Skip to main content

Full text of "Verordening 22 van 2012 Wetstoepassing"

See other formats


486 No. 1 652 


PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE 

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 DECEMBER 2012 


1 


VERORDENING OP WETSTOEPASSING, 2012 

Verordening No. 22, 2012 


VERORDENtNG 

Om vooreiening te maak vir die voorkoming van misdaad in die //Khara Hais 
munisipaiiteit; en vir aangeieenthede wat daarmee in verband staan. 


DAAR WORD BEPAAL deur die //Khara Hais munisipaiiteit, soos volg> 

Woordomskrywing 

1 . In hierdie Verordening, tensy uit die samehang anders blyk, beteken - 

‘‘motorwag” 'n persoon wat aan ‘n ander persoon op ‘n openbare plek of op 
‘n plek wat gewoonlik deur die publiek of enige deel daarvan gebruik word, 
ooreenkomstig 'n reöling met so ‘n ander persoon, teen vergoeding homself 
of haarself beskikbaar stel vir die beskerming van voertuie, en het 
“motorwagorganisasie” 'n ooreenstemmende betekenis; 

“Munisipaiiteif die //Khara Hais munisipaiiteit; 

"openbare eiendom” ook 'n brug, gebou, struktuur of vaste aanhegting wat 
deel uitmaak van ‘n openbare plek of wat in, op of by ‘n openbare plek 
voorkom of wat regtens openbare eiendom is; 

"openbare plek" ook grond, 'n park of oop ruimte, pad, straat, nagstraat of 
deurgang, brug, gebou of struktuur wat gewoonlik deur die publiek gebruik 
word, wat die eiendom van die Munisipaiiteit is, of waarvan die beheer, tot die 
voile uitsluiting van die eienaar in die Munisipaiiteit gevestig is, of waartoe die 
inwoners van die Munisipaiiteit ‘n gemeenskaplike reg of toegang het; 

‘straaf ook ‘n sypaadjie; en 

“wetstoepassingsbeampte" iemand wat by of kragtens die een of ander wet 
gemagtig word om ‘n verordening van die Munisipaiiteit te polisieör of toe te 
pas. 

Toepassing 

2. Hierdie verordenig vind aanwending of is van toepassing op die totale 
Jurlsdiksie gebied van die munisipaiiteit 

Beskadiging van openbare eiendom verbode 

3. Niemand mag openbare eiendom venivyder, beskadig, ontsier, verberg of 
daarmee peuter nie. 


Oppervlakte van strate mag nie geskend word nie 

4. Behalwe in die uitvoering van sy of haar ampspligte, mag niemand die 
oppervlakte van 'n straat merk, verf of op enige manier ontsier nie. 
PROVINSIE NOORD-KAAP 

BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT, 12 DESEMBER 2012 


No. 1652 487 


2 


Vertoon van uithangborde, plakkate en baniere beheer 

5. (1) Niemand mag - 

(a) in, op of by ‘n openbare plek; of 

(b) op so ‘n manier dat dit geredelik sigbaar is van ‘n openbare 
plek, 

‘n uithangbord, plakkaat of banier wat onwelvoeglik, aanstootlik of 
onkuis is vertoon nie. 

(2) Behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die 
Munisipaliteit en ooreenkomstig die voonvaardes deur die 
Munisipaliteit bepaal, mag niemand - 

(a) op ‘n openbare plek; of 

(b) op private eiendom (uitgesonderd private eiendom wat 
gesoneer is vir besigheidsvenvante doeleindes of 
industrieëlvenivante doeleindes by of kragtens die een of ander 
wet, gidsplan, dorpsaanlegskema of titelakte) op so 'n manier 
dat dit geredelik sigbaar is van 'n openbare plek, 

adverteer deur die vertoon van ‘n uithangbord, plakkaat of banier nie. 

Aanbring van straatnommers 

6. Die eienaar of okkupant van ‘n beboude perseel moet die straatnommer deur 
die Munisipaliteit aan die perseel toegesê op 'n opvallende plek wat na die 
betrokke straat front aanbring, op so 'n manier dat dit geredelik leesbaar is 
van die straat. 

