Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formatsValLuik Ndag 11 december 1992 74e jaargang nr. 293. 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Kamer vindt maatregelen Ter Veld onvoldoende 

Parlementaire enquête 
naar fraude in bijstand Whoopi als non 


Whoopi Goldberg laat 
nonnen braaf swingen 

PAGINA 2 

Herman Stok terug 
op Vara-radio 

PAGINA 13 

Verslavingszorg 
deels ontzien 

PAGINA 17 


Van onze parlementaire redactie 

PEN HAAG — CDA en WD willen een aparte parlementaire 
QUete naar fraude met bijstandsuitkeringen. Het onderzoek 
oet zich zowel richten op het ontduiken van de bijstandswet 
r j °P de uitvoerbaarheid van de wet zelf. PvdA, D66 en Groen 
nks wijzen een aparte enquête af. 

i^lle 


!* v ond 
lïan 


partijen toonden zich gister- 


verontrust over het resultaat 


vT‘ ee n Gronings onderzoek onder 
teri n 18.000) bijstandsgerech- 
en. Daaruit bleek dat in eender- 
! van de gevallen de feitelijke 
l^onsituatie waarschijnlijk anders 
iUitu an °Pgegeven, om een hogere 
'Cn A ering te kri jgen. 

I U A, PvdA en VVD vinden de door 


Politieke crisis 
teistert Rusland 

j^bSKOU ~ Boris Jeltsin is giste- 
, een regelrechte confrontatie 
Y «gegaan met het Congres van 
°iksafgevaardigden. De Russische 
esident riep op tot het houden 
K 11 een referendum, waarbij het 
Ussische volk moet kiezen tussen 
J n hervormingsbeleid en de koers 
i n het conservatieve Congres, dat 
pst een punt wil zetten achter die 
^vormingen. Het Congres ver- 
j ier P onmiddellijk het voorstel van 
• e ltsin. Daarmee is Rusland beland 
C een acute politieke crisis. 
j e h dergelijk referendum zou de- 
^biüserend werken op het 'even¬ 
wicht’ tussen de uitvoerende en de 
^etgevende macht, zo stond in een 
erklaring die in het Congres met 
*0 stemmen voor en slechts 51 ie- 
een w e rd aangenomen. 

verder pagina 3 

^Jeltsin beledigt Congres max. 6 e C 


x,_ 


min. 4 S C 


regen 

kei aa ^ ^omt er een westelij- 
ty : Uc htst rom ing op gang, die 
t zachtere lucht naar onze 

et°H* ncie stuurt - De laaghan- 
hoft C bewolking stijgt om- 
'Ve h maar l° st n * e t °P zodat 
Zie»T e Zon maar weinig zullen 
w,: y^ïniddag wordt de be- 
weer dikker en van- 
tvinrf Saat het regenen. De 

l “toteIteT St ma “ e het 

av ond 

iets in kracht toe. De 
Kfari agtemperatuur wordt 6 
kwiL. en en vanna cht daalt het 
* baar 4 graden. In het 
en , k . e inde wordt het zachter 
V a ' Vlsse lvalliger. 

v and AAG ; 

>°P: 08.38 

^aanop; 18.13 

JjORGEN: 

op; 

*** aa n op: 


en draait van¬ 
naar het zuiden en 


onder: 

onder: 


16.27 

09.52 


08.39 

19.33 


onder: 

onder: 


16.27 

10.31 


Lichtgevende 
ham ontdekt yJEven Philips hellen! 


staatssecretaris Ter Veld (Sociale 
Zaken) aangekondigde maatregelen 
onvoldoende. Ter Veld wil gemeen¬ 
ten verplichten een fraudebestrij- 
dingsplan op te stellen. Onderdeel 
daarvan is onaangekondigd huisbe¬ 
zoek door medewerkers van de so¬ 
ciale dienst bij bijstandsgerechtig¬ 
den. Daarnaast trekt Ter Veld extra 
geld uit voor meer sociaal recher¬ 
cheurs. Ook wil zij de gegevensbe¬ 
standen van belastingdienst, be¬ 
drijfsverenigingen en ziekenfond¬ 
sen koppelen aan die van de sociale 
diensten. 

CDA en VVD gingen een stap ver¬ 
der door een parlementaire enquête 
te eisen. Die enquête komt dan 
naast de reeds gestarte parlementai¬ 
re enquête naar de uitvoering van 
werknemersverzekeringen (werk¬ 
loosheidswet, ziektewet, wao en 
toeslagenwet). De VVD wijst een 
uitbreiding van de bestaande en¬ 
quête met de bijstandswet af. Dat 
zou het onderzoek aanzienlijk ver¬ 
tragen. 

Prikkelen 

Net als de PvdA pleiten CDA, VVD 
en D66 voor een omkering van de 
bewijslast in de bijstandswet. In dat 
geval wordt in eerste instantie al¬ 
leen de (lagere) samenwoonuitke- 
ring verstrekt. Wie meent recht te 
hebben op de hogere alleenstaan¬ 
denuitkering moet dat aantonen. 

De PvdA wil daarbij de gemeenten 
volledig verantwoordelijk maken 
voor de kosten van de bijstandswet. 
Dat zou gemeenten prikkelen tot 
een straffer fraudebeleid en tot 
meer inspanningen om uitkerings¬ 
gerechtigden aan een baan te hel¬ 
pen. Justitie niets gebleken van corruptie 

Geen verdenking 
tegen ex-deputés 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat de 
oud-gedeputeerden E. Masten¬ 
broek (huidig gouverneur) en 
W. Buck zich in 1984 schuldig 
hebben gemaakt aan corrup¬ 
tie. 

Dat heeft de procureur-gene- 
raal mr. R. Gonsalves in Den 
Bosch gisteren verklaard na 
de sluiting van een 'oriënte¬ 
rend onderzoek’ dat hij de 
rijksrecherche had laten ver¬ 
richten naar Bucks en Masten- 
broeks bemoeienissen bij de 
verwezenlijking van het zoge¬ 
noemde Toeristisch Innovatie¬ 
plan Gulpen (TIG). 

De provincie Limburg stelde in 
1984, toen beiden deel uitmaakten 
van het college van Gedeputeerde 
Staten, 2,4 miljoen gulden aan sub¬ 
sidie ter beschikking ter realisering 
van de eerste fase van het TIG. In¬ 
dien dit plan, dat met name bestond 
uit de reconstructie van enkele we¬ 
gen, niet uitgevoerd zou worden 
door de Klimmense aannemer J. 
Baars, dan zou de subsidie worden 
ingetrokken, zo zou de gemeente te 


verstaan zijn gegeven. Daartegen is 
destijds wethouder W. de Liège in 
opstand gekomen omdat die van 
oordeel was dat de aanbesteding, 
gezien het daarmee gepaard gaande 
miljoenenbedrag, een ruimer karak¬ 
ter moest krijgen. Bij aanbestedin¬ 
gen van meer dan 100.000 gulden 
zouden minstens drie aannemers 
moeten kunnen inschrijven. 

Beladen 

De procureur-generaal gaf de rijks- 
recherche op 25 mei dit jaar de op¬ 
dracht uit te zoeken of er inderdaad 
sprake is geweest van het uitoefe¬ 
nen van grote druk op de gemeente 
Gulpen om Baars de uitvoering van 
de werkzaamheden te gunnen. Me¬ 
de door het feit dat 'Baars’ midden 
dit jaar al een beladen onderwerp 
was, vond de procureur-generaal 
het noodzakelijk de eventuele ver¬ 
bindingen tussen Baars en de twee 
oud-gedeputeerden te onderzoeken. 
Die heeft nu geconstateerd dat er 
naar aanleiding van de onderzoeken 
is komen vast te staan dat 'in deze 
van handelen in strijd met de wet 
geen sprake is geweest'. „Meer in 
het bijzonder zijn er geen aanwijzin¬ 
gen gevonden die tot verdenking 
van corrumptief of ander ongeoor¬ 
loofd handelen door beide toenma¬ 
lige gedeputeerden aanleiding ge¬ 
ven”, luidt het officieel. 


(ADVERTENTIE) WOONSUPER 

KARPET NOVA 

170/235 cm. Div. kleuren 
en dessins. 

100% synthethische garens 
van ƒ 175,- - „ 

NU VOOR tCOy m 


Heerlen, Hambeukerboord bij Heerlerbaan. 
Ter hoogte van Praxis en Wickes, autobaanaf- 
slag Kerkrade. Daarna Heerlen-Zuid. 


HEERLENS 

WOONWARENHUIS 


• Een soldaat van het Franse Vreemdelingenlegioen 
stuurt een Somaliër weg, die ervan verdacht wordt wapens 
in zijn auto te vervoeren. De legionairs namen gisteren in 
Mogadisjoe geen enkel risico, nadat zij eerder die dag bij 
een wegversperring door Somalische clanleden waren be- 
schoten. De Franse soldaten beantwoordden het vuur en 
schoten twee aanvallers dood. Het waren de eerste slachtof¬ 
fers in Mogadisjoe, die vielen in een vuurgevecht tussen de 
invasie troepen en de bendeleden. Overigens verloopt de 
operatie ’Herstel Hoop’ nog steeds volgens plan, hoewel er 
nogal wat kritiek is op het langzame optrekken van de VS- 
troepen. Foto: REUTER 


Zie verder pagina 3 

• Clanleiders gaan praten 


Vitesse mist lef 
tegen Real Madrid 

PAGINA 27 

Blessure houdt 
Bergkamp uit Oranje 

PAGINA 27 

McEnroe uitgeschakeld 
in München 

.PAGINA 29 

Bierset bereid 
tot alliantie 

met ’Beek’ 

DOOR IAURENS SCHELLEN 

LUIK - Het nu nog semi-militaire 
vliegveld Bierset bij Luik, dat 
voor tientallen miljoenen guldens 
wordt omgebouwd tot een vol¬ 
waardige internationale luchtha¬ 
ven. is bereid tot samenwerking 
met Maastricht Airport. Dat heeft 
als bijkomend gevolg dat de ge¬ 
plande aanleg van de Oostwest- 
baan op Beek 'volstrekt overbo¬ 
dig' wordt. Voorwaarde voor die 
samenwerking is wel dat de direc¬ 
ties van beide naburige luchtha¬ 
vens gezamenlijke ontwikkelings¬ 
plannen gaan opstellen en uitvoe¬ 
ren. 

Dat heeft directeur-generaal 
Pierre Huriaux van Bierset, dat 
zopas is omgedoopt tot Liège Air¬ 
port, gisteravond desgevraagd 
bevestigd. 

Zelf gaat de Luikse luchthaven 
zich in de eerste plaats ontwikke¬ 
len tot een grootschalig, interna¬ 
tionaal centrum voor luchtvracht¬ 
en expressvervoer. Om die reden 
wordt er in de directe omgeving 
van Bierset, pal langs het auto- 
snelweg-knooppunt Loncin en de 
(toekomstige TGV-)spoorlijn 
Brussel-Keulen, een uitgestrekt 
logistiek centrum voor het vracht¬ 
vervoer gevestigd. Het hele com¬ 
plex beslaat een terrein van ruim 
vijftig hectare. 

Zie verder pagina 1 9 

• 'Ontwikkeling Bierset 
onomkeerbaar' 


(ADVERTENTIE) 

4 

rAv ******* 

TRUIEN 

v.». 29,95 

JEANS 

”■*> va. 39,95 

JACKS 

Vi PRIJS 


EEN RITJE IS DE MOEITE 
WAARD!! 


eSsSlgrenzen! 


-— A Videopoker 

A 24er Roulette 
A Jackpot's 


■G ren z hof 


ROERMONDERSTRAAT137 HERZOGENRATH 
GRENSOVERGANG PANNESHEIDE - KERKRADE 


(ADVERTENTIE) Timoil Smetsers Combinatie verhuist naar Eindhoven en heet 
voortaan TISCO. Een nieuwe grote naam op het gebied van 
brandstoffen, smeerolie en industriële reinigingsmiddelen 
in Brabant en Limburg. Voor Informatie bel. . . 
Timoil Smetsers Combinatie B.V. 

Eindhoven 040-5510 55 


imburgs agblad 

U LEEST DE KRANT VAN LIMBURG 
MAAR U BENT NOG GEB! ABONNEE? 


Vul de bon in en stuur hem op. Dan kunt u het Limburgs Dagblad elke dag 
lezen. Dé eerste 14 dagen zelfs gratis! En als u daarna automatisch betaalt, 
spaart u nog eens vele guldens per jaar en ontvangt u bovendien een leuk 
cadeau naar keuze. 

ja, ik kies voor een abonnement op Dg KRANT VAN LIMBURG. 

Naam:.. 

Adres: .. 

Pasteode/Piaats:. 

Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorging):.(VEX) 

De betaling gebeurt automatisch: via acceptgiro: 

d ƒ 27,45 per maand d ƒ 28,45 per maand 

d ƒ 82,35 per kwartaal d ƒ 83,35 per kwartaal 

Mi|n bank-/gironummer voor automatische betaling is: 


\ 


Als beloning voor automatische 
betaling kies ik voor het 
volgende cadeau: 

d parkerpen 
d memokubus 
d luxe handdoek 

Stuur deze bon in een 
open envelop, zonder 


.(Plaats hier uw handtekening). 


11-12 VEX 


postzegel, op naar: 

Limburgs Dagblad " ' n 

Antwoordnr. 46 
6400 VB Heerlen 
8 


7104 


400017 Vrijdag 1 jl december 1992 M Pagina limburgs dagblad 
'ii- : 
film 


bioscopen 


• HEERLEN p 

Hoyal: The Bodyguard, dag j—i 

18.15 en 21 uur. za zo ook 15 uur. Irr* 
Rivoli: Single white fëmale. dag. □ 
19 en 21.30 uur. za zo ook lo uur 
Maxim: Unt'orgiven. dag. 18.15 1 I 

en 20 30 uur, za zo ook 15 uur. ,_. 

H5: Sister Act, dag 14.30 19 en jUü! 

21.30 uur, za zo ook 16 45 uur. |—-[ 
Sleepwalkers, dag. 14.15 18.45 en l ~~ l 

21.15 uur. za zo ook 16.30 uur. I 1 
Belle en het beest. dag. 14 en 1 

18 30 uur, za zo ook 16 uur. A lea- L~1 
ge of their own. dag 14 18.30 en r—n 
21 uur. Cahfornia man. dag. 21 M 
uur. Boomerang, dag. 14 18.30 en O 
21 uur Filmhuis de Spiegel:- * 
Shadows and Fog, vr zo 21 uur. j I 

• SCHAESBERG 1=3 

Autokino: Umversal Soldier, vr P 
tm zo 20 en 22.15 uur. j—j 

• KERKRADE O 

Wijngrachttheater: De Noorder- >— v 
lingen. wo 20 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Bodyguard, dag. 18.30 en 

21.15 uur. za zo wo ook 14.30 uur 1 I 
Patriot Games, dag. 18.30 en j ~ 

21.15 uur. Beethoven, la zo wo L-J 

14.30 uur. L'nforgiven. dag. 18.30 —| 
en 21.15 uur. za zo wo ook 14.30 

uur Single white female, dag. □ I 

18.30 en 21.15 uur, za zo wo ook t 

14.30 uur. Ciné-K: Howards end. I_J 

dag. 20.30 uur. Cinema-Palace: r—i 
Sister act. dag. 14.15 19.15 en *—-* 
21.45 uur, za zo wo ook 16.45 uur | | 

Belle en het beest, dag 14.15 en 

19 uur. za zo wo ook 16.45 uur. O 

Boomerang, dag. 21 30 uur. A ._. 

leage of their own. dag. 18.30 en L-l 

21.15 uur. Basic Instinct, dag. r—i 

14.15 uur. Lumière: The General r” - * 
(met live muziek van Mobiel O! 
Blaas Orkest) do t m za 20 uur. , 
Sweet Emma. dear Bóbe. zo t'm 1 I 
wo 20 uur Boven de bergen. . 
dag. 20.30 uur. Five girls and a L—4 
rope. do Lm za 22.30 uur, zo t'm f~~[ 
wo 22 uur. Le charme discret de 

la bourgeoisie, do t'm za 23 uur, □ 

Kinderfilmhuis Zoem: Kunst en ._. 

Vliegwerk. zo 14 uur. i-J • Het duo uit 'Single f~lj 

White Female’. pi 

□ 

O 

*• GELEEN □ 

Roxy: Sister Act. dag 20.30 uur. i — i 
za zo wo ook 14 uur. The silence L—J 
of the lambs. dag. 20.30 uur. p 

• SITTARD ZJ 

Forum: Bodyguard, dag. 20.30 ]—| 
uur Belle en het beest, vr t'm zo ■ ■ 
18 uur. za zo wo ook 14 uur. Boo- 1 I 
merang, dag. 20.30 uur. Film- j —| 
huis Sittard: Oblako-Raj. wo 1 — I 

20.30 uur. p—i 

• ECHT O 

Koyal-MicroRoyal: Universal )—| 

Soldier, vr tm zo 19.30 en 22 uur. 
Patriot Games, vr t'm zo 19.30 en 1 1 
22 uur. Belle en het beest, za zo ;2_ 
wo 14.30 uur. L -1 

• ROERMOND 1=3 

Koyal: Far and Away, dag. 20.30 l—J 
uur, zo ook 16.30 uur. Belle en i—i 
het beest, za zo wo 14.30 uur. —* 
Koyaline: Boomerang, dag. |—| 

20.30 uur. zo ook 16.30 uur. My 
Girl, za zo wo 14.30 uur. Film- ra 

huis Roermond: Shadows and |_, 

Fog, do 20.30 uur. L-J 

• VENLO ö 

Filmhuis Perron 55: Oblako-Raj. L_J 
do di 20.30 uur, za 20 uur. r“i 


Voorzichtige grappen over katholieken in ’Sister Act’ 

Whoopi Goldberg laat 
nonnen braaf swingen TRTichard Cere geel 
zich niet bloot 

. J 

Je zag het al in ’Final Analysis’-® 
brede plooien op de heupen ' 
Richard Gere. Blijkbaar heeft h* 
die ook gezien, want de megastö 
niet langer van plan zich blo^ 
geven. Ook niet voor acht mÜJ 
dollar. Die had hij kunnen bijsd 
ven op zijn toch al vet conto al s 
ja had gezegd tegen een hoofdrol 
het vervolg op 'American Gigol° 


DOOR RIJK VAN ROTTERDAM 

Het circus van de Amerikaanse pre¬ 
sidentsverkiezingen bracht goed 
een maand geleden actrice Whoopi 
Goldberg in een voor ons nog onbe¬ 
kende kwaliteit op het televisie¬ 
scherm: als zangeres betuigde ze 
haar steun aan democraat Bill 
Clinton. Maar het was niet voor de¬ 
ze gelegenheid, dat Whoopi zangles 
nam. Voor haar hoofdrol in de film 
'Sister act’ van Emile Ardolino ging 
ze een maand lang elke dag naar 
een zangpedagoog. 

Whoopi speelt in deze film een 
’mo-town’-zangeres wier naam, 
Deloris Van Cartier, heel wat defti¬ 
ger klinkt dan de gelegenheden 
waarin ze werkt, louche gokhallen 
in Reno, 'de grootste kleine stad 


recensie 


van de Verenigde Staten’. Net als ze 
haar vriend, gangsterbaas Vince La- 
Rocca (Harvey Keittel), definitief de 
bons wil geven, ziet ze hem een 
moord plegen. LaRocca zegt dat ze 
alles maar moet vergeten, maar 
Deloris vertrouwt hem voor geen 
cent en duikt onder. Als belangrijke 
getuige krijgt ze alle medewerking 
van politieman Eddie Souther (Bill 
Nunn). Hij brengt Deloris naar een 
stadsklooster. Nog alleen in Amsterdam 

Voor drie tientjes 
thuis naar de bios 


Whoopi Goldberg laat zich verleiden tot een werelds spelletje: touwtje springen. 


Aanpassen 


Daar weet zij zich aanvankelijk 
maar moeilijk aan te passen, vooral 
ook omdat de strenge moeder-over¬ 
ste (Maggie Smith) niets moet heb¬ 
ben van 'del' Deloris. Toch weet de 
laatste zich als koordirigente alsnog 


nuttig te maken. Weliswaar laat ze 
de nonnen naar de zin van de moe¬ 
der-overste veel te heftig swingen, 
feiten zijn evenwel dat de kerkdien¬ 
sten steeds beter worden bezocht 
en dat het klooster een ware functie 
in de wijk krijgt. Een en ander komt 
zelfs de paus ter ore en die besluit 
bij een bezoek aan de Verenigde 
Staten ook maar eens een optreden 
van het spraakmakende koor bij te 
wonen. De hiermee gepaard gaande 
publiciteit brengt LaRocca weer op 
het spoor van de voor hem fatale, 
getuige, zodat Deloris opnieuw ern¬ 
stig in gevaar komt. 

Venijnig 

'Sister act’ is een grappige, maar 


wel erg brave komedie. Wil je een 
kassucces in Amerika hebben, iets 
waar de gemiddelde Hollywood- 
film in eerste instantie op is gericht, 
dan moet je voorzichtig zijn met 
grappen over nonnen en de katho¬ 
lieke kerk. De venijnige reactie van 
het Amerikaanse publiek op Sinead 
O’Connors recente protest-actie te¬ 
gen het pauselijke en kerkelijke 
ideeëngoed (niet tegen het geloof!) 
toonde nog eens aan hoe lang de 
tenen van de Amerikanen zijn als 
het om religie gaat. 

Ardolino heeft daar duidelijk reke¬ 
ning mee moeten houden en dat 
maakt dat 'Sister act’ wat minder 
geïnspireerd overkomt dan zijn eer- 


The Bodyguard tussendoortje voor acteur/producent Kevin Coslner 

Acceptabel filmdebuut 
van Whitney Houston 


DOOR PfETER VAN LIEROP 

Wat de beoogde kerstklapper The 
Bodyguard betreft, zijn er twee mo¬ 
gelijkheden: of we hebben te doen 
met een dooie mus of met een ge¬ 
vulde kalkoen. Wie altijd al verrukt 
was van Whitney Houston en deze 
zangeres ook in een filmcarrière het 
allerbeste toewenst, die mag zich 
erover verheugen dat ze debuteren 
kan met een hoofdrol waarin ze een 
gevierde filmvedette mag spelen 
die rechtstreeks aanstevent op een 
Oscar. Alleen in het filmverhaal 
weliswaar, maar tóch! 

Bovendien is het uitermate strelend 
voor mevrouw Houston dat ze zich 
bij die Oscar-ceremonie beveiligd 


recensie 


mag weten door een bodyguard die 
in 1991 zelf zeven Academy Awards 
verwierf: Kevin Costner; de man 
die de Sioux-Indianen het respect 
van de wereld teruggaf; de man die 
Richard Leeuwenhart de Engelse 
troon terugbezorgde en die boven¬ 
dien de moord op president 
Kennedy heeft opgelost. Costner 
zelf betwijfelt evenwel of hij wel 
optimaal als Whitney’s lijfwacht • Whitney Houston als Rachel Marron in The Bodyguard. In 
het midden Kevin Costner. Foto: WARNER bros. INC. 


kan functioneren, want hij ontdekt 
verliefd te zijn geworden op zijn op¬ 
drachtgeefster en die geestesge¬ 
steldheid schijnt het concentratie¬ 
vermogen te ondermijnen dat een 
essentiële vereiste is voor optimale 
invulling van dit verantwoordelijk 
beroep. Een handicap die betreu¬ 
renswaardig mag zijn voor Costner, 
maar die óók weer tot meerdere eer 
en glorie strekt van de ravissant 


ogende Whitney Houston, in de film 
Rachel Marron. 

Geen wonder dat al haar fortuinlijk¬ 
heid de zingende actrice kwetsbaar 
maakt voor een jaloezie die levens¬ 
bedreigende vormen aanneemt. Ja¬ 
loezie van wie? Ja, dat is juist waar 
de intrige om draait. Maar binnen 
een kwartier zal elke filmbezoeker 
het al hebben geraden. Hetgeen de 


dere films 'Dirty dancing’ en ’Three 
men and a little lady’. De brutale 
trekjes ontbreken. Daar heeft ook 
Whoopi Goldberg onder te lijden. 
Ze kan zich niet naar hartelust uitle¬ 
ven in de op zich kansen te over bie¬ 
dende confrontatie van een vrouw 
van de wereld met een strenge 
kloosterdiscipline. 

Wel helemaal op haar plaats is 
Maggie Smith als de verongelijkte 
moeder-overste. Het is mooi om te 
zien hoe zij temidden van alle 
Amerikaanse (on)gein respect blijft 
afdwingen als hoog gekwalificeerde 
actrice. 

Te zien in Cinema Palace, Maas¬ 
tricht en H5 Heerlen. 


pret niet drukken mag voor de 
Houston-fans, die ook bij kortere vi¬ 
deo clips niet gewend zijn om zwaar 
te tillen aan het verhaaltje. In deze 
clip van ruim twee uur presenteert 
het idool in elk geval zes nieuwe 
songs. 

Het ligt geheel anders voor lieden 
die nimmer iets speciaals met 
Whitney Houston hebben gehad, 
maar houden van eertf stevige mis- 
daadthriller en bovendien Kevin 
Costner een bewonderenswaardig 
acteur zijn gaan vinden. Dit publiek 
heeft aanmerkelijk minder redenen 
tot juichen. Costner mag dan welis¬ 
waar niet slecht spelen, hij functio¬ 
neert toch ver beneden het prestige 
van zijn rollen in Dances With 
Wolves, JFK en zelfs Robin Hood - 
Prince Of Thieves. Daar hoeft hij 
overigens niemand lelijk op aan te 
kijken, want Costner zelf was pro¬ 
ducent van Bodyguard. 

Het verhaal van Bodyguard is zwak, 
al betreft het een script dat door een 
grootheid als Lawrence Kasdan ge¬ 
schreven werd. Dat deed hij al in 
1975, maar het spreekt al boekdelen 
dat ruim vijftien jaar lang niemand 
in verfilming geïnteresseerd is ge¬ 
weest. 

De door de voormalige BBC-regis- 
seur Mick Jackson vervaardigde 
Bodyguard bewijst wel dat Me¬ 
vrouw Houston als filmactrice best 
bruikbaar is, maar toch geenszins 
op een manier die waarschijnlijk 
maakt dat ze eind maart opnieuw 
’in the picture’ komt als er echte 
Oscars uitgereikt gaan worden. En 
anders dan dit jaar en vorig jaar zal 
in 1993 Kevin Costner evenmin van 
de partij zijn. Bodyguard is voor 
hem een tussendoortje geweest, al¬ 
leen maar bedoeld om vergaarde 
faam te verzilveren. 

The Bodyguard, te zien in Royal 
Heerlen, Mabi Maastricht en Fo¬ 
rum Sittard. 


Van onze filmredactie 

AMSTERDAM - Wie zin heeft in 
een bioscoopje, maar eigenlijk 
geen zin heeft om uit de luie stoel 
te komen, wordt nu op zijn of 
haar wenken bediend. Want de 
Amsterdamse Stichting Vestibule 
is namelijk gestart met het pro¬ 
ject Bioscoop bij u Thuis. Na een 
telefoontje wordt de huiskamer 
omgetoverd tot een echte bios¬ 
coop, compleet met bioscoopstoe¬ 
len, een loket en geüniformeerd 
bioscooppersoneel. In de pauze 
zijn er versnaperingen te koop. 
Voorlopig kunnen alleen Amster¬ 
dammers ’thuis’ naar de bios¬ 
coop. „Maar als het project goed 
aanslaat, willen we ook in andere 
grote steden gaan beginnen,” ver¬ 
telt Nele Ysebaert, samen met 
Merryl Tielman de initiatiefneem¬ 
ster van het project. 

Tielman en Ysebaert zijn beide 
oud- studenten van de audio¬ 
visuele afdeling van de Amster¬ 
damse Rietveld Academie. Yse¬ 
baert: „Al op de academie ont¬ 
stond het idee om, als filmers, zelf 
voor de distributie van onze films 
te gaan zorgen, om niet afhanke¬ 
lijk te zijn van gevestigde distri- 


ln Video Vers wordt aandacht be¬ 
steed aan speelfilms die nu of 
binnenkort op video te koop of te 
huur zijn. 


DOOR HANS TOONEN 

’Other Peopie’s Money’ is Danny 

DeVito (Twins, War of the Roses) 
op het lijf geschreven. Ongeremd 
snieren, de stoere bink uithangen. 
En uiteindelijk toch laten zien dat 
er een blanke pit onder de harde 
bast zit. De filmtitel is afgeleid 
van een staande uitdrukking in 
Amerika, waarmee iemand met 
andermans geld goede sier maakt. 

In ’Other People’s Money’ speelt 
DeVito een bikkelharde beurs¬ 
goeroe, altijd op zoek naar bedrij¬ 
ven die je voor een paar miljoen 
kunt opkopen en uitbenen. Wat 
overblijft, verkoop je dan voor 
veel geld. 

Larry Garfield (DeVito) aast op 
een draad en kabelfabriek. Maar 
de eigenaar (Gregory Peck) 
schopt deze aangeklede rat nog 
liever van de poort af. Geldwol¬ 
ven moet je met gelijke munt te¬ 
rugbetalen. Dus zet Peck zijn 
even oogstrelende als gewetenlo¬ 
ze advocate Kate op deze kwestie. 


buteurs. Bovendien wilden ^ 
iets met performance doen- * 
Bioscoop bij uw Thuis is natë 
lijk een soort performance.” 

Kiezen 

De filmliefhebber die zin heëftj 
een avondje Thuisbioscoop, ^ 
voor dertig gulden voorrijkoS^ 
en elf gulden per kijker kiezen‘j, 
verschillende genres. Zo i s > 
voor de smartlap-fans het ë e y 
Gesmoorde Tranen. Verder *■ 
men onder meer kiezen uit & 
avondje Avonturen, Staaltjes v 
Sensatie, Dijenkletsers, Anf> 
zweet of Geschillen. Vestibule 
schikt over een bestand vab 
films, die speciaal voor het Py 
ject zijn vervaardigd. Een avon^j 
Thuisbiosccoop duurt, inch 18 ', 
voorfilms, reclame, pauze 
hoofdfilm, ongeveer een uur. 

■ J 

„We hopen dat we met dit projfj 
een breed publiek bereiken, A 
niet alleen liefhebbers van kift 5 , 
films. Daarom is het filmaan^ 
ook heel breed, de drempel m ö 
heel laag zijn. We zullen er ë 
niets aan verdienen, maar 4 
hoeft ook niet. Het is immers & 
a-commercieel project.” 


’Other People’s Money’ is 
klaar amusement. (Warner). 

’Knight Moves’ zet je voort^. 
rend op het verkeerde been. Is * 
geniale schaakgrootmeester Pë*" 
Sandersen (Christopher Lambëf* 
een seriemoordenaar of een ë|* 
schuldige verdachte? Om h e j 
heen vallen vrouwen dood në 6 , 
waarna hun bloedlege licham e ! 
opgeschminkt worden aangetr 0 
fen. De politie zet een psycholë^ 
(Diane Lane, in het echt de vroë'J 
van Lambert) bovenop de 
dachte schaker. Net als eenieë-J 
denkt dat Sandersen schaakrë 
is gezet, komt uit het donker 
echte moordenaar. Iemand 4' 
ooit door Sandersen op de knië^ 
is gedwongen. (CNR). 


Oplossing van gistere * 1 de gulden harpoen recept 


llaringcocktail 
mei appel 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen: 6 el rozijnen, 4 el ^herry, 4 
haringen, 2 appels, V-> komkom¬ 
mer, citroensap, enkele blaadjes 
sla, 8 el zure room, 1 mespunt 
mosterd, zout en peper, 2 el ge¬ 
hakte dille. 

Week de rozijnen in de sherry. 
Haal de haringfilets van de graat 
en de staart en snijd de filets in 
reepjes. Was de appel en de kom¬ 
kommer. Snijd de appel in reep¬ 
jes en besprenkel met citroen¬ 
sap. Halveer de komkommer, 
verwijder de zaadlijsten en snijd 
de komkommer in plakjes. 

Meng de haringreepjes met de 
appel, komkommer en rozijnen 
met vocht. 

Leg in vier cocktailglazen enkele 
blaadjes sla en schep hierop het 
haringmengsel. Klop de zure 
room los met de resterende sher¬ 
ry, mosterd, zout en peper naar 
smaak en voeg de gehakte dille 
toe. Schenk het sausje over de 
haring. Horizontaal: 1. tijdelijk gebruik; 5. vroe¬ 
ger; 8. liefdegod; 12. zonder baatzucht; 
16. voegwoord; 18. dieregeluid; 19. mat; 
21. indien; 24. schel; 25. Ondernemings 
Raad; 26. onbegroeid; 27. herrie; 28. va¬ 
der; 29. moeder; 30. meisjesnaam; 32. 
lidwoord; 33. deel v.d. mast; 34. kostuum; 
36. stap; 38. Egyptische zonnegod; 40. 
plant; 41. slagader; 42. fijngevoeligheid; 
43. muzieknoot; 44. jong dier; 46. vrouw 
v. Jacob; 48. overdreven; 49. symbool 
voor Tantalium; 50. dwaas; 52. uitroep; 
53. symbool voor Selenium; 54. ongaarne; 
55. azijn; 56. boom; 58. kern; 59. plaats 
in Gelderland; 61. deel v.d. mond; 62. het¬ 
zelfde; 67. dat is; 68. darminstulping; 74. 
goedertierendheid; 75. grote bijl; 76. reis. 


(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen 


Verticaal: 2. rivier in Siberië; 3. naalj 
boom; 4. oude lengtemaat; 5. voegwoo*.' 
6. stekelvarken; 7. muzieknoot; 8. piaat s J ( . 
Japan; 9. grap; 10. rund; 11. walgvoö 6 ': 
13. in het jaar der wereld; 14. bergpla 31 ^ 
15. rustteken in psalmen; 17. handeli^ 
18. het beperkt zijn; 20. omroepvel 11 ' 
ging; 21. op de manier van; 22. sluis; 
lekkernij; 31. ketting zonder eind; 33. rtf, 
nelijk dier; 34. dop; 35. toiletartikel; V 
stevig; 37. bevel; 39. onheilsgodin; 
koraaleiland; 47. uniek; 50. met; 51. 
ring; 53. as; 57. geleedpotig dier; 6 ; 
steek; 63. rivier in Duitsland; 64. diere9® 
luid; 65. muzieknoot; 66. nageslacht; 
hij (spreektaal); 69. vader; 70. bevel; 
Nederlandse Spoorwegen; 72. geheel 0 
uwe; 73. voedsel. limburgs dagblad 


binnen/buitenland Aï^'Vj] 

■BSSSSSSSSBSB&fe^ ’M 


DEN HAAG - De bill¬ 
boards langs de snelwe- 
ëen zijn nog niet ver¬ 
vangen, maar langs de 
w egen waar tachtig ge- 
r eden mag worden, 
Wordt al gewaarschuwd 
j^gen drank in het ver¬ 
keer. 'Ieder glas is een 
gevaar op de weg. Rij 
^coholvrij’, luidt de 
hieuwste slogan waar¬ 
mee de overheid en 
Veilig Verkeer Neder- 
land dit jaar campagne 
voeren. 

traditioneel is decem¬ 
ber de maand waarin de 
drank rijkelijk vloeit. 


Nieuwe spotjes tegen 
alcohol stuk harder 


De slijter adverteert 
meer dan in de rest van 
het jaar en ook de orga¬ 
nisaties die zich zorgen 
maken over het gebruik 
van alcohol zijn actie¬ 
ver dan anders. De offi¬ 
cier van justitie in 
Alkmaar, E. Bueno, wil 
nu ook de ondernemers 
in de horeca aansprake¬ 
lijk stellen voor gebruik 


van drank in het ver¬ 
keer. 

Via Postbus 51 en Ster- 
spotjes maant de over¬ 
heid tot matiging. Vijf 
tot zes keer in de week 
schalt het melodieuze 
'Do you know, do you 
care?’ de huiskamers 
binnen en dat is twee 
keer zoveel als normaal. 
Veilig Verkeer Neder¬ 


land (VVN) heeft de slo¬ 
gan 'Rij alcoholvrij’ 
aangescherpt met de 
zin 'Ieder glas is een ge¬ 
vaar op de weg’. 

Samen met WVC en 
Verkeer en Waterstaat 
heeft VVN bovendien 
een drietal nieuwe spot¬ 
jes gemaakt die deze 
maand veelvuldig wor¬ 
den uitgezonden via 
radio en televisie. De 
filmpjes - met het ge¬ 
raas van op elkaar knal¬ 
lende auto’s en rinke¬ 
lend glas - zijn harder 
en directer dan voor¬ 
heen. 


AMSTERDAM - Ook 
dit jaar ben je weer een 
rund als je met vuur¬ 
werk stunt. De slogan 
van 1991 was een suc¬ 
ces, het aantal ongeluk¬ 
ken met vuurwerk daal¬ 
de voor het eerst sinds 
jaren. Circa 1.000 men¬ 
sen werden in het zie¬ 
kenhuis behandeld, 200 
minder dan het jaar 
daarvoor. Dit ondanks 
een recordverkoop van 
40 miljoen gulden. Dat 
het weer hierbij een 
gunstige rol heeft ge¬ 
speeld, geven de ma¬ 
kers van de vuurwerk- 


V uu rwerkcampagne 
barst opnieuw los 


campagne toe. 

Jaarlijks voert de Stich¬ 
ting Ideële Reclame (Si¬ 
re) actie om de jeugd te 
wijzen op de risico’s 
van het stunten met 
vuurwerk. Dit keer is er 
ook een spotje in het 
Turks en Arabisch, 
hiermee hoopt Sire al¬ 
lochtone jongeren te 


bereiken. De nieuwe 
campagne is direct en 
indringend: zo is het 
bijvoorbeeld knap las¬ 
tig om de veters van je 
sportschoenen met één 
hand te strikken. 

De meeste ongelukken 
gebeuren niet omdat 
jongeren niet weten hoe 
ze de pijlen en de knal¬ 
lers moeten afsteken. 


maar omdat ze stoer 
willen doen of willen 
uitproberen hoe ver ze 
kunnen gaan. Met als 
gevolg het verlies van 
vingers, handen, ogen 
en oren. 

Volgens schattingen 
van de Stichting Consu¬ 
ment en Veiligheid 
(SCV) werd meer dan 
een kwart van de re¬ 
cordverkoop van 40 
miljoen gulden aan 
vuurwerk vorig jaar 
buiten .de boeken ge¬ 
houden. Dit betekent 
een flink marktaandeel 
voor het illegale circuit. 


punt 


uit 


Verbod 


Vaticaans 
; congres over 
anti-conceptie 

tl - 'Elke geslachtsdaad 

j gericht zijn op het maken 

U* 1 leven’. Aldus luidt een ijze- 
, en stelling van de Roomskatho- 
~j e ke kerk, die voorbehoedsmid¬ 
delen dan ook nog steeds verket- 
Maar er is een vluchtweg: de 
ftii ï^yurlijke anti-conceptie. Het 
"sticaan organiseert er een con- 
S P es over en zal binnenkort een 
S T^dleiding uitgeven met de ver- 
1 • ^billende methoden. 

;J® en historische gebeurtenis, 
K i 2Qa ls het Vaticaan zelf ook toe- 
$ Seeft. De kerk van Rome lijkt te 
\4 ^Ülen reageren op de kritiek, 
gjï z 0als onlangs nog na de Milieu- 
P j^nferentie in Rio de Janeiro, op 
j i * aa r rigide opstelling ten aan- 
jd zien van demografische proble- 
j 4 ^ en ' Rome zijn 50 'experts’ 
jd alle windstreken uitgenodigd 
0rn een inventaris te maken van 
"'at de alternatieven zijn voor de 
P‘1. ring, spiraal en condoom, 
. i |? aar °°k ’coitus interruptus’. 
Ai h ^ Gr de congresgangers bevin- 
d? aen Z ieh medici, theologen, fïlo- 
iS] s °fen en ethici. 

pi J^e kerk blijft haar hoop geves- 
ji i «Sd houden op methoden die 
jd ^achten de vruchtbare periode 
^ "an de vrouw te bepalen. Het 
historische’ aan het initiatief is 
e chter dat de kerk voor het eerst 
/ Zelf anti-conceptie gaat propage- 
re n. Na afloop van het congres 
^ Zal een boekwerkje worden op- 
ëesteld waarin alle methoden, 
*het gebruiksaanwijzing, zullen 
zijn beschreven. 


\ Ranic officieel 
f uitdager van 
r Milosevic 

t ^DLGRADO - Premier Milan Pa- 
i 0 *j£ yan rest-Joegoslavië, is gisteren 
i! Jdcieel toegevoegd aan de lijst van 
l n didaten die het opnemen tegen 
I .^nationalistische Servische leider 
p jhlosevic bij de presidentsverkie- 
'hgen later deze maand. De uitslag 
de verkiezingen kan het ver- 
" v an de oorlog in Bosnië bepa- 
I zo menen waarnemers. 

^ Eosnië, Servië en daarbuiten 
oao en de P res identsverkiezingen 
(S ^. december in rest-Joesgolavië 
^rvië en Montenegro) gezien als 
■ mogelijk keerpunt in de strijd 
p Bosnië. 

is volgens waarnemers de 
lo « e .die een kans maakt tegen Mi- 
(j e ev ^ c i vooral nadat de leider van 
D grootste oppositiepartij, Vuk 
Ui e as ^? v ic van de Servische Ver- 

w ingsbeweging ’ hem zi i n steun 

y c , n toegezegd. Draskovic heeft 
s eh Ult de race om het president- 
v a a P teruggetrokken ten gunste 
I “anic. 

^ de Bosnische hoofdstad Sarajevo 
eef het gisteren overigens relatief 
de de ^°°P van de avond wer- 

h opnieuw gevechten gemeld in 
£ ü Sc heidene wijken. Bij de berg 
st c bij Sarajevo zouden hevige 
aatgevechten plaatsvinden. 


VS proberen einde te maken aan bloedige vetes in Somalië 

Clanleiders gaan praten 


De Indiase regering heeft vijf 
fundamentalistische bewegin¬ 
gen in het land verboden, waar¬ 
onder de twee grootste hindoe- 
partijen. Ook twee fanatieke 
moslim-groeperingen werden 
verboden. De maatregel is het 
gevolg van de ernstige crisis 
waarin het land is terechtgeko¬ 
men nadat 200.000 fanatieke 
hindoes vorige week in de stad 
Ayodhya een moskee uit de 16e 
eeuw met de grond gelijk had¬ 
den gemaakt. Sinds zondag 
vielen er zeker 850 doden bij 
gevechten tussen moslims en 
hindoes. 


Mislukt 


Vervolg van pagina 1 


MOGADISJOE - De twee be¬ 
langrijkste clanleiders in So¬ 
malië hebben, onder grote 
druk van de Verenigde Staten, 
toegezegd dat zij vandaag 
overleg zullen voeren om een 
einde te maken aan hun on¬ 
derlinge bloedige vete. In de 
hoofdstad Mogadisjoe bleef 
het gisteren rustig, op het 
vliegveld en de haven kwam 
een onafgebroken stroom van 
nieuwe Amerikaanse en Fran¬ 
se militairen aan. Ook de com¬ 
mandant van de door de 
Amerikanen geleide geallieer¬ 
de strijdkrachten, luitenant- 
generaal Robert Johnston, ar¬ 
riveerde om het opperbevel 
over te nemen. 

Het geweld, dat bijdroeg tot de hon¬ 
gersnood en leidde tot de komst 
van de Amerikaanse en Franse mili¬ 
tairen, woedt echter in andere delen 
van land onverminderd voort. 

In Baidoa, wegens het grote aantal 
hongerende Somaliërs ook de 'Stad 
des doods’ genoemd, is de situatie 
volgens hulporganisaties gespan¬ 
nen. De afgelopen dagen zijn er bij 
gevechten in en rond de stad zeker 
70 doden gevallen. Ook in de haven¬ 
stad Kismayo, waar de krijgsheer 
Omar Jess heerst, wordt hevig ge¬ 
vochten. 

Van de in totaal 35.000 manschap¬ 
pen die aan Operatie Herstel Hoop 
mee zullen doen, zijn nu 1.800 Ame¬ 
rikaanse mariniers en 100 Franse 
militairen gearriveerd. Zij zijn al¬ 
leen nog in Mogadisjoe aanwezig, 
maar het is de bedoeling dat zij zich 
de komende dagen naar andere de¬ 
len van het land gaan verspreiden. 
Als eerste zullen zy naar Baidoa 
gaan. 

Hulporganisaties in Somalië heb¬ 
ben veel kritiek op de trage opmars 
van de militairen omdat daarmee de 
onveiligheid buiten Mogadisjoe toe¬ 
neemt. 

Mohamed Farah Aidid en Ali Mahdi 
Mohamed ontmoeten elkaar van¬ 
daag in de Amerikaanse ambassade 
in Mogadisjoe en morgen aan boord 
van een Frans marineschip voor de 
Somalische kust. „Het is mogelijk 
dat deze ontmoeting tot een oplos¬ 
sing voor de Somalische problemen 
leidt,” aldus de speciale gezant van 
de Verenigde Staten voor Somalië, 
Robert Oakley. 

De strijd tussen Aidid en de zelfbe¬ 
noemde president Ali Mahdi, die 
losbarstte nadat zij gezamenlijk 
bijna twee jaar geleden dictator Mo¬ 
hamed Siad Barre verdreven, heeft 
meer dan 30.000 mensen het leiden 
gekost en de hoofdstad verwoest. 
Oakley verklaarde dat de VS in So¬ 
malië de rol van 'eerlijke bemidde¬ 
laar’ willen spelen, net zoals zij in 
het vredesproces in het Midden¬ 
oosten doen. 


(ADVERTENTIE) 


Herderlijke woede 

Ook Grieks-orthodoxe priesters maken zich kwaad over een mogelijke erkenning van 


Het kabinet slaagt er dit jaar 
niet in het financieringstekort 
en de lastendruk volgens de af¬ 
spraken in het regeerakkoord 
te verminderen. Het financie¬ 
ringstekort zou 4,25 procent 
moeten zijn aan het einde van 
dit jaar. Dat wordt minimaal 4,3 
procent: 500 miljoen gulden 
meer. De lastendruk mocht 
niet boven de 53.6 procent uit¬ 
komen. Dat wordt 54 procent. 
Omgerekend 2,5 miljard gul¬ 
den te hoog. 


Aangifte 


Het kabinet wil de fraude met 
de aangifte van een kind bij de 
burgerlijke stand aanpakken. 
Aangifte zal in de toekomst 
niet meer mogelijk zijn zonder 
een verklaring van de bij de ge¬ 
boorte betrokken arts of vroed¬ 
vrouw. De juistheid van de 
verklaring zal gecontroleerd 
worden door een collega van de 
arts of vroedvrouw. 

• Benoeming 

De nieuwe Amerikaanse presi¬ 
dent Bill Clinton heeft de 71-ja¬ 
rige senator Lloyd Bentsen 
benoemd tot minister van Fi¬ 
nanciën als opvolger van Ni- 
cholas Brady. De bankier 
Roger Altman wordt zijn on¬ 
derminister. De bankier Robert 
Rubin wordt voorzitter van de 
nieuw te vormen raad voor eco¬ 
nomische veiligheid, die het 
economische beleid moet coör¬ 
dineren. 

• Bibliotheek 

De Rotterdamse architect Rem 
Koolhaas is door de Franse mi¬ 
nister voor onderwijs en cul¬ 
tuur Jack Lang aangewezen 
om een belangrijke bibliotheek 
in Parijs te bouwen. De biblio¬ 
theek moet in 1995 klaar zijn. 


Macedonië. 


Ruim een miljoen Grieken demonstreren 

Massaal protest tegen 
erkenning Macedonië 


Van onze redactie buitenland 

ATHENE - Meer dan een mil¬ 
joen Grieken hebben gisteren, 
aan de vooravond van EG-top, 
geprotesteerd tegen een mogelij¬ 
ke erkenning van de voormalige 
Joegoslavische republiek Mace¬ 
donië door de Europese Ge¬ 
meenschap. 

„Handen af van Macedonië”, 
schreeuwden studenten bij het 
Syntagma-plein in Athene , ter¬ 
wijl zij naar kantoren van de EG 


marcheerden om een petitie te 
overhandigen. Bedrijven, kanto¬ 
ren, winkels en scholen bleven 
gesloten. 

De mars verliep in een feeste¬ 
lijke stemming. Voor aan de 
stoet liepen vele ministers en 
parlementariërs, vakbondslei¬ 
ders en religieuze leiders. Het 
ministerie van openbare orde 
verklaarde dat er zo’n 1,3 miljoen 
mensen meeliepen, terwijl de 
centrale raad van Griekse burge¬ 
meesters, de organisator van de 
manifestatie, sprak van twee mil- 


Foto: REUTER 

joen betogers. De bijeenkomst 
was de grootste in Athene sinds 
het herstel van de democratie in 
1974. 

De Griekse regering is vastbeslo¬ 
ten de erkenning van de voorma¬ 
lige Joegoslavische republiek, 
waar twee miljoen Slaven en Al¬ 
banezen wonen, onder de naam 
Macedonië tegen te houden. De 
naam Macedonië zou behoren 
tot het Griekse erfgoed en bo¬ 
vendien zou volgens de Grieken 
een zelfstandig Macedonië aan¬ 
spraak maken op de gelijkna¬ 
mige Griekse provincie. 

Radio Sky, een van de meest be¬ 
luisterde stations in Athene, ful¬ 
mineerde twee uur lang opnieuw 
tegen Nederland, dat een snelle 
erkenning van Macedonië zou 
voorstaan. De zender leidde eer¬ 
der dit jaar een consumenten¬ 
boycot van Nederlandse produk- 
ten. 


Ter Beek moet krijgsmacht langzaam verkleinen 

Navo besluit opnieuw 
tot inkrimping legers 


BRUSSEL - De Navo heeft het 
licht op groen gezet voor een her¬ 
nieuwde en vervroegde verkleining 
van de bondgenootschappelijke le¬ 
gers. Tegelijkertijd is de Nederland¬ 
se minister Ter Beek (Defensie) op 
het hart gedrukt toch vooral rustig 
aan te doen met de invoering van 
een - sterk verkleind - beroepsle¬ 
ger. Ter Beek laat deze kritiek ’zeer 
zwaar wegen’, aldus de bewinds¬ 
man gisteravond na afloop van de 
vergadering met zijn Navo-collega’s 
in Brussel. 

Verscheidene Navo-lidstaten, waar¬ 
onder Amerika, zijn bezorgd over 
het tempo waarin Ter Beek bezui¬ 
nigt. Ter Beek moet voldoende mo- 


ZONDAG 

BSP^Éfr s m WË Russische president verbindt eigen lol aan referendum 

Jeltsin beledigt Congres 


van 10.00-17.00 uur. 

Kom nu naar onze grote 
keuken-kerst-show met speciale ^ 
december-kortingen op meer dan 
50 modellen keukens en 
200 inbouw-apparaten! * 

HEERLEN 


Heerlerbaan 273 
045-419990 


Vervolg van pagina 1 

MOSKOU - De Russische presi¬ 
dent Jeltsin haalde gisteren in zijn 
toespraak, die rechtstreeks door de 
televisie werd uitgezonden, onge¬ 
kend fel uit naar het Volkscongres. 
Jeltsin verklaarde niet meer te kun¬ 
nen samenwerken met een Congres 
dat zijn hervormingspolitiek stelsel¬ 
matig blokkeert. 

„Er zijn twee onverenigbare kam¬ 
pen: het ene steunt de hervormin¬ 
gen en het andere wil het herstel 
van het totalitaire systeem. De in¬ 
spirator van deze tweede groep is 
Roeslan Chasboelatov”, beschuldig¬ 
de de president de conservatieve 
voorzitter van de Opperste Sovjet, 
het dagelijks parlement. Chasboela¬ 
tov verliet daarna uit protest de 
zaal. 

De zaal luisterde overdonderd naar 
Jeltsins rede, maar het zwijgen 
maakte plaats voor verontwaardi¬ 
ging en kreten van protest toen de 
president zijn tegenstanders direct 
aanviel. 

Parlement en Congres zijn na de re¬ 
cente grondwetswijzigingen gaan 
lijken op een 'politbureau van de 
communistische partij van de Sov¬ 
jetunie’, zei Jeltsin. Hij beschuldig¬ 
de de twee instellingen ervan uit te 
zijn op een soort 'sluipende’ herha¬ 


ling van de in augustus 1991 mis 
lukte conservatieve coup. 

Jeltsins optreden kwam een dag na 


Het leger liet bij monde van minis¬ 
ter van Defensie Pavel Gratsjev, die 
het Congres in een korte rede toe- 


dat het Congres hem krachtig voor sprak, weten dat het zich buiten de 
het hoofd had gestoten door pre- politiek zal houden. 


bilisabele manschappen en mate¬ 
rieel achter de hand houden, waar¬ 
schuwde de secretaris-generaal van 
de Navo, Manfred Wörner. „Ingrij¬ 
pende veranderingen (denk aan het 
schrappen van de opkomstplicht) 
kunnen niet van vandaag op mor¬ 
gen,” vatte chef-defensiestaf gene¬ 
raal H. van der Vlis de Navo-kritiek 
samen. 

„Ik neem dit commentaar zeer se¬ 
rieus”, benadrukte Ter Beek. De 
ontwerp-plannen van Ter Beek 
voorzien onder meer in het schrap¬ 
pen van de opkomstplicht in vijf 
jaar tijd en het verkleinen van de 
landmacht van 60.000 naar 35.000 
man in het jaar 2000. 

Aan de ene kant is Ter Beek het 
vuur na aan de schenen gelegd over 
deze inkrimpingsplannen. Aan de 
andere kant ontkomt de Navo als 
geheel zelf ook niet aan een versnel¬ 
de verkleining van de legers. Als 
het maar geleidelijk aan gebeurt, 
blijkt nu het nieuwe motto. 

Nog geen anderhalf jaar geleden be¬ 
sloot de Navo ook al tot forse reduc¬ 
ties, omdat de Berlijnse muur was 
gevallen. Sindsdien is ook de Sov¬ 
jetunie uit elkaar gevallen, waar¬ 
door het risico op een grootschalige 
aanval op Navo-grondgebied nihil 
is geworden. 


mier Jegor Gajdar, de man die de 
uitvoerder mag heten van zijn her¬ 
vormingspolitiek, weg te stemmen. 
In zijn toespraak kondigde Jeltsin 
aan dat Gajdar, ondanks de stem¬ 
ming van de vorige dag, gewoon op 
zijn post zal blijven. 

Jeltsin, die na zijn rede onmiddel¬ 
lijk de zaal verliet, werd slechts 
gevolgd door twee- a driehonderd 
aanhangers, die hij had opgeroepen 
met hem de te volgen strategie uit 
te stippelen. Ook van zijn vice-pre¬ 
sident Aleksandr Roetskoj kreeg hij 
geen steun. 

Jeltsin kan zelf geen referendum 
uitschrijven, maar heeft daarvoor of 
de steun van eenderde van de 1.040 
afgevaardigden in het Congres no¬ 
dig, of de handtekeningen van een 
miljoen van de 150 miljoen Russi¬ 
sche burgers. 

De president heeft zijn lot aan het 
referendum verbonden. Stemt het 
volk voor zijn koers, dan gaan de 
parlementsverkiezingen die voor 27 
maart op de agenda staan, gewoon 
door. Kiest het volk daarentegen 
voor de koers van het Congres, dan 
zegt Jeltsin bereid te zijn presi¬ 
dentsverkiezingen uit te laten 
schrijven. 


(ADVERTENTIE) 


heerlen 
akerstraat 18a 
tel. 045- 714856 


j SPECIALISTEN IN OPTIEK ALLEEN 

Jongen zondag 13 december 

" heerlen 

akerstraat 18a tllSSCn 

,e 045 14856 12.00-17.00 uur 

* voor 3 maanden 
surevue lenzen 

* aanpassing ■ 1.0 t/m • 9.0 

* starterset 

* GRATIS * 

SUREV/UE 

de nieuwe manier van 
contactlens dragen. 

DE VEILIGE ZACHTE MAANDLENS 
mmmrn 


BBBI 


HBi 
$*}'> 

■ ■ ■ 

':> v. 

V ; 


Ook iiiir een 

KEUKEN IDEE VAN 

Bude'Meerssen 


m I 


. . : , 


dealer voor Sittard en omstreken 


; fE,/» ; 

E".0,"., i.*L. 


;: O'vH • r% 


Mi 


De elektrische en verlichtingsinstallatie 
zijn ontworpen en aangelegd door: 


OOk hier werd het komplete 
schilderwerk verzorgd door 


Kantoorefficiency 

Projektinrichting 


markt 28 

|SI postbus69 

MPH H H 6230 ab meerssen 

^B ^B telefoon 043-642823 

BB BB BB telefax 043-646904 

electro Paulus meerssen bv 


Dr. Nolenslaan 112, 6136 GV Sittard 
Telefoon 046-511515 
industriepark Noord Sittard 


verf - behang - sierpleister - vloerbedekking 

Geilenkirchener Strasse 13 Tudderenderweg 89 

5135 Selfkant TQddern 6137 CB Sittard 

Tel. 09 • 492456 - 1330 Tel. 046 • 524658 

Fax. 046 - 529669 


Wij feliciteren Rabo Sittard met hun 
nieuwe pand . 


dakbedekkingen 


L.A.B. dakbedekkingen 

Hofkamp 10 
6161 DC Geleen 


Postbus 430 
6I60AK Geleen 


telefoon (046) 74 45 00 

telefax (046) 74 43 12 


ZORGELOOS KEUKENS KOPEN 

Showroom: Bunderstraat 122/Charles Eijclcstraat 15 Meerssen. Tel. 043-643030 
Hout-bouw-plaatmaterialen: Klipperweg 18 Maastricht. Tel. 043-631212 


Lid VEBIDAK 


trap- en videhekken Rabobank Sittard 


E.Pórteners b.v 


gemeten en geplaatst door de importeur: 

heerenveen import bv 

I Tel. 05130 - 33125 
* Fax 05130 - 32799 


Stucadoors-, Vloeren 
Interieurbedrijf 

Schinnen 04493 -1702 
Susteren 04499 - 2069 


in samenwerking met 


imourgs uagoïa 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 


Onderstaande bedrijven feliciteren Rabobank Sittard 


Kantoor Tempelplein 

(her) opent 


f" 'I r~ • 

i i 


S Rabobank Sittard-Limbricht 

| Open huis 


zaterdag 12 december van 11.00-14.00 uur. 

Vrijdag 11 december vanaf 12.30 uur, 
zijn alle kantoren gesloten. 


Marcel Muyres Sittard bv 


Postbus 80, 6130 AB Sittard 
Nusterweg 63, 6136 KT Sittard 

Telefoon (046) 518600 
Telefax (046) 525068 


CENTRALE VERWARMING-LUCHTBEHANDELING 


TEBUKO 


VAN BUUREN-VAN SWAAY 


V 5 V 

laudy natuursteen bv sittard 

industriepark noord 
nieuwstadterweg 2, 6136 kn sittard 
tel. 046-510341 

Alle graniet- en marmerwerken 
voor dit project 
zijn door ons 
geleverd en geplaatst. 


Postbus 2 
6130 AA Sittard 
Telefoon 046-515885 
Telefax 046-524495 


AANNEMERSBEDRIJF B.V. Limburgs Dagblad 

ü£ KRANT VAN LIMBURG 


TWEEDE KERSTDAG 1992 
GRAUS KERSTCR0SS 


Voor jeugd, recreanten 
en wedstrijdatleten. 
Aanvang: 10.30 uur 

Start: nabij VV Heksenberg 
INFOLIJN: H. MEIJERS 045-723198 

<?\>> * Uw RVS adviseur: 

J.H.M.SCHIRRA 
Tel.: (045) 272611 


(7=drink=-J 

PRO-PLUS 


M 


1/ 


^anders 

|/Jnterieurs VRIJETIJDS- EN 
WINTERSPORTKLEDING 
Saroleastraat 80 Heerlen 
J. Deckerstraat 4 Valkenburg 
Paradijsstraat 1 Sittard 
Tel.: 046-581390 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 5 


Over het sprookje Het vierkant dat rond werd’ 

EG-top moet koste 
wat kost lukken 


• Een politieman patrouilleert 
op een heuvel die uitziet op het 
kasteel Holyroodhouse in 
Edinburgh. Vandaag komen 
daar de Europese leiders bijeen 
voor hun halfjaarlijkse 
topconferentie. Holyrood is een 
jachtslot van de Britse koningin. 
Maar omdat er in heel 
Edingburgh geen geschikt 
conferentiecentrum was, heeft 
gastheer Major de koningin 
gevraagd haar slot beschikbaar 
te stellen. De vorstin stemde in, 
maar - naar verluidt - niet van 
harte. Foto: REUTER 


Rusland ^ DOOR PETER DE VRIES 

Edinburgh - Hans chris- 

uan Andersen had er het 
script niet voor kunnen be¬ 
denken. De Deense sprookjes¬ 
verteller beschikte over een 
^irne fantasie en was een be- 
É&nadigd schrijver. Maar zelfs 
Voor hem zou het sprookje van 
Het vierkant dat rond werd’ 
Waarschijnlijk te onwerkelijk 
Zl jn. De Europese Gemeen- 
Sc hap lijkt echter met elasti- 
s che bezweringsformules één 
Van de ergste crises uit haar 
geschiedenis op te lossen: het 
Deense ’nej’ tegen 'Maastricht’ 
^ komend weekeinde op de 
EG-topconferentie in Edin¬ 
burgh langzaam worden om- 
§esmeed tot een ’ja, mits’. 
Want de crisis binnen de EG is 
20 diep, dat de Gemeenschap 
Zich geen nieuwe mislukking 
^eer kan permitteren. 

^ agenda van de bijeenkomst van 
Europese regeringsleiders en het 
franse staatshoofd is volgestouwd 
ÏF^t politieke springstof. Terwijl de 
ör kse koninklijke familie hetzelfde 
Wekeinde probeert haar gedeukte 
knago wat op te fleuren met het hu- 
W e üjk van prinses Anne, bespreken 
? e politieke leiders in het statige 
koninklijke kasteel Holyroodhouse 
Edinburgh de politieke en econo¬ 
mische malaise die over Europa 
nangt. 

De onmacht de oorlog in Joegosla¬ 
vië te stoppen, het opkomend racis¬ 
me en nationalisme en de oplopen¬ 
de werkloosheid prijken allemaal 
°P de één of andere manier op de 
Agenda van een loodzware top. 
Loodzwaar, omdat een duidelijk 
gifwoord op al die problemen voor¬ 
lopig verhinderd wordt door de vele 
interne besognes van de EG: Maas¬ 
tricht, de financiering van de Ge¬ 
meenschap, de uitbreiding met 
nieuwe leden, de Deense eigenzin¬ 
nigheid en het ongelukkig Britse 
Voorzitterschap. 

Status aparte 

Een wat Britse diplomaten om- 
schrijven als 'extreem ingewikkeld 
onderhandelingsproces’ moet wor¬ 
den gevolgd om de lange agenda 
met enige kans op succes af te wer¬ 
ken. Alles hangt in Edinburgh met 
jpes samen, maar bovenaan staat 
de 'Deense kwestie’. Kopenhagen 
mst na het ’nej’ tegen Maastricht dat 
net schiereiland een uitzonderings¬ 
positie krijgt: geen deelname aan de 
^menwerking op terreinen als jus- 
utie, politie, defensie, buitenlands 
beleid, het Europees burgerschap 
on (j e eenheidsmunt. De 'status 
fiparte’ zou bovendien in 'juridisch 
bindende’ teksten vastgelegd moe- 
ten worden. 

Dndanks grote bezwaren tegen een 
Vergelijk 'Europa a la Carte’, waar¬ 
bij ieder land de samenwerking 
haar believen kiest, en ondanks 
vjees voor het openbreken van 
"Maastricht’, lijken de andere lan¬ 
den te zwichten voor de Deense ei¬ 
sen. De Britten hebben een bemid¬ 
delingsvoorstel opgesteld dat voor¬ 
set in een 'beslissing' van de EG de 
~enen hun zin te geven. Het moet 
" e regering in Kopenhagen het ar- 
sUment in handen spelen dat Maas¬ 
lucht is veranderd en daarom een 
Weede volksraadpleging verdient, 
erwijl de andere landen kunnen 

T.-feSPSp| 


. , - 


I fe 

' * 

I - - ^ V****#-***^»: 

Jt 


jjL _ Jk 

volhouden dat Maastricht bij het 
oude is gebleven. 

Het is, wordt in Brussel erkend, po¬ 
litiek en juridisch met gespleten 
tong praten. Vorige week werd deze 
opzet nog weggehoond als 'warrig' 
(Lubbers) en 'onaanvaardbaar' (de 
Europese christen-democraten), 
maar nu geldt het als 'het ei van Co- 
lumbus’ (de Franse minister Gui- 
gou) en 'het rond maken van een 
vierkant’ (de Denen zelf). Er is sim¬ 
pelweg geen keus, wil men Maas¬ 
tricht redden. 

Geld 

In het verlengde van deze ruzie zul¬ 
len de regeringsleiders proberen 
nieuwe inhoud te geven aan hun 
streven beslissingen binnen de EG 
voortaan dichter bij de burgers te 
nemen ('subsidiariteit') en de Ge¬ 
meenschap minder ondoorzichtig te 
maken. Hoewel de Britten proberen 
via deze omweg de macht van Brus¬ 
sel te ontmantelen en tientallen 
EG-wetten te schrappen, voorspel¬ 
len diplomaten dat de operatie in 
schoonheid zal sterven: „In de prak¬ 
tijk maakt het geen lor verschil.” 
Het zijn symbolische maatregelen. 

Anderen spreken zelfs van 'een gif- 
piT: de lidstaten zullen gauw terug¬ 
komen op hun pogingen Brussel 
aan de ketting te leggen, wanneer 
eenmaal blijkt dat tal van proble¬ 
men toch alleen maar op Europees 
niveau zijn op te lossen. 

Oplossing van de 'Maastrichtse' 
kwesties is op zich weer een voor¬ 
waarde voor een akkoord over het 
tweede grote onderwerp van de 
Top, de toekomstige begroting van 
de EG. Voorstellen van de Europese 


Commissie, het ’pakket-Delors-2’, 
behelsden een stijging van de EG- 
begroting met één derde van 145 
miljard tot 193 miljard per jaar. Het 
extra geld is nodig voor hulp aan 
het Oostblok, verdubbeling van de 
fondsen voor sociaal en regionaal 
beleid, en extra steun aan de vier 
arme EG-landen. 

Volgens diplomatieke bronnen te¬ 
kent zich nu een compromis af rond 
een uitgavenplafond van circa 175 
miljard gulden. Een dergelijke ver¬ 
hoging zou de Nederlandse schat¬ 
kist in 1999 zo’n 1,4 miljard gulden 
extra gaan kosten. Problemen lig¬ 
gen er bij de speciale korting die de 
Britten op hun contributie krijgen, 
en bij het verzet van Spanje, Portu¬ 
gal, Griekenland en Ierland tegen 
een verlaging van de steun aan hun 
economieën. 

Volgens diplomaten wint echter 
ook hier het irïÉicht terrein dat elk 


akkoord beter is dan een misluk¬ 
king: „Je kunt beter nu een ’deal’ 
sluiten dan wachten tot volgend 
jaar, wanneer het economisch 
slechter gaat.” 

Knoop 

De Deense discussie en de onder- 
handelingen over de financiering 
van de Gemeenschap vormen het 
’hart’ van de Edinburghse top. Ak¬ 
koorden over die twee onderwer¬ 
pen, zelfs al zijn ze cosmetisch, 
kunnen de deur openen naar uit¬ 
breiding van de Gemeenschap met 
nieuwe leden. Voorwaarde voor 
succes is echter ook dat de Fransen 
de top niet bederven met een onver¬ 
hoedse uitval over het wereldhan- 
delsoverleg Gatt 

Voor de kans dat de regeringslei¬ 
ders die ingewikkelde knoop van 
onderling problemen zouden ont¬ 


warren, gaf tot vorige week nie¬ 
mand een stuiver. Maar het tij lijkt 
gekeerd: „We gunnen de Britten 
geen succes, en er bestaat een diepe 
wens om de heren in Londen einde¬ 
lijk eens onderuit te halen,” ver¬ 
woordt een hoge diplomaat de er¬ 
gernis over het half jaar dat de 
Britten de EG voorzaten. De door 
binnenlands-politieke tegenslagen 
geplaagde John Major voerde de 
Gemeenschap in die zes maanden 
alleen maar dieper het moeras in. 
„Maar we moeten het grotere be¬ 
lang in het oog houden: de EG kan 
zich niet nog een jaar van stagnatie, 
nog een jaar onzekerheid, veroorlo¬ 
ven. Dat zou te grote gevolgen heb¬ 
ben.” De Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken Willy Claes zei 
het deze week bondiger: „Om Euro¬ 
pa weer op de rails te zetten, moe¬ 
ten we een vergelijk bereiken. Zelfs 
wanneer dat compromis ons niet 
bekoort.” 


De hervormers in Rusland 
zijn verwikkeld in een race 
tegen de klok, of, zo u wilt, 
tegen de kalender. Zij weten 
als geen ander dat de toe¬ 
stand in hun land slechter 
zal worden voordat het be¬ 
ter wordt. De overgang van 
het logge en inefficiënte ou¬ 
de systeem naar een nieuw 
economisch model is een 
enorm moeilijke taak. 


De hervormers beseffen echter ook dat het volk andere prioriteiten 
heeft, zoals daar zijn de eerste levensbehoeften: voedsel, kleding, 
verwarming. Je kunt een gezin dat niet te eten heeft moeilijk tevre¬ 
den stellen met verhalen over een nieuwe economische orde. 

Een extra probleem is het gegeven dat de politieke partijen in Rus¬ 
land bijna niet kunnen omgaan met het spel van de democratische 
besluitvorming dat in het Westen tot een hogere kunstvorm verhe¬ 
ven is. Tussen de hervormers en de vertegenwoordigers van het 
oude regime bevindt zich een scala aan diverse, onduidelijke poli¬ 
tieke belangen en duistere coalities. 

Het Volkscongres is niet berekend op de taak die het zou moeten 
vervullen. Het heeft om allerlei niet relevante redenen een uitste¬ 
kende kandidaat voor het premierschap, Jegor Gaidar, afgewe¬ 
zen. Hij was bij uitstek de man die de hervormingskar had kunnen 
trekken en een goed economisch model had kunnen ontwikkelen. 

In zijn ongeduld heeft president Boris Jeltsin gisteren dan maar de 
oorlog aan het Volkscongres verklaard. Hij roept nu de hulp van 
het volk in om deze, het zij toegegeven, inadequate vorm van 
volksvertegenwoordiging te torpederen. 

Hoe het met deze hoogst merkwaardige constitutionele situatie zal 
aflopen laat zich raden. Jeltsins haast is begrijpelijk, maar hij wil 
teveel te snel. Hij weet dat het volk zijn gedepriveerde toestand op 
een gegeven moment niet meer zal pikken, en hij wil het hervor¬ 
mingsproces daarom graag versnellen. Economische steun vanuit 
het Westen zou hem daarbij helpen; het zou een onmiskenbaar 
signaal aan het Russische volk zijn dat betere tijden op komst zijn. 

