Skip to main content

Full text of "Hermanni Conringii De Asiae et Aegypti antiquissimis dynastiis adversaria chronologica"

See other formats


• *?• I ' I Digitized by Goo^le i Digitized by Google 
Digitized by Google I 


r 

' Xlx ^ I V 5 ' 


OfftMAKNI CoKUlIsrCII 

DE ■' ASI^ ET iEGYPT^^' " 

- ANTIQVISSIMIS dy- 
NASTIIS V- 
. H E L M ESr AT>1 ' ~ 

Typis & fiimtibus Henn IN Gi MviiEM, 

A C A n.B M. T y P O G lU 
^NNQ CIO 10 C XLIIX^ •ADVE%IA%IA CHRO- qiiUZ. 

KOLOClCl Digitized by Google . n^at^y;:^^"'xw¥ K « n i ci ^ ^ 

■ -l(,l.ZliAliil-yUlJ.iii:. , ' ; 

', . .' ■ •8;ilT?,'A^' ' ■-'■■' ■■ ■ oivs.':). - 

.• .1 i .' - ' *> -• . ?» 

- ■ I • ' ., . . 

• . • : r.: : 


> w ■<' 


• vx 

• / ^ ..•- 

V^. T’^, 

'\’-7 ■. *^y •’ 

* .* 

' . » <>■■■ ■ . • \ ' .V ■-, ‘ 

V ' 'A' ;^‘iNV 

•* .••'•4' j- •■ i»^t ' ' '■ ■ i -^V<^-,Vr '..% . r ^ ' 
V - t ' V - l d V. T- 7t vv.X'^ V\ . ■ 

^ ■ . • * \ V 

iJ -f i J iV M i H 7 ^ 'ii ^ - nui 2f tlq’/T 

' • « • • ’ * 

.; ' ,ji D O *r 7 T .’./ a ii 7 . :j n 

' • ,t\.X'i. C* v.\0 'y/,vS^ ' i V 


Digitized by Googie . JDoBrins multiflicllf medendi ufi , . 

‘ / Y ■ MxceOentiJIimo Ktro « ! _ \ 

: I O A N N I H E N R I C O ^j 

. . M EI B O M I O . ' 

1 ** ^ 

Archiatro Rcipublicx Lybccciifis 

’ JUICO MEO 

%.v. > R M AN N V S CONRIN GIVS ' 

' ' ^ T' ■ 

a Onfcrihenti lilrum de Hermetick 

Medicina, cum recuprendumfah'^ 
inde veniat ad illos xTffOfMvnfjutTav' ^ 
commentarios , in quibUe , morcj 
Peripateticorum antiquif imo, fila qux' ad ■ 

floriant 'univerfi fapientU facitmt , admodum 
adolefeens confignavh dantfefidn manus etiam 
iflhac adverfaria , in quibus cum p^xivoT^oy^i 
alia tum nonnullas tenera eiufdem mea qtatit\ . 
'de primorum ^fia ^gypti regnorum tem^^ 

poribus , meditationes , tumultuarie tst feri fip 
let i^knnotavi. I^ec enim vel tum credidi'o- 
pera me^aliauod pretium facere in bifioriapofle^ , DigitLed by GoogU M tefnfonim aoanmjtc fafu probe perjpedfd, 
^^am^vu^vero ahitlo Jiudtortim genere dudum 
futrimaliepipimmyramennefci^cfuin^ 
pfyue affcit illa I pene ia*k oblita primorum 
annorum^ exercitatio , ut non dabit avmm in 
ordinem redigendis faltim meis tflis paradoxis- 
meditationibus, (alia enim tangere non vijumi 
aJ' oM^cl 'pt Ict' (pctvi^ ?dyiv )hijce aliquot diebuf 
horas pauculas Juceifivas rurjum impendere.. 
Videofan\ne nunc quidem abtreme pojjeab iis- 
quA in mentem tum 'venere : licet a •vulgaribus ' 
chronologorum imo fummi^'virijafiphi Scali- 

f eri placitis plurimum dtjfentiant, neque mt^ 
odie omnino lateant cum aliorum Dionyr‘ 
Jit "T et avi i hoc in argumento Jubtilipime^(^tt- 
nam^ ed^qua^par eratianimi moderationejjy 
dijputata'^ quA cum primum ijih^c mihi hajce- 
rentur^ ^Inoridipn prodierant vdju-- 

geruntqdolj^eh^^^^ Perdat en imvero^i^^^ 

tmif^^ dliu ^rAcis in barlutr<^ 

rufpj^tiu rebus fequendum ^ , ^ perjjirpmam 
muriam hijjorU idttm(JrAc a patrem vulgo ex^ 
"Cumprimis autem per mihi eH (jac ' ’ . ^ ' f 

tgv$lvintK meundum , €9utm iit hifijg, 

■ 'S^rAHift^^ ^irhattm dmm 
mt9 YAtiomi^M fx anti^H^ipnu amarum 
tmm monumtntk comfrob<$tAm j obU- 

trantifmifron^Asin rpihoroH rxmfofim tfon^gi 
fi impihfkdor fuptrcH* Verum fallar ne 

eg9dmmi^.An autem fim 'afikutut yUt exiftk 
veritatem > longe mergUiut Ti^ £xciihi^ 
tifiime hiEiByOMi y mdicaVeru T mc titim hk' 

minum ejutte^uam fihi non blanditur interdum 
plue iujio , de meis tjuidem laboribue non 
idoneus ego iudex fum, T ^t vero ad Philofi- 
phiam^ Medicam arf e m,r aro exemplo , eam 
omniurn temporum omnium gentium ex Qra^ 
eis Latinifc^ feript oribus peritiam adiecifti, uf 
nihil eorum temere te lateat que in arcanis ia- 
Hitant ipfi philologorum Eleufinia. Id Jane cum 
mihi aliunde notum eB, fumpofteritatitutemet 
ojiendijii iam elegantifiimo in Hippocraticum 
opx^‘ noflrum commentario' , luculentifii- 
me probabis inMecanatis hijloria Medico- 
rum vitis 3 quorum defiderio orbem literatum 

- f^^fiifingrare^^ §luod fi tibi operam lufific 

A ^ vid^ i/otufn 4)^tw^^tfC^cSy^uf 

jtifra ^rttm ijMdunt4re <^<Mc^ indi- 
/eam Retiam meiut mamr(>£o-^ quo ut antehac 
. fea^imfMfiimm^ceai,tempm^^ 
aiea vino oth conterunt '; finSe fama medica di^ 
(bendio Jiudiu alienis nonmmejuatn concedertj. 

Helmeftadii ex eiAcddcmia fuUa Kor 
tind^C:^attue fi/dnno ci:/ jj c xtiiju ^ • v - ‘M.;. 

« . • • 

‘i ^ - ^ : . 
k .<■ •■ ' .' ''i » ; - i V. 

r.\, ' ^ ‘•■ ■f'.* ..‘■'.1 'VrV.* -' 'V 

. ■ 'Axv^v ' 

'■ \ » V' ■ . . • 

*' • I ' '■ »' '• .'i 'XT- • - *\>r; 

' 

• . A i » X \ V. . % . 

' % .r '«V . 


\ t • Hirj^ Digitized by Googie I HeRMANNI’ GOKRtNGn f 

DE ASl^ ET ^GYPTI AlS^ 

TICtVISSIMIS DYNASTllS 

ADVERSARIA CHRONO- , 

^ L O G I e , 

_ • ■ . ^ » 

e A p V T 

Ctefias C7* illum [ecutt alihde Medici regni tent*- 
porthui tradiderunt y omnia ejj[e 

Edorum defcdiorie Allyriacufn vaRum aliquod* 
Afiaj imperium multum fuifle debilitatum, ejuf* 
que loco cumprimiscrevilTe rcmpublicam Me-- 

dorum , conftanter veterum eft monumentis 

«aditum; Vtrum vero Aflyriacum Imperium eo ipfo o- 
innino corruerit,'* an etiam poft aliquamdiu manfedt fu* 
perftc« viribus tomen fragiis, <|uo prajtcrca tempore Me-' 
dica illa rcfpublica cacpcrit, non una veterum omnium 
fententiaeft. Videas- nimirum in duasquafifadiioneshic 
divifos hiRoricos. In quorum capita inquirentibus haud 
difficile obfervatu' fuerit, alteram Herodotum j^alteram 
Ctefiara Gnidium fequi au<Rorem.£o^ue rede Diodorus 
Siculus /. ji.c.ji. utriufqjnarrationesin medium proponite 
. * Primiim quae Ctclias de tempore Medici regnr pro- 
didit, examinabimus. Na^usenim ille eR fe^atores plu- 
res quam Herodotus, & do^rina? fama illuRriOres ; quos 
inter ipfc princeps chronologorum eRIofephusScaligcr* 
CteRasautem retulit, per rebellionem Medorum conci*' 
diflcRadm omne Aflyriacum Imperiuin,.MedoIquc no-' 
vem regibus ordine flbi fuc^cdemibusrtgnatos uuquead^ 
4 Adversauia Chr.onoi.og f €A 
Cyrum PcrfauQi, per umno^pUi^ quam trecentos. Vt 
4ena cx^cjus tncntc aarrat Diodorus. Etenim^ ilJo tcllc ro- ‘ 
gnavit Arbaces poft Sardanapalum annos xxixxpMan- 
dauces L, Splarmus xxx, Artycas l, Arbianes xxi i , Ar- 
fsusxL, Artynes xxn., Adyl^aras xl. Apandas, Grxeis 
Aftyages diftusj quot annos regnaverit non addit quidem 
Diodorus, vcrofimil^ tamen cftj cum proximis regibus 
totidem annos tribuerit, qupt ijs adJfciiprit Herodotus, 
ejtiam hunc cxCtcfiar fententia regnaflc annos xxxv. Hi ' 
autem anni coUcdi fummiuxi faciunt cccxvn. lofephus • 
Scaliger cum ca:tcra xecenfiratfcxDiodoro.4a.M»o».^^^- 
AftyftgiuittHikanttos^^^ w anni dynaftije Me.- 
dorumtoccexKu* Sed^uinque iilianni nulla nituntur 
iide, eoquehaudconftatiilosa CtdiadSc aguiK^s. Cti^ 

fiam itidem fccutus eA fiufebius. In Grjecis tamen EuTc- 
bianisScaligeristegura axmi & nemiua alitcxjfc habent 
■quidem ut iumroa temporis. Medici fuerit tantum anno*- 
rum ccLtx. tifi ver© haudfacilefitdidu, quid horum Cte- 
fiacmcnti fiepropius^Eurcbianaautem omnia rrrotum &c 
mutationum fine plcna>mofimilius tamen eA, Diodori 
tllafitkliusexCtcfiacx»refl'a eflic. i. o. .. 

CaeterumqukquiS horum Gtefias dixerit, ncutraa 
fiimttiamlMcdorum imperio convenire, nec Medorum de* 
fedtione pmnino everiam efic AAyTiorum potentiam i 
eertiiinhabcoirationibuiindudus (nili fallor ) ponderis 
maxinu.iScorfim nunc adducemus qum tempora attinet ’ 
jirgtvi Medici : figillatiiu p6A videbimus ^um Medorum 
detedione Aatim AJTyriacum Imperium omne cxfpiravc- 
nt4. igitur apud omnes utique conflat, & nota- 

tum ipfi quoque «A Ctefia?, eo t?eropore quo Medi dcf6- 
^frunt patrude AAyrium regnum quam Iatii|^ype per. <>• 

• v ‘ muem ■ Digitizecfby Google I Ca f VT 1. 9 - 

mncm Afiam. At profe^onecilloabEufcbio,nccHloi 
' ' Diodoro indicato tempore AiTyrium regnum memora- 
bilifuit amplitudine. Neque «nira Aflyrios vel proxi- 
mam Syriam tum tenuiffe qua? tamen tota ab Aflyriis im- 
perantibus nomen cfteonlbcuta,luculenter docet Hiftoria " • ' 

Tacra. Etenim ha?c nulquam memorat per Syriam &Sy- , 

riae proxima Affyriorum aliquam potentiama ante Hml, 
qui Cyrum non nifi ducentos decem annOs prasccllic, 

; * liando vcrofccundum Diodorum Medidciecerunta per 

' ' Syriam late dominabantur Damafceni 'reges , qihorum * ' 

potentia demum fradta eft nb Icroboamo id nominis fe- 
cundo Ifradis rege , «ea tcmpeftatc qua fecundum Eu- 
(ebium ddiit Aflyriorum Monarchia. Qmn hoc unum 
fufficiatCtcfian3ckntcntii£ confutanda?, non dubito, » 

Addemw vero & aliud maioris ponderis. Etenim , 

conftat exeadem Sacra hiftoria, eam fui/TeAiry riorum po» 

' tcntiamaPhulufq;ad A^larhaddonaadcoquefer^adtem- 
! pora Dciocis vel Arfsei Medorum regis, ut terminos im- 
perii in ffigyptum ufque extenderint, imo Medis ipfis & , •' - 

I N BabylonijsFucrintdominati. Phul nimirum Kraelitarum 
• r-egem Manahemum tributarium hbi reddidit : Teglath ' 

Phul Affar plurimos liraflitarum abegit in Affyrios^ i- 
dem Damafeo eversa ejus incolas eduxit in Cyrenen: 

■ Salmanaffar integras decem tribus Ifradistranftulit in cH ' . . . 

vitates Medorum , in vacuas terras redudis novis incolis 
ex Babylone & Perfide: Sennacheribufq; in ffgyptum ex- ^ 

currit. Et vero illam Salmanaffaris & Sanacheribi po- ^ ^ 

tentiam memorarunt olim,tcftcJofcpho,ptiamTyriorum, ' 
AgyptioiMm , 5c Babyloniorum annales. Indicant au- . - 

temhaeromninojvafliffimiun & longe potentiflimum fu-. ' l, 

' iffetwm per Aliam Affyriorum imperium, longe am^plius ) 

B quam , ‘ ' 

. / I 

' V ' , Digitiz^ by Googie 
1 t« Adversas.ia Chronologica * 

quam antehac unquam t item Medos» Perfas, BabylooioR 
fuiile in numero^ fervientium populorum » uepote quo& 
huc illuc transferre non minus atque Hraditas regijarbU 
- tri) fuerit. - ’ 

Quibus nihil poteft adverfa magis fronte cum Ctefia 
pugnare. Nimirum nunquam magis floruerunt AiTyri) 
quam quo tempore fecundum Cteham gemuerunt fub 
Medis & Babylonijs : ex adverfo Medi atquc’Babyloni j du<« 
filfimam frrvitutem pafli funt ab Aflyriis , quando Medi 
Aflyriis fecundum Cteflam imperarunt. ' " ' , 

' ‘Vidit has falebras ex parte Eufebius: ut tamen Cteflam' 

tueretur finxit» Sal/iianaiTarem tantum fuifle aliquem> 
Medorum regis Satrapam AfTyriis prsefedum» quafi ille b-t 
mniaegerit in commodum reipublicarMedicx. Videantur 
Eufebiana Grxea Scaligcri/,j/. At vero prxterqnam' quod 
in Sacra hiftorla nullum hic fit vcftigium Medorum regni} 
fed omnia ipforu adferibantur Adyriorum aulpicijsj^quod 
unum fatilcft commento illi explodendo 5 'tantum velim- ' 
obfervarii Rablaccn Sennacheribi legatum hifccfupcrbias 
plenis verbis Hierofolymitanoselleallbefltum.' 
tux magftm ,rex } itcts\ : quomodo foteftii refiftere^ 

uMf tmumfitrtfum de /ervis Domini mei minmist f item : 
hom illifuni i» umverju diis terrorum i qui eteseruut regtonem. 
/somde monumeo yUtfopt eruere Dominm lerufolem de morm’ 
meo?.' HicjufdcmSennacharibi legati dixerunt.* ’ 
emdivtfii qtuftttrmtreges J/jfriorum univer/isterrit^quomodof 
vo/tovtrwt eas »um ergo tu filmfot erit Uber ori? Ezcchias. 
in precibus fuis fatetur: Fere Domine^ dt/ifoveruni-^regeoi 
AjJjriorumgentes &, terras omnium. Hifceccrtc.vcrBis lolcr 
cTariusfitJpforummctAflyriorum aufpicijs. & roborc.o--' 
mhia geila. eorumque potemiam faifTctum multa> 

• iv .... ‘ maxii*- ‘ ‘ ‘ • Digitizi^ti by Googie y Ca?vt I. II 

feixlmam. Accedunt in pondus verba ipHus Dei apird 
Efaiam x. S • £> w/ <mm Ajfur : nuuqttid non principes mei Jimul 
reges finr. 12. E f erit cum impleverit Dominut cunffu opern 
fue in monte Si§n & in lerufilem , vijitebo fuper fruEfum magni~ 
fici cordis regu Ajjptr fuper gloriem eUttudinit oculorum eine. 
Dixit enim.' in fortitudine manus men feci & in fapientU mea in^ . 
leUexi-i & ahfiuli terminas populorum dr principes eorum de- 
fradaiui fim^ dr detraxi quafi potens in fubltmi infidentes : ^ 
invenit tjuaf nidum manus me a fortitudinem populorum ,* ^ fioA 
KoBigunturova^uadereliila Junt ftc univerfam terram ego con» 
gregaxd, & non fuit cjui moveret pennam & aperiret os ^ ganni- 
ret. Practcrhsecfane, ut Eufcbio aliquid reponam non eft' 
ncccirum. 

Scaligcr & qui eum fcquuntur, evidentia illa permo- 
tijfatcntur quidem reges illos AlTyriorum, laudatos in Sa- 
cris,fuilTc juris fui; caulantnr autem illos Medorum jugo 
abjedo fefe rurfum in libertatem vindicafle, parte Mediae 
occupatd. Verum hoc quidem non tam eftCtefiamdcfcn 
derequam prodere. Mediae enim regnum defecHre ite- 
rum 3 rcvirelcentc AlTyriorum potentia 3 non memo- 
ravit faneCtcfias3 fidus Icilicet ille Perficarum in- 

terpres 3 non dixit veterum Ctcfiatlaudatorum aliorum- 
vc quifquam. Ex Sacris porro liquet,non tam iterum vi- 
res aliquas recuperafle AfTyrios3 quam eorum imperium 
omnium antegrelTorum temporum potentiam fuperafle. 
Quod qui faCtum fuerit 3 falva Medorum republica3 aut 
falvaCtcfiaefide3 equidem non video. Medorum praete- 
rea non nifi partem ab AlTyrijs occupatam fuilfe3 mera 
Sc^igeri hariolatio eft, omni teftimonio carens veteris 
aevi.. Tamen fi ne fua quidem domi potuerunt Medi de- 
fendere ab AlTyrijs 3 quantum fuerit eorum imperij fpa- 

B 1 cium . Digitized by Google xt Advirsyrta Chrotjolog X CA / 
cium? Certe vicina quaeque juris fuifle Aflyriaci manifcr 
fium. QuaracunquciancintormamCtcfianiiB verterirty . 

«i icendum ipiis venit : aliquamdiu floruilie pccomnem 
Aliam AlTyjiorum Imperium maximum, quod etli fuerit 
xpfoOlympiadum principio longe recentius a nemine , 
f nicn fit feriptorum memoratun», quitamen tenues ejuj 
gentis res vetulliflima& & procul remotas magni per Aflu- 
am Imperii titulo venditarim. Quo nihil profecto eft di«* 

* ^tu abfurdius.- Quid ? quod ipfc Scaliger/./. cMnon. ifigQ^: 
guur, p. iJ4> fateatur, Efaiam c. xiii Allyriae exitium mi- 
nari a Medis.. Bis ergo deleverint Aflyrios Medi y quod 
iKmo veterum dixit. Nequecnimhuciacit Orofii illinj 
quod Scaliger laudat : Ext» regum jljsjritrum imperium in 
j^edos contefit-y deinde multis prstliis undique ^ qua per ordinem 
dtjferere ntiquAcjusm eptum eJt ,per.ZforfPs prox/entus ad Siythaa' 
Chaldao/que rurjks ad Medoj partit •via rediit.. Loq^itur 
enim Ocofius tantum de fortuna inter Medos Scy.thas & 
Babylonios reciprocante , quam etiam Herodotus rac- 
moravit.-ad Alfyrios veteris glorise aliquid rediiifc, nequii / 
dem ille dicit. 

Igitur ante Scnnacharibiim profedo a Medis res 
Afly norum efle frad», procul dti vcro.Dixeris tamen for- 
te, mereri fiden» Ctefiam. Hteentm., ut aitDiodoi us r<- 
gpis membranis {in <imbttt res anttquM Perfeduffit.Ugis cuiu/dami 
ordine deJeriptM habebant} ftudtoje indagavtt ftnguU , iny^ hi~ 
Jlonetrumordtnemredaffa adCracos trmfiulit. Non diffiteor 
ifta profefTum Ctdiam,atque hunc in modum fefe jadi- 
lalfe.. l ateor etiam i/lis maximis promifTis homines do- , 
ikilTimosin fidem Ctdiae addu^oSi At vero Ariftotelcs 
homini aetate pene fuppar, judicio certe maximus, fabu-; 
antibusillum annumerat. Verba ejus /.a. Ve generat. ani^ Digitized by Googie I 0»l. f/^:M,‘ (afft Mt^ 0 w( 9 S vi tviiti^‘ 

Ai0eitvatv 

^flf0UiOf/^ofy «1^ ;^vii% 17 Aixtf 0 ) e/toiW 

. ijnxdejemfne eU^MMtum Axit mAntfefioikenit)ctftV ''^^it 

^tmmiu dex/iri txjkctxm^ia ek'^9-fi*t fimilt^-^ Item* /.‘A 

ktfioridMXimtl^ e. xi vht ^ ^ Jir < 1 ^ ^ 

^iwnr^^OTi vfttf^ »w 
gnfforxeti fide dtgm»^ ntt 

operis /. ^.r. /. de manticborjTlnditlkCtcfisejdle ctttn non^ 
nihil cifer Diarrandum addkur : W 3» ini-dOxdf <inier{«^' Non 
ali uin videtor tangere Atklotelesr enant y^.PohPie.W» cwft 
narraffet illadejSa^anaj^Pihter inildieriiJj^l^iitidi^ w 
verfationejfcribens ;|d ftv$vXoySnt( xiyitmu 

' Princeps enim Crenas vadetur hoc Grajis parra villcrUt*' 
pbtc'<^ni^Crafcor*nin|f riiifniViw ffddMit 

' poft Herodotui&jquimhilji^hah^ de Sarfdanapalo.Non 
t^ro Artftoteles tantiim italtniirr ied Ctefian»- Vt^ii^iS' 
ifguitetiam fiiaVftiicaiprc^PlMkitchus i» vttx ArPdketx^dt 
In ^nex Gaza?r' dialogo confutaturus Axiotheus ApoP 
Ionii Tyanxi fabulam da Indorum lapientibus,' quaii ilU 
noverint aniinarumfuarum ante nativitatem variam for-< 
funam, addit;atT« ^ Kinyofot 9irJbd^‘^*A(v^«^9 ly^Hk 

fwScAtyn, .Idem judicium eft Photli-i 
ttCefrimUenioFisc^uicum nobisExcerpta CMAana;tvdiiA 
miferk-jiiivitos etiam leilores trahit in fententiam. - neqr 
^ii&iflisquidqfiam eft vanius Itmendaeiii!^. Idem 
^dicaflemer ito difeeris lubam^-qUi Alfy riorum^hiPoriatol 
j^erfecuturns Berofum i^uiinalnltquam Cteiiam^ <ldhK 

. phusS€aUgtf!XtXJfsd/rip0^jif/4fi/ep^de JfmeXd. TmpaMair 
jfi3nex*fi.30, liciudicaf}M<^/vMi Gr*<idnm^modo fferodefXMdi* , 
W3fii3xr nihil fjtxfi bnk*r <^ : mnltd «I aa hnm4m4ht^ mntu etum 

- ’ ‘ 3- f wnfii^ ADVERiAUf A Chronoloc I ca' 

fefCMri i id t/»» fikfcttre 

phitii f triennii, Vt proinde merito mireris non dubicaiTe 
cundem^caligcrumhifce verbis uti Ls. et»on.lfigogic,f.34^ 
miedtrum reges tnnos ordine exponit Diodorm Siculus : itt 
Ut regnt tut annorum numerum altum tb hoc ftotuercthoc Jit m» 
pinireiquum (fr numerum regum & tnnos ipfos conceptos bibe- 
rent hp^atjiye Perfict^in quibus omnes reges &gejlt 

regum , tim Medorum quam Perjirum^ perferibi filitt perhibet 
Diodorus, It tq^ib illis difeedere e SI hijlorit pra/criber<^,TdXi- 
ta nimirum confidentia ad unum Ctefiam Perfa- 

rum ja^itanten^ provocare , non profecto convenit ilU 
fcnteiuia; paulo ance ab eodem pronunciatx. 

CAPVT IL 

Ctejianam Medorum seram d Scaligero male ad perlo- 
dum luiianam ejje collatam, 

A Nteaquam Ctefiam dimittamus, videtur etiam adr 
XXmoncndura aliquid de illa Ctcfianae Medorum aerae 
ad luiianam Periodum collatione, quam Scaliger infiituit. 
Finem ejus collocat anno ^i 6 i. initium 3 84*» Neutrum 
videtur cfie ad Ctefi4'e mentem. Ncqjenim Ctefias voluit 
■ (ut ex Diodoro liquet) Aftyagcm aliquot annos unicum 
Cyro regia potitum fuifle dignitate:Scaliger tamen ultima 
Afiyagisconiicit in Cyri annum Perficura odlavum. Non 
item Ctefias Aftyagi annos adfcripfit quadraginta, quod 
Scaliger fecit fine u2o teftimonio-Certc per eft verofimilc,a 
Ctpfiatantuxxxv annos Altyagiefleadfignatos. Si Ctefiam 
veroannps Aftyagis non protendit ultra initia Cyri (quod 
veteres in annum i Olympiadis lv remittunt) led in pro- 
ximo ibam praecedente terminat, finis imperii Medorum 
pertinebit ad annum periodi lulianse 4 i;j ♦ A quo cjufdera 
.sv i * regni J- Digitizfid by Googie j Cafvt IL jy 

ffgni annorum fucmnam > quse^ cft fccundunt CtefTani 
tantum cccxvii, fi retro coinputesy itiitiiHn Mcdici linpc- 
rij inciditinannum 3837, 

Latet error partim in quinque fuppofititijs Afty- 
agis annis» partim & quidcni poiifLmunt in eo , quod 
Scaliger loco certifiimi argumenti habuerit Cya^carem 
Medorum regem czpiiTe anno (ccundo Olympiadis: 
fcptimaetricefimae».<<^ 5 ?»», inquit,! 3.canon Ifagog.p,3 14, 
gi$m Je eP9ih» Beli Atque regtktu Medu ejet • tum etUm de 
efocfjA ArkueUi ttifi init tum CjaxatU heberemm , quem enne 
eundo Oljmf tAdu xxxvii imgeriumimijje (^r Eu/ebtm mftenjr 
ultf veteres Audotres Junt, De^rthenfo ttAque CjaxatU tnttio non 
Jolum ArhAeis fid etUm BeU ini/tum Adtpjamur, lemdudum 
mendum Afud Diodorum notAvmm^Afudquem tegimus Cjaxu^ 
rem regnum iniiffe Anno 1 , Olympiodu xvil, quum legendum 
eKvfttndioe A^non Autem e St enim error hbrArq nonAutorif* 
Videtur quidem Eulcbius id dicere quod airScaligerj 
jpolfic tamen videri iniiiumCyaxaris in primaOlympiadis 
' illius XXX VI r collocare potius quam in alterum^ fi Lacinum 
fand^VideasChroniconEufebianum- Dixerit vero id Eu- 
febius» Nondum certo tamen confiat vero etiam confenr- 
tJrtteimVid cfie, aut omnino talc,-cuf ftatim tutb poP' 
fisVredefei Certe ipfemetScalfgcrEulebiana pTacrumqutf^ 
foiet accufare negledia? tJIc «x£^( 3 #<V atque interdum per- i 
itringit acerrime. Diodorusvero non loquitur dc vero 
a. are, Ayfti agis patre, fcd dcDcjocc,qucm pcrftruf4«<- 
xfiV ut arbitror, Cyaxarii appellat nomine.. 

