Skip to main content

Full text of "Udhetim në Botën e Kur'anit Shkronjat - 1"

See other formatsUDHETIM 

NË BOTËN E KUB'ANIT 

Shkronjat 
PrQGRESI 

Shkronjat Përgatiti: 

Komisioni ^Hap pas Kapi Brejt Vlerave" 

KonSulent akademik: 

JUSuf YNALL 

Pikturat: 

Ajshe KiliL 

Kopertina: 

AiShe Kybra KAHJA 

ShtypShkronja; 

Elma Basim 


Bem Bogaziçi tJaruçmanlik, Yayincilik ve Egitim Hizmëtleri 
Kuçiik Çamlica Mah. Kiiçuk Çamlica Cad. No:39 USkucfar - ISTANBUL 

Tel: G2L6 3l& && 34 


DY FJALE PER LIBRIN 
UDHËTIM NË BOTËN E KUR'ANIT 


Libri "Udhëtim në botën e Kuranit" ka për qëllim që përmes ushtrimeve dhe 
argëtimit t'ua mësojë shkronjat e Kur'anit fëmijëve të ciklit parashkollor. 

Argëtimi është angazhimi më i natyrshëm i çdo fëmije. Fëmijët mësojnë më 
shpejt duke u argëtuar. Për këtë arsye libri në fjalë, përmes cd-ve interaktive, 
shkronjave dhe zanoreve lëvizëse si dhe kutisë së shkronjave është paraqitur në një 
formë më argëtuese dhe të lehtë për t'u mësuar nga fëmijët. 


Përdorni cd-në interaktive në mënyrë që fëmijët të kuptojnë sa më lehtë 
shqiptimin e shkronjave të gjuhës arabe. 

Për efekt lehtësimi, 29 shkronjat e Kur'anit u janë përngjasuar shtatë mjeteve 
të ndryshme të transportit. Si metodë e mësimit është zgjedhur ajo e induksionit në 
mënyrë që fëmijët ta kenë sa më të lehtë përvetësimin e shkronjave. 

Shkronjat dhe zanoret lëvizëse: Nxënësi, i cili tashmë njeh shkronjat e gjuhës 
arabe, është i aftë të vendosë në libër zanoret përkatëse sipas udhëzimit të mësuesit. 
Zanorja e sipërme fet'ha është përngjasuar me kapele, zanorja e poshtme kesre, me 
pantofle, ndërsa zanorja damme është përngjasuar me kordele. 

Kutia e shkronjave: Nxënësi përzgjedh në kuti shkronja të ndryshme dhe i 
vendos në vendet e duhura mbi kapakun në fund të librit. 


UDHEZIME PER PERDORIMIN E LIBRIT 


Mësuesi, merr në dorë librin "Udhëtim në botën e Kur'anit". Pasi shfleton librin 
ua prezanton atë fëmijëve duke i bërë të mundur që të njihen nga afër me të. Pastaj u 
tregon se si do të përdorin shkronjat dhe zanoret lëvizëse si dhe kutinë e shkronjave. 


f 


Mësuesi i fton fëmijët "drejt një udhëtimi në botën e Kur'anit. Ejani fëmijë 
të dashur! Shokët tanë të udhëtimit do jenë shkronjat e Kur'anit, ndërsa mjetet e 
transportit treni, balona, anija, pajtoni, teleferiku, autobusi dhe avioni. Mbyllni sytë 
dhe imagjinoni!" (Për çdo mjet transporti vepron në të njëjtën mënyrë.) 


f 


Mësuesi fillimisht lexon vetë përshkrimin e çdo shkronje, pastaj i orienton 
nxënësit drejt ushtrimeve përkatëse. Po ashtu është shumë e rëndësishme edhe ndihma 
e familjes në këtë drejtim. 

Mësuesi pasi i ka mësuar fëmijës shkronjën tashmë kalon edhe në mësimin e 
shkronjës përkatëse me zanore. Për të kryer ushtrimet përdor lojëra të ndryshme si për 
shembull vendosjen e shkronjave dhe zanoreve lëvizëse mbi kapakun në fund të librit. 

Afati i mësimit të shkronjave në secilin prej mjeteve të trasnportit është një 
javë. Megjithatë, kjo kohë mund të ndryshojë në varësi të nxënësit. 

^ / 


"Zoti im! 

Ma lehtëso punën time dhe mos ma vështirëso. 
Më ndihmo që këtë punë ta përf undoj me lehtësi." 

(Amin!) 

O. 


'CQ 
Përshëndetje! 

