avest. 
Hanssen, Van der Luer, Vanderbroeck, 
Jansen, Hofstede, Bolesta, Ogechukwu, 
Kamps, Reinders. 

Dordrecht (opstelling): Hiele. Boessen, 
Wilsterman, Langerak, Van Wattuin, 
Barendse, Kraay, Van der Murwe, Jerry 
Simons, Slagboom. Wouden. 


mvv-witlem II 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter: Van Vliet 

MVV: Selectie MVV: Van GrinsVen. 
Joordens, Thai. Benneker. Reijners. 
Lanekohr, Libregts, Delahaye. Visser. 
Meijer, Scheepers. Spiekman. Van As, 
Linders. Hofman en Franssen. 

Willem II (opstelling): Griernink. Meys. 
Verhagen, Hofstede, Bogers, Van Gas¬ 
tel, Smits, Feskens, Latupeirisse. Sylla. 

Vincent. 


rbc-vvv 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter: Luinge 


RBC (opstelling): Van Campenhout. 
Van Gastel, Hendriksen, Hellemens. 
Magielse. Roovers, jurgens, Yilmaz. De 
Kort, Mutsaers, Wubben. 

VVV (opstelling): Doensen, Janfada. 
Polman. Rayer, Derix-; Verberne. Dries- 
sen. Smits, Babangida. Graef. Laros. 


Limburgs Dagblad KACHELS, 
zét, inbouw. Gratis 
De Kachetemid, de 


«pedkoopsie. Watem 
K*nmsn. 04459-1638. 


Cvl 


k. OPENHAARDHOUT 
L- en ƒ 55,- per m3, 
Ér bezorgd. 04459-1675. 


k. OVENKACHEL uit 
Otmoederstijd, wit met 
roze bloemetje, i.g.st TeL 
7. 


SIEMENS 


Muziekliefhebbers opgelet!!! 

By aankoop van elk Yamaha-keyboard, 

■ -. - bij ons 2 lespakketten GRATIS !/ 

De actie loopt t/m 24 december 1992. Op js Op. 
Tevens 10% korting tegen inlevering van de actiebon uit de 
Veronica TV-gids. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tet. 046-333227. 

Wo. 2 dec. t/m vr. 4 dec. extra koopavond. De grootste keuze in antieke 
KASTEN, vitrines, eethoek- 
en, klokken, kachels en cu¬ 
riosa vindt U in onze 2000 

8 i2 showroom. Wijshoff An- 
ques, Amstenraderweg 9, 
Hoensbroek-Centrum. Tel. 
045-211976. Geopend: 
dond., vrijd. en zaterd. 


:ü 

fc-.-Ki'fi 


550,-. TeL 046-514068. 


Bosch, Zanker, AEG, Miete- 
wasmachines, drogers, 
koelkasten, vriezers, vaat¬ 
wassers. De laagste prijs. 
Jac Kohlen, Rijksweg N 104, 
bij ziekenhuis Sittard, 
046-513228 of 514862. 


Ina Jager 


Pianopedagoge en Diligente 
geeft peuter en kteutermuzjek en algemene en muzikale 
vorming voor kinderen in de basisschool-tee - jd. 

Tel. 045-413520. 
Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 


'5 koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video’s 

etc. Antiek en gebruikte^meubets 
kleingoed etc. RIGA, Am- 
byerstr. N. 174, Maastricht. 
Wijk 25, di. t/m vr. 10-17 uur. 
Zat. 10-16 uur.043-620924. 


Te k. litho van CORNEILLE 
naar een schilderij uit 1951. 
Tel. 045-458808. 


’n ANTIEK kerstkado? 
J. Lempers, Valkenburger- 
weg 49A, Nuth. 045-241333 
of 244706. Open do. 17-21 
u. vr. 10-18 u. Za. 10-17 u. 


Ondeugend Evelientje: 
06-95.30 

Befvoor Sexkontakt: 
06-96.02 

Zoek je ’n vluggertje? 
06-96.62 


Antiek SIMONS gespeciali¬ 
seerd in noten, grenen, ei¬ 
ken antieke meubelen en 
lampen, klokken enz. enz. 
Nuth, Dorpstraat 45 A, t,o. 
ingang kerk. Donderdag 
koopavond. 045-243437. 
Een begrip voor de regio! *’■ 


06-96.63 

Snel Sexkontakt 

06-96.64 
Sex Kontaktlijn 
06-96.65 
Direkt ’n meisje: 
06-97.10 

Bel snelt! (37,5 c.phm) 


Win een vrouw! 

via deze lijn geven lekkere 
vrouwen hun tel.nummèfl Je 
hebt ook kans een meisje TB 
jr. van je keus te winnen! 
Luister hoe dat kan! 
06-320.320.85 
100 cpm. (boven de 18 jaar). 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


Nieuw in Rustica 


Spekhcrfzerhelde 
Marioa, Diana en Karin 
van de Weyerstraat 9. Tel; 045-412762. 06-3201320.62 


Ope z’n GRIEKS! Zij 18 jr. 
Naakt bukt ze voorover en jij 
staat achter haar! 75 cpm. 


Love Escort 045-32090 


LYDIA’S Kadootjf 


voor kerst en nieuwjaar!! 

INFO 046-749662. Kom vrijblijvend koffiedrinken 


WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 


«war nieuwe, licht beschadgde of overjarige apparaten uil 
4 de Horrvwinkeis worden verzameld en verkocht tot fietst 


60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvóer, 


'Elke dag superlage aanbiedingen 

1 OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS 


Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een 
vakkundige demonstratie, ook voor een goede occassion 
hebben wij een goede keus. 

GEEN PROBLEMEN MET DE NIEUWSTE MIDI/S- 
VNTHESiZER/KEYBQARO TECHhBENEN, vakkundige 
produkl-speciafeten staan u tnet raad en daad terzijde. 
Met meer dan 200 otectr. gitaren vincfi u in iedere prqs- 
idasse wet uw tosSument desgewenst aan uw wensen 
aangépöst, (ptearén vastiafker vanalƒ 495,-. 

Ruime sortering orgete(vaftaf/1.465,-) en electr- plano’s, 
oecas sk yfe eisetr, afgefe vind Ubij'ons af vanaf ƒ 150,-II! 

VOOR ALUwS^StSi^jElTEN ZUN WU 
DEALER VANja/fc^^feROLAND, töORG, AKAI, 
ELKA, TANNOf /«MWMDW'fcVVCASiO, SONOR, 
KANEZ, VOiCE, HILL, V Iedere zondag KIENEN in 
Kegelpaleis, Emmastraat 7a 
Heerlen. Aanv. 1950 uur 


Wim in de war. 

Na werktijd zit Inge plots 
naakt op zijn schoot. 
68-320.323.85 <50 cphm) 


Direkt snel Sexkontakt 

sex-kontakt , 

06-320.320.32 (50 ctphm) 


Aanbid je MEESTERES! Ze 
doet je handboeien om! 
S&M. 75 cpm. 

06-320.332.32 


SHIRLY, MARGARITA, 
SYLVIA, MONIQUE, ANJA, 
CHANTAL, TRACY. 


I I 


06-320.320.07 

Lesbi Love 50 cphm Poppen- en berenbeurs 

A s. zondag 13 dec. Grand Hotel, Groene Boord 2% 
Heerlen. v.a. 10.30 uur tot 16,30 uur.. 


Snuffeimarkt 

Dr. HaubenJri.87, Maas- 
mecheteivBèlgi& Zóndag Wij betelen de hoogde prijs 
open van lO-t&üur en van voor al uw oude METALEN, 
10-12 uyr. Gsatisfeegt^g Gebr. -winkels, Beitel 74, 
met -- shoWenitótes Heerien. 04M22025. 
De Uve/SexHjn. Je hebt hier 
keus uit live telefoonsex, uit 

gratis sex 

' of uit privé sexadressen. 
06-320.320.86 

100 cpm. (boven de 18 jaar). |: fepIMiwfeiiröHi„n.*M 


‘JJM 
Rubber Porno! 

, Ben jij een liefhebber van 
rubber en leer, bel dan 
06-320.320.90 
100 cpm (boven de18 jaar). 


.. Htor enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes: 


* : Sherwood miniset 

Made b| BOSE, 2110,2 x 35 Watt versterker, dubbel 
cassettedeck, mei Dotoy ruisonderckukking, 
pro gr a m mee rbare compactdisc speler, digitale tuoer met 
voorfceuzezenders 
geen ƒ 1.599,- of ƒ 899,- maar 

, ƒ 498,- 

JVC compact disc speler 

% XLV141, programmeerbaar, random play, versneld 
« zo e k sysfoo m, herhafingsfunctie. 

J$.- geen ƒ 399,- of ƒ 299,- maar ’ 

-5 éaoknecht koel-vries kombiriatie 

PC 3116, ruime inhoud koekast met automatische ‘ 
Ankkwflng, drie sternen vriesvak met lades, twee motoren, 
i snetvriesstand 

7k. geen ƒ1.489,- él ƒ 1598,- maar '•» 


U^jetooft u oren iiietlf tedere vrijdag, zaterdag, 
zondag, maandag vanaf 21,00 u 


mm 


Schimmel 


Schimmel 

knrufiert 


•Homosex voor 2 

*: ■ (ƒ 1»- p.rn ) draai eerst 
06-320 en dan 
>■4 SM voor 2.. 325.10 
"Gaysex Limburg .. 325.73 
; Jack off privé ..321.16 
Darkroom.. 324.16 
.Gay Pervers.. 329.16 
Bi-sex... 323.36 
’v Jongens-sex.. 325.19 
Studenten.. 327.56 
Travestie.. 325.09 
•; Transsexueel.. 321.36 
rken & Pumps .. 325.94 


_L- •- -!•;!! • ■ 
leuke boys 


(((Hot 

Escort Limburg” 7 dagen 


Paren en singel 

Club LC 

Vanavond komt de Sint 
Parenavond. Geopend op 
ma, wo, vrij, zat. en zond. 
Dinsdag en donderdag 
gesloten; Hertenweg 5, 
Zutendaal. 0932-89713323. 
Zo en ma. leuke dames, 
achter de bar. 


Representatief 

Meisje 

gevr. 18-30 jaar voor het lei¬ 
den van een bem. buro, Tev. 
privé. Appartement be- 
sc kb. 046-524481. 


Bemiddelingsburo 

Exclusief 

vraagt voor haar. vestiging in 
Beek per 1-1-’93 inscn. van 
dames, die thuis privé witleri 
ontvangen. Discr. yerz. tel, 
046-524481 


Girls))) 

pel week. Tel. 06-529803C 


Jongeman 39 jr. zoekt 
stel of echtpaar voor fi 


m 

e 


moderne 

vriendschap 


Br.o.nr. B-03339, ümbt 
Dagblad, Postbus 261 
6401 DC Heerlen.; 


045-714707 


Miphel j. man 

v.heren..09-321l8l 


Chantal IMieu 

17.00-22.00 u. 045-71 


Ss? 

I I 

ï 1 


& I 


a 

PP 1 


I 


W 


Philips stofzuiger 


6518.1000 Watt regefcaar vermogen, metalen btfizen 
- * en diverse hulpstukken, draaitop 

geen ƒ 399,-of ƒ 248,-maar 


^ OrgéW^ftiebber^ opgeiet! 

< DodrfWuti vwtóaüen: 

Gem orgel ƒ 450,-; Yamaha BK5 ƒ 550,-; Jen orgel 
ƒ 400,-; Yamaha B35n /990,-; Viscount Fair Lady ƒ 590,-; 
Yamaha B55n ƒ 1.360,-; Hammond 124 ƒ1.350,-; Solina 
P240 ƒ 1.150,-;Ttecoun» Fair Uy DL ƒ 75G-; Orta N410 
ƒ 1.750,- (21 stuks jrwoorraad). Deze orgels zijn ook te 
tuur met recht yen koop. ItotqjMys pér maand vanaf ƒ 40,- 

’ Muziekhuis GuusAror^ bv 

5-74. Heerlen. 045-Tttl55. 


Nu:^a yoordë^it: 4 

F^kjirettólve vwkëm 

W.ttelfesen, Kerksjr. lf8,’.Xöi«ngsboflflhr^ W^3-12ie 


Meisjes wiflën bjjverdleriön 

sexadressen 


Bel dan vdor 50 cphm 
06-340.330.42. 


r , ƒ 129,- : 

WITTE HAL 

2 • Sittard 

Éte yp we g 51-53 kidusttietorrein Bergerweg. 046-518162 

i; Maastricht , 

iêt&mt wnrog 68-70 achter Hom ksukeneuper 043G38162 


Ook «Mi Oe30 + BOX 


meeswingt, vindt 
excontact öf de 


j ttiar het sexcontacï öf de 
Vriendschap met fijne leef 
tijdsgenotem. 75 Cpm. 

A 06-320.321.31 


ook videocabine of 
mogelijk. Iedere wc 
middag en zaterdagav 
paren-singel avond rr 
mooie live shows m.m 
publiek! Tel. 


m 
m-. 


m 

•Tii. ■ • 


Bi^sexvoor2^ 

dirètó spart raet een héét 

.of’rileidrèrejeh " 

,330.87 (37,5 


i«; 


Club Frimous 

Video-sex-club. Altqd g 
keuze in internationale' 
' . lieve meisjes. 
Open dag. 11.00-02.00 
Zond. 14.00-02,00 uur. 
Gracht 10, Maastricht 


t 

ii 


Homo-jongens 

Hoor ke héét TEKEER gaap 
06-320.330.88 (75o:pmj 


Vernieuwd! 


Wie durft? 


«ree kortingen van 10 tot 50% op husfsoudartikeien, 
etedroartikelen, speelgoed en geschenkartikelen. 
Partnerruil 1 

direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruH. 
06-320.330.91 (37,5 Cphm) 


Zoekije eerv lekkere knul? 


Sax adressenbestand. 
.Honderden nieuwe adres¬ 
sen en telefoonnummers 
van vrouwen die op zoek*#) 
naar echte, éftl - 
, 06-340,31OTfOV’. V 
; 75 cpm continu 24 uur pid 


Mancy èn Claudia 
- Grieks mogeiijk 
TeL 045-254598. 


Wifcl Boys 

Escort 24 uur.-Mannen/ 


Wim Bosch 


Manches- 
ass A, ƒ 750,-. 
14959 m&TTTTS 

' m mr 


USK. gasf. ƒ 95,-; wasauL 
ƒ 175,-; depvr. ƒ 175,-; 
wasdr. ƒ 175,. 045-729595: 


Te koop ROLAND SH-101 4r 
syntiiesizer (met keygripset), 
analoog, perfect voor Te k. PIANO i.z.g.st., merk 
housemuziek, ƒ350,-. 045- "Gunschera”, vr.pr. 

‘ 2.500,-. Tel. 045-314350. 


Te k. KERSTBOMEN Omo-. 
rica met en zonder kluit, alle 
maten tot 2 mtr. 04765-2747 


Lm T ir- 1* i wiAn 


: i liUi.'T Ti: Jili-tis-J,:; J 

Superaanbieding 

Amiga: 

KCS PC Board ƒ 345,- 
KCS Adapter f USr . ACCORDEON Stradivari, 
140 b. 44todg, gebogen kfa- 
vier, iz.ast. 04493-5241. 


VW Bevers SAXOFOONS in 
0» mn& dec. dhr. aanb. ip 
me, en gebr. saxofoons 
Maridstr. 19, Lkme, tel 
04746^6. flP^ngsö}- 
dem m eö idB. 9-%., vr.- 
en zat 9-17 uur. (zat. $ dec. 
gesl. om 15a.). V^. jan. ’93 
ook voor lessen. 


SHOWVERUCHTlNG voor 
dfecotheken, drive in shows 
of bande. Limburgs goed¬ 
koopste adres. ,Bezoek onze 
Showroom. Hèghüte Inteme 
tional, Huls 14, Simpehretd 


Oberkrainer- eq. d»isorkest 
De MERGELLAhffilR Bu- 
ben zoekt een geëng^eerd 
zanger en zangeres voor 

oïSöt 

akties: 04406-16347 of 048- 
751885. 


GEBIT gebroken? Tand- 
techn. praktijk Hoonhout. v. 
niéuwe gebitsprothese en 
reparaties. Akerêtr. Nrd 328; 
Hoensbroek., 045-2282211. 


Door mijn GODDELUKE In¬ 
zichten die ik heb mogen 
ontvangen, wil ik. mensen op 
spirituele basis helpen voor¬ 
al met inziotitgesprekken. 
Na 19.00 uur bellen: 045- 
246390. 


Te köop : AMUSEM.SPEL 
“Super Taytoorf met. display 
J2QV, uftst. gesch. voor 
kantines, clubhuis etc. Tel. 
045-415354 11-12 uur. /Passion Privé 


Jouw MEESTERES! , 
'n Hemelse helleWs yopr 
naar dienaren. 75cpm. 


Ma. t/m zat va. 13.00 uur 
Tel, 046-582540. Te k. TECHNICS KN 1000 
keyböard met ingeb. disk¬ 
drive, 10 orgin. diskettes. 
Venter met. volumepedeal, 
footewitch, standaaid en 
flkjtcase. Nw. prijs afiês sa- 


vtpr. 


Tineke FTPL 4- 

doorbrak bij ATTENTIE1I ATTENTIE'* 
Wij hebben nieuwe prijz 
v Erotische massage + “ 
ƒ 50,-Vrijdags eotzon 
onze echte lesbische d 
, ƒ 125,- Vè uur aü-in. T 
en Yïona, Kom eens v 
vend langs! Geopend, 

Zat 11-24 uur. Zond. 15? 
u. Info 045-425100. Kaf 
' 4, Kerkrede. Angelique 


Privé. Tel. 043-639410:' 
Te koop JUKE-BOX, zeef Te koop: KLARINET,? .1 jaar 
mooi. 60-er jaren. Pr. oud, merk Sitversourip. tnk 
2.000,-. Tfi. 044-921108. 045-i«6«' ^ 


Te koép KEYBOARD, merk 
f>SR -100 Yamaha. Tö». 
04459-1473. 


Té k. Hbnda ACCORD bwj. 
'86; klassieke alken slaap¬ 
kamer. Tel. 045-411161. 


n I 
SJhw I> I rf": -j. . > 'W-A ..1. 

Kwéiiteits-saxofoon's 
oor krankzinnige prijzën 

iudé DuÜ 60 feÉyie h tochten WB eeWDaü 


B en M Sonore) 

ALTEN VA ƒ 996,-, TENO^NV^ 

M H mr Cm aan W neai van oe normale 
L^JnlIsri epeciate prezen voor kofters of toqdraien) 


. i 1 ' ij ij ij 
.. . 

443T6f èSgèh restauratie’ én wr,» 


i 


drmu/^sprudiM 


ij 


en graromo- 


Lesbische meisjes. Petra en 
Ciska m huh kamertje. 

De deur steat op een kier, 
PaS 01 Röwetfe! ProL VLASBANK, 40 cm br., 
TeL045-4558l5nal6u. 220, V. .Vaste^pr. 

7 yT ' r " " ' ƒ 1.500,-. Tel. 04Ö-211976 / Lfisbififihfi rnefsidS Pe 

Te fc MECHEL6E kast met 253024, ook zondag. SS^fShSmer 

jjvtoop «ij^ laden. vrjjf. -j- e ^ aahgeb. een 2-straais De deur steat op een 
_ k PriQM er. adtk, cm ^0*-- .Schheversheide- oSCILLOSCOOP en ,; 1 geniet maar mee. 75 
i weg Heerlen, , . toongenerator. 048460934. 

450»-; koperen telefoon Te k. 2 antieke HANGLAM- KUNSTSTOF-raam, . kleur 
iSOv*; koperen melkbus PEN, 6-arms. én, 3-arms, donker-eikén, •afoL,,^8D9 x 
“ fSOby perst. Tel. 045- 141 cm., uitv. als draalkiep- zin hebbed in een stiekem 
avónfuurtjes! 06-320.320.81, 


geniet maar mee. 75 cpm 

06*96*08 


LL.'JL. Uifsv.i, 
Tï l r~"rrai.-'il 


ÜIGrieksü! 

Marcha v, achter 50 cphm 

06-961 a 


Elisa privé 


dgri opembei vdéf fWfr ^ 
04^45©667: Tirisr, Ynjge èn 
EBsaifinVóörUdaart 


, Üê derde trekkine wordt live uitgezonden op TV. 


ty - Kijka£. dinsdag naar de StaatsloierijShow op TV ?. 


Pr 

^4 Zaterdag 5 december 1992 4 *- 


limburgs dagblad 


( / - 

+ 


' Ml .V Europacupduel tegen PSV voor AC Milan weerzien met Nederlandse voetbal 

Italiaanse fanclub voor Romario 


Van onze sportredactie 

MILAAN - „Romario is de laatste hoop voor het niet Milan- 
Sezinde publiek in Europa”, schrijft La Gazzetta dello Sport 
deze week. Sinds de overwinning bij Juventus bestaat er in 
halië geen twijfel over de prolongatie van de landstitel door 
Milan. Een vijfde Europacup is het meest logische vervolg 
d* de successenreeks. Daarmee wordt de droom van voorzitter 
Berlusconi om beide hoofdprijzen in een seizoen te winnen 
kerkelijkheid. De selectie is voor dit doel uitgebreid tot 24 
s Pelers. De media-tycoon wil van AC Milan de avant-gardist 
het Europese voetbal maken. Niet iedereen is gelukkig 
dat dit beleid succes heeft, zodat Romario zich voor een week 
ln een Italiaanse fanclub mag verheugen. 


Tfe wedstrijd bij PSV is voor AC 
jdilan een weerzien met het Neder- 
^ndse voetbal. De Italiaanse top- 
dub stond aan de wieg (eerste EC- 
unale) en het graf (Supercup) van 
gouden Ajax. Feijenoord speel- 
Wellicht zijn beste wedstrijd uit 
~ e geschiedenis tegen de ’roodzwar- 
fe duivels’. Via een 2-0-zege op de 
•°enmalige wereldkampioen maak- 
fe Happels formatie de weg vrij om 
j*e Europacup te winnen. AC Milan 
U^rinnert de Kuip ook van twee EC 
jbfinales, waarvan de eerste tegen 
hSy werd gewonnen. Het zijn sou- 
Ve nirs uit een tijdperk, waarin de 
dub internationale faam verwerft. 
Ue ploeg van trainer Nereo Rocco 
d 1 aanvoerder Gianni Rivera wint 
hvee Europacups voor kampioenen 
dl twee voor bekerwinnaars plus 
Wereldcup. 

Tot de entree van Silvio Berlusconi 
kren de tifosi op deze successen. 
yC Milan is een club met een grote 
yaditie. De voorzitter is vaak een 
hjke industrieel uit het Milanese 
^stbalishment, die grensverleggend 
uenkt. In het begin van de eeuw 
j^gt Piero Pirelli (de bandenfabri¬ 
kant) de basis voor de latere succes- 
® e u. Hij neemt de Belgische spits 
bouis van Hege (van Union St.-Gil- 
les ) in dienst om de aanval te ver¬ 
kerken. Deze internationale trans¬ 
fer is de eerste van een Italiaanse 
dub. In het midden van de jaren 
uvintig laat hij een stadion in de 
^Ük San Siro bouwen. 

Professioneel 

]^ r ie decennia later neemt Andrea 
kizzoli het roer in handen. Deze uit¬ 
lever verandert de club in een pro¬ 
fessioneel geleid bolwerk. Op een 
Phve-landgoed bij Varese laat hij 
bet trainingskamp Milanello bou¬ 
ten. Giovanni Trapattoni, trainer 
Juventus en oud-speler van AC 
pifen, beschouwt Rizzoli als de be- 
fehgrijkste clubvoorzitter uit de ge¬ 
schiedenis van het ’calcio’: „Zonder 
dut hij het zelf besefte, maakte hij 


desnoods gaan we door tot Spelen Atlanta’ 

Advocaten Reynolds 
jagen op miljoenen 


fe^LEIGH - De gerechtelijke uit¬ 
spraak die de atleet Butch Reynolds 
hogelijk 50 miljoen gulden opte¬ 
ert, heeft de Amerikaanse advoca- 
feur wakker geschud. De belangen¬ 
behartigers van de atleet hebben de 
Internationale Amateur Atletiek Fe¬ 
deratie gewaarschuwd voor een ja- 
f|n durende strijd. De jacht op het 
fennenhalen van de miljoenen is 
begonnen. 

^°nderdag besliste de rechtbank in 
L °lumbus (Ohio) dat Reynolds 


sport in cijfers 


golf 

^tslboume, internationaal toernooi, 
stand na tweede dag: 1. Allenby 134 (66 
2. Allen 136 (70 66), 3. Harwood 137 
68), 4. Wastle 138 (70 68), Price 138 
U1 67), Singh 138 (71 67), 7. Montgome- 
bf 139 (66 73), Grady 139 (69 70). Riley 
139 (73 66), 10. Mijovic 140 (70 70), Bou- 
Vle r 140 (68 72), Pieker 140 (70 70), 18. 
° a - Van der Velde 142 (69 73). 

City Mannen, 1,8 miljoen gulden, 
stand na tweede dag: 1. Price 139 (72 67), 
* r °st 139 (70 69), Els 139 (70 69), 4. Cook 
Hl (73 68), Faldo 141 (69 72), 6. Langer 
H2 (73 69), 7. Couples 144 (74 70), 8. Ola- 
*abal 145 (72 73), 9. Woosnam 148 (75 73), 
i0 - Parry 149 (74 75). 

biljarten 

M>kio Wereldbeker driebanden, vijfde 
toernooi: Kwartfinales: Ceulemans - 
Hongane 3-2 (7-15 10-15 15-11 15-13 15-5/ 
'319-1,282). Halve finales: Blomdahl - 
rjtalis 3-1 (15-1 15-5 14-15 15-8/ 

ƒ,269-1,160), Ceulemans - Caudron 3-1 
115-14 i 5 . n 12 . 15 15.7/1,295-1,093). 
tierde plaats: Bitalis - Caudron 3-1 (15-4 
£. 15 15-i 1 15-9/1,724-1,392). Finale: 

flomdahl - Ceulemans 3-0 (15-10 15-4 
‘5-5/2,812-1,357). Eindstand: 1. Blom 
^5hl, 2. Ceulemans, 3. Bitalis, 4. Cau- 
Uron, 5. Comori , 6. Horigane, 7. Theria- 
Sa, 8. Jaspers. Stand Wereldbeker na 
rilt wedstrijden: 1. Blomdahl 180 pnt, 2. 
t-eulemans 147, 3. Sang Lee 96, 4. Jas 
Pers 93, 5. Caudron 90, 6. Bitalis 78, 7 
thelis 72, 8. Comori en Zanetti 66, 10 
Van Bracht 60. 

SCHAKEN 

aan Zee. Sonnevancktoernooi 
oerde ronde: Aas - Blees 0-1, Kotronia; 
ivr-u n We *y f-0. Bosboom - Ernst 1/2-1/2 
^Uboer - Lau 1/2-1/2, Kuijf - Van Mil 1-0 
tand: 1. Kotronias 2 1/2 punten, 2. Var 
ely, Ernst, Blees 2, 5. Bosboom, Var 
j ■ Nijboer 1 1/2, 8. Lau, Kuyf 1, 10 
rirmas 0. 


trainerscarrousel 


EERLEN - Hein Hassink ver¬ 
ast zijn contract bij vierdeklas- 
Ser Waubachse Boys met een 
jaar. 


van het voetbal een professionele 
bedrijfstak. Milan was onder hem 
een trend-setter. De spelers van 
toen drukken nu nog hun stempel 
op het Italiaanse voetbal”. 

Milanello blijkt een exclusieve 
kweekvijver voor het Italiaanse 
voetbal. Niet alleen spelers worden 
hier op het grote werk voorbereid. 
Behalve Trapattoni, zijn ook veel 
trainers zoals Bagnoli (Inter), Scala 
(Parma) en Maldini (Jong Italië) af¬ 
komstig van Milanello. Van de hui¬ 
dige selectie komen de internatio¬ 
nals Baresi, Maldini, Costacurta, 
Evani en Albertini uit de eigen 
kweek. 

Vreemdelingen 

Ondanks de eigen inbreng drukken 
de vreemdelingen sinds Van Hege 
een stempel op de club. Berlusconi 
denkt zelf met eerbied terug aan de 
Zweedse topschutter Gunnar Nor- 
dahl, die met zijn landgenoten Gren 
en Liedholm een legendarisch drie¬ 
tal vormt in het begin van de jaren 
vijftig. Dit trio (Gre-No-Li) wordt na 
een paar jaar ontbonden omdat in 
Zuid-Amerika Schiaffïno en Altafi- 
ni worden geronseld. In die tijd 
koopt Rizzoli ook wel eens een spe¬ 
ler (zoals de Braziliaan Amarildo) 
om te voorkomen dat hij voor een 
concurrent kiest. Na de uitgever 
stuwt Franco Carraro, tegenwoor¬ 
dig burgemeester van Rome, de 
club op weg naar de eerste wereldti¬ 
tel. Daarna volgt er een verval en 
later zelfs een vrije val naar de Serie 
B. 

De degradatie (omdat voorzitter Co¬ 
lombo betrokken was bij het zwarte 
toto-schandaal) tast de populariteit 
van de club nauwelijks aan. Zelfs in 
de tweede klasse trekt AC Milan ge¬ 
middeld meer publiek dan Inter. 
Onder de trouwe fans heerst een lu¬ 
diek soort snobisme. Degene die 
tien jaar geleden de 1-2-nederlaag 
tegen het nietige Cavese (Serie B) 
niet meemaakt, hoort er niet echt • Multimiljonair Silvio Berlusconi (staand derde van rechts) temidden van zijn AC Milan. De media- tycoon wil van zijn 
club de avant-gcurdist van het Europese voetbal maken. Foto: epa 


bij. Er zijn 70.000 getuigen van deze 
blamage. Het grapje dat Milan beter 
is dan Inter omdat op de club ook 
kampioen van de Serie B is ge¬ 
weest, is een klassieker rondom het 
Domplein. 

De huidige trainer Fabio Capello 
draagt opmerkelijk genoeg een dui¬ 
delijk Juventus-stempel. In Turijn 
wint hij drie scudetti, alvorens zijn 
loopbaan bij Milan met een landsti¬ 
tel (samen met Rivera en Baresi) af 
te sluiten. Als speler leert hij ons 
land kennen. Hij benut in dienst 
van AS Roma een strafschop tegen 
PSV, de enige Italiaanse tegentref¬ 
fer in het Eindhovense Cup-verle- 
den. Bij Juventus speelt hij vier 
memorabele wedstrijden tegen FC 


Twente en een Europa Cup-finale 
tegen Ajax. In 1975 beslist hij een 
EK-interland tegen Oranje. 


Waardering 


Capello waardeert het Nederlandse 
voetbal. „In mijn actieve loopbaan 
was Nederland het summum in het 
Europese voetbal. Elke trainer van 
mijn generatie wil zich daaraan 
spiegelen”. Capello is na een bezoek 
aan het moderne stadion van Eind¬ 
hoven zeer onder de indruk. „Hier¬ 
aan kan je zien dat PSV een van de 
vooruitstrevende clubs is in Euro¬ 
pa. Dit beleid werpt vruchten af. Er 
zijn weinig ploegen die constanter 
presteren dan PSV. Elk jaar een 
hoofdprijs, zelfs wanneer Gullit en 


Koeman vertrekken, dat zegt vol¬ 
doende”, meent de coach over de 
tegenstander van woensdag. Op de 
erelijst van Capello ontbreekt een 
Europese hoofdprijs, maar hij 
speelde twee finales en verloor ook 
drie halve finales. Wellicht is hij 
daarom niet ongelukkig met de 
Champions’ League: „Het nieuwe 
systeem biedt voordelen. Je kan 
meer risico’s nemen, want de uit¬ 
doelpunten tellen niet dubbel. De 
druk per wedstrijd is minder groot. 


We moeten hetzelfde presteren als 
Sampdoria vorig jaar. Thuis alles 
winnen en uit tenminste een wed¬ 
strijd. Een overwinning in Eindho¬ 
ven is ideaal, want PSV beschouw 


ik als onze voornaamste concur¬ 
rent”. 

Capello is een rationalist en minder 
idealistisch dan Sacchi: „Het gaat er 
telkens om datje wint. Wanneer dat 
op een mooie manier gebeurt is dat 
meegenomen”. De stelling dat hij 
voortborduurt op het werk van 
Sacchi is onjuist. Sinds het vertrek 
van de huidige bondscoach is de 
basisploeg op vijf plaatsen veran¬ 
derd. Dit is een overgangsjaar, 
waarbij de brede selectie ervoor 
zorgt dat de successenreeks niet 
wordt onderbroken. Aan het einde 
van het seizoen staat er een ploeg, 
die een grote toekomst heeft. Dan 
worden ook enkele spelers gerui¬ 
sloos afgevoerd. Zo gaat dat bij een 
club die avant-gardist wil worden. 


recht heeft op ruim vijftig miljoen 
gulden schadevergoeding wegens 
gemiste inkomsten uit wedstrijden 
en sponsorcontracten. Volgens 
rechter John Kinneary was de posi¬ 
tieve test niet alleen vals, maar te¬ 
vens „vol van haat”. 

De IAAF zou het grote bedrag moe¬ 
ten ophoesten, maar de Federatie 
liet direct weten zich niet aange¬ 
sproken te voelen. 

De advocaten van Reynolds hebben 
echter een felle en lange gerechtelij¬ 
ke strijd aangekondigd. Doelen zou¬ 
den onder meer de grote Ameri¬ 
kaanse geldschieters van de IAAF 
kunnen worden. De overkoepelen¬ 
de atletiekfederatie wordt finan¬ 
cieel gesteund door bedrijven als 
Coca Cola, Visa, Mars en Mobil. 
„Het zal een lang proces worden, 
maar desnoods gaan we door tot de 
Spelen van Atlanta”, verklaarde Mi¬ 
mi Dane, een van de advocaten van 
de atleet. 

De atletiekbond liet weten de strijd 
niet te zullen schuwen. Dat de advo¬ 
caten denken dat de IAAF geld of 
goederen in de Verenigde Staten 
bezit, werd tegengesproken. 

Reynolds was tevreden over de uit¬ 
spraak. „Ik kan na deze uitspraak 
met opgeheven hoofd zeggen dat ik 
onschuldig ben. Het vonnis is 
leuk”, meldde de 28-jarige atleet 
voldaan. „Het haalt echter niet alle 
door mij en mijn familiegeleden 
pijn weg.” 


Koopmans: ’We 
gaan veel plezier 
aan Tuur beleven’ 

ROTTERDAM - Niemand minder 
dan Rudi Koopmans sprak na af¬ 
loop van Tuur-Yoma vol bewonde¬ 
ring over de prestatie die de kleine 
man uit Hoogvliet had neergezet. 
„Dit is het beste wat de bokssport 
in Nederland de afgelopen jaren is 
overkomen”, vond Koopmans. 
„Tuur is een geweldige kampioen, 
eentje met uitstraling en zeer waar¬ 
schijnlijk ook een die we heel lang 
zullen houden”. 

De voormalig Europees titelhouder 
in het halfzwaargewicht vond de 
strijd tussen Tuur en zijn opponent 
uit Frans-Guyana een van de meest Geen internationaal 
voetbal Joegoslavië 


ZÜRICH — De internationale voet- 
balfederatie heeft het verzoek van 
eerste minister Milan Panic van 
Joegoslavië zijn land weer toe te la¬ 
ten tot het internationale voetbal 
afgewezen. Na de vergadering van 
gisteren van het dagelijkse bestuur 
van de FIFA zei secretaris Blatter: 
„Wij moeten ons houden aan de 
sancties van de Verenigde Naties.” 
De FIFA nam zijn beslissing Joego¬ 
slavië uit te sluiten op 1 oktober. 

Blatter maakte tevens bekend dat 
de FIFA zo nodig gebruik zal blij¬ 
ven maken van televisiebeelden en 
video-opnamen in strafzaken. 
„Door dit te doen hebben wij bij¬ 
voorbeeld in 1989 het bedrog van 
Chili in de WK-kwalificatiewed- 
strijd tegen Brazilië kunnen ont¬ 
maskeren.” 

In die wedstrijd suggereerde de 
Chileense dDelman Rojas door een 
projectiel geraakt te zijn, deed alsof 
hij bewusteloos was en gebruikte 
tomatenketchup om een bloedende 
wond te simuleren. Rojas werd le¬ 
venslang geschorst, net als de voor¬ 
zitter van de bond en de ploegarts. 
Plaatsvervangend aanvoerder Fer- 
nando Astengo werd voor vijf jaar 
uitgesloten. Die schorsing is vrijdag 
opgeheven, omdat Astengo niet di¬ 


rect betrokken is geweest bij de 
gebeurtenissen. 

De FIFA zal een werkgroep belas¬ 
ten met het probleem van de over- 
tallige buitenlandse spelers bij 
sommige topclubs, zoals in Italië. 
Het rapport wordt binnen een half 
jaar verwacht. 

De wereldbond handhaaft zijn nieu¬ 
we voorschriften met betrekking 
tot de veiligheid in de stadions, 
zoals bijvoorbeeld het geleidelijk af¬ 
schaffen van staanplaatsen en het 
verbod noodtribunes te plaatsen 
voor belangrijke wedstrijden. 

De FIFA heeft vier nationale bon¬ 
den uitgesloten wegens wanbeta¬ 
ling, Laos, Cambodja, Barbados en 
Gambia. 

De FIFA heeft de Europese Voetbal 
Unie meegedeeld dat Mikhail Roe- 
sajev speelgerechtigd is voor Spar- 
tak Moskou. De Russische deelne¬ 
mer aan het Europese toernooi van 
de bekerwinnaars en tegenstander 
van Feyenoord in de kwartfinales 
zou zijn verplichtingen ten opzichte 
van de vorige werkgever van Roesa- 
jev, VfL Oldenburg, niet zijn nage¬ 
komen. Aangezien de FIFA Roesa- 
jevs overgang van Oldenburg naar 
Sparta heeft goedgekeurd, blijft de 
Russische club gewoon in het Euro¬ 
pacup II toernooi. 


• Butch Reynolds: ,Jk kan met opgeheven hoofd zeggen dat ik 
onschuldig ben”. Archieffoto: LD 


Doorgaan amateurvoetbal 
aan zijden draadje 


boeiende die hij ooit heeft gezien. 
„Reggie heeft het fantastisch ge¬ 
daan. Hef was heel close, maar dat 
kon niet anders met zo’n tegenstan¬ 
der. Dit was absoluut geen kleine 
jongen. Yoma is zelf ook een kanjer 
en die liet zich niet zomaar inpak¬ 
ken”. 

Koopmans heeft Tuur vanaf het eer¬ 
ste moment gevolgd. „Ik heb hem 
zien groeien. Hij is nu op een prach¬ 
tig punt in zijn carrière beland. 
Toch weten de kenners dat er meer 
voor hem inzit. Hij is in mijn ogen 
nog lang niet op zijn hoogtepunt”. 
Rudi Koopmans mocht destijds vijf 
jaar lang van zijn titel genieten. „Ik 
ben ervan overtuigd dat ook Regilio 
heel lang als Europees kampioen 
door het leven zal gaan. Zijn volgen¬ 
de stap is nu een plaats te zoeken 
tussen de wereldtop”. # VOETBAL - D<f tuchtcom- 
missie van de KNVB heeft Lim¬ 
burger Loek Frijns van Eindho¬ 
ven voor één wedstrijd ge¬ 
schorst. 

• WIELRENNEN - Op een par¬ 
cours in het Exatenbos nabij het 
Politie-opleidingscentrum Bae- 
xem organiseert TWC De Maa- 
strappers morgen, zondag, een 
cyclocross en ATB-wedstrijd on¬ 
der auspiciën van de NWB. De 
veldrit voor amateurs en vetera¬ 
nen begint om 13.00 uur, de 
ATB-koers om 14.30 uur. In¬ 
schrijven tot een half uur voor de 
start. 


Van onze correspondent 

_ HENKSPORKEN _ 

HEERLEN - In het amateurvoet¬ 
bal worden dit weekeinde behalve 
een aantal bekerwedstrijden ook 
een hele serie inhaalduels afge¬ 
werkt. Dat is tenminste de bedoe¬ 
ling. Of het zover komt is nog twij¬ 
felachtig. De toestand van de vel¬ 
den en de weersvooruitzichten 
geven in ieder geval aanleiding om 
te veronderstellen dat er niet veel 
van terecht zal komen. 

In de hoofdklasse C staan o.a. TSC 
Wilhelmina’08 (voor de eerste perio¬ 
de) en SVN tegen Halsteren (tweede 
periode) op het programma. SVN, 
dat een serieuze gooi naar de twee¬ 
de periodetitel wil doen, heeft daar¬ 
in tot nu toe drie punten uit drie 
duels verzameld. „Dus is elke mis¬ 
stap fataal”, stelt Wim Logister die 


overigens weer de beschikking 
heeft over Grassi, Gerringa en 
Meens. 

In 1F ontvangt Eijsden Lindenheu¬ 
vel. Rode lantaarndrager Waubach, 
dat al twee weken niet heeft ge¬ 
speeld, treedt thuis in het strijdperk 
tegen Blerick, terwijl RKONS in ei¬ 
gen sportpark Roermond bestrijdt. 
De Landgravers hebben drie weken 
gedwongen pauze achter de rug. 
Volgens Mick Vliegen is dat niet 
ongunstig geweest. Hij: „De concur¬ 
renten hebben inmiddels veel pun¬ 
ten afgegeven, waardoor wij enigs¬ 
zins de kat uit de boom kunnen 
kijken. Bovendien heeft Ger van de 
Wijst een flink gedeelte van zijn re- 
validatieproces na de kijkoperatie 
achter de rug”. 

Twee andere interessante duels 
zijn: 2A Kolonia-Almania oftewel 
nummer 4 tegen nummer 3, 4D Sus- 
terse Boys-Heidebloem, de achter¬ 
volgers van leider Voerendaal. 


Werd d be k e r zege 
Torbjörn Blomdvhl 

TOKIO — Torbjörn B. mdaf! 
heeft in Tokio het wereldbeker' 
toernooi driebanden jp rij-t 
naam geschreven. De Zweet* 
versloeg in de eindstrijd de EB'; 
Raymond Ceuleir.ar.s in dr:e seti: 
(15-10 15-4 15-5). De derde pm-rLr. 
was voor de Fransman Fkckanf 
Bitalis, die de Belg Freaene Csu- 
dron versloeg met 3-1. Dick Jas¬ 
pers bezette in het e-ndklassiT 
ment de achtste plaats. De wt 
reldbekercyclus wordt velgen o.: 
week afgesloten met eer. : :-c 
nooi in Palma de Mallcrca In r.c 
tussenklassement leidt Blo: 
dahl met 180 punten, vooi Cerd 
mans met 147 en de Amormaa 
Sang Lee met 96. Jaspers tez> . 
de vierde plaats met 93. 

Harding behoudt 

Cr 

bokswereldtitel 

St.JEAN DE LUZ - Ir. het Z:h. 
franse St. Jean de Luz het:: d 
Australiër Jeff Harding co WË( 
wereldtitel in het halfzwsargv 
wicht behouden door een pu: 
tenoverwinning op de Arner. 
kaan David Vedder. Het was d 
tweede maal. dat Harding de t. 
tel verdedigde. Hij nam die vont 
jaar september over van de B; \ 
Dennis Andries. 

Schaa k voorz i i i e r s 
zoeken bestuur 

HAARLEM - De voorzitters van 
de regionale schaakbonden bui- 
gen zich over de bestuurscrisi; 
binnen de Koninklijke Neder 
landse Schaakbond en hope- 
begin volgend jaar de bondsraa 1 
een nieuw bestuur te presente¬ 
ren. Het oude bestuur onde: 
voorzitterschap van Hans Per' 
trad vorige week zaterdag af, na¬ 
dat men het niet eens nad kun 
nen worden over een contnbu 
tieverhoging. Het is niet uitgeso 
ten dat een deel van het besta n. 
terugkeert. Joop Piket, bestuurt 
lid topschaak, en Henk Hoogen 
doorn (jeugdschaak) waren nop 
geen maand in functie toen Ham 
Pont het onaanvaardbaar uit¬ 
sprak. 

Afdaling 

afgebroken 

VAL D'ISERE - In het Frans, 
wintersportplaatsje Val d' Iso: 
is de eerste afdaling voor de w$ 
reldbeker na de race van zestien, 
skiërs beëindigd. Het sle-cnt-r 
weer (een harde wind en vee 
sneeuw) bracht teveel risico me. 
zich mee. De Amerikaan A. J 
Kitt had op dat moment de le^ 
ding voor de Zwitser Fram 
Heinzer. De jury verklaarde d ■ 
uitslag nietig. De organisatie wil¬ 
de de afdaling aanvankelijk nas: 
zaterdagochtend verplaatsen 
Dat idee werd later verworpen 
Zaterdag staat in Val d'Isere dt-_ 
super-G op het programma. Df' 
slalom is verzet naar zondag' 


Mc*hu roe 

bewierookt - 

FORT WORTH - John McEnroc_. 
ontbrak bij de laatste persconfe¬ 
rentie van het Amerikaanse Dr, 
viscupteam voor de finale tegen 
Zwitserland, maar hij was wei 
het meest besproken onderwerp 
Zijn teamgenoten overstelpte, 
de afwezige met lofuitingen, die 
hem het bloed naar de wangen 
zouden hebben gestuwd, ais hn 
erbij was geweest. 

Kapel lerbosloop 
in Schaesberg 

SCHAESBERG - AV STB. 
Landgraaf houdt morgen haat 
jaarlijkse Kapellerbosloop in 
Schaesberg. De start van de 
hoofdloop over 7200 meter is or 
11.00 uur op het Streeperpleiry- 
De jeugdlopen beginnen org^ 
10.00 uur, de spnntcross oveiq 
2850 meter om 10.30 uur. 

Eaters mist 
Chris Brant 

GELEEN — Voor het ijshockey?: 
duel van morgenavond 
Utrecht tegen Pro Badge zal Ea-„ 
ters-aanvaller Chris Brant niet", 
van de partij zijn. De Canadees • 
sukkelt met een hardnekkigeV 
rugblessure. 'Voorts ontbreekt' 
ook Risto Mollen. Indien Utrecht'" 
dit weekeinde met wint, zal hetj" 
eerste team ontbonden worden ^ 
Rotterdam-coach Mc Kay heefirv 
diverse spelers van de landskan»*/ 
pioen, waaronder Tony Collardo 
benaderd. Frank Fersteeg zotL 
andermaal zijn interesse voo^-, 
Meetpoint/Eaters getoond heb-- 
ben. Stroe, eveneens van Utrechj-o 
en Young van Heerenveen wi-L 
den ook na 15 december naar 
Geleen getransfereerd worden*- 
Volgens Eater-manager Harry 
Loos ziet de Geleense club hier 
van af. 

Cricketelftal 

start met zege : 

WHANGAREI - Het Neder¬ 
lands ericketelftal heeft de eersts 
wedstrijd van de trip doe: 
Nieuw-Zeeland gewonnen Hei 
selectieteam van Northiand' 
werd op een overtuigende ma 
nier aan de kant gezet. Oranje 
kwam tot 182 voor 5, de Nieuw- 
zeelandse provincieclub ging ah 
out voor 172. 


L 


MVV profiteert van 'gouden recllier voet je' Hans 


Visser 


MAASTRICHT - Een muurtje vormt voor hem geen 
obstakel, maar een uitdaging. Hans Visser krult de 
bal overal omheen. De middenvelder uit Heiloo 
beheerst het banaanschot tot in de perfectie. Vrije 
trappen, afstandsschoten, het is hem om het even. 
Visser, de 25-jarige MVV’er, is een technicus pur 
sang. Dat weet men inmiddels in De Geusselt en 
daarom is Visser benoemd tot schutter van dienst. 
Alle vrije ballen zijn voor hem. „Dat is zo gegroeid 
vorig seizoen,” aldus Visser die in de voetbaljaargang 
’91-’92 twaalf maal scoorde voor MW, waarvan vijf 
treffers rechtstreeks over het muurtje het doel in 
vlogen. Daar valt niet tegen op te metselen. 


Overtreffende trap • Vrije trap voor MVV’er Hans Visser, binnenkant wreef en de knie omhoog halen, want je moet ónder de bal komen.” 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN Laatste wapenfeit van Visser 
dateert van een kleine week 
geleden. Toen won MW met 
3-4 in De Kuip van Feyenoord 
en scoorde de 'schaduwspits’ 
twee treffers. Vooral de 2-0 was 
van adembenemende schoon¬ 
heid. „De Wolf en Metgod wil¬ 
den kaatsen, maar de bal bleef 
liggen. Ik nam hem mee en 
draaide hem om keeper De 
Goeij heen.” 

Zo simpel als Visser het laat 
klinken, was het dus niet. De 
afstand naar het doel bedroeg 
35 meter, hij werd op zijn huid 
gezeten en moest de bal over 
De Goeij - toch niet de kleinste 
doelman - heen schieten. Maar 
Visser is er de man niet naar 
om lang stil te blijven staan bij 
zijn prestaties. Alleen de bal 
telt voor het voetbaldier Vis¬ 
ser. 

Training 

Dat blijkt vooral na de trainin¬ 
gen van MW. Dan zijn er al¬ 
tijd wel een paar spelers die 
wat blijven hangen. Visser dus 
ook. „We nemen altijd nog wat 

SCHIN OP GEUL - „Welk 
systeem?” Frits de Graaf, 
Limburgiaan in hart en nie¬ 
ren, glimlacht. Thuis in 
Schin op Geul, waar hij pal 
tegenover de kerk geduren¬ 
de enkele decennia een 
pension exploiteerde totdat 
een jaar geleden zijn vrouw 
stierf, duikt hij in de voet- 
balherinneringen. „Willy 
Groen wist precies waar ik 
de bal moest hebben. Een¬ 
maal op snelheid kon nie¬ 
mand mij houden. Boven¬ 
dien, ik beschikte over een 
keihard schot. Bam. Het 
was de gouden tijd van 
Limburgia.” 

In 1950 werden de Brunssum- 
mers landskampioen. Drie keer 
werd De Graaf in hetzelfde jaar 
uitverkoren voor het Nederlands 
elftal, respectievelijk tegen Zwit¬ 
serland, België en Frankrijk. Als 
rechtsbuiten. „Wijlen Kraak was 
keeper. Naast mij in de voorhoe¬ de stonden Lenstra, Rijvers, Van 
Melis, Clavan, of weer een ande¬ 
re keer Van der Tuyn danwel de 
Eindhovenaar Snoek. Andere 
medespelers waren onder meer 
Van Schijndel, Stoffelen, Bies- 
brouck en spil Terlouw. Alsof 
het gisteren is geweest.” 

Zesenzestig is hij, maar het hart 
van Frits de Graaf klopt nog al¬ 
tijd voor voetbal in het algemeen 
en Limburgia in het bijzonder. 
De club uit Brunssum, waar hij 
mede tengevolge van een kapot¬ 
te meniscus reeds vóór zijn der¬ 
tigste de loopbaan moest beindi- 
gen, heeft hem afgelopen zondag 
benoemd tot lid van verdienste. 
Na weer eens een groot aandeel 
in een overwinning van Limbur¬ 
gia te hebben gehad, stond ooit 
in een krant het volgende over 
hem te lezen: „Dat kleine man¬ 
neke, een van de weinigen uit dit 
elftal, die niet tot de ondergrond¬ 
se werkers van de staatsmijn 
Hendrik behoort, maakte een 
paar doelpunten en loste boven¬ 
dien een paar schoten, waarbij 
men z’n ogen moest dichtknij¬ 
pen. Zó hard waren ze.” Ter ver¬ 
duidelijking. Frits de Graaf was 
weliswaar ook werknemer in de 
mijnindustrie, maar in het cen¬ 
trale proefstation van de Emma. 

Het zijn lang vervlogen jaren 
waarin hij en zijn toenmalige 
teamgenoten van Limburgia 
schitterden. Ajax, PSV, Heeren- 
veen, MW, NAC, Maurits, En- 


vrije trappen en wat corners. 
De meeste spelers krijgen de 
bal nog wel over de muur, 
maar het is de kunst om de bal 
weer op tijd te laten dalen. 

Veel spelers schieten daarom 
te zacht in om niet over te 
knallen. Maar dan komt de 
keeper weer in beeld. Als de 
bal echter het juiste effect 
heeft, kun je wel hard trappen, 
en daalt de bal tóch. Dat oefe¬ 
nen we dan of we spelen een 
partijtje voetvolleybal. Je kunt 
me wakker maken om wat 
voorzetten te geven op Erik 
Meijer. Liever niet voor een 
duurloop trouwens.” 

Daar spreekt de liefhebber. 
Visser geniet van het spel en is 
zeker zo blij met een beslissen¬ 
de pass als met een doelpunt. 
„Wat dat betreft heb ik het met 
het spitsenkoppel Meijer/ 
Scheepers geweldig getroffen. 
Ik kan de bal altijd kwijt. 
Meijer wil in de voeten aange¬ 
speeld worden en Scheepers 
zwerft daar omheen. Hij is de 
meer diepgaande spits.” 

Visser zelf speelt achter de 
spitsen, Lanckohr en Reijners 
bestrijken de vleugels. Een 
strijdwijze die Visser op het lijf 
geschreven is. Hij heeft geen 
vastomlijnde opdracht, maar 
mag zijn eigen wedstrijd spe¬ 
len. Vaak komt hij in een kans¬ 
rijke positie of zet hij zelf men¬ 
sen vrij voor de keeper. MW- 


schedese Boys, Blauw-Wit, noem 
maar op. Met knikkende knieën 
kwamen zij naar de Venweg. 

Betaald voetbal kende Neder¬ 
land nog niet toen Frits de Graaf 
zijn rushes langs de lijn maakte. 
Officieel althans niet, want ook 
tóen al werd wel eens op iets an¬ 
ders getracteerd dan alleen een 
pils of lunchpakket. Het veran¬ 
derde niets aan de mentale in¬ 
stelling. Clubtrouw was iets van¬ 
zelfsprekends en de eer om te 
mogen uitkomen voor Oranje 
met geen goud te betalen. „Geld 
kreeg je bij interlands nooit. Je 
mocht een cadeau kopen ter 
waarde van zevenentwintig gul¬ 
den en vijftig cent. Je hoort het 
goed. Zevenentwintig gulden 
vijftig.” 

Veertig, vijfenveertig jaar gele¬ 
den was een cadeaubon van on¬ 
geveer drie tientjes weliswaar 
een x-aantal keren meer waard 
dan nu, maar kunt U zich anno 
1992 voorstellen, dat Koeman, 
Van Basten, Wouters en Gullit 
het Oranjeshirt aantrekken voor 
een honerering, die te vergelij¬ 
ken is met een paar weeklonen 
van Jan Modaal? 

De Graaf: „De drie interlands, 
die ik meemaakte gingen verlo¬ 
ren. In Basel tegen Zwitserland 
werd het 7-5. Een maand later in 
de hel van Deurne tegen de Bel¬ 
gen 7-2 en weer vier weken na¬ 
dien in Parijs tegen de Fransen 
5-2. Dat waren nog eens doel¬ 
puntrijke ontmoetingen, of niet? 
Tegen de Zwitsers scoorde ik 
twee keer, tegen de Belgen een 
keer. Overigens had ik vóór mijn 
uitverkiezing voor het Neder¬ 
lands elftal reeds een aantal wed¬ 
strijden gespeeld in andere ver¬ 
tegenwoordigende elftallen zoals 
De Zwaluwen en het Bondself- 
tal. Je moet weten, dat we toen 
nog geen EK voor landenploe¬ 
gen kenden. De Europacup 
moest óók nog worden uitgevon¬ 
den.” 

Vanzelfsprekend waren er toch 
veel clubs, die maar wat graag 
van De Graafs kwaliteiten wil¬ 
den profiteren. Werd hij vanwe¬ 
ge zijn snelheid niet vergeleken 
met de Amerikaanse atleet Jesse 
Owens, het sprintfenomeen van 
de Olympische Spelen 1936? 
Roemde men de Limburgiaan 
ook niet vanwege zijn schot- 
kracht? 

„Ik heb heus aanbiedingen van 


trainer Vergoossen laat hem 
vrij. 

„Ik praat veel met de trainer. 
Over techniek gaat het dan 
niet, maar over de tactiek of 
mijn eigen speelwijze. In mijn 
eerste seizoen MW, vorig jaar, 
was ik vaak te gretig en smeet 


elders gekregen, zelfs uit Frank¬ 
rijk, dat toen nog een ver land 
was. Stade Paris wilde mij heb¬ 
ben. Nancy ook. Ik luisterde wel¬ 
iswaar naar hetgeen mij geboden 
werd, maar ik was nauwelijks 
geïnteresseerd. Weg uit Lim¬ 
burg? Nooit, dacht ik. Vandaag 
zou ik het anders doen.” 

Nóg even over aanbiedingen ge¬ 
sproken. Frits de Graaf stond 
ook hoog genoteerd bij Heeren- 


ik met mijn krachten. Vergoos¬ 
sen heeft me daar op gewezen 
en nu doseer ik beter. Kies ik 
het goeie moment uit om diep 
te gaan.” 

Visser werd voor het afgelopen 
seizoen samen met Meijer door 
Vergoossen naar Maastricht 


veen, toentertijd hét voetbalbol- 
werk van het noorden. Abe 
Lenstra, us Abe, was er de grote 
man. In zijn leven al een legende. 
„Ik ben één keer op de uitnodi¬ 
ging van Heerenveen ingegaan 
om althans eens te komen kijken 
hoe ik het in het Friese Haagje 
zou vinden”, aldus De Graaf. 
„Twee weken heb ik ginds rond¬ 
gelopen. Toen werd het mij te 
erg. Heerenveen? Niks te bele- 


gehaald. De uit Heiloo bij Alk¬ 
maar afkomstige middenvel¬ 
der speelde eerst voor SV Fo- 
resters, AFC '34 en daarna als 
prof bij AZ en Vitesse. Daar 
kreeg hij niet de positie die 
door het afhaken van Frans 
Thijssen vrijkwam, maar bleef 
hij twaalfde man. „Ik kwam tot 


ven. Zeg nou zelf, één café. Ik 
had heimwee naar Brunssum. 

Limburgia was een echte vrien¬ 
denclub. Na de wedstrijd maak¬ 
ten wij altijd even een rondje 
langs de plaatselijke horeca¬ 
bedrijven. Het gebeurde vaak ge¬ 
noeg, dat twee dagen later de 
spelerstassen met daarin de 
voetbalkledij en schoenen nog in 
het clublokaal stonden.” 


twintig wedstrijden per sei¬ 
zoen bij Vitesse, toen MW in¬ 
teresse toonde. Nu speel ik 
iedere week en heb het prima 
naar mijn zin.” 

Vissers verbintenis loopt eind 
dit seizoen af, maar al in de ko¬ 
mende week zal MVV de ge- 


Limburgia landskampioen. De 
hele provincie stond in de zomer 
van 1950 op z’n kop toen de titel 
door het blauw-witte eskadron 
behaald werd. Het team? Sjra Ja¬ 
cobs, Jan Huizen, Huub Welzen, 
Math Spanjer, Hens en Nelis van 
Lubeck, Willy Groen, Frits de 
Graaf, Frits en Lei Cox, Piet 
Bruist. Op de reservebank Ber- 
nard Jonker, Leo Cobben en Jan 
Eggels. „Om nooit te vergeten. 


Frits de Graaf: ’ln Nederlands elftal voor zevenentwintig gulden vijftig’ # Frits de Graaf met het kostbaarste kleinood uit zijn voetballenen, het shirt, dat hij drie keer droeg in het Nederlands 
elftal. ,jSpelen voor Oranje was een hele eer. Clubtrouw iets vanzelfsprekends.” Foto: frits widdershoven 


waardeerde schutter een 
nieuw contract voorleggen; 
Ondanks interesse uit Belg*® 
en andere buitenlandse clubs 
zal Visser waarschijnlijk bijte- 
kenen. „Ik hoef hier niet weg 
Zeker niet nu de resultaten 1° 
goed zijn.” 

De stand op de ranglijst is i* 1 " 
derdaad verbluffend. MW 
staat samen met Ajax, Feyë 
noord en FC Utrecht tweede 
achter PSV en laat gerenon*' 
meerde clubs als Vitesse en FC 
Twente achter zich. „Als W e 
heel eerlijk zijn, leven we ee** 
beetje boven onze stand n**- 
Niet dat we niet goed voetbal¬ 
len, maar we hebben nu een 
periode veel geluk en dat zal 
ook wel weer minder worde* 1 ’ 
Daarom hoor je mij ook n* e ^ 
praten over deelname aan Eu¬ 
ropees voetbal. Dat is nog veel 
te vroeg. Als we over tien wed¬ 
strijden nog zo hoog geklas¬ 
seerd staan, dan kunnen w e 
daar aan gaan denken. Veel be- 
langrijker is het om thuis wee* 
eens flink te winnen. Mis¬ 
schien morgen al tegen Wille* 11 
II,” aldus een nuchtere Visser- 


Dat doet echter niets af aan hel 
feit dat MVV een uitstekend 
seizoen doormaakt. De club 
krijgt door het aansprekende 
voetbal veel publiciteit. Waa* 
schuilt toch de kracht van de 
ploeg van Sef Vergoossen in- 
Hans Visser heeft die vraag ® 
eerder gehoord, want het ant¬ 
woord volgt onmiddellijk. „I* 1 
de goede mix van spelers. W e 
hebben lengte en snelheid met 
Thai en Benneker, we hebbe* 1 
strijdlust in Delahaye, rust i* 1 
Libregts en met Meijer e 11 
Scheepers veel scorend verrn?' 
gen. De balans in het team * s 
gewoon goed. Daarnaast is de 
sfeer natuurlijk uitstekend» 
vooral door de goede presta¬ 
ties. Als spelersgroep doen we 
veel samen, nu weer een Sin¬ 
terklaasavond met surprises- 
Toch leuk.” 

Gezelligheid troef bij MVV. E* 1 
dat was voor Visser vorig sei¬ 
zoen wel anders. Toen woonde 
hij nog alleen in Margraten, in¬ 
middels heeft zijn vriendin een 
baan in Limburg en wonen z e 
samen in het Mergelland. Op 
een steenworp afstand van zijn 
collega’s John Franssen en Jan 
van Grinsven. „Wat ons betreft 
zouden ze het stadion wel i*j 
Margraten mogen neerzetten»’ 
lacht Visser. Laat ze dat in 
Maastricht maar niet horen— 


Weet je, dat ongeveer de helft 
van genoemde spelers het tijde- 
lijke reeds met het eeuwige heeft 
verwisseld?” 