Certe Eierodotiiirefententiam recitat de tempore Me- 
dorum regni fatis redlcjranrum quod primum regem ap- 
pellet Cyaxarem qdiDejocescfi.Dcjoceni verd non qui- 

dcin fceundbi tertio tameiiGIynipiadis xvircarpiffe,! o-* AdVERSAR-TA Ck RdVOLO G i CA ' 
jDiniilo vwum cft tum Cyri initium pertineat ad annuin 
1. ^Olympiadis quinquagcHm^ quintae* & Medarum re- 
gnum Pan/itvnr duraverit annos ct«quod poAremumdo* 
cuit A.OS Herodotus, . 

: Hinc tim ul liquet, nihil ejOTeGaulfae quare verba Diodo^ 
riicontra exemplarium fidem mutemus cum ScaJigero, 
pro Olympiade xvu treceiimam reptimam fubfUmamus,^ 
y.erba omnia' Diodori recitabimus, 'tantum prout iUa 
vertit do(^fi'uT)us Rhodomannus, ut clariilima ejus fiat' 
fententia. Herodotus f*ne qui Xerxu tempore floruit^ Ajj^riot 
fum qmngemtis onms Afist imperium sute* tenmjjintyg Medis fih-> 
$£ios ejji^ trudit. Hinc per multus utatet nullum fuijje regem 
qui fummum imperium Jibi vendiCM^Jit, civitutemque filo quem- 
que loco populsri fisk odmitfift^uttone fi eontinuijje. Totidem 
piSi multorum onnorum decurfim Cptxores (oit') %/ir iu/htU in- 
fignis k Medis odregnum eveiius fuit , Et hi e primw •vicinos Me- 
dis populos fit ^ dtttoni fitbitsnxit , /ummoque imperio initium de-, 
dit. Cuius pofteri fiibindc prolstotu in propinquo finibus regnum 
omphdrunty od usque Afiyagem : quem Cyrus cumPerfis betb edo» 
muit. J^orum nunejummotontum copii o petfirinximtis^finguU 
sleinceps , vb* od competentis illis t emporo drventum eflyfiylo no- 
firo diligentius evoluturi. Nsm fi eundo deeiwo fiptimn Olympio- 
dis onnot ut Herodotfss tro.dft^ Rex 4 Medis Cfixorfseve&tss e ff, 
HaejcPiodprus, 

CAPVT III. 

' te^ni Medici ab Herodoto tradita exaBi 

* . fum Sacria hiftoriU conlpenircycoq, lotritati \ 
ic ejfe confentaneq, ^ ^ 

C Tefiaci^ fabulis longe Aini;, me judice, veriora, quae 
deMe^dregniteuippribushabetHcrodptus. Imo Gapvt III, ■ ij 

oon dubito illa veriiTima pronuiuiarCj quod cx*i6;iffimc 
conveniant cum monumentis Sacris, adqu<e tanquam ad 
cynoiuram omnia funt exigenda. Sed optimi viri & bi- 
•itoria: Grsccx patris fententia primum aj> obfcuritate efl: 
liberanda. Quodr«ilil3llor,huncinmodumlicripotcft. 
•Herodot usi. i . (cribit : Mfdoj centum ac duo de tngwtA ah- 
■mot% omni/uffA HAlymfiuvium Afid dominAtos, excepto tempora , ^ 

quo ScytA regnAwruut. Idemtcftaiur Scytas Aiia?irr-periT ^ 
tim obtinuilfc annos viginti odo, Cyaxaris Modorum 
tegisa^tate. Hinc conii^uens cd, ab initio ad bnem ui- 
^ue AiiaticivMedorum imperii fluxilfc annes centum 
quinquaginta fcx. Cum vero eodem teftc regnaverit Dc- ^ • 

foces annos Li 1 1 , Phraortes xxii,Cyaxarcs xl, Aftyagcs 

*»xxv,quiannicolkCtifunttantumcentumquiriquagin- 
ca» riccefsu eft fex reliqui fuerint <*i3«ajA4o7«. quales aliquot 
De jocis initia anteccibllc idem Herodotus narrat. Hos 

centum&quinqu3gintafcxannosliretronumeres,aban- • - 

oolulunaEPcriodi 4 if 4 qui primuscft Cyri in regno Per- '' 
fico, incidit initium rcipublicac Medorum, adeoque co- 

nimabAflyrijsdcfedio,inannumJiili3naePeriodi35^58- 

Haec temporum Medicqrum hiftoria pulcherrime ^ 
eum Sacris nofiris monumentis confonat. Primum enim 
illa tcftantur, maxime omnium floruiifc rem Alfyriorum, 

• circaillatemporaquadohsccabHercdotoindkataMedb- 
rum defediocontigit.Floremiflimas certe Aflyriorumrq% ^ 
indicant Tcglatphulafiaris, Salmanaflaris,Sennacharil4 
. g-efia in Sacris memorata. Ante Medorum vero defedios * 
nem porentiflimum fuifle Aflyriorum imperium, in id 
profedo conlcntiunt omnia feripta etiam -rav quot-^- \ 

quot hanc Kin attigerunt. Ex Sacri§ porro htcris « - . . 

‘ C * dem \ Digitized by Google l 3 AdVIUSARTA CHRONatOGICA 

dem maniitftum eftJj^Salmanaffarc rege , hoc cft pau!%F 
ante defcdlioncnijMedos non tantum paruiiTc Alfyrijs fed 
&adeo afpcrc habitos ) ut in eorum civitates llraelit»- 
Kum colonias Allyrij deduxerint. Quae ratio fubjeGtio» _ 

■ nisfaneduriflimadi. Quid enim d«wus quam fi cogaris 
agros & urbes tuas alijs incolendas tradere? Imo haud ob> 

^ icnrc coUigci t elt, jam tum, id cft feptennio ance defedi» 

enem, Medos Afiyriisfuilie iulpedos affedatae libertatis. 
Imer artes enim tyrannicas cft , ifthuc colonias ducere 
‘ peregrinas, ubi motus ttietuendi funt. Nullum fane eft 
dubium , coloni js illis novis Ifraclitarum , & quidem val* 
de copiofis, irritatos Medorum auimos, adeo ut ex CO' 
maxime ca:perint rebellandi occafiones quaerere. Cum« 
primis huc facit , quod codices Sacri memorant anno 
qui defeftionem antccdfit, Sennacharibum ingentem ■ 
cladem paifum, divina pefte 185000- militibus una node 
amiftis, nec multo poft a duobus filijs iniacra aede inter*, 
feduradlc. Tanta fane mala nunquam non in maximis 
- imperijs motus atque feditiones civiles concitant^^raci» 
fcrtim ii qui potentiores male erga rempublicam affeda 
fint animo : quo erga Aftyrios non potuerunt non dfc 
Medi adeo ferviliter habiti., ncc adeo pridem colonijs pe- 
jegrinorum validis irritati. 

In illud vero Sennacharibi tempus incidere haec ' 

dterum initia ccrtilfimum ex Sacris eft. Vt enim accura^ 
«ior docet IfraCliticorum temporum fupputatio, quartus- 
decimus' annus Bzcchiaj ludaeorum regis, quem fignat . 
clades illa divina & mors Sennacharibi, idem eft cum pe- * . 
ribdi Iulianaeanno35>87 cui proximo dcfcciflfc Medos Ko- 
Dodouis pQihibeu Quid? quod Herodotco anno illb' 

dcfco 

.V r - Digitized by Google • * f% Ca-pvt IIL ' tjf 

4 cfedfionis Medorum Sardanapalum , a quo Medos ^c- 
fccilTe vulgaris eft fama, Alfyrijs imperaffe itidem Sacris 
noftris codicibus fignificctur. Rcfwunt videlicet illi 
Sennacharibo fuccefiifle filium Aflarhaddon : quem lxx 
interpretes Ambiat appellant, hanc autem vocem peraf- 
finom cfTe Sardanapali , nemo non videt. Et vero forte 
audiit ille Afardan-bali ut Grxeis facile fuerit inde fuum 
Sardanapalum conficere. Nifi mavis Nabal a fuis dictum 
per contemptum , regem luxu & fUiltitia pei ditum. De- 
formitatem aliquam nomine videtur & Cicero notalfc 
f. de legibus: SurJgttMjfalits ille vit^j multo ^am nomine 
ibfi deformior» lofephus Scaliger in gnimaduterfionib. Euje* 
notat, in mamifcripris nomen illud feribi Sar- 
cbnapallus, pallmn autem & phallum idem effe; ut no« 
men non minus fuerit obfcoenumatque\4ta. 

Quodek Beleiis Babylonii rcbellionc,Medorum defc<5H* 
Onem comitante , refert fama ,itidcm fidem aliqua accipit 
ex Sacris literis noRris. Memorat quippe, Mcrodach BaJa- 
tlan Babyloniorum reg£, forte eodem quoSennacharibus 
interiit annojadEzechiam tanquamad amicum mififle le- 
gatos, feifeitatumdeprodigio retrograda? folaris umbrae, 
Quisctedideritveroadhoilem Aiiyriaci imperii amicam 
ifdeb miffam legationem, nifi ab eo qui itidem in illam 
lempublicam malo erat animo? Certe prxfe^us aliquis 
regis Aflfyriorum, integris rcip. rebus,non id fuilfctaufus. 

Denique id etiam haud parum confirmat Herodoti 
hiftorLim , quod lucukntcpotcatex Scripturis, poft Sen- 
nacharibum illico dccrevmc horribilem illam AfTyrk)- 
rum potentiam. Non folct autem potentia tantum de- 
cr^mentiun pati nifi mutato reipubl. fiatu & defet^ione 

C a fub- > *q ADVERSAUfA CKKaVO LOG I C;R ^ 

futditeruai. Per Medorum autem dciectiorrcin magnam 
& primam jadturam palfos AHyrios, certum cft. Tatqo 
nui\c>qilou quae de Scy tis, Rigy^iiis , Babytoniia> AfTyriis 
cum Medorum hidoria conncdtitHerodotus^Ctdias aU- 
• temfUcntiopraeterlitjitidem conveniant plarvc cum hifto- 
ria Sacra, neque praeter .Ctellacas fabulas ab Herodota: 
temere quid Jiifentiat. Quod ipagnum. veritatis argi»' 
j menrura efle, nemo prudens negaverit^ 

. Caeteriim hifcc omnibus expenfis nihil fupereft du-^ 
bii, quantum arbitror, tempora Medorum defedioni^> 
ab Herodoto rede aflignataclTe. Superpondij tamen lo- 
co addemus teftimonia duo, alterum Dionylii Halycar- 
nafTei hominis K^TiNMinVx, alterum lolcphi qui primuf 
Tuorum ad hidoriam Sacram aliarum gentium annales 
contulit. Dionyfiiverba funtlib.,1. c.2. Antiquitatum. 

> Romanarum : j 4 atitjuttnt illud Ajjyrtorum Imperium retina 

' fthulnf» ufque pertingens^ tempora , modicam ejjuandjtm Ajitt 

partem ol/muit : deinde in Medos translatum , & auiium etiam, 
apibus , non longa duravit tempore , fed w quarta atate defiit*. 
Hoc videliqet illud ed quod lcribitHcrodotus,imperium . 
illudin rege quarto Adyage finem Tuum accepilTc. lofe-., 

. phus Ithra dedmo Antt^uit. ludatcarum c». /. ubi dpf i^echia; 
agit : ruv haaa^w si^m cn» 

Ksaja\v&nicu, . 

V Habent igitur fefe tempora Reipubl. Medorqm ad* 
'Periodum Julianam comparata, quemadmodum in fub- 
. jcdo laterculo vidae ed. ^ ^ -r,,; ^ .Vi/ r.irf 

fi 

' ’ Anni 
Digitized by Googie I Anni rclpubl. Cartt IH* ^ • ai, 
Anni perio<ii luj. Anni coHedUr 1 «/ 3 tfcnA(SCT@- 


■' 3098 


1 


6 dSa<nA<Ci(^ 


; . . 4003 


6 


. I Dcjocis 


4004 

II* • • 


7 


' rj Dcjocis 


. f * - — ' i * ^ ' 

. . ‘ 
4^57 :lv; 


59 


I Phraortis 


60 


■ 2 2 Phraortis 


4080 • 


8t 


t Cyaxaris 


408* 


82 


40 Cyaxaris , 
III 


I Allyagis 


41U ‘ 


I 2 X 


35 Aflyagis 

X . 


415^ ‘ V ? 
CAPVT IV. 


136 » ¥ Ki.l ToU Medorum defeEUonem fatis diu fuperfuijfe ^JJyrieh, 
rum rempuhlicam , fd^ refii ah Herodoto ejje 

tradituwy ex jacra hifioria de- '' 

** monjiratur, 

N um defc(5li‘^one Medorum mfencru /iatlmomnc Af» 
lyriorum imperium nccne,)ara aniedixlmusjitidem' 
interfediiTentireHerodotum CteiTam. Prius narraiTc 
Ctcliam liquet ex Diodoro Siculo, qui late excidium il' 
lud exCtcfia recenfet 4 a, B/bliotk C^in videntur fecun- 
dum Ctefiam Medi in omne Alfyriorum imperium li- 
mul fucceflilfe. Pofterius Herodotus niemoravii. Nam 
principes Medos in libertatem fefe aireruiffe , eo- 
rum autem tantum exemplum dcin alios populos fccu- 
tos: Medos perro lolius luar gentis libertate fuilTe con- 
tentos ufque ad Phraortem regem, h. c, per annos quin- 
quaginta novem: Phraortem vero primum l'c;:ras, mox 
rn^i C J aliun» V ' Digitized by GoogU ji' At > VZ % SA%<t A Chr-onolooica 

alium atqujc ali^un A^ae populum Medorum imperio fu!>- ' 
jccifle. Ea vero potentia eti ani tum adhuc fioruiiTe AlTy- ' 

~ rios Nini incolas , ut Phraortes expeduione ndverfm iUosfk^ 

fieptA fecundi/ *c viceftmt quum reptu potitmeU uunotcum plum 
r*j^ exercituf perte perierit. Hujus filium Cyaxarem fla*' 

■ tim initio.regni in paternaeiiccis ultionem Ninum urbeia - 
obledific; non tamen nifipoftScytasdelctos,circa ultima 
temporaCyaxaris admoto iter-u exercitu Ninum in Medo» 
runa potcilatem veniirc.Hjccoipuia narrat Herodotus/./. 

«bi Medici jegni §efla pptilTimarcccnfct. Alibi in eodem 
libro fatis c]arclignificat, pene eadem tempeflate bellum 
quod inter' Lydd^ & Medos erat exortum Labyneti Ba-^ 
bylonii regisintcrventucorojpofituin elfe: imo poft Nini 
urbis interitum Babylonem aNitocri regina opero^ dc- 
pium munitam fuiqj juris man/ifle ad Cyri ufq, tempora. 

Eliam vero hanc Herodoti narrationem Ctefiacis 
illis longe effe verioretn » imo Ctr fjaca illa omnia a vero 
effc alieniffima non minus -luculente cx Sacris literis dif- . 
<cre cft quam illa de temporibus Medica» defe^Uonis. Et- . 

<nim Medos in omnia Aflyriaci imperij nunquam fuc- 
xffTiffe (ut deillo dicam priujr>argomcnto eft quod in fa- 
cris nullum extetycftigium Medorum potentis rn Syri- 
am trans Euphratem porrc(5ls ,'etfi de illarum regionum • 
iftatuomni haud pauca commemorentur. Imo tradunt 
codici:$ illis Babylonios a Nubochodonafare ufqiic ad 
Cyc um latcf cr omnes illas terras in AE^ptiim u&jilc im- 
peritalTe. Nabuchodonofor certe Danidr audite. 11.37. 
rex regum-iCm Dew coeli regnum & fortitudinem & impermm 
& gloriam dederit^ Non corruilfe porro illico eum Medo- - 
tum defcdlionc AlTyriorum imperium, conflat cx eo pri- 
laum, qiiodManaflesEzcchije filius Indae rex ab Affyrio* 

'• ' rum Digitized by Googk C A r V r I V r ; 

fdm exercitu captus ac catenis vin^ius Babylonem dc^ 

XXX iit ii. Manafles vero regnare 
-expit anno Periodi iulianx 40 1 3 Mcdicx defedionis^xv !• 
Hinc fane dilcerc cft, Babylonem ip&jn qu^ Mardokcnv' 
pado rege videtur Medorum exemplo defccilTe, fub ju- 
gum Allyriacwm iterum rediifle) coque Alfyriisnon taa- 
tumCoelef^Tiam & Phoeniciam led Mdopotamiam quoq»- ' 
Chaldxam» poftquam Medi jamdudum dcfecerant> 
paruiiTc. i^amdiuilia potentia duraverit haud equidem 
dFhterim» Manafles enim libertati reflitutus fui videtur 
fiiiflc juris,nullifortaflis amplius obnoxius, ut qui alue* 
fit in omnibus ludex inunitis urbibus exercitum.- Ne 
quidem pofteri ejus imperio Aflyriaco fuere fubjedij 
euantum liquet exlacns. Solum loliamManaflis nepotem 
Aflyriosmon nili comiter tamen,obfcrvafle, colligere eft 
cx illo quod^gyptij. in Aflyrios ducentibus exercitum fe- 
le ac fuos oppo fuerit. Neq; enim aliam temere caudam cor 
natuum lolix attukris: ut patet cx verbis Nechi i^ gypiij 
»1 Paralipom. c.xxxv,2 id certum cft ultimo lofix anno, 

h.c. periodi luliana? 40^^, cum Aflyrijsad Euphratem 
pugnare conatum clTe regem iilu ffgyptium.i i Rcg.xxur, 
tg\ In dttbtu ettu ifcendit Ph4r»97i£chorex jlFgyfti conird regf 
dfjyrtorum td flumen Euphratem, Ejufdem adhuc lofix re- 
gis aetate Zophonias Nini urbis excidium tanquam futu* 
*um prxdixit. Verba ejusciimprimislunt memoranda C« 
ir. 13 Et extendet mamtm fiamfiper tt^uilonem ^ ferdet Ajfur^ 
^ fonet Ninrveh in Joiitttdinem & vaflttMtem fitut deJirtMm. Ef 
tccubabimt in medio em greges , & omnes' befitxgentmm , etiem 
tnocreteius ^ etiam ericius m/uftrlimmerihweiui commorabunt 
tur\ vox avis cantabit in fent/iris ydefolatio erit in pofltbus % 
fnoMom cedrum em tmdiivit,. Hae-eSt urbsUkUtebimdii qtt» 

habh Digitized by Googie . '»4 Adversaria Chr^^ologica 

confidenter^ tjent dnebut tn (ordefno , tfif extrt '• ' 

nte non cTt oh* prater mt*^ ^^m»dotrgo f*{t*^${ in defirttan 
^hiU heflU? Ha?c Propheta, incidunt autem lofi« tcn>- . 
'pdra in aetatem regis Cyaxarisj a quo Ninum penitus ex- 
ci faniMndcm eH'c memorat Herodotus. Mirifice verp 
tcEzechicl cum Herodoti narrationibusconfcntit. Annp 
'ehim duodecimo /quem credibile eft c'fl'e captivitatis io- 
chonijpi aded^Uc periodi (ulianae 41 23 ) futurum ihttri- 
tum tegni ^gyptii exemplo AiTyrij jam cxcifiquaficonfiij- 
inat. Verba ejus funtcxxxi I 12. in inferno fcilicctil 
\^Jptr^omt$u mnltitudo eitu : in eircmtH iUtm fepuUhr* eimt 
4mnej ifttttfcffi ediderunt glodio , cuius fipuUhr* pofit* Jnnt tm , 
Ut tribui fiputchrf t tficfift multit udo eius per circuttus (ipnU hri 
eius: omnts fpfiinterfeffltecidtmut glsdiPy tjui dederunt formh 
dinetn in terr* 'viveneium. Eft vero ille annus abEzechicIc 
defignatusjAftyagis quintus atque itaqiiintusa Cyaxaris 
obitu, quctfiArtiinlif imperii annisNinum evertifle teftil 
eft Herodbtuirf EJiechiclc adhyc proximior Herodoto eft 
Jcrcraias', cujus h'a’d ftmt verba capit, l 1 8 : Proptere* h*e 
dicet Dominus exercituum^ Deus l/raet: Ecc^ ego vijitabo regent 
Eibytonis ^ tcrrsm eius jieut vtfitovi Jjfur. Contigifle ni-» 
mirum hoc vaticinium anno quarto Zcdechiae, liquet ex 
capitis Li verfu 59: quartus autem ZedccHiieeft periodi 
fuHana; 4115 & Cyaxaris trigcfimus ieptimus. Quo con-» 
firmatur , hoc- demum tempore Aftyrium fe^um fun-i 
ditus everfum efle : id quod & Herodotus docuit. . Eunaii - 
fatie in modum . everfam iri Babylonem ,cerncce eft irv 
rapitOL. .Quidni quod cjbs cladisjquam Medos paifofc 
cfte ab Aflypijs Phraorterege idem docet Herodotus, luf% . 
culentacxftetmemoria in Judirha? hagiographis? Sane c- 
j,tf, icgiiur i Nabuchod(inororeAlIynorimj;ege vicium* - 
•%—A ingen- Digitized by Googlc ^ 'Cafvt IV. * 

iingtntipr^lioAjtphaxadumMedornm regcra.Hunc autMti 
non cfleDcjtacemyUt quidam volunt,argumentoeftquoft 
Dejoccmiblis.Mcdis inpcraile ncc in prslio ab Afly rijs fnv 
'pcracum perhibcatHcrodorustArphaxadus aurem multas 
gentes imperio iUo rubjugavcrit , & in .praelio adverfus 
^Aifyrios perierit^ ut habet ludithae hi Aoria. .At de Phra^ 
.orteHerodotus^: fhraortes JoU impertoJ^eM^rumnornconternm 
Jus , btlium Mte.omna intulit Ter^s teo^urfrimm in foteftiS- 
jtmredegit. ngtionibus petitm ^ vsiidd ntrnijue ^ mox 

jtfism Jubegityulum deincfps dt^ dlidmtnvddenao gentem , donet 
gd Ajfjrios oppugn Andos pervenit i nd eos ^JJjriosqut Ninum in- 
^ <elehdnt<t quondem omntumprindpes ^fidtune d ficqs per de- 
feSionem dejertos, uhoqui per fe bene hdbentes. Advtrjm hot 
jxpedittone JuJieptd Phrdortesyjecundo devicefimo quim regito 
potitus e ff Anno^ cum plnrdquefexerettuspdrte periit. 'Quar O- 
iinniiaAr.phaxado pulchre conveniunt. In uno diffcnfio 
«A, quod Herodotus £cbatanam Icribat conditam aDc^ 
jocc , auCtor hiAotiae iudith ab Arphaxado. 'Sed forfi*- 
tan incepit Dcjoces Phraortes perfecit ; fat frequens 
amem cA feriptoribus, n t opus alij primo audori alij ilH 
c|ui ultimam imponit mammi.acceprum ferant. EA au- 
. tem annus ultimusl-liraorrtis periodi luliana? 4080, lofiac 
regis ludarorumnonus.Quo tempore a populis etiam Sy- 
riafjMefopotamixjCiliciae&PhamiciajAAyrios fuiAcpcr 
xJef£dioncm.def€rtos,darHtidemloquiturIudith 3 fIiber: 
Tunc inquh c.i.-q*»exdJtdtumcif regnum NAbuchodonoJor tp 
^or eius elstum rff , ^ mifit ud-omnes qui hdbttdbdrtt in Ciltcii & 
J)amaJcoy^ Libano,dr sd gentes qn a funtin CdrmeU&Ceddry 
jirinbdbtexntesCAUlAdm tn Cdmpomdgno Efdrelony& ud amnes 
qui erunt in SAmtridy^ truns flumen lo^cnemufque sd lem» 
jdltmy& jmmm Jtrrtm Jefle ^ quoufque peruemutur ddternn^ 

*... D le* WTt I / 

f 
y Digitized by Google t6 Advb».$aria Chronolocicx 

AEthitftA, Ad hos omnes tntfit nuntiet Uehucbodmojif , 
rex Ajjyriorum-i tjut omnes uno unime contredtxernnt , dr rtms- 
/erunt eos veenos , & fine honore uhierunt* Tune indignn- 
tm Kehuehodonofir rex *d omnem t errem tJiem, iurevit fer 
thronum (jr regnum Juumt quod 'defenderet fe de omnitne rf- 
gionibtu his. Cxtcrum poft ckdem fllani Medorom A(Ty* 
xii veteris potemiar jura acerrime iterum vindkaruncy 
per Holofernem ducem i ut hagiographa illa luculente 
narrant. Qiiin verolimile eA hinc ortum cfTe cultum illuni 
uo multis poft annis Affyrios adhuc profequutus eA lit' 
xorum rex optimus loiiasr 
^ Indubie vero brevi rurfum defecit rediviva; Afljr- 
xiornm illa potentia , turpi fuga Holofernis exercitu 
Palaninam relinquente, & Scy tharum illa inufitata felick 
tate in ^gyptum & PalaAinam ulquc excurrendi, quam 
memoria comhnendavit nobis unus Herodotus 4/. pras" 
terq.uam quod judicia quadam ejus in Sacris etiam >apud 
Icremiam & Ezcchielem pracipue , reperirc fit. Acccflit> 
p6ftScythas,Cyaxaris Uthaepotentiaeximiaquapotuit,*' ^ 
ipfam Ninum tandem cxeindercjteftc Herodoto» Cum 
excidio autem tam vafia urbis fimul funditus quoq».everf 
jiim elfe imperium Aflyriorum nemo cft qui dubiter. 
.Contigit autem ille Nini interitus ultima Cyaxariatar 
tc,ut ex Herodoto haud obfcurum collc^u cfl» Eaba> 
icentis Alfyriorum potentia circa annum Nabonafiareum 
exL argumentum efi Babylonici pariter ffgyptii regni 
per illa tempora ingens robur» Etenim Sacra nos hifio»- 
tia docent aufum tum Necbum AEgyptium omnia 
juris erant Alfyrkici cis Euphratem libi rubjicerc. 

