Skip to main content

Full text of "Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta quotquot supersunt edita et inedita ad autographorum optimorumque exemplorum fidem edidit additisque de scriptura et lingua Phoenicum commentariis illustravit Guil. Gesenius .."

See other formats


LIBRARY OF THE 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
From the Hertz books 

PRISKNTID BY 

Thomas Randolph Price 

AND TH( 

New York alumni Digitized by Google 
Digitized by Google Digitized by Google SCRIPTIIRAE LINGIIAEQIJE 
PHOENICIAE 

'mONUMENTA qUOTCtUOT SUPERSUNT 

EDfTA BTnmnTA 

AD AUTOGKAraOBlUl OPTIMORUMQUE EX£MPLORUM FIDEU £DID1T 

ADDITISQUB 

DE 8C8IPTURA BT LINGlLi PHOENICUM COHHBNTABIU 1I.|.^8TRAV1T 

f«WL>#Lv»<.^ ^M^y^t^ 'iw>'^c,l.^ PARS IPmRIA 

ItPOM PMIOBU DM JUrrSMlS ET tNHCRlPXlOMBV» rHOMNICIlt LiMBOt 

CONXiNENS. Fhttafeices pnini, 

B. rhMML m m LIPSIAE MDCCCXXXVIl. / ' ^ Digitized by-Qoogle PJ 

1837 Digitized by Googl R E G 1 A £ ACADEMIAE LITTERARUM BORUSSICAE ET R B G I A E 80CIETATI A8IATICAE MAGNAE BRITANNIAE ET UiRERMAE. SClftlPTOM. Digitized by Qoo Digitized by Google PRABFATIO. Paiica sunt Htteratae antiquitatis monuinonta, quae inaiore suo iui« 
virorom in eo atndlorain genere Tcnaiitiuin oealoi in m convwtant» qmm 
flSiHUae Irtae, quae inscriptionibat numisque contincntnr, PhiMiuciafl Puni* 

cacijue lingiiac reliquiae. Kti^iiin quum iinicac hae sunt Phoenicum atque 
Carthaginensiimi, populormii reliHS gcstis longe clarissimorum, littcrac, turn 
iliaxime ijisa signa stiulia nostra excitant, quae sic prinuun in\cnta oiiiiii 
omnium gentium litteraturae originein dcdiaie constat. Quo factum est 
nt, funm priinl Bardidemsrm et Swinton hnins acriptnrae rati^nes inda- 
gate coepissant» cartatim alii nova monnmeiila conqnirerant, alfi conqnivta 
interpretarentur. Qiianquam liac interproianiiam opcin. si pancos (in hia 
Bayeruni, Akcrbladinin' cxcipias, tani parum ista .sttidia inci-ementi 
cepenint, ut baud raro iudicii inrmnitatc dicam an perversitatC) quum 
praesertim oerta principia deessent, infra Barthelemyum leialMraitor. 
Qoara, il Swintonis intopcetationea inaptni, PcUerinii ct Dutanaii vagas 
aoniecturai conaiderea» ut Faannontii migas taceaiDi nan ttt profedo 
qtiod iiiircris, omne hoc studiorum periculonimque Plioenidorum genus 
ab Eci^ticlio, elegantissimo reruin antiqiiarum cxistimatoro, „tacdiurum 
Phocniciorum" nomine appcllatum et tantum non sannis cxccptum >), 
adeoque ea, quae a Barthelemyo verissime obaervata eiant, iniqiiiot 
iadicata essa: n«c magii ptrofcdo aevero sad subtiUsiimo illi cenaori 
piobala Aiissant, qnae nnpar in »plicandia imeiiptloiiibna Nnmidicii in 
lucem edita sunt interpretationum monatra, in quibus neacias utrum magts 
inircris iiisolentcin idiomatis ex omnibus dialccforum latcbris conqiiisiti 
formam an orationem contortam argumentumque iacptuui monumeuto 

1) VUk ScKami Doetr. nam, vett. aem d» mtak lingos Foain iaaeryti* iUd. 
rfi. m p. 406 at Pird ng p e w B S ad HtfrnMSo' p. .3M — 4o4. VI P R A E F A T I O. publico prorsus indigniim ^). Et quid dicamua de iniro et singulari 
interprctum turn in singulis litterin definicndis tuni in intcgris monumentis 
I^cndis diiiiiidio j ^uid de eorundeni circa diaiectum Phoeniciani, quani 
alfi pnnun hebraicam, alii ex omnibiu diabclis Semiddt luixtam oUaii- 
maraiit, dissemuf quid deniqae de intaipntatioiiifain nuper admodnni in 
medium prolatis» .i|iiai li l^gM, in FoumMMitii fere tanpeiEa leddiue libi 
Tideamt 

Tam ex^;iionini antem ■ in his UttmA progreasuum tantaeqoe in- 
terpretum ct discordiac ct lioentiae praeter ipsius rei difficultatem 
quattuor potissiiiium caussas esse intcllcximas. ■ Atque una quidem, 
licet Icvior, caussa in ipsa subsidiorum ad hoc studium necessariorum 
ratione ponta faiMe vkleCiir. Ut enim fhdie apparet, neminem vel de 
iittaarnni in Jiis monnmentia poteilate vd de disdejeti foimii etadeoiiqiie 
fiuiinilia et argmnento recte iadicare pane, quin omnia vel certe ploriim 
ilia monumcnta (quae profecto nov multa sunt) viderit et pcrpenderit: 
ita paucissimis tantuni viris doctis, qui in hoc argumcnto claborarunt^ 
id contigissc videtur, quo factum est, ut alii quasi certatiin de subsidiorum. 3) Cf. Silt, om Saoy indicium, in Jour- 
mal ie» Sm>am$ iS29 p> 73tM|q. 

• 3) Ut paueit ezemplis defVmgamnr , in- 
acnptio Trifiohtan,! prima eaqiic bUiagnis 
(»0. LXIV tab. 27 p. 313 an-), quiB 
Ali-Bejttt treai trhimphali Romano in pro- 
vincia Leptit.iiia infixam littfrUqiic Lalinia 
AVG. SVF£. (i. e. Aoputo ^ufetn) snp- 
potttwi iaTcait, ab Hamassro k^tnr: 
mijm nnsai mixa wi preeaiio propter 

defeeluM coiwliiMi, • LtSD*»«IO : fU 
oif Dpaa reMi tomJur rtgiiuu HI hee 
pertrni, ab AitHio (p. 465): tunjaba^p 
locu* ducam Romat txcdn* : qnom ex 
oeitis Kriptunie kgibui bob aliter legi pouit 
quani : nby Dp D*1 nS&Ai Ml(^) primipaiM 
imptrU Homani *tat in atternym, — Epignt- 
Jtben musi Taraenais cgregie ooiuerTaU (t. 
an. Tack A. tab. 36 pag. 279 iqq.)* 
iHAiLuaur» legit etinteipreUtnr: 7l*pKI l^ni n^a Jiay if p ia euh an ttuceram a lervA 
tohtnSiim ttt fiUekma *t ieaHiudo perennit, 

diadema pmm MUftr AbilaM w mgutUit 
vUae, Am. PrkoV: 11 "ftma* ^9 MT ton 

Y>n victoria hare aaprr Abedeterum princi- 

CUidae. — Titulmn Cartliagineaaem 
tartiiini uilBgfli'i line coniOTaluin (tab« J6- 
cf. p. 164 aqq.) postqnam Uamakf.hvs, 
priBcqpa eina editor, ita exptiMTsrat, at 
Uhmlam votioam mtmlnibuM TMath et TR»- 
vindemiam oblatam contineret, 
Komot inde elecit epiHtpkium Hanaii, 
fitu M amd , a lugmle familia potittim, 
Hoatn Ven. mtmoriam pueri BaaU- 
JJommn aigp volo AttMoZafi; donee nnii* 
QvAiiitamirB id Tecaa •eotratiam prop* 
occedtrct. Cf. de nnmi* Panonnitanis pag. 
294 , . de Gaulituiia p. 303 not. , do Abdo- 
fitania p. 310. PRAEFATIO. Vn 

quae tfbi pcMSto AMfint* pavctaito eanqiMnuitiir, aUi tpA iiiopiani Ihtni 
noliat fe ipia earn abonde prodant. Namque tam Ipaa monunienta torn doiBla- 
ran hominum in ea coinmentarii tain tnultis in operibm eC munptttMiniiiib 

iet aegre parabilibiis atqiie alin ninnin cnntinentihiis dispcraa erant, ut non 
•ine inulto labore suiuptuguc non lucdiucri ia uiium conferri possent In 
unu Koppii libra: ^Uier wd Sckrr^m der Vwxeit T. I. II, quotl 
plarimoniin nostrae aetatJs Palaoagraj^Mnun primarium aid micmn tolm- 
lUnm at ailinmaiitiiiii fniaae vidacnr» pcaeatantionim quarandaBi (wplan- 
decim, ni fallor) inscriptionum sylloge reperitur, ab aliis nulla necessitate 
repctita; .so<l neque locuplctem ncquc satis (Klain esse banc supellectilem, 
facile futcbuntur, qui Kciant, ultra octuginta iiiscriptiones nunc e\ terrae 
gremio emersiMe, KoppiUioque quidem optima, quae ad manum enui^ 
.«iMinpla expnMiase, aod ne uniu quidem auCagiaphnm vidiMe, nedan 
ddinaando imttatuin cMe^ JSMwiHia, «aque multo gravior, causaa iu 
. insoiplionuin ex«anplts non satil accurate editis cernitur. Ne enim dc 
apograplus dicam , quae vel raptim fere ct negligcntius vel ex autographis 
male babitis facta sunt, eas adeo monumentorum eilitiones, de quanun 
ide et integritate nemo fcfe duMtavarat, ita conaparataa aaaa inrM^ 
ttt, qui his flgmii inbaarnrent, nmi poiMat non .in lb ezpiicaDdii okan 
et opcram paiderc. <{uae hac de re ante hm fere novem annoi eanqmlM 
erat cel. Quatremere equidem nuper iniquius fere et non sine aliqua 
veritatis supcrlati<me dicta esse, in exeiupla certe ab Humberto et 
Uamakero edita cadere non posse cxistimavi sed mox his ipsis monu- 
mentii ao^unte «uininatianMlioraadootaaintalkaJ, non aUam ob canwam 
Hbmakoram in onwoa ineniriaao, qaam qnod ozaoqila ^ prinnni tndiln 
Dinna accarata pista fherint. Idem diinceps pcrraulta alia cunfirroaront 
nHmnmeota et ipaa non mediocri cofa» qnamvii a viria saiptmae Piiocidaae 4) M^moire Mjr quehfurt insctiptiont 
Twiqu*; Pari* 1828, p. 13 : „// eU ctrlain, 
ftm Vtatrimt im^tnfieiiom ita etfim.firmmd 

^tn oAsfTr/i- prfsque in^urmonttHib fVtr X* €lt~ 
pUcalion de ces monumtnt. " 

5) AUgtm. Uu. Zik. IMS (nau* 

Augusto) T. 11 p. 445: „Was dat Gra- 
pkuch* bflrifft, to mitchle bei einer Copie, 
iit 9m tiium giwlu t ii i^ U» Sa Mnmt r, wit Rr. Hamaker, geliefert warden , die Anwetf 
dtutg ftner oUgen allgcmeinen KUtge nicht 
timUfiAm, ..... Man vird alio aimcAmm 
konnen wul mussen , Jnsj die I'on einem sol- 
chen Oerautgeber ^ der den Stein selbit vor 
tick Jhrtit, iirf^«it<lfii ZSge, wirkUcheuf 
dent Steine (ioMsr tbd, bUnt McAr Mi 
keine meniger," 

hi « Digitized by Google VIll P R A E F AT I O. ignaria, delineata: quid f quod ne unum quidero inonuittcnti lain edid 
autograpbuni vcl c«rtc ectypuin examinavi, quia plura in eo aitiniadver- 
leriai a soperioiCbvi editoiibiu iMgleda imo phu Mmd c«» in qnilNit ^ 
ego qoippe ex «Xieinplii cditis pw ideiii dio baeMnun, vixihnn in^ceto 
, aotographo line aegotio legere cont^lt Duplex, aoleni peCMiroum 
detrimenttim apogTa[)ha ista 'minus accurafa doctrinae palacographicae 
attulorunt. Unum, quod huiusmodi exeiitpln Ipgi prorsus non poterant: 
altcruin klque gravius, quod lecta qaidem &unt, 8^ faiso Iceta, quo 
AMdun ert» nt nam crmr ex litteeii male fkd» lediiqae profiwMi omik 
aliea gneraret, ex qaibm mira quaeque opiaioaaai peitenia aanemilar. 
Exenipio stnt, quae do nnnliittaB «i^n Tkoimd et n^n fMmfh atqoe 
de Tlioladi atfributi) nV-PI V^S commcntus rst b. Hamakerus, ct quae ktem 
ex. inscriptioni.s Ttifrirensis (no. apopraiiho Borgiano mirabilia exsculpsit '). 
Teriium Pho«nicii studii impediinentuui in cu positum fuisse cen«eo, quo<i 
abotian «( crilica Maeographiae HKieaieiae espoailiom adhne canrfma^ 
ipm tan npcnenun «IwerratlaBee Into emline «KapoailM exUbcret tan 
BMxime novM aageret, vasfas liuius doctriatfto lecnnat ab a33a idlctM 
ekpleret) et ita stabiJiora eius rumlanicnta iaecM-ef. Non pauca qnidcm srtfe 
obfl«r>'avit Koppius (v. il, 215 8<|q. i-t quae ibi laudantur), alia aji.si<iuc 
ooogessit Lindb«rgiu8 (ad inscr. Mdit.). Sed quae Koppius dcdit inclioaia 
«Mgii Mat fnn perfbete, ex paaeit lai i U aa aMnaaieiitb tb Ipio tiaela- 
lie peltta, neqae icelo di^MMifa, ila at ipel anctorf nan aatiafbeMeat 
(peg. 218). Paallo copiosior eift» faam Lindheignn q/nd aHad ageai 
co»c*rvavit materiam paJaeojcnraphicam : scd liaor quoquc in multis ii.sque 
dilfidliimis huias doctrinae iocis, velut in littem Nuinidicia, iectorem 
deMBit, apto onUaa caret, aliiaqae iwnnullis laboraC erroribua, qai ex 
Mm ^aari i ade i a epigrapbanmi lectione prafedi lata per oaiaeai doetoinaai 
lerpaat ffraeterea tarn piniet legei a Knppio leele ceaatitatae ab aliii^ 
qai inteipretamentis somniisqae wis admiaicabi quaerercnt, impune solli- 
citatae, turn fictac littcranim iigarae ex loonumrnti» male dolineatis lectisqne 
in tabuhu reccpue sunt: eoqoe res devenit, ut cuivis coinmento et cuivis ft) Vi^ad Melit. 1. Athea. U 2. Cit.2. 7) Vide ^um diipuUvimut p. 114 iqq. 

CML 4—t. S. «. NnMd. f. S. a. 4. DOan. ««S aqf. {mUe appcod. S), «f. 

Tripol. 1.2, gewa.»».<7ler.aMti.li«dk . IbaMkaii dialr. p. M aqf. 

Ii«nc1. al. , Digitized by Google PRAEFATIO. IK in legendo libidiiii cx hue illove alpiiaheto veri quandam speciem coinparart> 
poasent homines seniid»cti. Quarta denique res, qiian ductorum de monu- 
roentis Fhoeniciis iudiciaai niirum in nioduin turUavit, eat rcnovata iUa 
ik MmA FluMMidae eC FtuleM fiwis dSnmdv *). Nam postquam iadB 
a Bocharto tantum nan aniMa in «• eaawnMMait, ttogwun F h o ea faiai n 
pandi moegHiM fftmu Ka|naBi Hebraeam «im, nuper exsdtit HamakmN 
„ pervprsam istam et tcmcrariam opinionein" ex aniinis criiditorum eradi- 
catiinis, quod ita cfTccit , ut ex variis inscriptionibiis a sc explicatis varii 
coiofia textuin exsculperel ex omnium (tialectorum SvmiUcarum fornm 
compoiiUiin : at namo aUua animik, qui enroris cananm aperiret atque 
aatendant, illam diakctl Phaanieiae fiwrnam fictam cMa taiiqaa honim 
monamailtainim intcrpretatione niti, in qua vix unius altcriusve littaffaa 
potestas recte definita sit. Qnanquaiu fatcnduni est, hoc ab ii^ tantum 
non frustra tentari potuissc, qui nioniirtu'ritonitn, quae [lainakerus niah; legit, 
ipsi probakilem explicatiouem ex soUuh linguae llebraeuc analugia petitani 

Qnaa foidam omiria iocireo a nobia djipotata aunt, ut intaiUgocaac 
haniro reram itudioai, quid nobia ijiaia omncm banc materiam de integro 

rctractatun's praestandiim censuerinius, ut tandem minuatur opimoDHOI 
diversitas rerumque Phocniciaruin stiidiis suns haheatiir honor locusque. 

Namque pn'mnm id agendum putavi, ut omaia, quotquot ex in^enti 
lUo Itttararum Pliaaniciarani nanfiragio aervata «t ad bnnc 4iain a tm9» 
greorio .igwa aaiaat, oMknonaaata atra aillln rive inadtta undiqoa a a ny i-- 
aita at In nanrn «arpaa eaHaetn cxhibaram Co meioreni antm operam 8) EcuEii 1. c. p. 399: MPnecifWM 
eaiuae tantomni ditndiaraia in ezpliiMiflii 
manuinenti* Ph oew e iM iMBlf ipuA diMt 
wientiB. Ten, Mitm iwupwi fwtemj ana 
a^pA«i«f(, torn Zui^iiM Phoenieue. " 

^ Oaminm monameBtorum Phoeoirio- 
nun corpas olim molitam cue GAamELCM 
Yasiiictvm RouMnaia, cuius opus ,,<le 

4603 prodiit, testis est Akorbladius in 
Conment. Societ. Reg. Gotting. Vol. XIV 
p.'tM: ,|N«lk est *pcs , ut opiu Fabtfait- 
■001, food froliiititB laWmt, 4k4«Bp«- tihm {1607] in arb« tot cakmitatiba* 
flillieti tintar.** Nob imgit perfeofai, imo 
ab ipsis acriptoribus abiocta, sniM aimiKa 
F, P, Baytriy J/wrii Norimbergcnaia , O. 
6, l y rf j w ff coanlk , qme memont B«Uar- 
•MHNMi i» later. Phoeniciu pag. 4t mi 
«danmanc enpeetatKr cel. Livdbmcii libfr 
„do nnmit «t iDMriptionibus PiuMiiacio-' 
PamcU , Haninae , ap. Scbabotbe in ooa- 
BBiaa." , qnem in libris mox cdcndis iaai 
aniiQ 1M4 iaWcidmanaiano librorHmLipsia* X. PRAEFATIO. impendi, ut supetlectiletn liUcrariam, qticintum in ino e»set, augerem 
et lucupletarein , quo magis inteUigebajn , superiorum observationum et 
tenuitatem et ambiguUataiii praecipne in moiiaBeiiloiWB pandlate litaai 
•Aline Uaqm Ibctnin «t, at OLfnM» et PNodoplieeiiidto et adnherinii 
•iQOBmwiitil» de qnibos peculiaii cqiite agerc placuit (lib. II, cap. 9) 
teptem et septuaginta insciiptiones vere Phocnicias lapidibus gemtnisque 
insculptas in his novi m hncnsqiic incognitas ' ') ox iMiiseis Londinensibus, 
NeapoUtano et Berolinensi, ct scxaginia iere nuniorum t-pigraphas in ununi 
comportaveriimiii Uaeill inscriptionem , quam Panormi peoei prindptin 10) ECKUCL p. 402 : „yuum ergo ex bis 
moiiCwIiuu sit, pram propitia hacteam 
IfinerTa huic disriplinae Jalam "pertiil, 
qiUiBt inn potest , (itnc aliqua super apc», 
foK* vtpha hieia hi* Fhoeaidomim reliquiis 
adrundatur':* Aio , supere»»c cxiguam , ni«i 
ex ttrrat «tnu proftranlur monvmenta copio- 
«(ora et quae oUato iMaliore et oertiore »tii 
explicatii Jiiagis no» ctiam de lingnac [ot 
acnptunM] rkoeniciac natuta certo» rcd- 
dant." 

11) Psciidopbocniciis cliani anBUincran- 
dae •not 1} inicriptio, qnuB perill. 

'MmuMT in Mpnilero p*ope P^piham Cypri 
TCpertan othibet in topo^sinpf^i':' Anili k- 

.Itm itr Levant* p. 90. Quakscuu^uc tunt 
Olae littaiM, Phoeaiciaa non ewa «pondeo : 
|tope antein acrcdunt ad «criptnram , quae 
in irniP" Pamphjliao r«peritur, vid. Cilic. U 
(ttb. 87). J) *»• inawiplione. ab iD. 
Schoetnanno mihi missae ab Anglo homiae, 

.at feiebatur, ex imperiu Tauetano aUatu 
noiMlrMia iHae figrni* bniOMda partni alalia, 
partim bcstiiirum capita habcnlibus ornatM. 
Ut dicam quod acntio, hoc mouumeotBn, 
ai'wote genniiiant eet , eimdem mipam CMC 
^Umar, atqnc illnd qund p. 24fi. 247 not. *• 
A me comineinoratuin Montefalconiiu Asgj- 
pto triboendatB cemebat, et -wn licdie ia 
insula Melita 1767 cBbsium, quoJ Caiffllui 
dt TurrtMucia exbibat p. 2>J8 (cd. 2 p. 324;. 3) Gemma gnoatica Gnece ijucripta apod 
Uamakernm, Miact-II. tab. 4 no. 38 b et 
p. 163. Cf. not p. 334 not. f. 

13} Intcriplioiiibiu no. 1 — 70 addcndae 
aunt 1) no. 40bia, 67 bia, 67 ter. 2) Cartb. 
11. 12. 13. Numid. 8, de qnibaa agitur 
appcndicc sccnnda (p. 449 aqqO ; 3) inacriptio 
in latere Babylonico no. 77 , quam vere 
Pboenkiam etae monstiavimaa p. 461 . Con- 
t!T! TN 111 r jrn tniitipro eximctiilB Cartli. 10 
iiu. 66 , . quuui UluU Tuggenais apograpbum, 
idqne peaaime fiMlaai» ease poatea uiiMii- 
vcrtimus (p. 464). — ConsuUo aiitrm 
omiai sepiem inacriptionct Melitenaea a 
Ctndh ie nm JMbete p. 394. 29S («d. 3 
p. 319. 320) exhibitae, qiilppp qiiar, Phoe- 
niciae quidem aod tarn male vci nuculptaa 
iiwriiitTd (qiMdinalim)dMcriplae cial, nt Icgi 

pronus non possint. Quanqnani fatcndam 
eat , ctiam in nostra a^llogc uonnullas csaa 
(Cit. 9. 19. 27. 28), de qntum aOuff 

13) Inscriptionea vere Phoenician ineditaa 
•unt Cartbag. It. 12. 13 (r. append. 2). 
Nwrid. 5. 6. 7. 8,. gam. «7. 87 bia, .ti»> 
bus acccdit Jecima , Aramaeo - Aegj-ptiaca 
no. 72, uadecima JLribyca no. 86. Nujni 
iiiedilieantia imaMaPlaknidialitt.1,. ia 
Maralhpinibu» litt. B. I. X, iB;CaikiiB 
lUt. K. M. Q. A. . Digitized by Google P B A E F A T 1 O. XI da Trebbia in bove aureo exitaw «C a Lmdo ^^S '*n""Vttl "Op (•e|ml> 

cruni AliUacliai Tyrii) lectam esse acceperatn, ad liunc diem nancisci non 
potui, ncque igitur indicare ])0».suiii, quid de corum siispicionc, qui caui 
soppositidam putaverunt, iudicandutn sit. Alia inscriptionuiii Iragiiieata, «a- 
que paacM tantam litteim condiMntia, quae in idoUt Saxdidi ab ilL Alberto 
della ihnnora reperta et a ceL Ante mlhi mlm rant) in boc Ubro edere 
neque volui neque potui, qonm milii significatum esMt, abijMweaiuvni- 
tOfe bre\i edituin iri. Araniaeas inscriptiones in Aegj'pto iei»crtas, quae 
perperam vulgo I'liocniciis annumeratac sunt, pro consilii nici rafiunc 
fortassc oinittere poterain: sed rationibus rite subductis eas recepi et 
idngnlari capitc tractavi (Vb, II cap. 8 ) , pacdm nt hh titalis nete expUcatis 
appaMMt, qnmnodo et scriptum et dialectus bomm mfuminentenini a veie 
Fboeniciii dlflenet, paitim ut memorabiii boe acripturae gciuuc palaeogia- 
phiam et Phoenician! et Hcbracam illustraremus. Quod et inscriptiones et 
niunos secundum regioncs disposuimus, in quibus vcl inscuipta vol cusa sunt 
haec monuuieuta, ipiuus rci ratio tiagitabat. Quum vero uuius allcriusve 
bwlnmai noatramm intewie poaait adra et nno in conapeetu videie, nbi , 
loeumn antograpba bomm meunnMntaniai nunc auerventar, eoran certe- 
live HuMorum sive bibliothecanini^ in qmbua mannora Piiociiic& litteri» 
inscri|>ta exstant, indiculuni contexerc visum est: numorum enim cxenipla 
fcrc in omnibus, quolquot Mint, uumoph^-lasiin ainplioribu4 et publicis et 
privatis rcperiuntur. 

AAmii* in Mnaeo eat Adien. 3^ 

BtnUai in Museo aunt gemmae no. 67. 70, 

In Museo duds de JUSerac — fraginenta Biacaaaiana no. 1A* 15. 

Calan in Sardinia — inscr. Sard. 

Carpentoracti (Cai-pcutras) in bibliotbeca episcopali — inscr. Car- 
pentoract no. 71. 

Sh^me ia. xegno Tnnetano — inacr. Tnggenaia .no. 56. 

jr«fM Comitom in Mnaeo — no. 68. 

Hauuiae in Museo Regio — Cartb. 5 et Numid. 2. 

iMttdini 1) in Museo Britannico Numid. 5 et Tripol. 2. — 2) in 
Museo Socictatis Asiaticae ISuniid. 1. — 3) in Museo niilitari et uautico 
Athen. 1. — 4) in Museo Rogersiano monum. aogypt. aram. no. 73. — 
5} in coliectione Sir Thomae ReadiL Cartb. 11. 12. 13 (v. append. 3). — 
6) prape Londinnm in boito i«gio Virgimm^ WmUr lUpoL 1. bilinsttia. P R A K F A T 1 O. Lii^dnui Batavorum in Muaeo academioo — Carth. 1 — 4. 6 — 8. NumM. 
3.4 et multa monunienta illiUerata, quae breviter rocenatii p. 210. 

Martalae in Sicilia in palatio publico — no. 44 (v. pag. 463). 

jUfinRw In Mhmo bibUoriwcao ~ altaran axamplwM mmitn. Malil. 
1 ct ttMMn MeKt a. 4. 

Motiachii in Museo DemidoOU comitit — no. .97 tor. 

KeajwU in Museo Borbonico — Numid. G. 7. 

Oroiiii in bibliotheca Bodlcjana — inscr. Cit. '1. 

Pmtormi in Museo gjmnasii — no. 43. (Ibidem penes principeni 
da TVabbia cit inicriptio in bova aureo, quam mode nMBUMwi). 

JMiM 1) in CMHMf At anUfuf art inser. MaHt. 2. Jiliian. 3. 
lalar babylonictis no. 72. 2) in bibliotheca Mazariniana Mattt 1 (unniii 
eseiBpIinn). :)) in cullectinne Turpinii comitis, Cartb. 0. 

Turiiii ill liiltliotlieca — fragm. no. 73. 

Ceteruin nc in posterum quoque plena omnium, quae innotucrunl, 
luunuuientonim sylioge in hoc opera dt-aideretur, simulatque vei nova 
cmaiaerint mannmenta vd lain cognitanini anwndaliom nobii tiadiia 
ftoolnt axanpla (ntrioiqaa anim ni nabia nmltiplaK ipaa fiMtn art), aa 
in gpkik|^ nd baa opm candnnandii at adaca at, foaad liaii poicrit, 
alipUcare propoiitnm est. 

2. Quum autcm maioris etiam momcnti, qnam monumenforuni 
Diultitudo, sit exemplorum iutegn'len, plus etiam operae dedimus, ut ooruni 
quoque, quae diu edita essent, quam integerrima exempia exhiberemua, 
ubiauM|aa flari poiMC» ad ipMMiun antogvapbamin fldam anandala. Qua 
qoUani In xe a landatiiiiinb qurfbiMqnoPaUieogrnphit nq^actn nt at ndhi et 
idoneii lel arUtria pro viribus satiaftMfem aemalque conieetararum licentiae 
llmmi imponaran ante bos fine actodedm menaM Lugdunam Bata* 14) Licet Gmm vilia in ipsU aulographit a 
qntdnrtirio eomwiam a lapidiliiif noa «imuiio 
ncqiif magi* abcuc putandi sint , qnani a 
liteia manu tcriptia , tain en in iia «tatnendia 
pod «toiit fofarii liwiiB reran «xirtiaHttK 

re». Plura ttlam , quan iii:Ijia vrtiosa ct 
mero lapidarii errore orta Tideaulur, rectiiis 
ouim atra in litlerif inngMidw dra U «V- 
fcia Hriboidi* aagUiRitiM, qau tan ia usum et coiuaeUadinein abiermt, tribttenda 
•mit. Ac prioria qnidan generia exmphmi 
habc* Nnmid. 1 lin. 4 litt. 1 cf. pag. 300, 
poaterioria in Caipent. lin. 4, d. 

pni |9MI (Sudmm) IB mnua Miw> 

baeis. — Conicctiirae , «jiiac ip'n !,i['iitu 
inapccUi statim abiicicnda erat, cjtciuplatn 
iMMBannridnM p. tlO iaf. Digitized by Google PBABVATIO. XIU vonim atque Lnndinum, ubi multa eaque praestantiMima 
■Marrail adalMun, ailii, alyM tmn antogn^ha dttigentim 
(Bdypa partiin mlphurai at SKpan paitim c h a Ha Ba a (as Amtk 

(Husiore non glutinata, plate - filter Angli Tocant, madefacta 
confecta) facicnda curavi, quae postea, quum domum rediissem, siimma 
cura et iiidustria me moderatore delineavit Gu»tart$$ VfeBettmeyerut^ 
FiBttIi fiUm, UlmenaiSy iuvenia artis palaeographicae et ipse perituwiinit% 
da ciiina iindita at pMlaleekii at dMohgicia asiarfa qvaeque apanfaiabaa «era iubant aniii tempettatisque iniquitas, monumentorum ibi 
ruin ectypa misenint perill. Jtochettt'us et E. G. Schultzius RefnomontaniM: 
Uaunicnsiuni exeinpla tum chartae impreasa turn commcntariis illiistrata 
HmhlenbergHit V. Van., NeapoUtaaorom imaginea a gypaa expressas 
gaUiwIa* FtroftaMHr» arcMtactna nabiUtriniiu. Qua* qaldem aova axempla 
■U eaaipararem eaas Init qoaa lain ante alf^pMC annaa ad aawnqplaittai 
edUarum fidem in uaura futurae editionis septeiu tabulb forma maxiaMi 
inscrihenda curaveraiu, tarn muUis vitiis haec inquinata rcperi, ot ea 
ad unum omnia publica luce indigna et aholenda ceoierem, quamquidem 
iactuiam dactrinae eroolamento libenter gratificatua cat ladamptor, vir non 
nagk iMHMitM faani KbanKa u). b iii tenian 
aategiaplM vai aaMiia inriiaiB vMantar, vtEiydnaotj 
Til in ipaa Africa remanaeruDt, ut Tuggcnsis, Ckrbitana, vel in maris interni 
insulis, ut Sicilia, Sardinia, Melitn, a^ervantur, quoque ex apographia 
pependi, quorum fides non ubique cerla est: quanquam borum qaoqua 
BonouUa apographa MWlna ana axamptti adilis valgaiilmifna a a a nta ti ata *^ 
Si forte Mna exempla pnwsto anwt, aaia qnao^ viitBtilHW Imlgnii, m 
in Tuggensi, Turinenii, CSaipantotactensi , nonnullis Cidensibus, utraqna 
dadi) ut intelligcrent lectorei, quomodo in texta inscriptionia ad plurhim 
axemplomm iidera constitucndo vcrsatus essem. — In numoriim (quorum 
nplapermagno numero exstant) epigraphis edendis non eodeu modo mibi 15) Intcriptionam iwaiilviM eSHipIs MIIbs OMiflBB • Ludoy. Ro«io 

a Mohb ad aatag^aphwn enwitla 4dyaMa oMfaoipeliiy MdmNidiHi iaptln 
la MdH. t. 3. AdMi. 1. 2. Cit. S. CMh. ta) VUe Ifalil^ », Pntoim 

1. 2. 3. 4. 5. 8. NaiaM. I. 3. t. 4. Cit.4. 21.23, pnM ceteria tilaB 

TripoL I. 2, Baligrhniica a**??, gMnnis tartiMi raanipfauk tab. 48 
so. 67 ter, 70. — AthliMiil Digitized by Google XIV PR ACFATia satisfeci: nec dubito, quin is, qui otio ad hoc dato et necessaria palaeo- 
gra|>hia« d a c t r ina iiMinictiis omnfia Europac, maxime Biqwiiiae, mma> 
pliylMia ^bfiea et prfraM eicotMric, iMMtnm q^igraptiamin qlUisen vorib 
modil et augM» ponit-«t cmentlaie. Foci taincn, quod potiii, ut consiKi 
mei ralionibus starrm. Miisci igitiir Britannici numophylaciiim et locu- 
pletissiiniiin €t lectiitsiiniini diMgcntcr jicrlustravi oinniiiniqiie nuinonin), 
quae consiiiis ineis inaervirc poteraiu (in quibus prac ceterist egn>gia 
IfantlMMllun, Pimomiilanonnii ct HemdaeiMiuni cKempla mcmamnda 
liiiit), flc^rpa • DraMedqro acmnrate ftcta fai patntain attiilL PferiaieiMii 
mi VI mmopliylBcii, cuius cctypa Mioaaetiana domi habebam, maximani 
part MB iam anno 1S25 ineus in usus, qua est rixQifttiu ct rci palaeogra- 
pbicae flcientia, rccognoverat Hohlcnbcrgiiis \. ci. epigraphas a ]^Iionncto 
editas ad ipsos numos (quos integros deiincavit) einendans, rcccns acqui> 
4liaa addena: fuibaa III.IUMlicttiiM nuper adnodum exOuamaniaadvMtwiiiii 
ajrllogen adiedt (p. S80). la edcodis asten Mi^ miiniiniatfo mm in ao 
ac^tn'osccridtim puta>i, at solas epigraphas exhiberem ad exemplamHionnetl, 
ITainaki'ri al., sed plcrumfjiic totiiis numi iinapinrm dopinpcndam cura\i, 
partiin ut itnaginihus atque eriiblematis hie illic adiuvetur intcrprelatio 
videantque lectores, qua arte (rudiore an elegantiore) moneta eusa sit; 
partim ttt ipai lactana luwtrf fadkent» igoaa Htieme ad haac illanw 
•pignphan, qnaafna rigna ad ipigiapliani, quae ad imagiitwi alqvaonar 
menta pertineant, et qnid ca in n a mmiiumi edhoribus peccatom fttf). 
Atquc similps ob caussas etiam in monumcntis lapidcis edcndis j)lcnimque 
ita versati suinus, ut inscriptionem, ai modo per libri nustri formam 
Ucerel, propria sua magnitadiM cKMbaranui adUoerenius autem totiiu 
Bonamaiili ftudaai la ntama oantnwtani» 17) Vide quae dupotavimiM d* Bnmia 
llintlwiinbttt p. 27S-- 274. Ha nepios 
duae epigrmplue in ipsi* no mi* duobna diver- 
■U loeu poBitic i^nd liioniwtam ia WMm 
lineutt «Mlneniiit vdnt ttb. 23, no* t4> IS. 
16, tab. 25, no. 71 sf). JkEU Magnke 
•pifri|ilk« vocM aatai ialv i—tmait, 
at tdk 2S, nflft om Btt pn 11«'*«% 
, ct ub. 34) iS. M. 57. — ' Nmnum 
Cilic. K. B ■ ■■! ■ ■ « , ipse difanadin dnbins dnotu ad litteiat aa ad coma aernai naoa 
pertincre potafOB. 

18} Maximx moduli litterae Phoeniciaa 
fBat viderim, eaeque paenu trca dig^ot altae, 
aant ia injcriptlonc Trii)alitaiia bilingoi, 
^piippe quae arcui triiunphali infixa its ia* 
isa^aada aaaet , nt pncnl Icgi pouet : aeo- 
amha BdwMea eMo T^mtnr, quibos titalBa 
Tuggcnus icriptnii est (vide p. 184 lin. 16). 
Contia mintnu moduli rant, qnae in Aleiw 
M. aunis AeMBdbaaexstant, quMiaenai- PR AEFATia XV Miiltas in diflicultates incurrere eum, qui proham et integram nc dicam 
omnibus numeris absolutain iiarum epigraphariiin deUneationcra exbibofo 
vtHt, id ftcjb jhtebnntiirt quieanqoe hoe in. gonnre tint mm pondilati 
Milt: nee nagnopera ninBdnm «it, in boc qegotio tam Mcpe peeMtnni 
ease. In numis enim 8aep« turn exiinia littenuriim ptevilM, yelut in 
Acceiuibiis, Panormitanis , turn drfrita inultonim exemplorum conditio 
obstare solet, ijuominua litterarum diudis citIo dignoscantur: in lapidibus 
conbra inagoa aaepe ex co oritur difliculuut, quod iascriptionia area vel 
a^wm eet et inaequaKi vd tmnpeetate adeM, ^t vel iptum lapidem 
«Kaminantl ilifii fflff at dida, ntniHi heee iilnve Kumm a Metuarii. wHkt 
pcotlMla an casu orta sit )'>). In j^Nqne genere praeter ocaloTum adem 
satis incorruptam subiiulc ai re adiutam nobis multum profuit lumen idque 
perdarum ot acutum niuiiumcntis ab omni parte adrootum : quo cfliciebatur, 
nt Bitecuum ductus etiam minua alte incisi vel detriti, qui luce diurna 
vientii adem line . eSbgeie aobant, iaeta uinlHa in Sukm piedlnttCi 
Fkaefenya mementn non ind^num eit, piMcipuam qnaadam apogwfhmm 
dbcordium caunan in ipsa litteras inddendi latiime padtaan eaae. Ple- 
xaeque cnim ita insciilptae sunt, ut quacvis linea crassior fosaulam quasi 
ttiangularcin referat, quae in lapidis supernde lata in imo fuudo in 
dmpUceni lineam coei|t: quo foetnn est, ut ii, qui adli meatus in ima 
Ibaiula ddineando imitarantnr* piuiea litlemnnii aUlHr jbtgmmt alquo 
hi qui omnem aanini cnuaitieni imitandam eenMiwit. Quod «t Mmel 
lUGulrato aliquo exempio monstrarem in tab. mtdect'ma Citiensis aecundae 
duas delineationes dedi, quaruni una banc altera illaw rationeni aeqniltirft 
in aliis plerisque postcriocem rationem secutus sum. •> 

1m> «ealb (rU eomi Jigwaici upmak. 

Equidem ipM sua niagnitiulinc dedi inseriptt. 
Melit. 1.3. 4. Allien. 1. 2. Sard. Cit. 2. 
Cmrdi. 1 — NamiA. 1 — b, CSntmitonel.' 

(v. 7ln), no. 72 — 75, inimoiqiip f t gem- 
nM4 fere onncs: jilua miniMve in ntiniu 
contMBlM tttnt Ifdit. 2. Cuth. II— >U. 
Numid. 6 — 8. Tripol. 1. 2. Babyl. no. 77, 
ia main* auctae cunt gcnun. 67 — 70 et 
maii mnonm^ apignpliM aoamlhe,. 
at Sid. U — X , numi Vogcntes tt Sigense* 
aliique a FeUennio petiti. Oe noonullonua 

• t ie«i4d9«dii «oacaniMt, TCbt «t 

Citicfitium , quanquam PoiiiTuna horum 
ex^mpla forta«»c vcram isagiiitudinem it£o- 
irntit: ptrvoa mim. ftiliM liw hpidet, ex 
Oioiiionsi apparct. 

lit) iNC in Alii«iBianai prima lia. 1 lilt. 5 

dubii (-rant , atrum superior littcmc linca 
arte iacta an lapiJia vena eaiet. Ubi ox^ 
indieMidm at, mblilkfn liw^i^ r Digitized by Google 4 XVI PRAEFATia 

• 

3. JJoctrma* patmetg^ufkicoe descriptionem , qnamtii lUMC •pcne 
noKtrae in explicandis titulis epigraphisquo p^raitae quasi siitnmam conH- 
neat et absoluta demiiin omnium monumenturuin inter])retatione scribi 
posset, nihiloniinuB commcntariis nostra in ipsa monumenta anteponendam « 
pattovtena, quum allM «I» m a m m tun at hi qid ad Imc ttadhmim gmm 
prfnutt mu otAm m t (qui nliiiani mdit mCl) inala atqm legltiiM ad haao 
doctrinam instittitioBe non carerent Banc aatHB ita dhponere vkam est, 
ut lectoribus singularam litteraram Phoeniciarain quasi historiam ante oculos 
poneremus, in qua a nativis, plenis et legitimis liguris prorecti ad negli- 
gentiores et depravatas progrederemur) tingulis autem ^uris raonumento- 
raMlo«MadicrilMfan»f qaitolllaa l a w a twa tBratadqaeadelBcwtifltam 
figaiaraai potMMa a adbb diipatatan eat, ot in caanfi dnhfia kctoiw 
rationem a nobis initam examinare suliqjaa ocalte cernere eC tadicare paMenC 
Aliam liuius dortrinae tradendae rationem ii secuti sunt, qui, velut Sainton, 
Bayerus, litterarum figuraa secundum regiones dispositas exhilnierunt: et 
■mat fi>rtaaae, qui Ihhm roodum multis comprobatam aliani a naUa 
aupcdeat Qaani vwa, at «x tabolii noalili imeflfgmC kctona* la anll- 
qolorilNM nMNMUnantli iwiannn Mgianam Kttaiaa napaa nan nralmm 
(minus ccrte, quam antiquiores a recentioribus) inter se differant: ratio- 
aibus rite subductis illam viam praeferendam duximus fp. 15), praesertim 
qaan ex. iii quas nos suppeditavimus copiis facili negotio. litterarum tabulaa 
■aaandnm Mglanw dtipanace poadt, qui vaBt, Na WawMkaa qaidaai 
a. Hakaa i— an t ia ri a ao^ptaiaa kgai napar a w iavamaa (p. 8. 40 aqq.) 
in hee HImo aapaialte liactaiv j^acait, qaum etiam haec litteratura nonnirf 
eiusdem generis divcrsa quaedam species appellanda sit, cuius aliae fignrae 
ipsae Phocniciae sunt, aliae Numidia peculiarcs ex anriquioribus Piinicis 
contractae passim, etsi raro, etiam in vetustioribus monumentis reperiun- 
far b naivaiaa antam hac dactriaa quid superiofibna aecqtCnm lalbiaa^ 
quid a me vel aovis exempHi firaiatnm vet addttaai amandalninfna iK» 
id quum ho« loco persequi et arobitiosius videri poadt at a piaefttianli 
oonailio atienum turn £Mile iaiBlligeat* f ai nemai H mtatmn tahnlaa tarn ^ 

M) Ek vdyvl seriplm Fboatek Mi- nperitn* im iu aamnllH CiaeMibiis (Cft. 

midiao littcratura scrvtvit litterai Gimtl , 20, 1. 33, 1) et AtLeit. 3; Chel Cit. 8, t, 

Mt, Ttt, Jod, Ain, JRK«, Zai*, Bneh. Capk iaxaua. Idalane, jtfdn in nam. Cilic. 

Is flgnis, qww Imie ssri^plnw fiafA» lUt, SamtA Adnm, f, 1. Digitized by Google P tt A E F A T i O. XVIJ Koppll «e Undbaqjii tlpMbaCk, qiiM Mp«iwwB ftdb pnwMaiitWmi 
•ant (p. 16. 17), comparare volent 

Practcr litteras Phoenicias et Numidicas etiam Ltbycarum litterarimi 
radonibus, quae hucusque proraus incognitae erant, expediendU operam dedi- 
MSBMinitun (p. ma^.459aqqOiwrin4MttMiMnbibaliVMdli^ 
latiiru gpim in lacm ptotnxfamii, la oAm 

tarn ptm» iagMdnm exeroauft FdMOgra|»y. Qaam dkputationem si quis 
a BOStfY) certe connlio alienam putet, is reputet velim, Libycam Tuggensia 
iiucriptionia partem adeo in Punica eius parte legenda hniusquo textu consti- 
toendo magnae Dtiiitati fiuMe. Praeterea autein nostn intererat, novo atquo 
iMoiaBto bot spaofaniae leetoiibai BMOitnira, qua nrtkme mi in signocan 
%Botowii p ai a ti m » fcid^g— da ad awamiMt qnae quidani mnIm aadm «i^ 
qiui in numerii ignadi qaaerendis ntimln malheniatid, utablil* 9MM 
data Hint , proficiscentes ea colligendo , componendo et inter se comparando 
ad ignota investiganda pcrvcniant ( rt lib. I §. 11). Ceterum quid caufsae 
sit, quod commentariis de Palaoographia Ptioenicia alios etai btwiaMa 
4» Maeograpiiia camparata (lib. I §. 44»SS at eonllaila ad 12—83) 
addidaiinna, id infta coplaaiHi diipManai (lib.I§.44) haaleconpMn 
■en attinet 

4. Denique ut instanrata ilia de Pheeniciae Pumcaeqtte linguae facte 
controversia tandem et semel componeretiir, duplieem viam et rationeni 
ingradiendam patavimus. Una erat, ut ostenderetur, in nioDumentia BOn 
•altiii riMicito at Pmicii aed atfaa JfmmUkit (qaanm mmttm 
virfi daccfa Imcaiiiia iMn ga im Ihit) aarla at hgMiM nado lectis at 
explicatis aon aHaai Kngtiae speaem raperiri, qnam quae cum Hebraea 
per omnia fere convenirct, atqiie tantiim non omnia, quae pro Arabismis, 
Syriaunis, Samaritanismis venditata esaent, falsa harum epigrapharum et 
laeliaaa at faiterpretaUene niti: quod turn aepaiadm (lib. IV \. 2. 3) tarn 
wiOTiMW la ipiii aaounaiiMilii a mMs Ihctun aat Alim, «t wianriaaria 
at axpUaadi calaris NagMiaFlMMiiidaaPiniieaaqBa leliquiis, quae apnd TaHiaa 
seriptores servatae sunt, doceretur, etiam has non aliam Knguae formam nobi^ 
referre. Hanc igitur ob eans.sain operi nostro quartns li>>er addendus erat 
mere pUtologid aigumenti» qui, praeterquam quod ilium de quo diximus 
aimMi i ilM i m i t (Id «hIhi Tlx fiUMaa molis erat), annaa Inltti Hngnaa 

a wl|Hw i M i w ro wia a aKMbaart, «t as «traqoa haa fonta vara at g aiw d aa win P a A E F A T I O. linguae Phoeniciae imago habitusque cognosci posset. Itaque in his ct colligen- 
<iis otium insunisi et explicaiidis ingenium exercui: totiuscjue quaestionis haec 
suiaina fuit, ut intelUferem, ct nobiliasimum Plauli lociun et glMus nonii- 
* naqoe propiia Phoenicia, Punica et Nmnidka wm alHun dialecti iiMciam 
olnre fnam foae in monumeiitis haberetiiri utnuiiqBB jgitur linguae Plioe- 
niriac fontem egregic sc invicem et cnnfirmare et flhntrare (lib. IV §. 1.3). 
(juo<l ut etiam Iiis, (juihiis linguae inagis quani scriptiirae rationcs cortU 
sunt, ob oculos puacreuiuit, turn grammaticat liaguac lege* ex. utro^ue 
illo fontB djyseiiter exfNMMiimut (Ub. IV, e. 4), tarn «ol lod Hantfai 
interpretatioiMi tribaeqae vecum appeUadvamm et ptopriannn LexidiiB 
•MiinmM oonfeeipiiie (qai iinaera friwr uti)i vuiyersaii \ eteris UngoaQ 
opes eontirierct, id est sexcentas fere voces, quae cum Ilebracis jirorMB 
fere conspirant. In ijisis antoni illis rcliquiis philologicu et critioe 
tractamlis et ad aaaiogiaui Scmiticam revocandis nemo, uti apero, dili- 
l^tiam aoatfam dedderaUt, et tepeiiettiar ftrtaeae in hii oomoieiitBilit 
Baitne,liaiid panoa, quae tnm fiituria qnofaBdana icripcoimn (vdatPlauil^ 
DiiMcoridis, Hesychii) editoribua, turn Ilittoricu, Geographis et Latinae 
Haguae Lexicograpbis prufutura sint. Prartcr lingiinm Puntcam in ATrira 
etiam aliam viguisse ex Fiiiiica i t lJI»>ca inixtani, quain propterea 
phoeniciam appellavimus , cx duobus eius luonumentifl ( Flaut. Poen. \', 1 
Ten. II— 'IS at inacr. Tugg. parte alten, Utterii Lttigrcli acripta) mas- 
•tfavinm, quae, Heet noa aaud ex parte «xplkaii peMint,,taBMn ita 
eoaaparata sunt, ut omnino dc linguae indole iudiciui JkCMC pe«iaiiin 
(v. p. 195. 196. — 373. 374. — AT^Si sijq.). Tctcrum his, quae libro quarto de 
grammatica Punici sermonia indole disputavimus, h. 1. pauca de universo 
orationia genera addere Uceat. Quod enini ex pauds oraiionia Punicae 
nHyiiia apud vefeiea aeiratii, veluti Ibedeiii- later Faenas et lUunaaaa 
ianod tabaHi (Palyli. ;7, 9), aol%i> poterat, lennaiia e«i ataa em pxvit 
tumido, grandileqiia^ Poenonim moribua accommodato, tituliaque magni* 
ficis delectatas esse, id etiam monunientis nostris confirmatur quotquut 
^'el oralionem pauUo longiorau) et poelicaui contiocat, ut inacr. Krvcina, 
Tuggensis, Plauti canticum, vel ceite wUiud ngnaniaiqae kenoque regum 
litalaa esldbeat, at tmumm mtUrmmm de . regno Numidtae (Ntarid. ft 
Un.'i), rfaaw< perpetua imperii de metropoU (num. lubae min. p. 316) 
nL cF. de num. luhne inBioris p. 314, niatris nomine in nnmis Phoenice* 
ptopciae p. 163. Videant igijlui; eryd^ti, aitne peculiare iUud orationu genua Digitized by Google P a A E F A T I O. XIX a tHinoTO verhoriimqiie amptillis nobile, qnod in Tertulliani, Arncthiv 
Appuieii aliontmque Arricanoriiin scriptis rcperitur et sermonis Afri uuitiiiie 
oelebratlur, exeemaxunerepetendum, quod M MriipCorat Hiigim ir«riiaciila 
imlNili Ibennt ad vcrbonm pmnpon admodiun pvocHvL AceedelMt «ae 
ihatnmni CacthlqpneMiani diidplina, sed haud sdo an Iwius ipnna indoles 
«X otdem CMMM, Arvidiore quadam pbjpBK i«iioniifN indole, dnesnda ti/u 

In mtarpr^tmniii titulis numoruinqne epigraphia quid a nobia 
ptMMitum lik, nm noatmm ott commemorare iiqne indieont, qni 

iecturisqiie, qnas ubique attulimus, oomparaverint. IbMUD nobis dicere 
liceat, nullam interpretationem a nobis admissara esse, quin triplici 
huic legi satisfaceret: ut legitime lecta easet inscriptio, ut linguae dia- 
lectique legibua conveniiet, ot mt aptam talemque. aenteDtiam ^eo- 
nt, quae mmmmaA Batwae conaontaow «wet. <hiod Koppiuii Nepe 
hofum nionamentoimm intmpretibui iaculcavit, ut in lis traetandla ante 
omnia Palaeographos ageienty dein Philologos, i. e. de sola Icctione circum- 
8|)icercnt prius quam ad interpretationem progrcdercntur , id teropestive 
quideui ab eo praeceptum erat, ut inuno<Ucae cuidam in Jegendp teme- 
filati inem impoBant: aefoe.taittn negligendum erat, in nnitie inicri- 
ptiooilMe lagmdi lectaque intelllgendi nagetia non iia» «t Kbp|iin« volebat^ 
• ae invkem niragl pene eed aimil et eodem tempore exercenda eiae, 
pluraque scripturae genera minus arcnrata et le^itinia sine aliqna conicctandi 
dextcritatc, quae sine jx'iTei tissinia Iinf;ttae cojiiiitionc co^ifari iiequit, 
omninu legi non poiise, sicul Itodie epiittulaui sive arabicani sive germa- 
nkan fbgieMe calano et aegilgeatiwi Mtiptam neme iegat, quia etiani 
Kilgiiae perims iit. Qnodm aicat in MtiquMinla tilulii GiaMiii 
elaquc legendis a lolia Palaeographia nilnl unqnan et praestitun eat et 
pnestati potuit, iiquc soli feliritcr versati sunt, qni, nt Bo<T<:kliiuSy 
LeCronnius, Fraetiukis, ctiam in linguae scientia ijrincipatiini tcrnorent: 
ita in Phoeniciia praestantissiina quacque nonniai ab iis profecta sunt, qui 
a UngnanuB deetrina bow instncti ad palaeegnqpMee eladiMh aceedteni, 
in qnitmi nUMie port BaiAelBniyua» iq^mii armnine doctrinaeqae 
dcgantia refiquit^ patmam praecipnft Akerbladius. > ^ 

Ipsum expKcandi negotium in Phoeniciis sacpe pendultum et pbis 
etiam quam in Graects habere ili/Ucuitatis, id lactle nobia conccdcnt, qui PR ABF ATIO. coitsiderent, non solum pleraque monnmcnta sine uUa verbortim duuinctione 

vodbusgue ia extremi* venibiu pro lubitu firactia (Kb.I 3&, 1) tcripta 

MM, «inb MribewK §m» «dm im MMlris H«giri« kgmti B«iottani 

ftiawl aadflOi omnia (id qiMd diAcnltalMn inagnop«re auget) 

«liaill inatribus quas dicunt Icctionis prorsus carere (lib. I §. 40): solo- ' 

rnmque Cuficorum inonumentoniin , quippe qiia» ptmctia diacriUcM qiioque 

destituta ease solcant, interpretatio furtasse plua etiam negotii habuerit. 

Non igitur est quod Miiw r, Im epigraphas esse , quanun lectio satib eerta 

doUae tanica inlMrpKlalioaii rft »), tmn vino doctoa, vduti SwintoMH^ 

q«i in legando qaiilotn neque indiligentes neque inftiBeao in tKpttoaado lawnn 

Invita Minerva versari soliti sint. Ilac cniin in re praeter subactam linguae 

et antiquitatis doctrinain omnia pendent ex ea ingenii et solicrtia ct felicitate, 

qaam in Boeckhioy Letronnio admiramur, quae ubi deest nuliis doctrinae 

copiis aapplolnr. Noi qMtthni oo in genere pimta^ Ni— MiffiBO aniiiMBno 

et compoodiofam iMloMni invontan ptnrinMiBi adiavit locoran liaiUiam 

inter io «oHatio (Ubb I ^ 11), ati|no, nt vonnn fateamur, sirauialfiao 

littcrarHm potcstas nrte definita esset, vera sententia saepius ultro so 

nobis ubtulit qnam diu et operosc quaerendo inventa est. Nonnnllos 

nodos inecom expediverunt Frid. Car. Ikandtius Magdebwgensis et G. 

Voewnmayoraa DlBMnri*, sagadi ingonii invinM, qniliaaium tan In adioKi 

tnm privalin do kioioiwa diMoion ■olHaa mtm. GMamm oovwn dmaiai 

dtnhmni oxplicationan omnino corlan ot «zpionrtam qtpoOaio non dnbitoy 

quae bene et legitime scripta , bene conserrata et accurate desmpta sunt, 

V. c Melit. 1. 2. Athen. 1. 2. Cit. 2. Carth. 2. 3. 8. 9. Numid. 2. 5. Tripol. I 

al., in his qui male habid vel quorum exeropla negiigcntiora sunt (Melk. 

3. 4) praolar coaiflctaiam adnodom pfoMdlen (fne q a i d— ipM ad 

evUkntiaai lacpo pMsimo aoeadit) nilul expeetari poae, nonnallonim 

adeo, ut nunc sunt, interpretationem plane despcrandara esse (Carth. 13. 

Cit. 9. 19. 27. 2S), facile intelligent, qui horum apographorum conditionem 

jepatent Obecurao suat etiam nunMNrum nonnuUoroin epigraphae (Cilic. 

%i) Vm —at extemplo IqgrtH ke»8 32) V. c. inter. MdiL 2 (fag. lOS »qq, \ ICIL 

EC HE 
MIND 

ESAN 

ES 
4 Digitized by Google P R A £ F A T 1 O. XXI H.K.N. P., incort C D. E), quae ijnidcili pciMHit, sed ad certain 
urb«in referri noqueiint iccirco quod ignoratiir, quaenain urbs nomine 
Fhucnicio in numismate conspicuo olim appellata fiierit. Quemadmoduni 
autem in interpretatiunis evidentia ac«tiniuuda plura quasi monumentoriim 
genwm (UMinximm, ita etiam. in erUi eMrcmdm fodBnduni putaynmn. 
Ubi anim in ipw monmnento vet in eetypo diligenter ftdo Httennnn 
duelui perspicuos sab ocniis habebam, his solis inhaerendHm atqoe a 
coniectnrae temeritate prorsus ahstinendiim putavi, ipiiiin ipsiim autogra- 
pliiun vitiosum fuisse non sine gravi causa statiienduni viduretur: ubi 
vero ex piuribus pendebam apographis iinperfectis et inter se dissen- 
Cianta»i»t «t iB thnio Tuggenai, in genaiiui titaii Ibmm iBatMinnda sane 
aM conieetoiali et combinatnria (Boeddiii vocaboio utnr) ^ atmdnm 
«iat: nec despcramus fore, ut etiam hamm coniectuianim nostrarum 
una altera>e aliquando ipso moname&to denao diligoiliui «xaminato 
conlirmctur ^*). 

Quod ad argum^ntum horura Dionamentonim attinet, fallentur quidem, 
quiobscuris remotissiniae antiquitatis locis inuUuni iuminis inde ali'crri nedum 
arcana eius reserari exspectaverint: venuntamen turn ex ipsis monamcntis 
dim «c aMit Kngnae Fhoeniciae idiqaiis, qnaa libra quarto partiactaviniiii^ 
frnctos qnidam nra contnnnmdi in variaa.at sacrae et proflmae aatiqui- 
tatis disciplinas redundare censendi sunt, quorom nonnullos paucis attingere 
placet. Ac primum quidem xcripturae h'nguaeque Hebraeae historia et 
ratioiicsi inde variis niodis iilustrautur. Xcripturae enim Chaldaicae s. 
quadratae originibus magnam partHi obMUiis atque perplexli nnBa sa 
pint iucis alEnlnr, fuam litteiatuia iUa Aramaea Aagyptiaca, in qnaiiliua 
MfiptwaB prindpinm et quasi incunabuh qnam evidantininie ocnlia e^po- 
nuntiir. Plraeterea turn singulae qnaedani voces in V. T. ct rariores et 
obscuriores crebriore eanimlfiii in linguae I'hoeniciac rcliquiis usu expla- 
nantur'^), turn niaxime «a linguae Hebraeae prouunciatio et cunforniatio 
grammatica, quae punetia mawwetias coatinetur» Ponicae linguae proann- 38) €Smf. inter, foaf. fsg. XIX. 

24) In h»c ipu TnggcTiji »pc» no* non 
fefelUt, at appant ex exemplo Honeggeri 
(«IfMd. • M. 4»), tntlMB^Biilns lapidnm anctoriute fiiimtirt T. ad AHuiB. S. 
Carth. 2. 3 al. 

2S) Y«.a<i^ \am dndim ett ^Dod «xUt 
momatb mj^kmii (pnofl ad Lac. hAr. 
Digitized by Google XXll PBABPATIO. dationc ^ egregte confirmatur. Ad historiaut quod attinet, abikieiidutn 
lane Dnmunondi conimanuim , ipif inscriptione MeHteinl McmidB HannOMb 
magnl cpitaphinin haberl affirmabat (v. pag; 106): nihiloiniBmiHni damn 
in m^umentis ntntris, quae ad homines in histoiia miainie ignobiloi 
pertincant, vclut iiiscriptiones Nimiidirac 1 — 4, quae ah ITiempsalis, 
IViimidiac regis, raiiiilia pruin'clac sunt, Tripoiitana prima, quant ad 
Scptimiuni 8fvcrum pcrtincrc veriainiillimum est: ne dicam de utriiuque 
Inbae numis «aque monaCa quae ad €iliciaa Aaiaaqiw miiMnfa Matariam 
sub Pavaanun pilneipacn apeetat, veint QKe. A. B. O. Non nnalmi etiain 
momenti hoe fuerit, quod ex aillgabvi ilia lingnae, acriptarae atqtie 
rph'L'ioniim inter Poenos Niimidasque ronimunione arcta utriiisqiic [lopnli 
prupiiupiitas et necessitudo communisquc origo satis c«rto cflici potest ^''). 
Denique etiain veteri* geographia* et antiquitattt studioai non desidcra- 
bunt, quae ratioiiibua earaat inaenrira poarint» e. non paucunm SicUiao, 
H&qpaniae, Aftieao nririnm at kooram nomina Punka a Tctaribua icripto- 
cibus non memorata, ut Panmni (n^Q)> Gauli (]3m)> Cossurae (i|t 
CJS)» quibiis post nostras ciiras acccsscrunt noinina Heraclcae (ripVo 
rtis Me/carth), Mot>'es (>j1BD)> Insulac Syracusanim (x"»», n^X) 
Arelhusae foute (riM "^MS)? >n Ilispama Beii s. liclonis (n^jQ), Malacae 
(mD^q)» in Afikn Vaoeae (^pn)» Sabratfhaa at aL; nnmina praedpua a 
GardkagtnoMibaa at Xaniidii «nlta turn domealka, eeito as antiquitaia 
tnfarticin (ran [ma pVfl, tbn],pn Vn^f tnn «x Aagypto advaaiiciB fiyT.|et a Uj(IubitBTit}duciiiitLexicographi, 
eaofeniMlmi eat pna. Thuna ( Aip ftaiiiatio) 
in ThunuJronum Dm i3n habititio «ulri 
( Stidbansen ) , Thunuiida TTf^t lan habilKtio 
vemtioiiis (Jagdiuiucn) p. 417. 438. — 
( ambilxcna ) JastigU f cUvi sigiiiRcata 
apnd Poenoa habetar in n. pr. /u^uriica 
npiD mSO cUviia fori, Tu&urnica rtp":'» "iiao 
al. — De ta (to) et fcm. nis a^ae gigu.- 
ficalionc (at in aN*!») v. 323. 393. 418. 

26) Vide lib. IV' 27 sqq. maximc §.31. 

27) Vide Falaeagnph. Aaxbcn p. 108. 
10«. nimu ed. 2 p. XXXI. Tbea. liii^.;htbr. I, 
490) , cm nnw adiaab rant quae dinptita- 
«II1UI5 p. 170 sqq. 451 i n^lT^ UTia'i Uyofi. • 
lot}. 38, 32 tidamm aigniCcatu habetur in 
mun. Cflie. A. B. 6; Vqs (bs^) primo 
■aia^nit aigniflcjitu est Nuraid. 4, 1 ; a^s 
Mbanm in V. T. SauHi Xtyofi. Gen. 19, 26, 
in cippia modo pine owdo per couipcudiuui 
acriptum oxstat (p. ASS)* — Adeo in lingnaa 
Ftmioi* relifoiia, fun nominibiu pvopriia 
eoBtiaantiir, aommlk reperinntnr, qaat 
▼octbna qnibuadam Uebraeis illuslnndis cum 
flnctii adhibesuttor. Ad ana| Xtyoft. ei'iiTt 
lial. 1, 3, quod 'ifemicifia reddont LXX. Digitized by Google PRAEFATIO. XXIII propria (EJBBJ softs Carth. 5 , ^50 scriha Cartli. 'I ); dc sarrifiriis humanis 
apiid Niimidas testiinonia Numkl. 6. 7.8, et quae liuiuB getims pluru sunt, 
quae quidem oronia, proat m iiileqiretationein historicam vel admittere 
ve( p«Men Tidebantnr, pro mmSBSi naatrf ntione ilrieClas qaani verbodw 
illuatmyimua. 

In fontibus siibsidiisquc littcrariis, quae antiquitati Phoeniciae illii- 
strandae adhibcri pofcrant , n(tn infimum profecto locum ocrnpassct 
Hanrliuniathonis vel potius Jitilonit Bjfblii liistoria Phoenicia, quae 
tanqaam in LmCtania (ri Db placet) jmreBta mm liiM magno strepitu in 
•pheneiMibu annvndata, nox. ex oodice gcaeco, m ftrcbatnr, in 
compeiidlnm redacts cum pmrfhtione GroteftodU in publicum emissa 
est Consuldus tamcn piifavi, vel exiftiiam vol nullam huius libri 
habere ratioiu-ni '"*) : non (juasi vel ipse ccnsuerim vel alius quisquam 
internis arginnentis ovicerit, istas narrationes a reruiii Phoeniciaruni 
natiira magnopere alienaa ease (imo lis inerent, quae illius antlquitatia 
qMciem MtiR feiisfiler imllarnitBr); aed quod (qmun in hoinnneA canmi 
amligpia in externo eodida testimonio oaadn iHn esse existinuirem) 
quotidie rrescebat suspicio, eiusmodi codicem praecnm, cuius a Grotcfendio 
descripti adeo specimen edid^rat Wagenfcldius ^), penes hunc cditoreni, 
ruius de eu narrationes falsitatis cunvictae essent ad unam omnes ^'), 
uequc nunc ene neque uuquam fliiMie. Nee pniActo eat quod liuiui 
cMitionia nw poenittat nunc* «K qoo giaeca cdHio, qnao Idt ipaia diel»aa 
niihi tradita est, in pubKoim prodiit Namqno prinatiam illam de 28) SumAmmmAww UrgmMiehu itr PU- 

niz'i'r III (.inem Aiiszuj;^ uin <h*r wiedor 
aui^duodencn JhLtnd«cUrift tuu i'liilo's voll- 
■HndigarUflberMtnuig. N«fart BemiLniigMi 

v<ijL I'r. \\ agi nfi ld. Mif cim in Vonvorto. 
von Dr. &• F. CrotUcnd. Uaonover 1836. 
2tt) OnUtnitis MUt qriM wripti p. 3fl8. 

dicta lont p. 342>t 

30) „ Wie dt die BndMbrift My, 

p.n di<' Ktnnir MM deni bivRcgcbinin 
Facsimile beartlieileB . . . • bier nug e« 
genug leyn , so bemarken , iat* <Ba BmA- 
tekr^ MMlAer auf Pcrgamml geschrifben, aua 
187 gnutn , 25 bit AS Zrilm emtMltHim (>MirMrfr«r AcMel*.'* (Ototaf^ in Bplwm. 

Hannuv. , v. Prcus». Staafszcitung 1836 
no. 154 d. 4. Jan }. Ilaec « Grotatfendio 
BOB titiin/y M)d wtgBBfiiUii Uttari* 0M> 

denti scripta e»»e, postcn demiim innotnit (t. 
Preau. Staatneitung no. li)6 d. 16. lal.). 
^1) Vide pne eetaria: dirSwwtmiMA*- 

ritvcAi- Slrcilpafft nach uni^ftlruclun Briefen 
gtteurdigt von C. It. Grotrfend. UaODOVer 

iaS6. 38 fngg. Adde Ftmm. SlwlMeilug 

1836, no. J If". 227. 

32) SancUnniatlioua liiatoriarum I'hoe- 
«ias lifam norna giMM vtCMt a FUieae 
Byblio edidit latinaquo vcraicnt' donavit 
F. Wegmfeld. Bremae 18S7. 308 pagg. 8. 

. <2 XX.IV PRAEFATIO. 

codico quaestioiiem editor iii pracfatiuncula versutius quam {irudentius 
scripta nc tctigit quidein (quo i|>su caussam suam defleruias« ceiisendus 
«t): ipsiusque Ubii euMMQ, at alw malbi taeeuD fOM anpoiiaw 
cKpmuit'Odorr. Milllenu »), tantam abert ut veteiii cainidun eodida 
anctoritatem prodat, ut nova editio libro primo, quem MhUB diligentilia 
cxatninare potui, Orollianain Sanchuniatlionis fragmentorum editionem 
cum inaiiifcstis operarmn vitiia turn in litteris turn nuuume in aocentibua 
admissia referac 34). 

lam vera nihil snpereat, quam at viria docCb bottaninM|aa Hllaracain 
Iknfnribda, qui qaam aliii beneBdis tatu impiifliii aubminiitiati* opHiai 
ineditis de hoc opere ineruenint, qoaa gratiaa habean, eat]»alain persoivam 
ex. intimo jtectore. In his prac ceteris grato animo nieinorandi sunt: in 
Bonissia praetor acadcmiam Itegiani Uurussicani \iri F^xcellentissimi dc 
Alten$t€in et AjitciUon, in Suniiuis Borussid regni Administm, Aug. JioeckA^ 
Ei, Mmrdt K A TVUmi BeroKiienM^ IV. JMSmM Vntiilaviaaita (jk 363); 
in aBis GcvaHwiaa partibas C O. MOIer GattinBaMia (p. 183. Sll), G. JV 
Cfrotrfettdiut Ilannoveranus (p. 74. 75), Gust. Seyj^artkut (p. 225) 9ltB.R 
Ferd. Beer (p. 245. .363) Lipsienaes, Aug. Biihr ncidell)cr2;en.sis (p. 36.3); in 
Anglia praeter Bocieiatem Atiattcam -^^j et tuttifiuitatit itudtMonm Socteta- 33) Gutting. Gelehrte Anselgen no. 53. 

34) V. c. liatQtfirztg p. 20, lin. 14, ut 
tfoi Ordl. p. 38 pro hft^tm^^ napHuvm 
p. 26 lin. 24 , ut npud OrcH. p. 40 lin. 4 
(n«qae non Vigcr. et Rob. Steph.) pro 
MifiS^annii', ttfwnut p. 25 lin. 13, at apod 
Orell. p. 40, lin. 20 ( I't ^''igerium) pro 
tfyyaoTtu, nt rccte R. Stepfaaaiii. Duo 
priora qaidem exempk, qau TitioM «mb 
poitM anioMdrc-rtit c-ditor , In Ernitin curri- 
gltntiir : ted niliilo Mciiui ca novae editionia 
ibntL-m prodnnt. Vid* f^orlat^ta filer lUn 

ntuen 

Int. BUtt. no. 31. 

37) Atque haec qaidM Socielu utwwrum 
•tiuB opui iapatwdmui ipem aperuit in 
tfktala €itvjrttM miyer tiJiro ai Angliat 
prurmof ut Afnea data , qnam integraoi' 
■ppono, lit hoc cxcmplo intvlligant Iccto- 
wt, qnnUi offioaram lilwralitate cooMUiua nostrum in Anglia adiatiUB att. LcimIm, 

37. Febr. 1836 Sir, T3u OrimU^ 

Dr. GcatHHH, Prifft$»or o/* JMiww m A» 
Unweriily of HoOt , in Prtuna , who haa 
htfm for many ftaet tt^agtd m tn^mritt 
retpteting Cobit H fnaev^ilftHia m th» Pko»- 
nician and Carlkaf-inian character, han formrtl 
the plan of uniiin/" in a body, and commenting 
upon, a* many of thtte oackat mommuittt m» 
have hilhfrlo been publUheJ , or have been 
Jhmnd by him in the principal Mutrnma and 
Ceiltetion* of Aniiquititt in Europe, which ke 

ha$ most carefully r.ramintifor tk.it putpote. 
The CommiUee of Correipondence of the 
Beyat AtioHe Society , fully appreciating At 
importance of this plan for improving our 
knowledge of one of the mo»t oncienl faf^fiM^ 
get of the Eaet , bearing the neareef rtkuian 
to the Hebrew; and entertaining at the same 
time tkt hightt opinion of she talent already Digitized by Google PRAEFATIO. XXV tern (Society Antiquaries) ill. HavkuUf Frid. Roten (p. 449. 456), 
thomma Ymtu LandiiMiMM, cel. EeayOxs^mm (p. 126); inFi«MiipflriH. 
Bmid'Bael^tttB (p. 103. 2M. 462) «t d. £ G. AdMte RcgioiDOiifsinii 

nunc Parisiis degens (p. 94. 102. 118); in IloUandia cel. Cotir. Leewmu, 
Musci Lugdiuu-nsis cnstos primariiis (p. 4G4); in Italia Excell. Runsen, 
Borussiae Regis in curia Romana Icgatiis; denii|uc in Dania Vcn. M. 
JUagen HoMenberg., Professor Hauniensls, vir in paucis bcnignus et erga 
hm offidimn, cni plimiiia Ara in lukc ganon benaieia debeo (v. pag. XIT. 
93. 102. 118. 128. 181. 202. 217. 228. 280). Me mtem li littennim 
Fhoeniduum reliquias et cum fde «didisse et eiusmodi commentariii 
illustrasae ccnsclnmt idonei hanim renim arbitri, qui partini Barthelemyo 
et Akerbladiu, priniis harum litteraruni statoribus, partini nostra actate, 
quae in Fboeniciis explanandis quidein minus felix in simili tamen argti- 
luento CluuDpoUiaiiu, BonMDlii, LOMiui praedara nmlla vidit» nofi 
promu ladigai sint, iiwiylnnim me opene meae in his stadfia collocatae 
fnictum cepisse exiitiiiwbow Serilidbam Babw Sajcamun» idib. April. 
MDGGCXXXVir thewn by Dr. Gtstniut in rtitarckta of this 
Uni, w iMBtrmu of OMsitting him at Tmtch 

a.1 poffU'le in the execution of hit mork , by 
endeavouring lo place further materials iviihin 
JU> mdL JFiat «to vitm iiU CbhiiimHm ias 
n^uestrd me to draw your attention to the 
uAject , as your residence in a country once 
occupied fy FlMlljejm ttttUrt moy have af- 
forded you opportunilies if ohtaining valuable 
information , by the communication of whick 
M Da Onmhut, Awmig^ M» Saeicy, ftu 
n/ould render an important tervice to litera- 
ture. The Conanillee would feel especially 
tiSgii i^youftr omf* or aceunU» drawingt 
of any ancient monuments, u helher inscriptions 
or coins, bearing Phoenician characters, that 
ymt «Mg^ A«m «« oppwtmniiy of procuring; 

and surh copies would have additional value 
if accompanied by some rtmaris as to the tpttt where the origiiiah utere found, or im 
«JkMt HHwrfan ligr are. The Conmiitet 
proposes to ttitd, for Dr. Gesenius induction 
and use, inch documents as, in consequence 
of this letter , you may be pleated to faVW 
it vilh ; and mfier he Aw made use of tkentt 
la deposit the tame in the Museum vf ike 
Royal Asiatic Society. J have the ftomr ti 
be etc. (Signed) H. Harknes* Seertlmy. 
Simili tnodo consilia nostim a Socielate Geo- 
graphica Londinenti proBtotnm iri Teibis 
ein» mihi pollicitus eat, ^ni et nunc ab cpi- 
stolii est, Cap. MaconichL Utinun aliarum 
eliam icgionam et Societatea litteiwiao et 
yiri dacti , Muicorum nuximc pnoFecti , ti 
quae forte Phocniciae •criptorae leUqniss 
(oerte minorei, vdati gemmae) apod eoa 
deliteacant , baa nobis ■'■!*™^« bonis Httnis 
gratiGc«nlur ! A B G IT E W T V M. LiHER PRIMUS Palaeographiam Phoe- 
niciam contineas. 

C*p. I. Huioria liiteraria et biblio- 

praphia J. 1 — 4 . . . p. 1 »qq. 

Cap. 11. (l«ihut in re^tonibut ft tjuo 
tem/tu' " KjiiiUji I'liDt uiciit lit- 

teris mi tint §. — 7 . i 7 p. 9 

Cai-. 111. l)( Ullvrit I'hiieniciit et 
Numidicit. 

%. 8. Vam aJpbaboU rcceiuentur «t 

cxaminantur p. 15 

|. a. Dc natira litterarnni figorm . - 17 
10. varii> iiatn-ac tiyirae tentim 

miitatme camai» , , . . , . - 16 

§■ 11. D« litteri* ignoti* iadagandut - 19 

\. 12. Aleph littera 19 

\. 1.1. BtUi littera - 21 

14. Gmicl littcra - 22 

§.15. UalL-tli litlcra - 23 

%. IK. Hl Htl.ra - 25 

§.17. Vjv UttLra - 26 

^.18. Sujii littcra "^^^ 

|. 19. Clu t littera - 2g 

20. JVl httcrt - 30 

§■21. JoU littera - "30 

§. 22. Caph httora . . . . - 32 

§. 23. Lamed littcr» 33 

24. M<;m littera ■ . "55 

|. 25. Nun Hit, ra . . . • « » - "37 
|. 26. Sanicch Uttcra et §. 27» Ain" 

flitter? . .. - 3» 

§. 28. Phe httcra - 41 

§■ 29. /^■■xli' littera - 42 

§. ."to. Kopli littera 43 

$. 31. Jtriich littera - 44 

\. 32. .Sctiin littera - 46 

4. .^3. Tju littera - 47 

§. 34. Littenie fractac, finale* cet. . - 48 

%. 35. DcNumidica tciiptura «eparatim - 49 

\. 36. Dc littcriii coitm'xis . . . - 52 

37. Do notis siglisquc . . . . - 53 

38. Di VLrlioruni distinctionc ! - 54 

39. Num »igna vocalia tiabuurint 
I'lntrnicci - 56 

§. 40. Tic defcctira tcribendi ratione 

apuci Plioenice» mitata . . . ~ - 56 

%. 41. (juurtum currat scriptura Fhoe- 

racum : : ; ., : • • • - 59 C'.-M'. W . f)e frriftlitra ArnmOM 

Ae!;yplinra §. 42. }3 . . . p. 59 

Cap. V. I)r i driii /illrnilnrae ge- 
neribtia r.r Phoeniciii oriis 

44. l'.ilaL'i>^r.ipli..iu cutiipa.i'ataL' ratio 

■•t iitilitjis , . , . . . . . - fil 

j. 45. Littcratnmruni ex Phoenicia 

oitanim «tcmma ....... 63 

§. 4fi. 47. 48. I'rinca Graecorum scri- 

ptura - H> 

§. 49. De antiquiisima Italiae »criptnra - 70 
%, 50. !>«» aiitiqiiiMima Persariim «cri- 

ptiir.i - 74 

§.51. Scn^>turaf 1 lebraeoruni aatiquior 78 

.S'.'. Scriptiini Saiiiaritaiioriiiii - 79 

§■ ■S3. Pulm>Tcin>rum litti-rac . . 8() 
§. .S4. Scripturg .Sas^aiinbi uni ct Zcg- 

d'ca - H.\ 

§. 55. Scriptnm Aethiopica ... - 84 

Cap, yi. De ti^nit unmeralibvi 

Phoeniciim §. 50 . . - 85 

LiBEB SKCU>PIS. Inscriptiones 
Phoeuicias iHustrans . . - uo 

Cap. 1. lutcriptionet Met Hemes . - 91 

I. Inscriptio Melitcnsi.s prima bilin- 

gm> ■ ■ ■ • ■ ■ 

II. ^f^■lit':ll^lit .^1 ciinda . ■ . . - ta'i 

HI. M. I nv.> t- t! .i -107 

n*. Mclil. iiMS (ju.irla ■ ■ . . - 109 

Cai*. 11. InitcriptioHet Alhettieiue* - III 

V. AthcnionsiB prima . . ■ . - 113 

.AtlKiiicn.si» ■s<.xiinda . . . - iTti 

VII. Al!iriiiiii.'ii..» turtia ■ ■ . . - I30 

Cap. 111. Iiueriptione» CHieiuet . - 122 

yill^ Citii-nM» prima ■ . . . - 125 

IX. (Vitii ilM^ !H-<iiiidii i. niconiiTn«i< - I9fi 

X. Cltien5l^ tc-rtia - 133 

Xr. Citieniia qnarta - 134 

XII. Cilii iisii qiiinta XSS 

XIII. XI\ ■ t.ilifiuiK gcxta , xeptiiiia - 137 

XV. Cilien Ms w-tava .... - 138 

XVI. XVII. Citiciiiig iiona, decima - 13tf 

XVIil. Citipn«i.< iinilerima , , , - 141 

XIX. XX. Citicnaia duodccima. tcrtia 

dvi.ina. ■ ■ ■ . . - ■ - 142 dby A R G IT ^ f E X T U M. xxvir XXI. XXII. Citicnuiii quarte decima 

quinta (leciina '. I '. ! '. ! p. l43 XXIll. (-'iticnsis si'xta <l< nma XXIV. XXV. Citicn»!» acptinui ct 
octava dccima - XXVI. XXVII. Cit. undeviccsimi. 

Vici-sima XXVIll. XXIX. Cit. 21. 22 liZ XXX. Cit. 23 . . . 
- lifl 


XXXI. Cit. 24 . . . 
- 14« 


XXXII. XXXIII. XXXIV. 


- 150 


XXXV — XXXVII. Cit. 28 


— 30 . 


- 151 


XXWllI — Xi.. Cit. 31- 


-ii 


- 1.S2 XL bia. Gcnuna Citieiuis Cai'. IV. intcriptionei in Sardinia 
et SicHia repertat. 

XLI. Iiucriptio SarJica . . . . - 154 
XLII. Iii^criptio Ilryciaa ... - 158 XLIII. Vas I'anorinilunuin . . . 


- taa 


XLIV. InacripUo Maritalcmis 


- 161 


XLV. Gemma Su-ilica .... 


- IRI 


Cap. \. Insrripltojies Cartfia^i- 
Hcnsct 


161 


XL VI — XLIX. Cartha£inen«i« pri- 
ma , «ecunda , tcrtia , quart* 


- 162 LI. Cartli, m LII. Llll. CartbagiiieiiKis «cplima. 


- 17ft 


LIV. Cai-thaeinenaiit noiia 


- Iftl 


LV. Cartiiaginciuis decima . . 


- 182 


Cap. VI. Tnrcriplinnct Puniro- Nti- 
tttiiUrne 


- m 


LVII. Numidica prima .... 


- 


LVIII. Nuniidica x-cunda . 


- 202 


LIX. Numicllfa tirf.n 


- OnA 


LX. Niliiililira r|uarta .... 


- 206 


I. XI. iViimidita (jiiinta .... 


- 210 


LXIl . LXllI . N mil nil 1 J st'xta septi- 
inu , V. ajipciiil. I 


- 445 


LXIV. Tripolitana prima bilinxuit 


- 213 


L>XV. Tripolitana altera .... 


- 217 


ISKVl. Inicriplio Gerbitana 


- 219 


Cap. VI!. Gemmae rt ti^Mi lu 
variti incerlitqtie re^iORtbun 
reperla. 

LXVII. Gemma n»>roIinf iisin inotlita 


- 221 


LXVII bii. Sisillutn inidiforii cx 
collcctionc Sjltii 


221 


LXVII tcr. C< )iini.T U'lniJofTii 


- 221; LXVni. Gemma Hagana 

LXiA. ScarabaeiK' Laiicii p. 324 - 224 -iAA LXX. Gemma Aegjptiaca I'liocnicia - 224 V.AP. vul. luonvmenta Aemutca tn 
"^KSrPf'' rtptria. 
LXXI. Monnmentnm Carpentora- 
ctciue 


- L>2»i 


LXXII. Alonuiiuntiira Kogersii 


- 232 


T — V V 1 1 T n m . ■ 

i..\.\HI. l.T[.\iu.< 1 iirmcnsis 


- 233 


LX.XIV . LXX\\ Papvii tilacassiani 


- 236 


Cap. IX. Ptevdophoetticia et tpv- 


- 24S 


LXXVl. Etrusca pro i'bovniciis ha- 


- ?49 


LXXVII. Pcr«ica pro Phoeniciia ha- 


- 247 


LX3a'rri, LXXIX. Cynnnica el 
.\tlatitK« iiiscriptioni.'s «puriac 


- 247 


LXXX. Attica Fonrmontii . . . 


- 2«0 


Liber tbktils. De numi» Phoe- 
nicia. 
Cap. I. Numi Phoenicet propriae. 


- 261 


il. Sulon 


- 264 |7g 111. Acco t. I'tolcmau _2fia IV. I.af>direa ...%... 
270 


V. Maratlius ....... 
271 


VI. Arai.Iii» . Bervtus , Cam« . 
274 


Cap. 11. yumi Ciiirii .... 
275 


\'Il. Tarau* 
276 


VIII. Iiicortaa Citiciac iirbcn 
2fl4 


Cap. III. yiHtiii Sicilifir et udiacrn- 


tium intiifuritm 
287 


IX. f'aiKirtuus 
208 


292 


294 


XII. Motw. 
2V7 


Xlll. Co.vsiira 
214R 


XI\'. Guiil<i« 
301 


Cap. IV. iVinwi Pnniei Hitpamid. 


XV. Cades 
304 


308 


XVII. Abdi-ia 
.110 


x\ iii. fl. n.ioii .... 
ail 


XIX. Malaca 
312 


Cap. V. Nmmi PuMici jifrietmi . 
313 


X.X. liiba iiiaior 
914 


XXI. Iiihri minor 


X>LJJ. Atliulla 
318 xxvni A R 6 U M>E N T U M. XXni. Vacca Vt^ , . . . p. $19 

ZnV. Sdvmil» -333 

XXV, Sift - S24 

3QCVI> AJDricae aliarumque regiontun 
nuuincerti - 326 

LiBBR QUAimn. lM$gumni^9e' 

niciain illustrans. 

Cap. I. Linguae indolet et hittoria. 

§. 1 . Duplex litu cognoocendae fon* - 329 

§. 2. 3. Kills iiidoIt'D et ran Ha^pik 

ht'brar'a iit'ceuituiio . . . , - 331 

§. 4. I'limca UBgiu fnid lESent a 

Fhouiicia $37 
%. 6. Qitibu in fcfiaiiibna «t ui - »• 

^ 0, Pniiicae linguae vestigia nam in 
Iwdianiit qnibuMlam linguis lupor- 
«iat? - Ml 

7. Phoenicnm Poenorumquc acri- 
ptorvt dopenliti ....... 342 

§. 8. Coiupectus - 345 

Cap. II. Pko«mieia» Mmww niA* 
quiae ex tiU fc Hfa m Uk m «f 

* 9 _ $40 

Cir.UL ¥k9ti»^UK» hmgaut rt^ 
qmiae afmi terifUlm Gtmcm 

et Romnnm. 

A. Punica aputl flauium, 

10. Varia intetprebun conamina - SS7 
§. 11. ScriptmrM varwtm in lihria 

■mn idiptia S61 
\. 13. bInpreMio damm mwan 

Pmicomai Act. V, ae. 1, 1 ^10 - 366 
§. 19. De Tcrsibas Liby-Phocniciis - S73 

14. Sententiac Ftinicae Act. V, 

te. 3 oxpUcautor • .$75 

velert* ton^pMna 

%. 15. De hia 

auctoritatfl - 382 

§. 16. Vocon leeaaaie et iotapi*- 

tatio , . . - 364 

C. Nomina 
dtorvm. 

17. De nomiDnin propriomm ori- 
ginc et varia 
(. 18. LezidiaB D. Jhmma propria mMnmttio»' 

%, 19. De fontibiu et de etjmi inve- 

stiganJi rationc p. 

20. L'jxiJion - 

'avAV. (irmmmtMeuPkamMmH 

Fuuictt. 

.21 

A. Da Ifffaramm 415 
410 395 
3»» §. 22. De litteru ynrtM . . . . - 
§. 23. De liquiJis , praccipun / ct r - 
§. 24. D'- fib;lantjbu» . . . , - 
$. 25. Labtali:» , p;il.itinac, deutaJei - 
26. Di' gciiiiiiatioiic conMHHtilUn *■ 

B. De vocalium raiiont. 
- 

§. 28. De A Tocali - 

i- 29. I (et£) focdk . . . . - 

30. U (ct O) vocalia . . . - 
f. $1. SdnvB mobile quomodo ezpri- 

matur - 

C. y ocabuhrum forma tt dtciinalut. 
§. 32. Articuluj 

§. 33. IVonomina 

§. 34. ^"^•rl!U(n ii gulaii . , , . - 
4> 35. \'crbiiin auoiualum . . . - 
{. M. Oe motile. N«li Ibflriniai 
generia 

$. 37. NoBunia fonnaB . . . . - 
4. $8. Noniua compoaatii 
|. Stt. PlunKa muderi fin 

40. Particnlao 

D. Observalionts ty'ntactica*. 

§. 41—44 

Ai'PEMiix PHIMA. De intcriptioni- 

biifyumiilicit iexla el teplima 
AprE.xnix ai.tkra. De iHsrriplio- 
nibnt Readianii nuperrime ex 

jau. Itwmtd. flH) . . 
hmmxs. twKKU amu poiieri»- 

m ^uerMfMtm Tuggen' 

Mm (HO.WJ eontineiu . . 
ApPRStOix QUARTA rori'i generit 

addenda runtinrn* 
Ikoex I'juMi.s vocabulorum I'hoe- 

iiicioi-uDi tuni appcllativorum 

turn nominum proprionuD/ goae 

in III' numentia et apod 

acriptorca repeiinttnr . 
InilX ALTSK M i w i HB i i i «t m 430 
431 
432 
432 
43» 434 

435 
48S 

436 

437 
437 
438 
439 

439 
440 
442 
443 443 

- 44S 

- 449 

- 4S6 

- 461 

- 471 

- 482 Digitized by Google I L I B E R P R 1 M V S 
PALAEOGRAPUiAM PUOEMCIAM COM IXEXS. 

CAPUT PRIMUM. 
HISTORIA LITTERARIA ET filBLIOGRAPUlA. 

Cf. Oakhifl pAnnicT dc pliocnkiuc Iittt;ratura« fnililMn ROOU 1803« 2 VoD. 8« 
A. Th. JELAkTMAni Tjrduen II, b p. 605 «^q. 

J. 1. 

Linguae et Mripturae phoeoiciu reliquiaa duobui foUnimam moDomsntorum 
gemrnHM, «mMrAir* et Mnatir, eontlnert eomtat: qaonm ^den altBmiB mm Hm 

egt qouni eruditU hominibus innotuii. Po8(quaiii enim inde a medio locttlc XVI !■ 
HispaniH iiiHxiino et Sirilia periitiiii pliueniciis litteri^ iniicripln eftbssa et in haram, XttM 
etiam in aliarum regionuiu nunioph} lacia deiata est, hoc quoque mooelae genua is 
«paiilMn mndnMlkk dcpingi eocpit DepietM Mim «pignipine phoMfdMf.Md mm|w 
minaa aocarata, at fieri aolet in scriptura incognita. Praedpua eiua teraporiv opera 
miiHiamrtica, io fslbiu niimi phoaniciU liuuru iiucripti reprnetentantor (plenqne enin 
«tiM gaBMk «y«n u nnnk BonMrfi timlMidk Mfoiaicunt), haee mat: 

HuBCRTi GotTxn (Belgaet nort. Brngae 1S85) JUiforfa SMfSoe tt nrngna* 

Gratcinc tx nvmismalibua iUuslratn . Bnij^is riandronim 157fi. fol. (IS"!. IIIIH. 1(^44.) 

Vide eitt* Opp. io ro niunu-ia anti^ua quinque Veil, comprehenta Autverpiae 1708. 
fol. , led de iaUeite dm fide Eckbdu doetr. Bonun. Tet. T. I. ^ CJOA aqq. 

AsT. Ar,n<;T[XO (arcliicpiacupi TamCOIiensijt) dialof^ot Je lot mectaVas. iittcripciones 
yotraa antiguedadts. Cum figg. TanagOMS 1&87. 4. Madrid 1744. 4. ed. lat. Antw. 
1817 M. ild. Romae 1S93. 

Phil. Paiu:t>e ( Panormitnni, ■}- 1629) la Sicilia Jescrilla con metta^lie. FilonM 
1612 fol. Con aggiuutii da Leon. Agostini. Pulermu 1613. Roma 164li. 

Blaad. cC LlOV. Aoeosnn SteiUa numitmoiien ingeiUi m mero tefcilinmi !■«»• 
pbtofe, afwUe 8wn. H>vrR<-»Mri. Lv^d. Bat. 1723. fol. 

BbBV. AuMTB (Canoaici Corduvciuii) variat Antigunlades de Espaiia, Africa 
y am» provinctM. En Ambere» 1614. 4 nuj. Vide pug. 179. Idem liber etiaoi 
collectanea de lingua pimica coatiuet pag. IflO— «339. Xjoaungium hniiia operis inter- 
pretatioDem gem. mditnai eate, inteUigo ez eiaa vita (Berlin 1793) T.I p. 153. 

y»c loAW. Di Lawamosa JlIwM lb Im wudattat «IfMONOctfaa Sipaiitihu, 
Jinen 164S. 4. LIBER PRIMUS. CAPOT PRIMDH. J. Fot-Vaiuavt (in muDoplijFlMM Fariiin* « m « fwrto in Italk et GsMch 

COcmto. f 1706) Si-Jfuciitarum imperium sive historia Rfgum Syriat ad Jidtm numii- 
tum accommodaia. Lutctiac Paris. 1662. 4. Iconct , qiu«dedit, ad nuiuiuiMiU 
■mt bi munophykciis regto et ipiioi auctoris conMmtk 
Lauh. BeoEni Tfusaurm Braadenburgieu», Cum figg* CokaiM «4 Sfr. SS96 
• —1701. 3 Voll. fol. 

Nic. FmAn. Hath (mlione Romuii, in Anglia iiBgalS», f 1719} 'tesoro Bri- 
tannico. T. 1 orrvro il mniteo nnromarto. Lond. 171!l> 1T20> 4m Bd. kt. Villdob< 
- 1769. Numos edit in'Angliae Muscii scrvatos. 

C. S. LiBSU Golka niBnaa^. Am»t. 1730. fol. 

I. I. Gkssksi mimimola regam Syriae, Mgypii et Anadimmm, Cum Bgg. 
Tiguri a. a. (1738) fol. Bitud. tmmismala regum SicUiae el HiiinorHm gentmm, 
C. Qgg. «. a. (1738) fol. 

BovoB* Aaiwin Nvmitmata fMailnN OMiweiuifM format et mttaUL Cum muhis 
taibb. ««mU. THrvb. 1741—1750. 4 VolL fid. * 

Ehasmi Fhoilich Annalet Mmpmdiarn t^gmm at r wrt m Syriag waHi» vtlmrStut 
illueiraiL Vimuiu 1744. fol. 

Tuou. PiMSKocu tCawitia AngTO tma n mal m «nfi^ in tret parte* Htlaa. 
8. 1. 1746. 2 Vdl. 4. 

♦ . • 

Habb. RnAffDi MMatm, pig. 941. 

I. s. 

Non defueroni qnideni iam leculo XVII viri doed, «|« „alphabpta phoenicia" 
val ,,pb«>enico-8amaritanB** contaxercot, ct ab horum figuria scriptarae tiraecorum et 
Romaaorum adeoqna onMinm popalvram originaa dueertnt, nt Scaugbr (ad Eueb. 
Chroo. p. 112 a^..), Sam. Bochamub (Cmmo I, 90), Wamom (Praksg. ad BiUia 
no. ir , Ell. Rf.rnaiuu s (Iilterati|Ta orbia ertidili ex duWMtere snnmritico dcdiicta 
1689, ed. Car. Morton 17&9. ano f«Uo): aed tantam ahwM hae litterarom tabulae, 
HI « BimlaMniia phMoitiia deproBita liMiim apigtapUB lagmdla •dbibari poiaiot, 
nt ad haec prorsus non pertinaulf «t ail niai Mmbibb Bxhibeant Tere Mmariticas ax 
eodicibni biblicii desnnitas, ad anmnram figBtBS fa BBmiB iudakia Maoeabaeonm, 
i|aeB aamariticoa tone vocare aolebaat, obviaa *J. 

Priaia BBMai UltaraB v«ra pluMaidaB Ifgaadi tiroeiaia pOBaaniBt Jaoobu 
RiirNFEnDi's, (|ui in „pcriculo phopnicio s. liitpratarae phoeniciae specimine'* Fraoeqnerae 
1704. 4 «dtto (dein racnao io 0pp. pbilol. Ljltrtg. 1722. 4.) numonua Hkpaaomm Con- 
flBoae vd SexliB tribatonm (r. mw lib. IQ, ao. 16) epigraphen probaliBlar explicabat, at 
Bbiu. MoNTEFAixo.MLa , qui (Palamgr. gr. p- H st^q.) wMMiMi HMoalanua Bp ^ g iap lnB 

fISb legendam erne primuH onmiiim expntaliut : ultra qtion nemo progrenxus eat, doBM 
.affoaaia et in Incem ediiia titulis .Meiiienai biiingni (1735) et Cjpriia (1745) a rooocUa 
dBBoriptb (t. ai inaer. 1. 8) —im fbra lanipoN le. Swi a» aa OxeaJsaria at 1 L •) Gt Eb. Spaabam. ia wa at pnaatealU aa wii«a l— . Laal tn& T. L ^ flOl Digitized by Google mBTORIA LITTERARIA ET BIBUOCOUPIUA. 3 

■ 

8«imiBunm PiuMcmIi to bb lagMi^ fatatrim pMoarant phM rfngaluin, qm 

•ffectnm, at p1crarnm<|ue lilteraruin poteslBle rectt iidagata totiug pataeograpbiae ph«^ 
alda* ccrtum qnoddam fuiwUuneouuii iactntnr: tmnfimi dolMdan Mt, inter ho« ipaoi 
^■■«Ini tM Ja j / Amai b lavtalianfai In^ tmn d« ringdumm BioniiiiiwiioruiB intar- 
pralMioii* Bwrbim am conecrtatum ewe. Qua da eontrovmh ii^ M MriaifiM iagMto 
•t Ib sludia Phoenicia nicritiii ita iudicandnm videtur. Qaanquam negari non potp8t, 
SwiDtooia priiuoa da ioacriptioDibos Cllieia et de cifrU phocnidis disaertationec priua 
^■u idhM !• BMbdnmi UMRmi pnrfiiaaa (1750. 17t^: BmInImvm Iuimi 
mmSm in prima, qnaa art da Matitanal bilingai, Hintribe (17jM) fluHsMniK MMttlbna 
long* axcellentiora praestiiit, et tantam aberat Swintoa, nt earn oorri^re potaet, at 
■Mpa aina errorca aeqaeretar*). Onnino enlm BartlielenjiH ingenii aabtilttate et eleganlia 
anquB logaoiM qmdam pvlclirilmllali ■eaaa, ailiil Mh adrnteMtet, qHMi ^Md UiigiiM 
el moniinienti ciiiuidam ralionibiiR BcconiinodHtnm enet, «)aam aliia niultui (urn Swintonr- 
loDge auperior erat, qatboa virtutiboa accedebat aingolarU iadicii aobrietaa et modestia 
to Ut maxinie aiiidfia mm mlii comiaMdmda: Swlmmi contra, qnmiTb «enfldtiriar 
ubiqae et non *ine acerba adveraarii ra|iralMMrione loculiii, miilta tamen ndniittebM 
a iudicii «incerilRte , n lingiiiie rationil)Ufi et ■ veri specie nliena: nihilominus et ipse 
de nonnuliis palaeographiae loois illiutrandia bene neritus, in roonuineotis edendia 
•dMdm dlKgWM, to Hafw kgaoAt ftli«i«r, qtim to totafpntiBdia (v. f. S et ad 
Mdit. S). Fdormontii et Bencdiorioorum nngas artcm palaeographicam ele^antiorun 
baminnm sannit expoaaatei ntine silentio practerimua» infra (ad Melit. 1) earum apeei- 
mtna datari. 

Barthalnvi mmmb m SwiMMii HWli U aoat: 

To. Jabi BAmiuKT {aeadeariaa iaseriptknnna et liMoanun hnaianianui audi, 

•{• 1795); Beflf.rlon* tur \quelques monumm ph^nicient et sur les alphnhrlt , ijui en 
rtsulirnt, in Mcmoirea de I'acad. des iiiscitptjoiis T. XXX. p. 405 (T. Llil. cd. in 
duod.), qoae C Miaa wtatio in academim Pari«iensi d. 12 Apr. f75B ncttata agit 
do inscriptiotiibus Mrlit. 1, Cit. 3. 3. 4, vasis Pauormitani, et nomorutn quoniiufatn 
Sidoniorum ct Fuiurniitanunmi. — Einrn<]atiora dc iisdem aliiaquo moiiumciitis idctn 
dedit iu Llttrt i Mr, It TVIarquU d' OlivUri au sujel de ijuelquei monumen$ Tkinicient 
oet. Pferis 17M. 4., cf. Jounul de« Savan* , Dcccmb. 1763 p. 245 iqq. Vide infn 
ad iiwcr. HdH. S. De inscriptiano Caipentoractensi idem e^t recentiori coramen- 
tatiene, de qpa t. ad inicr. no. 71. 

JoAins SwurroK (Aedis Gbriati Oxanieniia aocii, f 1784) laMcriptionn QMmw 
a. ia binas intcriptionea phoenidas inter mdeira CI^ nopcr repertai coiijeetime. 
Aeceditdc nummis quibusdam Samaritmnis ctrhuciiiciis ... cliasertatio. Oxoaii, e thcatro 
SbaUoBiano 1750. 4. — Imeriptiontt CitUat «. in 6mm alia* interr. photn, conjmvimt 
Oxon. I75S. 4. (r. Infta ad inaer. Cit.). A iiunta/itn vpoit t%» Pkotnieiam 
mmural characters atOienify u.ned al Sidon, in Philos. Tninsactiun» Vol.50, p. 791 sqq. 
— uIm atttm^ to txplain a punic iiucripHon iaujy iueovtred in the hland of lUalta 
ibU. VoL S3, p. 274 iqq. (est Iffllit. a, abi vide). — Arm rMwrfe upom 

*) Bayer ad SaHRSl., Palacop. Sludic* p. 19k 4 LIBER FBIMVS. CAPUT PRIMUIL tJu firtt part of m. fahbe Bnilki'lemy's J\1emoir on the phoeiaaon Letiertf rcUttiw to 
a Phoenician •incription in the laLuiil oC Malta, LIV. p. 119 aqg. Farther Remarls 
upon M. fahbi Barihflemy'i Wnrnwr etc. ibid. 393 — 438. (vide infra ad Melit. 1, 
Cit. 2). Aliac miuori.i munionti diatrillM kguntiir ibid. Vol. p. 335 aqq. 361 <qq. 
365 aqq. Vol. 61 , p. 78 aqq. 91 aqq. — Da Palmjrenis Swintonia ctndiia t. iafin 
§. 53. PgaBteiiea eimdem in muinM pavthioM at lutniaow «me et 
IB mot. TnHUt. Vol. 49—61. i 3. • 

In >°ia hnnc in modom monatrat.i itrenne perr«!ctuiii est a Lud. DtTOHio pi 
Frajicmco Peb£S ^AVBiio, qtuwuitt prior primuiu palneographiM phoeniciae apeciraen 
iK BOiidfiMtto eoiiMxiitt, poMwior, mmttram Mimi HiiniraiHwoffVM minin iat«rpr«t( 
alia docte diapuiala inscripiionem .Melilenaein po«t Bartbelem)! et Swintonlt 
ad liqaidum fere perduxit. U(riuMqiie Kliidia egre^ie ndinln sunt o|ieribn« numia- 
PuLBRunit largam nuaiiaioatuu) pUoeniciorum 4ua«i luessciu cootinenliboa: 
Ue ipM ia iMtrpnmdo, «i wlnm dMabat IbigoMnm oriMiialiini mbnn 
1« cMrtM muB lolcliBt at nuMUatna. 

t.vn. Di'Trxs (Fmncopnili , legatinni Anglicac Tnrinensi ad«cripti) : Erplication 
de qutlqutt nudaiUes de peufiles , de villes et de rou , grtctptet et pheniciennei. A 
Londrea 1773. 4. ETplication de quelquei midailUt Phfnieiennt* du Cabinet de JUr. 
Duane. Londrc'a 1774. 4. Utraqug ditwitetio auctior prodiit luc in«criptione : 
ExpUetition de <ptehpie$ ■^nfdaillet grecques et tUmifnennet, ovec vne paleographie iVu- 
wfamrtfynf. Sacondc edition. Loiulrus 1776. 4. 

Fkavc. Fkrkz BATma (Prof. ling. hcbr. in aoaderaia Vakntiae in Hi^ania, deia 
pnaoeptor principum inventntia, deniquc praefSeeCna biUiolbecae Regiao Madridenais, 
•f 1794) del alfabeto y lengua de los Fenicet y de tut ColonioM. En Uadrid 1772 
fid. t ^oae commentatio sine anctoria nomine adiecta eat interprelationi hiapanicao 
Sallnstii ab anctoris diacipulo, Oabride de Borbon, editae bac epigraphe : La eimimmoH 
de Cdlilina v la f;uerra de lugurla por C. S,:!lusi{,>. (Agitor do yariis nummonim 
generibua et de McUt. I.) Ab UoHwanno gcmunicc traaaktan et notia illttatrataai 
edidi in fibro: Pal^grviikinkg Stviim &tr pArniK. wmI punaeik Sdkglft. No. 1. 
T^ipsiae 18S5. 4. — Plura ad pakeographraiii pliociiiciam pcrtinentk B. dodik ctiaB 
in librw da ainik hebtaeo-Munarit., du «^uibiu t. inira §. 51. 

los. PiLunnr (rei naralk praeibeti Fkri«eaau, f 1783 , qoi nan mioore nuntn 
qtiam studio 33000 niimornm antiqiionim coUfctioiu in coiigtssit , quae post ciiis 
mortem 300000 fruiconim prctio numophjrlacio Regio vcndttA est): Becueil dt 
MUaiUn de* Rot*, ^ui n'ont point eacorr M jmbUitBf on fw aeiif pen oaMiHt. Vnk 
17<12. 4. Brcnril <h- Mfdaitles dt ptuphs ct lie villt» cet. T. 1 — HI. P.iiii 17fi3. 4. 
yiclangc de diverses mrdailUs, pour strrir de tupplcmenl nu Recueil des Mtdaiilei de 
peuplet et de villes. T. I. II. Paris 1765. 4. (Qitatrc) SuppUmtM mux fix Voltantm 
it Becueih det M!dailles de rois , de peuples el de villes. I'oria 1766. 67. 4. AUitioM 
aux neuf Volumes de recueih elc. A la Haje 1778. 4. 

Pom «m mMn et iis4}ue ad Koppii noairi libnun (I82t) perpaod ia hoe Madlaniia 
gtMic iageatam oxoroaaraat: ia .kk O. Q. Ttciwwiqs, vir I IIISTORIA LITTERAKIA ET BIBLIOGHAPIIIA. 5 • 

■emiticae perperiiii«, Akkrhladium, reli^juia oronibuJi ingpnii <loctrinae<]ue ripgantia 
ittdiciique aoamine facile praesUDs, et Axadku* Pkyron, v\r iiluitrii, de aegjpiiacis «tiam 
litMto Irngt MwUiHimn, Qiim ad mm IStS in li»eri|Mioiiibw «t bi mmiBiis 
|IMbAbiIiter indagata erant vocabnia phoenicla, ca not ipsi olim in conxpectu posuiniM. 

O. G. TiCHSBllii (Profcsaoris primiim ButzoTicnsiii dcin Rottodueiuis, f 18t5) 
mia taiitum diMertatio prodiit 1815 (licet tarn 1802 scripU): Dt Unguat photniciat 
<f U^i»a« mtitua nt(junlUaU , in Nov. Act. Socict. Upsal. Vo^, VII. p. 87 — !03, 
in qua tnctaatnr locna PJantimu, imer. Cajpeotor., Cit. 2, Mclit. 1, tre* CaitcUi de 
Turn Mucis, Atfaen. 1 et muniniiate hohriiIIb. Alia phira idem maaa Kripta reUquit 
de foflnv nlnlit A. Th. Ilartniamiiu (vit. TjchMn. II, 3. p. 994), led ,,^ponuD 
.helnaoanun pconria" it«, ntTjcbaenii inlerpretationes non r»< i]i' p< r!ipic!as. Nimis frro 
ea piMdicat, quemnododijci, eins Itndator, cupidiu* ct ho]h uuiiums vittipcratKoppius. 

Xo. Day. Akembiaoi (.Succi , legationi Saccicae primum Cotistaiitino])olit8nae, 
deia FtaiiieDu adtcripti, de ennckamh etkm Mnptani Aegyptionun encfaoria mcri- 
tiaiiimi, f Hoone 1819} : Jnttt^tiomu Pkatmeiae Oxomewt nwa inttrprtMb. Parinis 
anno X [1802]. 8. — In»rriptioneni Atbcn. 1. idem etlitlit ot oxpJicavit in ComiiK ni. 
Gottiiag. Vol. XIV. (1800} p. 335—328, Atl^en. 2. in Ltttrt d haiiiuii, in MUlin 
Amul. enejclopjdiqnea II , p. 193 iqq. (Vide ad inaer. IV. V. CC). 

William Dmummovd (v. ad inner. Mulit. 1. 2). 

Jq. Jac. BsLLBaMAaa (Gymiuuii Berol. Colon, director nunc c-mcritua): Dc 
FlemiEiMi H Famontm vuvrtp da m Um earn dnarnai (Cit. 2. et «nraae taminae Panwini- 

tame, quam rgo phocniciam non putuj fiplicalinni.s poriciilo. Bcrolini 1810. ^3 ['"gg- 8. 
Coatinet notitiam littorariaiu de inacriptt. Citici» ct 10 aliis. — Bemeriungen u6<r 
JUi ^i&iixiuitH mni piMbetai MSmum, Vier Stiieke 1813—1616. 6. Qnattaor 
gjnUMtli Hi rolincn»!» progratnmata , in qiiibus LXX niminii - x i (!vpis Mionnctiania 
iMOmtc dctcribuntur addito interpretaudi |K:riculo. Dc B. ui lucuui I'lautiniiin cnris 
T. infln lb. IV. 

J. J.r.nmn. Hun (t. ad in»cr. Cit. 2). 

Grtu Ge5cxiiis: uk<r die pkiinititche vitd punUche Sprache, in Gc4cbichtc der 
hebr. Sprache und Sclirifl (Lipa. 1615) pag. 323 eqq. Angliee huee tmuhta in Cki- 
sical Journal T. XXVI. p 123 aqq. 

Amadcib Petkos (t. ad lib. Ill, no. 7). 

Nova roonameott mmMrlbm iaMrifla hoa ^tempore perpaaca io Inceai prolracia 
aaat, a CAa*Bi.u» ra ToRaaHmaA» B. db Boan at Axerbi.aoio; magna anfam edita 

eat librornin nuTiirsmniicornm via, in qaornm pleriaqne epigrHphap punirne nnnc oiiam 
Hccurattuii delioenlae habcnior. Qui omnibua omnium aelaium numisinaiologis |mlniam 
praeripuit, JoBKmut BcniBiiivaf atadil qaldaa« phoantcil eanaar iaiqana dieendna ait, 
^ippa qui vertuime qnoque et certisaime 1«cia pntsNim famidiose (ractarel; sed facila 
exrusRndim ernt plegnntisaimi indidi vir in lanlam ubique Palaeogiapbomm pboaaicioraai 
diiicordiani el, ui libere dicam, in tot ineptiaa incidcna. 

Novat Igknr inacrlplioata edidarnnt: 

GABa.'LAaciLLOTTo Castkllvs princep* di TorrbmuxiAi m «pere anonjrmo! 
SieltiM «I (MalBrum adjaetinmm wlenim iiuviyaiimum coi&ef »», CM onetano inmn- Digitized by Google 6 LIBER raimn. cs&fdt huhum. HHnmi popuhnm wMm «( r^mm SiojtiiM» Pmemd HM. Bd. S. maH^ epigraplMt 
nora collectio, prolegomenis et notia tQualMta» FMmari 1784> ioL 

, Beh';. nr Ho^<ii (v. ad inscr. Scrd. HO. 41)« 

J. 1). Akckbi.ati, v. mipra, 

Operuro autem naniUiiiaticorum , in ^uibus nuiitiniMUi pho«nicia vel edita tcI 
Jwiilfl* csatnt, MMto««a ad litMnmn •rdiaen digerer* pheat: 

JoWrB Ec&MEL (Miisci Caosarci Vinilob. praufccti, f 1798): Doclrina numo- 
nmvfrum. Vindob. 1792— 1796. 8 VoU. 4. Cf. pru caetem T. lU. p. iW tq^. 
Einid. Ga'aZo^ JUkitj Cae$mm - FMioADomdit nuiNonnn wcfcnni. Cora 8 talb. 
. Vindob. 1779. 2 VuU. fol. — Numi vHeren aiucioiL Vicnnac 1775. 1776. 2 VdD. 4. 
— Sianorum vtttrum aiuedotorum thetauri Caaarti SyUoi^f I. Vioniiac 1786. 

HnKIQVtS FLOatm BM^a» it 2h eobatm, munidpiot y pueblo* antiguos «Jt 
EipiAf, Ibidrid 17S7— 73. 5 Yoll. 4. (Lilwr nraa, qni inagpio pretio venditmr). 

T. Vj. MioniiCT (nnmoplijlacii Pnriaini custodia adiuncti , acadcmiac inscr. socii) 
tU$eription dt midaillet antiquet grectjut* rt romaine» , avoc Il-ut degri- dc rarvt^ et 
lenx eatiiiMUoii } oumgo acrvaat do catalogue k luic suite de plna de 30000 eniprcintcs 
en aoufre priies aur 1< s ])i.'ce» originales. T. I — VL Pari* 1806—1813. Recueil 
de» planches 1808. SupjiU mcnt. T.I — VI. 1819 — 183S. Altera editio prodiit ao. 
1822 sqq. — Niituuruin pkucjiiciornm epigmphac maf^in) ngiiun) rcpcriuntor in 
Recueil dea plancbes tab. 18 — 26. 39. 40 Suppl. I. tab. 5. 7 laudabili ttudio d<firttW» 
quainvi* , nt fiwile apparct , ab artificnmi MiriptiiTac phocaiciae iguaria , unde ftebUB, 
nt nonnidkc adco invi-rso ordine comparoant et tumma inM UBt (v. tab. 19, no. 5. 8). 
Piaetena Talde dolendnm , diveraaa einadcm mni fpiftmpbaSf quae anbiiidc , vclut in 
Ifandieiuilnu , in eodem latere tna finit , ab editora nooi dUtinctaa , acd plcruinque 
una serie positas cue , ut ncscia.s , quorsum «Ii)guLie litterae pertincaut. Vide qii^e 
obMnraTunna in huiua opens cenaim £ph«in. lit. Hal. 1825. no. 63. 84 et anpn 
ID ^taebtioae. 

Fmahc. NauMAHin (Eckhclii collegae) popuhrum «t rtgim mmi vtUm vuMA 
e^keti rt illutlrali. Vindob. J 779. 84. 2 VoU. 4. 

Jac. Phil. d'Ohtillk Sicula, qiiibus Siciliae Tcteria rndcra additia antiquitatnai 
tabulia illastiantiir', «didit et ooBownluiuin ad nnmianuta Sicok XX tabnlia inciaa 
adiccit PiTiirs BrRMAtrNUS ai:ciindiis. Anuti-Iairl . 17ti4. fol. 

Ca. Rami Calalogus numorum veUrum graecorum et lalinorum muari regit Daniae. 
Haaaiae 1818. 2 Voll. 4. 

J. Casp. Rasihf: vLibi divini iiilnlMii in diiratu Meiningensi) : hexicon u>tiver$ae 
rci numariae Tctorum et praccipuc Graeconun et Romanmrnm. Lipaiae 1783 — 1805. 8. 
Btgbem paitea qaattDordedB Tohnaiaibna coaiprdMnwe. Vida Vol. III. P. n. 
p. 1337 aqq. 

DoM. SssTixi fniimopbylacii Floi-entini pracfccti , itineiibua etiam in Gneciam 
at Orianlea auiccptis darissiuii) : Classes ^eneralet gtographimt namuimricw. Lipa. 
1787. 4. ad. 2. Floruntiac 1821. 4. - Elusil. Detcritionf drlle meiJaglU Upane 
tfparlenmU alia Ituitania alia Jietica ed alia Tarragttnes* , cbe ai conaonrano nel 
IfaMo Hadarfariaoo. Fi«r. 1816. 4. HraTORlA LnTERARIA ET BIBUOGRAFHUL 7 Oastiuu Dt TousMOSSA (▼. mp«) StDifiw pupufarMi, urUoii* r^gtm tt 
lyrannprum v«<ww tnmd, CoB 107 tdib. Ptwmu 1781 • fill. Anoliiiini I. U. 

17«». 1791. 

Luis JosirH Vii^t^VBB Bmiyo lobre las Uira* que le tncuentran en aMf^fnm 
mMOuy wo —mI w i* Biftaiu. llulrid 17SS. 4. 

IbCBABL A WlCZAY : itfiun Hedervariani in Hungaria numos antiquos deicriplUf 
iiimJrtlW at jMmm oc^ito* incidit oiiravi< M. a W. Vindob. 1814. 2 VoU. 4. 

i 4. 

AlMrB hbmB MMri dMMuiio ad turn. vatgHM* phoMldni qBO^M palBMi- 

graphiBin anlmum applicarc coepit IIdalkiclm Fiim»:Mirr-< Kui-pius, nniversBe palaeo- 
grapkiae in paacis perituR, hebraice vix inediocriter doctiU} cuius da acriplora Pbo«- 
aioDiB taaolmlioBeB qaamvii exIgniB nvTani tun in hoe Mndtsnni ganm •piMhaiB 
BBHt tt MBl. Edam nUjue SlUuM ii TBlMiiH nonunientonini interpretibua incalcabat, 
ante omnia rede legenda eise, qime explicnre vclis: sin^'^ulas lilleras a Bimilihus probc 
difcernendas: variaa scripturae clasnes distiiigucudas: oniae«que aJacfis ingenii uervoB 
DOT ■in* frnctn iateadh, nt PUMogorani BBtmoB in artem palaaagrapbteam a fl^ 
riaque mlnitt ^HWMm neglectam converteret. At palacogtaphiae, qma ooasdtuerat, leges 
mordiow tBoem nepe in linguae canooM iakiiias fuit gnviterqat fBOOBvU, et, licet 
diMii ctroria (laepe etiam opinMi) eapMiMfaUM ■■Bltir «k htttAtm »M«HB, IWB m* 

lOiMi ratiooibaa plane adreraarentnr. 

Udam. Fbid. Korr (H—io - CaMeUanw , pnimuii Electori ab ^iatolit ranctio- 
ribnt, debt m odo Btteiuio Tiveiu Humhemii, t 1634); BUder ttml ScAW/tm i»r 

Vorzeit. T.I. (Mannheim 1819. 8.) No. FV'. PhonizUche Inschriflen imi; V^A -272 
(oontinet obaenratioiuw in Melit. 1. 2. Atben. i. et 13 Citt.). T. II. (Mannheim 1821) 
No. IV: X>tmi€hhng JUr ttmtititehen SAriftm, cnitu tnwtataa nctio prima p. ITS'— 

320 agit do scriplura j Jicinicla, i\ v.aj'ii).s niiininus tractlt. Btmuimu gm S itr 

punLschf SirLn.nchriJien aus Karlf.a^o , v. ad no. 47. 

Quod Koppiua acoenderat acriua palaeographiae studiom mox nova largaque 
■BiMta BBtfitoft mt Buxim ax Aftioaa ocii almla. Qaod «bIbi alb OBnibw, ^ lita 

litteris bene ciipercnt, din desiderntum erat, nt pinrn enqiic mniora lingoaa phoentciao 
et punicae monuraeota ex terrae gremio emergereut et in lucem publieam edanotart 
id praeter exapecOMklMBi awnit. Tbbi Ib ipm valaria Owtbaginis parietinia, tan in 
vicinia nibiaa Badaeh Yaeeaa vcteraai) at Kaff Siaaaa vataram) atqoa in 
aria Tripolitanis a Badia (vulgo AU Bey)! CaWLLo Hougia coniiic, FTi viikrto, Ti i.i;nO| 
FalbiO) Scbecuo, Tempuo band pancB BHirBiorB litteris pariim puoiciBi partim nnnii- 
Aids iBsnlpia affana aaat, is Loadiirf, Lagdani at Hannlaa Maaaa ddatBt at tcI 
ab ipaia iavantoriboa , val b HUBinrBRo et Hamakkro edita. Accetuerunt duo ooy9 
Meiitensia, anam Sardicum, papyrorum adeo phoenicio -nejjyptioruni fragmenta detecta. 
Sed noo eadeiOi quae invenlionisi etiam interpretationia felicitaa fuit. N'onniai quae teria. 6 LIBER PRIMUS. CAPDT PRmUM. 

M IcgUimu liltern paoicw icripta eraot moouraeola, tain a primia itatini cditoribnij 
nt MuBRTBHo, LixmBReio, nm db aliia, at QoAnuannio, probdiilitBr beta nut 

M explaoata: contra quae numidicU liticria ticripta, val ptaiM non lecta tnnt vel i<a kcM 
tft cxplicnla, iit nh Ilurnakcro fucium dolemui, qui, qua erat enidilionig copia el varielafe, 
ineliora daturua fuisset, ni recte legere L e. acriptarae ralionea indagare priua, quam 
ialfltpNMwi* volotant. ItaqiM fMMui m, M B«p«r 4a«imi mMs Iprii halm Utiar^ 
torae rationed expedire nesdo quam peropportune contigerit. Singolos nutein monu- 
mentorum phoMiioiorani cditorea et inierprelea , de ^oram oooalibiu ^uid ittdicwenua, 
nbiqne aula beii iMBeavta», tUtenuran orrfim dponm fim Mt: 

LvD. AaoBH (Prof. Lipuensis), v. ad inaor. S. 

GiAmAiTono Anta (Tarineu«i* bibliothecaa au lna — ftrt iia), ad ioHr. 41. 
Bam A (rnlgfi Alt B«|jr} , v. ad inwr. 64. 

Ed. Tun. Fvmn. Bxn (Lnntai Mag. Lipsiensit), t. adinaer. 71 (Carpentr.) 

Camillcs BohoiA (v. .ul iiiscr. i^). }'.'u.s ,i h, .'.i.. in Mn—ii f .i^i«n^fmi jgjggi 

vanttir ab.eiut piadectis olim publici» •iimptibui cdcndae. ^ 

C. T. 7auc (nanarchiu «t Daniae Consnl apud Tinietanoa , dein Atlienieiiiet): 

JUchercliet svr t emplacement Carlfia:;!-. <in'i iV« Jc rentd^nrmrn t siir plusieurs in.tcri- 
ftimtt piHiiifue* iaidittt avrc It plan topographique du terrain et de» ruinet dt la viOt 
dWfW J^r /(of acfiwt tfl flinf «((Kv plnicAafc Fma 1851. 6. Continet edHionea prineipes 
triiim inscripft. arricanarum [no. 50. 54. 57], cum .innitt.itintillins ex .«thedis Lindbergii, 
j»lurc»que nammos inedlUM. £tiaiB ioacr. no. 53 a MiiuUi-u cdita a Falbio ci cup- 
psditata oat. 

.GviL. GeSKITIUS : de tntcrlptione fhottSlio- I'mrrn in Cyrennica nuper reperta. 
Ijipa>1825 (T.adno. 78). — JDuai um iiiscnptiamini phocnicio-gTaccarum Athenis rcpcr- 
taram intarpretatio, ioBoacKRii Corp. inscr. gr. T. I. p. 523. 527. Bcrol. 1828 (v. ad 
inscr. 5.6. — Palaograpkisch* Studien iibtr phonuiiche und puniache SchriJ). Mil 
6 lUhographirten Taftln, Lip>. 1835. 4. No. 2. Ueber dU punitch- numitlische Schrifi 
mi He iamk gtteMAmm grSt$§tH$h*ilt noch unerkldrten JntdU^Un und MUmlegenden, 
qua in commentatimia acripttme numidico-punicae ratio eooaque incognita methodo 
heuristica monstiatnr et inicriptt. 2 (no. 57. 58) numique nitmidic! illustmntur. 
Pluia vide infi'a §. 35. ■ — Adde librurum palaeograpbiconiiu err, ,iii,;s in Al/gem. Lilt. 
Zdt. 1825 no. 63 aqq. 1826, no. 110. 111. 1835, no. 134—7. itn. A.L.Z. 1820, 
no. tS9. 

Haan. Aaamos HAllAKan (l'"KS- orient. Pruf. Lugdunemi*, f 1835;: diairii* 
it aliquot moaion. Awnd* tic XiUgd. Bat. 1822. 4. (▼. ad inacr. 46). — Ltltrt d 
Sfr. AHmZ-liodlfMr nr me uucr^fion tn eanelirf pAAiicMiw et greet. lieyde 1824. 4. 

(cf. ad no. 78). — Ei>i«d. Miscellanea phoenicia «. Commentnril de rebus Phoenicum, 
fHtiiia intcriplioitet multat lapidum ac nummorum , nomuiaqut propria homiaum et looo^ 
rum expSeanhtr, iltm ptuneae gentis Hngua et nSg&met paitbn iflUifrwRfwr. Aecedirat 
ijiiiuquo tabulae lithogniptiic. L:i};!l. Hat, 1828. 4. .S_'X ln^rriptii)ni's (no. 3. 4. 
59. 60. 65. 73) cum uoiuuilIU minohbus in boc opcre primum eduntor: quae tamen 
utpote male leelM note «splicaBi nou potoaat. Magit Jaadaada, qnaa ia lute liino 
de inscT. Citiflb, da nojoinnm jj c aji i iia a wu arigiaa, at ^aae ad 
diaputautur. Digitized by Google CBIET QUANDO PUOENiCliS UTT£BIS USl SINT. 9 7. E. HvMBERT (Batmvns, ia impMM Tunctenti qiMttiiorJecim «nno* 1806 — 
IflaO oommontui, uituiiiiutam pmnieiinim ilKnuiu iaTOftiptoTf (^ao proxmcta pla- 
itlM hxum geaai» monninattt in Humbib LngdiUMtua deltte aimt): JVofjew *vr ^mCm 
tfppes sepulcraux cct. La llayc 1821. fol. niAX. v. ad no. 48. 

liiCHBLAaGiLO Laxci (intiqr|nca linguarum orientaliam in bibliotbcca Vaticana) : 
Omtrvwdawi nil hmwnStvo ...A Carpmtrmn. Haaw 1836. 4. (t. aA bmr. 71). — 
Letiera sopra uno tcaraheo Jenico- rgi^i' c y iu monumenii egiiiani. Napoli 182tj. 4. 
(t. ad iuacr. 69). — La tacra tcritiura iUutirata con monumenti Jenico-assiri fd 
tigidaitL Hom 1837. fol. in quo fii^oieiita Bhcaaaiau «dita Mant (r. tA btaa, 74« 

. — Scripsit iilvm scrlptiira Arabuin himjaritica (§. 55). 
Jac, Cua. LiiDBKHG (iclioke Metropolitanae Hamiensis Adjunctut): tU numit 
BmMt Stjctcrum «fim GraoMect CWonw irihiHt. Btmiho 18S4. 8. «f. lib. m, no. 

XVI. r)e infcriplio'lc JifeHlensi phoenicio - /:;raeca commentaiio. HaTniae 1828. 8. Plua 
praestitt hic kbcr , quam in fruiite proinitlit. Coatiiict eutiu in notia accontas plero- 
luque nnmoram tfom mt A^ iiucriptanuB , «x parte ad«o iaeditonun et in Miueb 
HavnlcnsibuB asturratorum, descriptiones secundum clasKs suas digestas et peratilet.— 
Adde ^uae L. in Falbii libro acripstt (v. ad iiiacr. 50. 54). Idem in aliis conunents- 
I^^T****" etimi dA AisbmB Pakcognphia meruit. 

Alb. dklla MAaiiomA (tribunua militum Sardiniae Regia, dilijcntiasimns anti- 
^nitati* punicae scrutator, t. ad iiiacr. S. 41. 67): Saggio aoyvra alcunt moMte dcflc 
Itob BaUari ad lib. Ill, no. XIII). 

FiiiD. MtEXTEA (Surlaiuiiae epiKO]Haa, f 1833)| t. ad itucr. 53. 

8nrH. QL-ATREMtut: (iiiBiitad F^nciae tociiia) : TSinuurt »ur queh/ues in$criptum$ 
TaMquet, T. ad iaacr. 46. 47. 48. 

Sia Gemtiub Tbmvu: Lcticr to Lint, Colan. B. Foritt nrlaitve to a phtn- 
dan tomhtiotie, in Tnumetkiu of Oe Roji] Analio Societf VoL m. P. IIL (v. 
iu»cr. 57). — £xcur«joM M <Ac JIMiterraJMnb LoadoB 1858. SVoiD. 8. VIdo ia- 
•criptt, no. 56. 66. 

LvDOTicTa Wtn (Uemuheatiu). Eina aatalift <It granimAiiU oftpof nMWMO 
imcTiptlviihiis commtnlalio , cui acccdit onitio geruianice icripta .... cxplicationc 
phoeniciae iutcriptionia praemisaa. Monacbii 1831. 8. Qtiaecunquo in , hoc Ubello 
tnotantmr nonvnnnla, « Xoifii fiko npetita aoBt: dt ana, fnao ncena «ditiir, 
gaaaa t. ad iuer. 87 e. CAPUT a SC UND UU. 

QUBUS IN. REGIONIBUB ET (^110 TEaiPORIS SPAHO POOENICUS 

UTTEBIS USI SINT. 

f. 5. 

VaMdi erbii ragloima, in fdlm phoMieiu liuaiM vigoarint, alqaa MlMia» ad 
iKUntanuaaiwiiaidaimfaiil^ aaaapaemi iaiarla illud nobis | 

2 10 LIBER PRIMUS. CAPUT SECUNDUM. 

Mt, tcripturam phoeniciam in univprmim iisdem in locis pi eo<1<Mn tcmporin ipalio in 
mu fiiine, ntqne iMguam phoeniciam: tiqaidem et phoenicia lingua nunqnani aliit 
fiHM hfa •haraoMrilm anipta wl (aU fori* aJ JndaMi povaaUi, fal vtrgMl* 
eerte aelale eandem lingnain character* qaodam aramaeo, qnem qaadratnm vulgo 
vocuiw, raribcr* oo«p«niot), et ooatra pbeeaiciae litteraB, eerte parae illae et legiiiniaet 
mnaqaam M fum Irak lingoaa «xfiiiMaiM ulhibim Qaani]UBm igUnr d* 

rhoemflnm liagim «t Mrnoiw fmMo Jamn UbfO dtipitanri iaai«a« aon poBinmaa 
nan hoc iam loco nonnulla aooafaNf qaaa mi liagaaa qaofia In vaiUa PliaaBkiaa 
aahHuia naam pertineiol. 

definiamua, illod naae foidan aeeapare liceat, antiqaiaaiinam noDunMntam phoenioiia 
littaru iateriptaafi aabia vMari numiima cilieo - pho«niciam ad vietoriam Peraarum 
aanlam ad Caidaai OL 96, 3 i, a. 394 a. Cbr. pcrtioeoi (t. lib. 3, ao. VIII, 6), facile 
ncantlarfiniim aan hNcripdooaai arena Iriaafhalb Trip^baol imparaata Wa f Hitn 
Severo A. II. 956 (p. Chr. MB) ooadlli (t. Bb. U, loair. M). Bed ad alBgaih iam 
dapreparaodnm. 

I- & 

f. Oe ab Ipaa f i aaa fe a ordiamur, aadfnlarfiiHM Bngvaa pboaaldaa leaiaa 

kabaania in nominibug propriis loeafim bamiBamqae Cananneoruni in V. T. (nx, 
iVSj IS"<11 V. lib. IV, cap. 2). Contra montirnpnia litteris phoeniciig inscripta ex hac 
litterafum istaruiu patria neqae mulla gupersuDl neque valde aoliqaa: lapidum iaicri- 
fdaaea naOae^ ovnl anlaai torn lagH Saboeldanni, q oaraai andqiiiaiiaii aaal UHagaaa 
imp«ranle Aniiocho IV cun, luni antonomi urLiura, qnoruro recentiuimi iiquc aera 
ipatracti, ai modo recta uppHtari, a. poat Cbr. 173 aignati suot. Ad bee qptar lempoa 
alifaia aart* Ihtararnm pbeeateiaraBi aaoa ia illia regioaiboa perdmvk» ( Vida Bb. Ill, 

2. In Alia praMer Phoenicen proprie dictani tina Ct/i'ria moniimpntn noh\n ofTert 
fom um ws iatcripta. Nota annt, quae de lingnae Seniiticae i. e. phoeniciae «t a^rae ia • 
Aaia wfaiarl oafw ad Balyii paiaola aan dii|niMHlnt Bacihartna^ at ReareBiBa**"X 
quaeque alii ex Choerili versibas de Solymia, Lyciae et I^iidiae incolu, phoenicia 
lofaeatibaa ooUigere velnerint f). NoUa anMn ^um aliia da oaoaia tarn ax naaii*- bebneanmi tt aa^ 
**) Caniaa p. 535- 

***) Da liapna iaiparii Faniai, ia Cooiawai. 
8e»6alt. T.TUI. a Hit. et pIdM. ^ » «LigatfeaUiiMd e. Apiea. I, S hndat Tf,t' tm9t* ttifmm yivot OtuftttTer tiit&at, 

ItSmm jijv fatvtear mmi m^tw «iNifrir 
IMm* I» JblvfMM ifMt wlmwig M Ufnni'm,tkl, 
Jo«ephiM quitan ipae naivcnnm Clicvn-iti looma 
BUBu* K«t« aeeirieaa Jadaaoa HiantioljrariUMM 
inleUigi pnlal, Tiiiqaa 4mA tmie waMaliae an^ 
•crib*nt('» v>'riih\u lui snn) ad |)hn».niciam 
lingOM bebraeia orijjioem probantiam (t. qaot 
Wai fi Btadl. ai, aMc Kaekii CboerU 

iMi p. laa)] lei Vm ET QUANDO PHOBNICIIS UTTERB JJSl 8INT. 11 ■Mtam fide iste isemitiaMi linguae ukua ud aolam CiliciaiB referenda videtux. Quae 
Mfaa MpcfKMt aippaMoM UagiMe (t. Sinbo XII tab.) vwdgia, vd penkw vd 
originia mint*), et in BUdi Sidae atijiie Celenderis, Pamphyliae et Ciliciae 
orbittm, cbaraclerei apparent, phoeniciia qaidem aiinUea, ted noa toi* 
irfw, ▼stwibw peraieis (v. {. 50) patios oomparandi, qnM mto iMMfMMi llMM|M 
■enini contigit (v. lib. Ill, cap. 2 fin.). Ipsa autem QlMwt ■oauiiMlt L ■imtr 
mata phoeniciia lideris inscripta (r. lib. Ill, cap. 2) propter nitiones infra exponendaa 
•d Peraicam aetatem pertinere videntur omnia, ideoque bornm moauntentorum anii- 
pMHM mmt, 9m4 ifnm Kttmraa imim wgmnl <t. ui Ma f. IS), qumtflmm 
ManvUi td aramn* lotiptvrae rationem deflectunt. Quod TCCO notnina propria urUm 
donestica in his aammis obvia, ut bnrr, "^Vsb?!, plane evannemnt, huios rei eaiua 
in eo qoaerenda videtur, quod phoeniciae linguae usus in bao regions panllo post 
jai tampon aballt— art gi—waias asadt, ^w» hMam ant, «1 «liam aad^M 
doaeslica in desnpladinein et oblivioneni nbirent. 

3. Asiae proxinwt Ctfpnu^ cuius mnltas urbea, ut Citiuni, a Phoeoicibus conditas 
Baqna paraisaa eonint lib. U, cap. 3). Quo (emporla «patio szaratas aiot 

illaa XXXm tOL luinis Citii erutaOt da fnibos infra dispaMUm (Hb. 1^ 
eap. 3), acearaie indicari non potest. Notabile tamen, nullam in tnnto nuraero repertam 
esse bilinguem, nuUani etiaiii graecam ioscriptiooeta in eodem loco effoasum memorari: 
aada vaola ^aOlfaat aa, fod baao MBoaiMMa avataia aanl, taaipoia aipad CMaas aa 
golins Phoeniciae lingunc usuni vi^uisse, id quod longiore post Alexandrum tempore 
vix factum credas. Caeterum etiam oonismau Cjrph graeea inacripta rariaiiaM saat oi 
nagnam partem sospeeta**). 

4. Quod etiam Alienit inventa sunt trie marmora pkoanlattl iMrfa iascripta, ea^ 
omnia bilinf^nia (v. lib. II, cap. 2), nihil alliid prohnt, quam mercatores il)i hnhitaaie 
pboenioios, qui praeter vulgarcm linguae graecae usum etiam patriae linguae consaetn- 
dinaa aarvatant. Eleganlia manaBantonnn at aaram, fol ponarant, fivliiaa at'aadi 
llacaatam vrbia aetatem argoit: atMnea atiaa Baaakbiai***)i Oamoitbania an Mtata 
nan aaperiora esse pronunciau 

In insuU Me/*te, primum • Pboanieibna, daia at iara prinii balU panic! tempore, 
a Poania habkata (v.llb. II, capb 1) pcaettr alios inrplter bablioa qnattnor tliali pbaeniaii 
reperti sunt, inier qiios nnus elegnnliMiniuii bilinguis, phooniritis et f;rri(>rns, a Dionysio 
at Serapione fratribus, naiiooe TjriiS} positus, quem Alexandri .\lagot aetate inferiorem 
at isr^ fua aata Chr. aaram laodl ana plcrifaa. aaaaantinat Da onnla Matttan- 
dbtts tfoivixuuSt inscriptts vaida inaarta na aat (lib, lU, ao. XIV J, qaum ad CUnlaa 
prolifkbiliim pertineant haec nnmismata; sed Cotnree satis oerta exstat paonnia Yariaa 
aelatis, etiam bilinguia, qaae nsque ad Tiberii aetatem descendit. a« TSltL ^ 1«. *) lBMeiiilrHO|Msa.ed.leWst«rtn,|btWsf|> 

JSoeAariiK io Caaasa 1, 9. Ctmatm 4s ispAL '*) ViJ« Eckl>«1 D. N. Ill, 85 nii- 
Hsbr. 2, 8. ***) Coipuf ia»or. I, p. ili. 527. 

2» Digitized by Google 17 LIBER PRIMUS. CAPUT SECUNDUM. 

Ex Siciliae regioniboi maritimis, in quibiis Poeni Panormam, Molyen, SoloentR 
aliaM|u« nrbet coodidernnt opnlentiisimu (Thucjfd. 6, 2), tarn iMcripUones ■upertmit, 
mi Mil* ImUim (t. lib. II, e. 4), al EiTvim, tuni Moncia «iqii* aitldlMbmi Mgd 
ardl «lc^^aiKia facta (lib. Ill, 6 3} nrbium ranormi, Moiyea, Heracleae, ade<M)ae 
SyraoMaram; in prioribai illia orbibM a Cartbaginen^bai raroiii doaiinia) SjraotiaiB 
aatam, at videtur, in nanm ooonacnni «om Poeaui aigoaUk 

ft. Loofa MDpllHtM llDgM* •! MtirtiiiM PhMolda* aM, at bit in lods Ronnai 
appellabant, Punicae Mdaa et doniicilium prat Africa, npqaa sola Africa propria sen 
CartbagiDamiiuin nger, B*d nniveiaa Aihcae ora a Tripoli etLaplI osqua ad columnaa 
Hafwlwi ct Tingin patens, qnan eoloaiia PfcaaaiBat freqaentaMun «1 q«ari oblitaM 
fuiaae*), oertis temporibiis etiani CarthagiMMHNM paruisse conatat**). Qua ^dea 
in vaitiuima regione duo linguae et Bcriptnrae genera vigebant***}, nnnm Punicumf 
alteram Lt^eum, quorum insigne specimen bilingoe dnplici cbaractere domailioe 
•nratan haboMH in iHoriptfaa* Ti^S"*"* no. U), hiiaiB UHMtii 

dcriptutii in nobilissitna scrna Plniitina (Poi-nnl. V, 1) cuius decPtn priorcs versus recta 
observante Bocharto punici, reliqni libjrci sunt (r. lib. IV, cap. 4). Ac Libycaa 
qvidain linguae tuSm in nuTaiwH vaiila obamm eat (vida uA i aw* SO): nee laiia 
pfobabilis eomm Ofiaio ^ in bodiarna Berberornm lingua vaitf^ aiui snperesaa 
voluntj). Pnnicam nntem ex Asia advectam in universa Africne ora eandem I'oenis «t 
Noiaidis coramunem foisse, neqna (quod nonoulUa re nooduni invcstigata probabile visum) 
I NinMIca tk mfmn, •« TMaram tttttnoaln iooaM-H), •* Mmtann 
Drum originef-H-), nostraquc monumentoram numMiaamn illMlnMlOBn (v* lib. 11* 
no. M— 65. lib. Ill, no. 2U — 26) abunde conirmatar. 

QnM ad hnnn naqne diem inDotnemnt laottvniesta elua regionia liMattAa anqon 
littaria d— ntUii Inaeripta, turn in ipm ladfam CMfanglnia aalo effaiia sunt (v. iiMclptt. M-'ftSX a' TH0UB, Vmmm, TOftlta, al ta inrala Gwbn a. Meniiig* *) De Phoenicuin in Africa ooloniit T. 

cteteris 8allait. Ju^. 14 at|>i. et tjaan cong«*iiit pore: Xafx^JUftn j^if ir t*vt*« T«<i^ ■wpoSt 

BocaAiTos ID CanMD t, cap. 24. 8iogillatim de yttfi^ iavflnur mmvtmv rvr inl njv 

Lepd T. Sallasl. Jag. s^ 78: M tp/Uam 0b SU Jaw ^iimnm» MUnmr luyap, asw «wr ^»Ut. •sadMrn <*(, fim a swp fl wa yn^/agat a» M> (hffAf, a3 mOnm» wmti «4» fT'^V ^h^t 

Vat civilti nai'ilut In tot loco$ trniitr. . . . <«x if 'IlfaKltiovt ott'lit. 

tMatu Ingsa morfa esavma maaaUo l/ami- ***) Uade eat, ^od hiliitgut$ vOMBtar, 

Q. a. UbyaaOt luna sa M anae ftoaifMc JM^d^ilet at MMlaOhtiMM. Ti^. Asa. 1, MS. 

da Sabratha ^ IlsL B, 256 (r. Ms IB. 2, tt. PInnt Pom. 5, 2, 7S. 
Ik. in. BO. 24), de Capes ab Hsiaala Uby* L a. f)-BaBMkrri Muc-ll. p. 217. • Pbo^Dicibiii coadila Ss Ha i t Jfilg. 1, fl9, da nisnpaaleiB, Namidiae r«^eio, pumf ter- 

Uliss KL Ital. 3, 24t: sMas da arif^aibai AMsmi •oripsiise imUt 8sl- INIm as* ffbta mmi^ tmt. Hg. 18. et Ststina pi>»la ((Sr. lY, 4, 45) 

Priica litu , rflrriiij-ur anit nrm rr.r^titn Ityn.ir. rriir ilnr, Sfptimiiim Serf nirn I.- jili ^i Dilmii, Punici 

Jnitio. 18, 5. Stepli. Byx. v. '/rva; ■ da Hippooe aerraooia al tubitoa nil ({nicrjuam luibere. Vida 

{HV) St HsdvBSMta (mSlSn) Ss)lait. Jag. O, plan %. SS. 

daAnnJas.o.ApiaB.t, l«,daTi8«inBt8srt.9. fff) U*> ir. etp. S. & Digitized by Google UM ET QUANDO raOBNICHB LtTTE^;^ ^J^^ ^^^^ 

(r, laMriptt. 56 — 66): turn deniqa* mimi mnt U;l 
|Ma «t fiKo, ct a variia NMiuidUe et Mauritaniae ntbibu, "AdfuJ^a " ^**^^** 

Tripoli, Vaccn, proiiuhilitcr etiara Tingi cimi, de quorum ei " *' ^•'"*tlia a. 
constat. Da inacriplionam Carthagineonam aetata oihil certi '"'J** certo 

mi Cwtbaginis Ptonlme, nmi* P^t pardDar*. Qmnquan enim Mm«lii at .MriptiiiM punicae u§a,^.""*' "^'^teni 
mention* in inscr. 50 id minim* effld eoncedo (li qnidem et punici g^"" ■«^'«toa 
mffatam manua BoBann etiam Carthagine perduravit): litterarum lai"" 
•pilaiM MMb aoriptnm •n^nipnmndM libera* Cnrthng^ tnmpen ailii ll^^*n>**r 
G^waaria lam et Augasfi ncmte earnm rogionnm scriptm;! mfmoduin mutatt fl""™ 
nantn ait. Reli^oarum aetaa partim ex ipiia uoouuieatta oota eat. £xa(a1^S^' 
ihnB ab HiMnpaal* ImII (i. *. intar annM 118 et 81 a. Chr. Mt) faommqo* 
poniti, exslaot nnnt Jubae 1 (81 )' Chr ) et II (30 Si Chr. — 18 p. 
nami urbiom Augu<iii, Limine, Tiberii cnpiiibus innigncs, cxstat etiam tltiiliiK '|innit 
in arcu triumphaii Tripolitano repertua, quem aetati Septimii Severi, ip«i<jue anoi. 
poit Chr. B. 103 Tin4i«*lani Mmon (v. nd laaer. M). Ad hoc Mtan tanporis spntiini 
pnnicae linguae nstim jirrdiirnsae , permulla babemns tcstimonia *). 

7. in Cgremaica etiam orta «ne nooaaanta lilterii phoeniciis inacripta» nupar 
alifMt aaaea erad tl— fiti daac* imprdha fiaae dntaela et impoatoribua ponoaa Inlntta 
eat (v. lib. Ill cap. 10). Rarera in illig t«|^oidbM« ^aaa nnofaam, quod adamaij 
Phoenicii cotoni freqnentarunt, nihil tale exspecies, neqne phoeniciain oripinpin produnt 
nomina propria hominuui et locoroiu, quicquid eo in genere teotavit liamalierua "J. 

Ex Aeggft» amam pbfa maaaMaiManim ganera, phoaaiaiia Utteria Inaaripla 
dirersaeque originii ad noMM lampora pervanemnt. la aliia, gemmis atqoa 
iigiliia, figuraa reperinntnr ad Aagyptioma religionea pertinentea, com noratnibna 
propriia» qoM vnlgari Plioeaioam eiianuitar* cxarata tuot (v. inacr. 68. 70)t qoa* 
m Fbaanieibna in Aagjrpta dagaatHiaa at Aagjrpannni aacfa ampknia pcafema aaaa vis 
diibiirs. In aliia eiusrlpm |Ti>neriR figtirae coinparent, sed tituli icrtnone arainaeo et 
pecaliari acripturae charactere exaiati aunt ad Aramaiamum deflectente (v. inacr. 71. 72), 
qaa* ab Aramacis fort* e«nn*rdl eanaa lii Aagjrpio dagan^Hn^ faata aaaa agriatinaTarim. 
Aliadeniqiie pnpyri stinl eadem fere liogna et almili cbaracterfl laaeripti, qui qnidem Judneia 
Aegyptiacis tribuenJi \identiir et ad nostrnm qimpslionem minoa pertinent (v. lib. 11, 
no. 73 — 75). De aetate oil certi conaut, quanquam illoruia raonumentorum unum 
(a*. 68 aC 67 b) panieani aatatan lapara, pl*iafa* ftaika i aaeraai t*mparib«t triboaada 
Tidentur. Qiiicqnid aiitein «latuea, hoc certam erit *t explorRlam, verani et legiliinani 
aeripturam phoeoiciam in mooumantia Aegypllacia non alitcr iudicandam eaaa, alqa* 
ia At h aaja a riboa, et peregrinonua jmaalaaM ease, qui In Aegypto civitalaai adafd 
«n»t« ana Ipafau AagjptI alviaak «) Vidt*ii|NiM8«vli*iii8eTarfMMi«|Miriaa aienai Sigwn ad AaRwIiai 

iyarttani Sawr. c. i:<, dp Apnlpji ft. aplatem p<>rdiira«st> conitat, v. lib. IV, rap. 2. 
Apahji ApolOg. p. 336. guiU^uodli Plioe> **] MiaceUan. phoeuic. p. ::20 «t pMNai. - ,jȣll/BIMU& CAPUT SECUNDUM. 

14 

^^^^^jn phoeniciBrum pro TariarDin regionum et pro lerapori* nUioB* 
SiM antem ^^^^ ^j»^ ^ ami^qioi^ tampore tiguraa pleraaiqae Mcaradw, 

plenii» " ^ cuius rei Inculeniisaima esempla haliemua in ntimis Tyriis et 
plammqM no. 1. 2) aera notatU et in uonela Couuraeensi (lib. Ill, no. 

Marii» (v> Vii^n Trrih RMeh legidoM pietom , lii MOMiiatilmi 

Xni)' 1" *l verticalem degeneratnm «tt: In niHi^nlorilHM Coaoraeia (t. UiL A. B.) 

in ttl»»ra I'/e plene et legitime scolptae sunt, in recentioribus Tiberii tempore coMi 

dngal«c,\^ depravaiae, ut vix eas agnoacat ne^ue eaadem eaie eredat niai qui 

pl«»«%laiia^* Mt MKUM CM vMtih. 

■*o*!>dem autem direnaram regionum ratio eat. Etenim in iftn Phoanlco (anii- 
eerie tempore), in Sioilia, Melite et in ipsa Carihagine urbe litterarun character 
Htue Mse solet, legiiinraa at bene acnlpiuB: in liispaaia aatcm variiaqne Afriene 
^imIWi ^TMlw Mam OBMkagtiirai wbMi)) naxiue tn NmnidUa, Mriptoni MtlMi 
re niodo et mngfs etiam degenerata, quam supra labente aetate factum esse viHinius, 
ita at plurima eius generis monamenta (in qaiboa od ngioiiU iniqnitatem etiam labena 
MMW natJebat) vix poniea fcaUte daiu 

Nobis i^mm in Wa mMria tnntaim lil* muIbm Mri|i«iirM fihoMidM gmem 

^iadnguenda videntsr: 

1) Script ura Phoenicia proprie dicla, bona ilia et legiiima, quae in inscriplio- 
oibna Meiites, Atbenarum, C^pri, Sardioiae et in numis Tiioenices, •Siciliae insola- 
nmqw MBaMBtint coHfarat; eniM pemltwMi qun^nii tpedMi eomltalt mnMriMi 
eUSM-pioeniciorum leriptmra lineis reclis et capilibus sopprne apertini 

S) Scripttira titolorum in Nuinidin aliisqne Africae regionibns nuper repertorum, 
u Boa nuworum Numidicorum , quacon in pluriraia conrenit niuaorum hispani- ■ 
«anHB dHUMMter, qama J ftwrtfliwwi prapMiw a padera appaUu*- plaMi: iMaadar {Da 
et degenerata, ita tamen comparala, ut origincm soam ex priore illo genere manifesto 
ftma ee ferat, in raultis etiam meounientia iiuenie ex utroqua acriptaraa genere mixiae 

3J fi^ripjBJB 0^^||||||MAKlfl^**^RA0flBtfBfiK Iq HiOttttMCStfS SA^jl^p^fiBdift V^flCjptOIHiy JB^i^ 

haec phocnicifi recte eppellatnr, qnandoqoidera , quae hoc litierarum charac(«>re) examta 
•at I Uagna non pfaocnioin eat, sed aramaea (v. lib. 11, no. 71. 7&)> aerifturae etiam 
ab itto aadi diaanpat «t ad •criptaraai Mnyr MnlaiintM tnmeti in tradenda hac doctrina duobns potiuR qoam tribal eapitibus 
materiam comprehenJere, neque nnmidinm scriptarara plana seinngere a phoe> 
: alqttidem plures fignrae Beniidieaa iaa in aliia Boaamealla pastfn obeka anat, 
at aattmaaai singolarum litterarum stemma ndbibitis etiam numidicis melina et doccri 
palei l «I parif i«L Cafiia igitar ttrti» aaif anaai da acriptnia phoaaiaia at annidiaa Digitized by GoQgle J>K UmRIB PHOENICm ET WUM11HCI8. 15 

mf/emua. 

Erunt foruuM, qni aiogaUs nionumeniormB tpMiMt T«Inti nnnKW PlMMiudo«| 
ODiav-pnnicM, Mowmmtta Sieok, Cypria, Mpwada itMlniJM tshllBMM, l iat mn — 
Mhni Mill via et ntto, quo m comraendaret. Qmhi «iii»Mriptwae eharaoier in anHlliH 
his monnmanlit in nniversum ideM tit, non in mnlta rapita dinsecanda videbanlnr, 
' qna« aao oonloram ebtatu melina parapiwranturi iilad auicm, quod ^iogalae qnac^aaa • 
■paeiat MlaafM aiagnh qaaadaai ■lOMiiiiaala (vatat Taggaow) liiri pN|iHai kabanat 
at pccnliare, torn ia coiiuuenturio turn tub tiagaUa Uttacia ttMUDdMi MM iaiifM 
(aealiarUiai liuararaa tabulia rapraaaaataadaiii paMtiavfc C A ^ U T T E R T I V M, 
DB L1TTERI8 PH0ENIC1I8 ET NUMIDICI8. 

I. ^ 

AU*rmm virorum ioctorvm alpkab'eta reeenientur et eSmmiUMmimr, 

Anlequam ad variAx singiilnram litteraruin fignras illusirandas eariimqiip tanqnam 
atenima conciDnandum accedimus^ praacipuorum alphabetorum phoeoiciorum ab aliia 
aaadttotai aaawraai H***» ** MMNMil]* i» mdn haroa Ittterarmi fonaa nurUaqaa . 
aius nintntionibatf in noivenom observare placet. 

Qiiuni i^lphabeta pboenioia** ante Barthelemjiint aditti nt anpra dictum (§. i), 
ra van pboeoida noo tint, prima reapie talia aunt 

Alphabaia WniMemyi ex ■anaoribns Melitaad (n«. 1), ax nonnulli* Cypriia, 
et ex numia Phoenicii» Pt Siciilis cnpta in Mhnoiret de t acaifemi'e T. XXX. p. 40S 
(T. LIU. post p* 58) 426, et in epiil. ad JIareA. Oiivierif quae repctiit Eckheliuf 
in Docir. Nmav. vai. III» ^40ii aMia laadamh lib pn llliaa (aafwh latioBa, atniUI 
lUai aaoilMniia, nUi quod tab Ba aaafafatt rigM> fM* Jol «t ScUa pmI 
• ('V. Wan 3, quod Ha aal. 

SWh/ou plures siruxit littorariim tabuing ex sinrrtilia innniimeniis el inontrmen- 
torum generibat, ex marmoribna Meliienaibua in I'ii/ot. TrantaclioM Vol. LIV, tab. 12, 
aK CMmalbii^ aauia PbaanleBa ai fHenlb Ibid. Mb. 9#, alpbabatwa Cyprfa-PbaaBlehm 
tab. S5, nalara aliaai biude dignaa: in qoibna (Swioton enim nt diximns in legendo 
felicissimna, in interpretando lantaai miona feUx ana aolebal) vlx uUa littara aal, 
caiua potetiaa nala dtfinila ait 

In Bq(«r/ AIpbabaMM, fnnvii mmm al ^avomim flgaiaraa fit fa hmgum aM> 
p. 375. pnffTfo^rr. SliKfifn lab. 5)| plura iam irrepsemnt vltiosa, velui sob Hp fiffnra, 
quae Scbio eat, aub Mem nua qoaa Schio est, aUa quM Aieph, tub Jod una quaa 
Alapb aat. Digitized by Google 16 LIBER nUMUa CAFUT TBBTEUM. 

El plma «dani dlwlw h li«a, i|v«d Hutmu^ Jadit, alphabatoai pboaaieivn, 

Puaicnm et Siculo-panicam ex niiiiiiii concinnatum notisqne illustralum (KxfUcativm 
des mMatilei p. 92), et repeliit J. D. Michaelit in Bill, orient. VIII, p. 17. Ktoniin 
auli iitlera Daietk plora sunt aigna, quae Kopb aoDti «ub He uliiiiiuiii signuiu est 
8«Ub; ^aaa aab Caph MMaalari Ma priarea iigwaa am CRnd, ^ala Taa afticawm} 

Rub Sainech fi^g. 2 et 3 Bont Jod; omnes, quae sub Koph ptnguntnr, iignracr, nubI 
Alcph; imb Schiii tifrcj. 6 et 7 sunt Tct, cjime lictpra in illo alphabeto plane deest. 

Ex solo ilarthelemyo, ut videlur, profecerunt tkr. WUk. BUttner {yergleickungt' 
UfOn i«r Sdkriftmrim vertdUtientr VfBttr. 9a Siadt, CRMtingaii 1779, tA. 
cuiaa alphabela recaaa ab Eirhhornio, Michaele aliisque diuque rata lant habiia; et 
3Iionnetui (Kecaeil dea Planches pi. XXVI), in quo etiam vetaa comparet Barthelemyi 
error iam a Bayaro notatna et ab ipso Bartbelemyo poatea cmendatus, qno 
Ha aaaa atatahoc. 

Qaod Kfppitu concinnaTit, alphabatam {Bilder und Sehr(/1m U, 215 — 218), 

ex iin tantam iitonumentis ductuia eat, quae KoppIuH ipse inodn trRrtaverat, Mulia id 
conUnet bene atque utiliter et coUecla ct obi>erialH: nonnulla taiiien vitio&a, ex 

eo poslea cenliea repetita. Sab Sain pingitur figura ex Athen. 1 , ubi nil tale in 

marmore; aub Ain eat figura ex nania Maratbeoaibaa, quae Batb aat invcnam 
(vida ad koa nwnoa) i nb Pha prima igua ax Gt, «0, lin. S padia ait Ha, fum 
Kuataa Piia n Koppio paene ignoratae plane alia ratio aiL ^ 

Lilterarum tabula a Michehitf^rlo T.anri (de lapide Carpentoractenti , tab. e 
regione tituli posiie) concinnaia, quatenus ex raonumentia editia depromta eat, aatia 
proba aat at agwndaln, pnwMr doaa ilgan% ^naa aab Sain littaia aomparant: ^aataaaa 
ax iaaditia (i. e. Melit. nostra no. 3. 4), minaa caatigata eat (t. aub Tet, Kopb, 
Tan): qoanquam hoc bene ob»ervavit Lancina, M«lit> 3, lin. 1 WMM aaia Httanm 
^tmn vero Mem, non iSainech). 

HoMokenu ptura alphai>eta concinnavit, duo in diatribe^ alterum ex lapidibua 
HnMbartiai^ («e. 44—4»), allam ax inaeripliaaa Boifima (noatr. aa 56): plara to 
Miacellaneia , Carthaginenae, Zeugiunum (Numidicnm) , Melitence, Leptitanum al.; 
ted in hia ipsta alphabelis et in litterarom poteslata male definita primariani , ai non 
nnicam canaam uolae in interpretandia bta nonainentls iofelicitatia ease, iain aaepina 
jUsimna. Swiatoo recta lagara, reeta leota aatan nala iBtwpratari aolabat, HaMkana 
contra inonumenta recens <!c-tcrta propter characteres raagnam partem i<;notD8 male 
lilgabat, qnas ita lecta ne Oedipua quidem interpretetur. Da alphabeto ex Uumberliania 
d«0l» toba diemna 1N». II, no. 46» da Bargiana ad no. S6, da ZwigilaiMaalaB alphabau» 
(wwrit jWwililfrf) nabia aperte dtoandan est, quod rea eat, nonniai perpaaoaroin aiaa Uila» 
rarom potestatem recte definilam esae, aab plerisque liitcrla comparera figoraa, quae ad 
plara eaque diveraiaaima elementa pertineanU Sub Daietk doae fignrae oompareot, qnarnai 
nnn aat Raaih, dtanKofhs nb B9%§,\m Giph, flif. 9 ta,?ig.3 apwto faaadun fauna I>E LITTEUIS FilOEMCllS ET MJMIDICIS. 17 

ex Ilutiihorti apogr. inscr. Namid. 4, lin. 1, fig. 4 Schin; sub Chei una out Reth, 
altera Latued; sub A«A «ex sunt sigoa, quorum priiuuin eat Scbin, alteruni Tau, iiia 
MfMOtia LanMd, allimm Tui, mllani Nvn; mb SmmcA mran Mt idqn* 
Schin; sub Schin duo Tet; quae ultertus peraeqni e( longnm e«t et (aedii pleonm. 

Non integrum alphabetum, sed pleraque lamen elenienia, Tidelicct ea quae in 
iharmore Mditenal bilingni sunt, comnieniario uliliwimo illuatravit Idndber^y da inicr. 
Mldit^Bit pi ntdlora etiam daturas, nisi pniefaidioilb noBBidfis opfadonibn duatn 

fuisset, ex qiiibus ecu jifrctmibus fontlbus iilure» crrores profluxerunt. I'riiiiurii lii errorcs 
^fraecipue veraantur in lectione epigrajihes C'ossuraeue nsnwp (quam dudum refelierat 
Bayerus) pro 633*«, et 'alios afrieanae sp: (pro «p3), unila betaiB ast at nib Ko^ 
apud earn, ut apud Dulensiom, comparcat nia;.Miu vii figuraroMi ^IMM Akpll iaiat, anb 
Scbin mnlta, quae Jod sunt cct. Sed de his infra videhimna. 

Etiara in ea quam ooa exhibuimus litlerarum puDico-Duiiiidicarum recensions 
(PaMogr. Statea lab. 6) aaae iftda ■anniaaatis iaspantis BbaaaHa aoMadaf a passanas. 
Ita sub CiyM fi^'- 4, .Hiili Rrhin fig-, ft Kpiiriac Kiiiit ot cv apographanM vitiis Ofta. 
Praetersa tab Jtd 8 est Chet^ ut infra docebitur ad Aumid. 4. 

§.9. 

De nativa lilterarvm figtira. 

Quum in plarisqu|» litteris magna ait formarum yarietas, oritnr quaeatio, quaenam 
haroai UnnitQm. aa^i^asiniaa canicadaa sint at rawaf iiivcoUs siwillimae. Quod 
quanturavia in aiagalia 4aU«M ab. In nnivaiaafli tanen aaa flgaraa tatliftiniwm 
faabaadaa alfaa naiivae: 

1) Qaaa in monuroentia et antiquiaaimia et accuraiiaaime acriplia compareant, 
vafart la aaaib ClOea-pbaMiiclis, Sioills, in aianaare BfalkrasS bytagd. , 

2) Figurae plemitret talas^ua ax .quibus labenle aelale et vigenie tachygraphi^ 

raliquae caritrariiorcs originem duxerunt (t- 10 24), in his praecipun qtuic lineis 

rectis et ungulix ucutis pictue sunt, telut quibtts scribarum demuai 

featinanlia rututKiiores furuiae S'^^ • oidic sunt*"). 

3) Quae cum antiqui*»imii graeci* elemeuii* coHgruaul { siquiilvm (irai'ci eie- 
oMBta ana lam matnra at band Malta post llttafarvai faiTaiitioBaai a PbaaaJcibBS aecey 
pertint, neque niuhnm iaiHalarant, aatiquiisima aateai, naaniaaBla Grfeoa Phaan^aiia 
aalata snporiora aanl. 

4) Quae cum nomine e/emettti €«nve»iant. Satis aniat oonitat, tlitarasnm inven- 
teres in eligendia elementoram figaris aoaifaibaaqaa M'agiaae, at'eaiaa rei iatagiacBi 
rudiorero eletnentum aliqnod rrferret eiiisdcin noiiiPii ei liibuereiur **) , cut 
alpbabeti russici et hierogl>phorum pboneiicoruin apud Aegjpiioa ratio. 

•) PemrO ptcaior fonni rfcfntio» esse rldrtor, yelnt FmcIi iiii plrlnm fl n in ri 
taataai noan^ealis obTHm. fio tthti comilio iarenium, ut « Utth tuiliu* dittioguiiiuri 
TIds biat UBgaae Mir. p. 107 s«|. Digitized by Google 18 UBER PRIMUS. PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT TERTIUH. 

f. 10. 

fM friauw •! iMtttw III— rfewmnMifig w p—l— wila <to iwrtl— mat, 

Ac primum qaidem, at modo «ignificavimui, magnam ea in re vim hnbuit scribarum 
desidia dicatu an fesiinantia, nt verbo dicun, taehygnphia , qua* (aiei elementonim 
figuraa potcebat et gigoebat, quae celsriler, bdUino aegotio, ct vel nno vel'pwtdi 
oJaml tnmSbm pingi p«nnt. Qan^aaa MiiHi nune avlla alia aeriptiirae pboaaldaa 
monurnciita '.>i;u'rKun( , ([uaiii qiine Inpidibni operoie inscnlpta ant metallo impreisa sint, 
aamo tameo dubitabit, quia Pho«nice« , mortalium aoUertiauiui, tun in libru tcribendii 
Um naBiiiM In emamnio •Mrerade Mini adam ta ebarta pwgaawaa vel pepyraMa 
■cribendi genere vA lint et, pariter alque Hebraei, tachygrapboi (Tt^ icb PaL48|9) 
habuerint. Idcjue ipsam aeriptarae phoeniciae hiKtoria dooet. Namqoe cttain in monu- 
mentis noitris lapideia, aaaaia argeoteisqae inferiore aetata nonnist tales llj^urae 
campataat, ^aaa fagiaala faaal cahaM piagi polannt; ita vl apparaac, illo Mmpota 
iaiB Dullaa alias in luu fnisae. ' 

AUtra matataruni figuraru» cania io scribarnm artiiiciia a. in ca/iigrapiiae 
$tmdi9 qnaaneda aa(. Haitt antem tribaciidBa artifioiiMiaraa Bttaianna fignrae, velut a) 
^aa scapii cranifsinli , lioeia autetn trannverws tenuissimia ptctaa aaat (wUt Qnad' 
tHriehen und Haantricken) , ut in nunii.s SyracnsRnis Pt Pannriiiitanii; b) qunnini lineae 
ia globules, non in aciea, exeunt, vei adeo globalis niarguritiave conatare videntar, 
«t ia epigraphh BaoaaDaraia Taneailam {A «aplni aaparaa aeala la Carlh. 9)i aiian 
hoe a) calligraphiaa qaoddam itadinm redolere Tidelnr, quod nonnuIH Uatnaiiit 1b 
eodem monumento perrariia eiaadam liltaraa figuris «oaauUo uai aoat, valati ia 
inacr. Erjrcina. 

Ttrtim qaaedaia flgmraran boo val iDe attla pietamia eaaia noa proratM ilia 

qaidem negligenda, qnaerenda est in tpatio, quod quorumqne monumenloruni inscriptio- 
aibiu coaeeaanm videbaitt artifices. Ubi ampluin erat spatium inagnaque area, ea 
oliaai panda llnaria atanaqne impleada oral; «M aagiMtaM at depreasnn, Htletaa to 
eli),'enilap et iia piagM^aa afaat, ut areno angusliae ferebant. Sic in Coaiuraeia E, 
F. II., ut iiupleretur arm vncna, Aleph , Beth, Mem longis caudis munilae sunt, in 
nuroo Africao incerlo [lilt. M) Chet in duplicein longitudineni proteosum: contra in 
naiaia StdoaUa, abl oxigoaai «t dapraaaam ap^raphaa ia iafiaie avaia (iaat Pexetgaa) 
apalinni oiat, lilterae longtores vel altiores, Lamed, Nun, Mem inclinatae et iacentea 
padna pictae sunt, quaiu erectae *— Adda aliai axiaunm asamplam 

ia ioicr. Numid. 6, Ud. 4. litu 1 (Lamed). 

Deni^ otian penpiemilmtit OmU^ aoaaaUa mlala oaaa Hieatar. Fmi^naiB 
enim tachygraphonim lu-i^Iigpntia relera ilia at Icgitiiiia litteranim d!«crimina, velod 
litterarum Beth et liescb, bic illic perieraot atque nietneoduni erat, ne plane confun* 
dtfOBtar haao atnaaataf da iia 4mm diaaaniaadia aogiiare coeperuoL Atqaa ila ia 

Ultera Rttek Atetam omo eattaai est, qoam laeea l iawB ^ mora Eoaaaeniai aeribant D£ LlTT£Hli$ PUOEMCUS. t- 12. ALEPIl LITTCBA. 19 |. 11. 

In litteraram ignotarooi poteatate indaganda, et, quod inde dependet, in MiTla 
obaooriiqaa moaancBtia legendia nihil eat, quo nsiore cam firnctn niantor kamm renira 
MNlHorea, quam wri te yim — te yiM fmwtteUt in variia monaraeDiia intar m «onpn> 

randis. SimaUtque naper in marinore N'liroidico a Teniplio edilo lin 1. pritnnm duo 
![erba pn max ioiegram formulain nbp MO 93 \an bva? pMb legeramaa, e< 

•■ndaai .«dnm In tlHllBaio bpide tnoe aaMnMxfain a Faibb cAto paudaqiA mntalii la 
dmbw LagdunensiboK (^tk S9. Ba, t* S. nn. 60t 3) k|[^ aaiinndnrtcramus, dlmidln 

paene omnium litteraram namidicaram part ct nonnuTlaram qnidem p1ure« adeo iignrae 
aolea ignotae nobis ionotuerunt, quaram ope aenaim paullatimque ad omnium horum 

inter fie collatio utilior, quam in initiiis. Qui vnrirtK nuinoriun Sidotiiorum, GaaUt^ 
norum, Cotaiuaeoriun epigrapbaa inlei ae comparaverit, magnam fignramni ax pait* 
iwiw ohTinnini nrletaiem invMi«itt cnnqw Ha ooMfanMiBt nt 4» singnlarani lii|a> 
rarum poteatate quani certissiaw OOflttet, quonian Ipian fnoniiB|na anmorum epigrapbat 
dimniniinb Mnporibaa «aad«ai aiM, mIu litiaiantfa fhiianlir laiilnri aoklHttV* 

|. 12. 

A I e p h I i t t e r a. 
Alaph Utieia«, eaiai aaoaa hmgtm dangnati priMiriaataubrafigvraatrat 

X • i • 

)SK ^ ' 

(t. priamm al MCMadbM algnnrn ia nnmo fiM. T. U. W. X, Gnd. n«. 2. 3. 9. 10. 16. 

21. 23. 24, tertinm CoM. A), rndem capitia bovinl imaginen referens aecuDdum 
illud Plotarchi (qnaest. gjmpoR. IX, 2 f. 3), qoi lillprarn Alcph reiiquis pracponi 
aaiibh dia Ooirmas oimu kclLwV %iv (iow. iSeii bia trequeniioreit ei uaitattMimae , 

«ini Httaraa liguan aaat: 

« t « ^ I « 

^ em cogaBtb K( ii^ ^ }^ 

(v. quarfam Melit. 1. 3. 4. Cit. 7. 8. 10. 13. 18. Ac<r 2. Sard. lin. 2. 4. 5, num. 

Sid. N. Laod. Gadit. &. C. D.| Motjrana. A,'quiHtam inacr. Carth. 8. 9., num. Coaa. 

B. C. GboI.. CUif. B{ M«lMi MaRt. 3, 4; teptimm b Tngg., aelamHB lb. at 

Cailb.' 10, «MMa Qt 1. Oulb. 3, 3. 5, 2. 3): item 

. >• II >« 

in qaiboB diiae lineae tranaversae pnrallelae sunt, v. decimam Atiien. 2, 2. Ctl. 1< 
i. 4. 5. 6, Aegjpt. 3 et per$aepe, Carih. 2, 5. 3, 2. 4, 1. 3. nam. .Mot. B, Gaal. F} 

•) QiHiquai aliaai ia twa la aaoM at adMM» iadMo wMadaa art {r. Mha.ad Bit. Jod 

• . '• -. •■1.' I , 1 Digitized by Google 20 LIBER PBIMUS. PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT TERTIUH. mdeeimam, quae cBlligraphorain ornatnm npiC) noin. Sync. B, dutdealmam MeUt. 1 B, 
Duia. Gaul. G. Rarwren et nonnisi in Sjrracusaau et GnlUaaja mmit obviM rant 
M* figarasa quarum capat a dextra*) daaiam est, nt 

11 It *• II in III so 

(t. dee. Uri. Sjimi C, dee. quart. Syrac A. B, dec. quint. ChaL D* dee. text. 

G:ui1. K, der. tept. 15. dec. oct. Gaul. B. d$e. MM. Gad. SS. S8» vlc9$. Gnd. 4), 

ilem aoae a dextra parte nancae sunt, ut 

II ■ ' • ' ■ 

. ... ; Y ■ ■ 

(r. CH: I lln. I. 8., ttim. Cil. P> 8jr. in tm» GnL 34. Uf. 

HaCc legilimaa et antiquiorU icriptnrae ngna. Numidicae aolem acriptanWi 
coiuH e\piii|)1a etiarn in nuinis Gaditanis et Gaiilit;ini.-< ohvia sunt, hoc proprium Mt, 
quod Aleph pro duabus lioeU traoirerais nonnisi unam habet et adTaa littetM fignram 

prop* Moeiit d. S^t It ta« taMNtiMit flgitM 

•t II ■« 

T. riV. »ec. inner. Nnraid. 2 lin. 1. 2. 3, t in 71», Cogs. M. \., vie. tertiam eamque 

Talgaiem Numid. 1, 1. 2. 4, 2. 5, 1. Tripol. 2, 4 in Numid. 5, 2 in niiK, 6, 1. 7| 1. 2, 

Oftdit. 6, tic. quorum Com. G. H. L 0. flnritn «|lMi exempla iaa aBU sbfia vMt ■! 

«f >« 

... . .-f* •'••I'» X 

vie. {hM. Alheb. 3^ Cit. BO Ha. 1..33» Bk 1. 3, tjfe, mM/.-QmI. no. 30. 33, propter 
■ndagiani !;iipra expositam miniine RU!«]«>rtB. Xuin Iniegtiiai iH Aleph In Cbdil. L| 

Wn lidern pprppndirnlHri ronstans , in medio r«linquo. ." . 

Invaraae eiua iigDrae (i.41) ^ M ' lit) in inier. £rfGuwIin.t.4.7r^eriuntnT. 

Ccterm 4||bi carcaut Hocfrinrje Pnhaqgrnpliicae ttronee, hp in gra^cm errorera 
incidaat, qnen a DvuenaLo et Peilerino nlnptalam firraiter tenet Lindber^ue p. 29^ 
«NM %nraa bo. 13«^ 20 ex nami» podMlnm ChiaUiiu^i*, Sjrraeanaii «t CMMiMte 
pMfMMAopAiM eue itatnens, etpp, np^pS, DJ^vp legnn% quae legi debebant fUHf mtlM^ 
5::"!«. Sed haec nemini in poateruni fraudi cront, qui viderit, in aliis eorandem 
numorum exeuiplis iiguras exstare, quae Ot^m e^ee, non Dvip, tam certam est qnam 
«nod oarliiaiiMiB. Vide namoi GaaL A. B. C. % S. 3 (ef. mniiK SM. T.) 8-8. 
11^*14. ir. 1i. 19. ao. tt. ». 34» CaMUw Bi E. F. A«a«t ifmt mJh Ui igafb 

*^ Ad viiandof errorei ■enel moaro, in« tina qnae e fifioae aniM destiae est, dextnin ap- 
in liapilla llUeru Hua^ ia meaameoiit namisijve pallaiai^ qeae e regioae flHans aiaialne eat, ,abi- 
deacribcaiie em liUene„nMaaBeBli<iiie parlem, atfaie.' et ton- H, p< 133. DE LITTERIS PHOENICItS. |. 13. ,BETH LITTERA. 21 

cum littera Koph cognatio e«t, quum contra eacdem in Rtemniate Aluph Iitler»(> \\x 
deene pomint et prope absint a primU illis et nativia iigurU oo. 1. 2. 3, ut haec 

,.5 ^ ■ 

,9 Ex') antiqnioribita formU no. 4. 8 ortae lODt velem graecae et etmscae 
M ^ ^ ^ , ex bia gnwca H lallu *«|g«riB A , qnam Tulgo mA ex 

„figara ^ inTtm wplient lignn» habi—fc T«Uu ^ orta «M ex figwm 

n^omioia Mk. 10 Maro'jBlSiriMr* abiccto: «k hm HBaritMiiui iMB 
«^ipA SHwddma in KwnnelUh.** 

,,Kx rpcctitiortliiis atitcni formis no. 22 — 24, maxime no. 24, ortnm est 
,^ „8crip(urae araniaeo-aegyptiacae et inde Palm^renoniiii at qaadratoin. Ex hia 
' „AUph iSMHudvuB bi NabMibi-RMlan.** f. 13. 