De strijd om het vaderlands 
kampioenschap werd destijds 
uitgevochten in een extra-coi* 1 ' 
petitie. De zes districtskampioe- 
nen namen hieraan deel. „OU 1 
districtskampioen te worden 
moesten wij eerst nog een besÜ s ' 
singswedstrijd spelen tege* 1 
PSV”, aldus Frits de Graaf. „H et 
duel vond plaats in de VenloS e 
Koel. Bij de stand 1-1 werd ij* 
weer eens gelanceerd op een WÜ' 
ze zoals ik het graag had. ti ei 
was een sprint van dertig, veer¬ 
tig meter. Lieuwe Steiger, de 
keeper van PSV, kwam uit ziF 
doel om het gevaar te keren. Ij* 
omspeelde hem en scoorde: 2-*- 
Nü nog hoor ik het gejuich vafj 
de Limburgia-supporters. WÜ 
konden aan de beslissende reek s 
om de nationale titel beginnen 
Onze tegenstanders ware* 1 
streekgenoot Maurits uit Gelee* 1 » 
Enschedese Boys, zeg maar h el 
huidige FC Twente, alsmede 
Heerenveen, Ajax en nóg een an¬ 
dere Amsterdamse ploeg» 
Blauw-Wit.” 

In de voorlaatste van de tien 
wedstrijden zou Limburg 13 
reeds onbereikbaar voor de con¬ 
currentie zijn geworden, mit s 
gewonnen werd bij Heerenveen- 
Het feest ging niet door, ook al 
omdat De Graaf op een beslis¬ 
send moment een penalty miste- 
„Daarna kreeg Abe Lenstra h e * 
op zijn heupen en wij gingen d e 
boot in met 5-3.” 

Restte de uitwedstrijd teg eïl 
Ajax. Alleen al uit Brunssu** 1 
vertrokken zesenveertig supp° r ' 
tersbussen richting Amsterdai* 1 ’ 
waar het Olympisch Stadion to 
de laatste plaats was bezet. VÜ 1 ' 
enzestigduizend mensen. De ve* 1 ' 
loedering had nog niet toegesl 3 : 
gen. „Het was destijds he e j 
gewoon, dat de toeschouwers 
vlak bij de zijlijn zaten. Wanneet 
je een corner moest neme* 1 » 
maakten de mensen even rui** 1 ' 
te.” 

Het resultaat bij Ajax, dat toe* 1 
over internationals als Rinus M J ' 
chels, Guus Drager, Joop Stoff e ' 
len, Cor van der Hart en PotharS* 
beschikte? Zes-nul voor Limbi* 1 -' 

gia. t 

De Graaf: „Toen wij na de r** s 
de marge van twee doelpunte*j 
stelselmatig vergrootten, ze . 
mijn bewaker Hans Boskamp- 
’Frits, ik geef het op. Jij bent t e 
snel voor mij.’ In open rijtuige* 1 
maakten wij naderhand een ere- 
ronde door Amsterdam, alvorem 
per trein terug te keren naa* 
Limburg. Op het station in Wee* 
bracht de plaatselijke harmor** e 
ons een muzikale hulde. In Si*' 
tard wachtte men ons evenee** 5 
massaal op. Brunssum was ée* 1 
juichende mensenmenigte. ™ 
denk, dat het feest enkele weke* 1 
heeft geduurd.” 
Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 23 De Nederlandse Spoorwegen zijn de laatste tijd 
een geliefd onderwerp van gesprek. De 
treinramp bij Hoofddorp, de ongelukken in 
Haelen en Eindhoven, de enorme toestroom van 
reizigers door de OV-jaarkaart en de vraag of het 
openbaar vervoer wel een goed alternatief is 
voor de auto. In Limburg wordt de discussie nog 
extra gevoed door het plan van de NS om een 
aantal kleinere stations te sluiten. Is het (nog) 
wel zo fijn in de trein? Onze verslaggever Hans 
Goossen, slechts bij hoge uitzondering een 
treinreiziger, zat een hele dag in de trein en 
spoorde door Limburg. Van ochtend- tot 
avondspits sfeerproeven op de rails. Een verslag 
van een NS-dagtocht op een gewone 
doordeweekse dag - zonder ontsporing. 


Eindhoven Ventos 


Weert 


„ Roermond 


Srttard 


Beek-Elsloo % 
Maastricht .« 

Eijsden- 

LD infographic Hanno Uittenbogaard 


Heerlen 
■ Kerkrade • Reizen per trein. Fotograaf Klaus Tummers maakte een aantal momentopnamen op het traject Heerlen-Maastricht. 


[05 uur, station Beek-Elsloo. Rille- 
n ë van kou en slaap stap ik in de 
stoptrein richting Sittard. Uit vrees 
de trein te missen, heb ik dan al 
ruim een kwartier eenzaam kou¬ 
kleumend doorgebracht in het op 
e en aquarium gelijkend wachthok 
°P het perron. 

pe jongeman die mij als eerste in 
u e t hokje gezelschap komt hou¬ 
den, ziet er ook al niet uit of hij blij 
ls dat hij zo vroeg uit de veren 
fPocht. Hij heeft een walkman 
uan’. Achter de dikke glazen van 
z jjn bril blijven zijn oogleden ge¬ 
sloten. Het draagbare muziekding 
staat niet eens op volle kracht, 
roaar irriteert wel. Als ik toch moet 
Meegenieten, wil ik ook weten 
Waarvan. Maar het onbestemde en 
v ®rvormde geluid dat ik via de 
°ren van onze levensgenieter op- 
Va ng, lijkt nergens op. 

P e stiekeme hoop dat ik mijn 
treinkaartje gedurende mijn reis 
door Limburg ongeschonden weet 
te houden, is na twee minuten al 
Vervlogen. Nog voordat we ook 
Maar in de buurt van het volgende 
station, Geleen-Lutterade, zijn, 
stappen twee stempelende con¬ 
ducteurs mijn compartiment bin- 
n en om na een 'goedemorgen 
Sa men’ de kaartjes te controleren. 

7- 18 uur, station Sittard. Vanuit de 
stoptrein in de Intercity richting 
Eindhoven. Zoeken hoeft niet. De 
conducteur van de stoptrein heeft 
°mstandig via de geluidsinstallatie 
Uitgelegd dat overstappen hetzelf¬ 
de is als het perron oversteken en 
Weer instappen in de eerste de bes¬ 
te trein die stopt. 

Jïet aantal reizigers groeit, maar 
hectische taferelen blijven uit. Als 
de trein het station binnenloopt, 
Wandelen vele passagiers met de 
trein mee, op zoek naar de beste 
Uistapgelegenheid. Eerste of twee¬ 
de klas, roken of niet-roken. Ik 
hesluit eigenwijs te blijven staan. 
Met als gevolg dat uitgerekend de 
eerste-klaswagon voor mij stopt, 
z °dat ik alsnog enkele meters moet 
peggen en als een van de laatsten 
|Pstap. Dat betekent achteruitrij¬ 
den dus. Pas later op de dag ont¬ 
dek ik dat het treinkaartje dat mijn 
Werkgever ter beschikking heeft 
Sesteld ook recht geeft op een ver¬ 
wijf in het jetset-gedeelte van het 
NS-materieel. 

Een fris klinkende damesstem 
Meldt even voor half acht niet al¬ 
leen dat Roermond in zicht komt, 
jhaar doet ook het gehele verdere 
*r^ject uit te doeken. „Maar nu 
eerst Roermond,” beëindigt zij 
haar omroepbericht. Uit haar toon 
Meen ik op te mogen maken dat 
■Roermond wel iets heel bijzonders 
•doet zijn. Later wekt zij echter de¬ 
zelfde verwachting met betrekking 
tot Weert en Eindhoven. 

Mijn drie directe reisgenoten bab¬ 
belen intussen er op los. Ze zijn op 
Pad voor het werk. Zij zijn het er 
over eens dat zo’n zakenreis per 
trein leuk is, zo lang het maar niet 
te vaak hoeft. Maar dat is met alles 
z o, weet de man naast mij. Hij ver¬ 
haalt van een champignonkweker 
die baalt van zijn voortdurende 
teisjes naar landen als Uruguay en 
z-uid-Afrika. De anderen knikken. 

«Voor een keer is dat leuk, net als 
dit. De saus op het werk.” Ik meng 
hie niet in de discussie, maar be¬ 
denk dat - hoe fijn het in een trein 
h°k kan zijn - een tochtje van 
Roermond naar, zeg maar, Utrecht 
toch wel een heel magere jus mag 
heten. Ik zou toch kiezen voor een 
Vip naar Latijns-Amerika. 

8.05 uur, station Eindhoven. De 
duisternis heeft plaats gemaakt 
voor daglicht. Ik ben speciaal naar 
de stad doorgereisd om ook het 
traject Eindhoven-Venlo per trein 
m ee te mogen maken. Zonder veel 
nadenken, kies ik voor de stop¬ 
trein. 

8- 35 uur, station Deurne . Bij de me¬ 
dedeling dat Deurne het eindsta¬ 
tion van deze trein is, schrik ik op. 


Wat krijgen we nu. De Brabantse 
plaats ligt midden op de route 
Eindhoven-Venlo. Eindstation? 

Enigszins verdwaasd stap ik uit. 

De stoptrein vanuit Eindhoven 
stopt inderdaad in Deurne. En rijdt 
vervolgens terug naar de vertrek¬ 
plaats. Vanuit Venlo komt ook een 
stoptrein richting Deurne. Om, in¬ 
derdaad, te stoppen in Deurne en 
weder te keren naar de Spargel- 
stadt. Niets aan de hand dus, ge¬ 
woon even overstappen. Na drie 
kwartier in Deurne dan wel; want 
op elkaar aansluiten doen de stop¬ 
treinen niet. 

Het Stationsplein in Deurne telt 
twee hotels. Hier moeten dus va¬ 
ker reizigers stranden. Koffie met 


een stukje peperkoek in hotel 
Goossens, waar de kastelein zijn 
mond houdt maar een papegaai 
aan één stuk door geluiden produ¬ 
ceert. Terwijl ik mijn eerste slok 
neem, dendert de Intercity Eind¬ 
hoven-Venlo voorbij. 

Ruim voor de aangegeven vertrek¬ 
tijd sta ik weer op hét perron. De 
trein missen betekent nog een uur 
Deurne. En drie kwartier lijken me 
meer dan genoeg. Het pokkeding 
heeft ook nog vijf minuten vertra¬ 
ging. 

De aanblik van station Horst-Seve- 
num, de reden om de sneltrein 
Eindhoven-Venlo te laten schieten 
en de stoptrein te nemen maakt 
niet vrolijk. Het onaantrekkelijke 


station ligt in niemandsland. Geen 
plek om lang bij stil te staan en ze- 
-ker geen plaats om te uit te stap¬ 
pen. Ik blijf dan ook braaf zitten. 

9.55 uur, station Venlo. Alleen al 
het instapgedrag van reizigers 
moet voer voor psychologen zijn. 

Gewapend met tas of paraplu 
wordt het compartiment binnenge¬ 
stapt. Banken die al gedeeltelijk 
bezet zijn worden in eerste instan¬ 
tie overgeslagen. Liever zoekt de 
passagier door naar een geheel 
vrije zitgelegenheid. Dat ligt overi¬ 
gens niet alleen aan de laatst bin¬ 
nengekomen reiziger. De passagier 
die al een plaatsje heeft bemach¬ 
tigd, wekt meestal ook geen al te 
gastvrije indruk. De tas of benen 


liggen hinderlijk in de weg. Het 
territorium is afgebakënd. Gezellig 
is anders. Ieder voor zich, de NS 
voor ons allen. 

10.54 uur, station Roermond. Een 
extra bewijs voor de stelling dat 
contact tussen reizigers onderling 
niet bepaald hartverwarmend ge¬ 
noemd mag worden, wordt gele¬ 
verd in de stationsrestauratie waar 
ik voor het vertrek richting Sittard 
een kopje koffie nuttig. In de res¬ 
tauratie, die zich ietwat pretentieus 
afficheert als ’petit restaurant Het 
Station’, denkt een bejaarde man 
wat aanspraak te vinden door het 
hondje van een nabijgezeten echt¬ 
paar aan te halen. De gebrilde opa 
heeft zijn hand nog niet uitgesto¬ 
ken of het baasje van het 


mormeltje grijpt in: „Nee meneer, 
laat die hond maar met rust. Dat 
heeft-ie niet graag.” Mompelend 
druipt de uitgerangeerde opa af 
naar zijn eigen tafeltje. 

Een van mijn medepassagiers naar 
Sittard is een meisje dat zeult met 
een enorme tas vol Sinterklaas¬ 
kleren in de ene en een staf in de 
andere hand. „Nee, dit is voor 
school,” lacht ze als antwoord op 
de vraag of zij de echte goedheilig- 
man is. Gelukkig zijn er geen gelo¬ 
vige kinderen aan boord. 

In Sittard stap ik meteen weer 
over in de Intercity richting Heer¬ 
len. Tegenover me zitten twee al 
wat oudere dames, die een scala 
aan onderwerpen de revue laten 


passeren. Van de problemen met 
de dominante en te veel drinkende 
echtgenoot van een van beiden tot 
de klemmende keukenkastjes van 
de ander. Als in de buurt van sta¬ 
tion Geleen-Oost de Sweikhuizer- 
berg in zicht komt, blikt de vrouw 
van de keukenkastjes verrukt naar 
buiten. „Hier begint het mooie 
Limburgse landschap,” wijst ze. 
Even later wenst de machinist de 
reizigers een ’bijna goedemiddag' 
bij het binnenrijden van Heerlen. 

13.39 uur, station Heerlen. Door de 
vertraging van de sneltrein Sittard- 
Heerlen mis ik mijn directe aan¬ 
sluiting naar Kerkrade-Centrum. 

Een uurtje uit de trein kan echter 
geen kwaad en de conversatie in 
een latere trein tussen een moeder 
met een kleuter en een drietal op¬ 
geschoten jongelui maakt veel 
goed. Maar of dit de gezellige sfeer 
is die de NS probeert uit te dragen 
in haar reclamecampagnes? 

Het trio is niet erg kieskeurig in 
zijn woordenschat. De moeder, be¬ 
wust van haar opvoedkundige 
taak, denkt de scholieren in te 
kunnen tomen door haar kleuter 
voor te houden, dat Sinterklaas die 
vieze woorden van die stoute jon¬ 
gens niet op prijs zal stellen. „Dan 
zullen we Sinterklaas eens op z’n 
bek slaan,” zegt de meest brutale 
van het drietal, die er zeker van 
kan zijn dat hij niets in zijn schoen 
zal vinden. 

Bij Kerkrade-Centrum stopt de 
NS-wereld. Het retourtje naar 
Heerlen maak ik mee vanuit het 
hok van de machinist. De ramp bij 
Hoofddorp is natuurlijk het onder¬ 
werp van gesprek. De machinist 
hekelt vooral de in zijn ogen voor¬ 
barige uitlatingen over de oorzaak 
van het ongeluk. Zelf probeert hij 
niet te lang stil blijven staan bij de 
ramp. Kan nu eenmaal gebeuren. 
En je moet toch door. 

14.51 uur, station Heerlen .Het tra¬ 
ject Maastricht-Heerlen voert niet 
alleen langs stationnetjes die op de 
nominatie staan om opgeheven te 
worden, maar ook door het fraaie 
heuvellandschap. Zonder twijfel 
het mooiste gedeelte van de trein¬ 
reis door Limburg. 

Het aantal reizigers dat in de ten 
dode opgeschreven pleisterplaat¬ 
sen Voerendaal, Klimmen-Rans- 
daal, Houthem-St.-Gerlach in- en 
uitstapt, zal de NS waarschijnlijk 
niet tot andere gedachten weten te 
brengen. In Voerendaal vermurwt 
een meisje de meegereisde foto¬ 
graaf door te melden dat zij net als 
haar broer van zestien fotomodel 
wil worden. Een ander meisje, aan 
de hand van haar oma op weg naar, 
alweer, Sinterklaas in Maastricht, 
wil niet dat de conducteur mee¬ 
gaat. „Sinterklaas is alleen voor 
kleine kinderen,” meldt ze par¬ 
mantig. 

16.54 uur, station Maastricht. In af¬ 
wachting van de avondspits tussen 
de rails een langere tussenstop in 
de Limburgse hoofdstad ingelast, 
alvorens de stoptrein naar Beek- 
Elsloo te nemen. De stations- 
spreekbuis van Maastricht klinkt 
bijna zwoel en belooft veel meer 
dan in een trein waargemaakt kan 
worden. 

Het boemeltje naar Sittard zit goed 
vol. De arbeid zit er op. Een groot 
verschil met de ochtendtreinen is 
dat er nu meer gepraat wordt. 
Vooral scholieren lijken uit het feit 
dat de schooldag er weer op zit, in¬ 
spiratie en lef te putten. Het och¬ 
tendlijke gefluister heeft plaats 
gemaakt voor luider geklets. 

17.05 uur, station Beek-Elsloo. Zo’n 
veertig, vijftig reizigers ontvluch¬ 
ten de trein en springen in de auto 
of op hun fiets. Even dreigt zelfs 
een verkeerschaos te ontstaan als 
zes auto’s tegelijk achteruit hun 
parkeerhaven uitrijden en daarbij 
nauwelijks oog hebben voor de 
zich tussen de bumpers doorwrin¬ 
gende fietsers. Het is weer fijn bui¬ 
ten de trein... Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


Robert Pourvoyeur, 
geleerde met opera-tic 


„Mijn probleem is dat ik 
me voor alles interesseer. 
Ik kan er geen weerstand 
aan bieden. Er is zo veel te 
beleven. Jammer dat we 
maar één keer leven.” Aan 
het woord is Robert 
Pourvoyeur (68), 
econometrist en jurist, 
emeritus hoogleraar aan 
de universiteiten van 
Antwerpen en Brussel, 
meer dan veertig jaar 
internationaal ambtenaar. 
Hij stond in 1952 aan de 
wieg van de EGKS en drie 
jaar later aan die van de 
Europese Gemeenschap. 
Hij is Directeur-Général 
Honoraire van de 
Europese Ministerraad, 
begeleidt pro deo 
studenten op hun weg 
naar promotie, geeft 
lezingen over een verenigd 
Europa in allerlei landen, 
spreekt vloeiend zestien 
talen en laat met de 
regelmaat van de klok 
boeken en artikelen van 
zijn hand verschijnen. 

Limburgse muziekliefhebbers 
kennen hem van zijn optredens in 
panels bij opera-uitvoeringen op 
tv, van zijn toelichtingen bij het 
programma in de Luikse Opera, 
van zijn artikelen voor het opera- 
blad Esultate. Want de sympathie¬ 
ke, erudiete en energieke Belg is 
ook een autoriteit op het gebied 
van opera en klassieke operette. 
Redenen te over dit 'wandelend 
naslagwerk’ in zijn riante villa on¬ 
der de rook van Brussel op te zoe¬ 
ken. 

Robert Pourvoyeur behoort tot de 
categorie ’gemakkelijke gespreks¬ 
partners’. Hij geeft antwoord voor¬ 
dat de vraag is gesteld. Hij gaat er 
ook nog gemakkelijk voor zitten, 
gebruikt handen en voeten om zijn 
betoog kracht bij te zetten. Hij is 
geen verstrooide wetenschapper, 
die gortdroge kost aan ongeïnte¬ 
resseerde studenten probeert te 
slijten, maar een gepassioneerd 
verteller, die zo’n 120 keer per jaar 
tijdens lezingen kris-kras door dit 
werelddeel een verenigd Europa 
aan de man probeert te brengen. 
Op invitatie van de EG maar zon¬ 
der betaling. 

De woonkamer van Pourvoyeur 
nodigt uit tot nieuwsgierige blik¬ Robert Pourvoyeur, een ’wandelend naslagwerk’ met een collectie van 35.000 boeken. 


ken. Veel boeken, heel veel boe¬ 
ken, cassettes, cd’s, platen, foto’s 
met operataferelen en opvallend 
veel afbeeldingen van Offenbach 
en zijn werken, de grote liefde van 
de Belg. Vragen dringen zich op: 
hoezo deze interesse voor muziek, 
hoe kan iemand zo bezeten zijn 
van zijn hobby, hoe vindt iemand 
de tijd zich naast zijn veeleisend 
beroep zo intensief met andere 
dingen bezig te houden? Ik hoef ze 
niet allemaal te stellen. Robert 
Pourvoyeur heeft op zijn praat¬ 
stoel plaats genomen en steekt van 
wal. 

„Mijn vader was een bankdirecteur 
die graag zong, mijn moeder bege¬ 
leidde hem op piano. Als kind 
kwam ik dus al vroeg met opera in 
aanraking. Maar pas echt verliefd 
op het muziekdrama werd ik op 
mijn vijftiende, in 1939. We luister¬ 
den veel naar de opera-uitzendin- 
gen van de Franse radio, die pro¬ 
gramma’s maakten veel indruk op 
me. Tijdens de oorlog - ik zat in¬ 
middels op de universiteit van 
Leuven - was ik vaak in De Munt 
te vinden. Studenten kregen daar 
korting op staanplaatsen. Ik spaar¬ 
de geld door niet de tram te nemen 
maar er te voet heen te gaan. Zo 
kon ik de kaartjes betalen. Ik weet 
nog dat ik staande zeven uur lang 
een uitvoering van Parsifal heb bij¬ 
gewoond. Dat heeft een onbe¬ 
schrijflijke indruk op me ge¬ 
maakt.” 

Pourvoyeur had toen al de neiging 
zaken grondig aan te pakken. Hij 
nam pianoles en lessen harmonie¬ 
leer om zich te verdiepen in de 


materie. Maar een muzikale car¬ 
rière werd al vlug in de kiem ge¬ 
smoord. Hij was een briljant stu¬ 
dent voor wie een luisterrijke 
loopbaan in de juridische en eco¬ 
nomische wetenschappen in het 
verschiet lag. En bovendien: om in 
oorlogstijd het hoofd te bieden aan 
de zorgelijke omstandigheden 
werd hij opgeëist voor meer prakti¬ 
sche arbeid: het rooien van aardap¬ 
pelen. 

In de laatste oorlogsjaren begon 
Robert Pourvoyeur met verzame- 


dbor JOS 

FRUSCH 


len. Dat heeft geresulteerd in een 
collectie van ongeveer 35.000 boe¬ 
ken, waaronder 5000 operapartitu- 
ren. Alle 120 werken van Offen¬ 
bach, alle libretti en alles wat er 
over deze componist geschreven 
is, heeft Pourvoyeur in zijn bezit. 
„Offenbach is mijn geheime tuin. 
Zijn muziek is elegant, meesle¬ 
pend, spiritueel, zij moet klinken 
als champagne.” 

Maar het is niet alleen Offenbach 
die de bijzondere aandacht van 
Pourvoyeur heeft. Hoewel de Bel¬ 
gische allesweter als een autoriteit 
op het gebied van de muziek van 
de Frans/Duitse componist wordt 
beschouwd, geldt hij ook als ope- 
rakenner in het algemeen en als 
kenner van de operette en speciaal 


van de Spaanse zarzuela. En op het 
gebied van symfonische- en 
kamermuziek staat Pourvoyeur 
eveneens zijn mannetje. Alleen he¬ 
dendaagse muziek en jazz interes¬ 
seren hem niet. „De beperking van 
de tijd,” klinkt het verontschuldi¬ 
gend. In het geval van Pourvoyeur 
een geldig excuus. De vitale Belg 
is immers ook nog vice-voorzitter 
van de in Parijs gevestigde Société 
Jules Verne. Aan deze schrijver is 
de bibliotheek in de voormalige 
slaapkamer van zijn dochter ge¬ 
wijd. Bovendien heeft hij de drang 
in zich om zijn kennis ook door te 
geven aan anderen. „Ik heb de be¬ 
hoefte nuttig te zijn. De mensen 
moeten iets aan me hebben.” 

Mensen met zoveel energie als 
Pourvoyeur zie je zelden. Hij kan 
niet niets doen, is steeds aan het 
werk, bruist van de ideeën. Na zijn 
pensionering is hij gewoon door 
blijven gaan, al heeft er een accent¬ 
verschuiving plaats gevonden. 

Vroeger besteedde hij tachtig pro¬ 
cent van zijn tijd aan Europa en de 
rest aan zijn hobby. Nu gaat zestig 
procent naar de opera, de rest van 
zijn tijd besteedt hij aan de promo¬ 
tie van het verenigd Europa. „Ik 
zie een verenigd Europa als de eni¬ 
ge mogelijkheid om er zeker van te 
zijn datje niet om de 25 jaar onge¬ 
vraagd bezoek krijgt van de een of 
ander. Het is in je eigen belang als 
je Europees denkt. Het biedt eco¬ 
nomische voordelen en is een mid¬ 
del om agressief nationalisme te 
vernietigen.” 

En mogelijk cultureel identiteits¬ 


verlies dan? „Daar ben ik ook heel 
lang bang voor geweest. Maar 
'Maastricht' bevat wat dat betreft 
een aantal geruststellende artike¬ 
len. Er wordt gestreefd naar een 
culturele politiek voor elk land, 
zelfs voor elke regio. Aan de ene 
kant wel contacten leggen, talen 
leren, vergelijken, maar tegelijk 
ook je eigen taal cultiveren en je 
cultuur beschermen. Zo staat het 
in het Verdrag van Maastricht ver¬ 
woord. Jammer alleen dat het zo 
slecht is opgesteld. Ik als specialist 
ben twee dagen bezig geweest om 
er iets van te begrijpen. Een var¬ 
ken zou er zijn jongen niet meer in 
terug vinden.” 

Voorkeuren 

Wat zijn muzikale voorkeuren be¬ 
treft houdt Pourvoyeur het op het 
lichtere genre. „Hoewel ik in we¬ 
zen een diepe pessimist ben, prefe¬ 
reer ik toch de zonnige kant. Dat 
wil zeggen luchtige opera’s. Maar 
ik ben niet eenkennig. Ik ben een 
grote liefhebber van Wagner en 
van de Russische opera. Ik ben 
zelfs speciaal Russisch gaan stude¬ 
ren om de Russische opera in de 
eigen taal te leren begrijpen.” En 
de operette, toch zo’n 'goedkoop’ 
genre. Is dat wel iets voor een man 
van zijn eruditie? Pourvoyeur rea- - 
geert verbaasd, een beetje geïrri¬ 
teerd. „Er zijn prachtige operettes 
gecomponeerd. Tot deze eeuw. 
Grofweg kun je zeggen dat alles 
van voor de eerste wereldoorlog 
uitstekend is en alles erna afzichte¬ 
lijk, smakeloos, voorspelbaar. En¬ 
kele uitzonderingen daargelaten 
natuurlijk.” 


Rondgang 


Als ik zijn kamer binnen 
kom, is het eerste dat mij 
opvalt de reusachtige tafel 
waarop minstens twintig 
grote diskette-bakken, 
allemaal propvol, rondom 
een spierwitte computer 
gegroepeerd staan. Ik wijs 
op de bakken en vraag: 
„Wat zit daar in?’' 
„Oh, op die diskettes 
staan alleen maar 
spelletjes,” 
antwoordt hij. 
„Hoeveel?” vraag ik. 
„Nou, ik denk zeker 
zo’n 2300,” zegt-ie. 

Ik moet even 
slikken: „2300! en 
speel je die ook?” 
„Nee,.natuurlijk 
niet,” zegt-ie, 
„hoogstens maar 
een paar, de meeste 
niet.” „Maar 
waarvoor heb je ze 
dan?” vraag ik 
onnozel. „Nou 
gewoon, omdat ik 
het leuk vind ze te 
hebben,” zegt-ie. 


DEZE TIJD VAN GEEN TIJD 


DOOR RENÉ F.W. DIEKSTRA 

Ts dat nou normaal of is het gestoord?’ vraag ik me af als 
ik later op de avond terug naar huis loop. En ik herinner 
me een bericht dat ik enige tijd geleden in een Duitse 
krant las. In het huis van een 55-jarige accountant werd 
na zijn dood door verblufte familieleden een verzameling 
van ruim 500 scharen gevonden! Of wat te denken van 
het hamstergedrag van de machtigen der aarde waarover 
we van tijd tot tijd horen: de duizenden paren schoenen 
en de honderden zwarte bustehouders die Imelda Mar- 
cos, de weduwe van de vroegere Fillipijnse president, in 
haar paleis achterliet toen zij en haar man het land uit 
moesten. Trouwens, als het Britse koningshuis nu naar 
Elba werd verbannen, dan zouden we alleen al met de 
kleren van Diana de halve Kalverstraat kunnen bevoorra¬ 
den. En met de hoeden van haar schoonmoeder zou half 
vrouwelijk Nederland onder dak zijn. 

Wat drijft mensen ertoe om bezit, om dingen, te verzame¬ 
len ver voorbij de grens van wat nog nuttig is of zin 
heeft? Wat levert de privé opeenhoping van dingen, die 
nooit van zijn leven echt genoten of geconsumeerd kun¬ 
nen worden, nou eigenlijk op? Gaat het om een oerdrift, 
een evolutionair overblijfsel uit de tijd dat verzamelen en 
oppotten voor overleven nog noodzakelijk was? Of gaat 
het om heel iets anders, om een ziekelijke en bepaald niet 
zeldzame uitwas van onze tijd? De filosoof Gunter An¬ 
ders schreef ooit dat de vloek van dit technische tijdperk 
de stelregel is: ’Wat gedaan kan worden, moet ook gedaan 
worden’. Of, in wat aangepaste versies: ’Wat ik verzame¬ 
len kan, moet ik ook verzamelen’ en ’Wat ik me veroorlo¬ 
ven kan, moet ik me ook veroorloven’. 

Lance Morrow, columnist in Time magazine heeft in dit 
verband ooit de term ’Het Faroek Syndroom’ gelanceerd. 
De in 1960 gestorven vroegere koning van Egypte, Fa¬ 
roek, at iedere week 600 oesters en zijn grootvader stierf 
toen hij ooit probeerde twee flessen champagne in een 


keer tegelijk leeg te drinken. Maar ook bij niet-koningen 
komt het syndroom voor. Ik was onlangs tijdens een 
feestje getuige van een gesprek dat als volgt begon. Een 
van de gasten keek op een bepaald moment de kamer 
rond, zag een plank met een verzameling cd’s en zei toen 
tegen de gastheer: „Zo, jij hebt ook een behoorlijk aantal 
van die dingen.” Waarop de gastheer er eens recht voor 
ging zitten en met een ondertoon van bezitterige trots zei: 
„Ja, da’s >vaar, ik denk dat ik er hier zeker zo’n tachtig 
heb staan en trouwens, da’s niet eens alles want....” Op 
dat moment werd hij in de rede gevallen door een andere 
gast, misschien kan ik beter zeggen andere ’haan’, die 
kwam kraaien dat hij er toch ook zeker zo’n 120 had en 
dat het einde nog bepaald niet in zicht was. Sta daar eens 
even bij stil: 120 cd’s is op zijn minst drie fulltime weken 
luisterwerk. 

Hij bleek overigens onlangs ook een mountain-bike te 
hebben aangeschaft: „Een prachtig ding, jónge. Als je 
voelt hoe dat remt...! En vooral, hoe dat schakelt, werke¬ 
lijk niet te geloven!.” Op de vraag of hij wel tijd had om 
op dat ding te rijden, luidde het verzuchtende antwoord: 
„Nou eigenlijk maak ik er inderdaad nog niet genoeg ge¬ 
bruik van... Maar ja, misschien komt dat nog wel.” 

Mooi niet dus. We leven allang in een wereld, waarin we 
nooit van zijn leven voldoende tijd hebben om alles wat 
we bezitten, te realiseren, te gebruiken, waarvoor het ge¬ 
maakt is. De dingen die we al hebben of die we ons aan¬ 
schaffen in deze tijd van het jaar - home-computer, 
video-recorder, camcorder - die staan daar allemaal 
maar om ons heen, te wachten tot ze eens gebruikt wor¬ 
den. Alleen al hun aanwezigheid maakt ons onvrij, omdat 
ze om tijd vragen, omdat ze ons als het ware lijken toe te 
fluisteren: „Maar waarom heb je me dan gekocht als je 
me niet gebruikt?” De meeste mensen drijven tegen¬ 
woordig rond tussen een armada van meer of minder 
luxueuze voorwerpen en opgejaagd en gestressd voelen 
ze van alle kanten ingesloten door de treiterende vraag: 
„Gebruik me dan, als je kan.” 


Geleidelijk aan worden we steeds meer door de dingen in 
het nauw gedreven. Benauwdheid is het eerste symp¬ 
toom van de overvloeds-influenza, de affluenza. De din¬ 
gen die we bezitten zijn als virussen die de macht in ons 
overnemen. Van bezitter worden we bezetene, bezitsbe- 
zetene. De televisie bezit ons, de computer bezit ons, de 
cd-speler bezit ons, de surfplank of de bike in de schuur 
bezit ons, de auto bezit ons, de motor bezit ons, de boot 
bezit ons. Ze vragen allemaal om tijd, we moeten met al¬ 
lemaal wat, maar dat gaat gewoon niet. We kunnen zoveel 
dingen bijkopen als we willen, maar tijd kunnen we niet 
bijkopen. De tijd die we aan de dingen geven, moet altijd 
ergens anders van af. En dat anders waar het van af gaat, 
zijn vrijwel altijd anderen. Wij leven in de tijd van geen 
tijd. De meest gehoorde klachten van deze tijd zijn: 1. 
„Goh, ik wou dat ik eens rustig de tijd had om...” en 2. 
„Eigenlijk zouden we toch eens samen rustig de tijd moe¬ 
ten nemen om...” 


Het meest ziekelijke symptoom van deze tijd van geen 
tijd is de haast stoïcijnse gelatenheid waarmee wij dege¬ 
nen die voortdurend als een soort van piranhas onze tijd 
proberen te roven, aanhoren en hun werk laten doen. 
Want wat zijn, bijvoorbeeld, televisie-kijkcijfers anders 
dan even zovele bewijzen voor hoeveel tijd wij ons deze 
week weer hebben laten ontfutselen. Het kijkcijfer ont¬ 
hult hoeveel tijd we aan het ’ding’, aan iets anders dan 
■aan anderen, aan consumeren in plaats van mediteren 
hebben besteed. Achter mededelingen als ’Het journaal 
van maandag was het meest bekeken programma van de 
week’, gaan werkelijkheden schuil als: „Kunnen we even 
praten pap?” „Nou hou even je mondje ziet toch dat ik 
journaal zit te kijken.” 

Dus, geef dit jaar geen dingen, geef geen boeken- of cd- 
bonnen, maar geef iemand anders een blanco cheque 
voor jouw tijd. Kortom: geef jezelf. Ik ga er daarbij ge¬ 
makshalve maar even vanuit dat de ontvanger dat niet 
niks vindt. Hoe kan een man met zo’n verza¬ 
meling muziek nu nog kiezen wat 
er op zijn draaitafel komt? Pour¬ 
voyeur geeft toe dat nij daar wel 
eens moeite mee heeft. Als een da¬ 
me met een overvolle garderobe. 
„Vreemd genoeg komen dezelfde 
dingen steeds terug. Veel Offen¬ 
bach, uiteraard, maar ook Gluck 
en Mozart. En ook veel Frans, om¬ 
dat dat genre in de theaters weinig 
aan bod komt. Op de meeste ande¬ 
re gebieden word ik toch al vol¬ 
doende bevoorraad.” Zelfs wat zijn 
muziekkeuze betreft gaat Pour¬ 
voyeur economisch met zijn tijd 
om. „Ik kom er eigenlijk te weinig 
toe. Maar ja, ik zit met een ver¬ 
schrikkelijke achterstand in het 
produceren van teksten.” 

Uitgevers staan geregeld bij hem 
op de stoep voor nieuwe boeken. 
Over opera, Offenbach, Europa. De 
aanvragen voor artikelen kan hij 
niet overzien, hetzelfde geldt voor 
de operatoelichtingen. 


Een rondgang door zijn grote villa 
duurt zeker veertig minuten. Net 
voldoende voor een vluchtige blik 
op al het moois. Werkelijk elk 
hoekje, letterlijk dus, wordt ge¬ 
bruik om zijn enorme collectie te 
bergen. In alle kamers, inclusief 
toilet, bad- en slaapkamer en de 
overlopen. Boeken, boeken, boe¬ 
ken. En platen, cd’s, cassettes, par¬ 
tituren. Maar ook prachtige gravu¬ 
res op zijdepapier, originele foto’s 
van operasterren van weleer, een 
stuk of twintig encyclopedieën, 
een werkkamer vol naslagwerken 
en woordenboeken, videocasset¬ 
tes, literaire werken uit alle landen 
van Europa, eigen publikaties, rek¬ 
ken vol mappen met kranteknip- 
sels. „Als ik iets moet schrijven 
hoef ik het'huis niet uit om me te 
documenteren,” zegt Pourvoyeur 
droogjes. Trots als een pauw para¬ 
deert hij door zijn paradijs. 

„Ik zou het nog bijna vergeten, 
maar ik ben ook zeer geïnteres¬ 
seerd in literatuur over parapsy¬ 
chologie. Maar ja die tijd, die tijd.” 
Pourvoyeur schudt het hoofd. Hij 
vertelt over een boek waarin de 
Thomme pressé’ ten tonele wordt 
gevoerd. Een man die geen tijd 
wilde verliezen en alle handelingen 
nauwkeurig op elkaar afstemde 
om zodoende zo efficiënt mogelijk 
te leven. De overeenkomst met 
Pourvoyeur dringt zich op. Dat die 
hoofdpersoon uiteindelijk stierf 
aan een hartinfarct schijnt de Belg 
niet te deren. „Ik probeer geen tijd 
te verliezen, dat is alles. Ik inves¬ 
teer in tijd. Als ik ’s middags een 
half uurtje slaap hoef ik ’s nachts 
anderhalf uur minder in bed te 
blijven. Dat is mooi mee genomen. 
En ik heb twee keer genot.” 


Duitsland 


DOOR SANTÉ BRUN 


Heel lang na de Tweede 
Wereldoorlog zijn we ervan 
overtuigd geweest, dat het nooit 
meer zou lukken in Duitsland een 
agressieve macht op te bouwen 
zoals in de jaren twintig en dertig 
is gebeurd. En voor goed begrip : 
het is nog altijd lang niet zover, 
vandaag de dag- 

In de jaren twintig en dertig, zo 
luidde de redenering, was in 
Duitsland een unieke en dus 
onherhaalbare combinatie van 
factoren voorhanden die het 
mogelijk maakte dat een tragische 
psychiatrische patiënt binnen 
verbluffend korte tijd de grote 
meerderheid van dat land achter 
zich kreeg en daarmee aan de 
macht kwam; weliswaar had 
vrijwel iedereen daarvoor een 
ander motief, maar Hitler 
profiteerde ervan; een baarlijke 
gek kon zijn hersenschimmen 
omzetten in gruwelijke 
werkelijkheid- 

Wat waren die factoren? 

Rancune tegen het buitenland 
wegens de verloren oorlog en de 
daarvoor opgelegde straf; massale 
werkloosheid en economische 
ondergang; aanwezigheid - sinds 
jaar en dag - van een algemeen 
erkende zondebok: het 
'Jodendom’, gecombineerd met - 
ook al sinds jaar en dag - van 
gevoelens van grootheidswaan van 
’het Duitse volk’, plus een zekere 
'natuurlijke’ tolerantie tegenover 
alles dat ’rechts’ genoemd kan 
worden; het ontstaan van allerlei 
groepen straatvechters met al of 
niet ideologisch getinte 
doeleinden; een bedrijfsleven dat 
wel iets zag in massale 
herbewapening; een zwakke 
regering die voornamelijk radeloos 
en machteloos toekeek, niet 
wetend of dit tij gekeerd moest 
worden, en zo ja hoe dan wel. En 
dan nog een vastberaden gek die 
al die factoren samenbundelde in 
zijn hysterische gekrijs. 

Die combinatie zou zich nooit 
meer voordoen. 

Dat was onmogelijk. 

O ja? Het ziet er wat anders uit dan 
toen, is (nog) niet zo sterk als toen, 
maar in Duitsland heerst nog altijd 
rancune wegens de twee verloren 
wereldoorlogen; de werkloosheid 
begint al aardig massaal te 
worden; de economische 
ondergang is lang niet denkbeeldig 
meer; het 'Jodendom’ is het 
slachtoffer geworden van de 
Tweede Wereldoorlog, maar we 
hebben de laatste maanden gezien 
hoe gemakkelijk je van een Turk 
of een Viëtnamees een 
gloednieuwe zondebok met 
dezelfde functie kunt maken; de 
groepen straatvechters zijn alweer 
actief, als vanouds beheersen ze 
geregeld de straten van het land; 

een zwakke regering die haar 
inspanningen vooral steekt in het 
ontkennen dat het bij racistische 
aanslagen om ’rechtsradikalen’ 
gaat, om toch maar vooral niet al 
die honderden organisaties van 
min of meer gevaarlijke 
’Vollidioten’ te moeten aanpakken 
- die trouwens hetzelfde doel 
hebben als de regering: weg met 
de ’Asylanten’- 

Nog een factor is anders: de 
Duitsers van de jaren twintig 
konden onmogelijk voorzien wat 
voor gruwelen het gevolg zouden 
zijn van de politieke ontwikkeling! 
die smoes kunnen de huidig e 
verantwoordelijken niet meer 

gebruiken. 

Een echt lichtpunt is, tussen 
haakjes, dat er in de Duitse pers en 
op de Duitse televisie verstandig 
commentatoren zijn die gelukkig 
(nog) openlijk precies de vinger op 
deze wonde plek leggen. En 
gelukkig is misschien ook dat 
tienduizenden Duitsers de moed 
opbrengen de straat op te gaan om 
te demonstreren tegen het bruine 
monster. Maar ook zij hebben niet 
kunnen verhinderen dat een groot 
aantal factoren, die nooit meer in 
deze combinatie zouden optreden, 
toch weer tegelijk samen 
opgetreden zijn- 

Het wachten is nog op het 
bedrijfsleven dat in een totalitair 
en autoritair regime de oplossing 
ziet voor de economische crisis, en 
op de gek die aan dat alles leiding 
zal geven. Zo dicht zijn we de 
situatie van de jaren twintig en 
dertig alweer genaderd- 

Of moetje toch maar liever hardop 
meedenken met het 'weldenkende’ 
deel van de mensen, die vinden dat 
je het monster oproept door het bÜ 
de naam te noemen? 


Zaterdag 5 december 1992 & P?g m 


Cees Vrins: 
’Roer moet 
om bij ABP’ 

' v ■. ■ ■ !- Hj is. moet er bij het ABP nog veel 
A’i-n. meent AbvaKabo-voorzitter Cees 
v ei:Do verzelfstandiging van het fonds in dat 
Aar : , hermt het ABP tegen grepen door het 
AA ii'. , ;o kas en het geeft het meer armslag als 
-r. Maar dan moet er wel eerst wat 
Maan aren in de ABP-top. Een gesprek met 
^ im.s . < r de maffia in de onroerend 
Mn." i , • re.d. zijn worsteling met tegenstrijdige 
belar.ade gretigheid van de media voor 
l; »i arü bij het ABP, de in Den Haag 
aet< :, Jan Reijnen en de discussie over het 
keï.iv.-; aan deskundigheid in Heerlen. 


* * ' ' 1 . *. ; , 

: o; niet in 1994 zelf- 


■ .996. zo maakte 

Din.st.-i 

; j. : e: • leze week bekend. 

' \v vr . : 

■ zicii nardop af of 

Z.l. O. 

■ ■ gc.naala kan wor- 

den. : i | ■ 

■ \v< ten. Weinigen 

Zijl. , ■ 

• i„, ion- van wat 

Ak ' . : 

; • 1',, ft 

!■ ■ ,-vbvaKabo. 

iii .. 

. -nlonarenbond in dit 

:; ‘.ld : 

ij ia dagelijks in Den 

‘Ui: 

! i..p hel hoogste ni 

•'■au ; 

en \ au zijn aehter- 

Ml. i 

; Een invloedrijk 


;i v lorzitter 

Ui). , 

■ het ABP. de 

: p ow. : . 

. ' • -.iensioenverze- 

r' Ou..- :• 

■ ; ;. met een spaar- 


euard gulden. 

V: 

■ en 'ii.gingenboharti- 

e.y 

werknemers die 

UI : - 

e-- ! verwisselt en in 

hel I- 

he! ABP de werk- 

gv... , 

■ «i.v : lielemaal niet 

OU;.:.; -v- ■ . 

■ .c: a< 1 rukt Vrins. „In 

o"! b< .: 

.: hi 1 AI 1P zie ik er 

uur..,. 

In .•;iu) ambtenaren en gc- 

Uei;: 

• :e:; ,m toe dat verstan- 

'hu • . 

nsioetigelden 

\\ »)»•([{ 

iproiigen.” 

V:v 

’ i i. ; i 

. i'igi' \veek \ eei kri- 


. ,;vi o): zijn dubbelrol. 

1 • ■ 

; -uaren in Heerlen, 

• ^ i' j • • • 

■: erliek van hun 

.... 

i. vu gein uit voor verra- 

U ur. lil, 

.' .ar wel in ons bestuur, 

hiaann 

i ■ ver: z.ieii blijkbaar 

u.e; . ,, i 

■ ., w kuelegenheid van 

'Tl.: ; 

t'. iei’.se ABP-werk- 

heii ,. r: 

V. i • * 

•' ■ . .. 1 ■ 

, zelfs de leden van 

Geen 

Sinterklaas 

J - ! 11 

• wc:; dat erg aangetrok- 

hen ! „ 

v :uek is niet terecht 

1 lust e.1, 

u ■. oorkomeii dat hij in 

zen i'i,! 

i: Al 1!’ hestuurder in con- 

hii‘1 /,, , 

. men met zijn werk als 

v, U'i led i; 

: ■ . au de ambtenaren, 


heeft hij die belangenbehartiging 
gedelegeerd aan de Limburgse re¬ 
giobestuurders van zijn bond. 

Vrins wil graag duidelijk maken 
waar zijn prioriteiten liggen: „Als 
bondsvoorzitter van AbvaKabo 
kan ik me de emotie en zorg bij het 
ABP goed voorstellen. Waar ais 
ABP-bestuurder let ik erop dat het 
fonds een goed produkt levert te¬ 
gen een zo laag mogelijke prijs. Ik 
gedraag me zoals mijn bond dat 
van een doorsnee werkgever ver¬ 
wacht: opereren in evenwicht tus¬ 
sen een gezonde bedrijfsvoering en 
een gezond sociaal beleid. Ook al 
ben ik mede-verantwoordelijk 
voor de mensen op de loonlijst, het' 
ABP moet marktconform werken. 
Het is tenslotte geen werkgelegen¬ 
heidsproject. En ik ben geen Sin¬ 
terklaas. Wat niet kan. is dat verze¬ 
kerden een half procent premie 
meer betalen dan noodzakelijk, 
omwille van het behoud van de 
werkgelegenheid in het Heerlense. 
Dat zou de bijl aan de wortel van 
het ABP leggen." 

„Van het bestuur wordt goed on¬ 
dernemerschap verwacht. Of dat 
veel banen gaat kosten? Ach, do 
soep wordt nooit zo heet gegeten 
als ze wordt opgediend. Meestal 
zijn daar wel oplossingen voor te 
vinden.” 

Vrins maakt zich ondanks die sus¬ 
sende woorden wel degelijk zorgen 
over de sanering bij het ABP, 
blijkt even later: „Het is moeilijk 
afslanken als er geen vervangend 
werk is. Ik heb er begrip voor dat 
Snijders (de president-directeur, 
red.) een non-ontslaggarantie tot 
1995 geeft. De onzekerheid over de 
periode daarna is een stok achter 
de deur, een stimulans voor men¬ 
sen om actief bij te scholen en 
ander werk te zoeken. Gedwongen 
ontslagen na 1995 zullen overigens 
met mijn instemming hebben.” • Vrins: „Er is geen plaats meer voor een f ulltime voorzit Ier van hei ABP-besiuiir.” 

PU o: CHRIS PENNARTS 


Hij vindt het prima dat het ABP 
voor een heel pakket van maatre¬ 
gelen heeft gezorgd, waardoor 
mensen niet zomaar op straat wor¬ 
den gezet. „Het geld voor die maat¬ 
regelen komt wel uit de pensioen¬ 
premies die alle Nederlandse 
ambtenaren hebben opgebracht, 
maar dat heb ik er voor over.” 

Media 

Het ABP is een goed bedrijf, maai¬ 
er moet nodig het een en ander 
veranderen, meent Vrins. ..Het be¬ 
sef moet nog groeien dat concurre¬ 
rend moet worden gewerkt. En de 
automatisering is nog niet vol¬ 
tooid. Verder doet het ABP het 
goed: de premie-inning loopt als 
een trein, er wordt op tijd pensioen 
uitbetaald, de klachten nemen ge¬ 
staag af en 98 procent van de be¬ 
leggingen verloopt perfect. Helaas 
hebben de media buitensporig veel 
aandacht voor een paar verkeerde 
investeringen in onroerend goed. 

De media rechtvaardigen dat dut 
dan onder het mom: hier is ge¬ 
meenschapsgeld verspild. Maar 
dat is niet juist! Het gaat om werk- 
nemersgeld. van dc ambtenaren. 
Ondertussen is die steeds weer te¬ 
rugkerende negatieve publiciteit 
enorm schadelijk voor het ABP. 
Dat schrikt zelfs zakelijke partners 
in het buitenland af.” 

McKinsey 

Het adviesbureau McKinsey 
neemt op het ogenblik de topstruc¬ 
tuur van het ABP door. Uit een 


tussenrapportage is al gebleken 
dat op hoog niveau schoon schip 
gemaakt moet worden als het ABP 
meer marktgericht wil werken. Hel 
ABP-bestuur bestaat op het ogen¬ 
blik uit vertegenwoordigers van de 
ambtenarenbonden en topambte¬ 
naren van de ministeries. Dat der¬ 
tien koppen tellende bestuur 
wordt in de gaten gehouden door 
een beleggingscommissie en een 
raad van gepensioneerden. Het be¬ 
stuur geeft leiding aan een drie 
man tellende hoofddirectie in 
Heerlen, die weer een achttal ge¬ 
wone directeuren bestuurt. 
McKinsey vindt zo'n top te zwaai¬ 
en omslachtig voor een bedrijf dat 
zich wil meten met commerciële 
ondernemingen. Het bestuur moet 
meer afstand nemen van de dage¬ 
lijkse praktijk. 

Vrins stemt daar volledig mee in: 
„Er is geen plaats meer voor een 
fulltime voorzitter van het be¬ 
stuur.” Jan Reijnen. oud-burgc- 
mcester van Heerlen, bekleedt die 
functie nu met veel flair. „Het 
voorzitterschap van het pensioen¬ 
fonds moet geen dagtaak meer 
zijn. Dat leidt alleen maar tot onge¬ 
zonde competities.” meent Vrins. 
Die opmerking slaat duidelijk op 
recente activiteiten van Jan Reij¬ 
nen. De voorzitter hoeft alleen de 
grote lijnen in de gaten te houden. 
Reijnen beperkt zich daar niet toe, 
maakt Vrins duidelijk: „Sommige 
mensen zijn gevoelig voor glans en 
glitter. Ze pakken dan zelf dingen 
aan die eigenlijk door de presi- 
dent-directeur hadden moeten 


worden gedaan. Dat zag je bijvoor¬ 
beeld bij Rodameo.” 

Het lijkt alsof Vrins mot die op¬ 
merking doelt op het feit dat Reij¬ 
nen en hoofddirecteur Goslings 
vorig jaar de Rodamco-deal van 2.5 
miljard gulden voorbereidden, ter¬ 
wijl de direct verantwoordelijke 
president-directeur Snijders hoog¬ 
uit soms over hun schouders 
mocht meekijken. Vrins wil dat 
echter niet gezegd hebben en 
wenst verder absoluut niet op die 
kwestie in te gaan. De Rodamco- 
aiïairc heeft geleid tot grote ruzies 
binnen het ABP. 

Manipulatie 

Vrins noemt nog een voorbeeld: 
projectontwikkelaars komen wel- 
eens bi j Reijnen aan de Lange 
Voorhout in Den Haag klagen dat 
het ABP in Heerlen hun project 
heeft afgewezen. Reijnen belt dan 
wei eens naar Heerlen om te infor¬ 
meren wat er aan de hand is. Vrins: 
..Het hebben van een aparte entree 
in Den Haag wekt de indruk dat de 
voorzitter manipuleert, maar daar 
is geen sprake van.” 

Om alle twijfel daaromtrent weg te 
nemen denkt Vrins dat het bestuur 
beter in Heerlen kan gaan zitten. 
..Dat vergemakkelijkt de commu¬ 
nicatie.” Do grote afstand tot het 
bestuur ergert de Heerlense amb¬ 
tenaren al jaren. Vrins denkt dat 
het transformeren van het ambte¬ 
lijk apparaat tot een marktgerichte 
organisatie toch al erg moeilijk 
wordt. „Dan is het beter als het be¬ 
stuur ter plekke is.” 


Ook bij de huidige ABP-directie in 
Heerlen moet het roer om. „In ce 
nieuwe situatie van de verzelfstan¬ 
diging in 1996 is het van belang dat 
het ABP een management krijg: 
dat zich kan meten met het ma¬ 
nagement van eik groot financieel 
bedrijf in dit land. Het ABP krijgt 
momenteel eenvoudigweg niet vol¬ 
doende vrijheid om met topsalaris¬ 
sen topmensen aan te trekken. Een 
illustratief voorbeeld: een tijdje ge¬ 
leden zocht het ABP een nieuwe 
directeur Beleggingen. Daar was 
een salaris van twee ton voor be¬ 
schikbaar. Grote hilariteit ir. het 
beieggingswereidje. Onder de drie¬ 
ton krijgt u nog geen jumor-auvi- 
seur. kreeg het ABP le horen Dat 
geeft toch aan hoe men in de top 
van de financiële wereld tegen het 
ABP aankijkt. En dat is niet goed.” 

Het ABP is sowieso een vreemde 
eend in de beieggings-busir.ess. 
weet Vrins. ..De onroerend-goed- 
wereld is een grote maffia. Dat zijn 
keiharde mensen, die onderling al¬ 
les regelen. Ze geven elkaar zelfs 
compensatie als er een project niet 
doorgaat.” Een keurige organisatie 
als het ABP hoort daar niet m 
thuis, wil Vrins maar zeggen. ..In 
het begin is een grote fout ge¬ 
maakt. Toen het ABP de vrijheid 
kreeg in het buitenland te beleg¬ 
gen. had men meteen de onroe- 
rend-goed poot van een verzeke¬ 
raar of van een bank met alle 
bijbehorende deskundigheid moe¬ 
ten opkopen. Dat was veel beter 
geweest dan met vallen en ópstaan 
zelf aan de slag gaan.” 

Over de plannen om de afdeling 
Binnenlands Onroerend Goed :c- 
verzelfstandigen. is Vrins daarom 
heel tevreden. De verzelfstandi¬ 
ging van de enroerend-goed-afee- 
ling maakt onderdeel uit van een 
terugkeer naar de kernactiviteiten 
van het ABP. Het pensioenfonds 
heeft ongeveer negen miljard aan 
onroerend goed. waarvan acht mil¬ 
jard in eigen land. Vrins: „Voor het 
onroerend goed wordt een nieuwe 
bv opgericht. Eenmaal geprivati¬ 
seerd. kan zo'n onderdeel eindelijk 
de salarissen kan gaan betaien 
waar de mensen met versland van 
onroerend goed recht op hebben. 
Bovendien krijg je de mogelijk¬ 
heid het deskundigneidsmveau te 
verbreden.” 

Vrins vindt het ook een goede zaak 
dat de afdeling hypotheken bin¬ 
nenkort met behoud van werk 
overgaat naar de SNS Bank. 
„Daarmee valt een hele last voor 
de rest van het ABP weg. want de 
andere afdelingen moesten de 
overheadkosten van Hypotheken 
financieren.” 

Verzelfstandiging 

Een belangrijke reden voor het uit¬ 
stel van de verzelfstandiging van 
het ABP tot 1996 ligt in de kabi¬ 
netsvoornemens om alle ambtena¬ 
ren vanaf 1996 hun aparte status te 
ontnemen. Ze worden dan onder¬ 
gebracht in drie normale werkne¬ 
mersverzekeringen: de ziektewet, 
werkloosheidswet en de wao. On¬ 
dermeer de ABP-aideling AOV. 
voor uitkeringen aan arbeidsonge¬ 
schikten. wordt bij die klus betrok¬ 
ken, als het aan Vrins ligt. Het is 
de bedoeling dat die afdeling AOV 
deel uit gaat maken van een groot, 
nieuw te vormen orgaan, dat aiïe 
drie de werknemersverzekeringen 
voor ambtenaren gaat uitvoeren. 

Of dat nieuwe orgaan, met vesti¬ 
gingen in Groningen. Emmen, tri:.”. 
Kc I • .. 
Ctrl. 

oor. e 

p f. c. 
: 


pc- neer 
r.j'Z r.x 

Zen V-.’tr. Vy4 V4 ■ w* V - • . ... g ■ 

ABP z:l:. .. . .... 

perkt:. ...m . 

s:oener. I:• 
worde:*, zl r r.\ w -• • 
o. aio o•_ v. o* 

de j^r.o.:o:v: r : ‘v.’ .. . . 

bestaan .v.f:' 
drie; uw u..... . . ! 

Mei Za. r.irc." .o... .. 

G 0 O K t t o.:. ' v 

p e r. g . o e:e r.. 
vul. ex 4 .-.: :*:* - .. - - 

Vr.r.s maak: . . 

„In Keericn .-u u: . . 
Tcidi van cu.';..: .r= - 

woro::. g.t - ' . 

dié Ziii • • M .1: : . . t 

ach: soek : f. : 
ten cat ::: e.o v<.: • 

iedere overnewm-. .-..: 
sioenarsmas r- • . ' 

ABP.” V:v., > 

.*vids :v : • .. •. 

gever? on. .. ’ 
verre.:9*a: r:• * 

on.zer w 4 
Kar. r.e: .■*. r.; 

OfVrnw . .. . 
zit*, er r er zen n .. . n 
staag :e:w_. • 

he.d b;i ca. k - 
oecii 'ten l_. . .. 

Vrins: . Z\ v. ■ -w . ...... 

burg is :■ : nu t l . . 
Den H aa„ :. ■,: w- .. 
de overhe. u stee D ». 
werker, is een :ou > •• 
daaa een ramp v . : . 

ge-r.heid. Op •,i 
diensten hoeft m-, r.1..: 
met te re k : . ' ' . - 
ontzetten in ; s nu..n : 
ene in de .. 

betuigen vc : v i„i-u.- .. 
Tweede Ka.m.e: : \ 

10.00e a: :dsi .... 

heid wognn ue 
..Mogen ;k Kan. •..: n.ee: 
men :n uc u.e 
de herverdeim. n • ■ 
goc-de ineustr.'. r. 
de overheid m m :.. n 
verwachten. D.e .-n .... 

niet geinteressee:. • 

genheid.” 

In januari in nn Vn.n> 
om het aüemaa. 
achterban uk te ... : Na een hel van 21 jaar heeft hij haar ten einde 
raad aan het mes geregen. 

Het einde van een drama voor twee patiënten. 
De alcoholist en de medicijnverslaafde. Zij 
gingen ten onder in een laatste mislukte 
poging tot communicatie en begrip voor 
elkaar. 

„Ondanks alle ellende al die lange jaren hield 
ik nog van die vrouw. Zij is toch zeker de 
moeder van mijn kinderen. Op het moment 
dat zij alweer wilde vertrekken, na vele 
maanden amper terug m de woning, werd ik 
gek. Toen zij zwaar onder de pillen haar 
koffer ging pakken, knapte er van binnen 
iets... Ik schrok weer wakker met een bebloed 
mes in mijn hand.” 

Wao’er Sjeng is 44 jaar en al lang werkloos. 
Behalve zijn kinderen en de drank is er 
ogenschijnlijk niets dat hem aan dit aardse 
bestaan bindt. Het is hem ook aan te zien als 
hij uit zijn cel wordt gehaald en voor zijn 
rechters plaatsneemt. Trieste, holle ogen, 
sombere baardgroei en nu bereid tot veel. 
Zelfs een ontwenningskuur lijkt hem - 
ondanks de zichtbare behoefte aan een goede 
slok - wel wat. Hij zit al een maand of drie in 
het Huis van Bewaring. Kort na die 'explosie 
van geweld' op die hete zomerdag. Een dag 


HET MES 


die begon met de lang gehoopte terugkeer 
van een moeder die zonder handeuvel slaap- 
en peppillen het leven niet aan kon. Een dag 
die vreugdevol begon met het liefdesspel in 
de echtelijke sponde, maar die heel snel 
daarna eindigde in een nachtmerrie. „Wat ben 
jij nu aan het doen?” hebben zijn kinderen 
vader Sjeng nog horen roepen. Tien seconden 
later was een huwelijk definitief ten einde. 

Na de messteken is Jannie nooit meer 
teruggeweest in de echtelijke woning. Haar 
kinderen kregen zelfs geen briefje ten 
afscheid en weten niet waar zij uithangt. 

„Straf heb ik verdiend, maar ik vind het zo 
zielig voor mijn kinderen. Ik hou toch van 
hen en ze hebben het ai zo moeilijk met zo n 
moeder. Ze hebben me nodig,” zucht Sjeng 
als officier van justitie Philippart eist dat hij 
nog zeker negen maanden achter de tralies zal 
blijven wegens deze geheide poging tot 
doodslag. 

Advocaat mr. Sijben schotst dc jarenlange 


onmacht van twee mensen die elkaar in de 
verslaving joegen. Machteloosheid en woede 
over het gebrek aan weerstand bij de partner: 
dc vreugde over dc terugkeer van een 
verloren liefde en hel plotselinge besei dat er 
eigenlijk niets is. „Hij Kivog plotseling een 
waas voor de ogen en wist niet meer wat hij 
deed.” zegt zijn advocaat ter 
verontschuldiging. 

De Maastrichtse rechtbank oordeelt veertien 
dagen later mild en construeert een vonnis, 
waaruit na enig rekenwerk blijkt dat Sjeng 
nog voor Kerstmis thuis zal zijn. 

