Skip to main content

Full text of "Translation Of The Meanings Of The Noble Quran In The Hindi Language"

See other formatsNrt f^FT 3T^T spjjftvr srm 

■# #TT t •JT^TTF ^ ^TF^f ^ || 

sftr ^T tw ^FT ^ It 

wm Tf TCT vTRTT %\ arpr? afa *tot ^hhi $i4i^h fiff ^rft 

fH f afar jfrr ¥r >rpns w ™ t *rm ^r ht^t 

"f.jrf- 3fl<f # 'AK'/r-^i 

(jC.^1 >i (1‘S'i fop 3 ^ = ' 1_ ^7T tTf^ " %^TTl 

if 


f'j 


" I_l '>J t*/? 7» ■ ■ -. J * j L"_- ^ || J I 

iLwrj^'lj 1 k-jLjjSjlj ,/}jj-^JI 

£*^^ 1 fW ! ■-* j *^' 1 


" LjLiaJl C.JL4JV-4 


*&S ^ JJUII * j^Juii VJ *u -JUjJI 

i » i ji.;, -■ ■'■' \ if ^ - i -T-" v 

,^j''J f I . ! ^LlK ^ . .. -- 1 J i^Lj-'J 

. •) 4-Jj J .j I '■ ^ fl 


.i/JU '." 


-a* 

!. !-»-■ ' ."fj *U I .JvJ> ■JLj.-v> j V '^-4j I—-.-J I ' .--- J f^L,' 1 P 3-jr- *Ll '-k--. - ^- !.-_■ I 3 l_1i U 


^iU^j J' 4 


iJ JLe . LhjU I J : ‘UJ I 4_1 U!XJ V.j C.X.. '..: i, — Iijj I njiii?- — i i j^«i_^i .. 


SJ 
jUjN'j E *>- jJ i \ ijIjjS 11 j I E Jj Ij'il^iIj 

^JJL. ' UjLjl!' '-■-•n-7- jl ! ,-i J I ,J 1 ^,_JiJ I ^_pl Lit* A— <— 1-n-- 1 ' U j » 1 1 

f'^LJL ' " ~* — 1 J1 fc " -J 1_"J | ■_ -.4jf :1 ■_-.' | ' -_-_J-A_- -,-r. ->J | , l J C ~ **■ -*■ g j j viJ ^ J ■ 

■ r <J l/ f! JJ^' 1 

»* 

■4P '- -hi- Jh^S lIj JLaJ I Sl. ■!_■>!_ ■!_! ■ ■ »~3 ■ A : JL-_jjJ I 4 JLhJ L? Lj I I * u_>“ i 4 J JL?™ 5 

( jJ I 4. ^Li ' is JL i p_j |3vJ I ■ iU i 1 JLflj sj* i -&J c_-_-i_- 1 4 ."J JL-aJ U ■ 4J y .«J I % 4 ~-~^ ■ ■ j_ • 

LgJLp- tj 1 J—’-tJ 1 jjj 1 i_i ju^j'i i_*ij'. 

Sa JTTTTfh ?niVfj fkr arapi sitor 

■_ ■-? 

: dd ji : ;;.k 'iiH sffy. j.H ' ; i to. dfd 

d^r <Rd i fTflTra to, tj* tur fatten ms ^ 

fSTFT WRFI H^rd. RfpTT Hd^^rjl 


:J3^' 


p>Jl •^'•ZS j w 1 J ‘W 

i Ji 4 , "*£ tff ... -; i Jt*- ^ 

LL-v-J ■■^jbsLw*'- jbrQu 1 Jl F LwrJ J 1 bJ jh*-“ ! I Jf I 1 JJ 

. '' 4riJ^ j g I | Au Vj* ^ < 


SppTR; wft T? TWf 3fr^Tf # fa* | 3ft to WTf MHH^K 
Jl to #1 stor toR # WT ?: (fto TO SFvTT? <£t to & 
tot rf^rr if# ttoi* an to fl) 

sfa <.FH d ^*TT *H <M I H ^TT d 4l TT 'jft W% did H I TT ^5 to? 
3rTR |l 3*to ^TRTT to p? (STOWTf ifaF? R fT^TfJ 

Td fto fh ..gif # ^ 3 P?^t *d ‘to ft 5ft ^STM 

jfter to Iwrt |U 

iRrTr^ ■# Tto to tftrt w ^fttr - w ^r^M- 

Frto snftto ^ 9TTjt ii^ihi^ to toto *tm 
(3^5TTF J“T ^1 <m to) M 3TTT?T ? fa HTOTF <ft <'^3fW 
tok) # WTR. WIT ^TK|T f«TRT # H'HHHIdT # tor W # tow 
w ktor ^ntot # w ¥ apn ^f jjrtw ^rki 

^rto %Ttrto ^t ^mnmh p - wtot to ^ w 

ft4t *rk *toR fm ^ H'*fr h^h'^T ^rtot % 4^ 

^srf # #c ^nw to t^t |l tof ^nwff 

t tot W r ift || RTk tot fto # STTto ^T TRTTrff 

4t tol top Rpt (FTTOtRTTf 3l^% W # WT= .^0 

=trt toft ww "to ^ ft srprn to ^T ^t|.. # torr 

■# to ^r tol 

■o. ^ 


F# ^ TO FT RF t ^ "TTTf t ttft ^f4R 

PPRR HTTsRI, IT^FTT JJH«kk ^ ft ^ ^ wf ^T fNt 

wn # 5 ^ rf^n jtt ^r ^rwr rctf fr t| |l 

Ff : ^R E fR jflT FTTTW apm^ f^RTjt^TR STRTtfr # 

ftRRr ft, ^ft^TFfr ^rtt ft Nr fl ftfa fftpr 

TTTCH ‘fi 3ftT ft f?T "FT ft?it>RT 3t?£T ar?»T* Rifl'd 

f UR^ft ft fW || 

F*T 3TRTTF # TBRTT Wt | fft> ^ ft Fft W WT FRft FF 
rrtr FNil ftR ^cf | F^ ^ ^ift fft -to=rt^ rrrtt 

# [ftft FT'nl afft ftm rt ft rmrtfrRT gffti 

F^r RFTrT I FR?H ^ 3fftf Wl fWftt ftftftrTT ft 5FRR 
fw FFPT 3fftf wt srfftR Fjft FR RRRTTl 

f3fR m^t w M ft ftr -wr+Ai f I 3M: ar^ra # srrr 3ft 
3*4 terrg Sat t ^r -m *t *trt4 $m ? 3ft ft fafM 

ft TTWT f I ftRT ft F^ RTT # |fft Wm || it\\Wi 3?ftF? WF 
1 3T^tr¥ tfc^ft^fttftt^frFTftwft *w 

R?RR *TTT£RT- 

King Fabd Qur'an printing Complex* 

Madina Munawanah,, K. S, A. 


ftT irwr frtr <nfa ^ m 1 1 j-Ti nwr ft f^t ^tr fr fftn 


■Frftl 


rrttf fr F^ ^ ^ *\$\n+ cm |l 

ij i--e. » si, : .t ih M f 

- | « I ^i A 1 ■ . TTihfri' "in 1 m*: * Uv« ‘-‘-rJI Jl ] - 4i|?f1gl 


'HI 1 1 - ] 
Vii'J i ; — 'i 


gTF - l ^TfT TvrfcT^T # ^Tf^TRf f^R 

^ ^ t, W # 7 || 

• ^ ^ f w# gcrtr. aft ^#r Tjftror # 

ITOTO |l ^ft Wim TO ^T TOT «TR? TOfft?! 9 SfSTRf: "SfRfipf 

gTfT 1 fl TO 'PT HHc^K ^ I to"^ TOT totoT ft ftT ^#T 

^r ttrrt tw fror tot Si ftk to ft ^fro ft ftifTO ftftn 

(ftttT, Hit-iW TOT fi.HMd ft ftm ftr ftTOT if TOTT fTOT TOT 
|l TO if SMTc - ftt TOT, TOT % HluH 1 TOT 4TO sftft % WT ftT 
ft% fftrrr TOT |l 

• to gr? ft srMt 'tt fron TOft ft 5i|w ft w&i totto ?t anft tl 

#T ft¥T defter fteTT I fft TOR ftT TOR 

• TO if 3RTF ft 1 J Tr T-' T rpf TOT TO" ft TOFTT r +TH ftf fftSTT ft 

to t fft srt? ftf utohi 3fk totttt fW ?Fft ft ftr ^nti ?ftT 

WIT W t ftft ftT ¥ ftTOT ftTOT ftt RT5TT ft TO | ftfttp 
ftiTO TO ft TpT ft TOTft ftT |l 

• SR-Ufi ft to ft to^t ^rfeT ft Twroff ftr ¥ro fftrorr faro 

ft wr ^ tort Iron, ftr to ft ¥ftr toto ft totT ft fftwft 

ftt f3TT |l TOT 3mr? ¥ TOT-TOR ft fftft |¥T TOTO | fit ¥TTO 
TO ft TOT TTT ^|ftR TOT TOT ? fft TO fttft Tf? t l>d^ s| STO 
TqT §1 : tf*T i\i\ il H HTR JT$ TS'I 


I* 3R?TT^ ^ TFT T 5ff 3TrTTT 
T^TT vTTTTT |[ 

& "V 

i. ¥¥ 7ST¥Ft 3TTOTF 1 ' 1 ^ fTOT 


i ! toto- ¥r ¥4- "f## qro |l sir f4?rr 4 wP'im fwaro 4 M &iW |l 
= ^ Mhlfrl^l mw>l J 2 \ 

Hj_^-- — ’i 

^fr fraTd hwhcK- 1 - ti . # sfr^r^r Mk ^nm 1 ^ 

II . 3fryfrit-K t3j i^m) k kr tt 
TTT f^p |l . (t 3^i) pr pfr 

1, sf k ^r ^ 

nt^’ 4 |l 


1 I * #1'? ^1^1 


1 "HkHgK tfa" PTTT W % 

#n^ 4t ?J4 f^T RRRT 4f | f¥ r4t 4T wfl PRSRTWT cT^TT 
fa# 4 ^ 3 ti'i< pp ^p? 4 ft tr fi sftr Sot r*t ^ jp wi , pjt, m> 
^p, snRfr'w 4m" ^4 jm # 4m fa \ » «n r 4 T&mt "4 
TO |4 |, SP 4 PPT TO R?T TOto aflr WPT ftW |l 

i TOrt ^r fro r4 tort j 4 w pTO w: to 4 rr: pr t, ^ 
m 4h wr # mi 4t to pfr tl 

J ylTOk im) TO 4 pf4PFT WT PT TO |l TOP PR PTTO P? | fa 
to TO yTOu # TOp tt totTO |l TOrt 4f 4 pt m 4 pt mill 
4% TO? 4t 4TO 4f TO, PPT PFT 4 ^ PP TOpp m TO PTPTT m P*T 
ptot, 44 f\ m t ft TOf TO tott RPifTO pp 4tt tto #tt |l 
TO wk 4 TO frof pr ^pTOttp pTO p*TO 4$t tot |l pro pf TO 

S¥T TOT | fa ^<Mlff , TO TORtTO m 4m fapfe 

toTO h r p ■% fp 4tii< 4 TOfi sTOfi, "4 t4 tot TO (44 pp> t# Pppp 

m t mroi m prom ptp -tow (w^ ^r m) ti 

"yfcfflt TO f# PR m™ m PP TO PF I fTO TO 4 PP 4 TOFTO 
TOT TO 4(4^1 < 4r top 144 fTI h<^ y*iq TO ipp pp TO4 ^\ < p4T PF 
mrl m m rtp pTO# to spt 3P TO mf ¥f #R 4*rfl 

4 ff top 4 4 iw TO tot 4 ftp arm? ^ # w 4fc m 4t torfJ 
PTO 4t ftM! 41 Rt 1 1 TOTR ^ RftVFTT H ^4l TR "dt^" 

i^RTO) |1 4t RPT ^4 ¥T 3TRIR || 4R # fTOT RT OT % 

rtr fe4 srt 44[ m stt14 r4 r whi t w rrrt, (441 rrrt 

RTtRT 4 (W Fmfr 4t R^FRTT #^(44 JJ^Kdl, 31W t44[ Rf^T 
m to - 4 rr 4ri m4r yR 4 rrt snfe ^ 

fd t:4 f 4t RTR I - ] 4 PR r 4^ JR RR RR RTR p^tl 


i . •+ 1 [in ^ i 


'HI 1 1 ■ ] 


ij*-- — ^ 


6. ?rf wj (*fon Trnf) ft^rl 

7. ^ ¥T 7TFT f^FT Tf: ?T ^ H (W>l < 

«T\ ^ 

f^TTl^ 1 - '3'T 3>T f-'I'l TT (1(1 
^fa ;2; JSTT, #T ^ ft 
wr w (wn?) ift ^Tti 


% ’~’ A HiiUKoil 


':■■■' 

1 ^FT TOR % TfTR (^frefr TTf ) RT N^T RfT TORT “TO | Pf 5 Rf TO #t TT|T 

t fro tt toto rt tttru |w| to w|T *rt TOTfw g%, aftr t to 

# Rt TO TOT # R^F TO| 

2 -y^Rid" t to | ^ft to srf TOTt' g*r, to arfTOH tort 

3TOt 'pHt # TOTOTTO TO # # TORT TOft TO? * TOt # TO 

t R#t TOtfl 

"fTO (WTO) TT iff^TrT TO|RTTOtwf^|1tg^3TT*rjT 
ft Rt aftr dddltff 3ffft if 3RtTT^ ^ f^TR TOT hi-i TOT TO TOT <Mi 
FTOR«r, TO T 7 WT 3^7 ™ WFf ^ THR TTFTWt *Wtl 

^TF 'SlfafT TOT *T?^ 

TO TO^ % apff TO: fTORTT ftTOTOT ?ft TO W RtT fTOT % 7 R W 

H sf#r tot faRk #?TT tfTO 1 1 spfR f rfn # 7T4T TOfT 3 f#T # 

Rt *TTO fTORTT % TOR TOTOt TOT | ^ RlftTR # TO^t TOT RfTOR TOR # 

tottrt w |l Rft TOtt tor ^ to aref tot tom £r cfr # ^ tor 

TOT TOT TOTOT # TOTTOT ( 1 RT) # TOT RRt TT TOT W |l RtT Rft 

Rl TOTOT TO fSTORT TOT 'fTOttR Si 

TTTOT 

qft RR 77 f^RTT RRT rft ^T ^ ^T RR TOT RRT 
TOT 3RRTR |i 

I 5RTO ^ ^Tt ^ WHTl 

2 - ^ iror ^r ^toI 3 ^ i^r i tto tot ^ to ^t 

<3R FT3#T TTO fRT | Rfi WIT TOf % ^ TOR #T #TTO^ftW 
|l smfrr ^pr ; rt a^pr wl 

3- ^ RTRTcT ^T%RT R ^PT RT fRRTTTl f¥ RTO R?f ^RR ^ff 
TOT 4 TOR |t TOT, RfT¥ ?TT % TOTO ^ jftRR || 

4- TOf ^ Vfd'^R (TO) RT fRRTOl 

^ ^Ilfd'gl # 

WT? TOTTW ^ TJTTOT |l TO Mt RTTOTOTOTTTRT^TRlt 
|3fr Iro# ft ft ^fr TO # TO # tTOT To (TORT) # to 


] - 4i|?f1gl 


r H 1 ’ I - ] 


/ * \ 


Vli'J i ; JH- — ^ 


RTO FT fTO t! FF ^TTFTF ^ TORT TOFT |, TOF TO Rt F^t Ft 

toS , TOfT tot sjtTO fhT ft fto |l TOf to # it fto{ ft 

WPTFTT |l TO fTO FF Ttt FTFF FT TOTF TO Tt yldHMF* TOT 
TO ^ fpf^ (J^ltl Jl 

# g^t ^ m ftot | r Frrt 

FTOTF TO R [TO TOFT ^FT afh: ^q-RT | far FF TO# FTTO TOFT far 

f#r ?crr | sftr tot tot fh ft ^ ftot |l ff WFt |: (g smtfi) 

FTF ^ TOT FfFF r 4tT fFTO # Rt# fFT ^TR TOFT |l a?fc TOF g ^T 

F^Tfr fTOTOT sflr toptoto # ^t^ptctt ft ^tfttt |l ff to?t w fft 

wr F#t TOTfro Fiftrof 
Ftr FI#?]? F faflTFFT FT -Jlld I Si TO IW1 # £R TT TO FT %T 

F^t TTO F T j c1 1 1 TO FF TO ?t fF'FF cl teft # TOt TOFft foM '4 FT jTF 
Fift 'b vl l ti W 1 1 Rm FT TO<TIp R Rpifr T1F FT FTO #t FT TFT WT Si 

f*ft tott ff fwt ark tf<v£i # ^ttf (rt) #t fit ftot |l ftto 

#t f#TO TOft TTTf R RT FFT T?T #T UTftfF* TOt # VR TO % FTt# 
FT FTO y ^T *4t -d TO l#T tf F Tftl 
Tff TF RFTF t &TT % fFFFT % gpTF TOT |l 
(5%T- "TOFF f#TOT - FRTFT TOF TTOT TOTT) 

FT ^ WRTH 

F^T TOFT tTf^MTf 3pfTT) T Tt% | TOfe TffT^TTT 
(•T^FRTTO) F^t Wrfrflg T TOT ^ FTT ^ f¥ TOT^T ^ TO ^ 
tor gro ftl t fer tot toftt, -At w : w to^rt tf 

^TT 3TR ?FRT TTT || STR T FFT TF T^ f *fT F^t ^TTT| Rb < TO F TO 
TTftTFT TOTTl sfrr TFT ^ TF FTfr^TTT r iJ <Fl it tf^i fr TOTT |l Rb< 
TO Rft?t F FTO fTOT t ifR TFT: TO ^ "TO^' t TO fT TOR 
Ft TO F TO Wt fRT Tt Fft It FF= TOffTTO fWlT" {FTO FTf 
TOtft). ^ grF TO 7 '" ^ toTOt tofI to to TO tt to ^ to 
F'^t Ft FTT il it ^t ^ FF TO Tt FTOT fT<lt TOTTl (F^t'F gTOr, stw5) 
3ftr TOf l^TT ^ t f¥ TO TRsFTF TO% T FRF T RTFTFT: '’TO t 5 
ten% TfTO toTO\ 'TR37 FFTFT (sTO FR TOt^T), -S^T TO 
^ro |l ft frm to f g# wr # ff |l (TOf pt, 44?+)l 

TOFT F^tF F :sTTFT | t¥ Ft FTF 'Tll^l F Ft 5F Rt FFR F^t TOl 
(gwrfT' 7se, TOr- 394 )] 


I- 


* ] 


5 ' 


TTT? ^T¥Tf - 2 


n^ir ..^,, ‘mm 


^ 5ppf # Pm 

^ TO WF-ft t, If 2*6 SfFTrT tl 

• ww tjtf ^j#r wt to w w^r tot |! gw w? to mr to 
"TO*?" (torf to) wt w srrj | Ptw <£ wr gft to to 
fTO TOT tl 

• TO ^ TOW 1 ft 21 TO* t TO Wf TO Hftdd TO gW TO WTOT 
tot I fa for wr # wro to toPto ^r wftror; <*tt. 3 ftr 
faw wrr fa wTO gft *4fal< W^t faffal 

• tow 22 ft 29 tof # ww wtsjtw wtwf fat 3 ^ mm'toh fat 
3il 51 1 TO 4WH TtH % fa*$T ftfa ww tl str »ft TO Tt fa^<s ft 
WW fa iiNld fafaw sffc TO fa d'dlVdlW fat. sftT 3 ft Afal< 

V5I \ 2 - 

to fa to fa wdiwrfi fatww to totTOtot far wtot tot |l 

• TOW 30 fa 39 TO fa TOT m WTO TOW (SlfaftTOTTW) fat 
4rHm , siftr faWTW % ffafaw fat TOT TOrT git Wf TOW TOT | 
ffa WTO 1# ffll fafa gf , Wfa TOf tWT ffawT TOT, fair WW wt 
H'+.Hdl fat TT? TOT I? 

• TOW 40 % 123 TOP, wfa gtHIfaH fat WTOlfaW ffaWT TOT | lfa 

ng srffarw tow fafa wfarw wfaT wit | ffaw fat wffaroFft sflr 
ww wr grow ^nfa wt tot gw fa dfaSrrfi gww wfatw fa fro to 

|l W ffafa faW WT ?WTW TOfatl arh: ?W TOR WT WW TO ffaTO 
W WRt lfa fag ff TO fa Wilt tl wg WTWf fa twr t, ^ 

to ^ ^ TOTOf str amraT w\ etto it fTOT to tl 

• TOrt 124 % 167 TO toTOw pRTttW (^If^HIH) % WTO 
WW fTOW TOT TO TO ^ TO TO WTOT TO | 5ft wtt ^TTOT 
WWT sFft s«*ns<?i (STTOt) WlWf ft % TOT fTO ^ f¥ Wjf Wgtt, 
TO? WT fTOt TO EPT # TOTFfr W^t '^1 TO WW TO ?TO H 
WTl sftT d’-gl W ft WTO ddld ^ d-Hd H4?l Tf TO '*Md 
I- ?RfT HTT - ] f 5 ~\ ^ \ *y±.\ ijiJ'ijj-v - ^ 

SftfftT ftft 4t fftft ftWT? % ftft fwl ftk 3?TT (ftHwHIg 
ft ft^ftft) ftft aft JftftF ijftTft ft ftTft ftsftl 

• STFTrT 168 ft 242 ftfti ftgft ft SJTfftft\ + W«TT ftf-MlfH 

fftiJTft 3ffT fftftft ftftTft ftft | ft) gftTTftl ftlftft ft ftftftsjft || ftfT 

ttft ftTWftf ftft 5ft 5pfc fftrrr w | fair ft; ^Rnr tpri 
ftrftftlk ftT fftTcT Tjf ftftPT |l 

• STFTcT 243 ft 283 ftft? ft aftftT ftpfcsTft ftr^ Jfpfr eft fftftftf ft 

RWT ft W <RTft ft fftft faffR ft) ftW ft 3T§ |, V4l ap 
ftr sftsr Wfft 4R ft STFra - ft SRT^R ftt I3fftf T*=rft ft fftf 3T 
ftft ftft ?l 

• sriw 284 ft 286 srfftw srmf ft fttftf ft 5JTR ?nft ft) 
^r ftr ftf | ft) fftftt ft?-^ ft fftpi stwtf ft Rjftf tt ptr 
Piftl f^r fftft iisiig ft ijp r ftfft <ig vfti^ ft| sft^ ft (iftr 
JSflft ftt ftf % S'HN ftt 'd'*1 Ml < 44 ftl f"| 

• fftfar ft | fft fiRT PT ft FT? 5pR: Fft JfTft 3TT ft fftrpr 3*FT 
PTUTT |l (Tift? qfftTR-- 780) 


3t^r? ^ iiH ■FT 'Sft 3ic’4' r rt 

fwf^r cf^T ^MH Si \&\ 


i. 3#n^, fft, ftml 

1. F? 3«T |\ fftF ft 'Ft? TRFT 
(Tft?) Fiff, Fft ft) fttsft ftftT 
iftlTft ft fftft ft) (ftssHf ft) 

^Tft |l 

3. ftt ftft (ftftw) 1 ' 1 TT fftTft 
(fftftlft) WT I, ftftT ftftTft ftt 


‘ftl 
l STftFT ftft ft. fti 'Fft^ftT. ftft 4ft JftRft, 3ft ^ 

ftjftt RTT 3ft5ffft4ft ftk 3pft ftt »TPft IT 5ftTft (ft'SRft) ^T 

(jftTft fftft fft) F?TW|I (frft 44ft) 


1- 
'HI 1 1 - ] 
?mw ^tor I, to to ^ <m 
} tot t, toT 3 ?T ?R 
wt IN 


£s *£..* 1 r i }£ '"•• * 

■ r bAr^^ 


4r ott Ht {*i 4 l) ■qr drii ?xi 
Qpto-^fm) cTsqr m it ^ 
totor to (h«=w [ i " <tt 
M fr| to totor (totoF ) 11 
to to tom *tor |l 

s, tot tot hwh{|i< to toto tot 
toR to t, to tojt 5W fffil 


6 . wto 1 fr tor toto 
(to=<in^H) t to (| to] ) 
to mtt ww to m ^ to. 

to tom to tomi 

7, aren? tot to tot to 

■§to <mr to |l tok tot to toat 
to to to |l to 3 to to fto 
to; mto || vv,^ >* ■ r/' ? f * i7 ;, f *> 3 ffa L+1 ^ ^ ^ I 

cr^rr HifeKd (TOft^) qr 

1 SPSTTfT cfftRT W 3 RT Rt| 
2 3||ftKd TT Wl ^4 % sf^FT ?TOT OT # WR f^BT ^fff^T M 

^R cTOT ^fft # RT cRT R?7F TT ft ¥to|4 ^RT| 

.? m # 3 rf™ W ^TRT |„ 5 fr ?TR ^T 5 fHcT gtr 3 ft #TR # WR 
RRT ^ f| 


4 amraT # smT^ *r otr ^i*ff # fNt rrt wr # T¥w 
?T 3 TFi 4 f # +N 4 i<f # wt w ^r Iw || 3 ftr ^r jmPpff 
(SfinaMifetfo ^t^^TT^TwI^tg^^cft ^ tr rr t 
fer # |l 


i- *Jt£ -I'^HF H 1 -I • ] / £ \^ \ t jX\ ijiJ'.ijj^ - { 

fTTR if STT^rl 3T«r fTFT 

^ff W^l 


9 > Wi cT^rr 5ft ht j 4 h 

Ht^i ^ fl ^ fa w 

■'H H -1 tfFT ¥T cTi^i ^ c + , H<^ 

ty^ -M, jj '¥' m I tf. jj!j ^ f uy* ^ 

,->, ^ ■> + ''■I^TSi 

1 %, 

io. ^ ^ ferf Tr tft Gf*rcjr) t, 
fat t : rftr -:rtV'^ Rmi 

4r ^r # fat qp trrrt ^ 

^TW >*y<l41 JTTtTTr fl 

■o ^ 

*/Y ,** '',•:**#, "z* iiii' 

f*r J 1 *w 1 j*** IjJ L>Wof4j^ J, 

11. aftr OR ^T # RTrTT 1 fa 

sreft ff ^ ^r. rfr 

| (TR (ft 't^RT giJK ¥Rt 

snir ti 

i Jffi - I* J jt.'] jJ'T'V-i < |- 

A ^V ^- f 

ii. *tft4rt! ^r pfRr I, 

H<.^ w\ trj W^t! 

^ ^ f l ^.-ft rf, ,r f » ?u ft rr>.?,r 

n. #t'- jfsT t <fj?T TOT t FP 

^r 3ffT RfRT RTTt jw # 

S^TRT ^sfr, tfr =f>gt 1 ft> *RT 
figf % TmFT PT f^RT WT 
§1 RFTiTFH |, Wtf 

- GS “ ' X3 

W 3fn& Rs^tI 


i+. <r*TT 5PT ^ ?RFT =TRTf t TORTt 
| <ft ^gff | fa sF WR *ffa. 
sfk 3T5J spfar # snfa %nff 
fagwf} % rrt ?rt | ffr ¥fa t 
fa s*t g^ wr |l ft at rhi 
'T f^TCT far 7^ ffl 

© i^tJ Iwl. 


1 STTT ^TTfWf # | # 3TT% (ft ^t, 

ir^ fer %■ <*r^ t|I 


1- 


r H 5 ’ I ■ ] 


/ 9 i lu-* - ? 


is. 3M? W $ HRgm *PT T?T f| 

wt ggf gg ^ gnwt # gjpw 
gg 3r=rar ^ t?t |l 

]«. g$ t 5Tfg | fSFfFT *M WT 
(gw) $ ggg giRT^r (w) 
gtte #1 gggj gg # ww f 
gm g#r prl #: g g^ff g #fr 
^RgT?f 

i7. gg- 11 gsiTT gg g> 3$) '?, Rrg>T 
% arfrg g^nnl, afk w gg # 
sw-W” ggw t wt, gt gw? 
$ gg gg gww i£tg ferm. wt 
g^f swtt if w? Rw fgg if 
ggf wa Riais gff ^ttI 

is. g? $jf, w ff| gg ; w g? 

gfeg giif gftl 

i9. 3wi :i1 (gg g^r ggg) giggsg ^r 
ggf g> ggrg %, ftra if sfift 3ffc 
www wr fgw ?T, g? g^ w 
wt g?$ #"gg % gg% gggt if 
wftggf gw || afk gw?. 
'Mf 1 h'<f gff w% Pnm # fot 

l^tl 

io. gg gWi g^r ggg> 

# wfrr ?r w# w gg # 
ggggft t gf gg w gwrf 
t ggg gw |, sfk w gsfgr 
s? wir fT gt <as ft din ?l aflg 


3.&4Z *iu 

? if* 1 ?* 

©CJ >M? 


7 -■ "r^:V 1 m . t £•' , - ’ ;. '.V t. 

s*J^j b <iui i^^dUy 

e&s£ \tmy£h 


cfeiK'CBiSpjgKiaSSIf; 

ail ® '»]&$&'&*%&■ 
I ^|V%LLa' 


%^&iU&ik£G£ 


swtyi?ijsi 


A<£ £*p& 


i cfi? ^ffT -5^r % ^ft *K(j tT' t rr jftw m ^rl - 

*A\W< # P^TT, PfR '^r arf^WRT # al&Tf ^ # T? ^Tl 


1 *TfT prd OTfTT r 4t ftft WR # g^TTfWf |l 


2- 


HI 


i *'Jr\ 
nfe eft ^ # ■^PTTf Tt 

®r?rr, sfk 3^ =ft sfrar «^r srsrr 
^PT tl fd»-q<( STsTTf afr "SfTt’ Wf 
?1W |l 


li. | 5fpfft! to?T Wf 3*T TTvR^K 
^Kd (^1T) ^Flt, fto % 
g 4 -^ (PIT ?t H'^ifl °1 (tot 
$T ^T ton, ^ g*fi'<.i 
sptfto 1 |l 
a. tor % srdt «Pt jpto tor 

ePfi Wf ¥f W eRFTTl 
#T 3TTmr ft »Hfl|4|l, to 
to tor wrr n* 

^ WT d Haiti, 3RT: Sflto g*t K 
ift OT ■=?> nrsft n *RT3ftl 


®H5&m&8 iiWSWi 

%S5»^3iiSCoi^Si.ia 


13. 3TtT lift ^ if Tt^T jt 
5ft (TOT ^#T) pr ft s^t *Ref 
HT 3BTCT |, (ft ^ WT to£ 
flR? <fr toft? to tot 'M , ’H4 , '+T 
to #, to snaiF to tot ?T, gt=rr 
to, to p *to ,: ?tl 9 u rtfJf s j> f i . _ I T | r', j . .„ 1 24. #?: qfe ^ WZ ^R^f, M*TT 

HT m srfnr 


jO \j 'j^js-' iyj 


l 3RFT MR M ^Rff w M iH| * ^T *RHT *T| 

*o 


2 arafcT 5R ^ 3TH?t ^r f¥ cj'J-GKl ^chItI’^K OTT HIH^K ~*FRTF # 
f*RT ^Ft? Mf C 4Y # Wt\, 5ft -j t'HIti W MR Mt 

rt rmriw |l 


3 sjfr w rmt4 wr rm mt wrr 

trt -f sfR f | ^ srrft M^rrt mr ti ^ ^ft^t 

3RT 3fFRf # ^fr it |l (tfm: MRF Wf, 3fRT?f: 49, fW, ^FR: 8S f 
3-TRTcR B. RTRT, 3RRf: 3S) 

•3 s . Cv'O 


1 - 
* ] 


(WTW) % WWt, fWW WW WWW 
WTWW W WtWT #tl 

is. ^ wkt! gW Wpit WT gw flu'll 
If, 3ft fwTW git, WWT fKMU 

ftkfagw#tkkkk*wwt, 
fWW t W?k WW T^t jfWtl WW 

WT ^T WWT g^t fewT -silk'll 

Wf w|kt: W? Wf Wjft f WT W 
W Wgk fif flw WWTi WR g^t 
WWW W kw WFtWl WWT gw 

# few gw if fwww Hf<ww 
wk w? gw if w^TWRfr ?ffrl 

16 . WIST ?, 1 ' 1 WWK WWWT gw % jfWJ 
kkr k gw Ik k Wjff WWWTl 
WT WW WTW W? WTWt | f¥ ^ 
gw f ’TRTW^TT 3k 3fR t gfww 

tl sfk 3ft Wlfw (fwwwffw) 

S?f Wk Wt? W?k f" fW> WHl?" k 

w taw t«w mww 

fWWT I? WTST? W W WfWT wr 
tjww (^ww) wir I, gfrr 

WfWt WT WTWWSTW IWT |l W 

wt wtwmft I, g^t wk ^frw 
wwwrtl 

17. wt wm? k w www wwk ♦ 
WTW gk ww wr Ik I, wwr fkk 
3 mt? w 3frgw wr wikwr few, 
gk wrgw ft, sfk wwft w gwww 
wkr t, wit ktw srfw k wiki 


.•-• 11 ' -'■>■ 


iji'wJ^ii! I ly£\s >V j 

C 5 s>i p 3 '^ 

I $S Jm j &j 

%&»*£ 


am 

*L ti 5 -^-^* ' 
J r 1 ■'* - ^ ^ ■ fi 


s' - [£ * r J .i i " *K *-V ^ ., 

M*l - -“-■ T “ 1 ’■ - - ■“ JT ’ 1 1 L MS — ■ ‘ - - — * 

I > 

*E* 

l[ rv 


>sW 

* 


ii^J 1 ck ^' 1 gtjjtuij 


i gsr snww W wwTfkwf #> ?t gw It, wr g^tk w fw aiwiw 
gw? gw ^w I wwwt %i skt wr wtww wwftl (Ifiaw; wwWfr 
fw wwftr)! 


1 = ?Rf 


- 1 


12 
^ -'i i 


IS. RT 3RT? UP S'-T-’K UR^ 

pT? ru fa ’Tp^ Fpr faffa ir, 

Pr rt if <pr ferr fair, 

pR RT Rt nltl RTT, PR Rff 

(M U#* If) 5flRT *RH <faR, 

PR RT RfT 3fa ?ffefa L1) 

jTT’iTl 'j 7 

». ufr |, fRr if RHt t sfr r 4f |, 

RT UP fffa fafe 

pR SfTWT U^f 3flT 3TFP? f3TT, 
pt U7FTT RW 3TT¥r¥T RfT Rfl 
#T Ujf pfep fer UP WR || 

so, sin: (^ ifafi utu urt) ur 
mipH'^u w ufoRf if uu?r fa tf 

Efeft If ir; y4l H h: RRT UfT 
UfP Jl «R ulsfc PUT U RT if R% 

UUTuW sft RT if RT3U ufeTT, 

RTT R?T U?TW? RT fa pT ftfl 
PUFTT R HR ift RT #T fell 
UP UTU <PT% |y (JtJT^) If UpP: 

urt if RmP'i g, uf ju Wiftl 

31. afrt RT Ir SfRR [Jl Up Rif UPT 
lillsll feu, pR RT U^f 'pRifR % 

TTRT PkjR faUT, uk UpP: gff ?U 
% *RT Ufli4t, uft gR Rfe ^ff 

31. RT R U>(l|: R pfau |l jR tft 

rrt fr iurcT I. farnr g; % ?t 

] UUfa H T ’ll T if 31 H if T*h 1 UP Pwt %]<|r| % faP 

1 feiefl'+il UP Sp4 If: RIHIPU, 3TUTcT %HT fer ffe UP UR {ft, Uk I^U 

5R up w urt ukl (uuufk 13 % uufk) 

3 SIRU WT PU UP UTPl 


- r "b ii 1 -' t ' T" ^ si 1 i ^£-»l 

#■ U ^- * 1 * 3 J y'Sy*s 


vQ&C#Afy 
tiig 


2- 


•W'tu-* ~ ^ 


- 1 


. / n \ v ^' 


■f: 
fawrr tl $ r[ 3?fa arft 
a?w :i] |l 

33. (Sfi^T? %) <P{R: I 3TRTT! l^T 

# ^TPT sramtl sfk SfT^T % m 

3^T # dIH SfcTT cfT (ilfaig 
%) <l>g|: <+RI if ^ ?pT % difl 'f’gl 

«it f¥ t arFpnit cmr srpff # 

^Tcff ^r JiMdi f, ^rsrr fpr 
5fr sfRrfr affr tft if pair gt, ?r 
^nqmr |? 

34, 3TfT «T^ }fR ^ Riftsffff ^ <^^|; 

sn^r ¥r Tiptr rfr 3 <*-Tir # 

ftfRT fl«T % fl'»1<ii f'PlT, % 

^'■‘T'K fT^T sfa-HM ten, sfrf 
«hlPf»<l t % ?T Wl 

3s. <ak rt % w^i - 1 snr*T! fl^tr 
<pgTft <T?3t PHT t Tfl", fTRT 3*T t 
% iW PTFT t RHRl4l WPTT, 

#T 5H fST ^ *T ^THT, 

SFW if it ?r ^T3TFl 

j«. fit ilfTR ^ R5f ^ m^wi 

fen, sftr U« (gy ) if if 3¥ it 

3 d Idd’KI l^d . ife {HT % 

^T: (J*T *PT dF # vi <n <?l , fPT 
<T¥ ?Wt # TTJ ft, afe ffilt 
ffef SR^fr # T^pTT, CRT 
faffenT sptftr 11 w=p ^nfer |l 

1 ?tpt5t- sraffT jfr fe ™ Tf^r «nw ^i 

2 3ptx?t sqqft fqfVw 33R fpp fimift+ ^sfnpr # rttr ft trr+mfer 
fen |l 


m m $z>x$&s 
i&&i3S&&&Wb 


i 2 ” .*• - t ,Yt” l * t! . i f^ s 


'>**&*,*- 


S f 


-XI 
£- *Jt£ -1 f *■■?: H 1 -I ■ ] / 14 \_ \ t j±\ ijiJ'.ijj^ - { 

3-7. F+K STRTT ^ 31 HH ^ 

Trm tot. tt rsto to *?trt to 
fern, to to sw - 11 |l 

&&$*<&&$&&& 

3 s. ipr t to wtM gto, to 

RTT -HI Ml^ 9 “PT ifFt 

to sff toe mtotor mr sfww 
to<l , to fMt tol^ ¥T 'T^f 
ito, to q q? rstofa tol 

^asa^ssfc^^ES 

j6&&&8WL&& 

%&- 

39 . ?r«TT to tomr tor, to 
toft sMcft tor tom tot ?fr 
to mrtot t, to to ^ to 
*Kito totoi 

tTo-^si 

40 . | to ism.ito 1, i Tft 

jwk mr qm to, m t % tpr 
qr fto, crm gm % tor w 
qmq qxr to, q gm q?t srw 
to tor qrr tom, rrm to 
ft to [)i i i *trt4 ^ | ft* strf ^ w wz 3R % srcr 

yTTT mit=mi ^l\ ?TT ^ <1^1 ^FTT *TR fe^i'l ^ll^H 91^1 ^T 

RTW t ^T 3T^f % # |: W M ^ ^ WT: t 

MTt 'HMHfikf F^ % 3 T T T% 1 JFTT ^NK f^RT, 3?fc ^ F ; % 

F# SW t STftTWt t Ft ^t"l {%$ 

"4RTR, ^n^T 25) 

l f*RT#r 3TRT%? ^RTfm ■■H^fjjH^cHm % #T *JT^T 3T^%RRTR 

^OTfftr t! ^ Vt ^ rrh ^ ^ra#r w w |l *n*T 
^ ^ *tt Tfr | Pp f 4 h w ^ tttr # frrcr 

^T ^RR ^T # -^W # f^RTT W |l q^f ^ ?TR^ | flp 

3^%RMTR % ?TRT 3*^1-* |l ^lt ^ fi-dn" 

^ ^frT % ^ft 3fTI^ f WrT 3#%RRR # TTR # %^T STf^RT 

*lfs|fell.g ^ W*r ^TPtl 
3 3PTpT ^RR r 4R RRT tl 


1- 


41. TWT TKT (f3TH) *?T ^TOT rtot 

5fr ^ % 3TOtT |, ^ TJTT ¥T 
imwft |, 5fr pgit m |i; |, 
sfk jp ?nr t ^tert ?¥ ^ ftroft 
^ 3rr3fr, fr^n tfr srrccff 
#tto ipr q? ^ sfk 4W 

it# ?tVal 

\5& 

42. <TOT WTO TOf 3RTTO # W fiHHMI , 
3TR W WTO TOT TOTO gt |FT3fH [1 " 

43 . ttot wwr tottott tow, wk 

b r 

3TTORT fT TOTT WTO^T TOcff ^ WFT 

wror (w totT)] 


uw$L\,\im?}&rs 

%ps6m 
/ M'iT 
44 . ?ht, <?ii * il wzrtm. w 

<$ \ ^ 

31 k 9T gf, 3fR M H H ^ | H s(Tj 

■SJFT RTrT ^T, RW fro WW gWTTO 

(fftw) tot sawr wr wr, to 

fir www ^ wrofr ;j: 

4s. <tot &4 sik w tot Wriw to, 
fTOW w TOft t. wg" frofrwt 
'TO (TOff Wf?tl [4] i snrk tottoto strral 

I 3T^: 3lf%ir TOft # yrft TOT, iff ^tgl (1 If ^lf% trot TOT |l 

3 TOft TOTOT|f 3f^% ^ TOsTO ^ 1TO 5^I*r (TOTOT) # W TOT TOH^IIH n? 

cnTRTT w| fTO Wf TO fTOT TTO TOfTOT TOT WTTO 3nTOTT.~3fk if 

toto faro totWi toet i# krow TOroft, Mk sro tot s=tot 

•TOTO if ^W PskTT tW W TO# TO WTTO fWfT |l iff TOW# W # 
TIW SFTfffr TO TOlk (TO: (TW W TOiT TO TORT STTltl If jpf TTT p 
TOTOTT ^T 3TRCT TTO «NH ^ tRcf «T| TO t <pt 

*KWK ^T STlt?T ^TT «TT, 2R"J TOf ^ WTT 'OTl TTTO fTTOR ^■ 
fTOTTT *TT sfr? TOk TOTTT TOrT fTOft, 3267} 

4 '*TTOr4 TO t fa* W TOTOT 'TRTO ^ 3TOTO # TOTT # 3<j4HH cT4T 


1- 


16 


i *-Jr\ 


i JJ-* “ ^ 


4 «. tt HHlHc] t fef* 3 Wt 

HWH^K t feWW f, affa Wt 
!'+)< dtl sfrr (JihH °PH I W 
l +ii 1 4 ||j|i| % few) afWT §1 

47 . | Tfl StKI^Ht fet oH TCW 

v _ *3 

W qTC ^tt, W *) t fT TT 
fefWT, 3 fk ^ ftp: ft HHT 7 
Wfewf W TJPW sfe *ftl 
4 s, wrr 'jw k"i t s <] , feiti fe^r 
fWf # ^ W ^Tet 
WW, affc ^T WT t$I 
wfir (ftwiftn) wft wfett. 

3 feT *T >dfl t <fis 3 T* 4 ^ U S fewi 
WFTT, sffeW Wf ^ WIWT 
feWT PpM I aswissa#fcias*»js yj 

eft£&VU 


49. <m (=f? ww w? wt) w=r fit 
ft ftwafifewf ' 1 1 gfer fewfl 
% ft wD ww t Tt fe ; fr 

Pt 3 tT 7 t t. sW 
ftrft wf&T ^ ttftw Tpt tt 
I, # fft 4 WHjtK # 3 Ttr 

t wfr 4)1 so. wit (w? wfr) 3w gw t f?it 

ferfe wk w ws' ftw, few 
ft ®rw few, #r f^ft tut 
tut PfWtfewf ¥t ffr ftwrrl 

si. <w (qrr ¥t) wf 

(cftw w wrt fert) wrtfer 


!RNR #) WT Ffeft |l 

i few#T few t sfnwf ^ tfefr 4)1 


1- 
■ ] f 17 "\^ ^ ijAt 


nit jpr nnn fair, far nn fa 
fafa fn ? nwt far (WT) SRT 

F=PTT."3ftT p 3kt(Mlf| S[| 

52. far ?n ? m fa nsRin (pt smr 
unfair mffa rm nnif nnt I 

’ -o £ 

sj. ?mr (nri nfar) nw jnr ? wr far 

W^P (#W) ?mt '5#T l ‘ ; SRH 
fW, mffa ?m ?Mt w nr nfari 

\3 

s+. n*TT (nre ¥fr) wt smit 
i T't i- jjn 'T q w ^ fat nsn 
srt nn srfar gmr rpro ’ 
ffarr t, w: gn m % 4?ter 
fa JTFT 5TRT nR^T nfa, W 
ffa sunn it rp> |*i5.' *• far w$ 
nfar, lit fa g'-f.it nmftr¥R 
fa nfafar f^rtt nmf |, far 
? gijrft ntw nffaK nr 
it. nmrn fa n? nir smrfafar, 
nrnnrn || 

sj, rmr (rm t<\) 3^ rnr *r nni fa 
ntrr: i^Ki ffasrcr fafa t. 

nn tpf fir nwT? far atpgt fa fan 
nit fafa, prrr g+g i < nrirr «tsa 
nfat 't>s e t ! fa nr Rim (ffarr fa 
ffafafa im ffac nt)l 

s6, rt>< (hil^ irfa fa nw) pir fa 
JiS^Osyt &mv&% 

] ijypr ■<& 3ftf : |-, srsrffr fan fa irt nfaHR fa sfer far 

tnfag Prt mfal 


2 nfan tin % nrt fat rtt far nfa, far fainr fa r nfal nft 
fafa fa fair sm |l (is? nfak) 


1 - 


i ^ J-'. 
H- l /_ IS \ 


g*f gftRw foir : r% jr 

srtr rirti 


S7. '4tT gR R JR RT q Kt-tf R^t 

gW -F^, W jpr ft "w w 

sfrr "RW 3RTTT, eft 3R Rm? 

t?rt if t sff ?r ^ jr ^r w 

^T t> WSrfl aftr vjTjl t gR RT 
31rifW|< R|t f^TT, RTJT RF RR 
RRt 5RT |t Sfr'TMK Wf. Tft Fl 


I jK l j 


ttsK'trA 


I-"*' 

J i j^JJS 

„ ^ / L |!" 


58. sftr (qn; «t' <"l ) 3R gR J 

f¥ fr RRfr :Jl if Rim ¥tr, Ptn: 
RR 1 1 RFT Tf RTjfr RRRPft 
mRfl sftr RR R5 FIT # RRFT 
RRR (tRT fRR^) gt RtST W, 
sffr STRT-StRT =PgJ snafr, FF 
JRifT RTRf R*T SfRT RR sfft. RRt 
g^Rf RR rRT¥ STFtR R>tRl 

59. FFT fR RrRTRTfTRf % 3ff RTF 
ir ^ rr?t Tjf «ft i rr jRft 
RTF ^ RFR ^RTl tft gR ^ |R 
RRTTRIRRf RT R1WT ^ RR ^t 
31%T # RTTR W|R RRTT f?RTl 


Ml. RRT (RR RRT) RR RRT J 3RFff 
RtfR # foif RtT WRRT efT l RfimfR RIR+Kl R SR "effF" F StR F RFfstR RRT |i (^fW= (RRfft 

Tfl41)l 

i ^+i<l % f*m | f¥ "w w wtt ^r 3 #t *fter w\fc*± *rfc *tt, 
^fr 3fr?T ^ mm Trft ^ WT 3TTWT *T ta *TTl OT W 

WR # <T$St ^ ROT % W ^TT # RTR ^TRt ROT R 
fT '■Jlirl . \*\ ^RTT^T RR^T m. ^I’rf ^tl 

3 RTOT RPRRRRt % ¥R RRft "%pf RR^R|' RTRT || 


1- 


i ^ J-'. 
H- l / 19 \ 


?w w to?? writ wr£t wt tor 
to wiifl (ft to ^ ®tr? ;ij ^fift 
to wll #r to^w> iforo ^ 

■5S 1 

WTO TO # ■TOT WT TOWT-I TOWl 
WOT? TO i^TT MTSTt T^T ^Iwt,. 3frr 

writ it tosw tosT w Prod 

61. (TSTT (TO TOT) TOT ^ TO?? ^ 
TOT! TO TO TOR TO <£31-11 TITO 

to qk*r, ?m to tottor w 
wtot wkr % TOTt farr iRcft 
^ 3W, wr, towIT, w?$w, 
TOM, TOT Wife fWTOW, (TOT %) 

TO; to ^r tow $ gro 

WTWft it? it Mt TOR if TOT 
Til , WT to W WTWT i TO W? 
ftr^TOTl wk TOT TO WWW TOW 
^ftSTOT WtW it w£, Wfe W? TO? 
w wtw # htw fefel it? 5w fwif 
fe* to wot? »fe wiroff % tto 
TO ^ t? wfe wfawf ^ 
WWTOW ?OTT TO Tt To *TT 

firfe f¥ TO?t it wtwr TO, tow 
(SJW TO) TftWT TO totww frowl 

61 , TOTO: TO ?WTW WTW, WOT TO 

q?£r gw, ark tort (tot?) tot 

Trot, TO TO WOT? TOT 5#ro^ 
few (TOW) TO TOTW OTWOT, wk 
WTTOT TOTOIT, TO TO TOWW TO 
TO TOR?R TO W |l 3 fhw| Wi^SiEWS* 


J$tl£eiz£jpj 

* f S ■■*■ ^L. ) I ,hf 

4R i-'J-'W;-.';* 1 ^' W, 

*1 aJiS^ljBSIPSilii# 


j>£llj|}>Lii^^ , jl^ , ':^£^!iT|j 
‘ .fij’ £x^) ,-r* k .1* ‘ i STHI^TO TOT TO WTT? TOTO $1 WOT? W TOtW TOftpT TO fw? TOW- WTO 
wTO fTOro fro TOfTO to TO TOw wTO TO fro totwt w ?rl (afro; 
wrofft fTOfOl 


1- 
W- l / 2Q \ t.jio 


T=t? 3 T 3 Tiff ^THT, Tiff % 

^FfFT p1 L,J 

63. 3^r (ttt t’ <i ) ¥=r p ^ p 
C'T^cT) =Pt pTt 3m tP* p 
% <rp ftm, aft p % p 

fp I, ^pr ft *ww ofr, 

#T ¥¥ # (¥f STKST-mfsT |) 
fpt ^ Wf, p (TRRT 

%) mr ttN 

64 . PfT? 3 s¥ % ¥TT p HTW. P, cfr 

qfr p tt <£r~ pw sftr 

pt ¥ Biol, {ft p sild^wl it 

fT ^idl 

65. p 5 --p alMfl iff iff |Jl7glH 

■*iPki'< # mt if (utt tftm 
¥¥ ¥?P¥ ftp, {ft p if w 
f¥ p ¥P |i; ?! ^rrsfrl 

66. p % 3t, p pt t* ?rm 
tt? #r ¥TTf R# %Tmft, 

afk (mr$ ?r) pit Pff # f^ 
fVrerr ptt fprl 67. ffflT (¥R ¥¥f) P pT % arPt 

^nftr ¥ pr= pt p tft 
i s¥ snm?r if T^jpf # i¥ tt Pftt mrr t fa gfar 

# fnftf # for f I arm tt Tram ¥f | fa p pt sr*ff # 

pPt sfat ¥R¥ # ¥r¥ ¥TW PT 3Tp # TTPT gfar # TP if 
Tp P mff TfiTMTJ Jftffs? ¥ TiP ^ PIP ^ T¥I¥ 1JTT TT 5TFT 
¥HT TTT aTTT fat fVpfnfaf faf TTTTT fafaf fa P fafaTTT || 

■O ^ 

l !T|feqt ^ f^ ^ f^T | fa t ¥TpT^TR WJ WZl ^tl sftl ^ f^T 
I't'MI ^flr TT ^TF -3TFUI 


1- 
m ffet 3 trvt g?rr || 3 ^ 

% ^T: W fW *t WfftW fW 
fft ft? (wr %) f>fr: w wtJTf 
wt niwT | fe *fef t f[ 3n#l 

6S. ff ffe fe 3R% HleMfK W 
ffet frfe fa3?f fRt fe fit fcTT 

^ fe 5ff WTf ## ft? (WWT ^) 
=P?T; ff (fefTf: 3Mf) Tfdl f 
fe ff f d5»l ft, sflT f f%fT 
ft. f~l “P «fN WTJ “t ftl Wtf: 

3 ft sntsT fert 3 tt t?t 1 
w fwrl 

Fn, 

69 . ff fl3t fe 3ffe HTHffR ft 

fflt fat PH^H fRT fe ft WW 
m far srtt tl (wr t) funs ff 
f^prr | fe ttfa fft far ww 
fti jfr fife fe fatf ffa f 1 

70 . ff sfr^r fe wfer mm^.k w 
ffet fat fefef ffe fe ft 
^tctt^t fe ff few w fe ft? 

fTWlfa t {fe flf fe ffe ff ffelT 

t fr fet tl tk fe? sratf t 

WTfT ft ff (W flf ff ) ffT 

wwt fen 

T1 . HJHI dtPl: ff ffjfll % fe ff tfe 

ftf fr ft tfT fft f ffatt ft, 
f if (ffa ) fectfe ft, afk f if 
feffe ?t, ff wtwr fr, stk ww t 

fef ETfff f ftl ff fli W <|f 
% feff fTf ffTf |l fe?; ffltf 
fet f£t fW ffalTl 3R fe ff ffef 
i fe fw «tih fe f fed 
^fiT 'Tr-' r'^ feiV£ 


1- 
ft 1 ’ I - ] 


n. sftr (^K TOf) 5W jT*T % ^ 
oirf^cr Hear to tot 
TO t TO (?TT) ftRft TO, fttT 

5w? ^gft isrer tott *jt fftt 
to «hi ftl 

73, 3Tcf: TO ft TOT % TO (PT5^T 
^rf^fT TO) TO TO (TOT) fts 
f¥ftT TOT ft TTTft- 11 , ?ftt WR 
STMTjT g^t ^r ftiTTO TOTTTl ftk 

w gr% sroft f^rrrrpRrr foron 
|, ttof to to^TI 

74, PTR TO (fftTIlIftfti ^Tlft) $ TO 1 
TOfTlt ter TOTOt # TOFT TO 
TO ft ft) srfSTO TOR fT TON 

TOtf¥ TOTOf ft 1TO ftft Tftft f , 
fTO ft ig< ‘-btl TOift frl fttr 
r -ffi Mii jflft !; 3TR TO ft Mlftl 
ftlTOT Slini fT| sftx «£f} Siaif; 

TO TO ft IftT H-STi ^1 sftT <HPH£ 
TO^ft TOTTeff ft ^t f-| 

■ci v tr-*. v - - 

75, ^FTT jjR dfrm ^ ft f^ (^u^t) 
g *■$ 1 1 1 lei +fM ^T, ^R" f¥ ^RT 
1 R<r ^TT *TT jft 3Mg 
^fr (#w) m g^TeTT m, 

5TTt # ^TT *pFF 


/ ii X . 
j l ^ i_|(i 


^ js >$u7 vta's^Ai)^ 

iSii' ‘j&3 IAi,*jSii> 

®t^^3fesyi»s5jSit^ 


'^1 

gi,s ^< 7 " 7-1 ^ i*\4" ** 

.P^J iSjU^U lJUkJ 


% fcRir | Pp ^r ^fr ftw ^r ^mrl aftr ^r 

^ sn^t ^nt ^trt ? 3frr ter wl i*r ?^tt % ^r^t ft ^rft 

^ ^T 3TI^ST ton W STTl STTR ^ eft 
f¥*fr ^TFT # srfk % t^t f W % WT fr^T, W 

f^r smiF ^r ^ fwr ? 3 ^¥t f^ni 


l- 


76. fWT aa a? ^Ti qjiil k teat 
t, at ¥gtt t f¥ p ^ 5T? t,J 
5TT^, 3?K 5psr I^RT # am if 
aa> % fiwa at aaftl | te 

p 5% «(? ®lTrt «PTT q'dl'rl ?t at 
SWI? ^ p at gt# 11 It 3?T few 
f¥ M % fta pOT 4IHH{!N. # 

tot kt psrt las? ma atef, 

w p mm aft |r/ 

77. 'WI P -l|l JIMS fT =T? 5ft •PH 

pTrf ?T«TT arw aTff |. m " 

TT 3m? -nMdl I? 

7s. am 3a t w aap t, p 
jsw C^trrar) ¥tih wt, 
apt farrarc aimiff akt, an 
#ak srwa atef |l 

79 . at tetm 1 3? # fate ,: at 
atef gte it ptr teait I, fte 
ppf 1 ft? afT sm? # 3frr a 
|, nte 3¥ ^ 3RT after pa 

kftal at terra | aa # aa% 
pfr # kta # anari ak tew 
1 3a Tt am? ^ aarat 

so. aaT 3pf a a?r te ?if am ^r 
aft? tete t fi? tetf ¥ tea 
ara a|t Tkffl (| ate) aa fr 
T^r te aar p ft an? it Tt? 
aaa % ten f; tar ana aaar 

i aafa a?Ra astsfi? tef| a anm te 
z aafa teaa n^fr # tea if tera if am? 1 1 
j sa if n?ft ftent ^ pte at aatar ant || 


^SB^fSeijss'i ^jiS^su 


j ^9 f , 


(■*■-'" ■*> f ir rf T '"'i L If ■** *H* ''vl'Y 

V i sr^i f h| ^' >ti>*A**jY}r 


* »8| *> 


t). 
3&&T aSBaSKgWflF 


%ZM;£ 


l ■' w * * ^ r if m ' rtL t r-; , w'Z'Z 

(>* t UC f XjW I Ui^ 

1.1 . <1*-^ ^ *•* Li + p ti 

^Is i Si J fl j I LL^ pJ bkjij | 

' u >‘ ^ 


- , iF- J 


1 - 
'HI 1 1 - ] 
qqq *nr q# qkqn qfkp gq 
sraT? *rk if ipft qqf q>kf fr, 
RpT ^r <pt sTFT -rffl 

si. ^FTt- 11 qtt, 3fr # jqf *RTkn . 
fPTT qq Wl 'TPT 3^ qT kTT. ST 
q^t ^TR^tq |l 3ftr qq t 
qqrqqft fti fl 

si. W 5fr tm Mk q?¥q 
=pt, qiff W'lilq fl qk qf qq if 
ttrrl & 
jl 


si. qk (qre qqf) qq gq % q=ff 

5«<tsh 1 1? qqq ten % 
qRig % fqqi 1W1 
(qqqr) qtt qRk, m qraT-f%T 
# qpq 5 W “FRfT, qk 
q 4 kq<fl kq%qf, sRTqf, 
^-|%qf # qr<T, qk ?fRff t 
qkr qm qfqRfl w w 

Wih*i i qRf^f, qk ■Ji t pin <ffif. 

fkt gq # q qrt # ftrqr qq % 
q? qR fqqr. qk gq (anfr ift) 
q?r qRfj ttl 


S3^tf5«WE6aHj 

Mil# 
4 jj i! 1 LSj 5 

ijr**os 

IJ 


s4. q*n (qiq qkr) qq gq% gq 
ir gj qqq fHqr fk qrw if 
hih qft qRflt, qk q spqft 
qt qkt qfr if rn+MVtl far 
qq ^ ?^tq=R Ptm i , qk qq qq 

S3 * ■O 

^ qreft til 
-V 

i]j 

i 


q^t qgfi4l $ qt qi q’m m qm qk qpf if qtq ^ Pm qr 
qqq fl 


1- ^ 
ss. Pr ;ij g*r fr, tt TOf ^ 
F7TT 37 7tKT, 33T 3T^rtt 

^ ft% Ft 37 # Ttr ?r Prwr 

^ jt, affc ’TFT FRIT StTTTTTT # 

37 ■% fires TTfFrar fttt |r, 

aflT nit % t3t Ft37 jpFit FT3 

ant nr 37 <pt ar4^ w fr, 

73 It 5 37 7T PiM’W'll ft j^T 77 

FTW (3i%r) nr, nr w 37 tttf* 
% nm 77 377 Tst |r, 3fc 

3?? nsr s«tk n>7t ?t? far g7 t 
?r afr E^rr wt it, nt 37 33 
urr If w #fnnT fa wftnftn> 
#77 if arwr ttt wr t* far 

3% «t> si n in -11 # afrc 37" ant", 
afa sfjtf rF^rt f^tT t fat3 
7ft tl 

S6. 37t t ft arrteTTf (H7HI+) 3? 

(IMIK.'P 413 H <gfl5 M<HI, 

* 

~m 37 7 f 3 T 37 T 33 Tit Ft 
FTfft, #r 7 37 nt ttftttt Ft 
TTttri 


&&•£&$)&$&#& 

_l*v 1 1^1 L *"■*( If*" f> ■*} - *t !■ * !-E- 

uS^£fci??» t ^S | (jS^tu^5 5S f 

i ■? f \ iK f " i.^^ 1 ' ^ '" K t 


sJtf ’ y - ^ 1 1 ■ j - 

»* m' ' h'i > *n #, i " -!^ 
p-4. y_) LjjJjJll LWJ >5 

k ' -’ . » r 


S7* crtt to 4 tot qq qro^ 
(<ftw) #t t TO to # 

TOT7T Pi*<'^d'< Mk 

TO toto ^ jq tot ^r fkr 


‘f yjS trtEtS*/ Cx$ i o33 j i H-Hn ^ ^ din *Tfft «PMT 3^T n^'k H^'ld ^ 

3R^ '41 sftx afrsr 

41 ^ ^4 #4 4^M t #TT 4f q^t 4^ ^ TO # 4T4 
5?k to # 4t4t q^r # t^TT “4x41 #?:^r%4Tq4:^-4l sfrr 
§5 f4TR # TO 4TO4 TO 4 sf# 4^ 4T % TO W 

|4 444 W ?4 f¥ F4ltt TOT^ rftTRT 4T qft 41^1 |l 44 4TO 
TOk % TO 4TW tf fw |l (cTOfR TOT 44fTT) 


1- 


°u.^ U“4* J V*<J* 


ai^jss^^e^SJg; 

_ ^ Ji JV'Sifl fli'i f (f 1 

® yr“5»t 5*4t« J>4 A 


frfflfaqt If, to '^f g 5 fto 1] 

irci tot tr^tor fen, fTT <PTT 

to totf t^pt ffgTfr sppfr 
wnto to tors' tof ^rpf 
<Pto wr tor 3TFTT cfr $nr 

3FF5 to, STcT: tofto tot 

f3?n tor, to ^ tor ^tt 

to^r tor? 

8s. ttstt rjto ^ IV pit tor 
fff ®fe A fl stfc-T to 'JV 
(topr) to wr susp % 
tomr tor |l i*ft foto rpr if it 
5ijw tort |t pft tor f I 

89. #r mm w to ’trt amT^ tot 

iflT t pF p: Ojtor) 3TT 

Tit, tot to fmr tot jmrm 
¥T TTTFT^Tft |. 3pr fto pT tt 
mto p fto <wftoif 7T top 

tot ¥T^TT PT T| t, FIT jT®T 
^ 3 *T to ’TW P tolm 3 TT P? 

ftoit p 4eMM tot to, ftot tor 

3FT P pmK to ,; (V, fit 

1 ^TT ffTT it SlMff: toTSfcTT itoto ?l 

2 aitom ^Tttfr tot *nffr mr pit ftoff ^rr tor? pr to to pppI 

3 anw mi stftt 4 p | V gprs rrwwj toll q mp to pr w 
(torm) to mr tor to 'to p mrftoto it gs mtot to. m p mr Vmr 
tot torm mtot to to rfii+Hdi to nrto arm to 3nro V totem 
p p tol to tot totortot p to toff to tot *ft, to mtomto 
tor mtor to fto nr tor to, mV toto mr Tpr fpw It, to 
pit gfto $p^i gtor £1 mpg p srm mf pto fit toV to 
to tor £fto mr s'tk tp ftor, tor V am? tot fpripr to m?t tor 
ft. to pjtot mr tor? |l ftop tot arn prrto tofppmq |r m p 


Zt. t/ * t i , j ? * ft±s* * /!'' i*r.t ^ 

"T^ -VS 1 r ,*!rtfsyr rvt 

•Lr ^ Lj? ly o.) p§*> l4 

1 fv 


1 - 
- ] 
'v+jJj' ,>V LJ U*mA tV 

i. . j ,Jl * fi it t*"iwi' r *x ■'l-fl' 

J* 4 ^ J 4 S? u 1 ' u> 

inf, r < j *, * ,r<s *' 

js-^S >WttT* 

* 1 4 ^ L* " " * ^ 4 l '■fc 

1 


r J fi$to,25fc i &. t&ca&is 

»i ?.,#f ■**“'? "f "S - -'j v»ii^ ^ji> ✓r-~ 

l * 3 . js#*-* U^ ,>*j SfUj 

TO^wj <!>-?> 


TO I [ftp ( TP TOTOf ftt felR |l 

90. SMT? ftt TOnft gf (TPTTO) r,; TO 
STOTP TOP ft TP T?ft TP 
ft TTft TTTf TO ftT R7TT, fPT 
It ft topt fft shit? % srm 
TOFT (TTOPFTT) TO fTT 
TTO^ TP TOFT MP HttI TTO 
TOT TfttT TP TTOT ft ftftTOTft 
TOT Tft, ftp tftT TOlfftpt ft foPTO 

wrort TOTTO |l 

91 . TtP TT TOT ft TO( 3 I Jilt! I * fft 

smi? I sit TOITTr 1 * 1 |, TOT TP 
stft TO'art ftr TOgft | ft ftr ftftr 
TP inr TO%t ?T TP TOTPT 
%, sftp ^PT % ftm sft ^ TOT 
TO S'TOIP TOpI tl ■TOT ft T? Pier 
tl ftp tot to Tmrnrofi | sir tot 
ft Tiro fl TOfft ift Pro ^?r ft t 4 
TWI? ft ftftfi ftt 5TOT TOf TOpft 
t, ft! TOT fTTTO Tift ft Tfl? 

92. TOfT TPTT g+fii TTO Tfftt 

fftpnfw ft top srr^l ftro: gr I 

TTTTTOTP TOPTO fl? TOP# TO TTO 
TTt fTOTOTl 

93. [top TOT TOP TOTOT TO TIT TOPT, 

TO fT ft TOTP TP (TTPT) 

fTOTTTO T#ro?rorT to Tot ft t, »tft Tftt ipritot tot ft w ^hi^h 
TO TfTTT |l 

1 TOTTTT TOSTOTl 

\ '□ 

2 to - aroftr {frw mn\$ w ?mr ^r ^ *rrr tern 
s srqftr wft t^I 


4 ^?ir 1 *t j-iJf-' * jr 

ij wu lW a 5 ^ 


Pt i r y » ^ ^ |-f f r^ : r 1 1 1 ^ 

y pSo Cx- 0 -^ ^ a|j 


% -O 


1 14 - TO TO TO . 30 / 1303 \ r - >>' 


RTF 111 - 114 


«»$$% 

mi w* 

i r 1 2 ':' 5 J$L MtS > Vii ■■: . w w # ft -inm |t 

• sw if <ifcr ^tr C(rth}) 3u^ $ TR°r w gg *tf rr |l 

f^¥ ^T 3Ttf fRM |l !,] 

• #T iTTRcT 1^3 fR> W1 ^T =fM # JR TOTFT Rt || 

• 3TTC?r 4 If ^r firt t urtf (ot) ^ r? t 4> w 

'Rf Ffif ^ RTRiTTR pRR RRT f>l 

• STTRR 5 if RR1RT W t R? FRH % RT UlsHRI 'WRcTT |l 

• RTRR 6 if RR=JFT pRRT RRT | 1% RjT ' RR faR RRT ?TOTR 5FTT 

If ?ft Jl 

• ?flR if | fo Rff (HwMIg 3 $% R fRRR) ?T TTcT RR fRRR 
Tt srirT gr^ sfenm aftrRF Rk ?r % Rffir at? (rrtr: 
uFTOf) Rfo RR 3TRff RtRf F^TRT fiRTT RR RR RT RiRRf, fRR 
W FT TPR RtRf R* TO SfrtfT ’TT RtRfl ftrr t RTR>T w 

3ftr (rr arrir r= -$t£It It Tj^rTTrfl ^tt srr #t rr rr^t ii 

(R^tF pTTttS «31!>, S74S) " 


MTOTF # RTR R 5ft 3RRRT 

fRRflR RRT !TO |J 


1 I 
1. (F Rift!) R^ft ftp t FRTTRT # 
HWH^K RRRT t 3R7TT {I 

2. Rff RR 5RRff RR RPff |l 3. ^ff ert FRTTRf RR W |1 1j! 1 Rf gtF RR¥I i SfRRftR |?l 

2 (1-3) RFT Slwtl? R?f RR # cf[R guff % RIR R1R RR # RR ift TOR 
1- lYp? 
W- l / 29 \ 

97 . (% qsfr!) li; ^ ?r fa fe sqfer 
ffekfe qq $rrq t (fa t?)I w ^ 

fa Sfi?T|r faf qqqfa t ?q qfeT 
(f4iq) far sqq ^ fer it ^qrcr 
t, fa ?q ?r qq far trfa qqfaf 
qq piwftM fain fafa fa 
fafa wk^fk^ (H'+Hdl) qq 
qpr h'hni'< %l 

9S. 5ft SIWF^ rtm *jq fa Hikatfl sfa 

qq % <<jm 1 far Unfa qqr 
41 +i^h k nf fr, qwT? 
qrfafa qq qrf |l >; 

■ ^5- ^ 

99 . faq (% qfai ) ^q % srrq qq 
ffa 3 TTEfcf qqrrfa I. faq w qq 
k+H. faqq qfa fakfa qtfa fa 
qq 4 f |l 

■vS ■ 

ion. q*n k 1 d^i |prr J fa 5f=r qfar 
rsqfa q qqi qqq fen fa qrq fa 
^ fafa? ^ 3 tsfT¥t fen? 
fafa ?q q qgfar ifa | fa 
§qiq qfa q?3fa 

1 q^t, faqq iq^qr^ qtsqif 3fa% q q?jq faq qiq fa qqqifeff fa 

far ftr qfa q'ifa fa q? fa qsferfr faqfk far fa qrUrfa k q 
ffa qt? qqr qr ^ ™ qr qfqqqT fa farc qfar q fa ^ruro fqq 
fa+ifar |l 

2 3 qqq qq qrqrq q^ | ffa ffer fa stmt? % ffak Tip -qk qf 
faffecTT fa qr gqqxq- % fq wr fa q? qfa qqfa V faTj qqr 

qqfar fl (pq qfar) 

3 ?fa q^qiq qfrrawT? q^qr qfarlt ffa qgfeit fa fqqR qkqfeq^r 

qp !? p^qqi (nwwif sfafc q w?) jin fqit qm fart ffar fan 

qfr fafa ?rq hs^hS kl k: q snq qq qqf ffe qiqq qqrft 
qq fe gq qrr qq qqqqq kl ?q nr q? qwq qqftl {f^r 5rft7:) 1- 


i ^ J-'. 


ijiJ'iijj-* - T 


^ - 1 / j(> \ 


101 . TOT TO TO # TO #T 
3TtT t TT^ TO ^T 
*ttor TOT ftt ^tt to ^ to 
c\ 3TT TOT 1 ^- 1 eft TO # trqr 

^ ta" jto It iTf 

3MT^T JfrTf’ #T ^ 

Hr ^ '‘pf ■'JlM'd *5T *T iftl 

102. TOT gt^TPT # M # fmpr 
5fT RT 5 ^ qi?T q H I Tf *T TO 

qq ^h*u«i tot tktl to f¥ 

ti.M’HM F q^4T (-jiiO 

fW, w to cfr ^roft % 

iVq I , 5jt TOT d I ^ ki^l T|> 

^ tot to tot qq (^wr 

^<i ST*t) ^ft *=1 1 I*i ci (TOT) % 

It frw #r w to 
■4dl (i TO, : rflT TO Tilt fTOft 
^T (5TT^) 7 T^T fW[fT TO TO> 

TO ^r to lit to ^ror to 
H %rr f>, 3TcT: <T TT *T TOTl 
fTOT ifr TO TO <HI *t TO ^ 5 T 

*ffro fro ^ ?rt to qftr ^ftr 
iclt ^ -^is ^Ff f I sflr 
TO 3TMf #T f=HT W 
^ £RT fTOft ^t 3TO SpPT 
TOW *ttoT *r, w| Ptr 
^id *iKsid ^T •Tt TO ^ ITt^T 

ft, sfk ^Twrfr 

'T ftl sftl TO *Ffr Pirn 5TR^ 

^ f¥ wt to ^r g(Mk tot 

Wit¥ t ¥T # M ^t, 

rT*TT f^TOT TO TORTO | fjRT 


't - -' f ' , » * j u 

o ^1 Vs-Wj 


i" .""l f 

2h lyS 

"T" rt - ** .f Jr^ t"' f ^ *. Ate 

^ j - 1 '^>55 ftp I 


i iproq WMif ^Ff% ^ w fro % qr^r ^r| 


i- ?r*t 


ijAj'ijj-v - { 


=tf JT’rft 7mT ¥T ftter 

¥* t w , 3Tpm 

Ftfti 

103. afk nfr ¥7 ^ttft 5fTt. fttr 
SIWTF ft 17ft, eft ¥iTTF ftr 
W w ¥7 ftt yRl¥l< (¥¥77) 

fftw, *tf ¥7 # fftft 3 tW 
FftTT, '•Tftift Ffftl 

104. F FUR 7T7T! 77 "TTF¥" [i: ¥ 
¥tft. "'d'^ Hl'TFt, 37ft t¥¥ 
ft °<m tjftl , rPTT TilVft $ fftft 
f37Ffr 7RRT |l 
105. 3TF^r f¥eTT¥ ft ft ¥7 ¥Tfft¥ 
Ft ¥ft, rT^TT ftt fft^Mlfl FT 
T Tt, ¥t Ftft Wi f¥ jif^ 
HIoHFK ftft % jpnrc 
“PiF wt? -dflifl '*ii*l , sftr 


tSU^ 

ip (J*^V 4fc !j j£; J 


I 57 3TT¥7 ¥T 777TT 77 7F ftT f¥¥ W | f¥ 7#77F7 ^ W T|t 

f¥¥, 77 ^ ftRftr ft fgj faajr, tf frf ¥r tt| ftwift ftT ftft 7 

ft 'fikstil 77 7TT jTTTTT 77T. 77 ftrTFff 77 7R7 ft ft ^7^7 7777 
W fftwft^l (¥T7ffft fg#)l 1777 % JW T-TTR fft¥ | 777 
¥7 7F ^ fV Hll'q ¥ ^7 ft ft tfjTTTft ¥7 ¥¥ 7ft TftW ft iftft 
ft¥7 W ¥l 


^hih 3I^wih tR5 Tift afa tttt |ft || arrq 1 7i¥7 ^Tfthhh 
ft ¥7 ftl 

Sw 

i pft sr^nRr tPwhtf 377^777 ¥F?r I fft itjy^ig tthwtf s^% ¥ 
77W»7 3ft ft¥TT ft TTF? 7ft 3F ¥ft Vt ftk »77MftHf ¥t 37PT ft 
¥7? ¥77 TTWftt fftft (ff 'TTSftT’ 1 ¥F?7| 3T<TT¥ F¥ ^ SftR ftfaft, 
¥ F'TTff ¥77 7TMI 5=Ulftl WTT ft 577 ¥7 ¥TT 3737 # fft¥f7¥ 
¥T, fft77 ft 77^ TO¥ ?Ift ft, ?77 feft gWFnftf ¥7 ¥^77 i¥77 
TRTT fft>: 5^7 ^ WFT tr g7T "vj^jT.'ir ¥FT ¥771 ¥^77 g-Hi-Jl fttT 
^Jftl (F¥jftt¥^ftt) 


1 - 


iW'tu-" ~ ^ 


am? Pra tr Rift fttK 
wr iFWT t, #r aren? *TgT 
stmfpr |l 


i««. ?*r writ ti i arran ftiw rt 
I t at*rtt gw ^fr t ?ft wr ft 
Urw wrt wt % twiR wet |l 
WT ft R?f affWt ft 3 MIf w 
Wt 1 ' 1 <Ft W^T I? 

107. w fit w ^ arm f¥ 
arwit trat urtfr ^r ww aim? 
ft t Pit ft, afkwrtfttw 
ftfrn ttf twf aftr si?m> 
^iff t? 


s\ 

J 
ij^Suoyai^ tfai$jSSjJ( 

i ■■P lk h^j t yl? U j 


103. WT fit Wgft ft ft Wtt TWT 

t wft ¥^R HTT ^>ft, aft'" 

fW t W ftt ant tf? #T 

•it WftfT $HM tt ttfrT tt V 
t r^st ffw ft ^ #cft rht ft 
pMHd ft wtrl 


0 ~: WjXjZ \&S$ w&M 
e^K^&USkfS^ 


loo. afjW ftdid if 1 ®[frr St WfrT 

t ft |p?lt ffllR Wt t WR 
wlrtwTfitw#' 

'O v 'G ■ 

3 TTT 1 f»T ?! W Fr^T ^ 

Pit JjIHK Bt W. ftr ft WT 

V , 1 O 

WtT ft WT W 3 ?t 7 wt frl ^£1 
WF ft W 3 Tf WTW RWT *FT tl 

pTWT WST? aft w|l <Ft 
SRRttl l 5 f STTERT # fffttt t cffWT t anttt t pRR Pw Wt cRT &TT 
ai^f^wHiH afrr g^wr dtsiBiig t% w wtr tl gwwr t 
wi <a^-i Pptii w ?! 


1 - 
- ] 


no. ?r«n jpT wnr 

■ 3 

#T ^WRT frl 3fR jfr r 4t WTf 
fv^ t^ht, ^ 

V *Tf# TT : rfrrrl ^pr *ft W - ¥T 

IV. V ^ V — 

Tf ^T 3TMpT |"l 


33 11 j ^' 1 


■ J, K? l* * 3 *f -’ - sf" "u I * f - 

&» y f. 

e^t. 


] ] i. 7PTT vpV ^ "^T fV Vt^ ^PT P 
^?Tf7 -rfr qrw, ^ ^ irffr 
3T«RT WTr l '-(^TTt) ’T ffl ^ 
+iim£i |i ^r <f>fr 
f¥ qft $pr arm'll ?r ?fr ¥ft 
wtr\ 

112. *Tf ^fj? Li; 3fr4t ^T ¥T STTTF 
3TTW # H^Rd ^ 

^ir, ?f*TT h<jmi(1 |ftt ?fr # 

^Ic-HrK # W ^T ^T yfd'W 
|l 4tr tt ^ii w ?TnT. 
afk ^ ^ d<i4H esft| 


I iJf-j y vt. T r/f y» , . ‘*;*y 
! jJ v* tfjuwy 

/n 'lr ' *| 
t y*y 

© tijjr 1 y*y 


i is. w ngftiii ?r w^j 

m ^tl 3 tr ?wii^ w 
m ^ ^ |l 5T*r 
f¥ ^T -PT ’JFPF [Jl 'V?ct |1 

%ft w 3% ^ tfr ^t, # 

w m ^ 3FT 141 ^t. 

s*X *%*' Sp? 1'J.iz* 1 WfT^j-n ^ SUIsWf % W f¥V*^ 

im snVri 


2 ^FT H ¥%*T W W#Ym IVPT 3PTT?r gfVf rrwr^R OTT *KHK ^TT 

•3TPJiter | ? fWt ^rfir sr^ fVrtF 'tt ^ftl 

3 3T*rk Vin rRTT ^fW frRT t 7PT Wft 'TT PTPT f^TT 

w |l 

4 m % 3t^ft 3ptt «n 5 ft ^ ^ft ^r V (g?^ mm§ 3rft% 

^ ?pbf) % w ^ft |l 


1 - 
fMr ft ifr^i 

5 ST ¥T PPFT ®I 3 T? W^f <F few 

^ ^r; gnTl 


114. sfrt 3TT t ITST SkUMlO #T 

tm, wt jnfT? uforet t 

w ^r etM Mr ?r 

Ml ^T 'a j II^H W^T 
M 1 , ^ fM Mr 1 fcf> 

\3TT if *<fi gif 9%Tf Vt, >3^1 

# M Mr if snto f\ to 
"Mf % fat snfWTtT (WTO) if 
tU IfTTO |l 

i is. ?rt tet #r Mpt fr 

^ 1 ,'mr fairr tft w w [ *' . 

’*■ J \2 ■ 

rjsTT pf SR^T^ Wl WTsT pi TO! 

toif ft?TM srfcT ?nit |l 


Hit f *^ r 


JSLU ti&S&i 
GuJ'dW » aj^^As'”- , JiiJp» > 

efez&z&Si&jam 


*&»&&&&%* 


n<i. f^TT Tff t W W PF TOT£ t 

^ topt to rtl ^ ?TT % 

|l totw to Mf if tr 
iff | r ^r I, aft* to 
M f # TOTOlft |l 117. aflWTff TOT UTrff *PT 

SIPWIW |l TO TO fafat TO 

to Mir tpt Mt !f rfr toM 

fat TO TO snM ifar t fa* "ft 


*$&&&$&% 


1 tt TOT idfatf % 3TFT TOfSilg afafg ^ WIT 3Tk 3TrM TTTfTOf TO 

to 6 ffarft if to^it t ant t M Ml itt farttf if %t grot fa 

TO t gTO TOTT (TOT) fa ti'gWdl fal 

i MfT ami? # snMqFR Mr tf w Mt gfa fa ww 

TOT ittfll 


J TOfa TO? far TOTTT TOT fWHliM %| 


1 - 
r H 1 ’ I - 1 


- / \ 
8 a^o£-f Ss’&feV ;? 
'5(T" 3^T ^ (ft SfRft i 

ns. ct*tt ft wt sfr 5 tr 1: - -rff 

Twft fjp mr? ?ft ft ftift wf 
*rfr ftftftT, it gni^. ftrcr T’is 
snw 'T^t sritfrl sfti y^K 
<mci 5^ ft ^ c-ThiI ft 

^ft aftl ^ ¥ Ibr ?pth ?ft 

<1^1 (FT ft TR ft> 1 m '| f*l » 1 1 1 *1 *4 1 
otfr ¥T fi | jfr fftsRTTrr 
T®t |l 

119. (I Jfftl) ftr % 3JTT ftft TTR # 

TTR ^ RRTT ftft cRT 
ftftft WrVn WK 'ftsTT |l Mk 
ftFT % Rftftrff ft> iftw ft TH 
ft£T [ftcR SfTtRTTl 

1M. | ^! 3ITT ft ftfft 7RT ?qT? 

TTFR (7TR) Fff fftft. 3R 
cl't’ STR TR ftft (Ifri TT «T Rft! 

“T 5 ^ ft i ^ ftiftf ^ *i c «rfr ^ ft i 
3T¥T(> ft 'Hells cl ^TtT ftft R 1 ? 

% TR ftft 3TRrefT3ft ~Wl JlfOT 
fftRT, R ft TSRTcT f¥ 3TR ft 
’TFT ?TR 3TT RTF eft 3n3T(f (ftf 
W?) ft 3TFT m ftt? T3T¥ ftk 
TTgftR’ tlftTl 

ill. 3TTT £TT ft pR ftr TOR; TTTFT 

ftt t. ftft Tjft tft CRft t, ftft 

1 3r*rfcT 3TFT ft fftrwiftft ftl 

1 HTsrfcT TRT jTFT ft STjfRTT CTT Rft eft gif ?JRTT ftt, eRT RWT cr 
TT f ft *1 Mtl H WT ft (ftftl R ft WTrT ft fttf * FTft eft 3TTT 3TT 
ft ^cTRTftr ^rfr |l 
* ■'.T i^l H-l if'.h'V *± ,^f 


1- 


•W'tu-" - ^ 


■q^prr ^1%^, <rff ^r ^ shr 
WrT |l $K 3fr 4=M <rl | 
stftnmrf if # |l 

112. | 3Fft itHISH ! ift y<W>K 

src w f$ml 

sfrr (srq^ ipT ^?) 

WR-WTftwf t TT WHT ^T «jtl iu. fRT f^T ^ 'STf uR 'pl^ 
“Mf+i teff srft^r % ■£*> ■pih 
^ rfr sn^TiT. % ^ w~ir ^rt 
Jfsfe’R fcfl+R foR 3TPFTT, 

^ ^ir RTf 3jgw (ftprofar) 
RPT HjHl^C 3?R ^ ^T i# 
Rtf rrrt =£r sntitl 

114. 3^7; (q|<5 <T4l) afoT ^sKIjjlH 

w # ^iHHeiK % W WrcfT ^ 
h fterr i^tl sftr rt 37T ir h <i 
>3d<.l . eft sJTT % *pgl fR if 3*^ 
W 1RTRT RT T'TW (shpr) 

rtf* m {I if) r?T: 

RR ifft RRR t'tftl (3TTJ1? if 
RfT:) ^TT RRT 3R R faR Rff 
wr srrmRrfr 11 - |l 

ns. 3flr (rr Rtr) rr ^t ^ ?rr 

"ETC {STsfra 1 : RTR) ¥T iTRT 
R R-lif R7 RT 3TT% RT RR 
RR RtfoT t*H f^TUfe RT 
fcRl FTqT *tjf SfT^ST ? ffR TR 

"ttwt ^rn^RT" rt rtr rt 
m j's o*& ji> 
$&<& ^dsmjii^. 


ej jiili S?. 


1 RRT if 5fr?4MK % StMcT RRT RRT TT 31c4MK. Rff. ^T#R 7RT 

RT H+KHI ?r*TT fiW RRT '4t 3RRRR if ^fi-Hfatl f I 


i- ?r*t 


ijAj'ijj-v - { 


^fPT 1 ' 1 «RT pfri W ^sKI^-H 
<rK smi^n # arr^sT mr 
f¥ 3t m Rf mro (nk^i) 
<w qfhw :i1 m^r mtf, Mtr 

¥5RT cRTT W m^T mt # 

f^f <rf*nr ml 


116. #T pJR mt) m S^TO^tTT ^ 
am 4MH£H H RTsfcfr # ^ m: 
hwh^h.! ^ 'sufor ~m 

mT W ^1 cT«TT S?T % ^iRtetT 
^r jfr m ir # stMf sftr 
art^m fe-r (wet) rr 3hm r%, 
faPm w ^ gm (mf) t 

^i4'iRi't’i wt ml («tw %) 

^t= mr sfr ¥tftR I g^t ^ t 

pttr ffTT, foR g% aft 

rtw sfre ®nw m pi 3frr 

Rff qgtl q«.l RRFT fl 

lx?, aftr rtr mT) m ^nrffrr afir 
wer ^r 
m r| ^1 m mfai m r| ^ 
t swit 4 hh^ki sw ?r *nr 
rf[TK m %l m 

|w aftr ; m?ff |l 


<&&% $&&&&& e^3 


us. 1 HWH?r<! pr mT ¥f 

3mr sfrawrff ml mr 
mpr ^ ^ ^tt mm m 

■ * 'O , -JT^r PRT^T 1 ' % cTWT ^ ^Tc^T | f^RT T* Ilf t ^ 3^tf ^T WT 
mfw'f^TTl fiiRT TT ~Ff # '\t\Mr$ 3TT5T ^T g^fer || ?R*T 
^ Tr^Tcf ^T ^T W ^RT |l 

2 “RfcTWTT" m m teft if # jt <?r stfjTf f^Rcr 

mu |i 


1- lYp? 


■W'tu-* 1 ~ * 


^ ft 3rr 3 u*ih>iO fti ft 
fint {^jjt) ^r fafedr ^ttt %l 
cr*TT «ft ^r| ft?tw t g; 
arfcfsrtt =fmih, |l 

u9. ^ prrt HM*i§i<.t % tiF 
StH if t ^ «^l t^T, 'jft ■3’-$ 
cftl JfFTt pit, aftr W 

(f3TFT) <r*rr fjpptra (rprrr) 

^ ftrsn ^1 ^ 'g5 w 

arrarnff sft ^1 w if g; 

cfc^3T :i] |l 

\S - 

uo. ?RT #T ft»F, jit $ 

yt % fcjg' fr 5 tft i rpg 
jfT t^T ^r ipf *RT tt jfjf f¥ 
fir t rmtr t ^r 11 ftwr, 

TFT 3ftetr (HWI-+-) 1 33TT # 
Wit ^ffrsrriTfft *f sWtl 

i 'i*f i" * i i-jf 


T f“ t< *£ 


u<i-- ii i *i*?ir * i *S'*{?*f 


in, WT (m^ wt\) ^ ^ 

HMH£K R ^T % ^p *m 
BTTWTWfl ft ^TTl eft R p^T 
Wf: ft [W # MWH'gK ^T 
■jrnrnsrtt gt wl 1 ^ ^M<lflH rT^TT PRTT^T ^r^PTWTFT ^T *TW ^T 3J^T %\ ^ 
TpT 3 jMr: ^WI| -5#% ^ HsR' || wff^ OTRTjRT 

IH fid H flf s-fpT ^ Kiqi ^TTT <ttri d^l pTTl E^RT ^ 

t f¥ *tpt mm§ ^r R M^nmi- ? ferr ^<i|k ^r 
gr4p tm # p g^Ri, R*tr srrit wr ^ ft f i srrr ^ rtrt 

3|TfiRTT % 3RFTT Tf ir^ f^ ^ R^'wTCT fRWT h 

frRT % 5fP (^T) % ^ T^RMTR ?t Wf \ pfW 26«0)1 ^T 

^r R|tf w |l 3^r prnr % w # gfe ^t |l 

Z WrT TTFR^TR ^r mT ^HTR # ^ Wl f^RTl 


1- ?TT? 
m. qqT ^ qq^" J# qff 

q*TT qr^q % 5?ft «iid qq qq 
fair f¥ t ift qqt! 3 ?wt? % 
?T^rc q? tjq (p^R) 

mrfqq qq |l qq: qqfr 

qqq fT^ 5 cpT ftft qT ft^T TJHTl 

133. W tW qppq # qRt ^ qqq 

'-.“i ■gs, 

3#r *t, qq qr^ % Sfqt 
^qT % q^ Wr q?q q> wicT 
f*T fJRT ^r S^Kir (qTTT) 

q^PT? ^ qs?T: Fq fft 
?ft fiTTT pRTffq qk gqTTT^T 
<T*q 5 ^ n c I T ^ pq> Hh*^ q®t 
3=IKd (qq^T) qkq, qk 3# # 
srramfr qPtl 

134 . n? ipq H^diij m 3fr qr fq| 

% qt =f 4 fMt ^ qq q= 
ftpt tl qqr ^ q fMt q? 
gqsk farTI ^ftT qq q> fqiq qq 
qqq gq % q£t f^qT smmil 

ns. #r q? qsfft 1 f¥ q|3t ?t 
sqm 3WT f 5qT? gt 5q3it, 

fpf qpfafa raq qn^qrl wr 
% % q^tl fq cfr 
^/ifm # cnf qr t, sffc q? 
ftipiqiteql if t q# qrl 

135. (| qtHUHII) IT!!?# 

P? iq qr fqpr srfl\ 
q^T qq qr qt (q^qq) spritt 
qk qqirr wl w qr qr 
^qq^lq . ?w|q, FkFTk, 
qi%r, qqT qq q?rrq ^t 


%&&& 'i&i 

$%%£&% Zip. 


il&P v £&\ 

S32ZjK$£ 
&*&&&&> 5l&«W<S«! 


%»&$&&**- «* 


tS&ajSSSt aJfKWsSiatafe 
aa^fetaa^swai® 

■ . " *1 ?i k ?■ 1 t p ■" i * *• i » t p 1 ' 

U-? 1 Ui (J4M |4 3 i ^ 

^ U^L?. U?* J5»jp 


er.^i ■» 


1 - 


i ^ J-'. 
H- l / 4 I> \ 


3frr wl ark kt twt 
rnrr fHT Ri^i mi kt 
fflt ukrat m k 4 IH'HfK 

kt *rtr k fkrr tt^ttI fir ^ k 
% fkkr k #et mn: ^ mk, 
#T5*r#^ stmmfr |l 

D7. wr qk ^ nmr Fin 

k STFf, rTT TTFTTskr ^T 3*11 

arfc irk krgn ft ri? «rf kknr 
# kkr fl ^r ^ fW gifk 
fkk araif ®nsr |l ark % m 
gm fWT afk imk ^FTT |l 

n*. gir m 3 wt? k kr [i: k«r*nf«PF 
ffrf) f^T wr ^ krl af[T 
arwr? ^ kr k ar^jr fkrr ^ 

kT fTlT? fit 7ft ^1 ^T^T 

(k^TT) ^ |l 

139 . (| ^ftt) ^f fr fa* w grr 

fir k wif # (tr^m) sffr k 
km k wt ft? m fa ^fr 
firm <r«rr <jrfRr WRfrr |l li] 
km firk kfa firm m |, 
sftr fifk fat fifTTr m || 
3?k fir <ft w iifr ft mr^r 
(m) mt ffa |l 


-.*'■'*1 • # J .-| 

1 I J •J-CJi I <*■ f ij'j 

dj^W^ >y luIj 

waaiAyj^ 


VX^a 4i ^ ^LL\ ^Ay'^i \ 


£ yi) i c i **'Z 140, | STFH teTM! W Wt ^T 

i t tm m ^ (tf^o w^rt w\ w^\ |i twf r n ^ t*r 

i^li ^TrTT W W ^ fmj 
^r ^tt rfr it hft w % ^rm ^1 wr? # tn - %- wmv 
ir#rg-^K qr ^mTTfer ^TTfMp m W |l (5P^Jft ^Ht) 

i q#T fe: ^Mtq ^ q|t |l 


1- 
iTT^f W ^T =ft ?HTM *Tf^ 

*tt t*nf % ^ t ^ fr 

<T*T 3#d^ ^TFlfr ^ itW 3fWT?T 

trc w *r sfrJTpsrrtt 

^THTl fjRT % '’TRT 3 TfJT^ y>T 
?nw ^ir sw - vjhi t7 sfr? 
siwif cjt^: 3r%r tit 

hi. y? ny<H4 ^tt, jfr 'jfT wl 
^■T % fpf% 3^T *f>T «p4 t, tWT 
twrt ft# n+pKi =f4 S w # 
3^r 4 ^>HT ^ 'A ^ y^T 
fm T 


*, i * 1 i ^ / j ^f * f v f .& wxrr'*!-’?' 

ijiJ ij j+&>j I ■ Jji >_yh inA-ij 'j j 

e^syf; 4&tf, 

^iasGi 


L*jsW,S tlXj “j I 

IjrJ tf jC 


i i* ll ^ 


142. 


■sff¥ ifr w ^rtTT f4 
^r frrfT fWt® yr w 
t Pptt ^ f#i7 (| 
y4rt) 3# wr ?t ftp ^ sfrt^ 
yfNw ?r®r sfWT? 4 fl ftra 

■qifi *fwr tt^t yr tPTT stu pi 


l+j. sftr yy>i< py ^ cfiff 
yv=n#f ^FHcf (ygyry) yyr 
feyr. mf¥ sif’RyT mfr 141 

r V5. 

1 ^ <m i^mt ♦ Sit ¥T W^ f*FTT W | f¥ 

ii’UfW 3nft *T^t 3IW WTF ^| 

2 spqfa ^fi # ^4NKl & 4T? #f ^ mT, 3fR ^T ^T # 

1 TTtt # f^RT t IF % W fw ^T^TT, 3^T: im wf TR S2TFT ^Tl 

‘>5 

3 ^rtr feml 

4 ?t% ^FT 3f4 %T f¥ ^ 3TFTT | ^ | f¥ WT # f^T gj 

3it%^pr ^T g^rmr ^rmr ^ trt Prtt ^mr fts w 

% 3TR^T ^TTtrT ^f ^T M.g^l^l? ^F ?l3 % W 

TW ^ r TT a rft ^|rt fts ^qrt t^T ttr>jft ^ fatr 


1- 


■W'Lu- “ f 


*tpt ■ 2 / 41 \ t 


^Hl , aftr T^pr jjt ^rnrfr ^T t 


3TR ?? % W? fa 5 'Ml ftw TT tW ?# ft# WIT VT Tnftp 

'-5 ■ _ _ - 


it? «n? girr t fa ifa (sr# 


cTT %) PfJT WTT |l afk q? 

^Irl «|4) Wfl #, IT'tJ TJ-T i 

ft# ifaf ftr# strtt? % w# 
^ fair ^1 3ftr 3101? ^TT p? 
rn?f*: fjw (3 t4tct %mr¥w 
if fem ff qw? wf) far #q 
wi V' wrenr f sim? ## 
fa ft# 3TTWT wwTnw rrm 
WFTFT |l 

(I #T!) ?q 3p fa grq fat 

W W 3TTWIT fat afR fa# 
W # fl # ?*T 3TTW STTT 
faf fas# (WTT) fat 3fk 

<. fat Ifa ^1 fa STFT W ?t 

^r#l eft (3R) srw w #fa# 

?TW fat sfR TfR faf 1 ^, eT*TT 
(| RTWTHt!) # 5T?f #t 
fat faft RsT fan wfl fair 
IT? ^r 4 MM^K far sfn: fa 

awl ffr 3TW1? TTWTT 0 3|%WT fa ifaiTT IV jJ>?KI ITT# V# 
I? n? #lfa nrrai? s#% ^ mm far w if wnrl (far 
stir if wtwt faff ftp 3 ? fa w? ^r ttwtt |i far wr 

riBlBlIg 3#% q TTfPT p- TI 3RM (JTHHIHl TI ITT# (flfal (TT^t? 
prrff,44S6) 

] qfaq iffTW iRPT fa#Tl 

1 #f TTTW? 3#ftl ? ITTW HW fa TT#RT 7RR Wfa 4 WTT, 
terafen fat 3 # gu tt fa w? i# #1 f# rt far wit if 

3TfT pTT^ W? pfa W STTfasfT IRT I 


1- ^ 


- f 


HTT - 2 J 43 \ T *j^L 


Reft t u: , 3fk 7JH ft* «pjff 

ft 3TT[f5RT |l 

ns. af|x iftft sfix si?H ferfT=r ft> hiw 
WTC ftft fftsTFft 5TT ft tRT 

srrr # m srgwt'T 

ftift ^ftftl fttl *T 3TTT Rft ^ 
f¥qft srgwr wt, ftft 
ft ft <ftf ?et ^ fft^ift 
~m 3WTW ftftftrl ftk *iift ?ttr 

■o 

sftft ft ftTRRT 3TPT ft Rft ftt 
3pFftTT3ft ftft 3H'y*u| fft*TT eft 
3TFT 3MNIMI ft ft fft snftftl 


146. ftft: ftrftir ft ft | 

ftFT ftr ftft ft u] H^Hri t tft 

3^rft gftf ¥T f I 3ftr 

^T ^r HW 3TRft fft ft 
ftT f|HI Tgr cl 

147- PRT I ftr 3TTT ft MkHgK 

ftt ftr ft : 3mn wl srt jtft 
^ rfft *Tft? <Rft ^nftT ft ^ ftl 

148. ycft«f ft fftft ft¥ fftSTT %, ffttf 
ftt SftT ?? PW 3R ft?T ^1 3pf: 

em wlftt ft Jrcrcrc ^rftri ew 

xft ft Tftft 3 ?wt? gp pft ftr 

(^RPT % fftf) ft 3TTftTn| fftRsra" 
Wfi? ft RTft 3R ¥TWF tl 
*hJ7s 


'mxmus 


1 fttfft ftfap Rft ft W ft 3X ft Wft ft “PTPTT TJ7TT | fft 

O *3- ■' v 

r¥®fw ^r trfl 

” V 

2 ^TT # TFff # # ^T ^T WT^f # ^rfrRT # faw flT 

f^tr TJ^ tj 


1- 


'W'tu-' - * 


HTT - 2 j 44 \ T 


i«. ifTT jftf Pm-I ST'HT ftR 
Hfelt PFT aftT ^ fo?F% 
IT? 3TR # NIHHcK STR § 
M (3TT%?T) |, sift sUbTT? <R?ft 
3igjW ^|j 

iso. afa 307 RFT % ^ PlT-ft 3PTRT 

w h(Wis ?trt ift ajtr T %t, aftr 
(? gwrFfro p st?t sft ^r 
jn# grjf 5m ark trt, 
?nf¥ rr #r $p?ft faw fatft 
faRR ^r r ftft[ to 

3R ftftT f SlfefcET 5fr 3TRTMT 

?ftl ST?: RR ft R ?ftl hsT| ft 

itrt afhr art¥ tfiR srhi 

3WK (ir4f=TSJPT) RTT RR I 
ftft ctlf«t» RR ftlfcft S*K W RTftfl 

isi. IftH 5W ?R % g'ftjft fftft 

jJJ^t t ft ^ T^R fti? Rf 

?RTft 3TTTrf gw TRTT $RT #T 
TjS stTjTRTO SHTcTT I, ftft <pt 
WF (RRTR) TT<TT f^FTcT (RW) 

tarai f , crtt W' ^ 

fayrdi rt# fti 

lit 3TcT: fft HR HRt\ tl] t cRt ITR 
H^ifrl 11 - 3TR 4ft STRrrtT I?rl 
afk ift irrr H HRTl 

lSi. t ^*TPf WTpft! S4 TPEFT HHT? HR 

itfit ftr, fawr m t? &4?pff 

# HTH |l 


-: S'iT.-lSa ^n^Vf 
■fete 

aifiWa&t! i HHTH ftft Jfl?fT HR 3^T ftft STWTT HRtl 

i Rnfa RHftr STTR afft JWll 5RT I 


1- w 


ijiii ij j-* - ? 


1 S 4 . TOT 4 ft 3TCJT? ^ft tlf if ffft 

5 tFt ■g^t ?r f%r, fftt 
f? sffaw I, wg- $p ( 3 f % 
#R- ^r TflT) f#f TOStfl 


*TPT ■ 1 J 45 Y T 


iWysa &SMS& 


15S. TOT ?¥ TO SR w SR, SRS 
PI TOT 3tfc 5IW cTRT W3 

fftff ^jfr h g^rtt TfteiT 

fpt, afk 3 tom! ft fro 

* ■o 

OHUK TOT ftl 

is#, fro tr ft# tort 3 fr iff cfr 
i f% sr 3 f^rTc + 1 , Mk 

ft 13 # % W PfTf fR 5 TOT || 1 S 7 . TO TO % WRfR ft 
^Tlt TOT TOT f, aftT f£t *M 
TT? 1 ?fa % \ 


ft* 

iss. RTO? TO TOT TOfT fflit " 1 
3 TMTf (^ at) ft PwiPlft 1 1 
tl 3 R: «ft 3 ffsTTe % TO TO sfTOT 

*TT rfT ^T IT 

fa ^Pff ’-h i\ 
TOltl affc 5 ft #e^t t TOT? 
ft. ft SHsTTf TO TO 

RTOT^t 31 % jlftt |l 159 . TOT TO ffltr TOTtt ft TOTOff 
(3f%R toST % fjtt) TOT 
TOTOTO ft TO TO WTOT v ft: 


j?yy#kiu»ift*wss» 


i ff TO fW t 5ft TORT ft fff fcSTT if jWf |l %f TO TOf TOT %t 
5 PTTTO F 5 f TOT 15 ft TOT fHfTf TOT |l ffTT TOT 3 TRST TOW TO TO 
TORT p | I 


1- w 
¥*r % gww 11 if #nt ^ 
WR WR feRT |, fwfe 
1 wf m\% Ri*Kdi V 1] * 3 , 

?RT ?W famnw RFT fijMfet || 


2 / 46 \ \ >j J-1 
l*o. 3TIT few ell < I if ell =n {itWI 
wsRT) wr fe. #r ggn; wr 
few, 3ftr TWFR WT ffefT, tfr 
t" T-n # 4fet wfepK WR vRTT, 

?wr t swrt emnfffer wtrh g 

161 . 5TPSW if Wt =t>'lP+vf (fefeiWfe) 
gf fef, 3ffr ^ 4) 3TfT if fet eft 

Wff g few RT WSTff WTT feffefe 
3?k rw Ffrnt tare |1 

161 , ^ (far) if mufei gfe, 

$ ww 4? Rff ^ wMt, 

<sffe r wf srawT fen 

wfelTl 

1*3. #T gi-f ki WT gfe- WT 
|, 3RT WWW WT^, WMH fe 
few Wff TW wgf 1 

i64. sTTWrsff fiw srcfe # 

WRT t, TW fTW ffe fe irtp 

ffeC #? 1© feJTcR 3TFT WTfe #, 

iw wfe # fe wrw w ^rr^r ^ 
wafe few RTFTtf if ^Ffet 
fferfe f 1 , sftr wfe $ tw wfe 

if fefe WSTT? wwm 4 =1 OH'I'dl 

I Wffe (feRT.I^W wfr w=pf ifl 

z wssttf # fsrarfe m w wife 4 jt |l 

3 3Tflfe fe Wfe fferR WIT Wife sfe lj°ff TTW Rfef # 3T%5TT |l 


s &' 1 0 jy 1 


h £jS &i&0d0;8& 


1- w 


,. / 47 \ , T ^ 


i jiii iyrf - ? 


Pttt: ERifr ^Pt tft # skt ;ft 

# w (tuft) ^ wstrt sffcr 

^RxlT |, srtl 3TT if 
stiff i * 3 4 5 ?!tttctt I, ^tt wrgsft 
‘-M H if, stIt 3FT sriFTT if 
"4t sth’TCT #r STfft $ 

TiTT snsTT [l1 f> iftfR <.grj 

t, (FT W fRf if) 3PTf%_ 
^RTlfW (tTSTW) I, pfrrff fr 
fair sft fRTF R3T *Sct |l 


165. OTT ^ft 7 ! r 4t ft, WT 3TM? 

$ f*RT FTTf ^t 37f FT TfTlfT 
SRTff t, afa FT if, 3MTc 
ft ^T ^Ff t^TT ¥Trt |, 
?T-£TT 3ft FfFT FTFt Wlsf Tf 

?tt#fp ^t I, irw 

ft fjtrTT Tift !J? SRqrarft 
tttcrt Firf # gw 1 ' 3ft sn?r 
SfTipf Fft m ;i: 3TR% fa> 
SflftfT cT«TT arfsjWT 3Ji^ fr =fr 
el sfrr ^f^Tf Wl '4t ®TipT 

'f’Si I" (eft siFJUg % fa °ii Frt; 
*f*t W 3TTTERT Wtlf 
]6«. 3TW qjT ^TT 11 {fpft ^ fjRT 
<PT S^TOT fW W l,; 3j> I 3T4TcT FT ffsR ft 'jfT FT '(lei ^T cl <t> jftr y H I '•I ft ff FT ^T 

'TT'TPTTW 3T3Tp c’,t*hm TKt cTiTT STR TJR ^ff if i!,<r>cii |1 ^ 
TRT WIT # 3Tft Tf¥ ft {frft RTf^Tl *T^t TO TOT tr f^r+T | I 


1 3fsfjsf FFT ^ fFfl 


3 3T*TI?r TTTTTT ft #1 

4 3t*rk W*T # fFTl 

5 3T4Icr TTTTR if ftfR FTTF TO iRR^T fW TOtfl 


1- 
WT ■ 1 /_ 43 \ t .jj.1 


arr^r arfnMT t fam ft 
snrot, slh: m ^ aim # tuft 
wa" 1 * * 4 7z antfr l 

cs 

U7. mu afr aT^roft #r,ff *tf 
wri cfttr =tr aftr 

?*T MIT if 3TTfr, fit t ^ 

^t ft '•iiS ^rt iif f^r it 
ft fifl ct awif m 

^ ;j7T ^ i<-|it JRN 

TOT TO ftyi^ll, aftr ajf 3fft^ 

it Itoto i r^t TTfStl 
Ids. t pftnT! ER?tt if 5fr 3HH+H 

fW tot fm (%r) ira 
^ t ^ TfT3ftl sjft ffgH 

s£r TOT? Tiff TO -T mt [l1 , ff 
TOfTTt ^ to tl 

'O'- -o- -O'- 

169 . ?f tot ?if tot? tot frourr to 

^rr C 3fk uf f¥ w? 

M } . -sH '4 m TO aniW s - ETTf, 

TO ifiSt ol'H'ft ffl 

170. 3TTT TO TO [4; ft TOf TOTT t f¥ 
ift (TOFT) TOT? it TORT |. 
m ft mt, tit TOfit t ftp fir 
tit -drfl ftfrT TO ^|i-i<l tTO ITT 
TO TOlff fit TOf f TOT fft 

m # ’ #? ftt f ttmt t|, 

TOT TORT TO 7? ft (TO *ft ff 

i TOt? TOftTO, STJTTTO TOT vr4 ^1 

i toft ?rr <fr tott? =iirff to -r hmi! 

) TOf? =Ft ai^ST FTO flft TOl 

4 3T4k tot ttotft tot ^“imftiii 1 1 
«6SESifujii 


2MS6 
<*&&$ M&&3 


1- 
KM -2 ^ sr-fror totT Ttn?) 

171. TO TSTT ^ft 'piR+k, FT TO 

to # toft 1 3fr to (Tig) 
y+Kdi 1, 3ft fff grot 
# TOT ^¥ [l1 T^t TOTtT, TO 
(¥Tf%T) TOt, %T TOT 3% |l 

W ^ ^ toTOI 

171. t TOFT TOTt! TO TOTT TO^f it 

% sTTTO 5ft to H d^ ffl tot 

SIWTf <£TOdl <fT TOF TOtl 
Iff? TO W ^fr ^T ^TT^rT 
(TTOT) TO% FTl 


&&■%$£ $&&&£? 9iu&&Sa\ £2mZifii8&; 


173 . ( 3 M?) FTO FT g^R ;i] TOT 
(®i pdt) <.4ci TOT FF hiTi, 

tot fro ft 31^1? $ ftrar fefr 

3?k "¥T TOT WTT1 TO ?t TO fe 
FTPT (Pm) TO ^TT $1 (TO 3ft 
3ft %TOT Ft TOT TO fe TO PlTO 
•T TFT FT, ssfrr STTT^i'Wi 
TflFT FF itfld'i -T TO TFT FT iTT 
TO FT F^fS TOT 'Tftl TOTF 31 % 
WFTStTT TOTTOT^P 1 * 3 174. TOTO if 3fr TTFT TOT? #T 

tot% totf? (fe wf) to ^tt l TO% tF% | FT^ TOT TO apf F^T TOSTTTTl 

i fer to fern # fflR to n fen to ft, srfro fern to? 
TO5F Tf MT TFT H 

3 TOTTT %TT feTCT aifer 5fr F^tM tftfepT Pfe 

n£t % to wft TOsn-widHK ftw ^tf wt tl ft^ to nr 

fPtfpt % % to to # ’ftnr to jwto f wt sfrr to W pro 
■jflfei fe TO to FTW TO ft w TOI 


1 - 
'‘TTT 1 / so \ t .jj-i 


|, RR ^ dPlT 

gw srr^r to wr t, ^ tort 

iro if tor srfkr to tUi 

fW 3TWT? TO ^ TOT -fff 
TORT, #T R TO ^T PT9T3 
*n I sfrr TO’t # fwf g*g<5i41 
TrrrTRT |l 

its. r?t w tot | ftrwfd gw 
(TOfrofa) ^ rtoT ftk 

(tot |l tot smr r> Vro tortI 
35" tor* stPr to w fTOt% 
R^TittFT It 

i7«. w w r* srftrrok to W 
faiT gR k RWTsT H TO 
TO I! RTR TORT] TO 
TOFF t faiR TO %l TO 

TOTO if fTORT # RTO TO 

^ C\ 

rT^T Wl 

i77. toto to Rift J fk gR tor 

rtj to tort Terror 

sfR RR Rfl TOT d>H RT -TO 
TO |l 3ft iuaig TOTT 3fPlH kr 
(TO) TO tm RTRTl TOTT 

Rkroff afk tot torto tot 
R frof to. tott trto Rt^r wt 
ft, TOftwfTOf, TOTOf. FtoRT, 
Rlkpff TOT 1TN^( (TO^Kf) Rt 

ark tot gter # fkd krr, Rk 

TOW ^T TOTTOT ^t, TTWT RTOR 
£t, sfk TO% TOR Rt", TOT 4T 
TOR fTOT, grr TOR Ttl 3fR 
pTERTTT sftT <i‘l RRT TO 


4$$ £»J&3S 


<%&ii iK^jj-oi E? viSil ! S 
-fx! 

36&i<inSti&sfr&? 

sg 

dr^laljlj , Tjrtj l y^.j^>S)tj 


1- w 


TjJfc-i 1 ! ijj-* 1 - \ 


’U’T ■ 1 / SI \ f -jJ- 1 

MtT P ffifap t|1 ^ 5fPr 
t, tT*f! *TfP (3TM? t) 

W ;i] |I 

17*. ? ?JRT ^RT! jpT TT 

pfepfr ^ srk t mrra 
("I<mO m ^Ri^i4 w wz 
fPrr w §1 pgg w\ =rai 
ppp % Prt ^ifpit, ptt 
Wi %, sfk nrft r Rrfr 

k, 3pT pR sPTTTfeft ^ k-1 M I'M 

# snt aftr ^ eRT tt w 

fen 3TFT, tfr RPR Pm 

^PT PJPTW (HjHMH) '¥PTr 
^Tf^l Pr??r rPrt ■# ^Tter «Pt 
•■*Hlt # R'T f^RT (3^5^) 

TW ^r grft^l q? gigk 

■v '"-w 

hmh^k M % gf^JT ww 
l PT 3TFRT ^T r 4lM ^ | f¥ TOT t M ^TT MM 

I, M ^ ^rauf ^rtt M f¥ '<rf ^ Mr ^ M ¥t w Mr 

Ml *rM rfr wv wm\ t M tt Mr ^r sttw % 

Mr ^ ^ ttr || 

i sMr ^ M fr ^Fr^TT IV fM ^ ^tfw srw M w M 
^ wm M Mr *ttt feS M r M f¥ ^ttet IT ^ MMr 
^ r fHcr ^ f¥ ^ M °ft ft M. M fi4^ Mht ft ri\ 
tt MTH jttttt «tt| ^mr S w Mr ^rt Mt f¥ 

W 5RT M ?R M ^H’4dl # =RPTT |l 3R: M # M 

M rxt M 5fr 3n TnJr |l ft r ft r Mrl 

3 !^ttt ¥¥R # fr wr | ^ ?fr ^ f¥ ^ M ^mrcfr ^t 
W S| ffRT w f¥ ¥T ^TRT Wl ^ Mr (3!«feu^) M 
*41*m< w #1 1# tMr tt w w t f¥ Mm Mr (M^:) 
w SI 

o 


WjsibrfafeW 

t*r? 

4 i*!' 


1- w 


TjJfc-i 1 ! ijj-* 1 - \ 


• 2. / \ t ,jJ.L 
* *£<£ 


<&#k? 


qqf §1 ??T *R ^ 5ft 3Hci|l -l' U! 

Rr ^ 
qTcPTT |l 

179. 3ik | RTST ^fT! R=^ 

ffHI^ ($ fwr t) #PT I, 

?nf¥ ?HT i+dMId t 5RTl w 

iso. 3?h; 5f=T qq if ^ iTtfl % fcftPT 
■^T Iff, 3^T ^ RT fp] s 
IffT ijt tff RT R HMI I H rl I 

sfk «4lH=lf<f4ff ¥ faff ^TTETR^r 

f^TWIWT 1 ! *tt>l' J (vJ^WM) 

^RTT aiffT^n4 

|l q? xmi+iMI $ fqq 

frWrBRT- 31 |l 

"O 

1 * 1 . f*R fw if qftWct W % 

W^IRT -3^ WH 1WT t 
HI H W ’TT %" ^Tt I 3^T 

w w g^rr ^tiwt |l 

1 sr wr s^tttt w ^fer m few ^fer twt?t c 4t mi rtt ^r ttr wt w 
gfr f¥w # w fe^TT ^rnl 

2 few # wr ^tf fwft p wfe ^ttI 

pt fer^ pr # ^tw m Tnfww f- wwl srqfer w term ^ 

Wpff f # ^tw TOT ^feftl ^fTT f¥ W 3W *f ^T tew ftw 
t tWT OT W || f3W pft OTT Wcf wfe p W?TT | fa> few? 
few ♦ SWT ^ at |l 

3 w ^rfew t4fem) otw wr% % wfe s^ferwf tffe ferfr (4tw) 

# OTW *f fenw W fe*TT Wl SW ^ ^W 

| f¥ stot^ fe ww srfcnpffj «^r w ^ fe^n t, ^ w 

^Tfer ^ ^Tfer ^ fr eft f 4t fer?rt 

W fe ^ #W jfw |l Wrft-4577, WT W 


Js^jgjgy^ucsjas-gs 


^TW-2S70 1 ^TWTT-2210) 


l- W 


ijiii ij j-* - ? 


"PT ■ * / S 3 \ t .jj-‘ 


is!. %rr %% sr ?t fv «ifaujd 
<?»Rt «T[% % WTRT it iirilMK 
ft^iT I, %r rw r rr % 

^JR 3RT t^TT tft RR T R =rls 
HIH dgil SIMTfl 31% 

OTPf%=T <T*TT 4*1 Ml 4 |l 

18J. t PTR 4TRT! fff RT 7t%' ; 

Rift 7¥TT 31%MFT 
%t ^1% 'll* it TT 

jrfRMW %% 1%, di%> f»r 
€ RTtl 

184. 4? f*P%t % W RR || PfR 

# it ft? Ml. WIT 
*TRT RT ft eft IT? f%%t 
f%ft it <rft 4^1 sftr jft w 
(%3f) ft Rpr 4 RT R%- 2 ' W 

fWn (s%rW) %1 %t phjr 
ft Wit nav-n- :i |l ftr ft 
ftsgr 5CR% ift m? w % ftft 
jrftr ^fTR || ftr rr w 
ft fiftt frft TRT Riftr ft 
arfti |l 


SJiTO’l s&efi&jfas&Ptf 


&& iyJStS'SSSV^' 1 ® 

t r ' \f**\ Kr , -®:S* t" 
l j j - 1 4U I vj- 

; p' 1 ? *v'v% < , 8. * 

<y* q&~£A*b <s?^ ^3*L 185. IMjIM *FT ft%T <r? |, fftr 

# fftf RrTTTT w. % n«r 

rrr # foft PTftftr |l r*tt 
RT feft ft? # ftR 


pysSk'ij® 
j ^ sNf *rm t Rfm ,r ^t ^mr |, ftra - ^ a# w^r w rft 
^TT §1 ^TFT TF^T 3TT f^ffi ^ 3ifa°|[4 f^TT RTTl f^RT ^T 3T4 
I Tjnm (4tt) % mfer 4^ trT % #r #r ?rt ^nfR 5TTfr 

X 'w’^K , ^ ‘ 

% | j1 I 4 M 1 1 


2 3RR W4 3T<RT fl^T fRT # fePT % ^RTR ^T% ^SR 

^r 4 t Tt% # f4tR ^r wtt few f^rr wti 


1- 
q* mm ^tt 
| l srrft ^ sqftq s*r q^r t 
^#w u: ttqT 

M qft jp if *t qri Tpfr w 
qqqr qrqr lJ - qr ?fr 3t aqt 
ftqf $ f^ft qtr ^ft ’snf^’l 

qWTjf M qftm qTfRTT 

v. rtft (3Tgftyr) ^T^cTTl 
3?k qw t ft? qq FRcft qfr 

^ & r, 

^>TT r rT^ FT *HTT TT 3TWT^ TT 

q%qr qq qqq q^r ft? w q 
qrfok ftqt, ?q fflT 

fJT w ^ W?f [+: qq q#l 
us. (t jrfrt) qq 'w fft ftqq 

If 3lTq ^t" qqq Wt, cfT -3T> SfrTT 

t ft? ftrqq *f qqfft fl t qpft 
qTqqr qq ■stk ^tf {I 3rt ; 
aft qri^t ft; qr armmfr 
qt, qqr g?r qq #qiq (ftqqrcr) 

w, tiift) ?fhJt qi^r qft I 

is?, d'+^i ' foq O'q <itt q spr^ft 
Rq^ft t retw (qfqq) 
q^ far w §1 q? 
qqq [il | ( qqr gq ^q qq q?q 
tjTI aim? q?r ?rfq gt qqr f¥ 


mpr - if S4 \ T *j^ L 


aiilpXF ijs . 1 * 3 4 


q +r. 


uK&£^£ fuW&sV 
*'*%}'& S’*-*’- 


S2iO«fe£vS 


i qqft qq% qqq # ;jqfqq ?T| 

i sprft fw # wrq Ti^r q w qqqq fri 

3 qqfr salt ir^tqTqr’R^TftqiftRrq wT a# qjqfq ?tl 

4 fq afFPT q Tt% # qsn qqr fqqtfr qft qq% qr qrqqi q^ #r 5w 
^ q4t |l 

s # qft q?5ft # ^fmq qqft, qiniTtp #t w qTq^qqfiT qq 
qaqftr W I I 


1- w 
jfft STftftT ^ T| ftl 

3ft ft ff^Tft cfbTT (STftT *TTW) 
ftft^'ftT ftf, 3ftr $pt SWT 
wi fori rft 3ft ft (nftj ft) 
«^in ftftr, afk 5rar? ft (am 
fth^i if) fftft ftt *al'»i =f 0 , 
ark (Tift if) graft cRir ftaft, 
w ft fttr ftf ftftft arfr, 
trt ftr ¥iftr srrft ft 3ftrn7 gf w 

ftFf fftT Tfft ftt Tift (tf^iw) 
ftft? Tft ftftf, ftk 3ft if ftjpnft 

ft w, ftft jrfftff ft ftfWrcr 

(IfftftftRTft) ft ftftl W ftW 
ftft ftftft t, fft ft ftftftr ftt 
ft ftftfl sftt rnftT sraT? ftrftt 

ftfftft ftftftt aftftftf ftt 33FTT 
ftftftT If, fllfft ft^ (3ft ft 
3ftftftj ft ftfl 

188. ftftT 3TTW ft ft^5 fftft ftft ffft 

3?%r ft ft grSt, 3ftr ft 
arWftftfftff ft ftirr 3ft 5ft m ft 
ft ftTftr fft ftiftt ft srft ftft ftr? 


”1T • i /_ ss \ t .jj- L 


^TRT JlN ^JpT W? HI H 

wm\ 


in 


£RT W 


1S9. 
ftft .fcftft J C'iijv ft* 


i > ilfJS 
(I ftftrt) fttft STTft ft ftTSftT ft 
(ftftft ftftft) ft fwr ft ft»ft 

i ~mk\ q^ft H qR t| %l 

i w # antfir^ jq t qr^t tfr srpt ♦ trrt wth t wpT 

CTSSTT ^T ^r # 3TJR% ift| w ^TTW H ^TRRT 

TnJt | ! 

3 *nqq # *r%r | f¥ qfe ^li. wff # ?q?q qtr yq % qyr 
H%r yy w ^ wf ¥T tr^ q w |t ^ m w% 


1- 
VW -1 f 56 \ T 


WT ^ ^ t ¥f 

Mwf" ^ f%t^T ^TT ^ 

fRir ifcrr §1 sfrr ^ 

^rf ^ftt| ^ t N ^rt if 

^T ^ HM # sT^TT f P i \ , M <*-fl 
HM|$ eft WH? ^H? 1 I ^ 

^ht |l sffr HTf TT ^ srcf 

t *mt, cT^TT T^t, 

™ [I] * 3 ?rw ^r ^rrsflr! 

\3 K - 

m WT $pr ^T W' if t 
% Wtt 3 ft rPT % °F<d 
?f| afk 3^MK ^ W, ^TfT 
aWT^lft^ft if TO WTTl 

191. 3^T ^T ^tf t ^T Wt, 
3^T Pi “P i t'll r ^TjfT %" ^ 

ff ^t fawn % f Pi 1 f¥ 

jWrf* 1 03^) fpT TOrT ft - 4f 
|rrfl 3frc tt t *ifcrc ^nr 

# FFT ^ ^ ^J. jFT W “T^T 
5W ?r ^T W ^ TTOT *}fc 

^r^T 

^3\ ^ ^ifWt ^t ^rr % 


iyij 5Jt». jrs-' [ J4SV*kj 


^ jj 

0fci. 


| k^s«r“’iLfe r ' s J 

191. f*TO *Tfr W C^l f >-H u l TO t) 

^ ^ i ^ eft *i is) i p jrffr %r^t 1 

<*JJMH |l 

X 
1 *T FF 3TT^ # ^ W sft f¥ ^FT ^FF ^W ^rf Ft 

-'HmI *f <f if £TC t ^tsrT ^ "=fT ^ 41 ^ ft WtT ^<.1 *tl |^F ■3TUf^'S r ^W 
# i^rgTT ♦ fWr w ^FIFrT 3Trfr fa ^MTf ^T flfe^ff t ^ ^ 

^ sffa # iTK# # # ^FFT # || 

i 3T^frT wf, ftrspiRR sflx ^TFT ^T fTWTl 

3 3fSir|rT ^ M w 3TRTT F ^0 I 


1- 
is.!. rr % gs ttT, Jiff fpp 
fotFIT R Tf jTT%, sfk IPT WI 
3IWTf # felt Tf 3TFI. Fir i# 

«if w srtlf, eft 3w mi fail # 
SlftrfW Mt #T 1R aicilMK 

Jiff R5TRT RTff^l 


HP1 • t /_ 57 \ i >>' 


^s44JI^ 


194. - 1J TrRT.-H+HlPHd RFT 

^ |l #T JmTTfer Fmf 
# =HMfl | ( 3RT: jfT <pT JR 

SlftlWI (3|c*IMK.) it efr 
ift 7 T # ITTTR 

(3iftnpm) ¥frt am 3n$n? # 
■JTramft iff, sffr rft rt f¥ 
JlWIf 3TT?TT^lftJTf # RFT |l 


^i2j 


&£Mjg£ u ;&\ t pcpJ4 


e \s 


195. ?HIT 3T3Tf TTf (fafR) # 

sm ir# <rrr, afh; sr^r jir- ^r 
foiRT it Jr ^Mt, ?r«r 
jtrt. Frr*w uraif % 

§TT <RHT || 
196. ?PIT ^R3T #T sRRT JIWTf # 

fePf H <1 •t’O , sftT Jlf? 0 < P 
M RPrr" 21 eft rt ^#ft hr*i 

y2- \a 

IT O^T ^t) i 3-flT &1 r H f^K -T 

jf*T cR> FT 3fR 

^STFT ^TT ’T Hg' 5 l I M 


3.5^ ffSlWS 

| i c^y . Ju^_ 1^-5 ^JJ tr5 j y 


1 flJ-HrPncf 7TT mt % arftffcr wt TT^T g*n?q^ f *prf^fr, g^T 
{RT T^R |l ^TTM 'H%p f ^ § ^T inW%pr -^T *WR 
hTctt -^tt %l Vrtt ^ I mtw w 3t*rt 

W # 3H 9(°JH g l efr w ^ <H (l f\ ^TT ten ^TFTl 

2 sprfa- sig w tpt # ^rcwf 


1- 
# ^ sqftff Ttft ?t, *rr 

^ ftTT ^=Tf h) 5 1 fT (ail ^ 

%r y si <^) ?ft 3tr $ if 
trar Vw^TT in ^r' 1] ^tt jtw 

$4 111 ^TT MTT 3ftf jfJT 

Pnfa Oort) ^r fit sft ^tt 

% f'TJi 5TT^if^n :i fr 

5fr f#ft TFT*T ^T ^ ^1 3irt 

fatVrw ^ ^ rfr "Tf eftr 
<1-3 c^r ^ Rwi *t Rt, 

flkl WW TO RW g¥ {^R} ^TW 
3 r lT-ifr| J-| f! H f | ^ ^ 

^ fe# | £TOT 

fro# w irl sfrr *r ^tr, 

W*TT jIM ?ft f¥ ^ I rH f 

°lgc1 ^ I 


*™ “ i / SS \ ■ >j^‘ 


^^U^l<^CSp 

3®£Wft#lsafc 


1?7j |, efr *fr 

RfttT sw if ^t farow 
w at (^r ^ 4i ^ ) TOW ^ KR I 
WWT 3T%T #T ^wt w 
WR, eTTO Wt TOT 

1pi \* I WT WW TO tIM 3JTO1 TO 
it *11, TOT sm trot TOTOT 
TOTT TO, WTTW toTO i$ TO 
WRTTOfTOr TO 

TOTT! wTO ^ TOtl 

v.“. 


Biassasi 'W^sSi;®8 

e i-jCJ5f 4-J^S 


j TO dh <j-j| wtott rflw fTOTO TO to ^ 15 ^fT TO tottoTO tott 
| (TOTTOT ^fTO) 

^ WTrofTOw ?TO TOT 3R w I f¥ WTO TOT F^TTO TO&, TOt ^ # 

wNfw TO tot to <t^trt Tow ^ , TOr TO TO# i^rm TO fwr^ W srttr 
tff, ^r % ifl fwr ^r # w tt^tttt ^r (tot 
TOtR) WT ^STM || (rfT^ft 


1- ?TT? 


- r 


HTT =2 


/ 59 \ ( ->' 


19 s. ?r*TT tpT qT ft 1 ?- 11 qff Pp 

31 'H MM'lgK % q^t *al «1 

q=%. ft Frn; 5R gq 3Tqmq llJ 
q qfr, eft nwi: ftht 
( guRprw) $ w stWT? qq 
qrcq *ptr fcrq sw; srwr? t 
gif sjfTTqr || q^Pr ?q t q?*r 
(TR" Wff # f I 

\3 

is?. Ppt gq 31 if qft fr faff qfr 
t fiq Pfnq |l pt 

5 Tft qiqtl Prrqq qtsn? 31 % 
aqrafly , smqrc fl 

loo. qtr qq gq qqf (g^ %) 
qqrffpp (qq) gt qq ft eft 
fqq qqrc srqf qqqf 
qqf qqft qg, qtfr qqrr q%q 
qq q ‘4t qftnq STM? qq q?7q [4 ' 
e f , <ll qq if q <&& f^it f ft 
f Pp: | gRlt HMHjSK! 
(iq ft %q |) qqq ft if f f I 
qq: q%q ^ Pfr h tyPt> # 

qrq qff tl 

i 3Tirftr aqqK qqfr # qjf ^ qfr f I 
j^-i 

iMPai iji aijo^^ 
® , lm j*y , Jaj~ 
© 


\r 


^S^^isSkdSJttS 


z 3 rw mrn w\ | fcra" # fi^Pt 9 ^r K 

fT^TT # TSW ^T 4 ^Tfw stt |l 

C\ V v • ■ 

3 *T|? 3TT%^T ft?T # #nt feTT W I 5(t #r t ^iftRT 

^ 3TTt 4| 3frr 3 RWT ^ jTTcT 41 (d ! +^l> fM} 

4 ^ ifM^^'d ir 3 R^f flftr *ft ^ ^ w 

t t 4 ^T # ^t ^ ^tt tk fW 5^ ^1 ^ 

lUw ig 3Tg ^ ^r -ir4 w Ppit I f¥ fa*r fin^j sm wt 

fWr ^T d^Kdl, 'H^Kdl | m m 3MF ^T ^TFRT WRTl 

vs v r 1 'i ^ J v -j 

(TOR fpt) 


1 - ?TT? 


6 W 


ijiJ'.iu- - f 101. ?r*TT 33 3 ft ^ft t 'jfT 
33?ft | Pp Sv3K HIcHgU.! ?ft 
ft3TT 3 ft 33rf %, cmr wif 

ft ftr «r=it# ft aftr 5 # 3 w # 

3T33T ft 3?fa?r wl 
101 . 53 qSr ^rfrt ^ 3373 

wr fir^rr. affc hmt? ftfcr 
%3T3 ^prft WFrrtl 

103 . 53 fft3# l] ft fftrr 

ft 3 kttf ^r 3373 ( 313 ) ^tr, 
P 37 jfr ^rs »ft¥?n % ft 
ft fftrft (fft3r ft) ft ft 
33 37 ftls ft3 3ft, aflT jff 

f^T5r [} ’ 3 ft, ft 33 37 ft ftr? 

flH 3ft, 33 ft fftft >iff 
3 Wft ft 33 , 3*3 33 ft 
33TTtr ftT*ft3%ftfft 
§3 oft ft 33 313 ft f%3 
3^77 fftft 3T3fritl 


Hill 

eiGll 


iWlS3HrfW^f«SflS 

W-tJllLji 1 r-lj ; — v. 


ii^’^ijj'i'S-'jE! EtWlyfesilj 


ILT'J ,-■ 


a>i£S£ 


104. | 3 ftl ftft w if ^ sqftg- 9ft 
I PftT ftt 313 313 3 ft ft 3 lftft 
fftl3 ft HTtfr |, 33T ft 33? 

33 ft ktT ft fr, 3^ 33 33 
3(3Tj> 3ft 3T«ft 33T3T |, 33 fft 
3?3§T |l 


Gii fisJiasly &f$&js&v6 


1 fftft ft fftff 3 ftftft3 ^ 3 f^ 53 f 313 ftt 11 . 12 , ft? 14 3 Tftf 
|| fftf 37 (333T3 33ftft 3ftf |l 

2 33k 12 3R#33T5 ftt 33fer ft 3^3 ftftt TKft ft 7T313 33 ftl 

3 f33F3 3ft, 33ftT fftff 3 W fftlftl 3?ft ^ 33 ftftl 

3ft, (V>< iftll ft PT3>3 Tlftl 


4 3*37 33Tf333 (j|1ftS7 TTftff) ftl 


l - W 
w -i / el \ t .ji-i 


ios. ?r*TT TO TO TOT F* TFT # ^^TtTT 
| <fr ster 4 toto Fter tot 

TOf TOW |, 3 ?k tcft TOT 
TOOTO TOT tem TOW |l te 
TOTTfT TOTO TO TO TOft TOWl 

206. tot tot to to to?t tow J % 

TOWTF TO TT, eft teRTTO TOt 

ftto ft tor te §1 w to to* 
(so¥) ^ fat ttw TOite |l ter 
fit =rpf tott IWhi |l 

207 . TOT teff TO TfaT site 4 r | 

TOT TOWTfT # tow te iter 

# tot ftr ter ’ 1 ter || ter 
tori;> tofto toftot ^ fa*r ter 

FWTTTOTO |l 


£ x$j 


0 Jf! 1 l L > ’!■ <■-•■ 


h &\ u 


© s <L l j i fljj l | OUpj 


IT * 


203 . t ter tomFi fro totot tow 

# tete 1 tor te, ter tew 

TO’t < Igl FT TOTO Fell , te^F TOfT 

dl-gHI ?|tTT STTO || 

209. fte te to te TOf (tefaT) lJl 
to? ter to? fterfte 

ifr te, tot tor to fro? toktttt 

TOWWft TOT cTr=W 4 " |l 

yrj X. 
~ 3 j> (i V‘- W f - ^6 

©iU^^I gif££S 


210 . W (TO FpT TOTOf TO? TOT TOR 

to? to^tor) fit to toT fttostt 

TO Tf! fT fTO? TO TO TORT 3 I(TO 
1 site to ?£r to flf sftr to ^ tom TO to^fw 5,7,1 

2 site toff to te teraR tot jhfihh tottI 

g\ vd 

3 dtet ^ ^ 3 }r afk *j[^d I"! 

4 3 r#r cf^r jtrctt stk y?^ ^ ^ ot # w gr w |l 


1- w 
W i _ / \ t .ji.1 


# SW if MT fat, OTT 
'Tfrfffr 4t, sffT fWT ?f ¥T 
fcn 3nt? 3ftr *rtft f^m 3mr? 
#r <#r sffr ^n^fitl in. =nft sq#r t f¥ ?it if 
fw4t f?ff ftsmftqr 
W 4t friV % ami? 

3RWT #, W 4 sm W 

an snn # ^r i^rr. ?ff 

ami? IJT?RT ift ?giT |l 

itt. mfyfl 4 fat h'h iRoh 4m 
SfTMfa (TpfTFT) «PTT faTT WF 
|| rTOT 4f *nt 3? m ~m 
OT?Rf |i: W |, sfrt 9m # 
fa ami? # m t 

^TET mT :Jl 9T T|ifl CHIT ami? 

fat ^nt mtm Si [41ft +1 9T?H 

=Rtir |l 


ww^ji&X&teoi 

1 .<- <r+, 'I u. 

iw-J 


i«5SwSi 

\j-' i3 jj* ii'J'^vjfl 


in. (sfror if) *nft *rrm ft 

(mufw) *ri (Pft 

fafc |m)l cfr ami? t tfttf 

=t $7¥ HUNK iPTH, w afk 

\~i 'O * i tot M^r h <hi ^ # ^fr wtti 

l 3OTOT TO ^T f^R?TT TOT <R^dl # OTTOTl 


i ^ttto m motot *tf | f¥ *if ;: TO, ^if^ eft swr # wot |l 
to f¥ wft^ ttwott jfr wot 4t wtot to snyiter | w 
t TTTOOTT It 

4 3TTW 213 TO TTTCRT ^ | IV ^ TO OT?fW OTOTlfW 

^ftOT OTrftrT TO ^1 ffct SHOT # |pTT eft WTTW #T TOOT 
FFT WTTi OT # 3TR FT ^T OT OTTfW OT W I^f; fTTO^T W 

?l 3fk ^OTT?frr tft ^fr andfXd p f¥ # frorr 


2- w 
'‘TTT 1 / t> 3 \ t .jj-i 


(srtfir^t to # ftr? 

?TO, sftT TOT TO TO? # TO? 

H*d«P vjdifi, rTlft 5 fjR 

TOT? TO TO? T? |, TOT TO 

ftm? to? t, sfr? to? 3? j^ni? 

? TO?f ? fT fMft tTOTO, ftpT 

?? (ftrift fWoF to (ft?) w 

gTOTO £f TO?, eft TOf 3TOTO TO? 
TOsnjT ? TOT fTOTO t to? TOFfr 
TOTTO? TT TOT? TOTT feTOTl aft? 
3TW1? TO? TO? TOTOT TTO ?TO ?l 


■.7* rjr L 


t^tas^&jawfe 

U 4 . W TOT ? TOW 7 T 3 T ? ftp # ?T 
TO? ? S?ST TO? TOTOtTO ?T?TTfo 
TO? W gifTfr <T? TOTTT TO^T |? 
3ft ^*T ? T? # ^*TPT TOT? TOl 
|?f TO? #Fit TOTO TOFTOTOf ? 

■&r (tott, aft? tot a sits ft? 
TOT, *Tn' 4 TO fro TO *4 3?? TO 
TOT TO TORT TO? §eTO? TOf f? 
3TTO? ^ TTFTTOTT FTO TOMT 
(TOT TOFT TOgT TOTT:) gF TOt! 
3TTO? flgTOdl TOfro 11 ?l 


$&&i &Jlljd.u£ £! 
i^gsg <&$*$$(& 

"ftUiJSS 613';*' 


2 IS. 


? to€T! TOT? t TOF TOT? | 
ftp TO? =TOT pTO?)?? TOT ? TOr'l 


, - ^TOTivV V? l ^ . ? 1 1 ? r^ £ |£ A f *-* 


WT. ^ w *RT 'R ^TTtl WtT FPff ^1 RTCR ^ HFnfT 
Sr ^t ^trt t^I 3r^rm ^r?tnf C^mr) ^ stt-jk 

I ^ sr^ ift |l sflr ^ft ^nri efr ^ 

7TFT ^if ^nfwg JR WT # ^5T TT || 

I 3TFTrT ^FT w t f¥ f*TT 7 T % few ^eRT ^T ^T #fTR =FT 

Rmr w fwr fr tRI M jr -HRyw | f¥ 

*nft Trften^rf ^r ten: tft wt ^t ^4 # ^rw^f # 

sn4t f rftr 5 ^ ^tt ; 4t snMI 


1- w 


IjjM 1 ! - \ 


^FT ■ 2 f* $4 T *>jLl 


|, J ijvl L^» ^ 

xe&&&% 

6? AA!* <fa' 


^■J; 
i^u'J-Zj 


■'*,j 
&: 


1% afr 4t to TOt, stTO 
to PmT, ^rofer, toTO, 
ftrof ct<it TOTO (=pt ?t)i tot 
jfr ^ tot? to TOt ?jt, TO 
TOt A toto |i 

116. c s*ii'i totti 5*^ to 'pi'it 

^ITOm <PT fTOr TO %. slfa stf 
T p% stRi^t t, jt toTO | ft» 3FTt 
^Wr <f% 3rfW gt, afr?; «r$ gpgft 
ITO TO# #, 1# WR 

toto | Pp #sr gi% (TO ?t, 
sffc jpTO ITO TO gtl toti? 

5TTTOT | Mfc TpT TO 111 TOT=Tcrl 

117. c TOl! ^ 1 - 3TO % W TOtT 
t f¥ TORlfTO JTM 5f p WTT 
^?TT t? rft TOR TO ^ ^ 5? 

TO if 55 'Pin TOt ’’THT 
t, RTOJ 3MF ^Wt TT^TOT 
3fk TO RR TOPlT RTOT, TOTT 

TOTO ^rnr % tort, Mk to 
r> farofatf ftwi IV-pitoi. 
toti? # TOR to % # TO: 

RTR |l TOT PpTOT (?T?TO) k 
ITOtHMl ?TO it ^ TOf |l 

TO: R? dt TpT *t R3T =Plrl pt 

ofFpr, TOT TO> 37^ TOT 

1 3TFTTT RR RTRTR R|T | Pp R^ ^ft TO 3TT fFt fiw ?tl TO TO 

M ftTO sit TO Pp srg 3TT TO STTRRR TO SkRNK TO TO Pp 

TOff *T TOT TOff TORT WTO FRFT TO TOT # 3TW fTOl |, 
TOt f¥ fTTOT + STTtfW fir if pTT. pfT TOW TOT # fTO gS 
^TOT StfaTO ff 5TPTT Jl 

i srflfrr fTOproi^l 


' 4 aidJ^4 jl? b>8'& d 


1- w 


TjJfc-i 1 ! ijj-* 1 - \ 


WT ■ 2 y 6S \ t .jj-i 


# Ft cfr jptf et 4 it 'fir 
t, sir p if r ^ ajfer im 
RR (^5TFT) ft NR NFPIT, ffe 

■^ph pr: ft ^r ¥t ntr iMt. fit 

%fr spr w rrirt, rrr ott 

TOW if m ft RFFTTl RRT 

Rft RP^f f I SIR P 3R if 
R<Nltfl ffitl 


ns. (?H #Jp(ld) NT RTR t^TRT 
Rlt, Rtr Rpt (^jRd m 
fTNT JMTfT TR t tpR 
ffen, ffr RR?TR # Riff RipT ^t 
RRT fet 3frm T^t |l fTRT Rip 
Rfa swsUr rIt sqpr rrm |l 


jli * 1 feg *?r _ kfe ? 1 ' 1 J- 

«&*&&• 


119. f pft! p RTN it Tlt^TT #T 

pT # Pm if PR NR^t |l 
rtr wr I ffe sr fNt # rijt 
rfi fl ?t*tt Rtnt rr p? rtr 

# %\ RpT 

RTR R Rfp :i RST |l FT^rr p 
RTR it PR RRft i RsP 
^t P if W tjH Wtj 5R it 
p ft ffe sit spnft siRw 
it ?ti stft wr wr? 
pRT firit STRTcft (STR^Tlf) fet 
vjalHK R3RcTT |l fl# p RtR 

tPur rrI l fpTR RR R4 |: ^ ftp" ?PR ?RFT Pit 

1 RRTR RRif Rfe 'HHl + R» RTR # few ^ fiRR RRf Rtf fpr If 

RfiiR FifR ft p mr rtI RRfe fr if P?r rtr £[ Pt r fr p 
jfer Rtf pr it Rnfeifr trr rtrr ft Rpruft rtf fen rtrr « 
RRI pr RTgp RIRR 90 if FT # fefR if RfeTR 3lfesT RT |l 


l- W mw 


ijiii ij j-* - ? 


• t / 66 \ t .jj-L 


120 . sfk q^ 3TTT # SRTqT q> ftqq 
t TW q*# |l rff ^F # 
qr ft* ftw im ^ 5*T *FT gurc 
st q^t ?pr t sfs# %l gT=r 
^ ftcT TffT iff q^ ^P^TT 
*nt et t, i? tT Wj 'iiii 
c' ft= 'fl '1 iflT q>H 

ft'd-stf qw |l afft M? 31WT? 
qT^crr tfr p ^ ?reft : " ! qq; 

tfTTl qTPTq" if 31WT? qqcqimMt, 
flcqfl fl 

Hi. ffsn gftrq ^ * 1 ftqqf t qq 
ftqig >T «p<l, jR' qq> qjf S* 1 N 
*T iTft, #T N qiMt qqft 
Trf^TF t qqq |, q#r q? 

■O ^ 7 m, ‘ 

PT ®f ’-1 *t ?t. 3WT 

3 f*pfr feftt m fWr? qfsrcq*r % 

? ° 1 , l 

*t ^ <t tm\ 

qft |PfPT q^T ?RT % 

3xw |. qqft q? gr? *JT 15 T 

efrl 5 ’% srftq qq jsffr pt 

f. rT*TT w»f sftr smr 

■iftr ^TT T?T tl 3fR qTqq 

^ ftw arftt qiqrf (snt’JTT) 

»R Wl Tgr I mft* q? ftlW 

xr^q^l 

221 . ffSTT qq 3TTT t Hlft+ snf ^ 


&tfe &yiJJi\& ^Ij&'Si, I- 
v’&jc+m/r'' 


'w&s&&fax& w& 

t *■ -fc. 
i W\ WTT Mlil M ^T 3f[^¥T ^ 

1 # farrfW t 3^ % ^ T^T f^TT f¥ # faw 

ftw ?T^RT 3ftH | F #T 

W^T^TT^T ^^TTf^TT w|f¥^ rTT| ^T irr^TT ^TTF^ i 
# WT rWKT f«RT%¥ “Ef r # y^Hdl ^T ff ^TWl 


1- w 
km 4 tmr ?rr 

? Pp q? Htfl'H'tl'l §1 4k m 
4> prtfpr 4t g [1 - srrat m 
gfag g ?t «n^fl Pf* m ^ 
grft sflfir gr^- 1J £r 3TT^r <fr 

m ^ H K1 <j4l u<T>K 3TT4t jjif 
3TWIF ^ jpg' 3fl??T l ' ,J falT §1 
fat W iTfiJTF 4 Nit WIT 

ggt qfcg t? 4 grkf if §g 


’up • i / 67 \ t »jj.i 


?l 

lu. d t-E>i {1 Mfnql ggk f44 f^farf 4 ' 
fl sgufa | fa tit wt 
3i# affair if srmrl gw 
gffag fa kit # nrp4 mfl 
TPfT 3MTp if ^fat T^tl 4k 
tct twt fa cn% w it fqpRT 


|l 4k fam mff fat w ffw 

v - -O SV 

w fal 

124. cPTT 3M? fa m 3TTft 

?mt fat gwr cm g^mr 
4k kkff 4 fwr rat fa fafa 

Tfa ;sJ k WSTl 4k m 

^ gw grm |l 

S3 --I- 

ns. gwr^r ggkf Pttw wff gg 
fft w w|gT, w 4t wi 

i sjsifa gggr qgq fa fafa 


«»iS<tifi«*4-iiaiiSln 

*&Js& 


MjteJWSKww* 


8&2AJ33UJ i&\23S5 

b i£ U I ,jL- j ly-oj 
i ttt(W w% iff ^ rtr ^r ^ntl 

3 3THftr fwRT MR ^ T 3f^T fW |, *T*tR ^ftl 

4 3M^r WR RR 1W ttRT 3fk^ftW *T%cT tft | f¥ ^T # 

ftRT 3RT MH t TftTR FTR (STgf^R) |l 

5 w<lfc ^T w ^TT ST^RrT |j 


1- 
2 / 6$ \ * ^ 
' . irt- 
tlr! u5h<1e ^ 

*> * i J s' . ;r< f.jfV i r:+ »v f 
■'ll 


*■ 1^ 


SIR H N<ll ^ (i'Tc'H *T *1 1 • I . 

TR ’TWIT, #T 3If3Tg 3f% 

SRrcfR Rgr>fR |l 

226 . RRT -gt <ril<l ^ 1 H 'll rIc'TrI R 
Rhi < R <p<A ^ TRR pIS gr, 

Rg *m r#t ^ftw ^tl farT’ 11 
Rfc SRsft TRR t gR (4tR) 

(ft 3WI? 3ffir ffRRfleT 

«I<IM gl 

% 

227. if(T qft -d^'M rU'IKf ^T 

^ m ^ i tfr cfr Prsd^g 3iwT^ 

*H^r ; 5fFTcTT |l 

223. RRT f^R tewf <FT RRf £f TRfr 

gt gg cft^T RTT <RRifl gt% ?R> 

SR% SIR RR f*R[g t g#l 
RR # Rt girTR (tbT) | 
f¥ R ^ ^ *TWTf 

if ^r iW- 11 t, jfTRl Rfc 

Rg 31WTg cTRT Sll%<ri'~( , -I^'i+) 

RT ggR R3<ft gfl RRT ¥ 

RfrT SR SRfir if RRft TfcRTf 
^ sfe $ 3TfEWTtr ;jl | 

*Tfe Rg fReTR'* 1 RTgt gfl rRT 

1 SRft ft fRiJ R g^T s-R^ sft RR ftR st^f # 'W' f?WS 
3THT 3TRT | rft W m Rg ftw 1? f*F RTC RftR sft RTRfTf R? 
SR fR 'Tftr ^ Pr Rgtf RTTTfT SR ftRT R 3$ Stm ^r RTORg 

(giUfHfR) ^TT gRrl 3RRT RR Rt gt 5RT RT RRRR 3R 
w<i ^ Pert rt rrff ^r % rur rrr| 

2 R=TR • lht> sR W RR TTl 

i Rg RRFIT RRT | Rtf dHI+ ^ RTRTtT Roft R>T efl dH I ?ft ^ 

W 3rfWre || R?R (¥ fWg SR JJ5T Wr ftefR I, StfTRR R#l 

4 grPf RgRPI 3TRT g® Rftl 


-l ^-‘^-^). .' ^ y j., cr^Ar^'i 


u-. Sij 


1- to to? 


TjJfc-i 1 ! ijj-* 1 - \ 


■ 2 f 69 T tjjrL 


ftong?rc ftot ;iJ # 
fto It ^ 3i^r¥n: t ttt jto 
^ ot: || to: '4t tot 
to ftot to to WtofT to? 

tl to to T?r?tor 

d'^si |1 


119. ?toto 3t 5TR tl to totoW 

* - -_ll 

?# tfii ten RFfr *TT WT i wr | fV rr tottr srtt nr w n? tort n *n f¥ 
tent # *fr to Jifw: ^ *rot f I eft ¥T ^jrrnr tjtot TOn to 
wa^ *trw ten rt, 3ftr tr gte tet if IV <r? wff ^rr 
TO ^ ^ J¥T ft TOT ^TRTT *TT| JW tM 

^ WR n# £f| t iTRR SficRT # RTR 'TT TO 3UrTTT ftft 

h 4l term if tft *fro rh w *r *qpr ten te to w$\ rto 
tot ^ftRTr toit nr to t tetfWgro tm ml # ysn # nm ter 
nff t TOte *ffl 

W 3RPT#T f^TTt ifTOTtTOnnmTTter^tR^rfTOT 
RlcTTl mTO # RPT ^T TO WT |^l TO fTO TOT m TOR ter te # 
FRt T?Tl nft ten W\ RTO cpffll TO TOT if HIM ^T T 3T 7 IT 

TOR ft T^ft, EJTW^ iwr t tft Rft J^T # TO R t ^1 

nTO TOHIH % TOR fepft # terTOT TO f^RTT ft fen nfte tpTT 

nte to fte f¥ te g^rf ¥ sterr | ter rt tern ^ T *ft gte 

nr 3 rf£iq^i< t 

^ fR T 4K ifl W| # ^T W ^ Rj*i i I" ^fr ^r 

*rrl afrr 3ft ^ ^ ^tt *ttI r '^t^ ^rt ot # ?toft 

sftr TOTT #t ^ftw frl <|J-NrM tRT WTTfTOT ^ ^ 
JR ^ ^ft R ^ mft if ^T ^TT m ?tl 3tFf qf 4 W W 
| f¥ wff # feR fror TT fcfftT TOTOT |l w It 
wi ?# wptft gr? "Prt- # ter RRT t f¥ ^ f^ | gw 
"TOTT JR fteff T7 ^ ^R% |l ^ter Htelfi.to #! TORT # 
te =FTf ^RI^TTW ™ tRT RT%^| -afk PT ^T ?TR wft TT WT 
w |l jt|t r ^t » te^RT |l m | w 

# WT # 3TR % TcTRRT tTO ^T#f f^W ^TF 

teRT ^ TOR pTT |l 


1- 
Prar nm fen fetl sftr 
prt fait nf e^tw (tn) mf 
ffe^t^fr^ifnn^fen 
Iwttfs A ?fri Pm 
nfe n? mr [1! ft fe ntr 
nrfT 3MT? ^ FTuffer tfnmit 
n^r wiftn n vs mm fit mr 


^UPT - if 70 \ t 


W&8lWj8&faSXto 

.* .|>» ,iy '■''' U X M*V 1 1 '* * * 

t^voslu^Uj ^LiJj jo- 
Ot^J « i ^ I I ajLto vAjXj 


ntnt m mt ^tn n^r fe nMt 
sm nfir Tnjt? ^pt nfer 111 
wv tl nf wr? *ft Tfrni^ | 
fn m n nntl sfk nt 
3 mie> ^t ^fwfet ss ofem 
nmt nfr smmnft |l 


230. Pm nft (fftnft mr) fmm 

t ^ nr n? Fft 3*r $ fat 

rr'lc-' V“’y) "pi pi <fl . mf 1 + 

fnt nfa t n nn tl sm 
nfc mm nfir (Omr # nmnn) 
3t pm ^ mt nnn nfa t' 
(mriftn rntfa pr sv s>) Pm 
fen? mr mpfftl, nft «i? sfat 
?mt ft fe prf # ffrnmt 
m wifer ts° : n#tl sfrr n? 
VS&l® ‘<£Xg> 

GUtafeiffijiStOQsitjtf; 

j j 6 o- l TTHT nfci ^ ftT&TTf ^ftl 


2- Toft ft 3CTTft ftfft ftt I TT TmfT ft&R ft +Hd TT1 ftft ftt ?MP1 
ftt mT^IHI ft ,r ^r5" W *1TcfT |] % ftfr WTt ftf TT 

sftkw fen | n^K femt ftr ftr "f^- ,r ft ftft ^r nftr^K ftn 
|| 3rftRT TF iTTft qfft ft ftFT Wftt |l 

3 TTTrT 'TRrft ?tf t f¥ ftfft ft ft^T ^tt^ ^ ^ ^ ftr fWfter 
arrfij ft ftt s3ft Tcftt fttaft fen femri nm T=ft 

tf ftffepR Ftnr fe tferffer Tft % feftr "ftft ft 

rtfejnT ^nnR nftF ftmF ft, Tfft prr n^fttn 


1- 


TjJfc-i 1 ! ijj-* 1 - T 


i / 71 \ f ^ 


arni? # f _ f^t 

fftrfr # fW d-JlHK *FT I 
sfr *tft w ?ti 

ml. affc nfe fmt (t^ *tt ?r) 
cfcTT^ ? iff aftr # ferfiW 
3^ftr (5^cT) 5HT eft 

ftwgTTR 3*T TR5 5fr, 3M 

pKj^ij^K ^ <tl g’t 

<fifa $> fc# -r ft*#, 
rllf¥ TT 3)rtNK ^TT, afTT 

sfr ^tf ^ht wit efr «te> 

^Tqr ^cUMIt ^TTTl W 
3TWT? snwt (3fl^Sfft) ¥T 

w 5RT3frl iftr 3 ^ ^tt 
ami? % fnrr ~m 

(f3TFT) r-TT fspRrT (fW) ^r 
jtk fa# t <nr 

•sflKI |l -3fl" ^ STCT ?pT 

■^t fmrr ^ |l w stmt? # 
ti{l, 3ffa faT^RT R*jf fa> srpT? 
?r®r w ^fi^RTT |P- 


'■*■>* - ^ M - *r -I Ijp^ 1 A 


ti**?*^ -> 

in 1^ - £ A 
u-^iaA^tswGan^a; 


&*W3t3&»23S&6& 

lSl6U!STt^3<a 


mi sftr 3TsT ?pr 3 ih41 h&™ =PT 
(tffa # ^=*t) ci 0 r«p #, aftr 4? 
jrt# fafaw 3raftr (^?r) r# 

# TSHTR W ^ W 3*T ^T ^RT ft ^STRT TT OT ^frT t PmTftrT 
tjtf ^ JTR # *TT*T WF f^TF |l 

?TF RT 7TRT | Ft f¥ % 3R=TTF ^ 

W^T R^TI 

I 3fR^T% 

^| 3Rtm » ^ RT ^MTF *T ^tl ^ # PR 

■^mt # ^ t#I! b^r # ^rr ^t^tt ^ ^fr ^fk 

^■3TR F^TT ^T 3HHIHH ^ftl 


1- w 
W i / 72 \ t .ji.1 


TO ^T, eft (R3RT # tfWPFTt) 
TO? TO? ’TfrRTT t fTOT? TO? 
t R TR? TOT TTRRT 
fdTOl^HK RF W ? fTOT? 
TO TO TORR jt, RR TO ? 
t TOT ft?*T fsRi 3tT T?T ? 3ft 
3TWTF" rfRT 5ffTO j^T (TOR) TO 
TOR (R!RR) TOR |, 

TOfT? fat 3lftjro RTO TOT 

TpR |l 3fk TOTTF RW 

TOT dpi Md | 

ill. sftr nidN TO? TORT TO dt 

tr tot to front, tk fron r? 

RtTOT^TO TO? TJRT TORT kfT 
|, fttt TO TOT # TOR ? 
3lfiTTO TO R^t TORT Rtm, r 
TORT TO TO t TO? t TORT 

ts’iPi r|Nt? TOt, r ftnr 

TO TO t TO? TO TORTl sfk 

?tr toto to (Prt) % TOfkr 

(TOnftTTOtr) TO (RTRT TORT 
%t TO) TOT |l Pro qfr TOft 
3T1TO R? TTTOft RRT TOTO?f 
t (Rt TO t TO?) TO TORT 
RT? Rf RTf TO 'TOTT TOT R?tl 

tk qft (dJ-fiKi fronr fro? 

TOR *# t) JR TOTOR TO ?T 
cfTTOt'^TTOTOTOt^R 
r?t, TOfa rT ^ ftrongTTO 
^st trt ? to r? toto faro ft, 

TOT 31 Blip t -S <rl Tjfl str 'did 
?T fro TOT TO to? TOR ?T Rt 

'J- ■'il ’■- fc> ojiTjuSjfcf) jjjii isl j 


F $pjjl*yS$4 J.: 5 

bli ' u5cl{ iifciijyljll l^jT $£, 
1- 


- * 


3THT?: T^T 1 2 3 4 ' 1 |l 

234. jflT CPT if % wft JR SITEf sfa 

<£ 

3N^ '4© '’Tff^RTT spl-s 5TT^ tit 
^ RR *FT RTT TT^ 3*T f^T 

fr# t#I | i; Fft ^ ^ ^ 
araftr Tff gt rr tfr ^ ^ihm 
Fh^hih^k jnrt Pm *f 3fr 

\d 

*ft Wt OT if fJT TT ¥t? ^ft 01 
^1 (HU 3T3T? ¥iff *t 
#^T |l 

235. 3T#J # p (3W) fmf 

^r mR Tt ^ it 3t*trt 

3rH *pt if tj‘Hi5 <.<at Tf 
3R ^Ft ?W ^1 3THT?' STRTiT 
I 5R <FT f^RK jp^lt m 
if 3imT, 'TT^T W W t 
pRl? ¥T WI R *f| T?7f zffT 
Pf> PmFTOTT '' <Flf =TR ^T| 
?TCT mi? 4 W ^T Pt^ert 
W WT <HF ^ 5W W 


*TFT - 2 f 73 "\ T .ji- 1 


''i£5ir f r t f"*^"‘h s/-s^tr-r 

<&£<&&#& SjSPL 
*Z ■ *' , t>j. 


(& 

SBfeJiSSieSJS 

bi&33P&\ 


1 FFPR ^ ft*# t zrfe FT Pfa F ^TT fTm ^Tf 3fT^?T ftFT fft t 

f¥ ft tr ■# ^ tfttt% Fk jjt ferpr ?rr rtt ft ff Pptt ft 
|! FTT fST PPTPT ¥f SR# ft FT f i FFT ft ft FR tRF : 4t FRRT 

| f¥ F Ft FT FT W*§ % FFTF E# HjFl4 RTF 3^T F PpTT F^TI ^ftT 
f#ft FT RF '^TpeKI ^ Tpf FF FR F ¥RT ^1^ I 

2 FTT f'lf^d 3pfcT FTT nfH fFF |"| FF FTrf ^TTTT f^FTF 

fr RR? ft, Fftr w wr r™ Irt f%p ^l^rw 

f FtTTT FT fe FpfT F5t FF Ffe - FF RRT iPfTFT FpTT FTl 

3 Ffe *# M^FcT # FrerTcT fFTT f^FTF FRFT Fit, ^ ftRT 
F FTFl 

4 f^TTF ^ f^RT ^ FT FTP FR Ff ?§^T TTFT ftWFFR ^ 


1 - TO 
HTT -2 fagfter qff q fr ^ l '-, 

e\ J 

TOT JlM kf T^WT W d+^K 
H"1 t 5 3 TWTF J1 N fl I fl 
sfrf: % -s <3 Tsfr sftr jim ?fr 

fa 3 ( 3 Tf SWSffar, Witter || 


US. 3 ftl JIT TTT F>ff Ffa 'T^T qf? 
jp ffaff ^T T^T rT*TT 

ff* (fan? otfr) faafc 
qfat % qjfa <MF> 5 Ftl 
fa[fa *T) ^ W Ftl 
FWM 1 R ^fr TT aifal 
fa 3 RRT F»TT ffafa qr 3 Rit 
dfaffa 3 igrrrT ^tt %l w 
jH“hif< 4 i qr sTmw |l 


$! dty } S £&& X & 

&y@Wg&tf&&£S 

vsnxum h & h*sw 


0 C’JWieJ ( 


237. 3 fk faF fpr tt far tt ^ ??tfnr 
fkf fa q^fa ffaifa 

if fa tjpT % 3 FT fa fafa FFT 

(fsiRTFr" ^q^TT) farifar fa*TT 

t far faraffcr qq smn 
fair qHqi 4 |l q? fak sTFtT ^ 
fa fa; ifRT WT cfl 3 TSRT far 

ifaTT faT % ffaf fa fa*T if f^faF 

far |l fak snrr fa* farr 
wr fa fain? *r#r |l fak 


*f i **■£*■* r***A\^ >| ■■ 

UJJ 

B *$S- ^ ^.Jj jjl (yy*J £}t 

oK^ffljabfrai (S 0 SSI 6 *# 


1 to to toFj T jfr k fror^ kt to cr«rr w ifkr ^nf|tl 

2 tot?t kef to?t *tR % kro toft to to t k *tf tottot *# tott 

kkl fF k TOrff # ^ TTOT TOTOTOT | f¥ kfc pHT? ^ TTORT 
kef kr TOft k TOiikcr gro k, ^r ^ ikk k to 

fkjfter ’T fror w k" kt kk ?ifer 3 ^to k kt ^ ^ror 
k t 3 rto ti kr k? to fkrtfer fr k to Nk t tot to 
TO fr kr Tot |l kr ?rft wf to ^t ^ ^ k kw tot 

v -o 

TOTTOT kt «TRT TO^I 


1- 


- * 


/ 75 \ ' ‘jJ- 1 


«(sfeMtS# 


; 'y ->>5 I^.kj 


snw ft OT¥TT ft) ? spti mr 
3ft it ft s^TTF H«T 3<i 

T?T?I 

13S. 'THTSfT ^T, fftft? «?-H ft 

WTfft^ TiTTST (W) W\ PTFT 
wri 11 ftftT ft faft iftpf 
ftft?’ lift iftl 

V\ ’ 

139. ftk ft? gift *rft 1] ft ft ftra 

?T 1PTTT (ftft ft*R ft) ’THM 

?ft, fftr 3rsr rftrftr ft inft) 
ft araif ft gif ftft Iftyi^t, 

Iftti h f r A g? •rtf suft) ft.tft 
3 TWT? ft) ft? ¥TTI 

1 4 0. aftr iff g? ft ft wt jtf), tt^t 
hTh^I ^nft, 3 nftt 
Hirlftl ft fftft ?t cT?> ^ 
ftT <s~h ^ft, ftftT C^T? ft) "T 
fft^Rft ft) ftflra? 3TTtf ft) 
ft? ?tf ?=ft fa =M 3 (Tft J - ?T 4 TT 
*iihm fftmFRiR srqft fftw ft 

V3 

ft) ftt, ft) g? ?r ftr§ ft? 

ftftl sfWTF arar |l 

141. tF?) fftp? fW-^l ft) ltd I? 1 ft 

TRft ft. ft) 3 ft ft) ftftr w 
ft hw ft fftprft) ftfft), 

3TT?ir#ftff ?T 3TTT3W || 
i if? ft) wit ?r arrr raft ft ftt s? ?rra snr fftm w t fft 

®qW? ft ftW Tfft ?? nn? ftcTT |l 

i srft? sn? -snf? ral 

3 w? i)¥ ?ft rar ftft ft ?ftrl ?ft fft j? ft) fatra? sifter ?tt ?ftft 

ftr ?? fftr ft" ftftfft ft 


^ jJ WJJ'JO JjoW^ 


?♦ III' * i' 9,!ft. 

j£f- *&lj 


e 


jatvj ^pz^ms 


0 tXix 4 jl' 


1- lYp? 


- * 


HTT -2 y'" 75 \ T ^ 


142. 37 ft wr smiF fat 
3Rpft STPrat ¥f RRFTC RR %RT 

I rnfrgR wsftl 

141. WU STPT R RR ^ RS7T RR 

Ptrtc R^f $m afr sih^I ti'<f r 
iftR $ RR $ faRRT TRT [i: , 5T«r 
f¥ d'l ^ titeM i gjim if *fr, 

eft RsR? RR ^ RFfT f¥ RT 

wRft. PfR ^ftfw m: fonl 
rtrtr miz RTRf $> fait 
R¥r Rwrfr |, rrrj sffiwrr 

RTR +ds1i|dl Rjft ^5Rcfl ri1 

144. 3ftr iJR RWItT (R> RR % 

RR*fR) ^ fait IJ 5 RRt, aftr 
RTR RT 1% Slrfll^ RR tfr} Rdfll 

RTRRT |l 

2+5. t, jit RWTf; RR 3p5gT 

*rtt [ 3: I, <nfa mr% rtt 

dd ^ fair fid l RTRR RR 
R f 4TR I fl RTliT 'dl 7. Rtcl ^ 

rrrt |, ark R*ft R?r ark gw 

rr ik ^refai ijlW Jf^iUt'J^-^'liij^' 1 ul it 


.-.ft*, -' 246. fl fa4l ! ^TT 3TTT t =hi $y i^i 

# % fwr nr tern: te 

ten, te nm w nrn niter 
'my-u? j|ef n ^hh tefr % 
^Rlt fapJ TRT ^TT ^tl 


y^SJf J£* 1 ife* 1 


1 d 1 ^ 


1 $u\iv\ # ^ ftem te 3fR rter ten nnr |l 

2 ^mnr ^t nRi«f w I fa ^ ten ter ^ ?T, n? tenr n w 

n#r fr rter, w tern te ter ^tf # fft ^ |l 

3 nte % te ^tt smTF te ^nr ^rr |l 


1- w 
^FT ■ 2 77 ~\^ T tjjrL 


gn arerr? ng # gs ^r, 
(i4l n) =pe'i: ^<ii nt fT<n 
fe ?{5 3TfeT % fen 
mn nr n%T nfeft n^gf % 

*g|: ^HT d£l gT H+dl fa> gn 
nwTg ng f gs n fetl nn 

fe gn Sl H'l W 3^; 31 H H H4~I 

% pRW fH *fe |l nnf nn 

4^1 g fell RMI cfi 

nn # % gfe # fern nn feT 
4fel 3ffe W3T? iHrUHlfeil g>T 
*fet *ffo nFTnT || 

147. <RT ^T W n3t ?r ngt STMT? t 
"tlMcT" ^T d4f|KI TRT 5RT fen 

|l % ngnfer; w gnrn 
#Fr gf nMT f? gn nn n 
nlfep trt m nftmr iafr I. 
ng nt ngr snft ■# gff |l (n»fr 
n) 'pgi: siBng ^ ^ nn nr 
faffed fern |, 3ffcfe*r nffen 

JIN tPTT SfTTftft^’ *m y^M 

fem || sffe nring fen mg 
armr m srin wt. nm nwrg 
fesm. nfe zrff 1 |l 

24 ». n*n nn # n^t n nn fe gigg 
nn ^ Tpjr nr n?m gg & fe 
ng mnn grgfe Mr mfen, 
fen if fEgrt Hit-ngK ^ nr* 
n npgir fen nntn gm nnr 
aftr gr^n # nrfe ^ stt sfe 
iQ^aiSV^S^Sl 


6MI2&&W 


n*rfn srfr ^ nftrgrr g nn f 1 ntr gfe tw g?r unraT mi t? 

»ft nfr nmnT |l 


1- w 


TjJfc-i 1 ! ijj-* 1 - \ 


’HPT ■ 2 y 7S \ t .j2i 


3M I, 'tftfet ft 
wr\ ftwr ufif grr sw ^rpr 
t eft w ff r.*^.'< Ri*t ®rfi 
^rsfTpft li: (sfw) |l 

249. Pt>F 9fsr dtvjFl 'll ^ TF WT, 

eft 3FT t ^5l ; ftS^'4 iliillg 
^ ^|TF 5TFT fT^lft 'TffeTT FPt 
fl efr jft 3FT if FT W»TT 
^ ^ ^ - i en*r ■i ?\ tnr, s4f tf 
3FT ^ ^srt^T, ^ W FW 
**TT, W jft 3ppT ^T*F t ^ 
*TT 'ft ^t (eft Vis 4 ft *^(1 5TT 
«ft^ V ftRT H®r % F3FT t $ ’ft 

ffwl IV f -jnt 3FT (til^tl) t 

4tF iff 3FT V FTT*T ^IFT FTPt, 

3FT (^T) W ftaiT. eft Wft 

3TM sR t (Flf ) ertTW 41 f 3FT 
Vt FRT 4 *15 =pV *?t ‘SffaeT 
^1 (Wf ) Vt FT*RT Ft *t f¥ 
3^TF % ftlFFTT % 

<*>gT: 5f|(T V sfrt ^ 3TWT? Vt 

3f^ft % *frft 3Fff 3T fV^T 
WFT ^F ft 3TtT 3fi3T^ 

FTpsfMt % TfW || 

250. Vfc 'Sf^T ^ JiMel sftF 3FT Vt 
FHT V FTT^ p' eft WRT 

Vt, f sT^F MIHHfIK! fTf Vt 
■54 73R ^fI fwt sprft ^Fxtf 
Vf (FTTp^r if) fWF WJ. ?l 3TtF 
■^iVfI tf prrft ftprt ^rI 

251. eft t SfWTF Vf 3TT*#T ^ 


<jfc? Vi ile 
t i u > i ir 4.1 p^'W 


1 mW: 3TTT ^ cTT^T f^ffw ^TpT ^T| 


1 - w 
vs*? H'ofti'ci ferr, 3^r 

% -JIM Cl ^T ^ toTl rPTT 

ft 

77 ^ a OT ( 3 I^) [,; 7 % TTHT 
afk ffEpqrT (gspa) SRTa 7%, 
F7T ^Vf Tia TTST ftTT, #T 
7ft smtl? # 7% aa? atat 
srtr tbtt a aaar at sjt^t 
sttw Pra? smft, naf aara 
7lR)7l 7T TeTTjT T^T aatsfta |l 

152. (t 7%tt) *1? StWTF 7% 717% t, 

7 % fa 3 TFT 7 % fTT |, ^IT 

aiara' if arnr raat if % |l 

C\ ■ 

2 S 3 . 7f a^FT tit aa 7% pT a 

C^F ^aft 77 TJRHT 3t |l aa 
if ft % STSTTF ft TTa %tl 
ftta 7% ^=t ftfftTT ; SaT 
f¥arl Fran aranr ^ 57 
77 fftt faanfaaf fffsffa^ 
^t|a w srar aaaa 

ftaTl 3 TK 7 ft <H 3 Tf ■«I 5 <"| 

at fa afftf # wr fftt 
fftanfaftf 3n 71% aa'ana 
amr if a arsft, aaar a 5 ?? 


% (afta fasar, at aa ft ft aft? 
fara arai, ftta Faaff % 'gar 
Ppm 1 1 ftfa aft siwif aifaT at 

?Taa aftftfaara fnaa <ft ftaT ft tpp tftaa ft, ffta aa a? a aR7 

&$ wa aftt ftr aaian a^T ft 37 gftaTa a^HMia ftl 513a 
TftffaaaTa aa awf a tnfwa an aaia ftfl w air ft aa ftf 
w tt aff |l 

“Wa^fa" m anfft* aft TTTTTcar |l aksaft afftaa aaaaaT 
I, ffta n aia "faafta" sh%«i<hi 7 || 


*>S 


ijbM 

9Q£to&&&'‘bt$S 


'^gzv&SflA&xiA i 

u&S$‘J&£*!<lL£o 

t£^<40jste iuq»t®; 

#£&&&*&» 


1- w 
'‘TTT 1 _/ gp \ t .jAl 


trisd, WJ 31WI? 'jft 
’Err^cTT t WTT |l 

2S4, | ffTH ?RT! ?TT ^ ft? sfr 

W f^TT I if 1 

f^T (3WRT WT) # SIFT 
% fcm if <fi? 4fcr ^ 
gMll , sfrr *T T-l? ; Wt, fTW "T 
^ Sf^pfaT (RlH>ir<¥f) WT 
aTFPft, rW ^#FT *TPT [i; 
^r^NlO llJ tl 15S. SfWIjT *P fiRT ^T? ’TjBT ^t, 

5f|f^T W WT ?=S£TT# I, 

3% ?wr to smfrl 
3 ui>ist 3ftr yr^fr if sff ^ §■, 
?t®r w 4 - |1 ‘pl'i ^ sfr <t?r 
^ 3Fm% ^ fsRT 

\5 

STjtfHT (ftTFTOT) ¥T Wtt sfr 

^ wr *ft 

'O 

^T F ? W ^1 ■■ S\\ *1 d i 

§1 ^ \J^T ?TR If % jfpf 

w t f^rt ^ ^Ttl ^r 

3JTW*! ^cRrff ^FT 
^ |l fFff T^TT ^ ^ 
^Fftl ^t U^W s: TT?R || 1 3F4Trr ^TPTrT ^f ^TT || 

2 3»mrT ^r q? | f¥ totFf #t gftcr ^tft Mk *K'Ni ■< <rc Mr 
|, gfer *fkr fmr INt afk fk#Vrr wr srrkkrl 

s arafcr sfrt |l 

4 3T4k kr Wf ftfcRT PTM^T^t W^mdl k fWT || 


5 ^TFT #f WTFH := *FFT |l afk |l F^T 

If W ^T W^rTT ^rTlt *1# tl (<1^*fU ^T ' 

' \ 


1- 


i j**'' ijj-* ~ ' 


TO - J / 81 

2S6. TO fa RR RRtR Rfal gw fRR 
% 51M 1 ! fa RR’I fa 3IR : ^TR 
fa 'TPQRT (3TRRT RKfTfT fa fflRT 
pRT) fat ?TOR fa TTRT RWTc’ 

RT ?RH Rfa eft TO % TO M 
(rtrtt) w? fror fa fafa 

T#W Rfa fa ^r^WTl TOT RTsT? 
TO ^ TORT RPRTT I * 111 f I 

IS?. 3TOf TO ¥T RfaRT t ^ft 

TORT fafal TO TO fa affifa % 

fTOMdl fa faT if STRTT 

|l affr fa Rfafar (fTOmfan) |l 

TO fa TOTOF RFJR (TO fa 

faro tot) |l fa faf tort 
ir fatrf fa far fa rth fa Rfa 

RRfa fa, fa TO if WRfl faifl 


\ r TO 


T?asSW*tt^fii0M 

sffMSdP9*»U»w* 


safcswyteasjitas* a 
<$uft (tigjl fi£r&A3Ai 


«a. t Rfa| TOT TOT fa TO TOfTO 
fa TOR RT (faRR Rfa fro, 

fro fa ^toi^r fa to fa 
hihHqK r> fror if faror 
ffatr. toM ffa TOTT? if 3fa 

TTTO ftlR RT? RR SRtjfa'H if 
Rfa: faTT HITOfaT RTT t fa 
faffaT TORT TOT RTTRT | fa 
TO % Rfa: t fa fafRR >; TOR 

I RJRR RR RTRTR RR | ffa TO TOT TORT # fRRR if TO TOR faf 
Rfafar Rfa, to for fa tort far ffaRTR fa ’far |1 fa Rtht fer 

^ 'faf fa TORT I, R fa TO TOR far TOR Rl TO R R? RRRT fa | 
fa TOTTR if fa?K TOT1RR fa TTRfa TO ReSPf fa TSTT fa fafa | R 
fa TO fa TOR fa fffal TO fa TOR RR TOR fav fa f , far R5 TOR 
|, TOR RRTO |l Rft RTOR fa fa faRR TORT fa RTRRRRRT |l fRR 
TOTiT faR fat fa^RT fa faTOR ?TO |i fa RlfaTTl 

i Spfar fafa RTf RR |, far fafa RTf TOT RR |l TO RTRR if RTW 1- w 
W -i _/ gl \ t .jAl 


?P7T tnT3T {I gH/ l jj l H * ^T: 
®mr? g4 Rf t 5 tm I, (j 
Rftm R 5TT ?t (Rf *pT ^R) 
riFtr Rfa-r T£ wl sfft; smi? 
aiwmft4I ^r Rpk?w ^tttI 

159. 3JW w ^rte' #■ WR 5ft 

^ ^ % jsrtr 5fr sr'nft 

mi ?r%rr e«rer *fr? % 

^5T: 3T(?Tf m # ERRT ?t «TI% 

# 'psrirr s$r #ff sfi^Rr (srwk) 

c tR , ll? f“h i 3Tf^T^ % -d£l Rf °l H 

?r^= *fld ^ 3tl Pm ■OT 41fqd 
Pr^il 3 ?tt t r-(ii: r«fti4l sforfir 

f'f’ ^ Rtf T’T % 'T-R 
RR SpcRT f^T SWl 

(3f3Te ^) grr ^ft 

r 4 a«R t| 1 wr gjff #r 

fl[<1“P 'HK®|rl'1 Rjff 

|3TT || 3RT% alt ifR 

1st, ?nf¥ ipt 5fmt # Rrt 

ITSff ffRTT^ft (fe%) 5HT =f| <RTT 
(R& ^T) fepft %TWt Pp ?R 
Rff ## || 

rt ^r jfm Rstfr |l 5 r wr 

5RT m TO W 3RRK ?t 
Rift. at R? ;iJ J¥R TOT ftp g# 
jtr (g?w) gf w fr sraijr 

Rf RT% ifR ?MT || 


jsjBit^ajasy* 

fi^V r^.r'&^'i t f^p^i^L i> 

j-6J I J JjU> 

tff : *>*&. Ak* *-.t>r .1 1: 


1 1 •■*?■ J «■** 1 ^ 


^3iiaU&0lFtf<33gS 

e^5tft£= 


^ f=m vtmmw sift rt wPrwi ti aftr sr # wr i£r sttur «f 
#■ ^?r RRt ^ rr wffrRRR |l 

k£ ^ 

1 w ♦ fwr w*mtt % [^r r ^ f^rr |l w 

oqfer (^t) ^| 3ftx ^ntt (%^r nt^y) 4tl w tmt % 

SJT^m wi % feTT sqj| V^i ^ ^ftl) " 


l- W 
mo. (qi? ¥t) 5T5T $m§M t 
W : ? tt HHHcK ! ft fe3T ^ 

?[ ft tf tt 4lwn W trTT 

f? "P^T: W RT ^+HN cTR}? 
W % Pgl : W "Tel? M< r r| tTlf¥ 

tt fepT afr ttra t sntl aissns 1 
% ^t: wp itt t snafri 

3N% t TOt tTI (IPH ^T 
Wd 'V i %} ^T WJ '■'^ [ -lf^‘ "^T 
C+IPT) T% TT ^ll rfa < ^Ff 
m WRfl ^ rFffTC W tit 
'ill'll 3TfT ^ "!H t fa> si^Tf 
Wc«i>ii 41 a rqsi ^1 


*nr ■ s / \ r ,jj-‘ 


ML. WT 3Hlf # f^T t 3Rt 5RT 

?FT wr t, 3TT ?9TT, 

"OT 3lt ttt f" fafl t y'l'a 
5#fflT ^it^ t\ (W wtp 
Rvfl t tt ^1% ffl tk 3TEJTF 
fat ^l| sfk '4t 3lfj=P ^?TT |t 
?T*TT 3 3W T? fa>TTH |j! Wpft |l 

mi. fat aiw sr sfwr?' # rt? fa 
AM P<d fc»< <5M I’M t 
3WT afft RrfTtT \ 3?ft 
■T (fat fa 3 ?! ft) ?SjT tfa f 1 dqCi 
^ fat # RMH^K f RR 
^T Wl yftl^H (SRvTT) I. #T 


^T H T Pl^ 3- * ^l^l ff^TT, fa <, 

^ ^r gsTfatt 11 falfal 

161. '^tt *n?r fafaRt tRT srt, 

faR t ^rR I faw t *TW 

” % 

1 War rr sw ffaRH t, fak # faRr rtrrtt ti 
1 3Tflfa MR fa ?R R TRfa RT fat? faRTR MTl 


sw 

Atessvaia jt(jtsias& 


ij=f^ i** 

ft i' 

?'^S’ ^ 
?*•/**< -J ' S f ■!. T - s B » ^ I’ s 

“ “ f ■Jwoi^iP' 5 'j Jj** u^ 


1 - 
,n * T • * / 84 \ r •>' 


ftm «n^l tot snsn? Pm? 
|l 

264 . t TOTH TOTT! W aw % 

mm mror 

f ^ 

5 TOT, JTH^i <JM| TO *TOT H *f>'<! 
aft TTFTT IsHSM ^ PW TOT 

mm sftr 3T3Tc mT srf^nr 

fm (TOH)+) TO PH 
WTl w TO d<ns^l TO TOTO 
mro -Htii '? ttot TO fngl Tft 
?r, skgw’TimwjfHH, 
SfTO TOT (TOTO) TO TOTO TO? ^1 

w? isnrTO tott? to TO? H TO 
ttTOt, 3 fk HMi? wmf TO # 4 t 
PT felWl 

«s. tott tot TO mm TO mm tw 
SfWT? TO totw TO ?tott if 
TO TO TO fTOm TTTH TO 

TOTH I", 3TT HTH (miR) TOft 

I, TO ’jTOT TO <P fTOft TO% 

TOT TO TO TO TO TOt TOT 
ft, TO JTOT TOT HFTT, 3?k 

TOt •EfPT TOf H^f ft, Tit (TOT $ 

PTO) t g?K TO sRT ] TO, TOT |pT 
aft ~^*3 TO ft ?TO ilBllg 3?J 

w% 

166 . TOT TO if ft TO? TO?*TT ft> TO 

TO pro rrm TOrTO TO tot TO, 


ail' iT if 

8 wi ^ 1 


•1 


C«BKyiiwajffiM: 


^ f 1 > 

'■■^yaJuj 
i TOT TO TOT? TOT TOTOT TO fro ITOfTTH TOT ItH, TO&TO TOt TOITOT TO 

M tR m mTO TOr fafmr to TO mm TO m t § f i tprTO h? f fTO 

TO? fTO TTOTOT TO TO?! ?TH TO fTOr TOT, TO TO ftcfT |, TOT ^ 

wft ' 4 r ^ tot (toth) m to to to: ^ff|l 


1- w 
SIFT ■ 3 

faff it WF Tjjt ft, ^ if 
3TT % fair wfaf TOt ^ w 
FT, trw ff f?r Ft w Ft, 
sfn: 3*r # farfer ft, ffR 
FF FTffH % itraTcr ft fa^r if 
3TTT Ft, IRTT '>TRf|- 11 ifat Wt 
WTF gwf fiftt 3TFTtfT ¥t 
■jJlMK ^TTT |, fTTfo fT faH 
fa^TR FRTli 


\ r •>' 


^SJ^3i l&te&jBSf 
f/K&gS $£& Z£\Sk£ii'# 


167 . F FHFT ?IFfri tTf ^ffaf 

if ft sft <pT t F^FTf t, fT*TT ^T 
#jft t t 5ft f*t % <pFtt fat 
SITtff ft ■dM'ili^ I, FFT^TRfl 
?WT 3TT it t ^ tfa ^f ■3PT 
<Pi 't ^T N*jil *T *Ft 1 Mil cpr 
W J -I 5T ft fl=p|, '-K-fl W ft 5 

1 \D ^ 

3l5*fl FR STRlTl fRTT 'Jif'l stf 

smf fawF T»tffnr f I 

ms. 'strTFT $Rt ft#t7TT t 17RTT |, 
rTCT [h3j-j(| =f?f tTTTTT ftcTT |, 

TT*TT affllF TPT ^t STT^ft STFT 

sftr arftj^ i?T w^nt ^ttr 

<RTT 3MTF f^¥IT5( Sl»f) cl <r i 

J 


* * I 
iS9 . ff fart ^ T^ftr (snf ^t 
*RTST) 5FK FRFT |, sftT fait 
Wl¥ tRFT WR ffaTT W, 3ft 

1 3r<niT TTft ^SfTT yt*i«i fa ffar [ T 1 1 ^ ' fat ?l 4l I fa hi*i TTTT ’lit % 
fair fa|$ r)gj rth i l sfa tj ^rtf .'4 qM < gf'i'if rPTr "OT fa 

ffafa spfa W fa W JTT *rfa, Ijfar FT W ^TFT% JR 

?H FW sn^IT, FF Wft WTOT # THR 3fT^ F^ff ^ 
w % Ff^TT fr; ferr sn^rrl % 3TT% cT«it 

F?t Tn^Hdl # TWT JTW 5TTTT # ^FTl 


2- w 


i ijj-w - \ 


^gr Pm mrr, Mk mm 
«nk £t ftren tl 

170 , mTF ^ “ft ^ 3 H ¥Tt, 3 f*mT 

ti #' 11 imft, smT? # mmiT 

|, cPTT ^Nlftifl ¥T ¥ff 

TT fpTTl 


•v* 39 W 3 fcfcS 


.■ - »i ;;?■ s«ii ^ 

£jul> i U> 


271 . ^ rpT ^ 3FT ^tT. Ht ^ l 4t 
t, mTT tfft ^TT ^FI TTt 
3 k T^TTHf ^ $i m ^ <p?k 
3T53T [l] || H 

fp?R <fT fT wi kirl mn 

^JT jff i£*> gt ^ ^ 

gfer || 

172. ^T <Ft 3feft m TT M-Ml 5TTT 

3 TFT m mft, TC^ 3 Mf 

fcrcr ^i| #ft itr m mrr ^rr 

el r|W rpT 3r 3t ?FT # cfr 
SHM'i 5TT*T ¥ itIH 5^ fTf, cT^TT gTT 
3^ roai gmr ^r k 
1k^#?r, mrrmrkTTfisFT 
^k, f>t mr m wit #w 
(^F rfl fcqr 5 nw, 3 k $m m 
airMNH’" Pmr mk3rl 


{&Z'&Z4 

)i i -T^f'.W' *£*wr" j{ *. ; 
jry> & > IjjuwI Lj ypj 


t \ i * * Sr* ^ * ■■ 
^Ju S* L i- jw 


"&rj=3 

ti* < s tt.s * ir> 
ii) jU-*J L+J. 


i'+it''"' 


' *.r i i 

<^X 


i <z > iij.M.r y -' . j r *. c » " 

W? W ^ 1 Waiter - 

ijiio Uj> "yj 'i < 4-5 

*&$&$$& 


m. fttFiT Ot^imI) ^ fa 3 

? -jfr : ^iw^ ^t ftr 
] wm 3MTF fN'm t ^l^rT C^^TT) ^T ^fWT ^1 
(cPfgtfft 

2 STRTT w W I f¥ felT% ^ % fr^t ^ srf ^ | f¥: 

^TT fr ?R f^TT ^Tr*? OT - Sf 4 ^ § f¥ 

^T M ' 4 t fem ^FT, OT 1 TT yft ftr^tHTl 

3 3 fsrfrT W # ^TRTW t W\i ^ ^ ^FFfrl 


1- w tow 
'‘TTT S y g7 \ f .jjU 


*rt ft % yrtr t sfe ^t*t t 

^ [,; W (ft, 3 TjTR 
^ TTPT% ^ ^RTff srtt *nrat 
t. tM % fl# 'TS “R 
tfaTtl <pr ^ p^mt t 

W^R sfitl (TOT sft £R (PT 
SR Rtt, fa^Ke SfWTF 
'•lift Wfh 3TFFT STW |l 

174. 3(t pfFT 3TRT SR 4.1 n RR, *'J M 

^ SR RTt t R d'-gi R Hm 
RR # HlfH'giy # W, 3R RT 
yfcIHiH (JRpfT) |l ifR RT RT 
Rt? ?7 Rp ftRTl R 

^srefR ?ftl 

175. RT pTFT RTR git | I*t 3St 

^ dim ? ftt $1<1M % 
RT d'Hfl RT feRF ffTl 3R St 
If? STTT §R RRR eMt fR 
t w fa RRTT '*ft rft RTR ^ 
%T t, 5R fa 2raT? t RRTK 
RT 5pTM (ttf), TRT RTR RF 
err (3T%sr) wr fat 11 |i ~m Vgpwfll I 


tSShtVSl&frz*'* 


j *#& Sijfe 


4* ** f *f 

© uty>£ 
^ai?frotc®i>eKisJ(S 
i ^r % «T+Rf+ ^ *pfar t # wt ft wftw fwro to ^1 fro % 

TOW TO TO mi WWW w ft *?z wl fttr TO TO W WW W "ftt 

wft tottI ^ «nr ftW # wwt ito ^fT to ftm ^rfr WFTtl 

i TOW WTO ft TTOTT ft*T TOT WWgJft WTO TOW WTO I, 5*ft 
TO?W TO % TO TO^T W f^¥T fTO f fTO WTO TOt ^ WTOWRTT 
W^l TOT TO ^ 3TO5TOW TOTOTOT TO^Tl TOf 

?TO #t wfTOWT TOW TO # fa ’-I (Id |l WTW Wt WTOTOW 
^TOT | eft TO ^ TO TOTTOT WWW TOW fTfftl 
TO TO ^t fTOTOT W TOW TOW TO WTO TOT TO" WW^WTOT Wt 
TO% trft #f WT WTO WWW |l 3^T TOW W f^TW ^¥1 TO 


2- w 
pSRT # TT?T ^ 

jfrr % ftfrr 3n w. sfrr 
WI ^ W W, eft 'ift 
T^ft ft=RT ¥T jff 

Wl cT*TT ^r gjfTW 3^TF 

^ 5^1^ t, Pft 

Wt eff iK'fl ft, sff 3H it 

?titl 

176 . 3MI? SCTT3T ^T ftrSTcTT |, aftr 

: ?FTf *Ff =raraT |l 3ftr stwTf teft 
W^T ■sfR wft ^r W ¥W| 

177. i iw'l if jft 5 *iH < 11 * 1 , eT*fT 

«kwk oti ^rrrrsr ^ 

7*h i h 1 1 =pV.rl 3^T ■Ji'na 

era - eft # fat % 

HMHgk f W?T¥I yPdVwH 

, 3 f ^ *PI5 S * 7 (fl ^)<l I 

sftr ^ vj<ifTn ?frtl 


oil 1 3 4. 543 'ji? ai'kj'Mi. 

*&&$■&$ 


&$&* 

i7s. 1 ^icftt it ?tr, 3frr 
5(t 3JM STT Tg 7FTT ft gif »/|^ 
^r, ^ gw #firT w ^fftefrl 


**.. \i*l?yru ~**n ' 


© 


& 


{? 'V^ 


279. #T te gn % ^TT f^TT, 

?ft nnr \3*i ^ Tnn n jjsr 
[RrJ teR ?t nrtei nRt 
gn ten wi) nr 
it ter fcgTTT w ept |l 


^il trt 1 V-J%^ 

j^5v I ij^SKpis ild 


nn ^ in i %, ^n % tnm frtr sm nn ^ffter <p<rTi fr, nn 

ft? w sft term nw t , rt # ter rr temr, nnr 

?m ^r ^nn rt^ttt |l ^ mw ter: jrtnn 

te nr wti Rte noT ten nfr w^\\ 


1- w 
■T fJT q'HHR ^ ;iJ , F rV 
HT 31 Cl) HR fa^TT 5TR| 

2 s«. jfk qft f^Kr qrft qgfaw t 
ft eft gt TTfaw gq 3T%TT gfl 
( -^i 1 1 v 5RTT qR (qq ItI q I *1 

qq qf) gf q^r cjrgT^ firt 
wm I, qfr gq qgtt ?frl 

isi. ?rt ; 3?r faq t sfi fa« if gq 

am? atr m 

qgSpg qMf qt w? qg 

tot yRi +i x ftqT grtro, gqT 

faqff qr i)rI|MK g glml 

Hi. | tgrg graft gq gq gigg 
# foqfr fqfVqg qq% gq^ # 

Ifiq \JSIK 'A ’I RT '*r ' I , cfr d f| 

faw faqT ¥tr, iffaT sj]q 

q? grq qilf trag fa%, fat 
qwfF t fang qriqgT £t 
|l q? fant t g^rr q qg| 
g^T qF fay^iq fag qr ^wr 
|l qfa srrt hm^r qwig t 
qfagk^gtt’pfqsgq 
qtl qft fag ft gsnq | qg 
fc=fa qw ftafa gf, gqqr 
fanqT q w ?f gt gq qg 
gwq* ^gq q* m fanqfal 
gqr qq% 1 1 ?t jprf w\ gist 
(qqTF) qqT Ttl qR ^ wr q 
t\ gf w wr qqr ?r fa^nff qt 

. ‘v* 

gq qTTSTqf 1 1 faq qf gist 
qqiqr wr qgfl qfi¥ gtqf k 1 u ,f * tii-jfjs. *ii. * 


t 

© S»< <ij 'it 1 $'} y ! J*qe ii jji 

■'! < s "iZi 

4ui^i 

(3B^;i^u^ra3av'c 


l »'jj;sP »j^'»Uaea^8(j) 1 5S 

^ k ^* J !>; b -c | T - j 'f,'.' b 7 ✓ TtfV'z 


t Sf^rfrf TT^T ^fT| 

Ch 


l- W 


i j*?!' 1 ijj-* - \ 


'‘TTT -1 J 9Q \ t 


(ferat) 3f fe ijnp *pr ^rfe #r 
infr hk fen tl nw w waft 
<rafe 5TFf nr n <rkl nw 
liite ?t nr nw gn ^ 
nnftr nffn fawfer # JTnrnr n 
3W, W: WJT£ ^ ntffe arfy-^T 

wm frl nw m i an % fen nfe n 
nsrm^l nfa sn % aiffep mftn 
tr fe nfe n n> 0 1 mw nfe nn 
&H4iR'4 fef fe 5T<ff irn (nnn 
^?fr ?t) nr nn nc nH nfe nff 
fe n few nw sik nrm 
n fer 3n T'<\ nt nrsft nw pfr! 
nk fepn nm waft ¥r ?ifn n 
nfnrt wfe ark nfc ffer nkrn 
nr rpwk artw £r ^rit, nw 

•iipi 1 7- k ^7rl 41 *■ *3i ri i ^ nk 

few wt |! sfk ffenfer nwTfr 

^r&r eptf ■Jiiidi f>l 
is3. 4k nfe ?w nmr if wr, nnr 

fewr # fofe n nwf 
nr sjff?n tw ktI 4k nfc nn 
# tor ?rk nr fekn 
it (nt atr?r 4r sttw^'w^tt 
n^f) fen nr nmnn (nnK) |, 
n? gt fpr t\ n*n ifMiF (anfe 

hwh^k) t ^sr, 4k nrcn =k 
n ^qTafr, 4k srr 3k pn 
nr nn w fer mfe If, nw nn 
sfr ^r 3 twf nn mWll 5’ A’ 1 * 0 "'’ I * -Jfc=»u l (3^s 

jMy&rJ 


2s+. wwkF nw arcfe 4 4t 7 ^s ^ 
w 3 wtf w tl 3ftr kt 
nn 1 nfefr srw nn 1- w 


- \ 


ft # tht 3^ tt 

#fITl R% 5RT 

^TTl 3frT fcrft ~-(!f 5' r 5' ^TTl 
sfrt SlBllg vff -=) 1^ ?T¥iTT fl 

iss. TTW vJTT ■fl-fl TT ^HH t-IW 
'5fr ^3?r ^ Ri3 3iwn? ^ft sjtr 
t 3cTrft TTfl JcT*?r TFT ?TTR 
^ X R triw ^tl <(? TR 
TRIf rTSTT # 1 ffh'cft MU 
W JT^Rt tT=f T’pff’TT 

PTH TTHl (5ff ^ |:) pr 

w # T*pt ft t fwr ^ ^ 

^Tl < "Igl ^<d | fTT % THI , sflT 

tr siwh+ifl tt^tI ^ pnt 

HIHHfkl 5 # 5m ^ ^ sfrr 

fit c’t ft H7T 1 " 3TRT fl 

jss. SSfWTf f^ft 'JFft TT 3TT ^t 
?TW ft 3ff£R (3lftTR W RT 
^tff WTl 3ft fKMIT 
^r w*t wt ft^m, ark sft 

fTTETR iFtTTT wfr fiftr ft 
irft ftftl t f*nt hihh^ki 

*r1f f*r ispr ^ep5 strif ?ft fit ^ 
Wpl t prff 1 HfcHfR! fRT 
3R7 fcHT sftlT jl^^H RtRT 

f^r % Rfft ^ ttNt tt ^trt 

Wl f fTtft WRfTC! fTTTt 

wif ^t ^ X, ark fit 

ST*TT ~Wl it, CRT f¥ TTT WK, 
cT ft fTTTTT Rift |, cRT +1^(1 
# fW iRTff ^TfRTT <TR| 

1 fTT 3MeT if TTcW RTH ^t tfTW cRT J ~-r i S' ;)/ 
fpj s * ii “ j, lL ^ 


fjj erf &$!■ djr^ J jir I l3* r 

t'v) *^ l “. ^Ai»l JR ^ ^^r~. l mjzgixib$\fr^u; 
-aj^-uGjy^ua^ 
E^,!S SJ^^uEX^a^-i; W *P\ RTfTT ^IrW W f | 


3 . ?R*r FCRR 


-T 


92. \ <• 


an^ ?Wf # RTfar^cT fmw 

mr ar? nr-ft |, f?r # m« snuff |l 

• w ^r 3 TFRT 33 f 3 tt^t swr (fama ft aara) mr mfa 
fm t mr fm (3i^fp?Rm) at mma (a^fgaMia) ^ faaT 
ia am fl sa fa^ ?a mr am ((m^Vraa)) mm am |l 

• 53T ^ mtfam^maa 9 atfjta (mUldK) mtsaja mrtTj^ 

a^ ^riNi am § fm ^sfrc m"fr c sa ftm m>ft mfmm 

fama 3 a^t fauRmitl |l 

• maa 10 it 32 am mp3 fmam cT*Tr faff mT %Tmft <5t af | fm 

aft m?t ft f#T a* aTamtfa mt iftm mt ^TFT ^HTF" I *fFTf 
at a^ 3WT^ ft c'l'n frm mr mm *rta m fftft arm iftaTl 
aft ■ 3^1 % sm mr 5ft ata srRTT mr tut t' w m fta aa ^T 
amaaam fa mftftt aft a? mmifHd fir mr t?t mftfti 

• maa 33 ft 63 am ft aam (mfttffiH'ia) am ?ar (m^wnra) % 
ftafftra amt mr amar ftm am at mr (afta fftmft mr g^ma 
aaft t M? farjft ft aft ft Star tor | afrr w ftm ft a atari 
(siftftamm) am aim (^whih) mr ftr maa fm || 

• maa 64 ft 101 am afar Pmm r^al ft ^aa sftr aa ft 
ftfftm am infirm mra mr maa mfr fft aaaaraf mr aa ft 
amft ft fftfsr ftft aft fl 

• man 102 it 120 am aaamaf mr ?arm nr fiaa rfa am mma 

mm mt asar it arft rfft ah; anft ftna t^m ^ar fftftf anft ft 
fft% Bn aft t mr mftfm |ma am am mr ama ak sfra m 

ma fmara m gasa a aiama ^ aa mr fea am |l 

• maa 121 ^ 189 am afa m a?' taifam a^ttea 'fa a^ fl am 
aa mamtltmt afrm a^a mr am | at aa aaa amar ||l 

• maa 190 1 am am ia mr maa | fm tma mt i am famma gr? 3 ttw ?qrra - 3 
3-.^f3ntfWT / 9i \ 

Hft, H? TO - H 5 T HR RHTH ^f 3 TRM |l 3 ffc HJPH 5 # 

fer fT *41 'PK H>T RrTT t eft 5H HH HHR HfSIg ft - iff “Util sffa 

d*) H|T RT^PTr (441 t t*F HH RT HR RH gftl HH ^i+H«M HH 
¥T MHHgK 3 $T ^pmr<»IIH 'SJWWR gHTHT | fa 3 H H 
PR ¥T WH HRT # jft 4 hKM faT | RT Ht HH W\ WR 
*fFR RTH ^TTTl fKT HR if HR 71? if WT HRT :#7 
HR HHT HHR # HER # fRW Tfpr ^ frt HH f I 


sr^Tf^ # % lift 3r?w 

YTTtte rRTT »T || 

1 . 3#TH. HTH, ifrnl 

l. HR? ^ ffatT H 4 ? JR Hifl, HJ 

sftfw fHR RFftti 

3. ^ HTH HT HR ^ HTH 

JHR= (^ 3 HH) HHTft t, Ht 
W H H*d't>! # fafa 

y^i^i'+iO I, sirr Rft ^ cftriH 

HR fiffa HHrft tl 

4. WtR fWt R HTHRfTH fa 
fcR, sffr R#T HHTTT | [i1 , 

HR ffa?f ^ HR? fat HTHHT fat 
H* 41 < m faHT, fa fafa Rft 
HTHHT |l Hfc HWT? 

HHHT fa^T HTHT |l 


^5 HR? t HTH=RTf HR 
s. faR^ 

UTefr fat fat? fafa *jfa 

^ - *0 

Hff |l 

1 W HklH affr ffaH 3TTH HRT fa 
’gfatH ( jhih) nnfar fa w m rt 


eSTi 


j* r^i *A\* ml* 


&J 3 


^rnft % ^ 5 H wj 

TTTTRffR ^#T w tf |T 


3 - MT? ant fTOM SIFT. 3 / 94 - r 

6. <R?Rr anftR iRifaft ft 
% ^EjrlT t, «HTiHT |, ftlt spr 
^t. sR^ iftft TT^Rmk'fi ftfftiT |l 

7. Fftt % iTFT Tft' 1 iRT JRW^ 

(f SIFT) StJTff t ftRT if ^ 

snftft gF^ft*- (gp) | ftr 
jsfp gR sttor |, inn 
ffrfr wsirfftft 11 (gf^otl rff 
fftR 4 feftf if 'ffi'rtdi t 

ft) fjRl tW H'WI-fl ft4 
3Rft ft fftft ftfftrsj ft ftlft ft? 

>»1|S f?| ftcj fft ftft qiwiiqT 1 

w4 ftRT? ft fftftT ftftf ft^f 

SfRFfll ftftT 5ft 5TTR ft ftft f ft? 

<pft | fft rf ?RTt wp ft 
ftTR ft I, ftk ftfeftTR RTF 
fTRTT RefR sfRft || 

S. (RRT ft^fft |): ft ?RTt ^IHHgK! 

1 FIW ft' MM' 4 -' HF | i% A-MIF if ftRR *T (=>'-! ftFPR SRlft ftR 
Wftf Rlfftp RTTHPreMT <$\ 3TTTPOT <Rft ft IPTFT, ftft ftf SIlftHft 
SfRSTETOT ft faft f#f RftKT I, 5ft SfWT? ft ftftRFTT ft*fT ftlfeift 
ftk ftfftFT tl fftl ft SRI RRTtRR) ft faftl (3RR) FR ft RTF ft 
TftftR Fftl 

2 FF¥F {rs?) ft arfftw =f?r 3fFift | Rf ft 3 tf (ft*, fft gft |l tft 

HfttiWK, fRfMd tfit MRSfft afk PrftfT t^f gRTR w) sfk ftm 

(3fftj) ft HFErfW afruft, Rft JKPF RM TJFT 3fFJTf; |l 

3 gFRifft? (ftfftg) ft srfftwr ^ snftf | ffti ft rf craft ft afrc 
ftftR fW w | sft pnft snftfeft ft Tf^t 3ft TFft. ‘ftft iftfr # 
TOM ftm, ffUfT H<Hl+ ftft ^ift, fR afFTOft ft fWT ft 3ffJTF ft ?ft 

sft 3TFPPrft ^r | ft tr iftiRm ?Rft |. gftr fft fftw 
Pfrtt gfe ft ^TFI I, ’TIFT fsff ft IT feft ft ftR t 

ftt MTRfftrarfT 3THft ft ftl# W Jffl' | aft ftt Tlfftl ft FTfl |! 


q^JSiSsi^'OiS 


J4 j'& t $ fZjivj&z 


il&%£H3 r S 


“U 


3 . WZ? FCRR 


C J 1 ‘jj** - T 


pro: fefr tot 5# *TFir#T tot 
# torto ffer ^ to, tott ^ff 
top}) tot wt toI totot fit g; 

®lgd TOST <iRI ?l 

9 . | grot hmh^ki g tot tror tot 

TOT IRR TO TOU % fror Tf ptf 
?ftp TO?t. ri<wg sraTp 3 ro% 

Pratfro w? tot fros ?ft totoi 

] o. fro -34 3 fT TOlfTOT [ft TO TO TO 
TO TOT TO TOR STMT? (^t 
TORT) t (TOTT% R) TO ?> ^ 
TOT TOjt R^ft, TOT 3 TfR 
^ pR TORI 

ll. fTOTORRf TRT TO ?> HgH 
RRff ?*t TOT |i, TO^T Tf 
fTqrtt fTOTTfTOf TO ftRTOT TOp, 
TTt TOTO? ^ TO ^ TOTt TO TOW 
TO TO TO fRTOTl TOT RTO£ TOp 
TO? ^ TOTT |l 


0££&2i&fctZ<2ZS 

i$t&^38&1)43 

dwiaiWi^i^ Silft&t, 12 . I R^tl TOlfTOT # ^ ?T TO 
sfar ^ TO TO f^T TOTOt' TOT 
to?* sfrr uq-fta Prt TOjfrfr, 
3 fk 3 ? to^tt tot feroro 1 ' 1 |l 

13 . TOTO Tf grpt pR TOT ^T TOTT 

t 3 ft (to 3 } wgrg- fr ?t, RF 
froroft afri rp tort ??r tr t 

TJ 5 TO Tp TO. TOT fTTTT TOlfpP 
TO, ?? sTTOff TO?) n Tt ^ 
fro RT (TOTTOTR) <ft TOR TOT 
*j 

,-.Wl v^" 


,!? r y jv " v ‘-'l > *■* f ‘L *•. .* r '.- * f. 

*{"* *(£-***■*'■!.$,'■ (S' c |T ' ,|rJ j l R "* 

■a uojfc^ 0& 2S, i^cJj ,, .; 4 D ^^'4 

t> S 9 “ jR-JIhi'iR, 

Qr&lr* ^icr" J 


i pT It TOlfTOTf TOTORRf % p*ff TOR? ^t *TpPTOPft |l 


3 . WZ? FCRR 


J 1 ‘jjh* -T 


(jPr -3 S 96 \ r *- >il '' 


?l cTKTT 3WfTf 3TWft 
5 RT fft *TWT ^TT |l 
ffskf 5t # TO f5T ^TTTT W 
fat srit fsfT^T 1 ' 1 |l 

14 . ftfT W fat TWT # RT Wt TfTgR 
wk) #jf, ft farcr, w, 
tit 'Rt % tr, ft?iM pi *1 
ttt, T^jtt tTfT ftft. 

*rt £t *r? |l ir? t*r ffaftw 
ftwr w wrfrnT |l sfk 3 tT*t 
3 TRFT SfWTF # WT |l 

is. (t RfM) w WTT t ft 5 W 
t irPT fi J| =RT f i r 1 W fat" 
ft if I TWT # HIHHglt t m 

tfa w |l ftR *f wk w ^ 
tl ^ t n<Miti gftl 3 fh: 
ffafa hRhW ffaft, OTT 3fHTf 
#r WTWTT WR {faffl tk SfWTf 

w wf ^rle- tet |i 

16 . ft (iff) WIRT wtt t fa> f*rt 
HMHjfK! ft fTH Wt, 3HP 
ftk wtf Wt STW WT t, fk 
ft TTW WW t ifWTl 

17. ft HfHsfWl I, TTRWft t, 

STfsTTWltf |, TOfffa cT*TT tiff tf 
3 ff 3 Tf t 5 TW ifTWTT WT <Jlfa |l 

is. ' 3 faTf W,fr I ft RTW # gpr 

wi t, tw fat faw wk 


t'Ti 

fc <— J kJ 

v r* 

T ;X CT is J r Tlyj 
1 WTTTT f*T Wcf fa fa ffaFT SfWTf fa RTWT fa WW ft# |, faw fa 
fasW fa R^tl 


3 . ?R*r FCRR 


C J 1 'jjh* — ^ 


Rr nft f, ?te RPR Rftte 
ter ji nT tei - 4 t (■nte f ) fte 
RT te ftel te? RR nftl n? 
TflrnSTTte cfcR?! || 

■o - 

is. fHteg (<r«fa+) snf sfw 
te w jaw ft f , ter nte 
item % 3 ft ften ten nr site 
nra nrn ter te tw *tm te 
In te wn tenl w te HUT? 
te niter te m«r fR (stater) 
tem, nr ftean ten? ter 
term te nMT ti 

in. tec nil =n? sir I fterc te nt 
r? I fte t te nnr ter I ter 
ynnrR ten srttf te striRter 
ft tel nnr site term, sffc 
tetet (aptrtcr fter te rnn 
tenn nff sit?) I tel fte wr 
te ^ srrawrfr ft te? nH n? 
nrantet ft te ft tenter r 
tel te nil tew ft te nr 
nrr rt mten (ten) tent - 11 
Ir |l nm nw ter te te 
tell 

a. 3 ft tei smr ter mtet te 
run rr nte ft, nm nteff 
ter sten w tet ft, nnr 3 n 
teft nr wdf tet fi te nw 
rt snln II ? nt te? j^mte 
qrnte 1 te n*r rrti ter tel 

>5 ^ vs 


W3 . 3 / 97 \ r .jl! 


e^’l 


.-'- i ‘ li jjj '(jrr^tilciTlIyji ££ul( 
j*trZ" i I ,*■ / »^.K, -* . - 

iUAJoj fii * 1 %y yis^'^T 

■ j. jsr / n., ^ 1 »4f ^ ’? f V 


1 3 f#T ^TT |l 

1 ^ *Tf? # 3f#^ cT4T ^f±j^ W4T ^T WT |l 


3 . ?R*r FCRR 


Cy*^ J 1 'jjh* — f 


n. t few fe ^ *WTT pTT 
4 Wl+ Tf 3Pm*T Tpt, vt? 7T 

^r ^ gWi 

13. t JT^t! WT 3TR ^ 3^T W 1 - TSTT 

few gg gg 
‘gw few wit? gg sraTg 
WgW g?T sfrr WTT^ gT f , 
wffe gg w ftpjfa :i; gfe w 
gg gg ^ fetig gg wr Tgr |l 
artr gg | gg ifeg gTfel 

14. gg i# gg gsm w tag I - fe> ggrr 
% ggl fe> >K«f SlR'l g# fe-lril 

# w feg fr ggr gg wr 
wfe afe 1 gg" few ggig gg 
«rmT fe sM t gsr tst tl 
© 1 y&$ i> 


£>■*■*'! yi-iw * 25. Ht dH W H^TT fRft + '5f®T fW 

^r rt ft^r wfj\, f^rcr 

(# 3rr^) # Rti R^t, rf^rr 

'i\' J W RT ^?T R f^R RT 

^ fen ^rmr, sftr 

fWT ¥ FTRT RTf 3RWR Hff 
IW 5TFRITI? 


* ■'/**& m. sw*A , "| *>1*^* ,<1 “IX m I (H^t)l RR: t W P* 
arfferfe ( wft) ! R ffet HR THH 


i I dO? I^ jS^ 1 0? 


i ^r *r affw Hffr fen |l 

i 3rm fe^R rt fen w if hwr tor *r Hfawr- 

^ftw afk ^fer ti #r w I ^ ^r ^r sflr 

g^FTT ^firn 1 1 ¥ 3^ wr# fr fWw hr #, hr rtfr f¥ 

in # 3TfrTR HT tHR ^HR RT -HK^T feR RTF | HT H^T? Ht 
HRTT RPrT yfH f¥ -d*^ Rt? WR ct *T ftl 

3 ^T 3 RR Snf^H RT fe y li! 


