Skip to main content

Full text of "Svoboda-1921-155"

See other formats


— " ц *мїйВіГ"'* м Т*** К Д "*• т к "ітш И 4 V *" *' ******* *• і'"' ** "* " ***** ** 

4 
»мдовип орґ 

. -^ 

ІРИ ЦЕНТИ число ш. джерзи ситі, н. іик. севедл. *л> липні т. 
ВІЙНУ 
ДЕРЖАВАМИ РА^ 3 »^ «^-Джерзі, 2. липня. — Президент Гардмнг, 
ммрин в гостині у сенатора Джозифа Фрілімг- 

дизена, гіЧь ь небег^Г 1 ^валаїгу американським конгресом ре- 
волюцію ігЬц з;л -.^ »€ війни з Німеччиною І Австрією. 

РезолиЯьі Уявляє, то війна, проголошена на основі ре- 
волюції коні »*:)■. З 6. цвітнн 1917. та 7. грудня 1917. року уже 
; покінчи лава!^^> .. " ~ 

Г»л*очасно Злучені Держави застерігають собі І своїм го- 
усякі права, привілеї, відшкодований та корнети, які 
р недугували на основі завішення рружя з II. падолиста 
1918. року, або на основі участи Злучецих Держав У війні, або 
на основі мнра у Вейрсай, або на тій основі, що до того має 
прано котрий небудь союзник Злучених Держав. 

ЙДУТЬ ЖАДАТИ ПОВОРОТУ АМЕРИКАНСЬКОЇ АЩ 
З НІМЕЧЧИНИ. - 

ВАІ1ІІНҐТОН. 4- липня. — Сенатор Джансон заявив, шо як 
президент Гардинг не потішиться І зараз не видасть розказу 
відмикання американської армії знад Рену, то він внесе в 
конгресі резолюції», яка зажадає від секретаря (міністра) вій- 
ни сето відкликання. ПЕРША ЖЕРТВА З ПАТРІОТИЧ- 
НОГО СВЯТА, 

Перша жертва американсько- 
о свята Четвертого Липня по- 
іерла в суботу, 2. липня, то є 
іа два дми перед святом. Є нею 
Віліям Рам з Нораок, Конектн- 
Майком Ан- кат. Він бавився 
нуці і Вальтером Бнсинецькни 
та Майком Сантельом, стрілню 
ііеред святом з торпеда. О 
днн набій вистрілив передвча 
сно. а наслідок вибуху був та- 
кий, шо Рам дістав корч щоки 
і помер в шпнтали, а Майк Ан- 
нуці та Вальтер Внсинецький 
потерпіли такі рани, що відай 
помруть також. Сантельо був 
раненим легко і певно вийде..- 

Під вражіннєм трагедій ме 
йор місти видав заборону про 
давати чшетолі навіть на сліпі 
патрони та другі штучні огні 
які можуть покалічити люднії ПРОВІДНИКИ ЗЕЛІЗНИЧИХ ЮНІЙ ПРОТИ СТРАЙКУ. 

ШІКАҐО, 2. липня. — Провідники юній зелізннчих робіт- 
ників, котрі відбувають тут нараду в справі порішеної Феде- 
ральною Зелізішчою Робітничою Радою знижки заплати, по- 
становили не викликати страйку зелізннчих робітників. Вони 
постановили віднестися до робітників, віддаючи їм справу до 
остаточного рішення, але рівночасно видали свою опінікніро- 
ін страйку. > 

Причиною такої опінії було -те, шо провідники зелізнн- 
чих юній не уважають справи заплати за най важні йшу справу 
політики робітничих юній; вони думають, шо заплата підне- 
сеться, як лише в Америці рушиться бнзнес наново. 

пжшитшшшл - 

ОЯ айши» Мгдиішшяіп цят іт плі или, 

РОЧЕСТЕР, Ню Ріори. - Велика лава присяжних суші» 
обжалувала вісьмох торговців вуглем з Лакпорт за те. шо ду. Тут суддя хотів погодити | з аІ „„ СЬ кин свою відозву 
вони «али змовитися ноитролніватн піни на вуголь, усунути посварених братів і радив бать- час: 
конкуренцію І зробити собі великі гроші. ПОПРИ КУЛАЧНУ НЮ. 

З Пнтсбурга доносять, що 
один АЙрнш, на іми Джан Ма- 
говні, так одушевився побідою 
анриського боксера Демпсі, що 
зараз назвав свого новонаро- 
дженого сина Джаном Демпсі 
Маговні. Вечером його відвідав 
ного брат і став переконувати 
"і ото про невідповідність по- 
дібного Іменн. Ьатько вперся 
на своїм; брат розгоричнвея 
так, що кинувся з кулаками до- 
казувати невелике "значіннє ку- 
дачного _гсроя. Остаточно по З ПОВСТАИЧОГО РУХУ НА 
УКРАЇНІ. , 

ПОВСТАНЦІ ВІДОЗВИ. 

Від одного з наших прнхиль 
,Укра : 
їла три 
„Укра- 
мсти", дві 
*ктан- 
ідній 
дного 

І .ІЬВІІ 

:ий Вістні 
повстанч 
ніького 
„Нсеукраі 
чеського'' 
них пишеться: 
М« рішучий час внзі 
країни. Скоріше до праї 
ріте до загального 
між собою, щоби вс 
стати до рішучого бої 
скинути з себе більщрвиі 
московське ярмо! 
Гуртуйтесь держіть 
иіь собою і зо всіма 
чеськими комітетами! Донома- 
гаь)те всім необхідним повстан- 
ияи! Закладайте скрізь <*вої у- 
країнські гуртки! Будьте гото- 
вими до рішучого виступу! Ґіро 
день загального виступу' Про 
день загального наступу буде 
оголошено. Хай живе вільна 
самостійна Україна. Геть владу 
рабіжників комуністів! 

Всеукраїнський Повстан- 
чеськнй Комтет. КОШТИ ВЕДЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО УРЯДУ, 

ВАШІНїТОН, «. липня. — Департамент (міністерство) 
скарбу видало обчисленне про кошти удержання уряду Злу- 
чених Держав в році, кінчаючімся ЗО. червня 1921. року. 

Кошти ті виносять 5 міліярдів ЦІ міліонів 927 тисяч 680 
яо-інрів. Приходи уряду виносили в тім році 5 міліярдів 624 
иіліони 932 тисячі 920 долярів. 

І видатки І приходи уряду були низчі, як в попереднім фі- 
скальнім році. кови назвати сина яким ннчим „Одначе прощаючи заблуд, 
іменем. Переконування на піно шим, совітська вдасть поведе 
нр ппмог ,„ см„ огтіточно безпощадну боротьбу з зако- 
не помогли. Є) ДЛЯ остаточно . І(ИМ дандитіезіпом. Тямте, 
увільнив батька дитини, а бра- , що не явившись на шш братній 
та його засудив, щоби купив „оклик, підписуєте на себе 
смертний засуд І виключуєте 
на завжди з чесної трудової 
селянської сімї". БУРЯ ЗНИЩИЛА ШО, АБЕРДІН. Савт Данота; з', липня. - Страшна буря (тая 
зване торнадо) вдарила послідноі ночи на місто Фрадерик в 
стейті Південна Дакота. 

Буря знншнла просто кожлий будинок в місті, зробила 
шкоди на 100 тисяч долярів. вбила одного чоловіка та ранила- 
8 осіб. Буря спинилася по 10 днях страшної спеки. Снла п була | 
така велика, шо коло Такома Парк підняла а геру зелізннчия 
тор на просторі одно! «ИЛІ. видувши вперед зпід шин увесь 
насип. На авірпи торнадо вивернув ряд 19 возів. Одна жеиши- 
на віднесла тяиікі потовчения від тог», шо вітер скішуя В з 
веренди дому; її иа»д«но опісля без притоммостн, зі страшною^ 
раною в гол<нм. Шдчи бурі погнб Арне Андулоиі він помагав 
родині виаіс-татися а- «ому через «вір з ПИВНИЦІ. ВІтар подув 
силиійше І звалив дім на нього. Його видобуто опісля уже «е- днтині перші черевики. 

В тій самій місті поліцій від. 
дала до дому божевільних Гарі 
Меккі. учителя в питебурськін 
зкадсмії. котрий дістав помі- 
шанне розуму відай на тлі ку- 
лачної боротьби межи Карпен- 
тіе та Демпсі. Він вибіг в ночі, 
убраний в нічну одежу, та став 
обкндувати каміннсм дім, в ю 
трім ж-ив сам, та сусідні. Вибі 
вакічи Вікна, 
знав Демпсі, ПАНІСТЬ УРЯДНИКА? 

Урядники міністерства війни 
відкрили брак дуже важних до- 
кументів, які мали пропасти з 
бюрка самого бувшого міні- 
стра фльотн Джосіфаса Дейні- 
елеа. Урядники ломлять собі 
голову над тим, чи причиною' 
запроппщення документів була 
розсіялість міністра чи крадіж 
ікого німецького шпіоіоа. Що 
днвнійше те, шо як уряднню- 
відкрн.іи брак документів, во 
ни зараз не повідомили міні 
"",стра, але промовчали цілу сира 
Пора В у ( аж новий міністер фльотн 
та припадково довідався про до- 
сь.'кументн. Пропавші плини ио- 
по- давали, як боротися проти ог- 
- на найбільших амернкан- 
< воєнних кораблях. 

ПРИЗНАЛИ 
ЗДОРОВИМ УМОВО. 

ЗавІзваиі судом лікарі при- 
знали Лаврентія Кубаля, поль- 
ського робітника, шо в рабів- 
ничім намірі забив недавно ста- 
руху ІЗартлет.у Вест Геистед на 
Лонг Дйлеид, здоровим умово 
і відвічальним за вчинки. Роз- 
права проти нього починавсь в 
середу, в Мініола. 

ВІСТИ ЗЗА ЗБРУЧА. 

Від особи, що останніми ча- 
сами перебувала в Ьа.ттському 
повіті і в Камянш, а перед тре- 
ма тижнями прибула до Галн- 
чнни^лонддієїш^я.сдідуюч.е^^ 
Університет в Камянні фун- 
гуе правильно. Він поділений 
на 5 інститутів: правничий, со 
•діяльних наук, історично-фі 
льогічний, біольогічний і бота 
нічний. На університеті україн 
ськин напне. Професори Укра- 
їнці і Москалі. З Галичан д-р 
Гаморак, д-р Завадскнй і Дми- 
терко ,(лікар-матураліст), сту- 
денти Українці і Жиди. В остан 
приїхав сюди з Харко 
ва гімназійний професор При 
мак і старається о місце на уні 
верентеті. Ннсші школи (єдл 
мая"реферуваві як*подіТІІКра-|но-трудові) першої, другої 
сная Армня" з 1 1. май с.р , Нар^третої степені українські і мо 
комвем Мануільський про за- С ковські. По містах і місточках 
сівт- кампанію. Завданням за- 1 зак , іаД ається московські шко- 
сівної кампанії було всягнутн в ВІДОЗВА ДО ПОВСТАНЦІВ. 

Красная Армия" з ЗО. квіт- 
ня н. р. подає відозву Затон- 
ського до повстанців, в нкій він 
сповіщає, то совітське прави- 
льство рішило продовжити 
повстанням, які хочуть корн- 
Я амнестії, речннець-зло- 
оружя і згаюшення у су-' місцевих -мастив до 15. ман. ЗАС,ВНА к КА«ПАМ.ЯНА 

На засіданню сесії Вушка 6. *' 

Чаїотні. дрда£, що повстанці дістануть грошеву ПОМІЧ Із 

заграннні, а навіть війскову підмогу. 

РАДЕК НЕ ЗАБУВАЄ ПРО СВІТОВУ РЕВОЛЮЦІЮ. 

РИГА, столиця Латвії, 4. липня. — На зїзді так званого 
„третього Інтернаціоналу" Кароаь Радек промовляв за тни, 
щоби большевнкн не покидали агітації за світовою револю- 
цією. 

Він казав, що не треба вірити, що час боротьби перейшов, 
але боротись далі, а бодай вести пропаганди і то як не прямо 
за світовою революцією, то бодай задля науки, як боротись. МИРІШІ шили е 

тпгіші он луди а 
По ДЕІШСТРАР ПРОТИ ПРОГІНЩИНОГО ЗАКОНІ 

НЮ ИОРК. 4. -тіш. — Понад 20.080 людий взяло участь 
в пояоді проти прогнбіиійного закони, який відбувався тут 
нині ина.0 великої впеки вулнияаи иісга. Похід уряджувала 
Аиерниш Л«6«||твоЛІГ,«отра сп|>діл*л»ея басато більше уча- 
гннків, яві ІІ прийшло. П»хід переглядає меяор міста Гайлен. 
В поході брав участь один пропоаідти. Демонструючі несли 
написи проти »Іс1мияДц«)-аХ поправки *° американської кон- 
ституції та законе Волстед)і. 

ДЕНВЕР, КОЛОРАДО, 4. лип». — Роберт Нот, 55-аітний 
чущнва, «пав на міецн нежнвнй, коли перед ним вибухнув ве- 
ликі* штучний огонь, киненяй кимось для святковання „Свя- 
те Свободи": Лікарі догадуються, шо прнчзшою смертн буао 
нервове потрткенне, спричинене нагани гуком. завела його на полі- 
цій ну стацію, де професор че- 
рез цілу ніч кричав про Демпсі 
та Карпснтіе. Над ранком до 
його келії підійшов суддя. 

,.Я готов до боротьби", — ка- 
же професор, уже троха усно- 
коєний. 
— „До якої?" ■*- питає суддя. 
„Якто, ви не знаєте, що я маю 
битися нині з Карпентіе?" дн- 
вуєсь црофесор. ' 

,БаЖ8ю вам доброго ша- 
- відповів суддя, і казав 
відослати нещасного професо- 
ра під опіку лІкарів-лснхіятрів. 
Сподіються, що професор з ча- 
сом вийде зі свого розярення. . я ; сім ропі засіиу-плошу з" 1916 & «Д ^» н « Ж « ів - По ^ 
Гя М » & Р-Озиминавсімнанримінедо- всюди українські школи. Ькра- 
3 писала. ,їнізація шкільницства всюди 

В миколаївській і одеській переведена. По селах справа 
поернінх недосів озимини ко- легка, бо є досить українських 
ишеться між 30 — 36. Зреш- у іттел і в По містах труднінша 
тою стан озимини вдоволяю- і , мпапа бо нс достае укрнін . містах дуж^ ДЛЯ ІРЛЯНДІЇ, ТРОС ЛЮДИИ ПОПИЯОСЯ 
ПІДЧАС ПІКНІКУ, 

Підчас пікніку в річницю о- 
сновання одного товариства в 
Сейнт Джансбері, Вермоит, у- 
топилося троє людий. 

Панна Перл Тапер підчас ку 
педи нагло наскочила на гли- 
бінь і не вміючи пяивати, стала 
потанатн. На її крик кннулась^а трнміс стан озимини вдоволяю- 
„. Недосів ярого збіжа в м СІІ Р ава . 
р. був великий. С. р. успіх ку- ських учителів, 
и кращий. „К. А." пише: „Сей | АпровізацІя 
спіх в значній степені поясни- лиха, 
ється законним закріпленням 3 Галичини перебувають на 
за трудовим селянством права у ; . К||ІВІ: Михайла Бі- 
на користування землею, зимі- "Ч"* 1 "-- > . п пш ^«илв 
кою продразверстки наглом і ляч, д-р Налив, Лев Рожанков- 
вкінці стнхненням горожан- ськни, д-р Никнфор 1 ІрНЯК, В 
ської війни. |Жмеривці: Микола Мельник, 

Тепер можна сказати, що в аптнкар, хорунжий Лазар; в 
сім році засівна площа дігнала Крут аХ ; франц ПалашевськиЙ, 
засівну ндошу з 1916 р., а в де- м ла Іван0 чко з Надвірнян- 
котрих губерніях навіть пере-- р ятни 
висшила/ Недосів можливий в Бмті.^асидь Ратнч. 