Beskadiging van straatname en straatnommers verbode 

7. Niemand mag - 

(a) ‘n bord waarop 'n straatnaam vertoon word; 

(b) ‘n straatnommer beoog in artikel 5; of 

(c) ‘n uithangbord deur die Munisipaliteit gemagtig of opgerig, 
beskadig, ontsier, verwyder of onleesbaar maak nie. 


Beheer van bedel op of vanaf openbare plekke 

8. (1) Behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die 

Munisipaliteit en ooreenkomstig die voonivaardes deur die 
Munisipaliteit bepaal, mag niemand - 488 No. 1652 


PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE 

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 DECEMBER 2012 


3 


(a) in of vanaf ‘n openbare plek bedel of aalmoese insamel nie; 

(b) van deur tot deur bedel of aalmoese insamel nie. 

(2) Voorwaardes in subartikel (1) beoog moet - 

(a) afbakening van die gebied waarbinne die persoon mag bedel 
of aalmoese insamel; 

(b) tye waartydens die persoon mag bedel of aalmoese insamel; 

(c) plekke waar die persoon nie mag bedel of aalmoese insamel 
nie; en 

(d) die tydperk (wat nie langer as een jaar mag wees nie) 
waarvoor die toestemming verleen word, insluit, maar is nie 
daartoe beperk nie. 

(3) Iemand wat bedel of aalmoese insamel ooreenkomstig ‘n geskrewe 
toestemming in subartikel (1) beoog, moet die toestemming in sy of 
haar besit hè en dit op versoek toon aan > 

(a) iemand wat deur daardie persoon genader word; 

(b) enigiemand met 'n klaarblyklike belang in sy of haar optrede; of 

(c) 'n wetstoepassingsbeampte. 

Beheer oor motorwagte 

9. (1) Niemand tree as ‘n motonwag op nie tensy - 

(a) hy of sy geregistreer is as ‘n sekuriteitsdiensverskafTer 
ingevolge die Wet op die Regulering van die Private 
Sekuriteitsbedryf, 2001 (Wet No. 56 van 2001); en 

(b) hy of sy in diens is van 'n motonvagorganisasie en in die 
uitvoering van sy of haar pligte en onder die beheer van 
daardie organisasie optree. 

(2) ‘n Motonwagorganisasie iewer nie 'n motorwagdiens nie tensy die 
organisasie - 

(a) vooraf die skriftelike toestemming van die Munisipaliteit verkry 
het en optree ooreenkomstig die voorwaardes in die 
toestemming aangedui; 

(b) ‘n “sekuriteitsbesigheid" is soos omskryf in die Wet op die 
Regulering van die Private Sekuriteitsbedryf, 2001 en voldoen 
aan die bepalings van artikel 20(2) van die Wet; 

(c) toesien dat enige van sy werknemers wat diens as 'n 
motorwag Iewer - 
PROVINSIE NOORD-KAAP 

BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT, 12 DESEMBER 2012 , 


No. 1652 489 


4 


(i) te alle tye behoorlik geregistreer is as 'n 
sekuriteitsdiensverskaffer ingevolge die Wet op die 
Regulering van die Private Sekuriteitsbedryf, 2001; en 

(ii) voldoen aan die bepalings van die gedragskode vir 
sekuriteitsdiensverskaffers bedoel in artikel 28 van die 
Wet op die Regulering van die Private 
Sekuriteitsbedryf, 2001 . 

(3) Voonivaardes in subartikel (2)(a) beoog moet - 

(a) afbakening van die gebied waarbinne die motonvagorganisasie 
‘n motonvagdiens mag lewer; 

(b) tye waartydens die motorwagorganisasie ‘n motorwagdiens 
mag lewer; 

(c) plekke waar die motonvagorganisasie nie ‘n motorwagdiens 
mag lewer nie; en 

(d) die tydperk (wat nie langer as een jaar mag wees nie) 
waarvoor die toestemming verleen word, 

insluit, maar is nie daartoe beperk nie. 