FriM M BMlni ligHlB.IM^- domum (rra) t*! paliua leotorion utcaii^ae repraesentani, at A l>ai«(ii poriam, scilioM 
Mriir VUft iRwr. Iblil. a.8. 4. Cbitb. i^f..6. 9. 9, Mm. Cilia. N. A avsilibii 
HtteriaDaleth «t Reach . DMtra ita Ajf^j M Beaob .aeivnia hatjeat loogan» et directain, 
DalMb braTaiBt B«<h loagnm aad naarraai: lieM bnnoram caadaig.h)^^ jM«,Bwbt iDicr. fM. i. 3. «. Variaa igm» flUu priJ^idM jineatfoaaa a ndligrapUaa Mn«a 
profecta* vidcntar, jJjapfN .a4,.9p|nt fiqf.|ntf|iM|t.4lvanis awiHa pc^n|«/Nd phw 
am rotflndDiqi 

^ • < ( * ' 9 • 

• • -v -t^ $ $ 9 & f ^ ■ : 

{ttrt. V. Atbao.' 1« fwarif. tSto^, (St. 19« qiiaa lafega fraqoeadMhaa 

figura est, CiU 1. 3. 5. 6. 12. 15. 20. 23. 26. 29. 31, Num. 6. 7, Sid. T rHir. II. 
Laod. Marnih. Com. Abd. Sabr. A. B. C. E, tept. Tugg. ex apograpbo Tempiiano, 
AtheD. 1, 2, Aegypt. 3.; 9cL ,TRgg> .e^ '^V9P; Templ^ Un. 3. 5. 7), afiaa ai 
fMd nmlo bi||ias «M ^ana nptnm mada iafrai^ai, at ia aeriftara anusMat 2:2 UBER f!liDIU&. PALA£OGBAriUA raOENICiA. CAPUT TERTIUM. 9 »3 ■ • 

^ 1 3 (iMMi. V. Trip. 2, 4. CosB. E. F, dec, quae nil diflert a Reach , Trip. 2, 1. Coww« A* 
«fu/ec. Meliu 1. Cit.4. 8. ManaL, vu Panonu.). Capita auperoe aperia 

ta u '* 

■MwM fai wdBb CllicHi (bo. 19. 18) «C in CMuui MMida «. QiOBtoMt (ao. 14) 

rep«riantur, in hac statnario forte minos dextMro 
d«b«iiMr liM fomute,, qnanai capita naiiea mnti ^ ^ *» ') ((/ec- ^ui'nU. V. Tugg. ex apogr. Borgiano, diee. atxt, AM. B, Jlib MfIL Abd. G. 
Gadit. K. NtNB. 9« 4): niiliaN|iw magia, quae none 
•t N im idie mt ptofiiaa ^wiam capita plaaa fetiaraat; Vide </ec. oc/. quae perfrequeoa est, Niuuid. 3» 1. S* 4, 1. 3. 5» 1. Trip. 2, 1. 
Oailt. A. B. D. E. F. a L L. Tfag. A. a E. P., BaL A— 6., Vae^ A— G. 
8abr. D. Sigae B., Jabao sen., dee. non, in nurais Vaccae, vie. peraaepe roaxime in 
bM Sum. 1, 1. 2. 3. 4. 2, 3. 4, 2. 3, et p .\um 1, 3. 4. 2, 3, Sabr. G. Dubiae 
auctorilatis mihi cat aigiram ^ in nnaio Sigae A. Caeteram obaerrandan, forauua 

WKtMM» flC n^paidflk «I- BMh, iu mBttia iwta* aoriftMlm tm-Ftr r, 
haiM Utt«iraro f . 28. ' 

»Ek ipw aariimiariaw ajgam mi. 1; aum pMawla aatUofilattB A t A «K 9 ,Ex «adaH« flnda nagii ataa falbn, gvaaeoai 8* B.** 
nFignra no. 19 ad Babfaaoa anli^oroi ct ad AiMnnaoa tranrih, apod 

,,ipaoB ZabioB capol sop«rne aperlum Gomparet. Max antem apad hon. ut apud 
„recentiores Pltoenicea ;,do. 18 — 21), caput plane diiparuit, taleaque figurae ortaa 
itwm, fvlai OK pana Urn in Mafiaida* in Bhanwianii, Mn in Fataki^ 
..tCnS^ cat. «MDfanBi.** 

I. 14. 

Oimel litter a. 
Priaiaria aiua figwai «maft gMtm (ooa ooUum, nt tolgo volant) dcptogens, eat Digitized by Google DE LITTERIS PHOEMCIIS. §. 15. DALETH LITTERA.- 23 V. Carth. 3, lin. 4. Trip. 2, 3. Num. 4j 1« fOM Maaia a ainiilw fiirte nigb 
nagiique il««arttita Mt 

^ '1 ' 

nUai* pniM virf nqiiMs tliMi Mnpo paallaH «wfsM» 

« ,1 • 

1 / 

1 

TMa flg. nc—rfim Adim. 2, 2. Nam. Gad. A. D. tertim BuL S. 7. Tagg. Ho: 4. 
6. 7. Cit. 15, 1. 29, 2. sigill. no. 67 b. Gadit D. E. G., qnnrtam Glie. F., quintam 
Melit. 2, 1, tejctam Namid. 5, 2, teptimam £rjc. 2. 4, Cilic. A. C. D. E. N. Cetwum 
haae Bum patttn firiari partim timpttctoris incMt in mbiIi BMNb ■onnuatiB fm 
•aim aatt «iaafna aatifoiarina fwaia lo noendMiMa atiaia BMMinMBda obvia cab 

,, .Vnliqiii»»!!!!»!!! fSgnrnm no. 1. praelerea in GrHPcin ft Cpliibfiiris rpperias." 
Vulgarii no. 2 — 6 etiam in moDela hebrasa et in UlacanianU aervaui est. ^ 
uApod AethiopM caput copra rotandatinn. ** 

mEx fignra teptima oita Mt fi^l^r!* graeea.** 

,, In fi^ira Palnifrena linea 8nperior horizontalis ad medium aaqae scnpnm 
„depre«aa est: ex bac autem ortae figurae in Esuangelo, tn •eriplura Cofica et 
win Peaehito.** 

„In Saraarianila oantra linea superior horizontalis paulliiliim ullia i c ap w 
' nastaaaa aatt ortam GImel in scriptoca jSawanidarum. " 

5- 15. " • 

n a I e t h I i t t e r a. 
Figurarum, ^uae nunc exstant, aniicjuissima videtur 

A 

(v. Athen. 2. Cartbag. 1. 2. 3. 5. 9. Laod. G.) frltm (nVj) iemtorii repraesenlana, 
wn ttfjUaSbm at ?aih Lia4baiglaB 13: wd kraaeto m plmk at aatlaa figan 
ib A eaada earawi fum €haMl m Fhaaniaiii alaptHntt aid foMa Maa fMitaia 

Jmrnu portam depingens (Melit. S. Cit 1 lin. 1.3. Cit 8. 14. 15. S3, 8 Ui*) ^ aali- « 

^iaainM babcoda est Uteoaqtie eat, in bao littera piogenda eadem at Tariataa, ^aaa la 

■intilibus Beth et Raaoli. De quoram diacrinina vUa ad lilt. Beth, et aseaipll caata 

«aalaaiiihira vacalmla ym MaBl^ i.i •■«» ia bmbIb CtadbNii, mvmt Athaa. I. V 

et Tocabulum 139 sexeenties obflaak Pktaiaiiai Ikiaiaa dtaikaaty qaawaaiw a*, f 

dedimiu, aed piogitor eliam Digitized by Google 24 LIBER •mtoa Mf^liOQiUraUPIK^^ CikfVIT WITIUM. 

(Sard. 2< 3. 7. ugfU. no. G7b), et capiiibiu rario furniatis . . • 

^ A A c\ ' 

Itam collo varie aptato, pasaim eliain longiore (at in Ketch) et reciirvo (at in Beth) 

(V. quart. Carthag. 8. quint, Malit. 2, 1. test. fit. 18« tept.^ quae hn^e freqvenlit- 
tlmm trt Mdlt 1. Alhen. 1. S. Ch. 8. «. 20. Bon. Tjr. ft. Sid. E. G I. K. i\L O. 
T. U. W. X. Gadit. plerUKque, gemm. nb. 45 bi«, 9et. T^gg. 8M. P. R. MS 
Nam. 5, 1. 2, Mec. Sid. A. B, D« MMffb ft.Amfak jSid. V*. L. Obi M,.lli. %% 
Capite suparne apettn ^ 

Dale|h oonniti io numis Cilieiae (Aj et in Ospnienai lapide rpperitur. Solent eniin «ibi 
«ouatw* MonamBUi In caphllMN Uttenron Betb, Daleth, Ueach (pauim etiam Ain) 
piagendlt, ita ut qui Beth pingant trianguJi imtar, elim Reedi et Daleth «odem aodo 

pingnnt, qui Resch Labcant quadrafum vpI rotundiini vel superne apcrtuni« 30||| 
et Daleib codeiu tnodo flngant (v. tamen Allien. 2, Cit. 14, 15. 23). 

. In acriptora Uiapi^iea et >ianiidica caput ab ana paite biat 

" ^ ^ ... ... . 

{dec. quiMt. v. Abd. D. dec. lat. Gad. F. L Abd. C. NuajuU I), raox pltae 
pwit, ut alha oki eoUnn 

\ 

Mipenil^ q«M ligvia taiMn la aok vom jnii ^gfiiMtor picia (§. 35) reperitur (NamU. 
1, 1. 2. 2, 1. 4, 2. 3. 5, 1. Trip. 2, 4). In atih mabalk etun NvnUae Uuen» 

planing pingunt (v. Num. 5, 1. 2 in ]n-ny, man). 

Caeternm ne niireris, veterom raoiraBlCDtoniia deacriptorei brevp huius litterae 
coHoa labinde ptwain neglextn* «I IMetb 'iM pibxiMe, ut Ain videntur. H aeeidlt 
Hnmberto in marmore Carih. t, lin. S, et pribabiHler Bidliwd» fbeockto In Cit. -IS;' 
lio. 2. In Itiitpnsii alphabc^t« aiib.lilim DoUdi plaNS agN'fgifM, fUM Knpb'doi,' 
rapra iuiu ubstrvuiuiii est. 

i, j,Ex,antiquiMimi« fignri* no. 1, 3, nt diximua, ortaa-ennt graeca, coliilieikg^ 
. .w^'^"n<iP^'^(^Vi<>' aqgnlata: recentior rotunda o^U aabrica ex aoatra fignlf 

xAd Jl. tf.-tS prope a«cedit MhtiM» in ^ liUefantfii ««lMdDM<fli|pMa 
DBMgaaa aatiqeitatis «me Videntur." 

wSaprtmain lineam ultra aoapua praloBgaiani liabet la aeripinra tbmn 
nbabniM at ■uaailMiia.*' Digitized by Google DB Limsn fBOENian. i. ic^. hb umiiu* 95 

MFignr* noi 14 wplla wpan* ■f«H« itwHitt ia Mriptnram amwui Mgyptia- 
ffCUa et Palniyrenam , ex {|iia (|pinrp[>4i orta ejit ea, fSM in HlKfUltllil. Plimg' 
fftttm AmuBDU, et in Qaadraia tkriptura eat," 

f,¥igmm «Mli^inipUem m. 18 daptUMatinw «llni wiiptaim iHnriUMnw 

iiCursira: non qnasi Samaritani illam ab ipsia Phoenicibus HiapM^ aoceperint, 
„icd quod et hortim c( illoniin (nchrgrnphi in randcai hiUM GilWM mkriUr 9t 
„ano ductu piogendae ralioneiii incidcbunt, " ^ 

§. 16. •• •. 

Htl%tttr€U 
D» «Ijno nominis idl dciais. Mmarb mMm. it aalivk tttam figani Mt pnucis nuitntig in mollis monumentis obiia, ita qaidem nt brnchia sire cost ae hie iTIie 
•capum non tangant [frim, Alben. 1. 3. Mmal. Sard. lin. 2. 4- Tvgg. 2. Nnmid* 
PtaMnu a GiA B. L K. H. Im^' aMuli C Gbrth. «. ms. Cardi. 8. 
Cbrdk S. 5), raw UdIb mmm ImdiHi MUbt* i (jiicrl. V. Cilie. A« jwtJi/. in nnmo Jabae aecoiidi A. Bj. Male piclae, aed noy minni 
oartM Ho Uuhm nat ... 'text. Cit. 10, 3. ffp/. Errc. 4), qiinruin priorem Koppius, nescio qua libidine, Phe 
esse putabat, adeo^us in alpliabeiuin recipiebat. Singuiare illud et nonnuUis dubiaa 
viMH fa Math. S lin. 9 bidu fignna 

— ^ ....... 

A tacimnBhii danlmn afiaiM variaa fum 

t !• tt 

7 ? (nan. rfae. Cit. IS, 3. 39, 3. ■«». Cilie. G. inrfee. Git. 3, 2. 11. Tugj;. lin. 3 
Boif. Kn. 5 TeaipL), foae ilariliiar in Jod littera Meftraat, nisi ^ood JmHn fpoaa 

.Uttaima M piiaiiili, aad aulas, aal % Naaiii. S lla. S (ia •oSti). A liiiam Chat tauMa aM baae 1^ ^ |:j Digitized by Go 26 LDER ntnnn. PALAKocnuraiA pdoentcia. caput terthhl 

fm byclil* taepe apparens, et eertaa ligalfioatioiiii: MM fpioiut Milin PklMo^phi, 
i1i l 4am in aniiqua tcriptura littererain figurat iia ab nno iltaiMio ad aliad limile 
ene translalaa *). Quod in Ranhelemyi, Ooteniii et qui hog «eqauti «unt iilphalMda 
iMCr Ultera» He figaraa referiur ctiam S*/, id Schin esse iam Ravpnis docnit. 

j| Antiquiore* formas no. 1. 2. 3 servarant (iracci^ Etruacif Saoinitea, Umbri, 
nRonniiy a ^uiboi prope abmnt HabfMi in iMiwtB m Saaiiituii, apud quoa 
»aoMl BOiv mprema modo media ultra ■capom prolongata eat. Scapua mediw 
^pntlongntds e«t etiain in aethlop. |||, fiiod fVOpiia He cnB (aoii Cicf) reoM 
,,obiervai Koppins (p. 352. 381).*' . 

nCoitli, fam tm PhaaiueiiB paiallelaa Bnt, mto indliMlli, at v«l ab hiMa 
mtcI a fiaa aa tangaat, oclaa mat figaraa in maacla habtaaa at 1b Palmfiaab 

mBk igant priMatia fai Giaada fraqaaala aipticaaJa fenw ia anaa. 

- «><»S7P*i*'^*> in Palmyrenis Romanb* «x qna 4anifaa aitaai Ha ^pmtotaah 
ttoni rimile iam ia PhoeaiciU eat no. S.** 

ifBa laaaalinniai Sjmwnn oi ax fenaa flaaMtitaaa at haia aiBiililn^ dnabva 
ncaalia ia aoiacioffa paita eapdaliit fiwiia fenaaii I. 17. 

Da hac littara perpaaca eaqae ex parte lalaa praeccpcrunt Palaeographi (v. 
Lindber^ p C3): in plnribus alphabetis ea pronitt deeat. Nec 8ane frequens est haec 
littera; quam qaiesoentcm Phoenicea pcoraiu onittant (f. 40) et nonoiai inobileni, ul 

7 7 7 1 

qnae omnes unci clavive imaginein referunt (cf. de vocabolo ii aoIi Pentatencho proprio 
Tliea. ling. hebr. 1, p. 399 ), qoamquani primaria figura fortflMe duoba* bracbiia ioaignita 
arat («C. aotaM). VMefig. primm IMit. 1 Iia. 1 (aU Tar aapoh att), mmtimim 
ChA. a, 1. S, 1 at namo Motjat, UrUtm Gt 8 lla. 8 bie, Namid. S, Etjra. Ha. S 
at faarfMi (^aaa, ai mo4o reett pieta att nil diflert a CBiad) Cik S2» Si 
A Gimel quomodo difTerat, vide sub hnc liilern. 

Perperam in buina litterae figuris receoaitae aunt a Koppio et iaodbergio 

(Malit. S Ho. 3), faad Hm m; ^ CH. IS, 1. t. Kopp. I, S3C; ia fao Ibm v>\ 
BafW MB^ iimB.caia.A (T. Anai. KiTiw), faadaaalAMaC^iat *} yU» iofra f. 46, S de litteria llbiUntibiis 350 i» flaat Aethtopnni, pl rpiod Atpph Naa»> 
afa4 fineaofc Adda qoae Koppiiu diipaut 11, iMonn Ua (o) pictum reren Aid est. DE LTTTERIS PHOENIOIB f. IS. SAIN LITTERA. 27 
nQaM^m in PluM»icU« miUiin ceitiun exenplnm eit Vav liiierae daobitt Mknobin mnnitM, q«alem ChrMoi, Elnnei, EoMui bilwiit {aun Clu 48, 1 
nrioiUe tignom est a^), nullus taiiien dubito, cjuin prinaria haiu Ulterae figaim 
,,ea fuerit, qunm liuv h. digamiiia Imbet apad Graecos antiquioreg. Non solam 
f,tx i]«B. bac tiraecorum iigura id colli^, aed eliam ex «criptura Ucbraeoriua 
MBMBtcnia «t SaauuriiaiMna figorii. K—n— oamw Iim figwrae, fn» tM rt <ywt 
1^ exMopIo pboenicio dUcrepamTidentnr, faoUe explieaatar, li bano earnmorigiaeni 
,,iiiiniinu8 ^ . Ex iisdem adco cxplices aethiopicuin Q) ortum cx (Ti 

infra clauso. In reliquU oiunibua acripturae geoeribua, aram. ae^piiaco, 
wMnytMM, Bwitiriiw, fWMbaio, isgMt ilaifBaior Ub tgumt fpat 

1«. 

8 9*» lit ttrm. 

Eliam haec littera perrara eat, ila ut ex cooiectim Im at a MHM MM 
(Mailt. 2,2) in alpbabetis eompareat ita picta: |. 

Spuria enim et ex fal»o inaor. Athen. 1. apographo petita eat baee forma 
fuua ta MM Uttaranim tabela Mlt Koppiat, at wdii iada rapaUeraat, io bta aapar 
Laiafali da tabalia BagaUida W. Dk uMa» ahfana ftfaui at iniiva art, aad haae: faaa eaaiparat fai anaia Cffiae-phaMiiaia Bit 6. (io ve. nia aidaa mmm, aolL 

io A. B), et in inscr. Athen. 3 (in vc «n:Ta Bv^vnoi'), atque plaoa 
aattqaiaaioia figura Zeta liuerae apud Graecoai Etniacoa et Uailiroa: 

Z X • 

Ex flla ]Mub nagpgaadaa plctti box (CDlo. B in m at ndgua 

I 

(Cilic. A. B. C in rin , fT, ->fin5J. Tugg. lin. 5 in nst, Melit 2, 2 in r-r.). Cneternm 
eavcaat aibi borum moaameDtomni lectoreB} ae Zainim esse putent signa nonaullia titnlU 
CHiaBdbw ab Mtfa at in laa Tanoiaa aMito, de quibns r. {. 38, 5. flMMilaM 
«■Mn paaria o Miibara, ahi Halwaai wlgo tt iafia dandiina aid Aihaik 1. 

,A:\\n in ipsR pnragrapho diximus, primain et nalivani huius lilterae formani 
^in i'lioenidia raran apad Graecoa (vide aub 0 Ji l^uacoa, Unbroa freqnentiorem 
wana: idqna aaeaialiaa ila axpllcaiHiam eat, ad liaao litMraa patliaaia aan talaM 
^Z Ztltt, led etiam ^ 2 Latinoraai), qaaa Bgurae valgo •! 

nAjpM nfaroDtar, aad (wvafa ad Smi» OriantaliaM partiaaat, at eopiaahia 

4 • Digitized by Google 28 UBER VaatCA. PALAEOGlUIfllA. raOCnCLL CAPUT TERTIDM. w«iipi«w|>4Q,S.4^9liil.b. ElanlMiignrMaliad vMdgimMkfaindfria 
^Pawarai Mi i pft lWI} wtUopicnm vera H fortane ortum ex figura qoae 
„ apwi GtaMM satis freqMM ett , M « «Miain etiam lingularia ilia Samaritaoornm 
„figiira, niai \n»o a SoMch Mtmuii. dawMMa «at. la reliqnia MfiptniM gmt- 
Htttw NgiMt rimplMpAM dl* «1 vdguii ^gms,' fM» m iMUm IbM 

|. 19. 

) PriM «t kghfaM wim flgm •« 

(l>r»M. V. Athen/ 1. Carthag. !■ 2.. 9> .4. 9. TW PiuBMiiiit. nnm. Puiorm. A. C. G. 
K. 1» tee. Cbrdki^ 9) q«M aefhm depbgere tidetur; mub Imm, boo jW f— j dgnificrt 
halm elenienii appcllatio mn , tit contrn Fwiildiiiii nnper monstravimus in Thps 
T«Lp. 43& Saepe ternaa bnioa liuerue quasi coatae vel soli dextro crurii Tel paxiim 
lostett f&kbm (riniitibf %•! adao neotri adhMrmit, hoe modo 

N N in 

(t. Carth. 5. Melit. 1. Erjc. lin. 1.!^), snl nhicimqiip ipsa niomiiiu'nia ocnlis usnrpare 
«antigit» edam iia in locis^ ubi apographa banc liileraiit fractani pinxeraiit et mancaiu, 
flo«liinui imagi^nai Md adnodnn Mniun. mtigia , atti Mnama^ani annatit tMtnm 
oculig , reperi Rare igftnt tpai MaUnrii conalfo ct da iadnstria tales fignraa defectivaa 
insculpaisse videntur, aed coatae, qnao pertoiVM'MM lolebaBt (t. piae eaetorU 
numos Panormitanoc), ex paite perienint. 

ftmandaia ^■nidaai hunm figurartim ape^iem eae ooialhaoBt, quaran «rara 
kiaii ttatom ooills coninaelaa aaat, iiMigris riva dafoclivia: IR tl p H /•/ 

Vide quart. Cit. 1. num. Panorni. B. D. L. quint. Cit. 33, text. Cit 4. 7. 
8r'l(lLlS..lB« aept. Gt 4 ex apogr. Pn^ri, (qaae tamea figim mIM valde snipecta, 
fipa. aiwlma auoqunm ad sinistram fHHgant, ^ei ad dextram), act. Cit. 23, quae 
ligant vulge Kopb Jiabita €■!, fnm maaiforto ait Clytt ddCacttTaia* ,f)q|hn^ 

fociMM in lapida ^ «Mraliim, at im. 4* «Mi. Cb. 2.,"d;iek ISi. 91. 

IpMiii Ml ao t aw rigMranif to t|ailMM 

in 

It It ft t4 0 ■•4 . I . iBB tfrnius PHOENian. 1. 19, chet utteiu. 29 (uitdec. V. nam. Panorm. £. F., duodec. Niimid. 4 lin. 1.2, dec. /erf. Clt> 21« 4tc. 
fwari. Ql S), «k foonn wmno imtMkuam nal* pio M habitam Mb 

Kagafarii ntaM hdw UttMra* Cgm i cri pto — NnmMicm «t AfirlcuM tMMui 
ROD proprm, cnfaw VflU 
p. 78), haco eit (v. Nnrfd. 1 ttn. 1* 6, Un. I. TripoL 2 lin. 2) ct 

IS (4 1« (Cit. 20 lin. 1 in Sm. Eryc. lin. 2. lin. 7. N'umid. 1 lin. 2 ct in [lostKcriiito, 

& lio. 2. 3 lin. 2.3), ^uae aigna raperioribu» inierpreiibiu iguuta a iachjgrn|)hi8 ex 
tMia ill* figiifWMM aped* fuawla TUbaMur. 

la U> iDad Mt Biriaioda apegraplia inMr. Mdte S, ia fui vtm ClMt diliV piagitar {Hi* 

no8lrani ciiis ediiionorn): hoc n aaaio ranorm. npnd Bayerum (v. pnlnpn^T. Sfndicn 
lab. 1 no. 4), aed vix recte delinealaM^ fauia in baraat liuerarum parvitate error facil- 
Da dnUia qnibuidam figaria CSL iS, UZ» 3i, t. % - 

ffPlrfnia tt aallvB flgata filbai Milii aMniiM> nd cmtfbas aim coalaa 

produciis *), perfreqaeng in antiquiaainilt Qraecii (ubi spiriiai asperi valorem 
„habet}, Etrusda, Umbricia et in Hebrk«o»nm moneta, ia; <fn baa ilgurae 
„«<lam in<!Bnataa rcperiaotor (cf. Vav, quad ntodo atat, aiadla iatUaatan ait). 
wSad aiaa ^afaa flgaraa, caina «niia (aiaiMnna iafra, dexttan aapania) pro* 

,,duct(i s»m( , p\pin|ila exitant in Eiruscis: paedeniqup vii)f:arps sunt in nlroqae 
„ Samaritan Oram alphabclo: illiua vero, quaram coatae non iniegrae aant (t. fig. 
Maqalr. 3} nMawabila axMaplaBi habaMai la titalo Crinaao'apai BoMUMaAi aa. I. 

wRgara H, qaaa apad PhocaioM, al Ml«r, ia vao lltato Erroiao nceani^ 
nlbifaa Ha lilteme valorcnn habet (v. §■ 16), hnc potcstnip (ransiit ta 
ngtMCam. et arainaeani veterem: ncque inuliiim abliidit Palnijrenn. ^Fig. 11 est etiam in fragm. Tarinenai, in I)la0ananla et indn in acripturam A _ iaiaclabaBi, ol io 5l ^ • 

iMgion »el (iecumbant ^ef ^ ax j 3 ' ' ' ' ' *) f'.ri' ci »yniini'irn" ct r Ic^ir.line stndiosiorf»' 
>|nam ()rit-Di.i!i». in .iIik ••iiim lillprit cr<ir« ilia Digitized by Google 30 LIBER PRIMUS. rALAEOGRATUlA fUOEMCU. CAFUT TfiRTIUM. 

f. 20. 
T » t I i t I e r a. 
Ante tria ImM fikotiiicfai Imiiii Umwm figura TaUeograf his iu incogaHa «nt, at 
(I, p. 217) KnpfiiN ad Cit. 2, fiibl aoB vkdkalanB MMiw fMiw Orienda alphahaui 

in 8ob§idi)ini vocaret. Quanqunm ea non potest non esse patillo infrequentior in 
monomaatis, quippe qiiaa in ipsa lingna miniu fre<£uemi sit, taneo sat molta eiua 
•ttMpla MoMant, Us V. prim. Carth. 5 in Cfr; lee. in numo Motjes A; (ert. in incerto Africae L in 
liueris loUtariis, ubi dubiure powisi uirum figura in medio ait parvulooi Schin, an 
Mnm otnameBttini ; quart, la MoiyiMWi B, qmM, 'Noaiid. 8 Ba. 3. 4. 7, 1 , $ext^ 
Gb 16, gept. CiL 2 liD. 2, oct. Num. 6, 1. 3, «Mk iaIacafloAfciaaa A.B, 4*0. IhU. 
CL D., mmdec. Togg. lin. 2 (in c-\N-tQ-:;). 

Maaioratn digaam, qaod eadem tigura, quam aopra prioM loco poaaiinm, at 
^aa» D •« ia Cbtlfci«. 5, ia inaaiipliaae T^^gauA mtfim obvia iH laawtfaalii f al—la 
lam Ain litteraa hab«t, Tet yatra ia boo titulo iia pingiinr, at afiU Ain aokl (v. 
aapra ao. ll ). Cf. intimain neeettitadinem litterarnin @ et 0 apad Graaeoa f . 47. 

I Fabai qoasdam fignkaa addidennt Hamakatna (MiacelL p. 50) ax iaaer. 51, et 
Eitfgbm as Qt 3» 

•raanentam est folii formam tiabens, non littera. 

„Primam et natiram figarain, etiam apud rhoeniees, earn esse pataTcrim, 
nfoaa la alplmlMta Mtm gmaeo piia» at UMMiJa mt, aadi 

yjimperfectiores illae no. 1 — 3 in alphabeto noatro phoenido* 
„Fig. 11 eodan modo oonparet in Palmjrr. Romania. 

§. 21. 

J » d I i t t t r 

MMariaa eina flgaraa saat: 

• > • ' i • « • 

ni 49^ ^ /ii /H 44 quae omnea aiaawst (n^^ i. q. s. tres digitoa cum carpa daplBgaatt vide prim. 
Cit. 1. 23. 30, tec. Alhen. 1, 1. Cilic. F. tert. quart. Cit. 23 ter. Cit. 2, quint. Cit. 1. 
3. 33, itjct. Atben. 1. 2, $tpt. inscr. Maisal., oct. Melit. 3. num. cilico-pboen. G. 
S«ai tn /7) 

(v. Mm, CNnr. C ite. AiImb. 1. aa*. Vaec. H.). DE UTTEBB PnOBNIGDS. 1. SI. JOD UTTEIIA. 3i 

Bx hit ptnioifliM ftndii mox vigwl* Mdiygraphia alhe «oMnodom effieiae 
Ae primum genai eas complMtilar figunraa lyadM, ia fdlra* cupw mitiIm, 
medins autem digitus (JioNt mim hn fau^iM iMl} fwtte pmieio todieMM, fartfoi 

pLuut orainiu est: 

>> " i* 11 SS S* M 

—iwflfc v.to OMthig; %, AmU Qt. 96, S, Ae. Urt, "SwmM. t Ifa. I (Ut, In 'dbft H 

<JB^), dee, quart, in Tusj:. ex Hpnprnpho Templii, dec. quint, ibid. Carth. 9, Afhen. 3, 

^yiMtts. in n>M; dee. text, et tepl. Meiit. 3. Namid. 6. 7. Cilic H. Cou, F. N. O. 

8^. O; dte, 9€t. flfiM. te nut; dSmi Ma. THp. S lla. % S. Com. E. K. Inlw* tea. A. 

B. C. 9i§, A* B* C D. Vhcc. F. G. Alteram genus aulem eas, in quibus carpus 

omissus est, quaafatm digiii oMdii in aoaanUw fignru (a«. 20. 21. 22) TMtigia 

•upersttot, velut 

s« at a* «• ai s* s* is 

T. Cit 17. Cocs. A. vie. prim. Cit. 16. vie. tee, SM. O. Coatarii B. vie. tert. et 
fuart. Tas Paaonn. Sard., vie.jqtn'nt. Cosa. II. I. M. ric. serf Eryc. saepe, rie. tept. 
€it. 20, 1. vie, 9ct. Coss. G. ). AccedujU nonnulJae 8«ii Nuniidicae scripturae propriae, ut 

(vi'c. MM. V. Namid. t , 3. 4. trie, nmm, Vaotk A— E. «£ F. CL H.)} fiannn prior 
ana ox no. 19, posterior ex no. 23. 

In nulla fere littsra est maior figurarum varietaa. Sed omnes tamen illae figurae 
nam taaum hiailiaai eAchmt, tt riagalao toddem qaasi aatnao aidenloo eontdlaaali 

qoonm niillns demi potest, fata nhiversa scricK interntmpntur. Vel banc ob causam 
do aiqgalarani potettate, faaa vioinaram etiam formarum auctoritate illnstratar, oon 
■dlaai dabll ail: 

que paralltlit flaaa twimiltltfnB ooafinuMari at 

viadiciire snpervacaneum sit. 

iNonnullaa lautum figuras indicare placet, in qnibns definiendia a reeeotioribai 
faflhatiaBi FitlaoogiapMi giaviior ' arniaia ott. Ao pifaaaai ^aMom flgiijaa an. 14» IC 
22 HRmnkerus (dialr. p. 53. Miscell. p. 137) Tfttn esse pntat, Lindbergius p. 16 iVira 
,/iaa/e, sed pag. 60 ScAim. Ut Hamalterum miitamns, qui nnlla opinionis suae argumonla 
MU, Liadbcrgitts in prioMm lonlentiam (qua fig. 15. 2S Naa fioala ■tatuiior) ia 
tat daabaa op IgrapUa asMonm Moaianim apnd MionaoMM (pL S4 no. 37. 42), 
alteram nos eiiam dedimun (nnm. Hid. liit. O), ubi quinta epigrnphes liitera, quae 
alibi Jlem est (Nun semel in Ilnyinii apographo valde suspecto), Imnc foniiam habet, 
^ . . At veto 1) de hac ipsa Miooneti figura, quam neque ego in ectjrpia MiooDO- 

daaia inveai, noqno HobloDbergios ia PMaliarfbni lUll, TiUodaUla (feoilliant tnliB 
in hit tUdnniM waaMat tpigiapUi onW} ^aaianilitttno ot oxigaao mat ot 
digitized by Go 32 LIBER PRLMUS. PAL.VEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT TEWTIUM. , MtVUM; at Tcl OK univer«a epigrapha no. 37 in oculos iocnrrit) et ridetur ea Mem 
WW I at ia reiiquU paeoe oiniubiu, sed maie ficium et male depictum. £t fac eUaia 2), 
IUmi figuui l»M« M halMf*, 4|nM iatetj uMbot ■eqakar, «aM Nu mmI Ex 
fignra! hnic nulla est cngnatio cum ii;;urig litlerae Nun. Ex WBlMria at linguae 
ratiooibut Has non minus facile ferreot ^vcb (coUcclive acoaplan)t fBam \xvi^ 
^aad ia mo Ihymii apographo eo^ne vaU* MMpMto est , qaom Mnfat' eKampla earim 
b«b«ant B3isb) ivA. Poaterloren saatantiaiB d* asMJen litterM poteiiata b idani 
\\t doclisnimns probavit ex lectione niiinomm Cbssnraeornm , D:'i3p , de qua tandem 
J abiicienda saepe iam diidmus. Sed ^uid multa! Ipse Lindbergtua poatea in Cartfaag. 9 

mnillcMila'(T. raUl niachmhaa p. 103) IHlaniii 15, qvi* ibi prlnw •«> Jml 
ei!(e aceepit, «( propteraa illam sententiam abiecisac videlnr. Eanique figuraa nma 
Jod esse, ex monumenlia sub no. 14. 15. 22 laudatis, fiole clarius est. 

Oaia simili arrora Uamakenia (Mtaoell. p. 152) fig. 19 Vav esse existimabat 
(^aafiMun alibi p. 146 lai plaaa oUHaa Jatf)> LinJbaigiaa (p. CO) ilideni «, «x 
eadem lectione nunioruni Cossuraeoram. Sed si quia fuerit, qui etiamnnnc de vera 
eiua poteatate a Koppio alija4)ae iam agniia dubitaret, is praeter figurai cognatas 
Tidaat mmtSam Tripd. S at. oniMa Jabaa, abi baaa Ultoa in appallativta eomparei, 

„F,K iigura phoanicia octavo ortum est Jod veterum Hebraeonim: e\ 9 
, tfJoil Saiaaritanorum, ex fig. 10 Jod araroaeo-a^jrptiacum, primum mains iilod 

nferiaa enspidam, at ia fragmeoto Taarfacnai, Mb aiiBBa triangnlara, at ia 
^Caqtentoractcnsi, in Blacassianis et in plerisque Palmjrenis. Maior tJla figura semi- 
„ lunari« in Palmjrtoia Boaaaia at in Sananidaniai aeriplaia etiant ia Fiioaaidia 
„exstat fig. 27. 28.** 

mGhmcI Taliiaa ki baa ^ oidaa iitteni figarapi alModna abapUcra adoptannt, 
in PhoeaieUa ail na. lO. 17» apad eoa iiwtai mmr to nhmiaainia (iil<ia!yiT)i 
wdaBMiaa ia Jiaaaa acaotan dagaparabaL** 

%VL 

Capklittera. 
Plcnisaimae eioa Utterae figuraa, ex qaa relifoae Tel hac vel iU^.liaaA aniaw 

ortae esse videnttir, eoeqae iccirco primariae halwndae, J»e soat;. 

* • • • 

^ 1 -if 1 

(t. prto. MeBt S, 1. A. ue, MaBt. 4 lin. 1. teet, VUBL 1, 4. fuaH, Maltt. S, 
oqita ^ paria apa^ ^ 

}i >i ^ >i 

(v. quint. Melit. 1, 2. $uet. nan. Sid. ^oattuor liDearam T — X. tept. Melit. 1, 3. 
•d. Sard. 6): at, qoaa Ua btfumlMtt at naifaM volgarea nut, capita superae aparta Digitized by Google k DE UTTERIt PHOENICnS. |. tS. LAMED UTTEIUL 33 

• aa ti la >> i< 11 1« 

/ y / y yj'j ^ ) 

(aM. V. Allien. 2. Cit. 2 lin. 2 io usa, ttba» 3. 7. 18- Cilic. C. D. £. dec in bhiim 
Mm, mdee. AAm. 1 fai nst; Awrfpe. Tiigf. lia. 1. 3. 4. S. 6. 7. dSm IwA mn. 
Ace, Malac. C. </ec. quart. Nam. 1, 1. 2. 2, 1. 3. 3, t. 2. nam. Jubae senioris, 
Mal«e. A. B. D. £. G. dte. quimt. quae alio ityli daeta foriMta est Numid. 2, 2, cf. 
Cit.24, 2 bia; dte> text. Trip. 2, lin. 3. 4). OptimM *Malw «u liMe quoque 6gan 1 1 (dee. tept. Gt. 2 •. Oxon. lin. 1 in fjw, Ua. 3 in '{Vonay. Gt. 15 tin. 4 big. QHfli 

A. B. I. r. I^aod. dee- ort. Carth. 8); n^A interiorii aelali* et \uniidicae scrij)(iira(! 
propriae aunt bae qnatn negligentiirime exajraiaa» qaanqaam cx fonuulia, in quiboa n (MB. ite. Tripol. 1. Numia. 2, 1. 3, 1. 4, I'Ib ptt* 4, 9 io aBBt i«nBaii, 
In wODf ■ant. Jutm* sen. in ns^a). 

im hae IHtera aihil fen dobii «st apod anidttlaa: tironna aalm 

,Vtt1gari8 Graaeonoa flguni ')| patfta «at a Jigg. fboaaieila ao. 5. 6. 7. 
„ Cum fi^^. no. 9. 10 congruit Caph scriptafaa vatMia aiamaaa ia Carpaa- 
„toracien»i uiuaumeolo, et Palmyrenum no. i.** 

aariplafa valara hebfaaa, ia aaaiarilaiMt in vMiM aianaM (B l a w ) at 
nin plerinque Palmyrenia (fig. 2 — 5) caput maximan partH» pariki at in Phoe- 
„ niciia no. IC iqq. Scnpns partial aiaialiormai flaxa« artt paitiai (ia finalibaa) 
„loogias deorraa ptoleoaus. 

!.».• 

Lamed (nj^ i. \. la^ hA, 3» 31) fMtem^ algaifieat, ^aml baaa 4apiBgitar 
at kigjiian.aataa aMuifaBa valgaH hains lUftaa ianaa» ^na Jnae an: M habat aibi proprii, qood aBp^riar asafoa hmm iafctiaia m. cnm") nalia 
loogior supra lincam reriquasqaa Httate aodjicl* Malik t , 1 (qoaMr) 4. Alben. 1, 
I. 2, 1. Oxaa. lin. 2. Cactb. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 3, 1. 9. ft. 9, 1. L 3. 8, f. TriffaL 1. Digitized by Google 34 LIBER PRIMUS. PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT TERTIUftL mm. HmmI. A. B. LrntL Vaee. aL ba igitar Lm«l «ibrt a Nan Bttm, at Naa 

femur habeat crnre brevius, ad gnnimiim femur cms einsdein longhudinis; Lamed, 
nt diximug, feiuar cm re longina: id quod dilacide doo^nt et ante oeaios jpoaunt ca 
apla, in ^haalMadnNoa lasia posiu geaaa tahwit mim* MtUSaa, MMiKi*l,lt At^aa ham d* alrAMyaa Ktttrue iOerMite lex a Koppia fam Mnpioa at 
quidem iaoakata in boaaa aataa naaaMnlii tam conginntcr uhxervata eat, ot i 
ab 90 receaium sit: in apographia contra «t delineationilius illiid dixcrimen «aep« 
turpller aeglectum eat ( vide v. c. numoa Ueracl. apud Uartbel. in Mem. de I' acad. 
53, pi. S, Baaibarttaaanai lapMaai Miaaatfoaaa, t. Caith. 1. t. 9«) •« naaMraa 
apigraphas apud Mionnetum), eoque maioa inta negligenlia omni disciplinae palnco- 
graphicae detrineotnm atlnlit, qnnm ea deoeptt Talaeographi eo iodocti sint, at etiam 
in legendo at iattrprMando iUum canonaia val oegUgerent vel adco plane mblaiaB 
TiUent. Palaaagtaphoa dfaci: ^aaaqaam anna aat Haawkeroa, qoi Laiaad at Naa 
eiusdem fomiae et solo gensn distinsruc tida esse assevprnt (Mi«cc-!l. p. 40 — 45 »<]q- ), 
omaamque iUam dialinetioQem iutptam vucare (ibid. p. 1(>6) non veritua eai: 
ascaaatnraa aeiUcae ana 4a mM»i ^9 at n^n eammaata, laapaa aalaat aaml la 
ligMlda iBoantiaaj nt cam Comioo dicam, fenestram paiefauieni. Imo tam conmana 
oaitaqne ista lex est, nt etiam ipais lapidibos Uurabertiaois (ipaia dice, non fidaia 
aornn apograpbia) proraaa confirmetar i noaque , qui in axamiaandlt Maitaaribaa ai 
haiM taai jittgaaiar attaafinaa, apnadafa poaalaiai, in boaaa aetntis inacripciaBilNW 
at anmis nc unicum quidem reperiri exemf>lum , quod illi licenliac fiMcat. 

Magna via eat earum, quarum crua »el breviaaimuni est vel plane oullooi: 

k k k kkltlL 

ne. HfliH. S, ttii. fumrt, aank SM. at Gadit Ting. , ?wM. la iram. ffil. dcftdenfa 

apalio femore breviore picta; text. Cit. 2. Cartti. 3, 3; tej>t. num. Cilic. ii. Xiimid. 
3, 3. 4, 1. 5, 2. Oct. Melit. 3 I in. 2. 3. 4. 6. Melit. 4 lin. 3. nuua. ine. Phaen. C, 
aoa. Sard. lin. 4. 6. 8. num. lielon. B. faolo oroatior figura eat Ot llio.S.3wqaafnHaMapattlna« ^ at.S.M.a3(aU vi4a>! aalfaNartaaataaapaetaa 

y •* In 

ilii Melit 4, kaee ia aaaw Clad. apn4 Bi^e'mm (lab. 1). Digitized by Google 9 DE LITTERIS PHOEMCllS. i. 24. MEM LITTEHA. 3$ 

Maior Miui Wttidu tit in infarioiia aMalb aoiiptuca •! im timUimi 
■t IB II s« as M it II 1« «• 

mndec et <^0(/. fid. Sid. F. 11. L. « abi depressior haec figura spatii defeclui debetur 
cf. |. la NamM. 6 Ba. 4; ttti. dee. NmM. «, 3. 7, 1. TripoL 9, %, num. Malao. H., 
guart, dec. TripoL 3, 2 in nbp. Malac. C, quini. dec, Xamid. 1, 1. 2. et io postacriptO} 
8, 1. 2. 3. 3» 1. 2. Nam. 4, 2. 5, 1. lejrt. dec. Trip. 2, 3 in ^^3, num. Jubae un. 
A> B. C. in nstoi eept. dec. Nam. 5, 1., num. MaJac £.; eei. dec. Nam. 2, 1. 3, 1. 
la ^ta. Bank Vaaa. in npMi; mm. in NamM. I, S In. ato, iWd. Uo. 3. 4 to iM» 

Nanid. 6, 3 in V?, nr. Num. 2, 3 in b^n , 4, 2 in ^bsTDO. S«d tie liis ncglifrentio- 
ribus figuria, at no. 19. 20, ^oae ad tacbygrapbiam Numidicam pertinent, et quarundam 
laaMai fnaalaiam naal, adi iafra f. 35, S. Phraa ax bit (bik 17—20) etiam Nob 
•aw pom, aoa eoaealiiBBa (antum, aed adeo dooemna (v. jate |. tt): 4a kit v«*o 
at da toto hoc •eripturae gMBN Hamakeras non diapatalmt. 

„ flenior ilia forma crure longiore et einadem paene com femore longitndinit, . t 
(I at in hebraeo b» Iranaiit ad Palmjrenos (Oxoa.), in scriptiuam Saaaanidnnm 
nat la faadiataai.** 

tiBretior Ula sine cmre, at in iipg. phoenidia 6 — 9, veteribna Hebraeii, 
ifAraBMMia in Aagypto (Carpent.) et Samaritania plaenit, Graaci Iwae ^daia 
vUnacaai iBtattariMtt: aiqaidam ia latragrada aoriptaia can piagBBt ^»1» ViV 

Mgari graaoa ^ , oada hdoaai L." 

wEx Bt r afBa aaMB facBMiaia gaaaia onire plane carantinm apparat, qaaai 

„Tenis Pt IpgilimnaakaaBaaaapfa «xposilu», quo in fcniori! longiorp, rnire autem 
breviore vel nuUai pfaptfaaa at peculiarem huiua litterae indolem oerni doeetur.* 
MLarioraa aeriptaiaa nnmidkaa fonaaa ao. 13—16 naa anltnm matataa rapa- 
Mtiaaiar ia BlacMriaait faa^aa at ia PalatynBii Bomania.** 

•• a*- 

M e m I i t t e r a. 

TIiiitiK luteraa perfrequentia et fiicila dignoscendae in scriptura tiona ei iegitiina 
duo potiaiinium genara .aunt. Uaan id^ae aaiiquiasimum et liuiua litteraa propriujp 
aat. In ^ madia liaaa tUiaoia traaifaiaWB .ttmki alMnm, la tpm aaaAiM taagii 
taatam» bob aaoai. 

Priarfa ganaria bae tvat fignrae: 

^ ^ 7 V; S '^ 

, r. pr^ at Mb Ch. 3. 8. 31. 9(3. Malit. 3, 4. naai. Sid. D. G. U. X CiJie. A. B. 
C. D. E. tert. ^ielit. 1 et 2. Cit. 2. Carth. •. ft. Tmggt mm. FaBacBb C. D. M. U 
Sid. B. Unrath. HacaoL B. Maiiaaa. «wnf. Halk. 1. AAaa. 3., aaak Faaana. A. 

6« Digitized by Go 
36 tIBER PftlMUS. PALAEOCntAPflU FHOEKICIA. CAPOT TERTIUM. 

GadiU C. G. H. fuM. nam. Cilic. G. P. «e^/., quaa figvra alio calami doetu picta 
««, Bwd. Itab 4., mum, Sid. C.H.LK. nHMcn. F. K. Com. B» nuk Mff. Sid. L. 

rosterioru geoerif nnt: ^ 

( • 19 11 11 •« 1« I* *• 11 

iiyii^ (i^ y uj i// 

Oct, fit. 3. 4 5. 17. 29. 30. 33. mmi. num. Sid. T. U. W. X. J«c. Carth. 1. 2. 3. 4. 
Nam. 4, 3., Ban.Bcl.Fb.6.lBbMlm A.BlatMrai«MHbe^ll«lit.S.M. AfMlLMalitSb. 
tert.ite.Cit.il. trje. fmH. ite. wm. Vaw. B. fm. dec Gad. \. L). F. Hoi. F. 
Mbw ian. C. serf, der v. vns Paooi*. av^. MB. Ptaoff*. £. f . iaacr. Cit. 20 lia.1. 
Fiirarae imperfecMe sdot: 

Cit, 7 (in tma); Kamtd. 4, 3, Cit. 22, 1. Md ntit certa, dnabas parUbw coastau (f. 34, 3} 

■aMWcnto ximililer exaratatn. 

A Sckin littera haeo de qua agimos duplici modo distiagnitur. Ac primwa 
fdim i<», at Itan fimiM «mia 1mi^« Sdiio KHnM vil bvetiar vol aolbi ^ vU* 

in Melit. 1, Bo. S. 3 naono», lis. 3 »ao3, Athen. 2 caoi2>, Cit. 22, 2 in osr, Cit- 
12. 17 in pTK, num. HeracL la n^p^a Panorm. U. in tuna Uro. In apogrepbia 
quidem hoc «juoijue ditcrimen paaaim nira negleelam eat, «I '!■ emSkm vmrnmem 
noiitih^Ml""* JaliiimrtowlhiT sad ia ipda .monuiiientit religioae obatratum. AlMvaw 
■Iriuaque litterne discrinien in eo ccrnitur, quod in Mem lineola directa medin trancveraam 
MCMt, in Sohio non secat. Sic in ioact. in Ciu 21, lin. 1 (io pett) ct in Tuggenii, 
eoKtis firioiia Mtatia «ommladiBMif «k figniM 

tine alio discrimine adhibentor, v. Athen. 1. 2. lo CarihagineMibaa Ilnmbertioiua 
■dec Mem pingUar L+i , Schin ^ . At in datariaria aatatia acriptum tt ia 
NmniJIw Uhd dMwa Mter larvatm «M, tt bos «ftlaUMH (aL |. 33). ' 
Briat i^B acripturae hae aant figuract * 

II ig ij ai •« 

)^ / % r )c 

^oarom prima if a orta eat, ni figorae tertiee »al fuitUae dexti* linea piBM omaaa 
■it: ex bac oitae sunt teliqaaeJk Vida act. diM. Tripai 1.) Bom. Ting. C. D. E» F.» 
mm.dee. naia. Jabaa a0e.E.K. mea.iee.ijae) Malaa.E. eie. (fMd Iwga freqaentiuimnm) 
Numid. 1 (octies). 2, 1. 3. 3, l.*2. 4, 1 (bi«). 3. 5, 1. 6, 3. 4. 7, 1. TripoL 2, i. 
Coea. G. a L L. MaUc A. B. C. D. F., Jabac aen. A. B. C, Jabae jan. C. D. F. Digitized by Google DF. LITTERIS PHOENIOIS. f 25. NUN LITTERA. 37 G. H.| Sabnuhae A. B. £. F. Sigae A. B. C, et iam io aumo Cilicio I. vie. prim. 
NumM. S, S. S. 4, 2; vte. tte, NwnU. 2, 1. vftL Urt. SmmU, 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 
Tkipol. 2, 2. Cow. M. N. 0. 

Figuram banc cruciformem, et no. 18. 20 qnidem iam Lindbcrginit Mem e«e recta 
agooverat (de numis Sextor. p. 17, da inter. MeliL p«2i): qua observatiooe neglects 
Hnnalttrw Mfan mm 3Vw lagh M val bee emn aiU mp* vtam ad vwlMmn fraednjit 
CSwlarain figg. 90. 21 et 23 in Numidicli revera i 
Tau et Ale^, da ra vid« f|. 12. 33. 35. 
»,Figg. S at 6 in aor^mn aiam. aegyptiaeaa 
„ja G i M M M TMMiiHinmi mm amuoo anoai ai| «c % il 
„lineoIa ad linistram. Trodaele onua Mn crta aat valgaria iigitMChM» 

coram et Bomanoroin." 

„ FigaraM ntmtm adapiannt TaMiaa Hakaai, ax rfarihw pmrtm omm att !SI 
„ SamaritanoraM} aaada ainlBtronram inflexa et da iMto Jia tea ,daMk aawpba 
MHaai Pkloijjraiiami at aeriptnfaa ^aadcataa.** 

f. tf. 

Nun I i t t e r a. 
NatWa figora boioa littaraa, cuina nomen ]u fuetm aig n ifi ca t, haaa eat: mfariar mus a. ana B*LaBwd ita dkliMli, M is ilia iftftriar paia i. aroa w t fuA m laogina ait, carta aen 
bfavias: quae ^jridan aecibaadi lax aan^aMii violatar hi nMNMinieRtia, quunquam 
apographa ea in re saepe Kupra qnam credi potest neglif^nter facta *unt (of. ad Lamed. 
§.23). £xeBpla vide in .Melit. 1, 1. 3. Athen. 1. 2. Cit. 2. Vase raoorm. Carth. 1 — 3. 
S. 8. ti ■«■■. Cad. aidaaib, hBanakaaia, Laadtaanla Caab A. at aMfa^ Aliaa «1« 
fonuae, in quibui laada ataii Mada fnmr panllulam inflexnm aat» 
at can femore coaflatom (na. 4) aiodo brave (no. 7), hae sunt: 

■ •41« 1 

Mr) h \s 

aUa JM iBCa8i.&, fcrf. aotaa fanar ab afatU aniaadaa dap GaaL O., 

Gailb. 9 Jbk SL 3. 4. 5. 3, 2. 5, 2. qmwt. feman at anua layMllbaB, in Obt. aaapa: 
tt»t. Sard. $tft. Melit. 2 lin. 1. 2. 4. Sid. F. 

Peonliarem foandam daasem coogtiiuunt eae Agorae, qaarum crus pauiluiuni 
■upra geaa protandKlar at, ^aaa inda oitaa amt. 1 f 

IO SI IS 38 LIBER PRLMUS PALAEOGRAPHIA THOEMCIA. CAPUT TEUTIUM. 

qaiie propf ncceiluni ad C,iph ft fiti eu acji^e ditMcmatar (vU« ad Cuth. 6| 2): ItCM 
ooolra, ^uaruiu femur ultra genu descendii, »1 H (vM« def. ChmL E., «ms. Atbm. t, 1. Swd. S. Garth. S, 2 in i&»s dte. In MB. 

Tin^. D. vndec. in Eryc. s.ippc; duodtc. Carth. 9, 2 in i«:n, /er/. rffc. 8M* Oi 
fMP-/. Si4. L K. qiti»t. dec. Sid. D. . Saot elUia, in ^uibiw feniv MMl oru% 
M in foiliat teada vaa^i^ non compareant tSA Isbm fpon ^ "«) n (vMa ifM. Mdtf. Eryc. («^^/. ibid, el oam. SM. L. iac Ml. Cou. E. H. L L. 
rfiC. aaib Co88. F. U. K. M. N. O.), quas quidem postremas fignrn« vix Nnnini eme 
iataUaslMas, nisi in consiante moneue Cossuraeae epigrapfae Dsavt comparereot 
QihhimmI* oruw aiat, ax aapr* diedi appani 

Mngnn si^nonim %'arietaa eit in media litterannmorum , quo* Lindberf^ius Sextii 
tribuit, nog Tingi Maiiriianiae vindicalom ibimns (v. lib. Ill, no. XVI). Ian auferiorca 
Flalaeographi, ot Rajeriu, «am Aim eaae ceoiaeraoti L4ndb«r^iu Capk tm 
Et liale f nUaa brara vidaator ligana» qvaa taatan at ipiaa Naaiat ana poMaat (ct cupra 8—12): aaatni a«»d F at O 
habaat ■aolbaiaM Nn, at B ai N Jnia rafeiti 

la Ma^cia Mm 4apKd aMdo pii«lnr: planiaa la naatialbaa prapcUa, aU 
apia arat, aagffgantini la y / / vie. Numid. 1, 4 in Maiiaiana nontn«: vie. j»riai., ^uod infra linaam proiaDditar, at 
LaaMd aapiB aaa^ NaaiM. 1, 1. 2. S. 4 (i» pa, fsS 2, 2. 2 (k V»t jh^ 3, 1. 4, 3» 
5. 1 G, 1 3 (in p). 7, 1 (la p). ««». MC Naaiid. 2, f. 3, t. Trfpol. S (in pit). 
Uaao duo aigna poaiariofa aaairfil aaaaa vA patiaa latiaa vaaabatt iaaUaaa a Lanad 
diMiognoaiar, v. iarra |. SIL 

wEx priauniia at aatltia igaiia aitan aak JIB Qiaaaanua, caada dnatasat 

Mpra raiione graecae ncripturno (v. p. 20 not.) miniiH longa, Pt genu paullo aliter 
natlla picto, ut femur ultra initium cruris desoendat, iinea autem genu repraeMOtant 
n aaa ad libaDam lit aad aini rtr ar w i B i iadlnata. Cnatra genn daMiam 
^cst in gcriptnra aniainca ae/rypiiaca, adeoque fere ditpanit ia 
waiauiaa ia $gnm fiaali, ot ia pboenidiB na. 7. 2i.** 9 Digitized by Google OE LITTERIS PHOEMCnS. f. 26. 27. SAMECEI ET MS LITTERAE. 39 

„£x friiMiia figma, cauda paollo naga Moutronam flexa ortum eat Nan 
„TCi«raRi Rabntonm (no. S) at SaMniMMndri. TmUrn vatanin Hebraranua 
n(*pttd qnoc magna est in hac littere varialaa) fignra orta est ax phaaakia ao, 8. 9^ 
„eaada itidem fortiut «uiMroiaam iooarfMai at aaniBdan faorfa aangniil «im 
Mplioaaieia no. 17." 

nDnrfqw ad phaatdflfani no. 17 aanfcraa Ja flgan Emnanini, SamaHam, 
nOfcoram, liiterae II fere si mil is, a phoenicia ia ao tamen diterepaaa, qaod ia 
wphoanieia liaaa gaau tapracaaataos dajurarsaai iadiaat, ia Etnncia ■iaiatroraaai.** 

I- 26. 

S tt m p r h I i t t e r a. 
Haee littara ad digaoaeendum faciUina, caia« nonea "po fulcrum •ignificat, 
has padadanaa habat fignvaa: 

V. prim. MaUl. !, S. 3 (ubi Tigiira paullnlnm fracta comparet, sed plene scripta dactaa 
habet supra piclos'; lec. C'n. 2, 1. 15, 4. 2'», cf. etiani Cif. 8, lin. 4 (iihi figura *e3rta 
et octava Satuech est, vix duaram liiieraruui ligatura) et Cit. 31.; Urt, CiU 23, 3. 
fwarf. Ourik 9, 1. f«M. Carth. 4» msL VhliL 4, X Tagg. vaa Vlaaana. $^ 
ex nnin. Tnrs. (qnem non dedi) inter lilteras nBlaiiai; fe(. iaiff. p h oaa» a^gypfe aa, 
67} MM. Alhen. 1, lin. 1. Tripol. 2, 2. 

MFignra liiterae Sigma apud Qrae«oa veteres orta est ex Samech Phoenioaai 
nplano ilia at lagitfaao aa. I, fanaa ilia admoAiiB eoaipadia at pcrplaxa pra< 
^aaMa Graecorum elegantia ad pauciorps et simpliciores dactua revocala. " 

,,Exp1icata difficllior videri possit origo figurae qoadralaa (e)» da qua iafra 
„dixiaiBS f. S3, 4 da alpha t ala Palmyreno disputantai.** 

f. 27. 
A i n t i t t 0 r m. 

Ettaia haec liitcra, cnina pitaiaria figara oeulwm (fvi) depingit, sibi adniodum 
«oa«ai ia ■MMmaatia at fiMdHnM ^aieitar. Nati«a aiaa iigwB ett 

O 

in omnium aetalnm et regionam moDnmeniis perfreqaens , ut ioscr. Melii. 1. 3. 4. 
Cit. 1. 5. 7. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20 al. Nomid. 1—7, num. Laod. Acc. Cilic. 
L M. Uadib Ting. Abd. lobae maioris, Sabr. , quanquani iiic iilic minus dextere 
laaaalpia» aqgalarit BMgia ^aaia takaada, ri^aiiaai retaaiaa figwaa aa a ipt ot ita i 
—galiaai ham aaUliaat, vaiat 

o Digitized by Google 40 UBER PRIMUS. PALAEOGRAFHIjI. FHOENICIA. CAFOT TERTIUM. 

(v. AtheD. 1. Cit.2). la aoiu iera Uiipanicw at Namidicu eae fauius liiierae formae 
WMuparaBt, ^ium iMoa pmcto BmIiv* mailM tml 

Q O & <s> 

(mo., ioier. Tngg. «x apogr. Templii, lert. ibid, ex apogr. BorgHino , i^um t. nvau 

Bel Fb. G. quinl. num. Bel. F. Gad. II. tejct. Caith. 10), qnam igaua ob cauaaa 

minua probaoda est ea lenteatia, in qunm ceteroqaill fiwUa MM fNMril» hu fomiM 

(■pa4 QfaMSB MilM In 0 Utiara usiiatas) antiquisginiiu et nativac eue. Caeterum 

figora secundii, quae in ingcripttoBB Taggaul A<» «M( in C ar i ha gin a n a i yiiate auul* 

featuui est 7>/, cf. ). 20. 

Satia freqoeotat aaa rant feraiaa, qqann capita in mmm «pcm «Mlt nk 

« a I 

O <:> W V 

(v. aapf. Hrfit. S» CIt. 2. Gnlll. 1— >5. 8. 9. Niimid. 4, 2., num. Cilic A. B., Panorm. A. 
A. B. E. F. 11. 1 ; Oct. Panorm. D. Ma. ibid. G. 4*9. ibid. C. ), nww, vpm infht» val 
qoaa aupta et infra aperta aunt 

M M 

o O 

(«Mfae. Qafii, II. BcL C. 8dtr. r. AmAc; Nnid. 4 lis. S. 3 ia ^»MdDn. rm> 

In li||g. 9 at fO, foaa n dvoboa HOMtM PaootMllaiiM «sainplb patiian anat) 

inilia comparent caadiilae ad fignrnm seraicircularera vel ante vel pone aflixae, qaam 
longiorem babet Ain in «criptura Palmy re na et qoadrala. Plurea Tero huiua generia 
figorae BOO niMot, nam qaod fomaa eandalat, ndaoqae tiiaogiilarac candalaa 

in nuniii Maratbennibaa reperina aibi viai annt Koppini et Lindliergiaa, id errora 
oiti, infira daoabitnr (lib. lU, n*» S da nnnia MnnlbaMibaa > 

Ab fltta aalMi nndo Hniaalla (••.•) soda cnndriiB (no. «. iO) aaaaBlla IbMb 

proba discernendae sunt tales sive auriculae «lvo cauilulac jtediculique, qui in monii- 
■anlia lapideia pawim in litteraram rotundaram (Ain, l>alelh), maxima ninoria nodali, 
margine eoMpnrant at Inflta ilMawia In dnda axcaTanda stjlo vel priman admota tbI 
lapaanle et aberrainte obortaa mnl ( JIa unwOlkfibrlicben dnrcha Aoaetzen oder Aoigleiten 
des Meiisels entstandcnen Stiele und Ans^lze), quo pertinet Ain aurilDm Nantid. 1 
Ua. 3 litu 3, dno Ain caudaia in Tripol. 1,1 (in ^y) et lin. 3 (in Vss^pay), 
fua IMetb vMcri pitniBt:. nmxiua anion faMau aoa aouiin hniai Ittma asMapla 
ia Cit 2 a. Oxon.| aU vida plma. 

Denique ariiiiiadvprlpndum vidataTf Ai% etiam in nonnullii Nuniidicis mero 
pitiuUo indicari, at Omicron UraacoiaBi ia nuntia Arsacidanun et alibi. Sic qood in * DE LITTEIIB PHOENIdlS. f . 28. PIIE L1TTERA. 41 

numo babrallias A e«t na^b » in alio exemplo liil. E «cribitar na • » idein4|ue ugnnm 
TComit ia warn Utt. B* lU itUm Aim mw potot. VM* lUi. IV B». SS. 

ttHgan pln» il nlimda mi. 1. Mrvate «t m Gnadt In vnlgari «o6 O fmftS 

,, forma- Ajtuil eoxdcm ct Eiiumcos fre<|ucn» csl fif,'iira inliis piinrio niiiniln no 3}, 
„ ia iU certe inonumenti» , ubi TAeta pictuni eat ( {. 44. f . 47, itib 0 }. 

wFigarae qnadrangiilariB ■(hmI Gtmom, EtnwoM ct tmwm HsbnMW^ nequ* 
,,noD triiingularia apiid eoideni, apnd Sainarhano.s atijue AetiiiopeB ptima initia 
diusont in orbe illo minuts regnlnri, qiicm exhibent inscr. Allien. 1, Oxoniensis, aliae. 

nAio anperae aperlniii, ut na 7, est etiam io »criptura aranaea acgypliaca, 
mM<|<>* * dwttta futt ewida naioni nnmllaRi (eniH iiiilfaibRbw ia fif> pbeaa. 9) 
^in PalinyrenU Oxoniengibus a^■^^^K)(^^allis vt in quHilrula. In Paliiiv retiis Rorannig 
wantem vidra, ijHomodo orta lit iigura in leceotioribiu litleraturU aramaeia ositala." 

I. 18. 

P ke li t t e r a. 

Sero hiiitis llttprup fi^iira inffayrala est. In Bartheleinyi ei Duicnsii itl)>habcli8 ea 
plane deeit: liajrerua duas eius habet figuraa, ttDam> quae Capb e»t, alteram, quae 
van Pha ami, wti ia nvnia Chtilaaia, qaoa aodo tracttvarat Bayania» Bttk (v. 
lib. nil MiXV) : etiatii Koppiua fffaalar legiiiniuni Pfac in aamo SldanioT.lia.3 (ia i^m), 
fignram ^nanduni in ulpbabelnm siiiim admiitit, quae nihil minus est, qnam The i Cit. 
10« 3): ooatra gennioaiu et certum i'he ex Melit. 2, 3 a nobis iaui diu indicatum 
(hilt Ifaif. ImW. p» 169) at ab aUit viria iaotii i^baai aa vatba faUeai aMadab. 

Nunc, aU aatia mnlMfiiB nonumentoram copla facia ait» 4a has foafaa IhMfa 
aabia «aitia» «aMlat« al^ baa «ias figaraa lapariaiat: 

I s > ' 

7 ) 0 

frimam in Melit. 2, 3 (in t\-^ia, ubi male banc liieram Waw esse pularunt). Sard, 
lia. 8, num. Sid. iJ. V. X, tteundam in ioscr. Cartb. 3, 4 (in neo ). 5 lin. 4 
(ia era). Ti^gg; Ha. 1. 8 (hn»^), Ua. 7 (in ^). Nanda. S, S (ia md), /eHAna 
io naaio Sid. T. W. 

At naii\n et |)iiiii,iri,i fiirnia* fMiK varo ia nKHMmenlis bodia «upaniitibtM 

ftastia quaeras , neacio an fiierit 

1 • 

lit in Kcii)jiiira Cr^erorum retrograda , apnd fitruaeoa Ct vciarca Bebneas, as ^na 

denium ortu est ioruia vulgaris et rotunda. 

CaMfniB quod Betb in •eriptom Ilbpanica et Namidica eandcni figoram babet, 
aiqaa Pkt no. 3, id nemo aiiianw, na^aa bac ita aKpUcaaJaia aat, fnail ali^ fiiack 
JiBtnni h biaUaai in figaria cagniio< Nnni bnina flfwaa, faaa aaae entan att is 

e Digitized by Google 42 UBEB PBIMIB. PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT TERTIDH. 

irtniqmlitt«r% diflCMVMorigo: J Fkt ortut cat Q ; contra ^ JUtk 
ex ^ 5. 

nPrinam el natiram ligaram earn euOi qaae apad vetmi Hebnwoe, apad 
mGtmmm to Mriptara ratragradB ot apni EinuMM nilalB eat iin aapn 
„diximiu. Inde oria ilgnra in miB* rotonl*, it lipid wtaiw BomiMtt wgtA 

^PboenlrcN (no. 1) et in mnnnmento Cnrpentoractensi. 

,t Priorem iUam, ud scapo ainistrorgum flexo, habent Samaritani, angnlo 
»a«pwM antkn Mfanjrad (fa Oxttnicwdbm), pounlareai tM|w Sno IHiw. 
M«t &iV»> TanriaenM (ef. PlJoyr. Roro.}> nn<l« ortum t| e. 

„In leriptara Saaianidariun ex figura rotunda caput ortnm wt nndiqne 
„claasnm, idfoe lervattun in litteria Eatraogelo ei NeatorianoraM. 

f. Vk 

Zade I i t t t r m, 
eniu8 nomen ("ns) Sinionia bene inttrtimeiliim ( HHetim , kamum) pitcatorium inter- 
prelatuB eKt, figuram habet hamo limilem, nnco mode duplici nodo aimpUci, mod« 
Mdo nnan flasa: 1 » W »«r «a vide />rtiii. nam. Sid. A, B. D. U. V. X. tec ibid. T. W. lert. mm. Tjr. D. F. N. 

Sid. G. P. juart. Tyt. A. B. C. £. juimi. Marsal. T;r. G. U. text. Sabrath. A. B. 

C. ttpt. Qt as, 1. 33» a. Tyr. L. ma Erye. Bn. S. awh Tyr. K. ML tfee. Trip. % 

1. aiMbe. Sid. L L. aL Dnbia Tideiur figura in Sid. K., duobos uncia praedila. 

lite vero nncns sensim paullatimqne in solum punctum abiit, raro duplex, 

^eraaique simplex: talesqne figurae etiam in bonae aetaiis monunentis nsitatae sunt: 

t« II 1« <i 

It V \ i 

T. dbadL aid. H. farfc dee. Alhea. 1, 1. aLi,l.», 1. fmart, dec CU»i,i. »,2, 
fnM. An CIt. 3, S. MCf. i(c Gt »b I. 

Catamu pio nsagia aa ftmim adaia aUa cahnl daata fbsariat ^ (eC ad 

Gipll), quod in iis numig accidig^e crrHirlrrim, quos Sigae infra (ribuimug. 

Unica littera, quae cum nostra confundi posait, coique. nonnnUaa eim fignraa 
ila iriarflai aaat, at idiqua legenliam disasosia aila ait (vida ad aanoa Sextoran 
Bb. m, 16), ait nni; fa gaaara autem utriusqna diicriMa Ila aMMaendam est, at 
uncus Tau littcran Haepe scapnm secet, Zade lilterae nunquam , idemqiie in Tao littera 
semper deorsum, nunquam certe sursam, fiecutnr. Cf.TocabnlujnnaKa Cj(.23, 1 et saepius. DE UTTEBIS PHOENKm f. SO. KOPH UTTiaA. 43 „ln reliquia widftmtii §*— Bw» qaonH Malta (Grnecum, Elruscanit 

jgtictim) hac litem prorsug carent, figurae lunt, quae Phoeniclis duKiniiliores sant. 
,,In Bcriptura vetere bebraea soli unci ■. deDlirali aervali 1001 abiecto scapo, 
figun ^vMlHi' Mtt BMlro m { ) itadtb: «k Iuw Ma (flimili Jod. 

nUtiitatUtiBia Phoeoiciun figura no. 1 varie inflexa reperilar etiam io BUHH^ 
wlMBto CaipeniofattuHl, la BhciiMlwfa ■( in PMbqrnnli.** I. M. cuius nomen Ttl Jw a mtm temrii «I «wt («olL diaU. mip bnan mmi, anb. 

yji, iSi feraami Menrit, im mooiI itmUii) Tel, quod magia placet *), aee^al (anb. 
tt 

sji aadfot, fan faatlaa amiais) ilgaififlat, Iim figan» habat |1mh» «1 kg^iiBtta: 

t> r 4 f i 

T. prim. Melit. 2, 1. Carth. J, 2. 5, 3. 8, 1., nun. Haracl. A. B. Panonn. L. tec. Athen. 
% %, nan. Taca. F. €>. H. tert. mum. labae laa. (la bpo), ioMrt. Afr. F. qwmrt. 

if 1. 4. Erjc. Heracl. C. Vacc. A. B. C. D. E. qinnl. Cilic. P. 

antem vel ana vel altera par* figurae deficere eocpit) unde bae ortae i r t f Y ttxt. T. Cartb. 3, 5. teft. Melit. 2| 2 (cni simile Koph Hebraeorum ). ort. Niimid. 
9, 2. Tripol. 2, 1. a. MM. Ei7«. lb. C Nnrid. 1, 2. 2, 2. 4, 3. Tripol. 1. Sig. A. B. 
C. dee. Maraal. 

Fig^jmrn nonam in inlerpretandia inscriplionibu» Xomidicis Hamakemt DaUth 
esse pntabat: queiu errorem facile correxisset vir doctus, si niodo formulam n^p bis 
abvian NaaiM. 3, S at 4, 3 ialar n aaaiponafa volaiinl. NUI adm ban lignia 
certius, dve affg^BMK afaia ipMtMf dva Tatr b a w t ffuanlannDqaai in fallMi inTanitnr, Praeterca nolandum est 1) eomploras Palaeographoi in figark bnhia litteraa 
raoenioisse etiam ^ ex Cit. 23, 1, quod Koph ewie non potest, et torn uialogia lum 

sententia inbente Cket est, quamTis imperfectnm; 2) a Dutengio «t 
raoitas figura* ad Koph refsnri) qnaa Aleph sint, v. illam iitterani. 

*) Ea dnu lilterai In «lphtb«to inxu te poiiu», ^qq mIm dinrfs, f dMlfut 
^paa aspirf «ipiliMiit, Koph «t Rucb, «t •iiprm . 

6 • Digitized by Google 44 LIBER PRIMUS. rALAEOGRAPlilA I'HOEMCIA. CAPUT TERTIUM. 

,,Ex figg* 2.3 ortnm est Koph Samaritanorum , scapo sinistrontuin flexo: ex 
„iiwlefll fignri* int«gris etiaiu, ni fallor, Koppa (jrae«oniin ct <|> Aeibiopuin. 
sAA ignak MMm impwAclu M Mnntm a«. 7. 8. 10 prop« aeetdaM 
wfdbM HtbfMi TMww «« AtnmA in Aagjfio wnAamar, «k fnibw wtm p 

uMriplurHP qnndrHlae. 

In scriptiira Paluijrreoa collum plane ampatatum est, ut nihil nisi occiput 
nNBqniB Ik.** 

f. 31. 

B t 9 e i t it t * r m. 

Pknu «1 legitiiuM hidiii llMimi coins nommi s caput signifiarii 
ffuMM ha* SIM: 

\ A \'\ '=\'\\\<\<\ 

V. iMTM. et tee. quae tola colli longitudiae diffcrant Melit. 2, 1. 3. 4. Sard. 3. Carth. 
1—3. 5 nbique. 8, 1. 2. Tagg., nam. Tjrr. A. B. Sid. U. Mwatli. H. 1. Ileracl. A. 
€U. G. Urt. Tbgg. «c apa(r. TMnpttu*} fMr/. Cit. flO, 1. S. tS, 4, fsdWoi, ^mn 
omnium longe frcqnentisisima e«l, Molii. 1, 1 — 3. AiliPn. 1. 2. 3. Cii. 3, 1. 3. — 11, 1. 3. 
13, 1. 15, 4. 22, 2. 24, 1. 33, 5. Erjc. .Martal. vase Panorm, Tripol. 2, 1. 4. Nuniid. 7, 1. 
Mm. Tyr. C D. F. W. X. Hamfa. nnant, STiae. A. B. G. Fan«ni. L. Gadk 
A— E. I — M. Sabrath. text. Nmnid. 5, 1. lept Cit. i, S> T, 2. 17, 2. 24, 2. oct. 
Snrd. 1 ) ut artificia quacdain liisugquc fnllip^raphicos taceamus, Tclut in Syrnc. A. B. 

Vident lectorea, banc litteraiu eandepi ofTerre in capitibus pingendia rariclatem, 
fum mpni In Bnth nt Onbdi nhn i i n vlniBi, qoan^u^ in linaiaMtaii pMM^ nm fociMi 
••lifiiinr nt nntiva lii, triMignlnria an rotunda. In illui enlm forma triangularii iccireo 
origin! propior videbatar, qnod tali* figura melim com tentorii et portae (tenlorii) 
imagine oongraebnt (|. 13. 15): in hac contra soU fbtan rotunda (no. 5. 6} capilit 
imngtoani nSm. Fomwn (gllnr luwe at enuiliai frnqncntiHima itn MUn «MiialiP 
■ima eit et nntivn, ex qna reliqaae ad exemplum siniilium litterarum Both at Odelh 
confonnatae sunt: qnaaquam in talibna sanm qoisque iudidam aoquator. 

Dn bgUao lUsdi, Beth M Dabdi dlinnriadiM inm napa ad ban Ihlnma Aetnai 
est (f. 13. IS). Sed non adeo {ncUia eat haian Bttatanni* ftaadpaa fieich et Dnieth, 
distinclio: praeaerlim ubi non ex ips!!! monoinentis, sed ex apo^aphis iudiciiirn 
ferendum est, nt in inscriptionibus Citieis: neque negari potest, collum Uesch litierae non- 
. aaaqaaM biavfan awa (r. Tyr. N.), adaoqaa ialnnna, ntBadi vMntiponit (ir.Malifk 
4, 2. Sidon. V lin. 4, Mnrnt^i. C Panonn. K cf. Kopp II, p. 202): iu ut in legendo 
BOB sola Hiterae figura metienda , sed verborum etiam «t naBlnatlae ratio coosulenda 
A. Dana praatarta alluaddHB pbaat rcgnlas, ex qtdbni iHad dkciinMw aubinde indioari 
potest. An frima m Bendi nolet naioria moduli mm, Daleth iBiowis, ym ia 
MnUt. S| 1, «yu ia naadt Qalit., dtim Ramk («v«* mm «oUa inprnMnataan) saint Digitized by Google 

I DE UTTEBn PBOENICIIS |. St. REBCH UTmUL 45 

MM, Dalath («niaa figm ntAwm Imm «t A) ad ilaiMnHi incUiMtt (t. 

jr\X3 Sard. 3). 

Capite snperne aperto V 1 R«sch pinghar 1« lolis CiliciU (A. R. C. G) et ia inar. OsMliBii a. Cin 2. A 
tacfajrgnpbim Mtm atmlio pniiiteia aunt liaee aigoa, fMfiai aif«t hie illie ikAiiit ? 1 S (vii</ec. Abd. C. F. Gad. F. duodtc. Namid. 4, I. tert. dec Abd. D) et tandem pli 
(nt lo ilidlibM litlUM Dabth et Belli fipiria). ({MTl ibft Tjrr. K. L. M . (Ubratb. F).^ 

Cacipnim ipsi PhoenicM Mperientia edoctl nensisso vidcniur, nimU facilem i 
litMrarain Daletb, fieth et Reach inter ae coiifiiaionem : ^oapropter io recentioriB 
maaSmm aentfa nraovmentls Reach llnnm haW HMrfteMiMir R littena Ronanoran 
(qwuD «dwii in nMBMMMlla Gneeb reperiri ceMMt) 

% 

(v. nam. Tyr. I. Inbnp spp. A. R. P. Tripol. t. Trip. 2, 1. Xuniiil. n, 2 in •'Sl, \iimid. 
6|2. 4), aive h^ec distioctio n FhoenicibuB primnm inventa ad Graecoa et Roroanoa 
traaaiic, rive aib hie demnn «teoig^laipi at ■ Fhecnidbai adaptala eat, qaan^a 
priua illud magU pliicct *). Slijgalaila anlaa in has figan LlwlbaigH error (f. 49)« 
qui earn Beth eue putabat. 

Figaraa i«nw «t iMiilM mt eaalcni Beieh BumuB perttneniee habca Cib tf, 
at wmm. Tjt. fi. 

„Figarae antiqaUiimae et primiiirae no. 1. 2 et no. .'i ad (irnccoH et F.tniscoa 
„ tranniernnt : cum iiidem atqne Romania Phoenicia communetu babent figuram 15 
V. supra. Sola primitiva ilia triangalarii (no. 1. 2) SamaritaBia nsiiata 
ifOst in codicibus biblide) ead alibi etiam rotunda uiiiniur. 

„ F!g. 10 capite snperne aperto vulgarU est in iniiiiis hebraein, in liijiifle 
M Carpenioractenai , et in Palmjrenis Oxoniensibus. In aliis id genus roonunientis 
»ai«niada, nt ia Bbaaiaianla at Pdnyreaia RanHmlai «apat nagie maglafiie 
,»«famU, nt erta alt figara ^aadialaa aiadlis % primnm Mt Te»ligiHm hnia» ja jjnerU 1 «« T «pu4 PhoeaicM reperiHH iibi 
9omm A . la iMo Syiacaaiae (Hyav %. Tfaaa •« K»nh$ (I, p. SS8. II. U6), iaaaia Digitized by Google 46 L1B£R PRIMUS. PALA£OGRAPHIA PilOEMCU. CAPUT TERTJUM. 

§. 32. 

S c A i II I i i I e r a t 

ouiu. figurjM priniariae et nativae dentem =x }Vi) referre videntur, pariter at^ue 
Hout In ban et legitiraa Mriptora duo babM fignnnnn gMMMi maam ta quo Umk 

t, dlMiiin in qno non lecat. Priatta gMittil nuit 

m Hi -h Uf Mf vw UU U/ W W UJ >i/ 

(w.fiim. Ota. 8,S. GHnli.8.91 MA Hdk. t, t. S.3. Hm«d.A B. Vtmwm. TL K. 
lerf. Carth. 1, 2. 2, 2. 3. 5. 3, 3. 4, 2. 5, 3. quart. Caiih. 5, 4. guinl. Cit. 13. text, 
Tagg- MbifMi fl<|p«. AUmo. 2. Melit. 2 lin. 3. Mt. Ciu 3, 3. 10, 4 17« 1. 23, 2. MK 
Atbeo. 1. S. Gib 4. 4iB. MiOl. 1. 4^ 9u4. widee. Melit 3, 2. Auiec CH, 7. 33, 6. 
Panorm. L. tert. dec Eryci). !■ Ida aliae caadulaia habenl, aai kravaaii iBm 
mllam: nline pluribun, duobus certe, calami ductibua pictae, aliae una (no. 10. 12}: 
oaa figtt» (no. 11) in duaa qnui diffracta ett, cf. ainule Mem in eodem moQamealo 
Mailt. S, «t lifo f. 3«» 3. Ban at dagahrb figaia art Cit. 8 lin. 2, led manifeito (nmen Schin. 

Inter Schia et Mem duplex discriman ewa, anpra (!• 24} vidimua: oaum quod 
ill aaudaa aiva lenglMdlM alva ImfliaM adaaqaa abaealia aarailar, altetna ^od ad 
atediam lineam aiiinet, quae in Schia rarius qoam in Mart tianvergam secat (cf. not). 

Et hoc <]uidem digerimen religiose obiervatur (excepta nna figma Naaiid. 1| 3) 
in leriptura Numidica, qnaa laaa liabet Sdiin iitterae figvras: ■I r r" f) 

{ipmi. ite. NvMld. 1, 1. 4. S, 1. 3, t. 4, 1'qnaiar, S, 1. 4. «. 7, 1. L fvM. 4tt» ib. 

2, 2. 6, 3. text. dec. N'liniid. 2, 3. tept. dec. num. lubae maj. A. R. C. lubae min. E< 
Aiuaid. 7, 2. oct. dec. Numid. 4 lin. 3 et ia namia lubae min. in toaioj. In bin 
daafaaa aaxta aadaai cMt, atqoe priorei, aad alio aaiaml daaia faefa: daaiMa aeptima 
orta eat ex (ertia: aetata daeima ex tM, IS. Qaomodo Poeni Numidae Sell la 
disiinxprint a Mem, oplime intelligent iedorea, si modo conlenipleniur verba, in 
quibuji bae duae Iitterae copulataa aant, velnt yae Numid. 1, 1. 2, 1. 3, 2. 4, 3. 
Uamn Nnald. 1, i, f^nm Naaiid. 4, S. 

^iSa in baa icriptura signts diaaiMfia aacaala aliaia Si» comprebendere, 
nan m fnad aaaaaaw. Sad Sia liliana faaiilMi— airtant aianjplay at fotlaaaa DB UTTERB PHOENHm §. SS. TAU UTTEIIA. 47 M Tugg. lin. 3 (-^u) princeps ). '\^Jentiir aMm PliomrieM fuitar MfM 
M Syri discriminis causa multa Tocabula, ^om apud Hebraeoi litteram h 
habpnt, Samech littera icripKiisiie, ut bss intrffi'^ent pro Togg. lis. S» ia*10 

(princcpi fortunae) inicr. 67 b et nOMlo (princepg Osiridia) no. 68« 

nDapliMc, ^wM WKfuu poantaM, cuioa 4* lagMm llgam Bahta IktarM 
^•iiuqae a Mem littera dlscrlmine, exiroie rnniirniator cognatia •cripturne ^ene- 
„ribaa, in quibns ne una qaideoi noatrae littera* forma est, quae a dextrapart* 
Mcaadata sit, et in qua media Una* traMTanan aecat. Contra omnai figUM « 
»«MWB gaaefe iwit, tpum dadimm lig. 8— 13. 

,,Fig. 8 est Schin SflmBritanorum , fijj. 9 pxsint in Palmyr. Romania, fig. 10, 
„ 12 in moaeta Hebraeorum, fig. 13 in Araiuaeia aegyptiacia at Palmyrenia. — Ex 
„fig. 12 9ttm adam Aathiopm W Sant, qnod (aiUlamibw iMtr M pamnutia) 
nenni bomm « eaapttMidttii mm neie obaervat Kappiw (I^ SCa. 386). Apod 
.Graecos vetui toS fUgmm figSM Mt AA> «> Iff* 10 liaversa oru eue. §. S3. 
T mm i ( 1 1 1 r m. 
f f 

(fid* Ok 4, 1. 19, 2. E170. Gmh. 3, 1.4. 3, 1 [tar]. 4. Gardk «k. Mm. Pta 
htaa Bill. A), «ada «riginan daxanuit nllfua genera contractlora : 

'^ f f f ttti h h t f 

(v. lee. Cit. 2. Carth. 5, 1. 4. & Carlh. 8. 9., nam. Tanorm. F. G. II. L. Ilcracl. B. 
Ting. D. N. a.b. teri. Syrae. A. B. Pan. B. (cf. Ciu 2 Hn. 3). qvarl. Tagg. jntM. 
Cit. 29, 2. test, 1lilit% 1.3.1. AiImi. 1 lev, 9, 1. Ol. S, 1 S. Tripol. 2, 3., nnm. 
Sid. U. W. X. Ilenwl. A. Pnnorm. C. D. Cilic. A — E. tept. nnm. Ting. A. B. H. 
L K. Oct. mom, Melit. 1. Athen. 3. Cit. 31, 2. 3. 32, 2.» nam. Sid. T. V. Maratb. 
G^t B. a I«bM tea. C. jite, mmAe. Alhaii. 3, 3 Ua. Git 34, I. Sig.)- 

Scripiiira« Xumidicne fi/^irne (qiiM paitim etiam in Diipanicia at in SardiM 

comparent; modo pleniorcK sunt, ut 

s« ^ A* ;r X t 46 UBER PBIMin. PALABOGBAFHUL raOENICIA. CAPUT TERTIUM. ^•M teetmdam figurwa iniuntuT) nu>do defwUvM el a texta vel dedma profcetMS 

IT St J? " 

r t f ( ' ' 

(v. AwdL ter*. «t qwmrt, ite. Nmaid. 2, 0. 3, t. 4, .3 in nbp. Tripd. i, S tar., miD. 

Malac. A. D. F. quint, dee. Sard. 1. 6. Numid. 1,2. 3, 2. 5, 2., num. lubae iuin.L. 
$ext. dec Numid. 4, 2., nam. Inba* mio. B. lept. dtc Nunid. 1,3.4, 2. 6, 2— 5. 
7, 1., iram. lobae lu^. A. B. C. Sabr. B. ocf. dee. et turn. dee. Nm. f, 2. TripeL 
i bis, 2,4 bis, Htlo F, Fb. Sig. D. Subraibae in plerisijue. cic. \iiiuid. 5,1. vie. prim. 
Gad. I K. Heiu A. nr. >ec. Numid. 4, 2. Gad-M. Tiog. O. Ab4ar, Balo B. CE.H. 
Abder. A — G. Sabr. D. Sigae 1). C 

la hmm fignmnim nnnwre amat, qaa* eliim aBu polaatataa adaiittwt, valnt 
■O. 12 — 14 ab Aleph Niimidico non disccrni'tidae , et na 15, quae etiam Mem eat. 
Sed iibicunque talea liiterae, inaa iiidcm figuriN pingi potniaaent, iuxta ae poaitae 
apparent, ut nK, ana bae dtera alia fignra pingitur, vide nN Tripol. 2, 3, nima 
ibid. lia. 4. at ila aanpar. 

nVetnitiniroani fignram crucifonnem ('{') adoptarant Ilebraei in moneta et 
„Aethiopes: quoruni priores eiiani banc habent (X) ortam ex fig. 2 cf. fig. 15. 
Apod GraecoB et Etruscus superior pars llgurae periit, unde ortam T vulgare^ 

M FigoiM • linlttra parte aiaaeae, nt no. 6— 9, placnemnt AraMaeie aegjjitiaeit 
f,at Plainly renis, a quibns profeclnm est n quadratum. Tan Samaritanoram fMiBo4a 
,, ortum sii, facilliinc ):>erspicitur ex ii^iirn alphabeit Akcrbladiani ; constat enim 
„ex scapo cum uncina ad dextram surKum flexo: acapus vero a} lumetriae causae, 
nua altia vwrHun ileteaadat, btariui ^Mn wt»** 

f. 34, 

1. PHwtmr foai nutdo fllaelrariimw, Bttannna figarat in ■MMnaieatarani 

apographis poiius qnum in monumentia ipais, hie ilHc reperiantar figaraa wtimff 9t 
<Mcr/ae, ^uaepartim insolito modo exaratae, partim in monamentis male eonaervalae 
(t. Atbaa. 1 lin. 1 ), partial male dcaeiiplae esse videntar (Cit. 1 tin. 2. — 19. 29. 33, 
I. 2 et eaepiua etiam ia Etyeiaa). Da aliia coatectatna naitrai b oaauainlariU 

proposiluri iinatu h. 1. niemornmus, qune in nuinis Sidoniis Y> Z> AA. BBi laMT 
Uueraa solilarias est, et de cuiua fide dubitari rtx potest: 

Videant aniem viri docii, aitoe ea Aleph, cuiua aimilis figara in Etruscix et Celti* 
UNMua ■■naiw. 

2. De lliiaria Uuttrtt» egiaun ad namm haamliannai I, v. lafia lib. 11^ 

no. IX, 3 cf. §. 11. 

3. Nonnunquani litterae quaedan ila «xaratae reperiuntur, at singulke eaiaai 
paitaa aon cohaaiaapl eta lacloribaa ffMilapro daabna littaria baberi poariat, awsiaM la 63 D£ UTTEBIS PH0EN1CI1& f. U. DE KUMIDICA BOUPTUBA. 49 kph!« minai aceuraiii. Vide Chel Pt Samech Melit. 1, 2, CAet Cit. 15, 1. 3, 
Cit. ao, 1 (ianaxa), nwxiM Mem at <ScA«m Melit. 3, 1. 2* te^bu legeadls 
Mrara hpwi Mt Hnnkem. Etodrai nt exanpU la ■•tiqtilt titalii graecia repe- 
rioninr, velnl Eta {H) in Corp. iaicr. T. 1 no. 1 eodem modo fractum atque pboMliiiBai 
pingt Mohtf quod vix reatiliiere debebat Uorclihiui, Gamma, Eptilon, Sigma ibid. no. 11, 
et M3 in nnnit EnMMois (Pellerio roia et peoples, lab. 16}. Qafi»d vera anti^ior* 
taaport mnm «nt •» qMri ilUgMaimi, id hbtiiw Mat* kglibin fntHn m, cmm ia 
littera Ciet, <]oam in Nomidica acriptura, et aubindc iaai fliWf Vel )|— |>ai Ttl triboa 
llMii BOO eofaaerentibuB pictam eaaa vidinins (f. 19). 

4. Pecaliom Utterarum finalimm fonuM ia aeriflani vatara Pheeaicia nuUaa 
aMHt: aaolbailaatMpolanat IB iiari>iaflimdiiM|iIani^^ atria aorip^ 

Quod cninr Lindbergius (p. 16) \nn finale animadvertisfte sibi Tiaua eNt, iam supra 
refelliaiQa ad Jod litieram (f. 21); Mem anten finale, qnod idem landat dace Koppio, eat 
la Maa aa aa t a Habiaao, aao Pbaaakio. Poaaaat aaiaai baa niafil littaiaa tamni 
et Sun in scriptnra Numidica axMini-i v icihiig partim longlai pldaa, V. Naaud. 
1, 3.4. 4, 1 exir., 73 1, 3. 4, ^aaaqnam lioc alibi neglectnm, ^^stfa Nam. 4, 2 ex(r. 

5. Ubi aaioa litterae plaraa formae ositatae snot (id qnod in plurimia uao 
vaailX plMwiVM riU eoaatare aolant aiagula Moonmaota, ita at cadcai liMan aUfoa 

eodem fere modo exarata sit. Sic in ntimis Ciliciis litterae Beth et Resch capita habent 
ailgalaria aapame aperta : in inscr. Oxooieaat oaioes litterae capitatae et rotundae aago- 
laiaa aaat at aaepe saperoe apertaai la Cat d i ag laaaa l baa 1— 4^ S Ain supeme apertaa 

cat, Beth, Daleth , Resch Iriaogularia, Tau conslanter *^ , Mem , Schin Lj^ : in 

Taggeaai Aia conslanter ^ , Scbin U^, Mem cet. , quam ipsam ob cansam 

alphabeta ex singnlin qtiibaadam aionumentis niagno cum fructu concinnantnr. Sed 
ooDtra fuernnt etiam calligraphl at atataarii, qui in figarartini varietale eleganliam 
yaaiaai aaptvaat, plaiaaqaa aaiaa BtlanM fignraa ia aaiaai lilala adadtlaraat. fiia 

ID Mellt. prima A Alcph nbique pingitur ^j^, in Mdam B modo Ita, Biado la 
Melit. 2 Koph duobus, in Athen. 1 Mem tribus inodis scrlbitnr; maxima antem varietaa 
eat in Erycioa, quae praeter Tul^ares muharnra liiterariun formaa etiam iaaolitaa 
•t paiMriaaa habat. I. S6. 

Dt Numidiem teriptmrm ttpmrutim. 

Numidarum litieraa easdeni fere fuisse atqua Panicaa, vel ex nobiliaaima 
CiMntnia loco (in \'errew act. 11, 4 c. 4G) diicere polerant ernditi, quo Maainiasaa 
tttabl ^dam roeraoratur Pumieu HUeru ebori inscriptus , collaiia Valerii MaximI 
TaiUs (1, t) qal ftQ nfmtlctt MlarA** „§mH» aww (i. » aaaiUkia) UtUria***) 
•ariUt. Qnnm vero plana atanawaaieraai Naaridieonnii ae Mxfaaa ^aMaai 

lib. It past iak. Digitized by Google 50 UB£R PRIMin, PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT TTEinini. inalaiu, lilleras a vu^gnihw PHBicU divpraai ease viderent viri iMil* M propterM 
epigrapha^ illa» leger« non potMnt, mira (ut fieri aol«t, iiLi unines cnecuiiunt) orta 
eat opinionnm diicordia, «lii^ae lilleraa Nnroldioii easdem eaae atque Punicsu aflir- 
■MM*, dBMgmnt*): dB Mif — oerta NaaliltiiMi a P>wdwi dUtm nMmum» 

Nobbt piMlfun liiigiilorDni balm aeriplnM •hmMonm nd«M« MniiM|iM 
enjn PhoenicHtt inodo conveiiicnlinm niodo discrepaniiam «iipra ciipio»iiia exposiuitiug, 
■niie ^iiidem nonnuIU de boo acriplune geoere moi^uiu addere placet, ad quod 
«xpKoHdna ^ob via mUm$A wbuut in ooHmnUitioiio aopra (p. 8) eitata oxpoaniinni. 

N«a tt t k tm m Min for*, qai al|ilialMljs ooaurU perloatratis mirain nno M 
riagnlare illiiA Mriptnrae gaiMM 4iMnt, in ^«0 q«iiiq«e liuerae (Selkt JMtii, 

Lamed, Nhh, TauJ una lineola recta luodo brevinre niodo lonfjiore indiceniar, alnioque 
etiam ligarae plarca potesiales habeant (cf. Aleph et Thm, Jlem el TauJ; quique ulem 
■oriflvnwi «t «liai bgi polalM at prababillaar leg* poaw' M{g«at ac perotgaol. 
HoMm 4«Uiaiionibaa at Maarramt, <aa paiiMiBMini n«Ua ahaeiifaaia mnt: *) EcKHtLitis in dnc(r. num. IV, p. 154 da 
Dumii Jubae: ^Littrat rpigraphei, chi'm harlnut 
txpSeatum utmo rrprrli , PaHleat ^rriqwe tiatuvnt, 

mdftri* . ^ati iaai afllMnn m MbHWk* {lao. 

Ill, p. 150. MoUogM I, 14:!;." VATmns [Mi- 
tkridain III, p. 47): „Diu» die XumUitr aacft 
tlgtmAimlidke BidalabmUlthtit laNM, «rMK m» 
Tal. Max. I. t.» Konn* (flUKr aa4 Sdulft*n 
II, 106): „Da mm sMtt aOr tnatbAe Sthrlfiem 
aueh traillhche SpraAn zum GrgnMlaniU hnhri, 
m fMN immtr tmt VmgnmnMl kti dtmtm, wriohr AVxnfiii» Jer Spracke nitit mil Scitrheil Utrm lianH. 
Ilirhtr grhorl die JtumiditcAr Schrifi nnf tin Aliiitten. 
/inn wnn ffncA Viilcriu*Maxiam(l,1.|»,13) dmA 

Am Amidnuk „i<uealpia gaada aaae Hlarii'* — 

th* rigtmt SdMfiart aaMd^atm mMm ; lo war «k 

J-rh h'.rhtl wtlhrtchrinlith trmil'irhrr .IUvnfl, /u- 

mai da Gem Halt geatil Mae tagi puoicis iilerii 

lUliatudkfifltn xm triOSrim , (M an im MpmfA 
jpracUnmliiijt (?) fnthtUttU'* FaLBIPS (ax aolMdla 
lAadbergii) de imcriplioae Nonidica wmaiia Tefix 
UiAn»'. „V* rf«M<K A ar <<rfi te pkt 

w^vpvliMe Apaertfadf . • . . . #if iR^we 4r I* aW^rtfoa 

(in pal/c~raphft, il /« riftfra lam Jatitf li 
Vlirrr i Irvr loitr aux rtchtrchrt , fui paarroint 

filler «adpt laarilw «ar «iMf faiife.i to tdner. Si la lamgue dwl aa t* eti tervi Jmt 
tftle interipiien tfl naimdifat, rt fur, nmme M pnl 
aiiMtnl tt U Jiganr, if^mH ighM I t db I 
4* la nine naallre, fac aft 
difflmrt dir fatptalif «aillaiftnii, B i< i i 

fou* fri I'l ivnJ> »!(■ loirnl 

tux," lpa« Umro p«ulo poit Uam fillararom geant e«*e ia anorit •liB •*} Praetpr Koppiiim el Falbimn (ride aot. 
ptaa a .) ila MAwaaaTaa (Cngr. jtUn X, 
^ 187)» ««e j Mrntk A w SprwtU, wMm dU Hw 

miJirr nichl ivdrira, at ll* gMti eimuUe ^mtjriicte 
VSR lUu Karthaffmtnium mogn angnommn Aain." 
HtKiKIBi' Uitcell. p. 79 de inicriptioDe Tripol. 2 
lo^aat it«a«^« iwiail, «l aiallan Aatatam dWW- 
faalM alraai ATaarfdlea iMa aerla/afeBf, aa J % a<i a .** 
Ml r\Tf:int» de «cclcaiap «fric. primonliis p. 17l 
„pnpriam Xumidit fuift Unfmam, profter 

tut fc a d a i a w [Juf. 77] HHm 
I TaLlln. I, I, drAaMa* al«|AaM' tempio 
luaaah JWiBUiult a JlfatiafMa nrtdftalft, gniit •«•« 

filrn'i inwtiplh narranlem" ipii laidem locii* «upra 
iam Inctatnt ad Sngaam pmnoi ooo refertnr. 
Ifalon iam MfaMiw at raimi (MilMdMn til, 

p. 4") nd Sulhuiii locitm prorocare potcrani : in 
(|U0 Utnrn D<>scio an Numidae Ttttere* Africae IB- 

i. Uljraa iataUigaalar (v. p. « aot). DE UTT£RI8 PH0£N1CIIS. f. 3S. D£ MUMIDICA SCBIPTURA. 51 

Ac primum qnidem li qni forte rairentor et inepton cenieant atque inaDditnin, 
•Ignnm plurea ihleru >ignificare posse, hi iinnm illud repotent, hoc scripinrae 
gMM Don primariaM cne et iwUvan (in quo tale qnid accidere non poterat), Md 
secnodaiimi et degamratun, oatMa^ma Ulaa Jiltaraa» ^aaa Baae taebjgraphonua 

ae^igentia in ini>ram tincHiii dirprifuii \el in signtirii cruciforme reciderunt, olim plenioB 
faiase piclai et a se imicciu probe liiscretaai. Jia vidimus | = Beth sensini ortuni 

aaaaax^, id^M « ^ » | =s Am ^ * | = Lamed ax ^ , | =ra««x 
^,id^mex . JMbai pcaima nrflk «ff alflmltaa aafiai, ia qo* ataim^ Mtlaraa (Batb, Ja, Nan, Tba, Tkaa) candam %u«n habaat: aoa qaati aia teTaataada^ 

aed quia qninque liderae aoriptiirae veieris SjnwBiliaagdodia(aa(nBda caficam Mriptarajn 
ortam aue coastat) a aoribia Arabum in banc anam et aimplicisaimam figaram coatraeiaa 
•aal*). baai rca aa hahat da aeriptara Saaaaaidaram ia anmiamaiia**), adeoque da aeii' 
ptaia aaMa ganaaaica eataiva, la ^ tat NWMm «x lab a, at I/ arOMB ax 

poiMa toaaai aigao «actitiea 4Mmmi caiawwdi algali diaorilkli aiiaai 'Aiabci 
paataa haa KitanM la Nkehl aaripiaia dlaiianlaaa (v, iS, «>, aaiia eaaaiat. 

DtAidg ad eiusdem scriptnrae cuficae rationem eoa remiiiere poasirnas , qui 
aiatiaa at paaaa iaaoditae ambiguliatia hoe scripiurae geaaa aocaaeat. Sad profecto 
aaa mlia anlar eat haiaa quam phtocaidaa valgaria diffiealtae, modo hae taaeaat, qei 
lalia lae a aaieata lagaravolaal^ aaa la aiagalia laalan daaMalb haaraadan ease, qaaa 

gaepe nmbigtia sunt, sed, at in Bcriplura negj'ptiacn fiichoria, ut in codicibiis arabicis 
graecisque negligenter acriptia, id agendom, ut integra atatim vocabula, formulas, 
eigaonnaqaa <|aari aTmplagnata (qaorarn plara la his aioaaaiealls Idaaiideia r eearraat) 
ocalia et menle comprehendaatt qao facto demum ainguloruin elementorom potesias 
accuraiiua defiairi poleat. Accedit qiiod vocabnia ad rood um obvia at aau trita 
laehjgraphorani more quaai per compendium mulioque oegligenliua acripla csae aolent, 
qaam reliqua, roaxiiaa aamiaa propria: 
V. c. 

) et j . (Maas) Naai. 1, 1. 2. 2, 1 2. S» I. 4, S. 3. 6, 1 (his). 

Trip. 2, 4. •) Vi4a asijfavaai enicaai saas Islnatgila mum. El nvm ux Huena (He, Waw, Zaia, 

«oai|MniMa ia isMa A HapftUla dellBcala, Jod, Laaied, tnsh) ha ia aiiapliceai llaeetai 

Ew«1i!i uriiniu. aiah. T. t. contraotaf (>is<> nionslr^hit tab. DOiIra qiiiola. — 

**) Vide ). S4k Da Sacjr 4« bii lillen* (apud yiiid qnod^ wieo Aleph, lilten ex muUii lie 

In mUaiUn, iarpiil, pbulrun UHrtt rt iu kn frmja* in aaaw Maasi petpeadicalamn rr-cidil, i|iiQd r^no- 

A mm mnl trrnk ptrpmikmlairt ftnltmt kmn fimm Mda aaaaiai inlam sit, Tide apud Aoppium II, 

I, ft «f w a^fcaiia l to aats aaia to p S7T. 

* 7» Digitized by Google » 52 LIBER PRIMUS. PALAEOGIUPHIA. PBOENICIA. CAPUT TEBITOM. . 

1 1 p (filius) 1, 3. 4. 2, 2. 3. 

= &n(ioafaw,BMJ)l,l«Miiiapp.bii.S,1.3.8,l.4,l.6,I.Trip.9,l. 
=U. 1, 3. 4. S, S. S. 4, S. 

y)) = pn (li|n deu SoUrii) 1,1. 

) y 1 ' = J03 id. 2, 1. 3, 1. 4, 3. n/ 

\ = rCs^ (vooM, prMCs) 1, 2. 2, 2. 3, 2. 4, 3. Trip. 2, S. 

Adde quae de litteris ligalig scribrndiqiie compendiis •Inlim obierrabtaoi f. 36k 37* 
CMMum tx bit ipiii consequitar, io talibus legendk mU palaeograpbiM oogollIciM 
■ibil tfid, nUaiagaa quaedam liogoM «(*rdMl« Momiat: naqaa Mimni eat, viroi, ^ui 
illain solam tenerent lingaaram cognitione mlnna imbuti in talibas le^ndia non M^gil 
profiNiiM, q«Mi In Gafick, ia Anbidt Graeciaqa* Tnlpribi» et ia ktfjfSmSi hgeodiii, 

f. 36 

D e I i t I e r i t c o nn e X i i. 

UkltKmm coDnexanm, qnae in aolia fan oomia TjriU, in inacriptioiubna 
CSidiii tt ia qaftiMdiM Naaidhii, «amiao nwa, ac caft i ia t, duplex eit raiio. Id 
■Rb mIm daaa llMwaa oa— wna iaMgrae mameniai, at in aaai. Tyr. E, itiiBtft. 

Phoen. E, 2» Cit. 13, 2, CJ gemn. Clark, no. 45, f Tiigp. Teinpl. lin. 1. 3. -rr 
ibid. lin. S: in aliii contra atraque littera ita in unum lanquam ajinplegaia 
eoahlt, at aaiaa wal aherina Bmb* qnadam partertnt, flladqaa ajruplagma airfai 

Matom ItlMmipMiam Men pet, velat Cit. 3, 3 ^ =: oi, et. ibM., w C!It. 26, 2, 

01 18, 1. as Cit. 10, 1. 0^ 23, 3, -3 18, lin. 3, X7 (valgo t\f) 23, 2, 1» 12, 2. 
a« 13 ntr. Trfua Ikienm (tap) yj l ^ i — mm vM«ar CIt. M> 3. Digitized by Google DE UTTERB PBOENHm f. ST. DE NOTIB SIGLISQllE. 53 CaaM aatam UtMnNM ita ligaianiB partim in foodaM MataNtoraiii hum ■tailoqa* 

calligraphico rnagU qaara lachjgraphiro |iartini in sp«lli aQgociiia quaerenda \idetar. 
Ad taGbjgrapbiAm vero pertinere videntur huins gpneris ligBtaraa in Nuutidicia ob?iae, nt 

^ I' filiu Nomid. 1, 3 et app. 4, 2 (of. 4, 1). 

Ceternm nonnullai iigiiraa, qnat ex pluribas Ugatas es.se KtRdiimt , eqtiidem 
aiaiplicei habere oBalim (v. ad Cit. 8, 4): noDnuo^aain etiam in apographia eiusmodi 
BHmnm MaMsb npariMr, abi in lanaMalo ipao imlh mt, valnl Mblit. I, Ub. 4, 
■bi litierae 31 in apognipUg Btethilaii^» 8wiii|Mds> Bajari «mhmixm iDOt, is ipao 
Mooamento non aont. 

„Lii(era« inlar caanwe Uo illio etiaai ia seriplura Qraaeow (v. maxiaie 
niBonograaMiaM naailiamw), HewiaaaWi Biiaaooram (v. ffawari Maiea EinMa 
„T. III. p. 87. Lanci Saggio 1, p. 220), Aramaeomin in Aegypto (v. fragm. Turi- 
itBMiMf apad Doa no. 73), adeoqae in codd. bebraeta acriptara ^oadrala aeriptia 
wflliviaa aaat (t. Kail 4a eoM. Iiabr. p. 15). Freiiaeatiaraa aliaM hi n«m wat 
'nia Palmyreaia, qnan^nam non in umnibug monaaentia (f. 53, 2). Tandem in 
nWriptora Syra recentiore, vrlui Eslrangeio, in Zabica, Peschila, Miaahi n BtB 
namaea, certe pieraa^ue litieras inter ae nectere cooaueveruat ** 

J. 37. 

Flaacaa ^aaadan nataa alglai^* vaht m ia aaab liaralhaarihM iBbtm 

Phoeniciae inceriii, in aeriptnra I%oenicam iam din agnoverunt PalaeograpbL Al 
Mttlio latiua paiet baec per caiBpaadia acribaaii cootaatudo, quae apad Phoaaiaaa 
kand mnllo niaaa quaia apod Oiaaeaa al Kamattoa Tlgahn Tidatar, aabiBqaa ia tkaBi 
ahaawlt kgMdb alka aaiatl ami fult at adiaMato, ^um aaaal abantaia. base 

CnapandiR v. c. 5 pro *yT35 terrnt tuui i. c. ego, 

riura aiilem ■unl harum notarum genera. Atque in pleriaque qaidem littcra 
initialb pra ial«gn» vaoaMa paallar, «1 9 pra in altk, aad rarioa, daaa adbibeatar 
Itlterae inilialea, nt Ya pro irti, vel initialis cum iinali, at am pro mm (anno). Paiaim 
etiam duae treive litierae totidem Integra voeabnla aigaificantea componuntur , ut 9S =3 
Cb' lbs, quae qoidem ratie ia eompendiia Rabbiaorom maw "vim dictis longa 
ftafaaaiiMiia eat. In aoo amavio (9 pra *i^a) «dm fladk littan pra ioMgta vacabab 
poiritar, nt apad Arabea, T.&<>pfOsXL arba, 8 pro KjJ^ viena, ^ pro n^yt locna. 

En indicam H lla tnt ro > foaa intagranun vocabalorani nat^ vel oaal Tel «aw 
Tideatar: 

« pra fan Aqidr Ok S, 1. 

It pro fvir) V. -yjt. 

»aN fortaaae pro xrrimit (paler Superorum) n. pr. Cit. 5, 2. 
«nt pra «r yaw vm vHr mtwu Imu fnmu I a. aga ?ir aaiata ftana a. aanas. 
Cit. as, 3. 4, aU vlda. ^Digitized by 4 54 LIBER PBlUUa. PAIAEOORAPHIiL PHOENICIA. CAPUT TKBTIUM. ' 

I 

Dba pro wo in prwfftOiu frmriMia»^ hwaiL 3, 3. ' 
^ fertMM pra fyi CIt 8, 1. 

a pio inde pro sV; i^B rts mfCTMit, epldk BmUi NubM. 1, 1, ^ 
fiod pluiat aoribitar 's "(s^ 2, 1. 3, 1. 

a pM liia aaetrdot , node aa as Vu )ha metrd— magnu$ (ex Imimm m 
as Via p« diMnim luigBm) ma. CSlk. A. 

a pro n3Sa eippui Cit, 25, 1. 32, 1. 

a fort, fba re* Naanid. 2, 3 (ubi vide). 

fH) pro nantt PaMvaMMf undo d^dim pn D^o ram Pimmnim R om w ^ mnn* i 

ya fort, ob» 'T^a nam. Jubu min. L. 
■p pro fba rejT Tugg. lin. !■ 3. 
. 9 pra a«3 output Ok 11» S» 

\: - — Cit. 8, 1. 

9 pro tervtu luui (o Baal) i. «j:o, (juam formaJam aomiaibua auia 

appOMN wleat litalonin micloNa. Qt II, 1. NnnM. 3, 3. 4, I. S. 6, S. 7, I. 
Trip. S| 3i conf. eandem vo«eni in eadem lantentia plena scriptam Melit. 1, S. Gl. 7« S« 

7 pro C39 aeternilai, in *|Va rox aetemtu Num. 2, 1. 3, 1. 

j7 pro D"^^' 13' tervtu Svperanw L a. vir pins Cit. 7| 3> 

« pio pirAiM!pt Cb^ S, 3. 

to fort, pro 'zVs pax Cit. 33. 

IW pro ruo aiMa, in onauB Maratbenaibua at in inceriis PhMaiMa* 
Alkt iiiMMA «wBpoadia, aod vlaat mhm wi pK ali wii , ^uan <)iim la hwM i a d h M M 
ndpmiur, vU* to aniM BMoato T. at paMfaa aliU. 

I. 33 

Aad^itot ot plenaqeo Pboeaioaa, paritar a^na Graid aotl^toriaii, atoa alh 

vpfbonim disiinctione continiin nerie ncribebant et Hero demiim vel proprio usu vel 
Graecoruin exemplo edocU, «|uanta e*iet indiviaaa aoripturae ambiguiiu et qaaxn agregiaia 

aaibigBitatia tollendaa aabaidiiB «iKuinipic«re, turn lingnla verba vol paBdla ia t w l aa da 
val apadia relietia diapaaaaia aaaparaat. Qpm fnidom to ra ohoarrari poiatt foaadam 

per gradua procesaio, ^ 
I. Aa frimim firifaa phrifua ttqaa «t vldalar aMl^daripl itodt atoa aUa 

Varboiaa diMtoetione gcripti sunt : stBluarii adro elpganliae et RymniPtriae ciiiri<idHm 
Mgia foan paiapicuitatia atodioat, abicunque veraua ad finem vergena integrum ijuod- 
daai vailiaai n«a flaptabak, tat atoa liMarai to priaw vaiaa pai aal iaa t , ^aat ipaltoM 
ainliiabal, tattfaaa to alUfan vataon tniHfarabaat Id loioa OBfiaiaB, n* apaito vaaM J Digitized by Google- DE LTETEIIIB raORNICIB. «. 38. DS V£RBORDM DISTINCnONE. 55 in •xtremia vwribu idieto aaqnalitas turbaretar, iatacdaai adao qoaodaa in litlerarom 
nmara eMvaaiaadHa afliMlnitaa (Melil. 3). Ita Mailt. S. Gil. 7. 8. 10. 14. It. 17. 18. 

SO. 23. 24. 26 . 29 -31. 33. Sard. Mu.mI, Cith. 1 - 3. 5. 8. 9. 

2. Paulio magla perapicuitati adiuvundHe tolleadaeque ambtguitati praapectam eat 
ab iia, qui verbbna dIvliimMaa a« ftaetuna m^a qoam inaaqvniaa Ihlaraiwa ■waaraB 
tafermidantM, obi vama isMigram rarbniB ami oapiabat, spado in astraaia parts 
rdicto integrum et indininm verbum aecundo veraui reaervabani. Iia facliim in Mflit. 1, 

.in Atltrn. 1. 2. Cit 3. 4. 12. 22, in Erjrcina, in Nunidica 1—4, in ouiuis SidoniL^ T, 
•iinia JnlMH» flMimh. Vida piM cataria dnplax dtall prlml IMltanalt aiMiiiplma« In 
^VOrM priore (nunc PariitienHi) ^(■rl)a "i":::?. 7: yc, al) Initio \rrscis secwnfli, 

tartUf fnarii, in poatariora (aiiantnunc Meliteou) iam versa prino, ucundo, lexlio 
aaminla onnpareni, in naoiro fraota aunt, quod wmmbIio •vttavll tHitaarlm. 

3. Mox alia quaedam, licet parva, lagendi adminicnla excogitata aunt: 

a) fMMim aliava diatiaetinnia aigaa tenttntiit Merieeta. Ita Cit. 3, 1 paaatam 

p«U..r K.» (p) I. „«« , CU. 8. 2 <ga.» di.H«^<HH. (\ ) ^ ^ 

b) Homina propria honiinum distioclionis causa pundit inctuta. Ita in Cil. 15 
noman proprium aia^ p in, Cit. 23 (px iipo<;r. I'orteri) a. pr. Miant*), praa caiaria 
BafaH ia Sardica, abf Un. 6. 7 nauien proprium sepulii las \i iia sigoataai aati 
at paaataia la awrfteM lilleiaai iakiabai c« llaaleni (a at n) iauataaaa aiu 

c) nomina propria etiani ita nolata, ut tin^nlit eorum litterit punctum appotiltim 
$it. Vide noinen tab ioscr. Tripol. 2, lin. 4, at Cit. 25 (forl«a»a etiaiii nuinoa 
fncaffaa 8id. X), eoHata Acgyptioraai «t Siaanaiam aooiina propria aiarginibaa 
ladudendi consuetudine. 

4. Tandem tingulaa voeea dMimgmere ooaplnRi est, idque 

a) pnmelit, at in 4itulo Qdaoai aecundo, in Tnggenai ex apographo Tp»plii 
(aoi. SC) ot Tripolitano aecaada (ao>. 88): iia laman M iaiar vocaa antiaa coeaaxaa» 
aarle ntinorea, inlcrpun^i non solerpt. Vide ad Cil. 2 et Tugg. (10. 56. 

b) tpatiit iHteriec4ts, ut in Athed- 3» N'umid. 5, Tripoi. 1, gemma Clarliii 
(aa. 45), ia nmno Ajraeaaaao B (ntt nii3)« aaaiia Mmttluw at Signa: quo Miam 
partiaeni mnnp.s numotaa «pigiapluM ta fuibn bina varfaa ia biaaa liaeat Jkparlila 
raatt ut in Gaditania 

tens lAn 

in nuiiiiH Jiihap ruin. D. E. , Vnccne iil. Cetprum in nonnti1li<i haer vocnm dinlinctio 
hibi Don latiii conxiat, v. c in Tripol. 1, ubi singulis verbis spniia inleriecia aunt, 
•ad nriia bpan aiaa tpatio isopalBta: aoiaa iaeeaataatiaa canaa ia i«l aoviiata iagilHM 
aoadom mU adairieia «t ia qnadam eonna popaloniai 4yf(vi|iaWfi ^oaaiaada vMaUir**|> *} Id Pocockii apographo alia tjatupie repniuii- "*) Bodm mado da ■erip Uir a Elmica indiest 
tar funetit msle poiita Cil. ), I, t4, t. 2, <]usa Odok. IUIImb («Ur Etntkrr Ut 31S): „Di* 
mm um aoa paitnak MufumwHm la kt m uUmi ab mtf/KAt »f itr- Digitized by Go S6 LIBER PRIMUS. PALAEOGRAPHU PHOENICIA. ' CAPUT TERnUH. 5. Fucilius, qiuuii illis diKiingiiendi signis, Phoeoice* caruissent signis quibiudam 
ab initio et fioQ Utulorum, suLinde eliain siDgulorum vsnuam obvili, | |* «1 *| 

partim ornamenti partim ipntlt explendi cauu positit, vide Cit. 3 init. 7. 8 extr. 14. 
22 cxir. 23 ioit. 29 (cf. Kopp B. und Schr. 1, 225, qui recle iain eadem signs in 
iMcriptioaibin RMmds npwirf olmtraivil), Ot. 33 Ka. 4. S, «I ftft. N«mM. S«Mr. 

MolMUt adeo haioa generiit Higna, qnippe quae cam litteria !!^ain et Z.idp facile ron- 
faadi poidnl at neptua iam ab inierprelibua oonfuia tint. Idem de alii» quibasdam 

•nuBMlb fiMlttot lioandaa Mt e. in vn* FanororilMO (a«. 43), Cit. 2» 

•b bitarpreiiboa pcrperam in lilteraram namenim relfiiig, cf. ptinni Cii. lu. 27. 32. 33. 

„De Graeeia vataatia modo iadlviaa «criptara modo siogulia binia taroiiTa 
„pnnetia ntaaiibaa t. tntira |. 48. Da Emnda laaio dieliin noli **),*< 

„l'raa(er bos indivita tct ifHw m nanqaam non ulantnr Wiawi Habtaal la 
fianmia, Palmyrenl, Perisae in monumentis SassRnidaruni. '* 

nVafba $pattu diatingui solebaot ia acriplura aramaea aegyptiaca at io 
^■adfaia*'* 

„ Simgu/it pmHetii otebantar vetercs Romaoi (ft 49« i) at tfhwatllMl. iMt 
„ftmei<$ AaUuopaa (cf. Kopp. |. H — 80).<* 

f. 39. 

Ifrnm figmm vemlim ialmwrM Plmtmiett. 

ffigaaiaai voaaBna aa Biiaimaai faUan «aatigiaai ia OMMMBMada pbaaalaHB 
reperitar. Qaod onim olim in tlinlis quiliiisdani Melitenvibua apad Castelluni eias 
ganarta a^^ aaintadvertisaa mibi viaaa erani (hial. ling. bebr. p. 184), id nunc niibi 
lalfaataadam aa^ ftram iHa apagrapba fide proraua indigna sint (v. lib. 2r paMiaMr.4)t 
aa^ langla aaiiendna Lindbafgioa (de nnmia Sektonini p. 3t), fai diaiecta qaaaiaw 
liiterae fracla* uembra ia aoao aiva Saxiaae aire Tiofitaaa vaaaliiua a^pia ana 
auapicabatnr. 

£4b«m Haartttau van al Tocalina iafbetiM footenM^a waardiadaai 
awaghaiaa amnqdnn, fiaat lariaan, axuai in iaaaripliaoa Carting. S. lia. 1 aU vlla. 

§. 40. 

De de/ectita tcrtbendi ralione apud P&oentrri t/titata. 

Signorun auirm vocalian (qaorunt invenlio recenlioria quam ipsa noviiaiaia 
HMMiaaiaata pliaaalcia aataiii ana viJatar) aanm ^aaiada a Pliaaaldbaa aanpacMa, 
qai ne eo qaidetn vocalinm indicandoriim isahMidio, quod in litteria gaiaacairtibw 1 at * 
iiababant Uabiaei aiaa pnnctia aoribaoloa, uti aolebanl, qnam parciiriaa aarta atabaator, 
at Kttaramrani bababaat laafla aaafaaamibaa aaaMantant Qai qaidani baai^iaafia ad tArifl tM dit H^arle tfi dank Punctr roa rinamler datt M* Ttuker Ann lit tr mitt fa Ik marm, ivic 
(rtmM, ^ uUktt mU U dim ^tiuifiim n/ dit AAtmtr dtt Ptrkln «.»■>. Cf. Laail Digitized by Coogl^ DE LITTERIS PHOENICUS. §. 41. SCRIPTIO DEFECTIVA. 57 

prruinmniicHP partem orlhograpbicain partinere videatur, tamcn in boe loco inlhl tractan» 
diu videtur, ut ^Mcuoqae «d Phoenicia reete legenda fiaeiMit, koc-oapite conprahan* 

OlbiguitHtU caiua et hand roinimum Phoenicia rcctc Ic^ndi iiiipriUmiWliW riim idii 
Sad agite iam 4a ai^gnUa litteria "nfot saoraum videamaa. 
I. As prtam Al^ dn rntdUt MeOmt omMm; obkUfM Had fuiaadti 
Mtfitar, ubicuD^ ■•bila aat iC aa— nnam i^t. Iia constanter mtiuilm 1m. ttf<i pi* 

tftin capul *), '-13 n. pr. (pro -«-X!! fontanu$), cf. in V. T. tjiB-^ pro trMt\ fk. 
S2y 22i nno'n pro miin'\ Dfut. 11, 12; aed ponitar in ntia /(MM (habr. flL 
mi <wa ta ana. Syiaeaa., te nmi (mnt) eaaiHa, bun (alH^) gm Uk u m, pc, nwi (uMi) 
lfteit$, Seinal poni videtur ad vocalem graecam A expriiiiondam in NSiNb Laodicea., aad 
boo potioa pronaodanduai 'Sl'"^ l/^dicat qnanquam ettam Arabei acribant i^'i, 
SiagoJara ^addam asaaiflaai aat ^ns in vHm mem CSt. 3, 1, nbi (t adeo pro a 

M mntarc <|ittcquam religio fiierit. 

In Ji»e M quieacena apud Phoenicea pauUo naitaliua aat foam apad Hebraaoii 
at tAam pn tt hm. gan. poaiuir (cf. ao. 4). 

% Vmo pnalar lalw faoMam axaaiplam conatanter a wHlH a i, ■M a — fM qaicadt : 

a. in meiU$ weaMii, at Osy aeternitat, tbv par, pM ilnai'aaf , nrt •>, 
px Sidom, bpia /ocaa, nbp oacet, n3K patrstt tmz AioAaaw, n^ba re^Mtai, n*) 
fpMtaf, M ahw fMMria aanapb manaiaMf la folbvs atiaa B afc— ■ ! « aaape 
«■{ttunt, ut -icD tcriba, -^s^ Jtgufti*, otxo index, $tffet. 

b. in extremi$t inn^ (pro un^Mb) rf aai d ia aotiro Melit. 1, 1, ]nsbB MRpertaai 
• wfr — SwI. lin.S.(k mnkldhaami B.C^ mw> (pra irniba) ymaa iirfHnf«« l^gg. 
ha. 5. UnioMi Hlad «nnptaai aat n. pr. VlMM» (^>3w<>} ^ Baalia) Numid. 7| t> 

3. Jo(/ xorvatar, ubicunqne ninbile est, Pt propterea etiam in auffixo Ut 
has qooqaa re refellantor, qai veraa dipbiliongoi Uebraeia iribuant. Sic ""n^ i''*J^) 
* ««a «M Oh. «. S, ^ (n^) Mrl« «Ma Bfdit. S, atfua mHi (Jt^'ij 

aramaao) Cit. 8, 3. Praeteren ad Jod mobile qaodammodo referri poteat ^ terminatio gen- 

t 

tiliciorum el patronvmlconnu (arab. in feminino tT— > apad Phoenicea 

propterea coaatanter plene *cripia< ut '<3-ix Sidonitu Athen. 1, 2, v)9 C»/<e««*« Athen. 
Si 1, Tn U. Gt. 33, 8, Sud. 8, ^ LOgt Nuarid. 8, 3, «i Emmm ibU. 
(daUoai am an* pro lan» Jbwh Qk IS. 3), at aodein modo iadieandaM ni dMalib 

ia &:a (inanla fiiioram}, "9 rwAM, quae arablee aoiberealar at ^j^. 

Ubi Jod quietcU, aire i pronuaciaadaai riw < (^— , *:r)» 
aed non eadem oonatantia atqaa Vav. *) Kngalo* iDtcriptioniim numonimquR locoi iidiaa» aiaaiaaaffiBBa Ubt IVt aap. 2» 
■oo IndaoMU, «iniim facile iav«airi po««iat ia Digitized by Google 1 * 

58 UBER nnHin; palaeographia pboenicia. caput qi}artum. 

a. in wuJiii vocibut onUuilur v.o. p3C (|lT9t) Sidont "US (T^j) primcept ijard., s» 
•ArfMiMp* (ft»iN|)» lan ToaM, TuMdMs, m (iwwira) Amw in Matn «OHlfMWi ; 

praedpue in plurali miuo. cti (pn) O'-r) nVn, cscnas (cultor equorum) n. pr., 
taVL Stdutti *), D» Vt (imuJtt lilioium) Couyrai }fO C*lu'> )i*)C Sardit et nbi 
HMhfMl Jo4 wmpaginb iiwaraat, qaod PImiriHi tdm f *B « — Aw lo • ■yi iw w i H , «1 
ivaSR, Aaatfo/. Contra repcriualnr exanpla» !■ flttw* Jod qnieiflaoi MriplMi 
exitat, DPqun solum in ileteriuriis aelatix monumenlia v. c. p'<nM rtnwt Eryc. 4, n'>lsiD 
mfoMO* Tugg> 6, ntms u. pr. TripoL 2, 4t nb^ nam. Sig. , »ed etiam in anU^aa 
qaolMi, «ritt mvAm at UMir., io F. — EaJas iMontaoiia Mt bi 

verbia oompoaitii, nbi ^ in fine prioria parti» modo reticelar modo ponitur, at n«ti 
inabis pro "ynaHa -ni&H (brataai Mgnut taon) Ck. |n3ii»a pro |f)r«Mi, ami 
tri^na, in'Vii. 

b. in estrHH* coeCiiw dUfinw ibnnM dbtUigiiaadaa annt. Ac primun 

•) Si(fjijctm primae pert. n'Hg. paene conuaater plene scribitur, -hm f rater 
meu* Mdil. 1, 2, «M pater meui Cit. 3, 2. 23, 3, -ifitt «M/er a^a Tu^g. 6, 
<nvb iAfar iN«H nM. Qlio. &• «(0 firfif MS Gl. S, 9. CoalntttaMiMi 
(pro •nit) MCMi Gi. 9» & »,2. 
/}) Eodem Modo Afhrmativmm 1 para. aing. plena acribitar, vrto j>«r«i Cit. 2, 3. 
y) D^edive leriptam I^Ht (pro -osm) ega Cit. 2, 1. 3, 1, in pro -ni irrigation 

jfhnfm Ot. 9^ S, «i pao «# fww Qt. S, S, M 
J) coDiUnler ifa fj^wr. e//r. in nt p p pro -na duo Jilii Mclit. 1, 3, "brz-i 
pro '<b»a a civibua, num. Gadit Ting., fortaaae bfs pro -«Ma cwe» ouai. Tara. 
l^dM aBqwrnt in kta inmm — tt planmiqM ttmtam mam M ImI», «bi 
ad fomuun iadiaaodMB ■MMMHlMn «fat (cf. a. p): sed nequa ubtqw |ioriliim aaaa« 
uki «0 opus fa ia fw t , Wf a » aalk tMlac in aiogiilM feiaia, dioeaal «MMph lilk 
a. J. laudata. . . 

4. PliM aiwgalMb Mfo «« Jb litiara*,. ^wa «xiiNiii ?MibM ■ <i tfw i ia 

Phoeniciii me usquani deprtheoderp non memini , qmini pro feniinei aexua indice, 

val n acribant (rso oMuit, rma eetUuuy n'<M ituula) vel ec (m'<k, «tb», tnay) 
piariM cdHi ft w h a i warai ■ •i w plane wniuant, nt MisD'' pro -vw mD'> c www tt 
fliaeiMi OiLliSf w« pra mo^ Qt 23. Eodem modo rtv* flneni vocabdomi o w h — H i| 
veliit in t|-^t} pro nr-^^] remittio lloUt. 2, 3, adeoqm imbil* in N TOtatMit V. 
Mbs pro ns3 oiMRw ea Cit. 2, 2. , 

Ex hta mUMi, qaa» modo ttpteniimi, • boil* iaMlQgaiit tioott harm raraia 
nrbitri, quoniodo in ntramque partem in hoe irgnmenla dUadtonndo peccatum lit ab 
O. U. Tychsenio et Koppio "**). Ilia «aliB, alil ia udTanaiB vwan do bae la aanto»' *) 0'*b'<C9& NttBUd. 1 lia. S tmt videlar pro ***) V.Hutnuiai Tilun Tjdweafl II, 2 p. flVL 

B>y«S«» ka It M naUla rfi. lapp JKU» md «iMM II, ^ lit an. 
' •*) VMa iafttgpaMHriMn pftaariokai lih.IV, 

Mp. 4. * Digitized by Google DE «CmPTimA JUUUMEA AKOYPTf ACA. 59 tiam tenens, ia eo uubbd crraviti quod litteras i et ^ in rhoeaidu un^vMa voealw 

appaUitio hoie MripMiM flwi iUftM MtS ^jUbqnafll non dixit Tycbaeoiai , quod ei 

tnbait Bdvenwriua, omn«8 et aingulaa lilterai reri nominia ■yllabas fnint. Sed magia 
etiaia peceatit Koppiaa, qui adreraarium aabaannana ad earn rafataadon auamqu* 

T-^rbn, Tnns **) , ex qaibia ipyuMt vHMTH PhMiiBit Bitalii- wmUih warn mm, 

Scilicet lalia aiat Aio! 

A dextia ad ■iniatram prooadara aariptnram Phoenidaip, id ulpoie rem ia 
ffilgaB MtM M ■laiuiawtw qmlaai» wM wriot «wtwaiain «zcaplkiiii • Koppto 
lata animadvama {Bilder unJ ScAr(fie» II, 193} maoiio inUcimda eaact In oa* 
videlicet exemplo nntnoruiu Ileradeenaium eadem ilia epigrapha, quae in Tolgaribua 
•xnmplia aoliio modo a dextia ad aiaiatxam pragreditar (v. naaoa HaracL litt. A. B. 

•ingnlaeqne ioversae aint (litt. C), ut Rolent apud Graecoi eaie in iia titolonun 
fiamitfoftiim aeriptorana Teraabu, qui occidentali more acripti lanL Qaaadam graeoi 
■oria kiiMiMaBi «a in ra qoaanadani mdli dvUtawa: at afia atian aingu-. 

lanm fitt^rarana graeco more inveiaarna axempla exttare infra docebimua (lib. ID^ 
mi «HM» tmmm. I> Adda Aleplt liuana ^gnna iuruam is £17«. lin. I. «. 7. CAPUT Q U A R T U M. 
DE SCRIPTURA ARAMAEA AEGY^TIACA. 

Pecoliare qaoddam tWterarum gcnas, phoeniciia litteria aimile, neque tamen 
recte in harnm nanere habitam, in iia monnnentig conparet, qaae ia Aagjpto 
Npatta annt, arawNiM liiigan Inaeriptia, vdat to lapUa CaipaMmaeteHi at iMie 
■ii^ Rafmiano , ia papjro TurimMi at in fiafaumtia Biaaaariaala ( t. lib. II, no. 71 

— 75), ne alia riiinoria momenli fragmenta papyracea memorem, de quibiia infrn ad 
11, 76) bceviier diotani eat. Quonioa qaidcoi moauaieotorua maxima part auper *) Ipae TychaenHn pottea in ppisloU »i R tw ea oMre , mi, aaa MM ptefMlo qood vjr 
I (p. Zn) aaaaplieaaa atatait «yUK , 

ad aaaiaa aaai fevaaaie atadal* 

Pni*rat haea ftcale ML lia|Bie Hr^Licp' (in «pia « **; In line (|tiidcm cplprujiiie ^ ail p'^~ 
Jod in Ulii ea«mplia laoMa mt) matlogu ooatr- pcttinmrc, iofr* Ttdebimut, bk. Hi, no. i> 60 LIBER PRIMUS. PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT QUARTUM. Bartitlempm naetnt est mierpretm, qui •aagalarDia litleruTim potesuie feliettw 
•Kpouta priMBB hMus Mfiptam alphabalwa «s iUo moanmeato eoocuiiiBfit (v. 
MimuAtm db VmmL XXXU, p. m pL i)» pMMi «wp«» led faMtdnai tOam tarn- 

nte r(>pethttin (v. Opoi «ncyelopap<i. Paris., Recneil den planches 1*. I. PI. 5. BUttner 
VergMeAmMgttafelm tab. 2» do. 4. fV uJU UeteJk, der morgeiU. UpracAen tabt 7. iUb. 
JiVy fmifgr. p. S6), hM vm fa i> — MifcaJM, quad litlwli vera phoenMb hoe lim* 
nmn g«naa ■DDameravit , qoni pMiB Manila fignra ■ phoenieiU talb divem til, 
partim lingua his chanicteribn* expr«m non phoenicia iit, ced aramaea *). Contra 
io litlerarnn poleitaie detinienda LaxgiuI) meDtiuiiiiua talium monamenioram editor, 
' tMmm aWl nl BwAdmywii eonnnric, «t In mmm ^ aocdm •mna ia«M«ri* db 

nliis detiiiitii e\]ifllcn(1os (w Vih. If, no. LXXI §. 1). Idem lamon lir doctisaiiniu 
fra^entia BiacaMiaois a se editia et tranaacriptia bnina aoripturae alphabetmn insigniter 
loenplMavIe ( t. Bb. II, m. LXXIV. LXXV), at Ed. FktiD. FkiiD. BscRim In aingnlari 
docloqae libello, cai inacribitur: Itueriptimut et Papyri veterti Semilici qnotquot Al 
Af^ttpto reperti nnt, editi et inediti, recentili et ad originem hrhmro-judaicam 
relati. P. 1. Lipa. t833. 4. oiuoia buius generis inonumenia cdiu palaeographice turn 
lUkkglM Hhuinn «Mpii. 

Qaal MM lab. 4 exhibemat hoiaa a n r tpt i iM a» fam aipoia la mBs aegrptiis arnmaea lingua scriptix iisitniniii aramaeam aegyptiaram appellare placuit **), 
triplex alphabetum, ex lapide Carpentoractensi, ex papyro Taurinenai et ex fragiaentia 
BbMaariadi aoadaaaviama. Qaaa priam aaknaaa MtliocBvlant flgaraa nwiana as 
lapidia Carpentoractcniis apographo Harlhelemyano repetivimus , niinoreii paxsim 
addUoa ex Laneiaoo Moaden uonumenti excmpb: in singulis liilcria dofioiendia 
BartbaleBiynm, aoa Laatsinm teenii, praetar aaaa Zade, quod fflhn alpbrtata 
addendum |HilaTimna ***). Quae in altara coluaaa aaatant, fignrae ex Rochettti 
maxime fragmentl TauriDcnsis apographo pctiiae gnnt, et ita dispositae, ut infra a 
nobis copiositts disputatum eat "X). Qnae tertia colomoa exhibcalur foriuae ex pikpjn> *) Kopp UiUrr und Schhftrn I p. 2%: „ Irrt twrkanJn leyn kiiuu," QaM quiUcm veriHioM 
M midu, M let Mi die fir<iraiiiiii( fhSnbiteh* KoffB obtcmtlo ab Htmakero (diair. p. 68kflB) Mftfi Mkr «MN» m fieygitlK gibrmMlIt, *m laMM lav^gaali outtt 

gfloisfn , gtcichiam ah oh ilitie far nichi htitim ") AfmaSSMI vrterrm ( y/II -ftritrniiilcli) 

u/krtH*H kli»tH, odtT doA van Umtm uMi tim scriptoMm TOeabsl Koppias, quod miniti proban- «hn , qann noa a/de« tahMla rial ilia moaaaMatai 
li wMm tUk 4k ham pkoeniciia pleriiVM faaaalloiB TidpHiah 
oramUMA* Mumdart far aUt i wl w M wi Ibi^ mm- ***) Da Ua , quae aoran valihat Laadaa, dit Or!e»laHtttn pkSmutek , M«> wril lie nock Ttde qnae diapoUl lUtriui Digitized by Google ft DB WaHPTDBA ARAMABA AEOTPTtACA. 61 

filacawianU desomue sunt, »ed iia ut a Lancii alphabeto io Donnullis litteris (Ualetb, 

Tify liortim nutem alphabetoram egregie se invicem illustrantium nutna inter se 
ntione «1 can alUa acriptoraa ganaribm nacaaaitadine baao maxima nobia abaar> 

t. OufaBHrMtaaaia Monomanti IHtcrae , ntpote ad phaaildT— i aiinilitudiBan 

prope acc«den(e8, hanim omnium nnliquiuimae , Blacasiinnae contra, ad scripturnm 
fttadratam magnopara iaelinaiiiea , reccotiiaiiiMa aaaa, Taurinenaia fragaieBti figuraa 

MH^^Sk^MA Mka^M ImAam IHab Im^mmm aLaIm^^ba wMA^^aBB ^rAAa^lMM mmma IbBAamaa ^^M^^^ 

wamm mv wiav um iootm wnhniv TMaimr» Enwumf ^ma imnw in piiBB 

•olamna capitibni inipgris eomparant ■•pema iqwrtia, Beth, Dateth, Capi, Rftek, 
m teiiia capita vel laaximam partan vil pcnraoa •MacaroBts is aaewMla vona Baadi 
«•piM eoMparal paana aMaato. 

t. Fri— mIibbw figvM (piaaiar Ha at Joi) onoaa in PhoenicHa aibiM 
■onnmenfiB compnrent, ila ut banc qaidem scripturam nx ifMa FhoeniciR ") orlain 
Mae Don dnbites. Litteranua Ain^ Bet Ay Duletk, HetcA capita raparna aperta, 
^■M hale aariptaiaa phna pacdiari* «1 ptiwa aaw vdatal Kappiw ***), atina. 
is CUkiaa wnaia adaeque in inacriptione Oxonienti coropareal, et tpedatlm quidam 
Aim aopeme apertnni pcrfreqoeni «tt (§. 26, fig. 7). Alepk liltarae prima fignra 
ad nomidieam P'op* Mcedit, reliqnae ad earn fignram» quae in iaaariptieno 
OnalMid «M. Vrntt <8Mii Cnj^t XaaNvT, JKm, JWm, M«, tmitt Tut tamta 
babent in uriptara Phoenicia vnlgares: Kopk eodem modo piclum habc« In Melit. 2 
Iia. 2t Sekim eiuadem figona ia fiyeina. Unam lie et Jod paallnm imamutant 
^ fig. MMiw Jti (bn mMmm MUmrm ) ex %. oimlr. Ml 

S« !■ taillaa admnM i> 9» BhoMriwonni pMpyfotmii figiiri a ^irinM Uiiatairai 

flnttim {Caph et JVmi) vestigia nobia oocarmnt, qnne nunc deimini in scripturaa 
genera ipatiia distincto (haec enim oonaiMtDdo cunctia bit monumentia commnnia) 
oriri poleraot (f> 33, 4. 53, 2). 

GMana bnid nllnm exilal aMBunMntnm , qtmi nagb' Jbdal ad ot||^im 
Mnptnrae quadrntne illiiBtrnndaa, qoa de re alio loco "^) nberiat dispatalari Ramas» 

De ortbograpliica ratione obiarrandum, in omnibos buina generia inoaamealb 
fitutiB 1 man Babiaaonn «t ChaUMtMuiiB V.T* (aaow atqti* aapra axpoaiiiiB •) Tide Ub. II, ad no. 74w 75. 

**) l l eqaa vm* as valaea bi bw a la anadt 

niitati (f. Si), manifeido id ■rgneolibiu lifteris 
<t, n> ^$ S| V| nuaine aotea Kav, tjuaraia 
•cm la prim Bdmaanua aariplaia pltaa 

•M} JBM. «• SOr^ II, mt SB «filr pMhfaMe 
IMbalbr M aaA MraaMM laK — Im — i giiw a t a, miM* iM «>m ^flwa. Jftw Iqr 

itrm rineign 7 finitn tith, ftJoch hSetuI triltne, 
^Bdiaborn , liir ciiivfltoi Mm vra Jrr V thtr 
laaf <Ir« 5e]lr«ittr« (? Bum fiigivnie chImM 

iaaoHlfi potmat baao aMMaamla?} tfrriUr**. 
deauo it^taila Digitized by Google f 
62 UBEB PBINOa. PALAlOGUraiA PBOBMICU. CAm «HIlNTDM. 

CAPUT 4 VINTUMt 
DE VARnS UTTBRATUIIAE GENEiaBIJS EX fBOENICIA ORTR. 

f. 44. ' 

Pmlaeogrmpiiae eumpmrmtm* ruti0 9t uUlitu$. 

Quum in hoc libro Holiuei Phoeniciae acriplurani , non inlegram populor 
SMiiitioorttm pala«ogr«[ihiam iilusUare propo»UaM sit: iaatile viieri pOMit et a 

■am J octM mafc At satis ccrtaai vidctw^ brev** i 

rei tractHtionem noa gins ipaing propositi noatri dairimeoio omitli potolsse, qaum ex 
boc ipso couiparaodi nagoiio noo erigua quaedani comnoda io attbliliiu littararan Phoaiii- 

rcceniiorum linguarura origines ex antiqiiioribas illastrare, sed etintn ia anliqais lingnis, 
■lianua luauibaa, iUiuUudU aoepe ax recatUiorilMi* Iucmd patera solMnut; it* bob 
■olin ■Bti^oiBrii GiBin—t EttMoaa, Bohratu MriftaiM oogniiio mcMb iavilar 
Wlbtiliora Phnnilhi GUMBlotM cognitiona, mi. «tiBB; contra HiB— kia litteratam 

baud raro illarum oomparaiione egregie illuDtratur, praeg«rtitii quum noBaiilla littera- 
innM gcBata, maxiaie Uraeca anti^oior, aaute noitris mOBamealia aalefiora ex ilia 

«t Gnaconiin, commercio, gubinde unius popuU consualodo ad 
vMMtor *). Quod qaidem nlmiuque nonaallii exeiuplia illustrare placet. 

Ia iBsar. Melit. 3 Jdem et iieU» littaraa iu exaratae auBt, nt daabot partibna 
fUBBBMr, U fM4 HaaHlNma iMi MMBl, M Mtm te, AdUk » «aw 
Yanui petaataui aoa atiam fortaaae bob omBilNia paiBaadaffaBiBB, aiai addere 
in Graccia monuiBentis Mi liUeram eodaaa Mdo in duas, adeo traa pwiaa ftaalMB aaaapidt hue bmkUi.' /V\ ia BBaia Edanaa, in fioaekhii iaaar. 

■•.oii««.a. /V| M. XL 

In vtm» faodam Faniao«plMMBiii« al dUataafi fattiaaMa (T/Odte. lilt. 9} 
ia voea t ap a ri ia f UMan ^ , qnam Kafftna (II, 242} temere Lamed esse 

paiBvIt, faaofBajn boe BBBfaaai tali fanaa C B i a p a M l » Colbua apjipapha ywn *) De nMaMtw etim et Gmob qoodsoi» th Ji«aft*i> BnNb/Wtinwraifar KwthMmg tmi 

io Tuli'llt, Odnfr, MnplIpniS <1m «cripta- HllltKrilufg Jarn, dau in mrhrrrn I'alirn , u>» 

fie Etrnicae onginp ita dispulat (<ii( Elrutktr U Gritdttn Uttt nd fuKftrt t armtn kabe», OTSk 

|b 292 : „Dir,tn Vritrgamg imf sMK «M alfr Wfc tqr iwUfitos asrihwswi** GMMmaliaad 

AvdbaH ndb «fam «faiaaJff «a* wasitaf*» wia «a ea aetate, fpM BBiani laoaaineDta pbo<>- 

■ dnt«a, M «tatt dlit fira4vr dbrtft «bw aMe •aripta mnt, msior fliaril Tb Mripturae grav- 

hftiimmit finulmr Urktrlirfrrviig die Sthrift tmpfim- OM ia pboeaioiam, >a irotrvOI, fBMI aOBlia 

f«a, nti n tUnutlbn ibulwtd* falttkMt» fhosiitniss la f^aeesai (f. 4t>. 
mIvF filf* M^pt^AAvl t^MMt P^rtHflAF Vt^t Digitized kjy Google FALAEOGRAHU COMPAKATA. «3 {tidm luum'' m allis eiu<i regionis numUmattii freqnentatH vaBpicari qoidem possit, 
iU«m Zain M«e, iUwnqne vocem "nn tidtu meum legvodum: >ed io in«ra boc coo- 
iMMia podtMB «iMt, aid nib «OMtantt Gtneomm Z«ta • nnwridbat MMpMiBi 
rimim m foniM 2) iMta oolligi potMt, etiam apai PtHMoioM 

hnnc. non |, aiHiqnixRitiinm eitis liitrrae iignrniii fiiisse. ( Cf. ad §. IS et quae d« 
litterararo Phoeniciaruu Daletk, Fao, I'ke natira iigura apud Graeoos ■nperatiia 
■rfflMdnvthMM Bi ^ IS* t7« tt)> 

la iiucr. Eiydna figimi f>f Naa fMj lajiini vML Bed ■gngto 

mihi hanc Hlterae poteslalem confirniRvi( srripriirne F.lruscno et 0«cae auctoritRs ( vij. 
lab. 2), ande has forraaa etiam Graecia et Pboenicibus oliin nolaa fuiiae colligo. 

Cntrm BowhUm te ngMinbw litaB CriiMMl lBtti]ii««MiaM (Carp inier. 

T.L pbXXI«tpH^9) vMiMsfigaraB ^ ^ te lapMe Us «bTfaM iwtltdM !■ ^ 

i. e. H, quod ad contcxUim pf^rcgie MMHIinodatuni fnt. Sed nihil nuitasset vir ■nmniNi 
■i adre potaiaiet, etiam apud rhoenices litteram Cbet U) ooo raro ita piQg^f Bt 
4uliH paftibiia ooMtti* vUaatur, v. f. 18, Fij{. 3.4.8» 

Uui igitlir haruiu liiieraruro comparationem iM imdUiemua, ut panim ea 
icriptarne genera aive orientalia Kont sive occideninlia, quae vel r\ ipsa Phoeniaitt 
inatre orta auat vel certe noo magno spaiio ab ea diatant, tabnlia repraeaentemus ad 
atplnlMli PiMMiidi «rdinma AapotlUt (taV.3—5) katiboifas «onraMauurlb MMwSeto, 
liiterariia et palaeographicis ill(i8ireniaa (§.4S— 55): putiai ringnlanini litterarnm ex 
liHtria Phoeniciis originem nionitrcroua earomqne quaai stamnata deicribaniaa ax 
Phoeaietia foraiis laoqnam gentia anctoribas ducia: qaam qnidem pcMterioran' pa la aa 
grapbiae coroparaiaa partMB Boa haa aapila ai^ia ••orsnn iracuwa, led aottrb d« 
■ingiilis liiiprin phoeniciis conamentariia (f. 12 — 33) corollarii loco ndinnf^cro placult, 
nt integraiii aiogulariim lilterarom bialoriam io conapectu poailam haberent leciorei. 

A linilll Koppii caHOle {BtUtr md Sekr^m U, p. 375 a^.) haao aailn 
ratio dnaboa maxime rebus diflTwt No* eaim seripturam phoeoidam poliaa iUnstratarii 
faan aaivaraan paUwograpbiam aeaiitieain ooaipreheniari, oaiaia aa seripturae ganera 
aaiCMada patai^maiy qaae nimia loogo inlerfallo a niatre nmolaaaal} quam othaia 
UlaMraadaa iaaa wi ia pna ii ai; aaalia Tata aat U u w al B iM, qaas niaaoieiaa JfiMv acpMa- 
^ae WH/h marimat vocare potsii, licet non Orientales, vplnti Grnpcam antiqniorem, 
EUmteani , Umbrican cat. a Koppio plane neglectaat pro nostri consilii ratiooa dili- 

f. 45. 

LHItrmtmrmrnm t» fk»9»4cia ortmrmm ittmmm. 

Praccipim ntitorn xcripturac )?enera eic niaire Phoenicia deincepa prognaln haec sunt: 
A) antiquiuima Uraecorum ieripiura (|. 46 — 48), ia qua anti^uiaaimaa atque 
aali*aa Pfcaaa l aaai liuaM aamtaa am aapra abiarvaviarat (f. 15. i7. 18. tt)« at 
iore «110 hnrnm loromm nato maxima vocelar. Ex ea delncapa aHaoaraat Elf na 
(cum Umbriea, Oaca, Cahibavica) •« vatas Ronana (|. 49). 64 UBEll FBIHin. PALABOfilUPnUL fBOENICIA. GAPCT QUINTUM. B) friaoi Ptnmmm uirfytmn (f. M). 

C) Hehraeorum lilieralura te llUlrii (|> M}f vad* &HMrAlflMM liMenMlM 
writ ipecim prodierant (f>52). 

D) Ser^ptani Armamm im mmmmHt Aegyptimak MMpiwa (f. 4S. 43), ■mI* 
tiniai nepotam fecnnda mater, ex qua prognata est Falmgrema ( f. 53) , ex bac quad rata, 
M variae Mciptnrae Tetaris Syrae, Paraieaa, Arabieaa spaeiea. Qaamadmodom aatem im 
friaca gn a m ■ wi ptura aotiqaiaaiiaa et priDdpaaPhoeoimnifigiine «ompaxeiit, itain bans 
nanaiefuft tMaatiocia aalada fignrae (r. npn«lAlepli| M, Sanc^ K«pli, Sofaia): 
qua nna ro rerellitur praepostera ilia it litMtll apil Bjvm Btl^fhtiMqMt MMI apid 
Phoaoices, ioveotia ooniectaia. 

E) Ser^fturm Fitmietm nemUtr ■. Pwmiee-Nmmtdiem, ■! Imbm Iuow a aailia 
dlvanam cogitabia (f. 35). 

F) Scriptura vetiu arabica u Himjaritiea, ex qua aala art Aetkiopiea (f> 53). 
De aiagularam baram filiaram aetata nutnaqua aalatia ratioaa nibil carti 

veluti Numtdica, non semel et tino qnaai pnrtn n matre editae lint, 8ed sentim paal- latimqao ex ea proflnxerint. Omne aatem itemma atiam aeptaa (qoanun aaogniadaia 
Digitized by Gopgle PALABOGRAPBU COHPAIIATA. A, SdUPrUIIA GRAECA. 65 
A. PBI8CA CaUECOBUM 8CRIPTUBA CUM HLIABUS. 

f. 46. 

frittm Grutfrmm ttripintm, 

Qm iMBpiii* M a ^ Guana Pkaaakiaa ad Graecoi deLnae aiatj foa da la 

apad ipaos veterea rariae erant sivo tradittonpK Kive doctornin hominara opiniooea 
(Uerod. 5, Sr. 58. Diod. 5, 24), oobu nunc quideiu dispoiare non vacat, unnnqaa 

primam ■edcdra, dein rcliquas lilleraa, aed oaiata alplwbati orientalit 
ex Phoeakia «ne allataa, poaiea aliia ax GraMoraai ingmio aadaa. 

U «aiiB ax ao a|>pur«t, quod aaliqaiadaiu Uttarae graeoaa A — T cam vigiaii 
I IT— n phaa awvaaiaat, dva iittamaai fumm m ftU iMmfmt 

wrdtnem et nomina sportag, dutnmodo observes*): 
1* Obi a dextra ad iinistram acribaot Graeci aatiquiorea, iitterarun graacantna 
/anaw eaa phaaaioia ia plerUque aignit proraai oaagnA^ idqna, qnod proba tanaadaB, 
earn antiqmiur^m PMamieim Jigmrii (v. ad |. 12 — 33), qaom coatra pcriptura 
■lanuMa ax reeentioribaa eoram fignria prognala lit. Quaoqnam aateni cartam eat, 
aatif aiaaiaio tampore hane acribandi rationam apod Graccoa edam pervalgatam fuiaaa 
(lalia ealn a Graeda ad Etvaaeaa parvaah), paaci tanaa titadl larvMl mat, ^ nl 
iategri rel ex parte ( tinvaninqt^iVji') nripntali more exarati sint ipsasqae Phoenicam 
litteraa reCBraat**): ia iia vero litulorum versibaai tffu a aioiatra ad dextraai carraali 
pleraequa Htteiaa laraiaaa laait ila ut, quae aataa «a^la IwacUaqaa ia 

aeriptura ainiatian tpcatarent ^ , nunc dextram apectent ^ , quae figoraa 

•oiaa Mieniae aaot. Vlda atiinaqoe geaerii forniaa lab. 2, ooL 1. 

fk LiHaiafeni pttmltu quanqaaaa ia aafvaraaai ia aliaqaa kaa liHmilaia 

•it, nonnnUa tanwn pia diversa utriusque linguae indole niulanda erant. Qnam 
aapiraiioDibna aoniiqne gutturalibiu (thdm) abundaret alphabetam pboenidnm, vocalaa 
vara vix uUaa baberet"*), Graecia contra, in aapurationibni aat pareia, id ageadaai caaet, 
at Mim vaaaka (aularia illM la Hagaa aoa, faam la phoaoicia, BMOModl 
deaignarenl : gutturalea noBBnUaa ia ■illiiidillin Tac Haa M ' aont, bono in modum: 

^pMM «9*1« deaignanda adUblMH «M CSbf (H), faad 
*) Cf. Iibram nostr. Grtch, Jer hthr. Spracfit currentes, ted uDitii Terstti rootliim nno exce- 
WHt Schrifi p. 162 (qq. hnafi pmmtpiB doctu dsn tea r- apud IloeMtmm ao. 31. 33 35. 36. 37- hjfotkmm «OBttaet Baaalil libaBas: PaUt^mfU- 40, baatrofbedoa aer^plw no. 1. a. 9. 23. 37. 30. 
Mir me Stkiifi *r V«M«r wrf Grinhrn, BertlD 1814L t. *0f. AVgaH. UM. Zaft, ***) Phofoicn prrmro tit<i-ri$ dfbilibui uto* 

1816, p. IM. 154 aaM, nbi Tocalinm poieitilem liabereni, lapn **)TlldW8nnodaatall adaataaadlMfBB 'vMaaia f. 40. 

9 Digitized by Google 66 UBBR nmai. palaeografhia Phoenicia, caput QimmjM. VoeaH A MgMukbw adUbitam Atefky apwl PhMoieM «t HabiMM ipiritw 

Imibf MmI in TOCalein A inclinans. 

TmiK B (iMa e, ei) adbibitum n He Phoeoicum, tarn noinine turn in Vocali I peraptum erat " Jod, fond a|ni 
Toealia vim habebat (v. f. 40, 3, a). 

J>eniqae pro vocali 0 (et U) dod Vav liiteia utebantur, quae nunqnam 
qriMMfat tfuA waApiiuM PhomriM* l)i a*' Aim, f«nd Mnlninm 

videatur, hoc ttattm loeo praemunlcndum eat, qaod infra copioiivis docebimns (Kb> 
IV c 4), banc guttaralem apnd ipaoa Phoeniew in vocalem O inoliiiasaa. 

S. Ulr intettigatur, etinn ordAum littenram tpnd 1 
t, MM omnia lenendam eit, in velere Graecorutt 
liltorna triR anticjaa pliocniciae ori|s^inis elcmonta fainso, qiioriitn Hiio postea exiraia 
«ffrnmiu i^intatjfiuy) lainen po(ealatem reiinnerunt, unuiu cuni alio quodam elemeoto 
nonhtt t in iawmndin— dbiit 

Et horum quidein primum erat Bav VnlgS Di^anima dictum, eundem locntn 
inter n et i (£ et Z; oecopana atf oe i PiiOMionint at pconua eiuadem potoautia, uiidn 

(fit. f. 47 a. P. IhgT* *" 

Alteram ect KSmta ( ^ )) turn figura et potcslato, tuin nomine ct ordine Koph 

pboenieio (tftp) reepondeiut in numis Crotonia, Syrucusarum et alibi obvium (r. Cckbel 
D. N. n, p. SMS. IV, p. 390. 8M. CUnlenl Jnniml L p. 330), posten in obintntb M rapif> 
TBCineb babitam, ila at, qnnn imaiin doae lilterae Koppa et Kappa in nnaro Kappa colmnt, 
Kttgft (iam prins in Italiain tranfiveclom ibiqup Q gcripiinn) snlius ppisemi vim retincrct. 

Bijuilis ratio est litteraruiu Sigma et Sam , quarum historia et muloa ratio inibi 
Imbo in nodnn wwftUmim vidMnr. Aniiinlini ClmNi n iiinnnica>ni « Atrndl ^> 

ndaplnbnnt«l&aMi(LLI W)- lOnd %MnppdidMnt|raStadl«(«9Be}Mliin 
4gniit flngabanl n piMMfoto Snnweh palitif: X. ^ ("^ PMlatiotM mt 
Znin = Zeu pertinent, §. 47 n. Hit Signn); hoc, cui sonus atperior et rancnt «nt 

inatar Kchin, iViv appeltatnm , lit sono et nomine ita eiiara lignra (\l A') plioenicio 
Scbio retpoodebat. Mox, quum pinguior iate aonua graecia aaribna digpliceret et raro 
nnAtemr, nlin^ iDn HtMtn in nnani «anlMOMn «oaplt, fnnni Ion«i UffMbtmt 
et tenoi aono a pronunciabant, Doret contra ^uv nuncupatam ping;uiore aono efferebant 
(Herod. I, 139), donee aonua iata raaticua et aporint (Jiar Kifiiifior Pind. apod Aihen. 
XI, 5 p. 467) ex GiaMia plane «xpnlana ani M io dnMMndlBMn nbiit, quo facto 
ntnmqnn nmnMi (Sfim wt 3i») at nlrinaqna litMnw lignfan ("Jf at M) piMninm 4a 
eodpm sono tiKurpari coeperant 'et prorsus in unam litteram coirnml, in earn aoteni 
alpbabeti locum i qaem Sffta (Snmecb) priaa oocnpavent, nora litiera 8 oonceaail*). ') a a a ii H aa aortm * aifenb ^ ( tt M (8ig«0 Digitized by Google PALA£0<SBAPI11A COMPAR/LTA. A. SCiUPTUlU GIU£CA« 67 7,ndr littcmn rcrrtiini vestigium cquidem apud Graecog non reperio. Quod eoiia 
ZuU eudein litterara ene <licant*), Mque Zeta, id mibi pemuMi«r« aon poMUi, 
1 MM foffMB It poW UH », iwa ordiBe a^a* dobIm litiMM Zda iMpon^Ml"'}: 
Igilar Zade, utpote littera lopervacaiiaa a priaris aladB ttlMratani 
aaetoribua rcpudiatum et ex litteranim serie eiectum mr». 

Anti^uiorea igiiar liUerae graecae phocniciis huoc in nioduin reapondebaal: 
11 ^ B 9 9 0- 

B " / an 

r a X s 

^ i <^ P JEbnM 

z e n 7 • 1 

n 

1 

T 

n «c qm aoMpaaatioae rimal intelligiiar, qnomode PUaiua ilia de «fnlKfai ocieiteeimM 
litteriiQulnieu ofrinio orta ait (hisl. nat. 7, 56). Qnanqnam enim iata »«deciin elemeatoraai 
nnacnu irnto minor est, n vara lainen Graeci aotlqaiorai eiectia littaris Zad0f Sea, 

dementis ex Phoenicia sibi traditis atabaMar* fai 
tribuit Aiiatotelea (ap. Pliiu L &)• 

4. LilMiami giaaeanna aMaAM yd ifaa caal phocaiciB at heliraaa (V^Min, 
All Mil, TWmIIi), vel sibiaddituiu habaatM!» food etiam aliia anbstantivia extremis 

adipcinm reperilar ex Phoenicia in Uraeciani transverlis (ba: vuftXxi, B^O nuX9a), aive 
a statu eiupbatico Aranaeoruro repeienduiu , give feiiiioini lexns *") temioatio est 
(2Afa ss miji/it al|ae ita J9^, ^Wm* V 'V^Ui, JOw, Zfjiw pra M^j, «Ma ^cio an 5it in scriplnrn Ktnisca, !n 'jtin sipinntm 
ZetSt ilivdnitatdiu iam agoovurunl tjinzius (1,266) 
el Odofr. Muttmt (»nn*rr II, p. 307) : „ Jralu- 
MMOUk loMndUMlca elw die ttnutir dir «tfdkt 
aad laff* ipinBi, umttr i awtf w, in bmrfag EaiitlKidi'g'Sruad fir ilie t'rttft, 

hMtm 4» UMM wm.- (Iomm M 

ex oripntali orliira ajp«rior littnm poteada?]. 
todcm autem utodo dao tibilaali* HrtwMMlim 
O el 1D| apod S7TM el Anbm in uiaai 
e wi i wa i, {la fnidam at Sjri pra 
per JtnaaoA b Saaiceh, Aiabei Ai 

Alias de siliilAnliiitn mlione el liisloria 
T. f. «7 ad lilteru Z et .7 el f. 4», 2. 
e) »aea>aai>elliwig Jhr .^fcwr II, daitoar et ■» cf. LXX iateriireletf qui pMBo 
t Haaia g aavriaMst, irelat flJ-J^t 

Ailten. 3, ia qa« Bviunior pJioeniciis 
IHlaiii eMi p ta m eit ^rnn i de nomimt teoeBdnm, 
Z^xm dieum aete pro MfTT forma femiaiaa a **{ 
pro 7:1 MiKhaa Schabbalh XII, 5, er. aiab. 
v5b Notices et Kiiraiiii \IU, p. 46, gr. Zii 
Voatfaaooa ad HeupL U, p. 305, aelUo^ ZeL ***) Smud eaipbaHenia , aea fmilDel 

terminalionein , euc «fiaileiil J/lrm, nbi lam nbl 
eit feaiiaaee fonMe, et 2jfc«, a *T feai. sr*T, Digitized by Go 68 UBEii nmius. PALABOGRAKiiA raosmoA. CAPUT Qumm 

BOt. **)( *Hra, Qqfra, 'Iwru ex «ii-> vel MnTi>* Kimiu ex et|3, Siyfiu ex xsaOt 
JCfammMf^), Ml rMUnln imatiini at 4miMa Mat (m JB; r« JV ex fSc 
lOMn« N« «X IISf |1S» tfv pro DQ, consona in \ucalpin Koluta vel pro ^ )M 
atqoe Q-v B4}tiam •ignificat). In udb Uttera O appeiUnda, cui Graeci noTam 
poteatatam triboanat, aiiaao noBine qaaai propria aolam aoana aaqiialMMiUir. 

5. 47. 

Qnae faerint littararum graecaruiu aoli^aiaiimaran figurae, tnm ex litolia 
MllqiiiaBimb intalRgitar qaoi eoUaeMs at iHaiMtaa akkibat BaaekUi opiu (T. L 
p. 1 sqq.) , tnin ex numitraaiis , in quibus eliam nwan i ia r a nonnoUa antiquilati* afaclaw 
affectant Ac qui ex niimigmatia palaeographiam graeeara illiutraverint , pluiM anBl^ 
ut OuTENsius (Explication dea m^daillca greoqnea etc pi 196 a^.), Eckhbui» (Daatr* 
MM. T. U p. XCVn a^.)* MioHmRoa T. V. p. SI aqq., fiA «x titalia antiqaia aaaa 
ianciiiii editis lltieraruni format collcgcrit , unum novi C. Fr. KrL'sium (Hella» T. I. 
p. 578 vi<l.)t cui addanda> ^oaa pas«i« in commentariis diapatavit Boeckbiiu 1. c., 
it hmai SaQfo iH linfoa Ettoaca I, p. 77 iqq. i'ayite KiUgld aaaaj on tha graak 
dfliabet. Lond. 1813. 4. 

Qnod no8 tab. 2 dedimiis alphabetum cx ntroqne monamentonim genere con- 
cinoatam, pro oonsilio ooatro oonniai eaa exhibet litteras, qnaa Phoenicibus acceptaa 
l a fafa Wa t Giaad: |la fiMaai diqpaahai, at piiotat flgana paaataa 
veraibga retrogiadba* orientali more acriptia deaaoitae, poiteriores punctum sal) 
ax vandboa iatagriB<|aa laaoaaiaatia oocidaqtali mora «xarati» hauataa aiat. 

Da aiagoUi aot^ Bttaiia hoi habaaa ooaueaolarioa: 

A. Fig. 1 ex pboenicio orta, eat in tit. Criia. Sig. al. ap. Boeckh. ioacr. 

1, 8. 27. et in antiqninino nnmo Pandoaiaa Bmttiornm. Fig. 2 Boaekh ioaer. 8. Fig. 3 
ibid, inacr. 7. 34, et in oamo Faliaeotan Elmrioa. 4 Boackb ioaer. 10, fig. 5. 6 
ia aanb anrtqahriaila Canlaaiaa et HaMpaeli, vida Etmaeotaia' ^gaiaa aoL t at af. 
flgBIW fhaenicmK capitibon rotondis %. 12, no. 8. 
Jk in numia antiqaiiaiBiia Segestae Siciliae. 

r. Rg. f iBaw.8%.Boa8Uiioaar. 8, fig.9niid.a«iaBer.38,fiK.3Uii4iaMr.8, 

fig. 4 ibid. iiiKcr. It, fig. 5 ibi4 iaicr. 7 et in numis Stcalia, V. Raoul - Bo AaWa Ofiafc a4 
Aberdeen p. 83. Boaekh L e. p. 14, fig. 6 Boeckh loacr. 4. — Fignraia teptiwiam 
iovaniri ia aeriptiiia a laeva ad dextram curreala inaor. 3 mirnm eM, aad eodem 
■oda baa ladiaaadaai aat a^oa aa* qaaa laligiwN |. 41. 

J Fig. ) inscr. 8. 34, fig. 2 inacT. 8, ot In WHiia ulifaiHiaiiB Zaaale«» 
Poatdoniae, Fandoaiae, fig. 3. 4 inacr. 11. 

E. Fl^maa obliqoaa rali^nia aaaC aariqabfea. Qaaltnor priorea phoaaieSa ad 
amossiro raapondentea reperinntnr fig. 1 inacr. 1. 8; fig. 2 inacr. 34; fig. 3 inacr. 39; 
fig. 4 inacr. 22. — Fig. 5 inacr. 10. 11. 12; fig. 0 inner. 34; fig. 7 iaacr. 23 at ia 
Bumo aoUqaiaaimo Neapolia Campaniae; fig. 8 eat receotioru aevL Digitized by Google PALAEOGRAPUIA OOHPARATA. A. SCRIPTURA tiUALCA. 69 F. Littera Ter« grapcn . mnter f litferae Etru«coriim ct Latinornin , poal«a 
■ofiecto <2> antifiiaU, raperitur inacr. 11 , in omnibus numis FaliKOrum Etruriae et 
im fhiilMU alUt AdnMnm, BaiMlioram. D* qrimm Vm «iwqM %nii, inMr fMM 
fnMlp«0 huee C noiud* Mt, vide quae do«it db|HMHit EBkhdiaa D. N. IV 38S iff. 
B0tekk Staalikawtkaftun^ ,1. Athener II, p. 

Z, Fig. 1 ipaa eit anti(|ui*>inia Pho«aicuni forma, sed invena, at fit in icriptura 
tetrdnoM c«n«ate. I hp ai llm r In aiMMMafa KkejrBtlii, Sardian, T«iMii al. 1%. 8 
in tatndrachmts Smyrnae, in numia Locroruni Italiae, Cysici, Byxantii al. Utraqva 
forma pottca etiam pro S uaurpata Mt. Sed qaamqaan hoe eertiidmain • eqaidan 
taman m dixerim, B ortam eaae ex phoeakio 5aAi (Boeckh I. c. II, 3M. Battnanni 
gr. ampL II» IS p. 37IQ, ^anat M tempore, q«a Bt iaTCntaai» phiiariaia» IttMnianni 
is piogendUi lilteris v!x consalere solerent Graeci. 

H. Fig. 1 ioacr. 2. 13. 16. 18. 19. 39, fig. 2 inscr. 1 lin. 1. 3, ubi emeodatioiie 
■an vfm «at, qmm aaitan Itgan ta Fhoaalelia nfarlaiior* VM* 44. 

ft Figurae priorei poiMfioribaa — tifalMMi Qni^baac litieram ^ icribebMil, 
Oaiienn aolebani O pingere, qni TbMa an* paMto maiiil«M« Omiima aine poneto 
aianbwM, v. Boeckh T. L p. 31. 

J. Maiaa fonnaa ocigliMaii plwanMaM lacolaalar prae ae fmal. Pig. 1 «at to 
inter. 7. 20, fig. 1 in inucr. 30. et in niitnis LacaniaCj fig. 3. in inter. 4, fig. 4, v. Boeckh 
•d ifuer. 3, fig. 5 in nurao aniiquissimo Gortyoae Cretae, c£ figoraa pboeoieiaa oo. 17. 19. 

K. fig. 1. 2 V. intor. 39. 

^ Fig. 1 laaar. 8, «g. S iW. 3«. ig. 3 taMr. 3. 4. 7. 10. 10; 4g. 4 taaer. 
2. 6. 14 17. IS. tOi fig. 3 iMor. 8; fig. 0 (foa mdla phoairi«toa figpna riariBar cat) 

ioacr. 34. 39. , 

JK. Fig. 1 iaacr. 1. 8, S7; fig. 3 Imw. S. & IX SO. 33i fig. 3 torn. 3, fig. 4 
iUd. Bb. 8. fig; 3.to wam» Maaal, Edaiw i^, Feliaito Roia, lab. !& 

N. Fig. 1 inner. 39. Fig. 8 taaw. 8. 18 « to oaaOt aMi^darfiiria Cratarfi^ 

Agrigenti, Neapolis Campaniae. 

Sigma (Samech). Sob bac littera poaui omnes Sigma litterae fignraa, qua* 
axSaaadi (saaSeUa) Phaaoienn otiaa aaM axlMlaw, v. f.4S, 3 (fig. 1 toacr. fl. X 30 

at in nantia pfrantiquls; fig. 2 inscr. 8- 11. 22. 34; fig. 3 in antiqiiissimis Meuanae 
Siealae noinis*); fig. 4 ioMr. 12. .13. 22. 23. 25. 34. 38. 41, et in aniiquicsimia lituiia 
Baaatiaa iaatr. 1990. 1<90. 1040. 1644. 1640 cf. Villeimn aaaed. U, p. 167; fig. & iaier. 
10 et in aniiqnisaimia MeaMua fiiaala»)» fMHfaani nan lapagne, ti ^it to hit 
flgnria disUnguendis ahcrius procesanrua pritnam figitram a qanltuor rpliqnis spgregnre 
Telit, iia ut aolam primam a Samech repetat, reliquas ad Sain referat, cam cuiua 
figm PbaaaMa pan^iBa aanuB aat rinilitndo. Alfaa haae LapaB vMaiar aanianila *) Haw fgur* , non C, eiae Tid«tar, que • oompanitar, t. AOmb. 10, p. 454 D, at JWii) 
veMrifew aeaai aB|tUco « atoaiuA («Aiarf/i») Anwfc 907. 70 LIBBBPBUiU& PALAEOGBAPHIA PHOmCU. CAPUT QUINTUM. (4a tllik» Eiigabinu p. 69 «qq»)* quanqonm hio a Koppio in errorem inductui in Sain 
fignra phoenioia indicanda fallitur. F.idcm favent lilterae Etruscae et Umbricae. 
0. Figara puncto inunita ast in iiucr. 12. 17. 18 19. 37 et in antiquiatimii 
C«dMriM et GmMbIi. Ct ad TlwM. 
n. Fig. 1 imor. 8. U, fig. S MlteiiwIiMi in opdnM Mtttb MOMWiaihy 
&g. 3 inacr. 7. 

Koppa. Vide {. 46, 3. Rep«titar «tiaiii inaer. S9. St. Da apiaMiv Koppa 

flira dabit Eckhel D. \. IV p. 390. 

P. Pleraque ohvia, dc fig. 4 v. inscr. 3, 24, ftg, 6 (iJlMfaa 'TmlWflT apod 
Latinos ■iiaili) inacr. 16. (Olymp. 70, 3). 18. 26. 64. 

2 (8am). Aadfoifltea fiff«ta aM M; 91M abi nparitar, m fimiMr M 
(v. Boeckh ad inscr. 1. 4), id quod optima explicator ex eo, quod apad Pboenicea 
lotM Meu et Sefaio inurcadit, discriinine (|. 24. 33). Reliquat figmai} fan «d baoe 
lillaiaH lafcgot, vMa aab Sij-aui (Samecb). 

T. Ftg. i laacr. SO all PhaaidohiB ^ . 

Reli^oat liMaiai iada ab Y, at a propoailo aaatio allaaaai aiittaaaa. 

I. 48. 

Da trifHci Tatetan Chaaaaran aeribeodi modb, • daxixa ad laeTain, a laara 
ad daBdanii aft jW aa Wf y ^l fc» iaai aapia paada dielaia aat i. 46, 1. hUtrpmtUmtt 

aiitem ratio npud vptualiores Graecos plane eadem eat atque Phoenicum {%. 3S). Plorique 
enim tituli interpunctjona pronus carent (Corp. inscr. 1. 4. 9. 10 al.), qaon^uain 
varba asttanda vairibai lalcgra aaaa aalaat (inaer. S. S. 7. 16). Si ^aa aaat vatbb diatiiiatiih 
vel uno pancto id factnni (ibid, inicr. 4), vel daobna (inacr. 11. 34) tribatva (laser. 8. 18. 
22): raro lineola directa (inscr. 13, obi Boeckhius Iria pnncta reponit), semel iribus 
lineis transTeraia (inscr. 25). Rariiaime autam omnia et singula verba punctis dtstineta 
aaai: ia plariafaa varbanua arcdaa iaiar aa aapalatoraai caaliaaa agripMna ait t. «. 
TANF0JK1AN inscr. 4, TOHF.PISIOKPATOC (lor '^p/ioxptSTwc), KMHEG310N 
(aai ^^/Mv), ESnFYTAHMON inscr. 9: interdiun iatagni aentanlia finita demoia 
ialarpiaiMam ast (laaar. 11). 

i 49. 

Dit •mUqmi$$tmu ItuUm* UUtrutm/a. 
Antifniaamam Italiae Utteraiaran a Graaca aaaa prolaotani, noa aalnm raiaraia 

scriptomm aoctoritate conxlnt (Tbc Ann. XI, 14. Dionys. Halic. 1, 21. 4, 26. Plin. 
H. N. 7« S8), sed ipsa rei ratio docet. Tanta est enim litterarum in Mooamenlis 
EtniMiat Daibrieia, Osoia, Saanidcia «bvlaraai lalar aa at camOraecis Kttaria a aas a 
sitndo, at vel siaa alio veterum lestimonio de hoioi litteralaraa origiaa dabitari noo po«sit, 
Eo maiu!; aiilPin Pit huiux litteraturae in disputatione nostra momeotomt faum sails 
certam sii, Graecas litteras tempore aniiquissinis titulis Graecia (i. e. OJymptada Cm XL) 
I inllallani dafalai aaaa, iia at raierea ItaHaa litianM aaiii tdaai aadf ataaia Digitized by Gopgle PALAEOGRAFRM OOMPAJUTA. f. 49. FHBCA ITALUE LrmRATOItA. 7t Uttemturae GrMCM «x Oricnte receu ttdtttum iaMginem referant *,), lic«t in 
■loawiiiilh hoHm mptnlitftai Us ttBa iMeatiore can Graecia cwardo iipmnw 

). Prae caeteris Phoenicinm orifpnem rpdolct ") reterum KlrHieorum UO^tfttK^ 
in varii generU monumentis, maxiiue sep«ilcralibu«, ijuoriini perniulia ezMaat« at to 
aiaa re^eirft iinnU «liTfai***), pwt BtmantH, Bvmrgeti, praecipaa GtrU tmm ■ 
Lamio (Sa^f;to di lingua Etrutca e di nitre antiche «T Italia. Koma 1789 T. I, IL 
P. I. II. cf. Eckhel D. \. I, p. llOnqq.) et naper ab Odqfredo Milllero (die Ktrutker. 
Brealaa 1828. I, 406 aqq. li, p. 290 sqq.) docte iUiutiau, cuiiui Uueras repraeseotat 
tabdMiMSttMaMWMfaweolBnina altera (etLwfriii L |».90t«qf. IMDermn. j^SM) 
Nd ila tfipadUM, lit com Rlphabcio pho«niclo faciliiu compont pOHtol, ite al— natiii 
fWW a GiMcIa addita sant, ul 8 (v) ^ (x) plane omiuiaf). 