тільки в губерніях, де йдуть Гімн, учит., о. Дуднк, Осип Ко- 
повстання. Ціль, яку собі по-'нов; Шершенці: о. Косевнч в 
ставлено: 870 міліонів пудів ш „ ита ді; повіт Балта: суддя Я- 
збіжа — буде осягнена вповні.' жінкою, і 

Мануільський підніс ролю чер-. . ... і . 

воної армії в засіаній <-# ШЩТ БОЛЬШЕВИКІВ НОВИЙ КАБІНЕТ В ІТАЛІЇ. 

РИМ, столиця Італії, 4. липня. — По уступлешоо преміерв 
Джіолітті остаточно утворив новий кабінет Боготі, котрий е 
преміероч, міністром внутрішних справ І покищо також за- 
кордонних справ. 

ЧОМУ ПОЛЬСЬКІ МАРКИ ЛЕТЯТЬ В долину? 

ПОЛЬЩА € В РОЗПАЧЛИВІМ ФІНАНСОВІМ ПОЛОЖЕННЮ, 
. З ЯКОГО НЕ МОЖЕ ВИЙТИ. 

ВІДЕНЬ, 2. липня. — В останніх днях польська марка по- 
стійно яетнть в долнму. Вона вже тепер майже не «ОСЧММ 
жадної вартости. За амернкажького долара р- теп*Д 2300 
польський марок; за одного американського ^ента 25 поль- 
ських марок. Своєю безвартосностю польські марки зближа- 
ються до російських бодьіііеллцькня рублів, , 

ПОЛЬСЬКІ І БОЛЬШЕВИЦЬЮ ГРОШІ Н^НІ НАЙГІР- 
ШІ У СВІТ. 

Причин сього увадку польських марок е богато. 
Передовсім польський урад забогато надрукував папе- 
рових марок. Обчисляють, шо він має вже до 100 біліонів своїх 
марок, на як! не то ШР не має жадного покриття, але над яки- 
ми навіть не має жадної кояиролі. 

Найбільше Польщу зруйнувала фінансово війна. Вона сеї 
війни ше досі не скінчила й армії не розпустила. ЧЕРЕЗ ТЕ 
НОЛЬША ТЕПЕР МАЄ V СВОЇМ БУДЖЕТІ МІСЯЧНО НАИт 
МЕНЬШЕ 5 ЬІЛІОШВ НЕДОБОРУ. Сей недобір е сталий, отже 
Загальна сума його щораз то зростає. На покрнтте недобору 
Польщі ніхто не хоче позичити грошнй, бо Польша політич- 
но стоїть зле, а тако* не має виглядів на зараду проти фі- 
нансової, руїни. ...... у 

Один загрлннчннй банкнр сказав про Польщу таке;.. 
— - Як можна Польщі позичати гроші, коли вона за МІСЦЬ 
віддавати довги, мусить все затягати нові. Польща се банкрот, 
котрий латає своє животінне щоденними новими довгамн. 
З браку заграннчної позички а навіть внутрішньої позич- Якнйсь „Полтавець" в „Боль- 
шевику" пише: „Коли банда 
розвідка розташується й селі, 
КУРС БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА де близько стоїть червона чд- 
ВКИЇВІ. 'стнна і ні один з незаможних 

Бібліотечна Губполітосвіп- не сповіщає про се, куди слід 
оголосила вписи (від 15 мая') — то се е співчуттє до банди, 
по біблі- се є злочин і зрада самнмже со 

КМьквдесять тисяч мущин, дітий її ратувати панна Бенет, котра ; отекознавству. ! бі . Коли бандити приходять до 

походом вулицями міста Ню однак не плиадла добре і С ^Р% с *°" Ролмчіг, ночують. їдять, 

В- по- умучилася боротьбо» а нота- "-оть, в про се знає все село, 

паючою. їх знайомий Волтер д^івГа Київ найбільше 30. На алеж и,хто " е дае знати - щ6 во " 
вгіста Гайленом, ;В)лср, в убранню Для гри в в і льн і и ісця будуть лрнняті о- ррг п>нйшов. ч А такі штпжмц Червона армія кинула на поміч 
селянству 163 тисячі людий І 
185 тисяч коней. Вона оброби- 
ла 155 тисяч десятнн і засїяла 
43 тисячі 'десятнн". З І ЗА 

НІ6 ИОРК. 4. липня. ■ 
І женщин д«монтрувало великим 

Норку, домагаючися признання не зависи мости Ірландії 
ході орало участь 50 бнд, та велика «аса айрнських товариств. 
Демонстраитн дефілювали перед мснором мЧстя Гайленом, 
-лькома конгре»«-н та губерноторамі.. Демонстрацію ура- бейзоол. кинувся * на ратунок, 
.ила вйрнсьм І оргіпйааівпі, шо поклала сові за Шль вибороти вле як вш підпливло панни Бе- 
*іа В исимі„ ь Ірлямдії. Як говорив бесідник, оргамізарДо ста- нет, ся охопила йому *, шию. І 
мни*™ пл «™ гпоглбями до призвання Ірлянлії (обоє потонули. Пізнійще добу пролетарських організацій, У- 
мови прийому і загальна осві- 
та не менш бувші внще-почаї- собн без командировок, а лише трафляються по селах на кож- 
по реііомендації^партійішх дбо дошу ^році. Такі випадки пере 
шкаджають боротьбі з банда 
ми. І час сьому поставити кі кн Польща ратуеться тільки і 
польських банкнотів. ■ 

ЧИМ БІЛЬШЕ ВОНИ БЕЗВАРТНІ, ТИМ БІЛЬШЕ ВОНА 
МУСИТЬ ДРУКУВАТИ; А ЧИМ БІЛЬШЕ ДРУКУЄ, ТИМ БІЛЬ- 
ШЕ ЗОНИ СТАЮТЬ БЕЗВАРТНІ. І так в коло. Се блудне 
коло, з якого вона сама не вийде. 

Польщу могли бн внратувати лише чужі держави, ЯК БИ 
ВИЗНАЧИЛИ ІИ ТАКІ ГРАНИЦІ, КОТРІ БИ ІИ НЕ ГРОЗИЛИ 
ВІЙНОЮ, А ТОДІ КАЗАЛИ ТИ РОЗПУСТИТИ В1ИСКО; ЗА- 
ВЕСТИ В ДЕРЖАВІ ЯК НАЙБІЛЬШІ ОЩАДНОСТИ 1 ПО- 
МОГЛИ ТИ ВІДНОВИТИ У СЕБЕ ДОМА ПРОМИСЛ. 

з тим не спішаться, як довго Польщі за- 
лолітнкн. 

Чужі держави лише приглядаються, що з Польщі буде. 
Вони їй поможуть, як воиа цілком впаде 1 прийде просити о А тниЧасои заграничні фінаисістн замісць помогтй Поль- 
щі то ше ій всюди шкодять. Не хотять дати позичок на поль- 
ську війну; не хотять дати гроша на відмову промислу в Поль- 
щі; в за промислові вироби, які Польща спроваджує, не хог 
тить приймати польських марок, липи чужу монету. Чер з те, 
до Польщі ніхто не ввозить чужої монети, але Польща мусить 
V ввозити, пвоби потім вивозити, І мусить тілько платити, 
кілько їй скажуть, 

І ' СЕ € ПОЛОЖЕННЄ РОЗПУЧЛИВЕ, З ЯКОГО ПОЛЬЩА 
САМА НІЯКИМ РОВОМ НЕ МОЖЕ ВИЙТИ. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ГОТОВА ПОРОБИТИ ЗНАЧНІ ПОЛІТИЧНІ 
УСТУПКИ ДЛЯ ІРЛЯНДП. 

ДАБЛИЙ, столиця Ірландії, 4. липи». — В бриіІЯсмаїх 
урядояня яруг» заявляють, шо бритІАсьм правителю»* го- 
тове згодитіш. и» звіяні політичні уступи» для ІрляиИ, «НІ 
Д« Валрра, яи сподіваштьс». лрия» а. вдоволии»». 

Нарід в Ірляидії врнняв заходи до оомирення а а* — ** 
вдоволеннем І з великими надіями. Загалом с вигляди і СВОБОДА, СЕРЕДА, 6-го "870В(ШЛ" (ХДВЕВТТ) 

' коіттоео і 

икгаіпівп М*гвра>рег риЬІІаЬей сіаііу 

■І ВЗ Сгап.1 Зігмі, .Загаау 
Опті Ьу ІЬ* ЇЛіг»іпІ*п N«1100*1 ЛИГЙЯ 1921. Ч 155. Епівгеа аа ввсоші ОМІ Маіі Маїїег аї іЬе Рові ОВс» о* Зшгшя 
Сіїу, N. 3. аа ІЬгсЬ ЗО, 1911, шиївг іЬе Асі оі МдгсЬ. 8, 1879. 

Асссрипсо (ог гааіНпк »І ■■мкідЬгаЬв о( ро«Шг» рго-гісіжі Іоі ІП 8а**іоті 

' ^іг 3, 1917, виїпогімхі Лиіу 31, В оМЬе Асі оі ОсІоЬе •иІЬогімхі 'иіу 31. 1918. вгтзсшртюм еатез: 

ТЬгее сииія (Ь« сору. 

Ом ум№ ПИ > 7.00 

Зіх пишіЬі .. І ЗЛБ 

ТЬім топим «2.00 

Г Сіїу Вві**. ПЕРЕДПЛАТА 
Поодиноке число ірк і 

Н» рік Ц« 

На пів року І» 

На «ЮТІ • 100 

В Джерзи Ситі і «границею. 
-І- 110.00 

Нд три міоці •» *•" ЧЕРВОНИЙ ЦАРАТ. 

(З берлінського „Укр. Сжми"). 
а.. Гогеігг. Мишу ОпІ"- Аірна: "ЗЇОВОПА". 83 СКАИР 8ТКЕЕТ, ЛЕВЗЕУ СІТУ. N. 1. УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ, 

ОРГАНІЗУЙТЕСЬ для несення помочі старому 

КРАЄВИ1 

висилайте збірки сеичас, і ратуите голодних, 
хорих, вдів і сиргті 

ПОДАВАЙТЕ ДО ВІДОМА ЧЕРЕЗ ГАЗЕТИ, ШО ВАША 
ГРОМАДА ЗРОБИЛА ДЛЯ РАТУНКУ РІДНОГО КРАЮ! ПРО ЧАСОВУ ВІЙСКОВУ ОКУПАЦІЮ ГАЛИЧИНИ. Голос Росін" (орган А. Корейського, 
.„ходить . Празі), » числі 669 по»Іст„ла розмову гшю* Ев- 
г««. Левниькчи про положеннє I будучу долю СхІДН»! І а- 
< Історію Західио-Украінської Республіки, др. 
Ішню владу Польші І каже, що поль- 
ська влада е тільки часовою, бо більшість аліянтських держав 
е за обяеженнеи Польщі до етнографічних границь. При сій 
нагоді др. Левинький видвнінув знову думку про створенне 
Із Східної Галичини самостійної держав и на взір Швайиарії, 

СПРАВА ГАЛИЦЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ. 

Піл наголовком „Проект утворення незавнсимої республі- 
ки у Східній Галичині" подає праська німецька газета „Прагер 
Прессе" осьтаку телеграму з Лондону: 

Лондонські часописі сповіщають, що президент Західно- 
українського Уряду, др. Евген Петрушсвнч, предложив Най- 
внсшій Раді проект, на основі якого на областн Східної Га- 
личини має бути утворена независима республіка, в котрій 
Українці, Жили I Поляки мають користуватись рівними пра- 
вами. На основі того проекту кожда нація має одержати власні 
школи, власні культурні інституції, а в парляменті пропорці- 
ональне до свого числа представництво. 

Англійські часописі називають сей проект незвичайно ГАЛИЦЬКІ ЖИДИ ДОМАГАЮТЬСЯ ПРИЗНАННЯ 
IX НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВ. Париський дописувач жидівської пресової централі в Ш- 
ріху, у Швейцарії, доносить: 3 кінцем сього місяця має Рада 
АмбасадорІв розглядати перед остаточним внрішеннем справу 
Східної Галичини. Се питанне має також незвичайну вагу для 
670 тисяч Жидів, що заселюють сей край. Комітет Жидівської 
Делегації звернув уже в 1919. році увагу на сю справу І від- 
носився, щодо неї в своїм часі до Мирової Конференції. Тепер 
же той Комітет предложив в порозумінне, із жадання* н га- 
лицьких Жидів Раді АмбасадорІв меморіял, в якім він з огля- 
ду на окремішне становище Жидів між двома націями, а саме 
польсьнЬю та українською, ставить осьтакі жадання: 4 

1. Признання жидівської нації, її організації та п права на 
самостійну управу, без огляду на здійсненне повного горо- 
жанського та політичного рівноуправнення. Самоуправа має 
обіймати релігійне жнтте, суспільну опіку та шкільництво, 
якого видатки мають покривати прилюдні фонди. Органом 
самоуправи має бути Національна Рада, утворена громадами 
на основі загального виборчого права. 

2. Заступництва при КраевІЙ Екзекутивній Владі через жи- 
дівський державний секретаріят, якого керманичем має бути 
вибраний Жидівською Національною Радою. 

3. На случай заведення жидівських виборчих курІЙ утво- 
рення окремої жндівсьної курії. 

ЗАКІНЧЕННЄ ВІЙНИ З ЦЕНТРАЛЬНИМИ 

■■•■■■її ■ ■ І ■ЦІ 

ДЕРЖАВАМИ. 

В суботу підписав президент ГардинГ резолюцію' конгре- 
су пре, <ааж1и чемне війни. межи Злученими Державами та Ні- 
меччиною і, Австрією. Доперва сим законом закінчується вій- 
ну, котра свпроти Німеччини почалася 6. цвітня 1917. року, а 
івщрртн Австрії 7. грудня 1917. року. 

Спокій, з яким приняла Америка сю резолюцію, показує, 
яке мале значіння має вона. Вона просто не приносить ніяких 
поважних змін в тих обставинах, то Існували після зложення 
оружа Німеччиною дня 11. падолиста 1918. року. На її основі 
вернеться до краю решта американської армії, що ще й до 
нині лишається над Роком. На її основі піде троха жвавійше 
натуралізація німецьких горожа». На її основі піде може жва- 
війше німеиько-американська торговая, о скілько Л не забють 
високим митом. І а ще кількох напрямах проявиться вплив 
сего формального проголошення мира межи Америкою та 
центральними державами, але в жаднім напрям) сей вплив не 
буде мати далекосяглого значіння. 

Найбільше далекосягле значінне може мати він хиба мо- 
ральний вплив на Німеччину. Публична опінія в Німеччині про 
замиреннє з Америкою буде великим товчком підему німець- 
кого економічного життя, а тим самим причиниться в Ліві круги нашого суспіль- 
ства заєдно дурять себе наді- 
єю, що большсвизм перебуде 
породові болі, і з теперішної 
хороблнвої гарячки перейде в 
нормальну температуру, при 
якій, почнеться його реформа' 
торська хосенна праця. 

