Skip to main content

Full text of "Anuarul Școlii profesionale de fete Teiuleanu din Pitești"

See other formats


7 FIR | 


$ 
A 
Ş 


ee zi Rr: - 


7 


leanu“ 
| ra 


PUBLICE 


„Transilvania“, ]. ]. ŞRCIER 


Profesionale de fete „Ze 


Sa 


1926 


e 
Y» 
LL] 
pet 
QC. 


DIN PITEŞTI 
pe anul şcolar 1924—925 


ipografia 

ANUANUL 


9/4 


i 


Da i 
iu 2 
>= 
ZE 
dU) 


poză TI aa e 
e re == 

1 MINISTERUL INSTRUCŢIUNEI 
AR Aa LA. 
pe anul şcolar 1924 — 1925 


a arama a at e ara 


Incheiând anul şcolar 1924—25 în ziua de 3 lulie 
1925, Şcoala aceasta, înfiinţată în anul 1897—98 a îm- 
plinit 27 ani de existenţă. re tea ăst) | 

„Acest an şcolar (1924—25) s'a deschis în mod nor- 
mal la 15 Septembrie 1924, cu un efectiv de înscrieri 
de 195 eleve în cele 6 clase regulate şi cum numărul 
celor cari ar fi rămas pe dinafară, neavând locuri şi so- 
licitau zilnic înscrierea, era foarte mare, de comun a- 
cord cu colegele şi colegii profesori ai şcoalei şi cu 
asentimentul d-lui Inspector Şet regional, cu toată insu- 
ficiența localului faţă de efectivul “mult crescut al cla- 
selor, am înfiinţat din nou clasa l-a divizionară. Această 
clasă, s'a deschis cu un număr de 44 eleve, aşa dar, 
efectivul total de înscrieri a fost de 239 eleve în cele 
d clase, tar = | 


Din acest număr retrăgându-se în cursul anului 7 
eleve şi numai din clasele I-a, anul şcolar s'a încheiat 
la 3 lulie 1925 cu 332 eleve cari au frequentat regulat 
cursurile. spa a] 


Căminul şcoalei a funcţionat în acest an scolar cu 
SU eleve, având 3 supraveghetoare, din cari una plătită 
din fondul *Teiuleauu“, alta. din bugetul-general iar a 
treia, o ajutoare de maestră care a făcut serviciul de 
pedagogă preparatoare în schimbul locuinţei şi întreţinerei, 

coceacze 4 mii 


Pentru cămin, On. Minist. al Instr. ne-a acordat întâi 
20,000.— lei pentru lunile : Sept.—31 Dec. 1924 şi apoi 
45,000.— lei pentru restul anului lan.—lunie 1925, deci 
65,000.— lei în total pentru tot anul şcolar. 


Pentru cantină: 

10.000,— lei pentru timpul dela Sept.--31 Dec. 1924 şi 
5,000.— lei pentru lanuarie—lunie 1925. 

La cantină au luat dejunul regulat 10—14 ele- 
ve pe zi. | | | 

In afară de aceste ajutoare pentru hrană, am mai 
primit pentru elevele lipsite de mijloace, încă 2.500 lei 
din partea Ad-ţiei Casei Şcoalelor şi a Culturii popo- 
rului, sumă din care s'a distribuit cărţi în luna Septem- 
brie 1924, am mai dat mici ajutoare în articole de îm- 
brăcăminte şi medicamente din caseta de contribuţii 
benevole, a unei părţii din profesoarele şcoalei,. 


INSPECŢIUNI 


În cursul acestui an şcolar (1924—925) şcoala noas= 
tră a avut inspecţiunile următoare : 

D-na Charlotta Adelsberg la 6 şi 7 Noembr. 1924 
şi 8 Aprilie 1925. 

D-l Inspector Şef regional Alexandru Batist la 26 
Noembrie 1924. 

D-na Thereza Popescu la 6 Martie şi 28 Apri- 
lie 1925. | 
„D-na Constanţa Evolesanu în Mai 1935. 

D-l Inspector-Contabil Mihalcescu a cercetat scrip- 
tele de contabilitate în zilele de 31 Octombrie şi 1 No- 
embrie 1924, | ZE 


a 
SERBĂRI 


In afară de cele 4 serbări obligatorii: 24 lanuarie, 
13 Februarie ziua patronului şcoalei, 10 Mai şi înche- 
ierea anului şcolar, serbări făcute în şcoală, în cerc in- 
tim, nepermiţând localul a le da o extindere mai mare ; 
am dat o serbare populară în parcul <Trivalea» în ziua 
de:31 Mai 1925 pentru sporirea fondurilor Comitetului 

lar şi excursii. 

DE tea serbare, a adus un beneficiu net de 29786 
lei din cari s'au cheltuit pentru excursia la C.-Lung 
1450 lei, iar 3000 lei i-am donat comitetului local al 
Soc. Mormintele Eroilor, ca ajutor pentru construirea 
unsi fântâni în Cimitirul Eroilor, lipsa unei astfel de 
fântâni stânjinind mult sforțările ce se fac pentru întru- 
museţarea acelui cimitir spre care trebue să fie îndrep- 
tată atenţiunea tuturor. Aşa dar, din beneficiul serbării 
scăzând sumele de mai sus, sa vărsat la Cassa Comite- 
tului Şcolar 25.336 lei. ce 

Osebit de aceste serbări, şcoala noastră a mai dat 
concursul, prin coruri alese şi exerciţii gimnastice cari 
au stârnit admiraţia publicului, la un festival dat de un 
comitet de doamne din Soc. Naţională de Cruce-roşie 


în frunte cu generoasa şi neobosita Preşedintă a filialei 


locale a acesței societăți, D-na Victoria Posescu, festival 
care a dat un frumos rezultat moral şi material. 