Da BngoBa Utteris, ijiiae ex scriptara ratrograda petitae sunt onoe*} al|a» d* 
•oifMii Mribandt ratkma baae noMiw rafliciet. BjJmO (OmifNB) to baa Bnaiaian 
desnnt, propterea qnod linjttia Firusca hit; sonii carcbai: O liiterae exprnpin in paragrinis 
tantnm obvia aunt. £o alpbabeti loco, quo Zeta Graecornm eit. Sain rboanicwilt 
4aat figam porainaa, valgo qaidem ad SigMt rafareboatar, haad d«Ua iHiaB 
divtnM originii aunt (v. Mullprniu p. 307] et ■ntdaaK ^gnm ad Sain poltoa 
ad SaaMcb pertinere vldentur (t. ad $. 46, 3. 47 ad Zeta et Sigoia). — Ceteram oon- 
nanqaaa daoa litteraa iater m connexaa sunt (Paueri Masao Etroaco UI, p. 87. Laoii 
L e. p>. SfO), Timdaa brevM mom Phoaaieaai lobtiide radane. Vanaa to plaria|a* 

nonamentis a dcYtpra ad Inpvnm carrunt, licet etinm contrarii moria ct scriptiirae 
fiov<nQO(fr,ihf nonnulla exempla aditnt (Lansi 1, p. 221); Terbornm dittinctio fit per 
■ingula poBCla, aad aaepa vaga eat at tocraslaiM (LuaH p. 281). Da rignto MaMialibaB 
Emucorum paacjy diclam est infra f. 58. 

2. A liiteria Etrmda prope absont litterae Vmbrieae in tabalis Eagnbiniaii) 
aliiaque minoria momenti titalia obviae, de qoibai eDodandb at illoitraodia poatltaBiiaai *} Sai tpta i a TClaa It^et Imtaai non omnb 
a deida ad laavaai oanli aior* ofiaataSi <inl 
•pad 6iMcot, at Tldhnaa (f. 46, 1), a wa a— a- 

toriiMi [io<tip' ';*ipt'r«iiiiiiii iiftiite si tjoa iadiaaata* 

(lioem abi<T«l , certc rarimimns rrat. 

••) Faeniat iotireo, 'pii VAnitcot ab iptu 
Pboenidbaa lillerta didioitae caniendereni , velui 
Baoai «|iaM, lallah p. 114, fWM neriio 
nM M l 0. MHtna k «» f> SiL 

*^ VUa faaettptkMi* aunanaa, g*maran, 

TttoniDi , lominanim Tsriiqne genprif Tnonnmen- 
tOrum funr'brium apnii Lanciam T. tl. I>. I, 
ibiqne tab. I — 16. De horim muniimeatonim 
aelala Tida O. Mobubrbm ll, p. Mi, fai aesalia 
V-VItt pail V. C « tiibatt. t: cr. simiioi LapiH Mbahn, it tM$ , 

giyiitaw p, 7S. 

tt) Tti»» Osneioto mornm aimned! tatnlae 

IgQTii , !»iiin! ignobili T'iTifirnr:irii nppiilo , inler 
radara lempli lovU Apennioi «noo 1444 rrp^-rta 
Hialt ipannB ««pMi (idiiiaae ali aiai , neuriiiir) 
\-u]gawH Smstaaoa h arwta wtgaU ad T. I. 
I> !it oT. .Giateri Thaa. iu«n T. f. p. CXLf, 

illii'.iniv ll f fin-ju» in Siifpo c«-l. II, p, 6j7 iqq. 
Et barom i|miie«i fiungar Omkrict* liltaria !■> 

aetale libtilimm incprta sine et dnbia diipntatio: 
non coatemaendis tamen arguoienli* Lrptiat ta- 
bula* OinMaa iiucripla* (rnrla poM V. C. gaorta 
ad iaaa TCffmii, Lalinia litlada iataiipias tmria .4 72 UBEA PKiMUS. PALA£OGRA?ilU PHOENICIA. CAPUT QUINTUM. 

meruit C. Rich. Leptiui, de tahulit Euguhinii f Bprolini 1833. 8) •), 
(p. 43 Iff. p. 73) B4W etian Mcuti nnw in ubuiM BMtrae 
iia. Cid fllmniite hats nfidaM: 

a. LiUtrM enhin Usm EMMh nrot Sgnnw, ntaaaqM «jt PliMBichi MilpliiM 
I, ^nanUB prima R valgare deiignans eadem hac liltera in tabtalll ladne 
■cripds axprnsa est, altera contra in iisdem dnabui lilleria RS reddiiur, non quaai 
duos boa aonos cooiunctoa baboerit ilia litteia, aed liiteraa caninae additoa eit aibUua, 
■d ittiliini pnpe muanhknx iJUift. p. 47 id f «od «vaigia b. abihlia !■ UabMroni Mriftm tria nut: ^ ^aod ia Oiaaeb «1 EtroMit 
« valgaia mm tUiiraif Md ptohabflkar «k ZbIb ortam; ^aad aaa Md iddcM 
• MM oataadh Lifaia L «• p» 59—65; at d faad ia tabalia laliaa acrlptia kaa figam 
asplmltar. Da daobna poiMtiaiibM aataa iia natait Lapdati at as Zada 

Phoenicum et gmeco •^^*'" ortnm existimet, J cnm Snmech eiusque figtirn qun- 
drata d conipaiet (p. 58 sqq.]: qnod quidem utramque mihi non perauasit Ac priinutu 

a phoenicio Zade profecium esse satis credibile videri possit, si nioHn iillum 

idqna certuin huioa litterae veatigiam in veteruna Graeconim Uiteratura inveniri 
joirir (fi 46, 3): boo T«ro pMilo figura repadia «bm aaa potest a Zcia, ^aod 
a Zada pbuw diTamun eue vidimna. Multo autelki minus d ad 0 Hebntconiiu refcrii 
potest, quod tarn recentis aetatis et daobns tribasve demum post Chr. seculis ex 
Palmyrena scriptura ortum eat \\. 4), ut iitteiae Etruacae mater eue duUo modo poasit. 
fiar, ^aaai aMttaiani Mtiaaifaa MntenHaai diMN naa p aM iia , aaae da 
L lltttiaraM arigjbM igaanatiam fateri, ^ aam ad caidMtacM dalabi ainiB temerariaa. 

c Quae pro O poaita est V littera, proprie U eat, ^o put o amUar Uailwi. 

Ceteram acriptara Umbrica, pariter atfaa ElraaM» a daalta ad laataai aaiik 
vetbaque babet doabua pnnfltia diatiaeta. 

3. Lhtant Oteat alqae SmmmiHeat ia titatta Abanaao et Pompejania atque ia 
anmis obvias, alpala aaa nraltam dtMiapaatce, ana columna (tab. 2 col. 4) comprebeadara 

visum est, ad qnam qni uberiores commeniario.s cupiat , adt-ut I'atteri Fid. EtrHica$ 
T. U. p. LI, Eckktl D. N. L p. 119 sqq. ct Muller Eirusker Einleit. i, 7 et T.^IL 
p. 318, ^aaiaa aaatarilataai aaa ^a^ ia ilia laliala aenil nans, addita (aactoia 
liCpaio I. e. p. 34) nno ^ i e. D Oworaai, de qno ita eeaaeo, Oseoa Delta ilia 

modo pinxisse, nt distingueretur a liltera canina, idque ea aelnte invenium esse, qua 
litterae caninae baec forma vei noodam inventa erat vel eerie lialis non ionotuerat. •} Gil «. A Onuft>i4ii raJhMele IbitMe i»*r «( BtgMMhm Ttfeb,, 
Mas. r. J. 4 Umm fir tUUktlt T. U. has 2. Digitized by Google PiU^AAOQR&niUCQIIPABATA. |. 4». HUSCA ITALUE LrrTERATURA. 73 

Qoain figttrMl nb Sato Zate pnt riwi M fiilgo toll Sipnm oomparet, ctTius poieate- 
tam hnid AAte habat: aaa ad originam saani aaa rerecavlaiM. 

4. Da litterin Cellihericis in Hispaniae Tarraconensis pt Dneiicae moncta 
obviia (▼. Mionmetl p. 5. 21. 40 sqq. 50 iqq. Recveil de» Plaache* lab. 16. 17. 18) 
DOB ita consul, at ■iogularum via certo defioiri pouit. Qiuua vara Velatquez 
(JBwiiyp cat. tttb> t) aaniaKirit aanm labalBM, aa, Ikat ab Eakhatia lal^nlas iaidieata 

(D. \. I p> V)i in pluriniin «alin rede 8e habere %-idetur, et partim liilpraruin Itali- 
caxaiu aaaingia , partim nonnuUorum ooininuiu propriorum ledione confirmatur. 
CSiftiaraB aiaa 4gnaa ao aahan onMillo appocni (tab. 2 col. 5), ut appar«rM, hat 
Kuaraa Oacia aaw vidun M aiiJaM arigtait atque vetorcm kaHaa litieruturnro, 
mnnifestnm aulem MM eornm errorem, qui lillerns incognilax in monnmento Tii^'t;ensi 
obvia« (de ^uibna vide lib. 11, ad inscr. 56) Cehiberieas esse oeniueruat: quauquaiu 
WMMillaa lUiw littaiaa Ilalicaai origfai— ppaa am tera lUaatar. 

5. Jtaa— a» *} Ainbas primi« post V. C. ueolia Graeciji Tuaciive litteria oaoa, 
dein lilteraturam gibi proprinm non ab Etruscis Oscivqne , »ed a Graecis Italiae incolis, 
foriaaie a Campania, peiiisse, cum univena harum litlerarom lalio et hialoria dooet , tujB 
agiagia aapar aspaaeit Od^. Xuttttnu •*). Nanqna ■on fa ae laataai laeaMlofaB 
Graecorum morem imitabantur, quod liltera* a laeva ad dextram dirigebant, Hed 
^ncaa etiam litteras a Graec» adoptabantt qaibua caiaataat vaMiaa Itali, at B, O, 
Q. Vaa in re Tnaeoma vldoana axjempliim aaonti eaea videalar. Hi wSm tartiaa 
Utterae F, C potettatem tov u tllbaacaat» idque ipaam feoeruot Romani, qwmui 
litlera C usque ad bellura Punicum secundum et C vulebat et G ( in colunina Duilllann 
Mribitnr MACESTRATOS, CARTACL\I£i\i»18 }, donee hoc ponterius ab illo aegregatum 
at fa aaplianBi alpfaahad haul tUM vaaaam (mm liHam Z aa aataia «d nmimm 
aaapanat) faamaai aat. 

Id nostra tabula singnlarum litterarnm onginem monitraturt terlio loco at 
C poeainsoa et G: septimo loco Z (Zet) ex graeoo Zeta ortoai, licet aero demnm a 
Bomanis raTocatnm at proplerea nltlme loco poaltnn: aal cooaaaloaao boa reliqaimiM S 
llMaram» qnanqnam haae aim fignra non a Bckfat ae4 a Sameeh vel ZaM, origiacM 
repetit. Figurae ipsnp in nntiquisstmis monnmentis ***) a vulgaribos non multum 
dirersae sant. Vocabula aut coolinua serie acripta ant singulis punctis discreta sunt, ita 
taaaa, at praepositionei • aaafadboa aak dkiaiMlaa Mm abt, a. INITALIAII. 
DENOVO., alia qnoqae vaTb,a BinrB iaAir 'ia capalaia, NECHOC NIQVI8CIT t}> 
A et E vocales, at in Etruseis, more OriaaiaBam passim omissne, t. e. bne pro 
bemtt era pre eera, ddtmiu pro deeimtUf .eni$ pro corH*, Leir» pro Leien s. 
Liban» tt): Bttww vm^pum gatataaiaa v. g. aHf, 0» hi XUlabb. pcoaMlto, Hh, *) T. Swi<rTO!i it yfiitil Semamrmm Utirrit, 
Oson. 1740. 4. Lawu Sug^ T> I. p. 115 vv^ ***) T. Lii>zi 5afe,»T.I.p»Mlsni«£iii.S. 

t) La^kzi 1, 110. 

tn lIsRMsTMfoaiiivsp.lMI» Luai f.tl6> 
10 Digitized by Gopgle 74 UBER PIUIIUB. PALAEOGRAFBU FHOENICIA. CATOT QOINTUM. 

B. DB ANTIQU188IIIA PERSARUM SdOPTURA. 
f. 60. 

■eriptuma ex Sjrim i. Mmyieaft otMM «n», at «rtli constat inter erudilos ct 'uyfrn dnrpbiiiir ($. 54). Scd ante invecliim novum hoc 
seriptnrae genus iam aiiud ^uoddani nnliquins in lun fuiiM, tnm rea ipM poMit *)| 
inim nMBMBla nomuant, in quibus praaiar aobmadaum iUtai Mriptann 
in ranis MdifidanHn, la lateribiis ei cylindria eoiH|it«imn, alius ptiam 
Iltteraturae (pecimina reperiuntur , qnam Phoeniciae filiam esse nemo fncile iniitias 
eat **) , qnanqnuiu ipsa nioaamenia lege re nemini hucuique contigit Quo ea tempore 
a' FhaeaMboa mi Panaa dalaia ait, ignamaaa ^aidaai oaai {gnariaaiaila! athuaan la 
noslro litteraturae slemninic scciimiIiik liic lotnis ei assignanduii vidcbalur, qouro nionu- 
menta bia liueris inacripia mooamenlis bebraaia at aranuiais (lilt. C. D) ex parte certe 
■BliqalQra eaaa eerto eoitaiat. 

ffla niitcin monumenta bam fere aunt: 1) «aai^ qnidaia vettrmm rtgim Pcraa- 
rum ante Alexnndriini Magnum, Dirrirf vnltjn rlir(i h Nuniismatologis, quorum 
descriptionem et epigrapha* babemus apud JlioHHetum T. V, p. 640 a^q. pL 29, no. 1 
— 14. 80 bit, ae. 7—17, ^n! proptar adtam alaiillnidiaaai Ulan aariptaraai pk$ mt i 
9km appellat. 

2) aaaiAaurfa rmeAfartrai , qaornm pleraqne, at eonatat, graece inscripta 
aaat, aooaaBa taaaa peraiae, quorum epigraphaa axbibet Jfi'aaaelw ub. 29, no. 1—8, 
«C T«B. T, p. 686 an- Atqaa bonai aeriptara paallalaai diaarapal ab ffla, atlginaB 
tanaa phoeniciam non minaa mnnifc-itto prae se fprt. 

3) nHmitmatm regum Bactriae aec. 3 et 2 ante Chr. n. nupcr ab Honigbtrgan 
lapaiia, graeeia et paraicia iittaria inaeripta, ab ill. Rocaamo adlla at illaamila (vi4a 
siaa Sapplim. h la notice titr que/guet mMailtei det Roi» de la Baetn'ane, Exit, dm 
Jvmnud de* Satans. 1835. 4.). Epigrapbaa earum Pacaicaa peouliari Uballo illaalra^ 
taraa cat Jacquetua. 

4) Ad ideaa aariplflfae gaaaa arihl partfaMia vidaatar MMBftmta 
Pamphiffiae , litierin inscripin , qoaa fhaaniciae vulga apfallntarr mat, a i 
probabiliter enudeatae (vide lib. 11^ cap. 2 fine}. 

Daaiqoa 6) aaada aa aadwa faiaiaaAM riat «Mer^tfaaa* qmuAm ia 
Babyloniia inxta inxcriptlones caoeataa repertae, quarum dua* a Bellinio et Ker 
Forlero anno 1818 In minis Babylonia repertas exhibemus inscr. 77 a. b ex apo- 
grapbo Ilogii, quod exemplun Bellinii aocarala initatur. Triorem iam dedit GrotrfendiuM 
(rknignitm dM OHeaU TI f. 161. 16S), amia prolboaraat Keppiaa \}\, p. 154) et 
aia audd, paalo aBiar Jallaaaiam (v. as. 77, aa) JtaftcrtM Ktr Mar (Tfards T. IL « •) Memoralor Mtiqnior h«ec PerMnim »cri- aisjriacas appellat ilerod. 4, fi7. Et ll» Tkucjrdi- 

ptiira ia Epiphtoii loco, qum ad f. 54 ex- des ( IV, SO) nuwiant epirtoba Afiaaenii ■tl»* 

> Oe inMripttoaibai Darii panicb ad ris aiqniMii xripiafc 
Tide aiMken. ZV, p. MB, e«daai •«)IlBaea(iuB Kappaaaalenliaei(II,pb9«»a«. Digitized by Gopgle PALAEOGRAPiiU COMPABATA. B. AMTIQUA PEB8ABUM SCBiPTUBA. 75 tab. 77): praeterea Roiein vi^inii fere einsdem generic liUcres repprii sunt, qnamt 
■■MiiftioaM laiuflD vix et oe rix qaiden dignMci poleraot ijwi Ueiiiaio bae iiuanw *} (Inum post Kopgiii prspcoDiiun Iioo monn- 
meolum mallorani rirtiruin doclonira 
jllf ipfiiM 
r, illMirllllil 1 lioMi, quae Groto- 
T. ilL • ne laMfiDgttiK , qua biegri- 

tBlei i^t IiuuLuuitiite, pw lilterai d. 18. lul. \H2i 
datM mecimi coauaoaiMfii «x paita ex BcUiaii 

Wtpn Itftigimas, qaMWiio Iraetatar. „Gtr» Aeile 
left than dif frwSiMebr JVacAWMl ubtr Jie temiti- 
•akr Inekrifl a»f e'tntm haijlmuektn 
mk^M w*WWr «M Utn Xofp cm QaM fM < 
hm w SOmUtm Hmmum Immm. — niti wtltht rr muA meiner AUllhrilutig [r^rhen hal, irt 
rMbiff, aitr dit Naihrith, dit tr S. Hi darittr 

M Mnlnfe Xiorfr »m 
•4 A« fnnwm jthteUknngim 

dfnttbn mehttm tcrmaUge» I'mndt BrtUre, Strre- ftaf Hit t'on Ilerrn Kr.pf hrka^tnt (rmarAfc 

/lur4/(^ fuhti, wie Sic aus ti/r heiiirgffiJrn frirrucn 
Kopif rrtehn , i{n Jiadulabn U , niiii tuaj IJerr 
iMUna rfsrikr laMMil, IcHckl tmJUgmleu l^num 
Ha«t Brlffit$ MM tS. ..IHI Ml*: t IT rtuT 

« cArn , ilir slch eiua cinrm XoU umirr rinrr drri^ri- 
aligfli BaakMlti» • Iniahiift ktfimitm, dtt mil tier 

1 AnUo, 6r«(. ] (■■» ^eMtUMtmi kh lA i 
1 miA , friher mthrtrt BrudulitlU rm 
*mH dtrgMdUa Znthtm fifumdm zu iaiktm, 
«U attr tMt AradhMr, luwi Aijb«r irinbr wif. 
« Ms:^ M Mb alfr jtof «tfiMfiMiMr (MMniM; 

« i/mn a/» rVA t/jV fiuimm mit Sir Iluheri \ Krr 
« Porter j ^«ucAlr , brarhte unj f mi Araber einen 
c AmAxWh, wmf am Jer SitlU, wo <*ul 
« fMcM/t 1 wy« pAs'i «f^'' tbu$%TVtr*» 
«ami «M^ trgnunrilgrm AalfdU ZeMtn 

c jtick ail lifrgto'oAr* ^'ohn ftal /toben fiir 
Mh iTari ajuwrfdhn*, ivaHb aac* «r JMbf^ IT 
amiMiMMM.* [IMe KerrstMr Mb.??] ... /;if iViir':frr7i.Vit, wrirhr llrrr Kopp S. 153 mitlhnlt, 

tf Irij i Mh dlw OrlMHini, *rm M U p,rtr.hrirben , micti frtmzititA , wit Utrr K, term*' 
thtt, w€a im 4tn Aa4|ni««a tUm du MkmaMum 
iarfhirib t Mii w H ia, fNlnMli Mr «—»w>iiw», 

mtlAn Utrr K. alb em grau; /Sr rrn» faltrhr Crter- 
tetzuag det K'onet Hithiffrer hieli. llr. A. kat tiir 
Sibfie GtwAakth, tick aOein fur Uag, wtd anJert 
LtnU fit m dumm n Mim, 4aM fr flaaa 41« 
•Amntfii Ohgir mraM, laAwiirf «r ariM awMto 

avf die alhrrntlf Jf 'eiie t < r/i'ir/. H'ot Itr, BeUim 
Aatddi$the Stiirifi araai, hake ith ipdltr^ JUtrin't 

JUbe a^Mie, /Sr MM otgMak «c 

«mUhh «>r aalmMMba mA BtKbn't ZtiA- 
mimg 4er htMbOtm QaadrafaAr^^ £»rB 
tolcht Sehr if% findet liek am Haade eimer wut 
d*m Namtm Daritu ieteiAmetrn Vrkumit qttr «h. 
^Mcftrffda t aftair daaa Ottt 9tl^f^^ ^ frff j pirfnf.-, zMglrich mit der vrrtieflert KriUrhrtft rin^r- 
l^rahtn try ^ i4i tneiner Amticht nack uagefritHdeU 
Drnn avf der/nigen Urkunde, irotnm Uerr BtWmt 
tpiUhtt iH am Xamde, ■»• dU SttgH ilar Ziag» 

dm JlnUa tbtifcr /.tiihcn hrmi-rkt , tlni Sifgrl 
aati n den dadarth enUlatdeiun Uere» 

■ afcgtgrolfa, M im mmt dralKcft rrkemi, 
der Stkrtiier £r$er Znlra hahe aicAl mehr (frawwf, 
mir die Keiltchrifl zu tettn try. H'ahr- 
idttimtUk ibaitt der tfittre Be$U»er diem Vrlmmde^ 
dit aaa aAMwt mtSr woth HftAt dnilBA ffAsMtfai 

A f,n)jr unlrrzrirhnri warden ^ nach r rirn'aiischcr 
})iltf darauf getckrieben , wie tr nai Uetilte dietet 
sehdiziaren MerdUrmt gtlmgl ttf, Mt M Hmitk 

MUa» Aw rtimiAmt arfaMlta, mtmnUH wr 
mtf h aftMM Arf<^ van 15 Jtffin 1M>; t Sfr lm« 

< «r/i , u^iln 5f't* piaul'rn ^ dan hirr du hrthrh/i/t 
t matgikraiMt wurde , am dtr Aaldaitdten Mtrifi 
a Aala aa aiacftia i dinn dibt$t iitaayiaiMl^if i iilf 

10 • Digitized by Google 76 LIBER PRIMUS. PALAEOGRAPHIA PHOENICIA. CAPUT QUINTUM. MO line ioata rations, quam uriptara S«iil{dea inTeno ordine posita ait ei ab honiine 
eta videatnr caoeatae scriptanM imperiloi. Maior autam eit de ipaa aeriptara et, cnr rib Wulfm ««hk«r StMtt 

4 Sthrifl [ lif nrhorlrn J- tri llrrrr, {!irh ], IMl Dwdlf 

fwfirrfr ieh e» Omen uhtriemln ^ aai St 

tM 4u hmm mQiVcA, mad mM wenlger JmrA 
tZlUhmng. Dtt cftaUibakf &An/i (il aUerdhigt 
t Ifi icrtirm iiieAt M tief alt die KeUttkrift ; 
*ii*$t ill McroH, mU Aanak w u dtr 
cJbMMiKH, wtkkf «(/«inwt «farrdr««k< iW, 

« aifV tcharfcn ^ mfu^rarlipen unJ Mpiulem 

t IPMkantf ' r'aeriekiii((i-ii , tbV chaUUitehe 
«Mi^ Mv«vm <•( aiil tktem ff'trkteuge tlmga- 
«f rak#ai 4iMMJ^A«r«rfr 4ic «nwri-VlfrfiiMim 
«Myn MMMift MB jU »■ .^MbnK- md^ 

c UTi'r I'cA ^'"■'^' , auek xam Heirilitilitchrritn 
tttMeml, Wdn 4U «kMHtAt SArifi «icdb, At 

< iMnbv , M> wun/r ncA am BanJe drr dickrn ZSge 
t itTU&n grwiu nirhl dU kUiar Sehvuiit brfindtn, 
c weiehe aufrnschrintitA pon dem durth da$ 5eAivA- 
t meHutuf t»S ^ Srito fi yr mtw i Thtm («tOM 
c br, arf iM mr fcidt ftw ti fj t Koffep Bittta 
« Cf^iatJi t 'ii!.'. /n ier Kril'chrift in ■Jin,- .St>:tt ulU 
t nieht vorhandn , rim W€U Art Ztichra dart rimge- 

«ar% «af it 

tmmri. jOm Mnt» gtU tntmien auth 
«Wr mir l l fH i f m , net,'. Nn„ni-, ;,-„-?.7tr(<-u S/ttrikr, 
«■af 4fla Ht tk tUai tche Schrifi gUitl^fmU$ im ftr- 

•Kb nr 4t(*M F<fMftHya« ^ /*■«• «v mi^ 
tilhMt MrUtaMM, wflMfe M war Maen gMtn 

€ Grund mcagr^ ,- vielleichl dirftt n abfr M«i mm 
c ttetr otoiMaMcAM GriOt ktrrUtnm , tbtt StMfi 
tidtkt ttfr dBf amlff t m ccftfvftta» Ana wwff^ 

< irhtcjyrni-n f'rmrh^ ob Jrrglei^m TKonttHrltr 
*darch rin twrilrt Hacken to iBtith wtritn, dan 
«M immtf lAreibm Ititf, taw Uk Utr aUU 
taaiMSM( aad ith tlacAlr, CVau'tcr mWic Jlaca 
f MHW*r imM trfrirdigende Audnnfi gtbtn Hmum.* 
Hitxu fugf ich RocA tint JirmrrhiHg am dem Uriefe 
taoi 32. Mai 1S18: f IHt ditUmieht Sehifl tuki fli D cmIp ^aaMM 9ttttt ktMttilH^ dhu iMajhf 

c Bactra inV vrrjrtotf rrtcAWM.* <v4a/ |}<T /nMtr{/t 
tD {heial et im Btiefe nam 15. AprH 1820) <ri 
«aamMfttar vea cfrr eimlen Zeiie an dit gaaae 
«JWdbr im) tiw dkht» KnUt vm avrjiaitai 
a Sttit WdifdC, aa 4ra jiA dba tiiiSb/^ttt llMtiBttf 
€ ahTtu^nf\ft. » .-fuj r/'DiT rVri:/a»Ba|f «c&loM Jttrr 
lieUimo auf mrinrn Irrlhum in Beatg dtr ^dltr rfia- 
fVatcMii ckoiildrMdkfli Sdhf^ : iMtoim db aUU 
aar aw aiw|fi vivaawf aidMor da Sbyrl 4maMr Mgnrtrafal irf, m has 

I'rA mtrft immrr noi'h n''cA( t on mr/urm Irrihume ubrr- 

angm, aail gtoair, «toM der tpalere EiatthrtHer 
dtr PmUt k i/ t (dtaa J^MlrMdfodlaMM. 

leheimeadt StMfl) dm Saad aufttrrale, irrirArr dureh 
tin ziceiirt Haekm det Tkmi vtrglatetr. Dmn tearun 
tal man talrfie I'tritlatiing idtkl amf dm aitdtnt 
DMfandn btmtrltl, tmd marmm tttUtekl thh dtttt 
ftr^bum^ aar &rf Snqtwigm ntU dtr IMfanrfn, 
wo die Pehlvi - Srkrifl tiehl? Irh u : -Jf Il-nen uhri- 
gen$ Ma aZir dituta mtkit gtttltriekm haten , weim 
mUHHt.Kufit ttutmU dwia»dlw»iffBwtfcill>dMn» ■a MAaMiMlarfl. 

dMIm , lacR d* tm emun lo antl«inMlM (fa J, «ba* 

tich daraui PM'.^!J Sn^rm oinrf/ffim /aj*f." — QllOd 

tfufiaa (ZrjMcA/i^< fir die Frakmrgrr GtiaUtUttit 
IV, |i> <tS) la ladcfihM iVflriMt, aoa IMylaali^ 
ket latere* repertos pssp nsn-Hl , id hand icio an 
ama orore nilalnr, quampiam idt>m vir egregiaa 
iadt plaia ad hiiloriaDi Ninirps pertiDentia ooUigl 
pOMt OMwat „iMfw JteolMciae, iaqaiaM, kai» 
laadlnt nmr 7%afMcAr, larfHkr m dir GrteUeUt 

nichi uh,-rl!,-f,Tt f,r.! , n 1 fif."' ,', r/.r,, A'vi.'i', c./rr fm 

TAWi dtttelbm uattr den ftrtUchm Aoaigeu witdtr 

JRvArMnif takabe ma bo. 77, ia >pui iaieriplio- 

li«in edidit, ita aabtcripiit: ..foiinO «t }iahykiii on 
brinlM aad aiafUat,** idoaiqiia T. U. p. 4.21 do bit Digitized by Google PALAEOGBAPHU COMPAIUTA. B. ANTIQUA PER&ABUM SCRIPTURA. 77 Ac prim am quidc^tn .\~ Kojiimun illnm »('riptt:r:irn ,, hHlnloniriini " totiag tittanH 
tone anliqnuiimam , ipm rho«nicia supcriorem eue oenvel, ,qua« ab i|kiiaa leriptarM 
invwuioM (qiuua BabjrloniiK ilU poiiu qjiimi FhoflaidlNM ti9mU) onidni fnadmn 
abrixi lingoiua two jgjirm— «H» MMlC, ptlnkgiie ii w rip d wii oato Bitam % 
iM l«gU « iatorpNtiiiir 

Mvani dwatio ad om^* ^ 

i. ait BoUi penftBliM, t«1 

„per U 4anlfa» 

Cui qiiidem opinion!, licet mope temere repetitae, neqne {«criptnrne neqne ISnf^ine rationM 
faveni. Maniqne iitlerarum J'ormae minime ila coniparatae sunt, ut phoeniciig and- 
^•iad«b mtlqiiioiw, mhoff hanm mifw habwi poMinL N« Btlk «t «ndt (faU 
mini, non Daleth viiictnr quinfa littera) littcrnruiii rotundn capitii mptnorem, ne Lamed 
crure carenx, lav bU obviam figanua babet ab anli^uiiiaimiB (v. §. 17 ibique notam) • 
phiia alteum, quae MMairi in Primyrtnia at la Ptoiaica aeripiora (ub. 4. 5) reperitur. 
Mullo miniu aotem b) linguani hebraeam exspcctea in moasnaaolo antiquo in Uaby- 
loaia acripto, niai fort* ab Judaeo ibi exaJe baee acripta aaaa atataii. £t ait liaae 

R) Hngii genientia, qui illiug inanlfikais varba iBMlfN•Btar^ jwr ktc (ofaa 

iaierictom) vita nobii, et alteriua 

„et grub et ein Atchqf von Dexetck 
tnd iieke ! er erroikete" ; 

aorfptoram amaoi Tatnataai aaiTrio-habnnRai paMt. Sad aaqae baae opinio probabilia, 

praeiertim qunm multae einn gencria cpigraphae exNtare dicantur: alqne haec ipsa 
inscriptio altera (cuius e\i)Ii(ationPTn vir |irHPs(Hn(isNimiiH PHlaoographia et Philologia 
aegre penoadabit) lucalnnto mihi tesiimonio eit, neque hebraeam eaie ilJam acriplnnun) 
aafoa vataatfadaian qnaalaB Phaaaicla lapariam) aad 

C) faod raaie vidatat Gfataitadiaa, Fenieam, fnaa^aani PaUavieani aan aao 

■ppaOaiiait aiqnidem nallum in eo vestiginm est noTariim illnriim, ^ribos fatlB 

alphabetnm Persicum in monumentis Pehle^icis auctum eat, lirteranim. 

Licet igitur de scriptara ilU eiusque interpretatione certi atque comperli nihil 
dM paaait, aU ftini vatarto aariptania Panieaa ia aaarfa aaaipiaaaa latia aaadMa 
ilt: ittad taam aqilaniaai aaaa vldaiar, ad Fta a al ei aa BiW fa t a ia a JSHn aaai parti* fragmenda: Hiia Idea (de acri|ilmM MaiWoaa wm la alierl Bbm aad erfdeatly by lorae ihant^poiatod 

ia Tita commani, ciineirormis in publicii monii- invlniroFtit : a part of tbe«n ii ahewn in Plate ?7, «• 

aiaatia) ia svppoited by ccrtaia nore eaay marka I hare alao in mjr poaaeanoa two fiaganala of 

«bMmUa oa laaaj of Ow otoy l yl iada i i aad lafga Mafca fcoad U Mjta, «oMJaiag rfaiikr Digitized by Google 78 UBKR PIUMU8. PALAEOGRATHIA PHOENICIA. CAPUT QIJINTUM. 

oere, noa eiui wtatrem e«M, illiatqne insrriptionii, de cuiu aetata et lingua minime 
constat, littanui a Koppio at qui huac temere acfiuli auot, lioe alia idonca canaa ia 
•stfqp M il w af f — ads C. SCRITTURA HEBBAEORUM ANTIQL'IOK CUM SAiMAUlTANA. 

§ 51. 

Prise a Hebraeorum icriplura. 

1. Earn scripturam, ijuae in priocipum Maccabaeorum oaBiunatM comparMf 
fidiM Hcbracoram liltertttaraiD, la ao a e atra a aalada Pa La eo giap hi fm 

Mnsentiunt, idquo a nobis alibi copioiioB diipatatom *). Eiusdem aatmi parniagnani 
ana cnm litteria SamaritanU siinilitiidinein iu agnitom est a virit doetii, ex qua 
iBsaMacara eoepanat flh aaHinnata, at propter hoc ipsnm nl nwtta wque tempoia 
„DaBri Bamttuwi, BriiiMo-SaaiMilMd** appaDati aint (f. 2), licet ad aanarifamm 
prorsu8 non ppninerent Qnaecnn<|ue iplur anttqulor eiiiK hiMtorta mt — qua de 

re diapatare nunc non vacat — illud certiiwimuiu videtar, a Phoenicia lilteratara earn 
pragnalam MKi a flamarilaida aniem nfpote vataran at gaaniaaai popnli aaiplaraai 
paocU mntatis retentam, quam Judaei eonira Aramaeum quoddaiti acribendi genus 
anplectmomr ( cf. f . 42, 4) ; neque prorana contemoenda cat trila ilia de (criptara mutata 
tradilio, qaam tanqaam inoiilem fabellam abiectaa voInBt noonnlli receotioras a 
Koppia (n, MO aqq.) diotata lanata ladaaia, ^aaai aaU acaUa vidara aakoMa. 
Qiianquam enini fadle concedimus, Esraiu scripturae niulatae Hiu-tcirrrti omxc non potuisie, 
et Kcripturam qoadratam aeculo demuni post Cbr. tertio ortam eaie, aiiameo Judaeoa secuUa 
aaraai chrii ri a na i a praxima aataoadoalikaa aaa «a lingua Chaldaaa ¥3tm Araaaami 
quoddam asriptorae genus adopiane, Jadaaaraia Acgjfptiorttm BionnaMMla (|. 41 iqq. 
lilt, li, cap. 8 ^ luculenter decent. Praeterea ■criplurn ({iindrala niinime ex prisca ilia 
Ilebnteorum scriptura oria est, quam nunc tractamuit, quae contra Samaritania cesait: 
aed ax AiamMa Acgyptiaea at Pdnyraaa, at vwlia ilican, as Aiamaaia acriplataa 
gaoeribui, quae soli lingtiac Aramaenp scri^cndHf olitn adhibcbantur. QuoHsi igiftir 
Htbrueum Veteria Teaiamenti eootextam io codicibus his litteria exaraiuni ioveninoa, 
poammaa aaa dioara, haa ad Habndea aerflienda irmulata» aan. 
Nomi baa lilMfalan Imcripti inde ab anno CLXX computationis iiclencidamni (qui 
coopit auctamno anni p. V. C. 611 ), quo pi inripes Macciilj.ipj monetae cndendae veniam 
iinpetrarunt (1 Maoc. 13,41), cu»i Munt, plerique a Simeone, noanalli a Jonathaoe, 

panal ttqoa UBagMMi (gram M bibniM iaaeriptt) ab Alaxaadro lannaaa ct Aat%Mia: 
daliM«Nl at ttw^OmiA foan ab aliia miltia, ^ laaeMM Eakbaliaa III,. 456, ttm *} ^uMkn itr Mr. SfrmAt 41 »<iq. 'of. lam poinlM ex codicibH aola cral, >d ralorein 
Kopp B. umd 5cAr. II, p. 2'2(i. priKanim lii-braMrnm in oiiinii obTiiraai definnfo- 

**} Eadaai 1mm o«n litteiii •uiaiilaaia limi- dua ailbibiiaa •oat : baraiaqae opa Jiltertnna Digitized by Gopgle PALAEOGRAPHiA COMPARATA. C SCRIPT. Ii£BKAEOR. £T SAMARIT. 79 ■mxinio a Francisco Pernio Bayero ($. 3), qui doobus librii;: <le numit Hehraeo- 
8mmaritmmi$ t ValMiiu Edetanonm, 1781. 4. Numorum hebraeo - ttmutritanwum 
ViiuUeimet ITMk 4. ptkffUfl «MMfMi kmdM longe Rap«nivit, •■nlai^ ralinigia 
■MoH, InNM InmniiBi ■ G. O. SVdbmA, cum BbdlM rilmiMi inuHiiMM. 

Quod doctas ille HispHnus px hornm niiinonini epi^rnphis contexuit alphabetuni 
(p. 224. findic. p. 122), uepe rectiiuin ext (Eckhel doclr. num. HI, 404. Mioonet 
RmmU ttb. 26), snblnds aaotum a Koppio (II, p. 222 «qq. ) el Lindbergi9 (dtinier. 
mdit. p. 67): a nobU lab. 3 col. 1. in breriui contracium et ad cclypa Mionlietian 

revisum. S'm^:ulas in eo liltrrnrum formal ita diNposiiimua , ut iniliuin faceremns ab 
iia, ^nae ad Pbocniciag proxime acceduDt, deainereinas in eax, qua* SamaritanU 

Singatb «rtMH qaiboidani figotit Illminuifit baee lomrvlMit: 

AraliMiiinilaoriuni r\ pHorc, at duo brachia iaferiora tab fiawn MDlmeni alBt. 

Vav liiterae variae forme bnic aariptona. fvaiaaa paaallana, da ^panm 
origioe vide §.17 not. 

CS^ ia Bi^wi alphabMo oadmun «s laaathni aam aa^lenl Kappiat. 

Nm llHatM foarts 4r<>'* vMbh palaalate in iaaer. pboaa. EiToina. 

Zmi» «x ^gnfii phMoieia, m> I. S Mapo abiecto ortnui Mt. 

Tn iiniverauin observandoin est, litleraa Belb, Reach capitibus snperne apertit 
in bac scripiura, ui io phoenicia, raraa eue: notas a. verboram compeDdia paaaim 
iavniri ( « pro nvo ) : ortbographtaia, qoM apad Phea ai ae i dafaetiva ana aalal, aabiada 
iaa plaiHUB ana a. mmp xAimy*, faaDfuan atbua mnp BHnn^t aaribhar. 

f. 52. 

Seripimrm SmmirHmmtrnm, 

Samarttanamm I h taran u n daplax aat gaaaa , altaraa atatn oodkaai UbBeataB, 

allertiRi minus libroram Ittargioanun. 

PriM ,iUud, quo noo aolum Pealataachi codicct hodie lapenritei seoc. XIII 
ad^X.Vl acripli aunt, acd eliom epistalaa ab buina gentia aotistkiba* ad viro* dodoa 
la Earapa dalaa paikar al^ aa ri ptara ^aadiala, aalligiapbaram qnidani atdftolB 

expertum e»t, Kod in pluriniis tanien figurts expiiijtlar saum manifesto prodii. Una 
aibilanliuin (Sain, Saiaech, Zade) origo ebacorior, n^que facile dicaa, uode repetitum 
ak 8da, aada Zade ea quam labala nataadh figure piaMa, faa da re apad *) Da «edieibiM PcaMaecii Baaunilaai, «aa* 
fan upMB4*dm ( Ad tederfm a Keeaieodo at da 
ftwiin dracriplon nniu acciMjit Gollianiit iMrlcm 
Caaaiam wmtiacM) in Euopaa biblioihecia ax- 
■liBt, taaab dirieiea ia OmmrH. ittm. Um^ 
ritaaa (llahe 181«. 4} ^ 17. De ifJualb ad Jm Aarifptrwa, M. imditfim, engn^, at 
.Waw l n m ie Sury dtlii de Saey Mfmtlrt$ 

thai aclurl Jrt Samaritaimn p. 47 n^fj. ft i-iu»d. 
Cormfgmdt»ct in Sumarilomi Jt tVaflta**, ta 
JIMm M Sitrafti T. Zn. Mt. IM. Digitized by Google 80 UBER PBDnia. PAIAEOCOIAFHIA niOENICU. CAPUT QUINTUll. 

KoppioM fBoqn* is hm nbna iBh diligsniiMiiniin , akaiii dlMllMi «M. baa wagok 
auHiA vidfamHi bU fadla in hac litterator* inlriaatinB eiie, qaa« iHillMthMl fclNo- 
ntloMB, M haad loto an luumii MonnUM figana inter le pwntTtrim 

(v. intra). 

Fortttiu in oofidbnB HtugMt Lmdinandbnt et OothaBlt • Me nfMxm et 
■Uper eiitum *) ex illo manifesto ortum est, ita (juidt^ni ut tachygrapU figms 
fonnarent nuUo negodo at fngkoM fare calamo pingendos , in oonnnllia litteria etiaiB 
ad vaietem ainplieitnlMn letfirent (r. BmIi, Baaab, DaiUdi)^ Fnw oaMeria noiatB 
4|ytM flgnne Cqii at JCna linararnm, quarom dendeali a sinistra paila aanpl 
aoHQnrent, qnod ipsum n sciibRrum festinaiiono profccluiii vidctur. Lillerarum antem 
tlbaln a nobis confectao aliam addidimuts a Saiuaritanu Jaffensi AAerbiadio datam 
at n FMmh editm (Awn «erf. 8amariUm9-armUet LngiimeiuU. Lngi. ISOS. 4. 
tab. 1), quarum iigurae ab illonim eoiiicuni fi^iiris salis discrepnnt **), ex parte 
tamen memoraln dignisaimaa snot, v. o. AiepA et Tcif, «i^aae linea diacritica, Tet et 
A'opA, quae pnneto dlaeenrantiic; awsiM aman iibilMMaa flWit J — e rf , Zade, 
foanun JgniM aibi kn npliMndao TidaMor» M Ariki et &HMci nciae riot esTMHa 

ftgute antivii i«Baob (tOt M «x phoeileio Z. 

Ceterum in iitroqiiR rharacicre verba singulis punctis dtstincta sunt: quae 
ptonnadata ambigua erant, subinde, aed raro, aigno diacritioo notata (v. lib. II ad 
iaaw. S3). 

/>. SCHIPTUHA ARAMAEA CLM FILUBLS. 
i 53. 

I'almj/reHorum litterae. 

Scripturan TetBstissimonm Anataeonm Jndaanmniqae AcgyptioraBi aiamaiaa 
•eribeatfnm fam aapm HaatatiMaa (|^ 41. 41). Hnio ptngiiaui aln«|w ilva fiUn aiva 
■onr appellanda est tcriptura Patmjfrena, da fna aaoc paiicii agendnm est. 

Marmora hac Utteratora inacripia, qnwmn fimdecim hncnaqne inaotuerant 
(in hit item UUngaia), la nderibm nrbia Tadaiar a. Pdaiyiaa in Syiiaa Jsaarto 
reperta, secalo p. dir. ieanndo et lertio (ab anno 396 ad (69 aarae Selencidarina) 
florenlibus Palmyrenonun rebns dedicata sunt. Duo eornin iam sec. XVII KorasH 
transvecia ibi in Mnsao CapitoUno asaervantor, tria alia inter marmora Oxonienaia " 
lapadta aaat, rellqnonnn aeaaM apegi^ha a lUwniiiio at Woooto la EarapaB 
allala et edila pxstnnt in exiniio opere: the Ruint qf Palmyra, London 1753 fol., 
node repeiiu sunt a UmiMtone in Pkilu. Dramnetitiu Vol. 48. Aocnratioran tamen 
^aaWNff OxooiaMiam iatagiaagi daCt Ricb. Caumuut in Jhrw. Osmitm. aa. 8— il 
(lapatilaii a K^plt, BMtr mi Sehifh» II, 13S. S5I. SM), dnaranifaa thdoma *) Cttrm. Samaritaiia t, Metihlvrum oriaua- **) NouuilUe eliuD nupectae nuitf ceite TiX 

lhM^M.j; f4ps.l8Mi tab.^otfkT.S. asaanM» at 8sMa. Digitized by Gopgle PALAEOGRAPHIA tOMPAIl.\T^. D. SCRIPTURA PALMYRENA. 8l Boma raeondilonim post Grutent» ( Corp. itucr. p. LXXXVI), ^pMiim (reciercken 
«mr^»»€$ i'Amiiquiti p. 59), Hydium (</« religimu vHL Fttuut m tab* 14), Btbai 
4m (PhlaMt. p. 526), Adltrum iu Am^» Amt. Bnrgtt vgUU i» imtcriptiwaihva 
Pahtgreniiy quae in Muteo Capitolino attervantur, Romai- 17S2. 8. exiniiam deli> 
bmUodmd, quae iustam liuer«ruai ma^itudinem referat, dedit MlCUEl■A^<lCl^ LahoI 

LitMffWim In Ut nononMiMla pa mw rn port „E i kti ^MUt ptriaikm |nUm#> 

CriMK** (1704 edituni , rfpptitmn in 0pp. Kraneqiierae 1722. 4.) minus prosperuni 
•odem fer* tempore enodarumt Bab^euchvw {E^*x*ohs tur I'alpkabet et tur 
bmgue, dant mt m ttnatl mir^fttt k FtHmjftt* Fteii. 17B4 xl^Mimlr99 dt i*€md» 
T. 4S p. 179 199.) at Jo. SwiNTOM 0a FiOtg. l^miimeUMu T. 48 ad aonnu i7S«» T. II 
p. 338 iqq*) in nmma rei inter se consentientes , qunnqunm niter ahoiins conniua 
igaonvarat. At^na bic qnidem oiuoe argumeotum uberius t/actaoii cunctas ij^a 
lMMip ri o«a a lanMiiliMr c«fli«vit, ewnsfiw mm la aoaiioi l|ipU«i aaoua^M Mi4i( 
ad Chandleri Marmora Osomansia, ultra qaaa bodieqnfl noa aiultam proeeaMruitt 
viri docii (pariun enim Ineci inatt in bia, quae diiputanint Hartmaonai in vU. 
Tjchaenii 11, 2 p. 282 at ao«tn «nm Koppioa, B. tmd $«4r. nultoqua miua in 
fiMtftt eaiii)t nU qinod LuMiaa Led* dnobua liiaiia Boniola •ptbnn paipit. 

Da horan titulorant aaplianliiinn Ibrtaaao alibi actnri hoc loco in nnis litMfii 
oonsiderandis acjiiiescimuii , quaram fignra^ in Miriii lilulorum deliheationibuR et 
apograpliia ita divenae snot, at vix easdem esse credas: parvae graeileeqae in 
Woodinria (mU» iiHawnai tabaka ftaaiaat BarlhalaMjnn at Salataa), anawa at 
borridao in Oxoniensibui, qnaa rapetiit Koppius , ab ntriiiqae diversne in Romania 
apud Lan«iam; quae divardlaa partim qoUen ex apographia peadet (qui enira titnli 
gmdHbai lltlaria pingnntur a Woodio, iidaia evaiab radHniaqaa «xMbantnr a dtaaJla ia 
Uttcranpai 4gniM ncewate iniitanta), aad partim eiiam ia ipaarum litterariun varietata 
poaita est. Nam quae in duobui monunienUa Romania a Lancio nitidi^iume depictis 
oomparent figuraa, et inter ae et ab Oxoaiaoaiiun iapidom figuria eodpm iuod« «I nagia 
athPK dfactapaat, qaam lapMh Citpaainia««aaah fljwaa aBlawwIa^faj *<l adaa aai^itwa 
Fabaytana ab Aramea Aegyptiacn: ita qaidtai, nt in Romania pleraeq«4 figurae, ut 
Belht Daletkt Betckf Aiit, capitibna oarentaa, posterioren aetataia prodani, aliaa 
taman, ut J^d, Sameeif Tau ad Fboeniciam malrem prope i i BOiJan t . 

In Utteranim igitar tabnla oondenda itatvanalna anm, at .anb a^pisaliB Knaik 
prino loco ponerentur tigaiaa «t Oioaiaaaiboa patilaB« aae<iodO'laon.paafla.lalMfMM» 

ax liiulo Uoiil.Tno I'ltlniyreno - Latino inceriae aelalis, fcriio Idco itcrum pundo interiecio 
figarae iapidis lioaiaBi PiUiBjreiia-Uraeci Biu)a&47 computatioaia •Seleucidanim inacripti, 
fnaito boo apagtaphoMMa Woo d laaonMa fNBMO.- JDv)**»» qaoa raaafttiono idaiiqaa 
•aqauntur, in alphaiiola apo Palmyreno (II, p. 157) OK. aolia OxooienalbBa paadati: 
anna HoffmatMut {gnmm. ttfr. tab. 3) RoaaaaaniB «dam tknlorom figrnaa ax axonplo 
Adlariaoo in tabulam anain ratalit. ^ .. 1 

11 Digitized by Google 82 UBEB PRIMUS. PALAEOGIUPUIA PHOENICU. CAPUT QUINTUM. 
De oflifiMi mtm hae Bttwntua tbigvBsfM dhv littwb hate mUi wihwi 

TtrtMida cunt: 

1, Palmj^reoa faaeo icriptura appellatur, quoniaoi tantunt non omnia rim 
mmnuaum Pklnym icparta mnL Dlaran vero ihdanini mm tA AUbau fttHumt 

illamqiie scripturam ea aetatc proliabilitcr in Syria univena ligllmtf Hi limnod|pni 
TOeari poHit, dudum observavit Su-inton (I. c. pag. 748). 

S. Matreni haec litleralura habet scripturam Aramaeam Aegjpttacam, ex eniqfl 
flgnrit PidajNaM «s|Ueurtw ad aaam aauMa («dam Nm Utlaiaa figwa flaaBi Ian 
in ilia scriptnra inTeoitiir): in eo praecipue immntata, qaod litierae iam in illo 
icripturaa graen prallalam •iaiatroiaam flexae, ut Bethy Mem^ Saauek^ AtM^ Pk&t 
in Palnjreaia enm acqiicadbat liltaris aaepe copalantar , eamqae «b taaiaia «||aai all 
BOO annt copolaiao ( nonnuUi enim dlali a liiteria ligacis abstiaial), Mapot babnt 
■inistroraam flexos *). Aiiae lilterae, at Daletk, Retek, Vao cum antecedentttm 
tantum littaria copnlari poauntj et nnliam fere mutationem aabierant. PecoliaremfonaiB 
jSmImi aaa baftot lltlna JWm, ^aaia ia AiaaMua-Aagyptfadt fan daaa Ikteiaa iaaha 
■xstant. Neqae hoc mirum, quuin cinxmodi figiirae nonnisi in tali gcriptara oriii 
potaeot, ^oae verba apatus diatincta haberet. Contrarium quidem mngno cum stre^la, 
at solabat vir baailaa ia ttbas parvia, contra noa affinaat Koppius (11 p. 132) ad Nan 
iaila Palaiynoonini in aeriptora non diatincta proyowatj led hae ipaa N vir doetiadiwn 
luculenter refellilur : hoc enim Nun Jttiafp I'lilmyrcnornm MM tfUd ^ft9t Talmyrenot, 
neque *» eomtinua tcriptura ortum at, sed ex tcriptura Arammit^Ai^jipttaca petitimf 
ia faa wUaBBfaaMBOBtfatib JirtiBolaaHBt SiaiHi oioda figoiaa HuwanHa M, 
Ci^kt Mem^ Sameck, Aim icapoa infra sioiatronnm flexoa, qooi in acriptura ligalB 
Palmyrenoraan adoptavaraatj atian ia aaiiptnta ^aadiata icliaabaBtf faaa^am haloa 
Uttaraa ligari non aoieat. 

S. Cooira leriptara Habraaorara faadraia noitrani wriptonua agaoisit matnm, 
ila at oaaei eina fignrae vel eaedem liint (modo in Oxonieniibua, modo in Romania)* 

Tel facile inde explicari possint (cf. (Ubif/, He n ex TJ, Samech 6 ex ^^)' exceptia 
aolis litteria CAet et Koph, in quibua quadrata figura ad Aramaeo- Aegyptiaeaoi 
fvopiot ataaditt «t d» iHa, aaa a Falafrna npodla ait 

4. Utteraraa In Phoeniciia ea|dlalannB Betk, DatfO, C^pl, Aint Mnek Ui 
etiam habemua forma* capitibaa snperne apertls: in mnllla autem tidilin praecipue in 
Bomaaia, capita plana evanuerant, at ia quadrata. Ala adia, quod in Oxooiemibaa 
fgaiaM «loadrairai babit, ia Ramaaia am lam IbtiMin «b^, ^aa ia Ufnmm 
acriptura Rstrangelo dicta volgaris wt. — H« ia imr^tloaa Roniaaa Pafanjr. Graaca 
variarom figurarvra antiqoiaiima eat et origioera anam ex acriptura phoenicia ( cf. «tiam 
M* frafBMBii Tanrinensia) prodit: ex cadem ortum Ho qoadratae acripturae. — J^d 
MU^niB aalia aHirn la aatei tHria aanipMaa UUm pwvto figwii aoiifrfM mm Digitized by Gopgle rALAEOCmAPHIA COMPARATA. f . 54. SCmPTOlU BASSAMDAROM. 83 

videlar, et ex phoenieio <^ ortnm. — Quod Lamed ia utro^ue Romano lineoa 
habM taifra dablranaai fltnM, tat IMMrk ligatb ottm. — AmmA litiMM «• 
figura aniiquiKiiinin est et primaria, quae in litulo Romano AramRpo - Graeco comparotf 
vUdicst superno drnlaia. Denies aDiait Miiaini otnisai, ad vetaram et gaBuinaai baiiia 
l illa n w fewM pattfaaat: &gan mmim Mripturae qoaditfM «il flb 
Mt, at hne l> mdm te «sdpiaDi fignmas V 2J b b ' 

Edam Tarn UtMna «illfDiofaa figana lialiet ahar lilaloi Bohnhm, reliqnaa i 
ITMill^tinin ad f^putm qnadratara defleciunt. 

5. Verbn, ut iain dixinnix , ubiqae IK>n diaiincia : orihographia 
Aiamaeomm in litteris Vav et Jod semper pleaa. LigatniM nbique iatra alBgalonui 
llMi aa eaalliMiitt at maifaan pbnaa» ^fmm iaaa, Uhmm 
«. Daeilkmmia .hiatitalbratiMia vMaialif>|.W*). f. 54. 

SeHplmrm 8.m»»m»H*rmm tt X^ndiem. 

1. De anliquissima Persarura Kcrlptura supra 50) dictum est. Iliinc dein- 
capi Saaianidiiruni aetata aliarn excepiue ex Sjrriaca a. Paliajreoa ortaia et Bobilia- 
aiiBH doaet Kpiplumii loena**) at haraai littoranim lolar aa aanpando codinntt***). 

Baparilur haec litteratura a) in inscriptionibiu rudenim Naktclti-BlUiam dictorum 
(t. fne relcriR i\iebuhrii' ih'n. II, tab. 27 ad p. 142) in vicinia Per»epoleo«, ijnas docte 
M^lkaTii Sikv. uk Sacv in 3iimoiTe$ iur divertei mtiquitii de la Ferte p. 1 aqq. [aliaa 
MMdam miiliaattt MtUhat Jr«r JWfar , IVmefr I, p. ftIS] ; b) ia iaa 
Ei-tuto)in prope Kimaoacliabt Curdistaniuc op|iidiiiii, (v. itineraloruia i 
de Hacyum 1. c. p. 217 1^. aMa Ktr Porter Traveit U, 178 uqq.) ab eodem lllaMtada 
(p. MS s)q.)> >» anmianmHa ragnai WawaaMaiai (ilrid. p. 166 sqq.)> quanqnam 
littaraa la bli conapienae tam degeneratae sunt, ui Rine rall^aaniai moaanMatnoB 

ope vix et ne vix qiiidem discerni potuisgent. Wrio (ab. nostrnm quinlam, in qaa 
Sauanidarnm alphabetun ita diipoauimiu , ut primo loco poneremus tiguras ex ioicri- 
ptkaibaa Nakaeki.Raatamlda paiiiaa; Ua •) Hittimtia rt'li |nn iilpliab^ta Syra pI «nli- 
friaia anbica, at Z«biaam, Eitiugalo, Cnficam, 
. at ilaBda Mda aala (eft HoAaaaat eyr. aik 
t.%. imUifffmm. trab. T. I. ub. 1. Hapfeld 
laBaMM ^uA.T.V) et, qaam plflne<|aa fignrae 
**) Adv. hMiaaaa Ilk « ^ M9 ad. Kltr. 

ItimP pi* i09f40ftw ti»o*tii» •tMiMa»' ti»r nata mtemm. emtfim aa) t^l Jfeif fVdMwM, Aany 
wae' jfA* valid f*»f ta«« ISUiTMnaTc uixnvn* 
mU «a4y« Anranr aflMr mmwi t&pM Mmr ffufi- 
|idt»r. aiia* li 9^0tw wv> fafwratfr tM> JH^ 
§mr MUmmf «lyMptww*, ta muA t^n 
JKul^afa* Iwlaaiar, a>f^ II aai «d mieSr 

***) Ct. da Saey I. o. p. ». 
U * Digitized by Gbpgle 84 LIBER FUMUBv PALABOGRATHIA PHOENICIA. CAPUT TESTIUM. 

« 

to Hidii KiNMnMkdiirfa mmmt ab iUi HiiifHiMHi JHmmt KmrntH Mb. M» at 

pag. 6); et novo ptincto taMitoelo potkm %HM «x wnriHOMh pMitM (4»&Kf LOb 

p. 171 ibiqne wb. 7\ 

Plprnrumquc litteranim cx PulrnyrenU origo aaUa uanifMta c«t (r. Bcth» Vkv, 
Chet, Jod, Cajih, Lamed, Reich, Tau): ilto BOH mlmw etftat Boat MB italfaa in 
onhta iMorrem, vduc ^/ej^Afig. palmjrr. 7, &HMdl ex Palmyreno naS. Sad oomuiIIm 
<amen figurae e\ hoc fonle explicari ni-qneunt, et vix «Juliimri poiegi, (fiiin hae ex 
■ntiquiore «criptura I'eraica, quam rho«niciae originis fuUve supra vidimas 50)| 
ortM tiitt, vciliMi 2Mif fuoA udfnJHlliwm figanua phMiUcb«>p«nloMn Mrtavll 1^ 
•t Et% qood baaJ mIo n ettnn at «s Chal nomlionun Fboraiaun (f, 19)b 

Mita Mvipta nnt: litteranim HylMiiw nulla exmpla otiimu. 

2. Al|)hnl)etuni Ze/idi'cvm mine ditis*imiiTn rnultisqiic Ihleris convtnns, qnarum 
poteataiem ex linguarum iSaa«criiBDanira aoalogia ouper egregie explicavit Uoppiut (Vet' 
^9idtt»i* OnmumiUk 4u S mue ri l, Xtad «. w, fb S9 aqq.)* ■ Jbpaiadoiie noaum 
•Uaoiiu videri possit. At in (aotit eias niutaiionibus increraentisque hand paueas eiiu 
IltterM partim ex vetiutinima Penaram aeriptora sernuas eaae et ipRam Phoeniciam 
origfoem prodera (v. DalMh, Sain), pardv ax Palmyrenorttm et Sasunidaram litte- 
IkMn ortai, et nib eettnm vidatar et tabula noM (tab. 4 coL ) aoa ili ahil^ in fNni 

OmiMslK reliquis inceiiae originb Utturil OQBbM MH tMafimw, fOarVB WlgO flMDllka 

ex i||M figara tnanifesu eat. 

B. 8CBIPTURA AETHIOPICA. 

AMfalapva Ihlaiw oaqm ab ipab AasMda tavmiai, neqne graeeae originb 
dsee*^ led Phoeniciam litteratnram matrem Tel poting aviam habere, primui, ni fallor, 
ipate paacis expoiui in Encgelopaedia vnivertali ab Erichio et Grubero edita T. U.' 
p. 112 (1819), quod fngina videlar Koppium, qui blennio post {Bi/der mtd Scirifte» 
n» p. SM) boo aiigaiMiNani (an^Mun iceeiia ■ oo invaBtnn fotiMtaiia ytiguwm dO 
giMoo Ofi|^ OfiiiioMa poolliia oxploite **). ■) Prior MBlaalia «Mt laai l<«aow i In 
atHtiap. 4, 1 «f. C Vw i wI . ai Mt, mttUtp. p. iSS, 
pcMteriur Diullorara , laaiaaat Kvpflut L 0^ 

tmiqfM et ipw olin rateolpiiMai (Ma Hag. Mfv 
p. fBfty. Hie vvio, ipi leleela Gfeeea et^jiae 

dotnrstiriii hnic litlprnftimi' onjjtnfs trihnerpnt, 
pne c«trrii aocvntcadM Saltivs cootn Mar- 
ftrm (ad BnttU TMKMk Tal. n; p. 4«) dbpa* teat ia TrarrU £■ wAytiAite p. 414, itU Teleree 
lllteiBi AetUoplcM «xliibet ia parte no- 

aaweail AxiunHasi ioMolpiu. 8i calm, qnod 
•eae piobaMIe, kMo mmtif^ AeOigftet eadin 
tempore ewn dneea iMita ert| leele iede eeMI^Mj, 
liticr» plat iafli Atawaa Mapaea la Ae H Heph 
temesticM foiMBi 

*<9 Ct JfcRfiMf eaMMfc. aeAlqh ^ 1 an. DB aicm NUMEBALDHn PHOEnncm 85 nc«Mw, mm ChaMM, origWi Jan pn hJwi — b— w tmuL Vm m-lm 

manifesta baud paucarara Jignrarum cum Phoeniciis Kimilitudinc (v. tab. nogirani .">, 
ibiqiM miTiMH GumI, Lune^j UrnUf Ain, Kopb , Tan): alter* in mominibui litteraniin, 
mm <WB Onwria AnUaimf m4 «m Qabraito & AMoMli Mngruant, m, aki 
tenpm, jitMdMi ttuMB rfgadfioMlaBb imt, vdaft J|r, M, CM, Dm (p* 

Daleth), JKtf, Zai (aC If pro ]n}, Ainir/ (X>» =3 n<n «epM| Mptotn), Tait, Jnma» 
t. e. dextra pro Jod rnanns, KrJ , Lairp s. Law, Mai i. e. aqua pro Maim, \ahai 
Mrpena (pro AtfA piscij, Ain, Af i. ». os i. q. n^, A'i(^, itee*, Tav. Netjue 

ttDM lb i(dt IIimMu littMai MM|iM canMA int AelU^ 
I. HmMiitii, ^ MriftmM nitlmatar nadikipieo aimodom daiili, <,xII«W 

(i> Sb Kriptura fuUa) apud Arabes appellato in vctuslis inscripUonibiui sup«retile et 
lidaiii HOB %ati« compicuo *): cuiag aocunuior nodtia turn aliax ob oaasMy cum 
■d aaddapieM Uttttatana origine* pleniai t a ada aJai nugnopere opiaada «tt. 

In tabula nostra faMa qonnisi eaa Aathiapnn UtlftraB dMiinui, qaanda cam 
Phoeaiciu similitude tnanifesta est: de reliquariim etiam oripino qui coniecturas legCrt 
capit, is Koppiam adeat L c.: aed vereor ne Homeriiica scriptora olim pleniw ia 
laoan protraota hanun nagna pan ad idkilam laaidat. 

Ceteram qaod verba divisa sunt biniaqm paacdi ditdacla, quod IHterae more 
Graecoraai a laeva ad dextram currant, deniqoe quod consonla vocales affixae sunt 
ad graaoamm vocaliuu enemplar coaibnnataa, id post Coastaotini demiun teinpora 
a Qfaada lapadtaak aaM vidatar**). , CAPUT S E X T U M. 
D£ SIGNIS NUMERALIBUS PHOEMCUM. 

I. 56. 

* 1. Primus fait Rhenferdui (literatorae pfaoen. spec. §. 77) , qui signa NNN in 
fDibasdam Pboentces propriae nomis charactetea aritfaniatioos esse sospicaietur, quanquam *) Vide t{aae oopioM dlfpntat 5il». it Saej 
ia JM^mairr nr Cwigbm H la mtaw MtSftiMm 
4r 1« MMlpMirr parnif H» jMm, Farii IMS. 4. 
pSf. 11 — 34, ipii tnin' n ipsv (p. X) Homerilicain 
•irfpMma Tcl ex Aetkiopica orUm yt\ caatlttm 
•an JtalUopiaa MssSf Imbc yen ex Graeca 
Otsn patat. Uaka «{m apeoimina, ni faUor, dedit 
SflMtHhu ia FimilgTmhru 4. OHeaU II, p. 3o2, 
nam quae Lanciut ex codicibot Vaticani* edidit 
M espluait (ia ditunatiaae tinkm-tnthm t» §U 
OMhal « lirv fimt H ttriMrt MsMr ai^ >mM Fatbosi, Bona 1810. 8) ad icriploiaiB iXim tt 
tIx ysrllaeuL C^lsmn Anbm scEHplmss eawMi 
MfipflanMa tpils laeof iiAsn el Btlsilt aoa 

li(;ali« acri|)l3m IlimjarilUnm •pprlUsU' videnliir. 

Ita eerte aoaickr aaoajrmiM deacnpUoaia A(r>ca« 
in c*^ IlH^ ao. 360 QPATasMsas waStt 

<V »n mt. tttalt ecnltMml to dnariflltm ie t jffiif* 
p. Oi), qui iaiGriplioBem (in theatre CarlbagiaMIlt 
no tempora exitanlpm , quae linad dubit> p^nica 
ant (t. ad iaioi. aoalr. ii) Uinjauiifan appcUat. Digitized bycGoogle 4 66 UBER PBIlfUS. PALABOQBAPBUl FHOBNKUL CAPUT BEXTHM. •km Imie «oniMtBniii bob p rog iw Mt Integra igitor «tt Swurroxn lana, q«i 
wMM muHilii fa BVBiit mSMmnIb** (tMdas, ia to will PhMidMt) cspMoil fa: 

a disitrtation upon the pioenieimt tmmeral characteri mUiemtly mted at Sido» 
(Pbiloc Tranncttona T. L 791 Iff. ef. ub. 31. 32), euiot v«Ugia prMMrmt 
PMbrAnw (tUcMfl m, p. 139. Soepl. IV. p. 4} t BeUMtu (dMir. bbbi. m, p. 4IOi 
411)« hio tBMIMfl Bt aolet, in SwialoDU merita iniquior et paene fastidiosna. A 
recentioribua pancae additae aunt obienationei, nt a Hcllennanno ({ihiin. Munsen 111, 
p. 30), Lindbergio (de inacr. meliL p. 20. 50): oe verbalo quidem baa notaa attigtt 2. Reperinntur hacc si^na in numis Sidonia (v. lilt Y. Z AA. BB), Ptole- 
auiidia (Ub. do. 3), Maralhi (ibid. no. &) aUitfO* Phoeniciae incertia (ibid. no. 8), 
fa MHUnlHi PhonioiB-Pimieia (v. MlimnM BaonO Jm BaBahav pi. 29 infra), in 
C oM T BB h (JSk- in, M. IS), «t fbitaaae in inscriptioaa Niiaidka 1, in quiLus omnibua 
ea nnnorum namero dei^ignando inserviant. Maxima eomra TUlMU est in Phoeniciae 
propriae Dumia. Qui ^uidem quum luaximam partem adnio4inil 4etriti ( v. Swinton 
tab. 31. MaaiMt I. c cab. SS— 2S) aaiofaa ob eaam aoa aaiit aaeaiMa tHA Awit, 

pakaqgrafUaa l«gN MdMlBr*)* I. sr. 

Ipia horuni signorum ratio haec eat: 

1. MatuuUt (1— IX) linaolii paipwudienlaiibat im 

III l/fl IMMMT. Ulll II/ /// aex, etiam jjl . Vida BBBMa Aeea litt. D. F at LindbafgiBBi L e. p. M. 

2. Deeadft fleramque linea horizonlHli — indicantnr. quae nbl flannMMiaMMB- 
oopnlatnr, aopeiiorem lineae partem occupare aolat, bnac in nodnm 

|j L a. XII 

//// - i. e. XIV. 

Ubi pi urea toot decadea, lineae vel ioxta ponuatar, vel una snbter alteram, ut ^ 

^ at s> i. a. Tiginii 

— ^ L a. trtginta 

(V. nnmoa Aeaa A — F): foaafainB altia trigiBia base ia aaodan bob pargilar (v. aa. 3). *) Apad MiMuetno tab. XXIII, no. II. 12. Conir^i ottmia rede te heibeiil id Ub. XXIV no. 
13 14, 21 llMolae noaadam daaigDaatcs |||||| 2&.26.27.M.M. »7. 61. «2. Eliu» ia iia, «u« Serf ia Ma oant- 

bui ea puTt fpt'^rnpht'^ , tjtliP a^^rnm continel, 
iBTaiBO ordiac poiila «•!, nl «amaw im« liot DE SIGNIS ^IUM£H.\LIBLS PIIOENICUM. 87 Nut |mM, foal Am BtkOligitar m Q, iq riaajhao liit.H«il A O 

idemque gjgnum racarrit in nuinU iiii in [lonkili, WmunI pL 99» Bti 9— lf| 
inter vigiiUi et tMiMdr«i oerte ante nonades: 

rs O O 

III III U 

In Cossaraets idem lignum, qimnquaiii panllo inflexum , frequent e«t poxt nlinr), qM^ 
vigiiUi rignificare oeueo, idem denique in «ubacriptioBe titnli Niunidici prinii companL 
3. SwmmvM viMUriiu penaep« bao figma N intf ealw , foaa bi«, ter , ^ natam 
repeti potest, si XL, LX, f,XXX aw|irtiwi«« Ml| addlM iMMifof abi 1« 
XC aeiibcM Tokuit, veluti 

AN = XL 

— NN»L 

— N\W :== XC 

Hoc pertritna (t. Swinton. Mionnet. IL e«.): lad rarion eiuaden aignificatiMiit 

ugan Mat 

a) 1^ I. e. N invenam , t. num. Marath^nsem 

b) U, qnoii aemel pMiium exitat in anno iocerto Fhoanioia* litt. O, hac aeria 
mi—HNN, gmiMini fa Gms. E. F. H. L K, tar gendaMui in aHNMta |plM«tM»> 
panifla tf, Mionnet pL XXX (bis) aik IS. Numerate id eae * CK Ui «anibus oertani 
aat: iJqne vigi$tii notare ex CoKgnraeo ^iilde probabile fit, in qnopraecedit den arh m. 
Ex CO nnmo, qneia primo loco po«uimna, nbi H ponitnr inter N s XX et — L e. X, 
«dBgal ^id^ina, ban ligan teigaart aarnfaa, qjd BMdiaa A laMr XX «t X 
i. e. XV; led qnii, qaaeio, dbi penoadeat, Phoenic?!!, qui nc qtiinariiim quident 
anmanun peenliari aota dea^gnaliaa^ XY pecoliart aigno icripiiue! Non potest igitor 

If aanden aibaM Ui N fiiri|iiiia wanj mmI B> 

«) n at A : flhd MlaM «s H, hoe «x N. VUe CoMt. a L, ibhina 4. NaMemm cetUenarium interdnm ipio noinine riMS {cttttvm) expriapM^ 
nbi nllqol nnmpri ciTrls exprps«i sant (v. Marath. A, et ef. litterai a et «a in pnnia 
pboanieio-perucia Mionnet XXiX, no. 5. 12). Sed peculiaria butua nnmeri aigna 
MBit 

/•1 n" m h h h 

(▼. jMiiii. SM. Y; MooMiaai, ^laod freqaaallHiaraa «ai^ lliannat pi. XXV, 70. 73. 74. 88 LIBER PRIMUS. PALAEOGRAPHU PHOENICIA. CAPHT SEXTUH. 

7ft. 78. 79. 83. 84. 86; teriimm opud nos &d. AA. BB. ManUh. B. I, ililioanet fl* 
XXV» M. 6r. Vs. 72. 78. 7r. M. 81. as. 87; fwrAm te faotrtii PhoMia. B. « m« ia mmo biasrto PhonddM if. Swint L & B». 4» at flMilt «olligM, •dim CCC 
mi DCCCC taitm nttkmt exprsMM cn>: Md •xcmph nnmenJiaia , qnae dacenariam 
nnnernin exoedant, in MonnniMtM Mn rep«rio: niti ibrM Ulod 
in cubaoripuone Najnid. 1 miUetuuitm BBncran •xprimh. 

8, NiuBnl «i('fl«dbM MoqpMifl te m tttipiant, at « 
•d tAatnm fttpamt, t. la SidMio AA: 

L UHM CXLV. • . - I. 58. 

Pinwter Hioenicei is ill litteratorae geoeribua, (jnM ■Bpa i fa w libro (ractarinma 1) ill ler^ftmrm JW^nimM, to amMdat I— IV Itoeii 
rfgM 2^,XkMlgM ^ , npriiaito. XX «m']i C 

%i in 8Ci1|4«ra .^fnHweci Aegyptiacmt ibiqne io papyro VldauM« to baa 
Douia Dutneralea iodagaiit et mMon «^nmipalcBTlt JlMrAw» vk ilo«tiaainoi, niox in 
libri sni supra laudati 42) altera parte copinsiiis trnciandaa et vindicandas. Monades 

1 — IV ibi lineolis exprirauntur, quao tcrnae iuiigi solent; X est — , ut in Phooniciis; 

XX &3 ^ , at ia i^almjrenia; | s coi acoedoot doo aigna, quae mille e« 

4wfet mUU aignificare ceniet Be^rins; 

S),to teriftura Pfkievtea (t. WaU Gawh. A. norgeoUod- Spracbao und Litt. 

ttb. 1), to ilidwB MOBidM M»m oopdutnr M HgMMr *..«•.. H* — S* 
^ «10, J »10, filfetii I < 4) to icrt^tani Ami. aU / m I; A » V; X.X. ^ > T, ^1*1 

0 = C; oo = M 1^ p. Mtfler ^Omk^ Jjl, p. 317 aq^.; 

ft) io AMMMf ft ::« ,,. . .. ./..i" D£ SIGMS NUMCRALlBLiS PUOEMCUiM. B9 6) in Aethiopiea, ubi tamen nameralia tnanifotio •xGraeeoraia litteric facte aunt*}. 
Vetarcs Hebraei in niimia pariter atque Citd liltetii ana pro BUBMralibus 
«lalaBiar v. t. In bom fliaiMiiia ail i. e. a nse miw «eemtf»**). 

f. Sk 

Oijgs fllaniM aouuiini apQi MiMaieaa pnb obMailor art. BaHmMnaMi M 

Lindber^as IL OB. ens ex liii«ria ortaa ene atataunt, ita ut - ct /' N — X propria 
Jo(/ sit, quae eit decimu Uttara; N = XX orlnin ex aliqua CapA liticrae figura; 
eenteoarii nuraeri oo4a tX Kopk praeposila linea perpendicnlari , monadiii aigno. 
Bfe^M faaae vara JhriwttU. Fam aula cm fler o fi i iiiyi» Donwaliani erig* «x till** 
ria***), turn nonnollnnMil mndo apognphll fides ^nbenda e8t)figaniad lllHwriini 
illarum fi^na prapiua eiinm , quain vulgarii* aooadana, velut 

ri TJ - c 

(Mionnet XXV, no. G8. COi, ubi prins isigtinm Koph littaraa periiinile est. F.iiRm in lirna- 
.rii naaiari ligno oibil difficoluuix n\e%i (of.f.'i2.0<i.37.28); nnuin Ulod ^nod vigimti uotaU, 
• C^UtMMMBfiMBliMM: quan<juaaaltaM lUMtxplicari p«MM^ bt WWiM InllM 

Umn* ifM, fM* apvl n* d li t rfit iw B n t «Mfg rf i cft i » hdb i>ri pnwi dg— 
^ , laed ftrtuN priiMitani «t aadnn «t, uile acta laat N «t A* 
Bri twtg wlBiihat it Himlww BlUiii •) Da Mill aaMfanai la aeilrlwa Unw- lahfcal deak. aan U, 41» 

Ultyphiga , kiendea, anehoila pott /MiarAm, 

TaMfiHi, aamiMaieiMM T. XM<«>rtai <fe yrbca «**) Ot a itttlar I. «. fw 1901 ■ U 90 « 

UBEBSECIINDI». INSCIIIPTIONEB PHOENICIAE. CAPUT HtiMDIf. LIBBR SBC UND US 
INSCRIPTIONES PUOEMCiAS ILLUSTRANS. 

Tbdl ■HuaMti, oMtdla, «iMri PhMiddk Pvniaki^ Bttrnte faMerlplI • veinilNia 

■criptoribiu pauini memorantar. Quoram facile nobiliuirons mt titulux bilingiil» ab 
Huuiibale anno post V. C. 547 ara* loaoaii LaciiiiM iucriptiu, de quo Livim 
(XXVin, 64): ,t propter /inmmA LaalHtat Umfllm muMtm MamMiU egit: ibifM 
mnm cmUM ^Mlomitque am 1agmiinnm9§tg*tlarmm titulo Pmmiei» Ormteitque 
tUterit ituculpto. *' Admoduin niemorabilig practerea erat inieripUo MneiK columnU 
leMpli Uerculu Uadiuiii ioKuipUi, laiatua in bac aede aedificanda coUocatoa recentent 
(BlMlb. m» p> 170 CMnb. af M tAc 'Sfaaikttif xi^ h nMfoif jcaXMAf iirrtat^jfiuc, 
hf Jf brofiyQcmTai to ufuXwfta rijs MiTaoxiv^; tov itfov) et N'uniidica MaaittiiMA 
dmtilMn ibiinicia in fano lanonU Melilcnsu iocauL Ila enim Yal. Max. 1, 1 : Al mm 
t^HiMtr iMnMMB mu;/ mDu-jmmm pratfeetiu ela$$i$ JUtUtam appuliuet, eque Jemm 
haumU deatn e t mrwi tstmHm mmgnitmd^it mUMw md eum pro dmt» tittuUutt: ut 

romprrit, imde adveeti eiifnt , quinqueremi reporlanifot Melilam inqne tempfo 
JuHOHit eoUaeaitdin curavitt iuiculptoi gemtit luae litterit iig»(ficaiUilnu 
rtgtm igumtmUm ««f meetpiif et HAemter Den reJJiditn, qua* liadcm tm wrUi 
legnntur apud Ciceronem in Verr. acl. 2 lib. 4, 46, aed sub finem ita: itmpi» i» kta 
iiucriptum litteri$ Punieii (cf. lib. 1 f . 35) fuit: regem Munttuttm impmieiatm • 
ttccepitte: rt cvgnita reponendof mlitueiulotqtie euraite. Contn • mspicioae HM 
InnMll art pwvalgatM ille dtalm testa Pirocopio (de bello VuuialHio S, 10) dudmi 
eolmiBlt prnpe Ti^isin Nutnidiae, at fprebntur, a Cananaeia ab Josua expuUii 
iaaealptm. Marrat ProcopiM U c Caaanaeoa, poatquam Josnam vinci et repelli dod 
fMW iaMllMdMeat, primirai la -Asgjpiani «nfbgim, dria, «om M pcopler ineolami 
■•hlnJlMm aedem figer* dod pouent, in Africam tranavexiuei tam aidit: mSUtg 
T« oliUaavTte noXXas, ^vftnaaav yttflvtjv fuxfi (nr;laiv xuv 'HgaxX{ovf faxw ivrav&d n 
xai le ifti Owlxw %tavfi xtW"'^ ^K^riat, idiiftano Si xci fffvi^m iv Novfuiif 
tM», «S yfr mtatt Tfyiale Int n mt hafiitSnmi. JMa otlSlm Mo Itt U9m» AmnSr 

atnonjfUycu uy/'i »Q>'yt;i tlcri xj'f fir/aXri: , jpa^intrra (Poirixixii fyxfxoXaii/i/ytt tyniwu rfj 
OoaUm yXuaaji iUyonrct utdf ijfitis iaftiv ol fpvyortt( uni nfoadnov 7ijvo0 
ToS li|«vav ITavijf. Tigiaiii NimlAM intdligamlua tm»t worn Tli^a Bftuni» 
luin, m ■ Ballii AMtonii doal» ovptr iliipilMk Bobiifn fluM fmuaiil HamaJttnu Digitizeb by Gopgle INSCRIPTIONES MELITEXSES. 9i 

(MiMell. phom. p. 218): de totios vero narrationis fide dubitamat cam Mignatio 
( MiinoirM d« fumL XLII, p. 28), Mmnertn ( Geograpbie d«r Griecbeo and Kdmer 
X,.S ■>• 197) aL, luoiM im htn mmiwu» fri4ra dfapoiaM un vaott *). 

At(|iio ilia quidem moDumenM poMIca ernnt omnia. Eorum antem, f|im(> hodio 
■operiuot et hoc libro illastrabaBtorf pBseiorB sunt, qaa* pablica appeliari powunt, 
vdatf titahn CSdrarii jniAmw al Mi«dmHmi fiini partiiiMn, NmnUid 1—4 • HmA- 
diae regulia priodpibaiqna ■qh at popnli vcrbia I)eo Solari coniacrati, Numidicoa 
^rimtut (no. 61) a Numidiae regulo poit victoriani de Romania reportalam dedicataa, Tri- 
politaaus primut (oo. 64) a Suffeiiboa Tripolilania Severe Aogoato inacriptua. Keliqna 
«Mia pfifate nat, M|M «d aapaknlia (m. 9. 8. 6. 7. 9^«. 44. 53. 14. U. 6S. 
63. 71.72), vel voiivn Haali , dec i;yji)Qlui , consccrata (as. 1. 3. 4. 46 — 52. O.*;): 
noonulla aola nomioa continent vel vatcnlo (oo. 43) vel aigiUii ioKripla (no. 45. 67. 
C7V. 67«. 68. 60. 70). b AiaBuk AegjpdMrfs adto fandam fitagoMMB ■oM 
pi^yro inaeriptoram (aiki 11— n), 

Lltriqne antem roonumpntornm Phoeniciorum generi , inscriptionibaa et nnmi«, 
propria aua virtua est pretiumqae in re palaeographica peculiare. Ac numiamata 
^tem, fmuK aiqgidvmi «i^sniphanni plow («t tin dtenn) adkiMMa «aw ■olaaai, 
fiing^tilantm aMMB aditionum aaepe plara interdam adeo malta exempla nxxtent, banc ob 
cauaajn tank aart ii i ii naa expUcationis aunt turn in littaria obacuria illustrandia otilk» 
luia (Kb. 1 f. 11): eoatra (na da epigraphia dien in oparibM 
■nla fide depiciia) etian eot, qidbui ad ipsa numopbyladn attat Mt, 
et male habet tnrpiter detrita multornm excmplorum conditio, et, qnanqnam hornm 
nomoruiii non exiguam momenlum aat in faiatoria et gcograpbia illuairanda, tamen 

inacripiionibus vcro tiiuliaqne, praeaertim muioribiis iUii« qui noo nomina prapda 
taatmn, sad intagras aentantiaa continent, etiam de univanaa li^guaa indola at ondaaia 

t! at quaoqaam ainguloram (pratU t MMBI IMiiiainai no. 1 j 
laal, tanen eorum leoda taiB aafaua l iuaia fa w aiadda. 

laai iptorum monumenlorum ambitu aimiliumque inter ae comparatione ita iaraltirt 
'at« tt modo ad ip$a autograpio aditut $it, non maltum dobii aapereaae aolaaU 
CAPUT P R I M V M. 
I N S C R I P T I 0 i\ E S M E L I T E > S E S. 

im antiquisaimia temporibiis i'hoenices colnnoK hubiiia.se, qui magni faciebant 
inaolam propter locorum portuumque opportuoitaten) (uium in ilineribn* laercatoriia *) Pnoiar ea ^paa laadavit Hantakeraa L t, 
T. f». CSr. twwfcf rf Uttrri. nftr fVMppM 4Mt 

«••mo dt rolfimnit T^'ii i 'imi'i valiie prahahili , s'lb 

Sneai opnaeiilonun Tariorum de aeeta Elpislicomra Upaiae 17SS editoraa. 

De liiolo «pwdan Pmloo la 

nrnfi f\*liiii!c *t t tcriptoro 
ooBDiemorato T. ad iotcr. ii. 

IS • Digitized by Gopgle 92 LIBER SECUNDUS. INSCRIPTIONES PUOEIViClAE. CAPUT PRIMUM. Mlilgliiai prawthamif atque Mp1itpns«8 iccirro niox dirhils et nomiBe incia 
iMtM eat Dioiionis nobtU 4« Melii* loco lib. V cap. 12: tan ii ^ v^tf ahti Oatviuuv 
SffMJHX, tS tB*( ifia(i(f{€U( imnhimit fiX9^ n9 iwfA njir Mm» AmmrtS uarmfvyriv *} 
•7x«i> ra^ry» Ml/um otonv Koi munirrjv ntXmfka>. St* f» tMm» o! xmwmvrtif atnji» 

iftfijS^wtr, l'o«iea CartbogiMUilMM mi oenit« prop<erea priiiio b«Uo Funico ab Attilio 
ipoHMi {Onm, IV, wmmaim ■ Rmnb ompria (Uv. XXI, ftt), 
•dmlani liRgiiae Phoanicioe usum aboUtum non «He, «x to 
Mdilmiea multo poal (Act. 28, 2. 4} fia^afM appellantar. 

Iaicri|i«ioD«s qnaadam Punicas apud Malileaaw np«rtaa primus Menorat loAims 
QniiTiiai Hedau im dn twlae JatniplloiM (L«fiitiil BMATwnm 1SS6, BwimumI 
Thes. T. XV) et in rpistoln nd Sophum 1 ')3;5 scripta, his verbU: Notira iaee 3Ielit0 
<MWa ttt, m*ri tali* perieuloto., a Hicitia dirimmtda Africam ttntu^ Pumiemt 
gwndam diMoiiis, fvm et ipia tMme jUfnnm lAifvA alMrr, cf ff» f Htmmmi 
Pnnieii litteri$ im tor ^mt itttae ImpH^mt 0sstaut, quae ftgmrm •$ mfp^ 
litit qMihuidam pmmctmlii prope areeduHt ad H ebraea$. Atqtie ut 
teitu mut nikU ami mimtmum d^ff'erre a vetere quad tmmc kabet idiomUt Hammonii 

MelligutU 3felileiuet , tametti $ermo it tit, qui lilerit Lnlinii rxprimi bene 
pelutf awA* mimiu «rt aiiqmo timmeiarit mM mhm gemiit. Ad ea, ^uao d« 
Pmim HagoM MaUtaiMk origlte dfamU Qriatimn, im dia tent ntpwdk 
Bocbartna in Canaaa 1, cap. 26 (ef. no« lib. IV, cap. 1), in iia uiaiii, qoM 
idem de atelia lapideu Panice inacriptit, refert , iidem ei miniine denegnverim et 
kaod ado an Qvinttni iiucriptioaea eaedeai tint, qaaa exhibet Ctutellut d« Tor- 
rtmmmm- la SMMa* «f aAMMrttaa dMatouM dMcr^l. •L 9. f. SM, at IpaM 
puetulu qnibnadam inaignea (v. lib. 1 | 39), aed aive ipaoniin atatuariorum, live, 
^od probabUitta, deacriptonua ealpa, laai tnrpiter babhaa, at, fai eaa ezplicaia 
wlU, olawa et openwi perdkaiw rit. 

Bm Ighar piaiina. Baliqait aaiam titalU MelitenaUnu iodtoo prinam te 
ayllo^ nostra locum asaignavi, quod primus {So. 1) oroniiini <jui mip^rsunf et nitl- 
diaaijDos est at^ues elegantissime acriptus et certiasiiuae explicaiiooia, a quo hotum 
aptc «saidM L 

INSCRtFTTO MELITENSia PBTMA BILINOUIS. ' 

I* Exlmiaa hie titulua bis exstat basibos duorum candelabrorum tibi 
■iadttani cat amaiera tallae (aanno aaliaa, Aihttet^^MKmar) faetoiua i 

quorain tinnm hodierpie in niusco bibliothccac ptiltlicae Mclitensix H-sser^aiiir, alteram 
aoao 1780 Ludovko XVI, tiaUiae regi, a Hobaao, Equitura & Mariae llierosol. ttmmMMm {n^) »^ ^ ia dfjU tm n TMefr, 1 weie ote emt ■e^artaa ia Caaaaa Digitized by Google INBCRniTlONBS MEUTEmES. L MEUTBNUB nOMA. 93 eliamnum exstat. In expmpln Piirixi^nni pnipter haain , qiine duodeciiii ditntos haSet 
■ieiMura« PariAiensix, etiuni luavima pars Krnjjj gervata csi: braeliia frHcia perienint. 

Primal earn roemorat Igna(in$ CotmluHiiut ( Coataazo ) in liUerui ttA Antooimn 
Bollifeiwn 4. IS. Dw. 1«M datia •(▼. kuara nenoraltib Mnifaia, ooDcet 4. 1097. 

Bret Malta antica illnxtrala p. 92), editionem auleni ptiliclpero rararil Juephu 
Ciauditt Gu¥OT db Marnk, EquUnm Meliieuiuia ComMnditor , in 8«ggi d4 
dintrt. mnA a CartfAM T. 1. P. 1. p. 22, enim deliiiMtio noB Minodnai Moaraia 
npeUta m 1m Mhuift» d* TVcMiur, Janvier 1736, p. 155. Gmri 4t%M 
belo Etrmte, frmrf. p. 102. I^fi lettert pkihtopbirhr \I p. 64. Sour^enu irniti 
dtjp/oad^fwl* 6&6, in vera. Germ. U, 108. CUmtar de aniiqu. iiucr. 1749 4. tab 3. 
MaBoran Mil Cnfafln da IWra JAnm, to Kalliaa faMr. CL XX ^ 991, aad liae 
atiaai praetlaoliaimi ad eclypam gypeo expreaanm, quern a Caylo acoeperat, factam 
Bakthkiamt in Mfmairet de I'ueademit d*t i»»criptioiu T. XXX p. 403 tab. 1. et 
UUr* k Olioih-i, Paria i766, qoam repetiarnnt Swintom in Pkik*. Trmtactiiu 
176«. VoL UV, XUb tab. 22 ad p«g. 3M. Fi JW Ayar ad Sallaal. p. 

Drnmmnnihit in Classicnl Journal No. 9 p. 54. /To/)/) Bililcr wnii Srhriflen I p. O.'iO. 
If^tA/ de gravisainiia inacr. phoen., ad p. 18, iaier qnos liartlielemyaa in B. L., Swintoo, 
Kopplus, WHiBaa atoniifBa «MMplMi, at FluliiaMa at MaUtaMa, taliqai Xon lanien ob omni parte ncruratnm psse Barihi'lr inji dolincaiionpm, exeropio 
Pariaienii anno 1825 diligentios exaniinaio ceniurctn me fecit IIoHUtaBKaeiua, aliad^a 
nox mint apograpbnai a aa auper ipso lupide, qua eat daxlarilaila, bclwni, quad 
mipar adidi in jwlaMgr. SttuUem tab. 9. A quo quidem npograpba qunaa paaaim 
discrepet aliud anno 1828 a LlNnnrRCto non x'lne llohlcnbori^iuni exempli, quod 
inedilum viderat, vituperatlana cdilum (de inscr. Mclit. ad p. 84. Sendebrev til Dr. 
RaUanbaif, Haaaiaa IBM .p. 8 aflO* ^ Mm opatia aaan • Calab. Sdnltaio (V. 
ptaaf.) palH, nt ntmnqne apographam accoralissime ad i^Bura lapidem exaniinaret, 
at pcaftter moa commentarioa cctypom mlliarct nova methodo aceiiratiuime factum, 
at nuda ctiam oenlia oanaaai diiodieattai. Fieit vir apdmna, et eximio hoc ectjrpo 
BaUaiAafgH axaanplaa «• mmmm m^, msIm in Jlitera daUa (Bn. 9 Bit. 4) cmtn 

Lindberginm confirmatum est, qoanqaaai ■WllWlBawiBI B tta fl— (Akpb, BMb, Maah 

Jod) formae passim refingendan erant. 

Exhibeiana igitar 1) Paristeosis exempli novam eamque accuratissimam deli- 
oaatfa«ata ad aatyptua ■ Sebakito ariaawa, qnaa vacwi loaer^tiaaia nagaiiadiaaia 

refert; 2) tolins monument!, quod male pictnm exslat in Sag^i di Cortona p. 1'> et 
CtuttUi inter. Sie. p. 291, imaginem ab Uohlanbwgia dafiaaalani; 3j exempli Meli- 
taaaia pufam pboaaiidaBi ex apographo Barthabaiyl onBlnedocI In JMa. de Vmead, L e. 

Da atrioa^ aaiam autographi diflarantla daqoa pcaaeipaia apagrapbia haaa Digitized by Google 94 LIBER SECUNDUS. IXSCIUrTIONES PIIOEMCIAE. CAPUT I'HIMUM. a) Exemplam Melitenae a Parisiensi in una maxime re ducrepat, qnod Tocabolam 
1^ (IId. 2 Utt. 1 — 4} ia hoe exonplo ian exeanta piino vanu compaMt, tt iln porro 
pfBteTMmiMiiiidapSm9laBmnni«rtio(ctlib.If.S8,^ FrMtmaAlarlilittani 

von prim at Mcondo «OMinitar pnia «t ^ , tartim immm Jj^. Utteia 9 

lb. 1 flib qm MMiM Ml, «K aliMiitt iMaiill HMloritM* buM IB nodim rapphnda art 

r 

b) la apograpbo Uartbelemjano qnattuor naxime reprehaodeoda mob a) Nomiiia 
propria lineU punctisque infra appiciia notafe* aaat* qaa« i«l Milln, m CailaHa, 
Swintonii {raudi faitae videlnr, qiianqaaa nalhlR aiaa Taatigium in lapidc comparat. 
Ab intcrprete ipRO hae lineae appictat; sun(, neqne debebant ali aliii* rep«ti. fi) Lin. 2, 
litt. 4 non aaUa diatinote picta cat , quuin in ipio lapide maoifeitum sit Capfa. /) Lio. 4 
ia vaibo 0319« liMcfaa J«4 at Bath aaa Mabaat aopohri: ia aaltogrifha aacia fmi- 
aiensi copulata non aunt. ^ LSttUM dtt at SwmKi plaalaa |letaa aaat, foaai rerara 
ia marmora eoMparent. 

a) la Liadbergiana Miaaallaiia ax aaljpo Bitadaladll fiMa dao naxinM vlliaaa 
■aat: a) figoia Italadi litlaraa Hd. 1 litt. 3 infra ainiitroraam flexa (nam oauidala 
iUa ad liuataia aan fatliBat) *}; fi) liitera Capk ia lia. S **), iia fiala 

9 

4) la Hoblenbergiano exemplo a nobis nuper edito littaranun Aleph, Beih^ 
Ckal, Jod, Samach braaa paHtaa fafiagaadaa ataat, vt alrafN asaaqla iaiar aa 
aallato facile intelligent lecioreN *"}. 

2. Id variia vimnm doctonim, i|Bi in hac inacriptiooe explicanda desndamat, 
aananiaiboa raoanaanfia atiaaa aaiili fMit Lindbergins 1. c. p. 86 sqq. (qui aoloa, quod 
adaai, Aa^aa la Fraaunaiio Oaaaieo neglexH}, at paadprfbai dafaagl poaaUiai. *) lis d« bao litlera CI- Sehaltx: Dau Hnr 
9t DHaftlfJ iM glUuicht hal, vii J un> } kmn glrich 

ftaaa aaflfMinM mtr^en. in 4*r Ktkhimg 4e» 
liiimii Tifcrininanii mm — ItniwftJIrJw AM*«Mt 

«1 fwln lieh tine klrinf frrilrfitni; , 'lie Irichl alt 
aum BudtMabtn gehorig tncheitt , wnx man nicht 
(naa MmMI. SU flgt ttcH abrr nlchi ohne Vnler- 

•UU iahk dm MMMrf wWl B a d lw , «■ mmit»tnM 

4» trft> «^» SpUM 4a aUtmOt t /ummm m t 
•mM m trtautm M. 

Mbh: Aft hmm^ m4inriMtdtm 

Dlftrntt lin. 4. IHt. 2. Sr. OiUiattrg kat Mir 
unttitreitiar rUAtig gttMmth Sh 9, & Ar tauMfk in dtm JTiilMhmtd tupbt kottn, im tfe 
rtmd, tanit MUe tr itm /rftlaun m'cAl teftken kSn- 
na. W«m AmAr cn mHAn Zeidum (irir aba,} 
gankai fell, *» tr tmr imim JMK, itm dk 

tinlis ron ohm hrrahkommmJr ijiur die horizontaU 
ei» wtnig nrhnridrl , uidchtt llr. U, autlasil: aber 
iinr f'trliin^rruHif iit nanz 9ckwtt (K , 

***) Mem: Die JOmr da AUpk itkttUtm 
wUk air atffttfii Jbidbiiv 4t9 Stht^a^ Mif Krf XT* 

lin. '2, lit(. 15 1 daife/;en kreittrn tie iirh i-.i^m^itm 
liakt ein tmrnig. Die Beth Aoin hri dcmatlben 

gnttlMBdt erne* m laadtai X^Rft dtnat dlar 
ttUfUft ntlgl. » 

DRCRIPTIONES BIELITEIWES. L MELITEN8I8 PRIMA. 95 Ap primi hnins Utuii ia(«fpr«(et , Fouuf omtiu* ( 8a^ di Cortooa T. IIL p. 89 ) et 
melNW «Novi tmrtaMw «flMMNlct** (T.I. p. 656) is ao ItgaUo «t irtwpiirfo 
iUl THMrii tant, ut neaoioa magisne mireru illias temporu in his litteris caliginem, 
■a bonnii Tirornn ignorantiain, TuuloijiwBUaia at tanaiiiaMin. In «uin iUcj tribn* 
AndeyriK ioMMbild caput: 

■n» bnb «»A ibmn m::»» ^ 
Tib -ips rm 

ijuae vertit: „UriHatori (ino^o) urinatorum magittro (deo) duct tt (deo; ahtvrbetUi in 
Ha (^a) n)UNwrM«l (aaabaraM) «f Mtarmt «f awAnatf (ad variinm) naa jS yanw tf a 

Tyro, jiortion reliquerunt cum, coeperunl invenire coralium: exierunt ilernm e 
2]yr«i «cce vattare Ljfdam": hi, non minus helleboro laoandi, bona in modum: 

*ib n» ms T»D T"i TT1 m 

W T" .136 H^TBS W piW 

<]aaa vertunt: Kluebal libertat, fiuehat tort, inimicut imperahat: hotiii abtorptut 
ntt tvme iiuaUptumf perverse eunt effecute, Coiuram rubum (dmertBin) remex eiut 
imu aAft fnteetplUuit «mm cyiN** (aaf tqwHeOiu) aAw nmekuM €wms f—U mm! ' 

Cotvtremet , cum drficeret corpus ft atpectu$ eiut finimici). Sed Imnc mncularn 
I'aiaeographiae adspersan delevit vcramque tituU aenteatiam enadarit Bartuclcmv, vir 
agtagiua, qui haaa aiaa dadlt laatkMn at ia l ai f ia te i i eiMM pre illiM aatadi in hia 
llttaria iafiuuia valda laadandaai: 

- y aws "ibinay |a *«Mr)OM p ]n 

Domino nostro Melkarto, domino T,vri, votum 

faciiotti Abdaaar at frater meua Aserbemor, 

fflH AaariMMTl, lllii AbdaMol. 81a qri aaa 

deviara fadt, baiiadlc at aia, 
at priniflrinio illiim lerfionii errorem, quo pro n nbique lepitur ipsp poatea agnoTit in 
Ihtaris ad Bajeruni datia (v. Bayeri vind. noni. samar. p. Vill). Haud ataliora .carta 
iafil SMMm (Pbilaa. Tkaaaaetfaai La.): •nmani tana« at la«ilaoan at tataipfaiMlo- 
aam it» emendavit et refinxit Fr. Perez Bavkrui (v. palaeogr. Slttdien p. 87ai|q.)* 
at non mulia emendanda anpeninl. Uoiai igiior vettigia, et recta qnidem, pranarwit 
pleri^a racantiorai, vahti L^ebmre de Villehnme ( ad SU. Ital. p. 10} , 0.0. Tsek$tm 
ia Nav. AaL OyJIaMlbBi Vll p. 94,. fUMet FdkHq/ 4» phaaniciae lilteratoraa 
ibntibus I, p. 165, To. loach. Belhrmann de Phben. inscr. p. 13, Hug iib. den 
Mjthoa der beriibBitecun Vdllter der alien Weit p. 34, Kopp BUder h. Hchr. I, 249 fL 
tM^trgtn L e. p, 78, WiUtn 1. cu p. 17 aqq., pand teataaniat at to alto aaBto Digitized by Gopgle 96 LIB£BS£CUNDU8. INSCRiPTiONES PUO£MCIA£. CAPUT PRIM LM abiprnnt, ut LichtetuteiR in (eniaintnc palaeogr. n<i<yrin - pfrsicap p. 158, Cwi/. 
Vrummomi in CImnwI Joursal No. <> p. 47 iqq., Culm ibid. no. 10 p. 399 — 401. 
M. 13. p. m aqf. «I aMMyMM (T — V) ibid. M^iS, 147, de qanraa «nimBtb 
Ntera plgM. 

3. GraainuB nian lintt Miiiennai Tmnfiis Twboram cotMnnodn tiSmak 
optlari eius inlerpniM Don periip«xenint , in ho* errores miuiA 1) Uh Mrkwoni 

^n: :3K lin. 1 inlerpretaiinnc ; 2) tprbo ..is; lin. 2, in quo VWK MriftUft fW 
niipcr deiuiiiii cxcrnplo I'arisiciisi ilcnuu exuiniiiiilo palefactn est. 

Duplici hoc Tulnere «utato (v./ra/aM^. Studien p. 62 a^.) integnini titolnn iia 

HvmAm iMtfr» MMMrf», dMvo Vir «MiM (eM) 

serrus tuut (i.e. sum ego) Abd-Ost'r cum fratre meo Osi n dk mMWf 
amfio filt'i Osirtchaman , Jilti Abdonri. Ubi audiwrit 

tocetn eorum, hcindicat us. 

Proomdator eaim hoc litulo bia ia alrins^De CMidaUbri bnsi repellio, duo ha«c Mi^i|X<a 
• dwAaa fratribaa «rlo Tfrila in Malil* timila dcgeniibna , Abdoiir* a> Dimjiio M 
Otirtdianaro ■. Sampione, I^Ielcarlo n. Ilerculi 4ao l^mffWi MMlarf taoqaain 
u»a^r|/<aTa oblHta es»e. Litiernruiii ['hocniciarutii furmsie lam vulgnres sunt Bique obviae, 
at praelerea tam accurate injiculptae, ut poat ea, quae supra (lib. 1) expoauimus, ne 
da uiaa qoMam potaalaM dabhari paaril. Ad alagnla Iginr «xplloaaJB traaiaa—a. 

inpiab pi.Hb ihmim nottro 3/efcnrto) Hebraice scribcres n-ijsV";^ i"?.''*'^ ct de 
aeriptilMi* Phoanicnm defectiva lib. 1 f . 40. — J}omi$uu (ptt = J^iq) aoleanls «at 
«dMnn, audllM Baalfa, appellaiio in lapidibaa Todvia, v.Gudkl— C N«md. 1— S> 
Ami MMM a. Ilareales T} riiis h. I. pMmliuri auo nomiaa mpto <|maBaiT i** NCt* 
obaervante FulWo ( Miscell. 3, 17) ct Bocharto ( 1»^«!??. p. f>i5. 7^9' i. q. mp ibo 
raur «r6w, •xtrua» Capb (non Mn-Mi "isn, ut volebat .VUhniua ap. Miiniernm de ral. 
Cbrtb. p. 40* iiMi fwiami wnn pra ignmnt SanriiM: — fc o|M 

minua cum Saldaaa da Dia Syria p. 183 wulcA-arl rax fortiacall. para. /#praCM fortM)t 
Tjn arbit tntalare arat, at *al as «arbia aeqnaatiboa appaiat 
V b»a. Aaaidoam aiaa in oannlbaa Pbaw dw «olMdk aallam taaiantnr peraalOl 
MHafaia ptafiia cum hoe noinina eoapoaita, partin horaiaaa, ut n-«pboiay, •^pbsis» 
(ii!\m hacc etiam brevior forraa np'ra niilnia ornt^i, n-pVti-is. nawntew, Bomilear^ 
partial urbiuBi et lo«orum ntp^S on (caput Ilerculta) Heracitat npb& ^ (arbs Digitized by Gopgle t nnCRtPnONES MELITENBBS. I. MELITEM8IS PRIMA. 97 HtNilb) *). A Gneeh nnpto ^pte M* ifim ioMriptioM maHn 'H^wd^c dkln 

est (Sanchon. ap. Euseb. praep. 1, 10: Mfi/xap.^of o xeii 'HpaxXr,^. Hcsjch. UluXixa, 
Toy 'HfottXia jifi»9ovmoi, iUaluca antcn pro MuXutoff MuXikoq), de cuius apud 
VktmAtm edin inpanion add «init nurta (t. Miiiitar Raligioii im Kmntkag/n 
p. 36 ■qqOt iitim '«^am» qoa* Mt harom nligioimiii variot;)^ Lt incontiaalia, 
IWMB Mioeniciuin retinncrunt, ratlonc eiuH iniitata. Namqna HUXtxt^-ir,g Melicerla, 
dm ■aritimua, rei nauiicae et ponuuiu praesea, alibi Portumoua, eiusdem origiaia 
mat vMalir, qaiatqmm AtlnMolh, Tlnbami tagia, MM tMmm fulaat Hylhalogl 
(ApoUod. 3, 4. Otid Met. 4, .V2t. Fast 4, S21). 

in) domimo i. e. deo latelail Tjfti, mIb gneca iascriptione Ilerealea noa 
TaaaAw daadaiM a. iana tatalaria l^rit Diaayaiua vaM at Serapion T>rii faiaaa 
SntMatt fiod coden fere speciat. Tyrii anim dao aav tatalari patiaanuHn vaUi 
aMaaparnnt Pt golrerant. " Lindhcr^ p. 74. 

ni3 ) t. e. nn: eti vir voveiu u. eau la liU verbis explicaiidia • vara 
abamumt fotarpiaMB, ^Miaaovi, aamaa. Paatfooi Bayaraa prima vMil, qda^ 

illas litlerag, qiias Barthelenivus le^^erat -".-irrr."*, Swinton n:*:.'*, non bUhs pssp niqite 
nuiMIt duplioem maxima miionam iagraMi auot viri docii. Aiii enim 1) in liiteria 
nil Tal V prooaoiao nialifmi iMara awhllwaniiit , at TyebieniM, qai Twha Im 
dispeacU: aiu in d»miH» tstreUmt aat id ^woi^ vovenra/; Fabricyiu, qui ita 

lagit: nnVB ttis rfeo TV'"' ' 7"«"/ vottim (posuerimus) ; et aaper Wiblioa, qai 
Qnatrauerii vcatigia l^geos (Journal iUiatique 1828 no. 1) ita iungit: i^ ^IJiriit 
Aae fvatf a aa w B l $trvi «hu» Bad aa^ it ad vaaabnlim "Vt tnbl paiaat» ^nad 
mbi^na 'xt aeribitur, nmfiaM ttnx; neque VN potest relativam ease pro nON. 
Hab anlm cradat, Ketch eonaooa dtira et aspera abiecta m niollissimam litterani 
■dao^oa vocali carentera aervataia eaae ? Raetina igitur alii, ui ipse Bayerns, 
-Kapplaa» Liadbargiua 2) vk pro li^ acriptam ene agooveront, quod in inaeriplioBibua 
nottris peraaepe ila f praefer hnnc formnlatn Alhen. 2. Melit. 3 lin. 2., 4 !in. 2. Cit. 
8. 23. 29. 33), nanqaam aliier scribitar; sed minna b«ne taraen interpretali sunt 
Bajrarai a« Koppim: fAi|fii&ra<r, «AigitlRMM, ti»grit «MMnml, LindbaigiBa: frttfut 
vavM. Na aoim dicam, nil langaidiaa MgldfaiafM cogitari pome tali abnadantla: 
qmttfU* vovit (sc.) ego et f rater meut: eadem haec formula legitur etiam In altia 
tabaUa vadvia, nbi poat earn unns tantum roemoraior voti anctor, et iu qoidem, ut da 
vam aiaa latlaaa aaMtla aerapidaa naUa axiaiBiw. h Cimhaf. V iMnlaalMaM 

Bcripla, post initiiim tilnii: ^rjn bsab 71»; ^byatl raai roib Dominae Arlemidi 
et domiM aof/ro, Aero, BaaJi Soitirtf pargitor: Qevn nnpbaiav yw mt vir 
«•vam ait AU^MOemt B^fet, at to Cai«h. 3 fan tolidaM vaibb tmA latb 
n-)niC7-» nn: cm irA pMb '^n". Dominae Ar tmiit mtt, vaaCM cat 

Qad'AUmthy neqna aUiar in Caith. 1. 2. 4. lUaa littaiM pranuMiBBdaa a« rapli- *) Da fiqgalaraBi baeam Baarinan proprioniai nm laaii, ubi Icguiur, tM* indaae M. IV, 

13 Digitized by 98 LIBER SECUNDUS. INSCRIPTIOXES PHOENICIAE. CAPUT PRIMUM. can da* esse XSH rir vo(i, rel, qaod praeatat, nn) V» vir voveni, iam pridem 
diximog in Epheiiicrid. Halena. 182G no. Ill (p. 51 ), qiianqiiam tunc quideiii dubii 
utpote ex lolis lapidum Lugdunenaium apographia Ilnmbertiania iiaque miooribna 
p«ndenie8: nunc omnem dubitaiioneni sustulit et noatruiu illoram lapidum examen et 
Ilauniensia marmoria (Carlb. 5) aactoritaa. Eo iiiagia mireria, Lindb«rgium i Falbe 
emplacement de Carthage p. 88) ibi interpretari n'lrdN , quod idem ease coniicil vir 
doctiaaimns atque ^iSrN, Trrr:! vovit te, quod quanlopere et linguae rationibua et 
aenleniiae ndveraetur, nemo non facile videt Ceierum obaervelur eUgana qnaedara in 
hac locotione abundantia, ut in illo: yy^ on Cit. 23, ^ns cm Alhen. 2. 

Prima igitar tilnii aententia dedicaiionem continena abaolvitur verbia: jnttb 
"^s ^73 n'^pbnb; altera nomina donanliom exhibena orditur a verbia -m3 vm; tertia 
benedicendi forniulam comprehendit. 

'Jin:') tervHt tuui [o Ilerculea] i.e. ego. Quarta huiua rocabuli litteni, quae 
in utroque Barthelemyi apographo raaxiraam partem evanida apparet , mnllia coniecturia 
vexata eat. Magni aolem ea momenti eat et ita comparata, ut univerai tituli alructnra 
ex ea pendent. Variaa coniecturax nay (na?, "nay, ^"J??!)» "''''3* (^1^^)» iJi^Jf* 
nanc non nioramur, quum de vera acriptnra certisairae conatel. Unnni monemoa, 
Lindbergium (p. 61 ) iam ahte inspectom apographom Pariaienae etiam ex Barthelemyi 
delincatione exaculpaiaae idemqne a nobia iam 1825 in acbolia palneogiaphicia 
propoaituni ease, aciunt auditorea. De figura Caph litterae in utroque exempio v. 
anpra 1. 1 fin. (litt. c), cni addendnm, eandem huiua elemenii formam ease in oumo 
Sidooio qnattoor veranum lilt. T — X, neqoe roultum eam diacrepare ab ea figura, 
quae est in yom et csia^, modo acapum aupra ultra cornua producaa. 

V'ocabulo aoteni '^•yys lervH» ttni ( o Baal ) i. e. ego ( caiua etiam in aacris uaua 
freqnentiaiiimua, ubi colloquuntur cum nobilioriboa Gen. 18, 3. 19, 19. 42, 11 cf. Lex. 
Man. p. 727 B, et ut h. I. in precibua ad Deum fuais Pa. 19, 12: Drrz IHt: Oi 
etiam tervyt tuut commoH^'acttit est illit, pro ego common^actu* *vm Cf. tb. 14. 
27, 9. 31, 17. 69, 18. 86, 2. 4. 119, 17. \ehem. 1, 6. 8), quod oomini auo praeroittit 
Abdoair a. Dionjaiua, frater natu maior, hie inacriptionia ae auctorem profitetur, ut 
Cit. 7, 2: cn: .. 'jnn? sennit tuut yahumut. Saepina etiam baec formula per com- 
pendium aoln littera y acribitnr Numid. 3, 3. 6, 2. 7, 1. Tripol. 2, 3, cf. lib. 1, {. 37. 

N'omen proprium iBNiaJ' i. a. it3t<ias Otiridit cvitor (nt primna vidit 
Akerblad de inacr. Oxon. p. 14) etiam Cit. 2 obvium (cf. ncKsb» rex Oairidia 
MeliL 4, nsit'^C princepa Oairidia no. 68) in graeca inacriptionia parte appellatur 
Jtovlaioi In lapidc quidem Carpentoractensi Otirit acribitur 'nOiN et apud Aegyptioa 
oyctpi, aed Jod extremnm nbiectum in acriptura lingnave Phoenicia neminem raora- 
bitur. Oairidem autem a Graecia cum Dionyao rulgo comparatum et ita appellatnm 

eaae aatia constat. Herod. 2, 42: nX^v ^lot6( it uai 'Oc^Qto; , ibr dij 

^torvoov t7vm Xtyovoi, et 144: ^OaiQt^ d{ iaxt ^towaog xaru ^EkXuda yXuiadav. Diod. 
4, 1. Plot, de kide et Oairide f. 13. Jablonaki panth. aegypt. proleg. p. 75. Ex 
his ipsis autem nominibus propriis dnomm horainum, unios Tyrii, alterius Cyprii INSCRIPTIONFS MELITENSeS. I HBLITEN8I8 PRIMA. 99 

(Cit.2), Hpparet, Otiridit, Aegjptioruni nnminiai ealtum eiiaiu spud Pbo«nioes vigaiw*, 
floiM ni «lian alia bodcMa VMtigia Nfarinnlu'. De Aimtlmla, CyfA wbti 
SMphanoa Bjrzantinns: V/^o^vc, inqoh, nih^ Kimftv ufx^uno^fl i § jIlMvtC 
^9*f*( (lOtt '^im) irifiuTo, f% ^iiymniw Zrra Kinpioi xal Ooivuat MMmNoSmu. h 
0«M fvodom Ponice Intcripto , live Mditemi sive ( quod ualiiu ) GMliuino ( v. lib. lU, 
nun. GnL A) Osirit corapwet aegyprio calm adoraiiu, et ainuHi flgaia in Hclitaaai 
gnaea inscripto (Eckhel docir. num. I p. 268) *). D}bli nulpni, Phoenicine urbe, Osiridem 
■apoltpia eaae ^ferebant (Luoiao. de dea Sjra/ et ibidem kidia templum era! (Pluu 
L e. f. I». 16) *^ CaMnm aoii aolom OdiMia eokaai a rhoaaidbaa aiapttHoa 
aaw , aed multas etiaH aQM aartUD taligiiMiaa ai!gjpliacaa adgiola ana» Infca iiipi> 
tabimua ad Caith. 3. 

Phoanieaa deoique in r^onibua graecia babilaotaa duo Bonina propria geuiaaOf 
aliannB Fhoaaialaai, alianm gfMeam« faiaai alhni^ aaaaiat (MiMmt oDim Syrai 

graece Porphyriim dkliis est) inni praeter inccriptionem noslrnni tegtPs aunt Athcn. 1, 
2.3 (do. 5. 6. 7): neque alitor Toeni v. c Ilaadrubal, gr. Ciitomacfaa» (Diog. Laert. 
TV p. 113 Lond.)'« Jodaai aalaM Salaaridaniai Raiaaaanin^ tlam^ h immttff 
habiiantes v. c. rex ]n:r, gr. Aleaander Janmaeui; Salome ttgwa, gr. Alexandra ; 
Sanlug et Tauliu, Rabbi Juda C/iiug, arab, Abu Zackarja; Rabbi Joma ben Ganaaeh, 
arab. Abultealid, <X>fy\ Syri inter Axabea degentea v. c. Barhebraeui et Abul- 
pkmig il u ai NaBMD aatam yteaa l claHi at g i oa— ^laraBfaa aibl ila taafe n daa*, at 
gnaeaai ax phoenicio translatam sit, rnro contrn (t. Athca. 3). 

'<nm) emmJnUre auo Orir-idamar (i. a. Sarapione). Duo in bia 
•aibii oliaanaada .aant a eaaada iaiarpratlbaa neglecia. Frimm eat , qaod pritmt 
paiaaMM piaaamen in •nit /r«l«r imw referlnr ad -\zn-\7 "o^y, ubi tertiam awpaataat 
noqiie xatii expedit difliciillateni , qnoH l.indbergiuK ad vuliriirt-in L-iudlat'en penonarura 
provocat. Hed plane tiisilis eat locus Uen. 44, 32, ubi Juda Junepbo: an? ^^^9 
em "VRn-ni) «ar««* tmdtm «• dttUt ff pmtr* 0fmd jmkwm aiairMi 
pro: ego vadem me dedi — apad patrem nieum. Id utroque loco T^i^y ila vioWilaaat 
proaominia '<oiq, nt com prinnw parsonaa proaomina oonatrui poiaiu Siaiilia tiandnu 
a taitia paraaaa al pfiawm aat la Mdit S at 4. Qaad Bt^tmrn tun aariftpai aaia 
axlatlmliat pio vntt/reUer eAu, ferri noa paMt* .faandoqaMan ) aeMaaaaa ahiM * 

non potprnt. Pro Tnt« Phoenices «cripsiuent ^ntt, non ^ntt. Affrrtim e%t, qnod '•nitl 
vertendum dixi cum Jratre aiee, non et f rater meut. Ita llagitat orationia aoiiaa; 
Vlt vmttiu att ««raa* tmm L a. aan aga JMkayfAw tmm/ntrt awa Strmpiam^ mm 

ooatia OMpectares: Viri t ovenlet (e-n: B"3:«) annt ego Dionytiut et /rater meut 
fiaraptoa. SjiaiHima ratio tat lod Caib. 4, 16: o«U| ^"vn '<3H «g« am tmeiUii mtii 

*) Ct nnmtr Spurn arfyfti'rhtr 7iV;.,-i. nWic- 
p\ft ia SMHn Mai Jem htumMoiie» Jiurin, in 
Amifa. .IWeaiiiiiiniw VI p. IM aqq. De Orirlda 
et Adonide Tarie inter le pemalalia ^tft Otuanl 
Sjmbtlik. T. II. p. \a. 107. •*) Lfip'iil* m Ciirpt>nlLinti.tf.-n5rn"i el nirnum 
no. t>B noD invmoro, qiium buec inoaaineDl» 
13 * Digitized by Google 100 UBER SECUNDItt. iNHCRirnONES PHOENICUB. CAPUT PBIMUM. MkMMi», «U iwM nttotaal GnmMiici, i poni pro 09 (v. Tim. Hmg. Mr. p. 394). 
4|MMlaMdiiB «nlm I. e. vcrbnin aingihii nmcro poiltoo nfertar ad Eaiherain, Mi 

tanqnam perionae priinariat- nnrillnp opp ropiilHi> siihnpcfnntnr , iln h, 1. praedlcatnm 
*113 ViiH tir eoveni refertur ad Dionysiuiu, fratrem naiu inaiorem, inscriptionii aucto- 
raa, ^ MOW* dmarti lugiiar Tonlnr M frairwn mMn ndanwa noraU fai 

•iu hoooria sodMalan admiltit. AMb 8ur. C6, 4 : Jou Uu^T, mSr^t 

«5oj Gabriel emm probit Jidelibui angc/itque pott ioc erit adiulor. Aliud erat: 
Donator nm ego Diont/iitii cum fratrem <|uain: dotmtoret nmut ego Di9»gtiti$ «i 
frtOtr. Innpar diK^Im •tnctana «mmi fwMH* iMetIn foimla -na tMt ^m* liiigB- 
lar! nuiiipro uiitaiissima erat et solennis (solebant «nim etusmodi inonumenia plerumqae 
a singttlia olferri^ plarali minua naitatai a aormoae certo borum monumentoruai , .%m 
■Jmodniii atabdia eaa* aokt, dieaa. — N. pr. tavnen ▼alet: {quern) OstrA eartadltt 
plan* ut i!7;*^BtB quern Jthova cvttodit i Par. 11, 19. K.sr. 10, 32. 41; led TfriMB 
pmponiUir, ut in ^p^V^ (queni Dcus dedil) c( giniilibiu. Graere idrm Sapcatittr 
appallatur, quandoquidem Sd(fani( post Alexandri tempora in Osiridia fere locum 
t«ecaicit, M cm Oairid* pemalwl aolebat. Died. 1, 9$. Hal. da Uda at Oahid* pi. 3M* 
3fi2. Tacit. 4, S4. Quae Cru /nu •< {Sijmfiotik cd. 2, T. I. p. 313) obtcrvat : „f«/ 
Alexnndert Zeit trat Serapit beitimmt un die Stelie det Otirit und »tear im alien 
Batdimtgem** Mhm i a a cri p tf oM nottrft finmnitnr, ef. Koppium p. 2SS. 

nDNn37 p natQ-<Stt ]a !|S d«a Jihi OHAckamari, ^lii Abdotiri). 7a fV mora 
Phocnicum dpfeciive scribiiur pro 'sa rm (rJ3 '3«), ut iya pro 4m (civca) cf. lib. I 
I 40, 3 fin. l)e bis ipsia verbis '':3 ^31^ vide Gen. 34| 25: ^M'jip. ^ 1 8am. 1, 3: 
^ D«|i. 4, 4. (MMamnit MNinan», pK Rddandam «Me: db» «r JUUtt 

hisqiip verbis significari, plorea fraire!i fiiiissp, 8«d obatat locaa t Sam. 1. c. — III 
graeca inscriplioae nooniai pater dnorom frntmni raenontW) in pboenicia pro ningularl 
•anunni genaaloigicMatadioedamaTni, iiiquc nepod nalu nudori cognominu, ut pater 
flUo natn minori. Eundem raorem apud AthcniDnson (Cimon, Miltiadea, Cimoo)* 
PoenoB ( llaadrulinl , Tliunilcar, Haadrubal, cf. inscr. Carib. 2), et Ilehraeos (Achime- 
lecb, Ebjatbar, Achimclecb 1 Sam. 22, 9. 23, 6. 30, 7. 2 Sam. 8, 17) viguisse ooosui: 
idan liodia^* niel ap«d Friaaa Oriaal^, HolaMM, Dmim, ufmi qam Ptitr 
* JNwirea filinni babel Paul Prlertrn, nppotcrn Peter Pauhen. 

B3*ia^ abp MVS ubi amditerit vocem eonm, bemedieat tU). Haeo verba a 
BteArtlaHJo «t SwIiMOM iMla Taiaia hvae in modom legenda aaae, pavl» am* Bmguwm 
iMMTidamt J.Ik.lBchaelia in bibl. orient. T.I. p. 40 (anno 1771 cdito', ciiiug quidem variia 
ignoraage videlur ncriptor Ilispanug. Similes forniulHe »iint in inscr. Mclil. 3: TOm 
"nan quum audiret omnia verba aiea, et in punico-numidicis: ^saaan n>p TSO 
iMdKmt «a««» (prMtt) lifinHpMM», Nuaid. 1— 4 «t CIt 1 Ihi. 3. Adda as 8. 8» 
Pk. 6, 4: ^V{5 rscn -ip'a rtirr, 18, 7: •'i^ ^i^T!'? s"?'!'!» 27, 7. 59, 18. 119, 169. 
Cetaram in hit nova ineat peraonae matatio. Qaan enim Id aatecadcodba* INoii)raiat 
da aa c« fratra prima petaooa loeaum ait, da Haiaala alMn fanana (*(na» aarrot 
law), to ha* fbfMh «lapaaMas «M wMmU 9oem muhmmt ha uHu m mMw Digitized by Gopgle INSCRIPTIONES MELITENSES. L MEUTENSIS PRIMA. 101 

Vidctur antpm haec benedicendi formula ita cogitanda cau, qomi ab Herculia iacerdot« 
acc«pto dooario addila ait, qui oiuneo imploraret, ut Mm pionun ani caltonua precea 

4. Gracca inaeriptioaia para eandem continet senlMitiiB, alfW ybwriday aM 

pancioriboa defungitur. Praeter alin, <1l> cjnibtis iam dictum eat, precandi Cormala 
omiasa eat. Nobis aaam dicaoduiii stip«rest, de Herculia epitheto «fU^^C» uaie 
AtXHSTBTEt pro ifgffkf^ Gnemoi rata IfSf^fA^cv liar. i/^Dn^ttms, ^«04 omidii« 
auctorem, condilorem deaignat (v. Ptnd. Pylh. 5, 80. Stonii Lex. Xenophont. h. v.), 
etiam libri ttriplorem (2 Mace. 2, 31 ), apud Dorieosea maxim* lolram «rat atttibvUUB 
Apollioia, atpote novanim civltatnm cooditoria. Callimadi. Apoll. M: 

Xfi{byilNM(« «Mc M 9tiu0lM Mgfaf h f ab u, 

ubi vide Spanhem., Aristirf. in pancpyr. Cviici T. I p. 237 , rt HilllmaHH de Apolline 
caviiatuni condiiore. tlegiouioDli 1811. Solebaot proptarea novarun civitalon anatoraa 
«I «flloBl ApoUioi idxnr^Vl munmnt eninmHH ■emualu ia «uaia IWaiMttii 
at EmiM ^eala* «ompnmit (t. Eclihel doct. num. I, 906. MS). Eadkm cogaoniiD* 
AfaDincm ornabant Megnrensea et Naxi intulae incolae (Paiixnn. t, 42. Thiicyd. 6, 3 
ibifM Duker. ). Proximas autem poat Apoiliaem parlea in oovia civilatibua condendia 
•anatat Harwtaa, Ptanlavam padaatavm wrbiiun eandilor babtlaB (Sallaab Jag. 89 at 
infra ad Xuinirt. 15), perxavjio )irn|itcrca »xiattj( dor. tniarat, o/x/oto;, laline condi- 
t«r aalutalaa (v. Eckhel D. N. IV, 349), h. I. afxw^^t Boeckh Corp. ioacr. U 
f, 229. Oaann. syU. p. 40«. no. VI). Nam aliam Tyriaa la inmila Melita cfdeniaa 
aaalar babitu ait, iocartum ast, qonm allnaia 4a aa nihil eoDtlet: aad laflM*, 
Tyri euiii <<('/', /^>';>' fuiiac. Coloniaa entm non semper iis conditoria honore» decre- 
viase, qui eaa condiderini, ted commnnea saepe cum metropoU oonditorea venerataa 
aaM coMUtt (V. EcUial 1. «. f, tM). 

ft. Dtalfsa Qt da mr«fe aaViiiaiimaa loacrlpliaaia paaaifl agamw, prinmni illnd 

ante omnia positiiin, enm (ut recte obsortftvit Koppin» ' Alexandri ^Tagrii adnte inferioraB 
eaae, quum post Alexandrum et Ptolemaeomm demum tempore 8erapidis cnltam 
iodaetaai aaia eaoMatf ia naitro dtolo aaiaai eompareat a. pr. JafwUm ax IHa 
liwalam Praetarea ax Mnararnm fi^ria eoUigi poiest, optimae illam aetatia eaae, 
quara eleroenla ad nnom omnia plena* et legitimaa habeant formaa, nihilqne in iia 
reperiatur, quod poaterioria aetatia negligentiam nimiamve tacbjgraphiae atudiam sapiaL 
Baai proni igltar • vara aUaaiil, qai atw lB ftwa a. Ou. tartio iila4 noaanMataai 

in8ca1{^m esse dicat. Quod vcro Lindberpitis (p. 70 sqq.) ex litterartini figiiris, 
faanim anoalea per ricenoa annoa ex numis Sidoniia operoae digessit vir doctiaaimua, 
aalaliaM m Ibra j j a cawtow i aioa (180 p. Cbr.) aaenntiai 4efiDiri poaaa axiadmat: hate 
■ihH triboent, qui «OigilBwiBl» ^aaalopare omnia aelatia acriptnra pro varictaie loco- 
ram et acribentium ronsiiiptudine aaepe satia arbitraria diffierre aoleat. De Phof^niriia 
eotm idem valet, quod (Corp. inscr. gr. T. L p. 1} de antiqaiaaimis tituli* graocia ita Digitized by Google 103 UBEBSECUNOI». 1N8C1UPTIONE8 PHQENICIAE. CAPUT PIUHDM. ditpuUt Boeokbioa: Ib ifdi antem .. long* absojii ab eom leWtita^ «|ai n 
MriptaffM latiMM aaiiMeniiu^ iauripdoali Umpm ita taigMri poaw pataat, «t 

alteram altera vel velustiorem tcI recenliorein e«8e intelligamiu Fnim vero 

teuun iadicii perspicacitatem oooniii ii sibi viodicatam eunt, qui receos in boc •tudiuia 
tavobnurti mvlto to Olm re cantior inltS«i|it«Mdr«Jin, qitqm udlMtR toicrlpdo- 
aibas TeiMiidia aMM comanuinet, fatetnr, oommDnein qaideni et a M laepe auditam 
wntaDtbm , Graeci nonamenti seriptara inspecta inlelligi probe, nam ante Alexao- 
4twm Ml Ml postaa marmori insculpia fuerii: aibi lanten idaaliden baec perpandeoti as noaoawola mU gMimb perlutnmti tocwtintow vha «mb omnia bUaeibuqn* n^gu- 
1b pbBa.« 1. Reperta eit baec inscriptio anno 176t in ngione M elilae intalae Bin lia i. 
Qhisa dicia, ubi in caverna sepolcrali lataerat, et na^n* ad annnm 1810 et ijttod racarrit 
pnM MMiMMM iolwa videtnr. Migiavk pMtan ia nellartinw nraa nntiqaanini 
Parisiensem (cnbinnt des antiqiieR), ubi etinmnum exslal, sed a sinistra parte fracta 
M mntibiia. Tres eiua delineatioBeB habenlar, omnes eo tempore faciae, quo integer 
■opaMrM Itpit» Unnn ■ FrnraiM» Agl» da SaUuiia, UUiMhaoia HalU«nla pfM> 
li»«lo« aceepiam dedit Cast, db ToRxrannsA io Siei/. iiucriplt. 1769 p. 293. Allem 
a Venuti, Abbate et antiqaario Romaaa» aibi miuam exhibet lo. SwiKTOjt in PAtfa*. 
TraN*ar/t0ar T. LUl. lal». 17 ad. Lwi4. ad annum 1763 (p. 146 cd. Vileb.), qnam 
npetfbia nrtnna eMMnetam (BOder mmI Sduifitn 1 p. 250 > TafliBm hMaa 

minoris niodoli h Bardonio Panoiniitano accvptani prliiiit Sir WiUUH DRi-'MM<)>n 
in opnacnlo, cui inacribiiur: Am etnjf om a funic iMcription fmmA im tie Iitand 
^ Malta. Bf Sfr WilfUm DnumnU L Loadaa 1810. 4. 

Novnm lapidis delinealionem, ut 'nunc Faridis exitat, Ilohlenbergini miait 18U» 
mI aaper ill. Rochettii beneficio acccgsit gfpcanm elasdera ectjrpam a Sohultaio miianm. 
Qawa naioria moduli ait maraior , quam nt varam eina nwgnitndiaem caperct operia 
aaatfl iiacaia, tdaMqoa* ut diximm, a ainiami partt aianeaia ait, iBMilpllMiMa 
paiilltiliiin contraxinini et ad SivintoniRni exempli (quod trinm priorum praegtanlissimum 
Mtj luenaurain revocavimuKi liii quae nunc deaunt ex eodem suppleiiK, ila taiueo,. at 
aoeantlM «liatingnanwr, ^aaa a aobh to aaanaoia viaa, qna« a SwiatMia lanlaa 
aoeepta gint. Fraati Buperstiti» vera longitado est 0 tigilarum mea«uraa RhMWaaa^ 
«ihitndo 8 digitoram: in apographo noaUo iUa 7, baee 6| digitos habel. 

Qime apnd SwinMama nimit bMi« pika «nt, ad nonnnllarum litMiaraM flgaiiai 
afMUmtt ynlailaliiM eanm aon tangunt: qoMl qnU dl, vel ex iia, qnaa ox Swintooe 
aopplevlmas, inielli^fi potPKt. Pcriinet hoc potis^jimum ad figuras Chet et Lamed 
Uttararitmi quarum illa l^rae fere formam refert apud Swintonem, baec apwl eiudem mm kabtt rotnadam to aiodaai Ttm litMnw, qnMB lawMa iMtiUB iit. Plan to 
Dmnannadi aaaapU inpialiaaJMida tBDl, valai Bt liittiaa figata fataa partaaioaa. II. JI E L J T E y S I S ALTERA. 
INSCRIPTIONES MELITENSES. II. MELITENSIS ALTEiLV. 103 Chniiro ■otem doae potiniroum litterae in hoc titulo memorata digna« MUl: 1} Reteh^ 
«■im colfam «biqae daabos lineu constat, capat nonnnnqaam (lin. 3.4) Japttaani mt, 
nl ad Mm toaaam pcap* uaadtt* qua in ■oiMwa - «egyptiacia at nouiallia Falaiy» 
renia est; 2) He, quod rcrs. 2 ter tibi occiirrit, el ita lectum est ab interprctlbaii 
<$unct» praeler TychMoium , cui haec littera Jod eat. Qnam qaMea eaosani ^ui aolia 
fdMographieia fa«loiil fc w JHiiJIeara valit, to T^chiaatt MMaallni fluUe laadaBvciils 
MMM Mini figara facile oriri poterat ex ilia , qnam Jod lubtt to Melitepai prima. Sad 
hnio simiUiaaam figaram habet etiam He in scripinra araraaeo-aegyptiaca et in Pabnjraaia 
RoiMDia (uda u acriptara qnadrata): eique litterae anice favet Terbonm ratio. 

2. Qoi pttaiM oaiaiiiBi tone inacriptkaeni neaiarat, Bartbalemjiia ( Joamid 
des Savans 1761, suite de Dec. p. S4) delinealionibos acceptia nt videtur diffidena 
nlMfva ifm noa laiiafacieaa, ab interpretatiooe eiua abatinolt atqoe in litteria ntcDnqiM 
dafinlandis Mqviafit. Ex alphabeto, quod ex ea compoauitB., hoc annotaaae aufficiat, 

Utteram ^fi ter obnam lin. 2 ei vigani esse He, litt. 3 lin. 3 i'av, litteran 

IBiniiaam intar ntnuaque He lin. 2 Jadj qaod quidem postreainm vix ferandom. Maiora 
nnne quidem m b m — mil «M Swimton 1. c , qui integrant inacriptlMiWi te Uffit «« 
■leiyraMMr na -nn 

-m hm ntea np: 
-ain nva bn rp q 

^V'3-l2 la by 

Peoatrale domua aeculi aepnlcrum deposit! 
' dari (vifi) «ManiniutisiiitoM (L*. omtoo) dNMlMMfa. Dili- • 
_gen8 (euin) commotua est popaiH, ^nm |NMara(ar ( a a f ial iiU l ir ) BlMll> 

Iwl filins Barmalaci. 

Sinigalanni liMvnmm polasttHaw ia m» iudiaa nala dafinlTit, rtato adiM ab inilio ak. 
anb finem singula verba et iMSk et interpraMMw cat: in media iMMUi parte later prelaada 

«t in toliua inKcriptionia tenore indicando parnm fcliciter Tersatas eat Non magis 
lanien aatisfaciunt quicunque post Swintonem banc tttolnm tractarunt, velut U. G. . 
lydbai, f oppAw, Unwawifct*, ««maa — aasiaM nearfa* Mpnhaiidaidif fnod alii 

aliaa litleraH a S\>-intone satis bene definitas in aliam flmlnllT B dalwyaal. Aa 
TvcHSSHius (in Actis VpsaL Vol. VU.) quidem ita legit: 

aJSi ntoa?3 ^^B•^a 
•jaa-o ]a b> 

Caaaiava to aihaeaaiDia aat a^twda nu a. DapodM fidi 

paruB consnmmntn sna pu1chritadiaa> Odar 
refocillationis e IubbuIo Uanoi- 
Wia im BafOHladi. Digitized by Gopgle 104 LIDEIl SECLXDUS. INSCRIPTIONES PI10£MC1A£.. CAPUT PKIMLM. 

Fac, in his rVs^ lin. 2 pro nV33, et Vyasn lin. 3 pro b?2:n operarum vltio 
«leberi: manifMiua luuieo error eat in lilt. 7 lin. 3, quae a eaae non poiMt, item ia 
lltt. 9 Ub.S, tmm TjAmnAm i| mm naurit, rin* iiIIb imtioM, <|mni «m IHimm 
bnnun diveniissiinaiu habeas lin. 3 litt. 3. Quod Tyebieniua practerea liiteram lin. 2 
t«r obriam Jod ease atatuit, non He: id babet, quo M dcfendat (v. supra §. 1), 
<t Tocabnlttm ^3 j>itr«« onalogiae hebracae raagia aim Mogruit , qvaua np: : aod in 
VMabulo «iMdeia Umm laitio dno Jod (igiuv ^r, qumm v phm nUnrim rit) 
explicet quipossit, qmim ""t Tiy^; in hoe claiisiro meo vix fcrant iusli linj^uae arbiJri. 
T>chaenii vestigia legit A. Tb. Ilartraanoua (Tycbien II, 2 p. 5S4): conua eum acriter 
npnbMdit Kornin L t. is ScylfaM tuami iaddm, vliMmN CaiuybdiB. i|aod Min 
bgk « iniarpniMar 

iKo nap nVyna Tm 

3311 MA BH ^U} 

iVa-ia p 

P«|ie(rale in abaeondito lepulcri polluli 
pargaMHi mU Quo perfecto incraaurit 
mmhImmi dIm pofiidM MpeHeado C3i«a- 
balwl filian B>nM«hrir 

necjuc senientiae bonilnte coiiUDPni^aiiir , rip(|uc Kcripturae linguaaqae rationibufi probalar. 
Ne enioi dc verborura explicaiione dicaro, in lilt. 11 lin. 2 et litt. 2 lin. 3 deiinieodia 
anafam mm llMiitia mm Mt Koppias, qaam a Palaeograpbi Mfrer l l aia •mpMUnrerb, 
DM maltttm excoaatar Htti tteentia addita obHenaiioM: phoeniciai in bac inacriptione 
liltaiM MMotioris feiMM mm videri. Saperesi DnLMaojrDt axplicatio ^oM ita M babet: 

5a»»(n) -tap nby na 

m mn nbaa r^pa 
asa nea w n a 
•jiBna la if 

Penetral* aanctnarii icpulcri Hannibali*. 
• - Ulostria in connminntione oalamiuiia dileetm eat. 

LaaaBtabanir popnloa qwm air aMe M r (adM). Baani- 
bal, fllina Barmelech. 

ObMrvai norior i<nte iiltiiiiiim primae lineae vocabaluiu in apographo libi tradito 
npmiae apatiuni, a se littera n ex coniectnra expletum; aed in ipso lapide nibil 
nia «OMfM«l, Nae mifla fiMaadma, foad Man pro liigaadna Maiil toao. 

3. Dt aaan da haadialo aeotanAtaai dkaa, aala onda la p a i wid ma Mt^ fMd 
taoi aapfa lignificaTi, in singulnrum lilterarum pote«taie dfilnienda iam lo. Swintonem 
Tcram doeoiaw> ac^o* in actj^po noitro itperimasj quod de bac illave littera alitor 
atataera aaadMt. Nenaidlte Iumb VMakdii aBlar dIvMi ila lego: INSCIUraONBS MELITENSEA. U. MEUTEN81S ALTERA. ' 105 byyi lap nby nn 

j»MM tVi Aor clauitro. SpMtus 

rmnixuoiih ( est) mater ywowiiwig». Uami- 

bal Jih'iis lifii nwfecfi. 
Praeier nonien proprium viri sepnUi titulun Ires con(inere videiur senieDtiaa. 
Un cm: 

nap dV? na «rin 

In singulis liltoris dcfiniendis intorprpips consentiunt oninps, in vocum syntax! a le 
inviccm discedunt. Mihi haec seDleoiia scpulcralis esse videtur, qua significetur, 
■cpderam, qirad ntpol* trIaM «t aoUtarian mtlincflnalMorlalM, farrieolui «t ooadava 
eiu ingonliii illiiis rlomiiH nelernae, quae onin»s homines, in Ijik cilHin defuncli 
maiores atine parentes, in omoe aevnm ioduaara ait (^-^^^ v^a rn lob. 30, 23 
Kin na faner. Tmg. lin. 5). Dtmnt mim tutema h. L ana lideCnr orctia (Vitti), 
quern ab Uebraeia at A^pliit Ita adambraturo «Me adim, at raagnanim finailiarain 
aepulcra, in quibus magna nepotiim roliors ad patres congrogala iaci'liii , iis oft ociilos 
▼anaretnr ( v. Ex. 32, 26 fl'. e. Zobtl Uber dat Sckattemreick der JrttherH Juden , io 
aiaid. MmgtBditflkr Ml. Imterfr. t, I p. 94. OrtmaeH CmmtHt. Btniot. p. 307). — 
Ad oby n3 i. e. Ob'iy n^s de sepulcro (ruins nonien h. 1. ad iafcrauin tranalalum ut) 
ef. Eccl. 12, 5: '(a\'iy rra i» ontj sjbh. Pa. 49, 12. Alex. 01 raifot airwr oW<u uvtwv ti( 
mr aim>a (■eeundan •criplaram D&i»b Ttma BTOp, pro lulgari 'tyi &3ip), o alwtoe 
timf Tob. 3, 6, AM«e« oTWoc Diod. fl, 51 , at lat domu meltrim ia inaoriptiaaibM 
■epulcralibns ninxime Chrislinnonnn ap. Grnternm p. 790. 903. 913 et Reinesiiim nbl 
vide indd. In tanta autem buius loculionia freqaentia mireria Tjchseniuni et Koppiam, 
^■i ttkma In lUa OMala datorqiMot. 

''AlMra aamaiMia cat: ' 

AgMM/Mf (i. e. tepoltiM) nt vir AwacM* im kac dmuitn In ho« aepulero dauio, hac 
tamnm, Cbnt U wal baae vaite la uda d—aw daAmell, cat tiiailea aad eapioaiaffam 

habaa In )apido rnrpemornclensi. SprI \idpiimna de singulis, qiiiip diffici)ltn(ibii« miia 
aon cnwnt. ^Sii^ ^nod manifeato comperet in omnibus apographii, ex umi llebraeoroM 
a«at «Mfrtnt «if (SSan. 1* SI): aad quad aopra flagitaota aaMMida tfanatiiliBiM 
4«po$itia ewt, id ftrmatnr tnctotitale Syrornm et Arabnm, foiboa Juo- est posnil, 
collocaui, dcmandavit thesanrnni (1 Par. 29, 8); VII. positns est, et 
depoiuit in fidem alic, commisit alicui; nec tanlopcre religioni mihi duxcrim, a 
viiignri HabneoruB am b. L iMtdiNt fmm bt qaaia adopiavinraa, bebnwo llnUinraa 

14 « 106 LIBER SECUNDUS. LNSCRIPTIONES PHOENICIAE. CAPUT I'KIMUM. 

ait. Depoiitu» aatem *. demandatuit eommism ett ae. t«me graniio, eat i. 
Mpultua «at» formula trita in aepuloria Chriatianonim Gnilwl «1 Reineaii imeiiptU 
iB itM.). np», •flmadmi nj}}, hrad iMm Utm m qaoi ^ jMnw, Amm, 

formam (.^oj>)> <1"°*^ passia «iMdea poteifatia eit alque btij*, cf. eV^, D-^, 
fbgitivui, bi^ arab. 5-^1 Ivgmt, "o^* 1' dt^ Sai^ gr. 

' arab« 1, 621. Tych««niue leg«re nialebat hoc ipiam '^ps: sed iam dixiraua, qald 
obatet. — la verbia nn nbsa* qoae mibi elferenda Tidentur ntn fi^B vol n;n nb^a* 
vo«dMikni aoa daxarim • petbctm, 'almbtM Ml, Md a claMbi coop 
dnsit, et nVp •criptum esse censeo pro r\ii}:z (nd formam nttba , ri!<-ip , nt(:i^}» 
plane ut nets; Gen. 37, 25. 43, 11 pnlria aroiDaticiis a rad. M33, c Suff. nr>3^ 2 Rtf. 
20, 13. Jes. 39, 2. Alepb diiMtnni alnoa Miwn, qnam Id liaga* iMbnn, quemqoni 
morabitar in icriptnra Pboaoinnif Altph qDieacena oonatanter oniiuere aolant 
I'lih. I §. 40, 1). Clau$trum vero s. career non ineple dicitor de sepulcro clauso et 
■abterraoeo. Qoan nbs luuliebria sexus sit, pronomea efferri poteat coU. rrt 
pro Hah EmL %i S. 5. IS, wd fnri «liiiii paleat ntif , ^mrf paaatai eaai wNoiaibiM 
femininis reperitur, v. c rri-T Tjnriad Jos. 2, 17 et fortnssc Itn!. 16, 28. — Dr liiirra 
n, qnam io hoc vocabulo agnovernnt praeter Tjrcbaenium omnes, vide quae lupn 
dispataTimiia (f. 1 ): w cudar etiua wl lain litMta (Ub. I 1. 18 }. 
TatOa MBtMMia, ^aat Ua Terbto caatfaMMr: 

nisa a« tina m 

L e. ai hdmoo more scribaa n^a bm tpiritut pigriiiae (est) «M/er »^oaii.»»M, 

ftofatUaai ■. inotfd-tYfia firina litoar, faod la 4eH«ili em, 4aB vlfebat, Haaidbali 

BMM, l4ro ut videtur atrenoo eta vita reinisaiore alieno (cf. Prov. 10, 4. IS, 9. 19, i$\ 

proptprea sepnlcro eioN inscriptam, cuiu»i rei aliud excmplum habemua in Cit. 22, et 
periuulta ia iosoriptionibua sepulcralibus Komanorom, v. OcelH iaacriptt. iSinguUte 

tiaai desiderassent. E qualiuor rocabnlis explicatione eget unum Cj'^n, quod ideta est 
atqae f^ys remitrio, amimm remittut, pigrilia, tenia He apocopate, ut in in pro 
rfxm, ]rq pro fijyti, cf. fnt. Hiph. t\'2i pro nev, bU Ha fviMcaai eata n oadnoai 
Oitbefiapbia» trUnMadaai est (t. lib. I f. 40, 4). — m (rn^) b. L nsnrpatur de cora- 
laani mnltortim agendt aeottendique ratione, at t}^»T ni*^ apiritna aooftttioais Hoa> 4» 
IS, nq^*]n nn apiritua aomaoleotiae Jes. 29, 10, cf. 19, 14. 

NoowB praprioib viri aepohl hsam (gtatfa Baalie) iina |laaa eat foad fanlt 
«alcberriaiat Poenonnn dux, gesserontqiie Carlhaginensee perainlti. Si vero etiamnam 
fuerit, qui Drummondi bypothesia sccatus ipsios Poenonm dacia ia Bitbjnia vel 
Libyasae mortui (v. Liv. 39, SI. Appian. Plat) oaaa fbitaaio wA boa dttla delilaiase 
palat, U naaa repalet valia, Haaaibalia Pieaai paima iaiaa Bmthanm eogooaieDto 
Barram, nnstri pJitretii Rarmefech, hnec nnteiu nomina (xpia "ipbrin Pt '7V~"ia) 
longe diversissima esse, neque uUo modo (ut ptiubat Drumaondua) pro duabua 
daadna aoniob Ibiadi babcii poaak Digitized by Gopgle INSCRIPTIONES 1IEL1TBN8E& ID. MELITEN8I8 TERTIA. 107 

CMcrnni leviui est, ^uod Koppias 1- c. p. 259 obMrvat, baiiu tituli icriptaraB 
in plaribw lilteri* (V| p. n) Mripianw olnlda«M aiallani H praptafM iCMatianM 
Mae. Lillerae enim p et e nil differant a vulgar! Phoenicum scriptura, n fortnan 
htbut pMnliarvnif foaa earn acriptiira •raaMO-a»g)ptiaca coogruil, ex qua teniln 
«rlB Mt fiMidnM: Md iwlat ^ann «tim scriptura awmaeo - Mgyptia«a ad UI. 

M EL J TE N S I S T E R T J A. 

1. Hie li(ulas ana cam seqaenle (no. IV) circiler anno 1820 in rntnpo prnpp 
Citu Vecchia inventu eit. Lapis, coi inicriptus eit, to nolliore illo erai lapidia genere 
hole iiundM |n«pri» « ^mMwht hn ftin mb Mperfids dcStaerat. DsKn^oiiM 

ctallt ^BanquHm non Kntls arcuratnni , n Frnncinc iipud IMelitenses Proxeno Pariaios 
miisam iam 1820 mecuai conunanicavit Stepb. QoairemRre (cf. praef. ad Lex. hebr. 
man. p. 26), coauBaaiaavtitt «tiagi earn Hanakero, qoi cam edidit In Miscall. 
Fboeoidls tab. 3t A]iaH« ^ae toiiua lapidia imaginem repraesentat et maiore cara 
confecta videtur, cirea annnm 1828 Mi&n Forbes in Miiseo Societatis .\siatir«e Londi- 
oensis deposuit, addila explicatione ab Alb. de Marmara tentata. Tertiam ad se 
■IwnB aMaMral CL WehelaBgala Laad !■ Ubr* da laplda CbipanlwMCaaai f. O, 
atasqne specimen cam alpbab4>lo inde composito dpilit in tabula, quae e region* 
insoriptionis poaila est Qpam inlar duaa priorss delioeationes nonnihil diKcriminia 
iatereedat, ipaiusque aktsm bpidb aetjpnm naneisei nobis non contigerit, utraiii4iie 
dftdiwns in tabula noaua» Londinenaem litt. a, Parislensem litt b. 

S. InterprelBlionein huiiis limli puliliri iuris fecit iiniia * Haninkenis in Miscell. 
fliaaDieiia p. 'M aqq. sed param felici aucceesu uaua cat , earn niaxinie ob cauaain quod 
in aomiiiUlt littaria dainlaadia a vara abarmvit. b ailm IM kfit: 

, .11 fan 

iw« 7a 

Poraii Nolda, 
daninaa F.lnlenaina (val , 
•xpiandi causa Ba- 
dl aolaamam lapt- 
daaoit ^«miiaai fai«ir> 
cnMcltai erat *) AUterti de Minntra iataqpnUtioaen la qn aoa aiigia qam Haweksriisaai lasdara pea* 
MaaaoAslaliao Loadiaeaai 1 14 * Digitized by Gopgle 108 LIBER BECOPIDI]». INSCRIPTfONES PHOENICIAE. CAraTPIIIMUM. 

vel ]Vtt iiMditae pboeniciam noiueo fnine coniicit, provocans ad nnnoaGaali- 
HUM (qwM iMm MMilMMribM (ribnll), fa ^Ibu bb» Itpimr [kgilar vara fm, v. 
Kb. Ill} 14]; aamqoe lapldem volivnm Baali positnm Mie censet ab homine, qui lingnaa 
^odam vitio labomrel. Non urgemoa, qaae <n hac tali senlcntia aiqua in prolixa 
viri bcaii diipnUMioM p. 39 — 61 desid«remu«, noo qaaeriaiva, nam rtcte alalucrit 
de TOwlwlo qvod (enAoMMB) adSvMi interpniaMr ■•qo* (at fnom Mdwt) 

nim priippcdpntp b?3 copiiint, utrutii fercnila sit frtrtiiii!;i, tfrmo inrircumciiiui pro 
labia imcircumciio ^ idque pro lnUbiitte, aa nnquam lapia \olivu» positu» ait ab liouioef 
Aw at yart—i ania qnodaiii labocareti vaklndin* Dondnn lempcrala; haea oaata nan 
ttfgaama, qmna IlKaraa ifaaa nihil lab aanciiiaaiM. MaallnM aaim amm Haaiakania 

1^ CqMl Mb lagh Ai^t non niaaa oano» aad aiagia wmwaada* Ua. 1 pn> a lagit 

Vs, lia. S pro « . bb« Ua. i pro nsvs - r> ntM, Ita. 5 pan pro i-ian. 

Ut aaatnun aamaatfam apariaana» iam ia Epbcaiaiid. Hal. I83S ao. 134, qaoai 
•X lolo apographo Pariiiaaai iudicaremas, paucis expo>iiiitii, iinne apagiapho Londioemi 
egn-f^io firnintaiii , ante omnin obserrent IcclorvK, huius liiiili auctorem in ninguii* 
lilieris digvrendis coagruentiaiii quandani et aequabilem liiietarum in aiagulia Unata 
aanMfaa apartaaaa btagra taaaiipdo lox aaailat liaaia, aax nttaria aiagalaa Uaaaa. « 
De lia. 3—6 Id caaaadaot omnes, sed in linea prima et secunda nuineras aenariu» noo 
aUnaa oartoa aatj qvaaiaa lia. t figwao kfj (vii» apogcaphnat ForliaaiBaam ) aeqna> 

qaaai aio daaboa Ullaria ^ habaadaa aaat. aad pea aaOf Bt ft}, na4aaliB.2 VV 

pro duabas litteris bb» led pro una, alibi in eodero titnio (da haiaa 

genaris littertB fraciis, quae pleriaqno Palaaograpbii fnadl faaraal, vida qaaodlipata* 
vimoa lib. I §. 34, 3 et $. 44 }. 

Hia antam praamiuia integrom tituluia, ia quo aaani nomen patronyaiieoai 
vol gaadlidaBi ailhl obaenrom «at, ail dabitaaa iia lagat - 3X3 AiN^ M&kki. 

.aV ^bfi lieketmt, Bm- 

]3 pidem, quum esauiitittet 

l^ST ^3 omnia verba mea. qnae llobioaarain more addicii pimctia Taca^bna ila attibaa: «hl| ^J[9^^B 

Estigitvr iapia votiiraa (non sepulcralii at volebat Lanciua, non ingcriptio aedlficii 
pablM» at ooaiieit Alb. da Marmara ) Baali S»lari in inanla Meiiia positai, CDtuftiuodi DigiiizediDy Google I^SCRiPTIO^ES MELITENSES. UI. MELITEASIS TERTIA'. 109 

plnres eiden Bamini Carthngine et in ngro Nnmidico potilli» ialm «sllilnbiiaM 
(ao. 46 — 50. 57 — 60). Sed videamus iain de singuliit. 

3X3 (qnam «eoMB ttcM «gM*k HaMakwn) niiltwIiM ap«d H«lmwo» radix, 
foaa^um In Kid to V. T. imni Npnilwr. Pmtritim Ihimb chiM. «jrr. am. as;, 

jMMtf, fbrnUMttt nA. fnitf nda to phoeudu hdiM a-«i (m. IV) et nun 
eolunaa, dppm. 

Nomm proprinm ^:»a3^a i. e. bya*^!;» (rex Baalis, i. e. ■ Bute inMtitutiM, 
oolL hebr. bM'^!» , n*3^o) bahm etumi to toaer. PalinyreoU , obi eontraciiut baa'^a 

MfiMtBf» * 

Safttlmr XOtt {W) rtV, quod excipit nompn nrbin patriae, idque laiMO pST' 
obaeoniin. Qnallnor prioren litterae nbs^ satis certae, quintn mngis insolitae fignra* 

p«MiU vd Nm eiM (cf. f. 26, no. 17) vd Scfato« modo padlo ptonim •eribw Ifj . 

Sed aive ^nbv scribm sive rrV^^, ex geographia illad vix explnnaverii: at vldctOf 
illud vel Cypri vel aliu* r«>gioniii looam aliande ignotuni designare. 

De ]sn hn i. e. Baah Hofari toln deo, io quo inodo eliminando modo 
vladkMdo mlMa «dl ftmin eoBnundi HunalMnii (dialr. ^ 2 a^. Miaedl. p. 48 w^'h 
copiosins diipvtavtoiiia toft* ad toaer. Cmiikag, 3 (ao.48)f ad faam toeaai laeisNa 

delegainus. 

UliinM verba, in oeutro apograplM sada bane acripta banc fiere in modum 
i. e. awa fmna rntHrtt 

nan to t m(0 wrfa aw 

cf. «IiMilliiiinni formiiliitn in Molit, 1, 3. 4: £212' T"::r2 , ft in Vtimidicla 1 — 4J 
nbf 913V} qni audivil precet. Cetemn obtervaDdum e«t, oraiioneiu in bia tilulis • 
tarda pataooa aaepa to priauun daflaetaM* «f. MaKt 1 at 4. 

IV. 

W A LITE y S J S q U A R T A. 

Haec iatcripiio una cam praecedente et in eodem loco effoaaa ci adnodum 
■toiilk aal» aad, ^«d datandaani mam taatam etoa apographaai aiwMt a IVaaaanMi apod 
Melitensea proxeno Pariaioa missuni) quod cam Ilaninkero et mecum conilMIDiaatain ab 
illb «dham at expliaatnm eat to VBaeeU. Phoen. lab. 3 » now 3. Litteranm fignrlaaibi 110 LIBER SECDXDUS. LNSCRIPTIONES PHOFNICIAE. CAPUT PRIMLM. iraditU, sed saepe aperie falaia, wmMmm, w — b IIm «tiwo aule kgeiM, n»akatin 

tranncribit et ioterpretatur : 

• nxan )m * D«dU qood pMoU 

lM!i|>)l}h Orir-iawlMidi 

iTj "ifli ,, ... qui Niipor 

1)^ ... lapideiB 

•••• IsTMStn Mk UttcffM MdMH an* mpUMM, to at integnn 

poiui. Mih! nihil omisBum eitse vidplor praeter dnag littcras nb initio versus (ertii^ 
in madio nomioe geotilicio. lotegram autem inscripiioneiu paucis muialia ila lego: 

-']!j?3 a'»23 dpput Mttlch- 

-&} SK lOM tiridi»i vt'ri S- 

. . • • *enui, BuaU: 

)2» lapis 
\ It TT3 ro/o pa- 

Primum Tocabolam qaattuor aignia oooataDa, ai omnia racte aa babareatf legeodum 
aMt «rra. Sad fwuim finara hand dnbie aat Be/A, qnod alinn Bn. 3 (in ^») at 
tin. 6 (in "im) coUo brevi pictum cxt, nUc ex statuarii conaaatudine, aive descri- 
baotia Titio: at eoUato tftnlo aataaadenta fauie longa aUniUiflW vis dubilabia» qnin 

•dan teeunda ait Zuit (non IVw): naaoto an ka nfOMada at prodeat am 

Hpput. Vel sic tamen in lenteuiia non nihil ineat, quod deaideres, et apte ad orlhogni- 
phiam Phoenicum (lib. I {. 40), at^a ad paralleliamuni cum inacr. 3 eoniiciaa as3, at iia 
danniiat Mtinf iHnli aralin: F»mit MmkkMirtt, air BaaN bfUrn car 

VOt» p«Mt mei; at, qnanqnam negligentiasiaaM aat af^giapkaHj tawaa a OM n«a 
iapMcafi, at tartinm aigann plana abiiearank NanMo p inyii a m aaatorii iDiote (i«x Odridla) aadaa anda at^na una 

faeimui, nt laetnt aniraadrcrti, legit eiiam Reeriua (inner, «emit. p. 13). AA Lamed 
cf. figonun Laada litterae in Alphabeto vetere Graeco no. 4. Plana eandam naiem 
aedam oeoapal «leitsVB , atqne ^yas^a in dlah> praaaedaale , «n atinn hoa aiai&at qnad 

n pr. excipit ism ( fir ) cum gentilicio, quod hie quideni media parte ninncuni est. Exim 
illud crodaD in singularem fignrani lin. 3 lilt. 2, quain Hamakerus /icfrA ease censnit, 

Hcd liuiuH posterior pars ^ est Lumedy praefixuin verb! bris , nonnisi prior 
(Jodj est lioera finalii gentilicia: ^b^^S, ^nod avppleat qui vdit In formula LNSCRIPTIONES MEL1TENSE& I\. JAEUTENSIS QUARTA. HI postrema rerba inngend;i Kiitit: lapit voli patrit met \e\ per appositionein : fapit 
wtum pctrit m«it eadea panonae eaalUge, fuua sapra observavimus ad inaor. 1 
« a. Nfitni man 4i w < w faimti 4lsv MMm$iru poiui BmB If M w «c vai» CAPUT 8 E C UI9 D U M. 
INSCRIPTIONGS ATHBNIEN8ES. 

Doae in*cr>()tionc« Phoeoiciae live potius biliogaes Atheois repertae duduiu 
lansMmmt viifa d«Mta, qatboc napMriiM ■Bwaiil twth; qnarlMi nia Fb ot mw U — m 
eninf)uo udinodum snspectam h. I. sciena praelcrro (v. infra no. 80). Ad quosnam 
homiaes niihi pertinera videf«nlar bace mooBBenta, iam rapra (p. 11) pancii Higni- 
iicavu Qsnm ftn ilio^ aUMt ilatMN Tid«t«in *), ab Bimri» Mtttro, coUega 
eaolimctfHim** ^ ia nbai Aidaw Ioiim hibtat» petii, at re aoamdiiB pwpam 
tiam suain niecum commnnicaret: qni, qua ««t humanitate et erga me bcncvolenlia, 
haao ad me «cripait, quae nntentiam saprn memoratam lectoribua facile peniuadebani. 

,,IiiMfipliMM tn» PhomkiM te Attin npcrtM,"* fnitenMM bonlnlbM fro- 
feetae liot, vix serio quaerai. Nam qnum debeant repett ant ab iu, qaornm maiorea 
aMtguitut ex Pboenice orti in Atticant civitaten recepd eranl, aot ab Ut, qui recent 
vtm ifn rife patres avique in Auicaoi immigraTenuit ibiqoe doaidliain et a»im 

prol)al)it de his lolis debere cogitari. Airpii prinrem Benlentiam tneri (jiii rellet, 
deberct inaeriptionea aut ad Gephjraeorum aut ad Phoenieum aliqaet geoljlea refene; 
MHii diea Atdeae ImoIm PliocDiiMB vd/paMm fa» m fBwe, ira febalh qddMU, 
quod ician, traditum est. Ge'f k p t m WHai MMHerodotna (S» 57 — 61) **) iHArit 
Phoenicea Cadmeos fatsse, Cadmeoe vero idem renira icriptor earn vulgart Graeconim 
fama ex Phoenice potat derivandos; atqne eodera Phoenicaa quoqne gentem Atticam ***) 
tfMUM HA ilataM, BoaeB ipmi videlnr iMdeM. AttMMa Motrb, ai vd nasfaM 
earn Phoenice cohaesertmt, cas inscriptionee es^p (ribuendas nnn ratio salis inm ovincit. 
Namqae cam iliae anscriptiones oljnpiade ceotetima aliquot aania videantur ene 
poMtrtomit MUfloi Mum inptrat tutftn MtfMB «s geilOBiM Mim gmiSmu, *) , f^rilrirnng rinrr Atli-chrit I'rInnJt 

iter dai ytrmogen dtt ^pottimUchTn JlriligllUuiu 
nfDtlct p. 16: „f« din MUen Britn dn Itrmar. 
«kM brfnd iM time ittSmaclm ^elfflw «m^* 
^Unmu Sniff i«(>t»«»n»« «•> Ote f M Sm t 

(DiODyt. p. 11^ , 110 rtfit 4^iV<a«C micki mil 
Sjthmr% mtu/echim i4i. Oi fedMh 4i« ^ttrtMt 
«(bi aHliiKM OtidMt MMm, Hi* dhMSrfdbfkm 
eti*jriir, Iri air mt^i»ifi> 5MNf WiOMMk gar tin fh'irUiichtr I)imfi in tifr .V/i'Ai* t/c( I^.nlrri.trhfn 
Gthitli ftweten trjni Mindetlrmt ><l rj auffaUendt 

"*) nam d« Cri>plijn«i« diiBHl MnnAu Last. 

«llio. V, 31. I\nrhiirtu.i in CaUMI I, SI* Cf« 

Uansker. AIi«celL pJioaa. p. 213. 
Cr. Maisr de geatlMl. atte fi SS- 1 12 LIBBB 8BGCJNDIB. WBGRVTIONES «HOENICIAB. CAm SECUNDUM. 

tot MciiBs, paMqoMii ia AttleMn mifla» dat, PbMBklaraM Uuannn ftMum 

nedum tisum faiise. Gephjrraei wna Wt Er«(ria EnbocM v«l «s TaiMgra BoMtiM iaiB 
MiM Ek«siaian bdlam in Auioan netpli vldentur; Phoenkm mttm gentem, qunm 
ooiulat N«ptuiii mccrdodan sibi vindicaue *J, probabile eat in AllieaiB non alio 
tempore vraine, ^fum quo alia PboMikiim gau Bhodain appnlerit, ia ^ laaab 
\eploni templum condidit rt \cptun! !taccr(lotio heredilHrio fiingpbnttir; kaeo aattia 
Pboenicum gena cum Cadmo veDiase in Hbodum inaulam ferebatur. Iia^ ntriai^a 
gaatft at GMfkjntarma at Plioanieani ia Altieaai advaataa ad fabalon taaipara raf^ 
rendna. Taata vara tamporit inlercarpedine inlerieela aOB fOtaiaaent baa gaaMi 
Phoeoiciae linguae uiuiu et periliam relinere, nitii porpetao praeier rcliginni>« Hcparatas 
etiaju dt«tiactaa Hb reliqnia Atbenieiuibua rcit doiueiiticas ei faiuilia» liubuiuent, id eat 
aiai aaaaaUa aaOa iUia gaaHbaa «aa laUqali Aihaalaaaiani fdiaeat, tfOMom alhU 
credibilc. \am cum ex Gcpbyracis Harinodiuin et Aiistogituncni ant hunc cerle fuiMe 
ooDitet (Uerod. L. c), aaiia patet coonubia bia prooiiscua cnat reliyiia Athcaieaaibna 
USmtt Fiioadcaa aoiani, qooa da ncatJaiia Naphial caai PhakiaBdbBa aartaaia 
aaianui ita aa rlau a «I ipai iilad aibi laa^naia gentiliciom viodicareot, Pbaleranica 
autem ad pagnnns omnei periinere contcndcrent , |)robabile est, Phocniciis i^'iiur iam 
baec una jueiuoria cvineit ae religiones quidein a reliqui« Atbeoicotibna habuisse plane 
4iitiartM. — Alfaa ila dehiabat aiatnaf* aiiaai is ^ai Phoanidaai arigiaaat alii^ 
ganti tribneret; »ed Gepbyraeia quoiuinus eain originem Iribnus, gnivigsimae rationea 
videnuir iatercedere. Priiuuui ctiiui lierodotua ipse cum haec po&at (&, 57) el ii 

^afiftttoi u plaxm, Jbm O^wat tSff «iV X&^uf iauxofUpm Qotrixtav, watis pralnt» 
Pbocniciaro Cicpbjraeoruin originem non ox rernm fide ab se nnrraii, sed conict^ura 
et apinionc nili live sua propiia aive cunt oliia commoni, et sue quidem leinpora 
aollaM alaa eriglala Oaph jT a «h ipaia faiaia aiaaierlanir MfM ao aoailaa repfahaedher 
a Plulurchu (de malign. Bfltad. c. 23). Dein O. Mueilerua (Orcbom. 118) aliqaat 
argomentia cum naxiuM a4 paiaaadcadaai idooaia Phoaoiciam omaeni Cadneenim origi- 
aain didrian at iaoMdibflaai avidt. — Qaaa diipaiafi ai probnat iaacripiionea bilingnes 
fHaa Boa,' poMa naqaa ad Gephyraeoram aaqaa ad Pbaaaicam gaalilaa referri, quid 
reliquiini est nisi ut eai a Pboenicibus repetas, qui in Aiiira vpI ui inquilini 
(fUfouoi) vel ut moaicipes (laoititis) vel per tempua ut peregrioi (§/yoi) relitjui 
damleiliaB paaaannil Id aalaai iaaotiptiaaaa ipaaa aialte aciam aia|^ caafiraiaat 
Nam Xnmenium Citicnsem, Artcmidorum Heliodori Sldonium, Iraaam Byzantiam, 
qaibna tres cippi congecrati sunt, iam addila patriarum urbinni noniina probant et 
aivaa Aldcoa aallo modo ease potuisaa, at dabajaaa ipaoa deaiam, naqtia iam patrea 
val ataa ilBa as arUbaa Albaaai vaalia. Darifai Hiaaiiiaai Alliaaii at inqnilinea 
non paucoa \ixisse mprcntaraa aaaaa ililfaa aaddleia f aaadaM («avddaac» Mivaac) 
conatiinisae credibile e«l. " 

*} Vide DiMn(ti aradeaaat, da fwi diaUn aN pig. Ml aat. «). Digitized by Google IN8CBIPTIONE8 ATHENIEN8B8. V. ATHENDEMBB PIUMA. 113 

V. 

ATHENIBNSI8 PRIMA. 

1. MoDnmenlum wpulcrale nilidiuimnm ex marinore Peotelico fabrefactiuii) 
•il hie dialm bilingidt iaicriptn ait, pnsM uww Ml* 1797 !■ «lirato intw neuia 
Atbeaaniiii et AcademUm effoisum , olim paiiM Fmn^ium pictonn Gall«M Aihcnis 
degentem erat, pottea in Choueulii colleelioiM, none in Mnseo reram uvaliani et 
iniiitariaB LoodioeDsi {Militttry and Mnw/JfiwaiH, Middle SfUtmd Yard, JLen^Mi) 
HMfmar« imtimm a Lady Grey, pnnbali aamlia vidaa. Tatfna aMaanHUi, colaa 
ornamrnia in an(«fixi modum fiirta clegantittima lont et summae inic;;rritatiii, delinea- 
tiooem a le anno 1797 AtlienU factam eaaiqu* aatia fidam exbibnit AK£RBi.Ai>iua in 
Cmmenlatt. SmsiM. Gvttimg. V«i XIV p. SS7, ^nan npMtU JMiw If ia CfaiwM 
and topos;raphical tour ihrough Greece I, p. 411. at Onor. Bret !■ JKaAia aalt'ea. 
illuitratta p. 95. Titnli Phoenicii idem dno dedit exempla, alteram maina, quod 
npeUit BoeekkiuM in Corp, inter, gr. T. I p. $27, alternm miona id^a aiinua accuratam, 
qaad MtprMMtat Dadwell L c. Kipp BOUr vmi Sdtf^m \, p. 96ft. Edaai in 
Miaca CiM) qood detideret, maximc in <^iubuii magni moment! !!(terii, insppcio et 
dlllgaalar aiaaunato lapide comperi: novam propterea exhibeo delincationem , quae 
Tamm iitteranni nagnitndinea fmitetar, and* intalligeat laatMaa, BnDaai ftdaaa 
canaMm, quod AkarUadlai Ultaraa Phaaaidaa ■ioataa appallaiat at i|l GnweantM, 
littacarnm elegHntiam non accedentes. 

Ceternin idem iate primus tituli editor earn ita interpretatu est (Comment. 
Getdag; L a. p. SSS— 22S. Epiic ad Iialiaik., t. ad ao. A), at atiara aaaa daaaa 

iaapacla lapida non possimun non ci in plerixque auentiri. Post eum banc inseriptionem 
v*l tractarnnt vp| paucis altigerunt 0. G. Tyrhten in Arti$ Norii Upiaf. \H p. 96 sqq. 
Kopp, 1. c. Uamak. in diatribe p. 4. 20. 68, nosque ipsi traciavimus apud Boeekkiam 1. c 
S. laacriptie iaiagra ita legenda aat; 

, appM mmtwim ^Oat «mm AU-JkmlA» (Aitmiidoro) fiUt 
Md'tdiamuA (HeHodori) SUmm. 

trfti lae tan) Nan parva fifiealtaa iaait la akara vaaabala, qaad Akaffbl»> 
• dlna« Koppins a], legebaot nsT mwviut Hamaitania 1. c tan itidem memoria ex 
Afaaiaiamo, Tjchtenius contra nsp tepalcmm, ia qnam aaataatian ipse ex Akerbladii 
laUaealione iadicans inclinaw apud Boeclibittm I.e. Sed iaapceta lapide aliler staluendum 

pecniiari sua forma qninqtiies in hac inscriprione comparet. Prima mihi Inpiclom 
exaauoanli multom negoiii fecit, ibicaimi nbi haee littera incisaeat, duplex quaedam 
vaaa lat ia lapide, qoa aliMtaiB, at Castas a^li apa fiwti acigia ttNataaatar a taaaa 

IS Digitized by Gopgle fl4 LIBIBKCIINDIM. INBCBIPnONESraOENICIAE. CAPUT SECUNDUM. 