Emri im është 
' 

A më ngjasojnë mua gishtërinjtë tuaj? 
Çfarë ka përreth teje që më ngjason? 
Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd 
mbi shpinën e shokut që ke pranë. 

Ngjyrosni sipas dëshirës shkronjat |. 
Plotësoni vijat e ndërprera për të formuar 

i 

Shkronja 1 ka vendosur kapele. 

Kur shkronja I vendos kapele, 

lexohet 1 . 

Shkronja 1 ka veshur pantofle. 

Kur shkronja | vesh pantofle, 

lexohetl. 

i 

i 

t 

Shkronja | ka vendosur kordele. 

Kur shkronja | vendos kordele, 

/■ 

lexohetl . 


■ s 

1 lexohet|. 

I I I 


Vendosni në njërën prej shkronjave kapele, në tjetrën pantofla, 
ndërsa në tjetrën kordele. Lexoni. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


lk Përshëndetje! 
Emri im është 

Poshtë meje kam një pikë. 

Çfarë ka përreth teje që më ngjason? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në hapësirë . y 
Vendosni pikat e shkronjave V dhe ngjyrosini me blu. 
Plotësoni shkronjën dhe ngjyroseni me të verdhë. 


Shkronjae^) ka vendosur kapele. 


Kur shkronjac^vendos kapele, 

♦ 

♦ 

lexohetel . 

♦ 

Shkronja ka veshur pantofle. 

/ J 

Kur shkronja vesh pantofle, 

♦ 


lexohet . 

> 

4 


Shkronja ka vendosur kordele. 


Kur shkronjac^vendos kordele, 

♦ 

♦ 

lexohetc^ . 

♦ 

♦ ♦ 


Lexoni shkronjat. 

Qarkoni shkronjat me zanore të njëjtë. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


k 
Sipër meje kam dy pika. 

A ngjasojnë pikat e mia me sytë e tu? 

Eja! Më shkruaj mua në pëllëmbën tënde 


Ngjyrosni sipas dëshirës shkronjat O 


O 

Vizatoni sytë e shkronjës O . 
Ngjyrosni me të verdhë shkronjën . 
Ngjyrsoni me të kuqe shkronjënc^>. 


Përshëndetje! 
Emri im është 


Shkronja O ka vendosur kapele. 

4* 4 

Kur shkronja O vendos kapele, 


lexohet O . 

Shkronja O ka veshur pantofle. 

44 A 

Kur shkronja O vesh pantofle. 


lexohetO . Shkronja O ka vendosur kordele. 

44 . 

Kur shkronja O vendos kordele. 


lexohet O . Lexoni shkronjat e ngjyrosura 

Qarkoni shkronjat të cilat kanë të njëjtat zanore me shkronjat e gjelbra . 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 
Përshëndetje! 
Emri im është 


Sipër meje kam tre pika. 

Sipas teje çfarë më ngjason? 

Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd në ujë 


o 


o Ngjyrosni shkronjat & me ngjyrën tuaj të preferuar. Ngjyrosni shkronjën ^ me ngjyrë të verdhë. 

Vizatoni pikat e shkronjësd^dhe ngjyrosni sipas dëshirës. 


10 


Shkronja & ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohetd^ . 

Shkronja & ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohetc^ . Shkronjad^ka vendosur kordele. 

Kur shkronja & vendos kordele, 

lexohetci^. Plotësoni vijat e ndërprera të 
shkronjëst^dhe ngjyroseni atë. 

Vendosni sipas radhës zanoret 
lëvizëse duke i veshur kapele, 
pantofla dhe kordele dhe më pas 
lexojini. Ngjyrosni njërin prej trekëndëshave pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 
Ngjyrosni shkronjën: 

| me ngjyrë të kuqe. 
e^me ngjyrë të verdhë. 


O me ngjyrë të gjelbër. 
& me ngjyrë rozë. 


♦ Vendosni zanoret lëvizëse dhe më pas lexoni shkronjat. 

♦ U mbyllni sytë fëmijëve. Kërkoni nga fëmijët që të vizatojnë shkronjat 
me gishtërinjtë e tyre dhe pa hapur sytë pyetini se cila shkronjë është. 
Përshëndetje! 
Emri im është 


Unë kam një pikë në 

i o r-fnr'o vr\b Ngjyrosni shkronjat me ngjyrë të kuqe. Vizatoni pikat e shkronjave £.dhe ngjyrosni sipas dëshirës. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të verdhë. t 

Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja ^ vendos kapele, 

lexohet 

Shkronja ^ ka veshur pantofle. 