Din beneficiul acestui festival s'a dat '/, pentru că- 
minul Studenţilor Argeşeni şi */, pentru acela al studen- 
ților din întreaga ţară. 


EXCURSIUNI 


In cursul acestui an şcolar sau făcut de câtre şcoală 
escursiunile urmatoare : 

sade e 


La 9 Moembrie 1924 la Bucureşti la Expoziţia de 
Horticultură cu 30 eleve mari sub conducerea a 4 pro- 
fesoare. 

La 24 Mai 1925 la „Trivale“ elevele cl. IV, V si 
V bis sub conducerea D-rei Alexandrina Nedelcovici 
Maestră gimnastică. 

La 26 Mai la Cimitirul Eroilor, toate clasele şi tot 
personalul didactic. 

La 7 şi 8 lunie la C.-Lung-Muscel—Rucăr-— Peştera 
Dâmbovicioara. 

Această din urmă excursie sa făcut cu 45 eleve sub 
conducerea D-nei Directoare şi a 4 profesoare; a durat 
2 zile şi sau cheltuit pentru eleve suma de 
9.095.—— lei din cari: 

2.000.— lei acordaţi de Ad-ţia Cassei Şcoale- 
lor şi a Culturii poporului. 
1.490.— lei din produsul serbării şi 
1.649.— lei din contribuţia ă 35 eleve câte 
47 lei fiecare, iar profesoarele şi directoarea au fost pe 
cheltuială proprie. 


Pa: 


Cablou Nominal 


al corpului didactic şi administrativ NETIRISI “O 
OO E JEL 


279] 2p piepun> 2ALOȚIA 1] 
DU praga 

212 2p ereu 


mamaia Pa ran rai 


PEPI 

| -os "98 ver premuL 

ări Ali le 


pipa: N 3 nam a e | osoase murăna pe-a 9p sI | 
ij ICN ap E ag ] E: A i A i & Și odso (na 0 a ȚeU 40 | Tur Ins > doo, Bani EII-C4 ț 
| năbanong ese AI Hui aul eri p D Prune ! d a 
AA 

"ION "9$ EIap 1o1Po? 
-E3 5212793/duioa ujl "3 | 


ea [a E ALE Di ae sait îi 
9 a Aug UI gIrYv Il ANII PLSro| oBoţoai ui; jerțua2r |-ydng 12821034] A UOoŢi 
Te oo e enter net te ai iti a aaa 3 
& O osuad )UZuu 4 pe 
" | 9SeD sd 107210 10881014 "(| 'q] 
| & = o. 4 i $ , d -od2) | -pipaui ui pzecu îl. i d U d 
[anţie AJ9s4Q SE ON IS 7epaud e $  |-opaunz axeo poj IPPIS 2P oltenita, aparu 
£.| [12D |] olese i „ÎLLOJ SIBUINA 
e | | 9951) [mioasiq 10pn IS _8/9pp3140 A e Penn 


ci 2-Ţ , 3ăeg-uosaq "ANIUNAC JPIONL NIS9UNULZSUO) DOȚUV 22 
CI o-] EZIDNLII ȚĂ cuală, ai 949] Ul Pyeluaar[ nIquIe“| zi ă 

a 4 - 4 
9;1071012 AJ 9110109 [PIŢI 

nos3dq| euy oxemnă ŢI] BISBUOL PUIJASOŢ 

ii e 25[-1[ ă «e % 
ouagana TI n9S840p03Ţ, PNIPOIY Ş [| 

= ? se PoI-ȚI se ă 4% 

————— 


SEIPINI IIS di 

“orară [ao “ 

„5 SU0H00 [ear] 


- e % 
91103102 1 "gi 
2531724 PIUEISNOD) /! ex] 
Rn 2eăăima “Jeropalg iar a ti 

* ardopioa |ea-p "10 'sețozd * * foseIeȚoeW 2I0id Aș 

[914031p9N PUHPABIOIy  |Z$ 
LL 


" "ASeUIUNI) 

AI îi - at Yi 


"109 510 £ IAN A 
ALE Mic NE g1z Y 115 


"0RȚ992g “SUIS 9p *9$ "Say PIIZOU "AJ9sUu09 'sqy "osusi i, 2712 

GIIPIUI 1BUrau | 
18 EEE La] ji PHOIRS2|, — [pan nojouos [$ apoasa) âp :9$ 


ai it ve |: Pana “amorzsa)e 


„9HIB3nI A A Lis“ RR a i E 
munarti | JdnŞ 3H9poig [[I "10 <« ce 


A AI ie ANU PUIPINĂ || 140) < Suci 
230U2() eIoŞ 
NOSOUII2I euora le 


|n eee ei ir ta a 20 Rec ct ENI 087 n 


NISSUIC PUZOŢ pI-C / ——.——— 

IA A a ZI401g. 31101045) II “1D SPJOId "9S "sqV| Boso pueyj 21-q | 


Al AVa uve : TR 
5 & 6 Y Vs 1 29 300) 
AP A/p i RE | 
I/P 0/p Y Vp ZIAOId 'DUPAJ 


Af& Aa IIV/z 
TI/; V1/y 
amane ont Ș mata mi m 


Seoovelg “a Up « ANIUI9CŢ 'UIoaă “ar7| 9914103S4 jus Uy < DHOzACcIq  * | pdoup 16 ațăoțoai ii pepiosorn 