Не дивлячись на-лист Виннн 
ченка, котрий завдає брехню 
такни сподіванням, деякі 
часописі, галицькі й американ- 
ські, силкуються загіпнотизу- 
вати своїх читачів, щоб вони 
вірили не тільки В ЧОЛОВІКО- Й|Н 
культурнолюбиві змагання чер- р 
воннх реформаторів, але також|т 
в їхню добру волю покінчити з 
імперіилістичннми принципами 
російського царату, а почати 
нове життя, засноване на прин- 
ципі: виит сикіис. 

Жсрела такого самодурства 
кождому з нас добре відомі. 

Притиснені до муру Поляка- 
ми, земляки наші, щоб не по- 
пасти в розпуку й апатію, шу- 
кають надії на сході, — се той 
політичний круговорот, у яко- 
му перебували ми від Хмель- 
до нині і з якого раз 
іскочнти на беріг. Бо- 
ротьба з польськими завойов- 
никами ніяк не сміє нас кидати 
під ноги такогож самого заво- 
йовника московського, тільки 
прибраного в инші воєнні ко- 
лір». Якими шляхами не підуть 
історичні події, нам треба збе- 
регти критичне розуміння на- 
ших взаїмнн до обох сих сусі- 
дів-ворогів, шоб не перестати 
бути мячом у їх долонях, тя- 
глом у їхніх імперіялістичних 
колісницях. 

Якої толеранції для нашиз 
національних і державних ба 
жань можна нам сподіватися 
від режіму Троцького й ком 
лини, на се маємо докази як 
він ставиться до куди менших 
від нас народів, що на руїнах вицького апарату дуже вимов 
но говорить факт, що головою 
чрезвичайки в Батумі єсть ко- 
лишній одеський кат Садшая, а 
таким самим достойником 
ЦІнцадше являється кат з Вд; 
дикавказу. Радянський систем 
строго заборонений, нема й не 
може бути ні робітничих, ні се 
лянськнх рад, соціял-демокра 
тів переслідують, арештуют 
тисячами, а незвичайно інтере] 
сне ще й те, що до сеї роботи 
большевішькнй уряд притяг- 
нув колишніх царських офіце 
І рів, які мають уже добру прак) 
іку в поборюванню сспаратн- 
ичних стремлінь нюродців. 
І так, як було за давного ца> 
рату, так і тепер насильно рот 
блять московську мову МОВОІр 
урядовою, оставляючи місіа- 
говорам деякі позиції І 
шкільництві, і то мабуть, покіг 
що, — а там і в школі стануть 
учити на „общепоннтнои , \ 

В цілім краю мілітарний си- 
стем. Не воєнному чоловікові 
не вільно НІ телеграфувати, ні 
телефонувати, його Із власної 
хати викидають, бо годі таку 
силу красноармейців у казар- 
мах примістити. їм треба мсі 
кати по приватних домах... Та 
на тім не кінчиться. Бо.тьше- 
вицькиіі уряд, заключившн, по 
нщо, мн рз Польщею має вілі 
іу руку поневолювати й дру 
народи, а тоді прийде пора на 
Польщу, — о певно прийде 

Як дописувач „Ост Експре 
су" з певного жерела доносить, 
заявлено латишському ПОСЛОМ :і визвольні амаган 
прибалтійських ті 
народів потрібн 
ськнм рсволюцІоне 
іалеяня царату і поти ДОЛі своїх але російська 
о зслізну 
осійських варстату праці, годиться під 
примусом на цего роду пан- 
щину, бо мусить внживнти се- 
бе і свою родину, але тратить 
аовіря до польських властнй І 
польської державностн,, які 
терплять цего роду надужиття. 

Там. де селянс не годяться 
на цего роду панщизняннй 
плян. Грунт лежить відлогом, а 
велика власність нєприиуш< 
властям до загосподарював 
зглядно прнміненнн закону про 
відлоги, відступає ці відлоги 
селянам як сіножати. зглядно 
пасовиска, з правила на т. зв. 
відробок в натурі. Селяне зо- 
бовязані за кожду випасаючу 
Штуку дати кілька кільограмів 
масла і відробитн на пансько- 
му грунті кільканайцять днів. 
Заплату в грошах рідко тіримі- 
нюетьсн, а коли вона має де 
місце, то доходить до кількох 
' нсячів марок від морга відло- 
так. що обшарник має біль- 
ІЙ дохід з відлогів, як колн- 
він на власний рахунок об- 
раблнв землю, 

и лісів і тартаків на- 
пружують усі зусилля, шоби 
не допустити до виконання за- 
кону з 'дня 28. лютого 1919 про 
доставу будівельного матері" - 
для' знищених в часі війни 
дрібних селян і маломішан, а 
повітові власті! неоказують су- 
і опірних належитої енер 
іераз улегшують їм вно- 
шепни рекурсів і обходження 
закону. Селянин, який хоче б; 
дуватнен, мусить купувати по 
лихварських цінах дерево і 
тільки за протекцією, або зно- 
ву на т. зв. відробок на пан- 
ських грунтах. А що знищений 
малоземельний господар, яким 
пережив ціле пекло кількара 
зового страхіття від ворожії) 
інвазій протягом б літ, не мо 
же робити цего роду ЧИНИТЬб 
в користь обіпарникін. тому 
мусить він гнити, бо обшарник 
і вищий від сойму І соймом у- 
хвалених законів. 

За 40 моргів пасовиска до- 
млгамося титулом піврічного 
наємного чиншу: 460 днів від 
пібку," 4(ї мопґіп орання, зжат революцію тому, що вона тоді м і V V р І ї Ц и 

була в моді і давала на фонді **л з л г Я І П з 

* V і Кео $м ілсе Москві, що большевпцька 

виконання б моргів .цукрої 
буранів, досталення до заліз- 
ниці (около 8 км) 138 сотнарів, 
а надто вимолочення ціпам V 
кожду з сих державок з окрема ^-^^^„^ с^ожатїй^а 
проковнути далеко лекше Й слідуючих ^ МОВ ах: перший по 
безиечнійше, ніж усі разом, а к | с ^ а Т р СТ у копицю, другий — 
царату" збудували свої власні їх праковнутн треба, бо 6оль-| отава - за другу, а -надто до- 
шевиіАна імперія має такий ставити до залізниці станг 
самий, коли Щґис більший апе- ! 1 1 18 сотнарів бураків, відроби ' . г ' . її ТЯ І спрнтання 2-3 моргів поля, 

влада усякі спроби федерату інкоп ат* моргів цукрових 
надбалтійськнх кіхаів, особлн- 
мілітарної, вважатиме ЯК 
савив ЬаШ. Чому? #о.а річ. Бо г іти ооч днів і 38ЄСТИ ДО ільвар 
ша царська, ЇЙ ЦябаІ™ ^^ збіжа . 

Такі самі або подібні нальчицького органу немалі 
зиски. Про революцію тоді всі 
хотіли дещо почути; люди зби- 
ралися громадно, приходила 
збірка, бесідник від революції 
збирав „зелені", дякував і зни- 
кав аж до Часу другої револю 

Ц "' » , ХА 

По цих то революціях з Ню 
Порку виїхав на обїздку вже не 
санмГі головний організатор, а- 
ле ціла череда таких організа- 
торів. Почули, бачите, жир. 
Цей раз вже їхали не лише 
з самою революцією; їхали і з 
інжінєрським таланом. 

На цих вічах давали доми, 
парцелювали лани, ділили фа- 
брики, воду, воздух і все, що 
кому було треба. А люди, як 
люди: слухали тай надувалися, 
як дурний писаною торбиною. 
Сипали доларами, проклинали 
буржуїв, кричали „хай живе бе- 
сідник!" тай виспівували мно- 
гая літа. 

Ця радість тривала якийсь 
час. аж прийшли дні реакції, 
шли дні розгрому робіт- 
ничих організацій. Реакція ша- 
ліла в повнім своїм хоДі, Вин 
ні і невинні робітники потерпі- 
ли: одні по тюрмах і донині си- 
дять, другі зістали відправле 
ні до Європи, а ще инші горяч 
кували з розбитими головами 
по тутешняя шпиталях. 

А лідери, революціонери, ін- 
жінєри і ирочі — ШО З ШІМИ? 
Чи вони також потерпіли, 
ті, котрі пійшли за ними? Та 
де-там: Хиба вони дурні"?! Лі- 
дери поховалися в мишачі ді- 
ри, притихли, поховали хво- 
стики, революцію піс.іали в Ев- 
ропу, до Росії, куди ^сто хоче. 
Лише кобн коло себе її не мати, 
бо за революцію тюрма, смерть 
й полісменська палка, а се 
таке несмачне, нелюдяне... 

Та иоволн. коли реакційна 
буря вже притихла, коли пові- 
рє трохи прочистилося, І 
іазад вилазять зі своїх м 
інх дір, наново рушилис 
доларами. Та не думайте, то 
тепер також з революцією. Ні, 
вони зі страху і парцелювати 
позабували. Вони тепер розїха- 
і Па Каргіяі іідіздаївть и«нд*г* ткни 

Ріег Б8-62 ІЧогіЬ Кіуєг, Ие\»т їо 
ГмяийИІ 
7.ш*\апЛ 
Ьаріаіиі 

Лише 3 -та кляса: 
ВапІапЛ І УаиЬ\\я )16..іншів 
ОоіМяаА ( /Іібзна, Ланзіг 1 .10 1И шін у амевісаь ила ( зо. 

їй 
мови 

ставляють всі ИНШІ обшарники 
у Східній Галичині, а уряді 
власти є супроти цего безси, 
- ні. Великі обшарники виси 
руській - люють т кождом у кроці стер. Ось що зроблено з самостій- 
ною Грузією. Кннсно туди XI. 
червону армію, яких 100,000 
людий, ГРУЗИНСЬКИЙ „ревком 
проголошено зрадниками краю 
і ворогами працюючого наро- 
ду, земства, робітничі коміте- 
ти, кооперативи й усякі спілки 
та товариства насильно пока 
совано, на місце тифліського 
магістрату назначено червоний 
комітет, цілу країну оиотано 
густою сіткою всяких комісій і 
підкомісій, які иідчинено ВОЄН- 
НІЙ владі XI. армії, а на чолі от- 
сей машини поставлено генера- 
Геккера, який підлягає пря- 
мо'самому Троцькому н безпо- 
середно від його дістає прика- 
зн. Про культурність і чолові- 

любивість сього больше- необмеженого панування над 
Балтійським І над Чорним мо- 
рями, треба їй і Риги й Одеси, 
і чужих лісів, і вугля, і чужого 
хліба, бо тісно 

душі на світі, а шлунок росій- 1 проти населення думку, ще 
ського велитня велнтенський! Цілком не обходять закони, . 
„ . . - хвалені соймом, бо Східна Га- 

Ось які підстави має украш-і^^ , |С належить до Польщі 
ськнії народ до своїх сподівань ; ш „р Я ть в поняттях населення 
на „толерантні" змагання боль- замішаних, а особливо тому, 
шевнцької влади, ось яке ви- уряди в богато випадках піл 
правдання має деяка частина ном стоять по стороні великії 

_ . . .- , обіпарникін . 

нашої інтелігенції баламутити. П(Н Г™ Бриль ставить нрі 
здоровий, хлопський розум у- к і„ и і внесок, іиоби сойм ухва 
країнського селянина. Ми знає- лив усунути всі ці панщизняні 
мо одно: упав чорний царат, а пережитки і шоби його наглий 
на його місце зннмається у го- 
ру червоний, ще гірше від там- 
того ненаситний, ще гірше а- 
ґресивннй, •— бо молодий. Зна- 
ємо, яким духом дихали на У- 
краіну московські царі, знаємо, 
чого сподіватися треба від Троцьких та ЛєнІнІв, Одні й 
другі хотіли не тільки понево- 
лити наш народ, але здеморалі 
зувати його і знищити де 
краю. Змінилися способи сього 
іаннн, але ціль остала 
Не було, нема і не мо 
же бути ніякої самостійної У 
країни! ПАНЩИНА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ. 

На засіданню польського стпаиїя є в 75 прц. в рукіх соцйму дня ІЗ. мая 192І вніс 
посол Бриль і товариші наглий 
внесок в справі знесення пан- 
щини у Східній Галичині. У 
внеоенню сказано дослівно: 

„В цілій Галичині, а пере- 
довсім у Східній Галичині, за- 
панували тепер за часів поль- 
ського уряду цего рода сус- 
пільні відносини, які живо на- 
гадують найгірші панщизняні 
часи шляхотської Польщі. 
Польський І український селя- 
нин, відчуваючи глибоко го- 
лод землі, не посідаючи доста- 
точної скількостн рілі, сіножа- 
тей І пасовнек для внхарчуван- 
ня для себе, своєї родини і сво- 
го інвентаря, не дістаючи де- 
■-<"л на відбудову і опаду пс 
мисли закону з 28 лютого 1919, 
засуджений є цілком на нево- 
лю у великих земельних і лісо- 
вих посідачів. 

цего вшеЛольського обшарничої 
пї.ртії, ворожої населенню, 
инчонуючоі свої уряди не як 
безсторонні урядники, але по- 
тираючої на кождому кроці ін- 
тереси своєї касти і великої 
нласности, то одержимо сум 
ний образ положення сільсько- 
го населення у Східній Галичи- 
ні. 

Закон про Іірнмусовий ви 
іілйм відлогів не має прнмінен- 
чя на те рені. Східної Галичини. 
За цс форсується т. зв. добпо- 
нільпий, а пластино панщизня- 
ннй слосІСІ вннайиу, який по- 
тягає в тому, що селяне є обо- 
мзані с&раблятн вннаймлену 
рьію своїм власним коштом, 
обсіяти ц власним збіжем, 
зжати, зібрати і одну третину, 
а- зглядно половину, відвести 
до стодоли обшарника. Є 'це о- 
чевндний доказ найгіршого ро- внесок відіслав до рітьннчої 
комісі. ДОПИСІ БОСТОН, мас^:. 

Новий спосіб збирання пресо- 
вого фонду. 

-Найлучшс то живеться на цім 
божім світі хитрим лісовим по- 
літикам. Коли знаєш, чоловіче, 

орієнтуватися в політиц 
коли знаєш пересуватися з од- 
ної позиції на другу без звер 
нення на себе уваги, то і не бій- 
ся: темний робітник не пола- 
пається, що ти не той, що був 
вчера. 

Сеї заповіли тримаються ка- 
палійські лісові теоретики. Ці 
людці за свій короткий час пе- 
ребування в Злучених Держа 
вах були вже ВСІМ, ЧИМ ЛИШЕ 
хто хоче. Вони були лідерами 
У. Ф. С. П:, потім тіроводираии 
лівого крила цеї партії, даль 
ше стали / істернаціоналістами 
першого і другого еррта, ще 
пізнійше побольшевичилися, а 
відтак заводили комуни і на- 
звали себе комуністами. А те- 
пер вони поробилися прово- 
дирамн співацьких кружків, 
Просвітних товариств, молоде- 
чих клюбівкі всего того, що 
лише людсяа душа може за- 
бажати. *г 

З певностню. декому буде ці- 
каво, чому то деякі люди так 
скоро міняють свої назви, свої 
засади, а потім і краску. Се ді- 
ється попросту тому, що така 
міняннна. таке скореньке круть- 
верть добре гіоплачується. 