Verbode handelinge met betrekking tot openbare plekke 

10. (1 ) Niemand mag in, op of by ‘n openbare plek enige voorwerp of stof - 

(a) wat die sindelikheid van die openbare plek mag belemmer; of 

(b) wat 'n steumis of gevaar vir enige mens, dier of voertuig wat 
die openbare plek gebruik mag veroorsaak, 

agterlaat, mors, laat val of neersit nie. 

(2) Niemand mag in, op of by 'n openbare plek spoeg, urineer of ontlas 
nie. 

(3) Niemand mag in, op of by 'n openbare plek dronk wees nie. 
Inasemlng, verskaffing of wegdoening van sekere stowwe verbode 

11. (1) Behoudens die Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992 

(Wet No. 140 van 1992), mag niemand die dampe van gom, 'n 
hegmiddel of vlugtige stof wat 'n bedwelmende of hallusinerende 
uitwerking het, inasem nie. 

(2) Niemand doen weg met die houer van 'n stof in subartikel (1) bedoel - 

(a) deur middel van die munisipale vullisvenvyderingstelsel nie; of 

(b) deur dit in, op of by ‘n openbare plek te los nie. 
PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE 

490 No. 1652 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 DECEMBER 2012 

5 


(3) Behoudens die Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992, 
verskaf niemand, teen betaling of andersins, ‘n stof in subartikel (1) 
bedoel aan enigiemand indien dit redelikerwys duidelik is dat die stof 
verkry word met die doel om daardie subartikel te oortree nie. 

Storting van vullis, agterlaat of ophoping van sekere voorwerpe of stowwe in 
openbare plekke verbode 

12. (1) Niemand stort, vergaar, of laat enige tuinvullis, motorwrak of 

onderdeel, bourommel, vullis of ander afval agter - 

(a) in, op of by ‘n openbare plek nie; 

(b) behalwe op ‘n plek deur die Munisipaliteit vir storting toegewys 
nie. 

(2) Behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die 
Munisipaliteit en ooreenkomstig enige voorwaarde deur die 
Munisipaliteit bepaal, plaas niemand, of laat toe dat iemand 'n 
voorwerp of stof in subartikel (1) bedoel vanaf ‘n perseel waarvan die 
persoon die eienaar of okkupeerder is in, op of by 'n openbare plek 
plaas nie. 

Verbode handeiinge met betrekking tot bome In openbare plekke 

13. (1) Niemand mag - 

(a) ‘n boom in ‘n openbare plek breek of beskadig nie; of 

(b) so 'n boom merk of verf nie. 

(2) Behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die 
Munisipaliteit, mag niemand - 

(a) ‘n advertensie op ‘n boom in 'n openbare plek vertoon nie; 

(b) ‘n boom in ‘n openbare plek afknot, top, snoei, afsaag of 
verwyder nie. 

Vergader of versperring van strate verbode 

14. Behoudens die Wet op die Reëling van Byeenkomste, 1993 (Wet No. 205 van 
1993), mag niemand op só ‘n manier in 'n straat vergader, sit, lê of stap, dat 
‘n versperring van die verkeer veroorsaak word of dat enigiemand anders wat 
die straat gebruik gestamp of verontrief word nie. 

Verbodsbepaiings met betrekking tot plekke van aanbidding 

15. (1) Niemand mag onmiddellik voor, gedurende of na die samekoms, 

sonder goeie rede, in die onmiddellike nabyheid van 'n plek van 
aanbidding draal nie. 

(2) Niemand mag 'n lidmaat van 'n godsdienstige groep wat ‘n samekoms 
bywoon of wat op pad is na of vertrek vanaf ‘n plek van aanbidding 
treiter, hinder of vertraag nie. 
PROVINSIE NOORD-KAAP 

BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT, 12 DESEMBER 2012 


No. 1652 491 


6 


Oorlas verbode 

16. (1 ) Niemand mag in, op of by ‘n openbare plek - 

(a) onwelvoeglike, aanstootlike of onkuise taal gebruik nie. 