3 . 3TTt PR *TFT . 3 f 99 \ r ^jTi^ - r 


fjfTT TR*T dt^T it, 

TOT fat TOf. TOTOT *, 3TR fat 
TO|T TORR ?l <ft ft SR t TOTTf 
|[ ftt^T 5 TO TO| TOT ^r^TT |1 

J “| - * " * yf t t ^ c ^ iT # 1 1 1 , r " 

k^J> T±0 ii L^i^fcUj&J 

27. rf TTcT ^T ft 7 ! *T W ^TT 


f" , ?M fcr #f TRT ^ yfa&d 

TO 1 ' 1 ffaT |l sffT tfa TOT Stfafa 

ft Pd+Mdi |l tot ft#r tot 

sffa t TTOTOTTOTT |, affa fat TOt 
TOlfarf anfatffaTOT 7TOT TOTTTT |l 


2 s, d'l W\ ■qif^q ^ f^TR 

Rtf # fros TOiffarr tot tort 
TIFTTOTOfaR f TORI 3ftT ^T ^TT 
¥^TT ^T ^r ^ ?T=TJ 

Rtl TOR TO t TOt TO fatl 21 
3TlR 3T^T? g +5 H *\ % £<i 

T^T fl sfk ft ^ sftr ^TRT 

II 

jjSaisijjj^ausyj^ij 

‘‘CiTnT. ^T^] ^Tl.^'TrT 

®S^Itii<JiJ4J3 

29 . 1" -1 =Ti \ Wq fa* ^ft g^i’i W\ 
tl^tTO^fWtR TOR 
TOT TOTO? Tit TOTOT |l TOT TOT 
fIT TOTTOTOTOt TOT TOTft if t, TO 
WI '■‘d.M.CFI f 1 ^ftr =H rS) 1 ^ *Ff 

To TORT |l 

^Jjls Jrf 

30. farr fro tototo toRT t to tor 
froro |. TOT TOfWTT WTT. 

tot faro % ^ror froror I to? 

TORTO TORT fro TO TO TOT TOT 

&m&3X£&jS3w&Z& 

fe,t3t 

TO TOTOtf # tfa *T#f ^ fttl 

\5 cs 

V *'i» v 


I *t # H IVq dd ^t 3?R ^f^cT tl 

2- ST^^TPT ^Tfcf l4d *Hdl fTI 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 'JJh* — ^ 


/ i on \ r ’j±' 


TT^r fpf t srorr :i; 

|l sftr 3 MT? TO STWt # fftft 
■srfcf wrirpi |l 

31. I ^pfri ^F? ft: Jfft g^T JIM?' 
ft ft? Mftf ft ft TRT SRHT'T 

^tr, 3 M? <p ft ftft i; Mftrrl _ 
fWT g+ftft ?T? SfflT ?R 3 Wl ft? 
3 MT? 3 # SW#* ^MH s |l 

32 . ^ Mftl ft: 3 ?W? ftk 7 TOT 
ftf 3 ?M M 3 TTTORT Mft| fw 

ft ftft ?? fftw? ft ft fftftt? 
mm? ft ft? ?ft ^m\ 

n. mW: ft stft?, ??. 
Wfft? ftt ft?R TNT ?»Rr? ?ft 
ft?FT ftf ft?T =I|Rh 4 T ft MT 

ft?? Ml 34. ?? ??? pit ftf W t, ft? 

3 TM? ^ •( Add I ft? j 1 Md ft 

35. M? fJTCFT ftf ?cft- 31 ft fgl: t 

ftft TTTOT?R! 5 fr ftft ?ft if |, 
t ft ftft w fpft 3 % g?? *F?ft 2 ft 
?ftft ?t? ft fti ? W ft 
ftl=hk WT #| TO?? ft ? ft Ff=T 
W TOR? ft? TOR? ft * 

■\3 \5 

i ^r^nTr 3 ^jfT % | i ^ ^ W: ^r\ %_fw^r ^ ¥Trn sfn 

rg 3 ^% ^ ^ ^Tcrr ft *mw> ^r 

M ^ ft 

J TTWT tttI 

X 

4 w?r %*r TTffer # % f^rl 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijj-* - r 


3*. far w gg % qiR-iTi snft at 
(Wf a) ggt TIT 'IHHcHt 

atr at hiFwi gt at. gRiar 
at gg a JMI gg aa gisis at 
gr-ft tifa jih gr-4tr ar, aid 
g> gw arST fiat-, aftr t t tag 
gg ara graa mi || afk t git 

ggr gg a^f gw at ftrait gt 
ftara it itft aar # left gi 1 ' 1 
37, at at aigagrr t gif g4t 
afftr gftgnr w ftrarl ggr gg 
aa ggg yffiMMH fgaTl gfc 
wfiw at gg m grw 
aaiaTl gattcqi gg # gg % 
itggg (gawai ana) if wt 
at gg ^ aig w w agg 
wt gg agar fa g gwr! ag 
agt g (snar) t? ag ggft ag 
s?W a arg g (w) |l aigia 
t gw fait wai I gafga 
41ft <m aara aw |l 

3s. gg wnrar a gag wagR it 
ai4aT at t tt aRagTTi a^ 
wft gfr it aararft gw aw 
ggl ftgrtg g war gat gRT |l ;t&aS£3^A^i<£B 


© 
,V* yj i 

BSinw^P^jfa 


19. at atfreff t gt gaarr- w ag 
aggg t aa aaftr gg agr gi- 
fts aw ast "agaT" gt tw 

- M- S ^ 


W44sft^y»^t»*sss 

#&j>mB&aci(g»t 8 


1 g^fg if 1 ft. gg at? frrg ang tar I, at %ra gar w»f aw t 
fag g aaag ag tig ag atm t, aw gw 4ta gg fa aa at war 
aft tar |l (aft aard a 454 s) 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijjrt - r 


WT-3 / 1112 \ r ‘jt 


^pRT ^1, t 31WT? $ WZ 
(im) ^r gfe ¥7^7 tp7tj 
5r*n tprR #r TKHifrfi t tt 
<T¥ ^sft fpixl 

40. 377 % ¥<77= Rt HIHHflK! Rt 

3 ^ ^?t t Efnrr, 3T5 f¥ 
t ?pT 777 w fl 3ftr tft T^fr 
4TRT- 11 f? 377 ^ ¥?T ; sraiF ?7ft 
jw ^r ^wr | ¥7 ^rr |! 

41. 37T % ¥eT ^ 'H|t-i'i5i< I ift 
fat ¥lt TTSW ¥77 II 377 t 
¥7fT: %T7 7TOT *7? ffaT7 ft 5 cffr 
fe^T 77¥ i>jT ^ slid 'Tct ¥7 

7T%7Tl 77W 771 ¥77 3TPT 

VWdgH ¥7 7W7 ¥7777 

7j?1 3^7 7TW, yict: 377 

Tfaw ¥r T^hr ¥T| 

41. 3777 (¥5 "7 <1 ) ¥7 ¥>ftwf % 

777773 t ¥?7 $ T7W7! gf - 
3TWff % ¥7 fa¥, 7T37 Wtd 
35F7 3^3777 WT faRTf 77 
357 =77 fa¥l 

•s^s -o 

4J. t ’THPT! 3m HHH^K 

STWTWfr Tftl #7 77757 ¥7f 7737 
7^*7 ¥7% ¥off ^ 7773 7^37 
¥7cft Tfffl 

44. 7F ffa Ortrsr) gmit f I 

l ,J 1 41| H df|7 ycpItMl 

¥7 7c H 3f77 37P7 -dd ¥ 3777 
33ft¥7 77 t 377 7? SFFft 


fir* i -iii *,■"•' 

crw£5£r">J 1 ^sr j 


e8sz 


2eJtSi 
hS&jtS C$'?r*r'i *&$&&& xis&iij® 
i ¥7 m % 3W it ¥7 wsm $ jw| 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijj-' _ T 


% t| ^ fo % 
fwt ff srfir^FT wttI % 
f ff F> ■dHiWfr ^ j!=t ff 
STFFTeT tl 

45. SR FTfTFFf t FTF: F FTFF! 
3MT? Ft 3% ^ FT^ 13 F^t 
■spr FFFT \ TFT |l f^RT ff fr 
F% % JF FTJTF ^tTTl FF 
%ft% # Tirpa - , fft (ift) 
TTtfmfFFT # FtFTl 


J *£4 (ii f-jrV^^-U'l ^JlS j] 

,r^.. <p " r *, >-» 4 ■ | j> t = , 

Li 1 * 3 -^ Xfc-V 1 V * 1 

S 1 ^>JmJ 'i j iJ^lj Li 0J 1 


46. FF %t F FtF # FFT 31% FIF 
t % FFTTT. % tKMlH.Fl #" 

FFttI 

47. TT%r t (3TT% t) 3FP FT 

FTWFITT! g# gt F^T # %T, 
gt Ft jWr FW F FT*T F^l 
PTFTFT |? 3F% J *Fp ^ft 
FFFT FWT? 3fT figHT | 3?FF 
F>T % |l FF FF TF^fl FFF % 
F>TF FT f%T Wl %T | Ft 3TT 
F? % Ff?FT | f¥ "Ft FT" FT 
FF FT FTFT tl 

45. % mw : 3TT FT TW FFT 

F% sfrr Tftw FFT F% ^ 

ftrer %j 
-.■ -■ -i 


J*(' * ***' A J l 9 *¥, F r _ - 
j£* i s? — *iM i J 3 JL k^r 0 1 1 


4^. sfrr Ptr ^ spft v*i^i ^t ^ 
RRT ^TT Pf t fC^T? HMH£U 


us oj * 'Jt- JSf 


P^B* - 

iSTJJ 


l SHTET W Pwr f¥: TRW epy TR^F ft? 

z ^ "^T" t ^T ^RTl t 'ft 3TT'1 

3 3T#TRft^^! 


3 . ?R*r FCRR 


Cy*^ J 1 ‘jj"' — ^ 


5ftT # PTSTFff TTFIT j F 
TJRR faff fT Rft # 3TT^IT 
k FFTF NHI<i"J|l, PFT 3*T if 
fHT 5fT FfT 3MTc SH^-nTd 
€ 'Tsfr *ft fi^ftI afrr 3 tmt| ^ 
sff# % ^ff ?r ff <w 
5*111 sfrr -hf 

sftfFTT FR fTTi TTFT FT^T? FF 
TTTt FFT FRT 'ERt f TTf%cT FFfT 
ijt 3t TFf 5RTT FTTl PTOT^r 5¥ 

If Tpglf lilt PnTlfrFT I, 
Fft iJF fFFT FTF ?H 

SO, TWT t 3F ^ fafe ¥FT FRT 

f 3fr jpr ft wi t "sfrwi 
fF?rt s f5ra‘ fr? ^rsft ^ jrr 
(%) rrt frt |, ft tjf ft 
( 31%r) ^T W || FFT t 

TTRR W fRTt ’TRFIFT 
f^T^Tpifr ft FT 3TRTT f I FF FF 

fist? % sfr, fk Tft sRT^rfr 
?t FTFtl 

si. W t FWTF TRT #T TJF *R 
FT HMdfSK |, m- ¥ 
C^TRTT) FTtl qfr TM 

^rrtl 

TTtFT pRTT tfr 3RTF # EFT 
^ FFTFFT if Fk FTT FIF ^TT? 
Tit (TTFRT) F F£T: tR 

FTsJTF F TTpTFF ffl RT FTsJTF FT 

sftf ijf ?tt ^ HTsfi T?r 

f¥ ?f gffsrF (ftit+iCI) |l 


£, - * Vi *A *ts , .-, j . ,; 

+* 

©eJ L6Ju_* 


u^?3S3»JM«WCIfi £ 

‘jWtasioAfia^A 
3 . ?R*r FCRR 


C J 1 ijjh* — ^ 


S3. | PTTT HMHtfK! ftt rT 
% dcTTTT |, {PT dTI TT tTPT 
ITTft, ^r*IT eft npT ft! 

pPTT, 3 J?T: fft 'iff ^flftlftT ft 

Iftti WT. ftl 


^ • 3 /_ ios \ e „>■ 


54. eT*Tr d^ftt % TTgftft 11 TW, ftk {HT 

ft # ftiftft Tftll rT* 7 T ftftftft 
Tftft ft W % 3T^fr |l 

55. JIW ft W : ft ft^T! ft 
gft Tftrf: ftft ^T 5 =TT 'Ten ^TTftt 

3 frr tsrft ^rr |l ftm pt 
=Nfft> ft ft ftftr (TpRr) wr 
|l cm ftr ftWfaftT 
eft ft fftr ^ ^ifftTf 

ft W A Tprft tftt fl fftr 
pgRT fftETTT ftft jft ifR |i 
ftf ft 57 T f*nm ft 

fftftir fftT jftrcr ft jp fftft? 

^ f j I 


*-’ i »• VM ":S'.<-'i'r'! 4 ,i •. 

^^5? ftft i ft** I ll& ft 1 ^ 


56 . fftf ftf «flRh 4 ft Tift, •d'? ftw 

nftw ft wit nnmr fur, ww 
^ ftrr trgiiift ^ ^mrl 

57 . eisn ft ftiFT inft, ft? 

TRr^nr fftft ft dft dT wr 

yfftw fUTl cTeTT ilfJT? 

^rMNlfft’l ft W ftf! vrarl 

5 s. ft t^i ^ ^fr jfjzft 

i srftcr tm ft ft ft 3 mT^ ft ;jft faw m: 

fftrjrl (§feft= qxF fftu, srm iS7)l 
% 3 rft?r nfiftft Tfor gfftft ft 3 ^rI 


S£W^iS« 3 ; 


t '5 

’ft tv* 
,*. *i*lf>*, •fc*'' .¥*1 ? * y ft, ■'t 
%tjr^ j^-ft e^_r- 

.,■, ^ ». 4 , - 


'Oy vW U 1 ^P-t^ ^ 'J tj ; ..^ I^ 6 j' '■> 'J 
3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijj-' _ T 


R>t fiRSTT 1 3fr p- jp% 

g^4tl 

s#. 3ft3Tb ^ t^T 

firaM $tft ft I, 1 ' 1 tit Wf 
#1 gt (SRT5T W RR) frrft # 
3cm PFJT. f*FT 3F t RRR: "(ft 
'jfT" ?fr =fi> ^t mil 

to. 3fTR % HWH'gK ^ 3ftT t 
R?R Li| |. 3RT: 3TT Tt^ 
R^ff if R ?fl 


fj £i\ 


*&}&3s@ssss#z&{ 


M. PFT 3TTT ^ W SFT 3TT 5TT^ # 

RTm ^ft m it ?rt ^ faw 
t fmrc m, ?ff RRfr srrsff 

{TR- srpt g^T <TRT mt, 

3?tT -SfTRft ffiRTT cHR d^lfl ftspft 

R^r gwt |, wk m ¥r ?fr, 

ftvt 3IWT? t *TRm RTRRT Wt, 
ftp : m^ fiiMT 

RT |i; ^tl 61, WR if r£T I, cTRT 

3WTF ft ftfRT RR3 WT Rffl 

farm RsHfr jff TR?R¥TT^ff 

flc<l?l ff| 
•**&[ 
1 aprfcf % R*TR J5R M (R%RTHTR) RR ftRT RM-foflT 3* 3m 
fcRT, 3# mR 5RT (Rtf^RTTR) R^t faRT ftcTT W 3m RR ftRT. 
3Rf: RR lift RTRR WT tl 

^ \D 

2 3rqk i *\ t TTm- wt £fmr| m- sttt # f¥rr t 

fWT ^ irtl 


3 


% *T*r wfT f¥ r ^r- ^ # fa^Mifawf w % 

|T W* 


3 . ?R*r FCRR 


■J J 1 ijjh* — ^ 


TPT-3 X >07 \ r ’j^-' 


6 %. far 4t ^rfr 5 f ,; Itt fit 
ft«i^ aiwif jHsiftifl ^r Rfr 
4rfa |l 

64. S Rfri ^ f¥ | sr^r twn 
^ o.tTi ^ i ci 41 f art ,j i i art 

4t ?*nt cTSTT grgTt cfht RTTC 
^r Pr mr |l Pr 3M? # ftr^T 
fWr # ^rrcfr C^rr) ^ 

3fk Ppfft RT *FT mft ?T 
SRTtf , W eR # t =Ftf ^ 
mr? # mT Tk-HgK 
W mFtl f*R qft ^ PtRJ t 
tfT 3JTT <*■■(. t P* -j'H RSft •'Y % 
ft> ffr (sMi? %) ;i1 sramtr |l 

6 s. 1 fwR! g?r ?Ri^t*r # 

5fTt t ft^* 1 ^ft Rft ft, RT 
pF ffrfRf RTT fflFT 3*Kl£W 

^ TmR RTTff ’Tt I? m <p 

w w? 

66 . 4i 3 *t ft r 1 t it 

ftm fW fm ^t fftr cpt w 

■j -i 

SIR 14 ?tT, # RT Pm if *sff 
PptTC R ft iff ftR ¥T R| 

i RTpT FfU Tit PrfSf 
<ol> <£ (r 

,$5 U^a>?&vi 'tfiS V-*i ■^w 


*#wr t JFtl 


1 ffT 31TW if tfTT Sp^RTTH ft mftfT pFR # pRTfTT ^ ^ 

ffrft ftftr mt *ri |l 

3 W?r TF T*ff Ft Pf S“KlflH ^fjjffl'HIH pt SHT TT ^1 fPritT 

sftr _|4 ttt fit % ?ipt R # wifr smftcf pi fit «f? rr a# 
tt #rr ?t fr^ Si 

4 3r<TT<r # Pm #1 


3 . ?R*r FCRR 


f i pa \ r .jW'jiijj- - r 


^r? ih 1 ' 1 ?r«n sttjtf 
an^r t, ark p an^rl 

67. 7T ifffr «TT h r h<h < i-fl 

(f*nt)l wf ^ ^ a ^ n£f , 

HfWH "3)ls1hhlfl" '4T| cT^ R? 

fWr=nftiTf # *r ^ «rrl 

6s. f ^.i^w tMw sifir^ 
^nfrr cfr #>r t f^t % 

^r -mtm t%p7TT, frarr w ^ :2J , 
afh: afr fur *n^1 afk stmt? 
ffTR ^n?fr m fl 

69 . a?^ focTR if #T ^ PrOf 
WRT | fa rp# TO 7R %| 

* ■ - *J u ■ v ;o 

SR W ^ FR m WT T^T 

I, wg' inraft ^f || 

70. 1 3^ fW^! 5*r amiF # 
3fFrrff 1] # rct fsr ^ff wr T% 
Ff ( wz ftp gR imfi 11 ' Ff? # 

ftm #1 


&£^ 
® IMSHliiJl iii il»lS 


$ 'J>?l | tji 1 iy% , ‘0^u5 ti5j 

■ ! ' B Utd4iK** 


©jiuy^Jk^j 
^ if' *.i i„ i f ' 


71. t STF^r ftfRR! F*ff ^T^T <pf 

3Rr*T # ?TT®T fi^m SferST 

^fr Ft, 3fk wr ¥r ?r, 

jR t% ?pr jiHr] jff| 

7i. ar^ ^ jhjj<r if 

^g|: fc*T % aTJTIT if 3H ^TT 

ftr ^r afTafr sfr fur Emff <tt 

t^lLv^ lAJ^si'Ap-S l^* 1 (i£^ ^ 


i aroftr s^ki^r si%«hr $ snf + *nt fll 

i srr Tffjisrf si^fF «r rr ry # shuhAI 

J sfr tj6£l(l (WtR if aHrW ^ t ^fsifiliT tl 
4 3T4TRT jR RWf % W FTR % ITTSft ftl 


3 . ?R*r FCRR 


C J 1 ‘jj"' — ^ 


*>73^3 /_ 11)9 \ 


33KT W |, 3TtT 5ftft 3RT 
(5515: 5S5T 555) 'J5F 55 ft, 
5555: ^ ftr- * 1 - 3JTftl 

73. ftTT ft 45 iftl ftt HHr ftt 
jPSlt (ftft) 55 3155 <«1 5ftl 

(If 5#1 ) 53; ft ft ITFftifft 
ft 5 ft | ft snsn? 53 imft?R 
|l (ft? a? ft ? 3Tft f¥) ft 
(a4) wit ft ftrT w I t3T 
ft# 5 t? ft fftrr ^nw, 535 T 
5 ? 33 ft jpftt MfR ft 
W fa5T3 ft? 5ftftl 3T3 w 
? ft 33? 3TMT? ft ?T3 ft |, 
5? ftft 3ft ^5T |l ft? ST3T? 
ftifTFT Jllftl f'l 

7 *. 5? ftft 3ft ®nftt 53r ft 3T? 
ftftr 3? ftir I, 33T 3MTF 3¥T 
5T?ft?T |l 

75. ? 5 t 33ft fftn? ft 5? ft | 
fft ft 5f3 ftHj-ftift 55 ft? 
sftft? w ft ft 5ft ^ 
ftnl cT 3 T 53 ft 3 ? ft '* f 5 >: 
I 3 RT ft 51 ? t( 5 > -fiiK '■ ft 
tftft? ?5 ft, ft 5 ? 5 # 3 ft 
ft+l'ftll. 3?5J 33 33T 53 ft 
fft? 3? 35TT ?ftl 5? (5T3) 

?? ftft ^ ft 53 ^ ft ?{;l ft 
5fmftf ft 3TT ft jT? 3? fttf 

I 33 k g 33313 3*513 ft ft.' 4131 

l ftTTT- fttft ft ftft ftt 553 3 T 3 T |l i V r . 1 i| Kf' ,'iif * t * * . „ *9 •* 1 ; i; 
g*a^'j J tu[ - ,' wEJ i^* 


©, 


^ (yl(s^ v*£ ! ‘ 

fi^^w^*SW3A 

it'-l “'iiV If-T^ >+{' * * t^.£, Vfi 

.tttP u tiA) i ' UjJI tiii* ji uvf [ i^U) i 
i/ - ?1 "iftaft * «■ ^“'t, - w|"^ "''h f'r.-'T 

r j . 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 'JJh* — ^ 


4tn U] nffl tot jttjt? nr tot^T 
sfrafr |l 

76 . 'FTT ipl, ter ^ iPTTT «C C M 

ttt ten 3fh (siw? t) ¥Tr nr 
nrcro # srwnr ^r nte t im 
nroi |l 

77. ftete 3 ®f 4* w wr 
n*rr arte smf 4> «tef #PF 
n?n teter t, nn teror 
(wte if nm n^tl n 
nro ^ te iisiig to ^ nm 
tern, sfh: n to te sift ^rm, 
#r n TOf nter ten! nnr 
nte # te j sante tort |! 

7*. te ^?w to if n fn% ;,: 
vti i e ^ <h m 7I spite te tero 
nro to jRtro t nte grr 
tot n t nrnrf to t¥ n? 
wr t if nff f I #r n^pr | 
Tn 5 n^r SiKiig ^ nw ^ ff sr f4> 
TO iiMif; % tot ir n^f fl tef 
snspr nr tor gn ?re sfter |l 


,RT * T • 3 / 1 1 0 \ 7 .j J-' 


79. teft gw ter % tef tot? n 
‘j'wt, teteifte sfrr totot 3t 
pt to n> tef 4 m *j r i * 3 tottT 
* '■ if * ' i . 


i&4' 

r " "l r '' jr i-rfi ' w '\ 

* | ', ■ i *f ^jJ ■i-'/ 

ty?^ 6 -J 4li I j* WjLs^LJ 


SW#uMB5 S*1JG»36 


i tfw % er w 3^r r 4nr r% m ^ rt fe F^fcfr ^r 
3PFt WZ ^T ^T ^TFT TO M 'Oil #T ffRf ^ 

n\ WcT ^fRT f^R ^ W ^Tf ^TTW^t feTR |l 

2- m^_ % ^ ^r 3T^TTRT w> W^ | 3 ^ u4 ^RF f^RT 

W |l 

3 % ^fTOT feR |l sffa R 3rtWRT cftw || 


3 . ?R*r FCRR 


Cy*^ J 1 ijjh* — ^ 


,n * T • * /_ tn \ r •>' 


z&'b^'UPcr, 

j&y&’eve 


5S^' r i3s«J»i6^a.iiiife 


5j-aa^* r ' 4{s ' 


3mn? *PI *R TIT 
3TTT «TC snajn 111 3|fof fa? rtf ^ 

^TTT f^) arr 3T«TTjT «TM W? STfatl 
W WJT ft cPT W<P <# ftm 
3^ ?tl rPTT Wl Pp ?>t 
3P2PFT T^TTt # T?^ - 1\ 

so. ?*tt ?? <p^t 3TT§r^T -r^f ^tt 
pP Tft-Sfcff rTsTT 3% 3FRT 

MMHgR [1] 2 3 (WT) TRT 5fT. W 

TT*T ¥t W Wt ¥T afl^T ^TT. 

\a o ■ 

spsr Pp jPT 3fpn? # 3)*1I<PI'{| ?t? 

si. W (ITT? ?%T) T5T5T Wl? it 
Tif^rcff fr steft ftpn ftp 5r? ’4t 
t ft *pt$ j?<pp wn? 

(tTfa^ftfar) f, PFT $p?Tt TTH 
TFTf TTM TJTT UHlftki ¥TrT fir 
STTT. ft fr?Tt TOT I, <fr TpT 
3faSfa 3TT Tt PR TTHTl : iftr 
¥t *TWt ^TTTTl (STM?) it 
^5T. 3RTT W ? faftpR ftpiTT, 

twr w tr =nr? *pt %tt 
33RT7 ttT ?fa ? ?5gT: ?% % 

{41«pk w* fspqri sr^n? % 

mft T?rl sfa t tfr 

^TT*T TTTfsTTft If f I 

1 TTT3FT 3? | ftp TPT f4t # ffT% ifpRT 3ft f¥: ffftff % 3*? ftp lit 
shtcct iptt lit fWr 3P? ^ fcfa #it ifpnr ?r ttpttt t? 

2 3pfa HIH3fl< % 311% SHF? ft. T3%t fflT ^T % 3TT% %t SfPfl 

3 STT?nJ !Tf J ftp: ^T STTTTTtft Tpnrr ft fTTH tTHT 3IRS7TF |, ^ 3? 
V WnfWl m %t fTTPT ETT3T 3fTTS^PP ftiTTl 3TrT- 3TfcW Epft HfWTT 
(«HwT« 3T^%,? ITwPT) ’TT |W ETTUT ?r4t # f%% STpRPT |l 


•&**&$]}&& 


3 . WZ? 


C J 1 “jj** - T 


52. fqsr IflRT ¥ ?¥ # ;i] WRT g? 
ftt ^ft, ft F|t 3rtw¥rfr |l 

53, Ft fft «r? arerTf # ff (s^rm) 
$ IFFT (Tt£ fFTT a4) gkT t| 
If <Pf f¥ Ft 3TFmff fft treft 

if I. #5tJT FFT srPr^T F*ft F> 

wmt' * 1 * * |, fft ff 

r 4k Fk 31 srml 


e^^Uil^iiljtJ^'i S^'<P 


,s?b‘ti >&&dBte'ga 

s * t " .* f 


S4. (I F=fH) 3TFT F>| FT FFTf 

FT FFT 5ff jTF FT >iTl 1 41 4|*4I , 
#T FT ^RT|nT FtT «5W1'*H 
FFT ^1 f 3fk FTF>F gF (¥F 
F?t) TRTFTf FT 3FTTT W, ?T«TT 
5ft FFT, 5HT, FFT 3FF FfaFt 
<Pt ¥F F> Mk-HfJK fF FtT H 
FFTF fm\ W I (¥F FT) iFTF 
FFT| jpr ¥F (FlW) if f^ift ^ 
4 )f «4l5 fft Fit 4 ' afk 
ff fFt (srat?) ^ srrawtfi |l 
" £’ *i ^ t • t *\s 


cjgva*^ ‘J JV JU 1 
* pj U . ss. #T Ft 4t 5W # fFRT (fr># 

■#r snt) ff ftIft ft ftt ff f 
F^FTTF *41+k Fit WFT F1FFT aftr 
Ff FT.HlF’ ¥ &#TRFt it |FTT| 


yJ'V i J * ■lT v* <; 'iD-v 

®i&sfee$id 


] FFfF TF F'FF sftT F’F # F’FTFl 

1 3TFTF Fftt # FTFT FFT ^TFTFT # 3HftF fl ft=TT Fl| ?H TFFlfW STF 

Tt ^FiRFFtif 


1 W FTTF # Iff FFF FFft # FfrTFF ^ fFFl 


4 FFk gF FF F¥T5 ^t sHWI+lRdl I, sfk F¥TF ^t W¥f FFT ¥¥ 
FF #f ^ fFT 3fFT FFFT. fWt ^t F1FFT afK F 

FTFFT STWc ¥T IfTF W^f WWftFT # |l 


3 . ?R*r FCRR 


‘jj« - T 


1)3 \ r 


st. 3?rsr? <^ff diftr d*f #%■ dnfcidd 
^TT 5fT 3TTR ?dTd d* M$dld 

ddftw dt, sfh: waft t| f¥ 

51? TWFT dtd t. ddT dd # 

4ld <3 p 1 dd> 5fT WfTT Siftr 
awirMf d?r TTpfcifR d£r ^tt| 

87, ^ dd yfdW (dd^IT) dfT | 

dd df 3mTf (W ’sftsfrft 3fK 
dd dtdf ^ ferisrc ?Fftl 

s*. d? dd if H$HUfl SW, dd d 
qTTRT wr •T^t dFnff, aftr d 
d^ ddddSIT fedT dFfdTl 

89. 'K'rt M'pl d dd d T^dlcl dfd- 
(SWT dTddT) dd fft. ddT 
®Pt fedT, it faddd sirsig dfd 
ddTsfld 3d MM |l 

so. dTdTd # df dd^f Idld ddf # 
dddTd +lpM fff dd, fod W 
if d3d dd cff dd d*f dW (STdT 
dTddT) d^dlfd '" *4l+k dt?T #f 
ddT dff d[dd |l 

SI, fdiTdd 5ff ddfdW ff dir, ddT 
+l(*M dft |if dd d^ (ft dd 
if treft dT dfdT *ft d£t 

f^TT 3TFfdT, d#T dd £TTT 
?l d^t # fkd jsgdpff 
dTddT |l dfc dd dd d^t? 
d^ddd* d TTfdTl 

i ddTd dfd dtd % ddd SWT dTddT dtl 


j$&28Siz& 

*&&&##$%. J 


(!? ’A* 

i&*3? u®J 


'ysxw&y&sM. 

eS^SKi^l $■> 
i jsp.p-a) liijji ^ j ijcj ^ j 

Sf * ' *- 3 i.i'' ^rtf Ti 
LJ^l 


i. 

© 


3 . ?R*r FCR FT 


ii4 


«, ffT gW |i; ^ 'TT ?T¥trr, WW 

*ft? wff ?t, mrr ^tt ^it ^ ^nr 
if sim? Sfftft 

■#*r jTRrarr |l 

93 . tarsi wf ^pft ^rt^t # 
(%t) *t, , tt ; ^ fiff^r 

3*K[3<H [Jl % W grR 5TW 
(srlu) ¥7 firm, w % apr 
tfnm ^?nfr 3iTtl (| ^ft!) ¥?r 
f¥ <fhH PTnfr tNT ^r i rsf, srft 
fff tk^l4l ft| 

m. frr i?r ¥ 'TS'^riri^ sfr 
tt ftr*qi strtt fftt#, ?tt ^ 
t sr^TTxnfr |l 

95. ^ 5t, 3TWTf I, 

STrTt ^JT tr^rs 4 <=)[£[ $sKi^ 

^ ST 1 ? 'R "I I , pr*TT 
fjRRPTfoff Sf ^ ^Tfr S?T| 

96. Pm% ’Te.PTT "sR 5ft 1TPR # 


\ E -^' 

J 1 iju^* - T" 


a $&W" 


6i^Q,^ 

*3WKiW*3“t 


^ i , ^cr 


r 1 wJ J^ 1 

4^^ L ijal o lUj jS J 3T^lfl H ,J ^ ¥T '6 . M ?¥Tl 


2 m f#T % RF w fa* ^ TT W*T ^T # 

3lrfc| Nk # WW 3&U WT fe% Wt\ fw SHXRT 160 t g7? 

3RJTFT 3TFTrT 1+6)1 3FW W # jpT # 

W ^1 ^ % it |w ott fa* *tf ^ ?fr ^ki£]+j 

# JJT ft % 3J%T ^ 3TT |l FT W ^TT^f '*T W^tl 

f¥ cfftm *r w ^r ^rm f¥ ^ (ai^UMm) # 

?kT ^ %■ 3f% || *T£ 3#h: w | f¥ iM<\i.^ Cw "Mf ^ ^ ^FT 

im tpt srw ttM $ ^ i^r m ar% ^ femr ml ^ 

?TF ^ w f¥ ^f^rPT # feft ^r ^r 
fWr ¥r || -rt^ftl) 


3 - WZ? 


‘jj“ - T 


M (JTWTf ^ m ^b?) 
'FTRT W, ^ I jtr ipF¥T 
1 1, 3T SW rf*TT HHR Miftrai 

% Upfofa |l 

97. W it *pft ft-9#RT i (fspi if) 

TPPTir- lf fTO^TT I, 3^TT 5fr 
(# #TT) it 3tST 7f>T w 
?fr ^ '9W (g<.fsin) ?r Trail rara 
snsrr? ^ Irnfr ■tt ?tt w ^r 
fS5T #Rl4 I, 5ft 3W CPP w 

RT ?PPclT ^fl IHIT 3ft ^TTT, 

tft 3131? WR Jflftpft ft ft*!? |l 

9s. (t T^ti) m w ? pp 1 3^r 
Praiwi m t Pp gri 3^1? 

^TTcpff <f> TTPT TpT 7c ?f, JpT 
Pp 3131? ^i?lt <pijf <PT UTCff |? 

99. t 31?^ PpcITW! feRT fat ^ftrff 

^T 3T ?ITPT 5TRT ^Tff, 3t?(T? ^t 
TT? ft ft¥ ?T, 3TT5TRT 

rai?t ?t 5pr f¥ gir imfr |i: ?t, 
#T ST3T? cp?TC Tpqf ft 3P#Tff 
^ |lf 

100. ? ?qH ^Mtl nft |pT sn?Pt 
PtRITW ¥ Mt PrT? W 
TtPTlTt fit «T? gr?ft #mrf # 

TT^TTcI P?T ^ Tprf(f^ 5pj7 ¥r| 

^ 'O ^ 

101. rfflT tPI Tf^i Tp^frf jfcf fifr 


WiT : + / us \ 1 *jf!_ 


toJTwag 


®z>$zcys£. 


•assswja 


mssmi a? 


#ftSt^Wt*as3*M08r 


i sr^ri Tff ir*n: fan nr 3f ?t nra $rKi£w (s^f^ram) =f w\ 
ft|Hl y l Pm I fatt TT 3Tf ^ ^Ftf ft?IH SIM <m> f>l 
% srflfti wra % iptni ?ft 5jp# gtl 


3 . WZ? 


r ffTT ^4 /" 1 1 6 


.jW Jiijj- - r 


arat amr? at ara# 

afr an 7sjt t, aJk $m t ot 

a> w‘ : afc |r ah: fera a 
aW at [l1 aw fear fit at 
to fear fear wl 

io2. it tara aiferi 3 tw^ tr ^ sft 
air arwa t h :aaar <fr, 

<m tj^jSlO aW i«W 'TT Tlpt 
gt $ artt aifg^l 

ioj. pit aari? tt iRfr :,: at *ra 
fear Wl TMf t W? fTt, ah 
fata t a a¥Tl rRTT TO URT 
aWTg ^ at aia aht 

3PT fff IT^ |Fft TTf t, rTT 

grgit fetff aa =ff? fear. ah 
$p ua ^ aRaar w aawr ait 
art ft aal pit ga afea a* 
a?t $ faRTt at' t, at jp? 

w % faaaar fha, irft wr 
aWTf fFglt feW 3Tfet 3TFTcff 

at ^anar aaaT t, aifa ga 
apfeafa ar aiatl 


■i, : ' it 1 i*** 

J : j 4* pMt^y ^iyraA*j 

A s^Lu" 104. ?T*TT p - t ^ '^TT 

'WRT t' I ’l l ^TfFT 5ft *fkt 
nmtf t$[ 3TtT WFT, W 

wt i ant*r s?tt 3ftr i arm - TpOT? CHt^i^lg 3T^% «T H^M)| 


2 3rqfe- w ^iTii'^ifl Ff wl 


3 r mi^ ^r i^fr % a^rorc f#r afk ^ (wnf 3T^fF ^ wrt) # 
jpRT |l fpff gwwT #t ^k tor tm* ^ tl 

4 3T#T fclHIHflU. Wt ^Tl 


3 . WZ? FCRR 


-T 


*W -4 / 117 \ L oAi 


frrt ;i: ^ tr5?tt zt, sfrr 
*nv>r erffel 

ios. ?r*n 3n w % Tram n rfr ^rrafr, 
RT f<ft fjRTTfWf SFTfe $ 

TSPTTcT faiR (FIT 3TTT?fr f^RTV 

# Vt f sfk ^ few 

■sflT qTfWT |l 

106. fel'fl' fen ®i|d Tf 1 TTJ dJiti , FWT 

np t gw ^ Htrrl Ptr few 

# ttr n?fer iffer (^t # 

RFPTT): f»T H SRfe ?nR 

n? trhw nR ferrr m nr 

nqn nr ttr rrtI 

S3 J 

107. nnT ran # itr Rnfe ^fer 
nM? n^r sm (mfe) if itjiri nir 
3rr if TRmrft fffel 

ios. nf nwR nwt |, Rt jra 

nnr nr err r? m«r tht Tfr 
t, nw nrarr? trir Rfarat nr 
nWM'R nff RRRT RtpTl 

10 H. TTO RRTf ljt RT |f 3 fT iSflRnTTf 
if sffe rt ancfr t ftl «rm r =Hwif> 
#r ferr nn fann mt Rferal 

no. TIT TW % 3TR ft <3<Hd ?t, feffe 

Tin Rfeff ^ ferfe ^qrr iranr 

TFTT t fa* JTT iRTR RT 3 TRRT 

Ifr t. nra fu? it Tferar ?t, 

#t srwTF Rf fnra (fawn) 

i Wet tm ffeM nrat %l 

i Wn Wr fern (nffr n W£l)l "l ^ I r ; Uc * r ,f V r " f ! '>£ ">■> 

itfyj I ^ ^ »v^i 

T t W ** ' ^ i^ T 


^ ajj i ^T.jj i tslj 


r-' ^ i * " ■*1 1 > -v-t> ^ ^ r , > i l 

4 ^ 1)1 . 


r 


T&pi$3&&#h 


4£9i &p 


* r t l-fi ^4 , , r ' T ,^i r- rf' ’v * 1 *^ y~ 

sys?arfsJW«5^fi*j*t 

' lJJhh; ^ l! i js^U-^ 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijj-' - T Tfafe :ii gtl ifk qf? 3i^- fanr 


S-HIT <H Ifl cff IJT fa few 5H " IS E# I 


IjfeTT! UT fa W ^TTT TT<T 


sfk srfa “Pd T srtrlWlfl 


in. tf wr far tiai’l fa fern fat? 


#r ^ Tfw nfafel Mk nfe cr*r ?r to ■& < i * i fit to to ^r 

O S 3 SK 


’te few wtl far ?t?twt w#f 


fefe WT^fTTl 


ill. §T (WffferTt) TT far Tt, 


W? ^WTF fa #T fa arfSrvrft 


WIFT 5EfTT few WTT, (T? afk 


WtT | fa) ~mw? fa) TIW i; 


TTTT (Tfeft faf WT fa tP\ tjT Tfe, Tfa 3T 'TT sfkTT fafa 
fa wftl ^ ^T Wf fW fa 
Tf 3TW? fal 3nwf fa TTT 
wt . t| fa fair tMT wi ar%r 

WT WT T$ fal If? w TTTW fa 

wff fe 3fW far, fak (afa fat) 
fam wt wfarr wr fal 


1 5?r WWT fa gWWlfaf fat fefafal fan WT |, WTT TJT»W W?T 
WT fl| fafet Jllfe SHM WT far WT fa TTT fe TfarffePT Tfa fan WT 

|1 ak ?tt *r t? afar | fa gwror ar wr ttt f fa wsfa fa 

3TWWft lifl WT jT fa fafelFT WT TST Tp WWT WT | fa TF WI 
TTWT faW fat TTTT 3W fat fa* =pfa fa TW TTWr Wfct TT Tlf 
f I fafa fafar wife 3fk SIT 3TTTT far WT ITT Tfa il 

i- fTTTT WTTT WT crffar Tf | fa fafa far TjfaTT SfTfar fat Ufa TfTWT 
TTW ril Wfel 

3 3pWTfI fat TWT T fafeWT ?WTT W |l 


3 . ?R*r FCRR 


119 


J 1 ijuh* f" r=pni>N if t^*P (*RI 'IT) fftR 
TW UI lift t, 5fr 3^TF 
Wfft mft ft T?ft t. cRT TTJT5I 
Tift |[ 

114. STKTTft cT*TT ftfcR fftT (TRft) TT 

^TFT T?3ft |, OTT «TETT# ^T 

sifter ftft, #r gnt ft tw r t. 
OTT SRTfftf ft snrar Tfft t. 
ftk Tfff w^Tftftf ft f I 

115. «TI ftt ftf *RT? ^ftft, v??T <£f 

^ftrrftaRreT) T^f fw ^ r^-ri i 
fttr 3 |^tf wmiM ¥T ft?ff 
ftlfft srrt |l / J .* f 

lie. (TRT) ftr +lf t h < >1 ift TTft, 3 T 
ift SR ftfT R *RR 3 TFJTI 

(ift RRT) ft ^ "■ft 

«TTT ft^t R?ftf, tTftf ftft ftTTftft 

t. ^ 3ft ft ftftftftl #ftl 


’jK*ia}jseg#£ ft® 


117. ftt tr ti ?ft ftwfW ftftR 
ft Rft | ^ ftft Rft # 
flR | fftft ft ’TTRT ’{ft, ftf 
fftftt #ft #f #ftt Tft ftft ftTft 
fft^T ft 3Rft 3RT 9<ftlftK [Jl 
ftprr it, ftk 3ft ¥r rtt 
^ ftl^TR sraff? ft r tt 
ftcftRTT Tift PftR Tftft T? 1 TSlfr ftt Tftt («HHI^ 3#ff T Rftft) R ?TR RTftl tft SRpJT? 
ftR TftR (ijili.'HIg 3Tf) ftlftl 

l STflfcT 3RII JWrft (fftR) ™ ftftl 

J afftiir 5RT SRftr^R Tift Tft ftl R ft TF ftftfT I ft 5 STMiy TT RR 
ft ftRT TRf W JlfftW 4<efl + ft Tift ffteRTl 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijj-' - T 


RT *rkf 3TTP 3 WHIP ^FP 

$1 

11 *. ^ WT! 3FHf * PRT 

f¥Pft ¥f « ^ t ^rrift, [l1 
T? gr^RI fsniTl^r f #Tf 
■iff ^ , tt ^>r inr 

itidl fr mpt w eM 

3-T % *i<g'l % Pistil 9FT tt! 

i, ° - -y r , 3 __ - 3 s 

?, cptt jfr ^ t^r ^jmi tf 
t <1? 3*r t =f^5T I, y*r % 
grfft 3tTwf ^r ^fp 
fW t.^fr PFT PTWfl 

ii9, STRUTT ! rHT iff ?T fa> 3*T 

pf tW TkPf ffr, ?RT f*T 
pr Spt yptl afk tp tnft 

HW'pl firnr pwt ?t, ?r*n 

TfT ^TT cPT % fakH t St e f>5d 
| fo 5*T fRFT PTTTl sftp 3T=T 
sp^pt § iff 'Pf=r kip tp 
ji|fH»ii ^f TIP PRTt |T p 

st f¥ arkf k tp ^rrsfr, 
fH«i<^3|p*n? pfkff # iTTrf 
j| H d I fl 

110. PTfe fll-£IPI 'Pri M jjf ffl Pf 

jpt ppm |T *fk qfe <pm 
TPT iff PTRT cfT ^3PT k M¥ {|T 
^j PWT tli? p dl f d «p'<d 

t|, ktp ^w+ift p, t ftgr ^r 
uft p? #r d# Tl^mrl 
w-- pnfr =p 4 swif ^ if pi 


$&$&& &&$% 
Lai Jf -* h A J.9 
&** 


^ JUwftl'.olOy I Jkfr* * it t\ J ps 
0-- Jl^u* 


1 3PTT5T pfr yf+HH fsrr TP ppT Tf ¥f ITPpk flST 

fWr wrp sr^f wtpt w ?fl 


3 . WZ? 


^ ■ 4 _ /" 1,21 \ i 


-r 


in. ?r«n (t Raft!) r? rto rtr to* 

jf=r 3TFT UTrT- 3TTU 'UT U" I <1 , 

?jttr TOff rR m 11 3> writ to 
Prow TO TfT ?, TOT TOT? TO 
to? grof TOTO^r rtto fl 

■-j 

122. TOT (TO TOT) TO TO if t 
RT firfr?r [il R TORTRT foRTR 
TO (TOR fTOTT, afk TOT? TO 
TO ?5TO RTl TOT ?RTR RTRT 
TOT? fr TO TOTRT RTOTT 

TOfgRl 


&p,bp&iXu w'JiZi 


¥>&& 


123. TOT? TO if TO?Tfr TT?TRRT TO 

fTO I. TO i% p 31 


1 umtu # ^farter pit |l «rt ^ # g? 

# TSRTW *PT 5 ^ pul RRT U WI UT 

uwr 3ft % fern ^r put # uk g|? prru 

ten! 3 ttu w feft ur uupftuT u uwu 

fWl 3iraTOSfT TO TO g? ffp TOTOTO TOT 3 RT?R fRRTO TO RS 
fTOTT TO^I 3fk TOT TOTTO? 3T^f? R TOTR ?TOT gTORRPTf 
¥f TOR faro^l ^TTT if t TOgsTT? fRR TOR MHlfRTOTO gTO 
STTOf #T Rt RTf^RT ^ TOT RTfw ?t TOTTl TOT if TTOTR R TOPt 
R TOR R* TOTOTT R RRTR TO faR 70 RRTOf r 3 TRRRR TO 
fTOTTl sflT RR TO RRFrfR RRpTT? fRR f#T TOT TOTT &RTI TOT 

rf ri3to fror fro totPt w'tot r3 r sTtrol g£ tow ?trr 

ft gjtTO TOtfaR ?f TO TOT TJ? gif! R? 3rj TO TPJSRT t ft 
RfsTTOTTO R TOTRT TOT TO? feRTl TOW TO TORT? TRTftlR TO 
Rtf[R R TOTR TORT TO TOR Pro TORRTOf TO TOT TO TOTOTR 
TO feRTl fTO RRRRTR gRTORRf TO # TOTORR TO R> RR 
^T TTOR TO TOTRR <f' RTO f?RTl (TOT if TOR R3TO? 3#% R 
TOTR Tft TORTR R?RTl (RTOfR TOftTl) 

2 RRTR RT TO RTOT TTRT TO ?lf'TOI R '4f TOTOTf fTO TOTO % 
RTR RTfW ?T TORT TOTgTl (Rf(? RTOff F^TR 45SS) 


3 - 


*FPT - 4 j 22 \ i *yX\ .jW Jiijj- - r 


3^; STfSTTf t ¥7t T^T, tn% 

^ ^ HjW Tgtl 

124. (I S=ft! 4t HR WK) 

3TH SfTH tTTR HTHf t TfT 
*|i W g' 1 -? I { H? «PT 'Igi 

t f¥ 31WTF (P? (STFFirr t) 
3tnt |*r #r ^5 tr i rfts"rff sm 

RTTiRr 

ns. ^RTf [1J Tpf? $pr ?Tpr ttpt, 

trtt si i^i Wi -Ci T^tn, sfrr h? 

(tTJ) fJ^Tt W RRtt ftft 

or -»|- | ^ HFT 3(7 TTH. cfT 

HIHHcK $pt (#T ^t) 

HTH eTjTTT faTjf 41 tTH *bftscll 
§RT RTT4^T ^TTl 

ns. aflx 3n?Tsr ^ 57T H5f 3 * 51 ^ ft# 
sfpr fw wi |l sfrr 
sifo fjeff nt Rfcfrr # 

>• 1 1*1, sftt TWHR 7TT HRR ?HP 1 1 5 

<fT ^ W t I, 5fr WHRTTrft 

(TTHrrtl 

127. <nf¥ ,: ■H’lftiil Ht 7?F W7 

HtJ ?, 3(W ^7 Iff 3TTJ7 |Rr 
aww HTf#T |t 
Rltl 

1 snrfrT ^THT 7TH#T HftT |l 

2 STH# oH HR 77H7 3R if, 'EfnSt HT ftp 


©ti> 
A * J . *£ J .F 


u>j 
JVlj 7 m ft 

irfsr* 


V'' 
n‘& 


®*sa-rt!- 


G 


efni 


3 ^TRT SMTo bKT ^T fapT ^Tfr rfjf^ wftv?T ^T W3 

ffe 3^k fW ^TfTO ^r ^| 


3 . WZ? 3 TTF 


-r 


ns. | ?^ :i1 Pm # sift ^ 

^tf SffiT¥R 'lft,5T3Tf ^1^ 

?fr SfRT ^MHI *4l+k w 

^:, ett ^ [)1 £, wf ftp *rf 
s^miO tl 


• „ *|TM**S ^ * ,T "1 


12?. 3TMIf j{t ¥T I jjf *pf STTWSTt 

?wr sroft 1 1, q? fat ^ ott 
wK, #?; fat ^ tl crar 

JTiWTf 3(% STWtFT ^TRrII 

130 . t -&-H l -1 WTT! wk 3R 

W ®TR [4] ^ Wttl ^fSETT 3TW^ t 
Tt, rtft *TTTR ft 5TT3it| 

131. cHTT -i fl arffa t ®ftf tt 

«wf4>'<f t fat farK # 7irjt || 

132. w*fr 3fpfTf sfrr t* 

sTramfr T?t, fife ipr Tt ^it 

# SfFtl 


iX&di&dfe *&&&£> 

t£US3M6^SM^i 1 X4 


J ^L — > JjJ at-.l * .jSl \ C ■> *'. j. '_- .'^ !• 
m. #r tot% hmffr # m\ #r 
^ 3ftT 3TCRT t ftfT, 


iSiiJ S ft* - Ji'iWvj 


1 TOfr UfsTHIg 3T^% T FFR W" TOR t W3T ♦ TTOTOT FF W 
ft% f f¥ | ftofe ^rgm mr ftFt tot ^ gr ft Rl 1# ft ff toff 
wfTi (to^f gwfr - 4ss9) 

2 3TFTF RR FFTTOTT FI 


.? Fft rniftr t TF RT^I 

4 RfT #T WTO FT FTR R TOT FT| TO TH^ F^T TOR *T 

wr faror to-?ft|. ^TO#^m^rsriF ^tof srm tl tot 
siifiwftdi # ^tott FT TOift |l mi mi tot tor m tot ft ff 
f¥ TOR TOR F TO*TT ; tFm TOR R&m t TO *MT TOTO 
(t%) |l fft TO%iTOR # m m tor ^T toT Ftfcr «SY, w mr toto 

IRTOT TOTT t ^TOT (TO STTVHm JF ^ TOR FT TOR TOT ^ flRl tl 


3 . ?R*r FCR FT 


J 1 ijJH' -T 


-fTTT r ■ 4 y' 114 "\_ i .jii 


fart ^ 3 pmff ttw 

Erefr#j[w|, % 

tqrc |l 

134. »ff fjfatJT fTW SfflftcIT ?STT 

if 3R WTTf T?cT ?, TT*tT 9PTET 
, ff ■'ll? , sfrr eT] J il ^ Tt? 6TRT 

WT RW WR ^| aflx 3fT^TET 
fKHlftsfl ft ^ft WTcTT |l 

US. sftr 3fsT ^ ^Pf? sTfr 

wr. stT^f, srw spRf wrr 
^cfjNK. w*. t, ?fr 3 mtet wr 
TT^ Wfft t. f*FT 3 RFt TPTt $ 
fat STW URTt |l ?T^TT 3tWT? 1* 
ffRT jff THTf TT SHTT 

fptt iFpT fMt TT 5TFT =f?t 

C\ 

wf ^rft TjftH 

us. ¥T yRr-tiH (PRtTT) 

TF FT gR ■# iRT cTW f$t RJT | 

fjTT # w%r t. ftrr t 

#r. tfr WT ft W*3\ I 

tk+Pfcfi ^r w yfaw? 

137. ^3T ft IT^ Sft ?ffT 'J'T'K j(T 

^ppt 11 fi tnr ERtfi # Ptrir sftr 

^t f¥ SJiHI^I ¥T WTW 

#fTT Tgn 

13s. ttjt ('psli'i) sfrnt # fi-RT WIRT 

?RT WiT 3tk T*¥ fWU | 

(3RTjT %f) ^FTT ^ fvR| 

1 3|? #t l KM4 HT Tf ferrax 

afer wt iwl (Wjfft Jpfftf) 
*■ -la 
'CJ-jr^-'i 
A/* *'i i* l 1 * ^ * r# f j l kTii ■'■ /- ‘ ii 

i>L*>7Kw3 

<■ * I ' i > 2 C ' |.r.r *5 i 1 t- ! I i -- 

^ HV 1 ii? *Ji -4 7 ^ 1 ! 
^ T^T ^ | j 1 -d 'l % 70 


3 . ?R*r FCR FT 


^ - 4 /' 125 \ i 


L; j**’ J 1 tjj-' - r 


1*9. (w 4 TITO t) ffT Pnfa TOTT 
a' 51 'fll "T "ill sftr g^T 
totMt *rft $nr ftot 

tott itl 


as 
140. irf? tp| ^rt TO TOTT I, to 

#t (toj ) 111 tot ! *fr to 

TOTTTO TOTO TOT TOTOT || rrqr TOT 

to ??t ttMT # flro toto* 
tito 1 * 1 |l TOfTO totof tot 

TO TOTO Tf (J] 3 f[ flTO pfR, sftr 
§TO f t TOTSfr TOTTtl #T 3TTOF 

3 rwrrofoff t gff tottoI 

141. TO*TT FTTfTO WIF TOT 

TO fTOTO TOt t, 3 fk WTTO 
TO TOTO TOT ^1 


<f m H 


* *■.* ^ * . 

&%yp\£$!k 
i4i. TOT TOT ^ TOTTO TOTO t fTO TTOT 
# Wl ^ W 

3 TWT^ ^ (’Tft&TT WZ ^) 
i|l m 1 Ml I" N^H cJR TT ?T 

iw #1 M W^fM 

jtftt If 
143. WT gp #f WHT ^T [4: ?t 

wrt 

w t fr srw <ft ^ ; ^wf t 
^ f^RTT I, m T| fll 1 H ^ P W^R #?: # 70 RftrRTt % pft ^pT ^T 

3 |tT || 


i 3rNt ¥*ft fWr # #rr |Rft | h f¥# #1 


.? ^nrh" ^ # Wi r v ( 3 prR) w*. II 
4 w<m mi$ |t ^rpr ^rl 


3 . ?R*r FCRR 


116 


‘jj“ - r 144. TRT f, ft 

H(ty "IgA % it ■gT ft. cfr 
~m nfc =nr 3T^rr w 
Tjt, (ft RT srrft ^rfV*ft 

t- 3R [li f*R 3TT3fttf RTT 3ft 

JT^rft irf^ff ^ RT f*R jn^IT, 

<ff WI? ^t ftf% Jfift 

yf^T 7TW, afk 3RTf sfDET ft 

^Trff ^r yfat-H W^T ¥t7TT I 
£ 

145. <ftf VTuft ^TT ^rft 3ft arfsTTg 

3TR-rf?f ^ 1=1 >11 AT ■Jl Id , -dd 
^t sff^T (RtffTH RT*T f , 3ftl 
3fr Rnft¥ yRiyxH ^Enfprr, tpr 

3^ RT if # SfiT, cT*TT 3ft 
i HHl*t> w yPr-hH RT^nr f^r 
3*T if ft fitl sftr fit 
^t ftET ft y(t14iH 3*t1 
M*ssstjpm5 

%k$*y *>y m p 

* « 1 1 * y ** y 

Jf 


®'AXJL II; 


145. frd'l ft ?Tft 3 Md *fFT 
fm ^ % 3RTf ^rff f gs 
fW. eft Wi 3lWf ^t TT? ¥ 
aim r ^ 4fT?pft gt, h 
«Ft 3tfc ^ C^tf ft) ftl fT'TT 

3fWlf 34dldl % 1*T ^RrlT |l 


s '-l ,, f. y y-i t ■•' t -. + * «* t Jit's 

uUi"^! 4 " J« 4^ ioHw.pl 

^aiStaSiiiUjC 4*%&= 

© (yjK — 111 


1 mk ^RFT ft ftt r ±TRTft ^ | f¥ Wpf ^TFT | ^t 

^ ft ^RTRT gt ^TTl ^ ft 

^ tefr Mrfr it ^ ^TTrf 7 T^T ^ TT^TFT) 

TTR M tt^T ^ WV ¥T ^fcT ^ pWi ^rTT? T TT%| ^ 4 
¥fT f 1 ^ 3R ft ^TT cRT^^'fPh'tT % WT 

3- ?T^TfT) ^ rfT TTR W If" W 

I ft gat 7 rWr ♦ w -3TTT ^r 4t fer tor ft |l ftt 
W p- # fftft ^r ^T ? 3?R SfTT ^T# TFft ftt 
^^TT? 


3 . WZ? 


-Y 


*TFT ■ 4 f 1 27 l fjii 


147. ?f^T ^ KTT f^ 

^r ^T: I f4TTt 
c^rft F*TTt TFft #T SW 
*R CT*TT fWT Tf RTTft 
3ffir M, 3fk pifTT M 

=nfe # (W 

pnft ^twt ^Kl 

i4s. <fr ami?' % ^r ^ *rcnft^ 

y(cN«H ^rsrr yifeud (y < h|+) 

^t wm yPd't.H w <r 
forr, w 3 tw <h d>W4i t 

^TcTT || 

ns-. | ?ttr ^wt! ufc 5*r d’lf'tifl 

^r wr Trpfr»T tfr 3? $pt jpsrfr 

rrfgqt ^ W% TR ^T, sftr JJT 
ftR t saftr if w srRftftf 

iso. 3#^ 3TWT? fFgTTT | <T**T 
^ t STEjfT flgl'*(<l> || 

isi. sfijr enr ‘pifWI # feft 4 

d^KI VPT ?rr, ^ 

n» ^ tt «-i i ^Ti 

«rt tor I, fW w sra* 

ORM) 3raT? * ^ ^IRT I, 
sftr i? ^T <HMK1 r 14 t t ! |>, sftr 
^ W ft fcr 3TRM I? 

151. sPTT 3TW^ % f«T t 3FRT 

*rsr <r ftwiT |-, 3j«r jp 
3*r # 3R# t si ^ 3TC Ll] 
Te> *f, qgl cPF ft 5 Sf^T cR % 

i srflTir 35 ^ ^ 3jRfW spifr ifi 


^®ISJKJ3Uifei«5lfl3 
£&, r ; ;^ui« Wj k£»q 


i" s *> * r^f -t il * i't j * . f t 1 \? 

w[y l^ou ' i— 1 ■jjii.ji^ o 'j ^ * \ r ^ J lS? VJ^ 5 


>j'. j l 7 ^ 1 -' i i ' ' >if ^ 

.Wf 5 jr**v y S “J'J 1 iJu 

■ _ K- 3 •* f r * II ^r 9, r f* r * v ** * ** 1* ■* .' k“j | 

UOkJ 


3 . WZ? 


‘jj“ -T 


ff-4 y ns \ t vAi 


ffftctt [Wr41, fft (tff #) 
Fitn 11 if ffte ft Rwr sffr 

aT^^TT ^t, ^ FTFRT ft 5 

ft FF (ftFF) feriT 3t fFF 
fT FT^t t, fT t 7t Ff 
FTTTT FTfT f^FFT w" FTF 
'-KHI+ FTfT |l far ft FF 
TT Ft7 f?FT, FTf¥ fft FtRTT 
t, #T ft JiTRT ^7 f?FT, 

FFT 3TMTF fTTF FRTt # fat 
FTFSftF 

153. (3^7 FIF FTT) FF fT F% (FFt) 

FT 7t *t. Ft7 H < 

. ^ " !, «— 1 * 

FT Ff 5 TsT Tt F, FtT TfT 

ft fft tt 7T wrr^Tt t. 
ft '(fm? %) ft ittF w F^fa 
> fl F f?FT, ctlRp Ft fT t T3T 
FFT 3ftT Ft fF ft h|fi FTT 
FT FFTTftF F tt, TPTT FW FTT 

fr gNw t. Ft ft ft t| t\ 

154. tfT fT FT 7 II 7 t FfFRT 
FTlfTT (tf FFT7 #T Ft fft 
fT? ftitF 113 Ft 3TFt FPfOMtT "f-T, - ' * f i 

sfr.’i 
1 HFTrT Ff FfTTf % FTF # FIF7T W! FRF F^t fFFT, sfk FftfTT W 
SR TffFF FTt # fat 3TFFT RTF FFT few, FT T7TFF FF FFTF FF 
Wl #7 TTF Ft F7T frTIT TT FTTTFF FTt FF FFFT fa*T Wl 

\Ji 

2 HRR{ fsR Sflfer | f¥ $m\§ 3^% ^TTT^fT ^ ^ 

f^FT #T ter fRT TT Wl WT. W Hilfcl'd ^ 3TT 
TFT, t ^ 3JFFT |l FW ?T^t # sTTTF #T 

Tj^| (TTf^ gWTfl -4561) 

3 3PT TRT^T if^pll^ 3T^ % ^T: ^ F #5[^ ^t| rlH4K 

1F% ^ WTft #T # ^TT S HvT frRrT i^TTTrft #T ^TTTl 


3 . WZ? 


-Y 


^ fftft? srTftt * 1 ^ |? 
fttl ^ 3?^T£ ft? ^ft if srrrftr 
ftiflfftwft ^ ftR ftR t| fti 
teF ^ ftf ft fa w erpt ftf 

W WSpifTT It (| ^rftti) ft 
ft w SlfcpFR 3 TrTT| *Ft |l *ff 
STTft TRt ^ ft) ^TT T| ft 3FT 
^r ■jfc'i’ wr ?| fti ^jf 7| 
ft fft ?ftft eptitt w ftt srfiRFR 
|)ai , dt Rft *rf^r 'Tit sttt 
^ ft: srfft TR 3nft gxf if T|ft. 
(R 'It ft? (5TTR if) RTT 
TJTTTT ft^T |, 3FR fftiR |tft 
ft? RRt =# sftr ftpRT ilTtl ftk 
?nf¥ 3MT5, 5ft fffft Iftpft if | 
3*r ftft Tftw ftl crt sir 
feft ft | 3ft ¥T ftl iV 

3TWT?- teff ft? ftftt ft JRJTcT |l 

1S5. RTF: ?PT ft ft PTTf ft TT 

fft^f% TRgn lift ft? fftft ftf 
ftft feftT, 'ftdl'1 ft ftft ftft ftft 
ft? f?f ft? PbHHI 
tWj fT«ft STenfT ft STTTT 

^rft fftR tl ^Tftftr ft mrz srfft 
SPTTsfH || 

is*, t IftR Rfttl ^T ft? TPTR 'T 
{ft jTTftt ftt ^rfftR! {ft TTft, TRT 
3Rft 1 <TT#ft ft- 3W qRT ft |f, 
ft*RT 55 ft- WT fft> irfft ^ 

g*lR Hid ftl it (ft W H<ft sftr 


'RFT ■ + J' \ 19 i ,j»i 


(?r|tF g^Tft -4S62) 

1 w ftftr ftl 


S$$t3&#&&S$jlt*3ti 
wassa MatS&Wi 

jtwS&'yitas ^’i' 


0«a»i53f Hjn£3&2t$Z 


'Se^sS 

(SSfi^ISlSCfflju^G^uSt 

ljj>i ‘•iii'i^. jft> (j,*8 ^ J «U 


3 . ?R*r FCRR 


‘jj" - r 


HTT - 4 J 


'T *rft *TTpF ^ 

ferf tf 1% WR ^RT ll #T 

3»!WR ^ T'<,fll rlRT Tfrrf 

I - , 3flT ^ft <pT ^7 
^ ^ ^ TfjT §1 


130 \ - *>' 


<r* * x «4"*sr* I' /k) - .1 ^ 

>flA<Q) UJ >kJi | ) J 


157. 3TT Sf^Tf ^f TT^ if Hl< 
fMt snsfr 3HRT ITT STTSTf. rft 
3MT? SRTT ^ *T | 5ff 
WT Wl |l 


* ,J*W I 

i'3 H43y J 


iss. ott $pr ht to jttot *tr 
*1$, <ft # MW 

i^TOf ^TOPfl 

is*. 3M? TOT f>T 3TT 

TO fro (FSfft^) {ft 

to, sfrr qfe sro cro 
to fro % (ftfr, ?fi ^ Jin' 
tot $ ttott toTI to: to? 

TOT TO ft, #T TO # ftT^T 
TOT <£f TTTTOT TOT, TOT TO 
% '4t ^TTTr^r # TORtT TOt, 
r+>< TO *pl4 fl'PvH tT 7ft 

?ft TOT? 'R TOtBT wts\ 

Sipii? '*i <i ti i R3^( ^mi Tt 7RT 

tottt|I 

iiso. ^ TOTTsT <p?ftr TTeTOcTT TO 
eft TO TO TIS 'Igl 'll 

TORTTl TOT Jffr cFpft Tf^IWT 
^T Wt, eft PfR ^#T | 5ft ^T 
^ RS^TRT d <-^1 -0 TTfTOcTT TO 
TTTO 3RT: TOM wr TOT? 
iM&Z* 
Jyf3i£y» £i&ysiU££ 

@v$0 


1 SfiTTtT ^TT Flt^rat % Itiq . jfr if TTTfjf^ ^ iffif Tf^| 


3 - W 3 TTt 5 WI 


4 / 131 \ l ^ 


-r 


TT iTTfHT W^T ^ll^i 

161. fwft f^rq- qtrq- ^ 

f¥ wxfrn™ wl grr g) 

^T^T^Tr^T c T^ i II , y<i4 ^ tW g# 
5TT^TT PTFT g?W wft #T gg 
WTT? W SR^T y[ri+K 
(WXTT) f^TTT gi^TT, cf^TT W Tf 
SFrUMK ^ P?W WTOTl 

162. <ft wfag^ WljT ^ WWT 
=f5T WIW ftw ?f W # 
gWT ?t JTT^TT 5fr 3J53T? W 

sftu 1 * 1 gw fwr, sffc gg w\ 

WW gT¥ |? 

163. 3TW ^ W W # ^ftFTT |, 

XHTT 3r3T^ W ^sT lJ T^T ^ jTT 
'F? W ll" §1 

164. % ?FTR WTf TX gWTX 

fow | f¥ W if ^ If ^ 
tp* Xg*T xfjll , sff ■dfj % XJT*Pf 
W (gWl?) Wlff pXT 
|, afk gif gs wxrr"t ctstt 
ggf OjsfTT) sfrx 
(gw) # Pn5Tr I, qgfr 
t;-- *■ p ,*! .’Vi jJ' 


vvfe, T&W&kt&g* 


f> /»* ^ JlL'i 1 ."t (/ i +*jf 

tUj Ji 4ll lLkJj^SNiitS Jfi ft 


i&Sl&i&fei*SteL 

i* 1 iS^AS 


1 % fer # 3TW KTR W^: W*. f™ % 3fT M f¥ FT *T 
q|%jfr pt *m ^i^iHd^r *pt eft $ ^rt, m 3t ^ 

^ f^F iPT ^T 4% *fN MM\ f*F ^ % d ^Kl ^TPT f^H^ldl t 

^ *F^T) ^ -3^NcT TT SRftT T |? 

g^r #! ^ ^ teft m ^r 3rr#rr |l ^rk w | ^r 

^ ^ ^PRTTl 

2 ^nrfe" t n t ff' ^ ^frr w! 

3 WrT «TFft % % SH^TC wr W £FWf t| 


3 . ?R*r FCRR 


- T 


-4 / 131 \ i .jAi 


igR ^7*T If *tl 

165. ?WT 5T5T pr IT^ qf^T ri1 
5R f¥ 5R^> JPTT 5^% 

i|mui m , tfr p - t ^ ^tt 

f¥ d p If iTT d^-tl ? (If 
■=T=ft!) «Fjf 5f: ^ PgR W t :,; 

strtI *ppt If spt? jfr ^ 

|l 

i*6. ptt Rt It sjtpt ?t Prfr^t ^ 
*rrp- ip f=rr p tt: snf, 

?fr w sp?f t# 3rpfH t, 3fk 

difa> R? 'Rtr in-it mih ^| 
1*7. >ltT dlPt> \JR j|M 5Tf 

yHifa>+ tl Mk 3R it wi w 
ft spit STMT? <#■ TFg"lf J5 
IRt, 3PRT T¥TT ^it, eft pjt 
if % sift ifR p fjtRT 
^TFIcT eft PTJRf cj'^Rl *PT tctl 
Rff RR fpT $*IM R StfERJ 'TjVb 

pfrr «t, p 3jpt gift t 

(ini If d f 1 <ftl RRT iPT?’ m d 
Rff pT 3TfSJ^ 3TTPTT «TTl 

1*8. t (ft SRt Rftff t pi, 
S^T ( RRT 'ERf if ) 3pffr T$ 
Pt: srft Rjf f H I fi ^TRT RRtf, 

RT RTt R^t ^ift! (tfpftOpr 4t' I ^ i L* (*y>( L; I (>j 
[$4v* • V ’ . -v y j i sprfrT jj? $ foil 
1 SRf^T R7 # fPI 


J 3RT5T pfft pjt WW R PFT # 5TT%RT WJ fattR RTtT # 

rrr sfRr, Rf tjRtSrt ft ftp w arrl 


3 - ?R*T TOR 


-r 


*TR .4 fcRT dt ^cffcT t [li 3^ 1ST 

hr *fr, w hM fTI 

its. WT HTJTF # Rf if HR f^T 
•"PT eft ?TH HR RR HR |pfT R 
Wt, Hf?¥ H? ^ftTRrT |, w 
TO HleH^K ^ HTH sftfMt 
M HT Tf |l 

17». W3HH HHH 1 3fr HisTT? H 

HHf 3 THft 5 Ht if HRH Mr I, 

sfrr HH ¥ TRH W (gf4l) 

T$ f 1 3 ft HH ^T M M, 3 H H 5 
'ftd ti| 7 ? n 4 I f¥ 3 % ¥tf 37 
- 1 $ flHl, sfk HT HfT H¥*fTH sir'll 


> %t , p\-' J, f ' 1 1 > ^ j - *al * * ri. £ 
1 '/ * l VP "i 

l£& 


,T" 


m. TJ TOT? # <J<W»K 3 ftT TOR 
^ TOTOT TOT ?r || TOT 
w TO TOT? TOR TORT TOT 
gfeRR TOTO T*St TORTTl 

172. M-C'H TOT? tIt TOR 

p TOT f 4 l^lf r4 ' f$TO t TO ^ 

1 aerqftr TOT? TOFT fr *RFM ft TOTOl 

2 TO?kt TOT ^fFR #TTT TOTT |? F^R # | fTO TO T? TORTT? F? T^TTO 

^ TffcR w ft tof? t aSk =rf sfrr # tott tor ^ fror tl 

(T^tF H'lRTO F^R -1S87) 

3 3t#t to grortftro ft frr? sfr to4t tor # ^tfro to |l 

4 TO TOTf?R ^ t HM TOpR g? rft Tift? ft 30 ftftT gT "ftFTTO" ft 

fro wfft tofr to? tot fftrror fftrol to tot towt t tto 

TOT TORT Mt ftt TOT ftTOT "FTOTO TTO 1 ' TO T TgT fro TO TO 
TO TOT TOTI PR fTORTO TOR TTFto TOT I W "TOR t 
TO 3 TJ 3 T^% T TOT # RMf ^T TOTFR TO I fTOR ^ TOT t 
tTO TOT # TTW ^T (TOTOTTf T TORT) TT TOT W| 
TO TOT^T T TOTOT |l 


3 - ?R*T FCRR 


-r 


rfrTTT ■ 4 / o 4 \ - *j*± 


qrqm 1 t|^n\ 

3"T ft W j'T T K1^ N'el % 
pnf cT^rr (3T3Tf ?t) 3t, 
TTfT yld'+^ |[ 

173. ^ ^ ^jFT I, flR- 1 wmt 

^r w f¥ ?Firt 
Ottj) % prfar 3 tpt m) wf^‘ x 
fcwr |l m- ft ^ w 

% # iRpr qt sfk sifw 

H 5 ! 1^41 , 3^ ( ^T *T'F I ■ fi ^f 

Blip ®ra c . sfh; 

WT ®hiH fl 

174. (W 3fS[TF $ ^ ^TT 

w ^ttst [!) ^tPto |*rl q?ff 

pr q*fr qfETTl (WT sirsif # 
■^TWT TT 3ftr SflSTl; ^ 

^r»fr?T §1 

175. ^ 'ft?TFf I, 5ft 

^r^Tfrf^rift t ^tt w I, (ft ot : 5: 
t q t*t, (T*tt ipfr t ^tt i# 
W ?TTFT Wf ^1 

176. ^ q«ft! SfPT ^ W[ TliV<< 
3 <i^h q 5fr if 

I. q? 3 wt? qt ¥tt 
^ ■qf^T *r#ffl stsnsr 
| siifeKd (hwH) ff 


■> ^H*jS| " * f * l4 "T S* , j t f *'* »4 jP r ■'< 

>r 3 ifc I 


ssesj&si 

jWjHQ lyegS^S 


ir 


3 


f^ipwii &&*!<&& 
$&$&*$& 


rJi*^Z9 I' 1 ''*' ■far.*. 

V.p^hrjf I Ucf,-<V j 5 ' 


1 arerfiT Sflf q qw 5 |Tt TTF t ?fNT fa a^wqi-fl # TOT ?t ^Tfa 

IT 3 f^T 3 iq^TT qr qr 3 fT?W®T qi? # ¥T 

km ^Tw, ^rftrr m ^r f^rr^nr fWI (^mTi! ^g^t)l 

2 w m%" ^r |%l 

3 wm firsFRifeff tl 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 ijj-' - T 


TR RT ^ FR F TOTTt, HR 
Hpff ^ ffeT^r "EftT R-RT |l 

177. FT^F: frR[f *T RR $ 

^Fp Mfc IMfT, w RRF Rf 
Rff ?TpT H# h|RT Hf[, tTRr 
Rff # (^ pRFfT HTHHT |l 

178. ift F'lRtK {(T 1R, TO “Rift 

TO H HRR fo pHTTT R Rt 
3RFT [lJ §HT R R Mr 3RBT 

I, W if to hf fMr 

TOFT I Tt t fa R 3> TOT [i] 
3rfTTO fr Rfif. CTRT # [r 
SWM l TORT tl 


FjT ~ 4 / 135 \ -*j^ 
iiliSlj* ' 
e^TKKSiSSS&S 


179. 3TWTP ?RT H^f | Pf> RR W 

rT h# {tott} to ijfe %, fror 

TO RT t. JR rR TO Rf TOk 
F 3f?R H TO ? t <S?R 5H7S1 Ig <TR 

(#) nfr | g^jR (TO^T) 

# 31 HfTO TO:f, afk TOR 
3Mp ; WI FfHT if H (Rtfsr TO 

toff to^t # (Mr) (Mr ri| 

TpT Mil |l HR Hft ip |HR 
FTHT. sfa: siwi'g H s T'd T^T, Tfr 
Hpk f?PT TOT yirlRH || 

l RRffT R? TOlfP gfTOT tFTl 'RRt 4 TO | Pp TO TOR # TOTO. 
TOTOR, RTF TOT TOTTHR TO # fTO FTOR TOT |l TO IF H 
‘JIW FHT Rpk, TO FTOT fP W TTTOTcTT pTO if 
|| TOT fr RFft | TOT FTOT Rt TO {fT ^ |l 

l Fjf RFlfaR fRR I pp ITT W % RRRft if W RFT FTTOT 
Hfd+ gt 4Rt ?i 

3 3T4R Rp TOT \ f¥ 5FTF TOTT Fk F%F ^RTTOpt |l 


*%$&&$«& 


3&& 


3 . ?R*r FCRR 


J 1 *JJ“ ^ 


+ / i36 \ - 


iso. rf ^mr ^#r rf ^ *it $&%>& 

*f {^t)^fr I. 

* srai? Jr^T^ran^^r 

T ^ 1; ^^Utii'^S^Vja 

■# fsw 3fw ?, rtrf ^ ^ 

# faff g^j |, teiif if 
WI f*PTT |l W il?T^ 

^3R % <FT ^R- 11 5RT IW 

^rmTl #t srrw?iit ?trt iiRft 
^ jffTRT (3xTnfif¥R:) 3TPTT? 

#* sl ft# |l RSTT SffjnjT ^fT 
rr tftr ft rtt t qfW |! 

1*1. 31 Wig R RR Rid RR tft fT 

r^i f?= 3fwr^ ferR sftr 
?R y# 4i |, R^f % Rf <p? 

^ |TR R^ f^RsT Rif, sfrr RR R> 

R^Rt # R%T ^TT ¥7R ¥f iff, 

RRT R^ST f¥ S?R ^ RTRRT R¥tl 

i*2. RF jpfltf R^Rf RR 

I, rrt ri^ht if 3rm% rrJ % 

tfPw 4t 3lcRMl(i R# |l 
1*3. fRRff ^ RRR: STMT? if sF *T 

rrr frrcr | fa f^?fT T^r rr 

1 3f 1 ssn?r WR SJRT R»t -d'-dld Rft ifal 

2 fartr if rr Tfaqpnf ^if farm t fa R*fi rrwij 

R RfRR % R>p faR RMjf % RR fall If, 3ftT RF TiR RR R¥T<T 

RfSt RRT Rf ypm ^ far RR RR SIR 'Ml RR =RI Kdl -Jllinil, Rf RR 

'JiR'irl 3ftr 3 % rrR RRF f % rr*r Rrt, rrt R* far 

fa # dl-fjKI W| t d+gKI RR fl (RftF ^WTft- 4S6S) 

.1 Wr RRR # f^R R^t »T#RT RR RR WTlft EfRTf 
4 RR RR Hffejff if ipff ‘4tl RTF RRRF 31TW: 2S4) 


^i^StegJiOySii^iS 

#&&■&&$$> 
i - *nf an# s^<ih 


^ 5fsr 5*ii^ 

*msr f$t sfftr n ? srf^r 
w LI] ^rmi (t FFftr) sift w 
t Pf ^?r fT w ^grt ^ wi 
frft PrenfanT 3ik «r? 

'*T T 3^1 g*i F WTl iff AH 
vJ-T F^t ^TT F*Tf FK 3t, Fft 
|pr ?st <tT? 

1*4. Pt>T rffe sF^f 'i ■*■ SIFT 'FT 
Sf^FTT IFFT ITT 3TFT t ’TfFf 
^ FT Tfl ;H£HIA| TTtf 
t, TFT flft fwrfw F<TT 
(3TFFT#T) TT'T 3fT7 WT5FF 
FTTF^ FTT^rl LJ - 

iss. y cT tf yi»ri FT hIa FT «w 

wtt |l sfrr grji grgrt (wft 
ft) wr # f^r SRTI 

fern TTT^FT Tft (3TT %T) 3fT 
arfor to 7 fT =fft fern w 
aW WT if TtST ft W\ ifr 
f? ttfttt ft wl wr TfmfW 

■jflAA 6TM ^1 H^tl ^ fcTFT 'jy 
T^T |l 

iss. (? irh tutti) arr crqrr 

tftt # d^iCi fIrtt stfftt sft 

TTFFftl tffr cHT TT 3TFFTT 


’’FT • * / 137 \ - -j*' ^ J'‘j- - r 

&-4&A 


Wipr ?ft 7®? FTf TFfrfr Tjt aFT 

■3 -O \3 ■■“» 
£»C3Lj‘<*P 

C* j "jt) Jli '<£i - 1 i3^j1 j40I 


lSyiTi>^^rd^5fca 

i^sc^^yjl Liiyi' 

•i&foWMea&ito t 


i srsrfrr snwsrr t srfrr ftff srt sfr ^ isSwi# Fft ft hot |l 

1 3T4TIT FfT 3TTf^ %l 

3 T¥1FW 5fr flcT <?T OTFTT H>T ^] 

4 3TFTT FTF 3FTFT HR Hr+n1 # SJTT pHTH # fFUFf FT FMT =FT %l 


3 = ?RtT FCRR 


-4 QS \ 


J 1 Sjj - ' - IT 


t W*F fct *Ttl ?T*TT ^ 

6\ 'S 

t ^ft fWHI^l 1 |l cT*TT Jlft 
^T % *T^T ft*TT, 3fk (SIWIF 

t) ^xt tt =1? «rt gti^r 
tw ^rttl 


0J^I 


is7. (| *rft!) m ^rt ^ 
StTSJTfT^^ t f?PTT 

*tt sft j^f |i: fit tt fa p - 

m i->ft ^ fat -j ^i j i < 
^Tcf Tfat 3fk ^ ^THtt 
^1 fa gfaf t ¥*T faEpT) 

JihH hW} sm fai i (far «f><. 
fair) far far ^ faw 
*rfk'* : ffarrl It ^ fa-fat 
ijfr fa^r tsrffa 7fr It! 


*.., Xt .j '\'m 1 ' 


i ft* I " 

* x.x 


s^i , vi'«.gj'o 1 


a'”-i[' ' ’ *. 


us. (ft fart!) 5fr M1 afar 5 ^^ft 'k 
wsr fa far | afk ^^nfaf 1 fa far 
wf fa rat rrafr ^nt fa fafa t 
7 # fatl srrr 3% fafat t ?rfar 
fa tBir 1 tfa Tfatl faTT fafa 
fa fat ^sa^rtt ^TTrPTT el 


U*£J 1 y \ 1 Oy*y 

*J-txx,£ xx P x.x x, ,,>xt4 T < 

I >U*> > I U* J 

,ji* if pi*' i - " T< " «';*[£'■ 


i Tjfcfiff # wft, ^ft gw srrt w mw # fam - 

ipff # 3RT ¥t W w# WTTet Si " 

1 WPF STOTtT: ^ X7TRT (fHT^) RR ^FT ^ftW W 

^ Rffl 

3 SfRcr cT^? WHltV-F ^ ^T ^fNl WT ^Ffl 

■o 


4 3T^ ^ w feilKl^ «jKJiMI'6 xm\’% 

^ xtrtt # rt Tf rn<wa ?fr ?rnr *tft *fSt ^ %l 

afrr ^ I afR snt eft iRTt #t 

tTW ^ ^! aftx jff ^ f^TT *UI£HI ^T^f ^1 ^ft ^R ^ 

3tiw ^rttl (^rStf gw & -456?) 
J 1 ‘jj - ' - IT 


is*. ?WT 3TR5T?'f!' 3ffe IRtft W Tl^T 

3MT? w\ f I m\ st^ttf tf 

190. SR^T: sq^rsff fPJT ERrfr ^ 
r^RT, 3ftT TT^t WaTT ftW t 

^ snfr snfr 

if hiWhi 

ftnrffe!T (*TCRT) [ ‘ : |l 


191. wt ?WT # (Wtf 1 

fwfir t) 3i fa I? 'f’T *a in <t , <d , 
w*!T 3fm?ff sfjr in# #r mi 
t fowl wr |l 0??% 

|:) |T TORIR! f t 
sfr* 1 w |l pr anfer 

^ a 11 S 3 ww tl 


«|S#J^Sfc«£&'3j* 

S’.**" 1 1 >5^Kiei $*&}*£** 
&W 

aj®a&3#&i£ 


192. I mHHgKt n % fat 

t iffe fen, eft «f 3 TwPrt 
wi fen, afk 3nnrmfeft w[ 
foH n?ppp n ^mrl 


*i$SCSS8 i^cL^iSSS 
®JiiTw»(*SWS 


i93. t ?mt 4WHgn.! fn t 

^■ j; y+nt *nt ¥r tm? 
t Rrfe 4<mei gt ^TT, ffe 
<H'H HM'i£R nr shm piTsfr, 
nr tm 5nm t ant, t tRlt 
4WHf!lf ! ffet nw iRTT WT. t, 
eRTT fRTTft frfeff nt 3RT feff 


9 r-'^ r ^.9 !".*■> ^ r> ■<, '7^ ■+ ■* 

\J $W> W CO l,U_f J 


i 


* .**- 


] ar#T 3^ % TM : Hffaw W ’JHT ^r #[. 

2 ST^rk ^ ftf^T T^TTT ?TW ^rqr 3 T^R^T | k 

tft kl f^r # ^ w ^rf % nikim 

*rRk artfl 


3 ST#T ^TtkPT ^T ®r ?T^fT ^tl 
-4 f 14 Q \ 


J 1 Sjj - ' - IT 


tBa'ijtg; 


'j jjj IjU-'Ji o' 1 ^ 


Aid j'*d)l jJji 


®V$ 1 ^ 


pt ptt ^rrfr jftrr jftff 

(irerpfnff) p wp irrl 

194. | put pr pT, g t 

51 H H 1H<l( if<j jfr «1'"=1*1 [?M 
t, pf pT MPF PT. PIT W 
^ fe^T pr PWTfpr f pr, 
fww # f ppt fart# pit |l 

195. FT vjF P HMHglt % PT F’T 
(3TPTT) gp «ft, (PIT pp fp): 

fpTT^ ft Mt +|4+ril $ Pl4 
PT F^t PTF! * 1 ' 1 , FT e?T 
3IW •r (1 Wf 4-- f r ( % fpl id 
(PPF) PIT Pit P# if 
fFPI^ M, S^WlI?it FFTt 
PI aftr FTf feriii , PTT hi T PT. 

Ft pT aWPT PT % FtP Pf 
SWT PT Tftl PIT pff ^ Tpft 
f PT9T 5t fFF if F(Tt pT T^Tt 

tl p? 5iwr? # mw if <s v pt 

M%MW gin 1 1 sjh ^mig j?t P 
W 3TPJT yfdPH || 

196. t pft! FFTf # PlfaiTt PT 

(gw gferr # ttw) twtft am 
Tft tffit if F WW tl 

197. pT Fftp FTF w t, far PT PI 

WTF FTP 5 I aftr pf PIT (ft 

ftt pfw ft 

1 PpfF 3WTf PT p; fFW | fp pT FrPF 3TPRTT pSt PTFT, FF FT 

gftrrw swi &tr 1 1 

i FflfF FWfap FFlftp STTFP ll 
> ^ 1 j*' " * j! i ’T ^ *■£. » itijv - 


v*i j o&r&* 
HI 


J 1 - r 198 . TOT 5 f ‘TO HM'HgR t TT 

# ^ y=jTf^'d ?| fsR # 3? 
fKMItfl gWI ?!? Sim? $ W 
t sifafa Hew. ?fml w m 
siw # w | jM # 

TOT |l 

199. sfh: frsft? si?t tor (srw 

sffc ij 4 f j« ^ 

| sft sro? ?! fnff ^SfT |! 
sik <p?Tff 4k 5fr sro w 
| w ?r ^rl sro? tt T?fr 
|l sifa to 3ft snwf 3ft *## 
'flHdl TT '4t 3lftl [11 

TO 3 *T TO 3 > TO 3 > Hlfl 
|l ffttft? STO? SF^t £t f^TTRT 
ftft tot |l 

mo . t ?*rR ?rat! tot ^r| L « 

sftr i$3> <w\ to *to ttoI sftr 

fsi?i? ^ w3 toN 4\ < 

STTOT? % ^TrT 7?T rlll'F TO 

ffi T^TO 3 ft M|^t 1 **v 


^s^usws !iyi 1 


i mfo ^ *rfM afk mr f^rrr w^m I Ht ^rr? 4k 

Hdl4l TT WR % ^FTFT T^TT ml 4k TTTT ?4tW TOfT 
^1 ?T^TT 4k T^TT dm y*H^IHl # PdHftd wfaft W Oil 
4 k # ^tt*t m sn^ff 1 jk 4 k ^ ml 


i w#r 4k % Tq-r mw *k<iCi mf ^ mrit 

*i v l+il"4l yi-S mr mdl 3-fR Zfft TTJ % {ft 'Jl l4 4t OT tlld'H 

3TR ^TTfWr TT T^TT ^T &4 || ^ TOT ^TT # 

mt mrmmi t^tt 4t ^rgr ^ rn^fr mr tot tl i^r 
# 3tftt| fa 3^tttf ^ ttttt I^t ttYt% ^ t^tt w jftm afk 
w 4 W t ^tot |l (?rf? wrft) 


4 = to Pmr 


^TPT -4 / 1 41 \ t l 


j mwJI — L 
f^TT - 4 


8aBSW1i»*ttt?.4‘®®ttB 


*Tf TOF TOtft 1 ^FT t 176 3T1TOT |l 


TOTOF % TOT ^ *ft TOW 
^TT^ftW 5T*ir TOHR |] 
1r 


i. t irf^ffism 111 to rpr^t 
# STT, f%^f % j^T “Ft tR> 
(strtt) t g?w ten, W<1 T 
^ft t ^ 'Toft (eFTT) ¥r 
3?w tw, sfrr ?rrf t 

*tgcl ft TT II {' fi-ll fr’ti “sTT 
<H^if it 3TT ftra ^ ?rt fpr 
f^rt ft OiftHFir) wrt 
eit, ^«tt t^ct Tf^reft ffr^r 
4 ¥fr, fn«f^ stmt? fp^rcr 
fatter^ |l 


35£ii$ j38!23iJ«iK3& 


2. tt*tt (| ttowt!) srptT ¥r 
J 


t TOff t TOITfiW TOTOJT TO Pm TOTRTT W | fV Pm ■# TOft TO 
FTff ff TOTO fTOTT % TOW foTO W |[ pTO W WFT |l 
3fk w # w wro *wfr w *ni TOt ^ to Trroft to%31 
■aftr w # s^ttot #t t^tt totP to^I jtf tot tottf to sntsr | 

3ft Ht.1 TO dcHhdTO 7 §"1 3pT (TOT # r| IH % TO TTc^ ^ t # 

3M 5f%fR TOTO pp ^TOF # fiW Ffr *^lTOf| TOtl PTO TO 

totto hto ♦ Pro nTOSiPr^ tottf TOfrwrft TitroFw tost ^t 


| fair 3frro to tow to ten tot |l qto f^t # | f¥ wj TO»fr 

TTOf # TOTOTTl (H^tF - 59 S 4 , gftro- 255 S) TO TOW ^ 

Terror toto f # Pfcrffer f^% titto srfijwf to 

TOH fTOTT TO TFT %\ 
4- ftTTT 


J Wepijl — i, 


ept fa, 3 frr (grr tfa 

fa-Jl TT t^M'fl) 'jft' 41 "l >T 
"ifafa, sflr w srr^r sfaf 
t ftMT ^r wrafr, [dw^ w : 

qgd ®P3T ’TFT tl 

3. ^ftf fat cPT tgfa ffa 3FTT^ 

(<Nlfa+|3ft) 4 fm [,] If 

Rff ^Tfaffa ?ft =TTf?7ff f fa 

"ft fa jpt *nt, fa fa, fai % 

"IK F'T 1 fa faqig fafl far 
fat 5 Tt ffa RR ■I^t tO*I 
fat tR> fa fa Rfa, sr-RT "ft 

<pfat Rtffacfa 11 fa fa 5 faT Tt 

W Rfal faHR ^TTftT t ffa 

■ 3 RJR ^T Rfai 

+. wr fwnt fat fa rt (trr 

^HgK) RRWT t fal ffa? 
fat faT W fa fa ^ ^tfafa 
?RJT fa fa ? dt 9 M fa RT 

WTSfal 

s. dwr srcfa sr ffafa 3M? fa fpfat 

fat fafaR RTRT RT W RRT 

| attpfa far ^r ’ 1 2 fa! fr.^F fa fa 


K &' &=f J£T jf&iiin Piyi 


’ \ •iy\'j'j-.frv.’M , !i*ri>.i 


\*i * 


I 3RR # iM\M % RR 3HTR RR RT£PF qfe RR # fRR RR RFT 

Ft <ft RR *R RfijRR£ tM~A ^ fRR RR ^ ^°fl^ RR ^flT *TTl 3?R RR 
R RR RR? #T R^t *ftl RT Rf RTRR RPfTl (R^TF WTfT 
F#R R\+573 ) 


2 RRTR # Rff RRTT R? TTTftI 

5 H JR 7 ^f[RR RTTRR RR RWR fl RR ^FTTq RgT rT^TT 

W ^r ^T snq 3 fh 3 PTR RT^R- # W R qR ^ RR RRR RR 
R^R RR R SlWT R R RTl 


4- ftTTT 


14+ 


J W— *jl — i, !3FTt, ^T?T #T # 

«Tcft WRT tfari 


0 
6. fT*iT 3^rr<jt rr ffaT fft Tpt 
tJpT eft fa 3p fa^Tp 3TT5 
fat Hg ■=( Jll^l eft *ffa eW T^T 

t fJitK P*lt eft ^ ^>F cT^T 

far tmWd wi fal sfrr fjfr 

3fWT rfSTT dteeTT t ptT fat 5T 

graft fa ^ srf ft snfffil affa 

•sft Stfat pt eft 5fp 5 T%. et*Tt sft 

faaN' pT eft Wp ffaPtPFTT T5T 

^T| cRTT '->14 <1 H 4^ W SJ*T -^"l 

■■o 

fa p=nfa ■ptf fit ’tt *rreff 
«ht sftl afrr 3TMif %rrw gfa 4 
fat wfr |l 

7. sfh: wff fa fair : 3Tt if ft 

Wt | 5ft iTRTT pTrfT rPTT 

ttfafaeftf t ^far pi , er«tr 
fafat fa fat ^ fa fa '*tft | 
5ft irrar fatrr tt^ rrfafafafrfaf 
fa fafaT pT. Wi fafat pt STST^T 
afanp, rt^T fa W ffafarfteT 

tl 


ti£biff«?KSM£l 

£_P Ui J&g&Q l >imL...LU 

n - aJjL; 


tu«wJC^s*ss;Kiij 


s. #T jf=r ^RFT POTMR # 


! yij\ I I 


1 WTO: ^ f^RK £TT FpRT ^ £R #£ # 

ta (OTTiftro) t ^ to ?r#l # w ^Ifir Pi 4io i 
fW W ^ Pfw MRT f^TT W f¥ -3jfaw # F4 sftT #ff 

m tl ^ fr t * mr # fWtlrf amr tern 

^ ^ Rri ^Trfrl imtft tt ^r ?rt4r 4T& # m ten, #r ^r 

JMft ^ ^RTO : RTOR j^RT |l 


4- ?rc*r fcsn 


cT^T 3FTT*T 3flr 

^rfWcr ft ?ft '4t 

*<TtgT ^ ft, W Tt qtft 
Nin sfftTTl 


^ ■* /_ 145 \ - •£' 


r WiJJI ~ L 


^SijaSlSWi 


?, afk tfttT ¥t tttt ^n%t. 
¥t qfe st^t ft®M tidu 
#Tf 3TPf. sftl 3¥ ¥ WTST ftf 
'FT ¥T Ft, 3JcT: vH? ^ f¥ 

siwig tt st. sftr iffft =rrff 

=iMi 


I Sr j3 £ess3 , tJ-*r!j 


10. ¥t #T SRFff ¥T *T¥ 3)rMNH 
if 5JTH | ^ TO ¥£f if SFTfT 
¥Tcf t, #T -^hr j?t ¥T¥ <^t 
3#¥ f gt<(T ^Fffl 

11. 3T3T? ^*-5l(l t-leiM 4 tWt # 
fJ? 3TITST ftTT | f¥ JpT ¥T 

qnr ft gffff # qrm || frtr 
qff qftwf fr M 1 3rftf¥ fT eft 

■o r . r _ ■- 

M^T ^5T§T £FT "¥1 TT 

WF ('FT 7 !) |l 

FT eft Err 4 inti snm t'l jttc 
' aTT ¥ ^RTrfT ft til f 5 fint, ftff 
# ft 9T^¥ ¥ f^ ETT # # *J3T 
qT¥ | ft ¥t¥T ft, qfr j¥ # 
¥tf HtTR :,; gtl #T qff 3¥ 4 
¥tt ?R¥T(TT *TT Tff) =T sffT 
¥T qTTOT ¥ff ¥T fteTT ft, 


£ k f£ ■» * ^ * 5 r" ^ r 


M&waeKtf# 

&WS&W3S& 

[y*(jra£i ii l>£jU 


1 t arftraw ^ ^rtfrr^ff | frrr ^r tfkrfr *r Miter *tft ^ ftl ^ 

SRT^, vh rT^TT frft 3f[fe| WT&- 4S76) 

2 ^fofqr ^f. #r ^ ^ w fr # ft! 

3 ST#T <T ^ ft -3f|T 'T 1| T^rl 


4- fen 


3 


- 4 / 14C \ l ,jAi^ 


<fr to Trr?rr ftrgi? tor) 111 
I, (affc to ton to! to to 

(TTRTT to ^ to) 4 

# toR= to spsrt ?f cfr 

to Trim # to t?3t nm 
| to toto 11 n*n to Rtor 
4 ^rtct to"! to ^ ^^tpr 
to ftotoft afto to ? ?t 
tor gtot to toto ^mreppp 

|l RPR # RSTTf to RR cf^JT 

tot. Rto am si ftl 

■o - 

iz. to <pto to rw | 
to gr^fr toto to? to, to 
3?^ fli ton (;r $t to) 't 
ftl fto to to to? ton 
it to fito to^i¥r tout 
I to to? to ft, 

(«tK 4 H) r 'to ’fto to 
wr?I to (toto) 4 to 
?r rt "ql^is ft to (ppt ^to) 
ij? ^ to?r gt. to f^to 'to 
toR (g^ jtt to) 7 fto 
to fto toi tor to ?ft 
to ftto ?n rt snto* 1 (wr) 


twV& 

S < ' *' W * IY ' C 1{ t* r £i 

Sto ^ fp#w <jgj 

t '\ £*’'*1 -*, r '* rf > * Pk *'*'!?' '*> *£■ 
Qjpe & jiUZJ ’ J >0 (^ il ) (^Ojl I^J 

i cJJic^ "to 
i aftr m Ptctt gmri qfe ^fr ^ fg ftfeTTi 

i fci w4 ^tiwm I, sfr f^r i m t qR fen Rrffe 

w<t mfer ^ Ffer n^f f I (iftft fferfe 97s) qfe 

toi^i ^rmT, forr qfr sn^fr, tai^reM fen 
RRTTl 


3 


[Jhi<#j t fe sr 4 qq nm nr mfr «kn< 
I, rft ftR J# qq # fjl, W ¥f qfe ^ qFJT WT W 


4- fa^TT 
^ -4 / 147 \ t.j»' 

(v3tU4h) sfr ^ fW ?r 

W SFTSfT ^T°T ■'HTH 4 

T\ K V5 

3ft7 *?f? f?pft ^ 
m ^r ^r PTfer ^tth ft 
afr (^tftt) lij ?r, ^tt (ffrtt 

WT t) W ^TT# 3TW 

?t gt # t ^ 

MR ^61 C-H Ml) ?| favT *\\h (?T 

^m) (*tt? m ^f) w t 

?f eft *T? ?FT feT^f (WT) Tf 

(=ki=k #) ^rrsfr ^tl w ^r 
(^«h) cr*n 
# T^Tef fPTTl 3flr teft 
^T Frf^ ^ RFRfrl w 
■■^TTF <# artr H dUl^Jd |l 
^ftr ^TTeT Wpft M ffWT 
^MT ?! 

^ | 3fk faffed ?r 3fT# 

flt Wf ^ Tt W'C (f^Tl? ^T?K) MT I, 3fk OT # ?RT 

ot ^ ^ * rf? ?r, rfr ^rjt ijtaT |i 

w # ftnfld 3^ ^pFF FFTT t <ft f^Tf PT 3^ qRFr ^T W* 
(f^Tf ^r w 3rpft *ftft # *tcr #i 

^r *nr tfr px ^P rr |w f^n 
^TRTT | s *Tt RRTtfw || 

i jfr ^ | fcpr ^ ^ PTeft Ft sfh: ^r yr-yfrl sr w 

^ ^rfer eft^r ^ |: 

i. ?nt *nf 

2 r fqnT rr^ ^TT TTPTT^ 3RPT ?f| 

3 TTFTT ^F rfqr PpTT 3RPT ?fl q?T W W #n7f f^TT 
TRT || ^T ^FFt % f^RT ^TpT i rf^TW, ^ ^T SfR 

t ^¥T |, 7TSTT ST% tTHt FFT*ffa |1 


4- 


3 Wepijl — i, 


/ h« \ - -jAi 


u. 3F 3 (wt? # (fadfcr) tffanif 
f , sfh: 3T simt? smw^ 
w m armT^rfr t|3t m 3 ^ 
3Fff Tf §7TT f^FT Tf 
^ M^lffitl fffll ftf3 if 3F 
33T3Rft ^t*Tl 33T 3]?t srfi 
?IW |l 

i4. srlr 5fr jtw trit 3H 4 w 

- C\ 

33?IT 33T 33 ^jtfTTsff 3T 
OTT 333T ?ff 33 3d 3T3= # 
33TT d3fl f33 if 3? ^Mltfl 
ffRITl sffT 3*ft 3* fad' 3W3 
33*1 3T33T |l J ^ JtA* . * 4J y*jj djil i^j 

‘-'Wit - 


is. 33T fafaf if 3 3T 

■J- v 

aTTr*T3R 33 373 3T 33 33 
333T if 3 3R 3TS*T PTTsffl PT7T 
qfr 3|T 3T?3 (33T|ff) f 3f 3^f 
33 if 33 33 ff q^T 33 fa> 
33 3d *fl?1 SIT 3T3 333T 3MT^ 
33 % fad 3d^ 3T3J 1 ’dlfT W 3T 

dl 
i 


ns. #r 33 3 3 3f 3t <3fd3 fan 
3d tff df3T 3d f S3 3f3Tsffl 3gT 
33> fa 3F fl1s|| (ST3T 3T33T) 
3>3 pf ^3 333T *JWT 33! dl 
3f 33 3d ijfd faf fdT33 STMT? 
337 3TFT3f(3r 3TI3T3 |l 


vi? 'cM \ 'j .j 


,-.r> ■ "- 


i mr sttto jpr 3 ?fM ^ *tt w 

¥«TFft ^ 3TTW 2 t 3TT T£T || fSRT ^ 3TOT qq q^ft 

fltisllg 3^% q TTf^q %■ qvtqFTTi STW % iff q^T feTT ^T TO 

w*. m\\ ^ ^tl 


4- ?Rf f^TTTT 


W ■ 4 f 149 \ - *J-'_ 


r wb^J! Kjj^h — i. 


^i2#Sfeh-wfc 

j- iA> * J <* J " * .ivT' i'if L i j j ±t , A’i" 

tSJJjHJ 

friis r *'*'1 TT j tiiAl fit ■*' 

u 1 jj •■ *ju5 _eJ»j 

®C&f 


i7. aren* ft w F^f ftT ate (anii 
ftfr) *4)+i< t, ft 3R 5n% s;Ot^ 

ft fus ft ftt I, fftr ftta ft ”'*' ' 

^TTTT FTFTT FT ftft |, ft 3flST£ " ©(iiS-C^iii 

FT 7ft ete (S1HIFMHI) TftFFT 

ft ftrr crear 3^Tf ®rar ?nft 

!jft ll 

is. ftr ft ft cte (5w ftftt) 

Tift, ft TTTW FTft 

ftft ft, Fft TF 5 (ft FT FT ft 

ft fftft ft ftr ft fir sir 

'SfTtTT I, eft FF>TT ft, 3R ft 
ft TR FT ft. FIT T ft FT 
ft ft “Plfci < ftft fft FT Flft 

t. ft (ftft eF ft J^STTft 

FraR ftFTT FT Tfl ftl 

l?. ft ftTTT FIRM fftft 5RR 

(ftj) Fft | fft FRFFft teff 
ft FTfft FT FTftl 1 " TFT Fft 
fTT fftft T ftft Tft F'ft ft IftTT 
ft FT ft ft FT? TTT ftj TTTT 
^ f=f> <§4) ^<.\i Wl 'Jll^l I tTO 
TO # t 

T^tl I^TTT ^ f *r*f 
^ w ^ ^rr tatfi 4 n ^r 
rfro wfr, -^k 3mi|r ^ to t 

i ^f | fa to wri *rc toft efr to $ ^fro to # TOfr tft 
3rferr to: tot *r ^rt far w # fro ^ tom TOfrl 

- 4579) 

^fRT # | fa TO ^TPT TO tt | ^TT ffTl sfk TOT | ^T TO?T 

ifrTOf % W ’ r TOT fffl (ftMt- 1162) 
iy^ ^ 1 ^ y-' 1 

Syg^^^SS*^ 

*' . ■J'l^ I *'■ I < p ^ 

0*^5 Kft i4i' P 


2 


4- 


4 f iso \ i 


3 I K J — L 


srsnf L,] m fr frl 


id. 3TtT rHT fa*ff T T?^t ^ **TR 

■o 

tt Mi fntt 

wt sftr jr" ^ ^ ^ 

^t c^fr^r ^fffr ^r) tft 

(■R^T ^t) Ft ^ft ■i'H R ¥T 
W$ T cTtl ^RT Ft % 

T*t srTTFT ^TT WT cT^IT <gR TR 
JRF <T frFT? 


©E^?Ss8tSBiS0 
21. rRTT cRF ^t '4t ## 

VD 

iff, 3r^ f«P ^pr t[=p |pt ^ 
farPT *PT ^ fftl W4\ 
g*r t (faw ^ wf) i? T^PT 
Rptt tl 
11. sfft ^T fmf % fspTTc 11 - 5T 
3=tf ftpT g*-£i t PRTTSff % 
fa^TF feirT fr, 'TT^g ^fr , tf^ 

Ft f^rl 1 * 1 w if w r*-Ui 

^f crsfr srf^RT <sfk wtr flffr 

m 

is. ftr tt w ^rrtr (srtsr) 3t 

1 sjifrcf 'Tpft Mt ¥TPT ^ «H* eft gprT 
sfri 


^iS ijfy£SSfflaSt& 


'.iiU-->Uj Ca*j 44^ij ^ $ 4_^ 


^ ^r =rfi^ W % wr 


2 %T f¥ FMR t R^r RTF fWT ^1 afrr § % Pp arrsr 

TOR # f¥# Tf ^rr FRTT Ftl TRtT Sffe WT ^TT ?T rfh ^tt t 

? ^t Ft rfr T7T ?fr T (Wt^ fW ^TT W || 

3 mk\ W 3TT^T ^ 5TT% ^ ^ W 3T^TTF -^RTT 

|l 

4 ^Tfefr rRTT Hlfi^l ?lft H |l WR jMt # wft fjTTRT 

# it% ^ jfWf N 3ftr fT ttt fw smT w % # t 


4 - ftTTT 


j wwJl Kjj^h — 


/ IS1 \ ‘ **' 


f? |: c^grC imnt, rc -j.ikI 
nfw, ajk ^(iiO ^npf, stTt 
ffEfrfr rj*Fi(i 

jftftrEfr ^rffefr, sfa 
qfkRT, f«tt grfrtt ^ lait 
fk*?t ^ ^ fa'ini it, ff^TT 

fsr ^ t #sffW sr?^r, aflr 
f^rff HltHiil *mn$, w 

d*FlO TFRf #t nfw kFT ^r 
w^t 4mr nk if pfr 
iff, ftFT 'ifrHJfl ft p- ff H’imr 
f^TT ?f, Sfk nft ^T it tfSTk ?T 
fmrr iff tt ^r ^rffl 
<m spirt skt g4f ifNi, 
3TtT n?' 1 ft) fFT k st^ff kr 
t^r spti , iw jfr iff ■g'pil 

sttsk f aj% swsfkr 

<WMH |l 

14. SRTT 3*T toff FT (f^T? F^TST 

|) 3ff ffRT ^ PT¥T? f fOl 

J 


'kVi! if f*mr stmt 5Kwf ^ ®npf, aftr h1Ri 4( # nrnkt smi nift^t 
fr sr*rr '*rM sfrc hM ir m ^ nsm 4t sniff |l ifpr if | 
f4 ^ w *nft teir imr it «nff | «ff nk ^ ftpt fkf tl 

fa^tlf jfgrff- 5099 gftnnT- 1444)1 

mft ^ j^f 3fr 5 m t if mft w fir (Ffcfrr) efPft 

mr mr $t qraT it mftn %*rr it, it% if 

|rnr iWtl tt Ft mrrf k fHw k wfskr 

| ^fr wr fmft ?ft # nw mr # qnuft srw jftfft m 5ft 
WTT I^RT t “rfjfrf |l k^fF ^Wff-S 1 09-H^fe 

gftmr-i4ost) 

1 ar^rfsr 5n^mn 4 g*r #1 


4- fen 


3 wwjl Kjj^h — i 


WT-S / 151 \ ' 'j ^ 1 


qTRT p&lO 7 TfW ] 5 fr (g 5 
f ) jR^lT ?T^T 3nt ?fl (q?) JR" 
qq wp ^ Iw fon [1 - |l affr 
3 R 4 ffRT (ftqqf) faq 
Irr Oifa<r) qR £t Rfr |l 

(qfcRTJ q? I f¥) 3 TFT 3 RT 5 RT 

rptrit ^ fjrfeirr q* farq 
fqqr? qRtl Sr rr # t ftrcr 
h rtr gsnfr rr qq q?r 
(fqqiF Rq?R) qqqq per qfi 
rr q^c (Mi? ^pr) fruiter 
qR^r q* w (qft) qm ^ 
upfa t (q^r? qqft qi ufferqRT 
qR te) iff pr qr qsts ter qfrl 
fq:*i 5 p qiaig sffcT ill'll cicin fr 

is, spfr qfr Rter §q if t Rfrq 

£qrq qrftrqf t fqqT? qRfr q^t 
to q t# at q? qtet ?rqt f 
ant g? qq^ft prq qtet qifrrqf 
q (frqrfr qR tel q«q q^r? 
pfrt ppt q*f qfuq? Riqqr |l 
fR RTW if pj sjt] [il 3 RT: 


€ vi'rr *** j .'i. Rf '<** * *. ij t 

(j"*y 0 ct^**** 

$&!&&'&$&$ luS&fr 


^ i f ?,[■ lirtrf i b i' r 

J iJ^ •** i k ' r !■ |l i r p ’r - ^* : >' rrJ [ '. 

1 iy q 1 u» 


1 ^Rft ^v_ ^ fe p *T T\t jjTl ^R £T*f *fRT 

♦ wrt ^ 4 ft ^?fT | h #r pn ^r # ^ fenTF 

rt ferVi w |i {^r ^#0 

2 Rnk (h^- ^tt fen |l 

s 3 ttw # it^ ^t s srnfc niHckfi # ^rw?: ifrl srnnn | fe ^rm- 

§ R^r TlftBT M'W<T t %ft ?ftl GTlfM MHf 

^rt wk ^r # m #1 ^r^tr n 

p # nfen t ^tter ^ fent ^ ^ wi 

^wr rr # w nRn ^r tw frl Ptr ^t # m sr# 
nr fenl ?mT rh afk PnrR- nnr feiR-idi t 


4- 


3 W—Ul KjJ^H — i, 


/ >S3 \ 0 -j»' 


<pr ^ i* H'lfM spprftr 

it ^ «iftwU if Rp*Tff wi 

?fr, sfrr ftwffnr 

^ TT^f (Rnn? ^t?tt) w 
st, Weft ?f, anftniMI 
t ?f, ^T Wt ^nT ffl 

T+» < jpt 'f?' IWsa gt in^i m 
Jtfc ^rfir^nr sn^f, ffr 3 -t 

TT ^T 3TTSJT ,i: |, 3ft 

^nr fiwf tt || 3T? (?T?ft if 
f^n?) 4 Rt^ I. 3fr grr 

if ir stnwwR t ^TT £tl sfrf 
^ eft ^ d^it fat 
3#7f |l -iftl STsTTF srfeT 
STW^fa ft I 

A - 

16. Sf3T? ^T??T | ft gr?lt fat 
33TFTT WT. t,cT$*T fpf fa iff 

^ fa f^f?mt fa w ?stt t fa 
tpr if <Tffa tl far <pjfat !?rt 
q-psRT JtfaR fail H^fT 3fwTT£ 
fat wfa dfd?l pi 
(s&^A 


{ '- i-rS'-i ’’?**- i^-'l jfjSjjt 17. fal ^Hrais ■'ilfdl 1 ft §TT 'TT 
fa;| rRTT fa I-Tl'l J-TFPTSTTfa 

fa fafa Tt |pf t ft ft 

?nr ^7f fafap 5FF [i; 7^T3TT| 

^ tO V3 

Zffm ^^^|^T^iTT?T^T^Tf^TW|f¥ SlMl *T 

at ^1 shM Tfi^Rjrr tf m ^rrm | n *fk tj[wt 

^T ^TFTW tfTFT cT4T ?TrW |l 
I Wlfc ^rti 
1 WrT W;m JJ W?T w^frl 


4- ?rc*r 


15+ 


j w—Ul Kjj^h — 


is. 3TTST? ^Rl (RfR) fFRT RRRT : ‘ : 
RTipr |l W«TT RRR Mr 4rT 

Mr rrt |l 

19. F ?RTR RRfM SfTRR 4 ^R 

|R4 RT KR 3Tta FT 4 R 
<3l4T, TF^ RF tR: 4R 4 r 
fFT4 RTRR 4t *4)tRl 4 

(TTRfRRTRTRRTT) f4[ 44 

^lrH^'HI >V R r4, RTRTR 4 _ 

RMF fFTT M 3# RRTRTR |l 

10. RtT jfr arfrTRRR RRT 3 FRUIT 

4 t^TT t 4RT, R4W f4>: FR 
^4 s#t 4 sffR §4, 44 rf 
R elTF R> f44 RTF |l 

11. RRT Rft gR FT RFT TTTT 4 
RR% TT>, 14 -1 4 Ori 'SIT 
TFT t, 4T FR fa4 gTFlt 
Rtrf r4 strt rf cf4t 44 
tpriM tw 4 t4rt ^41 

12. TTTT FT r4 RTRRT R r 4, fRR 

^ SFTT 3TWTF 4 gR t4 T^R |TR 

TT ^TSRT *4 |l JJFff ^ 144 FT 

FT RTR | Rt FFl4 RRTRTl :,J , 

i rrtr rrr w4Mr fRr! 


■■ laj jjj> 

’MPP&^'P^W 

<J?lri£ W'3l' Jh? 'fi V 

%&&&£%$&& i& 

0® W 


<0^6^ 
^<atVii(5s3w. ^335 


2 1R rt rr rf 4r Pprt rrt | f¥ A rrI jrt m farm r r 4, 
TTTT RF 4t RTFT 4 TRRRTR R RTt, 44 RF tf[RT 4 RT R#l? tl 

(rt4r rr4) 

3 RTRTR 3RTR 4 R?4 RRTT RT R? RTRRR felSRI'fl fRRR RT fR: RT4 

RT Rif TRRft STfTRTR Rfl |l fT 4rr prT T4 4 rt 44 rtt rtrrt 

# TftT R f44 RRTRT RRT |l RRTR fR 4® 4 fR?5 R? R?RT | fR 

3RSTF 4 RTRR RT RT RRT RT^t 4 fiRff 4 pTRlfaR RT feRT |l RR 


4 - 


3 I Rj — L 


/ tss \ ° 

3TtT ffapff ■# f^tT I 

jfr ^tftt |i rm 
t 4 ste ^f yr4rr 

fat, fin$ftg 3MT?" TFT 
3TRrTT || 

33. sfk tpr % ^Trfaf 4 fat qrffar 
(^RTf&^rtr) =RT fet t 37T# 
t qfr fittt (fan tftt ytfaqRfti 
t fjfar ftl fft t ^ t 
fwssAdi [,: fWr tfr i^r m 

•ITT TTl TT^r ’ 1 TTT Tfa? 

fafa t fafacr |l 

34 , WT fefaT fa 3 PR*iTTW >1 |, ^ 

Wt fa 3 TWT? t 1 1 ^ 
far frfa <nc wttttt £ |i fw 

W WT fa ^ 3 faf % sfat SFTT 
f t (^f TT) ffa fan |l STcT: 

fan nr ft fa annwrft 
OTT nfat nfrfWt if 3 m^ fat 

TSTT t 3 T fa fafalfaf fat TSTT 

fafa ^t tfth t t 3 mr nm fafan, nfa m qfan 'm qfa 
Tfaf |l far far afafa wwt fa fat rrap far far srmmT | tfa 
£r pt fat fa fl tfr 4 nrnfar fan 4 fat nr fan w pt 4 

^ 5 ) 4 + |l 

1 q|T faftTT fam 5FTTTT fa STTfafaf ^TT Sf 4T, fat (Wffa fat STTW) 
fa ffam n ffarr ntrl (?fa Tfak)" 

1 3mr qr '*m4 qg | fa mR=iiR+ fan fa wa fa fat ^ Tjfam 
fm nrsnp |l far w nfa mr behw nr nr gn n T^smr |l 

3ft faTtf ftfaTOT Tift, faffa> CP’ SfR fl sFT =FT q?T 3 FT T^f fa 3 RT fa 

gn fat fat n fars ffaimr |l w arm fa t? 3nfa>T farwtff 
qfa Trfa qfa wntf t fa TF fat dWfal Wf fat tr WT 
qq gt fa trf # #q mtRq?TT srt tfa q^fa tt tw t fait ll" 


«fjKJ«.TSr 


^ , ; ,*)(-! •: m f iE.vr< *?» i-J T ^ ^ ■■ ** - * " 


U&fflKKit 


4 Jisf.r-rjSlLii 


i 5 ts^ 

1 5 l > f 


4- ?Rf f^rar 


HTT -S 


156 
J — i, 


t P<.al ?fl g+-§ f«iR ^t 3W5IT 
M ?T fit WSTFfri sftr 
sfHHHIK'i (RftR 4 MTFff) # 
t WR ?T MM I 'fSTT 

Trrfri Prt qft mt f^rfr "Utr 

TTFf (ft ^T <TT 3 |c'TmK M 
WFTT ? jgtsftl #T SIM? ?R $ 
otx, ?r *raT |l 

as. sfrr mt [ 1) ^ sW # #sr 

\5 

HHl'l M ¥T ?f 5 ft ??> WTW 
TIT ( T TfrT) T mil ?T TTVT W 
mt ('K'fl) 4 3TH ft 
ftgMi *ri? <r? 5ftt tffk 

MTPTT ^4 eft 3IHI? tr ?NT >: 

^ #^r Tfftr mtt ^ttI # 

SIM? srftr |l 

36 . am sim? ?mmt (?^tt) 

Mir, sftr faift #? m mt m 
TIT# T MUMl TIM *TRTT ftm, 

?r 4 mffTM sih: mitm ^ 
ttm tt#t 3fh: f?: ^ Tgtrft, 

MM 4 ^TTSiSt cT*JT Mfl 3TTT MR 
MH Mftjrft * TIT? WR MTtl 
TMTTT? SIWT? TTT % ^FT 
MT?T 5ft SlfMTl# S^+lfl 1 * 3 * 1 ?TI 

37. sfrr ?t ?mt mm? (MMft) 

M# t, TIM fffTf ¥t *ft |FI 

(MMft) Mr siKM #■ t, sfrr ^4 

1 ??f if nlti HrTl M trmpt M l <H«firUiT fMrr m^i ?! 

^ Mlfa #T T# ifl 

3 MMT r#f 7TR7TT tror SrKIttl ?Tl 


OiljfeTSt^I W&X& 
&3? 


|3*> < 

&Jkp 
*!■' 


©ts£S 


l^?1 V 0® 'fia/fi# 1 


4- fa^TT 


IS7 


j wwJl Kjj^h — 1, 


^rm 1 5 ft if ai^ft 

RIT H WT ffalT |l sftr % 
WRff f<SW 3 '-WH=mG JTTcRT 

Sir r#t |] 

38. rrarr 5ft rfi srw spr ^frnt R 
fagH ^ K-l 3’ (M t P<cl sftr 
SRRTT^T rT-RT #?W far (Wl) 

R f^TR ^ff WTI cTKTT ftUR 
fRT R Hl4f ^t, eft =1^ =lg(l RT 

W# :i1 fl 

19 . -jftx RT R RT fRT^ Jllfll, 

qfc RT SIRTT? (TSIT Stfani far 

(Reft'*) R tw (rawra) 

^TR dlt-ei I p % ■jfl d ^ TRTT |f 1 ei 
it it <H T<tff 5fflR 5)3-51 Ig d-t: 
*R=fr sfi% RRTT | 1 

40. 3TRTT£ RT R 4r fRft R 
3RRTR ^ W ( vfo 
RTT? (fatft }) £t, (ft 

(3TRTTc) "dR 3lf3T RT ^TT 

rtt 3prt m % rst yfaRi 

RFT RTITT |l 
Is 

$ o^^yi s&Vyj“$? 

4i. iff w TRr ^Wf RR ttrr 

rw {rjrt) ^ tjr fnsft 
rtW, (t Rft!) 3in Rt 
1 3fTRTT 36 ft 3* PR RTJRR T^Tf-Tpr iffc jWR RT 3R?T IRT RTT 
t> fa 5)Wlg ^ 5ff RT STRI jjR RT fan RT ft HM 5 ) ^ Dgl^fll sftT 
IfaT RTTl 5fT Rfor 3f3TF R RIFT TScTT jit RT RT ?T*T STWTF TTf 
if RT RTrf ^ r 4) W TTRUTl PfR ‘4t 3FF R<t ?ft ? iaip jc(if 
wt. Ryii siR HTfl 1 r fRf Till 5fr 'iim 4 fail ^ft rtctt 
1 3iwt? ct«tt snfew r ttrt 5ttft (wr) ^ wirrl 


4- 


3 wwjl Kjj^h — 1, 


3>r T?: rasfr 5nMl ;i; 


41. tM jfr T’l P+i <■ rf^TT 4*1 tl 4 

- GS 

affirm^ st M ira fit'll 
f¥ 4 ^T%cT ‘tjfa iRRT ; * : =R 
ft JlT*! I 3f\T % sifafg % °t>H “tlti 

^t ?rff H^rfl 

4.4. | t*TFT Wt! JTT 3R =r?¥ :!| if 

*?t cfr ^tjtr % frtrr ^ srrratl 
5r®r *ra» «it =Ti d i tftt 'T 
THTSTtl 3fk 'T ■jHMrl - 4 - ^ Mfr 

f (4#5Rt ^ F*ftT 3TT3fr) W 

TFtTT TTT gtl sfa $pT 
Mr rjt sT^rra zrnrr # Tjrf, ^tt 
faptf *t fft, far 5f7T 

^ rarat, cfr qfM raft h cwirara :s ' 

^ -O 

^ eft! M srM ggf crra ptt 
M ^ftl ^trara 1 3rwT? srffr 
wra - (^rf^®j) OTtflw 1 1 

44. ^TT 3TPT ¥ '3'1'fl ^SflT Mf 
5. 
£6 

\&5sdpUpZ^<j&. 

jiaii lit ■ ^v- ij ■r.^l't 

^ lT'j * 
i FTFR FT '■‘TT^TT^ FT t Pp FRF ^ RF RFTT Fc^F> R^JTFT ^ T?JR W\ 
# F^R FT RTCfr «MlF*lll fR WR Hgi-H* WWg F^% F RMR 

ft * ff^T rfftf ft RrcfT wnl fft rr rtrt ft ft r^T ^ 

FFF WT^R FF R^TT FfFTFT |l (f^T FTftT) 

1 F#T FTF, RT % RFT t Ff*T RTTFT ft FT^I FT FT 

4tfi# Jsrffl 


3 FT FT^R RRTTR % FTTpFFJ FR FT | FR F^TT F*t Tft fTFT 
W FT| (^r ^4k) 

4 *HMd FT 3Rf #TW # FTTR FfRF TFT 3fqfFF ^TT |l 

5 ^FTF F& FR FT F^TTF i t , FFFT fTT # FRR FR TFRT 6IIHFKF 
TT RT FR TFT RTFT % TTRT FT FRJRR FR RT| 

- '-J. cs. \j 


4- 


3 W—Ul Kjj^h — i, 


/ 1S9 \ 0 'j^ 1 


fe^t 3^r¥ l1 - ^f>T ^ W foTT 
W? r*f WT wffe Tt t, 

<T*TT ^TFt t fer rPT tr W4 t 

■ ^ Vd ■O 

ft - WTSftl 

4S. cPTT SRJTf grflt Tppff t 'ftt 

•*nfcr 3 rtrt |l sffc 

fefe) Wf'^t TSTT WlSt |l rW 

STefT? ygl'Mfl ^rtr tl 

«. (| rfeti) rrfffcff t 1 ^ 

<-il j i r?t ? tr 'Si«;i °FT ^ 4 
(4iwlW) wrpff t 4nr |l sik 
(jfPT t) 3=ft t fer fir % g^r 
It™, fPTT (3TTT #) 3RW ^t, 
trr 3 tft rrfat, mft wt ^ 

5nt, rrsrT smfr *pnt tt¥ wi 
"wr ^ft afrr rr?snf t w^r 
¥Tct |, sfrr ?rfe ff "frr t ^pT 
fr^TT rr^T 3iwi+iCi ft *it\ Sk 
"ft ffefe 11 ¥ft, rfr % fefe 
sffe'F srstfr rr^n <rsfi ®rrrr ftrftl 
TOT STT5TF t ^PT # ^ 

<PR7T Rim mT |l 3TcT: ^T 

1 1 ttt tr fifTr snifti 

47. ^ 3Tft few! (f#T) TT 

4hh waft fe*r f*r 1 wt 
wmft «ht ^crrrr t tr 
(g^) jpfit w t srr t Tft 
fe 5 fJT tft few T ftt 4 t 51 


^iBa^USaituSSi 
*SjK-4^^t4» 


i arak ar?t terra ^tfertiftar?i srater wl *rraraqf tk^r 
#t 5 sit t fwr m^T cfttl % rnrFT ra % fmter ^ sfr ; nr3frl 


4 - 


3 I R J — L 


/ i 60 \ 0 •>' 


3 t«rt ^ fr few * 111 t M 
siftRi rt ftrw?: fanl sftr 
ami? ¥r 3 ^ ^ ^ t?tI 

48 . H -~\‘*r‘. -H rfl I rl Mr) ri f' ill H I *' ! I 

f¥ 3^T ^T TTTlfr cFTFTT STl^ 11 , 

^?T 4 ftRT ■'Hl^ 5 WT 

^ttti sfrr T 3 fr ^r Wr =htctt 
I # ^ -H'^IHIM TR Rwi 

4 ?- W 3 fR t ^ ?WT jfr 5 R% 
3TFT t? 3Ts[T? 

fat ^Tt TT^TT |l #?: 

((TT>ff *R) W SRT5R sirMMK 
=rff Ppit jrr^rrl 
i 


"Ulrti M \ 


ft 


:ov -3 
50 . rUtol %a\*\ $t| TT faW 

•qrrrr tott t^ 5] ti qq to 
qiq to fat q^t qjrT |l 
isft 


i qtotor to qgtofi qq q^ pfq qr to qq qtot wrf sfa% q w 
t tot, tor te^to qqf to q^ to tot ftoto, 
■dtoi tt -4 to q^ qTnqtot tor jtt x^r |1 qiftoqT <. qfa, qqT<T far qq 
toRR to to toR t tor w qrl Mk qq to q£f to eft to 
q^r qqr tor wl 


i qto tw, 3 rciw qqr 3 totf to ftotq ^pr-tof f tor qqj siw 
toq tor tot q^rq to srew qr=r | to qto to «r 
to fto, to miz qr ftor ton? || q^tor t tot totof qqr 
toto to itoqq to q^ totoM qqr faqr ito ^q tot qqr tot qto 
to qq to ^ tor qq: tl to wtof tor Fqrq tor 
qr, f-to tor tot fato qq^TT I", qi? w^t f to* qtot qrr tot 
^ft qqto fr T?qq ftw to tot %ptt tot, to to w t qqto tor tto 
^t fto qtot |l 3fk wfeto qr to^q fr qqq wr |l 

3 3 toq 3 tmf w tom - tor | to qfqqqi. FqTq qqT q^qto qr totor 
| , ato q^ I to q^toqq qr || 


4- 'TTfTT 


161 


J wwJl Kjj^h — 


si. ^ F^ft! tft fh *T F?t tttt 
Fift ftrF ^r ^w'=p ft 
FFT feTT TFT? FF TFT 
frFTFt SFTTF (FTFT) FFF |l 

aftr <PiRhiI :i; 4 int t f^f | 
ftp tf fftf Firft 4 fRif* *Mr 

TTFT FT fl 

51 . #T 3 ^TF falTT T Ft 3 TT 7 
T3TT FT ¥TTfT ^T? H?t|TF> Fft 
wNtl 


<#1 

^SSw^wftt&Si 


it* 1 * 
5 3 . ^PTT d'T TRT TH^T ^FT °ms 
FTF |, 5?T ftfir efpff FT (FTT # 

F) FftlF> iff Fff 

54. zrf^ f? ^itnt >1 h ftt fff? ft 

fttstF F=T T| f Ft aWI? % FF Ft 
FTIF NTT |l Ft ?F F (FF^T iff) 
^FTIpftT # 'FTFT Ft" FFTF= FFT 
IfFHtI (FrFFftfaT) £t || 

55. ftr? FF F TT Ftf FFTF 5TTFT, 
FtT fH FF F ftpjW ?t TFT; 

(Ft FF 4 frrrr) FTF* ^t FFFFtt 

9#F FgF |l 

st. WT t (ff Ftrt F FFTft 
TFIFT 4 FTF ¥Fi (FiFBIF) 
ftPFT. FF TTF’ 4 ?flF> T<tl l 3 TFIF TFFT F 5 TfcT F 5 FFlttFT # Fit *f F^lFI # F^ftTf Ft FF 
TFT stt ft 5 FF T?F ^jftf FFTT F> fa Clift Titl FtT FF FT 3 TTFTF F><cl 
Tfl FTFT FF FTFFTFf # tFTttT t FT FFTFT FFTt FFT F=pl 
ijffT ^JT^f FT FFFTF *FTTF STfJF 5 - 3 TW |l 


1 WF FF^TT FWF 1 F F FFF sfrr FFFFTFf FT f¥ FWI? F FTF 
FT F^ TFT ftFT TFT TFFFTFf FT ?FTF ? ftnl 

VD 


4- 


3 Wep»jl KjJ^H — i, 


^ i / \ 61 \ 5 
4i niSPw#; 
■■•ii 
wR ?r ^&izjZ3$&&iz>\zZfi 

^T #t ?TO?T |FTtr HTO t?t, HTf¥ 

TO TORT W, ffo&f HW 

TOjcron4t totot |l 

S7. TO (#r fHR TOH, cT'TT 

fRRTT tft f^T ^ wft 
# stsT ftm" t TOt y=)if^d |1 
fcR $ TO TOHltfl #r, ^ 

f^TO t Mr qfkRT ?Wt 3frr 

TO TR H*T f?FHf if «.<cjJ)l 

s*. Haig- 1 - g*^ TOtST ^cIT I" 
ttoIto tot to Hifakl TOT rpr 
?t, HR tost RPR 4 froro 
HRT tff TOR 4 HR fTOR HRtl 
sraTp 1 grff 3R# TOT TO fNfsT 
? 7jH fl fTOTTO HTOeT TOT TO? 
wr. TOTT tl 

57. ^ TOR TOTM HTTOrTOtHTWT 
TO TOJTOR tot, 3fk T^TO TOP 
HTW TO 3H4K-M TOT, TOT 
STOP TOTOft #1 HTdlMMH TOTT, 
fart nft fWt TOT # |TH HITO 

f faror (fro*?) hr kt, <fr 
sraTe 3frr ttot sftr to ?t, 

nfc gw HTO? HHT HRTH f^T 
(W) TT TOR TO p TO 
(HT^TT feR) TOHJT 111 3TO TO TO 

l TO ^ TOR TOff TO TRTfacT fTOT 31 TO t TOTTER TOto TO 

RTOTT # ftHT TO faro TO f fa f*R TO 3ft »ft HfiJTOT {fT TOT 
TOi+l< fan HR sfk fTOT HRl fTO TOR TOf TO fafa f®RT TOTW 
# TOFT # HTH fro?T 3R, feff TOR TO? 3RR {fRT ■qif^ I 

X 3T4R froft # feFfR HR TOT TO JTR% Hi TOf f¥ f HR »fk H^T 
t-' ? 
\zr* 


L £ 1 


4- ?rc*r 


rfrTTT ^ / 163 \ 6 of' 


f WidJI — L 


hR u ii-h tott |l 

60. (? TOl) TOT TO if TO 

(fejRTfojr) #r ”i 51 'Hhi , ftnr 
3 ? 11 ? tot t f# ?? «fr 

TOT 1 TT TOnfiTT f^rr % cT^T ^fr 
W3 SIFT It ^4 STWftrT |3? 
f . TO TT #TO Wt |, TOT 
TOTOt 3PRT TOK *FT [TO# 
fa^nfr 4 to 4 TOf, to f# 

TOT TOTT iTOT TOT | f# 
TOftTOT TO §f|? affc fiTO 
'TOW | f^> TO TOST# % ?gTT 
fT 01 TO ^1 

61 . d"i ^ lei I t ft 5 

TO #T sft7 3TT3fr 3fr (¥TO) 
TOT? % TOUT | cTTO T^T #T 
(TOW ■*!) M I 4 »TI TOTTOT 

(fsrorfeiff) #T t pf w 
to ?T g? 4 t #t tl 

61 . fro it# w % sf# f\ “p^il # 
WTO TO TO #T 5 TOW SIT W, 
3t ftR TO # TOT 3fTTO TOT 
3rT I f# TO ?# tfT TOR TO# 


d£^&»a3Mtf£ 

\ ■#■ j ^ J 1 . 1 ** 

©io£*&i 


jiiao^jjsfiWcaisii 

* t 

©bjLW 


^ssctfis^iatJii 


, f* J . »fsr»r > » 


^tsljsrig 3T^% <f ^4T #t fr Wt^ff f»JR |j 

3TFM *TF | 5ft EPf fejR f#T <RTT ^eT # ftmt fWt 

fejR % 3 fW ftw? ^ t^R >RT ftT^TT || 

frt4 *tf t f¥ g^nfW ¥i eft w<% *r P 

SRrf % ft# ^TFT # ft#fw # W ^TrT f fe ^ 

FF # ^T T^f H^-fl ^left eft #t TOWTJ 3T^% ^ ?TW*T ^ T TRT 31WT 
fw & TT W 4 #ft 1 *TF ft?* ?*T g^TR # feft ^T 

% W ^ Tfft ftl (^ft WlT) 


4- Rif Ml 


16+ 


3 I R J — L 


?rm (^ff rtort 

^t?t ml 

fr3. ^ ^fnrr I M # feff # 

: *ttTTT ^ m?T 3f3T? • ji 1 1 n i I? I 
3TcTt STTT mt jtfRT RT RRT 

d^ dH^T ?, 3-ftl dR # 

T+flVl =lffl 4 1 <3 3ft dR feff 

d k\ i. RR| 
r^r^V- r 

ew*yiy 


64. 3^T ^+T rf flft r 4t W '^RT R^T 

f^T Rlfc 3Rf#T % 

dR RTUT RR RTOR ftRT R#l 
dfc RR dR RRT % $RR d>H< 
y rM N K f^RT eft Rft RR 

# W 3flt, PR W? t OTT 
RPRT RTOt, RW dR # W 
stot Mrt eft rr 

a# iw^ter wrwI 

65. eft RTT <f> HMR^K ^ WRf R^ 

¥tff ^tr m^t r^t r Rmfr, ^r 

?TR> 3R% ^ IMi^ ^ sTPT 

¥t Mkm R RR# i; t fM 3TTT 
*ft Mr RH % dR # ftdt t 
rM (enft) mr rrrr 

R sftr wl'^K RR 31 

6-ft, ^ e ^ ^ R d r ^ ^ E^S [R 5 

mfr, rrt to M r 

R tRW dTRT TO ?R 1 1 mt 

# Mr mri M mf r^toI 3ftr u£ ijv>- Ly^vL>i 5 


r ” * l **il2LStei3 
1 RT rMt TOR TOPRf R<S% R TOJR ^ Mr # TO| RRT TOR % Mr 
% WfR SR TOR R^t R Mr ^FTT |l 

i rrr rt Rm ^r Mr rrR |l 


4- 


J KjJ^H — i, 


/ 16S \ 5 o»' 


£|ft 5ft pTfsT ftR 5fF3T f' 

^ RT MW1 'fid (it 4 
PPt 3p*?r #? 3#r^ feTOrF tFT 
rr°t ^mrl 

67. #T gJT 3R 3TRt W i tfcT 

yfa^ til 

6». mtr sr itit tmf til 

6% mu 5 ft sientr sffr Tft # srrar 
RT 3TfTT?R ¥rT ?ft'^f (Rfi 
t) 4 RR gTi 15R Rt S(WI^ 
i JWI( fW |, JTRRT tfmff 
3WT tl^ff sfrr 

W^TfRff 4 Wtl #T RTT 

# 5R# m4r |y 

70 . sh-tt? ^r sfrr 1 1, tfk 
3fRT? RT 3TT ^|rr u; Jl 

71. ^ #RPT RRH am (?TJ t) 5RTM 
4 TTTER mUTT Rjt, P?R pRnff t 

Rqm ^ rr Pmr Tfri 

72. RfT <pT # f^TT SSffttT 121 it 

ft 5fT cf*T i SRW H\ii tc 

5ttw’ 3ftr <pr t *t (gs 

#) «t>R 3RRT SfT Tst rfT «0^lis 
STitT? i TTtT <TT 3M+K PfRT Pp 
t W RR Rtftmr =T R| X [ * J u; 1 * ' 'itf * 1 s >■ , -l- p l l 0 rp 1 1 
© I ‘-•X ^ I iJj> 


> V * - A, ,s 


y^C/i <1®^ ^ 

73. sftr lit mr tr -iTstitr ■# ttr ft 
1 3r4rT JRif RTT FPJT 4 tTR RT UFR # fail 

2 ^T^t ?T5 i TRtarT i| fossils fi^T *H1 IOt>"pI (ffelRlfttt) ^ 

ifSTT m RRT fiRT 5fT ■ R^R) 


4 - 


J — i. 


i / 166 \ » *>| 


^nt, 3t ^ 3R**T w 4WHI 
'P^TT Pf= W¥T? ^ # 31W 

fft?TT, eft +r+«irii HPT ^7 
?ht1 pptT 4 stU: grgTt n»t 
#t fttwr £r w iff! 

74. tfr ^IT%ft fa 3MTF ^ Tfa' 1 # 

WF ETFT ^ Wt 3ft aiiPsKei 

(m<4i+)' 4 tfmfap sfapr 
g*? ^1 sfa «fr *fr iff 
# 5^ ^W, eft PITT 3TTft 
®fw faifar ffr 3far eft iw ^r 
W y Fd '+^h repr tpiI 

75. 4 +"f* *+41 + 1 4 1 ft ft+j 34^ I f» 

4 ft W if g«r *r^t 4'Tft. »Tsr IV 
fa-fa |t W[ cPTT fafaf 
far ^nfa |, fa +JfR | fa 
t ?faT HMH£l<f £Tf W TO [1) 
if fapM t, (fat 4 Id4l4 
|l fa7 tfafa Rfa 

Srfal 3ftT ^ fas TSW 4*11 ?, 

far fpnt fifa Jpfat far ft faf 

*)£l'4<+> ®PTT ftl 

76. fa Ml* I ^HN <5TT^ 3lifllg fa 

ti? ftg? ¥fa|l far iHt 4>rfaT 

tf ^E? \jHS4 4 Rl4 7J*t 4><+i §i eft 


jt" * 7 V> , '{ i £ £" f /7 " * * fef< O V* 

r+* *u *" \t T< ? » f 


o^ 1 dJ^ 

^'. L^acp^y^eiu 
rt 


?*-*? ,,**■** vM 


4'0^'d^^Ci 

i Vl^i ^ 4fa* ^ 

* LS* ■ < 5 


9 -?^ ' L^ LJt Ci 5 ^ \j 


1 # erf ^ ^tt ^rf n afh: ^r w ♦ frf^rl teft 
tefr ^T 3?fc wrft¥ KTT ^T T ?ffe T # firf ^11 

2 ^r?rk wr ’T t r &l q^f w ^ ^rm: m frfr w I f^ f#r 

^ ^ fen | f¥ ptt Tt smR fw ^t%I 

w frfrf # tf^cfi ^ fer |l f rfr M ^ ^tr 

=TR ^dl I" f¥ " 3 MT^ W H q? ^RT' 3 TT^ 3 ^T irftWiTTsft 
% I’M m ^1 ^TFT rf^TT +irM "^t WFTTI ^flT R^TT rf^T ^<1 1 


4- *rtfT fasrr 


i /' 1 67 \ 5 


J I >JJN* — L 


^^jgiJIa^SjS 

lit* < 

'^wki-^&aiGg 


i 


ftaff 4 sifaft % gs fRTI Pre% 

t%PT W fw {ftft |1 

77 . (t ?rtt!) wr arrr % Rf ft 
^t,tet^TOf? 3 R% 

?PTf ft Qfg tf) ttf> 7 ^t, ffT 
fr?m «itw fRt art? srw 
?TF sftr ff ^ fT f? 

Ri<a ffgr ■•i^i rff if ir gf> 
faff? ^ TgT | ^4 
jiRTe t" 5T t^t ?rl m «rt it 
4 r arfkft w fF wt t fa 

t tpnt HMHfiK! ft g^ 
fKa f>T fRfT ffT f fefT, fff 
?t «ft^ faff ft #? 3t=rcrc 
fatTF 3 TTT fqT t fa fTCTTffa 
f|f ffaT I, ffT ’Tt5fN> 

# few 3 fiw 3 f^?r | ft 3 M?' i; 

% 5 TT, sftT TT fT t u I SR sff 
3 ?Rf mt fff fagr ^rmrl 

78 . f*T Jlgl 4 f Rfft, fl+g ifltl 3 tT 

wfaft, iRjfa ?? grft t wf a 
gitl fT*rr 3f ft gf? ft? gif 
HgTHO I t tit f’jft ^ fa siwr? 

# iffr % ^1 sftr fft ft? arm 
3TF T T§' rff f>g? t fa ftf Surfa 
fRff |l (| Sf 4 t! ) If ffT ft 
fa ¥=T 31 WTF ^f 3 fR ?T fjl ?f 
m'miI ft ffT sir <if i fa 5 p 1 $ =ii 7 i 
rat f> Rtfa # fj?T w fttf 

i fffa ’h 4 i+ ff gn ff t | far t % fatst ff TOf 

fafTl 

% fiffa | Rf 7&j gynnni ft ft? ?rff ?t ffTrfr at gaiRpf 


'A»aic)S0S 


4 - PRO 


J Kjj^h — 


79 . qt w | fa) g*r 

jff W? H^dl | q? 3TMr^ 
STtT q jfaT fl cT«TT 3ft ^Tfa 
TfERft | q? ?qq (qTf?lt qpqqf 
4) w>t gdt |i sjk m ^r 

qFT fat fW HH1 ¥T T^yT 
(*fa>MI£+) =T^TT Wt W i; |l 
(3TFT# qg*T ffa q> faq) 
3?W^ ~m qT!q qjq || 

so. faq t Tg^T ^ 3TTsTT W\ 

aqron faqr Omqq 4} qq q 
STM? qw qTqq faqf |l 
ott frra ^ g? 4f qt (^ 
q^ft!) ip ^"sttt w qq qq 
(TsnO qqr ¥T q^f Jrt" 11 |l 

si. q*n (3 ttw qqfa t fa 
ew qi^H’id I, sftq qq qrr 
^ hw -ji m f; qr fq ir ^ 

^hl TTrf ^ 4TPT ®TRf ^ 


*FPT - i / 1 6A \ 5 >>| 


^ oJu u/uj JfOj ^uU>' C j 


■Jiy^r*! (Jjluui jj_j-^-3^'.^^J* 


^ S'* I*" ( 7 t LI.; f [xft r- f.jr y j\» 

^ J tft'J Jj£ 1 


(fejRtfO ?T5TT *Tgtl WfT: ^ ^ ^T Wm$_ 3T^fg <T ^ WR 
giTTl <fjgen | ?RT ^p? #r ^ pldT |1 ^pfRT t 

e^RR rT4T 'H'iV'IIH # W faw W M tl afrt ^ft W # 
?faT t W ?¥TPff tT rUu||JH gHTT || 3RT: f^lfT ^ iflt ^Tt W 
tS Ft rtr ^TiM'd'i #t Si 

1 fpf ^r w f^fff 

^r .g'Hf^iiH Ftdn |l w ^rnfa- jet rx e- tmi 
dt # rtr |l -rfR wr epr wr ^rfr t ^t ^rf^T ?, #x 
g^gRT f Pp ^t ♦ ant^tf ^t ^tri fe eft m 
srfer wrr, s«H(i«im wr ^r f cfr ^ d^Ki S, ^ 

iw # e^t ^rl 

sr^RT irRT W ^TT^T 3T^ ?ft>T Hg^MI |, ^T # wf rf^ 

^Wt ^tr rt ^ ^ <iftM ■^rnr r?; ^| 


2 


4- 'TTfTT 


J -mwJI Kjj^h — i, 


/ 169 \ 6 


TOR^T ^T fl sfk ^ 5ft 
TOTOT Wl Tt c 3^ 3TMT? \m 
T?T |l ^1 cl- -j *1 H 4 ^T 

tl 3ftr 3mz <TT RTtaT W«IT 

3M? tt *r^rr |l 

*i. fit -pit Wt 'pypr (4 srsff) tt 
* iR ftWk 'T^t cfHdj? ^ 

sTMTf 4 ftrcr fet ^r Mtr ^r 
[ffaT eft ^ if «*§?T # yfd <£H 
(% TRT) snt 'TTt? l,J 

o&gdi^ 

w. sflr ^r % qr?r snf^r *tt 
w *ft tp\i ^rhi srRft" 1" eft vjtr 
'itll ^ "|l aflT zrft W 3nai£ 

4 toft ?tw w sift +i Ml 

rT^ cR» H|mrl | t ^T 

■■ j im <331 stir *rft cpr 

RT SfisfTsT ^r s^FPTT PrqT W 

Sffit fit g»T if mt * Rro *r*r 
■fteTR 4 <fl# ^RT 11 ^TTctl 

lUj^J j^5' j!*j5jjK 

S4. tfr (I !) ^TFT w 

*f ^tl ^TPT TT ^ *TR 

5MT 3TT TF t, ^ RTR ^Fff 

(w ^0 trit ^1 to t f¥ 
«mPm! m w Cefre - t)l 
sfjr 3|Ml£ RR 3^T OT ^T 

T 51 ^ ^R - ^ T 3 -ol £ 1 

O^tsS^aiildfe ctj»y 1 

ei^iass^sa^igr^ 


1 3Rrnr ^fr t faw # it, ^tfftt f¥ 

f HO _ ^ % 3 « 

^3TR # flTFft |l 

2 ffT 3fTW £RT ^TfT ft^T f^TT ^TT T^T | f¥ ^TTtJTC^T ^Tff^T ?TT 

tf? J dTH| *fT <3% rT^TT ¥TRT^t cR> f^TT 'Jim I 

Cv --j 


4- f^RFT 


f 170 \ , 6 


jjI 


»JJPH 


l 


ss. ^it 3T5#t 3TJSTOT (f^TWpTST) 
^TTT 5TT W WT (#W) 
ft^TTTl crm # fft srplm 
(flTOITt^T) ^t>TT eft 3% 

W\ WT (fW)"' fWTTl 3fft 
SIM? ftftST^ |l 

ss. 5T?r mr % ^w*r fW 5n4, 

fit H 3r=E*l >dTt >. 5t, 3fa^T 
sj*ft ^t 5?TT ?ti fawt? 3(Wi? 
tjf^F TT SFT 3RT |l III 1 
S7. JTMf ^ ftRT ^rt (’qw) 

^ sr^ir ?pt wi 
^itt, ?¥ t «prf ^fn 

eTCT =TFT ^ 5 % # WlfT t 3fftT¥ 

*T^TT i#r gt 7TW |f 

ss. jp! W F3fT | Pp UH|[*M} 

(fejNlfiJJI ) 4 Jit Tf $1 W liJ 
W'T |tl ■jR' S'T 

4 4 wrt 3thfT 

W|l w fn - ^?rf 
^tt "srr^cr |ffafT sisfnr ^ w 
Wt R3TT |t? aftT fa*T 3f!iTTst 

1 3fTCeT ^T ^ I f¥ 3TE^5Tt eM f^TS t f¥?fr ^ 

^r ift aftr m fwin |l 

l W ^TTftftT ft ^ W HT*f ♦ faft ftfi^F gWTR ft T[^ ft, #t 
«r^r sfR^ pn eft ■# ft gwmftf If it fft*nr ft Fftl w 
Wtt fft^ ftk w wn % ftl ststtf % srtt 

fen f¥ *hiW (ftOT^rrft) f\ m w ft ftwrtr ^ # 

tf€TTT ft SfT ^TTft, 3frf m ft # Tc ^lft t ftt ftt ^FTSTT 
^mri ^ ^ t fcR =^f Tfft Tpft |l % tot 

# fftfnr g^ntW |, f^r ft ferfft ft ^tf fft^n ^tt 
H 4t K aftT ^ ft ^T ft ^ft? ftftW W ^T WeTT ql 


t rfji ^ i i - ^'"*1 *’"'*v- 


'tr 4 i^ * 1 tf! 4y 1 ^ 

a u4'£S» 


4 - 


3 wwJ 1 — i, 


HJ ’1 ■ S ^ ^ J 7 1 ' v 0 ,^i 


FR fa fa TO TO fa “t# fafa TTf 
#t HI ffafal 


*9. (|t TOR TOTt!) fa fa ^ TOTOT 
TOfa | ffa fa tor fpr 

fa +lffa< fa ; 3TT3fr > TOT TO fa 
TOTTO FT ^TT 3 frl m- TO fa fa 
fa# faT ifad *T 'H’ll'fa, 'ir=T n't 1 
fa Ff fa ^ 
far fafa far to fa fa far 
■a r f] 'ji^i Rfa to ^0 fair i ■i 
fa fa ffa# # fro n ^nmrt, far 

^T fafTTO TOT# 

so. tor to fa fa far fa# fafat fanr 
fa to fa# fro 4 3?fa pjrifa 
faR faffa fa, tort fafa <#t fa 
far rpfat: w to ffa# fa TOfa 

faff# 

fa # fa fa TO; gfa fa 35 #f, 

faTOT (fpfat TOT) TO# TOffa 
fa g 5 #1 TOR fat TOrof ■'llfidl 
fat TO TO -pT TO <-M 5 fa « TOT. 
fai< TO TO fa TO 'P^.d, fit fafa 
^ JR" ^ f^FT 7 ^ Tfq - sftr JTT 

4 gi dfr faro, fatr p - fa faffa 
tot far, dt to 1 fa faro tomtit fa 
groit fafa fafa (g^: tot% far) 

TO dfa TOTfa' 1 fi 
?i.wpfawtt #t faR fat 

■O ^ C\ 


’bl'te ‘1 ■'»" r'tfi " 1 I' 
Vj^y eWJ ‘tJy^. 


1 3 T«rfcr w t g? ^r snfen ^ faw fen wft # 
^ ?fl *fw *r g^ ^tf ^n^T ^rfr ^rr 
^ff S g^r ^ttPtt T 4 T ^rr I 


4 - ftTTT 


172 V 


J M itjjl KjJ^H — 1, 


fer^ ^fr <j^r{i sfti t '4t wtt 
T^TT WTgrt f , 3fk 3TTit 5ntcT 
#r afk % '4t 'S'nRr te-wt (wr?t 
t)l Ptr rr sfrr 

ptr ^rrtf,^rfr tw ^t 

f^TT 'irra - fl <ff wfe gw 

*t fsT^FT g t| affe gw £ A 

W cT*TT 3JW 5TW W /i'P WT 
WWf, sfrt W?T WTWT WET 
^1 fEW ^ WW 4 fwWff JP?fe 
few TgWT d=p WWT feWT I'i 

9i. fw# #«nw wra ^ fcrw tw wif 
| fe> wg fe># fwiw wfet #r 
ww ^ wwf wp5 ;i; t| wwr 
^fr fw4t Iwtw wfer^ft ^ % 

£r*W WR k eft ^ PTTW 
WTTTT WW WWT WRWT t, sftr WW 
4 m wwff Wt fcww (3 t 4^) !i! 
X wtwr w? fa w? ww (stwt) 
wi. II fww wft WF (fa?g) 3W 
wife if ft ?r wr gwntr ww |. 


\pa 

(tt^teSlpi^iKSa 6 

6 


diM3itf&?g£pta p 

t * k,(,.j v'*.^ J'J'.J 

j&t&td 4jys u 

^■i >t„ f T " * •"*.-* S£ r™" 


i ^f^TT^T Prsi'Ml T i c P ^FT ^HT 5flfrl 

dTh 

2. ^ 31W¥ nt ^ W ^T nr || 3TTW ^T '*THt4 W_ I ft? fan 
# F^T ¥T1 W nTTST fen W| ^ ^feffeT w|f^ 
t ^MFT W Jj^rl H’HIHf # 3fT^T fen || WT nfe 

p fcrfcT n fr #r pmrr |l #r Mt gwTH # f^T 
^ipr w ^ fe fe# p™ ^1, Ft, ^r 

wx wk ^1 fk% % ■srfpm frr yftnn | 
t nn p n Ft, nftr n*rr nfw Ft] fe: qft ^ ^ fWt 

n feffl Fr^i ^ nr nn ^rfen ^ nt fn w if nmm 
w |l iff ttictw | ft? ^th n gt M^r t Fnn ¥r ^fw 
fem |s p # ferfe p fewn fWr #t f^t # 

Fnn ^ fwr 


4- fTm 


173 


J jl ijJ^H — i, 


3TtT (forger) ^*TR =HvfT t eft 
<rg> jrrpT grai TfFeT WTT 
|l 3ftr ftrft 7#^% ?t £ra 
4 gk cpfit #g wr | wr 
g> m graf #r argg^ kg, w 
^ $*im «imi <<iy Ofr) y«w 

=P<1I I 1 , 3ftr aft 3FT ^ TPt rft 

fttcTf ft Tr^tH TfaT Rjgr |l 
gMTf sfk t (OT 4 TPT ^ j 
SWI fl *1 ffl I Ei SffrT srft 
*H«Ut fl 

93, 3fk ^fr fggfr gik g?r f?gr 

■jIM W? ^ eft W Wl 

(®fFTff) -ii<r %\ FjRT if FI 
Fh| 4| ft^T. ^jW<W 30mf 
¥i wt cr«rr frar |l afrr 
% 3H # fat WR gieFtT t^R 
^R 7#r | l 


®fjfc&£tfS3; 43;^^ 


94. f 5RPT TOt! 5R fg ^ 

t (fagrc 4 fat) frgfaf (fr 
'tfat '+fffcT TOg” Rf, 3ftl ttt 
?rt ^rara 121 g4 gt g^ g ggfr 
fg* r*t tfarg «rfa gf) ftt wt 
tpr H'Hfa^ttgg spr 3WI 
^Igr) ft? 3fk RWTf 4 'llfl s||d 
ft MflfK (Wjg) il JR tfr 
gffa tt [51 fft, eft 3raif g ?p 


. ■, Sir f |V' ! "’1 " V ftfAl r 

JLjtVJ'* uj ' .j^j I ^ u 


] FFf?T FF fl FF 'STJ f FT (FF ffl 

2 FFTF WTT FF rnp 

3 mti w ^ -srra ^ (TM fTflt w FRTF M fFF ^ «TTl 

^r 3^TTT 3^ W^rl f¥ 7IF # WT FTFT FF 

tit «rrl gwTH Ft ftt F fftI 


4 - 'TTfTT 


3 I R j — L 


TOT TOTOTOTT fTOTOTl TOT: TOTft TOfrT 
TOT frWT TOTT, ftTOftF TOTOfT 
TOT TO TOfTOT f TO TOT TOT TF ?TI 

M. #TOTTO TORf if 3fr TOTORTO 3FH 
TTTf if TfT j| I cl f>, 3 ?Tt 3|j JiRiig 
to^ ttf if tot^ srroT sir tophT to> 

5TTT faglS ‘t’Td |f, Shi «KI=K 
TOifT Ft TOTOifl TOTTF TO TOTO TOT TOt 
TORT STTOt TOTOT TOPTt TO STTT faFTTO 
TORT TOT TOT sfT TOTT # TF 
tort I, to # totototot £f |l toTt 

TOr^TO TOt SI^TF TO TOTT? TOT TOTOTO 
fe^TT %l aflTO TOTO? t fTO?R TORT 
MIHl ^t TOTO TO 3 ft TOT if TO 
TF TOfft 1, TOt TrfTOTOT if ‘it 
WTOTOT fr |l 

96 . towf sfrrt^t (toto) #mrr 

|1 W STTOT 3ffT TOTT |l 3 tTt TOTOT? 
TOfr SnTTStFT TOTTTOTTO % I 


TO ■ S / 174 \ o .j*i 


3 ? i £>J. 

-i'Tl *t< t-»- \*f V*' * ■* i' i , -'-’f 

Jif< ■- *,’?'"■'*+* « * > i *r " 


» 7 . Pt : tof tof toft fro 4 tot 
TOfTTit Pi'TOM'tI t, TOT TTTT if 

f¥ TO? TOTOTO TOTO (TOTO TO TOR if 
TF TOT) TOTOTOR TORT TOFT (ft, 

TFf TOT i" T>Ft) ft; $FT fTOTT 4lTO 
t *T? TOF TOFTT t" iTO FTO %TOft if 
f<TTOTT il TOT TOftRfT TO?t |: TOT 
'••TFTOfT ^t TOTft ‘TOTOcT TOfi 4 "TO 

fro: ^ tortr i sir jpr totot tot tot frori pfr tt tof tottot 

vd n ill TOTO l^l TFTOFTOJT 3lWi(; TO TOTOTTO TOT TO TOTO 'HOI 'Wl cfT TOT 
TOiro tortto g$| (tot totott) 


J3Bi>Aih3®AiS I 


^ ^ *. " * i ^ " J. * Li , „ 1 ^ ; 


4- fcflT 


■ * ,/" 175 \ 6 of i 


3 I R J — L 


g*T Sf f^5R?T W- 11 -5TT^7 3t ^rpt 
¥T 3rmwVr^fr |l sfk ^ W 
# ftr SW |! 

?s. wj sfr wr sfrr fwf w 

^r IW?r ff f¥ ^rt gw 
W W Mk T {l^TOr *ft) 
W w" ?tl 

». ?ft SirsiT | f^F 3TWTc ^ ^T $RTT 
=FT knl jWts> 3# jTRT 
tTrrr&TFT |l 


J,U^' i *« -3^ * V < il; 

5j^fflS*S^ciy5 

S 1? j ^ / ■ > ^ 

© . OjJ ‘A-ifrL 


i^nX jjil y $ j 


iuo. cT^ ^ ^1? 31TJTF W *f 

wi rfr ^ ETT^fr if 

s(|d if fgWT ? s sTFT rT£fT fattlK 

^tWi sfk 3fr wf m k 

sr^Tf 3TTT gM W 3fK 

f^R>5T irt, Pf>\ gif (<[^ if 
jfr) Tftrr k w? fw gt gg ^r 
yRi^n 3rsrrF # w krParr jft 


£ 3 +■*> 

cr-3 


<' i tf *,'"-* **< J *" T ,i >/ r f 

(J^' ijj-*- 1 .X 5 J'UlmJ Oj+J I "O 

■fyX^aj Ij, jA*- ^ < 


I ^ *TRT # fcrdfWt # 3i^NK % fWT ^R Rft ?TWfJ R 
*ttrt Rffa FNrt (wt) ¥t ^r, ?ft sw t £r w ^ tr ^1 

*}#TT fe%rT (^TfT Rf) ^TTl faftT t H'^H'HH %*K'd ^R # qg^T 
?r tt^I cm srw pfl 3 t4rt ^ eN «fr Tnpf # Wrt t ^rl aftr 
fam ¥i ^nl ^ ^wjtr 4 ^ snw wr 

¥TT % wfer ^1 ^TJ 3<^NI< W^TT WTT ^1 ^ W 

■iTK^T fe^TT ^FTT ^qj fas ^ :; ^rfa L ! SfU ^ ^ ^ifacT W^ 

? %5Rrr wr rfr wr ^r # far^ ^tr ^rtft w 
wi srFrnft sttw h ^ ^t ^rr | # wr ^ 
faeRT tfl ^T t ^fatdT fFR=r ^ ¥T ^TF TO ^T fa^R 7RT 
s fiHjfr ^ w^faw ^r"^t wl ^r 5 rw <fai4isng ^r 
I FV^ s{% ^ ^ g^r t w gwTH «M ^t 

kl'<^ i <H^|rJ % R-ii| % ?Tpq FT jfTrT ^Tl efft ^TT dR^R R^lfa Tf 
Wt wi '4 f % RTt Tf RF 3TFRT Wtrl Wft t 4596) 


4- 'TTfTT 


176 


3 I R J — L 


WWTl 3jl y . 3lW I SiRl ^tWI 

4MMH |l 

■% - 

101 . few 5 fef gw ^<rfl W 41=11 Wt fe 
wwife * 1 ' ww (wfewr) wfet t gw 
wx fet? ?lw fe5t. wfeg^t^xgr 
fa *#M gif' wfafei wwwW * 
wfewx ffe Tig § 

102 . feWT (g Wfet ) 3 TIW (RT^T 
w) ?T. few isw # few 
wwm fe fitwwt fat Ht fer 
ww g¥ Mg 3trw 4 wrw tigr 

fa M, fax WWW SIFT TIFT 

fag xfa fax ww wg wgfa ww 

ef, fa grgrt fa# fa wr^, <nr 

twtt fMg 3 tt^t few g wwrg 

wfa wfa |, fax 3flW fa FTW 
WWM W$[ fax TO 3fFt TRW 

few Xfa differ =WTgfa | fa gw 
WWW $IFU ff fafaw fa Wife 

fa gw wx wwFf yife few tl 

fex gw WX fals far Wfa, fa? 
wfa % WWXW gR fU fa WWWT 
gw fefa xfa ft www ife 11 
WWTX fai WWT WWW WWTW WT 1 WWT WW 3TW WTX WWW Wife WWFT fe fa XWgiW WWWT fa Wf WWWfa 

w wrwr fa fe# f wig ww ww fa, wr w faf 

i SW W W1W (WtHIdtH few;) wfacT WW fa WWW fat WWTJT fa ww xwfaw 

jf sxfa www ww wwr x§, wr ww far fafa wg t ffa few fa fa wrw 

WX fe Ipp WTW fat WWR Wflfe WWT fWXT T1W fa WWW X|t, ffex 

fwxr awtr fex wwtw wtl 5W wwwx gxfew frxig fat <r xwwtw fex 
rtw fat wl xwgrw fafel gfawf fa gw fat fax far faffew wig f I fex 
wg gs fat ferfwfe wx fwfax fa 


4- 


177 
rft ptl fft:ftp 3mr? ft 
pfftff ft fftft 3 IWft ^Flft 
RTFTT cTRTT WT Pt | | 

loi. Ptr jR p H+p 'Tft P pit, 

(ft P, ftft pb> f^rfft ft 
sn?p m wtrt Prl ftk jr 
p wr ?t snsfr ftr jft rtr 
pti tftftft? wr Pit 
P fft#P tip p srfftpf ftt 
P |l 


j?a? fcugteatAa 104 . PIT p ('$TJ) 3 n% P ftp 

«4><H ft f^ipr >r shI , ^rfft pf 
JSsT PR I, (ft pITft TRR 
p| ftf fss t TfR°tl ftftT p 
pp ftftft StTSTT :i1 Pft ff, 

p JfT 3 TT p R?t TTslftl cf*¥T 

pp ®ff(T ?nftt PP fl 

ios. (^ ’Tftf! ) p ft SIFT ftt sftr P 
pp (pfFT) ftf TPT ft RR 

3RTCT I, 3lfft m ftftft ft fttR 

RR ft PRR fftPI ftt, Rf 
^-1 1 

3TWI? *T tfN ^ WT | n #T 

^rawEnftpff w wsn; 7 r [1J i 1 dOJsEflSt 


l m\rt rT*TT UtfWdl tfWT #1 


i ^ % sr4=r ms % m # f^m ?t ^n'+rO % ter | [^ 
^ ^rfer % w # w^r (ferxF) ^ rfrl sftr ^ f¥ ot 
w f^r ^t^tt rfr ^r ^nttr ^ qr ^ptt tori sfk % 
¥^r # *TtTr tfr # w&rc ft ^1 *m?snj ^r% ^ # 

W 311%, rsftr ^T f¥ STTT ^T fc?k T#TrT ?l ml ^ # Wt % 
frtk qrk sTTT^ Pkk wi # ^ arnif ^ht ^ 
f¥ 3 ut ^r ^fmw, sim ^rftl (f^r ^rfk) ^iwf 

^t ?nyTi^r r ^Rr4 w | f¥ wp ^rwtfT¥T ^t "kkr f¥ fWr w 


4- 


17 A 


3 W^jl Kjj^h — i, 


106. ?wr aran? t smr ht^rt 

it, %%t? 3WT?- 31% JffRT9-f% 
5lfRFT | I 

107. sfrl 1ST pf, 5fr TZrt 

TO HPT r^fellH y Id ^it ft, 
%%tfT 31WT? faWRTTcft, HT% 

% TO =R?n1 r ' 1 


los. ^ (3r% ^igrr) %Pff t ijht 
IP fff |l cfSTT 5w t ^ fTT 
IT¥Hl 3^1 3Tf % HPT 
f, «PT dfT TTd If ^TT ®TRf Wl 

wnf I, ftra ^ 

W=H =T^f li; ftml 5PTT HTJTf 

109. HHT! tJH^f ^ tf fa 5 71*1 1 K°P 

1 3H ^ sifi t spt? %% 
cfT iMH 4 %*T 3*T 3TfT ^ 

#T 3TMT? t SPltd. #T #T 

sh ^r srfbfiw (y%%%) ?%Tf 


> 1 *}*+* i* ■ , 

l^S t«ra v W»%S >M**}*J fa I 
no. % hi%H <p|f %%TT, 
3PRT 3PPT 3|rHNK 
^%TT, 3ffl f%I STWTff if iPTT 
HRRT ¥%TT, %t 5% 3T% 

snft ^ww wnr I 

\ 1 ^r f¥r tow ^ ¥U¥ ^ gwrPT |l sfrc jj^hhh ^ 

t, *#¥ (R t t¥w W WT WTT 


1 w?r wr4 q? | f¥ wr4m tj?ft w wfr ^rt^r, ftw 

t teft to toto ^1 

2 3TW TO '« w t fa g^RFTf WTT 3TTO TOfcT TO 

h(^K TO #T TO TOW fTO# 3rwJt TO TOW TOW TO%^I WffTO 
WR TO TOTO, h<.^i TO WRT ^ 3ih <j4t 


4- ’ptttt 


j Kjj^h — 


111. 3|k 3ft HfftrT ^ m ^xrr I 
wr Wt 3FK WTT [I ’ |l (Ptl 
3i!5ii5 srfrf jimI nr^si fl 

111. sfk 3ft ojrf^ Tp SfW 
'TFT ?^T aftr nr fV*f) 
PrK R: 33T ^ SfTTP RTTT I 

?fr w ^r ftrwr ?r*ir 

fR RPT ^r [! 3fRT 3TTt ^TT 

^ ftnjTl 111. 3fk (ft ^1) *|f? 3FT 1R 
3fMTt> ?TVT RTT ^ gtrft 

rft^^pF *TWT 4 

r^^l *TT % 3TFT WT. 

■i .^2 

t t fw *rc [j: 

tt tl rT^TT W W tt tf? itt 
^|Nr fr^rl *tr ft 

t W W (WTH) 

%¥w (gw) wrt |i m. 

3tft t r m ^t ttr ^ frm f 
ftrt W Wit t! tT^TT W 

WT W ^fWT^' tf wfT WT tl 
& 
m. w t wtliff t tt? 

WTf ^rff fTtt, wj t tot 
3TW WTW *TT *fWf t gSTR 

wrt m snt^fT £1 aftr ^fr ttf 

tt ^WIq WTOTT t 


ust^-Tl ^ 

urfsi 1 i^&Ulji 
^O^fel ^3 J2f££ 


] ’*Mt 4 | Pp git -TOJ -^T | OT t 3FTW t 

tott |l 3TcT: tp w Wfr ft amnft t wt flprff w^rr Wdt ^tt 
t ^TOT, W ^FF SfTO fe t W> eft ^TT W c 4t 1TOT TOT TOWl 


2 ^r^tr tot w t igt to artThr totftt |ftt wr |l 

s ft wr tr srwit to tl 


4 - 'TTfTT 


3 I R j — L 


^ - i / ISO \ s -j*' 


fat *r"i<n ctf : 3t 3fcT '*nft 

3 ?R ^f| 

115. <r*rr 5 fr rPr sr^t 

^fm fr rh #■*■ 
tort wr w faffa 3 ftr 
S^tr'^T ^ w 4 f*RT 
(|Fft Tif) ^r 3HHRT ?fr 
tpr gt ^r ftwr 

PFTT &l 3 fT 7 3 ¥ TR 5 if ffR' 
ft cRT W ^HT frw RFT || 


] 16, 


3 MTeT jH STOT^ 

^TT fa 3TT ^T TTTsfl wm 
flij, sflr t 5 RRT fatl 
^TFTT ffRT Wl tTTl CRT sft 
3MT^ m R?ft SRTcTr | w 
WW if RfR ^cRT Wl 

■O o c\ 

117. ^ (fasTW^T) 'ifiJTF 4 ffaTT 

sfatt ^r #f ymt |l 3ik 

ftrent ft wr tt writ || 

1 IS. JtWTf t fat filSSK [rI pi tfa 

W ('^cTR) t TfT iTT fa t tt 
'iRfft t fatcf '+IFT' t tR 

t|rI 

119 , #T Tf - ssRSR RfRTtfa. FTSTT 


t * • J 'f J ii >/£., „+; J't **s 

'4r-H ^ LL^j ^ \jj~ts 


j - 7 > ' r *^ r,jH l 
tsy * wj . 


tii" -■ 
\jW 


31 


R ■'[" V- "1 i £<, 

^ -J-’-i d Wiy), 

iss^i 


' K ■» C i ^ 3 -ff ’'IT- x 1 1 » J "£ 
ij £j ■ j, iOj i ‘V-ToO 

II*. f 

® ’wjs *jiJi «JtraT 


^ iM ^ t> >^i 
i tnm wf ^ ^f+rw ^t ^fsifdig ^ ^ ^rt (?rr4t) || 

i feRf t f^rw | f¥ w 3Tiw fRfw % few |l 
^t ^'riifsii.g 3^4% ^ trtt % # ffe ^ ^t fH^rr ferr ?fr 

m # fwu|^4i t fw wl (wjfft ^pfr)l fee c 4t 
sWT tl 

3 srw rw (fi^PRK) -^TW W tl 


4- 'TTfTT 


181 


J wwJl Kjj^h — 


feyr^ii, sfk an^n 

|fTT f¥ 3? i r^pft 4 4tt II 

?nqT an^T frn, tfr ^ 

sniTT? tfTERT t Hf<=4dH (l1 

WT. fT*TT 3fr tfalT ¥i stmt?' 

# ftrw «Hi^n ?fr 
?a?ft fr wri 
p -. .£T F '" , ’i 

* \** iij i '*• ' < >z* i j *t * ■* v l * 
(j;. ,JU5^l3 I iy £ J 
na 1PT ^TT f rT^TT 

#mS t |i m. 

"¥t *fT IdT ^ # 

fa 3 1 ’l^l || 

m. fcRRT ^^TFT TW %\ 

sftr W tfW ^ ,: H M ! H fa)$ 

w pml 

122. cRT *ft til 1 1 I fa 3TR 

ti ^4 Ifafa "^r tfa - 

FFff ^ ftPT # 

y lift'd ?Wtl % ^r ^ 

£Ffl ^T Hc^T |l 

sfk mw k srftrc* ^ wt 
fer frr ?rrt |? 


v^v^._! _eJfcO_£l 


\u- feu jUiUlj 1 


_ r^ * " 

© k-dupt* 


C/V? ^5*1 »J« 

e.^CS ^til J 


ii j. (^ #HwT) g+fi'fl 'Pi’H iisft 

?wr Prot =pi -h -i i aff ht 

Mr %| 3ft =pii aft f^4 ^tt 
?ft *tf «*r fw 'TFfTT, mi 
snai^ 4 I^Rl 3)H*fi =f>ls Tisw 
sfk TI^TW WTTl 


V# 

jiijf 


i w ♦ SIFT % 3T*f ft I, ^TT f JJ-yfHl, JW ^T 

3|M<«I ^HFT ^TRT. W WT 3IM<u| f ?^TT ^T 

UTW ^TT 3iTTkl 


4 - wt? 


J W^j! KjJ^H — 


y igi \ ° •>' 


ii4. ftftr 5T '.i'/-f»i ftftii , tit 

ft srw ^rrfr. sffc ftn^ ft ;i! 

TWT ft»TT, fft ^Tft tTTfT rpt 

# sftsr qftrr, ark ftftM 5 ft 
3WMT< ftft fftft snftftl 

us. ?mr ftft arfftr ft w^\ fftsr 
tlft ft ti °pa i ? fftfl ft 
=ft STMT? 4 fftft fftTT, 

ftk ft? n^-suftift ft ftl 4 k 
syuftH ft m ftft 
sr^tw ftR 7 ?r ft? sfk stmt? 
ft 3 =Kiftft ftft stw m 

ftftT feml 


_‘J j ££2 I uft- Co i&'/'j i/ly'j*} 


.2 i ****<* 1 T i 1 f ^*-1 *"■- 

«tSa^U%bw 36 


i2t. ftftT 3TMT? ft ft 5 ? ft, ft tp? 

3 TT^rsrff im 'Jrrft ft ft ftk 
3 IMT? ftft ft SRft 
Pw^i ft lift §ft |l 

127. (t 5Tftt!) fcftf 4 anft ft 

3 TFT t uftftT ¥T|cl 3 TTT 
sfwr? 3? 4 «rk 
ft ^41 srrftsiT ^ci i ft ®i ^ 

snftsj ft | ftr sw ft w w 

(^ 4 m) ft $p% T? 3 RT*I fftft 
ft ?Tt ft sftrft ftr ft fftr ft 
PrdTter ftWr cw ^rft ftt, 

<5 V ■ 
&&*&&&£&»&& 

&&&$&{£>&& 

S£!S&&W£3£»% 


1 BrftiT *TrFT 5FT ftftwT 3TRT 3TTWT ftl ftTR TT STRITfeT | jft 3TMT? 

<t«tt 3*r ft trt ftftft qr s*th snm snftl er*rr ?ftft ft ftffer Fft i 

fft ^ JRTRRRf 3TR 3T?ft fftTTR ft ft=T fftfK ft Wl Sf^ft 

cHttt tjft ?mt ft 3 rst tf gift ftw pnt ft stf ft |i 
ft qsp FHTTT uft TMT ft 3J=t5T fTSTT sffftlT Sfft ft jft TT q? 
3 TIW ^TTftl (pft irfft) 


4- PRO 


3 «sj I — L 


IT FT 4 3tVt 3 ? ft Mn? ¥qq qft pfq 
W ?T, ?¥ 3¥ w\ ¥ mt 
t sft ¥t Mrt || m (r? # 
sMn Ifn t - f¥) aim^rt 4 Mr 
mi? TT f*qq T^d [1] rm ¥? 
3F iff ^TT? ¥TF fit 3TW? Mt 
mfl mf? jfRrTT |l 


12 s. 3ftr qfe fqqft f# ¥t 5FFT rfct 

f^Rf fpr 

'9T¥T ?t, eft <jq sfl'll FT ¥T? 

Mr rift M mrsT 4 ¥t? rfir 
¥T pf, sfrr ?fftt ¥T Hil ^t 

3T5sr' il || afh: Mr rfr ?r4t if 
?tfTT §1 $rtq (pr r?¥ grt 4 
rFf 3F¥TT ¥Tt "aftr ( mir? ft) 

^rtt T?t rt flreft? gr M w 
¥T Ft st^r? tf ft gfMr cl 

119. sflT qfe rTF M 4 'll 'HfMl 4 

■o 

Mf 'TIFT FM, rfT ‘iff 
fjFT ¥qTfr F^t ¥T :j1 H¥Ftl 
3f¥ W |t M sfTT quf?: 5 T¥ w 

1 5MTF ^ q?ef qf? 3HTST ptf «*<<. pldl Ft ¥T FW¥ qf? FF 

¥r Mr?' ff t ?r ¥¥¥ ?t> ff ft Mr? ¥q Mr fff Fit 

F?T (Mr? FM?K) F^t Mil sftr qfc f^T F jft Ft f¥t § ^r 
ftw Fff ¥T% MtT ml FtM FF ¥T tjq F^f F> FIF F? Fftl 
5tft wk spTTm fM 4 Ftr *ft ¥wt sfR srFrq Mr 5rrar 
m, Mr it FFif f fcrq q? «r Ftrftl (?M Frfrc) 

2 F*r q? ^ If M wr ^t 5^f> aftr Mr ft m %! rt q? afir #t 
ftfr mqnq' r sr^slf |l 

i qqf q? mqfMF I" f¥ *nr wi m¥ i f'q Mft <^¥ qff sfrc Mrl 

4 mrr r»i« if <dy q 1 q% qfr q Jt, sfR q ajq^iffq^ isq % fqqy 


m. 

$&z&4 ufr 

| ?'< ^ *^ f C 


AJynaJsSyja 

V£S2<P3&f$$& 

^ya.-! ‘ptoj rfiuu ^jj ai«* ^ 


4 - 


3 wwjl Kjj^h — i 


r : srr3fr, sfk (frr 4 

eld'll f? R *i)s ?ti ^ftr *?% 

( 3 n% aRrjrc #) gmt ;i; Rit 

^fir siting R -s<n rft 

3iwt^ stftr sraRffa 

<jt|HH |i 
>% - 

131). fft; aft SRR ?F 3TT^f cfr 

ami? a*t srrft sat t 

(fat t) ftfstfrT 11 ^TTl 3^T 

STf^ aitT 3^17 ar'm ? I 

m. ott sfm? w I, sir sTTWsnt 
?wt srTcfr £r || 3 ik 5 a a ga 
a ^ 3 f^ 4 a r*tt ga 

^ SfntStT feqi I - ff StMTfT ^ 
s w T^ti 3 ftr $pr ^77 
(aitsu) ^Rfn fit ftWtir 5fr 
tumsfr aw sRfft if I. 

■ergr StMfT fr W |l fTRT WW? 
fRPT? :j| wfaa |l 

hi. twr sraTF |r 7*1 1 3it wwff 
?TW SJTfft t || 3fk SJMTfT w 
•ciH 4 M<i aa |l 


HH- - S f i 84 \ a .>, 


efesr&A 


<w.Hsss<5SWM (Wi 


£B S&M'&ti&ffK 


* s 
if 
ns. Mk -A\i ?n, ^ hV i [ ! 

W^* ] 3 ^r FTR <TT 

’kr ^ Ft ! 

1 W<m # wv <*J^k rT^TT #J t ^TFTfr ^t| 

2 3T*rk *rfe ^Tft ^ rfT ^eR If T&ft =f^ff 

S^T ft ^t, 3fW1^ # ft# iftf rT^TT T Tr^T # ^RW ^RT ^TTl 

.? arak ^ #r g'^^Ri ^t fen^nl 

4 arqfrT rTT^rtt 3ftw # ^TRT cTR fcW Wl H 3flT cRt 3J(tf|<t>(ftMl 


4 = faSTT 


3 I R J — L 


^ ■ S / 1 85 \ • *>' 


frrcf rt w §1 ott ^rr 

qq qw |l 

i34. ^jt Mifr^ win +k (®kht) 

?r eft 3M? ^ w ?mTT er*rr 
M <HI+ ?RT ¥T #fR O^TT) 

|| ?RT 'HMT? Hq RcT RTF 

sflr qq % wA tef f>1 

133. t f^FT TOtl •’TFT ^ TIFT 

W 313T5' # FTsft 

(3RT?) 'FT STTsitl qqPr FTCq 
(qqrff) <pgft to qqqr qraT 
Pht afrt'^nfmftfqr t- Pfs 
5T, qft qti y^t sFrqr Pr^ 

eft SlMlg cjq #r Slftjq <sl*i i 

qq f^fr |l 3 rt. sR^fr mV+iw 

r fir t q PrtI aftr qf? 

qq Rw fft Pqq wr. qqtq, 

\5 \5 

3 7 'i r ‘ i qrcq qq q qqRTsfrq, qt 
foet? qwisr qq # qfqq | jfr 
qq qqft ?rl 

136. |T fq[q qTiff! STHl? TM qq % 

wr, qk qq mmq kqsfrq) qq 
jfr qq q iHH'i T^q TT 'smtl g, 
qqr qq 1 jqm qq qt if fr q?q 
qqrfl I, Iff FT3fri sftr qt 

<Hfsnf qqi qq qi qft'sqf, qq 
qqpqf sifc arm feqq (ifr) ^r 
3H44I+H qRTT, eft q? fRT t 
qgq fc srr qqrl 

137. qr |qpr Pur 
it irf* ^ 
ig^ssiie «a3^^6iJK£(WSW 


i ft* ty* 

V-JJ^ 


■j < w -j ^$SwS *J? 4 = fcflT 


j wwJl — L 


°MPfK mt, Pm ^hm 

Pm ^rPm ft ^pt, Pm # 

3 ?ft jft TPt (ft 3 TWT? 

'tor swr ^ff wn sfk w 
4trff ^TT fewfTTTl 


- i / 186 \ • *>' 


us. (^ ^t!) SIR y'H'lf^'fl 

(felHlfciD *FT '^PT y pff gto 
ft 5 ^ pT^t .?*Kl 4 "l ^Idll |l 

U 9 . aft 5 Hi>i cTMT ^ 0 t¥ W, 

■+-lf c M'I W\ 3FRT TTeHW ftR 
J, 3 *rr % 'TRT jih 
*THTFT ^to % eft foffc? m 
TTFT HRTPT 3 tf 3 T? 3 > to 11 1 I 

i4o. sfh: (ai^Tf) g cRgrt fircr 

JT^rfr w¥ (s^th^ f ^ 

3fto 3fTR li| fern I f^p jR" 

p- g^fr f¥ mr% gto ^r 
ai^l+K to ^tt t?t |, frgr 
W d^W to" SfT TfT t, 

(ft dd ^ TTT*T *T 3 il , dfil n ^ 
ft> ®fff gtlfl "Hid *f Wf -illifl 

fato gw ww *nwr # 

WTFTW t ^IWTfrl fto 3T3TF 

gto+f (fjtoto) (twr 

WFTt ?TW ^ ;r¥ # gsp-* 

°P<H 4 WI fl 

mi. sft g*-$itl ’Jrft&lT if TgT 

t, irw ?tfwt % 
tor wwr t, tit to I wt 

i s^ip # 3 ffir¥R if j>, < 4 >ilVtl # ^ 
i Wdfa wqt snT-srnT sriw w^rr «s if| 
&aw&$k3m 


]&&&$&&& 
1 di 1 


k' 


\ .^ 4 - 

®*#?rj>HPr 0 L(^C ! J 
4- fer 


ia? 


JP wwj! — 1 


?*r wr *T t? #r ^ 

FvT (M’lf'hfl) *pt wr *nft Tf , 
ft t % 3 *tt Tf: 
ut 'T^t *t, 3ftr cj^ s^m 
t sT^TT 7t ^F 3MF? ft 
WI # for ?TT?TT #*T PW*T 
^>TTl 3frr 3JMT? ^iP-mT 4 fat 
fTfR =nfat 'ft IwJlft =ft? TTf 
*tft HHI^Ill [1] 

142 . ^RcT^" # y-tlfW (fejM^T) 

3TWT^ W\ sffw 4 ^ I, ftp 

«r^t FJTf iM if TgT [i] I, 

3^T 5[sT ^ 'IHI'Jl 4 fat Jilt 

fit I, ft atnrtft fftpt st #ft 

t. «rf faftff <# foirt I, sftr 

3TW W-\ FTOT ft?T ft W |l 

t t t I 1 / 1 y T X *\ J j» ft it . 


T -p& 4b I \jjf- yoi ^iiiipjl (j] 

[y o JjtiJl JiJv j 1 Sb 


j 43 . 4> fen feu u Tf §4 

I, *t u TcRl m\ fer 
npTU ^T ? r eTT 3TTT RU 

% fe fef W ^ ur ^"fetl 

H4. t ^TR Rfe ?UR « fe 


(jsAiSSvSj* 
i ufer ftwfet uifel * (Wft # t^mdi fe, un fe wu fef 
TT *qnft few fet fefri fet % ferwifer # uk WW fe 
^nfr fe ut ^ |i 


i ufer snrcrc ^ ^r |, fe mr mtft frw wruT |l wrt l 39 
4T fe UU {JHTfetf # fe fe{ 3TRTRT 4 feffe 4t fef nw? TT? 
t WR J=" 

I TORfTFTf # y^Hdl TT T%W 7fe| 

?ww?tt fer eft m 4r fer I, -irk differ ^ 

f4k 4r # W^Tl 

i-WTW WT 4 ^rife few fefe ^ fe qfe || 

4 -W i^TR 3 ^: ^ ^ 4 fe fen 4 tl 


4- 


J WnJJ! — 1, 


Wl -6 / igg \ l.jj. 


j! 'liui y) ‘til* 

,;'• wu'Skm 


s 


ijJ-l I 1 £L> Jj 1 I ul 


^SSajl^jigB^eiSa 

jS 44 ^ 9 

cQ^&#iat&%S 


tjte m «MPhtl fat yinw fm 
y sRTsfrl faTT rjfa amT 
sHpii? fa fay !|HT cffa sRPTT 

fa? 

14S. fa^R TprifaR (felM 1^1) *1 <.<f 

fat mfa fafar sifat t fayl afk 

3TFT m RT fatf TT^TW yfa 

mfri 

144. mf ffafa fa WRT TTTERT ¥T 
faT, faR iPHI TJUR m fafaT, 

3tk 3TWfa ^ W fafaT, 

w am ay rt fans m 
kPTT, fat fa? fakT ply fafat % 
m fafal far swr ?m mt 
far 5RT afcl'-M W RRTTl 

117. 'S{W^ fat 5RT Tsfa | ffa gfat 

toi fa s fafa yy yryy T^r, 
y«rr tm wtf Mk 3^Ter E ' 

R?t Ruj-rji^t yffa ?nfat It 

148. JfWR far aTRTR (fft <Hlfl) fat 
mf 'l^i yfai, h<.tJ l»lti TT 
mTRTTT ffayT W® ffa! 3 tR 

aiw yy f=wr sfk maT |l 

149- fa? iJTT fall Sfffat ®trd yR 

i |tt snyy fa jr fafay | ffa 3T3R, ijmr far |w urn yfa fa 
fakim my %ttt |l fa s# PraffW ffafa p my yr fayiiiH ftcn 

|1 fay W TfaTT fat gfay fay yy T^ ifay facTT |. fafa fa W 
fa yr<-itp yy yy fa p> yyry fam |l 

i arm fa w w I ffa (fafa Rfar fa fy? fa yt yy 
y yyt fafal mg ycfafay syfar si^miO fa ar^iMk fat mf wi 
TRyTT ll 
-*4 I '‘ty’' 7 L ^1, - 


4- 


189 


j'wfJj! +j_hh< — L Mt grit ^ iffur ^ ?t, 

?fr sit?!? 3 tRt spfr tr 
STform# |l 

iso. 3ff 5frrr 3miF sftr OT ^ 

^ TTTST f97 (STfe'S^m) sRcf t. 
sfk ^TT?t t W fT«TT 
^ T^fr # 3RTT Wt, rTSCTT 

fa eFT ^ TT Tm^f 
Wt t. cTSIT ■# HT'T ^SFf 

I. sfk 4 #*r w' 11 

^FTRT ^T?fr |l 

151 . ^ifr fnr 'fakr f', sftr sf* 

^ '¥I%ff ^ fcfa JTWTFlfi 

JTTtT^TT cRTTT WT. T# |l 

1 5 2 . ott sfr *m srai? sffc ^ 4 

TT #TTPT offa #T # 

€*Wf 4 fair ^ fa*n\ 

fa fa 3F ^r 

FJSH fafa. cT«TT 31W1? 3# 
SWJfar WRFT ? I 

V v 

is*. F *rtt! 3TFT ^ r°Pai^ WT 
WTft if -m TT 3TFFT3T 

t ^rf 3 ^ ^TTT i, tfr F 7 #* 
^PTT ¥ pr TT sff wil ’HMI 

m ^f % ^ft srw 

Tf*T£T 3T, eft I*T 

1 ^t 5 ^% ^ *R"£T -ft ^ r 

itt^ .rftr ttttt 3mtt-3htt |l w snf tt^ I, afrr Eprrc ^Nr ^t 
^r#r |l {H^tF ffTtt - 344.5) 

2 8{#f t ^rl 


4- 


^ - f / 19tl \ 1 


J Wnjjl — 1, 


tototot v to faroft 

% to dro, Pro f4t 

farnfartf 3 tt% # qrror TOf 

to ’j j'-i tot iron, tot tot ^ 

^FT 3t $T*TT ft^T, 3ftT ^ 
*jjn' ^T fRT fWl 

154. 3|k ^ C^T R ^R RT # 

ftl^l) d*T ^ -d-j H <. clT ( T T^T) d6\ 

_ 

la a I , TT^TT qH T a a ^ T’qT' fiK 
if TOTOT TOTf ft TtaT TOTT, TOT 

fir Snror tt <p?r fa TifTOk 111 
# faTO ir 31% ^ TOtl Mk fir 

% TOT H TS aTO Ra a 1 1 

&■ “ 

155. tfT TOT 4 SPTTT TO TO TOT^, 
TOT TOT 4 3TsTT? 4t TOTcff 

T> TTT^iT 'Jih ‘ T * , 'l , sfk TOT 4 
^fTOT 3T%T TO TTOT, rTTO 
TOT 4 TO T^T 4 TTOT fa 
TOk far TO || (^ft tot T|f 
|) srfTO 3T3T? faff 

to: 5fT TOT |l TO: TO if t 
TOffr TOTT TOFTOTl 

156. TOT TOT sftr TOTOT TO 

TTTT TOTPT TOT% % TOTOTl 

157. TOT TOT 4 (TOT W) 

fa TOTO fa ?pTO STWTgr fa 
TW, TOTOT fa TO; TOT TOffF 
W$ pRl\ RR N* (RRR 
if) TO TO Tljt fTOTl sfrr T 
TTOfro (faWt) fa. TOTO TOT fa 

1 ifffafa Tp? TOT? 3TTTOT- <S5| 
4SrtJj: l 5Sȣ'9* 1 $4 

W$3®J*n$m&S 
SS^&t&KtfPW 
*W#$608i«g4 
ffiMSftJft'G. I5y»^ 


4- 


191 


J WnJJl — 1, 1-jAl 


{?#) hr fort TOTTl 
Jffc fWt? fan #fft ^ ?TT H 
froR mr hit tfr 'swi *f hIt 

g4 ^1 TfR O r ~C- ^ 41 HT #5 511 4 

>lfl, TOlsI SH^HM 4 4Vi H't’ 
|h fl 3ftr pr ? tot 

TOT ^ f^TT |I 

lss. «#¥ 3IWT? H 3# TOpff 3TTT 
(3TRTST) if TOST PTO I. CT5TT 
siw 7g?^rsTFfr tohw |l 

is?, allr TOtfr fcpdi'N tot (fror) 

^ TO t HfRT TOTO TO 3THTOT 

fHFT m (TFf^T, sfhr TOTH T fror 
m^s tttc^ 11 ^ThtI 

iso. 4 (TOeT) 3 lcHMK # 

H^TTOT {TH % TOTO TO W*& WTO 
wft TO 57TH (orf^frT) HR i^JT 

^fr toh 4 fi# grow (?ho *rt 

OTT TOR H* HgTOT TOTJT? w 

t frror h? tototI 


e^Ss^wBM. &£&)? 
<*&&& s®sy&Wi 

-TO" TOTO)-^ ja£ oi»l 


161. TOTTO 5ft 4 TOTOT 

toto f¥ -3 ^ tott Tf 0«w tott 

*TT, #T TOR 4 FftrfT TO KPT 
3Ttw TOT t WTO $ TOW, TOW 1 3THTTO W? # WfrT W H^RTTH # WTOTO TO WRTO TO TOT TOFT 
# Wtff 3 f?TO foTTTTO TOT TO fTTOT TTTOfif, afk H? TOT TOFT TOeRTO 
TOiTOTIf TO TTTOT f WJTOFfT WffTO W? ift, 3 fft ^TTf TO 
HR TOTTOTO, TOW STOTH $ pTTOTOTTOTTR fTOWT iftr 'TOTTOTO WTI (TOjftF 
HWTfT- 2121,3449 hPhU- 1SS 154) 

■o ■ 1 r 'O r f 

2 3T^f^Rw ■# fcr j«i-$4T # ^ t ^TF.fr fRI ffim: 

^TRTrT 117) 


4- 


J WnJJI — 1, 


-6 / 191 \ l.jj. 


pT 4 4 if +|Pm 1 # fiff^ 

T^pfr zfTcRT cI^nT W*. T# |l 


162 . H<rg 'iff if 4 jfFT if 'fis 
f', ^HN *=i i H 5ft 3TPT 

4 4k ^TTfr ^ff (W¥ 
^4 r) w arp t ■$# ^rnfr 
Tpft Tf ?JfH TWt I, 

^k 5fr ’i h m k wtfrt 
siltt, -cTSTf ■ii c r>id pf dit-l , 3^7 
3TWTp p£TT atfkw fkT 
w4 kf I, ^nff k ipr spp 
yRi'+iH isra ’kkl 163. (ft d41 !) fpT 4 44 sffT 4k 

ifr d 4 if 41 4. 4ff 41 < dfi 

k tort k k'wr kit, 
4k s*hi$h <r«rT ?T*n#r 4k 

?r«rr 4k 44 

fldid , ?T*TT IW 4k SPJH'T, rT^TT 
ir^t 4k p^p cTpr Heton k 
w WT wf, 4k pff 4 
kf 3T^T [1J 44 4fl 

164. tfrt 44 ik fr rkr kf 

S3 C\ ._ ^ V 

f^T W T T^kT 3fiR H Wl 

fl ^TTT ^ 3fTT *T 

f , afk m\% % rbt *r 

IRcR" # ^tl 


tessas t 3f4: *T%T ^RR, (R # Rt? W ^fT, JR RT *t ^tf 

^TRT WFT rRT SfcPTT |l ^TW| 3^ ^ TFT fW 3flsn*r 

# IRT ITT TT Urfr fjf? STR % *Fp «F??r Pk^k 

^r Srrrrr | it ^rr r ^ gtfft |l 4h ^ |T ^ t?: 

l^r STlrT T^rfr || 3^T cfnft ^few TRR IT^ g^T *T W 

rrctt |! frfl L i^iK^:^rn'|l - 1, gfertr- " 2333 ) 


4- 


193 


J - i wjl — £, 
165. Iff TOft TOP TO* fPRT PTH 

fit aftr fTlt fit t dW ff 

PJpf 4 (31IWT #) TTfTcl 
efnfr 4 ftt fWTf pt ppf ' 

ff’ f Tf^ PTfl sfrt 313Tf 
TArf" STFff tTFfjf ^| 

vj ^ 

166. (t ftt!) (sm ^ fft fit 
ftl P fit) PTO! PPTf df 
(ftlP ) 4 SRI ffP PTP PT 
dPRT |, PTSf (Wtl) IcTT 

t ft (sup ft) 1)1 w t ft 

TO PIP 4 PTP TP I, PPT 
Piftft PT3P t, sfa PPTf 

pp ptsp sfr fff |l 

} 67 . PTPTP P fjl’f I t PjP> I TP I tlr 

sfpTf tr w >] t tm pf qpp 
t ffp jr pt ptl 

166 . fpPTf ft PpfPR ft W. 3ft? 

proper? wr tf ft, rfe sraif 

0,^ I Pet f" f t dT> S1PT PR t, 
pfT P Iff pftf 71? fasflftfTl 

169 . H?p1 PTf 5 tt Tff , fff ft Pf 
tKHltfl fft, afk Pf 3TH1? t 

ftt fro ffl 

170. | ttntt §?fft w fifit 

PIPPfR tt PTT t TOP fTO 

i ppfp tti ffif 4 ptpp Pf p psf ft ft ft pipp*tp ft t far? 

tl? Pift PTPTl 

l fffp fPUP ft ?Ip?I 


S I6^$te&*£4 


0 ljCJaiiJ* 
4- 


194 V Wi 


J WnJJ! — 1, 


<ft 3fT qft f| STW: ’TT 

FftR STTftT, Sfft jpFlft (Mr 

st^jt |, wqr qfe wf, 

ftr amr?' |. sfr sn^rstr 

?rt 1 1, #r 31 WT? sr^T 

*nftt |l 

i7i. | ^ f^nw (iwft!) aj’ift 

srtr ft 3 #^ tt [ 1) ftfa: 

3tmt^ ft ft^nr ftf sft ^rrffri 

JR% FTFF FF FF WT ifW 

■’- _ -■ a - 

^T T^T 3flT ^ Tp^ t, 
fftft FTFft ftr STtT iftFT, 

OTT W fttT ft 3 TRFT lJ!l 

f", 3TrT: 31(371; iffT TJRf ft> <tj41 
FT fFTF FTT^fr, ifk IT? F wr 
ft> ( 3 f? 3 TF) ftlF |, 55 t W 
sn^fr, *rfr spurt fftft w^r |, 

5 ft 4 fftFT Fftt fft> sraTfT 
{ft ftftftT Fpir t. ft? 5ft ft 
H^sl ^ fft> Fft FF 'ftls FF IF, S '+<sz^> 


&A«ptsa»ia*# 

t&sz&sns&ii^ 

!^#vissww aw$ 

^^sa^ia£Ss(e«i 


1 arsrffT p^FF ftsftftf ftft% F 5M IW lift ftFF FT Fftl ^ FT 
FF FTF fFFTftftF I fV ¥FTF ft fa# FTfft FFFT ftftFT# “FT ^MrffeRT 
Fift fftFT H FF FF-FT t fc FTF Fft ftIFF faSR ft F# |l FFT 3HR 
#T qjaJn Fft Hill fasF ft fftft FT 3 F ^ 3 ft ftft F 3 TF FF ftftT fplT 

fthtf ^ faft ftt Frar ft Fiftfa fit ftt faTF |l ftft- ff ’ft w ftt 
ftw ft fi#f gr ^irsfn 

1 FFTcT fftT 31 Pi I -H ftt '.H'l ft l^M F 5 RT 3 ft, 3 frf 1 ?F *T < * I ([l f^ 

3 mtf ^r p t, aftr sraii tfrr |; Prar nftr ;p rwx rI^witI 

J 3T<TTtf ?7IT 31ISTF W *RFfT f", f^lft 3(Tfft ‘ST^’ 3TarffT "jf 

ft 3 ?W PPTT |l fRT SS 13 ? ^ 7 TN ft ’TftT^ fftrTOT <Tft 5 TWT f 
RTRT ftUT, 3#ft 3RT ft ft 3IMF 3Rtrfft ft TO 'ftp ^TT. 

4 r im 3 i%mr ^t i^l (f^ ^#c) 


4- 


195 


J WnJJI — 1, 
sTFFnrff ?fm sraffr t sfr 
t ^ ¥T |, 3ffa sr^Tf 
4 1 * * 4 ' fat «rgtr |i 

172. TRft? *R]fa JMT? m 5RT spfa 

3IWT ?W5TcTT, 4h; 

^T (WI? 4) Hlftwft TTftS't, 
ott art ^rter t^n 

^T) 3PTRR WIT, tW 
sifaWFT ^FfaTT, ?ft ^ ^T# ^ 
«rf snfa w ^wl 

171 . fan; sfr sfar prnf ^nt, ^ptt 

«c*i+ 4 fafa, ?fr 

m *RTT yfct4wt ^TT, 

7 r i; spfat t Slftr^) ’4t 

^rri li| wg t 

^} srW wm, %h 344^r 
fa>m, cfr TTirnn 

t*TTl qW 3(WT? 4 fa^T 
W^> 3ffar up? ^ qiijrrl 

174. t pfafn wr (put 

MWH^K 3Tfa t fSTT WJT 1,; 
3TT WT |l 3ffa (FT t JJ^-gl-Cl 
■far ig# ^ 1,1 IJ7TR £ |l 

175 . cfr sfr Ffar arai? pt ^pht <Tfa, 

?mr Opfar ^pt) t 


&J&3S£8P%i& 

*%£&#& 


Elj jil t»i y£j*i? w I '£/ 


&s&uzz$& e $yw& 

•WAS^BSB® 
i 3r<far w wr shwwi | fa 5 fanft Tpr wr if siw srt 

1 ^ (3ifa¥) t aiftram: 7f aren? ti Tffa |1 gfenp isi 

fafatr: 2552) 

1 3Rfa yg'VHU HWMIg ifafg *f flSnTl 

4 3Tflfa *PSTR 'Slffafl (f^T 3fflT) 


4 = faSTT 
W ■& / j % \ 1 »>i 


MTS ffrRT "^f RT^t *Ft 3Trff 

s^rr aw shttf R (a^f) # 

Wirr ^itI Sftr srrft aftr 

?ftsft Tig fSTsTT UMlI 

176. (t R^t!) fg 3TFT t +HIHI W 

Tf sn^rr wr %l ^fr 3 tft 
t fa ^rg =mmi # few if 
3 6^ 3ng?T it TgT fr ftp mg tis 

tt?tt wr mr int frrcr # trtft 

•T ft, (sftr *T (mHI 3ftr <5I<5|) 

<5?k RH # Cg 1 «TjpT ft, eft RTT 
m ftpt 'SH ^ eiiS git snr mr 
3THJT |l sfk gg (wr) m 
mt (stt mr) mftrf gtirr ^ 

i*T (ggg) $ mtg fmpr g ft, 

(aftr •r Prtrr aftr gigr gt)l sfrr 

gfg 3*r #t ft ggif ft (srw 
3tRj^) rft vj^f ajfg git UR <W 
ft fogig Pr^trrl sfk gff *ni 

fff fRf ft fit FT (Ftg) gif 
ft Ttfcff (sTf^ff) # g7Mt [l1 
gFT ftf#TTTl gMTg pfft fat 
(3TTf?T) RRFTT W' TfT | mfo 
jpt 1 ft :5TT3ft, f'<TT aTHTf 
?T®T ggJ oiiini tl 1 +HMI g*t tftW mr twr 3FW fO 12 if 3TT WTl ^TT ^?T ^ eftT 

gw g it ^ farf ml ®rt ggr stg ft TOtfmr angm mw m 

T?T |l 3f*rfrT Ffe WIRT # RTT FTt SffR ft 3RRTT SlfTT# (# g5p farR 
ggT T^ Him it ft) eft RR % lti*t gg STRSfr ft 
ijjfc- — i 
gr? ttt^t - s TTO|r iTTW ^ ^Tf^FrT faro 


*Tf T^rfr | fF # 1 10 STT^Tt | 


* W W # TTffaR (tinf f^TR) ♦ ^ ^ ^Ttw # pr 

3|ft?ff rT^TT M ^ W #7 snftfa RTR ^TPJ WT TT 
TOT fTOT ttut || iTff gjfa giftfo fTOTR ^ TO; {TOT TOT TO TO TO 
Rrt toRtor rr«rr «iTOfa+ sftror ^ wtor srirTro 3 Rf?ff TO 
TOTR ^ TTR HTMHIHi TO TOR? TO ’jfrRTT TO TOTOtT TfR TO 
tot Rro tot frf sftr to to ’4 # grorroff TO httojr fTOrr tot 

| TTO ^ TTTO TORTT TO" TOfr -T RRlt Rp^f T TOR 

to to; fror TOr yif RnjR TO to to fror #i tot TO TOro 
Tf HTOT TOT TOt Vjrf *f ■TT-TO ®TR TOt TO TOI toIr TO 

frTO TOf ?sfa tott yfsTsm TO I to Rrr to ttTO toTOto [tot 
tott to TOto froT tot | rnfa toT # arffe ftw ^ tor 

TO ’TORT TOnfT TOtl To # ^TffTOff TOT TOTTOT TO 3^TO TOR 
TO STSTRT TOT | TOt fTOTOft TO TOT TORT TOTT TOT || 

* TO *f Tfirrot TTTO 3TTO? ^ fTOf TOR TO TOR rfk TOT TO ^fficT 
RrTO TO TOT fTO TOT |l 

* TO Tf TO TO TO SIlTOr TOI1% TOr I" TO TOl TOT 3T%T % TT#TOr |l 

* TO t TOR TO iro TOfr (TOTORf aTOff T TORT) TO TOT^T TO TO 
TOT TOjt TO |l TOr TOT (sTORtTOTO) TOT 3TORT ITOt TOT |l 

* : TOTTOt toR TO toTO Rft TO TOR r% tot 19S 
^T?f^T rWl ^MH n |l 


•■-■'Ms 


L I 

*Uii j* V 


1. ^ TOf TOff TO TOTO TOt It! 

TfaTOaf jpr Tpif ft ; i; # w 
TOt, fFgft 'fert TO T^T fFTFT 

(%t) to *t 4, Trof far tot 

3TT5TO ^ pi TO^TO, fTOFf 
TO # fe to =ft fWro 

f -ffi fcpf ftiw TOf ?FfR 
(%r) to to to, troro tot? jfr 
to^t to?to t. ^wr |l 


; j^tSssaatfKS 


i. t TOTTOt! TOT? # 
frsiTfW 13 (fa^ff) TOT TOTOT3T 
to tott, afh: to TOTOfroro tot! 141 
tot, 3fk to (?w ^r) f#tr tot, 

TO ■J'l if if I'Jl i 4 <|H *f ^ 

to% ?T, sftr to tto tot tot 

MJR 3T^TT^ sffa TTO ^ 
TOW ^fTO if TOFTfro FT 
(tort) =f?r 3fir to t| ?f, ark 

TOT '^TFT ^ TOf, TOf ftTTOTT 

to: tototo ?t, toft toe? faroft 

fTOTlf; ^ TTJTOT TO TOTTO TO TO 
5TOR t fTO 3THTTTOTT TOT TOff, 
TOf (TO TO?f % FftejT-^TOT t 
TTTO f^TT TOT, TOTOTTOTT TOTOT 
TOW if tr^ ^ TOfTW 


%&&$&$>£$& 

£&&&&&&& 
Ktssassi fiw 


<jl tSh4ltHjAJls"fc/jOdiLj ,i£y 


_ ff ") I .* r < 
v * "*■ j** 


1 *Tf 1011% m*J\ *t tfaffecT |T 3TW 3TH¥ ^ SI 


2 arm ^r 3jw ^*rc *nt tS! 


* # ^rr # ^ fS^Tfer ¥T| 

4 WrT W T5R ^ Wf # g? «Kl 


HI’I -6 f 1 y9 1 


wr, ww^ sttomk # 

^ ^ ygmdi y <wtl srti 

smt| ?r ^rfr #1 fey-teg sr?inF 
^t totott ^ toto |l 

j. tot tt g^R m fT?w (sr%r) tot 
fetT W^, rNT (^ctT pT) 
w afk pr tot wt, toit mtt 
tot wr? isRfrdm grow 
w fr. fTSTT sft wm m srtr 
stmtto to mw, w Pit tot 
sftr snt ^ ?fTrr tott^t ft tott ft, 
tott rror tpro "pg % *r Rtot 
tfr, totto w t' 1 ' to fait tot 

TOT (fa%) TOT TOT, sffT TOR 

tot tot fen w ft, sfrr to? fe> 

TOtif 3RT TORT TOFTO fe'TOWt , TO? 
TOTO 3 W*t dtt'tH TO* TORT |l TOM 

nrofaTT fc^rt: nn it fnrm [j; ?r 
nt |l tot; it to totT, gsft 

% 3Tt1 STM 14 ' ^ % g'^Rl STTO 
fFglt fcpt TORTOTO TOT &TOT ff| 

5*tt cr*r mt tort tow: tott 

va ■o cs 


i >yjrt5lj *v;^l (J* 1 i g^k t i ^ Tg |, to m % 
w ft 


frrogSTTT (f^WJ -T to 


i gto gito to arrt* to to tomgm to (ftr*?) ^ #1 

3 tog to ft f¥ gg to # gtof # gto i?r toktl 

4 gTF WTF ^n^RT go 23 H W W f¥ SsKlfto % ?TF 

m ^t $£r -fg g % aiisfigifl ^rt ^"1 

ISO g ^TF % ^FT (¥ "S^WTF "STTFFT | f¥ pT ^ am T JT^R 
^ n | 3fk ^ f¥ 3TR" 3RRT pi{ W ^ fW| ^ ^RRT 
t 3RW ♦ kR 3RW Tf grT&r(g|tF f^rft-4^06) 3ft 
g^t fiM| 3^% g ?fM gr gfgg «tt. krg # wrm #fg gffg 
gig gpr to g to tol 
6 / 11)11 \ 
fort, 3frr cRgrt 
W\ VRT w ^fl+K *IR T^RTTl 
Ptit WT fr 3TT(R ft jin jRT 
ffi> ^STT "¥1 Sp’TF 'TPT % wt 
F ft, (UFT Wl 3> fafr W FT) 

?fr stmt? 3# ^w^tRr 

4HMH |l 

4 . ^ srrr fr tspt 5Rcf ^ 

# fafr w (ttr) fam 

IT5T? SIFT ¥fT «f f^F ?T# 
h!«m n ^fi'< fRM 

(%) ^ tf Ftfr tl 3F 
ftTWfr 5TFRTf <FT ftTW ftpT 
FI d H 4 sjW 51 M srt jfT 
3Tsni ^ ft| fen |, w if 
h w& ftrar *raw ?tl cfr 

3fT, (f$T¥R) 5? (J5 TF Tt¥ 

^ ^ 5FTt, 3 ?It h 4. 
3TW ^T ^FT 11 FTl cFTT 3F3T? 

^ ^RT Tjjtl 3fpTTf ■tftir 
f^wrsr =rrar fi 

5. 3TFT gr?ft 

^n?r (ter) wi w |l alk 

fFFT ^STTvfr WcTfcft fferUT, cRIT 

if ?r ecT^?fr ferat jfr ?ft 

if T{FT ^Tfr || ^sf 

f¥ ^T ^r JRR (tor? 

1 ^srfa ?wi^ fir afk 3nft i n ftror. # ftt¥R ¥ 

effr $ fi# PihRhISsIci fr snfr arrawi 5 | 

1. failHtfig ^ if jjr^r w fri iifr wr frT'FR fr cfr 
fafaraT? FR # W fW 3TFII 

2, w % Fsffr if 1 ^ gmr ^ gtl (gigrffc 547s, 5*1930) 


WSl r 


/ 201 \ 1 


— i 


RH£R) ^PT foTT fT, fam # 

# fm. s#RiTR ^ 

H^t, Slfmr PPt # f^Tl 

3flT pm ¥t WR |7TT, W 
^T RR^4 arf fTT SflW, ?T4T 
WfRp if RRTTsf if ^Rtt| 

t. | pm mfn m w R 
(fT !ft (’T^') 3TPT ^ PTT 
sr*ff ^ f?fW m ^fr'^ft, afR 
mr ftm Vr m Rr mT 
wr mt zmt m (sfr «fr) sfR 
qfr jHNd |2; fericf t ?r <fr 

Orm m #) Rftp? ^ *rrMtl mr 
qfc Rtfr 3rm mr t it wt 
p" 1 fr ¥i? rtNt t m, srw 
p- ?r ^r wif fjprr it sik 

rPT 4fR ^ ^RTT ‘TO' W ¥ 

■sp <0\ 

mm m Rf, ark ot tr mr 
WW mf tfR mg 151 m Rti 
iwT? g^ft fR% ^ if#!' 1 fell 
(rRft) ift wptt! jpt qj^nf 

mn t, 3frr m# ?p 

RR ffll JRPFTR RRT RR t, sffc 

?nf¥ m mtl 

■O c 

7. mT mr 3TRR 3Mf M WR 

v \S 

i 44 w4 1, fpft fth fiFfr 4R fm iA^J r 13] I 

\*< *4 **£ ■’ j "h ’ ■' * tSTf &-' J *J rP 

kJ>J LjJ^oOl 

^fi ^ c>il 

*K 'f-if' *ji *■ t r^ ■"* k ^ > 

Ayy u i*i> 

©6lS=iij^ "t-Y-r. RT ^TTl 


2 SRMeT % 3^yiq -HpPtHciV |r jfT ^T^TT ^f^fnT % ^Inl 

|l sfift ^iT¥r Tnfw ^m 1 # |j 

.? # | ft? ^ nm # <F^t*i rg ^ ^t ftt w T tor 

# fer% ^t # f*TH ^r wn t^tI hr $r hhrt # ^ # fcm tfIt 

^ 3fa r ^pr ^rftl ?T^ |WTtt- 4607) WF 44 

3i4 ^frRTT |i ^ ftRr gr^ PraT, ^rnrer 43)1 
' ijjfc- — i 


w - 6 f 202 \ 2 O* 


^ftr OT ^FT ^t *IR WT\ 5ft 
^ S-ftt |1 cpr ^ ^T: 

FW H *FT f^TT 3?k SfUTT^lft 

‘ B. " 0 ^ 

# fftI ff*tt h^hf if T^tl 
Prefl? teft # if# ^ 

‘4% HFFf HTFTT |l 

s. |f fiTR WM HkHeT # fat €# 
T^T qnH . ^TFT ^ ?TRT FTT&^T 
^T HIR 7fr, FT-iTT fafat faff? 

^f signi g<-5 ht h r*tr t 
f¥ Wm ^ wfft (spfe frt 

# WT ^TFT) HfifTF t Sfaf t 

sto fpfrr [ ' : |l fa*% jtt sfr 

W ^RFf £f HWT? t H*ff 

Hiftr gf^r |l 

9. aff <ri"lj| 5 hh - 1 N , FfRT tir'F*! 
fa# fa ^T fa HW1F ^r <p=R 

t fa 5 ipt fa fafa £Ri ?t*tt fr?! 
#r |l 

id. ?wt fa ^rffar fa, far Fnfa 

Hiwf fa fa^ ®PgT. FTt faf 

fa# HRfa ! 