ST6-—pI6L 12J098 [nur uj 
'osep ad 10fo1o erjruedo no “ADEAISIUIUIPe 15 ooepip ințnduoo e Ţeuruou 


(TG TRUE ial 

za 


Situaţia generală 
a populaţiunei şcolare, la finele anulu; şcelar 
1924_—1923: 


m arma eat 


Fleve înserise 


Eleve retrase în cursul anului 
Eleve promovate : 

Eleve coringenta 

Eleve repetente 


Situaţia pe clase 
CLASA l-a A' 


Total elevelor înscrise 

Retrase în cursul anului = 
Eliminate ; () 
Promovate - 22 
Corigente 142 
Repetente | 7 aaa 

T otai 51 50 

Sipbilicarea aaa) promovate Pio 


iii, Şi Eee. 
Fisvelar 


Pristavu Qeprgata |. Pine repetentă 
| mi i-a premiu 
Marinescu C.- Elena | Premiul | 
Kâver Rugenia E i 
Rizescu Elisabeta 
Colţescu Elena; 
Stănescu Filofteia 
Enache Niculina 


re 
* CD E 00 sI O UA sa UI Po si 


| Promovată 


feerele —iooele 
Dă mi 


n 
Cp mda 


Numele şi Pronumele 
elevelor 


Ştefănescu Emilia 
Ştefănescu Maria 
Mărculescu Eleonora 
llie Lucreția 

Şiţaru Elena 


Busis Eleftoria 
Costache Elena 


Popescu |. Elena 
Aslău Ana 
Pepşilă Maria 
Matoş Paraschiva 
Stănculescu Maria 
Ghelber Stoliţa 
Panait Maria 

e acei Paula 


Lucru de mână 


llie Lucreția 
Pristavu Georgeta 
Stănescu Filoiteia 
Enache Niculina 
Aslău Ana 
Ştefănescu Maria 


Rizescu Elisabeta 


Ştefănescu Emilia 
Costache Elena 
Mărculescu Eleonora 
Matoș Paraschiva 
Marinescu C. Elena 
Stănculescu Maria 
Mărgăritescu Paula 
Panait Maria 


Observaţi- 


Promovată 


OO o O OT i pi pe i ps i A A O O 


Find repeteută, nu 
ia prenziu 


idem 
Premiul II 
> Ii] 
Promovată 


[O o O O A a pe a 

4. Constantinescu R. Ecaterina 
„ Cristici Elena 
„ Măceş Eleonora 


| „ Mărgăritescu Aurelia 
Popescu |. Elena “| Promovată 3. Neaga Maria 
Cihelber Stoliţa > cola Elea 
Colţescu Elena . Nicolae Elena 
Șiţaru Eliza „ Nicolescu Constanţa 
Kâver Eugenia > | . Picui Teodora 
Pepşilă Maria a ea giia ae op 
Busis Elefteria i 5 | 12. Ştefănescu Elena 
| | . Vasilescu Elena 


Numele și Pronumele o 
elevelor 295 


Observaţi- 


Corigente 
Retrase 


Numele şi Pronumele Obiectele la cari au i | |. Ceorgescu 1. Margareta 
elevelor | a corige | „ lugulescu Maria 
ara ca ai is | . Zmeu Natalia 
Anghel Ana Religia- Lb. franceză 
Calotă Maria Aritm.- Geometria 
Constantinescu Alexandrina | |, = 
Luca M. Elena Religia și Lb. franceză | CLASĂ La Ep 
Lupu |. Maria Religia | 
Nicolescu Ana za Lb, română şi franceză | Totalul elevelor înscrise 
Niţescu Margareta Lb. franc. şi arit.-geom. | | 3 a | 
Oncescu Elena Religia și Lb. franceză] | Ketrase în cursul anului 
Popescu Maria I.b. iranceză Eliminate 
10| Popescu Ştefania Aritm. şi Geometria | p 
pe : x romovate 
11| Toteanu Lizeta Lb. franceză | Ei 
12| Zamfira Ana >» » ŞI Aritm.-Uieom.| . Corigente 
Repetente Kepetente 
Aezlexe- Ana 
2. Alexandrescu Virginia | 
3, Constantinescu P, Ecaterina 


LO 00 =] Ci Un > GI DD 

2 Le — 15 — 


N 


vi 


| (Media | 
de clasifi- 


Clasificaţia elevelor promovate.--Studiu | viei aie eter eee sr meeeernsoran ; 
pie eee e e Observaţi- 
uni 


Numele şi Pronumele 
Numele și Pronumele = Observaţi- 5 elevelor 
elevelor | [e 


Ponovescu Eufimia Promovată 
Nicolau Maria 8” | Premiul | Bosomoiu Filofteia = > 
Cercel Maria atei nu Duţescu Elena > 
Marinescu |. Lucreția a Premiul [| | Constantinescu Vasilica > 
Duţescu Elena 7* | Premiul III | hădutescu Constanţa > 
Anghelovici Maria 7 | Promovată i lon Floarea A > 
Boșomoiu Filofteia de > Constantinescu N. Maria > 
Constantinescu Vasilica ed D Schiopu (Maria - > 
Schiopu Maria ps Țurlea Filofteia > 
Țurlea Filofteia pt Vâlcu Iliculina > 
Rădulescu Constanţa 7 Anghelovici Maria | > 
Stoicovici Eufimia 79% Enache Niculina > 
% 
> 
3 
3 
> 
? 
3 
3 
* 