HneolU. Omnes tamen, qui banc lapidem mecnm exaninarant , in eo consentiebant 

banc figuram manifeslo stjlo incisani esse; mini iiinni superior Imeola oLliqu;i 

arte facta «it, dubitari qnidem poterat; credihiliui tamen videbator, arte 

Umain etee, qnam non eewb Quaenaia autem littora cenienda erit figara •tve 

ihw \ Sabt n mm boo potcit, eaina formae plane alinn ntiemai 

■eqntintur (lib. I §. 18): scd Kimillimnm est Samerh in Carihn^. 9 lin. 1 (in 032} 
«t HMgia eiiam io Tripol. 2 lio. 2 (in nbo)» ubi ita picta est haec littera, atuneoruiu 
fidgnifern^n pudoia TMtlgto addat, mIob fnlflniiB plmhw examut A. QioM 
antenf Num igitnr interpreteiidaM dauttrum (iso nasQ oi|iphi dnilll)! 
praefereodum illnd acilicet apliwimae inlerpretalioni nat nasa cipput memoriae f 
Mininie rero. Quaoqaun enim lilleraram figure flagiUit ieclioDcni tso, hoc tamen 
Idea Tilw* m mt m m , "^t McmrAi, e aeripta pn v, nt ia lam. Tofg^ lia. 7 
pro "^t /oiu peUucidut. Sic apud Tlebraeos protniscup Nnibiiur err ct t'tt; 
vezba niT «t ntO, Vit^ et OJ) et |3| vix ditercasuot (of. quae coogewiutua Thex. 
Bag. lialir. I, p. 400): at adam apa<l Giaaoai Etraaeaaiaa Uilanran Sala (Zaia) at' 
gnniech (Sigma) figarae varie inter se permutaiae deia ia anaai littans wplaa 
nnt (lib. I |. 47. 49). Quid quod ^ hand icio an hoc ipRnm expmplum , quo pro 
mtwtoria wribitur nao, de vera verbi nST origine (quaui in pungendu nupcr quaetivlc 
- BaattalMcaa, apaca. iaMiprat. V. T. p.Mr, d. dua. p. 415) proktUlian aaa iloeaat, 

qoam Etyimilng^i koIo ingenio et lingua arahica diicibiis PTiputnninl. A qiinnnni enini 
ra aptiua aieiioriar aignificationeiD rcpetes, quam a claudendo et cotuervamdof Ceternm 
•iMaariafl algaiAaallaaaBi mite apiaiB aaw ad Iraae loeon, laodaaiar aatandaMa^n 
verba 2 Saak 1S» 18 de Abaalona tibl vi\o monamentom ponente, qoibaa ialliani 
inscriptionis noitrae egregie illustrator: nti« n3Sa-r«« 1*03 "ib asv npy^ 
'ixi -ws} ^«»8 13 ""^ p» rj^^rt p^. Ad ana (O^sijs) praeter locum 

9 Saa. laodto laalalaii A CU. 9. S. 90. SS. ' ' 

nan-ivb) itM-TA.a.l (leiro ■. cultori Tb.n.ue). Retpoodet gr. ^^^f/^/dw^o;, 

'AgilfiiSi qoodammodo respondebat pt hoc nomine rcddi vel lolebat vel eerie poterat. 
Idem nauMn nan ter memorUnm reperitor in tiiulis Cartbaginensibos no. 2. X 5 
(ao. 47. 4S. 60), floctaairte laaiaa Tirafani doataraai aaataatia, qnorom alii, at 
Akerbladiaa (epiet. ad Iialinsk. in Millin Annaka encjclopMiquea li p. 193 sqq. obi 
priorem sentpntiam corrigit), Lindbergiua a1. n:n legenlei TanaUin n. Dtanani Peraicam 
campanbant, alii, ut Koppius, Tycbieniua, llamakeroa (diatr. p. 6 aqq. et raepe), 
ribn hgaalea Tarlaa da liao aaariaa aaataatiaa asaagtawwil, ialar faaa 
keri de dea Carlhaginensinm Tholatk nbh (pro rt^Vin generalio], generationie 
>, m^gna doctriDaa oopia exoraata passim in libros antiquiiatem illuatnuiiaa 
(r. JClRlN^ n^palArMB«llMl«a.fliMl Paphot p. 2) recepta est et pIoriNMnai Digitized by Gopgle INSCRIPTIONES ATHEMENSES. V. ATHENIENSIS PRIMA. 115 aoffragia talit. TulenU etiain nostrum (t. pnef. ad Lex. hebr. ininua p. XXX td. 2. 
Eitcydof, aalfitn. T. XXll p. l>7 i: reran Miavwo, ^uod pnieaa^wm aidam turn 
aaa* MM (t. w/mt BOTdriiiiim I. c } , id potiM pneier «Bq^MtaUonew •venit et pronna 
eonfimataiii est. In noitro eniiii lupide Londini a me examinalo, in daobui Lugdu- 
aeMil^iM (Carth. 2. 3) et ipais a me inapectia el io Uaanieoii teste Liodbergio et 
HoUeaba^gio Httwa ilhi aMdia, 4a qtm dabitataia «t, lam looakMaai an JWm, a 
Lamed in iisdem titulig obria taai manifeato divemum , ut ilia virorum doctorum 
diaoordia bob aliam tive caniam alve excuaationam bab«at qnam a deliaaadanibaa 
Miaaa aoearaiiB, ex qaibna ipaia prava ilia IlamdEeri i» Lmmei at Nmm w^mk fha^ 
aiees promiaoaa aaa^alia dootrina arta eat (lib. I f. 23. 25). Abdicanda igitar lAn 
TAdAl/A, rocrum recentiorum wmMBlaBy caioaiai 
VMti|fiu« compaieu 
QaM vara cat rani 
^a ofiert aniiquiiail De hi* aingulatiro iara videamaa. Ac primum qaidaai ez 
lyab %uam laadatrimoa inaarijrtioaibna iria ooUigl poaaaat: a) nnmen nm una eun 
Tpan a. Baali Solarf aakan at ttalia adabtataai «aM (GwA. 8. 3. 5); b) maionm 
faa titM <|uam CAammmai aeotoriiataai faiaae , coi abifaa aaiapaBBliir (lbid<)s 
e) cnm Diana illiui coniparari golttum Atcjui Diaaae, non graecae illina qnidemt 

aed Orientalia, I'eraicae a. Armenicae doineaticuu aomen TaytfTc a. Ttanuitg faiaaa 
aaaalal, qaa4 aon ran 4«daai eaatnUe AkaiUadiai. Cni aUi ila aoawnara vohavaa^ 
at ToKuiric vix in uno duoboave releram acriptaron locia iiaqae probabilhar depra- 
ratis reperiri aniaoadverterent, io quibua vulgar* eloa numinis nomen t/inurif (Strabo 
XI, 8 f . 4. XV, 3 f. 15. Plat. Artax. 27. Paaaaa. 3, 16 f. 6. Agathiaa hiat. 2, M» 
niB. 33> M) nftmmbm ak, to aaadaaia aaoperatoo Vaaarii MudM «A«*UI, 

nX*^ '(v, de Sncy in Journal des Savons 1SI7 p. 439. Ilamalceri diatribe pag. 8): 
aad Tideant bi, ne tameiwia manu genuiaaa et antiqoioria fbrnae veatigia de l a aat, 
faaa at ia AvaniidBia aoriptiMibaa aiallaraai aa4iaaia aaoloillaia aliftar (t. Tmhaeka 
mi lliab* T. IV pi> tOl) et in nottris inacriptiaRibaa fnaigae praeaidiam habet. "Poiiores 
entm loci in quibua Tavtitg in codicibua eoniparet, hi aunt. Unns est Straboiiiii XI, 
13 f. 16 p. 1>32 Caaaub. S nana /tty ovv tu ruiy llt^aw Uqa »al Mfjdoi xai 'A((ni»i(u 
tutidiKim, M ffc '^yatriJac d d ay t p^ m K i#ff(A*M(« aU taL MaA. 8. 4. Maaaav. 
Venet. Paris, cum editt. AM. IIopp. et vetere intprprote T^rciMof, qnod tnetur eiiam 
oAer loeaa, Euatathii ad Iliad. 14| 29& p. 979, ubi hie iistxabonia aanatiooem repeteoa 
BariUl T^tnOnit daii^«p. JMitU (qaeai aolara aala oeolaa liabaia vidalar da Saiyaa 
1. a.) aat Cleaiaatia Alexandrini, Protrept. p. 43 Sylb. : xoito (simulacra bamaaam 

^mam referential '-/pruS/ninv tou ^/hqu'ov lor 'f!/ov i!ir;yi,oait/ynv , of npiTirof T^f 

Wffod/rqc I'arutioe (Buleng. ad Arnobiuui p. 272 coniicit l^raitido;) to uyaXfia 
i nm^a ae BafiMhi ml J a fa aip aal *EKfimti » tis ml Bdxifefc aal Jufimmi^ aat Sl^tcw 
vntiuXt a//?ur, cf. Plat. Arlax. 27, obi Aspaaiam narrat leciam in sacerdotium /hk^u; 

Iv 'Safiofimtt 'AnttiP [al. ^fraltiv] xaXovai. (luartut Eusiaihii ad Dionja. 
MrfigaL M6t aCfIt M yaM ml naifa 'A^fuvlote nu^trovt im^tat^e ifufut^uotu 9tf Digitized by Gopgle 116 LIBER SECUNDUS.1NSCR1FTI0NESPH0ENIC1AE. CAPUT SECUNDUM. 

mf» iaftfthg Tavatt iS t f !ta omnes, sine aactoriiatc nupcr Rcrnhnrdrug lYirufVi^i) 
tMnanfftimttu, «7ra nfig yofiop ittdUaa9m, fttjitrot tmul^Qvirwof joif totavteus omoumr 
(ct «ttm Dkn. Cm. 3«, 36 nbi olin IVmIMb; enl, nme h «ditt. 'Aniniut}, flalk 
firma igitar anctoritaa TanaUidi$ , qiiam formaiu iuxta Tolgarem Ulan admittAra nian 
eliam dubilnbnnt viri eraditi, iibi infrn de iitriiisqne origine diKp)Jta\primn(i. Ilanc 
v«ro aive Tana'iiin aive Anaitio vulgo Dianam appellatam eaae turn Plularchi locus 
4eoM modo ImhlMi tani vvMniM lMlin«Bhi ftnnnt (DM. 78. Flia. 6, ST. 
Jos. Aotiqu. 12, 13. Arrlan. exped. Alex. 7. Steph. Byz. v. Zela), eandeinqne cam 
Omaao (ut nsn ran fan ^'a io Canhifg. 1—8. ft) comnaiiu laera habdMe» alibi 
HMMtnbiaM (M Quthag. 3 no. 48). * 

Eat i^Uu ran (fan Hd>nwwwi ■«!• trqq e ff w a ) idam illnd 
nnmen , quod mode peregrine nomine a Graecia Ttn>iittit,ji*tdiii, modo domestico 
jt^tfttg (vide loco* nodo laudatoa), plenius "^ifrtfue Iltfot*^ (Plularcb. Locull. 24. 
Sp«dMB. tA Catlim. Dim. 36), "Uf^nfut ttmfmHae (8pwili«ak iUd. tA IST)» 
Ov^vh) (Herod. 1, 131), '^fpoditti (Agathiae hiat. 2, 24. Clem. AImc. 1. a.) "), 
anbinde etiam '^9tiVti (Plut. SjU. c. 9. Artnx. c. 27 et quae landat Creoser; SjmboUk 
IV p. 20O) **), adeoque Bellna appeUalam, iode ab Arlaxerxe, qai cultum eiiat 
•X Bakijloabi itpalim iolraAmnt (Rat. ta Artut. 9k dm. Alra. II. c«.), ia PmiM 
nrliihns Fcbalana , Sugis, Pasargadis (Plin. 6, 27. Clem. Alex. I.e.), in sinu Penioo 
(Arriao. 1. c), id Armeoia (Strab. XV p. 806), Scjtbia Taurica (Plut. Lacoll. M* 
CalUn. Diu. 174), In AahM nioorb iifblbiM w rsgtenlbat, «t Zabw ct ■libt §■ 
Ponto (Stopb. Byx. r. Z^lo. Plot. Lncull. 50), Comanae in Cnppadocia (Sirab. I. c. 
Ile^ne de aaeerdotio Comanenci p. 101 sqq.), Hierapoli in Plirygin (Pint. Crasn. 17), 
Uierocaesareae et alibi io Ljdia (Tac Aqq. 3, 62. Aihen. XiV, 38), Epkt$i (Act. 
I». M. CMoMr BjrnlMlik II, p. 176 «t qww Ibi iMdaatiir) ***), MgM mm nllglMM 

colcbafur, quodque Lunam, prapci|nie J^uct't datricem (fftofifofov), rpprneaentnrr proba- 
bile reddit Creiuenia (Svmbulik 11 p. 190). Ubifo* imaginea deae modo rudiore* ■himaiiniaa, aolannl rita oartia ilebua olrauigMMM, la myaMNs a *) Ipt* '^pTtfMit Kpbniot ID Versione trabica Egngia HI WU I I J WW pntL ad Ephea. 

Act. 29 , 24 i>j «ddiiur i. e. fW CoDtra (A,otto1»a) ad Bplieaioa 

--•^ — Dianam col^ntp 5, nonhtncTpnatri- Ma, qoo ellam pariiaat "UCafs teiie Strabone , ^ . 

' _, (0(1 ilUm aalliaammiam, nnam Graecl 

p. 312 Mlaarraa «I Dianae templnm, recti u> ipw .. J. . 

^ , . . Epbeaiaaa team tnairna rrlieiona callnai ent la 

**}Ap"*«f»Atar(lib.XIdeadaoaaw^2M e b 

Wp.) Laaamlaraaaat: Segfam meU, rfretvCcK* 

alma fnigum iMirf ii, orii^iaalit «eu tii ror.'r'/i - f'flNM tea M>«t> Sarer, qoae partn {etamm |, ^ p, 160). la apnd Carlhaginrm novatn pr<.[ic Hi rcii- 
lia laadaB (Strabo lib. III. p. tM Cuanb.} ct Digitized by Google DiMmPTIONEB ATHENIEN8EB. V. AlBBMIBNaiS PUMA. 117 Pnnicu et a virginibas edlMt qaae qiiaestaia Mipaib fa«eraDt: hie illic tmcm 
wmn» to dM Immwmi BotiitM (t. SfialMa. IL m Vji» 4* nL ratt Ftontn 
p. tt Iff. RdMii Jtaih MML Q f. 118 wn.). 

Elandein banc Dianani a Phoeniribns Athcnicnsihtis riiltam esse , (cstnlur 
inacripdo noatra (coU. CalUm. Dian. 173 ibiqoe Spaab.). De culta eioa Cartiiaginensi 
tnfini (ad ionr. 4S) agatnr wpioaiin. 8«4 at dia «lattnt luam raBgioBit ipKiusque 
noniinii) n:n vcstifrta baud obicura io POlwtnWw ptopriia hominan loeoruniqae Pfaoe- 
nicionim et Panieorum, li quidem ex mora apod vetcrei saiis recpptn rii.un npud 
Phoenices Poenosque bominiboa nomina propria indi solebant, qnibug se huius iilituive 

KoHcgiirton de pnsca Aegyptiorum lillrralura p. 26), dein per cllipsin vocabuli i^ 
ipia deoram nomina imponebantor (cf. ]a«Mi pro ]aiDM iv, Alontfrnut pro Abdalo- 
Vfmm, AMttmu, AHmimiu aL r. lib. IV cap. 9. 3): oppida aateni per rinilem affipda 
■mlnia ibi atadioia colti nomeo adoptare lolebant *}. Ex priore antem genere hue 
referenda innt haec exerapla: l) r:n:s clypeiis Tanaiddis n. pr. viri Cit. 29, huiua 
nnminia, quod armatam repraesentari solet et iccirco cum ilellona comparatur, cultori 
MNli aftw. TImu« mIo, In FModdmo haiw «l«dl apognpho awdiam UttefaB to 
MH Lamed potios csao \ideri, quam \un ; Kpd pxprrirntia docuit, quid in hac re 
apograpbia triboendnm lit. 2J Tinr^s rex Sidonia, at videlur, pro pleniore nsmav* 
9) Mmtten, JUfllmmt bMan ngia Sidodi BOin«i» proV. tama vir ArttmidU^ nt ^nwa 
wir Baa/it, rrvrufv» «A* Attartet, ak fbctana 4} MnMha et JJaiinina ex 
n*t oput (tn) Neithae 1 omis-to n, qua de re mox dicptiir. V.\ nlrero ti) Tt rr;c ' jjTOf) 
et Tirtf {idos) Tunit (nostratium Tunia) oppidum prope Carthaginem,.qu<Hi Phoenidia 
llMefb aerifaeria irai} et (laeaii) DAnnw f. A ^IrTeaiMaii explicavwrfai. YpaHaa 

i. c. gonum obscuriorctn sextae Acibiopum rocali similem a CartbaginonsibaR ibi 
pfoanninatam et a Graecia Komanisque io voeabnlia Puoicia acriptum ease, ubi Scbwa 
■abtta antSagel efat, iDaaaierU fere exempllt conilat (t. lib. IV cap. 4); (<}to;) 
at fic pro tn neminem morabitur. 2) Tijyi; TiKgis MaareQwiae, quod ipsnm ran 
scriplnm in numla, qni Sextis Ilispnnicis vulgo tribunntur, inveniaie mihi vidror 
(v. lib. Ill c. 16). — In bia nominibus doo 8utal| quae N . geminatna babcnt et 
■Miptlaaeai(r^ aaadaia poaaint, Tfrtfcat Tfyfct aM nt nonnna^fnam lia pcnonnatatnM 
ril, geantoa at nadvn nomlnia piananeiatia haec fuiue non videtnr. 

Namqne de etymo qnacrenlibus nobis, nil probabilius ne nffcrt, qnam qnad 
partim praeeuntibua Il^dio et Helando II. cc propotuit Akerbladius, vir egregimj 
Tmua negjpdnna oi^iali «ne et Ueai cm ^nni NeM pm^ta attlenio •} lu ia Vrtere TeiluaMlO nV^^ljy oppidiun 
P^MeDeuL 1, 4w Jm, IS, t2 a ealta Atiartet 
tfena jn pteaiore rrrviO» mx, Mi aomen 
epfM el Bwalii a cilm del ^as L e. M«wa>ii| 
ape4 Aigypliea ^Ma i. e. TMm, MiRHti*| XatoM* a diii oogaomiiiatH^ qarilOmewa 'jt9^pm» 
a oalla 'j49^rti* f «pod aot Jtadbgiaif, Jtm t tg 
SaxoniiR oppida, »h riiifdem aoaiab idlBl a 
veieribia Slart* ibi ealtii, «L 118 LIBEBSECUNDUS. LNSCBIPT10NE8 PHOBNICiAJS. CAPUT SECUNDUM. 

femioino ta, qai etiam in Aegyptiorum lingua et scriptura Neithac nomini praeponi 
mIm (v. CiUmpMiom tMUkfvm Egjipiiem oa 6). Taaaiiis at^M N«ilbae religioncs 
'■if* iMOT M eoavMuM, infra MpieaioB difpMWiMlwf {td iuav. 40 )t bm ^aia|iiaB 
valet, quod illi etyno apfocMfiint laUiOMid (INath. Mgyp*. 1* 16} d« Sacy aL, 
\eithaui Aeg) ptiorum mm Minerva, TanaTtici confru cum Diana comparnri: iiiqoidem 
Taoaitiii eliam cum .Minerva corapaiari adeoque Minervam appeUari aupra tain vidimna, 
^amqwun amlM Ua f angriaonni imtum apml GiaMoa affdlaiieiitlMW ooa mltiim 
tribaendum eitt. Adoptaio autetn bo« etymo tiiiinl iniclligiii, quid cauuae fuerit , quod 
t ioiliaU voota Tamaiik, TanaUt TmuMit abiecto inde naiom ait AjuMU: t eoin 
•tpoM ad mm iDiagritatem nlDua nManariam omiui poioit at •biiei. Qaidl quod 
vidMBt «nidJtf , atelM adao In Punlcia vaaiigta nodiofb iltlu Umm » (ira) pn 
rrm t. c. in nomioe proprio JlaiinlAa, foriasse Maaii- ut't/ia (n: ntque in 

Ipao JUoMiniua *). Quid AeitAae nomen (iuu»j valeat in vetere lingua aeg}'ptiaca( 
h. L MB dlipato: hmmi isapte tanaaii MMtnu {dtr Tmftl dtr KmmHtektm Otim 
MU Pttfhot p 3 ; coll. meraphitioo ittkH-r, oas illod miterieordem t iltr^ftova notara 
COniaeit, unde lucem feneretur hacc Ilcsjrhii glousm: 'I-'Xt/iiwr, tr Kvnffiji Hqgodltr^. 

'Vtxn VOV\Xt |3) Eundem hunc virum, queni titalua gra««u HtUadmrmm 
appelUt, MMMiat imctif^o aaquens. Ib alio dppo AdmitMl (BoMkb. GNfb ioMr. 
wn. M6) I^gitn: '« lo l rff » *Bli Mf tm TVffa» 9ilmme 'j^ptUmg jittm. 

A THBNIENSIS 8 E C V.N D A, 

1. GipfoB pnMcadwitl ■taflllBiaa ac aianBOi* aUbo tmmm hnm MmM et IbmI» 

gatiu hHiii) [trocul a loco ve(er!g Academiae efTouiux, otiin ponpit Fauveliuro erat, 
bubc in moMO Parinenai in coaclavi candelabroriun (ra/Ze de$ caHdelabret) no, 983. 
Titnii Mlaaqna momttianli 4e1lB«adoneni prinat dadit adiaola axplieallaBa AKiRBUDlin 
{bUr* A Mr. h chevalier Ilalintky ntr une imcription Pii»icieiute, Rome 181f, 
qnae repetita e»t in ^fi//in annal. encyelopid. T. II. p. 193 — 214 cf. de Suri/ in 
Journal d«$ Savant 1817 p- 433), tria apograpba aecutoa a Ouii. Gellio accepia. 
Qnaa laaiM foam nale beta faerint, qnippa ab bomlBlbM prafcda IhHraraia PIhm^ 
nkaaram ignaris, TIoiilenhfkuii me docuit exemplar anno 1825 Pariaiia transscriptom 
at a me editum iq Boaelihit corp. inaer. I p. 523 (ubi tanien a in n'^pVa viiioaa 
«qpfcaiam eit ) , qno vixlBiB i aip t rt a oaaaiaa avaaaanint difBcoltatea , qoibos Akarbladii 
i B te fp r a iat ia aaa potaaw t aaa lahaiava. Nspar vara Scainumin EagfamaataaM aeeo* *) Litterij n3 Sciihat av^ptiaOBe nooipa ex. 
friiailar alfa. fa waaimm yMpria n»^ (U» 
'jt»n>i9, M». Alex. 'Aiigni4&'), ijuod g^rcbat uxor 
JOMpbi, Ui* Polipbara* Gen. 41, 4^ ¥i, JO, five 
hoc «HBJabloMiMa-Mrikla cfuc-ncrr u. «eithae 
•ahrfKt!tf«nMil^(OpaMe. II,aaei.Praili.Aegipk t, 56) sire, rpiod «go malim - nerr ^ «ar Xtiihat 
nt {Htm. nig, hOtn. T. L ^ tlO). Alia aMoa 
aoaiaa gMprfa Mf^ypiiam, Id «piibM «iMdMn 
amalah aaau» btet, nmt liirtftit Herod. 3, 1 
I. e. qnan Neillia dadil, Ptammenila$ a NoiUia er»- 

ditiib fmauOk qai Hdlhaa «at md. ia Tiak 31. Digitized by Google INSCBIPTIOAfiS ATUmENSES. VL ATHENIENSIS SECUNDA. 119 

nUisgiinuni uiritisquc (itali eclypnm Paririia a le factum tiiiKit, (]uo<] tab. 9 deiineando 
imhaii •nistta, lab. auteni 10 toiiiH nranaiMMi adaadtraiioDem ezbibamna ab HoUui- 
b«rgio laomk 

2. AhwUaito» Miwa M w wto , t ftdro, wwph Pfcwntah 
to bgfe «t liMMidit: 

Ban Chodidw (Nnmenio), filio Abd-Mindebeth (q. d. Liberii) 
filii Abdscbemeach (llcliodori), fiiii Tagnixsa (Stephani) e Citio. 
NoBlrum exemplar baud cuncianter iia legendum: 

•TO QK pin ]2 oanT39 ]a 
Bem-CMH>k9 (Nmneoio), JUit Mimikmrti (Hatcltt), 
jaa AUtekemMek (HUiodori), JU« TaggmM (8l«pliani), «Aw OMemti 
■d qua* baee anUiMdvarteBda vi4«Diar : 

enn:2^) oin:3 pr. filiiu novilonii i. e. novilunio natus, ut Etulaewt (''b^bn) 
i. e. Bcnie £lul luuu, FoKkfUu (Paicaij I'aiichate natna, vcfi Sabbalo natna, gall. 
N9ti aL» gr. Nm ) n i pt»t, mtmnm «Mla nIgMW) Mian apwl J a d a w a arilalBH fl Maae. 
12,16. 14,22. 15, 15. Praemittititr noniini b . nt sappe in hii cippis (C'it. 5. 16. 17. 
21 )« nbi Graeci nouiaalivo ntanlur, qua io re baerere aon debebat Silr, de Sac; L c. 

mpbaiay p) Vliioaaai' AlcaililadB ac ri piBf a w at ^vain buds awwaljWit laalioiiaiii 
(nttWiay}* mm motor. Quae vera ia lapide comparcnt, ea iani antea aola coniectnra 
aasecutus fuenit cpI. fVeJ in di«s. de loco mnthetnatico Menonii Unlne 1825, tbaa. ft> 
Idem nomen, perfrequens in iMcriptionibna, reslituimua io inscr. liumb. 1.3. 

VO«na» p) Ba fcenm HaUaAmiai, at naido m aoBdaa fai iaaailpliaw 
pHMcedenie merooratas eat. Duo enim cippi sibi liroillimi qnam in eodcm fere loco, 
via ad Acaderaiam duoeate, reperti aint, iaoila coUigaa* vim tub iia aepnltoa eiaidem 
familiae fviaaa, q«aa oftn SIdonIa coamaMfam luMr fhaanleem , Qrpmm at AtlMnaa 
•xaroaliait aabaqaa hoe ■moum ax dmlMa iiialia ■oatrii oritur: 
!ftmenlut CkltBtit 

Km Igllw Amnidaraa NaoMaii paUM 120 UBER8BCUXDin.JNICiaPnO!IESPHOENlCIAE. CAPUT BEC0ND1IH. AMlMT «dwB pttar nnUotarl, «Um MMeii promiieio yssn vel yr'sn, yTtn 

(inacrto Jod compaginit in coipoii t iwdifcl fi*qaente) i. e. recte iam obser^'anl* 
Akerbladio corolla Jlomm, Namque ar eor&na ex Hebraismo quident billico cxulat, 
■ed lam (requeiu est in dialeciia cognatia, ut etiam pboeDicium fuia^e vix dubitea, 

«1^ «IWM. ai;, ayr. ^>t4/* *>Q^^< OWOMMM «t, anib. onde pw- 

ftfayMM im fmkmk Kwmm igiuir daik anbiela ^ygXXt TUish-elilta (mhmw 
ikM)» XSjsXlt g.L; (corona t«»poria}, idque graaes rsdiin SrifmMe» 

TiS ■Oi<) hebraice scribng e'<M. iTM ila genliliciia praemisanm haL«ba« inicr. 
3. 4, cf. hebr. "n^3 o-"* Gen. 39, 14, B'-jJ^q J"- 26, 22, STi^ff, 0-^:» 43, 9. 

tj^ MMaa, fMJ gMMe reddhw JbradSCf Mt ilngdarb tocmImU bta ia V. T. oetfet 

abvli| Mqae mirifice confirmantur , qimc df pins ori^'inn ct liis(nrin dispuia^iiiiug nd 
Jm> S8, 1, Eteoioi unice verain esse apparet Joaepbi et Epipbanii aenieniian (Arch. 
1, & aJv. haer. So |. 25) c-rs pr. mm CMm, Gitii nriiis inoolaa („Kfwufs"), 
fnonn nonMB poMn ad Cyprios omBM» wlaaipw ad alioa maria medilerranei aoaolai ' 
Inuialalnm nit (Dun. 11, 30). II. 1. »nS sensu projirio »st incola Cilii, noXJofiaros 
Uiapmtov Ooivnnat inoUovi lo/ij*uTO(, quae verba aunt Diog. Laert., vit. ZeD. ioit. 
Fliia da GMo vUa ainx ad «ap. 3 laiL Cataraai qaad HaaMhann (MImcI. p. 8} 
ia bac iaa c rlfil oaa Itgi tni^ "rati . . . wrm p aoa poMat aon aMia tfvon aid. 

VIL 

, ATHBNI.EN8I8 TERTIA. 

1. Bravia hie titulua in horUt prop* Pinaam nuper admodnm l apatl aa bpifi 
aepalcrali ite inscriptua eHt, nt veilia graaea axamta aiot auper imagiae maliAia 
atantia et iafaatmn gesuntia , phoeaicia aapar iai^iae ■aUaria aedeaUa. Lud. Roaann« 
aaac maa aadqaanna ia Giaedaa mgao praabolBat IISS ana LIpaiaB ndill, aU 

B FuxKifAEMCLio cd'ua CM in Jahnii et Seebodii norit AhmA SappL 2 pb483| pBiHa 

poet illuatrata n Lrtiuv. Av(;kiu) ibid. Suppl. 3 p. 21G sqq. 

2. Piioeiiicia , quae praeter uoam litteram (s pro t) reete legit Aogerua, ila 
aa habeat: 

vMti 11^93 mm 

alfaa aomala mpoadant graeda 'Ef^ Bvliavrla. 

In M:*)n nllima littera Tmi potins videri poasit, qnam uUa alia liticra. Sed r 
liUcrae alia figura bia in codem litulo exatati neque ferri poaait r feminini genaria, 
funni ffanaa phaaaldB aiairifNU» gnMcan iarttelar. Bat ligilar AtepA, qaod aadaai 
hae fignra Imperfecta babetur Cit. 20, 1. 33, 1. 3 cf. §. 12 aub no. 25. Qnod graecam 
E in Phaeniciia expriroltar n litiera, id nemo miretur. Namque E Gcaecornm ex n 
Phoeaioum orlum eat (p< 66) eiqne fcapondet turn figura lam loco, quem io liltaratam imCUFnONEB ATHENIENSE8. HL ATHENIENSIS TettTIA. 131 8jri, Cbaldaei grae«a Toeabala KribeatM H litteria ioeunte vocabalo noofiiaa 

MB II Tcil n lllleris «xpriiMM» MB lolBni alt ifiritB aapoo', wtA 96mm aU fciri 

munilae sunt, v. c iv^ivr,( id Tdmdi) fiOntrT, Ivo/ri rrosn, tettXft O^ioh, r^v yrtt 
ei9gium pabM, ^^117 pobit adeoqae in nwdio voeabulo omiiqmr yytr^^Oy v. Cohen 
de Lam ie c»mveiti«ntia vocabuhrffm tabuMetnm am graeeii cci. p. 35. Qaod 

nations Graecam faiise (quod vel ex pniria aim erinciinr), uxorem procul dabio 
Phoenicii Itominis, ^ui Atbenis degeas ei hoc ni08ian«ntum posuerat. Aliad noniois 
giBBd Pkoeidctti littarfs aairijii, bbb Madaiiy anMflBn att M9iit> LmHettt 
Kb. IV, BO. 4. 

nVya (nbys) non </oa»»/ia est, scd civi't (Blir^rrin ). MascuHnnm b?3 ita saepe 
in V. T. ut o^tb Sickemiiaet in^^ '*b73 UierichutUini (v. tbe«. iiog. li«br. t. bsrz 
M. 3) at Ib Phoairfaiia, valak ntsR ^Mb (tniM ^r;=^) a ettUhu €adllm Hk mtmia 
ftaBfala (lib* IV» no. iS), tm ivM a civ,ljiis TingitaHu (lib. IV, no. 16), et 
fortaiue etian i*in in (pro rvt "in) eioet Twrttnata in nnmiaJTHiaamUNui (lib. IV, 
00. 7). 

UrUi Bamaa legit Angerutf aeoiBdaiB aina litlatam SSade ease putans, 

«punqnam mam nagnt vtr doellidmns m taleaii eina fignnun inaolitam aaaa aiqoa a t» alibi . 

MOMtrari non poase, et C littprae in Semiiicis legitime responilpre Zain, non Zade. 
Bad nil opna eat anomaliia et exceptionibug , qauni haec litteraipsam sit Sain, eadeia 
val aarla aioiilibna fanan la Booaallia GlUeiia axataaa (bbib. Glia. Git 6 ia "niA 
aidoa Baam coll. 'jht'^ in A. B) at pbna eonvaaiau com fignia Zda litteraa apnd 
Graeeoa, v. lib. I f. 18. Agendum igitar mvi. Hoc dietam oaaa pra ipso arbia 
nomino Bv^nm (nan B»$&Tiof ), ex contextn rntla nuutifeatam cat: qnod vara Angaraa 
didt, graecam or ibi aaaa aUadaai, id aarta aaaantiaf aiplieaBdeBi arat. NinirBm 
Hebraei atqae Syri pro gr. ct lat. <ov, t'ov , ium rulgo ponnnt in y , relut xfnxXTtjQtov 
fnru^ Dan. 3, 5. 10. 15 et 3, 7 (hoc eniui vocabuluni neque plarale eat, quum 

eopnletnr com alBa inctnmianiaram BomlBlbai Ib aingalarf poaitiat aaqaa reapaadat 
graeco vwXt^^, good cilk m rat Am glgniricat, aaa «Mwnun) , ow/il^wy fvuvoe, maifim 
^ t -^i ia KanobiH, irtv^iov ■p:it::i*, minuniov )-n5x al., et nonnnnquani praeferea Nnn 
abiiciant ^ quod tain saepe in vocabulis extremis abiicitur ) v. c. uQxiiov ^siM Cohen 
da Laim L ft pb tl, /MUmltor ^Va p. M, «Awrtea -na^ Saabadr. fid. 39. Baaa 
faL 23. Erat aalem hoc quoque nomen Ib nripMia PbaaakiB aarvaadnni» qaast Byaaatii 
nrbia Pboeniciutn nomen non exstaret. 

3. In varbia Graeois nihil offenaioaia eat, nisi quod '£91;«^ acripinm est pre 
EiQTiVJi , quod Anganu valgarl enidaai proBeadaadt laliaai tribait. Sad ad afckdMaai 
patius referenda eat baaa aeribcadi lalio in titnlta antiqaioribna non innsitala (cf. AIS 
pro altt Boeckh Corp. inscr, I, lin. 1, KyiETOI pro Khtjof ibid. II, lin. 9. E31I 
pro tlft{ ibid, in Sigca no. Vlil, vascnio Attico no. XXXllI et no..X), quain nemo 
aaagaapaffa nrinUiar, ^ eog^varit, S littaiaBi aBtlfdiaa appdhlaai ana «7 (fiat 

1« Digitized by Gopgle 122 UBEBSECUNDLS. LNSCRIPTiOXCS PHOENICIAE. CAPUT TERTIUM. 

CratjI. p. 426 0. 437 B), vode facile colligas, earn nonnttifMM mUK halHikna ilU 
dipbtbong* nciniim, d* Xfytw dor. Xfyip, taf, <^ aL CAPUT TEB^IVM. 
I N 8 C B I P T I O N E S C I T I E N 8 E 8. Citium (Khi»f iviH JUnto* ct in iibrii niM. paatim K^[nw^ v. Uuker. ad 
Thaoyd. 1, 112. SlaiMtMi aA NwpsC. Gbn. 3) in mwidioaaU Cypri on dnwntit • 
Sdbnnlo* alaffi* (DM. Se»4) ml, nbi nooc Ciieti a. T$chiUi^ band procol 
a Larnica >. Laroaca. Licet non raaRnap iiiolin urbs easel {mXixttw appellat Soidaa 
V. Z^tU9 Ktxuif), tameo manitiwinia erat ^ Tbucyd. 1» 112)« portOf qai claudi potent 
(Sinbo XIV p. 6S3 GMMib.). «1M nB^i" ««bllii (PUn. 31, 7. Antfgu. Cteytt. Uit 
mirab. c. 173): comglarium doctoram homintim , vpluti Zenonis philosophi, ApoIIonii 
medici, pairia (Strabo L c Diog. Liert. fit. Zen. post iniu> Pboenicom eaiucolooian 
fnisso, reoenUori adeo aetitn a PIraonidbu fcnUlBtMn tnm nlin nnlta intMitar, valnt 
InseriptkiBM pbooiddnn flu npertno, tani mnstnoler memoriae tradant veleres (Cic 
de fin. 4, 20: pottea tuut ifff Poenulut — tri$ enim Citieot , c/ienlet (uot Phoenicia 
prqfecfoi ral. Diog. Laert lib. 7 vit. Zen. Ktiide uai Kin^ov, noXtattuios 'Ekkij- 
MXOl , (Po/ViMV AniAwvC Iflgnirfrvc. SoM. In Z^pmt 0iSMS d* huA^, < ^ ■ /ws^ g 
«TTOixot Tof noh/ylov lytvorfo), at satis mirari non posiis, Mannertuin [Geopiraphie 
jgf Griecke» u»d Romer VI, 1 p. 578) fidem veteram infringera nulla alia de causa 
qnam ^aod ploica, nt diximm, Graod eradili ibt nati sint. Ino permagnam fidaae 
CItioBaiaM In lann nuMafDn nneiMitaieM, val ex «o apparet , qaod botas arbb gratis^ oe 
•am habitantis nomen Dvrs ( KitToToi Menand. Ephes. ap. Jos. Arch. 9, 14 $. 1 ) ad nni- 
versoB Cyprtos translatam- eat (v. ad Alben. 2 extr.). Ceteram nttS4|uam disertis varbit 
(nditnr, a TyiHa nfbaai ooaditHB ana. CoIUgltaT id ^idaai mlgo as nm AlaiuiDdil 
Ephesii apnd Steph. Bjrs. v. ^aaoftf: BrjXov d' ul Kntof jt xai iftt^itma jiiani^ot, 
iihi Bl^lov Klxtov interpratantnrCilinm condilum a Belo, Didonis et Pjgmalionis pnire, rege 
T>Ti paene fabnloao: iod podos ^93 esse videtar, numen rhoeoicnm domeslieom, 
IM at BaKCWAm rilGMnnlMiaaairiaiaBeraiB. ExflDnnn^n{-v«R}Ot.33lia.5, d 

modo haec idem valet quod t3 (ts), potius con ice in mm cnpcre possis, S'r2 foriasse 
Bnli4|aitos eosdma esse atqne &*nn, tribum canaaniticam ex V. T. noiigsimam. Citieos 
mmn Tfri ngibaa olini pannno, apparet ex nanatioae Menandri Ephesii apud Josepb* 
Lct, ^wEInlaeas, Tyriomm rex, Salraanassaris aequalis , Citiaeos, qui a Tjriis defa- 
eerant, ditioni suae denuo irabiecisRe fertur. Sab eadem ditiooe etiam ponten mnnsissa 
videntnr oaqoe ad Amasin, Aegypti regem, qui univenan Cypraw sabegisse siblqna 
IribmariaiB ffninN mditar (Bond. 9, ICS). 8ab P siannm inipaflan wdnoti aaat a 

Cambyso (Herod. 3, 91, de Xenopfiontis enini fide diibi(ii(ur, qui ipsi Cyro hoc 
tribnit Cyiopaed. 1, 1 f. 4 e£. Marahnn. can. ehroo. p. 688) et quom defoetasant, Digitized by Coogle INSCmPTIONCS ClTIENStS. 12) 

ngnaal* Duio Hjratatpis filio dm«» in wrTitutem redacd (Herod. 5, 116): (antaque 
•rat ofbis potanlia, nt flagraata baUo Paloponneaiaoo acerrimoa Aihaoianuam impetua 
ibflilar aoatinerM, dcfai a CfaMM aspagnto, f«l ikm MffMUMi Ibt «Uit (Died. 

12, 3. Plut. Cim. quo facto excns.so Persarum iugo per aKquod leinpua pritrinm 
libeitateu et qaandaiu tuiiwofiictr nacta est. Debellatia autem ParsU mos 
max fljiiM ngibna panwrml Cidnnaa reiiquiqae Cyprii, doDte oniNS Plolanuii* 
Cypri regno iniquiaaiiQe exuto Romanae potentiae cessere (Strabo XIV pag. 684). 
Ad Ptolemaeoi antem, Cypri rege», pertinent pleraeque inacriftioaes giaataa la Ciiii 
rudcribaa repertae (Boeckh Corp. inur. T. IL faac. 2). 

Maimca PUtnieHt lUtttit ^ueriptm Ma et MgMa • faodanaada mora- 
rum Citii ertitn jiriiaus invcnit Richakuu* Pocockili anno 1738 in Cypro insula 
dageoa, eonun^ue copiam fecit io JJeteriftion qf the Eattf London 1745. 4. Vol. U, . 
lakas al pag. 213, «L Yen. gana.* faaa Erkngae piodBt 1771, 4. pag. 309. Poat 
anm nescio quo anno , ted ant* 1750, PoRTEBUii de Tuaztbp, in coiuitatu Eiutexicnai 
niedicuK, Cyprum ini>ulam lustrnns, eosdeni Inpidps \idit nnumqne ( qui apud Pocockium 
•ecundui est) in Angitam secum iranavexii, alios viginii novem deauo accurate 
iMarf^! lapUaa. aaMa at apognplia „ad aaaa faaaqoa lapMaa asaariaata** la 
patriani rediix Cdroh Cray Arniigero in manns tradidii, qui lapidrtii bibliothecae 
Bodlajanae legavit, obi hodia aaaervatur. Apographa circa anoara iliO eraat penca 
OMt^gfAna Drale, CoOagR Balttolaaaia aodom, caai aaiaa vaaia lb. Swinoa, cat 
Ihakias nsum eoram coneeaaeral, quiaqoa coram adidlt (ianr. Gt. lab.!. Phllac 
Transactions T. 54 tab. 22 nd p. 420): rdiqiin ubi sint , ifj;n()ratur H metucndiiriie.it, 
ne perierint: ^ood eo magia dolendum est, quum ip»a etiutu marmora (ut slatiin 
dleatar) daMraela rial, phra aalaai PanuA apograpka PaaacUaAa aeearattata «••• 
▼Maaalor. Eo quae rescripscrit Cel. Rcay, a quo pelieram, at gcrinin Oxoniensia • 
knua la fiaeM pcrquireret: „1 fear that Dr. Porters papara are irretrievably laab 
nara ara ao nich balonging to iba library of Baliiol Coll^, aar are tbey ia ■ 
Christ Cborch, as I mm atmni both by the Dean and Mr. Posey. And I am sorry 
to add, that tbcy nrp not in the Bodleynn. It appears by onr donation book that 
G. Drake left to the liodleyan soma few books and coins. And there also appears in ■ 
tha aaaw book CL Gniy*a daaaliaa ef the tloae; bat aodrfag mora. Drake Uti aavaral 
years before Swinton, and I suspect, that tbc pHpcrs remained in Sninion's possession. 
I anderatand that at Swinton'a death all his coins and books were sold: some coiaa 
Indeed he aold hinuelC And I have no doubt that the papers, which Yon in^aiia 
abaal, waia loot ar daetroyad aai parhapa Ml lata die bands of those «ba kaaw 
nothing tibout thpm." Ipsa marmora Retehir , tnrcicus Cypri praefectiis iid aquae- 
ductns aediiicaodi usus adhibait circa annum 1749 (v. Cban4ler Marmora Oxoniensia, 
Oxanli 1763 M. SyUab. II 9. ^Swfatea laeer. Ch. p. 7. 8* Philoa. Traaaaetlaaa 
XUZ 431), eornroque denuo e\quirendoruni pericula, ^aotan phira facta aoal, 
etkUB a Niebuhrio (v. Deuttchet Sluteum 1787 p. 300 sqq.), tnoecssa oaraemot: qnae 
eoim in ecdeaia quadam Larnacenai repertae et ab eo ediue aunt iaecriptionei, 

1« * • Digitized by Gbbgle m LIBER SECUNims. INSCfUraONESPHOENICIAE. CAPOT TBRTIITM fhouiiciae aoo >uat, forlaase anucutacae. Mttit ex Niebabrii «chedu apographuiu 
■anna, aoeandu illad qoUeai q«aia qood in MasM «ttniai wt) IiMtfiw O Mmiut m 

Qnum ad i[iso8 lapidcs ailhus nonpatent, Porteriqne npogrnpha magnam partem 
■at deliteacant aut perierint, multum aaoe interest scire, quae fides apograpbia 
PiBcoddaaia» ex qattma aab pendennt, babari fouk. Qaodmunodo ii ioffiMri 
potest ex iB i wipdanp gecunda, quae hodieqae Osaaii aapersles est, ci cx quinqa* 
inKrriplioniim npot^rapho Porteriano. Ex his aulem opparet, Pocockiuni qutdem non 
Bati« accurate singularum Utteraram doctiu iiuitatuiii eiue, litteraaque uagis descripsisse 
ifum taligioafe depiastin, proptataa Btteraian simHioin (V «t 3, a M 9» 1 M 
discriminn, nrc non liitprariiin inlervalla snrpe npglexigge, ita ul in his legendls coniecMni 
•ubiade opus sit (in inscr. 2 aoripsit D3M pro ssk): led nediocriter tuieB «a dMcrlpta 
MbiL Fawant proptena edaai plariaia at bgl at imainigf : ta i ilti f arw B veto flgwtt 
«C hit ioseriptionibug in alphabets redpieodis came veraandom est. Qao meliux 
lectorei! lectinniii diversitatcm iadicare possint) [irantai PooacUi *^ViIt» CliaM FMIWi 
quinque apographa dediinus tab. 11. 12. 

laterpretationem baruro ioscriptionnm prinas omnium tentavit lo. Swi.nto.>, qui 
ffimm daai mpltcua itadait is libra: /awr^Mmw Cattatt Oxonii 1750. 4. (t. not 
lib. I. 2), niox duas alias (Mb 4 et 5), in libello rarisstmo (exemplum eius im 
Branaii bibliotheca vidi): Jiueripti9ne$ Citieae i. in binat alias intcriptionet Phoe- 
mkUm tMk^mu. Oxon. 1753, dein 4|BBttnor (no. 2. 4. 21. 23) io Fhilos. Tratu- 
wMmt Val. 54 ^ 411—438, ir<4, nU pmlo aaperina raspoadalar ad BartbalaMji 

obscrvaiioRM (baud sane magni momenii) in ^Rejlexinm tur quclquet monument 
pAcaicieM*'' Memoire$ de i'acad. XXX p. 407 sqq. Post eum permultt in tecimda 
iaieriptiaaa Osanii aannaia deaaJanni; paod aliani rdifraniM vaam attacaai 
explicandam susceperunt, ut Koppius, qui (Bilder vitd Scir. I, p. 200 sqq.) praeter 
tecMiulam tredecim alias (no. 4. 5. 10. 12. 13. 17. 18. 21. 23. 24. 26. 29 30.) 
Iiaetat, at Hahakbbus, qui {Jluceii, pkoei*, p. 92 sqq. ) easdeui reiractans in Koppiuiu 
gcBTlMr iivahiinr, OBwi l an tpt e iafla— a ad anaa onuMa ftta laiieiMa. Neqan fd 
sine iiirn C idptii fprp nos iadicavimug, ijuanquam non cadem asperitate, in Jen. A. 
L.Z. 182U no.3i>, ubi oonouUae tractaiae aunt): numque ne hoc qaidera Koppius viderat, 
liM lawripdaaaa praalar pfftaaai omiMa ana aapalcniea at Booilna propria boninan 
aaatiimra, eontomeUaa adeo laetaaB in philologaa, fid „noniina propria amarant 
ia iaaeriptionibua , ut inlerprelandi nefrntio Rripersedere pouenl." Cui rpspunilctirluni est, 
pbilologoa talia iaj(Cfe, quia io Inpidibus exslant, non quia faciliora sunt: faciiiora 
■alaa aaaa aaao diaat, ^1 lapalat, atiam nealm pvafria a4 ttjmm nannafooMida 
cgse, et nunqnam interpretem de naariM |mftlo nain laoto aartm aaae poMtt nin 
probabile ein« etymon indicavcril. 

Etiam nos non omnes, nec omnia singularom verba explicare poluimiu: sed 
plattaiw tmao lagai* cwMlgtt, at to qiitai, at ia mIih da Digitized by Gopgle INSdUPTIONES CITJENSES. VIIL QTIENSIS PRIMA. 125 eerti sunat. Hugivt V. Yen. interpretandi p«ig«h dim ffOmiwi (/r, Mfr im 
M^ktt dtr mUt» WtU f. 149) ia pnblicmii bob laUl. 

CiTtENSia PRIMA 

9aa3mm JlflMIHnia «■!« 4* mim, ^mJ Mbn, i«l Tarbahm Amr* miai «at: 

praeterea haud scio an omnium grnvissinia, utpote non srpnlrralis et privala, sed 
publica, et qaioqoe popnloraia regnorninqae nomioa continens, modo omnia recto 
]||^ at npRMil poMint Qbm «qnuieai bgian nihi vMear, paucit Aamt fum 

De priflM iMleniii n^qoo ad lin. 1 mod.] deqne figuris latino M timilibna, 
nihil definio: nnnm vocaliulum satis peripicnam ^idetnr ^nsS'^N (palada meat)) eoi 
nmile reporitur lin. % Inde a lin. 1 racd. aequunlur haec fere verba: 

]n3b 1^52 iHosb l^a^ n"«3aV "^rh 

in qaiba* qninqoiet memoratur ^ba rex teqoenle nomine popnli cuiasdam. Vide* 
tnv 1 at «X awpMlibai eoUigo , eommnnibm hurum qninque regum ranltlNW 
*— 'f^^ AMMN «wtructum vel dedicatum esse. In b 'fsvib lin. 1 (bis) primaoi 
\ egt anctoris, postering geniiivi nota in his inscriptionibus frequcniior, cf. n^Tp p*» 
c'?9 dominiu regni aelerni Aumid. 1 lin. 2 et quae ibi observarimus. £x populorum 
— I bH i m «Mini iBtdbfi» )no (yva) Caieme$t rati^ vidarint alii. Dnpkx ala 

difficuhas, altera quae in scriptura depravata est, ct altera, quae in noTtiinura Itii-/(o- 
ffUt» igoorationc, meas vires exoedit, neque dieere anaim num omnes in Cjpro 
qmwraodi siat regei. CitfaaiM ailain lagibis «tlaiB noMraa InaoiiptiMb lMnpor«, 
pariier alfM aadqao tempore pawl M » (BOB MBalait nt 'Tolalwt Baiub p. M Uai 
Cit. 23 interpretatione nixns) cx nostra loop maaiSnlaiB» IfOB MbBmn powii prv 
nmia dictum, 75" Jonet esse i. q. a':i'. 

io, reli^ua parte lin. 2 sgnoscat huec verba: 

- OKOK^ nan yam h9 

propter ^rmUatem maenia /miubnit «• aaleaado coutipavit, vatrnx^ arad.«i«itt, unde 

Ml| fiuidMMBtUI. 

Ubm iwfte extrema lia legi pottM: 

]7'QV> rnrmtb ««ro nVri» roa nan yao 

qui eJcaudivit palret i» templo im lempio meo Aitartae aed(/icalo e^audiat 

m» L BliBni naman, fMd miocibw Biwtria ia alio ao^M vvtoilo tanplo ad«tan> 
iftui prapidm fcftt «tluB aoUi Ib bovo MwrB fnclmtibas |rapiti«m cU. FRom 136 LIBER SECDNDIS. INSCRIFTlONEfl THOENICUE. CAPUT TERTIUBL 

«nnlitlMis ff*qMM ia Ui iltdii Mutfo «t, v. ■•. I. S. Nmiii. t~4. la v«Hba 

quarto numinia nomen latere videtnr, de qao taaen nihil definiMria. ilffflffMI 
eogitare poMis: Uanakenii li^ Toladum dixerit, amd noo Tko/atAam, multo mioH 
TWO TkoiatUim unqnun in Paotbeo Cafthagioeuiam fniiM fidimus ( v. ad Aibcn. 1 M 
CHtkng. S). 

VttfcnB friataM «t aHiiaai dba fraanaeUmi; VfJ^^, ^ ■>■■• trvm»), 
uom loiprobaoMiHuaalmra IBw ill p. 179; faua adia dtiMun litlmai fiag*** ^ 
^ . In poi «n— vMabnIa pra ifif HtibMlaM comm V;^ , eL de danMll 

Hhb fracto Melit. 3, et prae ceteris inicr. Tofg; (no. '>f>) lin. A in voe. pB «Clifl.7 
ia hma* Ultuna vero littera num eat Men JIaabI an Nan finale ! 

IX. 

CITIBN8I8 BBCUNDA SBU 0X0NIEN8I8, 

i. Post Pocockii apographom minus perfectam (cuias pritnarivM vitiuni hoe 
•at, qaod primum verbun "^ztt ibi scribitor tnK) Oxooienaem lapidem primoa accurate 
adidit Bicbardci CHAWOi.KaL-a , in opere: Mttrmmru Ozmtieiuia^ Oxonii 1763. fol. max. 
Irib I a< pag. r, at pmdo pott (aaao I7M) hplda ilMnai enaBtaaia lo. Swinoit in 
Pkiloi. Trantaelion* Vol. 54, cuius deltiienlionem iniquiug reprehendit Knppiiis, qanm 
ravera nonnoUa contineat Chandleriaoo exemplo accnraiiora, en autem quaa tx 
«anlaetam addldN Swiaton, alb iia, qaaa in lapide comparent, abaada djuiacln aiak 
Exaaploni Chandlerianum repeiienint Barthitemy in lettre it OlifitH lab. S at iA 
minus coniractuin Akerhhdiu$ , Hmgiiu , I^fcit t ii tm , KijgpilUt paiaa anouraia 
WihUut libris i. 2 citandis. 

In otraqaa aatam illo axamplo, tn Ghandkfiaaa at Swinloaiaao, aanaalla 
eniendanda eKse, Pt ipse intollexi 1820 Oxonii Inpidcm oculia naurpaos, et nova 
ma docait delineatio, quam 1825 a ae factam mibi miait Ai/mAcrfite* mens. Ne 
vafa tamart Ma tfa i a aelanim Sda dignarom aaeMilialen daaarataia ant «juicquam 
na^^axtoa vidarart qaad ad aKompli nostri integritalem conferre possec, quum Oxoniom 
nnper denno adire non licerct, Ilohlenbergii exetiipluni Reatfo V. Celeb, misi, ab eo 
petena, ut cum ipso lapide et modo memoratis apograpbia illnd diligeotiaalroe com pa - 
nral, aamparalianbi^Ba imiaa anmmam ad ma aatibara t Fadt vir doetf niflina, ^n aat 
arga me voluntate officioiia, mihique et cctypuni mUit et copiosos commentarioa a se 
in nostrum nsum descriptos, quibaa et noatrae et Uohlanbatgii obaarvatlonaa ntaxi- 
mam partem eonfirmataa aanb 

Qnaa ad hoe matoMr laan ia tl Mlma daaetibaadom at priaia aiaa apagiaphn raaia 
iadkanda pertinent, ni) haec igitnr capita revocare placiiit: 

a) Praecipua apographorum paulialum diacordiuja causa in eo qnaercnda est, 
^aad litMaram Uaaaa ia hoo ■aimaiat at ia alBa indiia, alia inaoa^piaa la aapaifioia 
lapidia laiaa «Nwwfaa* ia Ima fbamdaa Amdo gmgilai appaiaat, anda Itetam, ni^ LNSCRIFTIONES CITIENSE8. IX. OTIENSIS 8ECUNDA. ,127 

<]aae in fiindo s!niplp\ linca ent, in Hii]X!rfictc figiiram daabas lineis circamscriptam 
Mfont ( (£ r. 6 Aiapb iniiialc , Caph liii. 3 fin. ). Quod at Mmal ImalsDt* ^uodwa 

kM iMio ialianiiir (KiL A), alMtui ^sm Uttmi teydhmt, athiaapaHkfelifUii 

Mmpturent. 

b) In oraniboa apographic, H maxime ^aidem in Pocockiano, hoe titolo noatro 
uognlar* eat et propriam, quod HttarM rotDndM Aiiif Btik^ IMetkf Jl«idl ■iiT«nM 
afUllae mat, q«od peeallari cnidau edligrapbtoo artifido IriliiiiirBnt Palaeographi 

omnes. Sed re accaratina constirtpriita nnU pfnnriap potius, '^uam nimiae arti boc 
tribaendom videtur. Slatuariua enini , cui figura in orbem exaculpenda aoltnm oegolii 
IMtt Mun MpwM wmk/ftmKm NUqdi, ti1» fmmi prlMui apertMi nUqa^rat 
( 1^ ) scalpro denno adaoto daub ( O )> Ulae quaai apiMt ortae aunt. F. Raay 

in licteris nd mp datis: ,, //» », a, «i, ^ tP^<?/ y"* apicet arr evidenl/;/ nothing 
•lore Man accidental by the eutiingt fur the tame reaton they are most/y angular, 

fnm ikt d^emitg q^ tk« aating, tmd mmIAmw qM* om tht top. 1%$ 9§ emi a 

managing the toot.** 

c) Eidem causae et minus dexterae artilicis luanui hoe tribuendum eat, quod 

BttaiM ilhw, ^mw MttaadM mm dat rtw n» plmnqiM •■gnhiM rant «1 praifaa 

etiam infrn rt a latere anriciilaa a. caudulns hnbpnt a scnlpro minna dextere admoto 
orUu, qua* noa in exemplo li paucia si^ificavimua, in maiua fere auxit Swinton.. 
1^ 9 in prmanaut lin. 3t quod apud Swlntaarai Daleth tMmI pomitt et ita pleraqae 
p; a in iR p Kn. I, aL 

d) De singnlia qunius(!am littrris practerca observandnm fist: Alepk lin. 1 in 
IDM saperoe non rccorvura : aed eadem iittera in aatt liui 1 ainiairoraiua flexat lin. 2 
in dniroimm. CM Vim. 1 Wna piotnai «rat apad SwiaianMB, aad ciaaiain 
llgnraa e«t n lin. 2 in vrn:. HjgDfa iUa triaognlatit anpvMaa onitna foad «ioaiia 
«ttf at iatagra fetaM kaaa lit: 

Cojfk Biiara aUfuNiaa iia ^ela cat, at la asaaiple! A, at nanidrf hane Hgniaai latet 

^ , paMin ita at liaaa V , prina t. Ua. t. 3, portaiina Un. 1 bit. Dna Lamti 

lln. Si 3 at dno Tmt Da. 3 aa|MnM and* naaha annt* qnaa aade a i aM»da eaaipa i au t 
in Syracaaaaia A. B et in Paoormilaao R, a Chandiero et Sw. antem omiiaa aaat* 
Oeniqae Don negligendi aunt lilieramm Aleph et Saaiadi aeapi aabcnau at ^aad 
veatrosi, itidem in pumia Sjrracuaani* conspicui. 

e) In fumctii poaandit hae piaacipue peccatnai cat a Cb. at Sir.t V*^ 
lin> 3 ponetani natiiiaBi ast inter rase^ at ^y, faaaqnaa iam Paaaddra M nom 
paaaanti faaa tra fiandi fait HamaliaiOt at infra TidaUnma. F. Vum^i nda n wn r Digitized by Google 128 LIBER SECUNDUS. L\8CRIPTI0NES PHOENICIAE. CAPUT TERTITIM. 

to Y»Mr qtuttion I refigf ikat there it a point t\fttr tMBT* and b^te ^9. It i$ 
qtiitt dear I and qf the wMf irianpUar form, at Ymr e*pg hat tf. Swimttm amtU 
tf , M in$ Wihl, tehMa flatt ie faiU itt dmm** FkaMuw omnia poneta tilng»> 
laria sunt, et nullum egt, quod Iinc»o polios vel p«rpendicularis vel trantverrae 
fortnam habeat, ut in exerapio Cliandleriaoo lin. 2 inter aava et tmit quod in 
•nwrra Mnit Kopfivm I p. 3M: JfM wird imerkt Mn, wta fMM Ai Harnt 
huduift iS» Interftmeiiwm beteahrt itt, to datt nie eim Pmikt den ataiam eoaMftMlm 

ttSrt V»d deck tekem wir oaf einmal etwat zwitchen asoa vnd "nni .... 

All icA aber dot Oj(f«rder FaetimUe 2«r Hand nahm, tah ich eimem gro»$en Voter- 
tdttedy mmd kate dtttt» auek Ai amAmt tttar Derkleinerten, tier ftuMcs Xtitkmmg 

zfiriiftrt. — Rpny : The point nfler irr": it alto Iriangvlar at vtual. It it not 
hoteever cut $o deep a* the others are. l*unctum autem h. 1. reel* m babeu Nam 
ON ahi^« noma Ngam «t ntturn eofolni adaM riaa pn«to inmto c te . Ml ■o na W 
ia TMdralitnuiuibM, ne^ aaoipar In Ua (et bnn. ra Utu 3). Vide lib. 1^38, 4). 

Cotcnim interpnnclio huiu* tituli in eo sibi mire constat, quod post p et ante 
sequens nomen proprium nnnquam interpangitur, quanquaiu inierpuncium eat inter na 
9t ami tta. tt Mios ral enwi haae «m vMalar* ^aod fi tmm mua nia pairia aiaalaa 
^pMHi in unom nomrn coaluit i'2p^ p nogiro more Jacobion) : r3 non item. \on 
eadem conatanlia eat in punciis exeunte veran poaendia: nam vert. 1 exennte iater- 
pangitnr, Ua. S aoaltew, i^uanijuaiu Terbonua endeia ert ratio (aiai forte oecame rVs 
T6od>aInm paulo li^aa Mae). 

f) In utroque exemplo, Chainllcri et SwintoniH, lineamm longitndo iosto 
oootraetior eat, in ilio etiaro lapidia faciea inato brevior. Cetemm auperficiea nar- 
BHvrb, «al littHaa iaeealplae, beae havigala, optima ooaMrvala, adataaB 
vestigium laaaiooia, praeterquam in 73 tociit lin. 2, ita nt e o alect w foo locna 

relictui non «it. Reay: / may add, that there it not the ieoit qyar— CO oa lio 
«to«e nf imperfection, except that on the 2d line. 

2. Tot inlerpretea nacta eat haec inscriplio, quot nulla alia. Quorum quideia 
priMos em BAnnraumn ia iUmoim de rmetuUmtt XXX. (anao 1768) p. 4S1, 
qui interprrtationnii isuain ex apograplio Pocockiano pendentero et graviter repreheniam 
a Swi{m>.<(K in Fhiloi. Tratuaetioiu VoU ft4. p. 411 sqq. ( nnno 17G4) ponea eawa- 
iaxH ia lettre it Mr. t* MarquU d'ffHtieri 1766 avnuuque prupu«uit, quae talis eet: 

tiMca in fa ueoiay p •yjanaar "pa 
iiVa B^a6 wia soma by ninp^ '*nia us 

£go AbdanoTt Jlliui Abdiitemi, fiiui Chart a. Hhuri — — — dl caMV 
requiei per Mmrihm «aa«. (Ego) AiiarteJUlB Han/, JiUt AiUmdtei pemt (boo 
■OMUaantum): raBqaa aaiaif ^na teoai» m lalMpiatari poM* a«gibat. 

Sicintonit inlerprelalio ( in qua hoc prae ceteri» rituperandum est , quod pro tribns 
e in lapide conspicau ex cooiectora iegit Sj ut seateniiam exaoulpot infelicisaimaw), qaaa uiyiiized by Google ff INSCiOPTlONES CIT1ENSE8. IX. CITIEiXSIS SECUNDA. 129 

paneb iadicMa eat apad CiaiuUtnim L &, fnsiM expovM io Fkihiopkictil IVaMtaetuHu 
L «. to ImM: 

rasa «m p wmay p nbrm "pN 4 

^Va^aJ p DNn na rr^n aa-nSMb T-a 

HnOMT Abdaaari, fiUi Abdetiuimi, filii lioii, lapia lepalchralia 

LaaU, qol vfadt vieeww «bmm mmU ^hwia (i. «. aalalia win vitaa iaMcUar aaiM). 

OaMaadnnt io aaiarBiim in carcercm 
naifai (potiiu oonn) hi AwMlnBtli. Hoavnentnn •tractnia eit domaa (fiMriUaa) 

Tami, filii AbdemeleeL 

Utramqae (Uugit eaim inCerpretatio in einid. Erfiodoag dcr Buchatabenicbrift. 
UM f. It, AkaiUadk» nao iaoataaiat) asaarioavb L D. Aonaumoa fa Hknt 

Intcripti'onit Phoeniciae Oxonienti* nora inlerjiretatio. ParisiU et ArgeniorBti. Anno 
X L e. 1)M)2, of. Silv. de Sacy Notice dune distertatioo da Mr. Akarbiad. 1803| 
al|M haaa nataai dtdtt longs neliofam, is malda mka vaiaai: 

raxs in p BDe<i99 p iDina» fsn ■ 

{ftD cb?i Tinj aaiw V? nierc •«naaV 
^Vaiay p D^«^ ra mrtjy Tiw«b "vii? 

Ego Aieda$anu, filiiu Abedaiuami, filim Chori, monameDtnin 
illi viaa Tivaoia iBMaant a plaa^a nao diakno ia aataroata 
panrf (naiapa) nxari aaaa Aitarfl, tUlaa Taani, lUn AbadnalaaL 
yiaeiM te plarimis consentiunt 0. G. Tychteniut in Novis Actis Upsal. ^'oI. ^'11, et 
/a. 9*9, Vtltrtu in Ephem. lilt. Ualeosiboa ISUSt no. 177, aierque vero propior, 
fuam Fabricjaa, in Caaanatat. i* Ja. JVproaa^ Mrmto-$tmm1Ue9 aaaw Borgiani 
tmtti (eH Vatanm L a.)^ ne de LiektetuteiKio dican (in teniainine palacographiaa 
aas jrio - perticae 1803. pag. 156 \ cuiu* intfrprctatio ( plur« do optimi praeceptorii 
opexe dicera} verecundia veUij a vera tituli sententia longiuime aberraU Qui earn 
HMaotkri naaMrla val raliaatanHit vd paado auigaraai, B^tmmmiu (imer. phaan. 
p.* 10. 11), LoribnchiHt ( Jea. AUgeni. Liii. Zcii. 1813 no. 222), Koppiui {Bilder 
imdScir. I, p. 206 iq^.), A'tdUaraAw (Giiiting. Gel. Anz. 1819, BO 169), Uumtikenu 
(Miaean. p. 94), WAtiu$ (da aliqaot ieecript phoenlciis, Maaaeh. ISSI. f. • aff.) 
la plarbqne inter ae et cum Akerbladia aonaaadcatca , de initio laaaiiDa' Maanilaa 
lineae in diversa abiernnt. Quorum nonnnlli, oi Koppius, Wihiiiis , qnum prioruni 
etiam interpretura pericula prolixiua enarraverint , bos adeat, qui omnia et (ingola de 
■iagBlb lada aonnMata, qoaa diaa 4adani dalavlt, acita capiat. Cataraoi qjaai 
BeUemiannas I. c. etiam F. P. Bajenim in hiiius tituli iaterpretibaa laaaaaatf id 
errore nititur. Noi quidem ad ipaani interpretationero deproperamua. 

3. Univeraam Utalaflii qai aapaleraUa «at ab AMawra mania Aawtliaaiaratli axaii 
poailaa, iia legiinua: 

17 Digitized by Google 130 LIfltR SECLXDLS. LNSCIUPTIONES PIIOEMCIAE. CAPUT TERTIUM. M^s nij5b Tins 3:oa 0)nN •'■'naaV 
^]^^^^? p DNn na n-inffl7n23Ki> ■'no 

£go Ahdost'r, Jilt UK Afidxusimt , filtus Hon' (Fiunc) eippitrn 

ffi, quae per titam meam cojttuevit mecum super cubiii meo placido, iu 

p9mi, Amatk'A$imtAme, Jtlit$0 nomme, JUU AMmeheii, 

in Mramie hoc minua expeditam vidwi poMi* et pMM coatortaBt ^ao4 uraris 

sppnltae nomini laus t-ius ei honorificne scpultuntp ranssa prneniittitur, non poslponittv* 
Se4 id bund dubie agebat tiiuli anctor, nt a iiiariti auperstitis nomine ordiretur litnla^ 

nMKur 1») Ttt P» Gil. 3; de mmIm p. n&inay ad IMit f , 

Im. S. 

tJDona? p) recle Koppiiu hoc nomen prnpriam effert SSSD^a? lerrut etpiortim: 
■ed noli equos vuigarea intelligere, at conveoiat cum oostro JUurtchtUlt MancJuUk. 
NaM^ naar poM w M^airh ran dlvlm «■Im pronqmndam: «M ighu ewllar «yvmni 
Soli tacrorum, quorum cultum a Persia acceptum apud Ilebraeoa gentiles vigniue 
Manns 2 Reg. 23, 11, cL Xeaeph. Cyrop. 8, 3 1. 11. Ztitd-A99tt« edit. Klmlteii U 
p. SM. 

p) proBOiieiA {nohilit) non, ut rulgo, in (foramen, albus). 

Frinas hue recte interpretatua est Akerbladias: '»ra ei quae ^M* 
««•■ MM, poat rib «Iln •» ex ama HiMBienai cannaia. ra mndta didaa ctt pco 
Ex. 31,33. t SaifcSI^ II h. 1. fem. ea jihw, ef. | ^ AgfaU aappl. eyiil. 

qrr. p> 221, dau ? r-^^ p 234. Relalivi post omissi in V. T. nullum cxeraplum 
Dovl: led post rc3 omittitur lud. 9, 24: "-niay Dn-wn rra pro ntit; rto. ISimilem raiionem 
iah JTeppM, easMiuM '^iwbIj pro ■•ryj (coll/njaja-i^ab 1 Pbr. 15, 13, B^Va 
Jes. 3, 15), qaanquam is senlentinm nwle expNeidt. Faeilk mIb MimiS prodibat bae 
ratione adoplaia: propterea fuod im vita mea eoiuuevit meeum cet. cf nrrN-^s-jb 
quia prim \'9n.\.c.t quan. eeiphnr etiam Uamalcerus, sed AkerbUdii tamen ratio prae- 
ftnada. — ^ f^jj^) ftf iMm mgtm, daraate vfia m« Pk. 63. S. 104, 33. 14«, % 
quod non urgcndnm et de tempore inde n nupdis inlelligendum est. — Barthelemyi 
coniecturam a Swiotooe iam explosam et ab ipso Bartbdenjo max nbiectam, pro &b 
legeadaM taM Bb« , a VnhRe napar rareentan vm nirar. In bpida «Bln egregie ear. 
ralo ne minimm qeidem litterae evanidae vestigium soperest (t. peg. 128), adeoqa* 
■•ivem bain nonumenti oeeooomia huic coniccturae adrersatur. Prneterea fallitur 
Wihlitts eem seotentiam AlcerbUdio qiuiqne iribueoa, qui a talibos loiigissijne abeaL 1 INSCBimONBB CmENIBB. IX. OTIENBIS SECUNDA. 131 

iMao^) OiffieiUlMa IoiIm tftoli vuta. As priaraa foidam iiuerpretes in n 
liltwa, qaum om d en* poMumaa, definleodA flactuaatM, vel p eaai «ne patolml, at 

BurthelpTiivus , Fabricyus, et de Saryiis, vel -r, nt Suinton et Hugius, vel C] , ut 
Akerbladius et BeUernmaniui quorum quideia conlcaura« miuimus ad unaiu oionea, 

h qum iM littaMi tbm alia lubiiatiom Trt ait. Qm4 wim pNtaUlt owlaetMra ttmif- 

Mtn «lat Vatent atque TgcAieniat, H klia anla mnwMM d«moDitnre oooatar 
KoppiDS 1. c. p. 217, id nunc lucalenter probaii polMt ex monamentis non paucia 
eaiidein figoraM repraesentantibnt (t. lib. 1 f. 20). Sad ulot certa est lectio, noa 
■riaat dUBdlb tMwn Ht lnl«rpr«(«d«. In ^«m ilH allM nNkoM ingrMtl mutt As 

I 1) qnidpm Tychsenins et Koppiiis rN:-" iliipr<rimt in rx2 cr, quod ille legit mjtJ ti^ 

*xt9tulant amoeuitatet (sc. tumuli, quomodo reddiderat naxa), hio ntij cr txpaadet 
habitaHoium achtagt ibn Wohnaog anf.*< CM M nberini expoMua , qaM la «tni> 
foa Imo tnterftaMtkHM daaldMVtar at qnantopere laboret talb aeateBtia, nnuni monuine 
■ufBciat, lilierns ntcC", i]iine puncio disrretae non innt, in duo vocabnla dispesci 
non poiM, nisi forte allerum particula sit cum nomine verbore arctius iuncta (cf. 
aomi^y) aat dao wba arellHlBia eapalata dal, at la IMiana, mas. Eadan 
inlerpanctionis ratio ubslat 2) leciinni ot inlrrprotntioni ab Hamakero proposilae^ qui 
adhibilo setittente by litteras bunc in modum copulat : ^yn M^p'> coiuuetcetu aseendere 
(anMlnietiooa asyndeta). Littenw raim ^y. riwe^ in aatagrapbo, at vidimw, paneta 
Ariaantnr, quod oailltonnt Chandlems (oimiis ille laudibaaeBiBalalaaaKoppio, qnao< 
qnam hie lapidem non viderat) vt S\>int(>n. 3) Wihlio r» ^Q^ scriptnm videinr (o et 
' n permntatis) pro nil p-" dabil figaum i. e. tesiimoniom , bac aenlentia: ai«a««eii/«« 

jnhA (ab» raxB) Ai «dr« aM« dMi ImMmomAhb oiMtdb friUt§ awaa aNMMb 

(Db?^) t/t uxori meat cet. Sed de illo ipso monnmeata fteit (c^s) nihil prorsus 
eMtare in boo monumento, iam diximna: et quia aaiaiaab bebraei gnarne feratt 
tiwAl> ebyb mmi» ut mx9ri mnu prai a< MMtfl* «T iwarf me—f 4) PMxInia ad 
TCiMB Mihi aeoankaa Tidaatur /. & Fafarm at AdUaradat 11. cc., faanua ffla 
verba: TVa asVO rNiC reddit: eommoraia ett mper cuhili qiiielii meat, pnso» 
pro n»« a ^yls^ oonauevit, commoratus est in aliqno loco aq. ^\ iiic (qui iUiua 
iaiaiffMMiaiMM (gaataaaa vidalar) nWB* d i i fa a it ia le; pro -vin cowuMratm 
e«f waeaai, ^nod oatnino piaaftiiinduai aM| quodqae noa etiam aequi non dubitaniua. 
Ut a verbo ordiamor eiuaqne granimatiea rationa, fO^ appella'ri poaait (3 praet. 
mosc. '{CP (3 fut. maac.) et (part. Pod). Prtmum illud pracfert Eiebhoraina} 
taHam in aasa darigaaoda Hcaadaai maltk axampUa anapfobari |waa alBnaaaai ^afld 

accuratiu!$ i(a definienJiira est, Mpbraeos verbuni , quod ipfpilnr ad subslanlivum 
# femioinum, nonnunquam etiam forma maaculina utpote siiupliciore ponere, si modo 

vatbaai paiila laaglaa a aalMtudve abaat Jca. 33, ft. 14, 9, at in aaa t a tl te nladvia 
lob. 6, 10: ban tib nb-ra in More (qui) «oj» parcit, pro ttbiqg |6. Vera. 20. 
i 20 , 26: cuius f^cnpiis pxempla etiam in Phoeniciia reperiuntur , Telut Cit. 23: 

is-< .. nxi.'o (pro mo") el Tripol. 1: cbs cp a nsba ne^ frinc^fvtut u^terU 
Bmumf tim di awteraa»-, pio Fard igltax paMat iMtaan taam mxyt 

17 • Digitized by Gopgle in UDSIIffiCQNDtnii INKaumONBSraOENKXAE. GAPOTTEttTnill. 

•dui p«r ante iham «» ^ frjb;; usa*) (Phowdc* «oiu Sjronih 

lii UBinlir* tt liMitaiBl gUMrit f. (8) cf. Dltet*)f JMp 83, t ex MDtentia HebraeorMI 

dictnm pro eV rm'^N, nw Gen. 23, << cod, Sam. pro nf* ti-, 73»» Ex. 10, 11 ibid, pro 
p lib. Quod ad tignificationem attioet, fortasse aegre ferat aiiquia, linguae arabicae 
—a mmAt ^|m4 itan liniM in V. T* iMefpniaiido fiMiMdhm eM* MmnfitUagu» 
fcafcrMM im m edieil. BaiaiMM IglMrMB Eichhornio, Vatero, Hamaltero, xa* 
Mem valnine qnod coiHuevit, eommoratiti e«t In loco, nnde ^^^, ^jbyii lMn% 

obi qais familiariter ngil, liabitatio, illiidqne ipgum verbum adeo de thori eODtveladUM 
unrpatum eue aainiadverUmna. Certe obnervante Castello (p. 933) ^ys^M»! Geo. 30| 
SO tk Anb* SMMtiMBO FiBMeuhi hterprete podtttm «it pro "ily^X*. «*Jhritf«Mr 
mteumi tmuaeet mtea m (maritua). Qaod deoifuo titt efiertnr t;», id vulgari 
qnidem coosneiudini, ex qua ^ auffixi oraiiti non solet, repognat, led excnaatur 
aiiiiili exenplo Ciu 29, lin. 2, praeaertim quum in Utteria ^tt aive ponendia aiva oaaiU 
iMdit liU oblfM eonMai rhoeideM (t. %. 40). 

^nns asen by) m/xr cv^iYi ^viWir mcM, ex nolo UagOM idooMtte ni;>er cvittt 
a. lecto ooaiogali meo guieto, qua locotione aignificalur concordia coaiagalia. Qniaa 
onini b. L oppooitnr rixia vitam coniugalena torbaniiboa , ct Ecol. 4, 6. Ct aioiUe 
•bgliin nHdhiiB in inaer. Gktpontomalendf no* 7U 

dbs Bbsb) lege «<V9 ob>b idqae pro riVs DbS»b, pro rulgari Dy^rj-i^lr, cf. 
n^a bM*;b7 pr. Itragl, it Mm pro bM'nb^-bs 2 Sun. 2, 9, H\» D^ns^i; Es. 29, 2, 
ban lob. 34, 13 et aemei m^s ti^if. pro Emcb. 36» 5, abi eoodea bdMt 
MiinyifbliM Mfw b. L HMnbonw Uffit n^k « AnnMinM» ct m\i W}M fMr 

emnit Eir. 5,7, led non est qnod nd Chaldainnuira conrugins, iibi linguae cannnaeao 
uaua idem praebet. Multoautein nuaua probandom, quod Koppioa legit; '•ne Mb:| tb9b 
mi MoUm iaeHuwi nftUut mhm, «1 Eigbbonilui: nbs obi^ i» mmi» tarttrii L «. 
in nwndo, ^ wMMi riirilk Oil (et Git. SOb !• 9). " 

n-^ncjrraHb tiSJ^ i e. more hebraeo: nnhtirn'iHV "rti. rnnry-r':!* terra Affarfet 
iMfOndet Domini niaicnio n-^nsmay AbdaaUutea, oontr. Bodoator. Cum codem ooroine 
Mm wmpee i tm eat Amptigmm (v. lib. 4, 0. S\ ol arab. D&eeti I o. 

MuhHromedis, (^uoJ nonen gmM nxor Bohaderi Schach. Qnod Akerbladiua pro rBMb 
legit i- ri-^V uxori meae , non fert teniae liiierae figiira, quae 8capo longo mnnita 
maaifcstuin est ifeai. Quod vero nuper scripiit JJureau de la Mailt Redierebea ear 
k topograpbio do Cartbago p. 174) do Taatflt i«om: „Co poat «tro an doi noma 
multiples d'Astartr, t|iti etoii a la Toia la Lnno c< la Natnn. M. Hamaker (HiMilL 
Fboen. p. 96} troduit aiosi une ioicription puniqne tronv^ par Humbert pr^ de Mai^an 
tof k tol do Byna: Ego Ebed-Orir .... dppum io tenpna perpetaam poaai Aiaatb 
(u:c. Thakath) Aaiariae*' id satia rnirari aou poMMi. Naa^no jntaaai nemo non 
acit, huDC lapidem non Carthiigine neqae ab Humberto, ged a Pocockio Ciiii in 
Cjrpro repertem eaie. Dein perpendicae aon videtur vir eradilua, Amatk et ToMik 
hUaSm IkMik wriptn aibi fridim «inilk aaao, at non iaiinnn oaw lHainai, n1 Digitized by Gopgle iNflCBVflONBS Of lENStS. X. CITIENBIS TERTIA. m 

phoMidain , in qaa icriptitra nSM et rin nnilo modo oonfundi potsnnt: eoDiectarao 
•Hmh oaniav Uwnni mm wm« f«m Uimm phowidM In hpMa hoJIeqae rapoMto 
manifettae tint et lacalentae. Demiqme scriptor mtim MBoratat pro AatatA reponeM 
Tamatk eidstinwne deb«t, Amatb-Aitoreth fuiais nuroen nuliebre, cni hie cippui 
dedieatns nl. 8*4, u modo iniegrum titulum p«rlegiMet, facile intallexiuwt , ean 
■diem MMkait EUoiiii noiMB Mm»t mI awBMi Amalk-jUftrelk (wmm 
AaialM) hiM eMvenit, Tanath-Aitweth luinimt wftmm CMt 

JjVttia? p Ci«n na) CKr. eiiara Ci». 18 obvium, Mt nomen parTuIgainin GatftSd 
■yr. ho\Zf quoi Gcpeci redduot JJdvftoct Romaoi Gemelbu. liniM Koppina pro- 
mnHlat !{blna9 (wmn Moloebi)» poM nay in Boninibiia propriii iwManm Bmiiiia 
nomcn: malim ctira AknlilBdio If^i^iay (quod est n. pr. Acthiopla in aula ZcdaldM 
Jer. 38, 7. 39, IS), ita taman nt jj^q Baal s. Heretilet aU, «t anb. J^U\ iX^b 
etiam eit rear tuami regi$ a. Dei. Cf. fbans. 

X. 

CITIENSIS T E R TI A. 
Intnprelan ImcmfM nacta eit nuUom. To lege: 

Cippum lapideum me rirente ( posui'musj Ilaiiniel ego 
€t A'aAum JiliMS Aizajeni et Manon pater mens 
Aid-8dMomAM, JUio Bmr^Bmrnidf Smhmimt. 

'» m^ia) Fignra \^ ab initio ad litteras non pertinet, v. pag. 56. w post 

nasa nibi aigla ene videlor pro itatoa enia eapbatiei in M exeuntia i, quern 

«agiiBN poMis} in appeUaiivli ndhan rmSfgmm la FhoHdciii. 

nwn) LhMMtt a amBiil ymdi^bm wpamt, ita miiiandnm ^ . SeriMlor 

aama mna pro vdgni ^ro (^t!>) Gil. 2 lla. 9, at ova Ot 23, l. Athaa. 1, i, 
»atra lacdaida ad axprinMidaa faeakai • ia Pliaania&a loBfa lariadoia (pi. S7). ^M' iinn) aaia n in ^ecsn fortasse scriptom tfat b, enioa aliqiiod veitigium 
aapere««e vidptar. Hoe poiito conitruendum : Cippwt ... (positui) a me Hanniele. 
\ aaaet Lamed auoloria , quod etiam Cit. 8. i23. 33 pracpooitur ei , qui lapideni potuib 
WoBwan aapaianni 1M («bit «t Qi. S, 1) poat b aandaan notaltitiir, daa mn ii i 
memor eit ttracturae in Hebraeis Iritao: c» rrV' ft Seiko etiam ipri Gen. 4, 26 
«f. to, 21. -- bMsn est birsn Ilebraeoram Num. 3-1, 23. 1 Par. 7,39. Uabeat eaim 
quoque nomina propria In %R aiaantia, qoanqaanblt (Daaa) iia Mt Digitized by Gopgle i34 LIBER SECDNDUS. INSCRIl>T10NES PllOEMCIAE. CAPUT TERTIUM. 

WMs: ]3 Dnn) tins {omi) h. 1. «t Cit 7 ect iii«ra Dom«n, qaod gesiit propheu 
halmMus: gcoit «dsia vir Anuliaa ap» Boeckh. Corp. iotor. (v. lib. IV, c. 3). Xom«n 
patfil «t koM «t wfllcMK dlSeiUw act. M altafa Uum aott po«M« mo ZatefMMk 
Flonm vini expliean ponii hoe nomn» etmpMicai «k Am, k art. m mi (ngp)) 
L q< Tinam. 

■•aM ila proaiineio ■nmen propriini) ««U. ;i:a soboles, proltB Phvt. 

Sf» SiMfl* Mt |i|3, <juu(l gessit paler Josaae. 

]T3r!«ia 73 tn'riL'Vnnyb; In priiiin fij^ura dues litteras lif,^■^ta3 inessc nuxplcor, 
9;, in KexU "03, unile nomen oritur aigaillcana tervum amicorum, »ive pronunciabia 
troV«|> lay ooD. BVhi( aadeos Pa. U, 21 , tin tnM^, Has «oU. wiiicitian eahu 
Gen. 34, 21. 135 in hoc nomine constrnilur sq. r , ut Gen. 40, 12 cf. ad Xurnid. 1,2. 
lategrum nomen aatem homioem designat erga boapilea et amicos olficiosnin. piSNia 
pro planiore ]as;Ki37 (aervos AMCulapii) Cit. IS. Cwtb. 9 , c£ nm V2na pro ninOTtay 
( Mr rat AlMrte») Carth. 1. De nomioe ]aoN v. ad Cil. 5. , 

) Sutiiccli latere videlur in duobus signis fortasse ila restituendis 
aeqaQDlor litterae ligatae ^a. lategrain Domeu forlasse eat "«^.bq SalamMua ex Cypro. 

XL 

CTTTENSIH Q U A li T A. 

Tnolatnnt earn Barlhelemj/ in JUawiret de I'acad. T.XXX. Swtutom in Pkiltu. 
Tnmusa. T. 49 |b 432 (foi tildna ex F«rt«ri apopapho Mil). KsffHu 1. c. p. 247. 
Jbmlfiw p^ 10«( foi oaum oowaniiant, ila ItgaiidaM «■■•: 

]n^bo * 

(nisi qnod Swinfon pro ic^n aavilt ^in, prRCler oinncin rntioneni): qiiod tamen 
pervario modo explicant. Ac SwMon qaideni: ductor AmaiAuHtiif rex Cil it ( pro 
frra prAioiiNr CfrpaAw, fwi nil • Itngaaa ladeailiM alicaiu; Koppitut 

vin a*i Tn'>3^a naitM nMn „d:w mubv fiiTi J/diffiaa, »loi$ali$ck auigekaueii" ; 
namakervi: iri^h 3-3 KiT^^ ttSM tt^ 7i«ww, ««rw Moltek-jitttni , fr&ne^ 
Choretchi (Cnriif). 

Efaidieni vnlgacaai vefliannB laclitNien haae is noda» nplicavarim: 

n&M.^ -IND Imas;o vera 

jrcaba MetcA-JUUm (a Kege dali) 

cum Koppto italaoRB , baec vcrlMiaDbgcripia faiaieiMgbiiBiiUnMlilfoactae, cf. inser. 

7. 00. 71 , et ad inscriptionis colorcni in^vcripiionein persico- gr.^ccam in Nakxclii - Kusiiam 
repertam: to nQoswnov toiio Hlaaduaro» viov &njiy ix ytrov( 'j^vafitututy x. r. X. (de Sacy 
wUm»ire$ iwr 4Hmte» tmUfuMt it Pef$0 pL f ) at ««fav *A xf^cnmr Jiit tfaoS 
(ibid. p. 107}. Srd hand nrio an lin. 1 litt. C, cuius scapug in apographo Pocockiano 
brevior eat qnaia JUem litterae lio. 2} potioa iScAinuit (r. pag. 46 no. 6. 6), qno poaiio Digitized by Google LNSCR1PTI0NES CITIENSES. XL XD. CITIENM8 QUARTA m QOINTA. 135 (aolent enim apographi^ M ^nideB PorteriaiMi in hia littetii diitingneodia panun 

m m Mm ««n) iia legeadun mmtt 

rm» vrmn neora msw 

^rraMl Meleek -jUtem 

De Dtrinaque nominU proprli forma (uTe M'jiin tive M*i<ui; live 1»^^^« 
dv« fn^^) BOO diipnto: sad non dobito ease i^j^ir/xiora, cui ad amoudm 

gatpoBdaM di* vwfca phnMiBn a*i ia appoaition* cogiluda, at as Vi frkte^ 

ma<^t icT. 39, 3, 0'"8 a"? princeps eunncAui 2 Keg. 18, 14, cf. r^ljs^a"^ (princepa 
pincenia) ibid. Jes. 36» 2. Uebraeorum aatoa ai Alexaodriout interpres periaepe 

t9| 9 «< Map** tfnn constanter reddoot T/xrow (v. Troranii ooaoord. II p. S25), 
aanel ^;{ir/irnin' Jes. 3, 2. Opificea aatem in his lapidibns saepios memorantar, at 
Cit 7 at Carthag. 9, ipaam ann racarric Cit. 10. Fabris aatem et ligaariis et amariia 
■an folarat ami abmidar* Gypraa, ^aaai ligw> td aatfUffaadaa iMvaa watallia^iia 
ferocUsimam futsNe congtat, v. Meitrtii Cyprnm p. 9 sqq. — Ceterum qnod Ilartmannns 
(fit. Tjcbseo. II, p. 560) finem ioacriplionia malilam esse puUt, id pbue de aihilo 
cat: at aaima «dui iatalligitnr, car watlnlnBi ai alfaaailiiw a^alBrii iaalar taea— 
Telit. „ Der SeAlust icheint einige Beffltamagtm WK awt tflc iwt tafiaifl icA aicr 

m 

CITlBNSta qVINTA, 

Tracuvit earn SiraafM, iaacr. Cit. ( I) p. 32 a^. «li 
dedit tab. I, in quo deent figura Zade similis in cacamiQa|lilailt flBK pfV HUB < 
acriptom esse coniicias. Litteras recte legit Swioton: 

XowA 

in quo nnnrn displicet n. jir. Aba quod ctjmo careret. Mihi duplex in mentein venit 
inedela. Una est^ qood scriptam sit pro is^tt, sive per compendium, sive ^aod 
b margini pfoxinnn araaaant at daaaribaalia adem propterea effugiL brut afbrii 
poadt i^vH, sive hoe iatarpieiaberis terru Bat^y sive pro %n ^M/afcr Baali* 
Aetaai existimabi» , iit "it? \um. 26, 30 et ^t» ^ ibid, pro -^t? 'aN, ■'•r? -2!« Jos. 
17iS. lad. 6, 11. 24. Ferri etiam possit VysM L ^7zn Baal eliipt. pro ^»-ia9, qua 
da I* atatba agotan. — Ex ahani coolaetaia SQit par oonpaadiain aarlptan aaaa 
■aipiaaris (quidni enim Phocnicpii qnoque nomina propria ex parte per coinpendioia 
seripsisse siatoamui, partter atqne Graecoa at Roasanoaf} pro ]vb7aM pater Smpremi 
(Baalis) vel tn^nvt ftUer St^ennmf A lialw* Wi*3ti, ber-ON, phoea. AMtU 
(iTi-q») «t Ahdalomtm Bnrb9i39> Ipaan aoouo aaatnua babes in secta Abeloniormitt 
Chrigeianonim Punicorom, qaos mcraorat Angustintis Opp. T. VIII p. 8, cuius nonien 
CS-i^Taa (siogulaxi numero '^''^mi) acribenduni et Fairii Hupremi cultorei d. Digitized by Gopgle 135 UBERSECUNDUS. INBCRIPTIONES PHOENICIAE. CAPOTTERTIUll 
JTypfMarte tsflimdhiM ««M folavttiiii. — NoMNa fawt ijo'Vii), <{ao4 aBU madali 

Mt, h. I. riram dnignat ex nota veteruin consuetudine qua ipcax deorum appellationea 
per ellipain vocabuli -i37 ad iiioruilcs transferunt. Ita idem Ula rex Tyrioruro, qai proprie 
AbdaloHimiu {G^'^bsi^s servu* Snperorttin) i4>pelUtur» breviui Alonimui dicitar (t. 
HlklV «ap>S), iiHaqm ▼bwini Boarfm, at Amimmf (b^k), Ailmrtn (cnnw)* 

^i/flriwtf* (c-ntfr ) , Borrhar {\. e. ipsa iMochar, Hercole*), N:n Carthag. 5 deomm 

■omina geroni per ellipsin pro B-neMiay, nnnwiv, annvrtt^, ipsaiay, (ttfrov* 
(GuA. 9), atqae pow quod HA iMNMB Mit h. L «t CSt. SS, Aoitar pro plaoior* 

TSetti::? (cultor Rsinani) Ctt. 12. Carth>&8«9| «t 13 Cit. 3. KsmnnDm aaten ^ 

detim a PhoeDicibus iinpensios cultym ene, tCKtantnr eiiam nl'ia mulla nomina virorum 
cam eo composita, velut javN-aX} (oolarona E8inuni) Cit. 33, ]n^3atSM (qnea Eamua 
Art) Owdi. 9, f mmw ( fum Gnnila ^nvh) Ctt. SI , f *S!nvM (^mn Emv&a muknH) 
Cit. 1C. 17. Do F.Hiiiiino autctn, Phocnicum nantine, qnod graeee 'AaxX^mo» nnnca- 
pont, nobilissimus eat locns Damascii apod Phot. cod. 242 p. 573 ad. Hoeachel: on 
i h BijQVTt^, iftifoh, li4ouXi]nihe oin ttm *£Ui}v olii jilyvmiot, iUA «( Imx&ifMi 
0a/WS> 2aSi*t^ yuq lyltmvxo n<uSt(, oS; dto^xi^MS l^ijvfvovot xal Kafltl^ov(. iydoof 
6i fytmo inl tovxois o 'Eauovyoc, Sy 'AaxXriTiiby rotuir. ovroe xaXXiaros wv 9/ay, 

mi mariae littr ^loyuOTo;, iQuiftafos yfyowtp., &e fijatv o ftvSoft 1^ot^oi^j]( (Attartes, 
g| iMl* BaUMHii 4a Dlii fl^rril f. flSt) AnS faiWbiMfff, fith SuSr* du9tit t$ 
MW^ymfr ft raTcJf ToTc »«»01$, Intid^ l^taaato rffV &Kr avtiv Ixmivrjytxovmm aal 
iftvfwm IniSiwxowjav , kai ijd^ xtaalijifoftiinjr, iaun^ftvu Htl^Mi r^y ititi{ tnmO 
natitttii6ifO¥ fvctv 17 ii na^u ntfuAf^nmt aal xeuara naJJaaaa riw vtavimwt tf 
ti ^mfi»^ ia a&w iw pja i aa a * tffir £ia4aiir» ^BbftaAwv Ait OawfiMiv Arofimaiiimr 

iwt tfi ^ifflfj T f; f Cfii 'J C. 01 Tov "Fo^orvov o;'Joo» a^ioPiTll' iffiiprtvtrr, Sti SySoOf 

4a f|r ^iaMxy nwc, a«6ry iimkvfiif noXi> ^ut^ d»a^(. Qaie«|tii4 indicabia da boo 
RiTtho» pfM etlaria ■aMMtraUb «iilalBr, qaaJ narialbaa Fbaaai ca i Janaatkta mm 

adTanliriia EanoBDin annumerat Daaiauina ipaa Synu et patriarom religionum periii^ 
ainiWi daia qeod dupticem de oominia origine gententiam circnmfenri narrot. Atqna 
foatarior foidam, qua psM idem ceoietur atque ^t^* octavM$, comnendari videtnr 
adaai variib PhUmda QjUil ap. Enadk fmuf. «vaag. 1 » ad. Caka. TMim U, 

flit*, npwioi nurtotv itttftinjftaTfaavTO o't iTtra Svitx 7i(uit( Ka^iiQOt , xai oydooi avxuw 
dlcil^C ^oxA)]»<6(, ovTor; uvntiXuto 9tis Tamnof, Attain en propter insignem 
raligiaiinra pheanieianmi et acgjrptiannn naaaMitadinaai (v. iofia ad Carting. 3), qoaa 
in hae ipsa fabula aignificat Philo Byblia*, neque mylhi neque noininis primam 
originem in Phoenicia qnaegiverim : iiiinio placet JalilonNkii spntentia (Pnnih. Acgypt. 
P. L lib. 2 C.7 f. 11 — 14), qui Lvmunuiu Phoeoicam baud diveraum etise existimat a 
giaaafn Aaflrpdoram i. a. Paaa, gaaeratiaaia imndaa, foan^aaa In ao Ulitiir, 

qnod huic noniini acgj ptio orlari s.igni(ic.itiini tribuit. Videtur potins jjxiot" Pt ui».»m 
(qime postajtior vulgaris eius nurainis appellaiio eat), at bene animadvertit CbampoiUon 
(V^gjpia aoaa laa PbaiwNia 1, p. 260 aqq. 291 a^. T. IL p. 128), .diaaiiidaw » wdlaa 
faadam Mfjrptim gauan, paaaia Lf. teauia, tfmaa a^l^/tmrit Awalwetrt {<sL X^ifutt DHGiurrioNBS cirsNsea zm. xiv. otiensis sbxta ■* SBPtniA. tn paun «t x^"*^ FoMpoiitf tguorn Henupoiu Magna ^ gjoopi acf«A«ju Mtmdm)i 
qvod qvMMB «qMMi «( gaMnrtiwrit mhM •gngb emmkint «t DnnaMi d« tSm 
origine opiuMWn fltafirMtret. Magi* oerle hoc placti, qaaai ^od Hanrakerui (MkMU< 
p. 6 ) Damuciain ptttat f&BM ulviiM in «M xv^ tI^c /io/^ac idqae liberiu* «xiuUaM 4 
^ip/<i} T^c Ceteram qnomodo ipti Phoenicw» iwcmtiorM c«rte, AMcalapii «d 

naamA allefick» «xplieiierint, ex Pauianiae T6rbb(Aifciie. cap. 23) inldllgilar: h tovffi 

TO? 'j4axXrf7\iov X('> (sc. in Appirnsi) tig uvxAuyUtr uiftriiu itvtg fioi J/Ji/viof, Sj 

lyviaiUrat xa if ^tTov t<paaxt fDoirtxai xui lu tt ukk» 'EXkr^ywy fftknov, xai Jr^ xol 
'jlmAnpmf nmffm fUf «fSf !i£iAl«ni haf^iifytr, 9rift1^ ii ywttkm Mifttar fttjxi^' 
l^axXriTtior fiiy yuf at^a ytvtt tt if9QW!tiuv t7r(u xal ftuan> tftoltit^ ^/uoi; innfjiuov nffbf 
lytnuv, l-iTiuXXwtu JJJUov, xal avihv of^&tata ^axXTjjtup nailga Inoyofial^a^ui , ou 
l( Tu udftoifOP jaTs uftuc nwoiftitnts o ^Xtof Jor i^ofiov nnudiddxsi iU^i Ijiiiae. 
Appant «X Ml, «liaiii PhMaleH iliqaui intMr AeMolafa m Salii utaraa MatdiM 
nccesshudinem ; ijuoil vero indc effccisae sibi sunt Muenterus (Religion der Car- 
thager p. 92) et Uaniakerua (Mitcell. p. S), Apollinem lunenium {'hftW"*) 1'beba- 
Mnin propria JEmnmAmi eaw, noa ab bmano dielnai, BoMtfaM flamim in cniaa 
BttOfa Apollinis temjiluiii erai, id sobriis rat urbitrii vix et M vix quidem p«nua> 
debunt. De Araculapii templo CHrthaginensi, turn Rplendidissimo turn ditltisimo in ipsa 
•cropoli aito v. Strabo XVII c. 14. Appian. Pun. c 81, cf. Miinter 1. c p. 93 s^c|. 
PaaM woMm Mndnia. JBuato altad ^noddan vtal^oai liabeUi iafim lib. tV, cap. Z, 
im uam3m fimUam A rtr t mimlm L «. ^sMw i«n Icrhi Amemhfkm, 

xni. 

CITIENSIS S E X T A. 

Fortaaaa notila eit. Quae adsunt legi pounnt: tnnM p^. Primam entm 
litteratu, ^uM N«a Tidetur, Lamed ene deb«r«, aantentia iobat conuaaniafM 
iiiMilptfMMMi cokr: Ib fdMa dastnoa fwum Chat Hmm n^tmma. torm p Am- 

Adlina (niiiis fratri* noslri) n. pr. esse pute^it simile h»bnM« pfg a<pjt| 

(fratar paUia)} quanqaan oficndw in aufiixo arab. M3 pro u. 

XIV. 

ciTiEnaiaaBrriMA, 

pariter atqna aexta, octava, decinia, undecima, a saperigribus inlerpretibui intacta eat. 

aUan Un. I agnoaoai* nlU vldeor ram (Miao)i aaala Maadia atgao. daaa Mfiaa» 
tor kga: 

□on 

18 Digitized by Google 138 LIBER 8ECCNDU8. INSCRIPTIONES FROENICIAE. CAFGT TEBTIDM. 

quae hebraeo more M liae compendiU ita acribaa 

atljim bra B^!|{ 19; ir; i e. 
(nm» ....) r §y^kwni m labore i. «. ritm finelu «tt MTMit tM«f, ««r«W 
a bj wrB mi ii i. e. vb pltu, Aahumus tester. 

ni (rr^) mpondet arabico „1. qyievit (pr. respiravjt a labore) IV. retpirarit, 
ifiritMm duxit , it. morttiui ett homo. X. quietem itiveMU , ^uievit. la V. T. verbum 
ijm ia Kal md icperilar, Md liailllir «mrpMt cog n liiiii m*} tat. ^ n;^? Mk. 39» 

■pay MTow /VIM (o BIh1)( bcalio aNiraM% qaa ood mlaiii m ipiM deiignant 
liMloiM iMMtOfM (Mdil. 1 fU» |k W), iwl dafaaeti «tiu a filii* «t nepotilHii 
(iamr. €0)» at Hakiaai Miaai abMBliliAi« fim patroDoran (aTori com* 

Jare volunf , 7139 apponunt. Gen. 44, 27: ?rVN '^N "^^a? T?!*'!- 30, 31. 32, 20. 
99 compendia ccribendi ease, vel ex eo apparet, quod duo Ain in eodem 
•e wtoifiMMla Bon fiatt Habtdoaai, aadaa voaabalni habat lita aolb lUlaiii 
coDslana (qonni praecedena y^iy et geqneas Bm certae Icc(ioni<i sint). Qaom 9 aacpa 
pro 139, ytxt legaiur (pag. 54), baud aoio Ml 9» ait drv>by lav lentu Siperentm» 
«allor, nequa mirabarii ia U» titdit taiBdaliom fomnlaa piaiataia De n. pr. cr: v. Tit. 3, s-fn nnfom et machinarum bellicarom ar((/!cem 2 Par. 
26, 15 et ttxtorem arl(ficionim, pJumarium, po/jfmUarium deaignat (v. Tbea. ling, 
baliii J, f, 531 B), faod qoidam poitirias, tae^nani aritatini ftaalolarlB. Ia 
Iktasa lian nwdia dbaaia aaiMa eat, at Naadd. 4» 3 la fas, tL SA, 

XV. 

CITIBN818 OCTAVA 

ita legenda videtur: - 

an h •pBKII JbHMMM (AMhpiodoTO) • OMh 

p atitrniD cam-di-chmt«, fiUo 

QSn 't) prtucipe (iuinf/uerirorum. 

qnod aine acribendi coaipeodiia et addiiia vocalibua more Ilebraeorum acribaa: 

Sed aiogala iaai Viodicjinda. '■• CMb's:) V= pm 3-S> nihil difficuliatis 
Qnod M^aitar aignon n litterae aimillimnm eat (p. 25). Sed neqiic h. I., neqne 
Gtl5»l. 801 i. 33, 1, abi ideai aignum exoipit vocabula in rtfugium, naxa et 'a pro 
nam, R aMMDni ooamodoiapnalMt. Caatia ■eniaaaa taateaa aaa flagkat Lamtd ^ea» 

ia hfida ■wiptaai aaifieor Lamti adfita ia «aeanlaa aploa, fiahai led 

flwnai LaaMd habM Ck. 3 Ha 3. INSCBIPTIONES aTIENSES. XV. XYI XVII. CITIENSIS VIII. IX n X 139 

Litlerae "nDN (nam terlia littera h. I. et lin. 3 non alia c«ie potett atque Jod) 
iaoctini lectae essent ^S'^ vir ». mtritu* meiit et cippum a vidua pa«itara duignuent. At 
ttM •■idiiMi, Mdavbo, M ■MMiMtan poillm MM^ «t ie^MllMM afptttt. ViiHat 
igitar •> scriptarae compendiam esse pro w feitut, teneclute prettui (v. Tripol. 2) vel, 
fuod maiim, Vr> cotuMariiu (eooml), «mwim r«giu$f cL piMun* yjn ton Git. 33. 

)Bv|i)K-3n) q«— I dumvU £m tm ^L •» A t e kfM o nn , earn' it mu pM vdfgwin. 

Qned wqnltiir |' est signum dlMlBOdonia, ^mi ilaliM exdpit noiMii tSm qili 'lilllaii 
ponhi pnwBxe LumI aMMrii «£ mi Ckt. S. S8. S8. 

^oTi''" proprinm JtV^— *|-e5n colorem habet prorsus ara- 
M hand acio an aramaeae itirpia liaailiMm prodati at in V. T. bttio Mt 
MnuM 8jri ImaiBii ijiaM Ut, 7» S. MMlm nddUMlm: Awfar i. frarftitu 

D:oi bv^O p) Versos perdifficilis. Piius noinen proprinm patrem eias, qpi 
titakm pocait, deaignana, ex coniectura legi bo^e (lit^^^^ivB figum ferrent atiiHB 
MbB, toto) Mab. xLJUi MrtMM. 8«f(iiBfe Hltan hnd dnUa aoa Cttnd Mt, Md 
WbW» Ct tres ' quae se^wntir IMMMa proprium alius viri contllNat» f «i ww eui 
Ckacam- (li- Chnila id montimentnm posuil. In hoc priniuin tiignum et tertium pc^sint 
e duabus litterLs conipositae videri, vdnt ex Alepk et lHamech: «ed OMSOM vtx apta 
fiwfflt DOMinta preprU forma. Malln igUn iOa dgaa afaaplieM Hinraa babare, qau^un 
aliut 0:d commode etymo caret. 

van '«} reddidi frittcept (o pra n» probabiliter iwbM Miui Git 33) fptinque 
firoran , qnod fortvne UlutFari potaat «c Mhb«rtiiM» iMtHalo CwdMgiMittiitiii apad 
fMM mgn qiMwini angtoritni «mt penes Qartn^ireetrof, nfrrofx^a;, quae demai^ 
canqne huins magistralos ratio erat, v. Kluge ad Aritlot. Polit. p. 120 sqq. Heeren 
kilt. Werke T. XllI p. 129. Citiensinm aulrm rempublicam eodcm fere modo 
filhM, UfM mrofim CMl^fiMMknit MadiiMn bdh wkAim» Da - XVI 

ClTIEWai NONA 
at India ligi ponii; ttinilii talia «tf xm 

CITIEN8EM DECIMAM 
Koppiu 1. c pag. 900 ka legit, et la m p r a tata t; .3 

^•fa Jiliui Ckuri 

XnCH "* nifiifum 

no redacttu 

IS ♦ Digitized by Gopgle 140 LUHERKORNDin. DEICUFTIONBS mOENICIAB. GAPOT TBRTI1J1I. piiikw Hbm* l k|M — qaid aigaiiaMt» w IfMnn* fiumt. Qua in explicathM* nM> 

landa mm non nia^s otinin eoniatnemni , qnam fecit (IamaW(>m!t; rtiio taninm 
■tariw hftft loco prMmanibimiM , ^uae ad figonu pertinent a Koppio ita iectat, ut . 
PaOMOg^i nhtiHMHi plHw Mdnw. A» jw«mm iEcpplM lia. S Btt i PA* mm 
exutimat, hit additii ▼•rbit: „Ei tait uoeA ni e t u m d [ud noa videraniuN, vide hitt. 
Hng. bobr. p. 169, qui qaidaa fiber Koppio oqa ignotiu oral] wgder m(f ilen Jliinzen 
noeh OHf dm Sleitueiriflm der PUmixier «im Ph«, lei iabe tellit Ja$t gaiceifell, 
•1 «Ai «oidkr BuekHttb t'w iirem Alj^kete gawttm *ey. Da Jedodi mA«» 4» dm 
Sltetten PalmyrenitcheH Imchrifl torn Jahre 49 n. Vhr. Geburt ttnrl ireitrr in den 
folgendcH, nicAt wtniger iu dem alt em SamaritaniscAem Handtcirf/'tett dieter Buck- 
aiA mrk mmt [ntnliM wSmm iJ qnUhai, faan U «odi«m cooMrxtam habraMM 
repraeaenlent , neque nn* aoiMi nt Imm litim], er auch fUr die Spraeie tethtt 
tehwtr mochte zu enthehren geteeten $eyn; to veranlattte mick dietet, alle Cj^rftekt 
IttKhriften ^quidni etiam reliqna monamenta, quuiii io Cjpriia Pbe nonatf) ieM>r> 
Mir difrdhss/neM, mM derm InhiU gmtm au fHfm. Bey itutr Nad^mtdtting 

sfirti ich at{f die Inichrift no. X. " ,, Dots fiber iltete Fizur etn g latrkfirh try, 

dttvoH kabe» mici GrUndt tmeokl aut dtr Sprocket ah ant der Sehrift teibtt 

Mentigt. Mm $$im Hkm Met ateU Mtamtm (our IttMniM bncaique igno4aiB» 

qnam etiam insoIenliM figlM BUMM Dotae ease possh!), itmd vertueAe, ot «inehmien 4 

Erkfftrung mdgfich teyi — Illan ver^fciehe dat SamaritaHiirhe c «»»7 untrrem 

[Tide tab. noatr. 3 ool. 2] mud man ttird UHten viul obea die AehHlichkeil nicht 

verkttmm.*^ I^nm epSiimi dUpnttiio mgn» PriMogriipho vis Jlgna «1, qoim arga- 

lihBlMil 0 Bcripturae riiiionn pctitum non ininns futile sit, quaro quod e lingna 
ilAetam «st Qais enim neicit, a aolia Samariianorum liueria, neaolioribw illia 
Mqa« aeritMtm' •HifleBB nrt» dienMb , -ftUMMi tta* ■rgamfelMioacaf Qih 
noD vldM, litteram noitram, quae tria babet braebia ilaiatrorsnm «xtenaa» Pbe 

Samarilano , quod nonniiii unnrn habet idqne in summo (basis litlerae in hia 
■criptorae generiboi , quippe ex ligato %Bribendi genere orta, ad nativajn eiua 
figmm BOB pei«iiM«), dlidaiillfaMM enet Et qeiil Acemiw 4e vecabelo in* 

quod Gen. 40, 4 latn'viamt mh^Mmt (eoD. VmlA), alibi iactatUiamt tuperbiam 
(Zeph. 3, 4. Jer. 23, 32), nnnqtiam vanum, nedura nihilum xi^'ninrni? quid de locutiooe 
rilJ tnta in vanum (f) potilut pro mortuHt nt f Muito rectius liaiuakerus (Miacell. 

p. 93) banc litteram vel timplex He, vel ex duuliua eiaadem litterae formis 

et ) oompoaiteiM eaae oeneuit, ut Icgetelar ^^nn rarm. (Dttarom epialraiiM 

prior, qnam etlpaam Hamakeras praefcrt, nnic^ vera videttir. Namque data di venae 
eiaadem litlerae figuraa in aoam aignam copulataa io aotiqaa scripts ra eiiie example 

^ fberiot: eei aeoedit qeod bob lie ett, led Jed, et {tied litterae BBBqaemoepiH 

lail eeleatt bnI eiarien TOCBbdi iMt. — DgMt ^aiM Kaffins «liiBMun titoU figoniB Digitized by Google LNSCRimONES ClTlENaES. XVUL QTlENSiS UNDECIMA. 141 n «ne statuit, id lectorihns p«ninader<« no tentavit quidom, noqne poluiiset, li tentaaiei. 
Hoe mim «igaiim noa magU pro vera littera haberi poteit, qoara lintUiBiDiii ia 
iMO^liMM varii VmanutuA mbmrn (no. 43) at dwUa awiwwte ta Ck. IT. H. 
S3 U): atfM awgh ptoliaiidin BuudMNBt fol iatar Tn «t Jo4 Ikiana 

floetaarc videtar. 

Atqoe bte quiiiem in aniverto titnlo legendo vcrimii propior aat, ila legono: 

MoHwmetUwm 99tiv«m Uri J!tii HtttU Har^ekitati 
ilomen gentUicinm ^^i^ rafarana ad Eiyilhianit ' H paa J ato'» Cjrpri urban (v. Staph. 
Bja. b. v.), apnd Fboanicaa rv6'\n (Imo ntf^n) Itomi «rfllff aerifla. Sad in bia 
y nf fihn matt ^om fan dadderaa. Nanque praetaiw food aignaat iUnd flnalo 
non magis Jod eue potest qnnm Tru ; IfaiiiQkerng lin. 1 pnnctiiin illud pinne nc|c;lexit, 
noqna nllam autat aliud exeniplum, i{uo prob«iar, ^ns aiaaaaieii/Mai «Me votQ 
petitwmf eatta nanqaaa alibi thnlaa ab boa Toeabolo ardilar. Cai aeoadh food vix 
credibile eat lala nonninantam rotivoM lUlfmB pOiitam aaaa aina menlione eioa m 
cni illud veto praabinm ait. Maliai%iMT frimaa liltoraa (riau* liaama iia j ^ ^ j* ^ , wM ifmm ^ par «oapaaiBa aer^Um ait pro ast, loapo laMl^ BOB bia poaito, ut in M ft6 A£ at alibi in litlaria naxia (p> iS). Quiboa 
mnnitia integmm titob», fMB fwilar aa fkroafoa f«lifU«, aqtalcfalam 

ila l^rifli: 

•m a /»• 

# o ^ 

More liebraao ila ■cribenda: xiypi 37,h ]3 i^ arix;. Nomen proprium sepuUi ant *1M 
(*M» ^mifi Art) kgl paiaat aai Lm.' patila oaaMs an »y} (gladiaa) aat a«iq 
(siccus) aut 2-\h: scd poateriat pracferendnm videtar et forte idem est qnod 
bef/um ^eremtf ieiUU^r. Lilt. 4 lin. 3, ttt recle animadvertit Ilamakerai, li modo 
Integra eit, Reici ana paaait ax anmia Tjfriia notnm (p. 45): malim tameo repOBere 
^ , qnan vhc «radibila akt.Raadi ia mi Irati lildo Ua plana aailptuii ana (lin. 
1. 2), «emel per coropendiuin; utrum autem h. I. wnnn /erranum nn /iznrtrium 
eo Binua dafinio> quum ntriusqaa genaria artificaa in Cjpro ligno et nMtallia 
aim 1MB poadat nan frequeniea firiaaa (v. Maatalt Cyprum p. 9). XVDL 

CI TlSIf SIS UNDECIMA, 
prim Kaaa iliden aiiBOB aal ha ftra aappleri paiaal: «wa mi|f 142 LIBEBSECIINDOB. INSCRIPTIONES PflOBNlCIAE. CAFDT TEBIIIJII. i. •. p oin 'fb Servo tuo Ckaratckot fiU» 

aAHlIl purtii •! iiw miptarae compendiig - 

De » pro ya» Tide pag. 54. 90. NoHM pr. Mpdil firf» ffwdMl poHh: 
(labor), 'tty\ quod eat n. pr. virf 1 Par. % It, fe^j iMte tk i f. vyj Mf. Pko 

XIX. 

CITIBNSIS DVQDSCIMA. * 

DedU earn ex Porleri npographo Sietnton, inter. Cii. lab. 1 et expllcarit 
p. 16 Bqq. ExplicaveruQt praeterea Koppiui I, p. 238 tqq. HemaAerut JUueeiL p. 9. 
IW, «t «pliaiTlniM BIN in E^kemertd. M. Jemau, 1890 m». 30. 
Al|lM HauilCMnu fuMMI (prisnmi errorea taceo) b!gb: 
7awt»ia»b ' Abd-EimuHo 

a'tn (^)3aiay fa ^Uo AbdmeMi, prindpi t 

mt apographa (et satis lipne cnngrauot PooOclclMUUDfClB(MRiwm)i aMfaMM MM 
•IM ^« «t propierca legendum ndetur: 

7>3Qt^ajr^ JM-Bmmn 
(')*SS«ir«» R fU» AUmtai, ArM^ 

''Vsvxt eaut adtor deat tsa i. e. Fortuntte, Sortit^ arab. hLLi Cor. 83, 19^40, 
caint apod Baliyloniot caltae uentio est Jea. 65, 11, nbi plora de his religionibu 
ditpuuviBU Id Commeatario. Jod in exiremo vocabolo -cQiay omiMaai ■emneni 
«onUm fltlL vi pro •n'l Clt.98,9 (p.58): wigla attquMi vmat Ndm liMni«aina 
in a*>9 (v. peg. 57 inf.) idemqne nomen articulo catena. Propterea non poaaum qiiin 
•n^ioer latere in qoattuor uiiimia litterU np^X)» at peaultiBM figun ait p, aota- 

CITIBNaEM TBBTIAM DBCIMAM 

fKwmmt pinxit Pocoekioa, itn at mmma, Im tetiM. fflMNil «Mi Mtgh K«pplM 
pi.304, de ca (!csperavit IlHtnakema p. 92. 
Eqaidem priore iioea ita suppleta: 

hgo: Digitized by Gopgle INSCRIPTIONES aTI£NSE& XIX. XX. XXLXXIL UTIfiNSIS XIU-XV. 143 Lin. 1 litt. 1 Lawted hoic siiiiile habes lib. I §.'23 no. 17. et cum brachiolo 
dextrorinm exMOM (si nodo hoe graniniun ut) Melit. 4 lia. 1. — Litt. 3 vix dubito 
pro Ai» rtpoBMidiim en* Daletk, eoint bnTto oudah ■•miiiiifiuai a dcMriptorilMM 
negleeta Mt, vihti Cartfa. 1 lin. 2 in verbis ni: «M. — *£> Kttm* q«lMM ndaiibni 
Xun fingi poterat et Zade : faciliua illud, quod eliam s-pntpnti» rommpndatnr. NiM 
"VS 139 (mtvoi parvi ■. conleroti) quid sit apud Phoenices vix dicaa (dicas forUiu* 
FmdMUiM): Motra <-tn AnwhA po«h val MtraOei mm, q«l in nvHinnlk 
Pboeniciis capite itivenili depingilur tcI EimMnu$ ■. AetcHfapiut, quem (ut Grwd 
Apollinem ) iuveoem fomMUM finxina PhoanicM aupra Tidimni (ad Cit. 5). Dei auiem 
atlributa pro ipio dei aomin* rapariuntar etiaM in noaiiDibua propriia Arabnm, velul 
^^J\ adUr Mi»erieordi$, ^ijpt jlo: eirilr«r Largil*Ht wt. • 

Lio. 2f nbi primum lilteraram sjrmplegma cum Koppio lego ^att, pro fUin 
nwamri fidatiir fittv, qni fortaHO pain MbOior mt, «t edaa AndiM aolrat m 
filiU wgnomenta dncere, v. c jdil juc Ceterom nbo (nVi^) eat ctiam id ■•mt 
Dibua patriarcharum Gen. 10, 24. 11, 12. — Quod infra titiilum est litterarum symplegnin 
■on cum Koppio lego na (mortuua est), quod cum praecedentibug vcrbiii construi 
mm pocdl, Md w {^mnm liitecamiiii dnatna la «o itrara eoBtiiiaiitiir) L e. «mm/ 

cifras in infima lapidis partp onnuisso \q\ a dMOiplOiM OUktU CMS «nfi«anii 
Siaiile -aignun habea Nnmid. 1 in poitacripto. 

XXL 

CITIBySJS HUARTA DSCIMA. ■fgabi ^■Hiu duo veriaa ijpmA wpti trat, ^Mfve ad 

menta pcrtinrnt ( v. pag. 56), itwaqM aagbdk (Modi, ^Me vix • atttiiuio profacm 

sunt, ita legeodum videtor: 

haw p • 

Sed postremum vocabulnm vix integrum est , et baud «cio an bot- ppr comppnrlinm 
acriptum sit pro npbaia^ vel mpiaia* (Heraciiut) v. Athen. 2. Carth. 3. 5. Prina 
noaen ]n'b9a (jn:!-») valat: (quem) Baal dot, cfl ^ij^^, Aiwdtitu$t Diemdamai, 

XXII. 

C I TIBNSIS QUINTA DKCIMA. 

De hniua lectione nihil pro certo affirrao; nnuni xein, nomen viri sepulii iie 
litteris, quae punctia inclusae Nunt, contineri, cf. Cit. 23 et inscr. Sard., item «upra 

pag. 55. £n legendi periculnm, in quo posuinius, figuras *^ , quaa bit 

Un. I at 3, WMm um» liuanm CUt asse (cL pag. sa): 144 LIBCU &£CU\DLIS. LNSCRIPTIONES PUOEMCiA£. CAPUT TERTIUM. 127 13 

ntj . n 

nSD 033 1 

Prior «iM pm wqM M B«.S niMOni iaiaifritnAi vMMar: B^fiigiim i. Mfftni 
(Mpdcmm) Eoro, jUft AUdg. m ring. • iba «ni; r«^lii# jmItm Cut. %, 14 

coll. nrab. L^^* refogiuin. Twtia littsra T. \\<\eri posiii , cjinitn cuin ar copulafam 
pro forma femioea (nin) lnbsatr Qaam vero Btatiiu sequatur n. pr. wpultii aiatam 
«Dutraeiani tn n •xinmadMlderM, alimiinpra («d Cii. 8, 1} dixi, car Imik BttflHM 
Lamd habere rnalin. In MffOqm nomine proprio, -,n (nh Cii. 2, 1) et mav 
i. <]. NT2y Cit. 21 et geniin. iio. 4'i tervut «C Doi) nihil difticultatis est. Quae vero 
iaterpunctioneiu sequuotur , obscura supt , qoanquaiu boo certnm videtur , ea non uiunua 
ulmifi* aaimlii JMignan, Md sMMUlani potiM Mpilerri— «mmIjim«, «un famm 
incertiorem , qnnm ultima linea mulila esse pook. Utlegeodi oerte pericalum fiat, tria 
varba priora effertnda vidraMr nas o:b "vm pnumiitm eimtf fui cMwervootf multa, 
Qaartom (modv Muda lan ant) vd legaodaoi mi, tiI bt. Ptimm «mIm RttiA 
vd &HMdl Mt infra araaUan, m1 aaiina axttama caadala Saim (f. 18), qnan- 
qiiam, quidquid itatuett, Renlenlia non multiim mui»tiir, quam Phoenicea ut vidimtu 
(ad Athen. 1. pag. 114) sabiode 0 pro t ponant et radices iii et Ho in lingua bebraea 

oi/ipeiuio»em, coll. lo\ vilb, abiaolM Ant Jar! tS» TbiM. 1*11, Hi. Tiiipandit 
Thtm t, 8| J3 vilitaa, ^1 vilia fnit, quo adopiato lealentia eaqua aaa inapia, liberal! 
bomine digna, esset: praemium eU$9, jiri mmiUu dioitiaa etmuttt emtemflmi 
bominnm. Integra igitur inacriptio ita liaaalnmada aaNt: 

AsjfUim Ck«r^ 
JiUo Ab- 

dae. Praetni- 

um coacerrantig muita 

(e$t) coHtemptu*. 

XXIII. 

CI TI ENS IS SEX I A D E C 1 3f A. 

Elian haeo ndde dubiaa eat et lectionta et interpfatatioois. IneipH ea a b eiot, 
md eippua poaittH cat, calaa aamaa proptiaai uaqae ai wdlaa llacaai aeiaaiaa i 

protenditur, ubl aequitur la. 8ad qaoawda Ulad hgeadnnit Poatcrior rans para 

lin. 2 litt. 1 — 3 saii« maniffst.i est fjiiod f->^? jironiinciandnm) fortasae eliam in 
aequente titulo alteram nouinia proprii partem ooMtitait. lade effieiaa, prioren «iaa Digitized by Google iNBOiiiPnoNBs cmENBEs. xxm, XXIV. XXV. err. xvi— xvm. 145 

parleia numinis cuiusdam noiuen coolinara, qaod UaieD ex liueriit, ut uunc >DDt, vix 
«imlpM* QwMlMr (v«l iiquJaqw) rigm MM s^ns (am xtMf mum dao Hla iigM 

" sunt riipt \nif!. 29;, qnod terrrnlem rrddrre ct Ilerciilis nttributiiin rrnspre poMiii, sed 
oaila auctorilaie. Poait eliam , ^ ui apad Bocfaaitan ( Cawuio p. 572 j lcgerit, "l^no 
~ ~~ libjd noma, ia wmm awMandam MHm daMit, |iro i bbb adjiia liaeda 
M6 n, et legendum T^nq: tale vero Herculis •ttribulnm «emBMMiliciiim 
tft 31nxtjfi(, Ilerculii Libyci nompn, quod ad mria referebRt nochartuii, non nliud 
Mse at^ae "ipys = npbs Uereuiet^ iofra videbiniua (lib. IV, cap. 3). Fortaue igitur 
▼alMiar ^naadaai aiMUdaa arfhibaada ait. 81 IkMianiai 4aMas luae bn in awdaai 
niplikia Ikarat InbMef mpMa» Ipm HcraaBi aoMca, «t lali|ar tltidat kgl 

■9 7a n-» 

DO 

sed haec noD nisi exempli caaai piMri. PMlia BtHM tO» polMt/MiMi l|gBUKWa| 
colL anb. ^ fonit fnit. ■« 

XXIV. 

CITIEN8I8 SEP TIM A DECIMA. Hagkn (M«r WSm MftHw 4er aUen Wttt p. 149) legit: iw pBt6 

Red Mpm eni^p non potpst posierioris vocabali iillHa andla. Ko|ipiii 
(p. SMa^f.) ct Uaiuakeriu (p. 103) rcctius: 

qaod hic interprciaiur: T?r;"f!<'r Tf" F.tmtin-fd i. e. cui F-smiin testis e«t, col!. 

Not! contemnenda baec noruinU proprii origo: aed (ie«(ia), quod 
aiao Hebnei 4cfft«tlv« Mribaat» PliMaieai plaaa aer^daM, nlbi aoa p aia a a toa. 
Ilaqae praeslabit litteras tv his vocalibus rfVpm- vy, qiiod Pi. egse potest radicis 
nv (uoda Hebraei habeat tvt eircumdedit), eiiudem forte aignificationia atqne filel 
•yf9 reiMtm't, ronfirmmdt Pa. 146, 9. 147, 6, and* «pta ■mteatia praeadlt: I'^fTQiilll 
(qnem) Aeicmlapiut reitituit i. e. cui valetadinein restiiuit. Aiqiie Ila par Oaklk 
legere iubet ahiiue lillerae iigura sintstroream inelinata (p. 41). fnntrn tres lilterae 
Cit. 16 lin. 2 ^"9 legcndae, etiam ii. 1. hanc lectionem coiuiueodare possint: "^ts 
tsdUntt, MM<r««i fa«4 aalaMfwa radk, Am, ft. Iiek. ntp; (faam) m$HiM ^aaa). 

XXV. 

CITIENSTS n U ODEVIC ESIMA. 
PesKime hunc titnlttiii legit et intt-rprelalug est Koppius (p. 237): a^teii 
tt^'I^ \y^t\ V9tde detidtratm$ (est) cent:ralH$ Tiujam , ftiiut Coltai, qnod examinare 
pigat. Daw iaterptatadMMi pfa|adt Baandtatas {f, 99), aJiaiaai |f«hafaiiiaiaai: 

«9 Digitized by Google 146 UBEK iiECU.NDLS. IXSCRIPTIONES PHOEXICIAE. CAPUT TEBTIUxM. 

a inn Tito (dorcas),>f> 

almtm maiae nota«: 'ui pnnayb amm mmtrb eummutralio Ebed-Tmniuo oeL 
M« anttn est vm atbili. Efritaa mm priM* Hwialnrbim oobmmIo, hM qw4 
pitam Timriinl— Icgm mlia frimi ) Wwt (DMymDa) Cit. 2 lin. 3. Xon enim 

a me impetro, u( leriiani figiiram Vm eu« pnicin , qtiod diioluis lirncliiis munituiD 
nunquHiii in Pboenicii» coniparet (qaaaqaatn, 'fuleor, liuv iia pin^jiiur in veieribM 
GiMsia), prMMrdm qnniii nparioi bradiraiii inflexnM dt M «pU» IiiiItmMm: ^mh 
ipsnin ob cnusnni rlinm lie c.iKe non poiMl. Mlh! illn ex Mem el V'nv iin conflnla 
videtor, ut ■iip«rior linca ad Men, iofmrior ad Vav pcrtineat. Ocearri poMtl, Vav 
torn in aiim wthognpfaiM FboMiieia* (lib. I f. 40) vix aeewnnMiitmi 
Md linll* mamptmi in hns i|m inaeripiione babemua iin. 3, Bire pn (f^n) 
legis , sivc n":n (n':n\ In ntroqiie littera qiiiescibilis nunc (juideni qnleseeiUy 

cam iiliera coniona in unum signum copulata c«t, in ijua eiui ruiioni», quani Aetbio- 
|Mt in vnoilibw JerfgMwdb h^nnt auit, priMU ^nvi oiiginM agnoMn. — Lin. % 
iig. 2, ut (tixiniiiii, est , Pt nnnirn palria f^ni37, «ivc eflerendnm ]*:ri-;=; (ut otim 
fecimuB Jen. A. L. Z. 1820 no. 39) filiu* teeundi (Cabirii), live, quod praeslat, 
rt^n^ quod Hamakerat Mdk ea/far terpeiUit, ego redder* nuilim ea/lar croeodiii. Sap- 
panica ealm a Phoenieiia aaqaam ealloa ene neacinina, erMarftfat vera apad AagyplkM 
symbol'im S«rii s. Snlurni crat, v. Jiiblonskii Panlli. Aepypt. T. Ill p. 70. Champollion 
Punilit-on de 1' Kgypte no 22. Cetcruni vix a nie impetro, quin credani , in lapida 

ipso lin. 3 lilt. 4 pro ^ Iccliini fiiisie J-j , unde oriretur rmmas cullor Tanailidit 

I. Artenidiif at Atbeo. 1, nbi vide. — Nomen proprinm tt33 (i. dolor) ita 

iDtelllgendaM vidatnr, at dl A|faa«, fmtm am Mvre peperil mmier (-:i;<-j3) cf* 
gr. tMiW, Earipld. l«n. 14. AMcbjrl. Agam. 1418 SchlHs. Alb. Sdrallmi ad lab. 
S», a. — De 

XXVI. 

CITIMHrSI VNDRVlCBSiMA 
UaM liaMMlaM «I at^e 4e nana. 

XXVIL 

CITIBNSja riCSSIMA. 
Qumvk nwiimllaa lliteraa awla daaeriptaa dm at axifann titali put 
raliqnn taaan boo dabiln iia Ipjrenda esse: 

aoitnay^ D^na nasa 

n ^n"'3ba ]3 ) 

Cippui inter t*'rog Abd- Etmuno (Asclepiadi) 
Jllh MeUeh-jitiem IN8CRIPTI0XES CITIENSES. XXV— XXiX. CIT.XX-XXII. 147 Lin. 1 fig. 2 kud dubie mt ZaJe, ut lucalenler apparebit eoHala eiudam 
liuenw figiin Cit. 3 lin. 1 (ia todem toc. nsxa). — In cna (0*na c£ Alhen. 1. «t 
Ok 28) Clef fenaam balMt alibi ia Nanidida ariUMam (p. S9}, iMinfaa /«4 littenw 

figura siniplex est el fachy!;ra[iliica (p. 31). Qiinrt.i p'iuh verbi litiora »i\ reclp drpicia 
erit, ct paiiicr Hlrjuo extrciiia lutiiis lersus litlera hand fiiibie est Mem paiilo dopr.'n alius, 

ita fere retingrnduin \^ ' — ]niC{<~i? i)urii(a liilciu est Aleplt codeiii iiiudo 

■cripium Athen. 3 et Cit. 33, 1. 3 et nniililer in lliipano-iNuroidicis (p. 20), ^oiota 
padlo iMparfcctiaa pieia «• Ml Utlaraa 8«bia iiganit 4|«aai exliibaimna |. M (pu 4MI) 
no. ). — . Ia Tn-oto (fata Jl«r i. 9. Baal lUa x, Cit 4) laitian liitaraai iia ratUtae, 

at Caph ait . Ab tit aaCaa.faa* poit pairia noRwa Mfanatar (b>Mnii..nt) 
«xplicaadia «laideM ahalioaa. 

XXVIII. 

CniENSIS V ICESIMA PEIMA. 

Paneri apographon dedit AfMMi lo PMIm. TVtmtaetiMU T.54 p.4M (r. lab. 
natfr. bmIm.}, id^a kgii: 

Vn ^rraitb Amamono intrrftclo. 

Sed praeitat nunc ^aidem exemplum Pococltianani, in quo liltera leriia et qaaria 
Alsdaetaa aaal, at aodbai qaidam nada a^aa aaaMaalar iMaai aat ia iaaer. Taggcaai 

(cf. pig. 36). Tertia coim liltara, ia qua linea media dirrcin trnnHvernnm non secat, 
est Hchin^ qaarta in qaa eandem Meet, Mem. Lege igitur (nam «xtrema liltera ia bia 
apographia mlana aocaratia cUam Nun eue potest ) : 

ft, fnaa JEmnhmm deitt a. d$am>il, cf. 1^ fuemJtknim AuMff, ^um Dm 
thmwilt at latDHtun Cit. 8. 

XXIX. 

CITIKiySIS V ICESIMA SJSCVJSDA. 
N'euio ulliis banc inscripiionem auiglt. Sailt «Brt» CMMO hMO «iaa holla: 

■0 mm n irm Ai# plunam M iueeL 

Qaamade in priore linea aingnla qiiaedam litlMMiNn vtatigia retlilnerim, lector 
emdtlna roe non monenle videbit. Lilterae enim Lamed (vide pag. 35 fig. 13. 14) 
acapna eranuerat, Mem autem fradum eit et quaai laoerami cf. pag.> 37. — Veraua 
pnatarior aenianliam aapalaralaai onoiiaot adatadom iritaa, fna napandaai aoati»: 

Post niibila Phoebill! •^nx ctrciri polett et '^n»; 1"1 (ila tn'wn Ip;;cndiini, nnn 

ji , <]tmnqaam figura nil ditlcrt h (jimel) acrlptoro eit pro "n*; (lib. I %. 40) irrigatio 

2 

lerrae, plucia^ a rn-- irrigavit, cf. quod inde conlraclum eat ^ arab. lob. 37, 11, 
accnndum plarimos ««rte iaterpretea. Fortaase eiia» in apnd Poenoa pronnneiatnaa Digitized by Gopgle 148 LIBER SECLNDUS. I.NSCIUPTIO.NLS J'HOEXICIAE. CAPIT TERTIUM. 
Mt ru, unde Ilubricatut, Africae fluvins, ex Ilamakeri coniectiica(MHO«lL p>S71) n 

inan3, maUm ns^:^ n- viju^n pro s^i^n, nt aorut Ciu 7. 

XXX. 

CITIES SIS VICE SI Jf A T E Ji T I A. 

Parum felici tucceaaa hunc litulam traclarunt Sieinton 1. c. (qui Porteri apo- 
gtaphnm dedit), Koppiui 1, p.231 — 3& Eamakerut in Miacell. p. U7. £t bic 
its: Cippum ad tu$tenttm^m virmm dtfe$$tm J!eri mravit e»»ei9 /fovXi;) pmiperibtu 
Citientium, oddent Utalum Syriasmis plenam e«ie „nec dubium, quin hie lapis 
•liqaando ad lattn viae poaitna faeritf at viatores paoperea, qui inanaQti defecta 
peffibni iMr fiMwmt* aadaiB hsbwMt, qw mmhn m Mam nfiNiOaNot.** QaU 

vero? \<irii rrvrra Citieniium noatus tam ineptun fuiMC pulandus est, ut i^nxuni 
pablice erigeret titoloque instrueret lalem in usoiii, queni ip«a terra gnunine vesiila 
l«Mram loaga mlim p n w U b H Talla «KcogittBt anlbnlki honriiw, BaB^wai 
•dmisuut sentua communis TSMmk Nec talc qoid in lapide apparels Dt liltwii 
•niia oburvandnm est: 1) lin. 1 litt. 6 nuUo niodo esso potest Kopb, qaanqnam ita 

•dam Swinton et Koppias; a«d aperte est Cbet (pro ^ ^ ); 2) lin. 4 litt. 2 in 

utroqne apographo bob minos cerlo est Lamed, non Nm; 3) ex accnratiore Porteri 
apographo, ubi panctaa lin. 3 init. oiaissnn est* litterae antem Hnayit punetia iaclasaa, 
BpfMNtt bu lilMiai aafnaqaua Mparaadai mm (at fcdt Huiiakma)« aid In hk 

contineri nomen propriiim pprsonae, de qua apitur in hoc titulo, vide Clt. 15 et 
inser. Sard, el cL lib. 1 {. 3. 4) ex eodem appaxet, lineae quartae litieras ita 
MW dbpeaoeBte: moih b % S) Ua. 2 fif. 4 admodnni saa* Inaolita fM lata bpfhia 
M Hamakeros statnant aaao dixerit, quanquam eertom att, priotaaa aan Aia; 
roihi pott Ain nulla ad contexiam aptior videtur qnam Zade, qnanqoam da apograph} 
fide in hac liiiera dubito. £tiam 6) lin. 3 fig. 3 poiias duaa lilteraa 0^ eomplacU videtur. 
Hif piMBiHii kga: 

WTA rOSS C(ppn9 inter rieoi 

3>ai ,yrt on «*» m- 

ins .UT positu» patri 

W&yif9 ^ • M«0 (mo) Ari-CUto, yti QM DTia ri's."^) cf. Athen. i: ... era n:-: r'-^'^. Hoc loco seqoilar 
gcnitiTtts sioa quod noo niioaa probandaiB. Pendet eoim genitivua ex nasiSt non Digitized by Google DiSCiUniONESClTIENBES. SXX.XXXLGmEN81SXXni.XXiy. 149 tat tnOt ioMrtim Mt. yyi vh *fr em u t U a rin (regis) , miht Icgtra vMeov hImb 
Cit, 33 !in. 4 (cf. Gl. 8 lin. 1). Per contextM etim liBffndiini CUM l|r «III «Ar 
Jeuut, aetata gravis eL fX* "pay Tripol. 2, 3. 

riaw) Wa litttria omiIomI bomm propr l— vbi« cat dppni MMtn Mfc 
4lNMl f m > fdbiii iaclnran cat Simili ration* Mi suit Aegyptii, ^ nmiiM 
propria marginibni circnoKlabant, hodieque ulnniDr Sinenses. Et Kiay (m^sv tervin 
M. Deorum) qnidam salia ooaraetam eat oomen proprium Phoenicnm (v. ad Cit. 24} et 
BabfMonm. QnM f«r» Mt Olia potavi, boa compeaiiujii acribendi «Me pro ^ni: 

id vero vix Bdmittnnt pnncia memoriUn Pliani hanc lillerniii inrhidcntia. Prnjitereai non 
dabito, ^uin articulua ait, liaic notnini proprio ad eUipain rcKurcicndaju praemiaana. 
tram • MAoc wt i. q. M3i»s duMT vd iaSUt twS BmuX, nt apud AndMO 
pro o**» jA*, (JjAJI pfo vi^, yatsJl pro yAi, Mt Sact eircffc 

flm5e T. I. p. 30 et p. Cf. ad Tiigg. lin. 3. Non inagis atitein ralraberis 

aiticulnm ante ki^» quara eundem in nrn-sr: Pa. 116, 15. n^'^rtn lad. 14, 18. 

mtannA ^oA ion} « mi;3'?<<V -u^b lo-; fntditm d. paohn jmM mo aft Arif 
cifta i. e. a nie Adailttu lia dtnlonun aaelocao aa ipaoa piiaM paiaoaa paotia aalaat 
tL Melit. 1. 3. 4. 

Pro 10^ exipectea forte rrio^, quia refertur ad no^ua: iied quoniaiu paulo 
lanf^ abaat praad i ealnm a anblaato, ia aaxo podori pooaado anptievaraat, w. a» 

Je«. 14, 9: -i-\> ... nn^ rrM bHx lob. C, 10. 20, 26. Gen. 32, 9, cf. ad Cit. 2 
tin. 2 (]o;)> TripoL 1. — W^si^ faecit /eo Citii, aed potest etiaia legi m^3']M 

Amt can. 

XXXL 

CJTJENSia HVABTA ET VICESIMA. 

Kappio (I, p. 94S) aalto Mdioa baae dtafamt lagtt HaoMkaraa (pog. tOt) 
bmo Id nadun: 

■iDinia» Hi Hamalceruii fcclr, donum puhlicvm cet. nb rs^? i. q. ■jL«Lc c<»«Mif»i>, pvhh'cvt, 
at -iri i. fi rr;!|S$i^ donuok — nay (na? vei niij^) eit i. v p^pulutf addita forma 
ftnlaoa, qaaa apad Pbooalcaa allaai la ilata abnlalo n aaN aalat (lib. IV capb 4), 
V. ?Atmid. 4 lio. 2. 3. Num. Sabralh. A. Inda^aoolractum eit ny Nnmid. 1, 3. 6, 2. 
3. 4. -^» (n^, -jnsi aiarw), quod in V. T. cut n. pr. lAbis Apgjpiincae, abi none 
Sttei,(v. Lcxx.), hoe ^uidem loco videtnr oppidum vicusve Cjpri esse, caioa ciraa 
baaa tltakai lito da aa bcaa laarllo acoMnnit. — Noam propriaa iM aopaM 
HaiMlnraa bona lagit: ^ij^ {$abu tit ragM toaj: faaafaan afiUaa ok Digitized by Google 150 LDNEBSBCUNDCn. INSCitlPTIONEa raOBNICIAIL CikPUTTERTIlIll 
M »011 rra MM* «IBrim, wm ngMii ngQlamte fMiM. — ana* (h^) b. pr. tHim 

' Cit. 23 et in gemma Gasserae (no. 45) reperitiir, in V. T. 1 Reg. 4, 6 et NpH. 11, 17, 
ad quem locnm cf. 1 Pur. 9, 16, ubi pro tc^i? pleniug teribitiir n^'jair. Apud iiebraeo* 
igknr iqay per ellipaia ^iMbatur pro ^ iss, ut apui FowM fffO jMn|»> 

XXXII. 

CITIENSIS VICESIMA QUIMA 

id nntiitt hnbet niPinorHbilp , quod nominig proprii singula* lillCfM puHCUa diadnela* 
■001, ut ia Tripol. 2 lin. 4 (cf. lib. 1 {. 38, 3). Lege 

'!3 ci]>]iHt Carraco 

vel quomodociinqiie hoc pronnocinre voles, i'liiiinm signuin nierum ornaiuentum 
Tidetor, ut j', quintitm mllMO in ^ i. e. '{'D, Mrtm dgBifieM. 

XXXIII. 

CITIEi\SIS VICEHIMA SEXTA 
(1* Koppttw p. 245. Haaakama p. 102} ila Icgenda videlur 
05302^ Bathiioamaey 
31«^ na fiUae luba- 

nsp '^7 a* (Inbae), sepulcrumj 

mora hdma* Na aerlbaaAi: nag irsw, ni — Sepalta* nanen B»3na est 

Jiiia iueimMatii q- d. lucunda, cf. ia V. T. DSA^w lod. 4, 6> 1, res: (socnis 
Rulhae), el pun. (liddenemp. Pairis noinen, quod leclu diflicilius est, Uatn. legil 
^9 iriMS decor eiu$ e/evatut eti, ^nartain \er«us figoram n» declarant, extremam 
liltaran Vav eaae avaieaa. Sad nafa* litierae hanc explicatiaoMn fedla feraat, naqua 
Ungaaa ratio tale nnmrn nrtriiittit. Mihi prima liiiera Jod es*e videlur ei simila Ifnt 
la Canhagineasibiis frrqupna est (v. Cacthag. 8, 2. Nnaiid. 5, 2) aed acapo ittllo 
longiore piciaaii: ia compendio lllo lalet A/epA (idcpe iaiaiaia at to Eryciaa Bb. 1. 
4.7) el, ni fallor, Var, licet hoc variaa admittat aaniaetaras: daaiqaa axtreina liltera 
vel Ilesch fst vel Helh idque iinperfcclius. Ilaf^iie prorliliif by^'.v tplendor Baafit, 
quae legitinin «cripiura eius noniiniii csae videlur, quod Graeci et Koinani Iiiba, ' Jo/ias 
affarwBt (]ib. IV e. 3)ii — StgUm, fai ftU «idt liMlot, kgaaiaia aaaa lap, 
Bamkama imM) «t afiaav» afcaarvanit. 

XXXI7. 

CITIBN8T8 VICB8IMA 8EFT1MA 

parlia* atqae Ck. IS, iavtiao aWHa* fkia ant a PMoekio, aei vix legeadUi aaaiinM. 
Haiafua diMndaai ia Digitized by Google UCaCfOPTIONESCnuNBBfl. ZXXn->XXXmcniBA^ 151 CiTIBNSI VICE8IMA OCT AY A. 
XXXVL 

CiriBNSEM . UNDXTBICE8IMAM 

teligU KvppiM p. 9SS, dU MrtI 4» w pnrfsrri pane ceim Hamkms p. 9S. MiU 

Us lim Iqpnda t idnnr; 

ninOD riK «»?«<«» incluso 

.93 p nsa^ Uim$eka,JUi9 Kit- 

ron iwww. 

Non solom enim UimIm lin. 2. 3. 4 exir. et lin. 4 init. aed etiam (ignum folio 
simile lin. 1 extr. ad ni«ra omaincniit pertinent (lib. I §. 3S, 5). Koppiiu hoc C 
lUlsraiu eue putabat, alque inlegrani inscripiionem ita legcbut: riK CCM (n) rtSS. 
fK p (n)«an ■vn^ X. JUa (H.) hulnA» AmAwmm Tmkudum JiHim XM^ q«o 
nihil infcliclus ro^iiari potpst, cjuanquani linenin ulterani is recte legisae putandua erit. 
lolerprelatio lajuen buius Ilneae aduoduia diibia, est. Fossipt verb* (et simile quid 
Kepplii in mntem vmerat ) meam imilimu tuMendm a vidoa AeM videii aodm 
■epulcra nm niarito aliquando includcnda: sed possint eiiani prop lie aodpi • 1^ 
Umb esse, qui sopiiltum uli'iunndo capiivitatis sociuin habiierit. 

rarus |a rraab) I'riiu nomen rroan (rrej^n) legi potest et rnia:, quod ijui- 
4»m piHtariw ptaefero, ^nn aptlM sit eiw etymoa. PosMrlm, li apagnipliiini 
Pocockiaoum nrgera vdis, esset polios n?n3S le^enduin, pos«i(que hoc nostrae de 
de« ran disipatatioal (v. ad Atben. 1) opponi. Malo tameo la^dnm adhac saperstitan 

ere, quam apographo afaw alia kaMM RMtiarani 
bcaa foadrat ad deam, faam cam armSa 
I at p ia pmw cmMaerva compnraiaai aH* lapni vidlmw (p. I16i> 117). la 

XXXVII. 

CITIENSI TI11CESI31A 

iteraai ia alia oiaoia abit Koppius 243, beoe Hamakeru (p. lOOJ earn Ha legit 
(ulinaaHlilMiHa Mtaaa fdmi sup|ileiu) 

•ed male translnlili Attartae dtdit Ji/ui Bemazi. Manifesto enim ln^~n';.*;39 (quern 
ilsMrit da#, q. d. AiHModvm) eat aoaien pr. sepuhi, at fn^-faei^ Carthag. t. at 
ItfivaCiL |irB&a Gt 4. 20. Expeclea forte jnti-n^tJ?, qnod prapUr itaitofwrlm 
eviia»»»« ef fiexns rnnllni^en ndinisi«»c vtdentur, cf. siniilpm ennllngen propter tvqttvlw 
ttdmUsam Cant. 6, 8. .\omen ys3 idem llanakerns declarat ac f a U «ffretrio 
(aol. ifk hi •« r«bar)t ^pnd la audi* idiafOia. 152 UBERSBCDKDIB. INBGHPHOKES FBOENICIAE. CAPUT TEBTtDM. XXX VUL 

CITIBHrSia TEICESIMA FBIMA, 

Pfenea ttrlm mrpiti-r, nt videtar, habiia. QoM inde mculiiai, haec lont 

p N3V ns? naxa. Sed in altera vocabalo pro reititueaduin videtiir ^ 

Lamed: nsb. Pima non definio. Poncta, fnaa Boauaa propria imUeant» nx 
poaita aunt. 

XXXIX. 

CITIBNaiS TBICEaiMA SECUNDA MR 

|a mpplarariai ta* hipt*t •M "Hi*i« iatcgniBi tttolnm lla lagan: hmKBib Jpb 
mt^^lio 3Iamalti conclave. X. pr. brSN": mihi riictum % idelor pro VyattS magnwi s. potcol 
Bunlit, a MS ma, ataA, aisj- magnua, potent i dnx, ^od ax lingua vctera pecaiaa 
(laad. aieA, mact flwi«i WMor. aiclA) fai aaliaa liagoat iraoalit (habr. TWfa eaatnai, 
prali. mnwoa nagnai, xt rongui) eulaafia attni cxcmplam habas la o. pr. xbnto 
(potaaa in aaMtniiia) inacr. Tagg. lia. 1. XL. 

CITXEN8IS TRICE8IMA TSMTl'A. 

Duae priores lineae adnioduni incertac sunt rt Icclionis et inicrpriMniinnis, rrliqua 
magis perspicua. At^ue iUas oiuitto , quanquau aoapicor in prima linea latere 0*na 'z>, 
B B^ana n^SQ eippmt Mar «Awt. 
Lin. 3—6 ita l^i paaaaat: 

Vm TaeM3ssb IS'ezib- Etmuno viro ttrvt tm 

in y*"»! cotunli re- 

«R an f git mms»{ CUthmrmm. 

Dsb 5) Salu* popu/o. 

pm~aX3 (VSl^fi 3'^) coinmna Aeiculupn »aii« Hpium est n. pr. simile arab. 
jUa caAMiM fidti, Kijjdl oU* caAnm iempori$, ^\ iM-al-iTaO, 

JaiAi JrdI al. Tkaa ttttafaa, qaaa MMw w nea dabito eoaipaadfai aaribaaitt ataa 

cl (ria vocabula inlegra significare. Dnas priores facile explicen Tts? vir termt 
tt$ut (o Baal) cf. pag. M et ad Cit. 11, 1. >iujnid. 3, 3, et Melit. 1, 2; tenia, Jtl, 
tanaum art n«/MtM, mM« gnwft, mmjt, coai; TripoL 2, 3, idU tftuli avetor aa 
appallat jrr 'y L a. termu tmu ftitu: In 7r> «m (cf. Cit. 33) Zada nriaiiraae fomaa 
ait at Tlx Bccarate piciiini, eed vix aliam lilterain nibititaag, quae ap(ior videator. 
Ml^gai antem momenti in hoc titulo eisa videntnr verba eaqne satis perspicua an "^iH. 
•m rcjr mmgun CUT/ •aanm. Najofaa xn (tj^j) la jwMunaaatoCItU lapafta viz L\SCRlPTIOx\£S CITIENSES. XXXVUI-XL. GEMMA CIT. 153 ■6Mendam erit a -7-2 Cifiaeut, Citientft (n et 3 pematatls), (]qo posito \ix a me 
iapetro, 90111 ali<]aam n««euitttdiaeiu inierceder* iwpioer inler QViS Cgprio$ et 'vjl]. — Li a a ao wtrMuae ^oattaor liittrM Ila Itgi pottttnt» vt fecimiu (coll. inicr. 
OtfpmMWMC. «xttv et 8aid. ttn. 3. 4. S)t ^«1 s ftlM icflpaial mm pro integro ntD (nb) 
princept, nt legator &9b no, DV^ nttfrdMQW, pra^ectm$ poftM M vinwi mb 
hoc cippo sepultuin, Xe»ib-&niiMi» itfisnMur. De Lamed iaiw nv «I iw vid» ad 

Cit. 1 et Nomid. 1 Un. 2. Hanc gemmam inler rudera (riiii) prope Larnccam repcrtam primns pdidit 
E. D. Ci^RKB io Travelt i» variant countriei qf Europe, Aiia attd AJrica VoL IV 
p. 33, caiu base a«Bt vwba: Tbe mbatanet of it h an onyx, in a tmj advaoaad 

state of documpoiiitioti The subject represented app«nrs to ba a 4mv, 

Paphia (Tibull. 1, 8, 18: alba Palaettino tanc/a cohimbn Syro), A very antient 
symbol of Venus and of iVstarte. But wether the figure placed before the bird be a 
giaSa «f the bearded «rfaeal ao eaauaaa in Cypma or aay other type coaaeded wltb 

its nniicnt nn ihology , it ig not ea«y to conjeclure. " Clarkii dclineationnii repctiit 
Lindbergh de inscr. Melit. tab. 6, satis aecnrate, praeter litt. a> ^oaia auritam 
dedit invilo Chrktt exemplo. 

h H tf f e laU oae» eloa Liadbergina (L 0. pag. 62) baae dadit: de nominum proprionim e^no aibil addens. Eqnideia peHerins legere malim -may 
i* c. irrsy (cognatDs nobilian) 2 8am. 13, 37 Cbelbibh, cf. ^R^{ eognalns 
Dai, a-iri;? cognatus principis et da bae Tooaboli a» rignifieaiiene Lei. aMmaale 
Tt% Da prion aihtt definio, piaalMr lltt. 1. et S, ^aaa BM et C9MI eaae 
scio. Litt. 2 duas fere liliera* connexns continere videtor, et «imiliN est litteris iQ in 
acriptara Palnsjreiia: fortaiwo ciiam circellas ille aaritua, ^uem oaiisit Liadbcrgios, 
litlerii aaaBMnadoa eat, posaitqae T«i llltata vidari. 
XL bis. 

GEMMA CITIENSIS. BttmeUJilii Ameiadi, 
154 LIBER SECUNDUS. IXSCRIITIONHS PJIOEMCIAE. CAPUT QLIARTUM. CAPUT Q U A R T U M. 
INSCRIPT10N£S IN SARDINIA £T SICILIA REPERTAE. 

XU. 

JSSCEIFTIO SARDIC A. 

ewe freqo*ntatain , dein pMl Ttirias \rUirici, Ibemrum, lolai, pi I'lirvpnifnm rolonias 
(DImL Sf 3i) a CarthigiMHibw mm occupalaia, qai maximan eiut pattMii wpm 
prinm bailvH PwiIhmi mahantt nffcM^w conptans , at CMariii ^ SiIqIm% 

Garmin, condtrfernnt, tettes rant scriptores vetoresi, iiiaxiiiie PausaniA» (10, 17), 

Diodorus (4, 29. 5, 15. 15, 24), Polibiiis fJ, 70. «(»), Siephnnus (v. Kimuh; . ^vX/oi). 
Sardos aaiem etiam Cicerunis aetatc luaj^uaiu partciu Poeooa habitos eue , ili«erte dicit 
CiMf« pro S«nto f. 14. 18. 

loscriplio, do qua .Tn^itiir, in vidlds Tioraty nppidi in nnstrnli haiiis insnlae 
fsrte, abi none /'a/a, siii, in vineai i|ai»MI ■ooachorom „drlla Aiercede di CagUari", 
nao 1773 vd f774 reperta est at priana adita aique cxplicata a Bkbsardo m RoHl 
ia Epkem. lilt. Romanii ( EfonaiMi btlanurie A IUm) anni 1774 p. 348. M fum 
adnoduni ncL'I>c;pntcT fnrtiiin esset apographam et eo nia\iin<> nomine vitiosiiin, quod 
llMeripiionem a sinistra parte mutilam aa«e significabat, da-Uoi«ii explicatia bene ccdera 
aon p«tem: «tt qael Mmbmi* O.G.l^fclMMU balat tSMBpli ia m pre ltl otn ab 
HartMHiao (vit. iyclM.11,2 pw areaai inatar eelari. Alaliai apographoia ab Aldkhto 
DKUU Marmora foetaai nopar admodnm aMita explieatioae cdidil lo. Amtoxiu^ Arri, 
bibliothecae Turineoiia labpncfcctaa ia liballo: Lapiie ftmidm, UNaruin Satdtgma 
iidOunOa dm O, Ani. IWrAia 1S34. 4, qal wnm m lypiiaiasf^a eat ex Aetit 
arad. Turinentit (Memorie della .\ccademiR Rpalo di Torino) T. XXXVIII, quod 
noa repetiviniiu tab. 13. LapU, in quo cxarata iDscriptio, are n arias eat, qoalia io 
vWaia Mtaria Nona «aadhar, loogus 1, SO, lataa 0, 60 BMaaaraa falliaaa %, Ami 
Mmm aipliaalia baaa art: 

limits 
tonnva 

L e. Tocalibus dirisia et bebraco aiora aeriptia: ffi\^ ten 0^ S>p^ s^^*?^ 
K>^b fso n:a 3ra bs na „Jb TmrtdOtM velm MM pwler 8»rihm piin, «dav 
ttmd«mfi»em altimgent (lapideni) tcribi %v$nt in yora, qnam mocit Lixo (.\laari- 
taoiaa arbi) aAwTMah" StHmem, patrem Aniaa Sardim iatelligU, MmouUkt Digitized 8ARDICA ET SICULAE. XLL I.VSCRIPTIO SARDICA. 155 (L e. UercuUa) filiuiii, qui teste Pamaiiia ( Xt 17) f rimam ex Libya oolooian io Sardi- 
•iain teine fanbatar ei proptwaa SanNnliie gantii WMMr pareuqae babalwinr, Sardi 
palrii nomine {■ alila nonumentia ■nlatalui (v. MltaUr SkaMireHtm tier eimigt 
lardiiche Jdole png*. 12. Asuni hist. f;eo;;r. politique et nnlurcllc de la Sardaigne. 
Paria 1802. T. i. p. 335). Unno autem teste bac ioacriptione e Luro, Maurilaniaa 
■rb* ▼•nliM, nt^» prtaira TmHeuimt deb JVam* la Sardni* jippdnm «iiidM«l» 
Quod in inacriplione legaliir „Nom, jtiam novit Ltxo advenmm**^ id sane miniM 
venua eiaa, qaum bodie Miao liuile dicat, Noram Sardiniae e regione Lixi Mauri- 
trndae rilmi ease , aed vohta* taaea Sardnm patrem priorem aaain aedem uleanqua 
menoffwe in hoe BftonumeiKe , eantei ellMi Intiea* in tUa rai nnadeM el gee g inphie— 
iDfaniia varias inter Lixiini r( Snrdinintn viae ambages minus oliservnise ot proptorca 
Nonun e regione Sardiniae siiara aibt finxisae. Pag. 42: „llpercbe puossi conghietiu- 
nra ebe Swiioo anirato in nnn nmmi lem abl^ Tdlnto Inr neniione aoprn on 
publico monumento delta pMrla sua, o per dir meglio, di quel paeee che egli avevn 
da qaalche tempo abitalo , e eon cui teneva forse aneom qoalclke laaniera di relaiionei 
II qual peaaiero perci6 ai confema, cbe noi -non ritniTiamo alira cagione per cui 
dovcaM lo aerittore noilra lioerdacol aran fiardiM ooa«Balula« Am-Ntr ateeae piuMoaie 
in faccia a Lixus chc ad un altro paese; ed ancora perchi'' , cssendo piu ])roLal>iIo 
ehe SardoH sia venuto in Taracbiscb a dare le Tele per Sardegna da una terra noD 
■Mho dn qnella loataan, dm aeOa ataM tempo iebba fmSf-LAgem., cohm 
fn SmtiiM islesso , non A patrfc Mnl deli' Africa addnrre an nitro paese , it quale in 
MigUor gaisB di Lixua posaa confermarci le delte coae." ,,Trattandoai di apazio ai 
aniiaanuo, come k tra Nor e Lixatj pud dirai, que I'una ntiri in faccia all' altra, 
aaeorehi tliaado la noma dal pantn ■eiidioanie dl Nar ana at arrivaaM a ikra gfama 
lermine in Livns: crl in t|nfi tempi, dove I'arte di navigare era nfl siio coniinoia- 
mealo, non poieva a mena cbo aacriverai a gloria Teaaerai av.veduto, dope un 
«r^gittara eonaiderevole, delln Ten pediioae ddla terra dov* per 1« prima valla ai 
ponera II piede." Xon est quod oberius demonatremna , id quod viri lingnae el 
antiqailntix p^riti facile poi'spiricnl , 1; liltcras ila , ut Arrius fecit, leclaa expllcatio- 
nem supra datam per linguae leges non admittere (nanique, ut alia tnceam, quia 
teat Rn 9ee»l did pra Umimt qnia ana bo ttevnH $ei4flwm pro hpUtm ituarAi 

Uutitf t{WK non videat* mlvaraani titul! orationen) ab oratiunin semiticiif indole alienam 
easet)) 2) illara da Satdo patre eiusque itineribus maritimis niirmiioncm, quaailo hoc 
dtalo iavaalna aibi visoa oat Arrina, aon eredibilia continere , (|iiiiin ipae Santas pater 
{A mada^talls axadtft) ad fabalow tanpora perlineat, c\ quiljus inscripliones aervalaa 
aaee incredibile sit, errnrp!!C|tie eius geograpliicl non ininuii .sin:;itliireK isini et inauditi, 
faam Lixi, prioria aedisi in hoc titulo commerooraiae raiiu; nun est, inquam, 
^nad baee argenmna at liagnla relUlamaa eopioaim, qnam tatias laierpretailooia 
fandamenium, quoil in Utteria recte accipiendls et definicndis cernilur, erroribns nnn- 
nolUa aiialnr, qui non poteraat aon anetorem a recto tramite abdoeere. Ac primum 
1) KHsra Mr t^bfia Ba. i litt. 1. 8 at Bifi; • Btt. t, fMU Arilm SmmA iM iiatait, Digitized by Google 156 LIBER SECUNDUS. EVSCRIPTIONES PHOENICIAE. CATOT QDARTCM. 

BOB lalii «rt« ted Jfe«> neqae differre exiitimanda eat a lilt. 2. Uo. 4. Eodem 
Mo4e piM Mt liBM IhiBni Ufae Sahla, bMIm a iuttn f«rle loagin* nap», A 

it kte ntrioBque lilterae Id IMbm nonumentii Boalogia inpra pag. 36. 2) Litt. S 
I'm. 5 nnllo modo Phe essp potest, seil nintilfcstum est Jod (siAf similes fignrnn 
pag. 31). 3) Lio. 6 litteram quartam, quae chI Amm, Arrius non debebat addiia 
UbmIb (mbbm anMBf* In Bttk 4) Ua. 8 Bit. 9 JUiwt a CMmT Ua praMarM abvla 
lin. 2 lilt. 2 et lio. 7 litt. 5 « PA« ene videlur. 5) Lin. 2 Ii(t. 3 Dafeth ewe 
nd«tar, non BeteA, con£ eandem in eodem vocabalo Utlaraiu lio. 7 litt. &. Cootra 
laaie vUUt Arrint Ua. 6 litt. 7 e«w -) ex part* avaaiian. 

in mtimm finaaefaaai ct btamalaaiar: B 0*l rD Jhauu capilit (Le. domiitoiwm) 

KiTD principisy qui (crat) /»«- 
D I 3 SarfJontrn. Padt O- 

VlD Kn m««.« jV/^', y>ojr 

Q MS"* D contingal re- 

n ]a :]nab ^ «Mir». i>en- 

^aaa habnaa Mia ila aoribaada aaat: MVt^ ins tni^ ^IH^ "ni^ ^ 

Esi igitur tituliu tepulcralis, in qno hoc sint^ularp est Pt novum, quod nomen 
proprinm Mpolii -t3] p ]3 lin. 6. 7, quod iam alibi panctia incluram vidimua 
(Cit. IS. 93 ct pag. 55 ), boe loco pnadis ia-ipna liltafaa priaH» at astraaMnB iaiBiinia 
Inaignitwa est, enia* simile punctum etiaai in litteia lotini litoli inidall taparftar. Eliaa 
Arrius (pag. 8. 9) de his panctis agpns rpclc cotiitcictint, ea nominibua prnpriis 
indicandia iniervire, in quam rem Aegjptiorum moreni rcgum dcorumqne nomina propria 
■aig^Blbaa indadandl' raaia faldam eanhnhat: aad, nt aiU coMtarat laierptaMila 
•ua, puncta non in liilerait primag atqae extranas nominnni proprionun imroiisa patabat, 
aed ia eaa liiteraa, quae nomina propria anleiraat» vdat tmi^a, *Dab '9, qaa 
lalioBa BtiliniBaa alnanrationU asm ei interddit. — Qaod auiaet ad argumeBtam 
dmii, doglaM Tlrl aapalti ila inililalnin aat, nt nnnaa aina raapiebinr: qaaUa iagMia 
laint, acconmiodatisgimiig ille ad orationis Semiticae indolcm (Grn. 9, 27. 49, 8. 
16. 19. Mum. 24, 21. Mich. 1, 10—15. Ant. 5, S., cf. Leirgeb. p. 8^9. 860) etiam 
in iuBM Taggensi (lin. 5) halainr. AUndKtar anlam ad nooMn Bm JtcMiJI, JUtn 
IhigM tit ynVk 

i33e v\ na) i. o. hebr. more T'iiv vSiit rrs dormUarkm prkieifii, na pro 
rra habcfl Melit. 2, 1. Tugg. 5, an omisso Aleph qaiescente pro t:i<n nam. Herad. 
at labaa nun. Alqat on na {ttk^ rra) domus capitit a. ieciu eapiii» aliouins, nihil Digitized by Google SARDICA £T SICULAE. XLI. LXSCRIPTIO SARDICA. 157 aliud esse potest, quam locos nbi requtescit caput alicuius i. e. tlormilorium, kabitatio 
ea^ae b. 1. aeterna (t. MeiiU 2, 1), cf. illud Matthaei 8, 20: non Aabet Jiliiu 
itmimi* mS vljt mftiiff tAhrg. Pandlo t tl ow m utan et iMokndami locntioiMa 
d« Mpulcro Utuli auetor bod alia de eannB» ftm propter varboraH liuum arcesst* 
vine videtar. — e (qnod mox iternm babes In atirno) eat urtiiaiaiua illud « 
praefixom (bebr. «i^, -ibi vj) apad Uebraeoa praeter libram Iadie«M inaolo reoantiora 
Bebndano «^«lm« apad f h o w tfw i ftfuaiiwlioa, it« ^nMan «t pWue fMnaa 

prononiiniR in Phoeniciae lingane rcliquiis BaUan exempluin mihi occoiNniti 
ScAiu praefixum autem aaepe repcritor a) obi reltMnm est, v. t. ^aoiD ;mi pwrUntt 
T«gg. tta. 6, <9 arv fni rtrttMl rti^um Bom. labae aan. (lib. Ill, 20), iw mro 
p ^ fMai jMnnY popubu tmper ^lium Noinid. 7 lin. 3, ci in nomine SancimiUitak 
(it rw/i/» manu$ Jtrma e$t , v. lil). IV c. 3). b) ubi genitirum dcsia^nnt, v. c. 

n:na zs^a popuii PanormUani in num. Funorni. II. L, 0*)C 'na i'ttHormi llomani, 
ibM. Utt K; fat MMiinlbiii pnpi^ r. '«, imoasn NomM. S, S $apitiu BamN$, 
n?i:o' Togy. 1. 3 {ipfendor temporit vel populi), alqiie ita elinm nbi Punica lalinia 
liuerit exprassa sunt, nt Tlaat. Vers. 1. $i maeom titA ntti Ot-.^zi (Auiut loci). 
Ttti. 4» tflhimm tefym. Van. 6. Y» $tdt rrv «M. Van. 8. dljrr «ar/jr ^>Me 
— m» pri»eiftm adeoqae regulum signiilaan poMt (r. Lax. b. V. mi. S) at aaMfiT 
gemen tMfWi.' malim prius, quia paullo post roemoratur regHum tioifrum. 

IT'^V attrro) qui pater erat Sardorum. la hia nemo ofliendatur articnlo, qni 
prae&xtts «st noniiai regenti 3M et deest ante genitivaai plto; is eniin eanden legem 
aaqnHar a^iia la ^ ira htfcn Gen. 31, 13; a« ha« qaidoa kaa aaeaaaRiiu «nt ad 

significandum emn, qui xaz' Vio/i,v erat Tiaxr^Q rruy 'laQiorlwv , patriae pater (cf. ad 
Jes. 9> S. 22, 21 et Tfaca. v. at} no. 3). Ilerod. 3, 89: Uyovai Wfotu, uf Ja^os 
fdr ^ ajmjlac, Ay^Ma^ U imtitr,c KSfog ii sav/p 8n limifn md dyvM 

nn «ivc pronanlinbig tb-d sivc s'lbd , B^tJ, perindp p'^t, tVi* pnim non 

potest non concfelnm «ue et integrum sigDiiicare Tel pacit amanlem, cf. a-a°;^ 
paoaai eolaataa Fit. 69, S3, ei&d paaia amaat 2 Sam. SO, 19, ifv^ Lax.Ba.3. Mdfaa 
taawB tfH{* at aDadalBr ad Htti}, qnod ilatia aafnitnr, at atriasfna idoM aaaat aik 

7n3i"3 cVo) i:n:V-; n:^ tibti /jaJ" coHtingat ref^no nostra. Transitur a 
laada principia defuncii ad bona vou pro ciribua snperstiUbas nuneupanda. Sententia 
aatt dam vivabat ille, paeii at aalatis pnUkaa aafcia aaclor ant, aana ao mortaa 
DK lagao ehibnaqaa alua paoaaa lai]giaBtar. CC Cit. 33 fin. Verbnn ate conatmitar 
sq. rikaandTO, at Iob> 22, 21: VCiSn eontinget tiii honKm. Pa. 119, 41. .77. 

In nomine proprio nihil nicniorabilc est: dc nomine gentilicio dubito. Si lilleras 
ut Arrius legere licerel 'Oiij Lixium intelligere possimus, e Lixo {yifio(, Al^t 
flteph.), Maariiaaiae arba Ofiaadani. Sad altara littaia dilKnt a lailqais figurls, qaaa 
Gimel sunt , et tenia e«t eaden qnae alibi s. Quae al aocattla piela auBt, liigoadaM 
DB^, qaod ad ralioaea gaagrapbioaa rerocacc bob paanua. 158 IJBER8ECIJ^aM38.1K8C»lrTlONISIHOEN]CI^ GAraTQUARTDH. XLU. 

INSCBIFTIO EBYCINA. 

Jm vidina moacii Evydt vriibqae eogaoiidah (bwli* Tnpaal M Moaie) npcttam . 
cNt hoc marmor, cuius copiain ex Anlonii Cordieit hitloria En/cisy quae leite Caslello 
in Sieiliae inter, nova collect . p. 297, apad Scbiatum ranormitaDae eccleiiae eaoo- 
oicuiu nana acripta aervabatur, Caatdlaa qaen modo menoravi faeit p. 296 hia additte 
mbia: »E»iabat, iaqah, rapailorl saealo hoc nuirmor Erycia io acdibu RooduM 
Palmae, ac dolpiidiim quam maxinip , noViilissiinmn hoc Phoi'niriap litPriiiiirne inonn- 
menium fato periiue, ila ut post omnes curas et diligeniias adhibiias DuUaiu de eo 
apnd ErydMM ■MDUwiaa «Mttrt compartaai ait.** 

h to iatafpfafaado aaaio vllaa fami acia» vliaa paridlUriM «at» ^an^aaii 

nulla maioris anihitus inscriiilio , nullnin niniilins sprtiionis Phoenicii specimen ex 
BDtiqiiitate lervBtuin nit; unicuiu^ue hoc, quod exalal exerapluni saoo ita comparatnm 
est , ut plaaan lotiaa maamati ialarpralaiioaani ii% adnlUat. Quaia iptani «I» «aaiaaB 
qaaa BM tentabimna, taaquam modegtuiii ingenii lusum poljaa qaata iaiarpreiationem 

c«rtani et perfpcinni pnuiitoriini iiidicio sabiiciinus, ila tainen comparntniii , ut huincris 
Doalris insislens uuus et alter foriosse in opinando et coniiciendo felicior propias ad 
Mctmaai addncalar. 

Ut lolUam laciMBfla ab alpbabeto, quod ex hoo llcobi Mafedmiia at iUmIm 
adtecimus, notandam ait, saiia magnani esse in hoc inonninenio figoraruni variclalem, 
•t atatuariuta, at t^detor, in «ariarusi figurarum usu elegantiaiu quandatn captasse, cf. 
bnvb CP Bb. 1 «« im ra lia. 7. De aiagalia obaarvaverliB: 1) n et 9 llttetas la 1mm 
litulo rariorei e«»e, quam exapectcs , fij^urain Alrph iitiprae nonnnnquain inreraaiu, 
2; He aandem habere figuranii qaae n eat in lapide Carpenloracteusi , itm uman at 
potcataa eina ia h«o awaameBto carta ait. 3) Jad afaada eat fignris Panieia ao. 12. • 
13. IS (pag. 3t), at ila eiaa paieatata dabbari bob poadt Miaaa oertan cat e; f 
«« o earta vaatlgia eoa vidl. 

De uniTerao aulein titulo sic atatuo, enm aepalcralem esae et mulierii non magis 
nobilia quam pulchrae, cuiua npmen ab iailio legiiur, elogiuro contioere, Inctumque 
da eiua ararta dcaaribera. Siagalaa llaeaa lotldeai conmala alva eola eoatiaare TMeatar, 

id (jiioH \p\ indp colligas, quod versus 2 3. 1 iiquc iategfi Don ciiisdeiii longitudinix 
sunt iieque usque ad lapidia laargioen) procedunt. Oiatiaab antem poeseoave genua 
grande qaiddaai et aabliaia apiral, Arahaai fere peBai barokae at aaaatoriae eimila* 
qualem orationis Punicae indolent fuisse, etiam ex inacriptiooe Tnggensi adeoqoe 
nobilisximo Plauti loco c«U%a«, Be da Afrb latiae acribeatibaa, at A|iak{jo et 
TertoUiaoo, dicam. 

Veta. t. lada aV iaitia laga: 

Dvminat Sutkml, JUme OMr-du^ Digitized by Gopgle SABmCA ET 8ICTILAE. XUI. INSCRIPTIO ERYONA. 159 

i. e. (loDgaeTi). Ab iatiio ante ^ fortawe snot reiiqaiM liilerM n pro nass eipptU! 
Vmp vri Oimti m low mm tuwm. ran (nry) rfMrtw fa tiatii abcol. emM Mfaat 
Carth. 3 ( 1. 2). 5, et li. I. mulieria nobilii videtnr compellaiio honorifica. Tribos 
sequeotibuB litteria nomMi M|nillae coBtiiieri» mik cerUim «c, i|nafli M^naiDr na 
(ctt), idemque n«MM> ilinai cowp — ■! iin. 7 extr. ^nv na (^nv ira). 
lllml Mali ArfM, «m< Mt b. pr. oppUt Nwnidici SMnU 38, dv» bnv 
pro bvid ptnnia, sive contr. ex V>3njc inscr. \iimid. 4 Iin. 1. — In LPnUiS 
tertiam lUtersm ita supplevi, ut tleccb oriretur. Qaae scqauntar, baec fere •nal: 
'vm m nrb (ta^h rn trni), quae ^ald tOA vaUat Iwa comaxM* oaa awafaor. 
IT^aiaani McaiMiHii imafran haaa feia oaatfaara axitdna: 

mum ra n&» n» Vano^ b'oas ^an 

i. a. tia:^-3 n*z n-:;= n:<3 br>:i crjs bin om/a (mat) eitiarae et caalM 
gemilut Jidium m concione ilomus Mr - Cnmo», I.e. omnia resonant naeniia et fidinm 
cantu Ingubri in funilia Me-Cainos, ad qiiam pertinebat Mpnlla. CoW orationis feie 
Men eat atqae lea. S, 12: Orfm^ TT!) ^"^7! V* 1^9 *T?}^, «^Aara «« 
nalliiim, liimjmnum rt lihia et ritiitm conrMum eorum pro: resonant con\ it in citharae 
tibianunque auepito, vino abundant , et Pt. 45« 8: ^iiis-bs nl^sp '^''«^^ "^^ 
aqinitf <f afbf et eania aaal vwfw Imm L a. TaaMa taaa 'Byrrbam, aloCn, cairiaat 
apinwt — n'3:x fxplioo eoHBlo arab. ^Sto ptalteritiMt aam. Al^hTI cifmbaAmf 
ex arihiop. — Tt» (Ti*«) M. catr. ab fi-T^h Jea. 13, 21 (quod nialo nunc 

ab n:N duccre, quain ab nntt, col], nin pro n{h> Oto pro ojb) aunt gemilut; r»S 
(n^tq) i. q. JSdn; gmOu» JUkm aataai naa inopta dieiiar da caota fidiaai 
lagabri. — n» (nm) Um aaaa vidatar ^al n^^i) caefat HJi. 1, 9» arab. )U^, 
xt4^> — Dnhaa a. p. VS3« axpBeari palait mjnm i. a, aema, ptaka 

CeaMf^t cf. aqon i. e. proles patrw. 

Da Tcrau tertio nil dcfinio. Qaaitat «aieai baee fero eoatloat: 

aba 3^3 1^ pto p-'nKi aas» na" n^» a^ona 

frm« «Kw «' Candida erat tteUa (oculi) et siumt vtiatm Mi iu$tar 

cordis tiivit 

quae hebraice ila scribaa: ibT^ aVa ]);b p'*n»i] a^bN "^^; ^v^^^ lilterk 
Mlaiaadia aao aialiimi MM m. Hm. 7, fMiii JT* aan paaal, A fB§. , atad 

CH. 10, 3 Litt. 11 faeillime ita Kupplrri potest, ut Aleph orintnr. Celrbratnr antem 
hoc versu piilchritudo mulieris lutii oculoriim uplendore turn ppcioris niveo candore 
conspiciuip. 333!« i. q. 33S3rt ttella non potest non album oculi esse , ut arab. "j'-^, 
quod Firnznbadiiis (p. Calc.) inter alia explicat j ija^ album in ocn/o, cuiua 

Go- 

caadercM pasHin kudant Arabum poCtte (v. Bohlen de llolaaabbie peg. ft2), Digitized by Gopgle ir,() LIBER SECUNDm INSCRIPnONES PHOENiaAE. CAPUT QUARTIM. Peiser pag. 29) ct propter candorem cam narciuo (Jones de potai auat pag. 191) 
OMBpeiwM:. ("iv) a -)na pr. punu/mil, qaera tumea aigDiiiMm ui emf e r f 
qeoque niveunique colorem transferri (Mtuntiir nomina sna^ MMIW 1 Reg. 5, 3 (4, 
23) cf. The*, ling. hebr. T.I p. 246, sum. iTT'^fi'^a prob. cygnut, acthiop. •fil^C. 
argentum. — .^ai; a ijsif) ^Ex. 33, 22 ) Uxit u q. ijai}: "jb fere redundat ex notb 
Hebrafme. i&v eer mM» cat alx media at proptaiaa Aitaeta, jwrc, aasMlMtauk 
Deniqiie in aVa vim babet coniparatirani , at hebr. a Gen. 1,26: «yiia*fd KBbsz , 
cf. 5, 3: 'tabs:; ^^B*», cf. quae de bao eioa particidae aaa dispniaTimua in Lex. 
mao. hebr. germ. ed. IV p. 214 eqq. — Caodidaoi poellae pectna com «Htrt» caaJoi* 
•aapaiataa habaa is A>ii«i baa Kdibnm HadL «aa». IS. 

Vank S lagasdM vMatar rap p «03 aain ia ya, fww qUimi vaiba 

expUnaverim: n'iy7»>Ta 03V xisi\ puit^arim e$f vobit (i. ab amuia taMlia aflaotia) 
JUiiU tuieniarum i. e. poC-ta carminis liigubris auctor. 

Yen. 7 pcnpiooa tideatur verba: bnv na Dps ... ad Van. 1. 

rA8 PANOnmiTANUM. 

1. Vas fictile emtnm Panorm! , dum . fandamenta quaeruntnr aedia Regio 
Gymnaiio annexae. Exatat in einidem gjranaaii Moaeou Titvlaia phoeDiciom primua, 
aod atiana awi a wta , adiiil Axt. Mjm. htm ia diaa. it Stvtrma Mmrtgrit epiiapkit 
eapw XI p. 86, daio dttlgaodaa C*wtWMMB» dc TamnroisA, Awer. Sietil. p. 295 (p. 321 
ed. 2), cuias exprnplum rcpeiiertint Barthelemy in Memoiret de I' academic T. XXX 
p. 419« Land de lapide Carpeotoractenst tab. 1, Aib. de Marmora topra aicune 
jmmuU fmtd* In tab. bale Uballo adlaeta. Ei^Ucallaaam aiw daie tn AvIiafeMfw- 
L a> jLmcAi» 1. c p. 48. itlBm Mmmtm p. U. 