Westerse zakenlieden zijn nog uiterst voorzichtig en terughoudend 
bij het doen van investeringen in Rusland; zij worden geplaagd 
door dezelfde politieke onzekerheden als het Volkscongres. Iets 
meer durf zou deze impasse kunnen doorbreken. Rusland is im¬ 
mers geen onderontwikkeld land: het heeft een goed onderwijs¬ 
systeem, capabele mensen, een diepgewortelde cultuur en een 
ontwikkelde technologie. 

Een sterke Westerse investenngsstimulans op basis van wederzijd¬ 
se belangen zou verhinderen dat de oude tijden wederkeren want 
het is ondenkbaar dat de weg terug opnieuw zou worden ingesla¬ 
gen. 

Mogelijk redt de onstuimige president Jeltsin het niet met zijn con- 
frontatiebeleid. Het zou dan verstandig zijn indien hij plaats maakt 
voor een opvolger die de langzaam ontluikende democratie in 
Rusland wat vaardiger kan bespelen. Toen er een tank beklommen 
moest worden in de hitte van de strijd, was Jeltsin de juiste man 
op de juiste plaats. Nu de tijd van de tanks hopelijk voorbij is, komt 
er ruimte vrij voor een minder dramatisch maar politiek effectiever 
beleid. 

R.B. 


PvdA naar dieptepunt 

DEN HAAG - De PvdA zakt in de peilingen naar een nieuw diepte¬ 
punt. Aan de vooravond van het partijcongres, morgen in Amster¬ 
dam, wijst een geheime enquete van het bureau Inter/View uit dat 
de soeiaal-democraten slechts op 25 zetels kunnen rekenen. Een ver¬ 
lies van twee ten opzichte van een peiling van vorige maand. De 
PvdA heeft nu nog 49 zetels in de Tweede Kamer. 

Het CDA trekt weer kiezers aan. Volgens de huidige cijfers zou het 
CDA kunnen rekenen op 49 zetels, een winst van twee ten opzichte 
van vorige maand. In de Tweede Kamer heeft het CDA nu 54 zetels. 
D66 blijft het goed doen. Als er nu verkiezingen zouden zijn. kan de 
partij van Van Mierlo rekenen op 29 zetels. De VVD blijft onveran¬ 
derd op 25 zetels. 


I — 1 —..— 

Partijbestuur wil landelijke kandidatenlijst 

PvdA neemt afscheid va 
regionale* Kamerleden 


(ADVERTENTIE) 


EEN KWESTIE VAN DOOR THEO SNIEKERS 

DEN HAAG - Donkere wolken pakken zich samen boven de 
hoofden van vaak al zenuwachtige PvdA-Kamerleden. Niet al¬ 
leen wijzen de opiniepeilingen op een dramatische terugval - 
van 49 naar circa 30 zetels of nog minder - ook zal het PvdA- 
congres morgen waarschijnlijk een statutenwijziging goed¬ 
keuren die vooral de Tweede-Kamerleden uit de 'buitenge¬ 
westen zal raken. Een aantal afdelingen, vooral uit de Rand¬ 
stad, heeft voorgesteld de kandidaten voor de Tweede Kamer 
landelijk aan te wijzen en niet langer door de gewesten. Het 
partijbestuur steunt het amendement. 

NATIONALE ACTIE VOOR 
JOEGOSLAVIË EN SOMALIË 

GIRO 800800 

SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES DEN HAAG 


„Als de opiniepeilingen niet veran¬ 
deren en de kandidaatstelling 
wordt inderdaad landelijk, dan acht 
ik de kans dat ik in 1994 in de Ka¬ 
mer kan terugkeren niet groot”, 
zegt het Limburgse Kamerlid Moni¬ 
que Quint (47). In dat geval kan van 
de vier Öimburgse PvdA’ers in de 
Kamer alleen fractievoorzitter Thijs 
Wöltgens er vast op rekenen dat hij 
naar Den Haag mag terugkeren. 
Daarnaast lijkt Servaes Huys (52) 
als een van de weinige landbouw- 
specialisten in de PvdA, nog de 
meeste kansen te maken. 

Met het amendement wordt terug¬ 
gekomen op een pas in maart moei¬ 
zaam bevochten compromis. Ook 
op het vooij aarscongres lag er een 
voorstel om de kandidatenlijst 
voortaan centraal vast te stellen. 
Pas na grote druk van partijleider 
Wim Kok en Wöltgens kwam een 
compromis tot stand: de lijst zou 
landelijk worden vastgesteld, maar 
de nummer twee daarop zou door 
de gewesten worden aangewezen. 

Tegen dat compromis zijn nu een 


reeks principiële en praktische be¬ 
zwaren naar voren gebracht, en die 
zijn volgens het lid van het partijbe¬ 
stuur Limburg André Bloemers ook 
grotendeels juist. 


Argumenten 


Voor het streven naar een landelijke 
lijst worden twee hoofdargumenten 
genoemd. Partijvoorzitter Felix 
Rottenberg wil meer kwaliteit in de 
fractie brengen en de grote invloed 
van de gewesten en de regionale 
partij baronnen terugdringen. 

Wöltgens wil geen commentaar ge¬ 
ven op de voorliggende plannen, 
maar de drie andere PvdA-Kamer- 
leden uit Limburg erj gewestelijk 
voorzitter Arie Kuijper zijn geens¬ 
zins onder de indruk van de geop¬ 
perde bezwaren en de kritiek op de 
kwaliteit van de zittende Kamerle¬ 
den. 

Volgens Quint, sinds 1989 in de Ka¬ 
mer, dicht Rottenberg vooral kwali¬ 
teiten toe aan fractieleden die veel¬ 
vuldig in de media opduiken. 


Volgens haar moet de PvdA veel 
meer doen aan de opleiding. „Het 
gaat echter ook om de inhoud.” 
Quint merkt op dat de PvdA veel 
meer moet doen aan de professione¬ 
le opleiding van aspirant-Kamerle- 
den in het hele land om tot een 
betere kwaliteit te komen; dat zou 
een beter middel zijn dan centrale 
kandidaatstelling. Het Kamerlid 
Marianne Ruigrok (47), eveneens 
bezig aan haar eerste termijn in Den 
Haag, vindt verder dat nieuwe Ka¬ 
merleden de tijd moeten krijgen 
zich in te werken en beter begeleid 
moeten worden. 

Wat de invloed van de gewesten be¬ 
treft, merkt Huys, sinds 1986 in de 
Kamer, op dat er in het verleden in¬ 
derdaad wel wat aan te merken viel 
op de kandidaatstelling vanuit de 
regio’s. „Misschien liet men zich 
wel eens wat te makkelijk leiden 
door de regionale afkomst van kan¬ 
didaten en te weinig door hoge 
kwaliteiten van personen van el¬ 
ders.” 

Zo moest het landelijk partijbe¬ 
stuur in 1986 grote moeite doen om 
topkandidaat Jan Pronk op een ge¬ 
westelijke lijst te krijgen. Na enige 
vergeefse pogingen lukte dat uitein¬ 
delijk in Limburg, alhoewel ook 
daar niet zonder problemen. Vol¬ 
gens Kuijper heeft het ’geleur’ met 
de huidige minister van Ontwikke¬ 
lingssamenwerking, die inmiddels 
al weer een paar jaar geleden zijn 
omstreden verblijfsplaats in Maas¬ 
tricht heeft opgegeven, in belangrij¬ 
ke mate tot de voorstellen voor een 
landelijke kandidaatstelling geleid. 

Huys denkt dat er met het 'uitscha¬ 


kelen’ van de gewestelijke invloed 
misschien wel wat kleinere machts¬ 
centra verdwijnen, maar dat er dan 
één groot voor terugkomt. „Dat 
heeft misschien ook ongewenste ef¬ 
fecten.” 

Wat hij bedoelt is dat de invloed 
van de binnen de PvdA al machtige 
'Randstad' nog groter wordt. Die 
vrees wordt door gewestelijke voor¬ 
zitter Kuijper gedeeld. Volgens hem 
is er binnen de PvdA al te veel spra¬ 
ke van een ’ons-kent-ons’-systeem 
waarvan vooral randstedelingen 
profiteren. Het zijn vooral wester¬ 
lingen die functies in de partij be¬ 
kleden. Centrale kandidaatstelling 
zonder randvoorwaarden zou dat al¬ 
leen maar versterken, verwacht 
Kuijper. 

„Ik denk dat dat een slechte zaak is. 
De voeling met de mensen uit de 
regio verdwijnt en het streven de 
politiek dichter bij de burger te 
brengen wordt niet bepaald dichter¬ 
bij gebracht.” Huys, in een verwij¬ 
zing naar het domicilie van Rotten¬ 
berg: „De samenleving moet zich 
niet beperken tot de grachtengordel 
van Amsterdam.” 

Historie 

De vrees dat een centrale kandi¬ 
daatstelling hoofdzakelijk kandida¬ 
ten uit de Randstad zal opleveren, 
vindt enige steun in de recente his¬ 
torie. Bij de kandidaatstelling voor 
de Kamerverkiezingen in 1986 stel¬ 
de een landelijke onafhankelijke 
PvdA-commissie een lijst op van 23 
'bovenregionale' kandidaten die in 
het parlement zouden moeten ko¬ 
men. Maar liefst twintig daarvan 


kwamen uit de Randstad, zo staat in 
een dit jaar gepubliceerd proef¬ 
schrift over de kandidaatstelling in 
1986. Het werden er acht, waaron¬ 
der Pronk. 

Anderzijds stelt de auteur van de 
dissertatie, dr. R. Hillebrand, ook 
dat veel gewesten bij de kandidaat¬ 
stelling bijna altijd de voorkeur 
gaven aan de zittende Kamerleden, 
zonder dat er van een echte kwali- 
teitstoets sprake was. In Limburg 
was dit volgens de auteur zelfs bijna 
een automatisme, alhoewel zowel in 
1982 als in 1989 een zittend Kamer¬ 
lid buiten de boot viel (Schaapman 
en Hummel). 

Hoe dan ook, de Limburgse politici 
vrezen de gevolgen van een puur 
landelijke lijst. Volgens Quint zal 
dat in regio’s als Limburg en het 
noorden van het land tot stemmen¬ 
verlies leiden omdat men daar aan 
'eigen' Kamerleden hecht. Huys en 
Ruigrok denken bovendien dat de 
belangen van de regio niet me*er zo 
goed behartigd zullen worden. Pro¬ 
blemen zullen later worden gesig¬ 
naleerd en opgepakt, vreest Rui¬ 
grok. 

Toch zijn de Limburgse Kamerle¬ 
den en Kuijper niet tegen een lan¬ 
delijke kandidatenlijst, als maar 
wordt gewaarborgd dat er uit allé 
gewesten Kamerleden komen, zoal$ 
by het CDA (vijf parlementariërs uit 
Limburg). Volgens Ruigrok moeted 
naast 'kwaliteit' ook criteria als re^ 
gionale spreiding en een goed» 
man/vTouw-verhouding een rol spe¬ 
len. Wat die man/vrouw-verhouding 
betreft biedt juist een landelijkè 
lijst meer garanties, denkt zij. 

Gewestelijk bestuurslid Bloemer» 
heeft er alle vertrouwen in dat hel 
congres de gevraagde waarborgen 
zal toezeggen. Hij zal de Limburgs? 
afdelingen adviseren voor hej 
amendement te stemmen als di* 
toezegging er komt. Bloemers wijsj 
er op dat de twaalf gewestelijke 
voorzitters in de toekomst deel gaaA 
uitmaken van het landelijk partijbej- 
stuur, wat al een zekere garanti^ 
biedt. * 

I 

Huys is wat somberder, maar vooraj 
gezien de opiniepeilingen. „Liever 
een fractie van zestig zetels zondef 
dan een van dertig met mij.” „.* 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 


—j ^Limburgs DagbfoJ 

g piccolo's 


T 0 ' i' *rt S L - •• * 3 3 ï • 


In de Cramer 37, Heerlen 
PoettNiS 3100,6401 DP Heerlen 
P os tgiro: 1035100 
Bsnk: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


nc cow i 

Over 1 kolom, in kleine (etters met één woord in 
hóófdletters. Minimurohoogte: 10 millimeter. Prijs per 
m lll mo t o r hoogte: ƒ 1,30. 

Af wij k ende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Traneakties ƒ 1,80. 


Oer 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
MWmumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo’s en 
■ustraöes zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80, 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prlpen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
a cceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 


Telefonisch opgeven 

045-719966 

Baandag Vat vrijdag 830-17.00 uur. Opgave • in de 
tegel-tot 12.00 uur daags voor plaatsing. Via de bafie van onze kortoren maandag t/m vrijdag 
6-30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
9sldl donderdag 17.00 uur. y 


Vrij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
«dor schade van weflce aard dan ook, ontstaan door niet, 
«iet tijcfig of onjuist plaatsen van advertenties. Gevraagd 

Bij AH 

Als vulpoeg medewerker/ster 
bij AH op het Hormerusplein 
in Heerlen kun je lekker wat 
bijverdienen. Zódat je meer 
geld hebt als je een keer vrij 
bent. Leeftijd 18 jaar en je 
moet ca. 9 uur per week be¬ 
schikbaar zijn. (Op bv. de 
maandag- mi vrijdagoch¬ 
tend én enkele avonden in 
de week). Bel voor een af¬ 
spraak 045-714449 (dhr. 
Last). Of loop gewoon even 
het filiaal binnen. 

Part-time medewerker/ster 
vuiploeg 

I ▼ 


©; VI t$ff'frTb :Jö m i zM ‘1 gezocht Op 6 okt. 
I om 22.40 uur in HrL op de 
mek Jan CampertsfrJKerk- 
f hw wiu heeft een aanrij- 


Rsacfes gaarne naar auto- 
rtachooi Voordefig. Tel. 
04409-3681. 


Vrouw biedt zich asui voor 
THUISWERK (alle soorten 
werkzaamh.). 045-271241. 


• 

Zoekt U een nette ervaren 
PRIVÊCHAUFFEUR. Schrijf 
dan naar Bro.nr. B-3360, 
Limburgs Dagblad, Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


Ben je goed genoeg 
voor onze klanten? 


Eurobouw Maastricht zoekt 
vakbekwame metselaars en 
TIMMERLIEDEN, voor werk 
in Nederland en Duitsland. 
Duits of Nederlands verze¬ 
kerd. Te melden tijdens 
kantooruren: Tel. 043- 

254669. 


Gez. enth. leuk MEISJE 
voor privéclub en escort, om 
team te versterken. Prettige 
sfeer en goede condities 
bieden w$. Info: 045-317032 
v.a. 14.00 U. Of 045-423364. 


Met spoed gevr. part-time 
TAXICHAUFFEURS m/v evt. 
WAO-er, dag- en nacht¬ 
dienst en erv. centralist voor 
de nachtdienst. Juiianastr.6, 
Brunssum. 045-252444. , 


BOUW- en Ingenieursburo 
Kerkrade BV vraagt met 
spoed timmerlieden, met¬ 
selaars, ook colonnes voor 
bouwwerken in Aken, Düs- 
seldorf en Keulen, Duits ver- 
zek. én goede sociale voorz. 
Handlangers onnodig te soD. 
Meiden tijdens kanturen 
van 9.00 tot 18.00 uur. Tel. 
045-428062 of 045-419662. 


Wij hebben plaats voor een 
leerling kapper-ster, liefst 
KMBO, per 1 jan. Inl. Hair 


Huis kopen of verkopen 

Van Oppen B.V. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543. 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Te koop gevraagd te Valkenburg 

woonhuis 

prijsklasse tot ƒ 300.000,-. 

Voor meer info: Bedrijfsadviesbureau 
Habets & Royen Margraten. Tel 04458-2525. 


Margraten, Schinkepoort 

Fraaie herenhuizen met uitbreidingsmogelijkheden, lnd.: L- 
vorm. woonk. ca. 37 m2, ind. open keuken. Inpand. gar. 
Tegen meerprijs kan de begane grond uitgebreid worden 
met een carport, een slaapkamer en een badkamer voor¬ 
zien van ligb. en v.w. Ie veird.: 2 royale slaapk. ca. 18 en 12 
m2, badk. met douche en 2e toilet. Vlizotrap naar zolder, ca. 
29 m2. Gegadigden voor deze woningen, die inwoner zijn 
van de gemeente Margraten c.q. oud-mwoner, een econo¬ 
mische of sociale binding hebben genieten het voorkeurs¬ 
recht. Prijzen vanaf ƒ 195.238,- v.o.n. tot ƒ 203.171,- v.o.n. 
10092008 

Inl. Stienstra Makelaardij b.v. 

Tel. 043-252933 


Hoensbroek, 

Centrum. Winkel-woonhuis 
met achterstallig onderhoud. 
ƒ 129.000,-Tel 045-211536 


BRUNSSUM, Ringoven 7, 
ruime woning met inpandige 
gar., in keurige staat, 3 slpks. 
ƒ 175.000,-k.k. Wijman & 
Partners. TeL 045-728671. 


Spaarhypotheek 7,9%, 20 

jaar vast Unieke mogelijk¬ 
heden voor 2 inkomens. Bel. 
045-712255. STIENSTRA 
Hypotheek Service. 


Te koop gevr. ouder 
WOONHUIS met tuin (op¬ 
knappen geen bezwaar). 
Tel-046-753367.1 


HUIZEN gezocht voor bin¬ 
nen- en buitenlandse kandi¬ 
daten. Verkoper betaalt 
gaan kosten.. Wijman & 
Partners, Schetsberg 149, 
Heetten. TeL 045-728671. 


Gevraa 


KERKRADE-WEST, Akerstr. 
159-D, appartement op be- 

K i grond met prachtige 
en, 2 slpks. ƒ 145.000,- 
k.k. Wijman & Partners. Tel. 
045-728671. 


iUTOCENTRUM 

P. VEENSTRA 


Opel Vectra 161 '92 / 28.500,- 

Opel Omega 2.0i stationcar type '89 ƒ 20.500,- 
Opel Kadert Edition 14i '90 ƒ 17.750,- 

Opel Kadert 1.3 LS5-drs. '86 ƒ 9.400,- 

Golf 1.6 Millionair type'89 ƒ16.500,- 

VW Polo coupé, veel acc. '88 ƒ 9.750,- 

Toyota Starlet 1.3 XI '88 ƒ 12.500,- 

ToyotaCelica 1.6 ST, sportvelgen '87 ƒ 2Ó.900,- 

Volvo 340 GL1.7 '89 / 14.900,- 

Volvo 340 GL, 5-drs. '85 ƒ 5.900,- 

Suzuki Swift 1.3 GL '89 ƒ 14.900,- 

Suzuki Alto Gl automatic '90 ƒ 12.500,- 

Suzüki Alto GL '89 ƒ 9.850,- 

Nissan Sunny 1.6 SLX coupé '88 ƒ 15.900,- 

Nissan Sunny 1.6 SLX, 4-drs. '87 ƒ 10.900,- 

Nissan Sunny 1.3 Trend '89 ƒ 15.900,- 

Nissan Micra Trend '89 / 12.500,- 

Fiat Panda 1000 CU '90 ƒ 10.900,- 

Fiat Uno 60 S '87 ƒ 8.750,- 

Peugeot 205 XR, GTI-uitv. type'90 ƒ16.900,- 

Ford Fiesta 1.1 CL '90 ƒ 14.900,- 

Ford Siërra 2.0 CL, 5-drs. type'88 ƒ 12.900,- 

Mazda 626 GLX 1.8 met schuifdak '89 ƒ 19.500,- 

Honda Prelude 1.8 EX '86 ƒ 14.900,- 

Honda Aerodeck type'87 ƒ 12.900,- 

Renault 1.4 Expres bestel '89 /10.900,- 

Bovag-garantie - financ. - inruil en APK-keuring 
Autocentrum P. Veenstra, Valkenburgerweg 13 
Voerendaal. Tel. 045-752999. 


~if I 
Hoekwoning met c v., ndme 
garage, berging en grote 
voor- en zijtuin. Jnd: provisie/ 
waskekter. Begr.gr.: entree, 
grote keuken, woonk. Ie 
vgwl: 2' slaapk. en douche-, 
riamte. 2e verd: via vaste 
trap, siaapruimte en zolder- 
.• De woning is ver¬ 
en verisert in goede 
staat van onderh. Aanv. in o. 
Pr./146.000,4tk. 
Cuifs 


* Winkelbetimmeringen. 

* Horeca-interieurs. 

* Binnen-betimmeringen. 

* ProjektHnterieurs. 

Vraagt woor dkekL . 

Ervaren meubelmakers. 
Ervaren interieurbouwers. 


Goede beloning. 

MMMes te richten aai Dhr. P. Curfs, Weerterveld 67, 
6231 NC Meerssen. Tel. 043-640064. 


Acteurs en actrices 

eè figuranten, met of zonder ervaring, voor een nieuw te 
maken Ned. speelfilm. Opname-tokatie o.a. V.S. en Ned. 
Bef enet «oor meer info: 06-340.350.40 (100 cLpjten.). 


Pe 

Wij zoeken voor spoecfige indiensttreding 

Buffetbedienden (met ervaring) 

Personeel voor diverse 
werkzaamheden 

TeL aamneiden dagelijks van 9.0O-16lQO uur, tel. nr. 045 - 
\VStm. Peaoonfijk aantneiden vrijdagavond na 20.00 uur. 


Tempo Team Uitzendbureau 

zoekt: 

Kok m/v 

Mil spoed, voor een restaurant in het centrum van Kerk- 
U helpt bij de bereiding en afwerking van de maai- 
U ben dageijks beschflcbaar en tevene bereid In de 
SMnduran te werken. Deze baan is kt verband met'ver- 
wnglng van een werknemer en duurt circa 1 é 2 maanden. 


Gevr. LOODGIETERS en 
leerling loodgieters. Install. 
bedrijf P. Cloodt bv, Beitel 
112, 6422 PB Heerlen. Tel. 
045-421941. 


BABYSIT gevraagd voor 
ptm. 21 uur per week. Voor 
meer info: 045-255552 


BEZORGERS gevr., mln. 
leeftijd 15 jr. voor Heerter- 
baan, Hoensbroek, Beersdal 
Muschemig en Amstenrade. 
TeL 045-257974. 


en je wilt 

je handen 

laten 

wapperen? 

Tèncef 

WW • 

uitzendbureau 


Wy zoeken wor onze be¬ 
middeling Mannequin- 

Dressmen. Wij kunnen u 
hiervoor tevens oplekten. 
SESSIBON-Models, Lana- 
ken. Tel. 09-32.89712377, 
«046-715566 


Ptccoto’a rn bet L 
woef In 
045-716966. 
KON1NGSBOSCH, Prinsen- 
baan 183-A, hoekh. met ga¬ 
rage, 3 slpks., bwj/82, 
/160.000,-k.k. Wijmart & 
s. TeL 045-728671. 


SUSTEREN, Feurthstr. 1-B, 
oed onderhouden woon- 
uis met inpandige garage. 
ƒ 176.000,4ck. Wilman & 
Partners. Tel. 045-728671. 


UBACH o. WQRMS, Kantstr. 
66, oudere, grote, goed on¬ 
derhouden woning met tuin. 
ƒ 136.000,-k.k. Wijman & 
Partners. Te». 045-728671. 


lid Bovag 

Valkenburgerweg 13, 6367 GS Voerendaal. 
Tel.: 045-752999. Financ. en inruil 


Te k. FAX nw.pr. ƒ2.400,- 
vr.pr. ƒ 800,-; bedr- tel. met 
automaat Vox 1100 3 tst., 
nw.pr. ƒ4.200,- vr.pr. 
ƒ2.000,-; computer modem 
v. Viditel etc., nw.pr. ƒ740,- 
vr.pr. ƒ300,-; draadloze te¬ 
lefoon met automaat, nw.pr. 
ƒ445,- vr.pr. ƒ100,-. TeL 
045-752848. 


Ter overname aangeb. PIZ» 
ZERIA. Lage huur en inven¬ 
tariskosten, geheel com¬ 
pleet Gelegen in Centrum 
Maastricht, fel. 043-620497. 


^ Groot succesvol Ameri¬ 
kaans QÓncem, sinds 1980 
in Amerika, nu ook in 1/ an¬ 
dere landen gevestigd. Vele 
miljoenen tevreden gebrui¬ 
kers over de gehele wereld. 
Verwachtte omzet In 1992 
$400.000.000 wenst aantal 
gebruikers en omzet in 1993 
te ruim te verdubbélen haar 
$1.000.000.000.. Wij zijn op 
zoek naar zwaarlijvige per¬ 
sonen die als onafhankelijke 
DISTRIBUTEUR/Consulent 
m/v aan deze ontwikkeling 
willen meewerken. Een klei¬ 
ne investering in eigen on¬ 
derneming is onontkoom¬ 
baar. Voor schrtfteBjke infor¬ 
matie: Groaco-Food,. Post¬ 
bus 120,6470 EC Kerkrade. 


k <U j a ! f3 fsj jfe :Tj 


ANWB & Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& ZN, Europaweg Zuid 340, 
Landgraaf. Tel. 045-321721 
fax 324744 voor alle rijbe¬ 
wijzen en chauffeursdiplo- 
ma’s; theoriecertificaat voor 
AB in 4 weken op examen. 


CHAUFFEURS-OPLEI- 
DING CCV-B start 19 de¬ 
cember 1992. Aanm. nog 
mog. SJagen is onze gar. 
Lessen worden gegeven 
door vakkundige leerkrach¬ 
ten. Verkeersschool Arnol- 
dussen en Zn., Hoogstr. 201, 
Landgraaf. Tel. 045-311631. 


Bevoegd PIANODOCENT 
geeft les aan huis. Info: 
Henri Nijsten 045-275272. 


•V V 


Hartelijk Gefeliciteerd 

met jullie 40-jarig huwelijk!! 

Hoera!! 

Noëlle is 1 jaar. 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voomjkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 > 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


REPARATIE huish. spp.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 


ONDERDELEN 
drogers en centrif 
wg Nrd 191 Ubacfa ó Wqfms 


KOELKASTREPARATIE, 
geen voonijkosten.en gar. 
Vroko 045*441566/ 461658; 


TV/VIDEQ tlefecL vandaag 
gebracht, morgen al klaar, 
prijsopgave en garantie. Tel. 
045-231340 E & E Electro- 
nica Brunssum. 


TV DEFECT? Binnen 4 uur 
klaar. 24- uur service. Tel. 
04750-11667. Knip uit en 
bewaar! 


Te k. HOBBY 5.30 De luxe, 
bwj 23-6-’90, div. ex*ra’s, 
ƒ 13.000,-. Tel. 045-462637. 


Toyota Corolla 1.3 HB Aut. Wit.. . 

Toyota Corolla 1.3 HB Aut. Wit.... 

Toyota Corolla 1.3 HB GU Zwart.. 

^Toyota Corolla 1.6 LB Grijs... 

Toyota CoroHa 1.6 LB GLl Wit.. - 

Toyota Corolla 1.6 LB XLI Rood...... 

Toyota Corolla 1.6 SD L.Blue. 

Toyota Corolla 1.3 HB XL BM Rood.. 

Toyota Corolla 1.6 LB XLI Gr. Green....... 

Toyota Cariha 1,6 XU Wit.......* 

Toyota Celica 1.6 ST Wit..... 

Toyota Celica 1.6STD.Gray ... 

Toyota MR112.0 STI Wit... 


..04-’86 ƒ 
..08-’88 ƒ 
..07-^ 
..09-’87 ƒ 
..04-’91 ƒ, 
..07-’90 ƒ 
..07-’89/ 
..07-’89/ 
..09-’90 ƒ 
..08-‘92 f 
..06-’85 ƒ 
....-’88 ƒ 
..04-’92ƒ 


BMW 31611.8 Beige...... ......-Ö2-’89T 

Citroen ZX 1.6 Avant Zwart ......04-’92/ 

ford Fièsta 1.1 CL Grijs ..........:.•••.*—*91“’88ƒ 

Ford Escort 1.4 CL Zilver M.....—...10*’89/ 

Ford Escort 1.4 CL Wit.i....*...08-’89ƒ 

Ford Orion 1 4 CL Zwart....02-’91 ƒ 

Ford Siërra 2.0 CL Zwart...06*’89/ 

Honda Civic 1.4 SD Wit..i,.. ...01-’88/ 

Mazda 3231.6 F Wit.......»....04-61 ƒ 

Mazda 3231.6 GLX I Grijs...04-’90T 

Nissan 1001.6 NX Rood..,.....06-’91 ƒ 

Opel Kadert 1.61 Rood........03-’90T 

Opel Vectra 1.6 GLS Blauw....03-’90/ 

Peugeot 2051.6 GTi Wit. ..01 -’88 ƒ 

Seat Ibiza 1.5 GL Rood.......03-‘88T 

Subaru GL 1.8 Aut. Wit...........-04-^ 

VW Golf 1.8 CL Blauw .: .........08-’86ƒ 

VW Polo CP 1.3 GT Wit..01-60 ƒ 


13.600, - 

17.800, - 

22.800, - 

17.500, - 

27.600, - 

23.800, - 
20.400,- 
23*600,- 

24.500, - 
36.000,- 

11.800, - 
22.800,- 
59.700,- 


23.800, - 

27.500, - 

12.800, - 
19.400,- 
16.800,- 

23.500, - 
21.800,- 

17.600, - 
29.700,- 
24.300,- 

30.800, - 

19.800, - 

29.800, - 

18.600, - 

12.800, - 

18.900, - 
14.000,- 

15.900, - MAZDA 626 1600, bwj 
lichtgroenmet., i.z.g.st. 
gek., vr.pr. ƒ 3.750,-. 
5567. 


m 


MAZDA 323 GLX di 
drs., stationcar, bl.met, 
’87, ƒ 7.850,-. AriensstE. 
Kakert-Schaesberg. ** ANWB-keuring toegestaan 
** garantie 3 tot 12 maanden 
** automobielen van Ie eigenaar 
** inruil mogelijk 

auto’s staan in onze showroom, overdekt en verwarmd 
** donderdag koopavond tot 21.00 uur 

Automobielbedrijf Mengelers 

Baanstraat 129, Landgraaf 

Schaesberg 

Tel. 045-318888 
Al vanaf 

> 

J I.U," 

staat u erbij! 


Bel 

045-719966 

en verras uw familie en vrienden! 

Sillü 

| |j MfpWHj iliMiPffWyW Kantoormeubelen 

Wist U dat wij een speciale afdeling gebruikte kantoormeu¬ 
belen hebben (Ahrend Fapet en Ahrend Mehes) o.a.: 
buro’s, kasten, dosstersfadénkasteh, tafels en stoelen etc. 
EMLY KANTOORMEUBELEN 
Industriestaat 37,6135 KG Srttand. 046*523738. Int. Chauff. Kippertransport 

ervaring nootzakelijk 

Zeffst. onderhoudsmonteur 

vracbtwagenpark 

ervaring/Bexfcetewerkt^d 


TeL aanm. op werkdagen: 

Wijnands Transport, Bunde 

._‘ 043-641891 


Garagebedrijf Kwarten VOF vraagt 

automonteur 

UaNI mef APK-2 diploma, aantrekkelijk salaris. SoBciterén 
m «si afspraak, Kastanjeiaan 148,6431 GN Hoenejjroek. 

Tel. 045-214171. 


Club Paris 

Nuke dames gezocht, prettige werksfeer, ifitem mogefik. 
Tel. 0832-11680449. 


Wolf EUROPABOUW 
vraagt voor Duitsland er¬ 
varen handlangers voor 
bouwwerkzaamheden. Tel. 
045-214500 en na 13.00 uur 
04405-1236. 


Gevr. voor vis/deficatessen- 
wjntel nette VERKOOP¬ 
STER, leeft, va 17 |r. te 
bevr. 6^ Dhr. j. van Boom, 
045-141594, na 15.00 uur. 


Gevraagd vriendetijke VER- 
KOPER/STER, 38 uur, 
ptoam. is ir. voor fflaal 
Landgraaf kaas- en %ie 
vleeswaren. Soft. tel 043- 
214464.dhr/mevr. Skating» . • 


Gevr. part-time COUPEU¬ 
SE voor veronderwerk, tev. 
voor winkel. BIn. v. 10-17 
uur. TeL*04493-5475. 


ZUTENDAAL (B). Luxe 
nieuwb. app. inger, keuken 
en badk., 2 slaapk. en gar. 
Onmidd. beschikb. bil. 0932- 
89722001. 


BUNDE, Papenweg 95, Ie 
huur winkelruimte met inrit 
naar magazijn, tuin, kelder, 
koelcel. Opp. 466 m2, ge 
schikt voor vrijwel alk 
branches. Vrg te aanvaar¬ 
den, huurpr. ƒ3.000,- per 
mnd. exd. Tel. 04&441277. 


WOONRUIMTE nabij cen¬ 
trum Hoensbroek te huur 
woef 1 persoon, eigen voor¬ 
deur, keuken en douche. TeL 
04492-2975. 


Te h. luxe ETAGEWONING, 
2e verd. aRéén aai echtpaar 
zonder kinderen, m.Lv. 15 
dec. a s. Huur ƒ 850,- exci. 
per maand: Kouvenderstraat 
163, Hoensbroek. Int. tel. 
045-212537, na 18 uur tel. 
045-213015 
Confectie-snijbedrijf . 
Danny Brouns 

zoekt kontakt met opdrachtgevers voor snijopdrachten. 
Snelle levering. Tevens ervaren thuisnaaisters gevraagd 
met ruimte ervaring in de kontektte. Bel of fax met 
045327347, Kantstr. 5,8374 ED LANDGRAAF. 


Horeca Bureau 
Europe BV 
Valkenburg 

Te koop Al-lokatte mooi 
horecaobject • 

Geleen 

Te hwr A1-lok£dte friture ' 

Hoensbroek 

Te koop café in centrum 
hógeomzet 

Maastricht 

Té koop café in voRcsbuurt 


Daihatsu Quadflieg , 

fOv*. ï- -*t' 

Suzuki Samurai softtop..!..1992 ƒ 19.75Ó, 

Suzuki SJ 410 hardtop G.K...1983 ƒ 9.750, 

LadaNiva1600.....1987 ƒ 7.950, 

Stationcars 

Nissan Vanetta bestel...!.1988 ƒ 12.900,- 

Ford Escort 1.8 diesel Clipper.;.1991 ƒ 24.900,- 

Opel kadert 1.4i LPG..1991 ƒ 17.750,- 

Ford Siërra 2.0GL spec.uitv.1986 ƒ 11.700,- 

Subaru 1.6 Van.1986 / 8.950 r - 

Automaten 

Opel Kadert 13 S...1988 ƒ 13.900, 

Audi 80 S diamantzwart..1990 ƒ 28.900, 

Daihatsu Charade GTTi schade.1986 ƒ 6.y00, 

Diesels 

Daihatsu Charade turbo.1987 ƒ 11.750, 

Volvo 345 DL .... ..1987 ƒ 11.750, 

VW Golf CL.........1989 ƒ 16.900, 

Peugeot 405 GRi LPG . .1990 ƒ 19.900, 


13.900, - 

28.900, - 

6.yoo,- 


ƒ11,900,-; Opel Vectra 
S GL wit ’89 van ƒ 23. 
voor ƒ 22500,-; Opel K 
1.3 LS 3-drs rood 54.000 
'89 ; van ƒ17.000,- \ 
ƒ 15.900,-; Opel Kadert 
drs LS wit '87 van ƒ 124 
voor ƒ11.900,-; Cftroir*. 
Palmares wit z. mooi ’88 
ƒ14.900,- voor ƒ12 
Citroên BX 1.6 RS zilver 


vermet. 90 van ƒ17 
voor ƒ16.900,-; Lancia 
ta 1.3 felrood '88 
ƒ13.900,- voor ƒ12 
Renault 19 TR Chi 
blauwmet. ’90 


$ 


11.750,- 

11.750,- 

16.900, - 

19.900, - 


Div.Occasions 
A.N.W.B. gekeurd 


Van school 


enjeioiff 

nu wel 
werken? 


Jft?;:, (: : 11(‘l Mi - 


Geleen 

Te huur café in dorpskern, 
interessante huurpi^s. 
Redelijke overnameprijs ' 

Omg. Heerlen 

Te koop prachtig horeca- 
object. Veel mogelijkheden. 
Zonder voldoende eigen 
middelen onnodig te reflec¬ 
teren. Info op ons kantoor. 

Valkenburg 

Te koop hotehpension 
uitzendbureau 


Landbouwmechanisatie 
Gebrs. Op ’t Root Ospel bv 

Ketelaarsweg 16 
6035 AC OSPEL 

Eindejaars-show 

met primeur de nieuwe DEUTZ DX 6.81 met automatische 
versnellingsbak. 

op 

donderdag 10 december 10.00-22.00 uur 
vrijdag 11 december 10,00-22.00 uur 
zaterdag 12 december 10.00-18.00 uur 

Tel. 04951-33446 831111 


--n-Epijiaiijll 


Te koop grote TREINBAAN 
(Mëiktin). Te». 045-724653. 
te huur in 
voor juffrouw of 
werkend meisje met c.v. en 
badkamer, tel. 045-725872. 


Te huur KAMER plus etage. 
Heerterbaan 74, Heerlen. 
Tel. 045-410383 b.g.g. 045- 
419692. 


J.man zkt kamer of KOST¬ 
HUIS omg. Brunssum, tot 
ƒ 500,- alFtn. Anjetierstr. 48, 


Heerlen 

Té huur A-1 iokatie 
Lunchroom-Croissanterie 
Info op ons kantoor! 
Voor informatie: 
Horeca Bureau Europe BV, 
Postous 3051, 6460 HB 
Kerkrade. TeL 045-427777. 
Fax. 045-413521. 


MANAGER zoekt te huur 
eengezinswoning op korte 
termijn. Latere koop niet uit¬ 
gestoten. Omgeving: Sittard, 
Schinvetd, Eygelshoven. 
Minimaal 3 stok., garage en 
tuin. Tói. 046-375041, fax 
046-370090. 


KACHELS, keuze uit 200 st. 
JaC. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 


GASKACHELS v.a. ƒ395,- 
gratis geplaatst. De Kachel 
smid. Tel. 04459-1638 . 


ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. 

maanAan OPSLAGRUIMTE te? huur 

ISn nrTi.nr gevr. in Heerlen of omg., plm. 

150 ni2voor Prijsopgave en 

ligging bel na 19.00 uur 046- 
opgeven. Tel. 045-719966. 715604 . 


Audi 801.85 verl. sportvelg. .1989 ƒ 24.90C 

BMW 3181 M-uitv I3.000km. 1990 ƒ 29.90C 

•BMW 316 rood... ..........1986 ƒ 12.90D 

Daihatsu Charade 13i sport..... 1991 ƒ 20.900 

Escort 1.6CLXRSuitv.1990 ƒ 24300 

Ford Siërra 1.8 CL....1989 ƒ 14.900 

Ford Orion 1.6 CL Bravo...1989 ƒ 16.900 

Ford Escort 1.4 CL 5-dr$. 1989 ƒ 16.900 

Fiat Panda 34 White..;.....1985 ƒ 5.950 

Ford Siërra 1.6 laser 3-drs...;.1986 ƒ 9.750 

Ford Siërra Ghia 1.8........1985 ƒ 8.900 

Ford Escort 1.1 laser...1984 ƒ 4.950 

Honda Jazz.;.......1985 ƒ 7.950 

Honda Civic 1.3 S....1985 ƒ 8.750 

NissanBluebird2.0SLX.......1989 ƒ 14.900 

Mazda 3231 ;3 sport 1987..............1988 ƒ 10.900 

Mitsubishi Cott EXE 1.5.....1988 ƒ 11.900 

Opel Kadert GT zwart.. .....A.......1986 ƒ 9.900 

Opel Kadert 1.61 CL Sedan. .1990 ƒ 18.900 

Opel Kadert 13 Sclub„..^. „.„.,.,.*1088 ƒ 13-900 

Opel Corsa 1 jS Sedan ............1986 M -8..7SQ 

Opel Kadert 1,3 S 3-drs...:.W.. ....1984 Jl: 4.950 

Opel Rekord 2.0S .,„..„.„.....„..1984: ƒ 4350 

Opel GT spec. uitv.1969 op aam 

Peugeot 205 t^XR...i*.,........ƒ T3.0OÖ 

Renault 25 GTX^3GLX^„.;„...^..^...„.„.......,t907 ƒ ifl.900 

Suzuki Alto Gt 5-drs ......:...1888 f it 9 J5Ö 

VW Golf 1.6 ZHOR uitv...„:„...„.„1988 ƒ f ,$$300 

VW Golf 1.8 Spëc. uitv,..,..;.... „;..„19re ƒ 0.750 

VW Jetta 1:6 OL ....„1935; ƒ , 8.750 

VW Polo coupé t.3 S ...........198$, ƒ '12.900 

$t' :; tnruilers ïï&it 

Toyota Coroila coupé '82 ƒ 3.050,-; Ctoel RekorlPG '84 
ƒ 4.750,-; Mitsubishi Lancer ’82 ƒ 2.2000,-; Fotóf Fiêsta 79 
ƒ 1.750,-; Honda Accor ’80 ƒ 1300,-; Fiat 126 '81 
ƒ 2.750,-; VW Golf '82 ƒ 3.750,-; Renault 5 '82 ƒ 1.500r< 
Reeweg 112, Landgraaf. Tal. 045-321810. 1 ' 


........1988 

1085 


24300,- 

29.900, - 

12.900, - 

20.900, - 

24300,- 

14300,- 

16.900, - 

16.900, - 
5350,- 
9.750r 
8.900,- 
4.950,- 
7350,- 
8.750,- 

14.900, - 

10.900, - 

11.900, - 
9300,. 

18.900, - 

13.900<-‘ f 435o!- 
op aanvr 

f nm-- 

ƒ 3.900,- 
ƒ?; 9.750,- 

ƒ 0.750,- 
ƒ 8.750;» 
ƒ '12.900,- 


lers Mitsubishi L 300 
personenverv. 53.000 
89 van ƒ17.900,- 
ƒ 18.500,-; Renault 21 
vada GTS blauwm. '88 
ƒ17.500,-; voor /1$ 
Opel Corsa 1.2 Van 


an '87 van ƒ7.950,- 
ƒ 6.950,-. Teveine div. i 
attto’S tot ƒ 2 . 000 ,-. ' 17, Kerkrade. 


[i j.i 

t •[:] II i^lil 


Examenkadidate schoon- 
hetosverz. zoekt BEEN- 
HARS en epileermodel. 
Reacties liefst voor 13 dec. a. 
s. Patrizia Frau. 045-420638 
Kettaade, 


KACHELS, gashaarden^ in¬ 
zet, inbouw. Gratis geplaatst. 
De Kachelsmtd, de beste en 
goedkoopste. Walëm 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 


Uitknippen. Te koop antra¬ 
ciet KOLEN-NOOTJE 3 en 


lil 1 Bi W \\m ‘I ratte thuisbezorgd 
19784. . W Hmburgs dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 7 
ues uit automaat 


HAAG - De ING Bank 
ft een proef in voorbereiding 
een apparaat dat de klant 
kantooruren eurocheques 


vt 


Voormalige NMB Bank hoopt 
Jm volgend jaar het apparaat 
eed te hebben voor een expe- 
tènt. Het is de bedoeling dat 
consument in de proefgebie- 
h net zo gemakkeljjk euroche¬ 


ques kan afhalen, als nu contant 
geld uit de geldautomaat. 

Volgens de ING Bank-woord- 
voerder, die overigens nog de 
nodige slagen om de arm houdt, 
mikt de bank op extra service 
aan de klant. „Veel mensen kun¬ 
nen tijdens kantooruren geen 
cheques afhalen. Wij zien er een 
mogelijke uitbreiding van de ser¬ 
vice in.” Van belang voor de 


proef is vooral de ontwikkeling 
van de software. Hét apparaat 
moet namelijk ’in de gaten kun¬ 
nen houden’ dat van een bepaal¬ 
de klant niet meer dan twintig 
eurocheques in omloop zijn. 

Volgens de bank omvat de proef, 
die zij met een mogelijke leve¬ 
rancier voorbereidt, een aparte 
pas-met-pincode. In de automaat 
‘worden voor de klant vijf che¬ 


ques per keer gereed gemaakt. 
Dat het een aparte pas moet zijn 
- naast de gangbare bankpas- 
met-pincode - is logisch, met 
het oog op de veiligheid. Banken 
adviseren immers de cliënt euro¬ 
pas en -cheques niet bij elkaar te 
bewaren. Dan is het niet verstan¬ 
dig om voor het afhalen van de 
cheques het invoeren van de Eu¬ 
ropas in dezelfde automaat te 
verlangen. 

Andere grote, Nederlandse ban¬ 
ken reageren zeer terughoudend, 
gevraagd naar hun plannen met 
een cheque-uitgifte-automaat. 


'Massa-ontslag slechts bestrijding symptomen 9 

OR: organisatie bij 
Hoogovens hapert IJMUIDEN - Met alleen kostenbe¬ 
sparingen overleeft Hoogovens 
IJmuideh niet. Wel met een goede 
organisatie met hoogwaardige pro- 
dukten en een goede marktpositie. 
Het schrappen van 2.300 arbeids- 


Bundesbank laat tarieven vooralsnog ongemoeid 

ente in Nederland omlaag 


Ply'-- Van onze redactie economie 

;,'r - • 

^STERDAM - De rente in ons land gaat weer wat dalen, 
l^ederlandsche Bank verlaagde gisteren de belangrijkste 
Pjtetarieven met een kwart procent. Dé bank besloot dat on- 
ftSbkelijk van de Duitse Bundesbank, die de rente gisteren 
g e w ijzigd liet. Volgens De Nederlandsche Bank maakt de 
^sterke positie van de gulden binnen het Europese Monë- 
Stelsel (het EMS) de zelfstandige renteverlaging moge- 


Duitsers de inflatie nu met 3,7 pro¬ 
cent nog veel te hoog. Ook de geld- 
groei - in oktober tien procent in 
plaats van de gewénste maximaal 
5,5 - baart de Bundesbank zorgen. 
Bovendien wordt afgewacht of de 
belangrijkste Duitse vakbonden 
hun looneisen inderdaad matigen. 

Vertrouwen 

Alom werd gehoopt op een rente¬ 
verlaging in Duitsland. Een rente¬ 
verlaging zou. de internationale 
economie stimuleren en de span¬ 
ningen binnen het Europese Mone¬ 
taire Stelsel verminderen. Binnen 
het EMS deden zich gisteren echter 
geen schokkende veranderingen 
voor. Wel staat de Deense kroon 
weer onder druk. Dat gebeurde na¬ 
dat de Noren gisteren de verdedi¬ 
ging van hun kroon opgaven. De 
koppeling van de Noorse kroon aan 
de ecu, de rekeneenheid van de Eu¬ 
ropese Gemeenschap, werd losgela¬ 
ten. Eerder deden de Zweden en de 
Finnen hetzelfde. 

De * werkgevers-vereniging VNO 
verwacht geen schokkende gevol¬ 
gen van de renteverlaging in ons 
land, maar spreekt van een positief 
signaal. „Er is blijkbaar veel ver¬ 
trouwen in de gulden en in een 
gunstige ontwikkeling van de infla¬ 
tie^ 1 ....... 


lil 1 


11 " 

u • ■ , l "«; t ; | 

^ 1 -,’•>! 1! . 

‘ ' i . .13 :1: j. 

<j,‘S Hj .ü.ti jjisiiljli 


■ 1,1 ï ■ i 

..._ _ ■ ■ ■■■ _ ■ 


— 


' 111 W ■ f: 1 .'_ * _ 


■ V 

llljiil! iillill 


ill 


rangang van vandaag berekent 
ufféderlandsche Bank een voor- 
Pjfente van 8,25 procent en een 
jPtessedisconto van 8,75 procent 
^Wfomessedisconto is het be- 
tarief, omdat de banken 

1 doorberekenen in de kredieten 
^edrjjven en particulieren. De 

2 op de speciale beleningen 

P wt met 0,1 procent verlaagd tot 
rocent. Ook de Belgen ver- 
hun rentetarieven. 

i fcm tse centrale bank, de Bun- 
~~énk, weerstond gisteren de in- 
|*®tionale druk om de rente te 
jpfen. Het belangrijkste tarief, 
lombardrente, blijft staan op 9,5 
RNft, Wel besloten de bewakers 
• Oe D-mark de doelstelling voor 
fteldgroei voor volgend jaar iets 
Volgend jaar mag de 
ld in Duitsland van 
ank met 4,5 é 6,5 pro- 
? groeien, een procent meer dan 

-president Schlesinger 
erde gisteren dat dit geen 
eïing van het strakke mone- 
tahand^aren zien in de ierrui- 
g Veaaroë nérmen voor dë géld- 
«i echter een signaal dat de 
rente begin volgend jaar wel- 
, wel omlaag gaat. r.V 


o’n renteverlaging vinden dé 


• De Belgen kunnen vanaf vandaag een nieuw bankbiljet in hun portemonnee stoppen. 
Het lQQOOfrank-biljetis jgoed ruim 550 Nederlandse guldens. . Foto-.EPA 


plaatsen is slechts symptoombe¬ 
strijding. Waar het werkelijk om 
gaat is de organisatie van Hoogo¬ 
vens Ijfmuiden fundamenteel aan te 
pakken. Dat adviseert de onderne¬ 
mingsraad (OR) van het staalbedrijf 
de directie. 

Nu de vakbonden onlangs een ak¬ 
koord sloten over de manier waarop 
2.300 van de 14.000 mensen af¬ 
vloeien, komt de OR nu met een 
advies over hoe het bedrijf verder 
moet werken. „Het is nu even koud 
buiten en meteen moet er worden- 
bezuinigd. We accepteren dat er vol¬ 
gend jaar 300 miljoen gulden extra 
wordt bespaard. Maar we waarschu¬ 
wen ook dat wanneer er niets aan 
de organisatie wordt gedaan, het 
bedrijf bij het volgende koudje 
weer in de problemen zit,” verdui¬ 
delijkt voorzitter Sjoerd Krotje. 

In het advies aan de directie stelt de 
ondernemingsraad vast dat de kost¬ 
prijs te hoog is en dat zowel de 
kwaliteit van de produkten als de 
stiptheid bij het leveren verliezen 
veroorzaken. De afnemers stellen 
steeds hogere eisen, en Hoogovens 
slaagt er niet in die te garanderen. 
De organisatie is nog te veel proces¬ 
gericht in plaats van marktgericht 
en de afdeling verkoop is niet altijd 
op de hoogte van de (onjmogelijk- 
heden van de produktie. 


Gezongen protest 
bij Kemira Pernis 

ROTTERDAM - Bij de kunst- 
mestfabriek van Kemira in 
Pernis is gisterochtend een 
korte poortactie gehouden 
door de Industriebond FNV. 
Een deel van het personeel 
protesteerde met gezang tegen 
de stroeve manier waarop de 
onderhandelingen over een re¬ 
organisatie van het bedrijf ver¬ 
lopen. 


Bij Kemira verdwijnt de helft 
van de vierhonderd banen, om¬ 
dat de verliesgevende meng- 
mestfabriek Wordt gesloten. 
Een maand geleden leek het 
$eop daf bonden en directie het 
ééns konden worden over een 
sociaal plan, maar de afgelo¬ 
pen week liepen de onderhan¬ 
delingen vast op een af¬ 
vloeiingsregeling. Vandaag 
wordt verder onderhandeld 
tussen de bonden en het be- 


FDDORP - De Vervoersbond 
wil dat de NS het onderzoek 
het spoorwegpngeval in 
Idorp uitbreidt met een alge- 
onderzoek naar de veiligheid 
de spoorwegen. Bij de ontspo- 
' in .Hoofddorp kwamen vorige 
vijf mensen om het leven en 
n er 33 gewond. Het CNV wil 
of ’er een relatie bestaat tus- 
de veiligheid én de eventueel 
nomen werkdruk van de 
-nemers.’ 


teur R. den Besten heeft 
d het voorstel in overwe- 
. ié nemen en binnenkort met 
antwoord te komen. „Daarbij is 
* termijn afgesproken. Het on- 


9 Resultaten verwerken in reorganisatieplan 9 

CNV wil onderzoek 
naar veiligheid NS derzoek loopt nóg tot februari, dus 
we willen niet onnodig druk óp de' 
ketel zétten,” aldus woordvoerster 
J. van der Molen van het CNV- 

Behalve de NS doen ook de Spoör- 
wegongevallenraad en justitie een 


onderzoek naar de toedracht van 
het ongeval. Als de NS niet bereid 
zijn het verzoek van de bond in te 
willigen, zal het CNV zich met zijn 
voorstel richten tot de Spoorwegon- 
gevallenraad. De resultaten van het 
.uitgebreide onderzoek zouden vol- 


genériè Vervoersbond moeten wor¬ 
dend Verwerkt in het reorganisatie¬ 
plan van de NS 'Sporen naar 1996’. 

Als er een te hoge werkdruk is, 
heeft dat gevolgen voor de veilig¬ 
heid van de werknemers en de pas¬ 
sagiers, meent het CNV, dat uit¬ 
drukkelijk stelt niet te willen specu¬ 
leren óver de oórzaak van de 
ontsporing. De machinist van de uit 
de rails geraakte intercity Amster¬ 
dam-Vlissingen is lid van het CNV. 

De Vervoersbond FNV steunt het 
voorstel van het CNV niet. „Door 
nu te vragen naar een algemeen on¬ 
derzoek naar de veiligheid van de 
NS wordt het publiek onnodig ver¬ 
ontrust.” 


Bélasüngstrop blijft beperkt 

DEN HAAG - De belastingtegenvaller blijft dit jaar waarschijnlijk 
beperkt tot 400 miljoen gulden. De vrees van het kabinet dat dit be-. 
drag nog zou oplopen, lijkt ongegrond. Dat wordt duidelijk uit ant¬ 
woorden van minister Kok'van Financiën op Kamervragen over de 
Najaarsnota. Bij het vérschijnen van dit stuk een maand geleden zei 
premier Lubbers te verwachten dat het bélastingtekort, dat tot okto¬ 
ber 400 miljoen bedroeg, nog met enkele hónderden miljoenen zou 
omlopen. Dat zóu betekenen dat de taak die het kabinet zich heeft 
gesteld om het financieringstekort dit jaar tot 4,25 procent van het 
nationaal inkomen te beperken, niet gehaald zou worden. 

De belastingontvangsten over november vallen echter mee, aldus 
Kok. Hij wijst er overigens op dat het patroon van belastingontvang¬ 
sten dit jaar een grillig karakter heeft Het is daarom niet helemaal 
uitgesloten dat volgende maand alsnog een onverwachte tegenvaller 
opdoemt. Dat grillige patroon wordt deels veroorzaakt door maatre¬ 
gelen als de invoering van de nieuwe belastingwetgeving (plan-Qort) 
en de btw-verlaging, schrijft Kok. Hij houdt daarnaast rekening met 
onverklaarde incidentele factoren. ~ 


Topman 


Pierre Everaert (53), topman 
van de Zaanse grootgrutter 
Ahold, stapt onverwachts over 
naar Philips. Everaert wordt 
volgend jaar lid van de raad 
van bestuur .en vice-president 
van Philips, zo heeft het Eind- 
hovense elektronica-concem 
gisteren bekendgemaakt. De 
Ahold-president volgt bij Phi¬ 
lips Ype Bouwkamp (58) op, 
die met pensioen gaat Everaert 
wordt op zijn beurt bij Ahold 
opgevolgd door drs. C.H. van 
der Hoeven (45), die al acht jaar 
in de raad van bestuur van 
Ahold zit Philips wil geen na¬ 
der commentaar geven op de 
verrassende 'transfer’ van Ever 
raert naar Eindhoven, onder 
meer omdat nog gesproken 
moet worden over de verdeling 
van het takenpakket binnen de 
raad van bestuur. 

• Schilders 

Het Bedrijfschap Schildersbe¬ 
drijf en dë Vereniging van 
Verf- en Drukinkt-fabrikanten 
hebben besloten samen het 
probleem van het verfafval van 
schildersbedrijven aan te pak¬ 
ken. Het project gaat in januari 
van start met een proef in het 
stadsgewest Den Bosch. Die 
proef moet uitwijzen hoe inza¬ 
meling en het hergebruik van 
verf en vérpakkingen in het he¬ 
le land het best ingevoerd kan 
worden. 

• Zout 

De produktie van kali en steeri- 
zout in Duitsland wordt gecon¬ 
centreerd via een fusie *an de 
Westduitse onderneming Kali 
und Salz en de in de voormali¬ 
ge DDR gevestigde Mitteldeut- 
sche Kali Het chemieconcern 
BASF, eigenaar van Kali und 
Salz, krijgt de leiding over de 
nieuwe onderneming en zal de 
komencje jaren een ingrijpende 
sanering uitvoeren om de Duit¬ 
se zoutproduktie weer concur¬ 
rerend te maken. 

t Banenpools 

Vanaf 1 januari 1993 hoeft over 
diensten verricht via banen¬ 
pools of jeugdwerkgarantie- 
organisaties niet langer btw te 
worden betaald. 


Fokker 


De Industriebond FNV zal 
maandag zijn instemming be¬ 
tuigen met de overname van 
Fokker door DASA- De drie 
andere bonden, CNV, Unie en 
VHP girfgen eerder akkoord. 


Renault 


Het Franse staatsautoconcem 
Renault wil volgend jaar 2.250 
banen schrappen bovenop de 
1.350 die er naar verwachting al 
zullen verdwijnen. Renault 
denkt .met de maatregel de ge¬ 
volgen van het inzakken van de 
Europese automarkt het hoofd 
te kunnen bieden. Bij' de be¬ 
kendmaking gisteren liet het 
concern weten te verwachten 
dat de automarkt van Europa 
het komende jaar vijf procent 
kleiner zal worden. 


^®«?urstelling gezorgd. In de. 
Ym de m i d da g ; werd- bekend 
” «^ndesbank de normen voor 
van de geldhoeveelheid 
ftar had verruimd, maar de 
el %>n hierin geen signaal ont- 
, en dat de rente in de Bondsre- 
„ 7 * volgend jéar sterk zal wor- 


f 
4 


et 


<!-? 


*• 


•«tarieven met een kwart pro- 
'punt te verlagen, maar het wis- 
^éconto ongewijzigd te laten, 
voor de beleggers reden genoeg 
te nemen. 

. E-index kon in de ochtend- 
h°g stijgen naar een hoogste 
._***$■ 284,65; maar daarna kwam 
wialag en sloot de index met 
verhes van 1,75 punten op 
koersindex daalde be- 
eidétrmet 6,7 punt tot 197,1. Er 
^totaal. voor f 2,4 miljard 
Wiwd waarvan f 578 miljoen 
transpörifonds 
oyd werd getroffen door een 
Brits persbureau 
opnieuw naar de kapi- 
prfu zou gséH- Handelaren 
h bang dat het concern met 
aandelenemissie zou komen, 
éns het persbureau had deze 
ar ^ n S in het personeelsblad ge- 
*w ter vo tede een rectificatie 
iet bureau, maar de schade was 
^agencht. Nedlloyd het f 2,20 
aLr 0p f 30,70. Philips ging sterk 
r* g en dook onder de f 20. Een 
Verkoper uit de Verenigde 
d£k Wi “ ^«tWïördelUk. voor 
Philips verliet de beurs- 
verlies van f 1,10 op 
schoof acht dubbel- 
naar f 85,50. Op de op- 

tL— beleggers aan 
fOUjn staan bq gebrek aan rich- 

33 000 -■>- 
%( T 


i 


M 

a 


Hoofdfoodsen 

ABN Anno 
ABNAmroAinF. 
ABN Amro ObLQr.f. 


Ahold * 
Akzo. 

Alrenta 

Amevcert. 

Bols eert. 
Bührm.Tetc. • 
CSMc^rt. 

DAF 

Dordtscbe Petr. 
DSM 

Elseviercert. 
Fokker eert. 
Gist-Broc.cert. 
Heineken 
Hoogovens nrc • 
HnntffDouglas 
Int.Müller 
InUNed.Gr. c. 

KLM 
KoaKNP 
Kon. Olie . 

Océ-v.d.ir. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Bobeco 

Rodamco 

Rolineo 

Korento 

Stork 

Unilevercert 
Van Ommeren nrc 
V«3öitVNÜ 
Wessanencert. 
Wolters-Kiuwer . 


v.k. s.k. 

49.90 i 

77.90 1 


118,50 

15^0 

33,00 

173,10 *■ 
1540 
37,60 
54,00 
5230 
2530 


Boer Boekh. Kon. 
BoerDeWinkelb; 
BorsumyWehry 
Boskalis Vestm. 
Boskalis prèï. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Caivé-Delftpref 
Calvé-Delftcert 
Cindu Intern. 
Ciaimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 
Desseaux 
Dorp-Groep 
Draka Holding 


3230 

30,70 

40,90 

40,90 

38,40 

37,00 

20,20 

19,10 

43,60 

42,80 

95,50 

9530 

45,10 

44,60 

95,00 

94,90 


EMBA 

Eriks Holding 
Flexovitlnt. 

Frans Ma assen 
Fugro McClelland 
Gamma Holding 
Gamma pret 
Geraarellit 
Getronics 


mm 

3640,00 
.390,00 
1195,00 
12030 
204,50 
21,00 
23,00 
106,00 
103,20 
- 5,70 
' 13,90 
..,104,30 
38,09 
2230 
20,50 


22,20 

61,30 

52.50 
2630 
2530 

27.50 
1130 

2450,00a 


Avondkoersen Amsterdam 

ABN AmrpHold. 4930 (4930) 

Ahold 85,70 (85,50e) 

‘ Philips 19,10-19,20f (19,10) 


Bmnenl. aandelen 

Aalbertslnd 1 

ABNAmroHldprf. 
ACF-Holdingc. I 

Ahrend Groep c. ! 

AsdOptionsDr. 

Asd. Rubber 

AntVerff. 4( 

AtagHolicert 1] 

Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
Aut.IuLR'dam 
BAM Groep 

Batenburg 1 

Beers 1 ( 

Begemann Groep ( 

Belindo 3( 

Berkel’s Patent 
•Blydenst-Will. S 


42,00 

42,00 

6,24e 

6,22 

34,90 

35,00 

9430 

93,50-- 

9,60 

9,40 

2,35 

2,35 

400,00 

- 

111,00 

111,00 

36,00 

3830 

3930 

39,00 

55,00 

55,00 

73,00b 

73,50 

150,00 

150,00 

109,50f 

109,50 

80,00 

7930 

306,00 

304,00 

0,35 

0,35 

26,00 

25,50 


Gjessen-üeN. 
Goudsmit 
Grotech . 
GUHolding 
Hagemeye;- 
HALOhutfi. 
HAL ICrust Unit 
HBG 

Heineken Hold. 

. Hes Beheerc 
Hoek’sMach. 
HoU.Sea S. 

HoU, Ind. Mij 
HoopEff.bank 
Hunter D.pref. 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Kiene Holding 


67,00 67,50 

45.50 4530 

58,00 57,00 

27,80 26,50 

95,00a 94,00 

5.70 5,70 

10.50 . 1030 

3130b 31,00 

18,00 17,90 

127# 12630 

.2430 25,00 

196,00 192,00a 
185,00e 185,80 

11838 11930 

123Ö M ' "12,80 
jWO 12,80 

180,50 177,00 

14930 149,10 

16,00 15,00a 

5230 52,50 

0,28 0,27 

37,00 37,00 

7,00 6,80 

1.70 1,80 


NEDAP 
NKF Holding 
Ned.Part.M0 
NedLSpringst. 
Norit 

Nutrieia GB 
NutriciaVB 
Ny v.-Ten Cate 
OmniumEurope 
ÓPGcen 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Pal the 

philips divVS 
PireüiTyre 
Polynorm , 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 

Reesink r' 

Samas Groep 

Sarakreek 

Schuitema 

Schuttersveld 

Smit Intern. 

StBankiersc. 

Stad Rotterdam c 

Telegraaf De. 

Textielgr.Twente 

Tulip Computers 

Tw-KabelHokfing 

Ubbink 

Union 

UnDutcb Group 

Vereènigde Glas 

Vertocert 

VoltóStevin 

Vobtiae 

VredesteiA 

VRG-Groep 

Wegener 

WestlnvestF. 

Westlnv.F.wb 

Wolters Kluwer 

Wyers 


3030 3030 

110,50 109,% 

6130 51,70 


1630 ' 14,70 
12330 121,00 

128,00 12730. 

75,00 7430’ 

8,50b 

30,00 . 38,00 

71,10 7130 

229,00 227,00a 


44,00e 

14.50 
71,50. 
2730 
14,10 

1685,00 

34,00 

2230 

13,00 

40,90 

90.50 
83,00 

10.70 
112,00 
70,00 

45.70 
035 

505,00 

18,00 

44,00 

1430 

12.50 

23.50 

67.70 
8,50b 

100,60 

336,00 

19,00 


13.10 
136,50b 
13830 
44,10. 
1430 
7130 
26,70 

14.10 
1685,00 

33,00 

21,00 

13,00 

40,90 

9030 

83,00 

1030 

111.70 
70,00 

45.70 
030 

505,00 
17,50 ' 
4430 
1430 
1130 
2330 

67.70 
930 

100,00a 

332,00 

19,00 


KBB 

Kon. Sphinx 

Koppelpoort 

Krasnapolsky 

Landré&GL 

Macintosh 

Maxwell Petr. 

MoearaEnlm 

M-EnimOB-cert, 

Moolen Holding 

Mulder Boskoop 

Multihouse 

•Naeff 

NAGRON 

NIB 

NBM-Amstelland 


8,10 8,10 

95,00 95,00 

30,50 3030 


60,80 62,00 

43,30 42,60 

332,00 333,00a 

235,00 195,00a 

44,80 44,80 


11930 H9.00 

1209,00 1206,00 

15850,00 15850,00 

25,50 25,50 

42,00 42,00 

2,80 - 2,70 

470,00 

61,70 6230 

656,00 660,00b 

7,30 . 7,30 I 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro AancLF. 80,00 

ABN Amro Albefo 5030 

ABN Amro Amer.F. 70,40 

ABN Amro Eur. F. 67,10 

ABN Amro FarEF. 49,00 

ABN Amro Liq.GU 169,40 

ABN Amro NethJf. 82,20 

ABN Amro rent.div 150,10 

AegonAandelenf. 33,90 

Aegon Spaarplus 5,05 

AldollarBF$ 28,60 

Alg.Fondsenbez. 226,00 

AllianceFuud 10,30 

Amro North Am.F.‘ 67,60 

Amvabel 84,10 

Asian Tigers F. 66,00 

Asian Select F. 63,00 

AustroHuBg.F. 3,80 

Beleg.f.Ned. 63,10 

BemcoRentSel. 59,00 

Bever Belegg. 230 


CLNObLDiv.F 
CLN Obl.Waardef. 
Delta Lloyd Inv. 

DP America Gr J. 
EGF in vestm. 
EMFRentefonds 
' Eng-HoU£eLTl 
Envir.GrowthF. 
Esmeraldapart 
EurAss.Trust 
EMSGrowth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Index Fnd 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FarEastSeLF. 

:Gim Global' 
Groeigarant 
Holland Fund 
HoU. Eur. Fund 
HoU. Obl.Fonds 
HoU. Pac. Fund 
HoU. SelFonds 
ING Bnk Dutch Fnd 
INGBnkGeldm.Fnd 
INGBnkGlob.Fund 
ING Bnk Oblig.Fnd 
INGBnkSpaardF. 
ING Bnk Rentegri 1 
ING Bnk VastgJKnd 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Tntereffektwt 
Investapart. 

IS HimaLFund $ 
Jade Foydfc 
Japan Fund 
JapJncLAlphaF. 
Jap.SectRatYen 
Korea Pac.Tr. $ 
Liquirent 
MaLCapital F.$ 
MeeaOblDiv.F. ) 
México Income F. 
MKIntVentures 
Mondibel 
NatResJund 
NedufoA ■ 

Nedufo B • 

Nevas 

Nevas 17 cumpréf. 
New Aaia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMFRentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
Pac.PropBec.F. 
Pierson Rente 
Postb Aand.f. 
Postb.Belegg.f. 
Postb.Venn.gr.f. 
Rentalent Bel. 
RèntotaalNV 
RG America F. 
RGDivirentF. 


635 

5,75 , • 

50(50 

51,10 

50,50 

50,70 

1,36 

136 

6530 

66,00 

46,00 

46,00 


12630 ’ 
87,00 


RG Europe F. 
RGFlorente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
RodinProp3 
Rolineo cum.p 
Schrod.Int.Pr.F 
Sci/Tech $ 
SuezLiq.Grf. 
Technology Fund 
TokyoPac.HokL 
Trans Eur.Fund 
TtanspacJ. 
Uni-Invest 
UnicoInvPuhd 
Unifonds DM 
Vaste WaarcLNed 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Obl.Gr.f. 

VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
WereldhaveNV 
Yen Value Fund 
ZOMFloridaF,$ 

Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

'Austria Global 
Berghuaer Papier 


Parallel tep-15 

Besouw, van 
Free Record Shop 
Geld. Papier c. 
Groenendijk 
Grontmü 
LCI.ComputGr. 
Melk, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef . 
Neways Electr. 
Ordina Beheer 
■P8tCGroep 
Sligro Beheer 
Weina 
Wewéer 

Wall Street 


2930 29,00 

17,00 17,00 

58,00 58,00 

26,00 26,00 


4230 43,00 

2,50 2,40 

5330 53,20 

47,70b . 4830 


5130. 5130 

4,90 430 

1230 1230 

7530 7530 

5230 5230 

3230 3230 

19,00 18,60 


2730 2730 

110,40 110,40 
1031,00 1031,00 


Comm.Obl.F.1 
Comm.0bl.F3 
Comm.OblF3 
De Drie Electr. 
Delta LLDollarf 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 

Delta Lloyd Kent 

Dico Intern. 

DOCdata 

DutcbTakeOv.T. 

Ehco-KLM kleding 

E&LBelegg.l 

E&LBeleggi 

E&L BeleggJ 


95.10 

9430 - 

9530 

11.10 11,10 

63,60 6430 

55,80 5530 


amer.brands 

amer.teLtel 

amdCocorp 

asarcoinc. 

betbL steel 

boeihgco 

can.pacific 

chevron 

chiquita 

Chrysler 

dticorp 

cons.edison 

digitequipm. 

dupoBt nemours 

eastaan kodak 

exxoncorp 

ford motor 

gen.electric 

ggn. motors 


.noorse kroon (190) 
oostschilL(lOO) 
portescudo(lOO) 
spaanse pes. (100) 
turkse lira (100) 
zweedse kr.( 100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

ametikdoUar 
antiU.gulden 
austr.dollar 
belg. frank (100) 
canacLdoUar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse Dank (100) 
grietsedr.(lOO) 
hongk.dollar(100) 
iersepond 
itaLlire (10.000) 
jap.yen (10300) 
nwzeeLdoUar. 
noorse kroon (100) 
oostenr.sdh.(108) 
port escudos (100) 
-Spaanse pes. (100) 


2430 27,00 

15,71 1631 

1,14 132 

1,45 1,65 

0,0170 0,0260 
2430 2630 

122,75 12735 


1,773(0-1,77555 

03760-1,0069 

13184-13284 

5,4540-5,4590 

139475-139725 

28360-28311 

1123450-1123950 

2,7605-2,7655 

3230532355 

03010-0,9016 


Oaw Jenes 


Industrie 3312,17 
-1134 


zweedse kr. (100) 
zwits-frank(lOO) 
e.c.u. 