Pe 
OO IS Oh 2 5 — 


Hoppe Ana pe Filipescu Ecaterina 
Ponovescu Eufimia 6% Stoicovici Fufimia 
lon Floarea 6% Dumitrescu Maria 
Grigoroiu Ecaterina 657 iupașcu Alexandrina 
Popescu Alexandrina 656 Popescu Alexandrina 
Rădulescu Ecaterina 65% i Rădulescu Ecaterina 
Constantinescu N. Maria 679 23| Urigoroiu Ecaterina 
Enache Elena 6% 24| Radu Marina 

Radu Marina 666 29| Anghel D. Elena 
Dumitrescu Maria 6 
Filipescu Ecaterina 656 
Vâlcu Niculina 34 
Anghel D. Elena 6“ 
Lupaşcu Alexandrina 6* 


Ye pop i [1 vu 3 m v v 


Corigente 


1 Boteanu Viorica Religia 
2 Constantinescu M. Maria Artim. geometria 
3 ionescu S. Elena Religia 
Nicolau Maria 8: | Premiul | 4 Olea Paraschiva 
Hoppe Ana 85: Ie Sl 


Lucru de mână 
Şi lb. îranceză 
Marinescu |. Lucreția 81 sai „_D Popescu T. Elisabeta — Aritmetică—geometrie 
Gercel Maria 7” | Promovată „6 Rora Alexandrina Religia 


d 

si-i 2 


Repetente 


|, Comănescu losefina 
2. Frischtag Bluma 
3. lancu Elena 

. Marinescu Elena 

. Nicolescu Elena 

. Răduiescu Florica 

. Slăvoiu Ciena 

„ Tomescu Paraschiva 

. Tudor Elena 


Retrase 


Nette loana 
„ Scarlat Aurora 
„ Scurtu Vasilica 
4. Stan loana 


CLASA l-a 


Totalul rlevelor înscrise 
Retrase în cursul anului 
Fliminate ... 
Promovate . 
Corigente 
Repetenie 


Numele şi Pronumele 
elevelor 


Dumitrescu Florica 
Bărbulescu Florica 
Angelescu Maria 
Ghiţescu Elena 
Curea Varvara 
Nicolescu Lucia 
Georgescu Elena 
Grigorescu Maria 
Folescu Valeria 
Oancea Joița 
Stoicovici Maria 
Pavelescu Paraschiva 
Popescu Silvia 
Constantinescu (i. Fiena 
Zamfirescu Domnica 
ionescu N. Aurelia 
Corgoi Alexandrina 
Vişinescu Alexandrina 
lonescu loana 
Mănescu Ecaterina 
Lăzărescu Paraschiva 
Pârvulescu Marioara 
Pană Niculina 
Giuglan Maria 
Sorescu Elena 
heceanu Florica 
Dumitrescu Paraschiva 
Giuglan losefina 
Neacșu Păuna 
Ionescu Dochia 
Corodi Ecaterina 


| Premiul | 


diu 
Observaţi- | 
uni 


> ŢI 
pe <A] 
Promovată 


& 


go v sv vs vs vu. » 

ee m imn e a arat 8 rea 


Numele şi Pronumele 
elevelor 


Media | 
e clasifi- ij 


care 


Observaţii |. 


Cieorgescu Maria 
Măntoiu Maria 
Abagiu Maria 

Haim Ana 
Baldovinescu Antoaneta 
Vlăduţă Agripina 
Florescu Teodora 
Teişanu Cleopatra 
Grigoroiu Maria 
kKossa lrina 
Stănescu Elena 
Pandelică Ana 
Morassi Lucia 
Negulescu Eugenia 
Tomescu Paraschiva 


Lucru de mână 


Pavelescu Paraschiva 
Pârvulescu Marioara 
Angelescu Maria 
Pană Niculina 
Sorescu Elena 
Mănescu Fcaterina 
Ghiţescu Elena 
Grigorescu Maria 
Giugian losefina 
Popescu Silvia 
Măntoiu Maria 
Oancea Joița 
Giuglan Maria 
Gorgoi Alexandrina 
Zamtirescu Domnica 


Promovată 


> 


N Oz se A [| [po [n pn pp oh 


Premiul | 
3 | 
> || 


“ Menţiune 


Numele și Pronumele 
elevelor 


Constantinescu G. Elena 


Bărbulescu Florica 
Dumitru Paraschiva 
Stoicovici Maria 
Neacșu Păuna 
Vișinescu Alexandrina 
Vlăduţă Agripina 


Baldovinescu Antoaneta 


Dumitrescu Florica 
Haim Ana 
Lăzărescu Paraschiva 
Receanu Florica 
Negulescu Eugenia 
Corodi Ecaterina 
Curea Varvara 
Florescu Teodora 
Grigoroiu Maria 
Georgescu Elena 
Folescu Valeria 
lonescu loana 
lonescu Aurelia 
Teișanu Cleopatra 
Abagiu Maria 
Georgescu Maria 
lonescu Dochia 
Kossa lrina 
Pandelică Ana 
Morassi Lucia 
Nicolescu Lucia 
Stănescu Elena 
Tomescu Paraschiva 


ae 


poecea] 


ge 
77 
CI 
5 
O 


Sta 


D 
= 
cy 
o 


Observa- 
țiuni 


Promovată 


» 
5 
29 
» 
» 
Ș 
» 
» 
LI) 
» 
» 
» 
% 
» 
» 
» 