De Reclassering zal hom opvangen, want in 
deze maatschappij is er toch eerst een 
messteek voor nodig om gerichte 
hulpverlening Tut te lokken'. Voor Sjeng 
betekent 'naar huis gaan’ geen terugkeer in 
het paradijs. Een nieuwe vuurproef, immers, 
gedetineerden krijgen geen uitkering en geen 
huursubsidie en al die maanden is de huur 
voor de woning in een Kerkraadse volkswijk 
met betaald. „Toch wil ik van de drank 
afblijven en voor mijn kinderen zorgen, dat 
ben ik hen na ai die ellende wel verplicht.” 
denki Sjeng hardop. 


U:l privucy-ureneegiugen is de nacivi van 
de verdachte gewijzigd. 
V 

\ 


v 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina^ 


SLAAPKAMERS 

IN ONZE SPECIAALZAAK, HEERLERBAAN 235, HEERLEN 


In onze slaapkamerspeciaalzaak Heerlerbaan vindt u een keuze uit meer dan 50 slaapkamers in de 
kleuren: wit - zwart - wit essen - kersen - mahonie. Tevens een grote collectie in schuifdeurkasten, 
matrassen, spiralen, (attenbodems en ledikanten. Bezoek ook onze andere zaken. 

Jtt Een grandioze collectie: 

• polyethermatrassen 

- binnenveringmatrassen 

• pocketveringmatrassen 

- schuimrubbermatrassen 
MODERNE MEUBELEN 

IN ONZE SPECIAALZAAK, 10CHT 2 / VERLENGDE HEERLERBAAN 


.. ^ 

.'"" 


VEGERS MEUBELEN 


Eik«n klassiek Slaapkamers Moderne Meubelen 

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 Loeht 2 

Heerlen Heerlen Kerkrede 


Wij bieden u een grandioze collectie eiken - klassieke bankstellen in schitte¬ 
rende vormen en kleuren en natuurlijk tegen betaalbare prijzen. Kom eens 
langs en overtuig u zelf. 


VEGERS MEUBELEN Eiksn klassisk Slaapkamers 

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 

Heerlen Heerlen 


Moderne Meubelen 
bocht 2 
Kerkrade 


VEGERS MEUBELEN 


Eiken klassiek Slaapkamers Moderne Meubel* 

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 Locht 2 

Heerlen Heerlen Kerkrade CURSUSSEN* 

OPLEIDINGEN 


HET BEGIN VAN EEN ZEKERE CARRIÈRE 


2Bell College 

MANAGEMENTOPLEIDINGEN 

Bedrijfskunde (2 jaar) 

Marketing manager (1 jaar) 

Middle manager (1 jaar) 

Euro/PR-management assistent (1 jaar) 

Lambertuslaan 9 - Maastricht, tel. 043-218095, ook opleidingen in het buitenland. 

SECRETARIËLE en TOERISTISCHE 
OPLEIDINGEN 

Directiesecretaresse 
Medisch secretaresse 
Juridisch secretaresse 
Toeristisch management assistent 
Toeristisch medewerker 
Hostess/receptionist 

Coriovallumstraat 3 - Heerlen - tel. 045-710707 
Stationsstraat 17 - Maastricht - tel. 043-250303 


OPEN DAGEN 


zaterdag: 12 DECEMBER 

20 FEBRUARI en 3 APRIL 1993 

Informatie over de opleidingen op bovenvermelde 
adressen, telkens om 11.00 en 13.00 uur. 

DE OPLEIDINGEN GEVEN RECHT OP STUDIEFINANCIERING {WSF 18+) EN DE OV-JAARKAART. 
Dus jij wilt zo graag een stage 
in het buitenland? 


Hoger Economisch en Administratief Onderwijs 


Wij hebben al een plaats voor je gere¬ 
serveerd. Kom hem even bevestigen... 

Voorlichtingsdag: 12 december 10.00 tot 16.00 uur. 


Naast informatie over studeren in het buitenland, krijg je 
inlichtingen over alle studiemogelijkheden aan de HEAO 
Om 10.30 en 13.30 uur zijn er algemene inleidingen over 
studeren aan de HEAO. Ben je bezet? Vraag dan de 
voorlichtingsbrochure aan met onderstaande bon. 


Hogeschool jj ^Zee land 
Voorkeur voor studierichting: BE CE EJ EL CO (omcirkelen wat van toepassing is). 
Naam: . 


Adres: 


Postcode/woonplaats: ... 

In gesloten enveloppe (geen postzegel) opsturen naar U"W 

Hogeschool Zeeland, sector HEAO, Antwoordnummer 320, * 

4380 WB Vlissingen, Telefoon 01184-89000. ANTWOORDCOUPON 


Beëdigd makelaar 
onroerende goederen worden! 

(SVM diploma, het enig landelijk erkend diploma waardoor 
deze beschermde titel kan worden verkregen). 

Examen april 1994 of 1995 


AVONDOPLEIDING, aanvang eind januari 1993 

DAGOPLEIDING (30 lesuren per week), aanvang 
begin september 1993, (Uitsluitend te Groningen en Utrecht) 


Cursusplaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Groningen, Assen, Zwolle, 
Utrecht, Den Haag, Sittard en Amsterdam. 

Opleidingsinstituut 

A.D. Buiten werf/ADB College 

Nieuweweg 28, 9301 GS Roden 
Telefoon 05908-18090* 

B.g.g. 05908-13377 (dir. A.D. Buitenwerf) / 05908-12499 (Mej. G. Lezwijn) 

Fax 05908-16300. Ook ’s avonds en zaterdags bereikbaar. 


Bel Cebuco 020-6242316 en informeer 
naar het effect van Co-adverteren 


■HB 

jfl 


adverteren 


Verboog de werking van 
uw reclamegulden 


De 

nieuwe 

kalender 
1993 

is uit ! " jjk 

3^» * I 


0 ww° ay 

\ 00^' d " 
\ voA a9 

\ za«’ da9 

\ X ood a 9 


m 


blo* 1 


MKRAMT 1 
— w»u 1 

LIMBURG 


199 26 
6 ofi 

' \2 39 26 ; 

** *» ... 

\ m 32 ■ 

6 , 6 ïï 3 ° V 
3 V % * 31 V; 

ft ao a ' , • \ De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer. 
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en 
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de 
nodige ruimte biedt voor aantekeningen. 

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de 
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen. 


De prijs 


ttS$ 35 & 


ƒ 51 


50 


Limburgs Dagblad 


Zoek je een goede en eerlijke 
opleiding, zonder dure en 
overbodige toeters en bellen??? 
Kom dan naar: 


OPLEIDINGSINSTITUUT 

,DE THERMEN” 

Raadhuisplein 15, Heerlen 
Telefoon 045-713717 
Erkend door de minister van onderwijs en 
wetenschappen op grond van de Wet op de erkende 
onderwijsinstellingen voorzover het onderwijs 
binnen de reikwijdte van de wet valt. 


EENJARIGE DAGOPLEIDINGEN MET 
MOGELIJKHEID TOT STUDIEFINANCIERING: 

* directiesecretaresse * medisch secretaresse 

* secretaresse* afdelingssecretaresse 

* medewerk(st)er uitgaand reisverkeer en toerisme 

* receptioniste * informatrice/receptioniste 

* eurohost/hostess * junior host/hostess 

Enkele opleidingen zijn ook als tweejarige avond- 
opleiding mogelijk 


OPEN DAG vrijdag 11 december 1992 14.00-17.00 uur 


Informatie en aanmelding: 

Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen, tel. 045-713717. 


Schitterende collectie 

SCHILDERIJEN 

compleet in prachtige lijsten 
tijdens onze twéédaagse 
verkoop/expositie in 

Motel Heerlen/Van der Valk 

op zaterdag 5 
en zondag 6 december 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Info: Mikro Design, 
tel. 076-213761. 

* Zeer scherpe prijzen. 

★ ★ ★ Kersttip! ★ ★ ★ And the 

winner is... 
Kompas ^ ' 


CjN Het is bijna zover. In de afgelopen maanden heeft u vel® 
TV-persoonlijkheden en programma's genomineerd voor d© 
’AS TrosKompas TV-Ster 1992. Alle genomineerden vindt u hier afg©' 

beeld in 10 categorieën. En nu Vour Votes Please: welke programma's 
welke TV-persoonlijkheden verdienen volgens u de TrosKompas Ty-Ster 1992? 


1 Categorie I 

Categorie TV-persoonlijkheden 

II Categorie TV-persoonlijkheden 

! talkshows ■ 

Personality mannen 

1 Personality vrouwen J 

1. Met Witteman 1. 

Peter Jan Rens 

1. Linda de Mol 

2. Sonja op zaterdag 2. 

Mare Klein Essink 

2. Sylvia Millecam 

3. TROS TV Show op reis 3. 

Henny Huisman 

3. Astrid Joosten 

Categorie Hl 

Categorie 

B Categorie 

kinderprogramma’s | 

informatief 

1 comedy 

1. De Grote meneer Kaktus show 1. 

12 steden 13 ongelukken 

1. Vrienden voor het leven 

2. Télékids 2. 

Studio Sport 

2, In de Vlaamsche pot 

3. Miniplaybackshow 3. 

Opsporing verzocht 

3. Zeg 'ns AAA 

Categorie ■ 

Categorie 

1 Categorie 

infotainment | 

kleine spelshows 

| drama 


1, Dierenmanieren 

2, De vijf uur show 

3, Crime Time 


Categorie 

amusement 


1. All you need is iove 

2. Soundmixshow 

3. Ook dat nog 

Reglement: 

U belt 06-350.350.20 (50 ct. p/min.) en 
volgt de telefonische aanwijzingen op. 
Per categorie geeft u uw favoriet aan 
door een 1, 2 of 3 te toetsen of te 
draaien. De TrosKompas TV-Ster verkie- 
zingshjn is dag en nacht te bereiken 
t/m 11 december 1992 tot 12.00 uur 
U dingt mee naar de prijzen door, 
nadat u uw keuzes hebt doorgegeven, 


1. Wie ben ik? 

2. Tien voor taal 

3. Waku, Waku 


Categorie 

grote spelshows 


1. Love Letters 

2. Ron's Honeymoon Quiz 

3. Doet-ie 't of doet-ie 't niet 

de zin, Mijn favoriete ster is ... in 

zes woorden af te maken en in te 
spreken, alsmede uw adresgegevens. 
Onze telefonische aanwijzingen helpen 
u daarbij. Een deskundige jury bepaalt, 
op basis van de originaliteit van uw zin. 
de winnaars. Over de uitslag van de 
prijsvraag en over de prijzen kan niet 
worden gecorrespondeerd Prijzen kun¬ 
nen niet worden geruild of tegen geld 


1. Medisch Centrum West 

2. Goede tijden, slechte tijde? 

3. Iris 

DOE MEE 
EN WIN 
ZELF OOKI 

(lees vooraf het reglement) 

omgewisseld. Prijswinnaars krijgen p er ' 
soonlijk bericht. De volledige lijst van 
prijswinnaars treft u aan in TrosKompa 5 
nr. 1 van 2 januari 1993. Het 06 -nurn' 
mer van de TrosKompas TV-Ster kan 
alleen vanuit Nederland gebeld waf' 
den. zowel met druktoets als kiesschijf' 
toestellen en ook vanuit de telefoon- 
cel (kosten 50 cent per minuut)- 


2e prijs. Een schitterende Samsung 
stereokleurentelevisie j| 

Hoofdprijs. Een Ford Siërra 2 0 GT É 


Sf 


Momamn. BaSSlI CJnjCir Din-AIj* 

BEL 06-350.350.20 <50 ct. p/min) EN MAAK KANS 
OP SCHITTERENDE PRIJZEN. 


3e prijs. Een handige le prijs. Een droomvakantie voor 2 
Samsung magnetron, personen naar Aruba met Air Aruba 
gOOR PETER VAN NUIJSENBURG 

bent een fenomeen, schatrijk en 
gezond. De wereld ligt aan je 
boeten en je hoeft maar met je vin- 
§ors te knippen en de mooiste 
gouwen verschijnen aan je zijde. 
f** s de wetten van het landje niet 
bevallen, zorgen je relaties in het 
la byrinth van de macht er voor dat 
Worden veranderd. En als je een 
Partijtje geeft, weetje dat de fme 
‘leur van internationale amuse- 
■hentswereld graag met je gezien 
^ordt en nog liever met je op de 
toto wil. 

^ e t is misschien niet de levens¬ 
hop die idealisten zoals u en ik 
2 °uden hebben gekozen, maar de 
han die dit traject heeft afgelegd, 
^ag zich in elk geval maatschap- 
bolijk geslaagd noemen. 

Sol Kerzner, hotelmagnaat en casi- 
Ookeizer in Zuid-Afrika, is zo’n 
han. 

Kerzner is de klassieke ’self-made 
j^an’. Hij werd in 1935 geboren als 
i bet vierde kind en de enige zoon 
i Van arme Russische immigranten 
| jbTroyeville, een volksbuurt in Jo- 
bannesburg. De kleine Sol (Latijn 
.Voor zon) vulde de schappen van 
“ e kruidenierswinkel van zijn ou- 
Oers en in deze bescheiden am- 
i-oiance ontwikkelde hij de filosofie 
! hem later groot zou maken. 

; üez e filosofie is van een ijzeren 
• ee nvoud: je geeft de klant wat hij 
; Wil. 

\ 

' Wegwijzer 

■ Jj^t bleek de wegwijzer voor een 
’ duizelingwekkende carrière. Kerz- 
1 ber belandde via zijn ouders, die 
^ c h hadden opgewerkt tot de eige¬ 
naars van een klein hotel in de 
badplaats Durban, in de hotel- 
dranche en ’een legende was gebo¬ 
ren’. 

, Wzner zag mogelijkheden die de 
' Concurrentie niet zag. Hij kocht lo- 
katies waar anderen de neus voor 
°Phaalden, wist geldschieters te 
, Overtuigen van de genialiteit en, 
oeiangrijker, het rendement van 
( plannen en opende in 1964 op 
■^9-jarige leeftijd het eerste vijf¬ 
sterrenhotel in Zuid-Afrika. Sinds¬ 
dien wordt zijn biografie geken¬ 
merkt door de monotonie van het 
succes. 

^ 1969 zette hij in samenwerking 
biet de grootste Zuidafrikaanse 
bierbrouwer een hotelketen, 
Southern Sun hotels, op. In 1983 
telde deze onderneming dertig lu- 
ke hotels met meer dan vijfdui- 
tehd kamers. De winst groeide in 
deze veertien jaar van 300.000 rand 
iu. 200.000) tot 33 miljoen rand 
ihiim fl. 20 miljoen), een record. 

jh 1983 verkocht Kerzner zijn aan¬ 
een in Southern Sun om zich te 
concentreren op zijn casino-impe- 
fiUm en via Sun International de 
mternationale markt te veroveren. 

Kerzner had toen, in 1979, de 
s Prong van landelijke bekendheid 
baar nationale roem al gemaakt, 
j-at was mogelijk geworden door 
de creatie van zijn eerste meester¬ 
werk, Sun City, een vakantie-oord 
‘90 km ten noorden van Johannes- 
burg. 

Vegas 

^ ü b City is gebouwd in de krater 
Van een uitgewerkte vulkaan en 
I St in het 'onafhankelijke’ thuis- 
a bd Bophutatswana. De ligging 
ybcklaart het succes van het oord. 
b[at in het puriteinse Zuid-Afrika 
5 le t mag, mag namelijk wel in 
£°Phutatswana. Sun City is voor 
^Uidafrikanen wat Las Vegas is 
°°r Amerikanen, een vrijplaats 
°°r gokkers en liefhebbers van 
Pornofilms en revuegirls. Het ge- 
b|ale van Kerzners formule is, dat 
by deze verboden vruchten betaal¬ 
baar heeft weten te houden voor 
do gewone man’. 

bophutatswana bood nog andere 
oordelen. Omdat het thuisland 


ormeel onafhankelijk is, kon 
porzner de culturele boycot omzei- 
bn die wegens de apartheid tegen 
retoria was ingesteld. In de loop 
dor jaren traden internationale 
porren als Frank Sinatra, Shirley 
passey, Rod Stewart en Queen 0 p 
n Sun City. Tegen buitenissige ga- 
« e s, uiteraard, want per slot van 
e kening trotseerden ze de ’inter- 
ationale gemeenschap’. 

^d.zijn zwaar bevochten triomfen 
^ in de hitte van de strijd wil 
p e rzner de regels nog wel eens 
baar zijn hand zetten. De verhalen 
at de regeringen van Bophutats- 
™ana, andere thuislanden en ook 
^uid-Afrika hem tegen een passen¬ 
de vergoeding graag een handje 
e lpen als de concurrentie te bru- 
Jaal wordt, zijn legio. Zo zou Preto- 
‘a onlangs nog de wet op de kans- 
Pelen gewijzigd hebben om 
perzner te vrijwaren van andere in 
eze sector actieve ’vrije jongens’, 
e ze dienst zou hij beloond heb- 
en met een royale gift aan de re¬ 
gerende Nationale Partij. „Laster,” 
ogt de magnaat altijd, als hij met 
„ s °°rt beschuldigingen wordt 
geconfronteerd. 

^rivé zat Kerzner evenmin stil. 

‘Jn grootste aanspraak op natio- 
ale faam is voor vele Zuidafrika- 
en waarschijnlijk nog steeds zijn 
huwelijk met de Nationale Stoot, 

# Gisteren kwamen de eerste toeristen binnen in het Zuidafrikaanse sprookjesland. 

Verloren Stad wacht vol 


vertrouwen op de grote winst 


In het Zuidafrikaanse thuisland Bophutatswana is onlangs het grootste en 
spectaculairste hotelcomplex ter wereld geopend. Jean Michel Jarre met zijn 
extravagante lichtshow en 88 schoonheidskoninginnen die deelnemen aan 
de Miss-Wereldverkiezingen zetten de opening luister bij. 

De Verloren Stad is de droom van Zuid-Afrika’s grootste en meest 
omstreden hotelmagnaat, Sol Kerzner, die een zeer ervaren hotel’bouwer’ 

* aan zijn zijde weet, Jean Mestriner, voormalig kofferdrager van het Grand 

Hotel in Heerlen. 

Een kapitale droom, die een half miljard gulden heeft gekost. Een 
verbazingwekkende extravagantie in een door geweld verscheurd land. 

Kan dat wel goed gaan? • De eerste toeristen laten zich vereeuwigen bij een van de fantasie-monumenten in de 
Verloren Stad. Foto: AP 


de voormalige Miss World Anneli- 
ne Kriel. Het huwelijk is al jaren 
geleden op de klippen gelopen, 
maar is in kopij-arme dagen nog 
steeds een bron van inspiratie voor 
de roddelpers. Anneline beli¬ 
chaamt kennelijk nog altijd de 
ideale vrouw voor Kerzner, want 
de dames waarmee hij in het open¬ 
baar verschijnt zijn steevast uit 
dezelfde mal gegoten als zijn ex- 
vrouw: blond, slank en langbenig. 

Levenswerk 

Dit moet, ondanks de onvermijde¬ 
lijke ups en downs, een wel be¬ 
steed leven genoemd worden en 
menig magnaat zou op zijn leeftijd 
- Kerzner is nu 57 - op zijn lauwe¬ 
ren gaan rusten. Het tekent de man 
en zijn ambitie, dat hij nu begon¬ 
nen is aan zijn levenswerk, de Ver¬ 
loren Stad. 

Er zijn in de wereld waarschijnlijk 
maar twee landen waar een project 
als de Verloren Stad, begroot op 
een half miljard gulden, werkelijk¬ 
heid kan worden: de VS en Zuid- 
Afrika. Alleen in deze landen kun¬ 
nen mannen als Kerzner en zijn 
Amerikaanse evenknie Donald 
Trump hun fantasie botvieren op 
een schaal die doet vermoeden dat 
ze op de grens van de grootheids¬ 
waan balanceren. 

Het ontstaan van de Verloren Stad 
is omgeven door een schuimkraag 
van romantiek. De overlevering 
wil dat Kerzner en een vriend, de 
Amerikaanse architect Gerald Alli- 
son, in de krater bij Sun City ston¬ 
den en uitkeken over het eindeloze 
glooiende landschap. „Dit leek de 
perfecte plek waar een verloren ge- 
gane beschaving zou kunnen wor¬ 
den ontdekt,” aldus Allison. „De 
plek prikkelde onze verbeelding 
en we verzonnen een verhaal over 
een mythische stam die zich na ve¬ 
le omzwervingen hier had geves¬ 
tigd.” 

Dit denkbeeldige volk was buiten¬ 
gewoon creatief. Ze waren vooral 
geniale architecten, die bouwwer¬ 
ken van een ongekende schoon¬ 
heid voortbrachten. Rond een 
oogverblindend paleis, dat omge¬ 
ven was door grote meren, bouw¬ 
den ze een prachtige stad. Deze 
stad werd helaas verwoest door 
een aardbeving. De overlevenden 
trokken weg en de ruïnes werden 
overwoekerd door het oerwoud. 
Deze beschaving is nu, na velen 
eeuwen, ontdekt door Sun Interna¬ 
tional. Het verhaal is door een ge¬ 
raffineerde reclamecampagne zo 
overtuigend aan de man gebracht, 
dat hele volksstammen het schij¬ 
nen te geloven. 

Mirakel 

Wat de bezoeker aan de Verloren 
Stad aantreft, is inderdaad een mi¬ 
rakel. In een van de meest dorre 
gebieden van het land, waar alleen 
het taaiste struikgewas kan overle¬ 
ven, is een gigantisch park uit de 
grond gestampt. Er is een tropisch 
regenwoud aangelegd, waarvoor 
vierduizend volgroeide bomen, 
sommigen meer dan veertig meter 
hoog, zijn aangevoerd, onder ande¬ 
re uit het Amazonegebied. Deze 


jungle is de kern van een complex 
van 25 hectare met in totaal meer 
dan anderhalf miljoen planten, bo¬ 
men en struiken uit de hele we¬ 
reld. De pronkstukken van dit 
botanische museum zijn de boa- 
babs, de bomen die God volgens 
de overlevering in een woede-uit¬ 
barsting omgekeerd in de aarde 
heeft geplant, zodat de wortels de 
takken zijn geworden. Sommige 
boababs zijn meer dan zes meter in 
doorsnee, wegen rond de 75 ton en 
zijn honderden jaren oud. 

In en rondom dit oerwoud rimpe¬ 
len meren, klateren watervallen en 
stromen rivieren. Het is, met een 
totale oppervlak van 32.000 hecta¬ 
re, het grootste waterpark ter we¬ 
reld. Het telt vijf waterglijbanen, 
waarvan twee ondergronds; uniek, 
uiteraard, in de wereld. In het golf- 
slagbad, zo groot een middelgroot 
meer, bereiken de golven een • Jean Mestriner: hotel is 
absoluut uniek. 

Foto: DRIES LINSSEN 


hoogte van bijna twee meter: hoog 
genoeg om te kunnen surfen. De 
branding spoelt aan op een strand 
met waarschijnlijk, nee zeker, het 
witste zand ter wereld. 

Dit landschap vormt deomlijsting 
van de 'Vallei der Ouden’, waar de 
resten van deze 'antieke bescha¬ 
ving’ te vinden zijn. Hier worden 
ruïnes, zuilen en beelden aange¬ 
troffen die verweerd zijn alsof er 
eeuwenlang zure regen op is neer¬ 
gedaald. Er is een amfitheater van 
klassieke allure. De reusachtige 
toegangspoort tot een van de rot¬ 
stempels (in werkelijkheid de een-. 
trale gokhal van Sun City) lijkt 
kapot gebeukt door de tijd. In de 
rotswand is een enorme kop van 
een luipaard uitgehakt. Een stenen 
hangbrug vertoont scheuren alsof 
hij een aardbeving heeft doorstaan. 
Deze brug, die kan trillen en be¬ 
ven, voert over drijfzand, waarin je 


tot over je enkels wegzakt, maar 
dat, dit ter geruststelling, ook ’voor 
de kleintjes’ volkomen veilig is. 

In deze omgeving zou je Indiana 
Jones kunnen tegenkomen, op 
zoek naar een schat die eeuwen ge¬ 
leden in de Vallei der Ouden is 
verborgen en waar een vloek op 
rust. Kerzner heeft deze publicitai¬ 
re buitenkans onmiddellijk uitge¬ 
buit en zijn korte, gedrongen ge¬ 
stalte in Indiana-uitrusting laten 
fotograferen. Het andere verschil 
met de filmheld is natuurlijk dat 
de magnaat zijn schat al lang ge¬ 
vonden heeft. 

Wie moe geworden is van het do¬ 
len door dit technicolor fantasie¬ 
land, kan zich terugtrekken in Het 
Paleis. Tenminste, als hij goed in 
zijn slappe was zit. Want de Vallei 
en de attracties mogen dan toegan¬ 
kelijk zijn voor dagjesmensen, die 
uiteindelijk de rekening van Kerz¬ 
ners visioen zullen moeten beta¬ 
len; een verblijf in Het Paleis is 
alleen weggelegd voor de happy 
few. 

Het Paleis is het middelpunt en de 
trots van de Verloren Stad. De 
bouwstijl laat zich moeilijk definië¬ 
ren, maar het hotel lijkt nog het 
meest op een paleis van een India¬ 
se maharadja. ’Het Paleis is abso¬ 
luut uniek, zegt Jean Valentin 
Mestriner (47), de uit Heerlen af¬ 
komstige general-manager van het 
hotel. „De eerste 50 jaar zal een ho¬ 
tel als dit niet meer gebouwd kun¬ 
nen worden.” 

Mestriner kan het weten: nadat hij, 
klassiek, begonnen was als koffer¬ 
drager in het toenmalige Heerlense 
Grand Hotel, heeft hij een duize¬ 
lingwekkende carrière in het hotel¬ 
wezen gemaakt. Hotels van een 
voor gewone mensen onvoorstel¬ 
bare (en onbetaalbare) luxe heeft 
hij geleid, zoals het Crescent Court 
Hotel in Dallas, waar de duurste 
kamer tienduizend gulden per 
nacht kostte en de familie Mestri¬ 
ner zelf twee hele verdiepingen 
bewoonde. Het Windsor Court Ho¬ 
tel in New Orleans, klom onder 
zijn leiding op tot het tweede hotel 
in de VS en het vierde in de we¬ 
reld. 

De aanblik van Het Paleis in Sun 
City roept tegenstrijdige gevoelens 
op. Het is, met zijn zeventig meter 
hoge Koningstoren, zijn koepels en 
zijn vorstelijke entree, ontegenzeg¬ 
gelijk een imposant gebouw. Maar 
deze indruk wordt voor een deel te 
niet gedaan door de buitensporige 
ornamenten. De vier gebeeld¬ 
houwde elandskoppen die als het 
ware uit de Koningstoren groeien, 
zijn, evenals de vogelkoppen aan 
de kleinere torens, net te veel van 
het goede. De beeldengroep op het 
plein bij de ingang, luipaarden die 
springbokken opjagen, komt uit de 
zelfde beeldhouwkundige school 
als onze tuinkabouter. 

Mestriner moet van het 350 kamers 
tellende Paleis een hotel maken 
dat tot de tien beste ter wereld be¬ 
hoort. Dat is zijn specialiteit, zoals 
straks al bleek. Zijn huidige werk¬ 
gever, Kerzner, ’voor wie alleen het 


beste goed genoeg is’, polste Me¬ 
striner. Na een eerste aarzeling - 
Tk reed de poorten van Sun City 
binnen en dacht, wat doe ik hier’ - 
is hij nu Verliefd geworden op Het 
Paleis’. 

Zijn opdracht, Het Paleis opstoten 
tot de top tien van de Grote Hotels, 
is volgens hem een haalbare kaart. 
Voor dit doel heeft hij zijn eigen 
team experts, met wie hij ook in 
andere hotels heeft gewerkt, opge¬ 
trommeld. Ze hebben, zegt hij, 
wonderen verricht. 

Of Het Paleis tot de top-tien zal 
door dringen, valt niet te voorspel¬ 
len. Wat wel vastgesteld kan wor¬ 
den is dat 'kosten noch moeite zijn 
gespaard’. 

De gast wordt bij binnenkomst 
overweldigd door een exotische lu¬ 
xe. De vloeren zijn van marmer, 
dat volgens een revolutionaire 
techniek gepolijst is. Door het hele 
hotel spuiten fonteinen, zorgen 
kleine watervallen voor stroomver¬ 
snellingen in de beekjes die door 
en langs het gebouw kabbelen. Op 
de eilandjes in de vijvers spelen 
bavianen. De zwembaden zijn niet 
alleen van Olympische afmetin¬ 
gen, niemand zou raar op kijken 
wanneer Venus hier haar baantjes 
zou trekken. 

Er is een mozaïek waarin alle edele 
metalen en (halfedelstenen van 
Zuid-Afrika zijn verwerkt. In de 
plafondschildering van de Grote 
Koepel zit vijfduizend manuren 
werk. De kroonluchter komt uit 
Louisiana (VS) en heeft een mil¬ 
joen dollar gekost. 

Dwalend door het hotel stuitje op 
een van de binnenpleinen onher¬ 
roepelijk op het standbeeld, le¬ 
vensgroot en levensecht, van 
Shawu, een legendarische olifant 
die ooit in het Krugerpark heeft 
geleefd. Shawu is de mascotte van 
Het Paleis en de Verloren Stad. 

Bubbelbad 

Wie in deze weelde wil rondwente¬ 
len, moet bereid zijn minstens 375 
gulden per persoon per nacht neer 
te tellen. Hij/zij mag dan in de 
goedkoopste kamer logeren - een 
tarief dat nog meevalt. 

De echt gefortuneerden kunnen de 
Koninklijke Suite reserveren. Dat 
deed Ivana Trump, de ex-vrouw 
van de Amerikaanse onroerend- 
goedmagnaat Donald Trump. Als 
goede vriendin van Kerzner hoefde 
zij natuurlijk niet te betalen. Maar 
de willekeurige miljonair die ook 
in het bubbelbad op zijn terras van 
het uitzicht wil genieten, zal zes 
mille per nacht moeten ophoesten. 

De grote vraag, die zelfs Kerzner 
en zijn bankiers moet kwellen, is 
natuurlijk: wie is bereid een 
maandsalaris te te spenderen aan 
een uitspatting in een hotel, hoe 
chic dat ook mag zijn? Er is meer 
dan 800 miljoen Rand, een half 
miljard gulden, in de Verloren 
Stad geïnvesteerd. Zou dat fortuin 
er ooit uitkomen? 

Kerzners vijanden, en dat zijn er 
veel, denken en/of hopen van niet. 
Hun argumenten hebben enig ge¬ 
wicht. Het toerisme naar Zuid- 
Afrika is door het aanhoudende 
geweld volledig in elkaar geklapt. 
De oplossing van de politieke cri¬ 
sis laat nu al jaren op zich wachten. 
En als gevolg van de ineenstorting 
van de economie kunnen weinig 
Zuifafrikanen zich een nachtje in 
Het Paleis veroorloven. 

Zij voegen daar vaak aan toe, dat 
een project als de Verloren Stad in 
een land met de problemen van 
Zuid-Afrika eigenlijk niet kan. Het 
is het toppunt van decadentie, ze¬ 
ker als je in aanmerking neemt dat 
Sun International 1400 man wil 
ontslaan. 

Volksheld 

Kerzner wuift deze argumenten al¬ 
tijd weg met de nonchalance van 
de man die weet dat hij gelijk 
heeft. Hij gaat er vanuit dat er in 
de loop van volgend jaar een poli¬ 
tieke oplossing is. Dan neemt het 
geweld ook af en kan het toerisme 
weer opbloeien. Bovendien rekent 
hij op een geweldige toeloop van 
dagjesmensen. Sun City trok het 
afgelopen jaar anderhalf miljoen 
bezoekers. Met een attractie als de 
Verloren Stad moet dit aantal ver¬ 
dubbeld kunnen worden. 

Op de kritiek dat zijn troetelpro- 
ject decadent zou zijn, reageert hij 
met een vermoeide meewarigheid. 
De bouw heeft aan vijfduizend 
mensen werk verschaft. In Sun Ci¬ 
ty en de Verloren Stad zullen vier¬ 
duizend man permanent werk 
hebben, en dan rekent hij de uit¬ 
stralingseffecten niet mee. Toeris¬ 
me is voorlopig de enige sector die 
op korte termijn een opleving kan 
verwachten en Sun City en De ver¬ 
loren Stad kunnen in deze ontwik¬ 
keling de trekpaarden zijn. En de 
ontslagen? Die zijn het gevolg van 
de wereldwijde economische re¬ 
cessie. 

Het Grote Publiek hoeft Kerzner 
niet van zijn gelijk te overtuigen. 
Tijdens talkshows en opbelpro- 
gramma’s op de radio kiezen de 
luisteraars, blank en zwart, stee¬ 
vast zijn kant. Zijn tegenstanders 
krijgen geen poot aan de grond. 
Sol Kerzner uit Troyesville is na¬ 
melijk een volksheld. 
Zaterdag 5 december 1992 • Pagi 


m 

k 


■ JANSHEN HAHNRATHS GROEP 


Stelten de de aanvragen van klanten opvolgen, 


Wmenzonwertngsprocyden installeren. 

Er Ywrdenvanu geen mvestefiig^ gevraagd. 


- De bescWWóng over een eigen auto en telefoon. 
•Dat étepartne» een fti-tné baan heen. 

-De# uvotdoerkte bereikbaar bent 


Voor volledige, informatie bel ntl 013*670990 
Uontvangtdan 20 snel mogeljjk een ■i » ' ■' ■ - 


Z v& ((£■ M - CvV? 

; 1 ' 4 ■;**• ./v:'•* £*»; 

' ’ * - : " , ’ 

- ■ : r 

é 


■ ■■ '- /■■ : '.'vi..;.,:,:.-:',;.'-. .„S. ' ■ 

, .... ,*■ « *< ■< 
. N ‘ • ' ' ~ ' S * ' 

' ' *»$ * w*4 tT*) ' 

i> v.' ' * > Z> ^ * ?&•£- gags# %£ ? • v gezeld van curriculum vitae en pasfoto, kunt u.richten aan: 


■ JANSHEN-HAHNRATHS GROEP 

t.a.v. Personeelsadministratie 
Postbus 3009 
6460 HA Kerkrede. 


H 

F 


Fr GEZONDHEIDSCENTRUM 

m HOENSBROEK-NOORD 

He» GonndheidBcsnRum veraorat in Hoeeebraek énomgeving een gevarieerd 
MnNM|nB hulp- en zemacmbod. Patiènlen en cSönten kunnen er terecht voor oal 
h uterete i nhu p . w jpwp laeg hu wdlge zorg, algemeen maatechappaSft werken 
vevtoekuiKige teRJ. Cte4e zorg en huk> worden in drie mutÖ-cliscipBnaire autoteams 
a wRN re p a fp te . ate t etop d op de behoefte vande patiënt o« diént. 

' ■ •*» • j ^ • • • '* : 


FMAiCiSEL MEDEWERKER - c<v*actenfiw«benfc.£ubettagewra^ 

BeMwodNeetBenecÉiiipen voor <tezehmdtezjinz ell«ten d»hekL contactuele vaardigheden en 


tte« èa la reb s <kaagc o n »o ne GAO^,inaxte>ate ƒ AjmopfcMnwbaatepwjnaand. 

Oe coAwSnator. dn. K Jonker, tevdor nadere tnfichtJngan over de functie bereSdSaar onder teMir. 
0G2MB21. . . 

Qkmm i»r ecHeitattatortet. voorzien van eea cv., binnen 7 dagen te versturen aan: Stichting 
GazBn^.«&eenÉUm Hoerefaro efc -Noord, tav. dra R Jonker, Akeretraat-Npard74,6431HN In verband mat «Sn sterk» exponst», van één van de belangrijkste produ- 
centen von wv wm ilng ii odkaoren gevee Sg d In Nw#>, 2^1 wij op zoek naar 
kondMatan db Sn SpipegencEenst wiSen werken. Het betrat bonen di® bij 


Wij bobben op d»Moment d»^cmd» vacature»; 

aopbrators »nomvmnjjN 

D» wérkzoambeden bestaan onder meer uit bei signaleren yon storingen, 
bewaken van het productieproces en het bedienen van machines. 


▲ iKjïinqonwou produktieujn 

Het betr^ het e orgdragen voor een optimale voortgang van het produküe- 
proces, Doamoad «goedeer je eve ntue le storingen, levens dien je bereid 
te stjn lot het verric hte n van produk ti e w erkzaantbeden. 

Pen PSB/G qptofcftn g strekt tot oonbevetag. 


Je bent verartfv v o ord ri ijk voor het Mfrimen van vervroftnmgsracNatoren 
binnen de proditöebjnen. De bcvoicSraid tot het verridden van pnoduktie- 
werkzoaioheden is vereist. 

Héb je een ruime ervaring in een s oortgel ij k » functie, maar ben je niet in 
fcMtadtvmeeftdipIpfMj? ' 

Dan bieden wij jou dn mogelijkheid óm bet heftrückdiplbma te behalen, 
nel cfeploma ia bi.de toekomst absoluut noodzakelijk, 

interes ie? Meent voer meer informatie en/of inschrijving contact op met 


Heerlen, Dr. IWsatraat 16,045 -713120 
Hoow sbroek,Kouvewdë r stroot $1,045 - 231680 
Kerkróde, HooMstmot 39,045 -463700 
Landgraaf, StreeperHroat 48,045 • 326595. 
tlÜMuard kunnen zowel mannen ais vröuwm reager e n. Personeelsmanagement 
Werving en Selectie 

Kasteel Hc^meutonstr. 9 6222 M Maastricht 
tel. 045-686615 pa 20,00 uur tel.045-259461 


Teken voor 
de toekomst van 
een weeskind 
instituut voor revalidatie-vraagstukken 


Het Instituut voor Revalidatie Vraagstukkèn (IRV) is een multidisciplinair 
onderzoeksinstituut op het gebied van de revalidatie en gehandicapten- 
problematiek. Er werken ruim 40 mensen. Het onderzoek Wordt in projecten 
uitgevoerd. De projecten zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s: 
Ondersteunde Communicatie, Patiênt-gebonden Revalidatie-Onderzoek en 
Zelfstandig Wonen en Werken. Voor de meeste projecten zijn er externe 
subsidiegevers en in veel projecten wordt met meerdere binnen- en 
buitenlandse partners samengewerkt. • 

Vanwege het groeiend aantal projecten met een toenemend Aantal externe 
partners én subsidiegevers is er behoefte aan een betere financiële 
administratie en projectadministratie. Ook zat in 1993 een intem 
budgetteringssysteem ingevoerd worden. Om bovenstaande te helpen 
opzetten en onderhouden, zijn wij op zoek naar een 


tiè ér» 


♦Si :• 3V;m 


i 1 j!nroj®w iD©n;©©r (m/v) ( 50 %) 

Functte-lnhoud: 

voor de financiële administratie is momenteel één medewerker aanwezig. Het 
aan te steftan hoofd zal verantwoordelijk zijn voor: 

• bgt .opzeilen en onderhouden van de financiële administratie, de 
- prdjörtactminlstratte en het budgetteringssysteem; 

- het pertódfek verzorgen van financiële overzichten en budgetinformatie 
vooedireetie en jwojëcëeklers; 

vm deÖ&raties naar subsidi^ve^ 60 ’ 


WPWHWiilw» ilièÉiulim. > 

de opzet van de projectadministratie en hef r » 

rsteem zal mogelijk een extern adviesbureau betrokken 


Bijdëftr 

w^en* 


Functle-eisen: 

- eeh opleiding HEAO-BE/AA of SPD I en II; 

- ervaring(n een functie op een vergelijkbaar niveau; <■ 

■ ervaring met budgettering; 

- goedeowitóctuele eigenschappen; 

- zelfstandig kunnen werken en bestand zijn tegen werkdruk. 

Salaris': 

het salaris is Afhankelijk van opleiding en ervaring, 


voor méér informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
dr.ir. M.Soede, directeur van het instituut, telefoon 046-224300. 


Sollicitatie: 

belangstellenden worden 


, inclusief 


- Koensbroek. i ?' t ' • 

Qezien riedoeisteliing van het IRV fo^geri eoOicitaties van mensen met een 
i handicap bijzondere aandacht v . 


EXPLOITATIEBEDRIJF 

Ml ERTS BV 


* Loodgietersbedrijf * Riool-ontstoppingsbedrijf 

* Gas- en waterfittersbedrijf * Bouwkundig onderhoud ; 

* Dakdekkersbedrijf \ * Bouwkundige renovatie 

* Asbestvervwjdéringsbedrijf * Centrale verwarming 

Wierfs b.v., gevestigd te Landgraaf, behoort met ca. 70 medewerkers tot r 
middelgrote installatiebedrijven in de regio. Het dienstenpakket omvat voor¬ 
namelijk de renovatie sn het onderhoud van woningen. 

Onze onderneming biedt plaatsingsmogelijkheden voor; 

Hoofd Bedrijfsbureau 

Funktie eisen: 

- vereiste vakopleidihg ön ruime praktijkervaring J . 

- bekencfiieid met Kalkulatie Installatietechniek | ... 

Kerikulatte, Bouwkundig .Ju~ 

- werkvoorbereidinig en inkoop ^ 

- goede kontaktuele eigenschappen 

en ■ ■ ) 

Kalkulator 

Funktie eisen: 

- het zelfstandig kunnen opnemeri en kalkuiereri van technische installaties 

- ruime praktijkervaring 

Geboden wordt: 

- een zelfstandige funktie en een prettige werkkring 

- salariëring naar opleiding en ervaring 

- goede arbeidsvoorwaarden 

Geïnteresseerden verzoeken wij bjnnen twee weken te solliciteren. 

Uw schriftelijké sollicitatie kunt u richten aan; 

Exploitatiebedrijf Wierts b.v. 

Rukkenerwag5 v Postbus 32100 

6373 HL Landgraaf 6370 JC Landgraaf 


I i 

r 

r 

. ^ 

'M 

5<J 

è 


H U :M A N I T AS - ; 

De Stichting Kinderopvang Humanitas is een landelijke organisatie en v 
kinderopvang in kinderdagverblijven (0 tot 4 en vaak tot 12 jaar) en bij gas 
nen. De Stichting kinderopvang Humanitas heeft momenteel 34 kinderdagvé 
ven en 25 gastoudefGenfrsles- 


Een van dié voofzienlngen is «Dikkertje Dap” te Heerlen, een kinderdagverblijf 
13 medewerkers, ,dlf; de zorg dragen voor 4 groepen (0 tot 4 jaar) en 1 
buitenschoolse opyang j(4 tot 12 jaar). In verband met het vertrek van een 
sleidster in ^Dikkertje Dap", wénst de Stichting Kinderopvang Humanitas in 
te komen mét emhöüsiaSte kandidaten voor de functie van: 
H 


wm 


mm 


i ai* ] 


MU 


3 


r _ w 

lp Ti 

0 


i 

i 

j 

3 


buitenschoolse opvang, gemiddeld 25~ uur per'week. 

Functie>informatie: * 

- in teamverband begeleiden en verzorgen van de kinderen; 

- onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgeré; " 

- mede in goede, staat houden van in gebruik zijnde rpimten en inventaris; 

- verstrekken van alle relevante informatie aan dé teamleid(st)er; 

■ werktijden tussen 14.ÖÖ en 18.00 uur, de woensdag van 12.00-18.00 uur en 
dens schoolvakanties full-time. 

Funette^fsen: 

- minimumleeftijd 20 jaar; 

”• een opleiding op M.O.G.0. A.W.A/.Z./A.B./K.W of I.W., of de O.V.D.B. L.K.C 

■ kennis van en/of ervaring met de individuele en groepsgewijze opvang van 
deren. 

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform de CA.O. voor de welzijnss 
salarisregeling tónderdagvertJlljven Onschaling binnen de schalen 8 t/m 18; 
maal brutosalaris ƒ 3078,07 per maand full-time); Opname in het pensioer 
P.G.G.M. is yerpficftf bij eeri ; lseffijd vanaf 25 jaar. 

: V-. 4 . -j' *• " ' 

Nadere infonnatie over de bovenstaande functie kan telefonisch ingewonnen 
den bij mevrouw E, Spijkers (teamieidster), tel. 045-741596. 

SchrtfteHjke sollicitaties dienen-binnen 7. dagen na het verscNjnen van deze 
yertenöe (onder yerméfding vari .Dikkere Dap”), gericht te worden aan de St 
ting Kinderopvang Humanitas, Oliemolenstraat 5, 6411 GJ Heerlen, t.a.v. afde HURKSINDUCQN B.V. 

gevestigd te Vèfcthoven, is éen gespecialiseerd bedrijf op het gebied van de> : 
fabricage ep montage van staal-, alumir^üii^ en beplating^construkties. , 

. * . * v ' ♦ . .V- ‘ . ■' « , ’ •• / r.<’ 

in verband met uitbreidipg van buitenlandse orders zoeken wijicontakt 
met kandidaten (M/V) voor de vaketure 

EXPORTM AN AG ER 

i.' v . ' 4 .' , - 

PHmMte-lntunid: 

Deze furt^odöiis ressorteert rechtstreeks onder de direkteur en 
■' rapporteertaahlteNL '' 'y' r "v -j-k* / 

Hij draagt de eer^é verèntwoordefijkhekt voor de ópdrachtverwerving van projekten 
ïh jDpt büitenteori eh tracht opdrachtgevende partijen door 
ihvértfHritèfr, doorzettingsvermogen en technische deskundigheid 
enthousiast te maken voor INDUCON-produkten. 

Hij begeleidt en koördineert do aktiviteiten van de projekten vanuit de ontwlkkeiings- 

en voorbereidingsfase tot en met de uitvoerings- en opieveringsfase. 

* . • , -• - - '' • * •" » . 

* . • . j . \ 

Funktfe-eisen: ^ 

- HTS-opleidmg Bouwkunde oftenminste een ge^kwaardige 

bouwtechnische opleiding ^ • v • --v 

- mime ervaring in een technische funktie ih'aen bouwonderhemthg of v 

ingenieursburo, bij voorkeur in de begteiijftng van omvangrijk»^ jjfojetóon t 

- analytisch vermogen, commercieel inzicht - A ; .** 

r goede keréiis van de Duitse en Engelse teat ' ^ 

•leeftijd 35 tot 45 jaar - v 


Kandidaten worden uitgenodigd hun soiilcitadebrief met uitvoerige persoonlijke en 
zakeiijke gegevens binriën veertien dagente richten aan: 

' '' f .'"i.t -ifló .• \ •’ . ">. 

ORGANtSATIE-ADVIESBUREAU A. DUMSB.V. 

' ■ ' v, ‘ • • '. v *’ '...r ' V 

Moslaan 12, ,, 

1 6823 JP Arnhem - i - . , r ' v '• 
>: ■ - v - 
ELECTRONICS, EUROPE BV 


Products for use.thiöaghotethejwpffck theoompany focuses ón state-of-the-art' -J 
technologies apd procfocts vrich serve special customer neecte. Caddock reslstor 

. Products are used in crptel epélications such as geophysical downhole oil n 

* in8trumeritatkm, roedicai elaotrontes, automated test equipment, space «atelHtes and 'ï 

telecommunlcatigris. • , - ^ 

Caddock’s Europoan Héadquarters for manufacturtng and distribution is in foe' 

Deqtgenbach industrial area in Kerkrede. Caddock Electronics Eurape BV has '* 

- -'cAteneiateNl^iPP^te^^^^^tlióaolloiwrfngpoeitiOEi»: •.-*-4 

ASSEMBLERSmf I 

Entry levetassembly werk, Candidates will be trained. Succesful incfividuals must havsl 
good eye/hand coordlnation and manuaJ dexterity to wérk vtrith smalt paris and protricte: 
an atmqsphereof teamwork. 

• Workmanship, qualify and procedural, techniques may be acquired by previous 

experienceoranon-the-job training program. , . 

Proficiency with Eriglish (speaking and reading) is essential. ii 


m 

tdlities.The 


This individual malntains, repairs and modifies tools, equipment and fadlities. The "3 
succesful candidate must demohetrate an ability to work with a dhrersity of foöls and 
equipment and crèate wt atmosphere of teamwork. .-rm 

Should havé a MTS leve) (rhechanlcs) plus one to three yeare of practical experience. 
Good spokpn and written Engilsh is essential. .. :M 
PR 0 DUCTI 0 N 


This individual is responsibie for effectively monitoring producöori fiorw. The ideal 
candidate wiflbea handa-on manager who can promote an atmosphere of teamwork. 
Candidates ^lould have an HTS degree or equivalent wkh two yeare recent 
manufacturtng supervisidn experience. 

Qoodepoken and written Engilsh Is essential. 

Caddock Elêcfronics Europe BV offers an attractive package for compensatlon and 
opportunHy for eafoer devetopment Suitably qualified candidates are requested to i 
their career resume^cv.) with a complete job and salary history in English to: 


Attn: Mr. Tony De Jonker, 
postbus 3018, 

6460 HA Kerkratfe, 
TheNetberfanite. limburgs dagblad 


boeken 


Zaterdag 5 december 1992 # Pagina 29 


Hans Warren houdt niet van tamtam rond zijn persoon 


1111 


NOOIT IETS 


ALS JE HET LATEN KUNT’ 


DOOR CEES VAN HOORE 

i We ontmoeten Hans Warren na af¬ 
loop van de voorvertoning van 
'Voor zolang het duurt een eeuwig¬ 
heid' gelukkig’, een door NCRV- 

-- man Jan Pieter Visser samenge¬ 
stelde film over het leven van de 
auteur. Warren is tevreden met de 
film, al zijn er enkele puntjes van 
kritiek. Maar die worden met een 
bescheiden glaasje sherry wegge- 

. spoeld. Warren is niet bepaald het 
type auteur dat prijs stelt op veel 
tamtam rond zijn persoon, maar 
dit evenement kan hij wel waarde¬ 
ren. 

.,Ik ben in wezen iemand die, hele¬ 
maal afgesloten, achter zijn bu¬ 
reau, in zijn kamer zit te werken. 

Ik heb niet voor niets geen tele- 

’ foon. Ik wil onbereikbaar zijn. Ik 
ben een schuw en verlegen mens. 
Werkelijk. Maar tegenwoordig kan 
dat niet. Wil een schrijver op dit 
ogenblik zijn werk verkopen, dan 
moet hij in alle opzichten meedoen 
aan publiciteit. Soms heb ik er wel 
aardigheid in, maar het blijft iets 
dat ik mijzelf moet afdwingen. Ik 
Leb geen enkele gene om in mijn 
Geheime Dagboek privézaken in 
de openbaarheid te brengen, maar 
in interviews en zo heb ik daar 
moeite mee.” 

Inmiddels is alweer het tiende deel 
van het Geheime Dagboek ver¬ 
schenen. Het beslaat de periode 

v 1973-1975. Warren heeft aan dit in¬ 
tieme, onthullende, document al 
vele enthousiaste fans overgehou¬ 
den. • 

Fanmail 

»A ik heb zoveel fanmail gekre¬ 
gen. Ik zou een secretaris moeten 

• hebben om niet voor een onheus 
mens te hoeven doorgaan, maar je 
kunt niet alles beantwoorden. Er 
zyn zoveel ontroerende dingen bij. 
De reacties variëren yan 'ridicuul! 
tot'dwingend’, chanterend bijna. 
Ierhand schreef me eens: ’lk pleeg 
zelftnoord wanneer u niet terug- 
schrijft.’ Kijk, dan zeg ik bij me¬ 
zelf: ga uw gang, ik zal naar de 
rouwadvertentie kijken. Maar ik 
heb ook zeer ontroerende brieven 

' gehad. Bijvoorbeeld van een man 

. die bijna blind was. Mijn dagböék 
was het laatste en tevens het mooi¬ 
ste boek dat hij nog had kunnen 
lezen. Maar de aangrijpendste brief 
kwam van een vrouw die ongenee¬ 
slijk ziek was en nog maar een 
maand of zo had te leven. Haar 
laatste wens was of ik een keer 
naar haar toe wilde komen, en dat 
heb ik gedaan. We hebben samen 
een fles champagne gedronken op 
de mooie dingen in het leven en ik 
kan u zeggen: zij was sterker dan 
ik. Dat je mensen zo kunt raken 
met wat je schrijft, dat grijpt mij 

• aan. Daarvoor doe je het tóch?” 


Uw dagboeken zijn zeer openhar¬ 
tig. Stel: u ziet iemand vreemd 
gaan. Zou u dat in uw dagboek ver¬ 
melden wanneer die persoon daar 
ernstige moeilijkheden mee zou 
krijgen? „Een ernstige vraag die u 
stelt. Wanneer wat ik publiceer 
werkelijk zulke ingrijpende gevol¬ 
gen zou hebben, dan denk ik dat ik 
het rode potlood zou hanteren. 
Maar wanneer een passage zou lei¬ 
den tot de breuk tussen twee part¬ 
ners, dan zou ik die passage wegla¬ 
ten.” 

Aan een grote roman heeft u zich 
.nooit gewaagd? Hoe komt dat 
toch? 

„In mijn jongensjaren héb ik wel 
eens iets geprobeerd, maar ik ben 
verschrikkelijk blij dat dat nooit is 
uitgegeven. Mijn eeuwige kreet is: 
ik kan geen proza schrijven. Dat is 
natuurlijk niet waar, dat kan ik 
wel. Maar ik heb er te weinig ani¬ 
mo vopr. Een van mijn vaste regels 
is: schrijf in godsnaam nooit iets 
als je hét laten kunt. Er wordt veel 
te veel geschreven. Kijk, als je iets 
niet moet yan jezelf, waaróm zou je 
het dan doen? Ik vind het in som¬ 
mige opzichten wel jammer dat er 
bepaalde dingen in mijn fantasie, 
in mijn scheppende mogelijkhe¬ 
den, nu misscluen niet aan bod 
komen. Maar wellicht komt dat 
nóg eens. Maar veel meer dan één 
of twee romans zitten er niet in 
mijn hoofd. En de drang is niet erg 


Koeken bakken 

Laten we eens overgaan naar uW 
werk als bloemlezer. In de door u 
samengestelde 'Spiegel der Moder¬ 
ne Nederlandse Poëzie’ zie ik een 
vpórkeur vóór het verstaanbare 
Vers.net academische gedicht, het 
hermetische vers - is dat volgens 
u passé? 

„Nee, hoor, ik heb voor de herme¬ 
tische dichters een behoorlijke 
plaats ingeruimd. De titel zegt het 
al: het is een spiegel van dé Moder¬ 
ne Nederlandse poëzie. We hebben 
het dus niet alléén over de voor¬ 
keur van Hans Warden. Dichters 
die voor een bepaalde stroming be¬ 
langrijk zijn geweest, staan er wel 
degelijk in. Wanneer ik een boek 
zou samenstellen met de titel ’De 
driëhorïderd mooiste gedichten uit 
de Nederlandse literatuur volgens 
Hans Warren’ dan zouden er een 
heleboel dichters niét in hebben 
gestaan.” 

„Maar ik geef toe: ik hou van ver¬ 
staanbare pöëriè. Niet dat ik een 
recept heb voor wat dat dan pre¬ 
cies moet zijn. Dichten is geen 
koeken bakken. Laten we voorop 
stellen dat de lezer zich bij het le¬ 
zen van poëzie volledig moet inzet¬ 
ten. Als hij dat doet, vind ik dat het 
mogelijk moet zijn om via de tekst 
die hij voorgeschoteld krijgt onge- 


Griml^öS||met 
Ton van Reen 


~ DOOS HANS TOONEN^ 

?:'r'..T'" ' van het léven moetéh betalen mét 

Sen glimlach gemiddeld per blad- honger.’ t . -'•'•! V" v- --'w 

rijde. En toch is ’Weense walsen ih * v e ; /. > 

Mombasa’ niet om te lachen. Daar, In 'W^nse wals - r mfchbasd’ . 
Vpór observeert Ton van Reen te • toopA w 

scherp als hu rondstruint in AM, . , y sievóor degew^mmi inAffeSia. ■ < 
^rijn tweede thuisland. , : ■ Otz^ópdmkëa^rpp j*" 

x Noordlimburgsezand gebouwd^ B ^ ï,;, : heeft hij geen goed woord over., , . 

mis-eVaft'Rëen als 

;^/r ri<mari)Bsesn werden gekookt Dié y y zijn debuut-roman 'Geen Oorlóg*. f : 

tegenwoordig zo zeldzaam da.t,i; (1966) heeft rien grootgroéien* be- 
#v John paar ander vlees ihoet iüüqj- r • gröptirijfi feetizé voor de hfidÉaxSnt yi 

■■ V • ; yanite’aririéjleving.Dezezóori : : 

' ' (bouvHHjïücêfEn Duitslaftd) en wat 

»op JÜj n zlN (frulpv e rlêner drugsve^'- 


zelf verslaafd is geraakt aan hét gê- 
sdrrevfeti wöwd.: yyyyy fy-. 


veer te ervaren wat de dichter 
heeft bedoeld. Ik zet me voor het 
lezen van poëzie altijd volledig in. 
Wanneer er dan een absolute kort¬ 
sluiting ontstaat, kan dat wel aan. 
mij liggen, maar in menig geval 
ligt het aan de dichter. Ach, ver¬ 
staanbare poëzie is al moeilijk ge¬ 
noeg. Het is niet eenvoudig om die 
werkelijk tot in de finesses te door- 
gfohden.” 

Ontroeren 

„Een gedicht moet mij wel altijd 
ontroeren. Helaas is het woord ont¬ 
roering dé laatste jaren een beetje 
besmet geraakt. Alsof een ontroe¬ 
rend gedicht altijd een tear-jerker 
moet zijn! Zo ligt het dus niet. Als 
je vraagt naar mijn persoonlijke 
voorkeur, dan moet ik zeggen: ik 
ben nogal een brulaap. Ik bedoel 
dat ik gauw jank. Wanneer je kunst 
tegenkomt die je werkelijk tót tra¬ 
nen toe beweegt j dan vind ik dat 
een zeer fijne ervaring. Die ervarin¬ 
gen behoren tot de heerlijkste 
ogenblikken die er in het leven 
zijn. Sommige gedichten kan ik 
niet anders dan met een gebroken 
stem voorlezen. Maar ik lees ze wél 
graag voor. En hoeveel muziek is 
er niet waar je werkelijk bij zit te 
snotteren? Dat heeft niets met sen¬ 
timentaliteit te maken. Bij Scaflat- 
ti bijvoorbeeld voel ik me echt een 
nietige worm, doodgewoon omdat 
die man alles veel mooier heeft 
verklankt dan ik het ooit zal kun¬ 
nen opschrijven. Het is eén beken¬ 
tenis die ik ongaarne doe, maar ik 
vind de muziek sowieso een hoge¬ 
re kunstvorm dan de literatuur.” 

Vindt u dat u als schrijver hier in 
Nederland op waarde wordt ge¬ 
schat? . : ix: 

„Als ze me bij een brand zouden 
zeggen: je mag maar één ding red¬ 
den, je gedichten of je dagboeken, 
dan zou ik kiezen voor mijn ge¬ 
dichten. Maar als dichter word ik 
over het algemeen misschien een 
bèetje onderschat. Of ik als dag¬ 
boekschrijver overschat word, 
weet ik hiet, maar ik ben wel zeer 
verbaasd geweest over de grote 
weerklank.” 

„Ik denk wel dat ik door het schrij¬ 
ft ven van kritieken onnoemelijk 
I veel vijanden heb gemaakt. Je 
hebt altijd wel eens iemand tegen 
de schenen getrapt en die zit dan 
later in de jury van de een of ande¬ 
re prys. Het zou mij niets verbazen 
als dat meespreekt in het toeken¬ 
nen van prijzen. Maar ik lig echt 
niét wakker van prijzen, al zou het 
fijn zijn om eens een mooie prijs te 
krijgen. Ik zou er ook absoluut 
geen nee tegen zeggen. Mijn vriend 
heeft ook wel eens geopperd dat ik 
nu toch wel eens aan de beurt zou 
moeten komen, maar maar dan zei 
ik altijd: reken er maar niet op, ik 
krijg nooit een prijs.” 


. DOORSAN^Bgy»|y| 

. ’.r . - ■--■■■ y; 1 - ■nrrT.;-. ..nf. 

■' . • -f •'•F 1 ,** ’. “' s. 

‘ Op het moment dat in ’De Apo¬ 
theek van Hippocrates’ van Kees 
y- Simhoffer de bus van de firma Ja¬ 
cobs voor de rit van Maastricht 
naar Laroche in de Ardennen ver¬ 
trekt bij de psychiatrische kliniek 
Zonhoven, besef je dat de apoca- 
lyps aanstamde is. Die bus komt 
.... niet meer terug - alleen al omdat 
dat nog dë enige oplossing is om 
een eind aan dit dikke boek te 
breien. Bijha het hele personeel en 
de patiënten gaan mee op de reis 
: die zal eindigen in een ravijn. 

i : ;V *"s•’ / : -• •' • ;.....• Vy ■. . "•£• ;»y ‘ t • • •*. ... ‘ 

‘ De drie oorspronkelijke perso- 
i neelsleden van de kliniekyde he- 
A koude hooftiverpleegsteraoster i 
Couperus, de gevoelloze directeur, 
y -p^clöJater Sneék, en dë ruwe ver- 
' jdeegfeundige Riofe, liggen óp dat \ 
r monïeht al maanden platgespoten 
dender van hétliistituut, óm 
'■i' d^r Spanlakens emm coma- De lei- 
y yding val: de instelling is óvergenó- 
•v men dooréén historicus, dr. - ^ ■ ■' 

< :Robétts Wegens (vermoedelijk). 
VAN 


EEN AVANT-GARDE 
DICHTER 


Hans Warren 


Foto: ANNETTE VLUG 


- ver gfedank telkens een gratis 
dhan^e uitserveert, valt hfi fan 


i - ^Jfijgen. Grond&toffénikoMe^ ; v deeeirwj^id!ygewijeaanzijn.s^ 
f. alles voor een habtekrats.,\bezoek aan em overwoekerd keik- 

sar-- 

vmdenvan AMkaan^ beeldenuit: MemardDnni^f öitsoenem...., 

4 ’ rihii^gdin.HeMea-Ranningên, Watik nüste zijn impresries is • ' 

‘. liéxiódi^ thuisbezorgd in ’De Klei- nieuwsgierigheid, smeulend aan 
’ ' éa soortgelijke missie- een véénbrand. Waar ik zou stop- 

y • waarvan destijds menig ' pen, bijvoorb^ldbij de goudzoe, 

'y' jongen ’roeping’ kreeg. kende kinderen onder de brug 

f : En vervolgens dat deed waar me- over de Murun^rivief, rijdt Van 

pastoor van opfleurde: witte Reen door. Gelukkig is hij wel lan 

Pwer worden in zwart Afrika. genoég in caf^féstaürant Istan- 

_ J ■- . * ;* i _■_i * 


fy destijds mmg ' pen, bijvoorbeeld bij de goudzoe, / 

y ' jongen’roeping’kreeg. kénde Kinder^ tmdér de iMrg 

y:p£Vf»vblgens dat deed waar me-, overdeMuruh^inef,rndtVah 

pastoor van opfleurde: witte Reen dóór. Gelukkig is hij wel lang 
^ Pa^worden in zwart Afrika. ; gepoég in café-réstaurant Istan- 

• Dit Kwktta-Afrika is er noa steeds boel gebleyeB.Metiijn woedende 

5 •^leenh^t de^^Uer gewoo^^ ' 

f zjjn roomse herinnering aan ’De 

...; 'Weervom: een dag gevuld zijn. In Kleme Apostel .. 