Sic & Nabuehodonofarem Babylonium Afiyriis ob> 
noxium non fuilTe, ex Sacris, ut & alijs qui eius memino 
funcfcr^toribus,perfpictttttneA» Verum . . ■ V- Digitizadby Google 
N f \ vfTf rwwCiirvT /V»' 

:Mf Verto <!e ftatu A^rnorum {>oft ^kdkaoi defe^ 
Oflcm |ito tos lorte cft. > •' ^ • iv *. 

• »,• 5-»V ;Ts#. • iprjki, »...•.•. 'y . ■• , _ ■ <\JVT , 

-'j.*»;* fliCJAPVT' V., < • -■ . • 

f ■ A * ’ '• ‘ ^ • ^ 

1 Herpfdti rt£ni timftribus narrathna > 

^ottlintaaeiu gikm ejffe anttquifiimit y?n<rtot-‘>'*'' 
\v>T?Vv ' . . rumgtntiumhififrik,^' :'. Mt > .■«* 


T Empora & fortunam Medici regni <rc^ ab Hero^,- 
docodercripu cfk, ex ijs quosattulimus in medium# . 
fi»k darius clE Ne quis tamen putet untto Sacrat hiilo^ 
liat auctitate Edem omnium Eare# argumenta veri ex 
$yrtorum 9 Babyloniorum, ^gyptiorum diorumque po>' 

jmloium antiquiiSmisiannaii^s addemus. > ' 

*. Priffluin autem, Affyrioru imperium paulo' ante Medorft 
Ulam^jtkrodoco indicata delcdionem, no tantum fuHk ■ 
rupctm<)6#£ecusqttiltradidai>Ctcfias , Icd omninomaicim^ 
titioiiliilb dcmondrabiffius. SalmanailaHs potentiam ex 
Tyrixtfunraaoalibusbifcc. vei1>is lurrat Menander £phm 
fius apudlofepbuml.ix Aiuiquit. c.xiv. x<d , 

qfMutop • ir^ totUrTMt xaiaum , d»a^ 
motauptCynn rthost o Wv Xatim 

gfmt ffoiA^Cc;, ImAlf <>wffaM>r amtat»* «s tK <B*Moi»#irr 

. ad^ mAeif «»A«f , ai rJ ttk 

A09ugjim iatfmafinetMi xu^iioeroA ■Ho Kinla^fliSrati 

.««Aid » dvKirc ltosqrn{ii, Pottaiem aofiTXn^aatirrm 
f^vifrw^ iQgd fiSiwAac MTON^nsr» dc i£Si«;Ad7ffWV4 
TfC Tv^m vav 0 i nti> «»nT«tA#w 

Aia^^y to dixif^0t^iStif mifUt w wrr<uicMf ♦ tvit^ H w</i- V 


D a TWt ' ‘drgitized by Googie _ AxrvERS AWiA .CmdiroLOciCA' 

’ u» Q0t^on^:2ig^ t<iv^tt^ ant^itnrat AoAJml^^ j 

juiW;ir7*4>t/AaKac T^. t 

Tv^f t(^ Ti/n tT$nmm •jt/i«(^a> ottofiifiiatu moy7#€.' - . \ 

OH (PftAfon. ifvxrar. Ii ilitnig ^ai BbiUm mmintihAtur reg»4^^ \ 

•vh Mnos trtgtntt Jex. Hic deficientes cum tle^ eo- 

f rcfieUhu fuhtmgenum^meetrAxit. Xlentrg^csm^ irsteHi- 
i» Ajjjrimvm rex f Jsdtekem totum invojit r fuSo dvnde /oecy, 
eum copiis domttmreverjno^l. PosslopoHSodwt Arcet PoUtjrsu - 
, cum multis oliis ■ oppidu a Tyriis od Ajjyr iorum regem defeeeruwtx : 

"Bt cum fotiTyr fi fi‘deer e eius imperato detru&»rottt\reverfm'~0 
' itmtro eos eumfixogmtu Mvtkusitfuus Phumces iu^useeremt' 
uupofitk^o:HiugtutmremigAsss, ^^m oteurretneaTyrui^cum ^ | 

' AmdetUMnoniAmdisteHohoJhUcis^yqitafigntosuxdueopihM 
oiAsxtrmett quo fac tuore, uouiuedioerem rei moyMlik glorum fSi‘ 
eomparavtrunt,. Revertens' autem rex j^ttim eu^des odfim- 
* iunm tfi uqUM ductes ds^ojidtt qut aquari Tyrios prohUrerent :■ 
quod tumpmr continuus quin^asenos fer et itooHifuwt- effefis pn*' 
fitmjndefifitfineearLj.'. . iiuec Dinnia Tyriorum iniisdcs.\ - i 
: Scfuiacheribi in AHani & li gypeum^xpoditiones com- 
memorarit fierofua Chaidaeus-apod lorcphvro lian cvn. 
SedipiavcrbaBcrofi exciderant, iofephus ita loquiun-:: 

' - 9ti(imosiu\i'. u <» jcaAAwKg ayyfa^uuil^t^i puuft n USm nd ^iemM^- 
otC'otf £eta;^u^Cg, en v£r Aooog omi^ xheifJSfosfgmt^um^ 

. ffardGamro rfiA’o{»i(^ TyA^ )i w d p > A^yt» UPtif. Bsusfimmttoem 
^idiicorum ^rmum fripeuniSemt^imfnkomegkmeemmti <i*. j 

fimi apud A£yrios regnaverit , totanifip A fiam- utq^ ABgyptmtu < ‘ 

Mrr4T. £x Acgypderom(acef«- | 

' dotnmnaiYatioiubusTcfiiitHeffoddtiirl.ia.^miBsSaane*- 

«bcribirquein AiTyriorum&AratiiiiftfCgmappefiati va*- I 

UdiWft expeditionem ia Aegyptum*.* . - >• - • 

-t\ . Porto cum $ardantp;do; «ida. dciccilfe' Affyric^i» i 
' ■*;<.' rcgnumi Bigitized by GooglC" 
— 0 'irr%;T^ A .i|p 

ftfgiramtefti&lbcupki&eA etiam CailorRhodi^sJoliepHo^,^ - 
if^frkabo,bdlb^io>' Tadaha& aliis ^uciatus xl[irbi|ogra^- 
f|bc^que^4iWo5«iuo^ dcBabylone), uiuim dtrj)>ji] 0 f unfi> 

^ qUsfmpcrioituinsfantpo^- 
ticijOdiddleaudloreilSuidas. Libcrilkde temporum i*> 
gnoratione forte didtuseflCanot^i&cx eodeprompta illx- 

Julii Akicani fivj& Eufel^ quar hltbcntur in Graecis > 
£uiH)ianis ScaHgeri' pag;^^8 : dT«^i'<pa 0 > f Verba £i|feBia^ 
tiafunr^’^ Za^iaMimAor Mf^riia-af' t^- Assvfiejp m/iot* 

^ ^ Kfli^sff 6r W KaroM aM ^iiww -Ziti Dfairgt^fji^ Hvaf tvc 

Abtn^Mff /9 <miA(^ VtfAa «nTivin^ 

pifpac <ml ^ tumf-Sm ^ » W 

inofuvr^ ftmjno9dOe(jSffi rlu) rJif- j^fert^aCpiag >!m 

Ytim ^mtilnapSIf/r if^ Mvfyciy4p^ Jrln^llipoir <n» T^g^^dySpo^flui' 
fiacnAeiof •t^Smfieuawrd At/':. Idem fortaife tcftatTlunt illi’ 
quibus auetoribus Afrkanus prodidit, Aftyribs quadra^ 
^fita unum reges HabuiiTe' eoruntque- imperium duralle' 
atinos mille quadringentosigi o^tcrgintaqUAtuCMC- Quinqr 
eutm illi reges & annos< centum' vigintr quatuor plurcS' 
quam C^tdias numerarunt. • . ' i? 

" Non in omnia porro: Aflyribrutrt' fucceflGfTe Medos 
ftd^tim Babylonios ladlfitne dominatos eile omni Sy.-- 
rite,HOnnTim»‘ferd'CxBor0l?5 Megailhanis^ Alexandri Po*^ 
lyhiftoris fragmentis cft difeere, qu^m ex codicibus Sa-* 
irisi 'iPcrtinefit enim huc illa Berofi de Nabuchodbno-* 
fare ejuique pofferisquae recitat Iblephus l.'x, Antique. i*. • 
Sc i> contra Apionem, iit & quae Abydenus Habet ex' 
MegaiHiene dpud fiuiebium 1 ; i x. i qu je -• 

denique exAiestandioPOlyHiftore^idei»: Eufeblus recitat • 
li.jx cap.3p.'. 

Dc temporcv quoque' emfac Nini haud inuJtum ab» 

* D 3 > Hero-- |o • Adversauxa. Cmronologica' 
HcrodotOyplurinuim vero a Ctefia dificmit lofcphus. Lu 
' bro quippe IX Antiquuf c.xi Naunii Propheta? de Nini ~ 
excidio vatkinium^ceiuum quindecim annos poft regem- 
^ lothamum eventu aiteHc cooiprobacum : quod tempus 
eum primordio Cyaxaris convenit» qui tamen fub finem - 
demum vica? Ninum defiruxit. 

Cum Herodoto praeterea facere lofephum ut Sc 
Dionyfium Halyxarnaiseum de tempore Medicae defej 
Milonis, jam tum fupra ditium eft. Licet vcr6 addere $2 
Vellejum Paterculum. Ille enim /./.r./. italoquitur ; /**, 
Je^ente tempore imperium Afiotteum^eb A^yriu qui idobtimte^ 
runt onnu mille fiptuegrntM^ tromsUtum elt ud Mtdoj» ub hme enm % 
nu ferme fepttngemos /eptuogmts^ In hunc modum enim 
habent conftanter codices cum typis cxcufi tum roanulcri- _ 
pti, notf vero dccclxx ur Lipfius & Scaliger legendum 
cenfent. Edidit autem hifioriam fuam Vellejus Marco 
Vinico confulcjh^.^ut Falli Confulares monfirant ) anno 
Periodi lulianac 4743 ; a quo retro ii numeres annos 
leptingentosleptuaginta pervenis quidem ad annum pe- - 
riodi c)uldem 3983» qui quindecim tantum annis de* _ 

V fcdionem anteceflit/ attamen ipfe quoque Vellejus fatis 
fignifieat juftolongiuselle intervallum illud inter Vinici ^ 
confulatum &Mei&ruminitiajeoqucdifcrtetot/r/'W,aU' , 
nos effluxifle Icribit, * 

Magnum pollremp veritatis argumentum cft,quod 
pofitaHerodott fenteniia dc tempore dcfedionjsMcdicje, 
longe magiAi^fro appareant conlcntanea qua? de Alfyriaci 
imperii duratiopepallim traduntur quam fi Ctcfije fabu- 
lis )nh.riea§. .,Vcipm hoc fcorfum demonfirarc fbrtaflis 
fuerit haud abfquc oper* pretio. ’ - ' 

c a ‘ CAPVT Qigitiz^ by Google » ; 


i ‘1^ Cxfvt Vf. iv'lA . 
CAf^VT VL 

Bpocham alia^amplifiimi jffyrtorum imptrU definire o6 
‘ fcriptorum "Veterum difcordiam difftdleautdem ejfe^ 
eliquid tamen deiUiscoUiripojfeex 

Hifiorid Jacrdi ’ ’ 

I Nitio Mcdicj regni coaflitBto» Allyriorum tempora di- 
geri certius poifunt > utpotequum Medicum initium 
quafi rigat horum Omnes enim pen« Alfyriaci 

imperii tempora ad 'Medorum dcfedlionem ufquc nupio» 
rant. ^ - 

* Nuiiieraftf vero alii aliter* Eo^ue primOm nafrati*^ 
ottcs potiores receniebimUs* Herodotus /./. inquit : Af 
Jfiriu enni» qutttgentk viginti fnpermem Afism cbtmentibue 
primi Mtdt ab i^s defittre taperunn Diodorus Siculus A//* 
'C.a/. Ad eum proftmadum ^ c at er e reges ed XXX hominum a* 
tates fer fieeefionem paternum imperium adminiftrarunt a4 
Serdanapaiumu/dji cuitu tempore Ajfjr iorum imperium ^ cum att^ 
nas cl3 CCC LX , (^ut Ctejias Gnidtm librajecunda tradit } dura^ 
•viffet ad Medaidevolutum eJt, Idem c. 2 8 : Hoc ergo moda Afi 
firiorUm imperium , quod si Nino ad trtgefimam progeniem 

ttoCCCC-iamplis annos fteterat^a744aiteverJumeH. Sed pofte- 
lioro hoc loco indubie irrephtnota unius ccntenafn,ade--' 
oquelcribendum eft ciaccc. luftinus Trogi epitomar- 
tor Li4 imperium AJJyrii qui poded SyridiffiJuut^nnoeclJ CCCa 
tenuere^. Peremtu apud eas regnat/tt Sardanapaltu ^ vir mu* 
here corrupt ior. V eilefus Paterculus K 1 . infiquents tempaa 
‘re imperium Afiatkum ab AJfiriis , qui td obtinuerant annis mUle 
fiptuaginta^trauslatumeH ad Medast Ccphalion nefeio quisi 
infiufebianisGraJcis Scaligeri p.30. ubi Nini Semirami- 
-- - dis \ J . ! ' Digitized by Google / AdVIRSAMA jC«*.Oi^LO G.IC'A • 

,dis Hili Qticiriiniilct) sdditt t(gi jur tWr.Ag^» 

Wvnpjso? %Mf Mroxiiru: ' 

Sfiftlii hi<Jc«flvenu.cum VdlcjoiD^btc quum n;iHe.aniiof 
ve 4 ti fuciictfariliusMiw scgim^m .dfe. 

.Eufebius StuUigcri j. //>. Pftj^ 

Mdjd temfm fuiffe >e^*s A^iorum^hiflorU refert, £t fiunt 
jimul tuni )d CXCIlX,*jyntnes tutein rigni Ajiyriorum 4 primt 
thmo Nini fi}pmnenf M.CG KL, In/cjutttra Graeco chrc*. 
fiico ItHio A6i>icano aud?ore adfcidbuncur imperio Ail^ 
tiaco anni ci> ccct ixxxtv, Jofcphus ScaJiger ab initio 
BfcH ad Siirdanapali Obitura cctUigit* annos Mjcccc lkxzik, 
.Mitto aliorum dilfonas fcntentias, , ? 

minor autem cft diflwvfio &.deimpeEii illiup cum 
.anip.litudine.mm regum flumerp, EuenimAti^icaausqua- 
.dragtnta unum sEidebiuAtrigiuuiairccenfet». Vellejus 
l^ztctQuius: S^^ddtMfviunt tJkttP trie^tne Joco 4tl>NtH0.& 

Stmirjtmide <Gepbalionis verba iimr 1 T« J 

) 3 ita»A^ H. 3 JC -fitlAnrtit y Kruina< xlSio .0 Xkyut im .00^ 

tutQi eimStili tSfMmf nfiTy* Diodorumaudivimus jam tumii 
imperium illud ad triginta .hominum aetates , item ad 
trigefimam ufq.ueprogeniem durafle. Idem .Sardanapa- 
lumappdlat a Nino trigeHmum.. S^ger tomen a.Dio- . 
dorovult agnofci reges triginta quinque.» eo^ue cortlf 
geodumulcimadla bt feribendum Xetfh»eLm\^ 

9K ^ quoniam ita legerit .Euiebius. ,£t fooe leglr 

turitainGraeei^urebianis. 5 c^>geri |r.2p»i»49:: attamen 
eumolibi.etiamy.&hi5 quidem»opn niH triginfiaVeges>.har 
bcotDfodorus»veriiii»iiiusieAilihil mutanduin tertio ifto 
kico & in£ufebiana perpcramlliud siiponi©* pratterque 

Diodori mentem irtepHlTe. Confuli tamen bcaliger po- 

telb 


.Digiftzed by Google f • '' v/, Capv-t yi. I . 

teft, fi Itallbet, JN?o/ir L^9 ^ 

Pcrr6 idcmDiodoTnjitanarrat,quafiaNmo &Sc;' . ^ -" • 

miramideozrlniaAfuei Tanai ufqucad NiJum, 'pra*ter ln« 
diam>fii€i'iiitdoniita:, quofiqiic tim laturo iniperiuin a<i. 
pofteros conihmcr propagaturo prirouro In Sardanapalo, 
ckfeccnt. ld£ro& alii nonnulli romorant. Herodotus 
v<cro Aiiattcuoi illud iroperium rcAriiigit ad folaro Aliam , • 

{uperiorcin. Hunc fcquitur Dionylius HalycarnalTenfis' 
Antii^wmUl»dAjSyri»rmikimfniHm retro sdfthuhtji 
9t/^ P^tmugens temftrAy mfiduamfMMttdam Afi4t 'f*rum thi-^ 

' mnis i dem^w Mtdos trunsiaium , & aulfum ttitm «pAm wm 
lomgadurievitttmprrr^^ Ptrfd porro Mrdis deviif is Ajia ■ ' 

sitmpenitotitsmdempotmJum^cdttrumEmropsutsttiMmgentes 
belhtentart Mtsji non mnltmmproftfermni, ^ 

Iti tanta Icriptorumdilcordia verum a falfo difc^erc 
^ quam Iit difficile nemo non videt. Indubie tarocn iHa func^ 

' veriffiroaqux facrishiUoriis magis funtconfcnran^Pro-* 
dunt autem illa?, principe iiiiuro ChufiCharoiqj nepotem ' , 

'biirorodum carpiflepotenremdTcih terris. ' . 
vpni\Aoi»Qtn^{.Yi^)principtum^rtgmtimB»yylonfir.dr*cht 
Afbid , &cb4lsnne 'm tgrrk Ssnnuar, Deterrk iU* tgre£m 

tSt Ajfnr ^'ndificav'ultnuyem^& pUsess (tvittsist^^Chiitt • 

Eifin tjni^ inter Uiniven ^ Cnide y hnctB tivUM mngnsu 
£11 autem Sennaar regio Bal^lpnica, inssdf rnt BaSvAmutt 
dii51a etiam rHcIliaeo Miielio apud lofeph. /./. . 7 « 

. Atqj ita omnes Kilnrodi urbes iinius illius regionis am-' ' .. / 
bitu fuerunt definita?. Et vero Afach videtur elTcAracca^ • . . 

, urbs a Ptolomato in Sufiana collocata,- Chalannc Calli' ' ' 

nifum oppidum ad Euphratem Ammiano etiam memcH > 

> riiam iz } : nec infeite creditur ab Acad Acahenen di^ 

' - • . 

^ ■' A 

* * ■ 

, ' . Digitized by Googie 

I V Adversaria Chroito toc ic'A' 

£fam ^orttipte tamen pro, Acfdcne» ' Hoc regnum itaque 
Sennaar feu Babylonium Nimrodo auftore,eft a diluvio# 
inter magna antiquifTimiimjindubiicramcnrecentiusjUtut . ' 
haud muiturrij gentium difpctlione ik confudone lingua-» 
rum.. Infequenri demum tcmporccarpit Adur(inccrturn» 
Semi filius, an unus poftcrofumNimrodb an denique po- 
pulus AfTyriorum) Niho aliifque urbibus exftruiiis no- 
vum regnum in Airyria circa Tigrim' amnem tondere» A. 
Chale enim videtur regio Calachjcna Straboni mcrnoratai 
inifio A77.utRcfinauditRefainaAmmianoA^A"///;l 
CaJttriim quo demum tempore ca’perit illud Aflyrium rC'> 
gnum, in Sacris haud definituh Etfienimfhttim poft*Nira-* 
rodum recitetur Aflur,familiarc tamen. Sacris cft fcripto-» 
ribus ut &a‘liis,co'nne(51erchiftDrias rerum magno tempo— 
rjsinter\’allofeparatarum.. 

‘ ^ Abrahami jctare, anno circiter periodi lulian*’ 

2794.5 certum efi per, Syriam nihil valuiffc Affyrios, fcd- 
fupcrfuiire etiam tum Babyloniorum regnum , ut 
men latilTirne tum imperaverint- Elamica:. Sunt enimi 
Elamitx illi qui Elymcr alias ufurpantun Medis con-' 
tigui apud Strabonem l.xvr. Plinium l.V. C.25.& 27. Li-^ 
viura 1» XXXVII.. adeoque ''trans Ti|:rinr habitarunt'; &<. 
tamen horum regi Cedar- Lao mari fervierunt. aliquam-v 
diu reges Sodoma: & Gomori a?. Gcne£ xi v, 4; V t proindo- 
quicquid aMedorum finibus iifque ih Pala?ftinam porri- 
citur Elamitis tum videaturparuiffe. Comprehenditur* 
voro illo fpacio etiam Ailyrlai Forte igitur tum non-, 
duminfti.tutum erat regnum illud.Ccrttfi jam ca^pitivero • 
fimnccft Elamitis parnifle*. ' ■ 

Numeror, xxiv, 22.. ait fiilcam de Cinseis; 

IndiibieJgiiur tUm jam ortuih erat ABy- 

riorum 
Oigitiz^ bj Goqgle ‘C A p V T ^vn. ' 57 

•riorurnregnuitu Caicerum.potentiam illius imperii trans 
Euphratem fefe haud porrexifle aliquammultis poft fe- 
xulis 5 & quidem ^nte Iphiti fortalhs «rafn, argumen- 
to eft, quod ejusimperii cis Euphratem nulla vel minima 
» 6at mentio in Sacra hiftoriaanteregcmPhul, qu* tamen 
."dcfe<5lionem Medicam tantum quinquaginta circiter 
annis prarcdTit. Mefopotamiae itidem illos haud impe» 
i ralfe anno periodi lulianjE 32885 liquet ex libro Judicum 
cap. iiisS* ubi Chufanrifathaim Mefopotamije rex ea 
fcribiturfiiiircpotfntiajUtlfraelitas, fatis longe diflitutn 
'populums integros o< 5 to annos fervite fibifecerit.Eandem 
- fui adhuc juris fuiffe aetate Davidis, haud oEfcure patet 
ex iis quae narrantur i .Paraiipom^^x i x. Im^> videntur ulti- 
mo demum tempore, Phullefortalfis rege, MefopotamnE 
-q>otiti Alfyrii. Ita enim inter alialoquitur Sennacheribi 
legatus II Reg.x IX, 12. liberaverunt dii gentium 

fingutos (jHvs vaftaverunt patres mei, Co^rn videluet & Haran • 

^ 'Hejfph , (^r filios ^den ifnt erant in 'ThaUJfar ? Haran fane 
;cft notilTimaMefopotamiaeurbsCharrar. ' * ' 

CAPVT VII. 

Herodotus aVti^ Herodoti feElatores de Jjdynaxi 
regmfortum tS' exordio prodiderunt jquam optimi cum 
Sacrisfnfioriis coni>en,ire')queeCtefia{ autem , 

.'It .. is" ex illo habent alii fabulo- 

}• . . . „1 

"T Tis potitis no adcoYm tetlilfficile fuerit de illis difcordi- 
' JL jibus fententiis fcriptcyru aliquid eertiiffirmare. Frim\ 
Cmm*idutk(urjamfoleeft clariu^ihbulofum effe, Aflyi- 
riosa TanaiadHilum & Indos, 'dtqiie per omnemAfiahi, 
'miUctrcccntisaniplius aniiis impmura tcnuilfc. Salma- 

ijg' • jj- i ■ lialfe* W' -V Digitized by Googie V Adversaria Chronologica 
na(!aris &Sennachjcribi regum dudu au<Stum peromneitt 
Syrbm Aflyriorum impermra, nemo nrgaveri*^ Verum 
ha.'C Felicitas tantum ruit ultimorum temporum ; paulo» 
poA Medica deFedtionerubIcquen te. Num primus Nini 
orbis conditor bello per omnem Afiam fucrk graflatusy 
eamqucfubjicere libi tcntavcritjinccrtum arbitror. Certe 
fi tempora c]us 4 id<xtatem Nimrodi accedunt, nifiil eft ia 
fileris, monumentis r unde illam famam vel convellas vel 
affirmes.. Ex adverro|vidctur>omncillud'dcprjBclarege« . 
ftis Nini &l Semiramidis , ad Graecos per Ctefiam deve- 
nilTc. Ex hoc uno (ane omnia defcriplit Diodorus Sicu-^ 
Ius : Herodotusnoatantum nihil horum habet, fed plane 
alia. Quis autem fabulofo imo mcndacilTimO' feriptori 
fidcm:tut 6 commodet?. Sifane Ninus, ut fanu eft, gentes 
Afiaticas perdomuit, non tomen magnitudinem qu£e(ita& 
iiominationis continua polTeiTlone hrraavit. Multis c- 
mmfeculisomncm Syriam^ etiam illam quae Ailyriis fini- 
tjmamaximcdh,fui.jurisfui(fe,^ecrtc haud paruille A(Ty— 
ciis,ex Sacris codicibus fecimus manifefium.- 

Quantum patuerit per Afiae reliqua impei i um A(^- 
fyriorum ,,.autquamdiu invaluerit illorum potentia, iti- 
dem, affirmari haud polfc exiftimo. Plato in EfinomitU^, ' 
TrojanumPhrygumregnum'fcribir,parttmfuifreAfry— 
rionim-in Nino monarcHiar per Afiam. Troja» vero ex— 
isidium contigit ,, fecundum. Scaligerum circa annum: 
periodi- lulianar 3:5 3;o , Iv e. quadringentis fexagin- 
ra circiter annis ante Medicam defettionem. Scribit au- 
tem hoc Plato fortalfis fide Ctefiae aequalis fui. Namque 
.ex Gtcliaidem narrat Diodorus /. /; fed ita ut Ac- 

f yptiorum hiftoriis coarguat-Ctefiae fabulas de fubfidio 
rajanisab Ailyriismilfo.. Nihil vetat tamen quin ere- 
d^uscufiiDionylio ^dycajnaflcnfi^lfyrios muU^m -fr. Digitized by GoogU.’ Capvt 

^4r//»/aut cum Hcrodoto,qucniDionyfius omnino fd^' 
cluitur, fuperiorcm A(iam annosDxxtenuiiTe ante Medo*' 
rusn dcfci^ionenir Non affcnlecim tamen illi quod <^e 
fuo adjecit Dionyfius,per Medos auduoi imperium. Ne-- 
que enim ilH in Babylonios aut cis Euphracern potenti- 
aifn extenderunt : qux tamen omnia fuerunt in ditione Af*' 
iyriorum faltim ab sevo uique SalmanaiTarisr 

Tempora Affyriaci imperii iliius quod (Iipcriore 
~ Aiia fuit circumicriptum>£erc6 dcHnirc in illo feriptoruttr 
diffenfu haudlicct. Etenim de rebus Tranlcuphratcnii-- 
l>us, multo magis de rcmotioribus,rara eft in Sacris 
moria^coq; nihil eft ad quod tanqtiam ad regulam exigas 
dinennones.- Herodotus tamen quod adferc a' vero non> 

" alienum: nempe annos quingentos vigintiante Medo- 

fum defe^ionem Aliae fuperioris imperium penes AlTyrt- 
os fuilTc. Inckierotverb illo audore cpocha- regni illius' 
Artyriaci in periodi iulianar annum 34785^ adeoque pene 
.in tempora expeditionis Argonauticae. Haud inquam- 
ivero iJlaluntaiicna>li de imperio per luperiorem Aliam' 
loquaris : diu alias autem ante condidilTe aliquod regnum» 
Alfyrios, cxllrudis urbibus maximis, certum cftv 
QmcCephalion StVcIlejusPatcreulus habentdc mille 
quod excutritannisjfortaflis per errorem cx G teli acis fu rtt 
dcfcripta.Ctclias videlicet tradiderat, ut habet Diodorus,* 

' ultra mille annos imperium jam AlIyrios^tenuilTe cum 
I bellum Trojanum oriretur ; id forte per incuriam, mini- 
me tamen tolerandam, ad Medicam defcdlioncm ell trans- 
latum. Ccphafioncm lanc pelTima fide aliorum fcriptai / 
tra^talfc, vel pauca iJlaquaeefus nomine fuperfunt inEu- 
febianis,magnofunrdocumcnto. Quale enim Hlud eft- 
^odiiondubitavicHcrodotum quoque in tefiem citaro' 

£ lotuiff Digif J by GoogU / 5 » DVERSA'R'TA ChRONOLOGICA 

:rerum aNino ScSetiiiramide geftaruiwc* Vefom eft tapi:ai 
'tncfidd laborare Ccphaltonis fragmentum ; nanii^uc eo- 
*dcm loci feribk.: xiAIojv S' hS> «c 

*P«ffiAia at \d^6fieiT) , vs^Tiykoftiroi» lAtt^ict KoX;^^ 
.Ai>«'«f.Wuncaclditlucccfliffc Teutonumjquo tempore bel- 
lum Ti^c^dr‘rnhi'fit ^ftum. 