<3490-23590 

13645-12,695 

148315-143,115 

0,9097-03197 

253S-26305 

153659-153750 

13370-13770 

13680-13780 

03740-1,0140 

28,00038,110 

125335-125^5 

23985-23035 


OrTIEBEinS 

serie 


omzet 

vJl 

sJl 


abnamroc j95 

4530 

218 

738 

7,10 

3 

ah 

c apr 

90,00 

797 

230 

239 

Ir*? 

0 

akzo 

c dec 

135,00 

225 

130 

139 

amev 

pjan 

5230 

159 

8,10a 

0,10 

n 

daf 

c apr 

5,00 

20$ 

2,40 

23» 

*< 

daf 

P apr 

5,00 

205 

130 

139 

rt 

daf 

papr 

1230 

155 

4,70 

.636 


d* 

c dec 

175,09 

159 

3,00 

339a 


dffl 

c dec 

18030 

412 

0,70 

939 


dfl 

c jun 

19030 

227 

830 

339 


eoe 

c dec 

28030 

635 

530 

339 


eoe 

c dec 

285,00 

720 

230a 

1.40 


eoe 

c dec 

29039 

1853 

0,70 

«■ 


en 

pdec 

275*9 

Ml 

930 


eoe 

pdec 

38830 

853 

0,70 

.130 


eoe 

pdec 

385,00 

438 

239 

330 28030 232 

29030 196 


60,60 v 60,70 
57,80 57,80 

330 3.20 

3730 3730 


bewlett-pack. 
int bus. mach. 
inttel.tel. 
klmairlines 
mcdonnell 
merekco. 
mobiloil 
penn central 


75,10 7530 

11030 11030 


E&L Bëegg.4 

78,00 

7830 

E&LKap.RenteF. 

111,00 

11130 

German City Est 

22,00 

23,00 

Gouda Vuurvast 

44,00 

44,50 

Helvoet Holding 

3530 

36,10 

Holland Colours 

4530 

4630 

InterATrewEur. 

330 

330 - 

Kühne+Heitz 

2630 

2630 

Management Share 

330 

330 

Ohra Liq.GrF. 

5030 

5030 . 

OhraObLDf. 

5130 

5130 

OhraObLGrf 

51,10 

5130 

Ohra Totaal F. 

51,40 

5130 

Pan Pac. Winkel 

1030 

10,30 

PieMèdical 

4,70 

430 

Simac Techniek 

10,00 

10,70 • 

SuezGrFund 

51,60 

5130 

Vüenzolnt 

1530 

' 1430 

Wereldhave 

4,10 

- . 


pnmenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texacoinc. 

Advieskoersen 

ameikdoUar 


Index Amsterdam 

CBSioeïindex(1983=180) 
algemeen 89336 29230 

idexdJEmuÉn / 26139 20030 

internationals. 3113<h 31UB 

kdtakmdemem. 274,49 2riw 

idfinabdeel 24430 24430 

idnié-financ. , 28930 308,18 

CBStetek^ingEndex (1983=186 

algemeen 19730 t97,10 

idexclkon.olie 18730 18638 

internationals 20030 20030 

lokale onderriem. 19630 195,10 

id financieel 15530 15530 

idnktfihacc. 236,59 23430 


eoe 

p «kt 

29630 

3# 

039 

123# 

eoe 

p r94 

29030 

428 

1140 

1739 

•88 

c jan 

4730 

183 

5j» 

$39 

H 

c jan 

5030 

,727 

23» 

2,70 

ng 

c jan 

5238 

416 

1.» 

130 

mg 

c apr 

5030 

19S 

4,00b 

430 

ing 

c apr 

5230 

522 

230 

230 

ing 

c apr 

5530 

368 

U9 

139 

■« 

cjOt 

4730 

1328 

6,00 

630 

ing 

cj96 

4730 

373 

730 

7,10 

ing 

P)94 

4730 

398 

138b 


nedt 

cjan 

3530 

171 

1.48 

• 39 . 

nlv 

c feb 

tanen 

501 

630a 

630 

m 

co# 

2938 

681 

630 

5,79a 

phil 

coN 

2530 

$45 

5,10 

430 


idexclkon.olie 
internationals 
lokale onderaem. 
id financieel 
I idnktfihanc. 


2230 154 

28,00 204 


belg.frank(lOO) 
canad-dullar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
grieksedr.(lOQ) 
ierse pond 
itaLlire 00.000) 
jap.yen (10.000) 


algemeen 10630 10536 

intemation' ' 112,00 11130 

lokaal 105,00 104,10 

finJnsteU 13830 139,00 

niet-financ 9930 9836 

Industrie 198,10 107,00 

transp/dpsl 9530 93,00 

Goud en zilver . 

Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur. 

Goud onbewerkt 18,780-19380, vorige 
18,650-19350, bewerkt 20380 laten, vorige 
.20350 laten. 

Zilver onbewerkt 170-240, vorige 175-245, 
bewerkt 280 laten, vorige 290 laten. 


po# 

2030 

179 

330 

3,79 

c jan 

150,00 

282 

230 

239 

ejaa 

15530 

273 

630 

«39 

eapr 

15039 

514 

630 

636 

c apr 

155,00 

$94 

3,70 

. 330 

c apr 

100,00 

176 

130 

13» 

pjan 

14530 

202 

«39 

8,79 

pjan 

15030 

318 

230 

139 

po# 

135,00 

166 

5,00 

430 

c dec 

$10,00 

249 

8,00 

539 

c dec 

$2939 

$13 

2,40 

138 

pdec 

510,00 

247 

230 

3,66 

c feb 

350,00 

200 

W14 

8(16 

pfeb 

350,00 

258 

«08 a-taten g=tMdta+ex-4iv. 

b=bndca h=iata«+e*-#v. 

c-ex-daiai k=fedaan+h 

n=ei-divMtend l=g eVw n 1 9 
F=getai4biatei vk=stoUtoen vnrigc dag 
, f-gedaan+laten sfc=sMkaers gisten* 


*1*v* t is brrrr-weer. 

natte wegen - vallende bladeren - regen - hagel 


De Good Year Vector trekt zich niets aan 
van het ween Regen, hagel, natte wegen. 
Vector, met het unieke loopvlak, is voorzien 
van schuin natuurlijk verlopende profielgroeven _ 
die water snel en gemakkelijk verspreiden. 7. 

De speciale rubbersamenstellihg zorgt voor een 
enorme wegvastheid bij alle weersomstandigheden^ 
Vector is uitzonderlijk geruisarm op droge wegerfef.: 
Rij gerust eens bij ons binnen. Wij keuren uw 
banden kosteloos op slijtage, beschadigingen ehf 
spanning. Voor uw eigen veiligheid. ; 


■>.-:/.- 4 -. v 
A/ Auto Vonken 

NIEUW : ONAFHANKELIJK 
GEBRUIKT: EXCLUSIEF 
SERVICE : INCLUSIEF 


BMV& 

Alfa 

Volvo 

Voyagér 

Scorpio 

Pèugeot 


EXCLUSIEVE OCCASIONS 


ïiM. 

: ■: .■« ' ;: : 5; 


i'-m m Goodyear I /CCt&R 

DE BAND VOOR BUK WEERTYPE 

Bandbnspecialist 


ijji 

1 :1*1 zzii 
pi , m. 


’lfc* 
VÖBtfNDAAL MAASTRICHT TEGB JEN SITIARD J 

Vafconburgerweg 41 Bemderweg 90 KddaftfasAerweg 96 Bergerweg 59 
Td. 045 - 751700 Tel 043 - 621515 Tel. 077 - 733433 Tel. 046 -510707 


F ÉI ilS 
V-.'\ :v- 


Siërra 

Siërra 

Kadett 

Volvo 

Lada 

Granada 


1.8 L. Inj. 318 rood N.T. 

3.0 L. 184 V6 inj. airco, rood 
1.8 L.; Inj. 480 turbo, zwart 

2.5 L. SE inj. biauwmettalic 
2.0 L. Inj. DOHC GL Raven M. 
2.4 L. 605 SL diesel, goudmet. 

STATIONWAGONS 

1.8 L. Inj. LPG onderb. antrac. 
1.8 L Tuitoo diesel CL wit 
2.0 L Special bördeauxmett. 

1.6 L GL inj. blauwmétallic 

2.4 L. 740 GLE turbo diesel IC 

1.5 L. L 2104 Luxe beige 

2.3 L V6 Riche LPG onderb. 


GESELECTEERDE OCCASIONS 


Vectra 

Polo 

Scorpio 

Scorpio 

Siërra 

Siërra 

Siërra 

Kadett 

Kadett 

Kadett 

Escort 

Escort 

Subaru 

Fiesta 

Colt 


Inj. sedan bordeauxm. 
Inj. bordeauxm. 

Inj. GLautomatic 
CL LPG antraciet 

t DOHC LPG antr.meL 
Sedan antraciet 
diesel sedan 
Inj. LS HB LPG 
lfl|. sedan blauwnoett. 
Sedan Luxe wit 
Ihj, Bravo antr.mett. 
Bravo 5D zihrermett. 

GL coupé antracietmett. 
Finesse antradetmett 
GLdiesel goudmett HB 


En verder keuze uit méér dan 20 occasions ’80-‘87 DAIHAT 


RUUD Tl EMS heeft 
JUWEELTJES 
VAN AUTO’S 

1 JAAR GARANTIE OF ƒ 500,- KORTINÖ 

Daihatsu Charade '86 ... ƒ 

Fiat Panda '88 ...ƒ 85 

Daihatsu Charade’87...Z.Z.ZZ ƒ 

Daihatsu Cuore ’87 . f 

Fiat Panda 1000 IE '89 "!"Z"!Z!!!ZZZZZZ"! ƒ 10 

Renault 5 Tiga '89.ƒ14- 

Nissan Mjcra '84 nieuwstaat.ƒ 4 . 

Daihatsu Charade '90. ƒ 15 . 

Peugeot 205 Accent '90.ƒ15. 

Ford Escort'85.....ƒ, 7 . 

Nissan Cherry '86 ....ƒ 9 . 

Ford Escort '88 .. .ZZZZZZ! * 1 $ 

NissanSunnyi.3'86...".ƒ 7 

Daihatsu Charade 1.3 TXL.....Z..! ƒ 13 

Seat Ibiza '90...... ƒ f 4 J 

Mitsubishi Colt GLX rood '88 ZZZ!"ZZZ!ZZ! ƒ 14.’ 

Mazda 626 coupé GLX '88 .ƒ 22.> 

BMW 320 Shadowtine '88 .ƒ 23- 

Daihatsu Charade GTI rood '91 ..ƒ 24. 

Daihatsu Charade '88 automaat .ƒ 14.7 

Ford Siërra 2.0 Itr. '86 .ƒ 8 .' 

Ford Escort diesel '88 ...ƒ 12 . 

Daihatsu Charade turbo diesel Van '90..ƒ 13. 

Peugeot 309 diesel '90... ƒ 18 

Opel Rekord diesel '86....ƒ 7 

Honda Civic 1.4 GL '88 ..ƒ 14 

Mazda RX 7 '80 nieuwstaat ... ƒ 16 

Alfa 33 Tl 1.5 '88 ........ƒ 131 

Charade TS 5-speed uitgebouwd '88..ƒ 12 

Opel Kadett GT '87...... ƒ 15 

4x4 1 

Daihatsu Rocky TD '86. .ƒ 22. 

Daihatsu Rocky D ’85.ƒ 17 

Nissan Patrol LWB TD '84.ƒ 17 

Daithatsu Rocky B ’85 ....... ƒ 17.5 

Suzuki SJ.410 '84.. ƒ 

Div. goedkope huutters 

Zaanstraat 16, Geleen, nabij BorrekuH, tel. 046-75301^ 


P* 

SÈfik! 

4 


Wljngaardsweg 8 r Heerten-Hoensbroek 
Telefoon 045-212459 


wXXXXXXXXXXXXWXXXMfeXVlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tmm Civic 1.3 ime...raod "Üsl 

Honds Cwic 1.4 6L—..»od 1966 Fort Escort.. 

Honda Civic 1.4 GL, grijs 1988 Fort Escort 1.4 CL 

Honda Gvic 1.3 Lne.rood 1989 

Honda CMc 1.5iGL, 50.006 km. jood 1966 


Honda Ovic 1.6* 16V, 2x.zwart 1989 


Peugeot 205 XE Jr.......Wauw 1988 

Fort Escort.:...Rauw 1983 

Fort Escort 1.4 CL. .wit - 1986 


rood 1989 BMW 5251 als nieuw.groen 1989 Toyota Coroila......rood 1985 

Toyota CéaJ»i4is$«i............beige 1985 

Ra>au6 9 Slliri.. w* ..2x 1986 

R#iaitt5£TL^ ais hieuw 1 zilver . 1965] 


Fort Tannus 2.0 automaat «Ver 1 
Rat OW 45 S.......wit 1985. 

RatÜno 5§....:.,..:Wauw 1965 

168» Rat Uw 75 SX .. .grijs 1988 

1666 AatOtoTEte..Mam. 1696 


Handa Accort a p. .grijs 1666 

HondaAcêortEX . .2x 1367 


HandaAcc8rtEX....:....2x 1367 1 Volvo 346 DL...Mauw 19861 

HMda Megral.5 VeHo 346 ■ 1985 

m - * —..*988 Volvo 440fitE .....„.:..„..graan 1990 

Vit.*- . OKndnBXTotdtniise 26.600 kmi.irï» 1991 

T Cdro8n®M.6.:..........rood 166» 


Ntssaft PrtmeraSöflGTa.ii...,,. ..zwart 1991 

Itoot Sttnrty'StaBoncar........blauw 1986 

Stanza 1.6.,.. Wauw 1982 

Mk 331.5 ie ais nieuw....groen 1991 

Opel Manta 1.8 GT..V*.. ..beige 1984 

Opel KadWt automaat.....;. ...wft 1982 

. . . . • I I É ’ l j ■■■ ■ " I I 

S G i -ti 1.6t CL met stuurtre- 

Mjging 15000 km, a.n„,.... wit 1991 


Vencksn 

nr.CAbiOPw 


ALCOHOL 
EN 

VERKEER 
DAT KUN JE 
NIET 
NAKEN 

! >1 ;vpi'-v v*. * -v 


* BNTERCONTI CAR FASfflON, 

set radio-cass. + 80 Watt 2-weg boxen 499,- 375,“ 

* JP RADIO-CASS. 

met equalizer en afneembaarfront 490,- 300,- 

ALLE PRIJZEN ZUN INCLUSIEF BTW 
WIJ BOUWEN OOK IN 

Industrieterrein De Koumen 48, Hoensbroek, 
tel.:045-2167 28. 


OPRUIMING 

INRUILAUTO’S 


P8ugeot405 GLil.6, rood 
Peugeot 405 GXi, zilvermetallic 
Pwigeot405 GUI, wit 
Peugeot 405 GLX break, grijsmetaiiie 
Peugeot 4(fi GL break, zilvermetallic 
Opel Vectra GL, rood 
Renault 21 TL Nevada, rood 
Peugeot 309 GL Profil, wit 
Peugeot 309 GL Profil, zwart 
Volkswagen Golf autom., groenmetallic 
Alfa Roifieo 33,1.7 motor, groenmet. 
Pef®eot205XL ; Wit 1 
P^igeot205XE Accenbwit 
Pand? 1000. GLX 
Renault 25 TS - v. 


bwj. van 

’91 28.000,- 
’ 91, 30.000,- 
'91 29.500,- 
’92 32.900,- 
'89 21.950,- 
’91 27.950,- 
’90 26.750,- 
•90 19.500,- 
’88 14.950,- 
; :87 13.95©,- 
’91 25.950,- 
'86 7.400,- 
88 12.450,f; 
’91 11.750,:- 
’90 21.500,- 


26.500, - 

27.500, - 
27.000,- 


19.700,- 

2UOO,- 

24.500, - 
17J5Ö,- 

13.500, - 
12-750,- 
24.800,. 

7.000,. 

11.050,. 

10.900,- 

19.000,. 
ALFA PRIMA 

GARAN T 

OCCASIONS 'lx 
Elke Alfa Prima Garant Occasion voldoet aan 
1 0 O-puntentest. Is op 100 punten gecontroleerd' 
daardoor maar liefst 12 maanden gagarandeerd. 
Neem de veiligste weg en kies voor de zekerheid: 
een Alfa Prima Garant Occasion. 

Alfa 33 1.3 nw. type, groenmet., veel extra's. % 

Alfa 33 1.3 Jiw type, groenmet.1 

Alfa 63 1.3 nw. type, rood... 

Alfa 331.6 IE, nw. type, rood. 

Alfa 331.3,1.5 ruime keuze.. 1 

Alfa 751.8, rood........ 

Alfa 75 1.8,.grijsmet. ..... 

Alfa 75 IJ®IE, rood ..... 

Alfa 761.8 IE, groenmet. ....... 

Citroen AX image, antr.met.. 

Daihatsu Applaus 131L, 16V, bord.ipod ........ 

■ trHU'4*'**** 


IpHi 

« r . fVL m Wm yA*- - /,>jj g 

Uw Alfa Romoc dealer 


Vencken B.V. 


VERKCOPCEMTRUM »WI IVV\4wl I 
Het grootste verkoop-inaiilcentrum van Zuid-Limburg 


Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 


Bovenstaand ïs een greep uit onze voorraad 
1 Jaar garantie op 

LEEUWEN KEUR AUTO’S 

AUTOCENTRUM COLLAMS 
Seat geeft alles in de maand december! De Toledo en de van tte BTW-Verlaging èn u blijft de prijsverhoging vafi 

Ibiza rijn pu voorzien van een helèbod extra’s, die u voor 1993 mooi voor. U wilt nèg een reden om naér de Seat • 

een schijntje vaft de gewone prijs erbij krijgt, ende Marbella showroom te'snellen? Wat dacht ubijvoorbedd Van *»f^E ? 

is extra goedkoop. Bovendien profiteert u ook nog eens de onbetaalbare rij-indruk die een proefrit achterlaat? ‘ GKDKE VKN Dook AMiU 
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V.'DSM-straaf 7,046-371243. 
B.V. (subdeaier), Meermurtei 28,04958-91887HAELEN, Aötobedrijf Wil I 
045-725607. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211.045-412545.KONIN 


HR* 


door dit Wad in samenwerking met de Stichti ng ideële Reclame 


Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Wijzigingen-voorbehouden. De Seat dealer bemiddelt? 
aangeboden rentevrije huurkoopfinancieringen van DFM te Amersfoort, aangesloten bij het B.K.R. te Tiel. U financiert het bij inruil 
betalen rentevrije bedrag met een maximum van f. 10.000,- en lost dit bedrag in 4 gelijke kwartaaltermijnen af De eerste termijn ï 
u in april 1993; dé laatste pas in januari 1994. De aanbieding geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat Marbella of Ibiza personen 
voor 31 december. 1992 en registratie voor Sjanuari 1993. Importeur Pon Gar B.V., Leusden, teh: 033-951550. * . 


irr 

m 

** 

i 

$ 

Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 9 limburgs dagblad i 


auto 


Vierpersoons Combi Avant S4 uitgerust met 4.2 liter I S motor 

Nieuwe Audi’s voor 


/V 


kapitaal krachtigen 


• De Audi Cabriolet 
2.8E, een 

aaritrekkelijke en 
temperamentvolle auto 
voor 

kapitaalkrachtige 

klanten. 


n 


Voorlopig alleen 
leverbaar met 
benzinemotoren 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 

Audi brengt een zwaar kaliber cabriolet op de markt: de 
Cabriolet 2.8. Deze (voor kapitaalkrachtige 'open rijders’) 
door een 174 pk sterke V6-motor aangedreven cabrio wijkt 
°P enkele punten af van het type met een 2.3 ltr motor. 
Door extra verstevigingen in de flanken, heeft de flink toe¬ 
genomen trekkracht (250 Nm) geen vat op de stijfheid van 
de carrosserie. De voorwielaangedreven auto heeft een 
stuk straffer afgeveerd onderstel, een forsere voorspoiler, 
dubbele uitlaatpijpen en extra luchthappers. 

Als het kabinet eindelijk besluit 4000 tr/min opent zich een lange- 
^at er fiscaal verandert per 1 ja- re smalle poort voor het brand- 
buari dan is de definitieve prijs stofmengsel, waardoor er meer 
^an deze vierjaargetijden auto koppel vrij komt. Boven dit toe- 
bekend. Maar reserveer in elk rental is het net andersom: korte 

geval 120 mille, dan hoeft er eind grote poort voor extra vermogen. 

v 9lgende maand nog maar wei¬ 
nig bijbetaald te worden. Voor het forse bedrag van 120 

mille krijg je een 2 + 2 auto met 
Jegelijker tijd presenteerde Audi handbediende linnen kap, die 
de Avant S4 met een V8 motor. perfect sluitend met verve ook ’s 
pit zeker 185 mille kostende winters ongerief trotseert. Onder 
technisch rijplezier, komt ook in tormenterende regen, natte 
Januari bij ons in de verkoop. sneeuw en storm bleef de auto 
Een verschrikkelijke hoop geld tijdens een korte kennismaking 
Voor een dergelijke auto, dat wel. koersvast zijn route volgen. 

Er zijn blijkbaar mensen die, Geen kraakje te horen of te voe- 

2 °als een collega het noemde, len en in alles niet onderdoend 
§ck zijn om ’machoïsme’ te beoe- voor een even stevig gebouwde 
tenen. Audi daarentegen bena- sedan. 

drukt dat aspect aan de buiten- Het is niet verwonderlijk dat de 
Eant van deze vierwielaangedre- zwaarwichtige Avant S4 van 
Ve n 100 Avant juist niet. Men 1730 kilo haast onbeheerst uit de 
s Preekt zelfs van een ’trend tot startblokken vliegt. Ook logisch 
Understatement’ en dat voor een dat er standaard een zesversnel- 
vierpersoons combi met 4.2 ltr lingsbak, ABS, airco en een 
tweeendertigkleps motor! smak aan elektrisch bedienbaar 

spul in zit. Dat het interieur pret¬ 
tig aanvoelend is bekleed ligt 
voor de hand. Maar de nieuw¬ 
lichterij van carbonvezel over 
repen stoffen bekleding hoeft 
voor mij niet. Je denkt direct dat, 
bij aflevering is vergeten het be¬ 
schermende doorzichtige plastic 
weg te halen. Nee, dan staan de 
sierlijsten van wortelnoot in de 
cabrio heel wat eleganter. 

De 280 pk sterke motor in de 
Avant S4 4.2 ontwikkelt een 
trekkracht van 400 Nm en is in 
staat om het geheel met bijna 250 
km/u voort te stuwen. Het blijft 
overigens vreemd dat zo’n model 
bij de Audi 80 Avant de toevoe¬ 
ging S2 krijgt, je denkt dan logi¬ 
scherwijze dat het om een twee- 
wielaangedreven auto gaat. Maar 
Ford presenteert 
nieuwe Mondeo 


Cabriolet 

Ee 40 pk extra vermogen ten op¬ 
zichte van de 5-cilinder motor in 
de 2.3 Cabriolet zorgt voor een 
top die ver boven de 200 km/u. 
ligt. Dat is net als acceleratiecij- 
fers niet zo’n belangrijk gegeven, 
het gaat de welgestelde cabriorij- 
der om souplesse, comfort en 
voldoende actieradius. Comfor¬ 
tabele souplesse bieden zowel de 
vijfversnellingsbak als de vier- 
traps automaat en de reikwijdte 
v an ruim 600 kilometer open of 
gesloten rij genot is voldoende. 
Schakellui gedrag wordt opge- 
v angen door een zich aanpas¬ 
send inlaatspruitstuk. Onder de 


^ jjO ' ; v;j 
. . Nog voor de kerst zal Ford Ne¬ 
derland de langverwachte opvol¬ 
ger van de Siërra, de Mondeo 
introduceren. Kopers zullen ove¬ 
rigens nog tot het voorjaar van 
1993 moeten wachten voordat zij 
in de nieuwe Mondeo kunnen 
stappen. Ford zal het nieuwe 
model vooralsnog leveren met 
benzinemotoren van 1.6, 1.8 en 2 
liter. In de planning zijn voorts 
een 2.5 liter V6-motor en een tur¬ 
bo diesel van 1.8 liter. Niet be¬ 
kend is of alle motortypen in 
Nederland op de markt zullen 
worden gebracht. Ook zal in 1993 
de stationwagen van de Mondeo 
worden gelanceerd. 

De nieuwe Ford heeft de zoge¬ 
noemde ’family-look’ die al bij 
de Ford Orion werd geïntrodu¬ 
ceerd. Er is een keuze uit een 
vier- en een vijfdeurs wagen. De 
Ford-ontwerpers hebben een ele¬ 
gant gelijnde ruime carrosserie 
bedacht, modern van snit met 
vloeiende ronde vormen. 

Geen extravagant ontwerpavon- 


tuur, maar een prettig ogende, 
naar distinctie neigende limousi¬ 
ne. Op het eerste oog een waardi¬ 
ge opvolger van de toch al popu¬ 
laire, maar bedaagde Siërra. 

Inmiddels rijdt er een testvloot 
van 115 exemplaren rond in En¬ 
geland, Finland en Duitsland. 
Deze auto’s zijn voor het uittes¬ 
ten van de kwaliteit geleverd aan 
personen die veel kilometers ple¬ 
gen te rijden. Het gaat daarbij 
om particulieren, politie-ambte- 
naren en fleet-owners. 

De auto’s zullen een jaar lang bij 
deze personen in gebruik blij¬ 
ven, waarna ze worden vervan¬ 
gen door identieke Mondeo's. De 
gebruikte exemplaren gaan voor 
onderzoek terug naar de fabriek. 
De nieuwe testvloot blijft een 
half jaar in gebruik. 

Op die manier wil Ford niets aan 
het toeval overlaten met betrek¬ 
king tot eventuele ongerechtig¬ 
heden en kinderziekten die de 
lancering van een nieuwe auto 
zouden kunnen overschaduwen. 


nee, beide zijn voorzien van het 
quattro-systeem. 

Er doemt voor Audi bij het wis¬ 
selen van de wacht een vrij acuut 
probleem op. Een probleem 
waar ook andere autofabrikan¬ 
ten mee zitten is de veel te lage 
produktiviteit, waardoor de con¬ 
currentiepositie sterk verzwakt. 
Bij het merk met de vier ringen 
leidt dat met onmiddellijke in¬ 
gang tot werktijdverkorting en 
op termijn 10 procent minder 
personeel. 

De nieuwe baas Franz-Josef 
Kortüm (42) die Ferdinand; 
Piëch, nu hoogste baas van het 
concern VW/Audi/Seat/Skoda, 
opvolgt ziet tevens een neergang 
van de conjunctuur. Hij zal voor¬ 
al de sterk dalende afzet in eigen 
land, waar Audi toch staat voor 
status, moeten zien om te bui¬ 
gen. Ook de teruglopende ver¬ 
koop in belangrijke exportlan¬ 
den krijgt hij op z’n bordje. 


Model voldoel aan wensen van gemiddelde Europese automobilist 


Europese Accord uit 
Britse Hondafabriek 


# In Sivindon (GB) 
wordt deze speciaal 
voor Europa 
ontwikkeld Honda 
Accord gebouwd. 

Foto: GPD ^ De nieuwe Subaru Vivio in vijfdeursuitvoering. 

Ronde vormen model Vivio modieus 

Nieuwe Subaru 


prijzig autootje 


JX)OR NOL VAN BENNEKOM 

E* e nieuwe Subaru Vivio, de op- 
olger van de Mini Jumbo, is 

17 on g ister en te koop vanaf 
< 995 gulden. Dat is in het veld 
a n mini-autootjes een stevige 
Prys. Het scheelt ruim 3.000 gul¬ 
den ten opzichte van de Mini 
Umbo. We zullen er aan moeten 
wennen dat ook de kleinste 
nieuwkomers niet echt meer 
Voor een kleine prijs geprodu- 
Ce erd kunnen worden. 

P m Zo ’n prijs acceptabel te ma- 
. n zit er voor de fabrikanten 
niets anders op dan autootjes te 
maken die waar voor hun geld 
leden. En dat doet de Vivio. Het 
mag dan even slikken zijn, maar 
oor 21.495 gulden heeft men al 
en inschakelbare vierwielaan- 
ryver, die met een druktoets op 
e versnellingspook in werking 
. 0r rit gesteld. Subaru is de eer- 
e fabrikant die in de ’absolute’ 
mini-klasse dit accessoire biedt. 
Dnlangs hebben we al uitgebreid 
e komst van de Vivio gemeld. 


Het wagentje stond toen op de 
autotentoonstelling van Bir- 
mingham te pronk. Nu waren we 
in de gelegenheid om ook met 
het wagentje te rijden. 

Rond 

Zoals bij de Mazda 121 en bij de 
bekroonde Nissan Micra al 
bleek, zijn de in Japan bedachte 
vierkante vormen van de mini’s 
weer uit de mode. Rond is nu de 
boodschap. De Vivio heeft dus 
ook de nieuwe ronde lijnen met 
amandelvormige koplampen en 
een ’kontje’. 

Zo klein als hij is, is hjj er ook in 
vijfdeursuitvoering. Met deelba¬ 
re achterbank en wegneembare 
hoedenplank is hij in staat nog 
heel wat lading te vervoeren. 

Voorin is er zitruimte genoeg. 
Zijn smalle postuur biedt overi¬ 
gens voldoende schouderruimte 
voor de twee inzittenden voorin. 
Achterin laat de hoofdruimte 
wat te wensen over. Toch kun¬ 
nen er vier niet al te grote men¬ 
sen redelijk in zitten. 


Foto: GPD 

Het viercilinder micro-motortje 
•meet maar 658 cc (100 cc minder 
dan de Mini Jumbo) en staat 
dwars onder de zeer schuin aflo¬ 
pende motorkap. De brandstof- 
toevoer is geregeld via multi- 
point injectie.. De geregelde 
driewegkatalysator met lambda- 
sonde houdt de schone emissie 
in de peiling. 

Uiteraard heeft de geringe moto- 
rinhoud consequenties voor de 
overbrengingsverhoudingen. 
Schakelen gebeurt daardoor 
vlug na elkaar, zodat men in de 
stad flink aan het werk blijft, 
maar in de vijfde versnelling 
haalt het wagentje toch bijna 140 
kilometer per uur. 

Schakelen en sturen gaan soe¬ 
pel. Door zijn korte draaicirkel 
en zijn mini-formaat is het par¬ 
keren in file een plezierige bezig¬ 
heid. Het remmen geschiedt 
opmerkelijk direct en safe. Vóór 
zijn schijfremmen gemonteerd 
en achter trommels. 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 


De Personenauto RAI in februa¬ 
ri krijgt een belangrijke Japanse 
primeur: de nieuwe Honda Ac¬ 
cord. Deze Accord is speciaal 
voor Europa gemaakt. Japanse 
ingenieurs hebben gezorgd dat 
dit model voldoet aan de wensen 
van de gemiddelde Europese 
autorijder. Zo is er een straffere 
demping, directer stuurgedrag 
en meer motorkeus. 

Honda streeft net als Nissan, dat 
ook in Engeland produceert, een 
’tripolicy’-strategie na. Daarbij 
zijn de drie belangrijkste afzetge¬ 
bieden Japan, Europa en Ameri¬ 
ka met elk een specifieke bena¬ 
dering voor produktontwikke- 
ling en verkoopbeleid. Soms zal 
een model niet in elk van de drie 
markten worden verkocht. Dat is 
bij de Accord Coupé het geval. 
Die wordt alleen in Maryland 
(Ohio) gebouwd en komt niet bij 
ons in de verkoop. En zo heeft 
Nissan de kleine Infïniti die ook 
niet naar Europa komt. 

De nieuwe fabriek in Swindon 
die voor een miljard gulden is 
neergezet, staat naast een al 
sinds ’89 draaiende motorenfa- 
briek van Honda. Voor de nieu¬ 
we Accord die qua lijn nu aan¬ 
sluit op de Civic en Prelude, zijn 
drie motoren beschikbaar. Er 
zijn twee versies van de 2 ltr mo¬ 
tor, een met 115 pk en een met 
131 pk vermogen. De krachtigste 
motor heeft een inhoud van 2.3 
ltr en levert 160 pk die goed zijn 
voor een top van 225 km/u. Het 
nieuwe model is in ons land le¬ 
verbaar na de RAI voor prijzen 
tussen 45 en 65 mille. 

Honda dat nauw samenwerkt met Rover, recent is het belang 
met een paar procent toegeno¬ 
men, bouwt motoren voor dit 
Engelse merk. Verder zijn de 
Honda Concerto/Rover 200-400 
serie en de nieuwe Honda Ac- 
cord/Rover 600-serie (moet nog 
gelanceerd worden) de gezamen¬ 
lijke projecten. Die Concerto is 
ook alleen bestemd voor Europa 
en wordt bij de Rover Group ge¬ 
bouwd. 

Als in ’95 de jaarproduktie 50.000 
Accords is en het lokale aandeel 
daarin op 80 procent ligt, wordt 
het tijd voor een nieuwe Concer¬ 
to. De kleine Civic zal voorlopig 


niet uit Swindon komen. In Ne¬ 
derland ligt de jaarverkoop rond 
10.000 Honda’s, ruim de helft 
komt op het conto van de Civic 
en een kwart op de Accord. 


Vergeleken met de huidige Ac¬ 
cord staat er nu een volstrekt 
hoekloos model. De Accord van 
vier jaar terug was een duidelijk 
kofferbak-model, nu schurkt 
men zich door een vierdeurs 
coupé styling dicht tegen model- 1 
len als BMW 3 en Toyota Carina. 
ABS is standaard in deze nauwe¬ 
lijks vergrote auto, een airbag is 
niet leverbaar. Het onderstel is, 


Ultra-light 


De Vivio is met zijn (kenteken) 
gewicht van 650 kilo een echte 
ultra-light. Hij kan volgens de fa¬ 
brikant nog een geremde aan¬ 
hangwagen van 500 kilo de baas. 
Voor de liefhebbers van een au¬ 
tomaat is de Vivio er ook met 
een trap-loze ECVT-versnellings- 
bak. Er zijn zes verschillende uit¬ 
voeringen, waarvan de duurste 
22.295 gulden kost. Dat is de 
vierwielaangedreven GLi. Voor 
metallic lak komt er nog 395 gul¬ 
den bij. 


- .«A- ■****■ 

' . vs * .... v. 


’; ; *\è ■ 

V ** ^ 


- //vil 


De driedeurs versie van de nieuwe Nissan 4x4. 


uitlaatjes 


RALLY’S EN RACES 92/93 is de 
achtste editie van het autospor- 
tjaarboek dat door uitgeverij de 
Alk in samenwerking met Van + 
van Publicity op de markt wordt 
gebracht. De editie 92/93 doet, 
veelal in kleur, verslag van de di¬ 
verse race- en rallykampioen- 
schappen. Nationale racewed- 
strijden op Zandvoort, Grand 
Prix Formule 1, Sportscars, In- 
dycars, Formule 3000 en de Ne¬ 
derlandse rally’s, EK- en WK- 
wedstrijden, alsmede Parijs- 
Kaapstad hebben de volle aan¬ 
dacht. Zelfs de Hellendoornrally 
en de RAC Rally eind november 
zijn al in dit overzichtelijke werk 
opgenomen. 

Aparte hoofdstukken zijn gewijd 
aan het nieuwe Nederlandse 
racetalent Jos Verstappen, Re¬ 
nault en de Formule 1, het 25-ja- 
rig bestaan van BMW-Motor- 
sport en rij-impressies van de 
Janspeed Nissan Primera en de 
Alfa Romeo 155 GTA. Bij de tijd¬ 
schriften- en boekhandel is 'Ral¬ 
ly’s en Races 92/93’ te koop voor 
nog net geen vijf tientjes. 

NISSAN heeft een nieuwe gene¬ 
ratie 4x4-voertuigen in ontwik- 


vóór wieldraagarmen met 
schroefveren en achter onafhan¬ 
kelijk met schroefveren, gelijk 
gebleven. Het verschil in wegka- 
rakter zit hem in de afstelling 
van de componenten. 

Onnodig te zeggen dat de naar 
mijn smaak beste motorenbou¬ 
wers ter wereld puik werk afle¬ 
veren. Technisch is de zaak 
'prima geregeld, de redelijk rui- 
•me middenklasser mist echter 
uitstraling. Niks vernieuwends 
of ook maar een greintje opval¬ 
lends aan. Het wordt tijd dat 
koetsenmakers weer met gevoel 
en zonder windtunnel gaan wer¬ 
ken. 


keling. Daarmee wil de fabrikant 
blijven voldoen aan de nog 
steeds toenemende vraag naar 
recreatie-auto’s met ’off road’- 
capaciteiten. 

De auto, die zowel door Nissan 
als door Ford op de Europese 
markt zal worden gebracht, com¬ 
bineert zeer goede rij-eigen- 
schappen en comfort met opval¬ 
lende terreincapaciteiten. 

Er komen twee carrosserieva- 
rianten van de Nissan: een drie¬ 
deurs met korte wielbasis (2.45 
m) en een vijfdeurs met lange 
wielbasis (2.65 m). De auto va¬ 
rieert in lengte van 4.10 tot 4.58 
meter. Motorisch is er een keuze 
uit een 2.4 liter benzinemotor 
van 91 kW/124 pk en een 2.7 liter 
turbodiesel van 73.5 kW/100 pk. 

Het nieuwe 4x4-model is op Eu¬ 
ropese leest geschoeid. Voor het 
ontwerp en de ontwikkeling te¬ 
kende het 'Nissan European 
Technology Center’ in het Engel¬ 
se Cranfield. Hij wordt echter, 
geproduceerd in de Nissan- 
fabriek bij Barcelona. De nieuwe 
Nissan, waarvan de modelnaam 
volgend voorjaar bekend zal 
worden gemaakt, is in de zomer 
van 1993 leverbaar. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 


fSt»23SZ& ^^'sspyss»a» 


/W’jï'iJIÏB 


«ai 


^1 


iililililllii;"" 
* 1 

_ I 


OFFICIAL DEALER 


. >./« 
De Service is spreekwoordelijk! 

Tevens uw adres voor autoverhuur (ook personen-, 
bestel- en verhuistransit) en carrosseriewerkzaamheden! 


AUTOMATEN 

Siërra 2.0i CL .92 

Ford Escort.89-90 


DIESELS 

Ford Escort Clipper.91 

Ford Escort 1.6 .88 


BENZINE 


Ford Fiesta 1.1 .83-88-89-90 

Ford Escort Clipper.91 

Ford Escort 1.4 i CL .91 

Ford Escort 1.3 CL .86-87 

Ford Escort 1.3 i CL .91 

Ford Escort 1.4 CL.87-88-89 

Ford Orion 1.6 CL.88 

Ford Scorpio 2.0 CL .88-89 

Ford Scorpio 2.9 GL.90 

Ford Siërra 2.0 . 82-83-84-85 

Ford Siërra 1.6 Azur .91 

Ford Siërra 1.6 CL .87-88 

Ford Siërra 2.0 L.86-87 

Ford Siërra 2.0 i CL .90 

Ford Siërra 2.0 i CLX.90 

Ford Siërra sedan 2.0 i CL.88 


Ford Siërra combi 1.6 CL.90 

Fiat Panda 1000S.88-89 

Opel Ascona 1.6 S .86 

Citroen BX1.9.86 

Lada Samara.87 

Honda Civic 1.6 i.90 

Mitsubishi SE 211, verhuisbus.85 

Lada 2105.90 

Audi 80 cc.86 

Toyota Corolla 1600 XLi.90 

Austin Metro 1.3 special ..89 

Renault Express 1.1 bestel .86 

Volvo 240 GL.88 

Suzuki Samurai.92 

ZONDAG 13 DEC. koopzondag 
van 10.00-17.00 uur 


Weth. Sangersstr. 7 (bij Makado) Beek. 
Tel. 046-376543, fax 046-377547 


GROOTSTE KEUZE IN HONDA 


★ ’n greep uit onze Honda-collectie * 

Honda Prelude nieuw model, demo 2.0i 
Honda Civic 1.3 L, nieuw model, demo 
Honda Civic 1.5 DXI, nieuw model, demo 


Honda Civic 1.5 LSI, nieuw model, demo, 4-drs 


Honda Legend 2.5i 24V automaat 


Honda Accord 2.0 EX, nieuw model 


Honda Accord 2.0 EX, nieuw model, Ipg 


Honda Accord 2.0 EX aut 


Honda Accord 2.0 EX aut. 


Honda CRX 1.6i 16V130 pk coupé 


Honda Prelude 2.0 EX, rood 


Honda Prelude 1.8 EX, stuurbekr.-fschuitdak..’83-’86 


Honda Aerodeck 2.0 


Honda Aerodeck 2.0 EX 


Honda Civic 1.3 luxe 


Honda Civic 1 5i GL 2x 


Honda Civic 1.5i GL 


Honda Shuttle Civic 1.4 GL. 


Honda Civic 4-drs., 1.5i GL 


Honda Civic 1.5 S 


Honda Civic 1.3 L 


Honda Integra 1.5 L 


Honda Integra 1.5 L 


(0 BIJ CROMBAG Hl 


autobedrijf 


Auto Vencken B.V. 


Industriestr. 25, Sittard, tel. 046-514364 


(handelscentrum Bergerweg) 


Seat Ibiza 1.21 Color rood. 27.876 km. Ie elg. 5 

Seat Ibiza 1.2 XL wit. 14.500 km . 9 

Seat Ibiza 1.51 XL zwart, 5-drs. Crono, 27.880 km . 1 

Seat Ibiza 1.2 GL, wit, 60.333 km, Ie eig. 5 

Seal Ibiza 1.2 L, wit, 63.333 km . 6 

Seat Ronda 1.2, wit . 2 

Seat Malaga 1.51 XL. 46.000 km. Ie eig. 1 

Seat Malaga 1700 GL-D. 65.000 km . 4 

Ford Siërra 2.0 CL. centr. vergrendeling, scbuifkanteldak, 

metalliclak. Ie eig., 98.000 km. 11 

Ford Escort 1.6 CLX GT uitv., 19.700 km, Ie eig. 7 

Mazda 323 sedan, 1.3, Iris uitv., ie eig., 42.000 km . 6 

Toyota Carina I11.6, 88.000 km. ie eig. 1 

Toyota Corolla 1.8 GL-O, schuifkanteldak, Ie eig. 6 

Volkswagen Goll automatic. schuildak, rood . 1 

Volkswagen Jetta 1600. 53 kW. 4 

Seat Malaga 1.5 GLX, Ipg . 

«Bfi7 BEDRIJFSWAGEN: 

tXÜSlctiL Seat Terra 1.4 diesel demo. 5 


Otf Seat-dealer 


Div. inrullwagens * T0P-SERVICE - APK - GARANTIE-ALL-IN 

Rijksweg Zuid 236, GELEEN 046-746260 

DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL 
-DEALER 


JF/I/A/Ti 


VAASSEN & Zn 

Houterend 52, Stein, tel. 046-334683 


Vadah * 


s op 


toP 


sen/i^ * SITTARD Rijksweg-Zuid 90-100 
WEERT Sittard 
GELEEN Tel. 046/51 52 00 


Het vertrouwde gezicht van Ford 
voor Sittard, Geleen en omstreken! 

Escort 1600 XR3i .1988 

Escort 1.4 CL combi.1988 

Escort 1.3 Bravo.1989 

Escort 1.4 Bravo.1987/1989 

Siërra 1600/2000 .1987/1988 

Siërra 2.0i spec. automaat, veel extra’s.1990 

Scorpio 2.0i CL 5-d., automaat.1990 

Daihatsu Charade .1891 

Fiesta 1.1 Luxe.1984 

03609 
RENAULT TOP 

OCCASION 

Mitsubishi Colli.5GLX .1987 roodmetallic 

Peugeot 309 XL 1.4 .1989 wit 

Opel Kadett 5-drs.13 LS .1985 wit 

Volvo 360 .1987 grijsmetallic 

Renault Clio 1.2 RN 5-drs.1990 grijs 

Renault Clio 1.2 RN 3-drs.1991 rood 

Renault 21 GTS.1989 grijs 

Renault 21 GTL Hb.1992 roodmet. 

Renault 19 TR 3-drs.1990 rood 

Renault 19 TR 5-drs.1990 grijsmetallic 

Renault 19 GTX LPG .1990 grijsmetallic 

Renault 19 TR Chamade.1990 blauwmetallic 

Renault 19 GTR 5-drs.1989 groenmetallic 

Renault 25 6x, 4x.’89/’85/’87/’88 div. kleuren 

Renault Espace turbo diesel DX.1991 groenmetallic 

Mitsubishi Starion turbo EX.10-1985 beigemetallic 

Renault 5 TR 3-drs.1990 zwart 

Renault 5 TR 5-drs.1990 blauwmetallic 

Renault 9 GTL.07-1986 grijsmetallic 

Suzuki Swift 1.6 GLX sedan.05-1991 rood 

AUTO BEX 

Tunnelstraat 2a Sittard • Tel. 046-519664 03156 


Fiat Ritmo 60 L . 

Fiat Panda 1000 CLX 
Fiat Panda 1000 L ... 

Fiat Uno aut. 

Fiat Uno 70,3-drs. .. 
Fiat Uno SX 75 

3-drs. 

Fiat Uno 60S 3-drs. . 


1982 Fiat Uno 55S 

1991 3-drs.1984 

1992 Fiat Uno Jolly .1988 

1991 Fiat Tipo 1.4.1990 

1990 Fiat Ritmo 70S 

5-drs.1986 

1991 Nissan Sunny 1.4 LX 1991 

1987 Lada 21051200 . 1990 


UW APK-KEURINGSSTATION 
TEVENS HET ADRES VOOR ELKE REPARATIE 
EN ALLE ONDERHOUDSBEURTEN 
A 


autobedrijf 

w. KEES 


Dorpsstraat 64, Schinnen 
"nSUMSHI tel. 04493-1721 

Mazda 323 F ibi 16V GT . 

Mitsubishi Galant 1.8 GLX Special ... 

Mitsubishi Galant 1.8 GL Royal .. 

Mitsubishi Galant 2.0 GLS. 

Mitsubishi Lancer 1.5 GLX . 

Hyundai Pony 1.5 GL 3-drs. 

VW Golf 53 kW . 

Opel Corsa 1.2 S . 

Opel Kadett 1.6 sedan. 

Ford Scorpio 2.0 CL LPG ... 

Peugeot 205 GR ...— 

Toyota Starlet 1.3 XLi . 

Fiat Uno 70Si . 

Diverse gebruikte auto's ongebruikelijk goed 


1990 

1990 

1989 

1986 

1987 
1989 

1988 

1986 

1987 

1989 
1986 

1990 

1991 


' l 

Mazda 323 1.5 LX sedan, grijsmetallic . 

. 1986 

ƒ 10.900,- 

Volvo 360 2.0 GL 5-deurs, wit . 

. 1986 

ƒ 9.900,- 

Ford Escort 1.3 CL 3-deurs, wit . 

. 1985 

ƒ 9.900,- 

Mazda 323 1.5 automaat, 3-deurs, wit . 

. 1985 

ƒ 8.900,- 

Mazda 323 1.5 automaat, 3-deurs, antraciet . 

. 1985 

ƒ 8.900,- 

Mazda 626 1.6 GLX HB, zilvermet. 

. 1985 

ƒ 8.900,- 

Opel Kadett 1.3 GLS 3-deurs, beige. 

. 1984 

ƒ 4.900,- 

D3601 

rh&ZDSi Hensgens B.V. 

mazoa 

Kruisweide 3 Nieuwstadt 

04498-53055 


SUPERVOORDEEL 


SCHOENMAKERS van 

voor 

voordeel 

Nissan Sunny 1.7 diesel 

90 

22.450,- 

20.900,- 

1.550,- 

Mitsubishi Colt GL 

87 

15.900,- 

11.900,- 

4.000,- 

Volvo 340 DL 

9-88 

14.900,- 

12.900,- 

2 .000,- 

Peugeot 205 1.4 Accent 

89 

19.900.- 

16.900,- 

3.000,- 

Honda Civic 1.5 GL 

89 

20.900,- 

18.500,- 

2.400,- 

Opel Ascona 1600 

85 

7.250,- 

6.500,- 

750,- 

Opel Ascona 1.8 LS 

87 

14.900,- 

11.900,- 

3.000,- 

Opel Kadett 1 8E 4-drs. 

88 

18.500,- 

15.900,- 

2.600,- 

VW Polo 

85 


6.900,- 


Renault 25 GTX 

88 


18.900,- 


Ford Escort 1600 L 

85 


8.900,- 


Ford Siërra 1.6 L 

83 


7.250,- 


Nissan Cherry 1.7 diesel 

84 


5.750,- 


Opel Kadett 1.3 GT 

86 


10.900,- 


Nissan Micra SDX 

87 


9.250,- 


Ford Escort 1.4 CL Bravo 5-drs. 89 


16.900,- 


Mercedes 190E 

86 


23.900,- 


Nissan Sunny GTi 

87 


12.500,- 


Bijna nieuw 

km.st. 

nu voor 


Peugeot 309 1.4 XL 

89 

24.000 

17.900,- 


Peugeot 405 1.6 GRi 

'91 

27.000 

26.900,- 


Opel Corsa 1.3 GLS 5-drs. 

87 

33.000 

13.900,- 


Peugeot 405 1.9 GLD Break 

91 

69.000 

29.900,- 


Nissan Micra 1.2 LX 

91 

22.000 

18.900,- 


Nissan Sunny 1.3 LX 5-drs. 

88 

44.000 

13.900,- 


Nissan Silvia turbo 

89 

23.000 

27.500,- 


Nissan Primera 2.0 SLX demo 


55.000 

31.900,- 


Nissan Bleubird 5-drsT 2.0 SLX 

89 

49.000 

18.900,- 


Ford Siërra 2.0 CL 

88 

49.000 

18.500,- 


VW Golf 1.3i, 5-drs. 

90 

45.000 

21.900,- 


Ford Escort 1.6 CLX 

90 

55.000 

21.900,- 


Suzuki Switt 1.3 GL 

91 

21.000 

17.900,- 


Alleen bij: 
03962 

GARAGE SCHOENMAKERS SITTARD B.V. 

Geerweg 14 (achter het station) Sittard. 046-512814 

Eigen financiering en inruil uovaggarantie tot 1 |aar 

Donderdag koopavond 


fffi 

wi 


X. ; 


automobielbedrijf 


BEBHB Fa. Moorthaemer 

uw rover dealer: Oude Rijksweg Noord 16 


Susteren - 

tel. 04499-1549 


Austin Maestro 1.6 HLS . 


1984 

Austin Metro 1.3 Studio 2. 


1989 

Austin Metro Magie. 


1989 

Opel Kadett LS diesel. 


1985 

Seat Ibiza L. 


1988 

Toyota Corolla 1.6 XLi, llftb. .. 


1990 

Toyota Camry 2.0 DXL, T-D ... 

.groenmet. 

1990 

Ford Siërra 1.8 GLX, T-D. 


1990 

Ford Escort 1.6 Europa. 


1990 

Peugeot 309 XL 1.4 Magnum . 


1991 

Rover 111 C. 


1990 

Rover 214 Si. 


1990 

Hyundai Sonata GLX. 

.bronsmet 

1989 

Vnlvn 340 

.wit 

1987 D4176 JAGUAR 


Regionaal Jaguar Centrum 02339 


«J.W. Demandt-Wagemans b.v. 


Jaguar Sovereign VI2 1987 Solent blue 

Jaguar Sovereign 2.9 1990 Dorchester 

Jaguar 3.6 XJ6 1988 Alpine 

Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840 


Auto’s 
December Panda-aanbieding 


0 km - kenteken klaar november 1992 


3 anda 1000 L. 

3 anda 1000 CLX. 
3 anda Skyline. 


.van nu 

ƒ 15.610,-/ 
ƒ 16.350,-/ 
ƒ 17.050,-/ 


13.610,- 

14.350,- 

15.050,- 


Rij nu betaal later 6 mnd. Vraag naar onze voorwaarden. 
FIAT KLANKSTAD B.V. Kaalheidersteenweg 185, 
6466 AD Kerkrade. Tel. 045-413916. 


Te koop Opel CORSA 1.3 
Swing 5-drs, ’89. Autobedrijf 
Xlankstad. Tel. 045-413916. 

Te k. OPEL Record 2.0, bwj. 
82, luxe uitv., met.grijs, i.z.g. 
it Tel. 045-254561. _ 

3 EUGE0T 405 GR, nov. ’88, 
rekh. sunroof, achterspoiler, 
striping, als nw„ ƒ 14.500,-. 
rel. 045-222070. _ 

Te k. PORSCHE 924 S, bwj. 
80, veel extra’s, tax. waarde 
16.500, vr.pr. ƒ 13.500,-. Tel. 
345-464949, na 17.00 uur. 

Te k. wegens omstandigh. 
30LF diesel, 82, APK 6-’93, 
<1. blauw, GTI- uitvoering, vr. 
jr. ƒ 3.750,-. Ruiterstr. 8, 
.andgraaf. 


GOLF diesel CL 5-drs., 5- 
gang, bwj. ’87, div. extra's, 
pr. ƒ 9.750,-. 045-411572. 

Te koop VW GOLF Turbo 
diesel, bwj. '80, motor v. '86. 
Vr.pr. ƒ 3.750,-. Tel. info na 
13.30U tel. 046-522918. 

Auto KALDEBORN: Wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
Uw auto!!! 045-411572. _ 

Te koop gevr. loop- sloop en 
SCHADEAUTO’S. Ook na. 
18.00 uur. 045-423199. 

AUTO’S U belt wij kopen!! 
Ook zondags met vrijwa- 
ringsbewijs. 045-427671. 

Te koop Opel KADETT 1200, 
’82; Ford Fiësta 1.1, '80, bei¬ 
de APK gek. 045-416291. 


VW Passat 1989 Variant 

signaalrood, 98.000 km, trekhaak, radio, APK, zeer mooi, 
_ ƒ23.850,-. Tel. 045-241784. _ 

Kompier automobielbedrijven B.V. 

OFF. SAAB/LANCIA DEALER 

LANCIA THEMA 16V LE NW. MODEL GROEN. 199 

Saab 900i 16V Odoardo grijs 4-drs. 199 

Alfa Romeo 75 groenmet. 1.8. 199 

Fiat Uno 45 Jolly blauw stereo. 198 

Saab 9000 CD 2.3 antraciet airco. 199 

Lancia Prisma TD blauw. 198 

Alfa Romeo 33 rood 1.3 IE LPG. 199 

Lancia Thema 2.0 IE grijsmetallic. 198 

Saab 900 Turbo zwart 4-drs. fuil opt. 198 

Saab 9000 Turbo leder airco met. stereo. 198 

Lancia Thema 2.0 IE blauw Restyled. 198 

Saab 900i wit stereo spoiler 3-drs. 198 

Saab 900 C zwart lm velgen 2-drs. 198 

Volvo 440 GLTi wit luxe uitvoering. 199 

Lancia Y psilon "Fila" wit. 198 

Lancia Thema 2.0 IE blauw. 198 

Lancia Thema V6 grijs autom. lm velgen. 198 

Fiat Panda 750 CL zwart....... 198 

KOMPIER HEERLEN, HEERLERBAAN 66. 045-428840. 

KOMPIER MAASTRICHT, GALJOENWG 45. 043-632547. 

Te koop Ford ESCORT 1.8 Actra 1 fij Q 
diesel CL met alle extra's, in “ Sira 1 
st. v. nw., bwj. '89, 5-drs., aug. 92, Ie eig. 

ƒ 13.900,-. Tel. 045-440773, schadevrij, 

na 18.00 uur. 


RENAULT Fuego GTS, bwj. 
'81, APK 8-’93, ƒ1.800,-. 
Tel. 045-219990. _ 

Te k. RENAULT Clio 16V, 
rood, bwj. 5-'91, km. 20.000, 
137 PK. Voll. fabr. gar. t/m 5- 
'94, ABS, stuurbekr., elec. 
schuif/kanteldak, elec. v.w., 
spieg., elec. ramen, Renault- 
radio, absoluut schadevrij, i. 
nw.st., incl. gr.-beurt. Nw.pr. 
ƒ50.000,- na 19 uur. Tel. 
045-457156. 


OF=>Et_e 


ÉUB/iimj 

Haefland 2, Brunssum. 

Tel. 045-257700 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-272019. 


Volvo 340 DL, 1987; Opel 
Kadett 1300 LS, 1989; Mit¬ 
subishi Jeep, 1987; Honda 
Quintet, 1982; 2x Opel Ka¬ 
dett 1.3 S automatic, 1982; 
Skoda 105, 1989; Skoda 

Rapid, 1983; Subaru Jumbo 
Mini VAN, 1985; Opel Asco¬ 
na 1600 S, 1982. Verder nog 
diverse goedkope inruilers. 
Vakgarage Joop van MIL, 
Sportstraat 10, Kerkrade- 
West. Tel. 045-410826 

Te k. Opel Omega 2.0i LS, 
centr. deurvergr., get. glas, 
open dak, '89, ƒ19.500,-; 
Kadett 2.0 GSi, zeer mooi, 
28.000 km., '90, diverse op¬ 
ties, ƒ 2.750,-; Opel Corsa 
1300 SR '83, ƒ4.500,-. Ga¬ 
rage NIEVELSTEIN, Dr.M. 
Kinglaan 177, Hoensbroek. 
Tel. 045-225566 _ 

Fiat RITMO 105 TC Abarth 
’83, APK 1 T’93, 5-bak, 
geen roest, radio/cass., 
ƒ 2.450,-. 045-740340. 

Fiat typ PANDA 750 CL, nw. 
model '87, ANWB-mog. 
ƒ 5.250,-. 045-424128. 

Ford ESCORT Laser, bwj. 
'84, bl.met., als nieuw! Vr.pr. 
ƒ 4.750,-. Inl. 045-726175. 

FORD Capri 1.6L, bwj. '82, 
zilvermet. Auto verk. in 
nieuwstaat. T.e.a.b. 045- 
424413/458633 na 18 uur. 

FORD Escort 1.1, model 
Laser '85, 5-bak, zeer mooi, 
ƒ 4.750,-. 045-454087. 

Ford ESCORT 1.6, bwj. '85, 
86.000 km, grijsmet., 5-bak, 
3-drs., i.z.g.st. APK 9-’93, 
ƒ5.950,-. Tel. 045-228615. TTÏAÏn 


Creusen Heerlen 

December aanbiedingen: 

* Nu kopen, volgend jaar pas 

betalen!! 

* Tot 2000 gulden extra inruil!! 

* ’93 modellen tegen ’92 prijzen!! 

* 50 occasions met 10% korting 

o.a. Fiat, Alfa, Citroen, Ford, Hyundai, Nissan, Opel, Honda, 
Volkswagen, Seat, etc. etc. 

Profiteer nu!!! 

Zondag 13 december open van 
13.00 tot 17.00 uur 
Fiat Creusen Heerlen 

_ Parallelweg 34. 045-742121. _ 

"Antn Rnhorto" We 9- omst ° pel MDETl 
AUIO nODeirS 2.0 GSi bwi. '87. aetuned 


Heirstraat 8, Urmond. 
Tel. 046-332352 

Plm. 50 auto’s 

In de betaalbare prijsklasse. 

Zondag open 
Gratis 

Champagne 

Fles bij aankoop auto i.v.m. 
de feestdagen. 


"Occasioncentrum” 

Prins Mauritslaan 171 
6191 EE Beek 
Tel. 046-372882 

Vencken Beek 

Passat CL sedan 90 pk, donkerblauw.1991 

Passat CL sedan 90 pk, blauwgroen.1989 

Passat CL sedan 90 pk, blauwgrijs .1988 

Passat CL sedan 90 pk, blauw.1989 

Passat CL sedan 90 pk, grijs, Ipg .1990 

Passat CL sedan 90 pk, zwart.1990 

Passat CL Variant 90 pk, div. extra's, grijs 1990 

Passat 5-drs. GL 5E zwartmet.1987 

Audi 801.8 S grijsmei.1991 

Audi 100 CC 2.3 E, blauwmet.1987 

Audi 100 2000 cc, 3 cyl., blauw.1984 

Audi 100 CC 2.0 E, groenmet.1988 

Audi 100 CS aut., wit.1984 

Audi 80 diesel, zilvermet.1989 

Audi 80 CC, 90 pk, zilver, autom.1985 

Goll GTi racinggroenmet.1989 

Goll Pasadena 1.8i zwart.1991 

Goli Pasadena 1.3i, rood.1991 

Golt 1300i Manhattan, wit.1989 

Golf Manhattan, rood.1988 

Golf 1600 Manhattan, wit.1989 

Golf 1600 5 versn., beigemet.1984 

G 0 IIGTII 6 V, blauwmet.1990 

Golf 1600, wit .1987 

Polo, 3-drs., Fox, wit.1990 

BMW 316 i, wit.1989 

BMW 316 i, 4-deurs, grijsmet.1988 

Ford Escort blauw, 1100 cc.1985 

Ford Siërra 2.0L, sedan, wit.1988 

Opel Kadett, 3-drs., 1.6 i Ipg, zwartmet. . 1990 

Opel Corsa, rood...1989 

Honda Civic, 3-drs., 1.5i, wit.1990 

Lada Samara rood.1991 

Mazda 323 HB 1.3 LX, wit ..1988 

Nissan Sunny 1600 4-drs. beigemet.1990 

Peugeot 205 XR, zwartmet.1990 

Renault 11 TL, rood .1988 

Seat Ibiza, rood .1990 

Skoda Favoriet, wit.1990 

Volvo 480 ES, blauwmet.1987 


"Occasionkelder” 
Leyenbroekerweg 27 
* 6132 CA Sittard 
Tel. 046-515777 

Vencken Sittard 

Audi 801.8 S 90 pk, grijsmet.1989 

Audi 801.8 cc, 75 pk grijsmet.1987 

Subaru Justy 1.2 GL/II, wit.1990 

Golf Madison 1600 cc, blauwmet.1991 

VW Golf 1300 cc, wit .1987 

VW Golf 1300 cc, antracietmet.1987 

VW Golf 1300 cc, torn.rood .1989 

VW Golf Pasadena 1600 cc, rood .1991 

VW Golt Pasadena 1800 cc, zwart .1991 

VW Golf Manhattan 1300 cc, grijsmet.1990 

VW Golt Manhattan 1300 cc, rood .1990 

VW Goll Manhattan 18001, grijsmet.1989 

VW Jetta 1300 cc, blauwmet.1987 

VW Jetta CL 1800i, groenmet.1987 

VW Polo coupé Jeton, 1300 cc, bl.met. ... 1990 

VW Polo, 3-drs., 1300 cc, zilvermet.1989 

BMW 3161 wit.1987 

VW Polo Fox 1050 cc, 3-drs. groen .1991 

VW Goll 1300 cc wit.1987 

Fiat Uno SX 1500 cc beigemel. 1988 ■ 

Te koop van particulier 

Mercedes 250D1991 

55.000 km, veel extra’s 

Inl. VENCKEN BEEK 


De nieuwe Golf 1.4 CL, 1.8 CL 

Diverse kleuren uit voorraad leverbaar 
. -/ • "r-* . — 
'• A. ■ ' w .;■/■. s'foT.. v/'-'./ /"••'/''W. 

................................... ■"'? ■■■ 


Wedden dat u bij 

Göttgens Sittard 

slaagt 

Keuze uit 80 occasions 


I De koffie 

I I staat klaar 1 


SITTARD 

Haspelsestraat 20 
Tel. 046-516565 

\m 

t| 
Ford Siërra 2.0i CLX, 4-drs., 

schuifdak.'91 

Ford Siërra 2.0i CLX, 5-drs., 

schuifdak.'90 

Ford Siërra 2.0i, 4-drs., 

special, schuifdak, alarm.'89 

Ford Orion 1.6 CLX. ’91 

Ford Escort 1.4 Ghia 5-drs.'89 

Ford Escort 1.6i Europa 3-drs. ’89+'90 


Ford Siërra 2.0 combi 85+’87 
Ford Escort 1600 CLX, 5-drs., 

rood, RS-spoilers.'91 

Volvo 240 GL combi, LPG-onderb., 

als nieuw.'88 

Volvo 340 1.7 GL 3-drs.89 

Opel Kadett 1.3 LS 3-drs.'89 

Opel Kadett 1.3GS II3-drs. rood.... 87 
VW Jetta 1.8i elan 4-drs. sportw. ...’87 


Auto Könings ook uw dealer voor een vertrouwde occasion■ 


AUTO KÖNINGS B.V. SITTARD 

Mgr. Vranckenstraat 20 (bij ijzeren brug) 

046-516046 
Weg. omst. Opel KADETT 
2.0 GSi bwj. '87, getuned, 
digit. dashboard, pr. 
ƒ 13.500,-.Eisenhowerstr. 7, 
Eygelshoven, 045-351455. 

ESCORT 1.3L Bravo, bwj. 
'84, zeldzaam mooi, 
ƒ5.500,-. 045-424128. 

Inruilkoopje: MAZDA 626 
1.6, m.'83, 4-drs. kl. blauw, 
5-bak, radio, APK 10-'93, 
ƒ 1.600,-. Autobedrijf 

Bosschker, Heerlerweg 67, 
Voerendaal. 045-751605. 


BMW Kera B.V. 

316 automaat Arctis 
verlagingsset 2-1986 
316 Delphin 4-deurs 
sportvelgen 7-1986 
316i Lachs sportvelgen 
trekhaak 6-1988 
316i Cirrus M-technic- 
onderstel 2-1989 
3161 Edition Brillant Airco 
sportvelgen 9-1990 
318i automaat Platanen 5- 
1985 

318i automaat Mauritius div. 
accessoires 3-1991 
318i Mauritius div. 
accessoires 3-1991 
320i Bronzit 4-deurs 
sportvelgen 11-1988 
320i Touring Diamantzwart 
sportvelgen 1-1989 
320i Touring Sterling 
stuurbekr. sportvelg. 8-1990 
518i Delphin stuurbekr. 
alarm 1-1991 
520i Delphin 4-1988 
524TD Calypso veel 
accessoires 6-1991 
525i Delphin el.ram.voren 
en diversen 5-1989 
750i diamantzwart veel 
accessoires 4-1990 
Z1 traumschwarz 4000 km. 

2-1991. 

Kerkradersteenweg 5, 
6466 PA Kerkrade, 
tel. 045-452121. 


Autobedrijf P. van DIJK & Zn 
Ford Escort 1.4i CL luxe uitv. 
13.000 km '92 ƒ 23.750,-; 
Opel Astra 1.4i GL roodme- 
tal. 4-'92 ƒ25.750,-; Opel 
Omega 1.8 GL div. acc. '89 
ƒ17.750,-; Opel Vectra 1.61 
GL '91 ƒ 25.750,-; Opel 
Vectra 1.8 GL div. acc. ’89 
ƒ22.500,-; Opel Kadett 1.6i 
45.000 km '89 ƒ 17.750,-; 
Peugeot 605 SLi div. acc. 
als nw. 28.000 km '92 
ƒ 38.750,-; Ford Siërra 2.0i 
CL Sedan rood als nw. ’92 
ƒ29.500,-; Citroën BX 1.4 
Ie eig. '91 ƒ 18.500,-; Re¬ 
nault 25TX '90 ƒ23.750,-; 
Renault 21 TL ’88/’89 v.a. 
ƒ10.750,-; Ford Scorpio 
2.0i CL Sedan’90 ƒ26.750,- 
Ford Scorpio 2.0i CL aut. '88 
ƒ20.500,-; Ford Siërra 2.0 
CL Sedan ’90 ƒ17.750,-; 
Ford Siërra 2.0 CL Sedan en 
5-drs ’88 v.a. ƒ 13.750,-; 
Ford Siërra 1.6 CL 5-drs '88 
ƒ 13.750,-; Ford Siërra 2.0 
CL 5-drs ’87 ƒ 11.750,-; 
Ford Siërra 2.0 laser 5-drs 
’86 ƒ 7.250,-; Volvo 340 1.7 
DL ’86 ƒ 9.500,-; VW Passat 
1.8 CL '90 ƒ24.750,-; Pas¬ 
sat 1.6 CL '88 ƒ18.750,-; 
Peugeot 405 GLi '90 

ƒ20.500,-; Peugeot 309 XR 
1.4 plus 20.000 km '91 
ƒ20.500,-; Peugeot 305 GL 
combi ’88 ƒ9.750,-; Mazda 
626 coupé 2.2i GLX div. acc. 
25.000km 10-’91 ƒ28.500,- 
Mazda 626 1.8 LX Sedan 
'89 ƒ17.750,-; Nissan Blue- 
bird 2.0 LX 5-drs '88 

ƒ12.750,-; Opel Kadett 1.6 
diesel combi '86 ƒ 7.250,-; 
Opel Rekord 2.0S '86 


ƒ 7.250,-; Ford Taunus ' L 
'82 ƒ 2.500,-; Fiësta 1-f " 
'83 ƒ4.750,-; Ford Si*? 
2.0 GL combi '83 ƒ 7.25 0 '' 1 
Inr. financ. en Bovag'9^ 
bewijs Autobedrijf en * 
keuringsstation P. van Dijk * 
Zn Hompertsweg 33, 
graat Tel. 045-311729. 
RENAULT 25 V6 autom^f 
injectie, cruisecontrol, sPfl 
Renault radio, ABS, Irn-VC 
electr. ramen/stoelen, sp r ®|’i 
boardcomp. centr. deu«' 
met afst.bed. kl. zilver, 1°vi 
nw.st. inr. mog. Autob^ 
Bosscker, Heerlerweg b ' 
Voerendaal. 045-751605^ ^ 

Te koop van part. 

CEDES 300, bwj. '83, i-Z-9 s 
Tel. 04498-55474. -- 

Te koop Ford ESCORT 
1.6 aut. 5-drs. APK H' 9 
pr.n.o.t.k. Tel. 045-4407l 8>^ 

Automatic VW-GOLF && 
1980, beige, weinig 
optimale cond. Autob^ 
Boschker, Heerlerweg 0 1 


Voerendaal, 045-751605 ^^ 

VW-GOLF, 4-drs., . 'J' 

model ’84, rood, Ie eig e « 
radio, perf. onderh., inl T 
mog. Autobedrijf Bosch* 0, 
Heerlerweg 67, Voerend 00 ' 
tel. 045-751605. ^ 

Te k. Opel REKORD J. 
1982, gas, ƒ500,-. Tel. 043 
222520. _ 

Te koop SKODA 130 L frjjj 
trekh., sunro., ƒ3.000,-. 
04492-3375 na 17.00 uu r^ 

Te koop Opel KADETT Dj 9 ’ 
motor '85, vr.pr. ƒ 1-60°’ 
Tel. 045-245586. 

Wyurgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 11 


OOK VOOR: 


(D Bovag-aankoop-garantie 

(I) Nationale Autopas voor 
km-garantie 

(3) Uw onderhoudsbeurten 

! © APK-keuringen 

(gratis bij grote beurt) 

(D Schadetaxaties en 

vakkundige ondersteuning 
bij afwikkeling 

® Originele gegarandeerde 
onderdelen 


I WHÊK KÊÊt ÊËÊËÊÊÊSKHKm 


RENT 

A 

SITTYCAR BV \ aaaa 

^fes. Kennedysingel 8 - Sittard 
tel. 046-517544 

Nog 

6 Panda’s 

Nog 

6 lino’s 

van 1990 en 1991 
6 maanden uitstel betaling 
renteloos 

Vraag naar onze voorwaarden ouz; 

BETAALBAAR en BETER 


OPEL 


ANDERE MERKEN 


1 , ,0 BMW316i, 4-drs. 24.950.- 

4 VV Vfi. m Fiat Uno 75.14.950,- 

Kadett GT 3-drs. 1,6i '87 \ f . va 1 ] c.o' 

^ ade l C , ar , a r 1 7 D . !f - Ford Fifsta idrs IS- 

vectra^-d^tei, i.8 ’8 8 - -sa - '90 - '9i Slamat".i::::::::::::.™:: 

0me9a • . 91 Mitsubishi Colt 1.5, grijs . 20.950,- 

NissanSunny 1.4 . 15.950,- 

Diverse goedkope inruilers Peugeot 205 1.1 - 1.4 .v.a. 17.950,- 

. Peugeot 309 1 4 Profil . 19.950,- 

Ons magazijn is open: Renault21 GTSNevada .24,950,- 

ma.-do. 8.15-17.30 uur Saab 900 5-drs. wit . 13.950,- 

vr. 8.15-17.00 uur Toyota Corolla 1.6 XLI.25.950- 

za. 10.00-12.00 uur Volvo 340/440 3-4-drs.v.a. 14.950,- 

VW Golf 40 KW 3-drs.v.a. 14.950,- 

Lancia Dedra 1.6 silver.24.950,- 

Huurauto’s v.a. 49,- ex. p.d. 

200 km vrij 

NU 20% KORTING in het weekend 

Weth. Sangersstraat 1 (bij Makado), Beek, tel. 046-375858 

_ Inruil en fin. mogelijk, evt. 2 jaar garantie 03923 


VGD6RS 
OCCASIONS 
NIZET B.V. 

SITTARD 

Volvo 440 GLTI 

antracietmetallic - juni 1989 

ƒ 23.500,- 

AUTOBEDRMF NIZET BV 

Industriestraat 14, Sittard, 046-511051 

AL MEER DAN 45 JAAR CITROËN-DEALER! 


Doe er uw 
voordeel mee! 

Nog enkele nieuwe 

ALFA ROMEO 33 
1 - 4ieL 
1.4 ie 


/Mazda 323 1. 
Mazda 323 1 
Mazda 323 1. 
Mazda 323 1. 
Mazda 323 1. 
Mazda 323 1. 
Mazda 626 2. 
Mazda 626 1. 
Mazda 626 1. 
Mazda 626 2. 
Mazda 626 2 
zwart . . 61 16VGLX, F rood, 15" sp v 1991 

.3 16VLXHB, blauw. 1990 

.5 HB ensign, rood. 1989-1990 

.3 HB 3- + 5-deurs, rood + beiqe. 1983 
.3 GLX + 1.5 GLX sedan, wit 1986 

.3 DX, automaat, 4-deurs.1981 

.012V GLX HB, 5-deurs, antr.1989 

.8 GLX, HB, wit. 1991 

.8 stationcar, Ipg onderbouw 1990 
,0i GT coupé, ABS, scht.d., rood .. 1989 
.0 12V GLX coupé, 15" sp.v., 
. 1989 


Mazda 626 2.0i GLX coupé, rood, 15" sp.v., 

sp.etc.1990 

Mazda 626 2.0 GLX, coupé, blauwmet.1985 

Mazda 626 2.0i GLX sedan, prestige zilver. 1991 

Honda Jan 1.2 GLHB, 3-deurs, 5-bak. 1984, 

Opel Kadert 12S HB 3-deurs, z.m. 1983' 

VW Golf 1.3 HB, 5-drs.+ 1.6 HB 3-drs. .. 1984+'85 
Ford Escort Laser, 3-drs., z.g.a.n., 70.000 km . 1984 
BMW 320i-615" sp.v. Reseda groenmet.1983 


k\V* ƒ 2-500,- 
aan 

accessoires 

KADO bij 

registratie december ’92 


Autobedrijf 
COUMANS wLfln 

Celeen 

Rijksweg Zuid 310, tel. 046-756222 ou» i yii uv Bornerweg 2-8 
icht Tel. 046-515838 


4 


DAIHATSU 
RUUD TIEMS 


Zaanstraat 18, Geleen, nabij Borrekuil, 
tel. 046-753010 


RUIMT OP 

Zie verder onze 
uitgebreide 
advertentie op 
Pagina 8 


Kallen 

Divers» 1 Vwlvu's 440. I jaar oud, vanaf ƒ 26.000,- 

Volvo 850 GLT automaat, blauwgroenmet, elek. schuifdak .05- 92 

Volvo 850 GLT, rood, incl. airbag, audio en kinderzitje . 11 -'91 

Volvo 440 automaat, 15.000 km. getint glas. rood .11 -'91 

Volvo 440 GL 1 8 inj., 18.000 km, rood, model '92.10-'91 

Volvo 460 GL, blauwgrijsmet., weinig km s .12-'90 

Volvo 440 GL, donkergrijs, LPG, ƒ 18 750,-. 89 

Volvo 340 DL sedan, wit, LPG . gg 

Volvo 340 GL 1 7 sedan, nieuwstaat.-gg 

Volvo 360 GL sedan, blauw. gg 

Volvo 340 diesel. '85 + '87 

Diverse VOLVO’S 340 tot ƒ 10.000,- 

Subaru Justi 1.0 inj., 33.000 km, grijsmetallic .11-’90 

VW Golf GTi, rood. schuifdak. div. extra's, nieuwstaat. . 89 

Renault 25 TX 2 Oi, wit, mooie auto..gg 

Mitsubishi Lancer GL sedan, blauwmet.06- 88 

Peugeot 309 XE, mooie auto, luxe uitvoering. gg 

Ford Escort 1.3, blauw . 11- 87 

Opel Kadert 1.3. wit. 56.000 km. B7 

Alle occasions incl. afleveringsbeurt, APK, Paspoort voor Zekerheid, 
Bovaggarantie (voor auto’s vanaf ƒ 7.500,-). Inruil mogelijk. 


Rijksweg-Zuid 320 
GELEEN 

tel. 046-742719 


VOLVO 


L PLUIZEN autohandel 
ft ^n; Seat Ibiza 1.5 GL 
Torn Pel Rekord 20 S 
■ r 'Sr- o' 84; Fiat Regatta 
Cltr °ën 2 CV 6 spe- 
;R pJJ: BMW 323i 5-bak 
fo / d Siërra 1.6 L combi 
R Ci ?y°t a Starlet Ie eig. 
'k T en CX 25 D 12-’81; 
-Pel p au nus 16 Bravo '82; 
1 ^ commodore 2.5 S '81; 
W 'o«^0-6 '80; Peugeot 
JO; Opel Kadert 13N 
•pél Ascona 16 D '85; 
K T r adett 16D '83; Mitsu- 
Kda ® D d , la 14 GLX 83; Fiat 
fa V 84 : Volvo 340 L '82; 

o 15 1e ei 9- '82; 
I 305 '83; Ford Fiës- 

M,j 81; G P el Manta 

/; p./,, 80 ; VW Scirocco S 
te. 2002 toering tax. 

? I 74; G ' troën Visa 
'1$ , 0 2 ' Talbo Tagora 2.2 
Ho q J f. f 95 °.-- Inkoop 
Silerc . lnanci ering Diverse 

k 1 °-' | 8 uur, zat, 10-17 


C^KADETT 1600 GT 
k -D§ roen ’ zeer mooi, 
Shco, ' J - Haydenstr. 22, 
j^ÜJÜL lEl. 045-255455. 

n a - Kadert station 

^ h APK mei ' 93 ' 

ii^i/250,- 045-319288, 

N 5-drs. type 

j^/8 1- Tel. 04499-3398. 

KADETT 1.3 N, 
j/5 8 Jel_045-750605. 

lp? K ETT 13 Club '87, 

‘ ,5 -35ÏKè. V,p '- > 10 - 900 - 


LOVEN Heerlen. Verbou- 
wingsopruiming! Extra kor¬ 
ting en hoge inruilprijzen! 
Eigen financiering. Mazda 
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz¬ 
da 626 1.8 GLX '88; Mazda 
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz¬ 
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz¬ 
da 626 HB 2.0 GLX '88; 
Mazda 626 Wagon 1.8 GLX 
met stuurbekr. 89; 2x Maz¬ 
da 323 F coupé '90; Mazda 
323 Sedan 1.3 LX '86/'87; 
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX 
'86; Mazda 323 Sedan 1.3 
Envoy '88; Mazda 323 Se¬ 
dan 1.3i GLX '88; Mazda 
323 HB 1.3 LX aut. '87; 
Mazda 323 HB 1.3 LX '88; 
Mazda 323 HB 1.3 LX '90; 
Alfa 75 1.6i met LPG '90; 
Volvo 340 GL '88; Nissan 
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis¬ 
san Micra 1.2 LX '90; Mitsu¬ 
bishi Lancer 1.8 diesel '87; 
Fiat Panda 1000 CLi '91; 
Ford Siërra 2.0 CL 5-drs '88; 
Ford Siërra 2.0 Laser '85; 
Opel Kadert Sedan l.6i '89; 
VW Golf CL 1.6 '90; Diverse 
goedkope inruilauto’s: Hon¬ 
da Civic 1.3 automaat '82 
ƒ 6.750,-; Honda Civic auto¬ 
maat '81 ƒ 3.750,-; Skoda 
120 L '85 ƒ3.950,-; Vaux- 
hall Carlton '79 ƒ 4.500,-; 
Volvo 244 DL automaat '77 
ƒ 3.250,-; Volvo 360 GLS 
Sedan 83 ƒ 5.950,-; Ford 
Taunus 1.6 L '78 ƒ 1.250,-; 
Fiat Panda 34 '85 ƒ 5.950,-; 
Mitsubishi Galant 2.3 turbo 
diesel '83 ƒ 3.500,-; Opel 
Kadert automaat 1.6 S ’82 
ƒ 4.750,-. Palemigerboord 
401, Heerlen: 045- 722451. 
Dond. koopav. tot 20.00 u. 


MERCEDES 230 E, bwj. ’85, 
autom., zwart met diverse 
extra's. ANWB-rapport aan- 
wezig. Tel. 045-315860. 

Te k. wegens omst. prach¬ 
tige MITSUBISHI Saporro, 
geen roest, 100% in orde, 
bwj. '80. Vr.pr. ƒ 1.650,-,inr. 
mog. teg. kleine auto. Tel. 
045-419260. _ 

Te koop MITSUBISHI Lan¬ 
cer bwj. '82, inruil mog., pr.n. 
o.t.k. Wyenweg 111b, 
Brunssum. _ 

Nissan CHERRY 1300 GL, 
'84, APK 7-7-’93, 3-drs i.z.g 
St. ƒ 2.950,-, 045-323178. 

Zeer mooie Datsun NISSAN 
te k. diesel, bwj.'84, APK, 
auto i.z.g.st. Inr. mog. Vr.pr. 
ƒ 3.500,-. W. de Rijkestraat 
tl, Landgraaf (Kakert). 

Te k. zeer mooie RENAULT 
11 GTL, 5-drs., bwj. '83, i z 
g.st., pr. ƒ2.500,-. Tel. 045- 
457580. _ 

Te k. Subaru Mini JUMBO 
SDX, bwj.'86, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 6.000,-. Tel. 045-752280, 
na 18.00 uur. 

Te k. SUBARU Mini Jumbo, 
•5-drs. DeLuxe, bwj. '86, i.sl 
v.nw. ied. keur. toegest 
ƒ 5.850,-. 045-729947, 

Te k. SUZUKI Cabrio, type 
'83, pr. ƒ 6.200,-. J. de Wit- 
plein 8, Landgraaf/Kakert. 

Te koop Fiat TIPO 1.4 S, '91. 
Autobedrijf Klankstad. Tel 
045-413916. _ 

Te k. Opel KADETT, bwj. '78 
APK 8- 93, ƒ 750,-. Tel. 045- 
226637. 


Opel HEMERA Echt, Be¬ 
drijvenpark de Berk, Edi- 
sonweg 5, 04754-83555 

biedt aan de volgende Opel 
Kadetts: 4-drs. special 13S 
7-’80: 4-drs. LS 13S 2-’87: 3- 
drs. LS 12S 2-’87: 3-drs. 
GSi 2.0 inj. 3-'87: 3-drs. 
Club 13N 8-’87: 4-drs. LS 
18S 1-’88: 3-drs. LS 12S 1- 
’88:4-drs. Club 1.6 inj. 2-’88: 

3- drs. LS 1300 2-'88: 3-drs. 
LS 1300 3-’89: 4-drs. LS 
16D 4-’88: 4-drs. LS 16 inj. 

4- '88: 3-drs. LS 18S 4-’88: 3- 
drs. LS 1.6 inj. automaat 4- 
'88: 4-drs. LS 1300 4-’88: 4- 
drs. LS 1300 6-’88: 4-drs. 
LS 17D 7-'88: 5-drs. LS 
stationcar 17t> 1-89; 3-drs. 
LS 1.6 inj. 1 -'89: 3-drs. LS 
1 .6S LPG 1-’89: 5-drs. LS 
stationcar 13N 2-’89: 5-drs. 
stationcar 17D 2-’89: 4-drs 
LS 1.6 inj. ii-•89; 4-drs. LS 

l . 6 inj. 1-’90: 5-drs. station¬ 
car 17D 1-’90: 3-drs. LS 1.4 
inj. 3-'90: 4-drs. special 16 
inj. 4-’90: 4-drs. Life 1,4inj. 6- 
'90: 4-drs. 1.6 inj. automaat 
7-'90: 3-drs. LS 17D 9-’90. 
Opel Hemera Echt. Bedrij¬ 
venpark de Berk, Edison- 
weg 5. Tel. 047 54-83555. 

Te k. Opel ~RËkORD, bwj. 
'81, APK 25-6-'93. Tel. 045- 
411385. _ 

Opel KADETT 1.3, HB, bwj. 
'87, 73.000 km., pr. 

ƒ10.500,-. 045-214046, i.v. 

m. lease-auto. Zien is kopen. 

TOYOTA Corolla 30 De 
Luxe, 18 jr. oud, Ie eig., i.st. 
v.nw., Ie lak, zien is kopen, 
nieuwe APK, ƒ1.450,-. Tel. 
045-323178. 


H / Autobedrijf 

ED KNOPS b/ 

Sittarderweg 10 - Bom 
Tel. 04498-53434 

Honda Legend 1.5i . 

Honda Prelude 2.0 autom. ALB. 

Prelude 1.8 EX aut. 

Honda Accord 2.0 EX .’86, 2x 

Honda Accord EX 4-drs. aut. 

Honda Integra 1.5 . 

Honda Civic 1.3 . 

Honda Jazz VAN. 

Volvo 440 GLT . 

Ford Escort 1.4. 

Ford Escort 1.6i . 

Mazda 323 1.6 . 

Mazda 626 2.0 . 

Opel Kadett 1.3 5-drs. 

Opel Kadett sedan 1.8 4-drs. 

Daihatsu Applaus aut. 

Peugeot 205. 
: /; • . •; 


Verbaas u zelf 
Test bij ons een Lada 


al vanaf ƒ 15.975,- 


GARAGE MEIJERS 


KOOLWEG 75, ELSLOO 
TEL. 046-371088 d 


4 


Automobielbedrijf 

RENÉ 

LEMMENS 

Heirstraat 28 - Urmond - Tel. 046-331510 940GL 2.3 automaat, airco, Ipg, antraciet. 

.1991 

940 GL 2.3 Ipg, zilvermetallic. 

.1991 

740 GL 2.3i Estate, wijnroodmet. 

.1989 

740 GL 2.3 sedan, ABS, airco, griismetallic. 

.1989 

460 GLE injection, rood. 

.07-1990 

440 GL, 1, 8 i, modeljaar '92, div. kleuren. 

...10-1991 

440 Sunray, rood. 

.10-1991 

440 Base, slechts 15.000 km, nieuwstaat. 

.1991 

440 GL, antraciet. 

.1990 

440 GLIpg, wit. 

.1990 

340 diesel, 3-drs., wit. 

.1989 

340 1.4,3-drs., 4-speed, metallic. 

.1988 

340 OL1.7 sedan, Ipg, wit, getint glas. 

.1987 

340 3-drs., automaat, wit. 

.1987 

340 1,4,5-drs., wit. 

.1985 

340 1.4,3-drs., rood, leuke auto. 

.1983 

Pemonstratie-auto: 


440 DL 1.81, smoke-silvermet., radio-voorber. 

.1992 

Ingeruild op Volvo: 


Ford Orion 1.6 CLX. nieuw model, rood, lictitm. velgen.... 

.1991 

Ford Orion 1 .6 CL blauwmetallic. 

.1990 

Opel Kadert 1.3 S. zilvermetallic. 

.1989 

VW Golf 13 3-drs., blauw/grijsmet. 

.1988 

Daihatsu Charade 1.0 TS, zwartmetallic. 

.1988 

Alfa Romeo 751.8, LPG, donkerblauw. 

.1986 

• 3 tot 12 mnd. Volvo-Bovag-garantie j 

• ANWB-gekeurd 


• Paspoort voor zekerheid! 

01273 1 
a K+jssay» 


' • • • >-■ 
mazoa DRIESSEN BEEK 

ZONDAG 13 DEC. KOOPZONDAG 

Voor alle bezoekers een leuke attentie 

GROTE SELECTIE MOOIE + GOEDE OCCASIONS o.a.; 


VOLVO VEDERS B.V. 

INDUSTRIESTRAAT 3 - SITTARD - TEL. 046-510342 
VOLTAWEG 17 - ECHT - TEL. 04754-87555 Mazda 323 HB1.6i aut. '89 Mazda 626 coupé 2.0 L 

Mazda 626 HB 1.8 LX aut. '89 -12VGLX . ’88 

Mazda 323 F 1.6i GLX Citroen Visa 1.1 RE 5-drs. ... ’87 

stuurbekr. 91 Ford Escort 1.4 Laser 5-drs. . ’89 

Mazda 323 HB 1.3 LX 5-drs. . ’87 Ford Fiesta 1.3 Ghia . ’85 

Mazda 626 HB 2.0 L - 12V GLX 
stuurbekr. ’88 


MAASTRICHTERLAAN 22, 6191 AD BEEK, B 046-371920, 


I 
LERJWEKEUR 
GEBRUIKTE AUTO'S 


Autobedrijf 
Jasper B.V. 


WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN 046-521944 
OFFICIAL PEUGEOT-DEALER 

KERST-ACTIE 

op gebruikte PEUGEOT 405 
Grijp de kans op extra korting 

tot ƒ 1500,- 
: : . ■ • ■ ■ rutzen Auto's 


Nissan Primera 2.0i LX demo.6 r 

Nissan Sunny 1.4 LX 3-drs. demo .ói 

Nissan Primera 2.0i LX Wagon . 10- 

Nissan Primera 2.0. SLX. 

Nissan Primera 2.0i LX. 

Nissan Biuebird 2.0i. 

Nissan Sunny 1.4 LX, 4-/3-drs. . 1992, 

Nissan Sunny coupé 1,6i. 

Nissan Sunny 1 .ói, 3-drs, 4-drs. 

Nissan Sunny 1.6 SLX, 4-drs. 

Nissan Sunny diesel . 

Nissan Cherry diesel . 

Nissan Cherry Trend .. 


Nissan Micro, div. types 
BMW 31ói, 22.000 km 
BMW316 ....... 

VW Golf 1.3 

VW Passa! 1 8 CL . 

Mazda 626 1 8 pg 
Mczda 323 1 5 GLX 

Cifoen BX. 

Citroen BX 19 TRS Break, Ipg 

Peugeot 1 4 XS. 

Voivo 360 GLT 4-drs. 

Lada Samaro 1.5, kal. 

Honda Accord aerodeck 
Daihatsu Charade TS 


'86,'87/88,■'90 

. 1989 

1983 

. 1987, 1990 

1990 
. 12-1990 
'988 

. 1980 

. 1987 

1989,1988 

. 1987 

.1990 

. 1986 

. 1990 


Diverse goedkope inruilers. 
Stationsstraat 115 
6191 BC Beek 
Tel. 046-371727 


m 
JONG en JE WILT WAT 


Ford Escort 1.6 CLX Irekh., spoiler, rood 25.000 kra ................. 2-01 

Opel Kadett 1.4 inj. Expression, rood 24.000 km ....... 5491 

Opel Vectra 1.8 GL inj. blauwmet. 16.000 km ........ 7-91 

Daihatsu Charade 1.3 TX inj. Shiga-uitv., rood, 25.000 km ... 1-91 

Nissan 100 NX - T-bar, brede banden atu. velgen, rood 23.900 km.. 6-91 

Nissan Primera 1.6 LX sedan, zilvermeL 17.000 km ... 2-91 

Nissan sunny SLX 1.6 HB beige 62.000 km .......1-90 

Suzuki SwiD 1.0 GA wit 50.000 km ....... 2-91 

Toyota Starlet 1.3 XL inj. alu. velgen, groenmet., 34.000 km ....4-90 

Toyota Carina 1.6 Ejiy sedan wit 41.000 km .... 4-91 


Ruime sortering occasions in alle prijsklassen. 

Inruil en financiering mogelijk. 

Automobielen met: Nationale Autopas 

Bovag-garantiebewijs 
APK-gekeurd 
afleveringsbeurt 
deel III 1993 

Koffie staat vers mn 


Menqelers BV 


Rijksweg Z. 212, Sittard, 046-521000 


Mercedes 200D veel extr. 
wit, bwj. ’87, ƒ 29.000,-, 
Ford Siërra 2.0i stationcar 
div. extr., bwj. 5-’90, 37.000 
km, ƒ 28.500,-; Opel Ome¬ 
ga 2.0i stationcar, bwj. '89, 
50.000 km, ƒ24.000,-; To¬ 
yota Starlet 1.0 rood, bwj.'86, 
ƒ9.500,-; Renault R 19 TS 5- 
drs, 1700, met LPG, zwart, 
bwj. '90, 37.500km, 

ƒ20.900,-; Rover 216 SE 4- 
drs luxe uitv., bwj. '88, 
50.000km, ƒ 13.500,-; Fiat 
Panda Carara 750 3-drs, wit, 
bwj. '87, ƒ 7.500,-; Mini spe¬ 
cial bwj. '91, 16.000km, 

ƒ 11.000,-; Suzuki Alto GL 3- 
drs, zwartmet., bwj. '88, 
32.800km, ƒ 8.500,-; Lada 
stationcar 5-drs, bwj. '88, 
52.500km, ƒ 8.500,-; Mazda 
323 Sedan 1500i, 4-drs, 
60.000 km, ƒ 14.500,-; Mit¬ 
subishi Colt, turbo bwj. '84, 
100.000 km, ƒ6.500,-; MGB 
cabrio i.nw.st. bwj. '79, 
ƒ16.500,-; Talbot Samba 
cabrio, bwj. '83, rood, 
ƒ 11.500,-. Automobielbe¬ 
drijf HAVE, Industriestr. 31 
Sittard. Tel. 046-515195. 

INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

Te koop TOYOTA Celica LB, 
bwj. '87, in nw.st., ƒ 12.750,-. 
Inl. 045-455778. _ 

3 voor de prijs van één. Te 
koop; TOYOTA Celica 82; 
Volvo 340 DL '82; Fiat Re¬ 
gatta 85 S '87, allen in zeer 
goede staat, pr. ƒ 10.500,-. 
Garage Jo Hellebrand, 
Brunssum. Tel. 045-270007. 


O.K. CARS, Oirsbeek. Hoge 
najaars korting: Mini Metro 
'86; Ford Escort XRi '83; Es¬ 
cort 1.6 '85; Escort '83; Fiës- 
ta '83; Opel Kadett 1.4i 
48.000 km donkerrood '90; 
Opel Rekord 2.0 LS '84; 
Kadett 1.6 nov. '85; Ascona 
'84; Kadett station '82; Maz¬ 
da 626 GLX 2.0 HB ’86; 
Honda Prelude EX '83; Mit¬ 
subishi Galant TD 85; Lan¬ 
cer 1.2 GL 4-drs. '84. Div. 
inruilers t.e.a.b. Verlengde 
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel 
04492-5782. _ 

'Met bovaggarantie: Opel 
Astra '92; Opel Ascona 5- 
drs '85; Ford Escort '85; 
Opel Kadett Stationcar die¬ 
sel '88; Ford Fiësta diesel 

'85; Opel Kadett 1300 Se¬ 
dan '87; Opel Corsa ’86/’90; 
Opel Vectra 1600i '92 en '89 
Opel Omega ’87; Opel Ka¬ 
dett 1.6i ’90; Opel Kadett 
1600 Sedan ’86; Opel Ka¬ 
dett stationcar 5-drs.’85; VW 
Golf ’86/’88; VW Polo '85; : 
Toyota Corolla automaat 
'81; Renault 11 '82 

ƒ 2.750,-; WEBER Auto¬ 
bedrijf, Baanstraat 38, 

Schaesberg: 045-314175. 

Te koop BMW 316i, 1988. 
Kerstkoopje! Tel. 04498- 
58566 _ 

Te koop Seat RONDA 16 
SX Abart uitv., 95 Pk, bwj. 
'84, APK 10-’93, ƒ2.750,-. 1 
Tel. 046-743588. _ 

Te k. Ford ESCORT 1.1, bwj. 
'86, vele extra’s, pr. 

ƒ 6.750,-. Tel. 045-464949, 
na 17.00 uur. 


Te koop RENAULT 18 STS, 
'81, APK 5-’93, trekh., 
ƒ 1.800,-. Tel. 046-743588. 

Te koop PEUGEOT 205 XR 
1.4, '88. Autobedrijf Klank- 
stad. Tel. 045-413916. 

RANGE Rover bwj. '85, 2- 
drs., nw. type, veel extra’s, 
grijze Voque inter., nw. gril, 
spoiler, elec. ruiten, stereo, 
wit, in perf. st., 118.000 km., 
APK okt'93, pr.n.o.t.k. Evt. 
inr. kl. bedrijfswagen mog. 
Tel. 043-254456. _ 

"NESUD" Intercars inkoop 
auto’s, bwj. '82 t/m '88 (ook 
schade). Direct contant 
geld! 046-518401 of 337742 

Autohandel MARIËTTE 
heeft verschillende leuke 
goedkope en duurdere au¬ 
to’s voor u. Vele verschillen¬ 
de merken. Tev. het adres 
voor gebruikte meubelen. 
Heerlerbaan 76, Heerlen. 
Tel. 045-416388. __ 

Te k. gevr. AUTO’S/bedrijfs- 
auto’s, schade/defect geen 
bezw. 045-727742 / 724000 

Te koop ALFA 33, model '85, 
kl. rood. Tel. 043-631908. 

I.g.st. verk. BMW 318i bwj. 
'81, APK 9-’93, ƒ3.500,-. 
Tel. 045-224521. _ 

BMW 325i, '86, 4-drs., grijs, 
i.z.g.st., onderh.papieren, 
ƒ 17.500,-, Tel. 046-518650. 

Te k. DAF 55, bwj. 1970, 
APK, t.e.a.b. Tel. 045- 
323171. _ 

Te koop DATSUN 120 A, 
bwj.79, prijs ƒ 250,-. Tel. 
045-256115. 


Johan SCHMIDT autohan¬ 
del heeft diverse auto's in 
voorraad van ƒ 750,- tot 
ƒ 6.000,-. Alles met APK. 
Tel, 04492-2888. Hommert 
24, Vaesrade. 


Te k. BMW 524 TD, aug. ’88, 
km.st. 145.000, perf.st. pr. 
ƒ 29.500,-. 04454-64934. 


Te k. OPEL Kadett 1.6i Club, 
Sedan, bwj. ’88, pr. 
ƒ 14.900,-. Tel. 045-254640. 

AUTOMAAT Escort 16 GL, 
'84, bijz. mooi, acc. ANWB 
mog. ƒ5.500,-. 045-424128. 


Wij geven het MEESTE voor 
uw auto! U belt, wij komen! 
045-422610 ook 's avonds. 


Aanhangwagens KOOPJE! Spierwitte Opel 
Kadett 1.3 S, bwj.’82, 1 jr. 
APK, ATS-velgen, dubb. gril, 

Te koop HONDA 500 XL, 
bwj. '85, i.z.g.st. vr.pr. 
ƒ4.350,-. Tel. 045-441044. 

pr. ƒ 1.950,-. 045-226773. 

YAMAHA Rn 360 1 C. YPVS Te k. Opel OMEGA 2.3D LS 
Stationcar bwj. dec. '89. Te 
bevr. na 17.00 uur: tel. 045- 
753593. 

Sloopauto’s 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 


RAPIE vraagt loop-sloop- 
en schadeauto's, met vrij- 
waringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo¬ 
perij Marxer, 045-720418. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-512924/046-519637 


Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 


Te koop Opel KADETT 1.6D, 
bwj. ’86, km.st. 103.000, in 
perfecte staat, vraagpr. 
ƒ8.000,-. Tel. 045-256614. 


RECORD 20S, 4-drs„ LPG, 
nieuwe, motor, bwj. '82, 
zeldzaam mooi, ƒ 1.750,-. 
046-581649. 


Te k. ASCONA 16 S, bwj/83, 
groenmet., APK 5-’93, pr. 
ƒ2.950,-. Tel. 046-522132. 


Prachtige FORD Escort 1.3L, 

5-bak, m. '85, roodmet., 
schadevrij, ƒ 5.500,-. 045- 

217268. 


{Bromfietsen 


Opheffingsuitverkoop 

Trekking, Ohio van ƒ 849,- voor ƒ 550,-. 

Colorado van ƒ 799,- voor ƒ 499,-. 

ATB kinderfiets van ƒ 695,- voor ƒ 500,-. 

A. den Hartog bv, Rosmolenstraat 16, Sittard. 046-515664. 


Opheffingsuitverkoop 

A.T.B. K.H.S. Pro van ƒ 2.599,- voor ƒ 1.900,-. 
Damesfietsen: trommelrem en 3 versnellingen van ƒ 799,- 
voor ƒ 499,- 

A. den Hartog bv, Rosmolenstraat 16, Sittard. 046-515664. 


Uw fiets SNEL en vakkundig Wat VERKOPEN? Adver- 
gerepareerd? Rijwielspe- teer via: 045-719966. 


cialist in ’t Station Heerlen, 
dagen per week geopend. 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 12 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • P 


% . -f ■ + ‘ ’ A'l-'i tv» 1 
nf* 1 .. *- ; Ji 

[ 

f "V^j -J 


Soms bejubeld, soms verguisd: feitk dot de «ito in onze 
wereld een hetagrfa pfeBfc inneem). Hst paté economi¬ 
sche betana. de snelheid, het nut en het gematu. De goede 


konten van de,mtarijn zolektor ak een klontje. 

* Voorde minder góede kanton geldt jammer genoeg het- 
zeffdp. Want auto's verimnken onder andere energie en 
betasten het mdieu. 


Ruim vijf-en-eqn-hqlf miljoen auto's, zoals in Nederland, 
verbruiken dus veel energie. _ 

Het is dan ook de moeite waard om bewuster en zuini¬ 
ger met do auto om te gaan. leder op zijn manier. 

Door sfemnere en schonere technieken te ontwikkelen. 

Door minder te rijden. 

En natuerlijk ook door echt zuiniger te rqden. Doordat 


En door bij de aankoop van een nieöwe auto óök op het 
verbruik te letten. 

Want ruim vtjf-en-een-half miljoen kleine bezuinigin¬ 
gen vormen samen één bijzonder grote winstpost. 

U weet dat. En de bedrijven en organisaties die u onder 
deze advertentie ziet slaan, weten dat. De auto-met-de- 


wereldbol is het symbool waarmee ze dat laten zien. 

U zult At symbool vanaf nu dm oqk heel vaak 
tegenkomen. Het betekent niets meer of minder don: 


Want daarmee boekt e zelf een leuke besparing. 
Bt boeken we mm efltoar een zeer noodzokeljke 
bospmipg. We hebben tenslotte moar één werefaL 
Te k. fcwéek-fcoppete 
roodstaart ?; 
tel 0*6*748517. 


ssaasr" 


WAATWERIC voor al uw 
gn. W. veil). 
045*244609. 


ab^wr ^r»atw8rtc o.a. op¬ 
ritten, v sierbestrating. Ook 
voiör Uw gehete tuinaanleg, 
zegr SCHERPE prijzen. 
Te tL MALTEZER-leeuwtfes, I Gratis offerte: 045*323178. 
gaent en gelat.. Hondenkap- 
satorrUfem, 64459-18T6. 


Als we 

allemaal wat gas 


•til* 11 1 1 


rnr,i=rrnT 


REK roldeu¬ 
ren, pecitectéuren meï of 
zonder afetandsbëdiening In 
23 malen direkt leverbaar. 
AManctabedtertng compu- 
»3 pent POESJES, .12 wk. ter gestuurd, geechfkt voor 
•iMt tenboom en tegeêntpr. «■»'■ «oden garagedeürén 
t ƒ350,-. Tel. 045-273776. compi. met zender voor uw 

auto ‘ Fa Str^BO, E^kskene- 

j gNF- weg 18, GeuRe: 043-641044 


ÏOANE dierenspeciaalzaak, 
* honden- en kattenvoer aan 
fdp teagteepnj». Hondenren- 
é nen, n efcw é ckén eb 


vjwfwnnpf» Voor al uw tuin- en SlER- 
BESTRATINGS-WERK- 
ZAAMHEDEN, tev. ontwerp 
aanleg. Bel vrjjbfivend. Léd 
Mulders, tef.045-726386 


Namen» het teen» van 
ttebereau HESTtA wensen 
we jp . prettige feestdagen. 
Bei nu voor een afspraak: 
We: zijn een jong en ene*K 
giek team dat graag de ffc* 
voor je neemt, 0*3-645882. /v 


r*wwt 


Ë :ji 1 .if " 'i ' ^' r r ii 


Te k. MAXJ-COSI 2000;. 
baby^KMAbn; zwangét; 
schaps&nAimpak mt 40; 
babyweerfess, ook v. 
flng. Tei. 04492-5713. 

v. s i/r-J v ,. \T .■«t,.: -tycx-, >*■•>, 

~\i . 

Stat Nusttnwg 80 • ftstns 14, 
eiaoMs^TtiocMts^T^ow^tes, . t . 


rn™:/:rA 

tranig**?** w 


s o rterin g y.a ƒ 85, 


*■ | . | £** 

J 3 ■ . «tt* i je* 

f 5*w«-wei^ 

' öt m, 

*1 


imieten • 


vervoer 


Oi^nen# rsorganisatie voer 
Wijs ftp Wég, platform van 

Te hoogs JUKE-BOX, zeer 

l . mtiTFiTrmnri I ntoofe*'. ar> f jnron. Pr. 

K CWKSTTOHea-l j 2.008^. TöL (M4«21108. 
Europese Federatie voor V 
ff*?rr—v r-ar '■ ^ 

'r y “hm -,vf’ >•> 
vast, ze «mt angst als bij. omvarlrociemni * 
met ’n meisje. Vraag haar de leren zweep pakt - WAdutoatwli , 
tphnr. 06*9502 {37,5 cphm) | 06-340.340.90 - 50 cphm 06-320^330.60 {37,5 c.phm) 1 

BRTN start 
nieuwe jaar 
met tv-serie 
’Het Park’ 


Op mijn leejïijd kan ik best nog achter de microfoon ’ 


Herman Stok (65) keert 
terug naar Vara-radio 


Herman Stok 
presenteert vanaf 
januari het 
nieuwe 
programma 
’Terug naar de 
toekomst’. 

Foto: GPD 


DOOR JAN VAN STIPRIAAN 


Van onze rtv-redactie 


BRUSSEL - De BRTN heeft de 
eerste dertien afleveringen klaar 
van ’Het Park’, een nieuwe soap 
die vanaf 1 januari wekelijks van 
20.00 tot 20.30 uur zal worden 
uitgezonden. Het gaat in deze 
reeks over de belevenissen van 
de bewoners van een straat. Cen¬ 
trale ontmoetingsplaats van de 
elf belangrijkste personages is 
taverne ’De Rotonde’, waar zo¬ 
wel de dagelijkse beslommerin¬ 
gen als de grote problemen uit¬ 
gebreid aan bod komen. Ook 
wordt er in ’Het Park’ volop 
ruimte gelaten voor emotioneel 
geladen situaties. 

Het ligt in de bedoeling van de 
BRTN na verloop van tijd de fre¬ 
quentie van ’Het Park’ op te voe¬ 
ren. Voor volgend jaar is alvast 
de opname van 32 afleveringen 
gepland die nog hetzelfde jaar 
worden uitgezonden. Om vlot te 
kunnen werken zal een beroep 
gedaan worden op twee regis-, 
seurs die ieder 16 afleveringen 
voor hun rekening nemen. 

Hoofdrolspelers in ’Het Park’ 
zijn Ron Cornet, Anneleen Coo- 
reman, Dirk Meynendoncks, Ka¬ 
ren van Parijs, Jean Verbert, Lu¬ 
cas van den Eynde, Janine Bi- 
schops, Miele Delanghe, Monica 
Dumon, Geert Vermeulen en Els 
de Schepper. 


Oniroep Limburg 
maakt opnamen 
van Sound 5 70 

SITTARD - Omroep Limburg 
in Maastricht maakt vanavond 
opnamen van de jongerengroep 
Sound ’70, die op een later tijd¬ 
stip zullen worden uitgezonden. 

Sound ’70 onder leiding van 
Jack Knapen timmert momen¬ 
teel flink aan de weg. Samen met 
de drumfanfare Irene uit Beek 
geeft de Sittardse jongerengroep 
vrijdag 18 december een kerst¬ 
concert in het Gemeenschaps¬ 
huis aan de Burgemeester Jans- 
senstraat 45 in Beek. 

Overige kerstconcerten met 
Sound ’70 zijn er zondag 20 de¬ 
cember om 15.00 in de H. Hart- 
parochiekerk van Overhoven/ 
Sittard, maandag 21 december in 
verpleeghuis Invia te Sittard, 
donderdag 24 december tijdens 
de nachtmis van 23.00 uur in 
Overhoven en tweede kerstdag 
in de St.-Josephparochiekerk 
van Stadbroek/Sittard. 


Hilversum - Herman Stok, op omroepgebied al zo’n 
Vl Jf jaar op non-actief en al enige tijd 'genietend’ van de 
a °W, is nooit van plan geweest zich achter de sanseveria’s 
er ug te trekken. Integendeel: Stok gaat binnenkort weer 
°üderwets radioprogramma’s presenteren. Bij z’n ex-werk- 
S^Ver de Vara nog wel, die hem bij de reorganisatie vijf 
Jaar geleden op straat zette. 

kreeg in de jaren zestig lan- ervaren ouderen aan de kant 
e ujke bekendheid met het tele- schuiven.” 
isieprogramma Top of Flop. 

aarnaast presenteerde hij - in Herman Stok (65), die zich geen 

e jaren zestig, zeventig en tach- dj noemt maar presentator, kijkt 

§ veel radioprogramma’s; on- met zijn nieuwe programma ’Te- 

( ? ? r an dere Tijd voor teenagers rug naar de toekomst’ elke zon- 

. h eerste programma) en vele dagavond van negen tot tien uur 

Jar en later Wachten op midder- op Radio 1 precies dertig jaar 

a cht. Daar tussendoor was hij achteruit. In de eerste uitzen- 

a ra n t woorc j e 2 jj k voor program- ding, die op 3 januari staat ge- 

a s als Wie in het Nederlands pland, worden dus platen ge- 

. a zingen, ZO (met Letty Kos- draaid die op 3 januari 1963 ge¬ 
ldman), Muziek uit studio 1 en noteerd stonden in de hitparade, 

oor wie niet kijken wil. Hij be- ’Terug naar de toekomst’ wordt 

°orde jarenlang tot dé stemmen niet alleen een aaneenschakeling 

an de Vara-radio. van plaatjes. De lichte muziek 

o. wordt door Stok in een bepaalde 

tok was niet eens zo erg ver- context geplaatst en bovendien 

a asd, toen hij door hoofd infor- worden mogelijk korte actuali¬ 
satie van de Vara radio- en tele- teitenblokjes (bijvoorbeeld de 

isiedienst Jan Nagel werd bena- val van een kabinet of Elfsteden- 

, er d. „Ik heb het altijd al ge- tocht) afgewisseld met plaatjes. 

a cht. Dat het nu werkelijk is 
Sebeurd, vind ik echt enig.” 


Leeftijd 


tscussies over de vraag, of het 
l°S Wel kan, om op een bepaalde 
e eftijd achter de microfoon te 
”hfipen, vindt Stok ronduit on- 
jhnig. „Dat vind ik zó typisch 
ederlands, om prestaties aan 
, e h bepaalde leeftijd te koppe- 
en - In het buitenland - Amerika 
veel dichter bij huis in Duits- 
a hd - wordt daar niet over ge- 
Proken. In Duitsland heb je pre- 
e ntatoren, die nog ouder zijn 
a& h ik. Hier in Nederland heerst 
^n beetje de geest van Veroni- 
Ca: jong en snel. Ik vergelijk het 
^tijd met het 100-jarig bestaan 
^an de Bijenkorf. De klanten 
olijven komen, omdat de presen¬ 
tatie goed is.” 

>.Het is toch een beetje een trend 
S^der 60-plussers om weerstand 
te bieden tegen vut en aow. Dat 
doem ik een pleidooi om door te 
§ a an. Bovendien is de ervaring 
Va n ouderen groot. Je kunt toch 
°°k niet zomaar grote groepen 


ervaren ouderen aan de kant 
schuiven.” 

Herman Stok (65), die zich geen 
dj noemt maar presentator, kijkt 
met zijn nieuwe programma ’Te¬ 
rug naar de toekomst’ elke zon¬ 
dagavond van negen tot tien uur 
op Radio 1 precies dertig jaar 
achteruit. In de eerste uitzen¬ 
ding, die op 3 januari staat ge¬ 
pland, worden dus platen ge¬ 
draaid die op 3 januari 1963 ge¬ 
noteerd stonden in de hitparade. 
’Terug naar de toekomst’ wordt 
niet alleen een aaneenschakeling 
van plaatjes. De lichte muziek 
wordt door Stok in een bepaalde 
context geplaatst en bovendien 
worden mogelijk korte actuali¬ 
teitenblokjes (bijvoorbeeld de 
val van een kabinet of Elfsteden¬ 
tocht) afgewisseld met plaatjes. 

'Gouwe ouwe’-programma’s, 
daar wemelt het toch al van op 
de Nederlandse radio. Is het 
geen ’armoe’ om er weer één aan 
toe te voegen? „Armoe? Dat vind 
ik absoluut niet. Mensen lezen 
sommige boeken toch ook een 
paar keer? Anderen gaan toch' 
naar het Concertgebouw voor 
muziek die eeuwen oud is? En 
Frank Sinatra wordt toch ook 
nog altijd gedraaid. Moet alles 
dan nieuw zijn? Dat er nog zo¬ 
veel muziek uit de jaren zestig en 
zeventig wordt gedraaid, bewijst 
dat het goede muziek is.” 

Na z’n vertrek bij de Vara vijf 
jaar geleden, heeft Stok vrijwel 
niets meer gedaan. „Ik heb vijf 
jaar vakantie gehad. In die tus¬ 
sentijd ben ik alleen maar één 
keer benaderd door Radio 10 
Gold. Dat is niets geworden. 
Daarna nooit meer. Ik heb het al¬ 
tijd wel merkwaardig gevonden, 
dat ik niet door de wereld van de 
lichte muze ben benaderd. Zelf 
ben ik er nooit achteraan gegaan. 
Daar ben ik niet ijdel genoeg 
voor.” 


Thijs van Leer 
komt naar Kerkrade 

KERKRADE - Samen met een orkest onder leiding van Dolf de 
Vries verzorgt fluitist Thijs van Leer zaterdagavond in het Wijn- 
grachttheater van Kerkrade een kerstconcert. 

Het is het enige optreden dat deze vermaarde musicus, die ooit 
deel uitmaakte van de groep Focus, momenteel in de Limburgse 
regio geeft. Van Thijs van Leer verscheen recentelijk de cd Tn- 
trospection ’92’, waarop ook musicus Louis van Dijk een aandeel 
heeft. 

Het concert van zaterdagavond in Kerkrade begint om 20.00 uur. 

• Thijs van Leer 


Top 40 in een nieuw jasje 


HEERLEN — Veronica stopt met het uitzenden 
van de Nederlandse Top 40. De omroep heeft het 
contract per 1 januari volgend jaar met de (zelfstan¬ 
dige) Stichting Top 40 opgezegd. 

Volgens een woordvoerder van Veronica wordt er 
een nieuwe stichting opgericht, in samenwerking 
met de gezamenlijkheid’. Dat wil zeggen dat de 


NOS, Veronica èn de overige omroepen ermee ak¬ 
koord gaan om de nieuwe hitparade, waarvoor nog 
geen naam is bedacht, via de VOO op Radio 3 uit 
te zenden. De huidige directeur van de Nederland¬ 
se Top 40, Siep Kroeske, is aangetrokken om zit¬ 
ting te nemen in de nieuwe stichting. Volgens Ve¬ 
ronica zullen de zaken van de Free Record Shop 
bij de nieuwe hitparade betrokken worden. 


Omroepen unaniem tegen plan minister 


^ Bart Peeters 


Foto: KIPPA 


omdat het gewoon moet,” aldus 
'een zeer verontwaardigde Van 
Doorn. Hij verwacht dat door de¬ 
ze geplande maatregel de strijd 
met de commerciëlen, 'zeker 
wordt verloren’. Volgens VOO- 
programmaleider Van Doorn 
heeft Veronica al vijf miljoen uit 
de verenigingskas moeten pluk¬ 
ken en bepaalde programma’s te 
kunnen maken. „Wij zijn daartoe 
in staat, omdat wij een sterk blad 
hebben. Anderen kunnen dat 
niet.” Van Doorn voorziet, dat er 
straks ook een verbod komt op 
het dragen van shirtreclame voor 
voetballers. 

Ook de Avro zegt niets van de 
plannen te begrijpen. Een 
woordvoerder verklaarde zich 
vooral te verbazen over de 'wis¬ 
selende houding’ van D’Ancona. 
„Eerst is er verruiming van de 
wet, nu weer beperking. Voor 
wat betreft de billboards hebben 
alle AKN-omroepen langlopende 
contracten afgesloten. Dus ik 
voorzie in het voorjaar proble¬ 
men.” 

De Tros, bij monde van alge¬ 
meen en financieel directeur Jim 
Bos, is het meest verontrust over 
d’Ancona’s onduidelijkheid. 
„Als er geen geld meer komt uit 
sponsoring, dan moet er wel bij¬ 
gezegd worden waar we de com¬ 
pensatie kunnen halen. Want we 
hebben het geld hard nodig.” 
Volgens Bos leven de publieke 
omroepen al te lang met halve 
afspraken. „Nu is het steeds: 
minder, minder, minder. Dan 
hebben we een probleem.” 

De woordvoerder van de NOS 
vindt de plannen ’te globaal’ om 
een reactie te kunnen geven. „De 
plannen moeten nog nader wor¬ 
den uitgewerkt. Wij vinden het 
nog te grofmazig,” aldus de 
NOS-woordvoerder. 

Discussie 

De problemen rond sponsoring 
van (tv-)programma’s speelt al 
een aantal jaren. Sinds de op¬ 
richting van de commerciële 
zender RTL4 is die discussie in 
feite alleen maar heviger gewor¬ 
den. 

In de zomer van 1990 koesterde 
WVC de wens om omroepen te 
verplichten sponsors van pro¬ 
gramma’s te laten noemen. Uit¬ 
gezonderd werden culturele pro¬ 
gramma’s. Het noemen van 
sponsors zou een wapen kunnen 
zijn tegen sluikreclame, aldus de 
redenering destijds van WVC. 
De inkt van de plannen van juli 
1990 was nog maar half opge¬ 
droogd, of een hoge WVC-ambte- 
naar liet een maand later een. 
rapport lekken. Zelfregulering 
bij de omroepen, dat waren de 
toverwoorden in het rapport. 
Een ruime sponsorregeling zorgt 
ervoor, dat sluikreclame buiten 
de deur blijft, aldus de hoge 
WVC-ambtenaar. 

In maart 1991 kwamen er opval¬ 
lende en bovendien verontrus¬ 
tende cijfers naar buiten. Vol¬ 
gens schattingen van het Com¬ 
missariaat voor de Media zou 
jaarlijks tussen de vijfenzeventig 
en honderd vijftig miljoen gulden 
in ons land uitgegeven aan tv- 
sponsoring. Niemand weet pre¬ 
cies hoeveel, vandaar dat wordt 
gesproken over een 'grijs cir¬ 
cuit’. Kreten die in dit verband 
ook veelvuldig terugkomen zijn: 
„Niets mag, maar alles gebeurt.” 


Peeters in hoofdrol 
van ’Alles moet weg’ 


DOOR JAN VAN STIPRIAAN 

HILVERSUM - De publie¬ 
ke omroepen zijn unaniem 
in hun afwijzing van de 
plannen van minister d’An- 
cona (WVC) om de sponso¬ 
ring van programma’s sterk 
te beperken. „Terug naar 
af,” reageert Veronica-pro- 
grammaleider Jan van 
Doorn verongelijkt. „We 
hebben dagtelevisie in 
voorbereiding. Zonder 
sponsoring gaat dat niet. 
Als d’Ancona een bepaalde 
wijze van sponsoring af¬ 
wijst, dan zal WVC met geld 
over de brug moeten ko¬ 
men.” 

Komend voorjaar wil d’Ancona 
een noodwet indienen bij de 
Tweede Kamer. In die wet wordt 
sponsoring van bepaalde pro¬ 
gramma’s verboden. Bij een aan¬ 
tal programma’s mag de spon- 
sornaam alleen aan het begin 
van een programma worden ge¬ 
toond. Herkenbare logo’s en vig¬ 
netten van bedrijven worden 
verboden, als het aan d’Ancona 
ligt. Daarnaast wil de minister 
een verbod op het werken met 
billboards. Dat zijn beeldvullen- 
de vermeldingen van sponsors, 
zoals nu bij voorbeeld gebeurt 
bij Studio Sport, dat altijd begint 
met een FBTO-billboard. 

Met de plannen zullen de omroe¬ 
pen weer in de verleiding komen 
om via sluikreclame voor extra 
geld te zorgen. Daar is d’Ancona 
zich terdege van bewust. Daar¬ 
om wordt aan het Commissariaat 
voor de Media gevraagd daarop 
streng te controleren. 

Strijd 

„We sponsoren niet, omdat we 
dat nou zo leuk vinden, maar 


Daalman 


Kerst-cd 
Ensemble 
Frans 


LANDGRAAF - Van het Lim¬ 
burgse Ensemble Frans Daal¬ 
man is bij Koch Records een 
cd en cassette verschenen met 
sfeervolle kerstliedjes uit En¬ 
geland, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje en Latijns-Amerika. 


De zes leden van dit ensemble 
zingen ieder een aantal liede¬ 
ren. Uitgevoerd worden tevens 
een drietal a capella kwartet¬ 
ten. Bovendien begeleiden de 
instrumentalisten van het en¬ 
semble enkele duetten. Het 
Ensemble Frans Daalman be- 
• staat uit: Sonja van Voorst 
(mezzo-sopraan), Yvonne van 
Voorst (alt), Frans Daalman 
(bas/gitaar), Jadzia Daalman 
(gitaar/mandoline), Boy Fox 
(bariton/gitaar) en Gemma Gie- 
len (fluit/panfluit). 


p NT ~ Tv-presentator en zan- 
sn i art . Peeters zal de hoofdrol 
* n de s P ee lfil m ’Alles 
lijk w ®£’, gebaseerd op de ge- 
Sf. narn }ge roman van de Vlaam- 
p schrijver Tom Lanoye. Bart 
Hy etGrs za l de r °l spelen van To¬ 
ten een .j° n ë eman die zijn rech- 
de k tUdie s L°P zet om met een ou- 
tg bestelwagen door Vlaanderen 
trekken en allerlei louche 
kwr S - t e doen. De grootste 
e it van Tony is dat hij er 
j er (Jd in slaagt 'zich eruit te lul- 

j. 

Vert and ere belangrijke rol zal 
lei ^ 4 wor den door Jan Dec- 
o r ' Als alles volgens de voorop- 
j géide planning verloopt zal 
''^rheyen, die eerder al de 
Va 1 * 1 ^ oys regisseerde, in april 
n volgend jaar met de opna- 
he^ 1 Van '^'^ es moet weg’ begin- 

tllm zal geproduceerd wor- 
k p > j° r Daniël van Avermaet, 
tv „ d van de BRTN-radio- en 
’I)pL ogr 1 am,na ’ s ’De drie wijzen’, 
aalstrijd’ en ’De perschefs’. 

de l aren tachtig werkte Daniël 
pi Avermaet met producent 
ihPM' rouot samen aan docu- 
p, air ?, s zoa l s ’To Woody From 
Anu°^ e ^th Love’ van regisseur 

^sFortan* “ ’ Chyt ° 1,Va 


Ensemble Frans Daalman 


Tv-sponsoring moet 
beperkt worden Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 1 


Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en 
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366. 


K 

n 

i< 


KIOSK IS ERVOOR U! 

Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen, 
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek 
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we¬ 
tenswaardigheden, die voor u als lezer van belang kunnen 
zijn. 

Heeft u ons iets te melden, schrijf ons dan minimaal 2 weken 
vóór het evenement. 

LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100, 

6401 DP HEERLEN. 


12/13 DECEMBER 

★ Belfeld, wintertocht WSV D.W.F. 7 - 12-25 km. 

Start 08.00-14.00 uur vanaf café Maaszicht, Maasstraat 
43. 

, Inlichtingen: 04705-1676. 

13 DECEMBER 

★ Gulpen, wintertocht WSV De Veldlopers, 

5-10-15-25 km. 

Start 08.00-14.00 uur, vanaf de Timpaan, Rosstraat 2. 
Inlichtingen: 045-445134. 

★ Dieteren, wintertocht WSV Echt 10 - 15-25 km. 

Start 08.00-14.00 uur vanaf gemeenschapshuis 

De Koppel, Vleutstraat 22. Inlichtingen: 04754-84531 


11 DECEMBER 

★ Kerstmarkt in bejaardente¬ 
huis "De Schutse", Prof. 
Asserstraat2, Hoens- 
broek. Aanvang 18.00 tot 
21.00 uur. 

12+ 13 DECEMBER 

★ Kerstmarkt in de dagkapel 
van de Michaelkerk, Eiks- 
ke, de Wendelstraat, 
Schaesberg. Zaterdag 
14.00-19.00 uur, zondag 
9.45- 16.00 uur. Op¬ 
brengst is voor de kerk. 

★ Kerstmarkt van 

11.00-17.00 uur in ge¬ 
meenschapshuis Maria- 
rade-Hoensbroek. Orga¬ 
nisatie Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Jozef. 

Entree vrij. 

12 DECEMBER 

★ Internationale gewichthef- 
wedstrijd in Hotel Oud 
Simpelveld, Irmstraat 23, 
Simpelveld. KSV Helios te¬ 
gen SV Meissen en 
Praag. Aanvang 18.30 
uur, entree ƒ 3,50. 

★ Wild-Wijn-Drive georgani¬ 
seerd door Bridgeclub 
Bronsbeek. Casino Bruns- 
sum, Treebeekplein 133. 
Aanvang 11.00 uur. 

★ In het kader van 25 jaar 
Casino-Brunssum: Ouder¬ 
wetse Doorbloeiersavond. 
Aanvang 20.30 uur, orkest 
Des Amis, Entree ƒ 5,--. 
Casino Brunssum, Tree¬ 
beekplein 133. 

★ Advents-concert door ge¬ 
mengd zangkoor "Aurora" 
m.m.v. Mannerquartet Afs- 
dorf en Third Wing Koor. 

St. Jozefkerk Egge-Bruns- 
sum, aanvang 20.00 uur, 
entree vrij. 


13 DECEMBER 

★ Internationale mineralen¬ 
beurs met gesteente, fos¬ 
sielen, schelpen en siera¬ 
den, georganiseerd door 
Ned. Ver. De Verzame¬ 
laar, afdeling Limburg. 
Corneliushuis, Heerlerhei- 
de, zaal open van 
10.00-17.00 uur. 

★ Kerstmarkt van 

11.00-18.00 uur in ge¬ 
meenschapshuis Heilust. 
Organisatie fanfare St. 
Barbara. Entree vrij. 

★ Kerstmarkt van 

11.30-18.00 uur in Wijk¬ 
centrum Eikske, Land¬ 
graaf. Organisatie harmo¬ 
nie St. Michael. Entree vrij. 

★ Kerstmarkt van 11.00 tot 

17.00 uur in zaal de Kroon, 
Kloosterstraat 11, Simpel¬ 
veld. 

Organisatie Mandoline- 
vereniging Sorriënto. 

★ Limburgse Jazz-marathon 
Casino Brunssum, Tree¬ 
beekplein. Van 11.00 tot 
20.00 uur 12 non-stop or¬ 
kesten op 3 podia. Entree 
ƒ 2,50. 

★ Expositie door 5 kunste¬ 
naars: Jan en Marjan Bec- 
kers, Brigitte Raemaekers, 
Max Renardus, Frans Ro- 
meijnsen en Greetje Olde- 
warrts. Restaurant "Ool- 
derhof", Groeneweg 2, 
Herten, 13.00 tot 18.00 
uur, toegang gratis 

★ Para-info-dag georgani¬ 
seerd door Stichting Zon- 
nevlecht. "De Kepper", 
Gregoriuslaan la, Bruns¬ 
sum, 11.00-19.00 uur. En¬ 
tree ƒ 7,50 inclusief een 
consumptie. 


ALPIRSBACH - 
SCHWARZWALD • Hotel Rössle 


Boden wij U verleden week de mogelijkheid om de krokusva¬ 
kantie door te brengen in Nice en omgeving, deze week 
gaan we met een aanbieding naar het Zwarte Woud de to¬ 
taal andere kant op. 

Onze reispartner in deze is wederom de firma Schmitz uit Sus¬ 
teren en samen stelden wij het programma voor u samen. 

Het Zwarte Woud, veel vaker Schwarzwald genoemd, is bij 
Nederlanders een geliefde vakantiebestemming. De prachti¬ 
ge natuur, serene rust, rustieke dorpjes en de gastvrijheid van 
de bevolking zijn stuk voor stuk voorwaarden die voor velen 
bij een geslaagde vakantie horen. Daarbij zorgen wij ervoor 
dat u uw vakantiebestemming in prima konditie bereikt. Van¬ 
uit diverse opstapplaatsen in Limburg vervoeren wij u per luxe 
touringcar via Aken, Keulen, Koblenz en Karlsruhe naar uw 
logeeradres, waar we in de vroege avonduren arriveren. 

Tijdens deze 5-daagse trip strijken wij neer in ALPIRSBACH. 

In hotel Gasthof Rössle - dat midden in het centrum ligt - re¬ 
serveerden wij uitstekende kamers, uiteraard voorzien van 
bad/douche en toilet. Het hotel beschikt ook over een lift. 

De verzorging in dit vriendelijke hotel is prima. Wij genieten 
's ochtends van een ontbijtbuffet en 's avonds staat er steeds 
een smakelijk 3-gangen diner op tafel. 

Tijdens ons verblijf staan er een 3-tal excursies op het pro¬ 
gramma. Zo gaan we de grens over om - in begeleiding van 
een deskundige gids - de prachtige stad Straatsburg, hoofd¬ 
stad van de Elzas, te bezoeken. Een tweede excursie voert 
naar de stad Baden-Baden, ook alleszins de moeite waard 
en ook Freudenstadt en omgeving gaan we verkennen. 


Op de laatste dag vertrekken we na het ontbijt en rijden terug 
naar Limburg waar we rond 17.30 uur arriveren. Het is bijng 
een traditie geworden dat we dan niet zomaar uit elkaar 
gaan. Ook aan deze reis is nog een afscheidsdiner verbon¬ 
den dat we gezamenlijk zullen gebruiken en pas daarna 
scheiden onze wegen. 


REISINFO 

Datum: 

20 f/m 24 februari 1993 

Prijs: 

ƒ 535,- pp. 

(Helaas geen 1 -persoonskamers) 

Inclusief: 

- vervoer Limburg - Alpirsbach v.v. 

- verblijf op basis van halfpension in hotel Rössle 

- Diverse excursies (o.a. Straatsburg met gids) 

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Afscheidsdiner in Limburg 

Exclusief: 

eventuele entreegelden 

Reisdokument: 

geldig paspoort 

Valuta: 

Duitse Marken (1 DM. = ca. ƒ 1,14) 

Opstapplaatsen 

* Susteren, garage Schmitz, 08.00 uur 

en -tijden: 

* Sittard, NS-station 08.15 uur 

* Geleen, Rijksweg-C (ABN-AMRO) 08.30 uur 

* Heerlen, voorzijde NS-station, 08.50 uur 

* Kerkrade, Rodahal, 09.10 uur. 

Reserveren: 

Vanaf vandaag bij alle kantoren van het Lim¬ 
burgs Dagblad en de VW Vaals, Simpelveld en 
Landgraaf onder aanbetaling van ƒ 100,- pp. 

- Bij onverhoopt onvoldoende deelname, behou¬ 
den het Limburgs Dagblad en Schmitz-reizen zich 
het recht voor de reis te annuleren. 


KASTEEL HOENSBROEK 

Alléén dit weekend openstelling geheime ka^ 

Met de museumtip van deze week maken wij u attent op l^ cS 
teel Hoensbroek. Met recht mag gesteld worden dat dit hel 
grootste en mooist bewaarde Kasteel tussen Maas en Rijn 
De allereerste fundamenten en muren van het imposante 
dateren uit de 13e eeuw. Een eeuw later werd het kasteel 
gebreid met de noord-westelijke vleugel; in de 15e of beg^ i 
16e eeuw moet de bouw van de rechter fronttoren hebben 1 
plaatsgevonden. Uit de eerste helft van de 17e eeuw date^i 
de brug, de ingangspartij, de linker fronttoren, de zuidoost^ 
ke vleugel, de zuidelijke hoektoren, de galerij en de huidig e 
bijgebouwen. Tijdens de jongste bouwfase, begin 18e eei^ 1 
kwam de nieuwe noord-westelijke vleugel tot stand. Het kasteel gezien vanuit een bijzonder perspectief 


Het kasteel herbergt vele schatten. Prachtige oude meu bel 5 ' 
koper en tin, 16e eeuws aardewerk, stijlkamers, hemelbed/ \ 
wapenkelders enz. In het kasteel is ook een klein museum H 
voorwerpen uit Afro-Aziatische landen gevestigd, alsmed fi 
een keldermuseum met fossielen uit de Limburgse bodem- ' 
Al dwalend door de ca. 50 opengestelde ruimten geniet u 
van 17de eeuwse muziek. U betreedt de ridderzaal, het vO° r ' 
huis, de keuken, de rentmeesterskamer, het keldercomple*' 
de toren, de gevangeniscel enz. enz. 

Speciale openstelling geheime kamer 

In het kader van de KIOSK-museumaktie stelt het kasteel 
leen dit weekend de geheime kamer open. Normaliter wo f ° 
alleen het verhaal rondom dit vertrekje verteld, nu mag u 
kijkje nemen in de verborgenis. Het verhaal wil dat zich hid 
tijdens de Franse revolutie Bisschop Damiaan verborgen j 
hield voor de soldaten. De toegang tot dit vertrek gaat vet' > 
scholen achter een wand van een boekenkast. Ondanks d e 
4caarsentruc" van de vijand werden schuilplaats èn bisset 
niet ontdekt. Tijdens uw bezoek zal men u het verhaal g ro°Q 
volledig vertellen. 

In kasteel Hoensbroek gaat u 700 jaar terug in de tijd, een 
bezoek is indrukwekkend, leerzaam en ontspannend teg e ^ 
Ook rolstoelgebondenen en moeilijke trappenlopers kuni -1 ^ 
een groot deel van het gebouw bekijken. Van kelder tot e*r 
sitiezolder is in het linkergedeelte een lift. 


ik 


SPECIALE KORTING 

Op vertoon van onderstaande bon krijgt u ALLEEN dit 
end korting op de entreeprijzen. Volwassenen betalen ƒ 4," 
i.p.v. ƒ 5,- en kinderen betalen ƒ 2,50 i.p.v. ƒ 3,50 „ 

Openingstijden: Dagelijks van 10.00-12.00 uur en van 13-3 Ü 
tot 17.30 uur. Op 12 en 13 december echter - alweer sp&~ 
ciaal voor de lezers van KIOSK - is het kasteel van 10.00 to f 
17.30 uur geopend. Bon: KASTEEL HOENSBROEK 

Naam: ... 

Woonplaats: ... 

Aantal personen: . 

Deze bon geeft in het weekend van 12 en 13 december recht 
op ƒ 1/-- korting p.p. en geldt voor het hele gezin. Zaterdag 19 december 1992 

Wijngrachttheater Kerkrade 

20.00 uur 


RITMIC GROUP 
IN CONCERT 

Een avondvullend programma 
dat voor de pauze is gericht op 
de kerstsfeer. Bekende kerstme- 
lodiën en een keur van kerstpop- 
songs. 

Na de pauze een enthousiaste 


show op ritmische muziek, afge¬ 
wisseld door ingerogen ballades 
en symfonische popmuziek. 

VRIENDEN¬ 
KORTING ƒ 2,50 

Op vertoon van onderstaande 
bon betaalt u ƒ 12,50* 
i.p.v. ƒ 15,-. 


• Ritmic Group Bon: RITMIC GROUP ff» 

Naam: . 

Vriendenpasnummer: . 

Aantal personen: . Max. 4 


Woensdag 13 januari 1993 

Stadsschouwburg 

Heerlen 

14.30 + 20.00 uur NATIONAAL NEDERLANDS 
WINTERCIRCUS 

Een programma waarin de absolute top 
van de Europese circusacts is vertegen¬ 
woordigd. Ónder het motto „het circus 
leeft" brengt de ideeënrijke organisator 
Martin Hanson een keur aan clowns, 
acrobaten en gedresseerde dieren. Ge¬ 
niet vanuit uw comfortabele schouw- 
burgstoel van een sprankelende voor¬ 
stelling die gegarandeerd 100% amuse¬ 
ment voor de hele familie oplevert, 
op de entreeprijzen van ƒ 20,50** (volw.) 
en ƒ 12,50** (kinderen) geniet u op ver¬ 
toon van onderstaande Don een 
VRIENDENKORTING van resp. 
ƒ 3,50 en ƒ 2,50. u betaalt dan 
slechts / 17,-en ƒ 10,-. 


Bon: WINTERCIRCUS 

11 » 

Naam: . 


Vriendenpasnummer: . 


Aantal personen: . 

. Max. 4 


Vrienden van hel * Kaartverkoop bij alle Lim¬ 
burgs Dagblad-kantoren en 
VW Landgraaf, Vaals en Sin 1 * 
pelveld. 

** Kaartverkoop aan de kassa 
van het theater. 

Op vertoon van de Vriendenpa 5 
en ingevulde bon, ontvangt u de 
aangegeven korting. 

Wilt u lid worden van de vererti' 
ging „Vrienden van het Lim¬ 
burgs Dagblad", bel dan de 
service-afdeling 045-739881 
(tijdens kantooruren). 

Voor lezers van het Limburgs 
Dagblad is dat lidmaatschap 9 e ' j 
heel gratis. 
Vrijdag 11 december 1S92 • Pagina 15 limburgs dagblad televisie en radio vrijdag 


-Nederland 1 


KRo/nos 

'S .53 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

6.00 •• Journaal. 

'6.06 (TT) Oproep Spoorloos. 

'6-26 Heb ik iets gemist? Terugblik 
°P programma’s van afgelopen week. 
'6.53 Young riders, Amerikaanse 
jeugdserie. Afl.11: Blind iove. 

Hickok is verliefd op de mooie Sarah, 
uie echter getrouwd blijkt te zijn. Ver¬ 
bind door liefde laat hij zich echter 
alles wijsmaken en komt in grote 

Problemen. 

M5 Boggle, woordspel. Presenta- 
J le: Dodi Apeldoorn. 

6.15 Sesamstraat, gevarieerd kin- 
Permagazine. Vandaag: Verkouden. 

8.30 (TT) Jeugdjournaal. 

MO (TT) Het Klokhuis, informatief 
tondermagazine. 

, ,'60 Vrijdagavond vroeg ... Van 
••llligenburg. 

Talkshow met Hans van Willigen- 

b urg. 

8, 29 Perfect strangers, Amerikaan- 
^ comedyserie. Afl.: Twee boze- 
bannen. 

öalki en Larry zitten in de jury bij een 
r 6chtspraak. Balki neemt zijn taak 
2 eer serieus en verklaart als enige de 
Ve rdachte onschuldig. Hierdoor komt 
e phter de vakantie van Larry en Jen- 
JWer in gevaar. 
g-00 («^TT) Journaal. 

^•25 (TT) Spoorloos, programma 
daarin vermiste personen worden 
PPSespoord. Presentatie: Han van 
oer Meer. 

51*24 Reporter, actualiteiten. 

*1*58 The Chief, Engelse politieserie. 

; •por zijn vertrek naar Europol leidt 
'khn Stafford het onderzoek naar 
^rruptie bij de Londense politie. Zijn 
> Plaatsvervangster Anne krijgt in East- 
'and te maken met een sluipschutter. 
**•51 Om de bocht van het Spaarne. 
~°cumentaire over de Haarlemse 
Tuinwijk; het resultaat van de produk- 
«eworkshop van het Amsterdamse 
documentaire festival 1991 , onder lei- 
van Hans Keiler. 

2*24 • • Journaal. 

*4.29-23.34 Nieuws voor doven en 
Slechthorenden. 


Nederland 2 


Tros/VOO/NOS 

13.00-13.07 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Stuntmasters, reportage over 
de wereld van stunts en stuntman¬ 
nen. 

16.52 Marine en muziek. Muzikale 
reis met de Marinierskapel van de 
Koninklijke Marine. M.m.v. Sandra 
Reemer en de Formation Danceclub 
Quick Motion. 

17.18 Vocaal centraal, muziekpro¬ 
gramma waarin vanmiddag Dennie 
Christian centraal staat. Vandaag 
een kerstspecial met o.a. Marga Bult, 
Micha Marah en Freddy Breek. 

18.00 • • Journaal. 

18.19 Dingbats, cryptogramspel. 

18.47 De energieflits. 

18.50 Blinde hartstocht, soapserie. 

19.16 Natte neuzen. Behendigheids- 
spelletjes voor honden en bazen. 

19.43 De leukste thuis, de beste 
thuisvideo’s. 

20.14 (TT) Medisch Centrum West. 

Ziekenhuisserie. Afl.: Spoorloos. 

21.07 TV show op reis. Talkshow met 
Ivo Niehe en internationale gasten. 

22.02 Crime time, magazine over alle 
facetten van de misdaad. 

22.37 TV Dokter. 

22.38 Dat willen we even kwijt, co¬ 
lumn. 

22.43 Vocaal centraal, muziekpro¬ 
gramma waarin vanavond Jan Vayne 
centraal staat. M.m.v. Harry Muskee 
en Laura Fygi. 

23.21 In the heat of the night, Ameri¬ 
kaanse politieserie. Afl.: Een onecht 
kind. 

Cyrus Chambers is de vader van een 
buitenechtelijk zwart meisje, Faith. 
Faith wil meer geld van Cyrus heb¬ 
ben. Wanneer Cyrus zijn zaak ver¬ 
koopt, besluit zijn compagnon Tom 
Dalton hem te vermoorden en Faith 
ervoor op te laten draaien. 