Бувало „архимандрит" Дми- 
трншин вештався поміж укра- лися >з запомоговою акт 
старому краєви. 

Відозви та оголошення шг 
ча, котрі вони устроюють," го 
ворять, що роблять віче в спра- 
ві запомоги, а в дійсносги віча 
відбуваються на запомогу 
жеднєвних" та голодних редак 
цінний „дітей", бож вони та 
кож голодні; вонитакож сиро 
ти.' 

Та даремна їхня робота те 
пер. коли робітники пізналі 
на політичних махерах, коли 
вже переконалися, що тісамі 
людці, котрі перше визволяли 
Східну Галичину червоною ар- 
мією і притім закликали за сво 
їм фондом, який мав визво.і 
ти Галичину, продали тую Г 
личину. Тепер вже мало таких 
котрі 'ще раз дали Щ себе об 
дурити на тнхеамих фондах. 

Українські робітники піл тс- 
періпіну пору добре зорганізо 
вані під прапором несення по 
мочі своїм рідним, свому кра 
єви; краєви, котрий большеви 
кн записали проклятій ляшні 
Зорганізоване в справі запомо 
гової акції робітництво не здо 
лають уже розбити ніякі мо- 
сковські заволоки, хоч як вони 
о се щиро й запопадливо ста 
(М ніться. 

1. Гопенко. ше: „То ви такі 
вн готові брат'и 
бити польського робітники і 
російського большевика? То 
ваша маска -вже знята!" • 
Так," ми готові. Ми вже має- 
мо досить тої польської куль- 
тури І тої московської дволич- 
ності Вже нас забогато облл- 
рювалн розмаїті Дашнньскі. 
Леніни і Троцькі! Ми вже пе- 
реконані, ІДО український ро- 
бітник виборе собі волю лише 
своїми власними силами, не <>■ 
оглядаючись ані на „товаржи- 
шув", ані па „товаришів", бо 
вони готові в кождім разі 
прийти над нами панувати, але 
ніколи нам волю дати. Мн жал 
ної маски не носимо і нікого не 
обдурюємо. Але ви? Ви. що 
правдиве ваше лице заслони.- 
єте бо.тьшевкцькою маскоіи і 
ревете на капіталістів, а розби- 
ваєте українські робітничі ні- 
ча? Ліієте слезн за американ- 
ськими дітьми, а на бідні укра- 
їнські, діти у вас цента нема? 
Ви. що обдурюєте робітними, 
обіцюючн їм раіі на земля, я 
заводите комісарську невоя»? 
А вам Ленін чи не обіцяв елек- 
трифікацій) Росії, а загнав іі 
назад до варварства? Геть ні.і 
нас ви Юдн! Гіроч грязь Мо- 
скви і варшавське смітте! 
живе вільна і незалежна Укра- 
їна, без хлопа І пана та бел МО- 
СКОВСЬКИХ комісарів! БОСТОН, МАСС. 

З маскою І без маски. 

Ще в падолисті 1920 року за 
ходом щирих людий завязався 
в нашій місцевостн комітет не- 
сення помочі рідному краєви. 
і завдяки праці кількох оди- 
ниць та жертвам добрих людий 
вислано до сеї пори майже сім- 
сот долярів на поміч бідним в 
:раю та Інтернованим у Чехо- 
лоначчині. 

Та ся хосенна праця є, видко, 
солию в очах бостонських 
мальчнків і ревунів, бо вони 
зачали посилати дописі за до- 
писями.до У. Щ. В. і ганьбити 
та визиаатн членів рятунково- 
го комітету і ціле Товариство 
Бостонських Українців. 

В остатній дописі в ч. 148 У. 
Щ. В. під заголовком „Маска 
знята" автор хоче доказати, 
що відкрив в Бостоні ціле гні- 
здо контр-революціонерів, V- 
країнськнх капіталістів з Вол 
стріт (в Бостоні є також Вол 
стрїт), котрі зібралися на віче 
дня 11. червня, і зібрали щось 
160 долярів на сироти і вдовиці 
у старім краю, а не на ЮдІв з 
У. Щ. В. Большевнцького до* 
писувателя серце болить, як 
правдивого раба за свого ла- 
на, що на згаданім Вічу напят 
новано „польську культуру" і 
больїиевнцький рай па землн, 
які вони намагаються завести 
на українських землях. А вже 
найгірше він іритуеться, щ< 
кілька одиниць з поглядам 
соціял і стичними брали участь З ЖИТТЄВОЇ МУДРОСТИ. Хтв ■щи:, а з неї 
Баїмиїн х« юч« ідіяяти. 
Тни нас сиар< анагвціннай 
В мід иінграгінві аашаїаі. 

Ьгрежк «істин про «ари* годиит. 
Та віддай масюк за вірну ЩЩЯГЦ бе-пегм Арі вави* 

/.'„її;* ;:,.„,. Та» -оч і ТІТД , иі двеяп, Хта з асіаіі двврві іава *» п,. 
Та» ваадна аграін<\ до«рн» іуПч 
На нема ара дв<рІ таї мата, 
Хта «ача злг/т. юіц сатиап.. 
Бо ітіагав дагвдн» ваоаі, 
Він шіндио стаяа зка ра<ааі. Осі. саі і 
І аад твавга На в 

ТІ, ще «різь поашіии де праадн «л(«и- 

МтаРаява назваавться; 

А ті, на а еаяїі повіїїмаї тгурні. 

Та еирааяяі дуриі. 

Хочіовудрий у кялю. і пнскніа не і«<(. 
Та іін «тда ява таї пдіт. що лідяар «в мас, Тав вал раистнв» жда *вз з» == В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІМ 
ХАТІ ПОВИННА НАХОДИ- 
ТИСЬ ЧАСОПИСЬ „своьо 
ДА". - К. М. 5. Р. 

№№Ї01Ж-НАМВ(Ш; 

4 іірвмо ла 

ЛАНЦІ! І ВАРШАВИ 
новими кораблями 

ОВОГСЯА Ів. ямтя 

ОВШ'їіА 30. дипня 

ОВВ1ТА 13. серпня 

Заммішкі кабіхн для жешщки 

1 рожни. < 
ТНЕ ВОТАЬ КАТХ ВТЕАЖ 

расккт оа і _ СВОБОДА, _СЕРЕД« -віг'о ЛИПНЯ 1921. І ЛИСТ ЗІ СТАРОГО КРАЮ. 

Знущання Поляків над україн- 
ськими селянами. 

Один Українець ^ Нюарку, 
Ню Джерзі, котрий вислав був 
своїм знакомим в старім краю 
нашу часопись з дописею д. 
Кирчова, дістав від них лЛіста, 
в котрім межи ннчии пишеть- „Пишеш, чи то правда, іш 
вербнлівськнй піп 'має поль 
ське війско. То правда, але те 
пер уже не має. Я отримав в 
листі газету, котру тн мені пе- 
редав. То все, Ш9 в НІЙ було 
писано, то всьо правда, то на- 
віть було вінашіи селі і в Чер- 
чу. То ще не е НІЧО; то ще гір- 
ше було в І919. роиі, на саме 
наше Воскресеннє. Як то вой- 
ско польське прийшло з Черчн 
до нас, щобисн троха прсміятн 
з руського народа, то неї баби 
мусіли розбиратися на голо, а 
що виробляли з хлопами. то на- 
віть небезпечно писати. То так 
ішли за порядком, хата за ха 
тою, І як не було нікого в хаті, 
бо всі десь- поховалися, то за- 
раз то обісте запалили. Як ся 
сховав не добре і як в дома 
був, то страшно було перетер 
піти, що вони з нами ви раб. і я 
лн. То, що е написано в газеті, 
то ще не є нічого страшного, 
то ще навіть одного проценту 
нема з того, що тут було..." 

Що роблять Поляки на 
Україні? 

Один Поляк, що недавно по- 
їхав до Польщі робити бизнес. 
,( з Польщі поїхав до Луцка, на 
Полині, так пише в листі до 
своїх зиакомнх в Ню Йорку, в 
котрім описує, як Польща і По- 
ляки ґаздують на Україні. (Ці- 
кавійші уступи сего листа по- 
дані в дослівнім переводі) г 

„Отже по одержанню листу 
під Вас, з Америки, я мав намір 
зараз відписати, але зайшли 
такі перешкоди: я продав свій 
склеп у Варшаві, і виїхав до 
Луцка, де, як Вам відомо, все 
страшно знищене, що навіть 
дому там нема, хиба що гість 
самий собі щось в роді дому 
вибудує. Такий дім не може бу- 
ти викінчений, ані вигідний, ба 
навіть можливий до мешкан- 
ня, бо зараз власти зареквІру- 
ють дім на урядження та меш- 
кання для своїх урядників; от- 
же чим хто страшнійшу буду тут почав я зараз торгувати 
артикулами першої потреби, 
як: кавою, рнжом, перцем 
смалцем, косами, хустками, чо 
ботами і т. п. А як тут торгу- 
ється, то Вам зараз розповім. 
По розслідженню терену по 
роздобуттю дозволу на привіз 
артикулів їди, сідаеся на поїзд 
і ідеся до Варшави. Але не ду- 
майте собі, що ЇДеся у возі, 
припустім третої кляси. Їдемо 
як дійсні буржуї на чистім ноз- 
дусі, і поїздом таким, який на 
знак пасажира стає і їде після 
бажання гостин. їдете на даху 
воза або на буферах або на 
сходах вагону. 'Так їдеться... і 
ідеться. Але то ще нічо їхати на 
возі вагону, бо тут вам грозить 
в найгіршім случаю упадок 
вагону або роздушенне межи 
возами. Доперва їхати в сере 
дині Воза, то дійсний рай.' Туї 
етнек гірший, як в сабвеях і 
„раш авер". Стоїш і дивишся 
як воші собі спацерують по го- 
лові та других частя'х тіла твоїх 
співтоваришів їзди, котрі о- 
перлнея о тебе. Та ще якби то 
один такий пасажир був, то шс- 
бн можна видержати. Але то 
кожднй такий завушений, що 
кождої хвилі чуєш, як хтось 
вибухає сміхом, а як його пи- 
тають, чого сміється, відпові- 
„То воші мене скобочуть, 1 
і я мушу сміятися, а пошкрі 
батис'я не можу, бо рукою р 1 

не можу." Кромі'сих при- 
ємностий маєте ще другі, при 
міром, ні звідти ні ЗВІДСИ КУ 
ерки, валізи і другі пакункі 
починають летіти подорожник 
на голови. Дивляться люди, ще 
Іється, а то пасажир захотії 
іти спати на полицю вагону 
скидає усі тверді пакунки, кб 
грі підстелім під себе. А ча 
стенько, як ви вже мали ус 
прнємности, як натиснули ва< 
доволі, і як вже добре емер 
днть, і як вже пакунки падали 
вам на голову, приходить полі- 
Ця і каже випоронитн вагон., 
іо сей вагон є призначений даі 
іІЙЄКа. Конець кінців такий па 
ажир остається на зелізннчі» 
даірцн і мусить чекати знов я 
ких 12 або 24 годин на сліду- 
ючий поїзд, щоби перейти мен 
че більше такі самі клопоти. £ 
ВОЗЬМІТЬ лише під увагу, ЩС 
стадії існують лише, з назви і 
и, що на стації нема нічо- 
ромі румовищ з давнього 
будинку, що ви ждете день-два 
, на голім по- бите, шкробаетеся за цуіе своє 
— пірогу, 
скіль- 

теся, і 
отім І 
|ОМІ се- 
ЩО ДІ- 

розно 
приїзді іо Вар- 
' най- життє, раз за всю свою 
Потік .ідемо до дому, 
ко Його маєте, і вошку 
миєтеся, І чиститеся. А 
дете робити інтереси. К І 
го, то ви боїтеся вічно, 
станете тифу, котрий 
сять воші. По шави, купується і се 
мається тягаровнй ваг н, ко 
трий, ннмоходом кажуїи, ді- 
стаєте по занлаченню і .убого 
:абара. Скидається опі ля то- 
вари в товаровім возі, 
з ними в возі, а то тої 
яка чесна душа не захої 
зичити собі річий з вафну на 
вічне ві РУХУ У. н. союзі ДІТРОПТ. МІШ. Тілі. ..ПоІЬіьськ 
Січ", від. 141, повідомляє, що'півріч 
ний мі пш відбудеться О 2-ГІЙ ГОДНІ 
іЛУЛНИ 8 НеДІЛМ, 10. ЛИННяів ГМ 

фіяльніП під ч. 121 Кліпер Ігр. Ві відбудеться о 1-шКГдднні тліо.іч лин 
в неділю. 10. липня, а гали церковній 
ирн Оклея Аве. і РаЛл стр. Нв_порїдку 
нарад звіт контрольної поміси і ннші 
важні справи. Неявнвшнйся член за- 
тратить кару 50 шіі, а урядник 1100. 
— Д. Гой, ггредс., І. Гайовім, секр. степіі.уггон..н. и. Бр. св. м™ 

Тла. ви. 211. повідомляє, иш міті 
відбудеться о 3-тій годині пополуді 
в недіїю, дня їй. липня в гамі під 
67 Гордон стріл. НЛвнвшнЙся чл 
заплатить кару $1.00, а урядник 91.' 
- А. Рудяк, иредв; А Клрализс, се* 

МЕРТ АМБОП, Н. ЛЖ. Бр. св. Нн 
їлая. від. 104, повідомляє, шо лівріч- 
ій мітікг відбудеться о 3-тіВ годині 
попол\'днн в неділю, № лн пня. в 
Михайла Ваверчака під ч. 720 Ч 
стр. На порядку дисннім звіти з 
річного ік $1.00. — К Віт: гару 50 і : В. Сті бо < спрані має, тим певнійшин він є. що їїіли. По таких приємностях при 
не заберуть Лому, а самого не їзджаете нарешті до місця при 
викинуть на иЬле". Отже осівшн'значення. і перша річ, що ро ЛАНКАСГЕР. Н. П. Бр. я. В-ісилія, 
д. 87, повідомляє, що піврічний мі- 
2-гіЙ годин і попо- інг відбі 

У ДМИ в недию, 10. липня, _ ... 
іінгс під ч. 24 Сентрал Аве. Позі 
членів проситься, щоби Води свої залемосіп в тім місяці Не- 
нііиішінМгя член заплатить кару 50 Н... 
В тюя 11.00. - 1. Нссірр. аредс; 

В. Максим НК, «Кр. Г. Бр. св., Мчхзї.і.і 

е. Що Піврічний МІ 

1-ІІ1ІЙ ТОДІ Ь.ІІч 

}. липня, н гали Ан 
і. 56. І |р<існіьін яви- 
іг, бо маємо важн 
і садження, Неявне- 
;шь «іру 50 цнт.. ШНҐ, В. ВА. Іїр. єн. Івана Хрс- 
тсля. від. 56. повідомляє, що пів- 
шн мітінг відбудеться о 2-гіЙ го- 
іі пополуднії в неділю, 10. липня, 
зли церковній під ч. 42 ДАсйкоб 
Б\де звіт з піврічною діловій- 

лить ка- 

- II Ві- 

:снко, иреде; О. Куляґа, секр. 