S> Ac BafflaHnayNt fddbM ila lagU: 

laela, ai qnid iudico, praeter primam at lartiam litteram. Terlia enim eU Jtd^ bae 
ifaa fignra obviun Sard. lio. 5, prima per rationeti palaeographicas Kt eiae poeail 
He in BrjiciM,)^ aed advetsatur linguae nsua, qui aiticolam ante nomen propiium 

eoaipacitnai aim fM. Iffibl baaa Btlai* flagitaote paene aenteotia ita acribeada 
at hm»i aaH vidalv. Legn^gitor: 

ignli MMnan aaaa earn Bartbdaaqrv eanaao. Fllaa n. pr. b«B^:f afgnifieat: 

(qnem) nueitevit Baaly ct Cit IC. 17; poiteriaa reddi palaat: aaadmmUOt 
forte nboa aeriptom eit pro nbsa (nVx^i) J^fix, protper. — SIgnnm illnd, 
^od litteram extremam axoipitf menim oiDamentum eiae, cui aimiJlimam exatat Digitized by Google 1 

IMSCR. MBD. ET SiC. SUV. DiiCR. MABB. XLV. 6EIUU 8ARDICA. 161 Qt. 10 exir., Bulk«kH9«s dodvM olMtrravit «t t«I ex ao npparei, qood magna 
ioieroapedo eat iatw hflo dgnaiil et littermn exircmnm. Niliilo niinns fuerunt, qal 

hnn<- rif,'iiiiim litlema ea«e censerene, in qua rjniflf m (Icfiiiiftitlii iHmen in diversa aliennt. 
Namque HartMMlUua ( vit. Tycbsen. II, 2 p. 500 ) et Lauciu* I. c. earn p ease atalamit} 
K9pp^ (BiMer v. SebrlfieB If p. SOO) n, Aamulcrw (MiMdI. p M) • ^monm 
nmiiero unu« Lancina hanc lolius inscriptioni« cxplicationpm propoinit: p ^93'^By< 
pnVca Jfifarhnal , Jiliut Mailechok (nDV = j**?" » humilis, inde bwu»* 

bniiiilu s. abiecius I3eli, pnbss tribati «Mdor!), quain tamen leiuliase saOicaat. 

xuv. 

I N8CRI P TI 0 M A » SALE N 8 I a. 

Hoc nianaor la M4ibiM pnbUci mn^'Uiruius unno 1779 efloHiiin eit in Innla 
St. Piintalei , in qna Molyam urbem sitain fuiase nonnuUi coDtendiint: nunc Mnzzarae in 
Sicilia aKKorvatur. Apograpbum a Hoaario Alagna miMuiB primus edidit Castellls 
DB TmmBiiosiA L e. pig. 323 cd. S, ^wkl nimt Meutato npcdanM 0. 6. lydbew 

in Nov. Act. I'psal. VII p. 97 cl Jjimlhrr^^iitt , inscr". Melit. Ulb> Sy foi cdan 
aliam lapidii delineationem a Thorlacio Maurao factam luemorat. 

Ipnm CSuMlli CMmplnm, qnod bm MIrob lab. 14, haad dabb bfmlBBi 
•U9 •Qp Bepu lemm Mmxm- 

Quod Tychsenius n. pr. Nopiilii legit ps, Lindbergiui L «, pBg. 89 U 
miotta accntatia exempib iribuendum eit. 

XLV. 

OBMMA &ABDICA. 

Ab AAeri* iettm Mmmmra awaplam priaiBB «didit Gasbbba la MmaHa tfiHb 

Arcademiu di Turino T. XXXV CI. nior. et phil. p. cum brBvi «BplicatfBOa 
Ahad. PbiboxU) qai recie vidil, quattuor liiteiai legendaa ease 

M Ttro appelfaitivB aeetptaailBai saiBtiflMrt, riva caftatB Bit* caftifMB daaaM^ Nabb 

non dabiam est, qiiin n. pr. sit hominia, qui hoc rigilla «ti sokbat, legndam 
' iUad fBidam tt^_ (i. c. cattar IM) v. Ou 23. 24. CAPUT QUINT U M. 

I N S C R I P T I 0 iN E S C A R T H A G I N E .N S E S. 

In veleria Carthaginis rnderibos , <|aae oaper demum eximia Falbii (v. 
pag. 8) atqaa Daravll (DmiBAii db i.* Maub JlwAerdtm «ar la tup^grapk^ it 
Cmikagt* Avee Jet nulea ile }T. Dutgale. Paris 1835. 8.) opera dilisontius 
deacripta et docie illuttraiu Kiint, ante annain 1817 nuUBia veteria acripturae liaguae- 
qne monumentum ioTentum, Dnllaia eerte ia taMB pabHaBai aiilaM aH, (pHHi- 

n Digitized by Gopgle 162 UBEBSECCiNDUS. lMSCRlPTiONE8PUO£i\lCU£. CAFUT QUINTUM. 

«jaam aniiu apographam iam din Oxonii iRtitRaae videttir (v. no. 55). Quae eo, qn«m 
dixiinw, anno at dcincep* piimum ab Uoiubcrto, Ana a Falbio et Scheeiio araM 
mat nmmmff cnncia ^ao4 Mim •odMi la loco ioToiitti mot prop« fogm Mhrmm 
iotra veteris Carthagin» moenia aitam, q«l ab o^aedoctibui dateniiaqae antiquia iiALju*, 
viilgo Mnlqa et Ma/ga (k pro illias regionis more molliaa prolalo) appellatur. Quatreni^re 
notice aur un mi. arabo de la bibliotb^ua dv Roi oontenaot la deMfipdon do TACriqae 
(Mb ISSfl ) «8: nO» volt k CMbagO M piWi HftM MoolbMi X«U» ^al M 
diltiagaa par aao Aloedue et nne ^iivation prodigieuiei. II eat oonpoe^ de galeriei 
vouliei qui ferment plu«ieurs ^tngci et qui doniincnl lar la mer" el Ebn Chaledun 
apud Quatreroerium 1. c „a Caribago extatent eooure aujourd'hui lea arcades 
doal M eoaipoaeai rMifliw appelU lUMt [«oa«aaMt«tIo aatpeiMa}. LwlMUttaa 

de Tunix ont besoin de clioisir lea pierrea qui doivent entrer dnns 1h ronstruct'ion 
do looro bitimoai; et comine lea pirrros dc cea arcades sont fort eatiinees des 
ardiheetes, oa s'Rltacba k oa domolir 41111406 partio; laib ea a'ost qn'apr^a pinsiovta 
jonra d'eflbrts et un travail p^oiblo, que I'on parvient 4 fidia icronler le niuindre pAn 
de mur." Cf. Falbe 1. a pag. 31. - A Malga orienlem versus via diirit nd Necrttpolin 
Cafthsgiais (r. Lhireau do la Muile pag. 91 sq<|. et ub. 3) alque acpulcra, ad quae 
pcrtiaaissa vMoMar cippi aootrl aa. t. 9; alia nngio aaMralto mi niarb Ihias fcrt, ad 
qnnm rudera exatant lempll Dene Caelcstis* in quibun Ilumbertiani Ispides Tanaitidi 
i. c. ipai Deae Caelesli saeiaii reperti snnt (v. Duroau pag. 170] ; ab aocideate antem 
Malgu sani rniam ampbid w a tl l , v. ad Cartbag. 10. 

XLVl — XLIX. 

CAMTMAOiNBNSIS PBIMAf 8SCVNDA, TEBTIA, 

HVARTA, 

Eximin haec raonnmenla in Mineo LogJoakasi aaarrrata , qnne Humberlia- 
tumm It^idHm aomiao coiobraotur, J. £» HtmVtrtm (vide p. 9) anno 1817 prope 
MalgKia vtean la ipso Tifaillt Cirtlngtali tola triaai ^aattaenra pedaai Inuao 
iavaah* sibi invicem satis propiaqna, ex eioa regionia lapido caloario eaqat 
coloria e rubro cinerei {rSiA/iei-gratier Ka/ktcii^er) alfabre facta. De genuino 
borttot litulorum et ediiiooe atqno leciione et ioterpretatiooe quuni liamakeran iator 
at aM allqaMtaia diaoopiatana ok, kIsloriMi littotariaai aoiaai psulo copioana at aaea* 
ralias peraeqni placet: non co profccto rnniiilia , iit de mentis dociissimi Philologi, 
«pttm rebas bonoais praeaiatuni morte ercptom patria lugct, detraham et de meis 
eoeioetucis lopi4aai aooaiatlaa {ispaolaffaB a mtai li aia Unaaii* glorier, sod at non sina 

et Iccllonp et inlerpretnlionp persiitissp lidear, caveamqnc ne pnlneoprnphmp diaciplina 
a praeciari viri, in linguia tamen Orientis magis qttua in scriplura exercilali, aocio- 
rkata iil^ald «latriawali «^fatt. 

Cditioneai ig^mr horam aiarmomm a ae invenlonim el pauilo post a Fiyniao 
QaikkMt Bataviao ngtf ooanioraa ipw Handiartos 1820 la patriua rodox wugan Digitize?! by Google INSOUPTIONES CABTHAfiIN£N8£S I -IV. 163 cum iloctonim hominDm plaaia cnravit, hao intcriplione: Notice nr quatrt eippn 
tefuicrwix et denjs /ragmemt»i decwivrrtt r» lftl7 tmr ie nl dtl'meienme Cmrlkage^ 
far It M^ftr J. A B i mhtn . La Hane, «hn Um. tSSf M, muu 10 pagg. cam 
dnaboa tabBlIg uti taeMi. 'DipliMM iU Mil mnm daBBeadaiiMi, altanai mtorcai. 

(tab. 2), quae reram litu-reium magnitniiinem imilaretar, eamque p«relegatitem et 
(ut postea lidebimus) accnratioreai: alteram in minaa eootractaju, quae integroran 

MOOantiBf tmm negligentiae causa in co quaerenda videlwr, 4|WmI ,Hii|||Mftni itt 
nwam B mwn w f. 9 oantexto plara elemenla maoifeala 4irafMy Vtloli 

^ ^ ^ A 

%uomm primnm eH BHk, dttfOfli «piiiaM (nm te kpUe nt /^), Mrthm primam et lertiam est Tau, mediom Schin, eiasdem poMitatia eue perpcrnm 
•xiidanbat. Solam ninorem illam delioeationem repeliit Ilanminm » UImIIo, qao 
•uamlMraNi iawriptionnm interpfMatioMiu expoauit, iu inscripto: DMrAt fM^9giBt- 
tritiimt atifUOt m9iument«nm JWWfjii'llW, migm in Africa repertorum^ iHttrffm 
tfitirtnem ejhibent. Lu^di Bat. iS22, 71 paiftr 4,, ciii ncccssit C.J. Christ. Reuveniii 
periculum animadvertioimm arcAaeoiogicarnm ad cippui tunico$ HumberlioM* Jlmei 
mutipiarii LagdmwBatinf, IbM. S2 pHV* 4* AdofMOi H«nb«rti ta ooaMftuendit 
linm amribai «) Is iia 1^ «t interprrtatus est («id* pag^ 2. S) : 

No. III. 

ii rAn paib Jhminae n»$trae Tkotath «f 

lih II^IBR mino clrmrntiae Tholad, 

mti nrm propter tectionem uvarum (1. mistionem masU ) 

ma 6»3> ja naon BmtM,^ldi$ AHam, vtOmm. 
NoMan Jm* nbn HMnknw nVto poMmcia* pro ivjVtoi et i.^ MTlittBBi a. Vaoaiam 
gaahrioam esse probatum it tl0gtO araditioni* apparoiu: oumen masculum ei adiungen* 
iARi fioA Baali ■. Soli raapoaiUat (colL n^tnlrft Jo*, ii, 30. 19, 4). lo sarmoaa *) lo slphaWla ex Ut iascriplionibqi hank qatfam wcnoda i-il Prtch, tcT[in Dclh , aiib t.amtd 
liMsrf l>altih coroptr«nl bae figone: dose fignrae, ^aium poalerior Mt iVaa; inb Ittok 

^ «i^t fas4 art 5eVa. 

»1 • 164 LIBER SEC LNDUS. LNSCKIPTIOXES PHOEXICIAE. CAPUT QULXTLM. inicriptioniii multns fomiBi araraaicafi admittii, ut i propter, n^n pro muitam 
(idque pro u*ii), M>an pro ri-:^i; clemeDiia, Mnnoneiuqiie phoaoicium ad Araraaumttni 
«I AfflhiMBWn ia pwaialtb iaflcotera Umm iMtmifw ioflalaat. 

No. II. 

.... tin (])nai(^) D^mtnae mattrae TMaik .... 

an in (i)nMb(i} «f Jltrw moHr» dbaAw TK mmm 

WW lan ibfi(t) TMtdt ftrt ««AlWr Aae hot 

as mn nnaia (l) propter srrtionrm vvarum 

lanm 7(1) «« (}), qui hie («•!). 

)afMr Mcipiiw p(« einldaeo f^jn i. q. &i{ ibi; pro imaia Npoohar (qaui 
gtntuarii viiiiim lit) rtniAS, DalMh bia poaito, uaqvuD ia fiinui PMBm (iaM 
Pilelica); yoi eoaiieitBr wriptnm eue pro paa ia agio. 

No. L 

a pi[K]>7 -.--^ « i<r* Mt/ro 

P inwi ibn .... ton domino element iue Tkotad, EM-MMtMi JUH 

b«3 109 |a 9nan Hamithal Jilii Ebediaa/i. 

Ne. V. 

(l]&n nban [^fab] Dmi'm element iae Tioltd 

aa bvab ...> tfrnaiiiw Qaiatat (1) 

»Va 

Qua* qaaaqiuNa aeqra •wmoBla phoraioli (i. «. bdwad) eoaoiaalMa, aeqae 

apCa geiiieniiii comiiicndarrtitur , a miiltis tamon adoptaca sunt, (imim He edilionis 
int^gritate {wrpauci dubitareDt^ pauciorea eliajii ad lapide* ipios adhuiu haberenl« 
KopplI aataai da hia lapldibaa aoaiaetome iia eomparataa aaaaat at boc tIto rix 
dignae ab Hamakero faciU negotio explodercntur ( v. V. F. Kopp BemerkvHf^eu 
ilbrr eiHi-^e puniiche Sleiimrhriflm nut harthti'^o. Abgedruckt am dem 17/»'« 
Ja/irgange der Heidelberger Jubrttucher der Lileratur. Ueidelb, 1824. C'f. llaiiialieri 
apiat ad Roebatliamt antr.). Daa Tbdadi igitar ia libroa aiylhalagieoa radpl aacpil, 
pt n me ipso in PanlheoD pnnicum relaia est (r. quae de rcligione Telernni Cnrlha- 
ginenMum dispiitavi in Erich und Gruber Encj-clop. T. XXI p. 97); funw noo co 
pvooadaftm acepticiimi, iit de prinia lapidum HoaibafliaaaraBi fimaalia abHamalmra 
raala kelia dabitareai. Dubilavi lanaB da rcliquii et eoniactnram meam quaai pracicriena 
[>ro|>o«ui 1« Kphem. lilt. Hnf. 1820 no. Ill, brfiviaa paulo pott in yirac^ ffrf Jiejr. 4e4r. 
MiNVf ed. 3 pag. XXX. In in«cr. lU ioda a fine lioeae lecundae legeoduai aaaai: 

npb&iu 73 i ins M • Xbn %9ab 

Baali Hnmmatuto (L e. Solari). VtrvwM (att) G. fHui Abdmilcari 

■ Ileraclii. In in»cr. II: potna» p pXKia» ns ■ '(~n brab Baali 

Hamwum» Vir vovettt eat Abdetmwm filiuM Abdetmim. In lapide prinio lio. 2. 

btow ^13 «a pn. itaaa aiasiaw tat argaban. A« priaMua» aaa nlfBii bn 
legendum idqiie pro cpitlicto numinis raasculi ficticii n;n habendum esse, sed ax 
ancioritate . delineaUonia Iloinbertianae ];|n» ji^n autem esM Baalem SolareB 
t Digiiized by Go<> INSCRIPTIOXES CARTHAGIi\E.\SES 1-lV. 165 Solia daHm. cuiiw stataae in Y. T. inb nomui« bi»n oomuetnorarentur : ia 
foua fMi proTOMbam ad \on io lapMe MaliiMii (v. anpra do. Hi), «t mi 
illipt. mm i. a. mv^n pro «fa/«« S»H» ia later. Pabajr. Ult lia. S «f. Lex. 
loan. lal. p. 349 ct Encyclop. I. c. Dein siispicafjnr , ia hi« inscriptionibu* pariter 
atqne in Melit 1 nonien propriuiu Toveoiis praecedere formDlam 113 OM vir voven$% 
ab flaaMkaio aalaai hanaaher pMii, «t ipso* lapidaa 4eaao ia a pieawt at pawtai t aa 
MM* caoiaeturae cum ipsoriim acrfptan oonciliari indicaret. Don HawMlkarm norua 
caraa moHebator Id Miscelianeis Plioeniciiii, in plurium coniactaranm aieamin, 
qaamvia aibi aoa oogniurum, socictaiem veoit Stkph. QuATRaaiaMva Pariaienais, 
la niV#M«v MM- inOfan «Mertft^ ftmtfm**, faod pradiit la DIaria Aaladea 

Parisiensi, et «corsuiii cjiinqiie ediluin est anno 1828. Is tic nofrlii-'Titia npographorom 
editorom ^aeitua qaattuor inacriptioaea , ^uo eat ingenio et aagacitate , bunc in atodttin 
cl Immdaa at raatilaaadha canaalt: 

No. UL . {"•ilraiam pn b» 

fan I9i«b 

X^^n\^ 

p *l^i3ia:r -ns on pn ... 

13 ^93 -I.. No. U. Domi'nae nottrar Thalath et 

domino nottro Aero notiro Ba~ 

•I JfaaMMa, Ue fMi «ae« 

Ebed-Atchtorft, 

teriba , /i7iif a £M • JUilcar. 

D»mtta€ aaffrae TVa/afil #f 
ifbaHtea uoilro Danl- Uammun 
hoc (juod vorit Khed- Kichmim, 
JUiut J£M-AtcA(oret , filii Na. L 

el 

Baal Hi No. V. notiro 

kw quod votit Kbedmoieci , jUut J^mman, hoc quod 
BMhmlt /iliti* •.• 
flUiu ... Et iacam at Q,«aii«aHirn katiaaani ia mallia moBrmn, 
lapidibaH confirinaii poBteo TidebiiDDB. Qaid vera Hamakeraif la (Miceall. Phorn. 
p. VIII. 10ft — 107) »eoainieata noatra** vix meodona nedom refulalione uberiore 
digna praMadavit, at iieaihiia lavidi eaae aignifteafit, ^ui ridiealo modo aeeptienai 
agarat, at boaaa explicatfoaia iaodeai aibi aripatat. IMnm aa iapMea nccnrntr 
intpexiate et inlellexiaie, Hunilierliana npogr!i[iliii adeo porfcrtn ossp, nt nihil amplins 
deaiderari poaait; npbcia? oe^ue in lapide legij ne^ue phoeniciuiu eaae, ^anoi n abitci Digitized by Google I I 1G6 LlB£BS£Ci;^DU& LXSCHIPTIONES PHOENICIA E. CAPUT QIJLNTUM. 

MB posnit; dixlinctionem inter Lamed et Nun ineptam eue (tie!) , et qune eius gcnerii 
flm non lios grariore stonaclio evomuotor. Si Mrnon* ab aaiaii perturbatioM 
Ubaro Hamakwoa de eoaltatanw imuiHats rMolimt, miidhMn: iaipo(«itlM 

Alfalanti noo credidi, contra adhibitu felicisaima Quairemerii ooniectura in diapatatioM 
d<^ leligione Carlbaginensiuiu ( Eacyciopaedie X\I p. 97) nnno 1830 edtA «t !• TbWi 
Itag. hebi. |>.49U causaia illam recolcna lapideiii tertium iu leaiitui: 

« 13 oM isn by 
ipjaw 73 neon 

eamque lectionem lapide Ilitunieiui a Falbio edito (r. no. 50), qui feriiji Pascbalibus 
anoi 1835 ad ine perrenit, iia firniari comperi, nt de lapiduin LugdaneDiium lectiooe 
BOH «Bpllu JaUlarmB. TuiaBi ipgM lapldM iMptcMB H wnuBinaiB aiihi «Mtigit, 
qntim in iiinerc Anglico ( niense Sept 1835) Lagdani cominararer , et revern oculis 
iMis vix cf«4abain, quuiu in lapidibiu ipiia paean oinaia* qoaa Uajnakerua ibi legi 
iat Begarat petoegarRi , expraaw vMaraMi teatEbBa^aa adTacaiis i 
duapar tSm f aMdaa aaimadverterm» In faaa tola tagaaii eoniectura 
iinquam inc!di«iet, qnorani praecipaum hoc erat, quod pro n;n manifesto ibi legitur n:n, 
iia ut praeter deuin ibn etiam dea n\t\ conunenlicia euet. DiligentiMioie igitor singvlaa 
litiaras, maxina iaeartaa taltaqaa, da ^pSbm iaiar aoa oartatam aral, oBoMaab 
atroqne latere adnota inipexi, cum apographi* Hnniberiianis maioro et minore (quod 
^idam poauriai multo minus accurate factum llamakerua ioter icribendum ante ocoloa 
vMatar) eoatuli, ainguliique liuerU circino laaaau apograpbi Ilnmbertiani 
escMplum ka ameadati, nt spaadara poatln, an, ^ana io apagnpha ma 

lUdt , nt> oinnibii* probatnro iti, quiciinqiie in postpriini hoi lapidoK gnnis pt aperlix 
oculiit exaininaturi auot. Ut erroret edilionis Humbertiaoae et llaiuakerianae ad 
capita qaaadam ravacMa carrlganna, taetana haaa fora taaaaat; 

1) litterae Lnmed M JVva in omnibus his lapidibna Itn diuiagaaDtar, ni 
Pdaaographoa lapidaai loipicicna de singalaraDi poteitaia daUMM poasit. L a awf 

aal ^ f thm ^ ^ ^ * ^ (atiaqaa aeapa aafBabUi)* vUn piM eataria 

no. 3 lin. 2 Quae quidem distinetto quum ab Hunberto maxims in minore apogra» 
pho gaepe neglecia esieti hac negligeniia elfeclum est, ut Hamalcerua nullum fere discri- 
meo ioter utram^ne litleraai intcroedere sibi persuaderet (cf. pag. 34), pluraqne magai 
BMmaati vaeaMa pra labUa at pro piaaiadiealn aaa apiniaaa hgarat. la his noa 

Kohim est ']^n, cuius ultima litlera in hiN at In alii« miiltix lapidibus ubique mani- 
fastam est Aaa, sed etiam nsn bis obvium iaaer. lO lin. 1 et inscr. U lio. 1, cuias 
■ailin Ihlara non potest nan awa Nnn, qnae lootia etiam in lapide AtlMoieBsI prim at 
Carth. 5 sole olarior est. In inscr. Ill lin. 1. scapus litterae Nun usque ad cnlmen littt^raa 
Batk Unana socaadaa doacandit» ^nod plana naglactam ast in Hambartiana ttol i aeai i wia. Digitized by Google INSCRIPTIONES CARTIFAGINENSES I— IV. 167 
2) Non ninat recte a slatuariia Canhagioenaibua dialinctae aunt ^ Daletk, 
^ BetA et Bttek, «b Uvnberto «t H«iiii^ero non semel coofiiias. Vocabn- 

lom inrar. m Hn. 3. 4 la faflde icripttm ^ ^ ^ «p^ BmabwttiM in Nu laM hMgiw «it, to Htaora , nib Iim IHimm rb hgit Buii 

EMM in vow r«tt iaMr. m Bb. S to hpM* m /^, to atraqM HnabadtoBO • 

omfo hctam, at Uamakwaa ttiBai h«a« figaraai in alphab«la ad «t nfhmt iCMdl 
in voce ibd in«er. Ill lia. $ to aMiiore apographo nola piotani, in minore scapuni 
Inbet ia«o bravioMn, aaqahar UanaJMnn kgaat laot Tocabolaai oihili. 

3) b ip«» lapMa ^ SeUa abl|aa «fitet a ^ 2k», fao4 ydtaa diMri- 

BNa taM AuabwlBi in delineando panini n«glezh (wiraayir aatoi Uuaraai ii enndam 

pntnbat, \. Ci'ppri trpuferauT p. 9), niagis nulem neglexit HBiiinkpni» , qui eliam 
recta pictunt ubi^ue n eaae putat, iu ut Scbio (frequeniisaima iitlera) ox eiua 
alphabeto plan* «xd«t. Mala at aMdia aoapo atoria 'longo id pietnni «M to voeabnla 
tut in, lin. 3, laaxime in miaata apa gt apho , unde fncUim , nt Ilamalcerai pro -^n: tDN 
laferet -niriM *): non aliter In voce n-Tsrr III, lin. 4 et II, lin. 3, quani Hnraakeraa 
kgit nnnn?..'! recta picta est liitera inscr. 11, lin. 3.5 in voce l^^sjM, ab Hainakero 
tamaa ania beta jarm (Tipja Ibil ). 

4) lit de Bingnlls quibuadHm ^ocabuiis litterisqae dicamna, in inscr. Ill, lin- 5 
astr. nanifeato legitor nomen propriam ipbanajr. Litlaia aaiia pcnnltima eat ^ 

Koph, et tertia, quae Ain ^ideri possit, non Da/eli, ita Ticina egl praecedenti Betit 
nt acapna fere perierit. Idem vero vocabulun ipbsnajr legitor eliam inter. I, lia. 2 
taut., aU HaailiaMaa daaa Knaaa aiigBg'"* V •3 Vld#m lectorei, ipam pgrepo faadamento tiicito, »p<1 »cipni pI conmlio deleyerun' , rirlfn- 

■llalarido]iiraina*MhiBilbn« ia qnoTiadicandoita duai te praobel, cum eiusmotli icepticiiiuum 

HaaMJtawu: „giii aia— e< aigaiaaalli mm aaa- aftMal» «ai aolia aNthoaaliaii demOMlralioailM» 

vianilar {me Hanukenw ligniSubBi, ryni meniio- dignai iJai liilaak" IGtaaU. phaaa» p< 107. 

I^n in Lexiei atai editiooe teriii I Digitized by Gopgle 168 LIBKH SECIJNDUS. INSCRIPTIONES PilOEMCIAK. CAPLT QLINTUM. 

Nihil ipitur fo loco dp j:~-:r, -^"siar, ^VtSiay, *P(\ innnifpiiiiim p»t -(-^""ay, 
ftc cuius formac auiheniia ab llBmakero addubiinia poslea \idebtniu8. Lit auieni «upra 
iiHcr. HI, tin. S fro Aim vidimm kfmAmi mm JlaMA, ita Mlm Inaflr. I', Kb. S 
Hum Mpda* mnifctito c«t DhIciIi, ct \pr!«u exlremo legenlnmctt: «iptaisy US Vtt. 

Hit, c|uap till liistoriam littoniriain iiiiriiiii iriNri ipiionura perlinpnnt, prRPiniuu 
(iileolio MUleiii |irj>e(erire liceat Uugii in inscr. 3 inurprdanda periculum, propoiitnm 
!• ttUtdtr^ jilr He GHtU^kMt iet JErxAMiimt J'rvyterf, bme. VIl p. M aqi|., 
qnod cx ajio^rapho niinore Haniakeriano Pt px Koppinnis pendens nan poterat non a 
vero aberrare), ad aingnlai cx apographo einendato intcrpretaodaa acccdaoiua, initiuai 
fmtaii a teftiu (oo. XLV1I[), nipote plan* integra et optiM w wr a ft 

Hmw igilar wma iia kgo et tnMrprrlor 
i\o. 111. 

5j1 ri3n^ ra^b Domtuae Tauatli et lb> 
pN? ]by3 «H«o, Af ro, Baa- 

mnD9n> *) mm M-A*torak (fbitniwAitartes) 

« lectiMM nu-a coniectarali in That. p. 490 propoaita iaipetto lapide in tribyi Untom 
littcris recedens, lin. 1. rJnV 03">!; pro n:n |n3"ib (ut cum Haniakero Ipf^eram) 
et lio. 2 bn? yunb pro ^ya jjinb. lu eoim senteolia ipsa non moiaia Icgere iubet 
Manifinia llHevamm flg«>** aadaia art In imer. Cailliaf. ft Imie tinUlian. Sal 
agite singula pprsequainur, eius qn04)ne explicalionis ralione habi(a, qaaM dadil 
ItiiMtrgiut in Falbe Recherche$ $ur I 'emplacement de Carthage p. 92. 

n:n^ na^b ) najb nv^^ Dominae TanaUi. Modo dixi , in lapide legi ^ naib i 
non fnaSb. Lamwl igitar anie aiagnh ntriaaqna mnninia aUfttwln rapaiStam Mt, at 

in Mclii. 1, lin. 1 n"ipV?3b jnitb, sccud aiqws in Nnniifl. 1—3: ]T:n \tz ■ — ran 

domina aulem (qaod eiiani Lindbargiui ad Carlh. 5 agnovit) absolute ponitor 
•UM anffixof nt paala paat yon VxtS jvih, De bae forma abaolata apml Pboonieoa ' 
loaf* vaitatittiBia v. lib. IV, cap. 4, ef. iptuni nn-^ Eryc. lin. 1. 

nsn 'n;n)j non nbn, tum in nostro Inpidp, mm in gpniiniR Carili. 2 pt 5 
(no. 47. 50), aiqu« Alheo. I tin. 2 legi, saepius iam diximus (pag. 114. 116 166. cf. 
p. 34)- omncaqoa fiuai annt, qui «oa lapidea lino piaeiadieala apiniooo •saarinarant, 
■It Al^erbladius, Lindbcrgius. Quae sit eius numinis ratio, supra (ad Athen. I) 
In MDiversunt dispuiavimus. llniw autem loci est, de eiusdem apad Cartkagineniet 
culiu exponcre paullo aecnniliua, in enina diafaindoaia limine leelorilinB in nmaoriaai 
retacanius, quod supra iam paucis rfgoiftflnTimaa (pw 162), oiunea boa lapiiiaa deae 
Thatiilh 8. T.in.ijti LMitii Haal ilatiwiiane consecralog eo in loco repertos psse, ubi 
ulini tempiuni fuerat Deae (iunonin, \ eupris / Caelettii, quae qaideai TanaUidit 
appdiallo in Oirtliagino Romana awnioM aaiimiaiima fidna vidotar (v. MOnlar Ba^gioa 
dec Caitbager pag. 74. 7S), qwrnqnam «dam iwaoafr Mqna Fenerit namioAns ibi Digitized by Google INSCUPnONES CAflTHAGINENBEg 1-IV. 16« MlalabMsr. Tantphn lUml Iwga angaMiniHan «1 ipliiBJUtMlMBBi, tmmo imnm 49f 

p. Clir. D. plune diruium, dc ijuo lucua «ingularis Mt apnil Plnnpemjii Aquitaaieain 
{Opp. HI, p. 38: Apiid Africaui Cunliagioi Vaelettu inesM ferebant leniplum nimu 
ampluiu, oiimiui dfrim imnm aedibu$ vpllalum^ eaius pUlea lilhosinU, pavi- 
mub' et p««lio«i« «olnnb «t mmtHlMm imnmrn, fnp* im diuin ftrt miMm 
paiiuum proteHdehftliir) , haud Kcio nn idem sit, qaod repraescniat nuinii.s sati^ notu.<t 
(v. Eckhel doctr. num. IV, p. 138. Baifer io paiaeogr. Stndim ub. lli no. 2), Vcoeri 
CbnfaaginMiti inMriptoa , qiiam dadinoi talk Matm 16 litt; e. V«l *x Ingwili iUlH 
m|U n omnium deoram acdibua vallaU** aaetorilBta apparel, deae Caelestia naaiM 
omnium, quae C'arlhagioe colcbaninr, sanctUsimum et luprcraum habituni esse: idemqaa 
effidlnr iuigni hoc Apuleji, ipsios Afri, loco (Melamorph. XI p. 257 Uip.), ubiLoaa 
(i. a. daa Gadamfa) appcUatar: Nfvai lihlara paiaaa, ■Inanatomat omaian «hnalaa^ 
Keculonifii |irogcnie8 initiiilis, mmma numinum , regina manium, prima Ceelitum^ 
doocum deariun(|ae fadM uoiformis ..... cuiua nomea onieum mnltiforuii specie^ riia 
vario, BOBiiBa mvliiiage, laiaa VMMiauur oibia. — Qaoaacaliu proposita fnerit, idlioat 
looni injtidena atque fuIniMl auiaa teaaaa> "laai idem Apulcjna docet alio loco (VI 
p. 1*21 Rip. Miij^na lovis perniann et coniugn, give lu Snnii, sivc eehue Cartiagiitit 
quae te virginem teclura leoois coelo commeantem percolit, beatai aedea frequeniaa, 
at Dioa. 79, IS. Hatad. 6, 6), turn aanl Bavarl at CafaeaBaa, aadaaa Afroraai, 
deam iraperatorum palrinni eo qaeni diximus ciiltii reprResentantes (r. lab. 16, lilt, a 
cf. £ckhel doctr. num. VU p. 183. 2IM), tarn deolqae gaaunaa, aandem imaginem 
axbibaBtef , qnamm aaan (i^ It Vtu, h) dadbns as Ifiiaaiarl Hbro laadata (ub. 1 
aa. 13 ef. p. 70. 167), alteram, (tab. 16 litt. d) inaditaia ad exemplnm anmi BagB 
Berolinensis f v. Winkelrnann descri|ilion drs pinrres gravees class. 1 no. 14. 
Tiill&eu Calaiog der gescbuiueneu Stoino class, no. 186. Praelerea molti aunt 
vatatat da aximiaa arlia aiagatqaa pmil valo parparaa, ^aa Daaa liaialawBi 
Telalum fueril, caius generi.s velu ctiHrn in aliis Junonit CaefeiU'i lemplis memoranlar 
{v. Trebell. PolL in Cala. Alfaan. XU, 58. Arisiot. rairab. aoMalt. c 99): da uu^ut 
aaetoriiatia oraeala io tawpla Caalaalit (Capitol. Hacr. S at Fartla. «. 4} da laiiaai> 
boa Daaa aaaria, da vfaginibaa danlqaa in eiua honorem proatituiia daqna lurptaaimia 
ludis ri exhibilis (Aiie'nt. riv. dei 2, 3. Salvian. de gubern. Dei 7, 16 ). Bnalera 
Selareiu deae nosirae, quae Lunam repraeaentabal , marituro vel certe tali connubio 
dlgaata baUlam falna, aaiia appaiat ax vaaaaa HaliaiabaU AmgmA iaMiiala, ^al 
nupiias Dei Solaris Emeseni et Veneris Cartbaginenaia Romae magna oum pompa 
cakbravit (v. Dion, ct Ilerodian. IL cc): ad idem bonim daorum eonnabium pertinent 
ante Ml nnmi et iMcriptionca Septimii Safari, Laptilaoi Afri, Afrieanorum aoparaiilioanm 
fdiaaiarital aadaiarla (v. ad TripaL 1), ia qaihaa pfo larpl flHaa taapaiia adiJalto— 
Angusloa et Angnsia instar Solis Pt Lunae, aeternnrnm Kideram, repraaiaaiaatlir* Da 
eoaia v. Eckhel. D. N. VII p. 181, c£ inacript. apud Gruu IV, 17. 

|Wt liM^ if itodM aailr*, ktro, Baal B am mmt , Saflfamm 

adiitamaMialiaMriba«a>9a, ^nad k I. tf. ga^ danai talalaram aKaaiaa fapdi i%ai. Digitized by Gopgle / 170 LIBER SECUNDUS. IN8CRIPTI0NES PHOENICIAE. CAPUT QUIxNTUM. 

ficat. Erat enim ;Bn b7S dotuau s. deoa tatcJariB Pocooruoi , at Uercules ia Malk. 1 
lio. 1. ■|ipdl«M' 

1*1« aine laffixo abtoloM poaitnr, ut Nuinid. 1: pn in yunb. j — UmAmgm, 
vtr cfl. litt. 4 lin. 2 et in loco geinino Carih. 5 Vm. 2 litt. 2 CapA esae eenset, dob 
Aim, icciroo kgena: p« hs bnb {pi^-b^ <iownHO emituqut k<ri: aequa 

ilia figura, nostra et Carthagi 5 lia. 2, 2, etiain Nv» esse potest. Ac nostra quidcm 
fmnore inflexo in bia ipait cippb Cartba^ocaulHU aatk freqoeoa cat, at Carth* 
(Uanb.) 2, obi Mdea foalar oonparat, M Cwtk 9 Ba. 9 <ia Man): M nail, 
^aaa Ctetk. f Jin* 1» S a«, Gaph lUawaa aliaai aimilior, non miaaa ottio Ml jMa% 
eaiua cnia fiaalliilim tupra genu ii<<rcn(nt, v. Dum. Caul. litt. £ (in pN). Aihen. 1, 1. 
Sard. lio. 2 lilt. If at aiaiiiea li^ras, quaa lib. 1 f . 25 exbiboimua aub no. lU. 11. 
ja. «1 IS— ». AlVM Ima v^MaM aiaa Knaraa laali«aa« (Nm), anuaMia a^w 
reliqoaraa lMllllf<loanai aaalogia egtcgia commcadari , fimla niaawnlwil aiaaaai 
Etenim Httaraa pn hwA fTttb . ita dispaacendas eaaef at pwb aafmniiim verbaai 
constitaat cc arcta inogaotur fMfca pn pMbi id efBdtar aoalogia fannulae futb 
lan at pa vuA^.^aaa Mwid. 3. 4 qnatar Inbatar. Qaoi ji igilar h 
pcrtinet nd sola liitor» ilia dabta , irive ea Sun cat sive Capli , aiiperest, <]nae 

nou poteat noa coaiaogi cun bn'?. At^ni |b93b domimo mMtr» apiiasimuu eat liaio 
•oMasMl, ct nr^iob vmA rfMaa aaiiw JMborfAa MaUt. 1, t; aptaaanlaMia 
oarat. Yideat ex bia lectoren , qoid ohUM iMlhmi >3 bvab ; quaai frigida aataa 
titaanlentia: domino cuiat^Kr keri, ntmo non rel ine taeenta intelliget. 

STS (i^n ID iapidibuB Humbartiania et in Melit 3 esae liaaiem Ho/a- 

tmm a. StUt dtwm a H waa toih aa at Cartlwglaaarfbat tapaaaiai «allaai, la a* dadaat 

oOBicnHeriint litteraruin Phorniriurum scrntatores (v. Kopp iihcr punische Stainichriften 
f. 7. Lanci sopra il baaaorilievo di Carpentraaao fag. 63. Lex. noatr. babr. aiaa. ed. 2 
pnnr. pag. 31. Thai. Ha;. Mfc T. I. pag. 4M at Emr^/ap. der.WitMiuektfit» mni 
h'Htute T. \\l p. 97, (tKmtrmUf ia Naavaaa Jonraal Aaiali^ae 1828 p. fi a^. 
Liadbergiua, Ifugius II. cc. ): unns aiwaaoin netrnbat Ilainakprui (MisoelL pag. 49. 56, 
91), ^ui ia Uaaibertiaais legit itbsn >73 domimmt demeutiae u c. cleinena, ia MeliC 3 
fan b»a a sa iaiiani Newait «t ftatariaa (lapi4Mi) l afar Mi laCaiftaauar. Naaa^ 
abi ia tcripinra ]Qn (t^s) eaoaaartaat rf ww a awa wa a af , ^aaa aiaxiaMun partem 
ipal vidinaa alqaa examiaaTiaiaa, non ^tabitamua edam anuntntnieftf haouai aatiifactani 
in. Legitnr aaim {on 99a 1) ia Matk. 3 fia. 3. 4 : ]3it pn ^73» (araxit} it8a/*<SMar»' 

«tiam eKeinpIum Humberlianam niRnifestn liBLent ;i3n, non ^ar, fruatra reniiente 
Uamakaro. aodam caatexlu in Cartbag. 6 a. HaunianaL 7) in Namid. 1, fua 
•fditur wk hm fMaaria: ^9 lbs isn roA Damim BmaK StlmrJf rtgi mtttrmt^ 
cat aeeedunt 3. 9. !•> Naarid. S. 1. 4 in quibus pro {an in acribitur pa in (n at 

3 pemnntntia) , n« memarem fraginemnai LagdtinenHe (Carding. C), in quo .Nun littera 
periit. — Ex andccim bia lapidibiu txMivii c|ttia4jue liaaii boiari aoli conaecrati aunt Digiiized by Google INBCmmOEiES CARTHAGIKENaCS I^IV. 171 

(IMIt. S. Cbrtk. «. NmmM. t~4), in rdiqaU (Cartk. f— •) Bml Cktumm oora. 
km em Molo Miliebri non a. Anemide. Imaginen aotan Mmhih b»bet la mmiiiMBto 

NumMico primo (no. 57), ubi Baai HammAn capite radialo conipieHsr ia fiacclln 
pocitna dnaa arbnacalaa manu teoeoiy atqnei ae 4abitea Dei Solaria imigfaMin tibi 
4epi«g),'"nidl«r SoKt iaago lapeiiMwi hpMis pwlni wwapatf ham la NaMU.4» 
•U btaehia eint in araa c« mala panics axeant. SIgaiiieatar boo eiabkniate, aolem 
a Pteak colMnn titaltsqae oclebratam ene ntpole fariyilatia et omaig;enae uberlntis 
imnraai , faod anjia eliam argaant rtllquae imaginei ia bia lapidibaa conapieoae, nt 
afta, a^, VMcaa (an. W), amam, piagtan, uAmnm^ Iraetaam al flatwa. 

Diserlnin Hammani apod vHerw Kcriptorw meniionem din desideravi, quod 
oiim mala aia hababat, qaun vix probabile videretur, omoem aaminia Mats cum 
laBgipao a PoaBic caM aia alh rnaia iaterilnc. Taa^bai iacMI in iaot Io«ob Stvaboirii, - 
^joibini ad inacriptioneg no^irns illuatrandas nihil ncromiuodatioa et exopiatiug cogitaii 
potest. QoeniiiH nioiliim onim in his lilnlis •j-an br: fojuilatur ctim Dea n:n i. e. TnnaTti 
at Anaiti, Carthujjim» dacinone tutelari, ci tainen olpoto oumini priiaario poatponitnr, 
te apad PiHaia JaiiMai a. Ommm» eeanaaaia aaai Aaaltl lampla liababal, arfaoili 
tamen auctoritatia qaani ipsa dea fuigse videtur. Strabo XT, 8 $. 4 de Sacia Saccaea 
oelabnuiUbBa: %i vljf 'Atatrtios xsd ri Tab* ov(ifi(ttfiwv cItwF ifpov UfAnutt 'Slftih 
*«v (ha codd., add. ^f/ioMw) tni'WmMmt IbtnaBv iaif.iuria*. (Pro 'Awmtbv» vmm 
aliig nialim 'A/iarSarov nittn a 5olt datum, nt filioa gaoiasve Solii intelliganHv 
Reland diss, misccll. II, p. 123 Ktmpicafur l^fiopitnov ). Idem XV, 3 | 15 p. 733 

Casaab. Taiia (aciU aacerdolea preces faccre velatoa et virgarnni faacicaloa tenenlea) 
d* dv valt T^fl4rufrt3»( xal toS ^^avaf (add. 'Oftmimi, *Qium9, Maaaav. vat 

iUL Aniani) ttpoTf vivufiinritf rovitur 6i nai eijKoi tiai , nal ^iatw raH *Qfiavov 
Ttoftmvu. Taira fih oly i^iT( tufQuxufitv ' iniTra d' tv Ttu( iatopiiuf Xfytrtu v. r. X. ubi 
iam Boehartam (geagr. a. pag. 245) atque Hjdeum (de rel. m. Pen. pag. 94} 
Omaaam aan tni^n obiter eainparana vidaa. Oeeorral foita alif ab, eaaiiaaate OnMai 
a. Aniiini et Ana'itidis sacra apiid Stmboneni Scythis et Persis tribiii, idqnt- nihil ad 
Phoeoicea. Sed ia memor lit, Saccaea a Scjtbii celebraia festum fniaae origine 
Babylaaiaan (v. Alhen. 14, 10 ibiqae Gaaanh. Heayeh. II, 1139), at AariMdit a. 
Yeneria Uiaaiaa calti|m losip Ilerodoio (t, 131) ab Aasyriis i. e. Babfl8alik,«t Ara- 
bibaa eiae rep^^lilum. — Ad Kabvlonios Hnmmttnym colente.s iam delatna qnaerere poKsis, 
altoe aliqua ioter ^an ct 'S2ayvr,> oeccssitudo. Sed baec Mytbologia diapuianda relin- 
^alam (▼. Oaaaari Synbal. II, pt 31 not) dlam aaaa yaaaiaaeM aliiallni MMatnrl ' 

aan argamento noxiro propius coninnciam. 

Nam^ae de origine commuoinm apud Poenoa Pfeiaaaqnt HaaiBHUii et Tanaitidia 
(nen) HMramm qnaat«Mft«a acMa, et lange pleratqiw Paa aat i u a laligiaaw 
iM *) fapntaatibni ipoato anuarril aa aogHatla, *)Oecnlia 0»Mii»c(5(ra^ili(apwlVboeaioM Dk. Iir, IS. Piaitiw a a^ gypU ee M oriipaia «al 
diiiiaaa ad laiefu Mdit I, at aaaioa OMfiae odin AMiw •. Aiaaia^ (vM. ad Ok «), 

22 * Digitized by Google 172 UBER SECUNDCS. INBCRIFTIONEB PHOENICIAE. CAFVT QinNTm oripoM in Aeg}'p(o qnaerendas ease, aique supreinis Aegjpti nuDiiDibue Amoni et 
IMUm iMpMi^^ *), ftonm fdigioM MdMn moi» imtr m eoiiMoiilM cnmb 
Ai<jue profecto non nomina tanliitn miriflcc concinnnt, cui rei soli non mnUnm tribnerioi, 
wtd ^aod inulto gravios eit ciiam attribntorom et totiiia naturae inira eat similitudo. 
NiB^e Ammtt pleaim Amtm-Re Aegyptiorom , cogttabatur opifex (dr^fnovgYos) 
naoJi at fiUk, Sobn rapneaanuma, eo«iiiiiiiib«ia mum Neitim aacris cultmi ami 
<t trietcB ei sacri et in lemplii ThebRno et SnTtico nutriti (Strabo XVII p. !i59): 
■untfu obeliacia circnindala **). Ne^ue aliier ^an in Solia erat 4aus, feriili- 
t«tU oaafgfiiM datw* am cimi ran edabnlM; «tm In MoamMOtla «101 dapieiaa; 
aif|i obeliscis limilaa in eios honoram axatraeli. Pariler JV«Mi«« Mdaa naturae 
generatrix, St^ia parana et opifex mondi ***}, regina deorom, praeaea belli et 
nilitnin -^), eul laoaaa aacri, proptarea aaepe picia capita leonloo gladiU et area 
maila in plailmla eaamnit aam ran a. 4aa Caalaati, faaM Raginaai CoaH» 
laitaam coplitnin, appellutam, arraatam, It^nnibns inslHcntpm depingi vidimus (p. 169). 
Da Bomine rnn Tanitk probabililer ex aegvptiaco ta-?ieilh repeteado iaai sapra dictnia 
aat pag. 117. 118« aiarilhcr aatun de phoenicio pn (hebr. aacandam puncta maaaralliiaa 
fan, pi. B^n vide Thes. ling. hebr. T.I. p. 490) statu! poirsl, quod piymon qiiidem 
adiitiltit non inpplttin ex lingua hebrara pptpndom , sod niliiloniiniis originis np^n pliacae 
ease potest ab Amon («uun, {isM Jer. 4C, 25, gr.l4(ifmvy HfiftoCr) dactuiu, apud Pboe» 
niaaa, Paaaaa at Hakraaea varo faa «aabmalaai, at doiNaadcaai origtaam tcddaat* M 
quod in spxccniis vociljus nPiijptincis factum esse constat (cf. r«:3 , nSanx, Btt). Ex 
Maaoretbaruni auctoritate CiQn in V. T. pronoaciBntur D'>r{r] , «t eodein nwdo plarif oa 
jha aa ia lB Bi jsn proaanaianiat |an: attaoMn ■to repugnem, si qnis sprelallhamMtl- 
tata cnai Lindbergio, Laodo fUr prtaOMiata *allt| ^na4 idan tijntm aladldl 
mmiaiqae aegyptio similius eat. 

nn: CM ) i. e. •^ib «j<N eaiwiw, da qaa bcatioaa vide ad Halit. I liih 1, pag. 97. CaHrorum <:( Pataetcram (modo hi dWeni innl), 
f'ulcami {y. namoi Malagae) al. Solna Jlerculit 
Phopnicii (n^pbs Mdicertaa ciiitu* Plio«ai«ilMa 
propria! et doneelleiu ease TMetnr, Dp<pia babel 

fjiiod ci rr8pond#*a! iti j\<'^yp!0: ntni < tiam A^torie 
forlaiM eadem altpie jithar Aegjrptiomm, oni dob 
tfbslai, qaad fU ii i aaaiaa c^pataa ia li^la smiI- 

licia (tpI cPTle penici) habpt. 

*) 1^1 nnrnen stqoe Aegjrptionim 

Ammmm ({ta^ to^ 4«.2») piaalar aBaa dim. 

ruDt iMdtrrflus et Laneiut II. oe. t fOTI ana 

Nritham AkeiblaJii conirctura PsI (vidcad Albso. i). 
**) Cf. j8blon«ki Panllipon apgypl- • P- li"- 

ChaapolUea Faalb^ da rKgjrple no 1 tgii. 
Thai. Bag. M» T. flO^• ***} In ipmpU Siilici iascripti«De liaec crant 
ultima verba : ov tfik aafaV tttmtP, ftm iftHf» 
trottn ad PJaL 

t) Hand, fl, 16«. la iBMfWlM aaa^ 

Hcitb ila repraeieoialur, nt ailHteai iu faaaoi inaa* 

pvrrlur, T4 Jlirl ibcr ilir UiUlung dfr ag^pliirhrn 

6foiift«<fa IBeriia 1821) p. 33, al ><•<>- 
daator. 

«rafAWaf in rintm jin/oft t *mtj fm *t » GCMfP Jfe 

'Gattm n.il ,lrr I awtnmatkt finfmal, lofcf mil twel 

Schu ertern ^ bnl<t mii dem Hopen bfirn^rtrl (B. I. 

PL 63, flg.6. rU 64. lab. i, lig. 37)." HiltL «. 
yac.94 1 INSCRIPTIONfiS CARTHAGINENSES I-IV. 173 

Nraum praprioB vevcntit ninov na (rnMi)y« Til nnhsjy^i) eit fartmma 
Attarttif oni rinila hebramm ^<rn (fortnna Dei) Nam 13, 10, illud autem exintio 
aptun, qaan Baal at Aatarta siat Jfttmrnae nuntina, proptarea at dicta (t. 
^ diiptrtninHi ad Jaiu tl> 

•ItOrt) i. e. icbri icriha, tit pritnns tpcIp lopit Qniurpmerins. Media cnim 
BMBinia littera a ene non potest, quod alio modo piogitur in his inscriptionibua: o 
ita pioiBH babaa Chrihag. 5 Hn. 4 in vwea bb« at- aaepe ( v. pag. 41 ). NoK vara 
aeribam cogitare filem et ignobilem. Namqne Gad-Asioreih aerika erat filial AbA- 
milcttrit Suffelit !Vn\\h:\^. 5 ) ot qiifnindmodnm apud Hebraeos "icfen regi» amicii 
asBBiaque aduiiaiatria accenaebalur (2 8ain. 8, 17. 20, 2&. 2 Heg. 12, tl. Itf, 2. 22, 
t aqq^), Ita atfaM apod CSartbagiaaaaaa mHCm BaraaiB naloribat Magialnitfk» falaM 
Tidetnr. Fortasse iirfpiii piinice CiDO vocabantur, qui a KoinaniK quriesltirei (I/iv. 
23, 15. 33, 46 ) , pecuniniu publicaju curaatet , qnoram moDUs proximum erat a Sailete 
(Ut. S3, 32). EtaniB in V. T. «^eb ewe vfitatar peconlae ia bello aiUNtor ( Jaa. 33, 
18), at haa4 scio an apud Persas qnoqne lalrRpanim Bcribae (Ear. 4, 3. Ik 17. il3)t 
ffa/lfiagmai paaiXr]wt (Ilerod. 3, 128), acraiii publici cumin haliuerint. 

^j^blliay yi) Ji{iu* Abdmilcari (llcraclii). Quod a me et Quatreiuerio coniecia- 
turn am, M in laplda » vara lagl, tam anpn 4nil (p. 167) aiiai^na mirairl aa« 
pOMom Ilainakerum, qui ipba pro nipba dici poua aaignbat. Debebat eolm nienior 
ease noninnm Hamtiear (ip^asn), Imi/car, Bomilear, at aioadem apocopes in 
Bodottor (mnen3)t n* menorem ipi^o -«pa in nnaia Vaaaaa (lib. Ill, no. 23) at 
npra pra 'ipMs TripoL S lia. !• Ipaam lUMNran IbroMNn babaa in Caitb. 1 lin. 2, 

planiorem n-ip;72l3? in Carlh. 5, iibi nrscio nn Ahd- milrart Suffet sit nosier Ald- 
ntfear, pater Gad-Aatoreih icribae. liierque enim lapis io eodem loco repertus est, 
amb« alU aimHUiBi H ImImm ab aoiaB atalnaiio iaaiai aant, nt aalant Baownaatn 
■i WHHU anndaamna faaUlian pardaaallB (aC Atben. 1. 2). — Qnod lindbaiflw 

postrcinam lineam legit 73 i?crt Syrnt, Ji/int Ab-Amnardi, ex parte ex 

faUo ap^rapho pendet: niO auteiu (quod acribenduia erat '<iD ^D) ferri non potest: 
aeaaiit ^< aacnnda ttttara Wnw ema nan paiaat, vUa Ha. 1 litt. A. 

Est igilnr hoc nionumentum lapis voiivus Deac Tanaiti i. e. Arteinidi a. Liinae 
at Baali Solari positna a Gad-Astarto, quaeitore Carthaginenai , hoMtne nobili, 
Sniiadt lilin. 

In oroaBenti* eiui praecipuo noianda est mmni txteium figara» <|aaa attain in 
lapide Hauniensi (Carth. 5) et in Huniberiii quarto eoque illileralo cernitur, cnitiiqae 
vestigia praeterea in tecundo et quiuti fragniento comparent ( v. Humbert pi. 1 ). Quod 
HombailaB bbbbi ilha t» lapwatilioto ^nadnm boiiaraaran Arabnm nan axplionit, qaH 
■bl invidiam et fiucinalionem per oculoa tiBaat ei remedium adbibent vel manuni vel 
vnima imaginaB in collo geatatam aat aadifieiis appiclain (Sbaw Voyages!, 397), id 
■rihf lOBga patfton videtnr: quanqnam non diaplicet Renvensio (p. 6. 7). Ingenio- 
ilin viiaii poarit, ;^aa4 Banaknm ob a a tv a t (dinlilbaa pi. 30)» i; «NnwB «pwl 
Habrnaaa am w wa a i wI iMi Mm vidofiaa 1 flan. 18, IS, tan atpalenia iaiar vivas Digitized by Google •s. , I 174 LIBER SECUxNDUS. INSCRIPTIONES PHOEMCIAE. CAPLT QLIXTIJM 

pontwa 2 Soak 18, 18: m igitnr tigao nihil «ai|tlias qnam moauncnii pnblici iodicinn 
contliMffi. M van ttmim Man, «ar n; M mmm «• mmmmmlam ugnificct, 
•Ha «M« jUmmrt foam food tumm nwMtnitiir et U ti buM re alfw liigUiw vUni 
poMit , innniiniento niidain inscii1f»>r(! synibolani , qnnd nihil iiinplhin qnnm monamentam 
■igniiicel. Ut nieani de hoc Bjrinbolo ■entemiaiu dicam , mihi menui ilia elata precantia 
iii«fMilia|«» ¥■! cifaUB vovMlis mm viMw} vt UabnwoniM plmria UOtH mamm 
(i; M^) MM tolan iaraaiis sad adam adanuttia cat (flk SB* 1. 6ti S. 138,2): at 
candnm repracsentaiionen memini me vidcre tnm in nonnnianlui aagypttacia , qui 
lapidae .vodri aaae videntar, turn in mamorabili quodam mononcnto Indico, quod in 
> atritt Soclatalia ilriatfoae Loadiaanala prafaUiM aatlaaaMai aal, lapidiboi naalria Paolaia 

non diasimili, inicriptione tanien s.tnscrilica nninilo. — Dnae illne ii^orap , quae infra 
arean a dextra et ainiatra parte compaient, rudiorea aunt Baalis et Aatariea inaginca 
ta MBMMBda PiMMideiia aaapa oMaa. (r. mm. Caaaar. U». Ill naw 13). Scquatur lapis Humhertianui lecvndui (Carihatr. 1 no. 47) a rlpxirn parte et 
auperne paullulum laeatia, ita qiiidem, ut tenuea lapidia lissilis iaminae a luperficie 
aaitttaa daddcriat, KNanvmi MNaat aldas taeiaaraM Taatijgia Bihilamlnna hie iDle 
lor. Formala, qua monoroentaM atrifaa maiint canaaerator, eBdan aal, 
I noman proprium vovenlia divenom. 

Littarit quae deaont ex aoperioria ioacriptionia raiionibua reititatii anivenram 
ha lafG et talaipiaior; brih yah (T) omCpo Amw Baali Solmri 

aOitlay n3 rtV mmu Abd-Esmun, 

;3 mnoyra p (p fUus Bed-Astoreth JiUmt 

pOMiaC?) Abd-Etmun$. 
Cf. EaeyeL gefob !SXIp. 97. Da Mfltiaa JM- JESiaMfai (colter Aeacolapii, Aadepiua), 
qaed Tevaat com avo suo commune babel (r. ad MaHk 1 p. 100), ?lda ad Gt. 4. 
Pte Bed- Attoreih, quod in lapiHe est, QualrerncriuH coniecerat nininas. 

Sad taHgra eat forma nlniOTia, abiecia iiiiera 9, cf. pstrra Cii. 3. Ita nonen 
AM-AHtarhu {mnm txf) graece nro plane elbrlnr» plemmfae eeMracdna J e ^ p rt ar 
i *>nsn3 ) , adeoque Bo$tor v. lib. IV c 3. Vldeaat attten vili doell, ahae |^ Baaaa 
iudicis Israelitaruin 1 Sam. 12, 11 ex 7*137 potiaa ortam, qnam pra<>(>untR Chaliinpo 
interprete ex filius Dani. Ut dicam, quod aentio, p3 L c eundciu iadicem 

aaw aaiMM,^ fol Iiid. 12, 13. IS apfcOatBr fl^;. 

la apagraplw HaabartiaM daa ■ndnia aaaa da ada iavani: t) Vta. S limta 

tertia a fine, quanquam c\ parte evanida, W aa ift ala Ml D, BOB (!> ^ lia.4 littaia 
qoarta in lapide eat Daleth, non Beth. Digitized by Google UttdlfXIONB CABTIIAGINEKSES I~1V. 175 Vaiculum, qnod iafra iMeripdonem in hoc lapide comparat, ad culiuiu sMaiim 
hand dubie pertinet : tion ad fiadauaiii« f HmihItmH wfalff in hue i 
M ffv qaidem comparet. la primo lapide (Cartb. 1. no. 46) pingcndo, quid ab ilumberto prectermiistitn 
ah, lain tu/im Htbrnm (p. 167). Rli MMiidUii at jirfmo ttwm aJlilbilii BllMnai 
mpeiathani vwdgtis lottaarato (vide lub. 14) nniversum Utttlom ila lagiMiw: 

3 Tp^ana? n3 m 

Domt'nae Ta$iaiti et domino nostro hero Ba- 
al$ Solan rtr coeeni AhdmUcw ft^ 
Utu CkuHfitky jait$$ AMtaaL 
Da aiagaUs haee obaervanda superaant: 

Lin. 2. in Tocabnlo ii3 spatinm quidem est inter litteraa Daletkf foae iuctitu 
iaacta eat praecedeoti Aim, et Re9eA, aed nihil deeat. Lapia ibi loacaliM Mbabat 
aqwiarani, qnaai vitatoraa atttnailM baui ?aemai tdlqiik. Da mmlam iffyana» 
v. ad Carth. 3 lin. 5, p. 173. 

Lin. 3. in nomine proprio pauria conalitnendo baereo. Priuiae eius iitierae an 
perspiaoaa aa>t: faarta n aaaa iiUutm, muSam ■•aniu purs ittpemt, ex qua anf 
at It affidaa at i> Babaira Igltur noMi val Man* qnod poaterioa praetuli, 
nTpl.'V*! dicium esie poite pro jm^n (quem Sol dedit). 

E^nl ataanMBtiuu ia hoc lapide vel iode repeiaa, quod equi Soli 
(v. ad Gk.S pg. 130), val ^od afiMH Carthnginla qmbabiB at aablami ataii 
«( ax mnh Ptaaida a^to mafaM «fMdi apfaiac (lib. mo» 9). Fragnaati fuM Bambwtlaal (CMbaf. 4) InMriptio Hltafaa 
lartiae aimiles et lineas eodeni fere BMldo dqtositas. Duaa igitur lineaa periiie existimo, 
ila ul tree, quae gupeniint, lertia, ^aacla at quinta fuerint. Has ita inpplendaa puto: 
[Sjajjt ]23n Baal* Solart tdr vovetu ]3 i>?a3[n in\ 

»11 **A * ,mm,JUim$ A. (iami)« tpol oawa n pafilm a IhMn ii liMi|iaM 
•xflat. Oe lapidibus Humbertiaois haM aaikiant. Si quia farte foerit, cui dabi^ 
BpaniMdapiaMriU atefaoMdisNalaa Mfaia asfiieiid^ ai abanda Cttiifat aoUrta Digitized by Gopgle 176 UBEBSECCNDUS. 1N8CRIPT10NES PHQEKIGIAE. CAAJT QUINTUM. 

L. 

CARTEAeiNETTHl QUINTA, 

lluinbertiania tiinUlinaj optimeque ilia coDservata et illaesa. Reperta est 
aaiio 1831 vd 1838 pr»pe vic«M MaIgM ba«d pnical ab eo kw, mU H— hinrttoi 

liipirlPK latuerant, et a Sciieclio , Dnnorum in regao TllMMaii Consali ab epislolig, 
ad Maseuni regiam Uaunieose niiuuin, ubi eiiamnnm exatlrt> Edila «tt 1S33 a Fai.oio 
ia Stedttrekt» mr Vm^htemni df Cmrtkage pi. 5 fig. 3, qni inta/tri nMimnwBtt 
dallncatlonem dedit la miaot contraetaai at admodum eleganiem, piiiun in littarto 
phoenictig reddendi§ a grnviore errorf libcrani, id qnod docebit delincalio nostra, 
veraia iosc^iptionia magaitudinem referens, ab Ilohlenbergio adhibito Falbii exemplo 
•aper ipso hfUa dHBgeatiaaiaw Uetm el oaa ean aatypo at «oniRMaiafHt mi m» aiina. 
Quae in exemplo Falbiano eiiicn<I;inH;t siiiiprprrmi , haec fere sunt; a) Da/cffi lin. 3 
litt. 4. 8 iuato longiore seapo pictum erat, et eodem modo lin. 4 litlera Hona, quae 
proptatM itahtk pMtai ^ aaai Betdt ena TMator. Lin. 3, 5 caput ein litwraa aaparaa 
aabapaflan Bit. b) IVait 1« bt. 9 mprrne rolnadum eit , non nngulatiim. c) T«lliB.4 
litt. 5 iinpemc cfausum eit, et (]ii:ie in medio est figiira duobux potiiia vij^nis ronslat, 
•nperiore rotundo, inferiote augulatu. Ilohienbergius: „</a« bey Falbe in dem Buck- 
tUAem attgegtbene Mttkn <J M mttttM «Awr Fti4Mimg entilmtidemt He g*wU$ 

nicht riehlif; ist. Etsind zirnj Zrirhrn . Die Zutnmmrnfii s:uu!; an tier linken Sei'te 
ift mur Mcheiabart i$l $ehr tchwacA und venekteindel im rechttn Licktt betracHet, 
8ie gek9rt gtwtn mur im <Slefae, nicht itm Verfertiger itr Iiuekr(fi «».<* . Idaai 
dapbx aignum habea ia liltera Ain inacripiionla Tnggenaia, nostro Tet aimillima 
(p. 40'. d) L«J»ie</ litlerae crus «ubindc, nt 1, 5. 2, 3, iusto lotiKius, femur iu«to 
brevias pictum cat lin. 1, 1. 5; genu non debebat dextroraum dencendere, ut 1, 1. 
3, 10. Slagalaria aim Uttarae facaia cat Ua. 1, 10, Naa BiMraa rimilia. a) JVaa 
littera femur inflexum, non angahlBBi habet lin. 2 lilt. 6, at in Carlhag. S* 
() Lin, 4 liltera quarta curra est, aon aagalaia, proptarea pro Phe habcnda ut lam antea 
aoBhaaraai, non pro Wtttt. Sod Ha. 8 Uttna wuemmda, quae CopA litteraa aimilior 
Tin cat qaaa JVim, wtta ae babat apad Falbiaai. Lapiaipaa afaaaiina Mt; araaaieata laiarpraiadoBom aina LMDiaaatin Mit apad Falbiaa (L «. pay. 84)', faaa 
hae« «at: 

nV^ r\vi> na-i^ Jfagnaa 4eM TumA af 

|an 3?3b p» i HO cuiutqve heri, BaaU 

ipbSTS» ^-uiMI votU te AbdamUUtr- 

■ btina T3 ^BiVM ti Hm SeAafatj JfHtu BrnmO- 

K-.n ]3 nnp iarlAi, Jtliut Hannonii, 

quae qiiomodo eincndandtt lit, ian paneia dixi, pa/aeographitcke Sludien pag. 62. 
Nunc, ipiiu» lapidia ectjrpuM BBM aenlot babena et iaipectis lapidibna Uumberiianis 
aa daa ton (aaa iftn) ncUoffa aiaatn ila Ufa at Digitized by Gopgle 
liNaCHUT. CARTHAGINENai». L.U. CARTHAfilNENSIS Y. VL 177 

yabi n:nb naiV Dominae TanaiU et domi- 

]Cn ]TM7 ]^ «w MMfrv, 4era, ITmA' Solmri 

He singulis brcTiom e«H poMMRu^ qna pturiiiui inn in lapldiiMM Haftbettinii 

ialerpretaodis occu|i«ta «int. 

psnb raib) vide pag" 168. 169. 

lan i9sA piA i^xibn) Dm liilem in kit «t, la qam afftniat* ponit Pklmo- 
graphna, Nmrn in lin. 2 liii. 2, quod Gr}ul case censuit Lindbergius, coatra 

quem dispniaviinnt ad Carihag. 3 pag. I70t alia rimilia Nun lilMiM •xainpla aiibi 
<|aoqne exitare demoostraoiaa. 

m» oh) i» hm fernmla vld* pag. 97. 98, vbi etiMi Liadfcatgil da aa apiiriaaani 
(immi pia nvaiat, ^V.^~ refellimus. 

QBion mpbTTTa?) \'o( ihuluin ccon index, ttifei iam legimaa ex Falbii pxempio 
iadicantes in exercitt. palueograplucis. Sed magis etiaiu baec leolio vera liuerarum 
jhcia «onaaadalar. Tattia aaim litlara, at vidiaiat, naa angalala aat, aad rotaala, 
at PAe in ■^con Carthag. 3 lin. 5, quart a, qunin Tel esse onihea viderant, in medio 
noo parvam qaandam litteram, fortaase Jod, habat, at aaspicabalur Lindbergiaa 
(quod aiaiili exemplo eareret), aed eadem paaeta dicam an ornamenia, quae et alibi 
In at Aim linaria anaiparant {d. Thala at Oadataa flt a ac a raia). Nan igitnr 
-C'T SrfiotHt, Srhotentit legaedaai, <]<io<l qald valaret ipse I.indberpius indic»re non 
potuit, aed Q01S. — Abd-mtiearlAmm Sit/e/eM ptolwbiliter eandeni ease, qui npbanay 
appdlaiar Carthag. 3 lin. &, aapra ahaemviant. Da Siffttum manara aliain ia 
CarthaglBa RanMaa pcrdaraata t. Haalraidi da repablica Carthi^iaawfaai p. 311 a^. 

mpb'!3'n ]a) Lindbergius lofjit n^pV'^-^ (filitis Herculis), cui aiiNengiig sum in 
exercitt. palaeograpbicaa. Qoaai vero coUuni liuerae aecundae brevius ease videani, 
quaiB in reliqoia Raaob, daUia diaa l ag aadaai tfvfibara {wutwrn Haraalia) pro n-ipbaiay, 
^aaaquHui obsiat pMria aoaMB a fifii anaaaa vim. divanan, qaaai aliM avi taataai at 
napotis nomina congrnere soleant. 

M3n la) nomen propriuui avi M|n vtdet gratiam ac. Deorun, cuiusiuodi eliipaia 
CM in habh Mfvt m. IM, M m fro tanxaf mUtr Bmmm t «L pif. 117. 

LL 

CABTHABISES8IB SBZTJL Lapta tana fkuukxa» lOaaall. Phoaa. p. 9^ 10 as rateli drthagiaii a aaada 
qaa aiatrni at In libro laadnio tab. 1 no. 2 editiN, nunc in Maaao I^tgdnntnal 

aaaervatnr, nbi ipse aam vidi. Inieriplio trinm linearon vestigia continem oecopat 
superioren partem lapidia 13 fare digtuia longi, none fraeti, caius auperficiea f Digitized by Google 178 UBEBSECDNDIIS. IN8CIIIPTI0NES KIOENICUE. CAFOT QDINTDM. 
•iB«4m aapeni pttwn^oe fdiu tanptr detiila «t, mdh Ibmm onaneMoraH 

VaMigin Imbct. 

Ilaiuakeriu 1. c. miaca prima Unaa alieriu «t tenia* lUteraa legit: 

i9 ao 

$eeHndum graliam boHMM eAWi fovoris rmna hahilnm, priinnm Icrtiae lincne litlcrnm 
e ease exiatiiuaiu, qanai aiiiiileiiixhabeant ZabiL Scd liuic Biiuilitudini nan luultuin 
tribaarlfli, ^««ai alphalielon Zabiaai • Pboanieie nlads Imgo alalia Ham, (vMa 
pag. C4. 83). Equidem nil dnbito aaii aM Laaial (aoaL aiaiila to NMaMisia), at 
lertiaai liocain tegendam: 

(T)&n 

Da integra lapMa laea ooaketara baao est: 

ii (l)i»(b) 

Utod M., hptdaaa «a«.a a.M Baali Ha™ a.«aa»l«o. 

LIL 

CABTMAQINEN81B 8SPTIMA. 

Fiagamnlaiii inaeriptioaia ab RuiniBaTo, a radarilniB Canliaginia erutaaa, aad 
dum inter varia antiqnitaiis iiionuiiienla ex Africa fa Ba)giaiu transfcrebatur, ainissuni. 
Dclineatioaeni alas ab Hamberto faciam dat IlAMAKBRua Mitrelf. tab. 1 no. 3, expli- 
cationeni ib. pi. 11. Quatioor eioa liiieraa ia ila legit nna'<», de aignificationa nibil 
MaiaM: aafva ^ ^iddfoam dafljiio, ^aanqnaoi primam Uuami'pio ft habara aialtoi. 

LUL 

CABTHAG INBJfSIS OCTAVA. 

i, I w c ri pHa lapalaralla, aaiie 1823 to vidiila Malgae pagi reparta at to 
Moaeom Lagdooaan dahta. Delinealionem eioa a Falbio aibi comroiinicaiam priaaa 

viilfa\it et interprelalns est Friii. McknterI's in dtasertaiione Aciis Socieiati» Regiae 
Danicae inserta et 1S24 ediia, hoc tilulo: Om e* »jlftg biandt HHinerne qf Carikago 
tfiagtt FmM GrmtrihUftt ** Apagrapimm FalUaaaaa rapalitt addWa MMiBllia 
abaervBlionibua Koppii'.i ilher puni'tchr Steintchriften: aliam vero delineatioDena, 
priaraai Ulam paroia accnratam eaae prMantiaoat 4a4U Huuxerus, Miicell. ph»«m, 
taV. 1 aa. 1 , addito eomaieBiarto iUJ. p. 1 — A. Maa^ la aa Icfiada opinionam 
panda iadiaamaa in ^■fcwfgrayj h i id l e Btmdien p. 70. 

Acciiraiior utriusqiie opographi cum ipKO lapide compflralio, qaam Lngrfuni 
iaMituit me docuit, io ucroque illo exerapio ease, quaa etuendatione egeant, plura in 
Baaafcariaao (Tida Ua. I Utt. 1.9.11, tta.;ilitt a. «. II), paaaiaia to FklUaao (v. 
lto.lliii.9. 10): BOfwaargadadi, faad antaafaa fida aaMadtoat. CaMraai inacriptla Digitized by Google INSCa CABTHAGINEN8E& ULUSL CARTUAGINENSIS \IL VIIL 179 ilh Npwkar in anleriore pnrie lapidis qaadnti, 6 digitos craMi, ^ai in cactiinine 
sepnlcri muro insertus fuisie vidclur. TJttPran ntilo Hdmodum nculo in Kiiperficie 
bene levigaia magii radeado «jaam inscuipendo exarntae paaiialam tenuiorea sunt, 

2. Ac Mfienleriit i|iii({om fin consiliuiii iirthihitn Lindbergh) <|fgiapkiB| 
qnaia Mpalcraia luulieris oroaase idem recte obaervat, iia legabat: 

Septtfervm Rathl(n), filiae Ham/otA, Jllii Ald- 

Ktmnnii ^lii K$munjitleH (qaem Aeiculapius dedit), Jilii liarjalutrttt 
tfum hatimm (prMlar «wni HHum fai mVan ct eaniaetDnm 4« Ihthb*) ogmliio 
probo, ({uanqaam «11111111111 ■Oman proprium alilar dlapMCMidaai arbitror. Itaque 
ne4}D« lectioMn iaierpmaiioiNiii mMulafil Hakaxbum L titnlan tut 

•xpooit: 

- W p noiw na {'3)3r3 nap 
Stftdenmjiiiaejlttutt ^liat infautlae ^lii Ebed- 

quae legendi divertitns duabn* maxinip rclma nititur: primum, ({noA Hnnkinu Mem 
lin. 1 litl. 10 et lin. 2 iiti. 9 in ipso lapide linca media carere et Waw esae volebat, 
banc lineam certe a atatuario profectaui negabat (qua qaideiii in re ocolorum aciea 
Boa pmni tmm toMliw», mud bene m babe* FalUu* ddiMaiio): iMt quod 

iilem non noIiiiii Jod his obvium lin. 2 lilt. 11. IS, sod rtiam liiirrani incprliornu 
lin. 1 liil. 12 Caph esse opinabatar, ilind certe in^itu I'alaeographia. Sed yideaniua 
iim d* aingalia , praeHriin Boalim et ^legendi M InterprMndi rtUioi*. 

- nay p naterr na (!??)3n3 i2p 
ann ••na ]3 ]n"»3WD« ]a 120« 

ftgNf/crwrn BaikM, fiUu* Hammafctith, Jilii AM- 

E$mtmit JUUSmm^-jittm (quern AcMulapius dat), JInV (Foiilani) 

/>r#«ci/>»*. 

In vocabulo -"lap noiandnm eat aignum illiid semilunareiitleraeKoph Kupcmcriptoni, 
At quo mlbi eoBvcnh can Koppio I. «. pi. 14, qui illwl ■{gnnni aKqnod discrideiini 
Tel orthognylrienin ease censiot, ijunlo Saninrilnni linbpnt ad ingoleniiorcm vocabulomm 
Tulgariam pronuntiationen indicaadam (CclUborae Samarit. p. 65), idquA b. I. aignificus, 
pronuntiandnBi mm, bob naij. Sie SanarlMHil Ex. .'i, 3 lineola aoper Daletb pocHa 
•IgniicabBnt» lana lagMidiini 197^, bod at vulgo Probat edam Hamakeriu p. 9. 

Cf. «uprn png. 56. Nomon mulieria aepaltae MoenlPni"! siipplpbat ^f:n2 1' filia vcnturi ) , 
qanm in Falbiana deliaeatione eaaent lineolaa quaedam, quae pro Tettigiia litterae 
Aleph baberi poaaaab Taks vero aaqar Baaiabaraa vMit, aequa ego vlA, at roeta 
hie obaarratf bob bbIbb, aad iBBram Httaiarnm apoilBBi anpereaae, qaoil n laaanJo 

23 • 160 LIBER SECUNDin. INBOUPTiQNEa rHOBNiCIAE. CAPUT QinNTUM. 

rtnm iaJioui p«tt«t, yd— d— n fttolwAetaw. N«|m tuMa prabeferim BmmAnH 

coniecturam '<3ana ^fia Jleiut, quae vel MMi ob caniam ditplicet, quod niali oroinU 
Bomina propria (nooiao proprioa auUMi non appellativum mm certiasimnm eat) 
extimetcebant Hcbnei. Probabilem eoniMtnrain propoainm mt» omnia boo tenendum 
vUntar, imm Ummm oVgWHlM eaoe, qua* acnpo longiore infMtoM enmal (tnUe onim 

conspiciendiim ge praeberet, niaxiiiie in prima lilicru), cVipi aiiieni poisse maxirae in 
secundo loco lalem, quae supra lineam asoendat. Atque hii praemiMta repono bxaro 
(filin i. m. onlttis Bnnlh ): hand sel* eain niiDan onltt Toenbolnni a a faieipion% fuui 
melioi qnadret. Simile est bebr. (pio n; pa)Jilia i. e. cnltrix JeAetwe 1 Par. 
4, 18, et ex nominibot virorara 'rin<-|s^iKf s. coltor Hadadi (noroinis Syromm). 

nsSsn na) Nomen proprian patro ■nlieria aepnltne totina inacripiioaie incer- 
tinlanm ail. Saoonda liuata apaite JCm ani, Mrda ax Banafcari apogtapho poterat 
Nun viilpri (quain oIj cnusam nupcr conit-ci r':":r), spH in lapidc manifestnm est Lamed, 
maxiiae dubia quarta, quae iu«to brevior pic(a erat apud Ilanakomn. Mnealecat 
•am Vmv oaae aiatnit, at legit n^qn, cni obatat bnehivm longint ttnitlrannmi por- 
laatam acapaaqne inflexus ; accedit qnod^x acribendi lege Poenot urn pi o nSVnn s. n^Von 
extpcclea nVan. Rectios Haiiiakerus eem Caph eue Malnit (cf. iiupra J. 33 ibique no. 7), 
qua •enleniia probata integrum nomen ns^an legcadnm est, quod dictum exiatiino pro 
letevi 1. «. wl ti^teai] giMMc rvga^, rel rah;^ f^Ma r^imm (i. a. dcaa Catiwlit 
ant Aatartes), ut Jiamilmr pro '^-'rtirn 'gratia ilelcnrthi ■* HeronliSt BfmOft faad 
ax 1mm ipso n^ban ortom esse pouit (v. lib. IV c. 3). 

laoKia» ]S) bae a«m. pr. Gardi. 9 bis, Cit. fS. 

'ir'':!3CK ]9) Opilnw ila Mucnlerus. Ad Hamnkeri aniem dnbia respondendum 
est, valpre hoc norntn propriiini: (qneni) Aeicu/apiut da/, non ^f/urmj dahit , et 
eodem luodo capiendum esse jn'<2'3a Cit. 4. 20. Quod vero ipse proponit lliiniukems, 
fno pDR fttfitbi Cgpritfumt naqna lapidis BBf ip tet a fbrt (lartte Ifttara maaifcalo eat 
JfiMI, qniota, quae scnpo iiisto lon-^iorc pictu est n]nid Il.iinnkoruni , Jod , rf. niiin. 
Sjrac £ in m>m et pag. 31), oeqne gramroatica et ortbographia punica, ex qua joM 
JTD aiaa Jad Mribaadam aiat. 

*]« |a) ila baa ttunias dispaaea, qnm a^^ll*)* alymo emendato eareat, 
n^rr T[-'a lilterae non ferant. ~: est idem n. pr. qnod "^Ns (q. d. Fontanus, ad 
fontein nalus), quo iosigniiui erat pater iloseae prophetae (iios. 1, i), etiam in 
V. T. ^1 aaripMm I Par. 7, 36, Alaph alacto, at la ^Vif (BarjtM) pro <«inin, 
cf. pboen. li^ pro v)M*) cttput et snpra pag. 57. ann a aW ait pru&fectu$f magitter, 
nt Cil. 4 , tiTO exerdtna ( cf. D*r^S 3*1 2 Reg. 25, 8), dIfV Mgalonim bominum quo- 
nncnnqae, quanquam iJind praefiwo. Deainit anmm ataaUMai «I aa^, in hominem LIV. 

CARTHAOINMNSia NONA. 

1. Eiinn Ua tilnlna aspolsfialli aato paaesa aasna ad Mdlfaa lapartua aat; 
qIIm aaaaa FaAAim aratf Ptofaiii panai I Wyfl i ftw coatftaM. m Aki JVAmmi^ Digitized by Gopgle INSCR. CAHTHAQL\£NS£S. LIV. CARTHAG1N£NSIS NONA. 181 ifMwrfllftl hat, trip mir Jfr. Comuf Fn/le ersfH/f , rScktichtlieh det Betilzet deitrfben 
ttatt grfmndetu Von Tumit teurde der Sieim macA Parit gehndit, wo ihn Hr. /•*. 
lay ttiur AMhmfl 9»r Hmigem Jmkrtm idt utm JSfgtulhim utumtreffen gImMti 
«l«r wa9rie$teH halte iAm der Graf Turpim gekatfflj t» dettem BetH% cr tiak mm 
h^ndet (Holilpnh. in liif. nd me dalU)". A Faluio priinum edilus e»t, mr 
I' emplacement de Carthage tab. 5 do. 5, ita qoidein ut deiinealio veram lapidis 
■ > gi i Ua J H Bt Hi faritelnr. BibImi «ttan noa MCMi amM. Ei^pHmTlt mm wm 
Ltndbergiua {ttfoA fUUum I. e. fi. 103) hDM in HoiMB «t bgiiM «t, fiM d«nMt 
rapfleiM: 

i^jy cairp ( nap ) (SaHdmni) • ttOttrU 

Tnvjifl»; p 11)13 Avm, JUit JM-JEhmm. 

Hontinpm Caitbaj^oeniem Ribl finpit (jni noiiien pcral oa")?!' Jekova roncufcnnt, 
et Evae, mauris viTantiam, caltor fuerit, etiain apud Poenoa religionia Judaicae 
■hmIm IMm* tMmm. Scd «x hoe titds (•!• q«M bm iAdM. Nm b«w qahlMn 
LiM^baigiu imt nliima tochLhIh legit; ncH 1) in unum vocabulnm copulare boo dcbebat 
liltma: oaifP: manifesta enini intprcnpedo inter Jod semifractum et He: cniainiodi 
laMrmfediBM etiam reliqoa vocabola dtacriminant. 2) Duae lilterae, quaa Vav faoit 
Umibnifiutt apwM iif«nas mnt: at priar faldaM 11a. 1 auwiliMiaBi aat Capk, 

posterior AV« , eodem inodo pirtiini in Curtli. 2, Pt sinii!i(pr Cnrlh. 3, lin. 2. 5, lin. 2. 
3j Fac, inter Caftbaginensea homines fuisae uniua dei cultui et religion! Judnicac 
aldictos, a) lalia I w M ai a la amBCD proprinai aaaa vix posset os^: M anftadaanHlogia 
BaniBUHl prapriaH « in?, ^« acdlantfaai raddendant caaat: qmem Jehova eo«ev/orf, 
faale nomen pesalmi oniinis nnnqnam hoinini Hebraeo tribulum fuiss^ spondeo; cui 
aaeadit <)uod ex lege orihographica scribendoin erat onm sine Waw; b) nagia etiam 
aifaaa aaaat, ^paadl naaiiBi propria adJttar: tt^n 127 caftar JfawrL e. JnHtpfala, 
Lindbergio „niatria viventiam." Tale enim nomen na in nomine proprio quidem 
feiaa, aodam in appellativo. An nsqnam vel minimom vcatiginm raparitnr, fuiase 
iBlar Jadaaoa qni Evam mimiois instar colarentf at fnoniodo boa axapactari poiait a 
vari Dai eaUaribiat 

Nobis periuasom est (u^naper paucis diximos: pafaeogr. SKbAm p. 70)» ail 
tale in titulo nostro inesse, sed verba ila lagenda et instauranda esse: 

• 129 OaSn TlCa O) (Cippus in vita) fut/onis Abd- 

^00^*37 ]3 6t3n Chantiae, Jilii Abd- Eimuiii. 

Ul ardiaranr a lasiina lapidiai praeter Jod supenunt seapi duo loogiores, qui 
val iaaa littana longiarlbna teapia nMBhaa (at n, o) val Baaa dnpliet aaapa 
faatrnctam prodant, qnalis^est n (v. simile Chet tin. 2). Praelpren in lapide snperaal . 
JaaniBi littararwn spaiium, aed braTioraia, quales in hac inscriptiona snot 9t a, B, 
1, |. Haaa aaiaia eouiderant rapoaai: to ^ Cipptu t« viia a. atfacafa N. N. 
paakas, aaqvanta ganiiin». OC 4a liaa fimaak varia 'aiTiraHn at aaripla Alhaa. f. 
Git I. 93. Paiaiaft aHam taacriU im, m4 apallaai vis aafllaiat iaabBi iMtariii: at 182 LIBER SECUNDLS; IXSCRIPTIOXES PHOEXICIAE. CAPUT SEXTUM. 

Tt qnoqoe potest leg! <n pro t«n, ut 73 70 Melit f pr« ^ Ltadbtrgiu re^ 
neo* "^p litteranim vectigia non repulavine videtur. 

wmay oasn) MfRi^y Mb«? yiilllMfr ^tlil- Ommm Coapbrw tftolm «dui 

•ptfaam sppulcra ornanteti iain supra vidimus CiL 4. 7. 10; h. I. unum singulare, 
food 9pificii Domea praeponiiur noniini proprio, ted eiiam in V. T. dioUnr et yri 
1J^^p^I 1 Pmt. S4, S. 28, 2, et ti^ ijrsr; , ntib^ n^Sv! 1 27, 39. 43 tt imp*. — 
N. pr. Wma» oiAw Htmnae arguit, ttm fuisse Baam T«1 hoininern iiumini* 
tnstar culluin. In bis autem fuisse Annam, Didus sororfni , prndit Hannibal aptid 
Sil. Ital. 8, 50 aqq. , cf. Otid. Fast. 3, 543 sqq., undo apparet, Uoiuanos mjlham 
AttBf GartlMfiMHi ad Abbim FereniMia, TMMla LatU» vt tidetuf, bumb aui 
or bam rmraMaqlaiia, ntnluw. 

LV. 

CARTHAjaiNENSIS DSCIMA, 
<laaai hoc amMto dmli imariptioanB twpiMr Iiabitaiii d vix kgwilBn, ^utM 

est ex libro inscriptionum lirrerfnntli, qui inter codices d' Orviltianos Oxonii in biblio- 
iheca Bodlejana aueivalur X, 2 inar. 2, 39 , unde meuiu in usuro descripsat CI. Beajf. 
IhvtrlBBdi iSm aliin cninpfan aMaa adscriptuni eat, cam in amphitheatro Caitlia- 
glaanai (d* qao t. Temple EgamiUU I png. 106. Dureau de la Malle p. 18G) 
repertam esse; qunndo el n <]»o reperfa aitj ubi nunc h'm Inpis, d*- i-o niliil addilar. 
Duobua versibus i'unicis longioribus (qnoanoa qoattuor liuui8 reddldiuiuK^ supertcriptaa 
aaat mat llaeaa liuaianiai afrkaaataBi a. llbjcaiani (da ^ailras vida ad no. 56), Ita 

quidem, ut inscriptio bilinguis punico - libj'cn esse vidc-ainr. \ti\m Libycn certe 
inacrifdooU pAa in aniphithaauo Caribagioenai reperia es'.e non potest: sax eoim 
bniaB iaMripdaBla llnaaa nihil eoacineat nMiMtilnin apugrupbum inMcriptioBb LIIij«bb 
ia BMaumeDto Tuggenai (no. 56), in quo ^ aaiia aim iinca omiasa eat: neqoe crediUle 
est eandem inscripiionpni oiinni CKribtigino rr|>rr(nni esse. In duobus versibus Punieia 
nulla eat cum Punici» in monuuiento Tuggen:>i aimiliiudo: posajntque igitur hi in amphi- 
thonlra Gartbaginoaai, tod oiao lidoria Libfda, repoiti eaao. Et liaoo aoltm taai 
■ale babila sunt, ut interpretalio vix tenlari pooait. Nolui tamen retinara apograpfenai 
inn 1825 ab Odofr. Muellero necum oonimnaicatum, in quo fortasse [nlii rirea 
pariditabnatar: boo nnom nfiirnianB, litleraa Pnnicaa et Libjrcaa non eandem aententiam 
ooBliaara at vix ia eodam aannaia icpertai oomu r A P U T S E X T U M. 
INSCRI PTIONES P U M C O - N UM I D I C AE. 

Punico - Numidica* eas nppellanins inscripiiones nfrlcanas. quae extra Carlha- 
gioeni in variia partial agri Cartbagioent>>« partim Xumidiae regiooibua reperiae 
pacaliari ^adaat aoriptarae PhoeiHeiao ganare, aagligaatiof* fflo at radiara, iaaeripiaa 
•ant, quod Sumidicum appellaviinus, cuiugqne ralionea aalaB DOn cognitaa turn in 
riagulari liballo (pag. 8), (nm aopra lib. 1 f. 35 cC |. 7. IS iff, axpoaainaa. ijiyiii^LU Ly Google IN8CR. raNICO-NimiDlC. LYl THOGGBNBB B1LIK6. 183 LVL 

THUGGBNSI8 BILINGUIS PUNICO - LIBYCA. 

I. Tucca {Twmtm Ptolea. IV cap. 3) a. TAugga (v. inscripiionca laiinaa 
ThnggM Nperlaa in Simif VoyagM T. I p. 2SS ai. gM. ct Tempi* Exeuraioaa In 

ihe meditPrrnnean II, p. 311 sqq. ) oppidam erat \umidiac novae haud prornl a 
liagradae (i0^w«) flu\io meridiem versus in viciniii Tiihursiccae legtc I'toleinaco 1. c. 

29% 30^. 31°, 20' sttutti, et hodieque aaiiquo nomiae JJnsga a. Ducca (^iJ ex 
monion tllim ngtonii pranoncbaloM Ih$gga of. KfU* vnlgo SMga) appellMar inlw 
Tubursiik «t Eja daMnw fere diemin ilinere •'Ami* IntaBa. Ip ruinis eina a ShnviOt 
qui Thticcnm ipse non vidcrat, brcvius lanlum incnioratis , co|iiosiu8 deacriplis a 
Templio, praeler leniplum Juvis Trajani tempore consecratuiii , arcum triumphalem 
•t daodaaiai datanns -mitl^lni ert «MWM/cfMi pvldMfriiniini egragi* oomefTahmit 
in cufan latere orietttali inscrtptio nostra incisn est. Elegans eius de1inp;uio Lugdtini 
ia achadii BorgianU latet: Templiiu aulera (pag. 72) ita descripiit. nThe monament 
wUeh next attraels onr aaliea ttvm in baauij and |inwrTBifoB, ia a naaioimm 
iCaading in the centre of an olive grave , a Ulda ImjwmI (he bouodariee of the town 
and to the south of the villat^c: it incnsures at present fourthy-one feet in height, 
but was originally much loftier and ut tlie baie it is twenlj- eight feet aeven inches 
aqaara. It «ooaiati af two alaciaa aad a part «f ilia third: tha lowar of iriridi eaataiaa 
faar double rnnms or rocpplacles for the bodies and has two intrnnces, one of the 
north, the other on (he east, which were closed by a Mrt of port-eallis or stone 
working up and down in a groove. Tho aeeond iloiy two vMunn aad ono 
aboad in tlie same manner aa Ika lower ones ; and abovo lUa loaa diheff a 
or a pyramidical succession of steps crowned by a statue or some other orna- 
Oa the eastern face are two inscriptions, (he one PuHie, and the other in 
abamalan nahaown to bm (aae Appandix SO. 51): tlioy do not, howovocj aaam to 
have been cut at the same period in which the rnausolcum itself was erected, and 
hava probably no relation to the person to whom it was raised: bat wetber ibis is 
iIm aaae wfll ba anartalDed hj tbaaa oonvomnt with tbeaa languages: iba one 
inaeripdon appears to be a trnnNlaiion of the other. The exterior of ibo monument 
is decorated with finicd Jonic pillars." Quod vir illtistrisstimus inscriptionem ignotis 
litteris scripiam Punicae inscriptionis translatiooem esse snspicatiir , id omotno proban- 
doM aaaa Infra vidabiaimt doa canatn varo nb aodam dabitnlani ad, nwa daploz 
iUn inscriptio ad ipsnm raonnroentum pertineret et rodem tempore incise esset, qunm 
Inaeripiio iila nantfeato aepalemlia att at viii oniasdam aobilia itaauna atf no aloginm 
bniot inaeriptionia invootOfM at edilofca igaerniia ddantnr ad nonm 

oinoes, earn iam ante duo fere seciila (anno 1631), omnium igitur quae exstant 
inacriptioDum Punicarum primam, repertam ease a Tuoma o'Arcob, Provineiali Gallo, 
fd ia tagno TimaiaBo fidaai aisboniHwdiaaa aaiplani Digitized by Gopgle 184 LIBER SECUNDU8. IN8CIUPTI0NES PROBNfaAE. CAraTSEXTDM. 

atqae de ea litterarum coiumercium babuit cuiu laaaco Peireicio, coi apQgrapbnB 
tin iriHnt t|w nm li y ltoa elam ramptM nittera rahauM, immmm tamm 
PawMdo. Vide Barthilemy in M^moim 4« I'uwhm T. XXX p. 425, it. epidolai 
Darcomi In Millin niagastn encyclopMiqae , Sapt. IMS. Mai 1815, et Quatreni^re 
niimoirs sur <}ue><}ues inscriptions poniqaes p. 4. i, emaa haao aunt verba: „Ce 
royagim avab daeoaTart* k ^aatia jaaniaa da Tnab, vn MUka fai pariah aaa 
inscription pn carnctrrcs piinif|iieK. 11 cn envoya une copie n Peiresc: mail cplui ci 
desiroit qoalqae chose de niieux: et ne Tonloit pas qae d'Arcoa, coiuaae il le lui 
arok affart, aakrll riaaniptiaii. II aa Ibiaalt iro acrapda da d^iadar an para paila 
iin butimeot| ^ai avoit hnvb lea aflblli du icmps et en outre d'exposer la picrre aaK 
bnsards d'un voyage long et dnngereox. II desiroit Mciilcment obienir nn c«l<jue exact 

de rioscriptioD J'iguore, si d'Arcos suivit de point eo poiot le conseil de 

Palraaa at trasMall k ca aavaat raiapMinla qa* fl aitwdait avaa la plaa viva taipaliaaw.** 
Per dno paeoe seculn nr^lrrnim in Inrrni denuo protraxit Camilla Borcia Comes* 
antiqniutum io regno Tuoetaoo saperaiituin acruutor diligenlisstnioa ("}* Naapoli 1817), 
qni d. 20. Aug. 181S haiM bwcripijonis (ec/o ped«i tc dbat laiigaa« fr«t pedes 

■liaa) apographnm fecit eiasqne deJiaeatiooen comaianiaavlt oaa JliMHlara, ^ 
apaalaiMI aius edidit in Religion tier Carthei^cr tab. 2 cf. p. 171, et mox cntu Hi muekto, 
fal iaiagmm edidit (eippes scpulcraux pag. 8), uade ean repatik iraaM;ierMf , io 
dlatriba ad p. SHk Pwrtaa Haiabartai apagiapham Borgianim paalla diBpIlM dali- 
ncando iraitatat est, quod quideni exemplam H«maUrtu adidit in MlNalhB. tab. 2 
no. 3 (cf. praef. p. IX}, prins illud ita eoraparatuni esse aflirmRns, nt explicari 
■equirerit. S«d atiain boo noTnm exemplum minime integran repfamentare lapidis 
iataglaaai , aataadit momm ap^gtapham, ipnd in idaaira T^inaiaaa 1818 axifan laplda 
fecit modo metnorRius Sir GncimiAB Tntfu at adidic in EscanlMB in dw Madiiam^ 
■eao. VoL ii. p. 352. 

2. In explicando hoe titulo nemo, quod seiam, ingeniuni pxercuit *) praeter 
Hamakerum in diatribe (p. 36 — 63 sqq.), qui ex priaio apographo Uorgiaoo paadeaa 
epigraphes Pnnloaa hana dadh at lactiMMni at intarpmallanem: 

ao 3«B~p mmn nas(a w ) 
rito 'ns pan rnn ^ em 
unit «M-|a tvtnb asai 
loain qba 

TI091 (i)tes (i)n(in) Mbnre *»ai 
)CM {i)iiVin losb . voaa {7)i(a)n 
73 (nb) pern p^y) psai brta wan ■} Hsm Tlx in hmie eearan voeare MefMl liMi leetloae BoaaaHB «Mlar atssnra^ (Smr. 

i|>9um Tempttutn . lici litterBrnm Orir-nlilinm ihut II ps^ Sl6— U). 
M mlon* prrieiuD eace faloatHT , taoMa de haiaa Digitized by Google ]NM3I.PIINI0O.fn)iaDIC. LVL THUGQIWBISBI^^ 185 (boo Mt) m9mimt»tim BmmwagJUt Fmmta», emm Siggae 

mtmittri JDti tummi et col/egii taeerdotHm , laeerdotum Tholalkae. 

Qui fpro potuit ( hunc cippiira ) HaowmtJUit If'anuae (Moakdua) dntdtrium ^piArt 

(fuit) doctor tacrific-aHtium. 

Jf«* anttm lumtma ta Mur0kiim «tdlaHWdeni mmeM* et eametMftmiMU 

eatqur iii^ii/dte 

(boo looo) ^uli (ffloebrU) causta ... (mraM) Xiume et Etuie. Titm vm 
flsMMf ijfimum ^IHt fui (bic) ttniU mut tf ptniMUmt tt fiHrAiu «mmerati 

man. 

QmiMpere hac« lecUo* cal tMifiMUii ffladaiMtito sajMrMrueta ilk JaiwpraMiO) ■ 

%era liuerarum significalione nbsit, et sponte vident Iockh ps scriptur.ie I'uiiico-Niimitlicaf 
gnari) el ex infra diceadis apparebit (nam duo (antum prinii rersuii lucabula nasa 
•t p racca lagit Hamlceniit at m boo ^idein vidit, ^aod adao'Tamplio *) Matim 
in ociiliis iiicurtit, in prima inscrlptiooia parte oclieg repeli p^fflut): coque mlnufl 
aiagalo» errore» exagilare placet, quum ipsa Hanakerug, quanqoain taeile, interpre- 
latiooem a u daiaui repr<ibare tldeatur, ulpoM ax apographo aegUgaaliora profeciaia 
„qnod aoUaia fiden naroat at prmmu u^ieatt mepiiMHt** (Miieailaa. pag^ IX). 
TTnam dicenduin est Rp«rte, neqaaqiiam omnia vel certe ptprnque, quae r^prehendcnda 
aint in ilia interpretatione , apographi negligentiae tribuenda ease (vide max ^ 3J: 
aidl nuntlnuMB arreria parteai liuefaram poMaiati parparain camtilataa (v. Iltfanmai 
tabulam diatribae Mibiunctam) tribuendam esse: qood vel ex eo apparct, qnod WN 
( at sciunt , qui nobiicum baec atudia traclamnt ) priorem inscriptionia partem inm ante 
Miscellanea edita eodcai fere mode legimna, alque nunc faciendam putamus et paucii 
diidanHi (^faeagm^ Adb SMtm f. 83) , qaana nrbofaa dlqiaailioaaai poalaa egragia 
firmavit Timplii apagn^haia, faod Loadiai laibi fitaias iaiiotiiil, aiagala v«ri»a 
panctis dirimens. 

3. Antequara ipu ad inscriptioaem Punicam iatcrpretandam nos acciogiinaS} de 
ca w la xl tt daa «x varlli axanplii CMatitaaado at da lluafaniai paiaMata taeta dafiakoJa 
pado eapioaiaa JiapalaaJai ait. 

QuBm lapis ipse in Africa remanserit eiuaqae oe eclypuin qi^dem in EaropaM 
pervcnerit, e\ tribus (nt dixiroun) apograpliiit pcndemus, duobus Bor<;laiii<i, uno 
Teoipliano. lllorum prius a Borgia ipao deacriptuiu ab llamakero lam grai iier repre- 
hauoni aat, at flaiia innlila at aibili U aaaa pataa: aad rafai» ab altera a. Baigiap *) uThe InufipHm apfarea^ rttaUt la At 
giaemtagf of mow prrnn , far wr tfin mtH will 
a IMnl| hi'''' fv'iitml') ii fquivnlrnl to |3 ^^ke Ma.** 

Menat eaim partem i* it* l<>gii : 

n xna» p trm» BsannD fan yoimt^e taae Teniilln hlwpaeeltiiaa aAHa* 

iHad p ftwillM IgBaMera. 8<m1 polvisse iUad eliain 
liae lidl adrinkalo agaoici, prior aoMra iienmatii 
Bai|iiaa«Mia«lapeadiat. I 186 LIBER IBECUNDDS. INSCBffTIONES PflOENICIAB. CAPUT fllBXTDM. 

HonbertMoo hoc noo ita nollum 4iffert , adeo^ue doobua in locis autographi 
Mriptanm nkXlM (lia. 3 it la Movan, «t pnweipM Ub. 6, «U mIub 

hoc exeniplum plenam scriplurani pVto tervavit). lit dicain quod sentio, Hamakerui, 
postqnniii iaicrpretatio teotata aibi ipai dia{»lioera ooejierat, panUo infaMtiM ealpam in 
apograpboni 9l«il Borgiaaoiit «ottti^iw vMMw. Mataa Mian atfiaiqae OMaptt dia 
debet Bique ea, quau Hamakenia indicarit, qnum priiis Borgianuin exemplar 
dnobus in locis pleniiu h'h : et nMcio nn hoe ex alia quadflm liorgiae dPNcriptione 
(qaarum foruuwe plarea fecerat) fluxerit. Ulioqae autera loage pleniua et praeatantiua 
«tt IVwpMiainH, haad paaca «kblbeMt fan Bargiaa adaai pianat «ffogeiaat, vdal 
1) piincia, qnibiu singula vocabola diriinunlnr; 2) versus 5- 6. 7 , qui id exeinplo 
Borgiano nil niai lacunaa habent et Ic^ plaoe noa poterunt} pleoius lecttw; 3) etiaiu 
ia ■tfilB BOBonlla verba planiiif keia e> Ha. % mttr, mpaiay, qaod aamMi 
Borgia ^aiaqne liiteria pro teptoM scribit. Qaaaqaan coniia ciiam Tenpliannm 
exenipluni ex Borgia Piiiendar! polesi, v. c. lin. 1 uLi Tcinpllus ^;m'3 habet pro cb'NSi 
lin. 3, ubi idem -[sstn pro os», lin. 7, ubt Borgia perspicue habet ifto cet. Textua 
igiiar •« ntraqaa nio «nmpla <M^|caliMim« iatmr colliiio «t hie Ullo adUUla «dan 
libyca inscriptione (vide §.4} conslilaendui ett| ftto in nrgotio iia vcrsatus kiiiii, iit 
•Muplam Teinpliaiuiaa pro fuodamento poaemi at ex illo aubiode et aupplerem et 
•MMdurMd. Qaa 4a ra at ipai iMtotia iatBcara possini, in tab. 90 *t Borgia- 
HaabirtiBaBia (lilt. A) at TampUaMM (liU* B) axampfaiia exhiboi, quibna addidi 
terliiitn a me eniendatunt et suppletuni: quo nieciim utantur viri docli, donc-c ipsitig 
eci}puiii ad noa pervenerilf cuiua rei apes mihi in Anglia facta est ^uodque cupide 
axipectOj n«a dMparaai foia, at vd ana vd ahm coaleciararam iMinni illo 

10 Ad palaeographian quod aitinet, plorca litle(aa« nbicaoqae ooeormat, in 
Templii exeinplo aliier piognntur atque in Borgiano , velut Tet iatm daplid 
figura ornatuni, J»d maim et paocio luuniiuni, BetA et BeicA non inperiecta et 
a daxtia npona « nod liaeb adea abuadaatibaa , I/mmed H Turn aapafaa aaoa 

munitiini (ut in Cit. "2 lin. 2. 3). Sed elinni line in rf Ti>nip!i.'ini exempli, cuini 
figurae in unitersuiu pleniorea sunt, maior apud nie lidea e&l, quam Borgiani, quiioi 
MliB pnbablla alli Imbo Ulnava ilBma Bwgina ncitai oinigiiae, eoatra eogittvl non 
paarit, TaanpHam (da enias diligeotia et fide otlam aliunde constat) hoius scripcnraa 
non peritnm aliquid ex ingenio addidisae. Praeieren in iiliis relnis eximios ntqaa 

laudabilis est uiriu$que exempli consensus. Ubicunque enim in uno scribitur j 
eiiani in altero iiii rept'riiur, ubicnnque Burgin habet , idem apud Templium 
faoqn* iaveniaa: qua re et ieciionia et interprelatioiiia fidet maiorem in nodom Ha tiagHlanm tUUnmm p9lt»ktU ddbUcada, aatf* tmnis depends UUtf- 
pnUM, fdd. BoUa fidcatar. In dapilld» fwrai lab. SO Mtaaa, H i iaia i a i a tabah Digitized by Google LVSCR. PUx\ICO-NUMlDIC. LVL THUGGENSIS filUNGUlS. 187 concinnanda profpssi snmn« , ad qnam panca nnnofara plant. Prae ectpris memorabile 
Mt diaerimen iitterariuii a M 1B| O et y. iliae enim magna in atroque exempio 

flouttuitfa ite 4iaii«gwiBtu, mt Hf tk JUtm, ^ <ScA«i» (nt Cit, li Urn. X) 

contra prioris aeiatis constiPtudinPin , iibi iilra<]iie huec figura longius candata «tt JHSm 
(t. lib. 1 f. M): liac (o et 7) iia, ut naior ii^ra intwi aignia Braaita, MdnalfMH 
qsM In Cnrthng. I Tot crat, in Iwo dinto «OBManMr At» nk, Ttt cnm m in a ri i 
Mttdntt «t intna non ornatam ( cf. lib. 1 |. 20 et de rodeH dlMfialM iatar O H 9 
apod Graecos ). 44). CAei lin. 7 Dxtiiat eadem forma, qua saepc rpperitur in 
Naatidicia (§.19). Litterae Lamed variae aont fornaa, omnea satia certae. Qafl4 
v«N liaen litan raaie fkaqoantiar an* videtnr, amrinn in B«r|inaa «Mnipl», ,teJn 
repetendam, quod figum litterae Lamed vel Nun ttiiuilis pnsain «nnparet pro JhtM, 
•deo dno Lamed pro Mem lin. A. 7. In relif uia nibil difficiiltatU Mk, ot in nninnnin 
loelio aalia ecrtn. 

Alfno «n fdJtM, nt totinn diapilnHonis nowinii B i oc cnpwnn,, m awM MKtan 
eonfermMione hnee c«l: 

Vdo 'rr*! ftt^a na nwaa 

■»0« irrxa pa (ija) ?aDo Taon laj 
'*2»b ]a nona nsa t bmo HAW'pbi 

dffmt ])^-9lumi, filii Jopki-teVmtf ffUi regit 

pnnetpuy fUA' Jam, jaU J^pki-tek'at, fOSi regit 
8ekm^, fifit Cartachatf 

quum tntrn ahnxnet in domum plenam, et esset Inrtimoh mrrnnn'am sapientt», 
riri instar adamantit, qui tttlit omnit generis calamitatvs ^ quum ettet 

ciVAfw flMfriii flMMV, 
«nt) fmu jMflbeniw, mmm pun m m fmtkMre, Bnkm&U im 

fietat» fUku pmfri, 

Prima igitar pars continet slemma Tiri in spletnlissinm m.-msnlpn srpnlii , mhiK 
a^toni maiorea (in bia dno reg«o» priaeepa unsi) menioraniar: altera eiogium eiiu, 
^mA fUl piMaa pndt MiuMo •OMnanvit. M i««n aingulomm radnnoni rodtenni. 

nOM) PkMM* p mmel \emm nakan.lMM voeabulam mt, qood etiam Hainn k n i w 
(Amr. ppf. tr) iMin agnovik In MrofM npngmpbn A. B (Un lieaM on in f eU i i Mn 188 UBBRSECONDOS. INSOIiniDNEB PDOENIdAE. CAPUT SEXtUM. designare) uot liiianie na^ in aigno Chat sinili in B ItM JMr, Mm Mdtmm, 
Ilamalcww pnwMiM MpplM tttt ImHn horm dpiporaiii eouMtiiliM. 1b «Daafb 
B etiam tpatinm iwut. 

tifim) In exemplo B deest Jlem finale, qaod ex A inpplere iubent quum 
aliae rationea (nani Teniplius iaciliaa aegligere poterat lilteram Mem« qaan Borgia 
«■Ddmi 4« M* aMw*)! um oomlafa ffwina et «qraoo. Vdc* illad MfMiti.jMl«it 
<• MUnum, ef. ^ystm Ch.32 at qnae de syllaba ns ibi obamavinna. 

prrc p) Idem nonien eiiaiii lin. 3 reperiiiir ct in iiiroqiie exemplo indubilatum 
est,* figurae etiam 8ibi satis similes nisi quod in H Jod et the litterao copolatae 
nmt. Idrni liuamnHi ajmptagma bh babwi lilt, i et lln. S atbn Handcerm vidlt^ 
Jarf vero lineolam J/n/.^r;iA (!) esse slaiaens, ita Ip^''- (v. supra). — Nontcn 

tVlDD^ compoaitotn censeo ex (i. «■ tpieudorf q nola genitivi (ut in ^yssasn 
npieM Bulia) «t iw, quo pro n«7 (na;) ptpuhn vnnHir Poeni, NnmM>tfiB.3, 
■ ibiqae commeatwiiMI «1 Numid. 6 lin. 3. 4. Est igilur Mplendor populi. Po«itadia 
(r?) tpmjiHi etaa et tj^emiw tta^^erit (XjyjJI) re4di> «ed illud pmafero, MfoM 
in Phoeniciiii niugis Irilnm. 

Mjovam p) ttillarae, qnas ';9 leg!, magis perspicue ccripia in TenfliuM 
exstant lin. 3 «witnl*, iltdem nomini proprio praeHxa. Eat idem vnlen oenaan f nnd 
•|bo (cf. nsa pro nsVa rfgnnm Niimid. 1. '1. 5), pronunciandnit auteni esse ya, 
vt mox pro n^ba. Quae sequuntur litlerae in Borgiano sunt etasa^, in 

TMoplinoo «ppaifi . lihid cant W^^*; wmipd ntmM», hvo ena pouit m^^*^!! 
a. Haa;3~r: magHum far. nomen, et verbia divisiK ttrs :3irt (regU) «M|gll^ Sektma, 
noil. Cit. 33 : Tis at fbs aurfm' Ciiieniium. 8ed poalcriue diipUon fvojiter 
artipnlni adiactlvo praallzvni c< nimen proprium praeter eomnetadiaca ainb biMCy 
Mt aeeedit quod *p3 etiam lin. 3 exttr. aiaa epiiheio est. Quod *|a rex nnoqaa loao 
piaemiltttnr nomini proptio, id similiter in rrci© "j^art 1 Rep. S, Tt. 10, 13. 11, 1. ^bBn 
Dvani 2 Par. 10, 18, QBOnm "{xan 20, 15, et cum praelixis *im "{ba^ 2 Sam. 6, 12, 
ns&v 1 Beg. 1, S3, B»ni 14, SS at laepa, et Cmftheg.l^ 1: itanroyoasR 

fttih Abd-channa. Videnlar hae qnideni structura uti Ilcbraei et Pbocnices, uLi 
tax qaidain iam noma memoratar, Caterura Poeni in uticulo poncndo admodum parci 
aim L omittnot, abi ideni cnmiaater poninr ia Hahiaaia, 

b'WiBV fa) Nominia terlptafa ia Mroqoe ap«giapha aad«a «it, aid quad la 
Tcmplinno inlcrpungi debebnt ante Schin , non post illud. Significat id nonicn propriam 
b'ja^t^is legandum pra^ectum regiontt editae^ a •^aib jpn^eetiUf magi$irattit (t. 
Lnw. at tanr. Naald. 6, 2) , « nrfknH at en Aew cdttm. 

nun tnpara» Qanc ia apognpba Bofginaa boa nanea ptefrlnia aanitllaant, 

quinque litlerae, non aliter legi poterant ntqtie feci in exercitnlt. polneo^^r. p. 83, 
nbnni. S«d dgat lilteras ilii oiaiuaa esse , docet planior et praaalantior scriptnia 
Tamplii , vix aliMr alque supra fMimns legeoda. Mna qailes fillera apnd T. att 
Ttt; ned liagiMMa gaaMMia piMlo ImnyMO tapaaaadnu Jdn.< ae^ae aliter pta^aiaia Digitized by Gopgle 4 INBCR. PUNICOlNUMINC. LTT. TBU^BNSIS OILINGTOS. 1K9 

Jiltera (qoae Tau videri poult) nuadente adeo ein* figure uno addilo apicolo Koph. 
It* fn4k mumnm p€f«tl(Mii mpbgonay trnht JKcmMi'Atlie*. % Cmb. B, alilii *ipiinav 
Carlhag. 3 , ted contraciins >crip(ntn eiecto b , cf. Bafftoxagof Pol} b. 7, 9 pro "ip:an3. 
De aingalari Poeoornin idiomale , quo 1 mode eiiciunt modo liitcra y compaiMaot (unde 
pro ns^o ctiaBB rO90 Ial« 2, L, et roa Xumid. 1, 2. 4, 2. 5, 1 )j ef. lib. IV, 
mf, 4> — Jb arlfaaU in apogr. B tIs noM fiotni an, la A kdabiui. 

C7X p) \oiiien propriiim apud Taapliitm lagilor \3Xtt, qaod T6 Mlmi NunSA 
6, 1 corapnret , sed etiain illo loco vix »1111111. QaVOl bonntn ciui «ijinon non aaM- 
^uar, preetuli cstt ex apogr. Bor., praeaerlim ^ani Miatn lin. 6 et 7 J/em p««lo 
ImIm pietam a Taaiplia ia <aat litterat dhtradaai fidaam. &m cat w ptp i dm caat 

articulo, <juod Idem valet a(<|ne popttfns Baafit, nt Nii?N lercui fcrtus Jtaiilit 
{v, ad C'it. 23). C7 vcro de aingulis boniinibua usnrpaluiii unum e fttmiliu 8. cogHatum 
et necettariiim aignificat (r. Lex. man. p. 772. 773) coU. j^e palruns, nnde Ivrvf 
aoaa ex bnOia IM* a^fq; cogaatM pfinoipb» ^^i^m aL 
nnivi p) T. npra Un. I. 

*p3 de 7a r. aupra I'm. 1. ''j^o (^V^) aA^eWf Tooari poMrt vcl a 
niveo colore (r. ad Eryc. lin. 4), vcl ulpoto nir<« tempore nattit, cf. enn p Aihen. 2. 

Vsos p) hoc nomeo apud Templinni legitor Tons, apod Borgiatn ^.013. 
Inde aHiem rcatituendum eat V90*)3t quae littarae ctiam lin. 5 extr. eoaiparaat 
Pinwteraa «extam Ita eenforanra labct iaaariptla libfea*, qaaa h. I. aaden ^aiaqae elKna 
exhibet atque lin. 5 extr. Xomen proprium igiliir IcfjcinlMin rst Vrrn, quuni contrn 
lio. 5 pleniua legalur >3D'i3i U e. memoriae lapienlu. Sed unuiu ex altero 

iUuMiaadaai ait. Etaniai toma a. pr. Mnlaao a laMaR artaai aaM vMatar «x 
\a» nat aiaMrCa «^ptatf^, ad faod liaiaa Bomlala equMta poaiaa lia. 5 aHoditar. 

vh^z n5 rrN2r) quiim in^ret$ui ettel domum plenam i. p. qnum intro abiisget in 
•reum, ibiqoe congregalas essci nd palroa. Treapriorea lillene in utroque exemplo mani- 
fostae, quarta la A ait fie , «ignani la B vix iantgnuk miaa aalaai att » «rvtas (f . 40) 
iimn/atque Mnm eimt, at yana Melil. I, S» et iadkat laaeaalaBB atatin peat moriem 
» defnocti exfructnm e«se. Conslroitur «>a «q. accu»., nt saepr. n^-: na Icgendnni 

li^q n*3 domui plenUHdinit i. e. domm plena ^ quoraudo appellatur orcus, ut in illo 
bb. ao, S3: tt^ iom»t$ uU eomgrqpmtm- aauMt 9M. S aipl e ari poniat 

ladliaB kgl n^ij} ira» aad Jed awbik iU aaiUtl aea patniaaatt 

~2tV rrrr •r:''?) "^^J^ tJjS Vidcamus primum de texta recfe ct 

coDitiiuendo et legcnda In prine vecabolo (qnod in lolo Tenpliano coniparet) 
allBfiiai rigaeai aea peiaat aaa r% aaaa eoaliaeMBi ex He et quod piaacadil 
itidem He videri poiait (cui lection! fa vet in»criptio Libyca, v. f. 4), aed '<nn aenienlia 
«aiet| at potest in {iriino «igno coaluiue ■n, nnde prodibit mi (^^s"!) et (qnom) 
totet, Seqnitnr in Templiano tD93, in Borgiano tolnm ScAim exatat, praevia 
nuaia, faaa Cbph videri pearii: AiH Igltar eaiiaaaBi aac [la LOqwia awl daaa Digitized by Gopgle 190 LIUER SECUNDUS. IXSCHIPTIONES PHOEMCIAt:. CAPUT SEXTI M. 

littenie ey, nsde ccrle firnatar leeiio extrcnae litlerae, H refalMvr coniectura, io 
qaam prioa indderam, an legcndan eae]. — LUleiae ioo "VSTb in TempL maoifcata, 
ia Bo^iiaa* XcAi, Btlam wMmm, M|^a cat — vm (tao) aaft Mtrar hb. S, 9. 

6, 2. 17, 7, alibi OTS Eccl. 1,18. 2, 23 i, nbi copalal nr ctim ahsn dolor V II, 10, cf. 
verbuni Eaech. 32, 9 (nbi aaiupatttr de Boerora propcar alieaum iafortnnium). iso natb 
( b:;;; ) non poiaat tne taiariw ffvAr, aaJ (b at to pwaoMia) idaai eaM Mat 
quod n^tb propter memoriam Mnpitnii^ (b^i; = ^^^)» fMlii aiat vir Mpaltna. 
Alladiinr antcni his vrrhia ad ;3S"is (pro brr-sr), quod erat noincn aucloris lotioa 
geDtit, cf. Mtuilein ailii»ioneiu in inscr. Sardica (no. 42) et perniulia varii generia 
•gmph in apitaphiii Jorfdda, ^im oollagiraBl J* a HoMiiiiWH (dppl jwWei 
HaiMbwiM 16Mi 4*) at In. Chr. Watf In biUioih. kdw. ToL «». 

-"rr^ •^li'' ->r:r'3 ''^i ri'r ;»rae adamanle i. e. ndnmnnte forlior, constanlior, 
niaxime in pcrfercndi* calantitatibua » cf. Eaecb. 3« 9: A'a ^n:(t) ^nrj *)i£]) p^n 
nvn &nit x-i'n lM#«r miammUtt fui ttiSet 4iirtor t$ij feet fimtem fmni, m* 
timrat eot ncM caMftmnrft. In KUnrii taennlMi Templii exeoiplum niliil obscuri 

est. Quod inler otrninqne vorabtilnm non interpunj^itiir, in eo (nisi T. neglexil 
panctnm) aibi non conslat auctor, quuiu alibi etiam vocabula arcte nexa (^s )a, na 
ifyo) pmndi 4blineln tint: m4 wiant atira Gnml at Elmd in inttrpiingando liU 
param constare (pag. 35). Rarioris exempli est eiiam '^■■Tsa: plena acriptmi (f. 40, 3). 
Ceternm ]s ponitur oinisso tertio (qaod vocant) comparationia, ut MicL 7, 4: iqj; 
n^waa probut ( peior) est quam rvdfr. 2aa. 10, 10. tab. II, 17. 

]oa i)3So) i. e. fOs-^ basti qni perluHt 9mti$ ftntrit aittmdlate$. 
Primnni vocabulum apnd Teafiplinm manifeitum ext, ni»i quod Beth (quod apnd Bor. 
vl^avidetur) iaslo minus pictam est, nt Dalelh esse videnlur. Verbum ^25 eliam in 
aacria de ealamitatiboa perferendti habea Jea. 53, 4. It. Thren. 5, 7. Quod sequitnr 
vnanbnlwn biiHMnim apnd Tmnplimn pnnatte ladMUi laganinni «••• fan wnia- 
ccram, quum in Libydt kgaaiUa adboc caecuiireni. Hia autem iadsgaiig intellexi, 
in Libycia iUii litiaris raipondera | quod est ^3 (v. %. 4). Quod sequitnr 

vocabulum, in excmplo A esset iobb, in B iOnVr, cjnod ntnimque sentenlia caret. 

Sed paulo arctius iungc signa , et hnlicbis 1^ Mem, quod a Tfrnjilio pracicr 

haoc locum bia in hoc Ittulo iia depictum est, at in «luas figaras diainaclum ai^ 
On. S in tarn, at lin. 7 in bsna* in nlra^a laaa ax Borgiano oxaaqpla ftMaiidaniliiBi, 
qnal babet Mem. Fortaue 3lem paululum fraclnm erat, at Cit. SS^ % cf. pag. 37. 
Hia ila emendatis habebis in Borginno pa i. c. 7^Da (i. q. n>ca) nnQUttptoi calami- 
tatet (lob. 9, 23), in Terapliano pio ant ]03a, quod qnidcm poateriua eiaa poaait 
X^fOa^ c f c afeaWnno. Scd ffiat na^ia plaoat» fao4 praptofaa rtoapi. 

'vm Totie) Tn^in a# vMum malrit mm» L a. qaaai ^iJaBa aMria maaa 

faciiis csspt, iiiortiia iixore sua, raatrc mca. -ja in tribns cxemplia perspicnnm: 
praeoedeaa Tocabalan in Bargia-Hambartiano ant ..^«9, ia Tanptiaao .a&tis, aa^ Digitized by Google IN8CR. PUNIOO-NUMIDIC LVL THDGGENSIS BILINGUB. 19i 

win rMdmenwi ex coaiecdtra |obK3 ut vidutUf quum aniiMdvertereiH , id ipium 
. fiMM kgi in priore BofglM exenplo, propMrM nan taulm aagligMtiM "-itlT^ir 
(ir« aopnN — Doectnr igitar his verbis, 3Ia-oUm*m omnit gmwit caloinitatM (et 
dooMllicM ferlane ct civilra) forti aDiroo parpeuaa eua poet mMMm uxorit, qiuw 
dn w w l iaw «mimit nMtr ftw fi («Bda w bmMt «m, cC do hve ptiMW 
fnoaae Melit. 1. 3. 4): mda Mqaiinr huM IrfMid vtl frit^gniB Ttl ifiaM 
fiiiMB FlUom aotem futaae, videbimus lin. 7. 

b:«a "a D« 19 ^i) >yka i^ trri ifs >i /oa« peltmcidut., nomen purum a ice/ere. 
Lktana ^Mvooto im «Maplp TcMpttuo auinibaia mBt, m4 nde iMm «m. no .bi» 

ex (inibiis nillit efficias. Sin vero im xprha dispescis, Dt gnpra fecimus, in sententia 
nil facile duiderabki: oihilfaa in bis est iaaoiiii, «{aam qaod acriplum videiur pro 
^ l^ni) j""**! nNioB* Jiip«M*inm ad Adiaii. 1, 1, alii nan est pro -xar 

««aierML Potaat quidem ciinm a ;;ai^ dwifari ct (fontero) tectum aig«licM*t at 
ah = t)i3^, sed hoc ipsuin linguae usu probari non potest. Foh$ nuiem aiva 
ftlhtcidu$ aiva tectut est viiae innocenlia et iniegra* iatago, cf. ^472 Cant. 4, 12.— 
Vaaabahm hmn ia Baifiana enenqila maifaataa art, ia TempUaao priaia «t esMaw 

linm Vitiose scripta. Duo eniiii priorn signa, lit supra (lin. 3. 6) iu iinnni Mem 
eopdaada aant (qaod eiiam in Libyds penpieuara): pro lieih uoa lineola omissa 
lagaminn XmadL (bst) aatam ia aMdaut paiteai aoaiplaeduni da AcdMr*, at 
bb, 9M» • at ni^ 1 tea. M, 11k 

'a»b p nana n:a) '^sV 72 isna ■•-ita extlmxit ill»<l tn pietnle JiliM$ patri 
men (pro suo^) ex noto liorum lituioriini idtotismo Meliu i. 4. In his verbis dia 
haaal, •« aidaiar tar lit, at aamiaa ia vetia aitreaio, Tbaiplhn aiiaaa diligaalH 

descripsisse , eerie ninle interpiinxisse. Virtc niiiem , quomodn inndrm paucis mutatis 
aptam aeateotiau rcatitaero contigerit. lit ab extremo vocabalo initium laoiamasi 
BHifaa ^ ia exaiiplo A fiieila aappleaa '<3n pater tittu. Haa piaec e dit voeibdaai 
JX in Teinpliano adeo punclis ncgregaluin : inieriectam dmarum tttttranm apatium ila 
expletar p. Tertiuni a fine vocabuluin in cxoniplo A Qn3 ant *T&na, addita 
•afoeiiie litiera: ia exeinplo B -na: ego pmu iliml praeferens iego i» pietate. 
Ex fsat ^aad ia atrafia axoaipio oat, oao adiBta apieala (t. akaai|daBi Utt. C)« 
affed rtja = nn::. > 

Ceterum tias postremi tituU varana, qui defaocti elogian faciuot, sex hamialiebia 
eontinaat* qaonM aooaadiaif foidoia at qabtaa, ^artaai at oairtaai ia hanoootohma 
oxaaat, fm» otiua Jadaoi ia apUaphiit in doliaiii iialMai. HanNliiUa oalni kn 

itM) na Miaa 
*)ao laii «»9 W 
^300 -^floa laa 
taM }i3i»s pa ba 
na en *p is 
ia nona na Digitized by Gopgle 192 LIBER SECUNDUS. INSCUIITIOXES PHOENICIAE. CAPUT SEXTHM. 4. RMtat at etiaiii in altera inscriptionis parte ignotia characler!bu> acripla 
vires nMlras periclUeiuur: quod ae a libri oo»tri coosiiio, quod in sola Phoenicia 
Mriptmi iUiwtrmda vtrwiar, alicaiu videalnr, ketoret w w aotw caw iabanai, baiaa 
iMCriplioais Libycac adeo in Punica inscriplione recte l<>gendii et inlerprctanda , ui 
vidinnii aaotoritaiem fuiss* bau4 prorsus noUam. — Prior iascriptionis editor na 
da BOinina quidem ct palria illiiM aeripturae , caioa hoe anieaai a Cerrae greniio aManil 
apadnaa, maai aaalantiam dixit. Namqoa quod HaoBakerus (diatr. p. 36) Uuaiaa 
illas ,,Crf(iberira»^'' et „Cellibericit timiiet" appellnt, id ne Ho uiiiiM> qtiidem eius scripfii- 
rae signo recto dici potest (v. tab. oostr. 2): rectiusque iam JJuenterut (Kcligion der 
Karthager p. 99) et 4aM<rifaMrAw (ItMiMiia nir qadinaa inaerlpliom Fuiqaes p. 1) 
Libyca* s. africaoaa aat ■pyallanat. Mako iUgb «MIMt da boias litteratnrae i«do> 
nibus indagandis deiperarunt *), quanqaam h«>e pleriqne recte intellexerunt, utrioique 
iascriptionis eandem esse senieniiMin et litteras ignolas Punicarum iostar ad sinistram 
piaoadafak Raala aaia Hanmkama 1. c. MUttan^ aa ax ^/tuA at f ataii vmaa iaapaetieaa 
at earn Punicis verbis cnmparalione discimos. Nam versus qii;ttt<is et in Pimicis et 
im Celtibericis (i) a dextra progressus ia medio subsiatit, et pari fere litleraruia 
BDnara abaolTttor. Piaataraa ciuadam Tarm et quint! akima rmt eadem pfauw talioaa 
Mfibitar, cum in Pnnicis \ocabuia ab una eadeinque radice repetita eosdem qoa^aa 
versus claudant. " Sed longius etiani procedpic IIcpIjIi, idquc eadcm ilia via, quam 
Uamakerus inm ingrediendain putabat, ut u nununibus propriis et locis bis lepeiitis 
iokian feeianaa. Anta vara ^ai ipaani hae Iktaratam varboraaiqaa paMalalam axtii- 
aandi negotium ingredimur, dc vmiis exeniplis bre^iler dicenduni est Xamqne ad dno 
Borgiana el Teiapliaouni in hac ioscriptiooia parte accedit qaartaa axamplaai acsdo 
cuiua Oxonii aaHmlmn (de qua vlda ad no. 55), mBtttaia qaidM WmA U ^arto 
vena tum»t aed taawa non contemnendum, quun ploraa Uttacaa babaat pkaa 
scriptBB, ubi reliqua exempla vel lacunas vel nieraH litipriiruni ri-Iiqnini oflerunt. Aa 
duo Borgiana exeiupla non niultuin inter se differunt, nisi quod lin. 3 lilt. 2 (a fiaa) 
Barg. Hamb. habat \-\ pro | | (cantra tria laBfaa}) lis. 4 Q >»*1* pva ( Q * ^ 
lilt. 3 (a fiaa) oantra recte = • (aaa TanpL at Omm.) paa s= omisso pnncto. Utraqaa 
in universuin praMlut Tetnplianum, cnm quo saepe congruit Oxoniense. Hoc igilur pr» 
fundaineato poiuiuxis subinde ex reliquis eoiendanduni. Queiuaduiodura antem Templiaa 
ia VmMk naaaalha llMafM eaartaaiar at vUwBf na r apatii Dl ii r alitar piagit atyia 
Borgia, ita etiam in Libycis: eerie lillera 5^ Baiglaa Ufml Taiaptiam aaMlanlar aat 
^ ^ ■ Teinplii in Oxoniensi 

Hia praamuaiiia eanden viain iogrewi, qnae Akerbladiam» Yoaagiam et da Sacjraai 

•) HiMtoiM L' e. ifm»r d aM|l« hotan» a4' tmffHtrtt^ Jwrtt «1 eMfvan ffisM limnm KHfrerui, 

■eilrom ptrvtninent artalrm, out it fu part (oltrm fnomm haeunpif igntralur ptinlai , srtrKiiam ptr- 

urtttla fuiiirt , i» qua tamima propria Punirit vrmire pnutmut. Sane auttm idamro Qjhue 

re^pesifriilin I '— •. Imprimit, m etrtiw tiMt /"iaiitttilo carrmut, cut timtmwdt tmptr' 

XagMW, oJ fam ins kttrl/llt ftrlmtif cifiilliS $lrmmimr Jitqmiiiti% Digitized by Google 9 DiSCII. FUNIOO^NinilDIC. TaoaOENBISIIItDiefn. I ) t93 

ad iMcriptiooM BMrtHMiii inlerpreudOBein additxit, ijiitiuia fiioiiimiM ■ OMtioe pr^prio 

1MB-, ^od Bo. S in MnHm mnrnfm UbfOB fbB»)friii|B» lUMritlilffc b pl i^ i i g. 

et lin. 1 (jiiattiior rerle litleris exlmdt lo «niMfll» OsooiMWi, and* dtsoU fittmt 
tUii haoc ID modum rrapoodere: 

J •>- □ X ^ 

n » 83 D ^ , 

foaat qm iHfue ItaUfaram J«(f, Pk«t Sokin, AtM, Tau poteHaMn Miaa aliM eooAr- 
Mil fiMiMM. JW aalm • aula TW rn pilt mom plMim «ai, Baigte at 

Oxoniensis fiijiirain dent, q«iie alibi l\fem cm. fluaituor no\Hs aI[iliHl)p|i TJbvci liturM 
nobU suppediiat voeabttluni ^sona lin. 4 extr., c«iaa htterae in i'unicM «t Libyela 
itpMoBtw lin. 5 txtr. b •Iraqaa loco liiiam ribi ita la^aadaat 

I ^ C O = 
b ■ a 0 *i a • 

ia quo hoe aiiraiu vidtri paailt* Gaph duoliu diveriii modta pingi, qaanfiNUii haiua 
Uuerae adeo pliires figuras reperieMat, fortasse ila distingtipndiis , ut nlim* tenupx sitit 
(= 3 = «), aliae aspiratae (s9as;|r). Tertiuiii quoddaiu noiuen proprium, <{iiod 
naaaid wmm aoTam fitlanun (Otmel) aialit, ' irea tara ian aliaada aagnilaa (Seki»f 
Lamed, JadJ agiagia eonfimiat, aat 11a. 4 Inil. 

Decern litteris ita noiuinutu proprioruiu op« indagaiii singnloruni vcrauom ordlnM 
aaeali tidaaanni, quid adiavania- iaxM P^inSem pcaalarea probabSDAr axtricarl pituU. 

Ao tim. 1 pott fiaam wrbi nrea* aequootttr dvo aigaa S - > quue rexpondent 
Taoabnlo ja ^/4«« tuia h. I. tau qaattuor aliia locis lin. 2 liii. c. 7 (a fine) ama 

lin. 3 Ms posi njT-*' Pt ante illud , lin. 4 inter 'Jba el br^":. Ccrttirn phi 
igitur, liijt niguin jUii uuituuem CM&e subiectaut, aed utriiiu in lingua Libj ca ctlerenda aini 
p , an alia laodo, aaa ddbia. Hdatar qaidaai SSt > aliaai lia. f mad. raapoadcf* Bttaiia 
33 in rT33, sed «juniu ~ alibi Cnjih sit et punctuin lin. 1 litl. 5 (a fine) pro t poni 
vidaatarj huic rci aoii niulluin tribueriiii. Celeniin tin. 1 extr. in iusorijtliooe Libjca 
datunt dna tiiave aigna, ^uae respundcant puoicis '^n rex, et reperiuntar lin. 3 asir* 

Us. 9 naiafai-fnpWW m JLibjrcis raipoiideot qniaqae aigoa, quoruM trim 
axtrcnia lego "^ps. Nam Mte$ek at Mem e\ iis tjnac supra dixi aata auatj and* aiadii 

Kufk aaitt facile oolliga«. -<!p:^ fAfoinr, Miimr ) tiuiem non riilaua wlcatuin est 
faaai n*^!)! xnp^a- Uuae vero praeceduol duo ugoa Libyca ri 3£ at iribna 

Faairia tarn aaapaadMt» fattaaaa atraaai aigaifieaat* aad pm^allail mb. iMaaaa^ 

eain ~, ut vidimua, est Capk, et f—] , quod prneteren habaa lia. 6, ignorntnc 
Vidaatar igitur Libjea Q. pr. .ni^snv (serva* Mocfitaa a. Ilpwlii) ita extuliaaiw 
■ at pro Paniaa XHt libjaaaa wnahaliHBi, fvmnp* nmm ^gBWaaM — • Aaiaiaapfd. 

» Digitized by Google IM Umn SBCDKDBi^'INKnvnONES ffHOBNICUBr GAPDT SBXTDM. TofflipM taporest Jfnay apadBoigini fHNlNMi Q, uei delendum videMor pOMlm 
is maihi nt Anal sit. 9t)i«iMn want, excnmne littem aoBHiiu proftii mnOB. 

• - • * • 

Lis. S. Ut ft duEtm ordimar, pott iIno xigna inccria (Borg. hob nid imiua 

liahcl), qone inittiinas , Beqiinntar Ano filiiim (k'.signantia , dein n. pr. ruaSB' (r. 
■opra), et post itemtatn ^lii tuenlioneiu Iria sigaai quae respondent Punictt fa 
•I r^tm Mfpmn Jabeati Qoonun priMttm ait PA* , •iwlian Ci^, MwliaM (gMMm, 
dMbw Lamed umibt «ibB alibi (lin. 5. C. 7) obvinm, i«d in vwbui Bon luiaua 
obtouris. Forlana ilUd .F<rv eat, at legandani *;id fPocA, B&ch) corruptaa illad ax 
at ia MtdaUf Baceimi (v. lib. IV «. 3 k v.) , aiqutdem liogtaa Libyn Poaiaft 
Twba, Mi|«* MMtaMla «I- driHHtaift* adopiMM tMaior, 

Da lin. 4 etiam iu tdbycia legenda; bsD^a (73) •>Av iam anpra Tidlmu. 

Lin. 5 a sintttra nianca videri pouit, quuiii liiicrae usquo ad luarginein non 
pertineant, aad nlbil dcaat Prina aBlaai vanaa pan In lasM Ubjrce in brava ean- 

tracia vidctur. Vt a sinistra ordiatuur, quinqae extrenia versus signa valent bsO^St • 
ut lin. t {\. ■iiipra). Post punctuiu (Zainf), sequiintur litterae iam nofao brr, quae 
respondent i'unicis ^973 (^t)7S). Num igitur Libjres pro vjra dixerunt S7 abiecio 
at Sana iia vMatnr: CM<a attain Ua. 7 pto %9m in LibTda aat no. — Trinn, ^naa 
aa^nnnfnr, liiiprainni piinctis incliisaruin extreina est Joil, <luae prarcedenles He esse 
Tidentnr (cf. lie I'hoenicum ^ ^ Graecorum)} ita ut lilteris im respondeat TCT. 
Raliqaa quinqae signa: ;]..03, quae respondent rarbia Ptinieb mVS M MOSf . 
Tcrbo aofna propria at fluniliari cxprimere videntur, quae in Punieift dnaniafnaado 
dicta crant: gaum mortuut etiet. Caph particnia cliam in Libyeis aarVMl ait( ipaWB 
moriendi verbuni fauic lingnae proprium i|..o nos ignoramus. 

Lin. G. Ut itemm a sinistra ordiamur, verbo Punico rgtt sia/rr men respondent 
dnftO litterae iam notae ^a, ut M periisse vidcatur in Liby-phoeoiciis. Dein pro p^M3 

tiaa vUmm pawntar tria algna ^ | ^ , ^ao ita aiploada dnxi: 0 | ^ 

at raddiderin «/ ei'r. Nam prima iillera est Caph partUaia} quam codcni signiiicata 
retiniicrunt Libyes: duo autciii signa 0 | , (jtinmodocnnqiie en ptl'errnda nunt (cb?), 
sunt initiitm (fortasse compendium) quatiuor sigoorum quae lin. 6 init. et lin. 7 init. 
ittnm Mgnaat, at nwx TidebJmm. Nam ^gmmt aoripaft IJbya: «f «dr tuarU mm» 
pro mt vidnui matrii meaef — Varbo fea ttnimtionet respondent qnattaor algaa 
int.f probabiliter idem aigvifieanlia, quaa axelpit |S La. b3> quod etiam in Punieis 
tapontadnm duxi. Vidantnr Libyphoanioaa cam Paania niiiuiraa oraiionia paniealaa 
caiaaiaaaa kababiaa: food tpaam opparat 1) ax aa^aaia iaom fwf parlmii, eai is 

LIbyris respnndpnt (jiinttuor lilterne ..cr, ila ut Sehtn relaliviim in olroque sermone 
sedem auam tueatur: item 2) ax i^a«9 prae adttmoHte^ cui respondent quattaor 
linano ha ^Idaia ai poitioniao Hmr* ikiagia rft. — Vir (1») gaattaar 

ligBli axpiMtar f*f 0 0 J (.BB^1>».fHM adam Na. 7 laaaaia r^pariantar. Digitized by Google 1M8CR. ramOOuNUMIDIC. Ln. TBIJ0GEN8B BILIN6U». 199 Lio. 7 axtremo vcrbo '^n (pater meutj iMpcodtat tria sigoa: ^ 0 0* 
^iMM wmO» an jNtftr «m legeBihi ilat Dm tigno ^oMtai 0 «Hiiii4e Mrto ooa 
constat .- »ed similU est TAela littera Phoenicum et Graecorutu; ^0C3 autein oOMpamndaw 
Tidetar cam trilitsimo illo ononuttopoetico VYrra (II. 4, 412) et To/a, qao paler in 
malHa lingnu cxpriaiitnr. Yarro ap. Non. 3, 97: Qaom .... Toorat nattretn mamMam, 
fahaa tmkmt. Grateri iaaor. p. MS na. 6: X^^tUn PmafMn FhamdMtM mm «cm 
merentifer.it, Marliul rpigr. 1, 101 et saepiiis. Ccrte in litteris, qnRrnm figiitB 
LU>}'ca oobia ignola est (k, a, 1, X, Hi S), nulla e»t, qaaiu aptiiia adhibeai. — 
Haao daa iligBa in Taaipliaoa at Batgiaah praaaadit S* in Oxaaiaaai plaaiaa s • > 
faad JSttm aigalfaafa rldiaiBa» «t h. L raipondlat liaalaB p. Qnaa iaa aa^uuotur: 
. .'t3 ' respondent paniciK TSna irss et arapliua expHcari non posinnt. Dein 
pro ^Toa in Libycts est yea, quod ipsum Tocabulam Punicum videiur,'sed decurtatuni. 
Fra laliqais ia 8« in Llbjroia pHmm aadcm f aatmar algaa Maaa vidantnr, 
^aae lin. 6 init. virum notabanl, ftein triiini liUernrnm vocabniam, qood forlasse 
fttrum notabat, ineipiens a — , quod in Begjrpliaeis iVvjt est. Dt lio. 5 ineunte, itn 
at h. 1., ^naa kaglara aradoaa ciiaalHcripta anatin Phiaida, paaaia ibqaa valgaiibntf 
miUa axpiaaMt TMamar in Llbjda. 

Hi* ita dispolalis, pnucis comprehendamns , quae inde ad Libycae Kagma 
leriptaraeque raiiones cognoscendaa colligi possint. Ut a scriplura ordianiar, praeCar 
f^cai, quae filium notat, qnattaordecim eina Ihteras Gimelt Jle, Tel, Jud, CajUtf 
Lamtdf Jf«M, 5aaiedi, Aim, Pit, JTqnl, Meidk, AdUa, T«», qnann naaaaHaab 

ut Caph, plureg figurns h:ibpre videntur (vide icib. M), |l|inhahili>rr nnwli WMM: 
Bupenunt fere octO) quarum |>o(L'sta8 dubia est 

— (n?j, -L- = n II /W //W !•/ (^^'1'«^''; 

undo vigiifti fere dmantm lilteratum alphabeluin fuiase colligaa. Lilteraruoi fonaa 
riamMriwima ait,- aiqaa id agiaaa vManlur haioa acripiana andONat at paneiariada 
iiaqao roctia limit Tarie inclinatis litterae exprimerenlur. Observatn autera dignutn, 
Ulteras nobis oognilaa plerasque duriorea asae, aiollianini Utteraram (a, i) carta 
TaHigia deease, ila nt hae, pariier aiqoa in g t wa i ll at Cabriaii, minus usitataa 
faiiaa vidaanlar. De origine buiua scriptuma qnaaianiaa laadtala eum varib littatatniia 
eonipnrntione noonallaa i^ibycae «cripturae lilieraa reperiinns enchoriiN Aegyptionm 
litteiis similes, valat GHse^, Jod, Caph, Lamed, IletcA, fortasse Ntut ( vide noalquii 
UuaiataM labalaBi, al Kaa^jartaa da priaoa Aagypdanmi litHralani pagk S. 0. tO. JS), 
alias Graecis, velnt Sameek simile Sigma litlenie Graecoruni, alias deaiqae Biraaeis, 
velnti CopA, Phe, Retch (vide tab. 20, 2): roaiumua tameo nano qnidaai la 
hit, qnae observaTiinos oeqaiescara at ab opiaionam cooiectnranunqua teaieritale 
abriiaaia, daoae aavla fMiaan halnt aedjpiana la— wal la la lucan ptatiactia cartioa 

de ea iadicari poterit. — Lingvam in hoc, dc qua agitur, inscriptionta parte Liby- 
pkoemiciam appdlaverini et iam in sttperioriiius subioda appellavi, Lib/phoeaicuin 
{A4tt99ubmir a. ^iUDfowAmp), qaaa niiixm fUiam AMa gaaaa**- vaM Ufiaa 

25 • Digitized by Google 196 LIBER SECmnDB. ntBORVTIOllES'raQEinCIAB. CAPHTIIBXTDM. (XXI, ^2), dialavlum *> I|Na caiin lingua JLibjca » Panka ptane iWtrt». et aliu 
itlifik iMMtafO* fmna vi4«tw **}» i«m MBiis iaaniptimik hmItm mtm* plan^ 
fgUm.kqbflM.TMMtar a PanicU plaae a)i«na v. c patri$, Jilii, viri, «em', adammtit 
nomina, coalni pmelcr noinina pn^ria (quae Pnnicae originit bubI onmia) alia verba 
I'unkia aimilia at cx iia decnmia et copiracta (lin. 3 l.D pro "{ba rea, Ua. & 
pffo »9, Tin pro <m» Hn. ft « |w» Mtfar «m, H». 7 mid fio &Ma)* fnm 

calaria anient vprlxirnm dcclinnttoncs altjun pnrtiriil.is I'tiniciii plana aOBgrnas , \. c. 
lin. 6 axif. n 3= puo. -am muter meat lin« 7 ektr. '<oo = pas. ^ puler metUf 
lio ft & to nM39 1 b •■<■ toeisT, ft. a Mta >v««, « aata >ai»; >9 MMM* aotai 
loao, alii baa daaideratur in I'lmidit, lin. 7 B aoie bM. Atifaa aal a ia laiio la 

noltilissiiua scena I'lniilinii ( I'opnol. \ . \ \ iiHiMcilit intpr versus dpccin priorM, qui 
i'unici MM, et kcx («fuenlcii, quos liochariuk Lib} cos iippellat, ego Libjphoenicioa 
appallara m"-*, fUm aliaai hi hia, «1 to Maatra iaaariftfoiM, plant Paaicia riaiilto 
afalta ^ ra aoptoains dici^iur infra lib. IV c. 3. Rrat igilur Liby • pboeoicia 
lingua, ^vaa gHUnmaiicam habaiaae vidatnr Panicam, radicea el Tocabala Libjcat 
liogua AagiiaBa coMparaada, ^uae permalla voeabala Gallica variia aiodia eonlriieHt 
raeapit, gnuaanlieam Staxoaiaaa radntiili bodianna Panieaa, in qua dimldia iara 
vocabulonim par* arabicae originiii est; (!friii|tip L'^rmnnirnp Jiidnporimi (Jaden* 
DeuUcb), ^uae radicea bebraicaa gfsrinanico more declinare sulci. Scd de bac inscriptiona 
baae biiciaBaa. 

a 

LVli. 

NU MTDJC A Tit IMA. 

Qua* aaqttunlur iam quattuor inscriptioncg iiitimancccMiludine inter ae iunctaa^ 
partita ai Tnaoam TaiaUntliinai partlm iniar Slecam Yeaaraan at 'Vasaaai repartaa» 
■ad Btoiipaafia Numidine regit familiam pertincnlea, a nobis maximam partem iam 
in Exereitat. pa/aeograpiicii iraclatae aunt, nnnc lapidibin Ipaia no. S7. 59. 60 
accimilina examinaria diligeniiua plenfnaqae iMraelandae. ^ Ukypliornirrt LiviMS |meler !■ c nemo- 
iBt XXV, 4a Vide pnstaraa Pliniam », 4 (ipii 
BjraaeB iaeolst its B|ip«ll*rt <ndl(). Totyh. 3, 33 

I» 19, el Diod. V), r>5: ^i^eifolrintt , voXXit 

wft ^tjpa^rfaa^ afr aiyi* 

WnltyiUrijt «vy/tri/ar «nr/fi>j ryjtir Toi'rt?t 
HfotiffDfiat, et. 17, 113. Apud rtnlcmiiciiDi iiilrin 
.^i/tmcl 0*/r<ii<c appetlsBtiir (IV, 3). Liby- 
phoaDicnai coloaiaa laeBiomBiBr ap. Saynuiaa 
CMaas t* 198a et 1^ Baaaevia Vastpta inh* 

**) Vocabultt linguM I.ibjrcae propria mcmo- 
rsBt Ilmideiia el StspiMwis B^uatiau*. Jimv- doliii (3, iO) d<> N<^liini Domine graeco: ei9afnt 

A(frt*. Slepliiniis Ryz. 'TnJt, v^tM ^ftr^t, 
OOtroij lijrtii'i'r r'-rJ ^tjlvmr, iVo ft '!''>irinj* 

tf^tf^ .^rf^^bst JttV^M^^M t .fl^^M^^fc Ab^MA 

Aifnii .... ^ umti rijv jtifiimv f««> 2mfta9«i 
S /an ttiyalr;. Quod vf^ro hanc lingiiam liodiemae 
Berberonim linguae (d«> qua Tidit Host Betdirei- 
baag T. Fei nnd Marokoi pag. 136} rioinan fldiaa 
opiasli seat Mmmlu M (leli|jtoa dar IWiaflir 
p. WJj St iiamulierua (MlaBalk p> If), Mriaa - 

oauaM factnin. INBCiUPnONES PUMCO.NUMUUCAE. LVa iNUMiOlCA PBUU. 197 1. Ac prima quidem budc canraaxime explicaoda « tic Grenvillk Texpuc 
Mino 1833 in pogo Magbrawa (|j}|yu) band pncnl ab m 1oc«, nbi Tncca Terebiatbiaa 
vcternm erat, io parva qnadani casa („ia a mMll boval**) rap«rta, coeinta et Socie- 
tali Aaiati«M L—toMid WKkm «M, in vaSm Mnm hpte adantMm mmuntmr. 

Delineaiio toiiag nionitmpnii sntis Rcctirata «t ele^an», icd in minns coniracU, cxstat 
io Tntimtetiotu q/ Ihe iioya/ Aiimfie Sodeijf T. lU. P. IIL pi. 23, node aolain 
inariplidnni tM« repeMadni amnrimar ia Ephanavid. Hal. 1835, latdl. BhH no. M» 

at in Palaeogr. Sludien lab. 6. lilt. D. Alind sed iM>giigentia> apographnm TamptkH 
iMit in F.TcvrtioHt in the MfiliterraneaH II, ad p. 353. Qnod nos dcdiimis exenijiliitii, 
id iiMlsin liiurntrain nu^niludineai refctt, et ad eetypum Londini factum accuraiiaaiaie 

differunt, velat lin. 1, ubi littcrae pn pressinn ribi invicem inneiae annt. ibid. litl. 1S» 
Uo. 3 litu 1, liq. 4 lilt. 8» 12. — loterpntatio aiaa nulla laiki innotnil praeicr eaa» 
ipM' n faiim m| ili wi at vlmneaal L e> p. ffl q. at in fm aliaaaam ipao lapiia 
iaqiecto pNoa tantnai ratractanda invanL 

2. lal^ra iaiaiptk» ita laganda aat : 

DomtHO Jiaaii Solan, liegt aeterno , qui exaudt'rtt 

prrres Ht'cemba/ix ( lliempsaLU), domt'/n regui ufUriti 

pojiuii JJa$sjflartimi JUii MmgsibtUit (Sdicipaae), JUH 

Mati$u$tae, jOtt MezetbaUs (HesetaH) Cbaaalnal, ffllna I- 

anno 

Laph cat Tatlvat ab IBnaiiaak I, fflia Mldpaaa, Maaqrlonmi 9. NaadJaiam 

rege, Baali Solan poaitna propter preccs eius exaiiditas, i.e. propter n^roriim arbanunqoe 
fertililatem region! concessam (t. infra de figuria). Uaic aimilliroas est lapis seqaana ab 
Ilienipaale II positus, qui eandam formalai|i TotiTam coniioet, at voventia nomine 
laadoiibas Mbngitar. M tidauana im aiagaMa. Fomnla lidtiaBs trlbaa taaotlptia- 
•ibai no. 57. 58. 60 cominanix liaoc CNt: 

nbp '» 'a ISn b73 p.xb ) De Baal Homman* a. Hamanno v. quae uberina 
iUi|RiiafinM ai Haaibert. 3, p. 170 aqq. Ex bia lapidiboa taiaOigia, earn a NnmMis 
^eqaa oallaai aaM, lBpide«(]ue votivoa ei eliam aina TaoaTtldia a. Deae coeleitia 
naatione ponrtog esse. Qnod in Exprrilt. pnliipo^r. p. 81 dnbiushacKi, ulrnm leg&ndum 
anat 'a pn b'a, an *|ba n bfS, id nontecissem, si lapidem ipsum iaiu vidissem, .in 
^ tfw liuefaa Toaabuhna xen aomitaNaiea taai ania ionelaa laitt, at nan poHlat 
Bon al aaun M aaiq i aa tacabuhia partiaaia: ^ parito Hltane » a iaalftt e Mam 198 LIBER SECUNDUS. IXSCRIPTIOXES PI10EMCL\E. CAPUT SEXTLAI. Talent, qnod 'i "^iti no. 58. 60 i. e. ^ i"*" pot<*t Bon scribendi oompetH 

diom etM pro "fbs; ex eo qudem compeodioram geoere, in qno littennoa pruwi aed 
«xltMBa inltgnmi Toeahahm wptM Wlrt (v. pag; SS). 

rrp yuo ) = n?j5 r'^t. Verba in tribus exemplis (no. 57. 58. 60) satis 
penpicuB (raoritau laeiuDt a Domine namiau ad voveotis Domeo, cni baee fomula 
•em per pracnrim eat, M aHbt ▼•tiotis aoBiliit praNrfuun fUlmn fiMinlMB ^ «ht 
Melit. 1. Carih. 1 —3 «t dafltt in 11m: =3nn-> eVp MVS VUOk. I, aWBS 
Melit. 3. — Sequitur nomen Toventis cum litulu 

tr^o.* vo 0^7 naab pM bnasn) Uiemptalit., domiui regni aeterni jtopuii 
( JfM)iflHwn. IpnuB a. pr. mit Mitan tt faidiiliini ftamwdo ^Mqatf v«l ^»»^ 
(qnem Deas aapientem fecit) et, pariter atqne Vncssn no. 58 et ^morn ( pro bMnarn ) 
no. 60, idem eue ccnaeo, quod latioe Hiemptalf graew 'Iu(t%lM( dfertu, et daobin 
iVIassjloraia a. Nanidarum regibu cooubdm ast. ElMiiBi pltaidiiM flhi 
«flcNlMUttlliteMHM* tnuupoiaita aibilaole («t iVt^^ilCMVec) JBRew ywrf , •«•« 
«1 eiecto (cf. locut gall. Hen) Hiewtp$al. 

Duos Ilionipgolea Numidian reges fuiue niodo diximux. Et prior quideni} 
iiliuB Micipaae, Masinissae nepoe, una cojii fratre Adherbale et cm logvitha patro 
Mkipn Mftm p«r aHfaM mmmm (1M— 11« •. Cbr.) wgMVil, • Ingntin bmic 
IracidatuB (Sallust. (ii^. 5. 12); posterior, Ilicnipsal II, lubac I pater (Dio Cass. 
45,41), Suilae atquc Potupeji arnicas aique socius, lugurlha occiso, prtiuo aliquam 
imperii lagorthini partem, poM* laiba profligaio a Ponipejo etiam rcli^am obtidnh 
(Plat. Fonp. iS), atqae Nnmidiae imperavit usque ad annWB 81 a. Ghr. ( Plut. Mar. t2), 
SlMt. Caes. 71 et SalluNt. lug. 17, <]ui libntin itPrmone punico de originibus 
Mum africanornni cooscriptum memorat *). Priorem li. L memorari, ex patria 
iBUlllginiw: fMtaHMoi kfUm vodfun MquniMn no* U ponhM vMiMMiM. *) Unirennm (lemma domai regiae apad Nmiiidat, 
Huddicia (Ub. Ul, ao. XX. XXI) iaierrU, koc eM: 

6^ 'lUittrm (legMvh .l4a~llB a. Cfaw) 
I f lis. 

U (ragssTit 101--« a. Oow) 

I ta.4& 
I 

IrfM n (ab HM»a.ebw aiaanm 
• portChiwjL INSCRIPTIONES PLMCO-MJMIDICAE. Llll. M MIDICA i»HlMA. 199 Vocabalam fntt timiliter K;ri|Mnin (Daleih perparvo, qnod MM NoB paene ia 
aoaa figcraiii codait) exatat NamM. 2, 1. 2. 3, 1. 4, 2. 3. 5, 1 bis. Trf|wl. 2, 4 (cf. 
f. St)f aiodo it Bnd*, Moio it rvpbu cl MgiBi nni^lar, ^ii ■«» tMl 

n*5":V tfominut regni nppellantar, cf. \uRiid. 4, 2, et (qnod allinct nd uaum b 
pariiculae) b ';?a Cii. 1, 1.2, nsbsb nen principattH imperii Tripol. 1. Solent enini 
PhoMifiSy 'pwlMf fll^M HsbfMl, pott ihhoImi ^vm ibndiifn, ivjwWf WitMi ct 
contra MrvMN tignificMt, pro geaiiivo etiam dativo uci, cf. Gen. 45, S: Vsb I'tnit 
^rrw. Comm. 18: B^'iso bsb ^Vi.v. 1*8. 12, 5 : ]1ie{ Jea. 36, 18: n:i*rfb JiV"? (cf» 
Srai^ Mftoow IL 5, &46 pro vuigari uvag ui'd^i', cf. Eur. I'lioeo. 17). Ibid. Coum. 16: 
fypj irt^i|B-S^ i'*!^!* 9. 3: to^ 1^ 793:^ 40, li: Vfjfi^l Eod«m 

inodo, nt lioc prRCterenndo ohsprveiiins , post noniinn, qnae «latiCM (propinqnum ) et 
oootra tHtmicnm, Aottem aigoiticajit, undo s anin 1 Heg. 5, 15, b lob. 30, 29. 
Ptm. 9, 19, ;)bab piq 1 Sm. 19»'*«. BM. 1^*28, ttao I>tnt.4,'4ai 1«^4.6.11. 
Jm. SIH ft. b srfm Hum 3ft, 23» vt GfMci*4iNBt hiOftet fttoe, Ixl^pie wt •t'tiv^f. 

roa (nisb modiut) ex peculiari roenoruin idiomate (de rjuo uberius diapatatnr 

lib. IV, c. 4 ) dictum est pro r:V-: , , syllnba al soluin in o, ut in Tliup'p. *jT 

(much) pro "fba. Jmperium auletii aeiernum appeUatio ett Holeoni» et iiiagniiicu imperii 

NvwWd, eiri dnlh* nmt ilmll Ammw «f<fiM», Paitb PtHiUm ptrpttH OkrelU 

inscripit. no. 10S5> 1117« 3734), uhan'ov fiaaiXfto; de imperatoriSns Honianlt (VilloiKon, 
in .M.ig. Encyclop. nnni 9. T. II. p. 184 «qq. ), regni coeletlii de imperio Sinico al. 

Litteraa ex parte fraclu ct deletas lio. 3 usque ad vocabulum |a in exercittt 
palaeogr. p. 87 auppleBlu wmd: trVmo nsy popw/it ]Un$tyhrum s. Nomidarum, eni 
ked«Bl mme «Kbalui pcMaidiNM Mcadit ex m ft9 «bt coden conlBxtii hae littem 
IcigintBr: l^nCQ n^?, eaeqne, quae h. I. eranidae, ccrtiio Ipciionis sunt. Sed laplde ipso 
iaipecto nan pouniu non legere: B'<biO ..n^, quae suppleo: uiv (sajnv, et eodeiu 
modo IirtefpnMrt jMfwAn tUmghfmt. Nam liHenM to eMla nmiifcelM eaiit ia 
lapide, nee nlla parte laaaaa; auriculae lilterae Ain vix aniniadvertendae et nolenle 
Matoario ia lillera roinoda inddeada ortae (v. p. 40). n; anipin, qnod eiiani Numid. 
6 \im,% 3« 4 popmlum ugnifioat, et codem mode aceipi poieiit in n. pr. tow^ Togg. 
f. S, aoottaele diotam polaTarin pra my {WffO* "^'o *^ "9 
fiUn, n^V eonlr. nV parere, qDanquam certa et indubitala lilterae Mem lioc modo 
eliaae exempla in Hebraivmo sacro dectderanlur *). Lineae tertia lertia littera manifesto 
' ctaia eat, at Inad aeie an ab Ipao alatnarta id pc«|Mar Ttdaai foaddaM fa ca iaeidenda 
factum sit: nam apatiom eina reliqaa aiiperfieie nnlta da|ireMina et ferme excavntuin 
eat. Suppleo s, addito 9, coius vestigia qoaedam aapersent. Qoinia liitera est ScHm, 
aexta Lamed, sepiima figiira eoaleit «X Jtd et Hem , aade oriiar o-<b«»a , in qoo 
Mmfh$, MaaatAOb a. MmoavXtmUvs U eat Naaridiaa fofalotaai BoaMa daoMaiiMni *).5tmiliatnnl «a^/fv«ij cbatd. M^SS: Iiat FM^iltla* (gr. hcbr. niaj. p. (t06) HQ MM 

■I*™* nbk^, }isQIB: in Hebrciinio Uuc refer*- dictom pro nijy (tb 09), n^M. 200 LliiEU SECUiXDUS. L\SCKli»TIO\£S l'tiO£MCUC. CAPUT SEXTUM. nemo non ngnoncat (v. Liv. 24, 41^: C»rihagineD8es exiempio ad Galam in parte 
altera Numidiae — JIatn/ii ea gtm vacatur — r^nanieia, legato* miMunt. Pvlyb* 
S, 33 f. 18. 7, » I. 1. 8lnA» XVII p, 570, «t p««MraM Im** ap. FfliwIL t. JHw- 
e|ft'). Quod n l*pM* «wpwet a*Va9B , more hebraeo acribcodaia «Ml Bfi V ^ gH •> 

ncriiraiiua reapoodet formae Muattvhaioi ap. Strnbonem I. c. , videtur aulem patrooy- 
iiiicuiu et gentiiiciaia esae duclunt a {aput a. crealura dei i. e. hgu¥Ov), ^ui 

fofiMM* gaati* aaotor f*fri«Mr, «e D^>M7lp a -"^.t ^f^ffV^. • Mate aaaiaa 

propria a rora* J#««< ordienlia vide in indd. lib. IV, c. 2 et c. 3. 

br2"iD'3 *3 ) V'ocnbulum ■ja eodem modo mdius srriptnni hiilji-« eiiani lin. 4 med. 
et \uniid. 2 lin. 2 extr. et lin. 3 med. Aomen propriuiu sine dubiu Ivgenduw ^^a'^VBt 
^pu4 M*ai *■■* **B*** ^aod b»a-<«>«, f ao a i ada Hlaai p i al h paMr aypcHalar NaaM. 

% 3: ripcin Ain. In posicriore iiiiicia tab** vcntm riynion veraniqiM OfllMgraphiani 
noniinia Micipta {^MnU\fui ). Ahnirum Jov^eys (opua a. oreatora Baalil)| 9 peul* 
daria* pronaatiata, at in Gomofriia, Ctata, sit itig$AtJt and* iralaaia ilUI* («t 
HkiBipul) JUigOtal, MUe^ml, Uadtfue, iat. Mic^ 

].-i:w7'j p) Fignra liiierae Zade similis lin. 3 exir. baud dubie conluit ex 
]3, cf. canden io appendice lituii, ct aiiuilem ^ililnid. 2 ^ia. 2. Ipram somen 
proprium, *ati* illud Bmbtgunm, legeodaM vidata* fnswx Vriiaa llttara aliaill* 
«tt Jtd littaia* in ^sy^xara ; altera act Ai»i i*rtia &A£*, a <|aa paallalam diSart 

quinia nieliuv pro Tttu babendn; qiiartn e\ rcxCi posfsint C<i]>h \idpri (png. 33), sed 
acapua eorum rectua e«t, noii infiexua, ut in bac ipsa inscriptione lin. 1.2: propterea 
podaa JVaa **■* videatur, enin* h*** figara arta aat ax IQa, «pta* a*t CbrtluiBi 5, S, 
«f^ f. S5 no. 10 — 12. Quid vera aibl vult jr:^?^, nbi noa pot** non Tlieropialia aTaia« 

Micipaae palrem , \itif\w-^la>iiiistam cxspectare! lam in exerciiad. p. 91 conleci, pro 

reponenduin «!ise Mrm: idijiie eiiani nunc probabiie videtur, qiianquani 

in lapide ilia linea non cotuparcL Quidni eniiu stataas» banc Uneam astatuario profecto 
band aluis diligent*, qaeni laa lia. 3 in error* qaadaa aao carrlgaada o*e*pa(aa 
in medio aubatilisse \idimug (erasit cniiii falsniii liltenini , ^p^alll noti sulistittiit ), 
oiuUnm ea**! quum eius rci in oionunientis aniiqiiia baud paucu exenipla exateoti 
Adndna ba* oonitetara faabea fnwya I.*. ^t]:'a^, quod laliap paMral at JfetdaAM 
*irerri*n p<r dbflaai pronnotiato (ut Ta|go fit) et HmMkit (Su«t G*«a. 71), 
qnod idem nomen ease videtur. l)e etyino eius coniccturani no8lrnin inm paucis 
apsfttimus pag. 117, ex qua li]t''i?l^ fuerit ojpnM a. crealura 2iithae noslrae (cf. 
ibrawn Namtd. S, 3}: aad bae facila «arcai, il modo lacdo OMtta •§•*<. 

PM*r Mariaisiaa la l a a id * aoatt a b'srrsa aaribitar, anod ttanaferas robur BanUtt 

ab aram. mi:i3, valuit, potens fuit, UyO potoac, vdidna, node ^ oaini- 
potens. Quod nupcr obserravi, eiiam V;3n:sQ legi poise, id lapidis ipsios dnctos 
tix ferunt, quani ipeam ob cansam dubito etiam, num comparari poasit laL Maitunabttl, 
crada patina intrsa Intto* pronuatiatnin aaie Mmikihur fn Mt»M^, MnetnaL — 
Ian vara Matfariiaaa paiar apad Livinm bh Gate* nomlaa n w a ia ia r (Ltv. S9, 89: 1 lNSCiUPTION£SPUMCO-MUMlDICAE. LVIL NU.VUD1CA PRIMA. 201 

mli pro C'arthaginensibus ( Ma-sinissae ] in ITixpan'm pator ei raoritur: Galae Domen 
24,48) et erunt forlMM , ^ui ila turbenlur hoc diucDga, ut de ioicripiiooe nontra 
ai HitMpnlit M Hwhilw fiunlllmii nbrenda suMaUlaK intlplMil. M, bI modo 
eoilectura supra in Ma$Uii$tm» ooMiM pnhia jrntetlHi vita Ml, in bac difBcuhate 
non rouliuni haerebit, qai repnlBreril , persnepe eundrm regem hoiuinetnvo iilustrem alio 
noBine in ipso luo popu|o, alio apod exteroi, alio in vita cominuai et apnd rorum 
■eri|N«n«« alls is mMiaaiitb pnblieia inaigiiiri, ita ^■i^Cn ■< la ■•■oaMalb pnytda 
verurii et sincprum nomen coiiipareat, in \ila coninitmi outrin sjicpe cognominibus 
live honoriiicia aive ludicria et ij^noininioaia {SpitJMamen^ aobriiiueia) utanlur. Sic, 
at pavea a inaltia maMOrem, qui ia aaaila at iaaeriptioaibos aaaqnaai nan Ciffn 
CatMar appeliatur, in vita coiiiiniini Calipila nuncupatua cat; ^m/omiak*, qui Volgia 
Ctiraealla ; I'loleinaeus IV, viilgo Tryphon, in nuinis et inscriplionibus Philopator; 
Pioleiuaaua Ml viilgo fhj/BcoH , in nuniia et inaoriptionibua Etiergettt; loannea 
CltyiMfMnm la Ubtlt a ta «liilia IniMUff aaadam aalam bamtaaa fflaritca «i^blMlia 
el eognoBiiniboa insigniendi aioreia apad Popnos vnlde iiKiiaiuni faiaia aalis conaiat, 
V. c. l^Kvctfi' o /</foc et l-/iSfav(fas o ffi^oe Appian. Pun. 34. 49, l4trv/fiue ii ymp et 
'^(iiXxuf ^ 2iuvifhr,s iniivv/iof ibid. 68t 'Unm i Aivnt ibid. cap. 108. Siroili igitor 
Biedo 0aAi (n^wissWji h mn^ etSMfftr) apiibeton Itonorifieam priaii IbnylonMi 
ro;,'is , proprie ];73n'<:£% appeHali, fidaaa palaat, id^aa rolgaii am ila triian, at baa 
•oluin itoniania innoleacerel. 

Supersunt liitcrne niinore«t in an<^iiIo Ninixlro infertore lapidia noatri conapicaae, 
quak statuarii Doiiien cum anni, quo lapis positua eat, indicio continere centeo. 
Al^ua aomea fuidaai ha lafmdaai aat: Vn» 7a \9asn HiauUmal^ Jlfiut IMU. 
';r2:n Hannimaleat i. q. rr:;- Jlannibnl, p\ nota permiilniione lillcrarutn h et m, eaina 
ctiain in Paaids mulla excmpla exaiant (Hoccbua i. q. Mocbua; Boccbar i. q. ^pVA, 
Milcar). Vaaabalam p aodaai awda acriptaai faabahai lia. S axir. Daaiqaa ^yav Hum. 
aoMiea ana vidalar ^aod bivsv (tanalBiBaalb), fuod In aaaibCitteiia nrbia lacira aaaw a 

an, airi par aoapaadian a9riftnin an pvo De aaai aatalhNia iaib%a.^J^ 

{dam ana vldaiar ^aad •X. 

Cit'13 at av (annnm) deaigaara; vdifna ligaa cifraa poMvaiim, ia bia figwaiB 
aeinilunareni numeri daaarii aigaam: laliqaa aaa dafiaio, aaqaa «aapvlandl faliaaiBk 

iadicare postiuni. 

De figuria lapidum Baali iiainmaao coanetalarttni panca iaa diximoa pag. 171. 
Ia ooiiro bahaa ipaiaa aaatiaia ia aaeallo ^aadaat ooaMilali daaaqaa aibawalai laaaa 
tk dBiicM, ia caeaialaa atiaa SafiafiaMiiaaiB : ^ aaa aaidan alltibata «aai lanriptlaaiB Digitized by Google 202 UBER BECUNDrS. INSOUPTIONES PHOENICIAE. CAPCT SEXTUM. L\lll. 

!i U M I D I C A a K C U A* I) A. 

1. LapU italis magni ponderia niolisque, coi bio titaliu inscriptuc est, nnper 
ndmodom io imperio Tunetano inter Be4jain (*>^}» Foccaai vetertim et Kef (i^jUii^, 
8tee»m Vtamttunmamm (v. ShnwVvjagm T.I, p. SS9. Templa'a Excanrtom II, SHI) 

i^^pnt^Is el ab ill. i>i; Sciirn. , Danonim Tiinetiinos proxrno ab epistnlls, FIniiniam 
inisHui est ibique in Museo Mservatar. UelioeRtiooem eiua primua dedit Fai.bics, tur 
I' empfaeemeia i9 Vtertirngt lab. S, no. 4, nnde wlmi taieriptkweM rapetivi JVr/««^. 
Studien tab. 6 eamqat, poftquam earn lo^endam desperuverat Lindbergius (npad Falbium 
1. c, pH^. 106), primus explica»i I. c. p. 96 Rqq. Quae qiiidcm explicatio in plerisqtie 
confirroata est, in aliis relractanda fuit, po&iquaai novum idque accuratius exeinpium 
raper ipi* hpid* hetmn (vide lab. 29) in hulm «p«rla narnn-mibl mbonl Hohlbn- 

iirriGH H. r,xojiiali8*iinuin aiitcin erHt hor rtniiini pxempluin, p\ (jmi iipparprPt, insigne 
quoddam bonae explicationis obslaculuin, quod nonnisi audaciore coniectura reiuovere 
poiueram, in lapide ipso non reperiri. fitcnim tin. 1 Ktt 7 minime cradfemiit ear, 
ned nil ML LtUtti, In fW> ioeideado aliae quaedam lapidis particulae ab utraque 
litternp par(e soliilae sunt. ,, Die narh drr Sn'lc aiitzvhi-ndfn Theile <lrt hey J<\ 
kreu^ormig gexeicineien Buchitaben tittd nur durck Iri tbum eHltlanden und Jitide» 
t§A tetf itm Sletme gar mtett. Heyai Binkamemin Lamtd itt dtr Sleim «• befdm 
Seiteit itwu Buchtlaben iHdirt vordea , uiid diete Liition itt mit einem kleinen Rits 
im einem ieHimmfen Zmg verbunde» tcorden , dtr bey gemtuerer Betraeiiimg ui ntcMli 
ver$diinmdet (HoUtkb.).** Praeteraa lla. 1 Bnera 13 (Caph) Donnlri nnn bradiio 
coqae sinislro munita est, folgaran ^Inr nurmain sequitur; lin. 2 lilt. 4 (Cketk) 
■ifflpUciter daabaa Knaia «anlinatnr» non nneiforinibaa iUis, nl apnd Falbina. 

%. THiilna pt naca j a n ti aiitfUlaini, Mi bintior, iin IcfaoJoi Mtt 

m > *|Vt] yea ^93 pn^ 

Domtno Baaft Solari, rcf;i aetemOy qui exaudivA 
roces Hacamsbalts (Plienipsalis) Domiuif JUii 
Ht'cebalisy filti Magxthaltnii. 

Fornnla nip rats '9 '^b's Vra p!«b eadcra est, quae in piaecedeole lapide, 
bin qaod vocabiilnm Y^ts h. I. plene acripiam est, et pro \an (l^n) in bac iaseripdona 
habatar pa iV^.)t »t Numid. 3,1 et 4, 3* 9 «t n later ee permmaiis (t. The*, 
ling. bebr. T. I. p. 436). In singiilia lilleris ex nostro apo^rnpho nihil fpte offensionis 
aopersat In vocabnio pa, quod eoden mode pictnm babes Numid. 3 at 4, Jleai 
h i t eiheil w «Ht 4mkm MntMi ifleana nraatenn, at Clt7 (fa br»> Digitized by Google LNSCRIPT. PUNICO-NUMIIMCAE. LVm. NUMIDICA SECUNDA. 303 

bneasn) Vovenlia nomeo est bsacasn, non ^nnasn, ut nuper legerani : 

Baa/ii, et rariarain formarum una e^t, quae n Homnnis proinlsciie pronuntiabanliir 
Mtempni ^ifXisn Nnuid. 1, 2, iaasn Xumid. 3, 3, br=2n nosu. lio. 3, ^anasn 
N«Mtd. 3, 2. 3y VmMn NmU. 4 lin. 2): quanquam apud ipso* NmiUm tlii regiili 
bac, alii ilU MwiBii fbtom Inaigniii fuisne HimtUt, 4|«em4niodiMl apnd no* eorum, 
qui loiinnili praenomen gemot, ulii hoc constanier plene JnhttHHti^ alii LreviiiJi 
Johttun, alii cuntracte Han*; apud Arabea alii alii U^_4^, alii ^-ja>, dcinin. 

f^^u», alii deoique ^^nS-: appellanlar. — Tm litleraa, quae nomeo proprium exci- 
jlmmtf is «ntdMit. M l^ganuii p hm alkll 4iiblto mi higwito mm 
(I'Tit) et HicaqtMlb tilalan HMf fni NomM I pl«aiM cmNMilM kle cntt: ... pit 

insn p) d«o rigna ftuum evaoida, qua» rxirema linca Mmparent, HoIiIm* 
bergin* vern KhctM mm vIx palaC ailli ea ]z Ugenda MM TMMInr (cf. lio. 2. 3) 
fonm pMbabtte non ait, hoc versus spallnm vaouum rellctim tHO. De BoUenbergii 
aentenlia prapcedens vocHbiilniii legendum esset ]3 'n i. o. p 71^: «rd vix credibila, 
Maluarium pM per compendium scripsiase et poullo post ipaiium vacuum reliquiase. — 
Nrnnaii patria svaan pniaaalia b^x^r; ** MMraatOM «aM mbmow Hom 

aundem esse ntqne bya&sn Mumid. 1, 2 ex eo apparet, qnod nierqne pnirem habet 
^n'nsa 1. b93^iS9a i. e. Micipsam. Quod vera 71M b73*£%3n Hitmp$al (Nuroidiae) 
D^minu* noalnie insuiplionia appellntur Hiemp*a/it, ftUi Miciptae" ex ao 

dHfinl potett fnaadam viiwiuu daaiaraia ia aiammta NanMiae- rtgnia MMtk naa Ja 
controveraia. Etcnitn dubilnlnnt vst, utruin Ilicmpsal II, liibap |i:iiFr (Dio f'nss ir*, 
41), ilieinpaalis 1 tilius fueril, an alius quiapiuui ex regia Muaininkae geoie oiiiindua. 
PaiMiiari aM1«MlM mbMfipaaraot Rain. Ralaaceint in liiil. Jnlia T. IIL pi. 340 a^. 
Hpaniva in MiscelL amd. aotiqu. p. 147, anciorea „hlst nnivaiaalia** T. XVI p. 170 
hI. provocnolea ad inaeriptionem lalinam in agro Cartbagineiiai , at parhibtnt^ invanlani : 

BECI klUR, RBGia luUAB FtUO, REGU IllEMPBAI.H H- (nepOlt), RM. GaU. (f) PaONB- 

nm, Mmim mm Aamtnm Mt Sad son aalaai andmida illiaa imer!p(l«Bia, lo ^am 

Mirtpsac drsiHorattir mrntio, nicrilo nupacta aat (v. Sc!p. MnlTei .'\nt. Gall., p. 407. 
Hamak. Miacell 243 aqq.), aed univeranM ataniHia a viria doclia quos modo laudavi coni- 
poaitnm plNia oaalinct luinw prolmada (v. Hanmlc. 1. e. } , ntqua naae innriptlaBia MMtaa 
auctoriias id avincit, qnod alii dudum anapicali erant, HierapMlaai II| Ml paat 
lugurthoe mortem NnnidiM impcriaw a Honania tradhum Mt, Hiatap Ml ia I akgwllui 
occisi filium fuisM. 

linrwno p) in noailne pi oprio plurM auiM Ktlataa, in qwiba att^aii hMiaia 
paialt In hb est itrliot qnam taaien Sciit* ease facile consentient, qui cogiiaveria^ htan 

figuram casdpm continere linea» atqutt Schin lin. 1 et 2, sed nunc quidem iin piciam eaae, 
ut coinu ex dorao dextroraum excreacena cum auperiore lilterae parte ia unum ductum 
coivarii (cf. |. ISi na. QaaMMitigmnn pitaM abtain GAmf aoM vUaMr^ Digitized by Gopgle 204 LIBER SECr.VDUS. LNSCRIPTIOXES PUOEMCIAE, CAPUT SEXTUM. posiio byiioyo Icgendnm fxKP» : qnas Tero littenn qnnni nd aptnm etymon rcvocare 
noD pouim, illud signam ex duabus litlerU — ^** coaluiaae saspicor, ui .\umid. 