Diodorus indkbie tempora imperii Affyriaci fide Ctefiiac 
"tradidit. Incidit vero cpochi illa , li Medicam defeftionc 
cCi Herodoto colloces &numeres annos mille trecentos fc- 
xagintaimperii Affyriacijin annum periodi luliana? 2538» 
qui eft itatis P^lcg adeoq; confufionis linguarum cx iix. 
(^o^tenl^bie^inum drbemtonditam aut imperium ali- 
quod Aflyriorum CiCpiffejIate per Afiim fadis excurfib- 
nibuSj non eft vero abfirtiile. Quod fi autem Ctefiam fe- 
quare in tempdribusdcfedlionis MeHkrac, adeoque colli- 
gat rctrb^anbosillos Aflyriacos ab anno periodi lulianx 
%84fjincr<^ iAejufdeni periodi atindm 2467, qui natale 
-p^ii^ adtCcedit anilis 5 Id ^fiod d vero alienum- eft: 
donlfdt qdiplpc' ^ant^Oinguarum confufibriem non efle 
;c6nditam'Babylohem,Babylone veroNinivem cfte pOfte- 
jiorem.*' Vt prohideetiam ira pateat , jufto longius Mc- 
■'dorumtdmporafeefiamproduxifle. • ' v 

‘ ' ’Ci!ii^^Ctefia'Fcdt & Trdgus Pompejus ^ ctfi ejus epi- . 

‘tornator luftinusutVptundum numerum cxpiment,fexi^ ' . 

'gintaannorumliaud meminerit. Quod Hufebius vero 
tantum’ co cc lx. fupput^verit, fide unius Caftoris 
"^fadumjfi cl^dimu5^^eorgi<yapud Scaligerum in 
^fperjioatbm adBtfebium /p. annumefavit tamenCaftof 
■ ifti Imperio Affyriaco annos tantum m cc txxx.Cacteriim - 
' nihil fuppctitquo vd refellas hunc & illumyel defendas. 

" lulius Africanus vero qu* tradit nimium quantum d vc- 

roab- . . ' Digitized by Googk CarVT: Vlf- ^ ^ 

m abludunti ut qui in Medicis tempoc^htis Ctcfiam quoq;* 
litfequutus. X^ngcfane ultrd diluvium itaexc,^rri|Any-: 
riaci imperii initium»- FortalLs vero iile:fccutuscft pU-‘ 
quem auidorem qui annos illps AiTynafOs^definij^it ul-* 
timo Nini urbis excidio, quod cum ultima Cyfi^aris scta-; 
tem convenit;.. £fto,ergp ultimus i^^fly^iacu^dfyundum 
illum computum annus periodi luliana? 41 ig, primus fu-; 
ctit 264J. qui cft confufioni^- Jinguanmv cxxi. In hunc- 
moduroprofedtofi inftituai^.cpDiputum, proxime accef- 
fbris adillay>auJo ante a nobis allata, neque aliqua in mul-- 
titUdine annorum fuerit ahiurditasi.^ . • o 

Scaligeri porrd.ratio cum. ultra diluvium itidem e^-‘ 
currat non cft quod nos moretur;. 

Iddignum eft obfervatu , videri AEmilium Suram in’ 
temporibus regni Medici fccutum H«-odotumiin Afly- 
riacisautem proxime ad numerum Ctefiacum accedere.- 
<£anonion;c)us nefeio qj^; manu ^t^er culo, infertum ita 
fefe habet omntii^ gentium 'rerum’ potiti 
Junt^ pofiltA PejJdt , deinde [^kcedenesy exinde duohtu regibus' 
. J^hilippo Antiocho , qui' a Macedonibui oriundi' erunt ^ haud 

multo pojl Carthaginem Jubaitam deviilis\Jtimpia Impertj ad' 
populum Rotftanjum pervenit',,. Inter.fm femjut dr jn'd^^ 
regis Ajjjnortitpy^ui priucepr rerum potitus-\ ihferfunianrii' 
mtUe nongenti quinque,- lofephus S.caJigcr l.3.can,lfagogid,- 
puiisi verba Surae recitat tanquam ille numerafTct annos^ 
MDccccxcv : at profedotot^osiilbs nonagintadnnos addit • 
de fuG, contra quam. haiicnt cpdicesi,' Ydlcjant 'Suram" 

' quoq,- perperam accipit quah annos putavit ad ever-- 
fanv i Scipione Carthaginem‘i cum tamen' ille loquatur’ 
dc fine regni Macedonici, utpbtc quo. uno Ifta imperii’ 
gentium poteftas a 4 jRonuqp^f qua/i,dev^^ci'it. Nec-verd' 

‘ • ille-: / 40 AoVBlltAilX A'CH>dWOtOfiT CA . . 

ille meminit cvefiaeicd fuba<fbp Carthaginis : quorum hoc 
' bello’ Punico (ccurido illud tertio contigit. Eftautcmi 
iiltiinus' Macedonici regni annus perio^ lulianar 45^5 . 
ultimus fcilicet cciasi Pcrfei,qui cum Philippo fuccediilec 
meruit ut hujus anni Philippicis anne<51crcntur. Quod 
ipfum lictum quoque dt a Polybio , numerante abinitio 
« I^ilippi annos l j 1 1 ad finem regni Macedonici. Hxcluib 
autem anno periodi lulianac 4 J4^,(i retro numeres annos 
mille nongentos quinque? initium Nini incidit in annum. 

' cjufdcm periodi 1641 ' illum ipfum quem modo collegi* 
mus putantes tempora Aflyfiaci impenj cum ultimo Cyrt 
a?tarisj<juo praeter propter videtur Ninus esteifiu T 

^ . . CAPVT IJX. 

CJrjaw Jjj^riorum nomina pUraque incertae 

- iJJL^ fidei ? 

R egurri Aflyrioriim nomina primus forte Ctefias ad* 
Europeds tranfmifit. Certe a Ctefia memorata efle" 
nomina teftatur Diodorus/.a. e. aa. & Cephalion w £<U- 
ftbhnu. Kccertfuerat autem tantiim triginta, ut refert 
pigdprus, Cephalion» dubitanter tamen, feribit tra-: ^ 

Ctcfijc nomina regum viginti trium. Forte vero nu- 
iperus eft mendofus feribendumque ii ^ ’ eodem: 

enim loci 4,Cephalionc rex vicefimus fextus AlTyriorum. 
refertur in tempora Argonautica. Vnde Ctefias illa fit 
' ha^us. , Incertum » procul dubio autem cade fide tradidit, 
qua caetera,hoc eft nulla, vcl vehementer dubia.HaefilTe ip-i 
^mmet in hifcc,vel ex eo apparat, quod in fragro^tis apud 
Phptium Ifribat, Sardanapalum ab alijs Anacindaraxis ab 
, , ^lijsAnabaxaris filium cenferi, 

lulius Aiiricamis qu« dedit nomina num eadem fint 
- ' cum Digitized by Googie ' * ' ’ Cx<f tT 'IX. r. Y,jA. '41 , ■ . 

' ntruht) rrl KabonafTarc^.cennineotur. ' Kctep Ruteni 
Vixerit 5 in Cra?corum ncjtitiara pleraque .notii ;y€niiic* ^ 

Qui enim vidti fuerint aufi vidtorea horum aliquid eela- « 

re rciendiavidos^Cupi4iihtnosautenrrcienVi>vi4bqreiq;^ , ’ , 

fbifTcGrx^cosjUciqj certum cfl.Noatantum vero non Ptq>r 
' ktnacumfed nec Hipparchum ullam cognovifleobfcrva-j , , 

tionem hderalem Chaldaicam, quae NabonaiTari e^ecac 
seram, liquidumprofcdo cft ex utriufque, cumprimis au» ^ ^ 

tem^Pcolomaei I codicibus. Quid «quod videatur 4ple ' 

Bcrofus ultra Nabonaflaruhi nullam prcdidilTe nderalcin ' 
hiftoriam? Hujus line libris aftrolcgicis & Hipparchus - ' . • . ^ 
ufus ell & PtolomsEUs. Illi etiam quadringenti P4ua- . ' . " _ 

ginta anni, quos Bcrofuslideralibus Chaldjcorumobfer» ' 
vationibus adfcripnt teftet linio, numerati ab initio Nat " 

• bonallarcae a?rae,id cHab anno fecundo Olympiadis , i i,x> . ' ' 

attingunt extrema Antiochi tempora.. Huic An» 

tiocho autem Chaldaicam hiUoriam Berefus. . inferi pfe» 
ratjUcaffimiatTatianusiBir^woTAc - 

^ muf tUnvf BiIakj mv J*** '\ 

' mvr«¥ TghuTPv ift^feu a» tpm /3t€Xm( ua^ir:^a(, £u» 

fcbiusliX^prarparat. perperam h’abctArii«;td.'^l<^' ' 

AtSoterAntiochustcrtiuseB ab Alexandro, ii & hunc it> 
tribus illis numeres , & fecundo Joc« habeas Seleucum». 

'Si recens autem adeo cft Hdes hiftoriarum fide- 
ralium apudBabyloniosjidialtem manifeilum eil,vana ja* , . * 
etantia myriadas annorum illosoBcntaiTe. Ab Hipparcho ' ^ ’ 
id n endaci) approbatum fuificjthaud crediderim, lambli» • ; ' 

cho fivc Proclo :iuciquc fare in iis quae Chrjftiana. fidei . ' 

"funr, cujufir.cdi cft mundi creatio, ita ftfe- gerit , ut a» ' ‘ ’ 

pci te fa’fa^ intpta,nr.o portemofa mendacia nen dubi» ' . ■ 

icm piofiieii. - Ne tpigeeis quidem aut Forpbyrii nar-' . ' ' 

^ • i r S > rauoni \ ■ ■y Di Ji iZi' : . , Goo^lc ADVERSiVlA-OwRCfVOLOGtCA 
i^ttohl tUTd^'£dcai adhibueris. Mirum enitt >.(1 CalU* 
fthents'mi(crit AriftotcU •complurium Icculorum hiiion 
fias hderUles > iph fierofo im6 omnibus aliis Gratis i< 
gnbraTrasV Quiitemcrocrcdiderit plures Bibylonioru ob- 
Servactqncs Jbpigcniquim Bcrofo homini Babylonio ob* 
tigiflc? Nifi forte Epigcnes multum ntBeroforcccmiory 
iidcoqtic rixcrit forraSU aeraiNabonaflarca: Icptingcnic* 
(imo anno Stvigelimo, atque ita ad fuum ufqi aevum hillo- 
mmfideralcminumeraveric. VndcPorphyrius acceperis 
illam CalliAhenis cpiAolamadAriAotelemtin medio re-t. 
linquendum cA.Ecquis enim illud definicrk>quod alius 
hemo roeroorat?^ Fortaffis non tam de obfervationibus 
^kftroruro lotutUs cA CailiAhencs in literis ad AriAotc~ 
Icm, qnam de hiftoria temporum Babyloniorum. Et ve- 
ro annis mille nongentis ac tribus deducis ab periodi lu^ 
Ihnx 4^84« quo Babylon ab Alexandro Magno eft ca- 
t)ta >'caput illius arrae incidit in cjuldem periodi annuni 
^481» qui cA a diluvio 6t. A quo ufquc temprire for* 
tafTis haud -defuit Bal^pniis certior rerum hi Aoria* 
tnim turris Babylonicae infanum opus nondum moliu 
tum fuerint ftulti mortales, eoque Babelis nomen noiw 
dum auditum, tamen jam tum terra UlhoErc a maxima ho> 
minum parte videtur habitata. 

* Si autem Babyloniorum hiAoria illo annorum 
bumcrofuitinclufa, profciSto falfura cAouicquid fivealii 
fivcBcrbfus deannorum myriadibus tradiderunt. Mirum 
vero fi & Hipparchus tcftimonio fuo probaverit myriades 
illas, cum tamen illenullam obfervationem fiderum potur 
erit confequi NabonalTare antiquiorem. Mihifane non fit 
|>robabile,ab Hipparcho id proditum efle. Certe fi di- 
xit per fecit imprudenter i vanatn oAcDtationcin re ip^ 

-s * ftatim 'i*- - / '•* .. ? N / r. . r - 

• . .. - 


« '' 


I C A P V'T IX. ’ ' ^ 4|^ 

fiatim confutante. Scite Tullius ex fentemia Pan:Ktii ’ 
dodHlTiini Stoicoru r ^pdduntiittkelringemA&JtftuAginu 
miUn \umortmm^ ftrfduAHdii txftriu»d^ynnm-^ 
tjfent HMti , BAhjloni9^ofui£c , ftUunt :Jt emm (ffet fdthtiium 
ejj[ct iejitumy nemwem 4tt/em hdtcfhus Auiiortm qui duf 

'ftrt dicAt Aut fAUumfiUt, Gptirhe. Qui cftitn verumTir, 
tot annorum experimento Clialdieos ifth*c 
didicifle , fi ufus doceat' cJmnc hoc inanis cflet)perse ? 
Bene etiam Phavorinusapiid Gellium \.\^.CAvt>ifafbmAm 
yUm chAlddCorum lAHtM vtittfiAtu nm eJfe ^dntM vuUtti ti«- 
btnt: ne^ toj prwcipts Aalforefjg ijfe qms ipf fernut , fid-iU 
prAftigtArum At^ offuciarum gtnus itmmeftfo» «ffa hcntwes 4- 
ruJtAtores dr citum qaaffum^ ex mendaetii eapt Antes, ip^ 
etiam Diodorus numerum illum annorum, quibusChal- 
dai dixere mundi lefe obfervationibus vacaJfc » heud fh 
til} credi y confitetur. Porro fi aliquot millibus ann<^ 
iumt ndn inultis tamcn> effluxis fit ^douardettoK rerum om- 
nium j ex fententia ipforummct Cbaldacorumjqu! potu- 
it apud Babylonios efle memoria tot myriadum ^ Prd- 
icdo illa univerfi mptatio non potefi non oblivionem 
^mnium inducere. TaceoBcrofumipfum prodere, fidfo 
iai£lari> apud Babylonios fiiperefle per tot annorum xny- 
tiadas retura ab orbe condito. Quaf^fanede 

mundi creatione dificrit , fatetur deberi narrationibus 
'Cannisjqui aliquot demum vifus fit feculis poft rerum ini- 
tia. FabuIoiaVerctilttdimniade Oahneeflevcl AE^yptii 
docuerint i cum enim illis ifihsec debuerint efic eo nd- 
‘liora quo propiores filnt Eryrhraro mari, unde dxmonii 
illud monftruro ptodriffct olunt Babylonii , in Aegypti- 
acis tamen monumentis de Oanne & traditis per rpAittx 
monair generi artibus ac i^ntus^ altuin efi fileruifim. 

r CAPVT I ' 


Digitized by GoogU I, 4« Adversaria Chroko ^ocica 
CAPVT X. ■I 

•f.ft 

> 1 . 


fBerofi '^Hiftoriam ChoUticam mn futjfe omni ex 
■ . parte fide dignam, 

* A Ntcquam pergamus fortaffis haudabs rc fuerit pau« 
JlJLcis qujfdam dc Bcrofo addere , quoniam ille j ut.^ l . 
homo 'Chaldaeus, pra; aliis laudatur vulgo Chaldaicas 
xcs memorije diligenter commendalTc. Nec tamen eft 
onirmjs vcrbuluiu milferc dc Annii Viterbienfis fi( 5 iitio ' . ^ 
Berofo, fedtarttum dc illo veterib» depridicato. Hunc tri« 
bus libris Chaldaicam hUlOriara fcripfifre, cum ipfc effet 
'^^ente Chaldaeus,.dUertc teflatur Tatianus florentiflima 
illa ad gentiles oratione, t»}» ;tetA^cu«v o* 

Tertium ejus Jib^fura 

ph. l^uoatra Ap‘mJ»Xt 8c Clemens Alexandri- '■ 

*nus \n.pr 9 fr(ptico. jR^imo libro videtur pcrfecutus hiftori- . " 
am m undi conditi : altetp res (!^ha,ldaicas ad initium a:rar 
-Nabonaffarca? ; tertio reliqua ad Alexand rum Magnum. ' , 
j/Etenim Alexander Polyhiftor apud£ufebiu 1 , 1 . Chroni- . 
cor.cdit.Scaligeripag. 5 .ubjqufda dc‘rcgioneBabylonica ’ 
muntfo cpndito c^BerororecitalTct fubjungit; TaC^Sn- tfowarpf cf Tjf yreoirif B» rij TXf T' j3affiAi*f rnk 

W^a\$edoti( t ^ lev Tfts ptinAflue duTjlfy tni^n'( fx. Idem 
Alexander 'ex recunda libro nonnulla habet de diluvio^, 
ijQu^ex vr.tio ai^tero libro lofephusdc NabopobflarejNa- 
-buchodppaCir.c, jk eorum poderis ad Cyrum» aut Clc’-. 
•mens Alexandrinus, de, Vjcneris Tanaitidis imamne pA ^ 
Ariaxerpccm Qchi hliupicre*da memprat, jllapoitNabo-. 
,DalTarem contigilfe liquidym cd. 

Hidoriam iiJam indgni prascoflio ma^ayU lofeph^ 

^ " 1.1. coH- 

a* - .c 


i — ■ 

■ J . . r , .TJ'-- 
• Ca»tt IIX. 41 rat ilj? prxter Ctcfiara. Primus porro illi^ cft Belus dc 

c\uoninil Ctefias, ultimus Monostoncoleros, quodno- ' 
men cum Sardanapali voce hihi) commune habet. , 

; Ex lulio Africano fuadciumpfit fed cxingenio intcrpo- ^ ' • 

lataEufcbiu5iexbocIon?andcs3lijq»defcripfciunt, libra- 
riorum tamen culpaplurimum mutata deflexa in prof- ' ' 
fus alia. Vnde vero acceperit Africahus, latet. ’ 

- . idnotandum, non apparere illo incatalogo nomina AI- > . . • 

(yriorum regum Sacris literis memorata. Et tamen tantae ' 

oKm fuere ifth«c fama?, ut Salmanaflaris nomen in Ty- ' . 

rrorum annalibus aetate lofcphi fuerit fuperftes 5 Sanne- 

cheribi hodieque ex facerdotum AEgyptioruro 
gipud Herodotum reperiatur. ^ 

Vt fatear quod fentio , regum illorum cum nomi- ^ . 

fia tum anni incerta admodum fide videntur niti j im^ • > . 

iConfi^ka, pptius videntur quam vera accepta traditi- 
one. Saltim enim aliquod in iis vcAigium rcpcriretur ' 

jiominum in facris Jlau.4?torum. Quid, quod fortaflis ^ ^ 

•l^ini nomen deflexum fit cx Nimrod,adeoqucin regum 
♦Aifyriorum numerum detrufus rex Babyloniorum ? Cer- 
te Belus ,quem primo loco habet Africanus , Chaldae- 
. «m numen cft ; num & Airyriuro fuerit, merito dubit^ . ‘ 
ita a Semiramide Aflyriaca foemina conftru(Aani cjjp / 
Babylonem, Bcrofus in Chaldaicis jam olim negavit tefte -» , . 
lofcpho /,/. Aftonem Philonis Byblii &Dorothei 

Sidonii tcftimoniisconfutavitidcmlulius Firmicus. Vt • • 

■proinde & Afiyriaca facmma fit perperam dctrufainres 
. ^haldstordm. Sed de his fatis. : 
F ^ CAPVT Digitized by GoogU ' I i - * AdVEUS AI.1A Chaoholocica CAPVT IX, - 

Qud Je temporibt^ olim ^ahjlonii docuerunt 
falfa ejje aut incerta^^ 5 D e temporibus fuis ip(i olim Babylonii non idem 
tradiderunt* Diodorus Siculus 1. II c.31. feribitt 'V • ^ \ V 4 


' CbaUd§rum coUegium udexpedhiontm Alexandri in Aji»m f *#• 
dnngenta ^ p^tnaginta dut millia numerare, ex quo pdera ob* 
prvari centum pr^ Cicero l,t»dc 6 ivliii\*Coneemnamnt e//- 
am Babylonios, Condemnemses inquam bos aui Pnltitu,*mtv» 
nitatu , aut imyndentU , qui CCCC LKX millit anner um , ut tfp 
inunt , monumentis tomyrchenfd eontment. Idem ex Pansc-f 
tii fententia ha: nam quod aiunt » quadringenta dr pftnsu^ 
- ^ta miiUa annernm tm ^etic litandis exftrinndij^ pueris , quu 
funque ej^nt nitii Babylosdbi pfofiiffe ,faOitnt, Codices qui— 
43UI Ciceroniani longe miriorem numerum legunt j fed 
(cadem plane ex libro primo la^antius inferuit h 7. Inftw 
.c- 14* luquc redic fefe habet vulgata feftid, Proclus 
V (,t, eemmentarior, in Tmstum flatonis OMQLCsx\\oxt, 

Iamblichi coarguit Hipparchum, quod dixiflec Chaldaei' 
os per feptem 8c viginti jryriadas annorum fidera ob*^ 
■7, IcrvalTc : illos enim totas circumvolutiones & periodos 
■ 'feptem mundi dominorum memoriae prodidiflc» Fois- 
ta,flis' autem & iUe Hipparchus non xx led xe (cripferat 
myriadas. Et vero iia ejus relatio exade Ciceroniano 
jaumero convenit 


A - - >. A . I(^Hu£cbiani& Graecis p.y, & 6 ^ habentur quaedan^ 
ex Berofo, partim ab* ApoUodora partim ab ATexandrp 
Polybrilorccxccrpta^ £t Alexander quidem fcrjbit,dt- 
* «GCCC Bcrofum : m laCvA^r ^)uAaa>si<% 

- wiwA-, % '•I - ‘ V ; ■; 

V ir. -LJ: '■?. . J ■*' T ^ <• * V <> A ' 

~'iUArKB i(Sfi ntULwymof $(^ w uar Jtngf n^tL^um, igtf^JT-^ 

. ^ndito mun^p ad Alexandirum A^dB uxcrint pluTquam 
~ centum quinquaginta annorum mUlu, & tot annoruo) 

' (lidorias b;^erinc ChaUan. ;, llongc fuperatur ,t^eq 
baec futnma a folis ix Bibyloni£reg 3 >us,quoa>Mte 
viuni Bcrofus fcriptic rerum potitos per uros ccqtum 
yiginti. - Enimvero Abydeno interprete >Sarus Babyl^ 
tiiiseft numerus trium millium ^xcen torum ;,e6que (aif 
- centum vigintlfuntanno^)^ quadringenta triginta duo 
millia» qua;.funima prppius ad ,prit»,.di^m accedit. 
Aut mendum igitur eii in Pqlyhiftore » aut Abydenuf 
perperam interpretatus eft numeros illos CbaldaicoS| 
(arus,nirus>rolus. Pofterius vcrqcB iimijitu» quis eniiq 
£uue mentis credidcric^Tcgoatum anoveip regibus qua^ 
drmgpntii triginta acorum millibus ? Superatboe j^cr 
tenta .omma roendadotum. « . Hinc Panodotoa & Gcocr 
glus monachi non anims dics^intelligendos cen(iie> 

~ fuot, uterus unus hgMficec*ter,miUc&it^entbsdit^ 
b.e.d^cnn.axmos.Cb^aicos ^cepeis quinque epago* 
menis., Q^m illpfnna lententium reperias in notis Sav* 
^cri ad. Euiebiuqa p* a4j(S. Sed yereoi; ne i^c interpre- 
' tatio mera iit ea ingenio coDjedura. ^Nihij enim prxffif 
~ _ folitum fuerit,, fi regum aliquis ante diluvium regnaye- 
' ait annos ttiginta.autpaulo amplius : tamen lofepho- 

tcfte 4 . /., etiam, Bcrofus confenfit cum 

^cripturx dodrina de hominum longaevitate ajitc dilur 
yium. i Qgod enim idem, tefte Plinio I.2.C.4P, negavit 
■ ta humana cxcecU poiTc annos cvti, id de.fiatu homi- 
num a diluvio, cft accipiendum. ^ , ■ Igitur io dubio va§r 

fi neat ♦ s. 
^ Adviusmiia ChroKoiocica 
neat <]uk1 fit Sarus Chaldaicus : maneat etiam, Tecundudl _ 
ab initio mundi ad magnum Alexandrum nu- 
metata centum quinquaginta millia annorum. Ab ini* , 
tio inquam mundi. Etlicnim feribat Diodorus /.a.r./»* 
Chaldaeos fempiternam mundi naturam perhibuifle, 
procul tamen id a vero efle liquido apparet ex illa facra ■ 
Oannis dodrina, quam ex Berofo reciuc Alexander Po- ' 
Jyhifior. ■ 

Plinius l.feptimo naturalis htftoria? cap. jd.fcribit^ 
B^genti afttd Baijflonhs DCCXX a»it9rnm §bftrv»tionts fiit* 
tum coStltbm Uttreulii infer docet , grsvk auffor tnpri* - 
mit: tfui minimum , Berofm ^ Critodemue CCtC L XXX an* 
ttorum. Simplicius com. 4 ^ in librum alterum dcccelo 
Ariftotelis, Ut quidem Latrne verfus cft ; Froprereu quoi 
mondum obJtt^Oattones iUa teelfJies\ efuaa Arifiotelu mandatt' 
Ctlltflhtnti Babjtone mipt , in Crueiam pervenerant : ^ne cfui* 
dem annorum fm^ffe mitie nongenttrum trium , anffor eU Por* 
fhyriua , ad Alexandri nf^ Macedonii tempora firimlai, K_ - 