Wt Afrika verzucht Van Reen; . Weense walsen in M&mbasa - Ton 

J lrinderen die uit Afrikaanse van Reen; Uitg.üontactf 24,90. 


-BOEKENPAGINA—— 

D© boekenpagina van het Limburgs Dagblad 
- verschijnt om de drie weken . y— I 

| : -V ' 


^ - ,* ^ 

. . :i ; wS8| 

ISgSïiSsii-SfK!:***: :.-o :V' 

I y ■ 
Kees Simhoffer 


' v : :; yipiw 


DOOR P1ËTER DEFESCHE 

’ Jij behoort tot de nieuwe genera¬ 
tie Nederlandse avant-garde 
dichters’vernam Huub Beurs- 
kens uit de mond van collega- 
schrijver Hans van de Waarsen- 
burg tijdens een interview, dat 
gedrukt terug te vinden is in een 
bundel schrijversportretten on¬ 
der de titel: ’lk kom toch uit geen 
gekkenland vandaan’. Een regel 
van Pierre Kemp die voor Veler- ' 
lei uitleg vatbaar is, maar waaruit 
mag worden geconcludeerd dat 
Beurskens uit Tegelen komt De 
bundel van Van de Waarsenburg 
is alweer bijna tien jaar oud en al 
in datzelfde interview steldé 
Beurskens vast dat in die nieuwe 
generatie avant-garde dichters 
niemand voorkwam van onder 
de dertig. 

Hij voelt zich, geboren in 1950, 
vermoedelijk al niet meer horend 
L bij de jongsten. Het herhaalde 
voorkomen van het ’Lolita- 
motief van Nabokov in Beurs¬ 
kens’ proza duidt op hetzelfde. 
Als dat een oudere schrijver al 
verbaast: een leraar voelt zich 
tenslotte al jong een generatie 
ouder. 

Intussen is zijn al dan niet jeug¬ 
dig oeuvre ómvangrijk. Het telt 
naast de vertalingen vijftien titels 
van essays, romans, novellen, 
verhalenbundels, waaronder als 
voorlopige laatste ’Sensibilmen- 
te’, en gedichten in bundels als 
'Klein blauw aapje’ en 'Hollandse 
wei’, waarvGor.hij de Herman 
Gorterprijs kreeg van de stad 
Amsterdam. Zijn nieuwste boek 
'Buitenwegen - excursies met 
gedichten en vergezichten’ lijkt 
een nieuw genre toe te voegen 
aan de al genoemde. Het bevat 
vijfentwintig 'stukjes’ over én 
„ naar aanleiding van teksten van 
hoofdzakelijk buitenlandse dich¬ 
ters. De excursies zijn noch ver¬ 
halen, noch essays of gedichten. 
Met ’stukjes’ zijn ze te beschei¬ 
den aangeduid, al zijn ze zelden 
meer dan tien bladzijden lang. In 
een compacte vorm, die doet 
denken aan zijn vroegere filoso¬ 
fieën over fossielen en lapidaire 
gedichten, waarvan de woorden 
waren ingedikt tot regels van 
hoog soortelijk gewicht, vindt 
men hier wetenschap niet alleen 
over dichters maar ook over 
schilders, want Beurskens is 
beeldend kunstenaar van profes¬ 
sie. En veel beschouwelijkheid 
over kunst en leven aan de hand 
van de metaforen binnenwegen 
en buitenwegen. Zij zijn geput 
uit geschriften van anderen - en 
uit eigen smart en wijsheid. 

De beschouwelijkheid lijkt min¬ 
der gestuurd door kunsthistorie 
dan door hoogst persoonlijk as¬ 
sociatief vermogen: men ziet de 


IN 


LEIDT 


manische depressiviteit w 
nomen en door de huishoudel$È|Ny 
hulpkrachtJannie vanPoelgeest, 
die andere dan de professionele "%s 
bezetting van de kliniek, de patiënt 
ten wel begrijpt. Daarin speelt eèfi 
ról hef feit dat ze ëen?wak 2 innige 
broetf^ft enbovendiefi zelf ja¬ 
renlang doof haar vader is mis¬ 
bruikt. . •.•y.-i'iV.yy , ■ ■■■■■ 


Jannieende patiëntensehaffen 
meteen alle pillen af, voortaah ‘ : 
krijgt iedereen elke dég èeh handje 
Smarties, en daardoor wordt het 
reuze gezellig. Men geneest welis¬ 
waar niet,maarmenmaaktiets : . 
moois van zijn gékte, zoiets, j y 

Simhoffer b^chrijft^tnorspron- 
kefijke beleid ih deihstélling ih de 
bekende clicheematige termen uit 


ten schaffen 


, dë jaren zeventig over psychiatrie; 

'- 'pktepuiten, versuffende pillen ge- 
• y vehi tatgaan van een hopeloze dia- 
, jgn^se. De patiënten met wie we 
yy^d# kennis maken, voldoen aan 
djyerse van die stereotypen: dr. 

en jhr. van Remersdaél ; 
prateaS' voortdurend met elkaar in 
1 Op .hpl geslagen hoogdravende 
boekentaal; er is een schaker die . 
tegen Zichzelf schaakt; een meisje 
dat is geworden in het klooster 
y : waar Zé novice was; eëfl man met 
achtervolgingswaan. Maar het blij¬ 
ven veelal schematische figuren; 
4ë énige die echt vlees en bloed 
krjjgt is Joop, de zwakzinnige tuin¬ 
knecht, die bijna het hele boek 
door pogingen doet zijn Vogel’ uit 
zijn broek te halen en die een 
prachtig zwakzinnigenjargon 
spreekt. ' 


Op de achterflap staat dat hef boek 
een satire is op de psychiatrie, 
maar dan is het toch wel een brave 
stellingname die van het tv-pro- 
gramma ’Ook dat nog’ nog iets kan 
leren. Soms verkneukelt Simhof- 
fer ach zelfs zo óver zijn eigen ver¬ 
haal, dat het de toon van een kin¬ 
derachtig sprookje krijgt. 

Een uitzondering daarop maakt 
het inderdaad apocalyptische ein¬ 
de, waarin alle inzittenden in de 
bus verongelukken, op Jannie na. 
Die krijgt daardoor de gelegenheid 
een ’thuis’ achtergebleven patiënt , 
fe helpen met het plegen dfcn zelf¬ 
moord, en de voormalige staf op 
opzettelijk lompe wijze in het graf 
van de oprichter van de Zonhoven¬ 
kliniek te doen dumpen. Het heeft 
er de schijn van dat de schrijver 


, DOORR$öftOL!N ■■ 

■y?; -. y i i ,, ï'^ i ;.,iV ry rajSéffi vj fra''(»-v v • i n. r 

y -'-S ' ■ . 

'f ; y-y • 

Ih het openingsgedicht van 'Eed . 
ï tüegévóegd zintuig’ spoort AëSiaan 
Morriën dchzelf öah weer kind te 
worden en op zode. te gaan naar de 
t verklaring van hét levensraadsel. 
Echter: nu is hij oud en de vitaliteit 
van weleer ontbreekt. Dat MU^y 
er, maar gelukkig bezit hij de taal 
y die, zolang hij lééft, tot zijn be- ■' 
schikking staat om de verschijnse¬ 
len te.„ \ /v"';- ; 

Bezingen- had ik bijna geschre¬ 
ven, Wie de gedichten van Morriën 
kent, weet dat ze in hoge mate een¬ 
voudig zijn. In de bundel ’ Avond 
in een tuba’ (1980) waarin hij als 
bijna zeventigjarige Voor het eerst 
over de ouderdom dichtte, streefde 
hij al een vergaande Onopvallend¬ 
heid na en juist daardoor bracht hij 
de gevoelens van paniek bij de ge¬ 
dachte aan het afscheid, treffend 
over. 


De RUIMTE VAN EEN 


VIERKANTE 


Hij is zich ervan berst te z^n fe- 


springlevend. Ze registreren van- ' 
uit dat minieme oppervlak éen 
universum met alle verschijnselen 
die hij nog steeds volop,beröint r ea; 
dié hij in 2 ijn wereldje laat'séSheh* ■ 
vloeien. 

Een hoge mate van voldoening - 
verkrijgt Morriën wanneer hij 
daarbij zijn zesde zintuig kan ge¬ 
bruiken, namelijk zijn vermogen 
om zijn geliefde teder te bemin¬ 
nen. De tragiek schuilt erin dat hij 
op zijn leeftijd door haar afwezig- 


heid niet bij machte is dat speciale 
■zintuig te gebruiken. Als er geen 
’drijfhatte najade’ is ’die zich aah 
y afijö hart wil warmen’, dan is hij 
wrslagen, maar de taal waarin hij 
het verlies verwoordt, is vrij van 
zelfbeklag en pathetiek en juist 
^ daardoor beklemmend. Zeer geraf- 
\ fineerd weet fiij dat verlies te for¬ 
muleren in 'Astronomie’. De zon 
verdrijft de lippen van de dichter 
Uit het geliefde plekje in de hals 
van zijl} geliefde. Nu het heelal 
zich concentreert op deze zeer klei¬ 
ne; intieme oppervlakte, is hij wel¬ 
iswaar buitengesloten, maar hij 
geniet van een exclusief uitzicht, 
een ironisch voorschot op de dood. 


De zon maakt de haartjes inje hals 
uiterst zichtbaar^n legt ze mij uit - 
Wat ik thuis in het donker voél 
als ik je aai en aanhoudend zoen 
staat nu in haar licht te kijk. 

De zon heeft ze van mijn tong ge¬ 
tild 

en ook de zo tere huid van je hals 
heeft de zon van mijn lippen ver¬ 
huisd 

naar een klein plekje in het heelal 
dat tegelijk een plekje is in je hals. 

Morriën heeft in zijn hele werk een 
zoektocht ondernomen naar de 
vrouw, in wie we de moeder her- 
kennen ; het unieke, lieve wezen 


meest onverwachte zaken bijeen¬ 
gebracht tot vermaak en lering. 
Dat associatief vermogen dankt 
aan dichterlijke geoefendheid 
een hoge mate van verfijning. En 
de onverwachte zaken worden 
door een eruditie, die zowel spe¬ 
cialistisch is als breed, zoalniet 
wereldomspannend, aangedra¬ 
gen. Dat moet opmerkelijke ge¬ 
zichtspunten opleveren. Dat doet 
het ook, en al zal men niet alle 
bevindingen als onomstotelijk en 
van algemene gelding aanvaar¬ 
den: ze zijn leerzaam en geestver¬ 
ruimend. 

De dichter Cesare Pavese komt 
erin voor met een beschouwing 
over momenten in het leven 
waarop niets kan gebeuren en ’de 
fijd vertikaal, trillend blijft staan’ 
- en de Mexicaan Xavier Villau- 
rutia, evenals Pavese vrijwillig en 
alleen gestorven. En Nelly Sachs 
en Georg Trakl, die Beurskens 
vertaalde zonder bfi zijn affiniteit 
voor het Duits zijn hartstocht 
voor de mediterrane leefgebie¬ 
den te zien verminderen. Van 
Gogh, vervolgens, zijn zevenen- 
dertigjarig leven afgezet tegen 
dat van hoogbejaarden als Bon- 
nard, Braque, Cezanne en Picas- 
so. Dan Hölderlin, met nieuwe 
ogen waargenomen, Michelange- 
lo en naast hem de Japanner 
Makoto Ooka, beiden sprekend 
over beeldhouwers «o steen. Kik¬ 
kers tenslotte, stierengevechten, 
het missiemuseum in Steyi, the 
bast tango in Paris, een nijlpaard 
op Java, de middelpunten van de 
wereld: alles passeert de tafel van 
de dichter. 

Die tafel is voor altijd onopge¬ 
ruimd. Zij staat in een anafrien- 
bare Amsterdamse straat ’waarin 
de mensen wonen in kleine be¬ 
nauwde etages, boven, onder en 
naast elkaar. Er staan gedeukte 
en mét grillige motieven beschil¬ 
derde autos zonder wielen. Uit 
alle ramen klinken Amerikaanse 
stemmen, explosies, pistoolscho¬ 
ten, schreeuwen en sirenes en uit 
alle woningen lichten blauwe flit¬ 
sen óp; geen panorama voor een 
ansicht’. 

Zo profileert zich impliciet in dit 
bode de avant-garde dichter 
Huub Beurskens, die in de op¬ 
somming van de literatuur waar¬ 
mee zijn onopgeruimde tafel is 
beladen, niet vergat het werk¬ 
boekje te vermelden van ’Huppie 
Beurskens, 5 jaar’. En ook het 
boekje ’God en Godin’ van Leo 
Vroman niet, waarmee de liefde 
voor de letteren al tot hartstocht 
werd opgedreven, nadat een lief¬ 
devolle hand het onder (te snel¬ 
binder had geschoven van zijn 
jongensfiets. 

Buitenwegen - Huub Beurskens; 
Uitg. Metdenhoff f 49,50. ' 


het verhaal uiteindelijk ruw van 
zich aftrapt, omdat hij er anders 
niet meer uit komt - 

Vermelding van bepaalde details 
(Re er voor het verhaal niet toe 
doen, rechtvaardigen het vermoe¬ 
den dat het hier eèn sleutelroman 
zou betreffen, piaar helaas heb ik 
niemand kunnen herkennen. 

Het is een onderhoudend bode van. 
een schrijver die lang ntets van 
zich liet horen. En het verhaal is zo 
sprookjesachtig dat we het er maar 
op houden dat het inderdaad een 
satire is. 


De apotheek van Hippocrates - 
Kees Simhoffer; Uitg. De Geus, 
f*4J0 


dat onmisbaar is voor de bestendi¬ 
ging van het aardse, zinnelijke be¬ 
staan. In zfin ouderdomsgediehten 
en in de daaraan voorafgaande 
poëzie heeft hij voortdurend met 
kinderogen de wereld aan¬ 
schouwd, een zienswijze waardoor 
eik meisje en jonge vrouw zijn 
móeder werd. Door eén ontmoe¬ 
ting met haar vóelt hij steeds weer 
de geborgenheid en innerlijke 
ruimte van de prille jeugd. 

Het is slechts één van de vele facet¬ 
ten van Morriëns poëzie. Wanneer 
kometod^voorjaar zijn Verzamelde 
gedichten verschijnen, kunnen we 
op iedere bladzijde beleven hoé de 
belangrijkste thema’s, vrouw, na¬ 
tuur, heelal en liefde, steeds in een 
wonderlijk spel met elkaar verbon¬ 
den worden en zo de innerlijke 
ruimte van de dichter telkens op¬ 
nieuw vergroten. Daaraan als lezer 
deelnemen, is een waar feest! 

Een toegevoegd zintuig - Adriaan 
Morriën; Uitg. G.A. van Oorschot, 
f 22M 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 30 

x 


/' 


LAUDY 


» LAUDY BOUW & PLANONTWIKKEUNG B.V. 

is een in Limburg gevestigd middelgroot bouwbedrijf. 

Een deel van de omzet wordt behaald in de vorm van 
turn-key projekten in de sektoren Utiliteits- en 
Industriebouw. Binnen de organisatie is de afdeling 
Planontwikkeling verantwoordelijk voor het voorbereiden 
c.q. engineeren en koördineren van deze tum-key 
projekten. Thans is de vakature ontstaan van 

HOOFD 

PLANONTWIKKELING 

Funktie-informatie: 

De funktionaris ressorteert rechtstreeks onder de direktie 
en maakt deel uit van het Management Team. 

De werkzaamheden omvatten: 

• het begeleiden van de ontwikkeling van -met name- 
industriële projekten en bedrijfsgebouwen, samen met 
architekten, konstrukteurs, beleggers en 
projektontwikkelaars; 

• de koördinatie van het projekt in de voorbereidings- en 
engineeringsfase; 

• het leiding geven aan de afdeling Planontwikkeling 
bestaande uit konstruktiegroep, kostendeskundige, 
bouwkoördinatiegroep en tekenkamer. 

Funktie-eisen: 

• leeftijd 35 tot 45 jaar; 

• bij voorkeur een akademische opleiding in de 
konstruktieve en uitvoer-technische richting; 

• een gedegen kennis en brede ervaring op 
bouwtechnisch gebied; 

• de funktie vraagt een technisch denkend manager, die 
het analytisch vermogen bezit bouwprojekten In de 
ontwikkelingsfase te optimaliseren In kosten en kwaliteit; 

• commerciële en representatieve kwaliteiten. 

Een psychologisch onderzoek kan deel uit maken van de 
selektieprocedure. Kandidaten voor deze boeiende 
funktie worden verzocht hun sollicitatie met uitgebreid 
curriculum vitae binnen 14 dagen te richten aan: 

Organisatie-Adviesbureau A. Duys B.V. 

Moslaan 12, Ó823 JP Arnhem. 

Tel. 085-42 26 00 

Uw sollicitatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 


Sportreclame /Sportsponsoring 

Door dynamisch werken heeft zich ons marktaandeel uitstekend ontwikkeld. Op 
grond hiervan zoeken wij op korte termijn een 

free-lance buitendienstmedewerker m/v 

Wij zoeken gemotiveerde medewerk(st)ers die door eigen initiatief 
buitengewone prestaties kunnen behalen. Meteen na een 
inwerkmgsperiode kunt U al een inkomen van hfl. 6.000,- tot 
10.000,- per maand bereiken. 

Informatie kunt U verkrijgen ma. vanal 9.00 tol 17.00 uur, tel.nr.030/87 05 17: 
Fortuna Sporlredame B.V., Nieuw Amsterdamlaan 29, 3526 AE Utrecht 


in Met vestigingen in Antwerpen, Brussel. Hannover. Dusse'dorf, Stuttgart, 
L n z/Do n 3j. Sasburg. Strassburg. en Erfurt 


Wegens uitbreiding van haar activiteiten heeft 
AlphaMedia B.V. te Alphen aan den Rijn vacatures 
voor diverse rayons in Nederland. 

Wij vragen voor onze buitendienst: 

ervaren enthousiaste 
advertentieverkopers m/v 

Functie-eisen: 

- opleiding MBO of gelijkwaardig; 

- enige jaren advertentieverkoopervaring in de 
buitendienst; 

- gevoel voor service, kwaliteit en continuïteit; 

- in bezit van een geldig rijbewijs BE; 

- leeftijd vanaf 32 jaar. 

Geboden wordt: 

- een zelfstandige, verantwoordelijke functie; 

- gerichte ondersteuning en opleiding; 

- een prima salaris met bonus; 

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- gebruik van bedrijfswagen of een vergoeding voor 
eigen auto; 

- een kwaliteitsbewust en service-gericht 
bedrijfsklimaat. 

Belangstelling? 

Richt dan met spoed uw sollicitatie aan: 
de directie van 

AlphaMedia B.V. 

Postbus 605, 2400 AP Alphen aan den Rijn d« 2 s 


EXPORT SLACHTERIJ 


benedik 


A. BENEDIK & ZN. B.V. 
exportslachterij Landgraaf 

Wij vragen met spoed enkele 

ERVAREN CHAUFFEURS 

die in het bezit zijn van het chauffeursdiploma. 

Gaarne telefonisch reageren van maandag t/m 
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur; telefoonnr. 
045-325000. 

A. Benedik & Zn. B.V., 

Vogelzankweg 245, 

6374 AC Landgraaf ■ 021 : 


Geleen is een van de grotere 
gemeenten in Limburg 
(± 34.000 inwoners). 

Het is een veelzijdige stad en op 
velerlei gebied een dynamische 
kem in de Westelijke Mijnstreek. 
Het is in Geleen prettig wonen en 
werken. 

Een psychotechnisch onderzoek 
kan deel uitmaken van de 
selektie-procedure. 

Nadere inlichtingen over de 
funktie kunt u inwinnen bij het 
afdelingshoofd 
dhr. H. Vissers 
telefoon 046-784601 

Schriftelijke sollicitaties dient u 
uiterlijk 16 december 1992 te 
zenden aan het hoofd van de 
afdeling Personeel en 
Organisatie, Postbus 610, 

6160 AP Geleen, onder 
vermelding van vacaturenummer: 
BV2292 D 

in de linkerbovenhoek van brief 
en enveloppe. 


GEMEENTE 

GELEEN Geleen zoekt 
medewerker burgerzaken 
afdeling Bevolking (v/m) 


Taken: 

Het uitvoeren van balie-werkzaamheden; 

Mutatieverwerking van de Gemeentelijke Basisadministratie personen; 

Verwerken van gegevens inzake bevolkingsstatistiek; 

Verlenen van assistentie bij de overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden. 

Funktie-eisen: 

MEAO-diploma, eventueel aangevuld met het diploma AA-Burgerzaken; 

Bereidheid tot het volgen van de opleiding BA-Burgerzaken; 

Ervaring met de genoemde werkzaamheden; 

In teamverband kunnen werken; 

Goede kontaktuele vaardigheden en een service-gerichte/dienstverlenende instelling; 
In potentie voldoende kwaliteiten om door te groeien. 

Arbeidsvoorwaarden: 

Het salaris bedraagt bij aanstelling afhankelijk van opleiding en ervaring 

maximaal f 3.270,- bruto per maand. Verdere doorgroei behoort tot de mogelijkheden. 


tempo-team 

uitzendbureau 


ALGEMEEN _ 

Medewerkers postkamer m/v 

voor een nieuwe vestiging in Hoensbroek. U verzorgt 
mailingen, vouwt brieven en vult enveloppen. 

Leeftijd: tot 25 jaar. Eigen vervoer is een pre. 

Deze baan is in 2-ploegendienst. Hebt u interesse? 
Neem dan contact met ons op. 

Informatie: 

046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens 

Geleen, Rijksweg 21a 

045 - 27 38 38, Nicole Grond 

Brunssum, Lindeplein 15 

045 - 71 83 66, Mariëlle Urlings 

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat 

TECHNIEK ~ 

Engineer m/v 

full-time, voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. 

Bij dit bedrijf wordt met hoogwaardige elektronica- 
apparatuur gewerkt. Wij zoeken een HTS'er Elektronica 
in de analoge richting, die voor een project gestructu¬ 
reerde elektronica kan ontwerpen. Ervaring hiermee is 
vereist, maar leergierigheid en 'fanatisme' zijn ook 
belangrijk! 

Informatie: 046 - 51 73 60, José Talboom 
Sittard, Rosmolenstraat 4 FOOT LOCKER, toonaangevende keten van sportschoenspeciaalzaken, is 
voor zijn filialen te Heerlen en Maastricht op zoek naar een verkoopteam: 

1 ST0REMANAGER (m/v) 

1 ASS. STOREMANAGER (m/v) 

2 VERKOPERS (m/v) 


Profiel: 

Storemanager 

- leeftijd 24-28 jr. 

- min. 2 jr. verkoopervaring 

- ervaring met leidinggeven 


Ass. storemanager 

- leeftijd 22-26 jr. 

- min. 1 jr. verkoopervaring 

- leidinggevende capaciteiten 


Verkoper 

- leeftijd 20-22 jr. 

- ervaring niet vereist, 
doch sterk commercieel 
gevoel is absoluut 
noodzakelijk 


Algemene voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen: 

- sterke affiniteit met de sportwereld 

- teamspirit 

- vrij van legerdienst 

- minimaal middelbare school 

Wij bieden: 

- een dynamische werksfeer 

- een goed salaris en een op prestatie gericht bonussysteem 

- volop interne trainingsmogelijkheden 

- uitstekende doorgroeikansen 
Hoe solliciteren? 

Richt een met de hand geschreven sollicitatiebrief en curriculum vitae met foto aan: 

FOOT LOCKER 

Spilstraat 3,6211 CN Maastricht. 

r* 

* ï* v-..„ v ZA i'VA\V 


Mie®$5* ? 


LBO- OF MAVO’ERS 


Zowel mannen als vrouwen krijgen bij de Lucht¬ 
macht volop kansen om een carrière op 
te bouwen. Onderscheid wordt er niet 
gemaakt: ’t ligt er dus maar net aan hoe 
goed je bent en waar je voorkeur ligt. 

Op korte termijn zoekt de Koninklijke luchtmacht 
een groot aantal LBO’ers (de vakken Neder¬ 
lands, Engels, Vakpraktijk en -theorie met 
een voldoende op B-niveau) en MAVO’ers C. 
Daarbij gaat het om functies als chauffeur, 
gevechtsleider, automonteur, werk bij de 
brandweer, de luchtverkeersbeveiliging of 
vliegtuigonderhoud. 

Je krijgt een kortlopend contract aangeboden voor 
4 jaar. Vrouwen kunnen tevens een contract 
voor 2 jaar aangaan.In die periode doe je 
een enorme hoeveelheid kennis en werk¬ 
ervaring op. 

De Luchtmacht is een uniek bedrijf waar zowel 
mannen als vrouwen ervoor zorgen dat de 
helikopters,gevechtsvliegtuigen en andere 


defensieve wapensystemen in een perfecte 
staat van onderhoud verkeren en ieder 
moment ingezet kunnen worden. 

Werken bij de Luchtmacht betekent: veel verant¬ 
woordelijkheid dragen, improviseren en 
vooral nauw samenwerken met andere 
vakmensen. Die samenwerking verloopt 
’n stuk informeler dan je van een militaire 
organisatie zou verwachten. 

Ben je geïnteresseerd in een baan bij de Lucht¬ 
macht,is je leeftijd tussen de 16 en 26 jaar, 
bezit je de Nederlandse nationaliteit (of 
ben je bereid die aan te vragen binnen de 
normen van het overheidsbeleid etnische 
minderheden) en beschik je over één van 
de bovengenoemde diploma’s of denk je 
er in 1993 één te halen? Vul dan nü de 
bon in en stuur’m naar ons op. We zorgen 
ervoor dat je snel alle informatie over 
de functies en vooropleidingseisen in 
huis hebt. 


BIJ DE LUCHTMACHT HAAL JE ’T BESTE UIT JEZELF. 


Stuur mij meer informatie. 


| Telefoon:_Geboortedatum: ________ Opleiding:_ 

| Bezit diploma:_ Verwacht diploma te halen in 19_ 

I Vakkenpakket:_ Eventueel militair registratienummer: _____________ 

{ Deze bon vóór 9 december 1992 in een gefrankeerde envelop opsturen naar: 

|_Koninklijke luchtmacht, afd. personeelsvoorziening, postbus 20703,2500 ES Den Haag. 


Voornamen:_ 

Postcode:_ 

Geboortedatum: 


. man/vrouw 


TR I 

_I 


\ . 'V.'» 


ff . 


rffch 1 Ü j 

AS# . JPk. 


Wlr ï lllll® 

BB®* r ■■■- ‘f r y , ' ^ ■. 

Bi. ,, „yMfe 

WïMi , 11 ’ , l & 

mÊÈÈËÈÈÊÈÊS- 


'W, 
Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


• De vermaarde dierentuin, de Antwerpse Zoo, pal naast het Centraal Station, is een van de oudste 
dierentuinen ter wereld. Volgend jaar wordt het 150-jarig bestaan gevierd met concerten, congressen, 

exposities: voor het grote publiek maar ook voor de fijnproevers. Het laat de ijsberen vermoedelijk Sibe¬ 
risch. 


• Een project dat voor de Antwerpse bevolking blijvende 
sporen zal nalaten is de verbouwing van de Sint-Augusti- 
nuskerk aan de Kammenstraat tot concertzaal voor oude 
muziek. De kerk is al j ar en geen ’gewijd gebouw’ meer. De 
plaats boven het oude altaar waar vroeger een schilderij 
van P.P. Rubens (’Onze Lieve Vrouw omringd van Heili¬ 
gen’) hing, is nu leeg. De soberheid ’straalt’ van deze ruimte 
af en de akoestiek wordt geprezen. 


# Het Museum voor Hedendaagse Kunst, uiterst links op de foto, krijgt ter gelegenheid 
van het cultuur festijn er twee nieuwe vleugels aan de gedempte Zuiderdokken bij. Het 
betonijzer steekt hier en daar nog uit de muren. Interessante tentoonstellingen van een 
nieuwe generatie kunstenaars staan op het programma. 


mm* 1 m 


• Ook het monumentale Centraal Station aan het Koningin Astridplein heeft een stevige renovatiebeurt achter de 
rug. In de voorname aankomst/vertrekhal wordt het concert gegeven waarmee eind maart Antwerpen ’93 officieel 
voor geopend zal worden verklaard. 


• De kathedraal van Onze Lieve Vrouw is volledig in zijn oude glorie hersteld en be¬ 
heerst de Grote Markt - het ’centrum’ van de feestelijkheden rond de manifestatie - en 
verre omstreken van de havenstad. 


rgs dagblad 


^yiip 


0 

Antwerpen ’93: 
eerste culturele 
hoofdstad in Europa 
zonder grenzen 

'Deze stad is verrukkelijk’, schreef Victor Hugo ooit over Antwer¬ 
pen. Op dit moment - meer dan een eeuw later - maakt de metro¬ 
pool aan de Schelde zich op om, voorzover mogelijk, nóg verrukke¬ 
lijker te worden. Volgend jaar is Antwerpen Culturele Hoofdstad 
van Europa en daarvoor worden aanzienlijke voorbereidingen ge¬ 
troffen. Na Athene, Florence, Amsterdam, Berlijn, Parijs, Glasgow, 
Dublin en (dit jaar) Madrid belooft Antwerpen er ’een uitzonderlijk 
feestjaar’ van te maken, waarbij naast het uitstallen van kunst en 
cultuur de viering van het 150-jarig bestaan van de beroemde die¬ 
rentuin (de Zoo), de vlootparade Eurosail ’93 en Antwerpen als 
'briljante’ diamantstad een belangrijke rol zullen spelen. 

Met man en macht wordt er deze laatste maanden voor de officiële 
opening op 26 maart 1993 een gigantisch kunst- en cultuurpro¬ 
gramma uit de grond gestampt dat een indrukwekkend, vaak ver¬ 
nieuwend aanbod omvat op het gebied van beeldende kunst, thea¬ 
ter, dans, muziek, literatuur, film, fotografie en architectuur. Dat 
zou men het noeste werken binnenskamers kunnen noemen. 

Veel duidelijker waarneembaar is momenteel de arbeid aan de 
'buitenkant’ van ’den Anvërs^ er heeft zich van de Antwerpenaren 
een ware restauratie* én opkhapwoede meester gemaakt. Op tal 
van plaatsen is er ’werk in uitvoering’: opgebroken straten, gebou¬ 
wen in steigers, wegorrileggingen. Een groot aantal bezienswaar¬ 
digheden (kerken, monumenten) is of wordt nog in ijltempo opge¬ 
knapt. 

Het budget waarmee Antwerpen het mee moet doen bedraagt 54 
miljoen gulden. 


Foto’s: ANNETTE VLUG 


• Vanzelfsprekend bestaat Antwerpen niet zonder de talloze razend-gezellige stamineeke’s, allemaal 
voorzien van een — zoals de Antwerpenaren zeggen - ’eigen ziel’. Hier: café De Klok vlakbij het Cen¬ 
traal Station. 


pp 


■ , 


m 
■ i 


& 

\m\ 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


DE LIMBURGSE 
DS 


Werk/ N V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG 
DAEMEN & DINGS 

accountants en bdasdngsadviseurs 


.,- ;; h :Tij .» ** 1»; -lil ■:> |;:i «In l» 


Ftoonnond, Bfunssum en Maasfaracht 

HstveetzgcBgedtenslgnpakheivanore 

- * * - 

dOWM 

jyrtdbch 


dtenshrerteningbi ruime zft,oüELadvisefBig op fiscaalen 

'} Wwtfi «yfl i l i6fwOn09lw9lwHliyfiii DüQÖWnWiQ D*j| 


unze «Enavenenmg ncra zien mei name op net maoen- en Kteuweanif mi 
L jmburg. • | Directiesecretaresse m/v 

■■ Voor een bedrijf In Hoensbroek zijn wij 
op zoek naar een all-round 
directiesecretaresse met ruime ervaring. 
Herintreedsters zijn van harte welkom. Het 
vloeiend spreken en schrijven van Frans is 
vereist. Ook het Nederlands, Engels en Duits 
moet voor u geen probleem zijn. 

Kernwoorden zijn: flexibiliteit, 
doorzettingsvermogen, meedenken en 
stressbestendigheid. De baan is de eerste 5 è 
6 maanden full-time en gaat hierna over in ? 

een part-time baan van ongeveer 20 uren. Er 
.bestaat een goede kans op een vast 
dienstverband. Interesse? Esther Grimbergen 
vertelt u meer. ' ' 


Medewerkers Voor 
vleesafdeiing m/v 

■Ët Voor een groothandel in Heerlen V . 
zoeken wij kandidaten die opeen v„ ' 
vleesafdeiing willen werken. Heb jeverstand 
van verschillende vleessoorten of ^ v.. 

leren, dan ben jij de geadUk|e 
deze baan. Er wordt in ; 

Wil jètneerweten? Informeer dan f 


De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg Is Verantwoordelijk voor de drinkwater- ' v 
voorziening van circa 1 miljoen limbur^rs. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een 
snelle groei doorgemaakt, vooral door de overname van een aantal gemeenteli jke 
waterleidingbedrijven. De komende tijd zal de energie er vooral op gericht zijn de 
veranderingen die deze groei met zich heeft meegebracht te implementeren. Tegelijkertijd 
zal de continuering van een optimale drinkwatervoorziening alle aandacht krijgen. 

De Sector Nieuwbouw en Onderhoud ressorteert onder de Technisch Adjunct-Directeur en bestaat 
uit 4 afdelingen r.w. Bouw, Werktuigbouw, Elektrotechniek en Cultuurtechniek. 

\ 

De Afdeling Werktuigbouw is georganiseerd in een drietal secties t.w. Tekenkamer, Werkplaats 
Noord en Werkplaats Zuid. 

Binnen de Werkplaats Zuid te Schimmen functioneert een montageploeg die bestaat uit 2 monteurs 
Deze montageploeg voert in de gehele provincie werkzaamheden uit aan het hoofdleidingnet en de 
produktie-installaties (pompstations, dnikvermeerderingsinstallaties e.d.), zowel in de vorm van 
onderhoud, renovatie alsook nieuwbouw. 

v » • , • - 

Binnen de montageploeg is er een functie vacant voor een De N.V. Waterleiding 
Maatschappij Limburg 
(WML) heeft ruim 
500 medewerkers en 
verzorgt met 

de Functie-inhoud; 
rmnifil 


-W ' : , . V. .-V. ' 


m 
m 


‘iseSSh 
tiNCTIE-lNHOUDs ARBEIDSVOORWAARDEN: 

Monteert en construeert op de Onze arbeidsvoorwaarden 

montagepiaats leidingwerken en installatie- CAO van de waterie 
derdelen voor de produktie-installaties von%. Wij bieden e 

t leidingnet, hoofdzakelijk in staal, wdvaartsvast 

fii RVS gn kunststof; een uitstek 


ponin 
in . 

ff pp ,<>/, -j 


^ - 
Schoonmakers m/v 

■■ Binnenkort ontstaan er vacatures voor 
schoonmakers, een vak apart. Ervaren 
mensen schrijven we graag m, maar ervaring 
is niet vereist. Jé krijgt een cursus 
aangeboden waar je bekend wordt gemaakt 
met het schoonmaakvaJc. Ben je vooral : r 
flexibel en trekt een Stuk 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid je 
aan, kom je dan inschrijven. Informatie bij v 


Esther Grimbergen. ^ 


■t- w ,’v >••#* »*•;’ 
" 1 


■ 


*Ge« 

'at 


i i V1*- -/' i ■ 


schoonmaakmiddelen en 
rrgingsprodukti?» > 

motiveerde mei%#gegtein * > | 
dienst. Je krijgt opk als; 

1 korting opdeptodflilfnp . t lp ^ I ^ h-r'r ;. 

msmmm 


zowel 
lijke kandidaten. 
het de 


oofd Afdeling W 


S. Nijsten, 
w $$$ i * 


■m 


--'• . %■ 


iervèmieldirig . 
.19 dient u binnen 
aan: _■ y t 
Maatschappij Limburg, 
Personeel & Organisatie, 

J#$Q,6201 BB Maastricht. 

■■■■■■ 

-v'T 'V- f v: 1 


^ i 

tjr.» r 

■ V’/-' V *-y'. :* : - ' :• 


■p Ben jij verpleegster of-typiste, r 

dokter of receptioniste, een technicus of 
monteur, secretaresse of programmeur? 

Maak voorjezelf het begin, dus schrijf je heel . 
snel bij Tènce! in. HiET 

mm 


« - 
uitzendbureau 

daadhtdsplem 8, Mll HK Mea^n ' r ■ wn mm 

J ; ; v- - v L«r: il 

v -Ja- 2&A 


Kwaliteitscontroleur m/v 

VÓof een bedrijf ki Undglaaf ^n wij op zoek naar een 
kwaliteitscontroleur in het laboratorium. U bent in bezit van 
«pntfploma MTS Procestechniek of een MLO-diptoma. 
DoÉmaast moet ervaring hebben In deze rkhtino. U bent 
een evenwichtig persoon die het aankan op termijn ook 
fcftjtoggevendè taken uit te voeren. Het betreft een fuil-fime 
baan voor lange tijd 


medewerker die ons team komt versterken 
Daarom zoeken wij op korte termijn 

MONTEUR m/v 

. • .- * • /'V '£>, . ■ 

Heb je ppjekilbg, ervaring en»jtjbewjj^ kur 
goed metklantenomgaan en wwk te graa< 


i i JI5 !& si Til informatie bij -Ma * 
tAndgiaaf, St^etqiM 


, tel. 045-32 flO 38, 

''y-vN • ' ' 
l - Vv\- ■y-I. ■ 

^ •• A y /; .- \sf. 


*** 


h.- 

imburqs 

wÉa 


Oh Dennehloem! 
Zaterdag 5 december 1992 # Pagina 33 


Bedrijf bepleit kleinschaliger aanpak 

Flexibel composteren 
met Rottebox- systeem 


Luie stoel in ere hersteld 

Comfortabel zitten is dé manier om bij te komen van 
een lange dag. Vroeger wisten ze dat ook al. Rook- 
stoel, haardfauteuil en chaise-longue zijn meubelklas- 
siekers die hun populariteit te danken hebben aan het 
onovertroffen zitcomfort. 

Wie op zoek is naar ouderwets zitcomfort kan ook bij 
de moderne collecties terecht. Steeds meer ontwer¬ 
pers ontdekken de waarde van stoelen waarin je je 
behaaglijk kunt nestelen. Banken krijgen weer zachte 
verende kussens en dito armleuningen, relax-fau- 
teuils mogen ruimte in beslag nemen, sofa’s zijn weer 
in beeld en sinds kort is ook het voetenbankje weer in 
ere hersteld. Als klap op de vuurpijl zijn er zelfs weer 
schommelstoelen gesignaleerd. # Lekker zitten in een fauteuil met 
voetenbankje. 


jSente- fruit- en tuinafval 
® apart inzamelen. Dat 
Titelt een hoop afval. Ten- 
X^ste als het gecomposteerd 
x r dt en als meststof weer 
Jjb de bodem wordt terugge- 
X 1 - Een groot aantal huishou- 
T^s doet het al. Wie een beet- 
* tuin heeft kan makkelijk 
Impost maken van eigen gft- 
xal. Wie dat niet heeft is 
literaard aangewezen op an- 
I r e voorzieningen. 

JQ provinciebestuur wil voor die 
T^tste groep mensen twee grote 
j^hposteerfabrieken bouwen. Een- 
ik l !* Maastricht (50.000 ton) en een- 
t «. *0 Venlo (80.000 ton). Dat zijn 
a formaat echt joekels. 

0 ^ Sittardse bedrijf MTM pleit 
llfK een klemschaliger aanpak. 

is dealer van het zogeheten 
jijj^Posteersysteem Rottebox van 
°f- In Duitsland, Oostenrijk en 
x emburg is het al in zwang. 

•y 

lf ^6ens F. van Bolderen van MTM 
het Rottebox-systeem grote 
3 nj ° r delen. „Het bestaat uit eenhe- 
die altijd uitgebreid kunnen 
j.^den. Die zelfs verhuisd kunnen 
,1 van de ene naar de andere 

al naar gelang de behoefte,” 
hij. 

^°tteboxen van Herhof zien er 
'JL* 'ds garageboxen. Aan de buiten- 
fc|it is praktisch geen verschil te 
d. Hoveniersbedrijven, veilingen 
, 2 Öastuinders hebben genoeg aan 
t V box, gemeenten of gewesten 
4. dpen tien, twintig of meer boxen 
J ^Schaffen. 

ij^ Nederland is tot een verwer- 

I Sscapaciteit van 25.000 ton gft- 
a l geen milieu-effectenrapport 
e ist. Voordeel van het Rottebox- 
te em is dus dat geen dure mer- 
Port hoeft te worden gemaakt en. 
^ d tijdsverlies door allerlei proce- 
»s. Als de aanvangscapaciteit 
>ar onder de 25.000 ton blijft. De 
; 4 Xe n zijn bovendien makkelijk in 
.^staande leegstaande bedrijfshal- 
j, 1 te plaatsen. Nieuwbouw is dus 
ïri vereiste. De boxen kunnen 
fs buiten geplaatst worden. 

*'< D,, 

,. tj, kosten? Circa twee honderd gul- 
•■(j 11 Per ton bij een kleine installatie 
■j(p .150 gulden per ton bij een grote- 
\ Jdstallaties. Herhof levert het sys- 
; ^■ t d, maar kan desnoods ook de 
vS°katie op zich nemen, inclusief 
! ddanciering. 


(ADVERTENTIE) 

Meubelgroothandel 

/Reuéen bv 

TOEGANG VOOR 
IEDEREEN \ 

Zeer grote kollektie bankstel¬ 
len, kasten, eethoeken, 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc. etc. 

INRUIL MOGELIJK 

5000 m J verkoopruimte 


1 maandag 13-18 uur 
donderdag koopavond 

W VERSCHILLENDE 
SLAAPKAMERS 

Heerenweg 251, Heerlen 
^ Tel. (045)216123 

F Langs grote weg 
l Heerlen-Brunssum 
:li J / "V »* " “* vQ • tn 1 * ‘ ■ < »‘ » , * { '« : l! 

i|li4 ,:i ::fi':!llil: ? lh :é- rHl■ ■ 'lUiiïH::MiiU:LLIil!.!Usi::::«ijr lU?;- ÜIlfL.UÜliJlld!:! 

; J •: Ö • •:: - . •', ;:v •.: • 

Wk ' ÉRf V ' Een kerstboeket van witte Allium met kleine zilverkleurige kerstballen. 


Hoewel de traditionele kerstboom 
waarschijnlijk nooit zal verdwijnen, 
krijgt hij wel steeds meer concur¬ 
rentie. Orginele kerststukjes, ver¬ 
sierde kamerplanten, kerstboeket- 
ten en zelfs kerstberen dringen zich 
deze maand binnen in de Neder¬ 
landse huiskamers. 

Een mooie grote kerstboom vraagt 
behoorlijk wat ruimte en laat bo¬ 
vendien zijn naalden vallen. Voor 
wie daar geen zin in heeft, zijn er tal 
van andere mogelijkheden om een 
kerstsfeer in huis te creëren. Wie er 
eens even voor gaat zitten kan heel 
aparte kerstversieringen maken, die 
het natuurlijk ook in combinatie 
met een kerstboom goed doen. 

Heeft u er al eens aan gedacht om - 
eventueel op meerdere plaatsen in 
huis - gewone groene kamerplan¬ 
ten met kleine kerstlampjes te ver¬ 
sieren? Als de plant stevig genoeg 
is, kan er nog veel meer in gehan¬ 
gen worden. Een kwestie van 
smaak. 

Er zijn een aantal kamerplanten die 
wat weg hebben van een kerst¬ 
boom, zoals de kamerden. Maar wie 
een apart effect niet schuwt kan bij¬ 
voorbeeld ook zijn ficus of palm 
(voorzichtig) versieren. 

Boeket 

Kerst is een tijd van uitgesproken 
kleuren. De kleuren rood, wit en 
groen vinden we overal terug. Net 
als glinsterende versieringen en 
kerstballen. Elementen die we ook 
terugvinden in kerstboeketten die 
steeds meer bloemisten aanbieden. 
Zelf (laten) samenstellen kan na¬ 
tuurlijk ook. 

In een echt kerstboeket kunnen 
ronde kerstballen voor een aardig 


Bos en tuin leveren ingrediënten voor kerststukjes 

Concurrentie voor 
gewone kerstboom 


effect zorgen. Door ze op een bam¬ 
boestok te bevestigen kunnen ze 
gemakkelijk tussen de bloemen in 
een vaas worden gestoken. Bijzon¬ 
der is bijvoorbeeld een boeket van 
kleine witte allium met kleine 
zilverkleurige kerstballen, 

gecombineerd met het fijne blad 
van asparagus. 


Kerststukjes 


Bij het maken van kerstversierin¬ 
gen ligt het accent steeds meer op 
het gebruik van materialen die je zo 
maar, dicht bij huis, uit de natuur 
kunt oprapen of plukken, zonder 
het milieu schade te berokkenen. 
Een boswandeling levert in deze na- 
jaars/voorwintertijd allerlei 

spulletjes op waarmee je kerststuk¬ 
jes, kransen, guirlandes, enzovoorts 
kunt maken. 

Denne-appels en door de stormen 
van afgelopen weken afgerukte tak¬ 
jes kun je ook verzamelen. Kijk uit 
naar groenige kegeltjes die nog he¬ 
lemaal niet lijken op bruine 
appeltjes; laat ze een paar dagen 
drogen tot de schubben wijd open 
staan, waarbij vaak de gevleugelde 
zaden te voorschijn komen. Ze zijn 
onder afgevallen naalden en op 
weggewaaid blad niet zo makkelijk 
te vinden. 


Dat het levend spul is merk je wel 
als je van de bruine denne-appeltjes 
bijvoorbeeld een krans maakt en 
hem dan buiten te drogen hangt. 
Als de zon er een tijdje op schijnt 
gaan de schubben open en de krans 
wordt dan prachtig bruin. Bij voch¬ 
tig en grijs weer sluiten de schub¬ 
ben zich enigszins, waardoor de 
krans een grijzig uiterlijk krijgt. Als 
dat er wat te sober uitziet, steek er 
dan enkele takjes hulst met bessen 
tussen. 

Hulststruiken tooien zich dit jaar 
met een overvloed aan bessen, al¬ 
thans de vrouwelijke. Misschien 
staat er zo eentje in eigen tuin, of bij 
de buren, waarvan wat geplukt mag 
worden. 

Klimmers 

Andere struiken met bessen zijn 
duindoorns, als die nog niet door 
spreeuwen kaalgevreten zijn en 
vuurdoorn waar merels straks in 
gaan fourageren. Tijdens een bos¬ 
wandeling zul je zeker ook wel een 
met klimop begroeide boom zien. 
Die klimmers zitten nu vol groene 
vruchtjes met daarop een lilabruin 
'dekseltje’. Ze lijken wat op de be¬ 
kende grijze eucalyptusvruchtjes 
diè nu te koop zijn. Geen échte 
vruchtjes echter. Peuter er maar 


Verlichting in tuin veilig en romantisch 


Al 

t* het zomert en we ’s avonds lang in de 
'licht kunnen zitten willen we daar graag wat 
b *t bij. Ook op koelere dagen steken we de 
uenverlichting aan, om vanuit het huis 
tir> ar C * e * u * n te kunnen kijken. Tuinverlich- 
tiirf Wor< -lt dan °°k meestal tegen de zomer- 
be , aan geschaft. Maar als je toch plannen 
d * vo ?r buitenlichtjes, waarom zou je ze 
hip! n * et s winters aanleggen ? Dan hoefje 
tuin m Pikkedonker met je fiets over het 
Q npaadje je weg te zoeken, en de kans dat 
genode gasten binnensluipen is meteen 
u °k veel kleiner. 

Blr * 

ten ls Van a ües te koop op het gebied van bui- 
v erlichting. Sensorlampen die aanflitsen 


als er iemand nadert, spaarlampen en een 
nog steeds groeiend aanbod van (veilige) 12 
Volts spanning. Het spaarzaam lichtje bij de 
voordeur maakt in snel tempo plaats voor fel 
licht als er iemand nadert. Al bij het tuinhek 
zet het iemand al in de schijnwerpers, want 
; de hedendaags elektronica staat voor niets. 

Het is heel goed mogelijk een aantal lampen 
aan slechts één sensor-unit te koppelen, 
voorzien van een bewegingsmelder. 

Er zijn ook zogeheten schemerschakelaars. 
Als de schemering invalt floept het licht au¬ 
tomatisch aan. En wie het ietwat overdreven 
vindt om de tuin de hele nacht in volle gloria 


te laten stralen kan op een schakelklok de 
gewenste ’uit’tijd instellen. 

Tuinverlichting is niet alleen een kwestie 
van mooi en romantisch, maar ook van veilig 
en praktisch. Met de komst van halogeen en 
de 12 Volts buitenverlichting, met transfor¬ 
mator, is de aanleg snel en zonder risico uit¬ 
voerbaar. 

Een andere bron van verlichting is te vinden 
in de solartechniek: zonnecellen. Zelfs op 
sombere winterdagen levert het schaarse 
zonlicht nog voldoende UV-stralen op om ze 
te voeden. De brandtijd wordt daarbij wel 
wat korter. Zulke lampen laden zich zelf op, 
en gaan bij schemer vanzelf aan. Deze zonne¬ 


cellen hebben geen snoer nodig en ze zijn 
dus makkelijk verplaatsbaar. Ook oplichten¬ 
de huisnummers die volgens dit principe 
werken zijn verkrijgbaar. 

Behalve veel technische mogelijkheden 
biedt de lichtmarkt ook ruime keus in vorm¬ 
geving en uitvoering. Armaturen voor plaat¬ 
sing op gevel of tuinmuur, of op hoge dan 
wel lage poot gestoken, ook als naar beneden 
gerichte verlichting voor tuinpad, planten- 
border of vijver. In klassieke vormgeving 
(ouderwetse lantaarns) of als moderne bol. 
Vervaardigd van gietijzer, staalplaat, koper 
of kunststof. Keus genoeg, met de daaraan 
hange prijskaartjes. 


Gordijn moet 
royaal hangen 


eens een dekseltje van los en dan 
zie je er een bosje meeldraden uit te 
voorschijn komen. 

In zuidelijk Limburg kun je op een 
wandeling in populieren maar ook 
in vruchtbomen grote groene klu¬ 
wens ontdekken, maretak of 
vogellijm, wat men in Engeland 
'mistletoe’ noemt. Dat is een halfpa- 
rasiet die bij een stormpje wel eens 
met tak en al naar beneden komt. 

Wanneer het tot eind december 
zacht weer blijft kunnen de kerstro¬ 
zen wel tot het eind van het jaar 
bloeien. Helleborus niger heeft 
fraaie witte bloemen, althans zo 
lang het niet vriest. Je kunt de plant 
uitsteken en in een pot zetten om er 
binnenshuis plezier van te hebben. 
In de bloemenzaak zien we dezer 
dagen weer mooie planten te koop, 
die trouwens wel fors aan de prijs 
zullen zijn, want de teelt heeft wel 
zo’n jaar of drie gekost. De kwekers 
forceren de bloei. Vaak zijn de bloe¬ 
men los te koop. In een kerststukje 
doen ze het heel goed. 

Uit eigen tuin 

In eigen tuin vind je voor kerststuk¬ 
jes ook aardig wat gratis vulmateri¬ 
aal, zoals ranken van maagdepalm, 
klimopblad en van laurierkers. 
Bloeitoppen van Skimpia japonica 
of van Mahonia kun je ook gebrui¬ 
ken, zelfs het zilverachtig glimmen¬ 
de zaadpluis van Clematis tanguti- 
ca, als dat de stormen van de afgelo¬ 
pen weken heeft overleefd. Ook de 
zaaddozen van papavers, gedroogde 
bloemen, een groot blad van es¬ 
doorn of plataan, het is allemaal 
bruikbaar. In de tuin of elders is 
van alles van je gading te vinden als 
je er oog voor hebt. 


DOOR MARTIEN HOOGENDIJK 


Overgordijnen moeten royaal ge¬ 
plooid hangen. Daarvoor zijn vele 
systemen uitgedacht, elk bepaald 
door de soort van de stof, de stijl 
van het vertrek en uiteraard ook 
door persoonlijke voorkeur en 
smaak. Al die factoren moeten tot 
een eenheid worden gebracht, om 
een gewenste atmosfeer naar bin¬ 
nen en naar buiten uit te stralen. 
Een kwestie van kiezen voor de ma¬ 
nier van draperen of plooien, tussen 
rail of roeden, maar ook voor de af¬ 
werking daarboven. 

De plooitechniek zorgt ervoor dat 
het gordijn in regelmatige, van bo¬ 
ven naar onder doorgevoerde 'gol¬ 
ven’ valt. Bij een normale rail of 
roede kunnen de plooien gevormd 
worden door gebruik te maken van 
opgenaaid rimpelhand, dat onder 
zorgvuldig aanschuiven van de stof¬ 
kant zó ver wordt ingenomen tot 
het gordijn de gewenste breedte 
krijgt en tevens van begin tot eind 
in gelijke plooitjes 'gerimpeld’ is. 

Een andere manier is die waarbij 
met speciaal plooiband en de daar¬ 
bij behorende haakjes wordt ge¬ 
werkt, waarmee zowel enkele als 
dubbele plooien kunnen worden 
gemaakt. Zulke systemen zijn er 
ook voor roeden. De eenvoudigste 
manier is natuurlijk de gordijnen op 
maat te bestellen en door de leve¬ 
rancier te laten maken. De plooien 
zijn dan al ingenaaid en je hoeft 
niets anders meer te doen dan ze 
aan de haken of ringen op te han¬ 
gen. 

Koven 

Gordijnrails of roeden kunnen ’in 
het zicht’ worden bevestigd, maar 
dat is alleen fraai als ze een werke¬ 
lijk decoratief uiterlijk hebben. Van 
aluminium of plastic rails kun je dat 
niet verwachten, maar sommige 
(meestal dure) roeden met ringen in 
klassieke metalen of gemetaliseerde 
kunststof uitvoering herinneren aan 
grootmoeders tijd. 

Een mooi en meer van déze tijd 
zijnd effect krijg je door de boven¬ 
kant van de gordijnenpartij met ko¬ 
ven of sierlijsten af te werken. Daar¬ 
in worden de rails of roeden verbor¬ 
gen, evenals de bovenrand van de 
gordijnen. Als je dat wilt kun je ook 
het gordijnvlak na het invallen van 
de duisternis aanlichten door tl- 
lampen in de koof te monteren. Ha- 
logeenverlichting is voor dit doel 


ongeschikt omdat deze te grote hit¬ 
te uitstraalt. 

Strakvormige vensters verlangen 
ook een strak gelijnde koof. Maar 
bij raampartijen met geprononceer¬ 
de indelingen past een koof die met 
sierprofielen of lijstjes is afgewerkt, 
dan wel met de decoupeerzaag in 
golvende figuren is gezaagd. 

Karakter 

Om een raampartij een opvallend 
karakter te geven is een koof het 
aangewezen middel. Kleine, op zich 
weinig tot de verbeelding spreken¬ 
de ramen kunnen daardoor tot een 
middelpunt worden gevormd wan¬ 
neer een royaal geplooid of gedra¬ 
peerd gordijn vanuit zo’n koof 
hangt. De koof zelf kan eventueel 
ook met restanten van de gordijn¬ 
stof worden bekleed. 

Een hoog vertrek kan in optische 
zin worden verlaagd door de koof 
over de volle breedte van de wand 
te laten doorlopen en tegen, de 
beide dwarswanden te laten eindi¬ 
gen. Op dezelfde manier kun je de 
breedte van een vensterwand ac¬ 
centueren. 

Koven die je met verf of beits wilt 
afwerken kun je het best van vure- 
houten panelen maken. Als je ze 
wilt bekleden met stof is het nog 
goedkopere spaanplaat best bruik¬ 
baar. Gebruik voor het 'plakken' 
van de stof textiellijm, niet te dik 
aangebracht. 

Geraffineerd 

Ook zonder vaste koof kan een ven¬ 
ster smaakvol worden omkaderd. 
De overgordijnen kunnen ’los’ over 
een roede van hout of messing wor¬ 
den gedrapeerd, en aan één kant 
van het raam afhangen. 

Heel geraffineerd is een arrange¬ 
ment waarbij de raamwand is be¬ 
kleed met verschillende materialen 
die wat kleur en dessin betreft ’ton 
sur ton’ zijn gehouden, zodat ze 
goed bij elkaar passen. Zulke deco¬ 
raties kunnen ook met rolgordijnen 
of binnenjaloezieën worden gecom¬ 
bineerd. 

Valletjes moeten op de lengte van 
het gordijn afgestemd zijn. De idea¬ 
le verhouding is: hoogte van de val¬ 
letjes is tien procent van de gordijn- 
hoogte. Ze kunnen aan een gordijn¬ 
roede of -rail worden opgehangen. 
Maak tevoren een schetsje van wat 
je voor ogen hebt en laat je eigen 
fantasie daarbij een beetje de ruim¬ 
te. Met een betrekkelijk geringe in¬ 
vestering in materiaal is een leuk 
resultaat te bereiken. ■ 

Gordijnen kunnen echte sfeermakers zijn. 


4 m 


Limburas 


IILA» 


Zaterdag 5 december 
agina r 


EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN! 


Franciscusweg 
Heerlen 

Tel.: 045-711617 


T ) Limburgs Dagblad m ■ ■ 

<3 woonpiccolos 


Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 

045-719966 Voor méér resultaat 


Postbus 3100. 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 OG te huur gevraagd 


Te huur 

gevraagd in Z-Limburg 
ruime woning met 3 of 4 
slaapkamers, royale woon¬ 
kamer, sep. keuken met 
moderne inrichting, moder 
ne badkamer en garage. 

Te h. gevr. per 1-4-’93 in 
centrum MAASTRICHT re- 
pres. appartement, gr. 

woonk., min. 40 m2, 2 

slaapk., badk., keuken, evt. 
garage.Br.o.nr. B-03338, 

Limburgs Dagblad, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 

Tel. 046-510720. 

Te huur gevr. voor 18 mnd. 

Gezin met 3 kinderen zoekt 
met spoed woonruimte voor 
15 dec., liefst gemeente 
KERKRADE. 045-422586. 

3/4 slpks. HUIS binne 25 km 
van Maastricht Centr. Tel. 
043-471360/466673 (D. Hil- 
borne) of 09-44.403.752881. 

Te h. gevr. woonh. min. 3 
slpk., omg. MECHELEN, 
huurpr. ƒ 900,- of te k. ouder 
boerenwoonh., opkn. geen 
bezw. Tel. 045-322511. 

Te huur gevraagd vrijstaand 
of halfvrijst. woonhuis met 
garage, minimaal 3 slaap¬ 
kamers, omg. Landgraaf, 
Kerkrade, Heerlen. Hoge 
huur neen bezwaar Tel 045- 

Te h. gevr. ruime GARAGE 

• luUl M w vl 1 UVklIUUl • ■ w(< V iw 

326024. 

evt. dubbel, omg. Heerlen. 
Tel. 045-419061. 

Te huur gevraagd: eenge¬ 
zinswoningen t.b.v. Ameri¬ 

Bent u de ideale verhuurder 
van een ruim appartement in 
GELEEN? Wij 2 ideale huur¬ 
ders zoeken u. Bel. 045- 
242150. 

kaanse militairen en burger- 
gezinnen voor een periode 
van 3 a 4 jaar. Tijdens kan¬ 
tooruren kunt u bellen met 
telefoonnummer 04493- 

Te huur gevr. WOONHUIS 
met tuin, omg. Zuid-ümburg 
min. 2 slpk., huurpr. plm. 

7416, 7345 of 7567. Adres: 
54th ASG, attn. Housing Di- 
vision, Borgerweg 10, 6365 
CW Schinnen. 


SPOED i.v.m. !!! Te h. gevr. 
ongemeubil. etage of pito- 
resk huisje in Maastricht of 
directe omg. Huur ƒ 800,-. 
Tel. 020-6247348 


Met SPOED zoeken wij, 
jong stel met 1 kind, 2e op 
komst woonruimte met liefst 
3 slaapkamers. Huurprijs tot 
max. ƒ 800,-. Gaarne uw 
reacties 045-352978. 


Onroerend goed te huur aangeboden 


Zoekt u voor een of meerde¬ 
re maanden een comforta¬ 
bel geheel ingericht AP¬ 
PARTEMENT?? Regio 
Vaals, landelijk gelegen, vrij 
per 1-1 -'93. 045-444913. 

Te huur BRUNSSUM-centr. 
op standingvolle locatie, 
ruim comfortabel apparte¬ 
ment met groot zonnig bal- 
con, schitterend uitz. op het 
vijverpark 09-32.89711028 

Te huur compl. ingerichte 
KAPSALON. 045-351254. 

APPARTEMENT, 2e verd. 
aH-inn, pr. ƒ 850,-. Hoens- 
broek. Tel. 045-231756 of 
229459 tussen 18-21 uur. 

ZUTENDAAL (B). [üxë 
nieuwb. app. inger. keuken 
en badk., 2 slaapk. en gar. 
Onmidd. beschikb. Inl. 0932- 
89722001, _ 

Te huur HOTEL Rest., 27 
kamers, Valkenburg, I. huur, 
ƒ3.600,- p.mnd. Inventaris 
ƒ60.000,-. Borg 3 mnd. Tel. 
02972-3418. 


Te huur APPARTEMENT v. 
1 of 2 pers. Tel. 045-257090 
na 17.00 uur, _ 

STUDENTENKAMERS 
centrum Heerlen. Tel. 045- 
725143. _ 

Te huur compl. WONING in 
Hoensbroek met 2 kamers, 
keuken, hal, wc en douche 
voor direct. Tel. 045-461777. 

Tijd. te huur compl. inge¬ 
richte VAK.WONING in 
Ubachsberg, 04451-1644. 