3 lin. 8 Uifc 14 rinilii ig«n •!«• Mt wc ba. Dnriqw •igam «xirmnm, qaail vwim 

liltsnni , non ornamentam , esse aflirmat Hohlenbergins , non alia littern esse potcat 
^Ufn. Aaa, undo prodil iotegrum noacn ;bn^»0 i. ^bjra^tara «/>»« •. creaturm 
BtaMr matri, quad non 4Utot a ^a^t^, fManinodvin bm 4e aede Maria* mem 
locuti dicimna Zu Unttrer IiMgm Frmum (JWIlrc-Daiaa) at braving Zn Liei*M 
J^rmnen, Simile suflixttiii fortaMsc sinrucndum crnt in |r:CT^ MasiniKsa ), vide p. 2(H). 

Conlinet igitar eliam hie lapis liluluni volivuiu Baali Solari propter naiiirau 
fertmiatam (t. varia aiaa oraamaia) cQBaaeralaa abHicnpnbll, Hiempialia I filifc 
Si vero ^nis fori* mirctar, Muinista* napolas Solem, ferlililatis aucloreni , tnnin 
cum religione coloiaM, is seiat, ipanm MaaiDiaaam, huina genlia auctorem, teste Polybio 
( XXXVII } 3 cf. StraboB. XVII, p. 833 Casaub.) onlla re nugis de ciriboa auia 
aMridaM) fnuD affotwn caluwa pnaBovaii4a> 

LIX. 

N VMJDICA TEBTt A. 

1. Etiam bk lafllf prnecodenlibns simillimns scd fabricae panllo rudioris, 
anno 1S23 ad finem vprppnip in vicinia vel Brdjae (i. c. A'accae) vel Kef *) oppidi 
(Siccae) reperius, ab iiumberto apud Tunetanos agcnte coemtus, et in Museum Lugdu- 
ttaBM Maiaa an, abl alfauiinnni anarnmr. DdimatloiMai daa, ^oaa vaiaa aMgidtadinta 

dimidiam partem refert, Haxakerlb dedil, Miicell. lab. 2 no. 1; qaaai cam ipso 
lapide comparans, Ralis accuralam e^se iniellcxi, \\i\ex. trin lantum desiderann: a' lin. 2 

fig. 8 non est ^ , sed 'J ; b) a dcxtra parte lineae ^uartae pinrea litterae ope 
atiK vi arasae aaat, at apparet ex fiuaaiiiiibaa , qaaa atian ( qnamqaaa adnan) l> 
iiiteris adhuc stipenMiiibBa canapidaBtar, nt Baqaaqnaai cooaaatfra paida cam Haankara 
in hac inscripiionis parte nnqnain littprax Uu*wt negante; c) figura, quae in ornamenlis 
lapidia ante vaceae on conspicitur, qnamque in ilia delinealione vix agnoscas, mulclram 
fapraaama*. Noa Inaariptfanaai mi mam aiaa magoitadliaam Mimai, lowgri moaa- 
maati delineaiionem in minuK contriiclam. 

Inierpretatioaam eios dedit Uamak. I. c. pag. 11 sqq. sed Fourmontii fere ingenio 
digoam, in qaa Tilt daaram Iriamva litteraram (y, a, b) potestas recta definita cat, 
caiuftw oiadaaam T«i OaAjpoa Faamm Btio iaialligai. Baea aaim lalb cat: 

rir nam n: 

I. e. propler parlum {\*\fecttiidilatem) nrmmtorum et plirgaliuHem fonltHm ohilrurlo- 
mm ijotnm ( vel ittcr(ficittm ) duplieabUmr. Vaccne detiilue ( vel iorte Uftae) maclw 

•) Qaad W s H sla a ai WfaoelL p. 11 ssiiUi x«Hf pra JC<f («iUii>, Awa anaia ailllah Digitized by Google 1NSCRIPT. PCmCO-NDMIDlCAE. LVIIL NUMIDICA TERTIA. 205 
iMafur largiter. Quid miram, Hamakvnim ifiram ({Nig> 11) noraen dei, eni lupw 

nppkM, ia ainidaa lifMa oaenn^a'finte nanNan riU iiagm 

2. \os initinm liloli iam copiosinn triictnvimiis , Palnen:^r. Studien p. ft. 
Integer, praeter lineBin quartani, quae nb initio tnanca est, ila Icgendus eat: 

'9 ^Vt3 ]B3 b72 

-noDn nbp yam 

' Domi/to Baaii Solar iy regi aeter/io, 

0§ii$ «t ttni $ui ^cemhaHa ftwtwrii 

Piiaia fbrnnla iaiariptiiMii nostrae nbp •••• pMb cnin praecedrnii coniitiunia 
est, qnnnquain Ihteranim ronnno in lute riidius et negligentius niiun inci^inc sunt, ila 
at hae aine aliorum mouumentorum coinparaiione vix ceria ratione legi potuUteot. 
HabalMet IglMr, fea m exeaiant Haaiakann, «al iaMgaili «laai IapM«a dao ptaa- 
cedenies: niii ei nd manus fuisset litulus sequens (no» M)i coias liBM iMftB) Qt 
videbiniiig, paaci< niiitatis eandem formulaiii continct. 

Qui bnoc lapidem consecrarent, doo faerant (cf. Melit. 1. Cii. 3). In priore 
aaaina fnaUaar liileraa «sliVMiaa K««a Meaadaa aaal mdn (4ao ealia aigaa, qaoram 
poattriuc in exemplo Hamakeri b»Ib pietnm erat, rant CSIff): lin. 3 fig. 1 He litterae 
rimillinia eit, nnde prodit nivjan i. e. nnssn tapirnlia vol nhrpn, nn^^q (ef. rVKSa 
Tngg. lin. 5} tapieiUia ein» (sc. Baalis), coll. mrrq^, Mfrrbtj et fo; quern alMlMl 
(ae. Oeat): fonaa daeartata M elBjrtiea idaai ■Igniflmaa f nad ^nssn , et eodon modo 
fortaue explicaada aaal plant aaaiiaa ftapria la « axCBatiat at Did; CiMM^ (t. 
lib. IV c 3). 

SefiUar tosamn « quod pleninB l^gaadaai toasn ytxn et ttnu» tHM* 
Bttmfmd 1. a. «I «fa Bimfmd , ^aa fenaala hla aa dtali aaotana pcalMur (r. ad 

Melit. 1, p. 98). In nomine ipso '[unr il ini littcmc inccrtae sunt. Si nccuraie Bcriplus 
eaaet titalua Utteraeqoe similes diligenler dislioctae, legendoin esset: ^iQ-in. vol 
Vnsnt aoM aaoaada figura in ipso iapida paaOalam dabia est possiiqaa rel Cmfk vidarl 
vel Rttekf qaarta anitm Daleih litterae siinilior qoam Beth: qnanquaia et Dalolh 
et Beth anpra lin. 1 aliter et negligentius piotae exalant Sed in tanta stainariornm 
Indilifenlia et aeeordia etymon et nominam propriorani formam aliunde notam conaulere, 
faaai ia ttuerataai 9tgum axaartaaada anxia haaraca aallaa daai, eaagaa ab eannua 
Vaasn potiu» qnam bn^sn legcre snswi. I'osieriori Hiempsali additnr son, qood ptt 
eoMpendiam aeriptani ceoseo pro qto b^a daminui mtrndali i. e. praefedus prenndaa» 
iltola SaMariaa pwufcctui araatar Bir. 4« S. Ik 17. Digitized by Gopgle 206 UBER 8ECUNDU8. INSCRIPTIONES FHOFAICUE. CAPUT 8EXTUM. ab initio lineae qaarue (ieleia lunt, de meu senlcntia prorinciaa noman 
ooollMtaMt Ml H to wq w l fFMraelm «ral.' Bi«m mUMn vidsMar Ian mmI^ 
ttwpoift** hominibaa, qui huno praelorem a. proregem odio hab«lmnt eiusqoe 
iagam molMte fenbant: coins ni Mxccfiia exenpla ex«tant v. c ia noaiinibM tita- 
litqne impaialCMM B ji n— raai, foaa w w p iw ti iw (at vMclnr, a Chriitiaaii) «k 
{■Mriptionibni «raue nal (t. Burkbardt iiin. Sjria* p. 202. 499 mi. ganu)* Qpaa 
npwtnnt litteraa: »«0«» p) mi HkmpnlU laaiflfM patlinaiM* tUaotar: mI da 
lib aU definio. 

Pmaeruat i{itar hone iHulnm eoainiuni, ut Tidatort «natii dao HiempwdM, 
faoraai attar praviaelaa aiddaai Naaddlaaa praafeetai wal, qiMW|na w MadaiMaa 

et Tltcmpsalnm stirp« orlos putaverlni iccirco quod Htempsali!t nomen ill! genii tantuni 
non pftvum erat et peculiare, tantaque huiua monan«tnii cuui praecedealiboji eit oecM* 
■ttadoi. Quad boImb hoe Maavmcatom ad priaram {Oanin d^aatiaai at aooantloaeM 
aanadll i ardiafrapbian eiiam Keqaitnr ad linguae 10008 wagii quam aljrmi legea 
conrormntnm (793 pro ^&nt bsnosn pro ^»naan)t id partim lonuiori fortaoaa partial 
recentiori aetali voveniiuiu, qui lobae forta aa<|iialea eraot, tribaerim. 

S. Da araanoatla paaca dietoda lopemor. Ia eaeomiao lapidia, ^ood fiaataB 
eat« fidMa figwaa baaiinis, pedea oatendunt et inferior para veaiioio^lf. At aoa 

femitiatii r(>praespntasse hanc iigiirnin, ill voU-bat Ilaiii. p. 11, sed vlrOOl TanataRI 
(liieiupsaleni)i ii-Nti» ent iiiKcripiio recic evplicaia. Cf. ad no. 6U. 

Vaoeaa imago, parilar atqne equi agnlve imaginea Id ainniliboa Maoomooda, 
aataafit, haae lapidaai voiivuin'ad nnaeoiorum fertililatem partinaiaae (cf. aitnila 
inonamenium illilcraluiii infra laiidnndum, ad no. LX, 3 no. 10). Quid aibi velit 
triquetral aliaa in Siciliao nionumeniia frequent iaaiiua (v. Eckbel do<:tr. oomor. 1, 
p. iH. Raadw v. IrafMira}, Ardnaolagb dia^alraDdaM reliafaiaiaa, fai TidoaDl» 
paHkaa ho« qraibolooi praptar ferttDlaMm a SicHia ad NoaiidiaBi UMwIataM vidari.. 

LX. 

NUMJDICA QUARTA. 

1. loaeriplh) irlbaa praaandaadbos aiaiilia et proeal dobio io aodam loco 

clTosfia, nl>i magna sirniliiini iiionuiiienioriirn vis in terra lalnisse videtur (v. infra 
DO. 3)> olim io colleciione Tti.i.Nii, Angloram apud Tuoetaooa Coaaulia, anno 1828 
a Bataviaa Raga aarta at ia Moaaom Logdaaaaaa dalaM ast. Apogiapbon «ioa 
Boaibaitiaaaia lapide nondum viao edidit Hamakebi s , Miscell. tab. 2 no. 2, cf. p. 21, 
et etiam poitea ip«o lapide inspeeto laadibiM anmalat lanquam integarriaiBn (MiacelL 
p. 309): quae qaidem iaudea novo teailiooaio aaal, aoa qoi liliaiarom poteatatain et 
aamra» panpaotaia aoa habaani pmrraro dHciua caraai, ottsiaw paoUalnoi avaaidaa, raaia 
dignoacere , nedutn Hrlincando imitiiri. Rtpniin, qnnnquani linen «ecunda et lerlia sntia 
b«ae deliaeaiB eat, prima, inakiiae ab initio, in apograpbo edilo plaoa depravala eai, 
deque legaada a* iaai dtapatavanoi, qaoni ipao l^da ioapecto da plararaaifoa yne* INSCMPT. PDNIOO-NtnODlCAB. LX. N€HIDICA QUARTA. 207 raroiu pomute at^u« de nnlvem naleiilia niihi mox conilarel. Doo eius dediaw 

1, allBrani taMM Migaitadiak, dMnm la adms wliacluw, tmtm 

■enti fignrain referntl. 

Ezplicatioaan aiu dwlit Hmaakenw f. 22 — 37« bm mdlMMii qttm pra«e«> 
tfMtt, qwi4 dilw fori wm foiam a tira NiiBiMioaa acri p tafaa ntlaawi fi a wi 
i.^Maoce. R« vera is noooiii upm qnallaorTa littcraa (a, y, b« passini a «1 n) «1 
tiin viMabiila (lia. S lia. 3 mp teab) laci* l«git la latMpntatioae raa* ^aaa 
!wa«at:' 

nay nrwnnb n'liB iyab 
Dvavfli wnuM Mtmmm pn vinHt (vri $eeimdim ordimeit aampa viaaaniBi} jtropier 

iHtrementnm eartm (vd 
faimrf X&muia Zw^iMmiw) «n( espUunIot Bagehtet moHvmMtim ftuM 

Umi(md9 (vel eeUbramdQ) 
imimm /rmUmmf td emftimiUuum puHiam 

qnamque li aibada tnNMifa poMinaai, baaaa 4a aaeMrii tadido axldiaiaiiani laetlat 

aoaauluiaseni. 

2. Nobii riam nd legendnm hunc titulum launirit linea tenia, de (|ua di<pa- 
tatlntM jmAm*^. SAhMhi ^77w^. Edam liaaaa 9 aaalaatiBai ax apograplio Haailwr- 
tlaoo p«r6eperaBiBt, priaiain linean, at dixlaiat» ipaa ienan lapMa iaipMla bgtra 
coapimaa. Naatta aaiam leciio hnec eat: 

pa nsoa -iman 'y ^anyto? boa 
j^jffla nay rsab p« V^nasn 'y 12 bya 
nay nbj? yao itn ]a3 by^i? 

Imago Hcheotbalit servi tut iutti, gpectati in oculis 

Bmmlu, JUil jam* fui Skmpsalis^ D o mb ri regni populi Matsylomm, 

(comecrate) Bm$li Safari* i hrninm , fn» «MM^jMT cmm fj ft di, 

Eit igitnr, aeqaa atqaa tcai piaaaadaaiet, bgiii voiivus Baall Salarl caaaacnftMb 

sed roTentia imagine ornatus, quo factum est, at senientia tiluli in\erso ordine proeedat 
•t voveoUa aonen atqae proaapia numinia meniioni praemiiM sit. De lilleraruni 
fgarii, qiu» aiita aigligMila at aitt pac^aafi radl axamaa aaat, aaaai firaaaiaaiaaAna 
att, ierliam lineBin, quae formalam voliTam ooalln«at| |MasiM alios cosqne ma'torea 
chaiactaraa habere aiqne duaa priores (ct CafAj Ltuud, Mtu), cnias rai canaam 
kaae Mm eenaeo, ^od scalpior ia hae fomala Mribaada alia exeaipla 
iniilatns cat, in tclifaa litatt parla at fa aiNaiaiilNia propriia scribendia ex sua 
dexteritate dicam an impprilin ct riKiicilaiP pendebat. Quid do Kingnlaruni lilleraruni 
potastate atatuamaB, in alpbabeio tabulae adieclo iodicavinius, ^uare ad singula expe* Digitized by Gopgle 208 LIBER SECI NDUS. LVSCRIPTIONES PHOE.MCIAE. CAPUT SEXTLM. Vyirve? ^os) Quaauor priiiiae lilterae in ufogt. Iluinb. pi«nm depraiaiM in 
ipso lapid* Mti« mailiwUM swiL iw» limiHluia, f««4 ia V. T. aoMiin iganla 
jwffwirf— Ma/MMuaqae atgiiUioat, is qua sitnilitn4a iawt, b. 1. propria att Amv*^ 
jaaiffaf raw (angL KIcmm}* at arab. JtU 2 Rq|. 23, 17 (obi 4i«itar da dppo arpul- 

erall, in qutba* laepe imaglBaa •epnltoram easa tolent), et pL J^Uj (COM, 

tfjigitt lad. 8, 27. 2 Snni. IS, 18. Vrrrrr ( br=n~r , >el Vsirrs), quod Poeni 
fortaiae pronuDtiabaDt Hulubal, e»( ri>io Baalit et \iciaum nouiiuibua Sobal et Suitif 
(v. lad. MNB. pr. lib. IV, e. 3) 8 ^^wtf. 

la bia, qaaa noaMn proprium vavaaiii exdpiaot , uHt|iie ud figuram I'm. 2 litt. 4, 
qanm fa lignificarp consint e\ \tittiid. 1, Hepleni posteriorrs lineae prinuip liiipras priii» 
bynniao lagaodai el noiucn piopriuin ease puiabam, pronuniiandutu iilud ^ysm^Tj 
(coi pnvidtt Baal): 4a reliqab aalcnt lefMHlia atipia da nomlnk U r a ciaia dnbiHa 
baerebam (nam qoae poioi At/g. Lill. Zeii. 1836 no. 98, nonoin ex coniecinm et 
exempli caum dicta annt), probe inielligens, J!fa<^6«/ew ilium neqae Tovcntii pairem 
eue poan (nam in qoinque litteris praecedenliboi daaa tlx invenies, qnai, nUi tIbi 
iia a^R« valia, p Icgaia paaah), Mqaa alium qaaadam vinn, qai ia hpMbi 
i nnspcrnndi socirtnlcm Tenerit , nt Melit. 1. \ninid. 3 (huic enim obslat iiniu!i ^oventis 
imago in lapide repraesentala et formnla: baxvicb bvis). Inlegram igiiur causam 
raeolni in eanailiaai adhibitia Brandlia M Vceaenmejera , feliriariaii tngaaii iavanibna 
in bin lilleris egregie exercitiilis , et ralionibiis rile mtbdncti* integta Ilia oraliu ad 
laudes vovenlis ppriinpre et im letjendn esse \idelur: (T^a) 1?3 ni'd'a "I'Or^r 'f 
99a i> e. (Imagu ScheuibuliH) lervt tui probi tpeclali in ochUm Baaiis, qua rallone 
at littaiafflni pateatali tulMi a« apta laalcalia pradifc h liuath nvs nil fera dabli 
eit, ea nna liiiern, fnaa baa praecedil, diib'tn r<u(Q poss'it, qanm etiam Resrfi liiterac 
•imilia ut: at He littara aan aolum coniextu eximie commeodatur, ted babebit etiam 
apad Palaeograpboa axeaaatloBant , quuni negligentior bninamodi figara arta aaaa 
puaait ex aa, qnam He babal in inaer. Tuggensi (vida lib. 1 16 no. 12). 
Pmeierea nemo non vidot, extremum \prsus primi liltprnm dilTerre a lin. 2 lilt. 3, et 
illam rectiua pro Xhm luberi, quuiu haec uianifeato sit Ijomed: ];3 aulem legitiniani 
wmt acrlpteram pra v»a da imlb (ef. adao ^ Jca. S, 8)» nanao negabtt eollata 
|V pro "rr .Melii. 1 , 3 et pag. 58. Ad aaaloaliain quod atiinel, i:*» nidq 
^3 tpeclalut IA «culii Baalit i. e. honoratns coram Bnale (angeaehn vor Kaal), 
valpribua verbis bebraaia declarare poaau b» \:'>9Z isp: ( Jea. 49, 5 cf. Levit. lU, 3 j, 
Vf? -g^b b^n (ef. alUgi*, 1). 

bvnSdn 73) Primam figuram eaac ex Numid. 1 lin. 3. 4 maai&ataan cat. 
; ^ T*!-' tertu* tuus, epilhelon bonorificiim , qiiuil li. I. vovenlis patri apponilur, 
ut Cil. 7 viro defoQCto, ubi vide. In pairis nomine aolu aecunda liiiera dubia ease 
paaiU, aad aann Capb ena, nan Balb, ax caaiaxtn anallaaiaM. Eat aatan iynaan 
forma conlraclior pro bran's:;: eiecto B, at ^«fnas pi» ^KUnaS (v. Bb. Ill, aa. 94) 
iKgurlkai pro lugurtb-bal (lib. IV c 3). imCRIPT. PUNICO-NUMIUCAE. LX. NCMIMCA QUABTA.* 309 Brandiiiu raeui aecundm ItllAnm Jnd cne ■tatuii, ut legator ^Tnati, s 
MMin ia UtMrw MHm mI«io, «t to Itt. JEMnyM/, cfc ken galL Am, aefM 
■^gViJan ut,- nJ« iHnl ilgBiiai pMM «tfa« m Ja4 ) deowtalm vMiri: 

nialui tamen nomInU fomypn receplnm retinerp. \nslnini niilpm Vrr'irn enndem esse 
Htemptalem, ^ai 00. 5S ylenias ^yanaan appellatur, id ar^it titulut regtiu eius 
■Muni adailn: 

fbnm tta» t&A pit) imperii populi JUanifhrum, quem, fateor, tix 

et ne vix qaidein unqnnni Iririsscm , nisi h<1 iiiiitms fuisset \umid. 1, in qua eadem 
formula coiuparet, ex parte quidem laesa, ex parte lamen accuralioi scripta. Ia 
VMibalo yvK (ef. p«g. il) h. L Nut Urn vuSmt mm n^aan Lmawdf nt nlmmqw 
Giroel esse videMnr. Qnae aeqanntur, iria signa paene paraUela rndiHiMil arte picia 
snnt: nihilominut c« verbum nsQ (naia = msb'o regnum) repraetentare, collaio 
titulo 57, qui eodem loco plenain foriiiaia babet o^:* nsa, certntn est. Daae nitiiuae 
haSm Todt llueiao liniliMr pielae mM Nnmid. 5» t ti. fttg. 52. — Quod pafiott 
nomcn h 1. ]rrc": scribitar pfo^Vr?*:, iiniia ptynio vernqne orihogrnphin, id oius, qni 
tilulum lilleris consigaaTlt, aut quadralarii socordia factum est, cuius ipsius in Jitlera 
9 traaipoBaBda MgUgealiae plnim oxMNpla in hi* »iB«aiaBtM crntaat, ut to ■■im 
Simeonis (v. Mionnoti Reenaii dai fhadiatf1*S3 bo. 2S) jofvi pro ];::■£, et to toMr. 
Carpentor. tin. 4 wna pro ^n::;:, quorum eoMimvnis eaoaa in debili y litlerae, quae 
iBdoetU koiuiuilius Tideri poterat paene aboBdan, iodo et pronanciaiione quaereuda 
ewe vUatnr. 

In posirenia linea: na? r'rp yis 1*:= jsab — absolute additor* 

pro eo quod ulibi est rb? 'jba (no, 57. 58. 59), sed cf. Carth. 2, 2. 3, 2. nay (tmy) 
singulare est et absolutuni, ut na-; damimm Carlb. 3, 1, abt vide. Positoa igitar 
hio lapis a Satabale, HieaipsaUa r^a filia, qnen ipaoai n|iraaieBtat inMgo virilia 
Kill) imagine in nionuinpnfo t-nnspicua. Si (piaeris, iilriim Ilienipsal inlclli- 

gvnrluii &it cius nominia primus an secundns, equideni huoc secundum esse crediderim, 
qoandoqaidam hie aeribliar bwocsn (quod prope aeaedit ad aaainna imban)* Hla 
braosn et >732n. Est igitur hie titalflt ^aattaor aibi triniUaa (aa. Sf— €0) reoaa- 

itarimus et lubae I fere aequalis. 

3. De oraamenlia la^dia, quae ndmodnm radi nrte facta sbbI (adeo at Baalii 
figara ae erecta quidem nM at ad tiaiatraRi vergai), non est quodianlda tliaputenint. 
BepcMseatat mmaawoiaa ptaater Sntubalis imaginem Baadii flgaraait «uiux bmchia 
in nvns et malogianaia exeunt Solcmque horum froctuiim daiorpni rssp slirnificanl. 
Accednnt floret M folia (cuius planiae, non definio), quibuii buud diibip indicatur, 
hane Ikahm Soli propter aaai fertilHataia pmataai case. 

Ut autein videant lectoraa, euius generis omaneota in cippis pnnico-nuniidieis, 
qnt ia illis regionibus eruii sunt, eompnrpnnt , adiungerp placpi brevem descripiioncm 
Bnjaaiwi BKHiateeiitornm Pnnioorant uique Numidicorum, quae in imperio Tunetauo 
aepar aHwaa to MaaM Lagdaoaad aMavTMilBr, fwllaar elppla a aayi «idiiUlto 

17 310 LIBER8ECCTNDUS. 1N8CWPTI0NE8 PROENIGIAE. CANJT'SBXnWL ■iinilia» aed inacriptionilius vel latinia vcl nullia iiuiructa. Amice earn nobiacuin 
■ •omMiikavit Cmm*. Ii»mtm» T. Cel. IHInt Maaet aabpnereetu, fol In nliiMl 
Lugdunenaia Maoanientia" iuatun horum monnmenlorain editionem el fflMllliMlM 
oil III duiurna eat. Stfwtur Mtam bie catalogoa indioeni Masel moniawMaraiB 
mtinoacriptum : ' 

1) AaaglypliuD exhibtn flgwaa, ^nae nuin dMtera mmm icaet, ia csedria, 
Mper quam lunula ct florcs: rcpcrliini >r1 nd Bedjain vel nil KcfTaiu. 

2) C'ippiis, prope Tuneiem repertoa, in cniua supetiore parte coiii|iarct 
lanoU, aub qua in cdlolt i^nra vlri, mtuin ainialni eodidDot labalun acriptoriaia 
Mmm. Infia hM IUimm: 

LICISIPP\ S IM\ S 
(V)IXIT AMS XV 
E 

3) Anaglj phiitn , in cuius siiprriore )>.irle conipiciuntiir Irps fi^uriie huninnno 
roanibua aublatia palmaa teneotcs. Sub iia in cellula caput bumannni: inferior para 
fnwtn. Ubi repeitun ■U« ooa comtab 

4) Cippna, n ^no ■■pwiw fffrnilbn lonporei , sub quibus duae figime, nri 
•t leniinac, in quaram medio arn necensa et litterae I). .M. S. Keliqua fracta sunt. 

5) Cippua minor, exhibens tiruin sianteiu, manu dextra ad coelum aublata, 
rapertoa Snaae. 

6} Cippiis rudioria operis (.'arthagine repertos big liltcris inacriptus: SADINVS 
SVGAN. MATRI, anb ^uibna fi^ra muUeria inter dana oolumnna, ^pm dexin cxtcaia 
■reenn Invennm, auiiatra eorbem taiiat. * 

. 7} FngmeMan <ippi aertia et pnymrarilMi wwA, CartbagiiN itfarfL 

8) CtpfM esJiibeaa fl|wwn tnulieris in ceDnh, nab faa haae variw: 

SAUTTHV 
LILLEaS FIUA 
PIA. VIX. AN. XXI 
H. E. S. 

Repertna rel Dedjae ▼«! K«flbe. Ibidem repcrta anagljrpba 9 — 11. 

9) Aaaglypbaai mpavae ftactaait la eain aaperlmra pnia aapanaat vea^gia 

fignrap intillcbris aedentis: sub ca trei parvae fignrae luiiliebrea nudae, lanonem, 
Mioervam et Venerem rapraeaealanies {*.), deniqne in cellula vir volumea nuuin tenena. 

10) Aoaglyphoia axhibena anperne figania ainliabraai itaalcn, tab ea ftMtama 
^jBplagna, in inferiore parte tmmu. 

11} Malier liaBa ia connlBvi oraala italBli» ^fimeom. imm palaiM BMaibat gaMutt* 

LXL 

NVMIDICAxH VINT A, 

1. Fxiniinm hoc roonomentum hucanqae in(*Hi(urri diti laluissc > idptar in Matei 
Brilanniot aubterraneia , obi etiomnnni exstat inter aliaa Sloanianae coUectioBia INSCRIPT. PONICX>-i\UMlDlCA£. LXl NlJMiDICA QUINTA. 211 inicriptiones. liti \isiim ct frstinitnlins n se (fpscriptum mihi misernt Odqfr. Jffiiefferu* 
V. 111., Duper id ipte diltgentioa exaininavi, et dajilex tins exhibeo oxempiuin, 
«IteniM aiinai mcIm iMnmicMi, quod n aiannoni albMo rabctao ceqa* dwiinmo 
afiiibre faettMl «t pwbaM levigaium esl, aliernm nonniai litiprag, cwqq* Umum iwM 
Miagnitudine, repraeaenlans. De loco, ubi lapis inventus sit, nihil compprtnm est 
■pad Miuei praafectos: Numidicis tamen monnmentis cum annumerare iubent turn 
Bttoiavm figoiM NraMidi aimllMi Inni inMfiplhmit at^gaaiMirai. OrBMUMa 
■dModiui siaiplieia; infra Baalit iawgo radierj npsnW) at vidMott luii^ 

3. Tnscriptioneni , qunm nemo l UH W ttM l PhMOiciMnni puHlM vMim Md«M 
legisae videtur, ila lego ct inierpretor : 

^ya roa p» p 11 p» ^yaV 

Baali Domino ah Adric/ie/io y domino regni Baalis 
JU'bi/ci, qui pertnait iurmaa Bonumarmn, 
Pealariofia lioMW verba ipaliit diiiliHla taatomia: io prion, nbi enmlalions 
MDt lilMra*, anl« (•rtinm certe vooabulun} ^od voTWiis nonien continet, spatiiuA 
est, quo secernalar ab pM >9nb: nliud' Mliai Ipaiioia inter "rati ct |n fortajinni 
potius, qnam consulto factum videtur. 

yvtt ink) fTM \nh B«tft DomAm. In voea in ■Ingnlara Mt Lmmtd into 
breritts pictum: et similiter Nmh finala In ym (fvod quiden Toeabalnm eodem modo 
pictiim haltCM Tripol. 2 lin. 4). Utramqiie auleiu novo testimonio est, in Numidicii 
CO negligentius scribi vocabala, quo freqneotiora sunt magisque io vulgns nota. 
AMwatiwi'mniram Mt nomen vorantia 

f 

qnod vix aliier I<>gi poterit, atqne not fedmw. Trea enim figarao, 
qtiae Rcsrh liiteraiii excipinnt, nihil aliud esse possunt qnam CKttt eat iiulpm 7ni^y 
(in'*'?*!?) P*"- S''^'"' pffcArittidinis (SchSnheerda) nonen Numldarnm, rei pecuariae 
pvaa cataria daditornin, ingania plana aaaanHnodauun, cf. &M^y giw Mtei, qnod 
nomen gessit genef Snuii 1 Snm. 1^39. 2 Sam. 21, S. Qunni inter -nr; et !ili<jiia 
iaterait inicrcapedo, ita ut in nama Tocabulum ea connectere dubiles, in meotena 
vanire possit, «aBtontiaa ila ftraeadaai aaw: 'ni 7m in -yiti pit i»A BmtU, DmUhb 
gr*gt$ (gragnai) tH gtaUm Jkmkd rtgni BmmNt I^Hyci: sed pardm hoe nwdo deeaaet 
nonien propriiim vovenfis, i\\\nA depssc non potest; pariini inepdini onset Httrilxitnm 
,,dominus gregia", quuiu cippi posili caiissa, at docent tria extrenia verba, plana 
divana dt. Yidelnr igltnr,- at dlainas, iDa intareapodo noaoiai fortoiia eaae. 
VoTeatie tiitiloa cet: 

•^Vn bsa nsa pa) i. e. ""atn bsa nsta pa. In his satis mnnifeata et obria 
aunt pM et bra: voeabulam nsa simili negligeotia pictnro est, atque Numid. 4, 2 
(ef. peg. SS at ad Naadd. 1, S): ia He ailieett a Jed aah Cam laafaitaAao 
dilbrt. — vV» bin Tal (aan In V. T. aeribaat tn^fi Libyes S Par. IS) S. 16, S, 

. 27 ' 213 UBERtBECUNDI». INBCIIVTIONES PHOENICUE. CAPUT SEXTDIM. 

Nab. 3, 9 eoll. irab. ^«j J, etv^sb Dao. 11, 43, ad utienlm aoH AdicetiTO |iriifiz«i 

cT. Gen. 1, 31. Pi;. 104, 18. Jo«l 2, 25) Baaf Liby* baad dubie ideia wt ^«i Romanii 
nppflliiMir Hereuie* Libyt ». Phoenicius (SalluHl. liifr. S9 §.4: C'n(tsn, cuiug conditor 
Herculc» Lib^i fer«b«tur; cf. Orotf 5» 15, qui cideiu urbi iiercuiem PhocDidaoi 
aaelMMi «rUnH), Htredm LMau (MmM. Am. tawripl. I f. LXUI), JKnwfo 
liibycH$ (Eckhel doctr. nnni. VIII p. 442), alio Homeslico nonipn Uluxr^fiii 5. e. Tpsa 
(vid* «d Tripol. 2), et iiiultarnm urbiom Xumidicanini conditor ferebaiar. — Sed 
quid eat unperim» Bmalis Libt/ei, cai prMcrat AdrieAent Neque Manjlomin rcgasm, 
cd MaiiailiM iMtilia inpsfabtt, oaque Masaetylorum et Syphadt iai|i«i«M ialelli- 
genduin ccnuo, cjiiiinijUHni in ulroqiie Ilerciilcit iiiipensins rolebaitir et tiiiiLM^ rtiniu 
■ MxMMylia, quorum legei genus ab llercule ducebaot (Plul. 8crtor. 9): utriusque 
•niw ngm «x Mrlpforibai graMU latinisqm noli lunt, u»qm mmiiontiir in litf fni ' 
Domea gerat noairo 7nil9 aiHHe. At enitn, ut observat Appianus Pan. c 10, 
NofiuSwv Kov iv ^ifiiti dvvdarat fth ^oav xuju /tiptj noXkvi (cf. Mannert Geogr» 
X, 2 pag. 194), idqne coniirBMt hisloria bellorum n RoniaDii In illis regionibna geslo- 
niiif, in qnibwi panini — H W MW t NmniArani principet ct ragall (ir. e.MMniaes Appiu» 
riv. 4, 54, Arabion ibi<l. , a!.), modo com Koinnnis , modo ctiin Pop[li^ >1:ns\Iisve 
foedere iuncil. Talia igilur iiitelligenda erit civilas, quap llerculem Libjcuiii condi- 
tOKw odabM, vebili Capta (v. flNllud. I. e.), fMm Vaen, In niraih ipVa *pa 
vrb* Heremfig appellala (lib. Ill, no. 23) et iirotmblliier Siga, cjune nb--^ cMtat 

Merculi* nominattir (lib. Ill, no. 25): qua de re certior sententia dici poaiet, ai niodo 
d« loco, quo lapia inTentua eat, conaiaret. Adriekenumf civiuU,a regalun, bonAiMin 
MTm ct Intlatw ImmW Im» iiataiii jTniMe, «x ra eoUlgl poteat, fnod patran alaa 
nulla inentio est: Ftim in bellis gerendia ab Afrwmi partlboa MMiaae COBlia Bmmnmm^ 
ex bia apparct, quae ataiiiu sequuntur: 

"«"1 ITIM me) J. «w ni'i rnm qui pntmnit (Baal Libja) tanm B^mmmnnm. 
la littaiii MB aMlIlaia dabii cat. la no prinm littera ct Heth ense pos«it ct Pke (v. p. 41), 
icd 913 apta sRnieniin caret. Eodem mode in mm tenia littera Retc/i videri posnit, 
qauai canda pauUo loogior nit, et pro per liilera« ettaiu 'Wi legi pouit: aed in 
NaaddBcb nagia ailani, qaaai ia PboaaicUa Icgiliaia acriplia aoa aala litlcraniM igam, 
aed verborum ijuoqno et acalnMlac ratio iinlit'iida eat, quae ex ilia lectione profccto 
prodit aptiaaima. t'nsiins igitur videtur ii(e lapia ab Adricbeno, Nunidiaa rcgulo, in 
hoMfliam Baalia, qui populo uno t icipriaai 4» lUnaania ocitoeaaeraL (tacHadnttdM* *>*ln 
ia V> T« victoria da haatibus reportata genlianiqae ciadea aexcentiea Jehovae Iribnuntur, 
ila pereuitio Konianorura b. I. Huali, ci>itati« nuiiiini tm/inril'i. 7:0 (in partictpio 
legendum, ut Ta^ Nuniid. 1 — 4) percnuiiy dein orcidit, Irucidacit (lud. 15, 12. 
S Saai. f, IS), ia Saeria valga tnagitar a^. a, h. I. a^. aec at Ex. S, 3.. n^M 
mtmipuli, turmae (2 Sam. 2,2.')) in mulum frre patiem :icceptua vidcCar, ut nostr. 

nii eollcolive poniiur, ut in V. T. '^spri Uen. 10, 16 a^q. 13, 7. 15, 19 ct 
•acpa: aadaa laataa aiii«ato, in quo ponendo pni aant Phaaoiwi, carta in hwwm 
aMMnmnlarani liinlia. Da Digitized by Google INSCIL PCiNlCO-NUniDICAE. LXH-LXIV. TRIPOL. PBIMA BOJNa 213 

LXII. LXIII. 

X UMIDICA SBXTA ET SEPTIMA, 
V. in appendice. 

LXIV. 

TBIPOLITANA PRIMA BJLiNaUIS, < 

L bdgM bee PtoiiieM •iHifmlalfa ■HinmMBtaiii, ia no gaum vniona* 
priimta in lama p'otraxii Baiua, Hiipanns eruditm» ^ui ia itlnere per orieotem 
iottiiuto perionnm A/i Bet/ Abbasidae ^«»Kii, nlque in oper«: forage </' Alt' el 
Abtmi en Afrtque «t em Arte peitdant let auneei 1803, 1804, 1»06, 1606 et 1807. 
3 V«U. Aitb ISM (angllM pradiit Loadiai 1816. S VoU. 4.), inb. IS, dw MiMS* 
iionciii dedit, h'ac addilR descriplione (T. I. p. 342): ,,ProH la tnuisoii itn consul 4n 
France (a Tripoli) il y a un beau inooument: c'est un arc do irioiupbo bati par 
lea Romaina et eompoaft d'ana coapala «ctogoiie, aupport^ par quAtre area repoaaat 
snr un ineme nombre de pfliaim; la loot eoaatnilt laaa elinent avec d'enorim s j ierraa 
de failles soutenus par lenr propre graviti^. — Ce inonnineni «'■toit orne de sculpture*, 
de figures, de festoos et de iroplice« d'atinea en dedans et en deliors; maia la plus 
gmada partia 4a eea niieb eat dkruila: il n'an axiaia qoa dai paftiaa iaoifei, 
incoli<Teiiics, (jui conlcstenl encore ranllqiic bcautt- dt- r()u\ ra^'c. Sur lr>i faces du 
nord et de Toccident on voit les reitea d'une iiucripiioo , qui paroil avoir ele la rn^me 
•ar lea denx eotte. CeNa atagalarM • fbani k Mr. NUm^ eoaial de DaaMmailc, 
la facilile do les comparer: en reaaiaiaat et aatlaBt an afdre les fmguiens dei deox 
insoripiintiK il I'n resiitue en entier, comme on peat la voir a In planrho nn. XV.*' 
Tustea, circa annum 1825, hie lapis ami uliis antiquitatis moBumeniis ex oris Tripo- 
littaia In AngUam adveolna at Gaargio IV dann datna eai, ^ legaanla haae 
monninenia in Musei Rrit.'innici veaiibulo cxposita erant. Jussu Ouilielmi I\' linoc 
ntarmora in borium regiam caslello Windsorinno Ticiaum (Vir'^iuia - IVaterJ transvecu 
aaat, nbl lapldam noalniM, eaiaa iasignis praeaiantio fugiase videtar archiieeioni, 
Cal. Oetab. IS35» invarao ardine, itainae muliebri Floraai Carafanve repruesentanie 
basis inatar soppadlnw tt aordibtts In^oinatam iaveoi: aiav, apara, in digniare laoa 
nponendum. 

Primaiu eius delineationeni , ut dixinius, dedit tieudo- Ali-Beg., eamque, ut 
vMt. aaria aeeantam (bM foad mala SVFF dedh pro SVFE et priawnn lUieinM 
pnnlcam male pinxit): duns alias Hanakenis, Miscell. tab. 3, no. 4, a. b. aheram « 
Stirom-Liinburgio comite factani sails earn landoodam, alteram pravam b. Renvenaii. 
Quod ege dedi apographom super ipso lapide exprrssnm est, et cam Sdmnriaao • 
paana in OBMibBa eonvanit Gaicrani liaee inaariptio anitlnrf aiodali eat, aipata dim 

in loco alto expotila, ut proeul cerni leg!t|ac posset. T.njiiH, ii( nunc est, XXl 
digitoa latus, XIV altaa cat: litterae latioae quatluor digiloruai, punicae, quae 
mkioiaa annt, daorarn at dinndii. Caianm ab nini^ dne parte ali^nld daaal: nnn Digitized by Gopgle 214 LIBER SECUKDU& LNSCRlimOiNES PUOENICIAE. CAPUT SEXTUM. qiind finrins sit 1apil| Md qnia fa?)ri iniirarii in!!irri|iiionem minus curantes , cl minore 
Inpide opu8 habenlea partem eius deciderunt. Quod ab aateriore part* decituin Mt, 
perexiguuiD ct ipu tnscriptio ibi inlcgra wt: • postariof* tHttOflU 4cMt flMltaM wi «Rfaw 
KitCTi* afatimm Nfoiritar. L«pMU gum p4iroMM, ut ia aU» TripoHlaaa (no. 6S). 

hUffpfaMtoiiMa aioi HnunwDii Miicell. fi. 77 Imbc Mkt 

r'Vrn-i n-x;b rtV'^a 

Ut prectilio ye\ preriuidi i-aiissa ) pnipttr iltfcrlum ( \ cl ('Nsicralioneni ) crnitilium, 

quae quid valeant palaeograpbice, i|uid |ihilologicc, et quaui apta kit lalia «eDlenlia 
lo •!«■ trinmpliaU AagfltN» pMlM» M leetmibm exponcn, c«et ladieto eerom jiiU 
4«re> Verba latina is ila supplere volebal: AogaBlales Suflfetes. Magis laudandui 
LiMDDBiioiua (de inscr. Meiit. p. 49), qui plarimarnio cert* littaranm poteatatem 
recto intellexit, ^aanqaaiu niiraiu exaculpait aeoientiaia: 

Qqm bm naper dedimwi (palaaogr. SMdien p. 71 } «x npographe Ali-Beyams' 

in una liltera nunc Injiidc PNaminain rrirartanda sum: iiingis au(eni eiuendandii , quae 
ibi de ioicripiione latina dixiuua, quaw eodem pravo apograpbo decepli Au^utiaiit 
ufffeetiu iBgimu. 

S. Vwba enim htlna 

AVG. SVFE . . 

(itn enin, non SVFF. , iti Inpide ipao cat) arcai triampbali Tiipolitaao iaaeriptaa 
baud dnbie rappleDdae aunt: 

K AVGV8TO BVFE(8} «»1 SVFE(T). 

AVG. pro AVCiVBTO perlrilna, r. llaiehe JLcx. Bommriae 1» p. 1281 v. e. 
AVG. EP. F. i. F. AuguBto Epbesil in BBmo argenieo y«epariani (Eclih<>l Catal. II, 
p. 121. 130), AVG. i. «. Aogusto, ia anno aareo Veapatiani (v. Rasche I. c.}t 
ROftL ET AVG. i. e. Romae ct Avgaito, in nniais obviia. AUenun voeabuinm 
lappUi* potoe Tcl 8VFE8 elngalari attmero, vd pluraltiar 8VFET.» aiqaa boe 

poxtcrius ningis probabile , qnnnildqiiidem triiipnre lloiiiiuionini Rin^^uli^i nuinicipiis 
Ct Goloniis plures niagiatralua , quibua iSufelum tiiulu» conce«i>u8 erai , piaefuiaae teates 
babcniiu interiptloDM ap. Grolcmm p. 470 no. 1 (cf. lili. IV, cap. 3) et flnmam 
Cartbaginenarm, quein dedimua lab. 16, bac cpij;i;iphe: ArUt» MmtmAml, Rieoat 
Si{f i. f- Siifcics, ill (jiiiljus duortim sufetiim rioininn occtirrunl. Pro uno sufeta 
provocare possi» ad earn inscripliooeni, quae ap. Gruierum 1. c. nuinero aecunda ect, 
„^rMl« Celere MUeUati OiMm» JiH» Siifete^** aeJ peterat illad da liBapilia 
foedua agenle uno Sufete iunctiim eaae, licet pitircs iiiunicipio pracpaaent. Conira 
io publicae inacriplionia hoaoribua imperatori Romano decrelia toiioa acaaloa aieatio 
aecesxaria crab 

Cava vara «ftdaa, At^^tu^ iBMripliania nasttaa eern cm* ifA attr* ifnA'^ 
Ha appcVitar, OcMviMram Aagmtam, qtien de Africaa provinclit ateraliM iU^ Digitized by Google t IXSCR. PUNICO-MJMIDICAE. LXTV. TRIPOL. PRIMA BILINGUIS. 215 

uoBumenliB litalisqne celebratum eaac nusquam legimiis. Ktiatn alio* tmpenitom in 
fawripdoRilMM ■mmqM omino aoninc proprio Auguttot uppellatot esie, nttoeoMM 
(v. Raseh* 1. «.): a Tripolilanis nuten nonuiiiinia irimpliali vix alias iinperator 
cclebratufi est quain SopiiminH Severas, qui Lopii nin^na oritindiis , Tripnlim, 
patriani suam, et nniversam Africain inm multis iiia^aMque benelictia ornaverat, ul 
■b Afrit |if«|itMe» M* miiiah tmitiiM mmcribw (Annl. Vkt. (km. o. 41 )* Mi fiviidi 
■deO honoribua ornnrelur (Spnitian. Sever. IS: Tripolin , nnde oriandat ent, coninsia 
iMUioouniiuw geotibiu, accurissimant reddidit j ac paceni diaiarnam, olran graluiian* 
«c fiwmniluinittm agram ionarH. Ibiil. 0.13: Heram igiiur tantoran wlmiDnitiliUB 
viforam ...... iaterfector nb Afria ut deua habctur. Ulpium, digwt. lib. SO tit. 15 

de cpnsibns $.8: In Africa Car(hn>;o, Iltica, Lepti't magtut, a diviii Secero 
Aotonino [i. e. C'araealla, Severi filioj iun't ila/ici facia aunt) *) cniuaque aingn- 
fairh ia AAriaiM Afraa^u beiMvoImli* Bimia fno^M oakbiatar. Ex bif trai 
coinineniorare placet anno V. C. 956 (poit Chr. 203), anno Augoato inbanta 

aaecularia laagna poatpa ubique oalebrata anal, caaoa, abEekbalio (Doctr. Nuibhu VII 
f. 183. 188) ita daMriaMa: 

„8EVERUS. PIV8. AVO. 
Capaf laureatum. 

INDVL6ENTIA. AYGG. (int. Sarataai at Cuanllim) IN. CARfH. Dtm dtstrm 
JUmeMt iMatrmiatimm temtaitMHieiirrtiiU Awlrfcaa (iat.DaaBiGBdaalMi p>lfl0)i Anrla 
■ nipcVf 9/t f fit afwa fimMnMl**' , 

„L1BERAL1TAS. AVGG. LileraUlat ttnrit. Arg. (Mus. Cw^-.xx.)" 

„ ARC VS. A\ Uti. S. C. Arcut triumphalii trium forlarnm ttatuit npeme 
It Qaidf ipiod Tcnaimilin nobia conladara videmur, k! hoc ipaOt queni diximaa» 
anno inter ludorum siiecularium solennia novaquc benrficin in Afros eollala Tripoli- 
tanoa hunc arcuni triumphalam (eliam in doiuo lueinoia(um) in bonorem Auguati 
poaaiaaa, at iaaerfptioaa paniea, qaaa Aagnsii liagaa palria atat (8|iarllaii. Bev. c 1. 
Scvtiii civitas I.ejitls. c. to: qiium ioror aiia I^cplitana ad etim venisset vix latine 

ioquent c. 19: ipae decorna canorua voca, aad AJrum quiddtm Miqnt 

mi ataeeMtm aMHta*) eiaana atatdaiaa. 

S. Varba Faaiea aapar lagaraaiaa: :V7 ap nsiab n2 Domus imperii Jiomani itat in perpeluttm. Sed prima littera, qiiain oerao recta delioeavil, qaanquain 8iirumiua reliquia melinaj 
Bath Maa aaa paiaat: abiidaadaa ifitar m (iro) ** '■"■•^ iaaplaib (|aaa 
priBHW littaraa laUytiaa *) U«m ScTerna Aaa w lapiam, PocBoram et adntetor ent, aMsaoterai cx marmoro •Iboerigi 
a f aai a HBi Oeeaaiaai aaRM tulehre , imppmiuj aanTil(1kataaaaUliad. lliisl. 27). EW«n tiaiiMe 
(Dto 77, tS al tliaribdi , cuiiu logcoa daiWiaritCtoiiala, Satait Mai ( Handiaa. .4|81). Digitized by.Gopgle 
316 LIBER SECUKDDS. IN^CRIPTIONES PHOERICIAE. CAPUT SEXTUM. 

lit Siirain, molioqiie nioin ^ non v| , I 

■t jlA B§f M JImnmm^, am hIIm Uiimm mw pmmm qwM ScAAi, at 
■•n fP — tidi dphibMl NamMki ligwit flonmJet» iia Mfptanda: Quonodo — m i initauranduin illud n-£ . . f MIU tMttUB aott eertum Tkiatiir» 
Htteram abscissaiii esse liesei, ct plene lc;;cndiim nci pro nSN*^, idque farniam 
fsmininBin ct abttraciam «gse a ut Phoenicea et Poeni acribuDt tin (v. Sard, 

lin. 1), quae aignificct: priiutipttt9$, dominium, i. q. andi. XmI^ principatnt, domiiiiuio» 

sin illad prairaaetafei* n6;-i (coll. nrs-i pro n^^N^ Deut t1, 12), sire n&y pfo 
nrilfni mil mifk-y Zacb. 4, 7. Dominio autem imperii Romani baud scio an 

in concrelo duo iiii|ierni<>re!i fSfveru!! ft rnrnrnll.). \^ (TC" in nuniis inodo ciialis), 
vel Severus cum Douina, par coiiiugum „aeierna cuncordia^'' iunctuni (v. Eckbel 
Vn, f. 1M ) iBldligutart limt vtSmm ia miiiwrraia inp«fH RaiMiii priaeiiwIiM laielllgl 
poMit. Duae aline, in quas inciderain, coniecturar: nd'"< 8. nri" pottetiio (imperii 
Roniaui), nsn^ geHut, getu, /amUia illi facile cedent; nccjue ulliitu in lingua* 
bebraea radiecMt ia Scbin exeBeteni reperttna iri apopoaiieriiu , <juue illu praeiici. 

latqiriim igitur titulum iln lege: 

thy ap m ns^aV noT 

Domimmm nnperii JImimum* perUat Mt atUtHum. 

Raliqiib «xplieaadla haee aaffiniBat: ei fD&B^ i. e. th nia\»A imftrii Rommtti. 

Niiia s]iiuii« inier nci p( rrr;;, itetti V, nolain ^enilivi, in liis insrriptionibiiH 
perfrequentem. Do ftomae iiorainc v. initcr. praec. De atngnlari auieni Lindbergii 
•rtaret 4*^ B3 U-git pro s-i| vaibo iaai moaoiaiaa pag. 4S* 

tH» op) i< e. t'itf z't> ptntmt Oftermm. Enpeetaverbi faria nop pro Dp, 
qnoniam refertur ad niDn: aed Phornicex in mmi feiuioeo in praedicaiis ponendo 
adraodnm purees fuiise vidimna ad Cit. 2 lin. 2. 23| lin. 3. — Day ad%'. pro vulgari 
O^'irb, at in i^; Pa. Hi, 10. 2*1, i. 45, 7. Ad formnlaai ef. lai. 40, 8: 

Dip; ^inAm' l^raaiaritnm aatani Bp (tft) b. I. auevaraalii at aaada praMlHeath 
Cil, qaale IlehrHci fi rini(ni.uit in xHilriniis (Jrs. 5, t5. 9,1. 11, 1.2) ct Ariibes addilo 
M, — Ceteriini urgcnieae Heitiiiij Itoninni nihil uagia in ddicus babent , quani Urbii, 
impcffii singuloniinque principnni „ IVrpetuitatani ** titnlii namiaqee ealebiaiain. Sie 
in inner, lat. in regno Tuaatta* repeiia hnbps, „Urbi Itomae aeferAtie (Sbaw| V'oyagea 
i, p. 220j: ,,Aetcrui linpcraiorea {Dioclelianu.s ei Miiviininniu i Aii^Msii ei perpetiti 
Caesnres Consianlius ei Maxiinianas,** Grnt. 161,3. Orelii no. 1Ui6. y,AelerHo Principi 
Di M. rkTlo Cknito Jaliaiie eat, OfalL m>. 3734. P. P. P. PMar Patriae Farpaiani, Digitized by Gopgle XX8CR. niNICO-NUHIOICAE. LXV. TBIPOUTANA ALTEBA. 217 im ValMlB OrdL no. 1117; PwpMul Miieip«s, de Maximo «t Klavio TloMra Ibid. 

no. 11'2'2 cot. — Dp Severo nostro oiim Doinn!» Arlertiilntem Rflfeclantibiix et 
propierea ia nuuia Solis et LnoRe, aetemorum siderum, specie repraesenlatis iam 
torn TeriM tfilmw fh> «Mb A Bakhal VU p. fSf. 

LXV. 

TRIPOLITANA A L T E^R A. 

1. Circa annum 18:24 hie etiam lapis . ex regione Tiipoliiana ia Angliam 
■drodM ot is MnM Britanaieo npoailM oit. Pmlo poat friii «hw ■pognpha, md ma 
satis distincta, minit \oeitleHiu> , He quil>us Ic^endis tunc desprrnbam. Duo alia, 
•llArum Stiramit conitU saiia accuratuin, aliernm aegligcniiun a Keavenaio facliun* 
edidh HAWAnmui, M{m«II. tab. 3, mkS, a. b. Novmn idque pcicleKaM ot acematam 
a se Londini factam inisit HnkleniergiHt^ ^«d nupcr ad lapidcm ipsuni eMgiaiat'M 
etiam in raiautissimis corroxiinii'). Perpuuca viii oriilntissinii ncieni «'irugerant: in 
his tatnen unam baud sperncmluni, videlicet punctn, ^uibus singula vocabula et lio. 4 
aiagalaa pr6ai vwbi liUaraa diaemaatar. Qaod aoa exbibaaiai «xcaiplaM Maial 
ilatanifae cum ectypo ox Aaglia aobiaaaia adraeta ooaipaiaTiBiiw at laaga aceatatiait- 
mem esse spondcmu*. 

Lapis paeoe cubical, octodecim digiloa altns, loiidemqne latos et crass us cat: 
ax aadam gaaara parara atqaa aioaaflwataBi praaoadtaa, aada fiwtaai eat, at ia 
iaaoriplioBe pnacu arte &eta aegre discernantnr a porU lapidli. Sad diitcernuatar 
laaiea. Ipsa iascrip(i« ia fiiciam eias iacisa «st liMtfis^ nudaribait trca Can 
digiloa dlia. 

Exglicatiancai abra taatavaiat baiakanis 1. a. p. 80, tguak rflaaiia ttaamt 
faaM at eiasdeoi farinae ait at^a talifna aina ia aamiBMalia Naiaidieia parieala, 

at ipM BDClor ei merito diffidere videalnr. 

S. Lectio «t inlerpretatio eiiu, de ^ua ipso deinum lapida exaroinato inecuM 
aaavaai, bacb aat: 

rr»n n^o x on^jpV 

Baal Molar (Hercules), Domfnej e^Htmh 
prect'bus eort/m, comjplana titam 
lerw tfii fesiiy Unri 

£««Mli«fli Dwmimtmf fr&ie^fem Bturmikitu» 

Coatiaat arfai pcacaadliimMlBniadBMl-iBlcafeai |aa lniMnmiDii|taiiiB 
iaipktat Naaiidlaa. rcfaiaa ataax, «f. ■a.OI.. 218 LIBER SECUXDIJS. INSCRIPTIONES PHOEMtlAE, CAPUT SEXTUM. ai npTQ bva ) Vocabnlam "ipya pro np:a , nnpVa eoden modo leripiaid legii«r 
tn nnniit Sigae (lib. IV, bo. 25). Valguew eius pronunliaiioneni docent noniBa propri» 
Bmwtemnu -la) et Adkr pn Jfficter (^pre), (vU. lib. IV cap. S tab U» 

Tocc. ; piiiiHuluni niniain fornin idem niiinen Muxr^ni^ appelliitar. Panran. Fhoc. 17: 
i^yt'ftuv di totg jiifivatv (in itineru Sardtco) i^r ^'ci^oc, » Mwti,fftioSt'H(fa)t}Jov; di 
biop9tMia9fn9( mi jOfutdmr n laA jitfiim. ai ?d «bMlM* padim ait, vel legi 
pos«it pro --q-^. .8a4 priai pMMlM; amant enim Poaai tionuHli Maiiaa ataa 
artkolo ct niffixk poMia, pM* vttrx Cartluig. I. 3. 

BnVpl) X») ba priiaa littm 41« dabitavi: taodaia allU mtillls waipBa adaetaa, 

I'lttrrns rotitinlns r slntiiariiK minim dpxteris inxculping haiaMaina<^i {x-dlrnlog aariculaive 
habere stilo ex icrobe elapio ortaa, inlellexi, non i wmm ease, neduiu i» aed 9. 
Vida Ha. 3 lltt. I at pag. 40. Fnatma dabia ana paailt balut fanaalaa alUnw IHMfa, 
qnam din Jod eaaa patavi (in^pb pracibu* meia), aoadenle maxime contexiu. Sed vestigia 
Iiuiu« liittrae ila coinparata aunt, ut vix aliua psae possini quara Mem. Legcndum igittir 
ila at fecimua, quod non minus bonam aenteniiam efficit (V^' V^) c«««v/e eat 
Siag. IntparadTi bb ia V. T. abvii tt» lad. 1^ 30. Jaa. 10, Si^) 7» tmtmh 

preeibut eorum a. ad prrrrt rorum , prcrilitis pnrtim obseculus, fjiiod ad oracula 
■afcrri potest, ^uae a numine expetuntur (cf. hebr. YTi nionitis diiinis, aracolit 
Mna«M»14. Jta.41,28, tt anb. aodtn aigaifieata): qvaa coraa at faafUcaliaa 
rigaHoBllo (eaanriafa aliaai) la veeabaio fr> non Imaiarila adiabkata alt (t. BMlahar 

ad Ph. 1C, 7, in Sp«cc. inlrrpr. V. T. p. 59). Tiiuli ig^tnr anclor hac formula aumen 
implorat non suis, aed civium oraniumqne culioram verbis, quod tritum in faalmia. — 
OUm IfligabaM p«« f — f 1, idqne pro rotn fnpttin tU dklaai paiabaMS aal ffam 

93e> 'y tm nbe) m; '9 n»n n'ts. Dia haaai la d»ibw fffaaia bahia Iwiataa Mwa 
lb: aaae niihi certa viddar earam potestaa. lu Laawrf nam liwtta afbadat: ad iSaaiaril 

hoe modo imperfectins pictuni cf. Carth. 9, 1 et A(h«n. 1,1. nrs aulem pronancio 
l]Vo, ot sit secnoda persona praet. a bte b. L fraeMdenie imperativo in eandera 
aaMMHiaai aeeipiaada pro vtmphmm. El tarbeai qaidaai b^e valga c a a yri ia aTf, aaaafry 
•dm I T^yi modo addito modo oniiaso (Pa. 6S, 5), b. I. ad vilaa viam (r)>n) refertnr 
at valct Tel: ooniplaaara vllaia flaetibas iaommm et ^aari procellosam (cf. Jes. 38, 13: 
^lf^ so. "^jfi^ etmpbuiaiam aw i. a. aaimum ddaribaa ^latnm oompescebam , anib. 
Xt^Ju terra pbrn, at Vt%h» animi c ai a f l aa H B i , ^ataa Car. 89, IT) f«l 
Mem est quod in V. T.: 'a T^'Ji ^97 recimm fmietrt adm alieuins i. e. facore at fM 
alicaiu» bene ccdant ( I'rov. 3, 6. 11, 5), prosperare res alicuiug, propiiinm esse 
rebns alicuius, quod quidem poaterina praaferendum videtur. '9 pro *]i37 satis notan 
(pag. M}{ 99P /mww ^Ugaatar 4licltar la tana yaal fltani taibiiaai la^gawcaala, at 
fcaaoi aaata Ovid. Met. 9, 439, fassas aeiaie VitK. Aaa.%iM, %am mtm Tac. 14, 
33, farifna aaocctas longa pairia Slat. ailv. 3, 14. imCR. PDNlCO-NimiDIGAG. LXV. INaCBIPTIO QERillTANA. 219 mma a<i rur im &6Vd) iaia mm hg — J — , Mqw inpwMtnin mm nM 

ttulinuit , luitentavit, Ivitnt est , mihi non dubiutii est. \ostrae locntioni similia 
mat verba Paaliia 21: o»Mice u» Jekovam ohu* tuumt B^vl; fp; lib ^t^sirs'j «H1 
pnicb dVb a fwMidUir f#, M» MoriNlvw nAw' AmAm Ai mtttrmm» HmimImi mm 
iriifnM verbis dia hunc in moHmm Malmli mma. 3^ fw «« toVa fMt« Mt 
dl «aiMiiK*, o Domiue, prineepi creafurarum (qni praeei crealuria). nit pro TjX 
me (•ittiaao Jod ex more Pboeaieio): b^b («{uod ferunt liiteraruui ligurae) »m»ibu» 
L «. to MMdiMS pwiMlii mMmm m b«MiMif Mb («T. ^Vt H> 'qpl- mm. 1 

18, 4. 13, pro qoa structura eliani ferri potsit ace. {>cra. •( b m1)S lUma 31 fill, 
VMilivM Baalrai toveeaM, m lin. 1 , sed aliU epiiheiui. 

M iilkilhM hma terumque tnbdMds Maienriam nmiavi, at llaaaai toNrlpiIa- 
ais qaaifan aaMM pia^ltMi Tataalli eoniinere arbiiror, hag quidcrn ob eaiuas: 1) lo 

Ula explical'ione molestae lunt duae nuniiniii invocaliones ab initio ot ttiil) fuiptn tituli, 
coatni oniiMuiu aoaMB liluluiique voteotl», cuiiia looia in extreniu tiiuiu eiae aolet. 
«) V«l lavliar baae titahna «mideraatl to omIm iaMntt Kuaranm to tatlia ItoM 

paiicilaa, carundciii in qiiarlu linea ciiiinilaiio : «juod qiitdeni utruraque farilliine expli- 
calar, «i ^ersuit qaartiM Domen proptium contiaeti^^uod aeonam pooera c«ique uoaai 
«aaiqae iaiegram BaMW tribom Tabbat alaiaariaa. 3) Tkw praaM lillaraa ioi val 
uA ibgriaa fOMlto iiia^aitae suat, hunc in luodum .n.z.b, ^uti Marial hpl toi 
iptiiiu acearatc coniideranli dubium erit. Hhc nutiiu rn(iono liilcrai noinen proprinn 
coaadlaeBtss iiuigairi oenaeo (cf. Cit. 25 et pag. 55): ut alibi nomen proprinm 
pMMis indadtoir (Said. «1 Ot IS. »). 4) la ilh «xpliaalfoBa Mat, fwa 4faftt. 
cere posrint: ntt isbs (Tife pro '^bsVs; maxime bzb sutlenla me 

ibtUf val taere ma i» 9m»iiiu, ^uod poatarina languidi quid babet ct fr^idi. ««^•la 3*1 ^Htt nab 
LaaUi Dntiwtu (Rax), friniepi BerMk. 
nab (toi bgan nala ^aan >9b; IhttrM antai «Mtaaifaa fcrtiat at \iA vis 

■•mini proprio aplum) varie elTerri poasit. Ego mIIm. tis^, id4|aa 
idem nomen essp arbiiror quoti Lacit macei i. e. ^b^z id'; Laeu rex, pro picniore 
lbs >3Mba, quod gessil Nuiuidtae rex ex familia Maiiniuae Liv. 29 , 29. — 
Jhm6m AmL paritam,' at NanM. S, S. art ndgaria tilain Naaiidiaa ragalanna. 
Additar wma ai, ut -nn a-i ^ba Cit, 33. rn-i^a auiem de conipctuni nostra eat 
a, pr. Bibis val «llpidi eiuaque rcgii, ialia certe quod reguli noatri per aliqnod 
laapM MdM facrit. Fortaaia hsM aiat Barm^ ( BoQt^ia ) , quam PialMMMi (IV, 3) 
to Tidoia THpalii «rbia paalt lab gr. 41«, 4a 31*, 38. 

LXVL 

IN8CBIPTI0 QERBITAKA, 

lo iMda «mW i. Maiitogt (MM}t Oadnrht, da ^ Vila 
gaair. aaor. 1,SS ^41M, aMi tavtott Sir ChnviuA Tavu at tMilfa Digitized by Gopgle 220 LIBEBSEGUNDIB. USSCRlPTiONES PHOENICIAE. C&POT SEPTUIOU. fit like JMlRtrMMMJi, T. IL ad pag. 353. Std vd inscripiio, carte apographm 
ita compantm Mt, ut nihil oerti indc «fici poait M io soaiecturte « c qrtM eii i J— 
tit. Cippus auteni «epulcrnlis fuisse \idelnr, cuius (ertio ventu , qui incipit » vocabulo 
]a> ordilui eouiueratio roaioruni. In liis quae praeceduot lin. 1. 2 noiueu aepulii et 
ali^»d eiu cbgian lalM* debet. A« nonm IpeiiM, li 4|bM vMw, oMtiaMw fAMfut 
Iltterii lin. 1 litt. 6 — 9, lin. 2 lilt. 1 (nHm punctum ab initio lineae lecundae de nihilo 
Mt), quae legi pocsuni: b;3nN (b^aint; lukvbai). et n ia hoe scripturac t^enere 
sibi admodttin aimilia a deMriptora noo ibIm diMieola eue Tidentar. Quinque liae- 
tmm fomttiiuAvn. estmna eet Lamedy quaituor priorea fot-iasse valeat unas vet 
rTn:S5, rrr.Vi focut quielit pro sepulcro. De duoljus priuriluis nihil iliiliiiationiit ett: lertia 
Chet tidetur (cf. f. 19, no. 11. 12 et figuraii Araoiaea* tab. 3 ), quaria fortane Aieph 
iHvetMm, at ia Erjelm. — Lin. 2 eex litletae extiCMM fiMile legmtnr: b» 
(7iM >9a), si niodo Aia, qnod mancuin est, sapplelar: faae praecedunt , tree lilteia^ 
legi poiiiot f\tt ant yno. Eqoideni niaiim posterina , quod pronuntiari poleat : MS*^ 
(lie extreme aUeeto et Melit. 2 lin. 3 q-» pro »8*10): qmi gratimm impioratt ut iam 
Itfwe iMlio pfodent pit in y-iB batittb tmsa Aew fnMA /lleWlr. firfjra* 
tiam tmp/orai Baafit Domini. — Lin. 3, quae patria nomcn contiiiet, l«?<;i potest: 
i9M&f quinta certe littcra Mem lilterae Palni;^rcnoruui siuiilta e«t, et Cket ad 
hniM aeriem vis aptm Mt: i^owa (ivaqxr) urtMiybrMr •. I«rw BtuMt ntitapta 
est nominia proprH fomn. — Un. 4 iterant orditnr a p , .quod excipil ommm avi. At 
ubi deaisat boo Bonen> dubilari poteat: nam lertium p , qnod abari nomen praeoedit, 
latere poteat in lilt 7. 8, aed potest etiam ia litt. 9 et liu. 1 lin. S (ai illae legendae 
aoBt >a et estteaoat noNMa avi cMMtltaont): etlan linaian 3. 4 ebaoaraa aaat (qinidil 

Koph fneriat ita pietnm ^} 1), Ita at de avi ct abaTi noHilaiba* nihil deiaimbB, 

pfneaeilia ^ nam hoe fortaste non integram ait. Qniequid aulem de leciione et MBteatla 

huios inscriplionis stalup!!, luctileniiiiii ilia exhibet tesiiraoninm scriptiirae lingnneqiie 
Punicae in illis quoque regionibua usitatae. Admiaaia, quae anpra posniraua, inlegra 
iaaetiptle hme Un oonlinebiet Mna^ HnsQ £eeir» fuieii* ItMa- 

put haa T-» 1^ fitt pii gntiam imphna Baaltt JhmM, 

rraBS» p ' JllH Axumbn/it, 

a iiri .. p JltU iiba/it, Ji- 

enaa 7 ftv 6EIIIIAE ET SIOILLA. No. LXVO. 22i CAP IT HEPTI M UJI. 

GEMMAE ET SIGILLA FN VARUS INCERTISQUE 
REGIOMBUS UEl'ERTA. 

LXVH. 

Gemma haec inedita olim penes Sloichium (r. If'inAelmamn detcriplion de$ 
pierret gravSm im cwMmI SlfMdl, d. 8 no. 69) «rat, nnw in Moho BnoliMMt 
«tt (v. TSIhem Catalog cl. 1 no. 179). In litienirum iiguib aiMl dBgilu* Mt| 
prader litt. 1 I'm. i , ot lilt. exir. lin. 2. Aiqiin illn quidem non alia mm point 
^um He iu pictuiu, ut duo iofertora eius bracbia sab iinem coninncia aiat, ut in 
Nnantm TMaram BabfMOfwn (v. lab. 3> Him hawl dabi* mi CUtt ai mIm 

Iq^limni figanmi a itnittn patu aaeaMit aoalaiinm laoddaai, ^4 Alapli ) vUeri 

poMit cam Chat eopahlnn, akt pra laaro «namanM hahMdum mL Bit piaananitia 
legeadaai «al: 

a nonN ^ Ahabath (arnica), |l- 

CI BBDuIi, riiiKqitc fdrtasBC pronubi , inscHptionem cenieo n iavene puolinc n se dilcctae 
oUati. Aomina propria paallaa at palris dirimiinlur vocabulo na. Ac posteriua qoidem 
arrtm (vrilrten) ex|ilicav«f{m Wrlrs-t (n''!;^';) i« t. taagvit mobifii (Falelblut), eoU. 
^JLi Bobllla, boana fait , neUlli, baaai, ^oad BOiaiai pirapila pbcMiieia alkUicta 

ae nbaa daUttuana, ^om pnutkmUu at mUtiMit pataiaa daata ait ab habnao 

•. phoenicitf r\i^ sal, qaod npud Ilrhrapos (Matih. 5, 18) et Arabea (v, quae obs«r- 
vavunot ad locum Maiihaei in Ciauicai Jatimal no. &3 pag. 1&6) translate poniiur 
da ao ^aad pfamMntlwiniaai «at ia aao genara. Ad aaailnlB femam cf. pbm fort 
aaqgab poiicssloni^, Demaroon (Tort. -Ntr! Cl), ad acfipilOBtni pbaan tiAvn pra 
hV^T quae laiirhnimiis pug. 5S litr. n. Pucllae ipsius nomcn vcl nanjo eiso polerat, 
vel nariKi quod poslerius uoice verum, quum illad opio etjiiio careat. CapA igitur 
capoIaadaBi eaai Ltuui ia 1V HU^ nam amttm val praaaatlaadaai nanw L ^ 
(de phoen. nv" P""» v. ad Carlh. 3, 1, ft inTra in triirlatn ernnimatico IV, 4) 

mmor at ooncr. arnica Cant. 2t 7^ 3( 5, vel nsr^it aaiica, quan^uam illod praafero. — 
Qwaa fartar daoa vanoa Pbaaaidaa eamparet figofa iNiana Mmi at —a i a attt» ail. 

LXVII bis. Monamenti huiua et ipaiua taediti ectjpum mecnm commnBicavit rir lionealiMi» 
I, J. JMMhqfi aatlfaavim LaadiiMMb, fai ipirai lafldan Innaa «yBndraaw^ JJKI LIBER SECUXDCS. INSCRIPTIOXES PHOEMCIAE. CAPUT SEI»TIMLM. qomlis Bigillorain apod PrrsM mm iolet, in Sol^ coBcdiOB* vi4mt awMlfM ia MU 
»alpbttri iotpmaerat : penes quem nnoe eaaet, nMeMbat» 

DOB Aegj'pliacam montimenti •riginem produnt, Rrc;ii<>niSbui id mnxinie figuris humanit 
padibai diaianctU et capillo Pefsurvm mora comto insignibus. LUlerae auiem pbo«> 
nkiM, ^u» hkoi i«U* uomm vici, ^«1 hoe aiglUam g ai i i w it, iii4ieMil,.lMS ml: 

Hi qMfmi flgnria niUI pMalhi* «t, ^nm Auwdit miin Kaaw Mipwtoni aUU 

falgnrii Bpeciem imitanies alqne inter ko conianciae in hoc sigillo diiiunctae aunt. 
Nomen proprinm aaleai reddo primeep$ fortumae i. q. *ii nb, ef. lOil^q ia 

toarabaao no. 68< In «troqno e litton nsi rant pro is , q>iam ab «i diatiagocn nafoi* 
tent Ph— nfawi. Cniu ngionia cafam^ne nMilin sit monamcntonit ■eeaniina ms 

definici (definiont foriaue archneologi }: unnm moneo, fignrns Pergico cullu intignea 
cum inicriptionibiu Phoeniciia eiiam in Ciliciae namis Persica aelaie cnaia coupid 
(t. ttb. Ill, «ap. 2). 

LXVU tm. 

i. Coradinm in Mltnedwrn Anntnlll DenMoffii cmnllh, ^ gypno cKpraaran . 

«t is „Imfrmttt gemmarie*' iaaliluti archaeologici Roniani cent. II, no. 37. DcIh 
ncalionem eiua ligno inciaam eanique in luaina auolana dedit WiHLiva (de gravica. 
inacr. p. 40), in qua fignra Triplolemon , nl fallor, nfercnt, ainialra manu apicaa, 
dbxnl Mcno eopine toaontam, aula bona «praaaa aat, Uttoraa pboanldae vm« paidni 
niinufi HfrnrHir ledditae sunt (v. n dcxira parte litt. 3 et 4, a aiolatra lilt. 2, caioa 
acapiu longior e««e debcbat, lilt. 3 at 4 eaiua acapi in ipan gamma iia oonpartnt, 
iit inferfomn aian partem HiaM nltn iatenlptam fniian apparaat). Qnaa nt imIIm 
iudicari poaaintt M* figw ex WiblU delinaadaaa Mimna ia paaaia 

(velut in forma aerpenlum et Cornn topiae) correctas, spr^nia Ptinm magnilndine 
eioa (ipM enim gemma nonniai uhum digilum alta eat): liitcra» tero diligentiaaime 
taNadaviknta. 

S. In Icetioaa «t iaterprelatione eina iia veraatiia eat Wikliaa* at aaa l^gana 

in Fonrmontii ffre lempora rpcidisse tibi videaris. \ainque dc liiicrRrum figara, qaae ia 
pleriaque (maxime ex ilia delinealione) baud iia facilia agnita erat , no verbnlo quidem 
«liapataaa, fno aaam laeUoiieni Tiadicaral, tat fnaa a dntoa part* kakaiar, legit 
■ll9X, foan t aldalfa D-i ttun, tip* iia nnpnlaia 

at oin ins 

transfert: iHitiatio Mereurii nilimii, „die Wtike det rrkabenen Hermet"f do qna 
lectione libera dicendom eat, nonniai uniua liiterao {Mem) poteatatem recto dofinilnm, 
raliqoa omala iia pro lil»idiaa aflicia aaaa (aada cairn «oaalalt at liae aao Maafar, 

Mercnrii nomm apud Phofnic«M? fuisae D~n, qunra in V. T. Mvrcnriiia tsi appeiletBrI 
nwB nredibile eat, Phocnioea nomon grnecnm adopMaaei an loffta iiae aaaiaa fi£MMA£ ET HfilLLA. N*.LXVIL 223 proprie Phoeniciam ad GiMMt tfudht)* «c m ■lagnla nMlen MMt kcterf* talkk» 

et «locuinae diffidere, 

AnM|Miii al UttMHN dafiaindM aggrtdimr, in mivman olgtmalqpQ 

eat, hnnc |;riniiiani SieolMll 0IM videri, qvain «iiu originera lam Triptolemt fignra 

kuadet ud Ccrerig culliim p«iiinrns, turn litleraruin Phocniciaruiii formii non dissiinilis 
«t, quae io iHunia Punico-Siculu est ( i ido lilt. Ill, euf.3), quaii(|uaiu boruiu litterae 

liUene JUBt (non trps, nt volcbat Wihlius) eaeque reliquis obicuriores, sola terlia 
ttlteM (JUemj non dabia. Allauien prima «00 all* ctM potMt qvam Jod^ pauU» 
flmlm ita pingendaro ^ (cf. |iraa MMtlt flgatat MlaiMO«MgyfllBt 11^ S): MCKIHf^ 
1*1«, IntiKiten» Fhe vel Fm* at l«ge«()«4a «it tfiv» amt WB% Qainque littmnmi • 
sinistra parte prima legilimum est A/eph , puullo ntagix Hini.sirorsum inclinalnm, quam 
vnlgo fit, id'jue, oi fallor, projitar spatii angusiiai. Sccunda eat ScktH, quae a 
liltani gcMin Mm bh obvbi Mdmi moi» dlfliM In inaer. CutlMg. 1 — S a* 
in Tuggenai, ila qnidem nt in Mem linea media direcia traiuTenuii aacat, in Schi» 
non sacc<« Tertia, qnae dnabos lineia curirla conitat lapcrn* paene eoeuntibaa, hand 
4ubie jest CUM^ aimili nodo pietuai aique io wuoia PMaotmkuSM £. F., c£ fi^nua 
TwiMwrit «t llliWMiMMMW Su^pMiBionm. Qjniia kfiiiMm mt Ckfie fdai* 
prupter apatii ungatilm j m J Mm mmm Mm» Amiit %itivkwelMiia: topmi'W^ 
quam ita cffen> 

lUB^ Jofkimo 
DSn OK *Ar MijpjcfMf (]|)ldlo«ophus, nMdlem), 

«t vid PmiI ficttli, qai hoc aigiUo iilabaliir« aoinaii «iQBinqBe deaignara oanaan. 
Qlioi jMWM projniM attinet, biiw liiran jaUfnii (jm ih^lBiiit) iDoertior «at, at 

jwierat eiiam Jittc l^gi, quod tHinpn apto etymo careret. lac- (i~'C^ cf. riJCC^ in 
Tiigg. lin. !• 3) reddi poleat; fulcAriiinl» afuaci et Jortasae tcanslaie dicitv pro 
fMtUwi» frtitf Ml j». /inM'. Nmb to «fiM (nade ai|to aqw I. «. Mom, frvlw 
patris, V, Lex. nan. f, S67), quad in Pboaoieiis aiitatioa fuisae videtur *), pariier 
atque arab. )U, etiam temen i. e. prolem siocTiificnbat opud Hebraeos (cf. et 
phoeo. jemeH Camtii iaacr. Etjc. iin. 2) i totiwute eiiiuft/ifciem puickram, ut «Lrajb» 

tU «1 I'Vo'' e< jwAMlMi» jSmM <^a>j| ia «Hwr iui mm att M^inu, am m$ 
adri paBtiiiere videiar (qnas ifia laadaaa naa fOMmt), mi mi mmmtlmt 
tift^n phifotopkum rediiere mnlim, «a qiiidem tI, qaa rftXoaotfw •oaten etiam 
ouliorea ia aniranaam, at maaiaa •quidaa nedicoa oomplectebatnr, ut arab. 
^41^ latfiMS, fUlaaofimt, aailMa. Cm— w aaa Mugnopare rapagaaram, »i gaia a4 
•Wf iJaail ilngf— M ifttWMM •) Fomam nMcuUiwm t&iakaalBJM>>M«rat, flaaebaaialh. 1, 1 p. 10 OnUL et MuAml a. 
ii< a* AMeaa ■■rtaa, 'Syroi ■ulliliiii (a| iafll, 1 a. baODW afaa BMb aada 
m^^h wumwmjm ilMkalar, la «6r MaMf, MMW, « IV, «(^ «K » 

Digitized by Google 224 UBEB aCCUNOin. INSSCRfTTlONES raOBKICI&E. 

' LX.VI1I. 

Cbmalian Mnei Regil Hogaoi in icarabMi formani effieln> (et propterea 
pntaUlilnr Aegypdieu originis), eamdnm gradienlem repraesentnns m Hllcifa PhMni- 
ciis eiMlSHl. Primuft hanc gpnimRni pdidit Moiwrni'^ (MiHcell. t:ib. 4 no. 27) addilk 
ck|iiicaiioa* ( p* 102. 311 )| secundum quaiu iieglecia prima lillcra (<|iiac Hamakrri aciem 
•Ihgine vidctar) leginr ixtrvi ( isetns ) idqae coll. irN"^ 2 Reg. 19, S7. J«r. 39, 3. IS 
n. pr. origine Periicum vrl Asxyriacan MM pulalur. Si-d recle vitfit BttriHt {fufjtl 
Semlt. p. 13),< liitrrnni penuliimam Mie SamecA (non Zade), cuius nnci fnlgnr 
imitantM paullo negligeniina pldi snBt, et iDMns case ICiM'nq primeeft OiiriHii. 

quod riioonicii honiini» in Aepyplo degenlis, eerJe Appvptionim surra spcoli nonien 
Mt, cf. ad priorero eius parlein i^^S (princeps fortunae) no. C7 b et de 0 pro is 
p^g. 47, ai pMtartorm parteM i^M^a M alia hb tinilia pagi M. 

LXIX. . I ia aMtpm haianadi ■oaaaniilanHn caHaedaae, quae peaM K^tnm 

erat, exslans, editui «t illuBlralns a Minin ^\cn o T-^Nri in peculiar! libello: Leflera 
nprm imo letiraht» /tniet-egixia e piu monHmenti egiziaui. Napoli 1826. 4., cuius 
ddiaMlianam, iqaM dapla laidar Mt* faam ipw geaiaiaf mm («ptttWaHM tak 2S. 
Ae lilterM qaidem PhMoiciM Lancins (p. 23) legit et explieat M9^ JlfMinvf (qnartam 
enim signnm eadem serie apparcaa Idfoe rotDndam la non lilteraait led ducnm lola- 
rem cue ccoMt): reli^oa ornanenta idem ila explicai, nt a ainisira pane flHuuM 
«vMcfa» lavacaiioiiem DMiaat, Jtgiuwm Mmigmhr^m a. pgnmtlbiltm dantfioiicm 

vel gtortani , nrulam ditrtinxjxr rum trrprntr vilnm divinarn et aptornHrn , a 
sinistra parte cjfHoeepkaium orLem terraruin ct maris, ditcum toimrem cum manibns 
aaUada coelnni , rteltm Aiecai anitalla aunmaai iaterprMetary caaetis^ae bb Mara^ 
glyphis banc sentcntiam snbesse ceoseat (p^M): te intoco, o Dem lummae gloHl^ 
qui vivit in aeternum^ Domine („Signore assoloto") eoelonm et totivt terrae. 
Quae quidem pleraqne dm in medio relinquirons, litteras antem PhMniciu qnatlaor 
ia Madib iHh flgarb Maiparera ceaeemva, lagaodM ilhai ftOfy, fartMM 1&9 nai 
Domina aetrrna, cf. de hoc scrilipndi mmppndio Niimid. 1, 1. 3, 1. 3, 1. Qunra 
•■tern scaralMMorain ioseripttoaes varii argnmcDti esse soleaot, oeqne solum privato- 
raia lnmiaaai Mwiaa MBtiaMBt (nt M. aal aiiaai ptaaM pro miMda, 
Boniina regum Deorumqne iotelariuui ( v. quae inadat LMoians ad Horapoll. HiecogL 
p. 160. 170), eqnidm V n3-> domina aelerna numinis mnliebrii, quodcunqne illud 
fMffit, invocationem (cf. maaus expansas, et adds qaae observavtraus pag. 173. 174) 
c ooll a era paHmriM. 

LXX. 

Uaec gemma, et ipsa Aegjptiaca, que in Maaao Regio ReroUoensl a«erTatar 
(r. WInkdwHui taniptlao im fiama gnnte im mUmt 4» 9mdk aL 1 aob 77. Digitized by Gopgle CAPUT SEPTIMUM. CiEHHAE ET 8IG1LUL. No. LXVAI. LX1X. LXX. 225 Tdlkea Catalog cl. 1. no. 180), delineata et edita eat a Koppio, in Palaeogr. cril. 
T. in, ^«1 fMtm libar awn ad nmiiu ara Mt. Qnut um MImw JeBiw riwm, 

ea nd ipsias gCBIW— > ^Mll nujicr nctilis imrfMiaiaiy mljpi|lll HOWIIaHilM flwH 
osl, u(i (Itiplnni rerae magnttudini.s auclH. 

I'igurae ad unam omnes ad cuttum AegypUacam aptctant et aatU perspicoae 
nut. la ai«4i» mSm est hydria Cbnolian nSmmm (Jablontlcl' Paatb. 11^ p. iSi) 
cynoeepbalu at oa^tibvi arlalinis ornaia, a dextra et Biniatr.i duac lignfas, capitiboi 
falconis nistfe inaignea Ilorum refcrenica, aupra vultur, lunula, duo acarabaei. Quae 
quid aignificent, Archaeologia diaqoireodum relinquo: quanqiiam a me iinpetrare non 
poMua filo ■dMrUMun» faaa da tania aigaificaikMa camanleavll GaM.. 

Sajrffarlhtta V. CLt ^ai priinua eiua ganuaae mihl copiam fecit *). 

Quatluor liderne Plioeniciac, quae I'hoenirii lioniinix in Ap^ypto dcigSBlil at 
hoc aigillo oiim uai nomen propriuna continent, tine conirover«ia aunt 

^aao facilint leguninr, quaiu explicantur et ad iustom etymon revocantnr. Ex vaiiia 
ttaoB ia ^oaa iaaMera poaaia coaketaria aa adhi Toriaiad]liu vidotar, aefipcaai 

esse pro riK frnter (cf. nrx pro rn« aoror, in numo SiJ. T — X, ^ss pro pn 
\umid. 2. 3. 4, et \nr! i. q. -^: Cil. 33), at IKU tit Jiiiu* JratrUf cl. n. pr. bebr. 
3!^K Ahabut pco Mr.n frater patHtm . •dlHiiVrit fttftmlt, Atgypirn war , tett Mck t mi tr * 
Lttn<Ii-r f S;uichiit]ij!iioii. A|>, Kiist'b. I, 10} nacK 
Art lU* Tlutrkttitft im 12 Prtviiutn tagrAtiUf 
dma 4Kn«aM 0«M«r (Ooeedaipoli, T^^aaa* 
iteipola , TelrBgoBOdespirta ) ab Sdlatiyafraa* «aro 
tlmiln , wHcht dm tliprtAmitm ZtUlnm 4i» 
Hdtrkrtitet zalamn, j. mein tyil. aitrooomiM 

Aagjppl. tab. 1. Ui*m^ htxttitm Mi hmMm 

hiltjui^en tifr T'or-t>-hrr tier rifizrhttM AVIfAlMB 
mlAoilni." „l)'t llaupifigur aaf lUm /rafKcAn Sc9- 
ratocat i$l Ja$ CmofitAt GtfiU* mf tUm Goldwd- 
Ml«rta«*c mk 4m QfaaMptalwf, wtkht timmOkik 
itm JUwd* MBg warn wul iTmfllM mfMirfrf f !#• 
trieiitn. Ki hanJetl j/cfc o'i» »«« ''o> 7tirhn 
odtr ilu J7aa« 4m j^, «Im «i«r Prama* tuMA 
*m MmfU» mi tia* <mitr* m *r GnmjtarP' um awf ttdUmtU aafffUrfti, A ttfim in 
Oreodetpela gltieh, He 7Wfam4n|Mtoe mi 2V* 

fraroitoc/ii/ rrr. 5<-arataM* 
ifMfii lUm Oaapuchtn Grjiiue xmmitUt tttrm 
9), «• SmmMm (3) dCr JIfcadhMrt 

3), JlI?i<T Wfr dmt Jlau' r/,-, g /.-n Tnzono Jtr 
^ BHil iir> 3 yiW irt Mini, mrmiic* i^oj Ztichn tip 
adtar dfe j»f«mfr»»»cftf Aaataa. tm iU»tm Ond \ 

md "H. Tt-lrai;oni>Jrtp»lae , u/flthe Jurch drrm 
SymhtU, lift Gryer umd die Srhalr , dm Vrdut 
Mnd die H'iddrriopfc auigtdtuckl werdn. Dot Gmm 
ttttithut aiw dm Fwltiimi mad dit Sdtel^MHr 
'din muf itm JMyr gwaanata MlnMrra. JXna 

/tdvKfiuncrn tirtil ilrJt'll'' nirhl chne Jf'UliligttUf 
ufit uiir dadurch dot Katt'land van mehrtm tg/p- 

u.chrn AlitrMmm aril niatMaa AMMIn 
<r/atrM.** Digitized by Gopgle t 226 UB£B SECUXDUS. IMSCRiPTIONES PUOENICUE. CAPUT OCTAVUM. 

CAFVt pCTAVVM, 
MONUMENTS SBHITICA IN AE6YPT0 BEPEETA. ' Dao bornn moDamentornm genera mm MatuiaiM. Ac priiuum gcam Mt torom, 
to fdhu iaagian «t ■jnbah nl orilMii Aegjp^iomi pMiinraila hmuMAim «il^Dai 

Aegyptiam |irodiint, litterae tamen vulgares PhoPiiirine sunt (do. LXVIII — I>XX): 
Bltenm eorom, ^aomm origo Aegypiiaca iiidem vel ex iiiiaginibiiB apparet vel ex eo 
^wd in Aagjr|«tt npwM Matt 9<>*e vero pecoliari quadam littenriara {im qoa tM« 
Itti 1 «p. IV) ft iidMM AiMMB toMripta Mat (ao. LXXI-LXXV): ^od ^aMtm LXXI. 

MOSUMENTVM CAR F ENTOMACTENS& 

1. Ubi et a quo inTentnm sit eximium hoc inonnmenlniD, ignorntur; vidcltir 
ex Aeg}'pto Masailiam trunsvectum eau, obi seculo decinio octavo ineuoto priiiiua 
•Im pMMMOc ant Ri«o«Mm, MaMUiMiait, • pnefMtia rd naaiieaa (CaiaakHdia 
4a la BUurilie), diligens antiquonim monumentorom collector. Ab hoe heredilaie illud 
•MseratM eat MASAlfoatioa, praefectna curiae Aquiaextieasia (rrttident au parlement 
tAlx, T. da aa BlBlliB Magasia encyclop. 1805, T. I. p. 352): a caiut heredibm 
vcndlMMi art InaoonMaiio* apinapo Varftnitrmeieiui ( CarpaalrM in Gallia auitrali ), 
fai in bibliotheca privnta reposuit, quae postea lota in Lililiothecau apiatBpalaw ab 
ao ooaditam transiit. Atque in hac lapis ille etiainnum conservatur. 

JBidHi&mtm priaiam iotlllait Biconova poaaetMr lo lUimtiret it TVmeax, Jala 
1704, p. 9H. it), aed pravaai, ^aam paiu adaai repetiit Mntfaucan in ant^uM 
e.rpft'fj'tf'r , Siipplein. T. II. 1757, p. 207, undo profecit Cagln* Coraei in Pecveil 
d'Anliquilet T. I. p. 74, Mb. 20: contra valde accuratam ex exenipio gypaeo poatmodo 
a Gajla aaeam aanmaaicata dadit BAimiBLBnvi ia JrdMdwt de Vmad. T. XXXII, 
p. 72S. (T. LIX p. 364 ed. in daod.) tab. 1, eaaiqaa itaplbaai, ahanm arioarrai 
totina Bionaiaenii, alteram nrniorem Roliiis inscrlptionis , quae reran litlera ram magni- 
tadinem ropraeaeoiat. llanc repetierunt 0. G. Tgckten in Art. Nov. Vp*ul. T. VII ad 
pi^ 99 (aad miaw dHigaatar); Ktfpiiu B. aatf Aedr. II, p. '999 (ax ^ao baaalt 

Wililins ^ , et reliquis accuraliu8 et niiidins lireriiit in liliro suyrn (p. 60) laudato 
lab. 1. Sed ooran delineatione» ipao lapide denno examinuio dedit MicuKLANCKiiO 
Lauci ia riagnhti da has laaaamaata oooaianiaiianB perquam copi«ai Outnaultat 
f«/ BrntriUnt/mteo-egizio che ti c aw ai' na i» Carpetitratso. RaMn fttt> 4 wm^ 
quam nos nnn mm exemplo Bartlialaaijaaa Maioia ailiibanMw tab. 28. 99. Da alriaaqw 
diacriiaine vide f. 3. 

-* 

bt»frHmli» aloa naqaa ad BaiAalaaqran taaMB abfnft at iMMa dt; vt 
dlMeadfaat adM Rlgordas, MonleMeattlaa ai^oa ipM Baithdenjraa, atraai Punica enet 
aai^ian aa Acgjfiiam. Sad poalaa BmniBLBinDi acsaiatiai la baac fcni ia^r Digitized by Google MONCHEKTA S£M1T. AEUYFT. LXXI. MONUM. CABPENTORACT. 227 

veram lilterarnin potcstalein pnrlim ex Phoeniciac «cripturac Rimilitadine , partiia ex 
contexiu iodagavit, et, qaa ernt in bU aoUerlia et sagacitate, ioterpretatiooen «laiiit, 
ia qua Mbm mm no* mtm rndtm MMt, ^«m MiMdM. Bdwi piwlmior«n f&htm 
a Ho. 3 med. iiMaclWB rdiqnit, et, quod magis miram, de Aramupo inscripliMUS 
idiomaip. qiiod ipgiu* explicntio exhibet, ne verbiilo qnid«m ndmoniiit. Hunc paene 
par oiuniii Hcquitur Gabriel Fubricy (da Joanaia Ilyrcaai naMO T. I), nui quod bic 
ctlMi to «xtfMm ' pwM «splicuila virw pvfaliiatiir; alfai tMtuaM TrenBrnn L «. 

Koprii.s (D. iind S(;hr. II, 234 H TTouKKni s f rliafrilm p. 69 — 71), ta MMta M 
ia BialiU a vera via dcclioareot magii , qaaw iiactbeleaijriua Val nfpitNM Til tMM 
danM, id qwi4 to miTinai rttaai 4« lovo iMNon paricdo dimadHi cM) ia ^pn 
diittdiaiodo et refellendo oobi* odum fecerant Rtilgtni$ (Allg. LUt. Zait. 18IB 
T. III. p. 267) s<}<]. et lieerint I, c. (cf. infrn): qiinnqunni illiiis «K(r«nia parte 
reatitueodH curae cum laude agnotcandao aunt nibilque cogiiari potest iniustius parilcr 
MfM toioslfas, qam ^wm Amgeliu Mttfm» d* «odaaa iotmmta»» «oam E<aaeim ikfu- 
tarit te libra: Catalog* dt' Papiri Egiziami JeUa bihfitteca Vaticaua con previ» 
^U$e»r$* p. 31 — 78. Doetiuimum comneBCarinm ipae dedk Baariui 1. c. pag. 9 s^, 
^ui aliaraia tpoqae coaatna tinguloa aobrio, qao Mt, iadido diiadkavil. 

S. hlliaiB Jadamai tlk atpBaaadk laoaaaMnti Inagiaibai, ^aaa can Htall 
arguniento arcia nececsiludine coniunctae sunt, e( dnduni docia explieitaa a BarlhelemjQ 
1. et Lancio 1. c p. 79 aqq.; quanim aimilca rapraaceotatiooci io nonnaMalli 
Aegyptiada aoa maa laat. Uoua laac daaeribeiaaa (oo. LXXIl) at sax aliaa ia 
Museo Hritiinnico nuper vidimui, quae a noitra ia ao laMBRI dlMMfMtf ^aad 
iowriptiunt-s liabent hiproglyphicas, non lilteralei. 

De noslro monuuienio praenionenduin cU, partem eiui soperiorem, quae in prima 
Rigordi-dattaeatiaaa d«««^ «ix M aa vix ^Idaai gaaaiaaai aan, aaJaRlgarJo iaMaaraiam 

(v. Bnrlhrlrriiv l.c ), a nobis proplPrfii t.ili. 20 oniissam. Quae pars grnnina est, ea in nni- 
venum rudi arte facta eat, olim coloribni iofecia, nunc inagnam partem evaoidia. Utra- 
^ labala a«l Biallaram lafartar oopar mortaaia, qaa* ia faferiora paita liatiiBr nomh 
aaeia, in sapcriora post advenlum in orco (Amenihe) Osiridi dtMHt faffOS* la bae 
igltur haliPN a «Inijilra Oxiridetii , dcxtra f1n;,'p|liim, sinistra lihiiiin Irnrnlem, solio 
iaaldeniem, pone earn site Isidein (ut vult Uartlielemjas) site lloruin tiiiuui (qaod 
naitM iIirIIm iangian, Blrt fiber 41« BiMaag dcr Igyrt. Gattbdian p. a«w 4t)s 
aala anadaii iiaaginem nensam quattaor ordlnnni quuro alila laboi turn \-arii generis 
ciUa anusinm , qui lectistemii insiar diis apponi solebant. Ia snpreaio ordine sunt 
qalaqae arae portntilet, odoribus, at videtar, at pasta ilia odoriiera Kgphi a 
Piatanba daaeripla (da taida at Oriffd. ^ 371) iMtaa: in sacaado paaiaaU at daa maa: 

te tartio anser inaclntui colorin cinerei pedibns rulilis ( cf. Herod. 2, 37. 45) nlinque 
baatia qnadrnpes, fortassa vitulos, capita aiapalato (t. AaUan. bist. aaim. 10,23); ia 
quaria pollna galliaaMas adbaa 'Hvaa, at Iria «aia, fcrtawa libaiaria. Aala aMMan 
figura maUabria taatat piaalexta iodala (Theben) manibus soblatis duo folia offeraaa 
I. a. ajrfoanv, ^piam htHiam Aagyptii taala Diodara ( 1| 43), qaaia Daaa anlWll^aba^^ 

99 • Digitized by Google 228 LIBER SECUXDUS. IXSCRIPTIONES PHOENICIAN CAPCT OCTAVUM. 

in memoriam buius priini eorara cibi maoibui teoere solebaot. Ita certe in Barthdenyi 
«xemplo, quiira ia Lancitno solae nmiit ad ']preMiidam aablalas eonpareul. la 
inferiore tnbula conspicttar super nicnga fanawn leonit habento corpna raortnum 
fasciin iatii involulnm a duobus viri<< , qui, j>ro more, hpist'uiruiii (alter canis anrei, alter 
accipitria) penonaa geroot: «ub mensa quailuor vasa ad poUincturam porlineniia, 
% qnaa qaattoor Bcdfltnai captta nftraat: ab atra^ buara 4a« poerl llaxii geaabaa 
aaaeio quid portauMa, 4» funn rfgatfieaikaa na^ot Bartbakaife at Lantiat ntqaa 
■ibi «onitat. 

3. Aotequam aid ipaiaa litali iaterpiietatiooem accadimna, pauea pnietnittenda tnat 
da Banbdai^ani et Laaaiaai asaapK Aaeordia» de qua ot certiua iodicare poaenai, 

Ilohlenbergius V. V. ecfypi pvpspi Parisils nsscrvmi duplex apograpbum misit, olteniiii 
ab ill* Brondaiadio auper lapide facium , alteruin a sc delineatum. liia aulem discordia 
daplajc aat. Uaa bob bu^i m bmbmbiI pntiacl ad aoBDollarnai lift«rarBBi aaapiB* 
ttpatltaraia» at Alapb, Saneeh, Jod, fignras, quag paulo nlitcr ct plerunique quidcm 
gracilius ac distinctius pingit Lancing, altera nd 8ins;ulas (|tKi.sd<-uii tituli liiieras. Ac 
lin. 2 litt. 1, ubi Bartbelerojrua 3Jem habet integrum, nunc apud Lancium (et in 
ectjrpo Farh.) BoaaiBi acapBi aapanat: l a aaaa BBfaa vidatar lapia. Had* taaiaB Ulta- 
ram Mem supploliis, nnn Tun. L.in. 2. voce quinin littera terlia ex upogrnpho T.nnciiino 
roanifestuia egt MetcA, itenim aaaeolicnlibaa apograpbia laeia. Lin. 3 fin. pro litleria 
paene eTaBldia -n LaaeiBi habat "Vit axcapbir BrBadatadii m. ' Daai^aa ia fifla^ abi 
Bartheleniyus nil nisi puacia ^aitf Landaa liHaiBram aelo T«it^|fai BBiaiadfMlit ct 
' aalM feliciler supplevii. 

Bia praemissig nog integrum titulum ita legimua et intcrpretamur, quanquam de 
oifaiM yarta mtam carta cat saatantia: 

ttnVn 110W IT Mna&n i&nn n-ta itan rona 
nan mout tn^ v>ii "txion rm Dtita on p 

Benedicta sit Thebe, Jilia Techephi, saccrdoti's Osi'ridi's dei. 
Stomachosa iiemt'fiem laegit et calumuiat in ueminem dt'jrt'i, O tntegrm 
coram Ostn'de-y benedicta esto ab Otiride. Uonorata 
Mto, cuitris ddteUmm.memmm, ti ^Otr piot «if. Vah. 

Da Idicnmtc das cbaarfaadaBi cat, id ia aaivatiom Anuaaaaai eiaat et tdlaantl 
tituloram PalmyrenoinBi eode« mcda 'ricinom quo etiaai littaraniai figanie aaat: icd 
ad llebralcnm tainen in nonnnllia indinan», qoo perlinct urw vir lin. 2 pro aram. 
Mtai, n fioala in femininia (.IS'^na, nan, mprtt* nnbe) et, quod Araiuaeaa dia- 
iaaia ia Atgffia adiafaa papriaai, n pta *i aoia gceidfi piaae aaodaiB at 
Bebraigmog et idiatfanaca (n, ttf) papjri BhcanliBl aCcrBai laatci^gala afafalBllB 
porlottremna. Digitized by Google MONIIMENTA flEIOT. AEeryPT. LSXI HOMUM. CABPCNTOIUCT. 229 nan h3na) BenedMm sit 7M« ct mm n^n^ ieatitela tm Rndi 3> 10 Taig. 

n» tt^-iiai I Sara. 25, 32 Targ. M. pr. mnlierig «an Bcerin» idem esse putat alqoe 
arbii Thebarum, quod (ifaampollioni (I'J^^pte gous 1m Pbaraona 1, p. 216) eat acgypt* 
« -T«JM caput.' ttuUm id rapeiiim aaM aegypi. eadoaii. <m coali (CluinpollMB 
Puthran de I'ilgjpca, no. SO, idqae ellipU«« mulini kmimi ieae euUrict 
tribii't ( p. 117). Acgjrptierani n nolllu ImIu A pieauciMim «im» iMwr «mbm 

COIMMU 

vnn n*ia) tna non «olani Sjrriacum (A^) est, led etiam ClMMaMM> tL 
coailr. at lu L Ex. IS, ^ Oak. Noma patrti 1^ ■•rtn com Baaiia, bob 

Ytnt)) lit plorique : bene enim hie nliserval, (ortium huins vocilinli litlcrnin etiaai 
Kb. 4 litt. 4 reliqiiis Wawin luaioreta esse et prop tcrca pro l*he habendain. Heapoa« 
4«ra Tldator Ttfis n. pr. maae. apad Boackhiwa, Erldiraag a. aeg. Uikanda ia gr. 
CanivBcbrilk. Btral. I8S1, Tana II; fianqaaai la atjaio aibll dafiaia. 

NnrK ■'131» 't Nn:":n) Prinimn vocnbolan, Monu* aut Thcbfs ant pairis 
iodicaiw, io libris Aramaeis Doa reperitur, ceria hannqne repcrlaiii non est. Neqoe 
taiaaa dabilo, qoin lada axpliflaeril BanhalainyBa: dotuL f treat (a ttn^t; donnm, 
lacrifldaia iaeraentnai', rad. donavii), inde tmeerdo» t«1 awu tcI feailna. 
Ipaa neerdotissiiiii Intelligit (<]>iiiles in votcrc Ac^rpto fiii-i.HP, contra Herod. 2, 35 et 
vetem acriplores et monuroeola tesiantar, v. Barthelemjrom I. c. et quae laudat Creuser, 
Syaibidik 1, p. 2S0. S5f ) at rnnsn lafbrt ad Tttebea; Baarina ad pattaai M laftna 
marukj obccrvaai M in hac inscriptione ease slatns emphatici ootam coll. Mnbitt in 
feminino ganara ubique poni n. Huic tare argomeoto cquidaoi bob moltam tribuerim, 
nam etiaai !■ Cbaldaismo biblieo eonatanter acribitor Mnbii (▼. Coaeordd.), bob nnbR» 
na duo He oaBeatfMit. KUdkadaaa haie aiaa aaataaliaa aecado, Mrean ad p ate am 
rafarri; ubique eriim in his inscripttonibua noraen niiinf-ris nrcle copulaliir cam eo, 
. i|Bi ipsa gessit (vide Nauid. 1, 2. 2, 2. 4, 2), noa aequitur pairis maiofuiuve nomeo. 
Ex iatagiBiiniB aBtam aiUl ia eaaltailaai aaataiidani affidaa. Thaba aaiai, qwMfaani 
non ipaa sacerdos, io Anienlhe litli pateat CMridam adorana (v. lapra). n pro «f 
bale iB«eripiioni et fragnentia BlncaHinnis pecniinre : pertibet igitnr ad idionia Aramaeo- 
aagjptlani. Landaa qnidem abique -n legit; ^Vaw panllo loagiaa pro Sain babens, 
SsAi pro Dalatb, XhrlcfA pra RaMh: aad ia baa ^iatoaa a Baaria imm. ladatgalB 
(p. 7. S) mica att eanaa iataifteMliaBia tarn parum condaiiaa. 

In apposiliona Mh^M "nciN non plus est oifensionit, qnam in c-tiV.n: rr^rf, addit 
Beaiias ex Palajianb Yno QEOY JAPIBO^OY, Palmy t. iV, 5, et Persicu 
TOYTO TO nFOCOnON JIOC BEOr (v. ad Gt. 4), 

n-i37 Mb c^^a B'l is) A daplici peceati gcnere immanli pronnnciatnr Theb<{, 
'qnod agendo et quod loqoendo commitlitur (v. Jen. 3, 8: rnrf b.v D":'V-?i3i t:tb "3. 
9, 16: rV3^3 -lai '"jn* t)»; V»S. 33, 1&. 58, 9. 59, 3): alterum Itoc, alteram 

atfoaili OMHibta faaal panllib awmclatar. — aq. ^ pan. cat L q. babr.a n^, 
^ i^, qpMd idMB vriat qoad 1^ afcra Ai flMpfMB aaatr. Jmmdtm acwaa tkm. Digitized by Gopgle 230 UBEBSEClINDra. INBCMPTIONES FHQENICIAE. CAPUT OCTAVOM. 

naiuM, maim* im mtSam paneiu, iaiitria aliqnem affieere. Qmod lob. 35, 6 in udo 
w—hw mi: ^yifn-na qiid ei fmeUf qtAd Dm ialiulM ialmf in aim* cat: 

•lb yrSTn'Tn, cf. Jes. 5, 4. Ip»Hm ch;il<!aenm formulam , sed ftfow; usarpatnni, habe* 
Dao.4, 32: $ec.iuulum valumtatem tuum (t;g3j b^s 123 (Ileus) agit im esereitum 
caaKi A4 iMae lacaai priar ralia mMgm aaeaaiBiodala» at ■•Btaaria aai: ^amtaaai 
lltalia affccit propter iram, placMa ant, non moro«a, stomacbotR el qoerula, nnn- 
qnntn iraciimlia vcl Ktoniuclio et inorosillnle ( haec iiinxime inuliebri ilia ingcnio nin^Ms 
accoinniodau, quaai iracuodia quae virorum est, ineat cliatdaeo quod vulgo qucrulum 

raddaat) tadad la paMa aai, at alifaam ^aeaa^aa naila laadwat.** • 

Varha trext, fi^SIt alii tenia penona accipioat, alii aaeaada, qaom dein- 
■eqaalnr imperniivus. llininiqiie ferri potent. Malim taBMI haaa aiiaa fawdan tarda 
paraona expriini, dein seqiii compellalionem. 

niSM <cb G]'>x "X'ns-i ) VocabaluRi ■<s-)3 in diffieillimie eat. Barlbelcniyua iegebat 
... «« n "Wi «f Mcnrte mmMf aadSpriiaf. Sad ^aad Kappiaa ax aalo Barthalandi 
exerapio iinlirans obxervabal, id Lanciano et Ilohtenbernrinno fintiiitur'. $tcuHdam 
lilttraio esse Hetck^ teriiaai (qtum B. r legebat) Zade. Sed quid eat -cc^s} Apad 
Naaataaaa, q ai aali ak Habraaia at Aranywia habaatrndkan y-^s , haa« idaai val«« ^aad 
yip (Ntnbergii Lexid. p. 107) L aw aialatit aa^« faod maligni eat, inde fortasae diffa- 
mavii, maledicaa fuit, ut duo aynoojina j«£ et yjl nictavit ocuiis et maledixiti 
ditfamavit (Cor. 9 , 80. 104, 1). Ilaberea eainmniaet diffamationii significatioaeni, 
qua nil aptioi. Eandem offert arab. TLe^ eonvieiaiii, dictum aordcns, aoy momordit, 

atqoe adeo ebald. yij», in fonnnh i ^ang ealaainiataa tat aliqaam (v. Lexx.). 
Bno qaidaai portariacaai pleriqaa propria etaa diennt: caaiadtt ftula alia., aalL arab. 
^gfil (JaAt; aad aeqne hneo fonaalae orlge aalia aaria aat (TBii; Jrvtia eaae, as 

Arabiamo demuin colligiiur, iib! pst frn«tani panis) pt aunt qui ill.ini cxpllcent: 
adara ealnmniaa q. d. calumniia paaci, ija opcrain dare ad aniini invidi deaid(>ria 
axphBla (t. Storrii Obaarvatb f. 4. Baitarf Lax. ebnM. t. ^aa), aeqna talis origo 
taMrpfdatiaBi aoatraa obilaret, riquidein y-^'p eiiatn kine edcndi vocabulo et negleeia 
•Ijrrno calninniae notionem adoptasse possil, licut pr. est ditcurril ad cnluinoiandun, 
qaanqoam diciiur Ps. 15, 3: yva^ 37 bj*} etb. — Siniiiem senlentiam afferret 71s 
L q. *"■* PMBiat: dkla aiBalaaia, aaU. fSanaala pravafbiali Emd. 

11, 7. Joa. 10, 21. — Roedigerus 1. c. proponit: '<-)3 conlriatationani alieuius, 

coll. ]p contristatos eat, Apb. oanlriaiaTii, i^p contriaiatio : aed n kjgafa diaanadat 
nimii longa lillerae figura. 

noia Bip 1« na^ nem^aip nan) laaiUiiaa pan tltnU.^ ^ baadi Mia 
■at iiapacwiTaa Inb., aaqna mbmb att qaad afriaaaat fMNMun .«oai m|« (fna.) 

■taeaaaa: etiara in Chaldaismo hnec feminint forma deprehenditar, r. c. "^rr Ps. 45, 1, 
^ 1 Saai. 25 , 25. Ad scqaentia verba ct Ps. 115» 15 Job. B'}^ \q fm^ TSH* 
pva lialnr. H tufii B^^> Digitized by Google MONUMBNTA 8EMIT. ACGYPr. VXXL MONTOi CARPENTORAGT. 331 Scqnitur difiiciliirau interiplioni* loeUf de quo plerique desperarunt, in quo 
'OMM for* vrf liU vol aliia NtiaiBail^ QiM nihi prttiaUlo vMoatar, pMeb 

mpra pro vnlgni ^-^pm lego *x aucloritate apographi Brftadatediani , quod Umt 3 
in fine figurm babet He wmilem: idqm cam Hamakero promincio Sr;;??!^ pro 
fTifiy^ il««or»f«, emrmf ex DOlo Aramaumo. nnbB« quod oom B—ri o lego, est 
mImw, mj^ -www, dwhtoMB«o>t— ■pofiniw, ■h»q — fa w «Hhogii|pltfM 
BOgHgwda in Httera » aaepios obtia (dc qna dixiraai ad \uniid. 4 lin. 2) sire slaloarii 
•nrero •xmian videlur pro *n?73 deliciae meae (coll. ^ delicine), quod de nnmine 

dieilnr,' coiat eulcrix erat Theb«> nt &-^; ri'^an Dan. 11, 37 dtlieiw mitliertm do 
idolo a mulieribua atudiooa eullo. Quiboa pooliia haee prodit •entenUa:^iIiM«r«fa 
tttm^ • eiMrix delieiwnm mtanm I. c. Oilildia. Lofdlwr pater, OiirfdiB wnuttdm, 
qpi liiuie. iHabia filiM pondk 

B%v ^inn »i]r)R fai jNiw ««#•. FdSti LliMrorvn aaeit IncIoMmni 

vestigia in lapide feliciier indngavit et aple inpplevit LaneiM, hoc nomine inre meri- 
toqiie Inndandus. rron a ping. Pro ^mn, qood ego auroii, Lanciu poaiiit 

^^T^s. Ilaec aiiiem forma qanm in V. T., id qnod recie docnit Beerim, nnoqaaai 
noB ponaiar pro 3 mum. Art. ntn; (qwnoMloeiiii^e M oxpUnbb) Etr. 7* ML Da]i.S» 
45. ?» f 8. 4,22. 5,29, nec placcaC senienlia: et inter piot etto par, lof^imus mn, 
^•d hidcm ferunt litterae veatigia. tisti autem respondere censeo Irito illi A'cuipi, 
fliwf in imeripfioBibH wpokralibm GnoeoniM' «t Romboiim. 

4. De Aeggpto buina monumeaii piUria , de qua noUns eat Lancina p. 67 aqq. 
lieat BfgnBMBlb ihh as part* iaaaibny propter imagiBaa ol A agyp tl w a ai dMrnm 
calton dubilan vix poterat, quanquam Oalridem eiiam a Piioenicibua Melitensibua 
cnltnm ene Bcimaa'(r. ad inacr. .Melit. 1 et nnmoa GaulitaAoa, lib. Ill, no. 14): aed 
oerto et iodubilato argameoto auat partim moaeaieBta lapidoa bale aijalllbaa ia 
Acgjp«« nparta M ex pitta aigjptlia Kllaiia laiplalB (t. f. S at aioz aa. LXXII), 
partial papgrri aatea aorfpiaiaa gaaara cadaMiaa laalaeia iBMripU (aa^ LXXULLXXlV. 
LXXV). 

Tilnli auctorem Beerim libro cif. (inirnd. y. S. 0) hominem Judatum fuine 
axiatunat ia Aegjrpio degcniera et Aegjptio cuiiui addictum, tum ad Ilebraiaaioa 

amjptiacae non adorn com Palmjiaoa, aed adao com hebraea qaadrata, cnios matar 
aaae Tidetnr, craaensionem ; eandemqne ortginem vir doctiaainaa atian papyro Tan- 
riaeaal et fragmeatia Blacauiaoia aasignat. Quod qaidem paalerioa qaaaqaam et ego 
nagaapare probo at cartiiaiaiaa babaa, aagriaa taiaan a laa iaipali«t nt ahn 4» 

hniua noelri monumenli xrnlpnliae licet lingtinc «i scriptorae airaililudo similem orif^i- 
aem anadere poaait, aaaenliar, praeaertim quom aliud aimile ncceaaerit (no. LXXlj. 
IManoB aaia, ia taalia Jadaaonim Aegjpiiorum privilegiia at iaHanniHMibaa 232 UBER SECUNDI». INSGRIPTIONEB FHOENICIAE. CAPUT OCTAVUM. 

pemro iBBton tu» txlMintm *), ladMM nonimnea ad nem Aegjpiioea tnntiina, 
mm vw* linfle TidMnry einanodi proielytos et transfogas ab Aegyptiia, pcregrioa 

qiiapqiic (nnqunm profaDR et inipura rrforinidnnlibug ud inleriora nvslprin ndeorjue ad 
sacerdottunt esM adminost et contra Judaeos cum religione eliam nomina inutasn 
(qaioqnid «ditt alataia i» palrit namtn* "vrm* filHw BomMi lan n agypl la c w cat),' 
fioguam rero patriam retinaituie? Qnanqnam id ila fieri potvine non nego, facilioi 
eerie videtur, horum monumenlornm auclorea atatuere hominea gentiles aramaice 
loqnenlea, ex Selencidarun imperio orinndos, none Aegypii ciTea, apud quoa deonni 
Aagfptiaeoian laweMloiMm «t ad ncfa Aegjpdaea adjatatfonem nenao mirabitur, ^ui 
naarinerit, Syros in ipsa ana patria FriifsFip, Palmyrae et Ilcliopoli Solcm s. I^ualcm 
lUu Tel aeg}'pliaco vei jidmodum ainiili coluisM, et in uaivenum intiinam eaae reli- 
giomm Plioeiiidannn, Synran at Aegyptiaeania nadaaitadiaaai (fb f7i). Qaaa 
•nim ad lingaae hebraeae analogiaai aocedunt hulna Boatri monunienti idiomata, ana 
ininua bene explicari poaaunt aratione Sjrorura , qui in patria sua Phoenicibua undiqiM 
docti vixernnt, quaai Jadaaana lingaae sanclaa fomaa profiuMa adniiaceDtiana. 

la a«taf< dlali definianda ilMaai Laada aveatior ^ IM aqq. eoaira Fabriejim 
diapadamii ^ aariptattaa gMntfPllBijrenae adeoqne qoadiataa acriptnrae siinlle reoaa^ 

tiorem quandam aelatem arpnere cenget. IJnum addo, propter ipsiim hoc si:ii|i(urae 
genua monumentu|u nostruni papjris Ulacaasiania et Taurinensi antiquius censenduni 
eaa* at Ptolemaeona fere aatatt ad fineai vergaad aaaigiH)iidani vidari. 

LXXII. 

Lapidi Carpentoraclenai aimillimuni eat boc monumentam ioeditam , qnod Londioi 
la eximia treraai antiqaarain eoUectleoe, qnae paaca Ro«Kanim oekbarriana peliaai 

eat, oralis nanrpavi. Emerat illiiH jmssrssor in jnifilica antiqiiitntiim Saliinnartim ex 
Aegjrpio advcolarani veodiUone. Exbibet in aoperiore segmeoto a dextra Oairidem aoHo 
i aal d a a i ai B oaai ll^gdla at litao ; aata «nm cat neata vaiHa mbii «nnsla ; a aialstra parte 
iiaago viri anii» nibligaeulo cincii, cuiaa caput caaaida tectum. Ab aalarioca parla 

cassidis est ncrpens rr^iae dignitatis index. Dcxira manu potellam offert: auper qua 
a regione cassidis legitur inacripiio tab. 29 u nobi» exhibita, et nullo negotio legenda: 

la ieferinra aagmaato rapraaaaetatnr cadaver faaaiia iaTolataai ia inenaa leooia 
fmMun babente: laQn haaa ^auaor vraei apefealia ia«d, faanin lib WMianiBi 
«aplla, aaaai kaadaia oapat nfaiaat. *) Uaienm eina ni tailiaioafaim «il in tartio 
WaeaiilaeefHai lAffo (11,30), «UaamMr, fuH- 
los Jnil»eo$ Aegypliot i-ihcnih Piolcmnro IV. 
Fbilopaton ad Mcrt Diooytiiu (Uionjiiiu intera 
Oabb ani) laHiari atpaiaaa «aae^ aad amaodaai Mga conoedeaia • popnlaribiia in iciigiiMaa patriae 
flde pemneatilMi pmito* at aubfaide anppliaia 

alTectOs rste. A I ipum tnblcsla •tl hniiii libri M 
JoMpho ijnitfero cogoiti fidei , iater oibdc* coattat. Digitized by Gopgle Qoinque iDm llllWM moitm Mrtptorm churtMltn •auatM, ^mh apiHl Seote* 
1b Aegypto degentei uitatani fabte vidimni, haud dubie imhmmi praptlwa hiiprfrit 
Mfvlti 0t 0«iridi dona feremis continent. Quomodo efferenda tint, nlram -n~i:i:* , an 
^^^Vf* ** "^^^* uiruin aegjpiiacae originu tit Domeo ao Moiiiieae, ei 

^•U. ligaiftMl, pN earlo dm Maluk 81 MHiliaaai m, bt M» iMm paMk 
MMMH (cf. n<i3n "n^sj), fortaiM etiam eothim (irQlD, tee): ced qoid sit <n, tl^t 
Igiomt Ad Utterarua fignraa nnum obiervo, caadofawi Jod liM«rM extremfls ad Teram 
daa litifCM diaiMimn noa pwtinara ct iijlo nltra Ummb progitdiMte ortan Mae. lAXIU. 

p A p Y n I s T u n I A E y s i s. 

1. Son sine magno strepiiii hoc fragmentom folii papyracei lilleria Phoooicio- 
val ««rte Smllieo-Aa^pdMb tapM Wttur AagffH&oa MumI TnrfMMlt jmfjn» ma* 

1823 vel 1S21 rcpprtum virii docti* in iinivcrsa F.iiropa per cpheinerides nnnunelalom 
«SI (v. Journal AsiaHque T. V pag. 20 )j primura ab Ham4ki:ro (MUoell. phoCD. tab. 3 
no. 3) ex apogrnpho Rodivttiu» «iitaiii: Mm «x apograpbo • Gmk BkjWuAb tm»m 
a Bkerio in libello Nacpina naaiotat* lab. 1: qaod ^dan vtranqaa apogniphmi 
dadimoR mb. 30 litt h. 

£xpiicBtioneni eius dedit Hainak«rus I. c. p. 67 — 77 , eodeni vitio primnrio 
labacMiiaM, ^ datdeM ia Nanidicaa Imeriptlaaea pariaata labarabaat. SoMiat 
enira iUe line accuraliore acripturae indn^ntionp in vera litteraruni poiMlat» defiaieada 
falli, et hoc modo porteota axacaipare «loctUtimo cuiqaa iaaadita. Ita ideal is boa 
fragntento, quod rere phoonlclaM aMo fviabat oc halq|abat: 

» OWl W •HTJ i«! 

V^j; i*m "Tt^ «« 

Dent , qui piararit, tanctitate lervornm tnorum et rita 

CireumieHi $ol et patent gratum $it (obseqiiiuni) 

Ad haec, qua* iaialligat, qui pouii, ia «Itt do Cafairia ooanMMatar, «t 

2. Nobis, ne in similes erroreii incidnniiis, ante omnia de lilternnun potestate 
ooquirendniu erit : cui panoa de ulriuaqtta apographi diceordia 

Quae qnidaai dbaordia, lloM ia aaiTanani aaa ita magna, 
fr^mm Ja ao «orailart ^aod Sojflartlil aaaaiptaai praetor daoe venus principalea 
lertii etimn versus vrsriijiu coniinel, et hnic fragmento malorera iribuit nreum (unde 
oolUgUi But uauin allerumte aut ulruiaqae non plaan acouralaia eius imaginein 
lafcm); dMi apad aayfluthM lUiafao pionaiqao graaiiiono, apad BoelwMlaM 
craasiorea et mHiorcK sunt', tlcniqne, quod ^ravigsimuni est, nonnullae airtnsqao 
•Minpli liilerae inter ae dilierunt. Itu a) He$ek ia Toce vtna lin. 1, qaod niU| 
dabifo a Seyfiilha kalo loagiua pictaia eaae, at Naa vidMlar: b) Buck peaiariM 
la m« Bn. S ilMam a BdjAtba ita fiotva, at Nan «Idori poarii: e) M ia mi Digitized by Google 234 LIBER 8BCDK0tH» INBCMPnOMS FHOENICLIE. CATOT OGTATUK . «n. I, qmod apad BadwHiMi IMmf *MM foMt , tai ewtt biliini art aV 

In alphabeto antem oondendo partiin lapida Carpentoraoleosi , partim fragmeniM 
Blacaniuaia iia adiavainw, lit non magm in iiM ra iMit dabiiaiio, ct a B«erH 
dfkdwto 1) Ir .mm UMam Jtoei dbMBdMau. Hie Mrim -aqTSbinlii apoerapli* 

nixiis frrmiHitm lilicram in \><t: I'm. 1 A'wi* esse lUtueng, formisn elmni atiara 
aius iigitrani in eodem vocabulo iia. 2 Nmm eiso patavit* biaqm fortuU (qua* etiam 
io tank* linaaa fin g m i to «ompafMit) Nan littam poMMMmi in alphabM* two 
•uignavit: qnuni altera illu liuera manife8(o Reick sit Ilamnkcii coiimieutn , cjui 
eandpni litternni lin. 3 \oc. T) lie facit, ibid. voc. 2 >SalbecA, lin. 1 vuc. 3 Alejih: cui 
n lin. 1 Toc. 3 gemel eat Kopk, litterae ligatae lin. 1 vc. 1 ecXt exagilare longun 
•at: idfiw mmm Moacam, littwaa He et M, Hcwi at IMttk ia liaa fragmauMj - 

lit in toto hoc scriptiirae gencrc , sola magniiudinc ot suei>t arg^re disrorni. \un, 
ntpote in soliua lertii veraua veatigiia obviiuiii ne^ue laiia cerium, ia tUpbubeto 
(lab. 4) flana aiftai. . 

Hit prawalaia iategran frsgiaeatitia (ia aab lartto vocabala paajlalaai kaeaW 
laiun) ila lai^at: 

...p^ w '•«"«3 «Tnoi Rin «"»n 

Drtts, domtne mtl ex conculcnfi'one serrum tuum MMtnwa 
»»"/o una est, cerax dominus mens est Jehora? ... 

Dialectal pura puta chaldaea eel, ut in oronibui his monumentia Aegyptiads; 
IragaMBtl analar vara, alii Maaia aia fidhnti lataaaallarLa. Jateeaa« hhTaidlNNi 
qui e libro liturgico decerpli eue vidaatar) Dai aaxiBnn ia aaa val faipaB lol (fiwt 
^/VU intelligin) calamilate in vocal. 

Verba tam facilia, at pleraqae, inodo recte legeris, eoinmentario , philologico 
carM) Tlx laAgaaat. 

Lin. 1. De 3M nil dabii eat. «tt*i«) domine mi, eodem modo acriptnai 
Itgitur Dan. 4. 10 Chethibh, abi in Keri « oiDisRum. Altera liltera in apogr. Sejrfil 
pOMit Nun videri, aed lin. 2, ubi cadeiii vox repetitar, atmiaqoe apographom conaeatil, 
at laoiia aaa daUa aat. Litiana ligaiaa paariat mi «IM at faadl nUiMifW aa»> 
luoduin quoijac Honsuiu pntcbeal: iiMia d»miHtu «t ^inB dtaartwt MflM flaJpwIailM 
praafaro, cum luinuria moduli itit posterior littera. 

DifficlUlroa vox eat tertia, quom Icgimna nttnmS. Secnndam eiua littaraa 
Tkm aaaa, aaa (at «alabat Hamakataa)* as flayflbtbi aya g iapfca aartMaaa 
est: endeni eat littera, at()ii«> iildiiiii, rjiinni]ii«m panllo brevior. Terliam ex aolia 
palaeographiae regulia iudicana lie$ch esse dicaa, olpoto paullo loBgioraai| ct fortasaa 
adaw C^pk (licet Otfh Jtimk in "jw longioa ait): proptar lioguaa latfa— iurlaaae prae« 
fcna IMWI. CtalBiwB <aDl^— y tat aah Ugarn iadfaanai M* aaaa mi Miiip— Digitized by Google MONDHINTA SEMIT. AEOYPV. LXXOL nmXJB TUK IMm— . . aSS non ferre, facile onines concedent. Est igilor Jod, idqui* paullo niniiis pictuni. — 
Integrum iain vocabuloin pro lertiae Jitierae ratione legi potest vel no'*iina, vel 
n va n a, v«l dmiqa* mnwtt. PHniiai iOH •xplicari ptmit; «r tgntmte, pamper^- 
tale pro nis-nin];, a nomine I(hpa@Iico NO^'^n duclo • tuL tin pauper fuii: sed ia 
Chalduamo eiua radicin nullum Tesligiom reperi. Alicrum nc'trrra (nr:-irn:2) com- 
modam Mnsom praeberet, si Mvnan (lic^'nsn) dictum scriptumtre existimarea pro 
•n^{^i« anUeU^t miUt^tMt (CalnJoflboDg), ■ nd. «bs* fwid otbll dlfienllRda 
babet. Vol hoc igitur ndoptanduin vel legcndum rcrin. i. e. DX^^'jMq conculcationet 
at «if^*^ ait Domeo formaa m^n a rad. xsvt i. ^ wc:ini( e»uemltaiiOt triturati* 
J«i. SCit 7. Hcdiani hnni n£eit Ibtetmi interdom mobilam a«e tmtimtw fqnojM 
Mann (xtiirj) tritmrm Basra fel. St2, 2 «t 'im tuumtiui». IHfwwMMW avlm.jpk 
c oTOh niiima iatelUgeDda tr&tUtai» i. •ffrttn^t ef. nqjm) Jm. SSi 10. 

D-nD 113?) PritiH rocnboliini indiiliiuni. Posterius in atro<|ne apograpbo DTJO 
lagciidlun eat, quod pr. valet Htg^mM, detugraium (t. Boxtorf. p. 1711. 1712), aoU. 
•ttw* uA. ^ nlger, ia4* ladli tmaladoM mitet'tm, tufittm^ «f. Moi algar 
9) iaMis fuit, et inipp. ad Ps. 10, 8. \on iaaptum hoc: qoaesivorim iHncn ex hia, 
quibaB papyri inspieicndi copia est, possitne lepi 3'<n"' dileclus, mi murrrfur Dpus), 
quod sane ad ««nieniiam faciiiua. beryo aotcni sive mitero aive dilecio vel aous 
MBMr iatalU^ poMst, vd uimin popolaa larMtttiaM ia dtoompfl vItom, accMiidu* 
mni Jw. 4S, 1. ^ 1. <lno4 Mqatav, «um m** fHori waiMilM bMfe 

SajrtM Toell littera priaiay caioa alicjuod cornu aupcresi, o fuiss<> videtur. 

Sententia poscit imppraii\ um verbi, quod eripiendi, tervandi vim li.<l(e;ii. Si 
Schin est ilU iiticra, supple ncrio, 'nicbs ejclruhty eripe eum vel uliud verbuiii 
■HrfHidi ^ato): qaa laeio aaatMitia iatcgra erit: cjr tr^hUmi* tent IM 

ttiteri '•eripe eum i. i". fx trilmlaiione cripo seiMitn tiKirii ini.st'niin. Inter vprsiim 
primnm et •econdora noa multum deeaae videtur : et fortaise io hoc ipsuiu sexluiu Voca- 
balnm exibat •nrma, 

Lin. 2. nin K'<n} rqn a;n vilu cat trna, uniea, irreparabilia, and* in V. T. 
vritfi P*. SS) 31. 39» 17. De M ia m (aoa pro Giawl halwado} vlda tapra. 

^ ^ma mynmn) la mwn» Jlciai poaitrfaM a SayAitho aoa beaa ptdaai 

MWt supra ({. 1 ) diximuB. Apnd eundem Jod {io!isit dubiom videri, ned in Hoehettil 
apoi^rapho utraque liitera cena est. Integrum vocabnlum eat tritum illud W^li, 
Jirmui , coiutaiu, x>erut, qui proniaaa Mrvat. — Quintam bviua versus Toeen 
legl ^ Ml, aa palaecgiaphlae regolaa maoia ailgraiaa vidarwr. Qoarta eaia ahn 
littera io ulroque apa!gnphiO est eadem, qoas alibi >u hoc pupyro Jod en. NihilomlruiN 
baud scio an -^n^ aciriptan sit pro ;Ttrr («& fenuua iade coniractain piMeaniai 
qaam verbun mbetaniivttBi bo* cMMtiita fwa hafaaat. Brit mam ia farbiM » 
iHlaiii ordiaaa, fatlaaaa vijf* wnefat 4it, ataiUa qaiii 236 LIBER S£CDNDUS. INSCRIPTIONES PHOEXICIAE. CAPUT OCTAVUM. NHiil frapnento noatro profid ad na Pfaoenicum in Aeg7|>to ilfaMtrandaa, nihil 
ad UuafalnnuH vere phoeaiciam aogendan, certum «ci: sed nlttiniaimi ttrnten Uln4 
ai UMrim loriftaiM l l a tw a M mi «rilgiM Mrifmcm fiadmlMi «nl BOMm 

LXXIV. LXXV. 
' PAPYRI BLACAB81AN I. 

• 

1. Multo ind«rit ambitm, ipmm fragmcBtam Tarioente, duo sunt pipyri BbU 

cashiani dicii, ulpofe nunc in reruin nnliqannini collpclionn £)r/ci> f/r fi/arrrr cotHPrMiti. 
Rcp«rit eo8, adiuuduiu turpiter hubiloii, unoo 1825 vei V. CI. iMuiiKi,A.\ui:iiO 

Lami tcfnA DMHCtrinn Papaa4rfopvlo, antlqallaiaM AAgjrptianiai meieatoreai RoniM 
kaUlontcm, inter alios niultog |>ii[>yros in arents ^ncciupnsibug efroamt coeiulos dili- 
gealtr evohit et expcdiiit Mdiutante Julio da Moniereccliio, potrtea Tiro Duci da 
BIhm tMM Nc«p«ll eommotiuMi dono MIt. Im eana ipta L«aeiiiK tf« Mmt to 
Dlado Rwoano 1826 no. 13. M to opcre mox laudando: nt neaciara, quaefidca habeads 
■it eornm narrationi, qui hos papyroa Kolieri prius fuisite dicant. Quiccjuid «st, de ii* 
priiaaiB edeadis bane meruit Laociua in libro eoi ioacribitur: La $0cra tcrittura Uluitrata 
CM- muu m tmU fude* - augrj ed tgiaUmi 4m MkAdmtgdt Lmtti Ftmt»9 Mt fimmm, 
dalla aocicta tipografica. 18St7. fol., eoqne rariuinio, f««M( ^RMfit bona cuat 
Saparioniiii venia typis axaariptna esaet liber, postea lanen • oarto Rrnmia iaterdictum 
ih( aa to pnbUonai edarator: ila at pauctaainia tantani auoipto to arban littentuiu 
aoMMvcriat. Uim vir doaim opaito hwlail p. 18 a^. toiarpraiMtoaMi honm tn^ 

tnenlornm dedii, quae in niuliis Inudabilig pst et probanda, in aliig correctiaaa igat| 
•iquidem auctor in nonnulluroni litteraruin poicslate definicnda pra»ooocepM ^mhn 
«ptoiMM daetaa aaa paiant aoa a vara abanaie. Sad tlagala ton eoaaUaraMaa. 

S> Caattoant hi papjrl daa tngmimttm ax awdto fnadaai valnmiaa papyiaoea 
decerpta, qaomm niiumqup ab atiaqoa paHa litMrii taipletaai atty .aitataa nntaa 

(A.B), alierum minux (CD). 

Maioria fraguicnii fagima prima (A) non poleat non ea fuiase, <|uae quinque 
pMoraai vaimuai tab fiacni malilamm toitia, praetaraa Iraa venaa totegroa (lio> 
6 — 8), eaatiact: tIx eniro versus longiorea fuiaae patera (ride tin. 7 fine). Ex 
volumine, non ex noatrae forniac libro, decprptam esse hoc fragmentam appnret ex 
^uwttaor lieearuni fragmaotia, quae a dextra parte fruguicnti compareot, et'aliaa 
aalariaai aalaauaa axtranaa llnam aanttocbaalt M ^aad» faaanla ataaUbMaai^ 
Laaahia taaMs AigiaN viiMart ^1 baa IfNanw ad ipaaai pagtoaa pdnna aaMasiaai 
uaiJt. 

to cA«r« aiaadem fragiueoli pagina (litt. B} in exireniia versibu* paocicaima deeaaa 
vidaalar, ka at varana S et « paaaa iategri atett priaiaa faattaar laatan ab toilia 
natili. VeraBB ab hac parte longiorea coIumnaafM' TblaBilida latfaiaa fataaa vidaatar: 
mptor attoai totar atogalM Tctana tolercapedo. MONUMENTA 8EMIT. AfiOYPT. LXXIV. LSXV. PAP¥RI BLACAfiSlAKI. 237 

Ctferaia eadeia pagin* iMoifeitiaa etiam, ^uam prior ilia, dooet, boe frag- 
menttiai •npartenm wlMMMa daoarplM farlwa coattnara, ibiqw ■ luhil iai w a . ad 
integriiatem. 

FngMcatl ■dnerit prlm pagim fG) Iriden Mpim vtmn wpcilorM «oIimimm 

caittidnm conrinet, qaoran nonnuUi, ut tertias, quialoa, itprimiu i> fine integri mn 
vUmtnr: led in posleriore pnu^ina (lilt. D) \oniiis nb utraqiie pnrte miilili sunt. 

3» Litteruey quarun tabulmm pertexuimu* tab. 4, ia univ«rsuiu quideiu bit 
ftunmAm mmtif qua in UpMe CarpentondMiri at in fra>;iiienio TariMad eoaiparaal; 
aad paaHa pfopiat lamen ad Bcripinram Pnlmyrenam et quadraUm aaMdaat* Id qaiti. 
iiiaxime conspirniiin est in lilleris Belh, Doh lh, Rcirh i-t Cuph , qiiarum capiln in il!i8 
luonameatis superne aperia, in bis fragnienuii praeier parvum quoddain vestigium 
aadforaw phaa •raaaanat. Eodtai aioda Itmmtd «t Nm»t a^igaadaa piela, gaaea 
vel parum inflexa \e\ prorsna niillaibabcat: in liltatia Capk et Aim aulem, quod a 
Lancio neglecium esu niiror, fignrat fin9li$ luanifeala axempla habentw, vide Nun 
fiaale in vo«e ^nr D Itn. 1, abi prinaNua breTactgaaimilaiaaii poclariaa twignm et 
fcataa, itam Iht A in colnmnaa illiaa fraetaa lis. 1. Utt^ B, ti. Bit. G Ha. 3 ia ^3» 
!in. 7 in ^ni»; Ctrph finnle \\ lin. 4. .I. 0. litt. C lin. G. Qnae qnidem omnia bk( 
fragmenUa aelateni illaruin aelaii paullo receniiorciu assignant. Do aiDgnyi' aatam 
^aibaMbna Httarii a Laseia JfaMnliaai , hoe looo brovt diipatandaai aatt q a a a 
tamvia hie „ naopliilologi* " iratci videainr, qui bum dc quibugdam lilleris opinlMM 
in dubiuni vocariot. Ac Lancias quidem ei, qnam ad lapidem Caipcatoradaoaam 

defendaniti opiaioai •pa r l i naci a» iasialou aigaan f ubiino Bmletk ana peirit j ooalra 
;) O lia. S y abiqaa Bntk «m aiatait: ^aan f la bb &hi>>m>^ ^ ^ 

Carpeatocactaail aaaibMo lit SbOm, ^ Pla, )^ nHoUao biavias ptonai IMWA 

Qaad ai JMs Huaran atliaot, nbai oiaa palMlataai poatalat aoa oolaB aorlptaiaa 

Phoeaieiaa et Palmyrenae Hnalogia, ged etiam verbtim clamavU C, 1 (pyn aramacun 
Bon est): pronominis aulem -it U, 1. 3. 5. 2. D, I. 2. MT B» 5. mi C, 2. ns 
3 tuus pro vulgari 'n, an, "ns hia fragtnaatb eua atarniore Carpentomtaaai 
aMBBwab «at Dw/e/A lltteram in bis fn^oaib Ma piagi, at vis a Baadi d ba or 
natur, panilo Inmrn brevius sil, luculenler apparel ex verbis Mnpij: i2!«n perU 
iuatitia D, 4 1 qu«e Lancius nnlbi senlentia legit anpns -^SHn ,J^orl(ficierai Sarcata**t 
adda Tiwhai A Ba. 3 fai pss* v dltacc mtiffiembmHtf pro qoa Laadaa p iegit^ 
Tiiabalaw aflMU (t. iBfta). Naa Miaaa oatta oM Unma poMttuPib iBD^lln. 8» 

mm ex analogia et similitudine Phe liiterae in ^cVw B, 7, turn ex lingaaa BMt Ib 

fna pt:n» eit eductui eit , pv.rin in hue coniugntione non usitatam. 

4. De dialeeto idem dicendum est, quod de lapidis Carpentoraclensis et frag- 
dlaboto hBi dlxbnn, laai paiam patua Anuaaaaa , at ^ aidaai 
r, acd aoBBilIb HobrabBib toanpotatani, qaoBiadBiodaiB fai librb Digitized by Google 3Sg ummmm, isafmTKmAtmEiiK^ 

DaaklU et EirM, qUa pwliMM B/oMmb ia BtliDa. ttrt^llt biro-p A, 1 — S pM fn 
(cf. Uirhs Eir. 7, 45), praelerea npm A, 5 pro Mp-in, nnwn C lin. 6 pro «non cf. 
rrmi Daa. 2, 40 — 42, et vocabula mere hebraea o^m vir, ^iko lepulcnumy oretitt p*)nK 
j>o«frwm». LmcIu ind* caUigitt MUifBiMiiiiMn oiaiiviwni SimMam •> fenab 
HebraeU M Cbaldaeia mixtan fuisse. Sed Dulla prontu eanua est* cor haec frag- 
meata PliOMiidbiu tribuanos, qui ia genoink oertaeqae origiua MonniiMiitH obiqae 
Bogoa pore Hebraea utantar M a qoieaeiaatiiini nan abatinent CbaUaica haae aaat, 
A iMMiae Cbaldidae leqaaaM in A^gypto aeripia, qa«a eaia Betrit V* GL JaJacaai 
asistiinarc> plura snnt, qiinp .siinrioiinl. Ac prt'mum <jiiideni Hebraismoa, in hi* iisuni 
Tads biMO, ab boiiiine Jndaeo faciliui quam ab uiio alio exspectea. Deim boo suadet 
paalogia fraginaBliTaaiiawMli, qaed JoAmo tribaaaJaai en* vis iabiiw. Acndoat 
dtlrigUt Bonnnllae locutioneti, <junt hoiuinem Judaeutn certe luonoibeiamo addicium 
0t it populo genlill nnrranteni proderc vidennliir, velut BrpnbM dii eorwM ( Aegyptio- 
vm) A, 2, ]'ns.a TibH itvzsn^-) cougregali tunt dii Aegyptif quae ab homine 
Atgypifo Aegjrpdh ncria addklo faa aBribi naa pottfant. 

Da aaivania igitBr bit fragmeotU iia itaino , ex libra ea deeerpta esse , queni 
apocryphtim vocare posais, n viro Judaeo I'loleinaeornm netnte Thapc ptiam Laodi 
wnteniiu est) scriplo, ad hitloriam antiqiiiorem Judaeorum in Aegi/pto perlinenle. 

S. NoMrae haMM ft^gBMatataai iaiarpralaUom Lancii leetioBBm caai imterpre- 
lafitaMAaKMiMBgiuBpraBiaittarapIaMaldldaaiBMiflaiabMn^^ UstiHeBia 

eoaipendinm redactia. 

lAXU A LanciBa il* tranaacripiU et intcrpretaiiis eit: 

ansoa a^a" abi 1 

• sn^vi^N wtt • s 

..•«. *ij> fnBc* I* ofwocp p «••• 3 

hzHf 7nn!« T8"31 5 . . . 4 

an Tnawb npin 'W ... & 

b «•» iopn fobs TiApltn 6 

.. nxirs '»:3 B\\ nx-^-: . . . T ■ 

. . . ynxo Tiba ]^:3n"n cnb n»« . ,* 

... m ntCGi •po 9 

' « aaa ifimf^rk il wHlr» /ara Jli jM(aa) . 
ognuno le molestie de' loro Ma^nati 
alia pretenxa ton net tempo, rhe ed(fichenmito la ei(fM) 
e neW nlitm» Ion gioiw •Mj)^i>r(anno) .... ■ 
artaarfa d'lmfintatm ftHm per If paAi /ara, a «Mdb^aaaa) 

e li ditprezzer» in cuor no, e urcidera chinnque ..... 
Jiorii ed Jtc«vii;''cAiunqtie de' figli di Jiorit 
hailmgtia; t tt «AMannnw i Pttnti H SgOto ... 
qffikrk « AWr^gfrni .... MOMIMEimttMlT.ABam. Umir.LiaV. FAP^ 389 LhK S 1» L. mpllMt Umfm Mli mI«m4.. WW** lia. i npiSir d mi amk 'laj,^» 

falnenfum ex farina, lin- 7 T-H-"^ ct idem nomina propria piiint, qnornm 

priM in V. T. non reperiatur, poateriat idem ait fuod njtj^ flliua Amri Gen. 46t 17. 

Liu. B ideia: 1 

2 
S 
4 
ft 
6 
T ....m "b*n amts inn prr nVa ... 
. ttrso na n-ao acoxn lb yrv n ... 
... lafedi bum pmr lA "iMa . 
nau 1 Kate ^ 

ai fgU per to tplendore dti Ri$ ed aic»/tb ... 

Bar-Hantu egli HtUo» QmSndi ritpon <i Bi 

Bar'HaiuM le pwfle iel Ri; dine ... 

..«.. tnmi wcdtt fttuBS^ tuiirwi con Ai tp&dt lUt tUB 

t'inchinerlt a te , e la preda eke hai prednin in '/uetl' anno 

m/ valor tuo; e le tue totttmce mom nsenderanM aliajouity e I'ombra tuq 
t wptu i Jtud Jtl JU CMH ctAnAwit .*•• 

Lte. S. S van na L. itoia BMien pr. pratfecti nilitnm regit Aagjrpti mm 
ibrtMM Kb «rba pMria Dan (Ini ab, 4) appdhintt: Bo. 7 ii ■mmU 
^pMnmbM, fmm mOtt, 

Ltn. C ito lai^t 

mmi eobs t 

....... rnp •>n ran .... 2 

. . • iTi99^ may ^la ns ^nto «... 3 ... >tip ... t> -n.ya 

... msi '<Mana cin;'£ . 
tmsm frxn t-. 

ma «rdi )nbtt b» n 

. a Bit etptrtt «T fHM(M) 
, di Ko re .... 

eimdo iu pauato a* d( Ui > 
, . Lmtm proof mt lagtt matat * . 

, lo tde^no loro con la fm^wtmmmm t 
, , . peremoterai i e berrai ..... 
, €9l Magma* iMt a H iM)g« A S«r. 

Lkk t L. tegto eniaidam ■orten 4 
S 

7 faif^taiaaa $ a am VaUaaiuta Ua,$ 310 mKtjgKomimi iNaaupnoNEBraoENiciAE. caput octavum. 

iUdBgit. 

Liu. D eoden ioMrpreie est: 

... ^tttM ^fW *l 1 

... n 1*1» *iw • • • . 2 

.... ]iim pi . . 3 

... -«1 ttnp*ix natmi na 4 

.... tpw pianm ia ... t 

... 1 mas •« "by ... 6 

. . . bi Toapi pna'> ... 7 

^nn tA xrvuen S 

fin .... itoa nra 9 

.... r^r r/ffr</ a fui it pmirt no .... 
... t/ Frimripe th' mmgnati 4t BgUtm .... 

• • » MHHMMM « • » • • • • 

«/wfCfleimtf A«ri«l«, • 

.... t'» lni, e porlerb it danno m 
.... lopra di ie liar - ckeiom . 
.... httudirk not per tm wuMisioiM; » 
.... « iNDTtmii* « hi le angntlif .. 
... mel riv9 «d!rat, e .... 

6. Qaa quiHpni in Lnncii interpretaiione qaanqaam non paaea snnt, quae corrigere 
qmlnu^tte ex probubili coniectura nieliora subslituere poterimua: laDtum lamen abcit, ut 
malorw ilUn laemm npplm iotegruraqne «onimctaM rtttltMf* mUt emittgfrit, at jmut» 
dubiteiuui, id anqaan magna cam veri specie praeatilnm iri. At (aaien ai qai fori* hae 
in re ingeniura exercere velint, harum in uxiim in transscripto nostro probnbilcM 
litteraniin depcrditaruiu numeruni peculiaribus signis (ai^a) iodicare placuit> lieat 
Me « aaplilmila* ilQgiilanai ttitenram |»andcM. Vcilia • Bobb dlMr MfM Lnodm 
fcotnit'Tel iMtB Td «xpliola in hdm intwprafatliHW Httttk ranlTit laJiaiviMM. 

Mikrit pan anterior (lilt. A) haeo «t: 

1 A A A A * ^ n!j Bn303 »b'n> eiVi 

2 A % A A A A nn-'nVM ■'a-'S 0"'« ]■» 

3 A A A A A * np 17 DH'»»'^ 9 • 

A K ^ ^ ^ K ». bume* )'nrw ]W2i 
7 nj»-iD "^33 o-'x mo-'i nx-ia ' "^^ 

9 1061 )30 MONUMENTA SEMiT. A£GYPT. LXXIV. LXXV. PAPYRI BLACASSaM. 241 i. «b 

1 ct non implcat vcntrem corum ci(bo) *,.*.. 

2 quistjuc (lulurcs dtt ipsoruin 

3 ttatuia eorum, donee aedilicassent ur(bcm) ... 

4 «t tempore eorum poitwo oomederet 

4 itfiior ieiah$m patii suo eC ««MmAKret) 

6 et coiuiident hoc in corde no, ot occidere voluisse queiiiiq|0« 

7 doininum situm ct scfssurum (]tiPtii(|iie filui domuti MM* 

8 panein, et congrcgatuni iri deos Aegypti 

9 

Uaiverm oratio in futaro tempore vel poiins in oratione ohiiqua proeedit. 
Videtar (li cowiw lw botra lieei) aliquig cum rege (Pharaone) colloqai de popato 
quodam (ni fallor, lnralliUe»), eid cibiis non sit praebendut, cuius liatuta non Hint 
rniM habetidu, anteqnam tx mandato neilificaveiit ci>ilateni (cf. Exod. 1, 11), qui 
iam palri suo odio („ stridor denliuut") fuerit, a quo metuendum sit, ne devoret 
... , nwiQaat...t fuoiam aingiili dondm iiiterSccra liberoaqM cenin mailioM 
Ticpre moliii sin!, Sufl'iMi in cri:-3i Dr!~:.v, n'~;''"3''p nd hunc popiilum rpfcruntur, 
sufiixiim in r-sis.Ni;, naba ad regeiu et ad eundeni etsO"', robpn'', sed vorbum plurala 
pai ad popaloa. QbM si liif««m idew ill* Bmr-Stmett qui in postica parte 
hiiim fragmaiili pteptor mnltonini henbum caedea hndatarf 

Lin. 1. Formula fba mSs Mim ill V. T. ebfie eat bb. IS, S. 90, SS. ^rA 

cam Liincio suppl«o cnb. 

Lio. 2. errnbx doiorei a. motesUae dei illorum poasnnt eaa« molestiae, 
i|iffie com dei peregrin! evllv mntaaelM mat, M atntaatia ita auppleri: tntimmt iUi 
doloret dei iptortim, i. r. persentiscaot illi, ^nid dl «lienoa deoa colere, cf. Ps. 16^4. 

Quod Lancing ar.Tir.x rodilit: maf^nalet eorvm, ne in Veiere quid^ni TpslnnienlO 
ferri possit (v. dc hac re Thes. ling. hrbr. T. I. pag. 9(i), oedum in Chaldaismo. 

Lia. 3. orrs'p quo inre Laadna Iraasferai; nalla prearata loro*S qaad 
scriptam aaaet anm^i ipae viderit. Non. atiaua inirom, <]iio(l i lem seqaens verboai 

legil -? ct trmpur rciJdit , coll. qnod vocjilmhini in V. T. itnti'i. '/.ty'ifi. (Exod. 

21, lU) Taliuudici de tempore debUi coitiugaJii interpretaniur et »ic u«urpant: nunquam 
alhar. Fas autem rmr yat f g ft ttmput signiikara, pro qaed L. redditt tf«a{par« 
qno aedijicarenl 8«ribeodam erat ^isa-* V rmM, aoa ]^}a-> fy. Sed quid aidttll Nott 

j» legendum, sed 15. — In extrfima linoa -^p cum L. supple «mp. 

Lin. 4. 5. ]iinM or in V. T. aaepius de tempore pottero Prov. 31, 25. Jes. 
30, 8, al adiaedTDiB ^oidani feraiBm habat prortaa babiaaam: ebaUaloa aaiai I'^nM, 
^'imw. npin, quod in Lexicis cUalilaein sc ioveniaae negnt L. ct propterea ex linguae 
anblaaa aaatorltale pi$imemiim rtddit, nuxiiaa i]aia praceadat (aad ialerieMoapalio!) 

SI Digitized by Google 342 LUSBSCCDNDI». INBCBIPTIOKES PHOENICIAE. CATOT OCTAVtOL MffknH, Menler fii»t Hriitr deimimt • pnn; qni ««r» HrUtri tut tHeiit, 

eit oH!i riiiiHsn ft invidiae Tehemenliori«. Pro avi apiid Lancinin cx lego iiipia 
•xpotila l^nendnm am°, qnod vix «lilcr nuppleri polcrit ijurim r^n. Senleoliam iu 
aoppleo: St Umftr* wnmfmittn Mmtderet [ipsamannni pojiulnni ] «fffdor ^/Am 
fairi no, H immtUurel [filios Aegypli] i.e. ineiuendum eise ne talis popnlut, pairi 
rpgii^ iiitti pproRUR, tandem ipam Aegjrpd populaa bdlo devorat, ipim^B Aagj|itio> 
rum iiberos iramolet. 

Lin. 6>. omnia bene h liabent apud Lancinm, aed lin. 7 nmtt ulroque Iocs 
■■nifeato est dvminui eint (cf. Htns in tngm. Tmir.), pro mwn n(em legendum 
mS'i, q'inm litiern media msniresto lietcA sif. en? Niir est j»fla*s» tcindf re Rnxiorf. 
Lex. cbald. p. 2527), unde tujm;^ cibu$. Sequcnte dalivo, ul b. i., idem valet quod 
bobr. \ ts^ on^ frangere puMn alieui i. a, mMidieo el panperi alipem ten Jea. A8» 
7 ef. iir. «<k 7. 

Lin. 8. De fonna "fWOtfi dnbit*, nom en reel* an bnbeat, ct lefaadnm 
Linen* 9 pnnoan litlerna in medio reiinqook 

Fragmenti inaioria pars averita (litt. I)), ila legenda videtur: 

2 «3^a njy "in« in oan 

3 1 lax NSba ■'T K^isa B:n 

4 A * m ^iJ^^ aina nnn pn nbc3 

5 AA nas ma rrav iraoi rm n 

6 AAA ViKB 1W» «V 'j'^anaT "j^t^a 

7 nana a « a a a « «ato ^a^m ^9 » \AAAA*A .« A a a i. •. 

,1 ...... filiis mrts propter splendorem regis. Et avdivit 

a Bar-IIatics hoc. Postca orsiis est rex 

3 fiar-IIanca verba Regia. Dixit (ille) 

4 (iii)terfe4»sti hos, grtmtOm es gladio tuo potente et p*r(iiy 

5 AmCw (f ) at imsdain hanc feebti in hoe anoo 

6 per Im, et oasa tua nen dMcenderaat in Mpiiiemni et wnlwa tna 

7 super wmlUm ngii 

In hoc frag-menlo orntio niirrnnt!!i est et verbis praeterilii contineiur. Collo- 
qninm est, ut iam Lancius vidit, Kegi* cum I3ar<-IIanc8 quodam, praefeeto roililaa^ 
^nnm nk inadni ob rai fbrdior geMat pcaadamfan npnrtaiam, ceha vlla aarvaia tl 
fnl fen* cttibes ptaMMIe fiiiwaa lit. tkriaqiM ItaipMaii aig ee wH iMar n Digitized by Gopgle MONiniKNTASBIIIT.itorrT.LXXIV.LXXl^PArnU^ 213 OMBpodie «oaiMujfli Bar-HaBesam ex qaadam JudMMmi tnditioos (n^R) ad 
Eaa4.1 Mm pi— h i— niBuni PIUMwab i h. 1. 4* fanditkM faniig MiidiiHi«iM 

nad* lfgi| quam idem ille Romo priore frn<;men(o regl luaaerat. 

Lfak 1 altiaa verba regit acnnonis contioere vMetur. SvbataDtiTuiii M-iron 
tftmimr Iniw aMM tgawmi. Etatltn fonaw «nrt riv)nn fai Iii^b* TWiImmL 
Of pronomine pr« vdgeii «i vMa f. 3. 

Lin. 2. m pro Miri poiterioru aevi Paraphntlit ptoptittn UM oI mm y O 
Sckai(fiu$ (opere araaMao p>3i)« a Syria peiituin. 

Urn, 4. Ab iaide cm Lnato wipplaBdm «at tbop •eeUMit in «slfaM Umb 
fOIUU duae lilterae dciint, adhibilo n ah initio lin. 5 sappleo r\bzn perdidiiti. 

Lin. 5. dubilo quid ail "{b j-<n'< vel 1^ jin». Sentantia pottvlat: htUt tuM* 
ffirtna* igitur *]b ]'Tn feMthuaOn in t€\. adarianiM la. 

Lin. 6. per h»i milltet toot, ^-ins, in quod oma deicendunt, non orcaa esae 
pouat, led sepulcrum e«t, ex u«u Taltnudicorum (r. Buxiorf. p. 2301 ). Seiilentia 
■Btam Terborom: w«a /«« ««« de$cendeniHt (praeleriti enim vi accipienda eril fatari 
ibran) Ai Mpttfemit bm p*t«at bm Iim* «■••: tIvu aewatiia ■« in tMM* vita* 
diMtiaiBt. 

LiB. 7. et umbra tua (suppl. expansa est, vel aimile quid) iuptr mV/M r*gw 
L «t «liiBl Ib poMaraiB tb etribin Regis praaaidiB «ria •oaqoe latoa prBMtabit lb 
hoidbns. LaBdns luagoo appatalB fiolMtBm lt« Haliaa kgl ita^li ib^b imeet r^tot 
aed facile patet, Bar-HsBM apliai BMhocnB aulUam, fwm dBiaa rtgioraa pM> 

•idium appellnri. 

Fraginenii minoris pars ad vena (litt. C) ila legenda erit: 

1 * * noai p?n tobin 

a A « * A A * "^T n:T 

3 OmJsV nay ]3 •'r>2br\(r\) 

4 ^Dpc*} D-) nnM3 tt^i^ 

5 . nasi '■mra oinTO 

6 nnoni *pwi > . . 

7 -)1D On^l p^tt 09 1 . i . . . • t icK, 8t dSsBMwtir et unzit 

3 id quod rocavit 

3 dnbt's hoc tta strut frct'sti Jilitt etMB ■ 

4 tiisi in loco maris luterfecissrt 

Ji quorum opes cum adiniratioue (?) ct quiste 

0 flA et Ubet ...... 

7 com 4eo eonm/ et mmrrmtit.' rtt ^ ie . 

91 • 244 UBCRSECUXDUS. INSCmPTIONES PHOBKICIAE. CArOT OCTA^YTM . Ab iailio ailigWMiini verNuni Magna pan, fortane qniadccia aut sedectai 

•t ia singali* verbis Mcm^m dtfiaiendis acqaiMceDdoM erit. 

Ac lin. 1 leg«nd«Ri Mae pyr ebumarit, iaat npni «lixiaas (|. 3). Unde Laocius 
habcat iaterpraiaiMMcm es^irmtilt aoa aaae^aor. Nan forte tjt^ coafodii com Lin. S. rr:t *% sioguUri huin dialpcti aegjpttacaa idiamia rci (t. §.4]^ 
«I n ^n. n~ip nx u. pr. Mt, aed i. k-;:: vaoafk. 

lAfc S yiiHMB vcifcaai Mpflaii paMfit ^lAfv* ^ttit dhtf aat *sidM( italA 
illmJ: wd posterios pn««mi propter »eqoen« msr Jerufi- Vr: pro yr: at 
•jriacvBi cat ct ac^aioribus Parapbrasiis propriaaw Qaac aeqanntar duo verba L. Ic^ 
^ na, M MM CMtt ai vMatar kaaa laclla, at «Mat: ^ | nihil paiitceMa 
«1= 13 daaao tale cvidenEa del valore da aw amgaata alia foarta cifra deD* Alfubetik, 
die i aeoorieDtalklii i qaali laagwtralai e a t a ai appoaevaao a qaello seim procaedani 
ikro g a a dag ao, cha il caaipaiiBMata da* dani, darraoao per lor decora la Taaa 

e<jutdfm igsaras nei hoe srio. pos his pnpiri nr^nri vrrliis refHIi noB possp. quae n* 
iaterpretaUii fridea* cat Lancia*. .Nam prius aianifeato est p (noa is) Urn cf. de Nna 

iaaB f. S, paa i e it w ^ I. f. ^ trtmHm, c« mm fmmmm mm ariiari, LaMaa 
\. CI. daabos liMtrii «ia» Avaiaia ■aai u i |ili«Mi« irifcaiw. Da rw |a* m» 

Cii V. §. 3. 

Lin. 4. 0^ *V<t2 L. fa /ore mmru, coi obstat, qqo4 pro si appellatiruai 
aipailanB WKi** nM fttta ila bgara |Aaeet> Em eate iMaaa paal Nai 

ianciim legendon f- •.-i.t2 ta Atkarim f cf. Num. 21, 1. 
L*B. 5. Pra C3rs^ afod Laactaai legi cvtfSf cui vix obctabk liMciaa figaia. 1 « a % • *9naM ^ny» t? ^ a 

s » » n ]ma viitt -IB * » 

* PT^^ n 

• * a^M pc:r>K « > 7 r" t- 

• * » "njx n5 ^nriK^ 

• •••• nro Digitized by Google MONITMENTA SBMIT. AECrVFT. LXXIV/LXXV. PAPYRI 1ILACA88IANL 245 1 . . quod dabit ei pater eius 

S . . piincep* Oeorum Aegy pti qui 

3 (A0^jffU et emnt 

4 «t frim iuaUia 

5 " ...... forag ductus est vir 

6 super to, Rrir Cihrali . i t . . . . 

7 lienedicct iiubU ad tocaudum et 

S «t dixcfont ci ithrem mumm 

9 in tivo . . . . ibb in quIbM ne fmiini abnn «t openun perdidine TMMmnr, i» mn. 4 et 5 remiltiaM 

ad f. 3j et fatemnr, in verbis !-!?23 (L. n-a:) Verf. 6 ct rtJt-tp (L. rrxa;?) nos 
coniectaram nmgU ex linguae indole peltlam, ^uain lilterae figonun in apogr.iplio 
«liibiUiBi MMilM CM*, m4 ia tafibw ail definii* •t papspra BiHMitmM LmmAn nn wa t dna alia fltagnmila papjiawa 
■eriplerae geaere iinpleia, allenua Borgiaauni in Prop^nia 
alteram rcscriptnin in biblioiheca Valicana, qnoil qnidein uirumque a 
deacriptnm nobiscum comnianiGarii, qoa est huawaitale, Sejrli'artbua V. CI. libenna 
•a adaadl arbiiriaia aabb penal tteai. M aadcai lanpofa Baarioa aobb aibit 

iifriasqiio eypinplum ex apographo Sejffarthi lapidi insnipitim tinn cam nlpha- 
beto et tabula dfrerum io papjrro Valicaao a ae indagalaroin , inox in altera 
Mdail parlkda aJtaiaM. Itaam Ipaani ob eaaeaM aaa ab haram 
nloraai cdiiione abatinendua |iaiaviaai. Noluimus epim viro dociiwiiino iustim 
primae editioi|ia landeni praeripere , praeaertiia quam id , quod anuni ia bia fragmentia 
tar^ter habilia et ipao SeyflTartbo faienle Tix tatta accurate deaeriplia praettari poterat, 
M dfrarHH todapila, ab ao ian pw iaa riiHB i am aai»a<failiw — ■ » 
Ml ftagantia !■ Baaitt llbio apilar laoia dt, ^ CAPUT NOirVM, 
PSGUDOPHOBNICIA ET SPURT A. 

Poat^nan aoMram de titulta vere Phoeaiciia dispolatioaeia iam nptimo huiaa 
Mwl eaplla abaalvtava M oelnw aRai «aaaaMaioiai ganaa ttadafiHMi qao4, Heat aiia 
Phoenlciuni, laaiaa cam hia intima aeeeariladilM flaalBBaiaa art, iaaiinia, ae quid tenara , — — — — —»——-—» — T — 

onusisse vidcaraar, quod huic niunutnentorum generi annuineralum egt, de nonnullii monu- 
laeotia veteria acriptarae agere visua est, quae partim quidem genuioa, aed non Phoenicia, 
— ^_»L — •"naaat Tavanba aaHialll HiMntaia VlMaakia Digitized by Gopgle 246 LIBEK SECUXDUS. IXSCHIPTIONES PUOEXICUE. CAPUT NOXUM. icriptom litiprnrnni I'hof nicinruni cnm Elruicis ct veteribos Persiciit similitodine 
deoepti epigrapbas ^uaKdaiu Pb»enicwa eiae exuliiiuiruDl , ^oae vere non enent: 
•t imIm Mel iMMiam UmUm mpw immm noMslU mwamata 
lul, fMM difMBiio «Htt doclw iMmliiilHn bapoaMtaat (m. 78. 79). 

LXXVI. 

Ae primiim pro Phoenioiis habitae sunt noDntillae lueentarnm sepulcnliaR 
lamiaarnm^ue aenearum epigrapliae, qaae potiua Klriucae exisiinaodae aunt: 

I. <|aMttior bdoHMdi cpifniphu aibi ■IbUm • Maeiiteio aceeptM tHMt 
Iliitnakfnis , .Miscpll p. 3S5 sqq. I^iiccrnnp arpillacfae eacqiie scpnlcr.ilos , quarnm 
iof«riori parti eae ioacriptae sunt, in \iciiiia Tuneiis, ut fertnr, rep«rlae tn Maaeo 
HamiiMiai antnMitsr. Priorem, eamque plenivrea (cui prom* aiaiH* exatpluB 
fllin TaliBMnHl ■uo Lngduni «XKiat, a cel. Leenm Mcnm communicatuni , Hian^ 
knOi ut ^idrtur, tunc, quuiii .Misci'llanpit rdvrct, non co!.'niiiiiii ^ c\liiLt'i i,iL. nostim 
St no. LX.\Vi a, omiMU relii|uis iribua, quae nonni:>i pauciorcs eiundcm epigrapbea 
liMWM MMiaMl. Hanakcma I. c cm legit: rnb pra pleniece nrVRsn kte gnritm 
' Aaftcl*, hoe contenttit etto. 

%. Aliam liuic «imilem laminae aieneae (•ecandnM d' Orvilliom lapidi) inicriptaai, 
f«M aaaa f7i5 prope PtaHMnan in Mrcophago nunmcM f^wta wt, «didH CM. 
ie Torrnnuua, inscriptt. SienL akmcallMt p. 297 e« tarn priu dTOnrilliM iaSitatto 
P. I. tab. A ad pag. 43. Tractavrnmt earn Bellermannus (insscr. Pbopn. p. 22) CC 
UaaHikcras 1. c.« qaoran prior cam le^t td *|n m9Ue Amic i. e. mollia fata huio 

E^nidMi ear ■mmqoe illam •pigraphr>B ad IklMtiMM EMHeun rcferrr uialim, 
doao ■uxiino eaawM aaiit. Ac priam act ia faoM liMaianiM, qnaram noanallae, nt 

PiMcaidbat qaldma cam Elnncit caauaanac raat, aUaa at ^ s 8 Etiawii poeolMra 

a Pbo«niciiii nionnnieniis alisnnt. Altera niiiim rumpanilionp similium inonuraenlorum, 
■HUinM ioceroaran, foarum nags* t'm io Muacis exstat *), quaramqve infrriori parti 
aomiaa propria, maxiMeElmaa, Bmria ■ ■<B E l i aa cl i moi» Ladaii inacripta aant, laepo 
addito verbo epoiesrn, mrpoietem t.-io/^Mr* |(* imtir^aiy . Quoiaodo illae iilterae legendae 

sint (no. I IKSTH? no. 2 IS. TH! j, non nipnm est h. 1. dispnlare, iisi|iie Hefiniendura 
reliaquo, qui de sciiptnia Ktrusca aiiquando post Laociiini et O. .Muclierum niereri *) VhL Atturmm Brmfme Jt Ijuif» Buc»apvit. FaitmaO, PtdtM, Cuiciri C. OPPt. US), paa. 
I C« l«» et VitertM 1839.4. laMaMO aim RCMai CMMt ( VAmi, FaMafaa, ChMhX 
ilB y Mf CI Maiiaa GncM at ] 
^■■nnii paneac Ihiciw wm (t. lapic) 

Ktnitdt, h*«id reiillo plurrs Cr.n-cU intmjiljip ; r. c. -iam— , V/^a«MrT*r, Aeci, Sirobili), 
•raal, plenei|ne Laliab, ita umra ul |>1t-r*>]iie omnU Umen Cgulonnn aoaua* cMC TMereatar. 
piCpric BtoMCaa orifiaeM redo!ere«t ■*) ! («. Ch CaanMI, VMIar« PicNte» 
iJiyiu^L-U Ly Google FflEODOfBQBN. ET SnJRU. UUnrn-LXVX. CVBBN. ET ATLANTIGA. 247 

ixxvir. 

, In acripliirae Phoeniciae roonnineiitig rccenacri eiiaiu solent nonnalla, quae mA 
fWM mriptmrmm patthMM, 4» ^ aapm «xlmwlib. t laid* 

pneter numoc Teterutn IVrKiinim et Asiae niinori* (|. 50, no. 1. 2. -l ) tntm'plio- 
^Mwdam in lateribaa BabyloniU rep«rlae. De dnabua haiuamodi epigraphia, qnM 
!■■ MiiplaMai iaxta m Imbtnl ei neqoe PtuMnieiM beqne BaibylonicM uA 

(tab. 31 LXXVII, n. an. b ), inm dixiinua I. c. p. 74 tiqi]. Tertiaiu 
qunndaiii, qitani post Haf;erum (v. Klnproih nsint. Magazin lab. 4) Koppius iledit 
{BMer UHil achr. H p. 1S2) et liabjIonico-Pboeoiciam cenaet, ibidcui repelivimua 

(tab. 3S, no. LXXVn» e) aolo coatiliai «I iaialUganM Phaaakiaa Mtipiaraa gaari, 
M rigaa ad hoc litteraturae geoaa referri aon LXXVni •( LXXI3L 
CYEXNAICA RT ATLANTIC A INSCRIPTIO NB& i. Ulrfat^ httlna aMmnaMMili aib UUtm boaitaibaa •iippmMblalorlamlancdai 

et continiia sprip namiro |iIiK-c(, <|tio tiMffios oerlitta<|ne sit iudioinni df vrrn cnnim nntura 
faciendnra. Ante boa igitur duodeeiai anaoi primum Melila I'arisiog luiMiiin, iode mox 
oun alianim tamruni doMk bomtaibaa eanmanieaiem «M apognpham mtmnuiiii 
htUngmit Pi»tmiti»-grmtei ia parkdab (^raaarum, iit ferebalar, reperti et Melilae 
lervali apud geoinetram qqendaiu militarem Galliciini , cnt (itt postea innotnit) 
Grongaeto nomen erat, ex ao ordloe cai de ingenio nonien indiiuro, cuius haee fata 
laila Ml (pigat eaiai alallMlaat *t wox iridabinatt fiHa aostiam aiaaaaieatarBM 

collcclionciii conlnitiinnrp ). Snpra sunt Phnr nicinc liltPriie (jiiinqup, q«ng de sentcnlin 
auGtoris Mt'ir:^ Jrj&oca legendaa ease, ex liiterarum tabula intelleximua , ^aae Albmticae 
iaicffipdaiii aiidlia att. Taai carraa alaiaa 4raeaailbai loacias daabaa taUiB afiandbaa' 
laaartb, in modaai iaaigniani Elaarfolanm itva CM«aliaai| tab cam hgilar gftaca: I fartur, Ititit in velere tepulcro Melilenai IMtrat nnt J ti a i M iw, licet trpi rel ijuitoor • 

I Amt. Bnifomm (apiit. awai a »afc> iMna valgiii naaiiat" Odaaai vir Rrr. oalea- 

Yol. IVp.117) diiJewat jMm tndUtnim Uptitmin di«««t, «bi praMerM M«<modi lillene iaaOMo 

•aai p. 48 , Afrnt/Wvetn ia AmtijuUt r^xpUqure nanlit Vera PtM>««idi« conpararMt, et qaa aacl»- 

Tol. II lib. 1 c. 19, et CatfrKni I. o. p.IW, at oon- ritala nmulrone ilUe fi{<irae ita, at tb ro 

laa Htwielkleeaiam, ^ AagrpitMwa M auMMU' faelaai, expfiaaii potaaa t . Eqaidam Maor, iil^ mlM l i e ega it M ntt at lenaMam (iner* pbOML \>»^- iT], his rerlMs: nullo irmln Tiiirrt, r^iii foHe quincnnqne Icgi 
f^uun plurM imagiaae et figarae e. gr. piacet gr»> nerjufunl Fliomicu uppellare placaerit: toliua 4ieiiiea ( Da^oD ] , rifi camril ( Moloch et MUaoaii aatem rooDumemi Mem i 
••eenlolea), iataaeaalBli «t ia p i a n M imk uttm i^ wrf apta i a i c ir i 

(Dagoaia Phoea. ■aeeHoin), ne« aoa Ntofae pMpbai qatatea a ffiahdria ptapa tanaaaa ia 

MarMciar origin«m I'!>o<-tiii:iain imlicnt, 'juu.i uh CjrprO iBaula 

•MMaa MoateCdooiuas tioc inoniMieDlinn Aegjrpio p. 123. 
248 UBERSECUNDUS. INSORIPTIONES PHO£MCIAE. CAPUT NONUM. o^YMn. jrjjjpj ET02 in 

». e. Olympiadit octogetimae lextae anno tertio. 

, Sequnntur tm venus Phoeoicii, quorum vocea leroii paoclii in Irigoaiini 
«Miforfdi ililhigiMUitiir« fiMBl B^otio (dmnhiqiM mcirH kclori ngawn \i d« NMMti» 
MMtaik % tmm) kns ia MtAna ItgeaA: 

pet? (tpM-icMn MS'Ttt mb« 
•mn Mn-innn ttpme v&m 
aibwottn mm tiibm 

•I (at ialia nraMfakimw) tnuiaf«rnidu: 

S»h» cMHMMHto, iaaUkw f9m»t 

Sfifre iiiitilia , /fj^-i/ fundamentlimi 

Salve lex , titluiin rinrulum. 

Deolqae inlerieclia ter novenis iiunciiii per tria inga dinpositiii addunlur iiovein 
mm fr««ef jfovotfo^My Mripli, liU«ris partia pervMMtit, jwrtim dovm m iaw> 
llttw formae ([^ >■ T)^ TocabiiU* toniis pmetb diMinciia, bit vtrbb: \ touS» 

oioii'f x'ti •ji^vtiixtov xoiritr^i ^KY'i ^'S ^*"'"» ^<"' <)»xu<o<Jir»j{ *'p''*'J '^* Jtltiu toT( tor 
VtifiXof 2>j;^0D ixXtKtois uyaSois utiQuairf ots ifuputiis; *^ t( xui ilv^aj'o^of, iwi' 
lif •finTwv £^irrw, avfiff aiyi/fitfrftV o«w/mv **). Infira scitlplm ait nr|ieM enadaai 
niardens et iria trigOM in M<ia nagalik foB«yt ornala. Simul idem geomelra aliaai 
mlait in«criplionein mere graecam argumenii ■iinilliitu eodem in loco, ut fprcbalnri 
rtfertam. In lumma tabula crux coniparet circumdala litterM 02iJP12i et lanrra coroQt 
daeta: hM« corona inlorpooita cat vorbic Sfftw Jrmiipa»(ttflK).* cab ca dvcllbm pMin 
•adquia aat priori simllibus, partim niiilto recentioribiis, habcntur hnec: OJiiy, K(f6nts, 

Kt9ftiamMi Ku^r^yrjui or/iqo'irw( ht/Uittmr tiltt', /i^JiV flir abmonOMHi^m, toT; ii *) ZapaAit Mt Moeatior foma (t. Thcodoret. 