Harc fere Chaldarf aut Babylonii olim dc tempori» 
bus prodiderunt Qnarmalrdm mter fe diffon^^, nemd 
non videt. Docet vero vel fi)Ius illediffenfusirihilcer-* 
ti illos habuifie. Ncq;enim muItlSm^dco dii<rrep>aflent 
(ententiis. Adhoc autem, qui per tot ihyriadasannOruin. 
annotaverint Babylonii nafccntium fata, fi bmnrs fide* ' 
Mira obferA'Otio tam brevi tempore, quale vel-Callifthe* 
nes vd Epigenes vel Berofijs. memoravit » fuit circum^ 
fcripta? Alterutrum certe faKum lit oportcr. Gaeteruirt 
omnes illas annorum myriadas inani mendacio efle 
confictas ^ ex facra quidem hiftoria abunde omnibus cft ' 
pcrfpicuura: Itfft tamen etiam inde firire, quod omnej 
<^haidak« bblervationes fidcrimvqux^d Crxcos perv«- I V l ■» , D' - 


ocmiUv' -4t 
■ •>; 


\ ' ■ 

/ f r : ^ 


^ ^ t •) ^ f - - ■ • (^ = * '1 '-fj Cjirvt 'X: - -a 

l.‘i. contra Apionem incjuit, *ntitf§'pm4U fkmw 

k^ftoriiu d{fȣt^ dtluvio^de hemmum ta tp corrupi kne f(nt$ 
Moftsconfcrtpfit ijimnl (jr dt urc* in qug gener it nojiri pnneeps 
jirvAtm eHtde veilA Jetlketei in /urr,mn*tentmpntmm Arnut/ 
niorum. Deindejertbens eos <fuiex Noc progemtt funt , tem» 
f ut eorum udi^ttens ufque *d N*hupoLi£grum perz^ni/. Cztc- 
rumciE inulta cx vero adn.ikueiit BeroEis, tamen ple- 
raqucnonbonarfuiifc notae, faltim illacjuae ante Nabo- 
naflanem contiperuntnon ca qua parerat fide fiiilTe tra- 
dita , haud diflidk elt pafpeCio. Certe qua? prin.o li- 
bro narravitdc mundo condito ilJafabulofafuifle, docent 
fragmenta illa Euftbiana. Pari ratione babuillc fefe quae- 
dam libri fecundi, cx iis qua; modo diximus jam appa- 
ret. Illo libro nihil ab ipfo diCtumfuille de turris illa im- 
mani ftrudturaeamque fubfecuta confiifione linguarum* 
videtur ; & tamen quam maximae hoc peninuiffet 
ad res Babylonias. Indicio autem hoc certiflimo 
cll,tab6 inultorum feculorum annales a Babyloniis tc 
Bcrofo fuifTcpdatos. Qiwe a Nabonaflaris aetate ufquc 
'Contigerunt, forte redtius tradidit Bcrofus ex annali- 
um fide. Etenim haud injuria dixeris,quod Grarcis Olym- 
piades id Babyloniis arram ilJafuiflcNabonafrarisiutc;uac 
hancpraecellerunt f uerint & apud illos 

Et vero ncfdo num & Berofus ipfe fucum facere 
- voluerit fuis plufquam centum quinquaginta mille an- 
nis, quorum memoriam Babylone fcripfit configratam 
reperiri, in animo habens non nifi Nabonaflaraa illa tem- 
pora. Sane li pro annis dies fubftitueris,confedta deplana 
res cftiUtpotc cum totidem dies conficiant annos quadrin** 
gentosfcdecim & ^es centum fexaginta , quot forte prae- 
«ife NabonaAarai almi effluxerunt ad Alexandrum 
itna G gnum / Adversaria Chrokolog i ca 
gnum, licet Canon mathematicus, tantiim numeret an-^ 
BOS coccxvi.: Certe illius tantiSm a:ras initio claufiflc o- 
«incsobfcrvatiGnes fidetum Babylonias Bcrofura, ex Pii- 
aio conflat Lun.c,^^^ Qwdringentinimirum.& o^ua- 
ginta anni, qiianta f^cio a»vi apud Babylonios exftarc 
liderum obfervationes ille prodiderat, (i a capite h^abo- 
DaiTarasars nuraercntUr,attrnountur tempora Antiochi 
2«T?f@^,cui videtur hiftorian\ wam infcripfilfe Berofua 
• ceu ex Tatiano jam ante notavimus indubie vero id ipfuna 
traditum fuita Berofoin opere aliquo quo drQfvoftUf aut 
ChaldjEorum pliilofophiam. docuerat, cujufmodL ab co 
fuiifc fccipta etiam lofephua /; /. centrMc Af tonem teftatur» 
ut qui tantum illo in loco valueritfi Plinio credimus /. vit 
ut illii'^ divinAs pradt&tonci Aihenienfes ^uhlirt in gyn$* 
nofioftituom inaurati lingua ^o/ierini^ Verum luiic famaa 
five ademeris five prabuehs fidem, perinde eft^; Fortalfe 
certius eflid.quod de horolegijs variis Vitruvius fcripfit t 
Htmtcjcltum excavatum ex ynadr at atLenc^maqtte JkuiJum 
Bero/iuChaldans dieiutr inventfe\. CAPvr xr.. 

'Babylonici regni fohulk reieFlis ^ confutattFj fortuna ex: 
herijlimu' monumentk eruiturytnonjlrato cum 
Sacrk Uterk, confenfu.. 

■ ' A MtCHdTajtAoo-M^ decem regibus Babylone efle regna- 
jLAitum,Berolu&lane tradiditjutperfpicereeftex iisquaa 
AbydfenuSj Alexandcr Polyhiftor hc ApoJlodorusexillo- 
•xfcripfcrunr, & nunc in Eufebianis Chronicis recitantur. 
Neque enim vel Eurcbius. vel? Africanus Berofumiprum. 
videntualcgifle; ebq^ueilli femper rcAant Bcrofiana ali- 
Lu: ' .r ■ ' CnjL . ' - • -XI. ' ■ • 

cna Ede. '"V erCin illi regts fortal&iimt Fabulon. Cum 5a< 
cer <codcx tamen decem itidem gerHcrationcs hominum 
ab Adamo ad Noachum numeret^ videtor hinc orta 
fabula. • , s' . , . / 

• Quaede Babyloniorum regibus i>ofl diluvium m* 
didit Berofus^illa omnia dciiderantur nrque ad Nabo- 
pulaflarem & Nabuchodonofarem. Attamendc infana 
Turris conftrudkione & fubfecuta confblionc linguarum' , 
in Babylone, haud multum Sacrisnoilris hidoriis dilTimi-'. 
lia recitat lofcphus quaedam, ex nefgo qua SybillaX/»- 
Stiiurebius /jt». ire^im^o-iuvirr./^.ex Abydcno,qux 
indf, quantumvidctur,more fuo, tranlTcriplit Cyrilliw 
/./. Cbittra lultanMm. -Habentur- autem illa' Abydeni et*' 
iam in Chronicis Eufebianis Graecis Scaligeri. Vbi &fr:^ 
mentum illuBre exftat. Hehiaei Milelii^dc linguarum . 
eonfufione dc fepararionc gentium , ada in Sennear poil 
diluvium. Videtur vcrddchisomnibus nihiltradidiflfe 
Be>^c>rus,quod lamante dikimus: alioquin enim ejus te-‘ ^ , 
ilimonioilluilrairet hunc locum faltem iofephus,queiur 
SeFOithbriscircufumfatjs liquet. 

' A Diluvio Julius Africanusf fi credimus Scaligcri - 
Eufebiinis Graecis) primos Babylonios'fcribit reges libi 
COnfiituifie : ei Xa^^ajei Trfam ^ivtiyo^ivott savtii (Set^Aasi 
feceniet idem mox duasdynaftias regni in Babylone, al- 
teram ‘Chaldaeorum regum feptem qui regnaverint an- 
nosccxxiii, alteram Arabuihquinque regum, aqnorum ■ 
ccxvi.' Hos demqm fubfiecutum Ninum rcliquofque quaf 
draginta Alfyriorum reges. <^o aucVore illa narret' 
Africanus, incertum cft. ‘ j . 

- * Primum autem apud Chaldarcrs caepifie regnum ali-^ , 
^^odfolitomajusdc potentius, ex Sacrisquoque hiBoriis - 

G a .jiovi- J 

. . r ' ' ■ - ‘ V..» \ . ' - *' / • . 

/ 
. - ' , Dfgitized by Googie V. . ^ .V 
r" ■ ' 

T > ; ^yiv 


/ -* v:- 'K ^■' >' 

>- v.^ > 

■ i . t : 


.'V,,;' 

Vi - 5t A]&r 6R5 AlCtA ChAOI^OLOGICA ■ ■ ' 

novimus. Btiam vero ex Ctcliae fabulis conftat,antc 
Alfyrios imperio Babylonios floruifle. Dioden us Skuli^^ _* 
Ct^iac iide L a x, j /iffyrtwum MomAncha \^rtbit,Juhft4ip 

inflrsiittu immenfi cum exercitu finitime^ jibi Babylonios invafit*^ ~ ^ 
BnJbylon antei» qtt» nunc eli iUo temptore nondum erat eonditXw 
fid altat Babylone A urbes non contemnendas habebat. Chius tn^_ 
colu tam fatile mpotefiatemreda&it t ^uod difiriminum bedf '« 
mdci df imperiti ^entytpfis quidem annui penjionem tributi 
K feravit , regem vero debellatum cum Lbcru captivum abduxit 
dy Ulter emit. 

Cxtcrum aa imegm quadringentis & quadfagint-a' 
annis libera rcpublica fuerint ufi. Chaldaei, dein aoAfi^ . 

- fyriisfubafli , omnino eft incertum. Siitaeft, cajpcruni;: , 
AiTyriis fubiici circa annum periodi luliana’ ^96\. Nani' ' 
anativitacc Pdcg pr^tcr propter , non autem antejcaepiif 
fe Niiuiodura, manifeftura ctt cx Sacris. Et vero Chal- 
daeos non paruiiTc AiTyriis Abrahami aetate, jam tum ib- 
pra docuimus contra Cteiiae fabulas.- Ratio vero fugii 
Africanum 3 quando ftatim in Nino primo Aflyriorum , , 
rege cxftindlas vult Babyloniorum illasdynaifiasrutpott 
qui ipfo autocc haud multum a diluvio eaeperit. FortalTiS' 
AfTut,, primus in Nino urbe AlTyriorum monarcba, vicit. 

. quidem Chaldaeos, hi tamen recuperata Ubertate propar 
gaverunt potentiamperannos q.uadringentos& quadra- 
ginta, inde. demum omni Umt ab AlTyrUs exuti imperio* 
-Ealfum vero & illud eft,-. quod fignificat AUicanus, quafi . . '* 
poU.Ninum ufquead Monon-Concoleron- multi' fuerint 
Chaltheorum proprii. reges. ANabonafTaro cr.ini faltim 
ufquc ad Cyrum non defuifle 'illis r-eges, folus Canon 
A^qnoraicusNabonalTaraeusdoccat: ne nunc dicam, im 
^ijs.Sacris.MerodacbBa]adaQum mcmorari>quo tempora 

• ... * ' debiiit*? .• - 'T. --- J - »v f i, ' ■ -z .J t.' - 

'r- V' * 

' s .-w 1»*^ f{ ■ V -i» z' . 


^ % 

>» Cafvt Xt. 

ikbilitatiitti qiiidcm dcfc^ionc Medorum fuit Affyrio-' 
rum impcriurni at nondum cx(lin^um< 

Porro cx Sacris quidem monumentis^quettiadmcM . 
dum habuerint iefe Babylonii ab Abrahamo. ulq; ad £ae> 
chiam regem, non poteA peti. Nequidem in aliis feriptis 
<juicquamhu;us argumenti extat ufqi ad NabonaHarem^ 
qui paulum xtateLzechiam prsrcelht, praeter unum illud 
de Semiramide Aflyria» Berofus enim, tcftc lofepho /./* 
ttntr» Apion* fAffi(ptJeu tnjy^aCPtum , fidSnit 

ftfpetf , Ttf K<reof/ni xnc&iifdf t^v BafivAuta j 

t(gii T 4 S^aufAetaia Kar«C(TK$vct<&nifM %tp/ aitriji', tv tKU»^ tf}a ^itH 

Qui factum vcro,ut aNabonaflarercgcnova 
catperit Chaldaeorum numerari xra, divinare diihcilc cft. 
Quidam fufpicantur illo rege prilcam Chaldxis lib^rtat^ 
redditam ; ex Sacra tamen hi Horia, etiam prxcedente tetn- 
poreAlTyriis Babylonios parliiire,paulo poft dcmonftrabt- 
tur. Mihiveroiimileht, Babylonem dudum exhauHam& 
prope defolatam ab Aflyriis ruriiim fuilfe prxclare reHitiw 
tam, dato ipfi primo rege Nabonaffare quitamen pfxelTce 
)ureclicntelari. Vidcitirhuc rpedalTeE/aiasCr xxi ubide 
Tyriorum clade quam aBabyJoniis palTuri erant divinavitt 
ait enim vcrficuJo 15 £ccf terra Chaldaorum , tfta. populus nm 
trat ; Ajptr fundabit eam navibus ^ erexerunt artes illns. Ita,. C- 
nim hunclocum vertit Sances Pagninus* lamEfaixautem 
xtaie urbem illam fuiilepukhrc excultam & xdihcUs lur 
perbam,liquet ex e. XI 1 1 & XI Vr 

Nabonaflarisxvo Babylonem AlTyriis foiirefubdi- 
tam, liquidum eH ex Sacris hoflris hiHoriis. Etenim 
SalmanalTar, cui decimo fexto NabonaHarex xrx anno 
tributarius f'a€tus eH Hofeas Ifraelis rex, ufque adeohx- 
huit additos Babylonios, ut in coloniam eos miferitr 
‘ C 1 • cc» A‘DVlRSAlClA'Csii0K0L0GT'€A' < . 

ceu legitur r r' Regum - xvii 2+ Poft defc^iioncin Medo» 
rum & Scnnacharibi interitum Merodach Baladan, lJv«^ 
Mardokcmpadus , videtur alieniore’ fuilfe ab Aflyriis \ 
animo , utpote qui aufus fuerit cum Ezechia AlTyriaci 
imperii bolle colere amicitiam» quod colligcrecft ex iis - - 
quxnarrantur ilReg. xxjEfaiatxxxiv. Paulo poft rediific 
Babylonem in Aftyriorum potcftatem docet hiltoria Ma* 
naflisregis. Dehocenim 1 1 Paralip.xxxi LotutmeH Do* 
'minwod tnm & a J populum tUim & AUtndore MpUunuit; 4 Jcir* 

<0 fupertnduxit tu principes exercitus regu Ajjyriorumt ttpe^ 
runtijue MsnoJJem & zfinffum tAtenU eampedtbm duxerunt 
in Babylonem, Quinimo in eodem obfequio maonfto 
Babylonios ufque ad Nabuchodonofarem, colligas haud ’ 

' perperam ex iisqua?de Aflyriprum fuperftitc poft Medo- 
'rum defe<ftioncm potentia fupra ditreruimus,- Etiam 0 
*hinc fanc videtur di<ftus NabuchodonoforDanteli 
Aitreum, Eniravero illum fuiflfc fui juris, imo regem regum 
fuilfc, certum eft. lam tum Nabopolaffari tamen videtur 
Berofus magnam vim & potentiam triBuilfp. Itacnimio* 
quitur apud lofephum /, s. contrA Apionem &c qui lofe- 
phum defcripfit Eufebium Lp. preparat, e. 40. quafi Na* ' 
DopolaflarSatrapam conftituerit, qui praecftet ^gypto . 
Syriat & Phoenicia?; contra illum enim rebellantem ir.if» 
fum a patre fene Nabuchodonofarem.. Verum falfus 
eft Bcrofus & fefellit alios. Conferentibus enim Sacram ' 
hiftoriam eft manifeftum , illum contra quem dixic ex-^ 
TerdtumNabuchodonofor,quemqucomniSyria?&Phoe* 
niciac ditione exuit, imo Aegypti parte aliqua mulda**' 
vit, effe Nechum ^gypti regem.’ Hieveronon contra 
Babylonios, fed adverfus Aliyrios infurrexit, ut diferte 
legitur Nec in Sacra hiftoria iUlumexftac , 

‘ ^ . vcftigiuro , Digitized by. Googie . • * Ca?vt XL " jy 

^cdigium poterytia? Babylo niortmr,i pw Syriatri aut in 
ffgyptum ufque fefc porrigentis j ante l^abuchodonofa- 
rciUa utpotequae indubie involviflfct rcsludaicas. Sed & 
ex Herodoti /.a conlbt> illum quitimV Aegypto prar- 
fuit Nechum regem multum valuilfepotcntiaj nec alte- 
rius arbitrio fuillc obnoxiunr. 

I Primus itaqj libera poteftate Babyloniis Nabucho- 
‘ donofor vmpcravit.Et vero hunc cum Medis, Aflyriaci im- 
periifummis hoftibusimoiverforibus, furamam coluiflc 
amicitiam ytbc Berofb e(f manifeltum, V^orem enim ha- 
buit Medicam , adeo libi adamatam ut in ejus gratiam 
bortum peniiJem conftruxerit- Teftatur id Bcrofus a- 
pud lofephum 4 (0»tra Appionemicvii potius crediderim 
' quam Ctefiae , quo autore refert Diodorus /, 2. r. x hor- 
tum illum dSyro quodam rege in gratiam pellicis Perficae 
inftitutum efle. Dixeris iltahi Cyaxaris fuifle filiam. Pa- 
cem inter Lydos & Cyaxarem Babylonii regis interventu 
coiilfe, teftatur Herodotus L /. qui ctfi regem illum La- 
bonytum appcirct,non poteft tamen alium quamNabu- 
chodorioforem fignificare, ut qui unus Ium regno Ba- 
bylonio* praefuerit. Megafthencs, tcfte Abydeno apudi 
4 p prjtp0r0ta 4r, narrat conqueftum Nabuchodo- 
nofarem denimiaautOritateaulici cupjfdam Medi, quem 
Darium Medum elTc,pbft Evvilmcrodachiparricida fimul 
& Nabuchodonofaris generum , alias demonftratur. Si 
Alexandro PoIyhiftoricredimusjMedico auxilio ufus cft 
Nabuchodonofor in expugnanda Hicrofolyma. Verba 
Alexandri refert Enlcbfus /.^. prdpnraK c.3^^ neq,* caulTse: 
fatis eftcBrilfud indubium vocarit vef negaverit potius 
lofephus Scaliger.. Vfquc adeo vero Medis conjundfus 
non potuit non ab AlTyrijs alieno cfifc animo». Et ver& v> 
5 (< A DVERSARTA ChRONOLOCICA 

certum cft primis imperii illius annis Ninum ipfdm 4 
.Cyaxare clfe deftrutlam. 

Primum igitur a Nabuchodonofarc carpit novum 
illud auguftum Babylonium regnum; non quidem cum 
Alfyriaco comparandum , fuperans tamen forte ejus ler- 
. ra? omne antcajfcum aevum. Certe potentiam Nabutho* 
donoCiris non Sacri tantum codices loquunturj verum et- 
iam Alexander Polyhiftor, Abydenus, & qui primo loco 
erat memorandusBcrofus, locis ante laudatis. Attamen 
minus videtur, vcrofiraile quod Abydenus habet exMe- 
gallhene , Nabuchodonoiarem in Lybiam atque iberiam 
fado impetu, utriufque jam domitx colonias in dextram ' 
ponti plagam deportalTc, aut quod ex Mcgafthene feri» 
bit Strabo 1. T j St n¥ X<tA^o{pic ivSow 

(iri<mv^ lii^jcAfac fia)i\o¥ , iut fijAal* SXaau. NAbufitodtinfJirt 
fuius apud Chdd^ui fama HertuUm vincu , ad celumnaa venii 
fum exerfitu, aut denique quod ex Mcgafthene habet 
lofephus/. /. contra Apton, illum magnan» Africae & Hi- 
fpanias partem fubjugaUc. Etenim & Sacra? litera? viden- 
tur dgypto claudere Nabuchodonofaris potentiam, & ' 
Herodotus Medis attribuit Ahaticum illud ,id Ponujra 
imperium. Qujcquid tamen ejus fit, aNabuchodonofarc 
eonditaclTc miranda illa Babylonis ma?nia, quae ad Ar 
lexandri ufquc aetatem duraverunt, certum cft. Hinc^ 
iila vox glPrioh Hegis Paniclis i v. 2 7 . Tienne hac eH Batj* 

’ lan civiiaa magna^ ^uam ttdificavi in df,mum rtteam , tn roburi 
furtttudinu mea , & m ghrta decorte met. Prolixius hiftori- 
am aedificatae ab illo Babylonis perfequiturBcrofus apud * 
fplephum atq; Eufebium, ut& Abydenusapiid turcim . 
Eufeb. l.p.j>raparat.c. 41 Vt illa de Nirocri regina ( OjUae 
tan*en videtur fuxjf(?Mcdica ilia uxor NabuvhodondarisJ; 
iu:. _ Hero- 
4 1 

' 0 , 


' C A P V T XI. * 

>flcrodoto fndmorata oftinino fint falfa. Neque vero cft 
-<\uod dicas cum Scaligcro, «pera illacxfirudtaabuxoVe 
quo tempore furore laborabat maritus. Antequam enim 
fureret, jam ftruC'ia erane Babylonis maenia^ ut ex Daniclt 
eft manifcAuin. Omnino tamen digna funt le^u, quae 
<de Babylone habet Herodotus^i Ut& qua? decadeni urbe 
tefert iitrabo^ //. DiodorusX a. Curtius /./. Plinius /. 

€. 26 , Inter aiia dignum animadverlione e(t,anernincho> 
rum ftruCturam T urris alicui regum attribuirquam tamen 
•ita deferibit Herodotus, ut prope fidem fuperet. Veri- 
>fiinilcfaQc hinefir, illam Her^oto laudatam Turrim e(Te 
•illam Babylonicam tanta mokpoft diluvium firudtam, & 
■^equente demum artate quali redintegratam. Certi 
rudera ejus longe vetuftilitma Babylonicae turris,faltimc* 
|us cujus meminit Herodorus,fiiperaRt hodieq;,jnacceira 
tamen ob ferpentum aiiorumque venenatorum anima- 
lium copiam, illam vero Turriirt ftatkn a diluvio exAru"- 
^am & quidem a gigantibus, etiam Eupolemiis& Arrd» 
panus- tradidit, tdte Alexandro PolyhUlorc apud Eufe- 
bium ftp./r4/>4r. f . //. nc d icam de A by deno & Sy billa 

quorum tcfiaiBonia habet lofephus /. /. jtHtiqmt, Poten* 
tia porro Nsbuchodonofiirisnon cx Sacra tantum hiUo- 
tia patet, fcd etiam cx mon umentis Berofi, Abydeni, Me- 
gallhenis, locis jam laudatis, apud lofephum, Eufebium, 
Sjraboncm. yidendus etiam Demetrii locus apud Cle- 
mentem' /./.^/r4W4/.& PhifoftratijUt & alterius cx publicis 
Tyrioruifi atJtis apudIbfcph'um/.a.<-4/»3rr4 Appionem, 

I . DuralTc prarterea illud regnum a Nabuchodono- 
farc conditum ufque ad Cyrum, difeere eft cx Berofo 
‘ cumprimis &..Abydeno, A quibus perperam videtur 
dilTcntire Herodotus, in coquod Labynetum ultimum re- 
_ ■ . vr, H ^ gc« 5%* ADviKrAniii Chi.onologica . 
gcnl^ quem illi Nabonidum appclbnt, tradiderit Nitoci^ 
rcginafuilTe genitum. Idem tamen qnaedecapti per Cy- 
rum Babylone, de exBccato amnis alveo, dcq; pavore Bur 
byloniorum refert, mirifice illuBraot ea quae Icremias 
praedixerat cap. L dc Lx. • ' • 

, Poft .Cyrum jiuoquam. ba^lcnus terris Hlt& 
Chaldaeorpin proprius.< aliquis rtlt fuit Babylohi&- 
Ipfius latum quale fuo aevo hiertt > doqet nos Plinius 
i. d. DuTit mUmc iht t»vk Meti C£tiT0 drcwttm im^ 

JoUitutimem rediit^ txbm^A vttmitMt Seleiuitt id cndus 
s NicMtgft Ui/rd 'Illud lovisBdi teni^ 

pium vetuftate jam fuiiTecoUaprum,teBaturDiodom$ SL^ 
culus 1. 1 X c. 5 »qui de Bahyloncipiaitaloquiturc.ioJEr^MS ~ 
d* fipuUmrMfmrtim tem^m omuimo dboltvit^ futim raiv 
tufit, Ntm&ifJimB^hytomitexig^fmddMmfmtmmmmcbdf^ 
buttur^ixumf^ imtrdmmrts f ut ^grmmm txkxi tit ex 
Solitudinem urbis , ipfo illo templo etiam diruto, latius 
defcripfit m ulto p6(l Bcniam in T udeknfisludaeus in Hr/ao» 
rark» Quibus fi addas quae de ruderibus Babyloniae uH)if 
Leonhardus Rauvvolfius, dim^ & digniflimqs.fide tC' 
fiis, patrum memoria icripfit , veneraberis nobifriMpi 
divinam veritatem praedifitiooun Ekiae & lercmiar dc 

fatali floremilfimae quondam urbis excidio» > 

CAPVT XIL ‘1 

' Canonem mthematkum ^ahonojfawdum^m 

^um lanioniarum ^non mereri fiiem * \ ' , 

N Omina regum Babyloniorum i Nabessl&rc iuf 
Nabonidum, quem devicit CynisexCatiiQiieqttOt 
dam matbcmatico depromfit loiephus Scal%cr /.|» tmm* 
pum ifegegutnm, f< Jiluiik mifcce coBUmiBatum - 

. efie , t V » % DigWzed^ by GoOgIe ^ r c A f V T" xn. y# 

cflfe merito deplorat, coqj ex conje<5tura regum tcfhpora 
aliter partitur. PoftScaligerum CaJvifius & alii eundem 
Ganonera, aliter tamen conformatum, dederunt.Vidctur 
autem vel hoc vel alio fimili jam tum ufus Ptolom^ us.Noif 
tamen annos regum quos ille defignat licet ciim Canone 
noftro componere, Ex.caula, refert Ptolom»us 1. j. c. i y 
defe^Uonem Lunarem obfervatam anno quinto Nabo- 
polalTaris, centefimo vicefimo feptimo NabonaflarisMllc 
autem annus Nabonaffaris non poteft efTcNabopolaflaris 
quimus; fed, fi fane decimus feptimus Nabonidi eft Na- 
bdnallaranisducentelimus feptimus juxta Canoncha me- 
liorem, annus NabonaiTaraeus 1*7 fuerit NabopolalTaris 
ieptimus. Quo (imul liquet, quantum falfus (it loannes 
Bainbridge Anglus 5 quiCanoncillum,tanquam fit a Pto- 
lemaeo ipfo profc<51us dc poft a Theone ad Theodofiunv 
magnum produdlus, cum Procli Spha?ra &Ptolomseihy- 
pothefibus Planetarum Londini publicavit excerptum 
ex mss. Ubro neuimi Nec enim a Ptolomara 

elfe poteft, quod aPtolomarodilTentit. NeaTheonequi- 
demefte illa additamenta Canonis, argumento eft, quod 
iniis lulianus Ca?far audiat » quo nomine pro- 

fero non fuit di^us Theoni homini pagano. 