СБР1К. Н. ЛЖ. Тов. і«. Тараса 
іенка, від. 23% -лившімляї, що 
іичаЛниЯ міііиґ відбудеться о 
годині пополуднії в неділю, 10. 
і. в домі секретаря відділу під ч. 
Іермаи стр., ПзсеЙк (II. фльор 
ду). На порядку нарад справа 
ьноіо пікніку всіх товариств і 
браіети в Пзсейк. Неявнвшнйся мен 
^нлапііь ьару,*1.00. а урядник .',2.00. 
— М. Цаих. предс; М. Припхай оекр. К;і№ТОН. Н. ЛЖ. Тов. ..Українська 
іч", віл. 182, повідомляє, що звичай- 
не мітінг відбудеться о 3-тій годині ГАМТРАИК. МІШ То». їм. М. ШаШ- 
кевнча, від 94, подає до відома всім 
своїм 'чл снім, що піврічний мітінг від- 
будеться в неділю, 10. липня, о годи- 
ні 1-шій попо.іудик. Проситься членів 
прибути ні означений час, бо кон- 
трольна ксмісія здасть піврічний звіт. 
Довгуючі члени мають вирійнатн в 
свої залег.тости. А. Патра, предс 

РАНКІН, ПА. Бр. св. Григорія, ві 
24. подає до відома, що піврічний м 
тінг відбудеться в неділю, 10. липня, 

юдині 7-м і(і вечером в Мацькоаій 

1 і.і» Кожднй член мусить явитися 
тім мітінгі' І внрівиатн свої залеї 

. . .. Союза. 
_ „єн заплатіїть 50 цнт. 

предс; С. Бі-інцький, 

секр. 

ЮРНСАПД (ШІКАЮ), ІЛЛ Уряд 
бр. св. Петри і Павла, від. 165, пові- 
юїх членів, що піврічний мі- 
дсться дня П. липня в гали 
при 9.1-ІІЙ улнцн. Піп 
ів явитися на сей мітінг, бо і зат у. н. союза 

. 1921 р. іі справи до полак 
вившийся член заплаїиті 
з урядник 11.00. Кожднй 
іися на міліиг і внрівнаїї 
:. Бііас, предс; Н. Гн 
І. Бабяк. секр. . Неї АМЕРИКАНСЬКА 
ЧОРНОМОРСЬКА ЛІНІЯ 
КОРАБЕЛЬНА 

ОДЕССИ 

на най-тіїнних і найвитідиійших па- 

і. 8. АСЕОРОЬІЗ вертає до Ню 
Порку з Одсссн 15-іо (І липня. , 
По б.іизиіі подробиці голоси- 

АМККН'А> Ш.АГК ЯКА ШВ, 
21-24 ВШа 8и ЯВИ їогк СИГ, СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ 
ПАШПОРТИ 
КАРТИ КОРАБЕЛЬНІ 
ПЕРЕСИЛКА ГРОШИЙ РОДИМЦІ! Зазш ■ 
фірм. КОТрі Іменуються : 
тідма жлятого, шо мабуть родіинсь 
кя Україні, або до шкнх, шо забогято 
общюють, уядйтесь устао або писем- 
но до іншої Вам від літ ПРАВДИВОЇ 
УКРАЇНСЬКО! НОТАРІАЛЬНО! КАН- 
ЦЕЛЯРІЇ, жил шхо&иткя у ивсвія 

буДКККУ І полдгоожуа ВМСШЄ апідш 

ьазттаньпе, кайскорше І шд ш Т, І, НВУСЕУ & І)0.,з2^Г4ТгГзтТрніиіоЕіРні», рі 
Микола Гоголь. ЗАЧАРОВАНЕ МІСЦЕ. 

Билиця, розказана дичком з українського села. ді! ,..А. гемонський сатано! бодай 
взавннея інилокі динею! Щоб ще ! 
лим здох був. собачий сину! Ось 
старість літ такою стнлу нароби!" 
1 справді з заду хтось засміявся 
Озіфтвся: ці баштана, 
нічні п. з заду, з переду, по бока; їй Боїу вже надоїло роск.і і> ваш. 
Та шіі-Ж ви думаєте? — спр^ін.и 
кучило: росклзїй і роскл.іуП і роска- 
іуй і і олі нідчепнтнея! Ну. добре, я 
іміскіау ате вже, бітме. в ііо':.іі.іннГі 
| 13 з Гк'ь ви юворнличіро те, ЩО чо- 
нінік може перемогти, як повілаичь 
ікчистч силу Ноно правда, бувають 
..іс^м и.і світі всякі пригоди: але не 
ювпріть сьото: як захоче діявольська 
■ їм. і і.чиїмг.рочнти чо.ловіка, то таг 

чпоиорочіпь. ЇЙ Богу, запомор-шит 
От попхайте. Нас всіх у батька б; 

с!ИІ'|і.і; Я ТОДІ буя Ш« ЛУРСНЬ, - ^ 

...тштайітять літ... ні И не оди- о?: 
н.ійцяіь: иауятаю як нині, як і>-у н"оі' 
рачки іа став гаякатн наче еобзкл. а 
бггмо покрутили головою 

щуп: 

„Ой Хомо. Хомо, тебе вже женити 
гюра, а ти дурієш як лошачокі 
Дід був ще тоді жвавий і 
Йому на тамтім світі летко^П Двтв яяд' 
досить кріпкий на ноги. и? 
^ди'н'добутіаГТ не" ^У годину 
досво.1 Я иий.аіругн»№ 
.мось за комору. Шо-ж справ- 

Я-ж нас не неволив, самі меяе 

просіли... Як слухати, то слухатмі 
си*им ми і початку весни повезли 
V Конм продавати. (Давно, як 

України в Крим, над Чорне море, _ по 
тшн а піїтам привози-тн сіль, їх зва 
ти ч'умакІмнТ Не пам.таю тільки, два .А диви, Остапе. — кликнув к де 
брата — ондечки чумаки ОЦГСЬІ 

,Де чумаки?" — спитав дід і на- 
значив велику диню, щоб П часом 

Х.ЛГ)ПЦІ не ЗІЛН. 

Дорогою їхало шість возів. Попе. 
ічл\ ішов чумаи, вже чішоусий. Не 
пройшов кроків — як бн нам сказати 
■ десять тай пристану І Кр] «ердь й шин 

а чорт? Т^ Щ а загашил'а нечиста СШ 
ІІіМшКВ довкола вийшов і 
Місяця не було; замісив і- 
мала крізь хмару біла плям 
бум сильний вітер! — под 
Зирк — на боні віл сісжі 
нуяа свічка. „Диви!" Лід П 
руками підперся в боки словами, що я ще з роду не чу- 
Іризнаюся, я бн, либонь, тлочер- 

як би то було за дня. 
друїий день збудився, дивлюся: 
кс ходить по баштані, мов иічо- 
нс було та прикриває лопухом 
н. За обідом старий знов рпзбл- 
сн. почав лякати меншого бра- 
іі кін заміняє його на курий за- 

гарбуза; а по обідавши зробші 
і дерева пищавку й почав п ковальський міх; ніздрі — хоч конов- 
ку води влій в кожле! Губи, бігме, як 
дві колоди! Червоні очн викотилися 
дп гори, і ніс й язик висунула та 

ДражННТЬСЯ. „Чорт з тобою!" сказав 

лід, мшишш котел. „На тобі й твій 
скарг - ,: Як.і мерзена пика!" І вже пу' 
стпасн втікатн, тя оілянувся й при- 
станув, увндіншн, що все було по 

лякає нечиста сила!" і три щоб баї 

турецькою. Тепер таких динь я ніде 
й не бачив; правда насіння дістав він 
ІШІЛІЗ далека. 
Вечером. вже повечерявши, дід ПІЙ- , 1 „нТозн' В отіи ""набр^н. а тютюн 
був тоді дорогий. ЗІ собок» в.яли ного 
ЧГЦт*.Ф %Г„„ Я _ приучувати вже грилітного брата ■ 

. ... м\'и:ікЧ'ПЛ] чорт? — та тут усі 

тотрншенко І Печериня I Кн 
Стенько! Здорові були! А. іа, 
го. го!" І почали цілуватися. 

Волів відпря.л.г І пустили на траву, 
вози лишили на дорозі. Самі-ж.сілн 
яр.-жок перед курінем і закурили 
ШиН Але де вже тут до люльки і 
з оповіданнями та теревенями ледви 
н й по одній скурили. Сіи.луліім 
приймав лід тостий дння,мн. От кож- 
- узяв по дині, обчистив Ті глрнень 
ножиком (звичайно бувалі люди 
бачили чимало і знали вже. як іднті 
у світі, хоч би й за панський стіл - 
зараз готові засісти). Як оочис 
гарненько, попробнвалн в динях 

1 з них сок, а відтак края;... 

І клали в рот. 
їй хлопці — сказав дід — 
роззявили роли? Танцюйте, с..бачі лі- 
ти! Де. Остапе, твоя сопика? А н>ге 
' Хомо, берися за підбоки! А 
Гей. гоп!" „ ; 

був тоді хвавий хлопець. Старість мі, і в гол\-бчик! Нічою робити, треба 
бодай зазначити місце, щоб потім 

явутиГ 

І протягнувши з-ломлну, видно, 
ти. здорову ПИЯКУ, кинув її на т 
,огилку де горіла свічка, й пійшов 
слежяоіо. Молодий дубовий ліс сти 
вав щораз то рідший: майнув плгт „Се ; Юе, ще 1 й витяг. ., 
хаіи табаки!" 

Добув табакерку. 

ля ну не я добре, чи дається йому, шо 
і надувається, по- 
ннакиься червоні 
:я, ніс поморщнв- одного бокї тгторчнть- гол\бі 
. „ яруюго гуміт- „Ну, гвразд, що 
лінад.івся в#ітн з собою рискаль. Он 
ежка! Он і могилка стоїть! Он і 
іка пок-ладенл! Он-он І снічкл го- 
рить. Коб тільки не, помилитися!" 

По тихенько побіг він. піднявши ри- 
скаль в гору, немов хотів пошаїїун.і- 
ги ним кабана, що внадився на ба- 
штан і пристанув перед могилкою. 
Свічка поглелл: на могилі лежав ка- 
мінь зарослий трлвою. „Сей камінь 
треба підняти!" подумав дід і почав 
ібкшиклтн його з усіх боків. Велика, 
проклята камінюка! Та ось вперся 
кріпко Нінами в землю, зіпхнув його сала,,, очн' И 
те котел і н>ж втікаї 
кн «УС шо з заду і гобі й дороіа одначе. прнПніїчі кін ло- 

дір * І ді'іииїн брата Остапа спитав тілько, чн 
давно тіпїхолн чумаки, й накрився ко- 
— -* Остап спитав: „А. ку- 
носило сьогодняї" „Не 
іів він, закутуючися те ншнвея: прок-лята, тепер вже не втну так; за- , мати, я, ой- .„„^. поле. Ічотаютьс». 

Довго дивився на нас дід. сидячи з вдалая?»* І, Оста !, бО „Гляди. Хомо, каже Остап, як ста- 
рий хрін гм пійле танцювати! 

Шо-ж ви думаєте? іко вимовив і н« 
вперпів старий! Захотілося, знагте 
почванитнтсй перед чумічимн. „Бачи 
чортові Діти! хиба-ж гак ;.;ішиі- 
Г — сказав він до нас. І піднявся 
ногя. протягнув руки та ударив 
підковами. 

Ну. нічого Я казать, танцювати тан- 
цював він так. шо хоч би І з геть- 
маншею. Мн відступилися, в дія по- 
чав витикати ногами по всім гладкім 
місті біля грядки з огірками. Але Яно 
дійшов до половини І хотів розгуля- 
тися та викинути ногами на вітер яко- 
го викрутам, аж тут ноги не підно- 
сяться тай тільки. Що за нешасте! 
Розігнався знова, дійшов до середи- 
ни — не іде. Що хоч роби не йде тай 
не йде! Ноги стали наче деревлян!. 
Бач. диявольське місце, бач чортів- 
ська морока. Вчіпнться-ж Ірод, ворог 
людського роду!" НУ, як жеж таки 
набратися сорому перед чумаками?! 
Пустився знов і став чесати дрібно. пгі ??™.?"їп'Ьіїтї ' нач( 
!«, "ЇМ.™ у «УР»«. ' 

г 'її°.ї г »мї , ™« «*" »• т ай 3„ »лі, та» «о» • 
Ну | роїбялмаїаться 

зіялося — соиие . изло злходитм цо налТтІлн були на баштан, піднн- 
ма-лися зі страху в воздух. Та де вже 
там йому спалося?' Нічого Я казати, 
хитра 6ув бестия — лай йому Боже 
царство "небесне! — все вмів викрути- 
тнея! Часом то такої заспіває, що тіль 
ки губи кусаєш. 
На другий день, лелво почало смер- 
ітн в поли, дід надягнув стгнтнну 
підперезався, взяв під паху рискалі 
лопату, заложнв на голову шапку 
шив кухоль сирівцю, втер туби по- 
ло Й пійшов просто до попового го- 
роди. Ось минув І пліт, і низенький 
цбпвнй ліс. Помежн деревами вєтьея 
стежка й виходить у поле; здається, 
тасама. Вийшов і на поле - місце зо- 
всім такесаме як вчора: он і голубник 
сторчкть; та гумна не видко. „Ні. се 
не то місце, то. мабуть, дальше.тре- 
ба, вндно. звернути до гунна! Обер- 
нувся назад, став "Йти другою доро- 
гою — гумно видко, а голубника ні! 
Знов завернув близше до голубника 
— гумно зникло. В пали, як навмисне. 

накрапати дощик. Підбіг знов до 
гумна — голубник щіопав, до голуб- 
ника — гумно пропало. 

А щоб ти, проклятий слтано. не 

дочекав видіти свої дгтнГ А дош пу- 
стився як з коновки; Ось. скинувши 
нові чоботи і завинувши їх в хустку, 
щоб не пожолобилися ви дощу, твк 
крапнув, неначе панський коняка. 
Вліл в курінь, переї . став, арбуї табакерку, на 
кулак табаки й вже хотів 
до носа, як нараз над його 
„а чхн!" пчихнуло щось так, 
ревл захиталися й лідовн зат- 
ніте лнце. „Хоч би відвер- 
бік. як .хочеш пчихали!" про- 
і. проіватвючи очи Оглянув- 
ма ШЙШЛ „НІ.: ие любить, 
индко чорт табаки! — говорить даль- 
ше, ховаючи табакерку в- пазуху й бе- 
ручися за рискаль. Дурень же він. а 
такої табаки лпі дідовн, ані батькови 
не довелося нюхйтнГ Почав копати 
— земля мягка. рискаль так - і лізе 
Ось щось задзвеніло. Викинувши зем- 
лю, побачив котел. 

„А, голубчику, ось де ти!" скрикнув 
ДІД. підсуваючи піл нього рискаль. І як добіг ло попового города, тоді 
тільки прийшов трохи до себс.- 

„Кудн се дівся дід?" думали мн. 
ждучи три годині. Мати вже давно 
верн\ли з хутора й принесли торнеиь 
юрячих галушок. Нема, тай нема ді- 
да! Взалнся знов самі до вечері. Не 
вечери вимили мамуня 1 горнець й шу 
калн очима, деб то виляти помиї, то 
му, що довкола були самі грядки. Аж 
зіпніться йде напролі ньої куфл. На 
небі було таки темненько. Мабуть хто 
иебудь із хлопців, пустуючи, сховав- 
ся з заду й котить Гї. „Ось. сюди са- 
ме й вилити помиї!" сказала й вилила 
горячі помиї. „Ай!" закричало басом. 
Зирк — дід! Ну. хто його знає! Бігме, 
думали, що бочка лізе! Признаюся, 
хоча воно трохи й гріх, а справді, 
смішно виглядало, як сиві горм ,1 б.іґі.і! иимну іс крізь, і рискаль. 
* — заме- 
і верху дерева. > й слово с . страшно й 
пискнув птичий дзюб. 