Kur shkronja £ vesh pantofle, 

lexohet ^ . 

ç. 

C 

Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja ^ vendos kordele, 

lexohet ^ . Vendosni njërës shkronjë kapele, tjetrës pantofle dhe tjetrës 
kordele dhe më pas lexojini. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


Përshëndetje! 
Emri im është 
Unë nuk kam asnjë pikë në barkun tim. 
Cila shkronjë është si unë pa pikë? 

Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd në dhe 

Ngjyrosni shkronjat me ngjyrë portokalli. 


16 


4 

w 


% Ngjyrosni shkronjat sipas dëshirës. 
Ngjyrosni shkronjën £, me ngjyrë të gjelbër. 

O p»\ Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet ^. 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet 0. 

ç 

t 

Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja vendos kordele, 

lexohet ^. 

1 __ 1 


Ç C 


c c 

Lexoni dhe bashkoni me shigjetë shkronjat e njëjta. 

Përshëndetje! 
Emri im është V 


Unë nuk kam një pikë në kokën time. 
Çfarë ka rreth teje që më ngjason? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd mbi tavolinë. 


o 


O 
Ngjyrosnl shkronjat Qme ngjyrat që pëlqenl më tepër. Vizatoni pikat e shkronjave dhe më pas ngjyrosini me ngjyrë të verdhë. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë rozë. 
1 

c 

Shkronja ka vendosur kapele. 

♦ 

Kur shkronja vendos kapele, 

♦ 

lexohet 

♦ 

Shkronja ka veshur pantofle. 

♦ 

Kur shkronja vesh pantofle, 

♦ 

lexohet 

♦ 

Ç 

C 

♦ 

Shkronja ka vendosur kordele. 

♦ 

Kur shkronja vendos kordele, 

lexohet Ngjyrosni në pemë shkronjën ^ me të kuqe, shkronjën me portokalli 
dhe shkronjën me të verdhë. 


19 


Ngjyrosni njërin nga rrethorët pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


■ ■ ^ 

Tregojuni fëmijëve njërën prej shkronjave të mësuara. Më pas, 
kërkoni që të shtrihen në tokë dhe të formojnë më trupin e tyre 
formën e shkronjës së kërkuar. Qëllimi është që gjatë kohës që 
fëmijët mundohen të realizojnë formën e shkronjës, njëkohësisht 
ta mësojnë dhe ta fiksojnë në kujtesën e tyre. Mos prisni që fëmijët 
ta realizojë plotësisht formën e shkronjës me trupin e tyre. 

♦ Kjo lojë mund të luhet edhe në grup. Tregojuni fëmijëve njërën prej 
shkronjave të mësuara. Më pas kërkoni nga fëmijët që me trupat e 
tyre të formojnë pjesë të ndryshme të shkronjës apo pikat e tyre. 
Fotografoni pamjet e fëmijëve. 


4 


balone/v f Lo 


♦ Vendosni shkronjat në balonën fluturuese që udhëton në botën e Kur'anit. 
Ngjyrosni balonën me ngjyrat e dëshiruara. 


21 


Ngjyrosni shkronjat £ me ngjyrat e rrobave që keni veshur. 
Plotësoni vijat e ndërprera të shkronjës ^ dhe ngjyroseni me portokalli. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 

Ngjyrosni shkronjën CLme ngjyrë lejla. 3 

Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet £ . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet ^ . 


$ 

Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja vendos kordele, 

s 

lexohet ^ . 


1 
1- r T — 

^ 1- 

J 
Gjeni rrugën e duhur për të bashkuar shkronjat ^ me të njëjtën zanore. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 
o 


o 


o 


Përshëndetje! 

Emri im është 

por unë kam një pikë sipër. 

Sipas teje, çfarë më ngjason? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gisht në faqen tënde. Ngjyrosni shkronjat ^ me ngjyrat që dëshironi. 
Vizatoni pikën e shkronjës 5 dhe ngjyroseni sipas dëshirës. 
Ngjyrosni shkronjënL^me ngjyrë të gjelbër. 

Ngjyrosni shkronjën C- w e n 9jy r ^ l e jl Q - 


♦ 

• 

Shkronja ^ ka vendosur kapele. 

♦ 

Kur shkronja ^ vendos kapele, 

< 

lexohet ^ . 

♦ 

Shkronja ^ ka veshur pantofle. 

♦ 

♦ 

Kur shkronja ^ vesh pantofle, 

S 

♦ 

lexoheO . ♦ 

Shkronja ^ ka vendosur kordele. 