Te huur SCHAESBERG, 1- 
pers. gemeub. appartement 
v. werk. pers., keuken, zit/ 
slpkmr. w.c. plus douche, 
eigen ing. incl. g/w/l en serv. 
kosten, ƒ 635,- p.mnd. 
Borgsom ƒ800,-. Tel. 045- 
312154. _ 

Te huur WOONHUIS met 
kleine tuin en berging te 
Schinveld. Inl. 04492-2601. 

HEERLEN, (H'heide), app., 
3 slpks., ruime living, badk., 
berging etc., op Ie verd. Inl. 
04451-2174. 


Onr. goed te koop aangeb ./gevr. 


Valkenburg 

Sibbe. Halfvrijst. aantrekkel. huis (610m3) met speklaag- 
gevels. Bwj. 1988. Goed geïsol. Onderverd: hobbykamer 
(34m2), wasruimte, proviandkelder. Part: woonk. met open 
haard, eiken vloer en halfop, keuken; hal, garderobe, toilet. 
Ie etage: 3 slpkrs, badk. (ligb/douche-v.w.-2e w.c.). 2e e- 
tage: één kamer (30m2), berging, stookhok (c.v. gas). Tuin 
aan zonzijde. Gr. opp. 420 m2. Vr.pr. ƒ 265.000,- 

Makko Gulpen 

Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182 (zaterdags tot 
_13.00 uur). NVM-makelaar/taxateur o.g. 


Bedrijvenpark 

Op zichtlokatie gelegen b.p. Wolfkoul te Susteren. 
Breedte en diepte kunnen in overleg worden bepaald. 
Koopprijs op aanvraag. 

Inl. Grouwesl/Daelmans, 043-254565 b.g.g. 641321. 


Bespaar tienduizenden guldens 
op uw hypotheek! 

• Altijd de goedkoopste tarieven en de beste adviezen. 
Heeft U al een offerte? 

Geen probleem, maak snel een afspraak. 

KIJK, VERGELIJK EN BESPAAR U RIJK. 


HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG 

B. de Hesselleplein 13 - Heerlen 
045-741616 


fortwoningen: een klasse apart 

Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in: 
SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO. 

VOOR MEER INFORMATIE: 

Bouwkundig Adviesburo Prevoo 

Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde. 
Tel. 043-646563. 


Nieuw 

is deze service niet 

ÜÜHypotheken!!!! 
üünet even beter!!!! 

informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis 
"Hypotheek op Maatwerk" 

Gratis advies incl. bekijken eventueel aan te kopen pand. 

Ass. kantoor Van Oppen b.v. 

_ Lindepiein 5, Brunssum. Tel. 045-254543. _ 

Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 
Uw huis in één dag verkocht ! 

Gefeliciteerd, maar waarschijnlijk (veel) te goedkoop. 

Voor een optimale en correcte verkoop... 
OFFERMANS BORGER EN PARTNERS VASTGOED 
Tel. 046-740535 na kantoortijd 046-752193. 
Uiteraard ook bij ons geen verkoop, geen kosten ! 

Spaubeek, Hobbelrade 73 
Let op, Let op!!! 

Op toplokatie gelegen werkelijk schitterend en perfekt on¬ 
derhouden vrijstaand woonhuis met c.v. garage en prach¬ 
tig aangelegde tuin rondom op een perceel van maar liefst 

710m2. 

Werkelijk een uniek mooi geheel!!! 

Ind.: entree, gezellige woonkamer, grote woon- eetkeuken 
met eiken inbouwkeuken v.v. div. app. zeer grote kelder op 
staanhoogte, ruime bijkeuken, eenvoudige badkamer, toi¬ 
let. ie verd.: 3 slpkmrs. met vaste trap naar 2e verd. met 
royale zolder. 

Koopprijs ƒ 179.500,- k.k. 

Inruil huidige woning mogelijk!!! 
Penis Vastgoed 040-518428. 

Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen uw woonhuis direkt zelf 
aan 100% zekerheid + geen makelaarskosten. 

Penis Vastgoed g 040-518428 
Klingbemden 53, 

Brunssum 2 ond. 1 kapwoning met garage, uitst. lokatie. 
Ind.: hal, toilet, 2 keld., woonk., ruime keuken met luxe in- 
stall., 3 slpk., badk. met ligbad, douche, 2e toilet en zolder. 
Alles 100% in orde. ƒ 229.000,- k.k. Tel. 045-272203. 


Waarom verkopen 

zoveel mensen uitgerekend door ons hun huis? 

* KORREKTE EN DESKUNDIGE WERKWIJZE 

* GROOT AANTAL KOOPINTERESSENTEN 

* OPTIMALE KOOPPRIJS 
* ONZE GUNSTIGE FINANCIERINGEN MAKEN DE 
BESLISSING VOOR EEN KOPER MAKKELIJKER 
* WIJ VERZORGEN ALLES VOOR U TOT NA DE 
ONTVANGST VAN DE KOOPPRIJS 

* MEER DAN 1000 TEVREDEN CLIËNTEN 

BEVESTIGEN ONS SUCCES 
Wilt U uw huis in het grensgebied verkopen, bel ons! 
Ook als u zelf niet wilt verkopen, maar een huis weet, dat te 
koop is, belt u ons. 

U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw 
bemiddeling ƒ 250,-. 

a 09-4924073017 / 045-451291 


Immobilien van Lier- 
Radermacher GmbH 


Bouwgrond en Huizen gezocht! 

Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar ge¬ 
schikte objecten in het gebied aan de grens. Maak gebruik 
van onze deskundigheid en ervaring bij de verkoop van on¬ 
roerende goederen in het grensgebied! 

Wij geven u raad bij: 

* de reële prijsstelling 
* de afwikkeling zonder problemen 
*en en snelle verkoop van uw huis. 

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!! 

Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal 
ervaren raadgevers. 

Profiteer van onze ervaring want bij APPEL telt: 

"Een goede raad spaart veel geld" 

250 DM BELONING 

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn 
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!! 


HAOStflftMIHIUNG 
ft HfJAtmtRIlfJG 


ylPPEL 

ÜI49-241T7715 • 9.30 13.30 


Ter bemiddeling zoeken wij dringend diverse woningen: 

Omg. Maastricht (half)vrijstaand tot ƒ 300.000,- 
Urmond-Stein-Beek-Geleen e.o. won. in alle prijsklasse 
Hulsberg-Schimmert-Genhout e.o. 

(halfjvrijst. tot ƒ 250.000,- 

15 km van Sittard, halfvrijst. woningen tot ƒ 150.000,- 
Brunssum-Heerlen-Hoensbroek, woningen tot ƒ 375.000,- 
Omg. Sittard-Geleen, vrijst./bung./landh. tot ƒ 450.000,- 
Susteren-Nieuwstadt, bung. of vrijst. won. tot ƒ 350.000,-. 

Mak.kantoor Louis Janssen BV 

Tel. 046-335840 na 17.30 uur 046-339072. 

t lL, , 
VILLA MERCEDES WORDT 
EEN 300 SL MEEGELEVERD 
Avahuis Hamar S 045-210719 Sittard 

Halfvrijst. groot, goed 
onderh. HERENHUIS, 10 
min. loopafstand v. centr.. 
Ind. woonk. (plm. 60 m2) 
met rustieke open haard, 
grote woonkeuken (plm. 25 
m2), leuke tuin en garage. 
Ie verd.: 2 zeer ruime slpks 
en 1 kleine slpk, badk. en 
apart toilet. 2e verd.: 2 grote 
slpks en 2 kleinere. Pand is 
geheel onderkelderd. Alles 
in goede staat v. onderhoud. 

Koopprijs ƒ 345.000,-. 
Rijksweg Zuid 151. Sittard. 
Tel. 046-517210. 

Heerlen, Heuvelweg 36 
Mooi halfvrijst. 

Woonhuis met 
ruime 

bedrijfsruimte 

(geschikt voor ca. 9 auto’s). 
Ca. 170 m2, een ruime oprit 
en parkeermogelijkheid. 
Geschikt voor o.a. 

Rijschool-Taxi 

en div. andere doeleinden. 
Koopprijs ƒ 239.000,-. Inl. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

Doenrade 

Te k. woonhuis. Ind.: woonk., 
moderne woonkeuken, 4 a 5 
slaapk., badk. met 2e toilet, 
bergzolder, gr. kelder. Info 
na 18.00 uur 04492-4982. m 

NVM 


Avahuis een Mercedes onder huizen. 

Hout skeletbouw met een eigen identiteit 

Avahuis Hamar ^ 045-210719 

De NVM Hypotheekshop 

adviseert over hypotheken van vrijwel alle banken of 
andere geldverstrekkers. Nu al zijn er 300 NVM 
Hypotheekshops. Bij de NVM Hypotheekshop kunt u dus 
altijd terecht voor het beste onafhankelijke hypotheek¬ 
advies. 

* Wat kan en mag ik betalen 
* Welke hypotheek past bij mij 
* Welke bank is voor mij het voordeligst 
Deze vragen en andere kunnen wij, dankzij de 
automatisering, U haarfijn beantwoorden. 

Waar U ook koopt, informeer eerst bij ons zonder kosten 
naar uw mogelijkheden. 

Daarom elke dinsdagavond van 
19.00-20.30 uur een vrijblijvend 
Hypotheekspreekuur. 

Indien U dit tijdstip niet schikt maak dan telefonisch een 
afspraak. 


Hypotheekshop 


NVM K AMA ! Heerlenseweg 22 
HYPOTHEEK Landgraaf 
SHOP I telefoon 045-326680 


Wilt u uw huis verkopen !!! 

Wij zoeken voor onze klanten eengezinswoningen, 
oude huizen en grondstukken in het grensgebied. 

IMMOBILIEN DÜSTERWALD. 

Tel. 045-351254. 


ciqüihci 


Tel. 045-715566. 

Te k. Locht 64 
te Kerkrade 

voormalige bakkerij be¬ 
staande uit winkel, mooie 
verhuurde bovenwoning en 
groot bedrijfsgedeelte. Het 
pand ligt op een perf. zicht¬ 
lokatie en biedt vele mog. 
ƒ 125.000,- k.k. 


Hoensbroek 
Singel 3 en 5 

op unieke lokatie gelegen 
uitstekend onderhouden 
vrijstaand dubbel woonhuis 
met grote tuinen. Te koop 
als 1 dubbel woonhuis of 2 
aparte woningen. Vraagprijs 
per woning: ƒ 200,000,- k.k. 

Inl.: BAC 045-210101 
ma t/m vr en zat van 11 -13u. 


Guttecoven 

Half vrijst. woonhuis met ga¬ 
rage. Ind: grote woonkamer 
en woonkeuken, 3 slpks., 
badkamer, berging, zolder. 

Tel. 04498-52871. 

Gezocht 

Kantoorpand 

Locatie Heerlen. 

Bij voorkeur met 
woonmogelijkheid. Goede 
bereikbaarheid, parkeer¬ 
gelegenheid. 

Tel. 043-686613, 
na 20.00 uur 045-259461. Hoensbroek, 


Hoofdstraat 6 (centrum). 
Winkel-woonhuis met c.v. 
Achteringang op achterzijde. 
Ind.: kleine kelderberging. 
Beg. gr.: winkelruimte (ca. 
33 m2), keuken, bijkeuken, 
toilet en berging. Ie verd.: 
woonkamer, slaapkamer en 
badkamer. 2e verd.: via 
vaste trap, 2 slaapkamers. 
Prijs ƒ 129.000,-. k.k. 


ciquina 


m 

NVM 
MAKELAARDIJ 

H0NINGS 


Deken Quodbachln 13 
Kerkrade. Tel. 045-460444, 

Heerlen: 

halfvrijst. woning, luxe uit¬ 
gevoerd met gar. en berging, 
luxe keuken, 3 slpks. en tuin 
op het zuiden. Deze woning 
moet U van binnen zien! 
Vraagprijs ƒ 185.000,-k.k. 

Brunssum: 

luxe, vrijst. landh. met inp. 
garage. Ruime L-vormige 
woonkmr., eiken keuken 
met div. app., bet. bijkeuken, 
studeer/werkkmr., luxe bad- 
kmr. met ligbad en douche, 
3 slpks. en zolder. Vraag¬ 
prijs ƒ 359.000,-k.k. 

Landgraaf: 

Te huur ruime halfvrijst. won. 
met 50 mtr. diepe tuin, ga¬ 
rage en 3 slpks. Huurprijs 
ƒ1.200,- p/mnd. excl. Mak. 
kant. L. Janssen B.V. 046- 
335840. 
Brunssum 

Trichterweg 67 
Vrijst. woonhuis m. praktijk¬ 
ruimte, c.v., inpandige gar. 
en grote tuin. Ind.: sout.: 
portaal en 6 kelders (incl. 
gar.). Beg.gr.: hal, L-vorm. 
woonk., keuken met eenv. 
inr., aansluitend terras en 
tuin. Ie verd.: 4 slaapk. en 
badkamer. 2e verd.: zolder 
via vlizotrap. Praktijkruimte 
met eigen buiteningang. Ind.: 
hal met toilet, wachtkamer 
en praktijk-/werkkamer. Bwj. 
1960. Voor meerdere doel¬ 
einden geschikt. 

Pr. ƒ 360.000,- k.k. 


- . >. [SI 

ciquina wm 

Tel. 045-715566 


_ 045-715566. _ 

Te Genk super de luxe 
NIEUWBOUWVILLA te 
koop van 1 jr. oud in bosrijke 
omgeving op 25 are grond. 
Vraagprijs plm. 13.000.000 
Belgische Franken. Tel. 09- 

32.89.36.17.54 _ 

Te koop LANDGRAAF/ 
Nieuwenhagen, Hoefveld 9. 
Halfvrijst. woonh. opp.perc. 
ca. 450 m2, 4 slaapk., 

parketvl., dubb. begl., geh. 
geïsol., vr.pr. ƒ 239.000,-k.k. 
Tel. 045-322395. _ 

Te Hasselt BUNGALOW te 
koop - Spaanse stijl. Hogere 
prijsklasse. Tel. 09-32.89. 

36.17.54 _ 

Wij bouwen WONINGEN 
voor u vanaf 3.500.000 Bel¬ 
gische Franken. Tel. 09- 
3289361754. _ 

Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 

Te koop gevr. ouder 
WOONHUIS met tuin (op¬ 
knappen geen bezwaar). 
Tel. 046-753367, _ 

Verkoop weg. ziekte FRITU- 
RE omgev. Brunssum met 
inventaris en woonhuis. Bel- 
len: 04492-1026 na 18 u. 

HUIZEN met spoed te koop 
gevr. in alle prijsklassen, ook 
voor Uw taxatierapport en 
hypotheek. John Seegers 
Onr. Goed. Tel. 046-525318. 
Geen verkoop, geen kosten. 

BRUNSSUM, Op gen Hoes 
131, eengezinsw. met alle 
comfort, 2 slaapk., in goede 
staat, ƒ 135.000,- k.k. Wij- 
man & Partners 045-728671 

MAASTRICHT, Schippers- 
dreef 22a, op begane grond 
gelegen appartement met 2 
slpkmrs. en tuin. Onlangs 
voorzien van isolatie en 
kunststof. Geen trappen. 
ƒ 126.000,- k.k. Wijman & 
Partners. 045-728671. _ 

Kerkrade, Locht 27, vrijst. 
villa IDYLLE met gar./bed- 
rijfsr. (80 m2) tot. opp. ca. 
1.700 m2. Prijs en bezicht. 
i.o. Tel. 045-416573. 

Te k. of te h. WINKEL met 
woonhuis en grote tuin in 
centrum van Heerlen. Direct 
te aanvaarden. 045-7 24690 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevraagd, 
opknappen geen bezwaar. 
Tel. 040-520558. _ 

VALKENBURG, Broekhem 
41, solide 2-1-kapwoning 
met c.v., 35m. diepe tuin. 
Kooppr. ƒ215.000,- k.k. Inl. 
Albatros Vastgoed Advi¬ 
seurs, Lid VBO. Tel. 04492- 
2713 b.g.g. 04920-52667. 

Te koop in Stokhem, Wijlre 
riant vrijstaand LANDHUIS 
met garage en mooi aange¬ 
legde vrije tuin op het zuiden. 
Opp. 560 m2, geh. i.g.st. en 
uitst. geisol., bwj. '79. Ind.: 
hal met garderobe, wc, ro¬ 
yale L-vorm. woonk., 52 m2, 
grote woonkeuk.met inbouw 
app., bijkeuk., vloer beg. 
grond geh. betegeld. Ie 
verd.; 3 slaapkmrs waarvan 
1 met balkon, luxe badk., 
gastenbadk., sep. wc. 2e 
verd.; 1 slaapkm., 1 stu- 
deerk., en 2 bergzold. Het 
gehele huis is onderkelderd. 
Pr. in aanv. n.o.t.k. Tel. 
04450-3845. ______ 

VALKENBURG, halfvrijst. 
woonh. 250 m2, tuin. Veel 
privacy. Evt. geschikt voor 
dubb. bew. of kl. praktijk. Te 
bevr. 04920-52667. 


Te k. vrijst. WONING met 
garage, aangeb. hobbyruim- 
te. Ind.: souterrain, bar, keu¬ 
ken, compl. badkamer en 
grote hobbykamer. Beg.gr.: 
hal, toilet, woonruimte en 
keuken. Ie verd.: 3 slaapk., 
badk., 2e verd.: via vaste 
trap naar zolder en zolder¬ 
kamer. Voor het huis 50 m2 
tuin. Vr.pr. ƒ165.000,-. Kan 
voor de helft op huurkoop en 
de helft op aanbetaling. 
04744-1387. _ 

MAASTRICHT-Heughem, 
te koop goed onderhouden 
woonhuis. Ind.: woonk. met 
parket, ruime keuken m. app. 
, bijkeuken, warana, gar., 
badk., 3 slaapk. en zolderk. 
m. vaste trap.Kelder, gr. tuin 
op ’t zuiden en vije achterom. 
Opp. 492 m2. Pr.n.o.t.k. Tel. 
043-612731 _ 

Te k. NUTH, ouder woonh., 
5 slaapk., garage, gr. tuin, 
dir. te aanv. 045-242720. 

BRUNSSUM, wijk Kruisberg, 
h.vr. woonhuis te k. met ga¬ 
rage. Tel. 045-250690. 
Goudenregenstr. 9 __ 

DOENRADE, Bekweg 5. 
Grote hoekboerderij met be¬ 
sloten binnenplaats op 
2.140 m2 perceel. Voor- en 
zij-ingang met schuren en 
stallen, ƒ 259.000,-k.k. Tel. 
046-742550. Jos Storms o.g 
Geleen. __ 

SCHINVELD, Pr. Roose- 
veltstr. 19 en 21. Groot dub¬ 
bel boeren woonhuis met gr. 
tuin (575 m2), veel ruimte, 
opknapper, ƒ 85 . 000 ,-k.k. 
Tel. 046-742550. Jos 
Storms o.g. Geleen. __ 

SCHIMMERT, Op de Bies 
56. Uitst. onderh. vrijst. 
landhuis op 780 m2 perceel. 
Ind.; ruime hal, woonk 40 m2, 
alles tegelvl., eiken aan- 
bouwkeuk., alles onderkeld., 
speelk. 35 m2, wasruimte, 
provisieruimte, 3 gr. slpk. 
met vaste tr. zold., (boven 
alles parket, grote garage 
met aparte carport (2 oprit¬ 
ten). Perf. pand, ƒ389.000,- 
k.k. Tel. 046-742550. Jos 
Storms o.g. Geleen. _ 

GELEEN Bungalow met 
garage, hobbyk., L-woonk. 
m. open haard, eetk., luxe 
witte Poggenpohl keuken m. 
app., 3 sik., badk. m. ligbad, 
2e toilet, tuin m. overdekt 
terras (perc. 589 m2). Goed 
onderh. Vr.pr. ƒ 349.000,- 
k.k. Mak. kant. Rob Dassen 
046-375757. __ 

BEEK Vrijstaande bungalow 
met garage en kelder, L- 
woonk., keuken, badkamer, 
3 slaapk. en tuin. Vraagpr. 
ƒ 229.000,- k.k. Mak.kant. 
Rob Dassen 046-375757. 

NIEUWENHAGEN, Hoogstr. 
96. Ruim woonh. met 2 in¬ 
gangen, midden in winkel- 
centr. Zowel zakel. als partic. 

, ƒ 108.000,- k.k. Tel. 046- 
742550. Jos Storms o.g. 

Geleen. _ 

Te k. eengez. won. te 
BRUNSSUM-Langeberg 
met ruil tegen ben. flat bij 
centr. Brunssum. Br.o.nr. B- 
03344, L.D., Postbus 2610, 
6401 PC Heerlen. _ 

Te k. HEERLEN, klooster- 
koolhof 60, nabij centr. gel. 
tussenwoning m. zij-ing., 
prov. kelder, c.v., terras en 
tuin, achterz. geh. voorz. v. 
rolluiken. Beg. gr.: hal, toilet, 
woonkmr./suite, keuk., bij¬ 
keuk. Ie Verd.: 4 slpks. 
badk. m. ligbad en 2e toilet, 
vaste trap n. zolder, bwj. ’55. 
Vr.pr. ƒ 159.000,-k.k. Tel. 
045-416060. _ 

Te k. C-KERKRADE: stads¬ 
appartement op beg.gr. Ind.: 
woonk. open keuken, 1 slpk. 
douche, w.c. kleine berg. 
ook geschikt als kantoor/ 
praktijkruimte, ƒ 92.500,-k.k 
Inl.: 09-49.2407.3017. _ 

BINGELRADE. Met spoed 
te koop weg. emigratie, vrijst. 
huis grondopp. 500 m2. Te 
bezichtigen zondag 6 de¬ 
cember v.a.9.00 tot 16.00 
uur. Dorpstraat 94. __ 

Wij zoeken BOUWGROND 
voor een huis, plm. 300-400 
m2, omg. Bocholtz-Kerke- 
veld. Tel. 045-444926. 

HOENSBROEK, Dr. Philips- 
straat 46, in goede staat ver¬ 
kerend hoekhuis met voor- 
en achtertuin, garage, 3 slp¬ 
kmrs., mod. keuken met 
apparatuur ƒ 135.000,- k.k. 
Wijman & Partners. 045- 
728671. _ 

HOENSBROEK, vrijstaand 
landhuis op prima locatie, 
zeer ruime woonkamer, app. 
keuken, 4 slpkms., div. kel¬ 
ders, ruim perceel, tuin met 
priv., opt. isol., elec. rollui¬ 
ken. Kooppr. ƒ375.000,- k.k. 
John Seegers O.G. Tel. 046- 
525318. __ 

Te k. ruim halfvrijst. woon¬ 
huis met weiland te LAND¬ 
GRAAF. Perc. opp. 3600 m2 
in rustige landelijke omge¬ 
ving. Uniek voor natuur- of 
dierenliefhebber. Vr.pr. 
ƒ 210.000,-k.k. 045-353628. 

Gevraagd met spoed, 
WOONHUIS liefst met grote 
tuin tot ca. ƒ 150.000,- 
opknappen geen bezwaar. 
Tel. 040-520558. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Bedrijfsruimte 

—. . . 

Te huur 

Winkel/bedrijfs/kantoorruimte 

Plm. 115 m2. (kelder en berging). 
Gelegen vlakbij centrum Heerlen.. 
Willemstr. 76 t.o. Aldi 
_Inl. 045-745747. 


GEMEUBILEERDE kanto¬ 
ren tijdelijk of permanent, 
incl. receptiefaciliteiten, 
postadres, telefoonbeant- 
woording, tekstverwerking, 
vertalingen. Maastricht, Am¬ 
sterdam, Utrecht. Bel Euro 
Business Center. Tel. 043- 
821500. ____ 

Te huur aangeb. BËT 
DRIJFSHAL 1320 m2. Kis- 
sel Heerlen. Totaal geïso¬ 
leerd, verwarming, kantoren 
parkeergelegenheid! Inl. 
Biallass Beleggingen 045- 
412189 b.g.g. 310557, 

Te huur in centrum GELEEN 
magazijn/werkplaats of stu¬ 
dio 65 m2, kantoor 15 m2, 
direct te aanvaarden. Huur¬ 
prijs ƒ 1.000,- per maand 
excl. Postbus 485, 6160 AK 
Geleen. Tel. kantooruren 
046-748008, na 18 uur 046- 
755434. 


Te huur plm. 300 nn2 r 
DRIJFSRUIMTE eve^T 
opslag en kantoor efJL 
bruik van (kantine). 
land 7, Brunssum. Tel- 
275009. 


Te huur WINKELflL^ 
geschikt als kantoor, ^ 
salon, groente of kaaSwe 
enz. Tel. 045-424426^ 

Te huur LOODS 76 x 
meter, ƒ 1.750,- per m® 1 
Tel. 04498-57553. 

Te huur gevraagd 
kantoor- of BEDR |J! F 
RUIMTE in Nuth. Br.o.rtyW 
3323, Limburgs D39 
Postbus 2610, 6401 

Heerlen. _ 

Te huur GEVRAAGD 
garage of andere 
voor aan auto’s te w 
met electriciteit en wate f 
045-272312. Jk~ 


Bouwen/Verbouwen 


Te k. zeer mooie partij PAL- 
LETSTELLING. Breedtes 
van 1.50cm. 90cm. 70cm. 
Hoogte: div. maten. Draag- 
balken 3.00cm. en 3.50cm.; 
staander 3.60cm. hoog 
ƒ 87,50 per staander; leg¬ 
balk 3.00cm. ƒ 37,50 p.st. ; 
spaanplaat 1.25x3.50cm. 4 
cm. dik, ƒ15,- per plaat. 
Voor grote partijen prijs op 
aanvraag. Rockmart, Kissel 
46a, Heerlen. 045-723142. 

Koopje DRAAI- en schuif- 
poort met wielen, H. 1.90, L. 
4.00 mtr., gegalv. en 25 pla¬ 
ten van 1.90x0.90 mtr., 
compl. garage. 045-421574. 


Heftruck hurefl^ 

-Jol Frissen b.v. ijj 
bellen > 
04406-4033&Ö 


Vroenhof 92, ValkenbU 1 »^ 
Komatsu dealer jij! 


Bouwmaterialen & Machines j g 

Romneyloodsen Nissenhutten ^ 

In en verkoop, verhuur, verplaatsen, isoleren. p*l 
SYSTEEM LOODSEN BOUW BV 
Tel. 01892-16195. Fax. 01892-18148. 

Ruime keuze uit 25 gebr. Aanbieding ! Nu ofNÖ?' 
TOYOTA EN KOMATSU Op is Op! Geldig t/m 1®V 

vorkheftrucks ^ r |“ or,en 

ƒ 50,-; div. soorten da^_ 
ƒ20,- t/m ƒ 50,- p. rol; ’ 
kwaliteit Laminaat PjJ 
ƒ 25,- p. m2; Underlay 1 !. 
Jf| f ïf plus sterlingboard platei] 1 

li Mn mm - f 37 ’ 50 '- div - P |aten ,- 
I zoeken ƒ 5,- p. plaat. v 

,mwGW W/nemigerveldweg 70, ' 

PSyii len - 045-727742/723076 - 

JjjHJBShji KANTELDEUREN, 

qr ren, sectiedeuren meLf 

zonder afstandsbediening 
23 maten direkt levew 
Afstandsbediening cofl 
laf 700-2500 kg. met ter gestuurd, geschikt v 
zine-, gas-, diesel- en alle soorten garaged al L 
romotor. Voor verkoop, compl. met zender vo0 r jfc 
tuur en service Collé, auto. Fa. Straten, Eijks^- 
jsterweg 90, Sittard. weg 18, Geulle. 043-6415 

Tel. 046-519980.- Kanteldeuren en roM 

BIELZEN, ƒ11,- p.st. bestellen? STRATEN ] 


fa 


B| 

II 


vanaf 700-2500 kg. met 
benzine-, gas-, diesel- en 
electromotor. Voor verkoop, 
verhuur en service Collé, 
Nusterweg 90, Sittard. 
Tel. 046-519980. 


Te k. BIELZEN, ƒ11,- p.st. bestellen? STRATEN 
Nusterweg 100, ind.terr.nrd. rendaal bellen. Ook voo[ 
Sittard. Afh. tussen 8-16 uur dustrie. Tenelenweg 
Te koop ROLSTEIGER; Tel. 045-750187. 


koperen afzuigkap; handcir- 
kelzaag; antieke haard. Tel. 
04405-1424. 


STANDSDEGEL Iberca -jS 
x 55; Offsetmach./A3 
ITK 023-281076. 


In en om de tuin 


DOMPELPOMPEN voor 
kelders en vijvers, 7.000 liter 
per uur, 220 V, ƒ 225,-, Jo 
Knops, Rijksweg Zuid 195, 
Sittard. Tel. 046-512718. 

IMPREG Tuinhout b.v. In de 
Cramer 18, Heerlen. 045- 
717733 bijna alles voor uw 
tuin. Bezorgen mogelijk. 

Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


m 


Reageren op a • 
advertenties ond& y 
BRIEFNUMMER 


s 


Stuur uw brief (voldoen 0 
gefrankeerd) naar h®‘ 
Limburgs Dagblad, 
postbus 2610, 6401 
Heerlen en vergeet niet 
onder op de enveloppe j e 
nummer uit de adverteh B 
te vermelden. Een goed onderhouden en optimaal g& s y' 
leerd landhuis met c.v. en garage. Met W 005 . 
kamer met open haard, luxe aanbouwkeuk^ 
met alle apparatuur, bijkeuken, overloop f 710 ’ 
muurkast, 3 slaapkamers, complete badK^J 
mer. Overal vloerverwarming en op begaan^l 
grond tegelvloeren, aanvaarding in overleg- 
Koopprijs ƒ 279.000,- k.k. * 

Geopend ma t/m vnjd van 9 00 tot 17.30, zaterdag v 10 00 tot 13 00 uU ^| 

m VAN DER L00 LIMBURG MAKELAARDIJ B.V. 

MAKEIAAR EN BEËDIGD TAXATEUR 
SITTARD - Rijbwefl Zuid 38, tel. 046-522323 HYPOTHEEK?? ^ VIJGEN VRAGEN!! ^“ 8lé 


Tel.: 045-711617 


<' > '„ 7 


woonblad 


u 


n2 

te 

en i 


I Moderne exemplaren laten vaak te wensen over 
\ 1 

Zelf ’ sleutelen’ aan 
deuren binnenshuis 


Cd pick-up 

Geen krassen en vingerafdruk¬ 
ken op cd’s, wanneer de 12,5 
centimeter hoge ’pick-up’ (ad¬ 
viesprijs ƒ 29,95) ter hand wordt 
genomen. Het antracietkleurige 
apparaatje moet midden op het 
schijfje worden geplaatst. Door 
een druk op de knop aan de bo¬ 
venkant van de ’pick-up’ komen 
aan de onderzijde vier tandjes 
vrij, die zich onder het cd’tje 
klemmen. Op de markt gebracht 
door Hulsegge International. 


DOOR MARTIEN HOOGENDIJK 

. rf* - 

10 VJ^ en w°° r dig worden binnendeuren voor nieuwbouwwonin- 
"JT* 1 vrijwel alleen nog machinaal en volgens standaardafme- 
rnaWpSen gemaakt. Hadden de vroegere fabrieksmatig vervaar- 
h§de deuren nog een aardig aanzien door paneelverdeling, 
bovenruitje en een eenvoudige profilering aan stijlen en 
1 fij e ^ s ’ s i n ds vele jaren is de standaard binnendeur in feite 
meer dan een vlakke, gladde plaat, voorzien van twee 
.^barnieren en een slot. 


Mistral 


HHu ^mendeuren zijn vaak van het 
’°Pdek-type’, de uitvoe- 
w aarbij ze met een sponning 
ef-jjJL 8 d P> deels binnen het kozijn 
Jk , ei3 ' Van dit type deuren bestaan 
uit kunststof of uit hard- 
dat met een laagje kunststof 
j^werkt, of geverfd. De zicht- 
>P?L ken van duurdere uitvoeringen 
k soms een fineerlaag. Het 
'Lf binnenwerk is opgebouwd uit 
.raamwerk van vurehouten lat- 
1 | ee n kartonnen raatvulling als 
^r^teviging. 

Jftr.l Vee l moderne binnendeuren 
'''-EJ/keert wel wat. Zo is het merk- 
»0o t ‘ 8 dat bet functionele, op oog- 
• !k gte ..^gebrachte paneelruitje 
’ Xf^bjks meer wordt toegepast. 

iW jboneel, omdat je door het glas 
al’-AUjg an bere kant van de deur een 
|£ \L kunt zien aankomen, zo- 

botsingen worden vermeden, 
hal- of badkamerdeuren 
'11^ ioe ook lichttoetreding van en 
ijKr belendende vertrekken een rol 
belang. 


^luidisolatie 


É ^ er is het geluidisolerend ver- 
van moderne binnendeuren 
'Air '^ verwaarlozen, juist omdat 

B bcht van gewicht zijn en 
% ^ boor een te geringe massa heb- 
' 3 fc Vraag t men van een deur gelui- 
al &S* nde eigenschappen, dan 
'1 bij als lichaam ’zwaar’ zijn, bij- 
n f •>* e * d bestaan uit massief hout 
k 5 ^ 40 mm dik multiplex. Wan- 
e en wat betere geluidisolatie 
udt verlangd, dan kan de deur 
-j^ aan beide zijden worden ver- 
a }vprd met multiplex van 8 mm. 


rt9i¥i\ rigens b ee ft het grotere gewicht 
sequenties ten aanzien van de 
.«Bk, *de van qpharnipr(>n r>f fitsen 


)I3 'ah ^ van scharnieren of fitsen. 

lo een verbeterde geluidisolatie 
el ^ 8en geen al te hoge verwachtin- 
v gorden gekoesterd, als niet ook 
K<j ip.be kierafsluiting de nodige aan- 

t bt wordt besteed. Is het deurko- 
v an hout, dan levert het aan¬ 
een van aluminium of houten 
trip P en w einig problemen op, 
f^ h r bij kozijnen van metaal of 
®tstof stuitje op moeilijkheden. 
JL , Za l met schuimplastic tocht- 
W b moeten worden gewerkt. 

É f en in oudere huizen zijn vaak 
* ouderwets-mooie deuren te vin- 
V -W deuren met houtgenagelde 
.ieJ^^gatverbindingen, en fraai 
r . jitjj] 0 beerde overgangen tussen de 
en i ets opgedikte kussen- 
elen - In de zestiger jaren werd 
■^.gebruikelijk dergelijke deuren 
te maken: al die stoffige rand¬ 


jes was immers maar niks... Plat en 
vlak was ’in’. De naar voren steken¬ 
de profileringen werden vaak afge¬ 
schaafd en met een plaat hardboard 
en een lik verf werd de deur tot een 
spic-en-spandeur gemaakt. 

Wie dat alsnog ongedaan wil maken 
mag van geluk spreken als hij onder 
de weggestopte hardboardplaten 
nog een ongeschonden deur aan¬ 
treft. Want we hebben weer aan¬ 
dacht voor 'ambachtelijkheid’ en 
noemen een volkomen vlakke en 
gladde binnendeur eerder saai dan 
fraai. Het is echter heel goed moge¬ 
lijk daarin verandering aan te bren¬ 
gen. Aan vlakke binnendeuren kan 
een meer karakteristiek aanzicht 
worden gegeven door ze te voorzien 
van decoratief lijstwerk waardoor 
het effect van een paneeldeur ont¬ 
staat. In bouwmarkten en dhz- 
zaken zijn hiervoor profiellijsten in 
allerlei uitvoeringen verkrijgbaar, 
zowel strak als klassiek, in hout (ra- 
min) of kunststof. En zowel ’los’ als 
in de vorm van complete sets in be¬ 
paalde stijlen. 

Niet spijkeren 

Door de profielen met een fijnge- 
tande zaag in verstek te zagen (bij 
de complete sets is dat al door de 
fabrikant gedaan) en ze op de zicht- 
vlakken van de deur te bevestigen 
wordt in een oogwenk een aardig 
resultaat bereikt. Bij de meeste 
vlakke deuren, die immers hol zijn, 
kan beter niet worden gespijkerd. 
Met contact- of montagelij m kun¬ 
nen de lijstjes echter eenvoudig 
worden bevestigd. Er is ook spe¬ 
ciaal voor dit doel bestemde (dun¬ 
ne), tweezijdig klevende tape ver¬ 
krijgbaar. Het deuroppervlak hoeft 
niet van verf te worden ontdaan, 
wel dient het schoon en vetvrij te 
worden gemaakt. 

Om een deur volgens de vroeger ge¬ 
bruikelijke 'gulden snede’ te behan¬ 
delen zal de hoogte van het boven¬ 
paneel kleiner moeten zijn dan het 
onderpaneel, en de ruimte tussen 
onderkant deur en onderkant on¬ 
derpaneel groter dan de horizontale 
afstanden aan de bovenkant en in 
het midden. De deurprofielen die 
als sets worden verkocht gaan ech¬ 
ter uit van een bovenpaneel dat gro¬ 
ter is dan het onderpaneel. Maar 
iedereen kan natuurlijk, door het 
materiaal ’aan de meter’ te kopen, 
een paneelindeling naar eigen 
smaak maken. 

Naar aard en stijl van het interieu. 
kunnen de paneelvlakken binnen 
de lijstjes in een iets lichtere tint 
worden geschilderd dan de omrin¬ 
gende vlakken. 


De Mistral heeft niet alleen hoven maar ook achter de kookplaat een afzuigvlak. 

Foto: GPD 


Onder de naam Mistral 
introduceert Bau- 
knecht een nieuw type 
afzuigkap. De Mistral 
valt op doordat hij niet 
alleen boven maar ook 
achter de kookplaat een 
afzuigvlak heeft. Daar¬ 
door werkt hij uiterst 
efficiënt. Bovendien is 
hij voorzien van een 
zeer sterke motor, een 
handige tiptoetsbedie- 
ning en praktische me- 


Afzuigkap met extra 
grote capaciteit 


talen vetfilters. 

Dit type is zowel voor 
afzuiging als recirnafla- 
tie te installererf Bij 
afzuiging is de luchtver- 
versingscapaciteit 523 
,m3 per uur, bij recircu¬ 


latie is dat 420 m3. De 
motor is in een speciaal 
huis ingebouwd dat bo¬ 
ven de afzuigkap wordt 
gemonteerd en in een 
bovenkastje kan wor¬ 
den ondergebracht. Het 


apparaat is geheel in 
roestvaststaal uitge¬ 
voerd. Het afzuigvlak 
bestaat uit drie metalen 
fïltercassettes, waarvan 
er zich twee achter de 
kookplaat bevinden en 
één erboven. De afzui¬ 
ging heeft vier verschil¬ 
lende schakelcapacitei- 
ten. De geïntegreerde 
halogeenverlichting 
biedt goed zicht in de 
pannen en potten. 
Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 35 achine neemt veel waswerk uit handen 


^OOR THEA WAMELINK 


■MaM esten van ons bebben de 
^T^ag-wasdag’ afgeschaft. Om- 
tegenwoordig wassen zodra 
$£,j s d °ende voor een volle machi- 
‘ m gezinnen met kinderen, of 
veel aan sport wordt gedaan, 
öe wasmand vrijwel dagelijks 

^ihd kan de was doen met de 
rne machines. Wassen is werk 
een handomdraai (knopom- 
. geworden, gemakkelijker en 
er vermoeiend maar we beste- 
och niet minder tijd aan de 
ai ? * n bet begin van deze eeuw 
u es nog met de band moest 
H en ' wass en gewoon veel 

- .r an Vr oeger. De moderne stof- 
tmvi,^ an °°k beter wasbaar en 
'•ider en eer ber iets schoons aan. 
Ic} en herinneren zich ongetwij- 
° g ^ at je eenmaal per 

ln bet bad ging en daarna 

t n ondergoed aantrok. Tegen- 
i lg willen we elke dag schoon 
2 °wel onder- als bovenkle- 
”J; n we zijn erg makkelijk met 
«laar in de was’. 

Ver gt vandaag de dag niet 
^i e l zware lichamelijke arbeid 
, Aw e ind van de jaren veertig 

meeste huisvrouwen was. 

li^Qokt te Was werd in een ketel ge- 
^, erv °lgens op de hand of een 
r-J&WrwT geb °end, gespoeld en uit- 
n S e m Er waren al wel wrin- 
n a ? mm igen hadden ook een 
ine ' bhe eerste exemplaren 
i-pfer , ^bouten kuipen met schoepen 
„Kh ; wasgoed in ging en via een 
beweging werd gebracht. Het 
ri ™ est eerst °P bet fornuis 
Nati ; 6 i 1001 * worden gebracht en 
: ^sjouw kuip gegoten - Een beel r . 2 mm ,y/ 


# Vroeger vergde wassen zware licha- • Rond 1950 kwam de voorloper van de # Iedereen kan de was doen met de mo¬ 
melijke arbeid. huidige wamachine op de markt. derne machines.' 


Rond 1950 kwamen de voorlopers 
van de huidige wasautomaten op de 
markt, en de eerste centrigues. 

Toen werd wassen opeens veel min¬ 
der zwaar wérk. Geen gezeul meer 
met teilen en emmers. Eind jaren 
vijftig kenden we al machines die 
van de voorwas tot en met het cen¬ 
trifugeren het hele proces Volauto¬ 
matisch’ afwerkten. Maar deze 
apparaten moesten meestal wel 
goed worden verankerd om te voor¬ 


komen dat ze tijdens het wasproces 
door de keuken gingen 'wandelen’. 
Voor het wassen van 5 kg goed was 
in die tijd nog zo’n 200 liter water en 
5 kWh stroom nodig. 

De moderne wasautomaten onder¬ 
scheiden zich niet alleen door een 
keur van verschillende program¬ 
ma’s die heel gemakkelijk zijn in te 
toetsen, maar tevens door het sterk 
verlaagde energieverbruik. De 
nieuwste apparaten hebben voor 5 


kg kookwas nog geen 60 liter water 
en minder dan 2 kWh stroom nodig. 


Een aparte centrifuge hebben we 
niet meer bij de moderne wasappa- 
ratuur. Daarvoor in de plaats is de 
droger gekomen. Want lang niet 
iedereen beschikt over voldoende 
ophangruimte waar de natte was uit 
het zicht kan drogen. 

Wie een baan buitenshuis heeft 


waagt het in ons natte klimaat bo¬ 
vendien niet gauw de was buiten te 
laten hangen. Als er een buitje 
komt... Bovendien is het in streken 
met vrij veel luchtvervuiling niet 
aanlokkelijk het mooi schoon ge¬ 
wassen goed aan de buitenlucht 
bloot te stellen. Een droger kan dan 
uitkomst brengen. Maar het gemak 
van de moderne apparaten heeft er 
wel toe geleid dat tegenwoordig 
niet meer alleen de maandag maar 
bijna elke dag 'wasdag’ is. EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF 


DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE 


Stooktabel week: 

(an maandag: 23 november t/m zondag: 29 novembei 

1992 


Bij een normaal 
jaarverbruik in 
m 3 van: hoort een streef- 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: (meterkaart 
kolom 3) 

Het weekstreef- 
verbruik kost u: 

en een totaal 
streefverbruik 
sinds 1 nov. 

1992 (meterkaart 
kolom 5) 

18 


9,54 

82 

20 


10,60 

92 

22 


11,66 

102 

25 


13,25 

112 

27 

ƒ 

14,31 

122 

29 

ƒ 

15,37 

132 

31 

ƒ 

16,43 

143 

33 

ƒ 

17,49 

152 

36 

ƒ 

19,08 

163 

38 

ƒ 

20,14 

173 

40 

ƒ 

21,20 

183 

42 

ƒ 

22,26 

192 

45 

ƒ 

23,85 

203 

49 

ƒ 

25,97 

224 

54 

ƒ 

28,62 

245 

58 

ƒ 

30,74 

264 

62 

ƒ 

32,86 

284 

67 

ƒ 

35,51 

306 

74 

ƒ 

39,22 

336 

80 

ƒ 

42,40 

366 

87 

ƒ 

46,11 

396 

94 

ƒ 

49,82 

428 

103 

ƒ 

54,59 

468 

112 

ƒ 

59,36 

509 

123 

ƒ 

65,19 

559 

134 

ƒ 

71,02 

609 

145 

ƒ 

76,85 

661 


Tip: Een onderhoudsbeurt aan uw cv-ketel: probleemloos de winter door!. 


Hond veilig langs 
fiets laten lopen 


Een hond meevoe¬ 
ren op de fiets is een 
hachelijke onderne¬ 
ming. Een ruk aan 
de riem is genoeg 
om de fietser uit het 
rechte spoor te bren¬ 
gen. De Springer, 
een vinding uit 
Noorwegen, brengt 
daar verandering in. 


Het apparaat bestaat 
uit een stalen beugel 
met een veer. De 
beugel wordt aan de 
staande framebuis 
van de fiets beves¬ 
tigd en de hond aan 
de veer. Bij het fiet¬ 
sen houdt het dier 
een redelijke bewe¬ 
gingsvrijheid en de 


veer vangt alle ruk¬ 
ken en trekken op. 
Importeur Stam 
heeft de beugel laten 
testen door de Kyno- 
logenvereniging 
Kennemerland, met 
positief resultaat. De 
Springer is te koop 
in dieren- en fiet- 
senspeciaalzaken. 

De prijs ligt rond de 
honderd gulden. 

Meer informatie bij 
Altranet, tel. 023 - 
340384. 


Kinderveilige railing rond kookplaten 

In een gezin met kleine kinderen kan een vlakke kookplaat gevaren 
opleveren. De kinderen zouden over de glasplaat een pan naar zich 
toe kunnen trekken, met alle gevolgen van dien. Diverse fabrikanten 
hebben hier oplossingen voor bedacht. Maar in feite zijn de gevaren 
bij gaskookplaten vrijwel even groot. Bauknecht brengt een univer¬ 
sele railing waarmee elke kookplaat aan de voorzijde kan worden 
afgeschermd. 

De railing is geheel in chroom uitgevoerd en bestaat uit een tegen de 
wand te monteren deel en een gedeelte rond de kookplaat. Zo kan 
de kookplaat gemakkelijk worden gereinigd. Aan de wandrail kan 
ook nog keukengerei worden opgehangen. De railing is uitgerust met 
rubbervoetjes die zich vastzuigen aan het werkblad om de inbouw- 
plaat. De rail is verkrijgbaar voor kookplaten van 60 en 77 cm breed, 
waarvan de adviesprijzen resp. 347 en 407 gulden bedragen. 


WT^vêrzichThypotheekrentêT^ 


Hypotheekrente 1 december 1992. 

De rente op de kapitaalmarkt vertoonde de afgelopen dagen een licht 
stijgend verloop. In navolging van een aantal hypotheekverstrekkers 
in de afgelopen weken voerde een drietal instellingen deze week ren¬ 
teverlagingen door met 0,2 en 0,3 procent. 
rentepercentages 


Naam bank 35,1% 50% 


ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36 

ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36 

ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36 

ABN.AMRO ann. hyp. variabel 1,00 9,10 5,95 4,83 

ABN.AMRO ann. hyp. 5 jaar 1,00 8.60 5,62 4,57 

ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,50 4,70 3,22 

ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,40 4,63 3,16 

ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,40 4,63 3,16 

ABP ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,30 5,42 4,41 

ABP ann. hyp. 10 jaar 1,00 8,20 5,36 4,36 

AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,00 5,07 3,53 

AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,00 5,07 3,53 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 8.30 4,58 3,13 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 8,20 4,51 3,08 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 8,20 4,51 3,08 

Bouwf. Limb. Gem. ann., hyp. 5 jaar 1,00 8,10 5,29 4,30 

Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 10 jaar 1,00 8,00 5,23 4,25 

CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,86 3.35 

CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,80 4,93 3,41 

CDK-bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 8,70 5,69 4,62 

CDK-bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,50 5,55 4,51 

Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 8,60 4,74 3,26 

Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 8,60 4,74 3,26 

Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,40 4,60 3,12 

Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,70 4,80 3,29 

Centrale Volksbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 8,50 5,55 4,51 

Centrale Volksbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,30 5,42 4,41 

Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 8,80 4,84 3,32 

Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 8,80 4,93 3,41 

Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 8,80 4,93 3,41 

ING BANK spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,80 4,88 3,36 

ING BANK spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,80 4,77 3,21 

ING BANK ann. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 5,75 4,67 

ING BANK ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,60 5,62 4,57 

Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,85 3,34 

Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,90 4,98 3,46 

Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 8,90 4,98 3,46 

Postbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 5,58 4,52 

Postbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,50 5,45 4,42 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 £.80 4,91 3,39 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 8,80 4,91 3,39 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 8,80 4,91 3,39 

RABO (adviesrente) ann. hyp. var/1 jr 1,00 9,00 5,88 4,78 

RABO (adviesrente) ann. hyp. 4/5 jr 1,00 8,60 5,62 4,57 

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,80 3,29 

SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,90 4,94 3,40 

SNS Bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 5,95 4,83 

SNS Bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,50 5,55 4,51 

Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 8,70 4,84 3,34 

Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 8,60 4,77 3,28 

Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 8,50 4,70 3,22 

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 8,70 4,80 3,29 

Bouwf. Hoevelaken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 8,50 4,72 3,24 

Bouwf. Hoevelaken ann. hyp. 5 jaar 1,00 8,30 5,42 4,41 

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie. 
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek. 
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy¬ 
potheek ad. ƒ 150.000,-. 

Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden. 
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af. 

®Copyright ’Vereniging Eigen Huis’ te Amersfoort. Limburqs 

nnvnmr 


IILAI» 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 


Pichéejfcm Huis Uit Aktief! 


BRUNSSUM: prachtig vrijstaand tandhuistype met gas-c.v., 
garage en prachtig aangelegde tuin met terras Geh. geïsol., 
degelijk uitvoeringsniveau. Ind. o.a. kelder, royale hal, L-vor- 
mige woonk. met open haard, Eetkeuken met luxe keukenin- 
stal., badk. met o.a. ligbad, douche, 2 vaste wastafels. Toilet- 
ruimte, 4 slpk. Zolder. Prijs ƒ 349.OOP,- k.k. 


BRUNSSUM: groot woon¬ 
huis met gas-c.v., dubbele 
garage en mooie tuin. Uit¬ 
stekend onderh. Geh. geï- 
sol. Bouwjaar ca. 1978. 
Ind. o.a. royale hal. Ruime 
woon-, eetkamer - keuken 
(ruim 55 m 2 ); open haard; 
keukeninr. met app. Werk- 
studeerkamer. Ie verd.: 
vier grote slpk. Goed uit- 
gev. badk. Vaste trap naar zolder; grote hobbyruimte. Prijs 
ƒ 279.000,- k.k. 


BRUNSSUM: vrijstaand 

landhuis met gas-c.v., ga- 
5 2 rage en rondom tuin. Rus¬ 

tig gelegen met optimale 
privacy. Muren en dak ge¬ 
ïsoleerd, ged. dub. begl. 
Ind. o.a. Sout: wijnkelder, 
hobby-ruimte Part.: speels 
ingedeelde woon-eetk. (ca. 
45 m 2 ) met marmer en pla- 
vuizenvloer; keuken; werkkamer; 2 slpk., badk. Ie verd.: 3 
slpk., badkamer. Prijs: f 369.000,- k.k. 


- . , - * EYGELSHOVEN: vrij- 

staand woonhuis met prak- 
^ • tijk-ruimte in aanbouw (kap 

ï dicht). Wordt met verder af- 
i— é gebouwd. Ind. o.a. royale 

9 «tl hal. woonk., keuken, bij- 

m P * [Fr keuken, studeerkamer, 3 

r- , , Ju slpk., badkamer. Geschei- 

""***^*• 1 ^ — BMwa den enlree praktijkruimte; 
diverse ruimten. Prijs nader overeen te komen. 


HEERLEN-CENTRUM: te huur appartement, 3e verd. Geh. 
geïsol. Ind. o.a. woonk., keuken, 2 slpk., badk., balkon. Huur¬ 
prijs; ƒ 1.005.- per maand incl. service-kosten. 


HEERLEN-SCHELS- 
BERG: vrijstaand woon- 
_ huis met kantoor/winkel¬ 

ruimte. Ook geheel als 
woonruimte te gebruiken. 
Ind. o.a. winkel/kantoor¬ 
ruimte, garage, bergruim¬ 
te Ie verd.: woonk., keu¬ 
ken met compl. keukenin- 
st., grote tuin met hobby¬ 
ruimte (ook als bungalow 
te gebruiken) 2e verd.: 3 
slpk., badk. met o.a. ligbad en douche. Zolderruimte. Prijs: 
ƒ 295 000.- k.k. 


HEERLEN-HEKSENBERG: ruim halfvrijstaand woonhuis met 
gas-c.v.. garage met hobbyruimte en tuin. Geh. gerenoveerd en 
uitgeb. Uitstekend onderh. Kunststof ramen met dub. begl. Ind. 
o.a. prov.kelder, L-vormige woonk. met open haard, keuken met 
compl. keukeninstal. met ap. bijkeuken, 3 slpk., 2 badk., zolder. 
Koopprijs ƒ 167 000,- k.k. 

HOENSBROEK: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c.v., berging 
en tuin. Rustig gelegen aan de 
rand van het winkelcentrum. Ind. 
o.a. prov.kelder, L-vormige 
woonk. met open haard, eetkeu¬ 
ken, 2 slpk (voorheen 3), badk. 
met o.a. ligbad, douche en toilet. 
Zolder. Prijs ƒ 137.000,- k.k. 


KLIMMEN: vrijstaande bun¬ 
galow met gas-c.v., grote 
inpandige garage en rondom 
tuin. (tot. 1250 m 2 ). Uitste¬ 
kend gelegen. Dub. begl., 
dak geïsol. Ind o a royale 
hal, L-vormige woonk met 
open haard, keuken (dicht) 
met compl. keukeninstal., 2 
sipk. (voorheen 3), badk., provisiekelder, hobby-ruimte. Prijs' 
ƒ 369 000.- k.k. 
w 


SCHAESBERG: ruim half¬ 
vrijstaand herenhuis met 
gas-c.v., grote garage (ook 
voor caravan) en tuin. De¬ 
gelijk gebouwd. Grenzend 
aan centrum en openbaar 
vervoer. Ind. o.a. Sout.: di¬ 
verse werk- en hobbyruim- 
ten. Part.: royale hal, 
woonk., eetk. (ca. 52 m 2 ). 
Royale keuken met compl. keukeninst., bijkeuken. Ie verd.: 5 
slpk. met vaste wastafel, compl. badk. 2e verd.: vaste trap. 
Grote zolder. Prijs ƒ 315.000,- k.k. 
SCHAESBERG: vrijstaand landhuistype Prachtig gelegen in 
het buitengebied (loopafstand van het NS-station). Dub. gara¬ 
ge. Tot perceelopp ca. 4100 m 2 . Goed onderh. Daken en 
muren geïsol. Ind. o.a. wijnkelder, royale hal, ruime living ca. 
40 m 2 met leisteenvloer, open haard (antiek), ruime eetkeuken 
met compl. keukeninr., 4 slpk., compl. badk. met o.a. ligbad 
en douche. Grote zolder. Prijs op aanvraag. SCHINVELD: goed onderh. 
ouder vrijstaand woonhuis 
met olie-c.v., grote garage, 
werkpl. en grote tuin. Opp. 
1.820 m 2 . Rolluiken. Ind. o.a. 
kelder, woonk. met open 
haard. Ruime eetkeuken met 
app. Bijkeuken, serre, 3 
slpk., badk. Zolderk., ber¬ 
ging. Prijs ƒ 235.000,- k.k. 
SCHINVELD: ouder woonhuis 
& met olie-c.v.. Geen tuin. Rollui¬ 
ken. Ind. o.a. woonk., keuken, 
serre, 2 slpk. en zolder. Prijs 
ƒ 110.000,- k.k. 

KERKRADE-WEST (Spek- 
holzerheide): type vrij¬ 
staand woonhuis met gas- 
c.v., garage met zolderruim¬ 
te, kleine tuin. Muren en dak 
geïsoleerd. Bj. 1979. Ind. 
o.a. pand is geheel onder- 
kelderd, woonk. met open 
haard; keuken; 3 slpk., 2 
badk., zolder. Prijs 
ƒ 239.000,- k.k. KERKRADE-BLEIJERHEI- 

DE: vrijstaand woonhuis 
met gas-c.v., grote garage 
(2 auto’s) en mooie tuin met 
terras (op het zuiden gele¬ 
gen). Dub. begl. rolluiken. 
Ind. o.a. prov.kelder, ruime 
L-vormige woonk. met t.v - 
hoek; open haard, keuken, 
3 slpk., badk. met o.a. lig¬ 
bad en douche. Prijs 
ƒ 265.000,- k.k. 


KERKRADE-BLEIJERHEIDE: rustig gelegen halfvrijstaand woon¬ 
huis met gas-c.v., garage en kleine tuin (groot terras). Dub. begl. 
met rolluiken. Goed onderh. Ind. o.a. kelder, L-vormige woonk. 
met open haard, parketvloer, keuken met compl. keukeninstal. met 
app. Badk met o.a. ligbad en douche. 4 slpk. Zolder (vaste trap). 
Koopprijs ƒ 195.000,- k.k. UBACH OVER WORMS: half¬ 
vrijstaand woonhuis met gas- 
c.v., ruime garage en mooie tuin. 
Dub. begl Muren geïsol. Goed 
onderh. Ind. o.a. woonk., eetk. - 
keuken met een compil. keuken¬ 
instal. met app., 3 slpk., badk. 
met o.a. bad en douche; zolder. 
Koopprijs ƒ 179.500,- k.k. 


Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheek-adviescentrale. 

Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur. 
Ook ’s zaterdags 
geopend van 
9.00 tot 15.00 uur. 

En verder volgens afspraak. 

Heerlenseweg 22, 
6371 HS, postbus 31193, 
6370 AD Landgraaf. Pickée makelaardij bv REPRESENTATIEVE, ONDER ARCHITECTUUR GEBOUWDE VRIJSTAANDE BUNGALOW 

Volledig gemeubileerd. Ruime living met schitterende, aangebouwde serre. Extra 
voorzieningen: perfecte geluidsisolatie, ingebouwde radio/cassette met R.D.S. en 
4 speakers, A.B.S., airconditioning, automatische transmissie, cruise control, 
lichtmetalen velgen en leren 4-spaakstuurwiel incl. ƒ80.265,-. Spoedig te aanvaarden. 

De nieuwe Camr y Customwa g on. Heel To yota. 

Reeds leverbaar vanaf ƒ 52.265,- v.o.n. 

AUTOBEDRIJVEN MENGELERS 


OIRSBEEK 

04492-1814 


SCHAESBERG 

045-318888 


SITTARD 

046-521000 


GELEEN 
ƒ 159.000,- k.k. 

Kantoorpand/woon¬ 
huis. Ind. sout.: kel¬ 
der. Beg. gr.: en¬ 
tree, kamer 7.80x 


3.50x2.80, kamer 
2.80x2.20, berging 
en binnenplaats. Ie verd.: 3 kamers resp. 3.70x 
3.25, 2.60x2.40 en 3.75x3.05. 2e verd.: 2 kamers 
+ zolderruimte te bereiken via vaste trap. Het object 
is nu in gebruik als kantoor, maar kan ook als wo¬ 
ning dienen. HEERLEN 
TEN ESSCHEN 
ƒ 175.000,- k.k. 
opp.: ca. 430 m 2 

“Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage 
12.50x3.50. Ind.: hal, 
woonkamer met open 
keuken ca. 53 m 2 , 
complete badkamer, tuin en berging. Ie verd.: 3 
royale slaapkamers. 2e verd.: 1 kamer en zolder. 
Het woonhuis moet u van binnen gezien hebben. 


l*Mi| 

| J 


W « KLIMMEN 

fl mrnnwiïlFliïïrB ƒ 315.000,0 v.o.n. 

H ili! ' :!■ Ij Nieuwbouw. VRIJ- 

j^il IjjUüLi ih Ij STAAND WOON- 

iSi'lil L HUIS Grondopp ca. 

ItliJuuM'UIL. 600 m 2 , tuin zuid- 

L WtW Pf i ' r westen. 
hJem..rïïzSü „ Li Lp. iii Indeling: begane 

" grond: hal, woonka¬ 

mer 10.40x5.90/3.40 (47 m 2 ), keuken 3.30x2.30, 
bijkeuken, garage 6.20x2.90. 

Ie verdieping: 3 slaapkamers (mogelijk 4), badka¬ 
mer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toilet. 
2e verdieping: zolderruimte te bereiken via vaste 
trap. JS RANSDAAL 

- (gem. Voerendaal) 

ƒ 600.000,- 

Landhuis met optima¬ 
le privacy. Gron¬ 
dopp.: 2700 m 2 . In- 
houd ca. 1300 m 3 . 
Ind.: sout.: recreatie, 
c.q. partyruimte. beg.gr.: entree, royale hal, gardero¬ 
be, toilet, kantoor, living ca. 75 m 2 met open haard 
en ged. afgesloten keuken. Ie verd.: 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en toi¬ 
let. 2e verd.: 2 slaapkamers en grote recreatie c.q. 
bergruimte. 

BEDRIJFSPANDEN 

HEERLEN 
(Heerlerheide) 
ƒ 700.000,- k.k. 

Showroom, maga¬ 
zijn, werkplaats op 
1800 m 2 grond voor 
diverse branches ge¬ 
schikt. 

* opp. showroom LUXE ■ 

APPARTEMENTEN 
IN HEERLEN 


RESIDENTIE "CORIOVALLUM" 
IN CENTRUM HEERLEN 


woonkamer 47m 2 


Hn 


balkon 


350 x 440 cm 

i 


slaapkamer 1 
430 X 390 cm 


jLJJ _ 

\keuken ur hal 
390 x286 cm 


: bijkeuken 


slApkamer 2 |ÏH| 

I! 390 x 370 Uk, I 


1 

aan» 

J badkamer 

f •j 

I 

• 

ï m 

1 


J\ c v L 

[j 


c.q. winkel ca. 550 m 2 

* opp. kantoren ca. 150 m 2 

* opp. werkplaats en magazijn ca. 500 m 2 

* 2e verdieping: appartement 

* voldoende parkeerfaciliteiten op eigen terrein 

* aanvaarding direct. 


• Makelaar o.g. 

• Bedrijtsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. 


makelaardij 

Tel.: 045-752142 


t»m »■ i iWAïi i r« ra ar>r«i dti 


NOG SLECHTS 
3 APPARTEMENTEN 
BESCHIKBAAR 


Het stijlvolle appartementengebouw "Residentie Coriovallum" 
wordt gebouwd op hoek Coriovallumslr./Ververstraat, met de 
rust van het ABP-park aan de achterzijde. Deze royale 
appartementen, meteen oppervl. van ca. 145 m 2 , een prachtig 
balkon (4,5x3,5 m) gelegen op het zuiden, 2 zeer ruime slaapks. 
luxe badkamer, keuken en aparte bijkeuken, leder appartement 
heeft zijn eigen parkeerplaats op afgesloten terrein. 


t t niva., j . 


Prijzen vanaf ƒ. 270.000,- v.o.n. 


ciquina 

Makelaardij O.G., Taxaties, Hypotheek-adviescentrum 
L. Aquina en E. Weerts 
Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen 
óók zaterdags: 10.00-13.00 uur 

Tel. 045 - 715566 BRUNSSUM 
Merkelbeekerstraat 13 

Vrijst. woonh., c.v., garage.^ 
tuin, 2 kelders, L-woonk., P^j 
ket, woonkeuk., 3 sipk., bauj 
douche, uitst. lokatie 
centrum. Vrije ligging overzij 
de. Uitermate geschikt 
voor niet te gr. gezin. W 
vraagprijs bedrag 

ƒ240 000,-. Voor snelle^ 
slisser uitermate schfifP® 
eindprijsü! j 

I 

MERKELBEEK | 

Bovenderstraat 11a j 

Royaal halfvrijst. woonh., 


vaste i,ctp. Aanv. direct, 
tuin. I 

Vraagprijs ƒ 189 000,-. 

HOENSBROEK ; 

Pr. Hendrikstraat 25 j 

Voor de starters! Gemod. K®* 1 
siek afgew. woonh., ketó®” 
woonk., open keuken ( boel ?ï 
stijl), incl. app., tuinkamer (Wi 
bouw), 3 slpk., badk., douchen 
2e verd.: hobbyruimte, zold®', 
berging, vaste trap. 
Vraagprijs ƒ 129.000,-. ! 

HOENSBROEK 
Oranjestraat 1 J 

Rustig gel. recentelijk 9fj 
woonk./keuken (41 m t' ,, 
slpk., badk., douche. 2e ve^ï 
hobbyruimte, zoider/berg 1 ™; 
vaste trap, gr. dakkapel. G 01 
sol. 

Vraagprijs ƒ 139.000,-. ' 

HOENSBROEK i 

Vandaag om 13.00 uur krij9 ê i 
wij opdracht tot verkoop 
nog een woning (bwjr. 19®*J 
met een vraagprijs 
ƒ 139.000,-. Belt u maand® 
even voor het adres en gefl , 

Door de zeer korte afstap 
zijn wij als het ware ook 1 
Brunssum en in HoensbrO* 1 
gevestigd. Natuurlijk kieS' ‘ 
voor uw bemiddeling in 4®* 
omgeving uiteraard het 
mitiebedrijf gespecialis0* r °' 
in bestaande bouw!!! 

N.M.W. QUADEN & % 

makelaardij onr. goed 
Geirestraat 4 
Munstergeleen 
046-519644 
lid NVM n,rl! 


PARKET 
KURK 

KUNSTSTOF 

Kurk 

vanaf FL 19,' 
Kunststof 
vanaf FL 49,' 
Parket 22 mm 

vanaf FL 59,- 

NPS Vloeren Studio 
Willemstr. 72 
Heerlen 
045-720010 


Uw huis op dit formaat in 
de krant kost meestal 
minder dan een maand 
hypotheekrente en 
verkoopt sneller, want: ‘ 

Je huis 
in de krant 
brengt mensen 
over de vloer. 


De mooiste 
half vrijstaande woningen 

Zondag 6 december 
open huis 

van 12.00 -14.00 uur 


Heerlen, (Passage) 
Oude Veemarktstraat 4 

Bedrijfsruimte (winkel). Circa 150 m 2 op de begane grond 
met toiletgroep. De kelderverdieping is als keuken ingericht. 

Het object is o.a. geschikt als biljartcafé, restaurantje, koffie¬ 
shop of iets dergelijks. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

Ab c Makelaardij 8J 

V ^MAKELAAR 


Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen - 045-712040 


___ Luxe appartementen 

te huur in complex Corioveste IV 

te Heerlen 

Op mooie lokatie gelegen (Eikenderveld) ruime 3-kamerappartementen; 
grote woonkamer met ruim balkon, badkamer met ligbad, berging met 
w.a.-aansluiting. Tevens berging in souterrain. Half open keuken. Moge¬ 
lijkheid tot het huren van een carport. Het complex is gelegen op loopaf¬ 
stand van het centrum en openbaar vervoer. Huurprijzen vanaf ƒ 825,- 
excl. serv. kosten ƒ 80,-. 

Bezichtiging van modelwoning op afspraak. 

Bel voor brochure, inschrijving en afspraak van de modelwoning: 

. Vastgoedbeheer Heerlen 

M Akerstraat 23 Heerlen, 045-712040 

Vastgoedbeheer Maastricht 

Scharnerweg 116 B Maastricht, 043-636655 \i-V ,..^Kleinschalige, ff "„ï 

directe en UC6T || 

persoonsgerichte . . * v ;.'Sk° 66.77,67 alle banken 70.70.70.1 

om deze kinderen 


met een Itandicap 
in ontwikkelingslanden 


' . e ,St. Catharinastraat ), gostbrjs 75 5250 ABVIi 


Bijzonder royale herenhuizen met garage, ruime 
L-vormige living van bijna 9 mtr, halfopen keuken, 

3 grote slaapkamers, fraaie badkamer met ligbad, v.w. 
en 2e toilet. Grote zolder die uitstekend geschikt is voor 
hobbykamer of 4e slaapkamer. De woningen zijn 
optimaal geïsoleerd en afgewerkt. De ligging, op 
geringe afstand van het centrum, is uitstekend. 

Kom eens kijken naar de fraai ingerichte modelwoning. 

Koopsom: ƒ. 215.000,- v.o.n. 

Zelfs bij 100 % fi nanciering van de koopsom 
bedragen de lasten slechts ƒ. 863,- p. m. 
(afhankelijk van inkomen e.d.) 


aquina 

Makelaardij O.G., Taxaties, Hypotheek-adviescentrum 
L. Aquina en E. Weerts 
Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen 
óók zaterdags: 10.00-13.00 uur 

Tel. 045 - 715566 Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet van wanten en kranten. 

RTL4 voert 7 n de Hoofdrol’ na vier jaar weer op het scherm 

f4 J _ - “ 


actie tegen 
rassenhaat 

Heerlen - rtl 4 is een cam¬ 
pagne gestart tegen de toene¬ 
mende vreemdelingenhaat. Tij¬ 
dens reclameblokken verschij¬ 
nen spotjes met de tekst ’Als U 
ook vindt dat alle vreemdelingen 
net land uit moeten, mogen wij 
dan nu afscheid nemen van U als 
RTL4-kijker’. 

Programmadirecteur Bert van 
der Veer van RTL4 is de initia- 
nefnemer van de campagne. Hij 
Vindt de toename van de vreem¬ 
delingenhaat zorgwekkend en 
jheent dat RTL4 als best beke¬ 
ken televisiestation de plicht 
neeft om ’een bescheiden bijdra¬ 
ge te leveren als er iets mis 
dreigt te gaan in het verkeer tus¬ 
sen mensen’. RTL4 benadrukt 
dat de spotjes geen politiek sta¬ 
tement zijn. „Het gaat om een 
Maatschappelijk probleem en we 
spreken dan liever van een hu- 
Maan standpunt dat we inne- 
Men,” aldus een woordvoerder 
van RTL4. 

Hot spotje wordt vandaag in het 
teclameblok voor Tineke op¬ 
nieuw uitgezonden. Volgende 
V'eek zal de ideële boodschap 
van RTL4 nog verschillende ke¬ 
ten op het scherm verschijnen. 


Terugkeer van Mies 
wellicht tijdelijk i.ra.WMin.M. 
’ * 


DOOR SUSANNE VAN VELZEN 

BUSSUM — Zondag start de Avro om 20.44 uur op Neder¬ 
land 1 weer met Tn de Hoofdrol’. De eerste vijf afleverin¬ 
gen, geproduceerd door Joop van den Ende, zijn inmid¬ 
dels in theater ’t Spant in Bussum opgenomen. Een recht¬ 
streekse uitzending is er niet meer bij. Ondanks haar 
enthousiasme vrezen de programmamakers dat de terug¬ 
keer van Mies na haar ziekte wel eens van tijdelijke aard 
zou kunnen zijn. Daarom neemt men het zekere voor het 
onzekere en neemt alle programma’s vooraf op. ^ Paul de Leeuw 

Paul de Leeuw 
presenteert 
Songfestival 

HEERLEN — Paul de Leeuws 
Stete wens gaat in vervulling: de 
cabaretier mag de Nederlandse 
Voorronde van het Eurovisieson¬ 
gfestival presenteren. 

Tydens de nationale editie op 26 
Maart wordt het liedje gekozen 
'tet ons land zal vertegenwoordi¬ 
gen in het Ierse Millstreet Town. 
AHe liedjes worden, zoals eerder 
bekendgemaakt, gezongen door 
Huth Jacott. Vorig jaar presen¬ 
teerde Bas Westerweel het natio¬ 
nale festival. 


Dat gebeurt in theater ’t Spant in 
Bussum. Doodse stilte, eerder 
deze week, in de zaal. Zelfs de 
leden van het Westlands Man¬ 
nenkoor, die toch meestal zorgen 
voor aardig wat geroezemoes, 
zijn muisstil. Alle ogen zijn ge¬ 
richt op de twee klapdeuren ach¬ 
terin de grote zaal van theater. 
Daar moeten ze binnen enkele 
seconden doorheen komen: Mies 
Bouwman en de hoofdrolgast. 

Een oorverdovend lawaai breekt 
los zodra er achterin de zaal wat 
beweegt. De hoofdrolgast staat 
plotseling volop in de schijnwer¬ 
pers en Mies Bouwman komt er 
bescheiden achteraan. Toch is 
het juist Mies die de meeste aan¬ 
dacht trekt. „Oh, wat ziet ze er 
goed uit. Fantastisch toch hè, dat 
ze weer terug is,” klinkt het 
waarderend vanuit de zaal. 
„Mieeeeees, zet ’m op.” De oude¬ 
re dame steekt de ’grand lady’ 
van de televisie nog even een 
hart onder de riem. Mies geniet. 
Met een stralende lach daalt ze 
de trap af op weg naar het be¬ 
roemde glazen katheder, van 
waarachter ze inmiddels heel 
wat bekende Nederlanders ver¬ 
rast heeft met oude vrienden, 
familie en collega’s. 

Tn de Hoofdrol’ moest in novem¬ 
ber 1988 tijdens het vierde sei¬ 
zoen plotseling worden gestopt 
door ziekte van Mies Bouwman. 
Een ontsteking van een ader aan 
de zijkant van het hoofd dwong 
Mies Bouwman rust te nemen. 
Ze kampte al langere tijd met 
zware hoofdpijnen. Na een natio¬ 
nale televisie-actie voor de We- 
reldspelen voor gehandicapten 
ging het niet langer en besloot 
Mies Bouwman op advies van de 
behandelende artsen volledig 
rust te nemen. 

Emoties 

Nu, vier jaar later, is ze weer he¬ 
lemaal terug. Ze is genezen en 
bruist weer van energie. De 
draad die ze in 1988 heeft laten 


liggen, pakt ze enthousiast op. 
„Het is alsof ik helemaal niet 
weggeweest ben,” vertelt Mies 
Bouwman (62) na afloop van de 
opnamen. Terwijl in een zaaltje 
de hoofdrolgast - Mies wif niet 
dat van tevoren bekend wordt 
wie haar gasten zijn - bijkomt 
van de emoties en napraat met 
de gasten, maakt Mies Bouwman 
tijd om over haar terugkeer op 
televisie te praten. 

„Geen moment heb ik getwijfeld 
of ik terug zou komen. Ik vind 
televisie maken gewoon zo heer¬ 
lijk. Ik moest wel terugkomen. 
Op een gegeven moment was ik 
helemaal beter en had er weer 
zin in.” Voor Mies stond vast dat 
ze weer terug zou komen op tele¬ 
visie met de Hoofdrol. „Ik wil 
het programma afmaken. Vier 
jaar geleden ben ik abrupt ge¬ 
stopt, terwijl ik nog een lange 
lijst met namen had van mensen 
die ik graag Tn de Hoofdrol’ zou 
willen hebben.” 

Mies Bouwman heeft het geen 
moment eng gevonden om de 
draad weer op te pakken. Ze 
heeft slechts één moment van ze¬ 
nuwen gekend. „Dat was toen ik 
vlak voor de eerste opname het 
draaiboek zag. Het kwam me al¬ 
lemaal zo eng bekend voor. Op 
het moment dat ik boven aan de 
trap achter de deur stond te 
wachten, had ik het gevoel dat ik 
er een week geleden nog gestaan 
had in plaats van vier jaar gele¬ 
den. Het leek zo normaal om die 
trap af te gaan. Ik ben gewoon 
verder gegaan waar ik vier jaar 
geleden ben gestopt.” 

De presentatrice zegt niet veran¬ 
derd te zijn door haar langdurige 
ziekte. „Ik zie de ziekte niet als 
een grote kloof in mijn leven of 
als een periode waarin je je ware 
vrienden leert kennen. Ik had 
vóór mijn ziekte mijn familie, 
mijn vrienden en mijn kijkers en 
die heb ik nu nog allemaal. De 
kijkers zijn fantastisch voor me 
geweest. Ik kreeg elke dag een 


Dj Van Inkel verbijsterd over Nederlands racisme 

’Stoppen met draaien, 
meer kan ik niet doen’ 


DOOR JAN VAN STIPRIAAN 

Hilversum - Bij veronica- 
I c yScjockey Jeroen van Inkel 
sloegen vorige week, toen hij in 
het Veluwse Achterveld tijdens 
de Veronica-drive-in-shows zijn 
paatjes en cd’s draaide, bijna 
tetterlyk de stoppen door. Een 
harde kern van totaal ongeveer 
*000 discobezoekers slaakte za¬ 
terdag, bij het horen van de eer¬ 
ste house-klanken, racistische 
M'eten als ’joden, joden’. Aanlei- 
ding voor Van Inkel om defini- 
*tef een punt te zetten achter zijn 
dj-werk in het land. 

^an Inkel, bij Veronica coördi- 
hator van familiezender Radio 2 
popzender Radio 3, was die 
hcwuste zaterdag al een beetje 
°P het onheil voorbereid: „Het 
perste uur van de Drive-in-show, 
Men m’n collega nog aan het 
^erk was, moest de muziek al 
een keer stilgelegd worden in 
v erband met racistische uitlatin¬ 
gen.” 

He racistische vlam sloeg pas 
pcht in de pan toen Jeroen van 
Mkel bij het begin van het twee- 
pj e uur house-muziek op de 
draaitafel legde. Even heeft hij 
^tracht om de uitzinnige, flink 
aangeschoten kern van schreeu¬ 
wers tot inzicht te brengen, maar 
Mj zag al gauw in dat dat een ta¬ 
melijk nutteloze bezigheid was. 
•Jk liet ze weten dat ik onmid- 
ellijk met draaien zou stoppen, 
~te ze niet ophielden. Meer kon 
„ °P dat moment niet doen. Als 
" hog meer doet, haal je alleen 
tehar meer moeilijkheden op je 
e k.” Hij heeft z’n uurtje welis- 
, aar volgemaakt maar heeft uit 
i Mligheidsoverwegingen het # Jeroen van Inkel: „Wat er gebeurd is, vind ik echt te gek 
voor woorden F 0t0 . qpd 


draaien van house-muziek ge¬ 
staakt. 

Discussie 

Van Inkel verklaart dat hij der¬ 
gelijk gedrag tijdens Drive-in- 
shows nog niet eerder heeft mee¬ 
gemaakt in zijn betrekkelijk lan¬ 
ge carrière. Volgens hem wordt 
de discotheek in Achterveld 


door een bepaald soort jongeren 
van ongeveer 17, 18 jaar wordt 
bezocht. „Ze zijn niet representa¬ 
tief voor de bezoekers waar wij 
doorgaans mee te maken krij¬ 
gen. Ik vind het echt vreselijk 
wat er is gebeurd.” 

Na afloop heeft hij geen moment 
overwogen, om met de jongelui 
in discussie te treden. Onmiddel¬ lil! 

.n; V> % SS w 

:::: ? 5 |i ft f '? :7 

S X 

:ft ft ft t. s n (i *■ 
Si ff * 

** tl Jl 

, :!é , ' ' O « 

v : / ; ■ 

m f A C I I I 

11111; 
ft Mies Bouwman (62): „Ik 


hoop lieve brieven en bloeme¬ 
tjes. In het begin was ik heel erg 
bang om de straat op te gaan. 
Voor mijn ziekte moest ik medi¬ 
cijnen slikken waar ik een heel 
dik hoofd van kreeg.” 

Ze voelde zich ook wel eens een 
beetje schuldig over alle aan¬ 
dacht. „Er zijn zo ontzettend veel 
mensen die veel erger ziek zijn 
dan ik was, maar toevallig niet 
bekend zijn en niet met hun el¬ 
lende in de krant komen. Na¬ 
tuurlijk was mijn ziekte geen 
kleinigheidje. Door de ontste¬ 
king van de ader in mijn slaap 
had ik blind kunnen worden. 
Dat is gelukkig niet gebeurd. Tot 
mijn grote schrik kreeg ik ook 
aan de andere kant van mijn 
hoofd een ontstoken ader. Maar 
ik heb altijd geloof gehad in mor¬ 
gen, altijd geweten dat ik beter 
zou worden. Nu ik genezen ben, 
wil ik ook niet meer bezig zijn 
met gisteren. Ik wil de ziekte 
niet koesteren, maar wel de pe¬ 
riode. Het was een periode waar¬ 
in mijn gezin helemaal centraal 
voor me stond. Ze hebben me 
fantastisch opgevangen.” 


ga gewoon verder waar ik vier jaar geleden ben gestopt” 

Foto: KIPPA 


tuigd dat de terugkeer van Tn de 
Hoofdrol’ een succes zal zijn. 
„Het kan niet zo zijn dat het pro¬ 
gramma na die vier jaar ineens 
niet meer aanslaat. Het is en 
blijft een portret van een beken¬ 
de Nederlander en daar kijken 
mensen graag naar. Mijn redac¬ 
tieteam is een stuk jonger - qua 
leeftijd zou ik de moeder van alle 
redacteuren kunnen zijn - maar 
het enthousiasme van de redac¬ 
teuren is even groot als die van 
vroeger. We hebben ook niet al¬ 
leen oudere gasten Tn de Hoofd¬ 
rol’. Er zitten dit keer ook derti¬ 
gers en zelfs twintigers bij.” 

De lange tijd die zit tussen opna¬ 
me en uitzending van Tn de 


Hoofdrol’ is Mies Bouwman een 
doorn in het oog. Er zit ruim een 
maand tussen opname en uitzen¬ 
ding. „Ik vind het vreselijk jam¬ 
mer dat ik geen live-televisie 
meer kan maken. Wat zou het 
toch mooi zijn om de Hoofdrol 
live te doen,” vertelt Mies Bouw¬ 
man met een stem vol sentiment. 

Een nadeel van niet live gaan, is 
dat er gemonteerd moet worden 
in het programma. Dat is vooral 
voor Mies een zware opgave. „Ik 
wil daar absoluut niet direct bij 
betrokken zijn. Ik kan dat niet. 
Als ik de beelden zie, kan ik 
geen keuzes maken. Ik vind dat 
alles belangrijk is en in de uit¬ 
zending moet blijven.” 


Uitzendverbod 
voor Veronica 
dichterbij 

HILVERSUM - Het uitzendver¬ 
bod van zeven weken en een 
boete van 50.000 gulden voor de 
bemoeienis bij de oprichting van 
RTL Véronique (nu RTL4) is 
niet in strijd met de Europese 
wetgeving. De straf lijkt daar¬ 
mee voor Veronica steeds dich¬ 
terbij te komen. 

De advocaat-generaal bij het Eu¬ 
ropese Hof van Justitie in Lu¬ 
xemburg heeft het Commissa¬ 
riaat voor de Media laten weten 
dat de straf die in 1990 werd op¬ 
gelegd, geoorloofd is. De advo¬ 
caat-generaal adviseert het Hof 
in het doen van een uitspraak. 
Volgens een woordvoerder van 
het Commissariaat zijn dit 
zwaarwegende adviezen. 

De zaak rond Veronica is bij het 
Europese Hof terechtgekomen 
via de Raad van State. De om¬ 
roep ging bij dit college in be¬ 
roep nadat het Commissariaat 
voor de Media het zendverbod 
en de geldboete oplegde. De 
Raad van State oordeelde dat 
Veronica inderdaad een verbo¬ 
den nevenactiviteit had begaan. 
Tot een officiële uitspraak is het 
niet gekomen omdat de Raad 
van State het oordeel wilde laten 
toetsen door het Hof in Luxem¬ 
burg. 

Zeven weken geen uitzending op 
radio en televisie kost Veronica 
een bedrag van zo’n tien miljoen 
gulden. Dat is volgens het Com¬ 
missariaat voor de Media precies 
het bedrag dat de omroep aan 
winst heeft gemaakt door de 
transacties met Véronique. 

De zaak zal, na de uitspraak van 
het Europese Hof, weer terugko¬ 
men bij de Raad van State. Deze 
zal vervolgens uitspraak doen. 

’HalIo Europa’ 
bij omroepen 
in de Euregio 

AKEN/MAASTRICHT - De ge¬ 
zamenlijke omroepen in de Eu¬ 
regio doen op nieuwjaarsdag 
vanuit Aken rechtstreeks verslag 
van het programma ’Hallo Euro¬ 
pa’. In de kroningszaal van het 
Akense stadhuis vindt dan een 
discussie plaats over de toe¬ 
komst van Europa in het alge¬ 
meen en die van de Euregio in 
het bijzonder. Omroep Limburg 
in Maastricht, de Belgische 
Rundfunk (BRF) in Eupen en de 
WDR in Aken doen hiervan ver¬ 
slag. Voor de muzikale omlijs¬ 
ting zorgt o.a. het Maastrichts 
Salon Orkest. 


Schaduw 


Kijkers kunnen geweien ontlasten in NCR Vs Bekentenissen 

Willeke van Ammelrooy 
in rol van biechtmoeder 


Mies Bouwman is ervan over¬ 


lijk na het beëindigen van z’n 
werk heeft hij zich via een zijuit¬ 
gang uit de voeten gemaakt rich¬ 
ting auto. Thuis heeft hij meteen 
het boekingskantoor gebeld en 
verklaard niet meer (ambtshalve) 
naar Drive-in-shows te willen 
gaan. 

„Wat er gebeurd is, vind ik echt 
te gek voor woorden. Het begint 
een beetje een trend te worden. 
Dat zie je toch ook al in de voet¬ 
ballerij. Daar worden toch ook 
zeer twijfelachtige dingen geroe¬ 
pen? En wat dacht je van de ont¬ 
wikkelingen in Duitsland? De 
dingen die daar gebeuren, wor¬ 
den door de Nederlandse jonge¬ 
lui opgepikt. Terecht wordt daar 
in de media veel aandacht aan 
besteed.” 

Van Inkel: „Het is natuurlijk niét 
echt ’Veronicaans’ om stelling te 
nemen. Maar onder deze omstan¬ 
digheden moet je in feite wel.” 

Van Inkel draait op Radio 3 zo 
nu een dan een toepasselijk mu¬ 
ziekje en eindigt dan - als een 
soort speldeprik - met: „Dit was 
bedoeld voor die eikel in Duits¬ 
land en Eindhoven.” Zolang er 
nog geen beleid is over deze zaak 
bij de VOO kan en mag hij ook 
niet meer dan dat. Van Inkel zegt 
er voorstander van te zijn om in 
de toekomst ’mooie radiospots te 
maken’ tegen racisme. 

Veronica’s radiodirecteur en dus 
de baas van Jeroen van Inkel, 
Allard Berends, is het volstrekt 
eens met de beslissing van zijn 
dj om zijn Drive-in-werk te sta¬ 
ken. „Hij heeft volstrekt gelijk. 
We hebben al in een eerder sta¬ 
dium waargenomen, dat er een 
merkwaardige tendens heerst 
onder jongeren en dus onze doel¬ 
groep. Binnen Veronica wordt al 
enige tijd nagedacht wat wij daar 
mee aanmoeten. Ik zeg met na¬ 
druk, dat het alleen nog maar om 
gedachten gaat. Kijk, we willen 
natuurlijk geen moraalpredikers 


Veronica denkt aan het produce¬ 
ren van spotjes tegen racisme. 
De omroep wil, voordat ze daar 
werkelijk aan begint, wel eerst 
overleg met bij voorbeeld de An¬ 
ne Frank Stichting en Stichting 
Ideeële Reclame (Sire). 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - Naast' 
actrice, regisseur en 
schrijfster is Willeke 
van Ammelrooy sinds 
kort ook biechtmoeder. 
In die rol is ze dinsdag¬ 
avond om 22.24 uur op 
Nederland 1 bij de 
NCRV voor het eerst te 
zien. Ze presenteert het 
nieuwe televisiepro¬ 
gramma Bekentenis¬ 
sen, waarin mensen 
hun geweten kunnen 
ontlasten. Willeke van 
Ammelrooy zet in het 
programma aan tot het 
doen van een bekente¬ 
nis. Een panel van be¬ 
kende en onbekende 
Nederlanders geven na 
de bekentenis advies en 
ondersteuning. 

Anonimiteit speelt een 
hele grote rol in het pro¬ 
gramma. De gast blijft 
door middel van een 
wand gescheiden van 
het panel en de presen¬ 
tatrice. Zijn zien even¬ 
als de kijker thuis 
slechts een glimp van 
de gast. Die glimp is 
niet meer dan een sil¬ 
houet en een gezicht 
dat door de camera on¬ 
herkenbaar is gemaakt. 
De gast kan wel door de 
wand kijken en ziet Wil¬ 
leke en het panel in een 
rosegekleurde wereld. 

De anonimiteit gaat 
zelfs zover dat Willeke 
voor de opname geen 
woord gewisseld heeft 
met haar gast en abso¬ 
luut niet weet wat de 
bekentenis is. Slechts 
één redacteur heeft van 
begin tot eind contact 
met de persoon. „Ik 
vind die confrontatie op 
het allerlaatste moment 
prima. Daar heb ik geen 
moeite mee. Ik hoef 
niet per se iemand goed 
te kennen voordat ik er 
een warm en diep ge¬ 
sprek mee kan voeren,” 
vertelt Willeke van Am¬ 
melrooy. 

Ze voegt er aan toe dat J / 


• Willeke van Ammelrooy: „Ik wist niet 
dat sommige mensen zo vreselijk met zich¬ 
zelf in de knoop zitten.” 


ze af en toe wel schrok 
van de verhalen die 
mensen haar in de stu¬ 
dio vertelden. „Een 
vrouw zei bij voorbeeld 
dat ze zichzelf zo waar¬ 
deloos en lelijk vond. Ik 
wist niet dat sommige 
mensen zo vreselijk 
met zichzelf in de 
knoop zitten.” Willeke 
had het er na de eerste 
opnamen wel eens 
moeilijk mee dat ze de 
gaste na afloop niet 
even kon spreken. „Ik 
zou haar het liefst even 
beetpakken. Even knuf¬ 
felen.” 

Volgens eindredacteur 
Hans Sleeuwenhoek is 
voor de presentatie van 
Bekentenissen voor 
Willeke van Ammel¬ 
rooy gekozen omdat ze 
’een wat oudere rijpe 
vrouw is’. „We zochten 
in elk geval een vrouw 
en iemand die een hoop 
vertrouwen uitstraalt. 


We hebben ook heel be¬ 
wust naar een bekend 
gezicht gezocht omdat 
de kijker zich daar 
makkelijker mee kan 
identificeren. Willeke 
heeft weliswaar geen 
ervaring met presente¬ 
ren van televisiepro¬ 
gramma’s, maar ze 
heeft genoeg ervaring 
met het medium.” 

Het idee voor Bekente¬ 
nissen is vorig jaar ont¬ 
staan achter de scher¬ 
men bij Rondom Tien. 
Sleeuwenhoek: „We 

merkten bij het maken 
van dat programma dat 
veel mensen best wil¬ 
den praten over hun 
problemen, maar dan 
alleen onherkenbaar in 
beeld. In Italië zijn we 
gaan kijken bij een 
soortgelijk programma 
waarin mensen ano¬ 
niem hun verhaal ver¬ 
tellen. Dat programma 
was heel erg voyeuris¬ 
tisch. zo wilden wij het 


dus absoluut niet. Het 
moet bij de NCRV pas¬ 
sen. Integer zijn.” 

Reacties 

Voorlopig zendt de 
NCRV vier afleveringen 
van Bekentenissen uit. 
De reacties op de op¬ 
roepen die de redactie 
heeft gedaan waren niet 
overweldigend. Zo’n 
vijftien mensen rea¬ 
geerden. „Dat waren 
grotendeels mensen die 
met hun homoseksuali¬ 
teit zaten. Getrouwde 
mannen die nooit heb¬ 
ben verteld dat ze ho¬ 
moseksueel zijn.” Deze 
mensen vielen af voor 
Bekentenissen. Het 
moet volgens Sleeu¬ 
wenhoek meer gaan om 
iets wat een persoon in 
het verleden heeft ge¬ 
daan. Dat kan variëren 
van een bankoverval tot 
iemand bedrogen heb¬ 
ben en van seksueel 
misbruik tot moord. 

„Met een moord zijn we 
wel heel voorzichtig. 
Het moet niet zo zijn 
dat de politie na de uit¬ 
zending bij ons aan¬ 
klopt en vraagt om de 
identiteit van de gast 
bekend te maken. We 
overleggen in twijfelge¬ 
vallen met onze juris¬ 
ten. Een moord kan bij 
voorbeeld al heel lang 
verjaard zijn en dat 
hoeft geen problemen 
op te leveren.” 

Ondanks de soms vre¬ 
selijke dingen die de 
gasten bekennen (de 
NCRV wil liever niet 
dat van tevoren bekend 
wordt wat de gasten ge¬ 
daan hebben) blijft Wil¬ 
leke van Ammelrooy 
heel begripvol. „Ik mag 
reageren hoe ik wil en 
zou me dus ook kwaad 
kunnen maken. Dat is 
tijdens de eerste vier 
opnames niet gebeurd. 
Ik start het gesprek op 
basis van begrip. 
Iemand lucht schuldbe¬ 
wust zijn hart en dat 
wekt al snel begrip op.” 


Een woning van Ruijters, vast goed! 
ÏÜZsS RUIJTERS 


makelaardij onroerende zaken - «ttard masttricht heerien 


Te Koop 


AMSTENRADE, Heiberg S 

S chitterend gel, vrijst semi-bungalow met c.v, dub¬ 
bele carport en royale tuin met zwembad. Perc. 
opp^ 2.010 m2. Pand is geschikt voor dubb. bewo¬ 
ning of verhuur. Aanvj i.o. 

VtaagprijK ƒ 375.000,— tok. 


UMBfOCHT, Pravinciaieweg S 

Uitst onderh. luxe afgewerkt vrijst. landh. met c.v., 
inp. garage, kelders, tennisbaan, zwembad en tuin. 
Perc.opp.: ± 1.280 m2. Ind. o.a.: roy. living (± 70 m2), 
luxe keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., mod. 
compl. inger. badkr., hobbykr. Het pand biedt vela 
extra's. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. 


Prima gei vrijst woonh. met c.v., inpandige garage 
en tuin. (perc. opp.: ± 500 m2). Ind.: souterrain: 
nravisie-was-keldec garage. Bêg. gr.: ruime hal, toi¬ 
let woonfcr., keuken. Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs., 
badkr. met Kgb., v.w. en 2e toilet Aanv.: i.o. 

Prijs:/. 250.000,—kJt 


SCHINVELD, Dr. Poebstraat H 

Goed gel. vrijst. bung. met c.v., garage en mooi aan¬ 
gelegde tuin. Perc. opp.: ca. 2.500 m2. Ind.: souter¬ 
rain: prov. kelder, c.v.-kelder, wijnkelder. Beg. gr.: 
ruime entree, L-vorm. wonkr. ±52m2 met o.h., keu¬ 
ken, 3 slaapkrs., werkkr., badkr. met (tgb., douche, 2e 
toilet en dubb. v.w. Aanv.: i.o. • 

Vraagprijs: ƒ. 395.000/— toto 


SWEIKHUIZEN, Bergstraat ' S 

Lande), gel. luxe afgew.landh. met c.v., kelder, inp. 
zwembad, sauna, patio, carport en mooie tuin. Perc. 
opp.: ± 1700 m2. Ind. o.a.: living met open haard, 
eetkr., mod. keuken met app., T.V.-kamer, tuinkamer, 
5 slaapkrs., 2 badkrs. Het pand biedt vele extra's en 
mogelijkheden. Aanv.: i.o. 

Vraagprijs: ƒ 575.000,— k.to TM 


Te Huur 


Rustig gei woonh. met c.v., garage en tuin. ind.: mt- 
der. Beg. gr.: entree, toilet woonkr. met o.h., keuken 
■net app., bij-Zweekeuken. Ie verd.: overloop, 3 
slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 2a verd.: vliering. 
Aanv.: La Prijs: ƒ. 170.000,— toto 


»en tuin. Ind.:ket- 


SCHMNEN, WoMhagen S 

Lande), gel. gesch. woonh. met c.v., grote garage, 
berging en tuin met vrij uitzicht over velden. Perc. 
opa: 655 m2. Ind. o.a- living, roy. woon-eetkeuken, 
bijkeuken, badkr., 4 slaapkrs. Aanv.: i.o. 

Vraagprijs: 239.000,— tok 


MEUCK, Edm. Jasparstraat S 

Rustig gel. halfvrijst. woonh. met c.v., garage en 
tuin. Ind. o.a.: woonkr., keuken, 4 slaapkrs., badkr. 
met ligbad, zolder. Aanv.: spoedig. 

Huurprijs: ƒ 953,60 per maand. 


Nieuwbouw 


. Op uitst stand gel. goed onderh. vrijst bungalow 
met c.v., souterrain, inp. garage en mooi aangek 
tuin met opL privacy. Perc.opp.: 1.255 m2. Ind. 
L-vorm. living, mod. keuken met app., 4 slaapkrs., 
badkr., dhr. kelders. Aanv.: i.o. 

Waegprijs: ƒ 495.000.— toto 


SITTARD, Gnit wwst r aat S 

In het centrum gei mooi appartement met c.v., inp. 
berging, balkon oq. terras. Ind. aa.: living, open 
keuken, 2 slaapkrs^ badkr. mét ligbad, v.w. en toilet. 
Aanv.: La Koopprijs: f 130.009,—toto . 


Rustig gel haifvr. woonh. mat c.v., garage en tuin. 
IncL: hai, woonkr., luxe keuken, bijkeuken. Ie Verd.: 
overloop, 3 slaapkrs., moderne bacflcr. 2e Verd.: vas¬ 
te trap naar 4e kamer en zolder. Aanv.: La 
Koopprijs: ƒ 22&OOQ,— toto 


BRUNSSUM. Raadhuisstraat II 

Bijzonder aardigs appartementen op een ideale lig¬ 
ging in het goed geoutilleerde, gezellige centrum. 
Bereikbaar via half gestoten galerij. Opvallende ar¬ 
chitectuur, praktische indeling met o.m. ruime en¬ 
tree, royale woon-/eetkr. met open keuken, 2 slaap¬ 
krs., bergruimte, keiderberaing, balkon op zonzijde, 
lift. Het pand wordt degelijk en kwalitatief goed ge- 
bouwd.Royale P-gelegenheid. 

Koopprijs ƒ 136.995,—v.o.n. Premie-A-subsidie mo¬ 
gelijk. ; 


Rustig geL uitst onderh. halfvrijst woonh. met aan¬ 
bouw, C.V., kelder, garage en leuke tuin. Perc-opp.: 
1500 m2. Ind. aailiving (50 m2), keuken, kantoor,. 
3 slaa pk r s., luxe badkr., wasruimte, vaste trap naar 
zolder. Aanv.: Lo. Vraagprijs: ƒ 219.000,— toto 


MEUWBOUWWONINGEN 
Landhuizen te Echt. 

VS-wonirigen te Spaubeek . 
VS-woningen te Stramproy. 
Appartementen te Berg aan de Maas. 
Documentatie op aanvraag. 


BOUWKAVELS 

Bouwkavels te koop te Spaubeek en Strarfiproy. 
Documentatie op aanvraag. 


- MGMingBQ KHItOOr bKuMI 
* racnongsn RBraoor nsBrfên Taxaties, Hypotheken, Financieringen, Verzekermgen 


mritslaartfij onroerende zaken-sittard maastricht heerien 

6131 Al sittard-rijksweg zd 35-tel 046-511611 

6411 AT heerien - van grunsvenplein 12-tel 045 -713746 


EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN 

ZONWERINGEN 

EN RAAMDEKORATHE 


V*’ fcRINGEN 
0AARN AAS’ 

LAMBERTS 


ROLLUIKEN &. 
ZONERINGEN B.V. 


Kontoor: KtnOmg $6, 


tmkOOS- 7SOMS, Te huur 


HEERLEN, Oliemolenstraat 60 Te huur rechtervleugel van U.T.P. gebouw tb.v. kantoor 
en/of praktijkruimte. Beschikb. oppervlakte ruim 550 m2 
v.v. totaal 10 parkeerplaatsen op mooi aangelegd en om¬ 
heind terrein. Huurprijs ƒ 95,—/m2/jr. axel. serv.kosten. 
Uitv. gegevens op aanvraag. RUIJTERS 


6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 046 - 523344 
buiten kantooruren: 

046-519882 / 04492-6046 


E» 


Heerlen 


Stttarderweg 111 

Goed uitgevoera woonhuis 
met c.y. en tuin. Deze jon¬ 
ge woning met ruime inde¬ 
ling en goede afwerking 
bevat o.a. woonkamer met 
parket, drie slaapk., mooie 
badkamer, vaste trap naar 
zolder en overal rolluiken. 
De woning wordt aangebo¬ 
den met een Overdraagba¬ 
re rijkssubsidie van 
ƒ 27.500,-. Hierdoor be¬ 
dragen de netto maandlas¬ 
ten ca. ƒ 640,-. Het huis is 
meer dan de moeite waard 
om van binnen te bekijken. 


Heerlen-de Erk 

Joh. XXIII-Singel 47 

Vrijstaand landhuis met in¬ 
pandige garage op 1560 
m 2 grond. 

Vraagprijs ƒ 485.000 k.k. 


Heerlen-Nieuw Welten 
Prof. van Iterson- 
straat206 

Type vrijstaand woonhuis 
met garage. Zeer goede 
afwerking. 

Vraagprijs ƒ 259.500 k.k. 


Klimmen, 
Schoolstraat 30 

Vrijstaand landhuis met 
dubbele garage op 1370 
m 2 grond. Zeer royaal en 
luxe afwerking. Geschikt 
voor praktijk aan huis. 
Vraagprijs ƒ 590.000 k.k. 


AMl 


onroerend goed en taxaiieburo 
tul.: De Denm 23. 6419 CW Heerlen 


045-718731 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bei: 045-719966. 


DECORA 

HOUKES 

PARKET B.V. 

(SUPER/'■ AMBIEDIMG 


Rustiek A 

massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 35j" p 


Voerendaai, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg-Nrd 43 

tel. 046-525157 

Maastricht, Scharnerweg 147b 

tel. 043-636273 


EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN 


fi 


Vaak verkopen wij huizen die de krant 
net niet halen. Zoekt u een huis? 

Laat u vrijblijvend inschrijven. 

Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16, Olie¬ 
molenstraat 3 te Heerlen en Roermonderstrafle 21 
te Aken. 


ONROERENDE ZAKEN 

AMSTENRADE 

Hommerterweg 240/hoek Veldgaard. 2 inr. met parkeer¬ 
ruimten en mooie tuin. Opp. 709 m 2 . Uitst. ligging - Vrijst. ruim 
geïsoleerd woonhuis (1956) - L-woonk., 4 sik. (o.a. kelder + 
gr. zolder). Aangeb. garage met aangeb. grote hobby/cara- 
van/garageruimte (diverse mogelijkheden). 

Vr.pr. ƒ 269.000,-tok. 
Hommerterweg 257. Halfvrijst. royaial herenhuis, grote tuin 
op zuid., pand is geheel gerenoveerd, dubbel glas, plavuizen- 
vtoeren op de parterre, grote eetkeuken, 3 royale slaapka¬ 
mers, zolder groots uitgebouwd. Garage in overleg mogelijk. 
Moet u beslist van binnen zien. Vr.pr. ƒ 229.000,* tok. 

BOCHOLTZ 

Pr. Hendrlkstr. 8. Vrijstaand woonhuis met garage, ruime 
woonk. met parket, 3 sik., zolder, rondom rolluiken. 

Vr.pr. ƒ 209.000,* toto 

EYGELSHOVEN 

Kwikstaartstr. 5. Ruim, goed onderh. geschakeld woonh. 
met ruime garage met zolder, ruime woonk. met laminaat, 
achterk. voorzien van rolluiken, 3 slpto, zolder, jonge kindervr. 
buurt. Vr.pr. ƒ 179.000,* tok. 

GELEEN 

Daalstr. 74. Vrijstaand ruim woonhuis met garage en berging. 
Eventueel te combineren met praktijk/zakenpand, 3 ruime 
sik., perceélopp. 363 m 2 . Zolder te gebr. als extra apparte¬ 
ment. Vr.pr. ƒ 256.000,- toto 

HEERLEN 

Caumerboord 49. Goed onderhouden tussengel. drive-in- 
wonirtg met garage, 3 sik., tuin op z/w, achterzijde voorz. van 
rolluiken, perceelopp. 137 m 2 , bwj.’75 Vr.pr. ƒ 167.000,* toto 
Eemstraat 3. Mooi tussengel. woonhuis met garage, tuin op 
zuid. met blijvend uitzicht, 3 stto, vaste trap naar zolder, al¬ 
waar mogelijk 4e sik., bwj.’81. Vr.pr. ƒ 149.000,- toto 

Lokerstraat 25A. Tussengel. woonhuis/winkelpand met gara¬ 
ge en tuin, woonkamer 30 m2 met parket, '2 slpk, 

Vr.pr. ƒ 149.000,- tok. 
Voskullenweg 19. Tussengel. ruim woonhuis met serre en 
grote tuin op westen, kunststof ramen met dubbel glas, ach¬ 
terom bereikbaar, mog.h. voor garage. Vr.pr. ƒ 142.000,- tok. 
Winterstr. 16. Ruim halfvrijst perfect onderh. woonhuis met 
garage nabij, centr., architectonisch nieuw verbouwd van bin¬ 
nen, woonk. met open haard en open vide, parterre voorzien 
van marmervloer, huis met veel daglicht! 

Vr.pr. ƒ 259.000,-tok. 

HOENSBROEK 

Neerbrakerstraat 7. Van binnen fantastisch verbouwd half- 
vrijst. ruim goed onderh. woonhuis met garage, zeer ruirrie 
uitgebouwde woonk. met open haard, schuifdeuren naaf tuin, 
schitterende Amerikaanse aanbouwkeuken, 3 ruime sik., luxe 
badk.. tuin op z/w. Bwj.’74Dit huis moet u van binnen zièrtl 

Vr.pr. ƒ 249.000,- toto 


ièf 


tnr* 


LANDGRAAF 

De Wessel 6. Halfvrijst. woonhuis met 2 garages, kin 
buurt, 3 sik., zolder 30 m 2 met vaste trap, mooie tuin, 
onderhouden, bwj. 1987, percopp. 425 m2. 

Vr.pr. ƒ 254.000,- 

Uitstekend verbouwd vrijstaand woonhuis, woonk. ± 
m 2 , 2 badk., ruime garage (40 m 2 ), nieuwe keuken licht ei 
3 sik., opp. 591 m2. Geheel onderkelderd. 

Vr.pr. ƒ 329.000,- 

MARGRATEN 

Springstr. 73. Ruim halfvrijst. (ruwbouw) woonhuis met 3 
Totale grondopp. ± 220 m 2 , pand wordt opgeleverd 
kunststof ramen met dubbel glas en elek. installatie. 

Vr.pr. ƒ 169.000,- 

PARTIJ (WITTEM) 

Hub Ortmansstraat 16. (ruwbouw) Mooi gel. vrijstaand! 
huis met garage, 3 slpk., opgeleverd zoals het er nu staat t 

Vr.pr. ƒ 269.000,- 

SCHIN OP GEUL 

Strucht 28. Ruim vrijst. woonhuis met garage en twee ap 
tementen (perceelopp. 1200 m 2 ). Woonhuis: woonk. 39- 
ges!, keuken, badkamer, mooi aangelegde siertuin met t 
3 slpk. Appartementen (2x): entree, woonk., keuken, 

1 slpk. Vr.pr. ƒ 354.000,- •» 

SCHINVELD 

Beekstraat 1. Ruim halfvrijst. woonhuis in centr. met ga 
zeer grote binnenplaats, grote boerenschuur ideaal voor | 
denliefhebber, 4 slpk., vaste trap naar zolder, perceelgr. 
m2, bj. '33, diverse stallen. Ruim van opzet. 

Vr.pr. ƒ 219.000,- 

VALKENBURG 

Kon. Julfanalaan 13. Goed onderhouden halfvrijst. woonh 
rrift 2 garages, woonk. 32 m 2 , grote aanb.keuken, 3 
eventueel kantoor/hobbyruimte In souterrain, mooi aang 
de tuin. Ligt ideaal in centrum. Vr.pr. ƒ 219.000,- 

Stratenlaan 16. Halfvrijst. woonhuis met garage, half o 
eiken aanbouwk., woonk. 40 m 2 ,3 ruime sik., zolder met' 
te trap alwaar 4e sik. Vr.pr. ƒ 239.000,- 

WIJLRE 

Burg. van Laarstr. 14. Rustig tussengel. woonhuis met 3 
zolder met vaste trap, alwaar grote hobbyrüimte, tuin ad . 
om te bereiken. Voldoende parkeergel. 

Vr.pr. ƒ 152.000,- 

WIJNANDSRADE 

Jan Maenenstr. 7. Grenzend aan bosrand met uni^< pan. 
zicht, vrijst. landhuis, woonk. ± 50 m 2 , 3 zeer ruime t 
mooie tuin op zuid, carport voor caravan, garage onder 
pand, geheel onderkelderd. Vr.pr. ƒ 419.000,- 11 


I 


I 
• -r- 

r! 


*4 


TE KOOP GEVRAAGD i 

Wij zoeken halfvrfjstaande/viijstaande huizen Inde .4' 
omgeving van: Epen, Mechelen, Gulpen, Heerlen en \ 
Kerkradst!! 

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven 
naar een huls zoeken, waarvan vele Duitse gezinnen: ? 
Heeft u Iets te koop of te huur, belt u ons voor een 4 
vrijblijvend gesprek! 


BEDRIJFSONROERENDE ZAK 

TE KOOP: 


KERKRADE 

Drlevogelstr. 151 A. Vrijst. woonhuis met ruime garage (65 
m 2 ) met zolder, woonk., 3 slpk., vaste trap zolder 40 m 2 , pére. 
opp. 1325 m 2 , Vr.pr. ƒ 309.000,-tok. 

Hsanraderweg 41. Vrijst. bungalow met garage voor twee 
auto's, geheel onderkelderd, woonk. 50 m 2 , gesl. keuken, 3 
grote sik., mooi aangelegde tuin, perc.opp. ± 1260 m 2 , geheel 
geïsoleerd, zeer rrtooie ligging. Vrjir. ƒ 412 . 000 ,- tok. 
Kloosterbosstraat 4. Appartement gelegen op parterre. 
Woonk. met balkon, gesl. keuken, 2 sik. en berging. 

Vr.pr. ƒ 122.000,- toto 
Kloosterbosstraat 24. Appartement gel. op tweede verdie¬ 
ping. Woonk. met balkon, gesl. keuken, 2 sik., berging 

Vr.pr. ƒ 114.000,-tok. 
Schaesbergerstraat 87. Vrijstaand rujm woonhuis op 627 m 2 
grond,, woonto 44 m 2 , half open keuken 14 m 2 , 3 sik., 2 older 
80 m 2 , voorzien van kunststof ramen met dubbel glas, tuin op 
aticHeest, caipprt^arage. Perfect gerenoveprcH. , . '■ 

'• . Vrjw. ƒ 269.000,-lc.k. 
Schoolstr. 5. Goed ondSrtf: haifvrijst. woonhuis met garage, 
woonk. ± 30 m 2 , 3 sik., rondom rolluiken, peraopp. 198 m 2 , 
bwj. '89. Vr.pr. ƒ 209.000,-toto 


HEERLEN 

Deken Nikolayestraat 20. Uitstekend geL kantoor/win 
woonhuis nabij centr. Heerlen. Pand is recentelijk geheel 
dern verbouwd. Uitstekend geschikt voor advocaten 
Ruime woonkam- ± 45 m 2 ,3 slaapk. Prijs op aa 

Akerstraat. Dicht bij het centr. gel. ruim halfvrijst. 
woonhuis, perceelopp. 1295 m 2 , meerdere parkeer) _ 
tkbor het pand. 2 keukens, 11 ruime kamera met 2 zeer 
ruimtes. Inl. op aanv 

lOséel 53. In industriegeb. gel. vrijst. bedrijfspand op 17 
m 2 grónd, diverse kantoomiimtès 345 m 2 , magazijnen 6S0 
(Vrije hoogte 3,20 m), ruime parkeergel., zeer uitgebr 
elek. installatie. Inl. op aen 

KERKRADE 

Torenstr. 20. Bedrijfsobject te koop of te huur, bestaande j 
280 m2 kahtoorruimte en 500 m2 bedrijfsruimte. 

inl. opaanvraégr’ 

LANDGRAAF 

Reeweg 13t. Ruim landhuis met bedrijfsruimte op ± 800 m 2 
1! grohd, S slpk., tuin. garage, bj. ^. grotendeels onderkelderd 
en 2 rüim'è kantoorruimtes met aparte ingang, cedrijfsruim? 
te: 260 m2, eventueel uit te breiden tót 460 m2. 

Vr.pr. ƒ 359.000,-to 


3 

VIJGEN VRAGEN! 


St. Franciscüsweg 16, Heerlen 045 - 71161 

Onroerend goed - bedrijfsonroerend goed - aankoop 
verkoop - verhuur - bemiddeHng - hypotheken 


*ienstm 


* TtTnvi \ 


i ■ • , 

aan gevArieGRd wonen in Zuid-Umbur kat» ii op een aantaK lokaties in Zuid-Limburg nieuwbouw woningen aanbieden die qua vorm en indeling aan de verschillende hedendaagse woonwensen en -eisen zijn aangepa 
is veel aandacht besteed aan details op bet gebied van: o.a. geluidsvoorzieningen. Isolatie en onderhoudsarme materialen. Hierdoor wordt bet wonen in een nieuwbouwwor * 


en onderhoudsarme materialen. Hierdoor wordt het wonen in een nieuwbouw* 


'end. Bel voor meer Informatie of stuur de onderstaande bon in. 


iJ 


IRUNSSUM, 

KHcmdder 


type vrijstaande en halfvrijstaande 
muen met een degelijke afwerking 
i ruime tuinen. 


HEERLEN, f 
Nieuw-Welten > , 

Geschaketde, vrijstaande villa's Strak 
en nfodem van architectuur met speelse 
elemeriten in degeveis. 


HEERLEN, 

Caumer-parkplan 
Halfvrijstaande herenhuizen met een 
speelse indeling en ruime tuinen met 
perceëlsoppervfaktes tot 395 m 2 . 


MAASTRlCHT-Wm 

Ponjaardruwe 


) 


tndelin 

Overde 


:e entree. L-vormige woonkamer 


Patiowoningen met een minimum aan 
onderhoud en een optimaal buiten¬ 
woongenot. 


Vrije sector woningen moderg van archf- 
tectuur en op een zeer creatieve wijze 
ingedeeld. Ef.js een keüze uit 4 types. / 1 


je woonkamer ca. 38 m 2 , ind. open 
i. Garage/berging ca. f8 nrr 2 . De 
vfsdieping is voorzien van 3 ruime 
'* -neis resp. groot ca. T3,10 en 8 m 2 , 
een badkamer met ligbad, 2e toilet 
mogel&kheid voor dodche. Vaste, trap 
ir ander ca. 26.ni 2 . IhdeDng: 

Represöitati©« hal. De begane gfond 
heefteen leefriwhtevan ca.47 m 2 . Door 
de creiiü etë vormgeving ontstaat een 
afzoHderfijfcé eetkamer en ruimte voor een 
2e zithodL Open keuken met bijkeuken. 
Inpandige garage. De vercBèping telt 
3 grote slaapkamers resp. groot ca. 18 rri 2 
met boudoir, 12 en 10 m 2 , een bergkamer 
alsmede een luxe badkamer met ligbad, 
douche en 2e toitet. 


7 m 2 , alsmede een badkamer met ligbad, 
2e toilet en mogelijkheid voor extra 
douche. De zoldèr van ca. 34 m 2 is bereik¬ 
baar via een vaste trap (mogelijkheid voor 
extra kamer). 


Indeling: 

De woonkamer ind. open keuken hééft een 
vloeroppervlakte van ca, 32 m 2 en is geheel 
op de patiotuin georiënteerd. Door de 
ommuring van de tuin ontstaat een sfeer- 


ë tuin ontstaat een sfeer- 


De verdieping is voorzien van 3 slaapkamers 
resp. groot ca. 14, 8 en 7 m 2 , alsmede een 
badkamer met douche en 2e,toilet 


Indeling type lYr = 

De begane grond Is voorzien van de eet¬ 
kamer ind. gedeeltelijk open je^iken' . , 

(ca. 19 m 2 ) en de inpandige garage. Op de 
Te verdieping bevindt zich d6 woonkamer • 
, ■ ylin ca. 26 m 2 met vide, die in verbinding 
isiuit met de studie dié b.v. ook als tv.- 
kadier gebruikt kan worden. Daarnaast is 
er nog een slaapkamer. De 2e verdieping 
herbergt 2 grote ^aapkamèrs^ fen kleinere 
léjmër alsmede èén badkamer met ligbad, 
dogdie eh 2e tcrilét Een slaapkamer geeft 
toegang tot een riant dakterras. 


Haagsittard-Park 


Atriiimwoningen met optimale sfeer en 
privacy alsmede het gemak van wonen 1 
en slapen op de begane grond. 


tndelinp: 

.Entree. Woonkamer ca. 48 m 2 , ind. open 

I_.1_, l _• -'-.k 


H 


oiucc. ca. m*, mei. opw'j 

keuken. Vanuit de woonkamer is de atriójj 
(pmsloten terras) bereikbaar via een schiflg 


(pmsloten terras) bereikbaar via een sef 
fHii. Slaapkamer ca. 13 m 2 met aansluit) 
de badkamer. Badkamer met ligbad en 
Garage. Carport. De Te verdieping is V< 
zien van een 2e en 3e slaapkamer resp. 
groot ca. 12 en 1Ó m 2 , alsmede een 2e 
Badkamer mét ligbad en 2e toilet. 


i % 


i 


jy limburgs dagblad televisie en radio zaterdag p» 

:3ff 


KRO/NOS 

Alles kits, gevarieerd kinder- 
azine met o.a: 

Kiekeboe. 
ê ~ Pip! Langkous, 
tl Ontbijt van de week. 

17 Ko de Boswachter. 

Tekenfilmfestival: Daffy Ouck 
Porky Pig. 

Weeknieuws. 

Woof. 

Rescue Rangers. Afl.: Nood 
de Noorpool. 

Tekenfilmfestival: Caveman 
KKfoon. 

10.29 Spelefoon-finale. 

Nieuws voor doven. 

•• Journaal. 

Letterland. Informatieve serie 
kinderen en hun ouders. Afl.1. 
Heb ik iets gemist? Terugblik 
programma’s van afgelopen week. 
t) Sinterklaasspecial. Het groot- 
-T kinderfeest van het jaar in Se- 
ihstraat. Er wordt voor hem dit jaar 
Ifs een podium gebouwd. 

Fonca TV, jongerenmagazine. 
ij 6 Boggle, woordspel. 

•<S Sesamstraat, gevarieerd kin- 
agazine. Vandaag: Rijmen. 

(TT) Jeugdjournaal. 

Kinderen van waterland, 
No time to waste, milieuquiz 
Greenpeace. . 

(•e+TT) Journaal. 

Once upon a time in the west. 
ans/Amerikaanse speelfilm uit 
van Sergio Leone. 

Henry Fonda, Claudia Cardina- 
Jason Robards e.a. 
meer Jill McBain moet vechten 
de boerderij van haar vermoorde 
aande echtgenoot te behouden, 
ze terzijde gestaan door revol- 
■elden Cheyenne en Harmonica. 
Dertigers, serie. Afi.8: South by 
ütheast. 

nneer Gary en zijn nieuwe vlam 
na een gezellige avond thuisko- 
blijkt Gary’s flat geheel vernield 
zijn. Gary heeft zo zijn vermoedens 
r de dader. 

•00.02 •• Journaal. 


VOO/NOS 

10.00 Ontdek de psychologie. 

10.30 Schoner produceren, les 4. 

11.00 You’re welcome. Engels voor 

beginners, les 10. 

11.30*12.00 Russisch, taal en volk. 

13.00-13.07 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.10 Samson. Belgisch kindermaga- 
zine. 

16.50 (TT) B.O.O.S. Jeugdprogram¬ 
ma. Presentatie: Bart de Graaff. 

17.20 •• Top 40. Popmuziek gepre¬ 
senteerd door Gijs Staverman. 

18.00 •• Journaal. 

18.20 Outfit. Modemagazine gepre¬ 
senteerd door Judith de Klijn. Van¬ 
daag: De schoen. 

18.50 Blinde hartstocht. Australische 
soapserie. 

19.15 Wlseguy. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. Afl.: Waar blijft het geld. 
Terwijl Elrose Fashions bijna failliet 
gaat en de relatie tussen David en Eli 
stukloopt, neemt David gruwelijk 
wraak op Rick Pinzolo. 

20.05 Weeds. Amer. speelfilm uit 
1987 van John Hancock. Met: Nick 
Nolte, Rita Taggart, Lane Smith e.a. 
De gedetineerde Lee Umstetter 
schrijft een toneelstuk dat in de ge¬ 
vangenis door medegevangenen 
wordt opgevoerd. Het is een dave¬ 
rend succes en wanneer Lee en de 
meeste spelers worden vrijgelaten, 
lukt het hen zelfs om op Broadway te 
komen. 

22.00 Zaterdagavondcafé. Comedy 
serie waarin fictie en werkelijkheid 
door elkaar heen lopen. Afl.9. 

22.30 (TT) Casino Royal. Spelpro- 
gramma gepresenteerd door Mare 
Klein Essink. 

23.00 Joy in love, Franse erotische 
serie. Afl.1. Joy Laurey is een blond 
fotomodel dat zich het liefst in zo min 
mogelijk kleren vertoont en wilde 
avonturen beleeft. 

23.30 Skybound, 13-delige serie over 
de luchtvaart. Afl.: Dogfighters. 

23.55 •• Countdown late: Toto live, 
concertregistratie. 

01.00-01.05 •• Journaal. 


Vara/NOS 

08.53-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.33 (TT) Alfred J. Kwak, tekenfilm¬ 
serie. Afl.: De walvis, (herh.). 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Trekking van de lottogetallen. 

18.20 Vroege vogels. Tweewekelijks 
natuur- en milieumagazine. 

18.53 (TT) Lingo, woordspel. 

19.21 12 steden, 13 ongelukken. Se¬ 
rie gedramatiseerde verkeersonge¬ 
lukken. Afl.10: Op het land. 
Presentatie: Jan Douwe Kroeske. 

19.50 •• Flylng doctors, Australi¬ 
sche serie. Afl.: Familie-mysterie. 

Na een noodoproep vertrekt Rowie 
meteen naar het afgelegen landgoed 
van de Hawkers. Daar aangekomen 
blijkt er echter van een noodgeval 
geen sprake te zijn. Er heerst een 
gespannen sfeer en Rowie voelt'zich 
bedreigd. 

20.40 (TT) Zeg ’ns AAA, Nederlandse 
comedyserie met onder andere 
Sjoukje Hooymayer, Manfred de 
Graaf, Carry Tefsen, John Leddy, 
Herman Kortekaas en Ria Valk. Afl.: 
Sinterklaasje. 

Koos en Jopie horen in het café iets 
nieuws over Sinterklaas. Lydie heeft 
voor het feestje in het ziekenhuis een 
Sinterklaas nodig. Wie biedt zich 
aan? 

21.08 Sonja op zaterdag, recht¬ 
streekse talkshow met Sonja Barend 
vanuit de Rode Hoed. 

22.00 (••+TT) Journaal. 

22.15 Studio sport. 

22.45 Nova, actualiteitenprogramma. 
Presentatie: Paul Witteman. 

23.19 De schreeuw van de Leeuw. 
Show met Paul de Leeuw uit Almere. 

00.05 Museumschatten. 

Prof. Henk van Os, directeur van het 
Rijksmuseum in Amsterdam, geeft in¬ 
teressante achtergrondgegevens bij 
gemoderniseerde kunstwerken uit 
Nederlandse musea. 

00.15-01.00 Davls Cup. Samenvat¬ 
ting van de finale van dit tennistoer¬ 
nooi: Verenigde Staten - Zwitserland. 
Deze wordt gespeeld in Fort Worth 
(VS). 


vx. 

i J2? 

'IÉ 10 Tagesschau. 

g Ping poog, speiprogramma. 

•• Teie-Gym, aörobics. 
to Tagesschau. 

to Komm Ins Land der Leichen. 

teumentaire over de schadelijke 
ing van tabak. 

ARD Sport extra. Skiën: World- 
super G voor heren. 

Die Abenteuer des David Bal- 
. Tv-film naar de romans van 
art Louis Stevenson. (Vanaf 
20 in zijn geheel bij ZDF te zien.) 
~ Persoverzicht. 

Tagesschau. 

B Europamagazln. 

Just-in-time oder die Ver- 
ung der Zeit. Reportage. 

Walt Disneys wunderbare 
chenwelt (The fairy tale years), 
merüaire over de Walt Disney 
o’s met fragmenten uit' oude en 

E juwe tekenfilms. 

p (TT) Gesundheit! Medfzin lm 
ken. Medisch magazine. 