■!£y j JLiJ ! tj' iij£j?i!i| ai At H j& 1 > 


,4 i&nsSi&waff 

f)rZ ^ *' l-i "* * Ar 4 

,e=^Li_^v J^Slr 

&Wik$£W&£ 


©<iuiU*> 


$ \ 


WJj»jjL*5!?a r '- 


f ■ -V'-'' 

i *ijjl Juy 


tyi V s 


, j .“i AR i ;r rv? ; - 1 *■* - - fj " 

« *■»,, , . ±f 

jjtijSjaiKtssJ^jy: 


ll. | ^fTH ^FfT! W m *PT ?TR 
^ % ffgrft HR 

fW STSRT 1 2 - 11 ^T?T. Rt^SRHTgr ^ 

1 ?#T jf «rf% | f¥ H^Wlf ^ Fran if 5fr ^TR 

I HMR ^ TTH ^ (WTifT) # HR R OT * 51? HR TpR sftr 
^r R sHf srt J- ^fr 3R% hRh cr^T 3 fr 'i(<-jhT aflr sfr 
# h^rr if fr, if ^hr w |l (h^ gfWn" - 1 * 27 ) 

2 W R Hit'll wr W\ fTRR f*RTT iff H3R % # HRRR 

if jpgftf R1T ^tl RF HRcT # FFRpatT prff if F#? HI# | f¥ 
ijjfc- — i 


grr ^ fr¥ tor, 

(TRT 3fiiTTET W ^ Ts?f, 3ffT 
?TTPT Wf m 3MT? fjt TT Mr 
ERRT Rffft I ii. <RT Sft^T? % Rft ?TRT#I 
(tft) g? ERR feRT SIT, sffc ER 
# RT? WR ftfR 
WT m F? ^ ^ir «TT f¥ t grgTt 

wj |, qife p w^r wpit 

ERtft, sfk 3PPRT ^rT T^ - , cTSTT 
TRTf RX ?*TR (faSRlXT) X^f, 
str^ER WR ^T X?, OTT 
3?Mf <Pf ertt Set Xt, ?ft 
t RSRT RT m grglt RTT P,T*TT 

|tt, 3Tk gr? ^ ^nff f 
WSTT §RT f»R If Rfjt y'Rlfgd 
gl j fll 3TR grr If f jft ^ 
RRTR ift ’JR (jrfTS’RFT) ^XTT 
Wi gRT- 1 - % pHfad ?f wl 


c 1s 7^ 'i*--' - r -"' ?l r^fl 


Jr^'f^ 

yCUj 


it ■’ i 'l * ?• 1 1 t 1 1 ft ■* £7 * "f y V 


j$-fr ■- ^ ■" " TA *£>1 |)t 

(£j _J ■ -'■■■ ~ -~ wjjJ I I j 

C 1 ^ tjj£' 

a 


© 


* 


sifilpiXiGSj&i- 


n. nr ^ $ fHi ^ft '^fi wr ^ 
w^r, fir n n^t tarr ton, 
sflr # teft ¥t ^r 

fen, Ff 3T M I f eft - <Hldl F^t ^ # Rft WMlf 3^% F HTFT T^RT # ^ fFSTR 

FF *t to ^ “ifel rflr SfFT d'd'dR W*-. WT JfT 
SFT W ^ ¥t^T ^#TT? ^TFT ^ ^T- 3^1f I iff fr dHMK W # 
fT^ I Pr ^l aftr 3TR ^ ^ f^ri (^ g^rrft- 4139) 

1 3J?^T|r ^pT ■qn' # ivR TRT ^RTT |"| 3ffRT # ^ITR 

^TFf ^ f^TT w | to gn ^T to^FT: ^ #r ^FTRT tt 
*T ft jTRT aft 3MTf # RRT ^FT 'FT # ^t 6lR # 3Tfti*l»l fl 


$ - ?]1^ TTT^T 
# t ^r- | : 

?r*TT fjRT 5TT?f ^fT ^T fa^ST 

fem W % 3# 'gw few. sfft 
(3T^r) JfFT =RT 5 R ^T ^ fafft =T 
fWr fasMiwmd t efw fth 
ipj m # np kt k 
1*HI ^T U ■H I nff f W- 5TTT 
£PTT ¥T 3ftr ^ ^T 'flM 

i, *mtk nwifteff % 

W ^TT |[ 

14. OTT ftp^t f¥ FT TORF 

Csnf) I, ft ^ ^ (#) 

^p^T ftPTT ^T, cfT fFT nm 
tef^T ten nm ^TT , ^f^TT 
fcm , F ^ ^ ten chp n> fan 
FT n ^n ^ =fm ?Md! nnr 
MK^fH (smfat) f%r pnn 
f^TT, '$ftST 3^ ^ft ^ 

WF TTrT TF I - , pt- 1J ®RTT teTTl 

i nfr fate n *m\ | f¥ w n^fr* <*hphf n^pr afa% n nwn # 
nrn p nr -sfte nrtt nt nte ter^f n ^ntenR tenr % nm ^r ^n- 

p cftaf n ^TT M l cl ft? 'd’^t % ^ m 3) 4‘+i'| r| ^ aftT 

nr?l p a if ten wm te np p p ftI nfap nn # (npj 
w\ snt?r |l rftw ^Tsftl w km nte nr np km nr 
p wfeiT^ nte-lt# p ten! ten nten n wr: pr 
n^farl ^n k pn nr nn n Tp fa srmn *ft1 (pte pte - 
iss9 p ptF nftew ■ 1699 ) 

x nmn w p | te nn Fn^nt ^ nnn m m ten nt nn ^ 
n?nR tefTcfr pw § n^, ^r patent, pgjter: nrpfen- sfrr 
^nft w ^ p Ft tetl n^n nnn mtete #f nntefp wpj 
^nft ^r fwten Ft wi w n ww Tf |lp t ift gwnnT 
^r nrmnn iw w | Ite fk # nnf # ntente w # fWft # 
pnn npnnit n ftenten n pnl 


yi :^ 7 J'^5 1 " 


®c3^ii 1 4^! i 1 tS 


c-' ^ ct Ti 1 f " " 

j- ,jV ? T£- r || : 'V.^ T Jf-'iiC’ 

^ 1 r'S"i "" ^ ^ ! "' I "' " ^ f/ 

> '^OAV 1 Jf 6 J S^-*-' ' OtJ jj- u 

1 < ' " "i .-^ 1 -\[ 'C 'u 

tO +\£^i L+y; i^li 


’ffT • 6 / 1Q5 \ 1 ,j» 


is. ^ temi fcfit Tra - 

w 3mi% t [i: . ^ 

=lgd tfr =ncli 'FT flJlFR WT 
T? t, ipt tfTT 7f «t, aft? 
=tg<r tfr ^TRff #r tfr? vft |, 
3pt flj^i"), tm q*t sftr ^ 
W?T (m Weft W<P (WTT) 

r o , ''° J 'J 

4TT ^T'Z f I 

it. j^ra - ^ 5KT 3IWTF Wp?r 

wi T[pf fear ifr t, »it w 
yy-Hdi yr ft, srrfr 
sgrrftr ft ftitft ft Ih+ih 
wrsr fttr ft ^titit |, ftft 

gftf TO fey Id I |l 

17. ftw <Tf +lfth< w ft ipt, fft^ft 
ft ^fr fa ttwt ^ t* ^ftf ^ 
3T3T?|l (|r ^t!) t w?t 

fa qfe sMTf W( ft 5^ ftfc 
^5?f ftt Hldl (HTt ftt ftt HTcft ft 
%, *t=T =f=T fadTST fafT ^siTf, 

ftt faftt ft crf^cr | fa =tf 3ft 
ffa ft? (Ptt srrwff aftr srcftt 
ftt ftt 53ft ftfa c", 3^ 
W3T? fr vr TRq- 1, «ft mf 
3r<rj ^/TT I, rr^TT ^Tf lit 
WK tl 

is. (T*TT *Tfftt ftk fwff ft <pfT 
fa f^T 3HPUg ft l p ft*TT farar 
fl sfrr yft fa fay yf nfti 

^-. cv - \r \ i ■■ 


St) 


f * 
MmS'. 

— ' 

*1 , 

Jfrj? 


■JO a 


*. r? H i, j ^ s 


>W 


@1 


i S . C » ^ + S it 

V JL»«'#hn 5 “Si *5^ ■ Jt 


% £ i -l 
s ' *■■ c 


' f^l c 


Jlil |®(s Soul 

L^i J 5 jK^ 4 C^ I ■ ? ^? 

* ’> 'ii ji . - ,t < "r " 

,-^v. 


■jy 
^JjwSL? ivj® 
^ 1 JeA^ ^ Ay^ A>w> 


1 3 ^% ci^^nl w wrt ^r -srf^wT |1 

2 w # w s^f^Mnr # fir^T ftot 

TW ^TT TFT ll 
1 — A 


gTgTT 'TP# TO ^ TOT TOT ft 
T^P TpT sft % TOT gTO 
■^t ?TO fTO vsr'mi 
TO ^T TO |l Tf fTt TT| TOT 
TR ^ s^R (TOT TOT; <. u s tl OTT 
TOTOSTf TtT JITcfr TOT TT TO 
TOT T» 3 Tt f 1 , 3 TOTg ^T TO TOT 

(Tfirotr) 1 ' 1 1, sfk TOfr ^ sik 

TOT TOT TOT |l 

19 . g 3 T^t |TO! ftgrt TO T^Rf 

# TO" TO WR TO iTO TO TOTOTT 
TOfT TTOT TO TO ij; I. W TOsffT' 
ITTO (TOT TOT) TOTOR TO R? 
t, TTpP gR Tg T TOgt fTO g*TTR 
TO TOTi%T ^P^T TfTTT TITO 
TO WJFT TOT TOT (TOft) 
TOTO, TfT tpgft TO '^T 
tottt grot TO TOTTOT TORT 
TOT TO TOT |l TO TOTTg tT 
Tit TO TOPtTT |l CxA^i^aiiyA 'M 


j&ti&4tf3W2& & 
^SjSJSeJfej^eiSS 


to* t $.£ ft 

IrdF* 


20 . wr ^ *trT, ^rar % w^\ 

TOtr t TO?T; t TO%! TORT 

toir to? to jrtor toT tit tot 
fro to % gr tTt tIr SfMTO 
Trot, to g*t gg ’£& tro tt 
tor Tiirof # fro^T g?r gfr ferol 
, *£' ■£, 

J 3 JTW ^ Wt W ^ M fl fw ^TT 7 £T 

f ^ ^f5(i£ ^ fw^R t, ^r M ^ 4 t wt, 4> fW fr 
|l 

*- 3 - ■ 

2 3 jjpr 5 ?tir tow sr ^w*r, Sri 5 f%wr ^ ^ 4 r 

^4 TT^TTf 610 4 ^ |4l 3TTT # % % %%^RTTfT # 

^IS ’i 4 1 ^ | ^ [ | 


5- TTT^T 
a. ^ ^ snlrn ^ srccft 
(tcM TR^T) if Ttn WX 
5H3fr. fMf 3MTf ^ jpuff 

ffw if, 'ft® >t iw, 

3T^T*TT ;Hti l t>p| gt ^TTafPtl 

ll. ^Tff ^ (f 3Tf{T! if srf' 

*lfHH <=ffrr I, 3ffT g*T W t 

^IIH ^ifST ^Tlff <T>Vil , W r| 5f> 

^ w t ftw ?r sntf, cliff grr 
w if sr^sn" ^ *n^rr || 

u. if ir ?r arteff t sfr (w? 
t) ^tcf ftrr TfT 3iw % 
JTf^R PPTT, Tcj- fte: 7=f nr 
5R if 7t?T ^ 5TT3fT. gif 
if 'FX ■fll'silil, ffr 

fpr Tg^sTT^ff gfirl ft^tt 
w ft tx mm wti sft rjTr 
tfTFT *tFf ^fl 

14 . =iff 4lt-l ; % *j*ii ! f»f if ^Kifn 
yifTT >T 't’f *1 , rR> mX -3F 

f (^WcT) Ttfir, Sfcf: pT 3^7 

fT^Rr Mit-HfiK sn^, fe: w 

^Pft gs ^ff, |nT 3T|f ^ T^rrl 

is. (^ T9TT XM ^R) wr ir WI: 

| ift HIHHgK! ^ ifqif 3fk 
*rrt ^ Rrt ppff 'fr j pft 
^f TWTl 3fcT: ?r ft# 

fwr srtwFprfT cmftr # 4 m 

U. W? % m (STTcfl) Tt 

^ gw (k%) 


r- "* ' wa%d%Sts/&J&& 

gsasgf^si 

y\)j£^£ di' jfj 

©Sfes^ 5 e bji-?3 


t^ssi^as 

'». '. ii ^T, s*" tv*:* 

© ( ife " ->* jr ^ ULo ijj 


ay^i 

r-y-Jljj- — i 


• S / 10K \ 1 -j» 


HTsft *f fanrf 

<S<1 , 3W cW Sl^silTi^l ■'iifd 'R 

tot w gr%l : ' ; 


it. ?r«n ^ 3TK¥ # sr g^r ~m 
twtstr- *prr $t,m 


& 


"-Mt 


ft (fftrftT) W4 

ftr ft tfcr ftr M wr 
ft *41 <m Mr ftt Ml rr 
(M t) ft "^T' ft Mr 

^T jTrl (WMft ^T: 3TWT? 

M|sN+l(Vfl ^T ft *4w tl 

is. ^ife to Mr o^\ ft ftrft 
Mr Mrr ^r rti L -, 4t “aft ft 
grgrfr sfK^rft 

MM ^RT =H£M TOTT MT |1 ft fft?R 
ft WTOR ft TOTT § 

29, ft t. 3^ ftft (?^T ft) 
tot Mr toft tot ft ttht ffttr, 
ftr 'll <fti ftr ji i ftt ft , 3 tr Mr 

TOTOMMI ¥T yRl+K (TORT) || 

1 ¥T *TTTOf TO t fft TO ^TO MT ^<I^H ftt 

ft to fro ft fftro, ftr toto ft %R toMr ft ytot to tot 
to Mftr fro, (Mr to TOifftro Mft to ftferor M ftk Mt to 
ft ft 1 i rr^ Mr ^mro ft ^ toto *ft Mr ft TOrfftro ft 
^ TOft to w igw MT fr*ril ftfa 3Rrft?T to froter fftm, fftrr ft 
ftWr w MUM ft 40 M <T¥ froft Mi to 40 M Mr 
Mr, rtiM to 4 t to 

Rfftror to Iftqrl (f=ft toM) 

2 itottott ft to ftftt ft tot -n4'h fttr MM toM tl 

3 Mt (*U^*Rl.g Mfft * TT^FT) ft ^ ft) r ift Mt RRTRR ft TO 

TOR ftr 3TTO ft TTO TO TO ft TO ^T WT ftcTT | Mf fft Mt 

ft ftr ftfft Mm |l (Mrft WTfr^ Mto: 1677) 


t ^*. »*L| 


■^'a. 3 ' , +-J r ir ^i * tes t *, * 

jj* ^#^jIl*'WL^K£[} 
W6C^£|3o5a»46^ 


1 *J_k- ~ 3 


*ys£} ^ l *wei aJ 50 5 

ety 2 3 * * 

■3js 

i&9&&tr&&biZ 


10. ^fcTcf: TJTT ^ RR ^T 3fR^ RT? 

T^f fic'TI TT fl'-^K ftFTT, sfk 

farcrcff if ft wl 

31 . pTF JTS4T? T t^> ^f3TT ipSTT, 

Rt ijftT TifT *TT. cnfa W 
tern pF 3PT^ ^ # ifR ^T 

^nt, R¥ t T^TT: RTF FT 
|[ FRT if 5 H R^Nt'Irt '4t 
r ?r ^1 ^1 [V j 4 h h ft? rt ^ 1 ^ 

^RT < h c p. pTR *T¥T 'iKraid ^RTl 

32. ^ff W[ FR ^ R# 5^RI#r FT 

pTTJ f5RT :,: pRT If iff teff 
ffP ^ ?ftt ftrft STFft ff 

*FT FT^ 3FFTT ERtfr if fatf? F? 

frn rff ?rw rr *r gt R^ff 

# frm |i; WK ttl 3frc"f5RT ~ 

% 4lfdd <^1 t^f> yi«n ff cfr 
fffr # ^ f afr^rcT trt ir4t 

R^Rf Rffl cT«TT ^ W ?Rlt 
ttjft f^ff Pt:?ttPrt srr^, Pttt 
if r sfftrw^ srrcft if Rtf?' 

<\\v\ ?l 

33. FTf vfW 51 3TTFT? sftr RR # 

W ?f gs FT^T jff, cPTT SFrft 
if -JHS«1 FTTf P^T ff, 3F 
^FT ^5" Re e fa 1 3F F®f 

1 3f3sTTfr pRF FFT f?FT, WTR F »ff Fff PlFF Fk FT^ST ^1 

2 FFf fF> inff TFT, TFT ifR if 4<J«K tl 


&J23WWk$vi 

Vy 

^•WeiipEJKtlGJ 

•J, ;« \* \s* 1, 1 < .- 1 -/r h ft t* i> 

l^lj..y Wvi-J U l liki^Jj'.£>|J'''>- l i^- 
^"*-t .*,< , T, T?| 1 ■“ J. ''?"■ 


i '■f > i>^'h' 3 . k' j.f \s.r sr ) *f> T *</, 

4 1! 1 3 j>'v J, 


^Sff^ 


3 1R 3TTW if t?T ft%tf TT*TT TTRFf ^T It ¥T fWT TT*TT 3TltTT 

5RFTT TTT T?T |l cRT STW? 3TR ^TT ^ T^fT ^ ant# ^ ^TTR T^f 
^3f % T3?T 3RT tl (SlfiR! fTWT # fi# ?feFT: TT^fF TOTff. 

F^fTT- 4«lfl)' 


/_ 210 \ ■>»>' 


^ ^nt, tr*tr ^ 

3 FFTT Tk fsrcfRT 

frsfTT^it tt Ept stft. sr«r?T 
? 9 t f^Mi % fem 3 tRrl 
d^T ^ M RXTTC 3 3 fWT I, ^ 
OTT 'TTefRp -i ’I Rl 3 ^XT 

srer^ |1 

34, sfr ?fw (?tct ?m^T) tx 

^t, xf MgH f¥ tpr d^> sftx 

Ei 4 =i''i # effsftv ?fr cpr sift tfr 

Pf> SITST?? stfcT SIHI'SlflH <JHMH || 

35, ft fmF ^ft[ 3H?T? (# 5ft?IT) t 

¥*ft x?r. 3frx ^r sitx 
gRfr, ?t«tt 3 H ^r xi? it ftrgrc 

*p£i , mi¥ ffft 3 pirl 

34 3 ft RTF 3 #FX i, *T#T HXtft 
xrtft (sft sf^t) dX # itftrw 
(wirt^) if 3 tr 3 ntf sfk ^fr ^ 
wi iff ?t, cnf*p w *pt 
gFFT ^ fat #t FFRT tr 3 t 4 
«i <tm tff :s fRf. trt ' 4 t 

■id t + 4 faK F^t fW --lii'H, 
sftx d^t sgxpfr hfftt gnfrf 

37 . ^ to ^TW ^ tow tot, 

'W to TT fto? 


a&k 


V ^ 1 U. *4*‘ Tf" ^ ' -^r ^ ^ fa'; j* k " ,-v f’.'t •■ -i ^ * v .* 

>^J4 JJ1 ^ 1 j>r*J s^l UJ 


I fadWll) ^T 3T«r t: 5^TF #t 3T1W ^T WPT # 

3ft?rr ^ ^r ctot ^ ^r f^r ^ ^ m ^T1 ^ffcn 

AT ^ 4f ^ ^ ^r ^t w r |^ ^ ^f # 

(^R^Tfg 3J^% ^ TT^TT) f^Tjr tor ^TFT CC^fTWr ^rt^)) 

|i ^fr tor 3 tft ^r WT’ ^fr w # tor toto # pr 

^toT ^ to # tor ftol (jto^ 47i9 > tor to toto 

to totoft ^f toto ot^rt ftor to fti# |l 


y ^211 \ 1 »>' 


R^rf, 3?R ^ R# WFft 

RTTHT |1 

3*. RR, wr 3TR ^ ^Hf ^ 

wz rr ^ 

5ft 3tRT? ^ sfR t f^TST^J SfTS' 

| w #T SfTST^ TjJRRTRft fpfr |l 

39. PfR 3ft SRFt afRTt^R fsfrtt) ^ 

RSfW #T; (itTOT JfRRT) RR it, 

RlR 3N% R*t g^R et, eft RRTef 
RR ^t tffa: ?#FR ^ni [I] . 
fiRR? RWT? srftT OTTSfot 

|l 

1 oft ft #ft # fooo # totoo of snf frorF ofoo f¥oT ot tft | 
fa ok otok #ro totot to ^ po o^ ottot o^ oW okr t 
ft ok of #or fto ^ k or? #1 to # fikr ?oto fot wt % 
ok 4t yfrow |l krcnoo f# of to! of I fa got to % faw 

OTO Ok r Flfa gTT TOT #7 TORT 0# # TOKm # TO^J #7 ofa* 
FT OT^I 7T0T Og OcO | fa TO #T OTO % OFTO, TOTO 

^ Okg # OF? fw# OF 0^*0 kOT 007 t", OF Op TO fN OOffa 
OF OOT OFT faOT ofaOT OFT #7 #7 

OgO p? #0 TOOT OF ^ OPT OTO 031 Ml (TO fa WWf 
pr toff too opr<i oo orfanTl to fa foofto TOtt 

fa OTgfO^ fan# O orofiiot OF WFT TOT TOfa ^ TOT% OF FT 
faTOTOTOT | r TO F TOTTTpcFTf fa TOTFO OFOTTO TO fan |l 3RT 
OF OTTO OtOT f¥ TOTTO OF OF #tt TOTTO OF FTTO t 
3R TO OO t TOO ffe pT |l #T OF OFF OTTOTT # TO 
ok to # oftrro # fco#r o^ |l ooHk fer ^ofkr o toft to 
TOO TO 0#0T, oftTO TOT TO% FT# O^t Tffto O OTOOT | FT ok 
0 »k #T TO ^ O^t -dO^Fl OtB # TO ^t TOT 0 ^[ ft# Olf^ 
TO OF OF gTO OFF fkTT O# fTO TT p TOO OF OFF FfF 
0007 OTFTFT |l 

2 TO7TO TOT TOTtTO F 0^0 F# kT7 h TOO TOOTTOO #ft fw F^ TO7 
TO Of# OF TOTl (FO#k fpt) 
' ijjfc- — i 


40. w m amt f¥ aim? 

^ | 3TT¥Rtf srdr 

iprl fat mtf 5TJTT Wl I, 

dr fat ?, ?mT smT? 

afr mt m mm §1 
«& 4rt 


41. t mftl m 3TFT W\ -d^ltflH ^ 

mf, aft t itofl t. m 
t # RF# ^ WT flp IRfRR 
RFt t ^ fer 5’HTi 

Rit sfk rr f t Rt ?rg^t 
t, ftpr ^ ^ | ftr^TT 

did Mdd ^ kid ¥R <=FTm T^cT 

?t^tt j?rtf R frrR rt *tn ^ 

W 3TR ¥R RRTR 

f 1 , ^ '$T^t ^ 

WTf # RTTO 3f*ft t 

^ ?| ^|T ^Ejrl ft fR 
Rjft 3TR3T f^TT RRT (Rt q^T 
^ WRT |) rft TTRT Rt , 3ftT 

^ ^ f^r ^fpftj <fr rr h w^i\ 

(t R^fM ) ftFT 3JMT^ 3TT# T^TT 
If ^Mdl SIR Simfi % 
3RTH ^ jRRT r ^'pT 3R *PRTl 

_ \j - 

If^T ^ ff M'l ^ Rtf df 315*1 1 5 

^ dm mm m|Tl # 
fat w if 3imm t, #r 
fat h <h 1 *t> # ttt 11 mmr |I 


,^‘d 

yi sd" 

rj *\\ < L'! 1 >1 V H * ., ^ ^', - L-" 

'•toj&Z'&Mi 

J&M£#AWS%k 

s$ij <Sii if’J' 1 2&S' 

d^&u iiijtfsys 

(I ? k " *> l< ^ J^l 

© j^Jii- L-J'^'J*-- 


t t^ht # ^ fen, aniF^ti (feJNi^l) ^T ^rt ^m?siig 

♦ mi Pp 3TN ^ f^fl aftr ^tl w 

3R% f^RTC ?TTT# W ^ RT^fl slR ^TR HfslPlIg ^ 
pRk eft ^RR SlR^TT^R ^r eft ^fRR Wt 3RW *$mz ^ ^tl 
^ f¥ eftnrT 3RRT # f^T # far* ^ft % ^ h(Wh 

(tfW ^TTWT STTW- 13) 

%j \Z' 
1 Sjjta- — A 


41 . ^ fatm - =tth 3T%sr 

irait |l 3Tcr; qft <tf stft 4> ’trt 
3TRF, FT SIFT ^ ftufa 
wi ?, 3iwr ^ g? ^ 

(sift wr srftrw: |)l sfrc nfr 

SIFT TRT ^ 4{T R. cTT % 3TFT 
^FT «Flf Flftf % RspIT TTfrrl 
#T qfe fwr ^."ffr 7 RTR # 
TIFT Wt ^1 Pwftg 3TfW 
^imnftqt t ^r ^tttt |l 

43. <flr 3TTT ¥T N'jlii'-rifi *RT 
TI^ f, 3JW ff ¥ W <ftw 
(JTrFF) TTfa? ftw t sitsflfT M 
Ml^T Fl FTT ^ ^5TT 4” 
4 f"$? t||7 rtfrt 4"5iF 

RRT t ^ ;i ’ ^ 

44. ftsT^F F*T % iff #OTT 

fSpFT t FFfoffr cT*TT wm I. 

f^RT $ sfrctt w ^ Mf 
frtT tf ^fr sframt < [il 
^ sft iq^fr €ri crsrr sjhniO 
#T fa^FT rRtI ^ftf¥ 5fF 3TWTF 
#r WFF # 7>,FF RRTF t, 
3ftT W # (TTRT f^T F 7 ) TTTSft 

tt srt: f*r ( r 4t) pfrnT *r r ^rr, 
g# % ifr. 3ftr £rft 

a Pi °P Rt^Ef 4T tafl*;!, 

#t ^fr ^r 3FTtr (jrrf iTCii f* * * * 

^*>^5 'w* s L -hi>J i UoO iorf yji>y^ 4k 1 


S J * >r> ^ 


& 


Vf 


A'fflWaUP «®18i 

l^JUS 1 j I j Si 1 lS 

^3* !y?s jiil 

^^3^E3aSt®t« 

e^j»a3*aias5f^ 


1 ^TRfr,. rfR ^ 5TTT ^T fwT TTFPf. R4T 

T ^T STR^T || 


^=m H # ^ | sftT ^t ?m^rg ^ % ^RT rfR% 

7T fRJR f^TT *TT| (^f|? 46U) 


2 


X>) XgXTT fXXX X wt, xt xff 
X#XT tl 

45. XtT gX if XX (XfTCXf) XT XX 
(til (.id) if fi-XX f?XT Pp y i u i 
«IS(} Ml“l XXT XW X> XXX 
XTTT, af|T dTX> Tp XX"X •H"f\ 

XXT =TM X= XXX 4 >H , XiT 3 TX 
% XX^T 3RT, XXT Rtf iSTXTXT 
»f <=I<mO XT XXXT |l ftRT 5 ft 
Xft XXXT XX XT 5 TX (STHT) XT 

xf xir xx # fxi (xx 
xrxf xt) xtxPtxx ff xrixT, 

XXT XT XWTeT X*t XXrft (WTX 
XT) XXXTT fxWT X XX, XT XT?) 
XTXTXrft |l 

46. PXT £X i XX (XTXXf) $ XWX 
XTXX # gx ?XT #f iXT, XTf 
XX XXTXXTXT XT XX X XTXX 
xtw ifl XX X# S^tX KH 
¥t, fix 3 XTXTTTX XX 7XTX 
|| xt XX XXFf xxft Xt XX ^ 
XFf xfalX if XXT XMT? t Xfi 
XTXf X fxi XXX XFksrfx XX 
fifPSTT if I 

47 . sfrr fjftx x* xjxii) it xit t 
fxXX xt, XT 3X3T? X XX if 
XXTX t. 3TfT XT W t Mf X 
Xt, 3T3T? % XXTTT Xt 
X^f arjlff || 

4 S. XtT (I" xff!) 5 TX X STTX sffT 

xxt xt xTxrftx xxnp (xxfix) 


US^JSi 

* ■ rijfZ'S' ' i ' '4 

( ^r* J U'Jl' fj o <±i+* 


rt ■"'y' t. " T . j . rii^.iif'.'f 
V f lV i *'V uH 7 |7a ii ^ 

j^l^Qjj'j W- 

^ F-'- .j, ^ f l»» 4 . 

^ jlOiv^t^-; 1 J 'J -Jy*^ 3 Jjj 
* "'*-'£* if ^ I f *'£ 


T-K;i 


z - - } 

■^' w ^ 1 J wju^* / ns V 1 '*' 


¥T RR RRTR Rirft RUT RT5T¥ ,] 


RRTT 5 fT 3 PRf RU ^ W^f 

■r-. \i |, 3 R: RR «frnt RU PRf*T R*ft 


ir wt, 3ft -mWi ^ ^tttt t. rut 

RR RR HI'fl RT RR *HcM 


^ fRTpT £T RR R RH, 3lT SfR 

_ ^ _ _ _ 


f' RTR RTRT tl !RT ^ TTR # t WT URTcft RRT fURT* 1 UT, 
sftr ufe R 3 T?T •'Ti^di eft 5 j*f> Rf 
sff rrutr rrt ^rr, w §" rr 
% 5 fr *fw feur f', RR if 
uftfSTT J^TT UTs^T |l iR: RHISRl 
R URt Tf STURT jffTT RU 
WR ¥TT W , RW? ff U?f 3 TR 
RR RR R*T viR ^ 5TRT fl PfR 
Rff Tpl; WT ^TT, fRR Uldl if 
RR !MtR RRR Rl 

■o v 

i ti'i ^ w ^ gpfrr 3 tt^t w tr*T gw^T ^r - 
'j$tL‘*< wtfe Oror) tfr |j m. g*^T t ^fr tfr 
wpt # f<^£ ffnfr ^ q|t ^ftfd ^pfr h ^ ^fr fHt *fr 
3 F?TTF ^t tenw f#T # 3 TTO*T sftl 

y[^ rot | f¥ eftw w 3fk w 

WT pf{ | T tfT f*FT fatIHT cPTT wf 3 RR ¥ft 

|? ^ 4 rt m ^ftt t f¥ ^r gR sr |, 

rtt ?r^4 w f^nr, #r ^rtt ?rerr wf w^t | t 

f^RT # %m €t w isr 4 rfr ^ ^ | s wf 

w ^"WfrRt # argw w ott^t # fmr w # 
ft^Rt w> sft„ aflrr w snf strtt 

^t, WT OTRfr q^T J^Tl 3Rfi 3RT ?RRT rRTT terTrRT ^TFf 

^ W # ?RT ftwr ^ wf W^ft W?T w I q|t 

m tr 

3 WrT ^ 4 r # 3 R^¥ft WRT Tf| 

N2- 


49. FFT (t F=ff!) FTF FF FT tefa 

TsTft F ¥t, FT FWT if fftf I, 

F^T j i # *N H l*fl FT F ^ d 
rT^TT FF ^ FTFETIF Tff fa FTT F*f 
FT FT3TT if SIFT #f FK FFTF |. 
W if F ^TT fT 'FT F ?! teT Ff? 
FT FT 'fit, FT JIN F te Slfsllg 
■Flgdt | fa FF # FjtJ FTFT # 
FTFF F^t ?l FRrfF # FgF 
% ter jj;?yd<MO |l 

so. FT FTT FT FlfateFF (FFFFT 
ff) ft tek FTefa I? te ftfit 
F sr^r Mr ter ft tt ffft 

|, FF F* faF fa faTFTF Wf |7 
si. | 5FTF FHT! <pT Ffff FFT 

^rnrfa fa wit ter f fftf?, 
FT r^¥ ffa ^ faF t. te 

fa fa? FF if if FF fa IFF 
FFlfaTT, FT TFjT F TTFTl FFT 
FMT? FrFTFTftfa fa fafa TIT 

Fff Undid 1 1 

si. ter (| Ffai) ftf fafF te ter 

# tef if (fen ft) ter t. ft 

vJFff if FTF jT te I. FT tsH 
t fa (W F7t | fa fF tefr 
FTFFT fa FfFF> # F FT FT#. FT 
FT Ftjf fa^ FWTT ffaFF FFTF 

FFFT, 3TFFT FF % FTH ^ fag 

fif fa tenff, ft ft ter ff 

FTF FT fa FFF F FFF FFT if 
T|FT Tfa I, titea faifl 

S3. FFT (FF FFF) 5FTF Fid fafal 


WiJjS (iW f 5 f&S&J 
*asa* &/&£%%%% 


"*f ]<l <!+'$* ,Ai*i * J ■ fi 

sjtfS ^9 ul 

,wW5Wi®aa»P 
5= TTT^T 


iJ'-jlijj- — 2 


"PTT qjff q^ t, WHTF 

w4k ww^ ft qw wt qwt ^ 
f*P qf g*ts'ft ?TRT t? 1W# WW 
WqqTW WW qfe SRRT: q? WP 
?T Wtl 

S4. t ^ht5t qiwt! gw # t wf ant 

yw t few wfeWT, rfr ami? 3ft 

Witt qt tqi qW ^WT, fjpT t 
qg 3w qtWT, ftk W? WW W 

ww qftftl qg twrw «n«ff q* ftrt 
qfeWT gw qqfftrf q? few qft* 11 

gl<"i| WMTsT qt TTp t fejfTR 

qkt, fefefr fww qww qfer qt 

faWT W ftttl WfT WifTF ft! 

gw I, fefer wit qww qww ft, 

WT 3|eil$ (q^T gw) fWWM t 
3^X Wp 3ffe sll*it tl 

ss. gr^it Hf5W<P qtw 3 mt? sflr 

gw W WTW WWT Wf t, jfr ^TTTT 
wift, wr Wsr qt wwwtt qwft 
gw wqqg tt |, ftk ww? # 
wt wwt qm f| 

$a. ww wt wwi?r afk gw ft tww 
gw twrw qTwr ftt w?W¥ ~ 
qwqwftt ftrqw aiar? qq wr 
ft %w WT TflTl T f' tf^*£ l^f'l SW fiJ 

te CTI^I Wj- 

0&tSflL&i}k 4fcS3 

V?' W '"’ "ft j 5^ 1 'w'T'- 4 


*#&&&&»&& 

57. t 5 wtw qfett gw qq fewft q 
gqfti: yw qq gwgw gw tw i qftfttqqwfq^tiftq^q^gw wit aft fti war ft wqq gq 
ft qwq w gft wifet. g fft^rq ftt fftgr gqf gqq aw #1 tiht w qq 
— i 


41^6 / 21 H \ ■>»>*-' 


q q?q wqs feq qq |, qqr 
'WPhtf *Ff <H ^ I -M (lira) q 
*H|3ff, sflr i|!!llg % lITff T?T. 
qft fq qrqrq if $etpt qm gtl 

58. qk qq $pr qqFJf ^ fM M+Kd 

ff, eft ^ qq «q?w qqfr 

qqT °Mid c", ?q ft* q^ 
TO qft wl >li 


SKS»®ll>*cMSBlS 


so. (t qaftl) 3TTT Sf Pp t 3T^ 
fodM ! w # faqr pn qtq 
•ftt |, Pra qq fq q^rr ^rr 
qurq ifr, % ?q 3 wt? qq q*n 
qt ^rrrft aftr sqrrr qqr #T 
sfr ?q fr qq Rqrcr w qq qq 
^qrq stp^ t, jftr fq f^rF fq 5 
qq t qferwq qwqqqqft' t? 

60. snq qq ^ q^ If fqj w flf 
qqT |, fRq qq q%qqr (qqqT) 
qsrnf ^ qTR ih t # fR I? 
q? f rft q?r qmnr ^ fewr 
fen qrq qq qq qq qq raq 
pq, qqT qq 1 1 qqq aftr 
qqr qqT feq q%, qqr qpjq 
(sqjq- uq fqqtefr nteft) q?r 
H^i ^ q*t1 5 r ^i qq wrq qq ^ 
fq |, q*n qqrfq *gqq |l 

61. qq q^r 11 jpfsrc qro ant | dt 
qq??r f fq 5 pr tqpr qqF, qq i A/ 
1 f*T * ^r ^MH. ^fTFTT m\ 


$ - wzi r 
^ fW 3TT^ #T 
^ W*J |^ n rT^TT 
3181 1 c| \fTFT ^Ttft r +TTlrT -j 1 I d rl I ft 
fW ^t ^ ^TT X$ fl 


«Egai 


i>2. STTT H FT s|gdK ^T 
f¥ m FTm 31ri|NK m 
3phj *eJM # ^|-£ c, ^ *H£I 
^¥*T ^>T |l 

'-5 ■*. v. / *Jf - , *' r 
SrUj'j^Ai 


63. ftr «ft ft a«Mifl ct^tt 

feR FTF ftt FRT ftTft OTT 
srftsr j^Tft ft Fftf Fjft <1^(1? fi> 

WgtT wft ftlrf 5RT ^7 

64. Tim i|gfft4i ft ^r fft sraif ft 
5pt w- 11 gft I, ^T ft ?tt ftft 
j?ft cl fttr ff 3Nft frr ft 
ww ftrsrc fftft ftt =i[W 
irr ft ftftt cT*T wft |ft ? W 
ftft ^fTt ^TF ftjft) ft^-TT I, aftr 

ft ft 3#RTR ftf 3ft (f sfpT) 
FFT ft MHHc^ oft fttT ft^TTF 
FT 3WTT W t, 3Wf OTT 
^ (3rf^r?FTTr) ft siting f?t 
?ii , sflr ff ft ft oTn wf 
ft fftf cTF* ft iftft TI^TT TT^FT ftr 
iW fftjr tl 3TF F*ftt FF FS ftr 
HTWt t, eft 3TW 3ft 
gw' 11 FFT |l FF SRfft ft :JFFF 

*\'< 
1 3Rft piftt ft FN Fft FT iflft | F^JfT fFT, ft* TFT-ftiTTT ft FPT 
ftF^FTl (^feft: FTf srrft- ^TRFT, FTW- IS1) 

2 3TsfRT 3F ft F¥ftF ftT TTTnT FfT ftft ftlT ftftp 3W FT 

ftr ftFTFT F^FT ^1 ft^T fft Fftt 3(ft% F tlrHH) ft FTTF ft 

TSTlftt ft gwl 


5 - ^ HWI 4PT ■ 6 / 220 \ ^ >ji 1 - & 

TfT WfT ^T |, 4k 3MT? 
mfi^TT t TR ^tTl 


65 ( m r M^\ few 5HH Hid, 

■d"^T ft 7>77t T eft f ’H 'M ^ 37T 

# Irtf ^ ewr It, 4k 
w 4 Rpff if y%9T It! 

%tr^' 

66. TFTT *lfl ^ T^TT^RT 11 - R3t tflRT 

4k ^4W ^r, 4k 4r 4t 

^T 3ftT dcFR] i\m §\ "3R ^ 
WTgR 4k t, tt 3RRT 

■RT ^4 SiH 1 ^>H < (311^1 ¥T) 

4, tr*iT tff % tHr (artr) t- 11 
41ft <t>l faRtft, ^T if ^ Hdftld 

tfrfi 4t t! 4k 4 1 ^kw 

R t? fl 

*j * - ? * u pj,| ^ C ; f J > J f 

jagKj 

^bSSSS: 

67. I TM! I>] 4t fsf 3fFT ’TT SIFT 

4 mipm^r 3tr t gnro 
w|^ (TRT Tt) Tf^r 1, 
sftr ^ifl |m d^l fwm, ttT sift 

1 sJTT ^T ^ST ^ qf^FITl 
sflr 3mr?r (ftttmf t) siw 

#T T6TT ^W- 4 , FPTEPT 3IWT?, 1 qqfo 7FR afft gtr 3TW fatfR =RTcTl 

2 3T4RT 3TFmT ^WM £Reff fitefll 

.? 3f^H Hfslfellg HTtft ^ mw\ 

4 c^R^nf ^ TT^rfT) % ^fr 3 tr m f^rxrftpft 

3i|'st>H«l W7T fWl 3P* 3TR % WF # 

^ngr 1 rfrT % IV$*M<4|'4 =FT 3^7 feTT eft -^TT R RRT 3^ t 

3ttt tt <T7qr w*rl Pr^ 3*fr *r # ®frr ♦ m ^ Tt 

^ - - 

^ f¥ % 3 ^r #t ffa^r wm fW f f¥gj ^tft % 

RftWT ^t ^ ^ m^TTl sftr 7RT ^ ifMHI ^PTT i f¥ 


5= TTT^T 


+ j_« — 2 


/ ill \ V 


+lfo>*l ^TTl 


f>s. (f ?f^t!) STTT ^ (V ^ 3 T^T f*P 3 H! gg f*F*ft w tt g^t gt, 

JK J*. 


5 R cfTTIcT g*JT ? 5 fw 3 TfT 


oj#t) ^qmr 11 - g ^$t, 


5 ft (J%ft aftl gsglT 4 MH£k 

■K. '■— _ ML. 


#r 5 fk t tori w | p w to 


f t ^rr (wh) 

3TPT RT 3TFT # TOfI *frr 

t TOTRT W I, TOW TOTO 

tot ^ (arfWrra) ^ Wrr 

3 TFT RR RET *TR ft Ml 3 TlR 4 cM ^ RR RRi MMR 3 IPT % RK MR 
tMRl <, TOR TO sftx TOT TO TO RR* RPR y$K MR ?, TO 
TO tot tot % 4H f’H'^ri TOH TOr ftpTO R ^t TO rTOI r+>< tot r 
fH flpft 3 Tf W # TOR f^TORT ^ TOTO TOl Wf #T JW if RIW 
vfrl TOr swfV WT TO R|T W TOT TO TOr # TO MfTOl TOf TOT % 

toTO % wi\ (TOrj ^ tot TO re£t ^ £1 TOr w mem tt +h il - m i TOR 
eft jritot toTO ^TOTOr % fW TO jrrtoir TO TO*t t( to rr tot rr 
TOW (TOm 1 1 fTOpI RTT TO TOl 4 TO TOTR TO Jiff If £[R TOfl ^ % TOT 
TOT R^RT, TOT ^ fTO RR £T t ^TO RR TOT ^T ftw Wl 3R TO W 
m #T TOR fW PfR ^ft S[RW TFTl RPT R RR ^t ^RT ^R ft^Tl 
W RWTTR ?T Wl W ^T WW f¥ W 
^TT% # WT # TTRT # #f H^'lf RflT ftpT ?TRTR # JR 
R W RR RTtRR p| RfR Tf r 4t R^ftRt # R^flR RJ R3fk % W 
♦ OTR RTft W fRTFT RjJ W f^RT ftTR t W R 

RTT R^T jfRR RR fwl Rg?T % W RR IRR f^RT # 

WtT RT RTR feRTRTl 1W R RTR R^t |3Rl 

SR fts RTR R?T ^ RPft R% W RR RR Wl W RTRT R RTR 
tnp fR # TfCT, W ^TfteT #R RTR RWR R 

^R RR ^ 3JTT ^T MRfMMI? RTT R WT- ^ RR RR 
RF RWT FRIT, RR RR % FTR ^ TTFRR f^R 3?R RTR R W 
RR fwl fR FR RW^TT % %bR ^T WT | R r W # 

^RR RT SfT 3 TTT ^T fW, RR TO ^R (Wl 

1 W TO % RTW RR RTFRT R RRtl 


5= TTT^T 


■ i j_« — S 


^TT, mi SIN 4>lf^(l (# 
$fft"RTRT} HT w fffl 

<&. i\ 5fT fTfR cM ^Tt 

fa, affa nfat, nw far#, 

5ft fa srerTF rrsrr #m far (w) 
T? fam fafaT, cTETT 7T?nfa 
nfatt, tit rpfa fa ffa fat? IT 
nfa 3ftr n nf j<*i 4H [i " fail 

70. pTT ^ fat l$H tt =C=H 

ffan, ?r*TT fa W nfrT t 

fait, (TC^) W nfa fa? 

TO 3n fa fafa 3TTfaSTTfa fa 

fsiw f*? w, fa ^ ffatf 
fat fa fS5TT tfan, ?T<TT ^ 
ffar? fat w nfar t%\ 

71. tptt n? nfar fa fart faten n 
fait, w fifa sf& qfa fa fa, 
far arsHf fa 3R fa 5TCT ^ 
fan, far ^ft «n fa ft sfamnr sffa 
far sfat ?t fa - , n*n nf fa 

^ T^t, 3 pt? fat fan ifr fi 

<3wM 


S^Vu^** 


i.^ir- 

W«- 

ft* ^ > r - •'r-'L'jjfi + 

®lyjw£ 


tl f?rc^T ^ *A, 
3[TW ¥T STRT4 I f¥ IMFT ^ imi <rt rt# 

% m wr |, sjfc t fWr fft-tfir ^rff 

iw, 3JWTF tRTT aHlt'isKd RT fHR 7W RlT y<MK ^T ^T "#i 
^ PsRfT fpft ^T%^l Rm ^ 3TRRT ^ RR^T (62) t 
tfr ^ | ftra- ♦ fwr ^ smrr t f¥ ^ Rff OwtHig ^r% 

^r M) tt fw f¥ ^r Rnft w w ^fr m r ftq?r 
^ gftr m ^ r $m ^rftl srt Rft (?M<HTg 

^ a|k 3RT # ^ R RRT ^ft=ll4 Ip'# f^TT 

TTTciT fRT Wl 


^ • <S /" M3 \ ■> *>» 


% v?t f¥ 3raTF, ;i; tow 
TRft? fr f I 5R fV jt 
«fi: t ^fr wn^T! 

Vf ^rR?r (Wtt) vt Vrr 

4MH3K <T*TT ^RT WR?R |, 
^TfcTST t fer ^ 3fWH> ^T *TT3ft 
*RI RTRT OT HT 313T? ?T RPT 

Vr ?rm ftf%) foul Mk 

<PT ftw ?RFT ■TC^> |l cT^TT 
^Mlft'Ml m Vt? ^TfnuT 7T 

FPiTl 


&Zf0&W0lSfi0® 
(life? <&3l$. 
l«B 


7j. Prrjt ^ «ft sfnftrr ^r JR, 
fMf % t?t ft 5 3T3T^ #r m 
flltKI '"TW fV Vi? 

|, TO wfr sr^tT TJ^T I, %K 
qR <(? Vt ‘JS' “tp ?, % 

^ W. <TT VT 3 $ *p#FRf Vt 
pRFft RTrRTT ghftl 

74. WjT '4RR #r cffa: cT^TT "RFT >TRRT 

•Tift 'p'.rl , r=t fV siwig sifir 

¥RRftR 44MIH I? 

75. TRJRT JR 5=r JT^R w ^ fflRT 

'Pf} ’T^t IV "RUT f\ 

■O - - > -r*. - ■ 

4t ^|pT ^ 

’jV |, Vt tit toV 3t, 

mi : HI ji 'I : dTT fet" fN* 

ft PrcnfW 

(TT^rro K ^ ^) OTFR 

i 3JF1W ^ I f¥ ^TT^ft ^FT T 4t ip *PT i^SH^K 3?k 

^>NK ^ f^T&TT ^ ^Fft 4TI T K^ ^ <4t FT % PTTT W, FRTT t^T 
^T 3*^ 3TW 3mT|r *FT afar W f^TT, f^TT ^ -4r qft^k^HI 

?fR ■% sfftr ‘^t 1T^ T*T ?TR^ *{tr I 

1 *-“ 1 
— i 


aa t. fra Ifea <r? 

af# 01 5TT |l 

76 . SIFT j 7 ! ft af 3f Ift> "FT( FpT 
araTf rf frfTT W aft S^TKcT 

(^tt) sfr 

rfft aftr FTTR ft|RT ?R^TT? 

■cPTT m 'W ’Hi^l ^1 M i 

rtwt %l 


77. (^ rft ! ) ^ ft Pp t 3^ 

tel! 3HMi erf if rfrf rfft ft 
arf w , rTRT rfT rfftwrrft ft? 
ft ftFft. rf ftft t ftfft W ft w 

i <S '■-£■ 

3TK 3gll W\ Wf W f 

ftfr rfrrf ft PwrHd ft rffl 


^saSataSs^Mk® 


78. aftt if t 5ft wfrfrr (ft 

ftft, ft?? ftTftft ftftT WPT a ftft 

^rr at ^efnr at ftrak fffrf 

ftft, ft? WIT rf T3rff ft 

arffTT at. ftat (nrf aft rfftT at) 

aw ftR rf ftl 
79 . ftf T7ft> |Tftft aft fftrft ffTTF ft, 

5ft % atft, ftaft ftjft ft, fftrftft ■&S&3W 


i am ^ marf JTf | f¥ rfrrft at ftt ip trf ^?tok affc 

d<NK at flrat ft aft ftt, WT ^ftt^rftPFTrf, ?mrfT 
(srffpftftTft) at taft JTTWfT arORT 3TWTF ftT 3f>T ftftT fftftT. #T fftftT 

JpT 3^ alftaicHI Htft a arf at 95J ftTaft rftl 

l (slrr IT ’f 0 ): oi 4 ki rfT Si5I^«|7llH aT OT ftftaT TF FF J? ft 4'iiaftl 

) rr ft aftsniFT ^F FT TPRT t. 5fr =rfaftf at FWT YF arsiFT T+T W ft?T 
ftTftft |l 


4 3 rfi?r srf wfs 5 ^rr ?t*it rffcr ft sa a ftrarr ftft at ™ ft >rftt 

. vj 1 ^ C ■ & 

?l (pft rfr) 
ij.*- — S 


^ srft grr? ^ ^ tl ul 

so. WT 3^ *f t a#WT Tf tltt 
f¥ =1>lPh<t *ft *TW ^r=T 5RT T? 
|l Sff W % S^t fat 3fFT 

*rer 1 5f|?r grr t f¥ ararg 3 ^ 

'ITpiww WfifT If 

Wfitl gft, 

si. ajfc qft sqf 3TEW Tf, OTT ifat 
^r, jfr re ^ ssdKi <iqr, 

r: fiTH ret, tr ot ^>r 
f>re ^ =Hrt Li| , t 

Jifiren re^rewt £l 

si. (| ^t|) 3 ttt w ^ft ret sw 
ret t, fre t ^Tg: iigprei 
freT fWnrefttt ^ wifi 3fft sit 
^hih uii*i % w ^ *re t atfw> 
g#r w re% ’T^t. rer aret <ft 
^gt f|l rerr fre fat ft 
ft* w t wtfre freT rerett 1, 
affr ^rg arftmre 11 *ret1 

si. <t«t w ^ (IW) jfT (^afre) 

g# I, afr rejre <tt ^wtt i, 

ft 3fPT sio r| If ft tt 3fT# 


itpr -7 / 22s \ v *>i_ 


v.-,^ 


©‘■ijjJjLaJiy 
Ur 1 

t^J 1 .£L^*U l> f I .JF^J ‘— J ^J b 

® i£fj [*■* i^U*J I ^ J 


*&&&!&£* 


\ r ft . £ ^ C'f 

sytlsp 

T » r it -r L-.jf * ’< 


uswaaiKa^^ 


1 f*T 3TTERT ft R fkWR ^RTFTT W |l 

2 | % q^fr, wr w aftr rflw 

^ pRTR TTR% f s %Tf¥^T^T?RT|riT% 

^ y"R rfR ^lT^h <i ^ “pri%l ^ ‘4t 

«TT *TWT || 

.i f«R '-HWIR (^™i| ^TT) ^rT | [¥ W f ®MrT p^TT # 

^rt ^rtrIT 3^r # ^nfWf # ^ ^ ^rft, ^fr w tr - 

r^t, afrc tjwtft fr ^rl (^ ^rfk) 
W .J / 216 \ V ^ 


» . *1 H - 

I>U -^1 frj_M — 9 


3TRT 7 <d'«t’il T(?f *m 7 

^rfr fa% 7 t^tft Iferr 
|l % t ; t fRri Tffl!R! 

^TPT 7 3n7, 3TTT- frr (SM) 
7 ^rrffenfr 7 frj 11 - 71 

84, (cT£TT ^7 !)• 5RT MRT I 
fa ?TT 3TS1T? ^TT TTSiTT W 
(^R) *TT fTTR (fVsRRT) n 
¥T? 3fk iM 3|TW T^t | fa 
ErRTTr MIHH^K {fa tKMlPfal 7 
fafa[tfd ^PT feTTl 

ss. fa 31 WT? 7 fa RT n^fa 7 

¥RTT ^7 

ffa, far t TgT wfsR |, =f? 

7 *kmi 4I fa7l n*rr nfa _ 

dc+Wfa w yRi'-hH (®ra?rrj |l 

st. ?nn fa Mfar fa Tjtr. far fairft 
STRrft fa 73HT feTT, fa <ffa 

nTTfafa 

87 . t fam nfa! snw fafar 
fafa fa fa 3JMT? 7 ffafa fafa 

E^rw (tfa fa I, 5TR (3ft>J)' 2; 

^Tt, far *fl*H i XT \dM tM n 
Ml rn«i'<g wf wn^nfetf ■' 
^liTVil * [:X't" M f IvMt'Th" 

S* 1 I L 7-it, -tf K 

© V? 


1 'ifcfrdj. h 


k&tM 


®£&pa» 


1 m (Tfrra^nj zFg) ^ pnrr # trt w\ gr^ w^r 
# 3TTCfe STRTrf ^\% tff ^ sftl # wft TR ^tl (#3R 

%9TFT-lhS9) 

2 3t4r fWt tfr #r 3 ^j ^r srfcTw 

#rft |i 


3 ?tf ^r w t fe: 3 *r¥tt rRT kwt # 3ftr fkr |l 
srqf ^ jrtW % trtpt kt ^tw ^ wf* w fw 


5= TTT^T 


TOT-7 / 127 V v 
t tfl" n# ^RTTTl 


ss. 'PTT W t t wm JfT (PTW 
(t>J) ^ tfa STMT? t ft 
TT?R ^ |l tNT 3TWT? (^f 

ntm) t ^rfr ^ spr ^tt 

TT fnpT (frsHW) wt tri 
B9. ^bit? ft f^rft ^4 ?mt : 

<TT W#dl, 'TTpT 3ft WT 

3TPT MS +< 4l #T, <iV T< 

wfn |, tr w te Jl witer 
5*T ftSTTf ^f tPR iRRT |, 

-m ^TT=^Tf3TEF *fT3PT if t 3fr fT 

3TR TffTT ^T tent it, WT 

?t. 3T*RT 'R’ SW H4<1 

Wt[, 3flr Rf£l to tot 
U ?fl\ eft ^frr fTOT 0^11 <te i I §1 
TO d^iTi m to wufVroT 
I", cff[ TOTU ^TTl cT^TT 

wff ^ tstt pt PR 
nssn> fete ftete 3rrit arrctT 
(mtst) m w wi |, <nft 
fr m ^r «pr Trnfri 


1 18 ^ 


'^'£&£&3&h£ 

" *t t-f' 1 1 j ' r t * "if i*i 

* 'r * ";'\ L j v 'J* j.5 >: '*/, j [ J K , * < 


*U±. 


*o. t 5*TFT ^FTT! ’Tter, 


1 1 -^ir^ Srfr 

-J ua6TO-**J TO** ! 1 t£*H Wa 


TO ^l^ff % TOTR ^ ff% TOT # 4T #T TOR *R|[W 

■dRid fofl< dMT TO TO Ftfifl *TTl ?*T f^T TOT TOUR i+qi 

TO T^T t TO MR TO^Tf Rff. qRop TOT ?fRT TO --dWTO fl 

1 czpq": 'ST^TR f®RT lR$m %l ^ ^ TO? TOT TOT TT ^flTOTT ^ (d^l, SJs^T? 
# TO!) TOTO: (#. 3MTI? ^ TOT^I) (fpft- +613) 

2 TORT ^ TO rft TO TOritTOT || 


3 TOM # f=m # # TO^ - TOMT TOM I19 l 3^T 1JTO 

TOM 4S t it UT |l afk to ufTOT to^t |, frof# TOR 


5= 


W -7 / X%% \ V 
WW ?rw W=tstft 1 ‘- sffe 

■ffcffeT wfew WW t, 3RT: t 

^ T^r, wife m ww fe ^rnsfri 

n. ‘Starr ta ^ differ | ffe ?kr 
( wfew) 7TW flp gRT Wfe 

tT 3WT fe 3FT W, 3fiT 

Wsiffe tfW WIW Tfm WWW 7T TTW 

k, <fr WTT gw WWFt W wfr? 

91. tTSTT WVfe V W?1IVlfl T^t, #7 

sw fe wr fe siTjTmff T^r, 

Wfe (3W ^T 3 T^jTT W) WMSJTW 

igt 3frc fefe gw tags |^, rft 

WTW tfe fV p+HI<. 7WW WT WWT 
fWT ^Tg^T <feT SI 

91. jW WT Wf S-hii ftl^ Wfe VsiWk 

WfeT TsT, WW W fefe 5fe W^f, 

Wt (MwAI ST H£^) ST [t-HI, 

W«T «fe Waits ^ STcT Tf> , WW 
tRFT WT fWr 7? WT , sffe TRWW 
WfeT 7fT ( IV <, WfeT 3Tfe tlr°r4 
WST *£, few feTfe WW eft) ifTJT? 
St 3^ Wfe tTCTMK WWct T|, Eft 
WbTT? WTTWTftwf t ffe WTWT tJ: |l 

fer *)^«t V feW Wfcfe Wl few TRT |>1 


e&g&S 


#&&$%&& Was 

tst&p&s&s 
(J&l i2^J. j\j$ 

&$*&&$>&&&&£ 


I fe tSifR: STSTTcT ^ fefet few TT fet W^TRfT V -fT^T WT Wsff Vt 
wfe ^ ^TTEfr tl wwr wt ww 4 wi? V few feferlffw V 
wtw ft wfe few |pT w 5M wn? stair |l 

1 Tfe: fef effe taT frT W, few W WT5 WIW WTW Wj WWI fesfe 
WW W tw jW «p^ w w V^l d^r # srtp iff "wff", Mh: wn: T7 wtt 
wW" sfk fffeW ^ ,r sTw few fferr wl W sftr tw srwfe 
Wr sfnfeH ftl 


j 3uwr wr wwW jj? | fV fer^T W ^rfefe Wfeff w fefejTW W T?fe wife 
— i 


W’T ■ 7 J' 229 \ V ,jil 


99 . 1 <nvfn stwTir fjj firm 
SRT faq cRf fPgTt pq d*qT 
W qf3*r, d <fj 1 0 qftSTT 
^dl, dlfr q? 'did ^ fpr if 
H 'fid vjq ?T fed 5% S<.dl f? 
faq W (JTl^T) # Tr^TRT ftRf 
% (str w) vjtd'yH faqr, dt 3# 
# fan TJjjrt qrar |l 

95. I 3MT] ftWTT q «rcr l] , 

■ifer pT y,8'<.'i"'H i^% if q?T, 

qq t^ir =r 3tT%, tit Hid'd q>j 
H RflW M' T^J *m 5pTT ' 
(yfd+K) I, f»ra qq Mq qq 
1 1 qnqqrft qrfqq w$r, sft 
wr qq; pr (qqpq qq^q) "^rr 
^ml wr ;i - qiqfNiq I. qr 

fd£ldl qT <gidl e , qqqr 5^” ^ 
qiMT TTST WdT tl fllftp 3 h"^ 
fMr p I'qfWT ^1 3fl^S;T 
% qq 3fr pIT, 3fi?Tf % 3% 5T*n 

WTqqr, qfc qfr far qw, 
smTE? qq t q^rr qfnT, #r sranr 


4 '. f* i fr * 1 > r S ! * * , ■'tf t j. ^ lr 

^is j | wS j ^ (j ■ jojk ! : v**' y 

>Jtl— & “& 1 $jf I yLjl j 

__. m-ri *-v \z n r 5 # 9i | < 


I I , P+ii ^r r 4t : 3RT 3T%f f^TT ^|4| ^TT : J 7 T ^T qpT RT 

^1 ^ I" ft* ^T*T '^T?T^ TPft "p? ^ft^ff 

%■ f¥ w ^tht ferfir # ^ f¥ ^ ’sttr M 

TT ^F r ^iw OTfri (5^Tfr4*20)| ¥fN 31% ^ ^ 

^T: ^ft ^ft ^TT || (?% ^fltt-2003)| % 

w ^T ^ %fr ^rt |l (JWTfr 6779) 

i % ^\mm w R™ tl 


£ 3T%qft Rw ♦ Tg W PR WJ Tg P Ft, rfr F^T 

^T fe^rtfl ^TT M ^ W Ptl 


T^n^t «iwi ^Mi ^i 

si v 

»«. tPTT g^K frPt 3P7 fiTTR 

jfr? W ^T WTW tlJ (%) 
WZ. fcsTT W t, jp^f* 
qifW # iw ■# ra^, ?T*TT cp 
TT «TFT ^T ffl^TT aw cTF U^IH 
^T fcrfrT t Tgt. sPW f3T%ET) 
f^TT ^TW 3|1 ^ '^1 ffl l ^ (^pl 
3f%T) H ^JTT T^T, faw ^t 3ftT 
f«T 7T’4l tTefrrr fjf^r jfTSTFtl 

97 . snsT? % aiKT^r src *mt 
#iiT ^ ('sttP^t ott i^Ffn 
^imi *r=rr ^tt 

t, rPETT 3TRT%T Tfraf u; 3fk 

(V^) ^r f#fr ^rr fwrft ^ 
Tgsff Ppt ^ T Ppnt 
*t? f^T fa^TT T THT cn^> 
g*-f> JlM it 3TPT f¥ 31PII5 3ft 
<jy shi <t»i STfr - ssfrr sft 'fy HT^ft if 
f ?pt ^r 3 tfrit |l w 


WiT I 7 / Ijl) \ v .jfl_ 
>lj* £ 

©jfes&i** 


3^MTc fWI W W^t |! 

?s. ?HT ^fr fa> M 
C^r ^twt I, sfk ^ ft? 3*t®^ 
arftr smrtfter ^NM v ( r 4l) |l 

99. 3MT^ # T^fT cf>T ^iRlroj ^ 

PT^T ^ hJ^I ^1 

^flr 3MTF 5ft ^V-id 3ftT 5TT 

1 3nsri?r jfr f^nrr firm* (Mr ^r 3 tt^t , ^ Trft gi nmf\\ ^r^rfcf ^tst ^r 
f^T^R ^TFT ^ ftqftf t ?T^T STTNRR SRM t ^!?T || 

2 3iK<ujk WTf t ?T*TT W 3jfc W # 

. ' S3 v 

Jimil 


Z%&£$Z *$&%%%& 


IM^9a 2X&Z5&K 

«SStA3Mi^G 


^^asjwefc^jivyc 

i'iMW l-^' 
— i 


WT -7 /_ 23] \ V 


ITT Tf MT fr, ofPRTT li 


100. (I ^it!) ?T JTfcRT W®TT 
1 llN OTRT ^ ?r *T¥rfl q#T 
TrfpR- ^ srf&^TT '*TT T^T 

(fri ?fr t -HfriHiHi i Wt? o# 

artiTT) t ¥TT. ?#P fp TOT 

mi. t ^Ffri ^ *fi 

% f^Ti # TJW ^ <fp_ 3ft qfe 
<1*^; =TrTT '>11^ , St d*-? “RT 
<FRT 'jfPfl cT*ir pT ■d'l 

Tf 5PT fa WT ^?R 7?T 

I, <rf w gpft 

i<i*i Wl<-1 fr jiwft, 3TWTF 'T 3*f 
ott pt farrl 3ftr arsn? stfa 
SPTRiW HtpsW 11 H 


SW&&U&U&&& 
102. T»t ’PTT pp pTCFT ^ jp t 

q^ [i] ftfa. far ^ *frrt 
«r? *prfar toI 


J ■* *>'£***$*> i' 

nr?f ^ l*!L«Ufl l SfTPcT PP PTPTT P^ | f¥ ^ farT TPPT % f pft PT?PP afk 

fer arg^rfcr %, p§ im |l m* pftn f wft p wt, Mfr Mt 
^ttp ^ °phI pit 3#ferr pP p ^Wi , ^ pip WII 

i ^ w UftwHi! spg) | f¥ eftp ^rft 

(X^H^HIg 3^% P P^TP) % -dH£IP # fop f^PT ppp $1 i 

T?P W TRT Pmr I? fafot PPPfT WT P*ft fr pt ptp 

t ttp ^rr f¥ W tt ^ ^rtri 

TOlft-4622) 

.1 3r?rk Twf ?ri ^rqw ^r ^ | f¥ tnf # ^ 

^rl ofr |, t ^tt fW 3fk ^fr wm\ |,^r ott 

^ j^TT t3 r r W' 'MH 4 TR 1 ^ ^R" ^T ^<1 r UP P gPctUT «^t ■PPp 

s^rpfPUT yIfi*iET t\ ji i ^ 1 1 . rfr ftp? P^r 

wt p pp: p^tpl 


5= TTT^T 


RT ■ 7 / 212 \ V >_>J^ 


il - n. 

JitfJl »JjlM — 3 


loi. ?r^r ?mr 

^fioTT ?PT ^ W 1 

I, <u(V 5t 

3IW 1 TC 3T5 'STS’ t| t, #T 

t sfftmr?: tt fl 

■\ ■ 

mi. 3^T 3W 3*T % <p’g’i 'H'm'i % 

f¥ #r ^frr stt# sfr jtwtf 
% wrrr %, cr«rr sftr 

(anafr) rff cfs^er % ?*r ^ <nft 

^?T fjRT Tt fW % Sr-lH 
M^NT ^r 'TM I, WT # 

^psr ^ ^fFr^ Tt sff sfrr *t 

tt: r| ?Tr 


®ms&0 


If*** ,*l[f j WSu 


r - hr . 
105. $ p Uft TOt] p toff 

tot, ^p% ft ftPt to Hg^i 
toft afr tjw Ft to arm gm 
gw w tol wtf ^ ftr 
w ^ft (toto ft) Ito mr i tot # tenrt to Wen m wr w mr to ft, to 

to tor wto ft, to tot 4\ to S 3 st to |i 

°ipl<i- ■■rf-]^ i il ter to \3rcr mr *t'h -4U mi ^prf m fftft gmr 
w tor ^trtt w, to w mr fw to to mror ml 
snsm- ^f Tg fiffr # wr jppf mi ftft ft, (to to f to 

'TIFT *TTC 7TTOT % *T WTT |ft TOT TOl 
toff- ^ 3toT to ^T TOTT ^RT TO^T TO jjt, ^ft 
^ toT^Tf # WT 'TT W W 41 
gi*f- m^h % 41^ % ^r Ft ji i m , ■4 r F ‘4t 4°iar3Tt % wr ti 
g^T W to TOtTT ^qrl 

TOt 4 ^ | ft *TF ## || 3T?TO ^ ^FT to |l 

-T^t C^t-^TfirfTg TTtTOT} ^ ft ft -K 1 ^' ^RT (ftj ^T ^T 

j^trt tt^ ^r rfto T^t |l afh: wr to gp^r to f¥ ^tot 
W to TFT H ^St ft ?RT ft tot ^TOTT W ml (mto - 4^24) 


WSl r TTT^T 


' t-. ' — s 


’ITT ■? /_ 233 \ V .jfi 


tott t, Pur pr| fF5it L11 

Mf % tffcra - WVrrf 

106. | PTFT TOTH qfr Mt # trtt 

TO TTTOT ?T, eft FftRR :i1 $ 

TO ?p if ?r ?t ¥t 

STiRT^Tgrt ftRT ?t fTTTf Tpt 
TRTff TOTR, qft TOT srorfr # 
TTTFT TO Tft ^t, 3fR TJT^ TTOT 
t# 3TTTOT 3TT Fftl StR ^ ^rff 
F*t F-HM # TOF TR> FTT, fFTT 
F|T FFTf STWTfT Fft TIW 3r, qfe 
3% TO FT TFf{T {ftl TR TOf 
W jR TRTff ^ JRT TO 

y Jkd , TOtPr ft TOttFroff 
FF 1 F FT. afl T F ^ ^ 6|f0 IF Tl 
TRTpt TFT TOTF f . Fft RF RTT 
Wt Ft F#Rf # |l 


J'**‘ 'j ** - ' I v 

l* -'I*; IAi*£ -'ll ** t**ufr*1 

‘ /"* •** *£-’ f * J'' * ? "* ^' >r ■S J (^l ,. 

[S)S-,t ii* l.K'Vftf - ,J L*L 


»*■ ■/ Jf'j! '" I 1 * it _-.«_ j, 

jJ_flF*jO jl ^ 4)IiL,^^fuLi IJjuaJ i'Jjj 

SSV' 


’■-. • 


107 . PfTT Fife 5TTF Ft TO*t fa= F(T 
?tFT (Tmft) MV FTF F> 

Ttferroft to f - , rft to FtFf % 

TOR FT Ft fTft FW T3% ?t 
FIF, TO if if pTO TO aff^TK 
FF* FRt if tort | ( afa 
TFff TTTTO pf PF TOftV TOT^f 
TO TOTt TOT^t t 3TftF 
TTftF |,3fR fif ^ ^Tt 3TTOTOR 
Fff ftro |l qf? Mr |, eft 


^JMSi &&&&& 
&&&&&& 


l arPTeT ^T TOTfif t?F ^ f^> Tfft pfR Ft qT^, 3T TO FT ^T*T FtFT 
RflV rW W (TeVtFT) Ft TORT f¥ TO Tpft Wf jf TF t Ft TO 
3T%Fr TOT TO? TT#P TOfttT FT TTO TOFT TlfiTTO |, TOTf TO TlfFTO 
TO FT F^f, TO FTT TOTT fFF Ft TO fF TOT FT ftTO TFfl 
% FfTOTO TO ar4 I: TOTFTF, FTFTTTO STT^snl 


5= 3R? TTT^T 


Wl -7 f 234 \ V>> l 
(ftl«ftg) JfT SHr^Mlfl f | 


i os. ^ W srftr¥ 3TT9TT | fo 
^ w£r ^r, 3T*RT w ^TTfT 
ft sftft ^ tortt <jft 
f*rft Wf ^ TSW -T JTRT 
3 nft, TO?T 5 T( 3 T? ft ^Tfr Tfft, 
aftr (\??t w 3TT^?r) «'il, 

3MT? spf TT£ 

^t"' feSTcTTl 

109 . fjRT i^T 3 fRT? W "¥t 

(f^R ^W, f*KT 3^ % ^rr 
f¥ ?pt (jFcffr Jiift'-fl ftft ftft: 
ft) <fm dTK wmi tott? ^ 

^F't % Fft s*r ^r wft- 1 2 - 

^1 ij sft TR cTRT 

~m ^rnfr frl 

110 . ?RT *TT? ^T, RTF ft 

t 5 TTR # R tHT! SRfttfRT 
rt Rftt rtt ftt i'»u 
^r *tif =ft, r ft ft fen 
(fRlM) sttt <Tft rr fRT, 

<T TTRlt (TR)# RT 3R 

ft RTT ft RT R TpT R RT 
?T^f RRF #T WJ RT jfrw 

■o -o 


r^ K!r, /r/ 4 ir iPS.T '* 1 *■* 

i^-j J»e j'+Ju yj u 1 1 j jt <iUi 

5MIJM3MCSSW 
aK*#SiG®iA ^4 

•sjhSEaa^iWii^wp 


1 anw lOfi % 10* R ft <ir««Jd rRT R ft TTTS-^T ^ faR RFIT 3 TT 
T^r | fft ft fftrror sftftpft ftr waft Rrat snft. ark qft *j'*WHH 
-r ft# cfr ffc ^ waft irr to# |l 

TOfeTft ftr TOR ft TTR TTTCT ftTT ftlftjftl 
fftR ftt ?w # ?ftff w to Tmfr r^tI 

5 ft JH«t>K ^T ITT STT-T |l 

2 3 TTOT R 5 TTTOT ftp^T#TOTftWSTT, TOT *PT 

WT T?T? 
ij.y- — 3 


*W-7 _ / 2JS \ V ,j^ 


affc ftta ft ffrerr £f, t=r ?r 
tff arpft if faff if qefr <pT 
RTqtFTT, tft RT t g> f +dl. 

tf wf tfr spRfrT t t 

^ 'v 

^FT ■ j 1 I rl I m\ sflT rT ,J 1 r H 

by 

% tir ctstt qtfr qt ttr spfrft 
t rw sit, tfr 3|sr ^ 
3Tj™% % ofrftfT WT 

"m «TT, tff Rft C^TT if 

ft *ir. rt f gq t w 

■*£? ■ Cv 

ftt tmffttr t=rrar, fit 3ft 
t 4 [foil t W % ST? fff ft 
fif t tm 3^5 ^ fi 

C“-. ■■■“• - “ 

111. fqT fT? 4t, ft 1 1 fit {fllfWl 

fcft if tf? °ii(i -siei t ft? f5T 
ft fm tf tfjf (SfTT) ft ?fFT 
Rff, ft ff if Hfi fo gf shm 

tnt, tft t tm?r t? fo ?t 

gfem (afTwif) | 

112. ft {pTlfttf t ffT: ef ftff f> 
gt stm w Tftr 'iiHHpK q? 
ff ff?f | f¥ ffr ft tiwr 
if qTf (Stfft flTf } fffft tl 3f 
(tar) % qjgT= ft ten? if tit, 
qft tf qRrfq if t^Tf tiir ?t1 

113 . ■•s'-gl t n=g|: RT x Uflcl f> fo fff 

t t wt, sffr gtit fet ft 
tfftf ?f ftf, ?m ft fapfTff 
ft fTt ff ^ t ft ft fff 
ffTfT | I, #T ft fff 
ff ffffatf f t ft fltl 


l#' 


3 j?JiUf 2 l.i 2 ii; > l*£ \ , ‘i'“ i-^l, -Ti f ** 1 ^ 

0 ,W -J I lit^J 4 i 

ff Y\ *"*u\' {*' hp V- V* f " ' 
V, j w I yu u-y^-X-t 
j L ■i ^ »i 1 Ar, i L ' j, ir£ r 1 

238&S&3S&2& 

XT li 


^ r-p cr^f ^ * j t * -; 


a -' 3 ill 
— i 


114 . IRTT q> Jq % TT*ftT ^t: 

t ^WTeT jTnt MMHtjKl ;TT TT 
3 TTWT ^ 'ft’ qn <jciK q 


*fTT -7 / 236 \ V ,j* 


. =ft 

ftTTT m FTTt TSW % Wf 
% R-rJ vift’q (*PT fill) T-T 
W, iffl rl(l sfTT % ift> N't! 

(ftwft)l m ?t ^ftf^TT !RH 
ft 9 \ ^ ^rTT oflft+l WI |l 

i is. 3MTF % ^gr t ip MT ^ 
3rTR% TTW f, fe: % 

T^WT x ^ WT (qft'WT') 
^TTT.'rft t fcaw TH ^ 
frr, ?rg- ;!1 ft) ^frrrc Tiftftt 

# t ft# %r ^ T# WTl 

- C\ 

U6. ?HTT STWT^ { 1 M 7 T ^ f^/T) 

| jrrm f m\ w 

Ipr n % wt «rr ; wtf 

% I ■£ HST ^TT irfT H Ml 

■o 

"^t (■![ <[sST) =H H I *Tt 7 ^ 

q%ft ^ qftq I, g?r ^ q? 
fr nTfli t Pp ttt 
ftpT TT T# qtVTHT 

? qft ^ ^ qi?T sfPTT, at pr 
aftsft qq jttt fsq ?ftrrl ^ 

ift T-T slid JtMdl f - , #T 
t Tt TT ^t did dpi WTTl 
TTW t ^ ^1 TtfcT (ifa) W 
jsrfrT siid'l |t| 

U7. *t % at ;*a# w a# t?t 

ft. far TT T t 3TR9T ftft ft t$s38&3Si&&utt 


®(gJS 


u$&StZ2f3!<Z&i3M 

‘^zmc^^sz. 

ws&&bs8ses& 
i srftrwr?: niwi+ifl a ftar fr, ft ag aw ftqsrsr % qa# {?# aaft) 


$ - flTCtT TTT^T 
^ -7 _/ 237 \ V 


ft) STpH?" "^t ^®TR?r ^PTt, 3ft 
iRT -IM-lgK cWT $pr qift 
'TFReTT |l $ ^TT ^TFRIT 

5 PT 3TW cR> ^T ^1" ifT sift ^ 

ir fftr wr w fftn [l] , <fr 
?r tt ^t ^frt «rrl sfft g; 

RRP Rp" ft RTf^RT |1 

11S. zfe 5 ^ 

^rt ti 3^ ^ 

SW WT. eft RTrRT 
T^TRRTRfT R*fr |! 

119. 3fHTe> 't’sftlf: ^T? f<PT %, ftffl 

ft ^ ?r«r tt 

PT*T ftlTl 3ft?t # (ftft tfft 

| ftnr ft P?t sraif^r tl w 
if" ftTr=r H^Mlftl sjftf. ^T 
% mnr tr w cT'^t ^ smt? ft 
sw ?r yft sftr ?ft t 

PW?TT |i 

120 . 2-i--f Cf tT<T ^Kdl ifR )?T if off 
ffii I", PR "^T TFR 3MIf ft ^T r!l 
f , w ^ jfr RP PPJPTT || &&/S%BSSg&3li&l 


tft. 


1 g^r sttwt *T7 f^n, ; Pfr sr^% ^ r^r) ^ ^r, 

SR W1 RP^t rft # lift ^ ^TTl 

(gwtr- 4 616) 

2 3TR?T 116 5TFT?ff W\ *TTTRT ^ | f¥ 3fWTF ^ WT 

^ TR^TT *JK feTR ifr ^TT ?#f|WT Rt fWl fRT ^T (¥ RR 
# ftwRf # eft srgRMt ^t 3*fF pr ?rt fftt Reft 

fi™? <tt ^r i¥ t ^r ^ |l ^ 

| f¥ ^ r 4t ^rMt ^ (prsRRTT eRT RRR RfTCTT til TTRf # 

SfRTTTRft ^ : d^t Rt pT *RT fiRTTl 3RRRRT 

Im ^1 gpT I ^T <TT |l ^ R^t f^T # fpfk || 


6 - 


1 / %%% \ vpf 1 


I ij_w — 1, 
^ 3TWH - 6 


mmm***^ Mi 


amR # tfrRT Rm 

CS V \ . 

^ fqr itto f, ^ # 165 | 


• 3n^m an: tfart |l %% if f® tWitf t tsr <nt 
srtk fit t tW t SR5T ^Tfipff t 5PT ¥T *P^t PfRT w |l 
aftr stt ftt 5?r gr? ^r hut (3Rqm) ww| 

• t frit ^r ft*TT w |l aftr ^T 3TTrm f^TT 

w tl 

• pr t snfertr (MWI+) t gft ■stiwf |l cr*ir sw 

fftRTT m t ft 5ft <pj | ifff tt^T % 

• jut 55 ttn=F ftytf tr amror w l^ftr tt ^wi 41 ^mar 
tt wiw fttf | sfk ^ft (t^wr|> si^% w ^rwnr) t ftss? 
3fT'rfttt ^r ^3 tr ftn ^ 

• 3TTW»ff fPTT SRcft 3ftr 55TJT inn if JTTJTc t ^ ftt tt 
ft*TTfttT TP SRTPT ftTFTT W |f 

• nrt5«jt (AHwIlg Sltff ^ fT^m) ^ JRHTTTtt tf fttWT 

TT? | l 

• ?55 ifi t fttfttf tr tt artm tt irnwr fam w || 

• 3RT t w wr | ft tttf t 3R5-3W SPT 5RT ftt I f5R ^T 

t tts ttw ^rffl sfk 'jrtn ant apt nr ^tk.<i 4I |l 


sr^TT^ % WIW % W\ WWWW 
W# ww ?to 1 1 


ojs&& 


& 


V 


l. *R ^ItTT ST^TF ^ f^T 
I", I'Jl'H W 3^r^T?fT rRTT U <ifl 
^TFTT ^TT W£K 3fR <MMI 


6 - ?rqr 


w ■ 7 / 239 \ v >>i 


I ij_w — 1 


2 . 
rh; ./C. i* 1 1 tii lil I't* 

Ai? ^ u&JMiA* ijAuftj 


/if ^£r-^ t'f ! * ^ j^v 


4, 


' V- J £j . ^ V J fj JjL 1 » f 

wjl i^r? jGi^^SiO 


r-^f’ ,J . 


FFTR, Prrr 4t Ft F’lfyT ?t FF, <&}*£*& 

FF (fFTf RT) ®RF HMH£k F* 

SRIFT FFFlfl 01 * |l 

F^tt t fjRT % jpt Mr t ^RPsT 11 
pFFT fovT C^Tflt #FF ^t) 3TF% 
fulfil RT ^t, S’ftr T^R fFFlfln 
sRfii (!fr rt w) ^ 5 fft l,j 
I. far # epr f^f RT<t Ftl 

Ffr ftfif rtf ^ 3 4 5 nwfr fr 
■= rctfr #l rf tp^R M fft irfr 
Reft RT RFFT |l FFT FF Ft 5ft 
RTF Ft FF Rf FTFFT fl 

afK FF # W FF R MMHFR 

^ 3TRT3T (ftnmfW) ft it rtf 

W (fa?Tpft) Fsff FTF, fFF % 

SFjT if 5F FR F K fiRT Ffl 

s. F^ff if FFT Rt fFFT (FR I, 

ff ifr ff ft rf ftrI ft Fflrer 

FFTRT 3TT 

FFtF ri: fFF RT FF?TF rt: ft |l 

6. FR Rf Fjft jImS % FF # Ff# 
fF F FTfFFf FT FTF RT 

i frr ff fTt frir if Ntfr (jwt) f# RRt. sitr Rf 
TR^TR FT RTF ^F |l 

1 FRF TJTfR faeTT RTF R^ffFIFR Tsfl 

3 3t FFfj RF TftFF aftr R*f % fat, RR fFTfT RFf # RF ^ fat! 

4 FRF fFFRRfeff # RFl 

5 FFfF dF ■$ FR RT FIF Ft FTFFIl FF STIFF FFFF if FF TIFF FFtt 
FF HFHHH fFFR ^ , FTFT F5 R FS R RF FF FfRF Ruff Tff jtF 

*S- ^ 1 '-O ^ P\ v 

TFT FR SFFR TFF'-ITIql FFW F FFl 
-S 


'‘yjtii&y'"' 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


I ij_w — 1, 


WT -7 y 140 \ V .ji-i 

feu ffe^ pr ?r 
TTfer uk sffir^R feu *r 5ft 
uftm7 uk differ jit q^f fcu 
tl uk jR % 3q tt surr gn? 
tut uk irefr if q?t 

yqiftw q>7 ff, Pu7 ?u % 

# Tpff 7> e Pi< u l THT =FT 

feu, Lli Uk qq # TTqTU TUff 
’»iiKi*iI qq w q*7 feul 

7. (t q*ft!) qfe gU 3TTT 77 q>H|-Ji 

t ffefr |t ^lt 3UK ui i, 

f*U7 qjf 3U 5TR 5IW k 
tR # 3ft q#F7 I, q^T fe 
eft kUU JgtU |3TT 5flf || 

s. <rt uut % qqk Jl w (qkf) ur 

qf|# qfeqT w q^T gqTTT 41 w? 

3fk qfe jR 't’H TiRSW 3flK 

Iff, qt kfer iff qq; feu utut, 
ffe7 srqqq q^f feu ututP 1 

9 . uk ufe iR ffeft qkqk qt q^t 

quit, efr kk fekt wr ^r # k 

sunk. 141 uk r qk ukt ?fe? if 

i sr-du suuff qq q^ feur | fe Mifeit qk surr ku |, afk urw: 

qu qq ferTU q>7 ^ttt |l 

i su # ?u qqfeTf % 77TO? q5t 7 ut qq qfer |l 
j fen fe q? nkr qfei f I (tfek nr*. qfe sqfer, anrun 93 ) 

4 qqfq iUFT qiwfefr # 3R fe ffeklU(SlkfsRRTU) rtr k r 

if UPU qfef k| 

s sr-dn uTqq nr n mqt qq| 

6 qqffe 'sfTqlr qt 3TOT 7W# Tq^lfep ^7 H UFTq # 77T 
if q^T tl sftr ujt qt 7 utt tti qq: if iRr jttttt 


«Sfl 


& 3 SuJSS&%!i 8 X&& 
<^yv 


* + .*Jt 
CSSwiW«& ia^i 


e tJ t-'r^ * 


6 = ?Rf iRWTT 

ex ^ \ 


I ij_w — 1, 


^ /_ Ml \ v 


SR St ^ (3R) «R Tjrfil 


10. | Rft( 3TFT t ^ sft T^FTf # HR HS1R M W, cfr ftFiff 


^ Rf t -dM^m f¥sr, RT R 


rt ^ rt^r ^ (f^rfRrre t) 


m RrtI 


ll. $ Rfti) rt t ETOft if 


PrI\ for 1¥ f3HR SRf R S'HftHR SST 1 '" ?RT7 

M- O 


12> (^ TOft ! ) TO # f¥ # 
3TTOTTO cT^TT HTeft ^ f^?T 


W TOR TOT TO [il 


to |7 WT: aeiMf to to ^ ftRT | P ^ g^t ^ 

fcf I^ ;iJ TORTT f^RT # 

?% ^ ^ tor 3TFT wt 

ttT% # tot ftnr t shh r^T 
RTlFtl 

tot tft rf TO?R to rfr rtot || to tor #Pr ft tot |? 

] wtw# rtc, TOp RRT ^t Ph^hhuO Rfepff 

# to#t to |R |, tot ^nWt sfR to # ^IWhT *r faro #1 

i 3T^T ^ faTO ^ TOTW TO ^tTOT TO TORT |l RRT Wft TOT # 
TOR ft i^TO # TO¥ R^t % TOT |l F^fR R | fa TO RTOF % TO#T 
TO ^ eft W ^ f*fl3T TO TO % W TO RF ®TSff (ftfFTTO) % TOR 
|: ({ftTTO #ft TOT ^T % Sff TO %!)) (R^tF gTOfr 3194, 
yfeHH- 2751 ) TOft F^fcr # I f¥ TOTF # W *?t TOT || TO t % TO 

¥r fro?, ^torT rto tort #c ^T-TOT^t # fror tort |i Pro 

# TO TORT Tf TO TOT TOT TOxT | TOT fTO% TOT TORT WW^t 
H f^T t TOT # fro TORt TOT (TOTTO) TO TOT TOTOl (R^F gwft’ 
6000, TT^TF gfeRT-27S2 ) 

s w<m TOff to tot ^r # ferol 


6 = ?Rf iRWTT 


— 1 , 


w ^7 /' 242 \ V >jAi 


13. OTT ^?ft ^-' J |\ Ft TFcf 

3TTC f^T ^ T^T t, 3ftr FF 
*TF W ^HFT FHFT ft| 

■o - 

14. nfai) nn fa nfaf ffa qnr fa 
\?n sfWTff fa ran (ffafa) far 

®rt if, fa 3nwrff mn 
STCfa ^Tlf *fW n? *RT 

far rarrmT | far far fatf nfa 
few rciif farr fajfa fa ^ fa 
qfa SfTfarr ffan w t fa m 

w^fat ft ^n# (T4r qsmffa 
fsnftfaf fa fa n nfa 

15. 3TFT ? fa t 5W f fat 

wr HWHdK far mw nfa fa 

1T^ -ETR ftfa 11 far JTTrRT tl 
14. OT few fa OT (qTfPTT) fat OT 

far far fan nqr, nr siwig fa 
■in nt nqr +• fa, 4 r Mf-i *nfa 
nwcit |i 

i7. fan ffar fart rnffa qfnfa, 
fa fa ffanr fat? nfa fa 
far sr qn n far fan gfa; far? 
RTnfajHm, fa nfa fa =nfa qR 
rwrtl 


'r^far 


til $‘ifS®Zy&'3jgSnS 

<i , i. // w + +f f<C . J * ■** t *y r ^.jJ li' 

3 i ous Oj^eJ i^y* 

;>► £ 


is. tot |, iff ftF ft 


# jffw: f |l 


2 smTfaff ¥i ftfpI ^ | ff fwtf $[ % w (fsf ^ ^rfh # 
|, 3PT*ft ^FT ^ FF fC^T i 3fk FF JliWl 

y^M RT I", rff f^FT <3 ^T i.\ r M fHT f¥ 

ijrft W FRT ^Tt| ^ fit eft ^TcT ^ ^ '5F ^ 

<1 eft Hfa l S^nj^fT '-^<1 ntftX ^T ^ ^TRt ’^'t-'ll 


6- ?Rf 


TO 3tRjTOTT TOTTT I TOT TOT 

Wpft |l 

C\ ‘ 

19. £ TOfiT (g’S.lflTl) ft ’pTT fa 
fTO TOTlP TO ?T RR TOT 

|? RPTTOjT^fa RST^iftTOT 
sfar tot?w || crarr TO 

4r *?? $4m TOt (tttottot) 

41 <i TOr tot |t, ciifa 

tllTO M TTRT dti (44 d *P 

RfT q|^l TO RRTO # JR" ^ 
TOR (TOTi^) 7 TOcT R fa STMT? 
4 l| I ■'T T qisf 3TTR ^tro 

^ fa t fa to far tot^t ^ ^ 

TOTOTl TO TOjT ^ pp ^ rfT TOTOT 
T^TO TOT |, TOT RTTTO 1 1 
TOjTR f?T# fa fRRFT || 

20. far faTfa fat ?fa fa grofa* 1 tot 
fat |, ReT RH fat TOT TOR 
wroirofa I, 4fa srofa gfa fat 
wronfa 41 t, TOf Ffafa fa tot 

fat TOcT if TOT RIT |, Rfa TORT 
Rifa RT TT? |l 

21. TOT TO fa TOT TOTOTfa fafa 
Ejl‘11 fa RMIg TO 5H6I 31 1 <1 H 
TOTR 5 ', RTOT TO fat TOcff TO 


TOT •? / 243 \ V ,ji 


,*’jki“i i Tj_w — t 


zsx&tfrdk&ss&i 

a i^'^54teV 


1 3fafa far Rfa FR TO TTTsfl TOTF TOT TO TO ’JR TO TORT gRT ’ffar 

tl 

2 Rfa(T R3ng far JTtTO fa |RffaTTR fal 

3 3TTOT cfalc TOT 4 -fv snf?| 

4 TOfa RH fa TO ^JTOt 5TR fa TO fat gRffaf fa fafacT |l 

5 TOTR TOIg TO TTTsff TOffal 


6- ?Rf 


w ■ 7 f 244 \ V 


I ij_w — t 


(■3 


rtf ii 
aAHI^ Pl'^'g SfcnHlfl RTOT 

nft fftel 

ii. ter fter ef tr tef ^sf.^ ten , 
ft fteff te fete ten |, tot te 
tejrt te g'+fsi'i tot wraft to?T nte 
tet gn (ron) tort t| to 

1 3 , ter *rft 5 i j u tot to ?tt 
te ftero te tefte te srt^ tet 
wi! iF grote*; te ft nffi 

1 4 . tot te tete arte tott ft 33 
4H tef 3TK TOT % TO (fTTHTT 
’JTO) 'ft TOT Tf te Rt tel 

is. ate to (gftrtef) te % ^ tot 
te nra wm te tor ft, ate 
(toto te) RT te tot te fete nr 

te ( 3 TTOTTOT) TOT te | te TOT 3 

tor# 11 , ter to te tot nrft to 
fste ft, terte to (tot te) TOte 

TTTOT te te, TO ter TOT TO fTOT 

nft Tten tot tff te to to 

TOT te TOT 3 TT TO fTW I, te 

toPr f ft to nte I te to ft 

toto tet TOteft 

m. to te >; (gte te) TOte nr 

Ttete t. TOT TOT ■iff ft TOte f I 

tete to tort ft Britt to t| 

|l TOR TOTOR nft |l 

1 n torr tot n tor w te to I te tot te wter nfr ftte te te 
to; tot Bn>n> te tort tot te TOTter ten ter tort te sm^t tl 

l TOR TOTR TOR tel 


H3t&ssmz&3ti 


■* At ' I "tTj ■" > >****/ f rr 

(awfihb ^a^^ta**®** 


© 


uS&ss&mi 


&. ?Rf iRWTT 

Pi ^ \ 


I ij_w — 1, 


WT -7 _/ 24S \ V -jAi 


17. fWT wff!) wfe WTT 3^ 

wr %8*r, ww w? wt¥ # tpflw 
fWf Wltfe, eft ^ WWIRT 
W>T Iff gfel f¥ PWT gi rl I f¥ fpT 
WWTT 3ftT WtT fet WTef affe 
TO HWHgK STFTcfr ¥t 
36HM. sffT fW tWR WRf fe ?r 

wfetl 
u ’SAv$» 
is. dfed 1 3W % fTOT WIT did fpT 
d|i) J fl, felfe W? ?W t Wtjfe fWT 
t| ^ ll1 , iftr wfe tor ft top fefr 
wit, eft far w)t wft few t 
ft^ wt ti wrcror ft w? | 

79. TOW TOft t TO^T f¥ : '■Thd TOT 
IWKT HHlf<+ | 3frt?ff 
PR 3ftfWW ?tWT W W^f |l 

jo, tow wfe wrw wwt tot totw 
tfet TOT W? (WT # few) WTOf 
w?r $ pw nt fct wrtw, 

TOT WWW W^Tjf TOT ft W%WT: TOW 
W? ( : ^|TOT) TOW Wit? W TO§»t: WWf 
w|t. jWtft TOWTOWf 'WJ!1 m 
TOP W3TF TO|WT: fit m TOFT ^5p 
TOPt# TOITOW TOltl 
H*' SI. ^ ^tRt ^ T? % T l%f j wm fe^r im ^r ^rr ^ $F ^ *r, 

OT WT ^pT ^mrl 3TW 3TFT (WIJ 31% ^ W^T) H^Mfl g*T 
tff ^ W # ^TT TfT ^T,. ^ Spf ^TTMrl 3f4^T fftlMlP^il # fcf ^T 
^ % ?pT %*TT, ^ WTT TT f^T T| ’31 (d'+*fU ^ 

2 3J% HT^T # T^TrT 4<Hl^ # % ^T W ^TPn% # fePT 

%Ftl 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


I ij_w — 1 , 


^TT -J_ / 146 \ V .jAi 


% siwr? % ptfvr^i qT fqqr. 

qgT fpr fq 5T®r w? 3R 

qr sir qnMf ?fr q^: ?tq! w 

fqqq t ^ t qff R¥ gf I afft 

qg sm w qq qrir sr^Fft ^ftsr 

TTT fWI cfr #?TT qTT RTsT 

~ v ^ ^ 

t. faRT ^ In 

3i. ott -h-hiR^ q<p #r rfk 

HHK'jH 11 |l qqT qq 
ER if ^tW [ 1 ’ I, ^q q> 4Y 
7 $ FiUc. ^ qqq tf , rit qqT $pr 

qWd [il qff tfrr 

33. (f; '1 41 !) gq -JIMS 1> Pp \RT 

^Rf 3TT3T q^T qR ?rft 

I". rfT qiRTq *T qg STIR <PT -Igl 

fra?nt,TRR qg qrqrqrfl qTSTg 
qft snqTff q^ h<pk3 || 

3+. #r w t qg?r 4t ggg t tgn 

qql fit gt Rgf g 2 ^ 
Ppqr, qfa feqr qqr. 

qgf qq; f¥ gRRt ?ifiw qr 
q^tl qqT iqqTg ^ qT?ff qq q^tf 
qqR q^t*’ 1 qqqrr, #r stir ^ 

i qqfq qifiq+ 4fR qraFft %l 


&£$<&*& "*>0 
* t; rt* 


\ JJ* Jj'jj' 1 J 


© “ 


-■■ Til .*■ 7 #^ ■* 


i qqfq rtfI! tl 

3 qiqq qq qiqi 4 q^lf^qfeq^qf^qqr^fq^qjtf prr jftqq *r 
1 *faTfap 4tqq ^ qqTtqq tR ^ qfijq? 

sn^TTl 4r qqT qg 4 hik+ gtftfaqq^rqjfrtftqqjfqqt' 
iqft #r Ptr qqiRr gf qntr qg rtr Tfr qqgr q?r qq Pmq q|t 
?t Rqqftl w; ^ jsrt jfiqq qq ^tqr fl w w qq Ppk |l 

4 qqrq aif # fqqiftq fqqq qt, fq q?# q? qfterr if ^trctt |, I^r 


&. ?Rf iRWTT 

Pi ^ \ 


I ij_w — 1, 


Wt -7 / 247 \ V .jAi 


tggf % Twrar stt gr* |l 

as. aflr tjt? STN [Waai 

TTrCT TTF T^t f. FT Ttfe 3TTT ff 

t ?ft srdt # gt^r 
?#3T *f, srmsT t ^tt 
#|r ^FTT 3, Fttt # w 

PrSTpfr (■'IHf+R) TTT sfk 
Tfr aMTfT "Tit <ft ^ TPTT9R 
TT IRR TT: li Sfrf: iff? T^lPr 
TjIh'1 t h (ft: 36. iTFT ^ RcT W(ft 4 i=ti<. 

Tfr grft ?T, w sfr gf 1 

ftt 3klf [i; iftW T^TfT, [RT 

5Tjt sftr ftrt ^Wtl 
- S-'.r'tJ.ly'Jr 


37. ?f^T ^T to TT 

3TT T> 4k-H£K Tft 3TK ft Tftt 
^'T'r'W < TSft Tff 3cTKT W! 3TTT 
TS? ft Pp STfST?' S*T TT TTFT&T 
TOTT t. ’TFg 3ffirRR ftftr 
3T3TR tl 

3S. £R<ft ft ftnrcft ftfa WT STTft 

ft wf ft ;jgft Tftr g^rfr ^rfr 
'•iHfM t. fR ft TRR [21 ft W 

T^PMT W^l |l 

1 3T*Ht 1 TTvPT ^ j^Tf ji-| ^Hll'N^I %\ *117pf W M \^\ *T ft fV 3TPT 

^ ¥t to toFR tot to # ^^Urqf sftto t\ Wf 
to ^ to tok t ^r to 3 ttt tot srw sn^m # to to 
4t tor § cr^ tft ^ % to to tori W ^ to tom 

tor to toRn #r to to ^ 

i ^r to ((tot iTFgir)) | to ^ to w tor gap || 6- ?Rf 


^t 1 ' 1 1 : fort ^ 3r^ 
hihhrK ^t aftr f¥^ [J " 

wri 

39 . ott 1 fa?f % F j rrft ^ 

siitii fem, ^ *Ff, =i(;V, 

# |l -qif ai ^ 

<RcTT ®fTC farcr ^^TT^TT | #Jf 
TT? ’TT ?PTT ??IT tl 

«, (^ T^t!) fa g*T 

x n: ^r wir arr jfrc w 

g*r tt srr snt, <fr wt 
anm? # ftnrr fa»ff aftr ^ 
4=wflii, qf? (W h^t iu 

'O 1 s? - 

4l gw j^Rt ft\ cfr 

^ T? *?ReTT t fjRT ^ 

ft, ^TR ^ ■'Ilf, 
sftr rpr ^pr ^nmr ft t fait" 
tfl^fr 1 =HTrT ftl 

T t^r r 4t wif 


W -7 / 248 \ V >j^ 


,*'Jki“l I ij_w — ^ 
e >.f*l 


f^Up^Tdjl J$a 

] ^T STFTft ¥T , TOT*f ^ t f¥ epT fallM afk ^ 

^ 7 % ft. wt ^ fore it sfr sfh irtft | r f^r ■# ^fm *nsFff # 

I, #F *R % *RR if ;ft ftsjT ^ *jTT ft 

|l ^TT J^Tt fMr 3mTi # sffefr^ #T guff # ft 

rRT ?TR rRT W # W <ft, eft ^ R5R ^t WT ft f^TT 

#T m | f¥ fa¥ # T^wf^fr 3RT ^Tr^R ^ iTR&WeFT ^ 
WrfTl 

l w4 ^ | ^Nf ^ ^FT f T?W 3^t ^ W T^f^F ft ^ 
t ^TT f¥ ^ft ^T ^rTfrT^R |"| 

3 W ^TTETcT 'iFRT '4 ^ f f¥ fWt RR ^TFRT ^ ?RR ^RRT 3 MT^ 
ft ^T WRTT R^T eT^rft ^TR £ # 3R^T W ft% ^FT WFT #T 

v ■O^'- <3 v CN v 

|l 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


I ij_w — 1, 


^PT -7 ^/" 149 \ V >>ii 


: 3TtT £pT T^Jyf r ^. eft 

srmsft : ^ftr jjwf *f 

tflfa 1 3Tf 

4j. rft TT eTRTfr ^TTrFTT' 3T[^ 5 

fit ¥Tf 

^ ^ #r tft 

ffr TR, rPTT %R ^T ^ # fcFT 
^T <F^h 1 ^ ^ < °MI 1 feffl 

O -H 

■»+. ?fr 3r®r q^t q qft g^rr ft-ji sfr 
qrc q^ t, qt ?q % qq 
<r qqrq; (pr gfqqr) q? sr 
« a~id fetl q^T qq? fe qq qf q-Fj 

q? fer qq qq ft gt qq 
tfr ?q } g^t q^qrqq; fe; (fen, 
sfrr q^ faw qq qq| 

45. (ft qq ■# qf qqq £t qt ffegt 
q ai^NK fern, qfc qq qsjtqT 
3«? £r # fW |l sfr <r: fern 

¥T qiqq^TT || 

\y^a> 

S $'•■'.■,& rjrf f I , * < . ^>-j ^ * J F J .( £ 

© Ujr^lyp l ^/4r^W ijOJP+ijU 
4«, (it q*ft!) qxq q>f fq qqr gq 
% 5H qr qft fenr fern fe qfe 
qMT^ q^rt qqq qqr 5fer #r 
snfer ifer q, qft: ffgft feit 
qr g?r qqT q qf Wf + 
fqqr qfa ^ qt gpft ?q qrqq 
fen q^? 1st, gq qR qrr 
•snqfM 1 TOjq ¥T q|" |l ffer 4t 


WZSit&V# 

JO'*! *" rfsir > JT. * 

'-x:y jy^p^ >} ^ jl 1 


1 3mTF # 3^T OT ^ WFf W ^1 

1 ^TFFf ^T m TT£ I ^R- f^if W ^TF 1 ! feT fr |, eft W 
^ft ^Trf ^t tRTR Tf# W^frl 

3 ST#T ^ ^TTrT ^T PfSTltW # ^T |, #T ?f4t WT 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


I ij_w — 1 , 


-7 /^ 25 Q \ V*>Jj 


^ fr 1J ^ ^ It 

47 . ^ ft* ^ 4 t ^ siitf ^r; 

fFrrc fW f¥ nil g? hi 'usd? 

^ RTcRTT 3 NM+' HT fR HR 3 TT 
SIFT, eft (ptfaff) # 

ftRT (W HH pRFft #TT? 

4s. afh: !pr wft rt Ft kr Frfr 
t fa H? (itWI+lfatf #t) TF 
hrht tt fmr (s^sr^rfWt F) 
irFI eft F i^TR Ft (RT SdF 
v<f g^R Fr, f # IF F? 
*r %, sftr h h? (Witfln ?ffl 

49. sfk faF % ?RTtr sngeft F 
g6Hldl, Ff 3 fFt # 
WT HTHHT 3 R 9 R faitfal 

50. (|r Ft!) 3TFT R? ? PMft HTTT 
3 TW hh F Ft t, hr h ft 
Hirer -sr »fR ttjwt f, w h t 
H? d*BcTT fa ^ HH? faffaeTT fl 
it (ft FlT d(Tl HI rst T?T ? 
ret fltt 3ftr reift (wrsRrj F 
SfT Ft |l STTH R| ft? W 3RJT 11 ' 

tPSIT Ft HRT WTFR ft refa*tt 

•RT HR Hfa faHTT Ft HRrTr 

si. RTT F (HijtJt 5 RT) RH HH HHfl 
h>< 1 , ret F Hid ^ se.S ?f fa 

farer |l (Ft Ftr) 
i Wh hr tl 

©ta yj-y 
tawtaacstswMs^ 1 ftt g Frm hr ft fanfare |l sh rercre *r w w | fa Ft. 

HTHH W H antR! aftr W Hft jtHTl Hf HR TT HHHFft HHT Ft 
Hd HHRR Ft |l 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


— 1, 


’’TT -7 y ^lSI \ V .jAl 


t TOTt WI?R t TOT (Wt t 

ftr) tor ftt sntt, to 

if ft 5 ST^T? t %^T tTf t\f,VA'-T‘ 

TOT TOPTOTO (RWsfr) *T ?RT, 

TTTORfl TO TOTOTOff ft TOtl 


l'\ 4 * 1 , s . . ^ t 3 « rf% f' *' t !*■ ■ ' 

y > & *&■> * ltw 


0 p i| 1 i l x si, (| •pftl) TOT TOlt t |T 'T 
-sh TO TOFf wp tf tW 
TTTO TT 6 ETT TO TO tT TOW tT 
TO? t pnt T?t |l TO % %BW 
tot 'pis tot tot to c stir 
■T TOT t (TOR TOT TOTf TOT TOT 
TO 11 - |, W TOT TOf TO 
TOTfTT, cfT TOTOTOfttf t 5 T TOlttl 

ss. tfc 5tT TTOTT W TO t ft? TOftt 
tf TtlTO TOt? TOltt TOT tf f, 

<nft to to? fro tot T|t | fro 

TO TOft “ftrr t TOTO? % TOTTOTT 
fTOTT l,: |? TTt TOT TOT? TOTITOf TO 

TOfr Tift totott t£t |r 


* s, Jfs r-' *£ *r * * I >.* f 


* *X" 1 1, t " t " 

MfX* ^VW if* Utf 

1 rJ sl ^ * ,*Kf *f*r **£ * * 

■ i Lj if*iJ? 

S4. TOT (| TOfT! ) TOT TOT t TR 

TO 5 flR ant, TO fRTff TOW 
(f#T) TO 5 TOT TOt t cfT TOT 
ft cR : " ; TO TRR (SfTTftr) 
> r* 


jr*t. 
r & ■ 
^i' K_y> 


1 aprfcT *T W 1 ^T ^ W^t ^ 3 r RSPft ^ 3 TR # ^1 fWTrff 

% ftfter fm | f¥ w % w ^fr iWwf^ff % *rensng 3 ^% 

^ W & fN 5 3 TTT =TRf f^TT W^T tl 3 TR ^ W 

^ t r f^r * ^ hwi 1 # tt ^ snw 

■jrffrl c^% ^ r)| ^ra- #|f¥ cp^R ^r afk '^wn 
ftFf feft |i gteRT- 2 S 64 ) 

i SRTTcf fcP?T I^HRT r A H ! ^<1 


i wf srr t^TTl 

4 wm ^T % ^T ?, sftr^T ^T WJ ^FFTFT ^t\ 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


— 1 , 


W|r -7 J ' ls% \ v '->^1 


|l 3MT? % 3TT^ 3PTT 5R 

3 h(h^i 4 

'tft a|3lM<1l $ ^FTCR Ttt wf 

3 R iPF. PfR 3 W # RsrRRT 

(OTT ifRHT) WT 5 RT, ^ 

WIT R>T #TTT rfr Pr^Rff 
3 mt? stPr srarcfPr ^mh |l 

S 5 . sfrt 5 # wr gir srrT 
WT *fRW I, 

?ttPf snmftpft w\ r«t rrfr 

FT 5fT^ (#r ^rfwferf tt w 

R^Rf R ?t|) 


«fcff 

t s * *#■?, 


56, (tr 5 ^ti) srrr (grrft^f ff) ^ ^ 
fogltfPFfoifwtPF^ST 
^rr w Prf <pr 3 i^T? # 
pRT ^=f>K^ ?tl ^T ^ ?f f^> 
if g+?i(l srr^rerrsff *r Rift rr 
*pfrt 1 if r i^rr Prr ?fr if rr=*t 
% gt w, ark F^«ff if 
ir % Tf jfi^iid 


.» " *1 r Z + T f f * ^ !.-■, *.i 

wfl teur ow g] jj 


57 . 3 TFT ? f¥ # SR^T VItH'^K 

# fif $4 ’TT Pw 11 |l 3 fk 
isw ^ f 3 RT forr |l ftm 
fpRfc) ^ fMr g¥ srtterfT wr 
wf, =t? tt rr Riffi Prtr <fr 
rrr srsifTc ^ srftpFK if tl r? 
rrt ^ rPth *jr |l 3flt «i? 
rrPtr ftwFrff |l l 3TsrfcT RrSJR R Rt Riff 3IU JT3T R7 dRRT W |l RFR RT '*Tm 4 Rff 
t P?> R7*if (y'Pm'll) #f 7R (ft RfR 3ffr RRT jTPT Rp ffl 

sfk 3ft ^ Rff # w Tfw sftr srttr if Prt ^1 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


W ^7 / 753 \ V ^ 


I ij_w — 1 , 


ss. 3 ?TT Wf t ft* f*W (fa’jfa) # 
fW 'SffteRIT 'WK Tt ffT. 

Jffil =P| * if fstdl 3 t 5 Hlf aftT 
eTTfff #T FWf ft W ftml 
trar s^Tf srrErsnftqt - 11 ^ *#r 
infer ^Refr |l 
5 9, aftr 3ift (3Mf ) ^ ’ITT %T 
(TOST) "ffaMf 11 |l 

mti «iMcn ^1 twt sit $wr 3fR 
srt ^ I, TOT m ffPT TJ^TeTT 
tl 3flx ^rt TOT Mft ftRR TOf 
W Tf SfPTrfT |l Mfa T Wt? 3T? 
STt ETttft # MW if ft, Mk T 
wit sn# (sfim) sftr •g^p (rtett) | 

TOtf ff ^ toto irf] 

60, Miff t sjt TltM if jFfrfT JTFTOTf 
Wt llfj u l TO! <?l (1 1 g . TOT f<n if 
Mt ^ ITOfT % W TORT J| Ptv < 

rfH (fen) if jihi ijfli ^ 

wfa froffro araftr sft f wifl k 
far ftf 3 # # -aftr yc-4Mid 
(MW) fWT |l far TO jp? 
(Hflt TOff t TT?TO TO ImtI 

va it-. 

61, TOT =1^1 I", aft 3(HH 61=1 'f’l ’IT 
TO 3 #TOTT tow |, affc TO TO 

CS - r V 3 


it *,\ if*, * 

ms&m tayastf® 
* L 


w 

1 smfeT frofa ^t sfftrpR statf ^ t, Mr ^ Profftw tot to ft 

srmTl 


1 TT^F t I [¥ % ffrrct fN |: 3 MTF 4 4 W WT Wi 
ttr |l sfrr ^r w ^rm |l aftr 4 titiw ^r | w ^r ^mr 
|l w iH 4 t ^TRrrr 4 ^ w w ‘^ttwI 

5 TRm | ^ WTl (44 fIT*- 4 ^ 527 ) 

3 y'wifX^ ^fp^r Pmftef ■sRftrl 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


W - 7 / 254 \ V 


I ij_w — t 


T5TFf- 1J TO TOtot fl TOT tf fro 
to {pro ^ fTOfr F tot to 
wr~ an ttmt I TO fuft TOtTO 

TO Ft TFT WT TO Tit t TOt 

TF iTOtF TO TOTOT TOT to7I 

61 . fTO TO 3 TOc, 3 TTO TTTOFf 
TF fTO TO 3 ftr TOTOt TOT TOT 
*1 tttott! tTO TO fTOfr tot 

to srfirTOT |l TOr tf TOt Tffrsr 
5tt TOTT |l 

63 . ft TOTl TO t fF TTf (TFT 
TO F itttf t |pt FTO TOTcTT 
J, (fift ^T fTOPt ^JFF sftx TOt 
TOt Trot ?t fF TR TO t ftf 
TOT iFtt, TO W TOSlT FTOf Jt 
FT ^ i 3 j I 7 

64. 3TFT FF 't fF 3TOTF fr TO TO TOT 
TOFF TTTOT TO c^t TOIFT |l PfTT 
TO g*T TO FT TOft TOlt (ftl 

65 * ^ 11 H RF TO FF Tf fF TF ^61 TO 
TOTO I®T I fF FF Ftf TORT 
TOF^ TOTT (FTFRT) TO TOf Fl 
TOFT TOFIT TOTO F TOt (TOTcfr) 
ft, TO TOf TOTOFt t TO TO TO 5 
TOf |TOf TO TOTOTOT'i TO TOTO 
TOT ^1 FFt fF TO fW TTOT ns *\ as^ais 

I '** * ■■' ^11 ^ ?, 3 * I I W J *<< V. St 3 -' * .4 . 1 * y * , W*?*sw£Y£ 


*gffSNi 


FflF TOftTOff TO toTO TOT TTOt F 


<t^ii 


2 ^ | f¥ (^-k^|£ 3 *S% ^ *T^T) % 3 PFtt ^RTT # fr^T 

cTTT JSTI^ 'ft ^T IV-11 SfT W ?TI ?TTy f iTf -an -4*1 h % ^ 

?rl aftr % #i % *t ftI ?fr ^fr |^r t4i ^i < pi aftr ^mfr 
^ 3 tn "¥T tt¥ torr wl (f^rQ- 2216) 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


— 1 , 


/iss \ v .j* 


w?ff *pr ^f?r ^ I Pp 

HWT: ^ TTW 3fFtl 

66. #T (t Jiff!) 3TPT ^Tfir n 3*r 

(wk) w\ ?jw feqr, ara - Pf 
JF Wf %l ^fTT W t 

ftp IT srfwft ^- l! {I 

67. gw # gt *Fr ^ 

faPRct tw |, sftr Ffra fr grp 

JIM <-11 <1 1 

£8. 3^T afsT 3TPT Tj-T til <ii ^t aft 

sgrrtt weft t fft Prwpf ?r efr 
^ fiyy ?T arpt. ttft tr= 
w Pptft jerd ®mr if trrr wl 

aftl PR 3fTT 'PT TteTFT gPTT ^ eft 
qTF stt afFt # PTFTeT WTFTtl 

^fpff # ttt*t j 


& 4&, 
69. w ^r [Jl # f|w ft ft gj?r ^t 
'<nr ^r tt ^ | aft ipsiTF ft 
^rfr ?f, pr-g ftc fen 1 ' 1 ^it ipt 
<pt ^pw |, VtPp ff # ^i?r arffl 


(4 * J < tv 1 

Lf- & <it£*qp s> W 


to. tptt w fM fan=pr wt 

‘JH FF #r?T 3 fk SFT W (ePTT 

|l 3fk TTT#/F affaF if irt sift 
*t -sin ~m Fl jftr fit c^ : jpt) 
5RT fWTT ?l Flft> FF? 
wifr sprit wft ^ fwr fsjf 

cSi 


m\ 

fifts&ta syistsRs* 
3Q&& 


1 Pf gi? wq+p iwsl ifrr iiftri giT naif <ft ft^tt 

TgFT ipp |l 

z Wf afr 5 fMf ^1 Weft # atr fawff f I 


J FFTF FW Will 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


— 1, 


wr ■? _/ ise \ v ,j^ 


H «FT 5IT^, f^RT m *fWT? # 
ftret ark 3rf^wM”t» 

(fti'hKsflj ^ trrrrl ark to =i? 

+r ^ ? tfr ^ ^ % 

^f f^rrr ^rrirnTl 1 - 11 ^ krt 
^jkf f ^Rirr ^ Fkrl # 
frit 3^ # ^ 

wrr tir ^srt ?^nfr 

JU^TT fPttl 


< \33S^*tasf«5*53 


7i. ft 'iqi I ^3*T +t ^plg'-t fk ^TT 
3TMT? % 1+1 =11 +?*+ oil’ll 1 ^k 
3ft p# kR <TPT 3?k ^lf?T Tf^f 
Tf^T +T¥t? 3fk iR tfetf ^ ^T 
kk. J1l4, 5++ T5 r ^Tcf 3T5f 
3fWT? t TTTWFT t fklT |, W 

# +ra^ frret ffrrkt t a+tfr *r 

«Tf f¥F f^TT jft, 3TT»^4 '^f'Pd 

■ft, w # +rr4t f3+r jtk 
+% ?t f¥ #4t w ^r aik frt 
wr arr ^rraft- 11 sir? ^ I Pp 
W fe^PT rfT if 1 5lt 

3tpt^ tt wf Tsk %l sflr ?if tfr 
StT^ST kR W fk «TT 
% W-fgK % 3)1*1 1 <W(t ft sntl 

71 . 3fR HHM t>f ¥M I H d I ^k, 3fk 

+J+T t S<d 7f I +TifT °l^l ft fk+T 
W cR" fkfr SfTafFTI 1 +(Hlft+ ^ t ^TR k frit #T fTTtTTf t ¥R frTCT 3TR1T |i frft, 
ftnpftw Jik sr*fe^l ih aranr ^ ff ^ reft ffr+ff w Trff 
STltfrl ^TffT %^T f’RT 3fk Hr+4 iff W HTtfll 

15 ft w afk fiTR m *s*i$<«i fan w | f¥ 5 ^ # tif fHfHd 
|| 3ftr srf^r^TRT w 3Tfrf^ra" ?f«rr 31 %^ || 


6 - ?rqr 


7j. #r fag ir aircraft ctett 

SR^t ^ ^ % gm ■#=] 

|l ark fag frg FF F^FT fa> "<fr 
gr cfr ff (w) ft grfaftl w 
ff w g<g |l gtr fag fag 
n<fg'yi # ^ fan ilW gg 
fag gift =ft tiw FfaTl ff fttst 

ggf 1 2 TOTST FT WFfr |l 3ftr Fft 

yft g^fay |l 

74 . ?T*Tr jRT FFTlfFT % w to 
gijR % F^p ■WT WT ^41 FF 
TOT 5RTfr|7 t FTF <Pt TOT 3fR 

^i srritT ?|fa ^ro it ^sr tft §1 

75. #r 3<Kti£lH g>r F*fr wc pr 

SHTI^Tt FFT STcft ^ <I't <4 

FTFgTT fal# f|, sflr ?nf¥ ff 

fan I fa 41 if Ft gfal 

76. Ff jTsT gg FT TTtT ?JT TFft, Ft 

gg F gF n 1 4 i ^<ail <t>tsi ; ff 
TRT FTHFpT tl far FF |F 
TOT, <ff ^FT g fTO TO# if TO 
Fp FRFTl 

77. fro 3R gg if Ffe #f TOF# ^37 

Ft 1>g|: TO #g FT^RFK |l PfiT 
TO FF ^fT "TOT # F*Fn gfe TOT 
gf TO TOR F TOfeTOT Fp fel 
Ft t TOW fTOf 1 1 FT Fhrfall 

78. Pro TOT (yict:) gif #T TOTTOT 


W-7 / is? \ V 


,*'Jkl“l i ij_w ~ 


aaajfai 
'S.f'jS 
31 sf$pI©SS 


0®J£1I 
1 toP faro toto to gin Tp | fa to m #r? tfItot |l 

2 fTO fat# TFT FF wff TO TOT #TOt % 3TT=T TO | TO TO# fa# 
TORT if, sfR fai FT jIH -Tiff "TO *|=t>ji TO H OST §1 


6- 


fit w trr HMH'gu |l 
inr *r=f % ®p§t fl F^ 5f»f w 
'4 t gw gw cfr ^ ^ w?r. t irft 
vinRi w sffgf! f^iSg if ^ 
faw f f3TFT ?PT (WsJTs? ^T) 
w# wirtr jftf 

79 . if % rft WRT gij u«f’Mj rr ^ 

3h sfrr wr m^i e fm »t 

SfT^Rft (TOT iKcfl 

|l sfk t gfifrwf # t gff [1 ' fi 

so. jftr sfiftr ^ gg - if 

w? srfrw (W cfr 
WTT jTR 3 f^T£ ^ faWT if JpT ^ 
SW? Tff t, 5W fa g g% 
ggg f?¥T fell |l RW # W t 
Wjt 17W {fjrt JR RT# 5RTR 
(fN qw tn 4l?H^k W Wf 
(!Pfr w? gift qfqfgw 
|l) TfTT TRRfTT WWF JRjJ ^r 
am if *ptW gir c I w w 
grr Prreir g^f Pfa ' 


^ '1 / m\ v *^l 


■'ai'jI+j^w — 1, 


0&P^3U#fi #<5ffl 
Lit) 
*5l&XBXl&9sSr&J& 
si. 3TK ^ ^ i t i^i -si +?■ r^in kr 

f*r % ^r mft mi fmi I, 

g^r d'H -41 dfi ^r ^ iWPi 

^ ^ ^ ^T ^TWT? 

i ^ofTR" w t ^ g% sra ^TTfer w kRT # 

l^Mrtfi srr^T^f^T ^ £rl wf ^ttM 

TT 3mTF 4 ?Tc*T ^ w wNt #tl ^T ^TW^Ik ^T TT (T^fTT 
fVm ?twt ^r f^i optid ^ftr P+>t ^?i w^, ^ \'^ v \ \ Ih^i ftp ^ 

f^t ^ r^rr cr ^ ^ 3 t#t |1 Mk ^ ^r r^ten ^ sfk |l 

3f?T: rfSiTT T^TT ^ ^ ^T^fT, ^ ^T^TT | 4t 

<Tj[itffi crqr tl 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


I ij_w — 1, 


WT -7 / 2S9 \ v .jAi 


% TO TO Tfjf (TOM) ^ 

|? wr ;fMf wr t 
srfTO 'snror tTO to ^rf^rroft |, 

TO? TO TO? sfR wr t? 

si. to hmi tom ttm. sfR 

TOM SITOMTT (RfW) W fiMT 
^lff :i1 fTOJT, TOtff % feftr TOlfcr 
fTTOT TOT TSfk TO ff| 

83. W : TOM i *T, Tjt TO 'I 

sroifta ^ w ^r TOfr # fros 

tom frorr. to fro # top 1 <# 

MTO t TOT: |1 TOTOM # 

3TO TO TOTOTO TOft TOT Mpfr |l 

84. 3^7 TO ^ TO7lclH TOT Cp) 

TO^TO TOT (Ifa) TOTOT TOM fTOI 

to^to to ^ TOfeifa frorl rffr 

W *T 5TO TO *T ^ TO TOTTOM 

ferrl #7 priDm # TOftr if t 

<11 TO 7MT 'g’TOVi 3^7 3TOM TMT 
qw 3^7 WT 7MT eW^I 
^7 srfr TOfTO TO TTOMlftqt TOT 
yfd'+iH TOM TOM §1 


dgft 

Ks&xi&si 


yj. iwl ct* ^rr^j> ss + w*n 3?k *tftt ct*tt 

w\ sfrr w ^1 w 1 ito # I f¥ ^r m? ^Trfr ?fr ^ mmg 3^% ^ # 

mfmff % ^r= *r ¥t^r | to % ^Nk =t mr ft? w *nr 
^TFm ^rttl to sr^ w 1 1% tom to (ftomK) ft *r t 

3fc*<IMK |l tofc wfr-4629) 

i CT mto ^ ^ ST^TT) # TO TOT #T ^ f 

^mTrffT TO1 TO % w : (y^l-dH TO) ^rof^T %} 

pfftf TjterFT- i3ft9) 


6- ?R*r 


W ■ 7 / 160 \ y 
- \ 
V * T f W 


:**V^ flgjftjijBjjJjt <£j?J 

e J^dvUV &&£ 
W^TWt If # ^1 

S6. (PIT #T ™ WT W*T 

sfrr^^ri igr g 

Gv; ~ 

WR W WTWT 3tl 

87. WT ^T # m4j| 1 Sift W <£f 

w# wt ik # wff #r 

(PT % ?pT W ¥t f^fNrT W 
fowl aftr gw raar ten «ttI 

ss. qfr 31M5 W WTTW | f^TfT 

% 5TTT 3fW Wtlf ^ ^ ft# ^TT? 

HW 3FTT #T |l #T ^ 
ft# ¥#, ?tT W ^T W ft# 
yrr arf gf «jRfTl :i: 

89. (e? #ff!) #t 3? tTPrlf^t 

W % WT fa# Sffw 

^ "I ’^n 3^Pf rt>T 

(ysi|R+) s^t ^nwf w #t ifHcf 
w # g 5 % ^r #nT# #r 
frm 1 # jw 

90. (|T flefl I ) ITpT til* I sf M’l 

# S^TF % gw ?flf fWT. (it 

w ’4t # qpk?k w wf 

wr w ~t # ^ w {wf) M w 

gcf t #| Ufa<iH #f #WTl 
w W WTC #WT 1? fart g=F 
ftTCTT ^ f#r W5 #f |l 

] rr mf If is nfspff # WT Wl # WFT RF w t fa «fa FF 
w iff Ppw f# # ft # w# a# ft sn^rl fw % F$:# 

(fwmFK) ^r iftfterr t *rmpr |! 

i 3T*TRT imi ^r Tf 


t#»Us Li^i 


yS^*5j2^^rSj3lS 


^ -F (I? 


.» 7 L } ' ftl I ^ ■" * * r ■ ‘s+i # f L 
'j^3 EjJsl J 1 

Ji.fJf ^ i.- 1 ■'^L 


’V" 


6- 


91 . ?TW ^ 3TW? Wt t% 

¥<W W%4 ^ iwl *& 

% wr f¥ w=rw fe teft wr 

TT <p? W?f -d'fl'kl , ^T % T T I fe r ^r 
f¥ sft 

rftrfr wM mi wtt wwrsk 
t\ r™ ^ ^ntt ? m jit H rr ii 
t WI ^ W ?tf f^T # t JJ 
^rkiT ^ fer^r wwr ^< k \ 
f- sjk fTO T| ?Tl TOTT 

WW WT vjH jTFT f^TT Wl\ 

itot to tot ^r 3fa to?t3 totto 

^3 sih 'T RT? STN" T? 3 f3s 
SIM? 31 fair Up? TOT # fpRt 
t ^rfr ft 31 

9i. tott q? (f#r) p> pnp | fat 
p 3 (tito? ^ shift) totto tl 
3t gn, sn3 3 p (3) pr^t) 
33 toto tott3 to3 toit snlfa 
TO3 «to=to ^tr» (w to) 

TOTT TOT ¥ t FTCTfatf 

33 TO- 11 3^1 rTM TO TOTOTO 
3> 3ft f3T3PT Hit t 3]St 5H 

to sto3 to 3 |l #s ?fr tof3 

TOTRf TO 3TTOT TO?t w |l 

w. sftT TOT 3 TOIT SHIMlfl ^#T 
WHIT jff TOST? TO 515 ’ETsT stf 3=3 


^ I 7 / 26 1 \ v 


■ 'ai'jI+jJ-^ — 1, 


ibC^isi 


tjfeFj Vj?^j Wj 9^5?^ 
aeMW^JWK&s 
w 4 z y wttc mr % srtw # j^TfeTTw ^ tttwir ^ti 

^T ^ % W^T t f¥ ^TT ^ OT WWf WTTT # WT 

cTW ^R WT % ffe^ wfesw |l -sfk WT %WT 
5Flft“ W ^T ^T # Wft ^ |l 

arqfer ^ ferafter w *r ^twt w || 


6 = ?Rf iRWTT 

ex ^ \ 


Wl -7 f 262 V V>>1 


»Ui‘j I +j_w - i, 


tfr 3 ttt y«wK i hi (*$t) ^ 

Tit |, -RT f¥ 3¥ t# fR 3ftt 
(y^iSMi) ■iti ¥T * I ’? \l OTI -^T 
FF f^F 3MF t ft wIKI t 

tkt % t ft ufr frit? Mk 

(t utt!) 3TFT qft ^ 3)<5 mi{| 

¥t H< u l ff fl * F^TT t <;<aS jRI 
A yftsft trt ft fR ?nr sraT% 
(Wt t) ; 3Nt 1FT fawfN 3IR 
fit WI aRiIT-Wfl F1TRT 

It ^nttr ft sh-tt? 5e sft^ 

fR TRI ft STTUtt (¥1 TTFRt) it 

3#FTF ¥T it tl 

M. TRTT (WTf) p tt ttrrt 
3*Tl WR Stft'l SIT lit -Nt fif 
W*T «TR fill f fWT *IT| TR1T 

p t ft w rPr «rr r sm ft# 
(PR tt t) 01# SITtl fR 3TR 
FR pF# RTy f^rt srfaRTTwf 
(ftPHRfsift) ^r irtt ^ it It 
f#T # SIR t dR!KI TRT ¥ fa 
frgrt ¥Pff it ?? (arcsiTF #) 

tl farepT fa 

fw '*RT tr lit I. sfR fTFRT 
IRT ¥*T it IRT f I 

95. ^RfRT t STssUfT ft 3RT cTSTT 
fSft ¥T (SRft fa ftcR) W 

ilRT |l H? ffffa t flfat fat 
faFtWtrr t, rRH ftfar fa faffa 

fat IH+I'-H fTRTl ^ft 3IPHF 
(TTRT WT) || ftR fR ¥fT ^Iffa 
'TIT ift? 
SBt^SSSS £M£ 
®&BtsS®S53$SX& t , *f}*£ 

©u?*^ 

6 = ?Rf iRWTT 

«es ^ \ 


- 1, 


/ 163 \ v 


s*. 3? 33T3 3T HfHRf H13T, sffc 

3# 3 # fat Tlkf H3li 

3*3 33 kk kfc ftBK ^ fat 
srotI ii? H3kfr *pft *ft Praffkr 
ftsqr gsrr hhr (hth)- 11 |l 

97. t g'+^k fat cfk H3T3 t. 
3lfaF 33 tft flgmdl # 33 ^T«TT 
33 # siipmt If 333 3T3fl ?? 
t (3Rft rt #) 333f *w 3? 
fat Rh*ui I fanr 1 5ft 3k 

HR 3Icf |l 

s*. 3$ t kw ^ sPt ^ ^ ^ 

kkrl fan f?k fat (w if) 

3ft *3 B33 tl tk CR5 wk 

(333) *FT BTT3 |l ?3 t R? 

Rrft htoT (33kf) ht fW<3 

t fc3T aft 333 33 Wft fl 

99. Hit t fW t 33333 t 33 tt 
HR i#, fan: J3 t 33 3 RW 
WI3 *fa OT3 PpFT3 £fj Pin: 
33 ft jfBTTkf fa+M ffl fan 

33 3 3? H3 3? 3Tt PiH’WtI 
tl 3*3 337 H> 3TO t ffat 
spk stl rr trk? 3*3 tnr 

O TV 1 TV 

3R 33TT H* 313 3333 33T 
HR if 333-3331 33 3> *33 
Ht 5<al 33 *33 M cl- t, 3HT 
33 3 W3 ttl fafat? ?3 if 
33 3I3T R fat Hit fasTlfafaT 


1 faB if W T3 fa if H# 3H3T 3%WT 3^t ?fcffl 


% $3$$3mzs&s 


a ^%3&P$dZisg& 


%m 


tii *rc ; ^ | j vf 

a g^. 1 j (jJJ UJ.J'JJ 'ji j 

.-.. i\v i* r -:<*z *'*& rt-z 

® 1^, j^ldj 


tJ^V^s^SS>Wi 


v jS-:> ii 6iV£: 


6 - ?R*r 


' 7 / 264 \ V *_> 


l I Ij_tH — t 


i Ti*i -' i n X fc J I .ify ^ 
* <[£*' llJ^f flV L ^ *£ r K 1 ' 1 ' ** ' 

®bJwhS*i i d ^jfes?fe ) ;J uis 


4ft?A?3*«U4d& 


S 


( 3 rauT) [i; I aft ptr srt?f |i 

100. sftx % f^rat T*t s^j^- ^sr 
srcft ^HT ftTTl 5W f¥ 3fTTTF 
ft ?r ^r ^r |l sftr 

1*RT jTFT % 3^T % fait TT rr*TT 

gfWr fftl «f? ^ftra w 
^r f srrat ft aft ^ wfa 
Tff |l 

101. snwsrrf fttt vrrrft *r 
3t^<*hl<+ f , 3TT Hr HtlPT 

^rfr t ft TF^cft f f jht f¥ w 
Toft ft Tft f? fttt ^fr if 
TRT¥ ^r w\ ^T pFTT f I sfrr 
pF yc4^ TTjT =ft '*nft ’*fflcT 
aTFRT f| 

102. yft 3TMT? p^TTT WFT?R 

ilciR-w ^if ttett 

TUT Tftl Tf TTf W\ 
grqfrritT t i 3RT: 3TT ^t pTR?T 
(fTTT) ¥Ttl tTTT Tft Tc^F 

after w\ attercw f I 

103 . ^TTT apT ssfTW ?pTR> Tff TR 

^dl , % =TF TPT ^ts 

w fi t? stnttr rjwrtft aik 

*r®r #>ff % 3RW |l 

1 WfT ifsTII # fk # ftmfwl 

3TFR TT TMTf !Tf i f¥ 3IMT? if ^TgR 3ITf4^ affaT ^ TTTTFT 
aRFt ft tft ffar <JJ?lt 3nffiR affair k TUR for # WTCHT 3lk 
JTR SRT flgn TTfesTT #t ^TiRSfT ^t f eft p| 3T TT SfTSRT 
WT f. 5RT 3 k 4|"3>I<. T*fT 'Vtd ft? 

2 3Rk fT TRTR if 3t SWTl 


twwssiasissBa w 


KSfl^iscaii i&$s 


6- ?R*r 


■ 7 f 265 \ V 
- 1 


io4. ffsft ftf ftmftw atr Fpft 
f I ft few % rnrsr w t fff 
(few tjf ft ttf gw $ fe$- 
|l Mir iff SRiJT twtw 
F*t filPl gtfl FT fl sfh; it FIT 
FT tfTSTF^ 11 F^t U 

los. 3frr frft ifpit ^ 3?^ ftfentT 

t snwf ff 5r>h ft Tt tl 

Tpr t#F F? (<w(V<) fo> 
3 ttt k Ff 111 firm |l sftr ?#f 
fir 3T TiFT F* fer*t (ffl ¥t) 

*3 4 1 2 1 ' | • <PT T 4ft sTF TTFfr f I 

106. 3TTT >361 FT ^<J) 4ft SIFT FT 
3TTT ^ FMHgk F^ TtT it F?^T 
(TFFTRT) ^f jTT T^t fl -361 ^ 

fern Fit? ftt tw f# fl 3ttr 
tTFllWl TTFf FT SFH T ?! 


107 . sftr Ffe si pi 1 5 ■'mfcii rrt f? 

eTFT Fisfl T FFIdll sftT (pT 't 

3TTT FT d *1 FT Pi fldTF’ Fft 
FRW |l tTFT T FTT TT FT [ -’" 

affFFsrft |l 

10 K. #T (f fFTF FljttQ 5 TT 

F Fft few (F#rft) FT Ff 

3TWT? # RtFT FFFTTt |l 3PFFT 
Ff 5ftF STjTRFT ^ FFTTT 3f% 

1 FFfrT F^ft CFfFFFTf F FFFF) Tcirf $ FFTTF> |! 

2 3TFTF <Mftht FF ft 5 FTF % F? FFF f*FFTF % tffer fefFT f atT 
5^ FfctlFK FT ?j (5^T FFfk) 

J STIFF FF FTFpf F? f f¥ F=tt FF Ff FFFF F^t fe» Ff FF FF Tftitt 
FT? few ^1 FF FF FFpF ?WF FW? FF Tf^FT f|fT ?FT |l 


"■F-4 '‘VKri > f T-" t-rA " r £ 
e. 


* * " I 1^1 ?i "| - r ' I i'l, t - 1 ** 1 1+^ 

'7ta .'iitsrFi: 
&. ?Rf iRWTT 

ft ^ K. 


— 1, 


WT -7 / 156 \ v 


ipt # fwtf F*r grr gtft 

wr ff t ff^tf % 

R’l'H 7JF W 'T>+( ''F <TSTlf’iRT SMI 

forr |l Pt>t ff frffk 

FtT F7FT |l FT FFT 

FFT jfr ^ "P^rl I ins. aftr ff (gfVr^T) ^ fft 
srnrSt tft ft q% FFit fttt <Fl£ 
FRF (PrSflTft) FT FTF FT FF 

ft ff ffff fftf ffTfI 

FTF =TF t: 3TFTcf (faTTTfaFT) 

Ft FWTF £T F* FTF f I Fk (F 
FFTF FTFM) jjT? TFT fft ft 
FF fFTTTfFFT FF 317 FT^ft FT 
F£ SFTF- 11 F^t TWtl 


^svsaisfiis^k sag 


no. jflr JTF ff f> fkiT sffT FFsff 

«t u £ $ ftt- 11 3tt ff 
FF^fr ftt w (fFR) ft fftf 
-1^1 RTFTl sftr FF ■dTj FF f> ! / rp-*r?r 

0 


i im % ftftftftft ft Mr Mf? ft wr ft ft?r f¥ ftfft *pw 

(w) #r ftft fr ftTft rfr wft ftmi ^ mHftHT ft ftr ^fr^rr 

fW i^ftT fT ftTft ftt ftftft | f¥ ft? tftTft ft ftlftl M ftT ft? ftTftft 
ftftfri (M ftftfft) 


^ ftftTft ftft? ftHc+K ftT ftTft # ftftW # iftTft ftft Mft, ftftt f¥ 
■ftMT?, (ftt gftft ft#TT ftw I, ft?' ftftT ftft §ftft fr ftft ftfTftR 
ftft: M || fMf fftft ft ftrft # fftftft ft ftft ftftftT ftTftftft-TftftTft 
ftftT fftftT ?t ftt ft? ftftftftR ft?ft ftft ftt ftftf ft?TftT ftftT ftftT || ftk 
fftTft ftft ftlftTl M 5ft ft ft?ft ftfftftf #ftTft ^T ^ftft |l ftfc M ftftt 
ftWf? ftftf? ft ftfPT % ftgft ^ fft^TTpTftT Pftft ^ 
fftlft ft^t ftTftl tft ftlft % ftftftT ftT^RT ^ ftTft ftft ftTft ^ ftT ftTft 

ftft^ Ml fM ftftfr % 4) ft 4ft ff ft [ft < i (ftftft) ftft ft ift < 

ftr ?TTTft ftft Ml) CM? wrft- 2 m) 


6 = ?Rf iRWTT 

o. ^ V, 


»Ul‘j I +j_W - 1, 


*r ^tir ^rfti 

ul r 4k Rft FT FT 3frf (^TT^T^T 
tt) Tsfaf ^nx ^r =*k 7r gt 

5TTW *R7f 3?t7 5^ # 7T*7$T 97W 
=r$T 7^ W ^T, 7M ’*St *Te> 
fRR Rot H <.^ (^f& TOTF 

(wfok ?TT) ^TT^cTTf 3fTT ^T rr 

7T Sifted*. (tTHT 7)) 3T5TH §1 

©65a 

in. aft7 (| ^!) ?7ff WTT j[¥ 


^ TT^TT fSpSTT 1 1 

■o 

r*P rr w$ rrt fro ^rt ytw 

FT ^ TRT W\ ^ft J H iV-i 

TO TprTcT T^\\ 3fk TO 

m qiHH^.K ^EETffcTT cfT 7F7TT ^ 

=P7fr| rfr SIFT ^ 3", affc 
ttt Trfr f? witff ^ti 

ftl " J ""' * v' ‘f'f 

“UJL 

m. (RF t^RTT FT pR RRR f) 

■S'tf ^T 3TlT ■SR 'dVff' ^ fFT 
;HR> RTF RT H <Rl R> RT fa"9RTTT 
R^t *M d 1 sfrr RTfR> RF SR ^ 
W ?t RT*T #T RTpP Rf r 4t 

RlfT W R^f Rt <fTO 

RF iWl FT TF ft 

ch* A £>?>' u 

i£l 

■ 14. (eT^i) w t 

3f!3Tsr ^ fTPTT Pf# gTTt -NW+lft 

otr rr Pf srfr ^ 

#7 3? gTfT^ (#) 

3tTTfM ] t? tTSlT m ?7T % 
373^ w | 3? t 

^53^«Sf 


i nr t Pro ♦ Pmf rt fW[ |l 

1 wm RR {Hfclttlg 3#% R RsTR") TT KtHJh TW TO Rfr 


6 = ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


»Ui‘j I +J_w - 1, 


ft 5 *1? (fafFT) 3TTT # HIHH'SU 
sfTC t *TPT \RRT |l 
3^T: 3^ ^Tvff # 'T 

lis. STFT ^ M M*igK qid Ht^T 

^^rnr *A "OT 
TOT (ftTO) SR(T TOT 3|R 
<M»f JinH «(MI fl 

lis. Mfal (I ^sft! ) qft 3fFT TO 
% JltelT ^frtff STM 
JTTOT ffT STTT 3TMT? ^ 
HFf t ^TePPT ^ffl ^ ^T 
■JTOTR 7T W * 1 2 ' 1 t, #7 
3TRTOT ^Tfr tl 


■cS-3&d J&U 1 jiy’^T^ 3 uL> 


s-- ■.*»; 


117. -STTOW if 3fPT TpT MleMjiK. A 
5TFRTT | % ^T TJ^f i# 
TTF % “Tg^dl tl tT^TT 
i$t 5TRcTT | 3fr TO«T *TT |l US. fT ■d’l "T^RT f t f5nr TT W<~J 

wr *prt ^mr ftw 

1 1 ^ i ft WT3ft t li ^ jit , 5?r A >* i * 


3JTT % WT # tepT ^FT f WRIT rft ^ % '^FT 

fo ^ ^ ^Tiftwr I f^T : *W ^ ™T (3^t%RRTFT) TT WRT ^l! 
(pTTfr -3 f yft^H-160) tt^TT # f^PT IF f^FT 

^m=r t (wwif *r ^Tf^R") *trt irttr rt31 

1 3TFPT ^1 r m^p4 fM ^1 rq'l'tl friVk3¥# ^ifM ^T^TT 

# ^f| *TRT # PR faw ?T ft tw RT PWT || PIP (Ptifcllg R^ff 
P ^m) % WT: TTft gWRT # 71 HWlif # ^FTl #T ^ wf 

# ^#rTT! 3frr ft^TT «ft TTT sftr Tit wf^Fft ^ T^T TT fml 

(f^ft- 263) 

2 ^f RFHT fcpr W( 1 TT 3TMF W *TPT ^ 
fOTT W ft, ^jt-^cTT ^TT fR-^R 


6 = ?Rf iRWTT 

«ES ^ \ 


»Ui‘j I +J_w - 1, 


’OT'T • 8 _/* 169 \_ A .J-l 


raroT ( 3 n^tf) to: ?iir 
( rarara) tto gtl 

119. sfk TO 1 1 TOf TO 

TO WI t fTO TO 3 fWT$r TO 

tot iror w ll] fr. to fa to 
% grgft fat PR TO fro I 
fro <pr to: sw (3j%r) fara 
t? TOTf fra faftfa) ^ (¥FT 
fat)' faro to ftt TOff 1 ' , 
sfk tor Tf =rf?r t tot 
aroft nrai-fi ^ fra sfaft ^ 
TOpft 3 )s(nai ^ ^rarrar toto% 
|l farro tot to hwh^k 
vjsfyvraifwi to(t sflifr 
totot ll lio. (t #nfM) f^r tot ft tot 

irra trl jfr to ’tomtom 1 1 

Wf TOTOff TO yfrl°M< (TOTO) 

ftt TOftl 
m. TOT TO t t 'T WT*iT fro TO 

W to tot ^ fro w ?fl 
TOTO # TOT (TO? ^t) 
aft^TT %\ fattf ftTO TO% 
TOfafaf % TOTf # TTTOT TOfr 
Tjfa t, ?nfa to jpira (tot? ft rff TO W ftt FT% ll (?TO TOfa) 

Vj' 

i 3 t 4 rt vmt ^t wh Trt ^ft pwt j^Fff tt 

fa*rt t ^ff % ^ri ^ihhm ^mTF ^ M f^rr *nr %■ ^ttI 
Mk ^ W t w C(Wwwt^)) w ^1 %T 

ST^F if 3TFTT |l pnfr- SS07) 

1 3t4rT W *ri% T JP T T W ^ f^R - WHT 3TW |l 


6- ?R*r 


*TTT - 8 f 270 \ A -j-J-l 
- 1 


torl (l) tor qft w =t to to 

=110 * *HM (ft rft PTS-qq gg 

f^tl 

112 . to <WI 5ft [-1 JlT^l TgT ?t fW 

?gto ^ to w ftog to 
w w to fato wng w fw 
to tor to 55 tr g g? toto to 
tor w t?t ft, w to ft 
gw 1 5ft stof ff to t 
tow g tor' 11 to gw 
ggftoto to to w to w4 
w w fgg to |l 

m. to to ww ?g ^ toto tot 
to gg to to srrato to wt 
to toto to to *ntog ^ ^ 
to wt to ms gitog rto :j| 

t Wf ^ tl 

i24. tor to to to gw to? 
fggrtot tofr | to wt I fto 
to gg totor gto grtoto, to 
gg* gtot to ggrg to to gw 
g fton 5rto to gm? to toto 
to gw iton w |l giw 
fr gfto gprgr | fto tot 


\*P 

'5^' d^ 


Aw*?*? ,t 


1 3r^Tf f mr% ?t urt ^r, *m\ 3?k feu gu % 

u^r Pwi ^5% gift ifr? ^tTk) 

2 pt 3TRrT t t*HU # RW ft rT^T ?TH <t WTST ft, 3?fc 

3llusUTU # WT rRT 3HjfMdf 3W #4UKf fe £f ufl fl 


* ^rupf w | fa u^r fWr u*r U ^ ?rur ^r y^i<^ guT fUT | rft 

^T # TO# ^RTT I fa fTfTTCT ^ftr^R TOTTO |r jTTWl 

iu feu % uu + faMt to snt sfk su ^ Pro wro u^t 

TOU f I TO U TO# % Ur # Uffa 3JTOT T# tftl 

- -o ■ 


S- JR? aPTWir 


him - s j* 271 A ,_J-i 
- 1 


TRTT TjFFt FT FTP fw 

P #1 ft sTwtfr | Tffsr stf 

3TFT? F TFT 3TWT TFTT 
F^t TFRT W FSFT ^ 

frr^nfr ft t ft t|t tl 


12S. Ft feT^ 3TWT? wf fey Ml 

wp |, FT *fRT (FST) 

SWI*( ^ RTF <eTm <id I J 
FtT fept F7TTT ^TTgrTT | 
W FT TftFT TfT’TF (cTF)_¥T 

tcTT tl $tt F? F^T T fid IS 

Tf 3TTFH7 FT F<e T?T [i; Ft I 
?Tfr TFTT 3TMTF 3F FT 
TFFTT iRT IFT | 5ft ?FFT 
F|t FTFtl 

ns. aftr Fift (shm) srnr f 

TRFTjTTT Tftsfr TRT |i ipT 
F 3F Tfpn T? fert STTFcff FT 
RTRT fPTT | Ft feTSTT FfTF 
FTct jffl 


i ** - * i s ^}\ L t •!- 

Et"J*e i yj 4t 1 st##** 

( +r * A (tf x t Jf Jt * <*“ r 1 iti 

>Js^a ;>*i 

uiiljf &3i dl AS&S&&S& 


iMdt JJ 


|.J l |< 5 * 

^ lOLfci 127. fept FTT # HMd^lT # 

TFT FTTpFT Ft FT (TFT) jt| sftr 
F?T 3F F TJFFf F FTFT 3F 
FT FFFTF FFTTl 


\' * n 1 " "£■ - . * " - * t, -i i , h * 
12*. rfSTT (c ^0 Wt ^ 

ftfST ¥ friftFl fFT % ^ t 
^rwi ¥t f^TT m. 

Tim 1 1 tt # Pn ^fr (V 1 ¥Twf | few #fa^rcfr*r 

^T ^HT rRT ?t wr | fT4 M ^TTTT |l 


&. ?Rf iRWTT 

ft L \ 


171 


A f J-! 
- 1 


t pnP hw^R! pr trf prr 
t TTRTfftw fit t|, [i; pR ff 
ppt an fft t tr t ptr 
ftit fasnfRr fPfT «ttI (siwTf) 

PpTT: pT TR ff 3PTT7T fW 
| farct # TKHI't 7^ttl ftp 
fart swf (^TRT) Pit! w 
# PTC ff HlrHgK yft TTf 
fTltf |l u». 3fn: prr w pr hcmmiUMI 
ft 3P P fpNf P fPTP 
pit PT M{iw+ ERT tt |l 

lm (fqr PpTT:) | fat Pf fffaf 

P Cg-fTfW) yyw! pit ppt 

w p^t 1 1 TffT pSt 3nt [il , 

3ft $p% prrft 3 ttpI pnft sik 

ft” ppP pT ftp (P 3TFT) t 
TTTfiTR pfaf ff Ppt: pi TPT 
3FR ft W Pf |l PfT 
TRTTftp tiff t fat t W fT| 
afk 3TTt fl [f?5 ffTf #1 ft 

I pr ff fTfTf ff | fP fafa t faff ft f TFT fR faff # 775 fR W5 

fPfT, tk fat t ffT? pt irrat ffnr far 35 P fFT tt ffa 
PT fk fflt ppt 7f ft tRn? f 1 5T fT5 TTf IRT fat ft ETWT 5 
5R STT-TT RET TflNT fRrt 7|1 

1 fpTTf Pt fatf* flffa t ff fffef ftfT | TP fPt {TTfPFffTf sfa% 5 
ft-HH) faff P fa ft P #TTT IP fTfT faf 3TTF5 1 , 2 P 3f P ^faf 

fft ftT SfTf 7ft 55 fPf fll tt it fRP fFWf P | fP fat t 

PftT: pr t ttf fTTFF ft ft fTTT P TfW fftt |l pt 5557 5jT 
fi-faTf P STT#t" PI 57% ffaf : 3TT7 gtf t fat t ft git ff ft? 
fw ffr fafdil pf fatr ff tt t fP far fiff (f^wHin) t 

fpr P I fffat t TTffTT I fpT # Pr ftt Sft pi 


fj- r r f ?"> * \ i, ^ ^ -v> 

1 ■* *.! *{£' 


> 'Tf * i5 | - - *\ I 'S’ * \ 

f r vT, ftSZ?'?' >tT^Li ^ 1 

Sj 3 tf.l^4J^frj 'j^jjLi I Jr*' v 


6 = ?Rf iRWTT 

ft ■ \ 


»Ui‘j I +J_w - 1, 


ft* rpkrt # ^ 'wPh'i Rl 

131. (I *pjt!) ^ (^nft ^ 

%iRT) ?TT ftft fJfT ft* 3TFT 
W\ HIMHffK ftfTT | f¥ 
3WMR t WI f^TTST 
w §:. * l ' J srt ft* ^tt # mpft 

(RcR 7T) 3 m Cl 7^ ^f| 


t i r i?3 i " 1 1 * f " \ f ■* J 
&H ‘Jv* 
131. W ftft R7T 3* «t>HM*m 

|l Mft 3TFT *T*T ‘TRHjiK 
fTTHT ^ 7’ nf TT STftcT Tff ?S 

133. 5T*TT STTT W?R ft?T? 
?iirdRT |l *T? Rif cfr 7p| # 
3TFT affT TRgR ?*TH 'R fTRf 

R srfti tjjt Rnft ¥t 

rRtT *ftft ^ fcr ft*rr |l 


'V ^ I" 1 


8W 


*1 ’■'-’ I . r< 


■^f*" 


**5&2fcU*iWStf»5K 


* > r ^'i c-*> » <* 


i34. <pf frrcr (tot) *t*r r*rt fem 
^r t?t | SRTq- 3IHT |l 
3fR cRT ('iTRTc ^t) fcRS(T T^T 
*TR i' ^ -'Jf. [* < , 

wnyl. 


if- 


_ * » . *t 


is£. t ^nfcT ^ ^Wt! 

(qft fir ^nff 3THt) ffr 3Rrfr 

?TTT T7 ofnr Tjfrl t ift 
W$ 3*T T?T f I SfftT jp? IT? 
WIR ?T 4| <|<ii ft* ft*7T *PT 3RTT 
(TfWlT) 111 3RTJT 1 1 ftftt? 


•iffl^ijaaBsajsssiS^s 


i 3 t 4 tct trtr *r*ft *TTTfr ftft *rfr | ftrrr if TftFf tsort f* ftft *r4t 

^ snt ?tl 3TWT? ¥T q? ftiRT Tfff | ft; ft^fi 3n% Wl 7(?4t 5RT 
TTRft^PT t ?pERT Rf #T ftR W <PT TT?T q? 3ff?T? % 
•RTR ^ fNr¥5T yfti'M tl 

'o cr^ v 


l wm # ^1 ?bil W I fa qft 7TR ¥T TTRrT fft 


6- 


*TPT - 8 f 274 \_ A f-jJ-I 


ij — 1, 


»'cM '’•-'I'Tl TTm 3ft ffrtl 

136. "1 A I iH "ll'il H 371 <sal aft7 

7f fsnt aim | ji 5" fel if^TT 
f I TfT 33 33> 515 fffVw 3T 

fkir, fair am firm k 33 ^ 

^ ^1 ^ 3|) i 33 

kmraf) 53 | fm *rt j't'lH 

(3JT3T? 53) 51^t mPTT |l PT37 

3fr m ^ ft 5T%lft 53 

| 5eT 3t 5fWTj? ^ 3ff TfNdT 
TT^T 3ft STf-lTF frt3?33# 
5lf^4l :i1 3*f 4|M'dl fl 3? 33T 
fr 57T fam met ft 

137, <sft7 53ft 3337 3FT t 

gtTfm k faf amt W # 

mV73 ?T33t mT5 

5ifmf 3 fkifm m fkfr 

f , cnfk m 53 f*Rr7T wr 7l 
aftT cl i lk 1 35 ^ £PT 5^T 3 'l 37 
5imr 5*7 ^1 3^7 5k 3MI? 
mT?3 cfr 35; W (wr) 3ft 
mfl 3fcn m #? llJ i 
m m mrf gf mr <Ffl 

13S. m t 5^5 f fk 5f 3ST #7 


r ^l, ■*■ *->{(■- 
wtaHsji-^i'SuiSjtSSt 

iy® tji j'jiSil Ji 

Ct 'rZ* "ki '^J^ 1 *^K 


©iiT" 


if 1 


> " r-c \ ^'"Li'-'p 1 ' 

* &&'*■* *X\j * -- 


*U 
i> t I - 


Li 


f *K*/\"- jJ *< < Jjt -"ft* 

® OJJ^-VL B 1 ** 


0C3?S^!?«i 


vftflfR ^ ^r ^mrl 

1 W 3JTW H ^ #t W SJtW*F WTO# ^r fw 

TRT £ fa* W eft ^T IKdl I" #T 41? ^T ^ I4dr°ff 

mi ^TTcT fl Pt^ # wr I ^ : ^di4l' t t^r tl wg 

^Hdl4i % r W tf # % ft^ ^PT ^7T #t ^TR ’T^t ftrTl 

2 -47^ # w 5R# T rfW ^r ft #ter feT 

41 


6 = ?Rf iRWTT 

ex ^ \ 


»Ui‘j I +j_w - i, 


'fTFT . S 27J \ A -jj-' 


<3 ft qfjKl 3gl 97 Tl'ftll 

I, fjFT jR W* fa^TT t 
fijtTRT 9ltl teWlt, 
ftR 3^1 1t3 5TnT * l (#T) I, 
^ T»J |, f^R T7 (9U 
3R3 7nR)''snsT? 

3fr, 33917 T7 3TTTR 77979 # 
W9, 9W71T 99? 99 97 317777 
97TP7 39 99317 3RT9 §ml 

13». 997 9^ 9 RpT jfT 177 

qsfjqt # 99f tf 1 9? fRt 
9W # faq 3th; 

?97ft HfHtji % fiw 97379 |l 
3^T qfc 937 ^f 97 TT^t 99 9 
TTT=fr ?t Wt li: |l 9737(7 39 

^ [qTPT 3>4*t 99 T'fwi 
379T9 ^17, 97979 9 99 979*7 
3TfcT fll'Tl &| 


i>c * * f * i • * i‘F'1 + * * i l j ?i7''J f i* 1 ' 

^ \ 5 *-&+ t -Jr‘ r h 

uj ,0*i > |/ J 1 flti l j^\ 

®is%m i4o. 97799 9 q? «7ft7 1 qr q^ fqqjr 
% RR9?TT t teft 1TT9 9* fSR7 
qq^t 777713 9t 9S7 fW qfa 377 
7fft =f i =FT 37 373R 9 3% 9379 

mr$ qq antTr trt qq, 

37%ET 5) Hi Iriqi, 917 qjR 99 3777 
4qrft 41 ^ H 4 "4 1" ■ 97 ^1 1 l 3pfl9 33 37 997t 3337 337 319 3K37 3% |l (3fisR: f7? 91?97- 
103)| 


i 33f3 qfsTTT T$ ^ 9*f t 3^3J f333 3737 sfh: 7^99 fl37 37 37f 
333 397 97 9397 9l #7 337 ^7777 37 THfT Rft-999) 97 7739 9t 
(3fe3: = ^7r 3^7 16 : s*-so)l Vw 33373-151. 337 97f ?W-3l)l 
%T fa 37ff% TTR 3373 t «|7fr 3779T7» R f33 3T^R 77337 
% f3RT 3T 7?7 |l 


6 - ?R*r 


"ATT ■ 8 /' 276 "\_ ^ yj,| 
- 1 


mi. sraT? «r^t | ftra ^sfr =tkr 
ott fsRT ^rf «nrr 
fnTT sfk ftpf 
% ftfir? PR ^ ^MK ?ttft 
| #r ftp tmr smn: h-h^h 
< wr Rire if M*[t. pt *pr rrt 

QT®ft 4wi. 3^R Hud til -S’! 

^ R*TR ^Rf, W 

jrwr lJ -'(R5TT «H) ^ rrN 

f'fM'if 3ifs||j5 '4-411 !iR 

RHf R kT WTl 

i4i. <rtt #mfr t ^ wtr 3fk 
RRT HTkT TfW 11 |l #r 
sroft t rV* 1 gt, fir ?r 
# t WRT RT 31HI? ^r f«t 
4lfe=H RRFT -$\ |l 3ffr%krR 
^ R^kr^t RT R RRTl RTRTR t 
R? di-c^KI fRT RTR 1 ' || 
■C r OJ' i_CJ 


L*iu " n * ijtiv r;i* 

y »,f. * t 


y > » /■ i Ci 


143. 3TTC T9J 3TTW f ^frt % t 
t ^T, OTT SHFft # t ^1 3TFT 
^T ^ W 3m? t 

trT ^ tt ?tpt c^ftNr) Mr 


l 3T4RT $5T WR ^ffPT T^pif # ftrfw ^PTT M ^| fM 

wr? ^ ^ (M ^rr^r ^rrr # M - 

wr irfrl ^TpT f^t w frnilM w^ Mtt sft ^?t ll 

wr 3rw wfr ^tri ^rff¥ w ^th wt t, ?r 

^ #tt ^m%^-| 

2- sftr %RT 3Tfftl 

3 ^ *iop<i jftr ^ snf^l 


4 3M? ^ ^hwt |, ^t-^rcTRT # 

^TFT ^PT % fatr ^rffl 3^r ^ ^TT ^RTT | rft iWr ^T | 

sftr fm^ % wm M tt ^ptt | ^r q^t w Mr ^t H 


&. ?Rf iRWTT 

ft ^ \ 


I ij_w — 1, 


144. 


145. 


him - s j r 277 "\^ A fjJ-i 


t, atWSfaf^TTTCt, 3T«^T 
^ Tf3(f if 5TT EpE^ (ffj TT^r 

- Ml 

sm # ttpt wTafr. yfe p 

frl 

afrr^stt^r, WTFT#t 
t| 3M <Tfat 3*TT sieTlF % 
Sltt t TT FTPT (qf^TT) fat t, 
3T^ Ft TTRT, 3T W ?Tff 
# ift t 3ft epE% 5TI? W p 
TTfeftT t 3T=T 3TTTT5 t pt; W 
wr 3n^¥T fen ft, <ft ^Emrafr? 

W t F^T HrFMI-fl i#r FPTT 
3ft faHT FH fa iT^TF FT ^<5 
wti far^F ftstf apqraifef 
far fftf F^f fey 1 dll 

(ft 'T^Stj ) 31 TF Ffa F ffa ^TTT ^ 
‘ifr irft #r F?fa (TpmfFT) fat 
Ffa | sfa 11 if ft sftf fwt ft 
far i fafa Ff% Fff I, faFfa 

FF fa FT *TT pT Ft* 2; FFFT 
^C'l ]pTT <Ar\ ^t *tt ^prr RT 
FTF ?TI FFfffa FfT 3T^JS 1. 
FFFt sfast ft fat FsTTF fa 
%FT FFT fa FTF FT FF tfaFT 

c\ 

FFT Ftl FTT^ tt faFFT ft qfa 
(Ft FF €T FFFTT t) F& FF 
fait fft tfaT fahfat fmt f frl 

faTFTCTF t 3TFT FF FMdp 


ys^ 1. 


\\#Xii:i&>'4£&}&& 

fetSrfuJShiwe 


^a&sfiasjstf 

»i 9 ; jAts y, j , 'ii # ^ 

* 1 ^ 1 ? 1 <j*j**~- 

.fe y r oIi 

®JeSyi^S 9 i^i 


1 «ft ft? % qfth" (W $1 

1 3|4Rr Ht 4 f^HR iRRT ^bf -T f?RT W ffl 


&. ?Rf iRWTT 

ev ^ \ 


— 1 , 


srfcr 5T*fr ^TRK- 11 §1 

146. M pf ^ Hffoff TT TOST# 11 

5(h ?mr fetr ^ jfk tift 
fWT if ^ OT TT 
eft ^ejfM fTTHT (^f%) fr 
ft [5] tfrl tctJ sft sftftr 

ifT 3 TTcff ft ^Tft 5 ft, 5 fW 5 fr 

fo^fr ?fr ft fftftt p fjfl w sF 
ft ftt 3fW ft= WI F# 1 * 1 
yTd'+K {=T^TT) fFr *TTl W 
fftTSFT eTCT Tpsft |l 


, ^ I? * ■ j, t h f " 

jJ j 3 J (jr'.l^ 

b tJJ i o*> 

I "'IP If" ! J J .\ L' *'[ " x t" 

e 


147. PftT (t> ’rtt}) ^ffft ^ iTFT 3TT T T 

ift 34<H|tf ftT ft f¥ d*-glTI 
MMHgk fftSTM eRI+lfllf tTftT 
3TT 4 itFFTT smifftftf % 
ftr?T Fftft 3fT H#TIT| 148. [ft ^ 11 1 lift! SR'SR' 'T’jfft lift 

iwtf fpt eft tt^tt pnt 
trjt (s?wt^ ^r) ¥Rfr ^ 
ftk ^ ^ ftht (wknr) ^l 
TT¥TC ft 'jf ft* ftkf? ft 
(T^ff ^ft) f^fmr nr. ff fff i nftr-r ^rt ij¥ * Prst fr snft ft imft wt tsu ft fftft ftr ftftftft 
ft ?TW RTF T3T ft ft 3RT? $TFT Wt ftml 


1 apfRf fftT ftf ftllftft FTft |? ft ft % ftft. gp^pf, eRT ftftW 

fftTlfftl (fft ftftft) 


3 Stft ft | [ft ^ FHF-Hlgilftff; ft ftftftft) ft WT: pfftff ftT -STsnTfT 
ftft fa^R k! ftft ftfftftf ftfe ftf Ilf ft dft PraFTT ftft :jft ftft ftftft 
0T ftftl (ftiptf - 1136) 

4 yfepT: ^TF STT^ fTRFT. alFFn 93 FRIT FTf? PwT SfPTFT: 160l 


&. ?Rf iRWTT 

ev ^ \ 


I ij_w — 1, 


fft ^TTfr m?RT W 

fwTOTl (| Haft!) ft gJtW 
fft W gr^lft W (?H RW 
ft) ftft IFT t, fftft jjft fftft 
fw wr nftrf grr ftf 

ft^ ippfR FT ?t, ftk 
ftftft 3 ffWr «ft fri 

149. (| H^t! ) 3TTF ft fft W 

w s?w jft m |l ftr qfc ^ 
WTT ftT <FT ftft ftf ftFft fft^T 

- - •■£ '-J 

ftwr m l 

iso. 3TFT °r[p5 fft 3TFft flifoftl 

(trt??) ftr enftf [i5 , ftr to 
ft fft 3WTF ft ft 5TW (3T%) 
Wl ft 41 |l (ft . ( ftft HTi’T 
(TRlfr) ft ?TF # 3TTF ft 

ift =pt fft 5T ^rrft, cnrr 
ftt mm-fl ft ^ ^rft, ftr^f 

ft fFrft vTFTf ftf fftFT, 

ftfr Frftft; ft sfh (fftsftra) 
wft, fft frarf ftr srcft 
Hk-Hgk ft FTlftT ^Tft |l 

151. FTF 3F ft Fftf fft 3TT3TT ft FTft 
(FTFft) F? m gftT | fft 5ft 

ft grjit HMHgK ft" fft ?ttf 
_ - * 

* cr^- 


* ■* f 'V * 9 . 5 ,^V , /'T': jJ - d! * *.£ 

tu J 5 

or **\ -jn'i ^■,<i^K- i1 t 

e a , r i * *.- 

ft>UV SS*i 
l TRT OT % (W ^ *rer ^ ^TT ^T tT^ Hfl^llH 

Pdmi r fW |l afk HnfiwrM # TT? ^r fr |l sr ^ft 

; 3!f TTF ^THT ^1 ^ if ^TlNril ^[ | f^» 

sr^Tf ^rr^xTT it pr wt ,c tc ^1 

l araTF it fTT^ft W rTW TTTiT-pRT ♦ 

im w oEfcf^R 3}TT ^ ^RT tl 
(f^% - 3020 , ?fRT PR |l) 


6 - ?R*r 


(31%I) f=PTT |? ^ t fa 

fa?ff — Tl jI =Ft 5?T =F>T HRff ^ 
SRTSfri sftr TTTrfT' farr ^ HHT 
3WR ^| #T 3TTit ^fcTFff 

^ famr # w t m ^ ^fri 

spr g*-J 'jHft c ri 33" ^ j <■§ 

*ft ^r 3?k M'TJll ^ ®tlrff # 


■ffT^T . s / ISO \^ A . J-l 
- p 


9 


\$)v^ 


‘»?t ^ ^sfr, jfvft jf :« 

ipft, sfa [^f ipi 3^X7 % 

?pm (srtu) ^ fttn | ^ ^ 
^ ^tr TPf ^r?? 1 !- 11 %l 
3MTF ^ ^ W 3fl^T faff 

I ^nfa ST^tl 


152. 3fk 3pXT*T ^ m ^ Xjxfw ?x 

insfr 'T^g ^ ?r ^ sfr *ffar 
?Tl iffT ^ fa srfar w 
Sf^qi ^ 1^ ^rrirl ?PEFT ^TT 
“ tffa ^IFT ^ ?TT*if W ^frl 

Cv 

{pT fa?ft 5FT PT ^ XT^T 
srfjl^ WTT *T^t <<9d sftr 
sfafT 3T SIW ¥Xt, IT#T 
XPfaPfift ^ff ^T ?tl #t 
3TMT?' ¥T 'JU Wtl, 3XT 

% d ^ ^t strpt fan 
M gn fmn w°t ^trl 153. ?Wr (W ^ sRTRT | fa) P? 


} ?'- 
f*\ 
I # | fa fa# +1*1 MHM m #T ¥TWf # ftf^T 3|% % 

1 . fa# t ^ -^N^k fair #1 

2. fa# g^FTH 5IR igST 3#H JTTT #1 I 

frferwF ^ w t ^r% ^rl 

^RhH s ?^-1676) 


6 - ^ ^H^IH rj TRT • $ f 2S1 \ A 1 

( 5 * ft) 3iw ■# fttfr n?- 1 - 
t\ W: ^Xft XX ^TRT 3-flX 

Xl^f TX X XXTt 3TRRTT XX 

W #t XI? ^ XX ‘XK # 1 %tTX 
f^XTT XR ^f| *Tj?f 1" ftfXT XX 
snf ?t ^ grf f^TT 1, ?nt¥ 

f*r % srrb^rft xftl 

J-P 1 
* j&o 

154. far PT f TO g??pp 

(tfkRT) wd ??t ft ^*r 
gtFWt grr # faf ft 

?raRtd ft, wsit 

X> r<m<i # fexT, xt^rt ^r? 
JTFFTSH fk SifT ft, dlfa 
<T? SN% WppTgR % iw m 
f^TFT *Tff 1 

■SL ■* r ^ i ^ 7 taxJ j 

i55, ?t*tf (gtft wt) *t? 

(f afpr) ?«r ^ stq'dftd ^t |, 
u| 5T3t gwtt |l 3TcT: ^ Tt 

"xxt- 1] sftr r ^wr? xt xfr, 

XTpf 1 ^ XT X^IT 'jfl^l 


156. (? SRW Mlfafl!) U? 

^t wr tfr t gf ft firft 

(ITft dW f*TT?) T7 g^ 
ddl(i XXl sftX ?X X^T #> 

t snrsrr? ?? itfl 


157. XT X? X X^tff f¥ xfe ?X XX ] 7 T^t (flWfsfl^ «T XflPT) ^ ^ c'l'XU , -3-fTX *T? 'MM\q 
*# XTF tl ftx XTX ^TX ^ Vi qSft 3fk Wf: fX XX XtTTTX | ^TT 

^r sftx ^rmT | sftx *ifr ^rw xftl (?xhx :^fK-43i) 

2 3dr?r x=r 3 rr faxnR xt%t xx ^rftroT # fi# wr cpf ?*fr 
^prx xx ^hm<ui fr stm? xxt xx xtrt |l 


&. ?Rf iRWTT 

ft L \ 


I ij_w — 1 , 


^TTft 5 tT# fff ftfrW 
pH ■d'l H ?M <Jg 33 

ftt, (ft 37W fcftt 3777 pftt 
HMHgK ftf 3f(T ^ 7*3> ^vTT 
(T*F 3fT *737, wf nm 
33T 317 35l jftT W t 5T^T 
3T7373Tfr ftfa ft3T in 3fRT7(7 
7 # 377373 ¥7 fT 7 «TT §■, 

37ft 377 ft W7T 577ft? #7 ft 

ftft ^irrft armrff ft wnft | 

^77 33 " # Wflft ft 37 f 

37 ft TTrcm fftl 


r 


f'J.i j < H* l If 


p, * " 


iss. W TO? TORT ^ft TOTTO TO*t 
TO^TSTT Tt t f^F TOT # 

3777 37T 37ft, 3T 73ft 

33 33 3MHgH 377 3177 777 
3773 ft 3lfHgl< ftt 335 377377 
(fftSTTft) 377 WT37 1 ' fft7 
fcft 3773 ft l 'IH'-'gl'7 ft ft? 
pTSlI-fl 377 ftftft ftf fftftl y ift 
ft W 5777^7 S 7777 T 7 ff %TI 7 

ft 3?W ?77777 3 FI73T ft, 37 
373ft 53777 7ft ftftft ft ftft 
ftfftft 57 fftft7 ft! 3773 35? 


i‘i 11 . t’j/.sArt "i 

V" t *C' 'j " 1 -'“ 

ri | 0 **: ,fiv^; k. t^, 5 i . : 
i tototo tot tototto to? | f¥ ft to# TOTO*f # to fro# toft tot # toPt 
to? ^totto to# to# # w ^ro m #ttto tof# toto to#:# tot # toft 
fft^h.-i 1 ^TT^rnr tot tototo ^ tot f^rror t ttot to%tt? 

TO TOT yror f$ f^TTTfW TO TOWr? M TOT 1 TfT'TOT % f^TTOT 
TOTOl TT^TO pTTfr # | STOT WTf 3 ^% ^ TOTO ^ TOTO f¥ 

TOTOT TOTOT TOF TO^ft TOT TOF f¥ TOT ^TOT % lW^||[ 

#r tot F^n eft ^fr Wr to4t tro^r #r toWI #t w ^ 

f¥ tro^T TO^ft TOT TOT TOT ^TOTO TOT+T TO# TOTOTl pTOT TOT TO TO# TOTOT 

TOfrI (TO#? ^T#, ?#TO-4^36) 


*- 3RTTTTT 


A f d - 1 


>Ul‘j I +j_W - 1, 


5 p* ¥rfterr wa, "4t 
^fr^n ^ %\ 

1S9. f^FT sil J 1 1 SFFT Enf F WR 


ffen aftr ng^nr Ft nn, (£ 

) 3TTT ^FT t - *R^r 

T^f, ^TT 

^TT I, PFT ^F -Hdl^ll 

fe 'FTT mr 7{t *T| 

W 

1*0. nT (W # fer) ¥c¥F W 

nR (31W1F %) fafeTT. 3t 3TT 
fWJU fl#RTl 3ffT 

3ff fW fnfelT FT 3H mT 3# 
m mum f'TwT fen mfen, nrn 
nr 3f4iMR nft fern mfenl 


i*i- (I - ^T!) ■tfFT W t 

HMdEiu. n ffernn gt' #<fr ttf 
( gnn) fern £r |l n|t *fen snf 

Wt n^srnmfe $=ki$'h mr «4 
«n, sfrr n? nsnfepf n ft n ml 

L* 0 l U J L&U* UW J* 

1*2. 3TFT ^ t f¥ Titt 

mmg #r ftft gpfnft nm trr 
^tnn-nm nrnr m wnsn? 
nw n> ffer Fl 

1 f ^ C'*? * *{* lA '■'*■' t-T "'’ ^ i .», i 

i«i. ran mr mrt nfet nft mm g?t 
stft mi sifem fen w | aft 
t wt gwrmr # % f 1 

■St^^LjJi J 5V6 1 > 

1 *4. 3TFT ^ f¥ ^TT ^ 

^ ftRI f^ft 3f[T HMH^K 
^T'Jl WWi *RT W (*1^1$) 

fe? - mr yin^H |l nm 6 = 3RTTTTT 


A ► J- 1 


I ij_w - 1, 


■^r? VFfr ^rt rft 'par ^n, 

at RW ^T WTT <s«l 'R gMlil 

sftr ferff fat wi Rfir ai!t 

R3IWI PfR (WRT<T:) 3RPT 

HNHcJK % W fr 5TRT |l at 

few mdT if gw feiia wr ft 

Wf g* *f> WrTT 5WTl 


i6s. ai?t | fjRr a ji*fi arcft it 

fcTT f sfR RW W t fTf 
(aw SlpRT W) ^ t " 
#TWT 3^U fear ft Rife if 

IP^rtr RfraT™ <?r wt g*t ftaT 
ft arwra t arc aa hmh^k 
afar ^r ^r araT 111 I sfa 
arcra if ag afa ijpff <mm h_ %l 


SSwjiE^S^ijt; is 


t ■>: *$'! 

<S^9=Jj. 1 HHtHig ^ # T^r t$[ mi ^ $#r 

t Wl 3R^) % ^T: 3TTT (^rHIg 5^% 

* ^T^PT) % ip (fcrft)l WrJ % TTrTT T^T || WTfr- 
6638, TT^T gfePT-990) 

2 srr W\\ 


7 - ?rc*r 3 tktf 


- V 


*FPT ■ * 285 \ A »J^I 


w sttw - 7 

l?\ - W 3ITCFF> $ 4fm Pm 

w fqr *rr#t I, ^ ^ io6 arrercf fl 


?7T f «3fRFF»» ^ TOTO JTRFF |l 

.wt stmte? $ ‘^r ft ^r srtrut qr fmr w 
I, faro if mf rr^rr stwt mr ^ ^rws tt? fl 

• S*R if 3TKR- (3|i^**Mm) ftrTPT % SltW 7% ¥T TO Nl 

w | ?nf¥ irpr ^r *f Himr Ttl 

• ^r if ^ w | f¥ sniF ^rPnff toPM nfaPf ^ Prfftr 
^r ^‘hRuiih ^ to# |, fan: si^r frou^r ¥t ?p#a?r ftro w 
1 3frr ^ ’jr wr niRiPl tot wffer faro w tl 

• ^R if TOTTTO TOTT I f¥ TT'4f #TORT if ^ *# TOR sft? 

iff I #T sji-uni sftr ^T 3pT w ^ fl 

• w '4t wn TOTrj^ f¥ f*rH # 'mm Pttoto (ffsn) 
^r w iHp'Jim ^tctt t 3 rr ^tt cfnpr ^r W ?m ^tt |l 

• grF # r ira if ^pff tifsisng st^% ^ tifsi-H sfrc stft # frrfroft 

^f dH^sT ^ # 'f-tS' ypr ^nH to^t t spr i^flfirat =rrroT ■# 

m cfsiT srorPri # w m if m w 1 # 

5TOTPT # fat eh1h4-KTO #1 


SfTOTf ^ TOTTO TO TOt 3TORT 
T'TTitftsr TO*TT WWH |l 

1. ^llt'l'+i , <rlH , *11 h t RTK! 


4^1 


i. TOT 'j+n °r t. ^Ff 3TnT #f sffT 
3TOTO TJ i f| SRf: (| TOft!) 3TTT 
# TR If W t ^ft ^T 
0 


■'J 1,', ! v_^ ^ 


7 - ?rc*r 3 rrcrF 


- V 


fr, mfe 3 ttt srrr wh 
nfc fiTR nraf q> fat 

|l 


3. (t <Tfat!) 3fr HIHHgK 

3ftT t ?W 3R ^?TRT wfal 
RT '=K-il , MlT t RRT ■StH 
HtJVW $ *T qfel gn ngn 
<M feSTT fet t\ 

4. g*JT q|rf *fl Nf^fHT | ffef 

pt t tw qn fen t, sq tt 
F^ rcr qqfar 3 T¥*w if 
3 tftt m nq q^ qfa^r q* nnq 
3TTTW qq 7| fa 

s. sffr qq qq nr iwnr wr nr 
nfr ?ft nn qt wr qfjt tr fe 
qr?nq t ?q fr ncqiqTfk fa 

e. nr nq t nqsrq q*q qfer 
faq # w Rjcff qq fan w 
nwr qqfaf t fa nqrfa 31 qqq 
^fefri 


\$m% 


' \**_ ij 

I I 


© 
t ,7i 

X * * i * ».1l 


7- P+i<. 'MH*\ jTpT tf ^ ^ 

qw qiwfa+di ¥T qqq qq 
feri nm %qfaqq qfa fa 


_ f* *fj KAt- **' \ j J f* < j *■&' 

°US^ 


s. qqf sn (rnm fa) fer (qfaf 


/ # T r . ■'■■ t ‘ r A% * »■£ _.|h ^ r 


/i' 


j&fjis ±>jy J 


I 7r4RT 3MT^ % cT^T W # I^TftRRT tl 
i ir#r irrfr m Rfmr fWl 


3 Sf^RT OT # f^T OT^fT # f¥*TT W^TT f¥ ^ft W RJR 

3TT^ an ^ WF RtR ^ ^1 m ^ SH^NI^l ^1 ^ % ^T 
#t ^ ^r g^tl fer wit % ten ^n^TT f¥ ^=p% 

Hpm\ qr rfr w ^|nt: ^ ^t t|w km\ 


•?. STf 3TRFT7 


- V 


*IFT ■ S / 287 A -jj-' 


t$\) rftF =TTC q? ?TT*T ijfflh 
PFT f^RT $ *FT# jTrtt 5fTT 
W ^Ftl 

9 . #r fiR ^ wl jtfr fit 

ft 5# t 5 ft (tit 
jfffri ^r f¥ tf ^rnfr sm^rit # 
TTT 3MMK wr Ftl 

id. fwr ft t $pt snsfr # ^ifiw 

fan sfh: w f jpFR far 
^ toff 5RT%r^pT sfl't ^r 
^fTw Ftfr Fil 

u. iftr fit % ot 

SW^.fovf g%RT FT sRTTT, 
FT % TTOTf t T^T fa 
TTTT Tt TTTT ¥TT fit fa 

fan TT ^ TTTT fan! Tf TTTT 
FFT TTHT if %' T fTTl 

ii. TMTF T vfT T 1>g|: far =TTrT T 
flfa TTTT TT^T fa fan far TT 
fa t fa ^fr Tfar ffarr nr tt 
% TFT: fa ^3T fa fjrTT J| fait 
TTTT T fa 3#T fa fafa, #T W 
mfffal 

13. faf TWTF fa FfT FT (WT) fa 

3TTC Til fft fafa TF TfaT T^t 
fa W fa ws ntl ^ ffanr ttI 

WT fa <T T'-Hlf-H fa fl 

h <" 

uoJ* f-i" T n 
i r m^T 4 t f¥ ^ TOTF | f¥ 'JFVF cufef WW HMim ^T 

# wwrc w fcr^nl #£ «pff rfter # ^ ^tn 

fViifcr wt$t Si 


Z WrT TTPT WT WT ^ f^TTl 

»Ts O 


7- ¥TCR 


- V 


14. ^ ^T: ^T f^T cPF ^ 

fat 3TRR ■? <ft 5fR vTTT PfR 
sftfsRT fa^r ^nttl 

WSJtMWf 

is. 3TRTF t ¥ST: (J5t 3RTCR R*TT RT 
Tgrll 


16 . ^T t ^r: rfr fiRT WT ^ % 
g?r wt ftptrr | # '4t M *M 

TTfr <R ^ W ft FPIT TgfTT! 

1&& 

17. [*+>< RT *f> HR ■■d r 1 ^TFT sfir 

cn=rr ST# #T silt ft 3fT^rn|- J - 
sfR W 3R # t srftWT ¥t 
(3TW) <lptW ^tt wnP 1 

iy^wt vj-5 

is. STRTjT % ^T: *TEfT ft 3H^-HlPlc1 

ftranr pn rfaRt rtI 3 ft «fr rr 
it % tfr Tt? Rfaw ?fr $ rpt 

tpfl t RtR 5 ^T jRTRT *R $RTt 

€\ 


19 . sftr | srr^R-i grr r4k g^ifr 

RR ^T T^t ^T ^T RIFT W%\\ 

#t stt $ r4ft =t 5rr^[ 

3RT«tt STrqTRlfeft if Ft Rtaflfrl 

iw^SSTJitaaSsSJe^ 

®t^4b 

20 . (ft fotFT t #tf *Ff TO if ¥1R 
fen, mfe <si*ii # f^r ^ 
f^FTt ^ Rfa 5 Rt 3R it f’tfa 
R% %l sftT *Pp 'RRTgR 

% rpr ^r 

5WRT Tl^> fatT | tpt #ft 
R^Tfct 3RRT tRMtff (t 5na?|ftl 

>W&g&&aSSi$& 
&88&B&3BI& a< 

liJl 

-'U.^ 


1 % #TT 3frr W WTTl 

2 -^TPT ^ 3JW f^RTC ftWTT Mk RHT W # 

*f W M TT^T qR k ^ T[^| (efetf ^ ?RT ’^RT-20) 


7 - 3 TTCTF 


- V 


21 . ?RT wt 

it If ?Nf ^T f|M § 

22. fit sRtt ^ tfrt %■ teir Rmrl 

tM. ■■'Id #ff ^T -d*i ^tT RK 
Ri d I eft ^T % Rl^ dt "JRRT 
^T ’R 3TTt t ■■d’i RT R^T 'f* 

^r mwRr ^ri ^ 

TORfR *T W 
d+t* F ^T^f TW W| 3?fc 

^FTT It ^fiff ^1 ^TT ftF flrlN 
^TTT ^TT 3 R % 

\3 ^ «0 C\ ^ 

u. ^ t Ipnt '■IMdSK! 

^*T R 3RFf ^TT JirUNK <R 
'bH ^ I b ^ ^ ^ ^ fHHI cT^TT ^ H 

T?: WT ^r|f <FW ?fr {W 3RSR 
=TRT # 1] RFRrl 


w*t • $ / is 9 e A T' 


<X’Ms- 


J'-^L 


Jr* 


24 . ^ ^ RT *R '.jd 0 , jR TR 

pr # srrgr ?ti Mfc cpf*. fer 
WTtfr 4 bg'ii sflT talfcf 
w ftp 3 fcrr w ?ny^ t\ 

is. ftstt w= f*r t ^rarr 

sftr JRffi t 

(Pfr) fn+M jnsrrrri 

16 . | 3 TRJT ^ jrm srt % <pr TT 
^TT ^ 3 WTT f^TT I ^ 

^Wff ^T fTOT, FRTT sitV 
f I #r srmr^ ^ ^nwr^rterr 
^r ^ ^ f I ^ m\% 

1 3T=n?T 3fRJT <TOT % W HR # faR 3mTF % «W WT <ftl 

# ?rmR srftrqH' ^ tarl 


I3~j k^mSfiE 


« $&<&&& 


,-, r' T 'I, H' Sift's, 


i:su>j§ 


>. ./■ i^ i>*j ^ri 

Opje- •J 1 '* 
•?. OTf 3TTCR 


- V 


Hi’i - & J* 290 "\^ A *J-i 

TORTT if t Top |, Rfc RT 
ffeX W 1 


17 . |T TOTOT TO TOST! pT n ?T fTO 
fRTR ^ 

TTRT-pRT TOT tor tt Ptototo 
ft^T. *n # TOR WW fet 
totPp Xt; 3 R TO XTOR fe-JT £1 

- 'O 

tottotto if to? tor 7 ft airier 
gr? $ft m t Iwtfr i R?f ir 
gn ^ Rff toto tttotoI totor if 
?n * ftrrpff 

TOTOT ifeTT t tot shu TOijf «s d I 

is. TOTOT TOR TO? (TOTO 1 |< ep) «pls 
ItohWi TOT TOR TOiS f" rfT T?S 

t f¥ irfr (ftPr) tot ?? i' to 

TOTOTOT TO TORT §1 TO^TO TOT? TO ?if 

?tt to nfen fen || (t n^rt) 

TOR TOTO ft 1 TO? TO fTO TOTOT? TO'ft 
pTTOTO TO TOfeTOT Hjji 5 'flil TOT 
gTO TOT? TO prft TOT TO TOTTR 
UTcf ?T |TO% gTO TO^t TO#? 

19. tor ;r ir to? ^ fro tot 4mhe>u. 
ft tor to toitost fftror || <s|r: to? 
q? t fro) Rftro nfero if tototto 

TO TOR TORT TOR Tftft Tjftf ^T 
TOtT TO TT : 3 ffe TOT TO T$R TOT TOT 

frop tot to TOft tot totottN frorr 


l *- > t*.t i**?*?,' 

Slpitri? t_t? ^W^sjr* z’yx 


>L 1 * ^'T' up* f 1 " ** *" 1 flrjf $f r^i+p? <t\-> 
iui'j- O^v .sp^kJ^rlyj ll -^a 


■' 'VV-'iiT^TO 1 ; JjVtW \ £ y *<y R [■("'{ 

WyP* ^ ^ wiu 31 1 4 t^r 4 l 


fc***fr£ 
'Tifj m 4 y* l .; 3 5 


1 TOR TOT TO TOTOTOTtr <R TOp TOftl 

i ?TT TORT if TOR TOT # feRfnffeT tfR TOT pTW TOTTt tR 

to 4 if TRTOT. 

?TOTT if TOST? Rf TOT TOR, 

TOR TOT if feptTT TTTO ITTO TOST? ^ ?TOTT TOTTOl 


7 - ?R*T 3 TKTF 


- V 


wit wffe fww 

I wr (m t) far Ttftw 
wr fet towfH 


’HPT • S f 19 J \ A . J-l 


3#. 


31 , 


ww ?rg^TTT wr fewww few 

few WTT WTO TOTOW Wf WT 
f?WT T? WWTl WWW 1 5 W W)Wf fe 

wwt? # (ww fett wr wfiww 

WWT felWT, TWT 4t Wt WWI# | 

ft; WWW if W?t WWW WT |l 

| STTTW fe 5 [Wf! WctW WWWT fe 
WTW (WWTw'W’ WWW) wwft WMT 

arow wrr li; , ww *wwt %: tfet 

aftT WWT lift W WTOl WWW; Wf 
%WT fcf4 WTfe WTWf W WW wit 
WTW 1 


’3$‘-^> £y 3 v*o» 


%: 


32 , (I wtf!) fW (ft’WWWfewT) fe 
wfet ft; fftw W WWTf # ww 
witwT wt fww (wftferj ftwr t* i] 
felt 3w t www wwwr ^ fert 

ftWT |y WW WTO ■ftftwrow 
Wt? WW Wg W? WWlfl+ tftw 
t ww wr felt (wfW) t, wr tww 
WTW WWT WW W few (Wwt fe 
feft) fttw [} ’ fl ftl WWTT gW 

i ftw ww gftr ¥fw Ti ftwro wroT ^1 str to wg war wtl 

^ ?W WWT W WWW WT T 33 ^W ftw WW I ft; tftw w wwf ww 

WTWTWT t WTWTfWW fWT trf ^ ftW5 W^t |l IW WW t WrdNrW ?ft 

t fr wwt^ wwwwt |l ww t^wt ww wwrfrw wfef t wftwr fe wtwt 
www wit tl aw wg fswar | ft; wwft sfrwwf % wwftsrw gr ww 
wsttf #r wwwt wft wwrawr wwtl 

3 trw; WT wtt (WTOTOTf wtft W WTOW) W WWT (TfelWTOlg Wf ) t 
- 1 £ ; 


*r j * i ■ ^iLh *- .£i 

n-f *^ 1*4 f, J.\ * *■*" i, 

CU), 
7 - ?RfT 3 TTCTF 


- V 


3PFft armcfT ¥T flfafcl'k nfar 
fa ftl 5 t fat 3 TFT <y rl ^tl 

33. (I Tfat!) 3TPT ^ fa PT 
’TPrHfK fa fit fafaT yfa rfSIT ijfa 
nfafaf MtP m 5T«IT 3faj ffafafa 
far # fTTW (fa%) fan t, fiW 
3 TT TO' fat ffa - 3 fa SfBfTi; far 
tiisfl sRI 3 Tf liiti nr fals fin 3 TT 
fa fift rjcrnr | cT'qr araif nr 
fiTfi" falfat fafa fifa 5# fafatl 

■O ^ 

34. ficfan nr 11 t^n fariftn 

TTfln |, NTT <?? TO iff 
wn Tit Wfi m far PT *T%T 
fi^f fktl 


V f'Su ** " *,t 

(JT? VIS ‘-,VJ-* d U jj*5 I JJl 35. ^ 3TRN fa jfal TRTt fiTH 
^i •■^1 fa *.. ^43 3^7 1 TT 7 T vji i 4 -^ 

faft nw rpn t| ff far far Vtn 
fak arw w nr fan far w 
fa ffafa fat? IT fisft ifm, fak fi 
^ Fl] 33T#T faffal 

36. fak 5ft sffiTft nfaf fSnfafa 

fak Tfi fa Tffa^ N’V j'l fijfa *in<$ 

Ftfal fak 3TT fa TKMlfal ffffal 

37 . farr w fa nn ^miCi fak 
np WT fT Tfpr fi^t gT ffa TfaTR "WfafI fa ffafa gf #T TTfatn pfit 

ffafa? (fiWfa- 2468 , 1479) 

i nfirr nrfnr rrgnfi fat nfifir ^ Ifafal 

^ W 3TTERT fa TTR^ 5flfa fa TTPKSPT fa ffafa »PN fim TT TTjfaf fa 

mfa fa fat fa gffafi fan w|sti mm 3 T Tgr I fa 3 ^- irfr 

faPTTWT 3 tfcPT Tnr 44 ^ 4 -H< TRSnSTlf 3 ffa% 4 W 34 T far 1 1 STrT: 

far 'TRT ifr, sr^m sh tt fafajmr wf gr^ft ttpr n ^nfanrl 
. -'T }'** 
cm 


7 = ?R*T 3TRTF 


- V 


t TOt towtf tt Pt«tt totTO totoiTO 

TOTOTT TOT 3TT=Rff TT fTOw 
TOff7 TOT ^ TOT # WTT TO fTOTT 
'<TFT fTOT toTOrI TTlfr TOF f¥ fTOT 

topi sprit ^fr^TO 
fn^MH ^ fTOTO rTOTO tit tot TO 
TOijTO fro «tf ■T’ifr t fror toT gp 
rtte. TO (TOr y^rttl TO? w 

ft 5 RT eft (PT TO ®t TOT, 

TOTT TO ft fTOri TOT&ft (TOTTF) 
TOT toTOTO fTO TOTOT: TOT TO1TTOT TOI 

■o - 3S. RTTfT TOT RTOTT {TFTT fTO TOT '4t 
TTOTT TOT TOR TOT TOJ5FTT TO TO 

tjtt TO tiTO TO fTOTOf rfr: toftt if 
TO TOR TO f I TOT ^ TOft WPT 
(TTTO if) TOTOT TOTOTT eft 3TTOT 
TOTFT TOT TOTTOT TOT fttlsTT 
'PTOi’i, Tf?T TITO TO TOT TOT if 
TOT TOFT fTO TOTOTO tft TOT TOT 
PTTOTT TOFT Tf^T TO fat R|TO: 

^ grot HHHfiH TO^t TO fr toTO 

TOTOf fTOTO |l TOT TOc |TOft 
TOTOTT TOI TF (TOR?) TO§TTT ffT 

TO TO TOTOTO TO PW JuTOt RTOTO 

t, TTTf Tp^ sTH Tijtl 


«^ l u«fe(a9 , 3iiSviJt8^‘sj'5 19. TOTT TOT TT T^TOT TOTOTOT TOFT 
TOt TOWT TO TO5TOT: {TOTO 5TO 
InTO to) eft ?ro to: fi^rfr TOtf 

TJRTTT T^t :i; p, TOt TOT TOTTO 1 3frr to affr gro tort To totto: ti rtot TO sro tto TOt Tot TOTOr t 

fV TOT TOTTFT TOFT FteTT ^ TO TF TOT TOFT ^trTT, TF JTOTO TO TO 
3 TTOT TOto¥t TO TOFT TOTOT 1 TOT; *rTO JTpft RTOIT TO TOijTOrTO gTOI 


7 - ?rc*r 3 tktf 


- V 


W[ - 8 f 294 \ A -jJ - 1 


iRFrf qTrmr RT pit! 

VS 

40. *itrr if % prrit RFirit ^ 
a^'i fem vt 7 ' ur % ^Hbr^nr 
iW ^T # fat RTWT # SK 

T#R 5l#t sffe *f 3fT RTf if 

Tf%*T ^ttr, RR rT¥ li; # 

^flfel 3ftt *>R itft 
sw sTRifiraf <pf «rrt It |1 

41. Snjt # ftfe W <1*T fasSkl sflr 

5R # rrt: 1 3fr3^n #rtI #r 

5?ft WI ?R ^r 

yfa<m (^tt [! 1 ) It |l 

4i. sftr jfr tRPT rft afrr rrtr 
l^fl , ^TT I't’tfl RT dd Rt 
TPFTT t (srf^P) «TR 7RRI 
RTtf ^ sffe Rjt gTf if 
jittl 


j fecli ^XCjin^'iiS^ i.*4f s-* 


®&yf» 43 . trt rt # ferff t jfr sm ?ftt 
R t !R R=THR |ffl w RT (Rtf 
if) Re 7 Rflft {fftt TRTT RjT ^ft 
ffe RTT 3itai5 Rt TRri ff ffeR 

t 5 # w ^r ti? fernf sftr 

life 3t3i? RFirsit r tnr 

Rf 5# RFTTSRT IT ftRRTTl gRTt 
WRfTR R5 TRW RRT R RR 
3TFT, RRT R^f WRT RTW f¥ 

J V ^ 

i w4h Ttsr srcw tnrrl 


* \ *£ H , + - 7 1/ f fT' 

&t J> '^J 

R i -■ * ' J'^Til PirS'Bt^V J* 

’ ■T' i * 1 "! Ci a ■*' i i 

kv ^l u » ff* 

_ T - " i{ 

© (j 1 


2 3TW ^r # W ^Nl<( ^Tl 

Vj" 

i ?r ^ gw, gftw ^ ?n^ w rtr ftr^ft f¥ 

^t # feff ^r tr fen ^rfen, mf¥ fe ^f ^r ^ t|I 
^ntfe 3im # tr ^ 7R nw ffe?ferr fr ^nn |l 


7- ¥TCTF 


- V 


Wl - 8 295 A ^J-i 


Ptr+4l # TF^T ft frl 

44. w FFtTFft Tt 

HT>IFl fo pT ¥t pnt MMHf!K 
^ 3ft PFT fen m 3 pt pT 

^ PPT TTTT, pft TTT f%7 
MMH^K % jp% 3fr TFT T^TT 
*TT TPt pt f Ppxp w? T? 

TtT fV pi Pfp TT # pftT pp 
WPt TTFT WltTT FP iR5T^ 

T?t fjWT I TT 3TrETT^TTfTsrf TP 

45. 3ft pfFft TT 3fHT? ^t TTf; 

(Pt?EFf) ft ffat TTT 3ft TPP 
TFTT FTpt ^1 aftp p£r H f Hi * 

$ tRt Tfarnpr ^rff t# tI 

46. 3?tp 3TTT (TPT PTT PTT) T »ffT 

^ t£t frt Mk tP sirtt^ 11 

t'*'iis4I) tp {fffil p TrTT tt 
TT # STSTHt PT TfTFtft sftp FHT 
TMTTT^ WIT TF TFf PtTFP 
Ttffl #P i^T TF t TtF Tct 
TTFT ^ttt. TFf W tff 3TTSTTT 

Fjft Ml 

47. sffp 3TT FT # 3frt TPT TTfPTTT 

3TP f7f^ft T t ft ptft 
TWTfTP! pf StPTTTlftTf if 
PtfotfM T TFTTl 


X, "t ti>TXjlx'tXxxxprX y ^-rr 

g*j **> iJo*> 

%$#$& 
*&*& i£EE£Jiqj 


4S. Pm 3TTPTTT (-drMIpfl) # TFT 
i TRITT jTPT TFTT FFf # TtT ^ % f*TT TP pt vftT TtfiT far 

T TTT aftp TTT “I PIMP FfTl TF pf 3TJlf # FTT Pt FFT T TTST 
^r ttpt pMMl (p% TPftP) 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


m^h sniffl 11 , 3T t wr f¥ 
g*5rt 5fc^ #r ^ri ■snfe 
fr^ft tefr W^njf STFfTl 

49 . (3itr 'm *rr 

(^?) ^stt ^ rtf | 

faR ^ *RsffT if §TT WT t ¥T 
^5^ ^ 3lWlg S r f SPpft 

^TT if ^ ^rj 1 2 ^ J i i? (^m 
r <Fi[r ^fT t f¥) ?^t 
t 3R Rrat, r $p ft 
f¥?ff wrr ft | sftr r jpr 
^i*hh ?fti so. ?T*IT 'U+^l+Tl H^NlfMl ^ 
WRTT ft? fTF FT cTFFF 'TFfr 
^FT 5t, 3TFFT Rf JTWTe F jn% 
FFFT fFRT | 3TT F t =pT ? 

^fl fst ^fif Rf f fit 
FRf (3TM) 'FiBmI ^ ftTt jRTF 

(Fftfa) m fcw |l 
s * * , fi, '■■''■ 


si. (^t w\ f^k I fc) M?f % 
wrt Erf ¥t MFfn sfk *^r ^ht 
f^RT ^T, tRT f^t Wfft^ ^fPR 
^ fcfRsf t WT m, ?ft ^HjT 
pr jm i ^T f^R" y °m "!, 

'■j'-pjH 3TM ^p ^ 3TR ^t sj*FTT 
RPTT «TT 11 - W ^ 


j^3SS3S£^gbJi 

^iSfeatyg^Gub 


1 fcpT W *RK t H^Md ^ affc 7TT^ f^> f*TfT TT *-TT 

3TRT p$f$ W 3TFTTI 

2 (fHftlMIJ ^ R^O % W 1 # fR 3MTc ^ TT 


•?. STf 3TRFT7 


- V 


'Hl'l . s f 297 A fjJ-i 


jwrft SfTOt ¥T ¥Tct T^l 


S 2 . 5 W fe> jW ^ few tT¥ 

t£fft MW^ Wft WT % JIM ¥ 

WSTTT <TT yMWH. #>TcT ¥T few 
| sfr wfew <wt sw | 
fefeft ^ W ftTPT (fer?¥¥) 
Wft' ll 


*9 \ U'f’tf' if' 3tl ! **%' 

(j 1 ^*JE^ JP «bj«£i? J 


~ -' *i J-4 r ST-. " * " 


53, (few) ¥tt ^ ih ^ ^fteiT wr 

T? I ftp 5W ¥T H f< U 1 1 H W 
3?T 3TTtr fSTTT f?T ^ ¥T Mfe'JIW 
w -Jir^n eft ¥?t jfr %■ h gH 
5# ^ ¥s>it f¥ FTTT 

whfk ¥ *g?r ^ ¥? 

¥, (TWT IW % ^ TTPTT) 
tfr WfT tWfe: few ¥f? WpfeT¥ 
(Iroft) 1, w jprrfr srrmTT 
(fawiftrT) w^t snwr Wr? 
¥ fe% «i|i? rfr ^ ¥¥ F¥ 
¥^ ^ fewffer ¥lf 

¥Wl g^ff ¥ W¥ ¥f sfecTTf 
few, WTT ¥¥ ¥ ¥t feroTT 
W¥ WTT ¥ iat ¥#l 

54. fFfTRT WRFTT <# 3J3TF ^ 

few % 3nwsrfr mt crctfr ¥T 
w fwt t wnw ii: , few stst 


*^4w (j^C^j-i 

J, f f J h *' 3 .» 7.K - 1 1 , S | Sl Ji" 

U-y *& *^0d . <J*9 t»S *3*^0? Jyi' & i "rfZ.**,rlr3\s 


(AS 1 5 ii i a), 

WWM 


wt eft ^T#f W, ™ f gw ^ ^TT m ^ 

^pW’. | |l *mi_ Wf WTT- W W % # 

3IRTT MT *TT? W WTT ; %l ^ % 5 gt T?T, 3TRT 
^ ^yT TOT H t^tF gfWr- 2968) 

i W^f^TpTTO, TfWT, Tfmro, *i<l*MR, f^TR., TOgF^f^RR 
|l fro ^r ^jrrfr ^r, fee totrtt, fW ^t 

f^T # WR fw, TOfr *£toT tr^[^ TO, ^Tit sfk 


7- ¥TCTF 


- V 


?TFT - 8 f 29s '\- h fJ-I 


(RfelUH) fm fr wl 

<\^\ 'FT f^TT ^T id I fj\ fe<T 

^ hW) il^df |[ 3 fT 3 TT - 1 M I 

t\ ?pf ^TR 3 TTT tltt ^?T ^T 

^ ■% 

3usi % 3ra% Fl gR k! 
NjcMlrl+K I, 3fR%% 'ifTra^ 1 1 
|( 3 ?WTF 31 % g*T, WR ¥T 
TFR?R |l 

ss. iJTT 3 T% (^t) HMFFK ^T fft 
|R cTilT tfft-tfft gFRtl %*%? 
WF ^fRTT m wr wt ^ %!■ 


S S^'4- 

5*. <T*IT iTTcft R ^RT k gETR ^ 

WETRT [i| RTFF R FRT, 3ffc R?ft 
% |Trf ft, F«TT 3TT¥TT RIF fk i; 
1 JT ! kr Wl =TW«r R 3IW # 
rtt wrtrtt k ^n%r |l 

57 . sftr 3ffr I %f 3TT% RTT (W) t 
Hgtri Rnj'ift ^ (nil) ^ ?pT 
g^RT Mr % %t iRrfT || sfrr 
«tf ‘*frd «ii<wl jirk jstfi 

t % ?R kkt Mk yRft 
Mr (afiktr) rrt k %% tJft 

% 1 '-h V ^ ?T 5W "I'll ^R 

srt wit % 

RR RRTT 1 | 5 # 7RR FR 


f ■ * * L > r> 'J » > r * , t £». . iff J If.-' 

sy** ' iJ?J$ 1 ^W^cb 

tTSS rVJ> 
‘M'jM'j ' O' 


■r 


cerw ir fer # -#| wr ^ ^ fcr g^l (^fW- 

?RRT r 9,10) 

1 st4rt w ^rfkw # fmj fWt |l 

2 ^^kt 4 sffT ?RT ffeTK f¥X # Tr^TrTl 

3 3|4Rr ^IHMK %■ 3iftT ^7T # ^fT 3|RTT |^l 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


Jpf 'Spf ¥7^ |, rllf¥ rTC 

o - F vi 

RTSTT TT^T T7 TT^TI 


ss. #r ?5p^ '*f*r arrft gw stm? 

^ gggftr If ^7T7 ^fT tl Tf^rr 

jftr ^ g^r «fr#r tt {fat 
tl wit ^ 3rq^t ;i1 sircfr 
fPrsnrPTErt) 33 % jgTRT | 
sfr 'spp 3 rt ¥7t |l $9. g f? [J] *pt gg ^ gifg ^r 
3ftr (STT^IT 7ft*T Hg’^l'H # Rw) 

»PU *£17, cfr 371 % 'fgi: t ittf 

^TTfcT # TfWn (#W) 31WT? #T 
3®lkd (^TT) wr, 377 ^ ftW 

$1»-gKI °HS WT d^ll t $PT T7 

^ srf ftg wgr t iw § 


*?’ "if-'*' j, *- ' -1 

.^Au ,jj t-v 5 ^-W ^ <K>. ^T% ^ 7g lit % W : E# 

1 T^T f^r-f.'lir^.il^ 3^% ^ +1 T.^.'l H) ^ ^|: Mrt\\$ ^ f^RT +IHI ^"STT 

■HIT HIT ^ ^TT^T HHT I ^ W 4* *f*JM t ^ T^ft # |^| 
<ft ^T TT ^TFT 3f^?T ^TT 1^1 tl % H I il f^TT 3?T ^T ^gn ?ft 
w sfn ^nrrjjTTFTTi rfr w wt f^TH ^r Trfr th> fW eft rTttt 
¥t Rm g^fT ntr t iw sfh #*ttI sftr Nr^n m, f^ % t 
TT^t tt^T T W?T eft ^T T?TT | f3RT T # "jrf 


^T w sfk ffMT crqy ftHsimil hr ^ ftrcr % <r itth 
^ T^t fen afrr t 3^1^- # TTFk^ ^r fW ter # wt wz 
$m w |l (^if? pntt-79) 

2 ^tptt ^rrar | f¥ ^ (d|M) tr strtt (^ffewHiH) # 

# '41 ^T %■ W IT ^T 

ftRT WT t 3^T jfe pT # W ^T 

'■JT HI ^Ft| ef^" ~MW\$ % ^ < ’H-Jll| I T’-d ^jS % f^TTT fetfl ^ TT ^ft 
^TT *tl-ft| SRTet: f^t ^1 ft^T ^ # ePFT ^ TTFR 

T^T ^ft TT ^T ^RT WT ^TTT |l ^ 


^ S{TW: 71) 


7 - ?rc*r 3 tktf 


- V 


,IF 7 S / 300 \ h •£' 


^rntiT | to <Rr ^ wr if ^ 

^ v J 3 vf> 

nt ftl 


6i, 3R ^ ^ ^ ttt ^nftTt t fo*fr 
WT if ^ (I Wf t W 
’TRRfR ^r WiT f 

6i, fif sn^r wrfr ^r sfrs'T 

%sfT ^T ^| #r cpfKT w 
^igrii sfrr ji ! si i g ^ sfR ir 
~^J ^tjff jIR^MT f f^FT 
^T WFT <TJtf ^ ff| 

6i, m ^p% 5*i h f an 'j r *y ^ ^ 

f¥ grflt HF-WfK <#f ftraT cT^t 
f fc WT SRT ?n?lt w" 3IT 
n? f. clll'1’ rp|r +HNcJFT T fR 1 

rr ?nf¥ fn 3nirartt ^rfr 3 ?r 

m\% ^ ^IT ^ FRT ft 3TTifr/? 


* fl ?l *> ■* *** <A *. 


^J 1 USfjt'j .jJWj® 'ClUjjJSj? IR ^ >47 ■£ * «'> 
iJr^J l i>£. 


jVX* "i \--' ;■"! 


jBE 


i . *_ 


i « 


«? ' *>**1 
"Or*^' 


64, PfR it ¥T f5RT fwl 

<fr fr % gt a?R jfr 
^ ?TFT t ^T ¥f spsTT ftRTTl afR 
3=t f^t foiT sft Fnxft JTTWf ^r 
f^f r# srl sjtrr # (hrst 
#) art tl 

65. (3fR ftft PR) RTR 1 ' ^f afR 

($RtT)l RR 

% *pp t itf «nfiri mti? ^ 

?^RcT (5RFT) F^fr. Rtf $ fttftf 

fiFRr ^rt ^i twp 

(w ^ tffwr tf ) tfff rrt? 


i ^nffr ^ tcw 3trt t sir snfir |nrl ftra w Prft 

3TFpnT> ^r VtI «fr %5 ttf w timm # |l ^ 
UNlRui :6TTFT ^ Ffl <jfld sflx fTFF fFF ft '4T1 


7 - ?R*T 3 TRTF 


A f J - 1 


- V 


(s’t t nt) tr sttRt t 77 3 -t 
OTiif t w sfr ^#r ft Tit 
f®p t-ft tft t f^ fr ft 
RR?T Ff Ft <jtl aftx RTRTR t 
FR" f# # TFW xt fl 

67. rr t ^FT- 1 tft snftn ■r?t 
t rH ft wft Ft rtf F^f | 
TXTrJ t ?fr WT FF FFRFTT FT 
TT^T (tt^HIfPt) fl 

w. t Tp^ RRt HIVHFU FF FtFT 
TTg^IT TFT F ^ FTXFF t t 
gxFro RTtw frr rff fVrsw fl 

69. FRT fit FH FX 3TTrFt Ft TFT t 

f¥ ^FTt MMHFIX *# ftw fcff 
t % WT SRT ffFlt RTTT 
RT | FlPp ^ TP? XTT^tTFT 
Ftf I rTRT RIF FtTH? RbTTF t 
^F tt »nfcT # wfrt fit artfr 
t iiw forr I, sfrr ftf 
RfiiPF FlTflfop FTT fe^rr'%1 RfT; 
mi? # MURUf Ft RTF- 11 ¥Ttl 
XfRW: (TR TO Ft RTRttl 

7#. RTjt t F>p W ^R FRP RTR 
FXT %t RTt Ft FR F>W PF* 
|f jTFTTF Ft FRTFR (FFRT) Ft 
xltx 5} I S t IjM WT 

FRlt ’J&r FRF 3TT T| tr Ft FF 
RTF FR1X W XTT FT fSTTT t Ft 
^TT Ft, Ffe FR TWt Ft7 

71. RTT t eFFT: FR RT $1+-?K 

1 3T4RT RR t RTRTRRt W W?T FRtl 
-&■ fjj j ^ r? iv- 
S«^j^SUu533y@ll •?. STf 3TRFT7 


- V 


^FT ■ S / J01 \__ A yil 


hihh'^r qq wt 1 2 ? affc q^g- 

(qfcfqf t>) qwf q> wt t faqN 

g*5K ^Nff % Opr) qm vs 
fen tlT»rcr qq q?if qq* (wi) 

qimf % qjp 3TmET |? tfr <p 
(qq?TT «£f) qcffar qkr qt? qpit 
qrq 1 sfr ’g^ftsTr wr pr fl" 

72 . favT q ^ H ■H q? 

qrfqqf q^f qqr f^rrl ?r*rr ^q q^fr 
fsr^f % prrft 3mcft 
(srftqff) q*r ^tt frqT «rrl qfc 
qer tRR ttft qM qff ql 

7 j. #7 (?tfr m) qqq - 11 (qn%) ^ 
w oq ^ wt ttth? ^r wl 

qq ^ q^pl: ^ qft 3TTfcT! SfM^ ^ 

(WTT) ^fr, gq % faqT <f?RT 
qt |5 pq q£t| jpp*; qrq jpflt 
HfcH^K ^ 3ffr tfHT TRFT 

(qqqm) w w tl q? 
q^^frqr^Rfqqqq: -^Wrii7 [2] 
%l SFrP qtsrifi iKdl it qq% 
q> |i-i5 yl^ qt 3fk qt tqqR 
q ft<t q wm, 
qsaWft qraqr % #tfrt 

■O 

W*SZ3&1*X& 

A>* V 


jBSUss^«a*jsjis 

‘■o’c. ^ -v=aj . <£ ^»- 

.JM Olfttti«S*a$Ui 

®£tf 


1 qqq qiftr srcq # qq sr? if 75 # *fr qr fpiq ?t*tt wr # qfa 

q¥ qqr w |l to q?r qnr (( qq qqr )) q^fr f I s*ft 
q^f T?ft quq ft «qq%q» ^tr qqrr qqr fl 

2 qqq qiftr ir srP qtft qp? qff^qqnr *r hf *frr ^ ^ fa* q^r *r 
^75p qktft fH+M q| qk TTT% q^fFqqqq #T FFIFT q qmTF % qq 
^ q|? wTq qfr qq frl (s^r qqfk) 


7- ?R*T 3TTCTF 


j| pfrThSjj- - V 


,n ’ T • * / 303 \ A ■ jJ-i 


7 *. tm mi gwt ft> wpn? t wre 
g# # £TO fat 3TTt # Tfl^RT 
WWft if 5lRr¥R fag | #T 
iTf! Witt # ggRTT I, P" gw t 5 

Tkpff if WiW Wilt jff #?■ Witt 

faf iWW iR m gwit ff| WW 

yfsn? ^ gwrt far mg wt sftg 

ERrft t rj^ ifat W ffaffl 

7 s. gw fat ^rrfrr fa wwfr gnfa % 

gw fwfawf t 5 fr if # 

^TTPT WTW fa iWT $JW ffaWTW 

wat fr fa wfafa m hmwfk 

ii fagT gWT |? ggff fa W^T: 
fWTWW fa^T (JEffaw) fa ?TRT w 
ipIT WiT | fW gw WT fanW 
(ffaiilW) Wit t\ 

76 . (tf fW WT) WWfffaf |r t WT ; 

fW tf ftW RT iJT t ffaiWTW 

fair f gfa wff WTWtl 

77 . fag ggfa t g?gtf it gw i>< 
RWT 3ft? 3TTt HIHHpK fa STTfaiiT 
ii gWWW fam WR a>p fa 
WTfaFf 5 ?t ftw (wrwwr) it 
ywfaf t ^ m gt wt t, wfc w 
wren if gqwf ft w frl 

7s. at gftf apprcf % m faml fag 
ww ftK ft ft fa ant wtf ft 
aftfa wfa |t fai 

79 . fat WTftir t gw fa ftf fag mt aftg 


!"■' 5 r i f 'ft ** t it" T lO i "" 

^U-VjO^ k >foy> > i> 

^Hi -| a £ ler* 

- *L m.* 

o>M 5 *!&fcf® 8«8 

-■ ' % r 


TV rilfii^i i.*i T *fav <* rL\ 4 . I ii 
^ jf "■. A 
» j . V if- j -n, 
J &-+*\ 


t tJ i *-'l 

* L r f * ^f > r< * ,> I I ■ 

ci L 'y ' j j 


j>^! i JJyA 


0 Utt^ 


frftfr < » i'f i i 1 S.?' J * } ■ " 

sS&iMma^A J'ij^ 


i 3 t 4 rt ^il>'+ wt ^ srr% tr ’^tI 


7- ?rc*r 3rrcrF 


j^Thsjj- - v 


+ 5 P ? itft jfltn ^ t FF? 

hmh'^r + 'ifstr i^r ^ 

^ ^ vm wl 

j|*T -i 4+1741 % tpt =r£t +Rf 

so. #T fR 3" ^tT [IJ +T $TCTl SR 

% arnft snftr *t +p w gir 
f^ft f+fen cr +nr +r t? ?t 
3ft cR ^ RR FRTRfftRf # ft" 
fW ft Rft f+R |? 
ujtaiiSteiwutfSMlij 

iJ&iC; 


si. RT fftpft +f fjR +7 +RRRRT 

$f Fftf + fftft gWf m snft 

ft? sfc+ jR TfrnT RTEfft WTeff 
'JfTfcT |ll Efrl " 

s 2 . afh: sr snlft +r ifrrc w 
WjF *CT ?W '^ft iSRftf SRFfr ft 
iif’im 4fl ^Tp ftR snft If ®rft 
im ww 7t fl 

S3, er ft 3ft sftr w ^ m(rk +r 

3W ^f 4cftl ft> fftWT sRT feRI, 

W? ft# T? Sffft Wlftf sftl 

84. aftr fR % 3+ FT (Fr+Ff) <fft 

wft +r ftl ?fr sift tft spfiW 
+f 4R<J|H sftT rtf 

1 5RT SlftfftWRT *sRI$H 3{ftf^?RR ft sfttft ftl sfft 3^ fftT sftft 
ft wnfcftw ft iftft'ftft wft ft rt sw sR ft Tftft iff 3f^r «ipT 
wftc» ftiRr |l 3W r rw vi«iii<l ft wr srtptt |l 

2 gw ftf Sflift ft fa4'H , l 3fh WwftifT ftt fftfff *RT? iff 

ft JOT ft w ft fiRS *TT| 3TR fftrft % w wft fft W|T fftfftw 
s+R'ft ftft +r +rft fftftr «<rfr ft xrnT +r wm 

|! wg 3-nw ^rfHfrr ^t <prrcr mt ?ft #t w it 
|| ’4tl. ^ c^ftcfffd Wrlidl ^nr ^ w |l 


rf * - 4. ■» » 1 s 1 1 ^ 1 1 ^ ^iV-'f iVfei 

- ,| i' r - L f'' * m 

G iJ^ 1 2 


f^Vs kSt-r' ^ i'' ^ r?f 


©(sij 


> »''7Siu.^'"t'' j. .<i rfi 7-* / i i'^.'r:' 


7 - 3 TRTF 


j - V 


^ • * / ?0S \ A >jM 


JWli!WuSt9«iBWS3J 

'i. .!<'{*. 'I .WV? 


o. 