Dr 0 a pe a ER 


Clasificaţia elevelor p 


il Dă 


1 Blănaru Cristalia Lb. română i £ 3 | Oinarii 

3 io eaeu Cota EA | Numele și Pronumele i | Observa- 
cu ( gia | elevelor | 

3 Martinovici Constanţa > 

A > Maria Aritm. geometrie 

) Nicolescu Antoaneta Lb. română 

6 Rădulescu Maria Religia şi lb. franceză 

i Văruicu Ştefania Aritm.-geometrie 


Stângescu Victoria | Premiul | 
Mățăoanu Alexandra pată || 
CGiorgoi Maria ee A 
Rădulescu Ecaterina Promovată 
Ogășanu V. Elena paul) > 
Păunescu Ecaterina e 
Radu Elena 
Rădulescu GC. Maria 
Feldştein Evelina 
Lupu Constanţa 
Ciârbea- Ana 
ionescu P. Maria 
6 Miroiu Elena Rădulescu Sevastiţa 
pe Marinescu ]. Eugenia 
i Victorian Ana Stoenescu Auroră 
5 Zamfirescu Gherghina )] Constantinescu G. Maria II 
| Georgescu Elena 
RES Vona 18| Negulescu loana 
Ceorgescu loana 
Stănescu Filofteia 
CLASA Ill-a Dumitrescu Florica 
Ş Ra Rădulescu (aria 
Totalul elevelor înscrise ; Mihai Elena 
Retrase în cursul anului Ghencea Ana 
Eliminate i (latoş Elena Ei 
Popescu Victoria 
Promovate . . 27| Constantinescu GC. Alex. 
Corigente 25 edi viu 
rătăşanu Evantia 
Sepetegie Jiga Ecaterina 
Tota] 45 Matiaș Victoria 


Repetente 


| Bădescu Gherghina 
2 Boroslavski Elze 
3 Brestoiu Cristina 
4 lanculescu Maria 
9 (Marinescu Elena 


J 
| 
| 


n 9 Da DOO ADU U 9 — 


Vp sv pp Sp ov sv vos „ov vu vu vu vu vw 


14 10%0 

ep ae 


AEP SAG RETETE PM PRE 7 D000 a n Dag E 8 DI ED E A PE PA 17 [DEO PRI O ACE E e 0 i SE ea aa 
e ——— n a a Re RR i E 
i ——— e 


n 


DE Numele şi Pronumele a & o| Observaţi= 


Numele şi Pronumele [= i o| Observa- elevelor 3 zi Ul 


elevelor = țiuni 


Stoian Petra - _6* | Promovată 
Constantinescu Florica ag > 


Belizarie Maria Ă | Promovată 
Stoenescu Aurora 


Cottescu Maria 246 > Belizarie Mari 
Grovu Silvia 25; elizarie Maria 


Anastasescu Filofteia E, Grovu Silvia 
Preda Elisabeta î aa Dumitrescu Florica 
lordache Elisabeta i Feldeștein Evelina 


Constantinescu Florica Preda Elisabeta 
Anastasescu Filoiteia 


Lucru de mâiiă: (Ruiăria) | 
ze ă | SR DIO UE 
Măţăoanu Alexandra 8% Premiul | | 


Premiul Il 
Dai 3 » 
ge Find repetentă 


Ghencea. Ana 
Matiaș Victoria 
Georgescu loana E) te în Eau 
Matoș Elena 77 Premiul III 


Gorgoi Maria = ADE 
Stângescu Victoria Spa a NI 
Ogășanu Elena 5* | Promovată 
Rădulescu Sevastiţa pe 
Constantinescu GC. Maria |! pie 
Georgescu Elena 70 
Negulescu loana fe 
lonescu P. Maria 
Popescu Victoria 
Rădulescu Maria 

Lupu Constanţa 

Radu Elena 

Marinescu |. Eugenia 
Rădulescu Ecaterina 
Constantinescu G. Alex. 
Rădulescu G. Maria 
Jiga Ecaterina 

Mihai Elena 

Stănescu Filofteia 
CGârbea Ana 

lordache Elisabeta 
Păunescu Ecaterina 


Brătăsanu Evantia 1* | Promovată 


SI OV UI pa ID — 


Ţesătorie 
Cottescu Maria | 5% | Premiul || 


= 
ST 
2) 


Corigente 


“Andreescu Alisa Aritm, Contabilitate 
Bălteanu loana "Lb. română şi Lb. îranceză 
Dumitru Constanța | Religia 

Dumitru lordana Lb. română: şi Lb. franceză 
Necșuţ Margareta | Religia şi Lb. franceză 
Tudorache Floarea | Religia 


Repetentă 
|. Boteanu Domnica 


a. PE 
9 


POD —= DO 


m) m) a] e. SI a af sa] 
: iati : 25 + ia Ai Da 
Ti 27 a Ra) 


-— 
pres ea 
e LL] CI 

2 VER 


CLASA IV-a 


Totalul elevelor înscrise 


AO con o ui o to =] NO. cor. 