00.13 Bat 21. Amer. speelfilm uit 
1988. Met: Gene Hackman e.a. 

Iceal Hambleton wordt tijdens een 
verkenningsvlucht boven Vietnam 
neergeschoten. Dennis Clark moet 
hem opsporen. 

01.53-01.58 ••Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


^•00 Morgenmagazin. Ontbijttv met 
' e der half uur Heute-Nachrichten. 
Heute. 

r» 03 Das Buschkrankenhaus. 

^•45 •• Tele-Gym. Wervelkolom- 

.9ymnastiek. 

6.00 Heute. 

"•03 Wunderbare Welt. Afl.2: Do- 
Permann, Dachel & Co. (herh.). 

6.50 Hundert Meisterwerke. Van-* 
daag: Pariser Strassenszene. 

. *00 Heute. 

. ”03 Der grosse Preis. Spel. 

2.25 Bitte umblattern. (herh.). 
lesoverzicht. 

,,00 ZDF-Mittagsmagazin. 

VrfS Wirtschafts-Telegramm. 

4.0o Tagesschau. 

'4.02 •• Sesamstrasse. 

'4-30 Nationalparks der USA. Docu- 
Tientaireserie over Amerikaanse na¬ 
tionale parken. Afl. 3. 

,f-l5 Tagesschau. 

'5.20 (TT) Die Volksschule. Ein Va- 
' e r-Sohn-Geschichte aus der Zeit 
n ach dem Zweiten Weltkrieg. Tsjechi- 
sche familiefilm van Jan Sverak. 

' 00 Punkt 5 - Landerreport. 

^Z-15 Tagesschau. 

'•35 Moselbrück, serie. 

^"•30 Hier und Heute. 

,■•45 Knastmusik, serie. 
i?-20 •• Herzbiatt, spelshow. 

8.50 Goldregen. 

56-00 (TT) Tagesschau. 

M5 (00+TT) Die Freitagspremie- 
Scott & Huutsch (Turner & 
2 l h ? otc h} Amer. filmkomedie uit ’89. 

Ji c Ta gesthemen-Telegramm. 

'•*5 Ein Mensch - ein Wort. Hilde- 

22 ha * eest voor u '* de k'jk 0 *- 
<.00 Plusminus. Econ. magazine. 

*•30 Tagesthemen. Met Bericht aus 
2 °°nn. 

6.00 (OO) Golden girls. Serie. Afl.: 
2 +J® Seitensprünge der Marnier. 

4-25 Sportschau. Met Bundesliga- 
°etbal: Saarbrücken - Nürnberg; Bo- 
dssia Mönchengladbach - Bayer 
J-sverkusen; Wattenscheid 09 - VfL 

23c Chum ' 

•50 Tatie Danielle. Franse speelfilm 
Oi '1 1 ®00 van Etienne Chatiliez. 

0i';0 Tagesschau. 

•45-01.50 Zuschauen - Entspan- 
, n - Nachdenken. Wattlandschaf- 
te h: Der Kanal. BBC2 

^•25. Juarez - (1939-USA). Aardi- 
historische film van William Die- 
d a i!_ j 0Ver Napoleon de Derde en 
Habsburgse keizer. Met: Paul 
Un ' en Bette Davis. 

BBC 2 

£20- The Man Who Shot Liberty 
*" ce (1962-USA). Top-western 

e n i ohn Ford met James Stewart 
John Wayne. Advocaat raakt bij 
6rval op postkoets gewond en 
®6rt de dader te vinden. 

^oitsland 2 

(iqo 2‘ ^ as Sc hloss in Flandern - 
in h i ’ U ^A). Zes officieren hebben 
f n . ®’f9 er d fort maar één grammo- 
"P'a at - Na de oorlog zoekt een 
q n hen de zangeres op. Regie: 
0 . e rt z . a VOn Bolvary. Met: Martha Eg- 
9erth en Paul Hartman. 

^•gië/TV 1 

Sri?2' Holida y Affair - (1949-USA). 
H * terende kerstfilm van Don 
an over aantrekkelijke wa- 

achï ISVerkoopster die alleen 's 
tergebteven met haar zoontje. 

hum Janet LeiQh en Robert Mitc ' 


06.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1. 

13.45 Nachbarn. Magazine voor bui¬ 
tenlanders en Duitsers. 

14.30 ■ Das Schloss In Flandern. 
Duitse speelfilm uit 1936. è 
Aan het eind van WO I luisteren zes 
Engelse officieren in een kasteel in 
België keer op keer naar een plaat 
van zangeres Gloria Delamare voor¬ 
dat ze weer naar het front moeten. 
Een van hen, Fred Winsbury, wordt 
verliefd op haar stem. Van de volgen¬ 
de inzet aan het front keert Fred niet 
meer terug. Vijf jaar later voert een 
toernee Gloria naar datzelfde kas¬ 
teel... 

16.00 Heute. 

16.03 Verschwörung auf der Them- 

se. Engelse jeugdserie. Afl.: In letzter 
Minute. 

16.55 ZDF-Gtückstelefon. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.55 Ein Heim für Tiere. Serie. 

Afl.: Der Affe Benjamin. 

Omdat Lisa bij een tante in Canada 
is, komt het dr. Bayer maar wat goed 
uit dat dierenverzorgster Stefanie 
ontslag genomen heeft bij de dieren¬ 
tuin vanwege een ruzie om een zieke 
aap. 

19.00 Heute. 

19.20 Forsthaus Falkenau. Duitse 
serie. Afl.: Angst urn Rica. 

20.15 Derrick. Duitse misdaadserie. 
Afl.: Kein teurer Toter. 

21.15 Die Reportage: Tod im Nebel. 
Reportage over een kettingbotsing in 
oktober 1990 in de buurt van Mün- 
chen, waarbij 141 gewonden en tien 
doden te betreuren waren. 

21.45 Heute-journal. 

22.20 Tücken des Alltags. Serie tv- 
spelen. Afl.: Verrücktes Kranken- 
haus. 

22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a. 
Bundesliga-voetbal en Bundesliga- 
ijshockey. 

23.20 The return of Frank James. 

Amerikaanse western uit 1940 van 
Fritz Lang. Met: Henry Fonda e.a. 

00.50 Heute. 

00.55-02.25 ■ The Canterville ghost. 

Amer. speelfilm uit 1944 van Jules 
Dassin. Met: Charles Laughton e.a. 


Duitsland 1 , 

20.15. Turner & Hooch 

(1989-USA). Hond Hooch is de eni¬ 
ge getuige van een moord. Tom 
Hanks volgt zijn kwijlerig spoor in. 
de film van Roger Spottiswoode. 

RTL4 

23.15. Who Dares Win 
(1982-GB). Onfrisse film van lan 
Sharp over anti-atoomorganisatie 
die er terroristische methoden op 
na houdt. Met o.a.: Lewis Collins 
en Judy Davis. 

Duitsland 2 

23.20. The Return of Frank James 

- (1940-USA). Henry Fonda speelt 
in het vervolg op 'Jesse James’ 
weer Frank die de moord op zijn 
broer wii wreken. Regie is van Fritz 
Lang. 

Duitsland 1 

23.50. Tatie Danielle - (1990-F). 
Meedogenloos en grappig verhaal 
over oude bourgeoisie’tang’ Tatie 
Danielle die het leven van iedereen 
vergalt, totdat een jong meisje te¬ 
gen haar gedrag durft in te gaan. 
Regie: Etienne Chatiliez. 

RTL Plus 

24.00. Blutjung und Liebeshungrig 

- (1972-D). Knappe verpleegster 
probeert haar dorp van preutsheid 
te genezen in film van Franz Antel. 
Verrassing onder de seksfilms. 
Met: Sybill Danning en Eva Gar¬ 
den. 


Nederland 3 


RVU/Vara/NOS 

08.53 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

09.30 Huisje, boompje, beestje, 

afl.59. 

10.00 (TT) Nieuws uit de natuur, 

afl. 13. 

10.30 Skoalle TV: Sybe Satelyt en 
Sjef 4. (herh.). 

11.00 (TT) School-tv weekjournaal, 

afl.13. 

11.30-12.00 Advent: Dromen met Je- 
saja, afl.4. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Boekhouders te velde. Wer- 
ken-aan-werken-film over dubbelpor¬ 
tret van een landmeter bij de over¬ 
heid en een in het bedrijfsleven. 

18.40 Zie zoo. Serie columns van poli¬ 
tieke tekenaars. Vandaag: Reclame¬ 
makers van Jos Collignon. 

18.47 Zentijd Politieke Partijen: 
D’66. 

18.55 (TT) Lingo, woordspel gepre¬ 
senteerd door Robert en Brink. 

19.25 Tom & Herrie, muziekprogram¬ 
ma gepresenteerd door Tom Egbers. 

20.00 Het groot dictee der Neder¬ 
landse taal. 

Voor de derde keer toetst Philip Fre- 
riks de Nederlanders en voor de 
tweede keer de Vlamingen op hun 
spelling van de taal. Uit de Eerste 
Kamer in Den Haag leest hij opnieuw 
een onwaarschijnlijk moeilijke tekst 
voor aan de daar aanwezige deelne¬ 
mers, die zijn voortgekomen uit de 
voorrondes die gehouden zijn door 
de dagbladen De Volkskrant en De 
Standaard (Brussel), aangevuld met 
een dertigtal bekende sportlieden, 
kunstenaars, politici en schrijvers uit 
Nederland en België. 

22.00 (••+!!) Journaal. 

22.15 Studio sport journaal. 

22.30 Nova, actualiteitenprogramma. 
Presentatie: Maartje van Weegen. 

23.00 Gesprek met de minister-pre- 
sident. Presentatie: Ferry Mingelen. 

23.15 Beeldend dichten. 

Portret van beeldend kunstenaar Re- 
né Daniels, die de David Röellprijs op 
18 december krijgt uitgereikt. 
23.45-00.45 Grand slam München. 
Verslag van dit tennistoernooi. 


RTL4 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Seniorengymnastik. 09.10 
Schooltv. 09.40 Cursus psychologie. 

10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50 
Mutter und Sohn, comedyserie. 12.15 
Reportage over wetenschappelijk on¬ 
derzoek onder water met behulp van 
zogenaamde toeristen-duikboten. 
13.00 Philosophie heute: Die Innensei- 
te des Glücks. 13.45 Die Dienstagre- 
portage: Sucht auf Rezept. 14.15 West 
3 aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.20 
Charles Wilp. Portret. 15.50 Sport in 
Westen aktuell. 15.55 West 3 aktuell. 
16.00 Auweia! Alas Smith & Jones. 

16.30 Schooltv. 17.30 Cursus geschie¬ 
denis. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Sixteen. Thema: Drogen: Such und 
Sehnsucht. 19.00 Aktuelle Stunde. 
20.00 Türmers Traum. 20.45 Europa 
entdeckt die Malerin Paula Rego. Por¬ 
tret. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Week¬ 
overzicht. 22.30 Portret van de Oost- 
duitse generaal Erich Mielke die vrijwel 
oppermachtig was in de Stasi. 00.08 
Laatste nieuws. Aansl.: Linie K. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30 
Cursus geschiedenis. 09.00 Schooltv . 

10.45 Non-Stop-Fernsehen. 14.05 This 
week. 14.20 Actualités. 14.35 Schooltv. 
15.05 Hallo, wie geht’s? 15.20 Aus- 
landsgeschichten. Vandaag: Kenia. 

15.35 Macher: Reportage over Marcus 
Moller-Rackede, de jonge chef van een 
wijngaard in Bingen. 16.05 Reportage 
over chocoladefabrikant Peter Ludwig, 
die een museum voor moderne Franse 
schilderkunst heeft ingericht in Ko- 
blenz. 16.35 Spedition Marcus. Serie. 
17.00 Cursus geschiedenis. 17.30 Ha- 
rald und Miez. 17.56 Der Doktor und 
das Liebe Vieh. 18.23 Philipp. 18.26 
Das Sandmannchen. 18.30 Das Süd- 
west-Journ. 19.00 Hallo, wie geht’s? 

19.15 Portret van een boerenfamilie uit 
de bergen. 20.00 (TT) Lindenstrasse. 
Serie. 20.30 Onderwijsmagazine. 
21.00 Nieuws. 21.15 Portret van Nada 
G., een Kroatische in Duitsland. 22.00 
Slapstick en sketches. 22.30 ■ And 
then there were none. Amer. speelfilm 
naar roman van Agatha Christie. 00.00 
Aktuell. 00.02 Non-Stop-Fernsehen. 


06.00 RTL aktuell. 

07.00 Guten Morgen Deutschland. 
09.00 RTL aktuell. 

09.10 Dr. med. Marcus Welby (Mar¬ 
cus Welby M.D.), Amer. serie. Afl.: 
Erziehung zur Entziehung. (herh.). 
10.00 Relch und schön (The bold 
and the beautiful). Amer. serie. 

10.30 Der Preis ist heiss. Spelshow. 
11.00 Riskant! Spelprogramma. 

11.30 Familienduell. Spelprogram. 
12.00 Punkt 12. Middagmagazine. 

12.30 Jung und leidenschaftlich (As 
the world turns), Amer. soapserie. 

13.20 California Clan (Santa Barba- 
ra), Amerikaanse serie. 

14.15 Die Springfield Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

15.00 Quincy (Quincy, M.E.), serie. 

Afl.: Das falsche Medikament. ! 
16.00 Hans Meiser. Talkshow. The¬ 
ma: First Ladies - die Frau an seiner 
Seite. 

17.00 Wer ist hier der Boss? (Who’s 
the boss?), Amerikaanse serie. Afl.: 
Ein Duschbad für ein Cabrio. 

17.30 Elne schrecklich nette Familie 
(Married... with children), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Ausverkauf. (herh.). 

18.00 Elf 99. Magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Explosiv • Das Magazin. Ma¬ 
gazine. 

19.45 Gute Zeiten, schiechte Zeiten. 

Duitse serie. 

20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu¬ 
ziek met Gerda en Peter Steiner. 

21.15 Ein Schloss am Wörthersee. 
Duitse serie. Afl.: Frank & Eddy. 

22.15 Auf Leben und Tod. Gedrama¬ 
tiseerde politieacties. Presentatie: 
Olaf Kracht. 

23.15 Gottschalk. Gevarieerde talk¬ 
show. Aansi.: RTL aktuell. 

00.00 Blutjung und liebeshungrig. 
Duitse softsexfilm uit 1972 van Franz 
Antel. Met: Sybill Danning, Sascha 
Hehn, Eva Garden e.a. (herh.). 

01.30 Tutti Frutti. Erotische spel¬ 
show. 

02.20 Und abends in die Scala. Duit¬ 
se musical uit 1957 van Eric Ode. 
Met: Caterina Valente, Hubert von 
Meyerinck, Ruth Stephan e.a. 

04.00 Blutjung und liebeshungrig. 

Duitse softsexfilm. (herh.). 

05.20 After hours. • Tsilla Chelton en Isabelle Nanty in ’Tatie Danielle \ 
(Duitsland 1 - 23.50 uur). 


Nederland 2 

00.10. Bat 21 - (1988-USA). Span¬ 
nende film van Peter Mark over ko- 
lonel-strateeg Gene Hackman die 
Vietnam alleen van de kaart kende, 
maar als hij neergehaalt wordt per¬ 
soonlijk kennis maakt met de Viet- 
cong. 

BBC 2 

00.25. Montparnasse 19 
(1958-F). Intelligente, smaakvolle 
verfilming van het leven van de 
schilder Modigliani in Montparnas¬ 
se. Regie: Jacques Becker. Met: 
Gérard Philiooe en Lilli Palmer. 


Duitsland 2 

00.55. The Canterville Ghost - 
(1944-USA). Leuke film van Jules 
Dassin over 17e eeuwse kwelgeest 
die bewoner van het huis tot heroï¬ 
sche daad dwingt. Met: Charles 
Laughton en Margaret O’Brien. 

RTL4 

01.40. Love Circles - (1958-USA). 
Volslagen belachelijke film van Gé¬ 
rard Kikoïne over een pakje siga¬ 
retten dat nooit leegraakte op zijn 
reis om de wereld. Met: John Sibbit 
en Marie-France. 


België/TV 1 


07.00 en 07.26 Nieuws. 

07.05, 07.35 en 07.55 Cartoons. 

08.06 The bold & the beautiful. 

08.30 Nieuws. 

08.35 Santa Barbara. Soap. (herh.). 
09.00 Nieuws. 

09.10 Rad van fortuin. Spelprogr. 
09.35 Goede tijden slechte tijden. 
10.04 Groente- en fruittip. 

10.05 As the world turns. Serie. 

10.50 Showtime. (herh.). 

11.25 Radio studio live. Open win- 
dow television. 

13.05 Ron’s tweede jeugdshow. 

14.20 Carol & Company. Comedy. 

14.45 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow, (herh.). 

15.30 Santa Barbara. Amer. soap. 
16.00 Telekids. Kinderprogramma, 

met aflevering van Captain Planet. 

16.30 Prijzenslag. Spelprogramma. 
17.00 5 uur show. Gev. magazine. 
18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

18.45 RTL Club. Met o.a. het minispel 
Pictionary. 

19.00 Rad van fortuin. Spelprogram. 

19.30 Avondnieuws. 

19.50 Het weer door: John Bernard. 
20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 Wie ben ik?. Spelprogramma. 

21.20 Klasgenoten. Vanavond is dat 
Kitty Courbois. 

22.20 Hunter. Amer. politieserie. 

23.15 Who dares wins. Deel 1. En¬ 
gelse speelfilm uit 1982. 

Een anti-atoombomorganisatie wil de 
Amerikaanse ambassade in Londen 
bezetten en eist dat een onderzee- 
bootbasis in Schotland wordt opge¬ 
heven. 

23.50 Laatste nieuws. 

00.05 Who dares wins. Deel 2. En¬ 
gelse speelfilm uit 1982. Vervolg. 
01.40 Love circles. Amerikaanse ero¬ 
tische speelfilm. 

Een jonge Amerikaan die als disc joc¬ 
key in Zuid-Frankrijk werkt, gaat voor 
een korte vakantie naar Parijs. In een 
discotheek ontmoet hij een aantrek¬ 
kelijk meisje dat hem uitnodigt om de 
nacht met haar door te brengen. 
03.15 Nachtprogramma. 


14.30 Schooltelevisie. 

14.30 Esthetische opvoeding: De 
Romantiek, deel 2. 

15.00 Naar het museum. Afl.2. 

15.30 ■ Holiday affair. Amerikaans 
melodrama uit 1949. 

17.00 Diamond Awards. 

17.15 Duupje. Afl.: Poesje. 

17.30 Bugs Bunny in King Arthur’s 
Court. Amerikaanse tekenfilm. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl.345. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos (The 
bold and the beautiful), Amer. serie. 

18.35 TV 1 - Top 30. Muziekprogram. 

19.03 Buren (Neighbours), serie. 

19.25 Mededelingen en overzicht. 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Mr. Bean. Humoristisch pro¬ 
gramma. 

20.30 De droomfabriek. Familiepro- 
gram waarin de meest originele en 
spectaculaire wensen van volwasse¬ 
nen/kinderen worden waargemaakt. 

21.30 Hardball. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. Afl.13: Sex, cops and vi¬ 
deotape. Aansl.: Paardenkoersen. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 Het eenzame hartenburo. 
Talkshow over menselijke gevoelens. 

23.25 Dangerous curves. Ameri¬ 
kaanse avonturenserie. Afl. 1. 

00.15-00.20 Coda. Patrick Conrad 
leest voor uit eigen werk. Vandaag: 
De kooi van Marlène Dietrich. 


België/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Schooltelevisie: Afl 6. 

19.30 Het capitool (Capitol), serie. 

19.53 Benny Hill. Engelse humor. 

20.00 Groot Dictee der Nederl. Taal. 

21.50 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten uit binnen- (Kerst¬ 
mis in de Kempen) en buitenland 
(Lyn Odense). Toeristisch journaal en 
agenda. 

22.30 Affiche. Kunstmagazine. 

22.50-23.25 Vuurvogel. Binnenska¬ 
mers: Duo De Neve - Kessels vertol¬ 
ken sonate nr. 2 opus 34 van de 
Belgische componist Joseph Jongen. 


• Martha Eggerth in ’Das 
Schloss in Flandern’. (Duits¬ 
land 2 - 14.30 uur). 


SAT 1 


06.00 Ontbijttv met früh dran, sport. 
08.30 Neighbours, serie. 09.00 
Nieuws. 09.05 Bieib gesund. 09.30 
Das Imperium - The Colbys, serie. 

10.20 Ulrich Meyer: Einspruch! 11.10 
Wolffs Revier. Duitse misdaadserie. 
12.00 Glücksrad. Aansl.: Tip des Ta- 
ges. 12.45 Tele Börse. Met Nieuws. 

13.35 Unter der Sonne Kaiiforniens 
(Knots landing). Afl.: Langsam aber si- 
cher führt die Spur zur Taterin. 14.30 
Neighbours. Afl.: Hypnose. Aansl.: 
Nieuws. 15.00 Das Imperium - The 
Colbys. Afl.: Vater sein, dagegen 
sehr... 15.55 Cagney & Lacey. Amer. 
politieserie. Afl.: Die grauen Panther. 
Aansl.: Nieuws. 16.50 Geh aufs Gan- 
ze! 17.35 Sport live. Tennis: Grand 
Slam Cup 1992. 18.00 Sport live. Ver¬ 
volg. 19.30 Nieuws. 19.35 Glücksrad. 

20.15 Compromising positions. Mis¬ 
daadfilm uit 1985. 22.00 ran. Met o.a. 
Bundesliga-voetbal. 23.00 Liebe in 3 
Dimensionen. Duitse softseksfilm. 
00.35 Nieuws. 00.40 Electric Blue. En¬ 
gels erotisch magazine. 01.20 ran. 
Voetbalmagazine. 02.20 Schreinema- 
kers live. 03.20 Unter der Sonne Kali- 
forniens (herh.). 04.10 Das Imperium 
-(herh.). 05.00 Cagney & Lacey. 
(herh.). 05.50 Geh aufs Ganze! (herh.). 


Radio 1 

Elk heel uur en om 7.30, 8.30, 
12.30, 13.30, 17.30 nieuws. 7.07 
Het Gebouw, met om 7.07 De 
Nieuwstafel; 9.05 Standplaats Sri 
Lanka; 9.35 De Nieuwstafel; 10.05 
Het interview; 11.05 De achter¬ 
grond reportage; 11.50 De Nieuw¬ 
stafel. 12.07 VARA Radio I vrijda- 
geditie. 14.05 Het Gebouw, met 
om 14.05 Argos; 15.05 NL-Magazi- 
ne; 16.05 Welingelichte kringen. 
17.07 TROS Aktua. 18.30 en 6.30 
nieuws. 18.00 TROS Aktua. 19 04 
God zij met ons. 21.04 NCRV-Vrij- 
dag-sport. 23.07 Met het oog op 
morgen. 0.04-7.00 TROS Nacht¬ 
wacht. 


Radio 2 

7.04 KRO’s Ontbijtshow. 8.50 
Postbus 900 (1). 9.04 Licht te. ver¬ 
teren. 10.50 Postbus 900 (2). 
11.04 Adres onbekend. 12.04 Al¬ 
leen op vrijdag (12.30 en 13.30 
Raden maar.) 14.04 In antwoord 
op. 15.04 Ratel plus. 17.04 
VPRO’s Music hall. 18.04 Ekkel 
horizontaal. 19.04 De hits van .... 
21.04-24.00 Listen to the music. 

Radio 3 

6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids¬ 
vitaminen. 11.04 Baas van de dag 
12.04 De Steen & Been show. 
14.04 Carola. 15.04 Popsjop. 
17.04 Rinkeldekinkel. 18.04 
Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04 
Paperclip magazine. 21.04 Villa 65. 
0.04 Countdown café. 2.02 Pop 
ballads. 3.02-6.00 Oh, wat een 
nacht. 

Radio 4 

7.00, 8.00, 13.00 nieuws. 7.02 Ou¬ 
verture; Barokmuz. 8.04 Opus vier. 
België/RTBF 1 


12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes 
docteurs (pour la vie). 13.00 Nieuws. 

13.20 ■ Vivre sa vie. Franse speelfilm 
uit 1962. 14.40 Faits divers. 15.40 Inté¬ 
rieur nuit. 16.15 Nouba nouba. 17.10 
Jeu des dictonnaires. 17.35 Tropical 
heat. Amer. serie. Afl.: Tout ca pour 
une chanson. 18.30 Ce soir. 18.55 Le 
bon numéro. 19.30 Journ. 20.05 Bon 
week-end. Amusementsprogr. 20.45 
James Bond-cyclus: A view to a kill. 
Engelse spionagefilm uit 1985. 23.00 
Ces années-la. Serie over de jaren 70. 

23.45 Laatste nieuws. 00.00-00.10 24 
H sur les marchés. 


België/Télé 21 


14.00 Muzzy in Gondoland. 14.10 Cur¬ 
sus Engels. 14.50 Cursus Nederlands. 

16.10 Azimuts. Reportages. 16.40 
Presse menacée, democratie en dan- 
ger. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Radio 
21. 19.00 Terre et soleil. 19.30 Journ. 
20.00 The Prince of Paisley Park. Pop- 
portret. 21.00 Documentaireserie over 
moderne kunst. 22.00 Journ. en beurs¬ 
berichten. 22.35 Un jeu d’enfant. Fran¬ 
se speelfilm uit 1989. 00.20-00.40 Le 
jeu des dictionaires. Spelprogr. 


TV 5 07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 
Questions pour un Champion. 18.30 
Nieuws. 19.00 Le jeu des dictionnaires. 

19.20 Clin d'oeil. 19.30 Belg. nieuws. 
20.00 Wallonië 92. 21.00 Nws. 21.30 
Stars 90. 23.00 Nws. 23.20 Médiasud. 

23.35 Connaissance de la Science. 
00.05-01.15 Bergsportmagazine. 


06.00 Ochtendprogr. 12.00 Servizio a 
domicilio. 12.30 Nieuws. 12.35 Servizio 
a domicilio, vervolg. 13.30 Nieuws. 

13.55 TG 1 tre minuti di... 14.00 Prove 
e provini a scommettiamo che...? 14.30 
Cronache Italiane. 14.45 L’albero az- 
zurro. 15.15 L’orso Yoghi. 16.00 Big! 

17.55 Oggi al parlamento. 18.00 
Nieuwsflits. 18.10 Italia, Istruzioni per 
l’uso. 18.45 Ci siamo!?! 20.00 Nieuws. 

20.40 Due superpiedi quasi piatti. 
Speelfilm. 22.35 Caffè italiano. 23.00 
TG 1 linea notte. 23.15 Caffè italiano. 
Vervolg. 00.00 Laatste nieuws. 00.30 
Oggi al parlamento. 00.40 Mezzanotte 
e dintorni. 01.10 Di paese, di cittè. 
Aansl.: Nachtprogrammering. 


BBC 1 


07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast 
news. 10.05 Kilroy. 10.45 Ross King. 
11.00 nws. 11.05 Playdays. 11.30 Gev. 
ochtendmagazine met om 12.00 en 
13.00 nws. 13.15 Pebble mill. Gast: 
Boney M. 13.55 Reg. nws. 14.00 nws. 

14.30 Neighbours. 14.50 Eldorado. 

15.20 Going for gold. 15.45 The flying 
doctors. 16.30 Daffy Duck. 16.45 
Bump. 16.50 Christopher Crocodile. 

16.55 Superbods. 17.10 Chipmunks go 
to the movies. 17.35 The record brea- 
kers. 18.00 Newsround. 18.10 Byker 
Grove. 18.35 Neighbours. 19.00 nws. 

19.30 Reg. nwsmagazine. 20.00 Eldo¬ 
rado. 20.30 Don’t wait up. 21.00 Hearts 
of gold. 22.00 nws. 22.30 The FBI mur- 
ders. Amer. speelfilm. 00.05 Terry 
Wogan’s Friday night. 00.45 Stones for 
Ibarra. Amer. speelfilm uit 1988. 


BBC 2 


14.20 Tales of Aesop. Serie. 14.30 
Fiddly foodle bird. 14.35 Another war, 
another peace. 15.00 nws. Aansl.: Culi¬ 
naire tips. Vandaag: Lighter Christmas 
puddings. 15.15 Sport on Friday. Met 
Paardenkoersen en zwemmen. Met om 

15.55 nws. 16.50 nws. 17.00 Catch- 
word. 17.30 Behind the headlines. 
18.00 Delia Smith’s Christmas. 18.30 
Top gear. 19.00 Stingray. 19.25 The 
man from U.N.C.L.E. Amer. serie, 

20.15 Dr. Who: The daemons, sf-serie. 

20.40 What the papers say. 20.55 Pri- 
soners of conscience. Serie. Aansl.: 
Advent calendar. 21.00 Public eye. 
Vandaag: De opvang van Joegoslavi¬ 
sche vluchtelingen in Groot-Brittannië. 

21.30 The living garden. 22.00 The fa¬ 
ce of Tutankhamun. 22.50 Sister Wen- 
dy's odyssey. 23.00 Have I got news 
for you? 23.30 Newsnight. 00.15 Priso- 
ners of conscience. 00.25 ■ Montpar¬ 
nasse 19. Franse speelfilm uit 1958. 
02.10-02.45 Behind the headlines. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Football Hol¬ 
land. 09.00 NFL Amer. football. ll.OOf 
Snooker. 12.00 Eurobics. 12.30 Skiën. 
Worldcup. 14.00 Zeilen. Omega cup. 

14.30 Football Europe. 15.30 Worldcup 
ski. 16.30 Futbol Espanol. 17.30 
Snooker. 18.30 Skiën. Worldcup. 19.30 
NFL this week. 20.00 World sportp 
special. 20.30 Go. 21.30 NBA action. 
22.00 Muay Thai-boksen. 23.00 Skiën. 
Worldcup. 00.00 Pro box-gala vanuit 
Aken 02.00 Football Holland. 02.30 
Zeilen. 03.00 NFL Amer. football 
05.00-07.00 World snooker classics. 


Eurosport 09.00 Aerobics. 09.30 Paardesport. 
Concours hippique. 10.30 Skispringen. 
Worldcup. 11.30 Aerobics. 12.00 Euro¬ 
pacup. (herh.). 13.30 Basketball. EK, 
Real Madrid - Pau. 15.00 Trans world 
sport. 16.00 Ski report. 17.00 Europa¬ 
cup. (herh.). 18.30 Eurofun. 19.00 In¬ 
tern. motorsport. 20.00 Kunstrijden op 
de schaats. WK jun. 21.30 Eurosport- 
nieuws. 23.30 Kickboksen. 
00.30-01.00 Eurosport nieuws. 


Super Channel 


05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 
Super shop. 06.30 Business tonight. 
07.00 Business daily. 07.10 East Euro¬ 
pe reports. 07.30 News watch. 08.00 
ITN world news. 08.30 News watch. 
09.00 Channel E. 09.30 Super shop. 
11.00 Wild America. 11.30 Business 
tonight. 12.00 Business insiders. 12.30 
Business daily. 12.40 East Europe re¬ 
ports. 13.00 Japan business today. 

13.30 News watch. 14.00 Inside edi- 
tion. 14.30 Serie noire. 15.00 The mix. 
16.00 All mixed up. 17.00 On the air. 
Show, live. 18.30 Bonanza. Western¬ 
serie. 19.30 Serie noire. 20.00 Cult tv: 
I spy. Detectiveserie. 21.00 Inside edi- 
tion. 21.30 Beyond tomorrow. 22.00 
ITN world news. 22.30 Business daily. 

22.40 Report. 22.48 US Market wrap. 
23.00 Movie classics: ■ Street scene. 
Amer. speelfilm uit 1931. 00.30 News 
watch. 01.00 Beyond tomorrow. 01.30 
The mix. 02.00 China news Europe. 
Met om 2.00 Prime time news in het 
Engels, 3.00 Economisch nieuws in het 
Engels en vanaf 3.30 Herhalingen in 
het Mandarijn en Cantonees 05.00 
The mix. 07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-, 
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30 
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most 
wanted. 21.00 The pulse. 22.00 Grea- 
test hits. 23.00 The report. 23.15 At the 
movies. 23.30 News at night. 23.45 3 
From 1. 00.00 Kristiane Backer. 03.00 
Yo! Countdown show. 04.00-08.00 
Night videos. 09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 10.00 Through the garden gate. 

10.25 ■ Juarez. Amer. speelfilm uit 
1939. 12.20 ■ The man who shot Li¬ 
berty Vallance. Amer. western uit 1962. 


24 uur per dag nieuws, met om: 
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
Morning. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 16.00 World day. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to¬ 
night. 21.00 The international hour. 
22.00 World business tonight. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
03.00 Prime news. 04.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. 9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00 
Het ochtendconcert: Oslo Philhar- 
monic Orch. 13.04 En nu... mijn 
verzoek. 14.00 Het middagconcert: 
Het internationale concertcircuit. 
15.30 Twee Vlaamse meesters: Ci- 
conia en Gombert. 16.00 De Ne¬ 
derlanden: De vroege 18e eeuw. 
17.00 Operette. 18.00 en 20.00 
nieuws. 18.04 De klassieken: C. 
P.E Bach en Mendelssohn. 19.00 
Stemmen uit VARA's archief. 20.02 
Het avondconcert: De VARA mati¬ 
nee. 22.00 De klassieken 2. 
23.00-24.00 Muziek van deze 
eeuw: Walter Piston. 


Radio 5 

6.45-6.50 Mededelingenrubriek 
met uitgebreid weerbericht en 
Scheepvaartberichten. 7.05 1008 
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02 Plein 
publiek. 11.02 Hans Brinker. 12.02 
Werken aan werk. 13.10 Gebeurte¬ 
nissen. 14.02 De ronde tafel van 
Pam. 15.02 Opium. 17.10 Radio 
UIT. 17.50 CD. 18.02 Religieus 
programma: 18.02 De onbekende 
islam; 18.20 Hoda ai islam; 18.40 
Dinimiz islam. 19 00 Waar waren 
we ook alweer? 19.15 Nieuws en 
actualiteiten in het Turks. 19.50 
Nieuws en actualiteiten in het Ma¬ 
rokkaans en Berbers. 20.40 
Nieuws en actualiteiten in het Chi¬ 
nees. 21.00 Licht en uitzicht. 21.39 
EO-Metterdaad. 21.40 Boekenwij- 
zer. 22.00 Zicht op Israël. 22.20 De 
psalmen. 22.40 Theologische ver¬ 
kenningen. 23.00-24.00 Fresko. 


Omroep Limburg 

7.03 Limburg Aktueel {7.30 ANP- 
Nieuws). 8.00 (Inter)nationale ac¬ 
tualiteiten. 8.30 Limburg aktueel. 
9.03 Tussen de bedrijven door. 
Verzoekplaten van bedrijven en in¬ 
stellingen. 11.03 Op de valreep. 
Agenda voor het weekeinde. 12.03 
Limburg actueel (12.30 ANP- 
Nieuws). 13.00 (Inter)nationaal 
nieuws. 13.30 De buurt. Discussie 
op straat. 14.03 Licht Limburgs. 
15.03 Profiel. Gesprek met een 
gast. 16.03 Festival. Cultureel ma¬ 
gazine. 17.03-18.00 Limburg Ak¬ 
tueel. 

België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio¬ 
naal. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven is 
mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Platen¬ 
poets (om 11.00 Weerbabbel door 
Bob de Richter). 11.50 Het koe¬ 
koeksnest. *12.00 Radio 2 regio¬ 
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Goed op 
vrijdag. 14.00 Het Algemeen Be¬ 
lang. 16.00 Abraham at gezien? 
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00 
Nieuws. 18.10 Hitriders. Toppers 
en platen van vroeger. 20.00 Het 
eenzame hartenburo. Romantische 
muziek en telefoons met luiste¬ 
raars. 22.00 nieuws. 22.05 Coun- 
üy-Side. Country- en westernmu- 
ziek. 23.30 Nachtradio (24.00 
nieuws). 


België/BRF 

Nieuws op elk heel uur. 


6.05 Radiofrühstuck + Spiel 
'Glückstreffer' (6.15 Wort in den 
tag; 6.45 Hörergrusslotterie; 7.15 
Veranstaltungskalender; 8.30 
Presseschau). 9.10 Gut Aufgelegt. 
Tips und Themen am Vormittag. 
12.05 Musik è la carte (12.30 BRF 
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05 
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05 
BRF-Aktuell (Aktuelles am tage). 
18.40 Jazz. 20.00-20.05 Nachrich- 
ten. 

RTL4 Radio 

Elk heel uur nieuws. 

07.03 De start met Bart, Bart van 
Leeuwen. 09.03 RTL Megahits. 
10.03 Koffiekringen, Jan de Hoop. 
12.03 Goeiemiddag Nederland, 
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarmers, 
Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-Blij- 
heid, Jan van de Putte. 19.00 Se- 
ven o'clock rock. 22.00 RTL Mega¬ 
hits. 01.00 RTL Nightshift. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen- 
melodie. 8.07 Morgenmelodie und 
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon. 
12.00 Nachrichten, Zur Sache. 
12.07 Gut aufgelegt (met om 13.00 
Mitmenschen en 14.00 Nachrich¬ 
ten, Stichwort Wirtschaft). 15.00 
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo¬ 
die. 17.00 Der Tag um Fünf. 17.07 
Musikexpress. 20.00 Nachrichten. 
20.05 Zwischen Broadway und Ku- 
damm. 21.00 Musik zum traumen. 
22.30-4.05 Nachtexpress. 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagii Voor inlichtingen/reservering advertenties 


op deze pagina. Els Swaans 045-739383 


Pc 


^P e! mill 
:> p r p p 


Vanavond: 


SUPER PEPPER 


• * ». > 

Kt LA DILIGENCE 


VANAVOND 
HOUSE PfiRTY 


V. 
MONTECARLC 


WOENSDAG 16 DECEMBER 

SFINX 

SILVESTER 31 DECEMBER 

NEW FOUR 


èv 


„ : r "\ 


Disco 1 normaal geopend 


Gezellig uitgaan kunt o in 


5 t/m 20 dec. W 

,*■*5"^'*®’’** 

lieopenïi: . . . 

”■ JuflaU» 

,ütós 


Eerste zaterdag/ e lf/tl 

l-ïatste zondag: ?]f} < iB Jï TS U.V; v * 


Gratis entree 


Een begrip in Limburg 

Rijtuigenmuseum en restaurant s zondags geopend 


Cisco 

danong 

mghtdub 


de nieuwste 
OJBaethowm 

en •>; 

W Houae-mouse 


M* Een oud begrip, 

M—I mm een nieuw knogo 

DogeGjks DANSMUZIEK me» DJ 

dl, 15dac: SoocMaarlIawro 

vwx 16 dec: Erotische odtosit' 

The Cofford Show 

Bb donderden: KARAOKE Soundmix met 


m. M - v 
BbdenMig: KARAOKESt 
WJOHNNY 


JEBce dag geópend van 23 tot 5 uur. 


Power Sound 
fry e rortin te 


«code; levety and sexy 

*STARLIGHT 


W: 


leen 2e KERSTDAG 
en OUDEJAARSNACHT 
Vanavond gezetfig uit in uitgaanscentrum 

li !>. f ( - ' r II 

JLirs. 1 J-'(.:uice Gulpen 


met 


"Uive Le Uink"! 

Ca Uita"! 


A.s. zondag; 

Toegang 18 L Korrekte kleding 


Akense Modelspeelgoed-mar* 

Zondag, 13 december 1992,11.00 tot 16.00 
EUROGRESS, Monheimsaliee 52, 5100 Aad 
Ruilen, aan- en verkoop van modelspoor!!, 
modelauto’s, oud blikken speelgoed, poppe 
pluche beesten. 

Info: M & RP. Cremer VeranstaHungs 
Tal. 09.49210351133 en 09.492037 


r 

* 

>' » l V * f >• 
y > O * . * 


3$ 

I DANCÏINO 


lieymerstok 

Ui V -flut: I 2 di'CcMHiK':' 


FRÖNTPfiQE 


in bovenzaal 


En wie derft er Iets van te zeggen? 
Ntemand'toch... daar bemoei je Je toch nie 
mee. Maar door dat soort automobilisten 
worden er wel jaarfgks bgna 500 mensen 
doodgereden. 

Daar moet wat aan veranderen, tv 
ER EENS WAT VAN VOOR ZE r - 
ïhiis van Leer 


Ruservetu-n. 

045-454141 DurpsstfitJil 1)2. iicymt i'stok, tel.: 0-i-i57*l?fói 
ï L* H '1 i(I : (\n dis( ■■ <u-n dancing 

i ■■■ u« i v e ■■ ■. i > A K . 

,iu: : WU SWl) Supieiz Altist Managumenl 

Uzi beroemao konr \0\ fcy Peic-rshury “**■ • S li. i t.wm 


GUNKA 


KOOR 


o ‘,v ir/iü^sslri a ftDewushpnko QPGERICHÏ Ik 1479 Oud?-?; pp circü', df. vu?: üjslanfc ■ 

Vcc ücü^ ^•->u p ■ u m *: e u,ny 

IC p.ii werk van iniiun; grote Huusische conipontsme 

s. wsxë&mLtX .. » a 

% 


Kèrkrode . 

3992, 20.00 uur 
Reserveren: tel, 045-454141 ‘ 


TRODÊL 

MARKT 


A Cé 

• opop inn 
ê 


Dancing HOUSMANS Montfort , 

ZATERDAG 12 dec. UKlTY 
ZONDAG 13 rim t|MÉ# JÉ» 

‘ ' Aanvang 20.30 uur. 
f e 


ï uitgaanscemruïTi 

van Kerkrade, 

Vrijdag 1 december 

rrtburgse vlaai 


NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW- NIEUW - • ■ > .'V 

vanaf 16 cioc. '92 \ 

^eike woensdag v.a. 20,00 uur 


4? 


TANfTPAÏ A< 5 T 

■ M MmÉmT Ai4fml M 


met o*dies uit de 50 - 70‘er iaren 


\ T\ P V 


Beppie Kraft 
Fietsefreem 
Sjef Dtedoren 


Voer üv; U.jclrage in as kosten (dames 12 DM heren 17 DM) 
kunt u tot 1 jur dnachts drinken zoveel ais u wilt 

/\ Könlgsb err. üen 42 
" r Eschv. e«!&r 
Teh- OC 49 2403-27419 


Cl'IOO\i .f 

LimburgsJ 1 ƒ 

agblad voor 


os 


telijk 


Ut 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 17 


JJET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 

VAR KT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363; 


__Van onze verslaggever 

HEERLEN - De met lichtgeven- 
!*j e stippeltjes bedekte ham die 
!«© Heerlense Maijo Maar woens¬ 
dagochtend op haar boterham 
P^htrof bevat volgens de Keu¬ 
ringsdienst van Waren de bacte- 
’Wf Pseudomonas Fluorenza. De 
|bacterie kan lijden tot buikkram¬ 
pen. 
m 

E ®^Met die zogenaamde vuurvlieg- 
op het vlees is de groene ont- 
ting van mijn vier maanden 
f°Ud zoontje hopelijk verklaard”, 


9 Vuurvliegjes ’ oorzaak buikkrampen 

Pseudomonas -bacterie 


m 


zucht Maijo Maar. 

Zij heeft doodsangst uitgestaan 
voor de gezondheid van haar 
zoon Jeroen, die zij borstvoeding 
geeft. „Mijn zoontje heeft nog 
steeds vreemd gekleurde ontlas¬ 


ting, maar de krampjes worden 
minder. De eerste nacht ben ik 
wel tien maal opgestaan om mijn 
zoontje te troosten. De afgelopen 
nacht bleef het oppakken van 
mijn zoontje beperkt tot vier 


maal. De materiële schade blijft 
dan wel beperkt tot twee gulden 
voor die ons achterham, maar de 
lichamelijke en geestelijke scha¬ 
de is veel groter. Ik ben doodop”. 

De geigerteller heeft aangetoond 
dat de achterham geen radioac¬ 
tief materiaal bevat. Maar drong 
aan op onderzoek hiernaar. 

Het onderzoek naar de kwaliteit 
van de ham is nog niet afgeslo¬ 
ten. De resultaten van de contro¬ 
le op het gebruik van water en 
fosfaten zijn eind volgende week 
bekend. 


Overval op gokhal 
in Hoensbroek 


HOENSBROEK - Twee gewapen¬ 
de mannen hebben woensdag kort 
voor middernacht amusementshal 
Super Game aan de Markt in 
Hoensbroek overvallen. Ze sloten 
het personeel en een gast op in het 
toilet en gingen er met de kasin- 
houd vandoor. 


j Simons ziet wel af van bezuiniging, Hirsch Ballin niet 

ii 

Verslavingszorg deels ontzien 


v^Van onze Haagse redacteur 

HAAG - Het kabinet 
^et volgend jaar onder zware 
J .juk van de Tweede Kamer 
j van een bezuiniging van 
f htiljoen gulden op de ver- 
lavingszorg. Staatssecreta- 
✓ p s Hans Simons van Volks- 
J|?2°ndheid denkt het geld 
" j ler yoor te kunnen vinden in 
^ i. e e igen bijdrage die verze¬ 
gden vanaf 1993 moeten 
betalen voor genees- en 
v e fbandmiddelen die mee op 
a kantie worden genomen. 

jjjhister Ernst Hirsch Ballin van 
. s titie weigerde gisteren echter 
jj?.bezuiniging van twee miljoen 
■ de p n °P Uet reclasseringserk van 

. '-'Onsiïlta+ioHi iromic \7r\nr Alnnhnl 


f. 0nsu ltatiebureaus voor Alcohol 
i Drugs (CAD’s) ongedaan te ma- 

Kamer is beducht voor een op- 
'^hstapeling van bezuinigingen op 
, e verslavingszorg, die vooral Lim- 
^rg en het noorden zal treffen. 

t J>venop de eerder genoemde maat- 
e Jelen dreigt namelijk in 1994 een 
r, Peiency-korting van tien procent 
. ^ miljoen gulden) omdat de ge- 
i y ee nten dan zelf de gelden voor de 
f i p^slavingszorg gaan beheren (de- 
I ^atralisatie). 

1 

J Rampzalig 

^ * üi d-Limburg raakt in dat jaar ook 
' eens 1,8 miljoen gulden aan 
J^L-subsidies voor de verslavins- 
j |/ r S kwijt. Alle maatregelen bijel- 
1 l ar zouden tot een halvering van 
l 1 totale budget vpor Zuid-Lim- 
te Ur g leiden. Dat zal volgens de di- 
tah!* 6 Van Het provinciale CAD 
. mpzalige gevolgen voor de zorg 
t m eer ‘ sterk stijgende criminaliteit 
5 jjl§ e v°lg hebben. 

Wi? ns - t° onde zich gisteren ont- 
^ e lijk voor de door de Kamer en 
sj DAD’s geuite kritiek. Hij zegde 
toe aan een door de PvdA en 
0 P ingediend wijzigingsvoorstel 
U Zl in begroting. Ook VVD, Groen 
t^ n ks en D66 waren tegen de kor- 

Wijziging 

j^P^ter Hirsch Ballin van Justitie 
^ r Ue 2ich gisteren echter tegen 
^ d r ijzigin g svoorstel van CDA en 
2 Uin‘ °P z U n begroting dat de be- 
1 van twee miljoen gulden 

tonder andere) de CAD’s onge- 
i P zou maken. Volgens de be- 
Uman kon de door de regerings- 
k>epl S aan geg even dekking for- 
t>ok 1 niet door de beugel, terwijl hy 
(l en Jhoeilijk elders geld kan vin- 
^ • CDA en PvdA lieten weten aan 
! w Voors tel, waarover volgende 
' <j e * Wordt gestemd, vast te hou- Boodschap fakkeloptocht 
bereikt niet iedereen 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - Zeker 150 
Heerlenaren liepen gis¬ 
teravond mee in een 
stille fakkeloptocht van 
het Heerlense raadhuis 
naar het NS-station. De 
stoet was - op de Dag 
voor de Mensenrech¬ 
ten - georganiseerd 
door het Missionair 
Centrum, de werkgroep 
Mondiale Vorming en 
Amnesty International. 
Maar de boodschap van 
de stille tocht was niet 


voor iedereen even dui¬ 
delijk. 

Alleen een stevige 
trommelroffel doorbrak 
het stilzwijgen van tijd 
tot tijd. Het doel van de 
tocht door hartje Heer¬ 
len - aandacht voor 
de schending van de 
mensenrechten overal 
ter wereld — ! ee k aan 
een groot deel van het 
winkelend publiek 
voorbij te gaan. „Dat 
die maar oprotten naar 
hun eigen, land, daar 
hebben ze vrijheid ge¬ 


noeg,” was de reactie 
van een voorbijganger 
bij het zien van alle 
spandoeken. 

Onder de deelnemers 
waren ook veel zestig 
plussers. „Vroeger kon¬ 
den we zeggen dat we 
het niet geweten heb¬ 
ben, nu niet meer,” al¬ 
dus een Heerlense. Ook 
burgemeester Jef Pleu- 
meekers van Heerlen, 
wethouder Jos Zuid- 
geest, de raadsleden 
Haemers, Hummel en 
Vrolings van de Groe¬ 


pering Heerlen-Noord 
en CDA’er Verheugen 
liepen mee, evenals een 
delegatie van de SP- 
jongeren. Zij deelden 
pamfletten uit met de 
tekst: Maak een vuist 
tegen de racisten-puist. 

Ook in de steden Maas¬ 
tricht en Sittard werden 
fakkeloptochten gehou¬ 
den om aandacht te vra¬ 
gen voor de mensen¬ 
rechten. 

Veel protestantse ker¬ 
ken in Limburg luidden 
gisteravond de klokken 
om hun verontrusting 
te uiten over de situatie 
in Bosnië. Het klokge¬ 
lui was in Heerlen te 
horen van zeven uur tot 
precies zeven minuten 
over zeven. 


# Veel auto’s moesten aan 
de kant voor de deelnemers 
aan de fakkeloptocht voor 
de mensenrechten door 
Heerlen-centrum. 

Foto: FRANS RADE 


De mannen kwamen de amuse¬ 
mentshal binnen en speelden aan 
automaten. Ze wachtten een kwar¬ 
tier tot nog maar één klant en twee 
personeelsleden aanwezig waren. 
Toen haalden ze een pistool en 
waarschijnlijk een riotgun tevoor¬ 
schijn en eisten het aanwezige geld 
op. Na tien minuten lukte het de 
slachtoffers zich te bevrijden en de 
politie te waarschuwen. 

De beide overvallers zijn tussen de 
25 en 30 jaar oud en spraken Neder¬ 
lands met een Surinaams accent. 
De politie is ook op zoek naar getui¬ 
gen die iets kunnen vertellen over 
een rode Volkswagen Scirocco, die 
opvallend in de buurt rond reed. 

Fractie Margraten 
wil parlementair 
onderzoek Primosa 

MARGRATEN - De acht gemeen¬ 
teraden in het Heuvelland moeten 
gezamenlijk aandringen op een par¬ 
lementair onderzoek naar het Pri- 
mosa-project in Gulpen. Dat voor¬ 
stel doet de fractie Gemeenschaps¬ 
belangen in de gemeenteraad van 
Margraten. Volgens raadslid Euge- 
ne Ubags van deze fractie is zo’n 
onderzoek de enige mogelijkheid 
om boven water te krijgen welke 
fouten er bij het project zijn ge¬ 
maakt. „Zij die moeten spreken, de 
acht burgemeesters van de Heuvel¬ 
land gemeenten, zwijgen in alle ta¬ 
len.” Volgens Ubags is nog steeds 
onduidelijk wie tijdens de ontwik¬ 
keling van het project het plan en 
de inhoud ervan hebben gewijzigd. 
Ubags wil vooral weten of de ge¬ 
meenteraden van de acht betrokken 
gemeenten juist en volledig zijn ge¬ 
ïnformeerd en of er bestuurders 
persoonlijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor het debacle. 

Justitie vindt 
erg explosieve 
partij vuurwerk 

HEERLEN - „Eén weggegooide si- 
garettepeuk van een voorbijganger 
en je had een fantastische knal kun¬ 
nen meemaken.” Zo schetst officier 
van justitie J. van Opstal een party 
van in totaal duizend kilo vuur¬ 
werk, die hij gisteren in Heerlen 
aantrof in dozen langs de openbare 
weg en in een schuurtje. Het vuur¬ 
werk werd in beslag genomen. 

Van Opstal zegt dat hy gisteren met 
de rechter-commissaris en de doua¬ 
nerecherche bezig was met een 
onderzoek naar mogelijk ontdui¬ 
king van accijnsbetaling. „Bij toeval 
stuitten we op drie plaatsen op de 
gevaarlijke partijen vuurwerk.” 

Het vuurwerk bleek legaal gekocht 
te zijn. Maar het mag in grote hoe¬ 
veelheden alleen opgeslagen wor¬ 
den in ruimtes waarvoor een specia¬ 
le hinderwetvergunning is afgege¬ 
ven. Het vuurwerk werd afgevoerd 
in ME-busjes. Tegen de vuurwerk- 
bezitters is proces verbaal opge¬ 
maakt. Hen wacht een flinke geld¬ 
boete. 


(ADVERTENTIE) 


Geef met kerstmis ’ns wat 
héél anders: geef ’t 
Limburgs Dagblad 
cadeau! Is dat geen goed 
idee? U doet er de 
ontvanger een reuze 
plezier mee! 


imburgs 


Oiinbwrg 


Vakbonden pleiten voor 
Werkgelegenheid defensie 


Van onze verslaggever 

i feRADE - De vakbonden CFO 
i als 'h * y inden het onaanvaardbaar 
! ^ net defensiepersoneel in Kerkra- 
^ pj f eer i vervcingende werkgelegen- 
! blir^K Uigb De bonden zien het als 
i 'ht van de overheid de Kerkrade¬ 


ns je op sterven 
na dood een moordende 
concurrentie aangaat 

dan zie je ze kort 
ntaar hevig vliegen 

punaise 


naren een andere baan aan te bie¬ 
den, omdat de overheid zelf de 
werkgelegenheid in Kerkrade heeft 
geschapen. Dit hebben vertegen¬ 
woordigers van de twee bonden gis¬ 
teren in Kerkrade laten weten. 

Honderdzestig defensiewerkne- 
mers in Kerkrade dreigen op straat 
te belanden als de dienst- of op- 
komstplicht wordt afgeschaft. Mi- 
chel Oskam van het CFO zegt dat 
het defensiepersoneel behoorlijk 
ongerust is. Hij voorziet zelfs een 
werkonderbreking volgend jaar als 
het personeel voor een actie naar 
Den Haag zal gaan. Zelf zal hij ook 
druk uitoefenen op het ministerie. 

„De directeur-generaal personeel 
Bunnik heeft het defensiepersoneel 
beloofd zijn best te doen om ver¬ 
vangende werkgelegenheid te vin¬ 
den. Daar zal ik hem aan houden, ik 


ga hem regelmatig controleren of 
hij iets gedaan heeft,” zegt Michel 
Oskam, bestuurder van de CFO. 

Oskam is zelf pessimistisch over 
vervangend werk, maar ziet toch 
een aantal mogelijke oplossingen 
binnen het defensiedepartément. 
„Het personeel kan zich gaan bezig¬ 
houden met de werving voor het 
beroepsleger en met de afwerking 
van de afschaffing van de dienst¬ 
plicht. Verder zullen dienstplichti¬ 
gen alles proberen om onder de 
dienstplicht uit te komen als ze we¬ 
ten dat die wordt afgeschaft, het 
wordt voor het defensiepersoneel 
een extra zware taak om dat te voor¬ 
komen,” aldus de CFO-bestuurder. 

Humanitair 

Piet Booij van het CNV vreest dat 
het personeel het vertrouwen in 


overheid als werkgever zal verlie¬ 
zen. Hij is van mening dat alle 160 
werknemers in Kerkrade hun baan 
moeten behouden, totdat de econo-, 
mie in Limburg aantrekt. Hij 
beaamt dat een weinig concrete be¬ 
lofte is, maar zegt dat er nu in ieder 
geval nauwelijks kans is op vervan¬ 
gend werk, in aanmerking genomen 
dat overal in Limburg banen op de 
tocht staan. „Laat hen het werk blij¬ 
ven doen. Hier zit kwaliteit en know 
how. Ik denk by voorbeeld ook aan 
de mogelijkheid van een kantoor 
dat humanitaire acties van het leger 
coördineert. Er is genoeg ruimte 
voor materieelopslag hier en er ligt 
een vliegveld in de buurt.” 

De vakbondsbestuurders nemen 
ten aanzien van het CBS, ABP en 
AID hetzelfde standpunt in. Zij noe¬ 
men de problemen en de effecten 
voor het personeel daar hetzelfde 
als bij Defensie. 

Booij houdt rekening met een nieu¬ 
we rol van de overheid als werkge¬ 
ver. „Ik denk dat de overheid zich 
zal terugtrekken als werkgever. De¬ 
ze mensen zijn echter in de oude 
situatie aangenomen en moeten vol¬ 
gens die situatie vervangend werk 
krijgen.” Volgende week hebben de 
dienstcommissies van ABP, CBS, 
AID en defensie een gezamenlijk 
overleg. 


Vul meteen de bon in! Dan ontvangt u tijdig 
(uiterlijk 21 december a.s.) een feestelijke 
^ krantencadeaubon die u dan 
KKAHi aan iemand kunt schenken. 

u v |fcH . 

imburgs agblad 


Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven. 

Bezorg het Limburgs Dagblad van 28 december 1992 tot 
6 februari 1993. Voor maar ƒ 25.-. 

Naam ontvanger:_ 

Bezorgadres:_‘ 

Postcode:_ Woonplaats: _ 

Telefoon: ______ 

Naam gever:____ 

Betaaladres:_ 

Postcode:_ Woonplaats: _ „ 

Ik wacht met betalen op uw acceptgirokaart, r 
Bon opsturen in een open envejop zonder postzegel 
naar Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, , . 

6400 VB Heerlen of bel GRATIS 06-0229911., ' n=x 


Bankroet bedreigt 
Draf- en Renbaan 

LANDGRAAF - Nog deze maand 
moet duidelijk worden of de stichting 
Nederlandse Draf- en Rensport 
(NDR) meewerkt aan privatisering 
van de Draf- en Renbaan Limburg 
(DRL) in Landgraaf. Dat zegt DRL- 
voorzitter Hub Haenen. Anders gaat 
de baan failliet.” De uit Echt afkomsti¬ 
ge staleigenaar Michel Stassen wil de 
baan kopen, maar de NDR stelt vol¬ 
gens Haenen extreme voorwaarden. 
Een jaar geleden staakte de NDR de 
wekelijkse paardenkoersen op 
’Schaesberg'. 

Zie verder pagina 23 

• Maand van de waarheid 
voor Draf- en Renbaan 

Schadeclaims 
verjaren 1 januari 

HEERLEN - Veel schadeclaims ver¬ 
jaren per 1 januari 1993 door de in¬ 
voering van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek. Personen die nog schade 
willen verhalen van zaken vanaf 1987 
hebben nog maar enkele weken de 
tijd om een claim te vorderen. Daar¬ 
voor waarschuwt de Heerlense advo¬ 
caat mr. R. Bedaux, mede namens 
een tiental andere Limburgse raads¬ 
lieden. Door het invoeren van het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek verjaren de 
'vorderingen wegens onrechtmatige 
daad' nu al na vijf jaar. Voorheen was 
hiervoor een termijn van dertig jaar 
beschikbaar. „Personen die vanaf 
1987 in de clinch liggen met werk¬ 
gevers of verzekeringsmaatschap¬ 
pijen hebben nog maar tot 1 januari 
de tijd om hun eventuele daim veilig 
te stellen. Wie dat niet doet, vist ach¬ 
ter het net en kan zijn schade ner¬ 
gens meer verhalen,” aldus Bedaux. 

Mijnstreek 
lid Euracom 

EDINBURGH - De Limburgse voor¬ 
malige Mijnstreek is gisteren in Edin- 
burgh als volwaardig lid geaccepteerd 
van de Euracom. Dat is een Europe¬ 
se associatie, die onder meer pleit 
voor extra EG-aandacht voor de pro¬ 
blematiek van de mijngebieden. De 
Nederlandse voormalige Mijnstreek is 
onder meer toegetreden omdat de 
milieutechnische sanering van de 
mijnterreinen de komende jaren al 
een investering vergt van enkele tien¬ 
tallen miljoenen guldens. Het Streek- 
gewest vindt de toetreding tot Eura¬ 
com ook belangrijk omdat Oostelijk 
Zuid-Limburg nog steeds kampt met 
een relatief hoge werkloosheid, terwijl 
ook de arbeidsongeschiktheid, dak¬ 
en thuisloosheid en alcoholverslaving 
grote problemen vormen. 

Meisje van 
fiets beroofd 

HOENSBROEK - Een ongeveer 
18-jarige jongen heeft woensdagmid¬ 
dag een 11-jarig meisje met geweld 
van haar mountainbike beroofd. Het 
meisje wilde op de Kouvenderstraat 
in Hoensbroek op haar fiets stappen. 
De jongen pakte haar van achteren 
vast en gooide haar tegen de grond. 
Hij ging er met de fiets vandoor. De 
dader had een puisterig gezicht en 
zwart haar tot op de schouders. De 
gestolen fiets is groen met zwarte 
spatborden. 

Leerlingen oneens 
met verbod film 

SITTARD - Leerlingen van scholen¬ 
gemeenschap Serviam in Sittard noe¬ 
men het verbod om de film 'Basic 
Instinct' te zien 'overdreven'. De lei¬ 
ding van het Serviam besloot eerder 
deze week de vertoning van de Ame¬ 
rikaanse speelfilm Basic Instinct te 
verbieden. Die zou vrijdagavond te 
zien zijn. Rector de Graaf vindt dat 
het thema van de film 'niet past in de 
opvoedkundige taak van de school’ 
en verbood de leerlingenfilmclub om 
deze op school te vertonen. Tot groot 
ongenoegen van de leerlingen: ,De 
minimumleeftijd van Basic Irtstind is 
op zestien jaar gesteld maar volgens 
de rector zou de film scenes bevatten 
die ongeschikt zijn voor ons. Het is 
een psychologische thriller waar 
sado-masochistische taferelen te zien 
zijn. De leiding is gewoon bang voor 
reacties van ouders." De film zou on¬ 
der verantwoordelijkheid van de 
school te zien zijn. 

’Rode Kruis niet 
goed voor opvang’ 

ROERMOND - Coördinator Jos 
Doesborgh van het Tijdelijk Opvang¬ 
centrum (TOC) voor ontheemden uit 
het voormalige Joegoslavië denkt dat 
de militaristische achtergrond van 
een aantal medewerkers van het Ro¬ 
de Kruis deels de oorzaak is van de 
interne problemen, die zijn ontstaan 
in het Roermondse opvangcentrum. 
De TOC-directie heeft een deel van 
de staf, waaronder ook Jos Does¬ 
borgh, eind oktober op non-actief 
gezet en dat is niet alleen de stafle¬ 
den, maar ook een groot aantal vrij¬ 
willigers in het verkeerde keelgat 
geschoten. 

Zie verder pagina 19 

• 'Medewerkers TOC mogen 
geen eigen mening hebben' 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagi 


• De beer en mevrouw ■ 

F. Sikkes-Mek^l 'i„ 

Sietske, Femke, Renske ém Irnfce 

geven mei c^ote vreugde en dankbaarheid kennis 
; van de geboorte van hun dochteren zusje 

Nienke 

Geleen, l(M2-’92 
Seringenlaan 78, tel. 046-752569 Mfet dfqpc verslagenheid, inaar dankbaar voor 
dé fijne jaren die wij samen met haar mochten 
beleven, geven wij kennis dat toch nog onver¬ 
wacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster, 
schoonzuster, tante en nicht 

Greet Kazmierczak 

echtgenote van 

Carmine Mbseone 

jZij overleed in de leeftijd van 61 jaar. 

I f. . Heerlen: C. Mescone ‘ 

ï Eys-Wittem: Marianne Mentulet-Moscone 
Paul Montuiet 
Brunssum: Angela Moscone 

Olaf den Hollander 

'5 >. l?«nriHi» Ka™iwMait 

Familie Moscone 

6412 XB Heerlen, 9 december 1992 
Et&norgenstraat 11 

De plechtige uitvaartdienst zal . gehouden wor¬ 
den op maandag Mdecember a.s. óm 11.00 uur 
in de parochiekerk H. Hart vabJezus te Heer- 
len-Schandelen, waarna aansluitend'de begrafe¬ 
nis zal plaatsvinden op dè begraafplaats te 


Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. «• • •• 

, dierbare overledene wordt bijzonder her- 
dkchtin de h. mis van zc^ds 
óxtt. 11.30 uur in vöornoemde 


>t.a»che*Qitenaen in de rouwka- 
tjitvaartcentra, Spoarsingel 4 
bk van 18.00 tot IB-pi uur. 
kerk - begraafplaats %v.: is ge- 


diegeen 


Diepbedroefd, maar dankbaar voost de liefde en 
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele le¬ 
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op 
62-jarige leeftijd toch nog onverwacht van ons is 
heengegaan mijn lieve moeder en onze oma 

Elfriede Antonie 
Pasing 

„ weduwe van 

Johan Hubert Lindelauff 

\ .... 

Brunssum: Els Arètz-Lindelauff 
Toiue, Jean 


Familie Lmdelauff 

10 december 1992 
Corr.-adres: Rooseveltstraat 4 
6441 JP Brunssum 

Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks 
van 17,30 tot 16.30 uur in hét mortuarium van 
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. 
Avondwake maandag om 19.00 uur in dé hierna 
te noemen kerk. / 

De plechtige uitvaartdienst kal worden gehou¬ 
den io de parochiekerk van de H. Geest aan de 
Fli Njghtingalestraat te Brunssum, op dinsdag; 
IS défcember om 11.00 uur. ^ ■ 

Sameakomstin de kerk, waar gelegenheid is 
uw naam in het condoléanceregister te schrij- 
' ven. . • - .j, ■ 

De>fie^afenis vindt aansluitend plaats Op de 
gemeentelijke begraafplaats Sari de Merkelbee- 
kastraat - 

2$ die geen kennisgevning mochten ontvangen 
gelieven deze annonce al« zodanig te beschou- 
wen. -§?• ■ :.'S. \ 


Enige en algemene kennisgeving 


Na een langdurige Ziekte is tot onze droefheid 
van ons heengegaan mijn goede moeder, 
schoonmoeder en oma 

Gerda Maria Elisabeth 
Beatrix Wolfs 

weduwe van 

Antoon Nicolaas Hpofwijk 

Voorzien . van de h, sacramenten der zieken 
overleed 2$j in de leeftijd van'59 jaar. 

Buchten: Marja Raven-Hoofwijk 
John Rav$n 
Raimond, Serena 
Familie Wolfs * : f 
., Familie Hoofwijk 

Sittard,. 9 decemberJ..992 
Corr.adres: Achter deHoven 74 
6122 BB Buchten 

De dierbare overledene ligt opgebaard in de 
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit- 
■ tard. v - ; ; 

Gelegenheid tot a£$cheidnemen dagelijks van 


Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 
17.30 tot 18.15 uur. 

Op wens van de overledene zullen de uitvaart 
en begrafenis in familiekring plaatsvinden. 

Tot intentie van de overledene zal de avondmis 
gehouden worden op zaterdag 12 december a.s. 
om 19.00 uur. 


Met droefheid hebben wij kennisgenomen 
hét overlijden van onze collega 

N.W.F. van Proos 

(K.N.O.-arts) 

Wij verliezen in hem een aimabele colle_ 
goed mens die altijd beschikbaar was vo 
deren. 

Jarenlang heeft hij op goede wijze de 
van penningmeester in ons bestuur ver 
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen 
sterkte in deze voor hen zo verdrietige tij 

Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst, afdeling Sittard-G ‘ 

Dr. J. Weinberg, voorzitter 
; H.A.G. van der Pol, secretaris Met grote droefheid om zijn verlies hebb 
het overlijden radaren van ons maatschap) 

Nic van Proosdij 

Wij hebben hèt een voorrecht gevonden 
jou te mogen samenwerken. Je onbegre 
zet en collegialiteit kunnen en zullen wij: 
vergeten. 

Maatschap K.N.O.-Heelkui 
Sittard-Geleen 

E.R. Havermans 
E.T.J. Jetten Dankbetuiging 
In plaats van kaarten 

Voor uw gewaardeerde blijken van deelne 
bij het overlijden en de crematie van ónze 
mam én oma - 

Emilie Mens-Eick 


AKERSTRAAT-NOORD 288-290 (naast Jac. Hermans) 

HOENSBROEK. TEL. 045-229554 •*' 

Donderdag koopavond 


Vrijdag 11 december 1992 # Pagina 19 


limburgs dagblad Limburg 


at' 


M 


Tomatentelers schakelen over op andere teelt 

Forse klappen voor 
champignonkwekers 
Van onze redactie economie I Curator vindt geen gekke dingen 


MAASTRICHT - De 
transportbedrijven 
Schols Holding Maas¬ 
tricht bv en Schols In¬ 
ternationaal Transport 
bv zijn gisteren failliet 
verklaard. Volgens cu¬ 
rator mr. Th. Oostdijk 
bedraagt de totale 
schuldenlast 1,1 mil¬ 
joen gulden. De 37 per¬ 
soneelsleden worden 
ontslagen. Van hen 
kunnen ruim twintig er¬ 
varen chauffeurs elders 
aan de slag. 


Schols failliet 


Oostdijk zegt geen aan¬ 
wijzingen te hebben dat 
er voorafgaand aan het 
faillissement gekke din¬ 
gen zijn gebeurd. Een 
paar maanden geleden 
hebben transporteurs 
uit Kerkrade en Vaals 
een lege bv van de fami¬ 
lie Schols gekocht om 
een nieuw transportbe¬ 
drijf te beginnen. Oost¬ 


dijk ziet daar niets laak¬ 
baars in, want er is niets 
van Schols overgehe¬ 
veld naar de nieuwe 
onderneming. „Ik heb 
niets gevonden dat zou 
kunnen wijzen of mal¬ 
versaties of een sterf¬ 
huisconstructie. Ik ga 
dat echter nog wel na¬ 
der onderzoeken.” 

Het faillissement van 


Schols is volgens Oost¬ 
dijk voor een belangrijk 
deel ontstaan door de 
goede cao-salarissen 
voor de chauffeurs, 
waardoor het bedrijf 
zich uit de markt prijs¬ 
de. De grootste klant, 
KNP, vond het in elk 
geval te duur en ver¬ 
lengde dit jaar het con¬ 
tract niet. Van de omzet 
van twaalf miljoen gul¬ 
den kwam zes miljoen 
van KNP, dus dat was 
een belangrijke aderla¬ 
ting. De omzet van 
Schols was daardoor de 
laatste maanden lager 
dan de kosten. 


Van onze verslaggever 


jj&UBBENVORST - Champignonkwekers krijgen klappen, 
net oordat champignoncellen in het kader van milieuregelgeving 
’lt w no & met indoor-bereide en doorgroeide compost, mogen 
° ih° r ^ en g evuld - de productie met 30 tot 50 procent toegeno- 
? e h. Dit aanbod overtreft de vraag. De veilingprijs zakte daar- 
te i°°r onder de kostprijs. Voor industriekwaliteiten ligt die 
Ostprijs op f 2 per kilo; voor verse-marktkwaliteiten tussen 
j." en f 4,50. Maanden werd voor industriekwaliteiten slechts 
.1,50 de kilo betaald, weken voor de verse-marktkwaliteiten 
6611 rijksdaalder tot drie gulden. 