-^.LreqFX LjamOEj 


" -\ * * ,l.i i. r 

III * ‘^ ,1 * 


ss. OTT WWW 11 ^ 3)k gW % 37T 0> 
m or or *mi l 
% ^*p t ‘irrt sfi% ^ pfrrt! 

3IWT? ^ ?WRcf (ORT) ORT, W 
o* mr f^Ri wr q# |l 
g*?lt OR $p?l 7 HWgK 00 
fRT ?TW (TOFT) 3TT W |l 3Rf; 

^tht '4r (for off owr sfo ?foff 
^ t o owrl war srrrft 
t ^rr # prrc # otort 3030 
■r owtl afr jp?n: ^ |, 
qfc p sort ai3- gtl 

s*. ott ot^p opt or wpff ?pt 
y-H+iH # ftw o tsr #r 
^tritr Tppf oft w?r 
07 ffTR TIT#' 11 |l sfrr t?r 
w woRfr, rot 37T wr arc 

OKI OR rTO 

H Wl f^TTl wq\ llsfr 
f¥ ^t qfWrn" w 

S7. qft g^TTT m RJJ^FT 

T TT tTFTT | ^RT # ^TFT t 

fe^M # ^rTC-lfc^T # #RT K RRT WTC sfk 3TW 

¥T#r % fN^rnc tt t^tt qri ^ rft ^tntt t , ?f#t ^tntt 

im, ^trt Fmr # ft^nt wr # w crar flfr £t 

^ ^TTcTT *TTl 

2 t^wt % 3^rn ^pit ¥t ^fpr ^r ^r 

^ri sfk ^ w wr w* # w 

t trw «ri wg ^ ^ ^fr F #?:%4 r w*ft ^ferf # ^ctwt 

^feTTTT Wl W ^ HTn RRcTT | f¥ # f^ft # 
?TT^ ^ ■Jlfidtfl H ^ %TT fwl 


■ M H, 1 I jr * A ff.' 

,J ^L » 
■ ■ft 


liJV'ii ^ S_ < fr k 


1- ?R*T 3 TTCTF 


- V 


^■9 / 306 \ ' •>' 


TftfT pr f sfk PTT PR 
5 =TFTr t eft p tS WT, ifft P> 
f¥ 31 W pt #ET pRk WK tl 
#? p 3 tR rr pr pit |l 

ss. p ^f mfcr % wif % fjpt 

Pf «TT W I g^ft P 
p <#r ?rt If pit ttr 
Sr t p| rr % srrt 

ftRRT Rfl 3 RRT p tr w\ 
pR ipf # 3 RP RfP 3 TRTT 

prrl (g^r) I pt; w ^rf? p 
P feR tf r rr ^fr? 

S9. p I 3Tf^Te TT f*T®TT RTfR 
RTRT |„ qfr ftp sr if p 
R TSfW frfw 5 RT m. P 
ft> fif RWTf % RT if fl “M tK 
fp |l Ik pit fat Pr t# 
f¥ W if PfR R Pf, TRf 
Iff f¥ pRT HMHgk pRT ffl 
pm rrpr frP pj If 
RR 5TR if Wft ft I, 3fMTf 
If <R PRT '*RTCTT fl | pit 
HWHifR! pft sffr prff mfcf 
$ #S rr # ttr Pft Pt tl 
P f If pr Pfprft |l 

Pr #r prat 
t ^gi ft tf? p Pi fp w 
3 RW >1 pfff Sr pR: p ffaft 

m p wi w |t wnl 

91. It pt w"r I wf ffw Ptr 
' tfR |? Sr t snt Pf if #& 
ftp «tl 


,*f 1 

k/ i P, ^ l.-fi' SSkjffiGiCft? 


* *. *.9^h * V . f. * i > 1 ^| jit 

i ijf sjU 'i wsfe^J 


^ T I * [ *S ^9<< r ' if 

0 Ufi^OUl y. 
. /i‘L f »v ^<^1 tfk'ZXe 


^ i. ■"* a. ' 


7 = ?R*T 3TTCTF 


- V 


’‘ITT -9 / 307 \ 1 -jj-i 


92. fargft ^ fOTTCl (3^T 
?$TT |? %) TTRT 
'PK # *ft ^1 

n. nt 'g^r ?t tew ft w, 
tm'tefn t tfl ^rftri t ?r 

3TFT »p ^ *tefT npn 

tet, w |p?rt f^io T?rj nr 
=P|Pm '•TIkT (# term) ft 
'Sffw W? 


- * .SM r>< r 'Kr* ., *£ 

' c ^s5 1 (j£ i 

** vvMs^^itW' 


i , **r *£< tf*-* 

(Jljj jt#*#- Jjr* 


9i. n«n fn % jTf Mr wft if 
nfr 'itm, nr # famtenf ^r 
^HlHcii , nw JSJ # ytd n=T ten 
f¥ ^H^RT: nf fWt ^tl 11 


a&szs&Sss&SAh 


ss. Pm fn % *nw # gf^ar 
% ®K5f ten, nfi te nn ns? 
?n£t ft n^, 3^r n^n n nfT te 
Inte 'jwt ^r '4t jsn nm 

TIT f\ cTT SR^fTTcT fR ?t 
■3% w tent, sffc Tf mr?r 


96 . site nte sn nnrf n? nrcfr tnm 
'.■1 1 H sflr ^‘phI h ®rn , nt 

fn 3 n nr ^f i 'ps ?ft nnr * ^i r i 
^r ?Fnw # ?r?: tefrl 
KVKirsfeir 


■fitaEssgpujsi ^ %&& 
>[ \'j Y s ft \ * " /f ■" , ft 

' iy l -W P& ->^J 


i ¥T '^TM^ ^ c Pp ^nfr STT^t >»ItRi *f g^l ?R 3T#^ 
W^f # 3TT^I sflr ?RT ^T ^T^tT ^ r <TT #t 

^TTT ^tt % RT^T ^ ^| % ^TT^fT ^ ^11 ^ aftl 

W^T # ^rfWfT t ^TRtJR f^TTl cPTT t 

fenl TOit #r ^ fwj fWf Wir ^fr 

EFPft rT«TT |^ ^ fw Wl #T ^RT M H^liq # ^ gW, 
W?T ^ ~^m RRTRT % fm\l ^T ^T#T ?RT WR # 
ST^Tg tar W || 


7 = JfTCFF 


- V 


TOtI fjPff % l^fT feltl Sfff: 
fTT % T^T # Wfft ^ ¥RF 
(qTTFTT t) 'tr feirl 


97. fit “HHI TOT ^Iffl ®dd ft 

RTS^'tl ft TOt q fp TO TO 

frod mrot rr?ft w srr str^r, 

sflr Wq f|' fit Tt ft? 

9-S. WJT TOTOTfft ftf^RT fr 
t fo fUTtf fJTTOT TO TO fTO # 
toft srr t§\ sftr srf ^ ft7 99 , fit TOT Wf 31W? ¥ TOTf 'SMI-H ft 

ftff^'rl ft TO fj? fft (^TRT Fsft ! ) 

3 fHTf ■% fpTT dHN ft TOPT ft% 

TOft TOf? £r fafTOTO gtrft |l 

100 . fit TOT TO =PT fpTTO Tift ftfoft 
3 ft yrcfl ^ wrfer ?tfi t to 

# top) TOfrot % wror? f¥ 
Jiif f^r TOft, fft to ^ hihi 

# SRft TO? TOW if TOT TO 
^f, sfiT TO ^ [Wl TO tpr 
tot ?, fro 3 ? ¥tt fr ^T 

TOT TR’I? 

HU. (^ Tft!) TO TO TOR f fTO 
^P^TT ftT TOT T^t g^ll T? ff| 
TO TO % TOT TOT $ TTOT 
TOP (TOFT) TOT, TOT TO ^ 

^ ftp TOT (TOT) TT fiTTTOT TO 

pf fror t ipr t fro ?# 3 

?PP «tl 5fft TOPR ^tirf TOTfTOT M*£8&*,Sjk&27{ 


■ T^f f * * -L? j 

■Jkjy ^^^^«y lLC ■ , ■ , ^ ai3: ' r 


\ rJ . l*U** !&'<*. ivlt *t\ ** ' 

!™&[y v 'vj^j 1 ^Jrf WFT 3JPT ^ ^T WttI f^TT ^TT ^T # ^fr 

^ ^fr ^| 


7 = 


- V 


fa ffafa fa gfa falM fl 

101 . sftx ^fa fa fafa fa aift('t>ci<. fa 
faR fa ftfafa fait Wl [,s faTT 
tpr % far fa faafarr fa 
STfalTfaft wl 


* |<'a/ > T U * 1 W r * s r 


103 . Pr ?tt fa ^ igfa fa t?w 
5 JfTT fa STfaft 3 TPrtT (Wfatf) 
fa RT*T pR#T ;i1 #T RT fa 

wff fa w fa*rT, far ;jfa fa 

fat pnfr srrefaf fa re** srrere 
ffanT, far fait ffa gifafafaf ^t 
^PTT Tfarm |3TTT 

to*. rr«rr rtt fa ¥F : I 1 pRfaft 1 ! fa 

«rpsr=r fa Pprt fa ^wgR 
w (fafa»r re^) {I 

105 . fat fat R?t fatR | fa STsTTf 

fa ffare fa h?zt fa srffaffare fart 

4 ^fal fa gw w gr?rt 

HHHpi< far farr fa fw nfam 
urer fi w ffafa fat w rPt 
^ w 31 far jffa tl 

i (iro far far fafarr I, fa srwTer fa m fa «fafa ire» 

fa Pm *it ifa nr fa gt^Ri HH-rgu (ri) 4ip g? fa ?re fa sfa 

' 41 +K ffam <rT| (faffafa'^RfT 3 TRFFT, 31 WrT, 171 ) 

i fare fa nrefaf fat Rnifa ffarfafa fafa fall if ?re re fa? f^r re 
far i^Tfr |l ^ n re?i im fa fatfam rer ?s?tt cm -ttI PrefaR m 
far rre fa =r?i m»h *rn<ii *n sfR 41 <1 far >re fat ^1 <ch 4 fal 44 
far faR 3 reTf fa irer ( 3 rfa%rererr) far ^ stbiif far f»nre re fafasT 
fare fare ifa wr fa fare srtST? | rt fa srftrftre fat wr i^rl 

3 reft $aitn wfa sfaftrreren fa re fa Pre 3fifa fal crre rer far re re 
re ifa reR 'fa afaffa ffairrrpfR rre" fa ^ffaf fa PrefaPr 7 = JfTCFF 


TOT -9 y 3 |q \ l.jj-i - v 


106 . if Tfp qfe TOT *#? TOFT 

(wtot) to^ ?t iff ^ tojtt 

e r>0 *rf? TOT *i^'=l ^tl 

'O v 

107. r+.<. TOTT if TOT-ff mil H’f'rl, iff 

3RTOTTW W ^ TOTOT TOT trI 

ios. jftr totto fPT (TOr ff) fftTiTti 

Iff TO? 5 isi 4 <Tm 1 THT 5 

titt toI 

ios. fWftir ^f sttRt ^ tort! if 

TOT : TOR if w ^ TOT 
TOTOTT || 

■GV ^ 

no. TOf TOT # PiTOpHI 

TO?TO %l eft JR TOTT TO^TO ^ 

ill. TR % TO?T : TOT TO jfk TOT # 
TO? (fTTfR) TO TOft ?f, 

afh: Riff if ?ror totot to 

fRTOlf iriffl 

in. off TOTOTO TOT TOTOTTf TO TO?ff 
TORT FTRf! 

ii3. jfk TOTOTT fTORsfRT TO? TORT TO 
Ml ? TO?T ; M RTTOTOT 
totototc ftmro, qfe stto iff 
fel4f ?f M M 

in. frorofri to *t>gi: s?fl jfrr tot tot 
TOffTOTcRf if ff iff TOJfffrl 


c^ , ^-fy i 4 y i 3 fju 


t- fc: <? ■ £ 'TOvVP - r i lTr-J.+ f 

© iJS i^y a ij^ 'j 


b 


>■■. k - r - f J ^ *<{ 


if Krt ! g I -■}'*. *£-* Vf*tl. J TiS'f 

j-pJi '- l -i iid tia%A^s ? ujkU 1 J'j 


>■'> 

m i* Sr 9 f 

■W*u 

3fr?: w ^ ^TfrT % WTT ^TT fe^Tl fef # ^K*T W 

( 3 #T^TfTFT) % JW WT WT ^rl (f^ ^fR) 


7-^3fTTT^ tfFT . 9 J 511 \ -W>i - V 

11s, j| 131 l'<I tf ^T. t ^pT! jpP (^) 

'Mt, irr ?t ri?£rr ?ptt? 

ia* la^ia'^jOS" iy' '-*kJ*j»! !jfc 

aiSjW 

116. wr ^ w$\’ eRp i ^Ftl eft ^Ff 
% ^T (TpW) eft *Mf 

■^t 3 ^wr ^ . ^fk 

w 41 n ^ t^ttI =rger 

^r jtr I^ymil 

*■ C\ 

u$®i^$!^K3G 

•i i J> 'f j 1 b 

117. eft 1 R k WT ^t ^St #t t f¥ 

sprit prrir riritl sfk it? stwtrt 
31MM rir friiPri ppftl 

"ilriri ’ht'" Jif*f "V^ T" 

11s. 3 -fef: 1^4 WT , k’T 

ipT SRRT Tpr-fri apT ?t ¥T 11 

p? Tpirrl 

! r' ^«|Vi.' rAr r ^ if 1 A.-* * 

& Ijj^ jr 1 6 ^ JJa^J O^J^ Vy 

119, Wsffl* W TTlfjRT fek tr\ 

STTP ?f5^ (WT SIHHlrid ?r <FP 

P? Al 

4(S^B5B';-3®iS5aii 

120. cPTT Tpft STTTfR (*raT Wl trit) 
^ ^r ^ jiq # Pjt ttP| 

s. 

y ^ » s -f. 1 . ^ 

121. ^jff ^r w$\- Rt=t ^ 

HWHgU PP 5 HFT fTril 

> -i-ii Ji T, h J r£''i.f'.'ii^ 

@ OvT ^" 1 br '3 

122 prWTW^^T 4 IHH?( |1 


123, PfR 3 ifpT Tf <f)^f: ^ H^t/I ft 

jr? ™ | grr ^pt pp ?hh 
^ srri? ?r?pt ff it? 'pfrip 
t fair jp % ipr if t'tt fr, 

?pf^ ot # ri'Tiriiri rit w tf 

l*t°PM 3 t! eft f\ Fp% IH 

eu^S 6 p a Sit 


i n Rw ^ 5ft f¥ erw 

M*r |l 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


(# aftam) aa ma aitari 

in. If spraa aaat faa aaT ara 
faafia ftamf % aaa JaT, faa; 
fJT a^f at wft 'TT frirl 

12 s. % =P5T: fif srr% HlH'lgK 

ijt at afrr araa* * am if aiar || 

126. fTa t S«1 *Hd ¥T rff a^'ll 
f T^T | ft> ?2TTt TRT ?ait 
hwh^k at snaff (ftmftat) 
aT a?? (ft ?a aT ?aia 5TT 
^ |l t gait MMHgR! ga 
at fia (at STRT) ^ttT ?! 3fk 
gf W ??TT a (taT? a) 35T 
fa at '^iiJii+ifl affl 

127 . afh: ftaafla at ata a* Trot 

r --i 

t (3TT a) =pgl‘ aaT ja TjrjT 
stx aa at allftl at Ml S t|f| 

fa ta a ft?fa at, aar ga 
at tfr 'Pgit afaT [l " -at ita 

t? t r -f-f‘i : ’sa ^ 'j ^ 

at «nj sf i tt, sfa aa ^r 
fapft at tlfar agt tt, ga 
aa aa ama aat |l •&33K1# isussa^j' 

^d^tjS-uSK 


i2g. gar t aatr anfrr t ata a^rg 
t ugiadi afar, sfrr aga aar, 
arera if srat awi? at %, ag 


n*K 1 
i w sttrwT % few | ffe fa# arfep # w wr fa fwr fa 

*R ^ *TW 4wi: yf *TTl fe^ ^^ar» t ^FcT fa 3?fa TRT ; 3# W\ 
3Rttr ttrcT fa 3ftr ^ft w t sfe: fefe 4 frrer 

W % fe^ W fw W |l 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


TOff 4 4 fait ft? ff 
^r ft^f (mraferntt) fft 
Im |l Fk m^t k fm* t 
ft srM^rtt ?ri 


>r> IJI^UJJ. 


y 5 jCju 

-* I j' .1 ■j' 


129. FFff 4 F^: j!F g+gK FT4 4 
F?k ffi% f 4 3#?; fpgrt 
ftf # ftftf 4t (Fm4 3ff 
?t t)t ijht % f^p ?=rtfrqr | 

fa g*pF HMH^K g^ffa snj 
m fmrr^T sfrf^ ^t 
# FTFFkt fft ?| far kit fa 
f^TT fr #t ?tfr |l 

130. #r 4 pivTitm m 3rrfrT m 

FF’TiTT FFT <;M jI Ffai 4 

!(W WK fall Alfa F£ FTFfJH 
iff 5 Tt4I 

m. ft ff ff ft f^fft smft ?fr 

F>pr fa ?f sf f> f4f |l #*: 

FF 'M'-Pt’A M-ddl, fit ■JJtll Mtr 3F 
fa Fifarr f ^<i ^ y*i ^crt ?jf 
F t! FF FT FF fir ?fr siwtf fa 

"O 'O 

FTF m FT. FTFT FfclFTTT FtF pT 

fin ^ wtrl * $ fa>_ Jim. i t**'. I jV; J,*w t. , ir*-'. * | c 

J /"£ Vf r c'f, * i 1^ .* i ffft't 'K. 

1 wi m. sfk % WT: ij IT 
^IK # f^f tfr 3fl^'d 

■ft 

(fftfft) et srfa eft ipr for 

fa?FTF FF7T FTP F^t |l 


It -"Sr 1 


i FFfF ST3TI 4 FifaF TFT fa fait fRTF FFT ftm | Rr ^ S^FTT 
wf # 'rfm™ FIFF 3TTFT f FTf ^ TO ft R F ^T FF 3RTF # 
PfJlfR fTOFSgFR ?R |l 


7 = JfTCFF 


- V 


m. ^ ^T TT d^'l’H (37T 

*1 'HI ) (T^TT r*i £l ^rf 3 ?It ^ 
#£ T^FrT ^ W Wfl 
3T M * i W f^llPl^ r+j < '4t 
^ iimR fw t #T ^ 


W— 'j L&O-i** C*. I |*JJ [) k^, 1 J 

"* *41/ 5,(1 1*4 f5y 

W&SlfH* Lmjpyy&J 


134. aftr jR ^T TT qm^T sn q^t 

nr ^qfr 4 w : I nwt n srnt 

WFT?R 4 3*T qxpf ^ T^m 

qf 4 nt - fen |, jRTt 
fo4 jnqqf qfe qfe q 4 (sFFft 
qr*fqr 4) ^ qraqr jr qq 

4r qr ?n 3pm incr mW 
m #4, 3fit «pft ?W( q4 
wr 3n% # sjgqfcr ? fell 

ns. for ^Fftw fefer w 

rT^ # ffef ^T ?T qiddl 3T 
fe WH ?R> 3^: Tf^RT *S, fe 
si mid q? qqq *nr qfef fell 

136. 3f3=^f: (Hf q ^ sRpff fi?tq| 
4k BFTT 

WI fe qqff % 5*nft Sffqqf 
(ffernffeiT) qq ^tt fen #7 
4 Rrfer ?jt fer 41 7q ^ 
14 tw 4 $ 'f>K i, i , q^T jpt 4 
d^i fcqwi qq fen sff f^Kskr 
4t7 d ?d q4 dlfd q^ld 5 !^ WT 
t^t 3 ft, 3?R 4r 4# ^rft qr 
W sftl' 11 1 } . -V I f # i : tf .* - f-'# •'//t* * f 

*k£i JJ^UwaSEk 

rf ,* , f *! I 

ayj^ilalsjk^ 


®a VWBGiftSSSr 


137 . afk 4 qq mfe (q4t 1 qqfq- ^ #q ^S% ™, qqr Tpqr sqq q3frtl 


7 = JfTCFF 


- V 


/ sis \ ' -jJ- 1 


wt^) ^fr ttr 
w ^ ar?fT (m 3w) + 
'Tfeww crarr WT few t sW 
^ wrw -ft srluwrft =mi 
fewl 3fk (^ wrr t ^t) 

WFT # mm-isk m '^pr WWT 
*h 'T i syis'i fei 5 'J 7 T sft 
WTT.FRT <t> M Wt # ^TTT, 

WTT TW % £=WT few 
'•it fwwffer sftr tw ^ wfcr 
=HI+l(l ¥T Tfr *ft, 3?fT 5fr 
tt wst t|t ^l [1 ' 

us. wk wfi sw#r <ft tot t wott 

ott wtt few, w wr ^ wfer 
% Hl*1 % gt wr fet srwft 
wfefeff ottt wi Tfr «Fr, 

^ W?T: f WTT! fOTTT fe# tw 

fr srt ^tfwf M ^r 
# TOT tl WOT ?r T?T: OTOTW # 
OTWiTOTW wfg- grl 

139 . WT sfer few flfci if t ww otot 
iff WOT ft, sfR WT sfr r K>yi W7F 

| OTTOT ROT |l 

140 . Htil ^ < 4 >c|t WIT ^ SHfsIlfT ^ feWT 

fewT ¥Tf 57T7T WOT feraifW 
wf OTT OTTTCt 
#=<ilM wc wiww |? 

141 . ?rw w to wr ww wwr. ott 
tot w WRsTfer ^r Jiife % 
wnwr Wf wt WT OTOTTT ^ 7t 

1 Wife: WW % #W S *RRT, WOT flW 


j ftis ^(?r"T'' ,c '"' k i , - , r " V 


s i\, Mf 


-< 
Z ' 1 f fs t" 
s >}.*** e&pl ^FT 


7 = JfTCFF 


- V 


«J1 Tp?rt ^ to to 0. 

sffc 5*?r0 fepft 0tf0TT T® 

01 w t !*e!T0 41HH'SK 

30 3frr 0 ‘*nft tott 011 

141. 30T EFT 0 Hd I 30 01+1 <ldf 

TO TOTO [i: fenl sfk w 
gfcT TO TR0 0 to ■frl 0T 00 
'TMHeTO 30 f05jffW sraftr 
TOtffa TRT 301 ft TT0TI cTTO 
TOT 0 TO *31? e[TTOT t ^T: 

f0 tfr toRt 0 0rr yRiPiffer __ 

FeFTT TOT TJ3TC TO0 TfFTT. 30T 

gTOWlftro 00 000 -T TOHHlI 


>uJ. iv 1 is Jf ' * * r \ 3. ■ |v >> 1 r 

4j^J t) ivJ* J> 

V2$*}k&&&rk 


Mi. 3TTT THTf ^’H A. failed 
TOFT TO 3fT TOT, 30?; TO # 
TM^K 0 g*T 0 TOT 01 
TO 0 ^?T: I 0t MITOfSH.! 

0t f0T0 3R0 SfR 30 ftT3T 
0 mf¥ # 0 tt 3?fg to tt] 

JlFsIlEl 0 3>E;|: <T 07T 33FT ■T^f 
to: tttottI to% to toft 30 

0TT 0TsT| 310 3^ 3H0 FTFT TO 
0TO TfT TOT 0T 3 TOT TOFT 
to tttottI Fm to to to 
TOFTeTO TO?T 30 0tt wiftw 
gTO 0T g0 TO-TO TO f03Tl 
30t: n +11 [0?0a 01 to fro 

TOTl S0T 33 0TPTT 0 3TOT, 0T 

to 0 qrofro |i t hst 

0 TOT TOTTfT f I TOT t TT0 1 TOTET TO TOTT TO STTTO 3fM^ 30 53T3TT TO0 30T SPlfiraFT TOFT 
3F0 %" FT0| 


7 - ?R*T 3 TTCTF 


- V 


PPT -9 f- jl " \ ' ■ i 


W IJ PTlt ^RT if t D 

144. 3RT? t cpp I W! t ft ft 

tfiTT TT WFRTT ^ ^ 3fRf 
fttqft rmT TO WM JRT 

PpfiPra ¥T Prqr || aras tt 
^ ft ft?R fiFtT I tft TJtPft 
vk t. aftr ^fr if jft 5fr| 

i+s. th; ipr t rt t? Pit tffotf 
t* (tnf #0 Pm ft> Pit 
fifon 3ik rrp =pt forpr 
Pm fori (RiT wt fc) ft 

?iFiT t H TS ?ft, ttT 3ppt vr| | f(| 

snfo^T t Pf rt ft* 

M?ft r- ttl aftr t jpt 
srwRfot tt ft foar 3tfi 

■CN. 

ns. if Rf" i; arrtt met 
(fttiffot) t tr L,J jnT sft 
sroft ft artf srftm ’ptft 
|l #t qft t? Rt*p arm 
(ft¥TTtt) It? ft cR ftt tT 
^ tnftftl atr sff? «nr 
TO Ifft eft 3ft ^ 3iVH iftft I 
#T ^aT H fit 

arw ftftf ft? ftp 


4A&ft&£-AjSU. 

&&&3&2B66+. 

mswssii&^s*. I 5^T ft ft?TO |3TT ft ftft? RfftcT fiftR t T?t gt SRI? ftft ftfft 
ftftftil sfftc RT tRT wt S ft? ftftTft ft «l?ft>lt 1 11 WjT ftft? ?ftft 
t ft5 fifin' | fft ftTT&R t tiR Pit SRT? ftft ftftft ftfttl 


i 3Tsfre ft? ^r nt pare fm 5ft fttftRFTft f, ftft rt pq ftr 
ftftlP'+l 5Rlft ftTfoft ftft 

1 ftftfft 5ft ftTft *pi ftf fttftT ftftfiT 3RT? ft? fftftft ftt | ftp ^ 
ePT ¥ptlf t mfor Ffft ftft firmr # ^tt! pr m rp 3pf ;rft fft> 
?m ¥. ffoft pft smpi ^r«r ftr ^\m ^pt ^tt || 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


/ 3 IS \ 1 -jj-i 


% prft strait (fi?#raf) 
sjavti forr. s^i , 1-1 ?t 
frdfcr tfl 

i 4 f. #r to ratif Sr pift strait, 
OTT H'<«Hl'“t» (if tw ft) ftrari ¥t 
Sty'll (WT, # w4 Ht 4 

^ TTt, Stk 3lft W *RHT 

ftitra, sir wrar *r? w it il 

i 4 g. stir wr snfir i tsir # 

(IW W 3 frt ^) IWfTrT srri 
strratif % c^p stw# «ti raji 
srt vft, fair t wr % ^prti 
^ ItWT £#T fawnft sftl “FTT 
ts^ff i ^ ^ irtrar ftp <r ?fr 

^nr t WT ’ 1 WTT t itl/T 

fait wr wfaira im t? 
^ff i 3 # wt fara, cr^rr t 

3 TrlJM|(l tl 

i49. sir jfor (spri fat Tl) 
uffara gi sfti ir^t fa ^ 
raw tf ^ t, ir ratpr faf; 

rat Erafr wp i p w 

t^tl | ’i ft[ S^I £*l H I 'l^i 

fara, ir p straw fatraff ra 
tfr rafail 
iso. sfti rara raw sprit raifa ir rati '■}<& 

*fcr rarat pr irrair pr *rftir 
rarar itrara i ^ ^ ra it 

1 srsrfcr wt it ctra tt iran fa rati rait ii+trii |l ^nf^nr sfti fara i 
it trafa wt if rara-far it w fa iff itl iti qfe rafat fa rawm 
fa Tpfat PFT ffatT sfa fit sp; ftw wt fat flf pfa i 'fat fararl 


1 - ?R*T 3TTCTF 


j^ThSjj- - V 


Rs Rtt RgR gTT yRtPiRlrW 
foqtl RRT -nr 3R^ RTRRFF 
STW ft RfTO sjt 5Te^t RRt' 1 RR| 
RRT Ft R ?TO dfel'tl fFT 
it, RRT 3TFT 'flTt (?TFR) RR 

%r w ^ Frit sfrr #rr 

RRTl Ft % WT: t RT RRt 

rtsi fftnt r gt Mf ftf 
frott rrt rofW *tt fa Rgit 
h i < smI w : 5 ro=pff Ft rf 
rt ffFT ft ftor r il g^F 

FRTRtftRf Ft RT-ft R RRfi 151. ggt t Fp w | iff 'TFTRFF! 

git rw fit Rif Ft yrrr ft 
il sfk ?t srq^ft ftt f RttT 
il 3fk r fr rr ^iFifai! 1 
atfijF Ftrsfar |l 

151. fwR 5i1 * 1 1 R g^R 

RRW Ft RT FT Rr RTFTF? 
Ft f#r snfaR afk % ttoiftF 

: 3fm t FroifaR tfatl aftr Fft 
rfr sf rft rtf Ft 
fr Mt |l 

isj. sftr Rff tfpTt g J'FH (V~il , 

far Ft F RspRIR 5FT FR tft, 

^fk fitr fttSt, rt rtrtr t fro 
h iHHpi i arffr srofafat wng |l 

is4. far fr gro ft Ft=r wrt Ft 

>\M I eft Ft R <d<fii <1 Reel ill >d6l V: 
1 FtfR gt RTF ^t ReftMT Rpt ^tl 
i rrtr RRRF fttSFtRRTf^^TTRlt ftifr |l 


7 = JfTCFF 


- V 


*W-i> / 31Q \ 1 -jj-i 


ft, mi % ff% atlffl if 
cwr ft mi ftff 
# fft fr w TFRcR it fr ,.-. s t .'*- * r 

l W 


155 . afk mn % fpiR fmriftir' ; 

mm f Ift armtt snft f ?rar 
*fW«l fr ^t f'-i^il ®fk 5r*r 
mt t tr w fiw fr 
mn ^ ^ I tt HMHgK! 

*rte f antmi ft mr m mi 
% TlpFT ffTRt ¥T ^?TT. afk 
tlT '4tl W X fpTRT mi 'V'p4 

# wxr *Tr?r YnT ft ?f # 
t ^ ffffa fr ftt fit 
ftr ^ r^f firteTT *ftl 5 

ff f "Hlf; mi' f 4K1 <JW fR 

t, -afix ftrt xrt gWVm ^1 
g ft mmr troif f , w; imn: 
niff ft srm fr fi ark jin nr 
^rr ?r nffmi sihm'H |l 

C\ \ ^ 


&&&&*&$#&& 
jK$KS 5 ttS 5 tSS| i&M 


us. 3 frr ^tttt fkt sir wrc f 
mnf fiw ^ mu h <h1 + 1 
ft, im kt sk afte anti mi 
(anai^) f ^t: t amft xTfrxr 
fkt ■Hi'5'a'i f SnT jl aftr tft 

mn tkrm =% fr mint gf 

1 3 I 3 T^ % W 3 |ffe«WIH ft SfltsT fflT «TT ff 3 T WT f TFT 

xjf ft kn it w nrmr f fft frft ft snC (5ft nnk) 

2 mr nf mr kift fr mpt ^ #r fr ff m ft t^kt fraf 

t arsn^ fr ffgr tl fmn gif kr ff xrm kt «tktl mi w mi 
m w srrarl (fff *f#c) 

3 srflfiT sref ft wl 

” C - -. 
r* 


y* I 
Xs*Cp 

w?i£«s®awaisssc3 

t > »■* *? *r H i£,s 


7 = JfTCFF 


- V 


|l t nrt hh Hkft h> fsra 

fHT 3Ft 3i%l H 'H'=f^l , TRT 

iw jpnff snwf 

ht shth ht%I 


1S7. ^ HH THR HH HHHRT %Tt 

3fr g^fr %t :i] |, 1% (# 

SfTWT) «PT H? iFFt 

rh cfraw frqr 33 % f w 
|l sfr trtrr =pt an^T %, 
^<ni< ft Tt%ri afrr hh 

W fcT^T W°M '41'Jl'I gc-IM 
(%)TRT HPflH =#3ft H^t ^JH 
(31%) %Tf| afk HH H HH ^ 
R?T HHTT %, PH HH WUHT 
^T % Pjll ft % 'UTS gft 
ffffrl 3R: jfr RTF SIFT HP %FT 
ptft ark sift «pt htt4h Ppht 

3% SIFT H^FIcil ^T, ?RT 
HH WHT (HpflH) 3PT STOW 
fpRT 3ft 3ITH # HR HtTRT 
W, rft %t HHR {fFtl 


&9&di&&3:SAiJ 

*• nil, : [¥ if f / / * - <rj 


■* *} '*S* , MJ" IT J^MVj 

3®u 


iss. (I %tl) 3TTH Hkff H W ?■ ftp 1 3RTH snfl 1HT#T ft pffl 5H FT HTSTIFT pkfR %t HtJPnj 

H#% H HWH |, # aiFI'HH ^ #P*RT4t cfklcT, ?%T cTHT SHt 

STH STTRt # HI? «H(ft |l H?T HP 3fFT #t #T faptHHRf <£f RPT 

ipff 

1. 3ITH HHRTP HT HIPPI ?H TRT «HK PT H#ffl 

2. %ff $ ¥PHr HP 3kRT cRT HtftH %ff W HHtH HH SHidd 

HtfHH 

i. H?t fWTH fan %t aiWr pFnft # hr *r ^h # 

gpp H>WI afR HTH SMTft 6l4f%R HTgcT HkP, 3TR ^T ^ HTWT 
# TT'HTP HR-'HTHIT J# P'hHdl 3fTH H 5 iRTPHTP # 3TPHRT H 

?T^tl 


7 = JfTCFF 


- V 


t w Pr # Pitt ^ p 
wfr^tsitT^ mp mm xp 

g [mm ^ RW ^Hl M> ST MMT £kJ| 
mm mpt |l Ttf Pfcr (Mp) 
Mtft I, Rip Mjfr, jfr ofPr 
Pr pT mtxmt |l m. sisp 
mx ^-hii srpfr, sfo ^ 

XMT d+4) MMl MX jit ^BUg MX 
3MTX W M?t Pt (STTft) MW+f 
MX ^-Hll ^<gS fl ®ftx 3M MM 
3RXTXMT MXT, pF p MTM 
MxW MT MpTI" 1 


sbU^aMilSW. 


jr 

U 


i?il i 1 ^U4 ;j 

®u5 j2s1»jS£5 


is£. sflr ^ l 'Jiifd ^f ^ Nf 0? 

^TT # | ^fr wq <R fc*T?T 
|, #T ^ft # apTfTTC RM 

(*m) ^rr |l 


^0^ 5-jVjJ isi 


i 6 o, 3 flr tij ^t ^ 

£\ 

MipxixRff mM mt*? pMiMt 
# fr+r^f fenl aflr 
rtt ^r sftr ^Fft Wt ^r 

C-Sb 1 

^ ’Mifci ^ MpM hTm Pf 
3 Tp XTT# P M?MX MX MTXf, ¥T ^ t f¥ WT $ ^ fWr faw rf^TT t'ST 
# , i4l t, crp # Tft +h i ^ ^nf^r # tf| ^ ^r 

SfPII^ ^ cj^l ^<.M ^ fem 3TTET F-JlHri ^ R|cfl TTf Hp*! Tf^i| 
WT m w Tt tTSTT 7T#T TOT? ~^U, ^TTf T? 


5TFT WT ¥T 3f4 ^ | W ¥^R 3*^Tf # 
'-^TTTtRT ¥TT ^TTT % ^ =RTT? |l 3TTT ^ g^T 
^UPT W TRPT ^FRlI 


F! 

mi 


i ih fr srfwr m? Pr 1 3fr PT (PfpixrrM) ^ P |tr snf mx 

WTM M afrx MT% MM ^1 MrftSTT iFT^'M^XXXMFXl^Mt 
p 3 TTM MX fMTX pT, P 3 IpT^ !P MXTM ^rMlftl 


1 - ?R*T 3TTCTF 


^ . J,! 
rfr t fir? skr w 'it, 
W RW WPT % WT Ikr 
^r TP «(M MMlI 3 ^T 3 ¥ 'R 
flfstt 3 k ^r, #T p TT 
W f¥T PTTT PRT| {p ^ 
< pl): P W^$ ' , 41 'J|( ¥ ^ ¥f P 
^ W( t, 51#! sfk 
JJT^'R HfilNK fff ftp, 
TT^ ¥RT ( 3 ftw PT 3 *) 
pt IFit 'IT ¥W¥K ¥¥ Tt ^1 

in. jfk jrt rt (®nfi 5^11511) % 

'f’tjl <NI ft P THT (=t d 

n ifp ) *r m snafr, sffc p 

t t API 5^1 ft sststt. 3 ^T 
pft ft WIT P T, cRTT JR 

a prrt pp |t itsr *a, 

fir pp ffeft'pftt jftt ft 
5 T¥T p eft, 3 ffr ft 

ftr ¥ft¥ §ktl 

162 . ft P ft ft STTRFRTfTTff ft P 
fTf ft pft w ft [1] pr 
fpr ft p ft fft Pt *ft| ft 

P ft P <K 3PPT ft WfT 
PR fPTl ftt fft ff SRiTRfR 
¥R TjT ftl 

163. PT (^ fftl) p ft P TTtr 

ft rRftr ft tr ^rr «ft ¥5? 
(rm hfr) ft fftr ft, p 
P ft fftmftt PT (KlpHR) ft ^SP^StfSiSOiS 

^jpaa&aawM 
1 ftk fpf ft ¥¥ few ftk p pft gft PST fPT fft iff fftftl 

(iftlp ftsJTft- 4641 ) 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


/ 314 \ ' ^ 


for ^ faw # arm ^fsCm :i: 

Wl Tff *t, ^FT ^T Hiti 
<£t wfe^T ^T # W # f^T 
FFfl ^ 3RT ftT 3R STT ^TtfT 
sfrf h»<i w\ T^’i -t ?t ?fr 
^rfr amft sffl WR 3^T 
^ srt?TT ^ W»T ?TT ^T ^ 
Fft^TT pT 7t ^1 

im. ?WT 5T®r if t q¥ ttg^r ^r 
^gT f¥ fff Wf *TW Tt 
fit fof 3Mlf (3* ^ SIW # 
■^TRT) t>W 3TW ^ 
3WT I? 3^t% <PgT: 
jH^Tt 4MHgl< % ?RST STRT 
£lH # Rh3 , 3^T W^J\ ^f 
ft> ansrmft ^ 3TTtfl tl] 

its. favf Sf^T d’fUH ^ jr^' 
fPI ^RWT W, 3^ gvtr 

fcn' <fr IF ^ pftyf ^t srtt 

fi-i^i, sfr 3*r w gn? H 0«t> 
it, sftr pr % sfRfmMf 
<# w$i inw if ^t aftsfr 
# wr % fpPtTl 


- (, ,»v 

y ^j_yS_ J ^La 


*V1'? 

V*J^" jy 

■>Jj zm&ifc 
k JU** 164. jf^T ’4^1 # '4^\ stfftffcM 

1 #FT ftftT % t ft# F# #, rft 
ytr % ^PT % WT f# #ST /j 1 i'" 1 . 


i wf f# ^r # fi# ^ sntsT *tt f# '9 iPhk #r wfaff 
#*fTl siftnmr ^nwff *r ^r ^rfr #tt (^trt) ^rtfit t ^r 

¥R # fWt TT 3TTWTT 4t| 

■O *C 

i ^TFRf f ^ W | f¥ JTTf #T TFFT t fW^T fRT 
wtf¥ w?tt | f# 
wr rft 3TW W^T yr jfTWl 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


*nT $ / sis \ ' •>! 


srrafri 


*■ 


167. 


3ffT FTT tf<i 3TW STTF F> 
FITHfR % sflW WT fe Ff 
Wt # fer TO 3? (Fffetf) 

FT ¥?pr %rTT T^tt ^ff 
3F FF W FMFT tIfT 1 
fefer 3ffF WT FFTFfTT 'srftST 
1% FWT J, S^T Ff SffrT 
FFMI^ (#) |l 

i6s. afh: f?r ^ ■d-^ sjTfft # w? 

ftffrt if few ft 3F 
f W W«!Nl(l F, afrf ^ 

F> ft 4 fid tl fF if 3fE^ff 
fft grr^ff Ffrf ^ srrr 3F ^ 
FfteTT ^r, Fife Ff (FFFf it) 

tjF iitt<ll 

169. Pf?T dT F 'ft# <JU Ifit ITPTf 
F 3F f 7 3PTF 3t Ft 
% d^TTfa^rd ft ft aw 
mi ft hpt FifZF ferl sfk 

Ff% fet fe fit STFT FT felT 

FiWl afrr Ffe 3*ft # f>tpt 

d r {i FfTF fTF 3TT a|H FT 3F 
Mt it #>tl FTT 3F TT FSTF FT 

fff Ifetr tift ^ fe 

3twf ft fr Ftfet, 5R- 

fe TFTF if 3ft F*f ft 5TT FT 


4M&83&3S& U 

<'"*1 1 Sf t f _f f * t ■& * * -f^ .frt 


<&$&% GW/iip 


'■JZdiJglfyiXJerifct} 

;--]t . ■■• , J -. ' ’ * ..y ■•’ 

F* dd>d 1 *6VJ } 


ffi5aK& 

elK0?*£g&&d? 

Sii 


Ff feTTFtt Ffl SdlSd FT F|F Fft ^ 3t FT T$ *ftl 5FT (F^ffWidl'H) 
t FF FFT FT?T Ffeff F Wfl tFT#f FF FTIFT fe F^Tf F*f F%T F 

Fml sftr fw if iff 3F ¥r ¥tm ftft ff wff s^rr ft ft^ 

Tf fsm # WT FtsTTf # FTFFT F iR fenTT sftr F^ FTT %FT 
FT 3W W, sfrr FRTF FFTf Ffl 


1- ?R*T 3TTCTF 


- V 


3TEWJW WW "jjft f? oftT H tuilft’ 
WT ETT (wi) -stI-H 5 3W ft 
few ft 3MTF t ¥Tft ftl cfr 
m wf fww 5 ft w^t 1 ' 1 wwpft 

]7o. ftw ft ftw mw^p ft «tii ft 

wsft, 3ftT TP ft ftFTW 

wft | ft www ft fw wftwrf 

wr yRi'+itri si<md wft wftl 

% 

i7i. ftr ww fw ft ww ft wwr wftr 
oft FP 7WR UT few ftft WF 
ftf iprtr ft, ftr pf (ftsRm 
ft ww fft wr wW ww fft 
wfw, (FW WF FlfeST few fft) 
ft (www) fw ft wft wwr ft 
t 3ft F5WT ft WW ft. FW 3W 
ft ft Wtf F ■sft wf pft, wfft 
fW WITTWrft ft WTftl 0 <M£fe* 


r 


WJgSJils OGSKfiUGSSt* 172. WW (WF EFW WF Wft) WT 

WW ft HMHFK ft WWT ft 
ftftr ft ftp ft pt ft ftftft ft 

rTWPTT, ftx WT ft WW 3W 
ftT WTft (TWF) WWW: WW ft 
jWFTTT WHHFK Wftft WT ft 
WFT: ftf wft? FW (IW ft) wft [i; 
|l Wtft WWT ft few WF W Wft 
fft F*T ft 5W ft smfeW ftl 
@c.;'"- 
i pr wwr ft wft fftirft ft |ftw wife wft | fft wf ww? ftwfew 
(TT*r ft fftft swT ft wfftftr wt ft ft ftfe ftw ft fti ftci ftl few 

ft Wft> Wf ft W fft WWf ft> 5WS7T SfRT tpr ftlTl 


i W) 33 WWT ft WET | WW WFW ftfelWWrTW ft WEWffe ft TSTWIcT 
WT ft ftt ftmw ft ft W WW (ft), WT ft WrWft ft WJTF ft 
wrft WWTFR {ft ft Wife) ft ftl (sft wftk) 


7 = ?R*T 3TTCTF 


- V 


p* — / i17 \ ' ‘j* 11 


^«65j(5)0ei*srasjW6i 


s 


B*wSiH^3lS5i 


)8^*ssijJK^aw 

/ rxi 


a iiai.' j9 ' rt/ ' 11 -’ 


m. 3RP PJ Pft f¥ PT ^ PT put 
W % f$TP (TWT) fpPT 3TR 

pr pt ti tw pr # ptr 
* rl st ptt p RnrgT # p4 P 

WIT pTTP RR3T [l1 WETTIT 

174 . sfrr pft rt pr srm?ff i?t 
TsfftT <tl M PT PTR p<.S ^ <iift> 
rPt (^r tt sflx) sitfl 

175. 3?k pff PT pf 3W P? PT 

PTTP farT pT t STRfr STWf 

(V sr) ftp, <fr s| pm# 

HjPr H) ii'Pti RTTl ft. { 'ff?TR 
PT P tT*? PT RTT sftt PJ 
i^PPf # ?t tritI 

i?tf. ph: nft pr mis") fit pt 

(pTnit) snr pt pt pt pr 

PT! ?fr, hO-tJ RT TTPTT *itg if 
p? w, 3ftr spfr irwfr 
prtt pttI fit pr in w pt 
ptt # wr rfr ptr fpt ppr 
PT ffr sffiT ftpl^ fRRT T? 

3ftr s>l'4 3t PT 4) ifts RPW 
fTRT |l fi^t PTCT | PT rM 

^r^frpTTf) smr pr gputr 
fl fit sr psrt pt pr gsr 
t, PRfii TTN UrRT pt| 

177 . pt # pwr ftipfr gfr | 6*^ \’A 

1 SRfi PT RRP IR | (p SfSR P sfolR fiP TfpRRR STRT 
fitfl RPT PT RSlfW trf tl Pri fif pff P? TTPfiT # 3TPt ’J^ 
Pr prop p rttr fT wl itf RPrfPP s I'd Up stpr | P p# 
•R Hit TTppf 


wwtsmx&v? 

•SKMSSJSsASWSI 


1- ?R*T 3 TTCTF 


- V 


for #>fr swrft 3Tt=Rfr 
SRtTT f^TT! 3frr t 3TT^ jST 

o v 

R^R J^HK |[ " RT Sri 

178 . smif rr =R ^ tfttft 
^ r rrtt || 3 ftr «rr 
<r I 111 tfr Rft rR jtcrr |l 

179 . aflx S)|cl # |j 15 ( 3 ^T HI 1“1 RT 

IR n w 'w Kh^ i^p^i 

Efll RT R 'HI PI (sM ? fin R 

Rr fr^nr r?t rrT, iraT rr 
3Rf | f^R % :,; Iwr Rft. 
3fk RRT t £r t RRt Rs|tl 
t TRJR f W | wfN^ RT 
fT ‘iff srfspp R^-ST j, Rjt ?fR 
R%RT # R# tl 

180. r 4fa ^ R* '^pn RR t, 

3R: # STTT gRlftl 

sftr Rt #f St 3ft RR # RTRf 


,n * r • 9 / its \ 1 .jj-l 
04»a»£9&aMtt? 
1 -Hl^+Ki H WMT| # grr ^ 

^ftd4T ¥T TO f^RT | (TO ^ *TF ^WT gf HTOT |I TOf HTW 

tot4 w sto" | f¥ w[ to to gr 

HH ^TT qfr ?Trft i, fiRT ^T It TOT % ^ ^RW W 

| P sftr # ^fr^nf^T mfr g^Frl 

2 ^#r ^ hr to to *ft g^ro t te w?f # fro #h (hto 

^ htr^r^tt |l ^ rt hir W ^ ff ft^nr Rfe R wr r# 

3rr Rfr ?Mt tt^ t ttR1 # htr ~4tz w ^r hr || 

.5 W ^TTRTR Rf | RVR WR ^T # ^ RT-tRT |: tRFT 

3ftr tTFT| bqn I" f=F j^ft fRRR" Rh+d % HTH frTRT 

HlRl sfk HR ^ | f¥ =*T fH&R ^ ^WT HlR Hk 

?RT TOR |R HRT RR W HT^, HR HT ^R RtRT H RNr ^ 

tot Rin |l 


1 - ?R*T 3TTCTF 


^ . J.! 


Jl/t.ijj- - V 


# HfWn 11 - 3% |, gif ■% 
ft gg # gg g>w I 
f% snwl 

ui. sfh: gg # t fait frg fr 
fW t, ^ g*j«ig Wr (^t) 
t. ^fr ggg gg grt grrfgr ggT 
git # sf^nr (iNT # #q) 
W^] §1 
9* 


isi. sftr foFT PlVlt ? T £*il<l Hi | q ril 
^T R?MI f ^ ¥T: 

(fWfTT *PF) ftt H^RKl f¥ 

=RT 5iM i|l ?TTT| 

m. 3^T 3^1? ^T, PfrcRT RTT 

^TPT ^T || 

- V3 £ a “ 

1S4. sfh: 337 vjrgi^ gft iHT f¥ 
gg 33 gT# 31 3% it 3TW 
•T^T tf gf iff f>3<T ft t 
gig wr grar |l £££3&!33&$ ts $ * 4 ft r 


iss. ggr g^ff 1 gigggf ggr sreft 
3* TFfg ¥t jfr gSTT? 

g % fcm |. gi gf? ^Tf [i: 
3fk (gf it gft ghg fo>) ft 
TT^rTT f fc gg 33 (tgsifftw) 
ggg gitg an w ft? gt fig 


•&S&&3S1M & 

ttsa 


i ggfg gg ^ jfif% grit i arq^fr %qf g3 3333 ? |i % gttg i 

«373rT», % ^gTjr t «gTg» ^gnftl 

i gift 3 gfgvig gsrcgg gwgf 3i% g gfgg |, fag 33 gfr fti i 
%r g(g "3%“ ggi fa 


.1 ggfg gfe 3 e> f33TT Wt, 3t 53 3^ fagg it £33731 % gg 33 t£3> 
33* 3*3 amTF fa gfegg sfkM 3 ggf w ggpg f I ik g# % 

3133 %g fat £33737 fa it3 %3t 33 % || 


7 - 3 TRTF 


- V 


’HT -9 7 33Q \ * o^l 


W (fsfff ) ^ TW ^ fro 

«tm <rc ^raftr ' 

i*6. £rT susr? fqsf ^ ^r 

■t’lS ?T^> ^T # 

^f^qf t sT^et ini' ^t!T |l 

187. (^ ^!) % 3PT t ’3vR ^ 

STRT WTxJ | Pf TfQ 
3TlM? ^ t\ fa d*T 5TR 
eft 'tM-tgK # W t, dt 
# *RPT 'R 7¥lf STRT 
^r ?mi sjrwff w srofr 
# vrrft ^nft. fn <r si+wh 

3TT alFPftl ^ft 3TTT *t f*t ¥RT 

^t3T t 5Ft g7 fttl 3TPT ^5? if 
fa es?T ¥T 5TPT 310T? ft =^r |l 
TReT 1 ■'■ stfsmsr RfTT w (erw) 
^t^rff srnfri 

is*, str ^ £ fa gfr rfr sm rrt 

sflr i?Tfa <R ^ffiJ'PR Rft 'ne^ 
m 3fWT^ ■'iip (if) pidi ft}! sfR 
^ffe # far (neii^f) ^r upt <<seii 
eft ^ Igel W RW ll'-ei =fR i) ell I 
^ eft ffad tRT ifaff tpf eui&TFT 
‘K'l eM ifpiejlll 1M| ft 
3 ft s-Hid (fan 1 * 1 ) <eaei f| 

IS?, ^ft (31WTF) I faRT % f^rft 
virHlrl ^ 3far 2; t <ft, 3fR 

1 H¥ $ ffaRHT^t STFT ft d'l^H 
Ffm I, eft Wift ^ ^55T faff? 
i 3TflfeT W( %l 


liAi'i'J ‘4 Cl$(&i 


(y* 

J" rt*±S 9 T f> t If 


a&taftS&jm&sk 

§&*£&&!$&&& 


^3jm> 


*'*’**' -. ? * J * r , <,/) 
7 - 3 TRTF 


- V 


/ 331 \ ^ .j 4 -l 


^ft H : FT TT JlWl SRWT, 
dlfa W t W TfrffT fafftl PfiT 
5 n=T fc #' 1 ^ (STT^ft ?t) ft 

?rpra fcqr cfr (?fr) ft 

PvTI TIT W ?t TpiTl f5W % 
*TPT ftv^ T^t, 

Pt?t -jr 41'av-i jt ^ft fir ^hi 
(^-’T pft) ^ 3|q*f 'IM'H£R % 
Hl«?<l'l ^t: Effr W (fSf ami 
FTFT ^rfr gt p SPOT 
fft w?r (smpfr) gffrl 

190. sfk FT SPTT Ft OTWTeT %) 

tp 5 ®i ■=•■=! i y<H "¥T ferr 
<ft 3 TWT^ % 5 ft STCPT fW FT 
# J5Rf *FtFT^ gilft *FTT% 
5FTl <fT STWTF FT ^ ftp# 11 ^ 
®rrat % sp ^Nrr |l 

wi. JPIT 5T? araT? =PT TTTgfT Ft Fp 
t 5fr ^t -Tct fr^t, s?7 

191. WT ^ FT HglMdl W 

t, 3fk ^ ppf SFFft flgWdl 
t$1 TT^ f I? 


f S** fS i " f-" /f , ¥rf.t , | ''■? < J,P **+ » *t/* J 

hd^, " f'\ 

.□ J '. ji i 


tfitUl* 3 " 1 **1 ' »'M ;//(" 
i, | Sjj l/oJ*#] 


s*rr\* 


193 . ^ TFT Tfrfr TT^T 

eft grglt ^ ^FT 
Wrfl g^Tt fm ^RFF | ^ 


^t^j^35®S 


1 arsrfcT ^ ffr ^rftr # fo# jpr ^ ^ft # m*T tt^tft Mil 

2 rr ^rwf f ^ ^trt w t f¥ fWnhfl *n% tot fefr 
^ awsnroTT m STT^T Fwvt\ # ft# gt t W*faT ^T |l iflr 

^ TO^T g^T «TOTT TOTT t rft ^TTTsff , 3fk ^tff % 'TFT 

TFTfr || sfk ^ ^T ^TT TFFT^ |l 


7 - r 3TRTF 


- V 


^ -9 / 531 \ ^ 


p|y 

J 


y ^ t si 


y *■£ 17- ’iVT/fc " >v^fj,f* i Jiff 
£|(\ **•%*'“. f* " >J *££**1 9.1 -■'T-C 

yw 1 

iJKWSJ 


'pprC 3 t*rt <w T^rl 

v --i ■JS 'J v 

194 . 4 |*rH # SfWTf y M fjR ^t 

fir 4+iw ?r t §Tgn: ^ ^f 
(W# 7) ^r |l W: fir t=t 
t ^T^FTT fTsrfl 

’gi^TT ^T ^Tt< ?> d'l ^ 
sjlt ^ jFSlt fTRTT »Tr!T |?| 

19 s. W (Tc^T gfifaf) # TR 

If I^H if ■'iTlrfl ^f? 3T-RT ■d'l 
?R§ f=R t Wf^f ?t? itT^f 
# 3fl% t ftR *f ^3cft ?ff 3FRT 
WT |ftPT% 5(7 m ^ 

t % srrir Hit^Vl ^r w ?ff, 

Fto (rs ^fw m r. jfrr 

ft’ 3 RTTC IT 5 t| 

19#. RSR if +KI 7RlfR> STWT5 

tl rarr % 375 (^stfO 

^rnfr |l sfrr ^ T-<i--iivii 

TSTT <FW |l 

197 . srh; fin 3 iwT 5 ^ rrt 
fpr ^ICc) 5 t ^5 H eft 
TRFTTTT WT TFRt |, afk ^ T^t 
3TTfr £t TTjTRcTT WT. TRet |l 

19 S. #T Tlfe rR Tfteft TI5 # 

sfk gsim efr 3 i? ipr ?r^t trri 

#T (5 ^T I) SIFT ?Tpr f¥ 

% STTT ^ 3fR ^Tf T5 ff fa 
^PEtR ff R 5 Wftl 

199 . (| ^pfri) str t wr t, l ^ar ^.f^ijaav ^ia» 4 . 

3fk trtrr: w ar^?r tl tt*tt 


1 f^. ', if 7 r i ii.'i''; 

qjvI 
-V'jJ _; 


,,, " VT *1 "'■Wl' t<' r \ 
■ yj, ^>ja> 
7 - *R*T 3TRTF 


- V 


W -9 / \ < 


3h'ti iftffl jftr m^ [l ?r tl 

200. iff? qft 'SlrTFf FTT Ft ■<j'Ptu3 
Ft FMTjT ¥ IW Flfttl far% 

<$"£? 0|q T ‘ ! ^1*1 *1 q M | ^| 

201 . FTiFF if ^rt suawfl t 

tTttr' Ft ftt t *pi^ 

fTT fa^TR 3fT sft jJlt (ft {fc+l'H 

tsfr t jftr Pft n<m\^ 

FT Ft FIT FT -Jlldt |l 

IZK. - 

202. 3fk jjt TfcTPft # FI? 1 1 FR 
Ft # #qcr ft? f , ftR 
(3*1 ^T*T FR? if) #H5 *ft 
F^ft (3 ttrrt) FRffl 

203. sftl 3RT FTT ?? {ftT^RMftqf) 

f> hw 'fls Pts ii ■(! 'T <h ifft ffr 
F^ft Pf «PTf (srrft sfrr t) 

^Fn vfr? sift ? fa t f^w 
^ff ft frft f?r 

Ft HMigVT. # FT? t tff FIT 
FFft ^ FTrft |l Ff FFT 
STTcf I grgrt HWHsIlT <£t sfR 

%, (TFmj I. <rar FFkrf? 
afh: 5 ft Ffnff ^ ftrt f) 

5FIT (fFFFRT) R3t (fl 

2<i4. sfrr uRr F^m? tpjr «nt tff -st" 
frr, ?raT hIi ft? offl 
FTTF? fep FT FT 3FT 1 " 2 # FTtl 


wasKytt»w»ast;« 


XsO 1 jjjisj Icruj 1 i£j 
r'p- 1+! ,c i ■ 


jJ^cycMW®^ 

MA\ Sifi'L'i, M'. •’fcj’ 


o&£gm 


1 ft? if | f¥ ??TT? if ft RFft % FT? PSI SRfR FR? ? FIT if 

FFKT |l (tfet: pnff- +643) 

2 FIT Fafl? tt irq: f?FW tPFF?'4t3FTFr5fTt?T HFHHH FT 


7 - *R*T 3 TRTF 


- V 


205. 


#T (I ^eft!) 3rT% HHHgR 

WRny fa^ q=fa fT^fT 

3frr tfft W If W: ?T*TT WT 

q>Rf sftr ^r at >t iff 'srrsfr 

Wt 3TfarT <.grl |T| 
206. ^Rcfq ir sfr (qitefr) ot 1 ! q> 

qfrHSK # *T#T | ^ ^ 

^TR?r (jfaTT) t #imM ^f 

wil qfaw wr 

fal^Tgftt, s|fc ^ q?f *T3T5T llJ 

^frti 3#rqpf ^ fa tKPT ^TfTT q5?TTJT gal FT WI | fa 

qq sram aar iff afal «wfa< q^fa «r fa sfa qpna agr Titfa 

at ffa a£l, TTfa gH JRtl t^fefa «gf FT,4fa W5RT-26) 

i sw sttirt % q^ a«fT gat" afa aft aiffa fa ag?r faro farl 


8 - W *1 H'fiH 

ft > V i 


^ 9 \ ^1 


jwiti' ijj-* - A 
^TT? 3f^'+»M - 8 

F\ v - -\ J 


*' H tl-V'] | > .-■ "f > 


W 3 TWM ^ TtfSTTf fwr 

^ “ V J 

htf wft t, w # 7 s srratf |l 


• 3ctftl T=ft (tRtHcvtlg 
3 f^% ^ 5 FPR) PPT W Tlfttl % wt # trw w sftT 

3TN RffetT ftrTTcT Wfft eft tj^ftt STRWTf ftR ^T ft W 
RraT #T Tf SR# ft IV 3 TR ft Tf^PTT $ PpfW t 5 RTR 
f? f#Tt TT WW W ttl 3R JttWRHI # felt f£t 3TR 
*TT ft? fTR f> ^IMlR'P Ttpf t 3Nt ftRtfttff ft ftf* few 5tttl 
7R2 ffRt # Wf? ¥T rrR ^T +[feMl TTTf ft RWT flfw ft 
T?T *TTl Wf ff ntfetT f* TR fjfT eft ftt (WWfff 3{ttff T 
?RW) 3TR ftlfatt % ?TT*T W~ft ?W t faf^I gWTRf # 
*R t tl[*h^ TT WfT 3ff tt'-hfH if W a» ft TTW tf 
few ftp J^UR (iwit-eng Sitllg f nm*)) 3TTT flfftt $ HTf 
ffflt WW =fr ?W t |l f? PRet ^t W fSTIT =fr tRT HW 

Tftl 3 j^ qwrrr jprff w t ®r*r iWhiI tw fw ft tw t 

!R fltfT jf> tfWRRT ft 1TCT f» felt WR RUT fltl 3?R 

wit ^(hhmi t fr t tr t ttrwr jr ttw trtf f* *frr ff 

W tfffTfeW Tfrnf gR ftR t W # +lf i T<f t- ft ft 70 
Sfftf Pit ft sfrll 5dt "|t ftt «RT ftp ^ ftl 

• iff pn ¥t wt i^etfTfw gs fr ftra t f?r ^t ter gtl 

5tt itit ftt if g? t ttftf f^ tferrs ftrent tt f? fl ft ftp 

^t ftgTT OT ft TStT ife felt fW fTfgt, JR ^ 5 TE¥, tWT fttt 
TT 3tr4NR ftlt T^tl 

• ffW ftt TT JtMf RT STTRft fRT wfftl Ttf f¥ ftw ^tt 
^t tfflW t fftft || 3tqtt ttttTT TT IR T^t ffTt RTf^tl 

• tt tr gfem - hhimh t ¥t gr tt sttwr T^t wtt ^tl 

3 ftr ftrr t tfet ft 3 ^t tt tter ^ w Tft wn wrr 

sfrr w 5T # ftT3 fttfr ttfRctt wtr w%ti 
8- ?Rf -SH'-hM 

iOi - \ 1 


ijj-¥ - A 


• '?rj t sit qrqrq (Rfrrq) fait str*!? qq qrcr hh<hi 

am: ^ # Phuhih^k w w\ tNttt stft fqsrrf 4fc sriR qt 
h?pr 1 # fan *r# w sit 3HtH^i4 |i 

• pr if qg - # qfeqf 4 t '4t fmn qq fi4r if mfifircr f¥qr w |l 

• srr qr? t ^mntr fq?rc ^ qratWr R qnqqfr ^fr |l 


a«TTf # qFT if R STr^f^T 

fwsflw fT«rr |1 1 . | q#! 3 tft t (m # qT«ft) qq 
t w SR ^ f^m if TR ¥T 

it |l q??' q f¥ 5? if mr sr 
3fi?fTff afk qq?r ^ |l m; 3RTF 
q irft aftr srm if gsnt wr, 
q^T siKiTjT sffr ^r 4 iq^r # 
rstr# T?r l,] qft ?pt #ttH 
qR ?tl 1 . qRR if |RR qR q^f ff R 
SR SlMlg qq qvfq fwi -JIN rft 

r w fer Rfa 1 tl sftr 3 r 
3 *i % ?rst sR qt sqqif hsPi 
sut qt rt m tm 3iftR> fr 
qRT |l 3jk q? SRt MMHjiK 


clpji 

s&s&Jlsl)3et3 


1 q^r wwif sRft q w wi fa’Rqrfqqf ^ 

3|rMMk RR foil pR Rfo %qR qq Rft TRT q?t iff W 
qrfRff q qrq wf iq qft ifo foul Pk«k qnmf sqrtr wr ftil 
qim ^ qiq '4t qq^r twt # foi flRT # m 3rfo 313 qifoqf 
for im qq fo qq^rq if q|q| ffoq if fWRifoff fot qqqq pi fofo 
fsf miq '*ft gqqqrqf # pq anqil Iqir iwft qft'qrqi if "qR 
q-f'iHd" q*Fr qTR |l qR # fqqq q qrq w «it r anqq t 
fW qm |l qf q«rq p: fpRq # |R qq i^itI 


8 - ?Rf *1 H'+'H 


ijj-* - A 


tt Tttrr Tit ?ffl 


3 . 3 ft wr it tttftt Frt |. tft 
ITT t tt? Tt w w fW | 
ft 1 1 ftt w |l 

4 . Tff tet fnR etm |l tt?T 

$ [rt ft # 4Nigi< t tt 

cTTT 3 PTT sfr* FFPT 

J«k «t> I ll 

s, fsRr wt ll! m sm ^ 

IMF^K t SIFT FT TT (T^FTT) t 

(fasproifoTt t gs # fat tft 

TIT) Pl*Mll TW fa flTR TTTT 

m F/P TTFFT ST ft TITT TTl 

*. T? 3 TTT t T^T QT <0 $ Wft t 
TTT Tt t 5 R fa T^ gWR fit 
w tt (ft 5 gi Ftrr t) ft tf 
jffa Ft 3 tK ffa tt Tt Ft. 3 fk 
t Ft t? ?fl 


"?< - * \ *h '*?* -r '* ,Sl 

.Nh5 /“J U-+J ti I i£) 


- >,t -■’ - ■ * ► MlbTS " ' '/ -fi, Tf A. < 1 ^ 
UJ L 


i4iU%i£p3 


££mzmzm$$& 

a.r.'ii'T^o^ij- 


7. TTt (TF W TIT ¥tt) TT 
TUTF TFT t Tt TT fa 
Ft pTTt^f - t t T^F TFFlt FTT 
TFtnrl 3 frr fjr tt# t ftp 
fait fat? f>FTT fht tTP ; 

W| 3T3TF TTSTT FT fa 3FT% 
TFT ITT TFT Tf ftl5 FT ?, 


$&£& 

\38& 

&&&&&&&&$ 

t'o£\v> 


l 3TTTT Tf TS t FIT TT fan tt Ftl TTR |, fa TsTTF % FT TTTT 
aft -3FTT T^T TI TTT TTT falll far TTK sfat TltT t TFT EFt g? 
t fat fWnil 


l ST t faEfa fats EFFTlftT TTfat it TFT W |l 3TTTT ^SfT TUT 
Wl <FIFl(t<P flRtiHI 3ft fftlwi ^TTretFTTFTFT, FTFT^f^TT 
3ft TW T FT T^t "4tl 


8- W ilH'-hH 

Ob ■ V ' 


aftT tiM te tl 

s. y«pn ffrT ^ ffftT, ter 

3ram te 31^ t*T tl n^ft 
spRinpff srt fefl 

S3 

>. SRp 3TR WReTT #t (t? 

# gS # ^5WT) iJ?R tl nT 

g*r> rF^itr gn ?fri (afrr 
<?^0 4 d^lCl HtSl^dl % fat 
?ptor gnr E'flK n>fart te 1 

[1. 3I 


^ 9 f %$% \ \ *U 


jwl! 1 ijj-¥ - A 


t^*$£lK£W35 

&&***$&& 


K**K 


W’ J fj 

10, jflr aiBiig % n|> s^r fad «(cii 

fen ?nfe (jRnt fat) tht gnm 
t sfk ten? <p?it fete nt tefn 
tr artel a™ n^ronr nr atomi 
tt te sfrr t trte ti t 
w sn^niofr n?nsr |l 

O - 

11, #T n? WI HR tet 3TW 
3i’idl ter t mfer te fat gn 
TT 3 - y -SM TfT *TTl 3TR ft 
dT nTWHT % W ^TOTT T?T «n, 
mfe fit WK tl te PT 
% ffaTT te -HcflHdl |T nR ll^ 

tel ggrte feft te niW t, tet 

i tel (awiwrig te% n n^nr) t 5?s t fer ^ n? tet nt 
nte te gfonrc nte Itete fateg«wid) arte ft |l (teat: tetF 
prfr- . 1995 ) 

fit ’JWT g*HHH gtefar ^T iter ^7?TSITf¥ Jfet 3RT 
i giw te sn^nr fte ?te (tef w nm) ant ®fe far tsr 
ft ntete r^r t rrtet fter iter gan |l rjrr # te tft nr 
ntt ■ fi hr: wi ft^TR t! ite un t ng nm tet (nnwiif tef? n 
dwiH) te "TrTFfrl tfr arm t wr : tl ir? rfte 3 trtst n^mn 

|l rrte nfem- i76i) 


k£3XM 
M 


r TfB.,^1 ^ * -BX 

b* 1 ^ S* 


*' £l vSfea few 
$)$$<><£&£ 


8 - ?Rf *1 H'+'H 


jwiti' ijj-¥ - A 


^rfa ^rit ; ^1 


12. (| ^t!) IT? TO «IT 3R 
Wt ^T '-t[<-H*K 

7RR ¥T 7?T srf^ ^ Tp^lt 

^ tl P S^tr RRf ^ fHr 

wt, fl%#tRf ^ feff # sr 

^ttt fRl cfr (| gwintt) jpr 

^T SRRTf TT ?RT ttt %: 
RT 3TTW Tf^RTTl 

13. TIeT 5^T f^t fV 3 r c'i -i iTWT? sftr 

RJpf <lST Aw 1 1 cTSTT 
sfr 3| fiii^ 3^"7 'SIT % STM ^T 
farm ^TTT rfT faTER 3{t^ 571 

spit rtht rtrt |l 

14. I (^1 0 ?TRRT), cfr §IT 
m w wrl 3 ?r (jiii ftp) 
“piSmI ft-R 'TW ^f ^irtii 

(M Si &£& W&K&a&Z IS. I fRFT RlfTI 3RT efiPhil # 7RT 

ir m^r ft fte r terrain 

is. #r sit 37T ter srrft fte 
ten'll I . Wf FtR RR 3TT3FFT 
3R*T 3T*RT (3RTT) Fteft frifTF 
It TRRR # fa%, fTT ^ 31WT? # 


&cg ytS&Gss 

®^?vl s j>il 


1 3JT ^ gs $ RR H+lHHMl ^ WIT HR 313 iftl #T tenH 1R3 
ajfef 4 fWt # HTH fr?T *T *Hl 4H73»H-HM 3T TT^ £11 3fR # WIFI 
tt ft rg % nlWrc hr iteniTl ’jff ft fV?r f sfa ircr 
Rift f| sftr RJ HWR *Tl #1 R ^£t TfeTT ft cflH 2JRT ft! t># TITT 
if STelT? ^ gWTTTt 3R PT3T 3TTR HR 3?t PlSRRT ftUT #7 JRf 
¥T# ’Tpft TT JR^TT 7R #ft fjRT # 'gftl ft ^pft ft 1 3^T STlft 
SHl^tHril =f5T SR 3ft #mrft ITSfR «TT 'ft fl ft Wl 


8- ?Rf -SH'-hM 


ijj-* - A 


,n7r ^ / 340 \ ' -jj- 1 


7#t # ftR stt^tttI sfrr fw ^r 
WR 'TW |l sflr "Igd 
gqr rih |l 

17. 3TcT: ('RPR #) i =W W 

% 'i^f few h 1^ q 'd’l 
Wt Wy f^TTl 3^T ft 5=fcft ! STTT 
% ■tgl '+>1“l Jiq 'S'T’I , ' 1 t,*g 
alPe q 'S^Tl 3ftl (q^ f^RT 
jpfT) fTlfa 5 STjJTf q> 3TTT 
WFT qwf ^ OT T^TT 
31 WT t 3T3T? W fU gWT 

sfk ^rm 1 '" w |l 

is. qjT fRT rTTgft faq p Wl 3 tIt 

4*m 7 ^t PRT qy ftw 

W7T qTFTT || 


i». nfr ^ [il My rtsr p qt wpt 
<iihi i*i' , 1*h ST J iqi £1 3ITT qtq 
W W STPit iff g' 4 -®!^ fpR dxi*i 
fl %ft %T WR 

fit W '4t fw ft q^l sftt n^RT 
irfqr grpt fs? gw q|t aiw, 
q#r ftl #f fqswr sestet 
wr qwf % qw tl 

iO. ? 3W pqt! S|W[f p P Jll'blJi 1 stm qq qmq r; | fq tig qr IWr wgrfr rPr % q$ j^l 5# 
iw qfr m 3i^fg <r skr ^ qq if ¥¥fWr pf *£t 
?Rt q»r 3TK Hi'fl qt vrg sw if w q?l 4tq pf! ft ■sq 
# tttw w qrrq jpq fft qq yq rt sfjj afirat’ w 5 qroq s£t q 
M|qiMI Rl (g^T <RTO 

2 qiRT if TO # +N‘b<l qq qqtter ftrerT WT t qft ^ f¥ qfq 
gq frw ?t fit w qq fqqq 5 RT? qtf qsiqr, ww-is) 


8- ?Rf -SH'-hM 

ft > i 


jwl!' ijj-* - A 


T?t ?WT 33 73FT %l sfk 33 % 

v m r\ * S 

^ hhI ^TR W cR RR ^ £T| 

■■O - \3 S3 “ - 21. tRT RR ^ MR [l1 R ^TT3fr 
1-1 rpj ’i r^tf t^ sr ^ ^pr ki^i 

22. W t 3TWTF ^ ft ^ ST ft 

RK (TTPR) | it wt RT 

fC Rt W R ffl 

23. 'iftr Rft RWT?? RR it ‘W r 4t 

' : Ht- 1I q RMdl Ffr d^ RTT ?dl I 
RK ?RT it ? {ft 

3 ? ’Sr 3? fagw t ftl 

24. f S3T3 «fl3fl 3131? #fr 33 % 

733 =ft gwn =#f gif, 33 <j3f 
33 ^ Ik 3313 #T g^rfi [1 ' 
(snw) ifer 33 tt 3kl 3iftr 

■jIN If (I* 3T3Tc 3T33 D^T 33 

# #3 #it [ - ,i 3T ^rrarr It 

3tr J3 kit 313 (331 

WT*T 3? f33) 3=P3 f33 313^1 S s >>■'*■■' 
- h .3 *■ .+ . ;. 


r.* * * tttyft? T *, J 1 ' l^l'' , 'l r 

<*4*+*0 is. 33T 33 3N3T 1 "33 If 33 3 
1 3r3F3Tft3f M? (?l Ml 33 
3 3ft STFfiftl sfk fafl3 33t 14 - 
f¥ 3WT? UT33T H 3RT |l 

1 ?3 3 3#3 felT3 #t Ik fl © O&jSt 


2 % srf^W fRR R£TT WT |l (^ ^#0 

3 3r*rnr Rf rrtf> rfR jr # pR #t w ^ -hmh; rF rrtr rr 
wsk # ^ttI 


4 5TFFT ^Fr r 4TMr4 ^ I f¥ 3R^ MR it J^ff W R FMFf ^Tl 

sprqr rt ^ttw sntpfr ^ rw^jttr rt RiRfrl (^r r^k) 


8- ?Rf -SH'-hM 

iOi - k. 1 


jwll' ijj-* - A 


WT -9 /_ 342 \ 1 .jJ-' 


i6. war at wr arc awr, aa fa 
(aaa if) aga *flt (Mar amt 
aTtalfaaTTttpFWta 
ft T 5 R 5 W tl tt WETTf 4 ft 
(WtWT t) aRW ttl #7 Wtt 
agram sm fit aa*fa ftarl 
t k fit wr® tiPa+r srtw 
fa awa mtl 


17 . t #«T 4 «l! SffST? W WW % 

iff f ara fawamd 4 awri 
aft a awfr aaraat (warm) a 
WT4 fawayict' 11 am, mat gal 


is. aar ara at ftrw aw #r 

ffft fifll'd fa aftSTT tl 44T 4g 
% 5 H 3 IP t Hftl 4 ¥T Hfaawl fl 


i». t fna wftt! alt fa mi? t 
Tfrt at ffit ftt ftta w war 
tail W 4 T fa t ftfitt fatai 
|7 aw tail tft ft war aw 
vii , atr am? am w?ftm tl 
"■ * f ■'{'' "rf 1 1- u » vp £ 


?S3 9 S&ZijS3&'j&& 

t^l.^satC mil'll* 

4 ?j 4 ?*yf f 5 ^ 1 U- L? e. 


l 4 iiK 
jj j 


3o. war {| atri a? wi aw 
am) ma (warr t) aafam arr 
$ ffs amra wa at a, wrf¥ 

3 TPT at 4 ^ 4 W tl WW WT 4 

at aa aw t, aw tw Praam 
t tl war a aiaa ra it a, 

1 srqfc adWTF w ^ fik 3ft 3^RT | 

^r w krl (^r ^#c) 

2 fk^ k |j sflr OTf?r ^ wrR fiterl ^ ^ 

^ fkn | "kirr 3 mTf firdfw # 

kk ^TTl 


8- ?Rf -SH'-hM 

iOi - k, 1 


ijj-* - A 


3TtT snsTTET STFft FTFT TgT 

*fl1 aftr 3fi?T? ¥T FTFT [1 ' FFT # 

^rmtl 

31. #T 5psr FFT ^inff anw 

FfTT^ ^TTcfr I ffr ^{St I jTTT ^ 

(V^t) ?pr ftct tl *Tf? F’T ^nt ?ft 

?Fft (w^r) ttft ?Tfr ^ ?! 

<ft cTmt f l 

31 . FTSTT (?T? ^Rf) jT ^ 1 % ^T: 

I stfjtp! qfr V i: M *frr 

H Flo? I cTT *PT <TC 3ITWT ^ 
WCFf 3mT ^T 

TF ?S??Fft m?HT FU ^| 

33 . sflr 3 iwi$ »n|T ^ 

fFPrTT «TT ^ rf¥ 3TR ^T # 

#? %, sfk ^ JIFFTT ^r 

=IMI ^ “TW FT¥ f¥ ?? OTT 

qmi wi stl 

34. #T (3T?) ^FT FF ?3T F FTFTT 
3rJTt 5fF % ?? FWlfad JTfcrc 
OFfaT) # Tft> T? f , jf=r 

?fT FFF FTF5W ^| \JFT 
t grisw rft ^ 

3TTjT¥lfr I, FFT SjftfFTST FftF 

(?t) ^ siFT^r 

as. 3TTF : 3fWlF ^ 'JR C=PRTT) ^ WT 

1 3i^FT^H#iTRr?T3ff^3prT^r«f?7: 

toil 


jte 4 ^ 5 g)SSii;g£<^tS 5 


$$&&(&&$%%& 


Sfcfs&i &i i'^j 


I f **S ' "Vf ''t'" 

>#! ■wJjJ J/ ->3-^ 
cs 


w 3 HTFr grfsi?T 


2 WF Wffl FTFT ¥h:T # gWTT 3W % F^T *ft fw FF 3tFT 

^r anw ft&I Wfr- if ) 


8- ?Rf -SH'-hM 


jwl!' ijj-* - A 


fft qft 33P5T 33 # fftqr 3 rt «fr 

f# ftifftftT sfk diR^l 331% ftr 

3T3 U] '#r fSF (3i^l+K) # 
ftftft if W 3ft Tftlft 37Jtl 3<i. 3ft ^TftfTT E?t 33 3f 3FT3T EFT 
^3 fftft ■=T f <rt ^ fft> 31 FH I J> 

3ft 3f ft TW ft] tft ft 333T EFT 
TT3 33t 3jfft fftTT (3^ TO 
3T33T ftp) 45 33 # fftrft wft 
3ft 3333 ft 'jTliftlll faf* 'Hliftd 
ftftl ftftt 3 ft wftrr ft 3 ft ft 
313= ftft sitr ft# fftft snftftl 37. 3Tf# 3TWTf , 3ftt3 3ft ftfftq ft 
WI 33 ft] 33T TFfFft 3ft ^ 
3TTft ft fa#T ft| fft)3 33 33 %3 
ftftT ft, #3 3ft> 3T# t 3?# ft, 
q^t SlfaftW ftl I t J ' I 3 ?* tr* ». b T^ 3 


■ft] •y ** ».. ifj'Sj'i' 


3 *. & qftti) §3 »wPt>ft ft #f ftt 
3% 3? ft# 11 - 3ft ftr ftt ft 

33T ft 3f 4d ft El H I 3ft fftqi 

hfftI jftr qfft Tfft tnr <ft 

3ftfft # 333ft ftTfftftt 3ft TO Ft 

ft# tl 

o ■ 

39. 0 5373 ftftt! 33 ft 33 
333 33! P 3ftt fo w fftftFTT 

1 33T3 33 ft H<M3 3ft 3133TI 


SWaW^u&SSjSS i 

SZ^*J ki,Nft> ukAJ Ij^JO 1^ ^ 

©SJJSi l ftflft F3FT ftlftl 

3 f*ft 33T (333TO1J ftfRT) ft 3*p 3# (3TOS31J 3fft% 3 3TO3) 
f ftft3ft ft 33 333 p 33 If ft 33 JJ333T3 3R ftl <ftr 3=t 33ft 
EFf'# 3333 TOT3T. 3T3 3tT ftftT 33T fft3T 3T3T 3Tl (3^tf 3ftft - 
4650, 4651) 


8- ?Rf -SH'-hM 

^ v \ 1 


ijj-* - A 


’ITT 1 0 / 345 \ I- •>' 


C^lr^l^l J cT«TT TsaWW) Ft 

aiw, ark ept <jtr wsttf a* fait 

FT WWl eft qft W? (arUNK Ft) 

Fa aiFT WT 3T3TF aW ^ awf mf 

kiT TFT §1 

40. 3^T affe WF 5? eft atTW TTT 

f¥ 3TMTF sPFTTT a?,Ta |l sffc WF 
IFTT j5t 2TW WfeSta WWT WWT iff 
3TW HFTTTTp |7 

«. 3tk FR* 1J aft (a aft 

'I’ll an if f*RT * ?ff 3TT WW FTW 

FFT SfWTF WWT TgjT aftfe ( 3 TFT #) 
*PfrtFfcftt fWT 3TWTFT 3TR fWwt 
FFT Hlfant a fait |l Tfft' ga 
sfwiF at war ftt (ftF^di) ar 
?WH T^t FT Ft F^ a siaW aWW 

a? WW # far 3?nfet faw for 


v •* \ I zr'i **JL * \ Fft J i<V£M “ 1 t 
Uy&\ >3#^—' I yij, J 1 


■0. 


1 ?H t afara (35 3 Wr WTaTW) feT Pram WT fwaa wwim wife 
ww a aia wtw aw wk wtw aafgat ar fat wi 9 l W ar 3a ?na 
am war at #t wfiI Par atwa wra wistf # aww (tfftfif sfafsr 
a aranr) a fafe wt sna afar affear wrfla alciat ?r*rr awfaf 
sftr fwfarf tFT wfiwwt # fa% taw arfe «f| fa wit ?rana % wafat 
am War #t HFtadi aa war saw fear |i ara mftaw FjFf Fr mw 
fan | wf ^ramr fa a? ffaiw | fa fferft uw # a^t Prapftl 

i 3iafa 35 ^ (wtfftttf si% a uraa) arl Wr fe; fea Fr aWia 
aa ^ as aa iaa f' wr ara sftr arraa ^ 4 It faria aa taw wtI faw 
w aatrarr ^ ^ i ^ -i araa sflr a4^i< wife wa raw m saw aa ^ 
if af^ taa wfel fa>a wra (TraaitaTTg 3f^% a Wtrarw) m faraffe 
a% 1^" sfk aw ■# waff ir aawrw W fa aaT ww aww Ftet fa 
aw? afrt i3w # Tgw at wiwrFW if stmt hmhfk aw aaw twa 
mar eft aar aw fe Ft sa aTWT? war (fefaaaanF 3^3) a afr; w 
ma ^fer aifertT w wta aa aF ? Ptw t TFT wfft ara fe a=FT ; ^rfer wtw 


8 - *1 H'-F'IH 

ft ^ \ * 


jwll' ijj-w - A 


WT ■ 10 / 54 fj V ,ji'i 


5f fRitt fir? ti?i afk «fr 

■'•IF mt 4 TWT pi 

4 i. cptt ur wt ws irrc srt 
fT (tw^ if) ^str m ffemr 
^TT w (TTf) ^yr ¥ pFTTt 4 TT 
t, tilH>Hi ft t *trl 
ttr 3 fe ft suw # (g? mr) 
ff WT ¥T?T ?ft ftftwf ww t 
3 IW ^TTT Wtl <lT 7 g 3 t 3 TT? 
fe (^pft mr F^rgr fern) fet 
fRT 5 TT W mt fwr TFT. fel 
Rfm tf tr ^ ft mw t 
Tsi^rTW ttt\ 3 fk sfr i^lfew tt 
=n? fif toft m *tft : 3 frfro t|I 
sfrr Wnn siw w tofF 

■O . -o ^ 

■jrnrH ^mi ?1 


43. (TOT (I 5ff w mt) 

3TR ¥f (3HHT?) <HTT # *TFT :i: 
if TOjf (*TJ mt) sffeT few T?T 
*TT| 3^T ^ffe 34TT mt 3rfSR» 
few ferTT rfT ft HTfT W TOl 
SfR TO (gs #) felTO t 3TTW 
if WTffe TOfel TO^T 3IWTF % 
ft =TW fewl TO^T t ^ #ff 
(srfjtot) ^ wtt t '-fl# »M 

3 TOIcr|| 
A jj^rSfr^t 


tjyjO-all 


44. w«rr (urc mir to to ¥T) 

'»T 5 l' 3| ’"I I F TTO (TOT) mf f^r h atfam ^ fr t § ?ri g^TO- i976 ) 

] TO if 3W ?FT #f sir R#tr J 3ft afR flHWlf sife% F RPt gs 
1 1 TsW feTOTT TOT ml 


8- ?Rf -SH'-hM 

ft > \ > 


jwili' ijj-* - A 


^TRT - 1 0 J 347 ~\ ^ \- 


4 qqq sj'^rfl qraT if 
jFgk fk4 qtqt qq k fejT TpT 
*rr, qk qq kt 4U«ii Jr gki 

sfraT WT k fkjT q[T *TT, qrfk 

5ft ^TT 5T, 3MT? qq kr Pt^t 
qq tl 4k qk k4 qwre tf kr 

3ftr kt- 1 * 3 ' 5TTt tl 

45. I ^TFT qikl 5R (311**11 1 

klftk) k fkk k% q faff 
(ft qq qmtl qqr kk? kr qgq 
qkr, qrfk gq qw Tgrl 

46. OTT qWlff 4k qq k iqq k 

yijii+ifl T?t, 4k sqqq if 

fknq "T qkf, SRfqT gq +H-HK 
ft ^rrjfrfr. 4k qqrkffpq q*jq 
qntkl ott 5q q wr kr, 
if 3MF Mqrff k qTq |l 
i * f *•* VA z ■ H '-V i Pi "'i - # -A\ r-lk 


l§) * “ 

47 . 4k qq 11 k qqqr q tf ^nkr k 
qqq qq 4 ^qqq gt q®q krqf 
k ikkif ft fqqkl 4k q? qqTg 
k qg (swq) q kqf kr tlkr 
tl 41 1 qWTg -j ' l q> <^>hi qq (qqq 
sin k) ift if (qq gq tl 


;*&&»!£*$» Sfcfc'Ji 

I? ^ 7 / ^ jfS, r^n^T'' ■£.fi' ! " 

O^S -1 UJ* tiJ U-*i“ -> U? ^ J 

r -, k j ! " *l '*■' f" jq \ 

©M (!?>**£ UJ -tfi'j 


48, qq fiaii 1 '*- 1 q qq k fqq qq k 
qqqf kr kkrkq qqT kqr qrl 
qk qq kknq) 4 wr ; -str gq 
qq kft qsqq qtt qT qqqr. kn 

■^3 i mb r tr ^t iVk |l 

2- % 3TpT¥R IM ^t ^TT I f^rw ^TRTT «TTl 

3 ^ ^ #?TT # ^TT^T JW feR hiRh^ 

HFTT qrl Wtf eft W W| (^T :E f^TT} 

10 


8- ?Rf -SH'-hM 

^ ' S, 1 


jwl!' ij.j-v - A 


WFT ■ 10 / 34 M \ 1 - 


t sparer i Pfsr ?ftT 
?mw ?r it?, rfr snkr 

qfw far wl sfrr w 

few if ?TT Tf 3 TpFT | t 5Tt 

T?T ^ ^ klffl^ «IIW«| it 

if 5T3T? P ?T T§T jl S^T 3T3T? 
^fr JITcRT kt ^IMT |l 

4». ttstt to m. wtt), 

5r=T HH P-ht FfSTT f^FT # feff 
if TPT t, t W ^ ^ fa 

(y«pj4ini) #r ft % tnf % alw 
f6n |l rT*TT ^fr smt? ?t fink 
wt ffr # 3TWT? 7f?^STFfr 

flnis fl 

Si). 3fk W ct ST^ffT {TRTT Iff? 3TPT 

srrr ¥t ^ irkkr 
(5ffe?r) ^rkkf # sft h+ih 

^ 3t ^ ^ ^rif Mk ^ 
ikf 'TT iTTT Tf «fl TT4T (*F? Tt 
t fa) ^ WTT [i: Wl 

si. cjr^ff ^rff W\ yfd'+.H 
|l 3fk 3TTJT? 3Tkr *rkf IR 
ye-JMK ^ ^ |l 

52. pT ?^TT 'k fafaffarf cTdT 

# 3fft f? fa^ft 5^ t 


i \s< -£fi| , Vj l r.‘ r > ^■*j* i 

oi- 

_j'obL.-'ia aii ^i ^'y 4jlj h 


■'9 f '' / | . y r? 


.•/. jJ' i - j r y ry> X' * * •'s ■ f f s s i * * 

Is«JSJ>jLoIj f**j» ijjJfi. 


©d*3l£l 


L^- 
i ^ % TO ^ # wi TTO 7T1T 7T%| 3^ (VHi-rH^HIg 3^% ^ 

^R) ^ ^ ^ RTTfRT fe ^ TT ^TRT ^T^TT W 

spfp ^ m t*I 3fh ^rrt *rc whT tt 

faTTT (RfTft- 44S0) 

^r |t 3TN 3T#^ ^ TT^R) ^ g5 # HRT ^T ^ Rt ^ 

'■Uliid ft ^fTr aft ^fn TTfR tTf '■H.lf^d 

(TTtl (Rjrft-4875) 


8- *| H'-F'IH 

ev ^ k, • 


V 


jwl!' ijj-¥ - A 


Tpr sfprrf #t sfFMf *Pt ^r^m; 
fctT, <fr ~mvo ?t pt ^ prf ^ 
pf wi fPrrl wrenr t 
pp pfW^Trsfr p# ppit 
Pt ppt |l 

5J. SIWTf pt ^ fpPT |if 155 ^ 

PPFK t MUddd Wf W pS 
| jfr fWf jnfh p fw ?r, 
pf ^ srpft *t qftpfa 
W WT <=f| sfk P*PT t PsTT? PT 

"gy *i -1 -1 '"TTd'1 “HP ^1 
54. pT PIT PpTBftfpff PTT PT 

wT'tr t*fr p ^fr pt $ pp 
t, pjff tf srsrnr ^ srPTcft pt 

SJiP fe*TT, P PT ^ Pc' PT 
P H I H f ^ 'PK"! w fpTTl 

ptt faPHtfapf =ft pit foul aftr 

p p* ^oni^i€i [ll ~«rl 

ss. c)iw<( # ¥TP P p Wf? # 
ph p 1 3ft pfe- ^r pr i sftr 
PTPT *T^t 'lid I 
WSlU 

V 


© fe.v, r , 1 


| .^^ I -|'* ta * f f , p^i , ^ ^ ,■.. 

1 **4^! i±kj _*J fifll t/U 

4yr‘* l ^S^ i V l “!3j4jii $*4? 

& 


lyW 


©u&^J 


56. TF u ■ PPT c fpT d 3TTT *f 
Tfj^t ‘TTTpr Hr^F PPTT 

P 3TPTT epPT PT PT ^T f I 
(3fTJl? *t) ^ 


*t '*< ■* *wrrf; c ^ ' -"■ . *1 


©; 
J w 3TTW *T cm 3JTW + 52 Tt oqftcRf W *1lfM ^ ^c*}R ^fk 

W faSTH *RM W | PP ^ ?^T W ^Tf % M 
^TTTcfr R 3TW f^TT?T || 


i tf i^RT # arrfWf 3fR ?RR || RRT t ^ «T 

^e? #t ^ffir Siftl fer *ft % wnrpff # RfR # ^fcr^Rr sr ^ 
R cnm ^TR ^t ^T3J Rt # fW ^ ^1 

*-i - v_> 


8- ?Rf -SH'-hM 

iOi - k. 1 


jwl!' ijj-* - A 


WTO 10 y ^3Sp\ >■»>! 


S7. TT TOJ tj% (q->VlTOft) TOT *Pt 

^ tot rfr tot 
f?TTOTO to? cf, fnf¥ jft ^ 
D# ? TO fiiTTO TO^T TOl 

ss. #r qfr tot to froff jnftr t 
taw (Tiflr tot tort) to 
tot eft =kh0 ^ tojr to 
Tfj rT 5 ’ : ‘ Sff TOf ft> TOTT? 
f^^warfrwf *f i Tpf tottoI 

S 9 , TO TO^TT gt ^ ^ 

fsp {TO ^ STT^f jjt TO^tl 

f-RTOT TO (^if) f«i«( ST TO’f TOT 

T#rfl 


®&&aa 

®- 
*\1 


U*j$£2 


6o. OTT tW # F^pfr ]ft W$> \FT # 

'•J • 

m siter fro %fT ttot # 

totot; wrl farr t mt? 

# sn^Mt ttto 3m sT^aff toi 

3fk ^T TO fW gTRf TOf ^T3frl W 

fspT TOT TOT ’Igl JlMrl . 4'^ 

toto ^r VmrT |l #r toto # 
to t to iff ifr aw (sm) 

?fr to?' to ftifnrl #r to 

TOcTOTTOnf TO^t fTOTT TOTOTl 


i*5 

ji liii* fj v&ir s^c?" 1 1 

is&a&titosiiv&jti 
&££§!&&$& ;3StSH 


61 . STR T?ft TO (SfTTO) Tfftl ^T 3 fR 
SJ^cfrTOTTftWTOfiT^SJTO 
TOf I sfR TOTO TO TORTT ^1 
Pr^TOT TO TOT TO? tTTO -JlM^ 

^ - \n va 

TOTT |l 


4fiP!fta£4%U 


1 TOfrT TO? TO^ #PT TOT t fTO TO TOR <p?lt #P Tfftr TO& |l 

rnfro to TO 'R 3Tra5 mr totp tot htto to to, ark totototo to pt 
TOft «fT TOfl 


2 


8 - ?Rf -SH'-hM 

- \ 1 


ijj-* - A 


’n’T^-lO /~ 3S1 \ >■•>' 


61 . 3Tp aft a? (ftfft aP ft) 3TPT ftt 
atwr ftfT ai?>] at 3^T? SfPT ft 

faft aaa?r |i aft I ftra % aaftt 
a^rasT aaT ftrrs apfr ft spr 
PIP ftr PPPS ftaT |l 

63 . 3 TP SP ft ftpT ftt fts ftaTl 

ftp ata sp# # sft | 
PS apr («-4) ap ftft" aft ^T 3S 
ft (aar ftt ■i^l ft a as# ftt 
apaa ft awT? agprmafr apra 

(ftyr) tl 

m. fr afti arr ft raft aaT ara ft 
ftas raft rafaat ft ftift pwt? 
rarftt ft 

6s. ft sftt! frara raftt ftt as ftt 
ftraaT ftl i,; afft ara ft I" ftra 
Sa'ran ftfft at ft at ax traaa 
arar ap ftfti aft: aft aa ft 
ft at ftfft fit sa raftaft ft 
pra ftap rat fraaa rarar rat 
ftftl w ftrft fft a? aara asr 
aftt tarftl 

66. ara 3 twtf ft H'ftnrr aftr ^arar 
ap ftar, aft aii fftar [ft tpr 
ft "jtj [ftftraT ft, ft aft tra 
ftp# ra^raftta ftf ft % ft 
at rat fraara arra rat ftft! ftp 
aft tja ft ft tjra trap ft at 
asrrt ftt aaafft ft ft ^ap at 

sJ 


Mil, \T\ i ' 

*JJ : CJUbH>- Ujt ^ -ijOsy; iitL> 


®2g-3^<§£S& 


^'T..V# 


(aTO!®^' J£rjtr I '®i 

\’\’l,,'” 1 " ’’’’■, >t?“ 
i lafaafftaiftpftaaft araft t ftp snaft aappapTftr |l ftftt 
asa ft fa^ia afaraa ft aTar ft atfft aa ft sjawi ft rara aifti 


8- ?Rf -SH'-hM 


ijj-* - A 


WFT . 10 /35l\ V- .>'. 


4&5&MV& 


Tpr TRr ^Ntl 3frr siw 
gpiftoff # ?mr |l [11 

67. fatft T^ff ^ fvPT 7f -df^KI 7 «TT 
f¥ OT ¥ ’TPFT ef£t ft, 3f<T ?T¥ 
f¥ SReff CRT SHO if 3Tx^t 5W 
WW 7 7R ^1 p -H-HlIX^ 

^rr*r gift* ft. 4k sraif (?p?Tt 
fgif) sn%Tf ^TTfm fl 

4k aftstTf TjpiTTTff 7?W |l 

6 s. nfe 57 4 * =rft if Mf^ if srwf 

¥T (M*T) 7 ftp eft jft 

(JPT 5^) p 7 ft^iJT [i l I, 3R 

# ^ 7% 7T77T £f jfTeftl 

69. eft W g-flHcl if *r [}] grat, 

7F f^TM Cgfttr) tl ttt 

SffHT? 7* afRTFPrff Tftl 7T7T7 

# 3Mf 3# srqT tftt 

«WH |l 

70, |? 7^t! 7f jjifff fr«ft it 7£f ft, 

37 t ¥f 3t f^Tfc STfTTf it 
pjff ferff if 7ft Tmt tff 
wtws iW ^ (PI7) 

W Tip 7f (3T#rg-) p Ir 
tfW W t, #T 6TRT 77 fTTl 

i arafifT 37 tt w 7 ^ & aff fg w gg Tpp Tm if 37 4 PtttT 
tt tttr || 

1 7f 3777 7? # ffpf ^ 7TC if 37&I 37 3i7Tf ^ fWf 3pS(T $ 
fPr Tm ^ wrsff if 37 if 3fSRT3 if fim wl (f*?f TTftr) 

i 3frr (Trrrrrnf 7 3737 ) if 3^ *tft ^ ftstw uf *ft | fa 
7t fait TfaTTTR^tTiTrpifTffa ftfaf 7ft % faf 3^37 

7 # sffl (fgrtt- 335 Tfenr- sn) 
8- ?Rf -SH'-hM 

te>i ■ \ • 


ijj-¥ - A 


’TFT^lO /~ 353 \ >■ 


TOR TOTO? 3f% SfTJTTSita' TO1TTOTO tl 

71 . TOR wfTO W? TOW TO TOW 

fWdmTOd TOTOT TO TOT t 

^TOTO 31WT? TO TOW fTOldTOWd TOT 
3|TO | 5# fair TOTTFW WW TOf 
(3TTT TO) WTO if tTOTOT |l TOTO TO-fT? 
31% TOFft «TOW TOWTO TORT |1 

71. fTOTO% TOr TOTTW TO%, WWT 

(WTOW) TOT wTO, #T TOTOF ^ 
TO? f TO awf TOR TOTOT t 
fagr? from, wwt faro Rpff TO 
tow TOr <rm iron wwr hfiwto 
TO f, W^T t^TO |TOT TO dgl'114 tl 
TOR jfr |w'd| totTO TOR w 
%3R?r (wtojtw) TOr, sw & cjt-eiCl 

TOFTWT TO 1 TO? TRFJ Wef. W?T 

WTO fTO %3rew T'tTO TO wTOtl 

■TOr wR tot 9TO TO wft TO tot % 

w?twwt wtTO, to gw wi ww TOr 

’HSRITO TOTWT TOTORTTO |l WTWJ 

1W1 yTOl TO% % h<{6. TO-ft faTO 
TO TOR to^r fro TOftr %, wwt 
gw TOT tot t|r ft wTO 
TOw TJT fl 

7 j. TOR TOlfTOTT t^TO |WTO TO wTOto 

|l TOR wR §W gro W toRTO % 

WRft If ?W WTO TOTO fWWT? 

TOW ?t TOTOTTl 

74 . WTO 3 ft ?TOW WlTO, TOR RWTW 
TOT * I d . TOt 3|(fl | p TOl (If TO 

totot froro, tor fTOw TOtTOt TO 


ft * ■£ I »■' I . t r* **'**• I' v t''. i ^ ^ ' L * \ -* 
W$^SZ&&2LM 

ij’Sj l&yjij'j TOk&s-iiityi ! J 
ij^-’^.iij'j ^j‘ 

•J&S& Sj^u!&£jJJ 

s-$, ^**y*iry 

'• ■■uL Ljal/.i — 1 ■ *> \ I . » a ijl g 


t jl r-j; 


L.to( 


'J, ■:? 'js>r <aj rj^ 1 j 

S'! jlbLii'i 


8 - ?Rf iH'hH 

ft > \ * 


juill' ij.j -* 1 - A 


’TFT^IO / 3 S 4 \ V .>i 


CcR ^t) 'CTOT ark (ot ^t) 

HFWrTT fT5% JfTPT ofFT 

|l 3 ^ ^ fet sw cwt # 
few 3 rW #^i |l 

75. tmT <ft Tihi trww ?*hh 

"IN (* ,j i< n °px TFf, 

*JTW ffcr <fr ?m Pptt, 
<£?lt 3TT^ |l 3ftr 
TfWffw qTfrWfff 3mT^ # 
(3TT^3:T) if SlftiPP ?T#T l ' : |l 
w t mw =*ffe ^r 
srfcr yrnft |l i 3 t*trt ifrcm *r ^r wrfwT jm frl 


9- ?Rf 


/ sss \ V 'J* 
W <fNrr - 9 

<r\ ^ 7TT? # tffcRT faw 

fTeT *TC? |, ?¥ # 1 29 5TF# f I 


g*r ff tfNr # sj>r gRRT trt jrr ^nft % f^w 
£R ^ftw |l SR TT R7T cfm 3ft? rtrtt 
(farfcr) ?Hf |l 

• IR 77^(8 9) ^fr ^ «ffa RWT ^r Pw ^ RRTTcT R*ft («tHirMI| 
3 t#% k r^tr) V w-w t ^rfrl sfk ttt (9) ftrsrft # jr 
jfFT % SR rtp (#rrttj apf) =n«r m sffl? srt V? iRT 
tfl'SRg’t RTTfiR’ RTRf iraffl aft? W' Q^TR PfRT RtT fa +ifvd 
*t 5ffil ?Tt? t! RS #T 3^ faRR t TfafilR SRTFft 9im 

srttcT gtr wih faR wl 

• ?7T # wuft iCT aft? R]flR R? M RRR R? ftf iff faTT RRTl 

• cTJtp ^ 55 # fat H'-l-IHFTf Wl RRT?T W cTRT RRTT'Tfaf 

Irrt ^ Tpf Rt fan? t ^1 

• w trfit w fa 3 rr fa? ^ £ ?fai aft? srt? ?faT ^r 

aw ?fa sp g??r ns I 

• gnifa-fl ^ hr fan? ?far <ft srfasi fa? wl sftr ^ w 

?fa sfrr 3IWT? 7RT TW (7F?F?nf 3T^% ' R TFfFT) anjfp ¥T 

im ?far far ?*n rSt aRrm w s?r? fa nt fa qfa |l 

• t4'l (tlMlW Rf arfafa ? 7FRTT) fa 7R% Rlfafa fat »TR 7RRT 

^fa ^ HR TIT#rT WTt W\ $ f^FR T7 KRT^t It wll 

• t jft fTR RTTf ^ m vjJlHK f^TT W 3 ^T ^HR 
^TMT # STFT m RTFT RRT w! 

• g^nfWf ^ ^tt T7 ^r 't^j 

Tj-STfcFf $ ifm ^ Wf ?R '=^ TT^PTT 

# ^TTr-w ^ TrrfRR ^f ^Fft (twrt| ? tftft) % fcR 
3TFT I ^ CRT EFT # ^ f^TT RTTl 9- ?rf 

o. 
’TT'I'j 10 / JS 6 \ V •>' 

• ffTPf =TRft *Ft ftfFTC faf UT 3jft JJHlfytfl SlftcR 

«Ml# 

• 3 RT # Wf^J wr % ^ (flwIHIg 3 #t? =T «H^) !l^l 0 
wrf = 31 ^ || qft |w ^r stt^t ^fpr ^r di-gKi ?St 
m ^nni 


1 . 3 T 3 Te ?T*II 3 H ^ ^t 3 ftl 
Tt tffir TRcT ^t 'StW t 
R«H u a 1 \5 lj I ft ftF Hi ft ■] H ft 
ftftf (?DT#?TT) fW ,; R| 

1 at (| +ilfy<1t) g*r smfr ft R?; 

tt#t (Rftr t ^0 fatr! aw 

'"IN tTf [ft ^ ^silg ftf fftWST 
^t w tnml fftr^ simi?, 
rfhtf ftr ^-ihi Hd 

3 . ?r*n sftr ^ fts trt 

ftt ftt? % grftftft¥ |, 

TT^T ^wT 111 ft r^T [ft araTp 
fjpimiftftl t 3^iT |l W 
Wl TRT fttl [ftr ftft gV 

(fftlT (^THT *TTRTT) eft eft 
jTffR ftrft W*T |l fttT Ufa 
cnTftftFftftrftt^rHftTfft 

'-3 *0 ^ ftC, ^tiJ 3 ?w® d'>w 


<J 4 / r*" »*■ 

-Is-.- ■# v 


i W gr? *ft 9 f^rft *f ^ftl ^r mwj ^ fir f^ftt 
Fft rft 3frr % -^iifciin # ^HH'rftcii fW *rr! ?nft t fff 

W # FF#F FF ^FT f^FTl ^TRT FTF (F^RFTJ F#% F 
FFFF) FIR* 3F FF RftR *RrT Tftl sffr SR F? WIT ^ F? 
f¥ ftrauNfel % ^Frfidl T^TTl 


i FF QWT ftT 5 T f^RT RT ( 10 ) f^fftT ^T pRT Ft fRTT Wl S^ SR 

% iri Ffftr ^ \t*fr! w Vf ^ ^rf ijrrte ^ 

RRT #T F w W W WR RTF! ( WT&- 4^55 ) 


9- ?r? 


- * 


Wpl® , / 3S7 \ V •>' 


jpT 3T3TJ M?r 

■l^t ffTl 3fK 3TFT %3^ aft <piiW 

t ^ gsg^Pft ’TRPTT *PT '^pr 
PRR g^TT 3f! 

+. mrr ^r •T^Tftrf ^ m t jp 

% *tfa ^t, Pr 3^Ft gpft " 
^tfet ¥tt Hjjt ^r, ifn; ^ 

gr?ft faw fWf TT?TOTT 

$f. tft 3*r ^ ?rftr ^ 

3Rfsr rf^ qff wtj\ afWTc 

3Ti!ii+i[M^ ^n ^rr |l 

5. 3RT: HWTlfTcT 3fl# 

<fr Ppsrwf^Tf ^r =W ¥TT 
5^T TOfr, 3ftr tr^ft, 3fk 

M [l , sfk ^ ^t w if Tgrl 
Thh Jrf? ^ rfi<Hi we <^ a^r 
W3f **ITW ¥T rT«TT 5fW 

s tfr ^rl t ^ 

3# SRTSffP ^MMM v |l 

6. #r qft t % ?w % 

s3 "N. ^ 

?mr wr efr w ttct ft ^nr rfw 

T Tf^T 'ft % 'STRft ^ rT^I 

^ W ffW ' t! I 


'J&^SgUitiiM f *.*' 1 Zl\ u.fi, t l.\ >* ** * S 3 tTi 
£}) Jv4 j \p& '>^- J^Ajj . '$Jsb\ 
if ! - £>**.' 


■ r 'V f K7-^i * . " r f \ A , ■'*%**[ ?]* 

a^'j iu ■j^ 1 l ^ iJo-1 ub 

u <i jXi ' _pj «j»u >. J 1 ^ 

L'? , > i 'S »j4f 


AegSJJSWL 


7. P (faspJRTteff) ^ 

?ffir srar? sftr ^ 

HI4f 4l ! frfl ^"i 1 ~p{ 

mFT fetpT fTRlRTT 
Trff^ OFRT) % TFT #J 


'* ' ,s* tf ?* vti 

«®&5i<f43U 


i ^ ^nt^T w # 5?rfWf # ^Tt h f^n w| t # ^ firdrfr 
^ afk gwTRf m. wi t| 41 


9- w 
’n’Tj.lO /~ 3SS \ >- 


^f l ‘ : *ftl ffr IRT ?T¥ w cpffft 

f^r tflt T?tl ^R # 3TRT? 
RsTFFTftRf % T*T 'R7TT |l 

s. aftr XR '=#r tfftr #t Tjf H'pcfl I" 
R5T f¥ nk >ip ^TT srftr^TT 
rt rt^t Rt Mt'jffy #7 Mt 

sRIR TO W ‘Ptrfl % 

3TTOT hoi H ynn «p<.?l -J1 °H 

f¥ # ter ?1TOT W |l 
JftT if 3 #toV TORafift |l 

9. TOSTT? ^ STTWf $ SR& 

M Jltfc ^RT W , 3fk 
(xffrfT ¥f) 3TMT? ^r W (WO 
?f Ot f^TTl if % qsi 

wf TOX X? - fT| 

■O ^ V 

in. frofi Ihr rxt # snt if 
fWr #3 sftr tor to tor 
^ to 31 afrx «r|f ^Rmff |l 

ii. ?it irft tot (ftfR ff) tfkr tot # 
3XTT ¥t RTW Wt, 3fk 

fro I xfr sm-^f ti afk 

RT <TfTT ^ fiTO aTTWf TO 
¥R TOT TOf | TO jJFT TWt jffl iyjj i 


■> }■** rt. t I 
n, TTf xrf? TO? STTOff ■SfTTt 3M 
TOR $ TOTTOT (ftf Sf, sfrr 
?TRR STO <£t pTTO TO^f rff TO 

<0 ■ >C« ■ 

i m $ siMw 0^\ *rftr | «ft (6) f^rfr # gf I fcr?T -tiM 

^ nl S fi^ll 3fiT ^ ?FT (8) Ig^lO *f ^4^1 fePT c M< y i c t v lT| 

i mfa y'wifX^ w*f % fatr ^t ^rft rrtI 


„Uil 'i— 


9- w tfkr 

■o. 
wr 


IP / 3S> \ V 


# *r gg ^l RTfPp 3R 
#r wff tt ¥rf Tift, 
^nPp w (t<-t ti« ^) w «n^l 

i3. jw tt tffrf ?t gs ttt Tift T^d 

f^P?t T Wt TRT WfTfet? 

WWT TRW Wt Pi Wi^l WT PPWW 

ft>m? ifk ■d w^r wrtw 

W- f 4\ t\ ^TT WW WW ^ WTct tfr 

m\$ srf^ tr | f¥ gw w tt 
wit. wft gw Iwrw- 11 wri ?tl 


lj ’- ,, o'^!'.r i £jhj , -> u r l J J 


•h >*'" 
ijua^y 


p " 'i£ *1 I J di 


1/3/ J V' 

?S2«k8& 


h. ^r T gr «Rt, p?R 

FTTt ^ %^TTl #T 33% 3HTlfdd 
¥TTT, 3fk 3T # faw g^rft 
3FTT7TT WTTl 3fk fJTHTFTt $ 
feff tt ?r=r ssr sr tr 3<n| 

V3 CS 

15. sflr ww ^ fcwt ^ www wr ww 
^ £>. 

STl , m. Mfl TT TTgTT STT TT 
'Till ^tT Slfsllf; ^rfff Si'll 'flPdT tfl 

It. TTt TT T | fo $ ift 3t? 
fcT RTSftT, jTR fa (TpW ^¥T) 

'SM? % 5% T^t 3fM t fa¥ % 

TjT # tt fa?TT fFTT? TTT 3TM? 

5flT >3d % "HT sftr SHH <41141 
T* f*TTTT PfTft TT T^t far T^t 

tttttI 3frr sr^Tf tt gfER | 

Ft gR *FT r| 5tl 

17. T’TftFf {ftPT'Wfeff) t' ftTT 

i fttt To 7 ?t 3 tt 13 ;tf w ttttt w | fa srig T fTTrrc Tft eft 

ffr^T || Tk grj 5^ # M m& W* fe*TT tl 3R # 3RTTTTC 3ftT 
3H5FTHT ^fT'%T qfSt ^TFT Tf RIT | pF ^T # fefT 5fR| 


P&GC?S)X^ tfi&i 


E, 


+ 7^1 ' 

Hit 
«*■** 


yi 

^35J^S«isGHtBW; 
i'j >i 1 1¥ JJ os 
9- ?Rf 

o. 
*PN1# / 360 \ V •>' 


zjfTO R^F ^ f¥ R? TOT? <£t 

•Hftoi'^I Rt toto to Pf r? 

TOR TO% f^5 ^F> (TOR) # 

TOsfr |l # tot tor rR, 

sfrr rto? if ^t TOronft ?frl 

i*. rttor t tot? Rfcref ¥f 

Rjnt TOITO TORT I 3fr TOT? tt 

Rk srfro fkr (tor) to ?hr 

TOT. RRT RTOT TOTTOTT #, 
#T IPTO #T, sfk TOT? R? TOT 

Ir^Ti tt *i ?i totI ci i jfT^nT ? 

*M tt? wri 

19. TOT JR JTfTOf *pf 'TT'ft fwR 

Rk TOTrrPTcr Rkro (tot) z#r 

TOT *Pf TO ■$ OpTR #) RTRT 
TTO# ?t TO TOT? Rk SlfTO 
TO TO SHii <iwi, TOTT TOl? 

TT? if k?TC fkRT? TOT? TO TOtTT 

Ckf toito: Rt?t |l tot tot? 

3TOMlfkfl TOf gTOT Rff fo&RTl 

mi TO TOT fro TO TO %TO TO 
TO, sfk TOT? TI? t TOR 

TOt irk umf if k?K fro, 

TOT? R> R?T TO TOT Rgd TOT TO 
tjl zfk TO(?f RTOTT ?Pf TOT fjl 

21. TO ¥t TO TO MTTO'tfK TOT 
TORT ^RT | TOfr TOT #T 
TOWT TTRT ^ zrof fro 

# TOPft $ TOTO tl 

12. ^R if R? TOTTOft ffifl TOTO 

# TOT? ^ R?T (fTc+Wifl ^ 


^sX«PWi-5iia 


«*■££& iii ^iviiss* 


i &.» '*U*, ft 


e^Bwsisl <§fKfe ^ 


9 - 

ft 
=raT tfcTW |l 

li. £ S’TR ^RT! 3 TR jrrff sftr 
^Ttsff 3 TW HfW ^ 

sRTafr, *rfr <nr §^pt sr^w 

?f SlH wt\ 'ifir r; ■H if ?f «fr 

#r me|i^+ =HiSfi'i cfr 
?w^rtt ft^tl 


’N’T ■ 1» / 361 \ V 


34 l ff -uni i 'f^ ?r ft> ji+Eii* ®ii h 

sftr cf*?r^ ^ d*u d^-pK *n? sfa 

SP O <5 ^ 

irri hith i ii w rf^ry hh^r 


jP?Kt SR 5 lt gR ^ ^RRT 
If, MIX fjR “NHK % *f? ?T SIR 
m t, ?t«tt ^ sn: ftR fr 

h]^ (ft", d cRT 3H 

# Wff 3 flr W if fcfeK 

RR" if srfsR* fyy % cff y I ci 8TT 
Rfj, !TgT dR 3 RIp I'l'nq 
3TT Rml 3fk 3RT? 

RT TO R?f kKsIklll 

is. -mr , c ^Ip" t ’TT rfR 
|t^ 1 " # fR fFgrft d'$Rd I 
I, 3 R fJT Tf sJ'^l'A 
srfSpeT TT tr _srf, r ^ gr^Tt 
Wi? ^ *T ^TT^. TPTT W IT 


©&gjt>i 


> f i *srs*\s y s* 

^**J^ uy+**u 


’‘YjAA !j* fj ii&Jie&v ^jj 3 


2 Sj tS&&Sl&&ZSl 

t h #• i f rU*Y "d* * *t * \ * 

© Uj 


T*TT rTTW ##^^^r|l^t 1 TT'TFg^^RS 
f^rft t forr # t^w ^ttI str tot # ^ ^t^tt fmfr 
f¥ ^TprH -rfR pfr^r WFT 'R ww ^ ^1 rKtfirUll 
%\ f^RT TK 3 TTT ^TTF ^TK ^f ?RT f^^l ^ ^TJ ^ 
WIT ^TTT ^TR #1 pTR t ^TRT TT WTRRT ^FT 

g? feqil PfT ™WTg sr% TT TTRR #T 3TTT ^ w" HP* VWtt 
^r tf 3 tw: ftFR ^rnfl w % ^fercT ft ^trt ^Tl 


9- ?Rf 


1 0 / 361 \ ^ ^ 


ijjJiijj-, - \ 


U<dl Si'hH frwK ^ 

(rFT) ft T Tt > PPT p % foil 

wr wfrl 


16. PfiT afs?T? ft 3Rft T5JT #T 
#tTPT «TRT TT wfftr 3cTTfrl cRT 
ftftt ?Rit s^rfr fir ft ^nft 
^T [:1 , afft -tlPbft ^ qFffT 
^tl *fifr =piPtift "¥T yRi'pk 
(^T?IT) f I 

17. Pti< JTTJTF 5fl" % 'T^^fTrT firfft" 

5TRT ft 1 * 3 4 * 1 3?tT sftft 
SRTCffa ^TRPT ^1 

is. ff STRfM TpHTW 
(ftr^TiRT^r) JT#t'|I 3TTT: 

^TT 131 #; ^^TrT **EF |Pm 
TT teT? (^RT) ^ TTtfTT 5T 
inftl sfrf mft Pi sj >i ci i ^t 

^T K jft eft 3TfSr^ ffft STTftt 51TT 

% uftt ^>r ftw, *rfft =jit ^=n%l 

^TTfR ft StWTjT TT#S cTRrT |l 19. (ft ft*TR 5fMT!) ^T t gs 
5ft ?r (ft 3TM? TT (*JiT) ftifFT 

ciift affc ^ stNpt fftr (wr) 

Tft sfk ^r raft 3 mt? fth w ft* 1 </?. oA^V) <ii4jS 


l 3f!faT Wftsft 'tft ^cTTt W 5it fRFRHt ft* ?IN ftR +lfthtl ft 

- O . 

w* t| n\ to - # mv*i iWfr gt w%(\ ^fr 
crt fcrcT w {^ft Tf w wi, fcrr wl 


2 3f*rk # HrOT ^T*T rfl'^K #T # ^K*Tl 


3 ar^rirT *R 9 f^rft % ^RRTl 

% “ X V 

4 rsttit pt ^ihk ^t m # wrI 3^rft^ ari 1 f^4 # ™ 
TR ^R^fpTrTT |l {^r *F#0 


9- ?r? 


to 


% pnr (fafarr) farrr % 3% 
(kw fafacT) HWrf I, ^T *T?tffa 
far 3FRT cT*f stiirl , if fa 3ft 
HW1> feir !R ^ tTfiT fa ^ 

srfar ^ fa faW" ? sffa ^ 
wufai fr ^R^tl 

JO. fPTT ‘IgJ fa '■P(>l fa 'i'jU 31(315 

■^r gw el sfk ^twit (ifakfa) % 
=P^T fa H?far 3fWTF ^T fafa |l far 
^T fa JPTfa far faT fafa ^1 far faT 
fa fafal fair faT |f «jt s-t fa 
fanfa 'I’lRfK |fa fafl MT sWTf 
faT fa?! far fasff faffa fa TIT % 

31. ■d'gl fa SH H H Usui STT? 

y-Hhikfal (farft) far araTf fa 

fafa faHfW SRT faraTl fafa 
faTfaT fa far faftf fat. 5R fa 

gfaf far fabrr faw^.w 

fa ffafa *T fa fa ?rfa 3K3I5 
fat ^fafai ((fan) fail fafa wr 
| wf fafal far fa? fa iffar 
I fair gw far Hifar farr ?t |l 

32. % fa?fr t fa fan? fa mi far 

•3nfar fafaf t w [,; fal #r far? 


10 / 361 \ I' ->' 
tfi ^3?3‘ 


<$&&$&*&<$& 
wiiJi Jy w ^ 


0 yj’ ■ .(HP vj&j j^aA-^- 1 y o*j*^ [ 


j» . . Rf i, t l?f "l" * V 1 

^JL% ', P Udlj IjjJ IjrUtu y I (JJ^ ji 


y»f M,' J 


1 fayTOT TOT ¥Tl 3 fr TOT ¥T ^TT | ^ft OTFft ^T *T 

fir?TT t ^ f¥ 3^TF # 

™ ^ sftr ymfr t?" sit ^rt ^ht fwrr wr 
| fer t w |?r |l 

2- f | Pf? ^r # ^tt% %r ?m a^r ^hft fi rt wr 

^TFTT |l (fcTf^ft - 2471" *TF |l) 

3 WW m I fa ^nt rRT ^rf^: wf FT ^T«T Ifr FF 


9- TOT 


^ 1 0 / 154 \ V 
JR^T WRT TT TO fMr f^TT 

E\ V 

t^it, wr ^imf ^ gtr srtl 

33. ^ 3TFT TgvT li: hhN^Ih 

WT (?WT) ^ RR iRT 

| SR TT TfR 

wr =r ^ [l1 , iraft- ftrsrwfeff 

# wu ?r*tl 

S3 

34. I ^tTPT TOt! *T§W ?T (3Tf£T 

fWw #) y-nNi-0 

(RT) ^fFff ^T tFT 3f^T grft tl 

sfrf (^t) W? ffatt 

t. ?r«TT 3ft ^FTT-^ <T^ <px 

^ TSrT f( 3ffT vjTT JTTJTeT TT^ 

t sft wr, 

RfRT STW^TT ?HT §1 

S3 GS SI- 

35. fflRT (Wi? #) l^r 3t TR= # 

srffcr fr aw r^ftt, foT ^t 

% # HT^ff ?RT (3^) 

#7 3fr5f 5FTT RW (#T 

W arai) ^ t, fat p 
<r^r wr t| t. tt (jr) 3ptr 
tfW fat sjtf m rtc ^wtl ■" *£ " * t VlFV 
pa g ste-tr 1 tu LjsfeW V 36. t ^rfrrf i# t©rr rt? 

fa^T t 3 *1 -1 STFFTJltf 5T?T £K<Tl 


'MZb 


\ p 1 fiv^S; sj-j. 

* T < 


■, i * ,. x f * * *> v i 

£U->jd 


?TrbTFT % M # # 'offW-^t % WT | to - ^ <*? 

^IpT *TW fFtl 


l RRT % 3TM?r pTTR *TMMIg 3T^% ^ ^fT || 

i WW ?Tf | f¥ ^T WT T^TR ^f gWHMl ^t 

WTT || aftx 3^ ^T ^TFT TO ?f^T ^ Mt ^ 

JTT TfT ?l 


9- ?r? 
’TFT^IO / 36 S \ V •>' 


TRHT || RT ^ HR 
frm (?mnf^r) [l1 hM |! 
qft T^TT SJH |l 3TR: srq^- 
W HT HcHMK* H HRf cPTT 

ftwwfetjl t HR gs 

<P <1 1 Rh Hij> cW % f*M HR Jp[ 

HRt I, afk Sirth wr f=p 

snwmMf # hpt || 
i.'K -&*? 
ji 


aSIgSUGAJStiSAKCy 


9 37 . H^ 31 (TT^TRfr hh JTFT II# HHHT) 

fsfT (sr=r4) t 3 tP=twt |) w t 

HMpM H4H" f«t>4 jTRT f>l T^ ^t 

^r trp hr ?hm (%r) hr 
t, tptt h# hhr hr trih 
(sr%r) hr ^rr |1 Rife hw? 

H HFHlfad Hfftr a# Rt PTHcft 
PrfHRW HR ^t | HH sppfT frpRfr 
# SRHTT RRR" si%f TT^Ht 

HR Hi 44 # fHH ^3H # R’R’H 
HHT f^T Tit || Mfc 3TIJTF 
H#FRl ¥T HHH Hf ^TTcTTl 

■-D- - 3 S. t RTFT HTHT! Rt RIT ft w I 
HR HR H Tgi HFJ fn= HWT? 
#T RfT # ft Wt rfr RRft # HTCT 
HR HTH |T f HHT $JR HlftRd 
1 fHH if gs ftr^sr || afR hf hh+ihi, hr f^sn, hirr ttrt thh # 
jpfi h^h |i (gwfr- 4662 ) “ 
i WcT fR if R£ TPfT T444M H HRt, ?H "FT 3TRT HRT| 


3 5H=fTR $ H?# HHHH # faRRHlfr aPRT THTH H* RRTTpTcl H#ff 
HTCfRHTR H^RT ^ Rt TO ^ H HRT HR HR PtH 

STff HRR H?gH> rfPT HT ^H> H^HT #JR HR f^THT RTHT HT Hlf¥ 

HTH m HH HR # HR # TOR T^l ^RPT % RT ^ftfcT HH SF5H 
RFHT sfk ?H HH4 W fl (?R Hirfft) 


9- w 
TO ^ 1 0 / 166 \ ^ >>i 


(wffaO h^tt sfHiteF 
^hh t m ^ nt hh f¥ 
hwf srr^n wrfr^ hrft 
# HTH HgH Htf |l [1] ] *TF HFlt TTW # H |l HH^F ^ 'HPT # #^T ^ 

htth ht hth |l nr £r 6io ^ || 

HH 9 H ^ H^mTg H HTiPT ^TF 5^TT ftpft ft? TtH ♦ 
HHT #?R % pfpT TT HRFW HTH RT HRsrr f^T || ^ HHHHpft # 
THH 3TTH t W Hff -SflfttT H HHT HT 7HH HHHT «TT| HcF 

hih n dwrfi t*hk ^fr fen ?r*r h^st #th hith *tt, ^h 

fppr hwttht ht wtt f^p#l 

HH¥ *FT HR M ^T f^PT % HHTTH ^H «HNK faHH HH f¥ fPT 
*¥? 7TWT #HT JjflHHHl FT HTsFHH ^ ^t TPHltt HT Tt?T ttl 7 T^t 
^■ItHIg H^% H H*HH ^HH^JHrcftHFT^tft W# Ht 
HHlft HT HRH ^ f^TTl HH W ferfrT H^t H^T sf[| H^W # HH1H 
5TTI H# HT HTT *3^Tf # Wt HT HHH affl HHTtr <T^rT HPTT # HHTCH 
■# Wt #1 H^PTT # HHlP'-h^ HH HTPRT 71%H # JRT *RHPT # ^T| 

ttht 4t #ht ?r faCgt ^1 h^tTh t r?RT # hh hht whht # fan 

TffeR tfr ^RT 5ft «ftl aftr HTfH *t Pp f!WT M <lf : Hd Ft ^Tlfll 

fit 3i^% ^ -rfR gwTP# w\ ^TFm fR ^f 

3flr cTf^ ^r mr ^ srt t?: 'erm^ z\\#mu\ ^r fWl sfrr 

% 'ffeiMife^ ^ ^r hpt r 4t fen #r ^tt fn%t 

HH 9 feHtt t ^ *PH**rig ®T% H H^R #T 

# HPT 3 3H F?HT HHR ^1 cTH^ W HHT f¥ 

#HT afrr HH ^ HFHtf^FTt H HT^H # ^Tr"|l wf¥ fH H WT 

# TH t F^nR gHHHpff R ^ HM WRHT ^T H^HHT fw 

htI ^hth% #ht #h ^#r %^t # ht^h h h^tI htt 

H HFHH % t I? tfMf # 

W Hr # TRHf ^r wr smftH hhthtI feH h smi4i trh # €ftth 
M r TM ^ftHT H?| HH HTH H^tHT Ht feJMlfttj'I ^ 

HFT% HFT ^ HHT HTH #1 gHHHPT Ht HPT # HT^T HTHHT 

# ^RRT HT H# ^ Hk W HH f^TT W HTH ^ HH 

Wl f^TTl f^H : HFHR H HH cftTT HH % 
HHT # WTRT HHT ^FT f^HTl HTH % HH H^R ^T ftTCFT W HT^H 


toT f^ g-flPhtT ^ WTH ^T HHTHT HTl 


9- ?rqr 

ft 


- * 


’TFT^IO / 367 \ ■>! 


19. ^T Tift [I ‘Mil I, eft" TJT^ 

RSTf TOTT 5 T TT,'V S TT 

gr^ft ftnrpr frrt sfnft r 

R^TTl 3?h ^ri Iffc 

qf^T TOttrl 3ftr $m 3fr 

*TC TOTT |l 

40. qft $pr OT (Tflt) ^t -H^r^dl 

toft # ft to Tt 

y^lUdl TO W' : ^ I to 
+i (V. <( i wr (to ft) froro 
femi w It # fit a\ to stff 

TOI If *t. *P*T TO TOH TOft tt 

o ■ 

TO? T? I: WltfM T" ft, RTTO 

toto? prft to tl u: ?fr toi? ft 
wit 3frr ft sTTfcr wtt It, sfrr 
to ^>r ^ft #=rr ft toFt (fit 
fa f) to % Tiff liail sflr 'fnfVrt 
=Hld itH TF Itl sftr JfMTf? 
^f TOT ^T wit Tsjtl sfrr toft? 
TT cT ) I fa nr=1 n jt| 

^■5- ^ Nil *zt **> J * : 


iU^iaU^iaS!^ 

«ft*3i£iy:3WWi 


41. ^TO^ [3j #7 TOTO (3K eft) 
i to w 3 tto: ^r tot t to to % froiTOiflfai % Tfaf t^ig 
arttj a tot to to to It to (tor fronl wfi w tot to # 

IlTH TOI til * Hlfl 111 ^ 'J'tll If Hi (TO it T^l Pro hHiI 
T|%| w tot TOT If 3TKT«ri'T TO W fRRf TfaTOlg 3Pf 
TOT fa TO I"! 


i f^tr # | ffa to top (Tfroroig stj) if Pf ^ to # Tit 
(wronj 3 ?% t tor) ^ to *rrf sftr 1 1 jsiiltTt ^ tr 

111 if I 3^7 3fTiT I =Pf M Tit R If I" <pl^ 3TTO It J6I t eft W" ?w 
Ini TOH¥?T:Wlt#Rtif TT^TTT W ITOT | TTO TT tftTRT 
3T5STTF |l gWTft- 4065) 

3 ’HirJ'T jf TT T ?tl 


9- ?rf 


i(l 1 ■ 10 j 36H - < 


fiiHi Wt! sftt sf(R Sjfef fTHT 
wnt 1 3WT? fer?R 

wtl qft gr^n: faff htr I, 

nfe g*T Jiii <<af) ftl 

«. (t ^f) nfe rst Trffa 3frr 
htr ttrt ftft (ft h? (gsnMO 

WR SIN # HR fr =TT^| nTHf 
W H*t HTH HHT, 3ftT (W) 
3MTc ^t Sfm HH fa Hfe jR 
fawr nwt. ?ft wr w^ft 
HR faw Tft, H? TOT 
fatTST HR W T? |l Hfa 3I3TJ 
HFRTT | fa H HTHR # 3T5 |l 

«. (ft H#l) 3RTF 3HH Hft 5RT 
¥ti hpt h h<% Hgnfa Rf k 

Ct? Hff d'i> fa HTH % fefa 5ft 
H^fe | H5TFR ft 4iif| , sffe sj*l 
far HTH 

44. HR ft pffa TfT fa) srjjnfa 

Hft HFT t! t fa (RT 
fafaH feH (WH) H7 ffaTH Hat 
ft fa sfaf gRt STTfet t fen>R 
R3^frl 3ffe HRTf HRRTftfa fa 
Hfa fa# STTHTTI %l 

4s. hth % Hgnfa fait fan if t fa 
HRT? (RT fafetH few (Tfafa) 
T7 ^-H II if! <.<3(1 , #7 sfat 
Hfa tf fat gft fl 

44. qfe t faWRT Rfat fa w 

hh fa fefa riRifl wftl 
H77H 3TMTF ?137 7l 5fRT 
C“((4r.fa'l 


„ ✓ J J4 “it * r r s 

©y jjv 
9- w 
’TFT^lO /' 369 \ 


srfai *rr, srt fjgf 3m=Rfr ggr 
font rRT “P? felT I RT Pp %<5^ 
^TT«J tsTI 

47, <sft? ^ ^ jpr if iiT^in fit 
p if fo-TTf £f SftpP ^Rff I 311T 
jpgft sfkr $ frit ff? ag 
¥T%1 sfc ffT if Wt 4t t 3jt ^T 
WTcft tt '^tr %<f ^1 <flr srarjr 
3frHMIK«J[ ^T 'Hfft '4ft 3TRrTT || 

«. (I fpft!) 3? W ft ^ *ft 3^ 
m WfT t, ?RT 31TT 

h ? j «iidl if T ftr 
cl JJEjt <T¥ f¥ flc*f $TT <1*11, sftT 
JlHle ^T 3TI^?T T*Jc3^IMl jff 

W, Mir *Tj> RTcf 3 f^ 7 f tl 

49. \3>T if ?f "pis IR I *4t ft STf ‘T’gtll 

I 3 tr wir 3 rtt% | afh: 
Tften if t nkl g^r ktt TTffsrr 
t <ff a? |f t ’Tt |C[ |l 
sffr w?r if ■+>ifi+><( ^r 
$tt l*ft tl 

so. (fr Tf^f!) ifftwwww 
jftfTT % eft ^T (iftaHIKUl) <Pt 
fTT WI || 3fk qft 3TF? Tf 
$tf 3TFRI JTT Tt eft "PfeT t : fF 
ff 'ffpf iff SFpfr OHyi-fl ^TTtT 5ft 
fri Mk w^r far *nft f i 

si. sfTT ^ t: ?t ^FJTfa sttt^t 
h|^ 11 wg ^rfr jfr snaTF 
^r err w iflvm fr |l ^t 
snTTfT H£l J -J=f> |l aftC 3fHT? ^ tR 


& i | 9 .*f\t I ^ ' s *t Ji - 1 


aiS'stf ■*&£*'&* & 2£&ftl£»£M4r ^ ** * >, j* 

© r^Jyj^fj \j-P 


JSt3iAiaS‘64j: 
9- ?Rf 

ft 
WFT ■ 10 / 57Q \ V- .>'. 


Si) 


TOTFT TO# # Mr TTOTT FlH#1 

si. tot if ?r f# ^ir gnif. 

TOt if ftr?T # TOffcTT TO TO ?t 
TO n# | f# sTO 5t [l ' '+)hi^4T # 

# TO 5 f*fVl TOtl (TF g*-pl < 

nk if tot # TOftm To! to # 

f# TOT^ TOT# TOT ^ TOFTT 
#TT I F gJTTt {TOT TT| jff ffT 

TOfterr toTI to # fc^iT ttf 

ycilsTT TO T# tl 

S3. TOT (TOTfwf t) TO # f# TO 
?^TOT TOT T# 3TTOT STf^TTOT, 
g*r t totPt #Ttot ntt iron 
TOTOrl TOf f# Tpr STTOTTOft 

Sf 

?ri 

ss. 3 fk TOT # TFT # < 4 i t PK # 
f## jtFf^T FTTO TO # ffFTFT 
Fief t f# TO?t % 3 TTOF aftr 
TO# TTO # TOT TO’ f#TT 
tl afk % TOFT #T## TO#t^ 
ftTO 3TI# |. TOT TOT # TO# | 
fit arffrror <^<3 fri 

55* W- ^TTI ^ !J*T rRT 

TOT# TOFT ##TT ?f TO| TOTO 

Tft TO ’F 1 6 d I t f# TOt ?*T # 

TOT TOIU + sflTO if TOFT t, 
aflT TOT # y i u i ?TT TOTT if ftt# 

1 # to wPm til 
ss. to CgrofW) toto # w 

#TO 'TO# t ftp TO TFT # # t: 
i # '*HiTOii # siw faro nr sranr # to # TOfe #ft |l (to# fTOO 


%#&&&#£ leasts 

& v ( ** ."-T »-2 > 


araji ’&%S9FWt3S 
^SSWUMW^ 
MWi 


■•".H 

3 


9- ?rf 
wr 


10 / 171 \ V 


^ S * }J* * 9f ^ ,TT.|i 
££>& 

^m&vsz&s 


5tq Pp ^ fTT ^ ^ q$t f', MXXJ 
Wfa FfrfT ?l 

S7. qfo snwnr srw TJW 

qr qt?T ?tot qr jit# eft mt # 

sflr STFlfT 1^- Pm qwfrl 

ss. (£ TOft!) to (yH'lfty'tf) ^ t 

fjj 3rw # fqqroi if arpr tt 

31T5tq q»<d ft| Pm *1 i«t ‘1*7? TO 
# % q^? ft rror qfFt qt tow jfr 

^irfrC 

TOTO 3TWT at WT?T |l 

■o i * * * v - - 

s*. sfk W £t W^l ffHT qft qf 
■"jq h qqq ft sfr 
3mt? sfh; to ^ tto q fen 
tl tot qq?t f¥ fro stmt? 

W^f || gif sm 3TMT^ q (qjcT 

^) !KR qkqrr, 
qqqr Wr, to rft toP 3irc pfq 
tw|I 

M. M <^r, qiq) qro r ^# ;i1 , 
f*rq#ff #r qqq- -totot | i; # 

IX q t qqr to ^ fqRT | il 'i 
fcqf qP sftsr w x?t |I [J) 3?h 
tot gf£r, tot q#Rfr (qP 
Wtott) ¥ fkP\ afk siwtf ^ 

i apro % h^t qr#r afrt froftq qr qrof qq toTt faro ^1 qr^k qq 

q*f | fro # tot qpt q ffl tom fTOffa q? f fro % tot fsf srq 
to Mr ^r qrq^<Mi q*t aPf q ftrft jtl 

t sft Jiq>m q> tot q to tffl 

j TO % srfqqFT qf t sfr to to to-iih tot ff| eft to # Pro mtot 

|l qT qt srom % rfq qa^ ft, qk faur # qfin-+ ffl 
9- ?Rf 


- * 


r JTFT^m /~ 172 \ V ^ 


TTf if tptt mW # ftrt |l 

3MT? 81ft Ml4 <^T) |l [i: 

3TtT 3IWTF TTT^jT |l 

61. ^(jJHlfy-hl) if 7T w ^ 

^r jss t. 3fk f f¥ 

®rt pu li: |1 3(1^ ^ t fa 
f^f *mt? # frfa || <r? 
3f?sn?' ^ ^ii «a d t sftr ^hii 
^T tTf ■=# ^ra" *ft fas^TW w 
If, sftr ^ ^ M ^ % 'iff jj*r 
1 ff ?rfa tl ^ftr 
fa *q*r faf t ^ fa fait 
^g^rtff sfrht f I 

62, Wi pkr tost j mw ^ wf 


ujfej 5^ 

cda3^2£MA IwfiS 


^sjL uj^v 


i wrc 4 wk? to t^tt r^T t kR % #r §fe4f r 4 uewdi 4k 4 rt 
R4 ?fw ^ ^ ?tl afrr^t totto (tort) to atfHrof toct r w ?tl 
trj torr # q? fTOiror t f¥ to r rt r^h-hm to 

fksro ^ < -f^j i r<.n ^ < kdi ft jft d d "r h 4) ■ j_ Ci sipt w n 

TOTO TORTO TOf TOT 3!pRTtf |l fTO TO TORT RRR few | ft? WRf 

4 rrr # tortr r# to rtr |l 4k wr 4 rHt w r4 rrt 

RTR TOT# Rf ?W TO few RRT | 1% fTOft TOJTOT 4 ^Hl4t 
4fRR # TO 4 R^T R# RT RiTOT |l RRR TOT RTOR, ^fe W 
4 R fRR ^FT RRT fw 3fR 4t RT1R 4 RfR ^ 

wrtt! 4k ^rtr w P#rr ^4 r ^r ^ kfr : *rrt fr rWt 

fw to tor r#t 4k ^ulkrTO to tort! rr to 4t ftroro ft 
towI ?rw ft 4T t ?ftfk?T ^rft tf ^ to R r 4 kt tor 
to fkrorl Pr fRR ^ w to Ptto Prafter |l kro to to 
froro # Pikw ^ krf^TO tot few f¥ tort to to 
fro TO (tot totot, 4k to rto # ^ ^ t, ^ w t ; 

i-RTOt, 2- fltt^H, 3-^TOcT#TO4^dl, 4-TO5TOTO,S- W-^irfr, 

6- to4t, ?- to % 7SR» t s- 4k wftl arw 3ff4ror 4kr 
t 'jft RT ^ 144 TOR TO ^ fl 


2 wm TO RTO RTR k4 fl 


9- TO 

o. 
*nP^10 / 373 \ V •>' 


ptfr t, cn^f> g*t TO¥ wi *fl 

fp SfiSTc - STK R?T % t<trt RT ^ 
JTfEHP ifr^T | Pp TO? ¥?, 
qft 3f ?TR ^T Jl 

63. 'PTT 'l^l >Jf"R<f aft 3lMlp 

afk W¥ TgR wj farta wm 

^ 3R Hif 'TT^P SHp'i ?f 
IjRT # ^ *KM|4f) #t7 sfk W 
^jpr r?t sttttr |l 

64, HHlI^t CtelRT^t) RT t ^TcT 

f Pp *TT ff 

wr ^n% *fr f-r feft 

^r ^"STTT ^Tcfr ^1 3TTT^^f^|?ft 
3?T ?ftl f^pS^FT WH? RtR 
**pt 1 1 IjRt % ?pr (jtl 

6s. iffr qfc JTFT >: Rff t wt 

*ff STRRT ■Pff f^5 jTET cff 

t ^ ^Tt fHTT «TI 

3TTT ^pf^ ftp ^fqr sp-n^ CT5TT 3RT 
^T WRft sfk ^PT # Rft 5f? fr 
SR 3WIS Wl T| " 

66. rfJT «lgl'i S 'PTSTT, PS ^ ^H'i 
5SFT ^ TTPRT ^ RRT 1| 
qfe sR cpjTT ^ filttjT WT %TTTT 
WZ_ st irp RTTtf ^T SR5TT 

qrfRT §*ri psff fp ssrnfr |l 

67. hhiRpp wr am ferqf ss 

'-D J * ‘-O 

i ^rh tor m\ 
S7 J_ } 
i. J £'ji'»,^ J^P 


tfl 

& 


^ rf^ ys* £ 
Rjj 


J 3* ] 


'■u*iw;AJ 


SiEjS^ 

+ . u Vf ■> i*>. J LL v 

^6“6JTjO 


2 ^TTTT # #R ^TO, ?ft 

J^|4'l <Hlrl ^ ^"1 


9- ?Rf 
^TRT - 10 / ' J74 'i- Jjf ii 


tt ^1 «r? gni 'wi 
sntn It mn *mri t t*pt |l 
sffc w irrsiT *rc rat T?t m |l 
t SMI? ^ W fTt, (ft 3MT? 
t # w [i] * 3 f^ZTTl TOR t 
HHlf^t fT WM1-0 |l 

*s. 3MT? t mit cTSTT 

fmtf sflr' +iftb<[ ¥r # 
sTfr^T ^=ft few |l fat if 
% ikmiMI ?Ttl ^ tt ^ 
WI ti 4fT 3MT? t 

fat fl 4fc $ 
fat tntt mttT |l 

69 . 5? 5tT g? 5ff t 

T?t % <il<ll g?l ?? sm t 
?t t ^P# #T EFT cT*TT t?T? if 

?t t srftnp tl tr ttft t tmr 

(ttrfbp) tt m snt^ ftrmT, 
■W: tt 4t 3TO Hit ^ 3TFF? 
fa 3ft t mr t fa <n t 
sfpr? fatl 4r£ <jt tr famt 
ft tt ?? tfaSTt Tf>\ <J'tl t> 
wtf fat rfSTT Tttt t ar*f 
mm, sftr ^ (^l initr if §1 

70 . W 5H"¥f t «HMI< 

’ift fa 5? t T Iet t fa faft 
mt sm 4k tf? mrr s*ki^-h 
fa jiiRi a 4i- fafa-i * * fattt * r-j ,,■ *>'■?! ^ 1 '/i . ^ s * KI 1 * L IS, i ^ * *■ 

J\j j'JtiJ 1 J 'i4|hsJ ■ J 41a 1 Ot *» 

v^l" <■» I I i _0 1 ]y (^£=^5 

Waki^teaiCfajyi^i' 1 STtcT -fa <t><.H | 

^ SMTF # JHT ^ff ¥f 3R |: HT ^ -T \>1'| I 

3 iremr 4 ^Ttr sit? srtfkw^fm 5 tt% || 

-\ v 


9 - w 

■o. 
’ n7r ■ 1° / S7S \ v 


ftft gsr qfeiftl % 5ft Wff 
ft ^ ift? 3?T ft? HIM M*1 ft? <MKH 

^fr ftsnftftf <?nft, ftk ftftr ?£f 

?T fWcTT «TT ft? 31(3T? 3?T ?TT 
5H<ftNR ^fxTT, ftRg «TS! m 
STTft <R Tf; ftl 

71. WT fiTRT WT WT ftft fftftT 

q^-fRft ft? ’Hejw«t> |[ ft wi? 

¥T afftw 3ft <rtt gnt ft Tft?ft 
t, ftk ftJTRT 1# FTFPT *PTft 
fRTT jT^RT 3ft |l 3TlT sraT? 
fwr ft t?tr ^ 3nw ?pt 
RTRPT |l 3 t?T ?TT srenf 3*TT 
ftftftT. W ft 3M[F ^C*nilft1 

flr=ui fl 

72. smi? ft #rrt =rft g^ftt rr*ir fftift 

^ftft tftftf ¥r 3ft mf w\ ?w 
ftw I ftR ft w 

3R ft tKHlftl jfift, ftft RJT? SRff 
ft Rfft^r sn^Tftf ^tI ftfc 3Mif ^r 
H'M'Hdl *Rf ft ®f¥T ftftt. 

Wft ^Hpr 5T# MHiMdl |l 

73 . | Tfftri 't-ifeif ftrc g^nfftftft 

ft fft?K ipft, ftk 3?T 7T w«ft 

~V’l , j-l WT 3(IHIM d < T f’l ftft 

ftjpT ’fCT RTFT 1i| 

74. =TfT ilBllg ftft STTST ftft 5 ft? 

1 ft srfwr g?T 3^[g«MIH ^nft 
% srftr ^ftr sffttwc wi ft?i 


*? 


^ , if* « *?*’'*& ^ *J J V> i *' 

yT V J m 'i WV - 4 UP** 

yjiifaSiJUii i&U$0l 
JiAi Ij b ln ^*W Q&5 


|i (i^r ^Tftr) 


9- w 

o. 
’TFT^lO X 376 \ >- »>1 


k a? ;i1 ma aft aw fk 
mma t mm #t ilRT m^ 1 2 3 
|l 4k 5WTTT 4 m% 4 TSmFT 

mifm? ?jt a^ fh 4k cptf 

®iifl mr fkmmi fwi m aft % m? 

a^t akl 4k ^a aa aft ma alt 

m 41 fm 5ff?T? aft? <iy 4> (Hfl H 

mr mr w agmr a mft^m? 
kml aw ak % ermmaai m? 

4 at mr a* ikk amr |! 4k ak 

ft a <9 sjt at aw? '3 7 c' 5*a^iMl 

mam 4tm am rnkrn k kml 4k 
mr ykfr t ml? awam 3ft? 
A?m> a ?rml 


T$W.SfcW«SSffi 
«as '&stfg8%&iP 

iUiis lyJc^j OpvS i£$\ ) 7s. aa 4 4 a anmg' mt mmr 
km m fk ak a^ amft am 
4 ?t (aa-mw) mma mkm 
at im amw ara mkt, 4k 
WW4I 4 ?t arkral 

76. fm? «w 3)Biig a amfr am 4 
m% ?ma m? km at am 4 
makt m? mt, aft? mmr k 

fama ?t m? fm? akl 

77. at ?a mr afkma a? jm 1m aa 


<* *** 1 ? 1m 


i 3 ptNt MT sn?r # 3fk ^r ^fr wr\ 

1 S\ xj -o 


2 itf ^r ^Tcff srtT ^r | ^fr ferRiWt ^ ^t gf^r # wt 
# *ffl ^ ^TTcff # (^fe; ^ 4HlpMM ( 

3TTW: 7-S) 


3 TOWf 3^% ^ ^PT # *FfRT 3TT% % T T^f P^FT ^T ^lt ^T 

«7Tl srrffe ^ 4tl sft ^ sir ^ *r qrl 

^ mfr *T f ?ttm ^r w: aflr w?r ^1 *wj 

# 3PHTT % wirf 3TTf*pF 7rt i sfrc ^rffT pi 


9 - w 

Oi. 


ijjiliijj-, - \ 


^TRT » 1 0 j yj*j ~\^ \- 


l!R 5 fr t fearer Tft am fta 
am $ ftt (ft am fm tF 3 TWTe tt 
fat l *fai fm -d^i t am aaa mr 

at Tf l% 7 TT at mtF t fttT WT, 
atf ?f ftt fm % m 5 'HMci x|f| 

7 ». m !F$ ft m 5 TPT t^f gJJT 

fa maTF at fa aa at wit am 
gatt far far aram %r wf 
afar faar mr afa srrfr |l 79 . fat fat 3 W wf | Pa wf fmt 

afar f it fawsr art w witt 
ar mat fa fart t wrsta afar fl 
am 3a aw fat mrfa mfart r^t 
fa 'Ky, mfa (sftr art wafa f) wf 
(gmftvf) at fa awFit tfar |, 
wfhf at a j tf.H aatT' |l 
fak afat fa fat prafat matt |l 


L&WWt ‘ 
tfl kaji^sv' ^ 
bo. (fr tfat ! ) sfFT aa fa fafa mar 
amt at warn t fat, wit 
art aa fa fat tar air fat 
mmwratT at at fat witf afai 
4 trt aff atm. Ft mrct fa 
afaf a wwtf fak aa a m 
a ara am aa: fcml fak amF 
wfamraaktf at tnktt a^t taxi 

i waft aa a twFit aa mw a am tl ^ aaaa: (fafanwnf mf ) 
f ifa aw ifa art It aa writ faar aar at it mart a ifafa atm ffifat 
at aiffa Fa art aa tfa fak aa a<fH (fawawiig tgf) area aim 
(am fafar) wrwl fak mfta aa" fa wftim faaa mail at gtrkfat a 
mp ami at aa fa (ait fa) art fat aw a^fl fak aF ffarra fa fat 
(sfifaaO wtwt |l f# tr a? snaa aafrl (a^tF awft- «*) 


3 i 
^.m 


9- w 

■o. 
si. % TOar [i; ftt ftt# q*T fftft 
qft, 3 Rft ftft Tffft # 

3 MT? ft> TTFT % ftt#| afrr qftt 
WTT t-i J ii f*P ftrfTT tTftf 

ott qmt ft # ti? ft, 
ftk ft qqfT f¥ ftftf ft ft 
Th«*»H 1 | 3 TR q^T ft fa ftTft^ # 
3hP*i ftftt if fit ft ftfar f' ) qfft 
w HftSfft (ftt ftftt sfTrf ft ftftft)! 

si. iff ^ 3 ftt ■qir^ fa fft «p»t. fttr 
ft if 3 f%q>| 3 ft <**& ft ftft T| ft 
qT r ftft ftftftT ft^T |l 


, ™' ■ 10 /_ 37K \ v ~ ■>»' 


*3. fit (fr -i41 ! > ftfft 3frq qft Jisiig 
?ft (fefWlftiil) # faftt fft% 
ft> w (qqq? ft) qTW Fnft, 
fttr ft? srrr ft (faftt pt ftS 
ft) fain ft ftft 3gqfq qfft it 
3 fR w ft fa p ftft qm qftt 
ft faftftlft, fttr ft ftt qw faftt 
?tj ft gs qft Tfafftl p wtr 
wit thrift qr w t ftfqq 
*ff , ft# Tift qtftt # wq ft# Titl 

S4. (^ ftfttl) 3tTft ftft ft ft qftf ITT 
ftfa ftt ftft ft 'Jl'tl'J) ftf IHI-fl q’ftt 
ft 'fa, aSiq^r^t Tnnfir fair) 
qr gt fl qfafa ^ ft stfsti? 
ftfr ft tw?t ft qqq fsp fW 
|, affc qqifi+ift Tgft |ft qft- fil 

i qqfq qqifftqs ftr qftpq ft ti qft fttr qgft ftf qm ft qftt fttstrif 
qft% q w*r ft ttr q# fttl 

% qfti tftfa ft | fa qq qftr (qwfwtif stft% q qqqq) ft gqjfaftf 


j*$>^jikJj**j i^s ! r£ 

£&afsxstffi 

•M 


9- w 

■es 


v>- 1 j— - ^ 


rj TFT - 1 0 J 579 ^ V 


ss. # ER cRT ^R ^ 

*rr it wK, snwT? eft 

’FTTeWT ^ FT ^ ?T7T S 7 ? 

WT if TTT7RT ^ 

5FI ■TT1T if f-lW 
^Fiftr* ?fl 

so. TRT R ^ff TTCfT ^delTff ^Tf 
■im? VK ^tPf R3fT, CRT W % 
W # ?TPT fo?TC ¥Tt eft 3fFT % 

(jri(h>=w) if if tpit? TOt % 
Sig^rn #1 3ftr fa stft ^if 

TJfa It sR EfTR fa TTR TjStl 

87. eRT 9TR fa TTt fa fafaf fa HR 

Tfa sftr 3H fa ft til TT *JP < 

5RT fa Hf I HfT: HjT Hfa TRSfal 

88. Wf RFT H -3^T jff SfFT fa RET 
'i'HII "1 fa , 3TFT ERT 3ftT y| u ll 

ir ftrgK fW, sfk Tjifa fa fafa 
tRlfalT t, far Hfa dW fat 
HR fa 

ss>. 3TW{T % vR fa faff fat WT 
HRK HR fefa | far if Hfaf 
y'dlffal fa if Hdldlfa 
faff, #T qfa ?rfa H^hHd I fa 

<>o. sfrr ^ i Id'ii if if h*trt 
"Plfa Hlfa *(!%, cTTfa 3TPT TT^f 
•SRHfa fa TRT HjT TjT HH 

fy^lH mm rfrc w fa Tf?r fa 

fa WIT ST^HT? fw W Wl 3RTHT 

Wfft - 4671) 

\3 ■ 


<¥ *t=j £• iydl $i 1 Aj 


I lii-' ijSCv j ijjfj I e$ 

MSSSSS^M Z&t 


iSW^itfWSSiiwa 


a 9 pjiii;a,H J 55j ( ^s 

HHT efr 3fTW Htffal (irflF 


9- w 

■o. 
^ ■ 1 1 / 3S0 \ ^ 


ife* 'J^'^j^JJ^. 


£*? <-Ht\\' 


' \L 7* 


*&t& 


WZ atari at ga t t arftvtt at 
pTCltt JTRFTT aftttl 

9i. Mat atr riftat ak aa 'it 
at fnar aft art Pp (awft a* 
fat) 3RfT a# atf tta aft, 
aa aa-ng afk OT a* Tff a* 

W iff, eft aa Tt (ataTTfW) 
at a^S 7TF aftl 

9i. ak aa t tt at a^nr % hw aa 
art fa> ara aa ^ fa a aakf ^r 
aratar aa t, 3ik sttt ft>, 
tt Hi"H gaaT aft Pf f+gK fat 
aakt SkRaT ¥#, at ag 5H 
TSflT t aim gt ftp aita> % aqta 
aa # ati ata agr aft 1 ttt 

9i. ata %aa 3a - ar f at ara 
afak tint ft na fa ag aft 
|l ak a w t WsT ft at 
fa ffanf a? ma ag nfatl ak 
aMTg t aa fa fear aa ngr am 
ft. fa fat ag f''rf aft nintl 

?4. ag an a agrt arntt, aa an 
an fa am (ana a) afan 
araftl am a? a fa agit a 
warafr, gn jpgra fawm aft 
fatal mw a ft rpgrft nan 
nat ft |l aar nfan t ft w 

i ag Mtn aktat fa ata tl nr am nssraig at% a nan fat tar f 
anfaa ft fa arc fart tit amt an to an tl fa ft am fa 
am m fa fa^ia a mttl mar am aartr aa far? ana a an nfa 
ak ag tt ft aifta gt atl (?m aafk) 


p* lp^r=aj ki) r u » 


%SE» 


a?w. 


&6JJ& 


1&Z 


9- w& 


¥rRr ^ 11 / 131 \ 1,1 


ijjsl-iijj-, - \ 


3TtT OT # THtT ^JT 

5#frl f^FvT vi h T rrn*T y ry ?,t 

^ SFft (sdfT?) ^ 3fR 

ftvT ^ tp% 5RTT F*TT f¥ 

?nr ?t ^1 

Vp “ 

fS. ^ cHT TT 3H3TF WT 

SR P m ^Tf*TH -iTTifTTf 

^ # frTO Ft 5fpfrS 
<fr ?w'^t *r faW ft ^TTsfri 
t ^ || 3frr ^ 

~V\ 3ITFW FW I ^ ^T 
ff =r<t 7^1 
96. WF jFFTt W *3T#n\ r#F 

jpr tt t T rm Ft ^mfr. ^ Ffr 

f»T ^T t FT 7 Ft, <PT ^ 
Wc 5Wfrft cTFff F TfR 

^ fTtttI 


‘d r \s°s3 & $ 


97. srf^rra ?t*?t few 3 

srfa^ iftr STf^f? FTtcT I fa 

J r l (EHT) far *Tl H 1 3ft fa *T v|lF , 

fast SMI? % ^3FTTTT |l afk sisttf 

?RF tir<H?l fl 

M. falfM # ^ ^nft t fa STfat 
fs^ fr fa ?rwfr t 

far F" ; " TT ‘f’PT fa 
yKd FI Jd’l Tf ■Wrt 'g'd f 3TT 
F?T |i 3fK amT? fl*T ffat 
•Jii'i'} «ihii fl 

99. far Firfafa # <p? fa | fa 


rj&iJi 


ifS^SSuaS 


*jS> 
"i 

‘JVJ 


~ffia 


'li' 1 ^ i ii j > i'' , ^Ti " * 

.-?$ or* V W* 1 


i S*T % ^f*TJFT Ef^HT % WT W % |l 


9 - w 

o. 


- \ 


WT 


smif ct*t stfro fcr (tor) to 
?ror (fawr) Tm t, #r sror 

ftif gif TOT 3H^Tc ^t «4V-r|l 
rRT TTOT # TOfMtff TO TITTOr 
TOTsrtfl tot to! to totot if 
tot ■# fl*fl’-4 to totot |l 
ft 3T^T^ TOf STTOft TOIT if 
^9T tTO, TOTO if TOTO 3T% 
OTTSftTT TOMH tl 

s - 

loo. tott wt totto -h^iFji 0 h : i: 

'O ■ 

TOT sfwft, 3 fk fror pffjft % 
TOptf ^ ?TT*T TOT TO TOTTOTOT 
fWr ST3TF TOT ^ TO 1 ? jft 
TOTTl aft? t TO t TO¥ ?f 
*t 31 TOTT TOT if TOT ^ fTO? tfft 


n / 381 \ " •>> 


*t'*r tr*,*-: f ** 


"'WH rfj -^/-j.pjlj'j*? Ji * - 


TTOf TOTR | ftpT if TO^ 

Wf^T |l TO TO if TOTTOft 

ffiT, ^ TOTOTTTT || 

101 . afk 3 ft TTTOlt TOR TOT toJm 

t tot if # ynifW 

(itrorofr) |l 3 ffr ^ r#tt # 

|l 3 ft (TORT) (TO# if STTOfff 

(htoo |l tot TOt -rff Tsrnrfr. 

TOff to ^tott || TO TOff 
TOT- 11 TORT TOfl TOT RfT 
TORT sfR TO TOfifl 


i wr tort ggifafR r ft w w H w fr froro 
$km ^f Tffti to 6 ir ^rfm to to ^1 sfrr tor stcrr totok 

i(#TT r to hWhih I fit Ci^ # toito 1 to stk |tfror if 

toIW *fl (tot TOfrr) 

t TOT? if rf*TT TOT if fro 'twif ^ Rtr TORT FPffl (TOT TOffc) 
jZaB £ U^5»J 1 1 waly^l is&r !i 

sjk 


9- w 

e\ v - ! 


- \ 


^ - 1 1 / 3&3 \ ^ *>' 


102 . sflr |^r 4t ^ srr^r 

T TT T Tf «fl =tk ®r I*ptt |l 

•4 | -^ , ^i ^ ^pprf 3|tT ^ i^rt 

<5^4 ftfo a firm *t| 

3T1W | 5TW OTT Wl 

^TTl t -^W srfcT ETift 

^TRR || 

■% - 

103 . f[ 7%t! 3fTT 3^f % ERt % ?R 

If, sfir 3R % gKT ^T (% SRf) 

'1%? #7 ^T (% TRT) TT 

w ¥tl afrt ^srffafe tl 

3%PT t siTTfl STTS(fRk 
% ?% #r to toto |l afa 

3TOT? TOT g%f jfFFT TOfTT |l 

104 . TOT ^ ^rft 3fRcf f% 3fWT^ 

ft srrot *ttoT g$t srt <4kk 

tort <rar (^ %) snff ^pt 

TOftTOT TORT tf sfk TORR if 
3TMT? 31% 41% TOMH |l 

105 . 3%; (f i*Tl !) tr tT Tfi % 

TOTO RT3TTI iTTJTg cT*1T TO 

% tor sffr tor tor to^ki 
to*? toStoI (fror) to (rtoif) ^*f 

%I RT3f%t % 'TOST TOT 

ycMsT (wr tot <gt}) tot 5i mi 
cl fft 3 ^ 5fr 3 ^ 

TOT T% 

106. %T (TO ^ f%TRT) TOTT JTOt 
% | Rt 3mig % R%?T to Rro 

%R%R [n |l TO ^ 5TTg- ^ 
trf 0s> 


'if i ^ if * * 


©s&h 
S^j ill I ljj> 

s^l-JWJ &&%$&» 
*&$&&&&& 


tsj &»jSB!AAS&u£tS 
*&SW&4& 


1 3T4% 3T%r ITOT if sraT? % %% y%STT TO Tf |l ®[? f% RfttT 


9- TO effar 

■o. 
’TFT - 1 1 / 384 \ » *jl' 

3T*PT Pt 5PT Wl ? BT 
JIMT? TTsfsT cTc^TsT |l 

107, (felMIK'll t) ift | 

fcpff B PTTI, 

fiw % (pm m) 51 ft 

qfETTtf, iw ^ # 

fiTR ^TtTT if faifB 3rW pt, 

pr yid'^TT 

f^pf jff ^ ^ sr^Tc sfir 
^ % ^s wt x 

CV *3 <3 

|l 3frr ^ w to ftft f¥ 

pTTTT TOFT ^nt ^ fro rfrr 

W ^nl TO TOF TO*T ^cTT 

t f¥ ^ f^p^T fTOmft tl 

lo». (I 1 TO - !) 3TFT if Tftl Tff’ 

ft h fft^ft % m ?TWf| 3{ft% ^ TM7T # TOF ft TO tTF 

TO f¥ FF 3m STTm ft* mwTO^^TOIsmrftm 
ft w ft* tof ft* TOst ftft TOstt TO #r mnfr snw n? ft ^r 

+ TO if TO?T ^T TO |l 

i sPei^m if qy «TOTO TOr>> ft* m ft *ttc ^t TOt |l 
TO ?mwf TO% ^ tt^r - TOtt TO eft 3fFr ft* TO*t ft " w- 
m ♦ mr if <ro TOr mf TO fti ?TOt w TOri |l 
w mTOft ft TO ft* w ^ TO TOr «m fftTO TO sr 

3JFT ft> fftft I d ^h*T TO ft eft 3fFT ft W£\ Tft* 3TPT 1 7^ r fTO FR if 
TO TO ^1 3TTT if TO fa* iPT t **tTO MT 3W ^RTl 3^ 
TTfRT # ^ffrr eft ^Mef ^ertt, 3^ m # 3^^ if 
1TOT TRTTl (f=^r ^ifk) 

i ^ 3fpHy d 3R 3fjftr <if^ |"l ^ tfffl % ¥?T 

TffeR cRrMt sfrf pjfd 'ft ! ¥lftcf aflr 3TR-’^m ^t cTWR Wl frftl ft 
im # TRfT #^R # W ^TT TFT #1 illH^f #f TO Hl-j^ll, 

TO # TTTfw qfRT ft HTO fftfl (TO ^fttT) 


iylJKiib 1 WV^4Lr"J 


^tR^jV^AJSS 


9- w 

■es 


- \ 


TO^ll . /' 33 S \ " 


n §Tl toto t to irfW J ftra - 
ror fewi-im wr fm #r wro 
ro to it fTOrr wlw 

affirm ?TF7T | Rp TOT TO Tf 

(roror ^ fa^r) jfi to ^ 
tt tot |, 5 fr H^idi tt W 1 
roTO ft, arfr aiMT^ w=y TipT 
wit TT tn =f’<.'7i 1 tl 

109. ?fT TOT fTO % 3TTO froTOT TO 
ftlrlMW TOTT? # TO 3TtT 

tow ^tojtt to Rtot ?t, 

IfT TO H §■, arw fro t TO 
TO fTTTOTOT JTOS RtTO 
ft front to frorT iff, jfr to 
% nro toto srror it - tro 
1?Tf afk TOTT? TOTOTfofr TO 

nrrfcsfp trol 

no. n? Pp#t to TOgTt fron 

TOiTO to # froff t nror 

TOT TTOTl TOTO TO TO TO 
fefr it iS'JS <a u >S TO IW 
TOT, #T TO^TO? TO^TO TOTOT |l 

111. ftTO% TOTO t TOTO toto ^ 
Wit TOT TO # TOf it To ro 

Rw ft ft 5 TO’ ^ 

Rnt tot |i to toitf it tif 
# 15 TOt I, TO TOTO tot 
TO t |l TO TOSTOT TT TOT TOFT 

1 frr iftro % afrom rorr # nfiror || 

t toJT |l ( 5 ^ TOftT) 

% toRt pi % fat to ro wTO TOt l . ^ 1 ^ - >•. -' T ' tsf} *> if i'« 

«& dfe^kwS5 
■» t*r\fs* ^ ■Jj’Jl ^ 1 £. t> ,-1 , <, 

| i | ^ -sdj\ 0 ). 
% '*V[£W"V , 'T -1 * J V*T" 

I J lujjil I 

rrsrr $TfrR f 4 t 5 # 


9 - w 

■o. 


- \ 


^ - 11 / 386 \ M 


I, ^rm cfsrr ffor aftr 

Rl 3ftT STMT?' % 33 3* *T ^IHII 
■=( ■=l'l TR ^’<.’1 ^Ml =t?H ift 
^RRT %7 W: 3PTH ?*T HT 
TO7 iff 'JnsTf Hf HR 3 r=r*ii I 
3Tk qfr Hit RRRHT |l 

in. Rt 5TRT HTRHT 333T 
HRT 3MF ^ W HFT. 
fRrr w <ptt war sffc 

HRH Hlvf '+RT? ¥T 3Ht*T 
4 t fTT3 t tn^f 3T^, 3*3 
# ?fWT3ff H 7TfTT W 
HRT || ifR (| H^T!) 3TTT 
3RPT 3T3T 3?T ■gR RHHT fHT 5l 

113. H^T 33T m 33 ^ fat 3f 

33T3 3T3 iff 333 3ft | 
Tpflfcpf (fRSFTRTftRT) # fat 
ST3T 3t 3T33T 3>tl 3#T 3? 

33 3? R#TR(ft iff. 33 3? 

it 33T fa nrerw if 33 
3TT# i; |l 


y* 
jj $*v^V 


^■ r > 


©£p 


114. 3?k 3RFT ^TFT 

# ftR STR R*RTT ^RRT 
^T R*1^ g^TT ^RT 


SSra3£BSS 1 iiS633|ifi& 


1 # I f¥ *R ^T HMrflg *T HjPT ^ ^RT SR cTTftpT # 

Pter 3tm ^ ^ ^ ^1 ^ w* ^rri «ht 

^TTFT ?MWTf» 3RR ^ w gTfrft ^r ^T ¥RFT ^RT 

frnl W SR *Rp?T£ pR 5Tg 5RRT ^ ^ RT gR 

3RR grlfi-H # OT % frR ^W? (3RT= ^VlfRT ^ TOl) rR 3fPT 
^ %T:"^ f¥T $RT T|R f cR OT ^ tt^ 

*T ftR RT^I sfr?: RC *Tjf SfFR gtrtri g^rft- 467S) 

1 RT^T, 3TTW 72, rRT ^ PlW, SRR: « t U#| 


9 - w 


- \ 


^ - 11 / 387 \ " ^ 


tot ^T to *ft tor fTOr 11 toI 
ark tot tot # Pro totrt ^r 

TOT Pf W 3 T 3 T? TO TTJ f Tit 
TOT if M ?T TOITl TOTOT 
if pm^TTT ^T TO |TO 
«*H ilWt *TTl 

ns. ttwt? tot *rtpf c PrU ■Jiitfl 
toT toks^ kt $ wrt wr 
to: tot top tot to Pro fircr 

t TORT ^T%t TORT ?T 
TO ^1 TOTO if TOTT? TTTOfTO 
TOT TOT TOft affi-T TOR TOR |l 

■O ^ 

n«. TOTO if TOT? gt I, PTOT # 

srfaron: if srrro'^ff tot srTrft 

TO TTTO tl TftTOT ^TOT TOT 
TORT tl r 3TTC fTOlt TOir TO TO 
(TRT TOfg TTTifTTO affx fTgTTO 

^fl 

H 7 . TOT? if Riff TOT pTftlfR sftr 
TOTOT TO TOT ^,"ftp?f % TOft 
^ TOR TOT TO TOT fTOT, TO 
# WTT fTO TOT t TT TOf TTRT 
if> fTO toFTO fti" tot *fl Pro 

TOT TO TOT '#tl froR 5f? TOT # 

3 ltr TOTOTTO TORR f I 

lis. rf^TT cfT# iJ TT mi ^T 
^TTW Mi\d WT 'miWT] RT, 
Ur 


*t 
4BRfich -^a ^i£2tfW3SB 

y <> * t ^ 
© j*r<-?^ ^*J*J 
1 ^TF JjJ-dtgHI, 3TFRT: 4| 

i ^TF t f^FT ^ SURR 4* 106 Sf 3TT %\ ^R ^ RRT *f 

1-^R f%R ’Hlfn^h , 1- %RTR foR dH-RI , 3- RTRF f«FT 
WTfr - 4677) 

■»d ■ 


9 - w 

o. 


r ffFr^n f sss \ ^ ^ 
W?T 3 W TT ERxft 3 pfe Rlfdk 
q> fffe l^'J-S T?. sffe T5W Tf 
TJT # WT ?F^feT tl1 ffT TFT. 

sfk Tf mra qr f¥ wstts ^ 

few T 3 T ^ fefe Wt? WTWFTTT 
•i^l H • rj i ^ fe 3 frrl ffer i "i 
tt ?qr #r, wfc tt^t ftw 

WWIT) WT sfl WWq if 3TWTF 

^rfe tw#r ^mm |l 

11?. t ?FFT qfeT! 3TWT? t ^TT cFTT 

# WIW fff wfel 

120 . FffeT # Wfefe WTr 3 T ¥ 

3TFT W q> ^Tlfeqf # feq 
TSfefrf Tpt W f¥ 5 fWT? W WTW 
if <ffe? 7? TFT, sfk SFfe Wft 
Wf <m # TFT % ffef FFWl q? 
W fefe fe 5 3 TWTf TTf 
# wti wtt sftr qwrr ww qw 
q^T I, 3Tk q q? feqft 

ITff WJPT <jc;^ ff sft tpify^T 

q*t srfeq w fefer wg q 
t? wtt hwctt to q# qwq 

| 5T # f^fe ^ qF^rf 
few few «T tl WWTq 
tw FTWrt wr ttt w 4 
q^T WFTTl 

121. 3ffc q? (3TWT? TT? it) qfeT 

w 3Tfew qf i|t aw wfe' ft, qtr 
Wt? qfet WT WWT f> fe fe 
qq fe r$fe few few 'Jiiai p , 
*S& srij s ■s-Jii 'jht- ft 


i feT fe qq wr wwfaw fe^prr wr few qw wl 


9 - w 

e\ v - ! 


ijjsl-iijj-, - \ 


TfTRT 


1 1 / 389 \ » 
d! 

r *f *.H 


tlft trlf yftlMiH 

’KPT ti ^it W tt ^fT tl 

122 . 5^11 '(Ml % ftlH -dF'tfl 'TljT ft 5 
nr - ht*t 1'i'f'H nil tf 3tr 

7?w ■HtjTW t ^ ftt? 
foWll. tlft EHT t tfST 
«ptl aft fnft sntt jtt% tf 
HMETPT tt, 3T tf 3ftT 

TlftlT 3Tlt, TtRTT: fffT (ffl 

t) «rtl ul 

123. j? shm ^mTi ant srpr-qw 

t ■wftif it fRT [1] 2 3 , sfk 

inff^t f¥ ^ fP # ^fit-id I 

Tit, ctstt iwir wr It aisr^ 

3 TTilPWftiff t HPT |l 

12-t. jftT m (¥sfpT tt) tt? 3TFRT 
HUlt sniff | ft 5H (fejMlfetl 
t) t T^fft * ft ^T t 
t ftlT W JW ’ T (ftnt) 
t Hflpp ftTT? :j: tf t 

■tt frit iigt ff 3t tt ftHtr 
WSTT SlftT 5 TT ftt, 3^7 TfT 

w tr w ?t tt |l 

1 5H amifr t if ttfr | ft aifitp finerr tr ^tpjtitt armr ittt 
apfftl 3ffl 1*4 Up ;jt IPFfTT ft sntfe fsTCTT TT^T ’Pit t ftt 
ftw ifl ?h t fat TitF ipppr it futtr ht wi at tt fVrcTT 

U^r tli ftl JfTTT tf EPT Tt TT?f TfTltl 
f3TR t ?tf ttfT t flRlTrtf t f^T&TT TT^ Ttt tt ttr S1PPTT 
% ft irartt t ttrc ften ttst Wt tr qit 
awn am tr fair n -d<ii[U“i wr t ?%fpt # iff ftufrrl 

2 5fr »Tj $mi 41 t nth t ttf t t sppfr istt itrl 

3 H-lfa ttfpt fprt tl 


fe ijdjjd J j3S ‘trt jiu 


ti*Li *>: ;l, t f >i.t|p' L j c l ^ 

C & 1 ^ \>h 

> r t u ** ' •? 


9 - w 

■o. 


- \ 


’ TFr ■ 1 1 / 390 \ » 


125. wn ten i* tent n (ten) nn 
tnrt eft w t 3 n # rktef 
affr 3{f^R> srer frl Mtr m 

«Wft>T Tit ft if ITT ntl 

126. «RTT =T1 Tst 5<gn te T-T <£f 
iffSTT Titter* =TT =ITT 5T*RT 
if m r-ff ^iti- l! I? fter *ff m 
tNlT (STITT TTRiTT) n^f WT, 
aftr T ftTSTT TT1W <PTt f I? 

127 . tef? nri sin i fl -irTt, 

tt ni Tfn* ^*t ttr iftef 
tf^g^^ri^rfr^TiT 
t?teTfl , tT^T^r5ttl 
jtmt? t vjn t> ten nt (firm 
t ) [l1 ter ten |l m nmm te 

ni irnsr *pr mt Ttefl 

i 2 *. (1 tnPT mte!) gint nur 
$pif if t srsm ^T ^ tstt 
stt w |l # ni nra nrt 
nmtt | fter t ?rrt !«■ irl ni 
grgrff TmwRFT $ Wf 
f I ntr fnm ntef te tet 
WTFPT < J TMH tl 


^ ^ i Jl ^ * t **■ ■ A ' r jL f ■f r -* r 

\±ij jJi j (wAi==*y 

b&j&i 


129. (1 ntt!) ter 4 t nfc n? srm t 
■fl ntet if eft an n ni te te 
tr tet snsni ten ttirt) nra 
|l 3 TT # srittem tef? 

Tjrn i r' i *tr niT h ? ffrimn 
nn mten; (Tnnff) |l 

1 Wtf ^sn nr urmr mtr | nm wfer tet snt tl (5*t n*fk) 

2 ?n t nf*nm h^h-s tttjw nt% n man |l 


IxCz^ 1 2 te ‘ 


(i S ji 

iSi ^>71 ‘P 
0^9 l)i tjjr-dlj ‘u liis 
10- TR*T ™ 

C., ft.J 


^ - n / 191 \ ^ 


j-bslu- ~ V- 


W - 10 

1T\ - TVC- 


T7*..T?t3 

yii-> ! f** 

BE** Al 

_ — .fasi r J JKE SjjQE &i 1 ^ T^f# | t W "t 109 3TRTtf |l 


3^TTc ^ *TT*T ^ jft STrW 
fTTRffcT ^TT <W\4\\ || 1. srf^F, eTFT, Til II? dcd?ldl t 
TftTW (f3TFT) tl smt |l 

2. WT JTFFI 15 fat 3TFFT tT 5TTTT 

t" ft (FT t vj'-gl if TT ^ 

TT 11 ’ WITH! ’Wr | fa 3IFT 
*TTWFI ^ TTTWT <PT t! sfrr 
faf ?*tft mt tr ttw 
gn t ft t fnfa it t 

TMdelK t TFT FFI TTFTR |? 

iff Tnftrf t t*? ftir ft q? 

Tgm iti'^i'T |l 

s* C\ ■ 

i. ^TTTTT- t jpjTTT TFFT?TT 
<SRT? ? fan t : HTTT*TT TFTT 
tirtt tr w. ftff if am Nit, 
far 3T«f (TR fa?FFT) TT faR 
?f ifttI ^cf fan tr Rnpn ?r 

T?T ?| tt? 3TT t TFT 3Rf?ftT 
(fa'WKSfT) Wf. W, Wg 

an tt argnft t ? j snrrl 

3RT? ^Tfrrr |, m-. %'j &$js t^r* 
i tift TpriFf Tf 3ifararr fti |l amfrr ar <? g^rtf tt tst ^ftt? 
tr MR t ftfalTl 
10- TR*T ™ 


- V' 


^TRT - 1] f 592 j^J.1 


^ft ssrrerr (Jrtt) 11 - wl 
W f*T f^T^TT tt?r ^ wr? 

-t. IJTff affT JIT TR ^ <i1s*ii fl 
TT^ al^TJ ^T TTRT Wtt tl 
Jr'H Rt ^T sTmT ^i.dl ^1 Ft>< 

^ JiT- 3FTW TTHT rTlf^ 

I’M ^ ^TT^T yfd'+ni y < ;id- ij ^rl 
# 5*111 Nld 3ftr TRTRR i 6 P«i, 
Dfrr sit ¥lfpT gt d*T ^ iW^ 
^Nrwr rT*TT J^nft ^TTcPTT |l 
3 TT Sjf^TTT # 5 ft RT t| *ll 


'h&GJidtziZS* 


S, 3 dl ft JTf Rlfd cTUT x(t? 

^T WTT W 1 |l afrt 3 TT 
(^) ^ wnr wtr fftwffcr wi 
feft, rnf^ p sftf ^r ftnrftt crtt 

f^TTR ^T JIN Wl ?ft| fiT ^T 

amr? ft IT^T ^t| TRJ 
TRT ^ TTRTl ^ 3^T Rtftt ^ fftfft 
fft9TTfftftf (HSTftT) ¥1 ^UR ¥T 

T?T t, 3fr 3R Taft gTI 6. fftftftj; Tift tTm («dd ^ J¥ 
ipft w T frSr stt^t ft, aftr ftt ^ 
arenf ft 3TTwsnt ?r«rr yrftt ft 

\3CTT f<t«ll ^ 3R eilifl ftl Iil3 
fftSTTfftnT | 3ft WJ ft Rift jftl 7. WR ft ftf ftFT (W ft* fR) 


i£iy #5 v&v£J 3 && 


] 'HI lift Tf? t" fft> «R 2RRT IH^HI ¥T TgT ? til JR iff 

3RRT FRT Rftftl 


2 IRTlft IT? | ft tr? JERT WfTR ¥1 ftftR ??T iftft 3TRJ7R | flp ^Jff 

ft ¥R rn fwr Ufl ¥gdl t ft 3R ^ fttRT w4 ft fail % rfl JJ7I 
■% 'jPd^H # ftrt" gRT Rlf^Tl 


10- TR*T ™ 

C-. ft’J 


- V' 


^ - n / 393 \ ^ ^ 


TO ?t fwt *ft arrm ?ft wt 

TOt t ftroj |, tot sfr ?rrrfr 

totosh tl 

8. \S r gI =FT STT^W •K*p I", TO ^ 
TOTO 5ft ^ TOxt T|l 

s. toto if sft tor FfT^ sfrr tor 
TO ¥T W?R TO TOR 
% TORT TOf (Rif ^t) Tlf? TOlf 
Ir, f^R # ^ TOift?r #tftl 
RT TOT f? TOTf ^ fffrfl 

io. TO ^t WIT TO (Rif) if Tf? 
ft# "t 3TOR! ^ T rf^t |l lr 
sftr ir> TOi jpt ^jq- if to 
TO 3tT«lKk ^ ^RTT- "gw TO 
RlfR ft!" #T TO =£t TORT 

to tot q? ftro 'TO? T?iw 

5 tm? % | sfr tojr fro to 

4IpH£K ti- 
ll. affr <naig tif^iT 

tot? to (toto) ? rt, to tot 
TORT (RnfW) TOT? RTft | 

?ft TO TO TOR TOft TOT ft 'TTO 
fid 1 1 3TcT: 5jt (h v »* TO ■q-sui^l > jR 

to faro ^t totctt TOitrVt 

TOt toto # TOrorof t tor^ |^ :i] 

iftf tl 


49e-iij»6fl 
'<&,$£>')& aa^tajss# 
li. TOk TO TORTO TOT TO? TOfTOR 


Hy t^il'rivii, aft I 


jj 


l arr^cT TOT sr4 iff t fa TOTF 3> jpTOTOf TO TOR TO ffaR it? faff 
| fa gw TOR ft # TOT TO TOW ? fa? TOTOi tow gwft TO FT1TT 
3RTO~falT TOTT t -3WT=fTT TO TO TO? TOTO TO ^TT ft 5^Tl 


io- wqr *ftft 


j-b'+JU- - v- 


^TRT - 1] f 594 W 


44 WIT tl iwr 44 jW 44 

y ■ % t ^ ; 

^T |T WT ^ Wt ^ ^eT 
^rTT | |(?f ^q- ^r f^fr 

# WRT fr ^ WTT 

4fiT4444FT4f fe fe4 44 W 44T4 
W[f44 44T fet 44 |l 

13. #f f4 4 TF* e4 Wt 4#4T 
WT S44T 44T "5# f , W 44ff 
4 !WTT Mf. aft* ^tt 

W HU i 'I fe HH^ r i ct^T 
(W4) 4fe, 44^ 4? ^T 
'4 ffe: ?4T4 Wt, ?# WR f4 
apRlftfef Wf 4454 ^ |l 

14. PfTT ?4 4 SRcft if 44 fe 4*44^ 
?H% 44 44 WT4 T44T, fflfa ?4 

f¥ gr?ft wtf ^r ?rfr t? 

15. sffe (t 4^t!) 44 ?4rft 45fr 
4T44 d r 't: 44fef -d 1 41 f" 4f 4f 
14 t f44% 4TST4 4ff W4 4 
4?fe ^ ffe ?4 fe f44T 44? 544 
W4T4 4T3Tf, W ?4 t 4ft444 
WT?f|44^'¥5'4rfe’ : ^t44' 
if 4? 4i?t B fW 4Wft 3TR 4 

?4 t 4ftWT4 44 f I t 4f 44 
44 444W4T 44 3t44pfl t *ft 
ttf 4fe 4Tfrf t 4fc Wfe 
4T44?K 4t?[T W 4t t ^ 

frfeT^t 41447 5T 4T4T f I 

16. 4T4" 4 I g %■ 4fe 61541? 4T?4T 4f 
t 4WT4 4Tf 44T4T WfT. aft? 


ip, «;esg&^5cysT 
Q0&&& &&23tp 


i^i 1 (jfi 6il'J!‘pQ 


•'■r-y-'n.Mt-i’.ii 


i^l ttfcyfeil 

• {.* y<r * i •?* *?* , j * •*? * t 

^O-j- ti 
“ V' 


10- *TJFT 


^ - n / 395 \ 1,1 »:+ [ 


r w jpt W ^ gfatr wnl 

CgW t #5T 

3n^ =a?TfN ■Ji'M jl cfT 

hht <p w ^rfr wt ?t? : ‘ : 

17. for* 3TT $ JifMMlfl Tffr 

intt sfr ht antN 

TTRN, 3TSRT ^ STRrff ^ 
fj^iiTT if n*r 'jttoJt 

W Hff ?Tti 

is. aflr HeT SFMTc ^ Rhi " 3 ^T 
ISfKcT (HHR) | jff =T rff 

3T> 7pf5 t 

yh ^ ?TOl sfk q5gt | f¥ w 
JWT? % HIT ?TTR srfqwiw 
(faWfff) t SIN ^f^T: 3HT <JTT 
STMT? ^T sfTTT #T TTERT ^ T| 
?T fjRT ^ 7PT H ^rmsff 
f JTHTTT I, aftr R -jTcft £fj 

qf qfaq’ aftr |- ^r FVrqs 

(fWprre) % 3fr % m |l 
n' Tf - T£ 


j^”E 
!$ li 4 lil ^3 J 

sufib&Sfr $$£>&%>% 

t^J^tisSOSB^ 

s<i 
19. RFT ^ fr m (^TFT) TT 

fro: ^r f¥Jk rJl ftrol i *TTW W\ wf fTOTT Wt\ 

f¥ # JT^Tt aiH^d ST^TTcr ^ U # cF^t # % fl ^ 

rar if prr t =*fk ft^pt *rf sng g^R tnr ^Rrfte ^r! 
trcr to jftro ^rfc- m*kr ^r t <p % 

3PTHt T # ftR£ TO^W^Ff?MTtft3TF ttJicFmh # 
TOM 3Tf #t fr%TOT | f¥ 3TO? 'R ^ fk£3TT WI RTT f f¥ 
TO" % 'TO' ’TT ^?TO |? ^RT ^ ^T?T W 

WT I f¥ ^ ^Fft || ^ftr # TO W ^T |l -3fR 

■<j'<fl ^ ghi X^l ^1 

z 3 R: kl# w - 3 Tk ^ ^RTT^T TO% RTfl (^T ^T) 


10 - TR*T ™ 


- v- 


^ - 11 / 396 \ ^ 


to STPT # HMH5R #t to 
% HfSel ift ^ ^ =tlfl ftofn 

to fto, eft ^T ■# to ^T ^T 
(w ■fr t) P=rn^r wx to ^trtt 
to # fato 75 fl 

10. iftT Wq ^ ^T f" fa= SfN - 

'TT Tff iTFTrT (■q+K'm) W 

^ ^rrrrr w) ;i: stft ^ ^ 
c # -ito ‘A ®flrf rft 3MI? * 
3|fEWT if 1| STfT: toRTT 

to. # tfr fto to totSTT =FT 
TFT fP 1 

11, 3ftr 3TiT fTT, eft i in J3J 

T ifto ^ ipjT<r ^ttt to ^k) 
toi’ft it fft -i*<-i 5+ii Cl Snnal 
(PrimfJT’Tr') # to if Ttor tot 
tot fl 31FT ^ If f¥ to? W 
tom top tor |l ?to toto 
fF?rtt to to l| |l 

M, ? 'jft 'j|ei T4T *JeT if q+-5 
ftoTTTT 51 fto "T^ TpT 'Ill'll 
if tot Ft, '3*T 1 to ^ 

3f3^r ^ng # tordt |, 
tor to w ?r m tot ?\ to 

31 W - TH Id T^¥ 3TTg =PT ?ff=PT 3TT 
3TRTT t.^aftr top PTR t to: 
to tor rtof I, to ntor 


^&£g3^ i 2&0£H 5fra<pa^SGJass 


1 f*F toT if eft+ff to wA tof PT WT to tol 


1 jfiT fp n't!! Tf? (lift W ft Hlfll I STSWr J1W ^ '1 M ri] ^ ^SJPT ! TT 

3trm Ft to (to tor) 

3 srto 'mw- p ton tol 


10- TR*T ™ 


^TRT - 1] / ’i 'I 


- V- 


% fV ^TT f^RTT W eft 
R # f^ y4 ^ ftrp* Wt 
# [1] ww 

fiw ^fT ^ 3T^T eft 

WtT ^T 7^1 
£ 

13. [‘+i< 4TF dT; “TFT <ddl I" Ft 

FWTTF SJTtft if F%J ftstF 
stto |l t Ftnt! f^rcr 
fastF TpFlt tt faFS F¥ TFT tl 
FF M«lri+ tftFF R5 <J|J 
tl ftfT <pt tFTft 3ftT Wl 
ill'll tl ^ sFT rt*t r T1l «tF ft= 
FF FFT FF 7t tf 
e/ TO 


14. ^‘■?rllR.+ ^TT FT CpTT ft | #FT 
FF } 3F¥T*T t W FTFTFT, 

faF f artfr ^t w -Epfl ?t 
F*ft, fWfT *f t FTF 3frp F^T 
TiTF tl FF FF FFF FFTT 
1F= SRtft ^ JHH't'l STtRT 7^1 FF 

# Mb: grf^rw tt Mt, sfk 
dF # tirfft ^ wi f¥ f? ff 
F ^TRfft?r tt^ FT FTfSf 
t, Ft FFTFIF" FF FT feF f 
FRRT FT^T 3TT W, FtT ?F F 
F?t ?F FFFT FFtT FF W fFFT, 


r 
[j \j & ' ^ixp-i jil^j^^yj 

Ml! < Tx l-f&s r> ^ ** i, *J*3fV( r \ g I f> 

(j^J 


*A< 

J sftr ^ |31T ^t *TR -jI I rl tl 

C\ 

z HT^p{ ^ t ft 5 eTC 5 OTlft¥ # ^RTT^HT ¥tt tl^K'l ^fWC 

| ^fr m |l sfk ^ ^ ^tt ?fr ^ w\ 

3rF#T FFTFT |l sffr FF 31f3TF ^T FiRt |l ifir FF f® |T 

Ft FTFT t Ft ftF F# FFT FT FT# tl 5TFTF FF PfTSTT FFT | fr FTT 
F!J fj^ # FF FK FFet TFtl 


10- TR* r ?RTFT 


j-b’Uf- - V' 


/ 19 & \ ^ 
ssasffitiF&s&A 
^issss 


^»waw»«w« 


ft f¥ w ^ *ft ;i1 ft kft! 
pt 7¥R p PlfT ^T 
^flvT-JltW P, pf f , mfo 
H) J I hii [td i ^tl 

is. ft stBiig siilni nr (w4) 
ff ftr pt fl fk ift 
■^T^WT t fWt P7 ^cIT f| 

16. [jld eftrff f r d<*l 1$ 'ft, % 

fff ft ftft, ft W t 
ft irfjTl ■' 

it. fk ftff f yiytt *ft ft 
pi? ^T ®TPt ift fw fFtti 
pt p Tr pttr snr fml 
fk P t fat StWTe t PFT 
^Ht ^tf a fmrl p # pff tt 
^ r +ifaw wft ftft ft t&fr 
<.l<1 ^ ^lt tf \id *TT 'Tt J[f 
ffl ^ft Pdft gffri afk wft w 
t tKMlfl fftl 

is. ftp IP p 3R *ft 

wt far?: ^ t ppt ftjpfrr 
?irft fw f . f¥ Pt pr p 
Tgt. ft f^k (Pit ft) 

*n# ftl Pp p p # fkr 

PFP P p| 3^k p # HTSft 

p ft prft prt ft Hfr 

Pet A I 

i arak HtifW Pfc fk w w #t ^rw # pft timft* ftr 

ppt fl 

1 3(ftpPT wwt f , «3lftjp m '-HIP?: "ST1%P it PTf WT TP" 

fir *'«»« tpt f I (pt Pk) 


e&&>3®}8Xi£% 


fi 


10 - TR*T ™ 


rj TFT - 1] f QjLl, 


- V- 


i9. ^rr sfR jjRffft #r sro? rr 
^TP i^T W t, f¥ dt-gld TOTT t 
SRTfafR ^1 

id. Wfr TORR Rt TOR HRT 

Rfr Rs^T fTOT |l 3jk Rf (fVk 
t falk) SPT% HcR RRFft sfk 

1 r feir yfafai #t ^fr frrarr yk 

rrt ^ sr t WT jfrkftl 

3i. (^ i«fl!) ^3R H R# ft? fl*-ES «p|«i 

3TORT cT^TT SRSff 1 2 ' t AVl 
TOR RRRT |? $RR RRT ^IR 
^ RTfarTRt fa^R k if t? 
=#R falffa t jftR RR cT^TT jffa 
Rsf fkiffa % pTOWdl |? R? #R 
t fat fay kt TORRT RR T?T t? 
R? RR? ?fa ffa RWEfP 1 faR it 
f¥ wt p- (rrt f fatty t) 
tot Rff fi? bcggm&&3l&? 32. fat *1$ Si 3 If r +f i M RRT RWR^TT 

t, {far RrR # W WJ 
(3TRRT) # ffaRT TO t? W? f*RT 
fair Ft> (.fa «TT Rfa ?t7 

33. ?¥ TOR RTR R) TORHR fajf 

Rlfa TOrTOTfafat RT TOT fare fTT 

Rfat fa 5 R? tRPT Rft Rfakl 

34. yrr rr % r#T: rrt gr^; 
RT%RT t kti I, RT TOTtR RR « 
1 3TT^T9T WT\ ^TT ^ iW %l 

2 p 41 w. ftf¥ ftw # stwf^ ^ | rfr w 
ht^rt * 4T 3# Ftit 


10 - TR*T ™ 


- v- 


TO - 1 1 / 40(1 \ H *>' 
ra^’Vi 
3?Tt*r W3T fan: 3% ig'O'dl ?t7 
3nr ? 3 mt? ^mr ~m srrrtr 
Pkt ^ (j'g'oy'i |l fare 

1 vj, ^ ^ 

?pT WT 5fT 1^ jjft? 

3s. sttt ¥f^r: ^rr srftnrf ir 
^ TPTFT TSlfcTT |? eft W 
TTOPT ^^ifrfT & 3f%^ tfF*r 

| f¥ Jpr Mt STR 

3TW 3fT Wf Wf <TT T 

t, W^T *T? fc 73t wf ?d 

f^TT 3n%? ^ rjj-g <H4 JNI {;, 

sp #nr Mr w ?T? 

36. #r (fa^uMifeifl) if 

3lftpFm 3RTTFT WJ 3WK'i[ 

¥T?r |l sffr wf ¥f w if 
■srttr w ^rff ^ H=fKiTl 

"O ^ 

*f Mw\p 4t ^ W*. T|> 

t 5T# 5#T 3TFRTT f I 

37. #T w fafff ^ETT I ftp 3M? 

^ fi~RT 3f-H *M % =HI Ri*JI 

^nif, TCtT ^f #£ | 3fT ?TT 
% H5<rl (jj’tCI •?) -tfcm ?1 ^TT ^ 

C^frr) fawi L,: |l f¥ *r 

^ff ^T % 

hhh'^r ^r *fr?H|i 

U. WT ^ ¥FcT I fy Oj^FT) 

^t ot - (h4i) ^T *<w “-FTT FRTT 
|? 3TFT ^ ft ^ *FTPT ^ 

gr^ ^tt srl aftr 3 -twtf ^ fn^r 

i ^tf w^f # ^fr ftm fr *pft | h trfF^TR 

WT fj 


■1 * j a & 


icSfK 


af? 


10 - TR*T ™ 

IPs 


- V- 


^TRT - II f 4 (j| "\^ 'i'S j.jjU 


Pro (spRft % fat) 

etw ?ppt jr^iTit. tw 

- ‘•J ■ SD 

tfrl 


35>. wfep (^pfrr) 

?j*mi fen sft ^ ?im ^ 

It t r#' 1 3fmr, s?k qr ot 
<FT Mftwn-H TO t HTTO SPTTI 

5 # wr TOi?Tt tt am mi *rr, 

^fr fn -t^ *ri rfr ^fr fe 

TOTOnfttf RR TOT ’ffaTOT fSfTF 


40 . 3fiT ^FT 1 1 ^ J 3fr W 

(f TOT) TO TOW 5TTt | afk 
fS' TOW (Wl 3ffT 3TTT ^r 

4MHgl< TOTOtnfTOT TT STpTO 
TOTOT |l 

► f ? f y ^ j f 3? > ^ ^ 

Iv. 

41. 3fhc t - 3TTT ^^TRT ?fr 

3TFT ^ ?: tft f^l5 +Hl ff 

tfa pTO fat d^KI TOTi TO 

to 1 mrfa £r to t to |i 
tot t to t Preft f sft p 

TOt ifrl 

/iNi; 

42. ^T # ^ t'Tl *1 3TFT ^T 3TR 

tor sprit cl eft to srpr ptf- 11 
^T ^TT W^r\ f r ^ 

tt if TOST TOTO ff7 

.p fi, **1 : «*f l ,Ti ^ *t £*£ * c^f ^ 
vUJJ, J 

43, 3^T *T % ^ % 5jt 3TFT 

# 3TR d ff eft" WT '-TPT 3F^" 

TO fero tt? toPt to? ^ 

fcs*S&SM&&Ste 


i (tpfT ^ 3J4MH # fW cfaH ft FFl 

i w?r ^fr ter 3ftr -sm-ci=im |l 


10 - TR*T ™ 


jjjJNjL— - V' 


w - 1 1 f 402 


3?T3T ?t? 

44 . qiw«i if arwrg’ , 3t3f 3T 
3T<3HI'< 3$ 3373, TO7J 3t3 
T3% sm 3 fr 3i<3HR to% tl 1 '- 

45 , aftr (aRT T33 siwtf 3^% ijto 
333T cfr 3sf WIT 3 f (33K SFT T%l 3j> 

3333 ^ 


if) ft3 T TO'-i 

3TO 3 TftfW „ 

W $#33T ?t 41% ftp?f % 3fWI? 

% 3 % fs^r forr, 3frr 33 

*fhft imr «n^ 3 |%| 

46. sffc 3f% fHT 3TFT 3*1 33 (qTTFTT) 

% % ts Itst ? (33 33 333 

35 % k % 3mr (to % mtp^} 

sift m 333 TO TO % 3t 

3 % jftt ni6i %t Put to si I n 

%l Pti < Sirai'F TO' 3T 3TCft * sft 

% to t% |l 

47. sfrr 3rip3 TOJTTW 3* fe% IT^S 
TTJ3 %l (%><. SR" 33 33 <.q ^1 33 

w (F3TO faro 3? I fa) 
33 # 53T3 ^ 3T3 (333 

TO f%3T 3773 %, 3%T 33 3T 
373T3K 3%f pF3T 3T73I 

48. sfrt 3F 3^3 % £3 3T 3T73TT 

3 s ! 333 TO ’JTT Ft3T, 3f% tJ3 
3T33lfr Ft? 

49. SIFT 3>F % f¥ % 733 -333 373 
& 


* v\ 


*•& T 


\J? J ’*‘- w - SJJjSWJ doMfiitsfr 

tfsrs , 

vQ^’jWCjfli 


Tii < *?*>'*' * '*zvir r 

lawot^yliisp*- .vO**^sjyj 


*&. JEW<Jg*Lwa^ 

&&#$ 


* f *,s , m K. , jf t*^X' | : r ife% 4 r<~ tJj " 


'■TO 


jj, j%- 6 ^_>v j 
i *tt^t 4 wtf^ #t ft |4t ^TfT^r-^r % w ^r ^ ^ 

4r ^ ?tft |l 


10- TR*T ™ 


RO^ll . / 41)3 \ " -jj-' 


Jr**!*" - '' 


FFT pt FF FftlFFT Fff WTTl 
Fit glfli ^ FT Fwifs -qig'di 
|l FTtFS FT ^ TO 

Writer |l FFT FF FF FT TO 

FT FTtFT Ft F FF 5PT 1T§ r? t 

FFFT t, 3?tT F Fit F? FFt |l 

so. (fT Ft|T ) ¥e t ft §F FFTFT 
qf? FMl? tt FTFFT g¥ FT TTF 
FFFT fFF F FT Fit frft FF FFT 
F?T FFFT ft?) i^fr TFT FTF | % 
FFTlftr FTT t fat Ft-'t FFT T| 

t? 

Si. TFT FF Ff FT Fittl FF FFF 
FF FTTft? FF FF fa FF 
F5 $frF FT% Ft FTF FT T? tl 

si. far SRFTFTftFT F FsF FFfFT f 
FFT tf FTFFT FTTtl TJ*t gift FT 
'j[d FK (FTFT) fTFT FT T?T | FT 
FF (FFTT t) FFT T| tl 

S3. 3^T Flf FTF t HMd |f ft? TFT 
FIT FTF FTFTF t FTF 1 7 FTF 
F^T ? ft tt FTFFeFT Ft FTFF! 
FF FTFTF t FTF S #T FF 
FUTF Ft TFFFT F?t FR FFFfl 

S+. 4t tit FTtF 5 RpfF t FTF faF 
F MNK ftFT t, ^ ^ FT<t 
t 1 FF FT FTt, Ft Ff FFTF 

Tit F?W t ^F t tt tf 

FWTT ?T TntFTl #T FF F? 3F 
Fiddi Ft <s4it ft ter jt ft-T t 
'-Wd it'll sffr FF" t ttF RTF t 
A ■ H > • i 

®i *m *Gf«sa 


10- TR*T ™ 


rj TFT - 1] / 4()4 'i'S 


“ V- 


wtw f^rww ww ftwr w#rrr, wk 

WW WT 3|rMNK ^ fw WFTWTl 

ss. gwi! 3TMe ft WT | Wj> WT W 
WnfRlf TM UTtfl # || gwff 
gw wr www wwt |l www 
wtojR WiW Wsft WTOl 

56, wffaW 3WT W WRWT |l 

wir grft wtt gw ww wfcrw 

WTSFfP 1 
t 1 f* &t 


57. t. (TfffH U1 Wf?fr WTW fffir 

HWWgR ^ 3?R t RTWT 
(f WTW) JIT TRfr I, 3fr 3RTOTWT 
# WW ffrff WW JIIK (WTTW 
“FT) <TWT WPT SWTW Wk SWT | 

gw # fw^ wf (wwtw www ?rl 

58. WTW W*? S f¥ Wf (3FWTW) WtSTIf 

ww Jfgrrg' jfrr gw s^T swt §1 

■WW: WtWf WW ?W # WWW lit WTWT 

wrf?%l wk wg gw (aw-arw) % 
gww | wt wtw ^ ww wr |l s?. (t ^t! ) RR # W%t- W §T| ^ 
W WT fwWTC fWWTt fk wkl? 
if wwitc wr 41 (Wi gwrft 
t, f*r ir gw Sf w ?ww 

(wfw) WWT ftWT f, sfk ^ W5f 


J WT # f^T W # f^l 


z AT ynt ¥T *RRT fW *M 

1 . ^ fmr |l 

2 . ten ♦ h# tmt # |l 

3. Rrft ^tmt |l 

4. IRH RTRft # P# ^TT ¥T %l. 


10 - TR*T ™ 


jjjJNjL— - V' 


(%ET)I tfr Pp ®PTT 

3TMTc % p P P SfpfcT 

It If 3T*RT p STSTTF P PTR 
vFTT Xt* 1 ' |t? 

*o. #T It IP STMT? ''TT ftR^TT 

STITfT fTTT T| | ^ 

fcT P MT TTH1T RTT |f RRT 
t stSfTjT pfl ■# fit ^rr^fRT' 111 
|l w| ir 3#w: wsr 
pft |ttl 

61. (I Ptl) 3TFT ftp # |f, 
#T ^sfpT lilt It pTft 
ft, cTR pT IP It 'pl^ 

^ ft, P 

<gfi |, P p P" c P<.d ft[ 

3frT SIFT # pRftTT I JJpt it 

r -T >,J l '*P It <pis 4l»l tFff 'tit 

Tfrff 'T *1 1 '■PI RT ft "T pT I 

P i iM -r ^t, TtTg ^ ftfr 

pp> # tforr |l 

61. pit If ■# finr ft, ^ pi 

Pf w IP, Ittt? 

m 


’ n ’T . 1 1 / 405 \ o >>u 


tj. It Pr Pr, ptt stwT? I ¥p 

t|I 

64. tp|t # IP PTTp IpT if 


«, i I ■*„#$** ** , £ ; 

^luftia^wyu 1 cr 5 «j 
vKJlr^-^ -Ca! OlMss' 


WS’ ^JicJ^ Vj*- 


>*$> cAi 


fc 6 ft S-+f 

®c^y>= 


A s i-'4 r ^ I*^t k ■ Sf 
0,^Jiij.|y Ij^, | ^*Jl 
l STRTT ^ *TRTPf ^ | f¥ ^FT ^RT "^T %^T 

|l am T^nr % fWr ^W ^%r -^w m: 

^trTt mTRr |l 

Z ftT^ - WT ^ ^TT 3H^R ftqi ^1 


10- TR* r ?RTFT 


’TT’T ■ 11 y 406 '1 .jj-l 
SJft TTftftT I, ftftT Ftft1ft> ft fttl 
ftTST? 'ft ftTftf ft ft*)! nR'td'i 
ft|f, ftH ®rfr ^*+>Hdi |l 

65. ftftT (| t) 3TPT ftft 
(ftll'Mf) ftT «ftft dift’-l ft ftftl 
ftrcftft ft ftftr Trg?ft sraiF fr ft* 

Til ft |l 3TR ft? ftft (Jdft 

'SfT^rft ftTftTT ?l 

66. gftp ftTFTft ft siwt? |t ft 
ftfftftR ft |ftr 3 TTw?ff ft ftftT 
ftTrT ft || iftr ft - 3T!ftT?^ft5 f^t 

|ftft mm ftt jFrtft | ft? 

FfftTft ft fttft ftft |ft |l 
ftk ft ftftftf ftFPvTft ftft ftft |l 

67. ft^l | jjld ft 1 < 7 1 i fftft <ld 

ftftT? | ftTfft If ft gg ftTfttl 
ftir fftft ftftiftT, Ffft t3tt ft 
ftftTST ft ftftri fftftft? ?tt ft 
(ftfsTI? ft ftTftWftft 5 ?Tft ftft) 3 ft 

ft fttft ftfr fftmfftftt | ftr (ft?ft 
ftft) gftft ?fi 

68 . sftr ftftft ft ft 5 ? lift I fft ftWT? ft 
ftft? ftft ftftT faftT |l ft? ftfftft It 
ft? Ptpt? |i ftft ?ftTftr | ftft ftft 
ftr ftiftftftft ft ftftT sjftftr ft |i ftftT 
g*?it w ftft ftt? ftftM If 
ftftT jfft ftWT? ftT Cftfr ftld ft>? 

ft| ?t IVtl ft? TJft JtM ft|t TT3%7 

69. (| ft^Tl) STTft ft 5 ? ft ftT ftiftT? 
ftft fftW ftlt ftftlft I ft? TTW 

ftIT fftl 


i I Ji * *• *f 


cy^v^l 1 


10 - TR*T ™ 


- v- 


^TRT -1] f 4Q7 't j-jyLl, 


70 . w A M wit A w *pf 

WW |, far ?*nA At A 

STHT *1 fAr vs*^ W A T'.^ 

(WR) ¥T?T tAt A wW 
At irra^Tr ^yiiliil 

71. SIR 1c A WTT WTt, 

W 3TT CwA 5TT% t ^ t 

Aft ^TtfcT! A? trr frglT #T 

T?dT At SMTf # SRTcff 
(ftmrPrA) strr An fftriT Ait 
W TT *irft A A 3M? A TT 
ft ft ^itrai fftRT |l fTTT TTT fftrs 

A Wl^ 3TT fww sfr 

'At 3Rft ht%A (Aft-AwA) 
A A w Arl (At d^ift 

s? 

Tp T T^T elf’ll r 4t %'A\ ^T Tq -jII^ , 

for A wnr A ^ jItA 
At gA AH wrrc t Al 

71 . I Til ’K to % gg' A 7- A ft T 

ffr A fAA 4i f& fft«t> At AA 
ftA At tl Act wwhAt A 
sm? A Art fAA A w gA 
|l At pr snAtT fArr wt | f¥ 
nisii+iftA A t§ 

73. ffRT A wAf AT strtt ftm, A 

f*r A w At A tr ft w A 
TTT^T (WIT) A WIT fwr At 
A w ^r wnlwpifr wr fenl 
At wmw w Iwt ftrAft 
FRft AnufftA Ar f^n IAttI 
m- A? A A at Ar Arir wt 
^3it A ttAct fftft At A 


jij^S 
■ i *£' >£i A fC- 1 f-Kr* ■’ V *r\ f 

wto 0 a ij.^y u 


e£A4&&lM3U(F 


10- TR*T ™ 
^ - n / 408 \ ^ ^ 


74. ^R" 3 7J7T (^J) ^ WRT 

stfw ft Tg^rf ^t' V t ^nfir ^ 
'Tm # w frff 

frmfw (cpp) ?tt% <ft <r^QTf 
t t f¥ fair ^r f 3 HT fern qr 

TT ^Ff ^nt. ?*ft WIT ?IT 
^'iM+lfWi % ferf TT 5?T [1] 

5fiiT ?fr || 

75. RTT fTT % TT ¥ 'T^TRT JTTT 

sfn: gnpr Pft#t sfrr w 
% Tg*af # trt iOTl 3f 
srfw^T NttI sftr ^ § t\ 
3nRr=fpml 

76. 5tw ■# w ?TTTtr sfrc ir 

w 3 tt w cfr ^gff ir ^ fcn 

Pp <msi=r ^ qf eft rgrir snf tl 

77. T5ir 3 «pg|: pm - gT 6174 ^T 

^5f JTgft ’W 3TT W fit W 

'fg'l ?!% 3*TT iTt: |ff fa> 

WTT (rftfa'P) iiw^ ?tfri 

7 «. ggff % ^cp w ^ sh(h£i 
(Pttt tttt snt ?r tufa? ?t srr 
(w) t ?t, frw tt fir 
3 arfa g<fafT ^r w |l afrr 

stt (fW) if fR prt Tfiererr 
rsnf% Ff 35 w tt 
faw wr ^rfar 5^t tl 

79 . 3ftT faiT#T 3 T3T: (^T if) farfa 

55T WIT f ift TFT WTI 

1 oft f^RTT ?TW ?RT ^T "T^R 

ti'MMdl m ^Trft || 


. »*y ._» i ^ 

WS^-S ‘V$v jtfiia i^eeji^^sfiftssptsis 


_ !>* i 
©(iS^* 
Mctaa 1^*?? t P 
5^ t 3^T ^ ^Tf^T 7PT M'l+K 


10- TR*T ™ 

ic-. 