4- 


Kur shkronja ^ vendos kordele, 

lexohet 3 . Vendosni pikat e shkronjave ^ duke patur kujdes ngjyrat e tyre. 


Ngjyrosni njërin prej trekëndëshave pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

Përshëndetje! 
Emri im është 

Unë nuk kam asnjë pikë. 

A e din se mua më përngjasojnë me bananen? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në hapësirë. 


V 


o 


o 


o Ngjyrosni shkronjat J me ngjyrën e bananes. Ngjyrosni shkronjën ^ me ngjyrë rozë. 

Ngjyrosni shkronjën $ sipas dëshirës. 

Vizatoni vijat e ndërprera të shkronjës j dhe ngjyroseni me të kuqe. 


0 

Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet ^ . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet 


3 

Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja vendos kordele, 

lexohet^ . Vendosni në shportë përmes një shigjete gjethet J të rëna nga pema. 


,1 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

Përshëndetje! 
Emri im është 
Unë jam vëllai i shkronjës J , 
por në kokën time kam një pikë. 
Çfarë më ngjason përreth teje? 

Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd 
në dorën e shokut që ke pranë. 


o 


O 


o 


y Ngjyrosni shkronjat j me ngjyrën e portokallit. Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 


Vizatoni syrin e shkronjës dhe ngjyroseni me ngjyrën rozë. 

♦ 

Vizatoni pikën e shkronjës dhe ngjyroseni me ngjyrë lejla. 


^4 

Shkronja j ka vendosur kapele. 


Kur shkronja vendos kapele. 

J 

lexohet j . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

4 

Kur shkronja vesh pantofle. 

) 

lexohet \ . 

V 


Shkronja ka vendosur kordele. 


Kur shkronja vendos kordele. 

J 

lexohet j . j j J 


J J J J 

Qarkoni shkronjat j. 

Kërceni aq herë sa keni numëruar shkronjatj. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 
Shkruani shkronjat që keni mësuar në kartonë të mëdhenj. Vendosini 
në ambiente të ndryshme të shtëpisë apo të oborrit tuaj. Vraponi drejt 
shkronj ave që j u tregon mësuesi. 

Kjo lojë mund të luhet edhe në grup. Nxënësi që vrapon drejt shkronjës 
së gabuar, nxirret nga loja. Fëmija që mbetet i fundit, është fitues i lojës. 

Shkruani shkronjat që keni mësuar bashkë me zanore në kartonë të 
mëdhenj. Vendosini në ambiente të ndryshme të shtëpisë apo të oborrit 
tuaj. Vraponi drejt shkronjave me zanore që ju tregon mësuesi. 

Kjo lojë mund të luhet edhe në grup. Nxënësi që vrapon drejt 
shkronjës së gabuar, nxirret nga loja. Fëmija që mbetet i fundit, është 
fitues i lojës. 


QDGcafi 
4 Ngjyrosni anijen e cila udhëton në botën e Kur'anit. 

♦ Ndërtoni një anije me origami. Vizatoni mbi të disa shkronja dhe vendoseni të 
lundrojë në ujë. 

Tregojini fëmijëve që treni dhe balona fluturuese kanë pësuar avari, prandaj 
të gjitha shkronjat duhet t'i hipim në anije. Jepini çdo fëmije emrin e një 
shkronje. Pëshpërisni në veshin e tyre secilin emër, pastaj drejtojini fëmijët 
që në mënyrë imagjinare të hipin në anije. ( për shembull, shkronja i të hipin 
në anije duke kërcyer.) Ejani të udhëtojmë drejt botës së Kur'anit. 
Përshëndetje! 
Emri im është 
Çfarë më ngjason sipas teje? 

Eja! Më shkruaj mua me gisht 
në pëllëmbën tënde. 


o 


O 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të gjelbër. 

♦ 

Vizatoni pikën e shkronjës ^dhe ngjyroseni me ngjyrë të kuqe. 

♦ 

Ngjyrosni shkronjën £ me ngjyrë rozë. 
Shkronja^a ka vendosur kapele. 

Kurshkronja, y vendos kapele, 

lexohetj^o . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja^j^ vesh pantofle, 

lexohet . 

j? 


Shkronja 'ka vendosur kordele. 

Kur shkronja^j-^ vendos kordele, 

lexohet . 

<y 

Lexoni shkronjat. 


<y 

<y 


Lidhni me shigjeta shkronjat të cilat kanë të njëjtën zanore. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. Përshëndetje! 
Emri im është 


Unë jam vëllai i shkronjës 
por kam tre pika sipër meje. 