Vt aute quod res eft de au€loritate illius Canonis dica- 
fnusjvidetur, nulli illiusCanonis exemplari quoad regum 
quidem Babylonioru tempora, multum fidei tribuendum. 
Quod illorum attinet tempora inquam. Nec enim nunc 
in dubium vocaverim, utrum hiftori^illaf Eclipfiumquas 
habetIPtolomxus vere contigerint illis Nabonafiarea? xrx 
annis quos notavit Ptolomaeus. At in Babyloniorum re- 
gum calculo ( ut de his folis nunc agam ) quis vel Ptole- 
maeo vel Canonibus illis noftris crediderim cum cenum fit 

H 1 abire V -T?' ‘ . " 

- ' To*' 

•■ ' • 

^ -f 

"'.'■'A'-.: ^ ■ 

'" ■'^ .-i_x C ‘ 

1 * ■ ••■*■-. , 

. V . , / r 9 ^ / 
r V 
1 

^ V- :V-'' 

‘ ■/> ■ ;iV^" 

- --i ■ 


.k -. tfo Ai>versak.ta Cnud^dtocTCA 
" jbirc illos a luculcntillmiis Uli6 iMgmcntis ficro£l,quar 
lofcphus rctiiavk libf© priino contra Apiocem & ex illo' 
£ulcbius retulit l. g- n^omt^cHtvn^ c. 40.^ Kcque ver» 
in aliquo quod nunc exftat exemplari Canoois^fit mentio. 
Laboloroardochi, quem integros tamen novem mentes 
rcgnaflctcftaturBerofus. Praeteriit vero eundem &Pto- 
, , . iomaicum, li quintus Nabopolallaris cfttxxvu Nabonal^ ' 

'' T (ararus. Paulo etiam poli oliendemus Evvilmerodacho> 
tribuendos 4nnos quinque , Canoa tameu non niii duoa 
agnpCciu '» 

Ld miriun , lofephum Scaligerum tempora ("ut de 
'prioribus non dicam) ultintorum Babylonia? regum ex: 
libitu ordinalTe> ngu tantum contra mathematici canoni» 
fidem verum etiam adverfus ea qux aperte Berolb fiint 
prodita^ btenim NabopolafiarrcgnavitBerofo xiannosy 
Scaligero 2^ f Nabuebodoaoibr Berofo quadragintat 
^rcsjScaligero xxxj Evvilmerodach Bcrofo(ut quidcnfft 
vulgo legitur )n ,Scaligero vi j Niriglillbroor Berofe» 
f 1 V, Scali^cro y.L^boforoardocIius a i>caligcro oinittitur,i 
«ui Berolus tribuit menfes novem. Tanta audacia, im 
murandis temporibus contra fidem veterum monumcni» 

, torum proicdo ferenda uon eii.. 

CAPVT xiin: ' 

^elfa/arem cr fartum Medum ‘Babyloniorum 

nieli.memuatoSyiOum £'t>'))ilmerodachum huncT^lu- 
rt^lijjoroarem ‘BtrolieJJe, Scaii^erijenten- 
tda reie&a, ojdenditufm 

B Eirafar.& Darium Medus Daniicli commemorati yquf* , 
bus. nominibus i^ccoib aUifquq feriptoribus appcl^ 

^ ^ .. kmur,, 

. - X' - ' '■ ‘ -V ^ 

■<*'.** - • . , \ ^ ... 4 ^ » i 

\ r r ‘ . , v >.r. " .)'■ 


j, - ^ . 

Y V 

‘ 

' ■ . /'"'■'i- A V'..' 

•V -* V ’ •• 

• , » 4 - . • I-. 

>- < . *■'. ;• •- - 

'i' ' ' 

• 

; * #■ f “f 

'■> A 


' " ■ • » - % ..t ^ , i'. •. ■ -r ' fl 4 , 

'A '» / *•" *- •* =*’ * ••a' ^ ^ V * V * ^ y 4 l t ^ ^ ' 

, XC^..- >* .-vr' ^ i-c ' . -r .' ji'.- lentor, nott una cA do^l^inn fenttnt^.* VtctffniftToSca- 
Hgcro hodie agamus j vifum 'ilA eA-^Prifafarem effe La- 
boforoardochuray alterum -autem- Nabtonidum; Neu* 
trum verum e A. Nabonidus ebim hbh-Mtdlh: fuir^Tcef 
Babylo niusi Difirrtc Bcrofus ii ‘rjor^v^ otmAPo»- 
•ht ot «c/ri , 

fiontia w« tat ir B<*j3wA«5w oTn (3» 'T?c ddiili;^ 

Darius item ubi regnum aggreAiiscA natus fam fuir an^ 
nos fcxaginta duos, tcAe Daniele c^v.’ v; 5 1. Nabonichtii 
vero longe videtur- fuiflfe junror^aftate ? ut cjt» an- 
ctam fcptemdcciinannosregttio Babylonio praffncrit; fcc^ 
vidlus etiam a Cyro diu fuperfucrit in CartmanFa , ut 
narrat Berofus. VeroAmik porro c A ,• quin cttohi pia*- 
6uit ipfi Scaligcro\’Medum illum de qwo- ajHid Mcga- 
Ahenem conqueritur NabuchodonolOr^^ quod dSve^ 
BabyloniosAt proditurus, elic Dariurti Medum. N<(b©^ 
nidus veropradio decertavit contra Cyrum^pwo-Bahylo* 
nicoitegnasnec non urbis moenia folito IpkttdidiOra fe* 
cit, quod cA'regis rcmpublicamnon prodentis fed aman- 
tis. Bcliafar praeterea filius fuit Nabuchod^nofaris'; tllf 
quinquiesdikrtisvcrbiskgicur Danklhy. Lab^forOttN 
dochus vel Labafbarakhus autem fikus luit Nirig}if6ofls^ 
tcAc Berofo& Abydeno. Labdlbroardochus-eodcm Be^ 
rofo atque Abydeno- tcAc adhuc puer regni gul>emalii*< 
lis admotus fuit pariter & a fuis jUgulatus: Bclfelai^au- 
tem |am aluit uxorum & concubinarum gregem ^.Si it 
Daniele perAringitur non ut puer aliquis kd jam ^dul- 
tiory& qui exfuo arbitrio dudum rem gefierit. Lsbo-’ 
foroardochus novem tantum menfes regno prxfuit, 
quod feribit Betofus : Daniel vero -cap. iix,v. i me- 
morat annum tertium regis Belfafaris* Cauiatur quidem- 

H j Scalt- 6 t Adversaria Chronologica 
Scoiiger^ patrem Laboforoardochi regnum nomine filif 
adminiftraiTe , itaque ^nfips Baliararis efle cofdem cum 
annis Niriglidforooris. Verum Irarc nullo fulta teftimo* 
nioScalig^ci^banolatio eib 

Scajigeri;, it^^esixje^^a fenteotii videtur nobis 
vj^^mmiUinHun^ellararcni eife ipfumEvvilmerodachunH 
adeoque Darium Medum Berofo dici NiriglifToroarcm» 
Enimvero Evvilmerodachum Nabuchodonoiari patri 
rucceiTilTejnQn Berp^is U&tum & Abydetiusfed ipfae Sa- 
crxlitcrx aliquoties. prodidccunt« Alium cjufdem fif 
lium itidem regno admotum eiTc, contra Bcrofum cft 
pariter & Abydenum. At vero jam tum didum eft> Bal- 
lararcm regem HliumfuilTcHabuchodonoiaris. Nonpo* 
teB itaque BciraiarefTealius quam ipfe 'Evvilmcrodacb. 
Idem confirmat vita quam. Bairaiari Daniel , Evvilmero- 
dachoBerofus attribuunt.«t/iAiuaA^vx@^ inquit Berofus» 
rMr ^K^yftdroiy aroptate dnAySf, l^sdem verO 
omnino fe praebet Balfafar apud Danielem, ut quiincon* 
yivio nodurao. ebrius fuerit interemptus. Vnum vide- 
tur opinioni huic obftarc; quod nempe Berofus huic 
annos tantum duos tribuat , tertium autem Belfaiaris 
annum commemoret Daniel. Sed nos infra dcmonftra- 
bimus mendofumclTc Berofi illum locum» & Evvilmc- 
rodacho tribuendos annos quinque. 

Si Bcllafar autem cftEvvilmerodachus,non poteft non 
Nirigliflbroor cflcDarius.NirigUToroorc autem fuifle alie- 
nigenam,ctiam Berofus tacite lignificar,narrans interfedio' 
hujus filio ele<^um aliquemBabylonium in rcgem.Pulchre 
etiam congruunt regni anni quatuor homini jam ifcxagin- 
ta duos annos nato ubi regia cjtpit potiri dignitate. Quod 
Daniel quoque memorat interfc^Q ^alfalari fucceflilTc 
= - ^ Darium ♦ ^ Cafvt' XIV. viA 
pariutti 9 cenvenic App dme homini qui ttgl inf&rfedto 
quafi jure quodam fuecefi&t. iare >afitetn aliquo Niriglifw 
^rdorisruccci&onitirQryuqkTtc qui fn^ ^abuchedo<« 
nororis gener. ' Nec vero eft quod mireris hominem Me- 
dum allcdlumefleln generum Nabuchodonoforis maxU 
mi regis Babyloniorum. Videtur enim ille Darius na<^ 
nis ^milia regia Medorum » eoque dxdtus Danieli c. ix 
fiius AlTueri de femine Medorum. Adhoc usor Nabu- 
chodonolansMeda fuit, eoquefuse gentis homines indu- 
bie quoad potuit ad dignitates fummas evexit* Medici 
tutem (anguinis fuiile Nabuchodonolans uxorem , dU 
ferte uftaturBeroiusapud loicphum /. utontr» Afionem» 
Acccdic quod Medus iUe/de quo conqueritur Nabucho^ 
donofarwudMcgafihenem» luerit jam tum vivo Nabu- 
chodonoiaretj'AV0v^0r Quam exiftimitioncfli 

rebus praeclare gcA» ^indubie commcriiie. ' > 

•rr- - . ■ “ . 

CAPVT XIV. 'f i 

^ fDetnUto iyfintSeptua^mu annorum 
l ' Sah^lonicA, eQrum^jcumhifloriaSafy^ // 
hniorum re^um collatione, • 

V Nde initium capij& ubi finis poni debear Septu^l^ 
ginta annoruin fervitutis Babylonice» rcseft haud 
parum decifu difficilis. Nos de fine agemus primilm* ^ 

’’ Scaligertqu.^m fedlatotes illum connciflunt tuttl 
anno Periodiluliaoae 41 Cyri Perfici regni vicefimcT 
Dono»qut fit decimus poft devidtum iix Kabonido rcii 
gnum Babylonium» idemquclibcrationis pHtnusdfcrvi- 
tute. Quod omnceft faliuin. Primb ciim Sacfs Kterae 
reptuagefimum illnm annua ab . acitb liberationis pet 

, Cyruw < ^ Digitized by l oogU ^ ADVERSABLiA CHROlfOLOGtCA . 

x5yruoi 4ifC(Wdifti»g«iunt. aril^4i}aJifomcn.xxxTi; iij 

uifhrgrtt tcrrt 

fii/bAfh» tg'u fibb*thum^ 

uft^uedHH^ umfUi(vit'nr tnnu 'Ann9 tutem prime 
Qyr^rigu^ Fti^trum , td explendum Jermonem Domini /fnem bt 
entm fueri$t p^osIeremUt/ufiitAvit Dominue ^iritu CyriregM 
jP</^rtt/»,;,igrenifit' XXV. ii,fEt omnes 'gentes iftufirvtctii 
regi B‘itbyl/ 9 nis/eptusgintn dnuu^ ^Cumyue mp leti fuerint fep- 
tutgiofttnnivijittbo.fifper regem BtbyUttit. Danielis etiam 
aixt ai (ci:ibicur complendos efTe feptuagima annos. S! 
£jE>n)p)eii autem Juc^ntanniTeptu&gstua, annus libera^ 
tionis pct.CyrvoQ proximcidimumcftcaorequucus. 
ciindp) Adverratu^^etiomiiapris iitms, integrum, dcco^ 
nium :duraHe capti vitatemipoft potciuiim Babylonios- 
^ rumjai 5 Q,rHbUtara ejiicdio» Servientd.tiii Icremias) gentes 
tjlnregi Bxhjl9n^0ptnipntA:Mnnut<j:nmyue tmpLeti f ner tif* 
Jeptutgintt snni vijittbo Jitper regem Babylonis» Septuaginta 
itaque annis illis captivitatis l^va fuk potentia Ba%lo- 
niorum regum* Tertio abfurd pmeft>^iud.acos, alium an- 
nul^i^t^ytipi^iVfum ^ppcllaf^^ eumquo ill^.Iudaicae 
genti inca^>fDijnpiti'ar'e. Vijlgaris fadd loquendi mos id 
paud patitur. «Certe DarudiJlam dScaligeri afledis dc- 
j^iutujn. apnum .nop agnovft primusa-Cyri., M^mor^ 
gqirail|c^.:^i . tgrtium annum. autem Cyrus 

tantum ^inos 
%^g 5 SQ an/Hun ul- 

n'^U^ny9apwv\t:|t^^Ai^um prpn^litctai^gis,. 

ipfiptiif^e^^c .sonfqptajicurH modojdemon- 
&r^Yyp^§>^deoqueiiaf^nus Jdliemtipnis & Cyri primus 
•Jcriptp^"biU(j5ftuj vqj .yice^us nonus yel trice^ 

-- .'• .. ' i . Cafvt XIV. - 6f 

«imum non potuifle a Danide numerari. Efdras porr^ 
ita etiam loquitur ut haud obfcure pateat Cyrum poft 
primum illum imo & fecundum annum aliquamdiu fu« 
perfuiife. Meminit enun & ille anni fecundi redi tua ex 
captivitate cap. 111*8,. &cap. zv narrat pbft demumin 
aula; Cyri per delatores fuiile impeditam exdruiSlioncm 
templi. Conduxcrmtt autem y inquit, adverpu eas confilsatu- 
res, ut defiruerent confiUum earum, amuibtu diebus Cyri regit 
Terjirum», Quomodo profetflo non folct loqui feripturt 
niti de aliquot annorum Ipacio. Nulla pra?terea cautia 
finm poteft quare dem u decennio poti d e vii 5 los Babylo ni> 
osIibertatirdHtuerit Cyrus populum ludaicum. Falfum 
edam eft,illo anno primiim per Atiam rerum potitum 
cfTe Cyrum, adeoq; hunc annum imperio per Atiam de* 
ditieindtium.Detiru^isenim dudum regnis MedorQ,Ly> 
dorum*Babyloniorum, quid defuit, quur Cyrus jam ante 
' non audierit Atia* dominus^ Qmd vi^ro etiam ludxis cum 
^tiae renonibus alijs extra Babylonicam titis fuit rei, ut 
anillis iapcratis4Uinos Cyri numeraverint ? 

Omniabaec planilTimaTuntti feptuagetimum annum 
iervitutis dixeris cife decimum fep^imum Nabonidi, & 
primum liberationis annum primum Cyri in regno Ba- 
bylonico, qui fciHccc iepdmum decimum Nabonidi fe- 
>quitur ^ tK ultimus iervitutis ultimus etiam tit r^ni 
•Chaldaeorum & primus liberationis primus ille quo fub* 
•|cfti fucrunteum Babyloniisludaei Gyro. Ita fanc omnes 
illifeptuagitita anni fuerunt fub regibus Babyloniae: ita 
primus Cyri fuit primus imperii illius in ludatos :ita 
^^enique foperfnerunt aliquot anni a primo Cyri ad* 
^dique mortem illius , utpotc quum Cyri poti Naboh 
ludum pdrXxuxs-ik NabonafTaraus aio^culdmus autem 

I Nabe- V tr. 


V ■ -v “ 1 - 

X 
. », -f ' 

•.-s- ^ 
^.'*- '>■ fi. t/ Jk' 


^ Ad versAr! A ChronAlocic A ‘ ^ " 

, Nabonaflli^acusii 8 . fi fane crcdiriiuscdtttlo CuiTonis ma^ 
theuutici. ...j ' ^ - • ''*»• * 

Si aptem finis fcrvitucis itiius- ita ibit habct:<^ 
nemini non liquet inkiiim ejas minime om nifim. dTq 
icomputandum a ebde & cai-ccrc Babylonica^ regis 
^Zcdekiae. Verifimilius illud duxeris fcum Sjcaligct-o & 
-aliis a captivitate Icchoniar : praplcrtim cum favere vi-* 
‘Jocantur lercmiae Verba c^xix, i o.ad exuiest Hucdiiu D** 
i^'tnHi-^Mfnr*periniimnUri fiptungintadnntiHfiti.ho 
citgbo ptfier v$s verbum meum , ut reduc *m vos ^d i§cum:\fimu, 
^Attamenncita quidem feptuaginta atmos compleveris; 
KecUfTime videtur numerari exordiu illud ab anno quarto 
^ JoiacimiquieftNabonallaracus, obfervante quidem Sca- 
■ iigcrojccu icfimus quadragcfimusJEftauteni ilk quoftptu^ 
agintaahnorumfcrvitutcm per Icrcmhmfudaieopopulo 
Deusipfe jndi xit^ux liquet cxcap. 2 f .l 6 rcmia?«AbJiocfans 
' iiannos fcrvltutis iiumcraveris>feptuagcfmius incidit ia 
fciaboijaJjafffura ap#., ackoquc illum qui Cyriin Bab^" 
Ione imperium proxime antecedit* Ab eo. ver^ ufq(ie 
tempore omnino £afpitfcrvifus‘Babyk>ni«a.^i)anielis I, 


-< ' . '• ] 

* ^ \ 

^ 'a- * ' 

•>>VA4. * ’ 'Cr gfjfortu vu e 4 iu terrAm .Seauttor in domum Deijii^ 
iit in domum thefturtPteiJm. Et nitro x Aj^htnetiifntpofitoeU'‘ 
nuch^rum^ ut introduceret de fili» ijroHi cSr de fimineregu ^ 
tyrannorum. Ai>num ijeniunv Ycri6 appellar iDamclIoa- 
ciovi . Hliim » quo yenit Babylonius obfcffums Hierofo^ 
ljma>Tt* Cum quarto e^iiipaunt) denjiun incepiDfcriiicufi 
- ucq;ue eoitn initio quarti adhuepa^uiffe ludiam Na<- 
ItucJfiodoadiotrjiarguraeuto Awtmbailcrenu« c.xx. ubt. 

r ~ X ' * '' ■' idd^^ ' 


. vl 


•• N 


^ » •- - i C x: yjsT 

i j' ' -V /■r,-. » - 
w*' 

- i 

. t 

■ii 

J A ' CArvT XIV. 6 ^ 
Jd<lemum futurum dicitur. Non faciunt vero illa Tupra 
cxlorcmiaec.xxix addinftapro Scaligero, licet videri pof' 
'fint^acerc. Epiftola enim^^illa leremiK milTa cft ad o- 
•hvnes-^xule^ quotquot abduKerat NeSucadnezar , ceu 
'liquet CK vef/. r- Ante lechoniain autenf complures jam 
ibdkieios, certum cft. SaneexSacfis^litcris nollrcefcntci?- 
«tiat mhilobiici videtur polTe quod litquantivts ponderia. 

, Obiter tamen itwjtanviuin venit, iri computatiode 
aknOfUrii 'captivitatis kchortiae Vidtri Jeremiam & Eze- 
'chifelem uno anno dilfcrrc. ’ Etenim fecundum anetoreni 
Hifloriac (aerx Regum & Icreiniam,pr!mns ille Icchoniae 
fnclditin annum ultimum undecimum loacimi, fecun- 
^dum autern Ezechidem primus ille eft item primus Zede- 
ceu pate* confcrcritibus Ezcchielis capu^ta^ r.x. 

Rev.i'./. indubiequoniamin confinio, rtgni 
^loacimi & ZedekiaMfthajc lechouiat captivitas conti-, 
■gerit. Cxterum harc icchoni^ captivitas in aliud 
^usincidit atque ilia altera per feptuaginta annos durl^ 
tura idtaque non nili obiter hxc animadverfio huc pef^' 
•frter/.t ^ ■ » , 

-'■j Major difficultas eftquomodohsEcnoftracumChal-. 
daeorum regum hiiioria componenda’fiBfj Equidem' 
quartum' 'au nUiUIbaeiinifiircprimumNabucbodohoiaris 
omnino confiat. Difertclcrcmiasc. xxv. U iffitft 
p:i 'mus HAbuchodonofir rtgii BabyUn/s, Cui conlonat quod 
anno o 4 tavo Nabuchodonoiaris Icchoniam captum fu-* 
Ific, 4^nbatur.2 Jleg. xxiv.u: illo autem captus fit anna 
undecimo’ ioaEimi. Nec vero efi quod; fufpiccmiir abi 
illo cpiarto Idakimi anno, exordium ducendum' tantumt 
'ejus temporis 't|iio ludasis rablcfius fuit Nabuchodono*# 
x:h9#).t;to;ih<:an , .auicm ; %pli^ i JT^Rni 

'Ia bylonu \ . 

• s '.V » 

I * y - 

I ' 
-1 't. ^ f / \ » Digitized by Googk 'f 


% - ■ * ■ 

tfg Adversaria Chrowolooic ca' ' 

bylonil. Numerare enim & fcripturam Sacram antics^ Ka** 
buchodonofaris xuii liquc^ cx eo » quod captiv.iuti^ 

. chonioc tricefimum Tcptiiuum conAituar Ev.vdjDer 9 . 4 a- 
chi primum a Reg.xxv. ai deinappendiep 
51. Nimirum odavus Nabuchodonoforis primus cfte^ 
vptivitatislechonijejfcptcmautem anni additi ad triginta 
lex, quot cfduxerunt ab . capcivkacs4,iUiu$. exordio ad 
.Evvilmerodachums eonbduat antiOE. folados quadra- 

t inta tres. Tocidemiautem annos/j^ylooici regni 
uchodonofaiu attribuit Berofus In&agmento apud Io- 
fcphura 4/. fi>tnr4 Apiooem : totidem b^et etiam Canon 
mathematicus Nabonailarxus^ Acijsqui poft Nabiucho.* 
donoiarem regno Babylonio praefuerunt neque Berofus 
neque Canon eam annorum fummara adfcnbit , ut 
•ptuagenarix illius reliquum abfolvas. .Conientiunt 
^ippe Berofus & Canon, Evvilmcrodacbum tantum 
duos, Nirigiiflbroorcm quatuor , Nabonidum feptem- 
dccitn^annos regnalTc. Addit Berofus novein mcnles 
l^boibaoardochi. Itaque fecundum Berofum a Nabur 
chodonolaris exordio ad ultima Nabonidi tantuoi 
eiffluierunt anni 66 & mcnles noveou. . Totidem annos 
babet Canon , nullis adjedUs men/ibus. . 

■ Com adee autem accurate Jhete £dk habeat nur 
serorum in Saais codkibusratio non eB fortalbs quod 
hate nos cura mordeau De Canonis fide jam antehac 
inonuunus» Etiam vero neca Bcrofoobfervatam accu- 
ratam temporis uc &c rerum gefiarum rationem ipfa il- 
litis fragmenta plus fatis indicant. Mihi, error videtur ellc 
inanni^Evvilmerodachi: atquehuic non duosfcd quin- 
quej^ribuendos, eoque in ipfb Bcrofb pro iitera numc- 

fali/3 feribenduin «• Ducit ine hoc ipia ieripeura Sacra I ^ - -OA#>r rXiy^-V?r A ' * '»9 { ^ 

‘BleTTOwns annum tmioraBcHkfarisj^imEvy^ v 

' dachum efle jam oftendimus* ip»fcriptnr« Sacrae T 
‘fettimoDre^uftac Evviibictadachnm trfnsquamduobi^s T-1 


•f^iioonrectouflacEvviteictaadachamtdiisquamfluob^^ f-.v-v - 
'anntt?egnairc.>tomalifcrarioMiPerowif>(bm« . w , 

'llld fit annoiTim cottCgnat», haiidftcilij<li*eiiin. Idno- 2 ’ v/ 

... a r i • \ ■ \: 

•i s e- 
‘ ' . 5 <. eVi • % 

‘4 1 4 . tum, libro Antiquitat. x. c. 1 a i iofephojttttibui Bvvilmc- 
todacho annos xvih Ik Niriglifloroari annos w,: .qui curo 
irfSas fit fedatus Bcrofiim argumentum dat^quimifolcanf 
, qittimnerandisannis per lilrtarionun incuriam (neque o- 
' ' dixerim hoc ab ipfomdt effelofcphb 5 errores fuo 

^ ■creicerc. Caetcruhi EvvilinerodadHim quinque annoSf 
i ‘ Tegnalfe, tefiatur quoque m Chronico Grarco nondum 
typis edito Georgius ille qui anelfrm^ofSc SynceMurofelc 
^ - ^ixit,alius tamen ab Illo'’ edebdi' Tarafij Patriarcha? Con- . -r --v ^ 

li . ' ftantinopoKtaniSyncello Georgio.haenim habet codex 
^ ^ * <V. C. Thom* Reinefii quem infpcxi ^rx it vx ^ toc/t fS* .c -v?'; ^ 

f i^<«iA««i»oi/i^fuePo;eMoc*tur5 «t«r «. Noncftquir 

^ - dem feriptarifte magni pretii^ videtur tamen illeincir 

difl^e in mclibrcin aunoruoi iftorum annotationem. . u ' !* 

\ , ^ • ♦ “4 • € -- 

A‘ 

.' A.' ■■ .'-'- •i 


J», ^ ^ j~ 

. ' iS CAPVT XV. -V. . ^ - 

Wijiomm jEpptUm Herodoti ^ d ffammeticho ufqui ; ; r 
, ad Camfyjemy Sacris Uteris adeo^loeriutifo 

fatis ejfe eonjentaneam^ . 


y^Va? de regibus dEgypti narrat Herodotus alia (ibi d ' j '- « >*> 

V^olisffgyptiisacccptaprofitetur,ali3 autefnfimulab ^ 


aliis , GrafCis ptiti ebque fu* gentis hominibus. V bi c- • ! 4' . |T: - 
. nim eorum hifioriam ad Sethonem ufque Vulcani Si^ 
eerdotem, aut potius duodecim x^onxt hujus fucedTo- " ' r. ‘ “ 

perduxidet, (eribic t Jtqus ftrr quidem Aegyptii sinnt, v ^ v; 'C ' I J 

J 's ■ r •'■ ■N i , J-.-.»- V ‘ \(.r- 

’J' ? At . • 


*■ 


*(• u ; t . it- ' - . . -V , - • iv - 

■t: •> - - • 

't.f •".?■ V ‘ f — *■-, »• .. 

*■%- 1 '■• >■ -7 V '• V . 


\ .. ; 

V- • ■•. 


, i» ■'■■ 


r \ - 

■ ^ <t 


. 

fv% >.— < V! « f\ 

. «. '•* ^ »./.. 

i' . '♦; L- 
'' > " ■- 

, f ^ iJ. •>, i * J ‘ 

ft iw ' 
.s> ' ,; '•<• ■ 

if- 

y^' .A.' 