***■1 -11 j 409 "\_ j-Oelu- - : ' 


so. fffit TO J|K<K Sir eft W 

IT\ Q\ 

t %u “H. - _ 

TO Top TO 

si. to to; for 3t ^rar 

F =Pp jFT fo =fR FFf FT FF TO 

tl fw totf Ffarof to 

TOTl TOTO if TOTF TOFTOlforf 
$ F^f ¥T 5fiS fsJRFTl 

ai. afrr TOTF TOT FF r; HH H FRFf 
# Sf^ffTT TOT TO ft^TfoTTl 

q#r" 3 mrftwf ff tot fotl 

■^P 

S3, FT TOT TO TO F^f FTf?T F TO? 

tototo # fror to| toft Fiff 
rftI foTOR sftr toft Trwf ^ 
'*FT t f¥ TOt ffoff TOFn't F 
fft f| sftr toto if ftrrsfcr to 

TOfr if TOT FTTTO FT, alk FF 

TOFT: ,JTOH+iMf F *TT| 

s4. ‘iftr tot ^ C^rofr FTftr Fit 
TOT?F t) FFT: t ^f FlfcTI 
TO TO TOT? TO TOR TTFf ff 
TTf TOt TO FTTO TFf. Ffe TO 

TOTTTOff fTI 

ss. TOT TOf if FFf: TO if TOTF 
TO TOfFT (TOT fl | fTO 
FTTOFR! Ff TOTOTTftFf F* fo% 
T^foT TO TOFT F TOT I 

ss. 5 flr srrff tot f to TOfrof f 
tot fo 

S 7 . #r to ^ TOT TOT TO ^ TOl 


JC^jSWOtf iJ& '&& 


« i 3 *A%at& 4 S 
sr*i* i | *y.*f ^«T£ T f * \f 

'"o^r-^ 1 l? J*3 
a 


*• r | f 


saatf 


LSlalta 10- TR*T ™ 


rj TFT - 1] / 4 1 if ''i 


j-b^JU- - V- 


(FT^te) ter stwrt tete. 

314 'll 'fllfcl te I '.'1 4 |H t) # 

Wf 4 -113111 ifrr Sin? £4<1 tef 

IW" |,; ^tt ^fh ?riEn ws tel 
r«nw tetl ter ?hr tete ter 
y*r g^mT ill 

ss. tet TOT % TI^TT tel: ^ tet 

HMHtjk! f[ ^ fteteR ter grr 

te ter rRnft+ te=R if 

te*TT rT»TT «q-STTO WT fw || 
fit ift 'TFRfTT! W ?H ftfir fte 
W ftft n? If fte#lfT teTfl T& 

Ef tet »f(i ^ te SRf ter 
ftettcT rpr ter rjq te R;<.i <r>,jS 
teT ? fte q? ^*1M ^ sil? 3TW 
cl “P 3*<i41 hhicMI -T 5f§T te 

'■■Q 

89. 3MT? % 'fgi: rjrT ill'll tel rpr-TT 
teWir TT te Tpftl fit ^Rt 

teteq nfr, ter rjr tel % =pr 

3i’ltK u l q Wt jff SIR ff^cll 

no. ter fR % *rte ^i^i^tet flVm 
'hi i fl’ii fem fit f-MteH ter 
3TT tel phi ^ 3R q>T tetJT fte ; Hi. 
SHW'stK fT^ TTffrT te W tj 
q^T SRr fte TO% fte 

'1 ill fff terTT: if 5411 ^ 3TFTT, 

ter tot fterr fte ^ te itRT 
tetf | fterr Tf: qte 
i«i4'ci i*M <rte t, ter t 
TOTTtefRtef if fl 
™ y*-A> l fVtJks 

©^4S'l U l ! | jJ' 1 


y J 'UU^-r'j Oo-i^' <J&Qv 

^ i ■' 


t^Wls 

oii 

6ftt«iOiMt^WS4ffi» 


i fe^ir ^pr q^FT pnffr t ter ter to tt # =ttot qte 

4->Sl " 


10= 


M - 11 


411 
,, ...~\ » ->■ 


m. (smiF ^ ^ft) wwif 
# w srfwr “RStt t?t, afk 
if if sft? 


J-* jsj ! 92. eft 3TT^T |pT ^ TF^" ^T ^T^T tftt 
?r#F g; # fir^ 3fr eft wrt 
FfTT, IT^ (fsTSTHTi) fTSirff 11 
«Ffl sfft FTW^T t *lgcT if ^PT 
fUTTff PmTpriff t sftlF |l 

«. sflr pr ^ %^\i’A ^t 3 twt 

fHwrrr rh : i1 ferr, afk 
-jlfr+l FRH ^t| fffTT 
TfWT faift w W ft*TT 3R 
\3 *1 TTFT 51 n SfT < i ^ l fa>yq 

3TMTF ^T ^ #^r M ^ fftT 
rj?T fVfa ‘‘FT ?W fjRT if 
T? *t| 94. PpT 3TFT «*T if ^3 
ft, 5*T ^ 3TFT 3fft 'ddKI 
^ (FT it R "iff 3TH % 
wft ir (cfrcicr) wr f i 

■JtTT ^ W STFT ^ HkH^U ^ 
3TTT ft Rc*T -STT W |l 3RT: FTT 
^FFlfft ft^f ^TtTf if ^ Ffl 


&0'*£3&2ie&te& 


»s. jfft SfFT ^3#T 3FT ft ft ^ Ft 

fft^f if ansn? # stpraf f3^i 
1 ^TRT 5iraT | f¥: 1898 i ^ teftfr W flwff iW pT >TC f%T 

W t ftt tirsKI ft if 7J3T jpr |l 

2 m ft 3rf«raFT fire ftft wn ft ^rer |l 

3 3iR?r if ftfttfaF ^ FTwsif ^ rrsm ftf f^rr w || wg 

ft ftf ftfttTSRT fft^TT W § fftT ftf W ft^F ^TTl 1TF 3l4t ftf 
ip; stm" ffsfr |l 


10- TR*T ™ 


J-te+JLf- - V* 


w ■ n / 412 U *>jU 


fan, 3T3r«rr t ?t an^ftl 

96. (| q^t!) far qr anq # 
WRfR w\ an^-sT ftre: ft w 
t, srf tirpr qfr wr#fri 

97. q^jfq ^r^wHf fqynfqqt 

aq 5fr^t, sra tf¥ qsgqpff qtwqr 
1 

R^T ^Rtl 

£s. FRT rpTT RRf RjSf pTT f¥ W[% 

R^ff r r,] <m m rr 

#rtr ?rr*T TpFr t gjn 
"jTTTcT ftTRT, WR R? ^HM RTTR 
Rt ?R R ^R ^ m\KW< ■jfl 'Ni if 
Mfrtl RTcRT §T ^T >] 

rr w fRter rr> 

rrrtPrr ifft rr 3i«Htu <* fenl 

99 . 3?fc Rfe RTR RR HIHHsjk M?RT 

?fr ^fr *ft ur^fr # t ?rtr ^ 

rtcT eft rrt 3 ttt wit rr 

wtfr fttr £r an t? Cl] 


®£4p^<SrfS#M 


- ^ , -^;;a5i £ “a 


<& ^ if 


] 00. fRRft RPff # R? ^ 
R^t t sim? ^r sRjRfcr'- 4j 
1 RRTR RTRRT RT RSRR ^FT % WRTl 

2 r^jr 3i3f?WvirH rr rr ^rr ircft? ^ arra Rt rr rrtrt rtrt 

fj ^T | W R? RTRRT ^T m I RR: RiRT? ^T RRRfr 

# ^RT SNR RRT ifRRT R ftw RRl W M RR RTRRT # RSTR 
HHlfWl R R# RfT RfiTT? R STRTRTRRT RRR W\ Rt RR t RTRRT |T 
RR £t thTH (^R RRfR) 


3 fR RTRR r R? RRTRT RRT | f¥ RRtfR sftl ^RTR ^RT fRW | TRR 

if RR RR MtR R^t f^RT RT RRRRl R? RR?W RTR | fR> fWt R^T 
RRWF gRRRTR RRT fRRT RTRl RT^ WR, 3HRR-2S6)| 

4 RRIR RR # ^R r RlfW iRW # RJRR RTR-fRRTT % RTR RRT | 


10- TR*T ™ 


- v- 


^TRr^l] /" 413 \ 


f^n Pm ^ 

H'fl'ttti -6^ ’tt 5 at f*\ ^fr 

ffe =fT #T ^ 

ioi. (| ^t!) 3*r % <H>g] f^ OT' 

M sfr 3tm?ff nai jr# f 
|l 3fr? ftSTTfrUT FT^TT ^TRTfrtJT 
FHif | ^r^cfr | jfr 
5JTPT (fw^r) *T Tut ijff? 

ioi. eft ^T 'Hid *£t yfllSTT 

(^T) 

tea 3Tr*f ^r ga t Ffpff 

^ 3fT ^ It 3^ far 

?ff $pr Tjtftar WTl t c*¥t) gr?|t 
*mf ^fferr tot # fl 

ms. ftR fir w T^tit ^r sfrc ^fr 
?»IR W 3rT H 
jTJT % 3TR TJ1T 3^T3TR 3R ^RT 
| ftp ?*TFT ^TFTt ^T W f=tt |l 

104. STFT ?f: I rilifl t afe ?W 

ift y4 ^ SIR # fWt t 
t m 1 # s*tk? r (^rr) 

<psft a|f ¥F*TT faRT ^TTCcT 
(^T) 3TWTF ^ ftr^T fir W 
t\ Wf t 3?T SRiTTsf iff ^|<d 
(^TT) VmT j aft jftrr 
^rr |l sifc ir& sn^yT w 
| Pp ?3TR ^Rff If Tjl 

ios. sftr ra> stt^t aw air air a 5 
f^f %TT wr ir^gT^Tfl |t WT\ 
afh: awna ftrsmarfoil if a t|TI a|t ?tr ptfr |i 


10= 


J-b'+JL*- - 


^TRT - 11 f 4J4 


106. sfa % $RT F jsprd 
3fj an? ¥t f ttft ■q^n ttrtt 
t sfk H EftfH TfqT TRxtT 
|| Pttt qfe sttf f^n ^rr m 
smmiIwi 1 1 WTl 
£5 (jn^tiuaJ \ 


io7. aftr qfc affilT? ttr ^t§ 

h|^mi qit ^ ^r # Art #rf 

37t s[T “PTd <tmi "T^tl sfrr 
3TFT ^FT ¥tf ■+TcTrt TfRFTT 
(fMFlf 3H^t *FTTf ¥T FfaR 

w -r^tl spr^ft sr^ - 
'■H-tdi Tf H |ai« ft ■=ii^ 
t, (PTT 6FRT?fttT <i|MH || 

ios. (ft d41 !) W? ?t ft 5 If til 1 1 1 ! 

sjrgit wjr sfrr ^r jptft 

TFT TFR 3TT W [n || 3R jfr 
Tfttft ^F7; 3R7TRT jft (ft ^fl # 

fat 5T1WFF |l 3TtT 3ft 
iff j| 1 5 (ft dd FT dj'-R d(Tl W' 

fat JtrcFFrff ft sfR t g*r ft 

arftFFtr fl [il 


S®3 
109. 3TFT d^i'l FT SH^tH u l Ft «jt 
TTFT Ft 3TIX FFFFFTr Ft '•TT T^t 
ffl sfrr fFT fr 'T’Ih t, dfi d t 
f¥ 3Mi^: ffafar f>t tl ttr ^ 
TFffrFT ft^TTT |l l FFTF fpftF^ RsTWf ifaff; F RTF ^3JTF t FT FT Ft |f 
% STflfiT FTT FFFF F#T | fa (Ft FFFFfa ttsft ^7TT FT FT Fl 

% m - S3 - GS U\ 


11- PF 


w^r-n / 415 \ h ^ 


JjH* Jj. JH* - ^ HTf irrfr I, 5?r # in srm? 


3RTTF * 5TTH P 3fT 3RRT 
^TTS.tlW cfSTT ™pf 1 1 1 . srffRT, <?rnT. ttI ^ rrf ft 
fjR ^ 3TFlt #r Rft, far? 
ufawu «rf% n4t | w ^t 
sfrr ft ^fr crc^r «4yfa<t |l 

2. f¥ srtf # ftr^T frtft s^rrer 

(rrt) ^ ^ttl w^r t, # grt 
^f 3Ttr t ^rt^r 

3RT RTT ST*R^T 3fHT |l 

3. 3ftT *TF % ^H*i HM'lcK ?t SPTt 

*11 Til °P<I . f*T>< <3*Tl 3TtT 

Wf ft sfrsftl ^F <J*tf 

toTftrf 3T*% <PP STEtffT 5IPT 
^TpfTWl sfk ^5 tpr Rf 
<£t 75FT R^lTTTl 3ftT qfc 

rt % ?ft $ -nr 3R rf 

S3 S3 v - sjl ^ 

®Tf fcr RTrTRT ft ^TcTT f| 

4. 3TMTF {ft afrr ^TT fR =ft 

rrt I, sftr ^ft ^t| wi 

JRRtll 
s. tPTt! *rf ^ tfffi ^f 

V 


I *w 


11 ‘W^ 
TO 


li / 416 \ W *>' 


3tgfr t, 3iftt> 33 ;i; ft f3 33f 

mn ftrcr to 3 to tort 
I m to sm I, 33 w 

(3T3?) 33 # ffr TO 3133T |l 
3*3 33"f f3 3t r 4tl mnr 3 
33f 'fltfcT mftt w >: 
I 3ft 5ft3f ff ($3) f I 

6. #3 TOcft if TOt# W 3HT 3ff 
| TO 33 sflfWl 3 WTeT ^ 
3m |l 33T 3? 33 3 3T3ft 
333 3TO *ffTOf 3? 333 3t 
3T33T |l 33 TOf 33 9vfr TO 
f 3133 |1 [1] 

7. 3ftr 3fr t, ftf3 3 3T3RTf 33T 

trdt *r s^ftr & fcff ff 3^1 

33 333 33 33 Rt?I 33 33 
TO 3T, 3lf3 dt-glfl 3ffe3 <=T ftp 
?[3 it ftpfl 33 33 33 3 333 
fl Mk (^ 3^ft) 3ft 313 33 3 
3{f ftp 3T313 3 33 3# 333 3 
333T3 33 '■flfad fTOT 3T3T3 3t 
3t TOfTOT sfT 3t 335:3 3? 
ftp 33 3f '#33 «idl 313 %l 

s. ^U. m ^ h wr f mft 
sraftr rR’ W?.. % eft 
^ JjtMb Zj* Uj 

G\ 


r^je 


#&&£*&&&$& 
mn& w&z&u® 


&'- w 


,v,:>; 4** A 
i ^rfrf %\ 

i 3 ttw w\ "mj4 ^ | f¥ tem^t '^m fetr # ¥t *tf ^t^t 

ttH id I" f^F sr^Tf jFT ^TTWl f¥ ^ sfrf 

# fefl # W ^FTeTT |l 

3 3TW: 3^^TTF f ¥c^F ^t *fm ?TTW 3TTt^ # ^TT# % 

WirT || 


11- WF 


JjH* Jj-jl- - ^ 


^TRT - 12 f 417 "\^ U fjJ-i 


3RTtr Pp ffT ^tsr 
x|t |? ?pr *fti af f^re f^r vi’T 
fT 3TT ajflflft tfr It teWr 
a|fl 3tk ff (UTm) 
^pftfsre^^f^fr^Tt^l 

9. sftr afe ftf JRBf ^t SN^ft w 

f*tr ?, Ptr % 

iflH #, rft fcTPnT W^T ft aTTcfT 

ll 

10 . sfrr *rfr frr 3 ^ w w ~t, 

^ tt^tw afr st ^fft it tfr 
SR'ire ^§TIT fa iRT *Tf J af 5T 
ft Wl atTrR # ff 3W ft" 
*FT |l [1] 

11 . wf fa-fft §4 am four 
w fait, fa ^ # fat srt 
sftr a?T yfd't-H |l 

12. fa (I 1 -Hi!) faTW: SIFT m *T 

fa aft w? fa afrr wrttt 
fa ^T ifa |, r*TFT It i*fa | 
fat f?t fa arnr =ft ffaT 

ffapT TfT | fa 'Fffa I" fa 
faf fafa afar aft ^ctttt 
W, m 3W fa HTq fa? fafacfT 
fat 3i i*4 [ f 1 3TFT fa^?T *fafl Tfa 

are |l fa* arsif |t y?fa¥ faf 
f* TifFF || 

13. m w fafa | ffa f*t t ?*r 
('fpTFT) f WM ffa?T |f 

1 iw It ir^r fa ^fafa; ^stt fa far @%4Psij£iZi 

dsy&jftu&sca 
OiiSii ^ajiivSifaj tfacT || 


11- 


rj TFT - 12 / 41 S W fjJ-i 
wr a*? ? fa ?rfr fa wro to 
wt aro wfr [l1 , ark ar-TT? fa 

Kiai m 3 {ff TTfa aai TTT, afa 
TO dl'l Wfa ftl 

■■-3 

14 . fa< afa a^ -stk "T ^ ift ffaiam 
aR Tit fa R# (fWT fat) STO? 
fa jTH fa WT(ft TORT TOT |l 
3ftr R1T fa fatf fafaa (TOT) 

■lijT ti HT'tJ ^tl ?ff "PIT 5RT 

afaro jfa ?t? 

is. far sfafar TO I ft + sft^T aar TO 
fa SlfmT RTITO (ft, W TO fa 

afaf aa (w) ^rfr fa w ^tl 

3TtT TO fa ftfa (WIT t) faf 

afar fat fa anfaftl it. fa?) ai? WT t far at H <.falT fa 
afTO fa ffaaT at? W fat farrl 

fa? ■sJrgH fat Ijy I <T'l 1 RT; TOT 

t fataT, #T % 3ft RR fa 
1 tort fag frfa w |l 

17 . at tot 3ft wfa rtto?>r fa sfrc 

% w w :; Tim fa. far 

1 tot? aa a? faro | [fa to <rt at to ^ ffa a? afara p? 
(wronij fa% a aaw) a tot aaT faaT | ?ft to ?rr tot to gfa 
ft tot to fTOT fal far a? to tto a 5 trot ^1 far at? to <tt 
TOTfTTfaftfaFTjfafafarRr awrl (faafa tt? w .is. 
aaT ar? tort. toto 23) 

1 afar fa to fafaro tot Ptto fa ttot far towtt ar [tor aR 
a* a? -a Md 1 ar fa ?a aa maft tot ttito faro tot? fa fa to fa 
atatma at? tot afa fa aarol 11 - 


JjH* Jj-jl- - ^ 


WT - 12 f 419 "\^ VT ►jJ-i 


TOT R TOT ft TO> TOT? (?TT 2 ft) :i; 

'*ft tot # sfrx # stt tot ft, 
ftx tot # te - ijxrr ^t totto 

TOT TTO cTR TO TO TO 3 TT 

ft, ^ TOTn" ft TOTCfste 
TO TOTO XWTt f I ftr tefFTt rr 
it aft tot terror ten - fr tor 

ffTOTTO TOT TOT |l TO TOT 

tot R to: if fte tot if -t toEI 

TOTO # R? TOT R TORpR 
^ TO t TOT ft| TOR 3 TftTTOT 
TOT TORT (TRTOTTT) Rff tel 

is. fk TOT Xt TOT TOTOlft #T 

te ft tot? to fTOrorrot te 

?ft TOT TOR TOTTOR R TOST 
te TOFT, 3 jh TTTStt (RftTO) 
RfiffR TO?ft ft TO% 'TkHgR 
TO ^5 tel TOT! TOTTRTftRt TO 

tot? ^t ten: || 

19. °lfl xfFT RR? XT? TT XtR X? 

f , ftx tot tot tort rt?? |l 
Rff TOvftR TO >T TOFt te f I 

10 . TO TOT 'JTrTt if fTOTT RTR 
te Rtel te R TOT RT TOT? 
R (TOT TO? Tr?WR RTl TOT $ 
te fTOft TORT tel TO XT TOT 
TOct t, R ^TR TOR ^1 

21. TO?f f" ft TOT TORT fTORT TO 
(TOT, iffx TOT % R? TOT Tsft TOft 
ft t TOT T? tl 

1 xx 11 *i 4 T fir RfrRl 

■O 9^1 C UaJ y L L-\ .) 


r^s *&"' L 1 l p " 

7 ^ tete- < 

' - t .Y 1 A S'. Jilt r Afar* ' 

0 U fr* 


d£B [ jSr.V ^V- 5 1 
*y &jj I d& 

^iii^^Ritu 3 0 $ 

(n'*t *J\ W \\V\ " 

, ^AJf k n' 5 > '° 


WTP-H'N 
11 - 


Sj* ijj** - ^ 


wr ■ it / 4io \ « .j j-i 


12 . STTOTOpp ^ ftp ‘-ktiIt if 

TOrffsF'P ftpTTCT IT ffrl 

13. WR f jfr fTOT FlTt, 3fk 

fiNU cT^fT 3TT^r M'|VH‘H^1'< 

#r sfR 3 jtM% |^, ^fr wifk 
|l #r if ^ T|rrl 

14. ?TTf frg^R sw fftff | ^if 
<*¥ 3TO4T sfk FT^T ^t, Mfc |TOT 

<imi |jtl fft «RT 
^pfr <£r w ?r ?rp<ft 

t? W ¥H (3FT 3RR #) FT^f 
?RW? (tj 

is. sflr =pf iff JlTfcT 

iff iftr «ror «ft $Rrrl 

ipgT uraw if, if JT^Tt 

f<*1 ~A ^Ft 4?H % 41 Mil M 

WTFTT jl 

it. ftp 5®fRSr OPTOT) ^TOfFT TOnfT (ft 

^r^fti t ff?rt |j? snfr 
for «& tucrt it ^rr fl 

i7. ft tt t tpr3t f ft ^r ftPt t 

it iff Ft, ^gr ^tt cfr ■g^r 

TOtt iff afar ■Hl'1'1 ^ 

%l 3frx ^R- t f¥ fFfRT 
TOJWl tFFT =n?r FftTT FF 
t sft pr # ift% |l w? 4t f®RT 
Ftt-FFtl #r tro 3rqpt tstft 
ftfrft itf? wtott tr F^f 
ifrF £F gsr ff^f tl 

i ftp 5t*fr *ft hi<"iih ^ gt totot 

¥Ff if 5THT |l (^fats ¥7?. 7M STIFFS 


I i3>$ kyf. 


&8&#*i&pax 


FP FF TO # 3fk gflt TO 
20) 


11- 


Sj* ^ 


’TFT ■ 12 / 411 \ If ,jl l 


2s. tot (araicr to) ^ w : 1 

TOfa jp fTfrjtl TO w TOT 
TO faro faro fa fa? *f 3TTOT 
HMHgK ^ 3 TR t ^ ?W 
WI TC I sftr ^ 3TFT 

TOT U) TOR *T t. 

fffR ^ gj# froft ‘H ?, fa w 
TO tot to fafarofa ^f, tot 
fa tot tot ■qi^fi? 

29. 3?k | irfr snftr # tottI t _to 

(^TRT # TOTO) TO TO t TOf SR 

rttritI far tort cfr stmt? 

^ rfiM < ^1 isftr if j'f (iHH') 

%) gTOTO ^ WI sit TOR 
Rfa|, fTOTOT % TO m'HH'gl'C 
% ffafa RH I, TOR # TO RT f 
fa TO 5fT%Rf M Wiff TO' T| ^rl 

jo. -jtr | tfr rir # ffRftt fapr 

TOTTfT to? gf- TOTTTOT. 

*lf? ^ TOT tot ^ 

groro fj w p Tfrfar Rft £r? &$&<*$& 
31. 3TTT Tt rf-H TT ' ^ {_ 1 £1 I 
fa TOT 3mT^ ^ TOTOTTT 
(TOTR) |l itr^tTO TOff 
TO TOT TORT f| sffa fag 
TORT fa if TOKTOT D fafc Jjff 

■ 4 t tort fa fror grgrfr 
i 3T*rfa TOTO 3fa TOTTOfal 

D. 

2 - mfa it WI# cFt TRR HWTl 

C"v ! o ~ v 

3 ^rr %, few # w ^r 3 fk ^t ToRRi | t 

eR-yTR ^if 'i f £[ 1 


11- 


rj TFT ■ 12 / 422 . J-i 
sipf ^TT % 3*ad1 ^ 

d’l? 7|<Hl4 "T^f 5<lll HtsIlEf StfiR’ 

^TFTcrr 1 3fr fu p # feff 3 

|l qi? t ^TT rft 
•Sp^TETfrift H $ IJRFTl 

H. 'd't'I % °P£|: t ^E;! ^ ^ P H 

SFT1T fPTT Mtr ?fts ftW, 

~m p Otttftt) ht st 
‘JJT= fr pf Iff fjt *fft $p 7TP 
WR% TTTtf if £ri 

JJ. 37T ^ WT: 3t fff TTCT 
HWg iff HTRTT, p HTr*TT| 

#7 gir (3t) fWr wr 

?TI 

34 . #7 tff g^r Nrt fif =pfg wr*r 
niff ggpWfft qft" t d^.ui 
fp pj P f^ 'iTPp 5^? WI 
“tHdl ■dlfidl (ffl afir gif d*Tl 
3 ttt pffpr RTsfrtri ©t ur& 


3S- W ^ I iV ^ ^ ^ 

FPTPT^trp'^rf^qk 
t if P fP RTT fpT |, HT iRT 

snrrer pft p |, sfrc if rpk | 

SUflST 7T Hf gif sR 7% iffl 

36 . 3TtT gg ^ 3ftT pff (y<fVJtR'0 

#f fIt f¥ gi-gifl Hrfo if t 

PP 'Tcf HFSFf. P ^ RTF 3TT 

pH HI "P ~l SR: 37T H ?SsfT 
H ddl jjt p FT Tff || 

37. afrr pitf aiwf f Trm prtr 


^JS‘ 1 tyj)’£$ 


11 ‘W^ 


ij. ♦- - ^ 


. ii / 413 \ w .jj-i 


# 3RJ5TK ^ sRTJfr, 
sflx gw « 3*r w if ^j- 1 - "T 
WIRTT ftr^ff if 3MNK. m || 
tll^ei if t - ^cFT p 

38. jflr Wp RW <4 MM 91*11 , ifn - jf=r 

"4t ^>rrfrr ^ ^ 

him if H-31 <fl , ?ft g*Ti 

T3T?rl ^ ^ gF FTTff 

sgff ^ficf ?r wf ?¥ tfr i£r fr 
(if¥ f^T) <Mltr vj^l'ifill 
Ksjs^pm^ds^ 


Uj!>^ 


39. FTW iff 'Vjf¥ |t 5TH ft ^Tir ffp 

fow rt 3ptrh ticFT snMri 

sfk fen tr vidf'ii? 

40. qfff cF f¥ 3F PTRT 3TR»T 3TT 

^rar, Mti t=pn eft 

IF %■ (^ %) WT ; w if 

wrr ^ ^ £r sftt w #| 

3ffc 3N^ h^mh! #r, # mr 

iaM % <hk if H ? '*l ®i n i ferr * ihi 

I, 3fft aft 5JTR HTif |1 3fa 

$ hpt *irt ff t^rr ^ *rl 

41. 3ffa RR (Rf) ft WgT: w if 

MT ff ajnft, mw # WF £f 

ft ¥T WFRT cfF Sft Wfl 

|l tTCRt if RTF Hk’HfiK sflFT 

OTTSfF WR |l 

\ 

42. sfir ^ ^ Ri^i n4ci M 
rfft] if ■pf^dl T^tl hr ^ 

^t WKL ^ ^T ^ 

WT rn t ^ ^t W4 *RTT 

v. vj 

1 3ffc||M FFTHHI -iftx Rl +"j|f< ST R 4"'HHl| 
&&%&&&*&&$& 

$z&G3&£Z8fr£ 


e&l 

oast wm; 


03 Q^aaRSK^y U-PP 


-M 


’TFT -12 f 424 VT ^J-l 


ft jfT, 3^T °l»lPfl'<I % RPT *T Rf| 

43. TRT ?f <pfT: if tt% 3TTT 

?K U I ^ M d I _ Tiff HSf d M ft ef^T 
RTTTl p; H "¥51: 3fW 3TWT^ ^ 
3TRTT (ITRFT} t ^RTFT 3THT 

Tfff, TRif ftra tr (anm?) 

5RT =fR ^1 3^T ?Rff # ^T5 T Tt^t 
RfR Sfrlf 3TT *pft r 4tT -^*1d 
WRff if ft RRTl 

44. 3frr If^f w: t 'cRcftl SfW 

rr fTFiR rt| affc | srwsfT! q; 

*W if( I «iR sid <. <i*ti , afk 
RRTT W W, 3TR 

RTR "^tf"- i; tr 3^f iTt! 3fR 
¥fr TFTT f¥ RRTRnftrfr # |RR 
(3fRT? Tft <RTT t) fft |l 

45. iRTT ^ 3fTT^ Wi?R ¥ WRIT 
«fr, aft! <PfT: ^ HIHHfK! iRT 

p hIVjh'i # 1 1! fawr 

fRT c rd'd IffTf rfifT ff RW % 

wm fRTRR wr^ TRRT || 


W^dW£KSSt 
&»si^aawWKS« 

au«a 

''ii 


Si-' 


«. RR (SfifTf ) % RRT tRT 

nftsnr nfll (rttPf) <?? |l 

3frf: H';- 1 Tf RR tf|j( ^Tf Wif "T dHl 

^ ' 

RR TT pf tTPT TTcl n pT 
RRRTT |^t 3f5TFff t ^ fT RTl 

47. pf ?r ^f: MR! t 

^Tt TRR RTFfT f t p? $ (lu* ,J tfikXj cJyijtl Lfef (J J 


i '"^cfl" ^ wcT *i m t *fr wwm "% e *\ j+i < ir ftr ^ 

Sr f^r |l yfe H 


Wtoli / 425 \ -jJ - 1 


^ftr tor to to ww- to (to 

dltdfaddl) to if# tot toft ftiff 

tl - 11 to: to <j ft gtr to fttt 

ftoTT to ft? to to ft to eft ft 
#nraf ft ft ^rr^fTTl 

4 *. d’gl 'Id I fft» fT ft^l ■ 3 d< ftT 

toft aftr ft to affT HHsMI # 
hr tor toft w ftt to # 
ftfttof to toft #T f? ftftto 
r*ft | fftft to ^FT Hftlitft ftfaft 
toftt wft totft, to: tof 
to^ jtoftt mw qftoftl 

49 . qf toft to to t fto (| qto!) 
^rr stpt sfrr ywiwi (tot) 
qftftrtl^ftftftftftftf sift 
■a^ ■dMd ft isfrr ft iTFT to tofftl 
to STFT ftto toft W ft^tom 
ftftftTR StoTtolfW # to |l 

SI). ftlT "toT" (j| ifd ) to to 3*1 

^ q ly qft ftd 1 d d ft to?: 
ft ftft toft ■# toft! tour to 

3 *nto (ton) tori to ft; fto 

tjj-fiKi tor? qqq to |l ftr to 
to fddi tot ftt tto toft did 

■toft to ftfi 111 

si. ft ftft toft ft tofti ft ft 

to to tot qtoT to toftto 


iSowiw %'&:<& 

e%ttas&ir& 


It t r<to 1 ,’fj t * c **. >jf ■ £ 


] torq qq (toftotor) ftr toT to tor fft dttui to tor 
qwf ft ft tot ft to iftft q? sthtf ft stdid ft qq tot qqqr eft ^ 
gtof siWTj ft 5 to" toift to 

% tor qq? ft fto gqftqr'wqqTftirt'T? gto to qto ^fsr ftl 


11- 


}_f* "ij-JH. — ^ 


TOT ■ u / 416 \ « •>' 


> r ** & -% ^ \' Z * t -* 1 >».jm 
^ j cj^ ■ u. ‘y W 


ffi/* V 


TO HlR»Mf^<1> W Tj# (TOTTF) 
to: | ftrrr ^T g^ fcr fw |l 
iff to fir (srnft tot 40 ^ 
rrrotl L1J 

sir |f iftt ■Jiifd ^ rrRlT! ^ 

vi<-Mgir if tot tottI fror w 

^r 3TK ETOTOT Ft STTsftl ^ 

TOTTOT IT TOT TO URT TOTTF TO 

toctoI #r f^rtt siftrr 1 3frj=p 

TTfTO TOT WTTl sfrr 3TTOTEft 
sir TO ft? ^ Rfffl 

si. to?T ^ fr g?! <pr F'nt 

TOT ^Tt TTO (fTO) TTTOT ^ 
rntl TOT pr spirfl TO ^ 

TOTOT 3TTOT TOfT *Ff TOTTOf TO' 

^ I, sfrt *T TO fTOT frsTO 
c Pi'i mm f>t 

54. TO TTt ^ ^TO f¥ gif eFTTT 

frofr Iron if frrt ^ ttr tot? 

fTOT || |? f ¥eF ; t TOfT 
¥t (TOT?) TOTTTO f , arrr TO 
'4t TTTifr ' f I TO if iH R I 'K' 

(fTOPTOTC) TT TTOTO | 3ft TO 
TO Ffl 

5s. to (totet) # Rmrl to to finr 

\j‘ 

to: fTO? TOTO tot <?T, Fro 

i tort irfe to to?t toIt eft tow ttFrT f¥ to wfro to^t froft 
fl«liW TO*f ^ fTOTT TOTt gif TFft feR TlTO^T ^ TO t sffc Tift |SH 
^vT TO |l TO # TOT TO? f?ft TOT TOW fRft fTOT # ffTO TOff 
TOT if TOT TO || 


U-PP 


-If 


’TFT ■ 12 / 427 \_ If .jll 


g# w ■‘ft wwww w #i 1 '- 


st. WTCWW if, $ # WWT? WT 5 ft iRT 
VW- 1 gR wtr gr?RT HM^R I. 
WTtWT f¥wr |l WWf WW# WTWT 
mTi*i ifwr wr gw ^ sffii<4)i < 
t w ?t, wtwiw g ww »p 
?Mr w [I ft |l 57 . ftw wfc gw fwgw w? w*t fit if 

W jn% Wj? WWTW T§WT ftWT % 
faw # WTW JJ3t ^5TT WWT |l sftr 

#w ww-rt www g^it 
wpw f*Rfr w Wfc wrfw ww ? ^rrl 
#r ww git w>g Efifw w?ff wgwT 

WW# WTWTW° W WTT HIHHflK 

#TW ^ || ‘^i j 3 ss 3 >agByffijjBs 
*%#&&%& 


5S. wfc WW 5WTW WTWW WT WgWT 

wf fw w ¥1 sftr gw wf 
gw # wtw iWTw wwr srwft ?wt 
if wwt fwwr, 3 ftr ^w # gw w*f 
wR wtwwt w wwt fwwTl 
59 . W[?f (WTTW) "WTW 1 fWw W WWW 

4MHe!i< # wiwwf (fWwTmf) wr 
vW’k. ftwt. wk gw % wwwt <#t 

p i_ >?s 

WTW Wsft wwft, WT y'r^'T’ W=W ■% 

fwfnfl # It# WWW w|l 
1 WWIW WW 3?k g+pk WW T^t-^WWT fWvf WW »ft Ww fWWTW Wpt 

ww#l wftfw ifw wtiwt faw wwr? <r t ^w wwr gw # fawr if 

t 3W # WWt fawft wfWT Wrt fa 5 feft m =FW ft 1 ! IS w#l 

i ^rk ai^NK f¥ f*r ^<Nl(l rn. 

^ x% wk w sfk t h^niXt ti ?rk # Tfl 

3 wrT gr| f^w kni 


11 ‘W^ 
wr ■ it /_ 4 ig \ « .j ii 


^Sriy j^j£s SSi’Ciii I i 
J&cfttfS i^AaSSU 
q#g&#iSi 5 l 


60. 3TtT TO TOR if fij^TT TO # 

war tot fr ^T 5 l tot w ^ fro 

# 5 T»ft Tttftl TOT! 3 TR t W 
HHHgK ¥T 3^FR Wl fTOTl 
fffl l? snfe 3 TT? t f?Rt 

ifr :,i In 

«. #r tttr w ^ sftr to ^ *nf 

fll'iJip qt TOTl TO % “P^'i: ^ tff 

= 3 nfcT t ^frfri aiw ^ toftw 

(TORT) TOT TO # fTOT TOfTO 
^5 ’"I ^1 ^1 -d*l) t RT TO 

rto t tort Itott, aftr to w\ 

^ ®RTT fen, W: ^ 5 TT H OTT 

tmt #r ^ #t aftr swr 

j{t writ, TOTO if TOT HfcH'^U 
TOfrT I (sfk TOT#) T^ITOT TOt 
RTTW || M 

O. TOff t TOR: | TTT%I fTTOt ^PT 

to if pr t <r^r arrm *fr, 
wr 5 gif to tow t tiro to t 

f*P TO TO TTO TO^f TOT 
H'Hi g-HI^ TOT TOT TOTW T^7 sj 

Itot (tj^roro) sfrr 

TOT TO ?. TOTO if TOT TO TO^T 

# ?# I, fro t ?t fe-JT |l 

«. TO (TOt^jT) t “Tffi: f> ifft TOTW 

# TOtnt! <pr t faror froro fo 

] sprfrT 3 TWT£ #t TO ff qtl TO TOT TTOT fiTOK sfk ftTOTO t W*f t 

yrai |I 

2 TO TOfa tTTO> afk qfpTT # #q "TOT-fcTO 1 t 3TTTO *ftl 
J y?gt: TOJ TORT, 3TTTO: 1**1 


^Ei^!l^Ee<aScs 


&*fc 


i"'n--'./ I. H t r i**h jir^T 

Oj if 1 w l! j 


11- w F 


qfe # m'uH'gR ^ sfrr 

% RV SW 'TT f, 

ark w t sr^I ^rr t?pt 
<£ r ft, eft wt t sfr sr^Tf # 
yti=w t irfr e?Tw ^kTT, 

^ : 3TT apRIT WWl cHI 

\3 

^ ^ Rrt w 

VD V3 

Tift ^ TFPcTl 


■‘TFT .11 j 419 \ w .jJ.1 
* L l\' *&* '"L^ l T V 

r IS 


64. #r t W ^nfir # Efrrfi ^ 

3TM1T ,: ^T grgit fvR I??? 
frail'll fr ?ft ?h isl? 5i , 3 te3t^ 
# SRrfl if ^SRrfr fekl sfk dTT 
^ ?T 3PRT 

TRRT RTRT W¥ *MI 

65. ?fr vl'^1’1 ; 3TT H I <. SMlI ?R 

TIT% ^ W : f'T SR^T RTT # 
#T f^T ark 3TFTR ^ wrl ^ 
^■^-1 5161 ifi ^1 

66. i l M 5R 5 +ii (j antn TfT RTT <TT 
£*T % 1 HM 5 ^ ^TTT jft rfl<i 5 TT 
^ TTR SHI-1 eil<l + 'H -1 1 ;RT 

3fk 3TT fcT ^ 3RHR t ^RT 
f^RTl RTrR t *IR ^ HMH^K 

(St ^gRRTFft cl 

67. afk aTRRifkfif ^ srfa ^ 

1R^ fcRT, aftr 3TRt RTf if afrit 
T? Te> ’Rl 


tt ’kfc '.tjr" -a *?* 

0, t JP O'jjjoj -y £ iWw* ^Vy*i? 

;> I K " 'fit' 1 JjfiVf *■ I T*f 


■'■■ j "i 

@C* J 

m ■■ «V 


iiu >,■ wl 


R-WJj ^oj! 


St 

Jl jrt.jrf #• ja-Kj*-.* .1-1^ » , + 

5^' 


jj % 


J v* O!,'^ u*y 


5r t ' 


i JHdsfl'^ ^dTlI f^T fwsf WT ^ ^ ^ f^T 

TT$ w %■ frcMHi ml mfff¥ ^r m ^ 4t ^ w 

^ Pi^d eft ^fT ?TTFT ^ml (^Mft w^t) 


11‘W^ 


JjH* Jj-jl- - ^ 


M. Tp'ift ft ^ft ifl 

flMtlHI JfflT % 3m TP-R^TT 

<pt 3r^rVt f^zrri hw t=fr. 

S3 ‘ 

W fftft Tft ftfl 

EH, EH - 


wr - 11 / 430 \ w •>' 


<mss^ss^&^!3s 

&33Ko&r 


69 . #c gint ’pftfft wi^ttt 4 wr 
»Tw^fT ^ srrtl ^ifit 
^fiw fW fr w t 3 tR # 

*f^R Mil fFT tl ^ gf <T£ 

^ ‘^ftt prr w?t |: ^r 3n^rl 

7D. fw 3T=T ^fT N ^ ^ ^T<T 

sftl ^ ®T?ft eft ^T # 3fjT 
H ?f?FT if 4S Wl 3^T \i*1 
if ft*T if W^T SR>nr ft^TTl 

■o . . 

■•3TjM <f>cT: r *PT e =pill ^5f' 5 

^nfeT sfte ift Tjif ff| 71. 3ftr (wr^trr} # q?tr *?# 

fit W? fR *ffl eft “T^ ijfT 
T|t fJ] , iff ^r ?ir t fjijnp ($ 
^) ^T sj*T f^TT [+] Itl 'jfrr 
WeR= 't TSf^RT W ^tl 

^ v v. t\ 

7i, ftftft W$ Mr ^rh^i ^rr Mr 

M FT Fnft, ^ ft vjm i J- 

#TTR[ 

ft ^ M «n"d tl 


vjfi ■ *[ yi*in ■’ 


" A 'W?1 


”,1' I ^ 1 - 


n j fi< 1 fi^xrr" > if* T ii~ 
Of* ua* j^bl j u^> J*>y>=*i 'j 

^ it* ' J-r^fl < 1 ^ !V^.*f 


75. ft WT: ^TT 5 ^TF ^ 

i 3pjftf srfftfft UrM* ft fftftl 
2 gcT 3Tft%HHFT ftT ft ^T M^TT ^tTRTT 

Iftd ^1^1 £ ft y iM ft fttT Mt ddl f Jr-{ ‘■H -^l I i 

.? f¥ ^RT eftf ^TcT ^ |l 

4 ?RTl 


11- WF 


i j_]k* — ^ 


rj TFT - 12 J 431 W *jjrl 
i Vi *•■ "f- " i r i Li ' ' > ', * f *■ ^ t-ff 

OtB ■ 45 v^ > w* 

i . jt Jij. r^J M 


*K#Sfc#W&& 


ft^tt ^ fttof mrrft |r I'm 
wfi <nr to ft fw ^ to 

Si 

tot toftot |, Hsfts ^ 3 *% 
totto |l 

74 . Pm to s^igl-H tT to fr sfr 
TOT afft TO TOT TORT f*TTT mft 

-O _ C 1 ". 

TF TO TJcT TO 3 TTkT F> =11 4. if {TIT 

f mro toft spttI 111 

75. TOTO t SITffa TOT TO^tlTT, 

F^TTO EjTO TOT TOTO *# FtT 
WII-HIH T^r FTTO ml 

76 . (’T^TSTcft ^ TOT) : | TOTfFT! 

IF tot ^r #r^r, toto if tit 

Flt-HgK TO 3TlW !l! fwt 
TOT TO FT ^ft TOFT TOT TOft 
| TO JF% TOff F^f |l 

77. FIT TO - g*M 'Tifr sfTT iJTT T Hid 

TOT Ft TO TO FTFT TO FTT 
pi ‘III sfrf TOT $ T’l < u l T "1 ?f 

Wl #T TOF: q? FT F^f fWT 

to ; j1 fro |l 

7 *. tot # ttTf 

jpT tot # fttt ft ff| sffr to 

l FsflF FT*fFT FTOT To f¥ TOT FlftT F?T afft TOTOT FT sftr TOFT 
fen TO ifT TOFT t mr TOR TOl 

i TOftT TOFT TO mtFl 


®# ■> ' e£S iSjj , > 


* a f s* [ i^m t* ir-'Y^ y'A ' 

~ fp T ^t'i; i ''iri j ii -p"* 


\Arfrf\ * f * «i t/fr" 

[9$ l>* 4J1 S 


3 «r| Mk g?r 

W\ STTWT ^ ^T Rp cT£ iTMtg^T t W[ «ft1 
^ w^r ^ ^tj 3rfrrMt % ^tpt ijrr 

3^%^fnr ^i '+H ^1 


11- 
’TFT ■ 12 J 431 \ If .jj-l 


t 'rf w ^f>4 ;i1 four «ri 

is v --i 

fJfT ^ ^?T : t TO «nw # ffhrftt 
% irft- 11 jlw t ^ jrjft 
fait siftT¥ ’Tf^’T t> 3RP SIMTJ H 
sO , 3fk ift =)K if 

jfa smTft?T tt Rfal wrfrrt 
$t? *RT RJR f I 

79. Jtrft % -^T: JIT fa iTTfat {ft 

fa f¥ =tttt7t frff ffafa t farf 
^torr TT^tl- trt <rreH fa jit 
R fat JT fa RT Rr Rjfa tl 

so, TJTf (TTrT) fa “t>gi: ^TYT fafa HIT1 

r* jRTi r farj ttjrt jfar 
fa?T faf WT faltf 


^iSAcSi 


•&& £U$0^l3'ps 
t < 


si, Tfafasifa fa ^r: t gj! j*t fft 
4IHHJK fa fafa ft" (HFfaft) || 
Wlfn J5T fPF TT|R 

WT, TSR 7JS TRT TJ ^1 R fa 
SthH faRTT fa TTTtT fa^RT 3fT„ 

fahrjirfafafaiiffaT^iT 
&| WJ fafa Rfa (TTR ifat 
Rfafa)[ TTTT TT fat fafafa 

WK t fa ITT fafalTTl fa 
TTTrRT ffafaffaTT TTW W: ^RT 
|l JPTT W: W TTfafa ^ t? 


9 < es-S%£^ 1 


82. ffar ptrt ssntrr stt rtt fa 

JIT % 3H Htfa fat cTJTT ITJTT 


exiMtiiatsttEi? 


1 3t*TirT STMfajfa (TTRfft fjffa) 

2 STflfcT *Rift fat ifafal fat ffa fafT ¥T fat TR fa facTT fa *RH jtTTT 
|| (cRTflt f^ft) 

3 3T4R 5# fapff # ¥tf |l 


11‘W^ 


SjA jjj- - ^ 


wr ■ it / 433 \ « 
^ f L |i L i x ' Jr* s* *.«-'■** ; 

e# UftW ^ jM 

t 4 V 
was5sa»A^ucsii 

tj liiciS^ *j civ?-)? * 1 

. I -L I-' r- 

■0 AAA^jgJ CJ'hJ-l 


V&<^j2^jWU*S 


f^TTTl sftr 3W TT T# 

wwfefl ■*# wfro wr frl 

fi3. 3fr M HIHHcK W W?T few? 

Rlfet *ffl Mk ^ [|J (wft) 

^rMMIR# 11 ^ wfe fT M |l 

84. 3TtT TOPT 3fk WW r *rfe 

w[=r wr *r5rri ^ ^i w ^ ^ i - ^ h Cl 

wfe # wfet! 3 tw ^r swp 
(=few) Ml ww # few wtf 

fl^KI TOT M |l wfe W? ?ffe 
# Wfe ^ Ml 11 $ tpt WRW 
^ T@r jl p’ J Pf 
M wn *r tk #1 

ss. e? 3 ft l fcl W few! *il'H rfe-T 
TOWJ# TO TOTT, affx WFff ¥t 

jw *fr ^frt w w ft, ftw sraft 
f wtot Mfr f ffefri 

86. -3TM? =& ft gt TOW pfR fefe 

wM I, *rfe p iW M fel 
sftr ^ p i r wr? tow Mt f 

87. % wgT: | g^-n 8FW Mr 

WRRT (pTTO) Mr anM f Tijt 
I - ffe gw M wpt f few ^T 

pT pR WT SRT M T%7 

srw Mr Mr # wr wf M 

i wife fet p? ^t «reft sfri 

i wfei 3 ttw str wr wr ^r fefe ’RTOTttTOwrifetfr m w 
wwft 

j wife if few (ffesronw) w few wr Hfe t wfe Mr wr 

TFT fe w| 


3ttf4*"vfoS ift 


'iZ\ "1 t* '1' \A[i 


i‘-WF 


’TT’T ■ 12 f 434 If ,jJ-i 


-11 


# f wsr ^TjnrtfftT rrm 
w aftpft! 

s*. f | : *nfa' # 
mt\ $r ^TTsfr 3^ 
HW-IFR 3flT % SRST WFT 

’R |^, sftr <rt ^ w 5 ^) 

m*\ ^ ft (eft #t 

<ffrt ww t?) ft ^rw ft? 

^T % f"TC5 ^¥, ftV # 
ift> xft Jl ^ Jig i n't 5 $ ^'+ j 
gwr t\ ^FTFcJT fl 3Tft *TF 5ff 
TOTT R[WT f , 3MT^ $ 

4)!NM 1 TT ftm *TOT fl t F 
^ft FT FTfaT ftRT |, 3?fc ^rft 
^ m sinw^r w f 

s». f ftft jnft ^ iTfrft! ;pf #rr 

ftfftr 1R FT F \TFK ^ ft> 

fF FT Tfl FIFTT R Ft 5ft T? 
M 'Flft FT F? “TlffT 3PRT 
ft% ^nft ft airgl 3fk gg 
Fn% rR t W FT Fft fl 

fo. afft TO* RvRFTT H 5RT FRt, 

ftrr ^t afrr uihfh ft 

RT3fTl TO if iRT FTOfTT 3fft 
$RRllTT FR t f <H fTpII fl *1 f * " [* f 5 f >■ '- i" 1 " 

L^V> I/-J (JjijjJ 


I - 1 " 


®^5*S A^fV W 


Jj + *** £ .i * n.'T'*-'^ ^s? ■'J', T:T 1 i J ' 


S -f 4 

©SjJiJ 


91, - J ^'1 ^ ^|: q g^Qlfl 

?ft ^in ^r ^t ^rR^rcrl sflr 
gif tot eftEr M?r m ^|l #r 
qft VTf “RJ" <T ?ft Ht pT 

■O -J 

T'RR «FT % HK -SIHfll 7R 

FIT FT #5 Rft cfT ^ ?ti u-w r- 
, fTT_-12 / 435 \ -jj- 1 


91 . Tjftft % WT ; S' ftft sflfft 
fftifiT TFftT ftft ftlt fT TT 
snaT? ft 3 #^ wrfr t? % <pr 
% 3ft ftte ftt# ftw t?^' 1 

fftTEPI ftTT MM'HSIT 3jft (3m 

Jilt %) ftft ft Rift |[ft % jfr 
^ T? ?tl 

n. ftk | ftft *nfft # ftftft! mr 

snft t*tft tt wr ¥tr, ft 

(3TTft TftFT iTT) <*>IH ftT TIT fl 
jftf ftra ift WFT e?T ^TTT fft 
fW TT ftftt m?RT Sflftftt aft ftft 
wnfftrr ^tt ftl tt«tt srar 
|? gft TlTrtaTT ¥fr, if (5ft) 

HPT ytlSTT <TKt twi Jl 
94. fttT 5PT 5TTTT HISTT 3TT W. 

ftf S^ft Tjftft ^T, ftlr aft ^ 
hpt shft mft ft, sprftf ?ht ft 
SpEfT fiwl #T Sfrif MlRftl m 

ssfftt ft w? ftpnl fftrr ft 
Jitt tttt ft sftft ip; tIt ts irft! 

w. ftft Ef?" if srft fft H Tft 

ftfl HH ftt! EfTft ftt ftft ift 

ZJ. ^FT 1j K^= 

^ <?s 

Kft ftftl 


f J* rm jr Jr || 

UiO^ut 
* J^J>, r .*■*," 


'^:A±i>:s,j 


'{ *'* m *Zi r Jf*S 

5 * t^J*J ^ 


©344iw53( 


ffr’ f “if J *? "i I && 
?e. fth: ?rr ft w ftr anrft 

v - C-5. 

ftfflTiftftf HHr'fR), TT*tT fft 
TTft’ ft TTT«T ft«TTl 

i 3(ftRr mrftftwTm'j^iwftftft fft?s w ^prft twwftw 
t? gifift fftrrr ft aiiif ft 3 #r; wt ^ift tf 


11 - WF 


Jj* i jj-« — ^ 


TO 


97 . fwsftR ftk rtt ft* Tgftt ftft 

sftxl rff vj^gl ft ['M-Jll'1 Rft -3d 1 51 1 
RR 3ROT (WT) fWTl 3TR 
fftrrTO 3 to wft sf r fttl 

■ \I« O 


1 7 y 436 \ '1 v^ -1 
9s. RF yti'i ft> tRR SfRftf j1 iRi fti 

srrft RftrrT, sfrr to Rft k.'p 
ft toRri 3#rr rf rut ft frr 

t? »». jflr ft filifTT ^ ft# TOT fftft 

Rft ?TT TOTT ft ftt ftft WT ft 
fftR ftl #TTT fTT TTTRRT | 3ft 

grf fro tort? 
100 . I Rft! ^ J 7 T RffRRf ft 
TOR | fftR RR RTO FR 3TFT 
ft TO Tf ffl RR ft ft TtP fftRR 
fa ft sfl"T RR-f TOT? Rjftl sjl 

101 . 3 flr ITT ft TT JIrRNH Rff 
fftRT. Wf TOftft RTR TOft 
TOTT 3RRFRK fftRTl ftt TO ft 
ft TOR ftrf RF ST3TF ft f?TRT 
WR Tf ft, TO ft TOJ W 
Rff snft. TO 3 TPT ft RMR?R 
RR STTftRT 5 R TO. sffT TOff ft 
TO RR ftTfft RfRTR ft) fft"RT sftr 
^ Rff fTOl r ' J 

loi. sffc iftl TOR ftft RITOFTT 
7ft TOf ffftf |, TO RF Mt 
TOTOTTT TOR RTftf ftt, TOrft ftt 


nYs',' 1 * 'Vfl.iif itT. ftjPf § ^.|! l 

VyJ ^ ilLJ* J LkSJ 1 tUl ^ > 

Fsb r ' "l 
■■ 


i, ft * '** r 

J-i ft* 

Ji^j y fc® \p - r* 

* :? 
1 W Rf R lid'll RRft fftf-itRTR 7ft TO TOftt ft fft RF TO? RTR 

TfRlftftl fftRT RR 'ft R 5 R ft RR RT ftW RRRR RR WR RR Rf I 


11- 


M ^ 12 f 4J7 "\^ W » J-i 


it* ijj— — ^ 


Wto || ftoPT to ^t W| 
fto# to *P# |l 

103. fatoa to if cra> fasTpft t, 

to # fto at m(hV+ <£r araaT 
t tol a? to fta fto fto # 
fto rnft tor nrfsfd to, aar 
to fta to tofto tol 

104. to to to ator rtofta 
aaftr % Rim fa aa: af fl 

ms. aa af Ifa at atot at *toa 
mihRi Prt at? tot aia 

'i - 

aft ator. (to iaifw aij 
arto to sftr fif nwr tol 

105. fto 3ft ai'Mgl'i tor, aft ato 
f to. toff ^t tor a to 
to aaar toftl 

io7. t t aartot to, 5R aa> 
w?i am tot aator |l 
tott^ a? Pf ara aa ataato 
to artl arara ^ 3na aa 
tota^ir at to to to atat f I 

ios. ito at anaata t, ait <a j f ft 

# ata to. aa aa^ snaaar 
am atot tor f I arm aar 
aa HMHtfK to to, a? 
w f aaaaa (ftoar)l 
* *? \t 
®> - ‘ 
vO 
■>* '£%i% 

ijr* 

t f }.**+*£ pf j" rH ‘ 


i ^ 3T% ? W | f¥ 3TWTF ar^NrO ft 

^TT | f W ^ f¥ «T*F 3Tt W^rTT f rff ^ ^ ^T^TT 3fk 

sift ^ fer qft srm q^ti ^itr, +: mm ) 


11- 


TO - 12 / 43 H \_ W 


j jh* ~ ^ 


109. TO (J trtf!) TO 3TT ^ sfft t 

fWr ^ t frrcr t -rot 

|| t ^ft WR TTO 
t ^T T^TO TO TOt fr 

t$_ fj F^T ^ 
ftRT ^ft ^ TO TO ^ 

Cv 

3"F^ jf| 

ill). #T ^T % ^fTT 

(fftTRT) 7SH ^1 ffT t 

fair? fW wl afN: 3iw 

wp ^ #t ^ w i; 

ftft^lfl ^T gWTl dt j-T ^ 
#Ef R7T3T f^zn TTTTT ^RTT. 
'4 t t t [Jl % STTT # 

*?? afrr ?m fl |l 

111. 3fk ¥t SfFT ^ VM'dgR 

3RT^T ^ ^rff ^r ^TT «1-.RT 
^RTTl ^fff¥ # W 

flfafl fl 

112. 3R: (| ^t|) t4 3TTT ^T 
jti^t wi J, ^ t rt §5® 
Tf^l 3?k 4fr 5ft 3?R # ^ 
wt ?fNr (?,mr jttert) ¥t # 

ft |l afa #JTT ^T 3SIR 

^ WtfV ?? (Sf^TT?) 


‘^li%6SMKHSSi 

•&zrM^'z%6^ r c. 


Sfoti&a&J9BffiSiK 
‘j®S2&G# 3sfi&&£2i$ 


U*AlJ <+*£ UJ3S {?&> 


‘ft < <* 

©Ifi-g^UU *+*i 


<jMS3E3S^* w,31B 


i 3r?dTT f^r ^f to afrc to-to tow tt TOrfer |, fTO 
tto % to tost Ffr |l 

z to^t ^ f¥ tot t TOfr 

f^TT TORTTl 

.? sr^r i^TOrnft ^ro # fro Tfl 

4 arqfrT TOTO #FT ^Tt 


^I'^H TO TOT TOR 


1 1 - & -m . 1 if 439 \ w . j-i Jj-ijt,- - ^ 

jp?Tt &T T?T |l 


Hi. 3 ?k *kRMiR 4 l sftr ^ 

TStl 3T7EWT jpt 4 t "#R mf 
WT v\ 4 \\ SMT^ ^ fttfT 

f^RT ¥tt *T?TW ^T, PfR 
d^l(l UglUdl # 5 TFPttl 

*ih 'jr-l iil uS 1 ^ 

114. rRTT 3 fFT 'RTM ^ KIFRTT 
f?*T # ?fRf RT 3 TlT TRT 

O 

3 Prr ;1 - Tei t wn 

j<MKI ¥t ^ WK ^T U! |l RF 
fVr^TT 1, f^TW W 

^TRf $ fadl 

<jPiW 4 iWbW 

11s. cPETT 3 TN M $ W R, wfa 

sttjtf ?rar^rrf?Tft w\ gfaw 

sqd ^ ■^T^fTl 


116 . dl d H d M>M -I’ll +-" dd 

tKHid ^pff ^ g^r 5 fr sraft 
if ^ Tft ^7 TRfT 

\5 

t!tTT ^T|cT STri" g^ff ft pn T ftf# 
fR- if w%[ feqT, sfrr STRTRTTfr 
R¥ Tlr tf, ^it 

ETT-'ORR M iR t| sfk ^ 
3TRlflr^T ^TTtl 1 zzvz # wm # uifytdk iW[ # f^r MW* mz , 

s^rqrr, 7&i *pf cTT^r strrt; 130, ^stt strrt: 17-isl 

2 ^ter # 3 TRTT | f¥ 3 TFT 3 |% ^ tr^PT) ^ 4 V<'dHlt qft ft# 

% £Tt ft t£*F dtf< j|I <1 ^T fjRT TT ^ HM ^TR WM ^<dl *fr eft W ^T 

$ ■flfrtlT TT ^ ^T Tg ^mT? 1# TW ^TTMt & 'fT-^F 

# ft (SPTT) ^TT |1 (WTft SIS, gferfT: 667 ) fef ZZ ^z RRT 1 % 
RfT^ WU ScMife. Pnr did 1 % ^RT #T ft*d *iici| 


11- 
^Ml ■ 1 2- j 44-0 ^ 
<S 


k'tJ I 
gj-Wj-J 


lyg&XSL 


117 . 3^i 3 ttt ^r hwh'^k ^rr ^rff 
t fa qfafaf ^r 3kMNK t 
ERiT Wt I, 3R fa 3R ^ R?fl 

WR¥ grl 

lis. sfrt qfe 3TTT RT HMHgR xITfrfT 
rFt *R pM TT ^ «g<*|3J <RT 
^cTTl 3fk ^ ?RT fa?R faMf 
T§rT| 

119. fjRT m 3TTT W HIHH^K 

53rr ^r ?, sflr ^ifr ^ frfa 
*fcr fa*rr Jl- 1 - sflr 3 jft # 

MMHfiK <£t RcT rCT ?T Rift fa 
fr mR> Rf W frlRf <RT Rmft 
% rt mn l2; | 

C\ 

no. ifh: (|t *i4l |) -if=iq| ^ mr 
RW! 3TFT far gRT 
to" % 3KT SfTT fa fe?T fat gRs 
or 3\ affc w fim # jttt r 
wr *tfzt sr mnl Mfc pth 
RlfaT fa fifaMJR fsT?TT sjfc 
%TTmft |l 

in. sftr i ql !) WT ^T % sf, 

RT |7TR T^t TTTt fa $p 3m 

trtr rt rfr RRft Tfafl gR 

m w=t rt w RRfa |l 

m. mn mr gtften 1 * 1 rrt gw tft 

i Rsrfa rfa mtR T(?R?fR faffl WjT RR =T RfaR fa afat 

faRR fa rrw ^ | fa far mr rt ffarK far Rfa smfa mffa rrr 

fa far RRjfa fa TpR R RRR RT Rfa RRHT RR «R RUTRT RTRl 

i fatfa §?r wyVtn m rhr wk rr fa nfe^R faR mtfa fa fa? far 

3 arfa? rr% riVjiih fal 


. **'&' i, f\y\ T-tf J "'iV" ± ***■&&■' 

1 *?+%% if . . ' *i ■'I y* <5^1 'ur 

li/jj 1 j. A* W ^ i* 

Si' 3 


i d « *■ • t i 


* 1, ;>(. 


fail's) 
11- 


ijA ^ 


M ^ 12 / 44| "\^ W rjaLi 


siftm ^r |l 

ii3. : nwr^ ft # srfsrw: # 3nw?ff 
rn?T s<41 4t RsmI g? 41 -Jit ' a R 
mi sftr mcm=p nTSf ^r 
Sftf fftepr j 1 id f[1 STcTt 3TfT si 41 

(4^tt) wt, sfk ^fr 

ST fVsT T§l 3TTS SS MK-HgK 

srr S' si4'a t" sft J*T sr 

Ttftl i- i 


M ^ 12 f ~^\ U 


‘jj- “ W 


FTF W - 12 

S'-. ' Ss.'ii ■ 


r S:V-:-vT . 

yjj*/ Si^K& W W ft ^TfST^cT fftftT 

cv cVO ‘ 

TO tjto ft# |. to if m TOftf || 


• ?w ft Rft to (RftfpRRRr) ftr Tfr w<n rr totr fwm tot 

|1 ?rr ft skt to ftftR fftRT tot I ft’ giro? (torrrti Rft% 
R MH) fro ftr RW ft ftftsfT ft TOT ft TTR TO RTOT ftrr ft 

fftror ftft ftt #rrt RRTft I to ftft ft Ptoh it Riftft tft 

TORT (^fgTOHm) ft wff ftf TOft RHRT fRTOR ft TO I ftr 
TO* fftr ^TT ft TOTT fft TOT RT? TO ft Rift ?TO ftwift lift ftl 

ftr TOjTO ftf TO ftftTOFft RRT fft^ pi 

* TOT (TOvTOnj JT% ^ TOTO) RftRT ft-TO'd TO TOI fftr TO (s) 

fftrti ft tot ft rut ftr fftro fftnr ft tot ft fftftfir fttsrr tot 

“ \. '»£> 

ft tot Rftt tor fftm Tit ft tft ffn (TOfftroro) ft in? 

TO ft TOft ITR ’fcnft i| ft ft( TOT gft TO fttftft, TOT? 
TOSftft ftf TOTO TORT ftTT |l ftT tft WFT {RtfeTOTRm) ft 
TOft TOftft ftT STOT TO (ftTT tft ft TOT "(TOTORTf R% R 
TORR) ft ft TOR: RRft RR TO fttf ftR Rft, TOT? TO? RRT TOt 
TO TTftTO TOTRTR ft TO? TO ft TOTTRR TO TORT ft RW ft 
ffttf TOT TOT ft TO ft TTO fft TO^RT fftlR W | fft ft TOftt 
TOT TOT TOTOlTf? ft TOT ft TO RFR TO fft TOT TOTOT RT? TOT 
TORR RT? ft TO |, TOT (TORTRl? 3rftf? R RTRR) ft TOft ft 
fR ft ift WTTT I ft RfR (3rft%RTRTtT) ft TOfft RPlft ft TOT 
TOT fft TOR fTT TO ftf? ftT Ret, RTRf fR TTftt TITO ftl 

iftR ft | fft TOTOT ft TORR f? ft TORR JI, ffTT JR TOJTO 
TO ?R£I + TO ?TOjftR {Rtf^TTORTR) f| (ftftft Rft? fTOft. 
iftTT ft: 3382) 

fn frrft iftrr ft tott | fft Rft (tortrt? srftff ^ torr) 
ft trtott fft ft? ft TOrft fftr fft tort fftro fftr totr 

(Rft^RTRTTT) ftft Tt ft Rt Rlfftr RR ftT fRTft TOTT RT ft^RTT 

^IPT - 1 2- j 443 FjJ-i 
t frt wr *m\ 

( 3 M; gpffc i^KT <t*: 3372 , 3 ffc ivftq q*: 

1370 ) 

TO Tf f¥ 3 TTT (HeHvHIg ST#? <T He^H) ^ f*T q*PT t 
■ 3 {fjTWT ( 3 i%raiT) # *TfT ^ tKIgHI TO 71 T |i 

• *f ftT^TT | f¥ 3 fT TOTF ^TTt FtPT || fttrfWf 

f* =TO^ t qijt frtt, # qq grot ^ faq srmfr h<toi 
4t TSTT # f^r aft gq f^TSTT |l 


SI^TO $ t 3ft STrtRT 
(WT «H (1 |1 ] 3 #ftft. fTFT, TTl q? Tpft WFP 

3 qqq |l 1 . ipT ^ W qsfrq ¥T q -dciKI 
I, qifa gq qqatl 111 

% d? q^T!) q^q sr^t foft # 
sfrr q’t sflr ?q ■j^h qidt 
snr tot % w tot m qqq qq 
f I qmqT sfTP C^ft) ^ qq 
(?q t) q#qq q| 

4 . 5 R wf q w ter # qqq ? 
irc fwrt q q w S^i f iq? 
TTOf faqft, qq mir qfe g^ 
qjfm qq tB' IT 

n ■ ■ 

5 . ^ qp t 3 prt ?mq 


i f¥ f#r ^ m ?TRtfii?f 
^TTtfKR ^r ?NrftRT f^TT w|cfl# WT FR#Orf ^ 3 fR 
^rft *TW rft ftfff ^t WT % 


12-- 
i_jj^ - 


ar^r r 4t^ft ^r f tort L i; srw 
?lt faFS ’reqF T#?t1 FTTO 
if ftaR ftff ^r gm ■sttf |l 

■o vi v 

6. #T ^TT #t ijtFT, TfTT F'MFgK 

"Jf ^ii. tot •ircil ff 
to fom^FT Mfa: pr ft #r 
wr f* -ert^ ft sm jrw 

FTT TOFTl 11 ^ FT^ Ft 

^sff ^raffir #r ^tf- ft 
ftt IWl toto # to mk-h^k 

"I -SI fll-A TOT F^ff |l 

•o ■ 

7. TOTO # FfFT sik TO F> FT^f 

(^V TOT) 3 <ras% TOff # l,J 

qp# fkmfFw'tl 

s. TO TO (*TOTf) % W: 

ark TO FF ft£ TOk ftwr FPf 

?*r # srfcpp Rpt tl to Pp to 
^ Mr? |l toto if TOk fror 
^rff TO T|f if |l 

■si “-i ^ ^ Wh^L^jU*- 


(j taORSfca&s^ 

ijjjf 

M&*fi3Wi56ys WLjJ^hg tijf> Ijji 1 *J ij. 


S^i rti.-s 
9. W7T ^TT 

mfr yrrfi ^ £H ft £r 

^jt PffiT ^T £TPT rFcrft 

TOF jt FTOFTl TO TO F* I WS TOfeTTOTF # JTTft TOff FT TO FT? ^1 TO TO FFT FT? FT| 
FTO? TOlFTOTF FF FTF? F [¥ TOftH Fit, JJTfF $ TOtf TOxf |[ 
fTOk ff q?f fttotf ft fon fk sm m g% ^ fTON 

1 w y<T4R TT TOtTOT Ft) TOFT |! (FFTO fjftt) 

J TO TTF Fgfe*fl % TO FlTOft F? FTWT # Ftl TTa^lf TO% F F3F 

& fro ft, fa ^fFfr F^r t sfr to if ^ #r ff to ff 

TF ffra' l-t "PM FFT Ff jF FT 03-03 *F^ ?T FF77 fF FT F^ Ftt 
fT? TJTTfri (FFFflT f^ff) 


u- w m 
- 12 4-4-5 ^ *ji^i 


TSFtrT 'TfFT FT 3TT3frl 
\ 

10. FT # F W WT : W 1 ^ TT 

h ^ KO - 

FT ^ Wtt, Ft fefr 3ft t 
st, g% ^ FifW mnrr 
W TOFTT, trf? <fTJ to tot frl 

11. Ftff % FF | f^Ilt PRU! W 
TOT % TO ^ fFn if 3TFT 
FT tt ftrtt tf ^Rcr? % 
FT 3TT ^ 'Spif^d^ ft I 

n. fft w Frrt (ft ^f) ^r 
5fl ft ^ i d M sftr <W sftr 
FT FT ^ T&TF (*sfD fjl 

11. FT (pTcTT) % : ¥lTl ^ fF 
f^rTT FT FcT ^ fF FT TH 
ff TO-afri #r t | fa 3t 
■ r mw t ?n mn\ sffr ci h -d^i ^ 

*o 

fttfjT'T t^t ^risfrl 

14. FT C*TTFTT) ^ ^ ^TfipTT 

?^T FTT, ^T®T FT ^ P'lOsj t» 
tfr FTFT t FT faW Tf %1 

15. RTT 'J|^ % d^l ^ FT, 3^7 

ftTFT PFjt f¥ ^ ^ # 

?, 3fft FT ^ *TT (g^T?) 

3TtT ^ft FT SiV^ 

FT FT FT ^T <Nfl|3|Vl , FIT 
^ FFT F F^tl 

16. #T W F=FT FT ft^ - FFT 
ftcTT F FRT FTtl ^v33®5KK f 4iT "I rff\ l- j £ "i,p 

dbw oiub 

® U J^' ^jW 1 J •*-* jj I ^ V iji^j 


'■— S^jjL'^LrlJ i|Jr^ — 3 'jkJ i 17. TOT % ^5p I f^TOT! FT snw if 


u- w wf 


wr ^ ii j 44 ^ it Fjj-i 


i_jj^ - \T 


% ftrft sfti ^k ftgftr ftr srtft 

^TPTPT #Wffe fftftTl 3TtT 
ftfefT ST RTTl srk 3fT ft fqnj 
frifsirr ffft fTft ftff ft, tt^Tft 
flT IRS ft wf ft =Tm T|T ffl 

IS. sftr »If 'Kjeh ft f?ft ftT S5T 

<«K1 '' ftftT '-P ' ftTftl ftft H f>fT: 
ffkp ftTflT ftft ft fttflft fftft ^ 
TpftT ftTft ftftT ftt |1 ft pT 94 
fR'R ftftftT (ft ftWft |l sftft ftft 
% ft®RT if ftt ftTft ftftT 
ft si^Tf fr ft ftfranr ftwft |l 

19. ftlft ftlf'TftTT 3TFTrt ^TT ft 
Jrq^ ftTftt fTft ftTft ftt ¥RT, 3TT 
ft 3ftTftT ffft fTST, ft >:+HI. 
■sgft ft! ff ft ^ ftTftft |[ aftr 
fft eumift+ Hmtn ttw ftft 
fftT fftftTl ftk STMTf ftftT ftifft 
ftiftft rst fr kr ft t| ftl 

20. ftk fft aiV-r w ftt? Piiefi ft 
IfTfftf ft ftft Ifqil sfrc ft fft ft 
ftt it 2JTT ftfft'T’ =ft f^T ft^t 
TSft ftl 

21. ftt 7- fftf ft km eftftr ft fft 
SftjT, W ft SNftr ffftt ft f^fT: 
vS+i ftt SflfT-ITPT ft TSTl TPTW 
| ff ft STf 'TjpTTft, STW ff 

fft snRT fftr ftl w wr 

fTT ftT f H ft TRf Iftfl ^fk 

fTfft fft «nftT jt 4 fftsrftl 


‘tQs^WiU 


w O'i k> jA»S 

^LatO^CaiJl 
i : *j i 'f +i ft ft fftw | fft ft ft frtt fift ft| 


ii- 
M ^ 12 f 447 "\^ U ^i 


#r siwTF smr sit^t to to 
$ TTOT fl TOJ #TOR RTF 
tot# ^r |l 

22. iflT TOT JIM M' ^t MjVMI , eft 

TO ^ TO TOTO TOt ^ 'STfW 
TOT TOT TO 7 * fTOTl #T ^ 

tor to TOrolrot ¥t sftrror 

(TO 7 *!) |l 

23 . sflT TO (jR* T # 1 =f* 'TO # =qT, 

to t to ^ to <?fr foror, 
ajfc 5 R M>M TO fVli) , sfR TO-ft 
" 3 TT TO 3 TT"I TTTT ^ MTO ; 3 (Wlp 
WT! TO tn TOfft f I TO R 

git sttot ttot fror f I toto # 
TOTOTTft TTTOT ^ ^ffi 2+. TO T^t R TO' TOJT ^tl 

#r to (tjtot) *ft to # stot 

TOST, *tft wgt TO TOFT 

R 5 tfl 1_ [l1 TO TOR TO % fst 
ttttoto) fron tnf^ to *t jto 

TOT iW'JJll =^f TO ^1 mTOm 
if TO TOT* TOTt if srI >* r •? 
is. 3fipr ^fn^r ^nrt. ^r -^tt ■T , n?>i 
^ ^ ^ l&i *FT ‘JeTT ^ ^ 

W ferrl afft ^nff % # 


jj * ( * , | ' "-S'- - r-'fiT^v 
jltflA+aJui? OUJ J <*JI <vJ I uJwrt \j 


J 3 jM?T fm # TMT ( 3 T 3 fW) # || 


2 ( 3 T#f^RR) ^ t^s ^| pr fetfr gnt 

^r ^?kt ^ ^ fW ¥ for # mr w sni 

f¥ t ^rrr wi ^ to ^ ^r ^rfr a^ttI s*t t ^fr stmt? 

% gni £r ^t fiw r 5 ft to {^f£*+MiJH) ^?t 

WHrtT |l 


12 -- 


ijj- - \T 


RfcT sER # TOT TOTTl TO 


rj TFT - 12 J 44H ~\^ W F J-i 
(^t) % ^T: fTO ^T M TO=ft # 
mt fTTf faTTO ft^TT, TO 

^ w ♦ ftm w | Pp 

^ =r?r tot few -ji 1 3 ^ttot to g^TOft TORT Ofi TOT}? 


26 . to ^ ^T: ^ft ^ gt term 
to! ^ftr to TO ^ y <h 
^ w ?ttTO ^ wt fTO 1 % 
to ^rr tot ^ TO TOT t 
rfr to tttot |, ttto ^ |j 


^ ■*■ , L jr * i; 'it* 

L^ ^ 
iii * '* ', 
ii>? 


,Vtf. * ■ -'' 


27 . TOr TOr to" <ft w$\ i fW # 

WT TOT I ?fr % sftr TO 

(W?) tl 
2 s. Pro *r®r TO" C'nld) H "TO TO TO" 
TOT ¥TO ^ TOTgT TOT % eft 

WRTO # TO !jFT TTOTT ^ TOf | 

TOrTOit rti TOftii 

1 % t TORT! TO RTf ^ ^rl 

sftr (| ^t|) g; arkr 'irr ^ strt 

JTW, =mfR ^ f 'Tlfwf If % tl 


".e, ir: ** a 

LJ\j£j ^f- uj ‘WUS IjUVj 

». IRT ^ ^f: Sfjftsr 

(to 3 if&^rft) ^ Trit stt^ 
^n=r fen T^r %l ^ 
ysr Wl fkfT f I ?!Tlt faRTT f 
% ftfr jjh <i^l t |l 

si. fk* sr w ^ ^ fwt w?f 
^t wr git fit 3^t ^ itsrrl 
^T ^P (STlIrTWj % iw ITR ffffW 

^jrr Mk ^t 


f "-■'ll .* 


^ fri 111 ^ (fRffT ft) ^5|T: ^T 
# ttw “PtWatrl Pr q®t 


'^TFT -12 j 449 ^yw^ii 


fe i * , isE'lO \* 1 it '< 


®US3iD8 


fferct ^ 3ar ftt #w (#) ?r 
w sm ?# w ®|gt, rit gw 
313T? qftr* |f! qjr qm q^t, 

w : # ^rt wnPra gfeir H 


Ji. 1R % ^?T: *fi5t q? f, ftRT % 

if gir ft irfr Prt # |1 qtmif 
t % §■ gfc ft## #l rk 

#q PtWl 3?ft; gfe #j SRT WcT 

q #w # 3pm qft w few 
'5TRFTI, SfR 3TVRTffldt t ft WWTTl jj. RT# % #*fttT ^ ^ tft 

MIcHgUj f^T % RT t 3tftr# 

ftnr | ftrcr *Pt sttr q? sfftcf gst 
qPT’ T^t fjl sfrt qf? q % JpT ^ 
i# # w r; ff^f fgsqr # 
t rt <£r 3fR |# T|qTl aftr 
:RTFff wlldMIll 


>4a»M4a^k5sai 

&'&fc 


34. # w ^ WHIR ^ w # 9PftlT 

q*t #tw w fttqrl rt if 
rt q> 0 pt m gr w ftqil qraq 
if qj qsr g#r W# w fl 

35. pR RT (#Tf [i; if tTRTT, 

pr q? w % ftrtrrftrtf 

(ft, f¥ rt (fi) #r qq atuftr 
fl# % ft# e#t *PTT 5fl lP*- ^ [ 'J> L>^ <#*> f us*> i dllV ^rfrTf^" ft^lT H ’-htif eFf Tli ^ jTT 7% W ^1 


i w4vi 3t^r (f m is t w) sfr?; tl 

3 3|4rt Pr^TTf^rrl 


12-- 


ijj- - 


’TFT^li / 450 \ 'T .J 


j*. #r # drd #d # 3“r g^f 

% T^T fWl dd" # t % 

d*5T: ^ ?3fr ^ fe >KI«I 

fferr^ §1 aflr gfe % w%\- 
t d f^r ^ 3 T t fa sfal far 
fa ddd M dM |t t, ffer 3 
$ d# W f I ?fa W dd 3Td 

(HMW) ^RTT dtl ?d ^d T| I 
fa grr TXTim # t #1 

i 

0^7 


37. Wf ^ d^d: ?p?lt W aijIKI 

dir fadd d#falferr fe frr 
#ff far fed srrar | dog t <pr 
fafa fa dd 3T*r (w) wr 
fdTl d^ dd dial d d ^ «ft fa 
4kHgl< d dfa falT# |l t ^ 
ad 'Jllfrl dd *Jd dd fed ^ fa 
d3Tc dT tdld df?t ditfll 3fa 
dff dfafa fa dddfa dfe f I 3S. far dfa dfaff ^dT^td ddT 

^lt 3fk 1W fa m dd 
3HtK«l fadT fl jdfa f<fa fed 
d^ fa fa# fad fa ami?' dd 
dr# ddfal d? dFdr? fa ddr 
I Fd dd 3fk fafa dd! ddfa 
yfsiddd fad ^d?r dfa ?fal r,J 

39. t fa fad fa faff dTffeit! ddT 
Tdfdd ddd *dTld |l. dr rr^ 
TdrdsrTdjt srwn 

■■3 ~ 


&&&&$%&& 
tfewM^^KSKSS 
tSxs^* ■ ^5* 
r * ilA 
kj«u 

^ .i*l> 1 ■w 1 


4A. g*r siMif ^ fm\ fcrcr ^ ^trct 

(ferr) wr ^ #^r ^r |, t 3 j4rt ^ftfK #r ^ w^r ^ w wr |l 
M - 12 / 45| "\^ VT ^>i-l 


ijj- - \T 


sit aw if nk jjrgft =mr-^RT *r 
TsTfet tl 3TWTF ^ TH W[ ^1? 
TOST ntt 3cTRT tl WR eft feR 

srtf nr tl ns ft nfen fen t 
fe rt ^ fanr Pfefr #t iskct 
(^ ferr) n fefl ntjt #or sfe 
tl 3ifiRtK sfe ntt srmfr tl 

41 . t fe fer ♦ fen mffeft! t^t 

<pr if ft dt ng nfer Rpfr 
¥t '¥TTFT ffenfenl RTT fTRT, 
tfr w <nf nMt ft sfeft, Mk 
nsfr ns # fer # ft stferl ns 
r ffefe wr. fen rtt t ferr ^ 
feRT if f*T feff TR W? Tt tl 

41. R 7 " '3TT it T>5I fen TTRFT ffe 

sf nn feff if *f gnn tfe ntst 
|; fet sft jfet T^nefr # nra 
¥T ferl nt fernr n fer 3 tft 
? nfet ^ r nrr Rt ^t ssf nfef 

¥t 5JRT fejTl 3R; (ggR) 

nn # tf wl 

4j. nk (gr fer) trt n mg; if 
ttt?t ntifT ntnt fet nfe if fernr 
fen fet <1iei jnrft *li J 4 ST Tit 
f I sk ?mr FfT mfenr | nk 
neff nm gfe |l t ngst! gfr 
fe rr ^ fefe if wfet, nfc 
fn sn fr fft nw fe 

44. TK if n>FT: n? eft ejtisl WT 

fef |l sfrr fs i^f rrt ff sf 

(w) ntt mfetl 


i- i[ t f * i -■ i " Ii*wi >W\ **¥.' 


I 
WKj£TS 


t\ tflu 


£ ffi" <* 1 * ,;. ;, .’, 

uri w(>sf(?jy^ \^y 
' 0 ^ 

>. y->* " ■£ 

uVaj j, j-^JO y 

* ry.» t * i f ^ ?} - f . •. ^ ■■ ***. c 

k S Wj \ Uj^ ' ii V. 

? r}tr-£. \* T i ■ , #£ J J' . •■ 

® 'y ^ ptli ^ 

12-- 
M - 12 / 45X VT ^J-l 


45. #T OT % =T>gT 3ft ^FTf *T ^ 

|pTT ^TT, 

^ W’TTcT ^TcT ^TR SfFft "fr 

S, f, vS 

5?T ’PT '■twi (3f^T) «idl <j/<ll, ^R- 

w ^rsr :i; <rri 

■o 

46. I WT7| I RrMdl'fl! j?if ?TRT 

ttfST <iirI W wt if sidiSTt, I^td 

^r ATfr |^fr rt^ st fjl 

sfrr iTTTT^ dlR-IRl I, 3TTT HTTT 

Treft, ?nf¥ Rfnnt # w ^Tfw 

' 3 1ls^\ 3TTT dlfo 3TR‘- i - 5fl 

47 - 33^ ^ WT ; jpr ttttt 

iRRTrR Scft <Kt Tpfrl Tfr 

iff 't'^j sfldl >3% TJTT ■# s ll4i 
if ?t. HT'g *il-5l fji^l 
STJTtrrl (3$ *TMT t pTWT Stl) 


48. fart ^T # T?W W ¥# 

(3TTWT #) ^FT ?Ftl 3ff ST 

sntrr 3ft p ^ 3R- f f?rtr wi 
t TST I. Wf if % *fr?T 
fsrer tpt ^rTstw Tstfri 

■O xj 

49. fo>< ?TT % R’S’dld T^> (Tm cTR 

WIT fsRT if Rffit RT 3FT <NfW 
WTT, W if (TTT) 


50. 3TIT <MI ^ e r > g|: T3T^ ift Hltf 

ST3ffl 3^T W ^ W^3TT 
fc “ 

STRT, cTT SIFT 3 3TT TT <4=f>l 
WT WfT ^ w ^rfw tr* r":' * ,S 'll $? 

'a I ‘ j'jj 
i ", '' ,m .l- J .^i ^ l *'{ 


I.M f *"Z # V*')** i V 

l ^*Jy>--i .5*— j c*y5 **— 4^5 

1 \ f J. ' / "V, «s * f . 


®"j 


tt *** sr s 1 ■* it 

©' *■’&[' <&> si vfi -• 


\* ■*■ 13*1- '*!■' , vf* ^ ^ il *+f * 

u o*>^ufv 


.! r.-i., ! YJ . ». '/I*" ^ | , X. ** f * ^^i r 

o^i 


x!" 


4/ ,p ^.V 
i 3T*TTTT % ST^ if g*fTi # RWi 

X 3T4RT 3TFT # TlfiTOT 3?h SH JRtl 


12-- 
’TFT - 13 / 453 \ >f .jJ-i 
3 ?lT v 3 fl ?t Htsl ft 5 1 "1 

[?toit tot ?ttt % '^f^t ^ 

TO ffPT TOZ M TOTOT t 
TO HWHgK TO ftTOff # TOT t 
TTfc-T#T TOW || 


si. (TITO) ^ TO ftTOTf t TOT: 
TF^RT m ST^TO t. TO TORT 
TO TO TOT ^T WTT # TO TO 
RTOTT7 TO P TO>T : TOTfT WHT 
tl TO TO TO ^ TO? "TO? TO 
TOTO TOTTl TO sTOTO TO 
Hr-fl Ml M >di|: TO TOT 3 TOTO 
t W, TOTO t if t f\ TO ^ 
TO ftfWT TO, iffc f^TTOTO^ 

TO TOnftqT' if || M 

si. to (TOf?) if ?tt fron, 
Tnf¥ *r^ (st^rt tot) faronrr fit 
WT TO fr *T TJRT TpT it TOT ^ 
TOT fTO^TOTTT TOTT Tft ITOTTl 3TTT 
TOTO TOT? f'TTOTTT tlltdiH TT 
fpTTO?t TOTTTTl 

S 3 , sflr it stt% to TO fTrofro TO?t 

TOW, TO ?fr TOT? TO TOTTTOT 
|l TO 5 ^ [TOT TO ^ HIV-MgR 
TOTT TOT t"! ^TT TITOfR 3#T 


J s5 

/JTVf V ll" 

^ M- <-A* ^ 

f f i 1 * ^ ^ -■ ,■* s'T, * Jt. f'l J>k , 

jtc JJ. W-; 3 *l 
i srir t f ^ ^r ^r Mm ^th% # 

fen 4tl M 4 f¥ % ^r ih^.hh % ^ fte ^rt ^#*r 

f¥ # ^t! 


2 FF ^rfrr ^ ^FT ^T ^RFR I fas W % TM clRT TT FFTT^ 
^ %T fr « f^RTTR (^¥R) Wl &JT |l l^T aipf feTPT 
(*rgfr r*tt ^rr^) % w^ r # Irrr 

^ eft *ft fRR ^ 3 ?R % 3 im ^TTR ^FT fejf| 

- 'C 


12-- 


i JJ- w - w 


rj TFT - 15 J 454 \^VT FjJ-i 


SRTilfcr TT*TT 4HMM |l 
54. TITO t ’T’gi: tt 4|y TOTO, 

t tort fat fk#T <pt ?fl 
aftr tou grr (ggro) t tott it, 

(ft ^gT: TOTOI: W 3TT5T 5TOT T1TT 
TO«< u flM *RfaTT ¥Tt tlTO |l 

ss. 5TT (TOTTO) % WT'- TTJT t*T TO 

% c\ o 1 y - o 

TO’nftrofr toit ^Ifatl tottot t 
t iJsMMl =t?t wfar f I 

s«. tk ??r tror ?t % tojto 
3 tt tor^fr (tsr) t aif^ror fkrr, 
^ 3¥ t TOt to|i t|I eto sprft 
^TRT fat -qig ’JSII f, sftr 
WtTfttf TO yfd 4«H art nft 
TOctl 

57. tfa ftTTOT '-HHI+ TO yfcTW 

TOT tfaf TO fat TOW |, 5fT 

tfTR wt. Mk tout? t ^ror t|I 

ss. -jfrr wi; TO to? ant" 1 , nro 

«v*i ■ . ^ ’ 

TOT TO TOT TOTOTO gt, TOT TOT 
t TOf h^t|h faro, TOTT ^1? TOT 
k TOrfafTOr t? Tit| 

S9. tfa TOT TOT «FT TTTTOT TOTOT TOT 

faro rfr w ; anrt kfafa to? ui 

TOT mill TOT TOT s;<srt TTO t 
’JTT TOT tTTT |, TITO TOUT aifafa 
TTFTOTT TOTt TOTT f? 


r/^pii J/, P ■■ .***<>* . . #t. P ■* 9 , J \i“B ir . J- 

^ ^4^.‘W4Jh! ^ jjpJ l^Jp l£)'jij 

&&> f ij tfA* * * 1 ■» »2\\ ; .< 


i, J r, •* * f i s * T*" I. ^ * IV * i 'V' 1 ' 

■ a tf^ jiu&i ■Si 


.t*' 

^uLOjyj y ^ ih ^/* 

’*%'* L 


tosSb 


£ fe 
%£P4& 


jj£SKaw«sswa 


a a 


i 3jsjtr 3iw # gn # 3f^ tt # ftt PrsrefR t trer ant tl 
% sft ws sf^fewsrw ^t ott «rri ftrorttr *nl 


- 13 / 4 55 \ \r 


w>, PfiT Nfr JR NT NTH Niff Hl^T 
rff NT NgT RlN ¥T? H I H 
Sill H QN A\ 6|41h ^l^ll 

61. Ng Ntvf: FH HH % f^TrlT N^f 

^r M §rT f #r gH mm pr 
WN NTH |1 

62 . #r Hp t m Nrrt ht 
an^rr knt ; hh w\ ntrpt 1 * rh 

mfefr # w st, W: nf 

RTT HeMH H HR sm FfoHT 
Tf ^Tt sfrr HNNH NTpRT 3Ml 

61. NR HR ^NFT (NtfT ^ NTH 
NH Ft Wt N^T: FHTT farTTt FH 

^ ^f^T # ( W ) 7^ ftzn w 
|l st?t: gHtt hth ?Hit nt? ^T 

NR gH NTf (NMl) HFt, 

sftr fh ^r ^ tstn^ tl 

64. w (pRTT) % TNT ^ HR # 

cTH NT NR gf fHTNTTT NR 
^ ^ dp *1TS 

(toto) ^ snt if ft-*TOT w?. 

' -GVO 1 ' 

■^NH g? cfr HWTg iff RtHT TSTN’ 
HtT NF HNtRrF RTTNTH |l 

65. "NR HN" % HHHT TTHTN 

6:i) <-1 1 cfr MINI fo ■d’l NT NRTEFT 
\dT$ K4I <W I f", ■d'"g[ n 
<P?T; t iF^ facTT! ?t sftr 
JTf PTTTI ITT it ’FT 
fe?T W |? IF TO W^f ^ 

1 3T*TRT fTO ‘tt % SW gfRT |l 

ys&'.ir/.iit i''Vk= 


<■-> ' t: \ ‘ fA ' f \. f * * > I ■'! -* , ,V ^ 

12-- 
’TFT^U /_ 4S6 \ W »j j-l 


ti# (3Tvr) sn*fir, sftr 
¥T *TRT siMf tTT^frr :i: . 
wra (ara) afr^r |i 

66. ^ (PTtTT) % ¥gr: ^ ¥Stfa 3% 

*Tr*T *liff ^TT : *T?T cIT 
R> SlPiTf % ilFT TT |5 

st ft 5 ift w snsmr, 

ft 5 a*T ^f i)T fSPTT- 11 
•Hi 4 1 31TC 5f5T rfHjI H 3W'*fl 35 

w feqr ?fr w, gr?rd 
«mr (sr^t) Mtera> |l 

67 . sfrr (3 pt 3T 5tr tT^r) <fr 

(Mr) % 3=f>T: ^ ift g^t! 

5R % (f*W if) 9t*T 3 ¥T71T, 
Mira gitf ir st?T wrrl 
3{h *f ?pt Mft #>r if 3# 

®RT JTW 5fr Sflsn? 3f|T t 
#1 #T 3 tMt 3t srni? 33 ^Tcir 
I, t % 3*ft 3X *Rt?TT fW r 
ott ^rfr 3T 3 trtt 3i*ff ^ 
Mlm 3R3T raif^rl 


r^ ,i ** 

Wv^). 


A 3 \ "Hr 
Jitf Jis , \i t V'f' i*U t'V'fi" 
^rb Vv tjs L?^o ^ j 

&&}$?&'$£» !SiM 6s. -rfir (nrsr fl 1 ) 

f^TT ^ mT % 3TTT3T 

f^JT 2JT rft ^ I 'T^t |pn f¥ 

^ ^fT ?T^I W^J 
^ ^TT^T # ftW t ^ f^TR 
|prT t FW ^ TO 1 
fi-nTTl^ aftr ^ 


h' bj- by!. > ( S^f > » *r * . ff .'"' 

bpjiy j>*j*l iy^-j 

dV4' I i sf4Rr f^FrnfR ^ ^ft # ^rfr ^ % m\ 

\ c\ 

^ 3r ? rh' f^rr ^rnfTI 


3 1^ wtt j otI 


12-- 
WF - 13 j 457 if .jJ-i 
i" ? J 


, . 4 . ^r ^ - 1 , I- ^ _ ,- 

«Jl i>?'j(»A'«9“ *-*>«■ 4“ 


wr-ft *ir 3 ft 5tnr ?3 ft 3ft forr 
*rr] 333 3rfft333 3ftT 53 (ft) 

mwf«f-wi) ^raR^I wftl 

w. ftrc 3fcr ft 333 ft w 3ftft ftr 
33 ft 33ft W? ftf 333 3TT3 
ft ft fftrarl (ftk 33 ft) ¥??. ft 
ft3 3T5 (fpO ft! 313: 33 ft 
33T#T 3 ^ 3ft (g^e|gK) 3? 

373 3T 7ft ftl 

70 . PfT7 33 33 (333) ft 33 3T 
3T3T3 H3TTT 33 feTTT ftt 3H3T 
33ft m t ft 3T3T3 ft 33 fftsfTl 
jftrf 37? wnft 3T3 ft TOT: ft 
WTftft 33ftt tJ3 ftftT ft' ftk ftfl 

7L ■■■^W Ph t MT <&£]< rfR" ^RTT W 

^ tl 

72. ^T (W^TfW) ^ ^ ^ JMl 

m ^tmt ^ fm T£T || sfrr 5ft 
^ *TT ^ ^ fiT^ tf*d M 

| afk t Jl 

73. cPT ■Jl M r| |ft fa fHT 

!*¥ # -i H £ °l 3TRT 

t, 3fk ^ ^ ft |l 

74 . ^’Fft ^ ^Tl eft ^ p" ?TE 

IV-^ eft w m w fnrrr 2 - 

75. ^^ff - % "¥ 0 !: M d ,J -3 °Tqt 

EMIT kmt ^ ^TRTFT t w *TFt t 

1 ^ ^ tow M *tr gsr *TT 

i w?r Ml 


L -\ii> .^juj j 1^0 yj I j y Is 


Jr'" ^-rV- 

fy * dWi J>° o^u ! y j 

I f ? -1 ^ r ^ ■', r 

@ jfejfisp'jjaiu** 


•rfStt^X, .17711.7 A'iillKlflK 
12-WW 
WjT^13 / 4SS \ ■>' 


Wft ^ 5^ ^TTl SW 
fnr aittiMifcil m ^ It || [1 


8 
X 


76. l'-b V \3fi isll'Jl -3lK‘*T ^'1 

(RTF) 4? Hit ^ «fHt t 
^T ¥t «rtftiff tf fwrl for 
^ ^r (P«h*ii 41 h) sfrtt # 
fawn ftmi' wr §rr *r 

fjpni ^ 

cv-o " ^ 

XRT ^ WJHHUK 3PTt *TIf ¥t 
TW *rW W, TT=f IT? fa 
-^Tg'al I pT foRT ^ 

WPT tOTW TT |l #T 
^ Jtpfr t ^ ^rfr 

wnfr >] |l 77. sntlff % Tfft ^ 

^ttt ^ t (ft w ^ 

■# w # t?# farft |l 

tit rtr- ^ w ^iw snt'fer 
£-."0 1 , * .. r , 

flf ri M I 5ft| m >dtl ^7f T RTC 

w f^nl (gjpp ^r) ¥?T: 
?R $ f*T WTC fTgRT |l #7 
RjJTF 3P5t stffcpp STRfTT | 5fT 
(W <?n? ?Tl 

"O “ “ ’•■ 

78. ^ | Sfjjtjf j f + " 


:#■,* 


r',--- - *. -'< * |T% 

L-hr 3 4 ^*C r'O.^ ujs Ojt-£ Ujir V» 


>*sf^ j 
a&Aggssjas i 3T#T Wf3 # W M*R # ^T ^TT ^ ^r 

PrtT R! (RRftt W^t) 

1 \ ■v I * -S 


2- 3TT^ KTT# PHVUftH iffi ^T Mir iRT ^t| 

3 3T^TF % sRT ^T ^RRTl STM tTR 

7T TR ^ ^RT 

4 -3T^f» -c^t WTR WT7 (i1%OTT.) # f^T% fey w || 

MtM % w rtmt % IrferR «rl 


12 - 
■ 1.3 j 459 ~\. ^ ^ 


W>T ftw «TgcT W5T ft TOT: f*T 
# W fr# IH* WT WW # WTTW 
’TT ^T WT| HWR Tf PT WTT WT 
Wfflt tw Tfl |l 

79 . gw (wr) % wp 3 !wtf 'fr 

WW ^ft) 


SO. 


WW H TTW 

ww pf, 'jm g^ft ^r (wt^r) 
faw W> W1W TOT WITH W |l 
(W& ^TT W WW) ffr gw WTWH ? 
WcWUlfl 

fWT WW WW 3" fww ?T Ht fff 

<HTOT t ffr WT WWW TOW 

WWl WW W* Wt W TOfT : TOT W¥ 

'-jimS f¥ n+t>iT Pht w ttw 
r . v ^ ■■■- ^ --■' 

^ 3TWT^ ^T wart ^RT WK <?£ 

to few w? wfc ?w ^ ^ 

WT STWoT 3W ^ -JJj'f 1 ^ *ii^ 
fTOTT fTJ cff if ?W ERfft (iWtO W 
Wff WIT ww ww w^T ift pHT 
3HWfcr W ^ ?| WTT TOTT? Wt 

fat faror w to ^1 sfk w^t ww 

W 3TTOT fww TOrT TOTT tl 


si. W 3TW% PtH wt WR pffe WTWt, 
TOT H t ffaTt PHT! TOT 

wpjrwrfi^t, wit ht g gfi 

WT5W faro fat jH t 1 - WHT, 

tk 5w ttw # wror wff [i; tl 

82. tot gw wfr totT t hj t. 


(jrf bi°i fc* t Ok^Ujo 
5^^a#a 

%g®8$Sj *££ 


"It" It i* I T i ! 'ft 

^Xsnj j ■ ■ ■ ; - , -i 1 tVO- 

sX^-oi p> u ^ 

+^1^1 ^ *\ r ~ r " I [ 

w^jr ^*5 La^_y ,/M* 


V 


^h 1 i 

j t" J i " i -' ■iSf' r * 'j.t ''4 "S^ " 
^ j ii+L ^ : ;'' c vAg^ Uj o jr- 

a 


*{ 


I 

V -•■ 
1 TRT W RRT # ?TNTR t ^Tl 

2 3TSRT 3TTT ^T # ^RT RT% ^T ^T RRT jTRR 4 

Fr Rtfl ^tTTTl (rl^ffll ^f^t) 


12 -- 


“*■*>- ii** “ ^ 


rj TFT - H J 4(5(| vr F> J-i 


Iff # FF sftr ff tiM ^ 
fw # F^ |, sfr?: ftftf # 
FF fl 

sj. w (Prrrr) ^ rff t^ft Fiff, FfFP 
RTgitfeft ^ rtf ff sff 
f I cfr ff t^rSr m fff ffft 
fff f 1 , FFF t ft* f^tf ff ff 

FF ift RTF FlftF FT FTFTF f 
^t FTF^T FTFT rTcR^Sflf |1 

f4, sftr FF ^ Fp '•^ (HR 1 . FTC 
f*jp ?tf wtm FTC ff F^t #ff 
FT# FTC? # FFFR (trt-fft) 

Fte ?r F^ff, ^frc ff ff (sf 

'5fTtT % sr FFTl 

ss. FF (g^t) ^ FRF 3MTF F?t 
Wn FTF FTTFT ^ FT RTF 
FFfT t!# FTC FF f¥ (WF #) 
FF FT#. FT FRFT fFFRT FF #1 

■O 

ss. ff # # FRit ftfft fft 

ifTTCF # RfflW WTF ^ RTFT 
fFFft F Fift e r<ai I. aflr FWT? 

3frr t fit ftf ftfft fifr ff 

F^f FTFFl 

S7. t F# RFf! FTFT. FTC FFRT 3ffa 

y t *--•■■-:■■ ■ _,.. 

FF F FT? FF RFT FFTFTI FTT 
FMTF F# FFT t faw F {#1 
FTTCR F FFTTF ?# TCTT t F^T 
fTCTTC {fit | Ft Fnftrc |l 

ss. fRiT FF FF (W) F RTF (fFF 

tf ) Ft <fr fft^I srcfTCr! ?F 


,. ^ iT. '5^ itn TCTC"iT 


if + f rr * fcr-'T !■ € *"* i, ■* * .t'f 

jr^i!> i^ 1 pXJw 1 . 

\ ** * * \T* Jft *"\ n . 1 " 

1 ^3j 1 {S*~ O^J?" KM: L"3a 


■'^V-s'W' it * 


wu®S*Sr<M aSw*«4' 
12-- 
m - is y 4^| ~\ ^ \r -jJ-i 


^ afrc 5*rk ■erf^ t* simr 
(3TW) JTT ' [ T# |l afk sRE *TtgT 
tFT (JJRT) 5n*t m-. (3RT 

*FT) 'JTTHFT ?, afk SR ’TT 3H 
^t| sfRcpE # 3MT? ?KSftRr -m 
yfa'M Wf el 

S9. ■RT (^F>) ^rT 

fT f¥ ?TTT ^ WE ?TRT W # 

, S=- «vo ■ s 

# ?TT*T W IW I, 3RT 

$P W ? 4l 

90. % WT: «RT 3IPT *WpE> |f 

WE k WT ; t WEE f| sfk 

c\va • 'jy _ c\\i V. 

^IsT W? ? I SIWT? ^ (pT 77 

: 3 t T¥R pRTT || 3TCT7 # 5fT 
(SHIT? ft) 177TT (T*IT ^RrTT 

| (ft 3EWT? ERRITMf ErfrTW 

3R-T ^ TRTIEl 

91. WT : *131? TO! 3W 

ft 3TTT W\ gET 7T «P3(TT 5RR 

# |i wtrpe if ^ frit $rl 

91. Mjj'fi ^ ^T: 3TT5T (RT 7T 7^? 

<() 4 *1 q! . r| *"f- I ( ^! 

<t|3t ERftw WR^ |l 

9i. inr jeet ^fr k srrafT, afk ik 
froi ^ TTsT 7 T sm ?t, ^ 3<aH 
ewfti sffr wt tt ■ertw w\ 
(fire) k wM 

94 . aftr 5fsr Tilyw^ ^ er^tft fTre, 

(ft xH ^ fH(1l >t 5 l 5 fi|: HS\ Hi 

v. GVO J 

w\ fR 3 tt tft i\ qi4 


. A< " i : £- "i - rr/ "iV i ,r-r 3 r ■" 
^ -‘■x- ^w._oh>-_j jtfiJ 1 * 

O ■ OJ^. L ' l ~' J ^ w ■v 1 !?*' 'cJ 

^ u- ^ " j'l , 


, p. 1 ^ ^ '■ L [ £ 


f f rtr* "'.r * i *t >.fiL-'i'YiTi 

OaHU-^C' ' j '-Jij— ji. l '^j j l i , j..ii- i*- J- 

>'i (f i y *?" ,*j, , ?" * --j, s .>LT t '■* 
y^*wo (Xi uaj 

■ V^i » zr* » -^ - 

J^l .j^cuAI «&I ij 1^ j^aUj 

■'.Hi 


, . ^ r-j' If ^ i I . ^ . 

■Oi'i 


' [£iAT( 
“jo'vj iy j- 


©SvUr, 


!B&i^S553^Sfts3K08 

•&*&&&£ 


t " ‘ , iC>p&Ttff i': ‘ j j i ijf^si 

J- *tV |-s i - J ^ 1" * f 

;j>' r ;ay l ‘ c ^ , 9W' 

tfi** 1 *’ 
- *N.S3 » 


TO ■ n / 462 "\_ vr .jJ-i 
sipW pT *3T ^ ^TOSltl 

»s. "FT STHTt *- t 3T3T£ ^ 

m*f! srnr ?ft srpft TTOfr ?pr= 
t Tt ft |l 96. fan: w '^pr-fpEpfJ jtt w, ctr 
3 ^T if w"(Wf) ^ W <TC 
Km\ ^ fRrT 3<3H ^ffrl 
IJFFT Jr TgT- t t TOT t 

w «tt f¥ tottot t sreTTF 
^ tk t wt w t 5fR3T t tot 

r r -V | ^ V, -J 

'jfRfrl 


vS5vs^ 


K, TOT (WTf) t W : t? TOTTt PfTO! 
fTfTt fat ffat T TT T Tf r+nTT 
faftt, ^RTOT f jpT ^ tl 

n. qrror Jr w - 1 TOffa fat 
TO W?R twr TOTOTT 

witt, tow tr wr 3rfar ^r^Fr 

<HNM |l 

99. Pro tot w ggro toto i r|% rft 
w t toto ‘hi'h-Ihai tot srH'fi 
■toto if fa farol afa top WT 
(fro) if gfasrr tot ^far, gfc 
swi? fw® TOifar t Tffal 


Slit 1 !* 


>*-^h 't ^ $**• t . ? s’i f its 

y ^ja r j & 


©JUS 1 * 

100. ^sqT TO TOTO-faTO TOT 
TOT fafTTTT TOT fasr farol 
fak TOT TOT TO TOT5T TOlt if 

far TOtfa fak wr; if totto 

GS\3 4 ^ 1 Wtt ^ jft PhH^rfln # # WT ^1 


2 «r- ^fHw ^rt ^ *ttf w ^TFTT-Prar ^r # 

# Tf fnr ifr ^ ferr w |l 


12 -- 


^ - 13 / 463 \ 
t fafa PmT! nfa fat phr hr 
SPT t fat fa fa Hjfar ^ar *tt[ 

fat 4MH(?R fa Hfa HRrr HR 
ffaHT |, cPTT fat HPT 
ffam, RH HH fa H#T <t>RMIH 

fa ffaWr, afk 3TFT fatfat fat 
faNT fa fat htr (Hnr fa) fa 

3TRT, w fa TrHTH ffa HhR 
fa fat H«TT fat Wff fa fafaT 
farter ^irr feml hthth fa fart 
HHHfiK ffarr fa (fat Rit 

HR fa ffafa HrRT HteteT HRfa 
hfftt |l ffarspt rfr atffa Rifat 

<nro|?l fi 

HI. | fat HMHfiK! g; fa Hfa HTH 

S3TH ffaHT. TPTT ffT fateHT Wl 
M faWTTl t HmfaT HHT 
trrfat fa gnfefRi ^ fate?? 
rr«te h thI + fa fan W¥ |l tt 
fart apH 3 wr nr hr, fatr 
Hfa TRTfafeff fa fam fal 

\5 

loi. (| nfati) Wt (¥fa) Hftsr fa 

HHifarf fa fa ft, fan faf h# 
spr hth fat fair hr rf ftl fatr 
WT HR (wff) fa w Rft 
fa. RH H? HTW fat HFlfa fa 
HHfar rfar r?l 

ioj. fair fafanfasT fater hth Sfartfar ft 

HF-RTT far, 5 Hii mi Htfa Rft fl ,t .* **•€** .,' ( », | * j 4 /\ ±4 _ v 

OsSb^^j^' ^S r i tiii'J wy 'sJ^;*Iph_ 0 wJA U'y^ o^yf t^J i 

*x r *Xi ifu,t V\ * r L f 


; r 
&JSW& i 


HR RRH HT RR HT fan fa Wf Hfa%RTRTH % *HTTF ffarTRf, HH 

CVS .V V ? 

?T*TT "sm? 3N^ ^T «TT| 

S 


12-- 


^TRT - n / 464 \_ vr -jJ-i 


J-tjJ ijj-rf - 


104. afh: 3TT7 (SnfarJK) 'IT 

RR % Hld^nfH'f 5 (sKv-ll) 

^ C^afpT) ?fr 

fasn^nfaRf ^ ftrh' Orrt) ^ 

ftreir |l 

ios. OTT STTWTf #T HTtfr if FJR 

*ft (rsrt [ 11 ) t ftpr 

FT % RFr tjftrT T?ft f , aftr 
RT FT £JW TfSt 3tl 11 


106. afk 3T if % stftjTcTT s^lfT 
*TRrT | ’TT^J (FTC ft) fFTfRF 

«ff fl 


107. rft W FR t f*P 

tt ft fttht w «jr8f, 

TT FT FRF 3t1*WW 3TT 

rtf, ^ftr f? sr%fr T?' riF? 
k*j 


t '■>■: ■•*“ 


j€% idfi ' 

* *A t/I*"*' J.I J't-'T'fH- „• jt f, r 106. 


(c ^t!) SIFT F^T % Fff iltt 
I, $ swtf fIt gnr tgr 1 1 
Ft aftr rtf ft # r 


FW % iltr 3RRT°T pRTl FFT 

\j" 

f^f t, rtt $ jnfkft 
kRF^f fl i ffttt «$wi ff <ft 7^ tfft rt fiprrn # ftf f^St ira fr fff |, 
sfr ftf $ R«n? $ Rfr gft fft f#r ^ rmt? Ft FFft gfr ff tfr 
* |i 


i 3fsrftf Nr ft i# =% awiF # RftTTF #r ft srrfkrr rk 

y^ijufl <ft hRfIFT- t. FTF RTF ffFTT ft TTFRtFFT ll 

3 RsrfcT RsFTit f srfRTcR' rR TJUTT FT fFRTTR TRcT $, ffT ’JRI-ST^T 
3FF 7ft tO<r) J| 


ii- to m 
^ffPT ■ 1 5 j VP FjJ-i 


109. sftl gq' ft qrq ft q?ft FR - ? 1 - 

q^ft (ft aft qftf w Srt 
faq aft ftfq TEFPfRr ftqft TfT, 
'TFT wff it, wt ar^T 
ft qft fat qff, qifa ftagft fa 
qq aa hR«iih aqr pr 5ft ft 
ft ft? afk faraq 3 )iR=iw 
('-KH fa) ¥T tTC (m) 3a # 

foft 3 tPT I, 5fr 3IMT? FT ^t, 
tft aar ga *nrafr aft ?tl 

no. (?a ft qj^ft aft Tgtft a* qpr 

qfr |3TT)i q^T qqj'fa 5fw Tgpr 

ftrcm ?T aft, afft ftftftf aft 
faaarcr ?t <iai fa qa ft 

ftlFTT RTF %, ftT FTa # tftft 

?WTtr Hf’TWT 3TT qj, far ?q 
faft | aar ftft |, ftfc 
fpntt ircrsTT ft ftrft 

a^f afatl 

in. rf wftt ft afearaf # fftft 
q^T fftOT |, q? (fara) ftftt 
qicft aa ftrr? aift |, fftft Taft 


ysss^j^^sf j. a ,.-\L .jj 

Mks- 


r f !'{'\'i tr ■*' * >x 

l^V £kjj iUJ icTiir fer*!** «£- ^oUS'diH^e jil 

j;i(I/ -i s j-Jrif j ■•' * f^t <r 


i stfr> ^nwf ^ to ^ to ^r 3 k4I^i< 

^ ’jiifaqT % ft tow $r PtwtI: 
q¥ eft ^ f¥ # P^toto fVren ^ wrt 

# fW tfl\ tot wr wtwtt tfr fro! 

PTT ^ fW W^T ^ fTO # WRT pt -idfl 3ttTO 

^T RpT ft ?TTOT |? TTO rft fWt t W\ #TT ^n%^| fTO 
qft" <5v|l feft ^17% % *4 Wk P 4t fTOT tfT ^T 

wW ^T p WT pii^TTO ¥t STTW H|Hmi #T 
ftw (tew) q^T ITT ^rrl Stflfoq TOR ^T ^ fpff ^TORf 
^ TO TO WTO fTO |l 


li- m 
’TT’T -13 y 4(',(, N \ ’(T ,jj-i 


srt srraT # 

g^f fefe sfk 

7?^ flR^ -m fsRT^I (sqfrr) |l 
cT®TT WT i'S'PT afk?w|^T 
*rrrft fat 5TT 5TTPT (ftrjfW) 
?f! 


> tiv J »^"v * P i L 

t, sxl ** *Jtf 

0 i 3 - wqr vkz 


rj TFT - 13 J 457 "\^ \f .jJ-i 


itji'ijj- - vr 


m? - 13 

■ff\ '■ ?TT£ 73R # TffirRT faw 

C\ - 

w m*? wfr t. tt 43 wmt || 


• «T 3 R» 77 3t4; ttttt #r w |l 57 gr? #t 377 ^ # ( 13 ) t 
77T7T W | ft 5 7f> 3IW #T ^PTRTT # 7T7 3P #t h( 4 ^'d I 77 
TTR TRfft |i 5*ft 7T 57 77 7T7 T3R w w tl 

• 57 # tit ttttt ttt | f# 57 tttf (f sfrfT tttO tt 

stttf #f m 7 ttttt ipr | iif 37 snsr^ff #f tTt ett7 

fTTTTT W ff f#7 t 7 <41 + 77 f777T7 {ftTT | eT*¥T ftttftwf 77 
3'dM'fl # 7^ |! 

• cfrjfl7 (ft^Mi'flO # fcm cTSTT 777 3fk 7777 # 737 337 

hIVjiw #r =RfRTT w |l sfk 377 # 3R7Tft7f # 77 tr 
T^TT^ if 37 37 7fW7 73T fTffmf # f3f37T7 ^ 

Iw ttt |l 

• faftfipff #f 7dM-fl =fr 75, TTT 57T7 TTTT #T ^ 777T fTI5 

Pit! 

• 3ftT 377 if ftTTTT (|777) # (TdftfTf #T 3T33T7 337 7T7 
"inji|+[(fiff # 3Tn? 3RT T^f TTJT fTTT 77T | 3Tf# faftfilTT #T 
TFTTf 3 77 #t iw ftml 


srtttf # ^ % ^ft st^tr 
^TT*1m rT^TT ^HIH |l 1. WT, 4lH\ XTl *TF ^ 

gppp (f4f7) #1 7T77 il 3K 
(| T#!) 71377 77 377# 
HMigR #f 3R # TTKT TTT | 
373T 777 |l W TftTTTR TFT 

\5 

1 1 - ?T7^ W? 


- \r 


rj TFT - 13 / VT .jJ-i 


^TPT (faT^TTT) WcM 


2, 3iic mff t ftra - ^ sn^pfff 
f\ ^Ff Tf?TO % fNfT 
r-Ni t fui^ ti'pii pm 

(itTFRR) tt fm tr mrr, 
Tim tw afk ^f frw *rg 
ftmrl tft rap fmsrfftcT sitrj # 
lei T ft ffl =1^1 WTT famf 

mmm I, m? frynmf 
mr fawT (affrr) ^ t^t | mfm 
3PT^ mePTjTK % fteTff ¥T 
RWT *Ftfl 


3. 


?WT 1$ t faff ^ STTTfr 
'tefFITl sfft 3¥ # W TM ^ 
*11141, sffT yr4'? 1 'fieff ^ ff 
y t-\ < 11 1 y I mr <1(31 % fmr mr 


WR IcTT |l mrrm if ??f if ^r 
T?f PR#P(T t -dl PTfnT % lei 4 

5ff ti Nit ^t# tl 


4. iflT STTiff if 3TTW if l-H'-l RT 

tp£ I, sfR (mfr) | 
mjrcf # Tim #df sjk ji^t # 
’fsr tl 'i^pV *tr ^f^ 1 , 
<i i h ht ft r r i ff 414 jiii t> 

3fTT fpf tp'rfi ^ff T^T? if Cp'ri F 

srfsi¥ WH Hf |, mTTm I W # 
TfgW Tfr pTSTTffTTfr t, ^ effrff # 

m Rf TRT-SRT TTsRT |l 

C\ ex, ^ 

5 . Tim qfr mr mrmf mrfr | Tfr 
-j^mf mrif w 3R mr m? 1 ' 
&&&&&■ 
dsn 


•■I-Y ^wW*Mfd3 

i&tj&'&iy&fyt 

tilbW 1 1 NT Pf m? 5 tf#t | f¥ ifR smft if tt^t imr mm |, Nr ^rr % 


1 } - V&Z 


AtJ'ijj- - \r 


I 3R fir faz# fr 

^Ffit, cfr w fttff if Vr 

ZrFfTT if ^Ft? ^ ijf 3i'< r l 

W?R # OTF FjHT faFT I, 
zr«rr ^ wf if #f f# 

?fif, sftr ^ff -1 tF FT<^ I". ftor 
f F? FFT T|ir| 

6. #T F? 3TTF t fTtf (FPRT) 

*mr f F^rf % f?^i 

FTF to ?F t FfpT ETRTTltt 

3tt "5^r affr fttff £f sin 
ff fmh^k pfwT ff zz # 

3CTRR FT SPTT FFit P1ZT |l 
•T®T faTFF 3{TF rn FFHFTT 
pr^t FTZZT PTTTT (#) || 

7. ZFT to PFfFiT ift Ft FfT P^pT 
t to 3TTF FT 3ITF pi FFHefTT 

to tor TT PFi FFTF (FFc+H) 
TFT pff ZZTTT [i: FFTl 3TTF toPT 
ZTPZR P*to pto TT*TT FT^F 5 
ZTTcT Ft toto Tie feTJTF pto |l 

<s. FfcTI? fT FTOT | 3ft- FtoP* Tf ^ 
f4f|, ZPT F'FTTTF Ft FF 3ffr 
FfSTF >1 FTP t, Fc^F top to 


’TFT - 13 j 459 If .jj-i 


•sgtiissJ&uJasi v& 


fy&S&fc&SftSbp 
fmt zwr |l 

1 tor it ?W ?r FTFT to 3TTF 3WI? # TZZ 

2 ?to ZFT (<I»IFMIS 3FJFT) Fp?fr f to pto PTFHlf 5t^% F WT % 
pifTT; 7R (FTftT) to dlRn+|if FTP fl tor FP #FTT PeTTF j?f ZFTfTT |= 
W to FTeT 3 TTFTe> ^ FTPTTTT |, tor FFfTTF to pto PtoT | toT 3TWT£ 
(Sf PTFrTT FTT pip tfpft toT FHTf $ PM HI |l 3fk tott FTto p|ft 
5TRTTT ftp FfT fw iJTTft FT Ftol F imT? % fFFT F^f? F^ FTFFT 


i * - wqr w 


’TFT ■ 13 j 470 vr F jJ-i - vr 


3*T # q?t T(¥ IteW WT |l 

9 . ^ ih: *§# srw <# 
W# ^TvTT *T?T tete |l 

id. (W # fte) «RTsTT t tpt ^ H 
w it#, itr it jwr w 
#t#l W it? W % iift # grrr 
TTT Pt-T % »i 'll I ^ ff "ERT TgT ftl 

11. (3MfT} # <ydl# (T^tf&t) 

|l T3*T # STFT W it#, it s^TF 

# sn^?T ft ^ it TOT ^ 

tfl W ft smi? fo# 5TT% it 

■aSTT SRoRIT TSTW <PP ^ 

jTTpfr ^STT *T FFH #1 fT*TT jT^T 

siwTf tefr tetr #> rrr<r fte ^r 
firsFSRT # it te tei -Tot Tsfr 
HWT, afrr F tjtt ^r (STRTTfr) 

# ter iff mrrw |l 

li. | it fim it fif <raT 
snte 11 =RT WT. ft«ldl |l tfk 
tet =rr?cTt it te wit |l 

i3. itr <t ! s < r>, 3rarjr it rrsirr # 

hr it tew ¥T nter 
I, sfk Ttelt w # *nr 
ft ite |1 ^ tetter terr 
t, fte ter Tr wftt I ter 
te tl w W: h^tet # te ft 
fiw t f«i It, 'jw fi grr ^r 


30&C&I 


y& 

I jl ^ rt -i I 

^sSA**.* 'j& \ 'Xij_ 

k^\ 


| f¥ WT ^T 3ffWt| (^tf ffrft-4697) 
t Sf^Tlrf =TTT <j"H 3fRTl| 


i * - wqr w 


- \r 


rj TFT - li / 471 "\^ VT FjJ -1 


TRR TO?T TOT |l 11 


14. jiff (anal?) TOT TJTOITTT TOTO 

I, sfrr 5fr w £ fro frrft tot 

TTOKd t, TORT TOs? 

TOjp grotl toT? arroft strof 
YM M 'H I TOT 4t 3itr ’^TOTTOT |TTT 
tf, Rfo ^ if Tfro to%, 

TOT fTO TO TTTT dTO TOgTOT TORT 
TOlffl affr TOT%Tf ^f TOT TOTO 
(fTORT) f |i 

ls.sftr 3TWR iff TOT TTTOTT TOTTOT t, 
TOR ITT TO TOR, =R TOf TORTOff 

totot trctft 1 1, aftr tot # 
WRTOT' 1 ' ^ to TOttI 31 
ifi. TO t 3^f: TOTTOTTOff TOT ‘JTcft TOT 
4MTOR #T t? TOR & TOTR 
%l TOT fTO> TOT ^ TOTF TO* 

foror tottoto to Stott | sfr 
toft fair fTOrofr toto to tottot 
tot?t tto, #t to froft gift - to? 

TO IT TORI TOT TOUT 3^T TOR 
TOT TORT ^RT I. TO 3(9t Mtr 
TORT TORT gtt |??- 41 TORT 
TOgft TOTR TO TTRSt TOTT fTOTT i 3T«fRT 3 t? TOf? RTTOT TFft TOff 3TTT ?R $TOT TOT WifR TOt fTO ift TO 

if tot to <fr to <rnff if toTO ^t toiPrt |- to tot TO to TpR TOfi 
W fr TOifror, totjr TO ^RT (tot tot jroirff | to to if rfT ¥f TifTO 

| #T TO TO TO TOT TOTTOT TOTT TO TOR *4 TWr? |l 

i tow RsnfTO fror TO TOreffro fl 


.1 TOT TORT Till TOlffFTI 

4 3Rt t TOfTOWTO TOS TO TOT, TRT TITOTT % Sffwro fTOR TOT TORT |l 


1 } - ?T7^ W 


rj TFT - li / 472 "\^ VT fjJ-i 


- \r 


| IV-FTC WrJT? $ ^rTlrf 

WT # WWFT gf'TfrT I, 3RT 
3?wftr TO 3W WT 3k?T RJT 

|? WR ¥? §■ P?> 3MI? 

#5T WW : 3?'TftT WWW WTt-TT |, ri] 
#t W#F j#FTT WW?W9TkfT || 

17. kk % 3TTTOT fr WWTT, 

fjRT t Wlfotf (<RW<t>|iy *TT% 

^ srwtt w? q#| ter (sr 

^T) ‘JRT # ^R: 3FT 31T iwl 

wk faw #jt ^r % 3Tpqw w 

ipTTW WWFT ^ stfRf t WWTcT 
t, 3w*f#E?WTft5RrFfaT|l 
HTl't 3ffiTTF WrW WWT 3R?W 
¥T nJ<I{|<u| Itfr|, Pft 5ff STFT | 
We RW WR Mffl t\ ■Jllrtl f 1 , sftr 
wi 4 m '•ii’ii *ft tTW wjwTtfr %, 
WfT WTcft t TjT WTrSt || »R 
m r? 33T?RT ^cIT ll] |l l*. faw pffjff ^ 3TTR WRReR W?T ^ 
®n n ■hm tFt, >5^pl ^ Ri^ WtTT? 
|l 3frt tt wwfh wt wfe i WFR ¥T WTWTsf We> ^ f¥ faw ^ ?W fWWW W>T ’J"7 t jchItI ^f 

^1 W# WTWTpR TR || 3ik W WR ft ^r <pW j?f WWWTTl 

5 W wr ww fafiw wr ark *4r wRt *T r§?t fak w |l 

1 ?W W3TFRT # TRW 3fk 3RTWT # #W WWW #T fe«IWI W | fk W# 
SRT wt WcW 3WRT WWR || sfk WT WW k WT*T WTWT 

wRr | wf wrwt # wmw |l wtx wew # fwM ^wtw # ittw # wwtw 
| wt Tgg Fw W*RWT I PfR ftww ^ W1 || 3RC 

3 wrwVr wft wifr ^ wwr wwtwt w t faR Prawwr $ %r 

WWTfTT t PfR «J?WT tl ¥WWT 3RRW fWWW ^ WTcTT |l «fk 
^WW WWT WTrTT tl 


1 } - flTff T3R 


- \r 


rj TFT . 1 i j 473 VT fjJ-i 


f, ^r*r ^r 
ftf *ii*l „ sftr 37 ^ tft 37 t 
ttft ifri tft, ?ft tet 3 # (jtttet 
% 4 37 % ♦ ft#) #4^3 

^ t^h if 4 j#l <i r gl 3 <f>-si 
%3T3 faTT^IPHlI, 33T TT’ 3T 
Wf 377 |l 33 3 ? 37 7 # 

7T ¥4H |l 

19. ?ff W 3fr 3T33T I fa 3TTT 7 

hmh'SR 3 ?r (^frr) 

3T7 77 33RT W 1 73T |, 37 
# 37T7 I, fa 3PSIT ftf 3T3FT 7 
4fe4H TFT fT ftl?3r T^ttt 73f % 

10. fa 3T7f % faTT TTT : 77 

tt) t, sfk 377 far T^f fftl 

21 . far 37 (Tfaff) fa fafaf |, ffar 
f fa7% 37 TsfT? 4 3fa3 far 
I, 3(7 sfaf 7M3£k # 33f |, 
37T ft f^TTW $ TTf |I 

21 37T (faT Tmt 7 Tfaf MIHHfjk 

fa W73T fa fFFf '34 7 ¥T7 

[SPIT. far 7HM fa 3TT77T fa, 

1 1 

77T f7 4 3fa fa ’p' m faTT 

1 37 1 fa iff far j[fa ^ 

77 777 TeT, fa 7jfa f\ #7 fa 
ft# 777FF “FT 7T (3PT) |l 

23 . far wrpft t4 7ft if % far 37 
fa 717 Tlfa 37T 37fa Tffafa 
afk ttft 7 fa fa TJTTrfi # 

7fa3 fatfa, 777 faftsfa 37 fa 7 '■* 9i ** J j- 1 ,-^i *■ s* [ 

,>f. •fr' V f*> ' •'- K* ' 'I’''’"' 
■ -'O ^Vjrvi |^y 'Jf L 


fij^UaJ [y' J 13 >i-«J ,1*1 'il^xj 7 

^Jy J 

^auWs«ai«ei83i 


V*P\ ' 'j' ^ i *1, >#■' 
1 TTT # ft# fTf 3TRT7, 3TTW: J72| 


i } . ?rqr w? 


^TRT - 13 / 474 "\- vr FjJ-1 


Atji'ijj- - \r 


riw grr t (wig # few) 
■a%n wri 


M. (% Rifit): tp *R Wlfer ft, &R 

# wyr ^ g*r ^ fewr, ft w ft 

ST^fT %, R? 4<nT t T l RR ’ER! 

is. isfrr 'jfr Rtn arwr ^ 1 r feft rrr 
^r sf ggg rtrtr 
WR RR Ml f\ WtT 3MT? % 
few wn *# stiff m sntsfr 
feRT u: | wf ftfct |, stir srctft 
if 'aHS'l H^Vi irl tl ?ft ff ftpf % 

fef Rimrr |, sik few # few 

RW STTRTW |i 

■o ^ 

i«. aftr SMI? fe% RTf sftfeRR 
‘Spii RR ftlT sftT fefe T l‘f 
WFT RR ^ETT |l 3fk R? (R#M) 
RfelfU ftRR if JIR i. Rwr 
RRTftw sffRR H <Hl <t> Rf sfe^fT 
RTRW RTR R* UIRH R* feRT W 

iff Rfr |l 

17. sflT ft «PiPf><. ft R*t, R? Rff 

t : 5W RT gW R* HMHgR Rf sfR 
if Rfg fetTlft RRt Rff RrfTft 
Riff? (f wftl) RTR Rf ? fe> 
RTWTR t RWT? few WT? RTR 
RHfll sftr Sn*fl sftx OTf 
=fe W? felJTRT | WT WW 3RT 
IRHRH ffl 


ys&y&j&t&x 


t i, + r*“ * ■.(!•■' yeaBSi&M gio©* 


&&%$$&&»& 

€g 


l s^fe t SIM ? if Rt RRfeR R? RTgRT ft RH ft ftfRRR RfiJW, 
stfe snj Rsft ft Rf R? RR% RSfsft R* Rfel (RftF '-jy I ft 1067, ?lfly 
gffelR,’ 1557) 


1 } - w 


Atji'ijj- - \r 


/ 475 \ "* •>' 


is. (rmtm m?) vfrrr 5ft ?mtm mttm, 

OTT faM ^ 3TMT? # RWT 

% mm*?: ?tM |l mm mti stmt? r 
tto ^ % fert m^t g^ntr ^Tmt |i 

19 . Mt MtM ?JTR 5 TT^ sfrr fKMTi 

Vf. <H * MM ‘ . *{U 

MtTM fi+HI |l 


30. ?*ft WTC fTM M 3TFT MM T^ 
MMMTM if farM ?T M?M M?M if 
^ig'H MM? |f, TMMT MMT 
mk ^ ,j l i ?, ciil'p 3TFT 'i’l MM M? 
MMMT MMTif MT ?M M 3TTM # sfTT 
M?ft SRT iRTT |, Mk M? MrMM 
YTT#T MM 3Rft¥R MMTt |? 
MTT M>? <f: Miff MTT W?R |, 

*#? , jr M^f Mfri T^ft 

MM MTtMT faRT | sffc 3# ^ 
STTT HSl MTMT ?[ 

o - 
3i. TIT? M*fT TfMT w4r fftMT frr?T 
it MMM fisIM Ml* ,i: Rff, MT 

£RT?I ^RM-TiRM MR it MTtft. MT 
W M> SRT gif t MR M>t MTift 
(RT ^4t RF TRIM M^f RTrT)l MTM 


■^jiiLfiSSs^^as •ass 


1 MjM “rTMT 1 ’ MR MMMM |MT |l RT MM >11^+ 3f4: MU 3Tk RRflldl 
|l 1J0 MTOWTf % kffMM RSM^r ^ MMTMT | PRFT MM MIMT MR 
MM^IUM- jjfRTl 


^ MW M* <t>lfty< MTM it M? MTM MR?t 1 Pp nft MTM *pft | Mt FMTt MTM 
MIMT mM sflfaM MR ?[ TTTf¥ ?M MM t MTM M^l MT MW # MMMf MM 
TT3MMM ?l fMMMTMf ^ feff if >ft M? 5RJT f? ffTM f?T MTcIT t 
fit MMM f W M? 5MTM M Mllfl M^fT MT MF M1MM Mfrftl MifgM 

MMTM, MTR MTff MM?) 


1 } - ?T7^ 


^TRT . 1 i J 476 \T 


^tjl'ijj- - \r 


^ t 3 tRj^TT SRI? ijt 

¥t|. ct w 'jft #«ft r# I, 

^ farm j% fV ?rfr 'm\z 

■qigcii rff *R t-iinl *f7ft 7T7 

^ ¥T IrTT! sfrr +|M ¥T 

# ERR # RTCR WTR7: 3TTW 
qg^t T?rfr STWT ^ W' 
WT <jdKd1 wr <R Pp 
3fM7 epr ERR l 11 ' 3TT sffc 
Wc. °PT «p<,dll 

li. #T afTT t 'TfRT ‘iff ^T ^r 
Rpt ^ Hftgw fw'EmT t, 

^ H +-lf+>'<1 4. 3WR fWl 

fare ETC ftRT, ?fr JTFRT 

3i. # eftt wff ~4 ^r 

if SRIR I, sfrr ^ (3R) 
sMfV Rift ert Srt 1 arrr 
fR rt ^ rt erttrI 
R 7^ '3^ 3^ ^T7 ft #d 
=r ?t fair ^ srdr # ^ 
rrtt, m 3fr^r w [i: fN 

EFiPprf ^ 3*f ^ *j*t 

Rsftfw ?rt ftt || sfrr ^ 

Riff TT^ ^ TRR faff TR ff, 3ftT 
fat siwtf wr r t ?ft 3*r ert 
^ 1$ 7TF feSFT ?RT R?fl 

i4. R^f 4 fat rw I ttoift* 
sftR ifl #T ftsft? ’TRTPf ^r 
qiRTT srftR Rft tl tfa rt 


a z&m 


E a^r X » 
Afc&ZXj uiWfeiSS 
*&&&&&&$& 
&&&&%&&& 
* i * " T -'i 

WW 


. ji + i . ^ ^ » I ■f r << 

C&.P*-' W LS* 


I ^PT % SlfcfFI' ^PT |l 


l ST#T MiT sftT fwOTTl 

C\ 


1 } - V&Z 


- \r 


rj TFT - \i j 477 vr fjJ-i 


3?TS1? % sTFT% w qffl 

3S, \J?T FFF m 5WW f^W FF 

ftf arrar^iM f^t fan FFtt 

*f 'ig^ ®f^r ; 3*T % qwi 

tiFF |, #r w ^r trrrrl ^ tf 
ff qfTmr I sfr srar? % 3 t, 

#T mm Tpr FfWF FTF 7 |l 


[>J^ J J ^ rim/ * r jS. , f'f'i 
" * . (, - t J 1 7 ’ v; lr ^ rtwi ■'■Ufy r tTi 

^JJUlgjAfr ^^>Ju , 


!P^ 


■4- 

t-i. J* * * . 


7 * 


W. (| F#!) ftpT F?t fT ^ JSHF 

t F? OjsfTF) $ W ^ 

| [li jfr FTF F^t 3fR ^cTHT w 

|l sfk *hkifI # w ^ '4t I, 
qfr ftff! [ i; snq fit ? fa 
fft sn^rr fair w | f¥ w? 

F?T (FFFT) WW-, #T w 

ff ttiFfr f fff£I t ^fr 
sfrr wrtt |, afk gtfr ^ fr 
fft ftft tl [J| 

■O '■ 

37 . sftr Ftft wit ff ^ w F?r 
•FTFFT ^ ^F # FFTTT | [4 " JftT 
F N 4) IH 3 d ^ *1 1 qiFTFF FF 

4H*H“i wr, 

FTF ft ftft jtft stt w, tTT 
FFtTf t FTF FF F^tf HfIU¥ 3fTT 
TifTF 7 F ^FTTl M 9 SJW 1 


1 si®Ti?r ff q^ft, sftf Fk qfefHoi«t> ft $wrH ptt^I 
i 3 ft ff ff gfiHHH qfr ftl 

3 ffif q?ff pi FFt ft *r fft, # eft ffttf ftp# qq TgF qq qj# 

qff fft wl 

4 rTTfc FF FFTFT F Wt f¥ FH ^fFT TpT *tw qft H#, F*fftrq fts *Tft 

qfw qr q^qq? Ftrft Ff i 7 ^ amrst # 4tl 


i * . ?rqr w? 


Atji'ijj- - \r 


rj TFT - 13 / 47H vr fjJ-i 


J 7*/ / < J -.U.L ^ ^ ■{ t,/ 

^Mi«p3ia!©s 

£CO 


38. 3TtT % STPT ^ ’T^' ^T # 

wrT sfrc 

'•immT cmT snw-5r^r |i; ^rfi| 
f¥*ft rw ^ w if ^ | f¥ 
siW sf^prfa f^rr TTt 

ft^H'Tl <rTT SI 3^T jR C T C M 

1^ ^ f^fifcr w |l ;i; 

39. Rf OTTCST) ^ fa^T t?TT I 

sftr ^fr ft? (*nft?r)T?sm |l 
^ wr |l 

40. 3?It (I" '1=fl ! ) IjfS JpT JTFT efff 

if % ^ [Swr S f^r # 
arr^f ^'k (+if’+<f) w[ Sr 

|, 3tw 3ttt (^f?>?r ^t) ¥1 ?t 
k I, nt any m w 
Tf^r Stt |l afk fj^rra ^rr 

tpTTTT WT |l 

41. ^PIT t ^ <*dr| f¥ gTT ERST ¥T 

t f^ITTt # W 3!T 

it |l Mk 3f?^T^ tt snt«T %ttt I 
¥ff 3IT ^ STTkfTj^T yrMJHNH 
=fMT 3Tf7 w ifrer 
f{RTR Rif =TMT |l 

42. RIJT >d4l R ( r 4t) Ml * 1 1 T 
RReff ^ RT*T TEfT, aflT 
TORf (¥T PW.H wr) m *RT 

I 3p4ttT ^ IpfST UT 'Kft?^ ^1 

i spfo 3(WTF ^T 3n% IRFT 'R TO jt Wl T^iTT 3R if St- 

=Tff ifplftl 

3 3jafftr (?M HFTT5T) [5RT ir ^ 3ifW |l 

4 3r4TfT iRWlTRf # few JRT <wPm 1 ^ ?»T # ^f[ 5TT T? |l 


\&®& 


1 } . ffTfT 


AtJ'ijj- - \r 


rj TFT - 15 / 479 VT fjJ-i 


fafarr far ®iwt? fa I, fa fa yc5°P Ml u fl ^<01 ? rfa 1 


faFRT |l fa fafaf fa 'far fa 


jJR fa jfTW fa H fat + ^TT 


ffa fa ffafa h 


«. d rfa) fa fafa fa fa, t 


rfafa ft fa RPT 3MT? fa far far 


fat |! 3TFT ^ t: fat RTT gfalt fa Ms*!? fa mfa m JR fa 
TRTfa [fa? fanfei TT flll far 
W Rfa |t [IJ 


i afar rt rfa ffanr (qfaf far fafa) far ffar fa fat wfa % fat 
fprc (h«ms faf? r r^rr) fa fa far ^pTgRTT'far sir pr 
fa $<hih fa fal fa rptf far wr rrr wslt (Rsnr %*t m 
w), far fair far safari fa nr fa fa fa rfa ttr |l 


14- ^RTfrtT 


WT ■ 13 J' 4^0 "\^ VT F jJ-i 


^Lrfl'ju- - ■'i- 


f*|T PRI^T - 14 ^TT^R # FfePF fRFT 

^TF FTF I, S*T # SI OTEr^r |l 


• 5F FT? *# FTFW F* 35 % (Fs^FFTTF) F?t fSTT FF 

FFF |l 5# Mt ?F FF F(; FTF jl 

• IF t 7JjTT cT«TT f #T % ‘<Mr FF FFTF FFRTt W |l 3fR 

fMtT # uRigra ffjf Mr ff |l Mr ?r FjFf % Miftnff 
# < pi rfW*r w snt |l srh: wft? # sft ff~ F? t ?ft? 
fcwft f? ft Mr rt fpt y i jfr g! 

• ?F F FFFTT W | f¥ 5FTF FTF #t FFF ftF, FFT F’lfyfl 
F?T FMT? F> 3PR FF FTFTft =r?RF FTFOTF FFTt % FTF 
Eft ?F1F FTFt Ft SfFT? FT W j^t F^t ^ftfrf FFFft F*ft || 

• 5F if S^l^l'-H (3#f?WFTF) f¥ FF FTFFT Ft fMt 

f Ft F-5T F iHH 'fl tKi?a Ft m % FFFF TFTF ^ Mt F^t *ft! 
fFFT 3FF FF ^T FFTF Ft F*tJ FF 7fjt ^ FfT FF F^t ?FT ^ 
HFFT tFMfa |l 

• #*; FFT *t FFF M: FF # FTFFT FF «TTF fWT Mf FFT |l 


Mmnf F? FTF F Ft FTFFT 
fFRftF FFT 5FIFTF f I 1 . 3#TF, FTF, Ftl, F? (faflF) 
^ WTFT I, Mr fF 5 ftf 
^ FFFftF fFFT I, FTfF? 
FTF FftFf F^t 3®tt ^ fi+IH 
FF FFFFT *f] sftT FIF FF * 
FRF?TT # 3RT# ?t, FF # 
W F*t FH FT^FFT FFF FF?t 

|ft|I 


14 - ^RTfTtT 


- 'S, 


^TRT - li J' 4^1 ~\^ Vf *j±\ 


i. arm? ■# aftrl frR # sffir^rr it 

3H<t>l fT sftT el t(fl w ?r fil 

<rt +iPti(i ^ fa# r£t htcrt 

^ t m u i f^RRT ?l 

3. sfr h«iR+ #r rt T-'i-Y* 

HT WTW ^r|, afk 3MTf #t 

?tr (wr) t tr# I, aft? 

3*T ^fe?T RTFTT 'TT^fr f , ^ 
WT if 5T fr*RT TT# tl 

±5 - 5 V ■ 

4. sffr ;pr # fWr (sft) w 

Rfa wi ijf if 

tTTfa ^ # fa# RrT j^ihk 

#1 Pr 3 RTJ fa# -mi 5*11 ^ 
f’R WTT | sffc fa# "ETT^TT 
f g^T TSfTT 5cTT |l sfk qft 
SSTRWft sfk f^TcT ^TRT tl 

WB- "x 

s. #k er # g^T #t arrft auwf 
(ERTwrf) # m$ #»tt, !Tif¥ 
stt# ^nfa =# sfaiff # i™ 
Wl WrafT 3if[T ffPTl sfk 
R# 3?wTTeT ^ fe#f (M Wl 7 ## 
qT?RT) W ^RRfrl RRT 

# w # wi fa^nfa# I, 

3ffa H^'T^ffa Trlfl # fa#l 

6. <nrr farc r#) sr # srfaf 

RRT # S.TqR" R7T SRIe* # 
HWK R m'i <*><l , 3R d *1 # 

RT EFT ftFwrfW # ^RT fapT, 

#r gn #k ^rra^r'l t# #| 

#r~ RgTt g# #r rj #3 

# #k d)-gi"fi faift i#r ^ftf^cr 
tSSWeStSHftP 
i &^tl$b£3fr. St& 


14 - ^RTfrtT 


- 13 / 4^2 ~\ ^ \r .jj-i 
■rgfe ¥r : sffe sn t grgfe; 

MP # -sftT t TTJp TTpFT 
'TtiSTT #1 


7. fWT (mg ^ grgf* H'fcH'gU 
it WITT <Tp £t fm qfe fW ^tTjT 

O ■£. 

sFTfit Tff gig aftf 3Tffir=P PTTl w 

gfe 3TfjT?r Tgfif mw f irfr 

HTWTT ^ Wfl |l 

*. iiftr mm if life gn sftr n^f 
nfn nt anfr n t wrt wt., rft ifr 

3TWT? fefrg W !) ?RI?T |3TT |l 
# 3 

0W 


o+- 


* "fl£f L" 9. WT grpt W ¥T ff-MNK 
'tpl 3TTW, '•ft fm n 4fS<?l IT? 
?RT 3RT 

jftr fef mr w rtsttw gm fern 

Wf WiTTF ^T JTTW |7 ^T # 
W 3n ^ W WfeST TJTfm 

C\ 

w, fit wgT if srrfe gw wf 
mjf # | i * [3] fer^r, srtr mg few 
fr pr J*r HTST wt ^ w, 
fern gi nw gn ifer nn gTl Mk 
wm t nn# wt if ngg 3 
fern ^T nfe gif gm gf 
(nw) fem f |l 


l'IJ, j/ r t '* i vt 

5>-4'iJ9 , crfct'jJ | j 
■ J ' 

i (Tlflp ^T # gW M *T sm TT^T # *PT ^T ftl afk 

fwf W 31WR wl 


t ^RT tf iTFTT | f¥ 3TWf W WM |: | ^Nt! Rfr ^TT 
3fW-te^ rf^TT *RT W rfR ftp* MT # ^ % Wt W ^ WTT 
ft ^ntf rft : 4t ttt RTw't ^fft Rft 3Wftl (^r^tF gfew h 2577) 

3 WTT I", Pf '^PTT R '-mid I" f¥ RR 

fTRf 75J kiq| t 3iflT ^Rff ■^Mcl'l ^T ^t| 


14- ^RTfrtT 


- 'S, 


^ - 13 X 483 \ ^ »>■ 


10. # T^ff % W OT 
jttstet ^ srn: t ?f% |, Tt 
an^rrit ct^tt trecSt ft <-=iRrdi 
|l WI Ul TIT | TTfc 
^pFTT TIT 5 HTT FT f , TTT $pt 

qF foaftef 11 smfir tf tttt 
fl ttS % fft= ft FTft ft 
#r itttt wr ft, tt ttft 
ft TF F*t ■d^l t <IF ft, 1-1-H Tt 
’JFTT FTIt TTT-FTFT FT Te tl <3T 
Frft tttt Fti tttst tff Trail 

11. TT t 3T f 5 T^tt t FFT= FT 

#t TFTT-^TT (ft |, 

w| jtwtf ttt "Wf t t far 

FT TTf 'jTFTT F7TT fr, affc 
FTT^ *TT it Tfft I" fF TWTF T^t 
TTTff f* fTTT TOFT TT f I 
3fk TWTF ft FT FTTT TFft Ft 
FTF FTF TTfftl 

12. #T FTT WI | fa FT TWTF 
FT TftTT T Ft, TF fa TT f 
?Tt FTTfr Tit ftt ft t? ttr FT 
SITFT 3T WF Ft TFT F^t, 

Tt TIT F# fit, sftr TWTF ft FT 
TTlTT FFt TTTf Ft fafo TFTT 
TTlftl 

i i. Flfaff t 3TFT TTTf t FFT: 

FT TFT TTt TFT f T F fcFTTT 
ft, WT FTTt TT 1 3TTTT 


®liJ£i«L£&3LiS 


@&SS&&j&)S&Z&8b 
~ "yi&i 


V, "T ** t* yjt 3 ■'i tj if' ft 


'Y 
Jt 
i wfr -mu ^rm^r ^r $Rl 

i mfa wt w wift^ wrt t grftTrr wl C^fMt) 


14- ^RTfrtT 


^TRT - 13 y ' 4454 vr fjJ-i 
£\* 1 1 1 ?ft ^T ■% hT*i*i$‘k % 

^ nk n^fr ^[, f¥ smn 
^rMNikifl m ferm wi m 

i4. ifr? ?pt ^ nsHnn sroft t 
'RTT kt, Rs? ^ KW ft, jfT 
Tft nf£TTT ?* !it lJ5 7T ^TT, 
n*n ^ciu-fl n ^rrl 

is. #T 3k (wff) % ft^tn ^ 

ginnr Rft, nr Htfr f^trJr 

WW 5T n%l 

i«. 3k ^ 3TFt 3T¥ | sfk 3$ 'fTT 

n*r ipfr Pram nTferrl 


WOW* © 


f'ff ft r f f 


%&&*{£> A » > f-i * L Jf" ,*** . T-tf i- 


i 7 . =fF 3 k *ii«i-*il«i *w ^ 3 flikn, 
TfR HR nft WTTl nk 3k 
^ RTk 3kT¥ mk % TffcT anfeff 
kk fa ^ nfelT k|t| kfT 3k n? 
kfa *fH u I RTtHTT sffltl ©(tv: •<■ j, 1 ■" „ "il "* t?" 


is. fak ktkf it 3Tfa HfcHjjM # 
?TRT fak 3 k # mr 3 k 
W # kkTk t, W ri M # 
far =ft wj¥ mg k 33T fen 
fTl n?' kTk 3 TTR fan if ^ <pj 
* 4 t n|t m kmr, nfr (n?n k) 

I* mr ^rn |l 

is. mn n >t n^t <!<sii ft* sifaig j£t 3r 

mmft ran sreft ^ tm? ran 
%nw^r|, nft n? nfa nr grt 

k «1|if , sfrt d-il ^chItI rfl \ r ( in. sftr kt> siwig nr mfcn n^f fl i nnfn Rnrc if nf^m rr ffem nn # o^mh f^| 


14= w ^rtTjfm 


TO - 13 / jag \ \t .>! - \L 


21. #7 q«r smr? q> qrrfa spr 

q^*' 1 * 3 air ^ntjrr, <ff fafa sffa 
gq ft qffr 5ft q# qq t| t fa 
fq s^pTFft t, cfr wjrc 

3Mf ^t qRHT % q^Ft # faq_ 
fRlt W qT M«h|f)7 % qft 

qfr qir? t ft qrq qifa fair 
Sfa, eft 1JT 3tqw jpt ^ 5#T 
fei ^rrl 3jif qr qqrq t, ^ ?q 
artftr ?f, qr M ft w ?f, 

q^r qq qff? 3W q£f tl 

22 . ttr ffaq qfaqr, qq Mr qq 
feqT li: StT^TT: qT^W if STW % 

gr| q?q srqq fan «tr, Mb; ^ 

if fl *■$ qqq fqm eft 3TTRT qqq 
■*fq q»7 fen, sfk itrr <jq qx 

qfft qqra sfal sir, qrqj q? fa 

t if fpr qq (srqfa sfre) spnqT, 
qtr |pr ^ tft «iifT fafarr q>7 
fflt 3TrT : iff I [Rn;i q qsff, Wd 
qqfa faqr qqt, q t d^iO 
q^iqdi qq wt f , qk q 
qq irfr ¥T w ?tl 
qr?cR 1 if if qff qfafaR qq: 
fan. 5fr fq ft Rpr 131 fq q q?t 
3THT? Ft qRfi qqiqT qrl faRKF 
ipqrqiteff # fat |sq qfat 
qFRT |l 

22. qfr qt fqpr *nt, qf?: q<MK 


J ^5 42 Jj^ S 

A * I , ' 1 T J ' 


-aJtWJttfiCKassiJffiS 


■ 


wU* 


^j^uySi J»?ib 


i 3 t<trt yn^ % firr ^ y OTTftRfr % In ^tI 

i ^f A: # ift^T fw ^ i^n ^srmTl 

3 PR #| 


14- nr? pRifiw 


- '' 1 


’TFT - 13 J' 4g j If .jj-i 

’^1’- 3^ ^ ^Dff # 
fcfT I^T if ^ FFrft 
?Tit! ^ Wf HIHHg'R # 

3fl^*i[a % M Sf ?RT <.($ 4lvt 

(HO , sflT vi^T # \JF t-FFTTT 

q? FRIT: jp FT Tnfcr frl 

24. (t F^ffl) WT StTF ^ 5TF[fr f¥ 

3?T3T? 3 '^fH’HI tR^TT 11 0#Pf 
it^) *rr yis rfcui ip* FfaF ^r 
^ fern t. farr ^ (Ffa ir) 
g^5 |, jfrrOT^r w 

stRprer 1 1? 

25. W 3T# MMHgK ^ SffFftt t 

ft^p *rrt F t^t |i 3tTr 
StTSlF tM ^ F TFT |, 

ftPp ff Pfstt ^tl 

24. #C fft* 11 3T3 ¥T UW‘ 

jt f^n I. srafr # 

$TT H 35TS' fort w fr, f^RT 

# *PT? f&TTcTT |l 

1 RpftW fRFFT) % SlfflW "pTT |5U^T |3wU^' || 3ft rf^HIH «PT KTST FT 

fi ITT FT 3T*f F? t (F> M'A\t F> tol ■t'R H^l H»F TT?t |l sflT !^T 

i^m<fk ft friutt tl sRprr f^r sttt (Throng st^ftt) fffT | 
f¥ tpr T^i3Tf 3Rftf f wi $ ftf ^ fa ^ % <Pgr: pi 

^aT fst ^?TT3fr sft f *mFT sTm |l frrrr ft wr F^f PreTt, 

fTFT ¥t%P m 3tw W ferrr 'tRctT I? S5% 4FT % <f?t: ift ft if 
Fi> “Hlfl 3ft4t f¥ FF <sl^< FT FST ill iflT 3t=£ STS FFT -3+K FT iiSI 
f¥ 5fRr f it =r '•- FRRTT 3pfjr F^t 4RRTTI SRT ^ W 

iflFr, eft T^^TF ?ra?3TF St^fF =r % ^FT: ifF IJfT ^ST 

|l (tffsTRT Stg^R # ?TFT. yarf|: 46SS, ^T#F *jfVl*H: ISll) 

2 Fsrr# crit fF^riRR ^r 14- ^RTfrtT 


- 'iS- 


17. 3TTST? tiTR ^raT ^r 

w 4 fint <#p fr*rr 4<«ffli> 

t feRff *RFT ^RfTT I, cTSf 

a^fpsnfeff ^Ff WVV Iff 

#r siwt? sfr riwt I, |l 

is. 'RT 3 ffT I ^t U: I^T f^ff 

I sftjTf # srgmr ^ t 
‘RfT (ri , sfk SR'ft -fllftl 1 Ff 

flw ^ m t 3fnr feirl 


h mi - 13 j* 4g7 ~\^ if .jl-i 


VUi i^j * * r * k-w 
is. (SRffT) fT¥ if, faff if 3^ 

^rrETtl 3fk <qr Tpf gtr wr 

|l 

30 . jftr I 3 MTf # TTT?ft ERT 

faif, fTTfR R?f Tiff (^fHH) ft 

«r II srrc ¥jf I f¥ frfir¥ 

Ffr, Ptr gi* ^ ^ 

3 ffF ijt ' 4 MI |l 

31. (ft f^t!) ift ^T TOT % <F? 

It, 5 ft ffR ff# |, fa fJfT>t 

fVlM^ll Wt 3-ftf >Jff if if 5ft 
I y?R f^rr I, ^f 3tk fit 
frd# ft SR 3ft PtR # arrl 
it ^ prt if ^ ¥t? wt-Vttq 

1 (faff fFHT *F»R t Sffalff MT 3 ^ SiFfFTF" |l (fjfat) 

sRM 3#R ifaslMlg 3pJ ^gfr | f¥ 3IH I y{HHH 

ft 5R W # m fWfT 5TMT I, It «*f 3*fTef sSKMIfl. HgR|i 

H Rfnfr Ifn f i arsrffr artaw # ftRT ^r? fr^r Rftl 

m gp? Rrarg 3^% ? frurr 3 ^tf ^ Tm |l ffft ^ t ^ 
anw |l faf? pnrtt v>99) 

2 3RRT: RW # Rfft^P, fa^ff % 3TFT W faftW ft^fl (IfeR fftF 

EJWTfti 4700 ) 


tSmassi 


14- ^RTfTtT 
- 'S, 


'SlS^y^r 1 ? 


l&l 
l&gi&s: 


,/s JJ., 131 


' f " ! ’-jya^paifieG 

VT ^ 'Cu s * t 


>*■*»(# 


L?U* 


ftTO, sftT ST ' B Pt# Ml 

32 . #T TOTsT TO{TO 

ftft TOfTOft rT*TT SKfll ^t -dr’llfl 

#t, 4ft torto ?r tot totur 
M r tot 4 (j^id 41ft +1 4* 
ftrtr Mr Mr ^ tot ft+wl 
4ft 4rro TO tot # fW, 
rrM to f tot #■ Mn 4 
TOT, 4ft TOM TO TOeTO TO4 

TOTTOff fTOlTl 

33. TOTT fliM fiTO TOT 4ft ■'i'll TO 
TTOT t TOTRT 3ff TOTO fTORR 

TOT T|> ffl 4ft g*gll f<W <.lft 
4ft frorr TO tot #- 1] tot imi 

34. 4ft TOT TTTO 4 4 TOT? fftCT, 

TO tot 4 tofttI 1 ' 1 - 
STOTR 4 TOTTOR! TO wn' 

TOTTO TOlit, TO TO M TR TTTOfTI 

TOTTOT 4 TRR TO?T 3MMl(l 

TO (TOT WI) || 

35. TOTT (TOR Mt) TOTO 3=RI$H TO 
TOTTOTOT 41:|^ WIfR! fTO 
■PR (*H SKI ) TO TTTftfT TOT TOT 

TOT %, 4ft gt TOT 4t pf ^ 

Hjrf ’JTOT' 4 TOTOT 41 
35. TO TTTOTBR! ?TO TOrfTOff ^ ^5^ 

TO RFTf TO fTOTO fTOTOT |, TO: TO 

1 tot to toTO tot to to I ft 5 TOT?r TO ^ro to 44 (TOroro tott fTO | . fro 

# TORTO TO? TOTTOTO TO f4TO TOTTOTTTOTO ?t Ml 

2 TOTOTTO TOTTOTO TOTTOftTTO TOT TO TO, 4R TOTfft TOtoT TO 

TOTTOTtoTOt # TO"4t TOTOTTOt TO RtoWtoT ^Tl 


<ss&l^ , &&Cts£&> 

«80£SC®fijsay^ 


S9l&XSWJ£tfLi3Stt 

± * r x ■* J V| i M »R p Y f . x 1 •> > r*r L'll’S i, 
© J* 'w5M?i l 1 0-4*1 ij l (jJ-Mr 1 J ^1 


r ■-£. J, '*,SJ k < z.'f i-f ^ P *i „ ^ 


14- ^RTfrtT 
^TRT -15 J' 439 "\^ tT F> J-i 


TO ^^l4l ft, «T^t TO f I 
5 ft nfi ST^fSTT TO., eft >11 W=l if iT 
Sfftr TOIlfM TOTTOT |l 

37. fTO TORfR! t if TOft 

TOT TOR TOW TO Rft 

S3 > 

(TOTOTO) f fft RRlfTO TO 
(TOR) R W TOT |. Rfa 
TOM ^ TORT TOl TO 
>f| > ff ^ fee'll TO RT 3jtr 

srof% to I, sfk TOf Mw 

TOR TO, Rfa TOM ffl 

G 

3 *. fTOt TORfR! 5 TORT |, sit 

to ^n?r afrr sit tor tott |i 

3fk TOTTf % ?JR TTOT, 

stiff if sftr r wronf #1 

39. TO TORT TO TOTTF # fro 
t, fatf ^ fstf if (Ff JF) 

TOTTTO 3fk ^ftf TOR fMtl 
TOTO if ^TT HWHfK TORT 
toto tot |f 

41). HMHfK! TOT TOM 
FTTTOTT TOR TOR TO ?, TOT 
tff TOR TOl t HWHflT! 

sftr tfr tort Terror toI 

41 . | fTO TORfTC! gtr ¥RT TO I, 
TOT iff TOTT-fRT afrr TOR TOTT 

TO, ’fcrcr fcr ffror fror sn^nrl 

41. aftr TO TOTft 3TWTF RT TOT t 

3 T% R RWT sfr TOTTTOfr TOT 
Jt» 4 1 * flirt 

sjr**- ^ y 
1 r^* 


6 ito^TOiyiSjJSM| 


®u>x 


IWi/ 


QpUjJ | l}j $\ 


r j* ^ il ■■ 1 1 ' ) „ J > * - , ) i ^ 

-gi^ iir?J 1 ^ 

_ J 
■'.SI * , * X'Z' 


?\ - r ,jr r v k/'" . : ■■'■ j *i , ***■ j ** L -e 

O-*^ ^1. j 


14- ^RTfrtT 


- 'S, 


rj TFT - 13 / ' 49Q if f jJ-i 


|l =n> ?fr tot to ; i; fro # 

H'l iM TFT t, f"TTT fTO TOt 
Spft TfT Jll^fll 

43 . *tf gt tot fro tor fat 

ft {TO, TO # iff# TO "ft 3ftT 

^ faTOt, (tr : i; 

gt #TI 

44. (ft TOt!) 3TO ^TOT =Ft TO far 
ft TOT ?, TO TO TO TOTTO 3*f 
vdl^Fll eft TOINlO FTO 
IkHgK! Ft W JTlp:r ^ 
3TOT ?rr TO ^TrT (TOTTO) 
FffaTC TOTO, TOt TTOf TO 
3TTOTOT Wt, TO grt^t ^ 
Ft TO TO t *TTO TITO ft Tef t 
fa FTOT Htid FHT t?T d '( 1 F.r 

4s. tot fa tut toTO TO =i ltd 41 

\3 

t Ft, fTOFt % *nt TOTO 
SfHJTOR fa*TT, TOt grot fat 
TOTFTT Ft TO | f¥ TO t TO 
# ITO TOT faw 3TtT TO t grg 

Fg?T t TOTFTO TO fet |l 

46. TO? t TOTT TOTO TO 

fTO cTO TO TO TOfaT WIF TO 
TO- 31 |l TOt TO *PT TOTO TOT 
Fff SIT fa TO t TOT TO TON 

1 TOffa Hid TO fTO TO Krl't I 


’JL’-i ."\ iV'LKt'^ {,'■•'* 


ti t l ^ * *d » . 


$&&*$$%&}& 


■V4*t * \'" f ti * *_V '*" ^i^ii -*.Y 
(J&*& L7 1 '"U'i* ■ > 
^ag!)&A£3tfes 

i ^ 3^t 'flFTT ^T ^ "^T^ ir WRT pTT |l ¥T ^ ^ ^ 

(^nfr). mfc m ^r wft gsr ^ ^rtfri 

3 Wrf WTT ^TPTclT |l 


14 = unr-ii y 49 i \ \r^i 

47. 3Tcf: qsjrfa q? q qq?T f¥ 31WTF 
T^cft ^ RRT q^R- m 
qq^T qRT 1, qTRq t anwT? 
TflrT»TTtt' qqtTT 5R qMT || 


4S. fw f^T ^ |^rft ERcft 

^t«tt arnrsT qqrq fet qiqtr, 
qfc qq 3 (mt? # qw- 11 qqftqq 
fffq, 5ft st#5tt qwqsiFfr |l 

%4Aj! 

49 . "ifrr 3fnr -dM Rm w\ 

qqftrr if qq*t p- 

A rc j tti i ^ £• pWi K'i-' 

so. qq # qqr dK'fln # jffq, sfrr 
qq *p w qr qfrq sjpfr pffl 


si. tflfa 3WTF 51^ Tt 3TT 

^ fqq qq qq?rr qi £re% ^rep 
qftq iprq tq qraT |l 


52. *ff TTg^ff ^ jr^r w %, 

sfk crrf¥ ^r ^ ^Kf 

r W T ^t%I Mir ^rrf^ 

t -JlH ^ fV =l£l ^ r ^* ? A 

| #r mf¥ -iRi^n pfrrr fswT 
4-jr j i <*^l i arrft wr (wiftmt) % ter *r! 


I s - If'ft 


to . n 


491 


ve 


jwJ 1 ijj-' — \ & ^ ftfer^T Pm 

^F *T# |, W # 99 TO^ || 


• 5?r STRcT ft* 80-S7 ft ftr^ # dRft: (PPJ? RTfft)) # 3Tdft 

Tddt # =T5HFT # ddRd fftdRT =ddT d| || 3*1 Rift 5¥ 

C\ \Z' 

dd dm {(grj ff¥» |t 

• ?d ^ 3MW 1 ft ^jftld dft fftftddT dd dW |l ddT 2" IS ft 
f^TTFRT ^ tdftftldf d> ftftgf dft |T f¥m W |l f%T addd 16 ft 
IS dd> ft 3d (ddTTfftdf ftR ftftd fadT ddT | fftd dd fftdK 

ddft ft d^ft ddT ftWHd ftfc ?«r ft ftftfed ft^?T dd fftdKUl ?t 

dTdT || 

• dTdd 26-44 ^ ^dftd ft ^JTd |f dTd dd dftd | dT djd ftt fdd 

dRft ft iftft d# ddT fuiwtf ft dft if ft^r *teT dd ft dft m ft 

fd RJdT dTfdr 1 fad dd MftdlH ddd |l ddT 3TTEPT 4S ft 48 dd? 
3d ft 3Td? dftdTd dft ddW <1^1 | aft 3d ftt 'lid ft d|t dTft 

ftfc 3M? ft drft ott fs# ftk 3d ftf sfaw ft ddft t|I 

• 3ITdd 49-84 ft dfddt ft ?fa(dd ft d{T ddTdT W | fft 3MTft ft 
dSI'dlfl TOT dd 3d ftf ddT fffft | ftfa TUdTfftft TT dTddT ft 

fttt dddt |l 

• dldd 85-99 ft dft (ddFFdlf ft^f| d d«dd) ddT ddTdTfdTT ft 

faft femrr dd didid 3 ft | dk de ftfd ftt | fft ftf ddrr ■% 
ft H ,r l | 3*1 ft 3rrfftd dd sftT RRTOT ft d siIpT -JM dft 
SJd dd dTdT dft aft Wd ^ FT ft d?Td f^dT W |l 
Is - lliftft 


<fmflM ww |l l. srfpTTf, T7R. tt| ^ 5TT 
^ ^T ^FaTR ftft 3TTOft ftl 

Si ‘-O 

i. (^ W 3TTW), WW <4>lfV 
itf '-t’lHHi wt ftp qqr ftt stesjt 
Ftrn m % g*M^H ;i! fttft? 

3- (ft 3tTT ft, ^ 

jufr, irar 3n<i<^ ftft 7ft. fttr 
3ttw ftrt?r fftft 7ft, Pft 
fttsr #r ^ ftftl w 

4 . ftfc gw ft ftrcr ^rcftt ~m 4?t ew 
I'M I 37T ^ Rift 
sRftr sftr #1 

s. sntr w swfr sprfk 

ft 3Tift 311 I - , ftlr t 

T? 77¥(ft1 

«. <rsrr ^ (w%i\) ft wr= ft 
^ STfftcT rft*T cn: ftqsq 

(f#T) tpTTTT 4RT ft! ft 
3 W ftl 

C\ ■ 


jjpj J 3_v£=\! I LiyJ Lfci^ -jjJJ \ 


f Jm 

Ok^-f 


^liJJTfc&SrSfiSSi 
*t< •'%*'■* i*ib& tt*-i 
y-^L? . i® 

> *t \ " < * *■< 
©££jrt*'*J jr*-* A * tjf 7 . wft rnn Tirr T rrfft'9:Tff JTftt 

flMT jrfft f[ ft ft ft? 

£-■. ^ 
1 sfRTT ^T ^ ^HIcHf 3TFPT , sftr 

^T ^T ^T ^T ^TFT few ^Tl ~4n. ^PTRM # f^T eft ^ft 
f#¥TT ft*fr f¥ ^T WHT ^tl (^1% ^T=TT t 3TTW: 

40) 


i wr i^ft^iR ^t| 


Is - ’TTF fN" 
"im - 14 J i|t)4 \ 't jjj*-'i 


s. f%p ’TrfTSTTT ^ fl?sr 

(fr’W) # WT ^ ll ddKc) |, 
#r OT W ¥ff ipRfT 
*1 fe*TT ■jI I dll 


’\-i\r 
9. % jjt fmir 
(f #T) 3?Ttt |, afk 5^T $ 

% T4T^ UJ f| 

10. sflr pt ^ 3 n i r % ^ ^ ’jr^r 
(ftW) 'M iPd'ifl # Tg*r ^l 

11. ^ftr ^ w jfr wi?r 

«T-«. 

■w : wj to to # tot 
to tf I 

i 3T#T TOTTOR W Mr t TOTl 

1 TO TOT || TO (TOR # TO TOt R TOTTR ft ^ ^TT TO 

to |(^- # to ^ *rrofer #wr w to to sren: ft to 
TO TOTOT TO tft qfercN -Tft pnl fk T ft TORT |l TO fTOtW W 
fr?R # fTOft r tft TO TO TO TOR Rft |l rftw ft 3RRT TOt^T TO TO 

# tor TO tthr ff r to *r sTO mIWh fW TO 1 1¥ to tjtt 
to #t 4 ^m tortot ft TOt |l 
f^ft TOR TO (f#T) ^ WI ^T TO?T TORT | TO Tft 
|l aftr to to tor fro ^rt frofr to ^tro toTOt to? Ft rtottI 
TOff¥ TOTR TO TOTR | (TO TTOT (^TTOTOTJ TOtff R TOTO) <p| TO 

? to TO ^ TOI -sfk fTO t TT^ ^ to t to toTOI gro F^r 

STRTrT TO : 7) 

TOTPT TORT | f¥ f TOt] RMTF ^T TOR TO f #T TO TORT | 
tot tort ■# f^TO tot #t totw to !l (tof TO?, TO: 44 ) fro 
TOIW t TOR, TO 3flfe TOnTOr TOTOto TOTOft TO fTOj TO ?TR ftdT 
|! fTOTOTO to TO grftR (TOtt tot |l TOt to f^R ♦ rTO 
TO mI'-h TOt 41 d to tor TOt to" TO TOt t^tt TO toTO f ! TOr to 
TO toto | fTO to f^&RRTO^T | m Fftl to ¥TOT to to to to? t 

fTO TO TOTT ^ TORT TO tTOT TOff TO ^TT ^Tft | fTO ^ TO W# 

?t«tt to TO rTO ^t rTO tot grfaR ftl 


is - fN" 


^i'*l - 14 J ^ 495 't 


j«JI i j_j-, - ^ & 


11 . wr pr ?ft L,J srrofWf ^ 
foftt ft jft ftft f I 

S3 


IS, % \3 , d *TT $HM Tjft ^l 1 tl + 3iH 

R^PI ^llfl^i ft ^Tjft ^llti 3TT 

|l 


14. rfir *R ^T Tf STRT^T ^ 

Rt? £IT isfM ^W h Bm ^ ej?r # 
ft^ft ^frrftl 

jsSasat^aKf^KasK 

is. <rw ftr ^ Rift Pr ipnfr 

■3^fe y'l^ l ¥T T^T %, *|]W jR 

T TT. ■Jll^ WT. RTT §1 

cs. x 

.AjH *tf 

16. fRT ft 3TTW^T ft TlfsT ^ ^HTft 

t, ftk ^ft ^fft RMt % foft 
ftRpfSRT ftpRT |l 


17 . 3fh ^r iaw: |% fRTPT 

ft fiter Mr |l 


1 *. RThJ 5ft (ftcTR) fttft ft |pHT 
^Tt, eft W W$\ RMT ^T 

ftfoT RRftT ll! |l 

^- v >M >. i-> (" A i^"4 : L| ^/K 3 | ^ Lf. 

19 . sfrr ipt ft sjTrft Rft ■ftHiRi, ftk 
ft H<ifi 5 rt f?ft. sfrr \??r ft 
fnr ft T=ftR? gfftw fttft g^rifttl 

h' 1 fsts *. ¥*??; I'^rj' 1 f ^ ^ 

LP? 1 J 3 Owl g^j) j 

20 . ftrr ft w ft ft^Tt fftft 

ftftR % WHIR 5RT fftft, ITRT 
\R <f> fsR f^R" ^ ^RT 

eR ^tl 

^a5JJaOS^S3?i 


1 ^r4?T ^tt % wr i i?<m ^t r 3t4kt ^ 3*H 

2 jfhrnT Rpfr ^ ■+■!< 9 tit ^r *iid fpR ^r rr °iHd tl eft 

TTTTfTT || 3f(W fWT # W (W W?> WR S) 

- - CS. ” - i3 


Is - ^6 llM 


^.phpJ 1 i j_j-, - p 


■ M 4^6 \u 


11 . 3TfT "fer ^ft ^llft ft?T % 
Til pit Hl^rl *T gf, S^T p <Tt 
P fafera 1 TrnfT |t t sidRrt |l 

11. 'iflT JIT % 3TiT*Ttt ^PT3TT 

W. fer 3TTWT t fef SRWT, 

;tfk grt few. w p 

RfT % p5fTftpprtt ^ jFTl 

M. rwr iPT |r tfer It, w wt I, 

srtr p |r aTuifsiTit pi 

i4. w p 1 1 fenr 5trnT ^r 
wt"| stPr ^ Pit P 
^ft Wft |l 

is. jUt < 4['«'«t t ^tr *pt HTPMgit |r 
^<(=fR ^TT^, fts>P3gP 
P sftx P T?f 5!Fft >4'i H i |l 

u. lifc p 1 *Tpf ^ flt |if 
% ft 4TR t Will 

27 . sfrr p t pt fttf ^ p t 
srfe^T **im 1 t fenl 

is. tir (1JTC PT) P 3TR t5 
wp t t PT: t 
P IRW PTsT PR PTT f , 

?rt gt =fh 5 t> pr <ik tl 

is. tf ^ ut r?t smi I, aftr 

‘ G\ 

\J^T # WTl ^TT?W W J F eft 
P # fat RRt t fffe RFTlf 11 


fc£a 


■- l \\ i t* 'IftSi - 

\s *£ J &&** ty 3 


*^A‘ , *¥* "■» -l * l ^ 


i> 


a. ^ * Jj£ 


x*r i : r l >'* r 'i &?. 


ji" ;*■ -^ i x 1 J* x Ti 1^ *f x » 

i^lU^ I CjLs- ^Ojij 

A rt 7-11--' 

JATMj®W3S^ 


,r y - ^r ^-r ^ *- 


l(l»K; Vi> -4 ' 
1 ^rfcT % f^T ^ Wl 

2 TiftsrTff % few 3^^ ^ pp^ ^ 3^^ %■ -3^ ^ ^rfe-TT % f^r 

m H TR 1 ^ ^ fepft RRT ^TT ^Tfg ■# ^RTT 


Is - fN" 
jwJ 1 iju^ — 


3(1. 3??T: TT TTF Ffarff q ?T3RT iwl 

\ 

31. ^ft¥ ^ t*PTTl Fq F Fpl 
FFt 3Mf FT ^ t PFR 
ft ftml 


b- 


3jt' r l- 


A? 32, 31M? F Tpr: I w 

|3IT fF TTpr FTF FHf FT TTTtT 

qff font 


3j. ^r t WT; t ^fn q# t ft 5 ^ 
w Ft ftpr ff, ftra g q 
f| f gd qit q iki 

ftFT £l 


34. JHSqig q Fg|: Tf?T ff [-IFd RT. 
FFR t q lilOT |3tT || 

3s. #r pf qr ftfw | yft+K 

i.M'4i F frq FFl 3fl. t Ffq [, t Tft 4MH$H.! 

fit fW RH feq dF 3)'q'fl (. 

k, rf flnft qq: sftfqq fair riftI 

37. 3|aif % Fp pt : iTWf k tFq 
W || 

3 *. Mfer m # feq wf # fsrtl 

39 . W qfcm 3t qFTpK! ift pr 
Ft fw ft Ft # frf, d 
amq qq q> ft# q^fr # (ftff 

?R?TT Ft) -h-i'ith FTT TTT, sfrr 


© 
vy*~L-t. 
ftTF aftT 3T5TRT qTq |l (TRf . ^T, iftq. qqp 3fTqq q>: 37) 

i qsfrq qrftslt qftsq q qq«r gtr qtr sPIrt qqqqr t?tI FfM¥ qrr 
q antin' m w nfif snitt qqqr^r #1 irft wn p # % aft 
3ujt^ *£t qq q Tqq ft thui-TI ft^ |l 


] s - R^ip" ^IPT ■- 1 4 j 4.^ }{ ^ t jwJ 1 ijj»* “ \ & 

W*{\ Wl §RTl 

■k5 O. 

40. if t fft XJ? *™T # fc^TTl 

G&JViJ&tSS&k 

41. STeTTf % ^T= ^ 'glT fFF 

( T rf^FT ~$\) 4rcfr tt? |l 

«g&23WMtoJi 

41. c(*dd. ^T '*m T TT ^TT <#1^ 

■vftr¥R ^t' 1 WIT, f?M3T 
# 3ft if q iro ^tl 

&ua^$z-3j 

*Sii&v*&»wA 

43, 3TK if ^RR ^ fePT 

RW Wf RRR 

1 -■ > "Mt; f *-r4'+'" > 

ii. ^?T (R7T) ^ RTR fTT f r : rfl7 
^T # ^ RRW 3K % (RRl ^ 
fr*TTfSfcT WT 1 || 

8£WM2fc23 

45. ^t??h f sTTsrrwfr ?fpr FFif 
cFTT OTcTT f jffrFI 


4*. (^r t ^gr 3Tiw) 3 w$t =r: 
sn^it, smfor # wq iw w ^1 


47. RfR fy£T PlTM ^ ^'1 R> [ci^il 

# Rt ^ %R ^FTTf ^ Rif RTf 

?srt # *rrro ?pft $ 

^Tfl 

®£&?=v^ 

4S. =T Tf 3^? ¥rt WFT 5t>fr 

sftr ^ F M+H jutrrl 


49. (t ^Nt!) 3TFT ift VTRTT i 3pfRT RT R>T dflRl) R>T #\-t\ i&*\ 3R RT 

■^Rtr rt wr ^mrl sfrr rt rpr # *ttr r rt%r 

# iit% t wftr\ f¥% ^ Rfar RR^Trft^r^rr^TRT^few *nWl 


2 3TRTR f^fRT # ^ rjii I tfl ^TTT # syifTTR RR^ # £TC if 


Is - 'Mi? fewT 
ijjrt — 'iS 


gfaw ww ^ fw> wrwr=r t, t wst 

WWT#T 4WMIHJ' 1 fi 

5(i. #T irff WTWWT fr JUs^nfl WMWT |l 

si. sfrr afnr g^f 5 «kt$'h w* 

5#wf $ WTt ?tT5pT Wk ^1 

v> 

52. $*Kl^hH # 1 TTH 3fT^ rft 

fWrl W ^ w : # 

E^T ^ 7^ §1 

si- 3*?t ^tr 3^ w 

jTpfr ^tw^rt ^ |l 

■o 4>, v - 

54. gw ^ WT gw t W^ IW 

wsrt' t stw wi £r f, <tw ww 

% gw #w ? ft? 


^aaaQra^yjfa* 
4..' » 'J'I 


ss. ggff % wwg; ?w ^r g^t wwr gw 

wwwt fr I. m. gw farm wr Ftl 

<z\ ■ ■ -■£- ^ 


«Gh&u«d!!ff£M£^ 


Si. UsKl^lH) %■ 3fWt TWWfTT 

#W?r faw #ww fw wft 

$ prr wwt |l 

s?. gw % w>^r: f wwtf w* stw |tr 

4>ft*dl t d^kl wfww W fj 

ss. gw?f g g?R fewT Pp ^w twp 

wwfr wifw # wtw ^ wt tl s#. gw ^ skH ^ rjwt, gw w4t 
^ ?w wwft wTk |i 1 fi^tW If | Pf amTf!' ^ # 5WT fcl W^t, I^'sIHH 3Tkf TTW W #1 WfT 
Ifp *Ff Wi WWTT ^ M Wsr ftwrl Wf Wft W#R gW #t Tp 5WT WFT 

3Tiw ?ft wpt % Pnrw wft FtwrI kk ?wtw wtwt gw wtwwt wtw 
3TT^ cfr WWF ^ Pf4w W]ST sjkTTl (W^F Wfjrft: 6469) 


Is - ^6 llM 


^.phpJ 1 i \ i 


-1+ j SOU 


60. H TTc^ft ^ pT % 

Pr'f'T iW | fc ^ ’ft# Tf sn# 
^T#f t {Mil 

61. PfR ^ # TR g^t 

parser) 5 fT! 

62. ^ FRT t W^\- g^T ("Rt Rl^) 

•srrf?fw t\ 

63. \j^T % ^|: £<1 ^nff, «&* g*r 

wit Tm w (wmi) |, 
fefff ^ # WF TT ^1 

64. F*T g ^oli ^TRT ^ |f t 3TR 

Wxtf t FT |! 

65. 3FT: ^ TRT TF ^TFT ^ft 3TT% 

^rrrVt £Nr faw ^ttMt, #t 

g*r % i fl$ t?T, aftr ^ 

^T5fr f wf snt^T ferr ^tt tft |I 

66. aftr ^ ^TcT ^r f^RW ’FRT fell 

v - c\ -O 

n* '*ftr gtfr ft ^r vj'-h^h 

wi f^rr ^Ft^rrl 

67. afk w? ?r srr ^ [1] 

6*. Spr % I'gl: ^ ^T 3t%*fr t. 

TRT SfWH ^ Wfft 

69. OTT SiMI5 # 5#, 3ffat ^TT 
iHT’TT ^ spffl 
&M " 6 
^SJUSPWS 


®ttal *•>& i^ 'i 

M5W) 


fT,-. ^ * it 


wfc^S** 


-* * * , *s** - -1 /i /. j (Y s* 

ft- 

of 1 56 


?o. ^ ^FT : W FF ^T fa"^ 

i 3 t^t?t ^r '+f< ?w i^r ^ rff w^ g^f^MTR ^ 

EfFT ^ TO cHT^ ^ ^ 3T?RfnT W$\ 


't 
Is - ^6 


HR - 14 / SQ1 \ 


htMT t ^ tt¥t 111 «nr 

71. SJR % <f^T: H? ilfl ft HR 

IJTT ‘pf HR# HT# tlJ flfl 

71. £ Hsftj STTR ^t SfFJ H# TS’W!-* 1 * * 4 5 6 

HRRH # # TO ^TR Tf H?H> 
T| #1 

73. smRT: qnfoT # WT R#f ^ 

SH^T # Wf feTHTl 

74. I -h i # ■<! H HR# 4 ^'H 0 

‘HI H H# 'l l ^1 HR I'.'l , 1 > "1 

m ++(1# wr mi f?#| 

75. TOH # w Tf wi f#HTTfmiT t 

gfrTHrsnftpff :4: 4 f##l 

76. 3TTC H? (HR#) RIHRR [s; HT# 

HR fWfftl 

77. TjTRR^ PT # frsTPfr 

SHH HR# # f##l 

7s. -#T HTRTH # (#WT) ¥ t] HT# 

JRHTHTtr #1 

i HR # H HHf] 
■-S 
<S&3*29<S&&a 
l HHfa SR # f#HTs> HR #T, #t $TH#j +IHHHHI T# HRT, Rk fH# 

^ ^fri 


i 3TCTTF # TT^T # W ^ | f¥ W 3OTF # fwr 

fWr ^frt -mi 

4 sr^rfcT sfr *P£nnf h ?t^t ■jiiS fr| 

5 ^fr ^TraTT^T *TFT ft^TM (WT) t '9TTFT WrTT |l ^ ftreTTCR 
^R<fr ^ftTTFftsmftl.feT^rgTT trr& g^ *ttw ^nt ^1 

6 ^T *T 3^f^MT4T # |, <^T ^T 3f*f ^ ^ 


Is - ^6 IlM 


i \ i 


^ - 14 /' SOI \ 


79. Rf |RT % % sRHT <?f f^PTT. 3^T 

w ## ,; ^twrr ’tt %1 

*o. <sfk fsf? # w #ffr % wf ^r 

si. #r if ap^ft arrafr 

(iWrw) ^t, wr ^ ^r # 

SI. % ftlHI+lfi $ I T#T t m 
*RTff, sr Mr ?m T?t al 

S3, 31'flfi: vj'f! 'T’Sl S.qRl if RR 

Wf f^RTTl 
84. afR ^RT R*f <1>*il$ RR % 

W R RFftl 


W J 


|-V« f«35f 

'o»j l ^-^ 1 I 

*• r \ 

■*- -' 1 --"">Qo 33 
sls. aftr ^q- ^r arr^Tf rrt tRtft jpr 
m *fr rr si'll ft, 
HrR ^ arruR rt fr ^rR^r Mr 
|, sftr f^rsRRr m Rpfr |l rr: 

(ff a^tl) 3TTT (RR ¥t) Reff RTftf 
SPR RR ?] 86. W if RTR RR RWRfR #f WX 

rr wtj M?r |l 

87. RRT (^Tf^tl) ?rr Tf 3|rqr RR rtr 

^fr stM «ff «nr «rrt ^xif ^rtfr 

t, #r RiR Mr w mr Mr |l 


^mesi 

a^'ioSS3^^«4ii^iCaG 


] SRrfcT WI Rfc fpRT <pr SR sft f^TR if MpM aft TftfRT RTcf 
gif, ti? If Tsm |l 

i rur 5tt% ^ areft <fr sfr wr? {r^Mrtpt) M snfir *ff, n? 

Wt WRT ifk # Mr fM *ffl 

C\ 

3 m |tn TfHwf ^ ^ ^ft 


Is - ^6 T&'-d 
ijjh' - \ $ 


ss. sftr sift ■jft sfrr it irsr, oft 
THIIH + FTT^T *farEFT ^ t 

^ # ft faftrr vm t ^ ^iWf 

7 TTf | 3 ^"F ^T T TT t'it 

=Ft, sfrr: ?JTFT ^ 
fSfR Ttl 

so. :ifrr w T if wist (^St) 

^tlN-fi 1 ’ 1 S(TTTT f| 

w. % fn ^ ig^r +iffiil ;i! m 
(WFT) ^rrfri 

si. FT^T H ^#T ^1 13 ^ Wt 

fonl w 


m ill ^i,^< j'' i * t* * 

k ■'• v - j f if * * n <j, " * f J !*r* L^f 

{Ja*?- L? Jf j .P+^VbU'l 
WffijatKfc® 


V fr .* * M <■'■ y ''iT' r -i 

& 'cE v-"^ 1 1 J™. j 1 ' 
91 . Tfr 'TFT 1 ! I SIFT # TTFR^TT ^t| 
F*T 7T ft SFHFT ^Ntl 


6 -\J^ 


ajSSS^SJ 


93. ^*T WT ^xT t|? 94. TOT* RR ^ft STK^T li^l ^TT 


<& 


.’tr 


t Pf ^afFT C^TF ^FTfr^T) ft ^ 3RT 3TFlt | ^T 

5TRfr | f W W || ^wCt- 4704) 

tr*p fffR FT f f¥ dMWIg 3^% =T HiR 7f WW: 

fkm% tPto shih 41 h^ £t ^ mw srmff t kr *rrc |, 

sftr TT^r WR | f aft W WT fw W tl 

gwtr- +702)1 ^ WT^T | f¥ # ’Tt f^TT TO Tft f^ftl 
4T^tf TOTft: 756, gfWT= 394) 

1 sprfrT artsTT T+ WTT #tl 

>• 

2 TO ^ifcrt ^ ^ -4k || frofl T ^TRT 

?^r ¥t fenl k w '^r ^ TOr 

sfrx w w fknl (^t^f + 705 -+ 706 ) 

# -+di^< kR| tfr ^ *nft krrf fr # fkr 

w FkT fk wkr # ?TR RTTO Rf fwr 

Ex vZ' Is _ 


Is - ^6 llM 


'i 


^.phpJ 1 i - \ i 


T?T % t ^ ^1^ ^r ^TT 31 ^\T 
(ra-^RTferr) ^f fa^n 

s3 V 

•T ^tl 

»s. !W iTTT # ftw 

^it wtfr |i 


»6. ^ snwn # *ipt gfft wr w 
£rt |, <fr # jir gr mwl 

97. 3?h; ^rrTrt t f¥ #r 

#r m ^r fer tf^-id jfr t^t |l 

o^<WWi ru&g&ffi 

€^: 

QfB&SZ&ii&SSSSK 

9B. 3fcf: aTIT 3TPT W5R ^T TSTOT 
# TTW W TM ■¥! W 

¥t, r<rr ^rjRr <ntff 3 itl 

99. sfk 'iR% HkHgH <£r 5^RcT 

(^TT) ¥Tff 7t, ^ W f¥ 

3fFT 4 W f^ITW 3TT 5TRl 1 t w<m wt wf fw f^mr *r4t |l tfg^t) 


16- W ^ 


14 / SOS \ ' t ^ 


l _Kd'ij L! - - M 


- 16 ^r # Rff^TRf Pm 

?T? gr^r h# I, # 12s srof |l 


• W 3T4 TFJ |l pFT t JTMf R »p ffft' 
FTSTT'fT ft PT ^Te STFHT (>8 % ^ -i!*i lH*JI J N-II ^1 

• # P# ¥T ^Fgw (FF (f^R R 5FT ¥f yHlPw fw 

W |l 3frr Rfl Rt ST HTfFt TT g R f^TFT ^ ^ M &l 

• f^ftftPTf W ^ 3fWFf $> •d'HepKl "Epir "ft 2R ^ 3TlT 

95HT R f3R RSlfef ^TSTT ¥Tfo^T #ff ^9TT ¥T ^(fW W |l 

• sffi siRffr (Rtt frr£ff h srft sfR qftn sftEFT airier 
¥RT ^RTT ft Tlttl 

• 'iPm - # tfsro $ ¥Rir irWr ^r Ptfn fen w | affc w 

iiRtifl w fait ^ ^ 

=ft ftfir ftqr in |1 

• U? pRIT fc=TT JFTT | fa PfT# R ^TRT <ft %T ft ! #3ft 

Ejf$RT ^ IRt sftr ?ERlM (a^f^TFT) # srft if RfTFTT W 

^ tr^RTRUft sfrj; ^fT?r sfrr grif^F ^ «fl 

• *TF *T(Tmr W | f*P m (SlPl^K) ^RFf *FT 3Tft*T ^ 

rT ^ Pro? $ rrr f^iT w qrl 

• #T # Rift =T RRTfT) (TOT ?RTO ETTTOf rt 

W fft^T 2^- fl 


sr^nf # % ^ft sr?w 

^TT?1m rTm w MH |l 4 


‘^LLi rt 


"T^T 


1. «pt sti^it mt w |l ^r: 
(? Rlf^TRT!) ^ sft^r STI^T ^ 16- W ^ 
WT - 14 J £Q(j 'i 


*fpr 7 vift ^ (arenrsr) ^f^nr 

pt w Hrr# (fwRK) *r 

vd^-HI t, «ft =ffT W ^ ^1 

2. g? ’Tfecff a?St $ ?JT«T TO 

3nW t arrt ftrfr w tt 
^iwr | ^jdK'dl I, f¥ (knit ^t) 
?TTWT TTt, f¥ ift fk^T ^5ft 

W 'Tift ff 3Rf: "g?T % ?>t ■Sill 

3 . % srmw ct«t arkt 

^trT flTT ^ 7TT«T ^ |, 

# fsfT# t k^TT |l 

4 . k tfrt ^?q% #r ft ^r 
FTT STWWf^TT WTSFT 
5 R" * I F 1 1 

s, t^r #rmf ^?rfk ^r. far t 
gi^k frot giff 11 stgg k smr 
f, afk ^ t % ^r gifr fTl 

*. w ^ t g^ft ikk ^ Titw |, 

foRT TO TO ^t "EHJ gr ^ift $• 

sfk ■JR’ yid : ■'KM k snfr tit! 

7 . sfhc g? fffk kkft ^r grot 

vTT? WK k Jim fs Iti tR> 

f«T fen n| TTftroT n g^t F|fe 

*pfetl 4'IWd # HIH'H'tfK 

srfe +*>oii*r <iimh tl 

\ " 

s. OTT ferlt, kk ?pTO tW net 
^r fefe, gift 5 tt ft niifl 
gkri aftr Tfmr (=nf)l sfk tffft 
4t-fll ^ TcferT t rk , ll , fe^T 

1 3r<TTg TT ^T 3n W gM ft nf JRT RlS&itf&SW 


T 
© *&$* 


& 


(Pi*; ■' 

( -oV 

^ss^icwsfi \s 


W 5 tl 


n- w ^ 


(snfr) fir ^ sror ^ri [11 

9 . Jiaip TT, r%ff TTj. ^uni'll 

t, sfrr 3ir f t ^ * [i) St f I w 
swig ’HVg'di rrt fir nr*ff 
?M fewT 5 fill 


’H’l ■ W / SO? \ It »>■' - '1 
id. =i^l f;, f^ifi ^ stort ir 'jfrr 
iritftt, f^r rf #r ft? fir 'ftcT 
Iff, ?r 4 T «p? if W swf I, 
faV if P (Tf ^T) ^TTirr ftl 

11. iftr g "*-(5 1 <. ism r? ufr 

^ L Midi I, Mk fro rr*n ^srr 

#c shR aftr ^ror 

£X. 

TOTl qiwq if f^r if TO “jiff 
ffRTFft t, ^ rmff # fat jfr 
TOrT |l 

12. ark to % f*irft ft# Trf^fprr 

fe=RT ^f TOT if TOT «sll |l TOT 

Mk ¥f, Mk frok to 

# an^ST ^ 3 n#T |l =HTOT if TO 

if wi fTOTlfTOT (TOTO) r, TO 

rffiff k ffkr sff to % 

13. tot oft f* 5 k fak sroft if kfTO 
tiff oft %jf tort ■# | toto 
if TO if TO “T^f f'RTFft (TOR) 

| TO rffift # fat 3 fr f'STSTT TTOT 

f I 

1 tot?t TOrif # rmro TOnfi afrr aro pr to if % ^rr # ^fcff ift 
sri’fi sitot if TO ff fro nft sftr aiwi ig k sjrsr if wt??T iff to ngil 
TO srRTff ®r?r tii'ti W^i *tt] 5 *!■ w. TO aik f«i »h 1 1 anfTO*l 

l 3T^TT5r iff TOT % faro tl 


k&m*$ 


idsWDts 


16- ^ ^ 


- ■n 


u. | ftrcr ft w Tft tt 
iffiwt <TTfo ffWOT^ 


’H’l' ■ 14 / 50K \ H •_>»' 


WT^T :i; TTRT 01 


ftr, sifa -dti ft 

fftwt fart ’Wft 
?ft : cm p -ff c r>i*fT Tft ^aft ift 
f¥ WT ft ( 3 T(T ^r) Weft p 
■'=Mifl J, sftr ftT fftft d lftf p 
(w?) f 3Tp? w sfa 

'■P <1 , sfk Cllfft =Pd5l ®Mll 

is. fth w ft snftr ft w w 
fftft, snffts p Tft vT'tk ftWH T 
Tft, w ftfm sftr sj|f, ?nf^ 

P p? TTHtl 

i*. <m w ft fp? (=RT ftft) sftr 
% ftmrft ft (ftt) p 14 - Tift |l 

i7. # w ftr wtt |, 

^ W t. ^ Plfft Tfr WTF 
W p fWTT Tp Tfft «Rft* : F 

l*. ftfc Tfft p Si? # TTWft 
^ WIT TTTT TTjft ^ ^«5t Tift 
TT TT^ftrl TTW ft TWT? W?T 
4F?T <m iTT TTft TMT |l 

in. cm TMT^ THTT |, ftr p' pTft 
ijt, ftk ftr p Wft jftl 

2o. ftfc fftif ft srerTfr ft? ftm prrft 


*3Mi USh <jmz& 

e .'*'T-i.? 
m ?'±Tf *1] '-M ifc " 1 

JSv^j 

<£’ ®” t ' 1 
•■ , t.l ? s,} -r 


» P ■? s?t VJ, Sj' 


i mk ^S<\’A\\ 
i mt mfo ^ 4 k yd f^Mi 

3 arm wrt # wt? ^tt^t wi % 4'iiV+i ir ^frl 

4 3 r?rfe- ^rk tl 

s4kw¥t *tt 4T 4k ^ £rt4 41 


16- W 
W « t rSl 3f®r ft 5 ^ff sdrH'si 
Pf% ^nfr |l 

11 . % ftsfk TFH^R t. (q^; aft) 

^ «1m 5 Pf> "¥5r JpT: 41 [dd PpP 
^frrl 

12. a.*-6KI l p*I W ft, Pt>< 3ft 

ftPl H<rfl4 TT $JTR qff 3nfr 

# for ftqrft (Prd>fi) t, 

^ftr % ^impfr tl 

23. 3ft P ^Hldl TPIT c^<w 

o Ptirji siwe ^ 3rmr f?i 
^ irfiRTlftTift t trr 
^ WTTl 

24. aftr 3R 3^1 t 1 pT 3TT^ f¥ 
fF^rt WMH5K -r 5RT ^rTTTT 
ff tl1 rft | ’TR^ff aft 
tR-ho T*TFT f!f| 

25. TTTfa t 3TT% (TRt ^T) ’JTT «ft?T 

wr ^ fct tpit ^ 
?fpit w 4t?r (4t) ftnt fW 

STT T *FTST WT T^ P, TTRJR! 
% Pfrt wtit jwn 


WH" .14 J $09 \^1 •_>!' 


215. ^ t ^ ^ TTPT '4r T1F3J 

TRTt T|, tft StpTT? P 
'RTft ^ 3T^r i-yt-H WH 
f^TT, pTF v#iH 4 P ^ 'IT ITrT 
Pit h 41, 3ftr 'tt rpft Itttt 

1 qqfrT qgMK TOmif 3I^% q tfsHT TTl 4t q^ 3fpqt gq ft; qWTp P 
^3RT pfTTTT | ^ ^FldT I sftT *qq rT^T f?PT ^t STt^T ^ ' 


&"S2^Stff 


i»Vc' ■*L 1 i_' r *? t i: it i^f 

■'J r zS>* 


u^SSfiWSfcS* 


%gmM 


teimwa 


i/j3 


4&1 jtj 


16- W ^ 
^ - 14 /~ SID \ ^ ^ 


t fai??r 3fr ?f , fat fa #? far 
x$ fal 

i 7 . Pm y^y $ far 3 rH-HiPid 
?fa?T, far ^|ttt fa fat <qr 
Hist Tgi J, fa? fa ffarfa cj? 
3 T?fa Tf fa? fa ?fafa fa^t 
JtR fa? W | fa ???? fa 
3TT5T 3IW? tTCT fZfa (?T??T) 

+lP'-hfa fa fat |l 

is. fa? fa W? ^faffa pH>M<l 

t. S? SW fa ffa fa 3 Rfa 9 ??? 

3 )rHHK ^T? ?fa t. cfT W ; 

sTTjTF^fa *T? ?Tt li; t. (wfa 
t fa 5 ) ifaT fatf ftT? (fafa) ?ffa 

?? T?t fal Wf ^ ?TW? t 

wr? grgTt ?faf fa srfat faff? 

SRTRT^I 

19 . ?f H<H> fa SRf fa ?fa? WK 

?T 3 fr, ?? fa ??pnfat Tftt, 

??: ??T | 3rfiR#faf m 

f??T? ???!" v.f r IT £ tt'ttki > * ’ 'ZZ '* ■ n 


s l &S£PCJ$£ 


fayj. s* .1 -j. ■*-■■ s I'lfliil *['' 

tS tifiyip' v Lsf l u 


io. sftr 3? fa <pjr ?m fat ??fa 
W??TT fa fat ffa jc?ft 
W?f?T fa ??T g?RT t? eft 
3 ??fa ?{?: 3 p 5 ^t faff? ??Tfa |l 
?? fa fat farpTd fa T- t 
WNK ffat ?fat Wit |l ?fc 
?r?r? fa y ifa «t> wr m (???) 
fa? ??? |l far ^rrawrifafaf 

?? 3TT5TRT fad HI 3??? |l 


'^i^aijuasyfrjgfc 

&ass 


1 3 ffa? ?T? fa q? 7 T Wf faf ?T? far |l 


16- W ^ 
w -14 /* JiT\ 


si, q? trt if w»t 

^frt, 6 r if 5T?t gWt, 

# fair rsrr if sir "Erf^it (fWrr)l 

?*ft WT7 ^WT? STT^WlWf ¥t 
(^FTT) I3T tl 

32. f^TT $ SM qiftjRf 37TT if 

fa+Md | f¥ ^ |, 

7tt |: "fpT 77 TTlf-r #' 

dir srqir rw m # 

WST =R SfRitl 

33. «PTT ^ 5*T ^RTT *R 75 1 
% rjq % w qif77^i STT 5T|if, 
JTiRfT 3fTT # WfT <W SJR^t'^ 

sir qf% rfq ejt 
if fw, #7 3M5 % ^ R 
Sk4MK felT, 77^ 7^7 

SRT ^T7 SI^NK ^RT^ifl 

34. rff 3-7 # qppff ^ f7TW :i1 

^r TT arr q^f. 3ff7 ^ 37 ft 
(qrtRT) if 7T7 ff-RT fw W\ t 

qftpTTr ¥7 7 % *fl 

35. sffr <4>gl f-Hd TTFTT ^ fsT^ 

(fir^ruRK) fW: qft aw 
ip rtpw# frrft 
^f? q?r ^tt^ct (wqr) q qwr q 
ipr, 3^7 q ?7nt qrT-?Krl sfrr 
q 37T # SfT^TT qr fqqT fWf 
■41 ji qir (=ififa) txSI ipf 

1 srirfq riFr fH'i’iH'l # tJrirl 

2 qqfq sihif qff qimr qr nrml 

3 S|<1M •7-'-f>3||H| 


j&y ''vfr-rtCfy* *yjj-*=£r 

*'3,i,H 


Hi' ^ J.J r i-y-H * *|d £ \ , f* y '^'r . if. 

a UiZSilt bj 


f-^ **Pt * i< l Ti? J, l L Tf^ ^ 1^* .Si ''irj' 11 '' 
'jO^S-'w« *Ci! y. LkJ jJ U 


16- W ^ 


'i. 
(at ^ *fNt % f^TTl 

fft igat W taa ft ^R t 

RgRT tRT |j 

j*. sftr PT a ama agw t 

Ra> <«<r| taT fa ilfillg at 

3Wd (aw) Wtr, afa cTTW 

(3f^T-3mT? R* %RT ’JHff) % 

aat, at RR R t ^3 at 
RW t RRR fojT ftRT 3fk 

=pf RR <JRR RTS fft RRTl at 

ETCtff if att-fRRT. fax tWT 
fa S)A<HM Wf RR W #RT 
Wi* 

i7. (t atti) w qt wit at wr 
ftaRt RR atfR (ft, at ift RW 
at gw aff'feui^n fat wr 
aa tl afr a aa an ant H£a+ 
tfRTl 

3 s. atr aa (aifmi) t aw at 
rrrr arw eft fa aw at aa 
ttfta atf atm at rr aim |l 
aaf af(? a? at awra rr aat 
w am aaa |, war aftraaR 
ata aft arafrl 

39. (gar aw ^a fat ararw |) 
aTfa aw aa am at aartR 
aa ? faa a L1) a fata aa at 
a, aftr afa aafar ara t fa 
att at al 

^asjosSi i 
i aafa aafmfta aria a faaa #1 


16- W ^ 
^ - 14 / SI3 \ 


40 . fJTRT WT, 3 T*r SR ftf#t 

# sifcrrT ^ R 7 ftpRrc 
SR, eft S’ ftRT <4?y ^frff 
1 % 3 fl#T §" W "ff ^Tf, #7 
ss ?fr Jiitfi fi 41. sm jfr FT# RWTeT S* ft# f|jRrl 

(TTRTFT) SR #T 3kSMK RiR 
^ TSRIW, # SR R# RRTT 
if RRST ftRTR-RTFT #, 3 TfT 
'■HHIR ^T yfd^H # RfW R?T 

I, sft S ? fl1 RRRl 4 i. fclR #Rf R M SJKR fSRT. R 4 T 
TO Hlt-HSK ST |T R RTfRT 
SRcf f I 

43 . sffr (t TO^tl ) SR t RTR t 

ss^f # # tot t r# 
rhr-sw tl Irr #r sfrr 
SR sj^i (wrsRT) <^<3 #1 
# JIT S##f *T <p #, #S 

(r#) sff li| rr#i 


44 . ScRST (fR) TRTRf RRT JWf 

^ s# (r# ^ 3 TT) sir rir # 

RTT W fifSSTT (fRIR) 3HdfW 
#, RTf¥ RTS RR RSRTRR # 
ft# RRTRT WK I sff W RR i *r -sjtor tor to% ^ toft # ^ nfi i 41 1 , to ^r wr 

^ jsnft^T *t ^fUNK wi ^ ftw tol sfkV^TT - 3 ?k to tot 

If Jl.^.d tol 

mm ^ jsrtot 3 ft? to ig? itor to eft tor 

to^ff $r tonl tor ^r ?tf totl toto £r srftor tot 
tor^r | fto ^rmto gtof ^t ir frl 


l*- ^ '^1-14 j S14 \ M^it 

sftT ,3 d 1^.1 TRT t - efrf¥ ^ 
STO-faTO TOfl 


45. <fr tot % faro ft to I. m^Ih 
ft TroT ^ t, fa SPTT? 3% 
srcrft ft tot t? toto to m 
totto ^ft fcm ^ srr *rfa faff 
f? Tffatr 5ft ?t ft? 

&Z&&OS8&3&& 

46. ^IT -Z^o T HMd-hd<d H TS ^ eft 
(3TH1? faT) fap>T TOrT TOST ^t I 


47 . -$'<m -*pt # Ttn # w 1 

wi farro cjj-^ki wr?r srftr 

WTO WR || 

\ 


4s. TOT TOITF J?TO fat ffa fafat 

fanT far ^ 5w farr 

fat ®TCT TOT tW «Tfa Sffat I, 
3TTOF fat TTTOTT TOT f*T? sftl t 
to faroslfa |l 

m&A ^cusm 

'•yf* Aii^ 

-& jr *f. i 

49. TO TOTTf ^T far TORT TOT I 

5ft srrnfaf fa to sreft fa ^ 
(T^fa) TOT faffafT ?, 'jfrt 

STtfaTC ^ TOtl 

%Z952{%%?3&£ 

50 . 3m HMH^K t m t ift 

^ ^ ■■tfiH t 1", 3^T t 

RT STT^TT *)id ff| 

cua>jiW^jHp 

51. #?: r m ^ ^t WT *T 

ERTsfr, TOFTT fTO ?| TO 

to H?fi w ■grtl 

^ --5 

■j'i.l ^i, ? '. L gid r i l dr ^ 

CQ .AT i|< 


i TOT?T TO fa TORT ¥T TO ttl 

l TOFT 'pffaffl 


16- W ^ 


si. sftr ^ft =pt J, sit srw^ff 

fPTT ETTcft if J, sfr? Njffl ^t 

4ptt I, eft wr jit sim? 

# Rp*t g*ft ft ¥^r ?t? 

sj. jptf «fr i 4t pr-gtetT otpt % ^ 

3nsiT5 ft aftr fr |l far sr? 

g*t W ^raT t, efr ^ft w\ 

ymn ftl 

54. fal<. Ml ft 5 til 

| eft ff^RT t*¥ ww 3TPt 

'tleM'FK FT PUff FFPt efWT |l 

ss. Flfa ^ 3ft FFFT 
f*RT I, 3tT F* sftr W^T it 
m Sn-I-? R eft, gt-£> sfly pt 
WF Ft FT^TTl 

s«. sffT ^ f^PT F^f MiMf)- IJ cTF^ 

-iff 3PT +1 UF» 'MMI -iH if ft 
fftcT 1 5fr +i ff ft 
tt |l eft 3TMTF F^t 'srPTF! ffF 
% 3TFTF WT *11^11 # 

r: T r p7 Tf jft cTR" ^ol «H If!. *HT 

to- C\ 

Tt if? 


131$ ' vi'jiij 


K t|i jp<\-' if, •'.’i- 1 1 •'" - -«! ** ffb" 

jJ. \$ZJ i{£ ^ t# jS^W 

. ,Vr 
y ^ 


*■ Hf»/ e r * | I 


*V-— ™ -^ F K a '-'ClJf- B i 

\j^ u>**J 

f^sasis^M 


57. #T F? sraiF ♦ gPfFT FF# 21 
I, ff f^f If aflt ^r # faff 
ff 3 ' |, ft % *ff FT?ft ?t!? 


'[■i 

'J^jr^J <4*4- 1. 


j ■. 

|l 


i 3^th=f an^r ^fr ^ren-sft wiwT ^t ^trti 


2 3fR # ipTfWf % TRT H ^TTRft # 3rfcT^ ^TT 4t| f^PT ^ WJ 

t OT ^f NVnc «TT ft ^ gf^ff || ™ *fl 

% ^MTf # Jprqt Wtf iW ¥T ^ fW W |l 

3 5T#rpl 


16- W ^ 
TO 


ss. sftr *r*r ^ f¥4\ m jit 

(^ ^) sjwi fr to, 
eft w rt Rto ?r 5 trtt |, 
to r? to* w ?T ^rmT |l 

ss>. to efl'il tf sjhi Prim ft -3H 
tot RW ^%RR 5ft to it 

to fi (#ert t fa>) ■rt 111 to 

wn R to to ft, 3TM 
gfk if w I? list! r? to 
5RJ Mr M |l 

■o ^ 

60. # fto 5Tt RlMcT (TCto) 
Rf #RTR Rjjt R3R 3HPFT |, 
to 3IW R to ftoR |l to 
RF Ttotoft toMSt f I 

61. to to rwi?, toft rt to r* 
3TRTTRT [li rt (torr) tot tor. 
■eft srtot ff fato tor r^t •r yi^l 

H f r 4 RF I7R> TRUTRff rl W 

ftotor rt=t -' |, to to to 
^ toftr rt 5ntoft, fit to sft 
^ tot r R?fri 

62 . rf $ to to 1 ' 1 toft f, 
tor to totor Rtor tl to 
to 5prfa ^5 totot | fo 
tot # to Wfi il fatoT 


1+ /' SI6 \ 


t 1 toto 


sai«i^;A*3 


If jr<-t ^ .■* 1 


f m ^1 '"■-vj ' : tA m tfr 

rih' i k?-' J £ 

-W S ,.' A> 


1 3TKrhr Tg% k\ Or ji <H1 hT at gftif 

# jf^R" ^r ^TT # iW *TWT WrTT qT| frffT W fW*T 3(IW f 

fwr w |l 

^ 3T4k faw -4k RIM Ml Of ^TTl 

\ 

3 tofT 5RRT to |l 

4 stofTRNtl 


16- W ^ 


I, Mk 

mr ^ (FT 5 ? if) 5T#tl 

63. 5<TpfT? ^ TTT*T! (t? 3TTT 

TT ^ PT ^ 3|rf $ ^rg?wf 

# afrr Tg?r irfl ft 3F" 3; 

ItcTpr Fpmf <*r 
gftt^RT ifFT frml 3fW: F#" 3TT5T 
TF FT Hf!l^+ I, sfk # 
fat fag^Fft FTW |l 

64. 3TtT {FT % 3TFT FT FfT W 

(Fpfpr) ?*ft fat TTlfft FTF? 

3m" vjl ^ fat >3 (I -d Jl Ml 6 FT 

t far tf fat? ft t? t, 

TIFT THT FFTF 3fk ?FT I 3F 
Tfat F> fat iff ffTPT (faTFTTT) 
WrT |l 

65. 3TfT =H»I?; t 'Mlt-l 5T t ^FT 
5IWTT, far 3TT t Mfr STTffr 
Ft ftfad ft feirrl f^“sn=T3T ?rr 

# tfat t fat ^ fasmtt | 
ft gfar |l 

66 . ™ fpff if fat mpff 
t F/T PfTSTT |1 f*T TJF t 
faT FF t tfar | t?FT rT*TT TRT 

# #f t fjs p ffant |l sfr 
tit Flfaf F* fa§ tjfaFT pTT t| *©4 


JU 


Piv$&&$apC8%* 


" *" ^tli 4 T'pVJF" T x ili "\. Tvfii •" 

Uuotj^Ai) 1 i^ 1 £ji*jj f ■‘Ui'j 

i*0d^ d^jw 


iji? 


67. mt ^]ff sftr 

fjRT ^ p- nfS;<j <mf ^ <MT 

r 4t, t t 

mw ^\ (^t^ft) I" ^ mi j m 

^ 5ft Wf || 

<s. 
16- W ^ 
^ ■ 14 /~ 518 \ ^ ^ 


6s. 3^T (TF *f : *TgTTSR#r Ft §W 3t fF> 
TW if "ETC (•Wti) ®RT FFT FEft if, 

#r pfnfl #f fft# ^5Tfr ill 

M. IFF '■ir'i'T l +itlt T¥ ‘FI , 3ffT 
3T1 'lltllgu. =ffi tKH <lgl FT 
“FiRfl Til 3TT ^ *ftcTT ^ tr^j 
tl Pi 'T'c-i n i ^ 3ft fFf*TF IFf 
FF itFT s’, PRT if t-iVlf F> R-IF 

sfrfrTET |l ftcr if if if ff* 
fFTrpft (fwf) % ff eW F* 
fMr wft fTf r-k FTt fl 

7(t. 3TTT WI? fl F Frtftr 

Ft t, Pft iftF Ift |l FtF 

FIT if ft - cfi^f Ft ST^ty 3TTF If 1 
dill ^‘ir'^5 


'ig-Fi ftFT ■Jtidi g, fiTf 5 FiFF 
# FTFTF F FTt| FTTFF F 
FWe F^T^FF FTFEFFTF'-' 1 |l 

71, sflr FWTI t $JIT if ^ ^£T? W 

FJW FT 41[f °PI if FTJTFFT ^T 
|, Ft ftpf FTJTFFT fr F4t | 
t SFTft 4tfa4l FF^T FTFf Ft 
3TTT Frit FT^ Fff f¥ F? FF if 
FTIFT ?f FTt Ff FFT F? FkTT? 

^ FFFFTf Ft Fff FTFF tf [1] 

7 1 #T SMfT if FTsFT fat <pff F 
if FftFFT FFT^Ttl F|t Fisit faff 

\3 ^ 

i FFfF FI UF Fftf^cT tf FF TTFFTT |! 

^ FIFF FF FTFr4 FI f" fa FF" Ff> IFF Fit FTFt Ft 3NF FTIFT F^t 
fa fat cFFTT F^f | FfftF FWII faf 3?Ffa aftl fTT fa Flfft Ft 
fat WT-3TFFT # FF fa FTTFT Fit FFT FI FWTF fa FWRT FF 

FFFT F^f t? 
&£$£&$& J${>*5 
16- W ^ 


■ 14 J §19 't 
jpgrft hRhiiI 1 3 ^ ?wr ^ 
®m%l 3ftT ^ff % 

sflfaTT ’KR *ftl Ht 3R % 3FTHT 
^TT faRFT TWfT t, Mtl 3JWT? ^ 
WSprtt $ ^fcT ^TJRR T¥t |? 