Cilën shkronjë me tre pika ke mësuar më parë? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në karrige. Ngjyrosni shkronjatj^> sipas dëshirës. Vizatoni pikat e shkronjës dhe ngjyroseni sipas dëshirës. 
Ngjyrosni shkronjën ^ me ngjyrë të kuqe. 

Ngjyrosni shkronjën j me ngjyrë rozë. & 

Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet^j-* . 

Shkronja ka veshur pantofle. 


Kur shkronja vesh pantofle, 

U 

lexohet & 

Shkronja ka vendosur kordele. 


Kur shkronja vendos kordele, 

> 

lexohet 


Cr*. 

Plotësoni pikat e shkronjave. Përplasni duart aq herë sa numri i shkronjave . 


Përshëndetje! 
Emri im është 


Çfarë ka përreth teje që më ngjason? 

Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në tavolinë. 


Ngjyrosni shkronjat^? me tre ngjyrat tuaja të pref eruara. 


Ngjyrosni shkronjën ^j^me ngjyrë të kuqe. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë portokolli. Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja ^ vendos kapele, 

lexohet ^ . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja ^ vesh pantofle, 

lexohet . 


cP* 

Shkronja ^ka vendosur kordele. 

Kur shkronja ^vendos kordele, 

lexohet jj? . Gjeni dhe qarkoni shkronjën e duhur në kuti. 


Ngjyrosni njërin nga rrethorët pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


Përshëndetje! 
Emri im është 


Unë jam vëllai i shkronjës ^ 
por kam një pikë. 

Cilat shkronja me një pikë ke mësuar më parë? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në pëllëmbë. Ngjyrosni shkronjat ja me ngjyrat tuaja të pref eruara. Ngjyrosni shkronjën^^ me ngjyrë lejla. 

£ 

Vizatoni shkronjën ^dhe ngjyroseni sipas dëshirës. 

♦ 

Ngjyrosni shkronjën j me ngjyrë të gjelbër. Shkronja ^ka vendosur kapele. 

Kur shkronja ^vendos kapele, 

lexohet 

Shkronja ^>ka veshur pantofle. 

Kur shkronja ^ vesh pantofle, 

lexohet ^ . 

uf 

A 

Shkronja ^ka vendosur kordele. 

Kur shkronja J- vendos kordele, 

Jr 

lexohet ^ . 
Vendosni pikat e shkronjave ja duke patur kujdes ngjyrat e tyre. 


Ngjyrosni njërin nga rrethorët pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


k M 


> _ 


♦ Lexoni dhe qarkoni shkronjat që njihni. 

Vendosni me shigjetë shkronjat që do të udhëtojnë me pajton në 
i # botën e Kur'anit. \ L* 
SEicafl ■us aastefi 


oo s 

♦ ♦ Lexoni një shkronjë me zanore më pas kërkoni nga nxënësi që ta 
gjejnë atë në figurë. 
Ngjyrosni shkronjat J? me ngjyrën e lojës tuaj të preferuar. 


Plotësoni vijat e ndërprera të shkronjës l^dhe ngjyroseni me ngjyrë të verdhë. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të kuqe. 

Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë portokalli 


] 

b 

. 

Shkronja J^ ka vendosur kapele. 

Kur shkronja J^vendos kapele, 

lexohet J 2 . 

Shkronja ]p ka veshur pantofle. 

Kur shkronja J^vesh pantofle, 

lexohet^ . 


j 

i\ 

Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja J? vendos kordele, 

lexohet . 

1 

Vendosini njërës shkronjë kapele, tjetrës pantofle dhe tjetrës kordele 
dhe më pas lexojini. 

Vizatoni shkronjat J? me gishtin tuaj mbi faqet e librit. 


Ngjyrosni njërin nga rrethorët pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 
Përshëndetje! 
Emri im është 
Unë jam vëllai i shkronjës b , 
por sipër meje kam një pikë. 

Çfarë më ngjason sipas teje? 

Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd në derë. o 


O 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të kuqe. 

Ngjyrosni shkronjën me ngjyrën tuaj të preferuar. 


44 Shkronja J^ka vendosur kapele. 

Kur shkronja Ji vendos kapele, 

lexohet Ji . 

Shkronja Ji ka veshur pantofle. 

Kur shkronja Jivesh pantofle, 

lexohet Ji . 


£ 

Shkronja J^ ka vendosur kordele. 

Kur shkronja Jivendos kordele, 

lexohet j& . J? ^?9? 


Vendosini pikat e shkronjave të mësipërme. 
Përplasni duart aq herë sa numri i shkronjave . 