^ ^* s waar stee g de omzet van pad- gië. Frankrijk en Marokko. De prij- 
stoelen op de veiling in Grubben- zen van vollegrondsgroenten 
j. rs t (tot en met week 49) met drie kwamen onder druk te staan, door- 
j ac ent, van f 49,8 miljoen tot dat een toenemend aantal akker- 
0 J>4 miljoen dit jaar, maar er werd bouwers vollegrondsgroenten ging 
y dertien procent meer aange- telen. Voorts was 1992 een uitzon- 
t (j er d. De gemiddelde prijs zakte derlijk groeizaam jaar, waardoor 
't teloor met 10 procent ten opzich- volkstuintjes voor hele straten pro- 
' s lf^k n *991, dat al een 'matig tot duceerden. 

St /djaar’ was. 

■dhedewerker Ron ^ rirooff i?— ’j. 


Rokend protest 


Greeff 


K] es t dat de malaise nog enige tijd 
..aanhouden en dat daardoor be- 
f j. lJ Ven zullen afvallen. Een sane- 
^gsproces is, volgens hem, gaan- 

J^öenietelcrs 

Ook ^ evoe lig inkomensverlies leden 
Vde de g roentete l ers - Ofschoon op 
v v ^iling in Grubbenvorst onge- 
y ^ 5 procent meer volume-eenhe- 
e ( a Werden aangevoerd, zakte de 
1 met Pl usm i nus 15 procent. 

, ^«medewerker Jac van der Werf 
, ■'Wacht dat de omzet van groen- 
jq dit jaar 'nauwelijks f 450 mil- 
;t y eri ’ zal bedragen. Vorig jaar werd 
g ° r meer dan f 518 miljoen aan 
| a ®Pten omgezet. 'Zeer teleurstel- 

heKk Was P r b s van tomaten. »Er 
i en al telers moeten afhaken. 
J Vg eren besloten om op de teelt 
w komkommer of paprika over te 
Rakelen.” 

> J glastuinders ondervinden in toe- 
-L arende mate concurrentie uit Bel¬ 


gië, Frankrijk en Marokko. De prij¬ 
zen van vollegrondsgroenten 
kwamen onder druk te staan, door¬ 
dat een toenemend aantal akker¬ 
bouwers vollegrondsgroenten ging 
telen. Voorts was 1992 een uitzon¬ 
derlijk groeizaam jaar, waardoor 
volkstuintjes voor hele straten pro¬ 
duceerden. 

Fruit 

Vanwege de uitzonderlijke fruit¬ 
oogst komen de veilingprijzen voor 
appels, volgens stafmedewerker 
Gerard van Heemst, amper boven 
de kostprijs uit. Veel fruit is uit de 
markt genomen. Telers kregen er de 
zogenoemde interventieprijs voor, 
die onder de kostprijs ligt. De koel¬ 
huizen van Veiling Zuidoost-Neder- 
land in Gronsveld en Gubbenvorst 
zitten afgeladen vol. Omdat er geen 
ruimte in de markt is, is dit jaar van 
een Kerstveiling afgezien. 

Ook voor de siertelers is er geen re¬ 
den om de bloemetjes buiten te zet¬ 
ten. Voor het eerst in de geschiede¬ 
nis van de bloemenveiling in 
Grubbenvorst zal de omzet dalen. 
„Ofschoon het areaal is uitgebreid 
en er meer producten zijn aange¬ 
voerd, ligt de omzet tot en met 
week 49 f 2,5 miljoen lager dan vo¬ 
rig jaar,” aldus stafmedewerker De 
Greeff. „Het betekent voor de telers 
een inkomstenderving van plusmi¬ 
nus vijf procent.” 


«SI I 


Ia sas 


■%< Dales stort weer 
vijf miljoen voor 
schade aardbeving 


• Het autoverkeer in België heeft gisteren veel hinder on¬ 
dervonden van massale protestacties van boeren tegen het 
Amerikaans-Europese landbouwakkoord. In tal van steden 
blokkeerden zij met tractoren invalswegen en kruispunten. 
De rijkswacht werd en masse ingeschakeld om het verkeer 
in goede banen te leiden. Volgens de Belgische Boerenbond 
(BB), initiatiefnemer van de acties, zijn in heel Vlaanderen 
meer dan 10.000 tractoren op straat geweest. In Hasselt ont¬ 


stond een grote verkeerschaos. Daar hadden zich zo’n 600 
boeren verzameld die kleine zakjes aardappelen uitdeelden. 
Bij de grensovergang in Maasmechelen/Stein ontstond gis¬ 
termiddag rond vijf uur een kilometerslange file omdat te¬ 
rugkerende boeren het verkeer in de war stuurden. De op¬ 
stoppingen waren van korte duur. Op de foto: een tractor 
van een protesterende boer in Hasselt baant zich een weg 
tussen brandende autobanden. Foto: FRITS widdershoven 


^ _Von on ze Haagse redacteur 

HAAG - Het kabinet stelt nog 
v ijf miljoen gulden ter be- 
s*kking voor het herstel van de 
y s ade aan kerken en monumenten 
api Jj ev °lg van de aardbeving van 13 
w 1 ' Dat schrijft minister Ien Dales 
•k* 1 Binnenlandse Zaken aan de 
L e ^e Kamer. Het bedrag komt 

H enop de al overgemaakte 2,5 
0e n gulden. 

betreft hier de totale eerder toe- 
^ joe gde hjksbjdrage van 7,5 mil- 
^ i$ z °als die in het Rampenfonds 
s C L 8e at°rt voor het herstel van de 
iw?de aan het particulier woning- 
b In dat fonds zit 23 miljoen 
ftia en ’ terwijl naar verwachting 
13 miljoen gulden aan schade 
b te worden uitgekeerd. 

j^°nuinenten 

Schade aan kerken en monu- 
tig ten bedraagt in totaal ruim der- 
gm^djeen gulden. De tien miljoen 

°Verhr die in ^et Rampenfonds 
kbjft kan voor het herstel van 
Sc hade worden gebruikt, zodat 
een £> a t van twintig mihoen gul- 

n resteert. 

Ij^i 

r eeri s schrijft nu, zoals deze krant 
S . eerd er berichtte, dat het mi- 
heeft 6 V3n geen geld meer 

^eriar? 11 dat zij er vanuit gaat dat dit 
h , ^^pt de kwestie binnenkort 
Igjj i: 1 kabinet aan de orde zal stel- 
y -t zal waarschijnlijk vandaag 

tïwf ens CDA-Kamerlid Gert Koffe- 
tw jJf'd bet kabinet hoe dan ook 
kotj.p er geld over de brug moeten 
n °mdat nog steeds geen uit- 


(advertentie) 


voering is gegeven aan een Kamer¬ 
breed aangenomen motie waarin 
het rijk om een 'substantiële bijdra¬ 
ge’ aan het herstel van het 'cultureel 
erfgoed’ werd gevraagd bovenop 
het eerder toegezegde geld. De 
WD sluit zich hierbij aan. 

Dales schat overigens de totale 
schade voor het bedrijfsleven op 13 
miljoen. Slechts een viertal gedu¬ 
peerde bedrijven zal voor een uitke¬ 
ring in aanmerking komen. Samen 
krijgen zij 280.000 gulden. Dat geld 
wordt betaald uit een gift van een 
bank van een half miljoen. De rest 
gaat naar de kerken en monumen¬ 
ten. 

Volgende week vindt op verzoek 
van het CDA een mondeling over¬ 
leg plaats in de Kamer over de hele 
kwestie. 


Directeur Iluriaux: ’ Vliegveld motor voor regionale ontwikkeling ? 

’ Ontwikkeling Bierset onomkeerbaar 


Vervolg van pagina 1 

LUIK - In één adem benadrukt 
Huriaux echter dat Liège Airport 
'geen enkele commerciële lucht- 
vaartactiviteit onbenut zal laten’. 
Ook het passagiersvervoer krijgt 
daarbij alle aandacht. „Dat betekent 
dus zowel lijn- als chartervluchten. 
Maar bijvoorbeeld ook de ontwik¬ 
keling van algemene en toeristische 
luchtvaartbaken en de vestiging van 
een opleidingscentrum voor pilo¬ 
ten.” 

Huriaux laat er niet het minste mis¬ 
verstand over bestaan dat de groot¬ 


schalige ontwikkelingen en daar¬ 
mee gepaard gaande miljoenenin¬ 
vesteringen op en rond de Luikse 
luchthaven onomkeerbaar zijn. 
„Met als voornaamste doel dat dit 
vliegveld gaat fungeren als motor 
voor de regionale ontwikkeling. De 
concurrentie in de luchtvaart is he¬ 
vig, dus we zullen ons presenteren 
met een oorspronkelijk aanbod met 
het accent op het cargo-vrachtver- 
voer. In tegenstelling dus tot de 
meeste andere luchthavens, die het 
passagiersvervoer laten prevale¬ 
ren.” 

Belangrijk en vermoedelijk zelfs 
doorslaggevend wapen voor Liège 


Airport in de moordende mondiale 
concurrentiestrijd vormen de - ook 
in Zuid-Limburg omstreden - 
nachtvluchten. „De luchthaven in 
Luik kent in dit opzicht een mini¬ 
mum aan problemen, omdat er in 
de omgeving heel weinig mensen 
wonen. Op deze manier kunnen we 
dus een completere service bieden 
dan Maastricht. En betekenen we in 
elk geval een kwalitatieve verster¬ 
king voor de luchthavencapaciteit 
in de Euregio.” 

Reden genoeg voor de Luikse vlieg- 
velddirecteur om te concluderen 
dat de geplande en uiterst kostbare 
aanleg van de Oostwestbaan op 


Maastricht Airport volstrekt over¬ 
bodig is. „Zeker ook gezien de kwa¬ 
liteit van onze start- en landings¬ 
baan en onze grote reservecapaci¬ 
teit aan uitbreidingsruimte (met 
name het militaire gedeelte, dat vrij¬ 
wel zeker wordt ontmanteld - red.). 

Zodra alle investeringen zijn uitge¬ 
voerd en wij een reputatie en een 
vaste plek op de markt hebben ver¬ 
overd, kunnen wij ons presenteren 
als een volwaardige partner van 
Maastricht Airport.” De directie van 
de Zuidlimburgse luchthaven was 
gisteravond niet bereikbaar voor 
een eerste reactie. 


Tegenstrijdige gevoelens na ingrijpen VN 

Somaliërs tussen 
hoop en vrees 


VERANDA’S 
beUREN , 

.Ramen j INTERLANDS 

TElÜI^ 35 X0ENSBR0EK (hrl.) 
-A'^ iSff 5 '; 2 . 13928 FAX. 231432 

* nmtQYOi.sTEu» m. o4o-s2sois 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Blij dat de Ameri¬ 
kanen zijn gekomen, maar ook 
bang dat ze nooit meer weggaan. 
Hoop en vrees vechten om voor¬ 
rang bij de Somalische vluchte¬ 
lingen in Nederland. De invasie 
van 1800 Amerikaanse mariniers 
in Somalië om de voedseltrans- 
porten in dit door stammenoor- 
logen verscheurde land te be¬ 
schermen, heeft ook tegenstrijdi¬ 
ge gevoelens losgemaakt bij de 
Somaliërs die dagelijks bij el¬ 
kaar komen in het Missionair 
Centrum in Heerlen. 

„Het is goed dat de Verenigde 
Naties hebben besloten om in te 
grijpen,” zegt Ali Solamain. 
„Mijn volk lijdt honger en het is 
verschrikkelijk dat bendes het 
voedsel stelen. Daardoor sterven 
veel mensen onnodig. Iedereen 
heeft recht op eten. Daarom 
moeten die bendes worden opge¬ 
rold en ontwapend. Maar ik ben 
bang dat de Amerikanen niet al¬ 
leen naar Somalië zijn gegaan 
om daarvoor te zorgen. Somalië 
ligt strategisch gunstig. Ik denk 
wel eens dat Amerika er een mi¬ 


litaire uitvalsbasis van wil ma¬ 
ken. Daarom vind ik dat ze over 
een paar maanden weer moeten 
vertrekken. Het risico dat dan 
opnieuw voedseltransporten 
worden overvallen, moeten we 
dan maar voor lief nemen.” 

Zijn landgenoot Johamed is het 
helemaal met hem eens. De So¬ 
maliër ziet in de aanwezigheid 
van de Amerikanen nog een an¬ 
der gevaar. „Er zouden wel eens 
onschuldige slachtoffers kunnen 
vallen. Zien de Amerikanen wel 
het verschil tussen de slechte en 
de goede Somaliërs? Het is heel 
moeilijk om dat onderscheid te 
maken. Ik vind het niet erg dat 
de kwaadwillenden worden aan¬ 
gepakt, maar ik vrees dat er ook 
op mensen wordt geschoten die 
helemaal geen lid van de bendes 
zijn. Voor blanken lijken zwar¬ 
ten allemaal op elkaar en omge¬ 
keerd.” 

De Somaliërs in het Missionair 
Centrum zijn al bijna vier jaar in 
Nederland. Afgelopen zomer 
kregen ze een verblijfsvergun¬ 
ning, maar ze mogen het land 
niet uit. Ze hebben geen reisdo¬ 
cumenten. „Voor ons is Neder- Deze twee Somaliërs in het Missionair Centrum doden de tijd met biljarten. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


land een grote gevangenis,” zegt 
Ali Solamain. „Familie van mij 
woont in Aken, maar daar kan ik 
niet naar toe. Bij de grens hou¬ 
den ze me tegen.” 

Ali Solamain verloor door de 
oorlog en hongersnood in Soma¬ 
lië al twaalf familieleden onder 
wie vijf broers en zusters. Ook de 
andere Somaliërs raakten mini¬ 


maal vijf bloedverwanten kwijt. 
Contact met Somalië hebben ze 
niet of nauwelijks. „Ik weet niet 
eens waar mijn familie is en wie 
er nog leeft,” zegt Johamed. 
„Dan heeft schrijven of telefone¬ 
ren geen enkele zin.” 

De Somaliërs zouden nog liever 
vandaag dan morgen teruggaan 
naar hun vaderland. „Ik wil mijn 
land en mijn familie helpen,” 


zegt Ali Solamain. „Nu de Ver¬ 
enigde Naties zich met de toe¬ 
stand in Somalië bemoeien, zou 
dat mischien best kunnen. Maar 
ik mag niet verder dan de grens 
bij Kerkrade. Bovendien ben ik 
toch wel een beetje bang voor 
mijn eigen veiligheid. Ik ben niet 
voor niks uit Somalië gevlucht. 
Als ik dat niet had gedaan, was 
ik al lang dood geweest.” 


’Medewerkers 
TOC mogen 
geen eigen 
mening hebben’ 


Vervolg van pagina 17 


ROERMOND - „Ik heb de in¬ 
druk dat de medewerkers van 
het TOC er geen eigen mening 
op na mogen houden. Het is 
een kwestie van bibberen en 
gehoorzamen,” aldus Does- 
borgh, die vindt dat het Rode 
Kruis een deel van de - wel¬ 
licht kritische - vrijwilligers 
onjuist heeft behandeld. 

Doesborgh denkt bovendien dat 
zijn op non-actiefstelling in oktober 
een wraakactie is geweest van het 
Rode Kruis. „De gehele staf van het 
TOC heeft in oktober het vertrou¬ 
wen in directeur Eddy van Hecke 
opgezegd. Ik trad daarbij op als 
woordvoerder. En ik denk dat ik 
daarom moest vertrekken.” 

Doesborgh neemt het Rode Kruis 
voorts kwalijk dat twee vrijwilligers 
kort na zijn vertrek ook het TOC 
moesten verlaten. „Als de directie 
het op mij heeft gemunt, dan mo¬ 
gen de anderen niet in dat probleem 
worden betrokken,” aldus Does¬ 
borgh. 

De coördinatoV, die officieel nog tot 
1 januari in loondienst is bij het Ro¬ 
de Kruis vindt dat het ministerie 
van WVC geen langdurige opvang 
van vluchtelingen meer mag uitbe¬ 
steden aan het Rode Kruis, omdat 
die organisatie daarvoor niet over 
de juiste kennis zou beschikken. 


Drugsgebruik 
in B.-Limburg 
verdrievoudigd 

HASSELT - Het gebruik van hard¬ 
drugs is in Belgisch-Limburg de 
afgelopen acht jaar verdrievoudigd. 
Dit blijkt uit een onderzoek van het 
Limburgs Platform-overleg Versla¬ 
ving dat gisteren door gedeputeer¬ 
de Jean-Paul Lavigne in Hasselt 
werd gepresenteerd. In 1984, toen 
voor de tweede maal werd geïnven¬ 
tariseerd, werden 201 verslaafden 
geteld, in 1992 zijn er dat 755. 

De ongunstige ontwikkeling van 
het drugsverbruik leidt op korte ter¬ 
mijn niet tot een agressieve aanpak 
van het probleem. In tegenstelling 
tot de provincie Luik zal bijvoor¬ 
beeld geen methadonproject in Bel¬ 
gisch-Limburg worden gestart. In 
het rapport wordt geen duidelijk 
standpunt ingenomen over het ge¬ 
bruik van methadon in de bestrij¬ 
ding van het gebruik van hard¬ 
drugs, ondanks de internationale 
erkenning voor deze in Nederland 
op grote schaal toegepaste metho¬ 
de. De Belgische cijfers zijn geba¬ 
seerd op drugsgebruikers die be¬ 
kend zijn bij de hulpverleners. 


Leerstoel Delors 
toegewezen aan 
Leo Tindemans 

MAASTRICHT - Prof. dr. Leo Tin¬ 
demans, voorzitter van de Europese 
Volkspartij, heeft gisteren op de 
Rijksuniversiteit Limburg de Jac- 
ques Delors-wisselleerstoel toege¬ 
wezen gekregen. De Belg Tinde¬ 
mans is de eerste die de leerstoel 
gaat bezetten voor de periode van 
een jaar. 

De Jacques Delors-wisselleerstoel 
is ingesteld door de vijf universitei- 
ten van de Euregio Maas/Rijn in 
Aken, Luik, Diepenbeek, Heerlen 
en Maastricht. Tindemans werd be¬ 
noemd tijdens de conferentie Maas¬ 
tricht Revisited, georganiseerd door 
het Maastricht Economie Research- 
Institute on Innovation Technology 
(Merit)in aanwezigheid van onder 
andere minister Ritzen en Nobel¬ 
prijswinnaar chemie, prof. Prigogi- 
ne. 


(ADVERTENTIE) 


Opruiming 

inruilauto's 

ALTOCIXIKIM 

COIJARIS 

Schetsberg 25, Heerlen, 
tel. 045-720202 

m 


Amburgs Dag bLa 


Vrijdag *1' 

|J22u 

92 


agm 


Opbrengst verkoop cd ’Greun Limburg 9 hard nodig 

Milieufederatie telt 
bijna honderd clubs HEERLEN - De pen- 
sioenverhoging die 
ex-mijnwerkers en 
hun weduwen jaar¬ 
lijks toegekend krij¬ 
gen is het komend jaar 
aanzienlijk lager dan 
voorgaande jaren. Dit 
heeft het bestuur van 
het Algemeen Mijn- 
werkersfonds (AMF) 
gisteren meegedeeld. 

Het AMF betaalt jaar¬ 
lijks een pensioenver- 
*hoging uit die afgeleid 
wordt van de hoogte 
van de beleggingswin- 
sten van het fonds. 


Geringere verhoging 
pensioen mijnwerkers 


Omdat deze winsten 
dit jaar veel lager zijn 
uitgevallen dan ge¬ 
woonlijk wordt er 
slechts een verhoging 
toegekend van gemid¬ 
deld 4 procent. Vorig 
jaar was dit nog 7,5 
procent. Met de verho¬ 
ging is een bedrag 
gemoeid van 90 mil¬ 
joen gulden, tegen 160 


miljoen gulden vorig 
jaar. De nominale toe¬ 
slag op het pensioen 
wordt het komend 
jaar op jaarbasis ver¬ 
hoogd met f 4,20 per 
bovengronds en f 4,80 
per ondergronds lid¬ 
maats chapj aar. 

Het AMF wijt de ver¬ 
mindering aan de al- 


Van onze verslaggever 

STITARD - De aanhang van de Milieufederatie Limburg 
neemt nog steeds flink toe. De federatie hoopt binnenkort de 
honderdste vereniging aan zich te binden. Vijf jaar geleden 
Waren dat er circa zestig, tegen 96 nu. „We zijn zeer fors ge¬ 
groeid,” zegt stafmedewerker H. Bemelmans. 
» De groei gaat gepaard met een toe- 
; nemend geldgebrek. De bij de fede- 
; ratie aangesloten verenigingen 
t komen steeds vaker met een soort 
' subsidieverzoek. Maar de milieufe- 
< deratie wordt zelf gesubsidieerd en 


i Geneeskundige 
inspecteurs 
moeten taken 
laten liggen 

HEER LE N - De geneeskundige in¬ 
specties kunnen hun werk niet 
goed meer doen nu tien medewer¬ 
kers zijn wegbezuinigd. Daarom 
voeren ze enkele taken niet uit. 
Vooral het toezicht op de thuiszorg 
en de zorg voor asielzoekers laten 
dé inspecties liggen. Die taken kun¬ 
nen ze pas aan als er meer formatie¬ 
plaatsen komen. Dat hebben ze 
meegedeeld aan het ministerie van 
WVC. De regionale geneeskundige 
inspecties hebben samen tien van 
de 151 medewerkers moeten inleve¬ 
ren. Die ingreep komt op een on¬ 
gunstig moment, schrijn genees¬ 
kundig hoofdinspecteur G. Sie- 
mons namens de regionale inspec- 
I ties aan directeur-generaal B. 
Sangster van de volksgezondheid. 

I ’ 

De overheid bemoeit zich steeds 
minder met de planning en uitvoe¬ 
ring van de gezondheidszorg. Ver- 
: aekeraars, instellingèn voor gezond¬ 
heidszorg en patiëntenorganisaties 
moeten meer onderling gaan rege¬ 
len. Vermindering van het toezicht 
is in dat licht onverdedigbaar, vin¬ 
den de inspecties. 

Bovendien zitten de inspecties mid- 
i den in een fusieproces. Geneeskun¬ 
dig inspecteurs moeten in 1994 gaan 
1 samen werken met inspecteurs voor 
j gnddokt c .^ w^uifflröacjlwid en. 
■ voor de geneésiMddleleh'. ' 4 


kan dat geld niet doorsluizen naar 
andere organisaties. 

Om toch extra inkomsten te krij¬ 
gen, heeft de milieufederatie een cd 
(’Greun Limburg’) op de markt ge¬ 
bracht. Als de verkopén goed verlo¬ 
pen, komt de opbrengst van de cd 
op ongeveer 20.000 gulden uit. Met 
dat geld maakt de federatie het mo¬ 
gelijk dat aangesloten verenigingen 
extra activiteiten kunnen ontwikke¬ 
len. 

„Het gaat daarbij uiteraard om acti¬ 
viteiten voor de natuur of het land- 
schap, opgezet door onze achter-; 
ban. We gaan geen andere ideële 
organisaties steunen,” verduidelijkt 
Bemelmans. 


ï; -ss 
^ ?*■ 


Luc Winants. Foto: PETER ROOZEN 


Luc Winants wil leden prikkelen 

D66-raadslid uit 
kritiek op partij 


Van onze verslaggever 


SITTARD - Het Sittardse raadslid Luc. 
Winants heeft in het D66-partijblad Con¬ 
creet forse kritiek geuit op de regio-verga- 
deringen van zijn partij. „Als je mensen 
dichter bij de politiek wil brengen moetje 
ze vooral niet meenemen naar een bijeen¬ 
komst van de afdeling Limburg van D66. 

■ * 

De kans is namelijk groot dat hij of zij er¬ 
vaart dat die- afstand nbg groter is dan 
gedacht,” schrijft Winants in een ingezon¬ 
den brief in de Concreet die deze week is 
verschenen. 


Winants verklaarde gisteren in een toe¬ 
lichting dat zijn kritiek gebaseerd is op de 
laatste D66 regiovergadering in Roer¬ 
mond. „Ik was daar met enkele nieuwe 
leden naar toe gegaan. De hele avond 
werd niks anders besproken dan wat huis¬ 
houdelijke zaken. Heel anders dan de lan¬ 
delijke bijeenkomsten waar altijd gast¬ 
sprekers zijn en bepaalde onderwerpen 
aan bod komen. Die bijeenkomsten heb¬ 
ben een inspirerende werking.” 

De Sittardse politicus hoopt dat zijn inge¬ 
zonden brief een 'prikkelende’ werking 
heeft op de D66-leden in deze provincie. 
„Ik hoop dat ze zich aangesproken voe¬ 
len.” 

Bang dat hij geroyeerd zal worden door 
het partijbestuur is Winants niet. „Het is 
bedoeld als opbouwende kritiek. In elke 
partij moet dat mogelijk zijn,” aldus Wi- 
narits. Onlangs werd Frans Bongers uit 
Melick geroyeerd als lid van de partij na 
kritiek op de partij-voormannen van D66. 


Steeds me< 
klachten 
over asbes 
MAASTRICHT - Het aantal 
ten over het asbestprobleem 
sterk. Dat heeft de Arbeidsins 
in het district Maastricht bek 
maakt. In 1991 kwamen ruim 
derd meldingen binnen; in het; 
niet voorbije jaar waren dat ! 
meer dan 835. In honderd ge 
aldus M. de Goey, hoofdinsp 
Gezondheid van de Arbeidsi 
tie Maastricht, werden < 
overtredingen geconstateerd, 
betrokken werkgevers kregen 
waarschuwing. In veertig g 
moesten werkzaamheden W' 
stilgelegd en is tegen de betr 
werkgevers proces-verbaal 
maakt. 


I 


% 

É' 


Profijt 


Om zoveel mogelijk profijt te halen 
uit het cd-project, besloot de milieu¬ 
federatie het ’groene’ schijfje niet in 
de muziekwinkel te brengen. Dan 
zouden we het grootste deel van de 
prijs kwijt raken, aldus Bemelmans. 
„We houden Üe verkoop in eigen 
handen.” 

De federatie benaderde onder meer 
bedrijven, zoals Nedcar in Bom en; 
Omroep Limburg in Maastricht, dié 
elk honderd cd’s afnamen. Perso¬ 
neel van Nedcar kan de milieu-cd 
bestellen voor de helft van de prijs; 
het autobedrijf betaalt de rest. An¬ 
dere bedrijven of instellingen reser¬ 
veerden de cd’s als surprise voor 
personeel. De namen daarvan 
noemt Bemelmans dus niet In elk 
geval zijn zodoende nu 700 cd’s al 
aan de man gebracht. 

Dat is al bijna de helft van de eerste 
oplage van 1.750 stuks. Tot 1 januari 
geldt een reductieprijs van 31,50 
gulden; daarna is de cd drie gulden 
duurder. De milieufederatie wacht 
af hoe de verkoop vordert. „We kun¬ 
nen binnen vier dagen voor een 
nieuwe voorinad zuasïP»” mek. 
stafmedewerker. 


voor 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - Ver¬ 
standelijk gehandi¬ 
capten en hun ou¬ 
ders of verzorgers in 
de regio Oostelijk 
Zuid-lïmburg krij¬ 
gen de mogelijkheid 
om met een eigen 
budget en naar eigen 
inzicht dé hulp te 
realiseren die het 
beste bij hun wen¬ 
sen aansluit. 

In het twee jaar du-' 
rende experiment 
'Cliëntgebonden 
Budget’, dat ook in 
dé regio’s Rotterdam 
. en Eindhoven 

plaatsvindt, zijn ge¬ 
handicapten niet 
langer afhankeüjrk 


voorzieningen. Zij 
kunnen zelf bepalen 
welke vorm van zorg 
nodig is. 

Dit experiment 
vloeit voort uit de 
nota 'Verstandig ver¬ 
anderen’ van het 
ministerie van WVC 
en valt onder de ver¬ 
antwoordelijkheid 
van de Ziekenfonds-, 
raad. De verzekeraar 
keert de verstande¬ 
lijk gehandicapten 
en hun verzorgers 
een bepaald bedrag 
uit op grond van de 
gevraagde hulp. 

Het landelijk pro¬ 
jectbureau ;zal bij¬ 
houden hoé de deel¬ 
nemers het geld 
^besteden en over 


trekken uit de bevin¬ 
dingen. 

Als daar behoefte 
aan is, kunnen zoge¬ 
noemde zorgconsu¬ 
lenten advies en 
ondersteuning ge¬ 
ven over de beste¬ 
ding van het geld, 
maar .de beslissing 
ligt bij de gehandi¬ 
capten of hun ver¬ 
zorgers zelf. Zo 
kunnen de verzor¬ 
gers ervoor kiezen 
om familieleden, bu¬ 
ren of andere niet- 
professionele zorg¬ 
verleners in te scha¬ 
kelen. 

De regio Oostelijk 
Zuid-Lknbürg telt 
ongeveer 3090 ver¬ 
standelijk gehandi¬ 
capten, waarvan vijf¬ 
tig mensen aan het 
experiment ' deelne¬ 
men. Voor elke regio 
is een bedrag van 
drie miljoen gulden cisme-comité in oprichting 

eht demonstreert 


■ ï 


_ Van onze correspondent 

MAASTRICHT - In navolging van 
vele andere steden wil ook Maas¬ 
tricht een' duidelijk signaal geven 
tegen het opkomende racisme. Mor¬ 
gen vertrekt er om 14 uur vanaf het 
Koningsplein nabij het Bevrijdings- 
monument een vreedzame anti¬ 
racistische tocht die via de binnen¬ 
stad naar het Vrijthof zal voeren. 
Daar zullen de deelnemers onder 
meer, toegesproken worden doof 
burgemeester Houben, Driss Saloe 
(kaderlid migrantenjongeren) en 
Tanja van Dijk (voorzitster HBV 
Maastricht). 

De demonstratie wordt georgani¬ 
seerd door de gemeente in samen¬ 
werking met tal van maatschappe- 

... minatiebureau Maastricht, Raad 
van Kerken en het Centrum voor 
Vrede en Ontwikkelingssamenwer¬ 
king (CVOS). Alle deelnemers wor¬ 
den gevraagd voor aanvang van de 
tocht een verklaring tegen rassen¬ 
discriminatie te ondertekenen. 

Daarmee verplichten zij zich tot 
’een gezamenlijke inzet om alle vor¬ 
men van vooroordeel en discrimina¬ 
tie te voorkomen en te bestrijden’. 

De bonte stoet tegen racisme moet 
het begin vormen van een serie acti¬ 
viteiten in Maastricht die beogen 
discriminatie tegen te gaan en een 
tolerante multi-culturele samenle¬ 
ving te bevorderen. Met dit doel 
voor ogen is er een breed antira- 
cisme-comité in oprichting. Mensen 
die zitting in dit platform willen ne- 


Volgens de hoofdinspecteur 
nog altijd tal van werknemers 
aan de gevaren van de kanfc- 
werkkende stof asbest omdat 
'werkgevers een loopje nemen 
de voorschriften. Daarin mo * 
gens haar onmiddellijk veran 
komen. Gemeenten, woning 
corporaties, werkgevers en a 
deren die verantwoorde!*} 
dragen voor werkzaamheden 
bij asbeststoffen vrijkomen, c 
ervoor te zorgen dat de meest 
ge veiligheids- en gezond 
maatregelen in acht worden , 
men. De Arbeidsinspectie ga 
controle op naleving van de 
schriften sterk intensiveren, 
den zich in 1990 daarmee si 
twee inspecteurs bezig, thans 
dit al twaalf. 

Overval op Naan 

NUTH - Een onbekende heeft 
teravond bij een overval op 
boerderij De Naanhof in Nuth 
ook nog onbekende hoevee 
geld buitgemaakt. De over 
kwam even voor sluitingstijd, 
uur, de boerderij binnen meti 
nylonkous over het hoofd etf 
dreigde de caissière. De politie' 
gisteravond nog niet zeggen 1 
dader daarbij een wapen geb 

per aut 


f* 


M 


I 

|ï; 

& 

'é, 


'M Tl h 


I 


Bekendmaking 


Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap 
Limburg maakt bekend dat bij hem is ingekomen een 
aanvraag om vergunning ingevolge de Wet veront- 
K * . -a»! j 


♦-T i» T . [•, |< . 
« ■ ■VUM* Schiesser 

voordeel! 


Ondergoed voor mannen die 
kwaliteit en pasvorm willen voor 
een betaalbare prijs. 

100% katoen in 3 kleuren. 
Slipofsinglet 


Zolang de voorraad Strekt 
j Prijswijzigingen voorbehouden 


* KERSTEN 


Saroteestraat 4 
Heerlen 


r 


.ii)iifinüiïiiiÜ' . f I 1 I M I ; I ; 


AMNESTY 

INTERNATIONAL Provincie 

Limburg 


iMdedaiing Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 386 / 50-92 burg 1989. Kennisgeving van een beschik¬ 
king naar aanleiding van een aanvraag om 
ontheffing. 

Beschikking. 

Gedeputeerde Staten hebben op 1 december 
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend 
aan: N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 323 
te Eindhoven en zulks voor de aanleg van de 
transportleiding Susteren/Puth-Schinnen op 
diverse percelen te Sustefen (Bv 5746;92/ 
52559). 


srvisielegging. 

e beschikking lij 


ligt yanaf 14 december 1992 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizé van. 
Susteren tijdens de werkuren en daarbuiten op 
de in deze gemeente gebruikelijke plaatsen en 
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen 
beroep kan worden ingesteld tegen de be¬ 
schikking. 

Beroep. 

Tegen het verlenen van de gevraagde onthef¬ 
fingen als bedgeld ingevolge artikel 44 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan 
tot 14 januari 1993 beroep worden ingesteld 
door. a. de aanvrager, b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 
20,21 of 22 tweede lid, of 28, eerste Bd, onder 
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren hebben ingébracht; d. eni 


• i sTtl f Ts [:!) [[cWckTïi 11 ]! 


redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen¬ 
komstig artikel 20,21 of 22 tweede Hd, of 28, 
eerste Tld, onder c, van de Wet atgentene be¬ 
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren¬ 
gen. De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en. met toepassing 
van artikei 107 van de Wet op de Raad van 
State een verzoek is gedaan totschorsing van 
het bp9iuit dan wel tofhet treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en 
het verzóék totschorsing of tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moeten worden 
gericht, aap en. in tweevoud worden gezonden 
aan de Raad van State, Afdeling voor de 
GeschHien van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 
’s-Gravenhage. Voor de indiening van dit be- •. 
roepsehrift is f. 150,-- griffierecht verschuldigd, 
te storten op girorekening no. 507590 t.n,v. de 
secretaris van dé Raad van State, onder ver- 
méictog van: "betreft beroep tegen besluit 
Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 
Gedoemd bedrag zal worden temgbetaald als, 
de beroepszaak gunstig voor de indiener 
afloopt Degene die niet in staat is, genoemd 
bedrag te betalen kan bij de secretarie van zijn, 
woonplaats een verklaring van de burgemees¬ 
ter daarvoor vragen en die bij het beroepschrift 
voegen. In bepaalde gevallen wordt in zo’n ^ 
situatie een korting van f. 75,- toegekend dan¬ 
wei wprdt de indiener geheet vrijgesteld van 
het betalen van Griffierecht. 


LHL PRODUKTIE BV 

Wij zijn een jong en dynamisch 
produktiebedrijt gespecialiseerd in het 
verwerken van isolatie op maat voor 
de industrie. 

Ons team, 20 personeelsleden, bestaat 
uit een verkoop- en een 
produktie-afdeling. 

Onze produktie-afdeling heeft 
behoefte aan versterking van een: 

ONDERHOUDS¬ 

MONTEUR 

{promotiemogelijkheid tot voorman) 

Algemene funktie-eisen: 

- opleiding: MTS-werktujgbouwkunde 
en elektra; 

- leidinggevende kapaciteiten; 

- initiatief tonen; 

- ruime ervaring in een soortgelijke 
funktie is een pre; 

- leeftijd: 30 tot 35 jaar. .* 

Inlichtingen omtrent deze vakature - 
kunnen worden ingewonnen bij 
dhr. Meessen, produktiechef, onder 
telefoonnummer. (045) 231515. 

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie 
' binnen een week ter attentie van 

dhr. Meessen richten aan: 

LHL produktie bv 
Industriestraat 4 
6433 JXHOENSBROEK 


W i, 

•m y 

u 

I! »» » 


f I KBÉ é I 


HriliiIiMt'.'M 

PK,Horst, Postbus 6094,59Q0 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 


SPIRAL 


BENT U ER 
OOK ZO ÉÉN DIE 
HÉT STRAATBEELD 
VERLEVENDIGT? 

EERST DENKEN, DAN DOEN. de originele 

TRIPP-TRAPP 

de werkelijk teeltijdsloze 
kinderstoel 

Scandinavisch design 

van 339,* # 


kerstpaus 


289.' 


ORIGINELE 
MAXI C0SI2000 

Autozitje dat naast uopde voorbank 
past en tevens een handige thuiszitler 
is. 

Wasbare badstof in diverse mpoie 
kleuren. 4 AA • 

van 259.* Kèrstprijs | JJH' AMAXf Maar liefst meer dan 1000 vierkante meter met:, 

ppsitlëkJedlng, kinderstoelen, kinderkamers, carripingbedjes, . ! .\ 
reiswiegen, uitzetten, kinderwagens, autozitjes, babykleding (t/m i 
maat 92), kado-artikeitjes en noem maar op. 

Opaingsif den: 's maandags van 13.00 tot 
18.00 uw; dinsdag wn vrijdag van 10.00 tot 
1800 uw; zaterdags van 10.00-17.00 uur. 
Donderdags koopavond • < s*: 


Kouvenderstraat 141, Hoensbroek 
Tel. 045-221263 


BONNEN* 

SERVICE 
limburgs dagblad 


i I 


f - - ... . - " --— 

' : 1 ;r- : := Limburg 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 21 


fM 


# 


Aannemer wil naam noemen in ruil voor vrijwaring vervolging 

Meerssen wil ontmaskering 
van ’ corrupte ambtenaar X’ 


_ DOOR JOS VAN DEN CAMP 

Maastricht - zijn vrouw 

net naar bed. En in zijn her¬ 
innering was het half elf toen de 
telefoon rinkelde. Hij nam op en 
aan de andere kant van de lijn 
zei iemand tegen de Valkenburg- 
Se aannemer: „Kuijpers, ik wil 
50.000 gulden en dan krijgt u die 
opdracht.” 

>»Ben je helemaal besodemie¬ 
terd? Daar doe ik nooit aan 
Jpoe,” had Kuijpers de 'onbeken¬ 
de’ stem aan de andere kant van 
oe lijn toegesproken. „Ik heb als 
iaagste voor dit project inge¬ 
schreven en ik behoor die op¬ 
dracht daarom gewoon te krij¬ 
gen. Basta!” 

Bovenstaand telefoongesprekje 
zou medio februari 1985 hebben 
Plaatsgevonden tussen J. Kuij¬ 
pers, directeur van het inmiddels 
failliete aannemersbedrijf Kuni- 
c on bv uit Valkenburg en een 
van de ambtenaren, raadsleden 
°f leden van het college van b en 
van Meerssen. Kuijpers had 
^geschreven voor de aanleg van 
oen riool aldaar en wist dat hij de 
laagste inschrijver was voor dat 
Project. En toch, geheel tegen de 
geldende regels in, kreeg hij die 
opdracht, twee dagen na het be- 


Op verzoek van de gemeente Meerssen heeft de 
rechtbank in Maastricht gisteren getuigenverhoren 
afgenomen die uiteindelijk moeten leiden tot de 
ontmaskering van een vermeende plaatselijke corrupte 
ambtenaar of politicus. De onbekende man zou de 
Valkenburgse aannemer J. Kuijpers in 1985 in ruil voor 
50.000 gulden een opdracht hebben willen gunnen waar 
hij so wie so recht op had. Kuijpers weigerde. Hij kreeg 
de opdracht niet. En ging failliet. 


wuste telefoongesprek, niet toe¬ 
gewezen. 

Kuijpers heeft sindsdien niet ge¬ 
schroomd rond te bazuinen dat 
men bij de gemeente Meerssen 
alleen door smeergeld te betalen, 
opdrachten kon verkrijgen. Zijn 
uitlatingen zijn hem uiteindelijk 
opgebroken. 

Schade 

Van de rechtbank kreeg hij wel¬ 
iswaar gelijk dat de gemeente 
Meerssen hém de opdracht had 
moeten geven. Maar desondanks 
ging hij failliet. Want hij kreeg 
geen opdrachten meer. In de na¬ 
sleep van die affaire stelt het ge¬ 
rechtshof 5 januari 1993 in Den 
Bosch de hoogte van het schade¬ 
bedrag vast dat de failliete Val¬ 


kenburgse aannemer als gevolg 
van Meerssens onrechtmatig 
handelen heeft geleden. Kuijpers 
zelf schat de schade op twee mil¬ 
joen gulden. 

Tijdens de afwikkeling van het 
faillissement kreeg Kuijpers te 
maken met de door de recht¬ 
bank aangestelde curator mr Th. 
Oostdijk. Die heeft in de ra- 
diouitzending Het Gebouw van 
de VPRO op 29 mei dit jaar de 
gemeente Meerssen nog eens be¬ 
schuldigd van corrumptief han¬ 
delen. Hij haalde de verklaring 
aan van Kuijpers die van de 'on¬ 
bekende man’ te horen kreeg dat 
hij de opdracht kon krijgen in 
ruil voor 50.000 gulden. De ge¬ 
meente Meerssen, burgemeester 
Karei Majoor voorop, heeft zich 
zodanig geërgerd aan de ver¬ 


dachtmakingen van Kuijpers dat 
Meerssen besloot naar de rechter 
te stappen om te beoordelen wat 
de mogelijkheden zijn om deze 
zaak uit de wereld te helpen. Zo¬ 
wel Oostdijk als Kuijpers ver¬ 
klaarden gisteren voor de recht¬ 
bank onder ede wat ze eerder al 
in het openbaar en voor de radio 
hadden gezegd. 

Zowel Oostdijk als Kuijpers be¬ 
riepen zich tijdens het verhoor 
op een verschoningsrecht toen 
hen gevraagd werd de naam van 
de ambtenaar of politicus te noe¬ 
men met wie Kuijpers zou heb¬ 
ben gesproken. Kuijpers: „Het 
enige wat ik zeg is dat ik weet 
wie de man aan de andere kant 
van de lijn is geweest. En als hij 
het niet was, dan was het de imi¬ 
tator Robert Paul.” Verdaagd 


De curator en de failliete aanne¬ 
mer deden Meerssen gisteren 
een voorstel. Beiden zijn best be¬ 
reid de naam te noemen van 
’mister X’ op voorwaarde dat 
justitie en de genoemde persoon 
afzien van juridische stappen. 

De gemeente Meerssen besloot 
die mogelijkheid te bestuderen. 
In afwachting van wat Meerssen 
hierover zal beslissen, zijn de 
verhoren verdaagd tot mogelijk 
begin volgend jaar. 


• Attila Racz aan het einde van zijn stage bij de Rijksuniversiteit 

• Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

Roemeense arts vraagt 
hulp voor aidsproject 


Rechtbank behandelt afrekeningen in februari 

’Rambo’ vreest aanslag 
uit crimineel milieu 


_DOOR ROB PETERS 

MAASTRICHT/HEERLEN 
Ricardo ’Rambo’ de la B.(38) uit 
Heerlen verdacht van het uitlok- 
ken v an twee en het zelf uitvoe¬ 
rt* 1 van een derde afrekening in 
het criminele milieu in Zuid- 
Limburg vreest voor zijn leven. 
Dreigementen en geruchten over 
mogelijke aanslagen hebben 
hem in de gevangenis, waar hij 
'vacht op zijn berechting, be¬ 
reikt. „Voor het geval mij iets 
overkomt, heb ik informatie ach¬ 
ter de hand gehouden en veilig 
ondergebracht. In geval van 
nood wordt die openbaar ge¬ 
maakt”, heeft Ricardo middels 
^n raadsvrouw mr. M. Hoger- 
v orst uit Maastricht laten weten. 


„Ook wijst hij er nadrukkelijk op 
dat hij weliswaar een bekentenis 
heeft afgelegd maar dat hij be¬ 
houdens de namen van beken¬ 
nende mededaders, geen namen 
heeft genoemd ”, voegt mr. Ho- 
gervorst veelbetekenend toe. 

Onrust 

De man, die volgens officier van 
justitie L. Ummels in 1987 Jan 
Collard in Elsloo neerschoot en 
Van der S. opdracht gaf Harrie 
van Mulken in Geleen (1987) en 
Jan Schneider in Heerlen (1989) 
neer te schieten, is na zijn beken¬ 
tenis naar een andere gevangenis 
overgebracht. Zijn arrestatie en 
vooral de mededeling van justi¬ 
tie dat hij bekend heeft, hebben 
in de onderwereld voor veel on¬ 


rust gezorgd. Ook wordt er vol¬ 
gens de raadsvrouw 'openlijk in 
Heerlense kroegen geroepen dat 
zy de daders wel zullen weten te 
vinden’. 

J. van der S. (36), die twee van de 
drie moorden zou hebben uitge¬ 
voerd, werd al in september na 
de mislukte ripdeal aangehou¬ 
den. Zijn zaak wordt op 23 de¬ 
cember pro forma behandeld 
door de rechtbank. Het openbaar 
ministerie zal direct na het uit¬ 
roepen van de zaak om uitstel 
vragen in verband met een nader 
psychiatrisch onderzoek van ver¬ 
dachte. Het is de bedoeling dat 
de strafzaken tegen de hoofdver¬ 
dachten tegelijk medio februari 
worden behandeld. 

Zoals bekend konden de onop¬ 


geloste moorden daterend uit 
1987 in Stein en Geleen en twee 
jaar later in Heerlen, door het 
onderzoek in de Heerlense wijk 
Zeswegen worden opgehelderd. 
Daar werd op 16 september in 
een woning aan de Permstraat 
de ripdeal gepleegd in opdracht 
van B., en uitgevoerd door S. 
met hulp van de 28-jarige Heerle- 
naar J.C. Deze laatste is na een 
geslaagde uitleveringsprocedure 
door de Zweedse autoriteiten 
aan de justitie in Limburg over¬ 
gedragen. 


Deal 

Van der S. en C. gingen op 16 
september gewapend en voor¬ 
zien van handboeien naar de 
woning aan de Permstraat. Daar 
waren twee Colombianen uit de 
Randstad aangekomen, met wie 
B. een deal had gesloten over le- 
vering van cocaïne. Een partij 
van 6,5 kilo zouden ze op de be¬ 
wuste dag afleveren. Deze partij 
met een grote straatwaarde is 
overigens nog steeds spoorloos. 

Het speciale rechercheteam in 
Heerlen onderzoekt in het kader 
van deze zaak nog andere ernsti¬ 
ge criminele feiten de afgelopen 
jaren in Zuid-Limburg gepleegd. 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Eerst dacht hij er met een paar posters 
en folders te zijn. Maar inmiddels weet Attila Racz dat 
aidspreventie geen fluitje van een cent is. De 28-jarige Roe¬ 
meen, pas afgestudeerd als arts, heeft zijn ogen tijdens zijn 
stage bij de RL goed de kost gegeven. De hier opgedane 
ervaringen wil hij na zijn terugkeer eind deze maand, ge¬ 
bruiken om in het Roemeense stadje Tirgumures een 
campagne tegen aids en een gezondheidsvoorlichtingspro- 
gramma voor tieners op te zetten. Daarbij kan hij financië¬ 
le hulp uit Limburg goed gebruiken. 


Samen met een student gezond¬ 
heidsvoorlichting die op zijn 
beurt weer als stagiaire Attila 
Racz gaat assisteren, vertrekt de 
Roemeen aanstaande vrijdag 
naar Amsterdam. Het voorne¬ 
men is om een rondje te maken 
langs de diverse instellingen en 
organisaties die zich bezighou¬ 
den met aids: de aids-afdeling 
van het Academisch Medisch 
Centrum, het COC, het Aids- 
fonds. Ook op het programma 
staat een bezoekje aan een bor¬ 
deel. Dit uiteraard in verband 
met de preventie van de ziekte in 
dat soort gelegenheden. 


Ontkenning 


Roemenië kampt met een groot 
aidsprobleem, vertelt Racz. De 
meeste slachtoffers vallen niet 
onder homoseksuele mannen 
maar onder kinderen. Racz 
zwaait met cijfers waaruit blijkt 
dat zestig procent van alle kinde- 


Attila Racz: 
’Een spuit wordt 
bij ons wel 
vijf keer gebruikt’ 


ren die aan aids lijden in Europa, 
in zijn vaderland wonen. Van de 
kinderen die in weeshuizen of te¬ 
huizen voor gehandicapten ver¬ 
blijven is maar liefst tien procent 
besmet. 

De omstandigheden in deze te¬ 
huizen zijn meestal erg slecht, 
aldus Racz. De kinderen worden 
bij het bestrijden van infecties 
vaak geïnjecteerd met besmette 
spuiten. Ook bloedtransfusies 
vormen zo een bron van besmet¬ 


ting. „Omdat onder dictator 
Ceausescu het bestaan van aids 
werd ontkend en dus het bloed 
niet getest werd, is er nogal wat 
besmet bloed in omloop. Bedenk 
daarbij dat een kind bij verblijf 
in een tehuis gemiddeld 206 in¬ 
jecties krijgt en dat de spuiten en 
naalden vijf keer worden ge¬ 
bruikt voordat ze worden geste¬ 
riliseerd.” 

Gironummer 

Op kleine schaal, in het centraal- 
Roemeense stadje Tirgumure en 
directe omgeving, wil Racz iets 
aan dit probleem doen door mid¬ 
del van voorlichting en preven¬ 
tie. Met de kennis en ervaring 
maar ook met de boeken en tijd¬ 
schriften die hij vanuit Maas¬ 
tricht mee terug naar Roemenië 
sleept, probeert Racz een cam¬ 
pagne op te zetten. Maar zoals 
altijd, is daarvoor ook geld no¬ 
dig. Via de HIV-vereniging Ne¬ 
derland, de club van seropositie- 
ven, wordt een fonds opgericht. 
Geld kan al overgemaakt wor¬ 
den via gironummer 276979 van 
de HIV-vereniging in Amster¬ 
dam onder vermelding ’Aidskin- 
deren in Roemenië’. 

Racz verwacht enkele tiendui¬ 
zenden guldens nodig te hebben. 
Iedere gulden meer is natuurlijk 
meegenomen. „Dan kan ik het 
programma verder uitbreiden. In 
Roemenië is bovendien iedere 
gulden tien keer zo veel waard 
als in Nederland.” 


Margriet Leenhouts, de persoonlijk secretaresse van de commandant 

’Regnnentsdame’ zegt leger vaarwel 


_Van o nze correspondent 

MAASTRICHT - De ’Regi- 
h^ientsdame’ wordt ze wel 
Senoemd. Een bijnaam die 
Margriet Leenhouts verwor- 
Ven heeft tijdens 37 dienst¬ 
jaren in het leger. Daarmee 
tteemt de 64-jarige inwoon- 
s ter van Maastricht een vrij 
Unieke positie in. Maar wei- 
jUg vrouwen in ons land 
bunnen immers bogen op 
f e . n militaire carrière die 
yna vier decennia beslaat. 

Margriet Leenhouts begon 
aaar loopbaan bij defensie in 
Januari 1956. „Aangezien ik uit 
militair milieu stam werd 
al snel besmet met het leger- 
v * n . nav olging van mijn 
„i ci ® r ’ die adjudant was, be- 
°ot ik op 28-jarige leeftijd een 
dienstverband aan te gaan bij 
va 1 ? ger - IK was in die tijd een 
van de eerste vrouwen die deze 
£ a P nam, omdat het Neder¬ 
landse leger tot na de Tweede 
ereldoorlog een strikte man¬ 
nenwereld was.” 

^et mobilisatiebureau Chassé 
h * s de eerste plek waar Leen- 
j u . tewerkgesteld werd. Na 
t Vf J aar daar de administratie 
iq<sq ^ l3en verzorgd kwam ze in 
Vs } e recht bij sectie 1 van het 
Ta- 6 ^ e P°t Infanterie. „In de 
apynkazerne, waar het depot 
fL^tigd was, heb ik een heel 
prettige tijd gehad. Helaas wer¬ 
den de depots in 1967 opgehe- 
* en dreigde ik overge- 
p aatst worden naar Roer¬ 
bond. Als rasechte Maastricht- 
een vreselijk vooruitzicht, 
uus probeerhg ik alles te werk 

Lrr en ° m in mijn geboor- 
130 te blijven. Met succes, # Margriet Leenhouts verzorgt de post voor haar baas, een van haar taken op het Provin¬ 
ciaal Militair Commando Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


want ik mocht als medewerk¬ 
ster personeelszaken in dienst 
treden bij het Provinciaal Mili¬ 
tair Commando.” 

Superieuren 

Bij het PMC maakte de ’regi- 


mentsdame’ al vlug promotie. 
Leenhouts werd aangesteld als 
persoonlijk secretaresse van de 
Provinciaal Militair Comman¬ 
dant Limburg, een functie die 
ze tot de dag van vandaag heeft 
bekleedt. Liefst negen bazen 
versleet ze in deze periode. 


„Ach, met al mijn superieuren 
heb ik het goed kunnen vin¬ 
den. Vooral aan Luitenant- 
Kolonel Bleijerveld, die in mei 
dit jaar afzwaaide, bewaar ik 
mooie herinneringen. Een 
prachtige vent die eigenlijk de 
eerste was die de noodzaak van 


een hechte militair-civiele sa¬ 
menwerking inzag. Hij gaf 
daarbij het goede voorbeeld 
want hij was lid van zowat alle 
Maastrichtse verenigingen, van 
de Tempeleers tot de Kerk en 
van de Schutterij tot de Lim¬ 
burgse jagers.” 

Luitenant-kolonel Vroom, die 
op dit moment de scepter 
zwaait op het PMC, zal binnen¬ 
kort op zoek moeten naar een 
nieuwe steun en toeverlaat. 
Margriet Leenhouts gaat na¬ 
melijk per 1 januari genieten 
van haar pensioen. Of ze dan 
een traantje zal laten ? „Als ik 
in mijn hart kijk zou ik best 
nog een tijdje willen blijven. Ik 
voel me nog boordevol energie 
en ben nog veel te jong om al 
op mijn lauweren te gaan rus¬ 
ten. Maar er is nu eenmaal een 
tijd van komen en een tijd van 
gaan. Wel hoop ik dat het Pro¬ 
vinciaal Militair Commando 
niet het slachtoffer wordt van 
al die reorganisaties in het le¬ 
ger. Eeuwig zonde! Maastricht 
is van oudsher een garnizoen- 
stad en moet dat blijven. Bo¬ 
vendien weet je het maar nooit 
met al die stormachtige ver¬ 
wikkelingen in het Oostblok. 
Straks steekt de Koude Oorlog 
weer de kop op en staan we 
hier met lege handen.” aldus 
een strijdbare Leenhouts. 


Afscheid 

Het afscheid van Margriet 
Leenhouts zal niet onopge¬ 
merkt blijven. Vandaag wordt 
haar een receptie aangeboden 
door het PMC. Van 17 tot 19 
uur moet ze in de officiersmess 
d’Alsace aan het Koningin Em- 
maplein ongetwijfeld vele han¬ 
den drukken. 


Financiële steun onder keiharde voorwaarden 

GS zien Floriade in 
Limburg wel zitten 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Gedeputeerde 
Statén zijn in principe bereid 
een financiële en bestuurlijke 
bijdrage te leveren aan de orga¬ 
nisatie van de eerstvolgende Flo¬ 
riade in welke Limburgse regio 
dein ook. Spijkerharde voorwaar¬ 
de voor die provinciale steun is 
echter wel dat een mogelijke 
kandidaatstelling pas volgt na 
een zorgvuldig uitgevoerd haal¬ 
baarheidsonderzoek. Bovendien 
moet de bewuste regio zich bij 
de organisatie van deze ’wereld- 
bloemententoonstelling’ verze¬ 
kerd weten van brede steun van 
de tuinbouwsector - en met na¬ 
me de sierteelt - in Zuidoost- 
Nederland. 

In Oostelyk Zuid-Limburg loopt 
al enige tijd een oriënterend on¬ 
derzoek naar de mogelijkheden 
van het ’binnenhalen’ van de 
eerstvolgende editie van de Flo¬ 
riade. Daartoe is inmiddels ook 
al een speciale werkgroep in het 
leven geroepen. 

Verleden maand echter gaf de 
Statenfractie van de Partij 
Nieuw Limburg (PNL) te ken¬ 
nen dat de regio Venlo, als be¬ 
langrijkste tuinbouwcentrum 


van Zuidoost-Nederland, een 
veel geschikter en logischer de¬ 
cor voor de Floriade vormt. 

In hun reactie op schriftelijke 
vragen daaromtrent van PNL- 
Statenlid G. Timmermans laten 
Gedeputeerde Staten zich wijse¬ 
lijk niet uit over een lokatievoor- 
keur. Overigens wijst het college 
er in dit verband op dat de Ne¬ 
derlandse Tuinbouwraad nog 
steeds geen besluit heeft geno¬ 
men dat er een volgende Flo- 
riade-editie gaat komen. Een 
definitieve beslissing daarover 
wordt pas in april volgend jaar 
verwacht. 


Kapitalen 


Om al te hooggespannen ver¬ 
wachtingen te voorkomen, waar¬ 
schuwen GS de Limburgse Flo- 
riade-kandidaten dat de organi¬ 
satie van dit grootschalige 
evenement een 'zware financiële, 
ruimtelijke en bestuurlijke in¬ 
spanning’ vergt voor de betrok¬ 
ken regio. „En natuurlijk met 
name voor de stad die daarbij als 
trekker fungeert.” Zo moesten 
alleen al de diverse overheden in 
de regio Zoetermeer, waar dit 
jaar de Floriade plaatsvond, een 
slordige 15 miljoen gulden op ta¬ 
fel leggen. 


(ADVERTENTIE) 20 meter 
in de 

Emmastraat 

voorbi) 

ABN-bank 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 22 '■& - f ' n- V v 


$ 
k & 
Sf. MBWIfcfr- 

■ v . % ; >Jq§k. 

i /•. | isBi 

‘ . . . **> v 


# J||§ 

w* 


JÉ 

' o. / - 


. - /• :■ ‘ 1 • • 


; 


..' 

rnsêm 


JS* 


*.&• ■ 

Icfc/ 

TheSignof Exdustvity 

Schmuck für jeden Anlass 
für jede Garderobe. 

Broschen 

Halsketten 

Ohrclips 

Arnnreifen 

jetzf zu bekannt günstigen 
Modemarktpreisen 

Exklusive und 
ausgefallene Geschenk- 
ideen finden Sie in unserem 
internationalen 


tÉïvK 


DOMO 

Geschenkprogramm. 

Überraschende Ideen für 
das noble Zuhause. Tel.: 439218 • FranzstraSe 36-38 • Aachen 
auch samstags mit dem Auto zu erreichen 
| «mm». 

wp Top-Marken zu starken Preisen 
Einzelne Auslaufmodelle Jeden Tag ein wenig 
Bewegung, das ist immer 
noch die beste Gesundheits- 
varsorge. Ein paar Qyadrat- 
meter Wohnflache reichen 
als Trainingscenter, ein 
Spazierweg als Trimmpfad. 
Jeder kann das schaffen. 
Und jeder findet bei uns 
den richtigen Dress dafür. 

Und natüriith 
besonders preiswert. 


reduziert! 

adidas’ >4?’ 

Trainings-Anzug 


für Herren 


Gr. 4+5 
ll.Wahl 

DM^ 


g^L f& fxU<i 

Freizeitanzug 

für Damen 
Tactel 
DM 1 1 


149; 


PUIRir 

Trainings-Anzug Trainings-Anzug 


für Kinder 
Ballonseide 


für Herren 
Trilobal 69, s 0 Parkptétzedirekt w damHaus _ _ —— — w _ 

oder Parkhaus CouvenstraBe (Bushof) . , 

Paruhaus Monheimsaibe AachBn — Alexanderstr. 29 

ParkhausSeilgsaben J 0 | Q9 49 - 2 41 "47 09 90 
Radikal reduziert 

...bis zu 70 Prozentü! 


STRAMINPLATTEN mehrere 100 Stück in vielen Dessins, 
alle gangliche GröBen vorratig, z.B. 80x140 cm DM 29.90 
90x155 cm DM 59.90 160x210 cm DM 74.90 

C0NNY 100% Acryl, Lfl. 50 g 230 m n nB 

50 g JETZT NUR NOCH 0.99 

MOHAIR 90% Mohair, 10% Wolle, _ __ 

UI. 50 g 100 m, 50 g JETZT NUR NOCH 3.95 

AFGHAN 33% Mohair 33% Baumwolle, 34% Acryl, _ _ 
Lil. 50 g 70 lïl, 50 g JETZT NTjh NOCH 2.95 

P0SEID0N 100% Schurwotle, UI. 50 g 120 m . 

50 g JETZT NUR NOCH 1.95 

IHR DANKESCHÖN PAKET 

Inhalt: für nur DM 9.95!! 

komplettes Malerial (Alpaca Mischgarn) für einen Herrenpullover mit Arm, 
mittlerer GröBe, glatt rechts zu slricken. SchumannstraBe - 5102 Würselen 
Gewerbegebiet Aachener Kreuz - Würselen bei Aachen 
Telefon 0949 2405-91744 oder 21007. Kurs: 100 Hfl=90.50 DM. 


-ftorlen- 

-ftorten- 

-ftorieu- 
COMPUTERS EN KANT00RC0MMUNICATIE 


TECHNISCH VERNUFT, 
VOORDELIG GEPRIJSD '<£=$? "E 


Sys Line SLD 340 / 

AT 386 DX / 40 MHz 

4 MB geheugen, 128 KB Cache, 105 MB 
harde schijf, 1 diskette-station 3,5" 1,44 
MB, 1 diskettestation 5,25” 1,2 MB, 
VGA-kaart 512 KB 256 kleuren, 

MS-DOS 5.0, MS-windows 3.1, incl. 
Sys.Line VGA color monitor 1024/768, 
0,28 mm lockmasker 

1999,- 

Panasonic KX-P-1124 

Matrix-printer, 24-naalds, 360 x 360 
DPI, 300 tekens per seconde display, 
Centronics poort 479 


..„«ju 

.. yz* Ki* m* k* *** *** 

► £■-** ***• f***. 


Sharp PA 3000 H 

Elektronische schrijfmachine, drukt vet 
en onderstreept automatisch, 10,12 
tekens en inch, 65 tekens in 
correctiegeheugen. 

199, 

nirwini H Wm ! 


NEC P 20 

Matrix-printer, 24 naalds, 360 x 360 
DPI, Centronics, 7 lettertypen, incl. 
start-pakket. 

599,- 

Casio SF 9700 

Databank met telefoonregister, 
memotext en afsprakenkalender, 64 KB 
geheugen, afspraak-alarmfunctie. 


Hewlett Packard HP 500 

Inktjet-printer, zwart/wit druk, 240 
tekens per seconde, 300 x 300 DPI, 48 
KB geheugen 

799,- 

Siemens mega-set 930 

Draadloze telefoon, bereik binnen 
gebouwen 50 m, buiten 300 m, 2 
accu's, 6 maanden garantie. a ^ ^ 

499,- 


349,- 

Commodore Amiga 500 

512 KB geheugen, 3,5" diskettestation 
720 KB, mouse + workbench, incl. 
kleurenmonitor Commodore 1084 S. 

899,- 

Sony MF 2 HD 

3,5" diskettes, 1,44 MB, geformatteerd 


24,95 


Lange zaterdag tot 18.00 uur geopend! 


Meer dan 1000 
parkeerplaatsen in de 
direkte omgeving. 
Parkeergarage ’Bushof 
& ”Büchel” 


MIRO,.«SPITZWEG 
Breng een bezoek aan de 
grootste galerie van 
Aken 

Direct aan de BAB 4, afslag 
Richterich, ligt de grootste gra¬ 
fieken- & postergalerie van 
Aken. De maandelijkse bijzon¬ 
dere tentoonstellingen van 
kunstdrukken, grafieken, spie¬ 
gels en een grote keuze uit lijs¬ 
ten en passe-partouts zijn een 
bezoek waard. 


jËMUJl ] 

GRAFH^^OSTERGALERIE I 


EINRAHMUHGEK t ÖLGEMAIDE 


donnerstags bis 20.30 Uhr, 
sonntags freie Schau 
von 14 - 18 Uhr 

Sonntags - keine Beratung, 

- kein Verkauf AACHEN-RICHTERICH 
RODER WEG 11 

» 0241/175114 
0 naast het huis. 


r Friesland 

Germany 

Jeverland - 
Kleine Brise 
Sekundaware 
Kaffeeservice 

6 Pers./15 tig. 199 .- 

Tafelservice 

6 Pers./16 tig. 299 .- 

Ihr 

FRIESLAND 

Fachgeschaft 
in Aachen, Markt 21 

PRQfl Hmburgs dagblad 
Limburg 
Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 23 


De Draf- en Renbaan Limburg, ’Schaesberg’ voor in¬ 
timi, is aan het einde van haar latijn. Precies 52 we¬ 
ken geleden liepen de paarden er hun laatste officiële 
koers. Wanhopig poogt het DRL-bestuur sindsdien 
de baan weer tot leven te brengen. De rechter dwong 
in mei de stichting Nederlandse Draf- en Rensport, 
zonder wie vooralsnog geen koers kan worden gelo¬ 
pen, weliswaar terug naar de onderhandelingstafel, 
maar voorlopig zonder resultaat. ’Schaesberg’ heeft 
een reddingsplan, maar als de NDR niet meewerkt, 
dreigt het definitieve einde. 


’Schaesberg’ door ruzie al een jaar niet meer in gebruik 

Maand van de waarheid 
voor Draf- en Renbaan 


DOOR RIK VAN DRUTEN 


DtNDGRAAF - De man die het 
jagende faillissement van de 
hraf- en Renbaan Limburg kan 
^Wenden, heet Michel Stassen. 
^ le t omdat deze eigenaar van 
,. De Hazelaar in het Midden- 
phburgse Echt van het type ge- 
0r tuneerde suikeroom is, maar 
.*hdat Stassen denkt met het 
bandgraafse hippodrome geld te 
Linnen verdienen. Hij wil de 
, aa n kopen en er op commercië- 
, e basis renpaarden en dravers 
koersen. 

^RL-bestuursvoorzitter Hub 
haenen ziet in Stassens plhn de 
hitste mogelijkheid om ’Schaes- 
,. er g’ te redden, maar de NDR 
JiSt dwars. „Het Gerechtshof in 
Haag bepaalde in mei dat de 
’ÜR opnieuw met ons moest 
■<y er kggen over de toekomst van 
^chaesberg’. We hebben toen 
ns plan om de baan te privatise- 
^ voorgelegd, maar de NDR 
Jflt zulke absurde eisen dat 
^tassen daar geen been in ziet,” 
* e §t Haenen. 

^. s Stassen de baan koopt, wil 
volgend jaar 25 koersdagen 
^ r ganiseren, 22 donderdagen en 
zondagen. Daarnaast is de 
rekenman bereid te garanderen 
2 a t hij vijf jaar lang de Draf- en 
gabaan Limburg open houdt. 
^Paarmee komt Stassen tege¬ 
moet aan een eis die de NDR 
meteen stelde, namelijk een ge¬ 
waarborgde exploitatie voor de 
bomende jaren.” 

Later krabbelde de NDR echter 
m r ug. Haenen: „De NDR is nu 
bereid volgend jaar weer te koer- 
fen op een geprivatiseerd 
Schaesberg’, maar wil dan in ok¬ 
tober 1993 bekijken of ze daar¬ 
mee doorgaat in de jaren daarna. 
Daar heeft Stassen geen trek in, 
^ant hij moet miljoenen investe- 
r en. Die verdient hij in een jaar 
Miet terug.” 


in het nieuws 1 


Het is niet de enige voor Stassen 
onacceptabele voorwaarde die 
de NDR stelt. Ook de bijdrage 
die de landelijke organisatie, 
vraagt per te lopen koers, vindt 
de Draf- en Renbaan Limburg 
absurd hoog. „De baancommis¬ 
saris, die erop moet toezien dat 
de NDR-relementen juist wor¬ 
den gehanteerd, moet 6.700 gul¬ 
den per koersdag kosten,” briest 
Haenen. 

Stassen is best bereid om door 
de NDR geleverde faciliteiten te 
betalen, maar ook niet meer dan 
dat. „De NDR zit diep in de fi¬ 
nanciële problemen door ver¬ 
keerde beslissingen in het verle-' 
den,” vermoedt Haenen. „Op 
deze manier willen ze iets terug¬ 
verdienen, maar dat is Stassen 
niet van plan.” 

De foute beslssingen van de 
NDR? Haenen dreunt op: „Jaar¬ 
lijks neemt de NDR de verliezen 
van Duindigt voor zijn rekening, 
voor de nieuwe baan in Wolvega 
draagt de NDR jaarlijks 250.000 
gulden bij in de exploitatie, de 
NDR-organisatie is veel groter 
dan noodzakelijk, het nieuwe 
kantoor van de NDR in Den 
Haag blijkt veel te duur... Ge¬ 
noeg zo?” 

Maar om de NDR kan Stassen 
niet heen. Paardenkoersen mag 
hij ook zonder de draf- en ren¬ 
sportorganisatie gerust organise¬ 
ren, maar op de weddenschap¬ 
pen er omheen heeft de NDR het 
monopolie. Juist die totalisator 
is de geldbron waarop de draf- 
en rensport drijft. Haenen: „Vol¬ 
gens onze advocaat kunnen we 
dat monopolie wel aanvechten, 
maar dan kom je in een langduri¬ 
ge juridische procedure terecht.” 

Privatiseren 

Dat kan ’Schaesberg’ zich niet 
meer veroorloven, de tijd is bijna 
op. „Met uiterst povere inkom¬ Hub Haenen: „De NDR zit diep in de financiële problemen door verkeerde beslissingen in het verleden, 


sten hebben we dit jaar de baan 
in optimale staat gehouden, die 
ligt erbij als nooit tevoren. Maar 
als we in er deze maand niet in 
slagen om de Draf- en Renbaan 
Limburg te verkopen, dan is het 
voorbij. De baan gaat dan failliet, 
dan is alle moeite voor niets ge¬ 
weest.” 


Haenens optimisme lijkt deson¬ 
danks nog steeds ongebroken. 
„Geprivatiseerde banen hebben 
de toekomst, dat blijkt wel uit de 
resultaten van banen in Duits¬ 
land en Italië. Ook de organisato¬ 
ren van allerlei andere activitei¬ 
ten op het complex hebben er 
vertrouwen in, want het aantal 


boekingen groeit nog steeds. 
Zelfs de bank heeft ons de wacht 
nog niet aangezegd en die let 
echt wel op of ze haar in de DRL 
geïnvesteerde geld ooit terug¬ 
ziet.” 