73. 3TTT 3TWTF # fH^T ^T ^TT 

^tHrl tl *fr <t» \W-\ ^TT^r^ff 
?rar t w ift ofift-w t^r 
¥r stfspm: ^ tsit. ^tr ^ w 
^r R*m wr |l 

74. sfrf 3(MT? # few ^ ?Tl 

W t 3WTf 3TTW t, sfk 
f«T SfRtl™ 

75. 3RT? % TTep 3^TfRT [l1 foTT 

<r> w#r ^m|, 5fr fWt 
¥r 3iftr¥n: ^ t*wctt, sik ^hj 
(rtJR) Rte t, fat p - ^ 
ipnft 3frr % sftf^r ra 
^r|l 3fk ^ 3*r 1 1 ft trc 

tsj^l <*4M c r f <fii f'l ^TT ql^T 
tuFT ^T 5TTttr TR STfsflf [1 - 
^ fat f | srffaf STfiRrTT 5TFT 
(W 5TR) ^TRfrl 

76 . tJVT 3RT5 % t 'jhRm m! 'FT 

jssig < u i few tl 3HT 1 1 iR* fR 

i wf fa hm ^1 vl l,. * ■^L'Tf " ji | *? T . ^ *J, **'* 
4. t f 't*\f \t ’ ff (*jr* r "^&*£ 

^—0-0 |/-J l w-.*^JJ 

2- ^TFTcf W\ ^TF t f¥ TfTtfPT ?RT ^flr *«fcf ^ 

wr ( pr 3?k ^ t| ft 

^ ^ 4t ^ ^ # 

^rr?t ?ft #t^r tf\ 3i^|T||< w ^r ^t^tt |? 


3 W^T STRF ^ ftr^T wft # ^ # ^fTR ^|T| 


16- W ^ 
^ ■ H / 520 \ 


i £ rf VMi’./f 

tfj y* V y <§*■£ 


(si 


|l 3 ? f^tft ft? rt siten: Rft 
r^rtI <r? rr% Rnft rt «ffa 

"f! RR dpt Ram ff «t>ls RMI$ 

fft t-iiail ft “Pir rf, sftr ft rur 
rt ri^st ^rt ft, #* vm frfr " 15 

RRR 7 ft ?FftTf 

77. ftr 3 mr^r ft ®pt RFFPrft R*rr 
srofr % Rfkr i: ^r str || ifti 
7 RR (<PW )5 Pm ft w 
WR’ RWf fRT j: flRT, RW 

rr t ft Rpr^ ftal rtrtr # 

RMT? RT Riff RR SM |l 

7 *. fh m\% ft f jpt j^Ttr pwrnf 
# TT#f PlRMl', 3 R ?RT t fa 
grr fg ^rft rirtT f I fh jRRt; 

=PM RM ?pir fef «HI*i, dipt 1 
JR 03 R RR) 3 R¥K TTRtl 

79. rtt % RfinRf m Rft ^ift Pp p? 

RRtftsr # #r r^rr t? 

R?T? ft RTRRT 14 - tr^TCR f 

5 R # r?r ft PrsTTmi | rr 
ftff $■ 'fa? ft SRTR RTt |l 

so. fk r^t? ft f g+pi^ R?t ^t 

pTRIR KIR RRTRTl (Ik RTFft ®£t 

!3T?ff f gT^tk (far f>f ir“ ! RRf 

PlRt JR Rtft RIRI RRT 3 TT% 

1 W fHR RiWT f ft RftTRT RR fofT fl ft fft-Rff flft 

1 RsrftT JR R*Rf 'Wl 

3 3 T 4 TR WRT R RTRlftl 

4 apdfa RpM ft RF SIRffT RIRF ft f ft f I 

5 RtjftT RRRt % ftfl 


ewj* K " 


JlKot 1 

o62&M 

*h i""-r *r>^h r,fr * rf tl 'k" 

^ ^ AJ j^- <ab 

"'['j r tr i -q * j f * vkq | >r j t - 

T",Rj-r? ’- 1 ' V 'ri. ->■'•'■. 


16- W ^ 


't 
Iwr ^ fcr ?PW (3RRTC) 

frl sftr >3'i ■di'i Oh iRT 

=n«ff if #t RR 1> RTFT 

^ Mr^r a^ftr ?w # 
M rpir}I 

si. #? 3 twtf ft ^ Pit ^r 
^r t if ^ 3 ?^ ^r I gw 
sRrff |l 3ih grgft fair wit if 
eRi*fr |[ sffc g^rt fat 

% ^ ®RI% | jff OT t 

srEntI sfk ^ gr| gigit 

3TT5F*rn if spETFfP 1 * 3 stfp 3W ^ 

g*r tt wf tjwk 'ifr wt t 

<TTpP TR STTsTT^Ttr «RCl 

& 

si. PfiT Tffe <f pHjj«g |f ffT 3TFT Tf 

®R WW (fR) t|R 

^TT |l 

sj. % 3M? # ■siH'H’kl M'^VHri' 
t fak 3R ^T ?R5R Wt |S 
ir^rt srffRtTT <ptr |l 

S4. sfk faff™ ffaT eR RRR 

h rf ersfr (w?) g^T [Jl ^r. 
pTR <Fl[*M( ¥f RrT ¥RT ^T 

<* 34 # ^rtt 3t sffr -T rt 

% 5RT RW ^f TR #t Rfaftl 

ss. 3R SRTRTtr RRTT ^t. **T 
sft rot *jtr ot nft # RRfr, 

i otti snftl 

i SIRTT ¥RT % P'1 1 

3 Olfepli PRT, Simti: 4f) 


U f .K **** [>■ ff ' t r > t,ra‘4/| / K^S-f^ 

C^.3 'i u '•Juj&u <j ■ j^yj j feii# wsaajyia 


e ^- J| *'^ Vr 


a ^i^, 
16- W ^ 


W - 14 /’ 511 \ 'i 
qk q qqqqqr km 111 q^ml 

S6. qfT qq Wlitc^ W (W^TFI g?t) 

?nfspff q^ ^frr ?ff q^ft t ?qk 
w^tir! ^ ?qk wifr t faq 
qq ft gt #r? WT Tt *rl 
iff qf (T5*T) qkk ft farqg 
m fftnMhO (f£) ft I 

87. : 3^T ffq ^ SlMIfv q> 3TTTT SJ«p 

qjkfrt, qftfft 3fr 

frw q# qf grift q| 

88. qt oftq I’lM ft q^ sftT (f5Rf 
=Pt r 4t) 3MTf q?f ¥TTT (qwq) 
q TT¥ ftq, gif fq qrqqf qr 
qm^n !*r, gq qq?q ^ qqk qt 
q *r Tf ®rl 

s». #c faq fcq ftr qiqq ny<|j.| q 

gq? qrcft qq % fqqs 3 % 

5sTST WK |rrt sfr? (? q4t!) fq 

aqq q^t qq qr qrsft (wi 
qqrqql [1] sfrr q -m Tt qf 
jpqq* (f#r) q-^dftd q?r | ft 

fqrpr ^r tsf^TT fqwi |l 
ott qpf qsfq wx qw qqr gw 
w t qraiqqftrf # faql ^ 

so. qgjq; qwrF g>% pqTq qqT 

qqftrc afN: ftftqfcM q?r 
qq qkq t jfT |l sftr fH4«ii 
g^rr grig sftr ffttf ^ ttq> t?t 

i qqiq dU'qi qql 

1 gif qqqj, qiqq: 143) e£55U#?U & 


*k£v&SKaSP&P 

l?jS S * 1 


fi'j* 

8W3*w»Jffaass 


JiiS 1 j^iij i 

z&#&$ 32 $i£&i 


16- W ^ 


|l sffc frf faWT T?T | cnfN» jJR 

ftrerr *RT| 

«. '4tt «r ^ Tft srr wr 

fft ’JU 'T’OI ifir 3IH*fl >M<n 
kf apT^ ^ T9RRT *t*r ? 

r -tHl , jR 5 JTT ^ SHBlIg ^T 3TT% 

3RT M? SRRT |l far?W 

SlPHEj “ft ^S? £f ^ 

^r^rr |l 

n. affc dt-filCl T*TT W t# ^ 

fjt =nt fw % 3TW W T^RR 

k forrl sprtt 

WtT kt 3ffW if pRIW 
^r hrtt sRit |r Rfk 
TTg?R ?tj?ft t srfspp 
7T% apfi 3TMT? w *' OTR) t' 
5 RT JT^Tft ’rtteTT *T TjT |l aftT 
WT # for fffpt fpR 3RR 
^ d-JlMK Wl Rf fiRT if $pr 
R tl 

9i. iftr *rfo -Hlgd l rft tT*| R 5 

?pjrt RT <RTr| 

RTffiT | m. ^t I, afrc 
ftrsf rtrt | gR ?*tt ^rr |t 
#T cpf # if 3RR 

'JST ^ttrt Rf ftr^pr t| «ri 

94. #T STPff Wff kf 3TTR if 

fc-Rraw m r=r ^ wt, 
^n 'T |r fk r sn% pw 


'*& j* (jfe 6 lyjro j 


i6 


i arak Pp# «jj«w ^ uosfidi wx # faRinuid ^ fW sik ftp Rt 
R<ld ft a#jk RT fRft 'R HHsHldl ffR f^TT ^kl 


16- W ^ 


(fz) tot to totor (?ttr t) 
toto 11 to to r»r to 

■j 

®rto grr hR m H'H tot ft 5 $pr 
% 3M? tot p? to to |l to 
fto tv# to ura# Ftl 

M. to 3^1? to fto |# T5R 
tot #T¥ to p 
tot w *TTPpr # # 3TmT? to W 
t tpflt fc# 3PP I, to 

iPT 5fRtl 

96. 3ft r]4-g|} Hitt It 3jj (<sH) ?T 

toil to tot 3 tm? 

tot Tf to ^HT |1 to {PT, 5fr 

M ilRW *fto I to WP ^T 
^t tosrfto (=ismi) ^ to 4 tih 
tot to arwr wzh tori 


’_1 -Ai-'X’ J E ^ill --"V i^u dif i ^ j r 97. tot tot H^Nif ton, pf pt 

ft ststett tor, to tor 
|r tor fir to torr 
to# wftol to to ^ 
totofto to ^tpt tof to 

3PTPTT SPPHT T?R tot! 


*> s' 'i f' * - r x if < + r •• 

Aipj'^wyiw 


9». tit (f to! ) «fsf sfpT ftot "ft 
3twpt to tot ftont torn to i tor to p ft fto to to# 5 ptpt to ppptt to tom tor to 
T^toto^ pto ^wk to to pt ?wff to to: toi to §tot 
pqto to torto tor ft w tori jpptt <j+fi<i =n<rgi< tot tot to 
fi to #t || 


2 artor tonfto PP*r to to *tpt to =r tol (toto P7f , stri’p, 
toto 172 ) 


i6 - wqr 
TO 


1-* / 525 \ *i»>> 


anal? ^ frot 1 '- ttpt frrar ^tl 

99. «t«gci: RTT W 'TIT HR TT 

| art ??r sfk w 

’IMHgK f' TT artmT Wf f I 

100. 3TT ?T n?T eft 3R ?T 
^oPT ^ 5TT Si ’I'll TRSTep 
■5RTW || sfR qt ftpsriRT# 

(ggfo?) |l 

101. aftr if? ?jt FaRft npiTr (f^irr) 

# RTFT RT 3nq?T RTR 

|, aft? STsWT? ^ siftnp 3TFP1T 
| f^RT ^1 -JdIWl |, 
eft ‘FFtT t Pp am at #«pt tr? 
M |, rr t srftRfiT 
STHH 

ioi. 3 TTT W t Pp ((TpgR 

■^TT)) [1J % SIFT # HI'H'H?1'< 

SIR t TTRT # TTTSJ WTT: RTfTTT 

t ?lf^ f|? ^T ^ afr ?HR 
rt^ |i w rpt 5afr #? g^r 
TTW | snUFfslftqt # faftT 

loj. ?*TT ?tr UR-t I f¥ t 0 PTCR) 
¥?? | f^ 5 ^ (n^l ¥f) <PIS 
JpfT frrgT TFT’ 31 |l Pf w 

Hill fjRT SIR *iTfl e P <.S 

i arsficT ((ara^ffenf? 


IB 


'l' T?-, 


&* 


S *" 
&&&KtS&£W& 

I l jr* I ijryS 1 ^ 4 ^ 


© 


** l 
■St-' ii'f 1 I 1 - 1 -n/fl "? V \ * * 

uM ***>?. <J 


^ - j 'i 


TO f^TT wf\ 


2 3^4: H^MIrHI |l 4t U^vi 3^f^MTF # ^TTftr |l ^ 
^fV^T | jfr ^TTrTT «ffl 

3 W "iTFRT 4 WT # ftrouMifefl' # W SflTPT f^y W | 

f¥ fWT T^T || 


16- W ^ 


I PRfft t afk qf u: RR snfi 

TOTT |l 


104. fTRf # TO TOfR q?r SRRf TO 
S-HI-I 'l^l <4(ct, TO? 31WI5 3JTOT 

f£f TOtRtI aft! to^T q> fMr 
?ssrcFfr r?rt |i 

\3 ^ 

105. SR Wf f^t TOSTT | 5 ft TOfT? 

3TFpft to tort q# rr, 

afti qft fqwrM^t (q%) tl 

loo. frrcr ^ tost? ■% qr<f F¥*rr 

TO ftTFT <fR f* TORR, 

H l^Tl 3 ft TOER TOT (c;q I J l ’ll (jt 
W 3TOT Tf TOT TO (TOT ffR 
% liff ft, (TOT # fcR SRT 
|)l TOR fW % TOR # If 
Tftro gRr fero - 1 2 ?t, toT TOft 

TO: TOR? TO TOFtT |, TOft 

^ ftR JRT RTRT |l 


1 01 

d£ta5*$>iii 

107. JR TOfftR TO?? % TOnfTro 
ffcR TO? TOTOtTO TO TOtfo-MI 
ft f I 4l TORR ff TOST?, 

TOPfiTf TO‘ *}'-l<l f<?i foaRTl t?i^* 
0^' 


^ i 


ios. ^5t Hi ’'I ff f^R" fipcff cTR 
Wf 3^ 3*wf TT t 

tot ^ |l cm ^ 
3T^r tl 

1 3fqfa f3r% ^cT I f¥ ^ ^FT fWTcTT | 3^T # 

¥TT rft^t^^rft^FSTTT^r #%" ftfW *RRT | ^t 
*tfcT AW ^5 s^T *TNT # |l W t ^RT # *HSfd7 

2 WrT ?tl 


16- W ^ 


109 . faTWT %tT H OiT=F # 

liter w% |l no. te WWW SIFT <FT HM-fisK 

sw ffr# 11 4 few teft 
f^nw (wwft) sftr rjw # 
XTW7T Tte if 131% w%, te 

h^IT, Wl * t1^*l * M >i 7^, 
WTWW # WFT WT '-Ht-HejK 3W 
(Tte) % TXWTW *T3T <WHTsfrT 
|l 

s - 

in. te few tew ste wt sm 

wwwteterrEipft> sftx 

tew tet tef WT 

, p wnw few terr, wk ww 

WX WcWWTX Wlff fte WTWl 


&%&&$&£*& 112. XTrft WF jr;|f <u| 

few |, w xttw tex «fr. ww 
^ -fife Wl tew WR % WWW 
W WTW XfW l£l *ft, Hf 73XT % 
WMR W WWff W WTW WFF 

fowl ww wwf % 3% yw ink 

WT WT WTsfT^ 1 2 3 4 few 3W 

ter wt w? |j; wx x| ^! 


& 'CjJ 4ft I '—Jj— < & J 

ii3. aftr ^r ^ w rr^ :4: T*pr 


l * * n ■■ f“ *fj\' J "VK 
S>k U>j .J^V} ’■AjJ ^ 


1 ^t % stMxt mmr§ 3 ^% n ^TT4t | sft *mr t 

T?fRT %^T ^ ?ltl 

2 3Tqk 3TTW^ I5T T\i I 

3 W % f^TRftl 3ftx PT TOfT *T 3#T^r ^TW | f^K ^TT ^T 

% wk # w^t TOrt 

■-? r 

4 WrT ?m^Tf 3T#% ^ WT W # ftsft W ^ ft ^ ^4t 


16 - 


/~ SIM \ 't- ijj-' 


# t 3TFTT eft 3^Ht 3ft fSelT 
f^TTl 3Rp 7T77T t WI 
affc TfT SHc^l^l 0 tl 

114. 3TeT- W # ft W7T aft 3T3T? ft 

gif ?« (tsr) aftfrtr 
W7 |l sfk stm? ■¥! 
'j'H+K TTpfr Ufa gjT 3tfr ^ 
Of^TT) 7R?t jffl ns. aft w ft 77 77 ^tpt 
( 3fT^?r> Pprr I % 5?R tm 
<<M sfft ^3TT 77 Hl'fl afrr 
fjRT 77 S^Tf 7> ftfTT 77ft =nr 
TFT fcptt W 1 ft, Prrr aft W 

t sttctt ^t ft, str tttt t ft 

Tlf H7H 7 cfl 3 T1T J ‘ ?f, sftt 
■r j i 'w i ft sifaT* *iFt, rfr 
7T777 # fWT? 3# STOTSfot 

4*1 HM || 

■% 

116. #T W T^ft -33T STC 7* 77777 
aft d^.lfl JidM'i 7T 3TT JfRt- 

f¥ t? ?ttm (tfi) t, <fk nf 
eTFT farter) I Ttfa 7T 
ftTaTlrt 1 * 1 rtl 7T777 t aft 

(Tt7 STWTff [if*7f<lV TFTt | 


■ >f s y 


v?u£&bk*&& 
&Wi3&$w'jg3eit 

eSirtS 


j0L3£*&j&&$l 

jlpl»S2^1iv^==S' 


’dr^f ^ WT ^t =TTcf Tf^f H rrtl I 

] 3PJR 3MT? # f*RT *RT # ^ f^TT W Wl 

F^m 1 1 f¥ ^t 3TCTTF $ t^rt pt # ^TR t F %F ’TT stwtf ^ 

&MT |f gwfr-I97S) 

2 w ^RT- 3TTW-173, w, W-^ W ^ 3RJTR f 

3IIW-U5) 


3 pra sffc pfr- ^rr ^r ®f$w. m\% w\ |l 


i 6 - 


't 


ijj- — 'l 'll 


n? (^F ! 4t) ijttl 


1 17. (w i^T^nftw tpt) srnr tfr 

*ff?T | rffi 

if) fs^Vpft uranr |l 

118. iffl "TT ^ff sfr fef, 

if ?TR (3ft*J) ¥T 

fen fan *ft ^*k ?n % ?n ;ii 
# n?ir nm n wr. ferr || sfk 
^T n TTf qr aTfTrr^TF ^ 

fW, wf % nfa apfa nm 

3^IMK Wl T? £fl 

no. fkr ?mrw if stn ¥T wp 

iff JlflMdl #■ Wf firl 
■^1 "il^, f’+> < mr # 'T^Tc^ 
ynwNHi vft, sfrr sw 
nan wr. fam, nrnR if nm 
^f 1IWI W $ TSfW 3lfa 
$fat <'HHH |l 

120. ^RtR if ?oR|$H rr^ 

*nj?m |1] «rr' am? m 

anrrmtl vtI aftr 

fn^riRrfeff (rprrfwf) if if 

?ff siTl 

111 . rjn ■# vIMTk! *pf ■HH'll *tl r 
1 71 vl^l frf ifen", 3fn 

iM Ti? fe^r £tl 


if f • 


s'fr ' 1 t ft* '' 
Jf 'wf 


1 w % ^TW WITH. 3TFRT-2 6 aftr |l 

2 3 T#f ^ 3 T^?n ?TgW IJRt 

«Pft W Spft aftr ^Tft stft ^ *TTC ^ 3 TT^ I 

f*RT 3f*f gw % FtcTT |l 


16 - wqr 
^ - 14 / 53Q \ M ,J-\ 


122. sfh: ?Tr *RTTT if 

ff, sffc ^TW^r if ^ HW'lt # 
^KNlfM 1 1 fffTTTl 

123. ftvT fpT if (? T i=n 1 ) 3fFT 
3Tfr e^fr ^f t % (T^ScKqifl 

^ tpf 3H*U«I 

^rr, : jffr ^ hwint if if 

arl 

124. *fe 1J CstfPfTC ^FT &T) ?fT 

tt Proffer feT w 

ftr%f if if fe? fwl sfk 

^?r: srn ^r 4MHgK # 
4N if m u 1<4 Wl ^iT fold 
if % Mr? =r ^ *i1 125. (^ 't'fl ! ) SfFT " 3 ^; 3TTif 

HMH'gH ^f Tt? (?MTT) ^f 
afrr drddOldl W *F|feT 
HT*T f^ltl sfk if 
3T^R if 'SUFtTsf ¥t iff 
?fl if 3T3T? «ir arfij^ 

•'llddl ■iff Tlf? % 

I^t'^Ri'd fir ‘hi, affr ^f AM’iff 
<Ff lift Jlfe STFT?fT |l \*J '*1 r 

jp^I/l!' , fvrr^" C 


’131& 126. ifk nfe grr ^ffT 4WI 5Tf , tff 
5?Ffr ^f ft, fjpRT ?pt ^RTFTT 

w grl 3?fT HePT wt ^rraff 


6 *i 6 _j/K ■if" > [*■ 

^ * dL* 

*,** l if'. <r ' 'A ■' 1 _ta 


i arok w *rh'h ^r t ^ | # ^nm **ki£Vh 
# rf ^ tft ^ |l w k fkrfter fWr 

WT f^IRl ^ Wl "# yfgSTT f^T ^FT¥ ^=<1 ^T f^T fkjffer 
RR kmTl rfr 3TfjTTl> % % fek ^T Wf #^4 RR f^TT f¥ 
pt ^ i^RR r ^krl ^ttw, i«) 


16- W ^ 


't 
tfr ^ ^tW |l 

127. 3fh; (^ ^t!) 3fN ?TF^ wt, 
3^T SUTf ^r fTf^T <*i<r|| ilfsUf; 

fr =£t THjRcTT It |l # 

^fsrjR) <F ?Tt7p 7f WK, sftr 

* jTT % T!^ t rfaw- 3ft 

?tl ' 

us. -errwsr # simir ^ #nt # 

?TFT f , sft (KWlO t, #T sit 
OT^F WTtt ffl 


* Jf" ■' ''■ r S l'i ^ I 5 .Si 'V**' t" * * I'" 
^ -? >1 

0 u u-j ^ J,^ 5 j 


^SjJSwSeSja^aia 


A '''t .■ .(., 17 - wqr 
/ 532 \ '« ^ 
7TF T^ft - 17 


KW* 


77^ «pft ^T#t # TfsRpf f^R 
!Tf ATf JTi# t, ?¥ # 111 3irat|l 


• 57 T^t 7T77 (2-3 if Tit <k*i I'SH t TTfw f3 ftTiTTTT Tiff 

77T 77 7T77T7 f^U 77T |l §*i[ti^ 77 77 77T ^7^ (Tit 

57TS7) w ttt |l sk 57 #r ttt 3777 t sttt (ww) 77 

777 gTT I fTfai fW 77 fW 7PT AT? (fTTT) it |l 

• 7T77 9 t 22 775 W 717 77 7TWT 7*77 fTTT 77T fl 3fk 3TRRT 
39 77? 77 fTRFft 77 WT | 7t TT^ 7* W 77 TTTit | 

7 k tpjt? i 37 77 ttt f? TTjfr |l sffc sttetct 40 t so tt* 
frtfarf ^ TrrFt 77 fw ttt tl 

• 7177 61 Tf 6S 77* if fl7T7 .57417 # 7177 (T^fgHHlT) # 

37i t 55777 , ik ttr t tr sfk w T^r wr 77i # wr 
f['wi ffpTT 771 t,°jfr 717^ 4f efrnt 74 5J717 t TlT* T?T || 
#mr?r ttt-jh fan w |l 

• 3fTtTcr 66 it 72 7T 5 cfttk 77T 4 <hV+ TP [77717 ^ Tiff 7?jJ7 
774 ?% TT77 77 TT? Tit (THHIg 3T^% 7 TTPPT) $ fTTH 
44 TWTt t TTrET 71 ftT7 Tfkf 7 frf 71 fc4 77 |l 

• 7177 78 3 82 77 if 7317 ^ 7T747, f^TR 34 Tk 3757, 
73T 377 % 7777 74 3771 #T ^riJN|Ri|l'% fk4 idNil |l 

• 3177 «3 % 100 tt if 337 # tt w t4 t? tl 7 tt 

fail Pipit airifritfl T 37T f47 74 Jl 3TP7T 104 WHT 

(3#^rpt) % ^prprt sfir qr jrpt 7 ?rpf' # 

77P1T 77 TTcRT # 37 ^TFT 77 7W7 |l 

• 3TT7?T 10S t 111 771 7? P#ST Rt 77 1 j% 37 ?^ 7 ^ #t 7777T 

71^, 777 W 7t TftWT 77 7^7 f^77 ^1 

7T3PM 7?r ■7Z77: 

V 

• 777 Tfanr 7# (TFFPTTf Sftft 7 7777) 7?) ^#771 | f¥ 
17- yg vaijtl 4PT-15 / S33 \ W 

f^rcr tt ft zft w am? ^ 

(wr) t srw 7TF, 3?k pTT7 Fjfr t STTFTTT w 

snrit fu fe#rat''feirT f ff fttzI Ffart f^rtPr 

(3%77WW) % 3TPT (TTwfwITg 31% *T *TwT*T) FT «J7TF» 
5TFRT FT F*7, f3PT T7 F7 3JFT F? FF 4t) F7 

tift tff 3^7 ^ *#4t stfttt ([4.Hf4H) t) *Ttr ^ wt 4 

77®T zfoFf Ft F*71F w?l FP7 WIT T7 F *T% FZ OH'wMTg 
3%5T?lwnT) TJ7FF 3fm?T ^TT ; rWf t flTPlt ft mtlt STRn’CT 
FT Ff4l TFT #7 W FT IwtI w % F7W 3fTF m ((faagtf 

g^iF)) ^ wtft wl ftv7 ((4grr *ngr)) ff f Trm (fft wl 

~T7T # WFtT STfJl^ F 7% Wl #7 3TMTF % JTFT FT 

f^ f^r, 3flr f^T-Tiw t ff wm fttf m(h^i 4 ^r| 
(Tr^tf gfTft-3ici7, gfenr- m) (#7 ^34= gtg- fft) 

• FF 3flF (TTw-WIg 3% TTwFT) ^ 77^ FFft 3fT% FT FT 

fw ^t m 4t rft ff 4 sttf ft (w ark arpr t 
Fs!T fF ttJTT *TFj?TT fwfcT FTT3frl FT 77 WT? *t FFT 
(TT^TTFIJ 3% V 77777*7) # TTr 4 F7 fklT, #7 3fTF 4 FTFf 
4^F7^TFtFT^7rsT RTTTIw FTT 4tl {?fkF 7% 
gwtr-3437, gftepr- 172) 

• TSTFr (fli^lt'vllg F h^-i-h) ^ FT4 Tiftr 3fT^ 7F if 5^7 

# T*F flPkl 4 fTTF^r tft #3ftT5TTt FFT 3TTF FT 
WT 3?k ZTT ZTZ FT pFF tft FTT fFTT FT TTF TT 3TFT FT 4k 
7TF 77F 1% |3TT 3JTT 3% <r 71777*7) % FTFTT 

Fl (#CTT F^ f?' i fTT*T-ll4fl2-403') 


sr^Tf^ # ^rFT % jft sr ?w 
^rrtte rT^ M T tl 1. t t(^T |t ftfRT ^ ttFf # 
£FT R Wtt ^rT [i; ¥f Ftef^ 
1 STfffiT 5F*R «s)B(lg W 7Ts7*T Ftl 


l7-«^5 -m 1 3^*1 '^l li / 534 \ '*,>'1 L^Vi^ ; jj--W 

5TTR- (imr) % RfRt arw cn> 
q^r q^Hl % 

rrw R#f mf¥ srrfr 
fTRftqf qq q*H qRRl 
if q? w ^ gqq qm 

*TRT |l 

J^US5^t<JU2l^ 

1 . #T FT ^ J JflT TT W-T 

-#T Mt %^\i^ ^ Hft 

WdR fcFTRTT H ? 

(?rt ftqft ?pt ^pffnw- 11 q 
SFTTSfrl 


3. t ^T *# Rcl% f3R ¥T gTT ^ 

^ # qpq if) *rtc %qTl 

qreqq # ^ s# ^cr u - sr?t ^rrl 

®i;£=£ 

4. 4t qH 5f ^ft ^r 

tcrj t ^rfER rRT m 

■O Bv 

f«T fR 13 aTrfr if *TR 

0 Cs C'ff ■ 

v§j&$a>0& u?Si 


W -WTrT # OT pte ^ ^T T[t t 5ft 

3^% ^ HmHH) % ?T^d?T || wi t ^FT ^rrar 

I for ^ ^4 I? W *TMl ^T flfakfK f^rw F^Wt *r fa^rr 

w |l 

r *TT^RF # 3fplT [fc^W # ^ To^T ^TF t M Tift ^ ^ 
*TFT Tf TTO" t 3TWT <T% 5ft R-bH^H t | *TM W*li\ ^TT 
mm\% 3 ^% ^ ttot ^ft | f¥ 5R- ttw # % pr 

5ft ^ # (5ft ¥fat ^ r W |) <d£l Ft ^RTl 3TR &MTF 

f %p m tft+i ^ ferrl sfh ft # Pr^TT^mT ^r 

fen^r ^ttI g^Tfr, 47io)| 

] Tf Mr TFT ^TFtl 

2 5{rr: I pm P 4t CsTWTF # 3WR % STTfTTft ^ftl 

3 ftrw TT^fer ftl 

V ■>* ■ V 


17 - flTT*T spft 


i/t V>“ - w 


TO 


IS . / S3S \ 


l i-: 


£. 


aJoa^gcesssijiwi 6 . 


!rfi 


J&S^Uj^!j0!' J 


^i *« V ■* " 


■< T >*JP> l i/-' rf 

1 I Jl I- 

>:jV 


7. 


’*"'£.j 


s&r 
TT|7)\ 3T7 T?T 3| , (5|NR TTfrl 
Tt TT TTT 3T?T TT TTT TTTr 

tfr ft t jt tt srrr ttr t^t 
Trrt *fT irr fen, aft tttT if 
TFT, 3fk fW TTr ¥f W 
r w it ttI 

PtiT FT ^ dT TT TT: T"*j?T 
feTT, TTT IsRT 3fk gff IRT 
fF?ifr «HFrai T®t, tK ^rfl 
T?§TT TJW 3fftrT> tt frl 

Tfe tt strrr T7nt Tf 3fT^ ftl5 , 

#T Tfe ^7T =tHIM (fr ttt Ml 
ftFT 3TT |^t ;*TTT TT TTT 
TTTT TlPf (Tf) 
fetW T, affe Tf&T (TTTTT) if 
|t TTTT T>T ^nif ^ TTT 
TR TT9T TT T^t, 3flT FflPp 3fr 
’4t 3T # FTT SfT^ TTf TTT: 

TRT- 11 =fT £| 

TTT % Pp fFTTT HMTFK <JT 
TT TFT T>^l afrr qfe jjr WT 
fapr TT 3TT *Ff, Tt ?T s?t far 1 * 1 

arrsfit, aftr ?r ir trf Tff “wl^d 

I ^ 3TT$T *HpNtH W TTTT TTFTTTR TT JUTT"! | Tf TT TT W- Tf 

■rf t#f grrl srrlfTTr tt «flt ttt tt Itp? if w #f tgr 

H+^ TT cTfT TFT TT fenl 

2TTTt 1TIST JJT: TITMlfl TT TT, cff TW THT %T =t TT TT 
TT 70 i’ if #TT TTfir TT TTWT TT T^ TT |TfT TTT ^tl 3ffT 
TT 3TT¥ ^fTTT TTTT TT (TTT ^T TT> Tit TfRIT sflt TTT 
pTTTl TF TT TT # ^T4 # WI |3Tl 

j tttt TTiftr; ^T # fr^l 


Z, 


r-^f '^>r M f * r'^f*'' *£ **.\i.* ' 


17 - flTT*T spft 


i/t V>“ - w 


TO 


IS / 536 \ w 


t fat WFTRT »RT ftm f | 

». tf ^ 

fwRTT 1 5ft tr ?r Tfcfr |, sf7 
7R TTTR ?Fff T'r Wlf^lT tcTT 
| sfT H<NK ^TrT f , ft # 
fat «7|W ^T?T ufaw |l 

in. tk anfisUd ('HeiW) T R 

^ttr ?nt, ir t tr # fat 

JTTrRT cRTTT WT. T^t |l 

n. far rtr (spsr tfr wk) ajftptTrr 

=f>rt spraT^ |, trr ^nf t> 
fat w-ftn ^tctt || sftr ir^t 

^TST ft <3dH«HI |l 

li. sftr f*r t Tift' trt ftR 
gtft* ®RFTT, ftrr Tift ft 9tftP 
fR % StRTT ^TFTT cTR 
FRTT % ijrfT¥ W WRTJ^T. 

Tnft? fir sm T F P Tg TT f 3jp? 
(->Tih"pi) tt kfa ^rfl str «n1 
7RT ffaTR 3t frpTTfr 3TPft, <RT 
ffr t y?t^ tftr ^T wftwu 
^fa ¥7 ffaft 

13. far Sct¥ RTR # ¥*f ¥t 

’O 

7R t IJH t> Tfa ¥T e?TT s f 7 fT 
fRT |l 3ftT fR 73TT =t fat WI 
# (far IR> +4H7J fH+ltfi] fat 
¥7 IpTT |37T T Tft T TTl 

14. 3iw wm 37? Tft, spr g; r 4 
37W ftTTH tit t> fat A |l 

1 STflft T¥T fa 3fft SlfaT TTTR fa WFT *PRH 


jy* J.iy 1 u5u!& 

1 

&3 


JPBSfi 


aestyfcuswoi*® 

<M3z$ 


j3 p&zgrxpi&sz 

£\w 


.. if ^ ! " Jj i'ilW 1 ^"1 „ii> f' 
17 - wqr 


'■5 >V>- i 
is. farr ^ #*fr ti? aiwft, arr ^ 

wr tftsfr rtf srwifl 
afk ttt ^frtft ttjt t ftrrftTF ft 
w ft (f^Tfr^rm) ft 
cl sftr TfF j’TT' FT FTST {3TF% 
sSTT) ?nWl [11 3ftT FT 

FTcT-TT ^ FTiT Tiff ff 5RT cR 5 f% 
#5 RTM T W 2 ’ 

Cy. 

it. #r tr ff IWt snsft w 
TTW WTT ^TTjpr | FT 3TT 4 
TTPR pfTTff 3T1^T tfT w t, 
far FF W t «FFF 5TTTt ;4: 
| cfT 3¥ FT FTfRT ^T Flrf ftf? 
tr jfTTft I, sftr FF W¥T TO 

^ J"- C\ 

rj 7^ §ff fr| 

C\ - 

17. #T FT % F|F 3t 5|lM FT FF 
# TrFR^fFFRT faFT %l afrr 3TTT 
FT FTTOTFIT an^T FTTff ¥ FTTf t 
FffFW Ft^'FiT^ F^t FjjTT ^1 


[■"If' ^ f * **1 t'L > ,r ''i * 

Lr rf cJ*J € ? v <£ 

A If - ^ *■ Si t* f 


i ».-! '7 ^ |> ■"£ < . * < p 1 i" 

J fl- «* • Vj 8 l£)l JJ 

is. Ffr TTTTTT fr RTFFT Ft FT FF 
F(fl T ft, ^fT FT TIfT) f> . 
fjRT F* fir# RTFt tl f*TT F’t 3TT 

FT 'jRuiH OHstl + If) TTTT TTT 

Iff |, fjTTT # FF frfRT-fcrWT 


SJa&iUSJ 


1 3|FTcT FT TOJT4 FF I fa 5ft (KNH TO |, TF fWl TT WR 

t# trjtI Tfrrs ar ft 3T*r arfr ft fW-ii |l Tfa Fr jrmt to 

|, 37T FT '4t a^ft FT 'tftTRT || 
i atf¥ % TF TFHT T TT W# FR T ?ftcfr TTf Tt TTTT T^t *TTl 


3 3t4t FmNTOT ft| 

4 3f<TTrf fTTT^r 3TT?TT Ml 3TFTcf M ^ | f¥ MTM # #^ff 

m ^fr^RK *fk qtr % fcrrr*T m w H 


17 - wqr 


'■5 .■ y*- i 
ft tor rTOt toTOttI 


w. rrt TO toTOto rt^rt TO TOr w 

% fcTO wf totott TO, afh: rf 

l^TO 1 t‘H.“n£l TO. (ft RTO c ?RR TO 
TOTTR TOT RTRT RTRTR (TOR rTOrtI 20 . fR 'ITRTO TO RfTWT TOTO |, 

?R TO TO TOr :?R TO TO, TOr 

RTR TO MIHHfK TOT TOR (fTOTO 

ft) MstR (TtTOT gRT) rTO IIJ || 

21. RTTO fTORTT TOT fTO #R gR i) 

(RRTT TO) RR TO TO TOsT TO w 
RT TOJTRRT ft | TOt fRTTOr" 
RTTOto TO RR #T REtlRRT TOt 
TO TOTOto ftftl 

22 . (£ R 1 RR!) 3 TiW $ TTTR TO? 

RRTT fTO R RRT, 3RTW TOT 
TOfa RRgTR ft TOT Tg RTWl 

23. TOtT (t RRTO!) TO MMHjSK. TO 

rtTOt fTOrr | fTO rr to fTOn 

fTOTOt TO fRTRR (TORT) R TOTT, 
RRT RTRT - fRRT TO RTR RRTOTT 
TOR, Rft TO TOR fTRf if TO RTO 
^gTTORTTO RfR RlTO TOTRT 
RtRf, RT RRT d '+> RTO R TOR, 

TOtr r ferrroi TOtr rr TO rtrt 

RTR RtRTl 
fcNi&W 5W!y« 
<$^&VS$23$ 


24. TOft RR TO fTOTO fRRRRT TO TOR 
TOT TO fTTO [l1 ft, TOTO RTRRT TOR: 
i toTOt rtof rrk TO to?t TO 41 ^'toi kr rrrt |l 
i ^ ^ wr fwr wwr ^tl 


17 - 
/_ S39 \ '« 'j»' 


| ^ HMH$K! m %4f TT m 
m, m #ft % ®II^MW # 
TRT rTR^T-TR^T f%*TT |l 

is. ffgnr wp 3Tfij3p STFTcTT | 
sfrjpj fF5rd Sj-d "LlrHIifT <T=FT) 

f |i’ qf€ fR - ^kniO it, ?fr ^ 

3TFft aftr'VtH'RH ^ % 

31% STJTRFT |l 

26. 3TR m ^ fifFif 

(%w) 4r, m\ ?te sfir JTffr 
%r, 3frr 3rrm [l1 ^ mrl 
27. if 314^41 ficTFT % *T% I 

3ftr f%FT 3F% H'lH'H'g'I't RtT 3%T 
^T5T tl 

2*, 3flx *T% 3TFT m ^ %gw jff 

wr w?r %r m ifn 
% fan fm #)■ srrm 7m % <fr 

m t TRTT™ STTtf nfal 29. nk sm 5T*r 3rfat nm % n 
W3 w <%, Mk n 3n ’jn gfa 4t 
f¥ fafkn fansrr % m t?_ ^tsTI 


sgS'^'^SJ^Il 


ifl. nTTTR if 3IR M MHHfiK ^ 

fsR^TcT m %T | 41(4 +1 fan 
% fe m^TT I, TmT Tfafaf m 
%TT |l mm t n% sm mf 1 3nr%r nwftfad ntr nkrl 

2 w HVHdi n nwr nror grf 
nnsm f^rrl 

j nfa% 3 % fam m 3T*f |, nm m 3mm wrrl fn if rnn 
sfk m # ngm w r5t Farr^TT 4i mft |l 


17 - wqr 
J S+u 

(%f) % a# #ftT |i; %% fir |l L1] 

3i. sffc jp# w ftr ftft fr #f 
$ ff t fr f %f, pr ^ fft 
5# wh #% fifr if 

FR FFFT TT^T ^TTT %l 
3i. #r i#rETTT ^ f 

snaff, ftrf if f? fti«u fft 

jft ftfcT tl 

33 . 3ffr ft# fm # f# 3MTf h 

fttf (3#r) ftqr %, fet f %r, 

FTFT R*f f%TF w % FFFTTl % 

FT 3ItTO t FR (ftft) ft*TT 
W t # % 3F # FF#JF# 

FF 3%W' 4 ' WF ftFT |l 3Rf: 

F? ®R F# # 3lf%R# 5: F %, 

FTFR t # HglFdl 3f %t |l 

34. 3% WF % FF # F#T ‘4t F 

RT3fr, ft^j- %T ftfa if # 

(?T, %i FF ft FIT 3T# FFT 
FF1FT # MgF 3% q-q'l 

F7T %f, F1TFF if FFF % f%F 
if WF ftFT Fl%Tl 

1 3#F Ff FF TFT % F% ftF # #F | %T3FT % FTFFT |ll 

1 #F if | ft fifft 3T# HFTF FT i%# # 

RT % FIT •SH'-'l |l (FFTTfr, 4477 . gftR: S6) 

3 3T#r yfd^Tiii if fw ftrrftr tit p arftr % fkf, stfft 
5RTF % ftr Fl% % FTTFl 

4 srffclT’K FT 3T*T FT* If ft F|T IF % 8TTSPT FT pr-4 IJ S # FTF FT 
FFFI |, 3M FJ FT %-FR #T FT STFT FT #' FT #TF# |l 

5 FFTF FF % FT^ Ff FT FT pT ^T £ rFI F fT| 
*. v 
etSSS^^ia 
^3^ 


17 - wqr 
/ $41 \ )» ^ 


3 s. TOt TO TO TO TO, TO TOT, 

■Sv - 1 

ark qfr rroj ^ ffnfri w srftw 

3 T 30 T affc f*T ¥T Mf^lW |l 3*. sfk ^fr ^TTcT # ^T T T?t PTS 

W[ rJ 4 g <^ls JIM *T gT, fksr^T 

I’M fT*TT siw aftr f^r 

^ I v ( 1 2 !FFT ftFT) 

f^TT an^TTl 11 37 . aflr U <d I if SR^f >T ^Fft. 

f *r g*r uTFft ^r w 

?p#n\ afk ir ^nsrTi t wff 

JTep JTcprftl 

3 S. ?TF ^TW 3 Trf fl ^T # srft 3 fTcT 

SIR # MkHgK ^ SlkW f I 


j^-JL s rf j< ^ £?l 0 *‘ r TH-# P I'i’. / 

’.A o^c' ,J ^'. 1 j 


&M&' 
39 . ^if flr«c 4 pff?rr ^r t - , Fs^t 

FiSt (wt^mt) arrr ^ sfir 
3TTT $ wp T #T I, #7 
3M^ # *TT*T ¥ff j^RT ’TJJT ^f 
5 RT FftT, iRT’TT TO* M mfkcT 
Ri wd < t'< ^ 'fin* ansfiTTl 

4 0. w fr?it m?r ^ jp? 3 =r 

g^pT ^ 7 f # fcrt’T 

fcFTT ^ 5pT ??PT p «t»Rscfi ^r 

^fw ®ht krarT t? arre^ # f*r 

sflrT T| gfl [l1 


>.- " Ji £TC* ^ ■% II 14 >h 1 L ■''* -"l ''■^ LJ ' , 

1 ansrTF, to fro to to TOTO TO ^Tfro TOI TO to ^tt ^ fW 

?TTO TOl (TO&% FT, TO TO^T, 3 TTTO: 20 - 21 ) 

2 W TOrT ^T 3 T^rt TOT TOT wH TOfT^rff TO 3 MTf TO 
TOTO ^1 ^ ftf TO gfrot # ^r %■ fT TO ^rl TOt 
^TT TO pTT f¥ TO fcw fe^TT WT TO TO ^TTTO TO WT TO" 


17 - wqr 


'■5 .■ y*- i 
41 . sffc ?pr t ftPra' wr t w 
f#T if (cT«*Tt ^T) =PH Wl 
f^n |, ?rrff 5ftrr ftfTW tt^t 
<pti wf ^ t ^ ft w ft 

sftr wz f^nl 41. 3TPT Wo. *f ff ^Tfe 3TMTf f 
flT*T ?ft T3*T ft, %T ff W% 

(fWraif) wtfi i, fr ^ srcf 

(ftgRPO % 3Ttft (STMT?) ft 
sftr sf^rstr ft? Tif 1 ftatl 

43. ?? ft? sffa 3|tt t, 3^T 

STTrfr t fspr ft t =RTt |l 

44 . jTT ft nfaiMJ W\ T? 

t Wf STRT^T iJTftt ifk 
ftw^iftlafk^tfr? 

‘■j 

ftf TTtT ■3^T ft TTOT f 

?TT«T ft hI'mii W\ ^fR W?. 

Tf I, ff^J jpr w <rfaw 
^TFT ft *rf?Tt ^rff f I ^fTCPT t 
<Hj 3fft SfrwikT tl 

45. S^T jf=r '3^ tpilN H3C1 tf 

y? - - 1 

tpr siPT f snr ^j?r f tkr 

ft 3TT few (H<Hi4>) * 1 2 TT PTTT 
^ ^Tft, ff pn STT^UT 
(W) W |i; |l ” 


4#uP' 


-li is +y g, *** * ^-■Jv + fyg. 

Lf.yj ' Ufrj ^ j? 

'Itf&Z'U' i* jr- ***** .<■ 


rtf | f¥ wti 3 NT ff tfm ft stTt zm$ # W gf^t 

FFT T^\ $] 


1 Frf¥ H ^ WT ^ 3FRT TFR RTtW Ffl 

■o 

2 3RTF m<Hl«h FT ^RTF F FTF FF F^T Hf^llH | 

FF FFW ^T FT^T || 


17 - 


'4 


V>“ - W 


46. OTT 3^T ^ ifaff * 1 TT ffa <al<-1 

^T5T ^ | fa C^fFT) ¥f 
=T TTF5f, % ”<FFff if 

sfl^Tl jflr 3HT STN 3FFT ST^’ 
HWHfilf # ^TT TJ3TFT if 
t tff ^TT % g? ^ *3rT |l 

47. sffr # "4?f[ 

i#T 3[TO |, 5R % W ?ftt 

3TPT ^f slid tjdd |f, sfa 

5TST % 3{m F +HI^4) 
tl ^ tf STT^TRTtf TRft | fa 
jjw m'mi cfr *w tp= fW gir 
aifar 7fT srjVW"-' <rc<r fTI 

4*. HtT^Ff ^ SITT ^ fipf 

OT5W ^ f? STW: ^ ^T*r 5t 

■JTt, ^ ?frtfr w ^ tt ^fairi 

49. sftT ^ ^f!T: «RT fFT 

srfapfr sfh: ^5 fcf4 fr ^rafif 
ffr trt fir srfaw if ^ ^iftr if 
Iff; ^ftfar wc fe^ Li| ^nififf 

50 . 3TTT ? fa T T?qT =FT 5TT3TT, JTT 
rfall ^ i 1 1 1 ***, JL r<t*i WTf * + ^ , y}^-- * •** 1 /;[ 


<$*? 


t *" rf ;~rifi,.d|* tCJ^iftf t V' r<t,- L r .xT.'ife^ 
Si. 3FFfT ^5 3fqfw jft tJT^Tt *FT 

if w ^ ffl far tf ff 
fa fafa 5 # TTf: sflfacT ^FTT? 

3TFT W? ?f: ^T fan % T<FT W[ 


** y >\ * t *«! ifr » * } 7 : -(<^■1 

v-V# J 1 

sT s f j> ^ 


1 to # wi f#r gwl Pr aim n ^ ^r f¥ 

?te Win sftr ^pt fWr " r ^ ^tt f¥ ^ % 

wm^ w |l cfr rt Rr?nfr f¥ w w ^ ^t t ^r 
TT fWl ^ feTT | W ^ ^ T?T tl 

i ^ ^TM ?TOT # ^TRT q| 


17 - wqr 
TO - 15 / 544 \ 


l i-: 


# fgrft ^rqfrT ^ |l Pt5T ^ 
SIR # 3TTT far T^fTT 111 , 3frr 
f P^*|: ^HT =T=I pi 1 II ? 5TR =P£ ^ 

f¥ *PiFR: =(? «41 h ft tl 

52. f^ra - ftrr t cT^t wr^rr, r <nr 

3RT ^ 'TCWT *FRT ^WlT 

^ tJl afk 2R hImW) <pr 

(wr #) qtt, tr *nrr t| gri 

53. sfK sfR *ft 2)<ttii *t <£*.; S' 

RcT =ff^ jfT 3rW gT, 5fTW=T 
t 'IffiR # #5T f^FTTf 
<R7TT ^p‘ tl ftT^T #TR 
2RR W\ €RT '*R f| 

■«a 'O '"■ 

s+. ^FgTTT 4IHHgK ;pT t ST^ft sfifcf 

wrn |, qfe ^ ?fr p - tr rt 

TT, 3TSRT *Tt? tfT Hmii 

X, 3fR jR ^ 3JR 
frfopf wr <jr ^rr 141 H 


55. (g R^l) 3TTT =FT wp 
■tffifT WTcT | t 5fT RWR 
sRT eJTcft 3 || #T RT *T 
tjrttt fr | fir ^fr ¥f w 
TT, sflx % 3Tfl 3RT 
(fffR) trr ^rl 


uSJj Jju& 

■ ^’il'"* ‘‘■i i ' 


i arafa hRfw znrzti £r fer [£hi¥H 

2- anqfer snrft *Nf t wr # ^frfw FT ¥T ft waRTI 


3 3^rf?r tt^T irt| 

4 apqfrT 3TN 3^*1 ^T t^T | p ^ <fr 3TWTF ^ 

Ft% 3TT^TT f^FTFT ~¥f ^ Tf^T rft '+MT % 

WT ?t ?T^cT |l 


17 - wqr 
^ ■ IS / S45 \ ** ^ 
J\r r s<i:’fo^\\^ 


X[> 'fl J" 1,1 " *t*r -* ^1 ■'.‘m 1 

"fey 1 


V&88ft&$88&£& 


m. wj ^ % fa ^T ^pr ^fPRl - , 
far ^T 3¥ (aTWTp 1 ) 

(’gw) RfRlt t\ ^ t jpr $ fit 

Wl ?PRf, R (dVgl Cl 

3TFT) =R(T *Pf?T |l 

s7. $ far q? rpt ii) 

^RtT | RT* STRT HWH^K 
WI RlfTTRT ^T WiJR M 

jfpsrt I, fa arfap *rffa I? 

3TiT RfT fat ^TT 3TRTT T^ItT 
|l sftT ^T ^T JTHRT t || 
sURR # 3TTT ^ M lH"H'gR 
ifRPTT ^T% qfar |l 

5s. sfrr w\i (Mr#) ^rff 

|, RR5T sHT 3H Wf # far 
% ^1# =TT 

qTcRT <far |l W (3mTF $) 
if 3ifa<T !l 

ss. sfrr g# 'T^t ti«t>i ??r ^ fa srt 
fajTTfaft Sfa ffaf ^TTcf t fa 
f^nTTT 5#rft ^ -jrf SJSSJT* fanl 

#r ^r rjr tI - ^rr 

^tt ffr % 

tt sr^irr faml sfftr fir 
=3r?¥r tur ^ fat fr wt f I 

fio. #T (| ^fat!) JIT? *Rt 3PT 

1 srsrfcT fsnjfa far ^fafr, n^iyWI aftr ’Tfasfa y +Kct |l 

2 ^mnr % siMcr 3fk h<h< |l 

3 3fsrfcf # tPT <Rt R ^tk+K fat tW 3TP1T fa 

3W ^ Tft^TrT 7T JTR% TT JTFPTT m sn^H STTRSTHT ?T STTHT «NTT f¥ 
Ml'^+ld 7T tl 


& 


ftp** 


i ' 1 L^tiUf" '>zZ[H'VA"V\'‘S # ^Xll 


x$c?^va3g$3s& 


17 - 


V>“ - W 


^ ■ IS / S46 \ 
% arrq' ^ f^cpr «rr srrr % 
4M4fK t «tW 31# ftwr 
*f tt 4<si I". sftr sit '-Pti 
fir ^ arnr ¥i foai# 11 gir wt 

#4 dTT SIST # ftr?T IR WRT 

# fewn: nrfr |, fir if ^rtnT 

% ft# ^ q%T ^ f#T [1] | 
afk # 47 ^dr^MI 

k # | r Pst ^ «r? ^r #m 

^ ^ 3^ sit T^r |i 

M. #T (4TC #t). ST5T fpT ^ 

’fcftwr t ^fT f¥ 3TT?rT # 

TT3T4T 4# Tit 4? f#TT TTW 

% f^TTTl 37T % W&i JRT t 
3tf TTSRT W ft# g# ?T 
jrq^r f%ur |t 

62 . ((Pit) u*r ^ wt : g; ^rm - , ^r 

ri^T | mh # ipr 47 T^Mrii ft 
I? ?TR g ^T Wy y ( i4 ^P TvT ^ 

WT CTT (ft fr ^T ## 

# si# ftrwr f wr ^t# 

47? ^ f#Tl 


«g^st^as?^KM 


-'%• 
'*■ Z t ' » 3 * ^ t*'*"- *' *i ■"il £ 

i^dy**^* 1 *?*^ wj j 1 u j 


63. 3fl ^ I ? % ^r: ,t ^‘ *ft 

h t sgwr ^TT ?fr 

I ^ ’H -^rl "%3TTFjf T 3ffR fl 3ftT t|^l 1f *>,ETT'' ?T^ ^T 3f<T ’l^f 

-sfraT % ^rr |i sfk ftraift g^ fsr 3r srfwr («ftf?) ^r 

W |l C^TftF ffT^, F^T, 4716) 

i Mh ^tPri # feg f¥ ^ #*r ft *rwr | Pp 

(<H^^ig w h^hh) ttcp ^ w # fer ^ feT 

^ # ^TpPT ^F¥T ^t STT^ltl 

3 s-r^rfe" w ^ttI 


x ■** 


17 - wqr 
ftTRT y[cl°Pl <. 

(5R5TT) I, *RfF 

M-, ^ vR H 4 M H =4 fT H'i’ 3 i'-l 4 ) 

t4f¥ ,J 4 sfjm 4l 4k vR TT 
irq^T w '4k fer (%tt) ^T [i: 
41 sftr <r ^t ( %) s 4 f 4 k 

44FT f ^TT^fr 3pT w 3fT| cTR 
(W<3TT) R^FT ^1 4k 'IkPT ~aW : 
4fk 4> Rrt (<4k) ^er ^ ml 

frs. SJTR^ 4 4 t 4 t *m t ^ TT 

trr 4k ^T ^mnl 4k 

SIFT % W?R m fkT 

q?^lcr|l 

6t. ^T^RT HkHgK 4r ^ t 4r 
4r?k f44 w # 4m mm 
f , <nf4 m w 4if4 m 4r 
?akr mk, rfr # ^ ff^k 
f 44 31 % |l 

67. #T SR WR If giT *TT 

JTOT^srT Tfk | t Ffr 3TWTF * 

UrT f«M' ^T JR" H «f>l jff Jsft 
^TTt (W SfT^) Mk jRT 
|P% W cR’ Mg^i ^rTT 

f k gw ^f 5tl : m.. 

t 1 ^ ^FToRl 
i 3f?rk kt ak stttI 2 - apflcT STT^ frR ak R^T WTWf £RT W\ 7 TR ^1 

3 3RTFT 3^oT bR *rf% Rf^R k*TT %| 


4 3T#f ^ft Tm # 3TETTF RK BTTrTT | #T ^fl t W 

WRTf f^TRT *fT cfr faR Mt ^RTRif ^TT 
^TrT t\ 


17 - wqr 
\ ^ ^'i 


6s, W ?f*T Pr^T ^ 

gr? W (HT?fr> ft ft ftn ft 
tpr t tt wM amfr ft 
fftR jpr 3PRT ft? 7*fTP ? Tfftl 

m. qi gtr Pr&r ft Tift ft 1ft Ftr 
^ (WTT) if $p ft fffft ^R ft 
^flft, fftT ^Tf IT ?? 
ftf4T ft* ?, fftR fPT ft ^fftt ft 
m ft srcft ft g*r if fftrT ft 

"O ■ ^ 'g '■ 

1Mb ft cW =H H 'I UaU zi-\ ’TPflrT 

•sj. “ 

ft tr w 4T ftr fttl 

70 . 'iffr fRT R ^Fft 3IT5TT CffFTft ft 

WTTOT ft, 4k *TR 4k 

if wft 1] fftrr, sfrr 3 ft 
ftft % 41ft 41 MH ft, 4k 
?rr % ®rp ft 3 ? ftft *rc 
WRcTT ft ftpf ft eFT 4 ^r4fti 

ft ft 

71 . jftr fftr m ^ ftft =ft 3R ft 

RTpjft ^ 7TTST ’jH[i(J| (fr fftr ^r 
444y r? # 4ft sir? if fkrr 
stFftT ft ?ft 3IW +44^ 
ftft, sffr 7R Efft WTTWT ‘ft 
3TRTRIR ?ft ferr ^fftRTTl 

7i. 4k ft ?g- (ftnr) if sRft* 1 t$ 

W ft ?? 3flft[t(( (wfrft if 

ft 3Rrr 4k ftftp wr fftri 

■s 5 v 

1 sftr fn? % c^t wt ^ fri 4H 

i M\ 

% 

3 w?r £r 


/,, vT-"fi * t**y * 

Cyvrj\Jy VftM*'- ■C>' 1 :AK\^y i 

S^j 


17 - wqr iuiOh 
M - 15 / 549 


,r»-r- 
&. 


■*i T*-*?, ^ # L „ )]. ^ r . ,-. ;^4i*. 

>i i^> wvl Oi*^L! lif* iu**g 'ij. 

if* -tp * f s,'\ t 


ovWEWduiiJ 


7J. 3TtT (J *rffi) O+iPm) *T#? 

*TT f% 3TTT °# # W 

Sf t ^ll ^ I H ^ 3li (, %\J\ 

I", ?nf^ ^pt ^tnr -dv-K sR-ft 

sftr h frrfr «trt it? H + 

3flr ^TR ^ 3TPT ^Ff 
3TTTT f*T+ ^TT ^cTl 

74 . 3fk qfe 3TPT *T 

, rfT 3fTT ^ ^ 3ftT < ^ rt yj 

w w$ ^nfrl 

s o va 

75. dm ft? JTFT mt #?d f^pft 
d*TT TT7TIT #t ^5ft WRT ^raifTI 
for? 3TTT 3HFf fat ^TT 
mt? H£W + d ’Tltl 

76. ifr? F)*flH I" fa 3TFF ^T ^ 

SRtff (TR5T) $ fSRRT X dlfa 3TPT 
mf % Pitm «t dm mF sn 1 ? 

^ fr far tf mrnftl 

77. q^ |i; $ i^fa fan? TfT | 

fat ifa t 3TFT t d^t 3TFT 
wf? f t w|l afrr 3TFT fpfa 
FWR # faf? MffadH p?T nfatl 

78. mTT ^ KTTW w$ 

g?TR?f t W fa 3Ftt [i: ?f¥, 

OTT yid ; ('■m fa ddy ) dpim 
nfetl mram if m faflW ToPT 
^rfwftr m mW* 1 || 

I 3T4Ttr fflvT fat (h+h} T? PcRT ^ ^FT pTRT Pm ??T |l 
z 3Rfcr 5??:. S(¥ 3fk wfi'«t dm 5W dURl 
3 3T4fd w ^ w=r # mmr mftsr% mm ^fferm 
* i \ v rV 4 * v.t 's V L^t ^ .f * " t 
iJ— glw^ 4 t- 

^M#4 


’Ci 
17 - wqr 
- 15 / $j»ft \ ^ ^ 


79 . TT^r yrr trt ^ w wt snPra 
far* "dS'^<"‘ i; fafa%l ^1? 3TFT 
# fafa 3ffw frw) |l TO I 
jflTT ^T W-HSU ifPT (W^T 
TTFJPO- w m ?l 

so. #T spfar f¥ HMHeK! 
^ ^faVT lv ^ fTR $ fTT*T, sftr 

•■s 

fa°td <-1 fTR % FT**! fTO ift fafa 

srrft m. St ft*jR ®rt tI 

si. fr*TT fa* ttFT SfT ’PTT, aft* 
3 ttr 5 t iw-farttr w, 
f ararR ^r w fa*R etrt ^t 
|l 141 

si. sftr pT TOsJfT Tf W£ fafar 3fTFT 

*|r t, 5jt 3ntfR cT«tt 5*rt t 
^TTR *tfaf ^ fasti 3ftr sRT 
atr’-fUllW 'fr S#f ^ w$w 

3 **?TT || 


*■,{****1 T^.^'.JJ?,''' tv* | t y f 

H^.'j ,^-fj- 


0®SB£(i!5 
i -£. *r* 

©BjiJ 
SJ. aft* 5 R ITFR 'TT IWR 

T7^ fit ITT? TT ^cTT t atfa 
* 5 t |l {^ififr wrfr- 359 , tt^tf gfanT- 631 ) 
i fTfRp FT *nf |: 7 M ¥ 3 rfaR *TFT if W! P^TTl 
i (RfR hftt) R sfa | fir iftR ftrI far 5 ?r S' 3ifsnipr ^ **}ft 
i 5 T?T Sr 5 TPT W( 4 far WISH (ffmftsT) 'fWl 

3 STifTcT nfRT if. TOT S f^HFR ir| 

*\ 


4 3 ppfTF I^T tfrifMlg 3 FJ ^ t Pp ^ HMMII ^ 

TO7T ^ WT (^f fem # f^T) ^FT ^ V%ST fw ?ft ^MT # 3TTCT W 

#T *ft HtcM fll a(k 3TR * pT # ^ ^ frRT t OT 

ttr &tI w ^ srrarT ^ ^ ^1 wrtt r 4720 f 

gfenf, mi) 


17 - spft 


- 15 / SSI \ ^ 
#r ^raT L,] || oti 5i^ ?*? 

Hg'-^ldl |. rfr pRm iff ^TTTTT |1 

84, BTTT w t It W St : ^TW 

^ 3TRTTTT TT TFT t, eft 3TFT 
=FT TTTFTFTT iff ^Fft ^fffrf ^TFT TFT 
I' f¥ 4k^ -irfer^ #4t ^nr t tt fI 


t ^ , ,. i # 

j* 


85. (| ^#f) tTTTTJJTFT Tf W 1] ^ 
KFU fl - WF t, 3TFT 
4 HH^K*t 3UW TT |l 

fTR" felT T M' ^|d siTST ffl 

8ft. 3TTT ^rfe" F*T rft FF TTW 
^ jir^ jfT 3TPT sftT F^ F 

^ f^TT f t PfiT STTT F*T FT 

■wtt wri ^ ff^i 


# j ^ i «r i r *.£■> * L p-PL. -■ h*! j f? ^ w** S7. 3TFT ^ HWHqK ^ 

^ wur (q? sm wrt |)l 

^RcR t ^T WT 3TN T TT 
W|pT q-SI ftl 

ss. 3>fTR t: qfc JTfST ?wr 

1^T¥ Tt tfofT^ Jlltj jV 

^fpr ^ w ?rr ^#r, rfr ?*t ^ 

WI RT R^T, ^T| ^ 

# ^TfRT¥ $ *pff H ft 5Tltl 

s*. sflr pr % m'ImK ft-nr 

f#T Tf ^I^U| f=TR£T 

fbft 3 ^1% iw I, Ptr: '4r ■* <-7 * 
*tr . ^ ii t 

l 3^rf?T SMTF # 3TT?n ^T WFT ^T% %\ 

1 «Wo» ^T 3pt STTcUT % ^IT FT WPT ^ W I - ! fe-Tt ^ ^T 

^tIwt w I? ^ ^ ^rmriTl ^fff¥ ^ wr | 

^F Fp" 'W 1^1 


17-fl^ -m 1 ^ 15 ^ w*i la j SS2 \ JtfVi^^-W 

3!ftmr vfntt 1 wp # %w 
sf^ffarr f^rT |l 


9fy. 3flT ■■6 r p\ ft <^£T: fRT RTT RR 
¥SITT ^JTPT ^ RFFf. ET^t TR 
fft RFT {vfTTt fftft U <ft'l ft ^ 
"Errirr y^iffid ^ II 


91. ftFT ft fftft £RR RWT 

fiv 

jfrgT ^r ^rt wr 5t, f^ 3?r # 
5fRT 3TN ^ 3R%rf Wl. II 


91. 3T«RT f>T TT 3imST f^TT 

3fFT *PT fa^TTC t, a‘ tr S’ -*TR ^ 
T fJTR 1, 3T 3T3TE? ^fftsfctf 

^T RTSSTW HURT RT II 

&%s* SpiS 

? 3 . RTOT TOR ft fftft fttft ^T ^ 

’ER ft Mil 5 , TOTTO TORTOT ft' RsT 
TOft, ?fR TOR ft RT 

'•fr shrift ^ ttI, it^t 

tT¥ IR qx ^ 5tTR 

Rift fftft RR Rfl TOR R^ ft fft 

tir 4MHglt TRT? |, t ?fr w 

(R Tfl {tfl*MI3«to lppr !1 ‘ ftl 

®jL%23l£t&%Q23> 

94 . TOR Rgt fttftf ftt fft RF 

jtTTR Rf#, SR- # Wf l RW ft 3FT% ftt R RRRFT ^RTTT gl ftfc ^ *FT fttft 

3lHI$ % ®RT ft g ftft ^ RTft eft R^F £FT ft *RT ^FRTT ft 

flFg ft ftt g^TT ft^TT *FfR g 5ft ft^FT RJR “FTT ftiTT WT ft 
enfft gftf Rft?T gftr^l ^t ftr ft w$ ft 

|l fftft ^ fear ft^cn |i fe tot jjft ^r+R ft¥ t*TR ensfrft? 

ftft ft^T ftftTT ft JR ^ftt ft ft^TFT RT ^ft fttft 4ftl1ft WR ft W 

TOT ftr WeTT ftl 


17 - 


v>“ - W 


TO^IS / SS3 \ '» ■>'■ 


Trr*f?‘^'fT ;i; jit tot, "TOtt tot % 

TTO TOeF" TO TO?T: TOT TOfSTF TO TR> 
TOR TOt TTOT TOT TOTO ^TOT |? 

si GN. ' 

SS, (F to"!!) TOTTO TOF % fTO TOfr 

yrofr if faftRR ft tor 
TO t-faRTO FTTO, cfr fR TORT 
to to rttotot % to^ retort 
tot tot TOKrtI 

96 . TOT RF F fa 3 lk <f[R 

TOMTF TO TOTR [l1 TOgTO || TOR 

t TOF TO% FTTOf (TOf) % TOfTOTO, 
TO Rf 5 ITO TOTOT |l 


4 R£gksz&sg 5 k 

97 . TTOt TOTF RTO ITOTT to^i 
TOTOTO ft tl' Jffr fait TOTO to: 

■ j ‘O 

^ eft TOT TORTpT TO#f TOR TOT 
R Ini TO fe«ii <t>ig 
3 ftr fR" to| <rr TOtif TOR # 
TTO TOT ^ ho l TO TOT R& TOT 
TOT 3 TT ®TF^ TOT TOl TO? TO 
TOT RR TOTO I, TOT sft TO fTO 
TOpft Rf TO TO TOgTOT TOl 


iff • i tr * r * T ''jf £ M , * i * *v 

tr“ \^rJ ' oblujj y** 

^ . ** * JT* l *f vf " *■ 


^ij | Q fi&yfci ^XLsw u* 

s?rr ** ’_yu lw&hp *i *sii 1 


,- ., .. , a . ., f iff TO 

l* j* 9 S. q^f TO TOT RfrfTOR (WTOTT) |, 
TO !TO f¥ TOFf % ?TOfr TORTf 
# RR TOTO f¥ro, sfk TO^T: TOT 
TO TO TOTOT 3 ^T TORT Ft 
TOifff 'fr Ri ¥ RTO ift^ra 
5 ro% TOFT 7 1 '- l TO4TO TTOT rTTO WTTO TOR TORT TO fepfl 

N, CS V 3 

z ^r^rfe; m ^ ?n# mr^ |l 

3 smfe; ^tt ^rt w*^ ^fr | f¥ ^ f^ntr ^fpt ^ 


17 - wqr 


v>“ - W 


TFT^li / SS4 \ ' 5 'j»' 


»». PTT FF f^TFPC -riff fst^ Pp fw - 

pstf ^ FTw^ft wt tjrcfr FT 

wrftr #|, ff w*f I ff 

Flcl 'IT fp W P %fl •dr'llTt 
’P 7 F? u: OTT W % W # fop 
T^P fWTfcr 3TF% WlFt |, 
frrTT # FT? TTF? ^ |f fer 

'4t ^ ^ fap 

wftpn: $ fpFTl v 

100. <HTF P? % fp Ffc jTF ?FT>fr 
(TT aPT HlfHfSK PTT F* 

pTfT P, w ?fr cm *tf Ft wT 

p w # (prT fr w) Ttp 
Tstr, #r pw pp p3£t |l 

101. sfk F*r T" wr pT pr grfr 
ftFTTfaFT ^r 1 , W: pft ?9T#T 
tt fit p? #, si? pit (wr) 
j'l F> ttt arm, Ft ri , v >-i * i T 
W ^ Pp t ’JSTT! t WTHTTT | 

fpp^wPFpriPTTwtl 

>0 fw\ 

102. W (WT) T TOT f^TT: g# 
fFFmTT | fp pT FT FTPlFft 
WT STTTft ^ TOP fT P 
Tfp-fwrT7 P7F ^ IvP WTTT 
t, #r| pT5T3?tw! t 
ftTPP bW TO1 fj 

IPT ^6 d vf||5j| 
111 J-J^L . J''f" 

Lp ?*i LP'J 4 *^' ^J 1 
°1 
Wrt< 


»<•■, _r- 

Is 


1 amp fap T ppm wt sjTcft FT wrftr ^ M wr ft 

STFTTT P5TPT a? fap FW |, fpp P? PW% pf" |l 

2 FF Ft Ps'TTfFFt fHHiHfyd «ft ?TF ^ WP, PlFt, FTFW, PPPT. 

rrfr. fK, fe. ap, affc FTPT pt st ftp sT FTFTl 


17 - 
rjTFr ^ / S55 \ ^ ^ 


101. 3RR: RF RiRR PfRT fo 

^T l ‘ iRrff t- 11 OT| 

?ft sftr ^ 

HTprtt I^TTl 

fe- 

104. ^ftr ^ ^ T^Trf =l'Tl 

^yi^H t ^P?T: <pT SR HTrft 3 

w rtMtI sftr rr ^if^-id ^ 
rrr ^ rrr rtw, rfr er 
? p% (t^- ^ mm 

\j& 'U=^ 1 4k &&fo 

105. 3Tk ^ Fc*T ^ ^TPT ^r ^T 

OfRPT) ^ RRRT 1. RRT 

rtr # *rm fr rrtt || sffc sr 

^ RTR «FT =RT TPT RRHT R 

M' -C\ 

?RT (lliail «p<H Alt'll =RT “pi 

rrt || 


loo. 3ftr ?r wr ^r tpr % rst 
RT¥T +R ^ RRTTT 1, RTf+5 3fR 
cTRT t^WWfT RRFT, 

iT?RR?H WR-R: 131 vjRTTT || 

c4^' 

107. 3TFT ^ fV fT^T T^T ^+SM 

5TT3fr SRWT fRR R RPTl\ 

RTRT t fjR 5¥ t TeRT 

WR fcjT 4 W t, RW R% 

rrrt rtrt |, (fr rit 51 ^ 

t(uj^ ir Ptt Jiitl §1 

jW 11 ^ 

ijj 1 

10S. 3fR irfsn* | fRRT 

1 SRk + 3Vlitf +11 

2 3RR flRT %l 

\ 

43 ® 


* ^r^ritr rf^r ^t 3^% #| 

% 

4 sr+fc ^ teR Sr -^r f#r # Tp# ^r w+t +t ?tr |l 


17 - 


'■5 .■ y*- 1 
MltftfK! fftftl ptft HMftR 
ft ftff ^ 7 T ft ^ Tftl 

i#9. sflx =rf iff ^ ftr Tt^ - fit ftrc 
-snfr ^1 ftr =rf : 3 ^t 'ft f^-iq ft 
affirm ftt Ittt |l 

no. ft iftt! StFT ft; t f¥ (ftWTf) 
ftT ftT WTCT, 3 TSSRT (TFJTPT) 
ftt wrfr, f^ra - ^tpt ^r '4t 
fftft, TiW # Tltff THW ajtft; 

|l #T (ft ftfri) •Tuft if ftr 
^T (ft ftf ftt, 3ftT 7T ft 
■ii' c n fti , sftr ft <T 1 ’ll % 4 N 
ft uf- siw^frl 

in. ftT ftit fa ft t^wt ft 
ftTf fa ft-iil ft fair fa ft? 
ftft -ft, #T ^T TftT if ft 
ft fti mft |l sfft w ftjft 
V «mr 1 fa tfaif ft ft fat? 
TRt 4 ^ |l sftT 3 TFT ft ft 
TT%rn- ft ftfa fttl 


"&21Z 


&-&X3&y$m£ 


eg|. 7 S 


1 3 fft *f "JIWTf" ft? yft-Tri sir, ftT "ifH'M" yfaftT n su| 5 TT fbrft. 
ft ft ftT ft STFlfrl ftfr ^| ft SHIRT fft ft ftTT |l 

2 5 #tt f I fa Rjgw rrasiif <ftfa ? Tra^ (ftifW gir 3 ) w Sr 

fT ft ftrT ^1 iftT ft ftfa TTTfaft fat Tft if ftfa Tffa ^ eft 
g’siTi'p ^if ?p ft! fat tfsrr ftra ^ gpfnr sn ti %, sftr 'ft ft 
rrarr |, ft far faftr 3 % ft - ! ft: ftft % ft% sftt iramig 3 ^% si 
Tran ft ft stkit farrl (ufaf gwft. ftm ft + 722 ) 


IS’ wqr wyt - 


- \A grtr f^m 

^ ht? ipFfi t, r # no 3nut |l 


• t (TjqTT) mpff n^T W\ ^FT I, faR 1 5ftnR 
¥T f^s^RT ftRFTT W |l 

• i¥ ir wTr (twff) ^ ndM-fl TRfr | fkkf n siwtf ^ 
gn ?k n^r «rra nra pftl sfk fW if isprsr ftm ft rftfi? 

3T1W ^>T =Ff? SR P? TOTl 

• ?W # ?t rod'll ?tTT spfk f¥ra W I 1PRT f tRP 
prarfkp gu if wra nr 3fk frnr iwit tr frsrara wra nrl 
frar kr g«i(>+ ?ra if rr ' nr, ^r sraftnrm feymi w 
I '4 r nniHra sfkra ^t ^ wt ? nR nw w I f¥ 

TRTHP if *KMI< ff spR STTWl 

• f¥ *i grat (3i^t%RRnr) nrar r nufa jit nwip t upt 
# ftJ *t? 35TRK F¥riFt|. <#P Rf*? w Mt ^t PRTC # 5ft 

fl : 3PT if tgsf if? 3r?¥lT ?mr ^ ?|r -Tift 3JR tiqt'ail 

• ?¥ # (5RT tpT^T) ?RT fT TO *PP # n^T fefM W | 

^r #ft 3 iwt^ ft rakr afrc n <h1 <t> wm ^t (^rar 
<iPird) ^r wra wf ft apkt nfirw ~m otrt fonrl 

• 3RT # fi!T¥ sftr 4WI + k ^TT TP -itdM-fl |l 

gftn if | ffp aft gr? # 3jrtn ?tr srrat nr? if eft 
?F ?55 ?m otsw t ^ir ffw sn^Tl (*t^? gfm, 8«»)i 
jnit c^ra if t °m(*«i ira if gr? tht *it 3ftr 

?5r ■sfrar % rara ^r ®raT jarr nr f¥ irp nrepr sr w nk 
n4rr arraT w #r ^r fn?nra pri! nn Rtrr gan ?ft 3ra % n? 
nra dkt trprrj- ~t{ R?Fr ¥f nrraffl arar t ^ ^ntra 
ssfr sfr wm % wra ^?rff #rl (nwfr: son, grain: 79 s - ) iS’ wqr w? 


'■5 


. Tj_^h — \ A 


WR1? R ^ 7* 3RRT 
^TTsfw =TR 44 HH 1 1 

i. ?R 9W SfW 3> frif t fcw if 
JRif ?RR TT ^ W ^fTTfH 
sffc STTrT ^ ^1 

i. iflfff tfWft (hwt), cTTfa> Rj> 3PT% 
RR ^ R# RrRT if RREJR 
RT %, 3ftT RTR Riff RT Rf 

*knk rr |IT, spr rert qR 
't fa f faif wm srrt |l 

3 . fas'# t ffa*r ^RRnfr 5Ftl 

4. sflr Rf '11=1 'JR RT (rrt >i 

REfl fa 3|Mlsi ^ 3RR (=44 <^ls 

4RR ERT 5ft |l 

s. fff RT 5TR f 1 , 3ffT R 
RT 44 "il far I *)g <1 s)4\ JR 
t fa rt fa wf ir nw ^ |, 

w RWT 5R iff favf tl 

6. fa R44c1 : 5RT ?R fa Ml'V SHH^II 
RR fa far #t fa WI, far RT 
3R ?faR (^R) JT ^RR R Rlfa 

7 . RTRR if fa ^ ETT^fT fa \5RT 

-dil fRT R v5R fa 1(44 'R1RT 
=RRT cflffa RR faf 4'(1<TT 
=4 ffa "HR if =ri *1 Rfa if RR R 
SR^rf? 
. ‘.*1 *\ * lX y \ 


vvr,.w *» ,f 1 M'" 1 -*■ 


M 


®fD^l li* 


•^*i 


xpmq jjffljsuaiSi 

aAi^IsfS 


I - 


is- w m - n / ss9 \ 

s. sftr Prr^tr ?»r pr ^r ;i1 =n^ 

|, ^ (SRfft) # OTI | 

(«rt) gwl 

9 . (^ 'R^t! ) R^TT 3TTT % ^R^TT % 

Pp cfarr falRT a|T^* : , 

BTTt 3RW R4RTf (ftpf#l4f) 
if t 

10. srt Ti=iyq<pif ^ yprr snr 
■?TW vft 141 , aflr ’JTiTTT 
| ^rrrt Mk-HfiK! ?if JFFft 
fatp? ^TT WI wr, 3[k ITJTTt 
fair ptj wr I ftnr ffm # 

TOR ¥Tl 

o 

i ^ fcFTl 

>. 

i w r Hi^+i<i ^r ferw t f¥ (r£w) ^ few w4- fewT Pm 

w ^ *rafr ^r w*r |l 

3 srafer 3n^T¥ff # ^wfer fwifr wter ^t ^ tfr «r?r 

ROT |] 

4 Wr n^ j j4^f ^r srrfe iferw xm # fer% wt # wi *ft1 few 
fW # 3WT 3TFT WW WT # WW WT# feWT WITT few 
w wl 

3fe<lT t ^ fefe ffW I fa TOW fw *l3feWHW # STWHfaw 

# t ®T| sffe TfeT # TRT ^ OTT ^1 Rt qfe9RT wfe*Tt ^T TR 

wl sftr gftf w few ww ^wt wl ferfe % ww 

^ THT ♦ fer^f RT#T ^ ^ # Rfe *ft TTlF # igWT RT^T 

# <Myi^i fe s ^fo 4t o |T (wffeO t smtRirT wr ftwt |l few 
WT W WW WW WW ^t'TTfeR # WT, gw # tffeT RW 

ottRwT awr ^rfet #tr tt jrnft ?pwft ferfr # q*p fewr ftwr 
| tt fe 1 # ^rwti ^wtt | 
afrr ^ (WfK) ft (T#0 ^T g^TT WT |l ^fefeT: ^ ^WgR 

^3fpfT-2|9s;3) IS-tt^ HI ■‘I - Is J 550 ^ 

n. k ?gg Tpg # fn ftuT 

*ptf er w4 


u. fkg ?g % gg? ggr fkr ?rriV 
?g UF gig 3t fa Ft gggpft t 
^ pRT % ^ 66^- <6^ 

SRfET ^T 3Tf£T^? gR 775T |f 

©Cl 

13. fRT 31TT ^ ^Tc*T ^TT 

ggr |l gregg ttf? 
ggggg; g, fa ggg wp 
gg ?hm gTt, fag 5?g g gfa 
gpfagg fa gfir¥ gg fcgrl 

fi ■* f *+i. i^i v |iijx 
<E^j **##>¥* r^^IjrM 1 

14, V ^R m % ^T ^ fttff Mt g<|$ 

¥t f^TT ^ % wt |^r T Itt 
^FT: FTTTT 4IHHFK g£t t fa 
^rw^tr rT^T HTtft TT TFPT^TT 
tl pt «g fa fggi gfag fafa 
far g£f jgkfal (nfep^ 
krr fam) fa (ggr fa) jg fat 
gig fafal 

emar&jjuK 

is. g? F^nff ^rrfrr |, ffag fa stbitf 
fa fggr ggg fa wr ggT ffafal 
far g gg gg gfa fgg ggm 
m gff ggfar gg fa ggr 
ncMMid gfag fagr fa ggif gg 
ftggr gig g gig? 


16. aflT *R f\ T FT 

ggr gfaF fa fafafggg gg fa 

wii eft 3R r 3RJ^ JT T -hT 

Ik wr fat, gw? $r^it ffafa 
ggfa) ggr ’feg far, ggr iffr 
ffafa jf?K fggg fa fagg fa is. wqr 


’ — \ A 


- 15 / $61 \ ^ 


^iici'iT ft wr fttttI 


17 . 3-fa; rF f4 f^T , fF? tf 

'O JT-l 1 

H W d I TF M Wl % FTF 

f¥ TTFT 1 sfa m fW | t Ft 
TF F ®n3 tF'<I TIFT |l ^fa FF 
T¥ (; WT) # Ti^ faw T-TH F 
|l W fcmRFf t Tt | t 

sfa ferF Wf£ FT*t few t Ff[ 

FTT HM FFTT 1^1 ^fa tlfa T 
FT ^ FT FF F^iIh TF F> f*Ft 
fH FfFW FFI FW Fft FTFTFI 

is, 3fa g^ i: FH^l TFT 

^ ^FT FF FTF |T I - #T 
^ T^t TFT FTT mU FT 
TFTTF T^cf #T TF FF fTTT 
FTF FF TTT FT ^IFFl FMl 
TW H"sl |l Ffe FT ?W FT 
F?F TrT FT T fTj FT FT FFT ■Jllrl, 
FtT ■■^'1 F" FT H y l FT 'Jllcll 

C\ 

19. sfa; WIT % ■■^ TFT 
TtFT "rllfF ^ 3TFPT # ■T^T FTl 
FT CJF ^ TF # F F^T: TjT fFFFt 
(FFF) T^ ffa FT F F^T: 

W %F F*T 1" FW TF> %F # 
(F T RT)| (lw) FT F F^T: 
TMI? FfW TTFFT t §F 

fFFFt (FFF) T^ ?tp FFF 

f t Mt 3 tfft ?% ftrar 

% FT FFT if "S^fa f*TT %% Pp 
fFTT T FTTT TlW (FTFF) 


1 iJJd 

3«J- 1 3>i? i rfji -'P-j'f > *f> * ''If 

.■^T '^Jr' J*fcK 5 i w it ferf t FF f 4t TFtfFF FIFT TI WFT |, TT TF T^TT F W| 


iS’ wqr w? 


i - 


IS . / S 61 \ '« 'j»' 


ftW? 3 ^? \ 3 V| ft ft “JtP 
VlR+l {#jpf} Rift 3JTT Rlffcft 

IV wopft 5R^I SftT r eft fV 
^rt fVftt Vr 3pp* t =nftl 

m. wr fVVft ft jpt 5fR- inftft ftr 

<p| RSRJ? V TTR 31efft, ^TT 

I*? sraft tnr ft <ft?r ftft, m 
g? <p?ifft *rfkt ^ gr *rVtftl 


M 


l£ .fi* I *-L rl * * 


el r< 


21. ?ftt spptc 5^ % ft 3r=nnr 
wu ferr, <nfV 3? Min ft Vi) 

Vr str" eft *nft ftp s?wrf «pt 
fTRr |, sfrr *r? fV w 
(?rft) ft Vi? V ?? 1 11 Rjfti ^ 

%[ 1 ] 3 TTW ft freer? ?Rft Rft. ftr 
=p? ft Wp\- rr nr Vl? ftWM 
^FTT ftt, 5 IWTF ^T 3 R VI T?TT Vf 
•aftt “ 4 % =srnTcTT |l w? R^rt ft 
^pgr ftt *mr ft, m 

wnr rr (ftft w V r^TR) 2 ?t 

j^wt «hi ' ftp’ll 

2 i. <pgft ftp «r? ftftr fi, jftr 
R»TT 3 ? m ! PtTT tl 
=ptft ftp fthr q, fttr wst vj? <pt 
frTT |l IT? 3 Rft ft ftfc ^ElpTTft 


fb\ ^ iiS 

,i.* r , J" , Jl ***'' * r 

\*h I > -^^r: U 5 > 

- * 


i t -* 
W 


t *-u * 

V I fcrw wt M W f^T ^TTWl 


2 ^f?T ^ JTT% (H# WTT # ^ f^T mi ^T 

% ^fpft ■ £ FT ^T 'ft ^^TT TIM ftt Pt»< ^ ft Tf ^IT 

TT^I 3 flr ^T # Pm # JTFf^K ft Wl 
^Tft ^ TfTrT^T | f% ^TFT # miftrfr TT ^TFTT, ftx ^T ^ 
^TM WTT cf^r T?: ^ftt f^FFT ^TTT ^T%T || %¥ ^T ’JTT J^M^I 
^f ft^FTTl (?fftF g^Tfr. + 5 S. 4 jfw^H r S 31 f 32 ) 

3 ^r ft giK ^rftr arft% ^ ^ ft fftr[R || 


is- w? 
/_ S63 \ '« 


|l fak 3>tfa fa ^nw f , #T 

3T33T 33 33 ^frr tl (fa 3#0 

wr 35 ? '?, fa Vr wp # 

33 far WT 3# 3lffa •'llldi t, 
faS *g0 pfpnt $ f33T fal$ dpi 
3T33TI 111 33 3T3 33 % 333J 
fa fat? f33T3 3 fat ffa3Tfa 333# 
3T3 fa, fak 3 33 fa ffaFT fa 
fa# 3 333 3#P 3 

‘O Ufa 

IS. #r 353Tfa fa# faW fa 3 33? 
fa fa ?fa 33T 3fafa ^R3T fl 

24. 3331 3? fa 3TWTf :Jl 3#, 33T 
H 1 3 3 51 *. 3>t 313 fa?, 33 
*j M 3T3| fal J 3% 333 fa faTT 
HIHdgK 3fa 33 3 #33 tffafa 
3cJTT 33 3T3 3# fal 

faj 

is. fak fa ^33 fa #3 # 33 tfal 
#3 3t 33 #fafa 4) fakl 

26. 3T3 3=fT fa fa 31 pi I g ^33 fa 

far 33fa fa 33fffa35 31333 fal 

3133# 33T ST# 33 3Tt3T 3# 
3T33T fa| 33T fat J|3 fa 3? fa^fa 


&z&&WrW!tib& 


t i * * 1 . 

©k 
i -m\4 w t f¥ wjt w\ ?T#F ?TH faff ^m_ It w\ I 

qi+rH ^ *Tlf ^ % |T^ W fwT fiTrT %\ 


l ^rtf¥ -m ¥T # *TTt t WT? ^ *RTFt # ¥R^T ^ 

sjfe; # 

^RSTTOT *ft 

3 ft^^pr wt t wt ^ w ststtf ^|1 w: 

^ tfTI 

4 3T^rrr *pf # ^ # cffcr ^r, wr 

fa 313 T£| 


is- wqr w? 


i - 


’TFT^lS /' S 64 \ '« 


"=1 1 (II RPT =1 M I ! ^ -i ■{ 

^ fW ^T5 WeTW, affa 
^ ^ sppr jtrr f i?r 
R# =FR1T tl 


17. sfrp SIFT -dfl y’ll 3ff 3TPT 
nftT «[ffr (TWPTT) *pft t 
iTPT # ’IIHHpK 4[ JFR’ t 
3RT °llfll ^T f'lS SR^-PT Alt'll 

|, 3TtT 3TPr Rtn 

3H 3f> RRT =p|S 9TRT ?^PT| 
2 S. -jftr 3IFT ^ RiT 5fr 3PT^ 
FFPRTT q?T TRT=- ¥STT 3R7f| 
RTrf f I 3" ^T TOtRTT RT?t 
t sfrr sir# *rcnf*R 
sft 9ThTT # *T 

T fPPTT R? sffc =TR F 

■*TPf bPT ^ ftcT ^ % SFpft 

r? ?t ftr^TrT rt fen, sftr tr 
% wrpfi #, sftr fsnr rt w 
sft <jsi'y'n (^rirsrr rrt) |i 


??<* * *i f " *,**' * * i" 

■'{ ->' > * ** * “ t. i^/i! 

Js*i J | J w>% 


rr, * ^ lAZ V H * '?*■**! ■* ti * 


a 


sa 


*&&&&& 


19, WTT Wg ^ fe Wg ^T c » g^l < 

hihh^k # afrr t wr ^r wit 

1FTFT WFT, #T fe Wl^ fW ^ 

ft ?WW ^ # few 

^ft 3#T W^TTT WW T# | few fet t WWWRT % fiW3T | fe ®fg WTWT W WWW WWff WW # 

ft? w^ff % w^fr wwt| w www % wg wtw wtw 
Mw WWWTMt ^WTWWTtlWl'gWWTW^TrWWTWWWTW^WT^ 
gw^tl ^w few WWTF ^ 3TTT few fe few wfe t 

Wwt w^t Ftwr wt%^ fe ^w #t wt w ww wwwtwt wtw wfer 

■41^ jfr WWT|r ww t fe^few f^l 


iS’ wqr w? 
■ 15 X $65 \ ^ 


® ► i^_* 1 i^t^j 
t ** * ■■ i< , 


* ^ f * 'i ’-'' *Jf fifi A 

ij ^ j 

1'. s ' t "1 * l x, i ''*VJf Jl iQ 

j CJ?J4>-J i^V^i > f 

*"^ic »;m -i*t: w^i " *J-r ^ 

^#=-b w5 V vs J> 

gftftrs +; ■ ■? ^ * 

x -‘ L_boi -*■-*■■■ ■**- 4 


wftr 1 - ft ^r ftr ftt ftrcr |, ftr 
ftft h? % raft) ggrt fttft ft 

ftH ^ nViat ft PH »W 

rmi 'ft <j<ai ftr jr ftn, 

^ w ft ftr ftr ^ WT 

ft «jHT fftrift W ? ! 

30. TftjIT ft #HW Hft, ff«TT *KNIt 

fftft, ft fJT W\ yld4>M ar<f 
ftjf ftftr ft W^Tft |l 

31. qft | fftr ft fftr ^ftfr |, 
fftf if HjSft y’H lff tl J, dHf if 
3ft ftft ft ftrpT HftTTft jfTftlP- 

mt *r#r ftk ttt% tw ft ftt 
*RH Hffftft, 3*T ft I ft. H ft ft 
f ^Trftn ftftl ^ «ptt ft 
3T5ST TfftT^ ftrwfl 
fftTUT sqTR || 

32. ftr ft Jpfrl) 3TTH 3ft ^ 

vrftfil ft Wfftlft m ft, 

ftnft fern ftft ftr 

ft, ftfc ftft ft ftr*r ftft 
sprr ftl 

jj. ftft ^Tft ft 5Rft ft 'fwf ftft, 
ftr m ft 5 pj *raft ftt fti, ftr 
P? '1 ^11 0 ^T TFff ^ 

W ^TFTl 

i ^piPT *f ?\*z wft prr |l frrer m ^rfn, 3raftr 

fti(R | ft % ^RT 3TR TT| |"| 

i ^ wt ^\vmt w ^t |l f^- #( t ^ fm-nwr 
wft # R# RT^r ^T WT '^Hil ^RT || 


|j ^ r-^ / ^ r- r * f T I'f' 

'cJs-3-Ji . Jhivl .yvgftiti-ji 
iS’ wqr w? 
■ 15 / 566 \ ^ 


j* J ^ 


j3aS3saao 
ei^-iiSu a^gsrerUjUi 


* ; ’■f i £TT" 
@ .0^1 1 Jsl LU 'Sj^ 


v. , i » i> lT - l' ? ^ T-i - '' L -i i l' r it' r ''£ 


J \*AT' 


14. #T 3tf 5TFT WtT J3ff, tff T^P 

l^T -d *1 ^ ®TT% Hr4t il ’PqY- sflT 
^ % sTRT T?T *ff, ft 

§3T ft #J¥ Epft g, cTfTT F^Tf 

f *?t S^FF 1 ’ 1 f 

JS. #T 3F ^ 3PFf WT if ^sn 
ftpTT 3TFt 3^TT 3RJPR ^T 
’, 3*T % ^ If Fgf UHSid! 
fwf frw sfr 3ntm ^r-fti 

Mi. #* n q? wadi fflp wr itffl 
sfk qft w m<fH{!K # sfrr 
.JpE ^ *TFTT W h rTT fl" SRT^T s?f 
W *T RR R^TTl 

37. ^ ^ ^ r4t ^ w$\ t sflr 

^gT 3R ^ RR R? TgfT *?T' RR <T 

^ ^ ?TPT <j>Fi RT 1^ | , fjRT 

% ?pr f±R^t ^ f^n, fqsr 

*f H, fRT cTR ^HT few TT^ 

i vj > 

W WT? 

IJ%. V 

38. Iff! If Ft ^fgt SIWTfT WT wp 
t, Mk If TTTSft 'TeT WWII 

wr »p m fWr wr\ 

39. 3^T ^5Tf 3T^r fff if SR^T SflTT 

if fWr. eft ‘Fir "«fr 
JTMTc Wf, smT? TlftrT # 
f®RT T« 'Tgf it flTdll" ^ffe ^ 

^ tWT t ftp t §?T t WH f 

l ^sflcf life fW( ^ SR W cTOT STRI 5?^ft ?Rt St ((JUSIT 

3USITF 5TT +“ldl 5WT ftHT)) Tf^TT ^if^l ^TT W 'RT Hff vFTtftl 

*TF fSTmar rmrr |, % snw if ^ ?1wl 


" t \*f*t*i t r ^ i t "if; 
^ ^ ^ j _?>>¥ jr 4, 3 ^ J 'J 

jt. - ■;' 4».’ ■ .^3 9 s.+t? .* 


,isV -"i> : " 

©JAaJ tlju 


jgj/ "ftl " f \ T.-'iet ^ Jf" t V i 
iS’ wqr w? 


'■5 .■ y*- i 
KR cRTT HfIR *f, :i; 


40. fit | fa Ttrr m?r gf’ 

5KM 7>7 ^ ^7 «H*I W 3TWT, 

3^7 w SJR 77 3fTm7T ^ #r| 
3TTW '^jT k. sft7 7F ffafat Tfa 

- cs. 

^FT jfFTl ^ - 'A* fail + wwf* -t »/- 

■ JwS° 7C ^ oJ L^J 


*r - 41. 3T«RT 4' ; '44 4Url Hk'* 3?T7 

sffa, rti< ^[ ^37f 7T 7 Tfal 

41. (5H '-Cl ni) ^ 4iel( 7*f ■EfT‘ ; ' 

feRT W. fa7 7? 3TRT =fnft 
TRRTT 7? W OT 77 fa 

mr 7 ffarr *ttI sfrr w 

3Pfa sfarTf fafaf faTT |3TT fa 
far 5RT: w ^t 3fw frar 
fa t fafa fa to 'tfritt m 

TTfa 7 ^PTRTTl 4j. fa7 fat ttt mr ^ tfat Tfa 
tttt fa 77 fa HeiKwi ttr far 
n Tfa ®Fpfr Hgifai 77 *mi 

44. fat fag ^r wr fa 77 sffirmr 

fa7 Slfcllg fa ft, «igl 3TWT e' 
yfd^H w 77t if. mfr 
| '-iffalH TTT7 tl 

«. fa7 (|T rn^t! ) afl7 Tfa fanffa 
farrm -3<ig7 u i 3: rtt tt 
fair far 7 sn^rsfT *T fa.HIHll far 
37T ¥ W ffaf fa U7fa fa 
^r, far fa fa fair faf 
iL<f 'i * ■'K'T" •" 

'*Aj 


\f S. ■> ■ * *f '- I A, '■.if. 

y \jfv 1 *^)>y I 


i 3T#r #r ^ft 5^T ^ tl 

1 ST^IrT SHih^i ^ ’ER Fm m i | 

% 


IS’ wqr w? 


'4 


i - 


rosrTO Pro#^ fi ^fk 3 M? 
flro ro: wrow roTOt ^tto |1 

46 . gro Mk #h ifi.'fr #w 

^t STtm fl afk fro T? 5 IT% 
^TOTO fr wTOf I 3TTT ^ 
»p ro JTff #ra if, roro 
Sr# t row wTO ro fTOTOI 

4 - (tro faro faro ?ro wff ror 
, row jjro roroft rot 
fro roiro w ^¥kri sftr pr ro? 
<TOTO roro tro, Pro; ror if # (TO# 

ror ro# ^tfTOi 

4 s, afn: ro# ror $■ rorororr fa 

WT 5 T rof+rl iTT if STOW f^- 

rowro. <jro ?wk row w ro# fro 

sw ro ro^iO rororfro rororo ror rot 
#, rofaw gro % row ror fro fro 
ff?rt fat'ronf rororo ro row 
frodfcr # ro# ro#itl &%Wi 

4 ?. rofr row fra 151 (rorof) roro M 
roror. ror ror rororofaror ro^t kwr 
fro roro f ror T^r ft rot *&$ roro 
if (rofTOro) |, row ro#ir fTO ?to 
5 TOTT fTOrorro! ro? ## wro t 
faro ro fTOTOf #t rok rot ro# 
ror ro# y'roi t. fro ffTOfl 
roc w t? rok ft ro# rro# 


"* »A ft< tl, %S r * ' 

r?J 2 

J r,. t* *< r ** j + \*tm* S ^ 'i ** 4 „ _ * J 

v y*i j j * 

5, Jj, „v< £> S* „ t r^t 

^Vf? 
j w<m sfR w ^r tfifuf^ || 

N, 'O '--J - 

z araf?r nm it wri fw frnr mrr ^ ^rl 
3 afferfrT ^I ^iTH # fW |l 


is- wqr wr 


i - 


’TFT^li / S69 \ '« -j»' 


^ 1V% | ’rr^fr, 

sftr 3IPT ^ HHH'gK fWt t ft 
Sfc^RR VkTTl 


so. rwr (qi? qkt) 

WI|R } t W : 3TCT 

Vr wjrt ^tr, rfr tot % tort 
fVqT #Ffta V ftm! q? frrat 
f t «TT, S yrf: ^ t 'drfkl'H SW 
w »p Vt 3 tt?tt <pt, 
qf qqr <pr Vr sftr ^ fv 
qqfq ^m«t> ftrq 5RTt ?r 
q?r fils qq; jfq - fV q^f 
qrq |r s^miIM V fat qrr 
qqkr ll 51. # q qq Vt qqftqq q|T r¥qr 
3u s 0l sit qqf UTrft Vt -deH fn V 
qqq sftT q WM vf-T Vt JrHkl 

V air q 1 i jTqf qq 
*RfTW i: ^RFT qMT fl 

si. fjRr fcq q^r (3Mi?) q|qr fq; at 
qifM Vr wtr kp| qw q| q| 
^fp ij'l h^i^'I. tfr qq qq qq Vis 
'JtK -T^t ?ir, ^h: q-11 ^T \jq 

V Vm <*q> r^ni^i5pi(l *3T?I 


jQd^UStiS^ !&% 

&&&. 


V**fj jiu 

r' , *'"‘-' £"i"K 

f* r **}**•' 


53. #r aRTitft qqq? vr ^rr <ft 
(VqqPT |r qTW fV t W 
t fkkr qkr |l 3fk ^ t fvkt 
¥T qnf qqiq q|T qFFTl i snqrtf qg I IV fVfq Vt 5 ?VtT V TO 5^ ¥T qflq?q q *ql q? cfT 
qjq V 3FI¥ (W qq |l Vt Sr'rfrT q sft qq % Vt? ■H^l’Md I 
sft q? , cfr to q? sm? V qqrqr #q |t q% 


iS’ wqr w? 


■— i+ij 1 _ \a 


rj TFT^l5. / $7(1 \ '* ^ 


S4. fertr jpr % w ^ 

nMI^I t ferfef FT TTRWWT |l 
WTr Trm wf f\ ^uih tl 

&#3$®%ygix$> 

55. #C ’i^l <1 ^1 t'Tl i 1 1 W\ ^HH 

Ft FT FT fe? WTTT TTTW ?Sfk 
^t w 3ftr 3nfe mihh^k t 
emT WTWWT wt. jFFf fffl % 
fa^ff Jiifd^i fefe wrfr ft 

Wf gT Ft, 3TW ft # w.t 

WTFTT 3fT Ftl 

^SJ^SlSWKISiKSr 

sSS^SJiifeTi il&ASJt 

Sli. FTT IF 7TT?ft FT Ft FTF WFf 

■^pr TTFTT fet Ft Mtr TUFFT 

ftW wit ftt ftI sftr tt 

Fifera | mttft (3pp-) f ?^t 
ffewrc w I, tttIf ft F jnr 

Ft tt?w ft ^rerr 11 ffegrtl Wk 
Frff t ftt ferwr Fuff straff 

^t f^TT ^Trf ^T -dlNdl 

^ ^Tf , Hf< c l ^ 1 

(jftil!i<i£b Jpu! .fv 

57. 3fk FT t aTFUFlt wtw 

t felt FT W HIHFK <t 3Traf 

rai| Ft fra; Oft) ft t 3? tf 

^ 3^?; m h ri 1 w .g^T ^dci 

fr^ straw if girt ft ^ 
fetf WT ftr 3TRFT (qfe) FTT fet 
t fF Ft ;i - FTfT F Wit sfk FT 

F T'Nl t WFI J^T wife 3TTT 3 ^ 
tM TlfT wt sftT FTFT FT (tT) 

Ftt ttfeT TT? F^t WT TTttl 

I ^HFTRT ttoH 5*IT efl 

\ 

1 STqfcT Wf ^t| 

■\ 

^ rt T r j*' J 1ir * s jlivT-' ^ 

ii ^ r-F-"^ r^i ,i/ V - > "5^F ^ 
b LX; 

eOi 


IS’ wqr w? 
’n’T^lS / S71 \ ' 5 >>' 


ss. 3TtT SIR HWHgU 3?fr ST^ft 
|| ^ ¥f W 

^cfr T* M+^dl cfr jpxT *TFRT 

^ 5?nl ^ 

ftfer w ^ 5 ^ |l afrc t 
% f?r^r ^r? •Nr«t ^>r wh 

S9. (M *T? tl ?TT ^ (^ 

pHlfadl) *FT fspTTST *PT foTT 5^T 

stchtetr: tenl sfk sw ^ 

# fw*r # Praiftfr 

wr srt fern *TT| 

OSStfStSttU!^ 60. W (OK ^Tf) ^fsT ^fTT ^ W 

W ^ W : t M <'M < 

Tfrn, cw f¥ ifmt wrff # 

HTTff TT Ipr 3TT^ f 3T?TTF ^ff 

Wcir i: Tfj 

«. <fr ^r ?rft # ttw tr- t^ 
at ?Nt 3TTift JTl?^ W* TT%I 3ftT 

V^. 

^T ?TFf < It -3R*ft TTF =RT rft 
gtry f ?PTR I 

62. Pttt mt ^Rt eft 

(wr ) h t 

i ggT ^ qpTT ^r ¥TFT qf ^HT f¥ ^ OT «TR W 

^ T| %| eft fWf % TOT f¥ w FRTR # *prffw ?TFfr ^FT |? W 

%■ # |l qf ^RT 3TWTF W\ tftvq c=nft| sfk g^TT % WTI fa ^ 

ttfrT # w # rtc *rrr q¥ | |*t % 3#r^ ?TFft |l g*rr 

^ t ^r lr fair *rw f? F wtftt- ^ q^ft w 

tit, aflr f^Pt ?qpr ft q? w ^rw, eft fqlFirl ^frt 

f^rr q^t mw qtl (^fep?r ^t^tf wifh 

472S)| IS - 'Tf’ft w\ ■ is / 572 \ mh^*j 1 ^- i i,A 

Pf pTTT f^T '*flP FTT3ftl p 

apfr p JTP j WTltfl 

',* "f^ir- P’ 

6$> % <F£T: W -’TFT ^ ^fl7 ^FT 

p % p f^rr *rp ^ pt w 
4t ftt # wkf p wi 3ffc 
gif p ?ldii H *p Ipt Pf if 

•3TT ^T "tW 3nt -4tl t ^ 1 H ■I 1 

TTf PIT ^ Ptk <k)# FT PT #1 

fit-? 4 - 

64. FP % ^T: t 3ft P Pffr 

ft pt ?Nt pkr 
^iff p pfp |tl 


66 . 3fR ?Nt k PfF, pk wf 
if k ip w 111 pt. ftkr p ir 
3pft Prp pt 9pt ^r *ftl afhr 
p p% pt k fpk ?p 

Ipt «ttI 

eSySoit^^fe 

66 . F^TT" % F W^I"- +FI ^f" 3TFT 

fr pwT cpf gt ift 

P PT? if k ffj fpJT t, 3ft 

pr p ftekft f? |? 


67. t?T ^ Ftt fF Ft WF 

P PFptl 


6 fi. Fit ttr St ^< 1^1 'oFT tTcf Ft 
Ttt ^T rT£ FTT fll i H'^tf 

■sjp- C\ - 

® 1 ij^ ^ J*&3*S i '^J^j i ^’ i -^J i 

6 ?. ^ =F^T: 3fFtf ^ tTfl eft 

3TFT gk pfPfttT TTfifl 3fk if 
3TFT Fft Nftt 3TrfIT ^T t^FT 
^f WiTTl 

sV'i-M 


i % stMw: -iTK^fnT fer |l 


iS’ wqr w? 
70. %■ mm jp^f #Tt 

arj'W<«l MM | fit w # fm»ft 
fftr # m=Ri it tram sr m^mr 

cf=F if TM cHT % J*T # 

_ f hU , ^ 

W^t *T WW \ 

71. fair ^rt cpf Pf 

Sfiff sftmT f ?RR ffr w 

^ 3W if ^ mr fern! 


’ITT ■ is / 573 \ W >jji 


Htir T 1"g|: Mr mT ^ ?fT if 

^ mr firm mfm 3m ^ rnmtr 
mm Sf, 3TT ^ apjfimr w 
mt firm I 


71. 33 'f «fg|: MT ft % fpr % *1gl 

M?T W pT TIT 3M 3fpT "1^1 M! 

7j. mm gm 3TTT fffr mr TT m 

wf, sftr itft mrr % mi <.»i g?t 
mjfiraT # m ^1 

74 . fipT tntr mm, mfr w fit tfm 
siM =P ?t Tni-I fft 33 (Ka-O ) 

if 3% mj mt feml JT3T *f 
mp W : m % l*m faffa 5FT 

m firm, mr ft fatff mm $ 
m?m- l! 'f^tr mpr ^ mgw ft ^tt 
mrm fitml 

75. 33 if mp Ml if if H3 3 FTft 

mm fm mrmrm f fff irt m*r M 
fift mr mrntirr 

76. w if mm : # stpt fr Tam 
^CWSidficaJfiflsw 

®I^L 


ds^^ywaasyfos 


Missa^ybiai^sji 


s>iS& 


Ij, L 7 1 * lI^F " "i-f 5 * £ >" - *i*\'[’' 

>s Wwui) ijS- liaLi y! J u 


t 3f£rftJ % Rrfr yr j [} ^T hki ^?T % if H l <1 ^Rr| 


iS’ wqr w? 


■-< 1 ^ ‘lijjrf — \A 


"• | ■ 1 6 j <J. |I 74 


*p#, fWr ftaa t ft 
wara , at aft aftr ^ ^ti 
STR ifft 3ftT ?f qr^RT 
ft" afa 111 ’fft! 

77 . ftR ftat aft, Mffi aR= fft 5 M 

<*¥ RTR ft RTfaat ft RTR 3TT^r cfr 
5a t KfpTC RTRtl % 3R MR 
3TfM%T R7¥K RR=t t ^PR RR 
fftjTl RfR aafft ft*= £ftR aftt 
at fair ^rr^ft «fti aa % aft ftfcff 
MR fftfll WT ; aft 3 fTR Mlfft dt 
^a ar aftafftp ft ftftl 
wats£a^>iS(i|ijS 7 SicB 

4 J>i?^ 5353 j^t? 5!5 

> *"fW ^ I . » t 1 ''i r-^l ^■r'l ^ j a! 

<j £ *C^S ta (J* 

A m tf jf ^ 


7 fi. dH ^ ^T: Ep^ *TT cf^TT d J-Ejl’i 

ftta Nr |t ft 51% aa ftt 
Miaift+n aaraar, Ifta ftr aa 
aita afr rr aftl 
79 . aft ara at a^ w& ftaat ftt 

ftt. ftt arar it ira aRfr €rl at 

ft ft argT Pp aft fefcp 11 rr a, 
a ■ n r = , ’. :i 

-3flT ■■d’i ^ ^TPT <1^1 ^-TP jjt 
Rrfta; ( 3 R#t), aia rr aatRa 
rr ftar Ml 


^SstuS^ii-ia ;^yt 


so. air arr mi a a rff aa ft 
wr-ftaT pa aift a, aa jar 
aft fft a^t aaftt srftstr ftk 
aaa ft rsr a ataftl 

■ni- O SL % w fa d^T ^RT 1 3 T 4 fa 3 R ^ ¥R ^ 3 TTT # W 3 faf ¥TT«T ^T WP ^T 

3 W gnnl 

i w?t w ^ fa' t\ 

■\ c-- 


iS’ wqr w? 


i s / S75 \ ^ 
^RT TTFFr^R, % * 1 ^ 

i 3 #r^ qfM aftr MM* 

Ml Ml 


t* ’> 

oWi- 


s-'ll 


••Mvy j 


S 2 . sflT <^k ff ?T 3 RTST 

qj?r 4 tI affr ^ft $ 

“rfltl *. d'l ^»T «f"l '1 *TT| d'l 

# mrn-fltir 3%r f fit ft 
qieHgK f WgT ff ^ft 
•irnft w st^tt ^r i rff ffr 
arm WT f^fFR-T, ft WR 5 R 
#f *?*TT f! Mk t f 3 Rf 
iw ct«tt arftpm f fW - 11 
3H ^ ^iwf^-wi %■ f^rrr grr 

■fnpi W7, 


^a&8Ds&d®si& 

iy*sttaasgsia®s 0 resi 

* rf * J J ** r-^ V™- ?-£■ ' , ^^lT'^''^ 

W^V Xm 3 \ *5- S\\' *\**\ '* A 


S 3 , Mr (|t Mt!) i ^TFT i 

■jjH«K?H 11 # MPT t TRT W 

fl stft ^ M ^ qft ^ 

^ 1 T d ^ H ^ ^ ^ ^ d I I ^T| 

i *tf ?r 4 r wf ftm ft % fMk t=t fMw i q 

^nl ^T fM TOT FR M ^ ^ Ml fMf ({%¥)) 

M firspr # qm Mt M ^r 

wrc m\% i w fM f¥ Mt # ott * M 5 mtr |l 


i w. Mr ^t ^tR I Mr i w # fMwMMt srt Mr 
?mWT| 3 T^% ef *tert # ^rftt *ttI 

*ih+ 4 Hh + qiwt q ir y*r-M wi ^|^rt ftfer 
^trr I" f¥ ^ fRRntr fMmr trt =qrl Mtht arg?r ^nq strttc 
# Mr # ttf M Tm | fMr wit Mrt, % wt i 
MM rmT 3 Rq # % RRT M gRTTT WT |l fM TTRPT WT 

ss 9 ^ ff || fMi I f¥ isjss i rw 4\ q¥ ^rr ^r gfif 

srtRetc # q fMft |l Mr # qeft # Mi w # w 

^rqr w Mr i I §?r fl to Mr ww % 

^ ttMT M 3w it irmr i ^ Mr |l (MM rrMrrg^ ^Mr, w-3 

T^- 436 - 43 S) 


is- wqr w? 
■-<1 ^ ‘lijjrf — \A 


54. fT ^ ETTtft if TiJrW WT 

1w, tttt tttt *ft 

tfiU'i feTTl 

55. ffr Tf ^ TTf T* ^ FHITl 

s«. TfT 3^> fr> SfW ^pfej % TTTT tT?- 1 ' 
H g"°M , cit T SH % T TF1T Tf 
*Mefl 'flTS TTRT it TfT |l 
3TTT TfT T^ 3fl% ^T Wl flT ^ 
Tft: | <^ H | ^^TITHT^ 

TW dT t^Wr^tlK 

S7. 3TT if ¥fT jft 3MMK WTT. 

fTT ?f*tl fer T? 3TFT 

HWigH 3flT TT?T l11 ^T^TT, 
fit Tf ^ Tift TTTOT ^TT| 

fifi. WcT sft tTTT TTT^, (Pit WHH 

wt ?fr 3?fr # ^rtr #w 
(ttttt) |l sfir fir srw 

TTTtT anftTT ffifl 

*9. Pttt Tf trw> (aror) Tif sfrr 

•tt! 

to. qfT ?T¥ f¥ gqfor # WFt tt 
T frtl dir w f¥ ijtft ^nfr tt 
ft Tfr t ftrrr it fir ft 
T TT? arcs' Set qtitil fl 

9i. 3T ^f srm E$t ^ft, aftr ^rr 

(fTTTT%) T TTTT lit W TT 
tHT STr't ^TTct: gfEtg- f| 

i Wr Tf^r stfarr TftaT cT®p! 

"S 

X 3r4TfT pTfcpT # T9TRT TOT T fctl 
\'[H" (X^uo^ji^rJ 1 r*r l>ju* 

I fi pf \t kT> 1 c r * ■* * ^*'■'■4 n <* * •" 

Iw4*s 4 jj fji '^f r 

&&!&*&$% 
tna !' 


Asj \' r ■,* *-*HY!i : 'f 


®&&fc i U&iZSQ$£ 


is - wqr 


rj TFT ■ 16 / S77 \_ n ^ 


'I — XA 


ra. PfiT 4? aRrft Tlf ^t aftT pHTTI 

M. *J^T rR> Pp «r®r ?T H^Clt # sft^r 
TfTO tfr TOT SHf #TOT StlT^ 

^nfcT wrr, 3ft totto «ft 
fa* fa*rfr =nfr to writl 1 * 1 

9*. TOgt ^ WT: f TOT TOT%T! 

t TOJJ3T TOTT RPJ3T TOJ5(4l | ??T 

3>t ifl rfr ^ftt faafter *r ~t 

3TFT # ^ TOTl STffTOT fa 

3tr ?mt 

TR? (3TU) TOTT t> . *t r * +* , c £ l, ^ "S ' 

«*?>» i^s 


© 


£U a 


7^ vj> ryr 1 wJy w 

lV^o^ I 

( J| "Y ■'Ji 


?*. tot % ^5T= 3ft g^r to 

HVvHfcR % TOR fa?T | ^ TOTR 

tl (ft tjr 7ft H^mdi w aftr 

'Stfar t TOTt, t TOTT fifT 

aftr tot 7 tor c^p |g '4fal 

?t. RR Tfa 7t RT^f 5TT 71 3^T TOT 

77 i rfcff % 7 r Tro tortt 
TO t 7, (ft WT fa TOR <sgq*i<Ht, 
r 7 ?T¥ ft 5 rr tot Trtt 7t 
TOR (7 ‘d-HI'l TOFT) ^FT f7fT, (ft 

rto 7t toto tort tot to froror 

JTO TORT TOfTO f I 

97. pTO TOT TOT TO TOg TO*t d 'Pft *T 
TOfr R TOT t TOlg TOR TORT TORT 7 i^s&asis^MStai 
9S. TOT (■jH'H^H) R TOp TO£ Tfa 
WR?K ¥f TOTT |l far TOT iff 
TOTOTpT TO TOR U1 aTT^TOT (ft 


kJjOjy >U-1 yj i^j yl VJ'^O ^ 


^vi'' ^ ^ /■ h 

■ '(£> ijij'sJ*; 


i ^r^fe; wft # fm\ ^rt ^rfr *ftl 
i %■ srf^T ^ sn^r ^r w |l tw f¥ gwrft 


IS’ wqr w? 
1 0 / S7S \ _« 


w 3% knl 3fk 

ift M?R WT T^FT WT |l 

99 . #r ft gr? kr w :i > fkr ffrift 

f^TT if M{A ^?f gifl ?r*rr 
h i(y ut if ^ ten ^TfrnT, afrr 
ip ¥r y/+hct 'TF Efffl 

100. 3k ^TT fTFR" ffif -afl fkf 

sTT^ *pf <wf*h'<l # ?r>Wl 

101 . f^FT t#f STRl' irff ITTC t 

if *ft, sfk ^r? wr ^rf[ 
*t=pcT ^l 
i'<9- ioi. cfT ^T1 •a'gl'i til'qi §■ jff 'fif'+ii, 

fp «ftt vfir tr ?nff 

iff ffRT “TRfFT t 

pr % wftbif # 

^TTT WK £[ || 

103 . JfTT ^>jr jf ftf W {pT <pt! ifrfT 
i* fV 3pr% W if *T«T % 
stRfp yftiiw t? 

104. <f? t, f^R 3> 

W*T fr 7T^, fT^IT 

T| f¥ t ^5if 

tl 

105. JfffT ^jW I", filrfjl if 

1TRT 3RFT MIHHfiK ^f 3TTWT 

$&&*&&$&& ^ 3-346 3TTft H STMT % f¥ 4^IHd to # Tf$VJ ^ to 

to *rc toto f to *tot # ^Tl 


1 w w # tor # WT ^TT ftoT fto w 

| to ^rto % wr |I 


IS’ wqr w? 
’TFT - IS / S79 "\ 17 ,jil 


?mr ^pr, ara; pr 

UpR # 'Spf iffR 

ftmtor ?rft WH" 1 

ioa. vj^gi ~m «rw 'K e t> c , 

W] ftp f^JT, 

sffc ifft 4fFRTT #r Tft Tg^fr 

f^nl 

107. 3ft ^ITR i^Ft aflr 

«4V'S|R frt, ^ % snfHOT # 

fcpt fWltT 1 ' 3> 3TFT ffffl 

IDS. Tf t f t OT *Jt? 

*1 1 i l 7 T^t ^ Ift^l I 


£^UjSm?b&£> . jUA* Vk=loi 


Ftf 
^j^ur-u 


w»«s4*iniJ3sPeaWl 
10?. (jt ^!) 3fR ^ qfc *TFTT 

tit ’TFR^R W f^T ^ KFT 

Ffifl 3TT^, rfr ?*FK flFFrT ?f 

3TFt, t f¥ 3t HMHpK 
«nt Wil |f, q#T «cFff |t 
aftr ^ ®n^l 

i in. arpr 'Pit ^ if rfr <w '3tii 

FjfST 3^T f . 3TtT WTSIFT 

(^t) % affift I Pf grgTCT 'pr 
s^llsf; TTSI |1 3RT: 3fr 3FFt 
W?R tBpRT # 3TTSTT TO 
|T 3% =5^ f¥ *RT61R ¥tl 
f 3Riir w wp # 
(^K^TT) t ftstft ^rl 


Jit ", it K" "f '>; '. ! 1 li -Si ' T i’r 


ty&g&uW 


©WftfJlSUg 


1 srqf^^r ^t ^ nt qf^ir^r ^ fttI mmg 

^ % WT^ fFTTOT # f^T ^ mtt coffer sn%TT| 

H^K ^U=1!£ ^ ?T^T H OT" '*TR +{t* 0< ^ TO % ^ f l r H < 4t j^TTl 

fe* 3tTH % pft stmtr *ml + 4729 ) 

2 wt # wNt ^ ^nr |l ^prtt^ 7423 ) 


19- iTWT 

■c-. ^ \ 


- \\ 


■ 16 J S80 \ ^ *jA'‘ 


*TRPT - 19 

■5\ " X tjt? tttjht # ?rftr<r f¥rc 

F? HT? JT^T t- 3H 9* afFRf |l 


• 5?r gr? t t?n o^-m-mw) tit tttttt (3<^ww) sfrr 
i*r i3#wi) # ^piT ?*r qstrT ^ft f¥qr Trar |l t 

3W RT TRT TTWT || w t WW xr?3TT (■ST^WcTTTT) # 3F1T 

#t RR I, % w k (3#%?wrTT) # ^rr ¥T rrt 
tl #T fnt'Tf Tt ^ TT *TRWT fw w £l 

• 5TT if ^TOffTT (3^%WRTIT) # R TRT sfFr # 

%5rw wr sftr wr (bi3F£«hi*0 ct^tt jtr ;#rF ^ 
tt?^, 3ftr ^r ^rmriBft # fsrfrftntT # F^ fttst if hr^ft Ftrt 

w ll iflT TF RI JTFFf TT *)4Hdl ^F ^RFd-dT % F? || TRT 
Rff (HwR-HIg 3pS% *T WI) Rf R|R 3ftT gfff TpT TT 
mfsr Frt w |! m(hi+ R s^iFd4( ^ *£fF Rr 5T g^ 
trir sftr R?^™- # FIr ff?j RqfrRT rt wi Rsn w |! 

• 3R TTRT TT tjTMUM TfWRTT ^ R^tf FT I^Ffd FT # pSR 

f|r 3frr trt ^ Ri%tf <^Pw4T rt fiFW tft ^ Jtr 

TTSfr FaRf R fftf FFTT iR tpr ^pff FFTFT eft 
TRT TFTtft RF srBTTT (Tf^RRITg SFf ) % ^ft TTF <#f BTRpTR 
SfRrf TFTf fRT F=T Fg iR FRIT, sflT FFT : F? 3^T Ft ^TTT 
OH^fiWMId) TTT «T W ^ TT (TRiRT) Rt Ft RRf |l #T 
5J*ft % ^ frpm # TFT R?T: 5TTT ^ Mt 

Jri jVr RrfRTt y Td Fn Fanrf rt Ptrr Rftir rt 

fTTTl (tFTTT ffSTFr-ll 334, 338) 

Eftrr Tf- 1 % grit Tf ^ ggf |R sftr fRjff # ttrtt fcR 

fttht 3frr fWrafR ^F TfjfF siifw ^r ggf ffrl j^irtF: 

3411 4Hf^d-H 2431) 

|rrd gfrcr 1 1 f¥ f?rsj 3R rr tw t (fr trit w 
iwf sTFfr ?r ttRrT t rR# trtrtt I, (tfr RF r rt 
19- iTWT 

■C-. 1 \ 
^TRT * 16 J 581 ^ ’J?'' 

TtrTT |) n ^TT (3K%^HIH) # ftr^Tl ft?FT 3fSF ~^% R4FT 

^rt # ^ fr f *rt fm\ Rfr? gwtr, 5286, gfeR, 

243 1) 


34^TT^ % 'TFT % ^ft 3T?W 
gRirffrr F4T ^MH || 1 . Wfi, ft, R, ?7T, HTCl 

1 . Hf! 3TR <p Ml tHeK 

^T t, W^pftnn T TTl 

3 . ^ f¥ ^r snrt rsphtr t 

fipPI W ffepTETl 

T 'J 

4. ^ ^T: ^ »P! 

SlfePlf fftfPT f' Tpft Sfk %T 
pTT t ?TT^ [l3 t W I. ?T*TT 
ft WRffTTl sfjtff ^PT ftt |3TT 

fo ^ R?far $ rfttiH 
FTTfl 

s. sfk fir sppr qit s^- 1 *pt- z| I, 
sm (RPT) ¥ WSTRI. rT*TT W 
T?=ft sff=T f, 3RT: im ftpfr 3TR 
% ^ jfRifipprft rp ^i ■“■ ► " | Mjj 
b 

%&&&&&$ 


Lt- 


TRT 5rRlftT¥rft sfr, rT®TT 
qm # srrr rt -rftif^-fi-* ^r 
jfrf ? WW'jiK! 5# f^T SRI ^1 i sprfrT ^ *nPr Rte jt 
l -44k fTRTT sftr gt Wl\ 

3 3T4TTT ^1 ^KTFfFT (3f^%?TFTFT) FFTR (^ftttMIH) 

# if ^| 


19- iTWT 

■C-. ■ \ 


- \\ 


/ $%% \ ^ ^ ?pr gjnr k t? t, ifer nn nm 
ifefr tfel Epim | 


h n??r nn n^tf nnninl 

s. ^fT ^ (®fT?^PT %) WT : fe 
MleHgK! ^T W fe' JTft 
'tui'p {Ti'^ii , nm fe *i 0 nr-fl 

Mk # g?pr ^ ^im 
#m <k 3fr nfnT |l 

9. I3TT ^ <f£|: ''’■HI glm , fel 

HlWH'gK ^ ¥?t |, ^ >ft 

trtt I, sn t n?k t n fel 

-drHfrl ^f c, ■sr^r ft 5 cT W 

- ■ -o - 

5trr[ 
r%Ct "V^ 


r-Sf 'f*. * f*?'*£<S, !■**< f,frr*J ■, i; r j'.fif'' 


li). 3TT ('J|'+fU-HI) n *F(jT: fe 

WnfTC! fe ^T5 
(ffe?) Wtl3Fi fel 
^■PT n? | fa S *ffe nff 
wi, infer t rnnr #r Ti^r'- 

ii. for ^ ^Fun c^rrr) t fer 
apfet -5n% # WT 3TFTT1 sfe 
St? sttt isnfeT fen fe t 
w (ami?) # ifeim nn nfer 
fet, w: nm fern l ©g^og&ysu 


* ,r 

..^|.J"‘'oS 


lWMiWfisa ii. | nFTT! [J] 5 ¥ {nfcm) #r 
nm fe ark ?n *r ^ wt 
t ttr (wru) nrnn ffenl 1 nm t fesrnn fen n*n nm feff fr f I sfem nn fen ffefr fer % 
sffer tmwn^n infer nt n? 'spr ijnm nn srsm fenl 

2 3fen nn spn pf w fen w nnr ]pn fit nun? n nn 

tfhjn nn Fm fenl 


ig, *rqr 

C\ ' \ 
’tTT^ 1 * / S33 \ vi 


n. fWT spmft sftT ^ TT *TR OTT 

rnfamm, #r *Mt 

W<JMl(l) ?TTi 

14. OTT *fTO-iwr # mFT ^flm 

qj, mfT mm W 3Hsll+l(l mft ml 
is. mm $ i iIti c, fcrcr fi*i mm m 

m^r famr mk fam ftm mkn sffc 

fam fcm Tm SftfarT ftmT JfmTl 

o 

i*. ^rmr STFT w 3??Tm (f #T) m 
W^* 1 # Wf, SR 
^PTT Hfw 'll % 3U.4 <1 {ft < f<. V.'f 5 

’mft «TFT #t sflr Mtl 

i7. Pft mm sffr mrnT mm fomi, 

mt Ipr k mm mfr 3 ih 4] <?g 

(3TIr*TT) [I] iRT, tfr mm m 
mm # ^ ^ mg 1 *! mm m?m 

•jTmm mm fkmTl 


y *- * r>^3 'rt " * * \t \" r \ 


m&S&j&E&S 


Sr** 1 f *Vfi" s ,t r** 

teLJ-r’ 
|* ^ ft'1 
0 y.J** jAW 1 iJ^wifJ 


is. 3m ^ mmm: ft 'srrmr mFRft f 

mrnmr ^gsTft, mfe 

m#r sfsJTF mm mm? m mm ^ri 

19, mm ^ # tt WR?TT ¥T 

iRr pm f, mTfo gtr ^ mitm 
rni=np w mm ff 

■E\ 

ID, ^ =T)tll: ^ ## ^T ti-^cSI ^ 

ift ^ I ri ^ f^pft qifT 

^ WTT 4 ^£\ ft^TT I, #T 

■o ■ ^ V 


'‘'iir 4 ^IpTl 'irs 
* . p **' * i >) i 4 f ^'lI ^ 
LS^-“-*i .M-) sj' oJ "j 

i^, - ftf *■[><*?■■' 


1 W{ -3T^%T ^fRH ^ ^Tf? 3!#%^TR % W # ^T| % 

^r ♦ fWr t an# ^H<M iftrfn 
1 % Stfaw 


19 . W 5R^ TO . 16 / SH4 \ n - W 

■T ^ sgpHlfMl |7 


^ fan fr frmr, 

<ft hmHqK m wwrt Pf 
ift fotr stfeT tot |, sffcailw 
pr %ft # P# ^ saw 
(fas!TFfD [1] sRitr aw arwfr fa$>T 
vm sffa nn faf^n end |1 


22 . PfiT a? TT'jRlft ?t tt^ j aw 
(Tpf Wt FT ¥T) fT 3*TH <tt 
^ tfrirsl 

* jr ■» 

z\. (far y*H hWi dfa W ^ d < % 

?fa n^r pfpfr r *r^ ^nft: ^nr 

^ fr 

sTpft, sfrr wft fant jjt wafrl 

„te i'ftt'! 1 >v£j? *.ifi 

©U^lyjJCoS^lJJ (Jh-s^Ugsk 

24 . at a?r ^ w jfmr Li| Pp 
sd<itfH ^ t, tit ww t tft 

jfrt" Jl HPT 5f^T ftw |l 

6^u^$rtiAW*il5 

25 . afh t appft sift jsijr: # 

cfa 1 ¥t m nr Puj^fai cimi 

Cv 


26 . sra: gr sfk ^ ott ww 3^t 
wtI Pft aft twaft awr at sat, 
tfr w? |: ww t, t ^ wahfr 
jtft n^t % d ^rnfar ^ 


i 3j?faT ^ Prartt pr ^rhiR ^ tflu ^ fcmi 41 *41 


^ JR % fVm #T -d r^frl || 


2 fadflH ^ Weft # Jfr% % #11 

^ 'H. 

3 3 Rfa *TWT # Wff # 41 %I 

\ \ 

4 snSTTfT % JRJWpR % SIK^flu 4TWT # fi#, # 

3|W ^ £tl 


19, TT^ 1TWT 

■C-. 1 \ 


Rl^l 9fTT ^tl 3R: ^ 3TR f^ft 

qgR t r?t ^iftl 27. r-ti< (ftnij ^tif) ^T ^ 

arr^r juF-t # STFft, ?r®r % w : 

| iTOTTi g ^ gipr fir foqrl 

_X 'it *'**' 

si^ 

2S. ^ fTR^T ^T 1 3 1 rRT IhcII 

^r? g^r sifer *jrl 4k ^ rtfr 
ifl- arfkfFfkfr sfrl 

p'lftrS p^p. 

sST^t^iae 

19. *R^T ^ (fmj) 44 sftT 

RRTl ^T: *R ^ 

4 »ll'd ¥T -iff <M<! 4 H-SI 
|3TT tgp f>T^T 1? 


i533liSfe!^S3j 

30. ^F (f^T^T) iRTF 

w | kr 4 gsr g^ c^fter) 

^RR^t|, cRTg^ ^'ERMtl 111 31. (RT gk m ^RRT | 5TFT Tf 

sfk g^ sfel fe^TT f, 

jPTT iw ^r 3R rRi jflf^T t|I 

h#," ^ '/'Sii'' 

q-U^ .>v* 

32. rT«TT -A L H -fl RT W\ sflT 

4 g?T s£* rTR 3HiTFTr [i] ^ 
eRRT |l 33. OTT ^nf% fr g?r 4 T, Pr f^T *F 4 
■■d r H fi>RT cRT I^RT f^T H 1 1 3TR 
iw fcr to f^qr Jii^iil 

\Zt 

j S T *S i p ,t ^•£T' J> ',1^ 

©3— 

/S. || Kj. K 4 | n- i i^. K. 

i ^ av*\ m 3^ri w*n -* \wm «mm 

¥f ^ii Ft% m 3 r ^r wRt dftr <r*M ^t Rfe Rrt Rtarr qrl 


2. ^T4k 5^ gw^ 3?k ^fr ^ht^t w '\Hm t^tt |l 

3 W ^ | f¥ TTTrTT=PrnT # WT 9FRT rT^TT 

r o ^ -c\ 

?! 


19, TT^ 1TWT 

■C-. 1 \ 


- \\ 


^ J S86 \_ ^ ’j*'' 


i*. I tsr tppw ^r ftf, 

*IW 3T3 f 1 , R7T ^ faw if r lFT 

3^5 ^ fl 

35. ^»T 'TIH "1(fl Pf» 3|H1 

few ^ WFT ^RFT, ^ 

|j 5R ^ pp# ^PW *PT Prefer 

'pxai t, <fr 33 <?> fewr ^ 

E>faT fa> 3^ 3Tf^ST t fe>: *ff -3TT"' 
afrr ^ ff 'STRTT |l 

3 6 . #f (f?TT if W) : if STfsJT? 

i|TT mH'^R cWT iftigRl HlsHgU 
%, SW: 3#f #t SHISd (=R3T) 

°Ptl, ’Tpt (?Mt TT^) fl 

37 . ferr Twwff 1 ' if snw if Pta? 

feWT, eft pRRT I 3T # few sit 
<t>i[W ?t wf tipp sft' fcr ^ 3tr 
3T% # ^TTWTl 

1 ■ijifetiijfjtyBC 

i&t&sssm&j* 
* t. 


v^** .,*v t i^i "^:rf 


<sm»**»*asw»' 3*. % *itfr g^ffr i^fr 
few fw pnt W STTifir, TWIT 
■3TWTWTft 3TW 5=Ff WT if tl " 

-j -o - 

3». #T (| ^nff!) 3fPT 3f PfrTFT # 

fcf ¥f HR-JFT 5f, 3f®f Prrk >: 


** * * *i Jfm * #f 
W? W \>sjl 


© (^<4^ sis+lA 1 i wm^ femm % tu-y^wf k ffn 3 t%wt <# rfM 
# vrm ^r % ftm 4 f¥ml *^fkrt ^r Rtf ^tjt cm 
wl ^ iMm'l # w ^TPSf^FT 3fWT? |l 

f*k % ^T: W ^ || ifk RW R 

%T !¥ ^ ^ ^ l^T cflTRT |l f^T t srfWRT WT ^T f^T |i 

3?™; ^ fern TRF ^4 

fe^TT ^TTWl ^Rrl cT^TT 

ff Jll^fl f¥ I ^frft! rf^ ^pTT I, T^fT ^t 

H 4k | HUMt ff| k T^TT |, 3R TftrT ^ || (J^ 


l 


,9 . WT . 16 / SS7 \ « ^ ^ij>- - W 

RT *i i ^ 1 1 ^ 

WW WIFI ^ W cl 


40. RSRR sffT iff RrRTftT¥Tft |jt*T 
ERtft ^ cTO RT RR ^ ^R 1" 

sftT ?TTTfr f! SIR TR 9RFR 

UitS^SJsStWS- 

41. rPR SRT RRT ^R ? JRR> 

(f #T) t prafu ^tl ^TCR t 
HcWkl w?t wl 

** 4 * 

®Um 

42. RR RR R R^T RR^" ten ^ 

fw few! wn stnr 3fe <pTit 
t, 3ft * gwri | sfrr ^ ww t, 
sfrr ^r smr ^ w wf amrrr 

'O 

&&& 

43. I ift fewi Ttt W 5IR sit 

RRT f? RT RTT ^ 4Ttf d^l RFJT, 
3R: STFT T1TT 3TfWT Wt, t 

sm wr tM Tii few wtI 

■ c\ 

^^^JJliOfeSCEs^ 

44. t *ft fiPT few! '?faFT t# ^W 

5T Wt, WTTR t flH SRfe 

wulfer (srtf) w\ srtwwfi t\ 

" r*" 

45. | ^ fewt WScR if g?r wr # 

T^T 1" RFI RT RRRT <£'HI sffrT 
^r Ttf qrw W Wt Tft am 

■9RPT ^ fiR fr 3IFntt |lJ 

tftWP 

46. WT if WT ; “PIT IT eRft ’TWf # 

few fe ^ 1? 1 ^ 

g^ (?n ^) ^T twt rft if g^ 

d&'$fcarS’ 

jMlfl, H -47.50) I arqfc T 3TTT m\fm ^ W^TTl 


19, TT^ 1TWT 

■c-. ^ \ 


, twt t w |tttI 3?it <t ipr ?t 

?T 5TT ^ 

47. (^TOffr) ^ ^ ^TW 1 * 1 t W 

^ri t stht ^ m*far wit Tfnr 

3TFT % ft-PT WT HHHfiU. TT, iRT 
HMi6K ^fe" ^T '-r^ u H+^ %\ 


4S. FTT t TTift ^T sjTfcTT | 

sfk fat w wrct gt 3 ^iF 
$ fcw! W TJpfrT M TfTT 

aWT HleH^k 31 W Rsrsffif | 
fk t WT qTSTgR 3 9TW W 
# WW ^ f>nl 

I '# * < 'i^iW £■</ 

(*J JRJOii'J J > 

49 . fyi < ■d'^ #t¥ f*M\ rT^TT 

fww 3TW # toT gw: t|t 

t, rfT ^ % w wg ^r fw 

5fig w ^tw. 3k ft 3 

y r^l <p ^ &RT f^TTl 

V^Ll M s ' 

4j^' yjJ \/ *wL>'“- k -^ 

IP ' vU**- f,y ^.f'ltKiHV 

r ^ ! ^ s 

so. ?mr ft 3 shtr # ft w ft 
• sr^nft ^TT sftr ^rr ^ SRT 

3f FT 33 TPT ^TEfT R#^ST| 

■o 


si. 4r T W\ pr H^1°P # ^TT ^ 

F3T 3R| 3TTFT 3 3f fIT fJTT 

w tq^r g3 33t srrl 

S u^- 

@^!rs) 

si. 3k ft % Ff gwr qr 3 % ^ 

3t3 fwrt t, FTT FT F#T 3R 
fWTT TF*T ^T W 3R3 |3I 

ti i 

S3. 3k ft ^ ttft fwr ft wfr 

577T it #, ^ wi 

(QJ4S "■ * * f 1 1 r^.p 1 ^ r £ x j <t *> * «• 

L ' ? '^' J 


l $«KlfW 3^%TTOTTTH # TS rr«TT 3TFP*T # iw ^ 5^ # Ft 

¥T ^ WT til 


19, TT^ 1TWT 

■C-. 1 \ 


3RT TTl 


54. rRT g^P # fRRR 1 ' 1 

RRf Ttt, rrr if Rjf fff rt 

W. <HTT 7RT R# SfTl 

J o. 

55. RlT SJl^T ^TT R 3Ri Hfi'lK 

wt wr ?rt 5rr rt #t 
W '-HeHgU # q!T for *TT| 

56. ?T«TT W*P if ^flW 

^ rr Rfr, wtrr if ^ 
WHTfl Rft R| 


" .Ml 


ttf tjf * f '' 'VJ* ■’"'ll 
^■^JM i 1 J*ry '^V . 


&dS$&W»uj SEW 


i ,r ■■ ^ 


:* jf 57. <RT fR % 33RT RER **TR 

Rfl 

58. qfl R^ #T |, jjpf TT 3MT? i' 

fom ^rfsrff f t 3 irtt 
^ f ?TrffrT if OT 3R if ^ 
ftnt fTJT if (RR RT) *RTC fRRT 
# wr cT«rr 5"KigtH sik 
«ur^H # *rafo if ir, wt 3r 

if i" lj t "f- ^-h i ■hi^ R*(fR k*ii 
3f|T. ^R f^RT, RR fR R RR$T 
Hif STTfff *<ff Reid “PHISUH i>f 

rtrr wt % fir rrt rrr i- 

RRRT RRR gif RRT Tft gtl 

59. fiR fR R> M>Rm RRR ^RT 
gi\ ftFgf if RRT Wn RRR Rf 
RRT 3TRR7R fsRT •HHI+l'Wlif 

<o 

w\ t eft ^r &fr^r 
i m ililgm 3T#^RTR W srt p $, & 3REft TT ^T W rfk 

^TT ^T ft arf^RT (flMMIg 3f^% ^ ^T^TR') ^ 

cpTT +'< Tr^T '^1 


19, TT^ 1TWT 

■C-. 1 \ 


/ S9(\ \ ^ 
hR u ii-h > rtrr nfetl 


6o. trj ffeeffn sw rr rft. nm 
|rR RT# RtT »l<Nlt fe# 7ft 
pr if g%tT miRl sfk 
RR RT crfw JkRMK Rff 

fenr rtert] 


b'&zM ssisatdw; 


61. RPft m PR, fjR ^r 

4 "44 3irifd <t>H I sltp R 

J~ 

■spR RR-ff m fen I", mpm if 
rr nr rrr w ftf rr rRtI 

6i. n ntjt Rfer, rr it np qnRTR, 
6K4I+H % ffRT, CRT RR # ffet 

rr # 41fa+i tjpfr w 3tk rwI 

63, qgt n? PR t, ffer Wl pr 

RRnfwrft rrt fer.Rfer wf 

if ir r# sfr qramnft ?tl 

64. nfc pr 11 R^t wpr rrj rtr 
# RTRRfTT # 3Tfe9T ir, Rtft ¥T 
1 3ft pfe 3Rt nnr ’ft# I #r 
Rt ?r # =ftn t, sfh; sjr n>r 
wngK sr# rirt R^f |l 

6s, 3W?t RRT tJTcff RT 4'M'igK 

fw «fr rr #nf # #n |l rr: 
3 # ^t ^rrr (nsnr) q>t, rrt 
rr qSf ?rirr nr fern r| I rrt 
rip rr # rhw fWt nn 
rtrr |? 


i'\s jl*Zl,S "£i ■ " i." 

*■ * ^v^yl 1 .3 L r J ^ 
^M>g z>m 
r t £ 


GCjj 


WGSP$%&3i&SZ i *y* ft \ f tsyx.*-> .?\\s il >|,| .* ' 

S - L Rt'J w^w.'h^J \jPjj J jH^— 1 1 VJ 
i ?#r # snjnR qn rr n^t nrnTf n#f? r rpr ^ (qtocr) fferflR 
% ffe rrt "#tR Rnwfep ^frlfe 3TR iprir sftcsrfepfW 
fef, ? 7 ft nr n? sw smnfer pi (nft? rw¥t, n* 4731) 


19 , *rqr iTwr 

■T-. \ 


- \\ 


^TRT ■ 16 J 5 . 9 I "\^_ ^ tjA' 


66 . ?rqr Rfq q^fW | for W RR 
t jr RTrjfor ft Pr ftw 
vhi-^ii RfrftRf ft ^r? 

67 . qqT Rf^T RIR aft MT for RT 

ft t Rt 3RR foqT t 

RR fo> ^ 'Jfi (ft) R RT? 

68. ft RTR fo H'l'sH'SK ^t WT! 

£R -3 fi RR$R T^R RT |rt 

sftr ^inMl rt, fair rrsr 
R afora rr W. w ^ forafo 
Jp’ ^ aR fift 1^1 

69 . Pr {fR RtTR RR RJf yf5 e P 

RjaiR t RR # t Rt RTRR 

rttsIIr rt jtFjr STtirmfr 

qrl 

70 . Pr jw ft aft-fifcr aiRef ft fo> 

afot 3 tfsjR JffRT t 3 3 Tfor 

RR ^!H R>| 


. ji^ r<ti -.-•"■I. t ?Vi - f -KMi 
0 .ijr ^LlJ 1 J 


t **K* t\*S. # *"i'.'~ 


? x * j* 1 ** f-rf 1 
E K-* ' i-' u 


r*i T"" H*1>£ ^ * -AT 

U*fc*y 2 t ^ 'tr^V 


71 . ak aft | $jr f a fotf wf 
R?t Rt^t aTRT [i: I, q? 3TTT q? 
4MHf|k qr sriH=ri4 t fr rt ft 
RR TfaTl 

72. pR ?R >6 r f aai pfit ft 

W Tf , rT 4 T RR if sil-S RT 

aRTRiftqf <# g? f> rr fot gf l 

73 . aRT RR 3 R R FTTpeT gRTfl (gift 

RTqa 'h fi jjrfr ft ft anpR et* 


jL-j 

■ ■ L -■ 

«> V 1 3 T^fer TTT^ % <TT ^ JST =RRT wrl OT MT F ?nft FTFT WIHf 
■=*fr iiPhiT ^r jjjkhi ^ttI ^ afk ^t?t | f¥ ^Tkf ^r 
k kk ?lk ^ T|kl f^T -^T ^TTW *T H 


19, TT^ 1TWT 

■T-. \ 


- w 


rj TFT ■ 16 / S91 \_ 


ffTPT t pF (^TcfTsfr) 

tef ?nwff t te ^ ?stt 
arte |, te ter ^ tete 
(^nrr) arte *tr ^ 

74 . uR fR WT te> |f 

% <te sqR *ff -Jiite ^r R 
f^T # 3TR *St teR W«TT *TR 
ARM ifj \t & 

•mJ 


®«afi^asaEB®5 75. tt te!) 3TFT 3f ftr jfr ^fR 

# hr ^Tctt t, ster 
te srftr^ srttc ?Rt fr| jrt rR 
fv Her te te pf fte *rr 
f?TF te t, HF eft Girl'll 
■RRT RR te Rf w tef 
SFR fr 5fteT f¥ te RTT 
*[0 iSfR faff R Rr^TT S(ftR 

fate |l 

76. te stwr?" tef rt tjrf ?T 
teste # site hr te cl 
te te R te te *kmk ^F 
OT t 3TFT H* THtet # teN 
te-’TR #, CTSTT 3RJT | telR 
f ** £*/£■** ** * **X f ■'^"■'■'■^f^L 


^1*^5 L? u l^LJl 


©u 77 . (I" »tet! ) RT SIFT if te SWT 

te ^ ?te ante ¥ tfr 

^rl> (teTRR) teT tTHT ^T: if 
RW -FT eRT RFR te W! 

78. H^T SFHRT (ft HHF ^ H <1 $T 

R SFRFT RT % 3fte RTte t 
te RR ^ W fl 


,9 . wr TO ■ 16 / S93 \ « ^ ^ij>- - W 

79. T^jFh d f] ? F^r ftfTT tt Rt RF 

¥tpr fr, ktr tpr 3iftr¥ ¥^?r 
^ITtfr 3TT ^ TOkT ^r kkrf'FFl 


so. Rh: FR ^ f^T?T # RF RTF" 

t?t |, afrr 5rf tprit tth 
ad^tt- 11 3fr*rrTrl 


si. r<TT ^ spTT Prq- 1 STWT^ ^ 

ftpfT ST^rf TT T^T, STf¥ affT ^T 
^ kgFPf ?tl 

S&ta&S&il -tp&M’&i 

si. S^tt R^tfF Fiff Ftrr, % rr fr 

W (3WTT) apT SR^TT WT 1] 

Ih- afk kk # ftttsJt jft 3T#t! 

* »f" ''*^5 "■'WJ' 

sj. RFT RTF R Riff F^T f¥ FR % 

ferTT | ftTTFTt apt =h lf'+. <f TT 
5fT ^ 5RRT k^TtTt Tgt |? 


st. m-. kffERTT k Tt kk TT !l1 , Fk 

rft RdM RR R RtR Rid f| 


fiS. f'Jld ftR FR F^Fdd ^R =Rt 
arrand^tT ak 3TRitr wstflk FF FRdt # 3Hdf\d Ft% RRR FF Pp <si«NIM 

rr stttT ^r arm f^R » (f#fr) ft ^ «ni FFt wr % 

1 m ^ *Tt Ft FF ^ ^FT: t ft OT RfR FT F]?t ^ 1 1 SR fT Hr-J-H^ 
(W If 3^% F W) #’ 7TR RR F^f RRTTl Fd? F W fe W 
TR 5 RF JpT ; «ir«fl Ft s|R t F*T 4) FRRTl ^T ^T WT ; 

W t FRT # T™ TF Sflf^f FR feR ^WJT7 4 eI<«||«| % ^ FTl 

3TRT 7T TFT: ^ ft #T RTH ftRFfr eft f*FTTT fR IfFT §RTl 
(R^F pit, F^tR ^ 4732) 

■RffT RTF # fRTl 

\ 

3RR ReRT # an% TTl 3fk W # felt RR ■# RTF Ft FR # 

... V. ■ c% v 

^ ll 


,9 . WT r£ TRT . 16 / S94 \ « ^ ^Sju- - W 

^rtr *ht «r1 


s 6 . <WT 5f¥ wffaff faf 5 R^F 

3ffT Wfef T!Q3ff fa OTRl 

m '* *ni*r*s 

ol 

* 7 . ^ (=mIV) srfwww W\ 

3ftoR Tff TSfif, Wr[ few if 
°M 1 M 1 *TFT?T ^Hl dW ^ 

W faf^ ^WPTl 1 ' 1 


ss. iwr yfaT ?r ¥fr fa ^wt fewr | 
3WW W?ffer % 3faf few ^ 

<Wl 21 

‘■O 

«MS 

S9. afWW if grr TT^r 'ifTfr WW W 

*TW fal 


90. *pffa | fa 5¥ WT fa ^TWT 
STTWT 'Tf ?WT ETTrft felT 

stw, sfrr far int wfa w^rr 
iff *r:| 

J£ti9u3SW%PW 

<W 

91. W fte WA F*T --H rqd 

^tt?1W w fi^r ti'd mI 


9i. ?PTT ^fF^T 1" -BTFRf ^TT^ffF 

fa few fa ^ farf w sRitl 

mmgk0& 

93. TXXXX iff Jtwrm rT<TT tRfft if 

| sffer Wff | sr?faT wsifer fat 

fan if sw w| i 3f#r srenw sugirftr if ffraftsfl ww |l 

^ srefcr <ai<iil % -3 wt fa pr at? # anfa if arm |- ifer 3^fa*raw 
^T afarf ^r p swt RthtI aft w if fa jt-tw 3> 

irff ^mfaw forri 3?^ if s*ft ^ftst wi yu^ faw sn 

- ^ *** 

Wll 


19, TT^ 1TWT 

■T-. \ 


/ S95 \ ^ 
94. Tf Tgp fH'4'^l # # TT3T 

t, rFtTT 3^ ’pfo f*FT TTiT |1 

95. sfk W W W.T JTFT 
=fTW | WT ^ f^T 3R5PTT| m 

96. Prwr sfr ptpt iPft ff rr*rr 

•H'iNI^M’ t, sM 5RT ?TT 
3*T f?RT STfJTrr ^pTTCtTtT (f?5TT 
if) |1] 

97. 'JTcT: (^ T^M) pT ^ WT »RT 
fSTTT c, (^pfpT) ¥T 3fFT ^ 
mi # aifa 3 tft # 5FJ 3j*r 
wit * twtt (anrmftiff) vt, 
TPTT PfcPF ? ftrtftmT ¥tl 

9*. W {pT ^«(W Wl T5TTT % 

3grT*ft alllM *Pt, Tit w 
3?TT^rt; f % ¥fr 
3PTCT *RTT I, Ttf £#T? 

'S ^ 1 t^TTTl sfk ¥T^r 

^mr ^ttI 

i 3 ptNt ^ ^ ^ ^<nk ^ tfirr ^r % to ^r 


10 - rTT-cT 


WT - 16 59^ ~\ ^ >1 ^'i 


-■ j? i j_^« — £ ' 


ORf fTT-^T - 20 rTT-^T ^ #SF<r froo 

W ^TF TT# W it 135 zmft | 


• sf w f 3tr ^ *f og ?f3f osrc oittsofFrtrgoooogoTo 

WT 33T fl 

• w *f o# ok fknw m *ram oot |l ok ot 3^t w 

^3F3ft 3t 0g |, 3ikp (oA[fi«H|0) ¥t r<'«H'd Mk 

33 # fcflfiiof ¥T gRkorO 33T3T w |1 fft wt om 

¥r ^ ¥if 3 fkor w | mPf 3333 o* ft%fr otooh gtl 

• 50 t 3TT^Tr ( 3^0(013} 3^ 35*0 33 W 333 gif Of 3313T 
OOT | f¥ 33 OjfO 53 “JOft OT 3TT3T 3*ft Of 3T3 ROTOT or % 
05 *tl ft 5 ogn ¥f tM w folk 3* Olft 33T kOMd 33 
¥3 tft Orfr'fw 3[foTT (OR 3t #fT Of aHHHIO'll 3^t fclFT 

# wt k grftRf Tgorl 

• if OsTTg ^ 3TFTffr 3 fog^O gk 00 ftf 33 33T3T OOT |l 
OOT 3k (ORROTg O^fg 0 Wo) afrr Vo ¥ 3TKOO 3 50T3 
3RT ¥T Of3 ok 55 3g3 k f333T fcO 0^ |l OR Rc-f I y 1 k 
0“t t f¥ oklO 33T 3fE¥T HfkllH 3* kk |[ 

• sfrr oft if forrffoft kt onftik 33 oorc foo w tl 


**« * ¥3 <| wr 3IWfl <&&&&&#■ 

gOnf[3 OOT 331313 |l 


l. 3T. fll l. go 3 off ooofto fooT | oto or 
fft 53 kk fo oro gs#f frt 111 
I srofo foofijof ^ foTT 3 3 OR oil 
10 - ffT-FT 


J-a? — £ ■ 


WT - 16 / S97 H.jj; 


<*&*&&£& 
WO'ft'Vj L^jS 1 lAv^S 


<^>*ss#5ssu^ss*a» 


«l^it^S!3«WSa( 


3. WjJ 3H aft fnaTT %M| <kfi£Z}2Jj£<z>9> 

5ft ^rr 1 * 3 fti 

4. 3ftRT 5TTTT OT ift 3TtT ^ 

ter t ^ft | trefr ctstt 

i ^ m«r>i?ff «ftl 

s. 5fr 3)^ W#T spa TT feR |l 

6. ^T A I, ^fr ^TTWTf OTT 
^fr ^ ^ ^fr ^ ^ ^r cm 
=ft srffcr ^ ^frt §1 

cs. s 

7. $pr •d‘®‘q W( *f 'Hlfl «pO, 

fit arnsn # srnTTT | £r *ft 
twr 3ftq%¥ ft *ftl 

5. 3ft I, 3ft I Wti 33ft3 

(gw) 3ftl ^ffr ft 

'll H f |1 

9. ftr 3ft !) W 3TT3 ftt TOT 

ftf ®TTfT 3fft? 

10. '■H % 4'Jl H3> 3l T 1 *1 , ['+><. 

3n3 ; ant mRlmh t wt, t t 
^ ftft ftft I, fTPSR I fft 
t f»^rt w 33 ftrt wr 

ftTJT, 3W 3T 3Tft arm - 3T 
3PT ftt ftt£ frwl ;5J 

■ cx 

n. fftT 33 3ft 3f3T, ft g^TTT 

W: tr gmi 

i snrfrT 5 i m 3 3ft fnr tthI ft 
l ^T4k ^ WlftH # TOT OT % W<$M || 

3 ^ *rm ^\ w I, w sr# # wr w^r ^tt 
f±T^ 3TT Tt ^r #T wf TiC ^| 


A > *f \ * S K. ■> T *y ** 


“USi 


A i < T ii: - i' J K''f< 

Hs*y+i Cf ^ 


10 - fTT-pT 


™ 1 * / S9S \ ^ ^ 


ii. qr^ ft ^ ^r fttr HieHfjR j, 5 
^IR q 3FFT ^Rft jRT. qftffo g; 
qfaqqrft (d l k^+lf M pT" ft |f 

n. ftfa ft ft jJST qft ^r UJ fiTRT |l 3RT- 
WH ft ?pT, jft qfjjl ^ jTT Rift fjl 

14. fft*i«i(: ft jft 3raTc J TR fftqf 

qft? ’JST 'T^t, eft ftft 5«1ISCI 
(ftqqf) qR ?RRT ftft RRR (qR) 
^ fftft qRR ftft RTW UI qRl 

is. fftSRq qRq 3qft qiftt |, ft 

Rft W RFTT RTRTT f, Rlfft 

yfd+K RRT) fftqT qift, qpftqs 
RT^ft qft 3H ft 5W ft 3RRRI 

v5 

16. qR: RR ftf q fftp ft, RR (ft 
f^RTR) ft, =fT RR RT 5RTR 
(fftSqiR) Rift WRT, 3?R IftR ft 

RRRRJT fftqr ft qqftT ^RR qft 
SRTqr ftfT 'TITT (ft RT^TRl 

17. ftk t ^rri q? ftft qrf&ft str if 

qqif? 

is. RrR fftqr; ftft rt^t j), ft ?r 

^R tl £KI ReTT £ efRT Sfl ft :>{dV' C | 

qqfftft ft fftft Rft RRtTT { RRT 
ftft ?r ft ?Rtr RTqqqwTft (sft) 

tl 


& j£Ujl3\ 

*dSMLr£&$&& 


jfi&ws&xsMa m 


.-: ■■/, ■ 


&?ii!"4 r cJitj{. j* *?* J !? 147* 

XS>J* 

19. qqft: Rft ftfftft, | RRTT! 
1 qqfq qft rr jftqrl 

2 Tf W^r Up-^fod t, ^T ^T ?r*vr^ # \Wt 

^T fVtpr -3TK&T TJUT ll 


20 - ffT-pT 


W — £ ■ 
20. TT ^ ^ f^TT, sflT 

^ ^ ^f *ft. # T?T ^1 

21. ^Ti W ? 1 ^ ^?T rflT ^T 

T Tl?t 1 ^ t. S*t d ^1 ^1 

W T feTTrf ^T 3TtTl 

22. sftr '=HHil tRTT t Wft Wsi 

(^rn^=r) $fK, ^ fa^rr 
wfctt mr fWt ft*r 

^ ^RT ■=T*M*K |l 

ft ^ 

M. gH ft fesT# , snrft ^rff 
pT^TfftPTfl 

24. ?w fersfk ■# w jfTiit, h? 

va • i- v. 

ftsrfr ^ w || 

IS. WT t m«f^FT t mVHipK! 

fat irrr #htI 

26 . WT HTH H7 fat ifa ^irrl 

27. 3TfT WTH \, tff 'fHTH HRl 

2 s, ?nf¥ tfrir tft hth httIN 

23 . ot w trr *T?rc=F tt 
TfefR H Hi 

30. tt HT? gHp-i ’PTI 

31. hh ?rtr ?? wk t tit siftn 
¥Tl 

32, aftr ^irfl HHT t, t7 5PTH tl 

33, ffTfa f?H ?faf ctft W 

iim nftr^ 5 < 3 i XI 
j&ifi *'-^ L i.' 


iAK\ *P 


fe«Sw30K4 


o', *" *1 IfZ l m "'l|i 


Af *<* s„" 


Wscwjow 


S ri,/^ 


2 & - W ^T'FT 


41*1 -16 6011 "\_ ^ (ju- - 3 ' 


34 . ott fsr siftn> ww (nrc) vti 

35. fanfe? ^ ?t qift WIT 

infer nRT |1 

36. iTWp 5f ^T: ^ 3JHT! rlfr fT*T 

fen fet WT fe nfel 

Cs 

:J7. sfk pf MI Wl | JT 

tt ^ m. #T [I] (4)\ 

3S. fpT T d cl K fe^TT TIT ^ 

f^TT ? piRT «^t (WTM) 
*1T T^t |l 

3?. f¥ ^ T^" ^ cTTW 

*f ira 

■■■3tl f^TTt i l| f f-Jltf ‘6 61 
WT\ iRT '*TJ W OT W ?Tf >: p 
^ % -£M %M I pr IT 31 H fl 
3TR t Mfa [i: w TTf^ rRT 

w-#f tfr t^tt h *fri ijkhL^- 'i, 
& 7*4 **■' -v- c * -’ -t 
vS® d&^W 40. n*r nr? T^f fe fer npT 14 - , ifer 

Ti?f fe 3TTT ^ ^ 3 ^ airii 

t. fe ?TT W nrnfennn ¥T? 
FR pT ^ Jpf nj-qi fen 

ijiglfl fe ^ '(W , rtife 3n 

■ste 3^it jfr, sfk n rfri 

OTT |t HHI ! n % HI 4 fen <^5 
«<r«ta “M , fe PT T ?T5t H4d nn 

1 v. o - s5 1 T’FT TTRT ^lfl I" : TT HhHI ^T g3TT| T^T ^ fTTsfRr =PT 

sn^ST «TT l¥ ftTf ^ ^ fSTT TTTI 

2 ^ % cTTrw trt torftr |l 

3 ^r^fe; pt ¥T f^T arw f^nl 

4 WrT ^ H# ^ f^TTTt 


10 - ffT-pT 
- c- 


fen f^rr li; #i sfrr ft M 
■ST^fr-STTftf F%TT pfTl far g Te> 
FTT FFTF % 5fnff if, faTT 
g (ffft ?0 3m Wt^tt hft 

FT 3TT FTTl 

41. afrr t % w f^TT | g# frm 

3FFT 

41 . ft g sftr <1 tt ft? ird f^rmf^rr 
f ft, Mtr ^ft snrmr f fftt 
if* tot (ftf) #1 

4j. fn ^fr farr^r # ftf ftf*. 
FTTFT t FeT 3MW FT W fr| 

44. ihk. 3TT TT tWh mi tl ®iWl , 
FdliFd FT fsTSTT TIFT FT 3TFFT 
FTl 45. #Tf % F?T: t ■-THH'e-1 - ' 

EyEf *nr | f¥ Fg ef tt f?ftftt 

FFFT 5H (?1 eh-H 1 11 1 FT ^1 46. ~m (3MTg) F FF PMT 

thI , if gn t^i -ff ^ Hr«r g, 

^fft fft ^ft fl 

47. d H vjd ^ Hid FTFT, 3^T F?t 

FP FT rft HMdtflT ^ T^TT fl 
3RT: FTT^ FTF Fft ^THsH Ft 

fpt k, sfrr ftfft f ft 

tt TTF fit HHdElIT fFFTTtt 

■Hit t sftr Fnfer f ffer 5 , 


1 3RM ^ falT^M Fl FT7T Fk Ff FT FTT, rft FF FFTF FT Ft, 

fF FT FFF FTg’ FFTT # FTtFTl 


ZO " ffT-pT 


/ 602 \ ^ 
- r- 


^ JTFT m 3RWT ^tl 

■O 

48. t jRTfr aftr ^fr 
(whtot) 4i?|fr top 

!J?ft f?RT 5p , 3ff 5i6t4[iJ Sftx 

W 33:1 

■-a 

4?. % q>gi: ^ Hflit i>H f> ;J*T 

TOf W\ HIHH^K? 

Si). W t Pp fPITT TOP ^ 

f ftpsr % TOT Pt ^T m 

fTO’T wi w w e. Ppt 

tot ^pT' l| fcnl 

si. jRT 3 <r>gi: Pm SR 3f TSTT PTf 
(ftft % 3ft W ^ TTRT I? 

51. TOT T ^p W W ?TO Tit 

HWHEjli % TOT ^ f 

giftro t, #tt hwh^r ^ Tfr 

RTOT t RK p 1] TJfRTT f| 

5j. fii'fl ^ g*gK Ri<j sko) 3t 

fwi TORT I #T JTpt TOR 
^f^TOtW TOR 
3TTT ^4-gl< ("t-l'^ 3TR>TP ^ TOT 
TOTTRT, faR TOT # IRT ftfw 
TOR TOR PWRtll 

i* t's*- 


54. ^T wft rT^TT ^ H H T^pff 

Pt WP, TOR: TOT if TOT #T 
TTOTTfTOT | srfOTPTf 3 fat! 

^ 5 - 1 3TTW ^T *TF | WTf % RpT # #rrr ^ 

wt |l 3tk # ^r- ^r 3RT5iRcrr % aq^rrc ^ wft #t w 
^t ftfa wrtt fr |l 


z aprfrf ^ %r fWT fftt, % Rtf vRuim srr^nrl 


10 - fTT-pT 


V — £ ■ 


WT . 16 / 603 R 

55. (SR<ft) ft fft ft ?PfTft 

# ft, #T 3ftt ft 
^Tfw ft -nftft. affc 5 # 

Fft "FT: : ft+ hj 1 

■J 

st. afti grr ft 5% tft<si 'ft SFrftt wftf 
fftSTTftFlt, PfR ftt ^ ft f3RT 
fft^T 3ffc ^fftt TTRTl 

57 . ft WT: *fftT eT (FTlft 'TO 5*T 

fftft srrar y 5 ft gnifi trrftt 
(ft?!) ft SRft 3fTf (^ ^) ft 
PpFTR ft. ft ^FTlf 

F V ^ 

ss. pFT eft Fft rift TRT 3I7W fftr 

# Wf ^TTf Rlftft, 3FT: {Wit 
aflr srrft ftftr <rf *tjft fftjjrter 
^ ft, fftF # ^ fF Fftft 

ftfc ft (Jft, ^ fft ftftTft ftl 

59. ftftT ft Fftfr §^RT fftafftft Wf 

■»jFrr wi Pftr 11 ft, w qft 

fft> ftftx iftF L^iftd ftr ^ral 

60 . Pr fftRftftr ftrs w- Jl , fttr 

fftft, ift? PftT JfFTTl 

61 . W ft ftft (otl^l'ft) ft ft^T: 
pT^RT fftftRT |t! 3WTf *R 
W STTTTT ft FFTTftt f¥ ft|T 
d*FKI fftftft ftTftftT 5TTT ftftftTftT 

ftft ft, ftft ftF iWn ft Tftr ft 
faft ft fft^irft'FT PfttI 

I 3T4Ttr WFT ftftfW. ftltftcT fftftftftftl 

s 

1 ft srfwT ftft 

3 JJftT ft ftRT ftft ft ftTft ftft, ft'+Mft ftft 


%;?\ 
■i .*±. 


*$/%$&&& Jgs 

WPS&S&r&ffi 

0 1 ^:. ^ j :r l'I' -fc *r- 

U£s I £? -i 1 S£'^? S^sh? 


(^■) W\ feftT *TT| 

fmT^t ^ tt wl 


10 - rTT-cT 


1 6 / 604 \ ^ ^ ^ 


62 . fair 1 '- # #^r (ww? ?t w, 
sfk t ^EfW-^W WrT Tfw 

wr^r wg| 

6 j. ft? % w ; w sftt wwft if 
WfTTT t, ?fTf WpT I ff fF| 
flipifl tucT) fl - spr^ «ii^. ski 

sfrr g^rtt snrtf 

wwtfr ¥i JTrr ?l 

*V 1 ,,t , .1 ii *LfA; 

i 
64 , 3 T?f: 3 TT^ ^ 5 ~TRT ^ft f 

ftvC hRki ?t ^>T ^TT ^TWT : 

■sflr 3 fM ^ him ^t w ^fr 

im TFTl 

6 s. ^f % ^T: t W! g; | 

W T T^T 

66, TRTT ^ rl’f-pl H^ll 

far W*T ^ ifeWT rT®TT Hlfi^l 
vjir 6 t*t y^t sff f*p w-r ^ jii^ (w 

wr) ^ pfr ti 

67 . w t WT WT% WT if 3 T Wl K 

■£% 

6s. pT % WT: *RT ¥P. ?T fit vi>H< 

T|Wl 
WMajss 

^ 2 S^< 3 SSlES 


69 . 3 TR '#¥ ^ 5 ft fft ?lif ^TST # t, 
^ fawym^w sit ft? Wfff 
% WTTW |l WT wfwf WT 
WPI nil WT M|t| ^1 <t*tt ^rrjnr 
W-hH pjff $ 1(11 Jlfil ^ WPl 

1 3T<rfcT gw (Sf^WWJT) W *pT W? WT # Writ? ?t IRTI ft? ^ 
wi W WT *rft W<T WT Tlpt tl sfk ft? ^ 'PpT f% Wf Jll^K pi 

2 gw 3 #%twwt wr ^ wr pT Pp sfw wfwt # at# if ^ w wil 


10 » rTT-cT 


m ' 1* / 60S \ ^ 
- 


70. ST-tia: TOT? # FTC Rt. 

^ ^%T fR £TT fro TO 

5TTO cf*IT TO 4* MHHqK TO| 

71. fro^kr «fMl : TOT % TO TO 

farror to fePn to ^ to fR *f 
jp% tow I mm if |*grcr 
W ( 3 ^) | fTO 4 gi|- w? 
few) |l eft ^ araw mzm tot 
R?ft; ^reff toit waff m\ frofro 

KTO 01 4. 4tT (Ht TOft 4 TOT 
^ TOf TO, TOT TOTO 
TOT fTT TOW f¥ TO 1 4 f¥H ^ 

totot sriw tot toi# |l 

72. ■sj'-gl 4 'Fgi: TO jjsjt TOft TOT 

?pfr froTiFrof (to) to tottot 

5ft TOTt W 3TT TRfr t, 
4tr *T dd (TO^ISn) TO” fTOT 4 TO” 
%T PfTOT f. 5 W TOR TO 

4, g; tot totter # 
WtW ^ TORT ll 
ej 3 i^iw 


7J. » 


73 . to (ft tot) »p to: toft 
(IN (TTft 5 TO TOT TO 4 

TO^ fcrtr TOTt TOf rt to Pro 
717 TO r[ 4 TO TOOT T'l , 3 ^T 

3TOTf TTTOOT TO 3 TTOT w |l 

74. TOR # OT TOR 3TTOT 

TOTOTjTO TO TO irft TO TO (ft 
iA\ m 7 toto ^ fror ft to 

1 TOlfa d^TOT 5TR 3fk ^rTTOT 4* TOR TO JTO 4k ?1%TOT fal 

2 TOR (RT TOT TOR TOr rft TOfOTTO jt| 


V& 

ms®P^ 3 < 3 ‘ 4 p* 3 s 


ikriii i 1 -"Tl ., . i, ^ .t'- 
™ ■ ■ ' 1 ' j, tf yj ij^ - ' 


it t : 


X xy 

3 * 


%za&z. 

«ui® 3 &ya f 


10 - *TTj|r rTT-FT *TFT ■ 16 f ^06 ~ \_ ^ ’J* '' - ?:« 


W jt*ttt sfh: ^ sftfw T%rni l ' J 


75. tTR jft ¥ ^TRT f*TPT # 

3?mT. ?ft 
*$m\ tfnfri 

(5^j 3 ^'J cr'.J 

76. *8TFft WT f^PT if =[fcff fff, 

WT if ^T5T=fRft gift, 3TTT ^ W 
¥T yfct4iH | ft ftw ft wl 


77 . #?: ipr % wr ■# ^flr ^fr #t, 
TRfT-TRr -Qv\ 'qi?' "H'tdl 

ft ft sr, ftr 4 fftft hfr 
# VW imf sPT ft [1] , gft *TT 
fftft 5Tlft W ftf SR =rft ftn 
#T *T ftftTi 

* j j T i if ' *sf > 

■J 1 ^ i 1 -J^ J 

■C&3 >-ySw 

71. ftv£ TT Wl Iter f^FR feiafrr 
% STTpfr #stT ft ?TT*T. eft W W 

wnr ^t w %t ^ m wrrl 

iff 1 U/?^^ f ^ 

_ | ^ *'r^ 

m afre ¥T ftrcr % 

Rpft ■'Jl iRl Rf 3^T ^RT ’l^l 

fey mil 

fa | ^ ^ ^ ^ y fist- 4 f ^' - 

L -{j;g^ l ^j vy tiftf-L^'J 

so. ^ 1^*1 # J^T! eR % ?p% 

gw w forr ftgn: 9 tj ft, ftfc 
wft tftn jpff gr w & ^i% 4 r J 
3flT RT, 3RT r=F *TT ^TTT ir W 
?WT "«eHI"l W 

's 


si, *ut-3tt m t -s# "^nrf 1 1 ^ 1 -3?^^ w ^ f^mrl 

2 w frf^TRK ¥pRT-26 *T 3TT T^T || 

3 ^T^rhfT JW Tt -dt <.l cl d d 1<A # H ': 1 

4 W ^RT W^T % WQ # f^R ^RT, 3RRf; 57| 

■\ 


20 - WW ^T-FT 


W ijJH* — r i 


'■mr ■ is J " so? \ ^ -jrA 


•ftfa+l pT ft tfft ft OTT 
-dPlftH H ¥TT 3*T ft, sr^q-sqT 
3<rc jtt^it ftr tt ftrr Tftftl 
fjRr tt ttt jtt^tt ftn 
Tftnr, (ft fftftftr =tf Pit wl 

g2. afk ft fftinpr «ttt smTftftr f 
ft fftft ftm ft srt qrsRT 
ftl, ?WT fjJTT fW ftk tKMK 
fftTT fft>T ^pPT TT T^ll 

83. #T t ITT! 3TT ftftr ft anj 

srrftr «mft ft q?ft? li: 

84. TT ft 'T’fTT: ft ftft ft# 3TT ft 7ft 

t, ftfc ft ftft ft^r ft sffhr stt 

W, t MIHH'c’K! TTltft (T 

WT ft jTTftl 

ss. ft ^T: IDT ft TfftTT ft 

^ft fftrr ftft ^TTift ftf ftr (snft 

ft) TT^FT, ftk WT WT fftTT | 

TT ftr TTTW 11 ftf 

fi*. ft TJTTT Tim STTTT snft TTfft 

ftr ftr ftft fs-'ft+ig'i ft =r| 

TH ft ^ft: ^ ftft TTfft ft ft ft ! 
SRTT jjftr SHT Tft iftTT «TT ftftft 
HK%'< ft T^fT w i: ft 
m fif ftgir ftr Trft 4; Tft? 


jl t s' > ■"■{ p {*! 


< * ' ^ ^ t ^ r * 1 : 1 3 *i" 

0** * V Q!J 


%jasstiu 


1 PM #■] wt > * 

dU*^' 1#J| 


J£ a j} •'_/** J.'j 


''l ? *, 9 ■* l * * ■t t a, i ■; ' r-c/r-f ''l! ' 

ij^as^^X^y '^jo ■jO'o^u^s 


euUS 


,n»l 
ii< 1 YIS J *£ 'U "■ * T ^ - *** 
a ClVyAt- J |,|^V 


i W^r jpr w #t 3Ttr ^rrit ^t 
T te ^ff fewr? 

t mii'A % ^ ^rfiRT ^ ^tft |l 

.? snrfg rfkm ^ptI 

4 ST#T -sraftr ^TET M Fpj 


W % ^ wr 3 tt wt afk 


10 » ffT-FT 


^TRT -16 /"" 6QK VH « fjLf* ~ f * 


3T*^T JJT H ^TTpT HOT 
5TTH TOT ITT #5 ^PT (JTglt 
HW'TgK # 3f|T %? 3RT: JIT % 
ift cm-i 1 ' Ht *nr “TIT rot| 


87. T-Rfft H 3fR f^TT fH JIT H Hff 

HIT f¥OT | Ha HHH spaft J^T 
H, t TTOT JTT ITT OR felTT W OT 
^rfH lil t OTWTf H5f «(, fit 
J»T H OH HR? 4 feOT, sfTT 
# i^' 41 ftaT aarfr HI 

ss. far a? 151 Pma am m H 

faH it^ faa ^r 

ITTH H4t E#T (ORW) *ft, eft 
TPT H 0^ T : 0? I dJ^KI WT 
Tm JOT ^T WT, (IRIJ) JW 
ITT *M W f| 

89. TTt OOT % 3T3TT fH OfT H OH 

aH fa4r =nrr or aar §tit t, atr 
a afirw war 

fWr #r tt a fHtft anr w lsj 


tge 
r- F 

I: 

■*■ * 4i * 


?o. iftr f?OT 0T pTTFT H 5TT 

H TlH $ fH H Hft 01% H 
anfn jtjtH often #t 7it | 


**f \\*f, ?Z\h*£* 1 * r L ■*1'l^%1'' 
fcUyfc*#\jb 
I v 


i arqfcr wt. 3n% ctt, mr% # ft*rc ^r ^fr 

#t 4i\ 


1 '-Jl IK1 ff srfiiSri fer#T ^t -Jl in ft, MM ^ Sfpjp u | TrR ^T 3ETK t 

w ^1 

* 3T®rfcr 3TT^ Wf WTT W, ^ ^ t f^TTl 

4 sr^fer jfr w # w «tt| 

\ ■o 

s ^Rfr % sngrot # i^rwr w ^tt R^tt[ 

6 ?+if ^ ^T *i '-Pr\ I |? 


20 - fTT-pT 


r JTFT^l6 /' 609 \ ^ J .>A'' « 


w ^ STTT. sfk =TT^TW if ft?Kl 
HWHgR 3T?% wtfftT |l strf: 
inr 3 hhjh<ui <PirW ift STT^TT 
¥T Tpffl 


91. % 'Pp: pT ^fsf 'Efj 

Wfi T|rf rHP (gT t) pTTt 
W TRTT snfw ^ 3?T%T^] 

5X 

91. WT if W : t P^P! ftp^ 

^sTT fa TO FT TTt?" 

'S3 ■ 

«. ftp ifrr a^tRui w$ <r ?r 

3TPTT rr * ^ <?f &S&S& S£X.&%& 9*. 37T ^ *Pp ift TTT 5TFT *TT?! W 

w wf sfh; ^rr ftrtl 

i*TW f -iR jfJTT fp 3?FT 

ftp £ % ftrfc ^rTsr ¥t 
spfr wiPT #, #T [i; ■gtffcTT 
^ <£t irft ^n?r (3P%9T) «ft| ?5. (TRTT %) w: rtTT *IHNK ^FTT 

IP! srefl? 

96 . if «r>f:i: if % «r^ ^ftr 5W1 
ftrt if ^t, P t if 
^ eft W ^sfr 

a "ij u y - 

if, Rp< '-h'f 5 few. Sffe ^ft 

WTT WT few TTf' >: TFT ifl 

o o 
f- *\ • F \t^i\'< '\\z 


• r ■ \ M * * *'Mt < ' , f p Its 


pjf r'lK y i <r.r \ ■ r ‘p reP . fj y .. *'r r t jp^. jg s y 


if 


1 3TKT^, 3fFJcP 142) 

2 sflftrmr % rtr ^ sfr™?r (^JRTT) |l 3?R 

snf ^ | f¥ TTFTtr ^ ^ ^ ^RTt f¥ ^ ^ pR3ffa 

cTT ^ ^jt? # M<r-^ ¥t Mt W ^rl afR^TR^r^T ftRRT 


20 - W rTT-FT 


W ijJK* — £ ' 


wn - ■ 16 j 6 1 (i 


3uS9*siyi 

s'^£U&dJ 


sassfe^sifil 

sl'L'i 


i J*’ ■K r 

ftfj 


97. W % ’Pg? 5fT ?ft jft^T 

W IT? ?T?T | f¥ g <R?rIT 7? 

g^ frt *r ^rrl l,] ?r*n fft 
fat g*p sfR r2 " ^npT t farr # 
feres ^Tf? t gfar, afk aret 
w tr ^ frrer ^r wfa srt 

C\ *o 

T^T r c^T *RTT 

favt R# TR # RT^T 

■ cs cs. 

Tl 

?s. g*? qr wt 

"MWlp %, I" : W # 

fkrrl | 

(^ '-H ) tin ti 

ftft WTT (I ^to 'FT J TTT f' 

^rtst tHMifl 

■O 

^T q*k T? | t 
*m wt wr w ^ | ttr 
t ^ fTTCTT (f#T)l 

100. qt % g? ''i-Hj 1 1 k ^ 
ksqq y (.i 4 ^ fk *ii3 |^r 
tun Wt\ [i] k^rl 

101 . t TfTH Flk R?T #, 

3TTT % f^T ^ fcPT 
^TT ¥T5T fim\ 

s 6 v 

<smi tt gg qr dti tt i -^ £ r fkrr eft 4^r ^ tftt ^ if f - tt 1 

wit # ftw kwr wf\ sfr $ grq gk w ¥rr *kri 

1 qqfer FT Fffr? F FTFT ^FT P # q^cT fl 

2 qqk TTFfa FTFFT ¥T| 

% 

3 WF FNt ¥T Fkl 


45| £i3 vji 


,-^.f^jr>>i » T s* x \ 


10 * rTT-Fl" 


^ ■ 1 6 f ft 1 1 "\^ VT' *)i'i 


*jl?“ 


- C- 


mi. ter ter ter> ter terri te 11 
(TrfteTT) *1, te te r^r <FX 
te tenfr te rjrr te sh 5^m 
rf fa ^ sfl# (SR t) tefl 

M\ 

ioi. t 3 itw # ate-ate ate fsp 

‘-D ‘O - 

te {terr if) m rt te rt $1 
ii)4. ter-ter 'Jin? sff =p? 

a? ate, ter w ateT te 

if *t W=T # aWT te ?pT 4 '4)4 
r^? ter 7|W ffri 

ios. t 3 TFT PT *PT r|r t tett 
% tear StT srTT 'PJ ^ te 3 s!T 

ten ^ ter hihh^k rt-rt 

Wl #1 
%&&&&& %£&& 

ms. fte srte te te^r ter rrn?rR 
tern am aal 

to?, gn te teatet 3 rr if tei 
rtena #r * ter-terl 

ms. w ter ter tef ate ^aara 

ter te, an? arr if anRTten 
ate te: teft rfr tenfr mter 
ater ^niter a> fte, Prrr ga 
te nter asrcrtet te arana 
+ ftRTl 

1 «m.» ^t ^4 -ufam f, ter^f # strst fr ^ ^Pu^i 

r ^T W 3TT ^mMtl (J^R 2191 ) 

JT: ^^TT 4t ^ telH d ^T q^T 4* +Rll ^ 3-TT ^ l44 I 

2 WrT WlIH 4 m $RT ^ ^ 4 trT ^THTl 


Q'yLoi^ ^ 1 j L 4 ? 
f 1^.4 f ^ 

i_ Sp ^ 
10 - rTT-cT 


TO 


1 * / 612 \ ^ 
- 


109 . 'OT far wn n^T faff l«H -f^i rv. »T 

MTtT fa*l 3 jW ^ sfe’d 
^nTfa. sftr , jfT¥ gr # l! 

pH ^Id °P<.1 %l 

110. 'Erg' JlMdl I" sft 'P r rS ^ ifi 3 faf 
fafa ^ t, 3 fk ^ faT ’Jfa 
HH R®t| 

in. nm fa far fn* ^nfar 
•olfe ffer REpfr (STWTg) % 
fafal nk fem Erg pri!%H gf 
Wf fan fa 3 TWP 5 TTT RTC u: fafal Hi. rror far *khk fakir fak ng 
gnm gMT fat gf, far ng nff 
fafe fatfaMK fa n nfepR 
c'H fal 

113. fak gfaf wr gn fa gn^sfaf 
n>fam far sHcife fen | rwr 
Infer ^rw: fa nfan nn fkn t 
nn fa fefTEpft nr, mffa ^rn 
3rramnfa gt nrn nnm ng gn 
fa fan nn: fa t»fa few! 


J 4 !f'V it i 


'.‘4 li'i' 

*> 


% 
114. W" 'd^ % 3iW |£ ^ I 

Fpftl sftr (t ^0 tm 

31 H W^C ^pfpT ^ 

HT*T PT ^ f¥ ’jft ^t 


3 ti rf 1 f »■, ' »£ . "f ■'c ■I''"? } f- f. f ; < | * -T' 

lt ^ J ■ «&' 


?£, 


a*tV j O^ l ST^tTHT fer # ftr% ffTflft^T ^ TcT t\ 

1 PR fotft ^HK, H*TT 3 RTT£ $ HT*T ft# f^FTT gri 


3 tafter pfr m# ig 3 *S% ^ # w ^Tr 

(T^T ^"RT) WcT r cfr STRT H ^tT ^T ■RT^ HPT 

ft hhhI tfrr ^r Rht f#l ?h ^t 

PTF Mini, 3RW: 75 # 3H || 


20 - W ^T'FT 


^^16 /' 613 \ ^ 


iyi i — £ ' 


WFT 3 TTT ^t 3 ffT FIjSt 

(WPTRT)I tTOT ITSRT ¥? f¥ 
t Tft WR1R! g#T 5 TFT 
WF RTl 

11s. sfrt ff an^sr Ptm shk-h ¥t 
w tr 45H, rfr <i*ii , 

ftt % Hs?t w w # <ptf 
I? fRRl [1] 

] 16 . ?RT 'SR jR ‘fgl 'Tiftr^t 
f¥ RFFT F’tf 3 TR 1 T ^T, eft Wf 
3 r 3 rt fw ^ ftnn, 
w % ?R5R wr ftml 

117 . fT®T jR % l>g|: |> 3 (KH ! qiWH 
if ^ TR ^ ftfT <T*rr 3 £f Hofl 

=pt, fit $rr R f=F ^Nt 

rt Pfrrt t R»f 3 

3 TFRT t Tg" jfTtl 

11*. IJ^T 3^ *TF f fa 3 ^T 

TjpIT | 3TR 7f HR TfRT |l 

117. 3 fk F RTR jfrfTT I sfk f 
fT fRTfft |l 

121). efr MjtHIHI 3 % fafTTH fa WT ; 
c Sikh ! <wi if gfa hhi^ 
TfTTT^r faiR wVht fr<fr fan 

RR fat RRffar If FT? 


$& 


{•"* <.< !>£ * "\[^% if> * " 7 '<S 

hi&p Jr® ojlj 


f,.t S ** l U * * f 9 1 " tTr' Ti^ T2 Ti* 
h iif 
i>--f.' " > ly-N 1 " l*J 121. fit ?faf 3 (Fy) fa w fiw. 
faff ;R fa fJRfa fR fafaf fa 

7 j 7 f{ 3^7 5tpff fqH'Pl'i 


V r \'?b\i' r '[StX r 

t*\i K 'f ’’ X 

.-*} 1 £d\ Q.J 


1 3T^k ^ ^ ^trmT ^ ^TtT # ^T W, fTPlft 

3 tk^t w wer ^ tenl 


20 » rTT-Fl" 


v i — £ ' 


'■mr ■ is / 614 \ h 
1 tSsAJ >s.'<sS 
^ L r * r ' -*>>i * i 

O' tuu» «J*ij^j$SsK'> i? 

I 1 r- >.*■ 


prr spr^r ott wf p* t#I 
3^t 3ikw 3f«r?n" p>t ppt spt^ 

HWPgK #T PfTP fjt PPTl 

122 . PpT PP (3ira’ig) % PP ^T 

Rimi aftr P%" stpt PP Sir pIt 
ijpp fep Npt 

123. p>p <JP PTPf ^iRTT^T PPT 
fldll) PfP % PdX '5TT3TT, ?JP 

ipF fet ^ xij ?tl m pS srT 
^rt tot #fr aftr % prfefp 
pt sfr pjhmh pt^pt ^ 
ppfesffp pp, pf ^jpp P^t §tpr 

P *pil*P ppt ^TPTl 

124. PPT Pt grp P?T rtPT Pt PTTP 

p, Pt Pflt pp pprftp* sffap 

p^Wt (pp) |,; ?1pt, ppt ?p 

3$ P 61 rtf WT P> frp 3TPJT 
PP #1 

125. ?£ P^PT: TIT PHPfTTT! PTt 
3R5ST prff OTPT. # pt (PPTT 
#) 3lWf PTPr PT? 

12S. 3T3T^ TjPTT: TPTT PT PIP 

5*1 Kl PTPff ppft rft ^ p PTj 

PPT fpPTl 3pT: ssfl y'PK SPP ij 
PPT fpPT PTPPTl 

s45 

i27 t ™ ^ | 

^ ^fr rfi’Hi wt, 

sftr trn^r ^ hihh^h. 

i araf^r *ftk ^ tnft ^ ?rw sft ^r ^RfK f^ttI 3jk P#pRr 
4 r iifH ^ttI 


*?£* -‘i f St* * V- .-l < 1 

" ^ y^'Jgr 
i>u* 
'j^- 
10 » rTT-Fl" 


WT - 16 j ^ ^15 VT. 


*jjr 


- c- 


snwr yrl 3ftr ftrmr 

3n%TcT TOm 3fftr ^ rT^T 

a#r^ |l 

m. eft W TTTff ■TST'T 'T^f 

foTT w WRT if f*P ^tr % E^FfT 
wt. fcqT ^ t «qpr *ff 
•JiiRtifi #r, 3ft ^r «ff 

armfr srffmtf #, frsR? ^ t 

fT»TTf^T t #WIHf ^ f^l 

129. aftr ^ ^ 'tlFT 4?% ^ fafV^Tfr 

W E^ff SIFT # 4leHgK 3Tf7 

*r. fit rnmiT jtt ftft, #1 
^ PruTfer to ^r ^tt| [ i ' 

130. 3ffT: 3TT4 tig'l «(ldf 

<Pf rT^TT TO HkM^K # 

4 ( 4 4di w mmr w tstot 
^ m*r wr ^ mfcr ft 4f# ;2; 
?wt mrim t [J ' %if, frm Tift 
# Sfo^f 14 if 3lk fcr # frmtf w 
if, ?m% 3 ttt ■jmr ft mt! 

131. 3fh: ¥3lf4 *T ?fet SIFT W 

3frm? sftr ml - spr % d 4 if 
t Wff¥ 4441 # FTFff t jw •*\ ■"1*r * t:i * \'/, j * di tfWT 

1 3fRTcT TT 'iTM^T ^Tf % f«F ^T ^ ^ ^nfrT W\ W 

% ft *?4 rTSTT ftft-dd 3^% ^rfr TT $it ftdl ?T ^<dl 

(WWM m m?HT W FTrfri 

1 3pqk w #1 

\ ■ 

3 apqfcT ara ¥f 44R ifl 

■% 

4 sr^fer tl 

s ^r^rfe; <f*rr #t ^trm tl 

6 3T#T ^u M ,r^| # HI 
\ 


10 - rTT-FT 


^ Ml - 16 


616 


\\ 


TJLf* 


- 


I, <tf TftnftF #ft Ft tNt |, 

RfF FT 3F FT FftSTT t, #r 
3TR F 4kHgH FT TTCTF [l1 ft 

rff f*tt Ft RiFfl 132 . jfk FR FRT TftFTT FT RTTT 3 T 
ft arfcarr sfir rf 4 r rf ft 
(ftf Tf, ft ^tr t Ft 41ft ti 
* ifttl , FT ft RR 'I’-t 
4tft^I TTCTF FFf 1 1 afk 

FRFTF 3IT?TFfeTt F FR |i 133 . FFT d^IH F?T : FTf FJ FTT^ 
MK1 Tls ft 3 1 1 41 3TF HM15K 
FT 3 TtT TT ^ifl ?TTFT? FTT FT 
F RF 3 TT FT TTR 5 T WF 
(f#T) Rffr FT W ftRT if 

ft 4 T h«F( Ft (FtthR) |7 

134 . #T Ft FT SRTF FT FT F% 

faFT RFFT TT FT TT [i; TFT, 

ft 4 JRSR # fF f FTIT 

MWHcSKI fT t FTrft 3 ftT Fit 

TFT FIT 'Igl FFT fF FT tft 

3TR?ff FT STFTRPT FTt FT Tf 
’TFt fF FT 3 TTHlftd #T fR 
ftffl 
W^x&iivxmi 

i*< **>. ..>£ ? 

@uf^. j J ^ w lH* ot 


***-[•£'* , J 
. F M 

4<A2L.s,i.a 
135 . RR F? t fF FRF, CrfFTTR 

Fr) Ffterr t |l ftt: ft sff 
Fffm Fft, Ftrer ft Ft ff 
ft jii 4‘|I fF ^F TftwT TF FIR 
I, aftr fFF t Tftsft TT? R5 |l 

1 Ffft HTFlF FT FFtTFI 

% 

i srsrfrr ^ 3^% *r w sftr ^tr # sjft ^ ^rl 


* ' ’"5 ■* '£ 


t t * 1 *■ f 


ii - 3?f^n 


fWJ J I ^ 


WT-17 / 617 \ >V,J^ 
TRF SlffeRT - 21 

- 


B4I 


TTT£ fa TifSfafa ffaPT 

c\ v H 

*TF ^TfT TT# | s |Ft 1 12 3TFlt |l 


to trf fa sfatfa fafaft far fafa fa mror ?rr mr tot «fafaro» 

* srr if wit w t ffa *nfa ^ffacft fa toTT mffafaf far mror far 
faiTCTr fa fa to? wnr fa ffafa tot mfar mr tot fan | fro far 

far faTOfa fa TOTt fafaj fa TOT T^T far mTTF fat «s!|JJdl TPTT 
^fafa fa TOT Tfal 

* ^ fa mnm wr | fa siwij % tot far fan fa ffafa ^rfa towt 
| fat^ TO far TORT fa fafar TOT fa ffafa TOTO |l 

* to fa fafa? mr | fa ?rfa fafaff mr tot ml far few 
fa fafaftiw fafafa m tor ffam to | to THfa mr totto tot 
tot far farofa fa |l 

* fafafa far ffawfaf fafc to to totf fa totr far to fat faron 
to |l 

* to fa ffafaffaft far TffTRT far snrfar to tor tot far ^jwtot 

fa Tit |i far tr mro tot § ffa farot far faro tot totoT 

fa ffafa ttto to I, fak to to totft tott tot tot fa ffafa 

FTfTOTTO || 


SR^TTf % ^TFT % # sr?W 
W*1 m tm ^NIH f I 
■ \ 

-i 


l. Ttfan 3TT TOT I farfaf fa ffaro" 11 

to tot, to ffa t srfaRT fa 
^?fafa|fa|j fa* *Z )f,# i mfc w wt ( Pft 4r ^t h srw mm tf fen^r |l 
ii - 3?f^n 


P'WJ 2 I ♦ ^ 


’TT’T^l? / 6IH \ 'V ofr 


^. a^t 3Tlfat TR fa ’W \fa fa 
W^T?R fat faR t fat? af 
fyrcrr 11 , t?rt ;rt aafa t sfk 

Tp -jTTcf §| 


T *.«■*£ , . A - -*! r * J » w -V ; > W T juVT" 

v^Xv-^ fS& 
3. ras^d ^ ^a $ far, sftr 

fa ^fifa-gafa saw fa arfa faf 
faf SMMlfl (afat) fat 

=w ^ wr I cp^Tt aara. fat 
wftT3fTf#w5n^?t3pr 

ffa fa ^afr ?tf M 

4. 3TFT ^ fa fa faTT W?R 
STPTrTT I 3T^¥ 

stfwst aaT srcfar fa |l fair a? 
aa aaa snafa aiar |l 

5 . srffa vs"-$T fa fair fa afa' 
tfagr ara |l afaa; 3 a (afar) % 
?fa *aa *rt far^TT f, afap a^ 
asfa|l 3aaarafa atllfa fa jrait 
w fat? fasfafr aT fa fafa aa fa 
iHj=r (fasntafat fa are) fafa afal 

ft. afaf taTa" 4; anfar ?a fa a?# fait 
aaft fam aa ?a fa farrcr faar, 
at aaT a? tara ^Ttfafa? 

7. fata cl afari) (ft fa sna fa affa 


(?'■' *t *i 


%&&*& 


x&sw&i&smx 
y ltI'i 'i ,4. ’ r, |-T i i !''V>' r ;fa S 


1 3f?drT <# ^rt mm 3Hdfid Ffcft | eft t NfaFT 3ftT f^TTC 

2 arafcr ^ f¥ ^ gr^Tt %T Hg^T |, afcT 5 ft tft ¥^TR f 

^ %\ 

v \ 

.? ^tpt ^ mm\ 

fa. ■<= 

4 WrT f^^TTT^t -4t ^Ftt| 


21 - WS? wr-17 \ w ^ - n 


*T^T TW ®RT ^ 

hht, I^r ^ ^frr ^ifr ^l 

ftvT fT j'li-HI 1 ipp^I, T? 

spr (^} ^t |iJ stft^ ?rl 

e^gi^ajSsoasbj 

s. cr^rr sprit ift ^r ^ <$■ 

SlftT* 11 3fT =T TOT ^fl rT*TT 


9. Pl^T PT % ^ 

h gt ^r^T, sffc ^ 

*TRT fHTHT 4^, JR 

% "HlFl 3?fT f^TT^T Wt f^TT 
^w^rWrfoff wl 

mz<2£,%$s23>$izg 

** ■a i »#V 

io. grr % 1 jpgrtr 

sjtr q=f> w (grfrr) f% f 
jpgrt fan Pststt |l at w ft? 
^nr^rt ft? 

A^'Svlc: 

li. sftr pr H ^7 Ttf ltm RJcT 

tft =tfewi =P 5fr 3MMI-0 *ff, 
sfk g*T % =R frtfT ^T # 

TSTgRT |^tt snfa #TI 

n { 'l'^ <t ^ it nf j ' ■"£ * \** * i,r> 

i v^i J 

gV ■> ‘i' ^»h 

12. pHT jP 4 7H44 ft HHT JRft 

WgT ¥T, eft 3T+fHM ggt ft 
*Tmft efttl 

A> r f, f> i f iT'" V . ? | ""I '^Tr 

V-5.^ ' jdwl^ 1 W 4 

n. (H£i RRT) HFTt Hfjtl cW JR 
^Tf% JirMt f^RT ^- : #nOT n 

■o 'O 

ft, ?m snft mf *ft ftp, enftp i 3 t^tNt 3nw#r w^f # wMT HI 

\ ■o 


2 ^Tf ’T^T. 3TTW- 43| 

3 3iHNr ft *fti 


ii - wj ^ 3?f^n 


^ ■ 1? / 620 \ 


fWJ J i ♦jJJmh* ^ 


toT l,J toil 


H. ^3^ ^ ^pT : ito 5*1 Kl t^RTSfT! 
^TTSTST f 3idJNl{) tl 

is. to to: srrt qfr gn q?r jnrc 
Tjf( 4gl cPP fef» qTT -t SHT ItoT 

to tot toi # WT ftl 

le. -to: pTT % 'Tpt [to I I" 

3?FFm to toft *nr nm to fir 

to # tor t toto ftol 


© 


SM3P5 |V Jito*." 1 r *'•' *r if?. jr TT- J* lv** 

^ W*tai (^J. ii 1 


it. nfe ^pr --pi 3 ^RpTT ^r eft 

to sto w fr ^ srt ' 1 to, 
to to ^ ^tt stol 

i». ton ft into t wr % sraw 
to to ^ ^ ^r fto f^t4 tor 

|. to to 3TWTTTT *H Hl’-rl ^T 

toidi %, to: fto ftor^T p 

to - mto % i*k u i to - rpr opto tol 

i». to tot =ft % to 3n*nrto rwr 
stotot, totototot^^to 
w ft % :jw to (ton) t 
tompT n^t qto, to et tocT §1 


“31^^ 

®SSlWa. 


. ^ >■■' i t * j 

Jb4 


r ' .:' J i" 
i(t. ^ TRT f^T T^TT W\ 

*TH ^'<.'3 %, <T*TT ^TcTl 
, A\ 


J 3Pm Tf f¥ TTrHT 3TFr TT d^lfl W ^7T |% 

2 awftr x fcrrR # tttt # t *ftl ^t ?« t tf 

'Id 1^1 jfT T^T ^ fk ftRTT TT <3 HI Tot sHIMI *\m |l ^ol ^ TTUTT^T 

ppr^r wt ¥7 t^t |l afk w 4 tt mm # ?m tt fw 

|l 3 TTTtT TFT jfr W F^TT t TF ToT f^FT ^k 3RTc^ TTRFT % 
ITf^ ^kT |l rfk TrT % 3TTTT ^FTHTT 7^ W |l 


11 - WJ^ 


F'WJ 2 I ^ 


- 17 / an \ 'v,jj.t 


II . w ^ ^ |k 'jr t£r 
1 5ft (Mk) ^r ^ikfT W^cT t? 

n. qft ?lt 3? 5kf [ ” if SPT ■pr 
sraTe ^ Riii tfr Rnr^r 
WIT Rprg™ STTtftl W: 

| 3TM? 3T?f (RrfWff) TT W»ft 
T^T =TTcff ^ ^ ? SRH T| |l 

IJ. diK <5 1 4) df^ ft 31 hR «MM 
W #T *r4t (^T 4 ^HTW) T3tTT 
^l4t |l 

n. ^rt ^rrfi#|iTT# 

ftpTT 3fhf ’J^T? (t •T^t!) 3TTT 
W fk iT'TR W TTTifrl W: 
(f sfpT) ipr # fk^r fVr&n | sfr 
fit W®T ? 3fk iTe w ^ ^ 

4 k^rft 4t fsRTT 1 - I, srfkp 
IJ? if ^ 3TftfWf fTR ^T sTR 
^ T??tl WRT ^ 

tl ■aUa * it A ^vi % ** * i J C ' 4, T 
» 'JX- ' ' -,r, l^ _< i^ 

ij^j- y>\A^i -Jm Jt?-^ 

_ " ».A *i *M 


is. sftr MjSt '4JTT ^T ^TFT # 'T^f 
Wfi Tfl Wf W sfTr 
a# (WpTRT) Tjf Pf 
ftRT 5ft? TST m<ft |l m. 
tfr sft (WTT) ^Ttl 


oCyi'I iXrvvi&i)? ijt&Zj'Zu 
«tjS4;605iy0JS(.<Ji, 


l KIRTST =T*TT SR^t #1 


i *#F #ft STT^ft Wft ‘Slfk W OTR iRct afrr 3m ^ amw $ TO 
w wr iw farm ^ 3 rrt forT-finr St smftl 3 rt= frsR ww 

W RTT 1 W ^PT RPfT TT^ ^ ^| 3R*TT W |l 

3 3TPR 5pt w4 m | f¥ ?? f#r taftrq? cfRR jr^T Si rr 

? wii mm fear ?r f¥ mwif # spr afr?; f | 

Hnti pio am; tS Si 


11 - 


'V 


fWJ 3 I ^ 


it. 3TtT 3^ (TRlf^f) ^ WT fo 
^FTT fiw | 3f?*T7T 7RTT#T ^ 

c 

^RTRTl «T| It t 
('rirsfH)" i; 3 ikt%t ‘+r?t |l 


it. % sRT fr*TST WZ "1^1 
aftr 3TT ^ inrsiljHIl 
w ^RfT f I 

is. w STFTcIT 1 5fr t 

afk sfr g-r t sjt?R |1 ?? teft 

ftrwftrr ^ ^ fawr 

ftlW t w (3S1?) WT [il jfT. rW 

$*r $ 'fR *r T5^T fl 

is. ark 

TSST J alWTf # f’TTT rff ^T 

P r^ltl « IJ 'S trf *i <*t> ^>T r 

JJT ^ | 

ktl 


j'-i-i 


^ Hf*{ j 
&■ Oi 

k>zz 


•3)s5*Ai«j3t l W 


jJ^T * \** * * *< f x T-* 

i 1 icS^WMi 

f v ** * Lif, i*y ^ •w^.Vui " 

y>*J LW 1 fciW JJ , *« j«o .»: ^v- * " 

I *iL\\d’i*Vj*y«dU , ll 


y? ^1^1 p^i 0*1 <if* 


30. 3^T W ^ fa "IK 'Tiff pFJT 
5fr ^iPttt ?r TRT f¥ 3TTW5fT ?T^T 
c =R<fr ?Rt ftk |if r3] %, rft ?*T 
* ^nt ^r srft-sihit fwl ct*tt 
eW ^ tRTm <Tkt t Icfcp ktfatT 
41^1 WVt P-h< TETT ^ (^?T =TTcT 
TT) frs^RT ©u 


✓ VvV.r. 
3L 3flT *v£T ^ ^TTT U I rf| Tf 


r^.V"-' ’- -t Jm ^ I"' . ^C-T, i V" " 


] 


3fqfe; # fir^«Niil f^Rr gfaqr 

H ^ W % TOT W W |l 


2 aprfcr 3ft #TI 

3 affcrfrT rn^\ ^cTfrr ^ ^TT*T ^1 


11 - ?TCF Jrfl^TTT 


TO ■ 1? / 613 \ 


P'WJ J I *C ^ 


TTpB ^T !i! 3# irn - * 

■O 7 

3ftr 3RT (wff) # 4tf 

wr ^ 5TPT TT? ’JFfl 

32. sftr e^T t 'TTT forr 3TTWST ■¥! 

ftfVTrT %STT, P?iT 2ft ^jT OT ^ 
g#4f (tRimwr) 4 4? 44; 

g*f ll 

33. OTT ^t t fer 4 -SdlFcl ^ t 

Tift tT*TT ^ 4k Ij4 (T^TT 

^t? (t^; Tprg^r 4 tr 

Tt W |l 

34. 4fc (t 5T4r!) ffiT % ^ «HT4t ! 

f'Mfl H3“< f44 STN" 4 Hgtri 

fHrtldll 4t *lfr -MTT 3TT [j; 3f|4. 

4t "PTT HHT 4t4f t? 
£2*zm&@4$x 


i^J 1 2 3 

©(SiiW!ii?£4 


35. #=f *1771 *W T^TC 

W*TT t, 3fk fpiT d 4-^.1 0 
TfttflT TFT 7t t 3T^t ftt 
Tfrfaftrat 4. cT^rr g*t ?*n4t tt 
■ifrr Fft sftt |l 


5SG*. 


> *£P.J 

«*au 
1 tor r? 1 % r cflr TOft w f^Tcfr 

2 ftren r fro^ ^ awr R to ^ ^ FtR ww 

totr tort |l to *ft rtto tor ^ to 

wr top feT w |l 

3 *r*r rjr froft rr to rtrt t ^fr to # wi ^ tot tort 
| l qfr tot rto # TOfW # # <ftl to to mmg arffir r w? # 
tot # totot TOTt^lf^TOTORTOTtfc tott # y?ro 

to tort tl TO ^tt ^£\ to Rtf T r S t rtr rfr to t ^ =^t wr 

K ^ # Wf Rd^TT TFT tl ^ 1TO ^ ^r w w 

^ TOTO t fRTO t rfr ^tr T Tfr^TT t TOR ^TTT t? 


11 - ajfcnTT 


'V 


P'WJ J I *C ^ 


36. W WW % 3TPT W’f 3ft 

^ifcr ft wif wf ®hi ww t - mw 
f\ T'l^PT, (t W^cT 

I wf tp^ wrf wwt fawr 

WWWT If t WTW TFWTW 

( 3 FWW WiiTfW) % WRW # [ * : 
FHTft tl 

37 . w-pw wwtwiw anr (wifrol, t 

mr 51 % arrfT ft-wifawf km 

SWTl 3 R: WW WWft W 
<0 

3 *. WWT Wp f? fa WR 

Ffat WF li; WW^ft, tfft gw WfW 
TRW gt? 

39 . wfe wtw if sfr *pi!W fr rF t 

WW WWW w*F WW WF W^T WWT 
h<tF| awW hoi *Ff wfar W jffr 
w srwft fast wf, sftr w ww 
^jft wftwwt w?r wfaifT (wr faff 

WIcf Wift c P< J l)i 

4 ft. wfap W? WWW WW WT WT WFtWT 

3 HH+, wfr STTRPf wfaw 
ww &WT, faw w? far wft wwfa 

sftT W 3^ WWW fifWT jii3hiI 


BUIS 


•jsyer.ix I ‘i'J'fi p i" 

© j&y ! jJi ;J-* 
r * f 1 S'?> ■ f hFT " 1 " S * 1 

© J Ji JJ 


41. WR WWFIW faWT WWT WfW t 

igwrr jr wtw % w^r r r wt 
fcPTT 3 W *Ff fafaT W WW?TW 

fawT ww # ir ww % faw !; 

1 3 TWIW WiST? ¥f W$[ WMcTl 

2 arafrr gwit w wr% wt wrawr wtF ^ siw^fl 

3 wwrw ttrawT %l ii - 3rfi^n 


WT - 17 / 625 \ 


P'WJ J I *C ^ 


dd w Tf ^1 


4i. did d%d f¥ dtd d^.lfl TfiTT 

¥tdT TRT ddT ftd d dTdd 

‘(’HrIW 15 $7 dfrd> 3TTd 

m?r ^i firren (f #r) % 
fdrrcj |l 

41. =PTT Td ^ dpd t dt SRRfTT 
ipr ti d? pnt 3TT=fr dgiddi dff 
<pt *ppd 3frr 7f f hiO snr ^ dd 
dd dPT fon sttwI 

44. <=lit'Sf> fTd % jfl°M dd PfTd 

dfNWT f dd d*t OTT dd d> 
Tdjff t^t dd^ fe (Wf Tf) 
dd d>t ddl STTd W 1 ^ dt, dt 
W djT dfT ft 5 EpT UTtft 
d^t ddf tpv.rl 3fT df |f -3d d= 
PpdTTf d, PdT ddT d? fospft ft 

T% t? ''ktZili fc&iHijStS 


„ ' M ' r - y 
0 


ijius V V ' > y* ^Jy 

<d"Jli ^V[-1‘ x ""'Cf "A* ftf u * *\" 
d*Jy 'U'j '-' ijx^o 1 >*JVf-W 

^ itidi .p^t*!"’ yh4 * V'JJL*t 


«. (f d^t!) w ? fr # dr d^fi 
ft # dTEITC dT gif dTdtTTd dd 
tit D (w) dit gw: dft gdd 
dd dRind - fW dmr |1 


X' 1 1 ;. ^ L i ' - *oa -“"V 4 f"’ . y p-i. *1 .'. 

etaliSUfii 


46, 3fK ^ ■■jI f^l -^i 3fFT 
HHd(!K d^t dTtf¥ 1-fr dTddT, 
dt ddTd gcpiW fd jTd, i 3PdTd W ^ dTddT #1 

s 

i ^ I f¥ wr # T^r # ^t^t ^tf 

% few $ ^ t, 3fk t fe^ t?: ^nWt sfrf 

fe^r ffffri fe? ^tt ^ | fe? # arfew ^r tn graT ^tt 
f 3?k ^MTFT ^<H< 4^7TT ^T |l fW ^ W Tf | fe? 
ot w ^Ntl 


ii - 3?f^n 


'V ^ 


F W4I J ! ^ 


FTTF f^TTST! ffrEPT ft FT 
3WWl'(l :i] fl 


47 . sftT F? W ff Ttfpf M a<l^ 11 

FR for, far F?t 3k<JMK 
Pmt FfnT fFft f: ^3 ft. 
?r*Tr qff fttni f? ^ ; ftft ■# 

*KI*K (pfttft *PT FT) ft FT 
Ft *FTft STT Ft, ftk FT FT 

(W#) ft %^TT®r ftft «nf I 

4*. 3ftr FT ft ft MT cT^TT 

?1F ^t ffW TTF TFF 
sfti f«mm fft 1 

# | 


s iff' .' 

® ‘)J jj A~*j 


49. ft IFt ft 3Ni 4MHF< 
t ftnr ftt, aftr ft Fra - ft 
ippnfttr ftfl 

so. fttr f (^tft) f?> ftrar ft 

fffr ft ft ’Jti 1 <.1 ft, eft «ptt 
FT ft 5 ft? 

si. fttl FT ft ’KH 3ft Sft FTOcPT 
¥t FT ^t ^FTT FT ft 3Fft, 
fttl FT FT ft 'Ftt ftffcT 
W ftl 


' • **" i 'lV y1< " ■--*£ ■’'■*'• 41 

Crt ** * 4^ V ■*&■■ J 

**■■**>*<1 fii 
■ 1 rt^A 1 ^1 ^ "m a u s >)■¥, 1 1 t > 


©bJj 


J is*,t *9 ' T iT J ' ,r ' 1 -■ -ft'' 

ci JO-? ^ J 


% tr* | I 


51. FT FT ft FTft FT FTT FTftt 

Ffft ft w= ^ gffrnft (g^M) 

#ftt ft fFr 3ft wr ft ft tt?) 

x <GS S3 

Fgft 

1 sriiftr Fft (rift 3ft ifti+K f ffl 

2 ^ri?r "At %rn^ # frr^r. ^ 

w # wjm ^tt f^rr ^FTl 11 - ajfcnTT 


rj TFT ■ 1? / 617 \ 'V A^Vlijj*. - n 


53. % ^T: ff? ^ tn^JT | 
3fte T^Nt t# ^?r ^ TpTT 

Mt fti 

54. 3*T «<N<r^1'4H) % Wt Pr^ 

jfk n#5T ^T<T # ^1 

ss. \3njf %■ wt ; «w cpr 5?w gt 
F'rrt w m $pr 
'<* jO 

ss. jH % ^T: srfte* gt-fi<i 

4MHgl< fFFRTf i*TT EJjte ¥r 

HW'-lgK | faRT % tem 

I. 3lh 3 eft 1# *FT tfT# fl 

57. 3^T SMF WT*T! if 3RTW 

'RsJfTT gr^ltf gfiHf $ WT, 
5*T # t PRH f¥ RT RSfti 

V. O 

ss. Fb 7 d ^ 'T ^bb ten j 

<S”S-<a«S i sT^ 1 ftrai , 

Rte ^ 3*r te ter fttel 

S9. \S'(jT % 'bgb f^bi ^ 5TTT 
^ ^ t iRt ’pff {tennsff) 

y^Nld R'TTt 

so. tete ^ w\- ?R te gRi % 
-n^'i'P ^ ^TbT 

fate S'-H Ifl-H RR '^1 

si. tete "^ci* -3bi ^nte tete ^ 

^rrsrte Rte ter ^fi 

S3. 3T?f % qW: RTT ^ % fi nf ftelT 


& i^’-iv^ - Ci > u i v '- f —? r ' i jr ^ 


ifi^a^Stefe*SiBsf3s 


. tefi ■' i » -is, " ^ »i tr; v nri 

U&&J 1 J ^Jj^J I Oj^&j <Jh* Jm 

■' - ,1 i 1 . -‘teKT v "i'i ' A ® 
,-, ■* -> •■" 


' 1. i ^ lT^ — " ft \ K 1 

.|_‘T*- r Hll •J I'vbjl , m J- a ^ 't X t\\'y 9 *)y k " s<t-" ^ iM.r;' JPuHSiie&iaMgP®. 


'-’“Ipli 


< ,J 1 p Ti'[ ,r, -a^p; || 'S I ^ 11 - 2tSt^RTT 


fWJ J I ^ 


^ ■ 17 /_ 61S \ 'V^i 


6J. ^ ^ ^PfT: qTt'T Spf ^ 

^ Pftt"’ 1 1 , cfr ^ 

f^t ’Tfe 'W; ®TlciS ^f? 

64 . fCR SpT^ ^ % 

^ TT^I sfrt (3Ppf TFT #} 
^ t SfWRrtt ?TI 

65. fVT ef? 3ft& felt TJ% 3fCf% 

fiRf # W [2] ( 3 ftr sftvT): TT 

^ttftttt | fw Jf? Tfafi ^ tl 

66 . SeKlgtH fe *F£T: eft •RT Tpr 
^rk?T (pfeFT) TTentT # fel 3TT 
^T ^TcT "TT "T tp? •jy 

Tfw | sftr vt f% ?iffe 

TfETT TFFtf I? 

67 . TTF («T) | TPT <R sjk 3 *T <R 

S 3 ■* Ch. *- ‘il: 

fm ^\ 3«U<W (sf^TT) 

(ft m fit-S ^Tl eft + 4 I $W 

*rw w #r? 