I Erstens. ■■ 
to Disney Club, : kindermagazine 
isten, muziek, tekenfilm- en 
enseries. 
sortschau. 

aldi und Erni, serie. Afl.: Fa- 
ngelegenheiten. 

• Midi laust der Affe, dieren- 

sortschau, met Bundesliga- 

igesschau. 
to (TT) Tagesschau. 
to Armes reiches Madchen - Die 
chichte des Barbara Hutton 
r tittle rich girl). Tv-film naar de 
an van C. David Heymann. 

J Tagesthemen-Telegramm. 
to •• Lotto-trekklng. 
Tagesthemen. 

(TT) Das Wort zum Sonntag. 
Die schwarze Windmühle (The 
windmill). Engelse thriller uit 
4. Met: Michael Caine e.a. 

Tagesschau. 

■ Die Spur im Dunkei (Eyes in 
* night). Amerikaanse misdaadfilm 
1942 van F red Zinnemann. 

Tagesschau. 

Dl .55 Z.E.N. Kostbarkeiten aus 
ï Alten Pinakothek: Dreikönigsaltar 
h Rogier van der Weiden. 


TV 


iHllIilili mm I 


i Whfl’s Row - (1941-USA). 
>oap van grote klasse door 
Vood. De opgroeiende jeugd 
bin Amerikaans stadje in het 
i-Westen heeft het niet ge¬ 
lijk. Met: Ann Sheridan, Ro- 
■immings en Ronald Reagan. 

and 2 

Th ree Godfathers 

USA). Sentimentele. wes- 
^ereie van het kerstverhaal 
ohh Ford. Drie outlaws vin- 
barende vrouw in de woestijn.' 
S sterft, beloven ze haar voor 
*Pkind te zorgen* Met: John Way- 
^JPedro Armendariz en Harry Ca- 

ffltë/rvi 

2g4£* Ruby and Rata - (1990-NZ) 
g®h*Qtbare, eigenaardige, maar te 
Wm van Gaylene Preston 
de psychologische oorlog tus- 
^ een hospita en haar lastige 
Geweldige personages 
SS! Yvonne Lawley en Vanessa 


16 -10- They Were Expendable - 


08.00 Nachbam in Europa, informa¬ 
tie eri actüalitéflervin het Grieks, Itali¬ 
aans en Portugees. 

09.00 Tagesschau. 

09.03 EURO. Europa-magazine. 

09.45 •• Teie-Gym, aerobic. 

10.00 Tagesschau. 

>10J)3 Komm ins Land der Leichen. 
Documentaire over dé schadelijke 
werking van tabak. 

10X5 ARD Ratgéber: Urteil des Mo- 

nats. 

11.00 Tagesschau. 

11.03 Umschau. 

11.20 Die Abenteuer des David Bal- 
four. Tv-film in 4 delen naar de ro¬ 
mans van Robert Louis Stevenson. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.05 Diese Woche, weekoverzicht 
met gebarentaal en ondertiteling. 

13.30 Spuren im Sand (Three godfa¬ 
thers). Amer, western uit ’48. 

15.00 Mumjós, tekenfilmserie. 

15.20 Astrid Cihdgren efzahlt: Nils 
KarlssonDöömling, jeugdserie. 

15.45 FM - Dés Fatoilienmagazin im 
ZDF. Vandaag; reportage over pro¬ 
ject waarin zgn.. sjeirtelkinderen van 
hun eerste tót hun 10e levensjaar in 
het zelfde huis wordpn opgevangen. 

16.15 •• Allegro, muziekquiz. Gas¬ 
ten: The K3ng*$ Singers. 

17.00 Heute. ' 

17.0$ Löndersplegel. 

17.45 Die grosse Hitte, balans. 

18.00 Die f liegenden ërzte (Flying 

doctors). Afl.:, Die Uhr ist abgelaufen. 

19.00 Heute, T 

19.20 Freu6d4fü78 Leben, serie. 

20.15 •• Wetten dass...?, gevarieer¬ 
de spelshow. Gasten: Hans-Dietrich 
Genscher, Diether Krebs e.a. 

22.00 Heute-journaL 

22.15 Das afcteelle Sportstudio. 
Vandaag: Bündesliga-voetbal, Skiën 
om de Wereldbeker, turnen om de 
DTB-cup, tennis om de Davis-Cup: 
USA : Zwitserland en skiën om de 
Wereldbeker voor heren. 

23.35 Heute. 

23.40-03.40 •• Peter*s Popshow, 
muziekprogramma gepresenteerd 
door Peter lllmann. 

Met Chris de Burgh, Vaya con Dios, 
Bon Jovi, Peter Maffay, Bonnie Tyler, 
INXS e.v.a. 


(1945-USA). Zeer goede oorlogs¬ 
film vol actie van John Ford. Twee 
luitenants ter zee, John Wayne en 
Robert Montgomery, verschillen 
Van mening over de beste aanval- 
stactiek om de Jappen ér in tejui- 
zen. ■ 

Nederland 2 

20.05. Weeds - (1987-USA). 

Vreemd mengsel van komedie en 
drama van John Hancock over ont¬ 
snapte schrijver die theatergroep 
opricht met ex-gedetineerden. Nick 
Nolte, Rita Taggert en Lane Smith. 

Nederland 1 

20.25. C’era una Volta il West - 
(1969-1) (Once upon a time in the 
West). Hoewel Serio Leones wes¬ 
tern is overschat, is deze spaghetti- 
westem de meëst autonome uiting 
van het genre. Claudia Cardinale 
krijgt huip van o.a. Charles Bron- 
sön om haar ranch te behouden. ' 

BBC 1 

22.25. Weekend at Bemie’s - 
(1989-USA). Heerlijke onzinfilm 
van Téd Kotcheff over twee wakke¬ 
re financial-controllers die een frau¬ 
de ontdekken. De onderwereld 
bakt ze vervolgens een poets. Met: 
Andrew McCarthy en Johnathan 
Silverman. 

Duitsland 1 

22.40. The Black Windmill - 
(1974-GB). Michael Caine, mede- # Gene Hackman ïn 
de ongeloofwaardige 
film ’The Package’. 
(BelgiëlTV 1 - 23.00 uur) 

werker van de Britse geheime 
dienst, probeert zijn ontvoerde 
zoontje terug te vinden. Onderhou¬ 
dende thriller van Don Siegel met 
verder o.a.: Joseph O’Connor en 
Donald Pleasance. 

RTL Plus 

23.00. Abarten der Körperlichen 
Uebe ,- (1970,-D). Voorlichtingsfilm 
oVer lesbische liefde, travestie, ho- 
mosexualiteit en sado-masochisme 
van Franz Marischka. Prof. dr. Fritz 
Leist, toentertijd verbonden aan de 


07.00 Telekids, kinderprogramma, 
met o.a. tekenfilms. 

12.00 RTL Radio studio live. Open 
window television. 

12.05 Miniplaybackshow, progr. 
waarin kinderen hun favoriete artiest/ 
artieste of groep imiteren, (herh.). 

13.05 Liefde op het eerste gezicht. 
Aflevering van dit programma waarin 
drie jongens en drie meisjes aan elk¬ 
aar worden voorgesteld, (herh.). 

13.50 Wedden dat, spelprogr. (herh.). 

15.45 Dinosaurs. Aflevering van deze 
Amerikaanse serie rond een dinosau¬ 
rusfamilie, met levensechte poppen 
in de hoofdrol. Afl.: Golden child. 

16.15 Gezondheid, eerste aflevering 
van een nieuwe reeks afleveringen 
van het magazine over uiteenlopende 
onderwerpen die met gezondheid te 
maken hebben. 

16.45 Geldwijzer. Informatief pro¬ 
gramma over (geld)zaken. (herh.). 

17.00 Tineke en ’t goede leven, 
rechtstreeks en gevarieerd weekend- 
programma. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.10 Tineke en ’t goede leven, (2). 

19.00 De reis van je leven, quizpro- 
gramma waarin drie kandidaten een 
aantal vragen moeten beantwoorden 
over een bepaald land of een bepaal¬ 
de streek. Deze week in de lokatie: 
St. Lucia. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer. 

20.00 Beverly Hills 90210, serie. 

20.55 Sandra’s verjaardagsshow. 

22.00 Denksportkampioen. 

22.30 The free frenchman. Deel vijf 
van deze Engels/Franse miniserie. 

23.30 Pacific station, comedyserie. 

00.00 Laatste nieuws. 

00.15 Company of wolves. Amer. 
speelfilm uit 1984. Rosaleen is een 
meisje dat last heeft van vreemde 
dromen waarin wolven centraal 
staan. Daarnaast vertelt haar Oma 
ook nog verhalen over weerwolven 
en over de gevaren die deze beesten 
met zich meebrengen. Het wordt voor 
haar steeds moeilijker om fantasie en 
werkelijkheid uit elkaar te houden. 

01.50 Nachtprogramma. 09.00 Teletekst. 99.10 Marienhof, Duit¬ 
se serie. Afl. 18: Ein ungebetener Gast. 
10.00 This week. 10.15 Actualjtés. 

10.30 Russisch bitte. 11.00 Viaje al 
Espénol. 11.15 Viaje al Espanol. 11.30 
FernUniversitat im Dritten. 12.15 Liebe 
kennt keine Grenzen. Afl.3: Johannes- 
burg. 13.00 Cursus Duits. 13.30 Cur¬ 
sus; wiskunde. 14.00 Rückblendè: Vor 
35 Jèhren gestorben: Erich Wolfgang 
Korngold. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 
Weekoverzicht. 15.00 Sport 3 extra. 
17.00 Computerclub. 17.45 Düngen 
ohne Sorgen? Reportage over alterna¬ 
tieve bemestingstechnieken. 18.00 Ak- 
tuelle Minute. 18.01 Hier und Heute 
unterwegs. 18.30 Die Sendung mit der 
Maus. 19.00 Aktuelle Stunde. 19.30 
Die Sprache der Tiere. Afl.5: Tarnung 
und Warnung. 20.00 Sport im Westen. 

20.30 Hans Vonk: Dirigenten-Ansich- 
ten, portret van deze Nederlandse diri¬ 
gent. Aansl.: Symfonie nr. 3 in Es opis 
97. 22.05 Superman schlagt zurück. 
22^5 Gespannt auf».. portret van. publi¬ 
cist en Rusland-kenner, diesünds 1950 
in de Bondsrepubliek leeft. 23.35 Röck- 
life, muziekprogramma. 00.35 Laatste 
nieuws. 13.40 Cursus Duits. 14.10 Marienhof, 
Duitse serie. Afl. 18: Ein ungebetener 
Gast. 15.00 Sport 3 extra 17.00 
Nimm’s Dritte, magazine. 17.30 Sankt 
Nikolaus in Not. Brauchtum contra 
Kommerz.. 18.00 Verzicht und Gehor- 
sam, documentaire over de strenge 
Trappistengemeenschap van Mont des 
Cats in Frankrijk. 18.30 Glaskasten, 
magazine. 19.00 Wo bitte ist Ihr 
Kühlschrank? Vandaag: Abi Ofarim. 

19.30 Igel, dierbeschermingamagazi- 
ne. 20.15 Fortunes of war. Engelse tv- 
film naar de romans van Olivia Man- 
ntog. Afl.7: Naher Osten, Januar 1943. 

21.15 Monty Python s Flying Circus, 
Engelse comedy. 21.45 Aktuell. 21.50 
Streit im Schioss, tlkshow, Presentatie: 
Peter Hümer. Thema: reclame. 23.20 
Der Halberg ruftl, met Amim Töpel. 
00.05 Aktuell. 00.07 Jazz In concert, 
met Koono Schmid II. 01.07 Non-Stop- 
Femsehen. 
06.00 Belle und Sebastian, serie. 

06.25 Bob der Flaschengeist, serie. 

06.50 Prlnzessin Lila und die Smog- 
gles, tekenfilmserie. 

07.20 Plff und Herkules, tekenfilm. 

07.30 Cubitus, Amer. tekenfilmserie. 

08.00 Klack, kinderspelshow. 

08.45 Maus relss aus, spelshow. 

09.00 Beverly Hills Teens, serie. - 

09.30 Lucky Luke, tekenfilmserie. 

10.00 Die Sechs-Millionen-Dollar- 
Famllie, Amerikaanse tekenfilmserie. 

10.30 Marvel Universum, kinderpro¬ 
gramma met tekenfilms. 

11.30 Teenage mutant hero turtles. 
Amerikaanse tekenfilmserie. 

12.00 Winspector Japanse sf-serie. 

12.30 Michel Vaillant, tekenfilmserie, 

13.00 Fuif house, Amerikaanse co- 

medy-serie. Afl.:. Aller Anfang ist 
sdiwer. 

13.30 Der Prlnz von Bel-Air. Serie. 
Afl. Nicht mit meinem Schwein. 

14.00 Uitraman - Mein geheimes Ich 
Afl.: Die Rettungsaktion. (herh.). 

14J25 Pollzeiberlcht (New dragnet). 
Amer. serie. Afl,: Ein toter Held. 

14.55 Knight rider, serie. Afl.: Eine 
Kleinstadt lebt geföhrlich. (herh.). 

15.50 Das A-Team (The A-Team), 
Amerikaanse avonturenserie. Afl.: 
Touch-down. (herh.). 

16.50 21, Jump Street - Tatert Klas- 
senzimmer (21, Jump Street), Ame¬ 
rikaanse misdaadserie. Afl.: Zwi- 
schen den Stühlen. (herh.). 

17.45 Der Preis Ist helss, spelshow. 

18.15 Famllfenduell, spelprogr. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Beverly Hills, 90210. Amer. se¬ 
rie. Afl.: Eine schwere Entscheidung, 

20.15 Dreimal Hochzeit, klucht van 
Ludwig Sippel. 

21.50 Alles Nichts Oder?l Talkshow. 

23.00 Abarten der körperlichen Lie¬ 
be. Duitse softsexfilm uit 1970. 

00,45 Kpmm liebe Maid und mache 
(Die tolldreisten Geschichten): Duitse 
softsexfilm uit 1968. (herh.). 

02.05 Tutti frutti, erotisch speipro¬ 
gramma. 

02.55 Série rosé, Franse erotische 
serie. Afl.: Lady Roxana. 

03.20 Der Zarewitsch, Duits/Franse 
speelfilm uit 1954. 

05.00 Knight rider. Serie. (herh.). 

05.45 After Hours. 


universlteit van München, geeft 
kommentaar. 

Belglë/TV 1 

23.00. The Package - (i989*USA). 
Ohgeloofwaardige film van Andrew 
Dacis over een beroepssergeant. 
Gene Hackman, die ontdekt dat hij 
bij de ontwapeningsgesprekken 
aan het einde van de Koude Oorlog 
gebruikt wordt als stroman voor de 
militaire industrie. . 

BBC 2 

24.00. L’Horioger de Saint Paul - 
(1973-F). Problemen tussen een 
gescheiden horlogemaker en zijn 
zoon. Gelukkig heeft de politie- 
commisaris een beetje begrip voor 
de situatie. Film van Bedrand Tra- 
vemier met Phillippe Noiret en 
Jean Rochefort. 

RTL4 

00.15. The Company of Wolves - 
(1984-GB). Prachtig uitstapje in het 
rijk der verbeelding aan de hand 
van regissettr Neil Jordan en 
schrijfster Angela Carter. Met: An- 
gela Lansbury, David Warner en 
Sarah Patterson. 

Duitsland 1 

00.28. Eyes in the Night - 
(1942-USA). Beter dan gemiddeld 
mysterie-verhaal van Fred Zinne- 
man met Edward Arnold als blinde 
detective Duncan McCIjan die Don¬ 
na Reed te huip komt. 


10.00 Het slimme kanaal. Met Siertui- 
nen... ecologisch bekeken. Deel 2. 

10.30 Personal upgrade. Serie over 
de computer. 

11.00 Take it easy. Cursus Engels. 

11.30 Starten met je eigen zaak. 

12.00 Babel. Nieuwsbrief. 

12.30- 12.50 Affiche, kunstmagazine. 

14.40 Ruby and Rata. Nieuwzeeland- 
se speelfilm uit 1990. 

16.20 Première film & video. 

16.50 The Henderson Kids. Jeugd- 

17.40 Musti, tekenfilmserie. 

17.45 Dag Sinterklaas. Afl. 10. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.339. 

18.00 Journaal. 

18.10 Sleutel. Actueel magazine. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten uit binnen- (Oost- 
kantons: eindejaarstradities) en bui¬ 
tenland (Wenen). 

19.20 Joker- en lottotrekking. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 FC De Kampioenen, serie. 

20.40 Weekendfilm: Hopeloze liefde 
(Desperate for love), Amerikaanse tv- 
film van Michael Tuchner. 

De rijke Alex en de arme Cliff zijn 
goede vrienden. Wanneer ze beiden 
verliefd worden op het populairste 
meisje van de school, wordt hun 
vriendschap danig op de proef ge¬ 
steld. Als Alex vermoord wordt valt de 
verdenking dan ook op Cliff. Deze 
wordt dan ook in staat van beschuldi¬ 
ging gesteld. 

22.10 Vandaag. 

22.30 Sport op zaterdag. 

23.00 Nachtfilm: The package. Ame¬ 
rikaanse spjonagefilm. 

00.45-00.50 Coda. Finale uit Symfo¬ 
nie nr. 44 in e, van Haydn. 

m u !Ü: ll! Ii‘ !. « • ' I *«* fd’feynlHysj-jjh 

I Holtiiöyw 9 .‘'-HiT- ^ 

20.30- 22.05 Lyrisch gala vanuit Se- 
villa. Lyrisch gala met werken van 
ö.a. Rossini, Verdi, Donizetti, Bizet, 
Puccini en Massenet. 10 mei 1991. 
M.m.v. Placide Domingo, José Carre- 
ras, Teresa Berganza, Montserrat 
Caballé en Juan Pons. (herh ). 


.. 
# Nick Nolte in de comedie- 
drama ’Weeds’. (Nederland 
2 - 20.05 uur). 06.15 ran, voetbalmagaziné. 07.15 
Quar Beet. 10.35 Die Schone und das 
Biest (Beauty and the beast). Mier. 
serie. 11.40 Glücksrad. 12.15 Wirt- 
schaftsforum. 12.45 Nieuws. 12.50 
Zauber der Berge. 13.20 Raumschiff 
Enterprise (Star Trek), Amer. sf-serie. 
Afl.: Die Reise nach Eden. 14.15 Man- 
nerwirtschaft (The odd couple). Amer. 
comedyserie. Afl.: Die Oscar-Madison- 
Show. Aansl.: Nieuws. 14.45 Schóne 
Familie, komedie van Pierre Chesnot. 

16.30 Dröschers Tierwelt. Afl.: Elefan- 
ten - Meine Freunde, die sensiblen 
Dickhëuter. 17.00 Herz ist Trumpf. 

17.30 Punkt, Punkt, Punkt. 18.00 ran, 
voetbalmagazine. 19.20 Nieuws. 19.30 
Glücksrad. 20.15 Passion and Paradi- 
se. Amer. tv-film uit 1988. 22.00 Jux & 
Dallerei. Amusemènt. 23.00 Der Früh- 
reifen-Rèport. Duitse erotische film uit 
1973. 00.40 Nieuws en Sport. 00.45 
Sexgrüsse aus dem Lederhöschen, 
Duitse erotische film. (herh.). 02.00 Der 
Frühreifen-Report, Duitse erotische 
film. (herh.). 03.25 Beauty and the 
beast. Amer. serie. (herh.). 04.15 
. Raumschiff Enterprise, Amer. sf-serie. 
(herh.). 05.00 Mënneryrirtschaft, Amer. 
serie. (herh.). Aansl.: Programma-over- 
zicht. 


Radio 1 

Elk heel yur en om 7.30, 8,30, 
12J30,13.30, 17.30, 18.30 èri 6.30 
nieuws. 7.07 Tros Nieuwsshow. 
11.05 Tr«s Kamerbreed. 12.07 
Tros Aktua. 14.05 Langs de lijn, 
sport en muziek. 17.07 Tijdsein. 
18.10 Echo. 19.04 Tegengas. 
20.04 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.04 Easy listenihg. 2.02 Avro 
Nachtdienst. 6.02-7,00 Van-nacht 
naar morgen. 

The foik-tales of Engiand. 12.25 Bird’s 
eye view. 13.15 (TT+e) John Ford- 
cydus: Stagecoach, Amer. westen uit 
1939. 14.50 NetWork east, maga^nd- 

15.20 Tanhalyan, serie. 16.00 The ice 
puppy, natuurfilm. 16.10 John Forjf- 
cydus: ■ They were ©xpendabè^ 
Amer. speelfilm uit 1945.18.20 ScnflF v 
ny. 18.50 Pote to pote, documentairer 
serie. 19.40 nws. en sport. 19.55 Neil 
Kinnock - The lost leader, interview. 

20.35 Music on 2: Song of the night. 
Aansl.: Advent calendar. 21^5 Havé I 
got news for you? 22.05 Performance: 
After the dance, tv-spel. 00.00 Le hor- 
loger de Saint-Paul. Ranse spoolfüi» 
uit 1973. (Met ondertiteling). 
01.45-02.20 Saturday night live, come- 
dyshow live vanuit New York. 


10.55 Interwallonie: Sindbad. 11.25 
Cursus Nederlands. 11.55 Cursus 
Duits. 12.25 Objectif Europe, aansl. 
discussie. 13.00 Nieuws. 13.20 La ré- 
volution francaise, historische Frans- 
Duits-ltal.-Canadese film uit '89. 15.25 
Ecran témoin. 16.40 Grand écran. 

17.30 Nouba nouba. 17.55 Gourmandi- 
ses. 18.15 Téiétourisme. 18.50 Génies 
en herbe. 19.30 Journ. 20.05 Le jardin 
extraordinaire. 20.50 Twins. Amer. 
speelfilm uit 1988. 22.40 Verkeerstips. 

22.55 Sportmagazine. 23^5-00.10 
Laatste nieuws. 07^0 Worldcup ski. 08.50 Autosport. 
CSI Wenen. 09.50 Go. 10.50 Skiën. 
Worldcup, live. 12.30 NFL this week. 
13.00 NBA action. 13^0 NBA basket¬ 
bal. 15.30 Tennis. Super prix: tvan 
Lendf - Stefan Edberg. 1730 IHRA 
Dragradng. 17^5 Stóèn. Worldcup. 

19.50 Powersports int. 20^0 Skiën. 
Worldcup. 22.00 Golf. US PGA tour 
’92. 00.00 Faszination. 01.00 Golf. 
Aziatische tour. 03.00 Bowlen. PBA 
tour. 04.00 Bowlen. Ladies' pro bowling 
tour. 05.00 Go. 06.00-07.00 Thai-b0k- 
sen vanuit Rotterdam. 12.30 La pensée sociakste. 13.00 Tri¬ 
bune économique et sodale. 13.30 Le 
coeur et l'esprit. 14.05 Radjou. 15.05 
Toneelstuk: Trio. 16.15 Reflets. 1T.15 
Art 21: documentaire over het schilderij 
Les quatre saisons van Poussin. 17.45 
La montée au póuvoir des femmes. 

18.35 Art 21: Les maux de l'art. 19^0 
Journ. 20.00 Reisreportages. 20.30 
Documentaire over journalistieke (on) 
vrijheden. 21.00 En toutes lettres: An- 
dré Castelot. 22.00 Joum. 22.30 Coup 
de film. 22.50-00.10 Konnyu ver. Hon¬ 
gaarse speelfilm uit 1989. 


09.00 Aerobics. 09.30 Ski report 10J3D 
Saturday alive, met tennis. Davis Cup. 
finale, (herh.). 12.15 Skispringen. 
Worldcup. 14.15 Tennis. Davis Cup. fi¬ 
nale. (herh.). 164)0 Kunstraten op de: 
schaats. WK junioren. 18.00 Eurosco- 
res. 18.05 Skispringen. Woridcup.' 
19.00 Boksen. 20.30 Tennis. Davte 
Cup, finale, (v.a. 21.00 live). 23.00 Eu- 
roscores. 00.00-01.00 Boksen, (herh.). 07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 
Questions pour un Champion. 18.30 
Nieuws. 19.00 Dócouverte. 19.30 Bel¬ 
gisch nieuws. 20.00 Thalassa. 21.00 
Nieuws. 21.30 Les volets veris, mis¬ 
daadserie. 22.30 Caractères. 23^5 
Nieuws. 23.55 La bande des six. 
00.55-01.30 Divan. Gesprek met Edwy 
Pienel. 06.00 Ochtendprogr. 13.30 Telegioma- 
le Uno. 13-55 TG 1 - Tre minuti di... 
14.00 Telethon pomeriggio. 14.45 Sa- 
bato sport. 15.45 Brescia: Pallavolo. 

16.10 Telethon pomerigio. 16.50 Dis¬ 
ney Club. 18.00 Telegiomale Uno. 

18.10 ERstrazioni del Lotto. 18.15 Te¬ 
lethon. 19.25 Parola e vita: II vangelo 
della domenica. 19.40 Atmanacco del 
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 
20.00 Telegiomale Uno. 20.25 TG 1 
sport. 20.40 Fantastico '92 E': Scom- 
mettiamo che? 23.00 TG 1 Onea notie 

23.15 Telethon gran finale.00.00 Tele¬ 
giomale Uno - Che tempo fa. 00.30 
Telethon gran finale. 


06.30 Business CNBC weekly. 07.00 
Super shop. 07^0 HeUo Austria, heflo 
Vienna. 08.00 ITN worid news. 08^30 
Business weekly. 09JXk.Super shop. 
1050 Sportprogramma, II.OOThe mik. 
1350 Scene on Super. 14.00 Youtt)- 
quóke. 1450 Eoo record. 154)0 The 
travel magazine. 1650 Beyond ïmmi- 
rom.16.00 Wsid America. 1650 FoQi^. 
tefy - five. 1850 Videofashion. 1 
Matinee at the movies met om: 20-06 
Matinee at the movies: Manfish, Anèsr. 
actiefilm uti 1956. 2150 Eptca mdaa 
awards. 22.00 ITN worid news. 2a£p 
High aspirations. 23.00 Scene on 3w- 
per. 2350 Hang loose. 00.00 Oonft 
watch alone! ■ Bride of godto. 
Amer, horrorfilm uti 19$4. 0156 Altoë- 
lutely flve. Aansl.: All mixed up. 

The mix. 02.00 China news Eurdbè. 
met om 2.00 Prime time news 
Engels, 3.00 Economisch nieuws in het 
Engels en vanaf 3.30 Herhalingen « 
het Mandarijn en Cantonees. 054)0 
The mix. 
08.00 Champion the wonder horse. 
08.25 nws. 08.30 Spider. 0855 Anbnal 
worid. Afl.: Thailand en de olifant. 
08.45 Quick draw McGraw. 06.50 Littl' 
bits. 09.15 Chucklevision. 09.35 Bucky 
O’Hare.10.00 Going live! 13.15 Sport¬ 
magazine met om 13.20 Engels voet¬ 
bal; Paarderaces; Boksen; Skiën; 
Rugby league; 16.55 Rugby league, 
vervolg en om 17.40 Final score, voet- 
bal-uitslagen. 18.05 nws. 18.15 Reg. 
nws. 18.20 Dad’s army. Afl.: The test. 

18.50 Big break. 1950 Noel’s house 
party. 20.15 Bruce Forsyth’s genera- 
tion game. 21.15 Casualty, serie. 22.05 
nws, en sport. 2255 Weekend at Ber- 
nie’s, Amer. speelfilm uit 1989. 00.00 
Match of the day. 01.15 Gymkata. 
Amer. speelfilm uit 1985. 02X5-0250 
Weerbericht. 


06.00 MTVs X-rated weekend. 114)0 
The big picture. 1150 US Top 20 video 
countdown. 1350 XPO. 14.00 MTVs 
X-rated weekend. 1650 Week in rode 
17.00 Yol Raps today. 18.08 The real 
worid. 18.30 The big picture. 19.00 Eu¬ 
ropeen top 20. 214)0 Saturday night 
five vintage. 2150 Sports. 22.00 
soul of MTV. 23.00 Partyzone. 

MTV’s X-rated weekend. 034)0-_ 

Night videos. 0950 Open universtieit. 10.05 ■ King's 
row. Amer. speelfilm uit 1942, 124)5 


0750 Moneyline. 09.00 Worid busi¬ 
ness this week. 11.10 Larry Kkn 

12X0 International conesponck._ 

14.10 The big story. 15.10 
week. 15X0 Moneywéek. 16.10 
ce and technotogy week. 16X0 
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz 
week. 18.40 Evans and Novak. 14 " 
World business this week. 19X0 Nm 
maker Saturday. 20.10 HefidthwëélC 
20X0 Style with Elsa IQensch. 2f.1* 
Your money. 21.40 International CO 
respondents. 23.40 Newsnnaker Sëtu^- 
day. 00.40 Pinnade. 01.10 The 
story. 03.10 Showbiz this week. OS. 
The Capital gang. .. 


radio i 


Radio 2 

Elk heel uur nws. 

7.04 lntro. 9.04 De tweede rende. 
12.04 Spijkers met koppea 14.04 
Uttgelicht. 16.04 Happy hour. 17.04 
Öphef en vertier. 19.04 Voor wie 
niet kijkm wil. 22.04 Podium van 
de Nederlandse lichte muziek. 
23.04-24.00 Jazz uit het historisch 
archief. 


Radio 3 

Elk heel uur nws. 

6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud 
van oud. 12.04 Evers in het wild. 
14.04 De top 40. 17.04 Rinkelde-, 
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04* 
Evers in de avond. 20.04 Leidseka- 
de live. 22.04 Twee meter de 
avond in. 0.04 Rave radio. 2.02 
Pop ballads. 3.02-6.00 Oh, wat een 
nacht 


Radio 4 

7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 20.00 
nieuws. 


7.02 Wakker worden... 8.04 F tori 
Musicaü. 9.00 Pick-up. 10.00 Caro¬ 
line. 11.00 Kurhausconcert: Muz. 
voor mezzosopraan en piano. 
12.00 Platenzaak. ,1X00 Middag¬ 
concert Radio Kamerork. met pia¬ 
no. 16.00 De Nederlanden. Muz. 
voor klarinet en piano. 17.00 Het 
witte doek. 18.04 De wandelende 
tak: Druzerimüziek uit. Libanon. 
19.00 Liefde op 1 eerste gehoor. 
19.30 Het avondconcert EBU 
Opera seizoen, fellsir d'amore, 
opera van Donizetti. Koor en Ork. 
Metropolitan Opera New Yock met 
sol. (in de pauze: Uefde op T eer; 
me gehoor.) 22.30 Jazzgeschiede¬ 
nis. 23.00-24.00 VPRO Jazz op 
vier conoert 

Radio 5 

Elk heef uur t/m 18.00 uur nieuws. 
6.45-6.50 Mededelingenrubriek 
met uitgebreid weerbericht en 
Scheepvaaribertohten. 7.05 O po 
doro. 6.08 Zeggus. 8.30 Ronctoit 
magazine. ( 8.55 Waterstanden.) 
9.02 Vrouwzijn. 10.02 De muzikale 
fruitmand. 11.02 Het interview. 
12.02 Meer dan een ttéd alleen...! 
12.44 EOXtetterdaad hulpverle¬ 
ning. 12.45 Vragen naar de weg. 
13.11 De verandering. 13.56 EO* 
Metterdaad hulpverlening, 14.02 
NOS Taai. 14.30 Start. 15.02 De 
schrijftafel. 16.02 Finale. 17.10 Ra¬ 
dio UIT. 17.45 De kerk van Jezus 
Christus van de Hei Ogen der Laat¬ 
ste Dagen. 18.02 Rondom het 
woord. 18,30 Voor de eerste dag. 
19.00 Homonos. 19.30 Nieuws in 
het Turks, Marokkaans en Chi¬ 
nees. 19.45 Onder de groene lin¬ 
de. 20.00 Nieuws. 20.02 Jubilate. 


20.30 LaaLons de rustdag wijden. 
21.14 E03tietterdaad hulpverle¬ 
ning. 21.16 Reflector. 21.35 Deze 
week. 22.00 Een ontmoeting. 
23.00-24.00 Zaterdagavonduur. 


Omrowp Limburg ' 

9.03 Postbus 94. verzoekplaten. 
9.30 Sport 9.40 Poetbus 94, ver¬ 
volg- 10.03 Het Ei van St Joost 
1103 Oe onderstroom. 12.03 Om¬ 
roep Limburg klassiek. 14.03 Lim¬ 
burg Express. 17.03 Limburg Ak- 
tueeL 17.10-18.00 Limburg Ex¬ 
press (vervolg). 


Bwlgié/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels 
met Tom Vossen (6.30, 7.00, 7.30 
reeuws). 8.00 Nieuws. 8.10 Och- 
tendkuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De 
zoete in vat radtokwis met Luc Ap- 
permont 11.30 Vlaamse top tien. 
12.00 Radio twee töp dertig met 
Guy de Vynck (om 13.00 nieuws). 
14.00 Radio Rijswijck. 17.00 
Nieuws. 17,05 0e ketting, teiefoon- 
spel met Mateh de Jonghe (J8.00 
nieuws). 2Ö.06 HarfeilfK Ban Re¬ 
tors ontvangt ggsten en draait ver¬ 
zoekjes (22.00 ‘nieuws eir lotto). 
23.30 Nachtradio (nieuws om 
24.00 en 5.00 uur). 


Belglë/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 

6.05 RadtofrOhstOck (6.15 Wort in 
den Tag; 7.15 Veranstaltungstips; 


8.30 Pressectohau). 9.05 HH 
Die Weekend-Show mit C 
Gage und nene Schefben) 1 
Mueflc. è la oarte. 1250 BRF Mt- 
tueU. 13.05 (ntemattonate Hèpara- 
da. 16.05 BRF-MobH. 18.05 
AktueB (AktueRes vom Ti 
18.40 Forum - Des 
20.08 Nach richten. 20.05- 
Phflc^ophie und Ethik. 


RTL4 Ra«Ro ^ 

Nieuws op elk heel uur. ’. " 

07.00 RTL Nightshift. 08.03 Hd| 
wakkere weekend. Jan da Boer 
10.03 Kofflekifngsn, Bart' var. 
Gogh. 12.03 Gootonffddag Ner 
land, Tom Blom. 14.03 Atrum T< 
30. Bart van Leeuwen. 16.03' 
heM-Blijheid, Maten Volder. 1( 
Seven o'dock rock. 22.00 RTL Me¬ 
gahits. 01.00 RTL Nightshift 


WDR 4 

4J» Radtowecker. 6.00 Nieuws. 
6.05 Morgenmekxüe. 8.00 Nieuws/ 
Zum Tage. 8.07 In unaerem 
855 Overpeinzing. 9.00 NMflt 
9.05 Der Musikpetvi^on (lOflO 
Nieuws). 12XJ0 Nieuws. 12jö5«*cp 
rwpon met ©on ovorzicni vsn 08 
Duitse hitparade (met om 1400 
Nieuws en economisch pmatfe). 
15.00 Café Cariton (16.50 nieuws). 
17.00 Der Tag um Funt, ashsi. 
Fünf Uhr Tee (18.00 Nieuws). 
19.00 Auf ein Wort, aansl. Abend- 
metocte (19.30 voor de IdnderiM. 
20.00 Nieuws. 20.05 Seunetwte- 
konzert. 2200 Nieuws. 22.05 Me* 
sflc zum trSumen. 22.30-04.05 
ARD-Nachtexpress. ^ <■ 


Limburas 

mmn/n PsMfl i 


— 1MMMU» 

■ I.. ' V •' ' 


TE HUUR / TE KOOP 


terdag 5 december 


JABEEK, In de Dreef 

ket ■: 


SCWNVELD 
;i.,>#■;.)[ ' 1 .:. ■ 11 — 
2 vrijstaande woningen met garage, c.v.. woonkamer, dich¬ 
te keuken, 3 slaapkamers, badkamer mal ligbad, 2e toilet en 
vaste «astafel en vaste trap naar aelder. 

Prijs ƒ 1M.SH,-v.u.a. 


U kunt bij o 

ns terecht voor ai uw 

onreerendgo 
j u worden 

• beëdigde ta. 

ed-taxaties welke voor | 
verrient door onze ] 

xateur Mr, E. v.d. Loo. 


Op een uitstekende tokatie in het bestemmingsplan Achter, 
gehne Berg worden <te 2 e haffvrijstaande woningen getouwd 
met ruime indding (4e slaapkamer) en garage. 

Prijs; v.a. ƒ186.360,- v.o.a. 


.*a ••«. 

sjisb&iailr. j| }1 

I | .a'P; • - 
Na kantooruren: 

dehr. E. vanderLoo tel. 043-257247 . 

do hr.W. vanderLoo tel. 04746-3534 « 4 


EEN VORSTELIJK 
KANTOOR IN BORGLOON 

FILEVRIJ-CENTRAAL N EUREGIO Aken, a Limburg, NL Umburg en Luik 
In een van de oudste steden van België. Origineel gerenoveerde 
kanunntkenwoning (niet geklasseerd). Geschikt voor kantoor annex 
woning, handëisruimte, praktik of woning. Uitstekend bereikbaar per 
auto. Goede eigen parkeergelegenheid. 

OPPERVLAKTE 

Ca 626m2 verdeeld over 3 verdiepingen, 
beg. grond, late en 2de verdieping, garage en fietsenberging. 

i 'n f Werkman, Ouwehand, Mark & Co 

-— ■ -B.V.B.A —-—-— 

Fhuuicul & minkgemenlaeraoes, metten & icquiUiions, 
tnutmungemeM, corporale «trategy, c.c. auditing A surveyora. 

Centrumlaan 34 blO, B-3600 Genk 
Tel. (int):32-(0)89-303331Fax(int):32-(0)89-303335 De Hypotheker Maastricht, Markt 28, HjG. van den Boom, 043 - 255251 
De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, R.RH. Haesen, 045 - 741454. 

De Hypotheker Sittard, Linde 18, R. Meijer, 046 - 525252. 
m 


VAN DER L00 UMBURfi MAKELAARDIJ B.V 

SITTARD - Rijksweg Zuid 38, tel, 046-522323 BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW 9 BESTAANDE BOUW 9 BESTAANDE BOUW r ei 

r®-*- 

i : 

u 


Notarla ter» Wtm Netteen te Sittard zal op woensdag 
9 decémtier 1992. ‘s middags om $bürte Hotel Restau¬ 
rant Sköf, Iflfeuriteiaan 104 te Geleen, ex artikel 3:268 
van het Burgerlek Wetboek iri het openbaar bij opbod 
en afslag te één zitting verkopen, overeenkomstig de 
Algemene Valingvoorwaarden Onroerend Goed 1992 

het cafépand met bovemvcMtttg, 
een en ayder neet ondergrond en ttiln 

gelegen aan de Burgemeester Lemmensstraat 88 te 
Gateen,- uftma h en d e ey ter pfaatsè afgèpaakl gedeelte 
ter grootte van ongeveer Zere en 7 ceritiare kad. gem. 
Geteen seqtie G nr . 2956. , 

fndo i ng: garage, caféruit^ jte to«teA£&»uken, g«* 
heel onderkekterd, eerste yKmsteteg: -6: hamers, een. 
h o rtte n* matte**. met 

douchecel en toiteL : 


•WU.-.,,. • TE KOOP hOMderij^a met kteine tuin. ted^woon- 
(ca 20 keuken,, 2 ateaokamers en kieincL 

JL -L. - . - - • " d. • _ ' _■ _ . _a A _ ± * • 


MAASMECHELEN (Limburg) 

Wfw9|ig& openbare verkoop van 

BOUWPLAATSEN 


baar . verkopert 8 pröchÉfge Vfllagrorkjen gelegén 
te MAASMECHELEN (verkav: De Loten, gpp. 
van ±£.400 tot± 3A0Q m 2 . 

Echtgenotefvkopers moeten beiden aanwezig 
zijn, met huweDjhsbqekje en -voorwaaróen. 
tel.: not yef^te),' Ricsweg 459, 3638 Maasme- 
«helefti Mt CX)82&9t?6&QGa •' ,. 


-60 m s . Kelder. Woonk. met 
open haardpartij en apte keu- 
a ken met compl. irtstaïl., tot. ca. 
42 m\ 2 ruime slaapk. Royale,' 
- texe.badk. met ligb.en douche. 

Hobby-/werkk. Recentelijk ge- 
‘ ’tebdiimrieèrti. Rttib B\Vjr. ca. 
1951 ' 

Prijs ƒ 259.000,- k.k. 6688 

EYCELSHOVjEN n 
Uitsj» gel.. woonhuis met tuin. 
Inpand. gar. r Vqprraadkëlder 
•ca. 35 ttf. Whfóï-cq. woon- 


HEERLEN H 

Centrum. Modem appartement / ^| er ^' in ? 
©el. op 4e vqrd. met afsluitbare 
entree. Huistelefoon. Inpand. • '"P* 

berging. Woonk/ friet ^öjpen ' 

Jteuken. Slaapk./Douche, Bat»-X- 
kon gel. op zuiden. > •- • , : Lltete g;, 
grijs/89^500,-kll^ 6667 

HOENSBROÈK^r H 

Rustig 'gei-/ woonhuis tg$t gar. 

Qróte tuin, KeWer. Woonk, 

' Gesl. keuken met div^.lae^<,F;;v 
Badk. met Heb. VèrcL: 2 Tltiiliiir f v ; / a Tftli rffi 


vw*r open 

rerkrade . W», v h 

Terwinseten. Pcrfekt onder- rnet douche err toflet. Vaéte 

diep^>#«teog ; Part.: Róyate.^je»^ ir i'-i&tfrót ■■>*'$!&? * ’t■ 

h*L«Ieuken. ,1e ymj.;- / 6636 


'Wm 


nmm 


/^onhu^m^ ^ Berging. 
Woonk. ca. 45 ui 2 met schuif- 

S f i-aa»#ö«telteü- 
, Badk. hriet ligb., douche eo 
2e toilet. Yerd.: 4 slaapk. Vaste 
trap naar royale.- bergzolder .met 
n^elijUiHTOorfxtra slaapje. 
Pnja ƒ 1^50O,-/k.k.f( 6645 


plafond. Keidien met kunstst. . Kateeóiiü. 

bistell. 2e yètdX 3 royale Toilet, 

slaapk. 3e verd.: Hobbyzolder . jéÈB 

to, 40 mMJitst. geschikt voor 

dutte bewoning & kleine zelf- V. - ËjSÊÊ 

PrtJsA/189,000,-- |t.k. 658^ l JL' M 


Centrum. Appartement geLop 
part/ met benring. Afsluitbare 
ehtr^è. GezelRge woonk. ca. 
25 m : . Gesl. keuken. 2 slaapk. 
Balkon. Badk. met douche. 
Achterzijde roll. 

Prijs*/ 86.000,--k.k. 6664 


H 

onder- 
htetfif 
dttehr: Sifirï 

Carpoh. 'Htm ca. 80 m <flep 

met vijver. Kelder. Royale M . ** 32 m’Ordttr-eXufcto^ 
& 8 SüSn m r^ lS? Witte * laapk - Öadk. met ligb. Vaste' 

«ei 


É Ébr durister x /, Instal h; «tel; app. 1 e verd.^ 4 
pc .Royale,»V' slaapk. Luxe baak. met ligb. en 
^bnhi^ lu ^e toilet, 2e verd.: Hobby- 
teSadkeklcF.; , ruimte/5e slaapk. Geh, harjjjb. 
p, JCK) m?/; f koz. endu6^togl. ; 
rTmet luxèi: ‘ Prijs ƒ 298.000;— k.k. ' 6586 
app. 3-. ; _ < . ■... , 

«LIMlUpir ; 3f S : M 


Prys ƒ 269.000,- k.k. 
MAKELAARDIJ B.V. 


. g - ** •-* J*: • • ' 

, . Maandag t/nft vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. 

Zaterdag van 9;00-IR.QO uur. 

, Akeii: maandag pijn vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. 
Zaterdag van 9.0Ö-14.00 Uur.'‘Langer Sartistag" van 9.00-16.00 uur. 


Dakterras .ca. 43 m*. Berg-, 
zolder. . v .. - ,/ •. 

Prijs ƒ 398.Ó0O,- k.k. 6700 

Voor intt^itiiigen 

H: kantoor JHeerien, 

TeK: Ö45-7I2255* 

Kruisstraat 56, ' 

6411 BW Heeften. 

M: kantoOrMaastricht, 

fel.: 043-252933* 

WyckerBrugstraat 50, 

6221 ED Maastricht. 

Kantoor Aken, 

Tel.; 0949-241 -407540^ 
Jesuitenslralie 2, 

5100 Aken. 


met app, 1 slaapk. Luxe badk. 
mctligb, Ruim^bergzolder. 
>ijs/177,000,- k.k. ; 6480 


vaucenburg -;m - v- 

Bfoekhem. In aaibouw zijnd ^ 
^ wpoiihu(8,i2 royale kel¬ 
derruimten. Gari ftbyale hal. L- 
vorm. woonk Iriét half optel u 
keuken, tótl. ca. 41 tnH- Balkon. 

3- slaaptet fiadlL’ niet Hgb, 
R<^dte ; >.hergzoMerv ^Hobbww 
ruimte, evt. 4e slaapk. Opp. Ca. , 
520 m’. „ ! ; 

Prys.ƒ 296.000,-- v.om. . . 

excj. renteverlies tijdens bouw. •, 
.-.JU-,;. IOQ9QP82- 


Inr..... 

f In ongefrankeerde enveloppe zenden aan; 

| Stienstra Makelaardij BV, 

L Antwoordnummer 40,6480 VB Heerlen. 

RB-'HMMp MHÉ -NNÉBB^ WBM ^UiMi -Mflte MN MHB NBBM HM Ml- NHNB‘' 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 41 


T iimburgs dagblad j 


i 

,-■■ m 


Nederland 1 


Nederland 2 


KRO/NCRV/Avro 

'1.00 Eucharistieviering. Vanuit de 
Oominicuskerk in Utrecht. 

'1.56-12.26 IOS magazine. 

'5.23 ik geloof. 10-delige serie inter¬ 
views over geloofszaken. Afl.8: ...in 
een betere samenleving. 

15.53 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Het gezongen woord. Koor- en 
samenzang vanuit Zierikzee. 

16.30 Waar blijf je anders. Discussie¬ 
programma over geloof en tradities. 
Thema: Je bent jong en je gelooft het 
Wel. Presentatie: Ruud Foppen. 

17.00 Nota bene. Kerkelijke agenda. 
17.05 Opium. Kunst- en cultuurmaga- 
zir >e. Presentatie: Tineke de Groot. 

17.30 •• C-majeur. Gevarieerd klas¬ 
siek muziekprogramma. Gast: Prof. 
Pr. Marius Flothuis. 

18.15 Sesamstraat. Gevarieerd kin- 
Permagazine. Vandaag: Ja/nee. 

18.30 Crash. Flet rijk van Verhoeff, 
komische dramaserie. 

18.02 Abdijen in West-Europa. Do- 
pümentaireserie. Afl.5: Benedictijnen 
in Abadia de Montserrat, Spanje. 
18.29 Natuur in eigen land. Afl.3: 
Kokmeeuwen in de Peel. 

3J.00 (••+TT) Journaal. 

*8.16 (TT) Ha, die Pa. Comedyserie. 
Afl.: Leeftijd geen bezwaar. Matthijs 
's op vakantie stapelverliefd gewor¬ 
pen en wil meteen trouwen. Norbert 
e n Freddy vinden dat hij niet te hard 
van stapel moet lopen. 

*8-44 (TT) In de hoofdrol. Program¬ 
ma waarin Mies Bouwman een be¬ 
kende Nederlander in het zonnetje 
zet. 

21.47 Joegoslavië exit. Documentai¬ 
re over de toestand in het voormalige 
Joegoslavië met getuigen-verklarin- 
9en en interviews met politici en Ne¬ 
derlanders. Presentatie: Fons de 
Poel, Joost Middelhoff en Aad van 
Pen Heuvel. 

80.00 Adventsoverwegingen. Serie 
Overdenkingen. Afl.2: Madonna. 

80.05 •• Journaal. 

80.10-00.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 
sla 


88.35 Disney Club. Kindermagazine. 

10.00 Das war einmal... 1959. 

10.30 Hande - Werke - Künste. Re¬ 
portage over schilderkunst. 

11.00 Kopfball. Spelprogramma. 

11-30 Sendung mit der Maus. 

12.00 •• Presseclub. 

*2.45 Programma-overzicht. 

12.47 Tagesschau. 

•3.10 Weekoverzicht Eins Plus. 

12.15 Musikstreifzüge. Klassieke 
muziek. 

12.45 Wuff - schon wieder bin ich 
©in Hund. Kinderserie. 

14.10 Philipp. Die Schatzsuche. 

14.15 Xerxes. Serie. 

14.45 Next stop Europe. Toeristische 
Programma: Dublin. 

15.00 tagesschau. 

15.05 ARD-sport extra. Skiën: world 
c <jp slalom voor heren vanuit val d’l- 
s ère; World cup schansspringen van¬ 
uit Falun; tennis: USA - Zwitserland; 
Paardesport: Int. indoor-springcon- 
cours vanuit Frankfurt. 

16.55 Ein Mensch - ein Wort. Chris- 
1'ane Hörbiger leest voor uit de bijbel. 

17.00 ARD-Ratgeber: Recht. 

17.30 Globus - die Welt von der wir 
leben. Milieu-magazine. 

18.00 Tagesschau. 

18.05 •• Lieder zum Advent. 

18.10 Sportschau. 

18.40 Lindenstrasse. Eine riesige 
Landschaft. 

19.09 Die goldene 1. Bekendmaking 
Winnaars ARD tv-loterij. 

19.10 Weltspiegel. 

19,50 Sportschau-Telegramm. 

18-58 Programma-overzicht. 

20.00 Tagesschau. 

*8-15 Tatort. Bienzle und der Bieder- 
mann, Duitse misdaadfilm. 

21-44 Tagesthemen-Telegramm. 

21-45 Titel, Thesen, Temperamente. 

f2-l5 Tagesthemen. 

22.30 Deutschlands Weg zur Indus- 
hlenation. Werner von Siemens. 

23.30 Lenz. Tv-film uit 1992. In 1771 
la at Lenz op 20-jarige leeftijd zijn land 

theologie-studie voor wat ze zijn 
®n trekt naar Straatsburg. 

-00 tagesschau. 

g 1 .05-01.10 Zuschauen - Entspan- 
hen - Nachdenken. Schlaraffenland 
Van Pieter Breugel. 


Duitsland 2 


08.43 Programma-overzicht. 

08.45 Hollywood, Hollywood. Ge¬ 
schiedenis van de filmindustrie. 

09.15 Zur Zeit. Magazine over kerk. 

09.30 Eucharistieviering. 

10.15 Point Hope. Tv-film. De succes- 
vdlle beeldend kunstenaar Winnie 
ontmoet op weg naar New York de 
jonge Duitse Rosa. 

12.00 •• Das Sonntagskonzert. Fro- 
he Wiehnacht met Godewind. 

12.45 Heute. 

12.47 Wir stellen uns. Over de bui- 
tenland-journalistiek van het ZDF. 

13.15 Damals. Vor vierzig Jahren. 

13.30 Siebenstein. Poppenserie. Afl.: 
Sonne, Mond und Sterne. 

13.55 Die Charlie Brown und Snoo- 
py Show. Streit der Babys. 

14.15 •• Karfunkel. Kinderen, die 
naar Duitsland komen. 

14.45 Die Weit des Marchens. Afl.: 
Rumpelstilzchen. 

16.00 Helme Heine. Tekenfilmserie 
over het stadje Sauerkraut. 

16.25 Aktion 240. Balans. 

16.30 Jede Menge Frust. Jongeren in 
de voormalige DDR. 

17.00 Heute. 

17.05 Die Sport-Reportage. 

18.05 • • Die Cantores Pragenses 
singen zum Advent. Vanuit Praag. 

18.15 ML Mona Lisa. Vrouwenmaga¬ 
zine. Vandaag: Religion und Ekstase. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt. 

19.30 Die Knoff-hoff-Show. Populair- 
wetenschappelijk programma. 

20.15 Günther und drüber. Geva¬ 
rieerd amusementsprogramma. 

21.45 Heute. 

21.55 Sport am Sonntag. 

22.05 Verlorene Landschaft. Tv-film. 
Elias is op zijn 17e uit zijn ouderlijk 
huis in de DDR naar het westen ge¬ 
vlucht. 

23.50 •• Jazz on Tour. 27e Interna¬ 
tional Jazzfestival van Pori in Finland 
met o.a. Blood, Sweat and Tears, het 
Count Basie Orchestra. 

00.45 Heute. 

00.50-02.55 Die Wildnis ruft (The 
yearling), Amerikaanse speelfilm uit 
1946. Met: Gregory Peck, Jane Wy- 
man, Claude Jarman jr. e.a. Het boe¬ 
rengezin Baxter leidt een schamel 
bestaan in de jungle van Florida. 


Nederland 3 


RTL4 


Tros/Veronica 

08.53-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

11.23 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

11.30 Tros/Veronica sport. 

13.00 Omrop Fryslan: Fryslan boppe, 
praatprogramma. Herh. 

13.30 Oom Hedidouane. Programma 
voor Marokkaanse kinderen. 

13.35 Najib. Praatprogramma met Ne¬ 
derlandse en Marokkaanse gasten. 

14.15 Aktuël. Actualiteiten uit Turkije 
en Nederland. 

14.45-15.15 Overlevenden uit de 
Zuid-Chinese Zee. Opnamebeleid 
van bootvluchtelingen in Nederland. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 35 jaar ruimtevaart. Voorlich¬ 
tingsprogramma. 

16.10 Informatica. Les 5. 

16.40 Japans voor beginners, les 3. 

17.10 Schoner produceren. Voorlich¬ 
tingsprogramma. 

17.15 The new WKRP in Cincinnati. 

Amerikaanse comedyserie. Afl.: Sex, 
lies and videotape. 

17.40 (TT) Knoop in je zakdoek. 

Afl.5: Genieten van muziek. Herh. 

18.00 • • Journaal. 

18.08 Tartini. 2-delig muzikaal portret 
van de Italiaanse violist en componist 
Giuseppe Tartini. Deel 1. 

18.50 Blinde hartstocht. Australische 
soapserie. 

19.13 TV dokter. Medische tip. 

19.17 Geschiedenis van het geld. 

19.42 Strip- en cartoontekenen. 
Voorlichtingsprogramma. 

19.52 Spoorloos. Nederlandse speel¬ 
film uit 1988 van George Sluizer. Met: 
Bernard-Pierre Donnadieu, Gene 
Bervoets, Johanna ter Steege e.a. 
De jonge Saskia en Rex zijn op weg 
naar Zuid-Frankrijk. Bij een bezines- 
tation verdwijnt Saskia plotseling. 

21.37 De gebroken cirkel. Documen¬ 
taire over hart- en vaatziekten. 

22.27 Exotisch koken. Les 5. 

22.52 Resultaten van 35 jaar ruimte¬ 
vaart. Les 1. 

23.22 Nieuw Burgerlijk Wetboek. 
Les 1. Personen- en familierecht. 

23.52-23.57 • • Journaal. 


VPRO 

08.00 Villa achterwerk? Kinderpro¬ 
gramma met De Charlie Brown & 
Snoopy Show, Dag meneer de Koe- 
kepeer, Smeerkees, De Stichting Dik¬ 
ke Vrienden, (TT) De kleine prins, 
Zangvogels in Suriname en (TT) De 
weg naar school. 

11.00 Reiziger in muziek. 

12.00 Het Capitool. Actueel discus¬ 
sieprogramma. Presentatie: Maartje 
van Weegen/Charles Groenhuijsen/ 
Henk van Hoorn/Fred Verbakel. 

12.46-14.37 De Vara matinee. Rotter¬ 
dams Philharmonisch Orkest o.l.v. 
Gennady Rozhdestvensky met Tonu 
Naissoo, piano en Yves Taicher, 
viool speelt: 1. Symf. nr. 45 in fis -Ab- 
schiedssinfonie-, Haydn. 2. Symf. nr. 
1, Schnittke. 

18.00 • • Journaal. 

18.10 (TT) Studio Italia. Met Italiaans 
competitievoetbal. 

18.35 Het zieke kind in beweging. 

Film van de Stichting Kinderpostze¬ 
gels Nederland. 

18.45 (TT) Studio sport. 

20.00 •• Journaal. 

20.10 Van Kooten en de Bie’s Keek 
op de week. Satirisch programma 
met Kees van Kooten en Wim de Bie. 

20.37 Lopende zaken. Wekelijkse be¬ 
richtgeving over zaken die ons be¬ 
staan beroeren. 

21.12 The powers that be. Ameri¬ 
kaanse comedyserie van Norman 
Lear over de even sullige als ambi- 
tiueuze senator William Powers die 
met een machtsstrijd in zijn eigen ge¬ 
zin krijgt te maken. Afl.8. 

21.41 Prima vista. Multi-media maga¬ 
zine. 

22.45 Un été glacé. Franse speelfilm 
uit 1991 van Bernard Giraudeau. 
Met: Michel Duchaussoy, Roger Du- 
mas, Niels Dubost e.a. In een stadje 
aan de Atlantische Oceaan vinden 
enkele oude dames de dood. Moord? 
Politiecommissaris Dubois staat voor 
een raadsel en gaat in het uitgestrek¬ 
te geheimzinnige moeras op onder¬ 
zoek uit. 

00.18-01.18 Davis cup. Samenvatting 
van de finale: VS - Zwitserland. 


07.00 Telekids. Kinderprogramma. 

12.00 Singing in the rain. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1952. Regie: Gene 
Kelly en Stanley Donen. Don Lock- 
wood en Cosmo Brown, twee onaf¬ 
scheidelijke vrienden en collega’s, 
zijn werkzaam als muzikanten bij de 
Imperial Studios. Doordat Don een 
keer moet invallen voor een stunt¬ 
man, ontwikkelt hij zich snel tot een 
stille bekende acteur. Vaak is zijn te¬ 
genspeelster de mooie maar domme 
Lina Lamont maar Don is niet geïnte- 
resserd in een relatie omdat hij een 
oogje heeft op de zangeres en dan¬ 
seres, Kathy Selden. Aangezien Lina 
razend jaloers is, zorgt ze voor het 
ontslag van Kathy. 

13.45 Beverly Hills 90210. Ameri¬ 
kaanse serie. 

14.35 The upper hand. 

15.05 St. Elsewhere. Amerikaanse 

S6fi6. 

15.55 FilmNet Info. 

16.05 Walter & Emiiy. Amerikaanse 
comedyserie. 

16.30 Je eigen huis. 

17.00 Snowmagazine. 

17.30 Gang that couldn’t shoot 
straight. Amerikaanse film uit 1971. 
Regie: James Goldstone. Een top¬ 
man van de mafia, Baccala, heeft het 
voor het zeggen in Brooklyn, New 
York. Omdat Kid Sally, een van zijn 
volgelingen, volgens Baccala een 
beetje te inhalig begint te worden, 
heeft hij een leuke opdracht voor Kid 
Sally verzonnen: het organiseren van 
een zesdaagse fietsralley. 

(18.00 Zes uur nieuws). 

19.30 Avondnieuws. 

20.00 Spijkerhoek. Nederlandse dra¬ 
maserie. 

20.35 Tropical heat. Serie. 

21.30 Home improvement. Ameri¬ 
kaanse comedyserie. 

22.00 RTL Sport. 

23.00 De vierde kamer. 

23.55 Laatste nieuws. 

00.10 Lenny. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

00.40 Geldwijzer. 

00.55 The Oprah Winfrey show. 

01.40 Nachtprogramma. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursus¬ 
informatie. 10.00 Psychologie. 10.30 
Geschiedenis. 11.00 Ihre Heimat - un- 
sere Heimat. 12.00 Dr. Elmar Gruber: 
Am Ende des Jahrtausends. 12.45 Se- 
hen statt horen. 13.15 Europa-Maga- 
zin. 13.40 West 3 aktuell. 13.45 Sonn- 
tagsgesprach. 14.00 Montparnasse: 
das wahre Gesicht. 14.45 Marienhof, 
serie. Afl.19: Verletzungen. 15.35 ■ 
Siegfried, Duitse speelfilm in twee de¬ 
len uit 1922/24. Vandaag de eerste af¬ 
levering. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Matt und Jenny. 18.30 Gott und die 
Welt. 19.00 Aktuelle Stunde met 
nieuws en sport uit Noordrijn/Westfa- 
len. 20.00 Die Heimsuchung (Haun- 
ted), Amerikaanse speelfilm uit 1984. 
21.53 West 3 aktuell. 22.05 Haperitif. 

22.50 Spass mit Werbung. 23.35 Si 
Mustapha Müller: documentaire over 
deze Duitser, die in de jaren ’50 veel 
soldaten uit het Vreemdelingenlegioen 
uit Algerije wist te laten ontsnappen. 
00.35 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch 
bitte! 08.30 Toegepaste wiskunde. 
09.00 Engels. 09.30 Voorlichtingspro¬ 
gramma. 10.00 Psychologie. 10.30 
Geschiedenis. 11.00 Unter den Linden 
n.a.v. het 250-jarig bestaan. 12.00 Vi¬ 
sionen vom Zeitende und die Hoffnung 
auf Neubeginn. 12.45 Sehen statt Ho¬ 
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere Hei¬ 
mat. 14.15 Marienhof, serie. 15.05 
Turnen: Internationale DTB-beker van¬ 
uit Stuttgart. 17.00 Pefersburger Deut¬ 
sche. 17.45 Ratselkommode. 18.30 
Südwest-Journal. 19.00 Schlagerpara- 
de der Volksmusik. 19.45 Das war ein¬ 
mal ... 1959. 20.15 Kairouan. Portret 
van stad in Noord-Afrika, die de vierde 
heilige stad van de Islam is. 21.00 Ak¬ 
tuell. 21.05 Die Araber und Europa, 
3-de!ige documentaireserie over de 
verhouding tussen Arabieren en Euro¬ 
peanen. Afl.2: Handel und Verkehr. 

21.50 Flutlicht. Sportmagazine. 22.45 
WortwechseL Ernst Elitz in gesprek 
met politicus Annemarie Renger. 23.30 
Weisser Fleck. 00.15 Aktuell. 00.17 
Non-Stop-Fernsehen. 