Ngjyrosni njërën prej formave pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

Ngjyrosni shkronjat ^ me ngjyrën tuaj të preferuar. Ngjyrosni shkrontjën me ngjyrë të gjelbër. 

Vizatoni pikën e shkronjës dhe ngjyroseni me ngjyrë të kuqe. 
Ngjyrosni shkronjën^^ me ngjyrë rozë. t 

Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja vendos kordele, 

> 

lexohet i / ,- lÇ 


L 


|- 

A 

- 1 

- \L 


Gjeni rrugën e duhur për të bashkuar shkronjat me të njëjtën 
zanore. * 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


Unë jam vëllai i shkronjës 
dhe kam një pikë mbi kokë. 

Cilat shkronja me një pikë ke mësuar më parë? 

Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd në dhe 
o 


O 


O Ngjyrosni shkronjat^Jme ngjyrën tuaj të preferuar. Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të gjelbër. 


Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të gjelbër. L 

♦ 

Shkronja ka vendosur kapele. 

♦ 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet 

♦ 

Shkronja ka veshur pantofle. 

♦ 

Kur shkronja vesh pantofle, 

♦ 

lexohet 

♦ 

Ç, 

A 

L 

♦ 

Shkronja ka vendosur kordele. 

♦ 

Kur shkronja vendos kordele, 

A 

lexohet Lexoni dhe bashkoni me shigjetë shkronjat e njëjta. Ngjyrosni njërin nga rrethorët pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

OE eHQB0Eflft 


♦ Fshihni shkronjat në vende 
të ndryshme të shtëpisë suaj. 
Jepini fëmijës një minutë 
kohë dhe kërkoni prej tij të 
gjejë kartat. 

Më pas, kontrolloni sa karta 
ka gjetur. Kërcenl bashkë me 
fëmijën tuaj aq herë sa karta 
ka gjetur. 

Luani të njëjtën lojë për të gjitha shkronjat që ka mësuar. 


Shkruani në kartë një shkronjë bashkë me zanoret përkatëse. 
Fshihni kartat e shkruara në vende të ndryshme të shtëpisë suaj. 
Jepini fëmijës një minutë kohë dhe kërkoni prej tij të gjejë kartat. 
Më pas, kontrolloni sa karta ka gjetuar të shkronjave me zanore. Luani 
gishtërinjtë me fëmijën tuaj aq herë sa karta ka gjetur. Vendosni me shigjetë shkronjat që do të udhëtojnë me teleferik. 
Ngjyrosni teleferikun sipas dëshirës tuaj. 

Përshëndetje! 
Emri im është 


Unë kam një pikë mbi kokë. 
Çfarë më ngjason sipas teje? 

Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në hapësirë. ♦ 

Ngjyrosni shkronjat me tre ngjyrat tuaja të preferuara. Ngjyrosni shkronjënc— 9 me ngjyrë portokalli. 

Plotësoni vijat e ndërprera të shkronjës ^Ldhe ngjyroseni me ngjyrë rozë. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të verdhë. Cj> 

Shkronja^Jka vendosur kapele. 

♦ 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohetc-3. 

Shkronja cJ ka veshur pantofle. 

♦ 

Kur shkronja e^vesh pantofle, 

♦ 

lexohet . 

<J 


♦ 

Shkronja ka vendosur kordele. 

♦ 

Kur shkronja vendos kordele, 

> ♦ 

lexohetc^ . 


| 

! 

! 

Hj | 

! 

! <-$ 


! 

>* ! 

[ c-3 ! 

cij 

>* ; 

; 


[J] 

! 

! ^ 1 


Lexoni shkronjat J e ngjyrosura. 

Qarkoni shkronjat të cilat kanë të njëjtat zanore me shkronjat e kuqe J . 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


Përshëndetje! 
Emri im është 


Çfarë ka përreth teje që më ngjason? 

Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në shpinën e mësueses. Ngjyrosni shkronjat me ngjyrën e barit. Vizatoni pikat e shkronjës J dhe ngjyroseni me ngjyrën rozë. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 

Ngjyrosni shkronjën me ngjyrën tuaj të preferuar. 
Plotësoni vijat e ndërprera të shkronjave ^ dhe ngjyrosini me 
ngjyrën tuaj të preferuar. 

Lexoni shkronjat që vizatuat dhe ngjyrosët. Ngjyrosni njërin nga rrethorët pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. Ngjyrosni shkronjat 1j sipas dëshirës. Ngjyrosni shkronjën ii me ngjyrë lejla. 


Vizatoni pikën e shkronjës dhe ngjyroseni me ngjyrë të gjelbër. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë portokalli. 


Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet J . Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja vendos kordele, 

lexohet . 

iJ , V ^ 

„ * L d 


Qarkoni shkronjat . 

Ngrihuni dhe uluni aq herë sa keni qarkuar shkronjën d] 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

Përshëndetje! 
Emri im është Çfarë ka përreth teje që më ngjason? 
Eja! Më shkruaj mua me gishtin tënd në ujë 
o 


O 


O Ngjyrosni shkronjat <J sipas dëshirës. 


4 Plotësoni vijat e ndërprera të shkronjës dhe ngjyroseni me ngjyrë jeshile. 
Ngjyrosni shkronjën <j me ngjyrë rozë. 

Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 
Shkronja < J ka vendosur kapele. 

Kur shkronja u vendos kapele, 

lexohet <J . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja c vesh pantofle, 

lexohet . 

a 


Shkronja J ka vendosur kordele. 

Kur shkronja J vendos kordele, 

lexohet J . 


/1 Ngjyrosni shkrimin e mësipërm. 

Vizatoni me gishtin tuaj shkronjat J që gjenden në figurë. 
Luani gishtërinjtë tuaj aq herë sa keni gjetur shkronjat <J 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

o 


o 


o 
Përshëndetje! 
Emri im është 


Çfarë ka përreth teje që më ngjason? 
Eja! Më shkruaj mua 
me gishtin tënd në karrige. 


J 
Plotësoni vijat e ndërprera të shkronjës Ç dhe ngjyroseni me ngjyrë lejla. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të verdhë. 

Ngjyrosni shkronjën c.3 me ngjyrë blu. Shkronja ka ^ vendosur kapele. 

Kur shkronja Ç vendos kapele, 

lexohet ^ . 

Shkronja Ç ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh ^ pantofle, 

lexohet P . Shkronja Ç ka vendosur kordele. 

Kur shkronja ^ vendos kordele, 
lexohet ^ . Gjeni shkronjën P të shkruar në mënyrë të saktë dhe më pas qarkojeni atë. 


L 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 
EJ3 *i3B Ç&XjSMti BGaBOKl B Kjo lojë luhet në grup. Gruponi fëmijët në grupe 3-she. Vendosini çdo 

♦♦ 

grupi emrin e një shkronje (psh. grupi , grupi c2). Jepini fëmijëve 

' ♦♦ 

udhëzime të shpejta (psh. të ulet grupi Ç , të kërcejë grupi )• 
Nxirrni nga loja fëmijët që nuk veprojnë sipas udhëzimeve të dhëna. 
Pasi minutazhi të ketë mbaruar, shpallni fitues grupin me anëtarë më 
shumë. 

Jepni f ëmijëve emrin e një shkronje. Formoni një autobus me karriget 
e klasës. Tregoni fëmijëve që po nisen drejt botës së Kur'anit me 
autobus dhe kërkoni prej tyre të lexojnë duanë e udhëtimit. Ulni nga 
autobusi fëmijët sipas emrave të stacioneve (psh. Në stacionin Ç 
ulni fëmijën me emrin Ç .) Ndërsa në rrugën e kthimit merrni nga 
stacionet përkatëse fëmijët me të njëjtin emër duke u kthyer kështu 
në klasën e tyre. 

Këtë lojë mund ta praktikoni edhe duke u vendosur shkronjave zanore. 


Gjeni shkronjat që mungojnë në grupin e shkronjave që do të udhëtojnë 
me autobus dhe vendosini me shigjetë. 

Ngjyrosni autobusin me ngjyrën tuaj të preferuar. 


♦ Vendosni në autobus shkronjat me zanore që mungojnë. 

♦ Ngjyrosni autobusin me ngjyrën tuaj të preferuar. 


OO 

Ngjyrosni shkronjat me ngjyrën tuaj të preferuar 


♦ 

Vizatoni pikën e shkronjës dhe ngjyroseni me ngjyrë blu. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë lejla. 

Ngjyrosni shkronjën cJ me ngjyrë të verdhë. 


0 

Shkronja <J ka vendosur kapele. 

♦ 

Kur shkronja <J vendos kapele, 

< 

lexohet <J . 

♦ 

Shkronja <J ka veshur pantofle. 

Kur shkronja <J vesh pantofle, 

♦ 

lexohet <J . 

♦ 

J 

A 

J 

♦ 

Shkronja J ka vendosur kordele. 

♦ 

Kur shkronja J vendos kordele, 

* 

♦ 

lexohet J . Lexoni shkronjat. 