68 . % <F?T: f?T 'Ft' fr eHTT 

I <Fft 3FFt ^if zffe 

iT% |l ** 

69. £7T % T£T: ^ arf^T! ij VfteTTT 

?T®TT ?TTfPr 5R ^ ^HI#H TTl 

7 0. afk g^jt P 3 ¥ #■ ttpt *rcii 
^Tft. eft p7T ^ wt itffeTW 
=ft: fe^irl 
^SSiSSto 
y^j 3 "*i * 


r^A 

. ,Jr 


i p -pV»L rripr.tTt* 
@ 


* /if 

1 it 
i 1 " '*, 'll'' rt\ ''i, , '' ti 

J* W— j \>j? Q^jS^ia 1 5^f cfirf 3«K|j)q ^T # ^Wt f^lW fWR # 

Wf ^ri 


i sraftr ^ru ^r * 41 +k # w ^r ^i 
% 


ii - 3?f^n 


'V ^ 


P'WJ J I ♦jjjwiJ ^ 


7i. afk 5*r (Fra^tir) ^r ®r^r 

¥7 3 ¥q ¥¥ ¥T [ ‘" ¥r 37T TjW 1 " 
^ 3TR fm if §7T *T TFTOTT 7^ 

| ft¥T ¥%¥f ¥ faftl 

7i. sfa ?¥ if ^ M f¥¥ (T7) 

S7^T¥ #7 ('Th) ¥^T TfT 
¥7 3TfiJ¥, #T g?q¥ ¥T fq- ?T 
7Tr¥fft ¥TPITl 

71. 3^7 TW ^ ■7'f (TOsT) ¥TT 

&TT 5fr pnt SfR-STTHTTR {<¥TT 

¥T) ?p«T ?5#r|| cNT |TJT ^ ?^jf 

(wmr) ^ sitr 

¥ w ¥¥ ¥T1¥ ^r 7¥¥TT ¥7^ 

aft? ^¥f¥r ?% ^r, 7 vm if pm- 

3W¥ ^1 


■=&$ f(J&5WW»$ J J 


^ ( 'W- 


h f r f. [*■ * ult" * "*- 

kJjpiJOj j j 


, | h* 


f>*^ 'Vc^ y> <- j .j i '-.; ^ <r 7 ji f-- " 

Wass^i 


74. 7T¥ ¥T ¥T grr T f¥¥T 7lf¥T 3^7 
JIN J7¥, 3^7 ¥ff fpt'41 37T 

% 3fr ¥¥4 ¥7 T^r '<ft, ¥7cl«r t% 

=17 nljil+lfl *fl 

S3 

75. ^7 IFT if I^TT 37T JTpfr 3¥ 
if, ¥?¥T if TRTmftqt ^ if VTl 


^V4S5Cyt?WPKf; 

&<&$h&2,2!gtiS\}£& 
76, ¥TT ^ ¥T (¥R ¥7f) ¥7 ¥T 

% 5¥ttt rr N^fT) if TEitl 

rff jpT % TsTT J¥T7 vft, 
Pf>7 N+l 3ft7 7*4 ¥ *4 7M ¥T 

gftFTT 3f *T?T 'ftp tl 


iSSW^a&wSS iC# 

0^aJ'l oyj 1 ;^, 4ii'» 


1 ¥T ¥t%7¥7¥ l¥CI^tH 3^%7¥7T7T ^ ¥f|3f *f| 

t 7T 3rf , ¥rrr Tfiftm ^rr || sfk arf | 3p?Tf ^ 5¥r^r 

arf¥ # T«TT ¥7% ¥ W¥7T ^?T ¥7 

¥«¥T ¥7 5TFT ¥T 5TK7T f?¥l ifrr TfifWT ¥f ¥T| 


ii - 3rfi^n 


fWJ 3 I ^ 


TIT - 17 / 630 \ 'V.jJ.1 


77. sfrr # y^iJjdi rh stifir 

F* Jjtl'W 3 ^ FTTtr 

FlFFt (PrSTrfW) fOTT 

Ifft, ft?ff *r t ft stW tl 

sRf: ft f iwr rft 3F ^nfr FT| 

7S, TTKfT FIFF 3fk -HH FT (FTF 
FRT) 3R FF ^jrff fSfjfa FR 

t tcf # f¥nr 1 ft FifF if tt 
ff f^rtf f?t f 

ft rt tt Mr ^ «ri 


t y -|[ I f \ >t 'c'^ y , -tL r &\\ ' f \ *''<■' 

I yi 0*1 <J£lj3 s* ^ 1 .y*. J 

_ * r * * f *■/’ a-^f tf *■ .** ■* ■» ■£ i ri ^ 

w*y4i * ^.--y iy leW*j . T , * i*n l^'' 

ij v ^ » i^ 


79. nt gn ^ nn ••dfeti Ri u n 
FFW fFFT *;-- FH 1 fT\ vtr 
FcTT FT FT ^ FFFT fFTr *TT 
f^fr TlPRT FFT FTF, 3fk FT 
F FnftF fr f^qr *n ftff ^ 
ftf ffft fT ft (wnf fT 

TfFFFT FT) FTF FRt F FFr 

Fftnff fT, sfh: ft jfr ft ftf 

# FRF FTR Sfl 

%o. TFT FT ^ TT (FTfT) ¥T fWFH 
f^TT frrT W FFTFT FlfF 5 
F*F FTTt FTFt FTMT Tf, FT 
W cjn ^rTsT ?t? 

*■ 1 . 3ftT y^’HM # ^TTSft^T fen 


Jl ;vj' ^i-45 


i Ffm n nnn t fe n mftnf # nrn fen ni nffen w 

w t ^ ^ |ntt # ^in f¥ fen fe n w | #r ffefn 
# ftrt # nm n^ftl ^ff % n# # fefn fenl fer 
f#nm n^fenmn # nm nnn, n fft nrsfr # gn ^tnr 
% ffer ^tft gl ?ft ##f ^ wr ; ^nr n wrg *ttt nr ^*n 
^t. t ff fen |l n? gn % #^r fek 

fenl (g^nfr, M27, gfenr,i72o) 


11 - 
fWJ J I *C ^ 


^Tg Vt, Wf ReT T^t 

# 3 tr?t *r ll] ar<ft ^r sfrr 

fsRT # sF % tfi-'-Ntil (%sqfiM) 
t, sfk fr *FjT |l 

S2. fT*rr fldldl if if C3H # 
amfr^r m forr) kf ^ 

f5p# ?FTT^ L11 ?rSTT sF ^ ffRT 

f*k «r, aftr ^ ft 

^T % faffed *Tl ^ * * * *ffr * " *1 1 'Plk ^ 

)%! 


UJ>W»J J 4J (^u5**» ^fSJ 

:■■■' 'iij tyj s '^jjo lUt 


si. f^TT srrap 0& fw%) ^r 

(MR T<1) ^RT v5?T ^ 3»pki STT^ 
HMdfjK ¥T fa gif Tfa pRT MMT 

|l afk i m h 5fij¥ 5 MRh|I 

S4. <ff m?tt *tr *fr r,] 

- ’O h- - o 

3TK 3T «ft ■X'^W d^l m, 

*. 'O J 

aftT SRH MR RMT OT W MM 

Mffarc mmt 3cFf fr #t 3m ^ 
HTM, 3TTft fa*fa MMT t ?TMT 

fVrsn fa fkM OTwf fafl ■f i 1 - 
>^V_J 
ss. mmt ?ro?5i afk mmt 

pfrt it (rtr wr), ^rfa 

m-uM i t i\ 

1 MMTM ftfgRH MM ^3M fa TRM # M?f MTjfa OTt # MfMT 

faff 4tl 


2 3TBTRT HI (cl Ml MMT MMlffTZM (h+MH fa fafa 
i MTfa MfcTR 3M fat faff glfa M TfMPfl 

4 snRpfur 3P=jsr si%wf sraR ^ ?r# sr-urt ft*tt miwk 
t MttSTT 5ftl% RTf duuw ft ^1 'Tpg ^ &4 ^ m^kw araT? 
% «ft fkr w ferr sftr sr-s itr % m 
fMRl 


ii - 3?f^n 


'V 


fWJ J I ^ Ij 


s6. sftr fa a afar fen an af 
anft anr f , naan t a 
wmfr t! 

87. anr nan [,: nr an a? nnT ri1 
am niisa fr ar sfrr arm fn 
gn an Haiti aft, ^Tin : an 
a wrt aM if fe aft | nri 
fin ft fan, a nfaa |, amra 
f 't ft apft [51 fl 

ss. an fa a an nanr nn vft, 
aar at gan an ferr ran* n, 
aftr s^ftnanT fa nar fern 
ana f fam ami nil 


9ar«%i»4«jcwy^ 

aatiiasiai 
8». nar na>ffen at (an ant) an 
nanu nn % afer 
at. ft at m?r! gir an 
t naan, affc a na it 

■ana nanfaantt |T 

90. at frn % an <ft an at wrc 
a*n ana an fen n^ a?nr, 
amr fen a a n Rh A an 

o 


>; * < * /"i „ a i, £ a ,i P' !i [t; 'E'<" 

ii j y V-^" Vj (J* v si 

l *h ■• ;*ttLs fj, l 
i ana it afatn nan a3%nram fl an an aa nff am it nsnft fl 
¥t "Hlifj'jH P' r *ft W w |l srqfa TOtft ^RTl W fa f ^T 
# 3TTC?T # ^ TFSvft % fcFM f^RTT ^TT| W ^FT W ^ 
fW # ^T ^¥T |l aftl W *jT? *TTWTcT # 3TT W |l " 

i 3^ife; t wnm p w*. # t^n wfr ^fr 

^ Tiifi tt H^rg ("iH^f *rqil 


3 t STTrlT t f¥ ^fr # # ?TT<T f¥# f^FT 

# 5^TT ¥^TT ?fr iTMT? OT f^r ^t ?^T¥R ^Wl (TdW4)-3S05) 

4 3||«u^ ^ p # f^FT W'hft FTF 

w rr^TT tfT-£T F 3TT |l 


ii - 3?f^n 


'V 


P'WJ J I ♦jjjwiJ *C ^ 


^ Tc^ft ¥Tl WR?IT if ^f. Mt 
ft^-SPT ^ flMT tatrpr 
H STW t #1 ^TT ¥PT #■ 

ht*t, #r wm M ?r# |tr ^| 

»i. ot Mr % wtt Mr ?nMr ;i: 
^t, ^ft u*r % ^sir ^ 

' 4 twt Mft sririn t, affc sit 
tM ^ *Rt M M 

faMt Mtc 3 = fktl isiu^ap- 1 . (Jy I J 
®<yuuu>jl u^j'.j ^J-=rJ ^jj 


n. t sj*gKI W ^ ft 

g 4 21 1 , ?TC ^ fr <pr w ^r 
WI?R (WT) g) 3liT: Irtt ifl 
?^KcT (MlT) MU 

9i. sfk <a' , -s-*a u 'S f%7TT piWf % 

TO gif W\ (fM? <fr) JTm 
if, *r ^iift 3fR ft fM 
jugr|l 

94. fM aft tKMK M*TT Mk ^ 
MNfMl ?r, (ft" SW 3 > M 
^ Mat ^ M 4 f, Mk m 
SH Tt> ffl 


**Xs 

> 


iZj ji 3 l£S 8 lfai& 
£,3&[ 

•afe*(JBlJV* 9 u 0 ^ 


9 s. sftr sTH^R | Ml - 4 t Mr gr 
fM ^ spr ft Mt M j1 Mt 


-bj^-x'j, j&> i dfej*- S 


i ^r *t *TWT cTOT ^ p W (^%WR) #t sfTT || 

i w^fct m m rr^ || ^ (mm§ ^ 

WT : *rw ^ w ^ t.^di |l ^ft H®r *+n? 

¥TTf t W # TTTt ST^JT 3 fFFT t, ^ ^T ETW ^ |l WTft 
3443)1 sflr ^fRT # ^ | fjp: 3 ftT OT # ^ ^tl sftr 

^ft ^t|l C^rff gw^ T 3442 ) 

3 3 T#T ^ 

% ‘-z 


ii - wqr 3rfi^n 
P'WJ J I *C ^ 


| ftiT (wrc if) 3tr arr^ri 

96 . T^f <T¥ ft 5 3(sr PR -il-M 

R^nr cmi w^ra - '' 1 aftr t 

^?it if w t| ^Tfri 

97. 'ifrr frtrr an rfftt ftr w 

3RT, <ff 3TWTRT w^f Tf wft 

3#t, (% ^T): "Wf 
sPprt f^rr?T"! ipr srawaFr t? 

R R if, eF 3WMlO 41 

98. frsRT jpp flW fR f*R 

CgfcraT) #r w t| jr ^ 

3iIclR«H TC^P F 3SR I, fjF FFT 

^ *^4 fri 

9». TK 4 qiw<i if T JR fftft, 5ft" 

TiF if Rff 3ftr 

^4^ W if *KRRft fffil 

loo. 3FT if {fI4l FT*fT 4 

W if (fi?) FR 

lot. (Trg) fjpr ^ fair Rfar ff % 

?Ffr 4U % wt? ^ faw ?t 

R¥r I, ^r t ■# ^rr^TI 

■O t\ 

102. t FFT (RT¥) FT7FTT *ff 
fifif, 3fk SFFft RT RTfT 4W 
# FT?r (FR) iffal 

mj. 35T#T Rft WJft (WT % 
fR 44) RW, RT Rfts't 

l tnw RT fa 4m if fffafa R£ 

X Ffctf ^TR % WfalW TO3T W °PR |l 


f* ». J '■ t *>]*+ f 9 ’^ T * 

y£**J T.+7 PJT 'u^ibjcjr^- 
lm i^*-**- 


} - <* \. »i * * 

h* pt \ .*£ *Y ^ « 

© 4u V.v^i 
„ ^;/p'iif' , j'. ^ \ j - j ' T - f f 


ij 1 ", jrJl f* .4 i 1 . 

(J 1 -*-* 1 1 ui 

.^V *1^.31^*' 

jl 


.-» h* ^ » * 


' "” ^J. 1( ^ p * ^ * ■'“■ ^ ijf ^/rk 

t * * I. I miffKf 


- f 43i^2;^;'^i» 


^ps. 3?Rrr: 93 ^ UK) FPP 


ii - 3 ?f^n 


wr ■ 17 / \ 


fWJ J I ♦ *C ^ 


gTWf-gPT W TO (TOT ^ffr): 
JTpt g*gl<J TO iTO I" ITO WW 
gog firm TO 7 gT WTl 

10 4 . faw for gw TOTO 1 TO towwst 
TO wttot 4 wr TO TOz TO 
W- WITH, TO ?W ^ TOW fTOw 

TO WWW W?TO WT TOl WT 

TO u: pTOTO. w (totw) TO 

WU WWTO fWTT I, 3 ffc gW 

TO WW 4 TOwl 

C\ 

105. WTO gW W fTO fTO | TOW 151 ^ 

ftrar # wstoiw Pg arrfr % 
WrTClITOTO TO WTOWrft W gftl 

ms. TOH; gw (tow) If WTO WgT 
TOTO g i'TH+l # fww| 

107 . wfc (g TOT!) gW % TOW TO 
W|t WWT | fo% WWWT WWTT 

fTO' gro wro ' 1 wwl 

ios. TOW «( Pg irtf TOW it WW 

TOt Wgft TO ; jTT Wpf g fw ww ww 

WW WTO TO H 1 ? 5 pT WTO g, I'M. 

tot gw to # 3r?rmtr :i] grr 

'J 
^Iv*&y»d&£ 33 ® 


& 
3 t:,^S IS A 3 


1 TjFfT i 3frqcT: 67) 

i TOHif 31 % ^ w fan F¥ % : *mTF ^ <mr f^rr *pr 

# f m\ Wr ^ntrri ^^*hih 

W\ WW ^T ^#rrl (* rfr^ ^|{| f 3349)" 

3 iiRT ^ | 3 fr 5 TfT 3 %TO 3 FT SRK TFftl 

4 3T#T jfr ^TTT 3R FTTW, ^-wft^ t 3TWT? ^TT ^T 

arftr^rfT #m 


5 WrT vm 1 F^<H 4 K # I, ^Tl 


ii - 3?f^n 
fWJ J I ^ 


109. Pr>T % Uy*, ft, eft 3fFT 

st fa t ft - <pt RRR ft 
RR-JH ^ ftRT 1 . 
smcjT % *pffa 1 3twr frra 
®FT R?R 3+$ fall W T?T gl 

- u' 

1 1 o. RRR if Iftl SfFRT I" <sj«Tl “TR 
^ fT*TT 4 H d I | aft jJR 

^nfr t\ 

ill. ?PTT Tf^ - *T? ;TR oft) ^f, 
q? li; epFft faft 
, rftw ?t frm itor ?t ^ 
PmflRcr <r? 


"■ vnRR 
ill. ^ ('1^1) ^ RI^TT ^ ^ ^ 

HHHgK! ^T # W<f fnm 
WT. ^ 3?k ^RM <TI*PTfK 
SfrW *fjHI ^ Rrf^l ft 
^I^I^rWt ^Uf ^T ^TrTT RT 

^ cpr ^fPT =mi Tf ft! 
1 ^n% afrr ^rl 

% n5» 

2 amfer RTcTRT # I^PPRl 

% 


11- 


^ - 1? / 6i 7 \ 


- tt 


gr? w^f ~ 22 # ?Tfer^r Pm 

^ ^TF I, ^ ¥ 7 S 3 TT 7 ^ f| 


• grr grog if gR kr tottw y>)un tott t gn faif grr to 
TO' qi? gror |l 

• 3TT#TTO TOWf if TOT # TOf ^TOR TO TTTTOJR TOTTt g?T 

to if qfro fW to | fro firo # tortR ir raro if to 
tottf ^T «n* if rr^yT tot if tort Tgro f fro to tort to 
tot? to if to mil 

• g?k #r to tor : 4 r qrorfr ^ TOf # ^ftro to% gi |l 

• TOg # sra5 TOT TO TO TOTR gi f TO TO ITOR fTOTT TO 

fl 

• to toto to | f¥ tort to sr^rg TO tort # fro tort to 
| l to gro #r to! TO tort tot fl TOr gTORRf TO srggftr 
fi Tit I fro (tor to TO tort TO fro tot^I 

• TORT TO TOft TOTTi TO TOTRlff TOTfcRf TO fTOTT TO sfR 
OTR foro TOT |l 

• TOTTg TO Tig if fgTOR TOTi TO TTTOTTOT TOTg TO |l 

• TOITg 1? gTORt TO TOR TO failiilVl TO TOgf TO %K TOR gi 
fsiTO to ffrror tor to |l 

C\ V. 

• TO if fm U R T TO TOR TOcNt TO Hwt TOR TOt iHTOTg TO 
Tig ifWTRl ark TOlTOf TO RJR «TT ^ SR TOtoTO Mf TO 
TOT fTOn TO |l 
22= 


W ,-±\ 
siwn? ^ =rm t FT sifriRr 
^n-s-ftw frqr imi«m |l 


QsW 


A 


i. f * *nf*ff! srte hmhfk P 
Tfr, w ^ Wd (sm) ¥T 
'HFm FST "EflT Pm |l 

i. fm PF $p m ^fR F 

pPll 'Jr^ t l> fSJ- fWpT =1 1 Ml 

srR w M fSTf R sfn Pro 

Rt Tpfefr 3TM- ?R ?T4T 
p" ^Rif Rff R *mR FF Pp 
t jmik RT fR ftfif 
R Fmr Ffw WR ^ftl 

i. #T #TT pRTC mff | 

FfSTF R Pm if PRT PfR StTF 
R mi sfgwr fRt | tRf 
3i?r to wl 

4 . Pw R *tff if Pw Pft mr 
% Pp R Ptf srRtt ff 
tR fff wc fft sfk R ftf 
k^TteTT FTF R STRT^TT R sfkl fs * -■ ff & j tit> A **■* r** 

W^- j£ ij-fi vO ^ 'xPa ji 

" <. * * | < > y f ■? ' ' ■* ' 

'jrM=-. s j^- sJ^' J> 0P f s. F Rtff! *R ftr PfR Rf if R 


fStt. 

tiS* 


t, ^ - . >*■: ^rKn ■» Kiipafr 


l to (*MHvH|g t WTO f¥ -^ {^- -q^TTT: 

| 3TT^T! ^Tj # toto Jl to pro tomr f¥ WTe? toTT to 
I % ator tor # t w f tor # to ftotol ^ ftto 
toTT' to Tito tortol rft to w toto ^RT tt4 
to to to fti^j ♦ wm toK tt toni to tot ^Rtor 
?Rtorl ^nr f¥ i TRto to to tog # rcrt to tori 

*T? =TRT tot tot tot to ■d T f #‘ tot «Tc?*i tol cPT 3TTT ^ ^gi: 

to ^ tt # tonto to to gw # ^ to (tow 

gto s gto^ 4741 ) 


22= 


W ,-±\ 
3 ^: # Pm #, rft 

(ffrtr fto f^r % fft fait ft ^i 

fmr, Put ^pt ft, Pft ttrt $ 

^ ft , favT mt ^ JI'Hg ft 3ft 
f% fTsTT -'ffafa^H %-'\ 
fTTfa eW 44|J|t W*. M t ?p?K 

fat, sfrr farr wr | wmf 

ft jfsf ft<^> -=Hg '-!''> fail I ltd 
cpf, fafa d+? Id’T'M!'! 

■V ‘‘J - 

f f^T^T TOT" TO, fTO FTfa TO 
Tfto "tot rto to\ #r gR f 
^ ^ (m'es<S iff) tit ^ii'rf % 

Mf *T % 3JFJ to TO 

TO TOT | FTTRF ^ ^1? 

JIM 'T TF j!M ^ TORRT , 

1 TOR TO 4t*T TOfR TTO ^ *1 15 F ifl TO w| Id I ft| fro M^d M 
toTOT TO TOT |l PfR TO # tfffF MM TOFT TO TOT |l 3TtT t^f 

toF t toto M mft |] tor mpT w to to to ^titot ft ^tR5t 

|| 3ftr -TOTTF to FTOT %- TOtt TO? TORT WMT ^T to ftR | 
Pf 3JF TO FF Wl*lSl MHT FlftF TO Fff £TR HI dll tol TO *T TO 
to H^t toto FTrftl tor FF MR W^T # MR % FFM ft fto TOT 

|l TnftF Ftoto # to ft to to f toM to torro to R stfw 4T to 

FRT (totot |l MT h OR 1 1 f¥ totf FFtor fto to 

IK TT^t <|M MT 5TRTT f I Im^< ^ I r A \ f 1 fR % MT MR!T ^SRT M^TT 
^t Ff t\ MFT |l ftFR MTTTF ^f sftT F ^ ^ 

3RTTTT |: ^F MTR F W WT ^TFT L RTT 3TTM fe^ft fT^, ^ 

^T w ^frr feFfr fTTRTTfr, sftr -mt ftft arwr ststfI (rt 
w t srnT ^irmT |l (Mm; wrff, 3332 ) 

3RRT: RR M^RT M ^TR M" F ^TR FT^t || M^fT ^F 
MT tOTTRT Mt ^TT |l ^ TO TOST (m TO ^iPH^ ^ ^ fT 
# fMTT | MTM TOFR % R^F ^ft M TO ft TOT tTOT R| 

TO | fT TO tow (fTOT) ftot TOR to TOR 
fF ^rft I, toff to tor *t |l 

2 MTR Mto Tlfto FR TOTR tol 

% 


^JMaJ kiri;V ^LfP l^yc^- 

KJsSSi ti&gl&ii&i 

safc^ijas^u^ 

■*■ -Ji ? ,^p r, l . fVp ^ ^ T t ' y * 

CiA_i' f L+j' cJ i'i & 

® Jpj 1 3 ^JJ 


11- 


■ 1" j 640 W ’j*'' 
OTT <TT ^3^ cRfft ^ ^dfr, 

-= V a 

PTR «P3 pT OT T R 3TFTR -i i 

TOT ?, iff 5 FTgJTT 

5 Pft, dm W ^ft t 

mmd smrc ^ gf sm <H«Hfonil 

6. JR gfT foif t fa Sisiig t dRt 
t dm dfa ^ftfad W | f?f 
mr, trm f d? fa mt 

Wl fTfRT |] 

7. JJfT 3W fOT I fa fWIHd 

(w) mr^r srr^fr | fad if fat 

'Igl f ^ftd ^ ■■} *"£n H ’i ■ 

fafar mfaiT fa mmfafa (mfa) 

t|! 

s. OTT fafa If 3? (fa) I 3ft fafR 
mtdT t 3 ft 3 T? fa faR *f t^PTT 
fafa utr far Trnf Tsfa tfa tor 
fafa WIRi-hm g*nm 3*| 

9 . SRR7 far ;fafa 

faf TR- IJ d TW Td ?l Iffa ¥ 
fa ^ ffffTT if 31H -H M ^ fad 
w fa far s?r fat irra^rr 
RRfafa 

in. mT dd dfaf mr fafaTTm | fafa 
fit fpft if STFf fadT |, afk 
3 WT? mmpmfa dfa | (SFFf) 
Wf fa fafa 

n. dm fafa fa dj (fa) | fa dmrnr 

(fam) w f a? far gm 

1 3RR fafand T-*d fifl 


faj -O'j j. 


- , i1'S r " r 1, Cf [ f II '"t£ 

ejj \ ^„_* a ^o' fafc UJ 1 , Jj 

„ *>iTi : *' X'*'’ 


ui^V- tT u !^'y£> 


V,v 

u 


ii.V 1 " r S < Ji |> ^ 

li'O & J —*±1^0} 

aK^j 3 «^afc®to 

'H£ 


Jgif 'M /i . +4? f\ iv r * ifitv- XlI 

.^aJ Ui 1 i^Jy- uu '^V^i 
22- ^6 


-17 j £41 W 


*j>- - TT 


IftRlft R fft ^T U] , 1*R qift 3% 
¥fi RT*T H^W'I | eft 3? WW ft 
•Jllrll ftl *frr *tfft RT <tft? TffcTT 

R Rt tfr ft? ^ W pR RRTT ftl 

=T? iftft ft TsT RJT iiIt RTT 

'-KH1+ #T, ftk *T;jt S#T |l 

li. ^ WM | 3 fTiTT? 4 JtMRcT 
Rf 5 ft *T plfn Hg'qi '-ift 3 ^r 

t rst, it|r ft [i m wr |l 

u. w Rf wm | fftrcr ftft ?tfft 
stftpp WfT | RT ft 5 *RT ft, 
W # ^t? RT RST^ efiTT RJ 

R«fr ti 
14. fftRR 3RT? Rtf ST^fT RTT 
5 ft RRt Rft RTT Hrpft ftpft 
ftft Riff ft tRT ft R|ft RtTfRt 
|l TORT ft TOTT? TOT | 5ft 
RRTT |l 

is. 5ft ftlTOTT | f¥ RT [Jl 4t RftTOT 
ftjft TOTO 3TWT? WTR RTT 
WtR if, tfr ^aft ^Tf|t fw TOT 
ft =f!|^ Ttftf 3 | I TI ST ^ TOT fft>T 

'-hi ftl ft Pi TOT 5TTt| TOT -> <1 TO 
TOTT |TT Pi ■iftl 5 Rt TOT RTTTO 
RT ft> TO (TOftT)^ Rt7 i*. TOT Rff TOR RT ft RT (f#0 i toTO ftlftTOT ft ¥Tl 

l WeT |-^ <K # ftRT f*RT 4+KHII 
.? ^ti 

4 apf ^ ft fa ami? ^ ^wl 


22= 


W ,-±\ 


- T T 


qt sttertT if spsrafrrr frqi 
|l 3ik gw ^it Ictt | 
fart ^t^ttt || 

i7. sfr mt ?htt tt *r^r gt, 
afk «ft fft? w t*nf ? 3ftr 
tr tr# | wt fapgr % fat# 
fa*rr g, 3 i^tf fiw 1 2 * * 5 * wr |qi 
t tN W 1 ? t fat ftfW 

3TF5T^ qgj TT ?TT$ft |l 

is. (g qtt!) W STFT tft STFft ft 
STelTg ft tt ?T3RT L11 <PTt | 5ft 
gi'T’isif tPPT HTtft if ft ct*tT gg 
#r fare wt tnr sffa to rfa 
qpT 3?fT Tg WT qgrT t tft 
WgcT t =TF aft f ffaq W 
3 jfrt fare gr gtt |l sfk fart 
srarg smifare % 3t tfa 
HTTTR It t£t tl ftsflg 
3?Mg Tprer I fat "PTgcTT |l 


K&s&sa tf^jsaa 


19 , q? It 'RT t PPgfa fat? fw 31 

3PTt WqgR t faw if, cft?q 
1 t t fait affa fat *fa | 1 3pjfc STtp tt snt W tt qrafaWT q>T 3IFT gt 5Htnl 

\ 

2 ^ 3JFRT # ^rTPTT ^TT T^T | f¥ f\ 3f#^T 

^TT^ft ^rfrl f¥ fir*R ^r w $ t ^ft % mi ^ | sftr 

t # an^wfl ft ^ 3 # wm wi ft m*. 

ipr tfr w # 3T*rmft w* **Fr # 3 tft ^fl ^ff f¥ w ^tt 
^I rRT ^T :#RT^ ^rft ||#T TlTf ^f% Wf fkf 
piT 5T 5T#rTr| 


5 3r4rf HFR # feR ^ srf ^T =T fl t ^T t\ TO |: ^ 

^T afrr JM ^cr4 W ^H-^14), sfrr Tfrft^r 3frt 

7?^ ^T ^TtT u TR' ^cTFTT W ft 


22 = 
TO ■ I? / 643 \ , 


^rf^r # % ftrit mj 

*lgl4) 'Jll^fl <dWc) |% HI "'ll 

20 , f^RT *T W ^ ^tft W ¥ 

"HIcH "^T #T ■■d '1 ^l’ell 

2 1. sftT # fW ^ftf # arr^T 

v. - -o 


G')ijL2( Ll^j ijg - J ^ jf i h* <! r 


11 . 3 R^t STT ( 3 Tf^T) $ fH't’HHI 
RTtP j?T Wt t 
irr f^r ^rm, a^n (w ^rr^n 

f¥) ^T ^r ITRHT Rcfi 13 . ft"? ’I 'I 3 MT^T T^fT ,'ll 5 ff 

4*1 iH Pfft cT^ <ir<t >4 Pfft f!ft 

*<pff if rtr ? ^ wifer #fr. 

"vT *f pfPt $ HglN 

sntir ?t*tt wftt, 4 t ** 

3 ^t # t?nr wi fFirl 

i+. WT Tsif f 5 in w 

^tct |,; ^r, sfk ^¥tt fftr 
w ^softer (spw) <pr- 1J *rnf 1 


i Ly** 

S?* > yjfJ#— trf ^ &-T — “V 


- 3 LK 9 


is. sfr ^riftr £r ^rc 111 sftr tt^- 

t '^Sllp TTf $" 3ftT 
nfnS cTR it Aw 4 > fcft 

SyPT jjfll 5 f*n RW |>: vJ?T 

ft ft ST4RT WFfffl rf^T 

ftf 3*1" if ilr^NK t 3TiJTT ipr 
1 3T*IT*T WP" <PT, 5flT hP| 4 sfft ^eS M W sfrff ^ j?ftt| 

1 3PsTpT ?WT?: 3 5W3T rT*TT WP ^T UPTl 

\. *0 

i ^T SPTcT tf TOT # ¥t ^‘d r=f 4l ft Tit I, *Tcft 3T% 
^ fMTTT # i^Wf ^| 3 ffc 5 TR ^ ?^TT ^T 

'|^RT F ^ TTfe^ ?TRf ^ TT^ l^TT q\\ 


22- 


W 
Iw $TT 3t f^Fft 
HTTHT WFfTTl [l1 


le. TPTT ?? ™ ITT? Wt jT=T ^T 

? ffrfTRr j^rr $ 

TRT PT TTT (ipRT) r wtft L11 

(??t ¥%wa # ttr) f¥ Tmfr ? 

'(■I Ml TRT l«wfl ■rfM fT, cPTT 
Tf=nT RsFTT 'ETC "Pt 4ff'*'HI 
¥RT. Rt # T. ^f 5 T (SJW) 
#T TR?T ¥FT ^Rt ^ 

27. 3TtT tftw =R ?f Riff ff fTR 

^f, t wtt fft 'TUT fer RTT 
5STift Rltft HI flTTl R, 

^_5 

•jfT y?RP RT WT t RTSfiffl 

2S. TTli^ <1? R#TTT RT% R*T 

wr ^ # firif. sffr Tufa 3 rt? 
R RRT 51 # fttf^RT 141 TRf t RT 
R R Rt RR fW I iTRW 
4Nl'*ff if %1 pR W TRT 
Rsft tput vi% fryir ^ fe'Tisfti 
cs>^ 


I *■, * £ f-'l 


t^JWWsrfS®** 

A3hu&> 


2?. pR RHI %T T-^oi R 1 ’ ¥? 

■O Cn 


fV*P. / 

pAjJOO 


I 1 *T? TOT # WT Nfrw^ft # 1 1 ^ ^T T|^r TOT 3 FR TOTT #T Fsp£ 
^TT I c r : 'M l TO TO fTOTK ^ft fer R eft TTO ^ Fl <1 mT< ^TTPTT ^1 

2 -wfcT TO fTOM TO^t % fWl ^Tt ft? ^ (artffPTRTTR') # TOR 

# TOTOT TO ^ TO ^T ^T smT^ (3fc%HMIH) ♦ 

fro fro? to TOrfro ftr frofer to frorrl sfh; t to? to 
i^\iM (sr^TOTO) ^ TO 3? 5TTOT s^TfTO FTOTl 

3 SRTO TO TOrT TOT STMT? TO TO #1 

s - 

4 MVro frot # srfiTTO 10 , 11 , i 2 to is ftro %tot # Iro |l 


s sttot to fro ftfror to (('®nrt )) to fro ^t ^ ^tro to^ I 


22= 


■ 1" j 645 \ W 


- TT 


fw 3rt# Rfffir# i rft wt, #r 

C\ 

'-ifi+Hi wt. w#r ■er? 1 #tl 3o. ^ | (srrt^T), #r 3fr ar^nf # 

Proffer ftt yfN# ++ 3TRT 

#t, rfT *Tf 3^r W‘ fcTt Si t 45I 
I % HWHfR # t tt*tI afk 
srr (%r) 'w*. fet ^ rpfit 
ft# =#nt # ffen Pr ^r 

ET#T ffflt tTOf WT f^TT [1J w 

t, m- gfiM #f t *r#, 

<RT ?T5 #F# t SRTl 


eftSasi^JHASSAC 

5^a3!A5W 


3i. sttsrf # ft# ?# ft 

SR ^r tTT# 5T ER# gtl #T # 

?TT^fr ERRT ft StSJTf ¥T # *TT# 

w wmT 

T?ft ft -JfFT SfSHT qi<H WJ 

■o 

?rm ft# fT RH 3TT ## 1] tl 

Ov. n. w (siwif ^r |). afk 
ftt STITT tt 3t^lf # vioI'tT 
(Print#) l4] w. # ftrst#? 
ft# # 311*11+10 fit #r Sftct |l ++f#l uiRt ft iTr^itr ^str ?fl #r ret Rfr wft ft 

flM ^t| 


i W<m mRT ¥Tl 
■\ 

1 Wf^T, 3TOT: 3) 

3 m? ftr# # mr *^i«r | f¥ mjw ftr# ^ 

% fnr strtt |l te rPt ’Ithft Tfepff m mrm ^ ^ | t 
:-4tr^ TfR RR ^TMT |l ftR: OT # ^4f 3% f^R 5m Rft ^RTT, 
aftl TTfftr^ mm mm ^ sfK #f f^T T?m |l 

4 W5T r irfmr % mfW ^1 


11 - 


^**1 '17 j 646 V 


- TT 


^siMisaaEa^ 


4^:ii ^ 


Jit 
jj. fn^it ft# 31 if ijtt % snV 1 
f >T=P flcrfftcT FR1 cR>, faff 

31 $ w w^t wr w ir#r 
m ^ TTfT cl 

14. HIT HJ7T1 ^ ftir fT 

it ifcr 4t fw fruiter 4t |, 

?nfsF 1? IWT? 1T1 ft 3TT 
it ift »i fraf | ^r ^t mg; 

#tftT if il d m fira ^ w 

3*1 |, 3*ft Idl'd Kl T^rl 

#T (| ^t!) 3fFT f* g^FTT 

HIT if ftnM ¥fl 

15. f»H ?9TT t H 3|WI(; 

T=i: 4t '>11') fit 31 % fed" 

IT UTT ff TTHT Si T3ad c 3TT 

faw TT it ^ affr 

TtTR 3ft TiTHHT ¥TH HR t, 
fWT 'd’ti if % it terr 

t sii §1 

3*. itr iff jr ft srw | 
d*-glt frlG 3(Mlg ^ frsilM'F 

ft, fift fftft hi ft hr? |i 

3TfT' SRI1 HR fit 3H IT 

(w iter wi) wn #1 ftfc 

HI KTT?ft FT TPT HTft [i: 31 # 

fit Rft wrT 31 ft ft ftk 
femt 31 ft ft Gftfrt fr^rr fft^ 

Hft, ?ftf IfflT fR ft ift ITT 
l STlfa <mM 1 ft W TR Wft W 31 ft TU ITT 3R ft HR 7RT 

S V ^ A 

HRTT HR! ?l 

X 3T*rffT 31 IT HR ift IT? fill STTEfl 


vs&x$&z*3$&3&a 

, r ^, t >r"S rft ? 

'■yyyj&'+i 

&6l£s 


22 = 


W ,-±\ 


g^j*- - TT 


ft p fern | f^it, ?#f> p 

<M5l =Rtl 

37. ft^f ftgp) 3)5*1? 7ft p ft* ftfa 

ftp# W, TOf P 7ft 
H|^di | p?m 3rrar , wl ?ftr 
JW P (3ft*T?) ft P (iqr^ff) 

^r p?ft pt ft tr f^n - 1, 
mpp p 3M1? 7ft nipT w 
<Mft P) 1 ' 1 P TTPfcspT t R 5ft 
P> (PT |l ftk ftTft *)c+W4l 

¥r p wrr pr fti 

38. fftspp jft 3p? TfcTTSTT c f><ai c 

PT 7ft STTT ¥ ft) s-hii 'iii 
pp ft 3 iwtf fWr fftpmnRfi 
pp ft p p) pp 

G 

39. d ■ f Sld-dld ft ft T I? I^ld ft 

p fpr m p t *ftf fft= mr 
tr 3^cMr-=ii< fP? w I. sfk 
fapPT 3T3TF PFJrlT ?T 

Ptf: |[ [il 

G\ 

40. fp P p ft Pt ft 

Id'fM fftfl 3PTT ft^3T P “Hid 

Tf fft p pft ft fft pm 
4Hdcl< 3Tf^T^ |, sftT ft? 3)W[? 
yfrmSTT *T fWl ft) *1 1 ft) 

p ftrftt im <ft tw ¥T iftft 


jsfr&yw&i 


ii i(Si!y> l tE'i^ | y e, M'4.* lil Oi 

k >zr \&*il' z ^<| 
«* 

^ ' * ''“jf . f/ £ 


■' - "i i - -" ■■ *n '■ 


i 5 ri pr m (fftPwr? nsnf pp) pri 

^ p iw aiFw t fp if fpi? ft) pftrft ft pr |l ftk wi p 
pn) Jim | fft jjmph p ft iRmftR ft amftt tot ftfi fp Pf 

mr 7^ gpF pRT, 3TW: 190 ft 193 ftft 216 fT*TT 226 ft p TFT 

sift*! fen w |l ftr (sis) # fs ft >T?ft iftrr wl 


22- eM 


W ,‘Jr\ 
5Tlt STPSW ¥¥ M% aftT q^tfT 
% SPT ?d¥ fT^TT fad ¥ 
3 ipii 5 ¥T iiH 3lfET¥ pTTT 'Him 
|l 3ftr '«I? 3PTSRT 3*T 
Hfil^dl Mn fat (% fl¥T) 

^T flgl'Idl WIT WPT <T WT? 
31% '^iftd^lk’fl T+TrTSTT^ |l 

■O ^ 

4i. q? ul d? ^1% | fa e^T ¥t 
sraft IT idWT TRFT ¥T £. rfr 
W^KM^t3|TW 
^T, dPT *Wli ¥T 3|fafT ¥t, 

3ffa f?% t fapT, sffc 3IWI? # 

3jf£IW ^ | *PT -¥4 ¥T Hfalldl 

4i. 3?k (^ Ml) dft ^ 3TPT ¥T 

sj6Pii*l eft H dp sjbpil , g <; p) f' 
3TlfrT 4lT (3ITT) cTdT (qtrOl 

43. d¥ ufltcf sftl gp 

«£r (¥lfr)l 

44. wpt itwt M 111 , jfk wr (#) 
sjiHiiiVr, ?it 1 d 3fwr fan 
ilMl ¥T, ftp 3% ¥F? fadT, 
dlF *ki ? r ¥ ¥di <gi? 

«. <fr facfat iff nfafaf t frnt Ff ¥ 

w fan, ¥ nrdi-M «ff, 
d? 3T¥ff iMt ¥ ¥%T Mr | 
nk %¥R fwr ^ ^ ¥ftI 

■i > 

46, rfr ^i u /.^Tt if P+A ■r^t? 

1 arofrr h*mhmI 

2 smfrT g^r 5T%WT At onfifl ij X'i *£ *¥,- r £ > * t'V* >t -■'l ’■^■s jf . ^ 

j‘*5.^y^5 f ^*0 $ ojj i[y 


£l djsi i »»| ?* S' 


<4f l**?. trfw f* rtf ✓ t *■* i 


22 = 


W ^ 


- TT 


3TFFT FPT Fit fat 
t ?pt, Fmrt t fat SF# ^ 
Ft SrrtfT, ftft ff fet 3^ ff 

Fit t 5ft fafa t 1 2 ' 1 |l 

47. Ffa t faPT t sfrer FTFfa fal 
FTF Ft ?, #T 3f3TF T^M'4 

srfa f’spt far far fatnl 
ifn: fartt arnr fa mihh^ij 
fa fft w far jpFTfr w fa 
FFTT FT fa FTMT- 11 |l 

4*. sffa FjTeT tt Fffatf fa"?? 

Ft t STFfrr fan 3R fa FF 
mcmhiCi *ft,jfaT # t ^ 
ff? ffarrl tk fat £r faK fan 

fat) FTfw 3TTFT |l 


W i&$2SZ&j2 
VJ WW&&i0&£> 49 . (F nfat!) FTT FF t fa F ttfaf! 
t fa FTT nfa l^fT tTFcIR Ffa 
FMT f | 

so. Ft fa FFTF tfa FFT MFR 

fat, fa fat ?W far 

FWnffal fatfaFT |l 

51. 3ft? ffaFfF WTT faFT FFTfr 
nrcfa fa fafFT F?t FT. fa Ffa 
FKfat |l 

Si. fa? (^ *i^i t ) FF F FF] FTF 

fa 'jfa ffatt T^FT far F fafa Ffa 1 3(IFT FT VTRTF FF t fa far fat tfa nfat | fa fat fa 3pfa 

^jrnfr %_ -str "4t ^ ^‘t-rfil 

2 3Mrf ^ ^fT5T M Id'll ^faTT. %?TT t ^TT f¥ I^T % 

T¥W^ 3TFRf # ^ W |l 


22= 


TO ■ I? / 6jft \ W^i 


- ff 


tfr fifi i "i % 

^ itl WT fi<^ 1 ^TT ^ 

WT? 11 TIN ^ ^T, Jj'g'tf 

WT. 3cT | 3^ 3TTOt^ 
3ffc SMT? *TW cTR^ 1 2 ' || 

53. rt <nf¥ 3iwi$ '?i n i *fl 

^TTRT ’■d’l ■% ftR H (l^TT ®M1 

I frnr ^ teff t tm - (fern) I 
aftr frFT ^ ter |l aftr 
Tf 3VrHNT(t fatter # 

<[T Rt ft I 

■c\ - 

54. sftr ?v R-i *4 ( , 4r) sift 5 fvwra 

s{t 411^ jfr sin fVt jpEf $ 

5V VfT Of#T) VTV J vrv V 

VM^K Vt 3fk #, f?f VT 
4'Hm ^fft rffr w V [cVt sp 7 
-i i *t V fVT, Mlr^fW^g 

srsn? ct w vrsfa 7 1 3v w Vr 

^tft trrar gw Vr sfrcl 

55. WT 4ft ‘fTTOT tfr vV cff ^jf 4i<l 

IV (VpTTV) %, *TgT 
'IV’ IV 3i V MIV Mf!VI WV 

art snV, stwt 3V V trt vth ; 1 ‘ 
fct VI VTWT 5STT ^1 


ws3v#i&05M(Pa 

J 4dJk3WNM& 

J _.''' S'-' f [<' 

@ £At-£*£j£V W 


sis. M fw 'Vf3Tf sft ¥T fjFTT, 

v^t 5 V VVrv Mv W tt, V 
Vr t*nv vit vk h^hk iVt 


' * .ri : ''S' 1 '-' /■ 


>5i 


1 3fIW 3R ^ | fa? ^T ^ y4v*t1* ^ 3TTCTcf 3pTRf | eft ^TPT t 
^frnt ¥T OT ♦ st’fJWi ft THFr ft ^TRT ^TT |l 

2 f^T ^ 2{fWR yHM j^T ft WT TRT -T^t ^hUl 


22 - 


W 


- tT 


dt qf qpi ^ qqdf # ffdl 


57 . dfc dt <MPh'< ft qd, #?: fRtt 
qrqdt Tpr i&wwi, ^ fdd 
il'WH'WflW |l 

5 s. qqr fdq <dmt d ^ (q?qR) 
RSTf TTf #, fa* qft 
qd 3T*W qT TFT dt RfTf 
RPR RFR ->flN 4 l OT qdTTTl 

dtr qpqq f dt qqfrtq 

dlf^l W RR ■^TTcTT ft| 59 . qf WP tqT ^ KIR if 

feftf qqq ft ^m, ajh:^ 
W # RsTT? wdw HfH*TM |l 

m, qf qTRfqqwr |, sftr fdq d 
q^n frpn %q £r df q 
qrq fd*qT w Prm^w 
RRTqR f^TT Rt, eft 3 T 3 Tf 
qd RTR WFRT q^TT, qRR 
# 3 IW add PTR STR^fR |l 

i * •■it-' 0 r* e;n% si. qf w fpR fa rpf tfa*r ^rr 
| Tifa qd far t, aflr qdn Itrr 
t fat qq Tifq #1 sfrr R-nf qq 
W RPT qwd RR 1 ’ frl 

O O V 


v~« 


62 . qf pr fad fa RPf dt ?R 
I - , sHr [ji^l qf stwifi % faqr 
wnd | q|t rtr |, sjk 
rtr fr qdhq rrt |l 


5 ^a*SKW 3 i>ftj 
^ ,r V 


i qqfqqq qq fqw w q£f t fa faq # Rq srurt faqr Rd qq 
fa qfiRTi «t fa sndl Tifd qqr far rt i dtqdi «rt qyr ^ ft? dt 


fatfq qqr qfr Tfdtl 


11- 


^ -1? / 6S% \ 


^'V*- - fT 


6*. ?RT 3fR if ?Ttf ft? 3f3Tf 
wm t w totm t ffMgftr 
s?ft tf ^TTcft TOR if 3TW 
gpRTsff tl 

m. 3?fi t tr sTTw^tt if fFwr 5fr 

iTOft # || 3ffT TOR if 3Ts[T? 

f 5 t ftRc ¥$TTCR |l 

& 
65 . ^TT srPT if 'Tiff ft? iR^R if 

<m if to firoF | fi^R, tr 

¥« EITrfr if t. CRT -IN ¥f ('5ft) 
TOft | TOX if TO # 3fT^TT 
sfrr <T«=f»<n 1 1 - srrwT ¥t 
^ <dl ?R IFi % 'K'-g TO - 
arg^ft tf to if 3raif sfrnT 

¥ ftft 3 # WTTTO TORR |l 

66 . tot ^f | ftrcr if ttfro 

ftsjT, fan git wit, ftR git 

5f|ft?r ^TTT, TOR if WT^ 

to tf ¥tot ll acs^ 
67 . (t Rtf!) PT t TOR? TO 4 R R? 

ftt (^TRxT #) ftft ftyrfor to 
tt, fTO to r? tor tost it. 

TO ^ TOT t 3 *T (?Wf R? 

ftro) t tot if ftror Rtf tort 

Rlfjitl sffr TOT TOR TITOeK ?# 

sfrr ^fnff tot gTOr. tor if tot 

tr rs § w _ **-, /{ \ Jf \ 
© ■ \J^ i^M l ‘ 


i 3 T^f?r m *r ft M 

\ o v v v 

i aprfcr rf ^tt p f ^rnrf ^ M mim- fw^r Writer fw 

*FT Tjrfr WK 3FT Enf f%FT FFT TFUTF J| FW fi-FT 5FT 

FFfH SRf % ¥t FTf^ f¥ f*T FT ?FH FTT^T, ^ f^ ^ 


11- 


-17 /~6ST\ 


- TT 


6s. 3TtF Fit Ff 3TFT % Iff IF wt, 

Ft w ? ft 5 smif jp?ft F^tf % 
*Tf=fr ft% 3FW |l 

69. FiTTf fr gi^lt 4fF f%TF WTT 
FFTFTT (WF) % ftF fjRT # FF 
fWF WC Tf ftl 
,i s jik 

»wb 

>tiS’.6 


70. (^ F^t!) TFT STFT Fff Jiiiri TF 5 
3TSTT? TfTFFT | % 3TTFTFT FFT 
EHTft #|, Fr ttf tp? fFFTFr t 
(affW) || fttff f Fr fwtet f* 

31% FTFT |l 

71. 3ftr w PTTFTT (FFFT) 31^ 

% srfrlftTTT 3TT Ft FF: i 

fcRT FT 3TT F Ftf WF F^t 
v5?TRT r, 3f% F FT Ft? 

FTF |l 3ftr JkFMlfUfl FT ?tf 
F%F¥ Fet (FTTl 

71. sftr TFT FT FT Tjrpft TITtft ^ 
^RT% tgrjt STFTrf Ft 3TTT FFFTF 
FF | FF % %Tf # 3ft +I%H 

gr ff Ifft? ?tl sfrr wi | 

%* F? 3TWI FF t% FF FT 
5ft 3% sFfrft StTFrf fFTrT |l 
3TFT Fff % TFT ft ?P% FF F Ftr 
’fl'T F?T I? Ff 3 |(<t f pTH FT 
FFF SfWT^ F FTf%tr Ft ftFT |. 
sftT Fr' FgF ^ FTT FTFTF || ^ J ^ * fFFF *T FTT Tt fFFTF Fit I #T^FTF ftlTFFT ft FF fflFt Ft 3FTTT 
# afrr fftf FFf % atrr wf ft fl sfh: ff ftf # ftt fr tof 
srt %w ff Iff ut |l 


11- 


w ,-±\ 
7j, | pfrnt! ^ y.ji'^ui fe7n w 
% 5W sR I "1 ft <Jll , $pT 
snsrf M srfaft^r H+Kft ijt, ?f 
w -h =hJ| Mr ^ ?tr>?T 

h#t trf frr 3; Mt (Mr sn^tl 
irft vTr ?r h ««5i T'ri sil>i 

TR eft 5TT ft ^iPhti *t fl Tdl 
wtr rirt fMfer, 3fh f^FT fr 
ffaT fM wf tfrft Mr f I 

74. if arwf ^r 3fRt Mitt 
ff R|t Mf qsf 3TKT 
^TffM sttmit t 3 twt? srfa 
iflMnmTft Trg?TSRTRfr |l 

75. JTfJT? IMrffMr ¥T1 | 

MtMt if ^ TT'RT trMt if % 
TtjRff Mtl rtstr # if |pT% trar 
Nrif' 1 ’ RTRTT fl 

76. ff fpraT | 5ft 3f M RFPf I 

3^T M Wg TJf t aftfteT t, 3^ 
“ft *TR TTR" <fi*i Mt Jllfl |> I -H / ^ 77. |r SHM f!<Tt| ^3T w 
TTffT <Ftt, 3ffc 3fT% WRfTC 

^ t PTTff (ffRT) f>ft, MM RiRTf 
3Rf RlM 7TT RRST ft fTSfri 

O - 7s. ffT sratf # fMr fjTfTf TTt 

#fr fafpr rj^tt ’ 21 Mrff I 


■'f 

>* 


* * dJ 


i apjfcT ^ | f¥ T^H ftfcSfRW) ^ # ^fmr ^#T |l 

l ^Pw % 3TTT ^ fW f¥ =^ti EFT # 

fM ^ I, ^TR ¥ M 3flT ^ ^RefT # (^1 eft ^#T 

# fe% ^TT I? 3TR ^ # 3TWfT ^TT tT^ 3T^T 

# f^T R^fTT || (?T^ 12J 2S10) 


22- 


TO - l? / 655 \ ^ 


- TT 


^r grf Pr^rffVcr fW t jfk 

®ht? rpr qr Enf t *i4l “fd i 

(tPft)l fFgTt facTT 
«pt snf |. wf ^r c^ki V*r 
fteR w|5F (tjpTFT) t 
^ 5 ^ if L 4tl "Vrf^p Tgt=r 

TRTsT ft rfTT ITT, sftr p 1 TTilF 11 

5Rt ^frff TT| 3 TcT: ^t 

FTTW ^Tt cRTT ^FRT ^t, 3TK 

STeTTf ¥f W^ [ * : ejfl 

fFpTT |l dt HI ^T ft 

Sp=yi gTCF 5 rT*TT FTT ft 3T^fT 

|l 


"’"V. 

’■* -‘U^iC.'Ol 


i anw # iifist 3mw i«l 

% 3t*trt ^r #t straT sfh: srtf ^r w=r *rtI 

% 


l\~ hh 

- .j pi 
^ IS 656 \ 


w mtwt ^ fan 

Cs. - -j o 

mF w#r %. w If us snwf |l 

• 3R gr? t Mr Mf M TWtll g*TT gM M M ^rTRT RTT 

tl 

• #T fa?T 3TTWT ’TT HWd'1 faM | W $ WT ?fa # TOW 

jrcp 1 Mr Mr tl Mk rreyT M fr Mt w |l 

• WT WTRT W t fa TTR MM W M M % faM R faM WT. 

# 3RR> snf *RT Ml 

• 5fT Mr 3facT t 5Rf TTmR ¥ HT*T TTTR 4fa rTW W ¥ 
fM 5# jRTTT Mf WIRT W |l 

• M (Hisf^ig sfa% ^ my # wm # gwgfaf M nry M 

SWT TO WT #> M nRT <£f fifTSTT ft M tl 

• tM if t fa Mr fag “Mf ?t Mr |hr M fam Mr Mr 

t Mr Mr srarF M gw % in n it MM far yfl Mr Mf 
farft it rr nry M tfa M Ml Mr Mr m MM tr fa str 
M gsm^n if nfw nTy r gir grr it ter 

fMl fir Mr gt gy M yt fa Mr gw if M M Ml 

fatty firff, 21, gffaR, 43) 


^ #rn - 23 a«TTf M gw if M nwr 4 - 

^WJflW g«TT 4t|MIH tl 


i. w ft Mr Mr Mtt 

i. M -srrft RmRf if fafar M 

Mr |i 


^j^afu) 
21 - 4 IHHH 


- rr 


™ - is / 657 \ ^ 


®&vy*y£aw; 
Q** 


J. 3 ^T to to 11 1 Itol I?=t ^ t 

4 . fPTT 3 ft a|«TM to OTct f| 

s. to: to 3 m Trmfrfr ^ tot 

_ O 

mto tor ft 

t. w| srmfr totof wmr tor 
wiIm # tot toto t, to 
to faftor to fl 

7. fto to to toftor ot?, to 
to tomrmft fl 

s-. to to tot totgrt fwr 
tor ot^pt tot to fl 

9 . mn 3ft tot mnto tot wr 
tot to fl 

10 . to -dTKlfll+lfl fl 

11. 3 fr ^rRitoto to ftofto : to, 
ftor # t flmtot tol 

12. tor spr to ssth ^ tol f -h ^ j'-m 

to ttofr * ^tt s $-| 

u. fto ^*r % tot tor “hi to? w 
to ^ totot «tr [ 4; tl 

i* \5 

14. pFTT ^T pOT flftf ¥T OT gfl 

<*K1 fl, F+> < c^T fl FRT ^T 

i arafcT WT cT«Tf fll 3TTT flfeftsllg ^ % 

wtff 3ft sffc # fcr m twt fr ff 

4 tfl *fw ^ t|I (^ *nartr t 6aiy, -gftFF, 45) 

1 I WTl 

3 arqfcr *fPr fll 

% 

4 sprfrf WW fll 


tffej'r", Siding 


^tSaOSaSt^l^; 


yi 


21 - 4IHHH 


j>.jj'ijL 5 - - rr 


^ - is / 65 a \ ^ ,^i 
W4IS40 


"a* 


^t«r?r 5 rt f^rT, for?: $jt % 

?rr«rt if fffrn ipnxff, ter fir 
% ’Tg^rr fertr ff^rT *rftr, Pr 

^ ^ 3p*T FR if 4 ch H W? 

fe*nl eft wr % stmt? *ff ?r*r # 

3T5# 3cW ¥7^ ^TRT |l 

is. farr rpr rt ^ i r9' s =rra^ srarrr 

wr ^nir ft l 

16. Prrr Prr^f rpr fr (y^H) ^ 

for jflfarr A snsfrifl 

17. #T fpr ?f =pTT Jlfix 3RT 

rpt anwr, sffc ?nr 3 ?t% % 

ir^r irff [l] |l 

is. aftr fiT T 3H^RT ^ ■df^a JTTR 

f ^rnfr «khimi. ark ^ artff # 

Tt^p fefr rw frr ^ f^rr 

^ IT FTSRIT rr«rr |l 

i9. Prrr frr % rpfk fikr 

(TTPft) % 5RT n^TCf cT«JT 
arjif # sfFT, gifTt w if 
5ijrr t ttwt I, 3frr ^ff if t 
mr ftt 

io. ?wt 5W sfr Ppfprt | rHr Rfr 
ir iff fcr firt Rmr |l <rt 

rrt | rjFr ^Rf ^ fair! 

2i. #r # Rfit fat T^pff 
if cr fsrrsn I, fir f*t ffarfa | 

^r if t r ^r ^ % if w |l 

1 3fqf?r •d^Hfrl anRsfR^cTT rM 4'hl t TRITSiPT R^RT *ff "K ^ |l 

2 sruftT tetI 

% C\ 


j* '$!i 


*zms&W2 


?1 J2SI, i 
itM 

toQ&jg&t&Silfr'-* 


21 - 

“ J Cv 


- rr 


/' 659 \ M 


?W FRfft Rl^ d "i 3MT qg'fl 

^ mt |\ ^flr t t *fT 
v 1 

Tpi !iTa fti 

22. 7T*TT 3^ RT 3^7 'TTBT *TT jpt 
W 3tTct ftl 

23 . TOT % ^BT ’Tff- 1 ' ^T 57 T 

■Jllfd Vf 3TR, R?T ^ = 1 = 5 1 : £ itft 
^TTfcT # ffWt! gTTKTT (ifcTT) 
gJ^RT 

^ | ftRT, tff w 
IsT^ 'iff ft? 


^SyaUSffi 


&&id3iJ$&sat3& 


24 . <ft TiR TWf tf 3ft ^TpFR 
ft TPT 7JTT ^t 3frfff # %, 7ft 
rr^ JRW |, ?pfflt tRT, JJe? f«T 
T7 ^raTBffT RT^rTT |l aft? qfr " 
3TMTc RT^?TT rft Pprft 'tfttrt ¥t 

\jdKdl, ^ 7ft ft™ 7FIT ft 
Tiff 5RR WBT t| 

- C\ 

25 . TF =M TpF fm WT % ^fr TPM 
ft TFIT f", 7ft TRT T3^l <Pt wISTT 
<fRt TO Wl 

■o 

26 . ^ h’mH^R ! Tft 

TfFTJT TH TT| 27 . tit fFT T W ^f 3 TtT ^rpt ^t 7 

fa tir trtt ^nfr T4tr if Ftrfi 
Tuff $ 3TW7, 3fR 3TR ptttt 

"v 


] TFT TF TFITT ^TT TFT t f^ TMF % fef WTT rFF^ 3 #PF ^TT 
^ TTtfT TTT% ^fft T PFR ^TfrW TPf ^TT ^ WT 3 fk 
R)Rf W\ W S^TT t ^ T^TTTPT TTT MR Tl 

2 T#T T%?TTTK ^TRT ^ Wijt ^ MPT # H T|t| 


Ps “ J f.. 
/ 660 'A ,^i 


aMa 3fT art crarr a^arc ^aar 
a%, at w a a?ta> (ita) a> 
IR 5 -^ at? fT*TT att aftalT 
at, aa a> %aT f^RT at afpt 
fVk fT fat |at t %, #T 

f?t fl^lisjrT if *=T><.*1 1 a? ^ 

RW *f fM^ft ifaTRTT |, 

Prsrat a fit Mr atai 

is. 3TfT Ra gt RR 5 itt «ft 
tt *TFfr f aiR IT, rTT ¥f> : HR 

attar ast? ^ !Mr t faa t 

E^if aaa fMn STcRRTfr aftat TT| 

19. nw aa? t 3t MWH{!K! fit 

TpT taPT # aaK, #T a%rTJT 
lira tt aMT |l 

,?o. Iw ?a if a*i fttrifatf I, aar 
Prefer ?*T Rfferr Mr 111 aiet tji *t* ^Lptfl 


3 ■* r ^ -*■ 


®3**ebs><>h? JMS^assssssEM® 

ii. far ^a t % fMn at a* 
tsrrt fat rrgaTa atl 

li. FT7T EyR" t ^jI I d d if <dTd 

1 1 f¥ fR SRTta (ataT) art 
WT? A, fifTTT at? (a^RT) 

rjr aff t aa # fair, cfr aai 

rTR ^ < rl Rstt ^T! 

h. ah: aa A rtr a* arof a a*gr 
A aaPaa ffr at aar arfMa 
(m a-fi «t>) aa araaT aMr at 
Mit, rrt ear t 
a^aa Mar rt aailta sftaa if; 

i aafa r^pfr # srer afKR at at |l 
X, - 


23 - 

“ J Cv 


- rr 


/' 661 \ ^ yi_i 


*j? ffr w ip? I ff?rt ^ 
5*1 1 r ^fdl i" ^ft rpr 
1m | ^ft pr Ittr ?tl 

i4. ^ *fpt Rt^tt 

5% wt §pr 

alWw ?H 

ss. 77 T ^ if^PT ^TT | fa 

■Jl*l r^T ^TT ^fahf ^flT ^T^JT 

ff?R ?t ^fisfnt <ft fe?: 
5lfaf Rt^th 5TT3ft% 

36. *JJcT JT *TT?T t f^TFT ^T $n% 

^PR fen RT T^T %l 

i?. sfpR ?ft ^R ^RTTft¥ #R | ? 

FR h *ci -5m FR far 

5tfar ^ faR RrSNtl 

3fc. RF cfT «T?T RfaT F TRTT R 

3TWT? RT ^3 faRT §1 
sfir FR RR fasRiR wt % 

RTH |l 

39. l5) 5 RRRT ^t: TR HMi£l<! 
Rft WRRTT fT?T^ fT3RFT 

^gti 

40. (ifMTp ?t) ^5T; Sfpj £f 3? (3T^ 

M' 'T?) W^fl 

!>.., wj. 
0 /f. V ■ 1 ’f 


’WSWvsjtiSo 1 J r s 
41. 3FW: W? f^TT +MlgH % 

wmit, afrr ^ ^r 
srt fen, tr ?tr t ©S4W#S^ 42 . far FR ^ ^T fa^T ^R ^ 


2 i - wqr 4 IHHH 


- rr 


/' 66 Z \ M 


t?w ^ *pr # tSW #ri 

43 . 3 TRt did! ft 'Jllfd STM 

WI 'ft#l ul 

44. l'+>< fHT ^ ^ J 1I 3|HH fH’-l’l W 

Pu'tk, sfw jtet Pp# *rwr ^ 

Hid 'Hd m T^TtT -H I H I , 'd*^[ ff 
dR *FT Sj'wii fW, eft pT % ## 
CTT 3R ^ ?RT ^ 
3 fR 'PfHHl oRT feqil (ft fff 
t 5 R # ^ tRH RTrTl 

45. r+>< fT*T % ^TifT ART (T^TT «f> 

Wt ^ ST^ft PrTTPrT 
fpfjr !j^ w % ?n*rl 

46. fRTjfrr ^ 3R # ^t 

3tTtt tfr jf fw, ct«it t 
t WflRpfr ^TRTl 

47. t WT: W jR ?*rR RTEf 

STT^ f% ajfspRt 5R pp 

^ RTTrT sRI^ STTUft^ If 

48. (ft '3 7 ?T ^ <Tm'| ^H4t-1l [«HI . 

(RT ?r ^ iwi *f I 

43. afk fTJT ff W TRTT ^T 

■ 

W^ l ' ,] , <nP?> w WR 3TH 7T 
5TWI 

50 . 3 TtT fpT ^ ®MI f^TI JRZW ^ (R 

V. X 5 

1 mfa feft =5fi% # f^rrm m wi 

^r -^7 ft^ri 

2 sr^rfe- f^rm 

% 

3 3r<rkrfRItTl 
e 


LMtj&a*} CjiJj if g Ji 
vjt * * J *V t it" 1 f} V *, "I'J* 
s & V*^l> >■* 

* ,* )j L. fj * 


A 'X 


e 


■'' ■’/ ' *\.f- r f ✓ i f ^ *t Vfir'. i '1'" 

rHWCiil Ut'l'Jwu.? 


■i ,f> p ^ r* i. j 3V, f*{s ss * s s*yr*" 

3 d *rrm | ^ ^ #t ^t 


21 - 4 IHHH 


- rr 


^^3 /' 663 \ ^ ,^i 


?m w ~$t nr ^ frsTrft, 

^TT Wl ' ! TR 1 T it 

?r^T yollfgd ¥RT # 
w ^r 3 frrl 1 

si, t wsft r^ >] t 

# <\m Bfr# ^tf W, Tf t 
^ *T ^T ^T ^ ^T^ft 
mftr WTR |l 

52 . #r # W d^KI u 4 W 
^T cHT ^ -^1 X tf ff[ rf i-f ^ of <f>| 

HWH^R |, 3RT: Tpfr t ^Trt 

5 3 . nr =nr fen sfer 

*rn w\ srmr f 

PTWr 5Tft if 3fr ^T $ W* 1J 

t*mf| 

54. snr: (t n^t!) srm *jt? t 

m sferm # nn? m n^l 

■O 

ss. wt n *rafer | f¥ fe 

n^TW WT Tt t 3n EFT fTOT 

w ?rl 


fe 


. * -** J ['"(* ir'.r*"' 


%^»wOi 
7? ** J *'" v l 


* 1 * l^r-«fj- 
56 . '?TlUrf| ^ ^ % \3*t ^ h 5 
i ^r ^ Am %^r l l 
2 ^41 -^[ft ^ mPT ^ ^i: 3 T^T^ ^ sflT ^T ^fT 

t4l^K wim |l w ^ 3n%^T ten 1 3ft Tf^ff ii ten 

|l fmi mr % nff sTT 7 T?r q^-| gfem: iqis) 

.1 ^ ^nmf ^ w nnr | fa n^r t ^ fmi fi | te ^r 

^ft# ^T3TT sftr fK.MK w<t\ pu HKHH^K | ^ ^ W$t ^T 

w$ ^ |l TTf fM ^ tsnf if ^ ^ «qp ^ ^rt ftrtr, 

3 ^x ¥?^ n«n w n | ^ 


2i - wqr 4IHHH 


- rr 


TO - is /' 664 \ ^ 


w twa'd ^rff|l c ‘ J 

s7. t ^fr srof mmh^k ■# 
m t «n^ f I 

58 . sftr jfr TO HIHHfjK # 3TTWT 

IT s-h i *-i T*5fT fl 

59. #r *fr to hihheik «pt Trrsft 

^ SRTrT fl 

to. ^fir *ff t ^ ' , ft ^=t, 
sfrc # for ^tw | f¥ 
% to TTTRfR ~$\ afrr far tt 
5ITt ^ tl 


61. <^f ^ffram ^=T T| t VTOT^ff if, 

fTO ^ 3TW^ |l 

62 . aftr fW ®flsi 'Tiff <.<afl r=r«:fl 
TT’Jfr TT Wf ^ # fTTO^f fr 
sgmrl fTO %*TTT__ T TITT ^ JffTO 
| ^fr fR*T ^flTRfr t, 3fft 3T TT 
31rHMK Tff f*PTT ;i) 'Jll^lll 

63. srft^> ^ # fer sr^r t #, 
fro ■# ®rpr ^ =f 4 t # 

RTO f ^TtT tl 

64. fw ft 5 jr®r w? 1 ^ 

# gfeqt ^r qifRT t, ffr % 
f^TTT qk% pfifirl 

65. snw f^TTTTT 7f Tpfr, w 

FfTTfr sTfT t fl^Wdl Tff fer 
^TTSfritl 


rfi? »i in' 'll 
5 


* sVV 
I 3T#T ^ f¥ FT £R^R \ T§ tl 

1 ¥T W | frTCT ^ ^TTT ft 3^ ^HT f^TT ^mrl 


21 - 4 IHHH 


- rr 


-18 /" 665 \ M 


6«. ^ft TOTTOf ^TOFft ^nfft tfl' TTt 

gro TORft to w froror 

67. 3?f*PTH TO g^T, ^3tr SPIT 

tot rtosttr tort t|I 


6*. TOTI ^ JR TORR (^TOR) 
TOT Mr Rjff f'TOT, RRRT fR 
^ M I'M RjT^ TOT J l*il Rf TOT ^ 
RRRf TO TORT Rfft 3TRTT? 

69 . RRRT R? TO TOR t Ml>F=ld 

Riff jpt, irt froc Rff TO" tot 

fTOR TOT T| [l1 |f 
S» 

%’J4z 
&&&SS$ZX5&i38R 


t^itstossafessi 


70. RRRT t TOfRT | Pp TO^T TOFTRRR 
|? RftTOT TOR rft TOR TO> H 1+1 RrR 
RTR |, sfk TOR # Tt RfHRRT tot 
rpr arfsra pi 

71. Rtr toIr argRTR tort R<t tort 
TOR ^ MHRI-fl TOT, Rt STOT-^TOT 

sjt rt^t srmtT rrt RTcfr aflr 5ft 
tor to =ftR |, Rfcro ^r" ^ ^ fr 

t TOR TOf TOR R?T f*TSTT, PfR (ift) 

% RTOft fRSR # fRRR ?t T| |l 

7i. (| >i«flt) TOT 'AFT TOT *t HJW 

(TOT) *h mi TO |f sfFT TO KTO" RT 
TOTT # TOHHpR TOT RRT fTOT 
TORT |l #T R£ TOffrRT ^ifa+l 
RR TORT t l 

oSJ &!&<*&$$&%£ 

di'** * f - 
<&*?* 1 TOTTR TORTR TOT TOR ^slBlIg 3T^f| R RRR TO TOTl fTf tr fit 
TOTT? TO RRR gtTO : #T f% fcfl+K TOTRT RlljRl 

1 ITT? RTTTTOft | fTO Rf TOTR TOR R^T RrTOTT - RRTRTT RRT TOR TO 
RftR RTC TOR R TOft TOfcT RRRR |l 


11 . JjTsT 4IHHH 


’n’Tj.lS / 666 \ •jJ-i 


Ti. to^PT 31TT # T 3^f ^T*T # to: 
W Tt |l 

T4. to ^fr toto (Ttoto 

to 1M t *pT*T t +rHH 
MlH 

75. sflx irfe {TIT ^R 57TT ^R ^ 

to |t tt t sfr 5m ^ ?tt*t 
| t,] rfr ^ m t to 
toFF EfF'Pt toftl 

76. to eW ?T to mrRT t to) 
fto, ?ft tot HWH^K ^ RRST 

to to aftT r tor tor |l 

77. cn> jR" pT *R tor 

^t to toHT to SR, (it ?I?1 

w ^rr wr tom totl 1 

?*. to t toto ®rto t $pto to 
w cf^rr tof to ter : , (to 
to grr sj|rT ^ to ?tl 

79. to tor ?r to tot f tom |, 
sfrr rj?tr to tor jrr rtor ■ji i ai) < 1 1 


J?!4^ lit) 


i^i'Tf -.f 9** i*mp**t** 


yfflexkjssfiAasai 

fii - j vic^V"' 


tJ ^\ 
f -v * * V" r^P-.* 1 


m <prr % ^fr «i)«m ?cTT sflr 
ttrw #t ^ft ^ srftr^R # 
t Tif^ rT^rr M "^r ^ ^n\ ?fr 
W cPT Mr "Tiff d 7 

's.* i % trtwm ^ wfw | *ft ^rmr # toiftbtf M wwif r ^% 

^ # iRWT ^ ¥TT^T 3ff T^T ®TTl g^pT^T- 4S2i) 

^ Wt\ *TTW % M <Hlto # ^TTrRT || 


* sr^rfe; t[ 

4 g^r-^r #r ^ m <41+-k % Ml 


2 i - wqr 4 IHHH 


- rr 


TO - IS f ^57 \ iA yii 


si. Rff % 3TcT *Fj?t ^fr 

^tet % ^tl 

82. Rff" ^ ^T: W ^PT *TC 
^TT^r 3?k ftTft rT4T f^T ft 
*TTCPT, eft W pT ftfP 3TTPT 
*flte ter 3TT^f% 

si. fJT ^t cM fTRlt h 44| f5T 
^ ^ CTT *TT ^T 

t, *Tf rft *RT ^FMt ^t h4^h<i 

Steffi 

84. (f ^4) I ) RT ^ ^ft: te ft 

UTrTT 4 t ^ft *f I, te RT 

ft? 

ssh 4" ^h" sfWTc ^tl w tFs?^ 
te gw ^it fmr wpr 

86. 3TTT 'nfo^ ft WTeTT 

3Tm^Tt ¥T RTfft RTT WfT 
ftffiRT ^TJfr? 

87. t ^try: 3JMTf |l 5TTT ^t: te 

RT RT W RrT ^if iff? 
ss. j-TFT RT H f¥ tef W> fTW 

f | Rte Rrr ^r irfirmr te 

W tRT ^ WR RW <=£] $ 

wrw ? wwt. rrw ffR 

^ ■ S3 

WT f?f? 

ss>. % 3^-STT f=f> (ITF ^ y^T) 
W? fr ^ |l 3TTT 
f*T ’TT «F!jf t jTTsT" 1 ^T ^TT-TT |7 

1 3T4k^^ iTT^^f^ W 
3T3T? % ^T«T if | sfTl TTW '4t 


2i - wqr 4IHHH 


j>.jJ'ijL 5 - - rr 


/' 66fl \ 'A fJ ±\ 


90. ^ ^ ?m T I^T fcTT 

| 4 #T ^ fWlHlII || 

£L H ^FTFfT t ^tf 
tidM , T vsy ^ 

3^RT |l cr^TT glrtf ?fr 

A cM <t> W efT ^Idl WT^\ 
■■^chItI ¥T ^T, 3?R 

TT ^teTTl nft> S' 7 MW 1$ ^T 
Wft t ^ ^ ^T Wt ft 


f, ■**/. V-r ’+2 L '■ i' ’ll J.t '*£{ ^1 - 


vt » s' ^ r^r^i fi * 

jJl iii? 'o^oi * l-/? ^ w 

T I # »*■ . <"V' J ^' ! >■['■'* *r* r hr i. ^ i^ *■ < £4 ^L 

j ijA^ A ;jj L r H * ^ i 

fifr "? "ST 1 1 y 1 ■* * - *? 'if 


92. ^ h <1 £T (*pT) rT^TT y ?q ST (^*i) 
WJ ^ft | h rRT | W 
% 3ft t W |t 

sn. (f ^!) 3fTT TT^TT ^3t Pp f 

hmh$r! qfr g; W eF ftW*r 

f^RT ^r ^ *Rpfr fr str iff ft 


© s ■* s£ j ^ 


S ^ * K ,J| r r'i ' 4^1 a ^ *V 

wi^jOi^vL^-r Wy.; u-' 1 


94 . tff ift HWieiK! g# rr 

He-lMlRyi *f Ht^r^d "T ^TTTi 95. OTT *fRR if ^T 3TPT *FT 3% 

f^FT <TT fan #t ETH^t ^ 
Tf f 3RR WTR^PT f I 

9b. (ft ri^Tn) "STFr ?r ^r ^?r 
(HRfR) % stt'Wt fT |?T? 
#1 ^ ^rtfir 3 rprt | 

wicft ^ 5ft f 3RTt tl 

97 . ott sm tt^Nt ¥t f irt 
HIHdgK! f ^ft TW TO f, 
'Uni'll ^t 9:t^T3Tt Fl 


i' ft )<?}/ * * S.*L S ■f r 1,''‘fdL ^ 

<9 u-f o 1 fj^!-) 1 


}&%&&&%&&, 
S ^ # ^tt^t ' g F|n' % ^tt ^1 ^flr ^t aiftr^R 

I’Hh T nrr? 


2i - wqr 4IHHH 


j>.jJ'ijL5- - rr 


^ - IS / 669 \ ^ y*Li 
■ Jl j| m* U l^, l t'*^ * J 'V*'. r | 'T-' 

© tirtJMat! u> ^X*#L_r w?j 


■ p i T " ' r^trcp ^ ^iL ; < ARk 


g m * rS 

if 


9S. W^ STR^ RTOT f, 

VMHgK! Pp W ^ W 3WI 

99. q^T (HF f¥ jRT if pRff 

#r 3TT% 5# rft ^TTT |: ^ 

HW^Kt (W 4) «nfw 

100. ?f*RW: ^ 3f5^r cplf ^#TT, 

W (W t) fair WT |l 

‘f’Slfn ^HT jTPTTl W 'f>°lfi 
^ | faif Wsf W TjfT [l1 

3TT? W | 

^T # JT: iftfew ^ # 
for i<t> 

101. cfr 3RT Hi fat) 1 t ^ f^TT 
qjFPTT. eft ¥tt *Rr=T ^ fPlT 
^T # #5T fcr *fk *T t 
<r^ s?rt qfr q#*ti 

> e>. cs 

102. fftr iw ft w ^rrtt ifit, ftSt 

tlVu'l jftft fl 

103. ftr ft?T ft ^ft ?tft, eft 

^T ft p ^4 ftt dftw w 
ftPTT, ftt TT^ ft ^RTftt fftftl 

104. ftfr ^r ft %ft ftr 
mt m ft m ft ^Rf (pr 

^r) fft^r ?rfti 

1 I^t qi*T ft q^RT ftt ^TTT ftt jfT || (?ft qftfc) 

2 arftNr q?r ft ^t ftr? qsrrq qft iftnl 

s w fftq ft fftft ft¥ mn |, srfttf qr qm | ftt Tjcj w 
ft ftftr ftrftrl 

4 siftNr w ft fftr w fftr w ft ww*\ ^ ftr arrftt ^rtt ftrftrl 


^ftr* ^ 
4 , < ff f T . J<JK 5 ■S'' 

^ j l «. A " *-. r r 


"vJJ 
21 - 4IHHH 


ijj-r - fr 


TO ^ IS f ^70 \ 'A fJ ^i 


los. (tRT t FgT STT^TT): FTT FT 

irft 3TTFf grf frrft FTft aft 

?it ^TT Ff Ft sjirtHlS *t? 

106. t F^- Ffi^ MMHgK! FTTTT 
f^fnr FT FT ST W 111 , 3ftT 

first # ft ^t 

107. FTTT TIHH^K! Ft w TT 

fi'Mti t, Fit ft ft 7?t ft 
ti faw ft ffniJj ^fPi 


IDS. ST? (3TMT?) FFTT= STft if 

srwfw ft ft Ft Tgr, sfrr 
3 ?t ir ftt f ftti 

ids. wf if ttf srr ^fr 
fftt qr fF Fnt HM-rgK! 

Ft fft sitl ^ gif spit ft t 
sfk FT ft ftt ft, sfrr ft 

FTRFTf TT FPT |l B 


w^3S6S*»AK#08^ 

fr' *34f\r-9*^yr 


" ; 'SGESBGCjMSEJ no. Ft FT t FT FT *4 gw ten, 

4g* ff fF gs ft irfr tttc ftt 
t, aftr <p ft ft FT?r T§1 

111. if t" FF Ft FF TfFTT 
(yftFH) t fFTT | FT # &*T 
FT, FT-TF t F?T TTFtT || 

112. (FFff) Tf F|ttT: FR *TT(ft 
if faFt FT T|7 

ill. ^ Ffit: FT FT fFT FT (FT # 
FS FFT T|l TfT FFTT Wf 
FIS? t FS #1 


._ * >-!-■» T-L '. Tfl r 

jffc 


Bt*' ’■ 


ittSff 


,:’" (' '•'Y’.’-’.rS'U 


©uSyJS 


j/ f err : * 

t aprfrf f irfw ^ W*T IPT % rrtt W* 3R#FR Wl f^TTl 


11 . JjTsT HIHHH 
’TFT ■ IS J' ^71 'A ,j*-l 


114. ^ T^ii: grr TTTPJ =TpT 

RRl TPTT f?f SRjJT fRTT ^ 

% (TTjRt ft) 3TPT f^T U: {TlfTTl 

i is. WfTTTTMW|^?Tf 

faqrt afk tpr 

^rqftr str 1 Pbt zm- 11 spitty 

ins. cfT *mT^ | 3fiifTir + 

JTftinldl TTpf I" 'Fl5 TRffT 
1 T5^r ^ 4|[^i|MH 3771 

(RT^RFO m Rnftl 

U7. 3fk 5fr oft) 3 mt? ^ 

WPT teft spq- PIIT j^pr ^ 

faft # TmrVti wft R^t. 

cfr T37T RTT fsRR ^ 

MIHHgK ^w|, ^TPR if 
=f>lf*M TRPT Rff 1 * 1 ^Ntl 

ns. ott srnr titsrt wt ift 
'f M H c K ! £ SSFTT TR ffSlT WK 
Wl, sffT R *R sRMHl ft 
Tjpp (RRPT) |l 
* jJT'; 


£^m&^3bt& st 

*i&0£& ] WTWtT WT WT3 rr4 I Pf? wfe WW w_ ^TFTcT fa l HH>^ WT ^[WW Wjwft | 
wwr wwr wr wwwwft cfr wtw gw tf\ swtw wiwt # wwtw mr% # 

WTWT WT WWW ww w ww *fr wtIt, wwwt w fWWTC w wwwl 

2 wwfw wwfrw ^1 

■\ 

3 ww wrwtw w ww-i wwwwt w wff ?Wr, wk w wfww fr f^l 


£4- ■TT 


Jjj 1 i JJJrt — T S, 


TO ■ IS /’ ^72 \ 'A fjj-i 


W - 24 tfTir gr # Pm 

C\ - Oh 

*TF |, If 64 TOff ?! 


• W ^#RR 31TR 3RT RT RfeF RRFT RT 5^ cRlM W|l 

• *HlIV+i R*T 51% WP ■ETg’ R?R RRM t ’ftRTFT RR ^TFpft 

V3 ‘ Oh 

r4t || 

• «ll JRRTRT R’t RSTT RR W TRRT T PTT |1 

• SfTRTf R*t RTe *f "RRT% 3TlR 3RT # S-T <. RR RT*T 3^R flPT RR 
R^R fpRT W |l 

• 5RTR RTRff R^T RfijRRR RRFT RR% 9T*T *TRRT Rift tl 

• ‘SfTrT 3TTRFT RRlft RR tl 

• aflR RRlPllg 3T% R W RR RTRT RRRT RR RRT iRRT RRT |l 


ST^TTjT % ■TFT ^ ^T 3T?W 
f’TRto ?TOT |l 


o 


A\ 


■w 


l . I f ^°r> ?JRfJ ^ h ti pT % RRTRT 
RRT 3 #Rt 4 fRRT || #R ;scTrft 
f? if Rgfl ftt ?|Rft SRRrf 
(^rsRTprqtX Rifo p Frt^tt wr 
wl 


9Utf» z. ajftMlIHl cTSTT 1 ’ 1 ’ arfftRTft RTRT 


'cs&sy&yBo&steSf 


sftftRTR ft RT=TfsJRT snRTflR’ 3Rft9T ^RF (ftRT, RIRR IS if 3TT "[JRR |l 
RR fftfeRR ^R ft 3R RR ?Tm ffenT TFT fen RRT || RTRcT ft 

Rftfa ftf RR% ^ R^RI^d arfftRTft RRT arfftRlfeft 4 fftft f I RTR 

(RRRRRTJ Rftffr R RRRR) 3jfRRl%R 'RfftRlft Rft *ft Rftt RKR RR 
jfK RR: RR ^SR ft Ph+W RR SR^iT Rt «t| (Rft^ RWTft, 6*31) 
£4- ■TT 


jjJ 1 i - r i. 


/ 673 \ 'A yJU 


# k y'c^'cp FT kt ntsT TTTTt, % 
WtRTFti FOT R Ffe 
%TF F *RT F ffefe 1] fe % ffT 
^HrfllP FR differ feT RT fRRT 
(ffeRT¥) T^tT frl afk fe 
\RT ^ % RfR d H fecT Tq 

tw Rife FT m%i 


f^ji ?^ 1 

uJjU* 


3 , Rf^rtt [i] ntt few Wf 
RfWlfet tot fiwMiftfl H, 
#r #rM RpT few Weft 
Rfferft 3 RRT fewnfe % 
% ^ fRT*T ( 3 T%T) RF fen W 
| pm FRtFd 
fW nfe Rfet # *r Fit femr*d | nr fr % fefe wt (w fe 

FTC ¥RFT) FT ^ |i 3TTT 31% R RtfR ^ TOM: JF *t 

(fVT£TT) R *ft, F 5 T R (ffen) k #1 RW F dF F fefe W RFT £t| 
3 Tf^T%rf ♦ fefe # FTt 3 flr fe%F # fefe WT |l {F% gfm h 
1690, 3RRT^F 44IS) fRlftl 

3TTT (RRRRFITg- 31% F nRRT) R 3TRT PT t RPR FT FR fen fen 

^ ntfe tf % ^wr tl % TTferffe % nn t '4t 
fen wl % w nr nfen mrem ft ^rm (ntnn) || 
%RTR fe?TT fer RTF | fen % nftnfftF W W’TO fe nfet 
|l nfn-fen Ft w |it nr ffenrn n#T tf frtI fe nft Ftt fej 
n^n k nT nn f wm fern *4fen frw nrfer ^nrfr |l ^sfr feS 

?MR mf¥ FRR % PR Fife Ft RTPRT 

■Jk Rxffer rr rtrI 

"C 

i RT 'RTR # ¥TPT ^ ^ ^ RT^fTl 


i Rfe PR % PfRTT #1 


* 3 fRn 3 rn | fe ^RcnpR: kRR # fen rrr ^nt n^t 

sfrr nm#n ^tt tl ^ RfnRifeft Rftmrft R ft fenR -qRk n 
T^cft tl w # tnR nfet ^t ?rt# ffen wife fen nnR Rf^mR 
n^r rr t wr fefenrferf # mn fnm^ ?ppct Rifer nRnr # 
f%J tl nTRRRT % nF few FT RR fepr fen || 


£ 4 - ■TT 


M - IS ^74 \ 'A f>? H 


jjJ 1 i — T s. 


4. ?rar ^fr siFtr ;;] ?m* amir 
¥r Traweft fcfff it, Ptr n ent 
iR TTTeft eft afflsft Tit 
witt, *ftr i wItk <r>rt tsw 
tt wtsw Ttr *ft, ark if ^ 

4i5ni°prft §1 


&&&££& 


•* ft**' s'* 


2d$?a $&&$&% 


s. irrij fktft SWT wr w 
# fipfTcr, (T«rr 3TT1T g^TT ¥T 
ftn, eft ftrtkr swr? srfer snft 

<t|MM ;i: f I 

\ 

6. -sflx jfr ^rf'ir^R tt stRhr cmim 

Rltt M frill IT, 3TtT r! t 

Ttrcfi i ff [J1 wer if ?m, eft 

ITT TWm 31T3Tf #t WT tfR 

kTT | ft iren t if er^n || >; 


‘SB5^«&*5»wjS!3l 
7. 3^T Hill) ITT If ft ^3TT IT 

3Mf tt fern t itf 

If 5RT ftl i si t ftrft iter? 5^i it efr it wftiTT n wp <mt h ^ 

imr fir |] ft aft pi hit fttt it i^ir* mt, it if itt 
TTTS^T 111 ftftt - i cR rJ-iln | j ^Rf aTl^ft R<4 I 1 1 fTl 3TTT 

ft 1? TIFT W TUT TTTSft 1 ITt <ft 31 t (fll Ht»T t ; 

(T) 3% RRft t|f ITTt ntl 
M 31 H ITS! epft ktlTT 1 ftlT ITtl 
(IT) If IWIf TWT iW t 118T Rlllfl f 1 

1 TT^ft pTSTTT W ltn | ft? $TfT 1TTRT % it 3^ (lit Tit) t fTTTT 

i£l fattrl iftr swt t imi if 4ft aAmrrft iff Tf t#it, itt 

31 W\ 1TW «tl+K ftlT utlfl iftfTTR f»ratf H iff ftlR |l 


■T ~ ; l '■ I M 'TTT TlMtl 

% 

4 SfTTf 3TTTT1 5HIR tl 9. -Riftt RTT ?T^ fas RT ^ P^TWTT Jt Rfe RF 


RW [:; t\\ 


io. iftr Rfft tpr rt iMT^ rr rrrf 
fttr rrt r ^Trft p ftfa rf fa> SrfrT $lftt 0^71 J (rfr 


pw^ *n<ft)l 


u. t rt r^ 'w rtr l RRfa ^ftfTRTC RR RMl 


2 srfRrr Rft Rft ^t ft ift "ferR" w rtrt |l rf fft^TR ^ttrmr ft 

W ^RTRTRR % Sfftfflfr % RW Jrt RT%ftl ftpRR ^ WT WJ 
# 3fTT ft *ft Ft RR^ft | fttT Rft # sftT ft *ftl ftFRTR # WRTR iftftF 

RRT # fftft RRR |T RTftftl fftRTR RR m ^RT % ftjwrtl liwt 
1 TfcT ftH RRft JlftT Rift R^T PTRRFfr Jft R^t WTT ft fftWT RR R TR 
^PR R^ft || RTR ftfa T rfR ¥ RTT RR f^¥R Rft RR ftt taR 
farR tl {^rtt: 4746, 4747, 4748) 

3 M hi ft RTRR 26 RR* 3Tf fft^M I <1 H u I RR R'ft'l fR’RI *IM\ 1? ftf jR lf : H7R^T 

ft Rift mmg Rft% r ttrtt Rft rrF sn^rri (itRRRij ar^r) rt Rftr 
gRjrfHR* # jr ft rtr^t # rrr rrtrt rtI ^r *p: ft - Rmft # rrr 
W WW| Rft% R RRPR ft ^ WR RT RRTR Wm\ Rftf ^ TTcf 
Tjtjt ftt fft RTRT cFRlftt JR Hfftl RRT RRR R1FRTT (Rf^T^Rg' -R^T) 
rtt ^rtr ft rz rtFr # fftft rf t sftr rtr rr fk r*z far rrtI rr 
RR Rft ¥R R 7F Rfil Rwt R # TRrfr RR RRfft RZ RRR 
RR RR feTTf^ RR RRR fftftl 

#R% RTRRTl Rt# ? TORTR JR RtRW (TfRR^TTJ 3FJ) RT 
RlfRqt ^ RR ^ rM ¥T RT RRR RRrT ^T R?T 

RT R^l sftz ^RT fRR £r 3TFT RFT TFftl aftz RR RR RRRTR 

Bl t|| I RRT tR> RTjfR RR -3TK¥T RTR ft 4^ ^T RT| 4^Jtft RN 


24- 


jjJ 1 i jj * — T s. 


’TFT^IS / 676 \ 'A ,J*I 


Tp#t ft #cTT FF p> Prcl? t, 
pr ;# to *f to#, ##* to 

fr^lt ft# sfSjjT 1 ' 1 1 | TO # # 
F#*P ^ ft# ftfTOT ‘■‘TFT f#TT 
TOFT FTF | #T f#T F FIT 
f#TT TO 4 F"t F# 11 TO # TO 
$ ft# F# FTFFT |l 

12 . #f TO F# 2FTF FPFt WTf 
TOT f#Ff ^ pTT # FTO 3TTF if 
FTO ftfFTT % fTOTT TOT TO|T 
ftp TO TOT sn#r f? 

1 J. % #f F# F# TO FT FTT 
*1 1 it i (FF FT# 'i fl FT#) # 
#7#? TOT? 4 F#F T# #T |l 

14 . #T #? pT FT TOT? TO Sp? 
#T TOT F ft# #P FFT TOft 
*f, cff ftil’i' *TTcff if jf*T FTf #T 
FF F 5 TO# TpT FT TO# TOTFT 
FT FT#I 


wiism&&ss& 

y *i I *' 1 f * f * is. *r*r f¥ (f^TT *fr%) gm 3 *mft 

5 ^r*ff ^ £r% m, sftr h 

5 ^t # w *ircr w*\ farm ^r 

*#? ?TFT n ^TT, cT^T giT ^ 
st&r* 

;si 
mt 3 m mr mrir f¥m rfR ?mt fer mm mfmfr m mT 


ffeiwifefl m w aramr w\ offerer mnr, aflr mm # gfem 
farm mw tr^Rf m^f ml ark mT^mT (<fam«Hig 
m^r) *tmh m mrm wfer mm famri afrr w ^ rnirmr # ^ 
^hhh tfr ^t m^l ^r mm to I^wt t fafamn! (*fiitr: 
^Tfr, 4750 ) 

1 ^ ^ | f¥ tt grg fmrnrl 

2 ^r % ?rwf frnr ^mir ferraTfoft mT gterr |l 


£4- ■TT 


jjJ 1 i jj* — T S, 


’TFT - IS J' $77 \A ,J*-I 


333 3353 Tf' 33 f¥ 3WT? 

# 3#3 3? sf|?r ®nft *n?r «ftl 

is. 3ft? "FTf 3ft 33 <33 ^ §if gdl , 

3i 3i fcrr fa fair vm 3ft 
fa 31 333 3fa? f 33331! $ 3^3 
t( 31 33 3f? 333 33TTfa |l 

17 . 3M1 3*f fa$T3 ?33 | fa 33: 
*Nt 1W t*ft 333 3 31331 Vi? 
33 ?3T? 33# ftl 

is. 3333 3W31 3333T 33 TIT t 
jFlTt faV 31333 (3farff)33l 
333 3331 33W 3??1 fl 

m. #3 tTTT 3313 jt fa 33 if 

3?l#fadl"' Tfe" 3T 53T3 5jfa | t 
3t 33 fa fat fTjTCTTfr 3T33T ^ 
#fa 33T 333f% #, W 3M31 
3T33T [i; | 3# 33 3ft 333#l 

- ‘-Z! 

10. : 3tT 3i? jJ3 33 3PT31 33 3TJtTl 
33T 33 fat 333 3 ftfl (ft ^3 
33 33333 33 33fff)[ #3 3333 
if 333331 3% 3333133 5333T3 v fl 

11. | 53T3 31333 ft333 fa 
33 3 33f3, Vlr fat 33 fa 
3^N*ijI 33 3#33, 33 3? 

33?3effa 333 333 33lf 33 ft 

* r? “ 

3TFJTT 37TT, 3flT 

^flr ^rr 

1 sr^itfifid 1 , anPsRR sfhr ^rf^R % 

wr w ll 

£ ^ f±4«qifmT w\\ 


jbsb 
A ** U ij^iSawaw 


tsflWSSac 
<»i( V 
®Wjsh-*jjsj fafa 3333 fat 33T fafa fat 

gs 


24 - ^16 ■TT 


j_jJ' i jj * — T S, 


r ^lS / 67ft \ 'A yJLl 


w ^prfr, tfr grr 1 1 ^rt 

W$\ sjWl H iTMTF H fa 4 
^FTcTT f fW ^TTt\ #7 ?T®T 
W tl'H ■JlM’l 1 I" I 

■o -o ■ 

12. #r ^ TO ?f r,] TO if t snft 
sifc tjt#t Pf wft fnfrRfiM 
tot Rtrrf TOsfk to (^tor to 
to 3iwt? to fl, ^rfro 

f¥ TOTT TO ? TTTO TOT ?, TOT 

TOT ^ -=Hgd St silt; TOjf 

TOT TO sftr TOTT^ TOT TOft 
TlERTfttT |l 

i3. 5fr Ffrr sn^fTT I TOrofr 
TOft-TOft tror TOfr Rrof ^t, 

TO fiTTOR ftt TO TTTO TOT 
TTOTO sftr TOpf ^ tcT^ - 3lfl 
TORT |l 

14. fro fro TOR (TOTft) TO 
3#t cT* *TT TO # FT«T 3?tT TO 
4 TO ^ TOff <ft| 


S8*aKSkiS«tftft!fi 
is. TO fro 3T1TO TO TO TO TO 
TO TOTTO^ TOTO ^rr, TOMT 
TO TOT TOT TO TOsUF gT TOT f" , 
i -snroffa Pro? p tort (Tfaromi' TOf) Prcfr. #t anroffi 

3TOTO (TfaTOTTg TOg) $■ TpflWt ^1 S^TOf TO ^T TTgTTOT fTOT 
Wt ^1 ^ *ft 3TT^jfTT W^\) # fw STRTT # 

fcRT Ft ^ *tl ^ 3fl«%l afTSTlT # fefa F^ # t *TFTt 
^<ufUl 3RW ^ WT *fr f¥ iR <T? fWf ^ 

*tftw ^ toI 'tt *tf ^trl sfk =r wr= # 

^rr^rTT I f¥ 3MTF pr ^RTT ^ %l sfh: ^ ^7% Wtl 

(^F pTltt, 47S0) 


£ 4 - ■TT 


jjJ 1 i jj* — f L 


’TFT - IS J' $79 \A ,J>-| 


(qqq #) TT3TFR q># qmrl 


26 . mf# ## qqftnr g#t # R# 
t, fNT =snf# gi?T sqfaq ft#t 
h R#, ^ # R#t qfti 
g#T # ft# t, EM qftl gqq 
qfNi ft#f # 1] ft#l q^f#k | 

^ ®lld( % Tift 15 °P"g"rl fl d'-fil # 
1c# 5T*TT tWT lift'd 4ifa<W |l Vf. | |qTq #! [11 qq #TT #t 
## ER if sm "ERf # ftm 

qiT ?rq> fa qfqfq *f #, Mk 

jl #r mR-i|" r # TOUT ER 1 * 1 

#, qf ft# |, m# 

fq mq r#l 

is. #? qft qq q f#fr # q RRHt 

# qq# #n q #t, hit qq> 
ftp f# anjqftr I If l#, #r 
qfc fq inriT it# f¥ ## 

# qRfr # ## it in#, 
m flirt ft# #aq* qf# f, 
qqr'Wl 1* W fq^qrrq =t 
q#-## qp#’qT# |l 29. fq TR #f I# qff f # #sq i ?q # ni q#r | f¥ f#r wit nm fern % 3 ttt#w qifnr (Tfqqqij 
spit) nr jjrR qqm qi qq ^ q#q qqT *## |i 


i <ke> w nr# if ni qif rr f# # *f # +ihm q g <13 ir q# 
# qq qq f#R' j r 4fT f#n q#? qq qi qilq f# in # § F»m ^ 
qqrq if qq#f # 3r?q r# It ir i# f#T q#| 

"-D 

3 W&Q ^ ^ ^r fwr w ^rmi w | f¥ (£rc *tt m wt t 

W) WR ^frl f¥ W ^ftcR | ../) r rf(^ mi ^fj\ 

3TjqfrT ^ f^T "TT RfW W#\\ (f^ltt, 6245, gfMR, 2155) 


24 - ■TT 


j_yJ' i jj* — T S, 


WjRl* / 680 \ 'A ,j*-i 


te fate te Tffte if tj^KI 

HRFT ft, #T STWTjT ^PTcTT | 

sfr 'A*'*/ <nr *THd ?fr sftr sfr 
t tte pi 

10 . (^ tet!) 3TFT ?TTR tet ^ te: 
ft> 3ftet sfi# tet 7# 3ffc tet 
nterf ^r Terr te n? rjte 
fte srfte ntte I, nTCR' if 

3fWf; tjfte I" 3TT tt 5JT <pft> ^ 
Tp ^f| 
»sE^&i3Siarf«s 3 i. 3 tr teR 'iritell if fa 5 snrft 
tet tet te tet yteit 
te tstt te te tet Tfftw [,: 

¥T n te tei w 4 te 
re §t tel <t*tt ter tetfate 
ter nsrter (ter) tt ter 

Tftl te tet ' 9 iT?TT «PT ritet 

^ te, reg te tette # 
te 3 mi ter fterrte smT 
ter tet 4 te ter 

■o 

tet [l 1 3 f*^T tet te 4 gte # 
te ten te teff- :!| 3mr 
tette ten ter ter te 41 te 
srnm tet fete 1 * 3 4 5 tem te i ter ft <nte re re sttwt tl 

<r-. ^ 

i w ft fr^ tr<rr ^n?fr wn^fr m t, W ^ h|^M w ~^\i 

3FrR ^1 

3 wft *f WT W ^RT *TT^ m «TT? MTrT |l 


4 ^fNt #c m# Tf # 3 ^ (Tqr sfrr ^fr ^ ant tl 

5 wft t ^mr gr^nr f^nt |l 


£ 4 - ■TT 


jjJ 1 i jj * — T S, 


Wjis / 631 \ 'A 


3TW ^ 'sT#T‘ 

wf # sft faift afk sw 

^FT ytfl-jH =T TQH ?ft, 3^f 
®pNt % fmi «ff IWhI <i'<i 
*nt 'T ^nmr f - 3fk am m 

(STOift ’TT) ^TRtfr gft ^ =#rf f¥ 
mr m" ^ m ^tft "jfr ^tt^t d i 
■t ^hi ^t pi sftr mr [V-i 
TT StFJTfT g - SfRT TfNt, ^ fJiPT 

wi ?nf¥ <p w t mwri 

31, ?rm mr f^r? sf [1] smf if 
% v-Vhi^i- 1 2 3 * miT ftw m, 
sftr am w^rtt ?mf 3frr armft 
mf¥nfr m. frit ^ Wr #t efr 

ilWIg d mTT ?TTT 31 H ^i 

siw if, sfrr 3?ai? ^tt frmr || 


33 . 'jftr mr¥f Tf^f 'a^TT rnTf^ - m 
fi'iig < ? 5 <'i m wm igl «gd , 

mp f«F m a4t w ^ 
smTp am sign? 31 mn 3 t 
’H liTHdl jtft ift f^rft 

if 3, # jftf 

#r fsra - 3", aaf^ ;j*r -s-t if ^ 
^flf 3fFTT |,] . sfk 3^f 3MT? # 
"•nj 


001 

^f^SKf tf-j' 


I 3fWT flft - 3fT#T Ft^r # WW cR TTf^fT^t # TTPT ^ wfw 
FRJl'w 'T W RT R 3T*f frFTT |l (^ 

wfk) ^ m: # ^rr ot w w*tt # ww *r tpr w|ta 
*T frWFt *TW | 


2 # t^RT t (^TRTRTTf ^ ^TRRT) ^ |: W 

gw ^r faw ?mr (gw^t -5063 w gfew, 1020 ) 

3 % 3TCMlftl«il ^T TW^TWT # # TTTW WFT 

T^ W '-Prt WTTf^T 5 e t > < W^fTWT ^fW WT <R, rff W ^ W 


24 - ■R 


j_jJ' i jj * — T S, 


Wjis / 681 \ 'A ,J*I 


g?T ■Hid ft ft ft ftt g?T ft 
3SFT fftftT |, (P?i ^\m ft ftp? 
STTft STfftftT ftt ft? TO 

ft TfSHI ftERT "5fT?rfr | : ' : ftrfft 
to ftniKft' fttro ft? fto wr 
ft^ti anr ftt g^ *rm ft^n, ftt 
■TOT0 gft ft tor fftft gift ft 
T!TTO llJ ssftft isnft STOTT |l 

V \ v 

i4. tot to ft ftt? f# TOt 

groft | sfrr gft ftft 

RT 01? ft Hf d < ftft RftT 

TOT^lMf 4 TO? fsTOTl 


is. stM0 TOftftf tot sRcft r? : j " 

WTT %, TO ft WRT ft? g'HHi 
ftftt | ftft <TO TOST E0 TOR ft 

■ftg t, ^ftr i 5 i x i 4 wg ft to 
w fttft tft tor*? Rift ft 


i&f iasaw^wya 


sRnf^T ftr tor ftr rTOrt ft ft rtrr ft rr fftp rrt t fft to ftr 
RlftTOT-FTsf ft ft I 


1 RjIIH+M ft RfTftt, SR ftftr TOT? ft fftft TOft STfftft ft? TOTOK 

ft iftft sro rrR ftl stor ft ?r tototr ftt ft% to; fftnl gftg ft 

3TPTT I (ft TOR TTTOTf sft% ^ TOR ft TOT ft W RRT ftw ft? 

ftffftft ftr totti ft tftF froTl (gwrfr. 2u?, rtor, ua?) 

2 spftrf TOft ft RR W arfftRTC TOTft R? RTR TOlftT R? FFTT. TOft R? 

3 ^rk sn^mf tt^tt srdt ^ ^wt 4k w # ^Tfkff ^r wm 

^rrkr |l 4k 4k ^r ^ ^t mt |l 

^ OT W\ 1 ST¥T^T ^ ^tWT eft ftlTl f^T WT ft> 

#t Vm ^TFTt # feft Tf rk | fWt ?TfW # WRTRR 

TWT ^t i ^ ^nil4l gkt ^ gW ?tl cTW ’Tf^’Ht 'T 

w Ft tet ■# ^ ^r 

kef ^ rfVTT ?TTR Ftl 


£ 4 - ■TT 


jjJ 1 i jj * — T s. 


Wjis /_ 683 \ 'A 


TRFT <ft, ^r '*J*T ftp ¥ 

^er 4 Fm t 5 rtm srraf t *fr 
■t H'fl tf sftr *t ’“riVmft, mr 
^Itm H#T (tf*PT) f fa WT 
wrt ^r mf, mifa wt ^ 

5fftl 7Sf>r?T ’R |, 31WT? 
?faf y°pi^T ¥T -H l J f Fvai %tTT 
ft Rfa ^ 5 nf'| sftr SfWTjT eTprff 
far ^ T?T | #T smT? 

mfap mg' t spFTcT |l 

.56. (^ T^m) ^T mT° : # | 3^1? 
% fj( rp S' ^ <*»< H ifR ^ Jf 
3PP 11*1 P R^IT *Pp m 3n?ST 
fa(T t, ^Rt P *rfpT =PT TIFT 
mp | ftm # RTrf: rT*lT HOTTi 

57. <P til* I Fil't? STp Igt T<.dl 
aTNR RRT *?fa STM? f? RRW 
OTT RTTT 3 T P WHHI mP fk 
31W fP [i; % 

Tp | fPT f ffar tHTT 3fRsf 

3 ttc ^frSNtl 
rS. &&£& 


3«. tTlfa 3MT? ^Rff =R6flP ^RT fa 

h 4 t!h Pt m fk pf s#r¥ 
w fa? am 3 igw ttl ajfc 3 wi? 
fatmfsHPud jflfa+l fanfl 

3 ». mrr 3 ft mfar (31 it P :rt fa 


u . rji _* *.rJ''-' r ■^' 1 j| ^ r H ** ss -r 1 1 >)*■■ r s. 

fjy<a> ct? / ^r./3 

*5 ".s * f $<£*'' £ ! , 'X-"' 
1 # V fT **$?& * . ■£ , *■ 


] ^T ^ TTfer^f |l 


1 aprfrr w^r # terl 

% 

3 3TP5TfT W P If? f fa =t>lfa<l fa W, 3Jw1Tjt Tf TUFT ^ #T fa WOT 

31W15 # *wr ar 4 it sntfifl 


£4- ■TT 


jjJ 1 i jj* — T s. 


TO - IS f 684 \ ^ y*Li 


£- f ' " ,1 j>iv s.^ l j "r ■■ ,?i L 

y’ 

0 t x V* * *L iVff* ■* irtt'* jO, 
4jy Aj'^A^y nu^aii'i 


■o^y^iiS^ *»•--« 


a«5K£ ^ *x ssbj 


*f 4 srr kwS ftR^ # rmik 
I 4r f¥4t ^ror # ^r, fakr 

^TRTT 'Tpfr dHiHdl krl qw TOT 
kk 4> Hid 3T^ eft TfJ k '4|£|, 

4k kfT kTiTTF 'Ft TOT 4t TOT 
¥T TOT ff^TTk TOFT 3ftT 3?Wf 
'sftET fgkTk 44 TORT |l 

40. TOTTO TOT SRJTOKt TO TOTTR I 

sfr Mt *nft wr r ?t 3frr 

ftkT 'TT TfkT skt ?t f4k TO 
TOR cTfTT, TOT 4> TOR TORR 

tfr, wr t tt tortor ?r, tot 

TOT fT«T fTOTOI^ eft kt 4t R 
tttoI sftr antif fair wm r 
4 TOT # f44 ■=f»T# ¥TORT ;i k#l 

41. TOTT 3TTTO 4 R^ff kfT fTO 3TRT? (fT 
^T '44 '-Id I TOT TOR TOT Tf | TO 

totopoT totot srrft 4 1 error w 
^rtr fir roMt? to4to 4 jto4t 
TOfft rrar Hf4=wi tor 4t tot 
faro 131 1, 4k Kmz TOfr-4rf4 
TOdd dMi aff to tot t|> |T| 

41 . tost? fr to f44 | tototto error 
rortft tot Tirol sfrr rtof =4 

1 to4T to 4 4 ?m >Piwn if TO rh+ 41 f? % rt4T 4# rto4 4 RR 
fTTR to^ 4 |l 

2 tottr <wPh<, RTTOtotr 4k w4f TO rtotott # ftrrr t?to |l 4k 

■m 4 ar^ci 41* r4 rtr rsrr TOT 4T < 4^1 3tt 4 d r I 

j ar^k rm # stt 4t nf^di wi ttpt lukl 4k kr arrar wi tftt 

\ vj 

TOkri 


’&&&& 
£4- ■TT 


jjJ 1 i — r i, 


Wjl* /~ 68S \ 'A ,>-1 


3ftr fte: rt ii; wnr f I 


«. WT SfFT t Pf 

nTRf ^ "H'HId I | fte Tat 

ten ^TT I, far w 
tester Inr I, fte arm 
t t? Tsn # *rw t 
Pi+Htf] fjft, ttr ^ntef tt 
nr?n t Mte =i<ukii |, fte 
ter nr wt «<tkcit I 
sftr iter t wt te ^tt tl tr 
ftaitfl RnF wn ten % 
te tesff ¥r tl 44 . nwir tt n?r tir fen nt 
*T<Rc1l l>1 |l tsiw 
frrw | nmn^ $ fertl 

45. 3TWe j£f t yr'H'P tfe Efrtf Tf 

tnft % %n ten tl ?ft rt 4 t 
w nte te # nn T^tef || trr 
Pfj <t te nT, rRT pft ■'in. tf 

\r, ■ '-O 

tt ntet |l wi? 5ft w? tn 
WRIT t, t 3? 3ft ^lt 
W, TOT tl 


46 . RT t ftf 3TTte (WR) 

arorfer w* |l tete stht? felt 
trim | rr few ter |l 

4?. 3fR t31 1 | te ?n SfM? 


Xir*' * k f,r .n\'>* '“'i "iPWT , ii 


© 


Mill 


i arafr wq- # f^r wt wf ¥i 

■*% 

i ar^r w # thtct fcr #?; fcr # totw ft# |l wr w§ 

SI TIRT tslfl t #T ^nft TTrf 4# ft^T ytfil ^1'cil §"1 

3 ?m % ijHlPh+1 (fefclMlft#) ^t ^TT ^T WT Mt ^T T?T | h W 


£4- ■TT 


jjJ 1 i jj * — T i, 


/_ 686 \ 'A .jil 


fW T*J5T Tt fiTff 5nft, #T 
nui^ifi 5t *rft, far |? 
ftcTT | ft ft ^ frrft^ ^r % 
T?W| ft ft ^TFT *Tlft | 

ft ^t! 

4s. aftr JR - 3»ii4j Jiifl ft sibii^ 

?nrr qft Mtr, 

(t^ft) frw *rc ft # ftnr 
M). eft STWTFf ft ft 
^ fftft^ ftft fttTT |l 

4?. 3THT jftft <ftT sffcTWX M g "=1 rl 1 

ft. cfr 3TPT # 1 7T?T fftr SJTlft 

snft tl 
■S*J 


*■ iy . 

■*— !jUtmSS 

%»A 
or **, 


*&&&&!&& 


■,r*s 


so. wt ^t ft iftftf ft tTt | sfsrsrr 

^£IT ft H ^ ^ft t. (] i £ <. ^ 
| fft 3fMT? SIcMMK WT ft^TT 
TT ftft W ft T’JFT? ftftf* ^fft 
SMHlfl tl 51. ^TFT ^iftt m WI tft *TF I ft 5 
3T®r 3miF ftft: w ft ftf 
3flT jm lit 'j 1 | if ellfft 3TFT % 

fftftr ^ ft, eft fft 
% *pr fpwf ?t®tt *t'rt fftm, str 

*rw ftft «nft tl 


&$$&!&&£&& 


>-*i?jT| t> 


52. OT sft sWI? afk 35T ft TtfeT 

ftt STHTT ¥T W Wt ftft 3T3T? 
flswTt, affc w ftr (mw 
ft) ftc. efr Jffr w frft ^nft |l 


^ t** , f 9)*** I . l{ 1'' W *RRTT ^ TFT F fa ^TH fa frfa mT% fa Wf\ S^^ff cTW fanff 
fttpt 3p^f |l atr ^far fa ffafar w tt - 

f a., ^ 

?TTR tl 


£4- ■TT 


i jj* — T s. 


Wjis / 687 \ 'A .jJLi 


sj. sftr ?n (fftsrRifeff) ^ w 

WT <=fr ffe % 3TTT % 5f^¥T 

^ rfr iR-STT {-ERf H) ffeRT 
Tfrrl ft ^ $ TTTT n (Ttl 
ffglt 3HMI4 IHH sft 5-sfTT wff 
T^pft |l ^TTWT if SfT^T^ f% 
=% ft %rt |l 

c--. ^ 

54. (ft %!) WT ^ % ftp 3 WeT ^t 

STTSTT FT WI % ?T^ WT sft 
3 Hjtt ft wt Fft, % n^r 
PiW ^t, <fr STFT WT war 
^ I fay ft *rrc srrr nr tw 
w I, afrr d^m ^ | fart 

FT 31TT TT Msj! * I Ml fjl sfrr 
RjR FT^fM SplT 3%T 

Tfqrlrrll »m] iiM 


55. ?r fft : i1 fen t % 5fr 
w if t fwr wr ?t*tt yFw ft 

TF Tf 3IFTF STfaT if srftmT 
tsr fw tit % 3 #tfk 
u?tf f^wr jft sf if t r?^r ft, cptt 

SFSTT FT fell 3F ¥ 3H 

ijjf ft fair ■3 *t faff w? fFF 

t, F*TT FT % FTTT) FT FT 
^ ^ ^ FFTiFTirffa if ftf 
feTT, w SFTCF (FFTT) FTif 

t| % fa# #sr ft irr ft# 

T q>ii5l #T 5ft F5F Ft ?F F 1 i!F M I M rl if 3|K!|f, if iff M "M -1 ft 'HI ft, FTT TRF ’JTT ft J I Ml FT -4 m1 

Trasni 3i% t fw #r fit # ■siyuM Ft ft Fift# ir^r t| % 
FT Ft HTift TT TfifFTT £ fen] FT WIT fe TO W EW W¥T 
sfk n? fft ft # |, 5ft ptr w ^ nrn nffeffim |l 


£ 4 - ■TT 


j*- 1 ' ‘jj-' ~ T i- 


/ 688 \ '6 'J*-' 


TSfW tfr <jbRH+|(I |l 

S6. rf*fl 7WTO ?OTT Wt #7: 

ww it, wwr tw sirar wr 

TTTTT TRl. mPp'gR 77 777 

WT%I 
57. 7tT (| ^t!) Wlfa 3TT7 7 ?T7^ 
f¥ 7T 4>|(<M gt 77, t (Wig 
7^7) U <ffl W [ c l ^ 8| ^ i 77 cj |f^i 

|l sfh: 77 77 wth tww | sftr 
7 g J 7 T faTTW 77 T 7 |l 


l}&X3v&S&G&$&8 ss. I ?7T7 7F7I! 77 " l] $ 777% 

%7T 3THnrc> | (jrgit wfar« 

% ?rw-?TfH7t ¥T 3^; ^fr g^r if 
% (3Rft) 77T 3FTOTT ¥T 7 7f% 
gT ol'l ^ HM: 'tvfl (7T7) ^1 7777 

w qg%, 3frr fsnr w gw srwr 

777 77P% fT ^R?7 If, cTTT 
^77 (Tift) =£r 77T7 % TRTtfl 

qg <f% (n«t>M) q? % ttw | v 

frgTC %%| (far) 77 7T 3f% 

37 77 ?% "Tiff I - % 

TSfWRT, gw 3 #rw 7 wr-7% 
WlH gf t^¥ fTT % TTWl WI? 
grgit fp% srr%fT qq q%7 qq; 
7?T |l sfk Wig 777 %q7 f I 

"v s<t. srtr ^rr it $ wr sr^rr 

m Tft, ?fr It #r 
i 3{IW: 27 # 3n^3T 'mi W I f¥ ^r fWT ^ ^ ^TT3fT rfr 3TTpftf 

# ^ m 3 f *Rtl ^ TT 3 TT^T ferr ^TT T^r I ft? 

3TT% ^tt h w-^?t # w ^r % ftr^ 4T w#- ^tt cffr ^r ^r 

3U^?W |l 


24 - ■TT 


’n’T ■ IS / 689 \ •>! - (l 
■* f * * i *i *i'ki '-* . f 

©^i^.iit^3U. 


aPSJWM^atPJS 

&&isk&6&9s& 

■Sri 


»Tj * .£ y. t/J r-’ 

?f sfa % T=f fa fait) 3tjfafa 
qfair |, s# 5w ^tpr 

WI I fFgrt fat srfat 3 TRJcff 

far. rpsrr arm? ?r^5r qpqir tl 
to. w sft fcfaT mi? fat 

arm q wfi ?f, fa ^ tp far? 

faq >ijj| ffa 3 ih 41 (faf fat) "qis{ 
-drtK Wt RsT f , yfflqSJ tfa I" ft 5 
sppfl 'yffaT WT nr^H °p<H qrfa 
q fa, 3ftr fa? PRfacr pfa' 1 fa 
34 % R-fa sr°»i fa 

6i. qfa 'tt farffar Tjjt ft far q 
fart tpr ^ fat-*) |^sfk n 
Tffa *R fai^ ffa |f faT 'T Mil 
tRT TP ffa QTfa spfa t| <T ,! t 
iq^T 3R% qfaf $ qfa t 3TW 
qqfa faff 4 qfa t srw srfat 
tnfat fa "STf t 3T«RT 3nfa 
*fafa ^ Wtf t 3IW 3TRT 
RTRTJff 4 ■ert fa 3rqqr sniff 
'+4: '4 fa mf fa arqqi srofa 
TrmTaff fa prt fa sw sniff 
fatffafaf fa ■qfa fa arqqT ftra fat 
qifafal fa OT ?qTfaf ;4; 5t, 3TW 
snfa faff % ^Rt fa, (JR RT 
far? fH Rq> rtr uifar qr 
rpfi rphi. fair srq ftr qfau 


i qfatT qf ft rt?t q 3pnf I 

i ?5P 4 q|fa fa mq ®nfa fait fat far prrt Rim m faq 

¥T ffarrmr ?r snfar if four w |l 

3 qfar qfa fa qfam ®r>fa jff fa qr t fr 3ffar ^r |i 

4 stot far irqfa 4 # M qfar iRf 3# qifaul f qfal 


•J&XSfeivgSZ - JiH 

iL^ryijsp V&&& 
l&l&Z&ASifait 


£ 4 - ■TT 


jjJ 1 i jj * — T S, 


Wj_l* / 6911 \ 


'A 


mf fr ;i - tfr 3mt 

1w ^ sfTS'ffafc | *mT? 
^ 3ftr fr PrafftcT fW gw ^rt 
spr ’tf^r |l wrr srm^ 

tTT^lt fafr StWtfr m w <PTcfr 

f tnft grr wst <frl 

v -O 

61. <1IW«I fr fTTPT eftt «f? % aft 

3ftr W ^ T^H 71 ^TFT 

?n% aftr «pt atrr ^ ?tpt ft4t 
HTgft^F wt tt ?tfr | tfr srrfr 

3R ?T¥ 3TT7 fr 3TfRm 7 vf, 

fr sft fr sftqftr tfr 

f" 7lfr Sf!?TF 3T?T T 6^-1 7T 
I -1 «St) tfr 3psr 7f> STPT fr 

anfr ft*ft wt ftfr 3tg*rftr 
frffi, tfr 3 tft fr fr fafrr ^rrfr 
sFfrftr tl #r ^ # frrfr 
fr sftt Tfr Tpffrrr T^tl 7T?tr7 fr 
strain atfr srfrt ^nih |l 

63. afri gj? ^r?r nist ttjti t* 
J¥Rfr Tfr TOTT Tfr 

ymfr $*TT W , arai? <p # fr 
=frr sfpmr | sfr *rc¥ wfr t 

3fTir ffr 7>ll tfr 

TTTyFT TfpTT TTltffr 3fr 3IT7 7* 
3fTfr?T 77 ftrfrl *FTfr t ft 37 


f .-fVw* .i jvji t'' 

CO y jUJ ^T.'J0 1 ui *y ^c^-j 

Li '‘H * s -'■‘■^1 "i'll; \ 


3&&vwa&is&& 


1 ttrt 7f ^rmRiTT tht afr 77 7 * frm ttttt w jfrl 17 fr 7g trt 
flMPHd T^t 3ft fcfrT stffrtT ^ Rim S^IR i^TT W fTI 
^ 3F*fe «| pnt?!» *T ^1 5ffr^ 3TFT | SMT? # ^Tt J 3F3T^ # 

S ' w% Vt gwri^ i?r ^ sr4 frr fW 

^ ?R33T SIM ^ aps^ft SITW ^ ?T*TFT <T AIHSfl. Wf ft 
SIFT qfr ^TpfftTT *sfrpTC Wl tfr 3fTtfr tli 


24- AT? 


j*- 1 ' ‘jj- - ^ S- 


m - is ^9i \ 'a ,j?-\ 


tt ^r§ sntRi an Tf 3m«rT 3 *t 

RrRT 3TT 3fltl 

M. HTTJR! sr^T? iff ¥T I ^T 
srwrstf <T«TT tJTcft if t ? ^ 
5RRT | (3*TT) TR Jtr tr, 

sffr fjfw fc*r % 3 tk Rt 

| 3TT?fTr ?ft ^ 5 rt [ i1 sff 
if fW |l sfrr sraT? g?iw %jT 
¥T 3# Sfpft ll 


*3} <&£&»&*&$& 


i 3T4R W # f^T ft Wf ^PT W Wl 


is - *TTj|r ^TRT - IS f ^92 \h rj ^-\ - Si 


?Kf Tv#T ^ ^rftr<f f^R 

C\ v - ’t 1 ■ 

w *ra*t pr * 77 f I 

• R TTC|T t «PT hTH 4 OTlfr gTJ % ’T ’Tpf’H ^TTTT | f^T# 

^T Tprg’T cT*TT Sfil jRTW t ^rTT% 

¥T# # TT OTI OTT fl 

CS. V 

• snsn? # gt^r # PtsttMT # sin: mm sn+ffid otrt ott f| 

• 3T3TF ^ w ^ ^PT #T RFOT TT f sfFT ^ f^TCTT RT W 
sraTETT w |l 

• w # ^ TpSt | sfr ^rfr si% w trot) 

OTT '¥#T ^ TfRETFT OTR TT »ft TOT ^ % OTTft] 

si- v 

3RTTTJ ^ ^TTT t 5fr 3ROTT 
fM-sft'-l mi <HWH |! 

1. ot | sf? {otteD ftra r otph^ 
ot%t tott irw^'TT. 

<% tt ottt ^ if^iTT #r 

C\ 

*TTTOH TO jfTl 

2. fro - ^ ^TRT^Tt TOT EHTft 

wi to | w to - ^ am fro 

1 TT#T ^ zrq ^ I frm # TO *TTO affa ^5 t f¥nT 
■j| K-i sftr t aff+nJFT §1 

^c- >■ 

2 3TTSOTT fOTR TTOTlf 31% ^ ’TOT' |, 3fr <jt OTR OTR ^ 
ft=tf 'pit «RT RT ^ OT ff| ffl*l R ^ f¥ 3TPT tlMffllg 3T^% W ’TOT 
^ TOTRT pP g?T TT ’pft smft Nw % R m OT 3TTt 
3?R H5T TR TfTCJK' , T TTW sftT 'I'fl *t*Tl ^IT RTF ^1 (Tf^t? 
fWTff, JJS, T% gfiOT, S21) 


QsWj- 
' ii; RT|T 1 Tv^f T T - 25 

AS ^ M 5 ’ 
is- wqr wft 


*^^18 /" 693 \ 'A yJU 


j j_jj' ijj-¥ - 


fF? FFTF F^t FFPftl 5fk F FF 
FF <4H FTfft ^ <|^ if, fT^TT : 3F 

F yrFF’ t|W fF F?F% fF F+>< 

FF TT ff> Miilf-w FF Fi-Jll 

3. FTT FFTf F FF # Mw FF¥ 
fiF FFT R-fF f' 5ft fosTl 4k fF 

FjF FF FFFt, FF FF 
f-FM FFTF TF 5 ^ FfcT t, F Fff 

STfa^qr Fit t 3T^T fat Mt 

FTft FT tfa F FTcIFFT Fit I 
Itfat FTF FF, FFT F FW¥R 
Fit | FFT 3ffc F 4tFF #T F 
FFV-' 1 ttfFF FFt FFl 

'O 

4. (TFT FFPmI F F1?T: Ff [i] Ft FF 
<t¥ FF F^F FTF | fat W IJ1 
F ?FF F? Rim i f 1 , 3frr 5F FT 
SFF FtTT t FF Ft Fj>TFFT # 

|l tit FTFTF t FF (FifaF) FFT 
3FFTFR FTT ^T5 FFT Fit |l 

s. ®fh" F>FI fa FF Ft FFFt Ft 
+ft-Md F’FtF ! fat ff t m 
ffai fFTETT |, aFFFFFH FTfft | 
FF ¥ FFST FTF: #T FEFTl 


I ^ J *'* i r*-£ ^ 

0 IjTwCii^oJij 


2SO&33ty&v£3& 

3i 


aaiakiaKwaa; 

i35**«£MSy4;i6tf;A^; 

sSiSOSjSt 
e. 3TTF F^T t fa ?F FF t FFFftF 
faFT I Ft FTFFFt FFT STFft FF 
FF FTFFT il FTFfF t FF :< Fft 
FFTtfa FFIFTF || 

1 FFit FFFfa FTFIFl 

“S 

2 mfci #rl 

\ >a 

$ mfa ^ %l 

4 M- ^RTT ^TT J^TTT ^TT || 


n 


rffeSCS^SK&LKSC 


is- wqr wft 


M - IS /' *94 \ 'A f>? H 


j ijj-¥ ~ T& 


7. TNT ^5gf ^ ^TT T^f f 

5ft nffiR W | CT5TT 1|5 |kT if 
wdi WT -T^f 3^TT ftlT wr 

^?T sik ¥ti ’TfetTT, ffr IF 

j7{ # TmypT l^Ft 1MT 
Ftm? 

*. 3TW 37T 3TR ^ff ^PT^fTK 
RUT 5nyT 3FRT 37T ^ft 
SIFT ffmT few if it if? WTrfT? 

^rerr 3f?qr^ff % w= <p tfr 
w j ik i 'fif gir wh?t tt 
3HtHUl if gtl 

9 . 'itsTi | 3HT 1? *i=r=T if IF 44) wfl 
1FT FT 7|T I? 3RT: TfF "FTF gf 
TTirt, IF FT! TT ^ FF7t| 

id. wprtf % ff (3mtf) jfr 
Fit Ft <=rt ^ amr # Ftf LIJ 

if drlH «lgfl % ®fFF f^PT if ip'f 
nFlfsn Ff, sftr ^PTT ^ 3TF7 # 
Ri<) ®rpr if *rf1 

11. mwfa'f FTff w I fa 3^f ^ 
ifsft foy t wm (wr) Ft, 
flh: ft % aw farr | ^ 

faff 5ff 1W FT yiFTft 

P 3#Tl 

II. 5R FF ff TFTF ^ 
iff 7PT pPT 'dtl F> iffy rflT 

'p 

■3h i ^ i &oi f-i ¥ri 

is. jflr jf^r ^ fe# wfT*Y 
i 3PT^T ^ f^R % 3 tR| 
Cvl j j - 
**,<**< ^ ^ r* .■ _ ■'■ r tf. ^1 *• 

b^- iiAi (Jh*> ilijO 
0 J JvA*y <;<&£> 
IS- flTT*T WFT 


/ 695 \ ^ 


j ' j-*!' ijj-' - f 6 


37T # ft# RR if tt 

ft, (?fr) mm # wnftl 

i4. (m t w Jiwnr): 3 tr ^ 
ftw tf m WRf, qgcf t 
mm tr wrrfl [i: 

is. (? q#o jtft m t 

3*tt q? sr^r | r wtr m 

fm 1 2 qq qm strppiM qt 

feqT RtT 5ft m ■¥! 

fRT 3fRR |7 
i j1& 

eJ&? 
it. -d"^I tf m - if iff ^ur t <p<l<1 
ftlWl % ^Nlrfl ^fff, 3TTT t 
HMHgK TT (qf) ffi (W 

Wf) sfPTRT || 


&jp-\^> 


17. mT fcw fR qf mTTT 
m Mk ftw # q? swim 
(tRT) mt t RW ^ ftmr, 
ft «if (sq^ier) M^iii: «f j rr fpfjt 
t tr r m# tr wt ftqT fr 

" --o - 

3PRT t mf WT ft ift? is. % ^qfm|! fTUR Mt 

qf qtR q^f qr ft tt ttg 
tT5t¥ 1] mtq, TRJ 5 if g^t 
*RT ftqT tR tf Ff<TT fR t 'HVf 

wr !f¥ te ^ ftr^rr ^T w 
^ , tec ^ ^ f^rr^T # ^m\ 1 -ffqfrr sw <p^ft tew f\ term |l 

2 ster p- ^wt. w smr ?t7^ wtt. eft tec # teR 
t W *TW I te ?# -^RT ^RT *fr? 


IS- flTT*T WFT 


VW ^19 / 696 ' A 


j ' j -*!' ~ ^ & 


19 . ^?f :i) % eft fr| fSvTT totT 

spirit ^rraT t, tfr tpr # sjtmt 

mto afrr sprft 

HEfFRTT WT. mtol "4 t jfr tfr 

SWW 111 'f>^7TT $pr if t {W 
dfif #TC HTcRT W##! 

in. jftr 'i^l 'iriiT ^*r % % 'w 

ftofr m to, wf # toto 

4Rxf 3TR STTSTTfr # J ( r 4t)^R7H [il 
fan# tl (PIT {PT % ipn totT f«T 
fit fit to <pt? #> falfi H (l?TT 

w\ Trm. to w grr st# wto? 
tot wr wi hmwk trw 
^a# [4; ^ht 1 1 


" *fr\ £*&*<*" t ' 

ii Jj UJ) 

ii $p 3tSi&i'j3$iT& 


'w&ti {&&$&&&} 


11. rP?T dl# # Tgl to tPT % 
fatot to 3 TRTT ^ W# ipt TT 
'-hto# tot #(if dtTT# tot nj jpi 
JNfit TO?R to ##? 

% SHM'l if 3#fi h | >i ffiFTT 

| tWT ^T 3 ttotT l5] to || 

12. tot fto ts] t tototo to tot 


$$S%lv£J3vi#\ tfSS 

©M&£«£« 5 pa? 


if 

** 


.i 

2j*+P 
■* ‘^r- 


IV 


■Ji (£r=5. 


tiaXtosi. 


] W TOIF ^HT I", frffr W f^RTferf 1 1 fe 1 ^ TOTf ^ 
m 3 Pft ft# to tpr: tori 

2 Urn'MR fir mr*to fato (ftomre) |l {atf *j'+jtH, annem) 

3 3 t#r * rim w* #1 

■\ ^ 

4 3TTW ^T TOFT Wife RTTO eft TO WTR TOvff W WTl 

TO^ W ^ I^ft ^RT ?TRT T^pft Tft^TT R^TT 

w^rr | fe rth- I *tt aftr toft M tm t m ^|!l 

5 3 T 4 RT PH HHf IW Wf Hfentt # HTOf TO WTO 

^ H MI #1 


6 3t4rT tot ^ TOTl 3PTOT- l ^) TO^T # fWI 


15= W WTT 


^ g*T mil'll gkft 

wRimf t? fatl ?rw ^ 

tfaw tfWtl 

2J. sftr '¥tf ll - pr #■ 

W ^ W'TH ttl 

14. W<l ^ fafa'PlO 13 f^T ST=S? 

wh fw ^ wprst # fttl 

is. fa^T ftt ffa7 -nit)<n tT^TST 
W5?f ^ ww- 51 sfrr 'fifh't 
FhVtU 3cTK fct STFf’tl 

i*. f^r ^rcrfa ^ 5 < 1 ^ 3ricr 
^MH v ¥T gltT, 3fk ^iP+j'-CI TT 
^ --t- s 1 ft-T eVnt 

17. ^ ^T SktMlCl 3TCfa ?fat gTtT 

^TT^nTT, ^ ^FF*IT- *TT *T^r 

fa? # t vm w\ *rr<T fair 

W^Ti 

is. wt tTT l^rnT! WS(T % t 3fTpP 

# ftnr « ttrtr gfall 

21 ^1 t ft W W* few faTCTT 
(^TFT) t ?*r t? TTtT^ fa? tt 
’TTCT 3n4t. Mk ffaFT JT^ff 

(to ’tp) vfraT tt ^rar |l 


’n’T -11 J' 697 \ W .>1 j'j J' ijj- - ta 


I ff J » £ |< i * J *£** 


©G{* 

*-** 'Ul^s' »* u»r - '■■" v ?''Ti f '*1 


if ^ 


' 


L^i " ivih-"' ► -.^ 
] 3T*flcT ^ ^PfPT fa? grift fat tNit-Wl ?TW wrf fatfiJg fl 
1 WTT5T 5>M WT H'nr # wf ara 1PT fat WfaTI 

3 3f#r wwt tkgr gw gror st wtrrr Mfa wrng wft 'kkfar 
t? w*r tfaff wf ^pfar fa fat p-r i? fanp # w *iifaiil (tfefa 
ft?. W, 3T1W: 210) 


is- wqr wft 


1 9 / 69 & \ ' A 


j ijj-¥ ~ {& 


30. cRT T*TR - 11 ^TT; | 

HH'igR! Sft 5jl% ^ S^T ^3fH 
^T ^TFT UI PRTl 


31. RT 3*fr WIT fH % 5HT f?R 

y?w rt tr Tfj srmftnTf rt| 
sftr 3TTT WWfT URTSR ^ 
W TT^PTcTT W % ^ sigtf |l 

32. 3VT °Plf't><J % ■!’p Wf ^ 
nRk IW RTT 3RT TT ^2JR 

^ jfl RT? >! ?tfl WIT (ftf 
f^pTTT W) <TTf¥ ?PT SIN # 
fer rT fwr wi, #r {R 

^ W WST: 5M fWT || 

(3?tT fan 3ft fa) SIR # 
WT ^ 9t ft? 3TR 

% TT?T PRT ?TT t 3fk 3 tR RRRl 33. 

i 34, 3TT WT Wt # sR ?TW 3# 

3TTT ifpslM ^TFfrr, 3 t?T =FT 

w t gn rr | r:tt w *t 

jrfw wr |l 

■vS V 

35. R£fT ^T ^T ^TT Rf JTW 

(#n?r) y^R #t afrr w ^ sr 
r *nt ?rr rt ?h>tw 
srrtI ^jll it^T 'V’‘ r rS'‘ ''*' \ A * ■M'P'Jii »£<* 
36. Rh< ^T: «MI ] 3j4rT gg«K flMWIg ^R^RTl (^r ^fR) 

2 3ftfRT *RTT sfrr ^T ^TRTi 

3 3T#r <ftw crtt ^ffcr # ^ m. ^ ^trt w t 

3TFTrtft ^PTrff if ^T *RTRT *TT W | f¥ WPT 23 m # 

W¥T: ^TRT Wl 


^ *>A 1 


is - wft 


TO ■ 19 / 699 \ 


j'jjj ij,j^ - Ti 


snftr 3Ttr urat ftra ft 
STFTWt (f^tlM!) fOTT fojTl 
SRT'T: fy^T if “J^T ^t S5R?f f^ra^T 

fcnl 


&\*1 


37. 3flr 3JT% % Spq' ^t 

SjiHNI eft EW ft ^t (Pt ig=fr 
sftr sfNf ^ if-i^ ^-t ^t 
ftlSTTC? eRT ?T^TT 1HT 
ft [1) cfEEtR #t I <£ 

foSr W^Tl 

3S. sn? aftr 

m sqscr t fl^itfl $ #5ri 

3». Bfrr Tt 

f&, w <ft W: TT?T 

w 111 fWl 


j-V ly S'SxMb 


• m +‘V mJ± 
■'■■■« 

4i>, mi q? [il ?Tft ^ [+1t r 
ant xrt ft firR TX fft r 4m ^ 
^rf P eft w "i*$ i { 

w ^tt jpn ^ftftrT 
ft^TRT T^t W< I I 

41. aftr (| n^f!) 3f^r ^ 3fPT 

%m ?, ?fr 3 ttt m w 

^ W *f$ J fjlti -Sn^lq 
t {M dHl^f ^T I? 

ITv 

«. ^ ft Ht S# STT^ THfT t 
i 3 p4ttt '«hV+ ff qRprrl 


v^£poiS®s®(K?iss; 

J* t,, 


®g£ 


+ . ■*' i* 1 I ^.1 V ,|K, /■ * i >Y ■ €*\. *° I ** 

i ijj i ijj^iiilfij J*fetid3j 'j i fcU 


■d I J / I I JT*" jr J .r r 

(S^l y™J 1 
i ^t *41 ^ Td 

3 ^r4w ttwt # 

4 3t4t?t ^rt wr^r # ^sfr rt fer ^t m h ^t fer tt Hr^rff # 
w |tl c 4t fkm xt^t #1 


is- wqr wft 


rj TFT ■ 19 /' 70(| \ ^ ^ i 


j j_jj' ijj-¥ - 


RR feTT ?TrT Rfe ?R RR RR 

sffefr r rr % *1tsr $ 

RTR ft fira RRR RTRRT l^fR 

f¥ r^r rRtr w |? 

43 . RRT STIR ^ | fil^i ^ 5RRT 

r 3 r srrfr rPatw rr rrt ftr^rr 
f, rT w 3frr r* ^totr * 1 2 3 4 ' 1 

ifr ^¥fr|? 

44. RRT STR RRft t f^ ^T f t 

ajftjRRR gRrT MU RHsHr) |? % 
T9J3ff ^ RR1R t R^R! 3R $ tfr 

StTORs RJRR || 

■o > - 

45. JRTRR^R^t^ITf^m# 

RWHsjM. % #tr jJTRT ’ter" 
f?RT Rfe R]T RTeTRT fft 
lRR li; RRT ^RT PTR £R ?T RR 
R^f 3R RR TRRT (J] RRT ferfl 

46. PfR 5R RR (fRRT R^t) RRR ^fr 

I srrft 3fR ijft-ifftl 


H si*"* **?<•*■ rpfcr ***?** *t ,*i /'ll, ^ 2 1 IJ 1 5"“^ 1 sj- 1 ■ 
w> cr^'S^R^ r^'W 

I _?■- - j »■ ■*** ^ ..^‘_-- lJ ~ Il 7 ?i pr* 


47. affc | raw r TTft r?t gi?it 

RRr 141 RRTRT, RRT PlST R^T 
RTlfeT, RRT t3R R*T 3fTTR RR RRMl 

4S. RRT Rljt t to R RRT RTRSff 
R?T RJR RTRRT RRTRR RR^t RRT 
(W) t %f, RRT jTR 7f 3RRRTT 

1 3TRIR RRR TRT RRRt f 1 

2 RRIR RRT S1RT Tfcftl 


3 3TRIR ^IRT RR # RTR ifepfr RRT fRRRrft |l sftr Rf 3mT^ R> RTR^f 
RRT RR # ^<t>HIR fR ftR RR 9RTR |l 

4 3T4IR TTfV RT 3ftR RR # RR1R RR ¥T fRT RRT |l 


is- wqr wft 


^TRT ■ 19 j ^ 7Q| \ ^ 
R SR- TOTFTTl 


49 . m(V jflftn ^ # ^TTT 

^T ft ft fftfti ft^T fW f" ftgcf 
ft waft cfiTT ftRTft fttl 

\3 

so. mit jpr ft felftn w ft 

5ft •A 'ft fftarr I, cnfft ft 

fVTCTTTnRT' ftft ifF| SltaftT 

ftftft ft ftRft gft 

TTjpT <FT fftftTl 

si. ftfc qfe e^t ^En?ft ftr ftsr ftft s<ftF 
ft Trftrr ^rft •'■ =nftrl 

SI. 3 Tcf: ftTft Mfftvft ftft ^TcT ft ftTft 
aftr PT (ftfftTft ft>) 5 KT ^ 3 ft ft 
ftTft fasfl? (ftftft) li) ¥?l 

53 . fttjt J fftrr ft fftrrr mr ft wrft 

ftr, ft? fttjr t-fft+R I, afk ft? 

ift'Tft'l <91 < 1 , aftt ftft ft ' 4 'll iftftT 

ftftf # #ft TpF qft ;j| Fft Tft;| 

54 . (Rit ftjft t fftft ft ftiftt (ftft) ft 
4 ftar ftft T 3 ?ft?ft fw, fftT ftft 
ft" ftftT ftftT MM ft ftftftj 
ftftT fftft, 3TTT ftft HIHHpK ftfft 
ftRRftcfrft |l 

ss. ftk ft ftlft pnftft (ftftftT) ftftft | 

3 TMTT? ft fftlMT 3 ft (ft 3 ft ft ; 3 ft 


03 
.I (I Jf * Jiff, ft 


1 3f?fn rtrI ^ ft ^ ^#cr | yg'w (tiwMig sr *n^FT) 
^ TO^T # fi# TO #tPT TT^f || 

GS ‘O 1 CS. - 

2 sriW # TOT-^TR # ft# WR W ^t| 

■£ C is 

3 ftft W ¥T ftTft ftr wt? £?ft ft ft fftftl 


^ *>A1 


is - WFT 


r ^TFT^I,9 / 702 \ 


ijj-* - Ti 


qfr qm t|^t 3^r q ?#r 
q|qT rrrt |, sffc qpfR: stR 
4WH&R ^ ft%fr SR w |l 

s*. sflr RT =T 3TFT TT RTf '^pi^RT 
¥t, RTRSJTR RTRT WR 
iRT |l 

57. RTT ^ cf: if W’’ 1 TF # 
¥Tf R^TT TTFTcTT. RTRT ?Tf 
f¥ ^ ^it HIHHgK $f 

RTT RW SRT ^1 

ss. fTRT 3TTT RTRT W fr?R 

RT 3fr RtRT q|f, sfft W 
^ 4f=Mdl RR TTFT 
TifTRT # RT*T, sftr RFT W\ 
MWH'gK 'rflR | srR *Rfff # 
■qr^T ir Rf^Rr <pM 

«T\ v 

s». RTT R •■jch "1 ^FT t^TT 3TTTr^ff 

fWT aTtfi qff aftr jft 

#*T | W- RRt if. far (ftfgRH) 
tt ferr |r w srfir wr, 
q%RT Mt iriRr ?r ^ri 

£0. iftr qq ^ qnr »iifii sf 
RJIRT (Rftr qjf *R5T 

wn, cfr t ^TT 

If qqr «i qq faf- 
SIFT 3TTRT 'ti RTT vff (3TTWT) 

% gq sfk srftrF UrtI 

M. »pr I RjT fSFR 3PRT if Tlfn 
^ 3RT^ RRT if *FT #7 


©f 


©1 
% 3W*iCvAS5s>!>*^j^O'i^ 

*%ht fwfc'jW+sais 


i 3 t#t f#r qfqpr tcI 


is- wqr wft 


TO ■ 19 /' 7 Q 3 \ ^ 


ijj-¥ - 


tpfftftR ftfc *ft *Rpiri 

a. Hft t ffttr ft nfft fr«n itR ^ 
j?nt # ■ft# 3Ti?r-5rt sRmr 
hh ^ fftft jft fsrrsTT errt 
HT ft R w?r jfRT ht| | 

63. ftft 3TTcT 5WI '*Rff RT | 

5ft STTcfr Tt RRT ft Rftt 1 ' 1 | 
#T arfSTftTcT (3Wf) t-fftT 

ft ®TRT Rtft | cfT tRPT WT$> 

?T ftlft tl 

64. #t 5ft Tift RcftrT Rftt | Rift 

Wt ft fftft tRTCT Rtft gft 

ott ^t L1J fr rt! ' 

6s. tntT 5ft im w f fft ^ ipnt 
’tRETfR! itr I fit ft ’TR’ 

Eft HTcRT Eft, ftPKR ft Hft ftt 
•Mi a"*i"i fftrEp fttft Rftt fi 

66. EireR ft ^ fTT HMR afft 

RR |l 

67. tRT ftt =W (fft) Rift HRT 

4TRR Rtft ftk ft fW 
(ftsrftt) Rft | ftk si? ijft ft 
fthf' ftdlftd TgcTT |! 

65. #T ftt ft^T wnft I HftHTft ft 

HR fftftt Rrft'" Wt Eft 

cs. 

i stftlft tift* ft 5Hi>s ftft ftft ■'Mdl 
1 3T4RT ftft ft ftrTaft ft^tl 


4$&mm 


&jb 


gt& 


* i *"'?£'■ r 'ir"s" , i'' 
,7 * " 

9*? 
i sriW 3T^TT? ^ f^TCrT |*T| 

4 *T«pTF f^TT I f¥ t ^ w *T 


^ *>A 1 


is - wft 


/ 7Q4 \ 


jjjJ i — 'T i 


F eRT WTrT t raw wr fei* 
3 t^tt? ^ wfthr Pptt t wf 
^farT WTTW 3\ sffe W wfeWTT 
F^ |l 3ffe Wf ^TT ‘fenT FF 
WF ¥T WWW WTWl 


Hi® $£ '62&&W's 


69. FT^ft OT F> Pro' 

WWT WF few, PI TRT W 

f JIWW 1 ' WT. T^TTS 

70. # raw few ?r etot rawra 

FW #, aife ^JJPT WM W Fra 

few srrajr w4. Ft Fff t *rwr 

SfpWTF few fe FTFf Wf WW 

fe fwt wrai? 3# snft wwFra fl 

71. sftr few ^ etwt ftwft fw # 
wfe *kmk ftfe at rarara # ^ 
wff srawTc Mtr ijw wraT |l 

71. FW 3(t ftrwTT W2W Wift ^", 3^T 

FW raF w raw ^ Fw<fe ^ ft 
TIWW FW WT Forfeit |l 

7i. 3ffe 3TF d 'P FfTSTT £f WFf -dd t 

4MWFK ^ WWtf STTT 5FFF 

Fjft fW 3pt FFT F?t f[ [i: W7\ 


&&S&3 isasatf&ai 

©S£ 


3&D&&M5S%&3& 

j^iggj 

®t& 


^A<^05tM^vSwS 

®B£ 


&sm£&3S&S& 


WfMMuSiE 


tr ferr ^hr m m to *r *rgr If h>wwi : Pn g*r w 

?TT^ft «RT3ft fe w % |pr fe fe fen || %■ fe mi 
wtptt sfet httr *ft ?r wr t fa ff n?r ^rfefrl # 
i ^T: fe ?TTT TOM: 3fe fe€t #t fet % fefeTR ^ml 
^ -smin stft ^ ^rfrl {^r: nfe tot&, 4?6i) 

i fer sn^ra' % ^r: nF smnr ^nfr ?fr w fefe % fh % 

^TF nrsfr Fnnn | sftr sfer 4t mfr | cRT ’4t ferr 

|l <ft 3MTF ^ W ^nnn ^rrftl (fef 5^ird,+76s) 

i anJnr Ffer ^ nrn-feK |l 


^ - 19 / 705 \ ^ 


is - WFT 
74 . trar 3 ft tot | t ?ifTt 

WRFTT! ffTTft Tfr^Rff <rar 

*RHt t aftgf 
¥T sftr 5 # 3Hdi+if*4I ^r 
3nnft 3 rt tl 

75. Iffl 5TFT *R*T 3n% §T*f ^ 

SR^- # Wt, sflT MRrf 
3TFtfr W t JTTS'Mr' <RT fFTTF 
^ *TPTl 

76. t # -HKMIffl #T, W% W 

Prft trsrr rh |l 

77. (^ Tf^f I ) 3TFT Tfjff ? fifT Tffc 

d»*KI 3% y+KHI 7f [1J fr ffr 
#TI TFR^TT pgrtl W TOT? 
+} J II? cR % fit 3j6P|l KUT t, 
fit 'sWfr (dTRT ^} fW+ 
5fFT fiFTT fPTtl 


,J/ '-.5& 


tf* in f t t_* s *<-x *i* f? 


1 3t4rT OT %■ W# cm 3F rf\ ^TRcT ^T ¥^t! 


26 - w 


r JTFT^l9 / 7Q6 \ W ^ 


r I 


JJ-" 


- n 
*TT? Tr3RT - 2 6 

IT’-. - VS 


K '$&%* 


w '^TSRT # TTTTOTT fTOR 

cv ■■Ci 

jrt grf it# |, to ? in iirat t 


• irr 3r jiw gftr TOrof # toth to aron faro tot | at sth 
totto|[ a tow *pt ?im (¥fa) tft *tl atr 'Tfa ak TOft 
t sfr^r shut totot tot ^1 

• ITT if TO w ^ fa^ TOft TTWssfTf sr^ a TITO fTOTT #T 
fTOffTOf # TOT # TOT TOTTO ^T RTO |l 

• wtfl TOT ITOlfH 3T^%7^r5TTJT # TTTORTOTC ^ 

TOtTfT ¥f TORT 1 <TOTT TOT t" at TJtTRT STOft alfcT «# fTOT <11 

*-5 ■ ■ 

• itt if ti afrot ^ jpf w skiTf mrfrof t ^ ii fr<«im 

¥f TORT TOT |l 

• srifa; ga a ^frof as tot #t to ^ to^tt t totttot to tft 
TORT fl 

• TOTH TOT R=fr TOstlg 3T^fe> a TTTO tt TOfiH T#jff TO PHTTOT 
fTOTT TOT |l 


TOTT? $ TOT TT 3ft TOTOT 
^TTS'fH ?TTO ?Wf |l 
1. TIT, Tfta, jfTOl i. to tototto grro tow f I 

3 . TOW TOT TOHT TFT [ ’ ; at Iff 

to?t | f¥ a ian art aik a|t 

If! 


''^lit^l ’ ■**■? ‘i'S 


l TORT TO # IW *T fTT^ % STf^ ifl 2 6 - TfTin T[3TTT 


r-lyin ■ IjJhV — ^ ^ 


4. Wltf tit 3TTR ? 3^T TX 

jHITlST fT k'tfl (T9||41 % %I 
4T# ^xr % srFf gpfr w spft 
7 ? Wlt| |,: 

5. 5ftT 'I cl STTcfr f’ % HM*1gK 

31 % ?wr 4 sfrr if ¥tf 
f^'RTT TX^ ^ ^xi % gw %%r 
=)k} 3^1 3T% f?| 

6- % t ST5WT f%TT. m 

v * o 

jit ’mr sftw it 3xr 

xmiif 3 tt wrxMl fircr ^t 

■CS 

t T| g| 

7. iftX W "..5 r f- % cKcTl %t SfTT 
?WT % ^ 13XT XT ^'iis 

t W|W xft XT7%P WR =# if^fl 

wx%wr? 

ft. £r ?xr if sr^t %wpfr 

(wem) |2: |l f%x # sda^TX 

t-HII tlH "11^1 'If! tl 

9. ?PTT W?R # 3TRT 37 4k-H;>k 

(St ^niTWWTXfl' 31% «tlMH |i 

10. {-.d 1 ^ ’TfRT ^T ^TT tj'^l 3TT) 
jR WRT WJ ^ HMHejK 

f¥ ^TT-rfr 3rtMl(l 
^t 1¥ 3] # wrl 


^TRT ■ 19 j ^ 707 Fj^-i 


^t?l ,t £-3 


© 


/ * . i f * 1 I J # £ % 4 1 * 


y Jjty 'oSjl *J 


fci^majSGi^asSas 


oi^^-s 
0 


J^tr’Ur^ 1 kJU 
1 i rt%j ^rr ^ ta, ^r ^ttpt f 4 Wv 4 ^n ftaTl 

1 WRT S^TTf # ^t| 

3 ^ Pm W | ^T WT ^ 

m STT T| ^3 


2 6 - WllT ^T3RT 


^ *>A1 


• Ijj-M — 


ii. foRstbr srrftr # w. wt % 

^fc! * 15 !? 

li. ^ 3 TCFT Tf 

Ffr t f¥ w ^ f[ 3 Rr ^ri 

u. #r tfffer fr Ts?t I ftt *fmr, 

^ ^ ^ ^PT, SPT: 

^ 5 t Jr % ^r 3 Ttr ( 4 t)[ 

14 . -S^T ■d'l ^T H 3 H PT l.J«t> r 4 | 4 <lSJ 
' 4 t || 3 TfT: t T^tTT f f¥ ^ TT 5 T 
FTT ^fTfl 


0 - r *£*Vffv *'*■ ■u r i $<**1? k Z\tvj' z j" ■fij? ff t -''T-- it f' ■- 

O v>\! ^ 


i'fl^ ^ 


is. Sfwn? % ^T= *P?#T ^TT ^Tft 
FPTTl jJF ?t^T ^TTtr f^snifTqt ^ 
fr ^nsft, eft frgrt ?rncr g^f [1] 
FT 5 T |l 

it. <ft ?FT ^ff JfTSTT, #T wt f¥ 

■O 7 ■ 

eFT fFTF # HWHgR 3> ip§r |F 

ORFT) |l 

17 . f¥ ^ ?TTTt TTTF spfr 
5 IR 


is. 7 f) 5 PTT ePT % 

Fkl HM 1 'lift I'M! ^ 3 TT% <151 
*(IR^^T if, 3 fR | W F 
31 ' 4 'Fl STR-T 'fS i9. sftr f[ WT <m =r>m ’• jft 

fWr. sffr et w >ri f t |l 

C\ C- “ 
y-.^f /a ^ /JlV J»ln^ - *5= I'/jfiT *"3F!^" - 

cjta? j 


? ,„fi £R<:f* 


1 3 T 4 RT gir ^FTt WW Tf^rl 

1 RF 3*1 FrqT 7Fni^ # sftT *Pfer | jfr TOT (3f^%WRTfT) ?T pifr jt% 

^ pfr tf w «rrl wfr) 


26 - TR*T TRTCT 


^TRT - 19 j ^ 709 


>i jfciJ'.ijfcv - n 


10. (wr if) W : $ if $*IT ITRT 
tt k^i , 3pr ft? if arr^TR ^1 

11, pFTI if HIT ^ iTTTr TFTT «R ^ 

■r pnl frrr wt. Prt 

I H H yl J # rlrEref JffrTT #T 

«rt ten Twf if 

■o <7\ 

«. afrr iff 3TO t '‘fr o^ - 
5RTT5T|f¥fir^RT2Rr ffW 
t 5¥Ti^r % gtf <#| 

1J. PtRjffl % WT: fVSR "FT 

HMHgK WT I? 

14 . (RTT if) 3TTWff RT ETCift 
RT OT¥T 'JleH^K jft W ?Rf 
# ^Nr I, Hfe ffT pTSRT wif 
pfl 

25. d^l "^T ^ft ^ ^TRT 

W ^T: RT cRT R ■T^f Tp pf? 

16 . OJST if) ^?T: tp^rRT 41'HHfcK 

OTT 4Wf HlfHgR |l 

17. (Pfr#t r) ^ if 
d*-fiKi wr sfr trisTfr rt $mt 
mt | TFTR pi 

1*. (fR if) ¥?T: =R, RRf tf*fT 

TfsfR, ?TR RTf R2T 3ff WS 
| RT R mmHe5K || 

19 . (Pfirs^T %) 4wl ifft g; % rt? 
gRT «mi RtUT ift SifdK'td , fft 
effort Sf R fiTTl 


wua 


{fel - T- 1 u -■'. -■.?. - 


** VI, fy V' R''. ■'ifi 

5 (3W*'^S)'BUtfLlS J J 


©i^Sjiy 


©ts# 


16 - TOT YT 3 TTT 


r yini ■ IjJaV — ^ ^ 


^TRT - 19 j ^ 7n> "\ l ' a i ,-jrf-i 


3D. (TT-TT if) WT ; SRT sr#T # 5fT ? 
Hl'tl FR> <|Ml 41'Jlf 

31. 3?R J ^aH <1T ^ Sift FRR |l 

3i. iMit % srr^ft <di£l w\ '+>1* 

f^TT, tfr SH+HJId ^ FR WIST 

3R*rc sr Rftl 

33. tRT 3IW 5T4 tfr 

3TWRT SR -iJ-ddH R 
STTRT ^'feRl 

34. sf 3R^ ^giff ^ ?f^T 5ft FR 

^w*f: ^TRST if SR ^ 

«n'jjr< |l 

33. <R rrftt I fa ™r grgrtt srcft 
$ fafR [l] I 3fiR 3TIf f ^ 

H , R 3R d ■M "RT Id^T <b ^t? 

33- TR ir spR: 3R*TT (WT) RTF 

afk W? ff Pm) spr. "sfrr 

ipr ^ RRt ^ FRr iRR R 5 p T^rl 

37 . ^ fRft nm Rt ^r 
dKd < Rf tTfa 

tv 

35. FFT tRR spr jdR TR 5IRVR FR 

faVw far ^ FTW ^ fafl 

39. (RT <dt , fi ^ ^RT 3RT fa RT gTT 

- Jl faf 

40. til fa jR Hl'r3 R# •JlldH<1 R nf? 

^fr (fafafa rt£ti 


^safcsiiSjug® 
J* 3 ^ 
***,*<*'' 

o-* u^Id-sJ 
I diMK ^T Tt ^R t| 

1 3r4RT (W WIT ^ *TT Rft t f¥ W ^MpRTT tf 3JWT ^tf&RT f\ 


16 - TfTin T[ 3 RT 


^TRT - 19 J ^ 71 1 "\^ l ' a i ,-jj-i 


P-j j dlb lJ ■ IjJmV — ^ ^ 


41. 3TT^ , # PfiTS^T 

C\ 1 ' 

^ Wt ; ‘FTT JWI'< 

fr^TT ^ ^T ft WrfTTFft fNt? 

Sj 

42 . ft, ^ftr ^pr ^ 

C*ft) ^rfr^FTf # "ft smffil 

43. Hf|r % ^T ^ W ^fr 
'TTT r -S ( f*f <41^ ft! 

\5 

44. ft 0 iv^ $\ awft Tf^W 

TRT 3Wft Hlfwl, tPTT 

4 to wn pr |t 

3T5T?rr TiJrSTSTT^t (m^fT) #Tl 

4s. aw wtt f fR; ft wnft w£t, 

<fr ctfmr w Pt'TH-l wfr rt 

“I 'l l f| 01 

46. ft Prc tt 0 ^4t »)i j*k ii; wrt 
WT0 |0I 

47. 3TR TR 0 1W pT f|$R 0! 

WRTETC MT 5*TR 5TT0I 
ASb **fcf*$i 
%’&\0&\ 


W ^KF.t" "V u\i* t "■' 1 f f l-'frf 
'- : KlrW# OuJs^b'a i '-**■ ^ si 


©'■' * 
r'* { r 


lyjS-iya 


4S. W ?RT fr MMHqK RTl 

49. (T0R3TR 0) <4>^|: pT tpr 

ffsRTR 1R 031 ?R R RRT f¥ "0 
pi SfTsrr 5? RwR if^ ppTT 
llT (pf)°! fjRT 0 p| 4l% 

fewjf t, It p| mr anrsr 
3tmr, i wm ppr p0t ?pit 
0tr ^t few 11 0 w 0 tit i wt if; If^wr |r wtt if; wt (3i3rgHHi*0 iti^K ^|f r 
# 3F0W?; f I 


i st#t wit fr«r ark wit 0t r wit fr ark wit 0t| 


16 - ^ YT3RT 


^ *>A1 
am to TO t# ^ TOrl 

\3 -5% 

50. TO % f^TT fpT 

tfr to i?t TO TOr fte 

to tot fji 


Si. TO 3IRTT TOfr 1 f¥ TOTT TO 

TOT fat TORT TOFT- 5TT 

TOTt TOTt TO TOT f¥ TO TOT $ 

Fsfa toft toft %l 

£98^3 'ZMQ&l 

SI. 3TK ^ ^ 'TOT 3TK ^ft 

f¥ TTrfT - TO Fi^ ^TT TO TO^TT 
TO ^ TO, fir TOT TO 'ter fTOn 
5TTTOTI 


55. tff PfjT^frr ^ TOT \km tort *f 
(W) TOH [1 - TOTf TOI 


s4. f*p ff srpr tti ter || 

ss. TOt (TO FT TO) ^ F# 3lfa 
TOfacT TO TO pi 


st. sfrr totot t to ^ Ptttf | 

TOTdR °llH| 


57. TOTOT: TO F tero ffaTT TO TO 

TOff TFTO TOTO TOI 

Aj *.w ^ -'*■ 

ss. TOT TOTO #T ^TW FTTOT TORf 

TOI 


ss. ?TOt wtt tot. sfrr to f to 
TOR rft^rtT tott 

TO TOR TOI 1 W1 TOT 3MTF # SRH ^T ^ 

I^fFT TO rff P^#T % TO TO llTO ^ fTO TOTT if ?Wt TOl 


16 - ^T 3 RT 


WT ■ 19 J ^ 713 l ' a i 


r'jf^l 1 J_^- — 


6<j. at % ^T¥r fter Ppit Tier; 
?tf £tl 

si. affc wx ?Nt H if 1 pi ?t i^p jft 
^T lf r<n'-ii efr JJJTT ^ inNtit f 
^gT: (FT tit ffT^T sf W? ftrf- 1 - 
ttSTI 

62. (fJFT ft) wft fT^t, ffsffpT 
ft W'fT' fTT HMHgK |l 

63 . fit ^rr t wr =jf ^r^ft f^t, fa 
TTTT SRfft fTT# t WR ffa 
ST'RWRT TTFTT 'tt TRT. fT4T 
Kffa*> UTR mtt Wff # ^TRFT ^ 

(ft Wl 

64 . w fttf «41 'h fan 

fflK # | it fact? 

6s, aftr gfat m wi ?r j£?tt Mtr 

*nr tTTfafa ^Ptl 


]CVf ffi *r*"£" 


& 


* ^i t 'it* SkT'^''*^ 
A*r *+<1*1*** 1 wtt^-lp' 

*** L'ViS'* 4 «<» 


66, far ^rrf farr iprt ^tl 

67 . fRFR f # ^rfr fw |„ 
ffa t ft ffapTT fttfT ffaR 
IIH •1(fi f I 

6s. fWr «iiw’i f sih ^>r HiotH’^Tf 
far^t 3R*jft tpjfsrcn# <wmih |l 

69. fWT 3TR fftT ^ PTO^T ¥r 

TR Pt F (fa) I ~ 


u ,jr5 - k!V-£- 


70 . 3fsr t wt sm ft«tT 


1 pp 3R ¥R #r <f[# f%T“Ar ^TT *ftl 
Z 3t4t?T wr t W^T £T Wl 


2-f5 - 'H ^in ST3TXT ^TRT - 19 j 714 \ H *>il >l jr *ii l i Ijj_m - T 1 , 

iTT-ft 50% % g^T «WI T3T 

ETTf 


71. t WT= *vfT ^jd^l TOT 

iff ft sftT ■j'-^i £°ll *f 
^FT TjvrT fjl 


72 . : 3ter ^Tf: w q <ppfr grnff | 
qq WRt % 


73 . qr <pt w+t qfqRft m 5 % 

qfqirftl? 


74- ^ ^T’ *9|f^«f* ^ 

gq% % 3*fr jw 
w |l 


75. ^T ^ W J*T ^ (stte 

ylH ~^T) d'S ^eTT f^RT ^T 
^Ftl 

%jS4iS\i^935i 

7t. go qm sjffrt gqjr? 


77. eprt f¥ *rf ^r®r 313 t ^ 

far* # qrao^n: % terrl 


78. fw % ^ fasjT, ftv?: ^ 

2 % oft qtfr t?r |l 

■O V V 


79 . #r % q?r term 3?fc from |l 


so. 3flr ar- ftft flcfr 5 rft ^5t 
qpq mrm || 

^t^sfesS* i> 

si. mo q£t g# ofteT fte;- 11 g^ - 

^ftter ^jt 

A p 1 j .fi| > 

82. mTT t 3TRTT WTT | % STRT i 3 t4rT W % f^T sm ^jff W % fW I 


16 - ^ YT3RT 


WT - 19 715 ''“I Fjrf-I 


^IjAra! ■ ijj-v — ^ T, 


WW ^TT ift fol% TTT afcT¥IT 
(WIT) % ftal 

sj. f? Tfflp! 'J^R aw ^ W 5 T 
aRaf^TT 3 frr ip? HR-HHd WT 
fKMlMl ifi 
S 

,v*V* 


84 . #C Wlf WT# 75 FT aW 

wnTwft wW *fl 

ss. JTtT «RT ^ WW WT gw a 5 wf 

aa ^rKiiimfll 

st. am arr a*t swrr aw ¥ 1] 
aTWTa t a? =FTaf f || 

S7. <T*TT TT5T f^TTWT W aw fca 

WW lifer fe '*1 jfRTTI 

ss. fww fi 'i wra > 1^1 5 <ii ^is aa 

sfrc a waTal 


^£wSl wCi’^ji'^ld o^- b 

ylsrl**"*. till" 
89. TWJ wr WtWTTf W W 

few $ aW 3 TTWI 

90 . #t TTTfrr aw £ mipfr wwr 
wtjtwptwt a* R#f 
© 'sjfcb 


91. am wtw wr%ft awa* ^wff 

# fowl 92 . am Wl-T WTW: a^TT | a? fW^ 

aw aw at 

■Ci CS. i ( gr? #rr T stfr: 114 ) 

1 ^Sm % #f?T I f¥ WT ^ feT *T 

fWtl #r HMHtfRf 5 ^ g# fen *tt f¥ g# g?p 

41ft d £t% # fer SHHlIdd ^TTl ^TT ^ ^ WT ^T 

«WPfCf # f*R 3T%T fen || f^Tfr, 4769) 


26 - *rqr 


TTRT - 19 / 716 'A ,J*L| .ljjuJ'ij.j.v - n 


A-*** '-' * 

" m^jAWA >y? 


o*. 3fTST? # ftfSTT, 3*TT ^ g+^lfi 

sprt srpfr 
h?m ~m. ^p?r t? 

94. fan: if sftt frt ^nifii 

w ^ ipfr fwi 

?s. #r ^ftF ^ ^ ?t4ti 

m. jfrr w? w # 3nw if iprgt 
ft ^t>T: 

97. JTwTTf WT! ^TWT # 5TJ 

^ WT<J if $T| 

\i si 

?s. 3PT jpT jp=f *KM< HTT^T Tt Ef 

f<rc<r ^ HK-MgK ^>f 

99. 3fiT jT# -T^t f^TT T?ttT 

SD- V - 'O 

smirsm ^1 

100. tl ^TTTTT ^ 

(few#) ^ ^ Wl 

101. fror n Wf f^l 
101 ?frqfr?t JT: WTTT t5THT?tW :i1 

cfr i»iK *nsit # ?r ^n%l 

103. fas-ldf, ?fr if fasil-fl fl 
sfk if H WTO PTFT ?rpr 

104. 3fk ^ITff^ if 3TPT 'PT MM^K 

3Tft- W^llefi* ^MIH |l 

y s v 

i wm £f ^r%fT | fa> w # ^ ft w # W ta |l 
^ftr ^t?t ■jfl^'i yW'f^ flr ^rf ^ ftp^nnl 

i T*7fT ^tpr Kpf 3k<IMIt # ; TW ^ wft ER | I 
■iT- ^ *J* . T| J * ft r' 

&* -j 'irSX'y - * {'■ 14 - 

"Gj*4^S y J 


*&&C08&!S 


: * * m 


Q 
*^isa©«:ae 


2 6 - 3T3TU 
pyCv '< ij js-- — ^ ^ 


105 . ^ ^ 5TTftr ^ 7W5ff *FT 

f^HFTTl 

ii>6. j\ r A i 'i 7T ^ "+11^ t 
^£1: ^IT (JJT ( * * 3 * T^1I5 %) £<9 

107. m^PT # t pglt fetf trm [l1 

T^i\ 

ios. am: 3(wn? # Td ?r*ir ^tr 
mm mmrl 

ios. # mff wim w mm ^ 
mr? mftmfm? (^it) ^rr 
mw cfr mm m 4 h"i m m 

HM^K VI |l 

no. am; <jm m mtr mtr mft 

3Twmr wm mmri 

^'| 's'L u 
JiUi' 


v&W&Svi&mz 
in. mmjf ^ '¥?!: wn ^nr sjsf ^rmr 
ef, sm fa sgwr mffar 
(4m) mtfa 11 mm 7 % || 

1 12. (mm m) wr: miT mm fa % 

^ . -o - 

4^ I ef»*J *fH.d £? 

113. 3 m mr f|mw fa mm ift: < 

fa ott f mfe mr mrnmtl 

■ vi 
Hi. sfa t p <f i <.} mmfa mfa f 
s-nm mimr fari 
G'Vj 


] m ^T ftpTT W$\ ^R SjftnETT # ^ Tf^TT T^T fl 

2- 3T4RT ET^t T i^l t f’TfcFT e*fh| ^7 7^ fl 


3 3 dW # ^t # vfpnt ^r # ^TFt 1 3 r=r% ^ ^ ^ ^ 

tTTT f¥ ffT W7T ?tl 


2 6 - TOT TpPT 


■P-j j dlb lJ ■ I j ^ 


^TRT - 19 J ^ 71 H l ' a i *jj-\ 


ns. ^ ?fr wt f^fT ^rrsrvrr wfe 

ww fl 

ns. *r T 5 T ; wt wfr, ^ 

5fr cT 3RTR WR WK ^ 

FTC JF it ?tnTl 

117. OT if ¥5T: ift H'H'H'^K! tfr 

3JTTW 7f FTC fiawi fewl 
i is. 3 R: g RWT W ^ ft 3 ffc 

flR, *fk gw <w ^ gsr ft wf 

sfr ift w*r | sfr ww t tl 

i is». ?ft Q?r f gw wr. few ?rw 
5fr fr 'Mt wt ft f i 

no. ftrc [W % : | 4 l few OT # 

TrFR 'fF TCfeff Wtl 

in. WFR if fTC if FW ftTfFff 

(ferren) |, crw t 

TCfijWT fFR Wf Wfe F^fl 

122 . sftr ffrsRF stft wr ffr^tc 

3Tfer Tnwsm^t wr |l 

d v v - 

m. wm\ foir 3 tk (*nftr) % (^t) 

7j0 ^ri 

124. If ^ "1 ■+ 'ITT? g? ]1 

%: ^RT [FT 

125- ^cf: # rp^Tt f^T W 
(3TRRrKR) TW || 

126. 3Tcf* 3TWTf? ^rr ^TTT +H <i 

I 3TTC *nf? # ^ ^ (3^%^MTfT) ^r 

«n? % ?rg^R # ^ ^i 
if L ■ 

* ■■' lli'fl 

©idft-sjf-^ 

H* # -J S is r 1 r* f /« 


' vl 0 

jJjjJ ■Gr 4 w ^C ! J ■“ 


%C%8&ii’aU 

4j 

^Jdj 
stt? ^t TRi | ^ff Pf 


2-6 - W 973RTT 


^ *>A1 
aVjWd' ^Tll 

127. aft?: ^ jpr % Ttf ’nftisfFtpp 

(tRtIT) ^ TffTRTT, rt7T tRtTT ?fr 

w h4hi+ ^ mith^u qr || 

128. ^ift ^7T “HI gf 57 ^7T TtfR 

TT ^ WTTT W fl| 

129. ?f7n “MlS (Tt 7R7T Jj£] 

f¥ $W 7RT 7?T^| 

no. sfrt »nr r=t>rft ^r n^-sd iff tfr 

'7¥¥^ t H?T STWRlff ^T tr| 

131. ffr <HWIf; ^ ^TT 3^T M 3||J|| 

^T 'TM^T ^tTI 

132. fWT 37T 7T *RT |»ki T 

jp^Tft T^FRT ^Tt 37T ?f 3fr 

$pr ?tl 

133 . s^twt t f'srfr 
d^ldl ^RIT TfrTFT ^1 

134. OTT dFTf (d7J|rff) rfSTT TRT 

tl 

135 . ^ 177 ; t Tf^TOT for =ft 

TOTtT 7*1 

136. ap ^5T: d^d Tpfr W H 

{pT TT TTW TITTR |l 

137 . dpr did dt “W W#T pffTff q?f 

m m |l 

138. a^T fTf TJ-T H 7* ^ fjTT ^t 


1 3T#T 3T#T fir 7* ffcft 7T^T 3TT T^t |l 


^ ^ i- It 


h " *f 'TM ^ " " - p ’ .s'-' 


T=' rl 


^sflERysaaAW* 16 - flTfT T[3TTT 


r ^TFT^I,9 /' 71Q \ ^ 


t 1 M • | 


>J-" 


- 'Cl 


sn^TT £ WFTffrl 


139. JRtTTT: if f5t=TT foTT 

wr spr ?r w" ¥T IrttI 

f4?^ptr w if 4-41 ill'll 

(fWTT) il 4rc ?MT t -irffreiT 

fiTR |l 

14(1. #T if 3TPT TT Mk-HgH 

fr 3TRRT TflrRTRff <i4MIH |l 

141. fMT f^TT TTTp; % # ,] t^T Tfl 

hi. 'jf 5 ! <4>gi , \RT if j-i'-p 4TT^ 

%s 4*11 <J*T -S^if 7if[ fir? 

i+3. 1. 1 §^ttt f^rcpfra 

T?T<T | 

144. ?ff tTJf <H«1l{i it -sil sfri iRT 
^ TTPfri 

i4s. <F*rr if +nw gw Tf g>T if 

TRT RTferfW ffr 
*RT 4f4*iW # HM'l'Sk ft 

145. 4*11 ipr f/ls JfTSiTit ;J*1 if 

iff q^t | T? WK1 

f&* I'fflitfft *"*7 
HjW? hHjj*k*¥US 


147. *TFff cT«TT ¥ttff ifl 

148. f'*0 la'-.l' 4' 1 <a->Kf if I iH 4 s - 

RT itt |l 149. OTT jpf Hi'cil '^T cPGRT qr 

*pnrT gr JR wr pi i ^ *T{r «fi?r *tt? ^ f¥ <3R> w stj+k h# Tgrrf ^r 

gpu 1 | iraf f¥ w ^ ^'st it?p '■StI 


2 6 - ^ YT3RT 


^ *>A1 


>1 i j, . 


- Tl 


150. 3^: SIWI? ^fr OTT 

3HM'I'<HH ^tfl 

■o 

151 . 3?k ^rr^T *r ^rt 3«knT¥iMf 
% afl^T ‘SPTI 

is2. sfr -dHsi t iRffi # Mk 

*pm wrl 

isj. 5^ n WH qiwq ^ FT if H 

t fkr t?: jfK =R fkrr ; tot |l 

is 4 . j ?fr j^k *ptft ^ unw 
fi I at ¥f? ww m k, qre g; 
|l 

155. ^T: If? tfie'fi ^- 1J 5?T % fkt 

#f ^r fkr t fpgk 

1?# Tpfr ~m kfkffi - ikr |i 

is*, ott 51 V w ^mmr ftif if, 
jprqr ■tfk'r 

fkr Wwl ,-. ^ j. t . * *.< * * *r R, * 'sf k ^ *■ -■£. 
ZgCji ■ \j£ ^.y'lj 
*5^ 

is?, ?ff % ®nj ^ fkrr 

3RT?T: H-Ei'dl'H eft ^1 
158. 3fk firm zfTTPTT =fl 

^nfgrr: ^ ffrcrkt |, 
sftr ?rft ^ ^r 1 1 srftiwr 
fiTFT vTFf ^nkl 

is?. 3^i fkr^r sm ^t HWHgn (ft 

3T?q?r T^STlkt ^WM |l 

■o S - 

Ko. Ikrr vRr jnfir *r (#) 


'. 1 5r ' * rT 
©tSsarwtfl 


1 3f#T w dHr+K | 3fr ^ qT4T ITT 1T?«R if pTPift #| 


2 6 - ?TR YT 3 TTT 


^ *>A 1 


>1 i j, . 


- n 


161. TO TO % TO # *TT? TO 

%: TOT TOT pH Jt? 

162. # r ^ g'^A fro w 
TOHd<R TW jl 

163. TOT: TO-^1I£ ^ TOT TOR TRT 

JRW Wt\ 

o 

164. 3ffa; ^ rJTf % 7¥W ^ WrfT 

it iMfr 'TTft’srfiT (w^r) 

wi\ in <fr w *TOi<*> # 

WI?R TT |l 

16s. WT ffT Sffit 1 * * * ' fr 3TTf ^ TFT 

tor ^Tftrff if i?~ <#&&& 


■— 

166. ?r*n #f¥ ti ji fit in fw 

| ^ft M'M'H'gV< t 3FTFT nnft 

'hIt'IhI Tt, ®l(i' t P rpr t^T 5 «nfrT 

fr Tfmr nr to toAI 


j^d^J 5r^SS®3K:£S53si 


rt'hH' r.Mij^ 

-'Uv^ry 


167. i tpjTT: ifR r[ Tiff WT, ^ 

TRT! ?ft 3PTSFT cp!T T^fTT TF 

ft*TT snwl 
AnZ 


165. w t W= TTFTT if t ?RTt 

# ngr snFFr fl 

169. it THTFT! ?pr W^TT t cT'KJT it 

TftTTT ^r nr TfT TT |l i7o. ?fr pF t ni w*n ftm rm nr 
TOfr hRik *FT[ 
i to w ^ft srrr^T tor # to C^t^toto) to % g^l sfh: 

3R % wf jt froR tf froft to % gtrfta tot ^rff # rhto |l 

TOTTOW (^TOf TOTPT % RpT ^ TOR # tu TOT fTOT TOT |l 

fTO ^ torr TOft 4t to to torr tort to Rrofr |l 


2-6 - W 973RTT 


TO -19 / 723 \ ^ *>*l 


r-lyin ■ IjJhV — ^ 


171 . i rr^ cm ftor [1 - #t #r 'ft# 
^ wf if sfrl 

i7i. Pr mt if f^RTsn- tr l^r ot# 

■ r\ 

mi 

173. sfht MIT ^r T3M qx cm #| (, i - 

Mfrl rft jft jf *T§ -sXi3 gif 

174 . c iiw o i if ^?f if i.'m =r#f ffrsiH'fl 
(fifTSTT) |l 3ffc if 3lf*ffiR 

4hr m# ^rff #t 

175 . sfk f#rMT 3TFT M ’TTtTMTC # 

3Tr#M <HNW tl 

176. fOTT (MTT ^M [j1 M#f if 

TMTf Mfl 

C\ 

177. M5T MgT, ^T t '9J^sr if: MTT 

MT 5 Ctf *1^1 ^T? 

178. rp?R fck CM fVHIH'flU 

2^yT f I 

179. 3TcT‘. 31WTF # ^fr MTT #ft MM 

MT MpFT M#l 

18#, #T t ^ HTW $pT # CTT 
Mff ’TTtarf*M r #tf WM fn '-f 
<# m mtpt t 
M frll 


■foydfifel 

^sajgsijsfvs 


% i # 3ikkr crar (3uff^«MW) Mifpr tkt || 

7 MMT 'TrMff # MCl| MCf ff, SHMT: 82 -83) 

j MMT mt 3f*f 5TT# |l m ™ m #st % fan if $ji!w (skf^wiFfw) 
2# MIT trit Ml 


2 6 - ?TR YT3RT 


^ *>A1 


J-ljddn! ■ Ijj-M — ^ 


isi. JTT TOTOefTO TO TOT r sfh: W 

tot tot Vt wt f l 
182. sfr? dT^ft tftt TRTO ^1 
J S3, sftl fRT M 3t RlTOf TO TO 

^ sfk to Mr trofr t 

4R I d I <%S^< 
& 
JS4. sfk 3 RT t Pra % ^T f*PTT 

c |p? OTT 3PT^ ^Tl 

iss. 3 t 4T % "¥^T: 4IW4 if if # 
t, fjM 'R JfR Wt. fejT *141 pi 

1*4. sftr s rfr w r^> j5^r 11 ^ 

Fnr'Wrl aftr ^tt at ^?f 

If ■H'HsHfl III 

187. ?fr ?tt ^tt fnrr ? ^ 

3TT^T?T ¥F ^ di-qi |l 

188. 3^T % WT: MlTHgK ^ 

WR jTR?TT I 5ff W tW ^ 

V \D %3 

t%t\ 

i to to tot fNroroffa | fa w$\ < km toMt % tort toto ^r to 
^ tor ■# tort tor feroi -sftr fro t tfr fW eft to 

tfff TOfreT ^r # TTTOT TOT # TORT Tg*Tf TO Tf 3JTOT 
TO TO 3f5!T TOT TO: TOff TO TOT TOT fTOTl TOT T^RTOK TO TOT 
3TMTT T TfTO TO PTTOTO TO TOT TOT Froi 3TK TORT fT TOl TOTOT 
TO # TO TO TORT p TOt W TO TO JR TORT TTOff TO ttfTOf 
*w ^rfjt ^rrar |l swm 57ft m rH 4 i<“i ^ ^ ^^=h 4 k #f 
<*nw # arm | afk «rraW f qfff <T?sr4 |l 

1^ # | fa R^Fl ^ <TiPT 5f *+,<4141: ^ 5T5T 

"SRTTr ^T SHliMfl =f JrR # (?W) ^T ^r feirl if 

^ m f I 5RT: 3<raTF fiwrajkww Tgn q^fl (jlfeR: 

^wrfr, 5445) 
2 6 - RRT T[3RT 


1 9 / 715 \ ' * *>ii 


r-lyin ■ Ij.JmV — ^ ^ 


1S9. Ht H^ff if Hif fCTT f^nl 

3RTH: W? faHT IFTHT # m 

fen hihht 31 srcjpn h? ^ 

f^T HTHHf 4tl 190. fr^^PT 5?r if 5)^1 
(fSTSTT) f I sfrf Hff 3 3H if 

srfron: shth hr ht3I 

191. sfa HTHR if 3TN =PT wp 

#f 3 Tt 3H ^rgr^^n^ff -i^HM |l 

192. HR f3*% (f#T) ff jH$H 

# HWH'gU *W HHKT jpT fl 
i92. 5% 4 hh ^§*r h#t- 2; hhht! 

194. iSTFT ^ fef HT Hlf¥ HTT jff 

ri”f HTWIH *Ft 3 HRHf if] 
«MH!e££!££& 


195. gpff 3f«3 RHT ifl 

>■5 

196. HR IH H^T R^f w RTH TTJHf 

^ if Oft) |l 

197. 3HT #T HH # fHTH Hf pTSTHff 

H^f | f¥ 4 1%H l+J l W*m RR# RTRRT # f^T RR RT RKR W RRT| pRT RFT 4k 

srcrit #kr f r?i (tr ^ ¥|t wit 3R At Rkt ^ *tti (^r RRfk) 


2 3f#r k Am MRM?TR RfoRT (VklH (R^%WRTR) || 4t 

giFRR {k^RRTf 3 T% r rrrr) At 4k & ^tit k¥T 

RRlt ^ ftfR A RRMT RTR TRRf At 4k RR At RTfckt At 5MT R 
RRRR gkl RR: 3TTR A *R*f IRR ^ RR RrR£T W || 

3 RRTR R>ft RTRRkFT TMRf # R^RR R4t 4J6 W rA% R MtRTR 

A RTRRR ROT MR RT RRTR ^fRTR A *Hdi>d At RfARRMft At 
R? |l 4k RR #Rf R RT At MR RRRT A |l 

4 Rit ?RT#T A teTR 'R^T^ fRR RRTR Mfc Rt R^t R^RTf 


16 " YT3ITT ^TRT - 19 726 M >jj-i - n 


?# 5IRH |l 


19*. 3|K IT% ^TT W ^?TR ^ 

3RTft [ ’ Tfl 


199 . qrrsr w 

Wf qf TT ?WR 5TT^T qin 

1 ?Tcr 1] 1 


100 . |#r wr ^ -pr; f^n 

| (qpTH # 5RfR) qq 

qiftm # feff Til 


201. ^nf ^TFf *||3M : 3TT 'TT 

?pf ^ q qq qsq qpft qiqqi! 

*o 


loi. far?; ;jq tt siewt 3n 3r#ift 

4t q? qtra ‘4^r ^ wt| 


2t>i. eft w -iffiwz. ft^rr 

srr^nT? 

k ^ >SL J, .*Jfj'I T'" L4*i H ^ 

104 . ?fr w q? fJiTtt mqqT 


10 s. (1 q#!) rff qqr 3[Tq ^ f^qrr 
fim f¥ qft ?q ^ HgqiSj 

S*t qqfl 


206 . fifi 1 . -^TT -3\]M TT TjRT 

STfT# 5(T ^ 4tl 

f*:-,S t trjf rt'A-* i-T-' tr- 

107 . <jr w qqw sttw ^qqq? qY 

A, ^ 9 + 1 ■? *.[ £rjv 4 ■* * ^ 'Mr> 


Wv*W f#T ’TT |TTR MFT |1 

1 3f4Rf ^r ^rter t* *fr 3 ^ #t «rrfcr # 3[faft3?r t¥^t -^r ^nftr 

?tl 

2 3pfe 3Taft ^TTT # ^T fmi rfr f¥ ^ iprrft TT ^T# ITTcTTI 

?T,4tH,I^RT s 3UW: 44) 


16 - ^T 3 PRT 


wit qf#n #rr T^rr 

ids. 3 fhr ?rr w ft# Wrft w r#m 
#f ftjTT TTW W1# f# 

- -o 

tf## *F# #T ^1 

109 . fsfTSfTT # ^ ft#, #T |pT 

arwTwft #f |l 

110 . #1 Wft t ( 3 *T ^ 4 # # 

Tl fill'll 


ft 
ill. #T *T if# 3^# ft# sjft 
^T 5TT # ## T# tl 

ill. ITWR # ^ # (w #) f# t 

# I # 1 =FT f# # tl 

113 . 3JcT: WT ^ ’FFlt 3MT? # T# 
ft# 3 # w # sjwin wt 
#^ff ft t srrtftl 

2i4. Pi ?m ?TR£RT wr 5 wf \ r 

psrfljftT ^tl 

1 st4r p # sr^ifef frft # ^ifr fr^TR pwt srlr ^ | cfr 

PT WZ fl 

2 SHild <uf|M ~^m (#Mf afpfHT) ^T | f¥ *R p 3RR W?F 

rfT *FR RR W iIT ^tl ^TT ^ ifmtt ¥t J¥RTl ^fk 
^R ?R\ sftl RF R 1 ? R?t 3TT *R^F ?ft 3IT ^T y fa nil ft" ^PT 

ft^T fPI aftl 3R ITR cT^TT 3TT ?R rft 3TR % WIRT: ft p 

^ii^h'ji ^r ^nftt | n °R 
w rt gfr ^rt Rftrft? ir ft w : ini p ft *fr ^ w 5 r *trt 

TRT §1 ^TT ft #£i: ft gig J TI *fl Wt ft RoTSJR WZ IgT |! 
p tt 3R % pn ftir gt ip r$t \ w p % ferft 'p 

TW I? -^k !# Tl ^FP pfrl prft, 4770) 16 - J TT^T Sl^TT TTFT - 19 /"* 72K .j^-i - ' 1 


ns. jftr f^T ^ amr snj- li 3 *r> 
kk »it 3 ipt 'Pr argrrkt 
^11 # %\ 


216. #T ^ -^FT 3RjTT 

rft 3TFT % fk t fajfa 

*r sfr jpr tt 7 % kl 


117. ?OT 3TN fiTtTTT ^ 3TrW 

WMM fiTl 

'■-D- ^ 


ns. sfr ^rr ? 3 tft ¥t kw wr 
(rrnr? #) rgf ?Tt |l 

$KMi# 

219 . sfk 3 tft # krrk ^fsrt 

^k [i] ^nkf f 1 


220 . kktf ^ ^ 

<=llVil %\ 

221 . eRT ^ JR ^ <$\ gRTTBT P?> 

f¥^r fldM ■-ia <d |? 


122. t 3^ t f? Wtf JJ 7R| 


113 . ^ t rf^iT t rpft-f^ ^TTcfr 
■^r =tfr: fi 3 tIprr qt |l 

6£WI£a£& 

114. sftr ^fkrf ¥T 3RW ^TfT# gfi 

til * f ^id §1 


225 . ^RT im "T^t ^sTrT f¥ ~^o ¥c^"¥ 

^SKWOlfEyJMSSIf 


1 3TSTPT ^ WT f^W ^tl 

2 3f»TRT sfFT^ ’TtPT 3pk=T |ff 2?T kkff ^ ffl 

i fkr fir t - ^ 'rikt fi ^Rfr t, s?k stt^t^t # fk>k ^ 

farf tthft krfr fi' rnr f I ark ktMwf wt , i|^t 3% tl 

Psr sr? w fi rft s$£ ksfk’ll (*^k fgrfr, J 210 ) 


16 - -qm\ 


^ *>Ai 
«n3t if fPxf 1 '- |l 

i-26. sfk ®ncr ^ sfr 

217. TJTtT p (spfa) 5ff ri1 pR ?TFT 

<WT H^MK M" 3feTTf ¥T 

FT^T fPTT, cr®TT 
ftwr 5*T # ^rtw f¥ ^T 
# gRT SjcHMK fc*TT Wl 
?RT 'sfr^r iff pT <?Pt f^f IT 
3f?SrfflR fPlT t f*F p Pw 
^■hRuiw q?r 3ftr Prof |l 

^5 


i wm «^hhi # Tp ffl 

i ?t srfs^cr pp fp *nte anfr | iff w ^Ml 
•*tt*rt fw ^ &l (sfirt; puff, 412+) 27 - WlfT TOT 


- 19 f 7 j 0 \ ^ >>I 
- TV 


^RTT - 27 

^ ■ > TRf TO ^ TffSTTO fWT 

5V x \ 

™ ?« # ?3 OTEff f || 


• ijt w t tort tot t Pp ^tot ^ fWr ^ toft 

sfrc ff# $ w tttot rt to t ^ rfr tot toihi ti 5ft 

tMTJfld # JR TO t TO TT ^TOT #r ftlTSTT 'R ^T? W ^ 
TOT 3fk RTOf # t Rif fTOT ?lljt FRT| 

• i?t if tot (3i%wi) Pr#t tot to snftT ^r sfrc 

Sr^ affr to # tot 3 ff 5 ^tor Pror ^Pfiih 

TOTTO TOT |l 

• ITfT TOT f#TOT {^fjjHMIH) # pTTTO TOT ^ TOT TO # 
TOTTO TOT^I' Pp 3? ## TOTjT R TOTOft TOT TO R TOT ^ 
TOFT (TOT) TPfT Pf'c^TT IRR TOftl 

• ITT t TTTT TOT TTT% (artpRRR) TOTfcT ^ TORT TO TOTfFPT 

TORT TO TT^T UtMWK $ TOFT TOgTT fW TO |l 

• Rj TOR *4t ^T TO | f¥ TOTOT if TO TTOT TT? TOT | 
#7 ’■nfTO R ITT ^ TOTO^T R TO°T TOFTT TfTfT Tjfctl 


TOTlf ^ TO TT TO TOR 

frostR to tottot |l 
<M. 


1 . TO (fid, *DhI to ^tot TOT 
TORT JTTO TOJvf |l 

i. TO TOFT TOT flWT | TO 
ITO TOT <TWf% TOl 3 . TO TOR TO RTTOT TO TOT 

TOTO IfT ^ #T | TO TOTOr 

fcT ( , TWI+) TO fTOTOTT TORT f I (ft".*! 
27- wqr tot 


WT - 19 J ^ 7J| rjj-l *u- - TV 


4. eiiw^ # ^ft ^*T 

wft¥ ^R jR ^ Tfm^T &RT 
f^TT I - TO ^h1 ^t, ?¥ fi^Rl 

^rr %l 

5. ^ t fro w etrrt ft 

?mr wf? if ^T toIto ^ 

w ^ rr fl 

6. jflr (I" ^t!) TOTO ^ TOT ^f 
FRT 5fT T£T t ^frr RT rTf^f 
TO=T ^ 3fR *t| j, jits duJl *j£ ^JwJjl ?. (*TTC TOT) ^ WT/ 1J TOT % 
3TO^ qfeRf If ^ 3TRT ^ | K t 
f«^R TO TOF TORT W1 *TT 

Ridb^i i to mi. tor, <nf¥ 
to crnfrl 

■v? 

s. Th^< «r«r sjraT ^t, ?fr j^irr 
J I ^ I ■ ^|jT t r 1 (j j1 i '^if J 1 1 ^ ^ ^TIT 

^ ^ srra'-^rra' |, aftr 

I 3MT -H^-il^ *FT HIvHgRl 

9. t? W ^ 1 1 m HT ^ 

TJj^TT^ff rTt^lf] 

\£ 

10< sftr ^ TOFfr <tfl£l , PTR 

^ "^>i! TO R-T 7 ^ R 
?nf FT rfT T ff3 T TR TO" W 3TtT 
Hltj Pm RT ^\ It -TjStl (to % 
^r): fffTfTIT^ TOR # 
^ TO TOt TO TR I 

V C\ 

11. TO ^ RTOT fTO ^ V^illK 


? -.\ ^ * **i*\\ "• J "i\ rJ "V “ : * .Tl^' f'Tl ^ J L “ F ■ ^-'jrf'T^"' 
3^,^*..! yj **/ ^u_j. ^ 

1 ^ TOT TOT I" TO WT TT^ ^ 3TT t| ^1 TT^t % 

TOT «fiT TO 1 ^ T^ -sfk 'Jtfcr H TO^T # M 3TRT TO^WT !tl 


27- wqr tot 


*TRT - 19 j ^ " *>fti tu- “ TV 


fwr ft, Pitt forr ^ ^rr f^rw 
3FFTT ^nf ^Fflf ft fTT? ft 
TrETRT, eft FR^TT ft -srfft STftt 
^TFTPT | l 

II. ftk ^TFT ft 3RRT fT*T SRlftt ftsr 
ft ^ fft^ftm 37JRFT (ft Wt. 
fftWT mft tft 5ft, :ft fftsTTfftftf 
ft ft fft7ftFT eFTT W ftf 
■■fllRt ftf sftt (ft JlM ft fftft) 
ft ft ^Bfrpr ¥iirftf ft tl 

13. fftn 3FT snftt ft T w thrift 

fftmffttf ftftf ftftrft ftr 

W? fft^Tl fft H? eft <«MI j|K ft| 

X5 €\ 

14. T^FR f^TT d'-fj, 

n^ilK w\ :#nTR f W^r. 
■jI^ 1% \3^T ^ feft ^ "^T 
faWRT W , ?ft WT f¥ 
#?TT TFT 

15. 3-TfT ^ f^n <*I°K rPTI 

gft^TFT ftt 5fTft' J , sfk ft 

ftnr : ¥slw ^ >3w si Bug ft fftft 
farcr ft fft tofftt ft srrft 3i|cr 
ft *nft TOft Tft 


0 


ft* ^ipj! 1 
*<' * _/T< ^ * rtfr * l ? ^ * i "i ■" '■. ^Y 

r-y^ ^t=ftU ^ '-v. Cfr* j 
?t 


0i* 

i f f p ?l if ^ l-T * * / 'Xp If 'i Iff- 1 | i .* '■'' 

14. ftk viTKlf^+lO qSTT nftnH 
W\ f cRJT ^3TT n F 

ftftft! fft fwrs tt? | qfeftt 

ftft ftftft, cT4T fft 5^FT ftt ITS 

| ?r=r ftftr ft wl ft 

^ ‘ M' 1 3fsftr fftftr ?ir ftr ; mfr ^r ?th I ftft ffu ^r ?5 ft 

fW 1# WR 3fftfRT T^FT HJl-H^ FwTwRf 3lft% ^ FbTIT ft( 

1W SRT ffl faHT | T 


tot 


^ *>Ai 


J'.ijj-* - TV 


^ aTOTf JTJW tl 

17. fPTT 1^ W 3t TOff TT#TOT 

# TOT ^ TOTlif fapsff ^ 

TTPrff sftr 'rsft ^r, ssffr ^ 

T# 3TTt tl 

is. if^T rR> f¥ X WIT) WW 

^ TO^t TO, TTT ^ 
TO# X W^[- t TOfiwl ! U^T 
WR 5U3Tt STTOt TOf if f^WT W e?T 
f¥ gr| ^tIFT X g^TTR 3WT TOT 
^ #TTif, #T 5TR 5T ?tl 

i?. rft ^T (H^HM) TOTOT WR 
eRT HSI TOT ^f =)K1 IT. TOT 
a^T: ^ Tft HIHHpK! f^T STOtTT 

wt wr f¥ t w?r t| fit 

TOT TOTTOT TO ^T HWK ?T t 

\3 bx 

*T 1 T TT. cT^TT ffl *TT?TT-pTdT TT 
fW || ^TT ^ f¥ t WK ^ 
^TcTT T{ f^RT H 5 TF^T T? aftR 
^ ^H^ff ^TT ^ fR 

w^rtt w tl 

20 . iflT -dtl ^ H (l^-TT Tftpfl 

cTT W ^TTrT ft f¥ ^ 

^ ^ ^T ^ *Ft, ^ 
^RfTftqrft # |7 

■o - 

21 ., if r Wl ^TTcHT ^TT ^TT ^ W 

* r . 

tot fro, to to wr tos tott 
tort TTT^I 

12. Tff ^0 wfslTO TOTO "1^1 4ldl tTO 

tot t (arm) toto= if X 5[rfr tott 


„ * y ’tfZ'U l*- , “fi' ti " * '"i 

\Jfyi 1 V- 1 u 27 = TOT 


^TRT - j ^ 734 \\ +yjr 


~ TV 


¥T tPR !IT l <T' f^TT I" *fr 3fTT # 
m # 5# STFft | n 3ftr if ^FTT 
I 3TFT ^ W 1[ W Ll t ^ 
mttTtf'fto g^TTl 

23. if ^ ?# ^ 1 TRT jft TT 

TM Wl T^t sftr W 
fWT wr ft «r *p? y‘r^«r* 

^ rT*iT ^ ^ ^trt s^rr 
w ftf?I^T fl 

24, t ^ g*t cTOT W *TT% 

TW ’H *K I ft g4 m 

^iK'Wp ^p fcRT, ^iTr =HT 

f^TT J ^T ^ ftiq 'SlclM % vfT % 
¥*ff ¥t MtT feTT | g^RT 

*r p ^ gw w ^ *ntrl 

is, (ftcTR g iriMfa WT fWT t 
W $ fo^) f¥ W ^TT^ ^r 
^T^T ^Wt.^J M4Mdl I W 

w # 21 snw^t ct^tt sr^ft 

WT 'JlMdl ^ W g^J g*r 

f’nfr ?t ?ptt ^ : tri 

Z6. frw f srftRftg- ^rt 

^rtfr |l 

i7. (ti<3 hh T') '¥fr: inr ?#fr fa ?r 
*17*1 % 3T*T=fT I^r-^miI^-hT ^ 

% |l 

i*. 3iT3rr ^ ^tt ^ Tfar, sftr g# 
i m ^ |j 

1 STflTjT l4l tT'TT 4Hjt ^fl 


gp&kZSpGtyfr 

<ksztiz£ 


2?- wqr tot 


1 1 9 / 735 \ ' A oi-1 >j'. rjj- - TV 


<sVtl ^t $flT p Rft < q ifttl 
• 3 TT TOT ■d’i ^ TRT ?f , Ph< ^<sTi 
^ WT 3 tR ^ |? 

29. ^ | y'^al 1 Tftr 3 ftT 

^ TT^T TO TO 5 Ml TOT ft| 

30 . ^ 3 TK t 3 frr 

TOTf TORT TOTTO % 

TOT t (TO+ 0 1 | 

31. £jH *l$t TO STf^HH *T TOTt TOT 

arr tor to totoCI fr TO 

32 . TOT R TO | TOWtl wri 
^T ift faw t t t ^Tsfaro 

^rff j TOP ^FT 

totTOt r T^ri 

33 . to ^ fror ^r Tifro 

'?lltfl TOT TO % ^TfT ?TO 
TO ^ r TO ^t TO SflTO TO fl 

34 . TOT % W^l* TOT TO TO$T ^<rl 

t fotft TOft if rfr TO tot^ TO 
t #?; tot ^ snroffa i\m\ TO 
TOim TOT TO | t TO 
ft Tori 

35 . 3 TTT Tf ^ Jl H ^ I t-ti ^ TOT TO TO 

^'h^k fro TOTO | w 

TOT TO ff ^T? 

' 'ST*. 

ae. <fr jR' ^ (frr) stptt 
T 'TTfT, rfr ^T: W ^T irff 
’HsjHdl tPT t ’TTt 
3 TW? % ^ff f^IT ^ ^ 3 rT*T t k*^s&&P ® f 27 - wqr tot 


^ *>j,i 


- TV 


5ft gift fcnr | , nlfap <p^t TO 

nFFTT t w ft ?tl 


37 . mPm ?t 5 mfr tr sflr, pr 
fTTrErff nnFr nra ^ft fam fan 
FF FF HTTOTT F^t WH n#F, #T 
fTF ajFFF ^ ^n (=R«ft) t 
HFTO In 3 Fn#RT ^# 3 (k 
ff (inl'i) ft wk <^ j 1 l 

38 . f t nggti fn t 

tt ¥fa nfanr 111 nn" ff faFran 

ff*' % H<fa fn FF FT 4 Pl 

srrarmnft Ft Fnl 


%aws&&&e&& 39 . f*ft siM'W'i ^ fant *t n ff nT 
§ft sstft f> ftf nfa ?n ?r ff fa 

FW <F% ?t ®TF% WT %. 3 ftK 5 H 
FT git Flfaf 1 1 faSFRFtfa |l 
+ 0 . F^T W % fan F* FT¥ yfT¥ 
FFOTFnptnrfFTntnrFFr 
Fm fn ^ fa FTF # FFTF? 
frF*p, ntr fr ftjt nn -3 ihT 

FTTT 7FfT fFT, Ft F^T: FF FT 

fttrftt ff ffff I, rnfa nft 
nfaen ^ fa t ffsrt faum f 
nr ^cTWTl ntr nt wi FPn 
t ff snfa nm ^ fan FfaT t 
fft nr ww Ft eft famn fro 

FRFF1T faTTF FFPT |l 


wifi 1 ^i^S' Ja 


,j. 


x]&p.^y$W&\:QQ' 

■? < W* " in 'STr ■"'e ** i .W 

u*-* *X\r 


s *f i RR H^’HH % ^RTT ^Tfer l^TT #T OT^T ^ eft RPfT % RPT 

3 T jfRT 3 fRrT TOTl aftl 

3RR # WT WfrfrT # ¥RJR fw, 3TT WT % 
RRRRRTf %" £TfT ^TR ^tl 


27 - wqr tot 


^TRT - j ^ 737 i 


■■‘jj- - TV 


41. ^T: HfWfl'-l 'FT 3t ^3TT ^ frRt 

3TR* Rig I AH 3f, g*T ^#TT Rp 
Tg WI ^Uift | ^TT ^T f 
tt gr ^rrffr | ^fr ^ g?i 

42 . # ^ 3 n^, ?fr ^pgr w: w 

cp?tt *?r trr Rigiyn I? ^rr % 

<pgr- «rg ?ff *mi |l afk grr 
TTt JfH Rt sf g?T # 'H^ afrr 
ailJll'Plfi gf tr ^1 

4.J. afk THF W R c^h t) 

(wit ^) Rw ^ ^ gcfRtT (4Rr) 
<ft Tfir 4t 3 mt? ^ RrtI Rts^t 
T g tpiiVi # jfiftr # t 4tl 

44 . tstt tt apgr RTT f¥ trt # lii^T 

^tI rfr 4f=r tR 'pis 

(gig) ttti# aftr gfirr #' 
srpfr ggfr Prgfant, (gPRR g) 
¥gr gg 'sfr?T t fgf% W |1 W 
% ggp TIT MHHgK! t g SF-gRTR 
fgigT 3FT?r m 1 * 1 TT affT (3R) If 
W pH? # TTW SifWlg 

fi4ni+ # MH-igR # RRfl 

45 . afrp gg % ttr? aflr 3'^ 
m ?n^g <ft, f¥ fr m ggreg 
(ggR) gTT SIWTg ^T, sit Jiwid 

% ?r Rrtrg ggfr ^ tpti 

46 . 3TT *T <Pgi: g Tiff Jlllel | gsjt jR 


■' *v£*f\ 'V 

®t:,:/«r;Mr;.'A.r^ 


(Jt3 *>^0d 1 c 


fSf'j't^!,*- * lit'*. 


•IB 1 /* 


ui *r * /f*% 4 '* 

*&£&*&& 
' *1 *£*t* 


-1- s 7-—* 'wLr 


evXJ- 


>'Vis 


i fr # ftr% wit TTtt w Ml 

z 3|4rT SRT tft W-4^H-IHI wi ^1 


27 - wqr tot 


’n’Tj.l# X 738 \ ''-A 1 


?fra fr jo# 11 ^ % 

HB^l/ «pft jpT SWT HMId 3iwi"i5 
it, diPp jf*T HT ^t »ll^ 

47. *t ^T: EfW 7 STTST^ 

Mdl o <PT if ?r<TT dTT if 3TT tR 
ETT*T f (%lR ^) WT : jn^RT 
STT^T^T 3^1^ ^ W- 21 t. 
ftr etw *t irtRTT jt rfr |l 

48. 3ftT -3^1 dd t if wf^tTOT ^r 

^ fttr? *TT aft t 

sroft if. aft? *ptT? ^ «tl 

49. -3 r gl % Wq\- 4IIMH if STT^T tTT 

3T3Tff ^t tp? 3fd"SRT TT^t if 

OT HTT TTTttff <PTT 

HftdK ?T, fa? ^|fr ^ 

(fa<-t5) # 3rRiftmff t, eft 
^ rftaicT ^ t EJW $■ ?fan? <f? 
farm ^ wr, aft? ffafat tpr 
HRRTfa (TT^ft) f I 

so. aft? ^ it^; 'h.s4=i t^t, sfrr 
tf*T ft ftt EjTwftW, aft? t 
*R^T ^Tfft ?| ftl 
JF ».f >*^ W f 

r'.ul.Y.sn 
si. ftt ?Wt #*TT T?T EJT ^ dSdft *FT 

fafaptf s^t ft f^rm fern 

¥T rRTT ^T «ft Tft ^nftf "¥Tl 


*A '--'■ rrf-'ir _ *0 bji* r- . tf, | ?i r c 

.*&+*> a _**g * ohj j &> ^ 


/ ? '•i-i ri-^r * / 


SI. eft ^ ^ TR ff d^llS T^T |pF l m\rt W^T ^TT% # ^TFT ^PR ^tf Ft? 


2 3T#r <r 5ft RiT t wg mw ^ ft I ftrct g^it f^f 

# ^rm ~m\^ % ^ ferr |l '4tr ^ 

^rft g^it ^ % ^rro || (^ ^1 t) 


27- wqr tot 


^ *>ai *u- - TV 


# PP, ftTP 
P ^ p 5 «(-$l fplpft * P 
Ffpft # ft# # sTR pt |l 
s.i. Pt p % Pt fpT 3 # 5 fr pH 

aftr (apt? t) 3 T ^ ^1 

54. nnr <H cl +1 (PT). P vT?T 

% 3 TT^t Jiifd # 1 > 5 ’|: PT 

pp p t| it p ft* p [1] 

'■._p - ‘-^p 

#t wf it? 

55. w 3m jw # pt snrr ir 

w <#t n# % ft#? p 

5TPT =rt nt W jftl 

st. ?ft 3W ^f snfTT P -4Ti t s)^i 

P P ft> *t “f'gi: p % 
Ttotit #t ftnp # an# pr 
#, pp i p i# p nfp 
P 7ttl 

57. it p % Pt f#TT PT P 

# ##R WI, P # Toft # 
TPT. fp p i ftp P f^ETT 
it# Tjf Pt *rl 

s*. sftr p i p tt *rp ?tRp 
pt p iri it #t i' nr 
nmyn ft# gi wfr #t wl ©■M s>'J} 
^y^^_y.yyoi (j> 


Cfr&rJ-i i'5l^y vL^S'6 '3 


■" ^'L- V * 1 vflM/ 1\ ’ - f- 
59, $TTT ^ Wm 3TWTF ^ 

"H+l I HT | j1 4 Wl OT" "T 'EM 1 Wl? 3TRRT t 84, 82, 83)1 W t t c tft 

3^™fW ^RT |l (g^T TOTf , ^ “ 89S5 f 3fk ^RT 

TTRT, 4* -1924)1 


wqr tot 


wr ■ 20 y 740 \ T- 


- TV 


ftml ^t | *rr ftm - 

Hifft ^nfr t? 

60. ^T J f^T ^ -dr^ftl | 

3FmTf <ror srctfr *ik otrt 

^ 3 l "6l^ fi'l** 3fT^T?T P+K 

Ff^r ^*11 ft3 ^3^7 3 41 <1 33 
*U3, gr?Tt 37 t 3 37 f3 33 
tcf 33 f? f£7, cfT 377 3t| W 
| 3737? 3 %TST? 3^3 357 537 
(33 3) 35771 Tt || 

m. 3 ?? I fw ^ tRtft 3f 3pf 
#3 =H|i| ^37 ^377 % 4 n 3ff 

wit, sfrr 33 3 fal 3% 

wl, 3ftr «ht It tt ¥Tnrt # 

#? 3? tf3l If 377 3tt g37 
I 37F37? # 5773 ®rf^f 37 if $ 
SfficKK 5TPT ^ftt «atil 

M. 37 3f * 3f ?®f 37*737 

gw | 33 357 WIT 3frf fT 
WI | J*? 37, W gr? 37737 
| STTTft 37 37fij37ft. 317 3ft 
WT | 37377? 3 33? 37 3fcT 
33 |f fV7S77 33 35ft i ?7I 

M, 3 ?? | 37 IT? 1317777 | 
3t 773 33T ^ Iftft if, 33 
fefT | 3T3J7f 37 '3*7 57W 
# i^lft 373 377 (33) 57 ??3, 
377 3lt 3tT 'J37 I 3737? 3 
33 3W | 3737? 357 f*73 ft 
3fr ft 35 7? tl 
5 ol^>> (jy 1 6 *»&* l 


«4. 3 <7? t “fr 3f7T*T 35777 I 


in - 'Hi! ™ 


’THT - 20 J' 74 J \ (■ 


- TV 


■drHlrl WT, ffe>T |?WTT 
W sff f*t 4lfa +1 | 

wwiw ff*fT snsft wtt q?lt 

TW I 3?wr£ W W*T? 3TTT W? 

Sf f¥ 3mr wtft srrsrt qfe fq 
ww !r jfrl 

6i. STPT sf fa 7 Wjt 'JH'Ittl | 5ft 

JTPfTStT ?TW ETT^r t | T^5T 

qw? q> fFT^r, sfir % qff ^Ma 
qw vfifsiri Pp 3 wTtfn 

«. qftw +i-h r-d ffr wtt | Tqq qq 
jfFT 3nfl3TfT OhhW) q fwr 
#, qfew %■ few qi t, qfew 1 
^ 1 3ffir ?i 

67. 3^T WJT t PlPr>t( fe: WIT 3f®r 
pT iff EiTT^TT faff WW pit 
qqw ffT W sprier ffewife 11 - 
qrrSfql 


3S3S£$XJ& lid!£U^ 


s*. pf iff qq =c=m few w pjqq g 
qw pit wfeff qq p t'pfe, 
q? cfr m Wff q?t wrfaf p 
wwt |l 

69. (| wfti) wq qw % fe> 
qqfr-fafet sn^f ^ fwq pf fa> 

#w fw wmfwfr qq qR«nq| 

j wqq q= so if q?T qq> qq hkict q? 1? fe> qq qwi? q ft frt feqq 
^f qrqfrT q^f ^ arfa qq #f 'qqw pf wz t^i I", qtr qq qq qsf? 
qrsff qff <rf fwr qf? fa*w qqq sqif t 7 wq qqq if w qif? qjr qf 
qrq affa qq?r tsnfeqtqTqqftqkqpqq'pfe wrrq |l 

2 srqiq ot % feq spiff qwfeqt q fffqq fe+w swfql 
I ' l Km II J > ' 


®S$® 30Sp®3tt|ft 


aAa^eask 


’"' %i\iS 


'j 


lij^^ogs 


e£alS3IW3S!li!Sitti 


V fl * M.-'-l:^ 

!!■•«: i* «■ ) 


17 - WlfT TOT 


WF -10 f 742 *u- - 


70. STR SIR RflRl R R=T 3R TT affc 

r fotft tiff'd i if rr t fat 
*RFf Ri; RR 7 ? cl 

71. RRT R? R^fa 1 RR JR yTTRfa 

Rft gl *fl Rfe TOT TITO trl? 