(b) rommel of vullis aan die brand steek of verbrand nie; 

(c) enigiets wat ‘n aanstootlike rook afgee verbrand nie; 

(d) 'n aanstootlike reuk veroorsaak nie; 

(e) baklei, iemand met geweld dreig of ander mense versteur deur 
te skree of te argumenteer nie; 

(f) buitensporige geraas veroorsaak deur - 

(i) te sing nie; 

(ii) musiekinstrumente te bespeel nie; 

(iii) ‘n engin te laat loop nie; 

(iv) die gebruik van ‘n luidspreker, radio, televisie of 
soortgelyke toestel nie; of 

(v) dit op enige ander manier te maak nie. 

(2) Niemand mag in, op of by ‘n privaat perseel of privaat resenwes - 

(a) rommel of vullis aan die brand steek of verbrand nie; 

(b) enigiets wat 'n aanstootlike rook afgee verbrand nie; 

(c) ‘n aanstootlike reuk veroorsaak nie; 

(d) buitensporige geraas veroorsaak deur - 

(i) te sing nie; of 

(ii) ‘n musiekinstrument, radio of soortgelyke toestel 
uitermate hard of op sö 'n manier te speel dat dit 
wesenlike inbreuk op die gewone gemak, gerief, vrede 
of stilte van mense in die omgewing maak nie. 

Rusverstoring verbode 

17. (1) Niemand mag die rus in ‘n woongebied versteur deur buitensporige 

geraas te maak of deur luidrugtig te baklei, te skree of te argumenteer 
nie. 
492 No. 1 652 


PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE 

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 DECEMBER 2012 


7 


(2) Behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die 
Munisipaliteit en ooreenkomstig enige voorwaarde wat die 
Munisipaliteit mag bepaal, mag niemand 'n klapper of enige ander 
vuurwerk wat 'n harde geraas maak afvuur nie. 

(3) Die bepalings van subartikel (1) word nie sö uitgelê dat dit geraas 
afkomstig van ‘n bona fide kulturele- of godsdienstige saamtrek 
verbied nie. 


Beheer van adverteer met klankversterkers 

18. Behalwe met die voorafverkreê skriftelike toestemming van die Munisipaliteit 
en ooreenkomstig enige voorwaarde wat die Munisipaliteit mag bepaal, mag 
niemand deur die gebruik van ‘n klankversterker op ‘n besigheidsperseel en 
op ‘n manier dat dit van ‘n openbare plek gehoor kan word - 

(a) musiek speel nie; of 

(b) ‘n mikrofoon of opname gebruik om enige lid van die publiek uit te 
nooi om die perseei binne te gaan of daar besigheid te doen nie. 

Beheer oor werk bedel 

19. Behalwe in ‘n gebied deur die MunisipalKeit toegewys en gedurende tye deur 
die Munisipaliteit bepaal, mag niemand in of vanaf ‘n openbare plek - 

(a) werk bedel nie; of 

(b) op enige manier aan ‘n lid van die publiek sy of haar bereidwilligheid 
om teen vergoeding werk te doen of ‘n taak te verrig te kenne gee nie. 


Beheer oor vertoon van onwelvoeglike beeldmateriaal 

20. (1) Uitgesonderd in ‘n aparte private lokaal, waartoe toegang alleen 

verkry kan word deur ‘n deur waarop duidellk in drukskrif die woorde 
“Toegang slegs vir persone van 18 jaar en ouer” aangebring is en wat 
geleë is binne die betrokke sakeperseel, stal niemand wat saké doen 
in - 

(a) die verkoop, verhuring of vertoning van films; of 

(b) die verkoop van publikasies, 

‘n film of publikasie uit waarvan die houer of buiteblad, na gelang van 
die geval, ‘n tekening, prent, illustrasie, skildery, foto, beeld of 
kombinasie daarvan bevat wat seksuele gedrag uitbeeld nie. 