06.00 Li-la-launeland. Kinderpro¬ 
gramma met tekenfilms. 

08.00 Li-La-Launebar. 

08.30 Hanna Barbera-Party. 

09.55 Kunst und Botschaft. 

10.00 Der Mann aus Atlantis. Wil¬ 
dwest in Land’s End. Herh. 

11.00 Die Himmelhunde von Bora- 
gora Rettung der Krone. 

12.00 Es weihnachtet sehr. Volks- 
muziekprogramma. 

12.30 Kinderhitparade. Winnaars van 
de Kinderhitparade ’92. Presentatie: 
Frank Zander en Herr Feldmann. 

13.00 Anpfiff Extra. Der Europapokal. 

13.30 Disney-Filmparade: Wie klaut 
man ein Gemalde? Met Disney- 
tekenfilms en reportages en: Wie 
klaut man ein Gemalde? (Never a 
dull moment), Amerikaanse komedie 
van Jerry Paris. Met: Dick van Dyke, 
Edward G. Robinson, Dorothy Provi- 
ne e.a. 

15.55 Das A-Team Wölfe in Uniform. 
Herh. 

16.55 Freibeuter der Meere Italiaans/ 
Spaanse piratenfilm uit 1971 van Vin¬ 
cent Thomas. Met: Bud Spencer, 
Terence Hill, George Martin e.a. 
Herh. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie kein anderer. 

Reisquiz. Vandaag: James Cook. 

20.15 Traumhochzeit. Romantische 
spelshow met aanstaande bruidspa¬ 
ren. Presentatie: Linda de Mol. 

21.55 Spiegel TV. Nieuws-magazine. 

22.40 Prime time - Spatausgabe. Re¬ 
portages. Vandaag: Neptuns Rache, 
over de topconferentie in Malta in 
1989. 

23.00 Happy playboy hour. Met: 
Playboy late night en Liebesstunden. 

00.00 Kanal 4 - Kabarett. Vandaag: 
Hoogtepunten uit 2 jaar Kabarett. 

01.00 Eine schrecklich nette Familie 
(Married... with children), Amerikaan¬ 
se serie. 

01.30 Wer ist hier der Boss? (Who’s 
the boss), Amerikaanse serie. 

02.00 Quincy (Quincy M.E.), Ameri¬ 
kaanse serie. 

03.00 Hans Meiser Show. Talkshow 
met gasten. Herh. 

04.00 Explosiv - Das Magazin. Herh. 

04.30 After hours. 

05.10 Elf 99. Live-magazine. Herh. 


België/TV 1 


09.00 Samson. Tekenfilms 

10.00 Sunday proms. Speelgoed- 
symfonie en Musikalische Spass van 
Mozart. 

11.00 De zevende dag. Praatcafé. 

12.45 Sportmiddag. 

13.15 De gemaskerde ruiters. Aus¬ 
tralische jeugdfilm. 

15.05 Diana, een portret. Portret van 
de prinses van Wales. 

16.00 1 voor iedereen. Magazine. 

17.00 Cordon Bleu. Culinaire serie. 
Vandaag: Schots rundvlees. 

17.30 Merlina. Afl.92: De rechtvaardi¬ 
ge rechters. 

17.55 Tik Tak. Animatieserie. Afl.340. 

18.00 Journaal. 

18.10 Wonderjaren Komische serie. 
Afl. 2: Dag één. 

18.35 1000 seconden. Culinair pro¬ 
gramma met Herwig Van Hove. 

19.00 Cosby show, Comedyserie. 

19.25 Programma-overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 De zomer van ’45. 9-delige Ne¬ 
derlandse serie. Met: Will van Kralin- 
gen, Renée Fokker, David Palfrey, 
Paul Burton e.a. Afl.1: Najaar 1944. 
Canadese troepen bevrijden het zui¬ 
den van Nederland en de Zeeuws- 
vlaamse Anna Bayens leert soldaat 
Jim Weaver kennen. Het is liefde op 
het eerste gezicht, Tijdens de feeste¬ 
lijke intocht in Breda wordt Maria 
Bloemink door Canadees Ron Cal- 
laghan op de tank getrokken. 

21.40 De préhistorie. Muziek en ac¬ 
tualiteiten in 1981. 

22.10 I.Q. Quiz gepresenteerd door 
Herman van Molle. 

22.40 Vandaag en Sport. 

23.00 Ziggurat. Kunstmagazine. Van¬ 
daag: Wie schrijft, die blijft. 

23.40-23.50 Coda - Plastische kun¬ 
sten. Aanbidding der wijzen van 
Hugo Van der Goes (Gemaldegalerie 
Berlijn Dahlem). 


België/TV 2 


Geen uitzending. 
• Horst Günter Marx. 
(Duitsland 1 — 22.30 uur). 


SAT 1 


05.30 Voetbal. 06.50 Quar beet. 10.40 
Mord im Paradies, tv-film (2). 12.25 
Filmtips. 12.40 Overdenking. 12.45 
Nieuws. 12.50 Bleib gesund. 13.20 
Macht hoch die Tür, feestelijke ad- 
ventsmuziek. 13.25 Mannerwirtschaft, 
comedyserie. 13.55 Raumschiff Enter¬ 
prise. 14.55 Kevin - Allein in New York. 

15.35 Die Schlacht urn den Planet der 
Affen, sf-film uit 1972. 17.00 Feeste¬ 
lijke adventsmuziek. 17.05 Tarzan: 
Tödliche Aufnahmen. 17.30 Die Aben- 
teuer des jungen Indiana Jones: 
Schüsse im Garten Eden. 18.30 Voet¬ 
bal. 19.20 Nieuws. 19.30 Glücksrad. 

20.15 Junge Leute brauchen Liebe, 
Oostenrijkse muziekfilm uit 1961 met 
Cornelia Froboess, Johannes Hees¬ 
ters, Peter Weck e.a. 21.55 Nieuws en 
sport. 22.00 Talk im Turm. Talkshow 
met Erich Böhme. 23.20 Fünf vor 
zwölf. Milieureportage. 23.50 Die 
Schlacht urn den Planet der Affen 
(Battle for the Planet of the Apes), 
Amerikaanse sf-film. Herh. 01.20 Pro¬ 
gramma-overzicht. 01.25 Sat 1 Text. RAI UNO 


06.10 Dadaumpa. 07.40 II mondo di 
Quark. 09.45 Eurovisione Val d’lsere. 

10.55 Eucharistieviering. 11.55 Parola 
e vita: Ie notizie. 13.00 TG l’una. 14.00 
Toto tv radiocorriere. 14.15 Domenica 
in... 18.00 Nieuws. 18.10 90x Minuto. 
Voetbalmagazine. 20.00 Nieuws. 20.25 
TG 1 sport. 20.40 La piovra 6. Serie. 

22.30 La domenica sportiva. 23.20 
Nieuws. 23.25 DS - Tempi supplemen- 
tari. 00.00 Nieuws. 00.30 Notte rock. 
01.20 Una settimana di vacanze. 
Speelfilm. 


BBC 1 


08.30 ■ Badmans territory, speelfilm 
uit 1946. 10.05 Leger des Heils. 10.10 
Nieuws. 10.15 The promise of his glo- 
ry. 11.00 See Hear! 11.45 Italianissi- 
mo. 12.00 Magazine over beroeps¬ 
opleidingen. 12.30 Racisme op Britse 
scholen. 13.00 Consumentenmagazi¬ 
ne. 13.30 Landbouwmagazine. 14.00 
Nieuws. Aansl. On the record. 15.00 
Eastenders. Soapserie. 16.00 Interna¬ 
tionale vakantiedorp Costa Eldorado in 
Spanje. 16.30 Smash hits pollwinner’s 
party. 18.00 Bugs Bunny. 18.20 Mode¬ 
magazine. 18.45 The borrowers, serie. 

19.15 Invloed van het weer op ons le¬ 
ven. 19.25 Nieuws. 19.40 Religieuze 
muziek uit Burgsteinfurt. 20.15 Last of 
the Summer wine, comedyserie. 20.45 
Perry Mason: The case of the despera¬ 
te deception. 22.15 Nieuws. 22.30 
Look at it this way, 3-delig tv-spel (slot). 

23.30 Reportage over de 83-jarige Da¬ 
me Betty Ridley, die haar hele leven al 
naar de avonddienst gaat. 00.10 Survi- 
vor’s guide to Maastricht. 00.45 Bella- 
my rides again. 01.15 Astronomisch 
magazine. 01.35 Tanhalyan, serie. 
02.15-02.20 Weerbericht. 


[iliKlïKimSriliiRjXiïïlilils 


België/RTBF 1 


10.30 Agrarisch magazine. 11.00 Eu¬ 
charistieviering. 12.00 Faire Ie point. 
13.00 Nieuws. 13.20 The man from 
snowy river, western uit 1982 met Kirk 
Douglas. 14.50 Les chevaliers du ciel, 
serie. 15.20 Nouba nouba. 16.00 •• 
Jeunes solistes. 17.00 Les chats. 
18.00 Autovision. 18.30 Week-end 
sportif. 19.30 Journaal. 20.05 •• Tour 
de chance. 21.10 Ein Fall für zwei, mis¬ 
daadserie. 22.15 Intérieur nuit. 22.50 
laatste nieuws. 23.05-23.15 Tribune 
économique et sociale. Vandaag: de 
CSC. 


België/Télé 21 


12.00 Radio 21. 14.30 Tina Turner. 
Muziekspecial. 15.30 Azimuts, reporta¬ 
ges. 16.00 Presse menacée, democra¬ 
tie en danger. 16.30 Bernard Hermann 
componist van filmmuziek. 17.30 André 
Castelot, limier de Ihistoire Portret. 

18.30 Italiaanse mijnwerkers in Wallo¬ 
nië. 19.30 Journaal. 20.00 ■ 1962: 
Mandrin, Franse speelfilm. 21.45 Jour¬ 
naal. 22.15 Reflets. 23.10-00.05 Week¬ 
end sportif. 
07.00 Ochtend-/middagprogrammas. 
16.00 Nieuws. 16.10 Correspondance. 
16.20 Le monde est a vous. 18.00 Hu¬ 
moristisch magazine. 18.30 Nieuws. 
19.00 On aura tout vu. 19.30 Belgisch 
nieuws. 20.00 Sept sur sept. 21.00 
Nieuws. 21.30 Bombardier, miniserie. 

22.50 Nieuws. 23.10 Filmmagazme. 
00.00 Cultureel magazine 00.30-01.00 
Dossiers justice: L’affaire Molineux. 07.00 American football magazine. 
07.30 Adventure sport 07.50 Squash. 
08.50 Triathlon. 09.50 Skiën. 11.00 Pro 
box vanuit Manchester: Eubank - Gi- 
menez. 12.50 Skiën Val d lsere. live. 
14.00 World snooker classics vanuit 
België. 16.00 Adventure sport. 16.30 
Kickboksen. 17.30 Auto- en motor¬ 
sport. 17.50 Skiën slalom vrouwen 
vanuit Steamboat Springs, live. 19.50 
Autosport in Macau. 20.50 Skiën 
22.00 Spaans, Portugees en Neder¬ 
lands voetbal. 00.00 Golf: US PGA tour 
'92. 


Eurosport 


09.00 Aerobics. 09.30 Euroscores. 
10.00 Sunday alive. 10.00 Tennis. Da¬ 
vis Cup. 12.00 Skispringen. 14.00 
Trans world sport. 15.00 Handbal. WK 
dames. 16.00 Kunstrijden op de 
schaats. 18.00 Euroscores. 18.05 Ski¬ 
springen vanuit Falun. Herh. 19.00 
Race of Champions. 20.00-01.00 Ten¬ 
nis. Davis Cup, finale, live. (Met om ca. 

21.30 Euroscores). 


Super Channel 


07.00 Super shop. 08.00 ITN world 
news. 08.30 Videoclips. 09.00 Reli¬ 
gieus magazine. 10.30 Videoclips. 
11.00 The hour of power. 12.00 Super 
shop. 13.00 Die Welt von Morgen. 

13.30 The world tomorrow. 14.00 lt is 
written. 14.30 Absolutely live. 15.30 
Touristic magazin. 16.00 Europa Jour¬ 
nal. 16.30 Pro superbikes 1992. 17.00 
Sports special. 17.30 Watersportmaga- 
zine. 18.00 Videofashion. 18.30 The 
world in motion. 19.00 Business wee- 
kly. 19.30 European magazines. 20.00 
Zany adventures of Robin Hood, Ame¬ 
rikaanse avonturenfilm uit 1984. 21.50 
The mix. 22.00 ITN world news. 22.30 
Jack and the beanstalk, Amerikaanse 
avonturenfilm uit 1952. 00.05 High 
aspirations. 00.35 The mix. 02.00 Chi¬ 
na news Europe. 05.00 The mix. 


MTV 


08.00 MTV's X-rated weekend. 11.00 
Week in rock, 11.30 European top 20. 

13.30 XPO. 14.00 The big picture. 

14.30 MTV's X-rated weekend. 18.30 
Week in rock. 19.00 US top 20 video 
countdown. 21.00 120 Minutes. 23.00 
XPO. 23.30 Headbanger’s bail. 02.00 
Christiane Backer. 03.00-07.00 Night 
videos. BBC 2 


(TV) 

| 

iiiiiiuil mm RTU 

ƒ2.00 Singin’ in the Rain 
U 952-USA). Wellicht de grootste 
® n belangrijkste musical aller tij- 
P® n - Het verhaal speelt in het Hol- 
ywood uit de dagen van de stom¬ 
me film en de geleidelijke over¬ 
schakeling naar de geluidsfilm. Re- 
9'e: Gene Kelly. Met: Gene Kelly, 
Stanley Donen en Debbie Rey¬ 
nolds. 

RTL Plus 

Nev er a Dull Moment 
(1968-USA). Clichéverhaal van 
Jerry Paris. Toneelspeler wordt 
aangezien voor huurmoordenaar 
® n gangster Bill neemt hem mee 
naar kunstverzamelaar en maffia¬ 
baas Robinson. Met: Dick Van Dy- 
Ke en Edward G. Robinson. 

Duitsland 3 West 

15.35 Die Nibelungen (1924-D). 
statische film van Fritz Lang die 
net tragische verhaal van de jonge 
blonde held Siegfried vertelt in dit 
eerste deel. Als Siegfried eindelijk 
°e hand van Kriemhilde weet te 
verwerven wordt hij het slachtoffer • Johanna ter Steege en Gene Bervoets in ’Spoorloos’. (Ne¬ 
derland 2 - 19.52 uur). 


van jaloezie. Met: Paul Richter en 
Margarethe Schön. 

BBC 2 

16.00 Mister Roberts (1955-USA). 
Sublieme film van John Ford. Eer¬ 
ste stuurman, die de dienst weinig 
eervol vindt. Daarom wil hij wel 
eens een echte oorlogsactie mee¬ 
maken. Kapitein James Cagney 
dwarsboomt zijn ambities. Verder 
met: Henry Fonda en William Po- 
well. 

RTL Plus 

16.55 II Corsaro Nero (1971-l/E). 


Middelmatige film van Vincente 
Thomas over jonge piraat die op de 
slavenmarkt een dame koopt, die 
de vrouw van de onderkoning blijkt 
te zijn. Met: Terence Hiil en Silvia 
Monti. 

RTL4 

17.30 The Gang That Couldn’t 
Shoot Straight (1971-USA). Non¬ 
chalant gefilmde' western van 
James Goldstone naar Jimmy Bre- 
slin’s bestseller over een groep ko¬ 
mische schurken uit New York. 
Met: Jerry Orbach en Leigh Taylor- 


Young. 

Nederland 2 

19.52 Spoorloos (1988-NL/F). 
Meesterlijke thriller van George 
Sluizer, gebaseerd op Tim Krab- 
bé’s boek ’Het gouden ei’. Jongen 
raakt bij een benzinestation in 
Frankrijk zijn vriendin kwijt. Met: 
Bernard-Pierre Donnadieu, Gene 
Bervoets en Johanna ter Steege. 

Super Channel 

22.30 Jack and the Beanstalk 
(1952-USA). Onschuldige lachfilm 
van Abott en Costello, die er bij kin¬ 
deren nog best in zal gaan. Regie 
is van Jean Yarbrough met verder 
nog: Dorothy Ford en Barbara 
Brown. 

BBC 2 

23.15 Longtime Companion 
(1990-USA). Waardige, ontroeren¬ 
de film over aids van Norman Re- 
né. Eerste film, die vertelt hoe aids 
Amerika’s homo-gemeenschap 
aantast en een groep vrienden tot 
wanhoop drijft. Met: Stephen Caf- 
frey en Campbell Scott. 

Duitsland 2 

00.50 The Yearling (1946-USA). 
Vader Gregory Peck moet een her¬ 
tenmoeder schieten en neemt het 
jong dan onder zijn hoede. Zijn 
zoon Claude Jarman jr. hecht zich 
aan het dier. Dan wordt het hert te 
groot en gaat de oogst vernielen. 


Radio 1 

Nieuws elk heel uur en om 7.30, 
8.30, 12.30, 13.30, 17.30, 18.30 en 
6.30 uur. 

7.07 De andere wereld. 8.10 Vroe¬ 
ge vogels. 10.05 O.V.T, (Met om 
11.20 Wi egi sani) 12.07 Avro Ra¬ 
diojournaal. 14.05 Langs de lijn, 
sport en muziek. 18.10 Aktuele za¬ 
ken. 19.04 Het geding. 20.04 Tony 
van Verre ontmoette Alexander Po- 
ia (lij). 20.30 Surprise. 21.04 Ap¬ 
pels en peren. 23.07 Met het oog 
op morgen. 0.04 Volgspot. 1.02 
Nocturne. 2.02 Clair-Obscur. 
4.02-7.00 Tussen gisteren en mor¬ 
gen. 


Radio 2 

7.04 Dag en dauw. 10.04 Muziek- 
mozaTek. 11.04 Andermans veren. 
12.04 De Familie VPRO, m^t om 
12.04 De Familie Doorsnee; 12.30 
Het changement; 12.35 Een dik 
uur Ischa; 13.52 De wijde blik; 
14.04 Zaal op zondag; 16.50 Bo- 
rathoekje; 17.04 Van 0 tot 80; 
17.52 Vrije geluiden. 18.04 De ou¬ 
de doos, met om 18.04 Het con¬ 
cert; 18.30 Het radio-archief. 19.04 
KRO's Country time. 20.04 Le- 
venslief en levensleed. 21.04 Daar 
word ik stil van. 21.30 Op de eerste 
rang. 23.04-24.00 Jazz-connec- 
tion. 


Radio 3 

6.02 Tros 3-draai (je nog maar 
eens om). 9.04 Tros Gouden uren. 
12.04 Tros Somer-tijd. 15.04 De 
Tros presenteert de nationale top 
100. 19.04 Tros Dancetrax. 20.04 
Close dancetrax. 21.04 Soft cd- 
show. 22.04 De cd-show. 23.04 
Tros Nachtwacht. 2.02 Papa is 
wakker. 4.02-6.00 Pyjama-FM. 


radio i 


Radio 4 

Nieuws 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 
20.00 uur. 

7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu¬ 
ziek voor miljoenen. 11.00 Het 
ochtendconcert. I. Kamerork. Mos¬ 
kou met cello. II. Muz. voor piano¬ 
trio. 13.02 Diskotabel. 14.15 Het 
middagconcert: Brabants Ork. met 
viool. (In pauze: Praten over mu¬ 
ziek). ca. 16.00 De Nederlanden: 
Muz. voor mezzosopraan en piano. 
17.00 Hoorspel. 18.04 Muziek uit 
duizenden. 19.00 Continu klassiek. 
20.02 Specialiteiten a la carte. 
22.00-24.00 Nieuwe muziek: En¬ 
gelse avant-garde muziek. 

Radio 5 

Elk heel uur t/m 18.00 en 20.00 uur 
nieuws, (behalve om 10.00 en 
17.00 uur). 

6.45-6.50 Mededelingenrubriek 
met uitgebreid weerbericht en 
Scheepvaartberichten. 7.05 Praise 
op zondag. 8.08 Groot nieuws. 
8.55 Waterstanden. 9.02 Woord op 
zondag. 9.30 Te deum laudamus. 
10.00 Het verhaal. 10.10 Kerk¬ 
dienst. 10.58 Wilde ganzen. 11.00 
Eucharistieviering. 12.02 Aarde¬ 
werk. 12.50 In gesprek met de bis- 
schop. Ikon: 13.10 De Ikon op 
zondag: 13.10 De andere wereld; 
14.02 Het bestaan. 15.02 Medelan¬ 
ders Nederlanders. 16.02 Zorg en 
hoop. 17.00 Kerkdienst. 17.58 Wil¬ 
de ganzen. 18.10 Bonnefooi. 18.35 
Liturgie & kerkmuziek. 18.45 Men¬ 
sen. 19.00 Tambu. 19.30 Suara 
Maluku. 20.02 De muzikale fruit¬ 
mand. 20.44 EO-Metterdaad. 
20.45 Ik zou wel eens willen weten. 
21.15 Populaire orgelbespeling 


21.40 De Bijbel open. 22.00 Radio 
romantica. 23.00-24.00 Het zwarte 
gat. 


Omroep Limburg 

9.03 Postbus 94. 11.03 Trefpunt. 
12.03 Omroep Limburg klassiek. 
13.00 (Inter)nationale actualiteiten. 
13.30-18.00 Omroep Limburg 
sport. 

België/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen, 
morgen. Een opgewekte muzikale 
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30 
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit- 
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro- 
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch 
programma. 10.00 Nieuws. 10.03 
De pré-historie. 11.00 Bengels. 
Kind aan huis met Julien Put. 
13.00 Nieuws. 13.10 Hit of Flop 
met Conny Neefs. Een panel be¬ 
oordeelt vijf nieuwe singles. 14.00 
Fiestag, Ro Burms en Johan Ver¬ 
streken. 17.00 Nieuws. 17.05 Afge¬ 
floten. Sportprogramma. 18.00 
Nieuws. 18.10 Funiculi Funicula. 
20.00 Vragen staat vrij, verzoek¬ 
platen (22.00 Nieuws). 23.30-6.00 
Nachtradio (24.00 en 5.30 
Nieuws.) 

België/BRF 

Nieuws elk heel uur. 

6.05 Radiofrühstück (6.45 Hörer- 
grusslotterie; 7.05 Adventskalen- 
der, Veranstaltungstips; 7.30 Evan- 
gelium in unserer Zeit). 8.30 
Glaube und Kirche. 9.05 Mundart- 
sendung. 10.05 Evangelische Got- 


tesdienst. 11.05 Treffpunkt Fri- 
schauf. 12.35 Schlagersouvenirs. 
14.05 Die deutsche Schlagerpara- 
de. 16.05 Sporttreff. 18.40 Senio- 
renfunk. 19.00-20.05 Volkstümli- 
ches Schlagerkarussell. 


RTL4 radio 

Elk heel uur nieuws. 

07.00 RTL Nightshift. 08.03 Het 
wakkere weekend, Jan de Boer. 
10.03 Koffiekringen, Bart van 
Gogh. 12.03 Goeiemiddag Neder¬ 
land, Tom Blom. 14.03 Rock Bat* 
lads Bart van Leeuwen. 16.03 Vrij¬ 
heid Blijheid, Martin Volder. 19.00 
Seven o'clock rock. 22.00 RTL Me¬ 
gahits. 01.00 RTL Nightshift. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich- 
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8 00 
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche 
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05 
Operette nach Wunsch. 12.00 
Nachrichten. 12.05 Musik ist 
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol¬ 
klore rund um die Welt. 14.00 
Nachrichten. 14.05 Was darf es 
sein? Verzoekplaten. 17.00 Der 
Tag*jm fünf. Aansl. Singt mit uns. 
18.00 Nachrichten und Wetter 
18.05 Schellack-Schatzchen. 
19.00 Auf ein Wort, Abendmelodie. 
20.00 Nachrichten. 20.05 Ennne- 
rung. Melodien von gestern und 
vorgestern. 22.00 Nachnchten. 
22.05 Musik zum traumen. 
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress. 

Limburas 


IBLAII 


Zaterdag 5 december 1992 • Pagina 42 


Kleurrijke ideeën 
bock 

GroBes modernes 
Tapeten- und Teppichboden Studio 


’n begrip op het gebied van 
woninginrichting. 

Behang - vloerbedekking - 
wandbekleding - verven. 


Het juiste adres voor schilders, meubelmakers, timmerlieden en kozijnmakers. 


BOCK GMBH & CO KG. FELDCHEN 9 AKEN 

(Krefelder Str. Hoek Göbbelgasse) 


Ons adviescentrum is geopend: 
maandag - donderd. 7.30-17.00 uur 

vrijdag 7.30-16.00 uur 

zaterdag 8.00-12.00 uur 

Tel.: 09-49241-182070, fax: 1820799 


Zo bereikt u ons: 

afslag Würselen/Aken Zentrum, 
richting Aken, na 200 m bij 
verkeerslicht rechts, daarna Ie 
straat links. De Auping Auronde, uniek in comfort 
De Auping Auronde is bijzonder, 
want de verstelbare spiraal 
geeft maximum bedcomfort. 
Bovendien: 

- solide gelaagd beukenhout 

- 13 sfeervolle kleuren 

- luxueuze accessoires 
Kortom, bij Uw Auping dealer 
vindt U het bed dat U ligt. 
Door de grote aankoop 
is dit bed van Auping 
bij ons veel voordeliger 
dan elders (zeer snelle 
levertermijn) 


M /t |> D 17 C [Zo komt U simpel L 

/TL II IV L/ J bij Marres Interieur | 

-—- U gaat over de E-39 richting 

/ ' m i ^ |‘ _. - . Antwerpen, na de grens- 

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ f" ƒƒ ƒ overgang de eerste afslag 

w w *"* ' Lanaken, dan nog ca. 10 km. 

Tongersesteenweg 37, 3620 Lanaken (België) vanaf de afstao. 

Tel. 011-714120 

Open: ma.-vr. 09.00 - 18.00/za.-zo. 13.00 - 18.00 uur/woensdag gesloten 


MET EEN HYPOTHEEK 
VAN STIENSTRA BENT U 
ALTIJD BETER UIT! 

Stienstra werkt al meer dan 30 
jaar samen met een groot aantal 
banken* Daarom hebben wij voor 
iedereen een voordelige hypotheek 
op maat* Daar zult u dik tevreden 
mee zijnl 
Voorbeelden: 

8,3% - 30 paar vast Annufteitenhyp . 

8 ,2% - 30 jaar Vaste N ett o Lasten 

Spaarhypotheek 

7,9% - 20 jqqr vast Spaarhypotheek 

7,7% « Starthypotheek Annuïteit 
Daarom altijd even bij Stienstra 
informeren! Daar hebben ze, pok 
voor u, de beste hypotheek! 
Uitvoerige informatie kost niets! 
DPén hoor! 

lil STIENSTRA Op een van de mooiste lokaties in het centrum van 
Nieuwenhagen worden 6 fraaie woningen met 
garage gebouwd. Aan de Beuteweg tegenover het 
plantsoen komen deze woningen te liggen en 
dichtbij alle belangrijke voorzieningen zoals scholen, 
winkelcentrum en busverbindingen. 

INDELING: 

Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in de 
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de 
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage heeft 
een pannendak. Op de Ie verdieping bevinden zich 3 
slaapkamers en een ruime badkamer met ligbad en tweede 
toilet. De zolder is bereikbaar via een vaste trap en u heeft 
de mogelijkheid voor een 4e kamer. 

De achtertuinen zijn ca. 14 m diep. 

Prijzen vanaf ƒ 223.000,- v.o.n. 

In I icht ingen/verkoop 
van maandag t/m vrijdag 
van 9.00-17.00 uur 
en volgens afspraak. 
Zaterdags volgens 
afspraak. 

Edisonstraat 9, 

6372 AK Landgraaf 
045-316222 


m 


“De makelaar in tevredenheid* 


HYPOTHEEKSERVtCE 


Kruisstraat $6,64 H BW Heeften. 
M: 045-7122S5. 


KOOP 


MAASTRICHT :"Prachtig 
appartement in hartje 
centrum l‘ 

Ind., berging, entree, woonk. (±34m2) keuken m. lichte, luxe 
inr. (allmiilö en Siemens app.), 2 slpk., badk. berging. Bwjr 
1982. Geïsoleerd en dubb. begl. Aanv. in overleg. 

Vraagpr. f. 285.000.- k.k. 

SITTARD: a Ruim, sfeervol woonhuis!" 

Ind. kelder, woonk. woon/eetkeuken (4.12x4.05) wasruimte, 
ki. badk., toilet, berging m. grote zolder. Binnenplaats, 3 slpk. 
Zolder, bereikb. middels vaste trap, m. mogelijkh. voor 4e 
slpk. Bwjr 1926. Ged. geïsoleerd en ged. voorzetramen. 

Aanv. in overt. Vraagpr. f. 115.000.- k.k. 


OOK DE VERKOOP VAN UW 
HUIS BEHANDELEN WIJ 
KORREKT EN DESKUNDIG. 
BEL EENS VOOR EEN 
VRIJBLIJVEND INFORMATIEF 
GESPREK! 


HEERLEN:"Aan groenvoorziening gelegen leuke 
moderne woning!" 

Ind. hal, ruime woonk. m. open keuken, berging, 2 slpk., 
badk. Bwjr 1986. Geïsoleerd en dubb. begl. Mog. rijksbijdrage 
f 7.500,- Aanv. in overl. Vraagpr. f. 112.500,- k.k. 

HEERLEN:"Sfeervol woonhuis met prachtige 
bedrijfsruimte!" 

Ind. woonk.: hal, berging, woonk., keuken, 3 slpk.. badk., 

Bwjr 1928. Nieuw pannendak 1990. Bedrijfsruimte: ±225 m2 
m. prachtige marmervloer. prima afwerking en aparte entree. 
Bwjr 1980 Voor div. doeleinden geschikt. Voldoende 
parkeermogelijkh. Aanv. in overl. Vraagpr. f. 298.000,- k.k. 


EMMAPLEIN 12, HEERLEN TEL 045-711500"! ;D'; V,. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00*17 Jtö uur*.';. 
kantoor op zaterdag geopend van 9*00-1? r 00 uur : 


NEDU MAKELAARDIJ 


beheer/verhuur o.g. * makelaardij * taxaties 
• hypotheken • assurantiën 


Schilder- en Afwerkingsbedrijf 
J.H. Dahlmans 

Pr. Mauritslaan 66, tel. 046-372474, fax 046378810 


Schildersbedrijf A. Nijsten 

Voor al uw schilder-, behang- en spuitwerk 
Irenestraat 41, tel. 046-372954 


Schildersbedrijf Jules Hermans & Zn. 

Valkenburgerstraat 106, 
tel. 04406-40342, tax 04406-42597 


Schildersbedrijf Geert Krist 

Verf- en behangspecialist 
Schildstraat 8, tel. 045-214784 


Schildersbedrijf Tillmanns 

Pr. Hendriklaan 124 
tel. 045-251818, fax. 045-273727 
Voor professioneel schilderwerk! 


Schildersbedrijf Math Voots B.V. 

Haefland 9, tel. 045-253783 


Schilderwerken Camp B.V. 

Voltaweg 9, tel. 04754-81358 
Veegtesstraat 35, Venlo, tel. 077-546373 
Sortieweg 41, Maastricht, tel. 043-255878 


Hub Graus B.V. 

Palmbrugweg 14, 6101 AJ 
tel. 04754-81717 fax. 04754-86672 


Jac Ruijters Schildersbedrijf B.V. 

Aasterbergweg 15, tel. 04754-83400, tax. 04754-87055 


Schildersbedrijf Fa. Theo Mertens 

Wilhelminastraat 7, tel. 04409-1610 


Schildersbedrijf Will Geurts 

Olterdissenstraat 25, tel. 046-752484 


Schildersbedrijf Jetten B.V. 

Waterstraat 7, tel. 046-742036, fax 046-755690 


Schildersbedrijf L.J. van Oppen 

H. de Grootstraat 12, tel. 046-740693 


Schilderwerken Pros de Baere 

Beekhoverstraat 36, tel. 046-747899 


Schildersbedrijf Klinkers en Zn. 

Spoorstraat 65, tel. 046-746258 


Schildersbedrijf L.F. Wagemans B.V. 

Napoleonbaan Noord 10 
tel. 046-749127, fax 046-756151 


Schilders- en stucadoorsbedrijf 
Kremers B.V. 

Oude Maastrichterweg 7 
tel. 046-743761 fax. 046-754972 


Schildersbedrijf Bert Smoorenburg 

Moorveld 20A, tel. 043-654243 


Schildersbedrijf Pepels 

Broekhoven 3a, tel. 043-648891 
Stein, Heerstraat-C 133, tel. 046-338143 


Van Loo Schilderwerken 
behangers - schilders - glaszetters 

Rijksweg 58, tel. 04450-3070/1214 


Schilderwerken 
Bijsmans Heerlen B.V. 

Heerlerbaan 134, tel. 045-425550 fax. 045-424876 


Schilders- en behangersbedrijf 
W.J. Derks 

Goed vakmanschap tegen scherpe prijzen 
Leenkampsweg 1, tel. 045-724131 


Schildersbedrijf P.M.E. Ernst 

Speciaal voor partioulieren 
Schandelerstraat 44, tel. 045-722140 


Schildersbedrijf J.W. Jassen 

Heerenweg 248A, tel. 045-210020, fax. 045-230768 


Schildersbedrijf 
v.d. Laar Heerlen B.V. 

Dr, v. Berckellaan 26, tel. 045-410238, fax. 045-427316 


Schildersbedrijf W.J.J. Paffen 

J.F. Kennedylaan 17, tel. 045-716485 


Schilder-, glaswerken 
Wensink-Leuven B.V. 

Kissel 60. tel. 045-724276, fax 045-721791 


Uitgekeken op uw interieur? De voordeligste 
manier om weer kleur in uw huis te brengen is het <0 
schakelen van de Winterschilder! Moeiteloos schildert 
hij uw kamers weer fris en brengt hij het fraaiste b e ' 
hang aan. Zodat u met veel meer plezier in uw hüté 
woont. Want heldere kleuren hebben een positieve irt' 
vloed op het humeur van de mens! 

En wat ook belangrijk is: in het winterseizoen 
schilder- en behangwerk aanmerkelijk voordeliger. 0 
ontvangt namelijk een premie van 50 gulden per man 
per dag op onderhoudswerk (dat ten minste drie man¬ 
dagen in beslag neemt). Deze premieregeling ge ldt 
van 23 november t/m 18 december 1992 en van 4 i a ' 
nuari t/m 19 maart 1993. 

Voor 'zakelijke' opdrachtgevers (bedrijven, orQ a ' 
nisaties) geldt in dezelfde periode een winterprem[ e 
van 35 gulden per man per dag, eveneens voor t>in' 
nenschilder- en behangwerk. Wilt u meer weten of e eP 
afspraak maken, neem dan contact op met de Wintert 
schilder bij u in de buurt! 


Richard Heilman en Zn. 

Kastanjelaan 48, tel. 045-215515 

Schildersbedrijf Debeye & Zn. 

St.-Jansstraat 55, tel. 045-223286 


Glas- en Schilderwerken Jan Teven 

Broekstraat 9, tel. 04758-1722, fax. 04758-2908 

Schilders- en isolatiebedrijf 
Botterweck B.V. 

Tunnelweg 110, tel. 045-457818, fax. 045-460416 


Schildersbedrijf 
Sevenich en Zn. v.o.f. 

Specialist in behang en wandafwerking 
Willemstraat 13, tel. 045-413251, fax. 045-423456 


Schildersbedrijf John Steijven 

Bleijerheiderstraat 156, tel. 045-462887, fax. 045-353131 


Schildersbedrijf Wigrut B.V. 

Langheckweg 3, tel. 045-459676, b.g.g. 415033/415375 


Schildersbedrijf Piekaz B.V. 

Kokelestraat 87, tel. 045-463313, fax. 045-352799 


Schildersbedrijf Storms 

Singelweg 12, tel. 045-413154, fax 045-427688 


Nauts Nieuwenhagen B.V. 

Gatestraat 61A, tel. 045-311396 


Schildersbedrijf en glashandel 
Sjef van Ooijen 

Streeperplein 10, tel. 045-311413, fax. 045-321616 


Schildersbedrijf Heyligers 

Kennedylaan 39, tel. 046-517777/528456 


Fa. Laenen 

Mediaandonk 4, tel. 043-476229, b.g.g. 212987 


Schildersbedrijf A.P. van Munster 

Bergerstraat 67B, tel. 043-633968, fax. 043-637047 


Gebr. Schellings B.V. v.o.f. 

Ambiorixweg 99, tel. 043-633478, b.g.g. 043-477249 


Schildersbedrijf Geko 

Ambijerstraat 126, tel. 043-622550, fax. 043-622550 
autotel. 06-52984280 


Schilder- en afbouwwerken 
Herum B.V. 

A. Battalaan 31, tel. 043-217090, fax. 043-212680 


Schildersbedrijf V.S.M. 
Driessen-Niessen 

Ankerkade 127, tel. 043-630353, fax. 043-630236 


Schilders- en afwerkingsbedrijf 
Fred Heuts 

Trianonstraat 14, tel. 043-213793 


Schilders-, behangbedrijf voor 
binnen- en buitenwerk Ton Schellings 

Klokbekerstraat 88, tel. 043-477432 


Erkend Schildersbedrijf J. Smeets 

Lyonettestraat 8, tel. 043-219055, fax. 043-218109 

—«- 

Schildersbedrijf L. Bastings 

Bovenstraat 3, tel. 043-632238 


Schildersbedrijf H. Boelen 

Glacisweg 48, tel. 043-215072, fax 043-258100 


Schildersbedrijf J. Schetters en Zn- 

Humcovenderveld 36, tel. 043-644944 


Schilders- en behangersbedrijf 
Kamstra 

Julianastraat 49, tel. 04492-2681 


Schildersbedrijf P. van Gerven en Zfl* 

Dorpsstraat 31, tel. 04457-1330 


Schilders- en spuitbedrijf Carlo Fijen 

Op de Baan 7, tel. 04498-56440, fax. 04498-59311 

.Schildersbedrijf N. Noorbeek v.o.f- 

_ Venusstraat 64, tel. 04750-29231 


Westrom schilder-, 
behang- en wandafwerking 

Kerkeveldlaan 2, tel. 04750-73636, fax. 04750-24244 


v.d. Aker Schilderwerken 

Venloseweg 58, tel. 04750-18645/36198 


Schildersbedrijf Beckers 

Langstraat 10, tel. 04404-1641 

Schilder-, behang- en spuitwerk 
Jan Heuts 

St. Remlgiusstraat 39, tel. 045-441915, fax 443005 


Schildersbedrijf Jo Loozen & Zn. 

Dr. Poelsplein 8a, tel. 045-441591 

Schilder-, behang, spuitwerk, 
sierpleister en vloerbedekking 
Leo Meures 

Tudderenderweg 89, tel. 046-524658, fax 046-529669 


Schildersbedrijf Ad Pfennings B.V- 

Rijksweg Noord 188, tel. 046-512434. tax 046-580662 
Waarborg voor kwaliteit 

.—. . -. .~ _ _- 

Schildersbedrijf A. Vernooy 

Cecilliastraat 2, tel 046-518174 


Schildersbedrijf Hub Wessels B.V- 

Baandert 14, tel. 046-519393, fax 046-528606 


Schildersbedrijf Boonen 

Tudderenderweg 175, tel. 046-516896 

Schildersbedrijf Pepels 

Heerstraat C 133, tel 046-338143 
Geulle, Broekhoven 3a, 043-648891 


Schilders- en behangbedrijf F. Pittie 

Gespec. in het Italiaanse StuccoAntico 
Julianaweg 23, tel. 04408-1736, tax. 04408-2883 


Joosten Schilders B.V. 

Molenweg 20, tel. 04752-2154, fax 04752-: 


Schildersbedrijf Hay Palmen 

Verf- en behangspeciaalzaak 
Rijksweg Nrd. 9, tel. 04499-1415 
Marktstraat 18, tel. 04499-5006 


Schildersbedrijf en inlijsterij 
Jo Luijten 

Peter Schoenmakerstraat 7, tel. 043-643372 


Schildersbedrijf Verhaeg en Zn. 

Heirstraat 30, tel. 046-332553, fax. 046-336344 


Schilderwerken J. Cohlst 

Bloemendalstraat 25, tel. 04454-62130, fax 04454-6405 4 1 


Schildersbedrijf Schoonbrood \ 

Herkenbroekerweg 50, tel. 04406-13178, b.g.g. 15390 , 
Tevens appartementenverhuur. : 

s 


L' 


; o i act 


Vakanti e & SS&iÈfcSK? ti-* 


• & * # # 


• # e « $ ® 


######&# 


m 


'■oinnlie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en res 


'vo' ,ncen: k,.,-. posrb js 


WADDENEILANDEN 


NOORD-HOLLAND 
ft' U V ^ r- 

fiUSï.y y.y 

TERSC-f.. 

'Ot. . 
* -u ■ ,r 

Hj2t_ K r: .-. r :- 

T ? 

ca-,. v.. 


-jr 1 BOOMHIEMKE, stacaravans en 
te nu..r. Helium. Ameland 05191-4052. 


Yj. 


Th uxe app. geschikt t/m 4 pers. 

Inl./folder 05620-9099. 


KERS’ nog vrij 


- . te huc r luxe chaiets en huisjes volledig 
: .x-e. toilet. ktv, radio, verw etc. Ook 
.week vemuur v.a f 195.-. Nog enkele vrij 

WP kG ELDORADO tel 05620-2632. 

UT ElAND T.h. chalets +- luxe sta- 

- vr.-j voor 24/7 en na 21/8,05180-1581 


ST. MAARTENSZEE/PETTEN T.H. Bungalows en app. 
aan zee. Spec. KERSTARRANGEMENTTel. 02246-1596. i 


LIMBURG 


VALK^JBURG A/D GEUL 


LONDON IS FANTASTIC 

Exctuslel én voordelig uitje naar Lor.oen'? B :0 
brengt u er via de route Hoek van Hoiland-Hanvicti. 
inc : . overtocht, logeert u in het luxe 4-sterrenhote' 
tornational Haal snel de brochure bij uw relsagen 
Of bei 

01747-86412. 

THUIS I N L O 


BIG BEN TOURS * 


O E V i-*i 


Va Ka 


xel even ertussen uit 

:ch weekend ot midweek lekker weg op 
jaiowpark of in luxe appartement 
..c ou enkele mogelijkheden met Kerst. 

diH.entrum De Krim, 02220-16275. 


Kznt cj 

verwet) d /RA •.*cn *> . . . in het 

goI«veen en sfeervoüe 
4.TCr/ AnfjL»rtPrr»enten 
D v p eik a ü r.. 
l.r.toiktjrners en mooie 
ooien ten 

ttOTCi.. APPARTEMENTEN 

Öe Pelikaan 


"Joenres 
GRONINGEN 


WELKOM IN GRONINGEN 
Romantisch tafelen op een 
eeuwenoude borg, 3 dg. 
arr 2x l/o 2x 4-gangendi- 
ner, 1 dag fietshuur, entr. 
borg ƒ 225,-, 5 dg / 425,00, 
LANDGOED EKÉNSTEIN 
Appingedam, 05960-28528. DRENTE 


GEt;N PRETPARK, luxe 5* bungalows met grote tuin, aan 
bos. .deaal wandel- fietsgebied voor rustzoekers. 
Boek voo r 1993. Krokusvak. ƒ 475,-. Inl: 05280-65803. 

Tl 

1 n vak r.ungafow te Gees bij Emmen, 6 pers., cv, v.v. 3 
^P k.,gcl m bosri jke omg. Tel. 05910-11373 bgg 41279. 

Kerstvakantie 7 . Naar de Natuur Natuurlijk! 

v °or rusi- en natuurliefhebbers hebben wij de ideale 
oiTgevop Met 3 en 4 sterrenbungalows aan de rand van 
Ket Nationaal Park Dwingelderveid met volop fiets- en 
Wandelpaden. Speciale kerst- en nieuwjaarsarrange- 
hiernen van 4, 7 of 10 dagen. Ook voor en na de feest¬ 
dagen is er nog plaats tegen lage prijzen. (55 + 


20 T 

Natui 

6- L 


jrtinyj Witteveen 2 Postbus 7, 7963 ZG Ruinen. 

VAKANTIEPARK DE WILTZANGH 
.oor meer informatie 05221-1227 of fax 2178. 
jk naar. Vakantiepark De Wiltzangh. 

gezenig FAMILIEPENSION. Voor ontspannende 
umtie in huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en 


wandelgebied. Kamers voorzien van douche/wc, 
pr.jsvr,endelijk Ook geschikt voor tam. reünies e.d. 

:rria>. 20 pers.). Inl. reserv.’ Pension Triënte ’, 
^Molenst raat 25. 9528 RA Buinen, tel. (05998) 12491. 

nou:i de Westerburcht I 
Vesterbork. KERSTARR. 
ni. ot lol der 0593^-31238. I 
OVERIJSSEL 


Becrer 
T.h. ; 

tennis 


■ k ’BAVELDS DENNEN” nabij Ootmarsum. 
muaiows met overdekt zwembad, sauna, 
.water en vele recreatiemog. 05413-52625. holten t -n in de bossen van 'mooi Holten' rustig en 
' /r! t gelegen oomf. bungalows 4 en 6 pers., veel fiets- en 
wanaeimeg Nog vrij kerst en oud en nieuw: 05483-63592 

KERST EEN TRADITIE IN TWENTE 

m de tuin van Nederland. 
Hote.-resiuaurant appartementen Van Blanken, 
Grotestraat 10. 7591 DL te Denekamp. 

_ Voor reserv. en inl. 05413-51308. 

V’MMt-.N 4-y p. bungalows 
miaweek en weekend 
v / 160.- 05291-52926. 


GELDERLAND 


„ Gezellig vertoeven in de Achterhoek 

’-^Liurnpons BUNGALOW-KAMPEERPARK4-6-8pers.' 
f^'Salows ai chalets (reeds vol met kerst en de periode 
3V/ t/m 13/8-93). Op ons park vindt U o.a. SUBTRO- 
ZWEMBAD, cafe/bowling-restaurant-super- 
iar ktier,nisbanen-sauna-verw.-buitenbad-solarium- 
fitness-nairstyling-v is/roei vijvers. Reservering 
"AMPEERPt.AA.TSEN mogelijk. Folder op aanvraag. 

MARVELD RECREATIE 

.__fcishotweg 6. 7141 DH, Groenlo Tel. 05440-61638. 

ïpK'we, Vaassen, "DE BOSRAND” T.H. NIEUWE LUXE 
' J ARTEMENTEN met openh., kt tv, bubbelbad eet. + 
Cv erd. verw zwemb., tennisb., fietsverh. 05788-1343. 


ZUID-HOLLAND 


H ° Tei de BRANDING IN NOORDWIJK AAN ZEE heeft 
kr efe n spec 3 dgs OUDJAARSARR. voor ƒ 250,- Kind. 
'|9 e| ï kort. De oudejaarsavond is geheel verzorgd bij 


cte 


Prijs inbegrepen. Fam. Scholten Tel.01719-12425. 


ZEELAND 


5 d L Van P arE dus voordelig 
Pa l S ' bun a °P 5 * bung. 
6n r , me! overd. zwembad 
4 l( ln ^ eeuw s-Vlaanderen 
^ijün i -4’93. 08385-16420. 

km? J "ZEEUWS- VLAAN- 
•? '^-N' Nieuw hotel” Arr ■ 

^OverH Hp , 195 _ p p __ 2 

(i "T Ka, ner. buurfiets gra- 
1:1 Q em. Huist 01143-5222. 


KERST AAN ZEE. 
Kamperland, luxe 
bungalows en comforta¬ 
bele kampeerplaatsen (met 
o.a. kabel t v.) met kerst 
te huur. Gratis naar het 
zwemparadijs. 

Tel. 01107-4200. 'n Mooie Kerst! 


VW Het Geuldal, tel. 04406-13592 ^ 

Kers tarrangement vanaf ƒ 188,- per persoon * 
HUIZE HEERKUIL St Geertruid. 4 volI. inger app. tot 5 
pers. KERSTVA KANTIE nog vrij. Inl. 044 08-2968. 

OUDEN NIEUW 

Nog enkele4/6-pers. chalets op een schitterend gelegen 
vakantiepark. O.a : overdekt zwembad, sauna, tennisba¬ 
nen, midget-golf, discotheek, een uitgebreid recreatie 
programma, en een fantastisch oudejaarsfeest. 

OUD EN NIEUW 28 DEC. - 4 JAN. f 495,- ALL-IN 

SPECIAAL ARR.18 DEC.-23 DEC. ƒ 225,-ALL-IN 

Récreatiepark Leukermeer - Well 

NOORD- LIMBURG TEL. 04783-2444. 


belgie/luxemburg 


STA-CARAVANS te huur in de Ardennen,al v.a. f 200, 
p w. all-in. Geen winter verhuur. Inl. 04459-1598. 


FRANKRIJK 


Bretagne/Normandië/Midd.Zee 1993. Goedverzorgde 
woningen. Nu nog volop keus. Interzo n-Vak. 080-241064. 

SEJOUR EN FRANCE. Gratis gids. Vakantiewoningen 
Frankrijk 1993. Bel nu 085-257800. Lid SGR. 


DUITSLAND 


HOTELJWOZART *** een bijzondere ontmoeting 

Gezellig en mooi gelegen t/o het fraaie slotpark in Bad Bentheim. 
Gratis gebruik van binnenbad, sauna e.d. Kms. met alle comfort. 

3-dgs.arr. (2n.) h.p. DM 175 p.p. 6-dgs.arr. (5 n.) h.p. DM 295 p.p. 

Prosp. of reserv 05423-88177 of 09-49.5922.3128 


EIFEL, MOEZEL: Luxe vak.woningen, hotels, pensions 
en boerderijvak. Nu ook Qostenr. Info/gids: 05920-12475. 


4/5 Dgse kerst / Oud en 
Nieuw reis Winterberg inkl. 
vervoer en excursies. N.I .T. 
085-452424. 


Mooie VAK.WONINGEN/ 
PENSIONS, (evt Kerst) Ook 
Wintersp. 038-532932. JfoteT^rossfeOr 

Droomvakantie in ’t bergsiaaje net over de grens 

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel m Bad Bentheim mei zijn heuvelachu- 
ge, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet. KTV, nuni-bar. telefoon. 
Zwembad (30"), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorci. 

Luxe 4-daags arrangement (3 n.) DM 285.- p.p. 

Luxe 6-daags arrangement (5 n.) DM 440.- p.p. 

mei. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. 

Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen. 

Hotel Grossfeid, Postbus 1208, 4444 Bad Bentheim, Duitsland 

Bel 053-353246 (NL) of 09-49 5922828 (D) voor 
prospectus. Fax 09-49 59224349. 


OOSTENRIJK 


Doorlopend 5, 6, 7, 8, 9 en 10 daagse reizen naar prima 
skigebieden. Zeer veel kerst/Oud en Nieuw/krokus en 
paas specials. N.I.T. 085-452424. 


WINTERSPORT 


De meest compl. WINTERSPORTREIZEN all-in v.a. 
/ 785,- incl. 10-dgse busreis H.P., 7 dgn skipas, 6dgn ski¬ 
les, 7 dgn ski.uitr. Dolomieten skisafari v.a. / 930,- incl. 
10-dgse busreis, H.P. 7 dgn skipas, 6 dgn skibegeleiding, 
7 dgn ski-uitr. langlauf-safari v.a. / 605,-, 10 dgse busreis 
H.P. 3x ’n '/? dag langlaufles, 7 dgn langlaufuitr., 3 lan- 
glautexcursies. Alle reizen ook per eigen auto mog. Kor¬ 
ting ] 120,-. Groepskorting v.a. 10 pers. Bel voor gratis 
folder: Reisburo JoyTours.Tel. 070-3633939SGR/ANVR. 

+ + DE SNEEUWSPECIALIST + + 

Fantastisch en razendvoordelig skiën met BIZZ! 

• bus/h.p./skipas naar: Sarntal, Ahrntal Söll, Wagrain, 

Reith en Mauterndorf v.a. / 559,- 

• bus/h.p. naar: Zeil am See en Mayrhofen v.a... / 449,- 

• bus/studio/skipas naar: Flaine, Avoriaz, Les Arcs, 

La Plagne, Tignes, Val Thorens v.a. ƒ 449,- 

BIZZ TRAVEL 050-144255 (lid SGR). 


SPANJE 


GRATIS ZOMERGIDS. Busreizen 10-17 dgn hotels v.a. 
/ 279,-; app. v.a. / 199,-; camping v.a. / 319,-. Kerst: 

12 dgn v.a. / 669,-. Boosten Reizen lid SGR 045-227777. 

SOLMAR TOURS speciale winteraanbieding Benidorm. 
U reist per Royal Class dubbeldekker, verblijf met 
volpension in hotel El Caballo de Oro, in het nieuwe 
gedeelte van Benidorm. Alle maaltijden in buffetvorm. 
Vertrek 11 dec. 1-8-15-22-29 jan. voor 10 dgn ƒ 375,-. 
verblijf 17 dgn. f615,- beide inclusief Royal Class. 

SPECIALE KERSTREIS 

Vertrek 18 dec. naar hotel Helios in Benidorm op basis 
van volpension. De maaltijden zijn in buftetvorm. Verblijf 
17 dgn voor slechts / 925,- inclusief Royal Class en 
kerst- en nieuwjaarstoeslag. Bijkomende kosten voor 
beide reizen / 5,- adm. kosten + ƒ 10,- garantiefonds. 
Bel voor meer informatie en gratis folder 040-460560. 


ITALIË 


Kerst/Oud en Nieuw. 
Krokus specials naar hei 
Wipptai, leuke reis/prijs. 
N.I.T. 085-452424. 


LuND '-y venaayoe- pr :ze 
v ieg/hotel v.a ‘ 299.- 
Boot ta/rr'hotc.! v.a. ' 99. 

3-cgs busreis v.a. 'c5. 
LONDEN TRAVEL DESK 
Te:. C72-123653/155IOC. 


POLEN 


15 dgs GEZONDHEIDSREIS 

ƒ 899,-. Schakel Travels & 
Tours tel. 085-649548. Met PERFECT naa r Poien! 

Busreizen van en naar 13 steden; 3x per week, gemakke¬ 
lijk en comfortabel. Tel. 03403-77996 of 05957-19019. 


DENEMARKEN 


je reinste rust en ruimte ... 

DENEMARKEN 


dans@mmer 

DE NIEUWE 
KATALOGI1993 
ZIJN GEARRIVEERD 

VRAAG ZE NU AAN - 
ER IS NU NOG VOLOP 
KEUS 


N* 

NOWSOL 


SCR 

No. 2000 


DanCentcf 

RESERVEER 

RECHTSTREEKS 

ZONDER 
RESERVERINGS- 
KOSTEN - 
RESERVEER NU! 


Aangesloten bij Stichting Garantie Fonds Reisgeiden 


KEUS UIT RUIM 20.000 VAKANTIEWONINGEN, 
ook HOTELS, VAKANTIEPARKEN en AUT0REIZEN 


PROFITEER VAN DE SPECIALE AANBIEDINGEN o,o,:| 


4 DAGEN DENEMARKEN 


Keuze uit div. LUXE HOTELS, o.a. in Sonderborg, 
Aarhus, Faborg en Kopenhagen, half-pension (ont¬ 
bijt + diner), alle kamers met eigen douche en toilet. 
2 VOLWASSENEN: slechts hfl 
2 kinderen; ÊL A 

t/m 6 jaar GRATIS; O WW#" 

7 t/m 12 jaar 50,- per overnachting 
bp.de kamer van de volwassenen 2 


OOK 

VERZORGEN Wij 


VIS-, GOLF- en FIETSVAKANTIES | 

MET VERBLIJF IN HOTEL OF VAKANTIEWONING T 


Vraag tegen portokosten het uitgebreid intopakket aan. Dansk Feriehus 

Bookingburo Holland 

Hoofdweg 99 
9681 AC Midwolda 
Telefoon 05975-1416* 
Telefax 05975 2924 


ONBETWIST DE DENEMARKEN SPECIALIST! • 


DENEMARKEN 

De schitterende DANSOMMER '93 zomerhu ; zengids 
is er weer’!! 

Boek nu er nog een grote keuze is!! 

Bestel bij: INFO SKANDIC, Pcttebakkersrijge 14, 
9718 AG Groningen. Lid ANVR/SGR1323 tel. 050-143200. 


je reinste rust en ruimte... 

DENEMARKEN ^ 


KEUS UIT RUIM 20.000 VAKANTIEWONINGEN, 
ook HOTELS, VAKANTIEPARKEN en AUTOREIZEN 


Vraag tegen portokosten net 
uitgebreid mfopakket aan bij: 

Dansk Feriehus 
Bookingburo Holland 

Hoofdweg 99 
9681 AC Midwolda 
Telefoon 05975-1416' 


ONBETWIST DE DENEMARKEN SPECIALIST! 6-Dgse kerstreis Praag 
/ 269,- inkl. vervoer en ex¬ 
cursies, ook met Oud en 
Nieuw. N.I.T. 085-452424. 

Vak.huizen heel Tsjech 
PRAAG; pens./app. / 25. 
B.o.B. Travel 02290-39762. 


SE3SM; 


V.a. ! 314, j 
Iwallow In- j 

i ' 


mconesH 

30 dgn. „avv-Es - -8 in os: 

28 dgn. S - natra-zav s-b 
2/ dgn. ijuinaira-Lii- .- 

29 cc" Suma*"' .a.a-B 
29 cv Suma: • .. ' . , r 


O v, -ü 


: O C 


;■* -7) 

: Bi 


raa: 


* - r c :■ - > 


4joc .it.Cr 

w (: 'z ze k e.’ 


REISVEEENIGING ’SEu..-MA' 

Postbus 2' o?60 AA Soest. Tevi C2' 
Of kom ia nu : ons karitcc: Korte tri- 

o' 1 /a-aroefc'.os Rëisge cc 


... -|F7 MOC 8TE : 

23 Dage:' e>.e weer ,r. 9 j r * ,-r s > 
Banoung. Ias:s”''alaya. yogya "va : - 
+ voi pens'c' * excu-sies + retcu r t 
voor f 280C - 
Ben 05c-' 


JAVA BAi 


'•C • 
! - 
SETH Creatieve bezinningens-'ei.? 

2QO 


c 

vJ' 


naar ma 

Info op gratis *2-uurs SETH-info-cmg-es 20.' 
Utree*-:: en/o* 07C-3636995 of 079-3'"2r 


j ‘K 


DIV. BUITENBAND 


- C. “ 


WIJ WENSEN ü HELE GEZE/_ 
KERSTDAGEN! 

Er. reke~ e' maar op dat u de mestdace" 
doorbrengt, als u cirekt besluit, een var c 
plaatsen voor onze kerstreizer te ooekem C' 
gesp r oken. iet vocai op onze prijzen, .var ; 
jaar ext-a vooraeiig! Bovendien cmtv... ng; ^ 

, * 50,-p.p. iast mmute kc r * -g: 


DUITSLAND: 4 DGN SAUERLAND ; 49b.- nu / 443 p.; 
“"Gueens Hote! in het romantische Siecem Z.vr rnt*» 
saura. soiarium, enz. HP metontb:j‘/bu / 'e5. 9- 
gangenmenu en uitgebreid kerstbuf'e'. !, : ’ exc-jr« r 
Vertrek 24-12, thuiskomst 2"-'2 

ENGELAND* 7 DGN TCRQUAY ƒ 796, .... nu * 748, p. 
Aan de kust bij De ven. Engeis farriiiehctei !-f 
I ncl. kerstdiners, veie excursies 
Vertrek 22-12, thuiskomst 28-12. 

DUITSLAND 7 DGN ZW. WOUD / 79t - ... • "u-, p 

Nederlands hotel VP Hirschen (zwemba: sau a ‘t 
U ifgebreiee kerstdiners. I?vc'":e — . t t 


LUXEMBURG 12 DGN GONS DOR c ' 99: - u / 9-c ••. ; 

Schilcerauh'ige omcevrsg. gezei c VF 
Uitgecreide kerst- en r.ieuwjaa r sc:r.ers vele e'-c-r* e 
C'' J 6Z Q • i i Q 8 dvCT.Cr r 
Vertrek 22- 1 2 t'-'j.skon S '2-*. 

Reserveren cJ meer weten'? 

Bei 01720-38999 

Pete r Langhout Reizen, Alphen a.'d Rijn 


Ashraf 

Organiseert 3 ‘ot 8 wkse en 

20 tot 35 wkse avontuurde 
reizen, we overnachten n 
kleine gezellige hpte-s en 
reizen in kleine g-oepies 
(12 of 1^). 

Je r.ebt vee! eigen inbreng. 

Azië Afrika 
Latijns Amerika 
Bei voer onze folder! 

ASHRAF 020-6232450. 

Lid VAB/SGR 


•: 
n t TSJECHOSLOWAKIJE 


PRAAG 8 dgn bus hotel l/o ƒ 300,- Verhuur kamers en 
app. WINTERSPORT in Reuzengebergte en Tatra. bus 
en hotel ƒ 450,- ME VQ REIZEN Holten 05725-1547. 


HONGARIJE 


8-Dgse kerstreis BudapesL 
ƒ 599,- inkl. vervoer en uit¬ 
gebreid programma. N.I.T.! 
085-452424. 


RUSLAND 


7 d. CRUISE Kiel- Sint-Petersburg, v.v. visum vrij, volp., 
MS Anna Carenina, 16, 23 en 30-1-'93. Hut met d/t f 399,- ■ 
Reisburo Patri)s ANVR/SGR 05270-16661 /05610-16222. 5. 


ZEGEREENSWATVAN 

Alcohol en verkeer dat kun je niet maken. 

Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van 
die mensen die vinden dat zij zelf wel zullen 
uitmaken of ze met een slok op gaan rijden. 

En wie durft er iets van te zeggen? 

Niemand toch... daar bemoei je je toch niet 
mee. Maar door dat soort automobilisten 
worden er weljaarlijks bijna 500 mensen 
doodgereden. 

Daar moet wat aan veranderen. 

ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE 
INSTAPPEN want 

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE 
NIET MAKEN 

w// 

1 // Vei tig Verkeer Neder! pre 


/ ' *• 

•• / 

iritertr?-. HUP 


i ■ - \ mm 


AANNEMERSBEDRIJF B.V. ! Limburgs Dagblad 

i DE KRANT VAN LIMBURG 


TWEEDE KERSTDAG 1992 
GRAUS KERSTCR0SS 

Voor jeugd, recreanten 
en wedstrijdatleten. 

Aanvang: 10.30 uur 
Start: nabij VV Heksenberg 

INFOLIJN: H. MEIJERS 045-723198 
Uw RvS PCv:' 

J.B./vL SCHiRRA 
Te!.; 045 27 26 ri PRO-PLUS Als je echt niet # 

meer weet waar je 

■ i ■