“I[ Popescu Î. (liaria 


- Matei Aurelia 


E ) 
Retrase în cursul anului 
Eliminate 5 | 
Promovate a 3 2 
Corigente ş A : 5 
Repetente | 


Clasificarea elevelor promovate.—Studiu 


Numele și Pronumele * 
elevelor uni 


Premiul | 
Georgescu Anastasia Premiul II 
Caloianu Elisabeta Premiul Il 
Georgescu Filomela Promovată 
Receanu Constanţa | > 
Săndulescu G. Elena 
Negru Ecaterina 
Măţăoanu Filoiteia 
Matei Maria 
Petrovici Maria 


Marinescu Anica | 
Zăvoianu Niculina 

Beiu Florica 
Constantinescu A. Maria 
Garabet Ana 
Constantinescu M. Alex. 
Enache Ecaterina 
Dumitrescu Suzeta 
Rotaru Maria | 


da n “4 x L:.. w wm îs “a % sa a a "4 cz 


| Observaţi- | 


l 
| 
| 
| 


2 
d 
+ 
d 
6 
ij 
8 
9 
y 
l 
2 
3 
4 


2 


— 25 — 


Numele şi Pronumele 


S LR 
elevelor Observaţii 


Marinescu Anica Premiul | 
Negru Ecaterina | 9: a 
Receanu Constanţa ş=] 
Georgescu Anastasia | > IL 
Constantinescu M. Alex. ' Promovată 
Caloianu Elisabeta et > 
Matei Aurelia 
Petrovici Maria 
Rotaru Maria 
Georgescu Filomela 
Săndulescu G. Elena 
Garabet Ana 
Dumitrescu Suzeta 
Zăvoianu Niculina 


vu m vs vs IL Ev vw y 


Secţia rufăriei 


Popescu |. Maria 5* | Premiul | 
Măţăoanu Filofteia 817 3 af 
Beiu Florica 7% | Promovată 


Secţia Broderiei 
Constantinescu A. Maria | 8* | Premiul || 
Secţia Țesătoriei 


Premiul 1 
Fiiud repetentă nu 
ia premiu 


Matei Maria 
Enache Niculina 

pa 


Corigente 


— a e 


| Obiectele la cari au 
a corige 


Numele și Pronumele 
elevelor 


1| Hoppe Maria 
2| Popp Vasilica 
5] Rădulescu Filofteia 


Lb. franceză 


Aritm. Contabilitate 
Repetente 
|. Minculescu Filofteia 


CLASA V-a 


Totalul rlevelSr înscrise . : (7 
Promovate . 3 ă ; 12 
Corigente . 0 

Total a 


Clasificaţia elevelor promovate.— Studiu 


EPEIA 2" 7 
mm aaa e i 


Numele și Pronumele 


elevelor uni 


Media | 
de clasifi-li 
care i 


| 


Keller Luiza Elza 
Grigorescu T. Ana Fa IP 
Marinescu Aritina Pa | >= Hz 
Neaga Elena | Promovaţă | 
Gârleanu Alexandrina 

Măţăoanu Maria 

Ogășanu V. Maria 


ete 
& 


| Observaţi- | 


„Premiul | | 


Numele și Pronumele 
elevelor 


Grigorescu T. Constanţa 
Perieţeanu Eliza 
Zaharescu 1. Maria 
Mihai Paulina 
Andreescu Eliza 


Clasificaţia la lucru 
Secţia croitoriei 


Grigorescu T. Constanţa 
Keler Luiza-Elza 
Gârleanu Alexandrina 
Marinescu Âritina 
Periețeanu Eliza 

Neaga Elena 

Ogăşanu V. Maria 
Andreescu: Eliza 
/aharescu 1; Maria 


! 


Î 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ŞI 
0 


Secţia rufăriei 
Grigorescu T. Ana 


Mățăoanu Maria 
Mihai Paulina 


—n 


CLASA V-a bis 


(Anul de practica croitoriei) 
Totalul elevelor înscrise 


Promovate 


 Observaţi- | 


uni 


Promovată 


> 


» 
> 
3 


Premiul | | 


3 > 


| 


3-3 


> 


Il 


> > 
Promovată | 
3 > : 


Premiul | 


> > | 

ES I-a 


Clasificaţia elevelor promovate.— Studiu 


și dexterităţi 


e m m 


Numele şi Pronumele 


elevelor SI 
Ș sificare 


Matei |. Sabina Sp 
Kral G. Floarea 87 
Tomescu Virginia 8” 
Clasificaţia la Lucru 
Secţia croițoriei 


Matei |. Sabina 95 
Tomescu Virginia 8% 
Kral GC. Floarea E 3 

- Absolvente — Croitorie 


Matei |. Sabina gs 
Tomescu Virginia g58 
Kral G. Floarea | 8 


Absolvente — rufărie 


Grigorescu T. Ana E ca 

Măţăoanu Maria git 

Mihai Paulina 8. 
Premiante seria l-a 

din fondul 


Gospodărie, purtare și religie 


« Teiuleanu» 


Grigorescu T. Ana 9% | Premiul | 
Matei |. Sabina 95% ga as] 


| Media| | 
de cla-l Observaţii 


sei 309 io 


Premiate seria Il-a 
din fondul «Teiuleanu» 
__ Croitorie 
Numele şi Pronumele Observaţi- 
elevelor | uni | 


Matei Sabina | Premiul | 
Tomescu Virginia e 23 


Premiante seria Ill-a 
din fondul <Teiuleanu» 


Rufărie 


Grigorescu T. Ana 8% | Premiul ] | 
Măţăoanu Maria 8% > 


Premiul Florentina Bănicescu» 


dat conform actului de donaţie al D-nei Victoria Po: 
sescu, elevei care a întrunit cea mai mare medie la 
gospodărie din toată școala 


I| Grigorescu T. Ana 10 
2| Măţăoanu Maria 10 


In afară de aceste premii, sau mai oferit în timpul 
serbării de către D-na Elena Stavăr, membră în comi- 
tetul școlar și fostă profesoară a Şcoalei, un premiu de. 
200 lei, în bani, pentru eleva care va fi obtinut cea 
mai mare medie la ţesătorie şi cercetându-se matricola, 
pe loc, s'a găsit eleva Matei Maria din cl. V-a cu me- 
dia 5,44 şi i sa înmânat premiul. 