(2) Vir die doeleindes van subartikel (1 ) beteken - 


(I 


film”- 


(a) enige reeks visuele beelde wat op enige stof, hetsy 'n film, 
magnetiese band, skyf of ander materiaal, opgeneem is op so 
PROVINSIE NOORD-KAAP 

BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT, 12 DESEMBER 2012 


No. 1 652 493 


8 


'n wyse dat daardie heelde deur gebruikmaking van daardie 
stof as ‘n bewegende prent gesien kan word; 

(b) die klankbaan vettende aan en 'n vertoonde lllustrasie wat 
betrekking het op ‘n film soos in paragraaf (a) omskryf; 

(c) ‘n prent wat bestem is om deur middel van 'n meganiese, 
elektroniese of enige ander toestel vertoon te word; 

“publikasie” - 

(a) ‘n koerant, boek, tydskrif, pamflet, aanplakbiljet of ander 
drukwerk; 

(b) 'n geskrif of tikwerk wat op enige wyse gedupliseer is; 

(c) 'n tekening, prent, illusta^asie of skildery; 

(d) 'n afdruk, foto, gravure of litografie; 

(e) ‘n plaat, magnetiese band, klankbaan, behalwe 'n klankbaan 
verbonde aan 'n rolprent, of ander voorwerp waarin of waarop 
klank vir weergawe opgeneem is; 

(0 rekenaarprogrammatuur wat nie 'n film is nie; 

(g) die omslag of verpakking van 'n film; 

(h) ‘n afbeelding, kerfwerk, standbeeld of model; 

(i) 'n boodskap of mededeling, met inbegrip van ‘n visuele 
aanbieding wat op 'n verspreide netwerk geplaas word, waarby 
inbegrepe is, maar nie beperk is nie tot, die Internet; en 

“seksuele gedrag" die vertoon van ‘n geslagsorgaan, masturbasie, 
geslagsverkeer, wat anale geslagsverkeer insluit, die streling, of 
aanraking met enige voorwerp, van ’n geslagsorgaan, die penetrasie 
van 'n vagina of 'n anus met enige voorwerp, mondelinge genitale 
kontak, of mondelinge anale kontak. 

(3) Die bepalings van subartikel (1) is nie van toepassing op iemand 
bedoel in artikel 24(1) van die Wet op Films en Publikasies, 1996 (Wet 
No. 65 van 1996), wat die houer is van 'n lisensie om die besigheid 
van volwasse persele te bedryf, terwyl so iemand op sodanige persele 
besigheid doen nie. 


Parkering van swaar voertuie, sleepwaens of karavane 

21. Niemand parkeer - 

(a) ‘n voertuig met ‘n bruto massa van meer as 9000 kg, of ‘n sleepwa 
met 'n bruto massa van meer as 1000 kg, vir langer as 2 uur; of 

(b) ‘n karavaan vir langer as 24 uur, in 'n straat nie. 
494 No. 1 652 


PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE 

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 DECEMBER 2012 


9 


Verspreiding van stroolbiljette gereguieer 

22. Behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die Munisipaliteit, 
mag niemand - 


(a) ‘n strooibiljet of soortgelyke advertensiestuk in of op enige voertuig 
wat in ‘n openbare plek geparkeer is plaas of laat plaas nie; of 

(b) in of op ‘n openbare plek aan enigiemand ‘n strooibiljet of soortgelyke 
advertensiestuk uitdeel of laat uitdeel nie. 

Strafbepaling 

23. (1) Iemand wat 'n bepaling van hierdie Verordening of 'n vereiste of 

voorwaarde daarkragtens oortree of versuim om daaraan te voldoen, 
is aan ‘n misdryf skuldig. 

(2) Iemand wat skuldig bevind word aan ‘n misdryf ingevolge subartikel 
(1) is strafbaar met ‘n boete of met gevangenisstraf van hoogstens 
een jaar, of met beide ‘n boete en met daardie gevangenisstraf. 

Kort titel 

24. Hierdie Verordening heet die Verordening op Wetstoepassing, 201 2.