„Страшно й слово сказати!" 
мекала блраняча голова. 
„Слово сказати!" — ре» 
„Гм!" сказав дід і сам 
„Гм!" пропищав дзюб, 
„Гм!" замекав баран. 
„Гн!" заревів недвідь. 
Ь страхом обернувся дід: Боже мій, 
яка ніч! ні зірок ні місяця! кругом 
провалле! Під ногами бездонна друча; 
над головою нависла гора, І ось-ось 
здасться, так 1 'хоче обірватися на 
кьогої І здаєш. . дідовн. шо з» ньої іа луш- 

лід. об- 
тираючи голову полою, „як опарила! 
немов свиню перед Різдвом! Ну, ХЛОП- 
ЦІ, буде вам тепер на бублики! Буде- 
те, собачі літи, ходити в золотих жу- 
панах! А гляньте лиш, гляньте сюди, 
що я вам приніс!" сказав дід і відкрив 
котел. 

Щож бн, ви думали, було там таке 
Ну, може, подумавши гаразд: а? зі 
~ Отто то, що не золото: сьмігт ко.іннебудь чортовн. „І не думайте, 
говорив він нам чистенько: „все, що 
ні скаже ворог Господа Хрнста все 
збреше сучий сни! В кего правди й 
за крейшір нема!" І бувало, як лиш 
почує старий, що в якімось мкик не- 
спокійно; „Ану, діти, хрестити!" за- Від. 


Вш ялі 

. . .355.71 


Ьіїї 


■■III МІ 

... 102.9.' 


2. 


... 108.3! 


143. 


... 44.41 


3. 


■ " 59 ? 
... 47. 4Ї 


4. 


, . . 67.81 


1 лй 


... 36.7Ї 


6. 


. . . 37.2) 
... 53.1$ 


6. 


. . . 23.6( 


147 


...140.9? 


7. 


... 145.4^ 
... 10.04 


8. 


. . . 23.65 
... 41.39 


9. 
їм* 


. . . 9.05 
'"■млі 
... 34.49 


11. . 


... 18.44 


12. . 


... 109.8с 
... 17.01 


13. . 


... 42.37 


1ЧЛ 


... 46.95 


14. . 


... 35.42 


? 5™ ■ 


...190.72 


15. . 


... 26.81 
... 31.15 


16. . 


... 32.68 


1=7 ' 


... 61.25 


17. . 


... 30.54 


* |~- • 


... 7.85 


18. . 


...1 15.50 
... 31.72 


19. . 


... 9.19 


ІЙА- '* 


... 75.30 


20. . 


... 97.24 
... 41.07 


21. . 


... 19.79 


її» ' 


... 29.64 


22. . 


... 49.17 
... 32.96 


"23. . 


.. 19.61 


їла' ' 

Нй' ■ 


... 35.23 


24. . 


.. 77.59 
...141.17 


25. , 


. . 24.34 


1СЙ * 


... 30.47 


26. . 


.. 19.08 


1Й7 " 

*5** • 


. . . 1 5.82 


27. . 


.. 58.19 
...101.19 


28. . 


.. 1 17.00 


ійй' ■ 
™м - 


... 22.70 


29. . 


..107.76 


І™ 1 • 


... 147.28 


ЗО. . 


.. 34.26 
. . . 39.00 


ЗІ. . 


■9.01 


170 * 


.. 44.28 


32. . 


.. 25.43 


171 " 


.. 27.96 


33. . 


. . 25.08 


17Л * 


. . 50.98 


34. . 


.. 69.87 
.. 73.78 


35. . 


.. 24.19 


1 76 


.. 24.65 


36. . 


.. 31.46 


177.' .' 


.. 10.52 


37. . 


.. 19.40 
.. 16.27 


38. . 


..209.34 


170 ' 


. . 1 62.06 


і?' ■ 


.. 56.51 


181. . 


.. 75.09 
.. 14.61 
.. 45.52 


41. . 


.. 56.25 


1Я1 ' 
183. . 


.. 19.54 


42. . 


.. 76.07 


184. . 


.. 8.84 


43. . 


.. 16.11 
.. 29.44 


44. . 


., 62.87 


і йй' * 


.. 70.87 


45. . 

46. . 


. . 93.33 
.. 26.38 


ЇВ 7 " 

1 ЙО" ' 


.. 35.33 
.. 9.84 


47. . 


.. 15.62 


і ав ' 


9.33 


48. . 


.. 79.71 


ІОП " 

і™ ' 


.. 11.45 


49. . 


7.35 


191, . 


.. 40.90 


50. . 


.. 26.65 


192. . 


.. 20.07 


51. . 


.. 48.92 


193. . 


..122.15 


52. . 


. . 1 9.86 


194. . 


6.90 


53. . 


.. 37.37 


195. . 


.. 33.11 


54. . 


.. 15.64 


196. . 


..' 35.38 


55. . 


.. 46.91 


397. . 


. . 28.65 


56. . 


.. 53.27 


198. . 


.. 34.36 


57. . 


.. 62.64 


199. . 


. . 20.94 


58. . 


.. 31.00 


ол?' ' 


■ ■ 


59. . 


.. 44.86 
.. 21.00 


60. . 


. . 8.30 


202. . 


... 18.81 


61. . 


.. 75.68 


203. . 


. .. 48.05 


62. . 


.. 68.74 


205. . 


... 13.90 


63. . 


. . 229.01 


206. . 


..141.06 


64. . 


.. 39.53 


207. , 


. .. 25.14 


65. . 


. . 1 39.20 


олгї ' 


-■•72.70 


66. . 


. . 60.66 


209. . 


..1 16.16 


67. . 


.. 60.83 


210. . 


., 38.96 


68. . 


.. 18.41 


21 1. . 


.. 60.27 


69. . 


.. 86.97 


212. . 


.. 11.56 


70. . 


..215.32 


213. . 


..185.96 


Яг 


.. 16.65 


214. . 


.. 46.53 


72.' . 


.. 29.92 


215. . 


., 38.68 
.. 24.66 


73. . 


.. 24.03 


216. . 


75. . 


.. 46.69 


217. . 


..173.18 


76. . 


. . 1 67.05 


218. . 


..156.27 


77. . 


.. 47.84 


219. . 


.. 34.05 


78. . 


..135.87 


220. . 


.. 84.87 


79. . 


9.47 


221. . 


..203.71 


80. . 


.. 27.00 


222. . 


.. 13.00 


81. . 


..117.25 


223. . 
^24. . 


..102.61 


82. . 


.. 26.95 


.. 14.55 


83. . 


.. 65.43 


225. . 


-.. 18.71 


84. . 

85. . 


.. 17.40 


226. . 


.. 19.77 


.. 99.48 


227. . 


.. 35.06 


87. . 


.. 67.70 


228. . 


.. 40.07 


88. . 


.. 12.75 


229. . 


. . . 1 55.75 


Ш. . 


... 13.95 


230. . 


...11 7.59 


90. . 


... 63.15 


231. . 


. .. 61.67 
,145 04 
16 57 


92І ! 


... 1Ш 


233! ! 


47.22. 


93. . 


... 16.00 


234. . 


...118.26 


94. . 


... 40.00 


235. . 


... 63.46 


95. 


... 42.21 


236. 


... 26.78 


96. 


...141.81 


237. . 


...113.50 


97. 


... 35.87 


239. 


.-..144.72 


98. 


...110.33 


240. 


... 8.57 


99. 


...118.09 


241. 


... 57.95 


100. 


... 40.11 


242. 


... 24.55 323. 
324. ... 52.13 

... 49.37 

... 47.70 

... 84.09 

... 83.65 

... 30.40 

... 88.83 
...201.30 

... 56.41 

... 58.08 

... 65.54 

'. 15.90 

.. 25.27 

,.. 48.62 

:: Щ 

.. 33,84, 
.. 2М 

.. 57.00 370. ... 

371. ... 
373. ... 

380. ... 

381. ... 

384. ... 

385. ... 
388. ... 

йж 

393. 54.02 
4943 

63.58 
69.70 
95.76 
48.20 
35.45 
28.16 
14.88 
96.05 
68.57 
83.08 
22.46 
7.95 
30.08 396. ..... 58.10 14.93 336. 
338. 
339. 
341. 
342. . 
344. . 
347. . 

350. . 

351. . 

354. . 

355. . 
357. . 
363. . 

Процент вія морґечів 423.50 

Процент від бондів 647.50 

Сирітські части по 6л. п.: 
Н. Мігаль, в. 63 400.00 
О. Вонсовнч, в. 211 200.00 
В. Стрильчук, ». 131 250.00 
Звернена позичка Сво- 
боди 500.00 
На сплату стипендії М. 
Дурдела 5.00 . 

Разои 21.193.93 

РОЗХІД: 

Посмертне по бл. п.: 

Харитон Клнм, в. 28В 1.000.00 

Марія Динко. в. 63 1ХКЮ.00 

Ннкола Мігаль. в. 63 400.00. 

Василь Кантор, в. 11 1000.00 

Олекса Вонсовнч, в. 21 1 500.00 

Дмитро Пелех, в. 213 300.00 

Вол. Стрильчук, в 131 500.00 

Семен Данилґв, в. 225 300.00 

Кирило Сеньчук, в. 301 500.00 

" Кобильник, в. 239 500.00 

Ілько Бочар, в. 384 500.00 \ндр. ґабор, в. 2 
Василь Романюк, в. 196 
Фелікс Мачуба, в. 215 
Мнх. Воловчак, в. 217 
Семен Калитин, в. 296 
Мнх. Сампара, в. 370 ' 
Іван Хома, в. 384 
Теодор Руснняк, в. 4 

ь Жнтксвнч, в. 250 
Данило Петрнк, в. 259 
Стефан Чомко, в. 391 50.00 
60.00 
50.00 
75.00 
50.00 
50.00 
50.00 
100.00 
25.00 
75.00 
50.00 Виплати з фонду сирітського: 

Грнг. Фццич, в. 17 500.00 
Олекса Вонсовнч, в. 211 200.00 
Стефан Цапик, в. 244 109.00 
Гавриїл Дзядик, в. 23 55.55 

Розходи алміністраційні: 

Видатки дієта і подорож 

коитр. комісії 188.24 
Лаіїсенси і податок стей- 

тів О., В. Ва., Н. И. 40.00 
Податок реальности і во- 
да 157.87 
..Свобода" за орган 2.850.60 
Платня гол. уряду 445.00 
Печатки і книги для від. 141.50 
Канцелярійні видатки 68.52 
Напра'ва і чишенне ін- 

32.27 Разом 11.913.55 

ЗІСТАВЛЕННЄ: 

Готівка з кінцем мі; " 

сяця мая 188.555.9! 
Прихід за червень 21.193.93 

Разом 209.749.84 
Розхід за червень 11.913.55 

Готівка з кінцем мі- 
сяця червня остае 197, 

БІЛЯНС: 
Стам чинний: спокійно: „Ану. ді,н. хрестити? 
кричить до нас: „гак його, гак його! 
глрн«иько!" І почне ставити хрести. А 
те прокляте місце, де не йшов танець, 
загороди* плотом, велів кндагк все, 
потрШне, весь бурті і сміт. 'аразд сю землю: 
І в батька під баштан 
Земля славна, ■ уро- потім наймали 
сусідні козаки. 
жай все був аж диво. Та 

НІН ИКЦН НІКОЛИ НЄ буЛО НІЧОГО ДО- 

Ярою. Засіюгь. як слід, а лійде гяке, 
Шо й не розбереш: кавун — не кавун, 
не гарбуз, огірок — не огі- 102. . 

103. . 

104. . 

105. . 

106. . 

107. . 
108. 

109: 
їй 
111. 

112. 
113. 
114. 
116. 
116 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
Г>9. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. ... 44.711 243. 
...218.46 244. 
... 50.49 1 245. 
...148.75 і 
... 75.61 
...143.41 
... 51.45 
... 57.58 
...101.86 
... 26.91 
.... 19.65 
...135.97 
... 62.94 
... 50.65 
... 19.71 
... 9.82 
... 74.65 . 28.20 
. 94.21 
. 55.69 
. 12.50 
. 35.00 
. 47.53 
. 18.07 
. 17.43 
. 69.90 
..31.04 
. 14.73 
.162.28 
,. 36.64 
..107.02 
..140.23 
.. 23.47 
..127.83 
..106.49 
.. 63.60 
.. 24.51 
.. 25.59 
.. 44.28 
.. 16.98 246. 
247. 
248. 
249, 
250. 
251. 
254-. 256. .. 

258. . 

259. . 

262. . 

263. . 
270. . 

273. . 

274. . 

276. . 

277. . 

278. . 

282. . 

283. . 
286. . 
288. . 

290. . 

291. . 

292. . 

295. . 

296. . 

300. . 

301. . 
303. . 

• їй.: 

315. 
'316. 
317. 
318. 
320. ■ 54.49 
. 23.61 
. 87.87 
. 17.89 
.163.25 
.. 46.18 
.. 29.10 
.. 16.37 
.. 49.40 
.. 93.31 
.. 59.01 
.. 13.14 
.. 29.73 
,.113.95 
.. 15.90 
.. 17.29 
..133.25 
.. 33.68 
.. 92.89 
..219.16 
.. 25.69 
,.. 43.68 
.. 72.44 
... 70.00 
... 40.17 
... 63.97 
... 24.62 
... 24.93 
... 81.29 
... 89.47 
... 88.96 
...238.23 
... 94.06 
... 10.87 
... 84.10 
... 9.49 
... 8.06 
...125.49 
.Г. 42.76 
... 31.34 
... 34-34 Готівка 
Моргечі 

Реальність 
Друкарня 197.836.29 
53.470.00 29.000.00 
Разом 636.618.79 345.128.43 
150.892.72 
26.589.80 
' 8.159.34 
258.41 
1.435.72 
104.154.37 Стін 

фонд посмертний 
„ резеріговий 
,. адміністр. 
,} запомоговнй 
народний 
конвенційний 
сирітський 

Разом 636.618.79 
С. Ядл ошькаїї рол. пред.; 
В. Левчик, гол. касіер; 
Р. СлоНдян, г. фін. секр. СТАРОКРАЄВІ 
КОСИ Знамениті під кожднй . 
з найліпшої гартованої «ребри- 
стої стали. Довгота коси 32 наді, 
а надзвичайно аегка, вазккть 
тільки один фунт, за одним по-^ 
клсіланкем кисть пару днів. 

Ціна «ОСИ. . . -53.75. ЖЛ Щ $7.00 Гроші тіряааайтг разом а ор- 
іером на адресу: 

ШШІНШГ ВА7АК. 
168 Е. <и 8*4 Ямт їм*. Я. І. СВЄЕОДА, СЕРЕДА;- ДИПНЯЗЗДІ ВІДІДЕ З НЮ ЛОРКУ БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ ПРЯМО 

ДО БРЕМЕН І ГДАНЬСКА 
яіпяо.і із. лшшя. зо. серпня і із. жовтня 

ИШГСЇ8І «ч»ш я. ЛИПНЯ І 7. ВЕРЕСНЯ 

готшис ЛИПНЯ, 14. ВЕРЕСНЯ І м. жовтня 

ПРЯНО ДО СНЬВВОЦВД І ВВЕЖЕЯ 
Поспішні і ядямЯльмв. яараіаі від ввириланськол фдвґою. 