D-na Stavăr, a declarat că acest premiu il va oferi 
în fiecare an, pentru cea mai bună elevă, dela Atelierul 
de ţesut. 

TI j | 


î | [ 
ii e, a . ă = E. 


Î | 


| examenului de corigere din Septembrie 1925, Da = ae 
mara Peene e ere O e O LII 94 PE pene a m ta lo Numele şi Pronume 


Rezultatul exame- 
= 
A 17 : r 

elevelo 

Ra) 


nului 
Numele şi Pronumele | Rezultatul exame.- 
= elevelor | = "2-0 UI o | | 4 
E = Necșuţ Margareta zau sunat S 
a 
| IlAnghe! Ana ILIA iPromovată SE - 6| Tudorache Ploare 2 Pata 
1 ZiCalotă Maria idem > >. | pebpe, sili oa = 
3; Constantinescu AER aia > | DN BE ae Filofteia = : 
4l Luca M. Elena ; > INeprezentată repetentă „ |3|Rădulesc 
Lupu |. Maria | Promovată. o 
Nicolescu Ana Neprezentată repetentă 
Niţescu Margareta | Promovată 
8| Oncescu Elena — | > |Neprezentată repetentă 
9| Popescu Maria Ea « 
0! Popescu Ştefania | 
!l| Toteanu Lizeta iNepr i repetentă 
12| Zamfira Ana | 223 
|| Boteanu Viorica 
ZI! Constantinescu M. Maria! 
| 3ilonescu S. Elena | 
| 4] Olea Paraschiva 
| 5i Popescu T. Elisabeta 
| 6iRora Alexandrina 
1 Blănaru Cristalia 
| Zilonescu Constanţa 
| 3| Martinovici Constanţa 
| 4/ Martinovici Maria „> iNeprezentală repetentă 
icolescu Antoaneta iPromovată 3 
|. 06| Rădulescu Maria. Repetentă 
| 7i Văruicu Ştefania > iPromovată 
Andreescu Alisa II] = 
| 2IBălteanu loana | > |kRepetentă 
| 3/ Dumitru Constanţa. | > IPromovată 
' 4i Dumitru lordana > 3 


= 7. ————— 
a ee. — A 
Edna sa E 


= IS E 
EP rima 


E 


ia = 


= e 
E 3) 


m 
Est 


— n —— 


Dia ae 


- bopa 


a Eta iei 

părinţilor, tutorilor şi corespondenţilor 


Sunt din nou rugați cu insistenţă, părinţii, tutorii 
şi corespodenții elevelor să dea cea mai mare aten: 
iune regulatei îrequentări a elevelor, cunoscând că 
frequentarea neregulată aduce după sine scăderea 
notei la frequentare şi adesea Sau întâmplat cazuri 
când eleve cu note bune sau chiar foarte bune la 
Studii sau lucru, sau chiar la amândouă, au rămas re- 
petente din cauza notei scăzută dela frequentare. 

Aşa dar, Direcţiunea roagă pe părinții, tutorii și 
corespondenții acestor eleve, în interesul însuşi al co- 
pilelor să nu le permită absentarea dela şcoală decâ! 
în cazuri de forță majoră, bine stabilită, ținând seamă 
că într'o zi numai, o elevă lipsind, face 6 ore de ab- 
senţă: 3-4 dimineața având 3 cursuri dela 8—11 şi 
uneori până la 12 şi 3 după amiază: 2 la lucru, de 
oare-ce conf. regulamentului lipsirea de la lucru se 
socoteşte ca 2 absențe, plus 1 oră de gimnastică, 

Pentru ca aceste absențe făcute pentru un motiv 
destul de puternic, să nu dăuneze elevei, în prima zi 
după absenţă, părinții sau corespondenții autorizaţi, 
trebue să dea elevei un bilet adresat Direcţiunei sau 


pn se 


profesoarei diriginte, prin care să arate cauza absen- 
tării, zilele și orele, spre a se putea motiva absenţe- 
le, dacă cei în drept socot motivul admisibil. 

Să ia notă părinţii şi corespondenţii -că 1—10 
absențe nemotivate scade cu 1 punct nota la îrequ- 
entare iar când eleva a atins ţifra de 76 absențe ne- 
motivate capătă nota 4 la irequentare, deci rămâne 
repetentă. Art. 70 aliniatul 3 (vor rămâne repetente). 
litera C. prevede că nota dela purtare şi frequentare 
mai mică de 5 atrage repetenția. 