72. SIR R^ R: R*IR I far 71 *-pl < 

dfafai ^ rr fa t ^fafa gR 
■#U RIFt Rl • llpr* I 1 


uj l" 

■ 
/-J 


73. TOTT fafa^T SIR TO MMHcK 

RTO RRTR | fatfat w RT, ’Rf 
TO il fa 3lfijW7 TORT Rfjt ftfal 

74 . fatT RIRR If 3 IR TO HWd^U 

RTRRT | fat IRTfa | RR ^ faR 
RUT 5ft RRR RRfa || 


75 . sffr RJtf ffat fafal Ret t RTTOSfT 
TOIT RTfat fa TITO rr a?ft Wf 

r . m o ^ vd -O 

fa :i II 


76 . TRTTR^ Re RffapT TOR rt 7 R 
t 5 RT 5 R far W R?t RUST TO 
SlfaWT RTRT fat ffaR fa R? 

fafa? RR t? |l 


77 . sfh: TOR if Rg' Rtf TOTR RRT 

RRT | tfaIR Rifat fa ffafal 

7 *. fafa?? SIR TO 4 Hd^R w fafar 
RR ?RT TO fa fatR SPfat RlfaSR 
tf* / JIM 1 * M*TO TO£^ £ L ^ 

u L*yj^ Lioj i^A_j 


© 


<a 


' *-x 


(J^ S' 

^sjstwasJ^ 


© 


2 L? ^ *»h 1 " 4 m^T rfpft ^ 3 ^JJf # 3 ^R ^TT r^rr |l 
I ^ % rTWT (t# ^ l M) I f^I # m W 3 Tfw || 

“ ■ Cv ■ M ■ \3 ’■ 

3 3 RIR RRR fa fRRl TO 5 RT TORT TO TOR W # TO TO TORT 
^TTl 


wqr tot 


- tv 


M y 743 \ {■ 


t, anr frr to w 

^mt|I 79 . 3FT: 3TTT *TTRTT SRRTf 

HT.JRfTW: SIFT WR ^TRT T? tl 

1 - o 

so. if -m ^ 5 ^ #t g?f 
#ri sPr r Rpir sr^tf #r 

SFFfl U'FK, *R ^ 3TFT 3TT R|> 
iff 'fte 7R [1 ' wr] 

Si, <RIT SIFT ^T wf Fff ^ 
fpFfr # wi sift fit s^r 
3Rft RFTT TRRf | 3fT £tTH 
ROTT 3TFT?ff *T7 friR 

Wi sTM^rtt ?ri 


fit *.** 


si. sfR 5 RT 3 TT jIT^TT etft ’jft 
?tt ^T TTRFT ^tt ^ ^FTT^.cff 
?*T PitH’O # Rr% Tf¥ 

TST HR# Rf aff HfRT WTT ^T [j; 

■S: 

£ Pf #*T ^TTfr 3TTWT ^TT i 3T4RT fcPT # 3PRTPHT *R |t, afk frR # RPR % *TRT 3?fc 
3RR*T ¥T SRR TO ^f SPRTT ?[ §1 


2 STCM Wl |R ^TTRTl 

j ^ Tg t art ^r ^r ^ i=reRT | ^rr f¥ 3r 

^fr ftpronf 3 t#% ^ *pto) ^ft | f¥ w w Ftpr cpf 

|Mt ^ sff, ^T if ^ ^ T^J PTWRT 

|l ST^tf? gfpTR" R: 2901) 

3JTT ^T 5TO 1R | Pf TO tT^FT |PTT ^ q4 ^T trfNw 

£r f^RT ftpt rrqt wr fr tst ^ ft ^ft ^t 

t r^' ^tt s^r |t rrt ^ # T?ror ^ttI gferfT 

Rt 2941 ) 

^TTOWTT it W ^RTT ^fr 3MTF % TO ^ pE[R- 

tPTTl 


wqr tot 


■■■jj- - TV 


r JTFT - 20 y"' 744 \ ^ 


pt? 4T¥ wr '41 

83. 7747 fad 1^*1 £-H 7k <ci lifil 

4?foi 7f»j<H7 77 ^ fjRtf 54 

44 57 ^fllt Tt tPTrff 377457 

5?r. fe54 q? 55 (44W f¥4 57* 

47 few) Tt^F fe* jfefrTI 

*4. qft cT¥ fa 44 54 3TT oifa* fit 
37457? 54 5 4FTT: 447 7J4 * 
ikt 371457 q* 5 j 6 'ii feqr qq fa 
fin 4 54 qq ^<.i sin "i^l faq7, 

ww qq 4k w qq t? fa 

■O ■ 

Si. qk fa?4 ft 47*47 41447 44 444 
54 fa 5547 54 fa 4447477 fa 
44441 54 4? 414 4ft 44 qfafa 

u, 447 54* % 4ft *57 fa ?4 * 
474 4475 cl I fa 1 45 9 774T 4ft 54 
t, 547 faf 44 falT* 4'4 f' 1 
47474 t 54 t 4ft faifflfaqT 
(5S74) | 54 474t fa fa* 4t 
5474 4TcT % I 

87. 3777 fel4 f*4 ^jfal 57*47^ 7JT 
(47f447) *, cfr TOT 4744 fat 
4744$* 447 JJTcft 4 |l 4774 

45 fa% 4W? 47f, 447 774° 54 
(4577?) fa 77457 377 47*4 feqsT 
ft 44l 

8*. 3fk 44 *7i* ft faffaT 44 fa 5fa 

774574 ft f74T (4477) I, 54 


Z&&&8&2&S& 


©653SS3ii®CWi tfMi 


&&8C&SX&PZ 


®^ L! ' 


®Z&t$ 


1 fa77 fa 4474 * 4 ? fat fak 374 ft fallWl fa fa* 44777 4*1 
z 3|4rt w % fcrl 


27- wqr tot 


M ^20 f 745 \ 


J'.ijj-* - TV 


IV ^ (w Vt) gfrr *trr % 
TOI, ?Tf 31WT? Vf T*RT | farr 
% gi? fo^rr 1 i?£v =% ^r, 
far-PT w *pft -TfffRr flfVr | 

^ sir ^ir wr!r ifri 

s». 5ft wrf" 5n%TT,fff 3H f V# 
m ff 3rPT(yRl l M) t MV ^ 
Vt Vr ww ft PnV tft 

HM iri'lt 

90. MV 5ft ^?T5 STFr'Tr, rft rfx W 

VM sntrt #j g? t (cT'srr 

Jlli'ir): 31?f ■'TFTT Vn 

5TT IF | 5ft FT FVf T*T (ftl 

n. gV Mt w 3fV?r !Vtt fit | 

V W ’HIT (*TWT) # FvffEfK 

^t FIIFT OTFTT) W frr?T % 

srrcrMV ftftt I, ftt *tft 

# 3fftfW # t #jT, 

MV g% stVst 
atntmVff if t t|I 

91. OT ™#T TOtT Tf;, eft fjRT V 

gw WT[ tft T^T 3PFt jft TTTTT 

$ fMM W4 jtw^itI MV Mr 
=P T T®T miM ?fr MR ^ ? V 
MrFT t if Mt FT TTRSTR WT^f 
MMf # t f 

93. ftt mpt ^ ? V tpt Trim 
3MTf V fiw «nr MVr g*-f 
fait fit aTFft Vrn1w &7 


eG’&S^'SJ.Zl 


hj* 

&" 3 -. 
w?(5^wf &88tj&®& 


©<f lV 
'*%*¥**&$$& KJi l£j 

i ^ if <"£ Y£* I , f.j- 

u*i 


1 w w 3 twf # yfa ^m\ ?rqT d^M^K ^4 £r wz wr # f^r 
an^nl 


27- W WT -20 746 \ T- ^ - TV 

f*T W !lJ #rt sftl tJ'J-gKI 

4MHgK t sr^r I # 

^ $pT ^tl 


i w ^r f tffar w ( anw- 5J) 

^ “\ 


is - tl 


WF - 20 f 747 \ 


ijj- — f A 


*R|T W* *T - 28 A -cjr-s.-- wm fe fet^RT fwr 

Up ^T? mfef I, 5R fe U SflTfef J| 


w ere^ mr ^mr 5H fet swr fe- 25 if mfe ffe 'w ((fw)) 

% f#n W |l f^HT mt 3T«f: Wfe W mt m#T mW |l 5R 

mef fe nm (at^Riwwin) fe mm, w mr mrfe w % w 
I mW-fetm. f#P mt fe feWT mfe fek R{ mf fe TWn 
arq^r fern# fe enn 3m fest mffen amt #r nf fe nrnmr #t 

Fh'ih #t ffeefen ?tnr esn fet mid % jhh *t snfe % 
mrem am# fern fe nrn wt l?tft¥TO ffenrm || ffen t 
II? mw wife 3flKTTsf # ^ WTT % #WT 

ITT WR W fett | fe ffe# fet 3TT mt 5TPT # n|f WTl 5# 

wr fe# fer n# wfe fe ffefe swm nk etc# fe nfe? t^atm 
n# ffem wtI w mr fell arrwr fet w n|t fe heihi 
(wwt| n mw) fefe sfk cpsr n# fr nfel 

• snfenet mnm wife mm? ffen fe nan #n ntsten I ^ 
fe# w fete fen fet ww fet wwpttt nft |r# fete 
3TW; n# w fernr |l 

• ?n fe n? fefen # | fe w fe feet# wm fer fern # met 
I ffe-tj n? mnemre len me # shm n|f enfe few fe nm 
(nfe%merm) fet miffe fe ffem fete wfe sphi rawer me ffen 

• n? arft e^ep n# (m-wenj nfe% *r wr) fe mm n# fefe 
mr wt # | n# ffe ?mef mf jet# w (#wt) fet 
eft ffefe mr ffemt ?n wit nfr I wen | fa# mm? fe q^fr 
mer n? me new |tl wnr w enfe fewr fe nfe nen 
n mn fe w fefe nran # n# fe fen fe w n? w mg nm 
nfel 

• 5 n fe w fe mi fed fet f|p Imfefefe ffetn mm w w tmn 
mfe ne nfeaer ffenr nm | ffe gm fe wfe nr fet ml n# ht#I 
is - t" 1 ) *1 


WF ■ 2D 74s \ T- 


ijj- — f A 


• sfk ft # mr # R# (^w«hi§ 3T^% «r ^Fsnr) #f temn 

Iff HrET TT ftw TFT ^T faf?T f#TT W |l 


3fFt^ $ TR W jff STtIT^tT 
cT*TT * |] l. R, #R. #<T| 


•^■k-* |,l 


%. JTF FT f# ^ 3Mt tl 

3. FT 3fT F TPT5T TRT T? t W 

<rsrr msfR # <pj otrr 

ttft f ttt*t ft 5fW # fFr #r 

#CTPT TT3cT |l 

4. ^ t P?R#T ^ FTFT k*TT 

sr# t sk 1#rr ft # 
fonfa# ft fs MF fMk 
=rt tf sjnjtff ftro? #r ft ir it, 
WFT TgT ^ ft ■# J# ¥t 3k 
#fkr Tjpr ^cn *rr fh# fewf 
#TI far^r ft -j’wftijl tt vtI 

S - FTT FT RTFf ^ f# FT 'TT FTT 
^R # [Wfl FTT fFT kt SIT# 
if FF FTT t F# kT TTFiT 3ffT 

ERT t F# W'^rrnfSRTfn sfv ^ is* *. s ■ ft r'n * 

l*k 

«w 


> - V Tr; - r . * 

&0^&t4£g£& 

®(S^' 6 . FIT FJ ^tf#T , JF*T ^T 5f cJT# 
# 3Tfr tear t PTTT3TR rf^TT sFTR 
#T FT #t FIT# FT FT k affT 

t T? fFT T{ T? F Tt :i1 «TI e&HtfMg&K 
i srm^r ih« ^t ^r -4^1 ^T y*.H ^r tl 


2 3|4rt ^fr ^¥i#r ^ ^rqt ttw # ^ ^1 


is ■ tl 


M - 20 y'" 749 \ 


ijj- — f A 


7 . aftr jpr % ^ff - 11 # wtt 
TOT ^ 3#TT f¥ 3 % JET pTFTTrfr 
Tf MtT “W TJ?f «TT ’TT *PT ?T 

ffr TOT ^W sfrr *R 

■T sfrr *T faro ^T, fa=TT^ 

e^t =iftw TTTtrr ^r fttt sftr, 
4r ^TT ^Tf tgsff # %l 

s. 7TT R f^TOTT ^3%" Ptitsft’T ^ 
W^TTfcft %’ i! ?n% W =TT ^ 
% Rw 91| rfSTT 5 ®- ^T ^TTOl 

Tf %t#t Tr^rr ?pipt sffc 
wt tmt sHt sftl 

9. [W-ill'l W'ft % ^RT: ^ 

irft fr*n 3 tr ^r <*W 50 ^ 

fl ^ *W 5T Wt, TTW % 
ttttt n|^ii| *tt wt inr wtt 
31 3h; ^ ttttst ?rft T[f «ri 

l#. sfrr w ttftt tit w for 

STTf5T, TOTT «TT f<P =1? 3 TT W 
'*R gw Rcff qTT str^ttr ^ 

^3 fer ¥f, Tnfa ?T 

JlIM fa’T^TTT “R% MKlI ifl 

11. ?r«rr (ttot ^ ifir t) w= 

=Hg*1 TT fa> ^ ?TT % 'TTl 

Tit 3TT 3 33 3T ft ?T 3 ?TIT 3jfr 

ts, i(5>. 

3%" fH =fT 3TMH W ^T g3TTt 

12 . jflr ^T % 3T%r (Pl^tT) W*, l^Ml [iJ*^ {jtj&l i y’JiA 5 f 


t'l *, pxL^t^t, Mf’I 'Ttf > 


ffiaol^ssj isyaj; 


K*^ttw«asis^y; 


* ^ * *■ t "fi j s. A. j Ul Hr*' 

aJ 'J J 


A > i a ^ 
1 H/H I ^T '■Jl’-’H gW eft 3ifs|lg ^r ^T if 5 Hldl % ^TT ^ ^ ®f[fl ^t! 

2 ^ ^FTT fer^r 

^ fn+|H W*. ^4 (TOT W) 5TTOT TOT f^rl 


iS - ? TIi0 t-" 1 ) tl 


f 750 \ T- 


ijj- — f A 


(wr) ft ^ff w t :i: 
F^l Ft WT (^t FFF) ^ ^FT’ W 
# F FWW ^TT WTT 5ft 

wn^mi ssr ^r g^rt ftr^ 

FW FF WT TFTFwV ?f 7 

13. ^ft % ^T f^W OT WT # 

Tff F^f WT rTTf^ TT^il Ft F?T ^T 
<hw ^fir fa«rii <r ^t t sfrr ^fiPf 5 
^r Ft wF f¥ wwf 
w ww |, to srftr^n: 

vfPT ftr^TfT 'Igf «s<i I 

H. uftr sr - ^ sr^rft 3^R¥4T "^r 
Tf?n afk 5H ^r ^rr t 

TRTT rTT ^TT ^T \jt y«N£T rT'4T slM 

feml 4k ftt IfR ^TT It 
| W^Tlftift #1 


id 


.* 


© UuAjJ 


i&85®@3*& \<>£ 
;!§&$&&&& I3^s 
is. #7 wl Tfru f^rqr THT t 
o^T # «nfa4f 44 SftcRT # 
wt, 4k o*r 1 4r artoft 
«k iriit gt ’rrar, ^ 4> 

kkttf t *rr 4k ^tt ^ 4* ?if 
t ;2: tl rfr at j^ra o*r t sfr 
4* Mi-Og t *tt itct 4^ teres 
'3^T 4" SfTjj' 1 1 ml f«Kl * 1 TT 

W t at trn TTTCT 4k SF *IT 

WTl gW F" ^T: FF WOW 'tH 
|l FTWT t F? WJ | ^T f^T 
¥T% FTWl 


r^, Fr i *■ ^r"*f J i| > s^ X -Ti '"i ?■*“* 

VUi (>-w 

.■"i > ' i fi? , £r?'£‘'rc r V' Jjr 'J--' 
^^f, L f v JfoUUs Uj 


14. o^r t g^T: I tt VWHgR! 1 1 i SHH I MT # W STTt t 'ml 

i 3t4rt w ?w#St ?rqi |w fWt Pr#t # wf^r % 'otI 


iS - ? TIi0 t-" 1 ) tl 


M - 20 y'" 75 | \ 


AddJ' ij jh— — f A 


3TT^ TO sir'i^K *PT fcRT, 
f *T#T SfflT ^T: ^1 Fp StwIT? % 
jif *rt ferrl «nw«i ^ 
WtffcT 3# ^-IHH |l 

17. % ^>5|: PT PT°T ■jff ^ 

% ip TT 4<.W>K fW t 3R t 
Wfa STRTftpff p M£14 + 

WTTl 

C\ 

is. Pt>< yitf : 44 < if S<t1l gsfl 

WW W # ^T^TT ^ 

Ijrt ^r^r t Tpw T#ir 
*4t, 3% jm T?T |l TRTT % OT t 
7p?p *f <t ft jpT *fPT tl 

l#. FFT 3r®T 4 ¥? 'll ’’TTFT T% 3ft 
fmt P STjf %TT, tft dti ^T 
=tp: f J ^ ^TT 

^IP | ^ TTTI (W ^ Hffcr 
Wl 'PT? ^ rfT ^ilgcil t f¥ 4 -Si 

^ wi w snsft t 

^TPT f¥ PT '¥T3 

10. sftx 3TFTT p 7 JW "PIT fplft 
if ?fpTT g3TT, if 'pgi: ? 

W! (TT3tr #) 4TTW WT 

■% t ^ Pm # gsr pet p: 

tf, 3p: a; Ppppt srrj if ^ 
m if t ji 

11. {Ft FfPf 441 3ff (*1*K) ^ 
PT WJfT pTl % W^HT 
^f: ft ift 41HH£K! 3t PTT $ 
M<4fh4l(l 3TI% ^1 
'? i ■ 


<J V 


** \i ^x f 'X ,r " "’AT* + " 
tyufl (j« lt : -^^Vy j Gy* ■>?? - r i f t ; < ■*$' / t > £ * -T i «* I £ ■ | 

0 -M t 'i ;ml 
■i ^ - 1 ^'! * . ,£ f r rLr r f j-r-'L'^''; 

J Lwj* O y 1 J lj I ^ 

r^i.t 1 '-S -■^ * * "' -»> l , ^ItV* f 


Cft-j3iZ*3> USf^fe is ■ tl 


ijj- — f A 


M -20 75 j 


22 . 3TtT 3RT if? OTT JOT TfOTT ^ 

sfrr. at ^r ^ w Vrtt 
t r¥ otottt fasten 
#jt qnfl 


g&fiW&sssfmz 


22 . jftr OT 3OT JFOTT ^ TFfr ’TT 
JftOTTOT TT jfrjff ¥T t{¥ OTg 
^fr (ot% 'rgaff ¥r) , OTtr Pot 
OT *Tl?OT W W % ’fl# 
f^rcft tt *Pr) tmfr 

|?l ^ ¥?r: jJOTfr OTOT 

WT f? 5Rf ^ jOT TT^ff 'fft 
pOTcft 3T=r OT> ROTtf ^FT Jf 

ott, sftr Prar ®ifcr ^ tl 

24 . dt ot % Pot Hot <s"hi ^ Pi <11 

pOT OTT tOT OTfT SOT. sfk 
¥fPt OTT: | iR HMH£kt rT 5ft 
'4T *OTf JRT <R JOTT 1 1 I*t 
aa sfiOTtft gl 

25. jft 3Ff # ’OT ?Nt # Jt 

^ ■'K-ldi fjJt JOTIT ^ 

HRT, Jt =FgT: irt Pot 11 ' OTT 
^FTT tl itrfa> 3TTT ^r 
ot ^r TTrft^Hftnp ! sfr sir % 
arft Potot I g*rft Pt^I Pot 

3T5T{OTT)^TT # OT OT^OTT Stk 

^ fR? ar ot % 

¥jjT: ot ^r ¥j:I q; gjR ?t ott 

SOTOTft 11 WpT^r 


S*i. ft" ** + -**Ysy 

^ry^' y^wu au w y 

-%R> | f t *t * j !£.„ 

^ J* J yf 


"T-' r-Tf "1 '"’-"t ' Y "*W 1 **"* 1 

it u- iikS W l »W^u y . ' 


1 * f ^ fcm | ft? ^ (3^44 hm) ^ ^ 

w^r # ^ ^1 (WWfc ^fro 

2 3T#f %l 


is - t" 1 ) *1 


/ 753 \ 


ijj- — f A 


M. ItHf if # tfa | PrTn! 

SiTT IR" ■Pf WpT, Mt 
3 tW fafr 3TTT cprfa 3ft |t 
*iw | jfr |tl 

i7. w ^ ^ht; t ^sn^rr | fa fa^ 
f jpt srofa 5^?rgfafttt 
^ t, brt ^ fa to w ^fpr 

3TT5 ^T, far Jlf? jJIT TRT ?T 

^r (^fa) ?fr <pBrft V 5 ^ |l if 

*l|l ■'Hlgfll fa tW 1 TT sftlT 5W, 
■eUt grr ^?r hi^" 1<1 *i<rpiig % 

^r'Vt 4 imM # t| 

is. w ^ ^ 

#*r (Prft^) |1 t It if £r sft 
‘»ft ar=ifir ’jft ^ |, gir 'n ^ri 

yw^nr ^ |ri m y^ner yy 
tr sfr b*t ^ fr fatter^ tl 

is. fat yy ^ft wk <fr ^ttt % yyfa 
#T ^ERT sfat hR« 4K ^ RTTST tfr 
t gr (y%) sftr ^ 
yffal 3H C ^fat Hffak t Ef^T; 
tfai it % ft cy= JiR'i . tiyy 
| ftfat TR 5T^ E^T t «Ptf 
Wmk srarsrr Eprf wr yfar 
^r mffa <ry tiiH (Tfl 

10. far ^ 3fTCT 3t J¥RT 

W Efllt # ?fa fafat t, 
afa # ^ *t: | JjRTT! fasti? t 
|t 3RTTB % ?R?ffa yr HU-HSKl 

11. 3T1T ib<f> It M H-fl M I ol . fa< 5FW 

^ iwr fa tfa Rfr yfar w^ti iij9ansmv 
* ft -" ,1 '.1i.3aifa*gp l ‘uiJl 
tQ^&m 


r * £ 1 f k**z ] * y KX r * "if -\T r V 

■^J 6 *J i^iS^ 1 W l J 


iS - W \ *1 


ijj-> — f A 


WF -10 y" 754 \ T- .j^U 


?pf *fr rft ott i 3te 

sftT fl# T^t ^Tl 

| ^RT! 3TPT *TT ?RT W ^T, 
W t f g^ferTt if % |l 

q&d&ri^SSf 

31, 3^H*ir fR "8 s ^ 

(Wll d^^vi ^t f&RT 

faqfr tpr #| sftr f^nzi r sn^t 
3TTT M H ^1 spfT t *R T£., 

faq ?fr qf qr frfi fffVnPw t 
rit wp ^ sftr h Rm 4M 
OTiwf qwt q? fsqf, qrarq 
f q? vj^efyn+ifl qrftr ffl 

t -r <»" *?\f, ^1 >'Jl ^ | ** .'ll r\ 

*CU - "i'I" t/Ti?-. 

\5~j* 

M. 3R *T RfT: RMHigR! t ^ 5W 
faRT t # tT^j RforT ^tl 3R: 

1 fTSRT | «fo q$ qK §ifl 

^WZ&^&’S&ds 

J P 

34. sfrf W 'm gHM ^IT R srfyq* 

gqqfr |, ^ 

qTq qflW SRI ^ tnf¥ qf 

trr qqsfa t ?w f fa 

W ^ ^TS'TT qq| 

" '--P ^ 


3s. qq q q^g: fir qifqqr w 

^5Tffr tt qR 5TO, #T <MHIM'fl 

qq qfqf q» fqq cgrr qqrq f¥ 

% jq qRT <pp qjff qqR 

3?W frqqfqqr SKT, FPT qRf 
?rt cpfrt qgqpfr fr qrqr tIRI 

s^rc&2ig~&ii 

36, 1 ' t'j < ^ ^?Tf "B^T df- TR g’H | Cl 

f^t fNWTOT Wm, rft ^ Sf 

W forr wr g^tr 

*nf F 3flr F^t ^r ^4T Rf! 
qf wr srog qqqf # gq #1 

loaul r J 

esysst 


is - 


/ 75 5 \ T- >■:+' 


ijj- — f A 


it. ottitot t *F?n #rr yw-Tgi < 
srftpp jtr?tt | grr sfr ttpt ttr 
^ qra t sftr f^r 

^r if^r sfEur |tni «ti<xi<t if 

• 3 MJ|-c||f| HW Tfff ^fnl 
3 *. <fWT f i tt<. 4 l T 1 % ^i: F y^fsil ! *f 

^FTcTT g^rrr ^rr| 
ftpfTl fit | iRRi It w=rT wr. 
ift ftlil T^ ^TMI *)®M <4 'll ^1 
^T*TW t if ?TT E T> ITJ f | TT 7 TT 
l> TST =pf, sfk fts^T if ^tt 
Tflllldl f 5]tf # 31 

39 . <IW W? few TsTT 3 OTT 3TT 

3^3 3 ur<fr 3 afk 
3 ^rtraT f¥ ^ ^*rr^t sftr 
WTf^FT ?T|T ?[t 3 Sflttirl 

40 . tfr ^T 3 y'P-S M«HI ^3 fSftr 37 T 
«#t TRT 3 T <#. fatT feqr 
^ t TITiR 3 , It 3 TsTf f¥ 

^TT TFT airtMlfTiit ^ 3 RTT 

(Tft’Tnr)! 

41. 3TfT fPT 3 3|t ®RT f^TTT 3?TT 

3 hisii uff If fi < c p 33 sftr 

TWT TITPT ^ ftif 33 WFTTTT 
ifiSt #r ^rrtjftl 

42 . sftr FIT 3 n'lvf * i i RiJT 3> 
TfHTT if ftfWT 33 sftr 3 TRT # 
ferf 3ff < 4 II I lie'll 

43 . 3 ^T F^T 1 1 TTTT ^ WFF TRFT 

ff?!Tl 3T3T(T {F 3 


if 

^JfcsWSy 5H V50»iItefiiyw(4S> 


^jr 6 *&&i 4 &iWWl 

Aat«TOPWiaws 


j&fjest W&&3&& 


is - t" 1 ) tl 


f 756 \ T- 


ijj- — f A 


!WCT faff WF H^lifl 5pr t 

hr ¥T htsr «rt ¥T Hnff # 

frit tW HRT3R 3T% ^TT ?TTf% 
% f»THT Hi 


&£&&& itaws 
^SO^-SfoBiSu®* 

✓ ■ 1 '< V 

©UJj - 1 sArfO- 


44. HR (t Htt!) 3TN t ’Tft^tff 
%SfrT #- 1] HH j?T t M£HI4I fJTT 
^p\ iT| 4 o H%$T ~H I ^ HTH 'I ^1 

t HHfWft 111 tl 


6Q*& lya&Te&ft 


45. T?7J (HTH # W rPF) fR t 

t H HHI4T <% *%T frWT 

frb< HH *R <4*41 J 41 51 4% 

<RT HR H T rft«ra' H t 4R3R % 
Hlftpft # t¥ gmt ^*rrfr 
JTFTff #T HTR RTHf =% 
■SrsT^"-* 1 HTH || 


tiiiMW 


45. OTT ^ t 3|R % 3fqH if 

FH % 3$ WRT, ’TT^T HR 
# HIHHjSK ^T WT t. rnf% 3TR 
^in=P I -'ll % TTH i41 HRT 

ntf w hihi srrr t 

3# feTWT HpT 
47. <RT 31% 3f^ 5fpf H (jfrff ftp HR 

HT ¥ft 3TFRT 3TT % 

Wtf % ^PTTW, tfT ftp 


WaWJS9^3 


i Tf^Hifr %?tt t hPttpt 3R Rfrr nr hRmjTi *nrr I Hgi 

(H^%RHTH) %r HRH %f 7%! 


ifif Hfwr w ^rft rtr | fan t sr#ran <tcr wi 

m HItii <=r<fi HH” HHH frRT RTT Rl 


3 HTHTEf t fa HR (H<HwTlg H% HRR) fRITT «R HR % 3fT 
(M1HH 5H WR fpTT t t#T STCft $ I# ft HHTF ^ HR TT 

3f|fr # frn f% t| t nr sir % 5 % ht wr || 


is ■ t " 1 ) tl 


M - 20 / 757 \ 


ijj- — f A 


pin: pmrpT gr tT pf 
iro pirtt 3 frr ¥t? toto Pr pr 
to totT itfr 3 Tiwt pt, sftr 
p tot pro totT 3 f % 1 li; 

4 s. Pm tot 3 tt tot to # w top 

pTTT TOT t eft P? fTOT fp TOT 
■Titf f^TT TOT ^ Pet Pt piT TO 
(PTOPK) f^PT TOT, fit TOT TOgf 
tr TOT (pPTT) pf pTOFT TOT PT 

Pt pro ^ ^ 5 TT fr to? TOfff 

% Pp: TT * 11 PTfTO t StPf TO 5 
-TOt P PpPP |l #T pp pT 

frofr pT p^t totoTI sjaglS Jrtjswsf 


+ 9 . (? P^t! ) PIP P? % TOT gr^t fit 
ft Plf toTO TOTO TOT IT 3 ft 
TOW TOT TP p TO ^Tf fJl t, 
t PTOTT TOT TO Pfe TO TOP pi 

so. Pro pfc % gft p pt top 

P»T TOP, ?ft tot tot # f¥ % 

TOnfr TOrofr pt pt t, toIt 

TOT ^ pfi?p gjPP PR ft Pt 

mrrofr pt arrofr top? p?t pK 

P ITOTT froft PFTTOTOT P? PTO? 
t TOtTp top ptf r^ip | 
TOPPTtt TfRt PTl 
3tfZS&lU&iS$*S& 

r'. f 4 i.-y 


^stfS 4 iar^fc 3 t#ii 


I TOrT TO ^T Tm W ^T fw ^TT t rnf¥ WT 

# f^T W. WT - 3 WTT ^ fap TO TW 

tot <nftp f*t tro TOI 


2 - 3 TTO W (ST^TOm) TO ^ HT| ( 3 Tt%TOP 0 l ark 
tot 4 jtf | f¥ ^ h c^rtf # ^t, *r to% ^r ^ l! 

3 3 | 4 rT ^to sftr rfRRT t\ 

Ni 


is - *1 


ijj- — f A 


/_ 7S8 \ 1- •>' 


SI. RtT (I R=fT!) jfR % far^TT 

TfRT ftRT | 3R Tt RRft Rm, 
(f^R) Rlfo 5f? fsTTSTT Ritl 

si. falR R?f SR % W R>f | RRPR i: 
ir (fsfR) t rrr =t? Li| sr rt 

3*1 II RT% fl 

sj. ?peiT 3R gror rttR t rt 
R^T I F’T 3R (f#T) RT 1RFT 
RTR, rtrsr if rf RrR | FRR 
'RHHjik ^t 3fR $. FR Rt FT $ 

CaRTTR %) RF* ^ R gfSRR |P- 

S4. qfr feir RltfR 3M RRRT |£TT< 
RR^ M $ RRRJR 3ffc RfST 
r^rt t 5 to»i 4 g> srt grrt Ffl 
sil * 'itl tfi ^ ftr ^ ftRT 
? 5TR C P<^ 1>l 

ss. #T W RF RR^ f wr rtf rt 
fagw F aipf I rr tt rrt 
|; frt^ f^rir ?rtt rr f sffc 
grglt fat <pigt RR| rrtr | 
^R RT ?R (aHSHI) Rft RT?t 
sTfsTTRf t| 


rtV ■ srt'K '* p.^-t V£Ti , ’H^f'S' ,J ^T 
' - \Jjj' ■■X lv i.j>frW .JjjJ l.^s--' bJwy oa- $ 


| ^ ** Trf StZ-1* ^ I.Rj, ^ 

J. T 1 .* ^ S - rfj - t - Si * 
5ft, (? ^M) m ^yfr 

frrer ^Tf^ 51 T ^ T f 3^mf 

i 3|#T ?fkRT rT^TT $3fRI 


< ("ii ■' ^ J R 
» ' , ^ t tiji ■‘■.^l 

r“ w v *w' l, ^ J ^ 


l 3T4RT 4^T if #■ ftr^ff ^r wfr ^T H NfUdH fell || 

3 ^T^fH 3417114*10 d^TT ^TOT^I |l 

4 Wft ^ f 7 ^ ^Rt tfTFT % W^TTl (^sRT: 

gwrfr -97 p gferF- ls4) 

5 t ^f% | ^ c^R^nf 3 ^% ^ ^rr) # (+iPbO 


is ■ t" 1 ) *1 


ijj- — f A 


^ mi - io 


759 


sitrtt | ftt% Rif, sfk 
- ^fffrr snwr | g?«r ^tfct 
wr #1 

57. ^RT % <Fp qf? jR 3ytRU| 

trT f sfa ^r 31?? # ?pt, cfr 
wft ER^f t 3R^ ,] fcl^ 5fMl 
^ fR % Pram **iff ^ wit fr 
^ ^ ^ *pr#f ((fT*D) [il m 

ftr% ^r srr ^ t f^RT 

# m g^rr % w ^ft+i 

Ff^T |RR IHT W #T ^TTtT 3^T 
t % 3#wi ^t sn^tf 

ss. #r fq- % IWfT wr fcrr ®ijw 
* ft <4w*fl ^T 5^RT^ FRfl ft^T 
^ 41ft ‘M 1 tfr Iff I 3^ % 3R 
4T 3 )nk 'i <1 ft^r ■<; T i ^ 
WR^T TTFT S||7T r sftT fF 
^ 3rR(1wtl If iRl 

59. sfk Fift 1" am <fr tuvr- fi? 
ft^irr rut rt rr 
TTR <FT % rr # =#? tw R?t 
■iRcTT 4r to ri g^ftr ^ 
tuft fRfr siRt, sftr fR =iR?i4I 
m fRim ri^t R^r ^rff hr str 


(St‘ rw "*9*,L + *f *1" f * 1 - •* *" 


\ i£=U::, 


j't.'l - M \* " jf 

e&S33£$ 


^^oaas^ws 
T S \ *■ S :fi»f 


im 


^T^T m cnfe^ # W\ WT prr, 

WT W TCT %% ^r -T^T t^FT zjfc ^rfkrf ^i 

~WT ^ ((vfT ^TTF ^ % rUlV # WTRcT # f^T 

3mTF % 3TFT #t S^RT ^ ^ T T^ ^fT # TT 

t ^ feqr 3frr 3Rr ^ ^rt ^ 

^ 3mi?T ^rftl ^fTfr +,4772) 

sr^RT fint frmft pr s^Twn ^ri 
3 rJrT TTWT ^rtc ^tl 


is ■ t" 1 ) *1 


-20 f 7^0 \ T- 


ijj- — f A 


% faqtff airH'NI'O $1 

to. OTT sff jjq fesf q^ jt q^ 
mtfm qftaq *pt qrqrq ct^tt sq 
q^f 'str*rr |l ^fr snsq^ # qm 
| 3rT>r OTT qqpft |, ?fr w p - 
?rrat qff gt? 

6 1. # qqr pr q^rq ftqT | 

^ > Spc^ST q'-cM sftq; q^ ql^" qfrti 
r^l vl'61. vl 'H % Jfal $ WI % 
fat ?PT t ^ 7P3T | <Htlft/+ qftqq 
¥T qRTq P?R q? WT q? ftq 
gqftqq fot titf t t ?Pnj [ ‘ : 

62. jftT fjRT feq q? 1 * 3 4 * ^ Wt^TT, 

fft «p|qT: | flt wrff faqf 

tht *nnr qfr tf 

63. =p|t q^ faq qq fte fr | 
q^r «nw M : ^ ipnt hm^ki q^ | 
fa-t iw q fqqi. qtr ew q 
?q ^pt qgq»pn ^tt ?q q^q>, e^t 
qq t WT ?t itt cit W5T, q^ 
iwit w [l1 qft wi it ^1 

6+. ?r*n qsgT sntqT: writ wt 
qiftpff ¥fl qf twit, tk q? 

qqr qq 5 *kr, qqr q^ 
qT?RT kq tt qt qqqqT qqt fa 
qqffq gqq srqqiqT e^tti 

1 qsfiq ^ qfa qTcFTT ¥T #J¥rfl ^THTl 

1 sfaiq qsn? qqq q; far wfarrl 

3 qqtq qnq qk qraqT # qfawt ^1 

4 q^ gqk qft qfcq spfa qq # wtr tl 


7 * Us i^i't^ $»£ -« 7 '-At" 

^'bT^J r .4 

■y jrt'jj^fk 

E. . „l g 1 jt Jr**?** 


P I J-f-i TV.^. ■ r t<t * « rf r s ll,^ .1 *cr 

^ IJU- 3 - 


®foasaa 


»>'T» * \i* 


«tiKSE0®8U 


t ft *.' V ]>y A* * 'I 

Tf VI* F-I F ✓ | < '*> Jii 5 , )>, 1 1-' 


• rs.- 

P J »/ 


is - *1 


*»pr -ao f 75| t- 


ijj- — f A 


65. 4lT 7j> (3fpfT?) 54 k5 55 7ft 
.4+1^11, (75 T^: cJ4 ft 77T 
55T fftTT T55f 7ft? " 

Ok 

66 . 4t 4^t 554T g?t 7ft? 55T 55 
f44 3ffa 4 7F 

74 5ft=ftl 

67. I '-h <. I jIM 4 Is H HMI iff' ' 57T 
3415 517T sfk fKHK pFTT, (ft 

srrsTr 74 toi t fa 55 w 
fftft 7i5f # ft #ttI 

ts. #t srrr 4 t wp 5555 

755 T t sfr 5it, xttt fft#55 
744T |l 4ft | 54 # fftft ¥t5 
TftnFlT, 7ftr7 | 3TwT^ 44T 
7 ^4 I" 54 7 s TTSft =Mlft ftl 

69. #7 4T7 fT W?R gt =TFT7TT 

ft 3ft f^Hlrl ^ # fftTT 57T 3ft 

3T45 wr || 

70. xttt 4^r wf^- 11 1 Tftt 55ftl5 
(55T 734) 4lft t 55 # 
fft7T.5?ft 7? fftft 54 77T5T | 
>5t5 47T ’KftlT' ft 57T 5ft) 7* 

fftft ttttpt | ftk 34 5ftf 

4fT 7ft [Jl 5ft3f|ft| 


«t3£S3l 


.r *f< , j^/x r, .p v" » -? "tf 

y.i^U^jrJ .- ^ i- l £*££0 
T < "I **a L #■ |§ * I'/r'U / f 1 ' Jr* Tr^i * 1 

Jf ’ 3 V'^'w^ L ' * 


: o'^r ' *3 j si 41 ' ? 


71. (t 45ff!) 4X7 7ft|ft: 44 54T4F 
Pf> 7k 44T ft 54 7T 5fft 7?) 
fTFER 77T44 7* fft4 475, 4t 

I 4414 444 4 #1 


lis^asttspsii 


i 4714 3ft 44H4 744T 47T 47 4i57*4 ftfc 4T4 5S4T |l 
J 4714 ffTFT 3fk ifrTW % fftftt 


is - t" 1 ) tl 


m - IQ f 752 \ 


ijj- — f A 


*#T nfeT | 3TT=n^ # ftWT 3ff <?fT 
^ rWFTt: w WRIT eft W cp 
girl Ft ? 

71 . 3TTT =prpi| : ^T ^rlfet, nfe SfWTF" 

mT 5 'JTT 1 TT f?l nfe fe r. T! < 

jHinri feT tTm, rff =pfe 

ft 3lFSI$ ^ fell jfr 5TT ^ 1*51 <. 

nm TifV few if |*r 'sf#rf mw 

rft W $p Wt n^P 1 Ft? 

7s. nm srr^t ^rr ft ir fe ^RTt 
| sjiffft few Tifer rwr fer tnf¥ 
f«r ^nferr w ^r if 
srhr triWJ cm wjr mir w % 
3^TJ?(5ftff^T) <#, sfrt pfef gjT 
% w?r spfrl 

c 

74. 3Ttr Sl'aif. few fef 'Hl’Pni , 

rft 't>f> J ll : tpgl ft ^ fell mf jp 

few msfr wnw wt fe? 

75 . aftr p few rTFtfe Wfem 
PfJW it ^ TWTF, fefW ^tft: 
WWt 3nif >: rf¥7 rft STrT Ft 
aTtfeWI f¥ ?ffST 3TMTF ffe nfe 3ftr 

t. 3tk wn t gt sn^Hit sff wrfe 
t "Ep 7| fel 

76. W^T fJl «TT pi wfa t $| 

fow 7W fe 3^ MU fw 3^r 

ft, sftr p fe «t f?w tew 

1 3l*flrr Tlffe tWT fem # 4fW'1 nfel 
i srter fete m wml jiS^j *)J teJI 

Fy' V *" 7 J f’ £ 


(3e«aSi«5 

,W*!j 

* 


e,a"’- An 


au&Z \f$z 3 


nFt fe 'jn m tj 4 nnr % ^^r^ii-H w r^ snrft'n fen w ipr 
fe ¥r^n, nm (sr^fsifUHin) 1 # nn w ^ srit wfer ml 


is - t" 1 ) *1 


ijj- — f A 


f 763 \ T- ,>■ 


f¥ ot «jfW ^nff 
*ft ^ ^TWT TTl 

^ ^t ^r *t ^?T ^ 

TTTf fTRT, tPT 

^TT | ^RT^ WRt tl 

77p cIW <sfl ■jI ^ ^ ft m I I" 

^ pt 3|ftRd {WTfaO 
’ETC, +Hd *+jRT H 'I I 
TRTft¥ SR sfc TJWTT SR tft 
^TfST^ % S?T ST 3WR faST || 

ssr ss fas sr srefa # str 
fa, ift?Rs ssrj far Rft ssrt 
| viSsifftftl ftl 

7*. 3S ft Sfa: if fa faf fatT SR 
f SS SSft SR ft* Wll <RT 
3ft RT JIM "fat g3TT fa S) SSIg ft 
ffaTTST fw | ^ ft RTS SfS 

ft ^rg^mt fa fa ss ft sfsfa ft 
SR rRT sipr if, far fR Rft 
ffarr srt " 1 snft <nfa fa wa 
ft ssfafaft #1 

79 . rf far s? fftwr srrfa rtRt 
TT 3Rfa 'STMT if, fa R(TT 
stfa ft 3ft Rfar ft ftsrfW 
faR RTT fa 3T^T FfaT fa 
RTTft fsft (fa) Sfa fa SSR 

(SR- STRT) faST 3ft fajr RTT 
| ¥RS fa! RSR fa RT SR 
'S-fTRR^Tfat |l 

so. SR Sfaf fa =Ff?T ffaT fa SR 


@0^1 
&&8&ZMWSJ& 


£}">■> *f\t „Jh 

V/ssJW>i 


v *J ' f ■** r R ^ifi* • ■; ii' 1 ^ 
i 3 rr farrs ^ wrl 


is - t" 1 ) tl 


-20 f 75 4 \ T- 


ijj- — f A 


fem wr: grsrrtr gp- ?t! 

¥r yRi +i < 

I 3ft fnK RFt OTT H3MK 

sfrt ^ *fnr t^faptf ti ¥T 
fjTFRfT %l 

Si. 3RTR: ^ tniT R^TT 3TT # 

d*TT W # 5TC flfspT 5JTcft ^T, 

?ft 'f^T Tf H IMI 3>T ^ 
?ip 5ft ?T?TW ¥T 57T 

sim? # arrft, sfk r ^ **pt 
srrft y^Wd) ¥T ?ml 

82. ifit 5ft <=ri+i^n 7F £f 3TT ^ 
WTR t P'H , ■Pgi 5f*t: WJl fpr 
Tft f¥ 3fWT? StffeR’ 
tdT t sftfrspr fcw # fpft ^1P 

jjt 3iy^ 5Rff 1 1 3fk ^TT 
^cTT | (fait RTfffTT |)| Jffr fTJT 
' t TT 3WTT R fffaT aiT-ntt ^T, cff 
ti# iff erit 5dT| w 353 ^ 
Tiff f¥ tiPtr (wst) w 

Tift ijttl 

8.1. w H t-'JtT'P Wf 5R (Wff) | ?T 
TT fa"ST5 TR SfT jT $ %*t 3fr 
T^f RlfcT sngT i trtt strtft if 
sfk t 5W trtt, 3fk 3R^r 
TfWt 3TTW- ¥lM [i: # |l 

84. 3 ft wrt pn^rr ftR^ 
if jrTtr (*mt£) |l sfk 3ft gnt 
rtw ?it T^t twt ferr rtW 
#r fsr^r frr?qt # | 


*1 1 \\ 


x, jsslsp'i}** (7 .‘""'ir ft** ?•* 
V4y ^i— r&'jr* 
1 IT it F#fT I f¥ STCfft if TT W 3T5T ¥T ^TRJTT 3f^ ^t n%r H 


is ■ tl 


f 765 \ 


ijj- — f A 


T^PJ ^ wf % wr T^l 


ss. #r (| ^t!) f^r t am tt 

^rnr | ^ sm ^ pfcpr 
I 3TFT # pTR (TpRFT) W 1 
3fTCl 3m ^ I f¥ TO 

't^-^fTfir JfM^ <II<j(I t f¥ 1 ^’PT 

pfpn %, sfk q^r ^ 
=m # fl 

o 

st. aflT sfFT 3TT^TT pff *f % 
SHdRd Jll^fl 3m sfk 
^ 3^ w , TFrJ ^ 5^T t 3TN 
^ HIHH^K ^ 3ftr t 3IW: sm 

5T £r wuW' ^iPrtf fi 
(J 1 w ^ ^ 1 o,i o~ 

„ * J ;. < 1- *i f" 

®ij*V S7. #T 5ff 3fTT <Pt =T Tf# 3PPTT? # 

snwf % w ^ wara; 5R *m; 
£ *rf am 3fK, #r -pm 
T? 3PPT HMd£K ^T 3lKI sfrr 
p^Tfa w^p mift<Ff t tl 

■-' v 

m. #T am 5T mnt fmfr SRT fST 

^5 0\ 

# 3iwn? # 

^rf|?r (^ ^HT) Tjg- (3PPrn) 

$ ftRTTl Tfm PTTRR I 
Rpm 3?T % PT^T 3# ^T 
TPFT 1 3ftr aftT tpT 

"s_i 

m ^ [i; wtfFt I ^a«®5sww.^s£ 

i 3f?fn m frrcr w* ttwt t frwr wt | 3% fWr #*tl aftr *r*r 

srfW ^Fft *R 3 f^rft # Mfft p (^T^ ^Tff- 4773) 

3 3|4rT W % f^T f^TK M'MT 3WT M^rf MT% % fk^l 


19 - W 3fPf^7T 

■T-. ■ Cv 


WT -20 y ^ 766 \ t-. > U 
- 


W - 29 

ft ^ ^ w si ^ *rftm Pm 

G\ C\ 

^ PT T( 69 2-IWPf || 


• 5H ¥*? W ^ ^THT ^ 3TFRT + (41) if 3Rf gif s>TR 

«3^%5T)) % Pm irt |l Prt w\ st 4 wff |l pr if, 
sfr stmt? ^ Prt firtt =ft 3mr *raw ^RTt t ^ ^ oti 
w#r % fr m |i Prt ^r 'sit ?pt ^ srRr^ Prfe sfraT ?l 

WTT TJTlf^ ¥T 4) tf?TTr ^T ijfTTl 

• f*T t *f(Tff fa$fT RT t «ff SFFT $ WI ?RR 
3Tlt | 3fk 3OT HR T%T3ff t jjlTcf || #T =Ft FpFff # 
■d<ig^i (^ t Ppff % sprit 4 iRi'trt # 3r?mR m *ttw 
pFPTl 3ik fPf W HR m <RT cfr^k PT felcf Tt #T 3RR: 
HPwT g*r| 

• ?*t if trdWf # firt Ht^-PppR ^r iwt ^tt 

# *pt ft'<iK u r Ppht w |l #r ptfR ?rt ^ 
4[*df4+dl ^T 3ffT RR pHRT PR | sflT RH # WI 
P^ t 

• srfRP 3RR # HiRT? pi TR if ™ RR PT HP P% R?IM 
3ftr hp p> ffl ^ w ?Pr sffr ppr Iprt ppt tl 


Sfs'tfl'f; ^ *11 H ^ jft 3Tc^Rf 

^r ^mih |l 


~Li 


j. 3 #tf. htp, Tfnri 

PPT PRf P PP5T W t f¥ P? 

sjR pppr fa pit ¥E>t |, 
!R fPR Ri S^R: gp ift pffiSTT 

pff *ft snMrr ®&ZJ 


1. 
19 - W 

C\ ^ Ci 


TO - 20 /’ 757 \ ^ .J 


■jj-w 


- 


3 . sftx pr % ■'rtteir 7ft f tr % tr 

# ft 3fwn^ ¥T7¥ 

¥fRt : ‘ : tt ^r 5p tr% j. ?t*tf 

am¥ 5n%m gsf ¥tl 

4 . ¥tt ttw w | ^fW % 
sft wf ¥7 Tlf f f¥ pT ^ 
3nrar [1] ft wr ft <j7t 
ftrfa ¥7 7f tl 

5. ¥t 3TT¥IT 7W7TT ft 3TWT? t 

fjRT^' =ft ( ft 3MT? 3ft7 7T 
fTcfTRcf f¥¥ PIT TTJR 111 W7 
itR 7RT |l ^ 7R ¥ff 
W ¥t7T il 

b. #7 5fr trr ¥7¥r | tit 7? 

W( ¥7¥ % 3R^ ft 'Ht ¥ 
fast, farpr 3^ f 
¥¥T RfRff tl 


W *\, 

rJv 1 


wtfG^AwliwCijfipJS 


7 . ¥¥ *ff <fTi<i s-hm viioi aftr 

W¥7 fo^r. pr swr 57 ¥7 

7 Ch 

l*t 37 7t 37 ^r gw#, 7¥ 3^ 

7ftt¥7T ¥t 37 $ 37PT ¥>if ¥Tl 

%, 4k p7 1 fof ?T fpTT ¥T 
¥Ff 3T7T-f¥TT ¥ 7TR 3>t¥K 

] 3JSJT7T TTWSff 3T7T TfteTT 4 ¥7 ^77 f¥ 37T ¥T j7¥7 f TFT Tf Iqqcp 
¥7 kTTl! (p^t ¥#7) 

i 374rt pf fPrsrr ¥7 ¥7 4k pk fpm 4 7ft spRI 

3 3T4T7 WI ¥ f?7l 

4 3RT7 ¥77 ¥T fe7l 

a 3T4RT ¥#¥ ¥ ¥77 #7 ¥7 ¥f 37 ¥T Vlfa+rt 74 # fa4l 


atfi33y^fta;iS^Ssa6 
WAW*S 


y l I * i *■ * * <, f f* i r^fF' 1 ^ _h i * ^ 

ecUJJLiftOJ 


(ijSS^WSSU* ■**'**•' 


19 - w 

■C-. v . ft 


TO ■ 20 f 75 s \ T- ^ 


w jj. jiJ-1 <jj^- 


- f* 


si'pf ^jt ’k ft 5 g*r *n4l «nt«fr 
ift nfsr ^r #3 ftrcr 33 g*r 
^13^, cfr 33 ?Ht # «im 
^ 7TFfr ll| irtt ^ftr fr 0 Pr 

3TT3T p, PFT ^ qPia W ^TTT 
33 ^T !T3tp W Tg fl 

9. 3frr 3ft t’TR 3T^ rT«TT tKHK 

fW 53 33*3 HNfad 3T 

#1 tso^ail !^^;}! ii 


10. #r STTfl t ^ (#) 1 5ft 35rT t 
f«F 53 fiTTT 3Tt 3331? TTl f^FTT 

33 33T3 33 31*15 ^ 3it t ?fr 

333 trrnt # ^rft^TT 3T 

3335 qra3r # 3313 I 

qfe SIT 31# <#? 3gl3dl 313 ^ 

H)HHigr< ^rsfrrt, m wr 
3^?r f3 53 ^rgft m ^1 Tit 3qr 
3wn? 3#-3ifr 3333 3ft 1 33 
% 5TT 33R3T%3f % fort#!? 

11. jfrc <Hfsll£ 3W^T 4\<i ^TTT 

sfr #fTPT mt I, 33T 33*3 
3H ^nrr ferroft# 11 311 


4J^5 jrflil ■ Jl 

wsa&ss issasKf; 

^a^aij33$s; nV r - sl^Tfc 


12. -3^T 3f3 +lf'+»<i 3 33 3 sff 


1 35 
1 ^rt 3^fr mm w ^<fr ^ 

^MT 3ftr -m r q Fft cT^ ^vTFT ^ ffrg I ^ ?T ^ % W W&tt 
#T ^ T^Ttnrfr TT fWr, ^TT ^ 3TTW 3crft gfeR: 174*) 

2 ^T *Tp f^T | t*TT f¥ ^ (^T^TTJ 3T^% ^ ^T 

wt | f¥ # r ^?i w ^tTn - ^ %1)) (g?r 

^ 3^PK-1|66, tertWr ^T#FT- 3M4lA: 179) 

3 3j4rT ^fr # W ^ f^T # tfTFT ^t ^itl 


19 - w 

v ft 


wr -20 y 769 \ 


bj-jh- 


- r\ 


t*TH sn^r srgrTTw ^Rt fmt 
RT *FT, sffc spr rt *r Ffff 
hihI i pr 1 'JfR ^ rt 

^ qi>3 -Tff ft iRT ¥ HIHI ¥T 

'4t,RRR *f f I 

u. sfk w *rrt sfff arrr 

sfteff # 3TlT w" 1 sft^ff <F 3TR 
sfraT R r«t, aftr ft am*T 
RRT four RT^TT W 
■3 *\ ^5 FF 5ft w-Sri 

14. OTT pT' I] % g? ‘Ft jR =Pf 

^FlfcT aflr, <fr bi? 3R # 

eRTT RT fW TEFTR :j: RT, PfR 

gjf wf fair fm %, w t 

iWEjTtr €ff 

is. (ft fTR % «RTT ftTRT OT Rt RT7 
RR RIRf Rsf, 3(7 RRT f%RTT R# 
rf PrsTrfr (fmn) Ptsr RTfRrf 
# fa%l i6 . art rr ft 3pirfr 

RT% fT WT: 5RRR (#SRT) RRT 
FiwtV^ ^t <rm rr r s <t, r^ 
(T^tr fat rrr t Rft rr Rpfri 

it. rr (ft sifnig ^ faRT rr rr 
RRRT RR 7t ft Rt RfRRT I, RRT 
grt ^5 Wtl 5t, RRRR t faR 1 RRTR 5RTf R*t iPTR RRR # RIRT Wl 

cv --S 

z r ft? #4 xfr | f^t ^ W ft wr ^rtI 

3 3t4rT *JF (^(^HHIH) (950) ^T 5PTft ^rfft ft tfft ^T T^R ^RrT 

^l 


29 - W 3f^T7T 

C-. v ' 


’TFT ■ 10 J' 770 T ■ .^11 


fat !fT w ^ ?t 1 2 3 ^T?' fa t*PT 
% ^rft ifcrpR ^gt | faff 
■jTlf^i T>i Wl 3TfT: ^TjF ^fat 
3RtTI(> fa m fail^ +1 fat (TiTT 
(fa^n) ^tr fat 3fk 
¥^r?r 'RTf 3¥ fa. ^*ft fat 3TtT 
m fa^: ^sfrftl 

■J 

18 . ':HH tfft" |pT Sf^FfTfat rft SpSoTPTT 

| ^r ft ^rgitftT fa |pt ft ’Tefar, 

7%T |,; M gifaRT 
TRtT ^wr TjrqfaTT W^TT faffl 

-o-o '-a 

is. wt ^wir sttjtet 
;3?ftffa ^r 3irr*T ¥t?tt | Ptr Tift 
, f^rsp^T w '^m 
tt 3rffa rrt fl 


0 


10. (ft ^0 ^ t fa =5Rt- faft 
yxftr fa ffaR fait fa fa 
faft SrTfa ^PT 3JTRT faqr %. 
far 3RRT? wft ^TT Sift 3rW :,: 
gnrTT, gn?j^ ft 3tRrr? fat 
¥T ^T^TT |l 
ii. RRRTT farTT faft W^Trr RaTT 
W TpfaTT fiRf V ’Tr^iT, #T 
fat 3TR jW ftift snfttftl 


ito&z&itostwi 


J '"if - ' ^ 


22 . f[Tr ^Tf fa^TT WTp{ ^Tff a^J> c£>^ d ^ 

t, ? STC^t t ^T 3TTWT *f, ^TT i}S <*.<&! y# 

^T | f^rtr ^ f^RT T&i 

1 3RRT *FT W&V ^TT ^T ^RT || 

2 ^r zvm fl ^nffR (h<hI^) # hm w\ fW ^tt |l 


3 Wrf wq % f^r wf ^T M hH'+.H ^ ^ fiRl 


19 - W 3f^T7f 


rj TFT - 20 f ~\ T- 


" ijj— — 


P5RP #T ?T WTWl 

13. tTOT rjfW 5TPTt % S^PK r=r'3l 

SfFRff sfrr 3*T t ftR% 
t *! ^1 f^RRI E>r ^ Ft| ^ 

^tt % afk # fiw faspft 

qT?HT |1 

14. rfr (prr^lTT) ^ snftr ^r 

i, ^1 4 =T?T F^TT d *Tn'f 

'TEJ ^T *TT W 3MT 
3T, eft 3T3T^ if ^3% cpEIT [cl 4 1 
%l ^PRW if W H *T^t 
f^r^TtPTqr | ^ # f^nr ^rr prr 

ttacl i 


is. «t>(j|; p if rfr ^'=11 Ej <Ff IftsT 
yfdVt =PI ^TTJ^T ^TT 

feWT | sm sfpT 4)4) I ft=t> sfRR 

if, I '•ti t 'tci'J ^ 3*1 'P'jtlt 

=PT ^PTC WTt ?TW raWITR 

p-pt cpr, m |^ttt strw 
'lt t f pi <1 1 , 3 T(t 4^1 fVll tl+pltl 
pR¥l 

M. tff +in In ^ i dti «PT t4cl if, sftr 

if 

pr | m hwhe!k ! i,n # MRI 

KSRT ^t ^fRT rpFTT fl 

17. #T P ^T »I f^ETT ppf 

WT qpp RTf P if W W 
# PFT if RERRr RTT WP 


&WSJ 


a^WWES’SWiS 


sJf* 1,7 'M ’-'*'« * i* * 

fr^JJ v 1 1 JiJV^ crJ-'r- 


i-ti 


fipaa^Siat^iija 


^iJifoaJi X’J=*^y& 


!k< |. tv t'l". 

.jujl Vv J\*J WJO J nw < ? i: 7-VJ 


‘Ewis^aioe'jwa^i 


i "> t-i ' ^ £ h ' , "l '’i . - *t> Vi | j * t 


1 *TcT ^TrftR (31%W) % r iTcfT^ %| ^fT ffTR 

RI^I 

2 3|4rT 3RTT? % ^IIHMR WT ^T T^T || 


19 - W 

■C-. v ' ft 


^TRT -iO y"" 77J "\_^ {■ -j^L 
- f* 


sftr ^ 44 .M f^rt ^3% ^ ^r 
yRl'-hH ?rr t, sftr fripEW ^ 
WW t t ifPTTl 

28. ^fSTT ypT pRT)! jfsT 'JIT >? 
314*11 Jllfd ^ Tgi: <pr cTT 
PlH«ll ^*4 {ft 3ff 4 H TT 
1 T^H f^TT § ^ WTT 

i9. wt fir wrf # w Jifr fr, 
sftT W t (PTT 3^ 
Tnnaff Sf PmWi # wf <^ 

T?tF cfr Jj?f «TT J4T 3IT% ^ 

JtR ?tt ^ irfaftw fa 34?r ^ 
¥?T; gunt jth stwi? 
mW? nfr (T *r^rf # tt |1 

C^. v 

31), TpT % W%\: itr MHH^K! M 

^Ndi Ti^fr srrfrT ttI 

31. 3fK 3psT 3TT4 ?*nt |% 

(’rftsrfr) ^rafnr # trt '^pr 
fHi 3 m, cfr % ^?r: 

F'T fM?T ¥4^ tfaT t fTT oR^fr 
^ ^rl ?4T # ^mfr 
ScUMlfi |l 

32. % ^T: JTT if eft ip 1 ^1 
J4gf % ^T: {5TT ■4vfl'-1flfi%' •JiM^ 
=1|i?l t '*fl ■341' 3T 1t| fy>T 3R3PT 

^T 3^ sflT JTT sftq K 

=pt jtt T i? ; ft % ftRr j ^ ift# 

t? srfa ^rmt # «frl 


wiasWwiiA 

uS^SWMttil«55 


■“■i f r ^ t&'z**'* 
'J*,* ",. ^ir " - |L " *i|*T,fc£ '\ *- j . p T i „ ^-irf 


^sajiitiflSL^sa : if A 
T ' , T f ‘ 7 Hct 1 ' 


33k 3^T ^feT 3TT Tf# ^ ^ ^T 


19 - W 3f^T7T 

C-. ■ 


^ffPT » 2(1 J \ T - u j.va i i j, j_v — f ^ 


# w ?ft TO §tt fit sfk ^ 
,iTOh ?t uTO ft # TO TO 

sftx •drgl "T =pfi|: FT "T Wf. sflT 
^T 3FTO St. FT jfiT FF TO 
TOT t cTW TO hWh TO. TFT 

■ * "O 

TOt TOIT TO ,T(T TOf Tf? jTO 
W t |l 

34. WT t FrFnTO TOT | FT 
TOT # TOTO TT 3TTFRT t 
TTTFTT FT F1TO fa FT MW 
FT tl 

35. (TO (FT t ~ri\ $ tr t FT # TJF 

TOT pT*TFfr TFT TOT # fTO TO 
FTF-T^T T¥t |l 

es 

36. FIT FTFT TO TO FT TO TO 
TOfa Ft (TO) TO TFT TO «t>g|: t 
TO TOr TO TOT! ?ftot (TOtt) 
TO SfwTTsT TO, cT^TT STTSfTT TO 
WT TO TO 11 “ft TO; TRf fTO 
SrTO # 5T3T Tot gtl 

37. fa-Tl J r TI % F¥ 51611 1 fTO efT 

wi fTO Ff TOfT 

Fit FTT TO TOO 1 h-s 7^ TTTTl 

38. FIT 3TTF TO FTF FT (farm 

tff)I TO fTOtt t ^pTO faTO 
FT TO TO TO W3 Fm\ TO 
TOtTOt FTT fro TOFT TO FT TO 
TO TOT TO tpp TO Ft TIFT 


„ -rA » .» * 


>5! 7£ I b£ W 

©£e&^o£8ia 


l y*V d 'J "'-TO jJ I .jS- 0--' ■ii- J 6 TO 

f-J -.'' 1 i 1 j. * l^ T » 
1 Wff¥ grT (^f^TWT) ^T wft WfeT FhhW| tTTT ml 

2 3T^T?T ?RTTfw ^ft^T ft ^\ ^ W ^ OT#, # 3T^# Hl^llH 

*4t stt¥tt wr -btr ^nk wl 


19 - W 3f^T7T 

C-. v ' ft 
- 


Ml ■ io 


/ 774 \ ?• 


4 w f*p h? hhst- hw Tat Hi 

39. #T M^i+P'H im PfiTS^r #T 

PH HH. 3ffc HTH W 4 W 
hht Tgift PrsmffaT, Ht % 

Hf'iRTH f¥HT sfrj; HjT pT FT HTH :,: 
g)*l HT^ H Hi 


'{" "*i»i‘' ^ *ny 

^ Jjlj 

L^r^r' t^tli '"U i -'- 

:9 6 ' i_r JjyS-'U £ J* 1 -?* 40. {ft y r^f 1 * 3 4 5 6 ^ PT *t firm 

PT % HTH WT, Tft ?H H t 
fsj HT HFHT HTHTt- 3ftx HH 
ItffH W¥T ;j; tHTH 
H PIT HHJ PT Utii ftqi HTrft 
#, 3^f5 ¥T ^HT W ftHTl PTT 
HijT HT HTSTTF fp W HT HHTTW 
WHT P7H HF TPT SFFt HHTT 
H-HTHTT ir 7|T Hi 41. PT HH HHTfHHT PTT 

3TR1F H^t tfT? HH HT£TH\ wit 

%T | fjHT H ^ HT HHFTT, 

HR HTPH if ’ETTf if W if 
HfW fHHH HT" Wit HF | 
Hfr HF HTHtl 

41. HHPT if HWTF HTW | f¥ t 

fH% ymit | w 3M? 

1 HHRT pnfr Tf? % «TH WrT Hi 


^aj^ss^saja' 


5 j . *? r •' ^ ^ 1 1 1 


i ^sfpT £pT # ^T% T^l 

3 3T4RT *TT% 3?R # ^T% ^FT| 

4 ^ <TU*1 

5 3T4RT ^ cT^IT ^T 5TfMt ^tl 

6 tor wr h*4\ ^ m\ *rff tott 1% ft # w^t 

# W ^ ^ifftm % ■# TiTT ¥T ^1 


19 - W 3f^T7T 

■C-. v ' ft 


M .21 f 775 \ TWjii 


u-j Jx jwi ijj-y — 


fR ^f rt>t |! sftr ^ft 
^ptr tefk) |l 

43. 3ftT Hf sWIf^l #fff ^ M 

% f 3flr ft ^ wt toj 
Wrfl #TT (ft)| 

44 . | anarf % arFFnrft 
w*fr srccft f>t % w«rl 

if sr f ^ sr#r PranFfr krcRt) 
| ffTFT 5lTt ^tet 'f [11 Htl *?'* r- Ki^.f K' * "i JF 
1 >i S „ »** 


© - > * 
o. t y * .* i *W ■£ 


45 . 3 TPT W iff <ff 5 ft atfft 

(tpmnt) ^ r? | am ^ artr, 

fWT «TFRT 'PTFjf ^tl ^fRjpt 
if WI tPPrft I tetell OTT 
jmt % ark ststTf w ww fr 

?R JJfFT |l afrr 3TWTf 5TR?TT | 
5 fl^P ^t [l1 ftl 

46. 3fk tfJT ^ i{-Jqa|4 ^ <P<] 5f^ 

tejR ri] t wg i$t ter k 5ft 
-h4Tti‘-h ft, rrt # terr tegt f 

31 < 4 JMK ter t ^t Tf itl cfsqr 

g*r <^ff fir friH ?te 
if 5ft fntt afk ^ftrr w atk 

STITT W rjtflfl sftr. W fHTTT 

gw 3tk fpfm gw w fr [+] |l 
te f¥ Stff ^ aflsH+lfl |l :sl 1 3i#r sg faw steg t*it fr sn tt wi f f¥ araif * 

ft| 4 l ^t? tir'l H«*l *1pl ft| 

"5^. 

2 ^ft *IfrTT- ^TT tev,rf gt W\ #R ^TTl 

3 3^ ten^r % sfM^r |Fif |l 

4 ^\i ^\\ 


s w\- r jfr ^r -^tw ^ -TT-fPT w£\ rfR wA t 


19 - W 3fPf^7T 

C-. v ' ft 


WFT ■ ' 1 f' ' J ' / (l ^ 'l ,jj-l i — y .' -. *. ! f *. 


47. afR ?*T W RHlfl t STTT 

SfR qf H-M 'P. WT fWW "¥t 
<rt % WRiq> m | q^r 5W 
(wq) = tt fwH wrfr |i: | Mk 
# t (tff) ffj™ ^T (WW) 
tt twrw rt wf |l jfk jprrfr 
afTTsmt ww =hif^< |f q^T rtrr |1 

48. 3ftr RTW ?R H RW W TOT 

r^ ?r^?r q 3frr'w to t 
fcra rwrt q| qfc ^rt etiwt wt 
3 t£ rpt # rt rwr ^1 

49. ^R- 5 ?’ qf Sll4ff q jft RW W> 

fe# # rrIW t fww rtr ftwr 

W |l RWI sTHTtt 3TFT?ft (fSTTR) 
¥T 5^17^ -siWMI'ft WRcT ||l 


%a£pj&&$& ajig 
•SflJPlSSajWKS 


WS^Tf 


i» 1 yS uS'jj 

e ijfeP 1 44 j5 ! 


' flir lv * r - 


so, rwt {wrimiPri'I) ^ w%\- qqf 
wff RRrfr q^t stir rt ftwnfawT 
RTR W HIHHcK ^ RR ft? RTR 

W ^ PrciiPul ?fr rfrteT ^ 
rtr : 5] |l t tfr fRr rtwhir 

°p<^ WIRT {I Rt W^fFT wijRT *41'+H RRtl 

<:■ ■ 

1 w4vr\ mrR *r *fr wft ^ ti 

2 3 t 4 t?t wft <i i Ph 4 i # irl 


5 3t4rT q? ^ f¥ 3TFT (g**MT£ 3d% ^ t ^ snfe 
TT^ft TT iftet cff *TT fel *ft pi iTTT rft ^ fa^THT^TT ^PTcT ft 
^Tft^?frT^:3TN#^tf^r3ftl f:#r # 3^TT? ^T sfn t aHdftd 
fN 5 ^ ,J 1lH ^TT ft *TWT f I 

4 3T4RT ^fr t -^TR |l 

5 3t4t?T -ddlHIR ddlRI 3tftRR # : ?Tft. it rft -=R% 

WT RT | | 


19 - W 3 f^T 7 T 

G\ ft 


tl VOL — f ^ 


si. w w 1 2 * 4 ^ f¥ 5 TT 
H WfT I sn^T Tf *Tff 
(ipfpr) sh T# 5TT I 3^ 

TTl # w if 5 ITT sffc 

f¥TSTT | ^T 5fnff # ff# 3fT 
fTFT 5 Tft || 

S2. 3TFT %■ W^T | ifWT? 

?t®tt *fN *treftl 1J ^ 

^tWt 1 5 ft sn=mit rrm srctft 
'if tl foi sii«iT % -hii 
firm t sRTf^r sftr suai?; 


’TFT - 21 f 777 \ (1 „J-i 


ft f^T £ =tff f^TTST 
fl 

53, afk t 11 smr fr sfra wr ^ 

% wnr ^tl 3 fk 
ffTcfrfftr W 3 fiT?TT (ft 3?RTcff 
33 ^ TOT 3T33T, #T 3FPHT 
3?FFft 33 # TFT 3MH«t> 

3^ ?TT3 (sft) 3 gtTTl 

54. % tffsr fft l,j T3 t| t *ttt if 

3T33T #t| affc f3T33 3T3> t^rf 

3 Ffl % TTfarffW qtfl 

ss. ftFT fcT 3T 5fFT»ft 33 TT 3T33T 
33 # 33TT ft 33T 33 ^ ^tf # 

it% itl sfk srai? ^¥|nr: 3^ 5fr 

T3f 33 33 KTl 

1 3^13 *l 4 l ?T 3 TTl 

2 3313 3333 # «Mfy>tl 

.5 33T3 TfaK # .dMVfl ttcttt tft 33 

4 33T3 '-HH1+ ifl 


tV'Pt s'ic*i ,"V ■'i"»{ 

.-- -■ »//W *.',<' I 

w'jkJ! 


M *** ** 


VMS^VSl# 

*sm 

?z r =r ? , t 

# JyJj 


19 - W 3f^T7T 

■c-. ^ ft 


TFT . 21 f ^J-l 


s«. | it wT^frtuR frieTroe 
if M trrlt fakW t. ^ gk 
ird ft ptr? Oftkr) [1 Ttrf 

57. Wft Tfe EfT TOR RRl 

kMit Pm ipr prrft |t sfrr 

kk [1] ^rrifrfrr 

ss. mTT If t^FT kit, 4k TRT RR 
gt PT 3FT9R mf WTPT 
FFT ^ tjtet W if, y^|[|d 
fkft ftfe if *KMl4t 

fkt 3R if, If W ft kkm | 
1*4 IRl ^F=ff m #wl 

59. fjH’ RPTt I ejpT ftRT (T*TT ^ 

SR HMH*K It TT qtRTT¥Trri 

60. i , M'- fr 4ft t 4r dll vfil 
PfRl [)] 3FpfT 41ft <f I. 31WT? |f 
mf 41ft 'J 5 1 ™ eRcTT | tWT 
tot lr. 4k <w mre 

° -, • sj 4 

q\vt\ g I 


3SM&S&3&&& 

%YZ^ r* *?***'< I I i. bllA *** - 1 "^'i " -ll" 

vji ^vv^&aJiWjUfj j^ 1 ttfjflb 
61. 3?K ifPT ^T t TST^T fw 
ftkT % THtRIxT ^t | STWT^Tf OTT 

srcft #, 4k {Ptrt %) tott if 
3 R <tsi f cT^rr Ik ft 
W 3 rw ^|ff stfsttf II It 1 kit troff t sp? 4t ifrf e wi TFk It f|t I Ptft ^rrafr 
4er k sn#R5 jpr if tort # +ipMi I stotf IP f^r % im fen 
Ir gw*TR 5 =rit 4 k Pm elkr mf ell 

2 3FTR 3RI eftf TO TOT 4kR ■# fkktl 


3 Flfa if I k iik $pr eofR m ’pr , p mter mi IT $pf >refr ^ 
erne HfWr kn fr elk '-tot to! f 4k we It jtett wi an?r tl 

(ftpftft- 2344, er p 4 t e|k ID 


19 - W 

Os “ Os 


ri TFT -il f 779 \ f'k *J-i 
fte wf ®rg% ^rr tI' %i 

6 i. srar? fr ten f 4ttei 
ter % (44 ■qigdi c ^h 4 *rtef 
4 4 ster in wx ter $ % 

tel 4 te¥ tej 
^r 3te stet || 

63. #r te sift ysr^ te % 

ter 4 3TTKT | sfrrwaiT rr te, 
fte ^rr % sin 41te ten I 
■iter %r ^rr % nm % yrnra? 
% te te% te 3TWT? 

4| arrr ^ 4 % rrw yterr 
nter % te |l teg ^r 4 4 
ternrrr ter rmtef n^tl I,] 

m. te ^ | teifte [l] 4ter 
teg tetter te ter tente 
^r te ft 4iwte ten H ^qr^t 
sr^rr terr te ^^ntel rV% ^ -i " * f' 
fti'f'J > » t- US- 1 2 1 ^ 1 


lw£i 


<tiZXS$g¥&$iS& 


ts. ^ ^ t tt w errfr 
t, ^fr $ fort snr ^r 

^ H §1 ItenL 

^ ^nrrr f ^ <T^, ?ft 
fqrr f$>T# w ^PTt |l i XT-l-’- 

© CJ.i' Jr 


i arefra - ^ W I f¥ ^ftdi sTr^Tfr | sfrr ifmr % w^f # 
tfr ^rr | m farr ( wr) ^fr ^r ^ft ^nf^ 

£jfc #t ^RT rT«7T ^ # ^Wlt *F fefr ^T TTT# % 

^RHT^lf^ri qjf (ft TpfcTT ^ ffa ^ ^t 

?fr 3T^TT^ ^ ajk "# # s^T ^T FTT^Tt ^PTRTT 


2 *T#T ftm ^T 'fflT? fT j?T TTTpR^ 

|l 4IMl)|4> RS^IT W^ft #^T eft H<Hl+ ^ | W: # fePT W 

^TT ^Tf^Tl 


19 - W 3f^T7T 

■C\ A 


■ i 1 ./ " 0 \ T 'i fjJ-I t i — f 


66. Trf¥ # ^TRT ^fr 

F*T ^ JRR PRT f, 3TTT 

fnf¥ sum? ?tfr t?, aY stter ^ 

jtft fr ^mrl 

67. w 3^?t ^ ^rft ft» tpr ^r 

^tt frm | jmr (th+i) ^t 'surt 
w, ^r f¥ ■4 x i , t snt t 

HI * I *1 ^ I6i _ H 161 TT7 rf[ 

ami? #f jwmr ^r ?£f 

6*. <RT #R srfgap aicMMld ?fit 

\J?T ?T ajt 3|;aig TT 5[5 'STt' ^TT 
5Ri wm am w # T mr 
arr arr^, ifr w ^ tmr ^ 

STRUT +lfy>(| apT? * i , t v-vit* 'i 1 * ^ r 7** , r ^ + 1 r f 

1 . L-j C-.W' 'il I Ijjr 1 J 5 ' 

i .- H> * **! T- p ii f jit "f l^ i * ** » 

tjjJ 5+“J 

^ sIL^ 
©V^/^ 


V^jj 1 
r . 


' ’ 11%.' I ^ 


W_i 69. TRT f3p?t t fRTtr TT? t W5T 

fom ?fr =r mm ftin |r ?-t 

d*T “Ft STTTfr TJ?| ftr^R 
smT? # TTR |l i srr aTTfr tt? tt wr #t arftra^ srttt ,w *fWI 


30 - t--H ^TRT - 21 f 73 1 ^'i Fj J-i rjLr 3 lSj^ - r« 
*p’H - 30 
# ^#RT f¥pr 

^5 HTfr IT# t, 5?T # 60 aTTirff ft| 


• ^ if ¥ ^nt if ^ tt^ 1 5?ft ftR 

fH ^f 3? Rq feJTT W |l 

• if 3)ifiy<d ¥r farera 1 forraT w f sfr wtk «nwfa«Mi 
qr f^RTi *rc% % ^r ^tt % h^t w % t¥ arai? ¥r 

'JTT fl 

• 5iT if <?flr ^ I =ff feM^T ^T *T5 ^ 3iK 5W if 

# R^ff ?wr 3fi%<d <#t sire ^tr fernn trt |l 

• srwTf ^ Prsrnf^nft # sfTwrf^rr wt^snwfi 

cRT JRtff t Tfeff it I afrr H<Hl+ Wl fciRRT felTrfr || 

• tftfK # HrT ?T^T PfT# Tf! 3R?*T ^ W faff TR | 

#r qqmr w | f¥ qfffc RTSTTffpp y4 1| ^ranr <#r rstc 

# T Tn-nT w ttft t ^hr ¥ ftf*T f«& | sftr ’tt tjtr 

■# tr rtrt £t q? tl 

S 3 C\ ^ v 

• 3rt if Pttt rw ^nr cr^rr hw)+ aftr Ptr |l 


VT=?nt ¥ STW if jff SRRT 
TfTP!ft*f cRT UdMId |l 

i. 3 #ttt ^nr i$m| 2. TKlftRT 5f ^ ^iftl 

i. mfrr ^f iJTfft if, #7 w STT^r 
wftra £R ¥ TSfW 3RT fl 
f^rtft £r ^ntffti 

fg if, 3fWT? ff w\ stferw 


;V"TI| 'r- 
G2«J IJJl 

kjfej' 1 Q^ Jf. 

JT 


.. x ^ y£ s ? "tii ' i* + ’ 

1 Jjo. n ory^i \X 


4 , 
30 - TO 


rjLp |s j>- - 


wr - 21 f 78 % \ n ,J-I 

| ('>fl') ®TK # Ofr)l #T 

fcT JTTFT ^Ft SFRT 3 M| 

s. 3 F*f|f « gT *4 dl t, fW 

arfif ^r<3Il4l 3qRTF |l 

6 . w : mt% m t , ^ fir^E 

WTT SfMTfT 3N% 'T E R |1 ' %. 3TR 
FTFT sfftRRIX HFT WFT - 1 $ «S d I 

'S \ v 

7. ^ cfT 3JHcT | =RT 

*iH\h* flftepT =Ftl cT*F li: «(? 

TOIf ft SpftW |l 

s. WT 3 fk ft 3 rqft if 

fthr-faw Fff fW f¥ Fff 
3 ^ 1 ^ fW | s?«^ ft STFmtf 
fwr sTtff afrr jff vj^T 3 ' 
ftftf # ff TOf FFTFRTR 

- VD M> 

i 5 TF 7 rTT # 3 TTO fT #T*T #T TO H ^TT TOfa TrtTO W 7 TO 
TOft (U*H<rHlg 3 ^% ^ H^H-H) % Wi ? V TO TOTO |l 

TO TO *pr *tt to TOft toto) sftr tofto ^ 

# sfNr 5 ^ to 1 * fT tot *ttI # trt #to to ^r *rro\ iro # 

TRT (fo^T) ^ TO^RT TO^ tTOT «TT| for t Hffl# TOTO %| TOt f¥ 
TO aiffcr % grofr ^1 fror ^rsfrr srf # srgroft ^l 

^ f¥" ftPN u M 1 41 sft TOTO WTORTf TO TOTfTO TOT 

?TT fTO TO ^TOT ^T iiiMf ^ TOTTO fTOTTl ^ft TO TO '4fTO 

TOjff ^ ^ ftF TOft W ft to^T aftr TO ^rfror 

TOrt # fht TOr ^ f¥ grorror c 4 T TOft w fTOi^T fT to 
wto 4 tto Wf ^ trofrotr 
to TOiftro to ferol 

i TOr-gfen sftr sitto toI 3 jtr to w ^ -^rTO t fN 5 3 flr 
A | fTO # TOrf # hRuih toTO sttTOI *rfr tott 
| fro to4T TOcT TOfrT TO % TSTOTO 3RTW ?T TORft || 

3 ft'TO ^t TOTOTOT TOT xfr I f¥ TO TOTOTO ^T#t f ^ TO W 
HfTOTO || 


^ K S' * ' ^‘l , T > *.-4 h * ■' S ' 1 


tiF < £ r * * pJ-'t i . * < jJ 

'J J) ^ M I > ^ Tl -* t •* 

Jia^jiOS^c^9'^5S 

® 6 SEaS(ust!Ji 


■r t l"'? k/ in s ,J 5i ‘•«if .r^f ^ vt j " 


X.\ 


t a. "L Let'll Ak^’ 1 " 

'i ^ L *^h •J s Jy 'i 

J JiLS 


30 ’ TOT WT 
WjRll , / 733 \ « .jil 


a#r ^ PrfNm araftr ^ fa#? 
aftr ngn # afm am# myngR 

% fatT# ^T 5?¥R ^r# nfar |l 

9 . 'FTT W& •<=f'<r|- ■■■■* *1gl JRrft #f, 

PfR 1®% f¥ ^TT 'KgT 3R *PT 
4f< u IIH 5# gn t ngR t? ng 
gn t arfcnn # inm #1 
% afrar-afraT arffr *ft sik r# 

3?TWT? Ppff, 3H t StftRT fatH! 

n stwr' Prt, #r an# 

i ■i % nm * 3*1 <3M r l 

farnfanT (num) k nk #r 
m 3T3T? 3n nr ji^nr 
afk wj ng *n# am# 
gmr 3IRIRIR ¥T #1 n - i/fr M rswjs s 

dZil iji> ^ ‘^■f'j^jr* fi - 


hi. f#R gf THTT ¥T 3RT 

n a <i s ^t, gn fir# fa> # 

gs n^T a^T? amnff ##, sfir 
n? ^n ¥r sngm wx ?tr #1 

ii. 3 mt? fr srnftr «fn anw^mr | 
Ptr r# ^<ifan, <rtt stft 
anr nn ^■ 1| ana##! 

u, #r 3 tsf fnfr w, nt 
faw i; gr an## arwftl i3. 3#r nfr ^far «n # yif^#l # 
^n nn a^MH+ (ftwi) 
afk ng 3nr# mfenr nn g^rr i ante gsm # ten an# s^# g# ^nf m ^ffarK m# ^ fa#l 
% 3T4in anr# gftn # afk ^srfw gr ^ Tg an##! 


30 - W* 


^IFT -21 f 7&4 
*TP^ ;iJ 5tTT| 


14. fflRT f^T ^TTpRT frff ytm, ?ft 
f^T m WI WT ^fml 
^ rt'WJfi +fc ^ - " i ^ ill ?.*££ i**" 


is. Sr Sr tssr sis ss sssf fSS 

OTS Tf JRT"T i j|hO| 

1*. sk k tTS f^n^rr sfrr 
fOTRT fstIt siwf Sr ark 
4WI+ S ftrvFr Sr, <fr anfr 
stott S otIsst fSS gS SStl 

i7. srt: gs 3 ^sttf St sr 
w” HOT TOT sst fW skrl 


j i)rS> 

y- > >h i I _. y J'j'hit 

0 1 1 jyiiU Vi? i>5^J \ 


, ''■* / ''.'i.*i^_? i l ^ i >k 

U kJL^g* 1 3 C'jlr-^ UC?£*tM 


is. F*TT 37ft St T^RTT t STTOPEff 

ssr *retft # tftek sir ct^tt ss 

StSjTT ff| 

is. ff fwrssT | [i] SrfOT t fs#r 
ST, rOT faSMtll I fsSk t 
SW ST, sk 41k fl WT. FTTT F 

arSr Sr 33 $ sts (htiS) S 
TSTOTT afk iSt WR gs (St) 
ftwr snSkri 


%^-j -jib 4,-iTji 1 i) > 


— * kff "> 5 

0 


-' 'w-'V f *** 'u**,, s £FJ. J J 


2-0. #r ss St Onfcr) S swst S 
S SF (St) | fS g^t 3OTT fFST 
faff t. fSr arg grr w Ft 
(fS Erdr ff) sr % ?ri 

1 otT fS sf Sr SS fS ftmfkT otS m Sit sfew sfr fOTI 

(tft3S gTF, WW STOT: 23) 

2 S^T t S? SOTTT 5fT TFT F fS TOT FFPT WISP # OT Si OT: SKtcf 

fSsr srt Sot t Sk grr ss ww itsi st tft |1 ?St S sot sf 

Sr OTFTT 3TT TFT i fS w (SOT SS OTST ^T ^OTTqOTp 31HTF ^ 
OT St #STT SFT |l 


30 - W* 


- r ' 


'mr ■ 11 / 785 \ ei .J-i 


a. wwr w frfnfawt (wawf) if 
% W? (4t) | f¥ dd'HH f¥*IT 
fat $pfr if 1 wrf, cnfa 
srnfar w hrt # w 

WW ddMH WT feWT jpflt #w 
far rr-qT qyr, wr f 

ffal |[r|t(i ^ 3 H t-faff fa<| aft 

#q-fawK ¥fat I 
'* L M 

ew 
n. cfSTT W f^mf^FTf if 1 1 
sffwnrff wlr sjTtft fat H5i qqqr, 
wwt cpsjrft fafafa wk faff hh 
^rqrl farqq ^ ^ 

ffauffafr | diffaiP 1 # fatl 

13. ?fstt w Ht ffamffaff if 1 1 

grgl q wftt Tfafr t rrwr far if, 

wk dijiKI OT5T HR7TT dW # 

3RTj| (sftfSppr) Wl hrcr tf W 

if ffamffarf 1 3T kfat + 
fat 'iff f’l 

14 . wk wnt fawifatt if t (u? 

tt) | fa qjr fasiidi | ?pt 

ffafat far *tt ctht witit ^rt hr 

#T d'dR'df | WT¥RT t WiT, 
fad sftfar WRcTT | dH fa fRT 

rreft far dw fa trw fa hurr, 

V 

] qwHIH fa He iff HR fa HFffsff ifa Hrf-HW tpf ^ 3 ^ 5 ^ fat <411 fat 

^■fafafa I, uw ir?-*TR far hht fa fart hwtrt hr tfarr far tor, 

HTHfft td 3fh WH m WTtJR HH% |l fafa <RIR fat HTlfoT HH faH HRfa 
m H^TW faffa |l {^fet; wwr jfcjdd, 3nH?T: 13) 
tfe SIR 'A SWTFT fat SW fSTSTT fat 3TW RhWT WTt eft faHTT llTrfR 
m HgHKI HR RHRT %l 
SmmZSXA&i&St 


30 * W* 


- 21 f 7,S6 \ *.+' 
WtT: ^ PranPraT I hh 

^^jTfT ^ Mtf ^jT ^Tfef^f ff| 

25. ark Prum# if 1 1 

Pr hpiPht | srmsr hht srefr 
"3H ^ aikH HI i'M crp 
WRIT iRf? ?ttt JRcft t HT 
WHT JH WT Wtrfl 

25. sfk HXft t 3fr HRTSff HHT 

UTpfr if I, HH # amJPl tl 

27. HVT tfijff % Ht 3TTOT THIT t 5HTl% 

^r. Pm 3? 3^|gHir<Til ak ?? 
HpT H7TT ^ HH HTl 3T1T HXff M 

iwVi jh t srFmTr mr yxk 

if, MTT Hift SITlkt arqji fl 

2s. HH H HHFW fklT | HRf 
^•-gKI: WT IjF?ft [11 HHt # Pf 

^t^rt ^rt hrP | hh ^fr 

'jftfkpr y-iN t fyff P mt m, 
Ht rW HH if HH =RRI ?f, 
3H $ fiiTcl ?r kf 3PRff P 
?f? *11 y ^»K fpr «i»I'i f. 
HPItff m HH HtHt # tHP ^it 
HHH H3cf tl 


'J'- ’■f r-’t'iSsT'Ui'^'IZ "i * - 
V- i^'rl > U-- \+yM yl 'fe 1 - 1 &J 

-'Cm '**' /(v* \*l 
y* i 1 i)(J* £? 1 erf W % 

* H fjtfi 
r* 


S3%Kiit&d&&2*i$Z 

*!& 8 &£lj£SS 29. | yRTTHTfr anpt 

wrpft hx mr to, ?fr ^#1 
xi? Pknk kw <# srai? P 
'px Pkrr ?r? nk nff t mi I wlf 3k II+SHWK $ Mpf XX TOT xkT # TT^TH *1 2IFM if 
(T^iTTOT? ^ 72TFT Txp f^HTX?tf¥MrgHm iftH 
3Rfr Wt 3TT^r 41k+l if wkf MTT MFfT eff fjfH SMIT? % MT 2pf 
Spiral t HH ^ j'JHIHI if |HTf # HT# spTT^ ?T? 


30 * W* 


OFT - 21 / 7^7 \_ ^ *>J>l 
^T f tljW+l 


jo. Tt (J -1^1 ! ) 3TPT #W 3TRTT 
W 'erf fr^TT TT ^ -sflT 
?f MR RTT TMMTW MM MMT IMRT 
| STMT? % IpfMT ¥t fsRP 11 MM! 
*i'T*i'ii Miff ^ STMT? M* snf 
*T. M^t TMMlfsTM’ EFT % 
srf'jWT RfR MljF MRtl 

31. SIR MR % STMT? =# MR, MR 
?tT RH IT MMT TMTMMT MRT MRR 
<#, *T f|t MTSTt RMlftM^ if" *H 

■J X 

32. 3"i if ?t im*?[ m srpt stmt firm 
stmmt spfi srk ?f w m?s frti?, 
MT^M> fTRt? RTfr Tf ,: off RR t 
MRT I TRR |[ 
33. #T MM H|Mdl I TpfMt M*l? 
-MM (fT M? MRKrT | Mlt-MgR 
^T 3TTM RMT MR W ^ STKl f*TR 
MM M? RMTIMT % MM MT STTOt 
aftT R RTf? MMT, at R?5TT T*?> 
fttt? RM # T* SMRT HIHHcK M 5 


. t*>'^ i*'-' i i ^ r<l ^.a- 

J-Jj'Z’ iS ^ 1 1 J* 1 jt> 

m 


1 ^ f^RT Tf WR mn I ft; ftT$J TTffrT (^R r 3PTRT 

SOTW) TT 5RT #TT |l Wg 3H * 3# *TT 3T 

TO# ^RT ^ || ^TftF ##R: 26S6) #T W # TTTcTT frcTT 

p r ^fk w t Sr ^ ftrg wr *r4 ^ rt f 

RT # |j 

3TTW ^T STRT*f life #T R R^ft 

tort ^frw §kt mk ftrg ^r ^nfW h 4 ^mr 

# ftT^TT ?ri 


2 ^ft ft# Sk ^ 'R^r#| 

3 ^ torrtt | f¥ ft It ^ ^n: f 3?k ^ fkRT 


30 * W* 
W - 21 / 7KK \_ ^ *j^i 


XTX ft# Xtt ^nTcTT |l 
i4. mfa X7 FT fa °ra ex jf 51# fa 

ft t hth ffatr | ft fall fa 
tjf arnr^ fa fa, Tpr fa 'fax fa 

XH fa XTfaXTl 

is. XXT FT % FM | FT F fa? 
ttW fa xfax =FXXTT c FT XX fii3 
X? 3TT3T? FT XTTSfr FIT-' fa|l 

is. far xx ft x<airi J fafa fa 
'fpl XXT fa XfT FT XX 5F0fa 

fix fa far xit xfxm | ft ft 

F(i f TX FT fa XFjfa fa XFXT 

fa xi ^FTT f#XTST%t XTX |l 

37 . xxt Figl % xfa 5<ai ft 5 3Tffi? 
#717 fair | fafxxx fxx fa ffat 
xigxi I - far xtx xx fair fa? 

ftSFX FT t XftT fa fatfaifat 
FT fafa fa fat fa FTTX Ft |l 

38 . fa fa FfFTXftftf xt FT XX 
fatXXT FIT tfaffa #R fafafa 

fal Xf FTX I FT fafa fa fat 
fa XTfaf it FFTeT fa FTXXT, 
far Xj£i TTXXX fix XTXT ^1 

39 . far fa FT =xm itt fa mix’ 
XfsiF Ft Ft fafa fa Sfa [!; t 


tiWyKRtZf&SIfi 

A! 


s&F&iiiHS sasc^ 
\& J'Jzr'T 1 j <** ^ 
i.liZ*'" *V * " T -ftWf In'- - {’ -til 

liUj 'j 
i x? xxx xxxftw | x4tx ft fa xtx w xt fats xxm xfa |i 

^ FT XTW t XTfaffap fatxxfa #1 affx iTTTX fWMI XXT t XX XX 
fsT FF? fa XT (FIT gF | XI Ff FFg fa FFTXT X fat XX 
XX fajXXT XXT XT%tl F#X X f fa XT FTX aTXT-ffaTTXT | xk Ft 
faFTT XXT FT XT XXTfa txr| FT F fSt (XtFFTI X XFX) 


30 - W* 


tjj'b-r ~ T- 


TO - 21 f 7$ 9 \ ^ .ljJLi 


fay =t>< ?fr ^ sffipp ^ ?tm 

m\% $ mt fpr 3fr ^r^Tcr 

^ tf |t StMTF ^r -TOW 

<ft ^cT ^"fa ^HRT l?fa <iiH ^| 

40. 3fMTff I" fay % 'SfM"1 fa^TT ^ 

jFT ¥T, ffaT fff 4lH°hl !J?FT 

Pft hi^tt, Pr ; i] =ft%T 

^RTT, m ^FTT fl^IT RTTlfaf # t 
t p|^ ^ Wt 1 1 WT. O'T’J 
^ J ipSW f a^T % 

*irsfr srr #rl 

41. W a^^T 3RT cr«TT :il SRT # 

ypfr fa «Kdrfi fa w^t, <nffa 

Cv - 1 

^ ^T ^t ^T 

W$, *t : *RcT: W W 5f[tf| 

42. ~WT ^ ^TT-fa^TT yTcft TT 

f 4i < 3<sTi w> #hi ^t w 
■^I'Tl T JfT H c H £fl -di 

rfWT ^1 

43. -3Trf: 3TTT *ftm jM W W 

■o 

^TcSJ^T Rm f W % H$t1 f¥ 

: 4{T *il^ fcf RlS Rt» I ^Tjff 
t <H t^l I o 3fTT >3TT Tt^T 

^ fiJMT f¥*TT || 

1 $f Pr m f%r4 ^ w ^ t fw |l 

2 3fT^rT H WRTT W | f¥ f*T f^ *f # ^T 3k4Nk f\ T^T 

t *T? H=T RfP# ^ W? 7 ! j?T tl ^FT ^TTnt ^ t^ST^T^R tft¥ 

fkj^ stw fazrr # ^nk affc ^mrl w f¥ ^ ^ 3^^ 

^T m w rfk % fwtr tor| 
Si JJ 


30 ’ W* 
ri TFT . il f 790 "\ F J-i 


efR stppt-swit ?T u: irFfTri 

44. rnr 4 t j 41 tt dti 

w ^r'I sfk ^ skrtc 

four eft t SPR ^ fat (H4wHdl 
¥T TTFT) ^PIT |l 

45. dl(V 318115 *R^n t tpt W 4t 

^tpt Rt, eT^rr ^rtrtn fafa 

3PFT 3m tig #| fasRTT ^ fat 

rar 't’iMt tl 

46. sfk ■# ftrmfaif f 1 1 f¥ 

I fprar^n ^ 

fat 3ffT eTTT¥ W eT*t 3pfa! 

?*tt (w) if t, Mk fnfa; -tr 
% str^t fr, sflr rTTfa 
p *5RT -JH 41 hH +1 4k erffa 
fat <£ds1 =nfrl 

47. sfrt Efa % iRT 3TTT % Hg<3 

wkf <k RTffmt ^ 

3tkl eft 3IT did 3-t 'TTW 
<a 41 famf-fm, ^ r^^i: ^r it 
fcn t fcnrr trr t fa^ff t 
sptttst fa^nli sfk 3ifddii{ r 
Tt ftTR ^TTff tt Hpl4dl- iJ 
<RtTTI 

48 . sr^RT? 1 5fr iffgsft #r ftwcn 

|, far ^ ^ 'id I cl I | 3TFFT!!T 

if |, sift sit mfk 

«NI trTT ftl eft cPT dead ?f dVi 

• -O r& [ £\±4SZm&. 


1 l't' 1 «ll d. .* 


W * 


1 ■ A £ 
JHJ 

■y -J 
w . << . , *¥*s\* 


* j. 4 1 4f f * ■ r ,,V 3 

iJi-ik-J ’-tyrr \yt W-i/ J 5 i j 

v'*- J ?tf iMt * ***('•'< 

1 u. _w- A J y i *J- 


i4^;^£! ) 6aidiSS3 

^‘i^BsSaiSSJltfiUW 


1 3T4I7T flTPT ^ #7 ■Mf'htl 

2 3 (FTcr if (««H 6 dlg 31 ^% ^ d-Hd) cT*TT dTT # 3 |d»llfi| 4 [ #T 
JtTc^TT ft 3(T Tft |l 


30 ’ TOT WT 


' i TW -il f 791 F J-i 


tjj'bj-* ~ r- 


¥t Pi^Hrl W # #ET t, Paa 
ma 3% afarar I foar ^ Pra 
^T^HT | 3TT^ WT if ft Ft 
^r^5TT aF rrpT Ft 5Tit |l 

49 . a#r aF a ft aF^ fa aa 
TF Wlft 5M, Sffa pTTRTl 

so. at fit am? ^ am # asfaf 
'pr. FF ^ jftfar =rft F yrtft 
¥T W ^ -h< u i ¥ TWItT, fa^aa 
¥^ FTF FW t mlf ¥t 
pr^¥tp¥;aM|l 

si. atr afc w ^ ^ w ara Par 
aF w C^trfr) ¥f at 
sa fa arara afaf wit |l 

si. (ft (| Ffa^am a^f gar afatt 
gap 11 far aft afft far afafa 
aF*t ¥t wit aa aF ara t| 
Ff fans a> i aal / .* f , 
.yjfi Hi sj. am aft t am anf a#r afar faff 
far aa fa a. sift far aapf 
far far tma afar ft Fartr 
araarar Par afa aferat 

54. aMTF tt | farm fa ama fam 
afar faafa am a Par aara 
faaT ffaaaaT fa 'naia aar faa 
am fan aar fa amna nam 
am fFT-^.FF wra toi I 


1 '*%Uy&v- i aara fan fat amrrmr nr a# fa aft am nan ¥ fan mt a fal 
i 3 t 4 rt w wfarr stm fa ma <r¥ awiF fa nnftfa fa smfta 
<Fdi |f (’+> < w far aaat "Sr w ¥ arefra srft w fa ja : 


30 - tr'H 


-21 f 792 \ 


rjL^'ju- - t- 


# wjft | aftr 
rrp&I -rtf rtrt t^l 


s$. 3-ftr r^ firr ^ i L ci ^nft y^ 
Ft FFRT #*t : ^w4t F"F 
TF ^^T U] ^ fwl 3jk F# 

WR W FeRRT T$\ 

56. fwt sfr tirt ftT fw 
^ H 1 *i s Pf d ^1 TF FT ^TMTF 
*T 7RFT ^ fRT FF\ Ft 3RT 
?TF yciq f^T J| 3^T TRrJ 
jpr f^“^"=rPT Rsr^ «TI 

s?. FT RR PtF WT ^TT 

:w^\Um'} RR ^T F# 

3TK R RR t ^RTFTRFTT W? 
5H%ftl 
-?i J'3 -j 
, * » -e" 


» yi - 


0 ^*y j 


ss+ 3?fa FR ^ 7R FR Trtt I 

RRff # fRR W ^ 
T Tr^ -^l^<U| Wf~. #T ^ 
■STTR RT ^ RR ^ FW R*T? 

f^Ripfr rr r 4t rrrr 'w ^r 

5ft I P>> < FT RR Pp fPT rft 
^RT ^5 RRRT Ftl 

S9. f# y tk t. pFTT tjoi ^ 

Slfillg ‘T'T $ ft HI TT 5fr <rl -H SI 

wtl 


a^^sss 


60, # 3M *r^r ^t. «rrc^ £f 

-ifW ^T ?T?q |, #T 


£< s .+*■ 4 j !L <* I ,, / j ' i | Ml' 

jjy \j[ j^d'j 


*FT ^ # WT«4 ^‘t’K «PTt WTT |? 
i STsfreT ?T¥TTT Ttl 


30 - tr'-H 


ri TFT -il f 793 \ r ,\ „J-\ 


tjj'bj-* - T’’ 


^tPt ^ m ; ‘ : *pt *t 

sfr ^ Tgfrl 


•* m— j- * 
i 3Tf^nr arm *r srrr ^ ^ 

3TT^T f^TT W |l # f^FT ^T rfs^T fl£Wdl W 

f^TT I" ^?T ^ ifrr faw $?[% # fcPT *f^T *IT T^T §| 


31 - H+’HM 


j'ujj. - T'l 


to -ii 


T'l . J-l ST? RT^FT - 3 I 


ST? WWT # tfftFcT fro 

HT? IT# I, w t 34 srwt |l 


*R?'tWH |l 

-t, V Vj ' ^ 

• if w t> ftnr*r t ftRR *r>rt w Mu ftrw Tt wt <m to 

fWnPrat *r (twit fe^rn% t far % #pt gyw tl 

• SIWTc rT®TT iFf ¥ Tit # f^HTT ITT STW ’PTt TT STTypT f^TT 

w 1 3frr w$ gytro tt gw iNw ^r sgstgwT ?t tl 

• WH #t gw TTeff TO TOFT fTOTT W | 3ff wft w ^t 
%W 3 ff # SFJTTTT tl 

• TO fTOTTIWt =FT TTOTT TOT f fTO TT eft^R WT Tlfel w Tl? 
Weft |l 

• TpW TOTOT # W? # WFt TOftw ttt ^ &T % OTI 
tot 1 3 frr totot tot t Pp t? w ^ tow | ??% to Tt 
srrfero % Tit if ?rw to Itotw ?t wfl 


TWTf # W # Tl TrTOf 
TITO 5WT Jl 
i. srferg wt ifml 

i. T? TOT? | ilW'M TOFF #tl 

3. TOT TtH ?*TT TOT t H<HlRtff 

4. 3ft WT3f 3^ «tnpn TO? t 

TOT 3rw t sftr TRfT¥ TO 

(to) fww |l •Jffm -j-> ,- jr ***'!'■ 'All .•'rtjV £.1, i h " * f *~t '* . £ 

& w b> ’b?sSi u:^ 


’U^-Cir. 
31- 


W*\ -21 f 795 TVqJ'I 


+jj_^ - n 


s. TOlft TOto 

WT TOP TO Wft TOT |l 

totot «ufl tot totort jh i ip) fl 

6. totot pfrnt TO w Oft) t ^ 
y{kdl t ^T TOW w WTO 
wt tot totw TOr w (smw) 
TO (it'll fTOTOT sn TO TOtt 3TO 

tototTOI Wt | faro TO [TOTO 

wnwrfr wro §1 

7. 3^3 W Tift W W TO W 
E;Hl(i TOITOTO TOT TOfT TOTT TOT TOTOT 
| W WTO fTOl TO?T W TO 
Wt TOPT =H g ( gf, TO W 3TO 
'TOWTOTT W '? TJITOTTO WTO TOtl 

s. WJTO: 5ft ?W TORT TOTO W^VT 

fTOTO eft 3^f TOfTOTOTpj TO wl 

9. TOT WRTTO! fTOTO TO*T TO, WTfT 

TOT TOTO TOW |, TOR TO^I 
■'T^cTO"¥TT?ft W WTO ^1 
fi i ***** < * ctZ,** rrfii + * 

Jfejp w 3 cr* ug^ 1 * a# 

boVUtisJ# j 4 > ■ y&jj** ! lk^ 1 ci 

jV*-' ■ r ?i s**' r*.> ii .#* .t 

Myidiy.,^! 1 L Lil>- 4|iii' ■ Ja j 


10 . W % TOW fTOTOT t TOTOTTOf 
tot fin farTO w*-to TO (irg gro 

TO? gt, Wt WT (W TO Tdl 
if W WTO TORT TO Jli totot 
TOw, sffr TOtTT feTO TOT if TOT 
TOTOTOT TO sftTO, TOTOT iFT TO TOTRT 
TOTOTTO TO TOT, (TOT ^TO TO TOTT^ 
TOT if wfro TOTOR TO WT WII l TOT TO toTOitoTTO TOTTOT-TOTOTOT TOTOT TfiflTO TOTO TOW TOT TOW t TO 

TOTOW TO WTO TOT ?l TOT TO fTOTO, TOpW, TOITO TOTOft TO 1 %TTO W 

toTOtoTOrT |l 


31- 


j +j - n 


’TT’T ■ 11 f '/y(j \ . J-l 


ll. 3^ 3K1? 3% 'ar'Hlrt f', 3f ff3 

fomr. wr F^rr t mf 

% 3T 33 3* 3ffaftw |? srf3^> 

acumfl wt if ft 

■-S- ‘-3 

ii. #t 53 % fwn ¥t Mfy 
fafKT fa ^ffsT 33f 31WT? fa, 

m 3t (arar? w\) Wfr 

3T3Tff | am ^t (3T3) fa ffafl 

#t far 3T3Tfr 3 fr far 3w?r 

famfa HTTEpfm || 
tl 

&» 

u. 33T (UK 3far) 5H yfaHH % wr 
33% gK %33 3? 3333 Ti>T 
3T 3%; | %t yn 3 i?fr 33 m 
3M? 33, 3lw<i if fafa (ffaKT 
3K) 33T 3IT mT3R lI) H 

14, allr fvlf % 3T%9T feni % H’I'-'l i 

'-VJ 

tot nidi iHdf ^ 
t. 33% 33 % 33T 3% 33 fat 
H I d 1 jpl TO JSsT TO t 

#T TO vJ %TOT it TO t 

tot jft 3^r writ 

■k r -n 1 - Th m <$\ Wr *?r 3 -tTt 

(TO|£) fTO TOFT |i 

is. #T Fft" TO ^TTf TOR TOH 
f*T FT f¥ g*T W?ft TOTSft ^TT 

^ FW TO TO TOT 

^t, cfr to 1 2 - tort tt tot? 

VI* 


tfj i fm 

1 F^TO TO I f¥ TO TNt TO TO: SR^ # TOTTO fW TOTOT. TOT-TOTTO # TOTTO TOTO 
TOTO, TO TOFT TOTT g£t ITTO TOFT |l (TO^F TOW* F^TO TO< 6675) 

2 £#fT TO | fTO* TOTTO TO fTOTOt TO Fft HM4) I TOT TO TOT^t |l (TO^f 
3TOfr^ 7257) 


31- 


TO -il f 797 \ „J-\ 


JJ— - 


^TrTl 3 TTt ^ *TPT ^T ^TR lsi 

CT^T 

■jtl ^t -jft WH" H T i ^T H " I 
3TtT, PtK. +} fi jft 3fR f^FT 
'Pi. 3THT % rfr r| tl l^ct W^. 
RTT 1 RT ^TT WH =FT T? ^1 

■iv >Ji 

16. ^ V H \ JTR {TT r FH } TT^ 
4 51% # «KI®K, PfvT =(? ?T 

Wr Tf«R ^ tfar srr^r^ff 

# *TT £TC?ff 3, cfr ■‘ft RTfR?T 

¥tTTT ;i] 3lBnr?l RTtR # ?? ?R 
TR^T STTrff Tjf^RT |l 

17. | ^ <RI RTW 5RT5T 

3?k jSTlV?T 7 •SRTt cTR ffa 
^Tf? ^ sfk TTpT 'FT (f^) 
TT iff jp TfR, 3RR t % 

®nlr *tt(R ^ w |l 

is. sftr trt rtt ^ sm t tt' 5 " 
tihil ^ 'K-l «-l cRT *RT ; =tTT SJTrft 

# ST^rg- ^;| SUMT? 

^f *FT7TT [ '' 1 fWt aj^lO RT 

Tvl 4M %l 

19. 'jfk TRpPT TW SRRfr ^M [sl # 

TRT dftr W JFRft 31TOR. 


■*-■', ■*■■'' if » t *, .■' ''. *. s r - t 


*U***^£W 


i 3|4 rT ^TMT-ftcTT fa*mi£) #T $ cM ift ^T WIT % 
UgWdl Wt\\ 

i yw # f^T w ^ yld4nH # f^x\ 


3 $1 


4 w| f^, wf t ^ TTt 

% <n% # RR 4t 3^R ^tl (fTR l|412) 

5 gTF ^TRcT +: 61) 


31 - H+’HM 


' i TW -il f \ T'i 


- n 


# ^r # ffr sirtw 

^ JfRM |l 

l». TOT <pT ^ ^T fa 3^ i* 
W t ■¥? f^7TT [i; | ftfa 
,j 1 1 ^^0 "^ | ^> 9 ( f ^£J7 

?rm w ^ fan % ^pr t tt ®rw 

TO^t ^vTT cT^JFTT? S^T 
m fa*FJ <FTcT |"3T3T? % " 
faW 11 4 faff faift 5PT W 

fsp=FT fa*fr irrfek sfk I^ptt 
fa# fa^T (fasH) Wf #1 

V 

21. "^U.. W ^T ■4Ttfl |t TOT ^ 

w tot w (^#r) to fim 

-■csm <1 c 3TWRT rft f: 

^firo cfr ^?fr tor w 

f-Jl’M TO TOR TTOTt TO HNI |! 

tot tort ‘W to| tot tft ft 

TO TORT ^T? 


A 


. / **-1 
lO' 

J- ' , *,- I, i f >v £ 
* J _ ) I - fa 

^jh y -tiv » s 


**■ * j ■ p 


I . Ij-H £ J ^ 
n. 3fk *p#fa Tt fa 

<H fiig ^ cRT w ^fal fa 

•eft «tT ^ fafa ^-gl 
WT 5HMI? fa fa sitT ^hI W[ 
qf^HTH-tl 13. ffSTT fa *lfa< fa W fa 3TR 

fa v^lfaH ^ fat ^T ^ fafa 
ffird fat fa | , Pttt 

IR fafaf ^ far fa fa 
faff fal ffatTfar 3faTe 3lfcT ill'll 

1 3pfo fl fair # falT faT |l 
1 3T4RT OT fa faWc-H fat 4*1 fa sfafa 


^^4iSiiih* r ^S3S 


WT M % faTOT #1 


3 TOTRT TOT TOT 3Tfc TT TOTT IW 5T?T?JT ^T ^PT TOR 

TOft . #T TORT % ^t, ^T TOT TOTO #t TOW? 

T I -iji 


31 - H+’HM 


W *\ -21 f 799 ^ 


JJ— - 


| fe# ^ ^ ^PTl 


i4. f>r ^iSi'j) sT^r [i; , 

*fr?T ftFT ?FT HRRT 
qtT qiTHT ^ 3TRI 
is, 3^T qft RFT ^r RTR r>t fq> 

Pm r 3?m fW I mmot 

RRT ETOft RR, sft mm q#rt 
fa> 3iMig r, srnr q>? ? % wf 
¥w 3 mt? r? faq [1] |, qftq? 
m if aftwi UK r^ wtl 

i6, jtm? (ft r>t §" rT srwsnt 
rtr srrcft 1 1, mm ir mn? 
Pm? mi?%T tl 

i7. 3fk qfe ^fr Mt srdt r mr | 
hr rrafmr hr hth cm hh h? 
mw hfk mcf #r hi4 htr 
Hnrn Em, eft 4r mm r|T ?Ft 

HW? (t¥ RTTHT) R* K, mm 
# 3iw wr Rtitfr yit || 

* '' At £ fliA*** « >*' 3 il*S 

^vAjU Lt^l ? ■s t J^ (j7 s 


is, aftr g+-c 'dc L f'*l ^<*11 sflx yTi 

¥RT W WT ^ 

*TTTFT K |l ftr$&F W 

*pT^ 5fRt ^RT |l 

2?. W P t ^T ftp : W[^ 

te# ] I ^t# ^t fer it 3?k 

I 3P4RT WTRP ^THl 2 ftp % ?fc*T "# t4T<r>i <. ftf^l 

3 3t4rT W % f^T T[fW ?T*JT wM ^ ^ Wft ^ ^T 

cT^TT # PN 3^: sftftRT ¥T ^JT| 

4 ^#r % anwi ^r w ftrsPHK ^t ^r ^ 


31 = 


j +jj_^ - n 


’TFT^ll / son \ -jil 


ftotT ^cTT % f^T to l *;TTto t, 
OTT^if^wttorPTT 
to tot, rtrto to T?T ? 
Prato rm to to sto? 
to to tot grr wz t| L *rto 
toft toto |l 

30 . ?if to to t fto snsn? 

ft fht | to to ^tot % 
aren? to tor 3 rrf I. tor tot? 
^t to % torr, to to «tit fl 

31 . WT jPT to tot ^TT f¥ FTF 

Rtot | toTT it ST 3 T? to toto 

to ¥TT«T h tnfto ^ gto sitor " 
tontor fetol to to to 
to tontof t rrto rrF^rto 
fcra to toi 

it. to' -to to Mlltfl f' to to t-tg*. 

tor to rniR, to gtoto «to 
t 3 Ts 3 tf to to to ito ifp wr 
to sw to, tor ' 4 ®i sto gtoirrT 
qfto to t - SSW ?w to to to 

it rtgto tor tor ?to ll 

tor’^rnff Pniiftofi to wto 
wtor to ^rr^T to wrto |i 

33. | toft! to 3to wgr to 
tor rra tot tor tor to ftot *j? < „ to, 1 [ ■* f L£rsfr c * ** i, 
— ?i I \J , 4 I 

rl ■? *, &, i'S- i t t * r*? t ** tfi *. * { fW fa>T F?T Wl °f v h IV-f [ f f¥ *R T^ftrTT cNT ft^TRlT 

mi% ^ | tfr to - tfr | p f^^n^Fi ^t*t | f¥ 

# fW w^ f¥ ^tt ^r ?r^ g4 #c -^r *^rt | t 
Pnfifer to t jfw to |l 


i ?fr i^r «r^T frtt | rfr xiiti 


31 = 


+jj_^ - n 


, /' SOI \ IVjJl 


W sn^TT qt? fq^ff 
3TTft HHR 3^T ?T qt? p 
't’W 3TT^r “(Ml gf«ll 3fq% foil 

# f#" sftl ftT^T 3fSTT? 
w*r^ tits |l srh <p% Wfq 
yfnt # q- Tit qqifr^ sfnrr afrr 

7 iTRt if Til ST^Tp ft W^> 
(%FT)I 34. ft:Tft^ qMTF sjt ^ qTTT ft y tl H 1 - 
W f)N .3TfT ^sjt jclKfll ft =nf, 
■sfk iTFTrIT | iff W W*Ttt if 
f\ 3 tTt 'AM <ii w? y i«m 
W W WWftU W, #T ^ 
h^ n "' 
i qvm wtt wft^ ^ # ?rth ftft ft? fttft 

# Hgiqdl % JpfrT ft ^TFtl 


1 3Tf gt*f (tftFT^Tf 31^) WM | ft? WWTg 3T^% 

^ frr ^fnft # ^ftr g*t *t ft? ^ ^rfer arm 3*k sir ft^n f¥ 
mW # W! W |? 3{TS % 3mTf ST 

cT^rr ^tt # sfedT, T?Fff afr?: ot ^ ft^t afft ftr sftKT 

^flftr fTT sr tstt ^rratl 

^ W : W |? 3TTT ^ ?MFT qf | ft? WTf ^t 

s«u<*a ttt aftr Mr ¥t ot qs snqft q TTRt r crt w # 
^rmT qrr sfr?: w C cf^fr % iftr wl 

OT % q?p fHH W t? 3TTT ^r qsp ^RR Sf | ft? 3Tmf # S^Kcf 

^ qrt ft <r W ftl ^rft qf ^ ft rfr ^ wr 
ft> q? |l 

^3TT % q?fT: ’i^PT W fpft? ifTT %" W- # ^‘WT % 

^TTWl Wf <t fit #t ipj ftsfTrftqt -ddl^ilh W Wt 
^TMt ¥t sfft ^ ft: ^fft ft J 1l4 l ll I tftr 

’ll Cl I ^ Mi =Pt 3WTf JlMdl ^| sfrr 3^ % ^ ^1 3fPR h 41| ftiT 

qf ^rftcf ^rt wrl str ^ ^ ^tusrt t eft ^ ^r ftRTl ^tpt ^ 

TPOTTTT: qf ftftfftf q, ^Ff d^KI m H^lH *TFT ^1 (?T^tf f^rft 
4777) 


31 - H+’HM 


ji-jj. +jj_^ - n 


’n’T - il , / SOI \ .jil 

STRrTT TFft ft^T EJT<ft 

t q^nr, 3 sraiF ft ^ 

^ ^TT^ 3TFTT t gfw |l 51 - wqr 
wr -ai X S03 \ ^ oj'' 


gr? ^T - 32 *R|T fR^T # ^ff^RT fWT 

P ^ X 

q? wt ^ # 30 3TTR Fl 


• TO ^5 ’ft 3TITO *■ IS if TOPT TOTf W^ifl TOTOT TOT | 
fa i% TSTTOF ^ STPPTt iJTTT fa*TT 5Ipft | ?fr *t? ?rat t far 
Tgff |1 1# TO TO w TOT |l 

• TO # TOT anffeUd TOTf TOTP faPT TOT | fa 

tt^f to ?t to far #r farror ft srfal sftr =mi«Hi tot t fa tot 
topp' ( jpfnr) ttptT ^r totopt to*t # fap TOrft ni |l cfrfR 
¥ tost fi totto sroftr ’spsfr sft pf tl 

i3«t TOPTOP TO faPT TOT STOP TOP sfr TO? faTOTTOP TOT 
TOT TO TOT faPTOT TOTFTT wt#T aiulIH TOP TO TOffaTPT 

sft term wr |l 

• ’IF ddWI TOT fr fa d41 TO <HiH ^ % 3jdi<9i PFT P1?T |l TOT TT 
^ = 4t TOT (S^fTOTOT) psp £Tft TOft 3Tfa pjl afrr faflfap 
dlTdiJl ¥" HftiillH TO ffalTT TO^faT TOP TOT |l 

• tot p fartfror pfarfaT to topt ft TOf pppipt faro 

TOT tl Fffa t t fr TOft (TOTOTOf 3T^% <T TO5PT) TO TOF 
spT ffTO ^ far TOP ^ TORT t TOP *tl WftF garffc 891) 


TOTO # TOT P TO TOTOT 
fTOflP TOT TOTTOT |l 


<»#&&#* 
1. pfipp top iffal 

2. TO WTTO TO TOTTTOT fro t ^ 
TOF pff TOTT # TOTOFR 

aftr fr’ll 


q^Sc^&cai. 


’‘■i is 


3. TOT ^ d’fici ^ TO TO ^ y S 
32- WW 
’TFT. 11 J *04 \ IWjll 


(<?FTT %1 qR'T ^ TTFT i 3fPT 

# HfcH'gR f¥ itT # drifts 31FT 
HKUTT Wt Fhff ^r : TTT 11 ' 

# TFT 3TWr I ^FT? FFFIFT 

FFTT 3TTT i 'Ttfil TPFT | 
FF itift TTF 'TT 3TT '»IT*J1 


■r , . -’17 - T *- r . * t j r_ r ► ■ i Ti '/ S 

d£j ^ ff.fr> t-j; fr- 1 ] u u-JjjicJ 


® ijj _5-jC^J_^^,a. 


4. 3T3Te' ^fr t 

STWSTf 7FTT HTtfl 3frr Trfr 

iNt # WT t w (Wt ifl pRT 
f?W it W W Td ^ t w 
^ fair dt-gKi iti 3t$FF afrr 
^t ¥rf wi# (fa^K^t) (fr 

■FT I (FT f^TW ’Tit ifa 
s. ^ 3WT FFTTT I 3?faF <FFT it 

srnmr ft urrft <ff, (far tf^f 

<pfa tfFTT 3¥ ^ W 5TTTTT | 
t^F fcr if FFT IF TTTT TTep ^TT 

m i fTfTfr wtt tl 

6. =■';?[ $ Jll-fl f*r 5FTT tgi F*T fatr 
WcFSTfat faRFTl 

>■* v 

7. fa?t i TpTF ^TT? WrfaF ifa it 
Sr'Fi ¥t, 3fk 3fTt>T #t TFFT 

^ 5?tftr faft irl 


SSKJiSSs'jiai^iWH 


j, )W‘ , *r r, T-'ft.i * ■'* i*\t**f 

P u&e) \iyfo*J Lr-v. 


_ " *.£ r£ “• r- " ' 'if?' f| pci; 

® ti>MO £1* ju 1 1 1 "^^ J ^ ' ■*“ ^ 


I *" 

Iwj a. PfR WT 

d^*H # (#4) tl 

?. fer 1w #T 

'■-h ^ f^TT ^f : >f H -Tl 3f I T H I 

(5m)I rfw ®rt 4 ftr4 

-siw rf^rr ferl rn? "^r t % arf^y im H5Bi d i d i |l 


32- 


1 A^knJll IjJM 


TOT -21 / gps \ tV.jj.1 


WIT Jit jtl 


10 . ^TSTT TO?t t R^jT: W TO TO T 3 T 

p#t artl t tr wto ^ TOrfp 
pfTO RJ TOt H t 
fPTO RR S'R’K RFtRlt tl 

n. PFT R^T I f¥ dt-^H .1 RFT FTRTO 

tot ifirr rr rtotot tr tot to: 
frojRp Fror tot I faro to 

RTTOfTO 3 TR: ^ fit TOfltP : 
12. #1 pit RTR ITO TO TOnft 

ant ftrc frot jft to% 
RTTOJR # TOTST (^W^t 
TOT): ft JTRTT 4MHf!K! TO" t 
TO firor sftT TO ftTOT, TO: to 
RR I (TOR ^) TO TOTRR 

Rtrri j£f tot ftrorcr gT totI 

n. #r p£ to prgt cfr tor 
to: It to^r; 'roft ^r to to 

PRTOHl TO^tfl PI PR HTOT 

ft TO TOTO 'iTTOTT 

TOT froff TOP TTTTO tl 


sQ i £ii’£vjl\£. 
i'T+H-T 


14 . pf TORT 3 TTt TO Pit R ^TTOT 

TOt TO fiR rt fTOR R>t, TO 
P (tl) fcf 'TOT fTOT ’ 31 |l WT 
TOT Rt RTTOT TO R* TOt tt 
TOT RR TfT tl 

V 3 ^ 


^,^1 V 1 ol |?J >J. 


i 3 T#r vt vi snr^pf w^\ % w vi fwR vm fr vw 
<rt snrm # rrtft % fmv gr ^ m m I 4 r wt vx 
^Trfr || sfk 1 HHI 4 # 3 % W '?RT ? f^TT ^TTW fax 4 # 3 N 4 
# S^K ^4 4 ^rf^T f^TT STFFTTl 

1 apjRT STM XT 4 tt ^TT Xgt gWl 


51 - 
’n’Tjll /' Sl)(i \ « -J-l 


is. g*ii(l srracit *tr m 

^ t ferr w\ m ^nrapn *ntr 
g^r *t efr fiR snfr | ?r?t ^1t 
sftT M TTR V^rT | 
^rrr i vw^r ^ irefaT # w«r 
ifrr sff^RTT ¥^l tl] 

1*. SfflTf <f>fi ft % TTSfM (Hgtri) 
f^cTtr #, =jf wit 7ft | 

3TO% HIpM'SK 3TPETT 

|t, tTCT^TTirt^rfTTt 

\s4> feifT ft <4><(i <t>r1 cl 
<§V"J3r'ivi 


/ wt »* - *}t*r t \\'£$ 

-~pj 0^ 


i7. tt Tflft JiMni ^T? SFff 3% tt 

^JHI «dl s> ff % ^T ^ I<Hm 
3W3t ^ 5W >: W # ■yfdC'h'H 
f ifr tl 

is. ttt jftt sfr shm wrar ft 
% ttw | ^ft 3f^?n^itr ft? jf? 
tht tpth ft TT#tl 

i». ’IT ^*-i-i ~r^7 rfqj r.nit N’t 

tft «5fr # Rw witt m % 
■srfcrft Hr+K # fat 3TT t sr^r 

9ft ¥7t ^| %$$i’Z0<i . ftll 


JO. aftr *Tt StflTT W fat, jTf =FT 
W7T TTW || 3R cff 
fa+HHI 3TT t t (fr far 
fct snfat OT #, fjft 


© JvJy&i ijtu* 


i *fai 7T3TCT ftwwrl ’fllftl 

l f4fa if | fa Wf t ¥fT I fa if t 3TTt TKMlfl spRft # fat faft 
4)4 ft^TTT 4>t f 1 14 -f ^ i<hTi 31W % ?W ^ >T f>Rft <1>H ^ gil 
sfrr it f¥# t?w % fer # w faw jtfttI hft % sfura - 

1#| ^wrft: 47*D) 


51 - 
’TFT -11 y" S07 \ C' -jj-l 


atT^TT t f¥ RRt 3R 3{f^ 
^ qFRT cm stott Tt ^1 

■O <D 

ii. tttt sirrt ■^iarW vSH 
sftTfap htcrt, ^ t rt 
cnf¥ f£f^ : ' : 3H#| 

11 . #7 3R R srflm? SkMNlfl 
^t | fam f'^TSTT fr Jim # 
HWH^k 3TTW STTT. faR 

farRJ iff t? W if 

?if srrafWt ir ;rrt *i*r || 

«. cmr ?njfn ^r 

(^ffiRO ?ft arnr ^t Mt ?rf 

t 3R LI] # ifl W9T 3RFIT 

t (cikicr ^r) Tipf^sm 

Wl^T ^ tfcTPT ^ ftwl 


■* •*’ ‘s-Cli , \' > Ti '‘* I * 3 iM' 
WJ J j jfirt '— ! IwikJ 1 


, s *p * /* s J£ 4 ■*! ^ f i 


,l£ki!l 


$<&&$&•&& &> 
*&#&&$&&& 
24. cTR [RT % if t 3TCT™fr 

5ftt^ «ft Trnfefa ^fr ?t t^nt 

RT^T SRT jRT R^f if *TfpT 

ftmr ?T4T jmrfr srRTcff r?: 

Ttl •aasPSW^S* 


p J." 

JJM 


is. wcT; srr ^r wr^r {St trim 
¥tm # ^fpr WI $ f^T 
if ?? wr^ t|I 16 . ?ft 3*JT RrfeH T# ^RPTT 3^ 


Sm r ,r' , r'WfP'Pf'pt f PSW 4 'i 

urf wl* p & ^yj 1 


I 3T4RT P TFT #T ^ ^TW ¥7 *f1 

t # ^ # Tift t TjflT 

(afltf^TTfO t ^t aft ffif || frrcr t ^5TT (#WT) ^ 
^T ^ TT^ffT) ^f 3 ^ ^T T^RT ^TT# tNt 

WfVT fSntti 3207 f gfero 164) 

3 snf ^ | Pp sjtt 4r M w it # ?tr Fftt gr^ ^stWi 


32- WW **44 


- r: 


/_ SOS \ « -jJ-l 


pr % ssrer ¥?: ferr t ^ 

t fT ^ ^il 4 II TT ^T ^Ff-fV- (.. 
t TO ^Rf $f1 W4 t 1*T t 
*r|cT # (ftrw?) I, 4T 

44T 4^ 44cT 4^t ft? 

27, WT ^ 4lft r FF w% ^¥T 
^ - jf [ ct f? J|r^ "4t <^sf) ^t 
3flT £RT 

#rT4T, Wt | fjRT 4 4 44 # 
4t4T4 44T 44 ml 4T 44T 44 
4ff[ 443/ 


r * i .ir 
;J* T| iAflldl*3'6i^9ICT 

4u r.'j& 


is. ?RTT ‘T’gS W ^RTT ^ 

Prfa qfc tr ?r? 

iv. irnr w ^ Profir $ (rt ?tpt •rfl 
^ir ^rt rt wi ?rt ftRi 411 
^R ^T Rt 3I^R: f^TT ^TRTTl ft tr*P. rt»*r>' ' -I * "r *vf £ ffi ' -■ ; ■'., J 

,_MR I ,J3 

_ 'rr-ifpttrt' 
<& ijjJ&iifiAyj 


so. ^ m (4§*i# 41^44 3 ott 
Aift 4F^r^teTr^4i^r| i ?4 4144? 4 4444 ♦ 44f34f 44 4T4W4 f4>4T 44T t ft* 3 

ftiTCTT 4^4 44T, f44 4TT4 % ‘4? 4^ 4 4J4? 44 T44T 44 4? 
44R 3 f4W 44 ft4T Wl J4 M4 4?T 4FT 443 ft tfr 44 M*T 
44 f^T 4T 4T44T 4? 4^4 44T4 4^t 44#*f? ^4 44 444 44 W4 
44? 4T4 4jft 44TTI 


a- Trqr 


WT -21 / $Q 9 


;jj_, - rr 
^ 3 TF?FR - 33 


!S|IhBJ^"^ :'| y ,y 1 1 | l_j , — ,( 


gxf STF^TR ^ R^TOT falR 
w t, ^ ^ 3 ^ Si 


• to rt^t if stator (rtot in’ fRT 3 ft> eft rrt r? rtor to ^ 

RTR f^RT ^PTT tl 

• TO t +lf4><! % ifrfwr ^ Rift ft R SIFT rT«TT ftTOT RTOeT 
'R STTRTT RRR RT TO RRT RRT tl pTR RlftfTORT Jp? R^ 
TO Rt H TOT <1 RR TOTT TOR R? HR RftT (RTOTOTf S% R 
TOTO) ftt RftRRf m RR RRTRT RRT tl 

• TORR ft R^ if TORT ftt ■H^mrll RRT HHlfftfti ^ fTO RRT? 

Rt tl 

• TO ft ft? Rift TO Rt RTOT?T ftt Rftft ft faft R# (TOTTOT? 
3T% R HHH) t 5 RTR t^R (ffaReHl.g 3TRR) ft fRRT? R*T R^fR 
fftRT w |l 

• TOTR Rlftf ftt, TOT? RR ITT? RRft RR pT^ST tt gft TO RT 5RT 
tot Rft #w ftr spr tort ft r? f I ftk tot (TOH«ng 
3i% ^ rtor) ft rtr-rr?rt ftr topk fftRT rrt tl 

• TOTft RTT SIFT (TOTORTf 3% R TORR) (ft 4lrH'ifl ft ftRR 

SI rrj fftftR srftsT fcft nft tl 

• Rt rr Riftrr fftrr rrt t, ott tor ftt ftftr ftt r? |l 

• 3TOT ft TOTOTRT RR <JlPlf=l R1R fTOTt TO RRTftppf ftt ftRTRft 

^ 9 '^1 13 

ft R? tl 


Sfs'Ml'f; ^ - 11 H ^ jft SfcCRT 
f rf^r f I 


c --#r*s 
1 , 


tTOft! TOT? ft ’3TT, % 


aipyfeB 4 k?af*s 
33 - WT*T 


- rr 


^IFT-ai / $ 1 Q \ 


2 . 


3. 


■wPbfl mw ynifwl 

rjiihk-h m V trl mtwm t 

WMT? f?pRTM MTRT MM 

mr^T- 11 ww |l 

MW WMM WTf OT MM W M# 

(yM’lSMl) M^t jTT ^ MR ^T 

3frr MR $ WMfK ^ 3flT tl 

fMRRM mtjtf mt mm mr sft 

3M M MfMM |l 

afrr MR MtW Wt MWTf MT, MW 
MWI? wflW | T51T W^ W 


4 . 
#T Mfr ^ | 3fWf ^ fw# 

M> Mt tef MM M> ‘jftrR mIt RfSt 
MMTW | dt^lfl qR-Htfl WT f$R 
% gF fafR- 1 ' Wft ft MM Tf ^ 
fFfrft MTMMf MW M^f MMTW | 

MTfR Mf Mtpf HW Wt MtfRT 

§M! Mf jRgTtt iftfow Wt t\ 

#T MWTf MER WfMT | MW Mfr 

ww fWra I tl 

M^f Witt MM # MRf t 
MmNr MR f , Mf #JW WFT 

1 MM: jtfr #r MTjTT MW MWTSTMT MM SRWI MR WMM MRTl 

2- 3TTW W\ FRT4 FF %_ [¥ F-jf’H ✓WR F¥ # tf fer FH 

^TT : dTT ^ Hr'll \ *1 5 1 <. ^*T <T% % FTT +H l ri I ?TFT FF MM I 

FF ^ 1 " FT FF F^T FT 'Jiitii I 

F^fr f ^ tt fft stf% 

g^r frt m giftm f^T fw ff ffm" ft ^rr ff ff jf 
^FT 5FRT '4T fer FT ^ &FR Wttl W^ : 47g2 ^ " 
%^TT FF ftWT 3 RF 3^1 KH I # 3fT T^T |l 


5. 


*\5J^5B*6r£SaW 
33 - 
TO ■ il / SI 1 \ r J-l 


^ ®tnr t srar? # w#rl wk 

gw 'Jllld 3 W % «iih 1 
*PT Tft g*-5K STW ®Pg TWT 

fww |l wk g^R RRT ^ 

?iw wft ^ ww # wT gw w gw> 

I? |, w^g (ww 1 1) faw 

Wi ftTWW fPfTt ftw Wkl WWT 
JIMTc wfcT SWTTSfkr FWTWTW |i 

s. wfr [,; WW Rtftw (filW) I fWTW 

WTWf t WW ^ WTf k, wk WIW 

=fr Mwk'WW wMf t! 
wk 'm41 i h=i^ k®Rft gwk k 
wfirr wkk 11 |, wmtf $ kw 
w twwr Mr sftr ^itwtt t! 
wrwf wf f4 Mt t#t Mr Mr 
^ wrw wwti, tfk w? gw if 

fkwr gWT tl 
7. wwr {wr? wkf) ww ?w k ifwwf 
rt^r w www''' 1 fkwT wwr wtw 
w wk gj wwt 3?k wwt 
wwr wrww # gw ^wt k, wk 
i?w k Iwwt ww t f$ wwwl &J00SS5 


j|> 


I %Sm # I f¥ Mt (ypH^HIg ^ ^r ^T: # iJHH’HI'fl R 

#=T^ ?rfmfrT |l ^ Rt , 

Mr r t M M w Mr Mr rtr rY # rr rrf 

|l ftT^spprtt: 47S1) 

i Mrt rt r wr wtr ^ ^ki^k t M sth # rt r 

Mtf MfM |l 


3 Mr rf Mihh^k rrtMr RfrrMf MrfMft |, ^rtft #■ 

m A %%cT ROT Mr % 3TRTC TT RF fM % RfRlftRrft 
fjtt ^ fW ^frriR RWcT fRT Mr Mt RTTl 

4 Mrt wtt rkr w RTl 


31 - 


- rr 


- 21 f si 2 \ TW>i 


s. tTTpp =T? TS^T 1 ' 1 ?T^ff t 37T 
f # tt£f if OTT clWT ^ 
| =N?+i<l ^ felt f^rft mrRTi 

9. t &TH 3FTf! *TR ¥tr 3THTI t- 
4*W>K. ^ SRt W SfT Tft 
fFglt m 5J?t. rt ‘tsft EfJT t 

T? sfNfT 3?fa ?RTt feR 

cpr t 'Igl iM\, sffe 3| n i g st 

10. ^ ^ <TM 3TT *Tt 

3TkIW =fe% t 3?fc 
"IW Tfc^TTT stflaf, cfSTT snt «Tt 
fer TpT * 1 <^r rT*TT ^ feMKH wt 
^ ^rtJ if Nft^T (^rTTTl ct^JI <&&& 


1 1. 'rffeir sfr tt^ ^*im stmt <£f 

sffr aa'l-s fet ^it yT tl 

ii. tfe jt=t 'tp H <?rt wsifW ttr 

fepr ^ ft^rr t Wr^ «ft ft? 

3f3T??Wr # T*p t ^ 
TpEH - forr ?t wtt att ^r| 

13. sffe 3W <^g| t= 1T^) ftTr? %: 

t Traftw [i: ^Ffrt ^ stpt Tiff 
if. '*? 

u 


/£*; .!*?, vJ'Sk^ S!'* 


f iM ■" v ', \T' r jM-c Tie * ii-^ ? \ ' 
w^u kig j ^ b 


1 3T*fm WF # gTI 3nTTF\ 3fTWt 6) 

2 ^T 3mTcft f 3T?^TR # ^T TTf |l f^PT W |W HTF" {W^ 

^ g^) Ii ^t f¥ w (wi) ^ ^tt ^ m # 

TrflW s %Wfr ^ wt # % 3FFT ^ # wr 

W ^ ^TT ^T¥T ^HT ^ f^TT #T ^ $R ^frfT 
% ^ls^H u l ^T f^TTl j^T WT 3MT^ ^T ^FPr ^MT W aM - W 
^rr r 4nr ^ ^ti 3ftr ^ wf^r fr ^ -*TFtl #r for 
^fr t[#tt m wth ^ ^ w$\ 

3 ^ T|f[% ^FT |! 


33 - 'HM| .21 / gl3 \ TWjJ-l wi^U^-fr 

| fF?lt tftft. 3RP ifrs: 111 qftfl 
{PTT STfTftr ftftft <5PTT ^T ft 
ft IT^ ftrftj; ^Ft t, "Hft PFTT: 
fRTft ^TT giift |. qq f¥ ^ 
grift ft ftl ft? eft ftft fftsrftft 
t| ft ftpr ftTft ftft 

'if" i S' , £FK* Ws i ""’WC 

ij 1 *• .4 ^ Jl*i * 

14, aflT T^TT TO TOft TO TO 

*-#ft ft ^rrft ftrc ft (ftftift) fan: 

TO ^ TO*! TOft TOTO UJ 

ftt ftftTft ftft: ftftl ftK W 

ft ftfftp ftt ?T ftlff ftftftl 

ai*^!6k!^lS^ 

is. TO W> TO^t ^ TTO f^TT TO 

'mw\$ tot to ?r to fro iter TOf5T 
afrr ^ TOFT TO 

rrsft sRT^r Ntt snftftrl 

WbW 

16. 3TPT TO^T % TOlfTO TO?t 

Hg'^liHII <J*t ftTftftT ftfft fft 

ftm 3rrftr ftTft ft *rr *nft ftTft ftl 
ftr?r fr IJ - wft 

Wl ftfttftl 

■sm&m 

17. qrr -q^q- ft; ^ fttft | ftt ft 

w ift srwTf ft nfft ftf fFpr 
gr*r gq? ftT? aqpfr g^ftt qw 
TO%? afTT 

ft# ftTftft WTsJT? ft fftftT ftl^ 
fti5Tft> ftk ft ftlft ft?lftft>! 

j]jl u;ftc<5&?i!ij tir'C* 

is. JiMdl % 3TOT^ TOt ^TTO% TO# % gTO 

L-^S 1 oj 


1 3T4RT TOTO # ^ TO ^T| 

2 ^ fro tot fVnp Wr #1 

3 tort mnft ^rTfro mg' to to m^to ^tt to^t r 4Vff |l 


33 - 


- rr 


TO . ii / si4 \ ^ *jii 


if % «n% 1 3r^r rifrt 

it fo frii w stiff, w 

Ffft 3TTrT |f RS R RTFf R?4t ^4tl 

19. RF erf R*pi | $JR FTl fcl spR 

mm *ft rr ;| Wr, cfr m 
3 'F ft^fpt f=F 3TTT R»f aftT FR 5 IF 
| fel I^t t RT A 3fNt, w 
$ RTfr 5ft WTTW FITT if Ft, 
sftl aw FI Ft RTF RR Ft rf 

ftifit ?pf if cHF RptTFf 111 ?T srt 
ifrsfr Ft RRf tJF €l RF tRR F|t 
UTR |l 3R: RR R*! fFR SFRTF F 
RT # RR, FRT RF 3MTF 
RI srfcT RUT ff| 

20. RF R'H'a'it | Pf Fft- :!| RR 
3fk 7}fr jfT Rl# IfFT# 4f RF 
RTtpt Pp RF RTR if Ft, RfR 
RTiit R ^tR RRT RIfF Iff 
RRTRR. aftl Rft RR # FTF 4t 
Ft RF RF R RR f RTR ittl 

21. RTFTC Im*) RWTF R IRRT R 
FtTR 14 - RTRlf I, 3R # fRRt Ft 
Rim IRfRT FT RFTF #1 Rf%R 
fFR (RHR) 2^t, RRT RTF R4 

RT3TF Rif RiqfWl 

22. 3ftl 3TR FRTR RlRf % ftRTR Mt 
Rt RrR: Rtjt | fRR RR RRR fRRT 


O* 
tiaj5J3Assi 

, *sm&2iZ&&t4 


m&a&i£j<&9 ksaa 
dfa&teSSVX 0!&2 


1 RsflR JR RR RRRl 

2 S(W FF iff RTF r 3R, sfk f?RF R RRT RF R FtF # Rift RFlRifl 
.1 RRTF R gFlftpR 5FR WR f> 1% RR iff ftFTRT RR FR |l 

4 RFTR FN % FFF, FTFF RRT ftTFT *TI 


33 - WT*T 


- rr 


’TFT^ll /' SIS \ -J-l 


*Ff gif 3MT? CT # Tff 
^1 sjh: CT«r ctt Ffsjx ct 
% ^ a^T ct % stfyq> 

fan Oct #) ctft ctt 

fal is. CTFr ^i*ff if f*? qf *fr t 
fagR hct ct (Wrai ansng t 
gt ant “Tct fal ?fr ct 

if W& n 3JCTT q-qq |;1 TO CT 
feqf , 3ffr CT if iT qcf1?TT 
CT T| |l #T CTjtf RCT 

qfUcH fanl 

24. mfqs 3 twt^ yftiwi ctr qft 

nfat fa ct # ctr ctI ?tr 

CTRT I CTTfafa fa 3TCTT CT 
fa SCTT CT t \ CTCT if ST^Tg 
3# SWSfa afk CTRR |l 

25 , ctt far far srMg n qqfatf fa 
(fatR t) ct # sprer <f; cttI ng 
fat yi'-n ct fa> fas qsiisl 3fR 

WcT gf CTT SfisTTg CTR CTTf 

q> ifa iff far aiWTg s?% 
'faRRTTift CTT CTRRTlfa |l 

<D ^ 

25. qlT CTR faT 3IWTg ^ CT q jH 
fatR fa fCTgft WCTT fa CT 
(CTTfa) fa CT $ ?ff tl CTT 

ctt fat ct % fat if CTl [1] 
mm 


b*&4 PS^sanasMSS 1 3T^RT TTg it WT fMr ^l 

t w it ^rfr fferr |i ^r qj£ 1 ^t 

3^% ^ m *fftr *ftl for m ^\A *rftr "m 

^ ^ wr ^r *tt*t t^ttI W‘ w ^ 


33 - *TT*T 


m ^ 

TtrftemftfttsRTTfftjTtf? 

fftft f*RTF "Ptl 

c\ - 

17. #T fPglt 3*%^ ft ft ftt 

^ *pfr, <m ^ ft; -srft sfk 
^nfT 3ft, sftr ^ftf y7ftt ^ft f3nr 

T -R rfR ft M'l dpt iftt ftl rWT 
ftt mf ^ *T¥?TT |l 


'mr ■ li / si 6 \ « ->' 


P^-i' ijj-i - rr 


is. ft *lftM 3TFT S^ftt '4/lftl ft 

ft % qfft m "ETT^tft ftr h>i\Ua> 
w'W 'Jim ftr stm 
ft tnft ^Ff? ft ft tm fftjr ft 
^ ?n«ri 

i». fttr iftft mfteft ftr 3^1? ftir 
ft; m cm JiiffeKd ft; yr 
^ft It 3^ ft Trrnr ^ 7W 
ft cm ft ft w^iMftftf % fftft 
'ftrirr yfd^»H [,J 


&&&&&&&&& 


vip6p&p'> 


'm&’pp. ,\vv&£v& 
■pppppr^ $tpj< 

S&P'lP 


ftr mr ft ft gs # fttw *ft ftti fttr ftrr ftftt tt ftt tt? | 

T T^t?T f*M % y"P? d^M myy kli ym 7 ^ ~^\ ->l H i I ytmy *ili MM 1 1 

^ftr; mr y^ fam ^ si^K mr y» mmgyt y?t ^ry \km yyil sftr 
srNT, fepff W\ w f^RTT w| f*T WR H^FTT % W 

rnm^rntr yty # Wr ymm ^f^rw! 

mw y m\$ ^ mft (^-kMig y mmy) m y m%y f^rr 
E? fm yPT hRm^! my ^ mm W$ yfim ^TRT ifRT WK ift 
I, efr 3 ttt 3m my m ^r imr yr mow ^ §ri 3^ ^r mT 
y mt eft mr y my # my w fyufy fmyrl mr ^T 

fyym # (TOfR) w myT |! yym yf^r mt mn^ mr yr 
yfijmR I %mil 

Ftm myy ^rfr yr my y mmy) t 

mrfr yHt ^ ^ m?r mn § gw m 

WT-fmrT # wy?f f¥^T f^r ymnl fmr my ^ y? w 


33 - 


- rr 


Rf -22 / S 17 \ ff.^1 


io. ^ toFt ^t Tfirot! 5 fr gr # # 
ftTTfrmR Rtift tot ^ fpj% 
jnTft fR £r rtM titot tk 

% TWTf TO srfrT TOR |l 

31. TOT 5ft TFftT [j H if ft <Hrir 
TOT TOT # 7^R fft RTTT isfti 
TOTRR fftftt fT TO^ TOFT fftft 
TOT TO yfrl^H £ffTTl #7 TO 

% TTOK #1 | TOT # faft TOFT 
41 («i c piI lij 

32. | TOft fft ffroftn gr f^t ft 
TOT fclftf ^ TOTOTl qft p 
TOTf ft Stftt ft eft fftTR TOR 
ft =H lei T RRT, fft> RtT <3><.<i Rft 
Rf f^RT ^ ftR if TT'T ft ftt7 
rto tor HfFfri 

33 . sftr Tff iHnf) 4 <"i if, sffr 

TO TOTOR R RRT TOT RsTIR JJT 
^ TOTOR $ RTORl cT£TT TOR V 
fft TOTTOT RRt sftf -<1 «f»|'c1 ft 
TOT TORT W RRt RRTf sfR 
TOT # TOJR #1 TOTOf TOTfRT | 
f¥ TfRRTO TOt fT RR t fT ft, 

I" Rftt TO TOT TOMftl! tot grot 
Tfro tot ^ Rfft ftfrorl 

34 . RTO TOR Rft TOT Rt R^t RTeff 

$TO?I ft STTT^TT (ftRTORIg TOfT) if 
HTRT-fftRT ft TORTO TOftftt? ft TOsTTf 
ft tot ft TTf# fl ftR Pm TOR ftt 

(ftftft R#lf gfTO- 4786 ) 

1 Rpf ftl 


QZi&Sij&Kp V0UZ> 

* X ti : 


E t«T t*i 


M li » *V* *T 3 ; tiff* **t'fi* 

^ 0 5 =iX".il 0 * i iW> J Li 
TOR ft ?R ft fit ft ftf SRt 

TOT TO R TOR 3fk 3||fe<d 
TOfr ffroft t'lft ^TTT ^ fW 

L-. J — 


33 - 


- rr 


■m -n / sis \ ^.>1 


t ^rff If sttst? ^f 3 tp# 
cT^n fsrmrwl 1 if 3Twef 
TTWTSlf *R TTWcT t! 

C\ c\ 


&!SU£fcJ ■&h&tti34'yti 


as. Prefer HtHHH 5 ?? #r 
HWH flRT ?t4t fJTR WTfr 
feflT (RT JHIJfl+lfi sffT 
sTfsfpprft# f^nfr, ?rt 5^t 
?rt *wfr fRrat ?wr 

tf^T#FT ftWTT ?rsrr 
fWm wt ®fk Mtrr ftwn trt 
RTT stpFT JPT sfk 5R^1 m ftwf 
?RT TfaT ®(M 'JtH sffT 
TfjTT Wf WTfl fRqf cRT sptf 
JJktHlf TSTT =TFf TFT 
TRT TSTT ‘TlH °l|pfl r^Mi , TTW 
3 ?fSTsT ^ 3f?q%<p 3TR W STM 
JW sftr *IK ^TTPfr ftw, 
RRT ?TM^ SfMTc 3" i 5 
^ SWT cT*TT TrgR #PTW| W 

u. <RT fo# ilTPT #T 

falft fUR 3T?ft *fr $ jfmr 
Tff ^ PF 3W P=r T f 7 T '? 
trt ^ mm Pmfr wtt ^r rfr 

RT # ^ 3lfo5R Tf 5TFT 3m 


\zJ^»d&l ^> Olj 
' *lfciT "* T<lK 


■=&• oJ'b -? rvijj 
0 


tm&saj 1 Wl |w H 3ffw I ifr F^ft (UptHHIg if ^TTT) ^FT 
^4 ww wf | 3fr m # wsr^r Hptt *ftt ffr afh m % 
*4Wi < ^1 <fr wtf # 5ttw *ft %wft t fW 

¥T ^hr ?tpt ft 4r wm ^t w 4 : mw> ^ afrr^ror 

3i4 F*fr (ti^^Hig 5 ^% ^ ^t ll 

i arm gwFTR ^jt ph fcR f^ tl Pr^ 

H oft ^TT if F^TT ^pff ^T 4 ™ ^RTFTT W | «ft 
W enf fF^lWRT # ^ ^ || 


33 - flTR 


- rr 


*nTO21 / $19 \ « .>1 


fFTO #] #T 3 fr srtjTT F^TT 

FW? #r ^[ 5 r eft Ft Fg" 

f>TO if [1 - ! to TOTl 

37 . TOT (jT F^t!) TOT F? WI FTC 
TO SIFT TO $ F? Tt «T 
TOFFT faTO TOT? ^ (TO FT 

tot tot ^ otr fror fro 

FT, fPF et SFFfr Toft Ft TOT 
TOT? Tt ?T, sftr TOT ^Hl T? 
t TO% TO # tTO TOT? TOTFT 
TOF FMT ril FT, TOT IT Tft F 
FF m'miI TT, TOT FWT? srfHF’ 
FtTO FT fF TO t ?Tt, Ft TO 
^ Fft TO «ft FF (T^t) TT 
TOpft TOTOTOT Ft TO F TOT? 
ftFT TO Ft TOT #, FTTF fFTF 
FTeTT FT efl^ FTF F TfT TOF F? 
Ft^t TOt TfrFFf # TO !| R 

■>o 


-r> jf'* - ’ r j i rt'itt .r. iLfiifL/ 

?Ji* '’C^ L l, juV fii! *V jJb 

U ^ ^ Li S^ t 
1 F^RT 4 | f¥ 3TTR {RRRFRTJ R RFRR) ^ ^ Rfr ^tt R*RR 

?rr # ^rrNt sft ^rrr r^I wr rrt Pp R*tR ^tt, t 
3iF^ # trrf rtr R ^ fer R M ^nrr rtRt r^t *r4 R ^rtRrt 

■ 4 R frf¥ R Sff *rRT RT RR R fWTl (R|tF gwff: 17 S 0 ) 

i F^tr it | f¥ rr rtrr ^rr fRRr rf?t ct^tt {w # T rfrT> % f%R 

ffen r? rtc R ^rffri c^f gwft t f^tr r< 47 s?) 

#r fRR pRRT r# C^^R-tHig 3 r^% ^ snR 

^ -rrrt p srt mrl sfk t (rw tenl wj ^hT t 

^r ^m\ afre ^ wft ^ mrw % ^| afk ^r jf 

gR ^ ww ffTF tor W efr ?% #FcT ^RR # MR 

RTT $T £RT fRRTF f$TT Wl FR RWR # ^ft 

# 3 fR RRRT If (F^r R 5 #c) 

5 3 T#r 77 T t f^IF wr Rrr RF RRTR 7 1 SI R#¥ RTtF# RRR 
^ 4f rr # RF*fr # &rtf Irt |r ftm rt rtt rr ^r r?^ 
%1 WtF R FR fRW ^ RFFR # Wr R^t (RTRRRfTf 5fRTF R y^H) 


33- flT? 


™-l! / 810 \ « oAl 


- rr 


5W ^ i rfr ^ #f 3*r *r sr^ft 

WW3TI riqT 3T3T5 ^ STl^TT 
RTT ft TWl 

38* ^rft % ’1 41 TO t'|$ <i'4l TO Tf 

fTO TO 3TTTOT fktT | 4 

to # fk4F : mw w et^T Pm 

# 4t |% t ski 

#t H pH 1 <HtT STOTp TO Nt*RT 

ttott 3ti^t ^ fro ft fl 

3?. TO MgTOrl I TOT 

TO ^ £<3 I 1 , TO? ^ S <fl I - 

teft k to # PtotI TOt totto 

? STWTf f^TM ^ fPPtl 


V- S i. "' 51 — k 

<«J 4). ^ ^JCi^ J^i? o u 
s&ss^ys „Tf* ' jit 40. g?wR gr^it ;pff t *r f^ft ^ 
fWr ^rft |i ^ |i; 3mT^ # 
wr *fk tt*t ^rffpft t 
|l sftr siran? =r^ ¥T 3# 

iTT^T tl 

<Sii c;oj icJi^V **} ^ to fk*n% tom 4tfr to #t toFt % tofttI ctt f4 h^hhm'I TO ^r 
t fTOT PTO TOMT 4 TO? TOR Rft |l 


i 3 t4t?t w % 4TO to TO TT^fr 4 to # toff ^r % fTOn? 

■s3 - \3 * \ 

to4 41 


2 TORT TOT #? 4 fTOT ^ft || TO TO TO^TO iWT ffTtetT |l 

3 TORT 3R TOT TO TFSfRT W TO TOt? rTO Rft an^ITl TOT ft MR 

TO 3#TO RTO tl ?TOTT f | (TO TOT 3*4% ^ % 

WTM: 4ft PmM ?T«R RfW ¥T -j^l^. u l f W teft % 

H^T ^TMl 4k fe ^ ^TRF #T? ftl 4t ^ ¥R RTHT 
StT?m ^RR rkt fw ^ ff TR¥ fe "# 4 tRRT Tft ^ft| 

W if R ftl W TO ft Wl m 
wt. sht w 3 to fen wl (rt#f wft, ^ 

353 s, qfk gfror- 22«r>) 


33 - 


- rr 


w^-21 / >11 \ w qJ-i 


41 . 1 «nvfM ^ TgT 
sTWfr ¥r 3j?qfiFPl [11 

42. OT SRIH sprff TjfT OT 

^ TTcf: tT*IT WTTl 

4j. % jfr ^ Tpi I - aw tt 

<WT 3T<HT Tt t fat) 
^ ’pfcsftl cTlfa ^ fa^W i 
$w ^r sitff t w?t :2) 3tTt3 
WT i*TPT ^fat STf^RT ?*TRW 

tl 

4i. “W WTWTf rni^i jt-T 5T 
ftvfft WT t ffaTTl #T ^T 
t flWK Wt ^IT t 3^ % fat 
HWlfarT yfrlM^H I 

45. ^ ^ttl (W t tWT t 

w# 5] awr wm#' 1 #r 
arfar ^fr [il wwVal 46. <WT ^pTR ^JTWT WW WT JMT? 

sffa «?r 3FR% t, aw 

TOlfTOT TOT TOl^- 1 1 wf -fit, toT to feft R tor? # T¥WTO tot tot #1 r 

# |f^ it TORT ^ TO TOTTT^T sftl it TO R TOTT $ TRlf # ^T 

tot | -it to wK |fr fl |l gwfr, ^r ^ 640?, 

HftTO 779) 

2 3t4rt -toptot to fro 1 t, toto # wm toI 

3 tott TOT ^r stfto to ^rTtt m|tTO to TOftl tof w ( 

3TTTO 143, TO TO Prar, TO^- 41) 

4 2JTO TO TO TTOT TO, TOTOrfW ^ fcral 


s TOF # TORT TO TO7R #, aTtjITTOMf # 

6 TORT R TO w | PR TOT (TOTTOf R TOR) iTO TT^T 


33 - 
- rr 


47 . 3 WT 3 TPT gWT I fWTW 

■=1 1 eil fep WW few 3(511? ^ 

sfrr t wirr wgwf |l 

48. WWT W WTW WTW +|[4>fl 3fk 
WWTfWf , WWT W P=R!T Wt 
WW # gi¥ WfWFT ^ 3?k WTtHT 
*fk swwf?' “TTl wwt wwr | 

WRTTfT www wwtw # fel^l 

49 . t f*rpT wwfn ww gw fawn wwr 
5WTW WlfeWf W fak WWT^ ?T 
5H % WW ?TW ^PTTWf WW ¥t 
(fe W^t {T fw*t WW W7 WW? 
5^r ;i1 faw gw wtr wkfl 

(ft gw ■3'^ 'pj tWW WgWTWf. 

wfe" feraT wkf ww? # wwl 

so. t. w^fti ?w ^ e^wt (%r) ww 

fewT f 3TTW W» ft=I% snw ^ 

qftwwt m fewf gw few ?r wiw 

W WW ¥T W?T (fWWTF WW?TT), 
WWT WT 3TTW WlfferW W ?f 
ww w w wr ww fwwr | wwtef 
^ STTW 21 T#, tWT 3fTW # 

wfwwt wk wtw ww?r w?r 
gftwf wwt 3fTW # wrwT^t gfwf 


^ / .* fitters* 'jt^’S-,- z r -_ *<" 


$::&-£■<££>&*& liZZM 

Jib Cal " ^ t r " d-i ttf < * i' 

c ^r 4 J OjA*®* b 1 _r* 2 


# ^TfTFT ^ TTT^T pT¥^ W\ *T^ # WT¥T # ^ ^rOT ^ 

3MT^ #t (^TT) | W M 3TR |l #£ ^ iTN 

# fMtWT | f¥ iTTT fWr ^TTfif ^ >srj ^nf-^f # ^ 

fl 3R MT rT^ WTST 3TFT ft % ^. u l ^ yi'-<1 

ft ^TWT || 


1 3T4RT ^TT^ # TW f^RT % f^Tt ^ 

#r #t ^qfe ^rft |l 

1 5T#T ^ ^ Tf # w$ ^TTf fTI 


33- flT? 


- rr 


’n’T-M / SI1 \ 


?wr ftrftt ftt ftr, 

f^ 5 R!T ^ '?' 3 TTT ft ’TT*T 1 ftftT 

fftrfr ftt ?fr ^rrft ftt ftft 

^TfT MM ftf ?FT W7. ft "l41 % 

iftft, ftft Fftt ^ fft tft ft 
ftwi? ft* ftl ftf ftm | 3 tpt 
ft (rift strt j^rpT m i'.-i i ftf ?jnft 
^T| pft 3 IM ^ ^T ftt ft 
H ft Ml 4 ft^EfT | FT RF ftft 
qfftftf ?PTT TFT ft HlfHcM ft 
WT# 5 lfftftf ft ftft*r li; fti TTTfft 
<FT FT ftf? tfftWfdl (ftftf) ft fftl 
jfrr WI^ 3ffrT ?,Tftt MM1MM V || 

si. (3TTT ftr arfftw | fft) iftft fit 
ft? afftft Tit ftftftr hR-mmI ft ft, 
ftrc siHM ttht T<t fftft ■mi^I sftr 
iftft sift mpii ft tft ft ft 
fftft 31PHI ft Ml |! 3TTT FT ftlS 
ftfa ftff |! w Fftftr aiftFP 3 trtt 
e' fft 3ft ftt 'iftt ftfftFT *ff, fttr 
W 3ftlftlft ft t RftT W? T? 
ftft ft ftT 3TTF TJR TFT ftf ft, 

#T ftT-n^r ™ I ftr ^TT 

ift # 11 ft |l #r -mtmt? *nftr 

F^iW 11 ti 

Si. (I ftfttl) ftift EpTlftT (ftl) I ftTF 

ft iftft hRhmI ^tt ft; ftfir, fttr 

s 

] 3t4rT ^ HfHiff t 3Tf*J^ ^T WT 
\'-m I p # ^FFT ?TT5.fl ftllll 3fh: ^iftpff 
T^f ^ ftRUT- Tfpspif ^ *TT£T 

Z ^ ^ ^1 

3 ^0m ;TRT w^t ^ Rrrl 


'■.l'i s. M fs sryt 
C * tffmj- * JjrV' 1 . 1 ' ^ f }}j 4 flZ ''M.lf' 
tTMT iTfT (fft^TI? ^R) ftk 
ft iftft T ll<. M>T yiaM£T 'T pi Ml 
SF^T -JTM^K MRMT ?nTlftl 


33 - 


- rr 


’TFT^U / S 14 \ « ■*' 


*!?■ 3TPT dH 
HfcH'iilf- 11 ^ *raPr 3ftr 5# snt 
3*1 ^fT HT^Tl H jff tiltfl dfTT 

^ HifarH *r sit stfTI 'Tm_3ranr 
3?*T=P sre=[ ^ (W) 7SW |l 

53. ^ f^TR wrt W 'J%TT *PTt ^fr 

^ ■ETTt t 'TTR JTp f¥ SFTOfrT ^ 
■■JllM cp? c +Tl'Jt ^ 1 T T77^" 

toR wi ^ftrcrr ’T w 
W\ torf ^r®r *rtot tot it 

WT t tHl , P+ii '*1«f ^"m i ?ft 
3t fa^T ; 5TT3frl ?fR ^ TfjT WT 

ti wi 3 ?r *tSt *Pr f *j 

gld’l W: ^T IPT H 51'Jlld tl 

sft? stwr? ^ 5^mn f- *r*t [ i; t 
w m gR -t41 ■# nllnvl ^ 
*)Wr <fr <P ^ t flM", 

^ ^rftFf ita ^ RTCR | 

^fTC jfeiT cfiTT ^T <P fgrff # 

feftl #T JT^Tl: ftm dfafT ^ 
ft ft 1 •I'fl RT ^t, 'T *1^ Pp 
Phit? M t sttt 

^ 'TSTRR ¥^r #1 «I1W # w 
3T3T? # iftfPT JT?T OlFT) |l 

54, £|f? tPT •Tltfl 3T*W TR 

■-J 'i 

i # fr toft w\ to ^x ^r # mr rx toft pit fS # 

tofT ^il 


2 ^rm i to pwwig tofe ^ m m mm tot 

#t fSTSTT ^ |"| ^ fV ^Tf STTT i it 

mrr wif #r Frrnt mfw f^rrl w m wx. # 
m vFF fmr i 3TTT ^t ■qf^l Pt 3TfT W ^Tftl 
to qt snisT ^ to wl (to^ pntt 4792 ) 
’TFT ■ 11 f sli \ ff - vr 


# ffr sun? m 

sttw jf^fr |l 


© 


ss. Nt? ?N Tiff f ij? (tei 4 l) MT 
■in 'l PitiiiTf, ? <hhH TTl ^ 
HR^ff 3?fc ? ‘Nftsff TINT 'T 3Tpft 
(^r-5ftPT *ft) tepff sftr n wt 
{srcft ?*? ^ra - ) # Ttrnft 

•TH t, life <t? n*? # ¥T7ft 
T|1 NTcR if sf^T? ^ 

FT HTSfr |l 

s 6 . 3101? TPTT 3? N Nfaff 5^ 11 - 

■jRrT I Niff FT| I SUN 'TTpff! 13? 
FT ^ TNT NgN Wf Sp^l 

S7. 3fr Tl"|j| gSJ ^ t cT^T 

3? # IfT Nt rff 3I0T? % 
fSFNTT fe? t pjtr sWT 1 CsT '<t> 
tl sftT TUFTT | g? 3> fa# 
wmifl ftthtI 


SajWS*^ h&ZP& 
'$&&&&&&&&&* 


I pl&& ss, ifh: iff %® t ^jtft ?nff <t#t 
nm41 nt fen fftRft stf 
^ jfr 3??f % fw ?t, <ff ij7?f # 


iVs^pJawse^i u=Si w.^'j 


605SJESSG i ansr? n *fcFT ft sr<f u? | f# # ffst sin fw 

FTTTT |l eNT NT FT srrft NTT ^TtlT |l 
3frr Tfc"cff # #?? ^3f^F?|f¥T?sTN#fiN ntt? # 

NIT *ft FT#FT FFTT |l I^W if STMT | fa SIN # FT? fan W fa 
F? NTTF rff NNT f FT 3TN FT T^T ## #37 Ft NF ? NTTTNT: 

it? =r# ((3tHT|wn Trifer srt ggwre t tift nfa f?wk, ttt tt#ctt 

3|5=IT Ntfa ^<I^Ih, 5W ?t%H Tpiftel aftfl'g'Wfl FTftn 3NTT y?«T'<t 
F NTT 3nfk g?RT TNT FTTNTT STTTT STlfa ^FTlfN “NTT g41^F 
?ifRl)) (TT^fSITtr: 4797) 

jrft FflN N Nf gsr FT TN 5 ^T T^T ^TT 5MT? 13N FT T? 
NT NTT iPTN |l (TTfr?’gfeTTT; 40S) 


33- 


- rr 


’TT’T^ll / 826 \ .>' 


Tna fam mdr am m *fti 

59. t mfr! ^ at srofr '-ift-nUl t 

tWT JTOft gftat t?f aiTTf 

a^f i wm ?f to (iimi < - r ' % 
w 3 tot mrit matl a? aftTO 
mftr t f¥ fff jTT^I 

fTOT a fW 1 5fF)1 3?k 

mST? sifir fPft |l 

60, qf5 a T# HH[(W 1] tWT fira 

# feff if iW | ah: if 

I ^rra airr ar jit ma 

TOT a S'l’l ffa m T T7’| TOT a^T 
TOT 4 TTTTO aft TF aa # 

fU ft ftal 

ti. ftrah t aft aTO mt w| 
M Wf am 5TTO if UR fsa 

^rrSffrl 


fe^Lffiscwsiias 62. aft 3T0T^ m fam? T£T 5 aa if 

ft $a TT aa Tft| am ma amff 

aft aitfr Sim? m Pm if mt? 
hIWhI 


1 iii f 
63, ^Tcf I 3TTT t ^T [3] 
:'V*e’ 1{fxj * cJ 1 \b&i 


i ^rm flf (*MWii;g ^ ^r^nr) # Hir-ml tr*n gfW #r 

sttw^t gfem- Tff^rRTt ^ 3 tt%-*t ferr w | f¥ ’srr % fH^f cfr 
T? # *TFT frwfl f^T ¥T wq *T? | f¥ ^ ywnPltl rT^TT 
jrf^TT #t rT^TT ^41 Trf^TT *T l IHH ffpft 3^ 

ET? ^T mw ^^TTl 


2 (fejT^lfT) TOM W ^rTT^T ^7% # TT^TTFff # 

'HN'-i sftr mtt ^TT % 3ffsh^«l # ^T^FTT 4f ^TT 

feTT ^1 ^RT # Wft^TTiT # ?n^W iW W |l 

3 ^ ^TSR ^4W^ W f^TT tri ^HfH^ w # ^TT ^T f^T 


33 - 


- rr 


■m-n / si7 \ « .>' 


# ffenr tl nt 3 ttt <jt Pf on 
*pt ?rrc (ft srwTf £rnt|l m 

| f«P W( n#T gtl 

64. sraisf t ftratT fen | +iF*>f[ 
ntl sfrr w nn t# 1 3w # 
fat <$<t>(fl 3#^l 

65. % fft W tl ^ 

nrtt ntt 3fk n ^ 

+I^N+I 

66. fan feT -3 pTS To fat nFFT 

3n # ^ nfaf if, % nqjfa 

fnn: fat fen fr nt 

£fe feJT feint nsn^T feT (TOT fe^T 
fefet TW nri 

67 . (WT fegt: ftnt HWH'SR! FT 

it fe(fr TTPTT 3pfet STg^sff ^ =TTT 
ferl dt okfR ?t -jw fee fen 
OT tl 

'O 

6s. ?nfa i v- -i'5‘ < ! 3i> s^rft nnrfe 

tl nsr 3if rerwir t nsft Rraul 

69 . 1 5fen fefet! t t (5TT3TT 

# fenfe fe^fft if W 

fen, (ft stnif t fa^n fee fen ; ‘ : 
nt on nt nm? nraf tl #e 
n? nr few fa *rner nmiffail 

fanr w|! 


tXQZ&isa&Q&vsiA 
« 14 * f/ihi/ ' *> ■'.'?, 6^*1 ** 1 1 


t£& iyjl jHjii! 1 iXr**j£i 4S*£ji 

9^mss'4M 


^e&ssK. .tsEfej&ijss 
@ 


L '£. 
\* * " 


i ftn t mm | fa nsn (fetfanmn) nfa nsnjfm tl nfam wi 
w aren fat esfa tl fan t fan ?ra nt fa w nn t fn 
fan |l nenr 3 tsttf n fep fee ofa fen nnenr n fanf far ter fen 
nre efer fe fa mnl (nfa? fart s-kh. nffan. iss) 
- rr 


■m -11 / sts \ ff .>1 


to. ^ ^ftf FHtt fwtf tt ftt fft 
f^F 3frr #cfr *tft tniti 

71 . FF fOR ^TT grgft fat ff^Tt 
*Ph 1 F*r, FFT STFT ap7 ^<11 <i*-gll 
TTTf At FT 5HHWH ^TT 

__ ~ * -j 

FT^TT 3TT W T^FT Wl ^TT ^T 
% f#t «4>Hdi wft'fx Al 

72 . eW F TRjpf ppqr 3TFTFF :i; apt 
3tTFF?ff FFT FTct t^ef wf MX 
Ft FF TTF X % r T-\ < FF f?FT 
FF FF FK F5Ft tl FFt FT 
Ft FF t! pFJ FF FF FK t 
faFT W Fl FRFF t FF FFT 

ftffftA 11 - araiF f I 

73. (FF FFTFF ¥T FTT ?F fat ftPTT 
|) Flft FTJTF FT? I FH ifat 
FXF FFT ‘HlftV'P fatf apt, At 
FTT fap m FFT fapff Ftl FFT 
AflT FF? mW FFTF Ftfaf FFT 
FFTF FTfatt tr At FWTF St% 
STFtAfa FFTFTF fl 


1 3rrw ft urm fm t ^ w w srf^ m 

ST^TF % WJVJ TT W |l rffa W W?T 4Mddl 

R#T I m Ml^dl 3T Twft (T^IT ETCrft #£ trNt ^ |l 

2 3PTT?T W ^HMd W *TR ^ ^ # lifted ^ TO ^ Wl % 

wr ^TT SlrMNIi || 


34- TTTio 


rj TFT ■ 22 /’ S19 \ ft 


>— "JJ- - ri. 


W w - 34 

P'. - fprr # 4fcRT Pm 

C\ ^ . 

flTf IT# f?T # 54 3fRTrf || 


• 4 sntr 4 ^ ^ ^ fkT w |l 

• SW t k £T |tr STWT? ^T km ^ w t 

Ptw ft ctst suft^d k kr fmrw gr 3n?rr f i 

• wt ?HTT gt?TR TT 3lMg 4 M <*<M 0 

iftu^ 3n«rrff itt ^r #( nqi w kt kt 

'W'SH'dl' sfk 4 I’qft'TR kt sRIFTT Tftir §1 

• f^T^ ¥T gm W ftftfspft ¥T 3 ^TsT TCTW k 

crw Pk trt |l 

• 3RT if m-fkJTT <fR 4 Prk ^T «PT F5TR fkT W 
fl sfk w w 'r *tft=ift fkn w | f¥ w raw m <tt 
WcfTt k %^T gT 1 * kf * ‘ i< ll 


BTr^TTf ^ *11H # BTr^Trf 

<£M I SffltH r\VJ |l 
1. *FT TSTRTT ‘flTTTg k tkT ? Fk? 

4 ifflT 1 1 3ft iTTWTf cW 
smft 4 |l 3Tk ^4l TSfRTT 
| 3ilf<jKd (M UHI d>) tl afrt kf 
3WT 5TFTt ^MT ^ t tl 

2. W 5TH3T | k fPU | 
^JTk k kR cTk k" ] f-l+Hdl 
t t, <r*(T k 3TOiT | 
,'-’ ifi.'-v-ri ^ 


Q 
t-y? ,f ^.\'"' -Ah V nm & ■*"> 

rxA ^ j ^jJ 1 0, 

►','■■*■ t >» '\-" V 4H ^ -<1 . ’^T ' ^ 


i ^it i #pt f^f;j 3nfet 
34- 


Jr— 'j_r* ~ Tl 


’TFT^U / S30 \ K .>1 


3TFmT [11 # sfk toit t 3?r if| [1] 

(T*TT *t% ^HM SPft |l 

3. w«rr +ilvi ft f¥ fir tt 

wj ^ an^ftl 

^tr Tft hmheik # 'toi ^ 
^TT <TT WSTST ^IFFfr 3ft TTfST 
¥T sTFft ft "Tift tJTT T?T tt’«pn'i 
3fT ft ^ WUWr (#) anwsfft 
fW SJTfft t , * 3W t w£t tit 
41-1) sfrr *t <h41 Tt'a <g41 
WT^ f (affW) |F 

4. fnf¥ 4 " ^ crht 5 ¥r ^fr 

?pt <rar f^rl 

OTT fT*TT *PRTT% 4IR+-I |l 1^1 • ! I ljufj !j^.l 

s. M [il^lH WrT {THTfr STFIrff 
if f^srr [sl fit ^ 

$ foir fflfffT | SlfirtfR ^ya4)l 

b. fPTT (HTWff) ew v tif fSnT 
^f »df4 ~W\ slH feffT ^IHI |T 3ff 
SfWffftfT f*RT W | 3TFT 3ftT 

sift 4 mhh^k. <£r 3frr tl =nf 

ftfjf |. fRT 3TTRTT |, 3ffcT 

7gkT*nsff 7*#r?r ^r gwl 

i w, sftar, '+*1X«t9 4k afTw^fw w# snftl 

i 'rtftTef JfijT gnf| 


a'ir-iuwift ’ 


" l . ‘ <T I ' 

eeuw«4^ 


■^30^3'?'. JhJi IriJl G $ ' uj i 
y&s dii 0^ S* 


3 3F4RT TT?^ (^TftTcf W^F) #1 

4 RF HeRT # FlR <m u r pi 

s 3 t4rt ^rrft *nwt % t^r t -sfk rwtT t f¥ w^r *r 

6 3|4rT W % feR f¥ f^R % ^rt ^RT ^ | w ^T£TR || 


34- 


Tr ,-A) 


ft— "jj** - Ti 


7. tTWT W ^FT: WT pr 

^ ^pki T^r WT g+-£ 
g^FTT ^rTT |" f¥ WW gW ^pT?P 
WT-WT ft ^TWW eft W WP 
^ > 3^1 Hm Tf jf#? 

&. TO# TOT # | 2 fsTO? TO l?¥ 
fiTTOT TOT, TOTO ^ w # 
TOT |l ## # fTOTOT (iTOT) 

aff wf snftror (h tto# to, 

TO TORT 11 - TOT fT $ fTO if tl 
s. “Wl d "-? l % -i^l <<gi TOT # #t 

# tot 4 tot tot tot 4 4 # 
TOFm #T TO# |l IR TOt 

# TOTT t TOT 4 TI%T TO# # 

tort fror ^ tot it t>ls yj-s 

JTWTST t| TOTO if TOT t 

to# ftmr# 1 9 #to tot 4 ft# 

# yjMHH t\ 

10. TOT {R % TITO pTOTT 5TTOT TOT 
TORT ft? TOR# 11 ' ? wff! TO# 
*#RT TK W#™ TOT 4 TOT, TOT 
t #TO! TOUT TOT ^T TORTO TO 
fcrr tot 4 ft# filgi #1 

11. % TOT# TORT TO# TOTOT 

TOT# T# TOT # #TOi #. 

TOT TOTOrTOTT TOtl # ft? jJTO TO 

# # 3# if #§T TfT fjl 


to n**,* \"f a>u 
j* J X *.,£■.■* 


!_> L _ i .j Jut, 

m jt ■■ * * 
i <wiWn 4 W ^ wpt |l 

2. w4rt ^ sffc ?tpt ^pt ferrl 

\s 

J TOTOR TO TO TOlftTT TOTTTT TO TO T# TO # ft# TOTfT # ##T 
TOT # TOTT TO # E#f # .pT# ^| 


34- 
'J_r* ~ r L 


12. OTT (J*t ^ W3T if ^ fc*TT) 
g^-Hi’i 1 - ^ l^ftt TPJ =PTl 3TT 
^r W: ^RT ^ +T cT*TT 
?TRT +f ^RT tT¥ R^t 
^TrTT *ir! cf^T {R % ^ 

^ Rr ttt% 4 #trl trt 

+i*tw *r tjtt # rtct ^r ^ 

MHHgl* ^ 3RT# #| cRT ^T 

1 1 ^ft stt^t *r <fr 

jR wf 1 * Tjt 2R+# 3fTR 

^ qmrl 
* -ill " ■* 


13- ^ Q r| [fl ^ ^Tf ^ fa 5 ^ft ^ 
W^rTT *TT W (Jfftsft) sftr fcpT 
tmr STt TR^T SRRRf (d‘l«HI'=fl) 

❖ wr iwr *nfr ^ sff f^r *t 

tf#l |f 3Tf? 4 til'd Hi! ¥*f +tt 

w?r ft r, aftr 3t '*twt # 

<jt <fft |l 

14. PFT 5R p- ^ W t^HM) ’TT 

2% +t fVf*r firqT rfY ffRf 
+r RT # TTT’ir Tt I3[¥ TR 4 
ftpTT fWr + TTtR fW 5ft 
4f 3^r 5T T?T *TTl 4| PfiT 
5R ft Pk rtt st frptt r I t 


r ' - '•Ji'i-'X' ST I'* * s-A'*' 

(jc? 


1 X ff tr" 

1 i^k— J Jj'AiJ ^ 

r .f & ■ J “ V 


T33siKc3'i&S'i: 

Pa^S'6 >4* ■liiilfcS 


.* .*■ ^ * ' » , * *> f > • ■'■fi c ✓ *; 

W '^yi? 1 ("ifaf^MTH-) # T?T ^T %| 

v 't - - ns 

i §^rn (3i3r^HiH) ^ trt ^ srftmMf # ^rr^ ftffRR tt 

3ii+Tm 'jim I ^ 3fr^^T % ^iy sn rfTiT | ifti F d i ^ 

^n^fr 3mj j^r # ^ tt#t ^r ^ttt $fn wt gnrr 

teT ^r ^ #t qm ?T ^ftl ^fR) 

3 WRT WRTl 


4 farr # ^ cr^ ^pr # far 

wl 


34- 


Tr ,-J.) 


h- 'JJ- ~ 


TOT Ipff Pp qfc % TOfST qq WR 
RUTT cfr ^ 3RRFT TOfT 11 TORT 
if -if -I'i* QS'i 


is. toit ji i Pi 4 \^A 3*1 qff 
qftm if rp Prmfr- <ft: tot 
*f tot sfrr mfl wrsfr 3 pft 
MWHgR to ftqr gro, MPt tot 
4 iPTOT mi w w: I rto 
qft ?r 4 t hmhejKI is. tor TOTfft 5 ? to: faro <fr to 

{R % TOT TO TOJ dlfi qisl 
TOTT TOR fTOT |y5T % TOT 4 ?t 
TOff <pf ?f 'PS'f Wf 4 TOTf 

aflrr ttoto tott tff ti i 7 . to ^[TOi Pro jq % tot q* 

TORR TOT 4 TOTOTl TOTT eR 

qrorof fl *pf q*qro ftqr qrot |l 

c. ■ vi 

is. iffr {R % «M| iff TOT 4 “flq 

TOfT tot qff qRrol 4 #q (tot 

t TR ^ TOTTORT 4 TOR # iff 

Tpft qftmT qqT Pitot to faro 
TOT TOT Tf TOFT TO TTOT fil (Pp) 
TOfr TOT if Rift TTTO frot q> 
f ^rs* m r I r d ■'if, r t* Ir h/'t ■■ ■" 

\£j i/t 1 

0 ^;t® 


1 g^RTT m it ^ *jt f¥ fcr# jtr 

tm |! farr -mr$ ^ +j 3 hi h ( 3 T%^mT) # fmrr £nr cfrr 

fW f¥ m\% % fk^T fWr ^r ^ tl (^r ^ffc) 

2 *tf ^ wt # wfr *ftl 


3 3 t 4 rt # wrf ^ti 


4 sr^W w wr (#kTT.) # #*r || 

s ^ 4 rt w ^ | j(rt w^r w ^ gfw «ft| 


34- 
Jr— 'j_r* - 1TL 


wi nftRr !i: ?t 4*1 


19 . <ft t f*nr wRfR! 

ffk 1 m I fwrtt HTftaff 4 
4N ?rm ^rink 1w 
3^4 3^tTl sfw: pr ft 

^■glf^ill 1 ’ 1 spff frqt, 3ftr kfTT 
fsRR =R f^TTl ^R?R # ?H 4 
¥t Ppmkw (foratf) 1 4r4t> 
3rf^r &4 th «4t?t 4 fekl 

10. OTT RHT S«tT?T 4 34 

4? ffl 3fa*FT| 14; (fr 3?fft 

f4*tT W 4T 4^ «H<;m 

\5 ^ i 

4t ■cjI'S 4R S*iii °im1 41 

11. 4t 'I pi 4T \jd 4T \3-1 4T 

(?4R) Pf§ 4if4 kt 

4T4 # f4 4k 4RT4 RWcTT | 

sit%w (wfr^) 4? 34 4 *t 4r 

34 4 if f44r 4 |l 

44T 4T4 4T 4kHfl< 4444 4 r 

4r f44ar¥ |l [s; 


jBti u_£l*« I ^jHyUhjJ taj'y Lfli 


m 


^■'J ill! Jf- 


r™ 

3^ 


' + 1 . F r r* fU'^r-t MSir j»,j>. * £ t" 

-tp ij, 

n. 344 4f 4 34 (434f) 4t 44Kt :t ' 

fa4 4t g4 trwft t swff 4 

TtntTl 4f 4i5t 3fftrw tw 44 


V*i^£S<&S&k£ 

iSMSiwulWJ 


1 $tj (T*rr 4 f4k ft 44 I 

2 finft 44 4 #4 4i? 44fr 4 41 

j gif 4t 44Pt Tf 4f, ifrr 34 qs[ 3i1kf'l 4?S ^F *i4l I 

4 srtfict !jf srjJTFr f4 4f sttot 4 34 4t fT*r 4Wl (ftfek gr? 
urtr, 444 is, 44 gtf hr. 444: * 2 ) 

s fnf4 34 44 vifa^u ^tt I! 


s # 44 ?t 4t aftr 1 4t i#:5w 4t wr (TiTT ^4 ami kwslt 

trl 


34- 


Jr— 'jj- ~ Tl 


TO - 11 / S3 5 \ 


■ 

p i^ *t » 


* ii >- *f t 
if* i ,L» M 

43tfy? 


®nrrar tt aippraif 4 *r sjTrfr tl 

fPTT 'IqI q \H «f>T 'S'T til'll t 
^ff WTl #T *T^t t 3W 3T3TeT 
^PT 1 1 tel t|'g|ii"t>| 

». rmr ^ ?im M arftwi«Hi 
(ftppifcn) siwt^ 4 w rw 
ter t> fitt 3 rti% terl [l1 rtr ul 

tR> pK 3pT <Tf irr T^TTT ^TFTT 

t 3tr let’ll t tft ^ 

( i rftet) I te g^it 

VMHgK t m ¥?T?"t *P?t t 
ftp wtr wtl w «r? srft 

Tf^R || 

14. 37R (f : fftef) t 7H Wt ftp 

^T 4jftVl ¥3R 3RTTT | $pt 

3TRTSfff [W fTR ERiff tf 3TPT 
t ftF WT^I PIW fR sr«RT 
rpr 3RRT RR cr | 3TW ft 

WT t tl 

■O 

«. 3RT ^ t: fIT t 5Ttt ’STRT (w 
tern ftrrt arwat 4 ftm t, 

3frr r eft t ¥R ter ^terr 

tte tl 

1 (tfm WTT, 3TFRT= 2SS f RRT RTMt. RTRR: 28} 

2 Mtr rr m\$ an^nrff t Mr rrrt I Rt M^r *ft % rtrr 

sfk RRR M Rt M || fM RR RR df^Hdl |T fjT 

M | ffr RTR Mt t ft 5 ^fTt WfT ^ RRT 3n^T M f ? rft 

^ ¥frT I fts RR % RrR R^CT |l sffa R£ 3#T Jl (tl’fe ^1 

3TRRIR ^TR t RlM R*: 4800) 

$ RTRRRf # RRT RRT Mt # %l 
4 RRf f¥ ^fT RT^tt fM R fRW |l 
34- ?TT|T W W*\ ■ 11 / sjft \ T r pj.1 i^j- - r 1 

26. RTF Sf fa? L>*fad Ll] ^TT 
5# fPTKT HHHgKl fait ftofa 
WT. ^TT FFTT RcF * TTRTl 

f*tt to to mr tor tor |i 

2?. RTF Sf fa? dh^ ^ TT 
ftoTT fto ^T §*f t ftRTT fclT 
| RETTF # RT*T tot 21 RRT FR? 

rj^TT tot tol to? to 3^ 

I Rto r tom in Ml ct^tt ipjfri 

2*. rrt to to I fF t rtf li3 Rt 

1 RRTrT % Rm| 

2 Rto ^pTT-STRTcRT tl 

3 PT RTRR F RRTF ? (tMHHfjj! F RFRR) ^ 

tgH cf^rr rr rjr tor # w to # Rtor 

|| few RTF RTTTF^ RTW F*: 15S , ?FTT RTF WT STFTrT F*: 1 , # 

: 4t orfwftfaT W |l to TOT RTF (Rtol| R^% R RFRF) t 
FTtFRT fa to tor tpfr tor #T Ft t Rt R^T ^ to fatfr tot Rt to 
^ TT#I to # t | 

1 " <£F # ftt TO TIjaff # ft*ff t WT BTT^ £TTT tft WRRT 

^ to |l 

2- j(t SRff tt fto Ftto RRT tot RRT ft to |l 

3- gR # ^tprt sRTftfetr^j^xf^rwl^ tot fatfr tot # 
fto to to tor wl 

4- gf ftoiffar rf Rftot to w |l 

5 - g?r % ■# tot rtr tor tottr # fto tor rtrt ft wj 

g^r Trpggf rhr tor ^toto^RT^towll (to? 5fTft 

335) 

RTR7T FT RRTR ^ I !¥ 3TTT # -WR % FTW RTF Ft tor RRT w 

rttfrft to [tor fto ft wr ftft p w fart r toto 
|l to to *rto cftt gfer-to fl to towr to to ^rtol 
to (ywrwrig toft ^ tttrtr) ^ wr; to srm to # fft t 
Ft wr ft w to to to 9^ to tor R tor 

tt to tt toR to rtw rfr ^tw r Ritoil (to? gfe^ 1S3 ) 34- 


Jr— 'j_r* ~ Tl 


HIT - 11 / S3? \ (t ,>i 


TO^ TOT TOf*iT # fiw ^piTORT 

^r tott ?rtcT to tott ^nml 
fT"-^ srfirw^ '-i'l < am <,<anl 

is, TRTT W' 11 t f“P *TF WTOT 
^r ’P ^ttt p «ri^i<fi tff 

30. 3TTT TOT Tt ^T ? t¥ T^¥ fTOT ^ X H 

to tr#rT :21 |l t ^ ^ 

TOT TT fHTO sftr T 3TOT ^Ftl 

31. 7RTT TOfrof t TO>T ft 5 fpT TOHTO 

N ? T^t 'ilTOl TOT 7 Ty - 1 I "1 TO 
sfrr "T jjtl TO TO TOT TT T4 

wro |l arrr qfr tot tot 
TOironfrot to tst# ft sjrot 

HIHHfnlf 4 TOTST TO t TtrotTOI 
^t 5 !. Tc , . l ^- >> TOR TOl ,J 1 1 

ftror totst to it ^ t to^t 

TOT ^ 'jft =TT TOT 7c Tft TOT 
TO ^TrT rft ^TO TORTO ^TOTO TO^T 

toto i,: t ?iHl 

32. =tet toTO to tot tot |pr ^ tot 

% sfT HTOT TRT5T TO 7| T: TOT 

fto to tot^ ttto to t tot tot 

TOgR TO¥ TOTO? 5#^ tot 

^TWcfr ^1 

». fw ^r ^fr #r ^t ^ 

^ eft" (ST^Ttt) ff^t: 

1 mm ?ip || 

2 ^r fcrl 

3 H ^ ^ ^ < I ^ tori 
, ^vv> -tV*r 

■ ^ £jj, 


£/■ r - -■ '».'r -■ ^ ^ *K V \fjfl *j f ** **■■' * .*?- ,'j,^ JvuO 

._ fT 34- 


Jr— 'j_r* ~ Tl 


, w i r - n / sis \ ft ^ 


tTcT-f^T 4 ’TFkT l,J 4, FF TJF 
FT 3TRST 3: Tf 4 ft> F* * tpjf 
Wt 3TfJTTT # FFT cf!^r FFTt 
3F 4 TTFifr, ?T*TT SFFT TFT t 
FJFFkf 3pT ITFFTT FM1 4k 

FT 41 t -sm FT FT 4 <M| if 
4T Flf%T Fi ^ FTFT 

134 Fl44 FF^ Fft *FT 5ft W 

FT l| 41 

34. 4k TRTT fTF 4 SRrft f 

FT? TTtFFTTT (Tf^r) tff i^\ 
FT # TTPFir TTFff 4 5^ f^RT 

4rt 4 ww grr 44 w ?r ^4 

^f FFFT |l [1] 

3s. ff , »'i;i f¥ ft st^tf fr ff 4 
«FT Mk FFT 41 TT*TT jTF TITW 
4IW {4^ =1K-i -r^t gl 

3*. 3FT F?’ 3? fF FRTTF 4 4TT 
■H<-H?K 4FT 3TTT % 41ft Tl 
ftRT 4 fat FTFTT |l 4tT FTF 
FT 3TTT |l kFf 3#W TTFT 
ttft wrl 


iSijSsS 

^Si^^i^'OKi 1 
tpcf-V- 


'tgsss&x&tifb 


mm. 

K’&t 37, 4k jpFt EFT 4k JTgkf TFTFT 
TJFft ’Tj?t % TF tjt-f; gHK ^ r ti 
i ^ qrl 

i ^Rt # f kite *r *t ^4 4 f^RT |l ^ftf¥ % 

*TF *TW% | f¥ qft FT W ^ ?RR W 

*TJW Ft ^T^TTl % ^T 3TTWT TT 4t ¥T WT f¥ *R 
|t smtf ^ ftR tl ^ y*N *T ^Tdi eft ?# tR-s^rR ^ft 

fRR ^?ttI 3R: m - h<h1^ #t ^rt Tf w ^fr f^I ^ ^prt 
anwt RRT t! 


34- 
Jr— 'J_r* - TTi, 


*rfW- 11 w ^i Tpg sit 5n% 

?T*TT ^NK rfT *T^t f i*R 

^ tror stjRr yRr-h<H || sfk 
^ wit t W TspT wr |l 


3s. w 5fr wr wr 1 ?urff 

3fFRff t fwsn to # far¥ Jl <fr 
HTcRT ir WT ^1 


3?. 3TFT *tTT WRfR iff 

^ ti l<1l § *FllWl W\ f^RT ^ K-i ^ 

^n?<n ? wr wff if irl sfrr 

w WciT ft 5?r 4 Ri*il sft 

*4t JR R'Nf dt ^ OT RR 

W ^fTOT Wl sffc TJtW 

■jflf^i Mt wrr || 

* ■* *i H f f , i' v „ 

1 1 ■ J f 1 ^ f h^b J 9 l 

40. W f^RT fcr q%T ^ 

^T, fyi< efs^li '+A 9TTf w. w Rjjt 
g^Tft (3W) WTt ijl 

.^V-Tl , 't^i^^T'( i ^ " J^M'' 

©(i)455ijjg'^|j.*3i*t 

4L. ^-qf^t! ^frjWKT 

*TCW | iT?i itw IT? 

W3fT ^ f^ff ti. -#| ^ if 

f«T TJ^t TT 3HR fTFt H 

%j^Vjs£e! 1 (jj> i* 1 - 

42, ?TT 3TR cpT 4 ' Tf ^ <$\% W-'UH 
^ r vTTR 3RR pTR h|^H ^t 

arfir^iT ^ T#nrl w pr w 

3TrMNlfi.JTl it Pf> TW i#T 

■s? 

" ‘J& 


1 3T4RT sprrtT ftPT «PTT tl 

2 ^r^fnr F^nft %rr fesn^ # ftftl 

3 3TR # W TT¥TfT^ ^fK. r^YrT wr %1 3Rf: r ^ W 

tr fW srmrl 

4 st4ft ftprarr -jw w % jstrftl 


34- 
J— -'jj- - Ti 


qTfPTr j*r 3£5ffT *tl 

4J. 3ft? STW ^TTf 5ffcft ?■ % 

fprsr ^rra fffr 3frat fit ¥?ft 
|; qf fit p? 1 3fr wgfft | 
fpt TPF ^ ^sft t f^FT 
^t 55TRW JFfft ff | jpjft wsrl 
ffsff •3 'qIH 'fgl ftp tf? ffT ®RT F/p 
fSr ^prnfr g4t stiff |i fr«n ^r 
<wfyifl ^ fTHf n? 

W ij¥ ffc^ST (fFTT) ti 

44. ■JfSf W ?*f ^ 'igl mH ft ?^f 

(jwi #r gffR= 

firfT t W ?fl fRT ^ ?if % 

'^TT | 5^ sftT arm - it 

¥tt fTW ?RTl ii; 


luiwl^j ij lii> 

WZ&&W3iK&> 

4s. frsrr ^iwmi *rr ft ^4 ^ 

FfTff tf 3frr if? 3H 4 

?ff# WT Ipf aft 3Tt ffif if 7SH 
Mt *TT ^T ^1 ffT ^tTFT f35TT 
1^1 iff THftf 3*1 SPrlff: Hfl 
s^^r: #fff T?rr 11 - 


A 
* * I-?*?? 


46. 4TT t ^ ^TT sj*% ^ 
^FT ntflpd ^T T£T J f¥ 
?RT 3fim? # [M ^T4T 
MR-sfNT ^ ft 3TT3fT| f*FT J ffr^t##?TR^rwt¥^ Mr f^TT RR J*7 W f¥ ^ ^T?lfW 
^rFT | f¥ SIR ft *TW $T0ti M ^TFTTl f#T ^ 

T^TR Rt WTT R#4 f¥ TT RR M W ^TRFT WU 

feTT ^\ 


2 3^n?T 3frf ^1 ^ ^T i^\< # (4^ftu|IH STiTTR ^ # f^TT^T 
F fiRTT Mr RT%Rl ^T ^R-^f # SflfW '41 


34 - 


#TOfl' 5 P 5 R TTPft TOt ^Ptf 
HFMTO Fjft ll 1 ' 1 <1? (ft W 
ttto tot? tort | to? srmTifr 
TOW %l 

47 . 3TTT TO? sf: if % TOT fr TOt? TOW 

Tffro | at ?? f?rt w fr fat 

tl TO TOW ?fr TO TOT? FT |l 
#T TO? F?tTO TOT TO TORft tl 


" 4 FT - 11 j S4| "? Tf ,4^.1 


>— ij- - ri. 


4 *. 3TTT TO? t fro TO TTTO^TT TO?ff 
THAI t TOT ^tl TO TTR-ff TO 
TOlt TOFft |l 

4». TOF TO? t fTO TOT TO TOTTl 3ffr 
3TTOT ? (f® TO) TOT? TO 
TOTOTO | 3iflR T (7TT) TO ?T 

TTTOTT |l 

so. TOT TO? ? fTO *f TOT? ?T 
TOT eft Ft TO?TO ?tt TO (TOT) 

TOT TO |l TOT TOT t TOFT TO 
? TOT ?TT TOT TO TORTO RTH TOT 
TOT TOT 4MH?K WT TO |l 
TO TOT ft? fTOT TOTTT, TOftTO |l 

Si, TOT Ffr TOT TOT TO 

TOTTTO gt w ?TO TO TOT 4 TO 
TO? TOT TOft TOFT TO fFFTTl TO 
TO? fat TOTOt TO?? TTOTO TTl 

51 . TOT TO?? ?F TOT 41 FT TOFT 

1 toTO? 5?TO TOTOf TOtf? TO TO? ^T 
1 fTO TO TOTPT TOFTOTTOT TOFTF? TOTOTO TOT 

.5 TOFT TOt 411*11 ^ TOTl 

4 TORT TOT? TOT TO 4 TW FTl 


^ - I' 1 "' 

r' T* 


e^Uj 


iff £ * * J . ■Sihy < * t | 

©Via? |P Vr s *' ' 


* ,*'. A' " m&U'l.li , Tb'f" 
& b^**: Ls &Jek 'j*y Sjfjh 

r s ■£■ r** 


t s s- I y i 

®y^q,TO* 


TOTTT TO TOT FI 

TORHT t TOTfSRT ?T TOTOl 


34 ~ 
Jr— 'J_r* - TTi, 


^ntl frm 3 tt w | 

^r 4 (fiTPT) fr fqrr l,J %? 

53, d '-fJi H *£5h ^ f?*TT Hg<1 

ip HPTl #T ?fR JTTTt 7 | 

fsR W ?T li: tl 

«T\ 

54. 3T|T <1 ^ '3 "1 1 jfWit .d<1 
^ ?RT <t> <41 t=( fjTCT ^ 
WPTT ^t>T % fW W ^ 4 

^ WT *T 'l^'l 

1 3- ?r^ ir t| *ri 


1 SUFT ^TFT ^T WJH rfT *T*TTT «TT| WJ if ^ »U<il+K 

<?r fcrrl 

% 3T4RT 3PPT 3R4TFT ^ STORT STT# '¥Rf Wl 

o 


% S - Hp M CK 
i jj*. - T & W 'TflffTC - 3S 

^ ■ 


tfTsT f^ra 

c\ - 

W gr? ^ St ^ 3 |l 


• ?^r qr? t TiflR ^ arm | frrct rr at^ ^Rtfttw |l gtfr 
RR7T 5# tTf SIR for rrt |l 

• if STWTBT # drMf-H fRFT TPPT-'Tt 1 T 0 T #( # ': mpptf ^ 
WR W# Rtrff ^<R=IK tTRT H W) =t> 3ffc ftHIHd RT 
t^TR RT% ¥f ^ W |l W # STTtfw aTTRrff if £t Td gT? 
W\ TTTTRT SR W f I 

(tr^SH^M) cTOT TRfrf Wl «P«IWK RRT 
RR <1^ PpRT W |l #7 fUHHd ’T7 PTPT R 5TT% RR 

^mn w |l 

• W if WR W | fa 3JMI? fasTlfaft ^T RFRR W Ulftfa 
iRRf 5RT 3ft 3TH ffaFTT | Rff RPTRfa TT? Rfa RR RW RRFTT 
%1 3ffr w RrRTR 3fR jir it fagg' gfa rt RtfaFr fanRT |l 

• 3rt t RRijtRR r*t ^t Rf || 


3RRTF # RTR ft RT 3RRRT 
^JRTJfTR fT«n -iRIRIH 1 1 


o 
iUJ'j? 
1. TPT RTfRT at^Tc ^ ff-TR f 3ft 

vdcM’n T'^l ^Ml fj RTTRRRff 
RRT £TC<ft RR, (3fk) RRFt 

RTRTr m | RtffaRf 

Rt-?t tffa-cTfR RTT -RfR Rtf 
RWl RF infirm RRrfT % vJrHftl 
if 3ft RtgHT t, fas*fa? SMT^ Rfr 


dfctififc'sStfyito; S£f 


I 3T4RT RtftsRTf # 5RT Rfaff RR RRfa RRR9FTT RRT RRR RfRTtTT |l 
% S - Hp M CK 
JeU i JJ - r & 


^TR !tW 


2 . 3fr <sh ^ SRI? T-fj j 1 1 ^ fa? 
STTft RTT ;i1 ?t Rf ¥it 7?FT 

^rt ?ffl ?m fat Tfa I tr 

^It. (jfat '(Ml 'T^f 3? ¥T ?? 
^ RSfWl TfR ?|f TiURTTltT 

^cll ' 

3. I Rpff! ?TC *RT SFFf RRR 

STFTrJ ^ TO>R ^t, 5ETT Jpff 
scTfaWf 1 3 rt? # fa?T 
3fr jpt •’f'N'W TRT |t 
3fTRTT HMT -Rtf % ^ | 
?Rffa TR ^tl P5FT ?TF" WT 
NR RR ? Hi 

4. 3fk ?fc ?? STIR Hf |!<Mld |, 
Wt sHiMli) RT RH | W t 

■<□ %al -_ ■■is 

RTFT 3TTT If H{M| SftT Siwig |f 

Hf sftT tt RT^T m RmF 

s. | tWt! ftTRT 3RT? R spRT 
RRT |l 3R: jR? t R Rt 
^'MiR'd sfotR sfk ? atdr t R% 

SRI?' t SffrT ydd=t> (fl?R)l 

6. wr t g^TU '^ |l 
W: ;RT ?t 3TW ?? H RTfftl 

sr? dHidi 1 R^t fart? Hr ^ 

fatVfH ?? HKR4I if H RT=fl 


1 '>"r 


tl l' 1 2 '£ .• - % t* r S :h Z<' |4 f-tfi * \' 
t,i* K * ?**£ Ll 
i^m itf.*'’ ,? £ >* f r ! 4; i , t i ' , T^ -Si 

Iflijp Vj ^v^^ald 1 .j] 
7. ifr <m[ 'w. m ^ fcm 1 ^r#T ^T^T t tR, ?TH" -3TI^ WT ^tl 

2 3RR T^T: fWt ^T ^Tfk | rfr ^ W Tm? 

3R: SJFT W ^ WT ^fl 


% S - Hp M CK 


/ $45 \ , ^ 


Je £ i JJ*. - T & 


¥fr ^fnm |l rrm fat £fh *nfa 
fatr ^nk ffafa rfr fa few 

^THT ?T«TT =TfT y[d 4 )H |l 

ft. w W faWfafa =RT ffarr w 
t fan fa fid*l -sfl ^T 4 , 
ar^rr wsteit tr? 
tfr fat <fFT 'Rfir | fat 

^ fafc ^fTfaffasIMI | fat 
^1 sra R fait stn stw sm 

FT 111 TT tcTTT fa WTl ^TSFT 
t 3fWT^ : mw | tt t ^ 

Ttll 

9 . rr«n 3 tt^tet ^ f far ^ far 

twr |l far srrcfar far isrfar |, 

fan tpr It | gt fafak 
'Fir fat fair! fa>T sffifar ^ It 

1 fa sm srrfar far fa 

7W fa T^TTrfl sfat WTT ffaT 
faFTT (fat )' 11 5 PTTI 

id. far ?pm ^rr^?rr fat 
fa fat | H^T H^Hl fatl «tt 

far fan: wr t fafar ^rwl L,J 
to st ^ far t 

^rrar 14 ’ |, fr-rr fa w if 


rv;j f'fil-'.l 


- ; % ' r-v ' '>\ ft i ^ tVt i t ^ *'< r 

C— P- rfj j» ^J*E-Py« 4j 


r-^r^ *,''■' s l £** ^ j ■ f 

W+& <& I 
JSSSdWfi 
<s 3 £^ 


] ^T^TTrT ^ *T Hl^ TT ^cTlH 'T ^Tl 

i 3f ^ ter m w % w$i srttfr fft ^r^fr | n(t mr ^ # 
te grf r 4 i ^ftte ferr *rtm\ 

3 ^r 3 rf^pr ((rtt ^tt^t pif)) |l |l 

?T^rr ¥T ^ 4 1 : # ?^f ^rtI 

4 3 TFTrT ^T ^ | f¥ Wf 3 mTF # ^TT *T temT | 3 ^ # 
WT ^ ^tl sftr % TTT^T W ^RT 4 t steTFf || sftr jR- 


% S - Hp M CK 


Tr ,-J.) 


Jew i jj* - T & 


Tgi" ^ g<.i|iTl =ft, rft 
4 * fiTO TOTTT | afTT # 

TOP ^T?t gt ^TTTOl 

11. arrsn? % pro Pptt to? faff Tf 

favf 41*i ir, Pro sniij p - p 
sftf I sk *nf stto prff 
tT^ -nfl ik >t 'Ji , *i Pt P-g 
^T#;5fR%|sfk?f|t3ITgf$TT 
■Jllfll «t>)3 sfTr -T ■TO ^T 

4 1 41 ?C TO 3 p H <"2 TOT 
TP t :i; |l TOto" if TOT 3TWT? 

TT STfa VTO *1 

12. TOT TOTP ^ flcT £ PTT, qf 
TOT TOM WRf pTT |, b(V+J. 

t faro tot ^rrol 3frr to? (pro) 

pff TOTOT I, TOT 

t p Pet iff tort toft, toto 
fawra gt 3 ttjw farr Trot 

frl aflr p ^TOT £T TOR “FT TOT 
if Hi-fi 4ilSdl g?, dllV TO ^al-Jl 
TOT TOTOf? # TOpg =fr| TOT 
to#to to fro totTI 

13. TOg PTO TO7TOT f> TTTO TOT fTO if, 
TOT PTO T^rti t fTOTO TOT Tift 
#1 TOTO TOTO t TOT W ^ gtf 
TOFT T <'-si TOT, yri'f’ TOTTO <s?i 
d'P frofsTOTO TOR TOTOl TOTOg 
TOgTTT TOTRgTT |l TOft TOT TTTO 

fl tot fro tot p ;ttott<t gr 
-i'.'j.i 33 KJ 3 

1&&&3&M&US& iit 


f^TT eft ^ 3 MTF * 4 tai <, Wl ^THTl 
r arflcf ^T qtt ^SHT # r *F?T m if ^ ft % f I 


% S - '+i 1 1 fK 


Jew i jj* - T & 


’TFT -12 f S47 "\ TT*>Al 


t Ff W*fl TT^t F trqr 

frq# # *ftl 


14. tf? ?pT htkS (ft ?fT t? 

gtfl d^jfi p qtl 3fk 
qftjpf 4" ef cfr TJrTT I 
q'fd rPFl aftr IpFT q» ftf FF 
TpFR It Prpp 

shfI) ttl Mk fft tr tff 
g^tT t^f Im twNt Ml l! 

is. | TTfsfn ^ ?r4t f'TCjjr jtwt? 

#1 TT4T STsJT^ ^T ftWfq TTSTfer |l 

is. tft ff eft tn% efst t, 
FTC f t [2] 3^rfrT pTT tl 

i7. 3^x tF F Jiwip qr ^ q’lAq I 

is. ?mT t# pnttr tt? ^itt qTtr 

tgr qq sffir grRl w tk 
qfc qw'ii qtg qf^r sft kret 
t fkt tr ff t^l prTkn if 
fr fs?. q? qq ttfkqtf ^(M^33^bk® 


&. 
W&r-J-i iylj'yjS-'j J 

ftSS^^cS&ttWIl 


i Ft qiqq t qqq t itr tt t , jjq tf qw qq fttr qqr Fl ft* 
ff wr f fcriqf ftt qt qt kl tk srk jqjfkrf 

t ftw git tt kw tr ktl kt ft fqffeq gw ft fkitf tr tti 
traft q^fl th kt qt ^ift# t trsff qtr w t qF tt atsfi |l 

i- TTTqrq qF I ft t-Tf tr qrirqr SFF srrt FltT?q qw ttfart t fat 
fsttf tr snqqqqtr |l tk jiwtf t ftafnr Fit t tit ^1 tt t sftqq 
t ttrat qt m fr |l qq: q? q #qt ft ht-fki ftqiqr Ff 
w qr tr qf?qr t q?r? jrr sn qtrqTi q^ ^ tf g*? ot 
^ L-qrq qq - 1 fqfl q?qkr t fft qrffft qf ^7^- ((fq)) (ter 
qq Fqqiq |= ^t'Vr) t tf w tqr qq tl 

j qqnr 'rnTf qq ttrl srt qF I ft qqrq t ftr mi ftrfr tl n<!iqdi 
q^tqtnrl 


% S - Hp M CK 


Je\i i jj*. - T & 


, n , r ■ 11 / $48 \ v •>' 


«faf P ?tl SIFT eft ®RT '3^ 
*faRT WK ^ | it ¥it ?f 3TRt 
HWH^K # fap t#l P^TT kf 
WM W f W5T ^1 ?WT «ft 
pfkr iprr efr p? Tfaw fm wt 
# pfrH w fatl aftr simT?' ^ ^r 
aftT (W WT) 3fpu fi 

19. (PTT FPTFT pfi ?t PWT WJ\ 

eFff Sffal «Nll 

10. -3^T p TOR ePTT ’JWSTl 

11. affr P tJRTT PPT PT iJTl 

ii. <FTT WFT P{jt ?t jftfacT 
rmr fkjffal l ‘ : ^tcr ff stwif ft 
^pirnr | fair ^srrtRtT |l ik stpt 

% Hdl 5ft wt f $| 

13. 3TTT eft 3RT *tfaeT ^rfl f I 

14. ptrft # fp fa sift wt *r*t fa> 
*JPI |Wf ppt *Md=Kfl *HT 
Wl ifal |l fafa kr£ faHT HH<JW 
pft fcrcr if pfa? ?tfaer w fa 
3MT t\ 

is. 3Ttr Ufa fa STFT ¥r 3iHfa rft ?fa 

% 1?f fatfaf % 4t f3HM I, fafa 
t falfa faPTC TO ffa PfaW fafat 

fafa fak pwrfw top!* <nfal 

u>. fap: fa fa Wf faPT 3faf fat 

ft pfal far #?ir Tgr fart ^prI 

17. PPT 3TFT fa pff ^IT fa 1 3p3tfa fa 


TEJ3s erOsWi&py 

i 3T4RT far ^ fa wot spfai ifR sfafar far pjfa gfl 


Jiy 4—^ 


v'.t'ig 


V fm ■ J, Ti^ p (»■''?, i ,4 p fi*-'' 


aI&&iA&v£ 

<8y$t 


y .* iM r * t . h- -S 


^T.i. ^ ^It 1 ^fS ^ i ' 

^jO 1 k*j jS uj» iJjiuJsT &J 
J j’jh J <5^3^ f'VJt 
% S - Hp M CK 


Jew i jj - T & 


^!PT ■ 2r2* y" ^4-9 \ ^ J j^" 
^S? 1 j5J[ J ’ K x&' L-*SJ 

j^^^u3f«±^r4i gsr 
«t^a&r6!a 


ai 1 Cc^L- j ^itl Oi 

tor* fcT *J 


^ara - STT^TST ^ 5R, PfiT ?R 
% PlTIft f^*t ^T ^ STTT ®lgfl 

% ^ faftR t»ff #1 ^«tt y^eff 

^ faf^TT ‘*TFT ? 'sReT eRT FTRT 
faf*R tnt ^ rTSTT =PR^I 

i*. fM gpr <g sfftt ysipff 

t tfi M*nr T^ff # | ?*fr ™i 
t ^Trr f 3^ twt 
wf t ?r <^T wr irit’ 1 ' ?f] Ppr? 

5M? 3# W^TTtft ifpft || 

19 . ^JRR f ITT ’TSrt | SIsTTeT ~$\ 

3^ (f#T), cr^rr 
wiw wsr tg ?pt 
f^RT *t % Wt % *> "Z 
’RPT (W t J|% eTRT ^ eft 
STr»TT Wt S ^Ff sfTTR 3fT 
^RlPT £|1 h + < ^ ^FTTl 

jo. ?npp srag ^pt ¥t wit 
^T yfcl'PHl eTSTT 3?t arfspp 
\ SPR agrrf *tl ^TPR f sg 
Rfrf Sfpft RRT RT% s?MT |l 

H. fPlT 5ft % WRPTT | SIR 
RtT jg- TCR5| tfW 
FRR sftr RRR qelkfl ^ 

3PPT RT WPPf ¥tl ^TRR 

c\ so- 

if : m\% ^r% wf t gfw 

i m\tf # pr WTS^ff W$\ RHTcW jWt ^FT ^R t f^FT 
f #T cT^TT ^Rt ^T ?fFT Ftl sfrr ^ f^cTTT t 3MTF ^T STTtcW 
ttr fm | vJtftt f\ ^ ~^m ^ tl rHt ^fr 
^ tTRS^ w\ If ^#r) 


* < * »y^* >^JM *t*Tsj k 


Mi 

©. 


1 > J , , ,-t. 


'ts^^&aafeaag# 


% S - Hp M CK 


JeU i jjk. - T & 


/ SSO \ « 0^1 


•«Rfr-*tTfe fepf hirt ?!•■• 


31 . f^FT fJT ^ grRfimt HRHT ?H 
W=f 'ft ffetf (W ir^jfr 
HpJT 3N^ HHHT if® Hi at 
if <p? q SfHH ct R-l4 

ftHf 3*T if if ^ HIT 

w stoht | ifefeit if smtq <£r 

Hjf# %, tntr Tft Hgrr ngw |l 

33. HTTHTH ^ HPf |, t fem T^fft 

if #T M£HIH ^ifet HR if 
tfl 'I R feTT fTHT Hltffl sftT 
# HTT HH # fe jffifl 


rF>' 7 Wl^l/J ^ ,e ''fii 1