А.чтіГА ?3. ЛИПНЯ, 24 СЕРПНЯ І » ВЕРЕСНЯ 

0КВВНК І*АЯВІЯ6Т0.\ 3. СЕРПНЯ 27. СЕРПНЯ 1 24. ВЕРЕСНЯ 
Голоснтнсь до: Ра,,.оА.г 4>.р11 49 Ві»«4н , .т» Не» Ник Сіїї» 
»бв містам. «пАті». 
ХОЧЕТЕ 

ЇХАТИ 10 СТАРОГО ВРАЮТ 

ХОЧЕТЕ 

СПРОВАДИТИ РОДИНУ ■ АРАЮ»" 

ХОЧЕТЕ 

ВИСЛАТИ РІДНІ И «РАЮ ГРОШЕ 

ХОЧЕТЕ 

ПЕРЕВЕСТИ ЯИ> СУДОВУ СПРАВУ В СТАРО»» 
БИТИ СОБІ ПОВНОВЛАСТЬ. «ОНТРАНТ НУГіНА І 
ИНШНЙ ЯНИВ ДОКУМЕНТ? 

ХОЧЕТЕ 

ВИРОБИТИ СОБІ ПАШПОРТТ 
10 ПРИХОДІТЬ АБО ПИШІТЬ ДО ОДИНОКОЇ В АИЕРИЦІ УНРАІН. 
СЬКОІ НАРОДНОЇ ІНСТИТУЦІЇ 

І ДНЕРИКАНСЬНО-УКРАІНСЬКрГО БЮРА. 

АМЕЯІСАН ШАШІМІ ЕХСНАН6Е, ШС. 

ЗО В. 7 «Ь 5ТЕЕЕТ. И*У«Г ТОВК, Н % Уважайте! Док. М£Д. МУСІИ КАДЕЦЬ. в**ясн. Аитвавпі 
ШИФгІАРІА разові ШПОРТи в-рО«*я<-.о 

НАЦІЇ БЕЗПЛАТНО •рого краю < нас діїтими осібні паю ти ні нвяби.іивх 
' мі. котрі •ідхвдять без пересідав».» до Гая-втрГа. 
Рдііврааму. Трвестї і Др,г«х портів. 
, гіимії іпііяоавм ношік 191М З Ню Парк) до 
(І мера •Ідловіди» до норавлл), для 

АПЛІ- 16.00. 

а кілької дві і аасто ДАЄМО ОСОБЛИВУ ОПІНУ РОДИНАМ. 
НЕ ЗМУШУЄМО пасажирі» аввднвиі' 'році ИЯ ирм*] 
СТРІЧАЄМО паса-арі» на стаціві І явовиі овіщско < 
ло.расмо |0 нашого еюрм»Т І ■•ретвяму*"* 3 ««' 
до відії» кораоая. АСЕКУРУСМО пуфр» І пануня» на 
до посаід-аі стації ■ крав. МАЄМО дав пасамиріа на 
СПРОВАДЖУЄМО родіня ; яра*. 

ПОСИЛАЄМО ГРОШІ до Гатчина І всіх частая с.яііа твлсГрафІчно, 
чопамв I пвчтов по двнноні "Урс> 1 пваноп гаранте». 
Нав) вотаріяяьияя ііддїа поааГодні)С -спішно всідані СуДоЯІ і Зв- 

ииіьні справа ■ нрап. 

По асі Інформації звертайтесь кеювно, або вриюдпь оеовясю до: 

МОВНІЗ Е№ЕІ, виш, 

129 ДОНН 8ВДТ, На ТОМУ. ЗАПІР- 

(Докінчиш). 

Знаючі»" вже з попередньої 
статті про причини запорів, не 
трудно довідуватись, як від 
них вибавитись. Знаючи,* що 
запір найбільш є результат не- 
добрих навичок у люднії, пер- 
ше, що треба робити, се не під- 
даватись недобрим навичкам; а 
друге, коли чоловік рже при- 
звичаївся до сего, всіли сила- 
ми старатись цідзвнчаюватись. 
Се можливо і не трудно. 

Як тільки родилась діти на, 
вже треба ма.ти на увазі, ідо її 
здоровле тепер і в будучім за- 
лежить від регулярности. То- 
чу дітнну треба регулярно кор- 
мити. Треба слідити за вІАїР' 
аом. чи досить часто воно від 
ходить, та як воно виглядає 
Чи дітина спокійна при відхо 
аі, чи. ні; а як ні, то де причина. 
Коли літина підростає, треба 
вчити н щодня регулярно ви- 
чищати жолудок, чи воно у сім 
відчуває потребу чи ні, бо му- 
сить. Потім воно звикне і що- 
ранку чи що вечера само про- 
ситиметься. Дуже важне кор- 
мити дітнй правильно. Давати 
що дітям їсти можна, а 
не те, що хотять, чи добрі лю- 
ди, приятелі, гості, сусіди та 
інші часто'' дають. Ніхто крім 
матері чи доглядачки не мо 
кормити дітнй. X то з тим 
- той не добро, ШИФКАРТИ ДО КРАЮ І З КРАЮ « 

до Львова $119. до Гамбургу $125. ( 

до Кракова 115. до Бремен 125. '< 

до Галича 134. до Ротердам 100. . 

до Черновеиь 129. до Антверпен 100. 

> Лібавн 146. до Гданьска 135, І 

Ми виробляємо пашпортн. Відбираємо І асекуру- * 
єно багаж. Даємо нічліг 1 відпроваджуємо на шнф. 1 
Пишіть або особисто прихоїіть до: 

СНЕ« ЗАМВОН'5 ТШЕІШ БШЕАІІ, 

П «ІДМОИга АТЕ, пш лін і йц і, ра. МРЯВЯ»лЯ»аЯмЯзЯМ»зма4» 

ОПРОСТ БЕЗ ПЕРЕСІДАННЯ З НЮ ИОРКУ «О: 

ГАМБУРГ З МіСА 3425 ( 

ДАНЦІҐУ " " Д)35 < І вв •"<■,". 

ЗІВАВ" ■ " 31*3 І 

ЗНАМЕНИТІ КОРАБЛІ-ДВОШРУБОВЦІ ВІДПЛИВАЮТЬ: 

„ЛІТУЕИИГ 20. ЛИПНЯ 

„ЕСТОНІЯ" ...... 3. СЕРПНЯ Т«,*Я И.«*І ярім ,ІИІ. МІМ Ліва. — ДімІГ 

Зіол.р.,1.. міеи т тівмммм.ж ищж 
,1-9 о л г_с ІК.пікі!» Український Тижневик (48—64 ст. дрібного друку) 

!іі:".'.иіт!, ">-я рік: містить статті, оповідання і вірші найвнлаїнійшн:. україи- 
ст.шх пилІТИкіл, публіцистів, белирігстів. поетів Має власних коре спин ден- 
тін ■ иайбідьших центрах Еиропи і АнЕрикії Задонм .,!(■'. ;і" — боротьба 
зу йсімм нороіаив ідеї Великої. Єдиної, Неподільної України. Хти перед- 
плмлть ч Волю" 1-го червня до кінця року зв Л до.іярл. отрниас, хрін пін- 
тіог'И тисячі сторінок добірного матеріяду И самій журналі, і шс т.ікі кинж- І сторінок добірного матхріяду її самім ж 
ІІ^ну премію (в окремім првижу варті 
: Цікільш томриші (г>повід.(; Казенні дні діти (оловід.); ... -*і Укр) 

, %ий\ил"о*Іі^иіи! на ф|. 

В. Я*т*Ш*-. Колеги; 
Адрееа Рвіакяії: ,,1Р*Я,А'', Ьіпке іУктигіїе И: *М губок 

вихід? 
■іо. УУк'п VI, АшМа. 
Гроші ножна вксадатц або [жіишачлоьаш\н листом їм імя редакиїї або 
к иі>»ог> идвііііЛ .4І0.1Я' іУіелег Вапкуегеіп. Н редакції лалішниось скіль- 
к» і>ічншоа в рогкішннм. оправзк із 1919 р„ 1920 р. по 500 кор. )в піврічинк. 
Пробн* число тн«ііеінка анси,іасіься даром 

«ЦРед. „Волі" просить і другі укр. часописи о передрук ееі огірвкгтки). п [ІФКАРТЯ ло і з КРАЮ ПО КОМПАНІЧНИХ ЦІНАХ. > ■•Ар-иуа .«*чаві*ніч, вря •■рі*І яаяніаріг, опдвті т (щнш ПЯС", «а- 
еикі гроіані, ядямітаси до сявії: ' 

СЕМЕН КУНКА, зиідвтввь. 

АТІАШТС 5ТЕАМ5НІР АШСУ, рахується, 

страшне зло робить дітнні, хоч 

Т щТчолоГ Є жЙ Р и Є ° "жидком і 

^о^і^^Г^^ Розтягання. - " 

облиао з дітьми, котрі І- 10ВІК 1СТЬ 411 п * більш 
самі нічого не розуміють та без бе раніш, ніколи не забувайте 
' на жолудок. Чи хочеться, чи 
не хочеться, щорана, після сні- 
дання, ідіть до клозету вичи- 
ститись. Слідуючого дня рано 
знов ідіть. І так, по кількох 
днях побачите результати. Па^ 
мятаііте лише, шо сила волі ус* 
зробить. Жадннх ліків „на про 
чищенне" не беріть, чи воно з 
абораторії святого отця 
' чн яка „гербата чу; 
дова", чи „вино лічниче" — вс, 
ті медицини дійсно „на прочи 
шеннє", але кишень Ваших ли 
ше. З початку то й жолудкови 
поможе, потім вже кишеням 
Вашим лише. 

Тепер, щодо поживи. Щоб 
не повторювати, скажу лише 
їжте досить, щоб себе почу- 
вати ситим, не більш. Не пере- 
гружуііте жолудка, бо то не е 
бездонна путня. Таж не загада- 
єте помістити у квартовії! 
фляшці більш як кварту! Теса> 
ме памнтайте щодо жолудка. 
Не треба Вам знати розміру 
Ваших жолудків та всього то- 
го, що уживаєте, щоб не пере- 
гружатись. Розумний та обе 
реікний чоловік' і так знає, ко 
ли сит. Не тоді чоловік СИТИЙ, 
коли вже під серце підпирає; 
дихати не легко; та вставаті- 
тяжко. Та й не дуже він задо 
волений тоді. Треба думати ра 
ніш, тоді то сего не доїсть. Я 
новнеше сказав, що у кварто 
ву фляшку навіть не загадаєті 
помістить більш, бо Ні огл инення ним; щоб бути 
пєвннн що не від якоїсь неду- 
ги заор але від нерегулярно 
^ти та недобрих звичок. Якбі 
се буле від якоїсь недуги, ліка] 
також Зам скаже та' порадить 
що да і робити. 

Не г ішу за жадні медицини, 
які бр ти, бо загальної для у 
сіх ме іицини не и°же бути. 
Кс-жно іу дається те. що йому 
потрібіе на той час та у зві- 
сній с Ількости. Медицина, о 
соблніо з початку лічення, 
богаті їх люднй потрібна, ал 
оіиа для усіх сего дават: 
не мо сна. Місцевий лікар, по 
лян* іню Вас, дасть Вам від- 
повіді г медицину на час, щоб 
допом ігти лише, а не викуру- 
вати, іо таких медицин нема, 
саі і собі медицина. 

ЗААИГКА. 

( бц по хотів звернутися ї 
ми дашками в справі лікарської охо- 
рони заЬровля. нехай пнше на адресу: 
І От. М. М. КАОЕТ2, 
; \У, ч 1201Ь 21.. Кен їогк Сіїу. 
Відловідь ноже бути у „Свободі", в 
:о .і ■ •* <_ особистої нід повід 1. нехай 
дояучгЦь заадресовану коверту 
цсмтовіік) маркою. 

Всі іідпоиіаи будуть у „Сво 
Особистії иідиовіди моїкнл на 
котрих дру го раді би дістати „щось до- 
бре", чого їм не .можна. 

Богато щодо дієти дітнй тут 
писати не буду, бо по короткім 
часі за се буде у спеціяльній 
статті, як годувати дітий. Ска- 
жу лише тепер, що дітям не да- 
ється такусаму дієту, як доро- 
слим. Дітям треба давати біль- 
ше молока, овочів, ріжні каші. 
Мяса дуже мало і рідко. Кор- 
мити треба 4 рази у день. „Овт- 
" (вівсянка) дуже добра їда 
дійтий; слід приучити до 
порції ніорана. Добре також 
давати дітям на сніданнє орен 
джі (помаранчі!, або варені 
нвки. По вечері знов добре 
сливки з фігами, варені. Ні- 
і.ін не давайте дітям кави, лн- 
е молоко, чи молоко з водою. 
Чаю. какао, чоколяду - дуже 
рідко, бо то не є потрібне, 
КеТіксін та солодких булочок 
або тісточок давайте дуже рід- 
ко, або ніколи Привчіть дітнй 
до хліба: чорного і білого; з 
кожною їдою нехай їсть хліб 
Діти, як дорослі, мають ужива- 
ти досить плинів — нодн, мо- 
лока, квасного молока, маслян- ~ий." чУсвМИ пару (?)'* 
ки. Свіжий воздух і рух ще на- 
віть більшрї важності!- Не дер- 
жіть дітий у хаті коло себе. Не- 
хай бавляться на дворі, де воз- 
духу свіжого вдихають та му- 
скули розвнватії-муть. Як се 
зробите. " 

не лише здоровими тілом, але 
її духом. Не лише запорів не 
знатимуть вони, але й богато 
інших недуг, бо Ви свого часу 
дбалися за инх. Не треба їм бу- 
де, нк Вам тепер, зансіди шу- 
кати ..щось, .добре на прочй- 
щеннє ', од одної „мстент ме- 
дисін" до другої, та завсідн да- 
вати тяжкою працею заробле- 
ний гріш на „фек-медисін" 
фейк-лікарів. котрі своїми ого- 
лошеннями заповняють усі га> 
зети в Америці. 

Щодо дорослих, шо вже на 
лежать до великої армії страж- 
дущих від запорів, насамперед 
хочу сказати, що Ви можете 
збутися сеї прикрости. але не 
без старання і терпіння з Вашої 
сторони. Як гадали, що нині 
найдете у моїй .статті той 
„бальзам визволення", котрий 
відразу Нас вилічить від запо- 
ру, Ви помилились. Ще нема 
такого лікаря й такої медици- 
ни, аби без Вас самих се чудо 
зробив. Лише Ви самі, не" лі- 
кар чи медицина, себе можете 
вилічити. Як смішне! Але ще 
не смійтесь; почекайте хвилю 
та подумайте, а побачите, що я 
маю рацію. Лікар Вам може 
сказати, що робити, щоб валі- коверта 1 

иф-ч Нвтіет З 

ДР. МУШЙ КАДЕЦЬ 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 

Головний офіс: 
38 \Тм) 120 ЯІге^І, 
коло [Іятдї Енні 
Прийме щоденно: 12— І попо.і., 
вечер. У неділі і свята: 3^ — 5 г 

Відділ: 
Телефон: ОгсЬага 9816 
Бгу Боск 1118 
41 м. Маткл 1-І. (81Ь 8(-) 
коло Другої Евні 
Примае щоденно: 8—10 рано. 7—9 
чер. У неділі й еввтн 9—1 попо 
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ. 