T. IV. p. 935 cd. Soliiil/. A'^ii\U. I.. :>H rj. i.M};ii. 
ToU imi^nla Uiamrii llnlici p. iH'i pro vul^ari 
gtfmuMt%* I ipMniM III* t|aidc« oela eal «k aeo- 

(laac&t, ul b«c« «X Z«tidio« Zrrriotehtro , T. Hyde 
ie nL rtt' Parwrun p. 309 tqq. 

tiMrt MuniMaaf L a. qiribnt comaiaacai tIim 

ralion**!!! coitvcnire consoiiii \oct) clociipriiot Zo- 
nmlnr cl Pytbigoras. ForluM Miam teribera 
TClataal aaaiar: mpfMnh» mntttnm fMmi 
MM •ANNdkm awr faMfllittaal £ «t A ' •••) Baad aaia aa aeribei* toImmII MlmMm^ 
Hniaa eaiai aaaibii vir (obAiyl W^J^^ 
Iwtiaiaao C iaaai a , Cobado Praaiae iai|Mnale 
pnpbriaai ae aieathua ftoiiae pl«4i 

nim'pti' CDninuiniorifm coiiiin<'nJ.iTir, tjuUtn 
dc«trina non «olain inopibua placMit el aebaloni- 
koa • iilaba, ted ctiam ipai Cobado Ngf «m 

apee. Mat Afabam ad. WUl* f. 7t. Hyde t. «. 

p. ii° Hi rl>i Ii>t bibl. Ori»Bt. ark Masd^ik, «1 

ax ««riptoribu* ocddaalalibaa Agathiam lih. IV 
f.98. Thaodor.lacl. 0,9.367« P8BDDOPHOBN.KT8rinLUaTIILULm.CnnmBTATLAHIIDA. 249 f i iwiM iUwi U]impiein, mAm exemplnn la MMKi SfMbnianlt lepertimi 
meani ONBMmmnt Gut. Sejffirthu, ipM ptfaoM «Ml-.«t expluaii, te lMb: 

Df in$eriptione Phoenicio - Graeca in Cyrenaica nwper reptria ad Curporratianorvm 
AaerttiM pertinetiie commeulaUo. llalae 1S25 ( vel poUus iaiu 1824 exenntej io ^uviernlji 
«Jitoi hoM in aiodam da n uamtum. Qwim naltm «b «awM at ab fpaan <NjHi|iei mai 
nolaiionpm anie Timaeam prorsua incognitam (Polyb. T. V p. 31 Schwei|{h;) pra gaauino 
Oljupiadis aotogeaimaa acxlito feta iiaberi non posiet (p. 15), coalni aatcm bauiim 
Iwfi daMn ird ndiaa lertias aenmiMaa propter aslarna ill* leatinoaia v«l pwrra 
val Bolla aiupicio aaMt* monumeoMa Ulnd m GaoalMi C^rNMkia, fnrpnwartaaanMi 
tiaprcKi nilJiclis, eo conKilio ronfirtimi censebam, at tnrpe innm de bononun mulie» 
rninque coiumunione decretuni i^Cieni. Alex. Stromm. 111« p. &12 8jrlli.) Zaraaatria at 
Fyib^garaa, foaa taaq— i aaanMw UaraplNnitaa aoapidabat gnaatim aataa, avatarilala 
taereniur legemqne myitioam tanqnaa aalnlia favoruque divini fonteni myitis commMh 
darent: quam quidem aentenllam qnuia in universnaa auadebat prava illioa aelatii libroa 
et documenta cndendi eooanedido *), turn nuixiine quae da coauaaaiaae huenim hge 
Hivim conatituia at dXMmta AwMMm aslMia taatiiaoaio **) iaetalmnt illi hanlnaa 

I'ylhagornp Pt Zoronsiri nuecia* ae venditanteii : a mn propositntn prolmliant hixloriae 
eoelesiasticae acralalorea qoos vidi oiDnca ( v. Mailer hist, du Uooaticisoie T. II. p. 290. 
Nawidar allgem. Gataliichta dar cbriatl. Kiraba T. I.. Val. IL p. 773. Oiaaalar Lafcrbk 
der Kircheng«ichichie T. I. p. r>R vi. 3): probabat ettam Hamakarua in libra paolla 
pnat Henm ediio: LeIIre A Mr. Haoml'Raekttte lur me im$erifti9» em caracthret 
pM»ici«MS et greet, recewumemt iUemmerte ik Cgrate. Lajda. 1825. 4, ia duoboa 
laMaai a aia diaaaatiana. Liofnaai aaini laaaripliaaia ariaatalia, qnam aga Jaaiieiaia 
at ex Tocibtis hcljrneis nraroa^ifqae coBsnrcinatain exislimaveram, Hainalcenii rera 
niaaniciam et lioguam Cyreoaeonim bominnm patriam fuisae puiabai: deia haia 
axplicaadaa laeaat HalhaBalnai'idlaBia aabiada adUbaalaai daxi^t faod nihi aafaa 
vidaliBlar ^**)} qoam Meliienaium idioma ex volgari Arabaa Afrieaaonini dialeeta 
ortum eue conalaret, unde factum, ut nonnnlla inacriptionia verba magia axaenlentia 
anctoria legeret, qnam ego feceram. De fide tituli tune dabitabat aama: nema ceria 
palaia praliMana aat, qoaaqaaa Kafpina at BaaaUiiaa fiaadaia anapkad 
Tidenttir ~{~}: et ncKcio an omnium HiiftragiA Iii1is<ict adulterinna hie fptus, niai falsarit 
proapero fraudia eventu aadaciorea faoli ad nova commeala max uiimuai appidiiaent» *) VMb quae laadevi ea p. & 7, pna liii. Hal. 1816 no. Hinm pniiMla, quad 
eelarii anteei , dn epiicopi Cjrrenaici frande BaanlUM, qai <a Geaitiri nMam apod lin«warta aamt Io» Hoichuf , prali «piril<uli« aia b flialo aortro agnOTcnl, aikilamiaMa 

1111$. Telero Plioenicum MrmuDc ingcriplam pulabal. CeienuB prorecto noa eral, cor Tir doctaa priaiae 
odilioaia ]ialBiaM a ae libi aieptaB tan ^ravilat 

famtf qaon ulriijTip Doslnim intpoiiliiRt eiiafl. 
t) Vide Corp. inscr. T. I. praef. p. XXX, g| 
***) VMa Baaateriaat apeA aeainfam Hpbi». prnf. ad lad. leal. BaraL aaHlv. Mtt p. «. 

3t **) lp»fi Epipliinf» librom compotnerat rrjf! 
JuMuaavrfC, in qua baeo «1« iuttilia diamo et Itge 
I cxpoaitar, v* Ciwa. Ato. !■ a. 250 umBBcmiDin. 1NK»IPT10NISPH0BNICIAE. iPAraTNONint. S. Amo i^tnr f 8li Gro&gnMl iogtnioniBi tin •niem nv» patroDus, Muehio 
AgrMa A«Mi 4*Mh4m AvMl«Mmla, SaoiMHl AriMlcM fteWu* phm iiNHft« 

ptionis Pho«nicine , qnae Mclitas cfToima OKset , exemplR tradidit lithograpta a 
Qnmgneto super ip«o lapids perf««te, ut ferebator, lervalo dcUneaUi, mox eiiun ia 
QiWMi— aitn, daqm m eoMM«aialiM«« ndlaMti ^m* cJiu «tin Ammht it la 
4ltUmHM ef d«f art! T. XXX tun. 379. 384. S«iM hfidu haM Mt nui«. 8«pm 
Malptni est tridens et nlrinque oculns cum delphino aqnam »iiciente M aliis ornamentts 
mimis inugnibm: intar haae et circam aeptein stellae coUocatae sunt et singuiia siellia 
vypwIiM Mpim Hmmnm FkMBidM MWMJiin liiMMuvn tsbidiini tdtotiMi s (riBtitM 

•d daxiram it!« Icfrenriae: IFHOnVA. Pantio inferius nd sinistram eat aries rel caprl- 
IMrnns, ad dextram cancer, in utroque latere ancora et sub hac delphioua. Reliqaa 
iMoriptiOt p«r XVni Mftoi vwiIvbIm inrM;(qddi> dbpodia iladfae fitwtfofttiip, 
liMD A imk dtUEtimfui*, haae MntiiiM; 3 
3 


D 


n 


R 


a 
n 


P 


D 


D 
n 

3 


a 

V 


R 
1 


b 

3 


1 1 
a 


N 


a 


£ 
T1 


rr 


a 


3 


!> 
3 


n 


3 
N 
. a 
M 


i 


M 
n 


1 


3 


M 


9 


a 


n 


n 
^ 
M 


3 
(* 


n 
n 
a 
a 


N 


D 


n 


"1 


b 


N 


M 


n 


M 
N 
b 


a 

b 

M 
P 

n 

B 

b 
M 


b 


D 


: 


« 


R 


9 


1 


M 
N 


P 


n 


a 


3 


V 
M 
n 


D 


1 


0 


T 


1 

n 
m 


1 
M 


a 
n 
1 

M 


n 
b 
b 
a 


I 
K 


n 

B 

D 

n 


b 
y 


C 

n 

b 

4 


N 

y 
n 


a 
1 

M 

1 


n 

R 

n 
b 
b 


rt 
1 

R 

b 


D 
3 

b 


13 


y 

a 

0 
E 


\ 

P 
Q 

3 


PI 

•i) 
T 
P 


C 
i 


5 
3 


n 


M 


3 


R 
n 


£ 


a 


a 
a 

n 
a 

3 

n 

9 

1». 
« 


a 

0 

a 

D 
M 


M 
1 
3 

V 

a 
1 

R 


C 

0 

-1 
n 
a 
b 

M 


b 

N 

« 
0 
3 

b 
b 
n 

R 


n 

3 

n 
D 

a 

« 

N 
9 

P 


b 

n 

T 
3 

et 

v 

a 


P 
1 
n 

n 

3 

a 
n 

N 
T 

a 


b 

9 

ID 

b 
9 
T 
«» 

I 
b 


a 
a 

n 

T 
1 
N 
-) 
M 
1 
1 


0 

b 
1 

0 

a 

3 


b 

9 

n 

3 
O 
3 

1 
M 


a 

n 

3 

n 

R 

T 
R 
M 


b 

9 

n 

3 

a 

T 
"1 

R 

b 


n 

R 
O 

a 

D 
D 

a 


3 
R 

3 

a 

n 

b 
b 

M 


s 
n 
n 

R 

1 
R 
R 


R 

P 

9 

» 
■t 

b 

a 

R 


n 
b 

'L 


a 
> 

n 


} 

H 


n 

H 

n 

5 
M 


B 
9 

a 
a 


1 

n 

D 
3 


T 

3 
tt 

V 

n 


9 

n 

M 

b 

n 

H 


n 

M 
M 

n 


M 

M 
M 

b 
b 


n 

9 
M 

b 

M 
M 


1 

a 
n 
1 

!| 

T 
H 


V 
9 
tt 

3 
R 
3 


3 

b 
a 
b 

R 

e 


a 

3 

n 

9 

TJ 
tt 


S 
R 

b 

Q 
R 
3 


R 

3 

3 

b 

M 


n 
b 
e 

R 
3 
9 


b' 
» 
'a 

Digitized by Google PSECDOPHOBN. BT BPllIL LXXVm. LXXIX. CYBEIK. ET ATLADHCA. 25 1 Phoeoioiis icrlpta sunt eiusdem figurae , qunni habeot Cjrcoaici 
lilall lillaraa. Ut in IIIo, ila in hoc, figura ponilar \>io\, V pro ■)> Md Mr wtMUiu 
Lf^, pud «jr vetere BmUMea^ m^fiaiele defnmtum ett, hUeJl^wrM 
ittm jftUaUu petpenm Ml«f« ett (vida fag. li. 16). PnwieffM BMi liilcfaia, fa^ 
in TolgaiibDi BMafarani Pboaaioiatam MkaHi daatt, 1| yinsit aoctor, ad aMmidaa 

alphabed Samarilaol: Pke 4^ ad exeroplnm Aelhiopam, rul^ribus autrm Phoenicoai 
liUeruliaiBOvaaMAllaalioasa.ant«dUaviaaaa(*adiiiu ^ «liVtjiA^rftiaaasiiriiaati^at 

^ „P»<« s P, foaa MMiiii, M fvft «ilHferA d^fittadkfiil^dmr, in Ulie^inNn 

labnla nn4 «aai Inieriplione edita declarantnr, ndiiitii etiam Dovarum lilierarniii aoM^ 
mibtUt nimiriun hii: ^ Oltip ^ = et aliii quibusdam dod minus inaudiiU, 

quaa tamcn in ipso titnio fraslra qaapsivinuig: ,,Eeta" = Eta; „OoAa** 

=1^2, fortaase in titulia niox apud Melilcnses reperiendia deprehrosaii eramnt. Kop 
in ai^filo aupwiai tnniacripto Eliph acripuwu ttf Oimp *!, LVop PI* if 
Fa 0 Ml ». H«o igitar noaamcatan neaaa Maio anni 1826 Joiephmm Q^emm, aaeerdoteai 
I, daeanar MeiOmet ipaliiaa atlte oUn prlnaria, in ^priae doana ana 

inter fnrliendiira invenisio et Ge. Grurignefo dono dedisxe ') , mox etiam cum ill. 
HarchioDe communicaase, qui primua eiug praeatantiam et inaigneB in biatoria 
aatiqaa Ulaalnuida aram penpesaiit. Hie aalm eat aa ia M ip nial iana awwiwaiad^ 
quain aaa&garat Cmmolui, Meliteniii, linguae Chaldaicae Professor^ mtUt lalcllaxll^ 
hoc monumentum ad Atlanttdem intulam diluvio Ogjgico Kubmeraam pertinere, 
euioa flastigia (id quod ipse Marcbio in oompluribua doctii operiliua aerio mdn- 
ilramak **)) in ^haiitca ct CtanB laaolic aapaniat ***):* iniqinit atlani, fned 

at ddinaaiar. *) TeatH »nnl lilIiO';:raitl.if" CulcM •<! ttnrir A fhltloi't tnc'nnr d 

SlOgPNaua, vt •{uibai ba«c. acUcribiinu*: „yi 1805 — 1809. 10 Tonii. 12. 
4» aawa, At meUo OtmMn mmm Mbbm poma »tl '**) En BOMm, qaam Hi MtNUe i 

ibub 4H CtrtfU M MM aite| mR> (Mfe dHk • M edilo adtoriiMilt CM* jwMtMf i 

piftre tUl /oaria>n««to i (tols fravafa ua (twm dtltrmtnt mfin an /uMr la wfrHaUt pM Ulm dir firi' j cv/uTtri lii rarallrri aniichi , iht to ernia I' anfirnnr .iihlanliilf qui $'ilfinlail Jepfri$ It Gtl^At 
«M«r« Fniei: e i<«nm« ni wi dilmait itUo ttudia 4* la frmjr Sjrtt /uiqu'tntrr It Cap Bm 4' 4 MV t S funa IhfM, !■ aw wjlMtla aa Aaa» ^fmU tl it Otp iMaHMa* dt Mb, #mmI tar /tht <r 
^ fpffgMiMa, arf 4lmt A I^H^MUt dk« {Ml Moat tt 4t Bnt iti melent tommrU <b famrm» Mi l ltrf racak'BMMt" Afml ^Isf, f>( t'fltvmt preufut am mUta it 

■*) D« Wltria AHmti^ el ^'taait Oto|M r/<(U«iiri<lr (vimrrgtir i'aa avaa4 CMMoaw ei4e ibraa eiot: AmUipiUt tt mtm mt M da 2398. da IMugt 4' OgjfH. 

di raMitM* n ir, ft jimiw pnt 

3> • Digitized by Gopgle 352 USER SECUNDUS. I2«iSCIllPTION£SPUO£NlC]A£. CAPUT NOKUM. ei inscriptam esM banc notam: 7. Sempron. Cos. kac. magmi. Athltmti». 
«;/. loubmeriae. AtklaHlidi$. reliquittm. vedit. eideuque. lervari, coeravii. m. mr. 
DXXXVI. Olgmp, CXL. au. Jll.t unde apjiareat, iam Tiberium Semproniutn Con- 
nkm aBD* uUi DXSEXVI, Mditw MpMat (liv. XXI, SI ), Ulod MOBiUMntam 

fMlw Cl novo dtafo oniatuni trrrne grcitilo deniio IradidiaM. , 

Qnannm aufom lingua illam insci ipiionem consipnatam tnne cenxctis? Nuni 
forte Phoenicia k. liebraea paullulum pro arbilrio iiiiniutata, utiingaae anlediluvianae 
alHflMr tiMiM aMBUntof Hintaia: ku mIm vix mil fuM mat bent vM MdW 
ten.sp8, qui, ut eruditis univenae £uro|iM honinibiM delndtanat, dowtertico mo 
'MelUentium idiomate , caias cam Phoenicia liqgaa aagMB case congrueniiam 
PhdtniMM littwis otciinqua wripM ud tMia hababaot: VaUae iatiai (Phoeaidse UngoM Tcttigionun ia H«lil«i)si 
ipM;.LB«ioL tan), aaobbolimabariujtahUla 
ia Bbflllo: Yanneft dbar Aa aniteiitdha/flpncha 

• ••• ll* Bt'yiro'; /ur .ir.ih, Dialectnlo^ip. Lrip/jg 
1810 , nuac ■ dotliuirois eiiu {Mtitwii dia abiecla. 
Dt Sacj I. 0. p. tW da prtaa •diliaaa Or—iai 
lioM VMMlliaaae loqaaat: n<lttm$ i' mimluctio» 
flacie k la ttl* 4e cri mvragr, it <'affaet«i< ^ 
(limontrtr fHt It M»Uai* n'nt mtrt tkau faa 
lfa»tltmae Umgug dt* fUakttM *t it hmn mImiw% Lepidam art, fMd 
taatiif aoraa pv A ■aai s«|aitar, qam • manm Mriplit diaaa la toHt 

ilL Bfurchion'u opr ribn? nr>ti?f;Tin clr-pn lH nilitiir, 
Eoaiem ia ij](crtptioa« fan anno* ex urbit coo- 
Ma* at ax OI]mpi«a •paola lalir aa oonpnala 
■yawii» aaqaa ia aoaipaialloaa aeqid apoi 
GdUeaai farl it wtrtftr Im da«n, cootra Teterant 
eonnelndiDom, iam obaerravil Boeckhiiu I. c. p. 6. 
**) LbigHoe MtlUeaiUf^ qoam vete Arabican 

g«ri Anilium, maxime Africaaoriim , Iin|«ua prope 
abftsuK iDler uina«« cooitat [ y. Aiy& A/ym JlfaUt 
'mfyurr tyltoii* ji byttvlim live libn dictioaaai k a. UicaauM Aaroau V44fau.i 
Lmiiaoa MclilaiM-lallBO-llalom oal poal aaeta- 

finm accCiduot uppf-nJix *-lyn,,,'It,|^ic4 «*t cimip.irtt- 
thra. Baawe 17S6. 4. Eisad. Mylaaa Flioeaico- 
Vaaiaam, Rome 1191. 8^ fiiaaimdea Mb Bafaa 
Mallpse , sfcondii ediztonp. Malta 1827, et: Moiti, 
aforismi v pruYttrbj mall^ai, raccoiti, ioterprettti, 
• di Dotd «xp1icaliT« e ClotoKiclis eormlali. Malte 
Idas, ef. da Saajr la Journal dca Savaiu 1829, 
Pb 19S aqq. B^Hbt fraaaaalfaa JMiriMar, que penea 
ine mamu icripta exalal), originei ad Poeooi 
Paaicannina linpiaai lafeiendaa eaaei adeoqoe 

Tel maxim am partem aerralaa aiMt Tetaa qnae- 
dam opinio eat, io qua ipti MaUteaaiaai acripto- 
rea otagnopere aibi placebaat (t. Afftu dt SMamt 
datta liagaa Puaiea p t a aa at aawala aeala 4a MaltaaL 
BoMimS at VaMina% ia piaitai pliaMB IM 
rravMalaa] Una* aaailrraa it 

moo arnbtf. In !'\fnr r.yinlon M itouvr mnrt 
tspaUe da»* if dUcourt pribmiiuurt da dieiiommairt 

fMi tn 17M. Mail aacBM trace it tt tfHtm 
nt. poroft <laa« im ■•avrlTr grammmrt iarllr em 
Halin , rt nn$ poyc»i avre plaUir , ju'il rtwumtt A 
aitifttrr h aa iiihmr , ■ q-ji ti>.itr>»ra< a'ral fa^ni 
iialttit VMtgalrt dt tu lamgut det jtnitt d' jtfHfUt, 
aar a r%>M af — alwaft Ctrtitf an nt dtU paM 
t'honnfT fa'aa dlalrctt dt H lamar arate efrt 
beaucaup tie poiitlt dt wHmil dam m aomra- 
claiurt avee It Syriaque, V EMtfit» MrraJ, It 
Ouildiin, f aibrtu rnthu, tt par aaaaa p inK ir 
pMiielia. Miata pavr pru ja'aa pnmmt tm paAw dir 
comparer h'* fcnnei pramrKif/rrjM-i .If jfi'fn ai re 
ttUfi de t'Arabe, «a ttra bitnlit caitvn'ara 
I'Ubaw * JMakr art aaa iraarila iwmUlmIt dt 
aaffr lamgmt ^ if at mlrodm» dnu In He* dt 
MaUf ei du Gttn avre to daamab'aa aiajvAnanr; 
ei n I'oa pouvoil rnnrt m dvuter, l' alpklAtt mtmt 
dt to taoffaa aiaftataf , tri «w iMr. ^OMaBI a'atf 
aa'iwliatat A Ir /Ittmtt fmtr kidlqut «t laai w aa' 
ka KjeiiJImfai^ *f imwH «a Jiiaaar dt ttHt tAkV Digitized by Google PSEDDOniOEN. ET SPDR. LXXVm. LXXIX. CTREK ET ATLANTICA. 2S3 Ibmaiitis exemplam aecati , qai ante dece^ fere Inatra ope patriae linguae sappoaitis 
Lliluisaeriptii M «odke WtM— i— j—Bi mn MBtniiiavb"). QirilMt » Me ttelte 

nt fidera fncinni, pt Melitensia ideoquo Arabica esse oslendatn, (|itap pro Phopniciis 
•ntciiilavianis nobis vcndiuntur, nunc uberiiis ea expooere placet, <|uae iam ante boa 
icptetn miiDi, qnum priMma fetoa iste prodiiuet, in litterk mi BoedtUiiM dalii 
significRvimus **). Id vero negolii ita profligabimus, at Allanticao inscriplioilie TwIm 
rite diNtiiicta et arubice transKcriptii , dcin u(i Mi-litPtiKiiim prnnunciulionem revocata 
et ioterpreiatione lalina notisque illuKtrata exhibeaniuB, quae turn idiomalis naturan 
tarn fiibdamm «l|heM Mowlnbiiak En mba» fVM JMioenicbM apenieM n adti 

Ji^ ^^y^ jSS ^ oJUff onUst lit 

DUB^Mt 'l^^T '9^^ ^3*33 ^ *T^^>!1 OK^IN* ^ 

i»»eM3«a yr:a -la^D csax mn ^3nDi nnasn^ 4 
yn3a DNnEii^!? yr:a "thn^ ^brV 5 

C' UV^^ !f»^' If* ifAwr hii Jtnner »n aJphahet ronim^i^u', /:rLif 
ll^pfe «<l M 4iuarAmirt dc lui mtiturr <« caradite» 
pnmiUfit ft •(•« Awto e a i Ul iM «ratM Mb** • 

*) HifMiiHi Met fren«Ut liMeiwiM • J-*il» 
Hagm pateftielM ■ecnrtiiiu pertest>iii vide is 
Ifichhoni. Bibl. d. llbl. Lilt. T. IX p. 143 t-]q. at 
A. Tb. HartBuoa, tiU Tyohian. appaaid. (uMerk» 
«MI|a Boyhgia^ p. 17 avi. •*] Vidf' <juaH in^M fX)«Tpsi[ Tii}r< khii'i in 
potatiose iodlci Lec4ionun aeilir. aniren. Ull. 
■mliamib aaoi im fmmii m p. 7, qmt ia 
BbeOe vaivern bae« de C]rr<>o«ic* et AlUoliaa 
iatoipdoaibiu caoasa leniel ooafecla el fnudnlei^ 354 LIBER fffiCCNDin. imCIIIPTIONES FBOENICUI. GAPDT NONDM. \ji ^j^Jf 

yroa -vraV^ pnfi ^ip-in yroa rw*nw TM^nM 11 

l^sonbn iTn^Vn» i»^ la 

c,fti-*vJf ^Ul» ^ 

vmin nsgnM yrotn owi^i ypSn is 

, ^ IjCr lys 

*)^o^ «i^bii Mi^^s fwoiji ttika iwr6Vii^ 15 

*>ap t|-i«n»n«''i] '»aoMi yaOM >n30 17 
««wt^ ^LmJ? «iSJlf ^ 

cafflj«_ 71133 ninN iasn3'« la 

Quae anleqaam ad vulganin Meliteoaiain pronaactatioiiMi ^vocamas, qnam 
phniaqM wcprwih iMoriptliMd* MWMr» MMuilh d* SagnM IMiiMib ofilio- 

graphia praeinittcnda snnt. Quum enim iNta linr;im nonnisi plebeia sit et vul|;n sermone 
Iriiai >o Kribeado perraro adbibita, certae orthographlae legn constitutae ood 
mnl, nniifn de ea Hngiia scriptorea, ut Agiu» i» SoUami», B«i$gelim, Ftutatti^ M 
N«T. Mollmilin cditore« in variis liiiius liognM MDU latin • HcribeodiB wriM Wlitim 
ingressi sunt. \v Vas.iallius quideiu, illorum icriptorum facile princeps, noTu 
daiii iigtiras iDveait} quibiia p«culiare« Melilenfliam Arabomque sonoa i-A •KpHiBWH. QnM finnn fa odMnii MMfta imm 
liMflllt beloribas noctris, semel roonemua, dim . et ^ dl, _ ^ A> 

, trh, ^ et £ «cripsisso, in rcliquis Vassalli auuoritalMi loterpreutio latioa coatexlam M«lileiueiu ad verbum exprimit: PgEHDOraOBK. BT SraiL LXXVm. LXXTZ. CniEN. Kt ATLANTKUL 2S5 Yna atlath ylbeld saghereh ylmakorr tche/ied: ghaim ti 
iieandfregioneiD, douse •obiMnio condneirtii iidanrt; twaAHumai 
hmr JUmt wmttffii fntMae: da ylmUar *kmlmek AOob 
montem Athntia: substidiinit in inc<1io eius: ibi maximus regum Atlantidis, 
rlledi hu hvnani f seha dnrrijth esscfn m» t'chekmatuh 

ubi erat doiniriliutu meum in septcni orbibua sobs ex iusBU eius, 
vf'tne devryth atschems /'imr myttta Maneaetu I' match I'ard 
eC in diMbiii nlifflliiit mKi «x iuMU tov HonS rqgit tenaa 
Myoto V^lgjfftm mjftit» 0$uuAmr MkaUr, 3fy» Amb jrMSmNi norm 

Aeg>])ti (?) fluvii ma^. Inde lamun ■pectavimut 

decryth m'dacvalin mynta V yllahut yxsamiit: nara ytcohra ryf- 

orbes splendidi^isiinos dcarum c»cb: vidimus maxima et pul- 

chogtta byddars mynta yl-Aea coUehae: nara yddar yddeheb mynta 
dienfanaiacontampiationo EoM totiaa: vidimas damum aanan .... 
yIM yOaM" Ni^kd 9'Ebmm VmtiK X tkm/aiUmf mw» fUdfi 
patru magni Neptuni et Eleusidts honorati fratribus suis: vidimus tres 
ymddt mynta Ilerknl f dai/q ylhahr mjfutu Vmahch Adroladon 

columnas Uercubs in bttorc maris regis Adroladon, 

j/l-byredm pt-kattmia /ejn ttaqqa ytschemt vmynta yt-tfyfah yddeheh 
fUgidai jNildiiaib abi dcMoidit ao^ et pamofam annacum 
Imttm: nrntm «I- J«v iM» famtmMm rpOakmi yM«r.« 
et Eoum conrn: vidimus Eoam totam, ubi habitant deae maris: 

nara E$p6n collha elledi jyxlok f'chaddan yl-hahr yl -grwtryni 
vidimus Hispaniam totam quae patet in Jimitibus mari^ iuterioris 
«yAamMM* %yfartf ayiiA* jfl-mmtech ytioU a'ciM MitnOar/ 
atestniari^ attaRam .... legto aeplia^ caiaaiMMnaB Miamarf, 

fiM Jyntamemm 9d-d99rjiA fl-hMr mtfittm fttelitm». 
antpqnam abaalali mnt arbea magni aolia. 

Pidbtia igHor aimt, ■! MweMoid lodfaqM fldw, mMdUoviMMi aotlra iMCfiplia 

nl> homine, qai in ipno diluvii Ogjgici exordio ex infcrioribui Adaotidii regioniboi 
•eniiin submertii in altiorei ■accnderltt ibi apud rcgem, procol dubio Ogygen, 
«oaiMraias fotrit, et ex ■«mmo cim CMamine partim NMOtH terns regiones, partira 
cocU lidMa ocnlii coUuitraverit. Quod quid sibi Telit, lectore* niox inlelligent es 

hiii, quae posl Platoneni in Crilia in Fiiiiiuli ("_>ren!iei libro bI) iisHein Melilcnsibu», 
■i Dia placet, iovenlo (V3) <le Atlantide diluvio Ogj^gico subinersa memoriae prodita 

Mwt, a mMa pnfiwM in aotti miM» knMib fn» WMris anMi jMa%<iMli 256 LIBER SECUNDUS. LNSCRIPTIONES PHOEMOAE. CAPl T NONLM. verba explicatiiri DMtfamqne eiaa iaierpreuUonen vindicalori aiunua. Quo ^aidem in 
oegotio facile quMm largimiir, bm fortMM in hoe illoTa verbo explicaodo correetum 
iri «b MilaJitavlulo illo hoafaM* fol (aU fiandia ia» paaaaa dedit } rtiamaaM apwl 
Melhenses snpersles eril: correctnm iri etiam ab his, qui in ill. M:irchionis scriptia 
doclUque de luuado antediluvians fabulic magis qnaia aon vcmaii tunt: id vero non 
aabit vllfa vartaat eradhi boaifaiaa, aad raatioo at fiwlida thaH idiaa^ll, aaaqaa 
ilEaia aaalro aatiafecisae nobit ridebiniur, ubi aMaalnveriaiai, aaqoa PlMMinaHf 
neque Hebraeam fuixxc antedilnrianani illani lingoam, aed hodiernoroK rtMliooniBi 
Meliteoiiam pauci» iisque tritiuimia vocabulia liebraeia tcniperatain. 

Uo. i. n&eit MM aiabiaa aarlbaadaai aiat ««Milbt Ut, aad anolar a^al adaaa 
peritus omisit 9 , qiiippe in lingua Mclilcnsi in hoc verbo pronunciando oraisanm 
(Vaia. Lex. p. 78. Gramm. p. 167). Ilia verbis anteoi inacriptionis aaetor allodero 
TolebatadsigaillcaiioMsi Maiiois y4//a«, de qaoEomaloa Cjrreoaens, ciosdtai Mikaa 
scriptor: „Ie nom d* Atlas veut dire montee. Ce dernier vleat da aa ^aa FaaaiaB 
Atlas, tiU do \pptiine et premier roi de I'Adnntide, niontoii rininmf nm rrlla laamagaa 
pour observer les astres, ccience dans la quelle il ^toit extrenieraent TOrsA.'* — 

iVaH pro JJJI, ttt pauUo post -tpritt pro yJuJI, et lio. 2 naSMN !pro ^"Xt. Novataft 
fiiiaisii idaarias ax -Bafthddaijrt Kbrta (^aaa at taaacdaaa aapia vidbaaa), apad 

Fliocnicps M articuli nolam fuisse: ged sibi non constltit, et pirnimquf^ ;N scripsit 
more Melitentium. la verbo p'Vi - T est «a vel m» donee, quod ex arab. ^^^». 
eontractaai vidatar (Vaa& Lax. ff, S8S da Basjr ia JaaiMl dat flavuia 1229 p. 2ul ): 
p~9 gi^fftA, gtmr§k (Vaat. 321. 328) aabmaialai da «alaa vacabali In M^agaa 
Attaalka** asn (aadaiaBiam habaons EubmII Qrraaaai (p. 2): „Arg9 oa Argu^ qai 
en langue des Atlantes sijrnifie inontlad'nn yitlmeriion" , np'3X = jjU pr. hciu 
fuietity terra continetu i. e. habilatio honiiniini (q. d. Ijqi^ TlXl^li^ Geo. SJi ino 

Os^ ichehtd\\m». 622) adfait. ■- p-m? Conj. Ill ab nBltia aq^ariaiaai 
lag^aaaa: •iittiM^ Ban arabid L awllHMia IdlaaiaiiiB aM (In feo iMaa aaaat Jt^), 

ged hehraei, ct plene gcriptnm, ut in Cyrenaica Np«no pro n^-js. Ad ipgam fabolam 
vld. Plat. Criliani p. 113 da Allaotide iosal^: jtfbf ^akintie vara di fdfjov niatif 
md&r 8 '4 wirtm nMtir adUiaiar dftr^ fi iaarlr yipArAai l^mai. ngos miiif 
i' ai .sarv fiitw esadfaoc mc t wij a a w dywrfe 1^ Ipas fiftge^ Adbrf])i» 

. Lin. 2. Nr!nS.S"D arab. I j , melil. /bf^^n , v. de bac particula Melitensi 
Van. 204. de Sacy 1. c. Ml melit, ibi, p. 140. ^fMajsimut regmm AtUmtidit" est 
Og>ges, noveiB regtua AdaaiMi iBiuMHi, mn» Suiila AtfMiifi taavtm MnH 

Ua. 3. iHbm P"* MaUtanaca wiga aaadaadoi eOjg, adaa ^ pfo- 

nanciant. ease Tidetur a ^ constitit in aliquo loco i. q. nisi forte ^Uj cat 

pea KiUf bortoa amoenui vel a ^Ui commoralio, mora. In yzot - e est melil./' s ,j te. 

irwt a ,3i>, BMlit. intrm orbia Vaas. l&l. Orii$ $oUi ridaalar «ftlM aiaa. Digitized by PSEUDOPHOEN. ET «PUB. LXXVm. LXXDL CYREN. ET ATLANTIC^. 257 

Ub. 4. C •»« cwlr. ex ^\ i, aon MoBMnriui, ■! ^ /4;^ pn o^jl 
yn^q est mynta genitivi nola npnd Melitenics luilnla, in hac inscriptione perfre^aeiM, 
ex «yD ^ et /a a. /aA, /lA = ^ (ortan ex ^U^j majLime ante pronomioa, v. c 
mgalham ex oeiifta, aoilni, aqiMlal«ie w4al mm**; ^ynlnU dal mi*. Vim. 71* 
Nom«ni|Bam additor nt lofra Vera. 7. It. IS. Vaae. 389. In Cyreaeioa nnilit 
ett genitivi nola Mn. Mntieut Xepiani filiWf ia Allan lioa bbola MaMonilMr Flat. 
Crit. 1 14. sanDubtt videtur Aeggpttit ease. 

Ida. 6» 7. MKiybM =* \£U ^1 aaper noa. burn ncfit m'damml aplanlaiN, 
Vaaa. 4M. CadkM nan arabioa val ■alHaaai aermoae expranii aotter Lm» MaM» aad 

habfaaa val diaUaaO tnv , r" -- f^pfendiditti'mae «utPin ilramm coeli haud dubie 
MM PhtudtBf aaplam atellae in ipso hoc monumenlo dcpictae (v. auprajj quae 
AtbMUt filial fUMa aaiMlM (£a«9 Ailaalidaa Tiif. Ga^ 1, SSt>. 

Ido. 8 ineipit ab Maft* inaglna, foaiar poatea repedio, qnod primo oblata 
di8tinL'tioni< «ignuiu esse pulavem. Max vidi* islo sij^no quasi bierogljphiea vidtudt 
verbum deaignari , idqu^ Kcriptum nae pro ItVa vUlimtu. m|^^ (aMoatiaai VMM- 
bnli!) oon potest noo ease £oa regio. 

Lin. 9. m. JVijpfNMf nagaos pater appeliatnr, ntpota familiaa regiae aaotai^ 
Adaa I anioi Naptaal filiat atat, Naptaooa AdamMia biaabe deaiinaa, v. Plal. Griliaai 

pa .113. 114. I)e templo eiua aureo vide ibid. p. 116. SnVVm daobns / acriplam eit 
Malitensiun more, qai ^.^t acribunt elium (p. 366), ita ly'^t ellai, Neptani oonatt 
inn acripsit neater pro ^n»), «t liabraaiini fidaniar at n a l a aUii ea algaiftaadaMai 
babarat ^ybt« Klfusi>lem reddidi, qnoniam baiaa Elawidia, Et-htmitU {rv^bm) 
diati mentio eat in Pseado-Enmali libro. 

Lin. 11 13. pTC est ^J''dakk, in iltiiione, pultatione ( maris ) Vass. 144. 
boAar mare ibid. I6> pmNS bgredin frigidae (Vaaa. 48) i. e. attae , afiriae (luftig). 
mFroaHNrtariva foodiaai la Gaiilo dicitar BardAn i. a. frigMma.** Vaaa. p. Si. fs 
/ejn, ubi in lingua valgari Arabaia freqnena. nccnM yttrfjifak pena Vaaa. p.,l3S> 
Do trihiit Ilerculis coluninis loquitur Euinalua p. 8. Adnla4tm rax nibi ignaiaiy 
cuius hiatoriain fortasse libri luox inveniendi illnatrabaot. 

Lib. 14. tarsf Mtll Naai boa aat wCbaai ceraaf* ettMa^N fartaua att 
„ Oi$9 i. 0. Ogjj^** Enaiall C^iaaaal: »J>a«a SMrftMe** Ogrglaia baWtantaa i^a- 
■ar Cbljpaa aaw aan ayaipbb aororibw. 

Lin. 15. 16. l^eON non potest non Hitpamia aaM. ytVW i in otroqna 

liinite ( pro ^^,jjL:>), cf. niplit. chitdd Vass. p. 270. ';^t«J est e;ervyHi interior Vass. 215, 
ftarroa* exterior ibid. p. 26. iiM Doster scppsit pro ard .Melitensiam ox 
anb. t^l. 

Lia. 17. tmnr cat Haliiaarioai apaoiaa JjdSil , bale MkaMd paodiaria (Jo 
8a^ Lap. SOO) pro nanns^. k rali^ab aibil dHBauliaiii aat, nisi fnod da 

as •258 LsmvBcmmm. iNsanpnoNEts phoemciae. capotnonim. 

•eptimo qnMnMnti'O nobis oon coaitat. Mum bio forte Ml l}iaprepetf Neptnai filiui 
In falMb Adntfai maranlwi Pht. Crit. p. 114f 

3k De inonumeoti Atbadd Mtnra et indoI« qaaoqaara plura dicere Uiedet 
tamen, at Melitengiuin noslroi'uin artea plenius pempiciantur ct iudioentur, de novo 
quodam eius soctetatis invento diecndum eit. Mam Urongneiu» oosier aooo 1821 
IMilM ilU aniciliuB eoMOiaHl Dmnm^ 4« Jltontf VaUieliiMd: Ok Rtomliu earn 
Aristone Samio, noto ut fcrtur homine, per Graeciain et Africam iter fec«rat: hit 
WBligerat ut qnom aliia rebus aotiquis magiii pretii pottreotnr turn eo ipso an do in Cnla 
imalB ioVMiiwit oodtom papyraMom sane qoam vctnitum, quo ooBtincbatitr opnc 
ioMtlptMn «ie: „Tw EvftiXov Kv^fointtov '/orof/a yiifivxoi fiifiXoi JJIII" ") (cf. da 
Enmalo Plat. Crii. p. 114 BV Spxims lilu-r ife fubmern'otte Al/antidi* agebat. Quani 
fmm nuper Fortia tractassot ia opere quod supra nemoravi , Groogoeiua auteui boc a 
Forda aecapfmi MclltaM ■ecam ■ttnliaMt M Icgiuet, epcnw pratiaM ci viw» astf 
Eaaalaaa cognoscere. Igiiur Penali Pkrgiotae, veieris Graedtati* gMm« mmdafiti 
at lextam tibrum in Italicum aermonem rerteret. Mo\ Aristo diem snpremnm obiitj 
eodicis beres Kiensius, quum Xaupliain proficiscerctur , a praedonibus spoiialur, 
poatea la hAan praficfadlar: eod« Jgltor pcrihas cna toficaadna cab NaUt aatcm 

aaperest Italica translaiio, quani Galilee reiiJidil Fortia, redtliiarn Socielali Asialicae 
Parisieoit praelegit d. 4. Febr. 1828 (v. Aonales de la Litti-rature et des Arts, T. XXX 
ao. 3M), nod* aaaaaUa ia aaperlorilNn iani enoiaviaraa, alia ^aaedan avae axcw^ 
pere placet, ex <]uibug argumcnium et iiidole!^ novi invenli comulatius per8|iiciHtur. 
Quinqne igitur libris prioribuii Eutualujt de Lib) a ciutique rege Atlante (II) disse- 
ruerat: quod quid'em argunientuiii persequilur libro sexto, ad Atlanlidis insulue 
hfaioriaai c* aabmaniaacia asiMrrcBa. Bue aidm tagaa alin halnuffaal daeem [▼• 
Plat. Crit. p. 114], uniuK ex h'lu Miun erat Atlas minor, bomo valde doctus et doeta> 
ram familiarii. Is ex aauda legit aoci<>iHteni phUoaophonua , qui Atlantid vaonti raat. 
mI!* TiTolaBt «a emumumm lS, at lanr principala laaKiiaa kait «aHa da aa liaa pmUtr 
em frtprt, pat mUme h» ftrnmet ila ^jaatolaat qna la inariaga, iaslilaaat aaa. 

propriPtP reciproque eloit contrairp n !enr niaxinie fondiiiiipntale , de He rien potteiler 
eit proprtt et de vivre ea commumaute geHera/e^ principe duquel ils faisoieat deriver 
taut* Uwr imfertmMU fdietU (▼. lawr. Cyren.]* Apr As va grand aarobta d'annto 
Tint Artstipfa^ foi prit poor base principale d'exclnre loule propriety des bieas eM<** 
Atlas anten secandas discipalug fuit Nini, post Babyloniue regis, Ninus Ogygein 
patmnm babuit, ultiuium Atlantidis regem: quo regnanta quuiu «nbraergeretur Atlantis, *) Uoani id<l«r<- inrat , iti. Mnrcliionr-m , iil neni lactu paene io eo cue, al dUnoWaliir ul<[ne 
•ceepiaa», aopar virnm qiirmlaiD doclnm ia Gfx- dilabaiiir: Ui igitur, qui enllt fcrte murpnrc t clini. ' UHbtm OWlhW liMilM, esimium llOO feiUitmJum rtte, ne tera miaul.' ^ 

•oli<iait«lis SMiaiMMartm ( quod ({uura pffo- **) „ Bonui vir Tolcbsl : £»^c4m J(*nra«M 

ft ttCgrvgi* eOBsenrslniB'* erai), pcMlquani Itwcfla* Atftm^t cel. Til palias JfcfaNifce»** 

per tot lecnla in lerrae gremio UliUvrrit, nunc Bui?ckli p. ~, ijiiein in mhrSiU biC ds EaMlO 

(pMl BtttMif mt vUttMr, de eo JUfmtmlimem) nairalioae t^ijuor. « 4 Digitized by GpOgle 
J>8EI]D0PH0£N. £T SPUR. LXXVIIL LXXIX. CYREN. £T ATLANTICA. 359 

i|lM Ittalto labore evaiit cum qnattuor liliis« C^MIO, Cadmo cum E/eviide filio, Palaigo, 
Jano, qui Cretara, Thebaa, Elenaiden« Arcadiam cel. coodunt, ibique my«teria 
iMtituunt Primua autem Atlaolidia rex fait Atlaa Neptuni Jiliut [v. supra], 
Ml f o a o m ha pctMMimM* ^«1 to hmMb cognoaiiai MallH aalabat a t aa rw re t a ^a 
ad Oj^gem III, ullimnm regem, effluxerunt anni no^ies niille ef not em, quos rifrcni 
regum iinperium expleriL Hi praeler Atlantem sunt Gadirtu I, 0!:ygcs I, liuoramf 
DMen a. eqnea a 4M ( in lingua Mcliicnsi) equna**, 0A««»e«. qui ningna mjsiaria 
comrounionis bonornm institiiii, piNcis formam veslitu imilatni, quoties celebraret iiiyal^ 
rift, Of^ys:e» \l, C'ti'lirns \\, Lnhem i.e. c;iro (scil. llneiiEi Melilcnsi), qui aliulito con- 
oubio communtoiieiu mulieram puLlicam fecit, ultimo loco Ogyge* III. Fraeler eoi, ^ui 
«aia Ogjrge dilaiinm dlaganial, paaci Adaade! aoai foattaor ragaUa parvcaarant ia otaia 
Libycani, quae TVctCtAManae HeretJI$ vocatnr, ubi Adas II ab illis du\ creatu.s ciit " 
Feativaa iaiaa a^gaa ex PlatoBb da AUaniide fabula haoataa ct adhibilia 
rinriliiMn Bnroal, PbiloaiB Byblii aL eommeatit eoaaareinaiaa wmm aa «nailia, at 
ill. Marcbioflia da dilavio Ogygioa et da bonorum mnlierunujue coaimaidaBa, aatacaaa 
felicitatig fonte, doctrinae novo quodani aniiquilHtig tPNtinionio confirniarenltir pt 
illuatrarentur , quia ent, quin aobia etiam non monentibus pervideati Neque profecto 
aaa lili iaepllit axpaaeadb taatan apattt adi^aaJacaaiaiiaaaiBa, aiai as Hih peadarat 
iadieiuui da Cjrenaico aliam tiinlo faciendnm, ad quern iatn pauciii redeundum est, 
tit opinio de aim auctoritate aemel exiting'uatur , neqoe in poaterum aoppoaiiicio firtn' 
deludaoliir at Pabeograpbi el Tbeologi. Ac primum quidem omninm iatoram 
nMOforam ideai eat /ba*. Cyreaaieaai aaiai biBagaam idcai laiait Groagaciai | 
qui Atlanlicuui lapiilem et Fnm ili liliniiu invenit. Dein litterae Phoeniciae ulrinsque 
moDamenti eaedem auot: et C'|renaici quidem titali lectio, quae prius propter noaoollaa 
figaraa aalaa laaaditaa aaibigna fait, aaae deaiani ax bao alphabata, faad Allaodoa 
limla- addidit Farlia, expediri poieat. Liiieram quam ego pira tiiaplidtate Ma 
non ex Icgibus palacof^raphicis aliunde noriK Tet esne cenaere, aaae 
laiallexl, auctoria ipsiua lenteotia OY vocalem esse, in Phoeniciia iaao- 
dllBBi, ita at ^aia^oa liNeraa ia aaaiaia lapida NTVr ss Mmu (aaa ittiim) 
ptanunclandac sint, lin. 2 voc. 4 Ton (non nccrr), lin. 3 >nr. 4 iibn (non noojj). 
Signum etiam cuius potestas Wate mibi nou cogniia c-rai (v. pag. 24), sero 

iatallexi ex alphabetis qnibusdam Phoeaicita petilum esse, qui baae ei potesiatan 
ttttHMffaat Tkm tAtm. aama Cjiaaaki dtall meaballt MeHtaaaibaa permixtaa aal^ 
quod si ponere potuiasem, in eo inlerpretando profecto non ita, ut feci, haesissera. 
Ut eaim Allanlica inscriplio Melitenai idiomate aoripta eat vocabulis liebraeia tempe« 
fBta', ita Cyrenaioa Habiaaia Cbaldaeiaqaa eaaalat vedbaa, qaibai vaeaa bnaaa^a 
MeUMeaes admixtat WKit, Nam quas notioaea bebraice exprimera aaa patent fraa« 
daior, his Melitensea fOWl adbibebat. Ita coaiMMHtoaeM dixit Rsn^e i. e. melii. 
icAj/rka (aral*. VamlL p. 695, et geniiivi oolam fecit Mn ex melit. ia (^), 

anda fm» ttpineMn el aat: iiuHtiae /mu, iiwi «iirain yaatfaawafaai, aftwmn 
padt aAwaftM, qaaa ^aaii baHbara-iial at ab aati^aoruMi uku aliaaa, aon aat 

33 • Digitized by Google 
260 UBER 8£CUNDUa. WSCRIPTIONES PU0£N1CIA£. CAPUT NOMUM. do«mmtu. Similiter aulem in Enmali libro nomins propria ad originem Plioenieiu 
L a. MelitSDMin revocaatar, ouim ni •xemflik mpni dadimiH. Pvrro imagiana 
ellam eiEnroBqaa eadcai ia hh «MBibni Ml rado. Elautiniia lymboUa ornMoa aat 
Cyraaalcai lapb: neqne id aoaiidisse nempe Eleusinia Ogygia III regit 

Atlaatici nepotein, Cyrenaicac spclnc aiictoreni fuisso Atlantem II, Ogygisqne myitaila 
PiMWiida et Eleusioia ead«in ewe aique Allaaiica, docet Eimalaa. „Taiii In Cjn- 
■aiaa iaaa ri pdaaa bllbgai aapM cat OTjaiptcm aaau aalatat, pcatMn at la Adaaiko 
Tib. Semprooii tiiolo; noiamm nanipialiuni in Cynnaloo adiillaai tdm geaat eat 
qaod in libria Enmali aunerandia {JJIIII et n/), quum ttlMn hia notic librarii 
post Cbriatiamun oerta apoeham non usi aint aiai in coMpntaadiaTenibna, quotquiaque 
amrfinaMt Hbw (Oaaoik civ. Atben. II, p. 161 )« Dea^a* ^aM aiU vaBtinMripda- 
nis argvmentum, nunc demuni Eumall libria Cvrenaicia illuntratar. Qnae enlin in hoc 
titolo bilibgni oommendaator alque a veteribua hierophaniis repetunlur de commuuioiu 
taawaai mmlttrmmfme H 4a «mMM* <«MM«M««r c^^cmir, jianw/MMy«Mr /mI«, pcaa- 
eep(a, ea ipaa, ut vidimus, celebranlur et ad Ailanlm RiyMagogatn referantur in 
Eamali libris, Tidetorqae iita doctrina Simoniaiarum tut i^{aainai icdolaaa tnai ilL 
Marcbionl tarn Metiiaotibua noatria la dalieiia foiaie. 

Qnia polininaai harnia ladaram a a c i ar faiaaJai ait» aaa Oioagaataa llagaaa 
Melitencis hand dabie perilaa, Fortianornm operum leclione (ut sciniui!) imbntiii, in 
aaxiltnm forte vocato Cannolo linguae Chaldaicae Professore"; an (qnae BoeciLbil 
m aaalaatia, p. 9) ipaa ilL llaniMa, vlr aiddpttd aati^altadt loetoiiM laMraetaa, 
mnltornmque libroraa ia diroaologia et attroaonia Tetania aaelor ; an, qaod maxima 
probabila e<t, ambo com aliia (nam etiam Qa/ea a coaideotiae inspicione minim* 
inmaaia eat) in eius frandis aoeietatem coiveriat, nunc in medio reiinqni poterit. 
Qaaai aaiai laai Boaaldiii llbaUo Ua icmlMta vlieaauir apaoifa MallMatia, M in 
pnlvprem rnllapaarH iiint: vIz at Be vis qnidam matoeadwD eatt na neva a MeP t eaa i i 
terrae gremio emersaot. 

LXXX. 

ATTICA ¥ 0 V R 31 0 y T I I. 
Miiit ab Ounno Pariiiia acceptam TTolilenbrrgiiia. Fonrmontii , ut videinr, 
maou et adaeripuim erat: wbaee inacriptio iLvianv^-w in Zopboro aunctuarii eccleiiae 
lapaita eat" Littarae capilibaa aapaia* apcrUa arawaeo - aegyptlacia bra aiarilea saat, 
■ed litterarum inter «e ligntarnm ratio, ornainenia liiteriN nppicta , extrctnae vocnm 
litlerae inveraae: baec omnia veteribos Phoeoicibnc ita ioandila sunt, atque lodicmm fere 
at nngatoriaia aoaiffae aa wla beariaia ingenium sapiunt, nt aibtl dablteM, idem «le 
baeqnoque ioicriptione indicandam esie, quod de muliis Fourmontianig evicit BoeakUaa 
(Corp. inner. T, I. p. 61 )■ Ips« eiiam verba hnnc fere in modnm legenda; ia uasQ 
07^3 OJra 193» D», unde booam sontcniiam vix elidaa (nam forte &»^3 D9 WpopuAu 
BOmmtt), aaapidaoaiB fnaaat, aa^ae «atfai ai iauaarari apaiae predap. L c. p. lOu Digitized by Coogle SCRIPTVRAE LINGIIA£ai]£ 
PH0£N1€IA£ NONiniENTA <)UOT(tnOT SDPEBSDNT 

BDiRA n nmiTA 

AD AUTOGRAPHORUM OPTIMORUMQUE EXEMPLORIllI FIDEM EDIOIT 

ADDITISQUB 

DE SCRIPTURA ET LINGUA PHOENICUH COHHENTARIIS ILLUSTRAFIT PARS SBCVIWA 

BV99 fOMTMIOaJU DM NDMIM MT DE MJNBUA rHOBNMeVM UMMM MMnMMNi. 
* LIP8IAB 

HDCCCXXXVIL • •*•••.•; Digitized by Gopgle LI B BR T BR T I U 8 
DE NUiUlS PUOENiCllS. CAPUT P R I M V M. 
NUMI PlIOEMCES PROPRIAE. 

Plioenicea propriae nurai, licet in ipsa huiua lingnne et lilleratnrac patria cusi, Inmen 
neque aoUqaisciinia ne^uc praestantisainiu huiua geueria DuiuisiniUia annameraadi aunt. 
TlMMnm MiM ahmt mt oakM vMuvm ttlwiwmiqM PhMiildM ciTilaim i 
auparah, ut omnU eiw generia peconia uperatea ad Seleucidarani et 
tempora eamqne Mtatcm, qua* inter Aniiochum IV et Antoninoa intereat, pertineat. 
Pleriqae etiam aenci, non opiimas fobricae et male conaenad esae aolent (ef. 
|. Ml, im at -trai antiqnllaM tMof nlia ptaeataatia at paikliriliidiiia BMMia CSBOb 
Stooliaqne loDge inferiorea aint. Qiiorimi nrigo cprtn est, hi ad Tyrnm, SiHoncm, 
Plalamaidem , Laodiceam et Marathum pertinent: Antiocbeni, Aiadeoaea, Berjtii valde 
iaearli aant (*ida''-iia. VI): qnoaque Area* OiaMTMie oliin tribal emi Koppio, M 
Qlifliae non PhoeaMaa aumia hand dubie acccnaendi aunt (no. VIII). CeMnna 
lonf^ pleriqne bi1inj>;ae8 sum I'hoeniciis <•( Graecis litieris in^rripli: Phoeniciis in nanni 
civium indigenarutn, maxiiiie piebis, apnd quain patriae linguae et aeripturae nana 

1. T Y R r S. 

Anti^uiaaiini , qui anpennatj numi T^rii Ptioeniciis litteria inacripti iiuperanlibua 
Nglkoa Salandida Anfiodio IV, D*BM<rlo I, Damalrla II, Aadaelio VII eaal aaat 
intra nnnn» compiitationia Seleucidarnm (qoi anni In hia nomia litteria graecis indicari 
anient) 144—179 i. e. 169 — 134 a. Chr. n. v. Froehlidi Aaaaka Sjriae Ub. 7 aqq. 
Eflkhal doetr. num. Ill, p. »79. Uionaet T. V p. 41. 45. Hii aaaaiaBl aomi Tyrioran 
a ataa— It faaraoi plai^iM aaaaa iaaoripeoa habaal ab anetnaiao aani V. C. 628 1. a. 
126 a. Chr., qao avroro/ttar adepti stint Tyrii fv. Joa. Arch. XV, 4 §. 1. Stnibo 
XVI, 2 f. 23) conpataodoa (v. Noriaii annua et^epocha ISjro-MacedoauB p. 323. Digitized by Gopgle 262 UBER TERTn». DE NDMIS PBOENlCIKk CAPUT PBIMini. 

Ecikhcil m, 382), at hh laitfbM ab anno 13S ■. Chr. n. tA WMnm 173 p. Chr. n. 

gignati sant: antiquiorea argenlei, reliqui aenei. Kxdant praeterea telradrachmi 
Tyriorum »b anno 122 n. Clir, n. iid anniini ^>(i \>. Chr. n. cusi et solitariis litteris 
Phoeniciia inscripti, qiios luittimuii, (^uuiu illae iitierae ne^ua insolitas iitterarum 
itgaras «^btuil, Baqaa* v*" aigBifiMiit, noliit «OWMM. 

Nuinorum regioram typns hie e8(: 
Caj^ut Regit dittdematum, interdum eliam radiatum ad dexiram. )( Triremit, supra 
et infra: BASIAESIS ANTIOXQY {vtX JHMHTtlOY) TYPISiN. Anoorum oane- 
m liuatit gcMcia aerirtM. Tna Biiacaa FboauidBa ia6i in Amiocbl IV mnnia 
fhmbu Dm bK 136. 

Aulonomorum hio: 

Cqra/ Uerculit laureatum imberbe ad dexiram val Caput mmliebre iifftlfw torr^ 
tmm Knrimn rapfaaaaalaM), aribMa addltov f«AaM raaMW. )( P«Mm arUr val 

triremit vel clava intra coronam quernam xA Jigura muliebrit navi intitleni. TYPOY 
lEPAC KAl ASYAOY, poatM (a quo ana dabitatar) TYPOY JltUiTPOHOABQJ 
Tal TYPOY MKlTOIKiAEStS 1WJ3. Id araa aaaonim nvmarua «t liHaiaa Hioa» 
nieia* *lXb> Vida Swinton in Philos. Transactions LIV v.ih. 11. Pellerin Kecueil II 
tab. 83. Hoatav p. 343L 344. Mioaaat T. V. p. 40» Liadbcrg da inacrif t. Malit. 
p. 31. 32. 

laaeriplio PhaanUia noUa oeBaMacnda dajlaz ait: 

1. (liS^) Tifrij em Lanad aactaiia» at ia xsnA SMMtfwma in 
nam. Sid., Maittbb Laodiceae ia num. Laod., D-.n^ b»^ f§ftUS Pwum itoMi in nun. 
Panoriii. al. Figurae lillerarnm vario mode aculptae aontj ita foMem, at in antiquio- 
ribus nuuia accuratiom liat, molta, ne^gealiaiea et ^ari degancrca in receotioribua 
BaiBaiMiniai aaiala cmU» 4|aaai fern baaa ia aeaapeato poaidt Kappina ( BlU. and 

fleiir. Ill P- 212), cuias tamen figarae iusto grossiorrs sunt. Nos deiliiniis lilt. A. 
namun reginm Demetrii 1 annt SP i* i60 computation i« S«leucidarum , lilt. B. C 
daoa aaiMMBMa dna unaj aaenndam Swiattmia axampla In Pbilm. Traanelioaa UV, 
tab. 11 (b) p. 99. <|aaa aaquuntur epigraphae a Mionneto (tab. 23. 24) petitae sunt. 
Duue priores ex numis regiis, litt. D ex numo Demetrii I annorom 154. 157, Demetrii II 
anoorum 168. 169, Alexandri VII annorum 178. 179; litt. C ex numo Demetrii 1 
an.168.1S9L BaUqaaa aaal as aalaaaaiiaf Hit. F aaui ofceseyiAw 94 1. a^ 102 a. Chr.; 
lilt. G anni 121 i. e. 5 ante dir.; liit. II (qimc vix re-cip rtplinpaia est) anni 123 
i. e. 3 ante Chr.; litL I anni 148 i. e. 22 p. Chr.; litt. K aooorum 1791 188. 20U. 
908; lilt. L anMraa 907. 909. 21L 919. 984. S3S. 9Mi 916. 2»^ 981} litt. M 
anni 288. 

2. nns DM L e. D-'Hs B« liti Tyri, matrit Sidoniorum, in numo 
Antiocbi IV, r. Pellerin Recaeil 11, tab. 83. Himoirea de i'acad. XXX p. 427, unde 
BOitra delincalio litt. N petila eat. [Mioonetoa tab. 23 no. 3 inverao ordiae pinxit 
nsb ans M]* Da Uliannna figam, qaa» lagidaw dat at nlgarlat anlaai- Digitized by Google NUMI VHOENICBB PBOMIIAE. I TYRin. 263 

VMtftirfuB* Qmrhur aiiiem, io ^uam unteadni Mcipienda aitforank: mater SUt* 

niorum, qiiani Cfro ( hiI Jps. 23, 2) rpddiderani : metropolii Siiloniorum\. o.Vhacn'xcwm, 
Httiuak. contra (Vligcell. p. 147) expUcare lualebat: mater Sidomiorum (proprie dictoriun): 
qnun qiMMtiunn pmllaalliiis rafMt* pbeM, itti ^vMein, at bob, qui aingulM vataut 
locoa adire cupiani, ranittaiBltt nd doclnm eius rei expoaitionem apud Exech. SpanlianiiiiB 
da nau et praeatanria natniamalam I, p. 568 aqq. et Eckhel D. N. IV p. 275 aqq. A|Ni4 
PlMMDMoa Igitor qn (qm) mater^ quod reapoadet graeco ft^i(fanoXt( im amth fc*qMli> 
ttdidHO, band dnbie propriain at BMifaM dgaHleiftioiMB iMbchal nrhia aolifm, qaaa 
coloniis deductia aliarura rivitnrum condilrix atque mater facia cirsct, et a filiabna 
a. coloniis parentia ioatar coleretur. Et Tj^nia et Sidon hoc aignilicatn mullarum 
vMmm ■MiM wear! pvtatant •) riMlliaqM mua apod Habraaoa Mat, vU arba 
Aiel honortfice et pio appdlatiir b.v'^b';^ ntn "vv urbi et mater im liraite 2 Sam. 
20) 19 i. e. nrbs antiqaa et venerabili^, si non coloniarum in aliaa terraa emiisaronii 
tamra mnltoroat vicornm eircDmiBoeDiium (n1:a bi vocantur, v. Tbes. v. na no. 8. 
p. 220) psKM at ahiiit aioii U aodaiia «fariMtna priMMra aeelcaiaa Mioraa at 

nrbanae minoriim in virinin ccole.sinrtini condiii icps , rnnfre.i, hno autvm JiHae appel- 
' labantnr. Poatea vero aingularnni nrbium vanilaie et cum aliia de antiqnitata oon- 
(aBtiaM (tUuifnA iftufw^tln vooat IHo CkijMMt. ont. 48) flMttm «at, n^atian aBa* 
arbei, quae neque aniiquitata aaqo* colonOa dcdncti* inclaniiuent , nagnifiom 
mctropolia tiCBlam affeclaront pi partlm propria anclorkate gibi tribiierent, partim a 
MgibiW a4 Sanato Romano, ad baec voia nou diOicilibua, obtinerent. i'atua haec 
tlMlatiiia aaibiOa Aaiae padadanua mlaoria at Striae arbibai propria, faaa kani acta 
an ad ■tiliini mngnificani Oricntis pertineat a Scleucidis iiKiinn-m in modura nffectatum, 
in titalia quidem nurooram graecia vix anio primum a. Chr. aecolam conRpicua et 
|MMlaa dtmoia ia iaunaacDm aaMa aM; nd ia Pbaaaiaiia aaaranai epigraphia iam 
AatiacU IV aatate plura eius axaaipla Imbemus. Non aalan aolm Tjm ia haiaB 

rppis nnmia se malrrm Stdoniorum vocat, Sidon matrem afinrnm r/iiarHmtam iirbium 
(v. uo. llj, quod non absurdnm erat et ex parlo veruiu, sed in nuuio eiuadem regis 
adiaa Laodleea (vMa ao. IV) mmttr da Cmmmm appaUalar, Beet aeqaa aadfaa amt 

haec urbs, neque coloniis deductis ceUbraln: unde apparel, Sn pariter alqaa giaaoail 
IttftfonoXig f iam Antiochi IV tempore io epitheton honorificutn abiigse. 

lain si qaaeris, qua senlentia accipienda sit locutio mater Sidoniorum in Tyri 
Domia, fidenler nspoodco, aiairii nomen in prima ilia et nativa polestat* inrerprataa- 
dan «wa« AtfaadMaaiaai aoa Sidaala laataat iaeolas, aed ampliore aigaificala (qacai 

vindicavi hi] Jos. !. c. et, ut p.i'itr.i vldi, lam anic me vindicaverani <lcs Vi^nolet^ in 
ciroHohgie de i'hut»ire tainte p. 25. Maaius ad Jos. 19, 29) Phoentcioa onines 

*) 111 Tyri coloaiia facile pmeiUatitaima eral nrbc* (Sancli. If, 9— IS. V, C— & VIII, 10): a 

CartlM^o: pnel«Na,ti Saaabaniallioai fide* «Mol, Sitlooiit Clltium Cypri, muNseqiio Aiiao nuab> 

a Tffiia oliam «oadilt art TartMOH, phuea Mai- ria, Blwdi, GiMae, MaUlst, Sicillaat K w jf hii il aa 

liaa (DM. S, .1»), Aliaa alaorii at CMat (Ligpriay) oppida iUd. IV, 6-8. THI, tft 26« UBER T£BTIU& DE NUMB rHOENICm CAPUT PHIHUH. ■igBlfiMI*. Non eoiin de eo inler m conuodebant Tjnn Sidon, atra altarint 
mater, aed utra totiui Phoeotces wueU IniignU eat locus Strabonia XVI, p. 756 
Caaaub.f nbi de bis urbibus: ifUfou^, ioqait« J' olw tvioiot xcU iU^^ aot 
■Itai awl intfUpm V t» tic i&m ^ifVf ^neXm 0»t9tu»v, Ifi^ Jv ^yaf/fwig 
InAr^ eni ndde inscriptionem Dobiligximaro apiiH Gnu. p. 1105, ubi Tyrua appellator; 
niAtf Tvifiwp ^ ima teal aovAoc xoi tdtironoe n^TQonokts 0ot*iixti( *al iiXkmv 
wXim* «A vmafxls *. t. X, Ex hos mndiM noaaanto appam, quM llMdt 
T^mi tdU amgaTerit, et /ii}ig6nohs (JhiwU^s, fiTjtQonohg Otuvbmr »i aaaoaaim respondtBl 
verbis numi nostri b:!^ &n. Etiani alibi voeabulo ^ijTponoib; poatponitur genitivna noa 
ooios nrbia, aed totius regionis v. c. in numis SardiuiUf quae nrba se Anat^ Lgdiae^ 
HMMi frimmm m^raptUm, M SaqmMMfini» i|al w primu Aiiaa appaUnl <v. 
Eckhel III, p. 115. II, p. 514). Ipsnm iitriiisqoe nrbia causnnin (in |tn SdlMia 
proTOcare poaais ad Geo. lU, 15. Job. 11, 8. 19 (R|-i ]i-P^J, ad V ir W Hi P Wri 
0. C a«k 98,743. Od. 4, M. 17>4M «C ifiab* 1. «b M &ihiditnm womum mdMiww 
gaud ttilmtiiiii; pro Tyro id Jm> t, 90. 2 Saa. 7, quae tamen nimH mrM 
aunt) perorare aut diiudicare, neqae noatram est, aequo haiun loci *) : quantopere 
aatem etiam poalerioris aetatis TyrU in imo mmtrit wrbi» digniiate aibi plaeueriott 
iMtas gant anad impmiartt lidaa aibto» ia foa DMaidat Gnlnl «t ThefaaiBBi 
nominibua .snprrliiiine ( v. Kckhel III, p. 388 l^'X AUad da» iMMWlhall docnaMB- 
MM mox nobis diaeutiendam erit (no. II, 5). II, BID ON. 

Nnmomm Sidoniomm, qni omnea qnod sciam aenei snnt neqne optlme con- 
•ervati, alii annt regii, Antiocbo IV, Demetrio I, Alexandro Bala, Demetrio II, 
Antiocho VII et VllI, Denic<rio HI inperantibos cnsi; alii antoeomi, atqae horom 
qaUaa pltti^aa ean apocha ab anno T. C. 643 (a. Chr. Ill) Miapalaada, paadona 
sine ea, v. Ilaym the*, brit. tab. 10. Pellerin Recofil III, p. 119. IV snppl. p. 106. 
EclLbel III, p. 364 aqq. Mionnet V, p. 4a 46. 56. 64. 77. 88. M. 367 sqq. Reoueil 
lab. S3, aiailaia LinJbaig 4a iaaar. Hslit. p. SS— SS, qai singnlaa Ac rcgiorum qtiident tyjmt hie est: 
Capwl Regit diadewtatum et radialum ad dextrtm **). X THremiti al. giAernuaUitm 
MvU; al. Emnpa tamn inUeiu: aljigura t u M t Mt Ot fvwu a iwft wrfwfc Supn: 
BJHABSa ANnOXOY.(AjtEaANJFOT, JHMBirtOY) SUOSmS, ia aaarii •} (In SaaduMiathonls lile Hie* na 

■less a Binalo ( 1890 anle Chr. a.) 
ai ISid^eamm ( iOj:> «. cim) pvom Sido« 
a ^Ubaa pneier nuItM ootoaiaa aa- 
in ipaa nosaiee Aaadaa «eadMa ak 
(Saaak. IV, X a& Sisaka XTl, 2 {. Uli «edyl. cam IraatitMa ad Tyrioa 
rcgcm Bntbopham, Hirtmi (qui .Salomoala i 
til er<il) paln'Di]. 

**) liadbeiglua ttbiqae: „«liMi«nM*', uU 

faf. 90 ao(. Digitized by Gopgle 
Smn PROBNICES PROPRIAE. 1L SIDON. • ' 265 

Dmaeu. U et Antiochi \ ill eiium 2UQS0S QEAS vel 2IJQ. QEA2. Infra liuerae 
fenA (nro «pignplM ^wtmnr vtnmm). 

A nionntiinriim : 

Cmput wtuliebre velatum turritum add.; duo capita tugata, alternm virile barltatum^ 
mUanm wnMtkn vttahm 0t tmritim; caput Itmi bmretOtm; taput Baeeki kadarm 
€9r9lt«tum. )[ Eaedem imagines, qua* ia ngiis, praeteraa etiam Baccktu Ham 
Vtttimenio longo imdutu$; Victoria in prora navit $tant; Citla myttiea et thyrtut. 
Sapra: SUQNIQti aL SIJUNOS QEAS aL SUilHOS, infra en^b et yss.)) (raro 
«gp^giapb* 4 vmnm). ^pigHflimt igilnr Phtmtetaa hm «dbI: 

1. WVSh {tl^V^,) Saudtrmm^ vuio imde Mriptaai, in ngiU «t ufi^iri*- 

ribns accurnt!ii>i , nenl!iren(ius in aiiiniioniis et receniiorilmx , id qiiod monslrant variae 
eioB epigraphea evempla A — L ex opcre Mionnetiaao petita, quaoqaam da noDBulIt* 
litteria (v. c. Nam In 11». D, Xotfe ia lilt. K) dnbitaTcriiii: bdlliam eata «rror in 
his niimia male conserrnlis et ivMa ditrilil. As litt. A att ia nuniis Denieirii I, 
Demctrii II, Alexandri Balae ct aulonomis annorum 60. 73, lilt. B in numis Aniioclii 
IV. VIL YIU, reliqoae in aulonomis, et litl. quidem C. D in nunio anni 9 et alio 
da* aaott (Mobe. Y p. seOi 870), Kit. E Maal SI. 23, Kit. F. aari 2t« litt. Q 

anni 21. 23, litt. I annorum 33. 31. CO, litt. K. f. nnnonirn 19. 52 D* apigrnpbe 
lilt. F et L Dotunduui est, Utteraa oius propter spaciuiu exiguum et depretriu ia infiaio 
aano flganm iMbeva idotlaatioMm et Aire taoMMn, ^ 4» n ■upra ^tan wt 
|i^g.18. NoMi iatcgM litt. M eat ax ntoaonia, v. SUm. it I' mead. XXXf,4n, 

2. fl'i^^) Sidonif, in nulonorniM recentissimis , nt lilt. P ia aaMO saiki 
fS5, lilt. Q anni 166, litt. R anni 169. lategrum aoiaaai litt. S iladimaa «K JKiia. 
da I'acad. 1. c. — Ilia accednnt 

mat: l^Sb ^^;^^\,) Utt. N 
in numo Deinetrii III Jipnd IlayMiom in thes- Bril. tab. Xf S, sed vix accurate 

depicio, el '^3T!lb litt. () in autonomo ;irini 'l(t apml Mionnelnm pL 24 no. 42, cuius 
figora Don minus dubia est, v. quae diiiputuviuius pag. 31. 32. Non parti uulem 
jaoliatlaia Mt 

5. ti$er^i9 quattuor vemmm^ quae reperitur partim in regila Andoebi IV 
(Miannet V p. 41, ubi nmle hie numns ad Tyruni refertur), Demetrii I (Mionnet V, 
^47), Demetrii lU (Froehlicb Ann. Syr. Vill, no. 30), paitiin io autonomis (v. 
PaUwla Rao. Ill, tab. 119 no. 25. SappL IV pj 106. Addirioai p. 43. Mioanat V 
pwSiS. 369. no. 204. 204-bi8. Lindberg 1. c. pag. 55). In utriKque )n.scriplio nversaia 
Boail partam implet, inter secundnm at tertiam Tcraum est gudemaculum: adveraa 
pata In rcgiia habet Caput regit diadematam ad dextram, BAIIAEQ2 ANTJOXOY 
{JHMBIWOY), in aatoaania: eqwl «Hrf«rAr» lamMna at «cAtfiM» (ia aanaaUla) 
pana eam» rojiine. 

Epigrapben delinearunt Relandus Palaest. p. 1U14. >Vaillant reg. Syriae p. 109. 
flajB Aaa. brik lab. 10, an. S. Fraabliih tab. 7, ao. 15. 3, 30. PaUttia 1. a. 

34 Digitized by Gopgle 266 LIBER TERTIOI DE NimiS PHOENiem CAFOT PRDIini. Bayar ad Sallint. p. 339 (palaeogr. Stadieo tab. 1 ao. 1. 2) «i Viadkt. ■nm. Sam, 
p. sa. Mitmaat tidb. S9, T. Lbuftatg L «. tab. 6b Safari at PdlerinH asanpb rapMiil 

Koppiai, Bild. nnd Sclirifton II, 1W, Mionnetianiim Rpllprmannns progr. 4 in ipio 
titolo. logeaa aulem partini de geauina aiua acripiura parliiu de eiu« interpretatioM 
•raditonin att diaeordia , quoriuB amrat at davia qai cognonan capiat , adeat BayaruB 
et Koppium II. cc EckbainBa D. N. U* p. 406. BalkfoHuum IV, p. IS. HMMkar. - 
Miaecll. p. 149. ISO. 

Uc pritiiTim de genuinn ritis Rcrlpturn qiiHPKtinncni expedianin*, noliiii noBflf 
lunltia ezemplia inter ae coiaparatia, non dubium est, qain in omuibut legator: * 

flOMM 

1» 

In hao icriplnia eonreniant tnin pleraeqne laperioria aetatSa de1in<>ntion«a 
(qoanqaaju hu non ita Muttam triboeDdnm eat), tun dao axatnpU Musei Uritaonici 
(qmrmm leriptim in priaw at qnarlo varan ftm avaiildat mmb^o at tatd« 

perspicua aat), tria Lindbargiana ex IVIaseo Ifaanienti, fam dadi litt V. W. 
Mionneiianam npiid no« litt. IJ (qnod in oninibiia variap netntii nniniH eodem modo 
■culptaiu reperit M.), et Uayerianum primum litt T, quod congniit cum Feiierinii 
csanpto lab. 119 In tribm amtem Htterit nllqnn cm dalliMatlaaan dhcrapMidn. 

Ac lin. 2 lilt. 4 in altero Bajeri axanplo (noslr. litu T his] ex Museo Ludovici de 
Bonrboo a acriptnm aaaa didtor pro a, ita at duo a te excipiant (quam lectionem 
■rripok O. Q. Tfekaealoa legena aaa atella): da quo magnopere dobilo, iqaoB 
knma nnmomm aoriptura parra et admodani dalrita oonlna etiam exercilatos facila 
fallcre poaait Ibid. litt 5 apud Froehlichiam tnh. 7, 15 H Koppinm (II. p. V.19) 
Cauda recta picta eat, nt Aeich videatur: unde koppius tres illaa littena *ua ctrcului 
kgabat: aad in ao, qnod Koppina axpraaait, Pellarinii asemplo canJn iaflau aat at 
Fkcahlichii delineationi nihil Iribuendum videtur. Deniqiie lin. 3 litt. 4 apml VaillaDlinm 
at Froeblicbium ita picta ext, ut Chet ridoii possit, Kcd etiam buia anriptnrna, liaat 
{acUlimae interprelationis non miiltnni fidoi hitlicnrlniii Mdetnr. 

De iicriptura igittu plane conseatimiu cum liamaliero 1. c. et lemel abiicienda 
axfatiaiBMt mnk iMarptMmdi parionln ab alia qaadam livn aeriptaia (lia. % a09, 

•^aa ) liva lectione ( Bellermannuit enim quamvis optimo exemplo UiUM legit lin. 2 ^aOR 
lia. 3 napiM, prorsus inviti« palaeograpbiaa legiboa) profecta: in interpretatiooa TWO 
li aaaaatiri nan poaanaiaa, quae taiia aat: 

a fiaa|i| frofligaKtiim 
nqay» mtmdaei$timim Digitized by NUHl f H0£MCE8 PfiOPBlAfi. IL SIDON. 267 
Q3SN fio MitiiV faod sam fegitiam wt (am II Ml) } ammi pra ank. 

Li ' =- rrrm ttilmodum memlajr. Fincit enim , Sidonios hac cpigraphe rmpondisKe 
vicinoruitt Tjrrioram metropolis hoDorei sibi arrogantiiiiii ( v. do. I, p. 263 ) insolcDtiiia. 
Oopltt VH* .mmm wt, ear to Iuhm MiiiiiiilMai OMMdm mo poaiiab AUara gran^ 
milM «I «t pkiMoi^: aiifriimi aiiMiinni, foai *w§%nim hdmUm Sful 
^loenicie BcHb«ndatn ea«,n9M vel polina nacM (■!■• H* li fMWBM fl^l|}B)t pntMena 
ubBtantivo po^lponendam , ncqne fucile aiiam qnani pervertae aignificatioaen faabcra 
potaal: akera ad argomeotain specwt, qoia huimoeniodi oonvida' aiOMia pobliea 
la aUlB uAta iiclBla^a «MinMtadiBa valataa at alb iaaala faadam Iwaoiialia at 
elegantiae nemn pronuii alitna pt prnpiPir:» Kirip nlhi exempio sunt. Vani et miirni- 
loqoi MM aoleat aiumaodi titalii aun^uaiu in alios tavidiosi ei contuiii»>lioaL Uane 
ifBMa ab mmm aiiaw allf lamfum itaat «iliil irib aa r l i , in quam nnper m«bmm 
iac M il» HHHkaiiaBBa dallan, aed iaM liabtaaaa Uagaaa Ims aa aaMtMOMais 

-» worn esM ttnsb 

L ^^ qui penitus pcrcusseriint et fii;ranint Tynini Kororeiii (non tnatrem): quod referri 
pataiat ad victorias in bellu civilihus Selrucidarum a Sidoniis da Tjriis, divcraae 
fatii» fcctiaaia •laAeais, reportataa. Ut llcam ^aod aaaiiai tna haiaa epigraphat 
BlMna aaa Ha. 1 Tidentar teribeiuU em^MmUm (lib. 1 f. S7) anai in faibai noariaa 
propria clviiniiim a Sidoniis con(i'nar>itn , faaa iaadaai eaaipM iDaa aanty laiaaaii qaa 
ralione adoptata cpigriiplie ita legi possit: 

Dj^S^ Sidouwrum 

'2 a 3 DM mmtrA CUHi, MtOae, BetgH 

TO» q« ••rarw 

JlWaw «Dim imprababila afl jnagaifionm muitri§ Stdniarum naaiefl. qaa Tyrii 
«odan tempore in nnniis uti coeperant (vide do. l\ ctiaiu Sidontoruin url>^ni aewulam 
incilna, ut d« boaorificia tiiulis sibi in noneta tribneodis oo^gilaret, adeoqua illud 
Mftrtt Tifri bpilbciaa qaadaanM^ appaaHan aaaa artagaaitfaa Tjd loliaa J>liaa> 
aleea ae matrem appellaniis: inodo ab invidloso et ritstico eoateatioais genem 
COS in his monaMentis abstinuisse patanut. Sed agila iam aoatraus apiaioaen pauUa 
aoouratitts explicemna et a diibilationibas vindicemos. 

Ac primum forte olfenderit aliquis in eo quod iunximus: Sidottiorum, matri» etc., 
aabiaqaa aeeonat aam llaaialwira L a., M a ajaiaxi aliaaaai aaaa, ^aaa la^iat 

DN lisb. Cni reKpondeniuSj bana Mraelaraai in graecis qnoque bornm numomm 
epigraphis usitatiasimam et solennen auat at aexcenties dici: Hrxioxitn tnt 1*1*9^ 
n6Xtw( (v. TiaiiiBdl Abb. Syr. p. 101. HI. 115)» StXiwtfwv jf,e U^e «al mhwtfiM 
i/h» 79. lOf. 106)» AmUmttHf tfc bpSr aal a^iov^ov (ib. p. 91)« AtydtaaaaAnr •finns 

34 • 268 LIBER TERTIUS. DE NUMI8 PH0ENICII8. CAPUT PRIMOML ILaiiia* (Cckbel IV, 282) et uepe. Neque hoc a rei veriiate alieonm eit, oamcivi/m 
L eMnm i. ineohram um^pmUm (rdva in niinb ffispanieto, t. aow XV. XVI), 
mil dam M Momfai orUti nett mtOtr cokiiiRnuB vocunr. 

DciiM trea Ihteras a:;3, quae compendia esse iiim«, alii aliier explicent, et, quae 
aapm potai, DODnwi exempli cnusa d'lcia snnto. De Beryli enim coadiloribua non constat, 
jiec ^oicqaam novo iato SiianchuniHihoni tribuo, qai et CiY/imm et J/e/t/m od Sidooem 
■■mat faiiMt (IV, 6 — 8). Cataram Ua, qni bae da n aoniaetaiaa pnfanara val 
de propositii iudicare vclint. non neglipfnthim t-st , ijisos \ctprps An nonniilliunin 
eoloBianm origiae in diveraas sententias abiiue. Main qaas ad Tjrrum matrem refe- 
r«at TkalMH Boaotioai Cortiiu ( IV, 4: ealanlae aioa paana toto «rba fillmaa ami^ 
Caiduga in Africa, in Boeotia Tbebae, Gades ad Oceaniini) et Euripides ( Pliocniss. 
G41), caHdcm ad Sidunhiin origineni referunt Piiniiis Sidoncm Thebarum Ooeotiarum 
parentem ap^llani, Euripides apnd Aristopbaoeni (Hao. 1266) et Lucianunl (Macrob. 
|. S3: ItMAnht sar* Snv SiUfi»t hAauw). Ex hla, foaa eartiikria ftdai halMiitnr, 
annotate placat, Andom a Sidoniia, Trifoliai ■ l^riia, Sideniia at ArwCis aandilaK 
•Ma teaie Strabana XVI, 2 i. 13. 15. 

Turn nsK tororem significare, piano rpritini rssrt et expla wl lllB , aide Icctione 
nnei apud Vaillantiam et Froeblicbiiim certins consUret. At lA ■ine boc inierpre- 
taodi admlnlaola id aon improbabila: qamn plum tint baiaa paraatalionia axempla, 
Tilaii las = Numid. 2. 3. 2, Tr. et viS (v. ad Cit. 33). Sententiam aptam 
eue, nemo facile negabit, qnnm nrbes eiusdcin ori;;inis et condiiionis saepe uitXfal 
▼ocentur, ct AJEAOiiN JHMQN ia nuniia 8eiencidis ap. Eckhel III, 267 cf. iV, 
fry 399. Spaabam. I. I, p. 663. Sain mafna antan Sidionb aal nadcatia, paiam 
tantniB cum Tyriia dignitatem aibi tribncniiiiiii. t^m item., Mfw M», «di(«, qnod 
langaidlat videri poaait, a ailb MleDniora hnina apignipbet MB aUaann aaL 

Nostrae interprelntioni similem, cui olim assensi, proposiierat Koppiua 1. c: 
nx ntiK f^ik 133 &tt Dsniib Siifffaiorwa, matrit etrctUi ». orbitt umo ven tvnrit Tyi, 
aid qaid obalat, Ian dhilMHu in iUHim. anIaM Mbiiaan aaaianiian, aarfbaadi 
eaapandia in illia litteria laiara» biddatat iaai BaUanMMM, qni taaaa Utiada, at 
diximua, ntalc detiniiis, non potuit bob in atogiillt dtftilaBdIi • vaio abaifaN. 
Eioi enim interpreutio base erat: 

maaaii «alcr da MianOl» 

nap^tt Armi»t Ciipittn 

-»Jt Tyro 

in qua praeter Ittteraa male acceplaa displicet etiam 1) locnfio: mater tn Maralho rpl. 
Qaan^oam enim in nnmo Laodiceno (no. IV) recte dicitur: muftr in CuHaanCf quae 
tti0n aat, did taaaa Ban pofaat: nsfcr A JIfiirall* pro Manthi. 2) quod nsp Ca^arcai NUMI PBOEMCES PBOPBIAE. UL ACCO S. PT0LEMA1& 269 

8. CrPtam iiiierprctntiir vir venerabilis, qiiiim huius vera Mriplora ^nc3 ex V. T. 
•atu cognica liu Qaod enim Swiaton cx numo quodain exsealpserat ii33 yiab» 
liana daailrilo ana, infMvU^tam (no. XXIU). PaUatinii, Tycfawnii, Bayarfbaioa 
ifigfaplHfa aKfUaatimiat laeao» ^ai^ iam ab Eekhdio laala asflaaaa. 

Siagalarii aal iaaaiipdo in poittca nonnnllaniai Sdeaianini ab ntraqoe paria 
daamm cornuum copiae, apud Mionnclum (ab. XXIV^ ao. 24 — 27 (apnd nos lilt. Y. 
Z. AA. BB) partim Uueraa continent puncUa dialiaeiaa (in quibus una e»t ralda 
iaaoUla |. 34, 1), partim Dnmanlaa paat ns (L a. tisv anna), ^aa valaat CXX, 
XLVI, GXLV, CXLVI. De iUk littoria antan aaramiaa aigaificailaiia aO Mria, 
foaaf aaai tingulaa noiaa aaat. 

IIL ACCO $MV PT0LEMA18. 
Aeet (»0» Inl. f , 31 at apnl Tabnadialaa t. LightTaed Opp. T. IL'p. SIS, 

vtfxi; Sirab. XYI, 2 (• 25. Stephan. Bys. Suid. Harpocr. h. v., arab. iXe At 
Ahulf. S\r. p. 83. Gol ad Alfprg. p. 131. Schuhens. ind. gpogr. h. v.), postea 
eiiam t'tolcmuis dicta (v. Ileland. I'aiaest. p. 534 — 42), bodie St. Jean d'Acre, urbs 
naritiaia Palaaniaaa aaplcatriaiialiB, lad. 1, 31 (parilar at^a Sdon) Aaiarhanmi 
tribui, Bed a GraeciN contitantcr Phoeniciae acccnsctur. Iluios numi exstant phoniaia 
imcripti turn aurei, turn argenlai lab Alexaodro Alagno ciui, perparvi oniaea moduli, 
qooa delineauw dcderuat Mvikitmjf in Jaafnal in 8nmu 17G0. /*«//eriM, R0i$ 
PL 11, 1. 2.3. MelMgef I» p. 140. lab. 4, 6. Suppl. IV p. 61. Dmau diss. tab. 2. 
deaeripserunt Mitnnet I, p. 520. tab. 21, no. I — 10. Supp). Ill, pL B0> l-~7. 
Liodbarg p. 49. cf. Kellennann 1. o. 11, 12. ill, 3ti. Kopp U, 204 aL 

Anreorum tjpns hie i>st: 

Ctqfut Palittdu galeatum ad Uejclr. )( Vicltria slaiu ad tin., deJ tra coronam, tiniitrm 
trkbnlm tmtm* jLtSMj^JtOY, Ad padai littatM -pr, addhla MuiatttMi Donacia 
(33—33). l^BaalUbl, daiaoinfia. 

Argenieornm hie : 

Cttfut Uercaitt imteittie, imberbe, exuviii ieonu tectum ad dtxtrtm, )( jiuil-'S^^- 
■AFOT. Ii^fittt mi $in. fftfenf, ifxtrm externa ajaiftmt tiiMn imetam, in/'ra 
dexttwm lltlarae ■jy perparvaa aam cifris. Vide litt. A ex Dotaaa IMia. ll| lab. Si. 
Plarn e\m ex(>mpla in Maaee Brit an aico vidi, liitaria ita 'parviai at oealia ioaraiibas 

Tlx ceini possent. 

Qnat noB dedimua epigraphas, eae petitae lunt litt. B. C. D. cx Mionneu tab. 21, 
lilt. E. as axamplo Moad Briiaiwici» litt. F. 6. H. ax Miamail 8a^ III lab. S > eauMa 

Duas litterai ']s legendas etse et idem eua ^od ptban docnlt Barlhelanjw 
La, na^na dabitaca dababat Eckbalinalll, 406. Utaoaqoa aniia dlfwaa aat allaiina litlafaa Digitized by Gopgle 270 UBER TBimufl. DB NOMn Hioimcin. cnim nmnnif. 

flgura, omncB ems formiu Caph mm, plaae iodubitaniin e«t (p. 32.33): Vav kuten 
!■ tt9 MiiHMB wl w kga «HhogtapUM (p. fT). A|Mi4 MhMMtul ^mMmi tab. II 

no. 5 Capi mal«s pictnra nt (deetMe vidcdir uncUB superior) et no. 10 Aiiis tjuod 
iJncA litterae «iniil» wt: in tania Utienirum parviou* faoiii* «m •rror. Inciffk 
pingendis quid p«cuUar6 balMMit U ■nni, Tidclioet onmim vienariuB Sagm ntundft 
inutt 9 UtMnn» dMMuinm gigao hamiapliaerleo •KprMMn. im mpm dioimi «M 

(p. 87): qaoruni si^'norum cnuita hnud dubie haec est, quod Q = y acriptum est 
pro D'ns}? viginli, r\ autem nameri vicenarii diniidiam partem exprimil. llaqaa 
ta litu B est namenis 23, io litt. C 33, ia lilL D 37 (aeptina aMmaa mi rab C»pk 
liuam «L fltattan radoaan apad Miaaoat lab. 31, S), litt. E 94, Utt. F M, G SS, 

H 30- De annorurii nuiein romputationp T>indbprging 1. c. observat, in aureis reperiri 
annus 23 — Si, in argenteis ti — 37. Idem: ,,In uno Mionneliano, inquit, 1, p. 521 

DO. 160 praeterea monogr. AP, quod uumuni sub iuiperio Aradensium esse cusuin 

«flBclt, aUhar, et duplex aefa, •elltcet Aeenait aa. X at Afadensis aa. 43, as foo 
mno aeran Acenseni anno 226 a. Chr. n. incepisse colligo." Aradensis pniin orfitOf 
ab anno 259 Kcklicl 1). N. Ill, p. 394). Sed quoinodo in Alexandri Magni numo 
anai possiat ab anno 226 a. Chr. coinputari, vir doctas non docuit. — Praeterea 
anha Malar aaaarai rapatitar ia praestantiaaiiao exanpla aoraa, eahu reaaaa mxitfA- 
uti ectypma Farblis misit ill. Rocheltioi (ridelitl. 1), in quo practcr «esligia liitcrarun 
39 paene deleta eo loco, nVi cifrae esse aolent, leguntar litterae MS, quae dob 
poauDt noa cettttmaritm nomemni designare, at saeptat alibi (p. 87). 

1^9. L A 0 D I C E A. 

Dnae saot hnius nominii urbes, uaa Laodieea ad mare (n^( ^uAaooar) 
Slrab. XVI p. 5t7. Cic ad fain. 12, 14. Jok it bcJI. faid. 1, 16, in b«f««B Syrian 
p««a atta, abara LMiietm mi LAmumj^tit Jtfli^f) 8MU k % ^ SM. «kk %, 

S3, ab ori«nte Rpfjli at Baliopolis, qnam Plolenisfiirt ciipiit farit T,Hi)dicf>nue ro(<;'ioni8. 
Atque buic quidea ttflnwadi auat numi panlU i^ores Pbeeniciis littetis iosciipl^ 
^natoM hia aat tfpoa: 

Caput AnMadit (IV) rmitatmm H Aadmanm md destnm. X ndStidSaS 
MtnOXOT. N^tmim ptMtt ^idmtm ^mt (la alio prorme mni$ AhMm»)* W. 

fsAmM, t, iMtfcalMi, in aiaa JiA at ■unagiaauM ^ (d. ^ ). A lidMi» 

parte litterae Phoenician =.\ N^iN^b. M. 2. Vide BartbMemy ia VUm» 4» 

I'acad. WX p. 427 (Llil p. .^9 ed. in duod.), uode nostrn fignrn hausta est. 
Stmillimnm exemplum in Miueo BrilRDoico vidimoa. Pellerio lUils tab. 9 oo. 9. 
MMUMt V ^ 40. on. S46. 347. tab. 1. 

Cofmt Abxtmirt (Q Sabinaa) itmimattm md A, poaa MODOgnuMna X 

gertiu. £aedeiB Uttorae Plioeaidaa. JE. 2. Mionnet V p. fti no. 753. uiyiiized by Google NUMl PHOEMCES PROPWAE. IV. LAOOICEA. V. MARATHUvS. 27| Lillrrae Phoenieiiie oitra omtvm 4lUlMiaMIPt dadllM Ti4U fiutlttlNUI* 

h 9,f l^nd»e et explicnndae sunt 

■jySSS CN XDTnVV Laodtceae t/nttris tn Canaan, 

qnieqaid TcpugBRt CckheUqa (III, p. 409), in un» re probandas, <]uo4 L«sodic«am 
IMT* (fwm inllllMMatBO inielligi poiM negat, quQW Biml* • Phoenicia remgia 
rit, qua at niiiatw io Gmmhi** wmiI poueiit, Nm fwl «4 m»n»gr«niBM» 

pnvocat, ex qnibiis efliciatar, hos nomo!) non nliu« iirbiK qnnm Bcryti «i.<i(> (qnam 
■MlBDtiam etiam Mionoetiu KCquitur), id nihil aliud probal, ^uam ad ^mj\x ditwiQ^iii 
partlauine Laodiewua, ifuA a ml apwde mioiw «liwmi wt, |a ip«il liVMii nihil 
tfUiealuiis est (cr. Kopp II, S04» jLlndberg p. IO.ft)> *t v«ro qiii* ii|lbH4at>r Uttan 
M qiiiatcibiU • Pboenicibiu •ervata, ia manor sii, m dod poni pro graaco a, 
m4 pra •» H KStMb vocalibua adwriptia aQeraflduia e««« tl^nti^ ( pagf 57), 
Aiabw mwlfliii wbcm Miibont (t, B^lmlt. imi. (p«fr, )k* v.)t in VMpi* W 
BUT ptiM Hmmmui fintit UsV). GfMcon MtMi oppfdl Bomra Mr? mm 

et Phoeniciis litteris ntcunqne cxjiressmii est ircirco quod nntiqao et doinestlco nomine 
carabat baec orbi recenlioria el gruecae, ut videtur, origioU: eodeiii moAa at«]na in 
JnMMt BgtmUM BMHtM fntm ma vMlmoa i« fnar. Albaa. 3. Quod ▼are hmta wte, 
fSM MfW wMa aDtlaiaa ne^aa mnltarum alianm nater fuisse potest, in haiua BUl 
eplgraphe „mater in Canaan" nppellultir i. e. metropoIibuK Phncnices lionorii cauan 
anmuneratur, id argnit, illam buius tiiuU abntom, de quo supra dispoiatuni est (la 
aonta T^rlta, ae. I)» tarn Antioehl IV teapoiibm hia patnlaNw 

V. 31 A It A r H U S. 

Marathut (iUapa^o;), magna et opulenta oiim fuerat Phoeniciae urbs e regione 
AfadI la conllBaoto ilta (Myb. S, (8. Arriaa. 13. Curt 4, f. Flia. 5» 20). laier 
banc et Araiiios quam perpetuaa fenne controveralM lalercedebaot (Mjb» !• c.), turn 
Ammonio MarailicnKibiis , Alexnndro Bala Sjriae fanparanle (anno 162—166 Selea* 
cidaruin) Aradii insidiis turpiter strucli* Moialhenia ,exeidiuni parabant (r. Diod. exc. 
4a legat. S9. T. X p. 76 Blp.) at licet laae qaMaia pfavaia «oran «onatltum «(m- 

qui non possont, tamen paiillo^ post nrbc enpla el evcrsa agros Maralhenorum sorle 
divitierunt. liidc Strabo XVI pag. 518: Mu(ia9o(, nohf uf^uia 0oivi»iiir tutTtanuafiir^' 

Halas arbb ami prad «xataat aaai apigftpya phaeaiclli laaaltlf oaiaw aa|»- 
nomi et peciiliari aera instnwtli qvonuB ^poa la VII cImmm dbtiiboMa aomiaia 

doocribit LindbcrgiuK p. 19. 

Caput iuveniie laureatum ad dextr. — al. caput Apollinit laureatum ad d. 
at. eqnrf mOMn itebOum md dexirmm, )( FA> fgatut tttau ad la aHb calnaaM 
tnnixugf dextra mr9$toUum tiitent — it. aiaffer timm md t., dtxtra menstaHtm. — 
Vieitrtm tUm» mi aw, destrm wUttu ctrMm gtrmi, A S. 3. 4. Vida SariaiM 272 UBERTERTTOS. DE NUMB PHOBNICm. CAPOT wmSUfM. in Philos. Traoucliou Vol. L, tab. 31, oo. &. 6, LIV, ub. 11 b, do. 2. 3. Arigooi 
tab.II, M. 11— «3. Mkria Rm. II, tab. Mw Dmm dna. 11, tab. I, «.'10. 0,5.0^ 
llhlBnet T. V. pag. 362. 363 , cf. tab. 23. 24. 

Nobis de cpigraphe phoenicia, in qua Ippenda olim gravius peecBtum est, 
agenduia est diligeDlius: ^nam ob causaiu plures nunios integros dedimus, turn editoa 
(A— G, V. Philm. Traaaact. L, tab. 31. UV, lab. 11. Datoaa iba. pag. 140), tan 
inp<1iios ex Moseo Britannico (lilt. II. I. K): qiiai enim Mionnetus dedU epigiaphas pi. 23 
11 — 21- pi. 24 no. 22. 23, «aa name recta legat, fnio Utterarum im ipait numia collo- 
eatioDeni viderit. 

Slogdami Igitar mMMcan Mfhm art iucriptio. 

Prima Ues lillpras coniinet »na a tergo figiirae hnmanae positas, quae t^n 
kjgradae sunt et nonien ]>roprium nrbia oootioeot, ^nam graeci JUu^ai^o; dweniDt, 
lit Amatkn Cypri pro n*^n, RtArie^tu Afrioaa .iarlaa pra no*ia n (vida lib. IV, 
«ap. S b. r.). Kit Buieni rrm forma PhoenieHi in it. aibaoL parfnam witala (r. 
gramrnat. lili. cap. 4) pro n*^ (aqua) amara, a qna haec urbi nonien annra 
invenit cadcni ratioue atque fry^ fona amarns in dcscrto Sinai tico Ex. ii, 23. Auia. 
S3, 3, qaa da n dnUtata hm abraat varba fitrabonla (XVI p^. 784 Caiaab.) 
fDDtet apod Maratbum ita describmiis ; to fti* olv npa/rof icra&Xifth {viu(f) x6 
9«Aamj( hxi ( L e. <a/«a eat et amara ) ■ nt^ifulvarfte 6i f «av aa^afoii mil norfftn 
Cdorsf ^iatvi vnoXai»fiiimviitr e/c ajytta naftmuwiurftffa a. t. 1. Nan dabebat baee 
nagiigHra Hamakeraa, qui etymon iUud iam prim a nobis propoailaai In MiaedL 
p. 902 improbat iccirco, quod aqoa IVIarailiPnsis MHiindrpllio pt Shaiio (estibus bona 
rit al copiosa, non amara, novamque proplerea derivationem proponit, qaam apod 
Ipanai legat qai vallt. Cetarani traa illaa liltattM in anaiboa borvM nnnrarani axaniplli 
plane conslantes aant, neque qnicquam in iis nolanduai est , qnaai litterae J/m figura 
negligentiur in excmpio Londinensi lilt. I, qiwa Nlin rblaii pMlit, aad VL Qt. 7 
(in an3)t iNuiuid. 4, 3 (in yes). 

Seamda apigvapha a ngiOBa priana at aata faciam llgaiaa paaltn mnnnua 

nalalionem continct cifrin Phoeniciiii Nrriplani , (jiiiltiig prapinissuin est ns pro KV 
naai (quod in ono exemplo Uauniensi piene scriptum repperit Lindbergioi). Cifrae 
ab Aeaaalbaa panllalan divanaa sunt, eaeque naxlna rnlgarea: ifeeeai aat — , 
vigiKli N, centum |)iit>sirn litieris nit^ exprimiiur. In exemplis nostria litt. A babet 
nuinerum CVI, litt. B. LXXXVII, liti. C. C\1I, lilt. I). LXIV, litt. H. I. CIV, 
in Utt. £. K cifrae evanuerunt, in F. U plane desunt. Abs quo anno bii niimeri 
aaanpatandi aint, a naBioa, qood aeian *)i qvaaailttm aatpiaetarLittdbarginm(p. 81), *) Siof urijiimenMl MlfS B«llerniuoniis (,111, 19): 
Mm fragt natirSA nmA mnUker ZtHrtakmtmt 7 
Mtimtt EradUm torn mm Utr mr ma wUrtrlti 
Atm iMIn, iff* 5<lni«Mb(A«, aJfr JrmSittkt^ 

o4fr m die TyriicTiej othr an die SiJcniifhe. //Vntt, 
wit €» wahr§ch4inUek in, dit EinwtlUur pan Alaralha», rtm uitlehem man ktinr te- 

tomJtrt Atf htmrni, M<l«br Jrite4ep2)*br 

Ttthatttn, M " Nam nmfe pfofcabib art, 

MantiHaHM csdeai eonimtandl raHoaa uaoe ana 

ati|iip Tyriof , ft fUMhf y|iO|iria MM ^^a ui 
etM peaaendi (oat? XUMI PliOEMCES PllOPUlAE. V. MARATHUS 273 qni: ,, Maraihentie* , in<]uit, aeram Seleundarum in numis suis adhibuiue inde colligo, 
quod numos auos anno 166 tignare <le«i«iruit: hoc vero anno aerae Selaucidicae ab 
knimMm iiwMiia viMi aaat Mnuaqae ^fit inlar v1«(qcw worn tMtm. CL Foyw 
VaOlmMwiaid. imp- p. 249.** Cui quidcm coniectnrae quomiooi adsiipulemar, plnra 
rant ^BM «M iaipediant. N'amqm primim , fHaoqiiaiii Vaillaotiua L c. Diodori Sicdi 
(val foiSm PlnlTbii) oarrationcm i» Andiorom iniidiit rectc ad AInandri Balae 
i M Bp ttn Ntnllt (Amnooiiun enlm Mmikaab mb Alaxandro Bah Lopanuaa, «x tu n j Il M 
con8lal, Archaeol. XIII, 4 ). G), mlnim» tnnxcn «X ItM relatione conieqnitur , quod 
•ddU Vaiilantiuii illo ipao tempore Aradios vi oppnnilM Marathenoa, contra in haec 
ferba deriak Di*d«rai: ol M ^tifiSnt yphtns t*i nmtmmttmm f^j^ufmtiUnfv 
Uiav Int^tHJff, hdtnftmft ^la jQv Imtniim naxov^ylite. Haod multo poM urbeat 
al> Aradiis captam et n^ros sorle divisos ease, ex Strabonp constnt ^ v. supra): quod 
si eudem tempore iUud factum ewet, a Diodoro omitti noa potuiiUtci. De tempore 
ighar Maratbi mieU ail eouatat, at recte obaarrat Mnaertna VI, 1 p. 9»S. JMe fwd 
Lwdber^iiis dicit, Maralhenos numos cnioi esse usque ad annum 166, id nullo arga- 
■Mto dixit. Neqne luihi note aunt borum niimorum exemplar ^ai nomerHn aopra 
CVin metadenteia elU iMcriptnn haberat, neqae Liadbeigtoi baloi gtaaria asmiplaia 
iaiiaavh. Deniqme faciamus, arbem anno fere 166 dimtaoi aaaa, at anlara axMnpla 
numorum , qui ipso anno 166 cusi sint, quiil inde seqiiilur, qaam posse annos ab aeia 
Seleucidarum computari: sed poterani eiiam ab alia quacuoqae computari aera ISelea> 
cUaraai aMailom. 

Tertia epigraphe, de caios argnmento oon eonatat, daaboa tribvtve litteria 
oontinetnr, fuaa ab utraqoe parte figoraa • regioae fere cmrum ila poiitae aint, at 
numum coaaidanmli ax advaiaa aiat. Al^ baec qnidem epigraphe in aliia exemplia 
alia aal, vdatf lilt. A •pa, litt B m, lilt. C a (abl altera Bltem avnUa), Btt. O 
ar: , litt. E »y f.r), litt. F , litt. G sa, litt. H. n, lilt. I ftt (!); 
liu. K &Q al. Quid eae aignificcnt, difficile eat dicln. Naiuque valorMI ttuai indi- 
•arw fix paannl, faan teata haram littmnini ttvarAaa, aaaii aateai aBaat aanal 
et elaatan fara nMNtali riat Pawaal Ttro per compendium inagiatratnnm aomina 
indicare: quae quidera coniectura eo commendataTf qaod avni aiaadam lara aatttia 
easdem litteras habere solent, cf. litt. A et C. 

Baa antem Bltarae aiagolari caidam at iavatetato arrari aaaaai piaabaaraat, 
qui tandem ex Palaeographorum anitnis evellendns eat. Eteniiii Rartbelpniyus , primus 
borum numoram iaterpres, ex pmih geaeiia exemplia iadicaoa, in quibua tertiae 
epigraphea priom KMara (a tergo iigurae et inta Tau ?oab nntt p««ha) itA» aiat (t. 
Mionnet pi. 23 no. 18. 17. 21. 22. 23. Duiens II, 2 fig. 5. 6), boo .^ta cam Uttariamtt 
eopulavit, urbiaque nomen legit yn-T (Ipitre a Oilvieri), quam lectionom repetunt 
praeler Tjrchsenium *} omnea, ut Pellcriuiuis Uuteoaiua, £ckheliiti, usque ad Koppium 
(II, ^ S16), fai aataM anana ad^ b aaia fra Ai» atian >^ iavmiiaBa i. a. 1« , ^ 27« LIBER TEAT1U& DE NUMIS PH0£MCII8. CAPUT PRIMIUI. 

Beti, novam inde repelit doctrinam, V Donnnntiuam etiam \D pingi, ridelqueTyduMfaoi 
( at aolet in hunc inif nm Mae ) , qui quartani litteram Ml noiMa proprinn urbis pcrtiiwra 
iicgMt nami iraloraB ta^cwe cpniecerat. Quid MMMt Nm littera etiam figunia 
Mbct MfM Memt at Hu. D, ani Ale]^ vt lltt. SdUto, at Ktt. K, nl mIm 
triiimvp liiiprnrnm, «t litt. F. I ? Id ut nemo statnet, neqoe aane Koppnis feci<tKcf, 
il «1m generic exeinpla ante oculoi babaitwt : ila agnoverunl etiam abieceruntqne erro- 
fM> Paheogrnphi «• probantM, qam bm lam din 4* van lianMi epigrapbaniai radaoa 
dia^tariniiiR AII<;. Lilt. Zeit. 1825 no.62 cf. Hohlenberg ia iMaanednkrift for LUtentnr 
T. I- p 2.59. Hamakeri Miscell. 262 IJnun I.itidber^ii* (I. c. pn"-. 10) nnn fioliini 
repetiU inTeteratum errorem, aed adeo acriter defendit in epistoJa ail liohienbergium 
tuAea Mffi|iM ( vMa ad MaBt 1 ) ^ M a^f., faiieii auniaia nfVa aiyaMn propoamia 
a Jn~i *jj paifum t'vit: qnod eo magi* mirandnm est , i|u«im exempla, qnaeinxiania 
litteraia a habercnt, iaia tone quum iiaec acriberet Lindber^ua ia libria aaiii aotia 
(Daieat p. 140. Mlaoaat fL S3 aa. IS) adita aanat tique ignota ana aaa paamt 
Nana asfta laapM^lia alanaadl aMiaptta qnalia dedimaa lilt. D. H. L K, ipaa tIt daclla> 
■irons illins npinionis, qanp itnpotenliore diipnlandi genera commendari non poternt, 
vaoitatem abiiciet, facientqae id onines» quibna eat de hia rebna iudicandi facullaa. 

Da aplgrapkb Miamatiaalt (lah. S3, na. If— SI. lak S« imn 3S. 83), ^aa aab 
diapoaltM aM* dbiniu, haec addeia plaeat. Ia aa» 11 Uttaiaa ma waM primat 
affgfapkaa, to aaeondaa, cifraa inffafaae. la aaaa ipaa auaa ita poailaa aaat i ? 

in a 

Ideal ndet da dftla ■«. IS. la aa. 13 Buam B iMpatfectiaa pkta aat, at apad 

nog in numo Dritannico litt. I. In no. 15 habea a post r)'<S, nt in nosiro Ittt. Ti. 
Io(egra tenia epigrapbe est na. Liiterae ntcs centum ad •ecandam epigrapben perii- 
aaat. — ia an. 16 aecaeda «pigraphe cat ||||| nM no i. a. oaaa CV, Mftfa trilraa 
Hiwrb eaaitat "j;;. — la aa. 17 t eeuHia ap^fiapba mil |||| nm nm (aaai pro Re$ck 
roponrnduin est Aleph), lertia continet lillerns uliiiniirii enim i^ignnni eat Aleph, 

quod coaluit cum auppoaito Lamed. — In oo. 18 tenia epigrapbe constat littera s 
at rigala illis ohaonria ia «atraiaa Baaa, ia aa. 19 ttlaria ii.aa, aa. SO ^a, na. 31 fy, 
no. 22 09, no. 23 . .9. Ceterum etiam horum numonin aniapla taipHar detrita eaae 
aolent, at lilteiaraa figara aaapa aegra diacaraatur. 

VI. 

A BAD US, BERVrUS, C A R N E. 
1. Ia Aradiontm nonia, qui In adveraa plernmque ecjwf mmUehv tm I'ffaai 
«al eqwf vfrUe tartelim, ia araiaa praraai, eamtttpiae, m rn U t rm (AamrMnf) 
mtMmtm garaat (vida Ktt. A. B as FbOaa. Ttaaaaob L a.}, at val giaaaa Digitized by Google NUMI PIIOEMCES PHOPMAE. VI. ARADUS, BERYTDS CARxN'E. 275 tfipmph* APutJIilNf vel moKOgmnnute AP. agnoscuntur ( vide Pellerin III, tab. 119. 
SwinloD ia Pbiloa. TnnUMt. L tab;. SI. ModdM V, p. 4&4 «q^. Lindberg p. 33 sqq.), 
pmcM liilcrM Pfaoeniciae mnt* pleranique daae, nrim tm quttQorvs (Pelluin 
lab. 119 no. 2. 22), in aliis evctiiplis wVhh- , veliit ^M, p, , ^9, pruMraa in iwa 
BTOrM cifrae Phoeniciae aeraiii indicaDies, quae pleruiuque cenlioariuill oninerain 
«mdmt. In epigropbe ny, quan nmnalln nxMnpIn habml, UaHmrpm Armdi aamm 
rcperiiise aibi viaui «at: faam VM* hahiB latnla* noman in V. T. aeiibatar tfy^ 
FzprI). 27, S. 11, eaeqiic liilerae in paocia exemplU invaniantarj in aliia, qaonm 
origo Aiadenaiii iiiuUo certiur Ml, aliae oompareant, baa lillaraa iaiula* nomea 0OBtl> 
Mf« nibi OMi panaajea: at vidaotar aaa paiiaa* at in MamibaMlbaa tartiaa apigi»- 
phen liilerae, piT com|ioM(lititii iiiii;;i.smtaani noiiipn ind!rn>;g(>. Oirrtini (jaum adnioduni 
inceria sit de bia oamia diapuiaiio , f aibna neque Pala^graphia oeque lingua Pbocoida 
nagnopera Hfaatiari paMwt, «aa pmda altlgitaa aatia habanm. 

2. Neqiie ceriion «la Btrgli aoiaia dixarlm. In alin (v. Pellerin Suppl. IV 
tab. 3) siinl duae lltterae -i3, (|uae urbis nonien {'r^s) contincre poisitit: in alii* 
anieiii epigraphe ab aliia aliier picta ( v, litl. C. a. b. ex Pellerioio 1. c. et Mionnelo 
V, 935)1 da qna» ^am Ipaan naianm nan vidarinii tnaeta nale, ^fum ad laman» 
riaa aoaiactaraa delabi. 

3. Carnae, rhoeniciae oppido, in quo nnv.ilc crat Aradcnsium {ji Inhuov 
Ti}( '^Qudov Strab. XVI p. 753. Hi*. 5, S(k Sleph. Kjz. v. KuQvtj) a Fr. P. Bayero 
(pag. 10 ad. germ.) tribdiar nnniaai ^iiem dedlmna lilt. D ad Bajari dalinaatlanan, 
lilt. F. spniindiim Mionnptiim lab. 25, no. 88. Duaruiii ppigrapharuni quiiin lanta ait 
diveraiiaa, noaque nuniuiu ipauin, qui perrarus esse videtur, non Tiderimus, certam 
mnianliaai dicaia, tenerarlam aal. Nan dbpficat taiaan Uadbatglna (pag. 3«), 
qui epigrapben lilt E Icgil: -ix pp eoraw Tyn', quod earn Bajeri conieclnra eoaai- 
liari palacl. Forlaaaa cnim Came iX pp a. pronuMilorinm Tjii appallala est. CAPUT SBCUI9DUM, 
NUUI CILICl.I. 

AnUqaiiaiflMRi nnmorum pboeniciis liiteris inaeriptarna gana aal eorom, qai 

in variis Ciliciae urbibiis mib Pcrsarum impprio nisi «nnt, quorum expmpin in omnibus 
Mnaeia non pauca exsiaot, aaepe et ediia et deacripia (v. Fellerin RecueU 111, tab. 122. 
Dalcm diaa. tab. 1. Pkiht. TVaaHwfam» LVII lab. IS. BeUel Oathg. 3li$$. VMth. 
T. I, tab. 5. num. velU tab. 16, D. JV. Ill, 412 sqq. Mutenm IViaai i, lab. 26. 
Miomiet 111, p. 662 sqq. reeueU del planehtM lab. 22. Am. Peyron din. de numie 
TarieHiibHi, in Mem. della aeeaJemia dt TtriM T. XXV. Lindierg p. 46), ab 
intarpratlbaa aaiem adaiodnai naglaeia. Fabriaaa awrt tarn al^nlia, nt Panarmliania 
paPHp et SyracMKanis pnlmam pcnaripianti laMafoa aapla ani( ni adaa in India 
exenipla eoruiu invenia aim. 

J5» Digitized by Google 276 UBEB TERTtUB. DE NDMI8 PHOENICm CATOT SECUNDUM. 
Ae primtm quidem nd Ciliciam pertinere huiiia generis monelam, qaod nonn 
ineerttim visatn est ( Ilntnak. Miscell. pag. 145], recle iain pfl'ecerunt Pellerinius et 
EckhelioB (111, p. 412. 413). Namqae noo solum pleraque exempla ex Caramania 
■DUB HBl («r. Satdal hitm m, pu iOH iqq.): aai edw «nbl«MHa «onn io aliiB 

COleiae nuiinsinatiK comprirenf , dc f|uoriiiii arif,'inp qinim nlitinde luiii px ppi^rnphis 
grmeU constat: cui accedunt oonnullae inscriptioncs I'hocniciae, quae noa minus certae 
loMfNtatlonit Mat, nkt rm in. DHu bona part homm nvmirani «(litt. C. D. G. 

M. figiiriii ornala Mt( fHIA id mores et religioneH Pcrsarum Rpectant ideoque 
•f^giacm Persicam prae so ferunt, et in aliis etiiun CiliciiH grncre iniicrlplig (leluti 
fal liaUi Bioneia, Dutens 1. c. no. C) comparent: alii Daricoruni more nonnisi unam 
putMi cmani habaiit, altetm radma ria* fimna. Ex bia fan* Eckhaliin racM eoofcchv 
pleraqae, nisi omnia, tiuiu.s monetae genera Alexanrlri >f:i:;n) nelaiem pvrrrlrrn pt 
iinporii.Penici tempore cnsa esse (cf. ad no. VII quo posito facile ciiam ioieliigis, 
quid canHM sit, quod (at dMnns) usqna ad Indiaa dissaBilMUi aaat hi aami. 
Dm litterarum, qaa* ia argeotcis admodatu di«tin«laa aata aoknt, paMim ad«« 
ornatae (ita quidem, ut Itllerae pro lineis pnnctorum consertoram serie conatent), 
ia aliis , maxime aureis, eximiae parritatia et aaepe laesae , singularis quaedam indoles 
act, qaaa od seriptarae Hebnwae at valaria Amnaeaa chaiaetareai qvodanaioda acoadie' 

(^i(^c tab. 3. 4), et in eo maxime cemitur, quod litleriinini r;i|)i(at:inini 'Ain, Beth, 
Kesch) capita soperne aperta sant. Denique illud admodum molestum est in hit 
I, qaod, ooiaa nrhia ainguli pntandi sint, oerta ratione in pancia aianctmri 
Aliarai anin apigiaphaa aiaaa certae leciionls sunt : allorum leciiu quidaa 

satis perspicua est, quae vero urbes norainibux propriis IMioeiiiciiti lr"3'? , "'r^'ip-'N, 
^bsbya indicentur, dctiniri noo potest, quura Graeci scriptores, in Lisloria coloniarom 
PlMMelciaraH ia Aaia aiiaon Uhnlraada aautiao pardaraa *), -vnlgaribaa vrUoia 
nominibas perraro Tetera et domeatloa addtN wlennl. De unis Tarsentibua 
dici poasuat. Uoa igitar «C q«t Ilia cogaali aoat) separatiia traciabioitts. 

VIL TAB8V8, NaMonni» ^ v4 ifiiai Tani aaat tal Tat aa ari taa carta iMgiaam opigra- 
liaiiKiiidiM iiaidiai. praaMaationa faia hi A. **) Inpiter $olio ituideiu ad $iit., dextra tceptrum ienemt^ in area ipica 

et nva. Pone ppieritplie tip Vrs. Sub sella et ante litlerac solitarine •: et 7. All. f>I. 
}( Leo taurum devorun* , iofia muri urbi$ muMttae , supra uade^igiuli liiierae •)VidaiMaatalslisas«s«MiMlHis«allsgb n Uumi* A~T 

iaOtanar, «ap.S-.l«. «aempls, «pae ^ dsdiint lab. M> 37. Digitized by Gopgle NUW CIUCIL m TARSUS. Phowicim, 4» ^nllHit infn. Ex «teHpl* IMiIini ap. imHiaflt. L Si p. <M no. 47ft 

(|iKicnnt per omnia conveait hoe ^pnA n Incisae Abbaiis nunH)pli>!acio dedit Amad. 
Peyron 1. c In epigraphet deliaMtieoe ap. MioDDetam lab. 22 no. 35 liilera tenia at 
decima ninaa bene expreasa eat. — Alii in averaa kahant ieoitemt jHi ad dtstrum 
ftmHtwr «I Mfypcafaai eatat: Eptgr* *pw* EJtnnplBm babao a Raahallia adiani^ 
ax Maaao Parisino. 

B> lupiier $oiio ituident ad timUtram super dextra aquiitm ienetu, «t». 
4«faai, in area 4»A3« «/ awb Pana nn )( £«• taanw dntrmu, epigcapha 
l^m. In Hrea nj, iofra a. Ek axampio Pariaiaab AB. 6|. In aliii, qaorum pbim 
in Museo Britannico in nvcrsa iafita laoiMM Biot liUaiaa QD* In aliis amtia 

babet leontm, qui cervum Uevorat. 

C It^er tM$ imUtiu mi dtstnm, Ht tarn um, tpiea ^ mmwAhi, nib 
M0la mttrier pmr» lauri. Pooe nn bn. )( Vir chAv Ptnieo tellae imndens ad 
dextrauif Mitt aim globu» alatui et caudatui (Ferrer a. genina totelaria)* inferiat 
areift. Paaa litlaiaa aasan f Ex exemplo Londioeoai , cf. Dntena p. 20. 

D. Ba4aM aiifana. )( Ihw vM a* aiutr— ateatM, q wr w m mttar nadatf 
alter pere^rino cultu vetfitut ett. In medio ooriim artiht !. rnndelnhrtim et cpigrophe 
aaasn ( Kx exemplo Parisino, ot fallor, inedilo, quod meum ia nsnm delineavit 

' Hohlaab^rgiua (iabletta 61). 

E. Caput adveriUM muliebra dUdemalum ipartii eriHibui. )( Caput modice 
barbatum galealum ad tinittrnm. Ante siQssn. Ex exaoiplo Pariaiao cC PcUatin 
pi. 122 no. 7. Dulens pi. 1 oo. 5. Beliermaoo 1, 27. 

Ut ab amUanatfi laMani Maana, /oad» dmi^ In plnrinnnnn adman) nd 
impensiorem lovia apud Cilices et maXlnM TarMMca cnlliim perlinrt, in qiiomm 
nunia etiam imperatoriia eadem lovia iaiago comparet (F.ciihcl 111 p. 71. 72): quaa* 
qoam eadem figura etiam in monata Nagidi Ciliciae reperiiur (Eckhel p. 61. 413} at 
aagwtlninnm (atina QUdaa tamplam lavi canaaeratam aral Oibaa, ealaa aanad 
maardates longe ditiasimi et polenliuimi ab anliqiiis indc tcmporiljns Tmchioiidis 
dyaaataa et domini fuerunt (v. Sirabon. XIV p. 969) niuliositup nnmoi cuserunt, de 
^nibaa aradite egeraot Belle} us (MAmairaa da I'aead. XXI p. 421) it Eokbaliaa (III| 
pk fiS iVt*)- — imaginibua adrersatt in qna partim iaa aal tannim cervnmva 
dawanB} partim vir niliu pprisico indotus, olim ita atatucliam , ut p\eni[>Ui cutium 
Patrienfli praa ae fcrentia (ut C. D. E) ad Persicam Ciliciae aeiateiu, reliqua cum 
kpna taanim aammva ,d«vamnte, qaod atiam In allis ataa rqilania naminanHa 
comparet, ad Alexandri Magni vietoriam ad inam rapactalam referrem (▼. Ephemer. 
litt. Hal. 1825 T. 1. p. o20). Nunc tamen non dabito, quin hoc qvoque cniblema 
ad Persiam pertincat^ argaaatibua id eias generis numis in quibus leo laaram devvrana 
onm amfalanntla Pkralda eapalatui an (lltt. F). Eae antam baa impatil Paraki amUaaia 

•iinilliintini illis, quae in monatnpntis ct c>l!ndrix ( i. e, annulis signHtoriis) I'ersepo- 
litania et Babjlooiis compnrent, in quibus modo l«o comparet uiUcernem devorana 
(Kar Pntar TntTab T. I pi 35) i. a. nl laDar Ptoaia Tiainamn lagnanm wnm 278 LIBBR TERTIDS. DB NDMB PHOENICIIS. CAPUT SECUNDUM. devinceDB «t pwdras, modo rtx Pertiae besttam alataiu'et cornuiam (vide Dan. 7|4. 
6. 7. 8) glailo eoafediMM (Ear Pomr I. a. udk 59. S3. 54 et ann. MMr. lilt. N «I 
plnrM cylindro« MuNei Ftritannici, qU0!> siilphiiri iinprenoi UltC ociilov babco) i. e. 
popalom quendeni boitileia fortem ^nidem si celerem exiUo immi ne^ue dissiiuile cat 
•Mblena, quod in maoaln Anglioana in India orianfali poM Tlfpo^SaiU dalaa aaM 
oonparet, in qua /eo (Angliani repraesentans) sisiitnr tigridem (Tippo • Saibnm) 
dilacprang, hao ap^aplia (ax —iiWHUia MttluuBBiediob pMltt^ i^iJM alii Out i. e. 
leo Dei victor. 

Hia praeiiiisitia ad epigraphat explicandaa acoedaroua. Ae prima quidem, quam 
liaiMB in aivana mauiniiH A. B. C. D. E, cilra dnbitatlonem legenda act I'vn V'S, 
at prima doealt Swimlon (I>^biloa. .TraMafiiionBLVlI P'S66): at vis maneratn digni 

Hamnkorus (Miscell. 143), qui dubilat, mriitii fn fin •^■>n legemiimi sil, et O. G. 
Tjcbseoiui, qui adeo Mas in legere volebat (v. Bayeri Vindic. Ill, pag. 88). 
Altennn hnin cpigrapbaa voeen rm IWaaw nifcam ligniAcara, at omnaa aonaeotinnt 

et vix dubilari potest: neque obstai quod Baraaaa (ap. Enteb. in chron. armea. T. I 

p. 43. AiicliiT. TiiDiuiu olim Tarisim {ictr-T)? ) a[»pplltUiuii fuisse tradit: boniiii cnim 
nomoruiu ionge luaior ceriiorque, quam illiua scriptoris io hac hiittoria fides est. 

Uifwn^iN mrtam voeabahiNi nn iVA onnM, ^ad adam, dmAum a. dauw TuH 

•spllaant (coll. bn inscr. Mclil. 1} et lovem Tartemem itiielligunt, cuina 
imaginani asbibet numus, ut io nurao Iladriani apud Vaillaniiuni (Eckhel III, p. 73) 
lagitnr Jt02 TAP3SQN *}, et Ia*ia attribntain Zivg Tibiae \. e. r«f oio« mtmiummt 
•pud Euataih. ad Oiaojra. Patiagat. 572. Nae diaplicat baae tniarpraiaiio! fiunqnam 
atiam alia )rA\>(\ quo se commendet. Potest enini V;3 defective scriptnm esse pro 
1^ (lib. t (•40), et TTn ^93 =: nri cive$ Tar$i «igniiicare, ut iiumia 

Gaditaiiia at Tingitaaia Inaeripimn eat: inset bma m eivAwt Ocrf/wn, yvff n^yft 
ehMai €UuUm, ran ^aa a civihut Tim^it, idfjue niHgi.s feie pliiiet, quum nullum 
exeiiipliini nnmi exslet, cui tiutninis lutelurix imiigo insculpia m iiiNiiper eiiindem 
nninen appictum «it, cootra civtum s. cicitatit meniio in numis frequens sit atqiie Da littararam figuris, .quae in omalboa haina epigrupbes exemplia anedam aaaa 
solent, unuiu moDeodum, in exemplo B Zuin scriptum videri ^ , cf. simile 
Zain ioCra litt. G. 

Sorjiiiiliir longior ilia inscriplio aversae, qnne diuturna intprpreitim crnx primnni 
ab Amadeo I'eyrone landabiliier tractaia est in disaertatiooe, quaui supra laudavinius, 
daio nu^a inrlia Miaarva a Liadbargia L a. at Haaukara, Miacall. p. 144, faaraa *) Niii forte VdillanliiM M rxmplo mill' coni>>r- <|t<«e vnlgarit •■•I aiimoniin Taraiiasiaa NMrfial 
Tale koe «sMMilptit pro J(^i>/.^Attir TAPJMaN, epig^pbe, t. Mioooat 111, 634^ nnMffi Pejmu iMarpmatio innotoiue ridatw. El hfa yiiwB • Tfami — wnMr 
Ml*, at Tidaln, probctua ilia* liusrat higfe ct iuctpnlMair 

VMoria iaec tmptr Aiedeienmt prAteipem Cifieiae. 

Abedpscrum Ciliciap tnonlnnnp prinrippm fiiiiiige giispiratiir n T«rgensibii8 ingenti 
proeliu vicluiii , cuiun rueinuriae cauKva hacc iiioneia cusa sit Sunt iu hac lectione 

mmiulh, ^«M bene abMrvaia «t nM Tidcatnr, vdoli nnnw et oiMna wit fbii 
CUMu (cC Bofiharti Canaan 1, 5, qui C'iliciac nomen primum parti aiperae, Tracbeioti, 
indilaM ccnaet a O^pbn lapillii) : led primi secuDdiqar TocabnU laMrpretatioaaM 
MsMigraphU, qvintl at Maaographia at Pbilologis vix pefauadabit Nmque prinaB 
▼«eabalam» quod in ndlis aliit aiMnplia (Bifc B) aalm aoHpafCt, aalvia kigaiidl 
rognlis non nliter legi poteal qtinni I'^t's, ut recte ridcrant Dulensins, Bcllermannui, 
Liodbergiat: quaniqnam horum interpretatio (B. diadema tHUMf coll. -it3 diadeoM} 
L. Madtma, m, rad. sjrr. qnadriL ^l/fiifwrfaf Ai/ (!)) adaMdun hboiafe TaitiiM 
ania Ktlafaai JIcmA aaaa, non C«;pA« as litlera n in nnna» naaifoaiaoi ail, 
qnartain et Rcxtam vero Caph eue, non Alepi, ex altima lotins epigraphes figani 
apparel, qoas umper in bis monumaBlia CSaph eit. Neque tane cel. Pejron in 
laadaMoi m tan vM«rkt hue (fum Tanbtth Bjtm BoUa afbrt) inailiaM^ 
li vnlgaria lectionis coinmodaoi iaAaipretationem iavailnaat, nuiqae vicloriae embl^ 
male deceplus cgiet. Quanlop«re vero fallantur, qui nbiqne embleroatii et epigr** 
pbe« qaaai concordiam anquirant, turn aliunde constat turn ex numo mox memoranda 
a^watt «Maai anblaniati addhaM babat iMctlpdnaaa: •euku rtgtt wmgmu. 
(juintnm Tocem qao inre Ppyron legerit ii , difficilp rst dtctn, et qiinnlumvis magno 
eroditionis apparatu (collatia Biyoff B«SM$ [_qaae tamen Perhica mint] et arab. 
«paalabaia, pria«ep«, a lo^ fiadaa} vte at m vis faUcm probavit, ida vooabnkHt 
^Md PbaenieinB ana poiaa naga, priaietftm wMm. Sad haaa ptaalannitta, qaut 
altera littera Var esse nullo niodo jmssit. Qnibns iia dispulalis et in margincm 
axpubia Lindbergli et Hamakeri commentU quid nobia videatar, paada exponemai. 
Naa aain epigraphan legendam eanaanna: 

$$ella tua lucida wiper Abd- Sohar ^ pontificem maguum CUiciae. "ISa diaJemtt pvram luper Millmo in Oitgu- 
ttiii 9iiac •ttBujne Bnnuin in memoriam doliilioli 
oainadMi Abdlaai a Taneaallaa, qal rilaa alie* 
rian Uto mpio d<rfaariat, cunim eenaei. Palu 
ttiaia Hantakcnu La. p. 144: (Tel mV^) illt» 

1^ ma past it art friMuu rt UvUmti p ww Ji, vtl 
alnplieiler Ituga vUa i. «. hoc daoram morlaBbM 
beatam vitae dialarnaa ooaditioaein afferi, tiaod 
BunrD debitit taerificiU expiatorii* aibi coaciliare 
ttedent.** Qwm eo aolo coaaiUo aproMinuia. ne 
de Ueiadiaiai 2(iO UBEK T£RT1U& DE NUMIS PUOENICUS. CAPUT SECUNDUM. 

Ordiamur h nomine proprio, quod iam A. Peyton bene expUcuit eullor VenerUj 
coll. B-^ quod Venprem et Arlemidem Peniicam aignificare supra vidimus ad Atfaen. 1 : 
nnna^ igitur idem valet quod nimsjr. ' Duanim lillerarum sequeotium, qnae inter 
nnnay m l^n iatariccMi raati poMMiot lund daU* Mt a t prior te nxmpk BuiriMsi, 

raim M<jpwn aine eniMwaiBM imno «H«iiHn4i Ihhm baliat fig«ran% ^ (bim 

pi apid WoBMtim)» q«M warn iBSm Mt foam Cbfh littani. PejiM ^atdiai n alto 

•xemj^o ddia«M» cani litteram dedit j «t •odun Hodo UnJbttgiaB (ffnil— < n 

Mviseo Wiczay 1, tab. 26, quod ad manns non habeo), qnae fignrn non alia est qnam 
Aleph: sed aubdobitu taaen, et io omnibaa exempiia eandera fignram haberi 
mptew. nind igfior aa, q«od MrtiM vid«lw, bgo Vll iWiUiM WMiw^rfit, 
boc :s (de fw» aubdabito) ^ns ]-;« db«AMf iMr^iM legi potaai: faitfM Abd- 
Sobar vel tvmMUt tacerdot \t\ princep$ magnuB Ci/Mae; quae ulraque lectio 
et interpretatio bene quadrat io lovit poHl(ficet {ttfX'*9**s) eotdemque iyroRHOi 
«t rfpiiarfw Olbea, qnuqwyn p a ateri or etiaa ad prineipes lagdiMva tfibaunUw 
applieari p01lit> qnos stil> iniperio PersRrum Tarsiim tenui«8e scimug (Xenopb. 
AaaV. 1» S). — Snperaunt duae priores voces, quas It "pTB legeadat eaaa 
■dpca Ian dewdiaaa. Bm BaMn (iia expUcamiu, at *im itei vaeabalaM mm 
tmummmt «aiai jJar. irt^ hgitnr Job. 38, 32 (Cbald. ««1^) M Uttarii aaMllitb 
fiftjIS 2 Rpg- • ■'• 1 fiiioHqup (qiiicquid de origine stataes) ileHat , $is^na coeli vel 
xad^M»' rocte iam veterea inlerpretati sunt. Singnlari in {iV3) autem in Targnaiiai 
at ia Tulmado taape alaaiar da.«AltrAM, ex «pdbai fata faoariaaai depaadeia 
w ad eb ant , itu ut etinm ad ^«rtaaan iMraaeferatar at aaepe dicatur sid bia sidu» 
honum i. e. fortuna bona („qaae vox optanlig eat et gratulintis" Buxt.). Inde 
*|bn as nnna» b> 11 "pW eat «/e//a /«a /«ci(/a (o lupiter!; $it ruper Abd-HoAar 
eat. i. a. ta, a laphar, fiiaela «aa tidafa fcvaaa €ilkiaa aamiaa paatiftri (dyaadaa): 
qaod quam aptum &it , ii maxinip in|p1lip;cn( , qui rcpulaverint, lovem Tartauem 
non alind ease namen quam lovem Beium Seinitanim, maxine Babyloniorum , qneai 
taaqaua l^Wrlaaaa dklorMi aialk ^ «Xam diolam, a Saaiiic enlton, caiqee Jaeeai 
pUuuUm Hctnai fidaw acinna (v. qaaa oopioaiaa dtapatavlaiaa ad Jm. 6S, fll^ 
Quod vero ^nra n'du* tuutn vel fortuna tua in numo litt. B et Htmilibus lolnm 
iegitur, id nibi ita explicaodum videtur, ut initiom formulae pro iotagra foriaala 
pMhnni *) HamlNni L a. *fV9> legit (qaod per 
Ignram dob licet, ef. Dalelh el R«mIi io Ifiriav 
bene dittiacta), id<pie Hit'? pfwrnBciandani , et 
AnboB apaaiaa Vlll. a nd. "pT farat /att erne 

•MHOl, at arah. ia4» iaiaUvH An« Elvie it iaaglt daaa litlem DO [ iptM itmea ia 
MMBollia taalai asemplii ioTeBiaalnr, ^anii ia 
alls aliae attapanaBi! ] , qua* oal. syh et peta. 

IVliaiy argt»lum inlerprelalil^ at 00 

BaillTaiiBplasiaaaBM«eaaH, aireal bsaaft. 
aim MBiliis apoaoanat, iha ■! ina mat NUMI CILICIL m TARBC& 381 Utunw MittariH in ait n pogitas, si>e hae magiatntM iii4ieiat« tira anaM 

( quanquaiii anni in numis phoeniciis clfii^i indicautur), nunc mitto, ad terliam 
inscrtptioneiu we coaverteoS) ^aae e»t in liu. C. D. £, et a Ueliernuuiiio (I p>27) 
piolNiUlitw kgitiir: 

vide maxime ^^apbeo ia exemplk C et £, oan ia D liUerae nuant parapicuae auat. 
Sacuadam qoidaai litMiaa alii|aiB afiaM jRaini aMa aanaan f«ufc« eaData aioa fignia 
'in Bit A. B, in qalbaa Ciqii alitar piagttar: vMatnr Muen haee iMMn fifon, 

alpote caput habens depresBitiH, ab ilia paullulum difl'erre. DittVrre r-ain a tertia, 
enrliMiiouBi eat, at audieodua dob ait Uutensiua, qui XOiM l^ndum cenaebat. 
JPlr a a t ara a astraaia Bttan atUm Vm aiaa panil, «ai aJao aimiHar est, quun 
tuprema pan ia aoanallia axcaiplia nrtmda ait. Quae quum paullulum inceria aint, 
etiani de interpretaiione certain sententiam non dixcrim. Ex priore ilia (Bellcrnianni) 
lectione mssn explicari polest ajj ]3ii dtrigeiu magu* i. q. iz 31 (Jer. 39, 3^ 
mrdiimagiu (▼. mi Ot. II), aanlDa aaaunaa aaearlaa (Mbaaiia appdlari 
poterat, cuinsqae nientiu a monela Persicis fl^'tiri.s ornata profecto aliena non fuerit. 
Qui vera larui Icgenduni censeat, is proouaciaxa potsit 129 (mAi« ttjtMe cf. da 
ta «fva ad ioaor. 67 ter), quod pro dmaaHiea «rUl«aiiii4aBCittdaa(ibllit) noniaa 
preprio habendum easel. De Flavii Uiaini, Hajan at Swialoaia iiagb, ^ai ex 
quin!|iie illis litteris II:innil)alis nonien exiculpaernnt , referro pippt: nec nisi repugnans 
de ^iaiuakeri in banc quoque cpigraphen coniecluria memoro. U enim (Miac, p. 146) 
qninqaa illaa litMiaa fxrb l^t, Ufa* acriptum eaaset pro r^i^'W^ ab tnmt AmuAi 
viclorumy qoonodo da (blaa) Koppii aaDlaalia in namia Cowaxaab (v. no. 13) 
legitur: priorem aiitem nominis partem in gentilicio abiectam ceniet, ut '■3t^'< ducitur 
a ^^D^jS. Cui tienlentiae ante oiunia hoc obatat, ex quo omnia diaputaiio p«ndet, 
^■ad litMfaa iM, vt feell IL, BdUo mada legi paeniBt: ^aaia naqaa prian 'Lamtd 
«Na poidi (^adaaliiada aiarile fMtm aat Lamad NnatfdioMn, aad aapvaa raModiaw deal •splicttliiini tirdoclus alium atutim iuboectil 
IdBTCibis: „QuiiBiiuun ttdbuo lulMlitbito, utriim 
aHa voda *pVB «aplieado pnanmdatil. cram- 
matlci r<lione mnltum, irnsii leTilpr discrepu*. 
Cum enim oonttel in dUleeti* Tariari in Zain «1 
Tiade at m^t eftna Sr»»9$ Twd nliqui pis 
praaaattaat, ilam MepeaiBBafa Cifk ffo Kofh 
anbstiiui , enittt permulatieaia IncnUstlMiaiiim 
aseropliim est in pnS ei <4i^^va riiit, nemo 
aaae iafilkbitar, «^uia I^T atitn pro plT el pIX 
dki poult. Boo >arD ia ipee. It aotal itfjMM, 
lUmWMJfailw , fteuniam dec laoram lai^iri: eius- 
qaa pariidpini paw'tvun IJiJi) ipaam igitut «>•- 
atliuUt pnaafM Am «ca«m« el tola fauaiiplio DO "JITS liipem argmitam (ipaificabil. laia OK 
iitraris interpraUliOBO hoc conitat aine delriraeeto 
■«al«oUaiB otaiHi potoiiaa illnd OD , quod at aalo 
dfad, ia ■onmiDia exmplia diiiidcntiir (iaio po- 
tioa: pro qao in uliis txemiilis aliae lillerae com- 
pweal ). " Quaalopere in bia lia|piae falioBfa 
MMBarfl vir dootoi, at adaoMa oaidDai dlaiaelo- 
ram formi» ex falsa I' clinn'' "|1T5 pro TTT*3 ) 
•entenlinm quaoUam ougutorium proti-clo et ridi- 
calam (piaeatoia aigenleum et $tipt argrnUa) ex- 
■oolpant, aaow m iaidUgii, ci lalmi exptt» 
caliODMO M BWBionMeniiii quidem, aM afifO 

lirolVcIa essel, cuius d« uliis lillem Otieotallhoa 
merita in debito konore babt-nlur. 

S6 282 LIBER TEfimiS. D£ M13M18 raOBNIOlS. CAPOT SECUNDUM. «t taper veraam uceodeiu: qwuB figuraiu Lamed in Ciliciis habcat, vide in advena 
«in iMmli nn Vn): ne4)n«, 9t nnlio mimw, •xmiM Nmk AMedc f«od ia mnria 
GMiiiraeia oea tOhim legiiur, Md 033V : et qnod alii ngiaid, ^ouK CllWae, hos 
namoB tribuere, qtium alius oli catissas {\icl«' 27fi) tuin propter pmbl«imia Persica 
OOO licet. Quod quideni poiitr«-iiiuiii ^uum i|>8i ilamakero in incntem venisset, aliani 
k adllt «oaiMOWHnt qms num CilidM Tiiidiwt. EtmiM pan (riT^j) ab -ytr 
Br<a^ mt$ cictorum ductiim , idque Phoeniciuin eiui orbia nomen ;faiM« nupimlar, 
fWM Graeoia ab Alexandri M. victoria AieopoUi dieatar, ea ipia Inita ait (*. 
BtSfk Bys. T. 'laais) aiva boio certe ricina. Ciil ^diM altari •splieatioai eaedan 
ratiofMa pJaaogiapliieaa obitant, qoaa priari : praetafca nro pliilolagiai rcfogaat, quod 

Mgre tibi p«rtaadpa.s , Phoenices rictttret appellaMe ^nn in V> T. WImI 

taatnni , ibique de vino \irum luperante reperiatiir. 

Sed pcrgarang ad alioa Duraoa Cilicioa hia, de ^aiboa diipuiavimua, cognatoa. 

In his bic est valdc eximiua: 

F. TriremiM cum tribuB tecloriiut ga/eafi* dypeoi tenentihut^ cuiu$ prTU 
tufttt arttUt tnmlm ttt» Jn Um ■fw i m a rtm u afaMw. )( L99 tavmi tUietrptHi 
mUa» cpigia^e PlMMdoto litt. F. AA. 9. t. EokM Mas. Vtodab. I Mb. 6. 

laaeripdonemy nihil lectii facilius ceriiusque cogitari potHt} iaai Undbeiglm 
(4a nnaiia Sextornm p. 15. inur. Mellt. p. 47) bene legit: 

Qaoi vera iden inierpfetatur: oemHu Btgit (i. e. Dei) magmtu («at): id dor 
phaat, aiqna tna aaniMitia ohaiat, tarn mtm tada ;-<7: ^ee Miebat «ir iaadaaiBaa, 
«I In artledam adan la alia aaoaaoMalo ooUa namtraret, prevaeata ml bmiimiib 

Marathenspm Mionnct "\', p. 3f)3 (lab. 23, no. 17), in quo i\h\d si^mini nnn nd r'no, 
•ed ad lertiani epigraphen (v. pag. 273) periinet. Nobia or«/tt« regi$, puriter atqne 
awrti rtgtit vidatnr aaMni iUad in PanaraM impario monaa derignara a Satraparani 
lamaa t a vtx jByeranm , eulna erat obiervare, audireetad refrem deferre, quidquid ubique 
in toto regno ilicerctnr agerelurqne, ut verbo dicani ruttoiliii riiratorn\e ( xta (taxorrni- 
aai acoiijxoov Herod. 1 , 100 ) regit raunus , quod Kolcoa'i ct duiacitlico nomine uf^ai^uv 
fiagiUtte appallat RenNlotaa 1 , 114. . Iia Xano^hao (Cjrrap. VIII, 2 f. 7) da Cjfa: 
»anfia9o/<(v cu; xui toi ; fiuaillws xaXoi/4<Vot'; ^ft^aXfto^t xal ra ftuOil4u( 
Arm eva SHas in^aaxo, r, tiTi dwQiTa9ui it xal ii/iu». Mda»: *0f9aXfn)i (iatit- 
kimtt Anl To9 (lifa ^wufttvog nofu (lamiA aSrw dl ladlovr tov( Sa%t}ujias, it' 
S0 ifdirn o /famlcwc hwnitn& fitmkiu( &xa ro^c cSraxevordff , di* &9 daSdn rd 
»rporro"U'« Ixumti) TiavTKynv. AHilo qnap ox Aeschylo, Aristophane, Arislotrlc Dionc 
Chryaoilonio, Plutarcfao, Tzeue, lleliodoro, Philosiraio, Apulejo coUegit lirisionit 
IndastrUi, de regio Penaraai priaeipatu p. in. 127 (al. 264), et cf. aimiieai lacatiaMai 
Aeihiopiini , apud quoa Kid Hnlz.t i. p. eerhm ffg** appeilatur interpret regi$ (Braaa 
Travela io Abjaainia ill, 265. IV, 76), foclaan etiaai arab. ^L^l ocali, dcia piaearaa, 

I NUiaCnjClL mTARSDS. 383 magum Bar. Coot. VI ^ 1M a«h«b. (^auqam U Mali voeui foi rt fi. brarfM 
ngnl , aMB nmiqiiMi wldilar rtfft). Ego igltw Oka inaripdMrai Mplkavtrin: 

i. e. regis Persiae, cuius h.irr appellatio e.s( pr(jpria el solennts ( flnniXivf o fifyof 
Arittoph. IMut. no ibique interpp., (ttytti flvuiilu f Av. 48& Acharn. 65. 113). Crunt 
fortme, qui ex trita syBtazcos lege ooeamnt, ad haiie aMiMiidani expfiiiiMdam 
Hrticulutii ante adieciiviiiii repelendiim fuisie; sed his respondemiM , etiain in legilimo 

V. T. IIebrai»nio eiusinodi exenipla repcriri (2 Sam. 6, 3: Mib'jn nV3J?i-ru». Jer. 2, 
21 : rr»'^m Jgsn ^»0. Ex. 39, 27 : B^an c^iin "•rj*. Gen. 32, 23 : mrt n^^^a. 19, 33. 
30, te. 1 Suik 19, la H. IS, 6: n d Gas. 43, 14. Pa. 18, 18.'ial. 16, S. 
6. 15), Phoeniceg autem in articalo poneado admodam parcoi ease (v. lib>lV|C.4)> 
Peraicom igiiur Cilicine Satrapam ilia formula indicari numumque noRtram eins insra 
cutuin ease exixiiuio, qaod ad nnireraam horuiii nunorani ralionem bene accommo- 
dalnm eaaa iianM fadla nagablt 

Triranri* imnpo in ruliorsn, f)\i;\o saepe comparet in Pliorniro - Persicis (^!ioIln^t 

VI, 641 aff.), ad vicioriani quaniiain navalem a Peraia in Amm lainore reportalaia 
nqiieera vidaMr* Qqaraai licet plorea aiat, naOa tamen aetata Alaxandnm Magmm 
proxiaM ptacoadeate nobilior et illustrior, qnam ilia, qua Spartanoruni classia dCM 
Pisandro ab Arlaxcrxis II. et Periiaruin rlrisse dure C'nnonf ad Cnidiini di'lefn est 
Olymp. XCVl, 3 (a. Chr. 394), quaque factum est ut in pace ab Aoialcida composila 
Oljmp. XCVIII, 2 (a. Ghr. 397} Ariaa ninaria nrbca earn GiaaaaMaia «« Cypa ia 
Pemunim potcsialem Iransirent (Xanopb. Hellen. IV, 3, f. 10—12. V, 1 f. 31). Ad 
banc i^'itiir respiri eqnidaai aaqdaar. Ati|na ad eandeni viotoriam aavalmi pertiaara 
vidctur bic nuniUN : 

6. Res Ptnmnm eiimi AutfeM «if destramy* mitt turn mui^t ptmtjlgmm 

strllam manu prae te ferent. Supra quaituor liilerae pboeniciae. )( Triremii i» 
fluctibut marii, supra duae iitterae phoeniciae. Ex Mionnel Recueil des Piaachaa 
LXl, no. 1, cf. Belkraiaaa III, p. 13. Kopp. II, p. 241. 

Kopplva I. 9. atraiaqaa apignphaa capalataia Itti lc|^: 

13 

regere meum per id (navet), 
nanninqoe refert ad Aiitlgemiia, Aaiaa ragan, eiaa^a vietariam aavalemad Cffmm 
reportatam anno a. Chr. 306. Sad faaaqnam Alexandrum M. post reditum ex India 

rultiiin Prrsicuin liab\lone a!<NuniMift)>e ronsitat, tamen neque hnnc, neque imperii heredes 
unquam tali cullu nurais intculptos esse, compertum est: ilium igiiur regent non 
AatigeouBi habao, aad Paniaa quaadaia ragaai. Deia ia efigiapba admaaa dlara 
littera Lamed esse non potest: neque facile roonslret aliquia Vav littarae takai figaiaM, 
qnalig Mt altera avefsae littera. L«>geodum igiiur poliua: 

memm (L e. fortuia mtm) per hmte (i. e. per hoc) 

36 • 284 LIBER TERTTOS. DE XUMIS PHOENICIIS. CAPUT SECUNDUM. i. e. per navem, vel per naves. Etenim Mcnndam priitiae vocU litteram Z»ia 9U» 
■il dvbito, MfM ■BtiqnininM illia IbiBM, vBU GrMd Zat* faoiabaat (lib. I 
{. 18). -nta MM»ni idem voMbatna eat atqae *pT& in namb A. B. Can bao 

epigrnphe bene congruit Stella, qnam vir pone curriim inredpns vel nianu vel in 
baealo prae ae fert, faam lovta 'i. e. KurtunHe ateliain esse putarerini. Vide supra 
aomn A. ^^^^ 

INCKRTAE CILICIAE U R B E S. 

H. Leo cervuM devoram. Epigr. bva^rb. )( Sine forma. Ex excmplo Musei 
BrimmtcL h aliia wnmrn. babet H^remUm mi dWjrftw cfimna, «. rntmt» Falbria 
III, pi. 122 no. 10 (nbi famen epigrnphe mnlp picta est). Mionnet T. Ill jp. 
no. 647. 649 (pi. XXU no. 20. 21 ), obi io aitero exemplo eat hsxv tint 9* 

Epigraphe ia «XMHplia PlariaioBiibea et LoaffiaMiil rAboIbk diatinata Vmna^, 
tov bane moaalaai indicat in Ciliciae qaadam nrbe b9T9 (tamnlas Baalb) 4iela 
cnsam esse: wA qnoniodo hnec a Graecis appe\letnr, dUcere malo, qnam docere: 
qaain et adversae et aversae ijrpus pluribus eius regionia urbiboa ooannunis sit. Nam 
forte OiiSs oat (IBaf aeaana mnialo in <NI«), aa Ammsuuhut ^naa trtrafvo nrba in 
monte sita erat! — Hamakeras in Miscell. p. 45 banc epigraphen tnMlaaB aeeoadam 
notninis proprii litteram Graeco N similem etiam in liac litteralura Nun esse contendit 
et magno spparaiu demonstratnni it, sed argumeniis usus ad nihilum redeuntibui, 
qnaaqaam ipao baae eins Htlorae pol a la l aHi iia pnibane aiU vi jotai', ^at aibfl ad eartani 
rat demonRtrntionera desit." Prnvncat ^ir docttis 1) nd insrr. .N'nniiil. 3 lin. 2 lit(. 1, 
nbt huiuB lilterae inversae exemplum ait: aed hoc aignam plane diversum lichint%K, 
nnnc oxpositia acriptoraa Nnaddioae legibns n««o dnUlaibit; 2) ad Melit, 3, lin. 1 
litt axlr., nbi lioc signum, nt aliln, Jod ease, et Haatakari expHoatloaem ferri noo 
pOMOt rapra vidimus (pag. 107. 10S); ^ a<{ niimoK noxlrnN, qnarum ppi^raphrn 
legit (Vljz^jt aive viri nomen proprium sit (ocuins Baalis), aive loci ./ohm 

StmHt)- Sed i9Sv nan ninae aptnai eaea noman proprlnm loci (viri nomen in bia 
nunis vix exspcctes), nemo oegabit: illias antero aigni potestas Jod etiam aliunde 
ita probata est, ot dobitalioni locns relictus nan sit. Vide (quod ab Hnniakero 
neglectom) aamoa Coesor. F. N. O (in cs^''^) et Nomid. 6 7, in quibus hoc signum 
IdeniideBi ropelilnr. Uaam, fnod oan veri apeeia opponi poeeit, boo eat, In ipaia anaiia 
Ciliciis signum huic simillimum (in numo G ) Sain esse, et proplerea fortasse legendum 
«aso bvaiy ^«E^^j!!) i^ff Bmalit. Qaodqnanquan oon abionum fuerit: lameo 

dau Kllaraa (in llic. Q at in naitva) aeaaratlna conparaift iMlla iatelliget, Cgoraa 
eafon intar ae diffarre. (Ad lilt. G eH p. ST, ad lift H p. 31 no. 1& 17). 

T. llrrctifes ml ffr.rfrrtmf itxtru ttMtlta riaram, Kinitirn netcio quid lenent ) '. 
Leo cervum depa$ceM. Epigr. *|Va^99. AE. Ad excrapl. I'aris. ex delin. Hoblen- 
bargH Cr. Mionnet L e. no. 645. 646. (pi. 2S, no. 18. 19). Pdlerin I. e. no. 9. 

Ex aitero exempio Mionneii no. 19 repetii epigraphen numo subscriptam, aob 
litt. I Mr, ibo b»a^( eed Uobleabergina obeervat, acriptaiam ibi jaioime diatinctam Nvm aucu. vm. incertae ciuciae urbes. * 285 me, et Mionneiniu i«ta ex analogin poHos quam ex dutinetia numi figuris dedisM. 
Qaic(]uid est, ciiaiii ';b^b73 urbs Ciliciae nobis igoota videtur : ad %'erbum : domi- 
M» regit i. e. Jocu* regit, in quo rex ett (cf. ii 7^o^ ^f^^^ regiam 

tigMuum p«nit, nU rax poiiw Biml mt t. IbradM. *|tebMt ■! Bodo ewtR kmtt 
■criptura, idem valeret quod «t nc M ortiua MM, bI ifiam Bmmkial fto 

Bwtibal A^aaid. 1 (io posuer.). 

K. Htmdet md dextramf dtjctra cimam nblatam, timitira aremm ttnum. 
h am cnur wuatm. X mtimmi iC«|MiecMw Epignpbe phora. dnplexi abam 

■npra , altera ad dextram. AV. Ad nnilll. Mm. blib CL Falhiw L e. M. 11. 
Mioonet L c. no. 641. 642. 

QoMttoni ex tribni «XMnplIs efficio, quae ante oeakannt, epigraphe supertor 
ila l^gMda mi* at aaa aab nnmo liit. K. icripsi, id eit nsaatoi qnod ttanafimi 
ponit: n«3 *jV?J rej- rnetnt ». popnli (cf. ad Eryc. lin. 2), c( n. pr. esse vidrtnr. 
A dextro latere in exeioplo Pellerini leguotur ilia »igna, quae eecondo versu dedi: 
^aaa^ ctfras eww aaa 4abita. 

L. Caput harhutum galeatmm ad aim. Daplex epigraphe, una nn(c, altera 
pom. X JupUer tolio iiuideiu cum $eeptr«f ad tin. Poo* e|dgnphe. Pellerio 1. c 
ao. 8. Woaaet ao. €69 ex ddiaeatioae Hohlenbergii. 

Nisi ia apfgtapha adtwna piagaada arfrilioe «aaaeatfnat Pallacfaina H HoUiMh- 

bergins, er»m eandcni esse piitarom atrjne in ntinio E. Quid sit, ita ut nunc picta e»t, 
non expedio. Ceterum haec epigraphe litteria paallulam nntatia eadem eaae videtur, 
^aaai babat aamai 

M. Jupiter tlant ad d., dextr* iCtptnim, tinittra pam^ tMtei» pM 
ttmtn* )(. Ferver viri I'ertiri ad dexiram. Kx Mikpo |!rit. 

N. Vir cuitu pertieo (rex ) ad tin, bettiam aialatn gladio per^'otturut. )\ Vaeem 
vHabm Uutmu, Sapia epigiapha njm. Dateea p. 440. 

0. Hercmht ieonem cauda prehentum per/oumnt. X affMMa lae<aat« 

■apra phoenicium a. Oulens p. 68. Mionnet Hi, p. 670 no. 687. 

DaMasina 1. c hunc nnmom Vagae, Mnmidiae urbi, tribuit ttj?! Vagam 
imwfNtataa. Sad Paniea^Pboeaieiaai L a. QKdnn aaai hm» aigaaat.prioritattil- 
bila. Quirt \ero lit M27a, et sitne fnri.-isge scribaadaii Mb>9 (aaa aanaai aaa ridi 
H tidatar illo rariidmna ene ) , non delioio^ 

P. Cq>af PtMMt gmtamimm X* CtfHt fmlU^ «irfwrMna, galeam utrinque 
eriilatam gereni, cum epigraph* fbu p^iii^. Ad axanplaai Haa. Bfit. d. Dataaa 
p. 78. Mionnci pi. 54. T. Ill, p 663. 

Nihil ceriiu» est epigrapha "jsa pittb. ilanc Koppius (Up. 205) tribuit Arcae 
Ckaaaiaaa ad Lihaaanit «i^M anantit Lladbai^ne pag. II , aawaid H Ipaa la ooiia 
ad Borckbardti iiiB. fljriaa I p. 271 ed. germ., ubi plnra de ilia aiba ooogeaei. 
Sed denno hanc canaiam recolente* plura huic senlentiao obKt»r(- >i(liMias, reroMqna 
vidine videatnr Mionnetna aiiique Numismatologi , qui hanc moneium Ciliciae tribaaatt 
Pr t m m aaba baiva aami fabrioa laaga ttagaatiar at allMlar, qaan Pfaaaaiaiaa 386 LIBEBTBrmn. DC NCMR mOENnm CAPUT SECUNDUM. |TO(riM anmorum e«M solet, Phoeoiciam diuiuMleu Utim monetae Arcensis ve«iigia 
iMM iuMmmU U (t. Eddiel Ol N. Ill p. 3A4) : ipw two hie typui alibi qooqae in 
ClKeiae Dnniunatis eonfaret (v. MJonnet 1. c. no. 677 — 680, cf. C51. G8I), cui 
•tiam iittenrani character Kiniillinius e.st. Denique Arccn Libani ab ipaia Phoeniciia 
•t ia domMtica scriptura per Ai» (noD Alepk) acriptam faUae argnit Jiabraeiun ^9 
Qm». 14^ 17 anb. 13^, xs^ Geogr. Nob. |h 118. Abnlt flfria at Behalt. ia^ gaagr. 
ai Sdbd. T. ilfm, lyr. tfli^k Barhebr. Chtoo. p. 96S. VUaiar l^tar ItopiK L ai. 

/frrff rf^i'.* cf. cliald. N^-x Jpr. 10, 11 ) CiliclHe opptdnm desi;^are, cafaa — 1 6* 
graecum latet. Quid si Argon CUiciaa intelligaa (Edchel iV, p. 49)! 

• • ' • 

Qpaa hacusi4ue diiputavinna lam prelo paraM amUj fvam itt. RochaMii baaa- 
flaio ad Daa parvenirent quindecim BnaioraBi maximan paitaai CSIieo-Ptoiooraoi 

recens ex Caramnniu in .Museum Purlsifn.se delatortim exempla gj'pso iniprcssa. In 
hia duo erant exempla eiua nuiniamatia, quod dediiuus l^t. C, duo eiua quod apud 
■oa art litt. Dt 4|a^il«* aaiai litt. K, aaaai, caiaa adtaiaa aat at lilfc A, nd avaiaa 

leoHtm aiatit gradieniem nd m'nittram cvm epigrapSe *l'\tbt unum nami Alexandri 
Magni AceniiiK f v. no. Ill), «leniqne dno ni fiillor inediia, quae damns litt. Q. R. 

Q. Hercuiet ad dextramf dexlra ciatam tublutamt nni$tra arcum te/uum 
Imuu. Ai daxtram apipapba pboaalcia aaflau UuatanuD. )( PdSht ai tMHtwm 
4$Siru k«$iam, iimittnt etgftim twatm. 

F.pigraphp has litieras continet: *231T:V3 aatis perspiciias, nisi quod Jfem 
litt. ;i a lUu i et litt. 6 paalinlnm diUert, uqnidaai liaea media directa (ere dubia e«t, et 
Itttataa axtramaa naaaiii parvam TsUqpam aoparaab Lagi at auppieri illae poariat: 
(f ]3 Dna ba, fa c^n ^:: ant tea exceiri bmtit a. faarbiMiMti i vel nha^n 
exctlio fuHilamento , sed niiiil boruin satisfacit, et hoe anum tenendum vidriur, fiiam 
in hac epigraphe, ut in reliquia Cilicioruni numonua, latere aomea propriuni dome* 
alieaM oppidi Cfflaii aUnnda igaataak 

H. Tupiter tolio im$ide»$ mi tta,^ iextra tceptnim, taper n'mi$ira aquilam 
temetu, cf. litt. B. Ad dcxiran linaraa pawgriaaa X mUUma etnnm ievnmi, 
infra epigrapbe peregrlna. 

QaaMaar Uuaraa la avaiaa PhaaaiaiBa vidari paanalt Ikat as >vO^ *d 
non rnaltum efficias: Bed adrcrsa eodcm lopo , uhi in alii* exemplis (litL A. B) est 
T*^r habot liiteraaj qaarum ratio mifai adbuc ignota eatj <|uaeqa^ ad tictoam 

Paiuphyiiaiu pertiaara vldaniar. In haiaa aain aamia littanrnm charaeHiaa eamparant 
Phoeniciia aiailai «t propMtnn aabinda pro Pboeniciix habiiae, prababUitar alian as 
Pboanieiis ortae, sed ita divcraae a vere Phocoiciis, ui hucnstjup lectae non aint, nisi 
ab ilSt qui aui ingenii aoronia et commenta pro leclia venditaie conauetorant. Exempli 
oanm (Ult. 8) lapatandnm «araTi naaram (r. lUannct HI p^ 47S na^ 144 wn- «f- 
Raeaeil dea Planches tab. 22, no. 1. 3), ruiua epigrapben intarprea qaidam Phoeoiciam ^ 
aaaa aanaatt ac legit: no '^a Zaie$ rex SanUiuagt mom inprabaBtibaa aliis Digitized by Google Smm CIUCIL VIU. ]NC£RTA£ CUiClA£ URBE8. 387 viris doctis, cum litterarani Punicarum tan ni BainismBtieM alio^ma Boa imp«rkis (v. 
Maenter fiber Sardi!>i'lic Idolc p. 12): qnnm ex imat^nibns certnm explorntuinqne sit, 
earn nd Siden Pampiifiiae pertinere (v. Mionnct 1. c. ): litterarunique cbaracterei 
• PhoMiieili MutaMn partem di?«*M ad antiqainiawni Penaram acri|il«faai pwUp 
Maat (t. p. 71)» Eodan iMdo Awado-FlHiMiaUa annamafaadas «a wmna 

T. Setirtlfariiit In'ppnrnmpo $uptr tindiif vfrfus, infra pi'icit. )' .Vor/wa rifiia 
fiagello et Utuoy ad dextjrain aigna Phoenicia, v% Mionnet V, p. 643 no. 17 — 25. 
Reeaell dee Handica tab. t» no. 0—14. 

Hnioi f ddea mini In aaonvIBi «xenplia qaon leigantar ilgaa |||| f\ O * 

Oollernaanna (ph5n. Miinzen I p. 14 sqq.) duo priora legebat ■•9, et Ai {>;), 
ralaegtinac vet(>r!<i oppiduni, e.ss*! pulabat. Qunm senteniiaru rel lioc dixHuadere debebai, 
^Dod io aliiK pro C\ Q legitur koIiiiu Q , in aliia adeo raanifesiuiii Mem. Sed quid 
moItBt iUa signa imaMnKa aaat, apeolHwi aaiai Indlcantei, iia qnidem ut Q naiaeraiii 
«ieeaarAMi, n dIraarAM, & cmiImmfAw aifnUleet (t. pag. ST el aomai 
ipse nuiero recte obaervante HfaMUMto L e, aaBb Penicia anaMNvaDdna eat in Aain 
inioorPi ni fallor, cusis. 

Ad Pseudo- Phoenicia semel delatus addo iiuniuni in i'hoeniciia sacpa recensituro 

y. Vir mmdtu equo veclui. ){ Hireui humi cuttanty aupra signa peragrina. 
Vidt MiiMniet T. Ill p. MS, cr. Reeneil dee Plnaehee lah. St no. 9—13, fut ad 

Celenderin Cilirinp iprtr- rpfert. TJitcrae vero bis similes coniparent in ioaeriflinailMia, 
^na» edidit perill. de Hammer ^ Keiten io die Levnnte pag. 189. 190. CAPUT TBBTJUM, 
NUMI 8ICILIAE ET ADIACENTIUM INSULARUM. 

Ipeioa i^oiliaa nami Pnnice ioacripti omninm, qui exatant, nnmonnn Pankonun 
loDge alegantiaainii et nagnaa parleai eximiae fabricne aant Ezempla etian, quippe 
nasimani partem argentea ( pnucigsima aiircn stini , y. Mionnet T.I p. 264, nec inulta 
aeoea ftlionnet I. o. p. 270 aqq.), oronino bene conaervata cant Eximia tanen lilie- 
nwnm (faaa edila enempla non aeearme larftarl, aed in nMinaanotaaexbilwreaolenl) 
pnr^lalB eftetem es«e videtur, ut nihilominaa epigraphae nea bene edil.ie et iccirco 
lURgnam partem non inicllcrtac xint. Fl^ninl nnio Koppiuiii oranes nunii Siculi Punlce 
inacripli ad Panormnm refcrri solebant (v. Mionnet I, p. 264 aqq.): hie nonnuUus 
Henia lea e vlndieavlt (t. no. X)t ^nibna noa Sgraaumiat nddemna et Mmlfntet. 
8ant anient hi nami, at bene obeervnt F.ckheliaa (D. N. T. I p. 230), Cartbagi- 
nenaibaa Siliciae imperaniibna ab ariificibns Siculls cuai, nt mniuo cam reliqnia 
Inaalan ineelia «ooiniereio inaervirent Poeniqae Sicolorura, apud qnoa atgenii aignati 
nana aiait, moribna naanefiereDt, qnaaa Cnrtbagine, nt vldenri argente radi ntl 288 LIBEH TERTIUS. DE NUMIS PHOEMCIIS. CAPUT TERTIUM. tolereni. Vilioris et niateriae et fabricM Bnnt numi CounrMM M CtanUlHll» ^vl 
ontaea aeaei, banc ipaam ob cauuam autetn satw crebri loat. 

IX. PANOAMUS. 

Panormam a Carthaglnentibna nna euro Motye et Solonto ( loloii^, — fviof, 
S^Xove ea civitaa graece acribilur, lai. Solunlam) condilam eawe auctur est Tbucy- 
dUM mbitt low lib. 6, i, aaniMB^M flwealinlMNi «ovaia la tSUOim mAm fblaa 
nfert Polybina (1, 3'^'), qui flagtuatj* ni'lir T>7f KuQxiSovlbn InoQ/iuf appellat. 
Graecain iZciMf/Mv nomen ei ab Aeolibut Siciliani adeuntibui propter portaa pulcbri- 
tmUoeni datum eaaa, Dtodorna aanat (22, 17): wd iam prina PunieaM tpniiam 
■OflMB ■ «oDdhorilHM d iaditim «na, quum aliuada probabtia eat| tun CK Ua 
Bmlt appatabk* ^Ofnn ntloae epigrapbea baa mk daam eanatilaiaiai. 

1 . Caput mufiehre iuvenile efe^anter comtnm inter lo arundine ad Minittram, 
circum quattuor pi$cicmU. (Mioooeua Proserpinae capat exutimat, Lindbergias 
anelora Moantaro AatavMo, aoa Aralfaaaaa ana paiaana, vida infra da sunin 
Syracusanis ). Al. Caput Hercu/it imherbt tiSWiU ifni$ tectum ad dextrtmm X 
Caput equi (rjf'a/tre factum ail sinittrnm , pone pnfma arbor. Infra «ex litlerae 
nana> Exempla uo«tru A — 1' ex Musco liritannico Kunt, de ^uoriun varietale iofra 
diflamaa. AHn pha nlnoava neeniala dadannt BartbabHyui} MAnairaa d^l'aaaA 
LIV p. 59 (ed. iadnod. ] no. 8, Swinton in Philosi. TranKactions 54 tab. 11. Pellerin 
Peuplei et villea III, t»l>. t2t, Duteoa disa. 2 pi. 1. diaa. 3 pi. 1. no 2. 3. 4. Mioanat 
T. I. p. 268 no. 48G 844. Ra«alil daa Plaaebaa tab. 20, no. IS. 16. lab.C6, no. i. 6. 
Cr. Lindbarg do fatter. Mailt, f. I& ' 

Box illaa tttuna (eon Bnrtbdanjo* Swfatoaa, Kbppio, Tjrafaaanio, Und- 

bergio al.) legi-ndas ewe n:n*3 0» (non .-i^rr: r?, nt volehant Bavpnis p. 14 erf. germ, 
at BcUerniannus 1, 7. 15, vel nbns, ^uod idem io aliia exempli* reperisae sibi 
vilabatur p. 15. 17) carMHi est at IndabitainM In onnibna, ^mo osaninnTi, excmplia 
PaHaieitribiu et LondinaadMo; rana aatOM, ■Ira baa rUrm pmnaaaiaiidaa est give, 
quod iimlini, iiin^lari nnmero nrria (ut n-^ , tvjt, nrVTj, nVrs, nr-s et alia mnliii, 
vide ad inscr. Carthag. 3, p. 168 et infra lib. IV c 4) Punicaia fuisse Panormi 
BOMB, prinm vitUt Bntdialoniyaa L a. dmllin Boninn Cufni AiMi, Cffifra CMetHm, 
Ciffris Htmnibnlit eomparana, quibaa addendom ipsum a^Sira, de oppido tran^or* 
danensi in V. T. saepe metnoraio. » (D7), ut ubiqae, popufum significal, et 
populut urbis idem est, 4uod in aiiis, ut Gaditania Tingitaniaque, civet 
otaa, cf. I^VgJn^ e» 2 Pmr. 3S, IS; feUnntarqaa Kappint (Bildar nad Schr. II, p. 190) 
et Lindbergins fy. 17), <|ni r.zn'i r? „nnmple\iis poftOBD" reddiint atque graeco 
Ilavoifftoe accurate respondere putanu Mam rana cmttra fdgoificat, quae lentoriii 
Miutant, Don portum An Mnwlt, qaod anvibas: at a* nb Etjrmologis qoidaai 
ladditur at raddl poteit „coMplozBa, ooaionciio**, ood la ipna llagMO aia aaafOBM 
itn lapoiitar, im gr. oit ^a, bob ay. MJMI 8IC1L1A£ £T ADlAC£i\TlUM INSULARUM. IX. PANOBMU& 289 

Xtiiiios, qtiibus DSTtt) imcripliim est, rerera PnOirniiUMKM esse, et Dzn^: huius, oon 
aliua, urbu iiiculae domm NN, coUigunt a) ex altribnitt, qnorBm plenH|ae etiain in certis 
flMOfnitniia oanpanaBl (v. IBoBMt T. I p. 277j; b) ex eo quod hi nnini aifnilai laagoa 
oopia in vioinj* i^MMml npnti niM; c) quod egregia eorum fabriea urbem patriui 
f l tjat magnam et opalentam , urbium autem Siculariini a foenis conditaruin nalla niaior, 
onDa opuUnUor fuerit Panormo ( v. BartheJeni^ 1. c. et Dutens p. 207 1 qui bene cootra 
Swiatonm diapatavit, Wi anmoa Mtaitt parvo ia SidBaa aMiHtamiMia, «ppido 
tribaenii)* Ut dicam, quod rea est, primuoi et tartiom argumentuiu etiam cam aaw 
aententia coaciliari poMent, qui bos names Syracugis tribuont (v. infra de numo 
Golaiano), in coiat moneta eadem attiributa coiaparent: aed Mcundnin, quod in 
fnaaillawa 4a aaMaram paltia petnagal maawati aat» viigmm aaaiaaliaia ila ea»- 

nMDdaty ut ei nccederc nihil dubheni. 

Da sex exeniplorum in litteri» pingeadia varietate baeo oliaervanda annt. A et 
B aianipb laat amaiani integerrina c« dagaatiadna. In C A6t hahft mMlBm. a 
alalttn (at litt. G a dextra) cf. pag. 40. 41 , in D puacmm ia laedlo, atnepa Graeco 
rum Omicron: in eodem Nvn habet nescio quid h dextra parte, quod Ismen vitiosum 
videtur. Ia litt. E notandum eat Jlem puncta habens pro lineia (cf. Cit. 20, lin. 1), 
al Gk*t ptapa aaeadana ad da* Mripcniaa faadnrtaa. ^ F aat idam Citi, raii^aa 
li^tima. Celerum E et F recenlisaima exempla cenaeo. 

2. Idem typus, sed paoUo pleaior epigrapbe, addito anieala» qaeat aaoa ferabat ' 
IiiiIm Bominb proprii ratio: 

mnen D9 

Tida litt. G ex Muaeo Brltannioo , cf. eiusdem generis exempla apad Penariaaia 
UI( 88 no. 8. DniPns Hiss. 2 tiib. 2 no. 1 . Bayer eri. germ. 1 no. 4, Miorinet tab. 20 no. 18. 

3. Caput muliebre (Arethuaa) quattuor pi$cibui einctum ad dextram al. 
Cwfvi mtOMre onumemta Phrygia mI ada. X ^ grmUnt mntt fmbmm md jda^ 
«L e^iil ejiit ad aAtiHrmm, ptne fubuk lafira aplgrapba 

ron» DJffl fV*^ SSmAmmA (Fmotmi), 

quod respondet I'liigraphae graflcae TIAyOPMITAyi. Vide lil^ H ex Mionneti 
exemplo, T. 1 p. 268 do. 468 ub. 20 no. 14, quod dederat etiaa Barth^lemy 1. 
■a. 9i> Aliad fai Hiapania aaaarfataa asptaaiit Bajar ad. gan. na. 9 (ia qno prioM 

liltaia aaa aatta paiapleaa ai( at piMi aat pea Vl t cf. iaaor. Naaiid. 1 Ba. 4), 
•t fardn LiadWgiaa ax Uoaaa Ragio Danaa lab. IV« 9. Tom 1b axaMplo hiUanii 
MBi is HaaaiMul (ax qoa liaa laada plaxit UadbaigiBi ^ ) prioui Uttan Mm 

Maidiaataia cat Schim., ui nemo aana MB agaaaaaia paailc, foaai qui in Palaeograplilcia 

plane caecntiat. Qood nuriheieniyns el Rayeras earn He eaxe cxistimant, id ex nolo 
Bartbelemyi errore pendet ab ipso postea correcto, quo iliam iiueraia H0 esse pntabat 
(pog. 15. W), at arfraifa haae lapatfta am a Llndbafgia (p. 17): Kapflot tmm dtm 
patabait, faad oMg^ luaBdaa ait, ^aaBfaam iria braviaram caudam naglaSHat (a£ 

37 290 LIBER TEBTIUS. DC NDMIS FHOENICDS. CAPDT TCRTHIM. Mm In ram). Da to gnillfl ■•!>, vMe man. ■•. 4, Imcc flud. Ud. 1, Tag§. 
lis. 6, tt ab iaida •^tgnihm la mnda labM I (aa. X!^). 

Eandem nntnnm litteris invprtis, qnasi proeco morp ad drxirum riirreret 
teriptura, habea lilt, i ex exeuplo Mionncii T. I p. 267 do. 478 cf. tab. 20 no. 7 et 
lab. M no. 7, quoi ian iederat Baitbilemy I. c. no. 10. Slagalaa Htterta haae In 

iiiu<luui iiiver.iuu gubindc in nuiuiH reperiantur , ut ^ Lamed in Gaditano C, ^ 

in alio Panormilano, Mionoet luppl. VllI, 50, et eodcro modo in Graecis reperilar 
*I pro r Ommmm (Boeckb C F. no. 3 p. et ^ iV aL et Uttana 

atJtfeaiin acriptura vulgar! Saniaritaaornm (tab. 3): cuius rci causiia npud Phoenlcioa 
in quadam Graecae conauctadinia imiiaiione qoaerenda cat (v. niuuiint Ueraclatnaoa 
litt« F), apud Graeeoa in acriptara /iovatifofiijdor carrenie. 