„Als ik vandaag een uitnodiging 
van de NDR krijg om op een za¬ 
kelijke manier over een oplos- 


Foto: KLAUS TUMMERS 

sing te praten, is de DRL over 
een week verkocht. De baan is er 
klaar voor, Stassen wil in april 
van start gaan.” Dan toch wat 
bedachtzamer: „Maar er moet 
snel duidelijkheid komen, we 
hebben ook een verantwoorde¬ 
lijkheid voor het personeel. Een 
jaar onzekerheid is genoeg.” Jëerlen 

* n het Thermenmuseum 
° r dt zondag van 11 tot 17 uur 
gf n da ë gehouden. Op het pro- 
u^Hfna staat de presentatie 
da art ' Tevens is het de laatste 
P ® van de tentoonstelling Jo 
gj, f_ a en: ’De ontdekking van de 
is Cl ^ectuur’. De museumwinkel 
tis ° ok open en de toegang is gra- 

? Verzamelaar houdt zater- 
hiau Van 13-30 tot 16.30 dur een 
hbeurs in ’t Volkshuis, Denne¬ 
et 2 te Passart. 

bfJf 1 ^ et kader van het 75-jarig 
s enrf an houdt harmonie St. Jo- 
2 () H eer lerbaan zaterdag om 
g Pr . Uur een kerst-kienavond in 
b r ^ eensc hapshui s De Caumer- 

J°ENSBROEK 

2 ] h Ons Huis, St.-Josefstraat 
u’ Wor dt maandag van 14 tot 16 
ko^ s P re ekuur voor ex-mijnwer- 
s gehouden. 

^Rkrade 

h 0 n ?. rmon ie St.-Aemiliaan 
ut zaterdag om 14.30 uur het 

Reünie school 
Heerlerbaan 

£ E ERLEN - In het kader 
«m het 20 -jarig bestaan van 
ij Slss chool Kompas in de 
eerlense wijk Heerlerbaan 
^ordt op 12 maart 1993 een 
j Ul j Ue gehouden voor oud- 

ourt i en ’ ouc hl eerkrac hten, 
•leden van de oudervere- 

raacT^ en medeze ëëenschaps- 

re ünie wordt gehouden in 
„■ f u l a van de school en be- 

in? 20 00 uur - ° m enig 

n J cht te krijgen in het aantal 
sonen dat de reünie be- 
2 £r’ wordt iedereen ver¬ 
meid ^h schriftelijk aan te 
van en ki-i het secretariaat 
Da? oudervereniging Kom- 
641 o vJ^ er Sc hunckstraat 49, 
u . Heerlen. De kosten 

So„ agen 5 gulden Der per- I 

pit bedrag kunt u overmaken 
14 ra 0 „~f nkre keningnummer 
W ,, 4 ' 27 ; 049 onder vermelding 
Lfgunie Kompas'. 


traditionele kinderkienen in de 
Harmoniezaal Bleijerheide. 

• Blindensociëteit De Vrien¬ 
denkring houdt dinsdag om 
19.15 uur de kerstviering in het 
gebouw St.-Pieterstraat 3 te Che- 
vremont. Kinderkoor Carillon 
verzorgt het vocale gedeelte. 
Iedereen is welkom. 

BRUNSSUM 

• Bridgeclub Bronsbeek houdt 
zaterdag vanaf 11 uur de dertien¬ 
de wild- en wijn-bridgedrive in 
het Casino. 

• De leerlingen van de Muziek¬ 
school geven op dinsdag 15 en 
vrijdag 18 december om 19 uur 
bijzondere uitvoeringen in de au¬ 
la van de muziekschool. 

• In het kader van het 25-jarig 
bestaan van het Casino, houdt 
het bestuur van de voormalige 
Casino-vereniging zaterdag om 

20.30 uur een ’doorbloeiers- 
avond’ met dansorkest Les 
Amis. Entree fl 5,-. 

• Genezing en steun met be¬ 
hulp van bovenaardse krachten 
staan centraal op de Para-info- 
dag van de Stichting Zonne- 
vlecht. Deze vindt zondag van 11 
tot 19 uur plaats in De Kepper. 
De entree is fl 7,50. Voor infor¬ 
matie: @212256. 

• In de aula van de Titus 
Brandsmaschool, Gasperistraat 
5, wordt zondag van 10 tot 15 uur 
en rommelmarkt gehouden. 
Voor informatie en tafelhuur: 
@251666. 

SCHINVELD 

• Skatclub Ohne Sechs houdt 
zondag om 14.30 uur een skat- 
concours in café Cambrinus, 
Brunssummerstraat 8. Inschrij¬ 
ven kan vanaf 14.30 uur voor fl 
7,50 per persoon. 

WIJNANDSRADE 

• Handbalvereniging Wijnandia 
houdt zondag om 19.30 uur het 
kerstkienen in het gemeen¬ 
schapshuis. 

VOERENDAAL 

• Eindexamenwerk van kunste¬ 
nares Tancha Hermans is van 15 
december tot en met 28 januari 
te zien in het gemeentehuis van 
Voerendaal. De tentoonstelling 
is te bezichtigen op werkdagen 
van 9 tot 12.30 uur en op dins¬ 
dagmiddag ook van 13.30 tot 

16.30 uur. 


Gediplomeerd tu baspeler # Zeventig leerlingen van de Heerlense muziekschool kregen woensdagavond hun Hafa- 
diploma in de Hoensbroekse dependance. Dit rijkserkende diploma bestaat uit de niveaus 
A, B, C en D, die elk ongeveer twee jaar studie vereisen. De muziekschool maakte een fees¬ 
telijke happening van de uitreiking, die werd verricht door directeur Peter Weinstock. 
Hier speelt succesvol leerling Bram Feijen op zijn tuba. Foto: FRANS RADE 


HEERLEN 

• In het St.-Joseph Rustoord 
wordt van zaterdag 19 december 
tot en met zondag 3 januari de 
tentoonstelling ’Kerst-Aange- 
kaart 92’ gehouden. Dit jaar is 
het thema klassieke religieuze 
kaarten. De tentoonstelling is da¬ 
gelijks van 14 tot 17 uur te bezoe¬ 
ken. Na Kerstmis kan men de 
ontvangen wenskaarten sturen 
naar Chr. Janssen, Eurenderweg 
107, 6417 PA Heerlen. 

BRUNSSUM 

• De verenigingen en organisa¬ 
ties voor ouderen in Treebeek 
houden vrijdag om 14.30 uur een 
gezamenlijke kerstviering in het 
Jeugdhuis, Maanstraat 20 . Mede- 


kerstevenementen 


werking verlenen ouderenkoor 
Zanglust, volksdansgroep De 
Tremelo’s en mondharmonika- 
speler Bours. 

• In samenwerking met gere¬ 
nommeerde solisten geeft het 
Brunssums Mannenkoor zater¬ 
dag en kerstconcert in d’r 
Brikke-oave. 

UBACHSBERG 

• In de Fanfarezaal wordt zon¬ 
dag om 18 uur een kerstconcert 
verzorgd door fanfare St.-Caeci- 
lia, dameskoor Canto Vivo, 
jeugdfanfare Ubachsberg, jeugd¬ 


koor De Berglijsters en Mannen¬ 
koor St.-Caecila. 

HULSBERG 

• Zangvereniging St.-Caecilia 
Hulsberg, fanfare St.-Clemens 
Arensgenhout en organist Paul 
Huyts geven zondag om 14.30 
uur een kerstconcert in de St.- 
Clemenskerk. 

LANDGRAAF 

• In zaal Pijls, Oranje Nassau- 
straat 40, verzorgt harmonie St.- 
Michael Eikske zondag om 15 
uur een kerstviering. Voor de 
pauze voeren de jeugdleden een 
kerstspel op met muzikale bege¬ 
leiding van de harmonie. Daarna 
worden populaire kertsliederen 


ONS-JUBILARISSEN 

• Voetbalvereniging RKONS 
uit Landgraaf huldigt vanavond 
in de kantine een aantal jubila¬ 
rissen. Vanaf 20.30 uur worden 
in de bloemetjes gezet: Guus 
Reinders (40 jasar lid), Chris 
Dassen en Jo Michiels (beiden 25 
jaar lid). 

GESLAAGD 

# Marianne van Loo (24) uit 
Kerkrade heeft aan de Katholie¬ 
ke Universiteit Nijmegen het 
doctoraal examen planologie 
met succes afgelegd. 


Zangkoor 
St.-Caecilia viert 
eeuwfeest 

HOENSBROEK - Het Kerkelijk 
Zangkoor St.-Caecilia uit Hoens- 
broek bestaat dit weekeinde 
honderd jaar. Het 100-jarig be¬ 
staan wordt gevierd met een eu¬ 
charistieviering op zaterdag 12 
december, een hoogmis en re¬ 
ceptie op zondag 13 december. 

Het Ceaciliakoor, waarvan in het 
begin alleen mannen en jongens 
lid waren, werd op 13 december 
1892 opgericht. Pas in 1957 
mochten ook vrouwen lid wor¬ 
den, waardoor een gemengd 
koor ontstond. 

Het mannenkoor L’Esprit uit 
Heerlen-Heksenberg zingt tij¬ 
dens de eucharistieviering van 
12 december Russisch-Ortho- 
doxe liederen uit de Liturgie van 
Chrisostomos. De viering begint 
om 19.00 uur. 

Tijdens de hoogmis op zondag 
voert Sint Caecilia werken uit 
van Mozart. De muzikale bege¬ 
leiding wordt verzorgd door het 
kamerorkest ’Sinfonietta’ uit Ge- 
leen, het solo-gedeelte is in han¬ 
den van het solistenensemble 
’Consorcio Manuel Garcia’. Het 
koor, de solisten en het orkest 
staan onder leiding van dirigent 
Rob Deckers. 

De mis, die om 10 uur begint, 
wordt geleid door mgr. A. Cas- 
termans. Deken Fr. Wiertz en de 
parochiepriesters assisteren tij¬ 
dens de mis. 

Na de mis houdt het koor een re¬ 
ceptie in hotel Amicitia aan de 
Markt in Hoensbroek. Partij 


Het hoofdbestuur van de partij 
Nieuw Limburg houdt zater¬ 
dag 19 december de jaarlijkse 
ledenvergadering. Het belang¬ 
rijkste agendapunt is de be¬ 
stuurlijke vernieuwing, met 
bijzondere aandacht voor het 
regionaal bestuur. Nieuw Lim¬ 
burg heeft het bestuur van alle 
lokale partijen in Limburg voor 
deze vergadering uitgenodigd. 
Plaats van handeling; ’Het Ka¬ 
toenen Dorp’ in Heerlen, aan¬ 
vang 10.00 uur. 


• Dierenshow 

De Kleindierensportvereniging 
’Bunde en Omstreken’ houdt 
van 18 tot en met 20 december 
in de manege Het Edele Ros in 
Genhout-Beek de Provinciale 
Kleindierententoonstelling 
voor Limburg 1992. Op deze 
expositie zijn alle Limburgse 
fokkers met hun beste dieren 
aanwezig. De tentoonstelling 
(met 1500 dieren) omvat alle in 
Nederland voorkomende konij¬ 
nenrassen; alsmede hoenders 
en dwerghoenders; sier- en wa¬ 
tervogels; sierduiven en kleine 
knagers (tamme ratten, gerbils, 
muizen, hamsters, cavia’s). De 
tentoonstelling is voor het pu¬ 
bliek geopende op: vrijdag 18 
december tussen 14 en 22 uur; 
zaterdag 19 december tussen 10 
en 22 uur en zondag 20 decem¬ 
ber tussen 10 en 17 uur. 


Fokker De Bond van Merriehouders 
houdt vanavond om half negen 
in manege ’Het Edele Ros’ in 
Beek een thema-avond. Beke¬ 
ken wordt of er behalve een 
Noordlimburgse ook een Zuid- 
limburgse afdeling kan worden 
opgericht. 


• Beurs 

De Nederlandse Vereniging 
’De Verzamelaar’ afdeling Lim¬ 
burg houdt zondag aanstaande 
in de spiegelzaal van het Corne- 
liushuis, Heulstraat 2 in Heer- 
lerheide (Heerlen-Noord) een 
najaarsbeurs voor stenen, mi¬ 
neralen, en dergelijke. Op de 
beurs worden geslepen en on¬ 
geslepen stenen, prachtige fos¬ 
sielen, schelpen en sieraden 
getoond. De zaal is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 


• Nachtwake 

Op initiatief van de Stichting 
Schreeuw om Leven in Hilver¬ 
sum wordt op vrijdag 18 de¬ 
cember van 18.00 tot 6.00 uur 
een nachtwake gehouden bij 
alle abortusklinieken. De stich¬ 
ting demonstreert daarmee te¬ 
gen de abortuswet die op 18 
december twaalf jaar geleden 
door de Tweede Kamer werd 
aangenomen. In Maastricht zal 
de actie plaatsvinden voor de 
abortuskliniek aan de Parallel¬ 
weg 45c. 


Markt 


Trommel- en fluitkorps 'Heide’ 
in Swalmen houdt op 10 janua¬ 
ri volgend jaar in Gemeen¬ 
schapshuis ’De Robijn’ in 
Swalmen een markt voor twee¬ 
dehands kleding en bijbeho¬ 
rende attributen. Ook worden 
: kostuums en kinderkleding te 
: koop aangeboden. Iedereen die 
carnavalskleding en/of bijbeho¬ 
rende artikelen wil laten verko¬ 
pen, kan deze spullen vantevo- 
ren aanbieden bij de organisa¬ 
tie van de markt. Dan wordt 
tevens de verkoopprijs afge¬ 
sproken. Een gedeelte van de 
opbrengst is bestemd voor de 
organiserende vereniging. De 
inleverdata zijn: vrijdag 18 de¬ 
cember van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag 19 december van 
13.00 tot 15.00 uur. Informatie: 
04740-3515 of 04740-2599. -- 


Feest 


In het Duitse Alsdorf wordt 
morgen een feestmiddag ge¬ 
houden voor alle kinderen die 
tekeningen hebben gemaakt 
voor de kalender tegen vreem¬ 
delingenhaat. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Max Planck- 
strasse 1-6 bij het industrieter¬ 
rein. 


ZOL-koor 


Het ZOL-koor in Heerlen 
houdt zondag 20 december een 
galaconcert in de Pancr&tius- 
kerk. Aan het concert werkt 
ook het Antwerps Kathedraal- 
koor mee. Dit koor, bestaande 
uit 47 jongens, gerecruteerd uit 
diverse middelbare scholen in 
en om Antwerpen, geniet inter¬ 
nationale bekendheid. Het in¬ 
strumentale gedeelte van het 
kerstconcert neemt het vijf 
man sterke Brass Ensemble 
Limburg uit Echt voor zijn re¬ 
kening. De uitvoering begint 
om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. 

~ttorlen_ 

“ItorlerL 

-Horten. 
' % % 

laHs 

teÉSIÉê 
"""// 


»**8 


5100 Aachen • Ursulinerstr. 17-19 ■ Tel.: 0241/4777-0 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 


Limburgs Dagblad 


AuBergewöhnilche 
Modevlelfalt in 
Normal*, Ober- und 
ZwischengröGen. 


PENTAX 


Canon 


Nikon Polaroid 


Auch die 
„Kleinen" 
ab 1,50 m 
und die 
„Langen" 
bis 2,10 m 
finden eine 
unglaubliche 
Auswahl von 
sehr elegant 
bis sportlich. 


Photo technik 


D Autofocus-spiegelreflex 
camera van Minolta 3 xi 

met ingebouwde fiitser en 
creatieve intelligentie van bet 
Dynax-Expert-System, met 
Minolta objectief AF-xi 
4-5,6/35-80 mm 


□ Volautomatische 
autofocus zoekercamera 
Zoom 78 van Canon, met 

motorzoomobjectief 
3,8-7,2/38-76 mm, traploze 
diafragmainstelling, 
volautomatisch gestuurde 
belichting, ingebouwde 
zoomflitser met automa¬ 
tische flitsmschakeling, 
motordrive „„„ 


11 Videocamcorder 
LC 230 E van Grundig 

8 mm camcorder, licht¬ 
sterkte 3 lux, autofocus 
incl. tas en filmlamp 


Mayerscheffiüil 


Lange zaterdag tot 18.00 uur geopend 


^4 intermöbel 

exclusiv 


fi^QuAiMr - Mode - Preis 

Mjlk Wir halten 

tausendfach Geschenk-Ideen ||P2^J 

Da,-FlaneU-Hosen -g -jn Herren-Pullover t *%£ „ 

(GARDEUR) DM X (Louis Estère-Paris) DM 

Da.-Microf.-Jacken Mod. Herren-BIazer g aa , 

(Betty Barclay) DM £ (Quak Woüe/C»stanere,akt Farben) DM XÖ7j 

Eleg. Damen-Mantel -jAr Herren-Loden^Mantel , 

(Mod. HMC) DM (anthrazit-marine) DM «307? 

Sterk redtmert halten wir die restlicheo Kombinations-Modelle der 
MarkeoGnnen: BIAISILIEIR und für Sie bereid 


CREATIVE INNENEINRICHTUNGEN 


Erlesene Geschenke 

linden Sie jeizl bei uns. Wir habcn unser Geschaft in 
eine Galerie der Geschenke verwandelt 

Einfach mal reinschauen. 


^Rollwogen, 
Acrylglas ab 
_ ^DM 499,- 


Büroaccessoires 


3-Satz Tische, 
Acrylglas 
DM 260.- 


BEKLEID UNGSZENTR UM 
AC-BRAND • ROLLEFSTRASSE 43-45 
TELEFON 52 0037-38 


AACHEN THEATERSTRASSE40 
TELEFON 0241-26165 FAX0241-403715 


limburgs dagblad oosielijke mijnstreek 
Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 25 \_ \ diensten \ 

P e avond- en weekenddiensten 
° e ginnen op vrijdagavond en 
eindigen de volgende week vrij- 
aa g om 8.30 uur. 

^Rtsên 


geiden: Voor spoedgevallen 
p7l.14.00 (brandweercentrale) 
bellen. 

Rerkrade-Oost: Tot zaterdag 12 
üur telefoonbeantwoorder eigen 
huisarts. Van zaterdag 12 uur tot 
^Udagmorgen 10 uur Vluggen, 
®45.29.13. Van zondagmorgen 10 
*°t maandagmorgen 8 uur Van 
2? Poel, @45.29.13. 
^•mpelveld/Bocholtz: Vrijdag 

^ zaterdag Schiffelers, 
5^4451-1500. Zondag Mom, 
j~44.39.38. 

R°ensbroek: Patiënten van Ge- 
Jftdheidscentrum Hoensbroek- 
poord kunnen dag en nacht bel- 
Ie h, @21.48.21. Uitsluitend voor 
Spoedgevallen: @23.18.00. An- 
Uers eigen huisarts bellen. 

^p qtheken 

^ r ünssum/Schinveld: Bruns- 

Rumpenerstraat 2a, 
j~25.42.33. 

Reerlen: Hardy, Kerkraderweg 
J°-52, @41.63.74. 

landgraaf: Nieuwenhagen, 

^rnhardstraat 52, @31.22.94. 

/;°or spoedgevallen dag en 
jl ac ht bereikbaar. 
f* e rkrade/Eygelshoven: Van 

"fersch, Hoofdstraat 41, 

J45.20.10. 

perkrade-West: Maussen, Aker- 
gfaat 79, @41.54.40. 
p*eijerheide:Bleijerheide, Blei- 
l^ r heiderstraat 52, @46.20.50. 

rygelijks open van 8 tot 22 uur. 
^•nipelveld/Bocholtz: Voncken, 
Ottenstraat 6, @44.11.00. Za- 
J^rdag 11-15 uur, zondag 
Ui.30-14.30 uur. Voor spoedge¬ 
vallen van 22-22.30 uur of na tele- 
jhhische afspraak. 
jj 0 ensbroek7Heerlerheide: 
deerlerheide, Corneliusplein 2, 
J21.13.77. 

JpUh: Voor spoedgevallen eigen 
a Potheek (b.g.g. @711400). 

La ndartsen _ 

i Jeerlen/Hulsberg/V oerendaal: 

: |j e ynen, Parallelweg Zuid 70 
hulsberg, @04450-2185. Spreek- 
i pUr zaterdag en zondag van 11-12 
|h. ür - B.g.g. TIGH, @71.14.00. 
fjerkrade Ubach over Worms/ 
Aheuwenhagen/Eygelshoven: 
jptneets, Poststraat 26 Schaes- 
'berg, @31.93.44. Spreekuur 
U.30-12 uur en 19-19.30 uur. 
öimpeiveid/Bocholtz/Gulpen/ 
Vaals/Wijire/Wittem: Küsen, 

“Urg. Teheuxweg 1 Gulpen, 
J04450-1436. Spreekuur 11.30-12 
yor en 17.30-18 uur. 
Rrunssum/Schinveld/Nuth/ 
Roensbroek/Schinnen: Kouters, 
^ijverlaan 12 Brunssum, 
^25.22.52. Spreekuur 11.30-12 
bür en 17.30-18 uur. 


Groene kruis 


lichtdienst voor spoedgeval- 
Jn: Heerlen: @71.37.12. Nuth/ 
Yperendaal/Simpelveld: 
J04405-2995. Brunssum/Schin- 
e ld/ J abeek/Merkelbeek/Bingel- 
a de:: @25.90.90. Hoensbroek: 
J22.55.88. Landgraaf: @32.30.30. 
tjprkrade/Eygelshoven: 

^45.92.60. 

JjVERSEN 


■tïgh Heerlen: @71.14.00. Infor¬ 
matie over avond- en weekeind- 
le nsten van artsen, tandartsen, 
jPothekers en het Groene Kruis. 
f* u Ipdienst SOS: Dag en nacht 
bereikbaar, @71.99.99. 
l* e slachtsziektenbestrijding: 
burs infolijn, @74.01.36. 


Succes voor 
Kasteellaan 

Joensbroek - Tachtig huur- 

Ra<fi Van ^ ats aan de Hoensbroekse 
en finn llaan kri Jgen tussen de 270 
f ek § u Wen terug aan foutief be¬ 
ten 611 ^ ka * e buur en servicekos- 

bestuur van het Piuscentrum 
^Uifr? dat de e i nd oktober aan de 
n ietJi rS vers trekte berekening 
v an k l°Pte. De bezwaarschriften 
de huurders - opgesteld sa- 
^iin met de Socialistiese Partij - 
Vqi ® e S r ond verklaard. 

Phe« et vf SP-raadslid Peter van Zut- 
ja ar betekent dit dat ruim twee 
si ac he voeren succesvol is afge- 
tota^'i P e Pius-stichting heeft in 
terut» k ^0 tot 7600 gulden moeten 
v enri' betalen aan de huurders. Bo- 
So m „ len , z Ü n de servicekosten en 
la^gd ook de kale huur blijvend ver- 

Twee gewonden 
bij aanrijding 

“ Twee mensen zijn gis- 
kji. gewond geraakt bij een onge- 
b er „ 0p de kruising van de Schaes- 
E en g brweg met de Kloosterkoolhof. 
gr aa f b'Jarige bestuurder uit Land- 
hii ; r " ed door rood licht waardoor 
w®,. 1 otsing kwam met een auto- 
j) dls ^ ui t Kerkrade. 
het !P an uit Kerkrade raakte door 
saeipr gevai licht gewond. Zijn pas- 
LanrifT een 46-jarige inwoner uit 
k er ,d graa f ~ liep enkele ribbreu- 
sir,,, 0 ^ Door de kracht van de bot¬ 
tel? raakte bij bekneld in het voer- 


Van onze verslaggever 


LANDGRAAF - Ambtelijk 
overleg tussen Landgraaf en 
Brunssum moet doorgangen 
voor wandelaars opleveren in 
het hek dat rond de uitbreiding 
van de Brunssumse golfbaan is 
geplaatst. 

„Ik ga de zaak aankaarten bij 
wethouder Toon Pierik,” zegde 
het Brunssumse raadslid Ger 
Luit (PAK) toe, nadat hij het om¬ 
streden hekwerk gisteren in 
ogenschouw had genomen. Luit 
verkeerde daarbij in het gezel¬ 
schap van het Landgraafse CDA- 


Ambtelijk overleg 
over hek golfbaan 


raadslid Wiel Heinrichs en amb¬ 
tenaren van beide gemeenten. 
Ook van Landgraafse kant wordt 
geprobeerd de recente uitbrei¬ 
ding van de golfbaan, langs de 
Europaweg/Rimburgerweg, snel 
toegankelijk te maken voor wan¬ 
delaars. „Dat is altijd de bedoe¬ 
ling geweest,” aldus Heinrichs. 


„Het was destijds zelfs een voor¬ 
waarde om subisidie van de EG 
te krijgen.” 

Om het natuurgebied de Bran¬ 
denberg is wel terecht een hek 
geplaatst, vinden zowel Luit als 
Heinrichs. „Dat gebied moet be¬ 
schermd worden. De consequen¬ 
tie is dan helaas dat je er niet 


meer kunt wandelen, maar dat is 
de enige manier,” vindt Hein¬ 
richs. 

Het omstreden hek staat in de 
gemeente Landgraaf, die de 
grond echter heeft verkocht aan 
de gemeente Brunssum. Op haar 
beurt is Brunssum weer eigenaar 
van de Openbare Golfbaan 
Brunssummerheide bv. Daar¬ 
door zijn beide gemeenten bij de 
kwestie betrokken. 

Brunssum liet het hek plaatsen, 
terwijl het Landgraafse bestem¬ 
mingsplan dat niet toestaat. De 
Brunssumse wethouder Toon 
Pierik heeft al toegezegd naar 
een spoedige oplossing te stre- 


in gesprek 


Kampje 


Fractie Kleine Onderbanken tegen schorsing dissidenten 

Gemeenteraad verdeeld 
over kwestie brandweer 


Naar aanleiding van het artikel in 
het Limburgs Dagblad over de ver¬ 
huizing van het kampje in Voeren- 
daal naar de Tenelenweg-Haeren- 
weg, moet mij toch iets verschrik¬ 
kelijks van het hart. Toen ik 
vanmorgen de Tenelenweg af liep, 
geloofde ik eerst mijn ogen niet, 
maar al snel werd ik kwaad. Kwaad 
omdat er in een weiland op een gro¬ 
te boerenkar stond 'Hier nooit’, ver¬ 
gezeld van zeven of acht hakenkrui¬ 
sen. Ik vind dit discriminatie van de 
ergste soort. De mensen van het 
kamp hebben nooit voor overlast 
gezorgd in Voerendaal. Iedereen 
(bijna) heeft het erover hoe schan¬ 
dalig het wel niet is als neo-nazi’s 
weer eens hebben huisgehouden in 
Duitsland, maar de mensen die dit 
op hun geweten hebben zijn precies 
hetzelfde. Ze zullen dan wel weer 
aankomen met: Onze huizen wor¬ 
den minder waard. Dit wordt ook 
steeds gezegd als er een lokatie 
wordt gezocht voor daklozen of ver¬ 
slaafden. Eerst dacht ik nog aan de 
spreuk van Jezus Christus toen hij 
aan het kruis genageld werd: Heer 
vergeef hen, want zij weten niet be¬ 
ter. Maar deze mensen die dit op 
hun geweten hebben, weten ver¬ 
domd goed wat ze gedaan hebben. 

Voerendaal, J. P. A. Roelofsjr. 


Van onze correspondent 


ONDERBANKEN - De fractie 
Kleine Onderbanken over¬ 
weegt om tegen de begroting 
van de brandweer te stemmen 
als er schorsingen van brand¬ 
weerlieden komen. Dat liet 
raadslid Leo Meijers gister¬ 
avond weten tijdens de behan¬ 
deling van de gemeentebegro¬ 
ting. De problemen bij de 
vrijwillige brandweer in On¬ 
derbanken hebben tijdens de 
begrotingsvergadering tot ver¬ 
deelde reacties geleid. Enkele 
fracties wilden echter nog niet 
op de problematiek ingaan en 
wachten de ontwikkelingen 
af. 

Zoals bekend eisen 7 brandweerlie¬ 
den het vertrek van brandweercom¬ 
mandant Pierre Severens. Over de 
ontstane problemen heeft de ge¬ 
meenteraad vorige week achter ge¬ 
sloten deuren overlegd, men. 

Ook wil Leo Meijers van het college 
weten in hoeverre er uitvoering is 
gegeven aan de wens van een raads- 
meerderheid, om met de brand¬ 
weerlieden persoonlijke gesprek¬ 
ken te voeren. Henk Evers (PvdA) 
vroeg zich af wat schorsing van 
brandweerlieden te maken heeft 
met het aannemen van de begro¬ 
ting. „Dat is een koppeling van za¬ 
ken die niets met elkaar te maken 
hebben. Dat is zwichten voor chan¬ 
tage,” aldus Evers. 

Jean Boumans (CDA) zette grote 
vraagtekens bij de doelmatigheid 
van het brandweerkorps, nu er zul¬ 
ke grote interne problemen zijn. 
„De impasse waarin onze brand¬ 
weer momenteel verkeert dient in 
het belang van het voortbestaan van 
de brandweer zo snel mogelijk op¬ 
gelost te worden,” aldus Boumans. 
Volgens hem moet er naar een meer 
professionele vorm van brandweer 
worden gezocht, als het komende 
hernieuwde overleg tussen leiding 
en leden van het korps niets ople¬ 
vert. 

Referendum 

De raad wil een spoedige oplossing 
voor problematiek bij de gemeen¬ 
schapshuizen in Schinveld en Ja- 
beek. Met name ’t Kloeëster in 
Schinveld zorgt jaarlijks voor grote 
verliezen. Theo Sturmans (Kleine 
Onderbanken) wil een referendum 
houden over de toekomst van de 
gemeenschapshuizen. „Daarbij 
moet de inwoners onomwonden te 
verstaan worden gegeven, wat het 
de burger in de toekomst gaat kos¬ 
ten middels belastingverhoging, 
indien deze huizen in de huidige 
vorm openblijven,” meende Theo 
Sturmans. Alle fracties wensen snel 
duidelijkheid over ’t Kloeëster, om¬ 
dat er anders voor de verenigingen 
en andere gebruikers te veel onze¬ 
kerheid ontstaat. 

Henk Evers vroeg zich af of de raad 
formeel wel gerechtigd is, vandaag 
(vrijdag) een besluit over de ge¬ 
meentebegroting 1993 te nemen. 
„De begroting moet minstens 14 da¬ 
gen voor de behandeling ter inzage 
liggen. Dat is niet gebeurd en ook 
nergens gepubliceerd,” aldus Evers. 
Volgens waarnemend burgemeester 
Houben is er slechts sprake van een 
vormfout. Het college zal niettemin 
onderzoeken of Evers gelijk heeft. 


Om de eer en de worst # Honderddertig deelnemers uit Nederland en Duitsland 
trotseerden gistermiddag in Landgraaf het kille weer tij¬ 
dens de achtste Kerstcross voor politieagenten, marechaus¬ 
sees, douaniers en beveiligingsbeambten. Een van de lo¬ 
pers, M. de Bruijn uit Tiel, voltooide de tien kilometer in 
gezelschap van zijn Mechelse Herder. Het 'duo’ liep de race 
over een geaccidenteerd terrein in 53 minuten en 42 secon¬ 
den. Voor de herdershond was de spreekwoordelijke worst 


weggelegd. 

De hoogste eer - prijzen waren er alleen te winnen tij¬ 
dens de tombola in de kantine van VV Kolonia - was op 
de vijf kilomter weggelegd voor R. Clement van de politie 
in Weert. Hij finishte na 17 minuten en 42 seconden. De 
eeuwige roem bij de volhoudersrace over tien kilometer 
ging naar E. Bisschof van het Duitse politiekorps Linnich. 

Foto: FRANS RADE 


Van onze verslaggever _ Bewoners Promenade blijven sceptisch 


HEERLEN - De eerste reacties van 
belanghebbenden op de nieuwe 
plannen voor het Heerlense winkel¬ 
gebied zijn over het algemeen rede¬ 
lijk positief. Alleen de bewoners 
aan de Promenade blijven scep¬ 
tisch. 

Giampaolo Belfï, die nu een restau¬ 
rant heeft midden op de Promena¬ 
de, is onder voorwaarden bereid om 
te verhuizen naar een van de nieu¬ 
we gebouwtjes die van de Promena¬ 
des pleinen moeten maken. 

„Als de gemeente een open plein 
wil hebben op de Promenade dan 
zal ze mij tegemoet moeten komen,” 
zegt de exploitant van La Venezia- 
na. Hij heeft een nog 25 jaar doorlo¬ 
pend contract met de gemeente. 

Belfï wil de garantie dat zijn terras 


Pleinenplan redelijk 
positief ontvangen 


honderd vierkante meter groot 
blijft en dat zijn pui voor drie kwart 
uit glas blijft bestaan. „En zo’n ge¬ 
bouwtje aan het uiteinde van de 
Promenade wil ik niet met anderen 
delen. Maar laat de gemeente maar 
komen onderhandelen.” 

« 

Luifel 

De bewoners van de Promenade 
zijn nog niet overtuigd door de ar¬ 


gumenten van de Keulse architect 
voor de overkapping. „De zijkant 
blijft weliswaar open, maar op een 
paar meter hoogte komt nog een- 
glazen luifel,” zegt een woordvoer¬ 
ster. 

Zij is er vooral voor bevreesd dat de 
verslaafden van het station naar de 
Promenade trekken. „Maar we 
wachten even de informatie-avond 
in de schouwburg af. Daarna bera¬ 
den we ons verder.” 


De Heerlense muziekschool rea¬ 
geert verheugd op het plan van ar¬ 
chitect Ungers voor nieuwbouw 
achter de schouwburg. „Ik vind dat 
een zeer goede gedachte,” zegt 
Weinstock. „Vooral de verbindende 
galerij tussen de beide gebouwen 
spreekt me erg aan, tenminste als 
die ruim genoeg wordt. Lijkt me ge¬ 
weldig: lekker spelen in de open 
lucht, onder een glazen afdak. Zeer 
sfeervol.” 

Mocht het nieuwbouwplan voor de 
muziekschool niet haalbaar zijn dan 
moet wellicht het huidige gebouw 
aan het Wilhelminaplein gehand¬ 
haafd blijven. „Maar dat zal zeker 
geen goedkope operatie worden,” 
waarschuwt Weinstock. „De school 
is te klein. Er moet een etage boven¬ 
op gebouwd worden plus een grote 
zaal ernaast. Ook moetje dan de pui 
totaal vernieuwen en het gebouw 
isoleren.” 


Kerkrade wil jeugd 
meer het theater in 


Van qnze verslaggever 

KERKRADE - Het Cultu¬ 
reel Centrum Kerkrade- 
(CCK) gaat het theaterbe¬ 
zoek onder Kerkraadse 
schoolkinderen meer stimu¬ 
leren. De zondagmiddag 
moet uitgroeien tot vaste 
kindertheatermiddag. Er 
wordt een actie onder de 
scholen opgezet en CCK zal 
meer wijzen worden op de 
mogelijkheden om het 


Wijngrachttheater en de Ro- 
dahal te gebruiken. 

Dit zijn aanbevelingen uit de no¬ 
ta Jeugdtheaterbeleid die het 
CCK heeft gemaakt. In het sei¬ 
zoen ’91/’92 werden kindervoor¬ 
stellingen iets beter bezocht dan 
verwacht. De theatervoorstellin¬ 
gen zijn veel drukker bezocht 
dan de films. 


Bezuiniging 


De gemeente Kerkrade heeft eni¬ 
ge tijd geleden uit bezuinigings- 
oogpunt besloten geen geld 
meer te geven aan jeugdtheater- 


voorstellingen. Wel blijft de ge¬ 
meente het als haar taak zien de 
jeugd met theater in contact te 
brengen. Omdat het CCK geen 
geld meer heeft, maar wel men¬ 
sen en twee zalen ter beschik¬ 
king, worden schoolbesturen op 
de theatermogelijkheden gewe¬ 
zen. Het CCK kiest daarbij voor 
een stimulerende, maar geen op¬ 
dringerige rol. 

Het CCK wil de kinderen met zo 
veel mogelijk kunstrichtingen in 
contact brengen, zoals toneel, 
dans, muziek, opera en film. De 
scholieren hoeven niet alleen 
naar voorstellingen te kijken, 
maar worden ook aangespoord 
zelf deel te nemen. 

Scholen krijgen per kind een 
vast bedrag om te besteden aan 
culturele activiteiten. Voor 1993 
krijgt iedere school 145 gulden 
plus ruim zes gulden per leer¬ 
ling. Scholen kunnen zelf bepa¬ 
len hoe dat geld wordt besteed. 


Milieufederatie 
is bezorgd over 
Schaesbergerweg 


HEERLEN - De 
stichting Milieufede¬ 
ratie Limburg maakt 
zich zorgen over mo¬ 
gelijk negatieve effec¬ 
ten van het luchtver- 
versingssysteem in de 
woningen aan de 
Schaesbergerweg. Ze 
vreest dat uitlaatgas¬ 
sen worden aangezo¬ 
gen. 

De Schaesbergerweg 
vormt de belangrijk¬ 
ste toevoerweg voor 
het verkeer vanuit de 
richting Landgraaf. 


Zowel gemeente als 
bewoners zijn het er¬ 
over eens dat het 
doorgaand verkeer 
langs de Schaesber¬ 
gerweg geleid moet 
worden. 

De vervangende 
Mijnspoorweg, die pa¬ 
rallel aan de Schaes¬ 
bergerweg moet 

komen te liggen, kan 
pas na 2008 op rijks¬ 
subsidie rekenen. 

Daarom is de gemeen¬ 
te begonnen met het 
isoleren van de wo¬ 


ningen aan de Schaes¬ 
bergerweg. 

De dubbele beglazing 
vereist echter een 
luchtverversingssys- 
teem. De Milieufede¬ 
ratie wijst op een 
rapport van de GGD, 
die waarschuwt voor 
negatieve gevolgen 
voor het binnenhuis¬ 
klimaat. 

„De GGD geeft aan 
dat de normen voor 
CO en N02 niet over¬ 
schreden worden, 
maar er moet ook re¬ 
kening gehouden 
worden met lood, 
benzeen en PAK’s,” 
schrijft de Milieufede¬ 
ratie aan de gemeente 
Heerlen. Ze vraagt in 
hoeverre de gemeente 
rekening heeft gehou¬ 
den met de opmerkin¬ 
gen van de GGD. 
Heerlijk 


• Heerlijk toch, deze tijd waar¬ 
in veel mensen hun drukke be¬ 
zigheden even onderbreken. Of 
beter gezegd: móeten onderbre¬ 
ken. Want zij worden geacht 
zich enkele uren te bezinnen op 
de kerstboodschap die zij bin¬ 
nenkort moeten uitspreken, of 
aan het papier van het club¬ 
blad of andere periodieken 
moeten toevertrouwen. Dat valt 
niet mee, hoor. Een origineel ei¬ 
gentijds verhaaltje, maar ook 
met die typische boodschap 
waarin verdraagzaamheid, 
hulpvaardigheid, verantwoor¬ 
delijkheid en vrede volop tot 
uiting komt. 

Heerlijk 2 

% Nu kennen de meeste kerst¬ 
en nieuwj aarsver halen een min 
of meer vaste structuur. De boe¬ 
renhoeve in S., het verscheurde 
gezin van boer P. met de goede 
zoon D. en de slechte en dus ook 
weggelopen zoon T., die op 
kerstavond klokslag twaalf uur 
zeer berouwvol weer zijn op¬ 
wachting maakt. Zo hoort het 
ook. Bij een goed kerstverhaal 
weet iedereen waar ’ie aan toe 
is. En gelukkig vindt iedereen 
het nog mooi ook. Maar daar 
hebben we nog niét onze kerst¬ 
boodschap mee geschreven, 
waarin wordt teruggeblikt op 
het voorbije jaar, waarin de 
hoop wordt uitgesproken dat 
het allemaal beter wordt in 
1993 en waarin we worden op¬ 
geroepen allemaal ons steentje 
bij te dragen aan een betere sa¬ 
menleving. Want naar dat slot¬ 
akkoord moeten we natuurlijk 
wel heen. We hebben nog een 
paar dagen tijd, maar we wen¬ 
sen al de mensen die straks die 
fraaie woorden moeten uitspre¬ 
ken of aan het papier moeten 
toevertrouwen alvast heel veel 
sterkte! 


Eerlijk? 


• Het scheelt maar één letter, 
heerlijk en eerlijk. Maar het- 
staat in de Staatscourant, en 
die zal toch niet liegen. We heb¬ 
ben het over de strippenkaar¬ 
ten. Kaarten die voor 1 januari 

1992 zijn gekocht, zijn met in¬ 
gang van 1 januari 1993 niet 
meer geldig. En volgens dat ar¬ 
tikel in de Staatscourant, zit 
het juridisch volstrekt prima in 
elkaar. Het komt er dus op neer 
dat mevrouw X uit Z, die op 
een bepaald moment een voor¬ 
raadje strippenkaarten kocht, 
bijvoorbeeld om de prijsverho¬ 
gingen voor te zijn, de waarde 
in geld daarvan per 1 januari 

1993 kwijt is. Deze opruim- 
actie van het betreffende minis¬ 
terie is ingegeven door de ge¬ 
dachte dat er zó veel soorten en 
maten van strippenkaarten in 
omloop zijn dat door al die 
kaarten de juiste niet meer te 
zien is. Het lijkt echter eerlijker 
om gewoon te zeggen waar het 
op staat. Die oude kaarten in 
omloop laten kost gewoon te 
veel geld. 

Eerlijk? 2 

• Wat is namelijk het geval? 
Volgens informatie van het 
hoofdkantoor van de VSL wor¬ 
den de strippenkaarten op de 
bus met ingang van 1 januari 
1993 weer duurder. Het zijn ook 
’noodkaarten’, zoals de officiële 
term luidt. De bedoeling is 
vooral dat in de voorverkoop 
goedkopere kaarten worden ge¬ 
kocht. Daarvoor is een soort 
netwerk opgezet, waarin met 
name de postkantoren een grote 
rol zouden moeten spelen. In de 
praktijk werkt dat ongeveer zó. 
Je woont in Wahlwiller, waar 
geen postkantoor is, en je rnnet 
onverwacht met de bus naar 
het ziekenhuis. Je neemt in lijn 
54 een ’noodkaartje’ naar Gul¬ 
pen (straks ongeveer vijf piek) 
en in Gulpen koop je dan, als 
het postkantoor tenminste nog 
open is, een goedkopere kaart. 

Eerlijk? 3 

• Het wordt allemaal nog 
’ aantrekkelijker’ natuurlijk als 
het postkantoor dicht is en je 
toevallig niet weet dat er ook 
nog ergens in Gulpen een zaak 
is waar je die goedkope strip- 
kaarten kunt krijgen. Dan 
moet je dus met lijn 57 verder, 
op een nieuwe ’noodkaart’ wel 
te verstaan! De kosten van een 
enkele reis Wahlwiller-Heerlen 
lopen op deze manier straks op 
tot zo’n twaalf gulden, exclusief 
tijdverlies en de opgelopen 
stress. Natuurlijk . de VSL kan 
er niks aan doen. Tenminste, 
dit soort zaken worden - zo 
heet het - door Den Haag be¬ 
slist. De vraag is alleen of’men’ 
nog serieus met het openbaar 
vervoer bezig is als de hoge he¬ 
ren er werkelijk alles aan doen 
om reizigers uit de bus te krij¬ 
gen en vooral ook te houden ... 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 2 %0öX*A, Vülerov&Boch HEINRICH: Ihomas Robbe k BeRKing 


wilkens 

Silbemnonufaktur seit 1810 


hutschenreuther studio-linie 


1 cm m m m? t 

'to* 'V"r W&# ***? TM 


w, %*. zr-m 

fr w ■'***& J|4» 


. ** 

mmm L * 

\***#4m 

.„,:£ «*» 


WPP* *. -Ö/te I 

--iiMH-nui ..-.m» 

BK > K ff» Tafei-S«rvice für 6 Personen 


empf. Preis / unser Preis * 

Abb. 1 DM 558,30/ DM 278,- 
Abb.2 DM608,- /DM398,* 
Abb. 3 DM 368,20/ DM 249,* 


nwa-Korzepl 


AdalbertstraBe 29-31 • 5100 Aachen 


American Stock • American Stock • Amencan Stock • American Stock 

39 American Stock 39 

8 ,e JACKEN-CENTER AMERICAN STOCK Jah,e 


Wer auf Qualitat achtet, kauft bei American Stock. Immer Top-Qualitat 

NFL-Jacken 

49ers-Sharks Redskins 

etc. . ab OM 239.90 

NFL-Regenjacken 

vetschiedene Teams 

ab DM 

Hobtfallerjacken 


DM 

Holzfailer-hemderi 

DM 

Bomber-Jacken 

schwarz. oliw, grau, 

bordeaux DM 

Parka ab dm 

Tam-Jacken 

schwarz • wei0 DM 

US-Feldjacken 

ab DM 

Th ermo-J ac ken 

DM 

Westen ab DM 
Daunen-Jacken 

ab DM 

NFL-Daunen-Westen 

DM 

Neu emgetroffen 

NFL-Pudelmütze DM 


109.90 

99.90 

139.90 
139.90 

69.90 

59.90 Wachsjacken 

Wbatbaron (Rurz) 

DM 179.90 

Whatbaron (3 4 lang) 

dm 279.90 

Wachs-Jacken Barbour 

ab DM 469.90 

Moorland-Beaufort 

Bedaie - Marke Phillips, etc... 

Wachs-Hose 

ab DM 99.90 

Colberts en jacks 
sterk in prijs verlaagd 


Colberts 

van 269,- voor 


179,- 00 


van 179,- voor 


Jack 


van 379,- voor 


Jack 


van 219,- voor 


Jack 


van 149,- voor 


Levi s SOI zwart 99.90 

Jeans-Marken: Levis, VVrangler, Edwin, Luekey Star, Riffle und viele mehr 

Passage AdalbertstraBe 71 - Stiftstrafie 12 

5100 AACHEN - Tel. 09-49/241-2 02 95 

Amencan Stock • American Stock • American Stock • American Stock Ij Ihomas 

Trend - weiss 
Sekundaware 
Kaffeeservice 

6 Pers./15 tig. ƒ 199.- 

Tafelservice 

6 Rers./16 tig. ƒ 299.- 

Ihr 

THOMAS 

Fachgeschaft 
in Aachen, Markt 21 

pwrin 
c 


\i/ 

Tol- 

RIK 

<R.« 


NAAIMACHINES 

met onder- en boven¬ 
transport 

met 21 programma's 


Overlock 


SUPER 

SCHNELLE 

NIKON 

autofocus 

DM 1595, 


MINOLTA 

9Xi 

MAXXUM 
DIE KAMERA 

ddsjahresim 

EUROPA 1992 

DM1696.. 


pentax 

90 WR 

wasserdicht 

MIT ZOOM 38-90 
kamera des 

JAHRES1992 

dm 494, wvnvut 

35-70 

SEHR GUTES 
ALLROUND- 
ZOOMFÜR 
CANONFD 

DM99, 


Nikon 

F4S 

das 

TOPMODELL 
EÜRPRofis 
bietetalles 

dm 2992, pentax 

ZOOM 70 

autofocus 

COMPACT 

kamera mit 

ZOOM 35-70 

DM 323, 


NIKOJVOS 
V 

MIT 35/25 

die kamera für 

ÜBER + 

DNTERWASSER 

DM1393, 
i m 
1V1 

\ll 798,- 


Eigen servicedïenst in 
Nederland 


jter. 
AMP Wim 

rtHU Heinrichs 

Büchel 46 - Aken 


(bij Horten t.o park.gar. Bochel) 
Tel. 0949-241-34438 


• • 

Eine Ehê wie • 

: : : : 

Champagner. 

• • • 

• • # 

Prickel nd, • 

• • . • 

• : • • 

überschau 


mi 


te 

7889 .- 


mênd, 

i 

• und nicht 

• • • • : 

. 

• eine Sekuhde 

• ... 

• * • : 

langweiiig. v v 


* <y 


-0^/2/ 


0/71/71- C700/71/71 C7VZI 


Ein Diamant ist unverganglich. 
HET BIJZONDERE PORSELEINHUIS 

met een veelomvattend assortiment toonaangevende 
porselein- en kristalmerken 
met o.a.: 

ROSENTHAL - HUTSCHENREUTHER - ESCHENBACH 
KÖNIGL. BERLIN - ROYAL COPENHAGEN - HEREND 
me een groot aanbod van cadeaus in alle 
prijsklassen. 


Porzellan und 
Geschenke von 


0/71771 - -^700771/0 


O/Zl 


‘U/lS/KKl 


KramerstraBe 25-27, Aken 

Seit 3 Generationen Kompetenz in PorzeUan und Kristall. 


TP/A J+ïA. Annuntiatenbach 30 Aachen - Tel. 0241/30002 


Kerstmarkt Aken 


Winkelen in Aken wordt extra leuk met een bezoek aan 
de kerstmarkt in Aken. 


Het is alweer voor de twintigste maal dat de Akense 
kerstmarkt wordt gehouden rond het historische, 
gotische raadhuis. 


Vorig jaar werd de kerstmarkt bezocht door maar liefst 
1,5 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. 


Dit jaar heeft men gekozen voor nog meer 
ambachtelijke stands. Je kunt er dus niet alleen maar 
lekker eten; er valt heel wat te beleven. 


De openingstijden van de kerstmarkt zijn: 

zondag - woensdag van 11.00-19.30 uur / donderdag - 

zaterdag van 11.00-21.00 uur. 

De Akense kerstmarkt duurt t/m 22 december. 

“HEINRICH: & 


Villeroy&Boch ' 

Villeroy & Boch Center Markt 17-19 Aad^ 

BSF-Bestecke im Raumungsverkauf MINUS 30^ 


LAMPENFIEBER 


, Dè speciaalzaak in Ake 11 
‘ ;<j voor moderne verlichting- 


Löhergraben 26 
Aken. Tel.: 09.49.241.33595 

* <; 

r i' 

■ a* 

3 


Striemend fluitconcert voor Real Madrid 

Vitesse te bescheiden 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 27 


MONTFORT - Zondag 4 april 
volgend jaar debuteert Jos Ver¬ 
stappen in het Duitse formule 3 
kampioenschap op het circuit 
van Zolder. De 20-jarige coureur 
uit Montfort won dit jaar het Be- 
nelux-kampioenschap Opel Lo¬ 
tus. Ook maakte hij furore in de 
wedstrijden voor de Euroseries. 
Uit de diverse opties voor het 
volgend seizoen koos Verstap- 


Verstappen kiest 
voor Duits team 

pen het Duitse WTS-team van 
Willy Weber. Weber is de team¬ 
manager van het Duitse WTS- 
team. 

Daarnaast voert hij ook het ma¬ 


nagement van Michael Schuma- 
cher, het Duitse wonderkind in 
de formule I. Teamgenote van 
Verstappen is de 21-jarige Clau- 
dia Hürtgen uit Aken. In het 
voorprogramma van het presti¬ 
gieuze DTM (Duits toerwagen- 
kampioenschap) worden tien 
wedstrijden afgewerkt. De finale 
is op 19 september in Hocken- 
heim. 


jpÜRlD - Vitesse liet gisteravond de geboden kans onbenut 
jy ^ Madrid nog dieper in de put te duwen. De Arnhemmers 
h noren, evenals de eerste wedstrijd, met 0-1 en misten de 


L a rtfinales van de strijd om de Uefabeker. De uitschakeling 
, am vooral door een overdosis aan bescheidenheid. Real 
re Putatie van topclub geenszins waarmaken en réa- 
^rde uiterst content. 


3j a ^ a dnd - Vitesse 1-0 (1-0). Score: 
w' Zamorano 1-0. Scheidsrechter: 
2n °ttram (Schotland). Toeschouwers: 
dna Gele kaart: Buyo (Real Ma- 
Van Arum (Vitesse). Eerste 
l ^strijd; 1-0. Real Madrid naar 
^art finales. 

b* a l Madrid: Buyo; Nando, Sanchis, 
la T is - kasn. Michel, Prosinecki, Mil- 
But * s Lnrique (74. Paco Llorente), 

Vj, ra gueno, Zamorano (46. Alfonso). 
y ess e: Van der Gouw, Straal, Bos, 

Y n de Looi, Vermeulen. Latuheru, 

. 0 den Brom. Cocu, Laamers, Van 
Loeffen. 

A 

w Arnhemse trainersduo Neu- 
^^/Jongbloed week in Madrid 
, ae t eerst af van de taktiek die 
«et/! Seizoen telkens prefereerde, 
w ^oeffen en Van Arum stond er 
C tWeemans-voorhoede in het 
toeschouwers nog niet 
L.. een kwart gevulde Bernabeu- 
qj On. 

Kï* bleef op de bank, Laamers 
L^üisde op het middenveld van 
LjJs naar links. Linkerspits Cocu 
Ne met de t> ewa king van spelbe- 
Prosinecki belast. Latuheru 
kgjae aan de rechterkant meer te- 
lij^irokken dan tot nu gebruike- 


^etsbaar 

Madrid bevestigde de kwets- 
lri druk die de ploeg dit seizoen 
lïv er leiding van de nieuwe trainer 
maakt - De kritiek van zowel 
als publiek is meedogenloos, 
lj^^dter Mendoza voerde de druk 
Vu? 38 zelfs °P door Floro 

«^nujk on ziin verant.wnnrdeliik- 


1JK op 2 ij n verantwoordehjk- 
& n te attenderen. 


^Vvartiinalisten 

dinsdag 

- Dinsdag vindt de lo- 
V § plaats voor de kwartfinales 
de strijd om de Ueafabeker. 
v 0o la atste ploegen die zich hier- 
v r kwalificeerden waren Real 
d en duventus. Zij schakel- 
VjJ 1 gisteravond respectievelijk 
Va SSe en Sigma Olomouc uit. 
Aia*" deze week plaatsten zich 
Porussia Dortmund, Au- 
Paris St. Germain, Benfica 
Roma. 
h 

^rcelona tegen 
Paulo op tv 

re ldh i ~ Het duel om de we- 
e ker voetbal voor club- 
het tf tus sen FC Barcelona en 
^ raz iliaanse Sao Paulo komt 
d{i p nac ht van zaterdag op zon- 
^ d rechtstreeks op tv. De uit- 
Qfrj op Nederland 2 begint 
4.55 uur, Nederlandse tijd. 


sport kort 


4^ tosport - Toyota neemt 
. ee l a an de vijftiende editie 
gin ; e ra Hy Parijs-Dakar, die be- 
^toffu Uari van start gaat. De 
fhafU. bn kant kan in de huidige 
êelri , Sltu atie niet voldoende 
% a Smaken. 

-In de eer- 
C van de zaalvoetbal- 
Shon tltle won DBB Shoeby 
NarH/T let van Tongelreep, 
, or eer stgenoemde op ge- 
^°Plr.^ ° ogte is gekomen met 
% P1 °P G r ’t Brikske. 

^^^•frPu PORT ~ Ari Vatanen 
d» ■. stuur zitten van een 
do^n a vijf Citroens ZX die mee- 
de woenstijnrally Pa- 
De Fin ri jdt heeft als 
°l de Belg Christian Del- 
ia^r Bubert Auriol, die vorig 

!^ a PstaH een Mitsubis lii Parijs- 
„ , Won - ri jdt ook voor Ci- 

^^ibrosmo LartiqUe ’ Sal ° nen 
| a Seert R 4wp E n ' 7 Zor ] dag °r- 

S 6r aer b 1WC De Zwaluw uit 
V °Or det NK mountainbike 
Ccw p ^'licentiehouders. Par- 

s 0t Heren X w nb .f rg ’ gele ê en tussen 
Start r\ ,eide en Maarheeze. 
V{ klaf uur - Inschrijven 


(ADVERTENTIE) 


Opruiming 

inruilauto's 

AIJTOCENTOUM 

COUARLS 

Schelsberg 25, Heerlen, 
tel. 045-720202 


Een uitschakeling in Europees ver¬ 
band zou dan ook het ergste zijn 
wat de thuisploeg kon overkomen. 
Met dat angstbeeld voor ogen voet¬ 
balde Real nog nerveuzer dan Vites¬ 
se dat na de 0-1 uit Arnhem weinig 
te verliezen had. Een nederlaag was 
normaal, elk ander resultaat een 
compliment waard. 

Vitesse controleerde meestal het ge¬ 
beuren. Maar de ploeg toonde zich 
te bescheiden om iets waardevols 
met die situatie te kunnen begin¬ 
nen. Real had in de 32ste minuut, 
net toen het publiek begon te flui¬ 
ten, het geluk mee toen Van der 
Gouw zich onzeker toonde. Hij rea¬ 
geerde niet adequaat bij een voorzet 
van Prosinecki. Luis Enrique kreeg 
vervolgens alle tijd de bal op het 
hoofd van Zamorano te deponeren. 
De Chileense spits had toen geen 
ïnoeite meer de totaal uit balans ge¬ 
raakte Van der Gouw te passeren. 
Het was de eerste en meteen laatste 
bal die Zamorano goed raakte. Hij 
werd in de rust gewisseld voor Al¬ 
fonso. 


Aangeslagen 


Vitesse was na de 0-1 even aangesla¬ 
gen en zo leek de tijd rijp voor een 
afstraffing. Die haaks zou staan op 
het spelbeeld uit het eerste half uur. 
Van der Gouw herstelde zich vier 
minuten later toen Butragueno al¬ 
leen voor hem verscheen. De doel¬ 
man , niet altijd even moedig, pluk¬ 
te de bal keurig van de voet. 

Vitesse raakte zichtbaar overtuigd 
van de noodzaak van eigen aanval¬ 
lende daden. Loeffen kwam na een 
goede actie van de kennelijk aan 
beide zijden inzetbare Laamers niet 
verder dan een slap schot richting 
Buyo. De doelman, die van Floro 
weer de voorkeur had gekregen bo¬ 
ven Jaro, kwam niet in de proble¬ 
men. 

Tweede helft 

Na de hervatting bracht Buyo zich¬ 
zelf wel in een netelige positie. De 
doelman, vaker tuk op stunts, waag¬ 
de zich richting zijlijn ver buiten 
het eigen strafschopgebied. Hij ver¬ 
speelde de bal aan Straal, maar Vi¬ 
tesse kon er geen profijt uit trek¬ 
ken. Zoals ook kopballen van de la¬ 
ter als diepste spits spelende Van 
den Brom (redding Buyo) en Van 
Arum (lat) geen doel troffen. 

Real, dat na het laatste fluitsignaal 
een striemend fluitconcert incas¬ 
seerde, kwam ook nog enkele keren 
in de buurt van Van der Gouw, 
maar de beste kansen waren toch 
voor Vitesse dat de nederlaag op ei¬ 
gen conto moest schrijven. Real 
was opgelucht, maar de supporters 
scandeerden leuzen anti-Floro. De Madrileen Ramis is kansloos tegen drie verdedigers van Vitesse. V.l.n.r. Eijer, keeper Van der Gouw en Van Arum. 

Foto: ANP 


Viscaal vervangt geblesseerde Ajacied 

Oranje zonder Bergkamp 


ZEIST - Dennis Bergkamp is niet 
beschikbaar voor het Nederlands 
elftal, dat volgende week woensdag 
de belangrijke WK-kwalificatiewed- 
strijd in Istanboel tegen Turkije 
speelt. De Ajacied wordt vervangen 
door Eric Viscaal van AA Gent. 
Voorts keert naast Ruud Gullit ook 
Frank de Boer terug in de selectie 
van zestien. 

Bergkamp ondervindt te veel hin¬ 
der van een blessure aan het boven¬ 
been, die hij ruim veertien dagen 
geleden in de competitiewedstrijd 
tegen Willem II opliep. De door 
Spaanse en Italiaanse clubs begeer¬ 
de spits speelde sindsdien alleen 


mee in de wedstrijden om de Uefa¬ 
beker tegen FC Kaiserslautern. 

Afgelopen dinsdag kwam Berg¬ 
kamp nog in actie tegen de Duitse 
club. Daarna is de blessure intensief 
behandeld. Met weinig succes. Gis¬ 
teravond werd na overleg tussen de 
medische staf van Ajax en bonds¬ 
coach Dick Advocaat besloten dat 
de aanvaller niet meegaat naar Tur¬ 
kije. 

De Boer 

Frank de Boer verdween na het in 
Oslo met 2-1 verloren duel tegen 
Noorwegen uit de groep. Hij is te¬ 


rug, mede omdat Van Aerle gebles¬ 
seerd is. De overige veertien namen 
zijn dezelfde als die voor de inter¬ 
land tegen Polen in oktober, met de 
aantekening dat Silooy zich destijds 
geblesseerd afmeldde en werd ver¬ 
vangen door Fraser. 

Ajax is met vijf spelers het best ver¬ 
tegenwoordigd in de Oranje-groep, 
gevolgd door Milan met drie en 
PSV en Feyenoord met twee. De 
spelers zonder clubverplichtingen 
in het weekeinde zijn vandaag en 
morgen bijeen in hotel Oud London 
in Zeist. De voltallige groep ver¬ 
trekt maandagochtend naar Istan- 
boel. 


De volgende spelers komen zater¬ 
dag of zondag nog in actie: Rijkaard 
en Van Basten (AC Milan-Ancona), 
Van Vossen (Club Brugge-Ander- 
lecht), Wouters (Bayern München- 
Schalke), Winter (Lazio Roma-Inter) 
en Koeman (Barcelona-Sao Paulo). 
Koeman speelt in de nacht van za¬ 
terdag op zondag de finale van de 
wereldbekerstrijd voor clubs in To¬ 
kio, waarna hij zo snel mogelijk 
naar Nederland vliegt. 


Selectie Oranje: Menzo, Bergkamp, Jonk, 
Silooy, Frank de Boer, Gullit, Rijkaard, Van 
Basten, Numan, Vanenburg, De Goey, Wit- 
schge. Van Vossen, Ronald Koeman, Wou¬ 
ters en Winter. 


Vijf keer raak tf V 


T, : C r • Gianluca Vialli (midden) van Juventus geeft de defensie van Sigma Olomouc geen 
kans. Foto: EPA 


TURIJN - Juventus heeft met speels gemak de 
kwartfinales bereikt van het toernooi om de Uefa¬ 
beker. De „Oude Dame” versloeg in Turijn Sigma 
Olomouc met 5-0. De Italianen hadden twee weken 
geleden in Tsjechoslowakjje al met 2-1 gewonnen. 
Voor eigen publiek was Juventus ondanks het suc¬ 
ces in de uitwedstrijd zeer geinspireerd. Dat resul¬ 
teerde in de eerste helft tot treffers van Vialli en 


Casiraghi. Na rust schoot eerst de Duitse interna¬ 
tional Andreas Möller, die op het middenveld im¬ 
poneerde door zijn inzet en het vele voorbereiden¬ 
de werk, opnieuw raak. Daarna troffen Vialli, na 
een vrije trap van Möller, en Ravanelli de roos. 

Juventus-Sigma Olomouc 5-0 (2-0). Score: 7. Vialli 1-0, 28. Ca¬ 
siraghi 2-0, 46. Möller 3-0, 50. Vialli 4-0, 70. Ravanelli 5-0. 
Scheidsrechter: Quiniou (Frankrijk). 


Nederlands trio stoot 
door naar hoofdronde 


PALMA DE MALLORCA - Met de 
geplaatste Dick Jaspers dingen nog 
drie Nederlandse driebanders naar 
de prijzen van het afsluitende eve¬ 
nement van de strijd om de wereld¬ 
beker. Nationaal kampioen Jan Ar- 
nouts, Louis Havermans en Dick 
van Uum bleven in Palma de Mal- 
lorca overeind in de zenuwslopende 
kwalificatiereeks. Het drietal komt 
vandaag direct in de eerste ronde in 
actie. Jaspers heeft nog een extra 
vrije dag. De Brabander start mor¬ 
gen pas in de achtste finales. 

Er hadden donderdag meer Neder¬ 
landers de eindfase van het evene¬ 
ment kunnen bereiken. Frans de 
Vries kon echter tegen de sterk spe¬ 
lende Turk Semih Sayginer niet 
voor een tweede stunt zorgen, na in 
de eerste set een voorsprong te heb¬ 
ben genomen. Eerder had hij de 
Belgische nieuweling Frederic Cau- 
dron in twee sets verslagen. 

Louis Havermans en Ad Broeders 
hadden de pech op elkaar te stuiten 
in de beslissende voorronde. Haver¬ 
mans bleek in drie, slopende sets de 
sterkste. 

Van Uum en Arnouts kenden nau¬ 
welijks problemen in de opwarm¬ 
ronden. Van Uum, in Tokio in de 
achtste finales pas door Raymond 
Ceulemans gestuit, zette de Belg 
Forthomme en Blomdahl sr. in twee 
sets opzij. Arnouts begon te zweten 
in de tweede set tegen de Deen Lie- 
berkind, die met 14-15 de partij uit 
handen moest geven. 

In de eerste ronde heeft Arnouts het 
zwaar getroffen met de Italiaanse 


BWA-prof Marco Zanetti. Haver¬ 
mans trof het bij de loting via de 
black jack-tafel ook niet met de Bel¬ 
gische oud-wereldkampioen Ludo 
Dielis. 

Dick van Uum strijdt in de eerste 
ronde tegen de Spanjaard Canellas, 
die op een wild card werd toegela¬ 
ten. Dick Jaspers krijgt in de acht¬ 
ste finales te maken met de winnaar 
van het duel tussen de Deen Tony 
Carlsen en de Turk Semih Sayginer. 

Droef 

PALMA DE MALLORCA - 
Een droeve familie-aangele- 
genheid heeft Raymond Ceu¬ 
lemans uit zijn evenwicht ge¬ 
haald. De Belgische vedette 
hoorde op weg naar de finale 
van de wereldbeker drieban¬ 
den in Palma de Mallorca bij 
een tussenstop in Barcelona 
dat zijn moeder was overle¬ 
den. Hij keerde direct terug 
naar Mechelen. Zijn zoons 
Kurt en Koen waren al in het 
Spaanse vakantie-oord voor 
het kwalificatietoernooi. 

Ceulemans senior maakt in 
Palma de Mallorca nog kans 
op het veroveren van de we¬ 
reldbeker. Na vijf evenemen¬ 
ten bezet hij de tweede plaats 
in het klassement, op 33 pun¬ 
ten van leider Torbjöm Blom¬ 
dahl. Het is niet zeker of Ceu¬ 
lemans op tijd terug is in Pal¬ 
ma voor zijn eerste partij. 


Gert Jakobs 
naar Lotus 

HEERLEN - Wielerprof Gert 
Jakobs rijdt het komend jaar 
voor de Spaanse Lotus/Festina- 
ploeg van Jan Gisbers. De 
knecht dreigde brodeloos te wor¬ 
den omdat Gisbers zijn toezeg¬ 
ging dat hij Jakobs (28) zou 
meennemen naar Spanje aan¬ 
vankelijk niet kon waarmaken. 
Op voorspraak van Jean-Paul 
van Poppel, die al eerder was 
rond gekomen met de Spaanse 
sponsor, legde Gisbers toch nog 
Jakobs vast. 


Meyers op weg 
naar koppositie 

GELEEN - Vanavond worden 
er in de eerste divisie C van de 
zaalvoetbalcompetitie twee 

duels in Limburg afgewerkt. In 
Glanerbrook in Geleen wordt 
om 21.00 uur de derby tussen 
Meyers en Cosmos gespeeld. Bij 
winst komt Meyers op gelijke 
hoogte met twee koplopers. In 
Roermond speelt FCD Roer¬ 
mond om 21.00 uur tegen Molier. 
In de eredivisie moet De Haan¬ 
tjes naar Hoornsche Veerhuis. 

Problemen rond 
interland 

ROTTERDAM - Burgemeester 
Peper heeft nog geen toestem¬ 
ming gegeven voor het WK-kwa- 
lificatieduel Nederland-Turkije, 
gepland op 14 februari in de 
Kuip in Rotterdam. „Het is geen 
eenvoudige zaak,” reageert een 
woordvoerder van de gemeente 
op een gisteren gepresenteerd 
plan van de KNVB om de kaart¬ 
verkoop te regelen. „We blijven 
erbij dat de situatie tijdens die 
wedstrijd beheersbaar moet 
zyn.” De KNVB is desondanks 
begonnen met de voorbereiding 
voor de kaartverkoop. 

De Goev één 
duel geschorst 

ZEIST - De tuchtcommissie 
van de KNVB heeft Ed de Goey 
voor één wedstrijd geschorst. De 
doelman van Feyenoord kreeg 
afgelopen zondag in het duel 
met Vitesse (2-2) de rode kaart 
wegens het neerleggen van de 
doorgebroken Cocu. MW’er 
Joordens kreeg eveneens één 
duel schorsing opgelegd. 


Wateroverlast 


bij Sylvia 


NIEUWENHAGEN - Het 
hoofdveld van de voetbalvereni¬ 
ging Sylvia (Landgraaf) is door 
wateroverlast de eerstvolgende 
weken onbespeelbaar. De voor 
zondag vastgestelde thuiswed¬ 
strijd in de eerste klasse C van 
de afdeling Limburg tussen Syl- 
via’s eerste elftal en het tweede 
team van KEV is daardoor om¬ 
gezet in KEV 2-Sylvia. Aftrap 
om 14.30 uur. 


Wielrenners 

voetballen 

BERG EN TERBLIJT - Zater¬ 
dagavond om acht uur vindt in 
sporthal De Bosdries in Berg en 
Terblijt een zaalvoetbalwedstrijd 
plaats waarin een ploeg van wiel¬ 
renners c.q. ex-renners het op¬ 
neemt tegen het team van café 
Victor. Tot de wielerploeg beho¬ 
ren onder meer Frans Maassen, 
Danny Nelissen, Patrick Strou- 
ken en Raymond Meijs, alsmede 
hun vroegere collega Peter Ha- 
rings. Als doelverdediger fun¬ 
geert Huub Harings, meervoudig 
Nederlands crosskampioen en 
voormalig Tour de France-ren- 
ner in de jaren zestig. 

Biljartduel 
zonder winnaar 

VROOMSHOOP - De partij tus¬ 
sen de beide Limburgse biljar¬ 
ters Raymond Knoors uit Berg 
aan de Maas en Peter Vollenberg 
uit Venray in het NK anker ka¬ 
der 47/2 eindigde in remise. De 
partij over tien beurten vergde 
ruim drie uur. Harry van de Boo¬ 
gaard (Tegelen) verloor in drie 
beurten van Van Beek. Vandaag 
spelen Knoors, Vollenberg en 
Van de Boogaard in Vrooms- 
hoop tegen respectievelijk Silf- 
hout, Klok en Tuil. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 Profiteer dus nu van onze grote 

mOUWINGS OPRUIMING 

met prachtige KORTINGEN op onze 
hele kollektie tot maar liefst 


Nièu-wstroat 1 Hoensb'roek Telefoon 045-21 tl-0-3 

. •• 1 ... ... • v--... _ 


JÉ MÉ 

v i ijucty 


UtlOtl I lUtll 


ruyii io c- 


ïa =3" 


I (tbaksrec/ame als spelbreker 

CP Frankrijk zoekt 
ni en we thu i sliaven 


PARIJS De Grand Prix van 
Mankrijk v van de autosportka- 
iencU-:- geschrapt. Het Franse 
Verbod op reclame maakt het 
doorgaan van de Formule 1-raee 
ónmogelijk. De wedstrijd, die op 
vluJi op het circuit Magny-Cours 
fou worden gereden, wordt wek 
icht verplaatst naar een baan in 
uitstand. Italië of Kngeland. 

Volgens iVlax iVloriley, de voorzit¬ 


ter van de Internationale Motor- 
s.porti'ederatie (FISA), kan do 
Franse bond niet garanderen, 
dat de auto's en vrachtwagens 
van het „circus" vrij door Frank¬ 
rijk kunnen rijden. De hele kara¬ 
vaan staat sinds jaar en dag bol 
van de tabaksreclame. 