Оголошення кченнтьбн не 
гтьсш. — 3« оголошення поі ому 

можна й потрібно, жолудок і 
трохи розтягується н усе Пр 
має. Томуто люди несвідомі 
богато І з свідомих, але віру- 
що життє чоловіка в їді, 
жолудкн свої переповняють, 
перегружують, бо ЖОЛУДКИ 
приймають богато поживи. По 
нкімось часі вони приходять до 
іншого переконання, але заг' 
■зно. 

Ліпше їсти кілька разів у 
день та по трохи, ніж иерспов- 
цятись. То усе щодо скілько- 
стн. Щодо якости, то й на се 
не меньш треба звертати ува- 
ги. ЗавсІди уживати добру, сві- 
жу їду. Купіть меньш і платіть 
дорозше, бо не скількість 
кість має значінне. Вживайте 
меньш мяса а більш овочів і 
ярини. Пийте досить води, мо- 
лрка, квасного молока, маслян- 
" т. д. б до 8 склянок ШОДЄЯ- 
Рано, як встали, витійте 
склянку води, звичайної чн 
теплої." на порожний жолудок. 
Потім беріть орендж або варе- 
ні сливки. Потім порцію ..овт 
піл", добре розвареного, з мо- 
локом чи маслом. Решта — 
хліб, молоко, або чай не силь- 
По 

сніданню — до клозету. Обід 
мішаний, дуже мало мяса, 
більш овочів. Рибу свіжу вжи- 
вайте часто. По обіді "печене 
яблоко. Пару склянок води чн 
молока з обідом. Вїчера без 
Ваші Діти виростуть мнса ^щ. овочі П о вечері 
яблоко, чн варені сливки з фі- 
гами. Склянку чи. дві молока, 
маслянки, або квасного моло- 
ка. Між сніданнем та обідом, 
обідом та вечерою, добре ужи- 
вати яблоко, орендж, чи інші 
фрукти. Пару склянок води. 
Ось як. приближно, треба жи- 
ти, щоб не страждати від за- 
порів. То лише вказатель, не 
„закон", по котрому треба жи- 
ти без жадних змін. Кожен чо 
ловік має собі виробити свій 
власний плян, згідно з тим, що 
тут пишу та ніколи не забути 
регулярности у всім. 
Зовсім не уживайте: каси, 
лькогольних налнтків, нічого 
рстрого, солоного ; консерві в, 
кейксів, кендів. Не вживайте 
нічого смаженого. 

За 2 до 3 години до того, нк 
ідете спати, нічого крім яблока 
або помаранчі не вживайте. 
Пити можна. 

Бувайте на свіжім воздусі як 
можна більш. Робіть лрогуль- 
ки пару разів у день, особли- 
во перед тим, "як ідете спати. 
Купайтесь часто, не і меньш як 
раз на тиждень. Літом частій- 
ше. Не иеревуйтесь ."старай- 
тесь бути, спокійним. Не шу- 
кайте в себе ріжнях нед ХтіУін ..най, де находиться ВАСИЛЬ 
ПРОКОПОВИЧ 1ШРЕЯМА а Ракінку- 
та. пов. І'усятин. Гал., зводин. Редак- 
ції „С коболи" донести, або Т. Піфев- 
м„ш. І'оішня Рчська вії Сзогіісе. Галн- 

іа Василю, відозвнен і поможи, бо 

пер у великій нужді- — Твій брат Тимко. Я "V'; мз1в -п. решта и.ковнеко , віс; Р^ка пере- 

псі Лвоовдзоау "'иваї фарм;; одна миля до зслізин- 

[ М 00. "'і Дій Д° ми - "Улня. стодола. 26 штук 

" * худоби. Л коні, і, свиней. 40 кур і «сякі 
Адвокат др. Михайло Західний, не- дав двох і 
В адлокаїс-ьч канпчаярік. в Зо- $9000. «плата I 

,чоіи в дочі л.інок.п.і .1-і'.. Ті'.'.іор.і план Моя алі 
,,И«. ІМ'О ЩО ІІОВІЛОЧЛЯІ ґНоні рідню ІХ'К. Вох 42, І 

Америці 1 іменно брата Теодора За-1 
хідного. Грииька і Аниу Ііуіаів. Сіє-. —, ■ і = 

Йі І ВА5П. К 5НАКЛУОА^в ФАРМИ! РОДИМЦІ! ФАРМИ! 

АVI^., ВіИІег. Ра. 54-56 ЗіяК-Тв, шо в Америці робоїи нема чнтись. Решта залежить від місць сего оберігайтесь вЬ них, Вас. Будете виконувати усе по- 
волі І терпеливо день за днем, 
тиждень за тижнем, місяць за 
місяцем, і Ви будете адорві. 

'ЗчнІть з того, щоб попра- 
вити свої навички. 

Відзвичайтесь від запорів, 
я-б сказав звмісць — вилічіть-, 
са від. запорів. Призвичайтесь 
до регулярности. Также, як ме 
її .йдете на роботу, Не пійдете з Від часу до часу порадьтесь 
доброго лікаря особисто а не 
листовно, й одного лише, та 
слухайтесь Його. Робіть так, як 
він Вам скаже н не жадайте у- 
сього відразу. Не забувайте, 
шо причиною запорів також 
бувають часами ріжні недуги, 
обструкція в кишках та животі, 
ріжні запалення, особливо в 
женщин, малокрорність, неду- ПОЩО ТЕРПІТИ? 

Ревматичні, некральґічні і мускуляр. 
іі долягвння. скоро влекшнте через 
деіайле ужніте 

& РМ-ЕХРЕІШ Ф 

Торговельна марка Регістр. Уряду 

Злучених Держав. 
Упевніться чн дають Вмі аравди- 
інй [ звісний понад 50 років. 
Глядіть за торг, маркою ЯКОРА, МАЛИЙ ФЕИЛЄТОН. 

СОН С0И.1ЯЛ-ДЕМ0КРАТА. Спиі і бич: Ніби марксівськнй МЦСОМ, 
На пілону світі венлі; 
Капітал лежить в моїн.іі: 
На могил і-ж, на хресті, 
Лиш стоять слова прості: 
„Капітал. Прожни немало. 
Рпбітині А хрест, на споглл. небораці 
Вкипали туї 3 наказу Прані". 

Житі* моральне іа :ілировс, 
Жнт як в казці, наче сон; 
Ьо ПрабЯ в ній М* авкон; 
Все розпіідьтсно на рати: 
Коли робить, а коли спати, 
Ко.ін вставати та молитись. 
Як і коли. Маркс мои.-с снитись. 
Звмісць монеї— картки робочі. 
Коли обідати хтось хоче; 
І.ін нього приписи загальні: 
На картку знайдеш все в їдальні. 
На лобу праці дві Г ДОРВИ, 
Вналви й співанки, шо .пішім. 
На зелізшшях лиш експреси: 
Є воля слова, зборів, преси; 
Нема пануючої віри; 
Всі люди лагідні та шіфі: 
Нема партійних суперечок; 
Нема вовків, нема овечок. 
!.ч псі на світі (треба знати) — 
Лиш соціальні демократи. 

ліборобів, ні ен-ерів; 
Рік тому чули про Л-ерів. 
І вже давненько позабули. 
Що С С П. В ес-еси були; 
Щодо ес-іфів. (як заразу), 
Ьуржуїв зпнішіли відразу. 
Тепер не буде небезпеки 
Бо всі свої, бо всі ес-іскн". . . 
Сон ліик. Єк-дек .тише зітхде: 
Н. Р землею наділяє; 

, С-ом. в полі Влади; 
.._ .. Г С. С. ГГ посидиГ 
Разом з С-Р.іич займають. 
Бо: „від політики втікають". Старе життє, старе ... без зміни, 
бо голос сен. . . його дружини. 
Притих, мовчить, лише зітхає; 
*~> ірошиі) ні шага, не має... 

(З иаршавської „Укр. ТриЙціи")- іа). котрі иоДбсзпечніЙший. отже не ку- 
фармп в горах, де лише поднть- 
юроть. терне, каміння і троха 
а купуйте фармн в ико.тиш фа- іеШа. Н, У. Тут ро- Посиф (ВоЯтко) і Марш Гураль з 
І.ші за Рудою пошукукпь свого сина 
ЮСЬКА ГУРАЛЯ. котрий виїхав з Га 
ДИЧИНИ до Америки 1912 року і не да> 
о собі жалкії нідомнегн. Коли він нк 
жи*. то нехай дасть ся чутя. Родич 
вже В лііах. отець літ ЯЗ а мати Т. 
літ, не можемо дія себе нічого заро 
біми. В молодших літах запинався 
бодмаркою а тепер вже не здужії 

б.ІЧИТЬ, СВОЮ НІЧОІО НЄ МВеМ. НІ ІНКОЖ . І) I .„мчи ПІДИ. МНІ пвн •: 

н ані куска поля ані дашка на собі, найбіїьшс українських фармерш. 
іорожнеча така, цю юді зо чого Фариу можете купити з цілим інвск- 
ісіуцнтн, Хгоби знав про Юська тарем і засівом. Голоснтксь до: 

Г ££! Тб 3 уг " ШШ І *• 

№1С2. Наіі іа Ки^а. Росіи 2а1іасі 

ро»'. аСЬогіл 1 . Саіісіп. 155 ОигЬапи-ІПе, Ошігів, N. ї. 

ТсІеГоп ав-р 41 35псс56 Пошукую . 
ГОГО. з селі 

Свіни часу С. по брата ПАВЛА БЛА- во .ііо.їоопі.о. до ІСМЯН ІІ-'ІД! НП, 
44 Мікоп 8і.. Атаїеггіат. N. V., 
Атегісп. 55-56 Пошукую ЖСНШИНН. 
ллб заняшея димом і до 
дітий в роянні. ле мані дійшла _ в домі 
маїнедшнх. Батько дітнй _»*Г>шеннй 

іацмінатн цілий день, мусіїїі. найти 
:усь поміч. Го.госнтись на адресу: 
)Е СООСОА, Ноиініаїс, СІМ Со., ЧЙ" ВИ ШУКАЄТЕ ФАРМИ? 
Ми продаємо фармн ріжного ро- 
да в найліпших часіях Ню Порк, 
Кошкіікої і Ню Лжерзн Кожнв Ви 
Хотіли дістати чесну пораду,^ гіри- 

Х * вІІк ВЕИАЇ * ВМІЙ, 143 ~ 
369 (ігапа .ЧІтт^І, Нятг Тог*. ФАРМИ В ПОЛУДНЕВІМ 
НЮ ИОРКУ! 

9,1 акрів фарма, в тім ДІса і пасоан- 
скл 33 акрів, а решта під управу. 6 ко- 

Гіа. 2 коні і машини, добрі будинки, 
миль від БпоісоК. Шна $5800. впла- 

ГРИЦЬ ФЕДОРЧУК, з Лнеишннн. 1 ^ 2 ^,, * „ а> и6еЬша довр | бу . 
поя. Заліщнкн. Галичина, зводить з, о- дш|кН чм 2 ' ков| ; М ,,' ШШ „Г Ц1 ,,а 

ЖДЇМАК еТсМеЖ!! : 7£& Ш ^ 'пГшГписа 3 
Ааїтіапо Ау С .. СЬІсдко, 111. 55-Й6 ^ менеТнабудсте тано і 

ЕМІЛІЯ ПАВЧУК, родом з Ва-іявн.'* РУ Лежу і иаі,тг:в пющщтищ, 

111 Пшт Атіч Квптми, ІТ. І. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 
С. М. КАУФМАН, М. Д. Години ориннття: від В, рано до Я. 
вечер. в неділі до 4. по полудим. 
111 Е. 71Ь ВТ Ч «ГВІТ ТОВК, Я. І. пк'іоп Зі т ™ гів набути добру господар- 
кфонічно н > * ті»!" інвсиїаріш і засівом, нехай 
55.5*3 зпі.іоснгься на понизшу адресу Тут 

- » околицн Сом і Лій Сеніер можна на- 

"" ~ бупі добру і дешеву господарку за 
дуже низьку ціну і на легкі сплати. 
Тепер найліпший час оглянути яка 
зсмая і як родиться все на лоти. Я 
тут фірмером. то знаю добре цілу 
околицю. Отож прошу іолоснтись о- 
собнетб або листовно, а я поможу 
кождому о скільки се буде мож.іііп<- 
ВАСИЛЬ СВЕРДАН, ие-"Сеп«г. К.У. 

„- ,1 ... ^. ,. . 54-56 ДР. В. ГОГЕНЮТ 

спедіяліст зі старого краю. Лічить 
недуги мушки І женщин, як вну- 
трішні так І зовнішні. Переводить 

8СЯКІ операції. Дая НСДуЖИМ без- 
платну пораду. . 

ОВ, В. Н0НЕП6, 

ВМ - В.4 АТИОЕ, 
«™ ■ ІЗ- Н«ШО| 
НЕ» ІООИ. >. ». 

Гоаннн офкові:.шоАЄкно ви 8-ої 
Вся ріжішиї 
Шііиго або 
,сфону№ СПЕШЯЛІСТ 
НЕДУГ МУШИН І ЖЕНЩИН 

Г0ЯОрНТ1> ПО укриїнськ». 

ЛНкїь всі хронічні застарілі 
слвґіостн купиш 1 женлілн. 

ЛІКАРСЬКА ПОРАДА ДАРОМ. 

Ог. 21№. 

шг«*ивтА8і.я.т. 

між ІІ-тіпа; Р1. А ІІпіоп 8ц. ФАРМА НА ПРОДАЖ 

173 акрів урожайної землі, 120 орного 
поля, ціла оперезана плотом, 40 акрів 
жига і пшениці, 60 акрів вівса а реш- 
та кукуруза і картофлі, сіно; гарний 
Оіубий діс і добШпНссіВИСКе. річка 
пйреплнвае через ФЛІЬу: полізи фор- 
му будується дорога зе,тііннча. на сій 
фармі с копальня торфу на 35 акрів, 
однн акер т6(гфу заплатить три ризи 
тітькн шо управннй. Торф можна пр" 
дати добре, бо в околиці нема аугля 
На фармі ■ будники, дім на 9 кїнмаї. 
глзове світло в хаті і стайні, стайня 
муро влип 95x40 стіп, воду дістає ві- 
триком до стяйні І булинків Є також 
машігнн. трактор і плуги, жнивярка і 
всякі друг) рільничі машини погрібні 
"- фармі. В хаті новий фориес до огрі- 
<Ня і 7 мір, лі іолстайнськнх. І тс- 
тв, 2 молоді коні. 30 емншій, кури і 
Індики. Сю фарму може купити дві 
або три родини до спілки, бо вона е 
обшивна як фільварок. При головній 
дорозі. 2 і пів милі від фабричного 
міста. На сій фармі можна ховати до 
•К) коров. Продає по причині ся- 
мотностн. Коли хто купить в мт- 
сяци лнлнн, то я віддам за половину 
иінп, бо жнива надходять а я сам один 
не дам радч- обробити ясего. Ціна за 
всьо $11000. вплатн (6.500, решта на 
сплати по $100 річно І 5 процент. * 
коли по хотівбн приступити м мнои- 
то прошу згмоситнея: Т. 
- ь . О. (' и