4. Caput Heremtii tmberbe, pelle ieouina tectum ad dejctram, )( Caput 
tfitt ad ttH., UKt9 e m hetm (in alik dam, fOMatipaaabaUiaabect), jMac/aflM. 
lafia apigiaplM: 

xrmtxa 

\M» Uu. K ax Maiao Brilannico, in quo tria cioa axempla exatant, cf. 
Dateaa dial. S pi. S aa. S. Mfoaact I f. 969, aa. «». lab. 2(N 1«. L laJ bar g 

p. 47, q<ii Tero epigraphen ncque loco iib ipio cilalo ,, tab. \l, 2", neqiic niibi dedit. 
In quinqae iUia litteria prae oeteria qaarta dubia CKse poicat, quam Beth cue statunot 
Llodbargiai I. e. at Hnaakanai (WaedL 138), qaoia eaada ciaa apnd Mieaaatna 
paallalam dextromai inflexa ait. Qaaa inda prodit, lectio casns, earn Hama* 

kerU8 D3t5ni3 (Imo Da^na), I. Baom prominciat Pt nd Anpiden Africne uibcin trahit^ 
quam a Poenia adjij = ^.-v-^ tuperam diclaiii fui»«e coniicit, quanquuui eaiu urbem 
ab Agathocle, Syracnaaraai tjrraaaa, eoaditaa ease coailat (CeDar. Geogr. ant. II, 
p. 881 aqq.): qaod mnliU verbi» refcllero piget, cum nuiiii origo at patria ax attli- 
buiio ex p>iiiiine eleganiiae fabrica rerta hil. Xec minus ab horuin niimoroni rationo 
et cooHuctudine alienuin, quod Lindbergiua fingit: Ca'.snt^ pra^ecli monetae ^ pr. 
arlUiMt). — Praaterca adaa ia tertia Iltimra conatltnaada haeaarast interpctea, qaaai 
He esse Klatuit Dutensiua Ac noto Hnrlbrlpmyi pirore (de quo diximns no. 3), e\ 
an.*ina Imackaram Siciliae exKCulpena: Mem ea*e putabat Koppiua, Dntensii exeniplum 
B'^ana val Onsna legeoa, de quo interprelando qaam ipse deaperasaet, Haiaakenw 
illad trfepn Hi mt rt M ii m legi at axplicari poaae ccnauit — Ut de katiaaa faaaatta- 

nem ante omnia cxpcdinnius, pxeinplis LondinensibuH et PHrisipn^t inter se comparaiis, 
«erlum cxploratumque eat, terliam lilleram (cuius caudula mulio brevior eat quam primae) 
aaaa Sekim (noa JMSnn): aaqua oilnm nobia paranaanm est, qoartam eaaa Jlasdl, 
quum in cxciu)jliii Londineoaiboa et apod Dutensiuni caudam KOtam babaat, 
inflexani qiiidem in Mionnetinno el teste Lindbergio in Ilannienii, quod i|i<ium I amen i 
intpedit, quomioua Reich ait (r. pag. 44 lin. 31. 32 adde Ilesch in numa noatm 
lilt. M). Liuaiaran bntona intarpmatlonain 'urn aggn^uiOihm nobia, boo finitar V Digitized by Google NUMI 8ICILIAE ET ADUCBNTIUN INSULABOM. EE. PANORHIIB. 291 twmrf— ail, hoM nman priorilm danibiH per omte ■bnilm ihni tlim aibb hn 

posiie, quam Panorroi, et iccirco C-^-rnt: significatU tmo bni pNcd ■blWIII a mrai» 
et nma 09. Haec nobucuiii repul^nles legitiius 

DIID no Panormiis lluniae s. Romaita: 

ex 'na per compendium pro nsrta, e nuia geniiivi, et B*i Roma (v. Tripol. 1). 
IntelBgafida igitar P«iMnmit M/Mte Ammm, eniM mnw ImIm imeriptM exhibrat 

Eckhel D. N. 1, 232. Mionnel I, p. 28 ). 28t. cf. Strabo VI, p. 188: myn^fug 
'Putfialun txtt xttroiniay. Dio Can. 54 |. 7 et Schiavo da Paaormo coloDM is Torra- 
muzzae op«rfi p. 1S9 sqq. 

S. FaJma arbors ab utraque parte (runci liUerae nsna. )( Equi /renati par$ 
mUrtmr ud if., aapn «AltrAi mMuu m m fu caraMDW, ad d. grtaum kMtt, 
In aliU exemplis sapra in loc* vietoflM aat pmum iordet, im aBia nlnrnqoa daert. 
Infra lilterae nimn n-'p. 

Vide liu. L ad exemplom Mionneti, cf. Bellermann I p. 7. In Miueo Britan- 
■ioo tiia maaipla asatantt in foonm daabna epigraphe extrenin datrita, ia larria 

paullo aliter picta est, ut lilt. IVL Epigraphaa N et O paoUo negligenlius vel sculpiae 

xcl (quod iiiiilim) depictas repetivimus a Minnneto Snppl. 1 tab. 8. no. 48. 49, lilt. P, 
^uae in line luanca cat, ibid. no. 5, cf. pag. 411. et Liodberg p. 24. Alia exempla 

datevai GutdlaB, SieUIaa vatt anmi tab. 100. Aaeiar. II lab. 9. BaciWlamy L e. 
an. 7. Dmmw ^ tab. S. Mionnet 1, 331, K)^ no. ft. 

Ptbati cpifjraplie, quae in adversa esf, hos niiraoa Pnnorniifanos es!»e evincitar: 
nVlR inpi ^nod in averaa eat, baud dubie signiticat urbem nocaut: ambigitur varOf 
atmiB ha dieta ait Poaonal «a pan, quae vim nlhg dieabatar (Polyb. t, 38 f. 9), 
an Carfhago , sub cuius imperio hi numi cii&i sunt, eirinsque attribnton erat cajiitt eqni 
( Virg. Acn. 4, 147. Sil. 2, 40. lustin. 18, 5 . Ac posterior i|uideiii spnipniia Barilitkni) i 
est, qnem plerique aecnti auot, prior Koppii (11, 189), quae nun parvaiu comraen- 
datloaam babat a aaait Sjraoaaaab (no; XI), In ^noian apigiapUa afaallilar Sjva- 
cnsaratn aliqua pan (n^N Natot, Insula) comparet. Qunnqiiam nibii eetli definio. 
Qnodsi enim verum, quod coinplures vetcres tradant, CartAagiittt aoBien novum 
eivHatem significare (Boch. geogr. a. p. 167), etian b«e vix afiler aaribi poterat 
alfao nWT n^p. 

De exemplo litu M obierrandam eat, latareapedinera inter p at inde urtam 
esse, quod Koph litiora ante eqni pedeni comparet. Praetcrea notanda Retch ot 
Daleii, caudi« inllcxis. — Exampla N. O. P vix recte delioeaia sunt (\ide "^p in 
lift. O, n la UtL P), qaod vlx alltar iari paiaral, ^aaai axaaipla, ^aaa vidi, vaida 
datftia tint. Iccirco in ntira devia delati aunt, qui certain exploralainque homm 
aaoMfvm origineai at epigraphaa paraUalai nil curanies cormptis iilis dnciibus inhae- 
laalaa inda pro inbita fati r pw taHea ai awanlf i aii M t, at flpiaakanM , qui (diatr. p. 43) 
iaaaripdoiNai lltt^ N legit: nCMinn ,t>»m> Tartaaaaai robtaas Hjipalati 

37 • Digiiizea by VoOOgle 292 USER TEBTIDS. DE NUMIB PHOENICm. CAPUT TERTIUM. ■It* ad TMtOMm (!}, can ambae arbe* «t Phoeaiciae fiicrint tt Mdrai tt iM qw 
vyaaiar Mm appdlaii»*f, M (4iMr. p. S8) Btt O: ntm npa» qui pro rann mpa 
■eriftnm exiitimat 

Ad eaodem claaieni referri poainnt a) ea exempla, in quilHia typos qaidem 
■dan Mt» atque in hU qnae modo descri|uiimn«, in antica autem infra palnam «olaa 
UlMim im aMiipanatt lo aiwaK lafta «qmni n. MiMwat T. I p. 331 no. 39. 40. 41. 
BellprniHnn III, 17 (f)ui infra cqutini nn Hcriptum rcferi ). Qnod B. litteras nn ad 
Chetlaaam Marmaricae referri poaae oenaet, eodem modo iadicandam cat) atqaa 
baakarl eoamiila, qna« mHw cww liro pantnnximaa. Coatni Mtni poMiii, 
hntiorei illaa epigiaphafl aigoifiMliom nn differra • ?iilgaribu illia phnioribai: 
five nn, 'n diclnra ett pro nmn (omisso n*^"), sive pro nm (omiiso a aerTiIi), 
qua da ra nihil definio, ^uam fortmaa una aitarave littera delata ait. b) exempla a 
MIoBiMlo (SappL I p. 411 ) at LlndUigio (p. M) i m mtftB t ftatum Ue 
Ci|M# ■nfl'rfra md aMMMi, poM aplgn^lio (tiB)rin mip. )( Sfrnu Awfs pakmrn 
gmHeiu ad rtn. 

Deniqoa memorandua est natnna btlioguia a Golzio editua et rcpetitoa » 
BmUlMuKjo (XXX p. 437)« qui io aolin habat f a ih— ot tmm tnp (qnanqnan 
male sculptum ), in poatk* aaferiorrai partem tfui am mUtKfim ok anb hac J10N\- 
SIOY. Quae ioscriptio graeca ti genuina easet , omnet boR nuniofi non Panornii, sed 
SjnMiuariim eue evineerel. Sed noo ganainaaB eaae alque a (jolxio, ut multa alia, 
lietm, «Mmdit Eddhalfan IX N. I p. 388 (ct PNkn* ^ CXLVDI}, mi «du 
diapaUliraaa lectoraa remlttlmna. 

6. Sextain qiiandnin cla»8cin conRtitnnnt numi nenei in omnibua Musei^t innprnn 
nuaiaro exatantea et ad Siciiiam baud dubie partiaentaa, qaaaqoaill de I'anormo 
palite MiiMHi poMi qmim hie ^pnn mi: 

C^put Carerii tpiett eonmtHm md limittrmm. )( Jf— aaf « jMfoMi iloM 
ad dextrum a1. caput eqvi. Infra litterae «olitsrinp : », a, rt, O, ^ , i nl. A i^lf 
litt. Q. R at Mionoet 1, p. 270 aqq. tab. 20, no. 24 sqq. Lindbarg p. 64. Eiuadem 
i«aark mM «ntut UUtarad (r. Mlomiet I, p. 273 aqq.). 

X. n K II A C L K A. 

Heraelea, cognomina Minoa, Siciliae urbs maritima erat (v. Cellar, not. orb. 
•at I, p. W9), «d tm» Mmmm wmm Ibtaw trudit Hanelidaa Pantian (apod 
Gronov. ant gr. YI p. 3831 )l XtnSar fj^ Ip SauXia MwtuQat iMaXovr tifinftm. 
Qaid valeat Telos illod nomen et qnam egrepios sit vcteiis ii(i\i(jiip nmninis ronspnsos, 
docebit praastanlisaimna huiwi nrbia anmna, quem a nemiae bucoaque recte delioeatom 
at ItMaia aaa* vMao. T>paa daa la oBaibni amapUi hi* «t: 

Caput muhebre (Aretbasae) qwatHm fbeAm cMlM» orf dextrtm (la WM 
ad sin.), nt in Panormit H. ){ Vir ifrrnt in rifit gvadrigit ad 4,^ iqpra «MHrAl 
tomum tenau advolat. Infra septem Utterae l:>hoeuciae. NUM aiCILUE ET ADUCENTIDH INBULABIIII. X. I1BBACI2&. 293 

Ib Ui l«|Mrfli MMOgnphi oaniM pM«im «nnplb ddrilia «t »h MluMttit 
dfMftft pwtilB ad diacrimen inter Htteru SeAin et 3Iem ixon smU respicientes plot 
minuBve a vero aberrarunt Ac Harthelemyns qaidem (M^moirei LIU p. 59) falnam 
quan exbibet deUneatioDem ie^^ebut nipso 07, Liodbergiua (p. 8} nip^a V, reli- 
yiii meliu K«ppim (U p. 199) ax Mtaiiplo EdtbelU («rlloga ma. vatl. tab. S 

Mk 13) mpbT ""1 rxrchum flcrruHs:, ntitiitim, (jut prius I'aiiorniitiinis annunipratiis 
Mlj MCte ad Ueraciaam Miooaia referena. In ana tamen liiiera eiiaiii bic a vero 
■ihMnan «MMMdiii Mti Nwi l> quince examplta LoBdmniaibus , qaaa «suaiaaTl 
q««nimqoe ectjpB ad bmbbb rant, in Parisienri (Mionoet Ti I p. 267* BO. 487), 
qnem in hac littera non reetc iiniintuM est Mionnetiis tub. 20 no. 53, TipnnKnsi apnd 
Eckheliun (vide litt. F.) liilera secunda caadae brevitate tain manifesto dislingattur 
b iwtlB, foae Jf«a» Mt» at Aelda «vlaciMr, at «mii aaptM: m woiam Biodo 
in HanniMai aKMBpIo legi apoponderim, lioet Undbwgtu (lab. i, na» 41} atramqae 
ttttanm paeae «aadaai fiuiat. Lefandan igitar 

n^pVs m caput UeretUi* 

i. e. promonlorium Flerculiii. 3i pro rj«-i (rt*-!) \i'|p Siird. J, apnd Phoenion 
antoai eapmt traaalatom eaae ad promoniorium «t mrbem maritimam in loco eJii» 
HUm, iMlaBlar naak ft, PunicB arbhmi anilliiBwani Rtumiitr nnN «Mi, ^uet- 
MMm, JtaidMr, RmHeMar al. (vide lib. IV, eap. 3 hk vr.). la ooBiiae Miamt» 

autem facile njfnoscas Punicum Herculis nomen ipsa 3locar, JUacar, contractnm 
ex mpbn, de quo vide Trip. 2, 1, et lib. iV cap. 2 s. vr. ipba, nipbs, *ip7S, 

(Poasan.), foriaue etiam Maxafuiv vijatt im Aftka Uatod* 3, 26 propria mat ITair* 
cofiii (ipra rtt) ooa heaiorum uutUa». 

Sup«re8t, ut sex cxeniplorum nostrornm (A — F] laliiMaai rcddamui. Qaia- 

qae priorn (A=:E) v\ nnmis .Miisri Rriinnnici (le>iin)ta sunt, iibi etiam aaztaa 
in tamen non bene conservatu*. In pntnu et iiocundo manifesto iegitur: 

n-^pba •o~\ 

In lertio ( C) prima et extrema littera deinnt et legttar «ipbn ffict , qnod supplen- 
doBi 6it: (n)ipto •oai'i , ila at ia boo VMin ptaaioa •eriptaoi hab«atar. In qnarto 

(D) prima littera vel Fur est vpI Re$rh impprfpctius. Si est, supplcndum 

n^pba , cf. ein Deat. 32, 32 ( quod tamen ibi de papavere dictum , v. Lex. 
Baa. p. 916). In quiitto (E) priaia Httaia itanm AUpA eoM vidatar (suppIoBdviB 

1^ ), qoad iodieaBdoBi oat, at ia Btt. C. Volda Mmabih ooiaia at ia aaa ganara 

aaiaorn aat axaioplniB Uit F (ex Eidchain libra hnd. tab. 2 an. 14), cniaa liMaraa 
partial graeeo more n sinistra nd dextran aamnl, parllBi laTenaa sunt, more 
llMMarma Giaaearaau Da bao Pfaoenioiaa aanptoiaa giaaaiHaatia apaeiaiioa vida 
lib. 1 |. 41. • 294 USER TEBTIUS. DE NUMIS HIOENICIIS. CATOT IXBTIUM. XL 8YBA CU8AE. 

Nononin Sieatoran PnlM iiHoripcoraai aBainta qui «nlaat elegaBdabtormn 

nullain g^pntis ad SyracnsHii, Strilinc urbium longe splendidiMimam , refercnduni 
vtderij uepe diuque miraiui sum, mecom^m mirad suat alii reram aatiqaaram 
agmMam *). Tanlaai aon aiaa laagaa laatida igTeai» daaa nabOteiiBotf annaa 
Sienio • PunicoB, cjui reliquM volnmiae, pulchriiudine et oilore Uatam praestaatt 
fvaatuni Syracuaae splendore et opiilcntia reliquis Siciliae urbibiis iinipcelluni , leslibus 
apigraphis Panicia non alias qnam Syracuranai ease et ad aatiijuutsimaiu t> ^ Tacusaruni 
partem, fiiaa Aiafat aiva Immla appallaiar, pertiBera. 

t. Priar ait iramaa argeataaa anniani Paidaa iaaeripleimi naiimii: 
Cafnt Cererit apM» e^muOim *t ^uutrAu» arMrf ma ad $tm, X Aigwiit aaAaw 

ad de.rlram, in uiio pxciiiiiln if[?n;iC'r. 1. c. tab. IV' no. rr/niis Infirfiat incedent 

amie palmam. lofra qaiDqiie litterao Puoicae, quaruin prima in nonnuUis exemplis dent. 
Edileiant aan d'OrriUa ia Siealb lab. 1, 4, ad aiMBpla Pkriafeaiia Palkria Raeatfl 
III, pi. 88 no. 6. Mionnct T. I p. 2G7 no.47i>^( atRacaeil des Plancbea tab. 20, 6. 
tab. 66 no. 4, nd exempla in Ilispiuiia asRervala Rayer ad SalluKt. p. 376 (tab. IV 
no. 18. 19 ad. gerin.J,. ad Monachiense Caroli a (iemming Wibl de inscr. pboen. in 
litalo 1 qaibaa aoa aJdittaa daa asaaipla Laadiaamla litt. A. B. Eplgniplia lilt. C 
ax alMra Bajari axempb falila aat. 

In epi|p^pho legenda in alia omnia nbipnint intPrprptcR. T"t enim mipprax 
Wihiii nogai taoeam, qai (p. 51} in oratione de hoc numo habita nxn^t curtorem, 
„ScA««ff • lAbtfer** (imo genera fenrinino: SohaellrUhiferiB) interpretatur idqoe Pegaao. 
eo tamen volmti non cnrrenli , adprime acoawnadalaai ceiMet (quaki vero necesse 
fuissel, verbi!4 dpclararc, quid ilia iiii:i(;n repraesentaret ) : Pellerinna (Recueil III 
p. 20. 21 ; et Liudbergius (pag. 42) earn legerunt npnpa et np-?p, quod Carthaginu 
nomaa aiaa aeaiaoaraat, fdnm Ja UMan aaoanda at ^aarta aamaMiam aaoatf (t. aapia 
p. 20)-, Bnyerug 1. c. et Bellermannua (I, pag. 20) nxina (male, quum litt. 2 
et 4 inanifeHto eadem sit), ^nod Bjfrtam Carlbaginia significare cenaaertiot; uniu 
Bartbeleaiyua et poat aan Pdleriaai priora retradans (Supplem. IV p. 78) recte 
vidit legeoduD ana 

nttista 

lioet da iatarpretatione dnbitaret. Vide quae de illlnt litterae potesute dispnta- 
vimua pag. SO. 21. Ut a laeliaaa ad iaiarptal a tionem progrediamur, iam prius aoa 
(EplMMatid. HaL ISSS ao. «3. Maaagr. SiadiaD p. 66) qaiiiqaa Olaa llttaiai la diai 
voees dJapeaeeadw eaie et 

rm "Mia (flk ni») /*m mgni mAmH *) Oa Golzii muno adailwiao, qai e< ^jimant fefarehatar a BartheleaiyOv T. m§n id aaae* NUSn nCniAE ET ADIACENTTOM INSULARUM. XL SYAACmAE. 295 interpretandas esse conieciiiias, quae •ententia ounc exeinplo aliero Londinensi B, 
la qao jBOfCf J o «rt iatar teitiim i|MnamqM littaniii» ita CMifinualor, at 

dubilRtioni vix locus rclinqnafur. Porro iiiin (|iiaereii!( , quae Siciliae iirbs a 
PhoeoiciU nil "laa /on* aigni >. miracuii appeliata sil, oliiu (U. cc.) Therauu 
BiMtereinet Mgilavi, PoeaoraM eoloDUiia (Diod. 13, 79), a foattbot ealMia 
dictas, quaa Minerva vel Nyaipkae ia anua Ilerculis ibi aperuisse ferebantur (t. 
Boch. Canaan, col. 515): quain quidem senlentiam licet non improbet Grutefi>nd!iis 
(Blatter fiir Miinzeakunde. 1836 pag. 179) , tainen aliam propooit sibi proba- 
UlioriuB, Iit^iianm latalllgt, pciMurlam Cartliiigiali Pttaloae arbem, qam at 
ipsa a fntt* (laa) nomea iavtaarit (Uiod. 13, 54: o d' 'Awlfiuz ixjSi^uous %)]v 
ivtofttrf xaTtfrtgaTontdivafv , ag'^afturoi "tu int q^iuTOf, S xar' ixfiyov^ uh- toi'^ 
ttalfOVi woftiJjito ^ikifitttov , f*itu ii zaviu Tiokkuif i'ttai n(fi( uit^ tnto&tiarji noAtcuf, 

Aum 9ftyn^ r0 kUm tifg htitniUat), M a PhacalcilHMi fartMM fw •yHapMeu$ 
(militaris), non puleut miracK/i dictni! sit. Quae GrotafaadS conicc(ura quanqunni 
ii^Senio•• exci^itata est, tamen ad Lilybaeum periinere hot aamoa, non credibile e«t, 
f aaa hafaai aoBMa laiaglaM pfae m ttnt a MMri aaaii itaaginibw phaa (HvanM 
(HUaaaat T* I p. 349): neqae magu Mndaa ab oaaHaia foni poneat Tikemmt 

Himerehsm (\TJonnet ibid. p. 230 si)r|. ) : contni Pt Crrrri's , (^iirie Svracusis impensins 
colebatur, et tegati imago frequenlissima est in Sgracutartim moneta (v. Eckhel D. 
N. I, pag. 243. a«4. a4S. MioaaM T. I p. 290 iqq. 316 aqq.). Ia hao igltar arba 
Jbnttm mInafH qnaerere iuisi , baud ita 4ia haeiiiabimui Syracusaruni situin 
lociqoe naturam reptitanlfs. Ftpnim in Syracttsarum Imii/a s. yn»o i. p. nnliqniis- 
•ima nrbis parte nobiliuiuius erat Joru Arelhmtaef incredibili luujjnitudiuc pisciuuiquc 
■aliitadiaa iaiigaia, qaaai Alpb«i, Mopaaewi flaviaia, mm, ^ p«r ina aiaria 
in earn insulam pcnnearcrit , vulgaris erat opinio (Slrabo VI p. 187. Senccae quaest. 
aatur. 3, 26. PI in. 31, £), a plebe, qui mira quaeque ( veluti >fMHM earn redoUrt 
per Ofympia) de aa Ibrabat, atquo a poCtia varie axomata (Aen. Ill, 692. Metua.fit 
573 »n>)t at santiaa igilai lai«yWt« miraaili vocari ponat 81 ^ab forte aifaatar, faalb 
eaiaadan , alai aobilissinii mpntionem fieri in nnnio, euin nifmnrem esse iubco, etiam 
la giaaeia Syracnsanis reperiri epigraphen AtEQO^A (Eckliel D. N. I, pag. 246* 
Miaaaet 1, 297): imaginem anten AraAoaae bob mIbbi ia Syiaeoania, acd «tiaia 
ia raliipiia Siciliae numis frequentissimam esse: legalque is, quae ad caussani nostram 
egregie accomniodata scite ob^prvat Eckhelins in Prnlegoiupnis ad nurnos Sicnlos C I>. 
N.T.I p. 185). ,,Ainabani, inquit, Siculi in moneta sua proponere ilutiurum Kuurum 
aeiaina at atBg^ Eanm aelo aaat ooaiparti, AoragM Agrigaad, AmCBaana Cttaaaa^ 
Arelhuta SyraefMarma, Aaine Naxi, Chrysas Assori, Gains Gelae, Ilipparis Cama- 
rinae, Ilypsaa Selinunlis. Eorum cfligics sunt forma huniana cic. " Qui ^ero nobis 
aocarrat (v. Grotefead I. c.}, naa puleum ^ouum (f ^/a^) raagis quam/ba/fM significare, 
eaai raaiittimn wl €ea. 16, 7 mil. 14. 24, 11. IS. 16, ax qniboa loda apparet, eosdani 
fontes, qui isa roeati erant, inox yy vocari: nrqiip facilo n!!(|iiis dicat, Areihusae 
foDtem aponte in auperlicie terrae, nec forte fodiendo ortum esse, ol nM3 recte 296 UBER TERTILS. DE \L.MIS PHOENICUS. CAl'LT TEKTILM. vocari oon possit ( ride de voce, ims et discrimine thes. ling. hebr. T. L p. 175 ). 
C«teruni noitram de huiui nanii origioe amteotiam magia etiam eoDfirmabuiit, ^OM 

fl. Iluius hie tjpiHi Mt! 

Caput Arfithutar fji/atli/or pitcihut riraimdatum (v. Panorm.) ad ttnislram. 
)( /• etiM quadri^is vir slant ad tinitlramt tupra vietoria advoiant eoroilatu teneiu. 
hdn tnt Uttmw VttnmMam. AR. 6{. — VU» lilt. D. ad «saaplwn hmMnumm, 
fnoeui convenit Parisiense ' apvd Miamratiim T. I. p. 267 no. 484, tab. 20, no. 12, 
a quo non multum abest cxemplnm Paritienae no. 4H3 (no. 11), nl<i quod unna tantnm 
piaciculas iuxia epigraphen eat. Contra in tertio exemplo PaTiaienai do. 482 (lMli>10)| 
food Mtaw int. E, tarda Ihtani Mdaaa mt Mi|m pcliMi. 

Imnginei hiiiiis nnmi , qnae similliniae erant in noaeta Flernclepnisi , Syracimas 
auadere , nemo faeile negabit. Caput enim muliebra piaoibua einctoiu non aliud caae 
^mm AnthuM, doeet doadem lypi epigraphe graeea TTFAKOIWN (Eekbd I, 
p. 240) et in aimiii APEQO—A (ibid.^: quadrigae auteni in Syracu&anis nutnis fr»- 
qnentissiinae sunt (Eckhel p. 242, Mioaoet I, p. 291 aff.)) ^ wiaani ab £ckbelio 
(p. 18&) expoaium. 

IwNiiptlOTaB ■■iidiiMS tnwftm nwnial, piwlar BaDanMuiaaai (m, p. 11. II), 
^•e« oonanlto praetereo, et Ilamakenim (diatr. p. 53. Miacell. p. t37), ifA da 
emire, qoem paullo aupariua refellimna (pag. 284) mediam hnias epigraphaa litta- 
ram etien alibi obviaro Num eaae aumena, M3N et nsti legebat, ad Enmam BicUlae 
bvBC aaannn nliuani, cai pi a a ta i aptgiapbaa (at vtdabimai) MliiB teaglaan latia 
rcpugnal , in Ennnpis plane diveraa (Mionnel I p. 233). Quum post ea, quae pR<r. 31 
laudata auot, dubitari non poaiit, banc figuram et pancto munitani (ut litt. D}et 

utL b rm 

litt. B 

i. e. n^M , M;it i. q. vi iiuula , quaniin forma runt priar in Pbaaakiit in 
uaiiatiaaima Mt (v. lib. IV aap^ 4)i ^nod b. 1. noi 
loci eaaa. 

Qoaa Ttio ttunOm IntaUigaada ah, as nobiliHfaaa 

apod Cicaronaai (Verr. Act II. lib. 4 c. 52. 53) leciorea diacant. „Eonun (portoum) 
eoniunctloae , inqnit, para oppidi, quae appellator InnUny marl diainncta angaatOi 
poote nniuB adiangitor at aontioatar. Ea tania eat arba, at ex ^nattnor arbUna 
nMsiarii oonatare dkatar: ^aann onn «al an, ipam diid, liNali.* ^aaa daobna 

portiibas cinctH, in ntriusqne pnrtii.i osi(!um aditnnique praiaala eit ... in ea Nunt 
aedea lacrae conplurea: aed daae, quae longe ceteris aancaDant: Dianae oiuit et 
allan* ^oaa fint aata iidai adraalan omatiaiiaia, Miaarvaa. In hn» faaah «snanui 
cat fona aquae dulcis, cui nonea Areiliiis:i est .... Ahaffa aniem nrba aat 
lia, aai ooataa Acta d iaa aat. . . . Tertia eat arba, qaaa» ^aad in aa parte 
NUMI SICILIAE £T ADIAC£NT1UM INSULARUM. XIL MOTYE. 297 Fflffnue fnnum andqanm fuit, Tyclia nominnta eat: Qnarta autem iirbs, 

^■M quia po«tf«n« aadificata eit , Neapolia noniiaatar. ..." Graace aatiquiMima 
hoM BjiMUuvB fan Jfomc, Nr,aos appallBta Mt (Strabo VI p.4lt. Diod. XI, 67), 
eai ai WBMaiin mponiet phoeniciam tt*tt , n>K, qood ipanin fere uMdak propiii nm 
induit, lit apnil nos It/andiity lile dp France. Pprtinff igitur hie nnnius ad eandem 
Syraousarom partem, in qua etiam priorem ilium numum, qui Arethuiae nomin* 
inigahin Mt, vmm «w vkHaw, bM focM a P^b /iwiiAw (nHt) boomii ab 
Mttifniaaima urbia part* li anivanaBi aiba« a^gailleandam tranalataai an *)b 

In oronibua aulrm nnniis Syracagnnis non alia emblemata reperiuntnr, quam 
quae Siciliae domaalica auat, nulla, quae Cartbagioia unperium prodaat, ut-io Paaor- 

XIL MOT YE. 

Maif (Hin^) alba LOjbaao pffoaiaaloria vlcfaft, Tha^dMa (6» S) at PtaHaia 

(Eliac. 1, 25) teatibaa a Pboenicibna et Libyboa habllata, anetota Diadara (14, 68} 
Cartbaginienaiun eoloaia erat , doraomai copia et apeeie magaifioa, nae bob incolaram 
divitiia iniignii. Huio nrbi Iribuo oaiaaai argeoteum parritale aoa nobileia, de cuiua 
laaai^tloBa nim qaaaqaa oonnaBtl aaal lalaifcaiea. Eiaa tjpaa ble mti 

Caput 3ledu$ae advertum. )( Palma arbor, in al. PagvnUf cum «pigraphe 
qnattuor litterararo. AR. 2. Vide lilt. A. B ex exemplis Mionnetiania cf. T. I p. 269. 
270 no.502— S05. tab. 20, no. 22. 23, ubi prior epigraphe male picta eat. Non aatia 
aaaaiataa atiam Min«adaa«i Barthdamji l««ti« k OKvleri tab. 4. PbHariaii Rea III 
tab. 121. Su|i[)l. n', n. Aliiid exemplum, caina daaa taaloBi BMatae poatiaaiaa 
aapcraunt, dedit Neumnnn, num. inpdit. T. II tab. 4. 

In tertia maxime littera piogenda magnua eat deliaeationum diuenaua, aed in 
daabai anMplia PaiMda paHbaaa caasarfaliti ^aiwaai actypa aata aealaa habao at 
i« labala aiaa exUbal, baaa littera vix afia aiae rofeit faaai Vm, amla ariiar kctla 

«■lOTJ i. e, 3folpe, 

quod ex nau loquendi Ilebraeomm eat iocui ubi netur (Spinnerey) a rad. nevit, 
•K uau Arabura, qui primariam radicia poietlateia ■arvarant, convofntio, complicatio 

0 B 

fal, ^aad mdlBi i. q. \Cf» (pro j^jl» a ^jjSo) katpatnm, find quii petit, $pte» 

hngimqmim, a daflaotaado, dimtaada (at yUf nn). QaidqaM aatam da a^OM 
atatuia, ortbographia certa est, et refellltnr bia numis cooiectura Bocharti (Can. p. 509), 
qui Motyam a Phoenicibns nr'na scriptam caae putabat. — Quod Lindbergius ( p. 37) 
epigraphen noatram n*iD9 legendara et Jfasaran Sioiliae inielligendara cenaebat, id "jCfilenim non dejual cxrmplj lypor im el Syr»ea«»niin pjrifin ( Krkbel I, p.M6), 
^ignpliarun , qui ad nM^amm fjuariiodaim ur- Faaorni (v. $apra p«g. 'i9rl)> 
Mma ptHtt laftiaalBir, valall ad TydWa, 298 USER TEBTiin. DE NUMIS PHOENIGIIB. C&TOT TERTinil. ptr M aon iDspMn est: led tarda liMani in «xeaiplii flMidiit ReMfc cue Mfail. 

T,on;L.'<* nniem n vero nliprrat IlamnkerDs, qni (diafr. p. 41) {«3?!» legit et Hipponem 
Africae intclligU, faUa Mionneti delineatioDe (tab. 21), no. 22) decepiiM, in ^ua pro 
famm Btlara Mmb pleliui «it Ateph, pn tnti> Bttb. Sed poteraul Jimc Mcriigi «x 
■hen tsanplo n*. SS«- 

XIII. COSSIfJlil. 

Coitnrat Coturot Coijra {Kwovqu I'tol. 4, 3, Koomv^a Sirab. VI p. 191, 
KUvfH Staph. Bys.) pam «m IbmIb flnm wbe oognonia* inter Lilylmnin, Sioilim 
promonloriom , et African! sila, hodie Panlcllaria dicta «t plane deserta, olim licflt 
aterilis (Ovid. Faal. 3, 5G7) tamen habitata et baud acio an metallargia nobilis, id 
quod coUigo partial ex Cabiri imagine in naltia numU .compareni* (t. litt. E — O,, 
d. iBTn MUMM AbkiM}, partina «s mhbIb aenaiK mgn copia la hae ionla eiwlt, 
qui late per eras maris niediierrnnei disseininnii esse videntiir. Pcrtnulli in retere 
Toloia reperti aaot (v. d'Eanerjr catalogue p. 113): paene quinquaginla in insula 
MiBONa ( T. kumao dblli Xabwmu Siggb aopra akaaa Monete faaliiia Mia kda 
Bdaail. Torino ISSft. 4, p^g. 8, of: BphamcrM. litb BaL 1836 no. fOO). 

Exempla honim numornm cdidcrunt d'0r\illiu8 in Sicnlis tab. 1.5, no. — 10 ^ 
Catteliua, Siciliae'vet. nani, tab. 9G. Burihdenij, in lettre a Olivieri tab. 4, Swinlon 
in miot. Tnuttlfltiou LVHI p. 235, Bajer ad flailaM, p. SM (cf. p. 31 aq<{. at 
ub. 1 ed. gerflb). Paltuia III, tab. 97. Nonnuin, nnml inadid T. II tab. 4. 
Mioaaet T. I. p. 340. mb. 30, no. SI. 

Raiione epi^'ru|ilios Piinicae tres earuni classes conslituenda^ videntur: 

1. Caput mulierit peregrino cttltu ad iinittram (in Partsienti exemplo ad 
doKlff.), aMo odrtorMiR eoro/AMi pnu te ferem, qoaa in aBii ddeat. )( Intra earvium 
kmrtam «iniaqna littene Pnnieaa. Vida llM. A ad exMoplaa Pdlorinil, qnaeim 

Gonienlit l'nrisien<40, nisi quod caput miiliebre in anlica nd dextnai ipattat; lilt, B ad 

exempiuni Uajcri tub. l, no. 7. litt. C ad ex. Swin(onii« I. c. 

Hia cxenplit inter se et cum sccunda classe comparatis nemo litterarum Phoe- 
olclanim wl nainearitor periina dnUiaInt, fain •pigtqpho.kgonda tit 

Etcnim Alepi in litt. V wOgum ott, in Uu. A al C akn fMiario, da fa» 

diclam est lib. I §. 12 no 1 —3. 13 — 20, iibi riiis iioicst.is Alepb (nan JTopA) abtinde 
probata e«t. Secunda littera JoJ noa minus certa eat , et tres variaa figarae egregie 
■a iavleom iDoalraal («T. Ub. I f. SI, no. 9. SOl 32): tertia littera in exaaiplo 

Felkrinii lilt. Eeich videri possit, sed in onuibas rcliquis (U — O) et quotquot 
ipse inspexi , cauda Ninislrorsiini flexa est, nt nil (Inbilandum sit, enin Beth 
habendan ease, sive Pelleriniu« caudue tiexum neglexit, «ive Iktb in hoc exemplo 

«aada loein fietnai oat, ii oina dn h iladona beuun ott TripoL 2, 1 (in a^) cf^ f. SS. Ntrmi SICILIAE ET ADIAOENTIUM onULAIIUM. Xm. COSSVRA. 299 Pelleriaii aaten exemplo non taniaiu fideni iudnMliait quo etiam quitUa liltera 
(qoM in M Sm «l) Bwl*' piMa «1 itti «ippl«ida «■■• vM«ttar (Mleat «oIm U 

namt detriti mm)» at Mtm tit* fiod omnia reliqua excmpla habent. Prmterea non 
IMgligeDdam est, litteras hnius epigraphcs hoc habere Nibi propritiiii , quod caudta 
■ca^aqaa mooUae aant longioribua, quibui impleatur area vacua (videpAg. 18 )> et vel 
hue ob tmmum Btth liUarae mtimm mium ioflcxan ease. Qiuui^muii igitor oanibu 
exemplis comparaCis de ilia Icctione dubilari non poteat, tnnirn Palnt^ogrnphi in alia 
OMoia abierunt. Ac DarthelerajiM qoideia ^uinqoe litteraa (Meiuoires de I'acad. XXXy 
pb 414 sqq.) Irgit cmsp CeMwwiAi, FboenldvM innha nmMB «mb giMOO eoM«n> 
ttav ntni» cairn nntna licet aaepe refutalam (v. Pelleria et Bayer 1). co.) et ab 
ipso agnitum et rplractalum (Icltrc a Olivlt'-ri p. IS. Recherchca sur les origines de 
Touloae p. 14, 15) lamen repetierunt Uellerniannua (i p. 22} et Lindbergius p. 69.| 
qai hoe aae errora «I idnioa oRm oaeiae oiiiltA ndmrcs deiootoi Mt (vide pog. 
20. 31. 32), quippa tfu hac lectione innixat plares ilguraa , qaae Alrph sunt, 
Kophim facit, plures, qnae Jod aunt, Schin. Trea liiieras ("^fp) male legerat 
Bartbelenijoa et qui earn aequoti aunt: in doabat, aecanda et lertia, legendia aberrat 
mImb Bayoroflt ^oi tnioil l^t el JWMAa a. JMm, CUmam, Ubyaa inaulaai (v. 
Stcph. n_vz. V. 7nT(';) in(o!ligcrc vuh : ct in una trrlia Koppiiis ( Bildcr und 
Scbriften 11, 196), quern aequitur IlHrnnkcrus (Miscell. 146), legena DSTM „i»nUK 
«MarAmai'* vel „iBititm «Manm", cui quid atiam ■ Hagm* fadawllHU obatat, iaa 
■•pra (p. ttS) dioliua «al. 

Quid Bulem est illad B:a*M? Equidein nil dubito (v. Epheroerid. HaL JBSS* 
■O. 63» PalaaOgfi Studien p. 64) fuio pronutu-hindum Pt e>;pli<-anduni sit 

C32"»4( insula Jiliorum s. iuceniini 

(v. B^:3 Cant. 2, 3); quo nomine apte appellari polerat c«/ema, iuTCBtnie utplorimam 
conitaoa: at leriiaiatnm anoa eat, quod nobis oceanit Hamakerns, id noakiia ila aptaa 
eaae, at enivia bra eokoiae tribal posak, eaitta anUhua daaigaandaa iocirco minoa 

accommodatiirii : mi nrr^nniontandi gencri regpondinins in pxercilalt. palaeogr. p. 64. 
t03. lllud autfin oon alius intuloe eoioniaeve nomen proprium esse quam Coiigrae, 
id ca harorn nnmofoai exaapla avtaoaait ia qalbat pra laMriptloaa Paaiaa raparitar 
liitiiia COSS\ HA. Pellerin 111, 97* ao. 2. Mionnel I, 340, vMa aaan:. lltt. II (ia 
quo, nt lioc in Iranscumu obgervpmns, figiira intra coronam canpifetis non est 
Mmacbioa triangularis", ut vult Lindbergius, sed vulgaris ilia BmUi Olfue Astartea 
iaaga, t. iaaar. Catlbag. f — 3). Caatdloa da Torn Mania iuhat otiam biiugnam 
nnauM, in quo praeter Pnnicnni insci iptionem est KOSSY: sed dt anCtoHtat* alaa 
anbdubito, netuor eoruni, quiie ikui.u Ecklieliiis (D. N'. 1,259). 

• 2. Secunda classis turn i^po dillert a priore, turn epigrapha, quae pariim 
ifllMt «dfHa. aacta, pantia aagligaatlaa aeripla aal, at ila, nt liliatanna lignraa ad 
scripturani Panicam receniioreoi s. NamUieain propiva BceadMit: aada eoaaaqaitar, 
liaiaa claaaia azampla priora daaaa laeantiom aaaa. 

38 * 300 LIBER TERTIUS. DE AUMIS PHOEKICUS. CAPUT TERTIUM. 

» Cahirvt ( ». fataecut ) 5. »«. nanut ilrformii tnceimetui dextra mnffeum , sinistra 

pltnmqma $erpemiem temetu: cafite triiiut comUma i. radiit mu»He. Ab utrofM 
laun liMMM PlMMaltlM mlhariM. X InMtlpil» emi aat MMdntt ma dftM, te 
MManllis intra eoronam, in aliii intra margaritulaa in orlMn pMllM. Excroplum 
litl. E en .Mu«eo Lond. cf. Hnjer tab. 1, 7. lilt. F. ti. ex Nenmnnn. nnni. rell. inedil. 
II, lab. 4, litl. H ex Alberli della Marmora libro cit. tab. 1, Utt. c, lilt. 1 tx eoden 
lilt, b, lift. K CK MdM litt. a. a: MiaoBM T. V p. «71. Mb. W bit, m. 3. 4. 

Figvninnii wietw in Hlterfa taam MaeographiM ■tii4kwta «4 obMrranAn 

ntilissiiiia eat. Aleph in E. F. K vulgare, in G. H. I Numidico more piciiim eat: 
Joil ill K. F. K vulgare phi in Ilispanicis et NuiiiidieiR , in (i. II. I nc-^ligcntins rliHin 
piciuni : Num in bia omnibua rix tale ease agnoscerea , ni»i ex priiuae clHs»is iiguria 
M onto BO—t a r t (ef. p» 38). NqOb Mtta ewliw Ml titiovfa* via wi IhMia* eaioadia 
incertae potealalem ipdagandam, quant ea quae in variia eiiudem epigraphae numariae 
•xeiii{dia eomparandia cernitnr (lib. 1 |> 11. Kopp II, p. 204): aiquidem liilprarom 
figara* Maiparia daearao fiiella Mtaatart wam»a ipiuin pcmro mniator. Quaiu ipM» 
ob cam aaw aon aadiendna eat paiiU. Alk Mk Mannora (L «. p. 10), qai ia balm 

et lerliae classiH exeniplis aliler atqiie in piinia lefrenduiii existimat, modo sn^-N 
„iiuula Baeticontm'*, modo etro^ „tH$H/a Baelica'-^t bosque oumoa inaulia iialea- 
ikia trlbait, foaa Baetlraa appellataa fain* cxuliMal. Nsbo cniin fieil* mgavariti 
epigraphani in omnibus his numis (A — O) in universum eanderii vsNe; variaaqoa 
qaioiae lilterae figuras Tau h;ilinrf>, per lcge« pnlnpographicas non lien, I'ossit pa 
Sckin videri (vide pag. 46 no. 17. 18 ex numia lubae): sed qais sibi pc-rsuadeai, 
■aaica tOOfm poalaa moialam «Ha i)i tmm (lamila pudafaetanM)! poaael Mlam pro 
Jod hab eri , nisi hatus ipsiua Bllania alia eaque cerla forma &tatiin praecedercl: at 
Aim earn eiae, et prioruiu azaHflanm aoalogi* evincit et beoe expUcari potait. 
OaiBM aaim iaiaa figvrae ex iia oitaa aaat, quat ex mnaia muaam Bidoma petilaa 
■npra in PabM«!gnphicis (pag. 38) anb no. 14 — 17 recensuimM. Da «xtrana liiiera 
nil dubii cat: «a Mem legidiam aat In £. F. K, Naaidlcui in idl^ia, Ale|ib 
in nnilo. 

, DifficiUor eat qnacaiio de tribux signis lecundi venaii de qoibua expiicandia 

daaparat Barlbdaaijnu ad OliTlarlnm p. 15 , roira quaeqne wnllcit Lamma apiid Alb. 
della Marmora p, 13. Nobis ea cifrae esse vidcntur, quamm exirema semilunaris eliam 
alibi denarium nnmernni indicat (p. 87), duae prioros formae H ( nt E. F. H. 1. K) 
Tal n ( liit G ) vei ^ ( liii. L ) nescio an vieenarium desigoaot. H eqndem poteatateni 
babara atqaa N tigMt tat Mm atfan numia appwat (i4d« p. 87): M Acyaft^ 
Butero n ti A poiesias ex analogia eonficitur, at mado carta att horam signomm 
auctoritaai Coaiicer* ania posaia, pra n in ipao namo (aolent enim valde ddriia 
•asa haae nttmbmala) H fniaaa, pro .^ — If. — )tuid aibi velit iste nojnerua fa«a- 
quagenariti* ai qaaatia, pro naai anai aaso illo babotl vix potaat, ^aadaqoMani 
in nimia aiuliia varii ooaamiia ouNMUtia Sdaat aaaMmo aanpatal: fiHrtaaaa annoa I Digitized by Google Nina aiaUAE ET ADi&CENTIUM INSULAAUM. XIV. GAULOS. 301 qaidm in bbtaria JbmiIm ■ — ■ M i Mlh , r. 9, Bb w lMii ml mlMMMiM aifaiilMk 

iadUoatur. 

Qootus ah ill* Cabiriu» quomo4o appelletttrj Sidik an Ennun, non diiqniro: 
leetoTM coal wi i u M uu i amaMt naittem mi b. MnMiMnmi ct Alb. Mb MniBOim 
I. e. pag. 27. Id onuiu observe, CabiroraiB lnngl«lBi «ttkSam ■Hallkiw farffaw 
fUari, ut in nainis .Mnlacae (no. XIX). 

In nno exemplo, quod dedi liu. L| omiiM "Ut, legilur tanturu c:3 (at apud 
EAbaltiim, tjll. tab. 7), in <i»u e«d«ii «IBpait asM vidatw, atque in a':i^ Gen. 14» 
18. Ps. 76, 3 pro 0^.1^4^^» "IC FiL lU, 6 pn f*!^* ^ liag"'* awtrii 

Sf> Pauli sc. church. 

3. Tertiam claisem coiutiluunt UM MUaU bilingam, fuibiu in lumm protra- 
hoidli Mpnr merait peril|. sbixa Haihoba in fibaOo Imi ttMMtito, lab. 1 litt. d. 
U ■po^ aM Utt. M. N. O. 

M. Ca;>«/ priHcipii nudum ad dexiram. GERMNICVS CAES. )( CtMnu, 
•t in cl. 2, a sinistra c:3\H, a dnxtra I.\S AV'G. (inxula Augnsli). 

N. Idem caput, aine epigraphe. )( Eadeni aversa, nt litt. .M. 

a Mni oafwt. Qim AVGEBM TI CAES. )( nt in litt. M. N. 

Da «pignpha PraiM utm m «pmi mitl alagiu, nial qnod Nnm uunm ciIaM 

formam itssurasit a Palaeographis diligenter nolandam (v. lib. I 5- '-5 '^)- -^fem 
ejuremum, at aolet in scriptara .N'uinidica, non multam differt ab Alepk ioiitali, 
at Mtm ana aam littaran (aon Aleph, ut volobal patfflaMr. ddia Matnara) daaaal 
exempla, quae laudavimna in Palaeographia ({. 24 ad no. 23). Plus difficultalii ail 
in latina ct in rationibiin liisiorici;*. Nnmns M in honorpm Gerninniri Ciio^aris cusns 
aMe debet, cui luulii coloniarum numi, etiam pott obituiu a Caligula iilio, dedicaii 
Bonl (BdKhal D. N. VI p. 211. Rawba II, 1 p. 1419). Sad ia aaiaa O «riptara 
edita, quae supplenda enset AtigUitHt Germmiau Tiberiui Caetar, luihi suspecta 
cat. Nan Tibarina /kuguatna nnnquam , qnod ician , Gernianicna appellatua est, ocqua 
lagilimna avda vidatnr: Aag. Garaa. Tu Caeaar. FaeUina Caium Camirem a. Catt' 
gabmt Ganaanici filiaa, aagilaa, qni wH|aa ad aaBwa arbia 79S O m mMi e i «ogno- 
men gesait, ct hiind sn'o an legendnm sit AUGERVINI (Angustns (Jcrninnicns ) pro 
AVGERMTI. Jtuuia Auguiti autein non potest non honorificum nomen fuiase, nnno 
primnm qnod aoiaa ia lucan amargens, qnod Catmm ab Angusio, ri«a Tibariaa bl« 
•Mt, sive (quod malim) Cal^/a, oblinuerat. ImlaraH Baieariuin ODIH iatalligara 
■•▼ak Alb. dalla Marmwa: aad, ot vidlmiMi eaaaaa idanaa nalU. 

XIV. Q AV Loa. 

GauloN [TavXoQ^f frati Sienii insula prapa Malitam, cum oppido cognomiaa 
teste Diodoro (5, 12) portniim commodiiHtp praenmns , n Phnpniribus [iriniiiTii frcquen- 
lata ((DoiMWy oinoixo;), hodie (irossp dicta. FuiXw noXiv roemoratiicj lax in Peripio p. 118: 
rUOaa aalanij OmIm (par I) acribaat una acriplom vaiana (Slepb. ^s. h. v. Flin. 302 UBER TERTICS. DE NUMIB PHOENICUS. CAPUT TEBTIUM. S, 8. Mda 2, 7. Sil. Ital. M, 3»: SoUa. Ifalliu Capella aL) lui iMViplionain 

auctores (v. Spon Miscell. p. 190. 192), praeter iinam Strabonem, apnd qneni libri 
nunnscripti hab«nt l avioi (1 p. 44. VI p. 277. Vli p. 299 Casanb.), ^uae forma a 
Critleta ynx nillMMuid« eoaflmnMr anUw (>>ye i^vd EiMmm p. 197 «t maBt 
Gaiciletch (Vasnalli Lex. melit. p. 323), unde omun vidctnr hodiemum lUMiMD Goin» 
Ilamakero (Miscell. p. 141. 142) haec posterior fnrnia priinaria ct nativa «8M videtW 
a Ptioeotciis forlaiwe idi19 scripta q. d. vijaof (fuxotaaa iRiula leuticularii., uoda Itltaria A 
«t 1 pamalalia «ctaai dt Ganftt^ ^«od laiiiMi panni crcdlbil* «tt: cmtn Fnvloff 
Gaitdetch recenlior videtur fonM *X ilia par corraptioDen orta, et TarXoc graeca 
vox eiu« vidatar, orifpne eadaia atqna yavXis (secandam Grammaticoa eiiam yavXoi, 
V. Schweighfiuser ad Ilerod. 3, 136) navii ooenria, maxima Phoeoiua (Herod. 3, 
13«. 137. i, 97). 

Hnis ioiulae vulgo tribteiDtiur, aae (at ^ialiimai) alae amgaa Tati apada ki 
aaaii qoirtnuxw: ingcripti : 

A. Caput muliehre vehitum et diadematum ad dextram. )( fisiri) rum Jiagello 
tt UtWf pedibui arete iunclit, ab utroque latere duae Jigurae eum aderantei. AC. 
Sapta fraa ItUaiaa fw. Vtda lltt. A ax axaaipid Mnai Brltaaalci. Eaadaai aaanna 
doderunt Swinton in Af/f;emeine IVeltkiitorie T. XV. Bres Malin illtistr. tnl). 1. 
Mueater aoliq. AbbandL tab. 1. Laoci do monam. Caipaatoract. tab. 2 (([nae qaidem 
diliatatio aniatfar ait ^aaaa aocaiatiar). Iliaaaat I p. 341 no. 8. 

' B. Cmjmt muAm md dexirtm, erMitu et baria eri^^it (at ia aaaia lobaa)* 

Ante cadureut. )( Intra coronam lauream tiHtinnabnlum, iofia ttltaiaa ]ptt. A Ex 
aodem, cf. Pellerin Kec. Ill, tab. 104. Mionoet J, 341. 

C Ut litt. A. )(. Triput, ab atroqaa aioa lalara bia fapatita ap(grapW lan. 
Ex aadam* A Bras Malta illustr. tab. 3. 

D. Eadam adTana. )( Caput apMUr «4 thxinm, infra pM. Ex caiaai} tit. 
Uwtmm diaa. 1. tab. 8 at p. 118 ta fraaia. IMlarIa 1. e. 

Plaatar qoattoar boa aamoa inlagna lilt. E. F. G «xbibeanK tria a plg i ap ba a 

exempla niiniiii Gothanis (v. Kopp. II, 194), et lilt. H. 1 — 36 triginta sex alia a 
Lindbergio (tab. 4. i) ex numia UaaaiaaallMia (parfrequeoles enim hi oaini) petita« 
<|uoratt naoaallte, da qalbu aabdaUlo, latamfandl signnm appotnimaa. Tot aolan 
cuiimla«i axampla, at laadaai da bahia Inaerlptionis, admodom perapieaae ilKaa, 

leciione convenirct inter enidilos, quorum mira est in his legendis licentia, Inntusqae 
diawDBoa, quantus vix eise solet io rebtu ex sola coniectura pendentibus. Leguot 
anim, na Faaranadam manoren dmilis^aa foriaaa Pdaeographos de qaibaa ratdlk 
Eekbeliu* HI, 418, modo b^N (Bayer ad Sulliist. p. 349. Land do monuni. Carpenloraet. 
p. 54sqq.), mode fbtf (Ilaniaker. diatr. 29 sqq. Miscell. 48. 141, qui dubius hneret inter 
bint et ]^m), modo pp (Uutcns p. 58. Lindberg p. 29), et adeo jhp (Swinton io 
Phlhw. Tiaanct LX p. 91) aifia inn (0. 6. Tj«hiin ap. Hartasaaa n, S p. 898« NUMI 8ICILIAE ET ADUCENTIUH IN8ULARUM. XIV. GAULOS. 303 

COS); mm Koppina ( p. 197), quod acian, racta lagh ptt, quod tan eettam «ai, nt 

non possis non illHTii eruditoruni iliscordiam cnidam • artis palaeo^rRphicae infantiae 
tribnere. Sam prima lillera iir aliU eit Aleph maxinie vol|(are (vide lilt. A. C. F. 
Q. H. 8. 11—14. 17. 18. 19. M. 32. 99. 81. 39. 34. 36) In alib (B. D. E. B. 
8. 3. 4. 9. 10. 15. 16. 23 — 28.35) figuran habet a d extra clausam, qiiam primariam 
at nativam buius iitterae fuisse OBlendimna p. 19. 20. 21, in pancis (II. 30. 33) 
imperfeeUorem illam, quae etiaia Atben. 3. Ciu 20, 1. 33, 1. 3 habetur: ei plan* 
rip«diMida Lindbargtt «piiik>« q«i Mm ■MNMtaa CoamnMM laedoM laoaptm «t «rroM 
lid* hnHO paeoe nccHocHiiis a (inulitanis et Cos.snrcn'^ibiis ccrlp p littprain ila scriptam 
oauet, at ab Alcph vix ditterret. „Qaoinodo (iauliiaoi et CoMureosaa, inqnitf ioiaf 
«t p dUtioguerent , ob raonamentoram peonriam definlri neqult: U taBMii varidail* 
videtar, eos w ligura a vulgari band parum divena scripsisae [imo leribebant M ipw 
Tulgari tnodo]. Ceieruni [ita ipse fatetar L.] per ae facile inlclliji^ittir, intuetat litlerae 
P formal (aad ande apparet, aaa p eaiej] ex bU DUtnii colleclas ad alia inoau- 
MBtm n]4iMate MB tenen tun adhiUada.** — SaMada aalaa •« tartia ttttara, 
fwoe im namftwr cswqriSb «adirai abifaa orai liabat fenoN laiillo loagiiia, M 
propterea Ntin eit, non Lamed. 

Miaaia igitar omnibus ioterpretandi pericolia, quae n falsa leciione profecia 
saatj da qaibaa vbariea rafarra taedat *)» Tidaaaiaa, quid significare' poasint 
littaraa fan, qiiai Gau/i intufae Phoenicinni noroen continere adniudiini probabilc r«t 
(vide quae de notninihiis urbium et locorum I'lioenicii<i disputaviinua infra lib. IV, 
cap. 3). Duplex auteiu in Lis interprelandia ratio iniri poteat, prout \nt aut simplex 
voeabdiai aaaa atatdmoi ant' caMpoaitaai. Si prtoi cat, "pm Utlaraa praeaaeiare 
licet vpI ^jn, ut idem raleat quod navis , ct noiiien Pboeniciuni congruat 
cum graeco AtvAod quod navem mercatoriain significare supra vidimaa. lia Koppina 
(11, p. 197), in ana ra vitaperandas, quod | appellatMa adiaainm aoaiialbua propriia 
hnumSU Inaetvira patat, at ^ tit yaSAac, lan ra81«& Ntl Tero obiiat quominna 
pN (sire fiit , sire , 7:^ proiiunciandiiin ) idem aignificRre et ab eodam verba 
ductum censeatur, undo -^i^ navia, ad similitudinem forniamm j^rs a TTfl, ))t] 
a rqs , M:n , ^Im^ b neti at — Sia aatapi ooapoahnn cat fsti , pronaadari potest fwrt^ 
ituula pi$c» vel pi$cium , x I p H| AmkAi froUi a. toMii; quod idan fcre valet ae 
irrs \>« (Coasura); sed illud (amen prnefero, cum "n insula in ComUfW BOmiae pUna 
{•<») scribalar (cf. tanien pro ^;a^9 \umid. 1). 

Soperest quaeatla de patria baiaa naDatae, qnaai plerique quidem CrwA, alU 
lama (at Honar. Bna, Haaakwaa 1. e«) MeHime iribannt: faanqaam aaatri ai^ •) Lancitt» Irb» explicat: pro P'»!-»» 

deat ariet et Jtrtm jimmtnem ialelligit, colUta 
•lietii ioiiCbM ia UtL D ; Hunakenu f^M fv«r. 
eat, vMd IMaste Mslllaa iasaka aoBaa foadlt Swinlon ]-? fffcrt Caulin fortitae i. ff CaiiUn; 
Lin(lb«r;gio ]'p idem lignificare videliur <]uod 
rmMt (alar, aadas) aoU. - «^*^ iUftil 
wp«aa, urn. ^t^ff as-irtn». 304 UBEB TERnra. DB MHOS raOEMCIB. CAPUT QUABTUH. 
OMDIM Mi nut ad penaadeadM nik idoneti. Q« pco Malka MMl M pw hiM 

etiam in alilt MtlileMiaiii nnmis concpicuom (F.ckhrl 1, S68. IBf net 1, 342), adqae 
■Ito f luwdaai neranun Aagypdacoruia io hac insula veati^ (r. ad •««nair McUt. 1 }: ataUghrt tufrm hmmlhm, )( Jlflw grmdietu itxtrm 
If* «ipigrapli* rAYyilTliy Mionnet I p. 341: eique praeterea favent, quae supra 
da congroeatia Tocc. FavXo^ et pit dicta rantf quom contra XtUitj iptam noaMtt 
f^bocoietuB caw fidaalar (p. 92). Potarat atiaa Oiiridia Mltn apod QauIiiaiiM ani 
niooa Tigcc*, qaam apod tictoM IMiteaw. Sad at wtnm dieaoi, daaaat ratiooaa 

prorx'u ccrtae et indubilatae, quae hoi oumoaGaulo vincticpnt, et qiinnqiiRm crodibilis est 
base eioa ortgO) noo tanen ceria et explorala. Ceteruin nuiuus itodlejanaa Doatro 
Utt. A almilii, aad biliagaii, aJiUlaiii habaw epigrapben graae— Jkwildnigf OiUSmdac 
(SwintOD, in Phil. Transactions LX p* 80) iOt 
mUm aiiia utaa aU (v. £ck)wl It SQS > CAPUT QUABTVM. 
N U M 1 P U N 1 C I I I 1 8 P A N I C I. Moneia in Hfaipaiiiaa Baatkaa vrbibaiMildids, at Gadibot, Abderae, Malaeac, 
casa et Punice inicripta , maxlniani partem aenen , mnlto rndlora arta facta est, qnain 
8icalo - Punica, et litteria inacripta, quae pieraeqae iafarioien aatateai prodont 
•t ia mMt ad aeripliiiM NnridicM ainiBiwIiMm aaeadwt: id ^ad «mIhmm 
alim nonnulli bilingtics, '{ni Til>erii inniL'^incni nomencjiic ^^erunt. Prioris aevi 
Palaiiagraphi et Numiaraalologi plerosque baias geaeris namos Gadiboa tribocraot: 
• ^aibiia aegregandaa ana AbderitaMa prima daeoh Bajeros, Saxtaaoa «t llbla» 
eeoaea addidil Lindbaij^H, qnibas nana aeoedent Belani. — De Floresli, Velaaquesii, 
Seitini libiis, qui una cam lalifoia uiniaaMlia Uiapaalci* atian Hiipaninaa Pnaicaa 
illuilraruDt, v. pag. 6. 7. 

XV. GADE8, 

De veternm Gadinm situ, inprratnra, divitii!! et opulentia v. prae ceteria 
Straboaem 111 p. 168 Caaaab. aqq. et «{uae docia congaaait Bocbartuis , geogr. sacr. I 
c 34. NoMB aiaa apid naaaieea at Ammm fUMa HUufm, Omdir (->->^ ) et tepltm 
ilgaiiam aonplaiM rMarat observant, at Diooya. Paiiegat. 4M. Hesycb. raSttfm, 
0o{tixi;. Sallost. fragia. apad PrlM. 8, «48. 818. Faatat Aviaa, 
r. orbia 268. 615. Plio. 4, 36. jui<-L,Li uy Google^ sum ruMci hispamci. xv. gaoes. 305 \uinos iirbia Punic* lOMtlptos, qui in omnibat llnitll c^slant in boUr 
Haonieosibus Lindbergius SS ampla vidit) molti T«l «didaraiit vel deMripMroot, 
vt Flom Medallas d« Eapafa tab. 37. V^aujan Enaye lab. 17. Scatfai p. 49. SO. 
lab. extr. Ouiena diaa. 11 p^ 152. IH tab. 2. Baver ad Sallast. p. 373 (lab. 4 ad. 

germ.), de nnniin licltraro-sani. lab. 5. A'indic. p. 1. Mionnet T. I p 12 no, 77 sqq. 
cf. tab. 19 (ubi quidcin plures male picti iunt). Lindberg pag. 13, praelerea traciaruni 
IMlaraMniMw I, S». Koppiw U, 9IM. 

Saeaadaai apigrapban ina aaram daaaai flidaiai: 

1* Ptiiaaa daidB paaalpal Ijfl not: 

OqNrf Btrenltt tfa^A'ia MwaMr ImmA fceAm «rf timktrmm, pan* eAmi (io 

aliis: ante cluva \ )( Dtto thynni iHm para/feh^ latar eos lunnla mm glohuh rt fiflera 
R. 8<ipra bnOf infra "yvM. A£. Vida litt. A id dno exempla Loodinanaia, ef. 
DijVf fak 4j 14 ad. gcrn. 

Eadem adrerta. X Tkgmuu mmu ad $im. Eadaia epigraphe partial anpra, 
faidai infra. AE. ft. 3. 

Eadan adrarai. )( JMjfkbim mi A Eadaai a p igi ap lia . A£. 3. % Emnpb 
la Mnab Haaofamibaa at LeaAsaiMl obvla anat 

Epigraphe in pleriaque tarn perspicoa et bene conaerrata, at dubifaiioni locua 
lelictus non ait, et nil fore dittcrt ab his, qaaa dedimnt litt A et C>bia (ox 
Moaeo Brit.). Reliqua exeiiipi», quae ootalu digniora videbaatar, D— H ax Pari* 
aiandbaa deaania aaat, ^aaa Habbabai^ oaainini te aaaai aaapafavit (Utt D. 
Mionnet no. 86., Utt. E inedlt., litt. F. Mionnet no. S3. (« I., liii. G no. 80. lilt. H incdil.)i 
atque in lilt F obaervanda Daleth et lietch capitibus iofia apcrtis, ut in Abderiiania, 
ia G Lame d ad alabtram vertam (vide pag. 290 )t la H, aU altera pan maaca, 
Ala aarllom. In Mionnoti lioraia naManua defiaeaiiaaibua (tab. 19) plnra sunt, 
qaaa empmlrs. \nni no. 3. C conrprtpntla Kiinl, ut .tuniniH inin linnl, no. 10 et 12 
Btlararuru Dulcih et KeHcb letite Uuhlenbergio caiidae inllcxae cmu non debeal, 
BO. 13 IHtaraa IMadi aanda raatilaaada eat, aa. 14 ia ipao naaia (aa. 88) aal valgara 
fllud i33B , non b?^': , quod tPsle Ilohlenborgio in nullo exenipio PariaicnKi reperitur. 
Non minus dubitandum de exempio Iia\eriano do. 16 ia ifiQ Lamtd piclnm est dupliei 
cnire, quod nunquoai faetani aise Npopondariab IKfiaala daniqae arrora, qaamaaum 
facit Undbergioa (pi^. 13), Saadaoa in ana pea ^na dadk filMm latiaaa COER. 
Qaavia airiai pigaara aailabo, aaa ia numo ^dtaa 

Coix 

Idqaa oanoallb BaaaBa ax iagaida addiiis legisse 

i. «. COER» «£ late Swiaionla adaa la amala bbaa. 

39 
a06 LDERTEimiM. DE Nim» VHOENHm CATOT QUABim 

D» iniarpntMiiiii* aon mnliom dabii Mt. Littm*} qnw iam Bhraiftidaa 
(0pp. f. 7U) Note le|^ 

iBltrpf«tan(Ue saat 

^VySfi ci'n'bus Gadium. 

s Mt pa aoctorii, at in noneta Beli F. F big. G (non in Panorm. U. I., ubi Hckim 
lai^tnr) cf. 4e hoc eiu pwdcola* ara Jet. 22, 3. 28, 7. L«x. man. p. 58&. ^^a pro 

at p fn ^ Ihlk. 1, mmM SexUoM «t TuiauH, aihil 
enim eit qnod opponit Hamakemx (MUc. p. 85 inf.), vocabttlorom "p. pro et V^a 
pro aUam eaae ratiooem. Articalu in hac nnmoran daaie ubiqne tt est, ut 
la allwa n. IMfi^ aatMa: civet OmUim, non, at Velasqaes, Dolen», Lindbcrgioa, 
damimi Gadium, et in «ecundae cliuiii cpigraphe: inn tUDSt ttfttat Gadium, nOB 
temttiu M. dominium Gadium (liamaic. Misc. p. 85): turn propter loquendi uanm 
Tateris Tectameoti, in quo ^bra nuoquam non aant citet urbit (r. Then. ling, 
babr. I, p. 9M), aaa ilaaiai aiaa (llaat faarial, fai aaaaallia ia laeb Ha iaMrpr^ 
tarcntur), quocnin convrnit Phocnicum nsiu (v. Athcn. 3), turn propicr ijisius rei 
naturam. Sive auijii autonomi aunt hi nnmi, aire anb Komanoriun iniperio cuai, 
«onaa baa aivkaiaa alba Uboraa at aiarcatora floraaiM, laai aena acaat aMnu 
Kbertalla propa^gnaiani, at Hx at oa ?faK qnideai nanioa a domiMi* 1. waata, bob 
a cicibut c. civitate cnxos concpssissrni : Romani vara ia bia tabaa bob diffioQaa 
arbiboa banc libertalia apecietn iadle indulgebaot. 

Qaad Bajaraa at T>«ba«idna (N. Aot Upaal. VII, p. 9S) pro legoat 
^MB «ipiu Gadium «1 bi Maandae clania Bonla ttist ( n t; s ) aadam aenientia, id non 
adeo ineptum eit, qauin wcanda liltera revera etiaiit Pe (-sie pouit (p. 41), led 
primum tres illae litterae 1^0)^3 is3 tam fraquentcs sunt in Pboeniciis, ut alio 
Blqaa valgari aiada aaa kgaia taligio alt (palaaigr. Statfaa f. 68); at 
nVro opui In Vetera certe Teatamento nonnU paldcc dicuntur pro rrssTi opm^ 
fabrica, at magia da Dai operiboa freqaentantor, qoam de fabrica hnmana; demigMt 
prior leclia WMBBMBdatar itoililadiaa Boaioruni Taraenaium, in qnibaa lectio in aon 
dnbia eat. Non magia probaadaa aaal aliaa BaBBallaa IflbliaaiB Talgaria axplioalbHia^ 
at Koppii (B. und Schr. II, 208) "^^3.>« „ propter dominum (in honorpin domini) 

Gadium" i. e. Uerculiaj Dutenaii et Bellerraanni (1, 29) •^im iy^'z dominator 
OmUim (aaiB Plal ia baa vatbo noa nattataai aat): Daa. a Codla (ad Zeph. p. g ) b^a 'a 
(ra ^y^ 

Deniqne oba^rvato dignnm est, exstare eiiam exeinpTn, qnne in nnlica sitprn (frfpfi in i 
imaginem pro bna unam liueram a, infra pro "^n» unHiu iitieram m babeant (Lindb. 
f. 14d. IX), iB ^baa igitar Httaraa-a at k aaBifaala aeribaaA eoaipaniila aaat hdid 
noatro p. 54 contexto addenda. Intelligimaa antem ex hoc ciceniplo , cuius pxpliciiiionem 
iola coniectura nemo unquant rede n aa e cntni eaaet, niai Integra epigraphe tam crebra 
iaaat, qaantam luda bMMt ia Btlaria illia aolitariia, quae haad dubla intagraraoi Digiiized by Google mm PUMCI HISPAMCI. XV. GADES. 307 

fomnlarnni compendia aunt, •! inodo certum eas interpretandi fundainen<nin exstaret. 
— Quod in dooduIImj quoa laudot Lindbergina p. 15 pro niM — Jttt legUnrf de 
M dabito* atntm co»p«adhini nt u fw« Manwlb pcctorllt fow M in MugiM 

WMtl oompareat. 

2. Secunda clasxis mullo rarior hiinc typum habet: 

C(gnU UeraUuy ut cl- 1. )( l)eljihiHu$ tridenti impiicitut ad tin. Supra et 
in&« tflgwiphB -nm n^9a. Vide litt. B mo. Baywnn tab. IV, a*. 16 (nht taai«a 
altera delinealio minus iiila), litt. I ex Paris. iaadtW) qu«m HohUnbergius mihi 
deltoeaTit, lilt. K ex Mionnet no. 98 (delineatum ab Hohlenbergio , qnocum convenit 
Lindbefgiat tab. IV no. 4), Utt. L as Paria. iaadiio, in qao Taaet Alcph vis Integra, 
nil. M ax Vahaqacs Eaeaya tab. 17 na. 14. 

Hiiic class! peculinie pst , f]\w<i pro N articuli ubiqae M acriptum est, et soli 
oegligeotiae tribuendam cenaeo, quod Lindbergiua (p. 14) earn legit •^tin n^>3 (cf. 
tab. IV, 4). VraaaaeiaDda at aqlicanda aniaat Ibmi^o: 

man T\bn Ck&m* Mmhw 

■an: afaalMa (t. ad na^ I), makaqaa ariaaa: »d f wi fl > awl a» CMm*' (pr. dataiaa 

Gadea), at Koppins (1, 208), nednm praedita munimenio (Hamak. Miacell. p. <5}^ 
nt nan ni» integrum ait Gadiom nomen, nt p»a bn et p»a, nxn bM et n>»n. 
Eat antem nbva civittu abatractom pro coacreto poaHnm, cteimaque univeriitaiem 
rigaiftcat, Ua vk fHaialaaai aaadaa fl» habeat a^aa PlaiaHa (v. giaam. babr.' 

%. 105, litt, c) et Tijn rV53 idem ait quod man ■•bM. lotellig^ia iam, quid sit quod 
idem oppidura in ■eptenirionali parte Judaa situm, qnod Ti^n vocatur Joi. 1&, 9. 
1 Fat. 13, 9, etiaai n^^tr; -^^a appallalar S San. 6^ I, at TbaotllBg. babr. p. tM. 

3. Cqwf Arnito. K Tk§mmt md itxtrmt. Epigia|ilM aapia ai brfira lAna 

^lUk Vide litt. C. ex Bareri exemplo I. c. cf. Florez tab. 27. 

Si certa eat buius epignphae, fuae perrara esse Tidetur (oeque Pariaiia est 
neqne Londini), scriptura, racla mm le||araBl M taterpretali aaat Bayems et Tycbaenina : 

y^y\k D^nU peretmura {xoftfta) Gadium (Gepragc von Gades), 

a abn feriit, percossit, quod ad peenniam cndendam traasferri poterat, ut arab. ^ya^ 
lat /«rirt, gr. afart», amir. GaW aelAifaa, Uapi. iarA* mmtim. Eil aaiaa pofOM 
nra Gadium non minos apla inscriptio, qnam ia iaaaaaria lanidB ''ji'ti^nny *f{^ 
anu$ e$t CotulamtiMpeli y id quod Koppio retpondendnm eat, qui monetae nomen 
(qannqaaa bob hoc, aed percnttura memoratnr) in moneta frigidiHiaiaia ease a£fixinat. 
CMaraai aabdaUio, ritna fai muaa ipaa aoriptam 

^ad lifariai ttuiB a Bcm algaavit, sigiUum impreasit acab. ^ aigaavit, pccaalui 
aigaavU. — Qaad Kapploa at Liadbargiaa daati iiM Bam (*V!|l! 6^) «r dMUIt 
G m Um i val aur dMUtt, GmMm, naqaa par Htiafatem figuma, aa^ par 

39 • Digitized by Google 308 UBER TERTIOS. DE NUMIB PHOBMCOB. CAPOT QUARTUM. mBticam licet, ne^ue apiuni est ad sentenliaiu , f*!* nuiuuiu cuprcnm parii moduli 

XVI. SEXTI. 

Monetae Gadilnnae tiiniil!iiiinm eat aliud horuro niimoniin jlfenns, qnod olim 
Canacae aut Concmmae Iribuerunt (v. Rbenferdii peric. Phoen., Aelasqiies Eniajro 
p. 154. BMjmniai ml MkM. p. 371 t^. p. 4« «d. gmm. BaHcnnmn II, p. S3), Seat- 
tit niiper vindicnttim hit I.tM)iiKn<;n s, in ComnipniHiiono dp niitiiis Piinicis SpMonim, 
olim Canacae et C'oncanae iribotia, quae ex Miacellaoeia Uaanienaibus aeoraim tjpia 
•licripla Mt Hmaiu ISM. 8. 

Exempla elu deiBnmt Yaha^oa tab. 17. IS. Fiona tab. 27. Saallal tab. S. • 
Bayer nd ShIIuiH. 371, lab. 4 ed. germ. Mionnet I p. 12. fab 18, no. 1 — 3. 19, 
no. 19. 8uppl. I, p. 25. tab. 5, no. 3. 8. 9, ex bia Lindbergiut in tabula libello 
am aiiioaia. DoM numiaM alaa danaa aairt: 

1) Caput B«raiii$ itAerhe extim'is leoHi$ terlum ad dextr. (raro ad tin.), pone 
data (in al. n'liittrt kmaur» impon'ta). )( Dho thy nut ad tim. (io all. ad dextr.), 
inter eoa epigrapbo margine qoadralo cincta, qiiam LindbergiBa lagit ysx ^»39. 
lafni ianda ann giobalo, ia nonallia aapni aat aidla* la dila axaatpUa i«o«la at 

atellii Kiint intra pi-iCP!!, ppigraphe partim <{iipn< pnrtim infrn. AF. Vida Iltt. A ad 
exemplum Bajeri oo. 1. (ub. 4, 7). C£. Vclasquex oo. 1. 3. 5 et 2. 4. 

2) Capmi •HermN», «t anpca. !• aliia: Ciftit virite nwAnn imierha ad A, 
item eaput ga/ealum ad d. )( Dtro fil^» lam > j"'*^'' f""* "'^ 'I' 
infra eadeni ppigraphe, in aliis prora narit, supra epigrnphe. A ide lilt. H. L K 
az exemplia Bayeri tab. 4, no. 9. 10. 11. Qaibu» fortaaae acccdit lertia: 

3) Capal l«ria#aai md aMOnm. X ^^"'^ tpicM. A aiaiatra llMaraa lun, 
r. N, in alio (v. lilt P) h;n:n 

In daaboa prioribui claaaibua urbis nomen est, cui in priora acccdit irso Ltb 
• eMimtt plana nt la Gaditania, nisi qnod Ullararam fomaa aJ NaaiMkani 
fenaaai praplM aaoedoBt. Jfcai aalai, qnod laeia at pciiaaa fere oarnlum agnovlt 
IJndbergiiis ([n'e. 17 sijq.), quiim priorcs inlcrprelea, in his llaniakeriia (Miscell. 
p. 84) Tau esse putarent, in pleriaque cruciforme eat, ut iu Malagensibux (cf. p. 36 
ao. 18), la ano (titt. Q) dobinm. Eo malor aatam dlffiaaliat ast In «rbia nominee 
^IMnI la aliia exemplia nliter pfal^tar> quamiin vis daUUiri paaiil, quin idem obique 
nomen Nit (cf. numos CoiiiiurneoH , no. 1.1). Dp qua varielale, quae forte maior etiaiii 
est in ediiia exemplia, quani in ipsis namis (quorum pauciores ipse examinare potui), 
nt latagrtmi aaaat lactomm tndictaiii, la varHa aplgrapbfa axaaiplia dapingaadia a«n 
parens fni, qiiorimi fonlos h. I. indicarp placpt. Initiiim niilPin fecitmis ah iis, quae 
carlioris fidei sunt. Ac litt U est ex ectypo Mionneti, (iud. no. 79 (Mionneius enia 
baa amioa iniar Qadltaaoa raeanaai). Iht. C, In quo punctom aat inter dnaa vaecii 
«c aod. aa. TB» fitt. D. ex Vaiasqnez tab. IH, 3. litt E. ex eodem no. l. liit F. 
Sealin. tab. 2, no. 11. G. ex example huisiensi, qnod delineavil Hohfpnbprgiiis . v. 
Mionneti tab. 19 no. 19. H. L K. ax Bayeriaois (v. supra). L. ex I'arisieosi XUMI PLMCI IIISPAMCl. XVI. SEXTI. 309 (Ilohlenb. ). M. ex Mionnpti guppl. I pi. 5 no. 3. N. ex e\«inp1o Pari«ieMi ab 
Hohlenbergio delin. Mionnet. no. 678. O. ex alio Mionoeliaoo eiasdem typi a(f na N. 
P. m Vsfanqw* uA. IS, 7. It. Baymw tub. 4 no. 8. R. Flom. imL ZT, 6. 8. Ltod- 
Iwrg no. 10 (cDiM fontem iodicatam rod npiri). T. ABmuMt Mb. 18, 3 (■■ 
MSpua litterae Tan omigsuB est, ut litt. F. 

Id legeodo urbia noniioe prisiinHin eoran ■•nteniiam , 901 psp (Canacaiu, CoD- 
«•bm) kgalimit, nibfl moror, laaa ^ia prima «1 nkiiM Ittiara p 9m» aon penvnt, tmm 
qnia illae iirbes tani exif^une sunt ci nuIIIlM BMnMlli , ut vix m(>mor6lltttr a gpogrophiii. 
N'on oooiemDenda auteni Lindbergii raliOt ^ ttti littrras ( nt disiaM j legit ysx 
at Hiipanltia Baetfe** nrben Buwitimam iatdligtt 8tS item Sufti (orani) et 

firmium JuUuih diciam, inter Malagam et AbdcnUB aitani, de qna videndi annt 
Strabo, Mela, I'liniiis h|>. Ccllaiiinn I p. 74. yss enim domcHticum eiua urbis 
nonien fuisie atatuit, quod Laiini in Seu; contraxeriot, at nuXkaaUi coalraiUam 
eat in inuUlaS, f*U«9. Nam media litter* in pkriaqoa axaaitlia (A. C D. H. I. K. 
L. Q) manifestuDi est Caph: prima et tertia in mollis omnino litterae Zade siinilia 
eet (vide maxima A. U. C. H. S, in F et T scapni a ainiatra deesi). Propterea 
ai loti aaaeaainiu In Epbemerid. Hal. 1825 noi 64 et exarcitatt. palaeogr. pag. 65» 
da a^aio ^d Intaetani wliq — a t Liadberglae, conlaetaram addeoMi 

( ^2S pro "jsas, nt n'r-sj catenae E\od. 28, 22 pro qiiridri!. niitt5"iq, idque pro 
nsns aprieut^ n et s iater se permulalia, ut nsM pro nntt aoror, in Sidonita). 
Fratan laaiea dnUlationea nobli rabortna mat, aora^ Mntenda (^nam aopia tad^ 
pi|^47. 117) placere coepil, trc« illa« iilterai tttR (tlW) legeodas cue, qdad propria 
TanaltiH a. deani Coelcsleni Popnnrum (p. 117. 16ft) significarpi , li. 1. tMilnni n. pr. 
ait oppidi TiHgi$ { Tiyyig) in Mauritania, e regione Gadiuni aiti, quod ab illiu» deae 

call* bee aomaa acoeporit. Nauqna 1) litteta madia in axampio F maniCeatam aai 
Nim.' eaadeai vim babera pamal Sgnra ia lift. E et omnei , quae Cnph litterae speeiem 
babcnt, 'qnnm huius figiirae Nunim etiam alibi exstent (p. 37. 3S). 2) In prima 9i 
tertia Uttera offeodebat para dextra niraia laaga et deoraum flexa v. c L K, affendebant 
atiam ^ofaa mperao ratoadao te B. D. C. L, ^oaa bane littaiam Tm mm anadebaat, 

€/L Tati acriptnnie nramneo aegj pt. ( lab. 4 ' et Palinj rrnae inb. 5 Accedcbat 3) tprtine 
danis epigrapbe (v. N. O. P), in qna prima et tenia littera manifesto Tau eat , altera in 
N. O. Nu» ease vbletar, enlna fiamnr periit, in qna igitur leeiio ran adaiodnm probabilia 

est. n*ini. TtVi Tbudtkt Tinni» etterri poterat Tingit, sicut latinp pt'rmulantur asMWf 
et rTs:>i>ti:, iif annum el ulnznum ilics. ling. hebr. p.340). Nec iniprobabilis v iiU-lcitur cvitnia 
baec pecuniae lindiianac et Tingilanae siniilitudo, qunm hae nrbes parto freto separatae, 
msrsatara* eemmardo aretisBime inaetae caseat, adeoqae TiitgHtmm sab rdceniioribas 
tniperatoribus Hispaniae provinciia annumernta sit (hid. Etym. XIV, 4. Mannerll 
Geogr. X b, p. 393). Nihilominos fatendum eat, cliam huic coniecturae plura obslare. 
lUaima enim certum exploratamqne est , illam tertiae dassia epigrapben ( N. O. P. } 
eandom esse, ^aaa ia tattqals babotar: at baad paaeaa mediae Uiierae flgarna (B.1IL 
N. 0. fi. & T) Ita eooipniataa annt, vt (foae abstra est PataaograpbioM artia 310 LIBER TERTIUS. DE NUMIS PHOENICIIS. CAPUT QUARTUM. icientia) ad neutrum, neqne ad Caph, necjue ad Nun, referri pouinL ForbuM 
igitar terlia clusiiis a daabiu prioribus separandn, et haec cum Lindbergto, Srxtii, 
illae ex noiira conieclani Tingi uibuen'da eat: quanquam nihil certi definio, donee 
multa horum numinmatura exempla ipie examinavero. 

Ue nonnuilis exeniplis pauca dicenda inpersunl. Namqu* in lilt. G. Lindl)«rgias 
( L c p. 28 aqq. ) «igna vocalia agnoccere sibi viaui ett , qaae in Phoeniciia neqne 
reperiri neqae exipfctari posse iam supra (p. 56) diximus. Quattuor priores litierae 
iotegrae sunt, dno Zade autem inver*a et praeterea fracta, cf. Mionnet pi. 19, 
DO. 19. — In Q prima liitera (qnam non bene iniilalui est Lindbergiaa no. 2) mihi 
■aspecta eit et fortasse non differebat a figura in reliquis. In litt. P plenior e«t epigraphe: 

rinjn 

Scd nnm certnm sit adiectuin ni et quid significet, in epigraphe anu| Ityoftivji 
difficile dictii. Potext fortvnam aignificare i. q. nJ, cf. r? pro r!ay populns, rb pro rib) 
et non absurdum est, deam n:n et propterea etiam urbem ab ea appellalam, ninsn 
appellatam cogitare , at in V. T. *u bsz de oppido ad Libanum Joa. 11, 17. 12, 7. 

XVIL A B D E R A. 

Abdertt ^4,^dfj^, AvftjQa) oppidum erat Ilispaniae Baelicae maritimnni, ibi 
aitum, ubi hodie Adra, teste Strabone a Pboenicibus conditum (111 p. 157 Casaub.). 
De nnmis eius docie et subtiliter egit F. P. Bavkh ad Sallust. (p. 46 ed. germ.), 
penes quera quadraginta erant hniua monetae exenipla omnia in ricinia Adrae reperta. 
Praeter eum boa numoa ediderunt Florez tab. 27. Velaiques tab. 27. Sestini tab. 1. 
cf. .Mionnet I, 13 lab. 1!) et Suppl. 1, p. 9. 10. 117, tab. 5. T;pi eorum aunt: 

Templum quattuor eolumnarum. )( Duo tijfHni ad sin. , inter eoa epigraphs 
ni-i39. AE. Vide noau. litt. A. ex Bayero lab. 4 no. 2 ed.gerni. litt. B. ex exempio 
Parisienki (ainiile habet Bayerus no. 4). lilt. C. item ex Paria. (cf. Bajer no. 1). 

Caput p^aUtttum ad d. )( ThyHUut et de/pkinut, inter quos eadem epigraphe. AE. 

Caput nudum ad d. )( Detphinui, infra epigraphe. AE. 

Caput Tibeni laureatum ad d. AVGVSTXS. Tl. CAESAR DIVX AVG. F. 
Tempfum quinque columnarum, qnarum aecunda et qnarta piacia formam habent: in 
fionie inscr. Panica, intra columnaa ABDERA. Vide litt. U. ad exempl. Paria. cf. 
Bayer no. 6- 

Epigraphen, qaamvia rariia modia acriptam, legendam eaae 

et ad amusaim respondere inacriplioni lalinae Abdera, exploaia anperioribua interpreti- 
bua, quorum alii lilteras Punicas cifras arabicaa (19990), alii piacatna inatrumenta eaaa 
crediderant, evicit Bayerus 1. c, ut mireria novum liamakeri coramentum, qui 
(diatr. p. 50) nomi bilinguia, quem dedimua litt. U, inacriptionem ]3b> (Superi) 
legendam pniabat. NUMlPUMaUlSPAMCI. XVIL ABDEBA. XVUL BELUS no BELON. 3U Quae qoanquam satis crrta sunt , lamcn de littcrarum fiKum varii-sque 
raemplu nonnuUa aainuiilvertenda uiot: in ^uibon noo negligendum eat hoc, apud 
Bayeram attu MOMMiadiiiiiiii KttWH *iia in trvay paam liiM d i w riaw— piatM 
Mse, quod* ie«|i «tt io ectypli MtoM ed mb «t in ipdi nniii ax d o Baeiilio— 

Hohlenbergii , quani in |ilcrisque seculiis snra. In exeinplii aiitoin noslris euro scculi 
■amua ordinem , ut ab iiit profecti , quae plenai et legiliinas baberent liueranim format, 
kd progradtrCMW, qwwiin ligarM bmiigm mm el ocg^igeDtiorw. b litt. B "na 
satig bene dislincta lUDt, Tan, ut in XumidiciB. In Gl litleranim ^na capita infra, 
in D n (icxtra parte npertn sunt (p. 22. 24- 45). Quae gcquuntur epigraphae repetitae sunt 
litt. E ex Mionneii suppi. 1 pi. 5 no. 6. F ex exeroplo Dresdenai. G. Mionnet tab. 19 
BO. IS. H w oxomplo PnrialeMi (Hobkab.) «£ MiooMt rani. I pi. ft* no. 1. 

Nomen proprinni r^i3? Phoeniciac orif;iniK eKse, in colonia Phoenicia (v. 
supra) »atia credihile est. Ihui Bochartus quoque (Geogr. e. p. 617} etymon circum- 
■pexit, led, quod proponit ^t^ jiropv^ aocn/a , mmUm tHia, ipaia nmiil noatria, qui 
vomn orthogrnphim nonatrant, mfallltar. 

I)e mclioro etymo littprannn n-<t37 mibi non constat, forlnsse fiMon vim nd 
illod inveniendnm mnnit epigraphe nostra iitt. H, quae ease videtur 

funnajr 

ttitdo oontiMtaun oaae poaait mtS9, 9 nbiMtoi. 

XVIII. BELUS 9 9V BBLONt 

pariter atqno Abdera, Htipaniae Baeticae oppidaoi narilimnni, extn oolnmnas Her- 
cnleaa ad ipaum frelaoi et ad fluriun cognoninem sitnm erat, nbi plurimna In regionem 
Tingitanam traiectus. Strabo III p. 140: ttaX fuik Tovra (Mellaria) BAt&r niht luA 
nfc^fMC. IwaBSav af dtdxAoi ii&Umu rioii» «l^ Ttffi» ffc Mnw^Moibc* xol ^jpm wd 
xaQiyiTai, Marcianiis Ilcracleotii : nnu M /it^XaQlai t?f BtXiorit noXiy axadia or nXtitt 
dfi, oL'x' tinor tnuita (f\ jbodem ni6do appellat Plin. 5, 1. Mela 2, 6, Stepfa. BfB. 

B&mt md PlolrainoiM 1, 4. BaOaw (qnod roprehendora non dobobnl Voaaiu), 
PUnllM 3, i Bae/oH, et Sipph. Bjz. Be/ut et Melut, Bf^Xos, Jlli^Xof v. hac voce, 
obi lamen confundit cam Mellaria, quod recic obnervat Derkellus. In numia scribilur 
Bailo (v. Eckbel 1, 16. Mionnet I p. 7), bodie eat Bo/onia. Iluiua orbia nomen 
(rftra) Miiptnn i. o. eMtat (of. in V. T. n^ys a SalonMHw randvataai 1 Rag. 
9, 18, it nbya de duobo* oppidia in triba Judae Jos. 15, 9 et 29) in non pmall 
l^tac nnniia Hiapanieia, qni hucnaqne inter incertos errarunt. Typua est: 

CajHtf harbatum ntHbMi ad »im. }( Duae ipicae (veiyb/te), a dextra epigrapha 
hbn. AE. Vido lilt. H OK «mnple Haaat BritaaBigi. Bladla daanipott Undbargina 

41 ex Musoo Monradii. 

Ca/w/ barbatum nudum ad dextram, J( Uva et tpiea^ aupra nrss, infra 
pbouuainBi % Vide liit^ D al E, ad aau^ Paitaiaiiaia Miaoaat SuppL 1 p. 117 
M. «7<w eM fL 7 no. 7, fuaa dalinanTlt Hablanbafgiaa. 312 LIBER TERTIUS. DE iNLMlS PIIOEMCIIS. CAPUT QUARTUM. Caput Herculit exuvii* leoni* ledum. X Spica, supra rb?3. Lindbcrg p. 41, 
oaias epigrapben dedi lilL A. — Lilt. B. C ex duobu» aliia liaaoienaiboa apud 
Mutan Mb. S» 48. 49. 

Vhm liticrm nbn kjgrendas eum reel* Wdlt Limtbergiin I. e.. Id m tameii 

errarit , quod banc vocem appellalivn acrrptiini Sr?iatiim (ruins urliis?) interprelalns 
oamuiu(|ue proplerea inter incertos reiulit. Quid auieni dicanius de Hainakero, qui 
(£Mr. 40. BUieelL p. 136) epigraphetf iMMram lid; D "^nt legebat et ad Xeugamut 

referebat? In litterartm fignni oonnalla rant peculiaria et • Palaeographis non 

negligenda, veluti Tan littera in cxenptM A « O (ciiiitt figoNB peg. 48 adootare 
oeglexi), et Lamed in exempio C. 

CetenoB Beb a. Beleni edan Inme BMBim tribnerim, quern deaariUtMomei 
Sappl. I p. liti «r. lab. ft, 19 et niU deUneavk HaUeabefgiua: 

CojMf/ Augvifi. AVQV8TVS. )[ Caput uiiilHm et tarbatum advertum, com 
eeeptn et epigraphe liti. Fa, in qua fortasse nihil omiaanni eat, ita at legenda sit: 
n&yaa (nb'sa). Ui«ertia verbis obaervat II., earn a .Mionneto (que errore neacit) 
purperaia itt dcaeripUMi eiM, nt dediiMa F bia. Ibidem czttat aamaa cam laacr. 

ACS. et Iribtis liticris litl. G i. c ra*:- — Vcrbo tneinorOy Haninkertiin, iit solet 

ex biv iiiODitra exsculpere, etiani ia bac inscriplioae libi COOataN* quam legit (diatr. 
p. 40): m ZengituMie, 

XIX. MA LAVA 

^kodi* Mriiga) > quinta Flispaniae nrbs niaritima, cu'wn nnini Pnnici ntipprrant, inter 
mare et moiMaiw tun vitiboe tarn metallie abnndantia aita crat et tcI dotnuum ipeci* 
aril^eai Fbaealei a w prae ae ferebat Strabo III, f. IM Caaanb. postqnam dMl da 

■Madam iaga amo alira^ine metallis feraci, quod eiam a mediterraneta diridat: ftihf 

i^r im)r ir ir nuQdXiK TavTjj jrpwTij MaXaxa, .... Ifinopi'or f ^irrir ir loic Ir Trj 
nt^^ am'ftaat' xai jafixtiof Si i/tt (it]^Xac, et paullo post, ubi a Alaenaca, graecs- 
aiea mbe distliigveedam eaae deeaht f M Mihnm m) nUjewr fwMar, ^ wau r ^ tt 
tw cyi',fiaji. C'f. Thomas a Pinedo ad Sleph. Byz. v. MoAam^. Atqne hi Mihum 
Mcrtbiint, Piiniiia vcro 3, 1 et Avienna Mahcha, qnorl prap.itnt, nt mox videbimns, 
quaiHvis iiide non coUegerim, cum Bocharto, Tb. de Pinedo nl., id nomen scribenduni 
•aw rvisn tmhiauKhm. Nam feiam ciaa onbogmpbhrn exblbeat aoUa aanu Fkiaiol, 
bae eplgcapb» 

naio 

qaam laota legk Liadbergins (p. 21) *}, interprelatar a ata m rtgllmmf ego opifiekm 
interpreter, at psbo (Maihchat) tit i. q. nsttba opifioiimi, k 1. ^fieitta umx. 
fabrorum cf. xs-Ti ris.t;!; £x. 35, 35 : idqna dapUeem ob caamaab llaa est ia fama 

t 

•) HauMlMns (MmUl az) Isgml na&n, lalallgias, ia tebus linnit safb mMwIb a 
iVtaM GstaUat uitai T«l lUvta BjaMsi tcsv afamns. NUMl PUMCI BISPANia. XIX. MALAGA. 313 

HMdaii MuXvataf aeeoratiut Malacha com %'ociili A in altera gyllaba et 3 raphato: 
qiiiini rrb"3 {n:'?T: irsb-: ) graece et iatine efferendum esset MuXxa^ Malca: Malacka 
auieiii ad hiiiumiiu expriiuit phoeo. nSNbat Schwa prima* sjllabaa In a mulaio, ex 11010 
Cnone (v. Bin, IV Mp, 4. Labrgslk p. M). Allam to le ipia: ShhM itnim, ^«wn offieiBia 
metallurgicis abundasse qniim propter situm art montem melallifenim credibile est, turn 
Cabiroa tMlator (sire Vulcaoua aive alius ^uispiam) cum forcipe io eiw nunta coDipicniu, 
apie poimt toito n^Snbut Tocari , regi»tt vix potent, ^hbm Ihn aite ifutL Bfcim iniw 
aliaa nrbea liberal et luaritimaji sita csset. Ceterum baud tdo an lOSs ob^lM tmm 
forcipe coniauctum eliam ]ejj;endo cum hoc fabrorum inalruiMntO et etntilcmntp copu- 
landnm ait, at pleoina urbis nomen fuerit enn nsia yfl tcrfi w /abrorum (Exod. 
I. e.)f ef> i"^ ^ Vaeaaa la MsmW*. 

Nomoi eina ediderant Velaa^aes lab. 16. Florez tab. 57. Sestini tab. 3. 
Barth^lemy lettre a Olivieri tab. 4. MoMter Bel. d. Caithagar tab. 3. Miooact VU 
tab. 30. cf. Lindberg p. 21. 
Tjffua eel: 

Caput Ctthiri {^'ulcBni) barbatum ft pi/eo tectum ad <L (al. ad tin.), pone 
fwceft et inscripUo ns^a , quae io aliia exemplis ante faciem eet. )( Cttfut mulitbrfi 
•Awrnm niMmm, in aliti «f«ff<i ecfa ntHtnm^ m alRt itm/^ Uttrmhylum, AE. 

Exeniplam lilt. A. dedit Kaycnis tab. 4, no. 17 cf. 'Velaaqaas tab. 17, as. 4» 

Epigraplias B. C. D. E a Lindbergio repelivimns tab. IV, 19. 20. 21. 22, hie px 
exemplia Uauniensibuii, F. G. 11 a V'elas^uezio 1. c. no. 5. 6. 7, ^uae ininun certae 
fidei mot. 

la ano exeinplo D pro Tow este Tidetar J7e, itaqna hate ipmm Jfalaaia, 
pro nab&t ^aae potMrior foraia in Phoenisiia aaitaiior eet. CAPUT n V I N T I J M. 
NUHl PUMCI AFRICAN!. 

Qnnm iprfna Cnrtbaginb ■!«• libaiaa liva B oi anm w aami Pnniea taioripd 

non exstent *) , contra probabile sit, Carthaginenaea liberos nioneta iigaata 
iMot noD eaee (v. Eckhel. D. N. IV pag. 137): ennfti, qui euiant, aaari 
Afikaid Ptaqiea inaeripti vel regit aunt a Nanrfdlaa lagibaa laba I a« II 
■ignail, tttl aataabnt ntUaai to heaonai AngaHama aniL la atriaqaa ca dapre- T. c nmni Pegato iatigaet (p. 394), ad Cwlbn. 
ftiana rehla nat, M Mm* •|iif>Niphaiiiiii laolionf 

tribiK n;liini psI. — (l.irlhiigini* liomtin*'' niimi 
laline intcripli pliire* «xilaBl, qiiOmai UBam 
daHaautrfi. 14. 

40 *} Licet •Bim nisnn n'^p (mlw nova} la 
meattlHa aaniit trgainr at pro OirAaRM aoniaa 

prnprin liabfri possil (v. p. 289): hos tamen 
numot noD Carlliagioe, aeti FaBormi cuo* otca 314 LIREH Tl RTlUSi. D£ MJMIS PFlOEMCnS. CAPUT QUINTUM. 

hpnditnr liitFrnruin formii, qnnm gnprn \iintidicani oppellnvimns ; ulriqne non mo 
biliague» huoi et prMtar epigrapheo Funicani euam latine inscripti ecM lolent. 

A. NUMI BBODM. 
XX. IV^A MAIOB, 

Wkm I, m—pilii U iliMi ^ anno HmmMm impwfui mfmdntMmfmn 

herediiaie ncceptum, non latis eonttab Vidctw temen IliempiUil pater mortnns ease 
paoUo poat annDin V. C. 673 ( m, Cktm 81 ), fto poal ioiigMni Douiilii Ahenobarbi 
■I laibn d «i f «hh «cImii NoaMtee pwttM, qaae priM latW* fbent» • Poapalo 
impairarenl. la baOo citili Pompeianas propteroa partea aaciilaa luba Caeaaria dncea 
Africam iafaatanle* ma|[^ii dptrinientiR attecil: tanficni vero ad Thapaum a Caesare 
Tiotua nna cam Pelreio ioter epuiaa inutuia vuineiibua occubait anao V. C. 708 (Uirt. 
bdl. afir. M. £pil. Uv. 114. Fbr. 4. S). 

Hale ragi lacla tribal vMeatar U aani : 

REX IVBA* C«pv/ regit larhniiiut bent a^latmm (quibua verbis de luba 
aiUur Cicero de leg. agrar. 2, 22 cf. de Mnuris comam in cincinnos cogenlibns Strabon. 
XVII, p. 1184) ad dextramt cum sceptro. }( Templum aelo eaUmmarHm cum aadeeiNi 
littarfs aaiaidieta. TMa aaa Bltw A. «C Palkiia lU, |l. 120 oa. 1. Mlaanat VI» 
p. S97. 598. lab. 30, no. 18. Exxtant satis inulta axMnpla aaraa at argaaiaay cf. 
Uadberg p. 22. In Museo Britannico qunttuor vidi. 

Caput lovit AmmoHu ad d. ){ Elepkat ttana ad dejctrtm CUB eadaat epigraphs 
daabaa Btlaria aacta. VMa lilt. B, cf. Pdlaria I. a ao. 2. IfiawMt lak a<H m S. 
A|ia4 axaMplvH in Mvaaa brlt. auMt. 

Caput mulierii { Africae ? ) rxuviit e/epfinnli terlum ad dexiram. )' Leo gr^HtllW 
add,, eadeiii epigrupbe trcdecini litterarum. \ ide lilt. C. Pellerin 1. c. no. 3. 

REX 1\'BA. Capul iutenile galeatum ad i. X Kjuu$ current. Epigraphe 
aalaH. Hiana. VI, p. ftM» aa. 6. ExaiaplaBi la Maaco britaaalao vtdi. 

la iaaeripdoaa lagenda acaiOi qaad adaai '),' laganlani asareait praMar 

Liadbergitini (p. 21), qai altaram aiua partem Ippit naV'^ F,t rpctp quiifpiii 

iategra auiem epigrapbe miaar nadoeim liuararuaa, at iaia docuiaius (axerciiatt. 
p^. 99), Itgaada aatt 

i e. fw* «resU rmmmm iUk$e wtfrt imperii: *) Nl*i forle iii<>inorui(U<> »nBt Swinton!» liri^ri» \ 1 1 .••v.ctilpcluni *r."ri"" /.'^jkiV/uj (B^IN-ri».)^ 

ai^(aat q«i primi venua Ulteraa PluwDicwi Utiae vet oifru e«s Romaaaa t-oe MutoeDlct , lukaa 

tOBAI iifalat (▼. MMa''UI, p^ 14S): alb. muot as ib aa ^ a W laa l (v. Bakbri. Ow K. IT 

aaa, vdaaallabaaiaMW p. IM). NflMl PUNICI AFBICAML A. NUMI BEGUM. X3L. lUBA HAiOlt. 31S 
maior, fWM tnMm UtMiis cowtai ito: 

]rDbo m -J axno 

i. c. netropoleoB. Quod in ption epigrupbe est as" (3]C'<), io posieriore pleniua 
•fliwttir axm (ax'id) prtMiHO Sdiin pnaflxB: •« rmilMi In Fhoraidis tMmm (vMa 
ind.): nsb» (nsV-: c-) «i insba 0-\ ('irisVtj O-j) pr. excelium imperii (cf. nrqn 
«XCcIm coeli Pa. 78, GO ) i. alia tedet imperii urbem regiam i. e. Cirtam desij^nnre 
vidauu-) nrbew manitiuiiuBm e«m area in /«c* eiit9 exilnietBin (v. Sinbo XVII 
pwUas. llMMWt a p. 311): ^ii^oui, alHNtoeMMMtt, Inparil Md« aka vooiri 

potcrat, licel in planitic situ (\. Clir. 11. Michiiflis <\p not. siiprri n infpri §. 36tqq). 
Saepius qaidem in inrDlriu venit , pro nsbs 0*1 iiiaJiiu lortasse legi nssa isi cmfut 
imperii f quod ii4 ren •eeonuiodMliM MiMi mett « la boeteript«ni*.g«Mr*ferlMW 
mommimm fuUsei: sed obMat mam huie ooDiecione, quod initial* dto MoJa 
Halptnin Mt: abiiciendum quoqup, <|iiod in exercili. I. c, n:3S D'\ inl«-rpireiatiHI 
■nn: imferiim Hvwutnum; id emiu Punice appellatur On ns^» (v. iour. Tripol. 1). 
N«fM furri polMt LindUfgii tcoiMlia, fai'iis^ tn ma^mm r^mm iataipMlator, 
NmUlMB (at vUMiir) iDttllipm. 

Qmw* aoteM laba I (ad hune cnim ea verba manifiMlo nferaaJa tnat) apptd- 

Ititiir rrvfifufor melropoieo**. Respondeo, id (iluli a civiliiis ei dHtuni ^idcri propter 
metropulin, qimp iib liostibiu vaslata erat, a se instauratam novisque aedificiis aucia» ct 
•raaiam, quanquarn de laK rvfiae vrbb iBatianiiaaa a laba profeeia (MicipaaecliBila 
nerituin iribiiii Sirabu I. c ) nihil incnioriae prodiluni est. Qaom enini ante IliempaalM II 
inortetil in bello cum Domiiio el larba >;p.s(o nni>prsa \iiinidia cviinie ilc\ sixtftln psspI, 
admodtiin credibile est, lubain, imperii noviA incrrmenliN audi beredeui , pace reKtituui 
aJ ruloaa rtgiae imtavran^M •• eonverllaae ct lad* boe eogaoawa Iraxba*. 9i ^is boa 
^an^aa anmoii ininori lubae tribuerp vplii, is iirbcni Jol intflligcro possit, quani a luba il 
anelam et ornafaro ewe Kciinas: led obatat caput regia bene coaiatum « qanm Inbae II 
paene calvnm «ii, regi&que vnltiM ab fllo dlvenmi. 

lubae maioria autem eiiam bic Bajreri nuiuua (lab. 3, no. 7 ed. geriM.) longa 
rarinimoa eaie rldelar: 

Cnpul regit (lubae) modiee barlyalMwt, ga/eatum, ad tiniMtram. Pone epigrapbe 
rotea. X Afni curium «m, «t ttttatae FboMklae. Vide Hit. D. 

Da epigrapha aaticae noa daUla, ^aln ab laMo n evaaaetit, et Ipgenduat 

sit n3>0 oil at la atth haiua rfgit. Littacaa paaticne autem ita, ut a Huyero piotaa aaol, 

raldc obttcurup Runi : una pi iiua liiicra crrlo est Scki», aecnnda Lamed videri poaait. 
Fortaaae in illia tiguria laici vulgaris liuiua inoneiae inacriptio v aw: qua de te 
iadioant. naawai amuaiaata paiHiat. • 316 LIBER TUrni». DE NTlIlS PHOENICnS. CAPUT QdNTCM. XXI. I U B A M I S O R. 

luba 11 8. minor, lubae Biaioria iilius, caeso patre paene infaaa Caesari victori 
tralilnit lUmiae libanlilcr «4mMiMt ab Oettnrinn» eiraa nniiiiin V. C. 794 (30 Mil* 

Chr. ) patcrnun NimidiuG iinprriuin et rum eo Clpoiiairniii , M. Antonii et Cleopalrae 
filUm, oKona obdnaU: aliquot vcro annos pott .\uuiidian Bomaaw cenit «t pro 
aa UaMritaniaai CaanraeBMB at Tingltanam aeeepit, mt poaM* Gaatuloian previnete 
aidita «M. Mortma aat circa aanum \. ('. 772 (post Chr. 18} relicta praadara cui 

memoria, quam modpratione et niiilii|iliri cnidiiinne pdilin aliaat libria eODiprobaia 
promerituK cki (v. Sc»in in Menioirts ile I'acad. 1\, p. 457 ). 

Uuic autem Iiibae plures nurnorura Numidice inacriplornm clnsves Iribuendae 1. Caput regit barbatum nudum ad $in. )( Equet equo ad d. currenti 
imtidemi time ephippio et freno (de Numidia banc in modum equo vehi soliiis v. 
Siniboa. XVI p. 828). Infra epigrapba novem littararum, quam ante noa nemo 
imarpniatBa aat (v. palaaogr. StnJiaa p. 100). Vida Utb A, as FalbO raehardiM 

pi. VI, no. 4. 

Caput regis barbatum diailrmatum ad tin. )( Equet equo ad tin. currenti 
teMfW. Eaden epigrapbe. VM« litt. B. Falba L c no. ft. Daaeripait naaram atfam 
MiMwatna (iaMr Sicnloa) T. I p. 273 M. Si8 ajaaqa* cpigmphan dadit pL X3C 
BO. 49, quam repetivinius liii. C. 

In epigrapbe deiineaoda propter exiiuiani liiterarnm parvitatem facilis erat error. 
Qaan Ipaam ob caoaaai laclio paollalam dabia cal» aobbfoa^ natlflni anaU axeiaplam 
vidimus, ex varia triom exemplorum scripinra contexiua conslitnendus pb(. Qua quidem 
la ra boe certiaaunum eat, quattnor litieraa axtremaa, quae in tribna exemplis fere 
aaadaa saat, Icgandaa eaae na^a (nsVn) regmum: daaa priorea veatigia legena exempli 
B raathBo ha at fad litt. C bia (naai hoe oxeaipbm, ^aod aaeia iadaai, aoQioctaralo 
eiit) T-2 — .-!-= flnmut: media vox in exemplo C tnaaiftato eaC JK^Pi qaod iponai 
probabile eat in litt. A. B- Ita prodit epigrapbe 

tobn Dnp na 

L 0. vol doMHU perpetua imperii^ 
▼al dtmm Mnf«a/aat AqicHkm, 

paoat Ufi^i ftoi wm fotaat aoa part act. arnmaoo mora foMMlaa «wa a rad. cnp. 
vel vnlgari algalGeala iatianaitivo accipia, vol (i;iii~iiiMim ei iribuU (coll. a^d redira 
•t i. q. Hi. redueere, nndc Sarnariianoram .Mejuiias srrCM diolna i. e. redureutf 
reititmeni), quaoqnam bic ex uao V. T. probari non potest. Ego plurea ob cauaaat 
priaa pcaMalariait aaqaa ran aunt ascmpla gaaldvl peadaalla ox aonriaa ngaalo, qnod 
live mnniiiim est , cf. Jes. 36, 9: 'nt* na? nrtM nrt Prrprlua niiicrn imperii 
M yt>\ /amilia'regia ewe potest, vel, quod nalim, tedei imperii a. regia, id eat NIJMI PUMCl AFfUCAiXI. A. NUMI REGUM. XKI. lUBA MINOR. 317 Jolf rjii:<in Iiibn II novi rof^iii reginm sedem frcprat, novis aedificiis aaxerat et 
Cnvsaream nppellaverat (Mela 1, 6. SSlrabo XVII, pag. 1188), a cniu orient* ecM 
•ominaiie r«giae genlb aoiiiiautiini (Hda 1. c), cuius^o* B wai a htinnni Cwta ia 
bnim iptim Mgto nuno «Xilat (Eekbd. IV, p. 156). PmftM Mqm mtUrmt cftttrnto 

Numidas in diis, refribns, repnis mnpnopere delccinlos esse ^ iditiuis inscr. Xumid. 1,2. — 
Quae quanquam satU cr«dibiiia sunt, non diwtiiuulo, tuiki duplicere fonuaia participii 
anp, ab H*bnMM «« Pboeaidae Kagnaa indola aBeaam at aolk Aianaaia iialeeda 
propriam, quam ut in epigrapha Punica adniittain, non niai neceniiiiate urgent* a aia 
impetro. Ilniirl scio iffiliir nn niPrliR ppigraphes vox ita scribenda ait, ut feci litt. 
C bis, atque iegenda ictti (Aleph buius formae in ipso vc. OMn vide in num. Ueraol. 
litt. E), nt iot^gra apigiapha baae ait: ' 

Mba «Ni na Amw a^iUt rtpii, | 

^ kcatioiia ngtm •« wIm Aap«rtf naliaa atiaai aspriawratar («f. ad lob. I p. MS 

Tripol. F. Ab igitur, (jui nurtii ip.siu<> cxnniiniindi opportunllHtem habent, huiuaniter 
peto, ut videant nnm lilterarnni ductus in nuinis conspicui coniecturnc fn\eant nec ne. 

2. REX. IVBA. Caput iuvenile diadematttm ad d. )[ Caput barbatum adver- 
nn», A atraqaa parta trai litlaraa, VMa awram Ite. D, at aaiacdidit FatUaal. e. 
no. 10, et epigniplipn NcpHratim litt. E ex auctorilala Lialbeisil (pb SS), fuiaxaaipla 
in Muanieri et Tliojusenii Dunopbjrlaeiis vidit. 

Idem eigfHf trnMum mdMrmm, X A'*' y tf a — HdiRv. Sapn et 

iafrm cadara apignpha, vida litt. O Ms. F. a (Falba !.«> ao. 11. 18. 13). H. (Falba 
no. 14, nbi hie numui invorNO ordine alnt). 

Ho« Dumoi, qui diu incerlia Hiapaniae annumerali suot, recte Africae et 
ifadatiia qaidaia lobaa lainarl viadfeanat Liadbarglai at Falbioa» bene provocaataa 
ad aamaai litt. D, qui eandem babet epigrapben aique F. G. H et Inbae noman ia 
nniicn gertt, eoi aceedit quod omnes hi nnmi ex Africa allaii aunt. Quod attinet ad 
(picae, uvae et itellae emblemata, ea in Hispaniae nuniia omnino frequeniia iiaqne 
paane propria aant (v. Edthal D. N. I, p. 7. 21. S3. 94. tt. S6. 27. 29^ 31), atpa«a 

■d iaiigaaM Tlispaniae intrrioris fei tilitnlctn pcrlincnlia : sed eandrm, into maiorem 
fnialto Munritaniae fcrtiiitatem decent Sttabo (XVll, p. il87J, Mela (3, 10) al. 
Aairaia tdan attbi quoqne ia lataa D avaiia lubatnr (Eakhel IV, 156). 

Epigtapbea Liadbaigiaa L a^ aa legara paaaa aagaL Eqaidam anpar (palaaagr. 
Stadiaa p. 101) aaa lagl 

'Q" opQ /«ca« tUtrum mtanm i. a. vltaa aieaa 

nnoo penaatnin est, cam legendan ease 

oats Dps locus (s, urbs) Softs. 

De priore voce in f xemplia Fatbiani* D bl«. F. ti niliil dobii eat, in Lindbergiaoo 
Iht E Mm Hm plann ait, at ioTaitaM tidaalaff, aidaa raialiad axeaiplom in eadem 
littofa babaiavB Bit. K, vbi priai Mam laela aalloettniBy paatariaa'niranani «al 318 UBEA T£RT1U& D£ AUMIS PHOENICIIS. CAPUT QlilNTLM. 4t n mox). In pMleriorp \nct! lillpra , ({iihc in inin niiiiio priaa ft nxtrpma est, snne 
«Mipiiil tmm J0d tcripturae I'hoeniciae aniiquioria et legitiwae: s«4 in ^utnidic» hae 
ftmm Sate «Mt (ad Ktt. E cf. l«b* nai. litt. B. C, M litt. F. G cf. isMr. NmaM.4 
ln>S Ib nw) «x vulgari eiu« liiierae forwa ^MCVW Wta, ot, iniegro nuiuo ita inreraa» 
ut iiiia lummn finiii , liitera.i "ativ vulgar! iuur« scriplaa liabiuuiw lil M dnbitti* 
pouis aitae foriaiute epigraphe namo ioverso conlemplaoda. 

Nm«M Itit H in TtihtH of w » tavwa* «rdKM fkimm Mm» Um Mpra 
diximua. Vel ariitae ei uvnc imagines hoc docere pol«rant, qnarani prior in oinnibua 
hia Dnini* er«clR tiot, poatarior deor«um pcfidet. £o mntmtt la*«fKi «iden Hfparet 
epigrmpha, qaM ttli^ia Mt, quan(|uaM opa mm baa* fietaai art. 

Quae Afriaaa arba ait vao Dps tnau a. w&t (cf. da arb«, appMo Gas. 

12, 6. 18, 24, ut Bpud recenliore* Jiidaeos) So/if, pro cerlo Bflirniare non posmint. 
Fortaaia cat AyoUtttit Fnmonioriiim , in Maurttaoiaa iquani posaidebat luba minor) 
ara auritiaiia liaad praeal ab lol a. Cbaaarca allam (AlaMicrtLa. |iL42f), a Salia 
iemplo proeni dnbio appellafam: niti forte ipw lagia Jal L a. YmtP tpleitdaF AmMr 

glgoificnliir n Rimlis Sohirix cuttn iln dida. 

3. Capyl barbalum advermm. ]( Imler uvam et tpicam tteUa. E epigraphe 
Ibt. K, Lindberg p. 23 ax Moaaa MaaiNaH. 

a carta est Liadhcigil daBocatia (aalaat coin cpigraphaa in Jiia aaiuia datiilaa 

esae) vix aliipr potest atquc n:n rp^s 5. f. ni fRllor, urhi TYngiV, cuius nomen 
iam supra in nuinii spicae imaginent habentibua deprcbendimua (v. nam. Sext. litl. 
N. P). 

4. IHpin tjrpus, eaai epigraphr L. Mionnol aappL I, ff7} tab* S aa. 10. 
Liadberg p. 22» qni earn inlactaM relin(|uit. Lega: 

i. a. en a&y fVa ran 
impnium regit aetemi csecAf, at Maaritaniam bilallif», lubaa iaaiarfai ragnaai. 

rOTS (Ippe: Moculh) scriptutii pst pro rrr's , nlihi nsa , plane iii "-Tt pro ""V?: , ex 
aiagulari ilia linguae Punicae oontraclione saepius exposita. (vide lib. IV, c 4) : » 
ia Nuaridiflit par eanpaadiaat did pro fUs Tba et BemUe apltbetoa aasa, Tidimnt 
insar. S7 tta. 1. S8 lia. 1. fiO Iln. 1. attue^ emetnit h. 1. aliud eiusdpiu 
ppitheton esse videtur , sed utpoie mians atilatum sine coinppndio Krripiiiin. I.iiid- 
bergiuM addit: „In aliis einsdem typi epigraphe a/ia (I) peoes ill. Muenter, Thouisen, 
Falba at Dafagga.** Utioam aan dadlasot! Sad failaase tbiaFaraai dnetua avaaidi 

H. NUMI CRBIUM. 

XXIL A C B V L LA. 

Hoiiu ttfbw in ara nufriOaia Byaaeaaea altat, atiam AchaUa, AebUla, AciUa 
diataa (v. lib. IV c. 3 b. v.) anna babapMW naoma hUiagnaai: i\UMl PUMCl AFRICAM. B. SliiiU URBiUM. XXUL VACCA. 319 Caput imlerhe nnthm ad dfXtrnm. ACflVLLA P QVIXCTLI VARI. )( 
Cuptit Amguili mmlmm ad rin. iuter Caji et Lucii Aw e^tm nmdm. AVG PONT 
MAX. loAm C M L M epigraplM noeakte Ikt. A, AS. BanUlaaiy httv* & Oliviwi 
ttk 4. LiDdlMrK ^ 39. EAM IV, 133. 

EpignflMll Liodbergioa legit ««'^Vp (Caesnr?]", ex nolo eius errore palaav- 
grnphiro, quo signum '2. ^cbi» «■■• COniuijiiMiUir (p. 31. 32. 299). Yix ulcm 

dubiuui) (}uin ilia legenda sit 

(aniw)t food nescio an ratM aU^Md «1 domMkan «ivltatli noam fiitrilt 
at in V. T. iofjij I "Vg* , 

XXIIL VACCA »MV FAG A. 

Vaeea s. Fflg« (JBc^a Plot Mar. p. 409 sqq. Oiuy» Ptoleni. «ftpAAM» Vmgtmm 
niB. V, 4) AMcM cIvIlM ent ab oaeMnle BagndM lavH aila, m^gtm Ifla M 

opolenla foramqiie reram venalinni totinM rr<;nt maxime cciebratnm anctore Sallust. 
log. 47. G9. Spoote Roiaaoorum partpa aecuta postea defccit et a Romaai» vaauui 
Mt( PKaii Mlaai tampm* • oiviboi Ronaiila Itailiiiaia, a ItiMialnio danfla mndla «t 
HwodorUw appellita (Procop. de aedif. Vi, 5). Arabvm GMgnphi x>L appallH^ 

plenias io. j Bndtrhn Iritici { v. Abnlfeda ap. RQschingium , Magazin fiir neoa 

Hutorie and tieogr. IV, 2X6. Jakut. in Mo«cluarek h. v.), ut diatingvant ab aKia 
qaibnadani opfldit oogMnbribmi ot a>L Badtcha oM, quaa ctt Vaoea Bysacii 
apud Uirtiiidi ii«n. ofr. 74, aliiiqiw, da qniboa vid. ' Hamak. Miscell. p. 29. 30. 
In hac nostra hodieqiie forum frunientariuin celebrari nHir;it Sfimiiis' f A'oj .if;''^ T. I, 
p. 209), qni ctiain de siiu urbia exponii. Prae ceterin autcin nieinoratu dignum est^ 
in *idnin mv, n «■ nuudm ragion*, ^nu intwr Bad$bktm (Vmcni) m K«ff 
(Siccam) ioteriacet, luulia inonumenta Punion-Nnjnidica turn Iiil«rata (Nnmid. 2. 3. 
4) turn illilteraia (>ide pag. 210) reperia e«8e, unde recte colligi potp.-it, et oppidlin 
et vicinam regionem dim floreotiagimaiu incoliaque celebratUsimani fuiiiiie. 

De domealiea nomioU forma Hamakeri haee eat eoniectura (Miacell. p. 30), 
Bif oiini naa, li,^ awlpttm faian, qaad k&rtum lignlleat, catniiaa aeripiaraa 
vettigiam in ipita insciiptioDe \umtd. 4 lin. 3 (vide pag. 207) reperialur. Scd neque 
in hac tale quid Ipgiliir, neque iliad Teriloquii inveniendi periculam credibile eet, 
^oaa hortui proprie Persicum »it (^b), cuius origiaia vocabula ia lingua 

Pnaiaa ai'Naaidlm «xapaatafc fleaaiaa» aaiMa aonUya ftnaaa ewrtjaara 
Tidentnr hi numi, ^ Boaolw ia lihriB aawimaliaii valg* Iribali «nl («T. pnlnaagr. 
Stadiflo p. 1U1 ): 

A. CirjHi^ Angmtii nmditm ad «la. tw corona iatireu. )( Dwo eaptta^ virile 
«# a m K§ tr$ (AaMaM at Oetaviaa cf. Miarin pag. 147), ts mirtrm pMiUt, an 
•p%iaplM IV linararaa, v. Mkrfa HI» tab. 190, no. 4. lUaMNl VI, Mt. 330 UBEBTEBTIIIft. DE NUIUS fHOENICUS. CAPUT QUINTOM. infra plenior «pigrapho octo litteraruni. PcUerin ibid. no. 5. Swinton insrr. C\t. 
lab. 2. Aiia exemp]a, sed minora >unt ap. Bajterum, in MuMO Britannico et in Uauoien- 
•ibin» V. Liodberg p. SS. 26. 

C. Caput Au^Htii ad »iu. )[ In rorona «Itoe «AnM-«< tkgTitU dtBUUMm 

p0$iti. EpigrHphe l)ri-tiiir. I'clleiiii ibid no. (i. 

D. Caput Augu$ti ad dexlr. )( Capricornut cum carnu copiaef iater pedes 
f /stet. Eflgnpli* ndn. P^arin ilni» mo. 7. In «xaaplo DmisBii Mt qdignipli* 

E. Capmt mmiiebre turritum (urbem repraeaenlana), poM «rMa. }( ClmM 
«f tijfrtus deemualtm positi, in quattuor angulia eMdeM qaattnor liuerac. Pellerin 
nObS. iUoMat TI, 611. Ailn4 «xaBptwB Dradb» npparli in fn» cpignplM f M». 

F. IMP TIB CAESAR AVO V. (Cos. III? v. Fckbel VI, 150). Caimt 
At^li Uuirtaium ad d, )(^ AVGViSTA MATLK FATUIAF. Mutter ve/aia *eden$, 
«f 4.t dtMtra porrtetm (piMruaf t. Eakhd VI p. 15S. 156) »initkm Aatfaw lamaa. 
Infra epigraph*. VUn Falbc tab. C, no. 7. cf. pag. 114. Evmlam namnm deMriliit 
Lindbcrg pag. 20 ex cxpniplu Tiiniiiii Ilniinipngis, sed ninle conisprrato: et nescio an 
idam ait, qnein ex Theupoii cat. p. 664 citat Ecidielias 1. c. , ubi epigraplie iia exbi- 
balnr: AVGVSTA. MATEK. PATRIAE. VIBIL lUwl Vint eniM, U ouim iota- 
gritiite lam Eckhelins dvbilat «x Httwii fhoaiMil 'pA pnwol dabio «ncalpaMii cat 

(pi^ 305. 310. 314). 

U. Caput Auguiti ad dextram. )( Aquila et paco (avca Jovi et JuoobI 
nmim), inter qm e^graphek Diiteat tab. t. MlMiiMt VI, 611. 

H. Caymt mditin iurrttn, )( Gr/irf ha^ahm, ann cpignpha H. In 
Moaeo brit. 

Qooi Swintoa iiv priniia da hae Itltnntnni parindia (inacr. Qt. p. 78 s^q.) 
plmioiCM illam inacripttoaeB litt. B legh ivi9 yrA Ltg^kt Ciiftdlw i. •. 

id memoratn rix digniim psf , ([uanfuinm sacpe ad hoc comniontum provocalnin est 
(Bellermann IV, 17), priorenique eius partem adopturunt eiiam Pelleriniiu (Rec Ui 
p. 146, Snppl IV p. 82) at DntaMias, lioaC bi jieA Leftim cue eaniieerant. At iad* 
a Bartheleniyo ( Joviaal i» Savans 1763) plurinii Imnc priorem» la plerisque nahwii, 
partem legebant vpab BoccAt, nuinosqoe ad Bocchum niinorem rcferebant,^ qnam 
unteniittni etiam naper tuiti sunt Lindbergiua (p. 27) et Ilamakerat (MiscelJ. p. 155), 

^oonmi iUa planiorrai apigmphaa (litt. B) lagit «ipaa «pab BoedU ^ (da bee 

•aim explicando fere despcrut), hit ~p2- f"*;:2-3 ipar) Bocchi, armentorum 

pa$i»rii i. e. Ximidag. Sed ijuominui Uoccho, eique minori, tribuantar haee nnmia- 
laata, ina dtmaak^aaa latlaaaa ohataai(Boeehas eaiai NtaclaH cM A.V. C.721 bienirfo 
ante proelinm Aetlammi H Tibartt aeqaalia faiaaa aoa polMt, T. Bnmak. p. 154. IM. 
Fnlbe Rech<>rrli<-!i p. 113. 114. cf. numnm noatniBlF): tan namismaiicao, siqmd«^m in 
nnmis a rege libero cu^ia huiiu, non familiae AngHlH% imagines dcaiderea : tun maxim* 
palaeograpbioae et phllolngioa*. PrinniB eaba votabolaM aa^ tcpa^ legi poiaat NUIIt PDNia AFRICANI. . a NUMI URBIUM. XXm. VAC€A. 321 ■eqn* ipi: i sed necesurio est ^ps? : qnaad<M]uideni tertia liltera in exemplis F. Gi 
H. «t in Mioini«tiuM oadtstms Imbat Uumm Jo4 figorwr ™^ tV*^* Miutt 
Jijginin aliunde nm ^mgaitan in nliqais (eaden reperiior jo ineertia no. XXVI 
litt. A- B) Jod, esse, quod ipsom bene explicari polcat. Est enim ilia Jud 
HMncae fi^ra no. 23. 24 (pag. 31} in versa, cuius generis forma* in Numidicis 
iaa plnrw obMrvaviaas (v. in mmii labn» n pag. 317. 31«). lUUiw IM- 
bergius , qui MlMhl lilteram in Cosxnrupis Kcc-undn locn cuinpnrcrc observat 
(mibi tale exeniploiB bob cognitum eai, nequo dedit Lindbergiua J : si vero ooinpB» 
nnty idiMi bae prabarM, «am Jod «M»t bob Sekia. Fcaetaim Bocehi dobimi {4m 
oalai vara atynw t. lib. IV, {. 18 h. v.), in qu at, m b Graaaia at LaiUnis additsBi 

est. in tpsri lin^^'iia Pt spriiKurii Piinirn serilii non polPrnt cpa : ipfiumque ipn Hamakeri 
probabili etjiuo careret. — Alterum auiem vocabulum baud dubie legendnm eat *ipb8 
(bob "^paB), ef. mi ■•cwkUibi UttonuB Noarii. S, I. 3, 1 (la 1^»}. 

PHodit Uaqna iniagiao opignpbaa hoaa loedo: 

brevioris baec: 

ipaV trfM ( Vmeem0) 

qaod ilB flknlre. Nlialraai mihi ana vidator vocabBfatn Aegyptiaenm aatia tritsm 

b«ju urif, quod in linguam Phoeniciam recaptnm ml, nt lot alin Apgyptiaca ("^it^ ^ntt) 
in linguani Ilebraean. Aliud eius vesliginm in Puoicis haben in verbis IMaatinis 
(Poen. V, 2, 42): mi bar iocea i. e. -«pa -i3 qui$ Ji/im uriit, ex qua urbe 
orinadaa oti (t. lib. IV |. 14), M la Haiiopolaaa Syraa aoniaa doMaadeo apod 
Arabes serviKo ^CJLkj Bnntbek i. e. Bnalit civilat. NoRiaa proprinro igitur urbis, in 
qnb numus noster cusus eat, inti-gniiu crut -tpbs '>p3 eivitai HercuUtf utpoie Hetculi 
conaamla, at innniaerabilia alia oppida Punica, id quod egregie coavmit enn e/acMW 
•■blawiafa ia posiica et ipsins Harcnlia capita, quad ia aadaailonua aadca comparat 

(Linilberg' p. 26 cl. H'). Rreviijs miteni ill;i ciiilns, oiiiisso -'•;V'3 , -j;! ripppllnbalur , 
quod proprte quidem urbem Higniticans in noiueo proprium abicrat, ut C'lWa Nunii* 
dlao i. a, mp nrba, apud Arabet VX»yj» mi$ propietm, vulgo 

JMAm, ia Baerll atfta 1| arb Moabi, brevius 17 (orba) N<iin. 21, 15. Deut. 3, 9, 
atqaa wxcenta id genus aim v. c. Co/ouia Agrippina, brevius Cohaia, nnde 
CRh, Keuiem *). Pronunciabalur liiud proprie Bacu («g^ cf. '•rt; LXX 2nfu, -nt) 
ai^a), dalB Fm«» Faeea (ef. Ulnd Plaalidaai boeen), at a littara ax paealiari 
qaodauAfianna Idloflwia **) milignla Vac^a, Daya (arab. a:>L;), qaodqaanquanatipoam 
antiquam et gonuinnin est, taataa apad ballustiaai oplinonun oodicaBi aeripiataa, qai *) Vule quae ooatra Hamakennn ilispHlsTiBw Hodieque Mauri ^ el ia arallis TOeiiMM g 
la axenilBtt. paiaaofb p, MS. 103. pnottaoiare tl tribas puaelia a s ta e w iolea t , T. •> 

••> Cb Taeoa, Daosi Mat^ip. I6S. Jl» val Jl^ «<» Jixil.* 

41 322 LIBEH TEIITILS. DE NUMI8 PHOEMaiS. CAPUT QUINTUM. Faca, Vaeett habent, •Dt»poDi non debebat, nt fecit Kritiiaa ad In^^rtb. 29. Ex 
hoc autea etymo facile inteUigilur, qaid euaua ait qaod Vaga K>1; noo aaini, 
Md plarim AIHom «ih i Mww bwhot pw pri — hfUmm ik, fmm turn afad Pmmmi» 
apDd Arabes addilO gMrilivo dblingvebuitar "^i, K^W> osi^i a?^). 

Imagines adveraae onnes inip«nsioreni donnis Augustae ctiltiini produnt, eni 
■dnlari aolebant Africae dvitatet. Ex aveniae imagiDtbus de dava iam dixinat: 
eafriMnwa foU ligMm^ ignora, wd idem tdaai In TripoKtaak wt (m. XXIV 
Iht. C) M ia aaadi IbInw alaorii (KoUmI IV, p. lie). 

XXIV. SABRATUA s f. v T II 1 1' 0 L I S. 

Sahratka (Sa^apa9it Procop. de aedif. C, 4. latiii^ga Ptol. ) ci^Htai <>rat a 
P|ioenicibw condita (Sil. Ilal. 3, 2&6)« Syrda minorea contingent (Plin. 5, 4), 
FlkTiaa DonidllM umk VeapuiMil, natito TM « DwaMaai (flait Veapah 8 ) pMrto, 
aaa com Lepti Magna et Oca a Septimio Severo Leptitano ( v. ad Tripol. 1) TVtjpoftt 
appellau (Solin. c 27), qaod qaidem nomen poalea soli Sabrathae eenit (v. Bocharti 
Canaan p. 479. Manoerti Gcogr. X, bj p. 139), ita taaen ut etiam vetaa ct orieoiala 
anaMB ■arvataiar wgrni Attkm, faibas hna «f^Umm tftM m appaUaiar (Qaogr. 
\ul). dim. 3 pari. 2. Bochart. foa aaoMriUte refellantar daao dc veriloqvio eina 

coniecturae, qua* propowiit H ai aafc atM (Min 274). Ulad ipaam autem nobis offemnt 
aiaa orbis aaad {it inaeriplioi^a la ahH vkinla lapaitfa r. Fib. II, no. 64. 65): 

A. C^paf Auguiti wudmm rnddts^vm, micMmlUmu. CAESAR. X Cafti 
iwrhatum am modi» (Banflif >. Epigitafba 5mn» M»& FaDiria III lab. ISO ao. A. 
MMUMi VI p. 592. 

B. Badam advaraa, aal aaiala tatia vmnmw m thagtmm, CAE8AS. }(. CajNrf 
harbatum laureatum ad dexiram. Pone epigrapha Vmias, infra vi. Vo. Ad axeniplara 
Mionneti 1. c. no. 5. ttb. 30, 12. ef. Baithdaaqr lattra k Oliviati tab. 4. £ekhal 

BjU. 1. ub. 7. 

C. Ctfmt Mvairii mi f^, ptM «aAwaw, aaia aplgnfba'Witt. )( O^r^ 
eomut cum caniw eopiae ad d., iaba ^altiaaiiaflw, ialar jtarfva gMm, Pdkrfa 
L c no. 11. SCaaaat VI, p. 610. 

D. CSqarf itariatwm bmrmttwm arf tf., ad eoOm tMla. )( Temflm jMsTcffjh 
AW) ia/rutte ffdSB, iafra ^ynias. Bayer p. 365. tab. 9, no. ft ad. gam. 

E. Advprsa at amM at lilt. A. Ep^flia ^nnax fa.i!> MioiuNi 1% Mt 
no. 6. pL 30, nu. 13. 

F. Uam typaa, aad aplgniphe longiort &»insx 'iiaS9 nr tn. IBoanat tUiL 
aa. 15. 

0 Idea 9pai, apigiapba iaiast (at lilt. C) a^igaaiiaa aeripta. In Miimb 

briiaonico. 

la Ua aamiboi namm ariaa idaaa iat. Phfamfav IIM aas iM«b bnnas 
a«ibilar, Ua (ikb G. G) alMa Aki binax, da laattaaa daU^ aaa'patMl^ « -Id'- NUMI HJMCI AFBIGANl & JfOMI UlUHUAi XXIV. BAWATHA. 333 Nihil igiiur moror DuJensium (p\|)Iiciition (mp. 137), Lindbergittm (pag> 56. 57) 
•t iiaraakernm ( Miacell. 24), qui in Noniidicis non »ati» versati Avan^» nvpiax 
(UaiL), tpiax (Hanak.) legeMw IWrMMiNaRiMiM {■taRigabmi, Mdnn Seller- 
■WW '(U t)f ifA rniap legms hue Nnmidiae regem feoiti PUniar forma 
b9n*^3S inihi orta videtur ex max tumului ■. cW/u liaaJit extrusn 3, ut ia 
^maan pro bnnaan Nnmid. 4 lis. 2 et JugurlAa pro Jugurthai, JugurMal (tiiuor 
Bttlk), V. lib. IV mf,Z b. ikbgia cooiiwai m fofOM imw in ttuw C. 

G. Utranique latine elferebant Sabrat/ia (pro Sabralhal) abiecto I, ot io JugurliSf 
Juha aliitque, pro Jugnrtiai, Jubal. Arubea, ut dixinoi, et iflribeiltM 
alteram iategri nomioie partem (b'a) plane abieceruot 

Afiowtaauw ian ad pl«i»k»iM «fi^pbM in litti h, B. £. F* Quod wt ia 
litt. A: 

praiDi eenum est , cf. ad HNT pro UT NimM. 4, S. 3. Clt. M. Utta to* vdm 
vidacar, ^aod babat lilt E 

^oaoqaam ia aiiigulia expUcaadia ma^na eat diffieultaa. Pananm eairn, quod etiam 
ia Btt, B dapiahaatiiar, val oikaaai art val iHteraai npiaaaaabl, at Oadaroa 
Graecoran aabindet vtlat ia nnnia Anaoidaruni, perparvum at fwclo fere sliaila 
esc De posleriore sententia prodiret Is plene «criptum pro ns?^, de priore 

'x nS'<b, io quo 9 Bolutum eue posait pro rs^hi ut io Nigensibiu (no. XXV) 
pro hto «ivitaa: |aan|aaiB a«ttraai adbi aaddaoit llalaff ¥km dUMaa la 
Bit. B., riaaqaa apignvba 

da qaa aonaiai tiaiida haac coniectoram propooo, legandom et expliaaadon «aaat 
wto L a. •MfYq • jM/atfa , ■ 11;, 1; (ef. n'^y^ba) at fiiai aaaa paaait 
|lar. «atr. ab nvavw, ttP t<p«laa (MaaM. I, 6« S. S. 4). Ibfb apartan aat, 
faM ait 

ia litt F (ita enim legendam ndetur, littera quarta, quae, ot dudc est, Clieth 
aaaatt aapplaia ia O )» tii»M ttaaafeNodaai faaa: 

Celiac (tkay) , quod proprie murtm gHrem\a tigniGcans etiam in V. T. duomai 
Tirorura n pr. e«t (Gen. 36, 3H. — 2 Reg. 22, 12. 14. Jer. 22, 2t>. 36, 12), condilor 
gentie iuisae videtur, unde ipia geaa i3S7 0; appellatur, ut bttltQ^ ay, n^>n^ 

ari (h^) aaMn r^im ttitm, wutffhM rfgaUieaia tlAwM ad awaa Uaa L 

■41 • a 324 LIBER TERTIUS. DE XUMIS PHOENICIIS. CAPUT QULNTUM. 

F'oiiasRC KtRdii polerii, hiinc i(iKuin gMiia aootonm It OOBditDrUB IcpHWiBllllri Wpll* 

barbatu et lauieato in nuoiis ii. 1). 

XXV. / G A. 

Siga {Siya, Sij-a^a Steph. Bjz. h. v.), nrbs tnaritima MavritMluie, a Tyriia 
eondita m orbibns metagoniticia annumerata, Sjphacii, MaueBjlonOa principii, rrgia 
•rat (Smbon. XVD, p. Il86u Ptla. Y, S. Meb 1, S ct Mmmmr L «, p. «KT). 
HniuR esse \!(!pntiir baud paMri'ioai a NwmAmulo^ Mik Tolgo aMCMN SwinMw* 
orbi Joi tribuli, velati 

A. Caput Augmit mkkm td4»t mde^mHhm. X mtUebre tmrrihm 
ad (I., e rcgiooc UitUk •|%raplM toimii Tocan ipatUi iiMiDcUrum : n;-o nbti 
Pellerin lU, lab. 120 no. 12. MImibM |L 30, a«. 10, Mtina •gign^jhta dediaM 
lift E. 

B. IMan aJfim. )( CSqNrf miAMr» tmnrOim, EptgnplM «idiM dtvino! 

*ip>a ny<8> Pellerin ibid. do. 13. 

C. Eadem ad vena, ante liuera C. )( C(qHi< intuile Imartmtmm. Epigraphe 
npJ>a n^a. Ibid. no. 14. Mionoet pL 30, 17. 

D. AVGV8TV8 TI CAESAR. Caput TOtritmim «f irii. X bmrem. 

ttm ( ApoIIinit f ail >{., ante h/ra. F.pigraphe n?'D. Pelh'rin tali. 121. no. 1. Bayer 
p. 366. Mionoet VI p. 593. pi. 3U, no. 9. lis fuaa epigraphas dedtwus lift. F. G. 

Alioa ^pos, in qaibni aohnn mliia OMMB tvre «napant» descripieranl 
IliMUMt H, p. 591 aqi). Lindberg p. 43. 43. 

Ut ante ninnia fie nrbU nomine agamus, quod in alits exempTin sinp iicopssione 
(lilt. D), in aiiis cum duobua aliii verbis copulatum reperitur, baud sane est quod 
SwiataacBi aMmaar, ^ ijaattaor littana Icgebal et ad /•/ aiben referebat, 
approbante Pellerino (III p. 153. Melanges 1, 143) et !kIionnelo, aut Bellcrmannnm 
(II, 9), qui }9D3, Hamakeramve (Miscell. pag. 34), qni pis (jTiic) legebat et Zeugi- 
/met interpretabatur , «|nibiu omniboa paiaeographicae rationes ita repugnant, ut eos 
reAlbia enat ede ehati. Eaimfaw adam Lindbergta (p. 48) aHaatfri aao poaMuaai, 

fni l0Vd hsit, et Cinam, Mauritaniae mnnicipium , intelligii. Hapc pnim lectio 
nltitnr falea aina de aigno ^ opinione, qned L. Scki» ene pniat, quuro JoU ait 
(r. pag. 31. 32. 290 aL). Cerdaalnae Igitur tree poelaiiorea Itiierae rent da prim 
aaper, qaum hos nanea mctnrem in exercitt. pulaoogr. p. 104, dnbitavi, alruu CapA 
esset an Zade (inter qaas lideras fluctuabant ctiain Ilamakenis e« Lindlierpins r nunc 
exaioinati» lapidibus Nnmidicia Neapoliunia (Mumid.G,?) certuasum, banc litterain oon 
aliaH aaw ^aan Simuek aeriptarae Nnmldkaa, qaad aoblBde edan S6t liNenie vicen 
teaeat. Hoc potegtate hoc signam reperitnr in Nuniid. 6 lin. 2 litt. 6 et lin. 5 lilt. 2. 
Numid. 7 lin. 2 litt. i-, ibiqae aianifeito diatingnitnr a Zade Nuniid. 6 lin. 2 lilt. 10. 
A Caph antem ita dilfert, at Capb littene cauda ainiatroraum flexa sit (r. num. 
Inbaa ataj. la no^tt, Maho.), hdaa daxtrafiom. la aaattl mini exanpHa aa apiina 
pieia eat a XfiaBaeia (lilt. aaMr. E. F. G) at anxiaia lagitigHi 9bm figenl baae eit, Digitized by Googig, NHMI PUNia AFRICANL B. NUlO UIUHDIL XXV. 8IGA. 325 qnas depiehenditar in lift* E atqm originem «iu ex pleiiioribas anliijuap litteratnrae 
IbcMb ifng^ 99) ■oaitiai (tI^ appaad.). Lagradm i^tiir 

fMW MB aBa AMtaa nrba eua pattit» qnam iSt^a sea (lecandam Steph. Bys.) 

Sigaiha: nam Sirrn (Venerea), quae iiiajris plflter* Tidetnr Grotefcfidio (numistnat. 
Zeilung 1836 no. 131)} baud dubie scribenda erat nao« n3D, soliqae Sigae fawnt 
at etjmoD ( Mf<q , in V* T. n. ft, viri Ncli. 7, 47* CliaUiiais «t Syria I ] ^-i^ ] ei« coatM» 
•odetM, maat. tigam ndBtaa, esanilQi) at qaaa d« ulna atttUiato atatiBi dkaatar. 
Duae eniin voces, quae litt. A orbii nomini praepoiita, litt. B postposita aoBti 
ia litt. C aolae aine nomine proprio coniparent, ab Hamakero et Lindbergio infaiiata 
ave et lectae at asplicataa *), aine coDtroTeraia legendaa aant: •^pra ob'0» ut inte^ 
fanoripdo lit: ' - 

. litt A. ny>D h^ia cMttu Murctdu, 8ig9tm 

Ktt B. n^i3 nro SfgtOmf eMim HerttiUi, 

aHribnte ad Sigaa nrbaa nihil eogUari potaat accomiMdadaa , fmm Blaaaeaylomm 

principes, Sjphacts poRteri, quoram regia erat Siga, genus sntim nb Herciile ducerent 
teste Plutarcho (Sertor. 9). In lilUris nihil dubii est, niai quod a in nb-<3 litt. A 
vde pietim tat, «mrlgeiHlani ex escnq^ MioaMdaB* fitt. E, in quo peaMrio>a 
Heich in -<-,ra colluni habet pauilnlnm flexum, quod qaidan IMNI iaipadit qaoninns 
Reach habeator (p. 290 lin. 2. 3 a fine). In(erpretatio antein ntriiigqae vo«ia aatta 
oerta eat. Nam n^^a littera s emollita dictum est pro n^ya c*vita$, ut apud Palmy renoa 
bia fto V. e. iis&xf id^jl^aalac (FUba. TiaaiaatieBs T. XLVm tab. SO), ya-at 
fn ^»aiaT al., at apiiA ipon Ifaaddaa n. pr. BmBa (r6ia), qnod idem vulcrc 
Tidetur atqoe fibn cMtoi, De forma npjna pro ipMs, nnpVo vide ad TiipnL 2, 1. 
p. 218, et quae infra dBapalato aant lib. lY, f. 9. 18 fab. vr. 

Qnoi in mnio C nrisM noaiine frapiio aro oolim atlribatMi aoapaiat 
-ip?» civitat HercuHty M aqpiit, ipaom hoo aHribotam nomiidi fioprii TinifnodaM* 
■ode iodwsae» Ceinnni cava offendaa io aa* qnod in boe «MMpIo «ipm a daoEtn •) HaaMlmw (MiseelL ih M) liN. A h«|l fbstasi Msibb D at D kaad two 

"nsn ]bl3 fiu^i^ji-t convrniw, Zna'iiimo- mnuri noliim eil; .... ain forte pothis ■ T*A. 
raM| Tel V) tbia 2{iiUa, convnttuf Zngito- cum terra ino foeat, D espUoar* rb (cf. 

■Mpe • Bobia Nlta- rftnp)* adao at { ■t 

UloiciiiiiiiItM,neqiMODrua(atTMatw)epigrapl)eB prie denotet "ipva aniem ad radioem "^pV 
B., in qua togendmn Mtet nW) ^bia ]yiS ffodrecnnl, fimditu* rterHt relero, ergo "ip*B 
ZeugUmi Butta eoavmhii.- nolla aeoteolia. Lind- fW/MttM fMrtM (e£ laipfb fS>) bsfgM (p. 43): Hnena np» ni»»^, j. p«,„<,„,„«,. XoUm igilnr epigraph-n 

«I e Ibf-. JMrafa. far. M«aHtari»i (A«- 

ftmll expllearl, l^?'^ HJOb legeodai e»»e cen- gpild) 
aee» n^V(b raaef.) pra doauaaa, pna> 336 UBBR TERTIUS. DE NOMIS raOENICIB. CAPUT QUlNTinL kgilw, o^a a Man, at prapiMW npm kgmdn ««liiiaMa: qui MlaB 

epigraphig Intinis littcrae variis tnotlin carrere soleant (cf. numuin Sig. Hi «I Com. H. 
O.). Eadem ?ocum coosecutio esu videtar eiiam in alio HigfWWi fMiit wlfiHt 
ineertiorem, ad tequentem paragrapboM rMoid. 

XXVL AVBICAE ALJAIiUMQUE MEOIONUM NVMI 

INC H li T I. 

1. Numia Sigenaibai aimile eat aliud genua, ad eandem urban probabilitar 

, cviot 4|nid«m t^gn/fhit Alioifiar aat od mplieandam. 
Caput AMf;vili nudum ad tin. coronm iaurea cinctum. )( Ziyra, OtMfM 
eia> latere wx litterao I'hoctiiciae. Lilt A, Pellerin IH p. 121 no. IS. 

Idem tjpua, aed epigraphe plenior trina vocum, quaadedimualitt.fi. Mionoat 
VI f. 6IS. Tab. 30» aoi IC 

Hamakems (Miicell. p. 153) inacriptionem pleniorem lilt B legii letspll pin 
pi« p|n) regio (vel noiiiu») ZeugitoMae texia, in erroribua palaeofrrapliicis, 
quoa in Numidieia cumnlaia aolet, aibi cooatana. In una re ia varum vidiase cen- 
ocntei aot, plaalaria aplgnphoa mtUrnm vaaaai aandaoi aoia, qoa* la 
bns comparet, qnanquam haec nro legenda est (non 7»12). A pro in 
no. XX, V «|aideai duoa priarea Utteraa difiprunt, aed aecondam Jod esae, ex 
TaoaoMlbaB aPMM« ptf«a« Btmeii ana eaaaao ax ffla ortum , quod erat ia 
fligeuibu Hill Ball|o«nin tocubi nna, quae In A a dexira aot, la B Irlam 
poatrema, non potpst non legi ^oo, quod Liby- Phoenicium essp pt paler meut 
(fortasae patrea mei ) aignificare exiatimo, ooliata eadem voce in epigrapha Liby- 
pheanMa Taggoaai (an. 56) Ma. oatr., ^aa iU napoadat HMMidaia ^ pmttr 
meu$ (cf. quae dispniavimua pag. 195). Taitia vox, qoae at^ipM la ntroqua 
exempio comparel, pon legenda videtar. Nam exirema liitera cerium est Koph: 
media eadem, quae in nro prima arat, iuque Samech: prima Joe/ videri poaait: 
fum VNa Jo4 ia boo aplgiapha lit tMmm <ia nre, «b) aUaai fbnoaM 
t, Chet ea habenda erit, eina fere formae, quae eat in Panorm. E. F< «1 
4t i. 2 (pag. 28, ao. 11. 12) cCi Chet aariptorae aramaene aegyptiaeae. pen 
aolaaii foo* ttMx la SaaiilMi lara cat at paaaa dnbia, pro pm scriptum axialimea, 
at nsb pro i3T Aikaa. 1, 1, pia f» Tugg. lin. 7. Qaibni ita pooMi «pigiaphaa 
liK. A a aiaiatra nami parM onai (oi Sig. litt. C) legerim 

^t3D pon mmtmeHtum putrit mei 

lilt. B aaiem: 

■»1313 pon mu/itfnentnm agmini's (Sigae) patru quanqiiam dubito aintne verba apud Mionnatum (at aaapa) liaaapaailat M fa ipoo 

nunio legator: ^Dta pin n^O Siga, m«<iMMM#wm pat rts met. NIJMI PUNICI AFRICANI. XXVI. AFRIC. ALURUMQUE REG. NUMl INC. m 

Conparat igitxir Siga id hac nanomn daas* alio Mtriboto oniaU, qaam vuigari 
rAn, quod qaiitm ipmrn ad HandaH mfonri vUalMi UMid saift Mte M 
pater memt (ai?a rax loquitur, alt* eMtaa) nrbia patna ooaiiloffan ■IgwHiaal, 
aoiaa robitr •. mtmimentttm arbs ab eo condita appclletur. 

2. Longe difTicilior ad interpretandum est alia epigraphe, at ipaa ad Afiriaoai 
portinena, in tribug, quae vjdi, apographisi paolluliun direna. 

Catpw/ Aygusli mndim ui tim. DSP. AYG. P. P. )( Cajwt MritMrv wMm* 

ad dextr.t pone iceptrum cruc(forau. Litt. C tee. Bayernm tab. 3, no. 4 ad. germ., 
litt I) Hcc. IVIIpriniim III, tab. 121 BO. 17. Btt. E aaanadw Falbiiui» NobaidMa 

p. 119. 120 tab. 6 no. 21. 

Daao lilMrae poatarlofaa In C. E aiaoifcalo aunt «^, in D ip, quod vis 
ffoMik «alk Tiraa prioraa ki fldbii asaapilot fni NUfida dialiMliiia «I a aa a wi l i i a 
Ml, viK aUlar lagl paaai^ ^nn lMq;im Igliwr tfign^ aaM vUalar 

food nrbu cniuidani a Tyriit conditae et nltimain antiquitatcm afTectantis xive noiaen 
dmiaadeam aive atthbuiam (cf. Sig. litb C et supra litt. A) erat Qcf. atj^ IIJI io 
v. T. da primogaDito). Sad eoia tit, id to aiodio rafinqao. 

3. «c ill Mid, VNoi a Pidlariiio (L a^ aa. tf ) tapMlMM dadi lab Bit. F, 

3p3 yri telum jnmgen». 

Sad quid hoc aibi velit et fiu» pertiiMBt naaiaa, aaqoa ago dieara ponnm, 
BBfaa ab alio quoqnam dictaai est 

• • • 

Addo alia quaedam rnriora, ut vidptnr, niimiRmata, ah aliis alitor delineata et 
edita: eo potissimum coosilio, at harum litterarum periti, qnibua exempla eoruia ad 
■aaai laat* ap^iaphaa danaa dttigantor aaantoant al aeeaiatma adaal^ 

4. Btnmlu mubu ml itgtnm grrndtuut mmm dtstrm ckTcmm, fdafift-a 

davam teneni. In area dnae litterae Phoeniciae n. X Pagvrui, infra qoattnor 
Uuerae phoeniciae. Vide Pelleiui Suppl. iU, 91. Mionnet V, p. 472. no. 910. 911, 
l4k 90 bit aa. ft. I(k BaManaiaa lY p. 10—11. AE. >. 

J^Bir* ««l /Mbik X Badaai avana, Noonma mm. toad. T. L lab. 1, 
aa. 13 «f. T. n labb 4 aa. 8. AE. 3. 

F.pigrajihes Phopniniae (niattiior exctnpla dedi, litt. A ex Neomanni T. I. tab. 1., 
B. C ex Mionneto 1. c, D ex Bellernianni delineatione. Valde diversae snnt inter- 
pfotaiB do aa eoalaetnnie(Eekelinp.419). Baltenaaaaa a I. a. lagh at EmpHtm 
Palaastiaae urben iataUigit, quod quum alias ob causae tan per litteraa quamvjg in 
variia axanplia ditaiaaa aaa Beat: PaBeriaoa ooat» Birtk wmn m^ ad BnOtta* laiaBi, 338 LIBER TBRTIIIS. DE NUMIS PROENICUB. CAPITT QinNTUM. ^uod aoa magi* credibile: 9aao<|uaiu hoc propiiu accedit ad liuerarum potestaiem, 
q«M ^ra» ''in»t ^am «a* liieBtnr. Ego nibil dflfiaio, faim 4» v«ia liMannni 
figora mibi noa utu eomtat. Pagurus aliU in Cbmnw mobM* Bfpant tt fsffluw 
in ehu Ticinia nnmi patria quaereoda Mt. 

&. Duo capita virUia laiweata tugala ad d.^ tufra duae stellae. )( Dm 
tgKt grmitemie* ad d. npn iimrtjptlo Phoenicia, ^omo lilt. L Mioiu ad Jeliaao- 

tiMlMI Mionneti tab. 20 no. 43 (T. I. p. 273), lill. M ndMel'in. Bplleimnnni (IV, p. H). 

la' utroque apograpbo duae poatreraae litlarac tibi coottant, >ed i)v legendae 
mit, MM tea, mt Mk BaUonMnaas; prima a Bdlenaaaae rasilai piela Altfli «aM 
fUetnr. ba ffik 

V\Ttt 

^nod hebraice (t)tset) incaittaiorem signilicat, h. i. autem n. pr. urbiN est. At cuius 
mMt eatasra ragiaaia dl, aa ailBna definio, «jnam ipaa naamm nan axaailaaTariBk 
Mionnetog I. c eum Siculia annnnierat: BellermannuA Aoiatbo C^fftl (rikoU tp^gti^ 
phaa lagaas nSM, quod posteriua baud dnbie falsum est. 

6. Namat ax loogo rotondns. Avit (aquiU) ad ttnlitram i» Utragma, 
Pons ijnattaar lltlarae, qaaa BalleraiMiBna (II ia tit) its piaxit, vt mi dadlaiB 
lilt. N, Mionnrtus pi. 30 Ui BO. 11( itB at Btt O. AoiO VMttOOff Hit. P. X 
Taarif* ttaM ad tin. 

BallennaBaaB (1^ p. 20. 21 } epigraphen legit MVps SMttMf and Ariaa arinaria 
aamam caie, univaraa eiu* ratio doeet, et mte Mionnctun euin Peraico-PhoeaieHl 
annnnicrnt. Cotpnim, si niodo certa est Bellernianni (Irlincntiit , l<><-iio ilia non 
laprehendeDda erit, et NbpiO vei urbis nomen vol ticium notare possit. Alepk litterue 

7. Numos lilt. Q. R a Bajfio fopatil lab. 3. Bfr 8.9, ^ai ana Afrioaa iribait, 
aofno Bifaam alibi depiotoa vidi. LIBER Q U A R T U S LINGUAM PUOENICIAM ILLUSTRANS. CAPUT PRIM V M. 
LINGUAE INDOLES £T HISTOBIA. 

I. 

quae PboMiiefo «huMMn «lurMa nMt illartralioiBe fio 
aoadBia mnM» mperaat, nt d« lingnaa Phoanicia* PtaoieMqm ratloae et bMk 

•eparatim agamns panllo copiosins. Cuius qiiidpm cognoaceodae duplicem habemnt 
fontem: nnain euinque aaoe locupletiuimuiu in bia ipaia raooumanlia domcslian 
littwnlnin ■er^tb, nhotiin In glonili ot oomiaibM pcopiiii PlumricUn, qono Bliarii 
Gnaais Latiniiqoe expreisa apud veterea acriptorea nth nagno nmnaro raporiantnri 
^ibon in Plaoti PocduIo accedit nobilissimnm inlegrae et contianae orationia apecimen. 
Utiiowiao anlem huius footia auae quaedam propriae et virtotea rant et vitia, at neniro 
•nnn poHit, «pA anivmun liiignan indokni oognoiMre onpial. Etnnini mmmniaaia 
ill.) scciindo et tertio libro a nobis tractata limguae qaidem trripfae iniaginerii fidam 
ocuii* Doatria repraeaentant et, qaae lingaam litteria exprimeodi ratio {i(f9affaf{a) 
■pad FhoaoieM Foanoaqnn nailHin fnarit, na ant n t iai i^n doaant: ^nnn raro fiiMlt 
MMTMB et fr9iumeiaMiti$ ratio, U in dubio relinquont baec monamenta eo magia, 
qoDin a vocalibtis indicandia paene otnnino abstineant ( vide lib. I §. 40 ). Con- 
fa rerba Puoica, ^oae apud acriptorea tiraecoa Bomaoosque reperiuntur, to$uim 

vocalibaa ea apud Poaooa pronnnoiata faerint, noa adoaant: aed tamen in hia ad 
etymon et ortbographiam Pnnieam revocnndla aaapa parmi^a eat difficultaa, qoam 
mlgarU prooanoiaDdi ratio fonnaa ooBtmlicra iitteranfae ad algrmon cognoaoendam 
MowiB ri na aaf^igan Mdnt: wri aoeadlt fnod axtaranuB acfiptornw la Pnnlaii aifll» 

^I^HiUb ttDfltOSitt^K SOB ^^bS^QS cutis 09f(ft ^^BftB ^OH^B itft ^itt^^ a4 ^l^^ktflTCItt ^t^^^BBC 330 LIBER QLARTLS. DF. LINGUA PHOENICIA. CAPUT PRIMUM. eogahioBam ulerqae ille fona adhibenduc eit, ut alt«f> ilteniin roppleat,. et omnibu 
Mmria abioluta eonini daoiaMt Mt TetbonM PnaiMnuii Bodiia, ^uorom excnpla 
is alra^ botta fmara nfWitaaMrt It* «til* wdiognplria mm ndam qan d* torn 

nobis constet. Vprbi cnima hebraenm CMi caput n Phopnicibai plernmque defective 
«31 scriptum fuiise acimaB ex numia Heradeae Siciilae (pag. 293) et inacripUon* 
Bwiica (p. t56), wd rdr (am mdl iMre HebrMgrm) pw— chliiia cna doeeM 
m»ina propria urbium et promoaloriomm Africanornoi Rmt mdUr (thm Vtti), Rmi- 
eomia (rvfZD tJS"^), tiuticade (mp'WJI'l): Herculis nomeampbttt ^pio in in«criptio- nibai el namU etiam np^a (Tripol. 2, 1. 


ouin. Sig.) et tn^ 


n (T^gg. lin. •!) acribi 


vidaM»! aad bn 
JfUar, Mt»m4 \ 
B. pr. fiu^oKiifOf 


Polyb. 9, et confirmat aliornm verbornin analogia, in quibua 


pro ml pronaaaiatont eat ov, y ■etiptam pro ^ Alia baiu 


a ganafia axaaipla sont: 
la aariptt. emoia el 
Bodoator 
(aartoB AMaitat) n. pr. 
Hiempaal 
0. pr. 
Malaca 
n. pr. (officina) 
Maa^ 
an: 


NaovftoQ 


nro 


Sigatba 
m. ft. oppifi Afrieaai 
Babmba 


•••*•■> 


a> pr. TripoUa 


ry 


r* 
lif^ada, plavia 


V 


ai, aa 


•Hi, .-a 


qai (pcaa. lalat) 
aaliia 
trea 


M 


m 
safat (a) 
iades 


nsn 


Taaaltia 
Diana Pendca. 


da f«b«t vida iadi 


ioaa «ap^ t ai S «mM» 


Ma, abi fiagnloniai 


1 §mm laadati aaat. 


S. Ex mIo 


1 aham fitata bsoMnug 
aa, ^ iada > faMia 


lilteria d« liagna 


Phoenicia et Pnnica 


eperanf. Qnoriim 


primos eat Baax^RDua AiMBTB, Caoonioaa Cordobeoaia, ^ai ia iibro praeetantiaaiBio : ^mUgmedmdei de 
Jiff a cat (vido pag. 1) pag. 1M— aalit awdta tm appallalHra laa naariM 
proflia ox veteribua aoriptoribaa «oUaglt, ad Utteramin ordineai digcaait 'et pro ilBaa 
aatatia modalo scire illuatraTit. Hnnc axeipiebaot Tuomae Rei.sf.iii limgwm 
P t mi etu errori popalari Arabicam at Paaiean eaae eandem oppoaita, aaoe poat tot 
aaMaaaai laiabiai la laaan paaMNHt vfaiA VaUaa Bailbrtif SbImiL Altaab. laaian. 

Altenbtirtp 1737", laepinc tdcusr i' Lipsine 1GC0. 1670 et in Graevii nyntajci^mate disuer- 
tatioQUBi rarioraai 1702), libeMaa ^aan^aan exigaae ■oUa, taanaa booae frogia LINGUAE INDOLES ET HI8T0B1A. 331 

pleMH. Ctriaiqa» intaai cum kogo tiwito fmt w nlifnU Bm. Bo<bubiw« fsl 

Geographiae taerae (Cadon! 164C. fol.) libro lecundn s. dt lingua Phoe m i ev m, quae- 
ooaque ia vaieribat •oriptoribaa reperiri potsrant, appeUativa at aomioa propria 
fttamSxt celbgk» «1 «cliiMM foipttmi dbpoanit, et, tp» ant 4oeirtaM copia ing»> 
niiqua sollertiat MpHMvIt Jiaattl Ma» qui de locix Panioia apod Plaatam egeraat 
{%. 11 ), hit nuper Rcecssit HA^fAKERiig, qui Mi$r.ellaneorvm Pkoeniriorum libro cjuinto 
(pag. 164 — 307) turn i'lioenicin, quae apud SancfauaiBthoneio deprebendunlar, trac<a- 
vit, aim BMBioihw pNfriii hoaiiiaB at loeaniiii coIUfaBilt et ad atjinoa ravocaiHlb 
bene meruit , apud quein laadata etiam reperianlar | quae Scaligerut ( Canone iaago- 
l^eo^ ad fragniin. Graecorom aL ) et MigDMna ( dinartatt. de Phoenicibua , ia M«m. de 
FaMl. T. XXXIV — XX XVIII) ia boo genere tautarant. Qui utroqne i]lo foate ad 
liagvaa iadalam illaatraadam aai fnaiiBl« paaeioraa mat, vdat 0. O. lyelaaaAw in 

OOmmentatinnc ile linguae Phoenician ft TTi-hraicao miitna apqaalitate (N. act. Upsal. 
T. VII) ct DOS ipai ia: BemerAuHge» Uber die fhoniziMcke nnd fmtiucke Sfrmckef 
hi Umw U^bim laluaaaa p. 1S3 w^. •). 

f 2. 

1. Liogaajn Pboeoiciam Punicamqae linguae iiebraeae adnioduBi afiineai ecu, 
iiM CK veMilbaa mb aaaal obaarfaniM HlataaijMa at Aagaadoatt «* Ua ^idan 

pannagnae in hao re anctoritatis, quippe qai vigenle adhnc lingua Punica in Africa 
rireoa (f. 6} ipae se Poenan agnoscat (cpatra Julian, lib. 3 e. 17). Ita in Quaealio» 
atbaa ia ladioaallb. VII qa. 16 (T. lU p. 477 cd. Banad.): Mkir Hitguae (Bebraea at 
Ifanica) tun atwAaai Mer te differmO, M. contra tlMafat Fatillani lih. S, cap. IM (T. IX 
ool. 198): TIuMC (Chriatam) Hebraei dicunt Met$iam , quod verbttm linguae Punt'eae 
euuoMum eitf tietU mHa ptrmuUm et poe»e omaia. in loann. tract. 15 (T. UI, b 
caL MS): MfMrfac fn^tpt iimf Hitgime Mm «t aMkiM, JMrwM, fmdem H 
8gnk Da vaiUa Domini terra. 35, ubi explicat, quid ait Mammona: Hehraetm 
«crAmi ett co^atum /inf^uae Punirae: ii/ae rtiim lingitae tignifieatioais guadom 
vieiltitMie todaHtur. Et libro 1 Locuiioouu in Uen. 8| 9: ei exteudit mamum tttam, 
LmM» «I fMna fv^trt m JMrocMi put*, f«in «f FmUeme Umgmie /kmUtmMmm 
ttt, t'a qtta mutta invenimu» Helraeit verbU contonantia. Neqtie aliter Hieronymuc 
in larem. 5, 2ft: Tgnu et Sidom i» Pktnieee Httere principe$ cimt»te$ rei. Qaa- 
nm Carfiaga cilM dn . EM* «f Ftmi ttmuu eorrupto qu0H fktmd ^peUmlur. 
Qimamm litgam Migww H^nume wuigma ex parte confinit nL Et in Ica. lib. 3 
cap. 7: Linc;ua quofjue Punica, quae de Hebraeorum fantihnt manare dieitur, propn'e 
itirgo alma appelbtur. £t Quaeationibua ia Gen. 36, 24 de voce o^'>: niuuiUi *) hSil, qai •inguliria qunodto philologiM 
Foatett eapite irscttTtraat, ot BaUmaaaw (p. 
»), MiaHag < iafta fi 17 ) ana loca tcI taadali taot TaJ Uodabuatnr. PerexigoiM wt M&TTa. 
Hoaaamiiliballmrfr « rtw a tl Mag aa Cf a t g i w ifi 

4t * 332 LIBER QUARTI». DE UNGCA PHOBNICU. GAPUTraiMUM. 

Ml, hiyr vornhiifn tis;ttificari. C'oncinit Priscinrms lih '> p. 123 his verbis: maxime 
tmm lingua jPoe««nMi, £Mae CktUdaeae vel Hebraeae $imiti» ett et Syra«, mm 
Mem t mnln m gtuu, Cmm fiiln rant, qmm .ffinoajMM in Jm. 19, 18: „iimi 
penttmui, in^idl« l»f«tf ASiij:iM Hebraea^ 9t4 Umgmm C mmiwttiit , i»/er ^«|3||p> 

r«a« tf/ Hebraeam media fit el Fff firaeae magaa em fartt MVCaA» bU fort* pro 

Aegypliam •cribeodum est Aramtti am. 

, 2. Idem recenliorM «luoque Pliiiologi inlellexeruDt , quolgaot linguae Phoeniciae 

diversas seotenliai j b ciM iaw ▼Menm. Alii eolm praeter •xignom Mtibandi el pro* 
■■naiaodi diacrliMn liagun Pboenidain eandem atque Hebraeam fniise affirmant dia- 
iMloim cognatam formia oon iofactani **), alii Hebraeae quidem aimtlem, ted *) PiMsrent iara Abaa Em ad J«a. 19, 18: 

▼aide iaiprokante Abwrbenele. Es laeaaliiwINa 
Jo*. 8CU.I0SII ad Ubertun |i. 342 (er.ialka 
|. 11 ). 14. etatigal^ ia Faataai t. Earofa: mtm» 
pmOt H t Ht r dbMM, H Ia wi a w JM>«fcr «w* Itaa- 
lai. lanraam IV, 4t AB matm Cmmmm Oh 

$n fftaraiWa Umgua vel ipta JOro/a ra , qnae Dei 
heutfitiu ia Tttlammti tobuniiu «M<ui> aaae p*it 

4, «wl tUrm timt^m (^SMi Dnt. f * Prmtf, mi 
Joh. 12, S.** Sti iirM ^ ill- iliis Syri», prolegg. c. 5. 

Walton apparaU bibL Fralagg. Ill, {. 14—10. 
CLiaiem do laf . haih aOi & BoeaAur Caaaaa 

C»p. I (nbi Full.-nitn rrf. l!i( , qm ]. c. linf^B 
Phoesiciam ab Hrrbraea looge abfui«*e affinnaTe- 
r«i). SwiKToif io Al%aa. 'WaliUrtacio T.XV 
f. 314. H alii fenae cmaM. Vlit aalan dhai^ 
wt woMr Wtrierat ( Gelit dcr abr. PoCtle T. T 

p. 317) icribere potuerit : Ei ill Eitt der Fabein 
unttrtr 2tHf derem Sima iak niekt «iaaiat 
ttgrttft^ tea am St g r JiidW SfrmJii mat- 
tehBrurnd md wHfriH^Uk ftr it* .ffrairilf dkr 

Omamiter kdU. 

**) Ua peel TiaBaooonni (vMo f. II), O. 9, 

TrcRsainvs L a. p. 89: 9«aai Ungma pKataMa 
UUtrit eamdffMm aamtef foatem rt hUrramm Jtgurt» 
ak H^ratm diserepet, tiU cateal btlerfrei, ar rx 
%Oha»» OaW. «BBMr. «• «aJMlb i iia rfa a i i pmUare$ reprtal et ad earum coaXnietioau lege$ 
udfSeel." „i\«mtma grtirrit frmimbu mi JupUei <»w 
aiiiatioae tm «maHn» rtUfUlg pkaraiciu IrrmmalkM 
n •(■iaal, BMrm el Armtn ttneni (p. 0(V*> 
(Cf. iafra f. 29]. A. Th. l!.<-im„n^u, in vit. 
Tyehaaa* U, a. 277. 2t>3. 291 ot Mep«. AseaaLAi» 
(de laaar. Oaaaiaarf p. M): Am %tar mmm 

li'wl , Kngaam Photnirinm nnlitpih Itmporihut raa- 
dtm pnrtut fuinr ac ktbratam , juae im UtrU kadit 
mfmHUkiu exftai, quad fnhart mmitiu ait XMtar* 

aAa oe nim od^Anit hate mamaifiiai , «fai a*9» 

HOi./ij.'ti ro;;iii/o. FaDKH T Jf Vhorr/u 'uir liltcra- 

turae foatiboa p. 29. 221. Gbskmivs G«foh. d. liabr. 
Bpeaoko «.SoteUI f.»9( ^ dter<riMBhiH 4m 

Jlebraudten and Pkomlatdken rrgtten <M filgtmdt 
BtnUale: 1) die meirtm §iehrr enlzlferMt fktnlti- 
(cAca tfoHer eoiiteitliren fenau mil dtm jOtketrii- 
acOif te tfMer» uad Araioi, dVe dint 
XRiMBmAm fan* «ligviidUhiiHeb ffad, aad aaawiflM 
Im Aromaitdten andtrt laulfTi, Z. li. |n4< , 
tm^ll , nSHI , p , Db-)9 , dtr AvroiMdaac D% 
S) tAtm ivwftWiiiii j4hff4rtaa|viv ■ OMWIa 

provinzietl gfhailm wrrdrn moyrn , 7^. JiV Jturh- 
ttmhemamen 'AX^a, JBitm mil einer Art slaltu 

eavhMtaWi flim/ir B1 JBhf, db- 6^ 
>MMft dkr I'Mr a aad I im PtmSuktm, fm^ 
adbalUt h im yaeotm aM am dfr «wMkM 
^Awadhmfn an <acAn katm. 3) Dii nieki Irnal- 
fidkM tnntr wtd n im der Hegel m if Ukrigtm 
WaMMa aa waii^t ab JMiAMaat** Ka ipea LLNGUAE INDOLES ET BISTORIA. 333 fofmu taaen Arabicii, Syria, CiwldMM, Samarilaius vario no^o leiapBraiuu ata- 
h fiM poMfian ww da •dan adaai ■■■alwiiila enuma nio<— 

■aankatM* fai lUan Ja K^gaa Phoenicia Utbraaaa ateilliaM ai^aa prosiiaa 

opinion^iii p^rversam atque tenereriam appdlans ex erudiloram aniroU eradicandam **), 
omaaa^ue lin^aa Semilicaa, prout coniecturia aula inaervire posae vidabantur, con- 
■rfMNM, Uagwni qaaadaai Phaaaieiaai aiU llapl a van laaga aHaaam. la aaltt Fhaa* 

nicismuni nalli dialecto Semiiicae par aMSia aiaiileai eaae, modo ad Arabiaaraai ***) 
nodo ad Syriaamnm inclinare -f), nec raro SahiBrilnnisniiiin exprimere affirroat, quod 
faidcm oemo miretor, qui Samaritanoa u iiidoiiiia ori|{iDeiu daeere aciat "^). Poanoa noa Mndem «enlcnlinin profcssi snnt F. P. Batehi-s, 
Srcra. Qvatmhiiie, et muuinim quidem partem 
BBMMtAMns, LunMUwraa, M aaaaha aaaMi^ 
am dl igBOnalia amgaalia Wiblii, qui m 
liriiBinD httina ■eDleotiae iaTentarem iaclat (da 
ioscr, riioea. p. SO). 

*) lu piM oa l aria BocBAxnat laqaa luaaa 
al dofltfaa at aia^lt aobala a^aaa ^ quaai ^al fameta 
oiu* TMligiii iii$°uleb*iil , CLEmctrs, Mt/Diuiivj, 
liloaOTtvi, SArroavva (S* 11 j ) •( aoitn qoidem 
aalala Ahamvi VataoH (r. p. STB), Koniaa 
oODlra TydiwaiiuB et Huim>BBniii diapaiani (BU- 
der iind Scbriflen II, 133), Mica. Luncivs, 
1 elkm Limaamoivs , qai taaMB oawea ad 

ftmf e«, at rtnm dlcaat, xM Phoenieia ; 

(111 Hi!!ir.>i.imimi r'fnrTi non jioterjol, confii^liint 
Pttnioam Ungmim ex pluribai dialeelis mix lam 

p. 352). 

*') DUlribea p. 65. MiacelUn. praef. p. VllL 
***) MbealUa. pa^. 112: Ego ..... 
fcae nihi oeriiuiaM peraaadeo, lia|aam Jataia 
fVfcoaalciaia) aoa Syriaela taatnai Yooafcidia 

forinisffric , «f<I ArsAieit efium icalniitf , eXA 
Uabrucae, quun oeleria dialeclia, auulior feerib Wan prinram innllae iiueripliODeii saat et aanf, 
ea qoUnu ta naaqoam expedUi, niri ame ad 
Syriataiam bbbc ad Arabismom coafegarit, qnod 
da auada praaaartiai ioteiaa apfankil [vida da OflUUM fa'sa lpclion« nittiotur, supra p*g. 204. 

m m 27»— 2ai. 2yo au cf. MUoaii. p. 17. 
SOl 13S. 119. iSOaL]: data taad paaeaaiPDiiM 
aaal al agmlaa pmpiiat ia qpfbaaaMlai Aiat l eaa linguae Teitigia ni^noscps frf. iioi lniii» libri (. 18. 
18. 21 J : poitremo idem docet diligealior iaTaali- 

aoaepisM TMeatnr Creed: ijaae r«a .... paada 

declaraiKi* eat." PrOTOcat deia ad trit vocabak 

graeca, qnartim origo Arabica OPrliuima ail: 

fmfUmt a J>Milf vir atnaoae, haroa [<|iiidiii, d 

awdoSeniiigaa arielBi* a ^Vfe ?]. Haiifot pa» 

wUt Tdaaiaaria a sjui lanugo, filaint Dtnm [iaaa 

l a T pat, aaaaraMrai, Jdnf «at iBdogenBaaieaa 

al oaiaaMai aaura Upf»» 
a«l 

ApgUoia aUribaMai a jw aaa^a, tr»- 

tio obscora [iiuo^l iptnm neido an, \tl mnlta 
alia Arabica, ex graeco lo^t ori^ioem duxerit ]. 
CC infra (. 21. 

t) Diatr. p. «—«7. 

ft) Jo*. AKbaeol. Xl, 9 f. 6. Xn, • ]. 5, 

OOU. Mil h id. spicil. P. I. p lOl sin- — Ad duO 

proTocat ilamakenw (dialr. p. 67) ad pro- 
aaalaam at ptaaaalafalai 
nan etPbooalcnm ooatpiratiaaaBS 1 
oogoaiioaia luouleatiora iadida 
at aat phm el nMion Pboeaicam 
^aa aaaaaM