» .- '..wv 
I '‘ A>- • 

^. ' V' 

. ft' »->-■- . 
V '^Ir-Vir-J ' 

. V' ' 
yjfb ABVlRViifl AT Cliii^NOtOfi t CA 

* ?kteri'^6tmike$‘ rum AEgjftiu confintituus mfmtriftt 
im hac'regitm\fn^ p:ft4\ hxc iim e:^Ut4b§. . J^udt!M^T 
> j^rofei^. Ecenihi inqiixAciitic^ncescaim Agyptmicof}- 
4enthiiit ma| 9 ris trahae ient ^ei atqiuc’iHa qiiaa{fo^ 
iEgyptiommiDdlimoi^nicuntur. APianmKtichi aUt^f|i 
aetate non potucriint fane Grafcis ignbta:'eC(5 tss ifigypti* 
orum, utpote quum ab CD ufq; tcmporcSgyptusacccp(|- 
Jrit colonias, ^xicas & ioixr.utrumq{popii^m^ruqf<bit 
ConHncrfMw.t K«iftt^ «nim'f-JHcfodotus \P»ft^-^A'4b 
flonibus^<oaribUs5 Gf^ci cum 

commercium bobuermet ; & tt^t rei i» AEgyptp geJtuS’» 4 Pfammg- 

tichorege ex9rfitiU4ti4iu(ef%e)ftugrMni e$ ftpf,mb%mWPH^ 
xg hibemue. ’/ '-'j ' t ,'^. * ■ ;j; %«. • j j 

g Cum verd adreni ilialcbofentirc argiinarntb etuilP 
. cft codex foccr,’ utpmc quura^caqua? dc A gypti -regibus 
fcribit , fic Aius 'accurate conveniant cum nomiaibu^» 
temporibus , & rebus gci^.r^u^^gyjMioruin'urqilc.i^ . 
#fammcticho ab Herodot;b.tcomniemorikas. '4^3 Hanv 
mctichum poft undetriginta aooorum obiidiboem AiOr 
ton amplam Syrias urbem cepilAc, icribit Herodotus. 
Azotum autem fiv^Afdod magnam cladem' fuiffe paf-' 

cadnezans)uiruseir;|i>eocumani$,tumrf/i^d/4; /^«sm- ^ 
mincn*f« ^Miniitates anntmciare. echus 

rex Pfammctichi ruccclVor nominatirt memoratur in Sa- 
cris wqlgn>inibus- jiliquptics. :Q£od j;^rr/>-H£Cp/^Ot^' 
piemoi^at, illwn, egm >^yrisy,terpO^ aciq yqpg^eiTuti iP '* 
^agflolq;yi4toriaqypotitu^>,^ poilpraJium^dyti 

jgiagna ;Syri.r grbcj qptime qu yi^riar Ncchi.con-. 

4,ia ^pjlam, rqgpoi., qu^ nKmnraigr J^.i#i.^/^«<w cop. xx/u, 
ifi & 40 . T^^fitupj 

' ’ ■ '4'’^ - .. *■ -^ , • 

j.- .• >s. 'J r ' ' . 

V > 

. r. . -w: • V^ 4. •• 

V 


-- ff V- J'- ■? €"\ 
V - 

>/ V ✓ ‘1 <> *: >, 
" ‘ ir ^ ^ . 


-/ • V t. -. 

- t 


} 

4 

:4 

' 1 kiV .JBL _in 

it- 


I- . 'abHcr5dotoaj>pcllatt^s tft Mag<l6iil#V’cum fit Maged* 

- y^dum: d<?cept6 iridxiljjfe affinitate vJod!?i'quodqj Magdo* 
Ium eflct notius, utpofd*urbs ij^g};jfti,,€U^» regionis 
«mniafiitrodotdltferunt n<9ti&r<U^iacU 'aUt I^;da:iUni5. 
Iind^ctiolttflilc vldc^urCfKiy^tfi iUaiii Beiodofo memora* 

• ‘tainefteipfam Hierofolyinain, ifth<>if<)ire6notviinc /Egy»' 

^ptfh olim appeUdtanV': ccrtepoli?prxiiuin hanc captami 
~Necho tit tyi PMrdi^omMViixi^xvtjAvic^h aui* 

' ¥cmills vi^loriaNeeh*ifl:awft&^o«<cF^foxtU3 fi Herodoti 
, <8tf5dci4<:fodicishiftoria$teivqU>fuincoiTfii>ai^us^Ad illud 
'cfObd H€rodotus narrat Nechuni ctafilbus etiam pugnaile» 
referendum fortatriseiUdrqaodieFeihias innuit cMf.JCLFIS ' 

ivii OaKam'aPhatnon^per!(2illfara3Birp t'pobtu'qnippo -no* 

~bileS’'fuHie'^quondain <^2ato8 vid ^aki Strabo nc^onflax» 
KihH^abenquidemHerodotus dcbdlis Nechi &>iabtio 
ihodbnofaifisj ea tamen tempora Necho afllgnat , ui pri> 
«Hius^Nafcrochdonofaris annus, qno Nechi exercitum ad 
'■ Euphrati devkitfcftc Ieremiacap,XLV i s^mo omnia quas 
habent» fu^faiu^juri5>Algyptii ab Eiipbrate ufq; ad Nilum 
initiam potedatem redegit Nabuch^ohofa^, ut habetur 
7 incidat ih^mnumNcchWiirciteddecimuin. • 
Dri?fanimisregirrneinorabiiibusrg€dis.iidQin He- 
rodoto mmiis quam:s6^iS<aro€dctie«'alTuindd fiicntium 
^Jpando HierofolyroanrydA^piiNabUcbodimordr^AEgyp- 
-IO prastuifie jam forte in qumtum annum regem ApryemV 
^emponaab HerodotOtindicatafupputantibus raanifeftu 
-eft.leretnta^vcroeap.xuv^o regem illum appcHat itidem 
MHophstr. t Eundem occifum iri ah boftibusfim^us vates 
•prifdsciir., l&v-,ftidu!i>cfre narrat Herodotns, Quae de 

* •Apriftamcntforfttna fcribit Herodotus non videntur cum 
Sacris literis^onfenurc.- Herodotus enim, difipne ccib>' 


" . «r -* 
.1, 


V' 


\ 

.\ 


' :r 

- .. 


tv. ■r \ ? i- 


■■'i'- ■ ^'•s- .r* 
-v's- >. r , . 1’ 
't - • *1 J 3 M ' •Cr»- ^ V 


•4U 

V 

, • ■- _ % •*..* 

'i- !•'> ' ’ 


i.7i t / f ^ X". 


-i rv 


- »/ 
-■r.. k i 5^- r»«4' r;-.v‘y 
• -v;' 

'^ ' 'TiiLr*' * 

‘ . V-v* Z ^z 

:rfV^erv 

n - ^ - - 

ADyil.fy*nATClfH0yoi.OCfCA 
turfulifc iUua»focMa<iuin Piammcuchum oamium illias \ 
o^taiis: tegUm ibrtuaaiUnmuai», donec clade ingemi 
Cyrcnais kficpxa fubditi advi^rjfMaillunirebeliaver^o^.i- , ’ 
quibuspcf Ainafi«yi^.& |wft oc.ci^W<^l^iso7Cop^^^;^ 
Icremias cap/u.]uri.]Uiiy^'UVi ^JB^echi 6 lcap>x^ 4 X. 
](xx.^xxt.xxxu eoiiiUnte|:unQ<qtiaii>oreAKgypiocjpfqi ' .> ^ 
regi ex cicUtml miaicanmr pfr regem Ncbuoadnezoren)» ^ 

Quas vaticinia fi«€e^u«on ^arucr uqc > oocelVum, cft 'c,alar 
iQtcatcsiliaievcficriii{U0fkmr!CgiApry4>.tKcu}Ufii9inn^ 
bitimus incidaftlOrte> iai>ialfi<KhodonornrispeBui{Upufi 
NabonaiTaf car arrae ccaxva 1 1 . Sane folere aoonunquain 
Deumeommeiitasil^indii^sparnas ftveieemittere iivc . i 
dibieircnsaliud(«cnipuS(«nOtumpft* >,Norvaunmfj(^eo 
profitcu nlbiiixuliiccutum tans^ Dci>minas ; eoquej {9C- ^ 
rofunUins videcur didu ', iapibin. memoria aut fal£s mr> 
rationibus Herodotum •.Cyrenatis adrcrip/ilTc cladem U- ^ 
lam quai. Apryar hadenusu fortunato exitium attulita 
qaurntrtbueo^fiierit Bpbyioniis. Ncq«. vcrb folacSacrae 
litci^ie libs doceo t mala ejUTmodij^eum Aegy 4 >tiis minita- 
tum .‘fed&Megaftheii^solim tradidit a Nabuchodonola- 
rc Africam domicain *incOlis inde in Ponto proximas r^ ... , , 

iL ' - ■Jr iA llX. xfiyna^nt. cttfijft, loiepbus ip& LX. t,Xl. 

ictihiti Tti htt y o 3St 

duc^w 7i/'..Ha(irf^iknepfif^auw9f Oidvr^ ^ rid xo$Ar,p .Xvg/f 
«S durld-t ik»?iiftna tHS» MvaCitas» 

kaxha ni ^l|3«Afr Wc 

«wTifir t(^ T09 fiS^ xin : jSaoiAw h7«Vm > 

^4<$ itr «n^n Tac G9 «vt^ nuAtr utialxf iu;^^«aAKn0iK ^*r 

aaCvAi!lf«( 


G A F V5T • X V. * 7} 

iteCoA«f<e. ^i»t§ exddii Hiercftl^mitAm »nm , qui eff 'vue- 
ftmu4tertimNahH(hodontfiru f exercitum duxit tlU in Syriam 
tuvum , tamque obtinens opfmgnuvit & Ammtnit as Moabi^ 

tas. SubaSl is autem fibi illu gentibus traieattn Atgyptum eam^ 
que fubver tu. Ac regem quidem qui tum erat accidit , alu 
mutem eonfittuto , qui tbi erant ludaas iterum capiens abdu- 
xit in Babylonem» Haec Ipfcphps. Veriim haud parum du- 
bico numidipfuraqcrto aliquo fultus. tcftinionio narrer. 
Certe aut otnni.^ quae dc Apries & Amalis temporibus 
narrat Herodotus itidem funifalfa^aut idcertefalfumcft 
omnia haec condgilTequinto poftHierofolymitanum exci- 
dium anno» utpote quum ille ab ultimo Apries fic fatis 
dil^ abiit. Quicquid vero ,(it de lofephi tedimonio illo« 
tamen ffgyptum male efle a Nabucbodonofaremul«^4- 
taai„ qon lime yideturteuiere dfe negandum. ,, 

capvt xvr. 

JE^ptios ipfos non Vtderi babuijje rerum fuarum . 
paulo antiquiorum certam hift oriam li^ ’ « 
teris conp^natam^ ‘ ’ 

R Erum itgyptiarum hiltoriain a Plammiticho ufque, 
qualis illa tradita eft ab Herodoto, lic fatis elTe limi- 
km vero, ex iis qua? diximus eltmanifeftum. Reliquae 
autem omnis antegrelfi aevi longe alia videtur cfle ratio.Et- 
cnim in ea nihil nos poflunt juvare teliimonia aliarupi 
gentium,u^amflIud3icamcxcipias.GraecisfancanteP^am^ 
mitichum nihil cum AEgyptiisluiflc commcrcij, abunde , 

tcftaturHerodotus.Straboetiam/.JTA'//difertefcribip5pri- 
mis AEgypii regibus omnes navigantes fuilT^ invifos im-, 
primis GrarcoS) quod prxdones eifent & piraticam exer- 
ra ii ^ cerent. -J4 Adversaria ChroViologtca 
cerent. De Pfammuicho etiam Diodorus 1. 1 . cap.6y: 
PrtMM omnium AEgyfti r«gum gentibus »lijs peregrinst regioni 
emporU paufecit , magnam^e ptvig^tionibua exterorum Je» 
curitat em prafi4t4t\ nam rerum ante tp/um potiti inaccejfampe* 
regrinu AEgyptum fatitbant , appulfos vel morte vel Jervitute 
multantes. Bujiridu equidem impietatem inhojpitalttas genti 
tam famtfam Graci reddidit. Merito proinde in dubium 
quifqrpriidentior vocaverit, num quam fidem mereantur 
etiam illa, qu 2 B foli AEgyptiorumiaccrdotumrtatrationl 
fefc debere, difcrte Herodotus nofter profelTus cft. Er 
quidem dixerit hoc quis fortaflis, quoniam eft verofimilc 
Sacerdotes notafle res quafq; memorabiles, ex libroautzm 
ictenfita fibi fi non omnia faltim pleraque a faccriiott^ 
busjfcribit Herodotus.. ' 

Cxterum cfto» ex libro omnia iHa fuerint narrafa>^ 
tamen nonpofTe quem tuto credere ifti narrationi argu- 
mento eft, quod vel ipfis AE^yptiis facerdotibus defue- 
rino antiquiannales fidcdigni^velvero nemo illorumex 
jiionumehtUiftis integro fidequidquam aliis retulerit. V* 
trum horu fit veriusfi^ud jFacile fortaflis eft definitu. Neq; 
enim videtur verofimilc defuilTe AEgyptiis tanto in fa- 
cerdotum numero qui faltim rudi modo confecerint an-» 
nafes, qtfum apud Romanos, doctrinae haud perinde de- 
ditos, hanc curam fibi fumpfiftc Pontifices maximos ufq; 
ad P. Mucium , ex unius M, Tullii libro quem de Oratore 
ififtTipfit,abun de notum eft. Sed&Fl. lofephus/.'/. eontra 
jf^hnem affirmat,in gente Aegyptiorum publica auctorita- 
te res geftasquaft^; memoria: traditas effe. Si tamen hoc fa- 
Ct^nT,beCcfrum pfofedo eft. vel illos /Egyptioru non bona 
fidbabohinibus cffefacecdotibus conferipta, vel vero nihil 
pene cx illis^mohumcntis ad alios finccra fidepervenifte. 

...I . jj Hoc C A p VT’ XVL j / < TS 

Hoc ipfum autem liquet folc clarius primumcK 
mirp dilfcnfu narrationum Aegyptiacarum. Etenim res 
gentis iliius regum ex Sacerdotum ore etiam Diodorus 
Siculus prodidit > exferte feribens 1. 1 . cap. xli v: De 
cmmiftu ficrorum fibrorum monumenti habent Sacerdotes y 
fer longam d vetufttjftmis temportbm fiteeej^ionem traditai 
fuanti cttiutijHe magnitudo ^ qualk natura fuerit t & qutd fyo 
quisque tempore egerit. Similiter ManethosScbennita*fa' 
cerdos Heliopolitanus hilloriam fuam (quam ab ipfo 
-mundi initio exorius ad Darium Codomannu perducam 
.tribus tomis obtulit Ptolomseo Philadelpho, ceu videre 
cft in Eufebij Chronicis) itidem fibi deferiptam ex anti' 
.quHTimis libris cd profefl'us..>i£urcbiuf excerpta operis 
daturus ita loquitur: ExhbritfdanethonitSebennitstt qui 

cum temporibus Ptolomii Philadelphi Jummm faterdos facre» 
rum fJpty(^jiEgypti idolorum') eruit i/faex columnis in Senadic* 
ierrapeftu^/acriy ut ait y dtalelioy & hieregraphlcu literis no- 
tatis a<phoytprtmo Mercurio y & interpretatione verjis poB\di~ 
Invium ex facralihguain Graeam per Iit er as hteroglyphtcast 
in libris ab Agathodamone alter» Mercurio patre 7 at , in. adyta 
K^Egypt iorum /serorum relatis, ^a dicavit eidem regi yfi^ 
tundo. Ptolomaot inSothios libro, ita jeribens. Subjungit ve- 
yo Eurebius epidolam ad Philudelphunv in quibus 'i- 
yfe inter alia dicit , fecutum fefe 
vm W 7T£fmtog^c lolcphus quoque/./. 

contra Apionem lemel iterumq; ait,Mancthonem profefTum 
luam hifloriam delcrip|ram c* uimis^uv In- 

dubie ad liqailia monumcnia provocavit in fua AEgy- 
ptiorum HiftoriaCha?remonle(yj^«/.t/t«tTji)<& ipfe AEgy- 
ptiuSy Fccicidcm PtalomarusMcndeiius. utpote & ipfc 
£tcei'dos , teAc TititiAnQ:> orat^^cantra Gracot & Clemente 
J K a Alexan- i •fH AbriiiiAkiA^^GflJtoVoLOGicA 

‘ATcxandrifto /. ». stroma, ^ ex ifs EufcBio Lx. v^om^z» 
i»p. IIL Apionem c)u6qibohiinein'kidcm fjnguincAegji-. 

. ptiiTm ad narrationes majorum natu AEgyptiorum ^6- 
•Vocaflb, liquet ex/, o.fofiphi quem homini ift i oppofuit; *'' • 
Veroiimilc forte omnino cfH etiam Graecos alios 
AEgyptiacarum Antiquitatum fcriprorcs;;fakim facerdd- 
tales traditiones habuiffe pro teftimonio fuarum narra>- 
tionum. Scripfit aUtem res AEgyptias Lcon qnidam* 
«teftc'‘Hygino iwpoettco 'Afironomto^ Euagoras Lyndk» 
tefte Suida,acLyceas Naucratita cujus Ai><^ 7 iax«i' citK • 
“Athenaeus/ quadam ex LyEmacho Alexandrino 
-•cdtat I»rephus/ /.^^»/>'A...iS/>/»/?eiafci / <’ ' ' • ' . 

,- i:) ! Pla^torumqj porrohoruin paaca quidem hodie fus 
'perann coUacauucemitfterfcfc di una e^emq» re tantum 
'diiTidii inijs deprehendere efi» uc major elTc non poflir» 
iVnaludaeorom hiftoi ia lufficie pro exemplo apud Dio*' 
^dosom Manethonem , Chaerenronero > Ptofoma^utii 
•Mend&fiuna-^Apionera^v Lyfimachum:& tamen ab h jis 
iomnibus d^eriapbn^, -veritati tarnen afHniord>ex Helion 
ipolitanorUOi & ^emphiticofum ^ facerdotum 'quorun^ 
■da m ore refert Arupanus i» \-x^’n^om^<rK.c,. apud 
•Eufebiunu. ■'RejSfciVcro iofcphusX/w eontmi Apimtm .* 

iftt-aK/cuic/oi.ivoeJuBC '0 m rut avOunc 

^ ^aOmnr, Ccrtcfi quae certa fiierint 
Tapud AEgyptios monumenta, non eam hid}ui{£nit hiko- 
■ riae filflyjatcije difeordiam» - > 

Secundo confirmat boc ipfiitn mirifice illud’, qcrodde 
•Pyramidum exfiru/lionc, reutiquefumme digna rnemo- 
eatii , ABgyptu nihilccrti potuerint tradere* Aperte Di- 
'odocus cap- 64:1 Dr p^ramd^m nuHm amnim^ me [spud' 
mtwta firiptorca '-Jc • * 

- ru. tl.’-. . ' - Curo- Digitized by GciOglc ^ 

J . . ‘ ' 'Capvt XVII.» . 77, 

'•* ‘Cumprimis vero quanti fit facienda in univerfum 
fides AEgyptraese hi^orix, arguunt fabulx faltim illx(ali>* 
as enim non attingam,) de diuturno per illas terras impe- 
rio Deoruni &' Semideorum ^ quas tamen facrofanthas 
'creditas fuiffe iiirpopulo» liquet ex ejus recepta theo- 
logia , quodque non tantum Herodotus & Diodorus 
fed etiam Manethos illas' in commentarios retulerint, ' 

^ f • ** * ' •• 

CAPVTvXVn. , ' 

, -k ^ T 

\ V. 'Mmeihonu hijioriam magna ex 

; f' parta fuijfe fabulofam, • 

‘T^Txe fane accurate attendentibus haud difiicile pro- 
'JL J.hunt:iatu videtur,* ei qux Pfammiiichi tempora an* 
recedit /Bgyptiofum hiftori3c,utpote folorum /Egyptio* 
nim narrationibus nitenti, non poffe tuto fidem adhi- 
beri, qucmcunquc etiam* placucritdaccra fe«5larb' ^ 

' - Scaliger,virfane maximusVnon dubitavit quidfcni 
Manethonemprar aliis commendare; eoqucdvnafiias illi- 
us AEgyptiacas omnes,ex Georgio SynccIIo/ivcinalisex 
'ipfo Iulio Africano, Eufebij excerptas fecundo. Canonum 
'Ifegogicornm )iibTamieviLh.M4aetlnmemm haic exfl9tAtt9-‘ 
'rt ftfiffc ■i 'utfvte & Atgjftto & fictrdoti^ quam Htr$dotobff- 
mmi peregrwo y & cui per^ msHtiam AEgyptii imponere petu^ 
'erunt -i»ne cui per lingua AEgyptiaca htjcttiam omnia ex iUa- 
rum relatu affiqui nen tienh. Ita enim loquitur /./, Canon, 
'lfigogieori,pag; 274^ Verum hand ullo colligere efl; indir 
Cio AEgyptiis fitendotibus fide dignatiifbifk antiquarum 
rerum hifioriam,aut vero Manethonem tradidiile omnia, 
prout acceperat. Sacerdotes illos prxter meriium hi- 
fiotiat veteris perkiafefe jaetiraffe, paulo ante ofiendimus^ 

• * ^ K } Manctho-, 

t 

Digitfzed by Googie 
78 Adversaria Chr.ovolocica 
Manethoncm autem fcripcorcm fui(Tc fabulofum^but»* 
de condat ex iisqux unus lo&phus /. i. contr* [Aphn<m 
prolixe illi objecit circa res ludxbrum. Certe ridicu* 
le odentatfefe antiquiffimis monumentis five Hermetis» 

(i ve aliis, ex columnis, hicroglyphica literaturaindgnitis, 
ante diluvium deferiptis- vC enim tales aliquas fuilTc 
haud negemus, quid juvjcrint hidoriam dynadiarum 
quas ipfe vult a diluvio demum AEgyptUs inaperade?^ 
Per cd prxterea verodmile, illud quod Diogenes Laer- 
tius/» proKmi» fcribit,a Vulcani Nili filio ad Alexan* 
drum numerare AEgyptios Sran •atretici ^ 

ixTcLKt%iAia 9HTanm» cnr cx Manethone dc- 

fumptumeflcjutpotecum hujiis 
16 pod idem Laertius nominatim citet tedem. Etfi k- 
nimDynadix Manethonianx apud Syncellum ad Alex- 
f^drum u^que habeant tantdm, annos 'quinquies mille ~ 
trecentos, fexaginta quinque, tamen immenium prope 
t/cmpus.' illud attribuit Deorum imperio. Ed autem 
'revera omnium mendaciorum calidilTunum : utpote 
quum Diodoro Siculo iacerdotes AEgyptii ab Ofiride 
& llide ad regnum Alexandri annos numeraverint tati- 
tdm plqs decies mille^ vel paulo minus ter & vicies millq; 
Herodotbautem ab imperio duodecim dqqrum ad Ama* 
fim nve.Cambyfem ulque annorum quindecim inillia. ^ 
Dixeris forte , Manethonem minus tamen pec- 
care in. definiendo tempore dynadiarutp humanarum 
quam Hcrbdotu 9 \a ut,qut tempori, illi ^ Scjhoneni - 
,ufque Vulcani (i^c^dotem adfer ibat-, trecentos quadra- 
ginta Uniim' reges, annos autem undecim mille trecen- 
tos Stquadrai^inta. Fateor.^ Peccat tamen & ipfe gravi- 
ter, longU&m e ultra mundi conditi ini(ium exporrigens 

■ , V* ' iutUTeMf Digitized by GoogI 
- . - . Catvt XVIf.’ 7jr 

Aias AEgyptiacas. Ncc vero juvat Manethonem 
ingeniofa ^t^ardi loannis Voifii V.Cl. excufatiO) quam 
rererc X a. lioUlur» ap» a/, aniios illos Mancthonios 
4tTd nOB explicitos^ led cum aliis concurrentes, uno fcili*» 
ett eodemque tefmporc pluribus dynaftiis AEgypto im- 
perantibus. Nihil inquam, hoc juvatjMancthonem,ur qui 
utique cenfuerit annos illos omnes non collaterales elTe 
fed fucceAbrios.Unoconcurreatium uno eodemque tem- 
pore dynaftiarum vixfemel meminerit. Certein comme- 
morandis tegibusetiamaliosTacerdotes non'cogitaiTc de 
Hlis collateralibus dyna/liiStUianifeftum eft etiam exHe- . 
rodoto, ' Diodoro, aliis; Vt taceam ne quidem in Sacra 
hiAoria Hebratorum ejus aliquod reperiri vcAigium. 

i’ . . n ■ r ^ • <: 

.^CAPVT -Xinc. - > ' . 

Herodoto JBgyptti facerdotes quondam de reSttf. 
Ju* gentis narraverunt y plus hahere yertfimilittu ^ 
dmify qu4m alUs aliorum , 

' ; . ' "u rum narrationes-, ‘ 

1 

Q Vod fiqufs confe(5hiraf locus cA in re dubii & oBr-‘ 
fcura, malim prohundarc , Herodotum incidiffeitf 
SafCr^dotcs minus reliquis fabulofos, quique res Aegypti- 
as faltim aSefoAris uique setate Ac fatis bene habuerinif 
Cpgiiitas. ' ^ 

‘ * Etenim A quid verr fubeA famoAe SclbAris expediti-' - 
oni, nece(rum eft ifthdc nomine venire illum qui in Sacrii 
Hiftoria r. a/; audit Sefak, quod Iofepho'eti- ' 
am eft obfervatum L IIX. Antiq^. r. if^-. utpotequum unidsf 
hujus praeter Nechum fiat mentip in codice illo facrof 
^uiexAegypeo moverit inPdxftinamlNcqueenim a Se- 
' foftri Adversaria ChrAnologica 
fodri non palla cft calamitatem terra Hli fi quid veri ba-‘ 
bet hilloria,nec (acri codices tantum dami|Eim (ilentio 
prasteriilTent, Satis exa<^c autem conveniunt Sefofiris 
illa tempora cum arvo Salomonis & Rshabcami» li 
Todotum fcquamur. Numerat quippe pater. ille hi(i9r 
riat Grxeae a Scfoltri ad Sethpnem Vulcani iacerdotem» 
adeoqi ad Sennaeberibumfreges dccem>quot«tates (paci-* 
um annorum trecentorum circiter abfolvere facile ponunt. 

. Similiter Sethonis & nomen.&tempusquodeftapud 
Herodotum, cum iis qua; XVIL v, 4. de $p re>? 

ge Aegyptiorum narrantur, cujus contra. Afiyrios opem 
imploraverit Hofea rex ifcaelitarum ultimus 9 optime 
conveniunt. , . 