Vorige maand werd het Britse 
Williams-tcam door een Franse 
rechtbank tot een boete van tien 
miljoen veroordeeld wegens het 


voeren van reclame voor oen si¬ 
garettenmerk. Afgelopen zater¬ 
dag werd in het Franse parle¬ 
ment een voorstel verworpen om 
bij motorsport-evencmenten ta¬ 
baksreclame toch toe te staan. 

Wedstrijdkalender formule I in 
1993: 14 maart: Zuid-Afrika, 

Kyalami; 38 maart: Brazilië, In- 
terlagos; 11 april: Europa, Do- 
nington; 25 april: San Marino, 
Imola; 9 mei: Spanje, Barcelona; 
23 mei: Monaco; 13 juni: Canada, 
Montreal; 4 juli: nog onbekend; 
11 juli: Groot-Brittannië, Silver- 
stone; 25 juli: Duitsland, Hoc- 
kenheim; 15 augustus: Hongari¬ 
je, Boedapest; 29 augustus: Bel¬ 
gië, Spa; 12 september: Italië, 
Monza; 26 september: Portugal, 
Estoril; 24 oktober: Japan, Suzu- 
ka; 7 november: Australië, Ade- 
laide. 


Ealers op weg naar 
hcrfslkanipioeiischap 


GELE EN Voor 
Meetpoint Eaters 
staat in de ijshockey- 
competitie zowel za¬ 
terdag als zondag 
een belangrijke wed¬ 
strijd op het pro¬ 
gramma. Dubbele 
winst houdt in, dat 
de Geleense ploeg 
zich herf'stkampioen 
kan noemen. Zater¬ 
dagavond om 20.00 
uur komt Lepelaers 
Trappers naar Ge- 


leen. Zondag staat 
het duel in de Maas¬ 
stad tegen koploper 
Gunco Panda's Rot¬ 
terdam op het pro¬ 
gramma. 

De drievoudige 
landskampioen 
heeft een punt voor¬ 
sprong op Meetpoint 
Eaters. dat de leiden¬ 
de positie verspeelde 
door de nederlaag in 
Utrecht. De Eaters 


zijn weer compleet. 
Chris Brant heeft de 
training deze week 
hervat en zijn mee¬ 
spelen is zo goed als 
zeker. Risto Mollen 
is van zijn hardnek¬ 
kige enkelblessure 
genezen. Volgens 
coach Cliff' Stewart 
zullen de beide te¬ 
genstanders van zijn 
ploeg mot hun eigen 
wapens bestreden 
worden. Bikkelhard 
ijshockey, derhalve, 
want Tilburg en Rot¬ 
terdam zijn inmid¬ 
dels van het tech¬ 
nisch ijshockey afge¬ 
stapt. 


McEnroc: Ik verdwijn heus niet van de aardbol 9 

Nederlaag bij afscheid 


_Van onze verslaggever 

JpNCHEN - Goran Ivanise- 
lc bereikte de halve eind- 
^ ri jd. Voor John McEnroe 
as de kwartfinale gisteren 
indstaticj n van de Grand 
^ arn Cup in München. Zo¬ 
ende nam laatstgenoemde 
Gen nederlaag in drie sets 
heieus afscheid genomen 
^. n het tenniscircus, waarvan 
J vijftien jaar als professio- 
zo luidruchtig deel 


Limburgia zwicht na rust 


^ a akte. De slotklanken van 
.Jarewell-blues” konden in 
e Olympiahalle nog steeds 
d et Worden gespeeld, want de 
.^-Jarige McEnroe zelf wilde 
s - Zl Jn eerste persconferentie 
, hds de geruchten over zijn 
u Welijksproblemen ruim een 
, eek geleden opdoken, de 
tl °°P niet doorhakken. 

T 

krw° n ( * e r( -'ëcls door was hot niet- 
tij^ ln duidelijk dat hij oen voortzet- 
S van zijn onnavolgbare tennis- 
c j 6 rru - I ;o mot meer ziet zitten. Onder 
0v strikte voorwaarde, dat er niet 
tof 1 vrouw an kinderen gezeurd 
v a .worden, wilde McEnroe na het 
P" j e s met 6 3. 4-6. 2-6 (in een uur 
dne kwartier) de massaal toege- 
q üü ” u h.’ pers onder ogen komen 
P een spontaan applaus uit de zaal 
«ageerde „Rm Bad Mac" met een 

’ ■' ' .,.(•!:'{• op net spierwit.c 

K01 aat. 

I> . 1L . 

0 w denk er nog precies hetzelfde 
y 01 ' als een tijdje geleden”, begon 
lp tak doe een stapje terug. Jullie 
°ren me nu niet officieel aankon- 
pSen dat ik er helemaal mee kap. 
pd zal er wel van komen, maar ik 
Wt nog niet voor honderd procent 
wat er met me zal gebeuren. 

Ls boter de deur op een kier te 
f le n. in elk geval probeer ik in con- 
Ook llJ blijven. Dat zou ik trouwens 
^ „ gedaan hebben als ik nu voor 
V met tennis zou stoppen. Ik 
Te hetzelfde als ik al het hele 
r heb gevoeld en wil nog even af- 
]jj, c hten wat ik ga doen. Persoon- 
on l' : ‘b niet dat jullie me nog in 
^WW'nooieo in actie zullen zien. In 
Hci -'ens zo nu en dan zeker wel, 

cj d °hjk tegen de best guys. Want 
1]^ ls toch liet leukst voor iedereen. 
IjfpWdwijn heus niet van de aard- 


;j U <Ut\\HS 

cjw dlJ el met de eveneens linkshan- 
of Ace Ivaniscvie (na 
S P don nieuwe aces is hij nog 
toür > echt van de duizend in dit 
^ verwijderd) gateen ouderwetse 
te zien. Hoewel hij vrijwel 
b a eds misnoegd een wegwerpge- 
v' Taakte- na elke kanonskogel 
Sm. d e andere kant bleef hij de 
ni G Ja , ri ge Kroaat, zoals alleen een ge- 
tij^ aat ban, subtiel bespelen. Lange 
b e m et succes, maar toen het mis 
tr adV U Kaan (en hij ook weer zijn 
tig„ .°nole scheldkanonnade rich- 
h(jt s< -‘heidsreehter afvuurde) was 
definitief met McEnroe ge- 

cp S( -vie had geen kind meer aan 
ia (jf^goovhelde tegenstander, die 
Pof j aa, ste set op het derde match- 
kvd Ca Mtuieerde, een arm om zijn 
sm b ( ‘f‘st heensloeg en tijdens de 
tlaA.fi ° OVy tie een vluchtige groet 
1 ,u ’t publiek bracht. 

^liano 

a ft.. 

Ck ai ^ andf-re kwartfinale had 
Haat o’ ooi’der de als tweede ge- 
fiL s h- And ré Agassi versloeg, wei- 
hta A. H ‘he met de Tsjeehoslowaak 
i . 01 ' da; 6-3 6-4. Richard Kraji- 
Vi Pr ? an vandaag bij de laatste 
’Mir.m , ar( ' n door van de Duitser 
Btich te winnen. 


(ADVERTENTIE) 


Klachten over de 
bezorging op 
Z( iterdag? 


Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

tassen 8 en 12 uur. • Erwin Vanderbroeck (zittend) nam het vijfde Roda-doelpunt voor zijn rekening. 

Foto: FRANS RADE 

Roda laat op toeren 


Van onze correspondent 
WILLY WINGEN 


Liinhurgia-lloiia JC 2-6 - 15. Ogechuk- 
wii 0-1; 47. Fijnemun 1-1; 50. Van de 
I.uer ) -2; 5‘J. Ter Avest 1-3; 08. Michaele- 
vitch 1-4; 70. Vanderbroeek 1-5; 7(i. 
Janssen 1-0; 80. Fijneman 2-6. 

Roda JC: Waterreus (4(5. Bolesta), Sen- 
den !4ü. Romero), Ter Avest. Luijpers, 
Ihalauw, Haussen, Van de Luer. Van¬ 
derbroeek. Janssen, Ogeehukwu (84. 
Miehaoleviteh. Reijnders (46. Broeders). 

BRUNSSUM - Het had er alle 
schijn van dat de Dordtse dreun 
van afgelopen zondag nog bij meni¬ 
ge Roda JC’er doorwerkte in het oe¬ 
fenduel tegen eersteklasser Lim¬ 
burgia. Althans voor de rust, toen 
de eredivisieclub dacht de tegen¬ 
stander in een laag tempo te kun¬ 
nen aftroeven. Pas nadat trainer 
Adrie Koster had gesignaleerd waar 
het fout dreigde te gaan, kwam er 
meer vaart in de ploeg. 

Limburgia dat aanvankelijk alle ge¬ 
legenheid kreeg zich aan het spel¬ 
peil van de Roda aan te passen, 


GOLF 

Brisbane Coolum Classic. Stand na eer¬ 
ste dag: 1. Kerry G7, 2. Joyner, Macken- 
zie. Davis 68. 

Onna Daikyo Open. Stand na eerste 
dag: 1. Furuyama G4, 2. Kuramoto, Ishii, 
Takahashi GG. 

BILJARTEN 

VTooinshooi). NK Anker Kader 47/2, 
eerste ronde: Poule A: Tilleman-Bergs- 
ma 2-0 (200-9!) caramboles, gein: 25,00/ 
12,37), Ottenhof-Ter Braak 2-0 (200-89, 
40,00/17,80), tweede ronde: Tüleman- 
Ottenhof 2-0 (200-13 caramboles, gem: 
100/6,50). Tor Braak-Bergsma 2-0 
(200-120, 18,18/10,90). Poule B: Knoors- 
Volleberg M (200-200, 20,00/20.00), Van 
Silfhout-Klok 2-0 (200-72, 22.22/8,00). 
Eerste runde poule D: Maarsman-Van 
Hoey 2-0 (200-145,15.38/11,15), Boer- 
Klijn 2-0 (200-29,66,66/9,66). 

Palma de Mallorca. Zesde en laatste 
wereldbekertoernooi driebanden: Kwa¬ 
lificatie, derde ronde: Arnouts-Lieber- 
kind 2-0 (15-8 15-14/1,428 1,100), Van 
Uum-Lennart Blomdahl 2-0 (15-10 15 3/ 


werd ineens aan veel kanten voor¬ 
bijgelopen. Die hogere versnelling 
werd de thuisclub dan ook fataal: 
2 - 6 . 

Kansen 

Roda JC kreeg voor rust enkele leu¬ 
ke kansen, maar wist daar absoluut 
geen raad mee. Zo schoten Vander- 
broeck, Reijnders en Janssen in 
kansrijke jiosiües op het lichaam 
van Limburgiadoelman Rick Fro- 
lichs. Vanderbroeek maakte het he¬ 
lemaal bont door vrij voor de 
Brunssurnse keeper de bal buiten 
het stadion te knallen. Slechts Oge- 
ehukwu slaagde erin het ronde ding 
na een pass van Luijpers effectief 
over de lijn te frommelen: 0-1. 

„Je moet de bal laten lopen," lichtte 
Koster toe. Die opdracht gaf hij zijn 
ploeg in het tweede bedrijf mee, 
maar Bolesta (na rust vervanger van 
Waterreus) had amper zijn plaats 
tussen de palen ingenomen of Fij¬ 
neman, al dan niet buitenspel, zorg¬ 
de voor de gelijkmaker: 1-1. 


Van de Luer antwoordde meteen 
namens Roda. Uit zijn vrije trap 
zeilde de bal over de muur in de 
driehoek (1-2). Nauwelijks tien mi¬ 
nuten later had Frolichs geen ver¬ 
weer tegen een subtiele schijnbewe¬ 
ging van Ter Avest: 1-3. 

I 

„AJs het lukt het tempo hoog te 
houden, kunnen de amateurs het 
nooit bijbenen,” vervolgde Koster. 
Logisch dus dat Roda de score op¬ 
voerde. Eerst rondde Michaelevitch 
Van de Luers pass dwars door het 
centrum af, waarna Vanderbroeek 
zijn afzwaaier uit de eerste helft 
ruimschoots goedmaakte door de 
bal schitterend langs de verste paal 
te krullen. Janssen maakte het hal¬ 
ve dozijn vol: 1-6. 

Vier minuten voor tijd was Bolesta 
opnieuw kansloos toen Fijneman 
de bal via de slecht geposteerde en 
vervolgens uitwijkende muur voor 
de tweede keer in het Kerkraadse 
doel joeg: 2-6. 


1,428-0,650), Havermans Broeders 2-1 
(11-15 15-9 15-13/0.953-0,880), Sayginer- 
De Vries 2-1 (5-15 15-7 15-3/) ,521-1.136). 
Shimada-Pitss 2-1 <13-15 15-13 15-12/ 
1,535- 1,428), Koen Ceulemans-Thenaga 
2-1 (15-9 4 15 15-9.1,133-1,137), Nilsson- 
Vieira 2-1 (4-15 15-8 15-3/1,030-0.787), 
E fier-Ara 2-1 (15-14 2-15 15-7/ 

1,000-1,125). Loting eerste ronde hoofd¬ 
toernooi: Zanetti-Arnouts, Havermans- 
Dielis, Van Uurn-Canellas, Efler-Como- 
ri, Bitalis-Nitsson, Cyrlsen-Sayginer, 
Sanchez-Nadal, Rico-Mano, Quetglas- 
Munoz, Weingart-Llull. 

SCHAKEN 

Baden-Baden. Grootmeester-toernooi, 
vijfde ronde: Groep A: Karpov-Lobron 
1-0, Lautier-Psachis 0-1, Hertneek-Joe- 
soepov 0-1, Knaak-Hübner ta-L, Lutz- 
Kindermann afg, Wahls-Bbnsch afg. 
Stand: F Karpov 4Vb p, 2. Joesoepov 3‘/a 
p, 3. Lutz 3 p -i 1 afg.. 4. Psachis en Lo- 
bron 3 p. 6. Hubner 2V> p, 7. Bönseh 2 


sport in cijfers j 


p+l. 8. Knaak 2 p, 9. Kindermaan IVz 
pt 1, 10. Lautier 1 >/2 p, 1). Hertneck 1 p. 
12. Wahls 1 Va p+l. Groep B: Xie Jun- 
Uhlmann 'h- x h, Brunner-Hickl ‘/z-ta, Ri- 
bli-Van der Wiel V2-V2, Bischoff-Hort 
V 2 -V 2 , Vogt-Schlosser 0-1, Mainka- 
Tischbierek G-’/a. Stand: 1. Xie Jun 3ta 
p, 2. Bischoff, Ribli, Brunner, Van der 
Wiel en Schlosser 3 p, 7. Hickl, Ti- 
schbierek en Muinka 2G p, 10. Hort 2 p. 
11. Uhlmann IV2 p, 12. Vogt G p. 

Wijk aan Zee. Sonnevanck-toernooi. 
achtste ronde: Blees-Ernst Vs-Vii, Van 
Wely-Lau 1-0. Kotronias-Kuyf V2-V2, 
Bosboom-Nijboer 0-1. Armas-Van Mil 
G-G. Stand: 1. Kotronias 5G p, 2. Bos¬ 
boom, Nijboer en Van Wely 4Vb p, 5. 
Lau, Ernst, Kuyf, Blees en Van Mil 4 p. 
10. Armas i p. 

HANDBAL 

Hoboken. European Trophy, mannen, 
tweede speeldag: Nederland-Roemenië 


Ilaiulballers 

produküef 

HOBOKEN - Een dag na de val¬ 
se start tegen Rusland hebben 
de Nederlandse handballers tij¬ 
dens de European Trophy in Ho¬ 
boken fors uitgehaald. Oranje 
versloeg het sterk verjongde 
Roemenie met veertien treffers 
verschil: 32-18. Bij de rust be¬ 
droeg de marge al acht doelpun¬ 
ten: 17-9. 

De Nederlanders speelden met 
een offensieve dekking, waar¬ 
mee de Roemenen de nodige 
moeite hadden. De helft van de 
doelpuntenproduktie kwam op 
naam van de routiniers Groener 
en Jacobs. Vooral Groener, die 
negen treffers maakte, is de laat¬ 
ste tijd ouderwets op schot. 
Bondscoach Guus Cantelberg 
was zeer te spreken over zijn for¬ 
matie. die de laatste weken geen 
moment heeft kunnen impone¬ 
ren. „Het feit dat we alweer een 
aantal dagen samen intensief 
trainen, is de oorzaak van de pro¬ 
gressie." 


trainerscaroussel 


• POSTERHOLT - Op het ein¬ 
de van het seizoen zal Riek 
Stroucken derdeklasser PSV 
verlaten. Hij is aldaar anderhalf 
jaar werkzaam geweest. 


32-18 (17-9). Doelpunten Nederland: 
Groener 9, Jacobs 7, Portengen 4. Eure- 
lings, Cremers 3, Nusser, Veerman 2. 
Sehuurs, Smits 1. België-Egypte 19-16, 
Algerije-Ruslund 25-26. Stand: 1. Rus¬ 
land 2-4 (48-43). 2. Belgie 2-3 (3G-33). 3. 
Nederland 2-2 (50-40), 4. Egypte 2-2 
(40-40), 5. Algerije 2-1 (42-43), 6. Roeme¬ 
nië 2-0 (39-5G). 

SKI 

Tignes, Frankrijk. Wereldbekerwed¬ 
strijd Freestyle ski, ballet: Mannen: 1. 
Kristiansen 27,3. 2. Beeker 25.4. 3. Fran¬ 
co 25,4. Vrouwen: 1. Breen 24,8, 2. Jo- 
hansson 22,6, 3. Petzold 21,9, 12. Witte 
19.0. 

TENNIS 

München. Grand Slam Cup. mannen. 
10,2 miljoen gulden, kwartfinale: Ivani- 
sevic-John McEnroe 3-6 6-4 6-2, Chang- 
Korda 6-3 G-4. 

Triest. EK landenteams mannen: Duits- 
land-Oostenrijk 2-1. (Naewie-Knowle 

6- 1 6-1, Karbacher-Prerowsky 6-7 3-6. 
Naewie/GöUner - - MandlPrerowskv G-4 

7- 6. 


dammen 


met john van den borst 


DV Schaesberg staat nog steeds ir.ee 
aan kop in poule 2D van de landelijke 
competitie. Berichten uit de gelederen, 
van de ploeg zelf leren echter dat dit 
geen blijvende toestand kan zijn. Er is 
tot nu toe domweg te veel gemazzeld 
om serieus aan een kampioenschap te 
denken. 

Als Vrouwe Fortuna minder genadig 
was geweest had Schaesberg nu hoog 
uit vier of vijf. 1:. plaats van tien wed- 
strijdpunten. gehad. Zo meldde een 
van de teamleden me da: DVS de !aa: 
ste wedstrijd, tegen, liet Tilburgse 
DAVO, normaal gesproken met 12-8 
had moeten verliezen. Een uiterste in¬ 
greep van Dc Blinde Beschermster 
zorgde echter eerst voor eer. 9-9 tus 
senstand. vervolgens ontfermde For¬ 
tuna zich ook nog over de beshsser.de 
laatste partij: 


Volcioen.ee voo 
'wit deed 8. 4- 
27 x 18 • anders 
21-17 11. 28-32! 
dat op 16-11 7' 
50-17 vclct. AI 

uys: 

TinuiagOKc nu n 
dor! er acuter u 

dal hii in. de „ 
39 s 28 22 - :i; ; 


r renuse .s r-. 
27?? en. n.a 9. 

22 • 11 8. Ri 
zeldzame na. 
9-3 12-17 1: 
4-'ic- Hoe! 
neeg er ’... 
cc* vjr.Cta. 

Br A moet 
.en. Op het 
. . . A . z . G. t 
car. LtaGi. v. 

i 'TL i-y. i L 

Bg-gl III. G 

piJta.’ik. A'.V: 


n'.b r.a b 
•1 Vv'inFt: i*. 14- 


.Jü.t .. r\ 1 j 


De diagramstand kwam op het bord 
tussen dhr. Smulders van DAVO (wit) 
en André Maertzdorf van DVS. 

Zwart deed hier na rijp beraad 1. 
...22-28 en er volgde eer. nogal knullig 
partij slot: 2. 89-34 29-33 2. 34-30 33-38 
3. 30-24 38-43 4. 24-19 43-49 5. 19-14 
49x35 6. 14-9 35-44 7. 9-4 44-50. Xu is 
het even oppassen voor de zwarte 
vangstelling; bovendien is 4-22 ver¬ 
hinderd door het meerslagje (12-18)! 


ineerr.p'.e. <.1 
rners. YV.’ s 
volgende lu schaken 


met michiel bunnik In het Zuidhongaarse Kurort 1 larkany 
werd voor de 16e maal eer. open toer¬ 
nooi georganiseerd. Een soort schaak- 
relaxvakantie waar spelers met een 
rating van ± 2400 kunnen strijden om 
de eerste prijs. Winnaar werd de nog 
onbekende jonge Rus Pavel Tregu- 
bov. Met zes winslpartiien op rij. ge¬ 
volgd door drie remises stelde hij zijn 
toernooioverwinning vast. Tweede 
werd de Engelse IM Peter Wells. Zijn 
overwinning op Totski uit Rusland 
was de moeite waard. 

Wells - Totski Benom 
1. d4,e6 2. c4.c5 3. d5,e:d5 4. e:d5,d6 5. 
c4,g6 6. Pc3,Lg7 7. Pf3.Pf6. Via z.etver- 
wisscling zijn de speiers in de Benom 
terechtgekomen. 8. h3,0-0 9. Ld3.Te8 
zwart beschikt over verschillende al¬ 
ternatieven. Naast de tekstzet is ook 

9.b5 goed. Helemaal in is 9.a6. 

10. 0-0,c4 11. L;c4. Ook 11. Lc2 is be¬ 
kend. Met de tekstzet beoogt wit de 
zwarte ontwikkeling te vertragen in 
ruil voor centrumpion e4. 11. ...,P:e4 
12. P:e4,T:e4 13. Lgo,Lf6 beter dan een 
damezet. waarmee zwart slechts een 
tempo zou verliezen. 14. Ld3,Te8 Op 

14.Tb4 is 15. Dd2 sterk. 15. 

Da4!?,L:g5?! Slecht is 15.Ld7 16. 

Dh4,L:g5 17. P:g5,h5 en wit heeft een 
prachtige stelling. Maar ook na de 
tekstzet komt zwart in een lastig par¬ 
ket. Het beste was waarschijnlijk 
'15.Pd? 16. P:g5,Te5 17. f4,T:d5. Ge¬ 

vaarlijk maar zwart heeft weinig be¬ 
ter, zo volgt op 17.Te3 18. Dd4.Db6 

19. D:b6,a:bö 20. Tael en wit dringt de 
zwarte stelling binnen. 18. Tael voor 
de hand liggend en sterk. Minder is 

18. Lc4 wegens 18.bo!. 19. L: 

b5,Ld7 met teruggave van de- gewon¬ 
nen pion lost zwart zijn grootste pro¬ 
blemen op. 18. ...,Pc6 19. Db3,T:g5! 
Offert de kwaliteit voor tegenkansen. 

20. f:g5,Le6 21. D:b7. Het is niet duide- 


1 ij k noo w:t ve.’vn: >r. ■.•et 
T:e6.1':c6 2_ D’e-é - .Kr.:'». 7 

faalt op 23 ....D gö 21.Pe5 2? 

Le4.ThS 23 D:a7.T:b2 24. Dd J IV 4 ta 

24 ,T:a2 2 7 Lcta.L 75 2- 

zwart geer aan va', meer. 25. Mn! , . 
mndc.ta dat de : \v:.:te damt 
neer..’ t- ’.v.t nre-ig: m. 2' I. 

27. Te:ei .het -V T:at ; ,j 

25 .Td‘2? lest het r:\ • r. • ’ • 

op. Nodig « i' sterk'was 25 . ..I.tac. t 


(te 1) , 


r.en met 27. !.„< en 

2(i. .Di'ii • met ■. mega; a 
slecht emospL-; gcdwtjn.ae 
denkt eeh'u : n<.c over 
zette beschikken 26.Pe5. Het j^aard c.L'kt wei:5vaar v * K” t:e*o 
punt g6. maar w.t bi seitml n.„ o\ •. • 
eer. ander v/mr.en.d -..•fter 27. T:e6!.l':et» 
28. Tbl. Dl dreiging > am/umn. 

zwam hoeft maar een zet. 28.Pd7 29. 

Lc(i,Pf8 30. Ti l: de pointe. Dl ze ee h 
ceerde zottenreeks h.eet't de witspcii: 

tip cc 27e zet gezien. 30.Kh8 31 

Df7,Tc2 32. Lc‘8! en zwart ga: t 1; 

Vorige keer hebben we de openingen 
2 f,2 ♦ en 2SA besproken. Vandaag 
gaan we verder met 2 Aen 2 ♦. Beide 


openingen beloven minstens 

een 

♦ altijd 

GF . s. Dl' 

Seco 

Semi-Forcing. dus punten of 

8-t- 

speel- 

0verboa 

:g. Antwoi 

order 

slagen. Niet elke hand met 8 

sla 

gen is 

ker dat 1 

oper.aar 23 

-24 p: 

een SF waard. Open 

4 

♦ 

met 

iets mi: 

'LH '*. I'. \ 

” r» t -1 

L * L . . . 

♦AHVxxxxx- ffVx- 

♦ B 

X- 

A.xx 

speels.a 

Wj.:! 

t ha 

(Zuidafrikaanse Texas). 

en 

anders 4 

punten 

O!* 2V.ee: 

oir.L.r. 

♦ . Open gewoon 

1 

♦ 

met 

de 1 v Ui 

Keer voor 

. E:K 


♦AHVxxxx- ffAx- ♦xx- «f»xx. Kan 
partner bieden, dan doet u een jum- 
prebid van 4 ét. Een jumprebid van 3 
♦ toont 6 ♦en 16- 17 punten. Een hand 
met 6 ♦ en 18-19 punten is meestal 
wel een SF waard. Na 2 «*»-2 ♦ (de ver¬ 
plichte relay) biedt openaar 2 ff/2 ♦ 
met een SF en 5+ ff ♦■ Antwoorder 
mag nog niet passen. Met een waarde¬ 
loze hand (minder dan 5 punten en 
ook geen troefsteun) gebruikt hij de 
Second Negative. Na 2 «*»-2 ♦-S ff is 
dat 2 ♦. na 2 »f»-2 ♦-J ♦ is het 2SA. 
Openaar kan een Grote Foreing. 23 + 
punten of 9+ speelslagen. nu met een 
sprongbod of een reverse tonen. Heeft 
hij een SF, dan geeft hij een rebid zon¬ 
der jump of'reverse. De tweede kleur 
van openaar is minstens een 4-kaart. 
De bekende regel: Langste kleur eerst 
en bij gelijke lengte de hoogste, geldt 
ook hier. Na 2 ♦- 2 ff-2 ♦ mag 

antwoorder passen op 2SA (6 ff-3- 

2- 2). 3 ♦/3 ♦ (5 - ff en 4- •*•. ♦). en 3 
ff (6 ff-3-3-1). GF ziin: 3 ♦ (reverse, 5- 
ff en 4+ ♦). 3 SA (6 ff-3-2-2), 4 ♦ (5- 
ff en 4+ ♦), enzovoorts. Na 2 «*.-2 ^-2 
♦-2SA gaat het net zo. Vanwege de 
biedruimte kan 3 ♦zowel de SF 6 ♦- 

3- 3-1 als de SF 6 ♦-3-2-2 zijn. Als het 
gaat: 2 A-2 ♦-2SA, heeft openaar ge¬ 
woon 23- 24 punten en een SA-verde- 
ling. Uiteraard spelen we nu weer de 


met michel franssen 


NiemcTjer-conver.tie. cm wmge wees 
al is toegelicht. De SF ei. ♦ gaat v;a 
de 2 ♦-opening. zodat 2 2 ♦ o 4» 7 

♦ altijd GF is. Dl' Second Negative is 


ter. hééft 
. . -. 1 - . : 


c.. Dat 2 * 2 
♦ en 4- 

uSt 


g. g i ^ . (. ■ i : a . . r l.c 

♦ ■3 4 ♦ eer. 

beloof: Sju.mt 


Heeft oper.aar u :: eemujdme GF da:: 
jumpt hij na 2 •** 2 ♦ ir. ue iungt 
kleur. F.'ciis op c.e 4ö86 kei- r.en: ... 
25-27 punten met een SA-patroon er. 
gaat het 2 «*» 2 ♦-3SA. Niemcijt r kar. 
geen kwaad. De 2 ♦-openin.i is cl r. 
variatie op de 2 ♦ var, r.ei super.-twar 
tel Avaroil;. Bi i.ad^ r.na. F'lü q..i t l r. 
Garozzo. eit bvloult eer. SF in «** (7 ♦ 
of een 4-4-4-1 met 20- punten Ant¬ 
woorder begmt altijd met 2 ff Heeh. 
oper.aar een SF :r. of ♦. m.r. is . rr 
rebid iiewoon 3 Aof 3 ♦ er. mar 


I 

D ' l < v! 

l . 

B 

eLIt 

Dpc:: 

lui 

ik 

: 2(i 

22 

pu. 

nten. 

clan 

L Li 

1! 

A . 

Al.v 

an 

iWOOl 

Lei C tal 

et' 

'.‘i 

i'-UL 

n ! 

hij 

Se 


K 

ieur 

<_■ j 

1: j 

O 'r.C H • ; 

h * ? • ; 

Ae 


’v‘*. ' 02 

'dê 

r n: 

eer d 

an -t 

p! 

: 0 

1 \ ■, 

; 

iet 

2SA 

dl S 
(lF 

\A' 

icer*c 


ra. 

bieat 

. D> 

he 

t alRt 

tal Lipt 

. 11. 


bod 

t ( K 


slem. 

inter 

0 V 

LI 

et.T 

: 4. 

4-4- 

•1 !Ï:C 

* :KKjr 

• 1 

•jp 

15 0 3 -5 

f. n.« Heeft ar.tv. 
dan vraagt 
op. Als hij 


knigt. is maar 1 op 15634 Ba-d d 
♦ 2 ff-2SA. Partner vraag; me: 
naar lÏo singiL te'r.. 3SA tco: : m r. - 
letoi: «*• Daarna gaat hel net co a'. 

2 ♦ 2 ff 2 ♦. Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 


Limburgs Dagblad 


06-lijnen 

De vrouw. In het fietshok 
geeft ze sexlex. 75 cpm. 

Hoe meer jongens hoe 
lekkerder! 

06*95*09 

Wij kunnen niet buiten Sex! 
Wij zijn 15 hete 

Nimfomanes 

en kunnen niet buiten sex! 

Bel live en maak je keuze! 

06-340.340.50 
100 cpm continu 24 uur p.d. 

Kenners opgelet! Pure 

liveporno! 

Als je echt Live met tegen 
een stootje kan, is het beter 
dat je dit nummer niet belt. 

06-340.340.11 
100 cpm continu 24 uur p.d. 

Sado/Meesteres 

Absoluut Live! Onmiddellijk 
apart met een sado mees¬ 
teres? Ik eis dat jij me nu 
onmiddellijk belt! 06-96-58 | 
100 cpm continu 24 uur p.d. | 

Vrouwen zijn op zoek naar 
sex! Honderden vrije 
vrouwen en meisjes zijn 
op zoek naar 

pure sex 

op niet comm. basis! 
06-340.340.95 100 cpm. 
continu 24 uur p.d. 

SEXMEISJES 75 cpm. 

Kom je in bad met me. 

06-320*320*22 

Meisjes en vrouwen die 
elkaar verwennen met sex! 
75 cpm 

06-320.320.37 

Gneks met een rijpe vrouw. 

Haar lichaam trilt van 
opwinding als ze voorover 
bukt naar jou. 75 cpm 

06-320*327*17 

Alleen onze broek houden 
we aan... 

EROTIFOON 

06-320.320.12 - 75 cpm. 

De 30 + BOX 

Wie volop meeswingt, vindt 
hier het sexcontact of de 
vriendschap met fijne leef¬ 
tijdsgenoten. 75 cpm. 
06-320.321.31 _ 

Iris wordt geschoren, en dan 

..Grieks 

met een vreemdeling. 
06-320.340.55 (50 cphm). 

In de lift 

kleedt ze zich uit. Kom Bas, 
een vluggertje. 
06-320.340.41 (50 cphm) 

SM. 

De deuren op slot. Helga 
buigt naakt voor 2 meesters. 
06-320.340 33 (50 cphm). 

Ze maakt een liftende knul 
gek met haar 

mooie dijen, 

en dan.... 

^6-320.340.01 (50 cphm) 

Rob kijkt toe. 

Andy geniet van Grieks met 
een vreemde knul. 
06-320.329.24 (50 cphm) 


Hete meisjes 

willen snel een sexafspraak! 
Direkt 

06-320.326.66 (50 c.phm) 

Bi-sex voor 2 

direkt apart met een heet 
meisje of 'n lekkere jongen 
06-320.330.87 (37,5 cphm) 

Perverse meisjes 
*Lesbi Live* 
06-320,323,12 75 cpm 

Live afspraken 

Ontmoet de vrouw of man 
van je dromen binnen 
enkele minuten. 50 cphm 

06-320.331.40 

Adressen 

Ze vertellen wat over zich¬ 
zelf geven hun adres en tel. 
nr. wachten dat jij ze belt. 

100 cpm 0689-789 


Casa Rossa 

De enige in Nederland die 
jou 24 uur p.d. livesex biedt 
met veel verschillende 
vrouwen. Niets is heter!' 
Ook voor relaties. 100 cpm. 
06-9768 


X Straat-meiden X 
Uitdagend mokkel. 75 cpm. 

06-320.320.77 

Topsex 

2 handen vol. 75 cpm 

06-320*325*25 

S&M LiveBox 

Er is dagelijks een bazin op 
de Box. Durf je! 75 cpm 

06-96*26 


06*97*92 

Meiden met een vrouwen¬ 
lichaam. Brede heupen, 
volle dijen en een C-cup. 
75 cpm. Zappen maar! 


Hardcore! 

Lekkere Harde Ruige Porno. 
Het lekkerste kun je met je 
telefoon herhalen. 75 cpm. 
06-97*94 Lekkere j 
vrouwtjes 

geven zichzelf hun adres en 
tel.nr. bloot. 

_ 100 cpm. 06-96.80 _ 

Bezweet stapt de vrouw 
onder de douche, plots 
wordt ze vastgepakt, de 
man drukt haar prille 

naakte lijf 

tegen zich aan. 

"Oh nee, niet doen" 
06-340.340,20 -50 cphm. ' 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om. 50 cpm. 

06-320.325.55 
Sexlijn Tien 

De eerste, de beste 06-nrs. 
Sonja leert het wel? 

06-320.320.10 

Evelientje, NIEUW-NIEUW 

06-320.320.50 

MET DATING 50 cphm. 

06-320.320.06 

Lesbische Meisjes, 50 cphm. 
Liefdesgodin 

Monique Sluyter 

vertelt over haar intieme en 
heftige plannen. 

Bel nooit alleen!! 
06-320.329-80 (ƒ 1 ,-p.m.) 

06-320.320.07 

Lesbi Love 50 cphm 

06-320.320.08 

Sexy meisjes 50 cphm. 

Een volle donkere rijpe 
vrouw. Wat een enorme 
bolle! 75 cpm. 

06-320.323.46 

RUIGE PORNO! Ik woon in 
een flat en neem sex op wat 
echt gebeurd op dat moment. 

Ik ben vaak alleen en kick op 
porno. Ik loop nu in lakleer. 
i 75 cpm. 

06-320.320.53 

Tong- streelmassage 
Meisjes 18, zonder slipje. Je 
kunt ze zo strelen! 75 cpm. 

06-320.320.52 

Frans! Grieks! Russisch! 
vrijen, nr. 69, kussen, zijlings! I 
. T 


Kontakten/Klubs 

1 . 

PARADISO 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf. Tel.045-317032 v.a. 14 u. 

Knap meisje 24 jr., slank, DD cup 

SPECIALITEIT FRANSE EN RUSSISCHE MASSAGE 

_ Q 045-228481. _ 

Nieuwe dames in 

Sauna Club Rustica 

Spekholzerheide v.d. Weijerstraat 9, Kerkrade. 

! Tel. 045-412762. open ma t/m vrij 11-24 uur. Nieuw: zat. 

] en zond. 16-24 uur. Tot ziens in Rustica. 


((( Hot Girls ))) 

"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06-52980304. 

LYDIA’S Kadootje 

Vraag naar de aanbieding!! 
WIJ wachten op de Kerstman!!! 

11.00-23.00 uur. Tel. 046-749662, zat. 2.00-8.00 uur. 

Cinderella 

Leuke meisjes verwennen U. Oude Rijksweg Noord 56, 
Susteren. Naast tennishal. 


Club Merci 

Rosi en haar meisjes 
wensen iedereeen prettige 
feestdagen. Rijksweg Zuid 
241, Geleen. 046-745814. 
Wij hebben weer plaats voor 
_ 2 meisjes. _ 

Blondy 

Simone 

22 jr. 1.65 mtr. 

92-70-97 
v.a. 17.00 uur 
045 - 31 70 32 

SM huis Rachel 

en haar extravagante team, 
18 december open SM 
avond. All creditcard 
accepted. Tel. 045-414338 

ƒ 50,- all-in. 

Tel. 045-423608. 

Meisjes gevr. 

voor bar Madame Butterfly 
Hommert 24, Vaesrade/Nuth 
na 20.00 uur. 04492-1934. 

Angelique 

Privé. Tel. 043-639410. 

Olifant Geleen. 

Geopend onder nieuwe lei¬ 
ding. Veel jonge sexy meis¬ 
jes voor privé, open sex, 
films en massage ƒ 50,-. Ie¬ 
dere dinsdag en donderdag 
speciale triodag, (ook les¬ 
bisch) V.a. 14.00 uur. Rijks¬ 
weg Zuid 105 Geleen. Tel. 
_ 046-756335. _ 

Paren en 

alleenstaandenclüb 

Villa Liberta 


Escort Saskia 

Ook in hotel 

© 045-418606 


Escort All-ln 

045-326191 

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts. 

Monika’s escort 

M. jong meisje 045-727854 

Elisa privé 

Escort, regio maastricht, 7 
dgn open, bel voor info 
043-436667. Tina, Ynge en 
Elisa zijn voor U daar! 

Peggy 

Privé en escort, ma.-vr. 
11-22.30 uur, wo. tot 19 uur. 

Tel. 046-374393 
Video en totale mass. mog. 
Wo. triodag ƒ 125,-. 

Privé Yvone 

ATTENTIE!! ATTENTIE!! 
Wij hebben nieuwe prijzen. 
Erotische massage + film 
ƒ 50,- Vrijdags en zondags 
onze echte lesbische dagen! 
ƒ 125,- Vz uur all-in. Tahnee 
en Ylona. Kom eens vrijblij¬ 
vend langs! Geopend, ma- 
zat. 11-24 uur. Zond. 15-24 
u. Info 045-425100. Kapelw. 
_ 4, Kerkrade. _ 

Escort Service 

discreet en snel, voor een 
leuk meisje bij u thuis of 
hotel, v.a. 12.00 t/m 03.00 
uur. Tel. 045-422685 

Nieuw 

J.vrouw ontvangt thuis. 
Maand, t/m vrijd. 12.00- 
22.00 uur, 045-708124. 

SM Tessa 

04498-59513. 


Uil Provincie 
Hl Limburg 


mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 387/50-92 burg 1989. Kennisgeving van een ontwerp¬ 
beschikking naar aanleiding van een aan¬ 
vraag om ontheffing. 

Voornemen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens 
-onder voorschriften- ontheffing te verlenen 
aan: M. Kelleners, Kerkstraat 85 te Dieteren 
en zulks voor het wijzigen van een herstel- 
inrichting voor motorvoertuigen op het adres 
Kerkstraat 85 te Dieteren (92/52578 - Bv 
7696). 

Tervisielegging. 

De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf 
14 december 1992: a. ten provinciehuize 
(bibliotheek) tijdens de werkuren; b. ten ge- 
meentehuize van Susteren tijdens de werk¬ 
uren en daarbuiten op de aldaar gebruikelijke 
plaatsen en tijden tot het einde van de termijn 
waarbinnen beroep kan worden ingesteld 
tegen de beschikking op de aanvraag. 

Bezwaren. 

Door de aanvrager en door degenen die be¬ 
zwaren hebben ingebracht naar aanleiding 
van de aanvraag, alsmede door eenieder die 
aantoont tot dit laatste redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest kunnen tot 29 december 
1992 gemotiveerde bezwaren tegen de ont¬ 
werp-beschikking worden ingediend bij Gede¬ 
puteerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA 
Maastricht. 

Geheimhouding. 

Degene die bezwaar aantekent tegen de 
ontwerp-beschikking kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


Sexvrouwtjes Club Top S&M 

/■v f \ f“ Hier kun je doorspoelen en 

ljh«y / nn kiezen de meesteres 

bepaalt waarheen. 06.97.91 
75 cpm 


Gratis direct apart 100 cpm 


Nieuw escort 

met nwe. meisjes, 12.00- 
03.00 uur, all-in service, 
discreet, snel. 045-413887 


ALSELKESECONDE TELT 

Maak er verstandig gebruik van. 


Club Mirabelle/Club Nirwana 

* het bekendste TOP-TEAM van plm. 10 jonge meiden, die 
de beste service willen verlenen !!! 

* Geen verplichtingen, maar ongedwongen gezellig 
babbelen maakt u ook tot graag geziene gast !!! 

* BIJ ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIE !!! 

’ NIET DUUR !!! Gezien wat u geboden wordt !!! 

* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR !!! 
Drempelvrees? Bel dan onze ESCÖRT-SERVICE !!! 

Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend !!! 

Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. 

Club NIRWANA, Nieuwstr. 147, Kerkrade. 

Bel gerust: 045-427120 of 045-463323. 

Tot vanavond dan KARIN !!! _ 


Privé v.a. ƒ 50,- 

Tel. 045-723583 

Privé Candy 

met nwe meisjes, massage, 
trio. 045-212616/211391. 


Chantal nieuw! 

18.00-23.00 u. 045-714707 

Hotline escort 

Tel. 04498-53403. 

Tev. meisjes gevraagd. 


Privé bij Anita 

a 045-352543. 
Privé Connie 

_ 045-714707 _ 

NIEUW! PRIVÉ 

Open onder nieuwe leiding. 
Meerdere dames aanwezig. 
Ma t/m vr. 11-22 uur. 

Q046-758127 
Petit Fleur 

met nieuwe meisjes, deze 
maand iedere dag trio-dag, 
twee meisjes voor ƒ 125,- V 2 
uur all-in. Tel. 045-229091. 

Privé ƒ 50,- 

Nieuwe meisjes ! 

Tel. 045-428856. 


Club Levant 

met leuke dames voor 
Grieks, lesb. erotische mas¬ 
sage, relaxen V 2 uur ƒ 100,- 
1 uur ƒ 125,-. Maastrichter- 
str. 156, Brunssum. Open 
ma-vrij van 12.00-24.00 uur, 
zat. van 14.00-22.00 uur. 

Tel. 045-275199 

Passion Privé 

Gaan de lontjes vanzelf 
branden. Ma. t/m zat. v.a. 13 

uur. Tel. 046-582540. 


Boys voor here! Aj 

Privé en Escort . W; 
Tel. 045 - 713062 - _^ pi 

Nieuw...Nieuw... Nieu^, 

SM huis d’O5 

Meester, meesteres, sla'jjï kj 
aanwezig. Geopend ma-Jv v c 
vr. 13.00 tot 23.00 uur. £* dj 
op afspr. Tel. 045-433 26^ 

DOLORES " 

AF 10 uur ook zat. en z° n 
045-721759 meisje 0y 


Chantalle nieuw pi ijn ANITA 

■* o nn r\ AC ~r a a —rr\—j ^ * * * * ’ 1 


18-23 uur, 045-714707. 

Monique 

Escortservice voor hem of 
haar, dagelijks v.a. 
20.00-6.00 uur. Bel voor info: 
046-582270. 


5 dames voor al Uw privé 
SM wensen! 

Tel. 045-462720. ^ 


Connie 

Tel. 045-714707. 


IMEHR ALS NUR EIN MÖBELHAU* 


/ IV 

ti 

/ h 
/ o 
ï 

fl G 

: k 

JA tl 


w- wm m w 


WW Jtf 
Mmm 

splli 

wKé 
■ y .+$^£$0$ 

$ÈÊÊ!^ 

Wjm 


KOOPCENTRUM 
(SP"' 

- 0 . 
r*m 

' 5 i 

WA 

w jmm 


m, 

JJP lig J ;,.] ; J 

* ? (v 

i'É # 4 , 


* ' * i 

: -' Vri 


Morgen, zaterdag 
tot 18.00 uur 
GEOPEND 


i p- 

: t p 


: f(S ( : (if 

Wh .Pp'f P 


■ ? 


: 


MMW ■ 


W'éÈ 

li# : - A 


I 4 WC -'Pii 


lllpl m : i .: sf!!^ : SS 1 0MÊk 

. .. . 


mr M 

W Jm 

A 

Wtm .é Een jeugdige omgeving om te 
spelen, leven en te studeren. 
Tienerkamer Pepino 

Kunststof grenen, 4-delig 

Bestaande uit: 

- kleerkast // . 

- buro io 

- bedbak ff 

- bed 90x200 cm / 
Afhaalprijs 

(zonder lijst en dekoraties) 


Honderden 

parkeerplaatsen 

direkt 

voerdexaak 


Prijzen in DM 

limburgs dagblad sport 


Limburgse kunststoters naar NK in Voorschoten 

Biljart uit het boekje Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 31 • Kunststoter Wingelaar 
uit Brunssum 
demonstreert een 
techniek uit het 
repertoire van het biljart 
artistique. 

Foto: FRANS RADE 


Bestuur fusieclub TWC Maaslandster ambitieus 

’ Jeugd winnen 
voor wielersport’ 
Van onze correspondent 
THEO KEYDENER 


Heerlen - Vanaf vandaag maken de biljartballen tijdens de 
jjttale kunststoten weer de raarste capriolen. Voor de leek zijn 
jj et onmogelijke figuren, maar daar weten de specialisten in 
jteze discipline op het groene laken wel raad mee. Zestig figu- 
P en staan er in het boek, verdeeld in zes groepen van tien. Een 
veredelde biljartcategorie die precisie vraagt. Nog tijdens het 
dijken de spelers in het handboekje om zich te vergewis- 
Ift van de voorgeschreven looprichting die de ballen moeten 

hebben. 


gekken en stoten. Soms huppelen 
® ballen op een haast frivole ma- 
^ er over het laken. In Voorschoten 
j^hien de ze week drie Limburgers 
,, actie voor de nationale titel. Na 
.«grote succes van Jean Bessems 
*-fcr • nu de beurt aan Ger Holka, 
ijlartin Wingelaar en Peter Ritman. 
. favoriet voor de titel is Heerlenaar 
f*waa ' In de Heerlense kwalificatie- 
^ , r ijd werd hij derde, om enkele 
ÏLö en later de finale in Nieuw 
jj^usden van Bunnekreef via tie- 
j r ®aks te verliezen. 

'in 6n memore erde Holka al: „Ik ben 
’ jk gaed e vorm. Op eigen biljart kan 
ik -^ S nu volop trainen, waardoor 
r *Ün huidige vorm kan continue- 
n. Daarom ben ik zeker van kan- 
„ b °P het kampioenschap. Maar ik 
me er ook rekenschap van dat 
y n atte vingerwerk is. De dag- 
v._ rrn telt, en de ballen moeten lo- 
n - Geluk moet je hebben.” 

gelopen week bezocht hij Parijs, 
ar de finale voor het wereldkam- 
ty^pschap kunststoten gespeeld 
g „, rd - Of hij lering uit de partijen 
"trokken heeft, zal het NK dit 
j® e keinde moeten uitwijzen. Hol- 
Vo ”* k ben in hoofdzaak gegaan 
(jj 0r Jan Bunnekreef, de titelverde- 
® er dit weekeinde. Mijn indruk 


was dat hij soepel speelde, maar 
niet subliem. Hij speelde in Paris in 
het WK een stuk onder zijn kunnen. 
Hij is te kloppen en ik hoop in de 
finale die kans te krijgen.” 

Finales 

Uitgangspunt van Ger Holka is het 
bereiken van de kruisfinales. Wint 
hij die, dan is hij door z’n finale¬ 
plaats automatisch gekwalificeerd 
voor deelname aan het wereldkam¬ 
pioenschap dat over een jaar in 
Grubbenvorst gehouden wordt. 
Voor hem een enorme druk tijdens 
deze titelstrijd omdat het WK zich 
in zijn eigen provincie afspeelt. Zijn 
eerste partij is vanmiddag tegen 
Van Kampen uit Poortugaal. Daar¬ 
na volgt de confrontatie met Martin 
Wiggelaar uit Brunssum. Morgen 
speelt hij de laatste poulepartij te¬ 
gen De Vos uit Amsterdam. 

Ger Holka die reeds zeker is van 
deelname aan het EK in Boedapest 
volgend jaar mei, is dus in een goe¬ 
de vorm. „Ik heb thuis kunnen trai¬ 
nen en ben goed uitgerust. Maar ja, 
toch zijn er andere factoren die het 
spel bepalen en ook het succes. We 
spelen in setjes van tien en daar 
schuilt toch altijd gevaar in. Maar ik 
ben vol zelfvertrouwen en goede 
moed.” 


Purnot combineert souplesse en gratie met agressie 


Van onze correspondent 
RAYMOND KERCKHOFFS 


GELEEN - Ondanks de sanering 
van het aantal wielerclubs, lijkt de 
Limburgse wielersport er vanaf vol¬ 
gend wielerseizoen toch op vooruit 
te gaan. De fusie van TWC Maas¬ 
tricht, WV Heuvelland en Wieler¬ 
club De Ster was geen noodzaak. 
Het is een bundeling van de krach¬ 
ten om sterker voor de dag te ko¬ 
men en over enkele jaren weer te 
kunnen wedijveren met de ’Hol- 
landse’-wielerclubs die nu de dienst 
uitmaken. TWC Maaslandster, zoals 
de nieuwe club heet, zit boordevol 
ambities. 


„We moeten voor een nieuw elan in 
de Limburgse wielersport gaan zor¬ 
gen,” vertelt de voorzitter Jan Vos 
van het negenkoppige bestuur, 
waarvan de gemiddelde leeftijd 
rond de dertig is, enthousiast. „In 
tegenstelling tot andere clubs zul¬ 
len wij veel aandacht gaan besteden 
aan de begeleiding van de renners. 
Niet alleen voor de amateurs-A. 
Ook de apiateurs-B, de dames en 
jongere categorieën worden op ge¬ 
lijke voet behandeld. Elke categorie 
krijgt een apart team dat bestaat uit 
minimaal drie personen. Vooral in 1 
de jongere groepen is dat van groot 
belang. Zij moeten het vak immers 
nog leren en weten nog niet goed 
hoe ze moeten trainen, welke voe¬ 
ding ze moeten gebruiken enzo¬ 
voort. Door een goede begeleiding 
kunnen we ze der gelijke zaken le¬ 
ren. Met een groots opgezette leden¬ 
wervingsactie zullen we de jeugd 
weer enthousiast proberen te ma¬ 
ken voor de wielersport. Organisa¬ 
tie van scholenwedstrijden en dik¬ 
ke banden wedstrijden staan op het 
programma. Daarnaast zullen we 
voor onze jeugdleden ook nevenak- 
tiviteiten organiseren, zodat er een 
onderlinge vriendschap tussen de 
leden groeit.” 


Buikdansen 
en taekwondo 


Van onze correspondent 
PIERRE FRAMBACH 


J^aastricht - „Dit is onge¬ 
twijfeld mijn beste jaar, het zal 
Moeilijk zijn om dat nog te 
^ v ertreffen. Maar wie weet?” 
A^akwondoka Karien Purnot 
rT) heeft weinig moeite om de 
plans op te maken. Nationaal 
phipioene stijl, NK-brons bij 
sparren, Limburgs kam¬ 
poen stijl en sparren en open 
jphburgs kampioene sparren, 
gh lijst om U tegen te zeg- 
ph. Toch wil de Maastrichtse 
o eer graag met haar collega’s 
S 1 en - „Ik was wat aan het in- 
^.apen. Tijdens de trainingen 
gelden de andere meiden me 
, c bter bij de les. Dat heeft ge¬ 
holpen, want ik ben bijtijds 
tat ke.r geworden en de resul- 
ten liegen er niet om.” 


Kaï 


eL rien . Purn °t is in taekwondo-land 
e ® e olijk een buitenbeentje. Ieder- 
hii een specialisatie waarin 

v an Zi ^ goed is - Oftewel het lopen 
h Poomsees > dus schijngevecht, 
pt sparren, het contactvechten. 
Sa len doet beide en is ook in beide 
ja a c ^ sv °l- En het is niet alleen dit 
l a ^, dat het zo goed gaat. Neder¬ 
ig lc ; Se titels, zowel individueel als 
f^ e / earnv erb a nd, zijn allang niet 
bjjjT °P .één hand te tellen. Over 
\v 0 r?, Urgse kampioenschappen 
Si nd , a Hang niet meer gerept. 
a bon 88 heeft zij een doorlopend 
i s ( jG le T en t op die titels. Jammer 
bet ■ m l n °f meer gedwongen, 
lat,internationale taekwondo moet 

w schieten - 

dan ‘* e ioternationaal meetellen, 
ni n° et je natuurlijk wel de trai- 
V 0 if en van de nationale selectie 
ik Tot enkele jaren terug heb 
’ï'aeK ë edaa n, samen met mijn 
is 'Clubgenote, Irene Mols. Zij 

ga an In . naar het buitenland ge- 
e lke l/^ S abeen moet gaan is dat 
post , er weer oen aardige kosten- 
b aa _ p us het is ook tijdrovend. 
p at i ° m heb ik de trainingen van de 
Jam se I ec he eraan gegeven, 

ïo jp er > maar zo liggen de feiten. 
\V e j„. ?. robeer ik zoveel mogelijk 
al jï Jden te doen en dat lukt nog- 

aardig.» 

?» rnot is ve rzot op taek- 
hiiin een »Dat blijf ik tot 

Wat H; estl gste doen,” geeft zij aan 
TVoin^ 6 s P° rt voor haar betekent. 
*haal a? lS bb haar bijna net zo nor- 
a hder iS rj eten en drinken voor een 
*°’n tio” Per week sta ik minimaal 
hiet H Q n Ul ? r op de mat > waarbij ik 
kereidi r . Vvebs * r *j den t eb I n de voor- 
tio na ,„ °P de Limburgse en na- 
z °Wat H . m P ioensc happen heb ik 
st aan t„ le weken aan een stuk 
b aat Tu ai u en ' Maar het heeft ge- 
hiiin • beb veel te danken aan 
de Hp«ri mer Harr Y Beckers en aan 
heb ^ nse grootmeester Seo. Ik 
tf aind^ 1 o Ch l ts een keer b « Seo ge- 
betailq!! 1 to ^, n heb ik een sch at aan 
°Pgedaan van die man.” 

^urnm taekw< >ndo heeft Karien 
s teunm no ^ een bijzondere onder- 
mg: buikdansen. De demon¬ 


stratie die ze geeft is verre van wel¬ 
lustig of opwindend, maar onder¬ 
streept juist haar bewering omtrent 
de aanvulling op het taekwondo. 

Purnot: „De technieken die je bij 
het buikdansen aanleert, zoals bij¬ 
voorbeeld alleen bewegen met je 
boven- of onderlichaam of uitslui¬ 
tend je armen, kan ik gebruiken bij 
de stijloefeningen. Poomsee’s moe¬ 
ten krachtig uitgevoerd worden om 
overtuigend over te komen, maar 
om dat te bereiken heb je weer sou¬ 
plesse nodig die ik hoofdzakelijk 
put uit het buikdansen. Voor mij 
een ideale combinatie van bewegin¬ 
gen.” 

Bij al haar successen heeft Karien 
Purnot nog een wens en dat is de 
nationale titel sparren. „Dit jaar was 
er opnieuw brons. Maar ik wil meer. 
Ik heb een ’angstgegner’ in de vorm 
van Massetti uit Leiden. Ik moet al¬ 
tijd in een toernooi groeien. Kom ik 
Massetti in de voorronde tegen dan 
verlies ik van haar. Maar in de fina¬ 
les ben ik haar steeds de baas. Heel 
typisch. Maar eens komt de dag dat 
ik haar bij de nationale kampioen¬ 
schappen in een finale tegen kom. 
Hopelijk het volgende jaar.” 


Tsjechen en voormalige OosUluUsers op toernooi Helios 

Toppers tillen in Simpel veld 


Van onze correspondent 
EDDYBUDÉ 


SIMPELVELD - In hotel Oud- 
Simpelveld wordt morgenavond 
een internationale gewichthefwed- 
strijd gehouden. Drie gelouterde 
ploegen treden vanaf 18.30 uur in 
het strijdperk: Helios, SV Meissen 
en Praha. Helios-voorzitter Jan de 
Boer is erg in zijn nopjes met de 
aanwezigheid van het wereldbe¬ 
roemde SV Meissen uit de voorma¬ 
lige DDR en de ijzersterke Tsjechi¬ 
sche politieschool Praha. „Dit 
wordt het hoogtepunt uit ons sei¬ 
zoen,” voorspelt de preases van de 
organiserende Simpelveldse club. 
Absolute topper morgenavond is 
Mark Huster van het in de Bunde- 
sliga uitkomende SV Meissen. „Hij 
behoort tot de sterkste gewichthef- 
fers ter wereld. In 1991 werd Huster 


derde op het WK in de categorie tot 
82,5 kilogram. Tijdens de Olympi¬ 
sche Spelen afgelopen zomer in 
Barcelona greep hij de vierde/vijfde 
plaats tot negentig kilogram. Het is 
uniek als een dergelijke topatleet 
bij ons zijn enorme kracht gaat to¬ 
nen. Ik reken derhalve morgen op 
veel publiek.” 

Ook wordt veel verwacht van de 
Praagse politieschool Praha. „Praha 
is een opledidingsinstituut waar de 
beste talenten uit Tsjechoslowakije 
worden klaargestoomd voor de we¬ 
reldtop. Als zij zich aan hun woord 
houden, wordt een veertienkoppige 
ijzersterke ploeg afgevaardigd. Ik 
ben benieuwd of zij in staat zijn SV 
Meissen achter zich te laten. In het 
vroegere Oost-Duitsland en Tsje¬ 
choslowakije heeft de gewichthef- 
sport zich veel verder ontwikkeld 
dan in ons land. Voor Helios is het 
nuttig en leerzaam zich van hun 


trainingsmethoden en mentaliteit te 
vergewissen. Daar kunnen we veel 
van leren.” 

Het is de vraag of de matadoren van 
Helios zich in dit buitenlandse ge¬ 
weld staande kunnen houden. Pas¬ 
cal Lataster, Roger Godschalk, Wiel 
Frijns, Ruud Middelhoven, Amy 
Janfada en Jan Janssen zullen „tot 
het uiterste moeten gaan om ook 
maar in de buurt te blijven,” ver¬ 
volgt De Boer. 

„Maar voor ons is het een welkome 
afwisseling van de competitieperi- 
kelen. En een uitstekende manier 
om internationale ervaring op te 
doen. Acht mille hebben we groten¬ 
deels uit onze clubkas moeten neer¬ 
tellen om deze ploegen hier te krij¬ 
gen. Hopelijk laat het publiek ons 
morgen in Hotel Oud Simpelveld 
niet in de steek.” 


Honderd vijftig leden 

| TWC Maaslandster zal volgend sei¬ 
zoen ongeveer honderdvijftig fiet¬ 
sende leden tellen. Daarmee beho¬ 
ren ze tot de grotere Nederlandse 
wielerclubs. Zo hebben er ruim vijf¬ 
tig amateurs-B een licentie bij de 
club. Dat is maar liefst driekwart 
van het Limburgse peloton in die 
klasse. 

Rob Clement van de sportcommis- 
sie: „In de jongere groepen hebben 
we ongeveer dertig leden. Dat is de 
hoeksteen voor de komende jaren. 
Misschien hebben we dit jaar nog 
niet een van de sterkste amateur-A 
ploegen in de regio, maar door aan 
de jongere renners aandacht te 
schenken en die voor ons te winnen 
hopen we dat in de komende jaren 
te verbeteren. Wie de jeugd heeft, 
heeft immers de toekomst. Maar ik 
denk dat onze A-amateurs, die voor 
de meeste publiciteit moeten zor¬ 
gen, toch wel de nodige successen 
gaan boeken. Met ondermeer Rene 
Kühlmann, Roger Vrancken, Roy 
Görtzen, Flavio Pasquino en Mauri- 
ce Vanderlinde hebben we toch di¬ 
verse toppers in huis. Daarnaast 
bieden we ze een goed wedstrijd- 
programma aan. De Promotiekom- 
petitie, de Ronde van Luik en Trip- 
tique Ardennais staan op het pro¬ 
gramma.” 

Financieel is het plaatje van de wit- 
rood-oranje-gele formatie nog niet 
rond. Penningmeester Peter de 
Vreeze hierover: „Er zijn onderhan- 
delingen met enkele bedrijven die 


Voormalig hocheyhoofdklasser nu bevlogen trainer 

Paul Beurskens 


’pusht’ de jeugd 


Van onze correspondent 
EDDY BUDÉ 


HEERLEN - In 1966 werd hij 
lid van Hockeyclub Heerlen. Vol 
ontzag en respect keek Paul 
Beurskens als elfjarig broekje 
naar geroutineerde krachten in 
de hoofdmacht, die schijnbaar 
moeiteloos en vooral met de no¬ 
dige flair bal en stick hanteer¬ 
den. Een kwart eeuw later zijn 
de rollen omgedraaid en geeft de 
voormalige hoofdklassespeler de 
jongere garde het goede voor¬ 
beeld. En dat doet hij als coach 
bij HC Heerlen en Aken behalve 
met verve ook nog met het groot¬ 
ste plezier. 

„Werken met jeugd heb ik altijd 
al uitdagend gevonden. Vooral 
op jonge leeftijd zijn ze relatief 
gemakkelijk te kneden. Worden 
ze ouder, dan willen ze ook nog 
het waarom weten en gaat het 
moeizamer.” 

Bij Hockeyclub Heerlen heeft 
Paul Beurskens samen met 
Heather Coolen en Riet Küper 
de topjeugd onder zijn hoede. 
„HC Heerlen telt vijfhonderd le¬ 
den, waaronder driehonderdvijf- 
tig jeugdleden. Die grote interes¬ 
se van jongeren is ondermeer 
een gevolg van de goede naam 
die wij in de loop der jaren heb¬ 


ben opgebouwd. Zaken als spor¬ 
tiviteit en mentaliteit hebben wij 
hoog in het vaandel s1;aan. Daar 
wordt bij ons voortdurend op ge¬ 
hamerd. Maar ook wordt er aan¬ 
dacht geschonken aan nevenak- 
tiviteiten. Een jeugdige hockeyer 
voelt zich bij HC Heerlen blijk¬ 
baar happy en dat willen we ook 
zo houden.” 

Kweekvijver 

In de immense Heerlense 
kweekvijver ontwaart Paul 
Beurskens tot op heden één echt 
groot talent. „Brandon Coolen 
heeft het in zich om tot een 
hoofdklassespeler uit te groeien. 
Hij is pas vijftien, maar als je 
hem op het veld bezig ziet, is dat 
een lust voor het oog. Ik heb ook 
het idee dat hij de juiste instel¬ 
ling heeft. Dat is vaak een bepa¬ 
lende factor of iemand echt 
doorbreekt. Talent alleen is niet 
voldoende. Resultaten komen 
niet zomaar uit de lucht vallen. 
Een sterke mentaliteit en een to¬ 
meloze inzet zijn onontbeerlijk. 
Tegenwoordig zie je dat vooral 
de oudere jeugd wordt afgeleid 
door andere hobby’s. Ook school 
is vaak een belemmerende fac¬ 
tor. Het prestatieve element 
hoeft binnen een club zeker niet 
altijd de hoogste prioriteit te 
hebben. Leden een nuttige in¬ 


vulling van hun vrije tijd geven, 
is minstens even belangrijk.” 

Als geen ander weet Paul Beurs¬ 
kens wat er leeft in de Limburg¬ 
se hockeywereld. De tussenba¬ 
lans is zo slecht nog niet. „Ik heb 
het idee dat we in onze provincie 
prestatief in de lift zitten. Clubs 
als Venlo, Roermond en Maas¬ 
tricht spreken inmiddels een 
woordje mee in de hoge regio¬ 
nen van de competitie. Nog op¬ 
vallender is de geweldige hausse 
die het jeugdhockey momenteel 
beleeft. De jarenlange investe¬ 
ring van de verenigingen in 
jeugd beginnen vruchten af te 
werpen, zowel prestatief als 
kwantitatief. Zeer vermoedelijk 
ook een gevolg van betere sa¬ 
menwerking tussen de verschil¬ 
lende clubs. Was het vroeger on¬ 
derling nog wel eens haat en 
nijd, tegenwoordig wordt elkaar 
sneller de hand toegestoken en 
valt een ’wijgevoel’ te bespeu¬ 
ren.” 


Vlaggeschip 


Het stoort Paul Beurskens dat 
de aandacht van de buitenwacht 
zich meestal richt op de resulta¬ 
ten van de hogere senioren¬ 
teams. „Dat is niet terecht. Een 
club is toch zeker meer dan een 
eerste team alleen, wat te vaak 
als het zogenaamde vlaggeschip 
wordt betiteld. Ik ben bijzonder 
te spreken over de verrichtingen 
van onze B-jeugd. Zij behoort tot 
de beste in heel Limburg. Bin¬ 
nenkort wordt misschien promo¬ 
tie naar de hoogste landelijke 
klasse bewerkstelligd. Dat zijn 
zaken die ik belangrijk vind. 
Waarom besteden kranten altijd 
zo weinig aandacht aan jeugd?” 


• Paul Beurskens gooit een 
dan een eerste team alleen.” 


balletje op. „Een club is'meer 
Foto: KLAUS TUMMERS 


hoopgevend zijn. Echter geen spon¬ 
sor betekent voor ons niet meteen 
het einde. Het plaatje met onze 
plannen zal dan alleen een klein 
beetje kleiner worden.” 

Gold Race 

Secretaris Lou Maessen vult aan: 
„Ook met het organiseren van wed¬ 
strijden kun je geld verdienen. Ne¬ 
gentien wedstrijden zullen wij met 
plaatselijke comités op touwen zet¬ 
ten. Dat is veertig procent van alle 
wedstrijden binnen de provincie. 

De Heuvelland Tweedaagse staat 
weer op het programma terwijl we 
ook kandidaat zijn voor de organi¬ 
satie van de ’kleine’ kampioen¬ 
schappen in Sint Geertruid en Vij¬ 
len. Daarnaast helpen we mee aan 

de Triptique en de Amstel Gold Ra- 

_ _ >» 

ce. 

Tweede wedstrijd 
horecasporters 

KERKRADE - In D’r Pool te Kerk- 
rade is morgen de tweede competi- 
tiedag van het horecasport-circuit 
92/93. Van 10.30 tot 18.00 uur wor¬ 
den de disciplines schaarbaankege- 
len en flipperen afgewerkt. Na de 
eerste wedstrijddag in Maastricht, 
waar poolbiljart en sjoelen op het 
programma stonden, zijn zus en 
broer Jolanda en Robert Konnen 
uit Brunssum koplopers in de per¬ 
soonlijke klassementen Limburgs 
sportman en sportvrouw. Het totale 
circuit gaat over zeven wedstrijden 
met veertien takken van horeca- 
sport. 


RKSV Heerlen 
jubileert 

HEERLEN - De derdeklasser 
RKSV Heerlen bestaat 75 jaar. 
De club houdt ter gelegenheid 
van dit jubileum een receptie in 
het Juphuis aan de Schandeler- 
straat 81 te Heerlen, van 19.00 
uur tot en met 21.00 uur. 


Kodokan strijdt 
om clubtitels 

HEERLEN - Judoclub Kodokan 
uit Heerlen houdt zondag de club- 
kampioenschappen. Deze worden 
gehouden in de sporthal ’De Hel- 
denvier’ en beginnen om 13.00 uur. 
Tijdens de pauze worden judo- en 
jiu jitsu-demonstraties gehouden. 

Districtstreffen 
in Nederweert 

HEERLEN/ROERMOND - Morgen 
vindt in café-zaal De Knip aan de 
Kerkstraat in Nederweert de return 
plaats van de districtsuitwisseling 
van de regio’s De Oude Mijnstreek 
en Midden-Limburg van de Neder¬ 
landse Golfbiljart Bond. De ont¬ 
moeting gaat tussen vijf teams: drie 
heren; een senioren en een dames- 
zestal. In januari werd in Schaes- 
berg de eerste wedstrijd verspeeld. 
De ontmoeting begint om 15.00 uur. 


agenda 


Aankondigingen voor woensdag 
naar sportredactie Limburgs Dagblad 
postbus 3100. 6401 DP Heerlen 
Onder vermelding van 'agenda' 


VANDAAG 

Biljarten, Borgharen. Lokaal BC 
Nazareth aan Kerkstraat 11. Per¬ 
soonlijke kampioenschappen iibre 
klein, klasse Cl. Aanvang 19.30 
uur. Ook morgen en zondag. 

MORGEN 

Volleybal, Maastricht, sporthal 
Geusselt, 17.00 uur: Rapid VC- 
Peelpush (dames) en Rapid VC- 
Revoc. 

Volleybal, Heerlen, sporthal Kal- 
deborn, 14.45 uur: VCH 2- Henzo/ 
Oikos 2 (dames) en VCH-WC 2, 
17.00 uur: VCH-Henzo/Oikos (da¬ 
mes) en VCH 3-VC Velden. Land¬ 
graaf, sporthal Baneberg, 16.30 
uur: Geevers/VCL-Rentokil/ZVH 
2. Kerkrade, sporthal Rolduc, 17.00 
uur: Furos-Hovoc (dames). 
Handbal, heren: eerste divisie: 
Bevo-Quintus (20.30 uur); tweede 
divisie: Erica-Caesar (20.15 uur); 
derde divisie: Jupiter-V&L 2 (20.15 
uur); Vios-Willem Bos (20.05 uur). 

ZONDAG 

Handbal; dames: PSV-Bevo (13.25 
uur); Swift-SEW (14.25 uur); V&L- 
Hellas (13.25 uur); eerste divisie: 
Iason-SVM (14 uur); Sittard-West- 
landia (14.35 uur); Loreal-Hermes 
(13.20 uur); tweede divisie: Blauw 
Wit-Zephyr (14.05 uur); Posterholt- 
V&L 2 (12.05 uur); Esca-Noav 
(13.35 uur); derde divisie: Leudal- 
Aristos (13.20 uur); Sittard 2-GHC 
(13.15 uur); Margraten-Caesar 
(13.05 uur); Rapiditas-PSV 2 (13.05 
uur). 

HEREN: UDSV-Noav (15 uur); Lo- 
real-Satumus (14.40 uur); tweede 
divisie: Swift-Sittard 2 (13.05 uur); 
Blauw Wit 2-UDI (15.20 uur); 
UGHV-SVM (15 uur); Rapiditas- 
Blerick (14.20 uur); derde divisie: 
Zwart Wit-HBS (13.10 uur). 

EXCLUSIEF bij: 

^sRoeks& 


Meertens 


brillen kontaktlenzen oogmetinc 


geleenstraat 2 
HEERLEN 045-740713 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 11 december 1992 • Pagina 


irsBfrsewF /