De asemenea sunt rugaţi a priveghia de aproa- 
pe purtarea de tot momântul a copilelor D-lor insu- 
ilându-le principii sănătoase şi căutând a le îndepărta 
dela tot ce e îrivol și dăunător moralei şi bunei dis= 
cipline şcolare; vor controla raporturile de prietenie 
intervenind la timp atunci când ar constata că anumite 
prietenii ar îi dăunătoare. 

Atâta timp cât o elevă îrequentează școala, n'are 
voe să îrequenteze: baluri, serate, teatre,  cinemato- 
grafe și iocaluri publice ca: berării, bodegi, cafenele, 
etc. nici chiar însoţițe de părinți (art. 233 din regu- 


 lamenţ). 


Locurile de premblare în aer liber le pot frequ- 
enta însă numai însoțite de părinți sau tutori, fraţi sau 
Surori mai mari, nu însă şcolari ȘI €i sau în tot ca- 
zul în vârsta de şcolari. 

Teatrele şi cinematografele le pot îrequenta numai 
la anumite piese şi filme instructive și morale, însă 
numai cu o prealabilă autorizaţie scrisă din partea 
direcțiunii şcoalei. 

De asemenea sunt rugaţi a căuta să evite pe cât | 
posibil trimiterea copiilor după afaceri și mai aleş 

DOR d a azi 
5 TA 


34 — a 


ecerea lor pe stradele prea frequentate şi în ore 


cerea 


mie mn 


prea târzii. 


Vor da cea mai mare atenţiune asupra curăţe- 
niei corpului şi îmbrăcămintei copilelor D-lor, interzi- 
când, însă luxul și gătelile nefolositoare, insuflându-le 


la tot momentul că modestia, simplitatea şi curăţenia 


sunt cele mai frumoase și mai puţin costisitoare 
podoabe. 


(Mai sunt rugați a căuta prin toate mijloacele să 


insufle copilelor D-lor respectul pentru superiori ca şi 
pentru egali şi inferiori, respectul pentru lucrul altuia 
ca şi pentru al său propriu respectul legilor şi regu- 
lamentelor precum şi buna cuviință în “toate împreju- 
tările, căci numai cu concursul familiei școala își va 
putea îndeplini opera sa educatoare. 


Directoare, 1. Dinescu, 


II II Ii IT re aa n ema pei aa aa ED E o e e nt ba e are ie ae i ze 
Pe e ema cm ret - ———— —————— = — = E RE E e a e a d ae oa be e = 5: ae meta: aie adi are = = IS e ea 

Natura YVeniturilor 


Sume încasate din comenzi: 


| Atelierul de croit. cl. IV, V şi VI Lei 1585,— | 
> > rufărie > ÎI, IV şi V >» 4710.— | 


Cursul preparator cl, LA Și 1 


El creiț. 2. e a ei 


iCursul preparator cl. |! B şi îl 
CAF CLOIL, 


Total Lei, . 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
] 
| 


« 
i ip iii A 


„Teiuleanu“ din Piteşti 


1| Costul (Materialului procurat pt. comenzi i 
obiecte confecţionate | 

2] Costul jurnalelor de modă i 

3| Remizele: Directoarei, Maestrelor Şi Aju- 

toarelor „| 

4i Cota cuvenită absolventei Marinescu Flo-| 
rica, anii ŞI examenul în SR IRI 203,5 


Soldul se compune din: 
| Cotele elevelor Cari na'u absolvit | 
rămase în depozit conf. OrdĂ 
Minist. depuşi  . . 3569) 
|Numerar în Cașsă la 
„31 Dec. 1924 . _. sazaso h 
Lei 4.992,50 î în 


globat în registrele Comit. con. Ord | 
|  Minist. No. 13.155 | 1923. 


Total Lei . . 


Contabilă, (ss) SM. Buhoreanu. 

ordinara 


cont. Stai No. 2 
ierului. Stat. NO. 3 


viciu santioă, solvent Siat o. 4 


mnbrăcăminte 


tru bibliotecă 


lui școlar 
nedicamente 


> de unelte, maăierial de lucru 


MP. | 


ra-ordinare 


irarea localului etc. 


lerbării 


Total general . . 


1100000|-—] 
38000|—I 
95000|—] 


244855|— 


10000|—ş . 


'5000|— 

8000|— 
15000|— 
10000/— 


3000|— 
9000 — 
6000)— 


47000 
40U0 

50000 — 

30000|— 


Ş 
| 


| 
12329165; 
13200) — 


8000 


zare 


i 


„ Cabloul Comitetului: Școlar 
e Preşedinte, E Deacu = 


Secretară, Joana Dinescu 


pp LD wi a | e 
| Casieră, Alexandrina Dumitrescu 


! Pr, I. Postelnicescu, profesor de rel 
D-na Margareta H. Bănescu, 
Moni => Cugenia Stănescu 
> Elena P. Stăvăr, fostă > 
D.-] N, Mamulea, din partea camerei de comerţ 
> V. Ogășanu, părintele a 2 eleve 


igie 
profesoară 


> 


4 


aa | D-na Zoe A. Constantinescu, Profesoră 
Zori ; > Constanţa Olteanu, fostă elevă a școalei 
| D-1 1. Antoniu, delepatul Mini | 
| pui, delegatul Minist. Instrucțiunii 
Mem- | D-na Victoria |. Posescu 
bre de | 
onoare | > D-na Maria Dima 

ap per 

paza ea 3 


rw 


- 
. 
Şi, o» 
vi fa: a 
Pa. E. 7 
F 
” 
“i 
E ta 
ml a ae - 49 Mi 


Preţul Lei 25