♦ 

Vendosni në avion shkronjat J me shigjetë. Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


Ngjyrosni shkronjat J me ngjyrën e diellit. Vizatoni të gjitha shkronjat j me gishtin tuaj. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të gjelbër. 

Ngjyrosni shkronjën Ç me ngjyrë rozë. 

Ngjyrosni shkronjën J me ngjyrën tuaj të preferuar. 


J 

Shkronja ka vendosur kapele. 

Kur shkronja vendos kapele, 

lexohet J . 

Shkronja ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet 9 . 

\^£> 

J 

Shkronja ka vendosur kordele. 

Kur shkronja vendos kordele, 

lexohet ^ . 


Plotësoni pikat e shkronjës^ 
dhe ngjyroseni. 

Vendosni sipas radhës zanoret 
lëvizesee duke i veshur kapele, 
pantofla dhe kordele dhe më pas 
lexojini. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. Përshëndetje! 
Emri im është 


Thonë se unë i ngjaj syzeve. 
Po ti, si mendon? 

Eja! Më shkruaj mua 
në dorën tënde në karrige. 


o 


O Ngjyrosni shkronjat Jb me ngjyrën tuaj të preferuar. Ngjyrosni shkronjën Jb me ngjyrë lejla. 
Ngjyrosni shkronjën J me ngjyrë portokalli. 
Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë blu. 


Jfc 

Shkronja ka Jfc vendosur kapele. 

Kur shkronja Jb vendos kapele, 

lexohet Jfc . 

Shkronja Jb ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh pantofle, 

lexohet Jk . 

Jb 

> 

Shkronja Jb ka vendosur kordele. 

Kur shkronja Jb vendos kordele, 

lexohet Jo . Vendosni me shigjetë në shportë mollat që kanë shkronjën . 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


Përshëndetje! 
Emri im është 


Një J dhe një I dhe ja V 
Po ti, si mendon? 

Eja! Më shkruaj mua 
në dorën tënde në hapësirë. 
o 

Ngjyrosni shkronjën V me ngjyrë të kuqe. 

Ngjyrosni shkronjën me ngjyrë të verdhë. 

♦ 

Ngjyrosni shkronjën 0 me ngjyrë të gjelbër. 


Shkronja ka V vendosur kapele. 

Kur shkronja V vendos kapele, 

lexohet V • 

Shkronja V ka veshur pantofle. 

Kur shkronja vesh V pantofle, 

lexohet V . Shkronja V ka vendosur kordele. 

Kur shkronja V vendos kordele, 

> 

lexohet V • Lexoni shkronjat. 

Qarkoni shkronjat me të njëjtat zanore 
Kërceni aq herë sa numri i tyre. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 

Ashtu sikurse ti ke dy këmbë 
edhe unë kam dy pika. 

Eja! Më shkruaj mua 
në dorën tënde në tavolinë. Ngjyrosni shkronjat me ngjyrën e mureve. 
Vizatoni pikat e shkronjës iS dhe ngjyroseni me ngjyrë të kuqe. 
Ngjyrosni shkronjën J me ngjyrë rozë. 

Ngjyrosni shkronjën Jfc me ngjyrë portokalli. L $ <J <3 

<S & <S 

♦♦ ♦♦ 

Lexoni dhe bashkoni me shigjetë shkronjat e njëjta. 


Ngjyrosni njërin prej katrorëve pasi të keni gjetur të gjitha shkronjat me zanore. 


- ; ^ 

O* * j 

O J & 


Gjeni dhe vendosni me shigjetë në avion shkronjat që udhëtojnë në 
botën e Kur'anit. ♦ Përgatitni brumë gurabijash. Jepini formën e shkronjave brumit që 
keni përgatitur me fëmijët dhe më pas hani së bashku pasi t'i keni 
pjekur. 

Punoni me shkronja duke përdorur fruta, si mandarina, shega apo 
misri. 

Jepini plastelinës formën e shkronjave që keni mësuar. U mbyllni sytë 
fëmijëve. Kërkoni prej tyre të lexojnë shkronjën që kanë përgatitur 
duke kaluar gishtërinjtë mbi të. Pyetini për emrin e shkronjës. 
SI LUHET? Nxi'rrni ngo shobllom shkronjat që keni mësuor dhe vendosini në kuti. 
Lexoni shkronjën që përzgjodhët ngo kutio. 

Përsëritni leximin e shkronjës me zonore duke përdorur zanoret fëvizëse. Vendosni kortën sipër vendit përkatës në shobllon. 4 
Shkronjat e holla 


Shkronjat lithevijje 


Shkronjat e trosha