Eodem tempore SennachcribumAlTyriorum regem 
non vixilTctaqtum. fcdciiam.cUra in Aegyptum roovilTct, 
ipopinata exercitus nocturna clade territum recclfi(re> 
liquet ex ivReg.xnx.iiParalip.xxxii. Eraix xxxvi.lpfum 
vcr 6 illud nomen' Scnnachcribl ut & memoria expedi- 
tionis & lingularis cujufdam damni qubd una^io^e paf- 
fus fuerit Afryrius,reperiuntur apud unum Herodotum': 
non l)iQdorum}nonManethoncm,non Acgyptiaruui#e^ 
rjim fcriptorcs alios; ctli non omni ex parte verae edatn 
linciplae ill«^ fferodoti narrationes, Repellis illacxercK 
tus nocturna mutaverit in murium fabulam; nifi Cc bde^ 
lidn minus vere limul quam pellis illa contigerit. Ab hpp 
Sennacheribo graviter pap^tmcfle ^egyptum , inter £efc' 
a rege fuo tpm dilTidentetn, haud ditficile liquet ex 
Herodoto; quae omnia mirifice ilUillrant vaticinia lelaiae 
Cap. xiix. XIX & XX- Narraverat autem illa Scnnachcribl . 
cum Aegyptiis b’cHa etiam in Babylonica hiftoria Bcrb-. 
fus, tellc lolcpho /. a; ubi tampn Beroliipfa 

verba exciderunt. ' . Quod 
Digitized by Googl< 
< ,4 '• C*A P VfT ' X V-IJ.»- «T 
■ji' Quod porro icidcm cftaf>od Hcrodotiun Profco re- 
ge Pandens cum rapt.i Helena ut & poftMcnclaum in Ac*- 
gypeutn adveuiffe , mirifice confirmantur iis qua? V irgir 
lius ccciaic dc Aenea & Didone, Confiat quippe ex AiH 
nalibus Phoenicum , quorum, excerpta nobis dedit ioic* 
piius , a Didone Carthaginem conditam, circa annuni 
Mundi 3060, quo tempore ifl' vivis efic adhuc potuifie 
ProteufiK alterum illum. a Sefoftri;, non. pmeft dubitari» 
Certe it quod veri ineft iJli V irgiliano carmini , circa ift- 
baec demtmi tempora Ilii excidium cont^igit : quod He- 
^doto ipfi,' viro utique magni judicii & amiquititum 
gemis peritifiimoy itidem piacuifie nrianifefium efi, 
Idcmlane vifiim efi iliis qui in regis Ramifisattatem Trojae 
retulertinttefiePliniol.xxxvic.8» EftcnimRamir 
fesplaBcilieRamlinitus, qui •Herodoto efi fuccefibr Pro- 
leL; Imo.non aliud videtur & Theopompo creditum 
'dum Homerum voluit vixifle Olympiade xxii:duccnto« 
enim circker .annos< vu 4 go^pofi. Trojx cladem exifii:?. 
.maturpofita iUedaruifie;. _> ■ ' ' • ' • ^ 

v'i.iiCarte»um qua; ante Serofttem contigerunt videntur 
Herod oeci illi Aegyptio tum facerdotes ignorafie, eo^ue 
tantilm tegendsE inicitia; fua; dixifie, omnes Sefofiris an- 
tecei&reisnulkim memoratu dignum facinus commirifie* 
Cui enim itet vcrifimlky teeeemps & triginta reges in<^ 
gloriciduxifie vitam per annos plu/quam decem millcif 
Mcmorabilctamcn., quod Pharaonis vox ex eorum' re*> 
latioqe^apud -unum ^Herodotum quodammodo fit con^ 
fcpvata^ 4dnm .traditur; in, regumiifucceilione Piromia 
FHrami fiempicr Aiccdiiirc)' efibiauccm PJibmin Idem quod 
Gr^ce . £x ^ccodoto fane, vkktuc.idcoi' 
hiut^i£: Synefijs 4 /. - 

L ■ ' - Quos 
t Abveks ARTA C,IfK UNO L© CICCA 
• 'Q^osDiodorus^Sicrtlus confuluit Sacerdotes i vero 
plusqAKirr> Hcrodoteosillosabiiiie, vel' uni doceat 
ria reguin-dSelbfiri vdSefooli ulquc ad Praman»(icbum> 
qux iegrtur a cap<- 55 ulqiic ad 66. Tctnporixeftccam. 
Sacra hidocia omuiito nibil habent affiiiicaris.Neqirrijem 
illa quae a Pfimmtcicbo ufque ad Amaiii exchiiqm 6 c 
Ferfarutnrf;gi>uin habet Diodorus Ini eam Sacris coiivo* 
aiuntatqi KcrodoreayUtpote quaeNechircgis nccverbulo'- 
anenunerincr Taceo hunc iHa portcncola.tncndaciar 
■tm^rMrunt , tu tfmdam'tx iffii- fabulantttr.^wuu 
l>9& Herois ahhos peuio tninm oiffies Jettes mtlU r ubimm^ ' 
vex ftat Horus Jjide natus. Abhominihm suttem regmuunsper 
gui^ecim firme mUlit annorum adsentefmxm ufefue oHogtjUi' 
mam Olympiadem que nos AEgt^tum 'acee^mm. Senipf^ 

, vat vero' inodorus cap» xn 1 1 : . Annos ah ofrtde 
numerant ad Alexandri regnum plus dedes buUe^ vel ut. nam 
mulli fanhunt r paulo minus ter ^ vtetes milla. Item cap. xxvir 
Sacerdotes AEgjptiorum faHa fupputatiene temporum' k rtgnm 
Solis ad Alexandri tranftum m Afiam annorum XXUl nullin 

eireitqr ceHigunr.\xtca\\^\xdi cvp‘ t-x i R-: ultra guatermiBd ' 

^ feptingentos reges indigenas AEgyptum 'guhsrnafi^ 

■x‘ Res i£gy.ptio'rura ai^ Plammiticbo u^ue exadnis tra^ 

/ dt ab Berodoto quam d Manethone; iplemec lofephus 
' . Scaliger coadus cft iateri /coque ctli in xifv dyiraftns» 
Mancthonem^ in xxvita tamcnHcrodotum-lequitur.^awid' 

' eonfenunea Htftorin Bshliea Jcribst, videatur 4 >st Canoisd 

vero* fecundum meam computas 
tionem primus Nibuchodonofaris fuerit etiam pcmvujb 
Pfammirichi * li < Manothonem fequaus debebat aucrm:' 

> incidcpc i» aliquem aanuxa Ncclii regis* Siif bis aurena> 

. .j. •’ " V /• 'Buior-' 
\ ' i ' ■ • ■ Digitized by Googie 
Capvt XV1[T. '' ' ' 

'msjor Hdes habendi Herodoto quam Manethohi>qaur 
‘amabo ia aliis prattulerimushujiu Hdem dudlu Scaligcri 
‘optimo Herodoto.^ , '«;• • ‘ - 

' Porro ncc anteriora tempora fi fpedcmusialiquisiuxtl. 
Menethone vixit Aegyptiorum rex aetate Hofcat regis cu- 
ius nomen alludat adSo in Sacris laudatum>fivc illum dy- 
nafiiarum catalogum fcquamur: quem recitat Eufebius 
five quem pro arbitratu ‘interpolavit Scaliger. Nec e» 
tiim verofimile efiqun»dilleait,BocchorimSo Iuda?is au* , 
‘diiirequodeifetSaiccs: ne dicam HcbrarisJ’i?<f», quae vox 
. afiiniffima polfit videri, elVe Tanin, Satm autem ‘iirdem 
efie Sin ut fane perpetuo hafcc voces interpretantur 
Ixx Seniores iEgypti regionum gnari.-- Aliqua* con- 
•Venientia quidem cfi vocum rd^K<^ apud Eufebium dC 
^ Tiraka Athiopisapud leraiani cap. xxxvii. Sed tem- 
pora non conveniunt , utpote quum ille AEthiops 
vixefit quo* tempore in AEgyptum- movit Senii 
cheribus,* ‘Tatakos autem Manethonis quinquagini* 
ta demurri pefi* annis. Nec c(t latis confentancum Hi- ' 
iloria? Sacrit Tirakum rerum fuiife potitum perAEgyw 
ptum } videtur ' coim 'potius fuppetias voluiiTc ferr^ 

/t gyprio regi, idem Forte cum eo q uem Megafibeaes apud 
Strabonem ///. mcmorarTiarkone^thiopem,qui expedi* 
(ione lufccpta ad Herculis ufquc columinas pervenerit. 

■> ‘Ad hoc juxta Mancthonem Salomonis & Rcha- 
'bcami aetate non vixit Selofiris, aut aliquis expet^itione 
inPala:fiinamfada*clarus»tm6 non vixit aliquis cui quae 
fuitnominis afiinitas^cum Sefak Sacris literistnemorato. 

Porro' quae dc Paftorum & ludacorum^cx AE- 
“i^pto in Palaedinam tranfitu cx Manethonc reiertio* 
icphiis , ; illa utique a Sacris hifioriis abFunt quam Ion- 
, L_a gilfime . 

' , - ■ ' ‘ '' * ' ' 

• ' - » , . / .^4 A DVERSA>R1A-. ChRO NO LOGICA ■’ 

Vanitatem cjooqMe eorum omnium accura^ 
•oftcadit loki^{\V(% l.,/^(.eatird^^pienem^ Noi) fpt^v^ui^jjc 
pra?tereacumAiTyriorunietiamhi(loriaidqupdil^legUt)r, . 
jde Aflyriorum jam turn^n^ctuenda potentia,cXj fupra; di- 
^is cii clariflimuiii : quibu$ oiicndimus non fuilTc illod 
'•imperium magna? amplitudinis nili ultimis pene tcm^ 
rporibus, certe non iU quibus Hyefos aut luda?os yult^e^ 
-•Acgypto.migraircMaocthQs/Taccocpimpluraalia,, / p 
Ceftcnibtl dl q.uurManethoni plus, bdei debeas quauR 
sHerodoco., quatvtumvisoionumcntpru antiquorum. 

(ouc iclojadttavcrit, vel genere Aegyptiu$:fueric&'digi 4 - 
ttate lacer dos*- -'lanimv.ero omne-iilud facerdotum genuf 
'nulla: pplluilfc /olida. dodiina , fed varxicate .laboralTip 
xjuam maxiiBC)& turpibus mendaciis affcciaiTe feientiat 
opinionem in vulgus» liquido aliis dcinonliramusJ. ‘ ’ 

. Alios Aegyptiarum rerum ieriptores, non cft pretir 
*«in'(jperaEiCum Herodoro contendere» uipt^tc-^quuitt . 
4icmo (upcrfit a quo mulfa hu jus .argumenti liqcat pctcr 
■ce qua? in.contcncionem mereantur venire* . Seil &lqui - 
'inter cos celeberrimus ell> limulque &;jpf6met fuitlr^ ' 
domo Aegyptius, Cha?remon ejus&iqlcicia 
A: arrogantia jiUis. eft coloribusdcpiAaaStfaixonel.xYM 
•m turpe fueritcuinirsHerodotiun:CQmjMit?etei.,f Vrium - 
Artapanum miror ^.quL natSus fit illa de lu4a?orum^C}t 
Aegypto miscatione vero maxime omnium affinia , quae 
,Oemons Alcxandimus rccii‘at'4 /. & polt illota 

£uiebiu&i . . Certe: ili illa; accepit i Sacerdotibus., dth 
promp&i ex naonumentis antiquis quihufclamdjla Heiiof 
politanorumnon potueriotratis. Laudari* Sed vereor nc 
imt rcccntiu& confida*, • . • - 

-fi' ! . ,o . CAP.VX v . ^ . /• * Digitized by Google 


,^C 4 ,t,VT^ 

-•CAPV,T."XUX< ... -.. ‘V ^ii^amma'bUr6rumaeorKmiJtta dedynaflia^- - ■■ 

^ V . - , rUni temporibus /uni Ji/putattt», ‘ ' 

. ut u j' **>: ** .) ■ ->•<►• v) 

y?e Jiai^etifW Jifj>utayimus cl^riflim^ “ Plfy'’ 

V' -^ii-s ipUs io iUbu4 cxj^naniur. Y^iver^^am 
/exhibere 9p.9rqfum inutile : coque /ortaUc folfi- 
xitjfi 4u,ntaxat aMeUpruq» ufque primordii^ extremi 
jVgfii^rUfi AHgypiiaci^ quando illu^ iun;^, faCtuiT» ,cft 
^Pcriici , proponantur in medium': utpote cum illp.^em- 
,pofisrpaciq plafraque incnipratu digna,, qu?e quidem nos 
:feF/gimiKjh4cdilquilttione,, contigerint. • 
f. • Igitur edo qpalt pro nprnaa,prxcipui.quidem Pe- 
fiodus IqUana » rubtilejllpd lprephiScaligcri inventum, 
jfccundarii vero AEra Nabonafrare»>.epoc.!|a hpios alli- 
gata ad annum Periodi lulianar 3967, .prout non Scali- 
geep tantum eiufque afTeclis fed & ipli pipnyfio Peiju/io 

J(l£um ed» I .^1,, ..., 1 •'.■•. < ■ 

^ .f, . , Ponatur porro > prin[ium.Cyri,\annum Pcrficum 
.effe Periodi luliana: 4154 NabonalTarcum igs. Sane uc 
Jtaponamus. jubent nos. veteres Graecorum hidori^,,qu£ 
{Pngum illum^unaninii. confcndi ne<dupt cum anno i ,Q* Jyrnpiadis,quinquageii,ma: quinta;, ceu fatentur etiam 
ifecentioresi interqueepsipd principes^hconologicar rct 
j^aligcr& P^tavius. Atqui initium. 01 yra{>iadum incidit 
doannum Periodi Iulian£e3p3g»qucmadroodnmopcrosc 
.ppft.^caligccumetiain Petavius dpmondravit. 4 ,^. 

' iipnTprimusquinquage- 

t^.reisqnint* Olympijidiseflc eiufdemPeeiod>4i,i4.. Hpc 
aucenj polito Cyri primordio>.quum illudliccardinislpco 
iqijuppuwiionibus, rerum, Medicarum Aegyptiarum ali- 

L ^ arwi®“ “X fd AdtIH$ARt'A CHKdKOLOdrCA 

arumque patebic^v^ita«noftrl diagrammatis. Haud mt 
|jtct>GCanonimath^maucaiicfidcnduin.uQoannoferiuf 
' nempe 4i5i^carphre Cyrum^ idque rc^c a Scaligero Pe* 
^jvio.& alits cite obfervatum. Sed quare illius’ debeat . 
plrarvalercaudoritas non video. Quod H tamen cuitaati ' 
per me licet illam fequatur. Fuerint vero ita Medo- . 
rum etiam AEgyptiorumque tempora uno anno ferius 
locandi) adcoque inib*u’m i^^gni Medici cum anno 399^ 
Pfamminchi cum 4044 connedenda. Qua in re nihd 
cflt incommodi. 

Extra controverftam denique nunc collocabimus! 
annum Ezechiar xi elfe Periodi lulianae 3994 Nabonaf 
fareum 2 gtfcquuti hac in re variis de caulis rupputationem 
Iham alteram temporum liidaicbrutnquam Scaligerianae 
'adjunxit Helvicus. Non repugnabimus tamen multum,li 
‘quis biennio ferius velit illa ludaica tempora cum aliis 
fuppurarc j obfe^ata etiam in hoc ipfo Canonis Mathcr 
TnaticiHdC) ut cui primus Babylonius Cyri annus eft Na^ 
bonalTareUsf 2 ib^ ultimus Nabonidi 209, (^uem ultimum 
effe fepruagenaria: captivitatis ludarorum nos demonftra- 
vimus, Neq> vero quas nosdifpuoivimUs quidquam detri- 
' menti accipiunt licet hoc malis :‘utpote quum etiam 
‘Ita inciderit defedrio Medorum in tempora illius divinae 
■^cladis Alfyriorum & mortis Scnnacheribi;im6 fica regum 
"Baliyloniorura annis in Cahone Mathematico notati* 
-biennio minus dilTcntiamus. ’ Sequimur veroTlIdmC»- 
nonem & nos in regibus Babyloniis ufquc ad^Nabopblaf- 
larem quo.id licet, tantum obdetec^um maiorum' certio- 
Tumq«tf.'Ddinfeps nimirum omnino ab'ehndunv elTe ab 
' illo, ;a m demo nitra vim uS: ' • ‘ . 

-:i.. Gaetcrum hilceplrjcraonitis licet /amdia^aromai- 
tim proponere. ^ • Digitized by Google fi$r, \f^*l\RegtsludM,'ne^ts Med:^* nef^Af^yp*, 3995 


2811 

1 r !-• 

2^12 bzechi- 


Aflyriorii res 
maxime fio* 


399^ 


30|i3; as. 


rent. 


3991 


3*14 


Senoacheribi 


^ 99 ^ 
exercit* perit 


^999 


33)1« 


&ipfc occidi* 


4000. 


? 4>7 


tuK fucccdctc 


400 1 


35 '8 


filio Aflarhad- 


4002' 


3619 


donfiv^ Sarda- 


4C03 


? 7 ao • 


napalo. 


4OC4 


3821 . 
4C05 


39 11 


f . ^ 


4006 


40 2 J ; 


. j ' 

^ » 


4007 


41 24 


1 


4008 


42 ay ( 


i 


40 op 


43 


<' . 


*40io 


44 ^7 
401 1 


45 28 
40 ir 


46 ip 


/ 


40 n 


47 1 


<■ res aMarcipkem 
^ pzd. five 
4 Merodach 
V BiiUdao* i 
6 7 ‘ 

t . 

ff~ ur 'TJ j Medi defi- 
I iiciuntab 
a Aflyriis, 

3 & primis 

4 (cx annis 
f degunt 
6 fine rege. |i Dcjoces. 
ArcianuV. a 

3 Setho Vul- 
cani facer- 
dos live 

* + 
?1 ‘ iT. V . 4014 4ba Manafles Ninus quida 

40 1 5 4Pi} Irex poft Sar- 

401650^ Wanapalumc- 

5 i |5 unoratusCa: 

Lftori iUiadio. 53 

54 4017 
401* 

4015» 

4020 

402 1 

4022 

40 *il 57 l«* 55 i^ Interre- 
gnum I. 
Lelibus. 4 

5 fJ ■ > ■ 
*. ^<04 

c;;of 

v , ? ' f I 

'f 

• > 

404. 


3 
f 
2 

I 

f 

4 /prona- 

dius. ^‘i 

'3 

1^ 

»7 

Rigebelus. ig; 
Mciefsi- |ij| 
oiQidacut- aS Duodecim 
reges circ». 
bxc temp^ 
ra AFgyptp 
tnter tefccU^ 
«ride impfij 
«nt* ; 4 
-r-r t • j - 


12 

>} ^02458 

4045.59 

,4026 60 
402^6 EJ*^ 
4028162 
402 p |53 17 
403064 iS [ 
4031 ib 16 Aflyrii Manaf- » Interrcgi-J ftn bello -vidu M. lium JI. 
Babylone de-jin 40 Ji 
403 I 

I u'i 3 

4 / it/T/fjiicnt capti- 4 -ib'' j*« 
ivutn, coque & 

65 , 19 EabyJonix & 

_ 661 20I Juiig:.! Syti^omni ad 
367121 j-s^i^^^yThucimperant. 
4034 | 68 j 22 .- 
40 3 f .69 23 t 

4036?o' 44| 
403717» 4f| 
403874 25 

4039 

4040 

4041 75 'i? 


73 iT: 
1 40427 ^, 30 ; 
4043 77.3» ' 4044.7 8;3», 
^4’« «*»;3-i’ 

•4<5»4y8?.^ 

4 C 5 1 SH>9^ 

405 2 86 4 A 

4053 874 » i' 

2 .uj 

I 

fr" 

T 
? 

0 

k>r’ -imvril 

.e^iuibi II 

r I 

t' 

f' 

%i 

T» 

l?‘ 

e: .au;i Aflaradi- 

nus. U ‘0^1 
Vi Pft hi miti- 
I i »chbs. 
■«os tlli./; • '.'J 41 ■ 

■*i*. f» 1 '* jfi 

Saoliudio^ 

11 


.zitlida^n 

,ubfi42;oih ;.i 3 » '«•,7 • 1 -. 

4t 

5 ? ' 

: 4810*^ 

7 < i ' ’ ' r } 
g,- .^’lo.ro^{ 

9 f*> ,- fM t 

MJ 

o>lviU*»M 


Digitized by Gciogli P. 4054 

4®f> 

40 f6 

4057 40f 40 f 9 
40^0 
40^1 

4062 

4063 88 

59 

9® 

91 9? 

94 

95 
95 
97 98 

99 

100 40^4 
4o5f 

405^ 

40^7 jioi 

■ 40^8 I JO* 

4»d9 

4070 

4071 

4071 
4073 103 

10^ 

loy 

106 

t07 4074 

4075, 

4076 

4077 

4078 

4079 

4080 

4081 
4081 
4o8i to8 

109 

(IO 

111 

II 2 

”3 

114 

i>5 

u6 

117 Rfg. Afjyrior. 


Rtg. Biiyl. 


'Rffr. UfJ |JP<f 


42 
8 


51 . 


t ' 


43 
9 
q 


44 
19 


53 
4f 
It 


1 Phraor- 


•f 


45 
12 


2 ces. 


i4 


47 
13 


3 


^7 


48 


4 


18 


49 
*5 


5'f 


19 


50 
16 


6 


20 


51 
17 


7 


21 


f» 
II 


8 ' 


»2 


f3 
19 


9 


2J ♦ 


f4 
20 


10 
55 
1 Chynila- 


II 


25 1* 


1 Ammo. 
a danus. 


12 
2 
1 


n 


»7 


1 lofias. 


Zophonias 4 


»4 


k 


2 


exitium Nini 


5 


>5 


»9 . 


3 


przdicic. 


4 


i4 


30 •' 


4 
7 


17 


31 ' ^ 


5 
8 


18 


3» 


6 


Aflyrii rege ' 


9 


19 
7 


Nabuchodo- 


10 


ao 


34 


8 , 


nafare Phra- 


II ^ 


21 


35 


■f 

9 


ortem Medii 
22 


34 


IO 


cum excrcit» 


«3 


I Cyaxa* 


37 


II • 


magna parte 


H • 


2 res. 


3« ^ 


11 


occidunt & 


15 


3 Scythz 


39 


13 


Holofcrno 


i5 


4 devidto ao , 


14 


duce Syria & 


1 Nabopo- 


5Cyaxare'4t ‘ ^ 
Ciliciam re- 1 laiTar. 17 


per Afia' ‘ ^ 
cuperaoc. 
dominantur annos 


; «:& M yigintianno. 4084 D- \.. - V .4084 


118 


15 


4085 


IIP 


i 5 t - 

»7 • } 
18' ’ 


4C86 


120 


4987 


f2I 


4088 


I 22 


«9 


408P 


»23 


20 


4090 


124 


2 I 


409«. 


125 


2 2. 


4OP2 


126 


23 


- 4 f 93 


fl 27 


»4 - 4 ° 5>4 

4095 

4096 
40 P 7 128 I 25 I 2 p 

130 

»31 4098^132 
40 PP 133 30 • 

4100 134 31 

4101 J35 ilojikim 2tf 

27 

28 
2P 
« 4 . 10 ^ 13 ^/ 41 OJ *37 

138 

*39 4104 

4105 
4 iodl|i 40 
4107141 
4 io 8 <i 42 4 iopi 43 to sj-g. 

4"<>'^44 4111 
?.4*»2 

4115 147 4^ ^ S Babylonii li AHyriis ufque 
ad Euphrate untyAegy^fii. 

& his vicifsinij 2 i 5 »• 

c a c o 
^ ap »e 3 
^ S O »L 2 

O S ^•a!f •> 

19 ^ S I i S4 

i>( 10 

H 5 pi 

146 i Zede- 2 etiam ipfi 
deficien- 
tes. * Circa h«c 
tempora 
Nintis ipfal 9 2kias. 3'deftruitur. . Re^. Balyl. 


2 


ig 


6 


42 - 


3 


‘ 19 


7 


43 , -« • 


4 


20 


8 


44 


5 


21 


9 


45 ^ 


6 


22 


10 


46-« 


7 
II 


47 > , 


8 


k 


11 

• 


48 -• t 


9 . 


i 


‘3 


49 t 


IO 
14 


50 ' 


n 


— ■ 
51 ^ 


<2 


5 > -»• 


>3 
^7 


53 ir 


14' 
18 , 


54. "T 


15 

f 5 
«9 ' fv 

20 ; 


1 

2 


Ncebs. 


'7 


'i 


21 


3 


T' 


18 
22 


4 


^ \ 


19 
23 • 


5 


■ *f s 


20 
24. - 


6 
25 


7 


t 


I Nebucad 


2 6 ii;‘ 


8 


-■ 


i ncaar. 


27 


9 


' \ 8 10 3 

4 

5 

6 

7 

8 

» 

9 

10 J'i 

i 28 

29 

30 

31 

3 » 

33 

3 + 

35 . f j -i 44 

i» 10 

11 

^2 
*4 

15 . 4. 
2^ - 
r Pfam- 
mis. > Digitlzed by Goq^lc ( 

W<f . 1 Eiljlon 
UfJ, Reg.Aegtpt 
3 


■ <1 
11 

« 


3 <^ 
3 


• 4 ” 5 


*49 


4 


1 


r» * 


iz 


37 


- 


3 


4116 


150 


5 


6 


*3 


*3 • 


38 
4 '0 , ■ 


4117 


* 5 * 
7 


*4 


*4 -i . 


39 
5 


4118 


153 


7 ' 


8 


*5 


*5 r. 


40 
<5 V 


411P 


*53 


Is 


9 


1 6 


16 


I AAyages 


I Apriej.' 


* 4120 


*54 


9 


10 


*7 


*7 


z 
2 


41 31 


« 5 > 


io 


11 


18 


*8 


3 
l 

r 

m 


4123 


156 


1“ 


IZ 


*P 


>9 V ^ . 
» 


4 


: 4>^3 


>57 
*3 


zo 


zo 


F 
f 


4 »H 


*58 


i- ...*4 


2 1 


31 


6 


6 


4135 


*59 


1 


*5 


Z 3 


3 Z 


7 
7 ' 


4136 


160 


23 


23 


8 . 


^ 41^7 


161 
*7 


24 


24 


9 . J 


4138 


162 
18 


2 5 i 


25 . j 


10 
10 ' 


^ 4 >iP 


163 
*P 


i 6] 


2<5 


11 
** V 


4130 


164 


- 


^ io 


27 


Z 7 


IZ 
IZ 


. 4 W‘ 


165 
ZI 


z8 


48 


13 


• 


>3 , - 


4 IJ 3 


166 


^ • 


23 


3 P 


^9 


*4 ‘ 


4133 


i6f 
i 3 


11 


30 


*r 
*5 


41M1 
* w «. 


- »4 


3J. 


3 * 


i <5 


I ^ 

|i 5 • 


4 i 3 f 


i6p 


i 


25 


32 


32 


* 7 ” 


1 


*7 " 


4 ij<J 


170 


-M 


26 


33 


33 


j8 
•8 


4137 


17* 


1 M 
< 


27 


34 


34 


' 


4*38 


173 


f-' 


^8 


35 


35 


zo, 
^0 i 


4139 


*73 
29 


36 
21 , 
21 


4140 


>74 


v; 


30 


37 


27 


Z 2 > 
12 


. 4 * 4 * 


*75 
3 * 


38 


38 


- 
'3 . ;. ,v- 


4142 


ij6 
32 


39 


39 


^4 , 


4*43 


177 


«eij 


33 4 <? 


4 « 
4 


*5 7 


0^1 


- 


i; 


f * 
! e ; M z 4144 


Digitized by Google r.htl^^Ntb 4i44|i78 

*4‘45'i75> 

4 i 46 |igo 

4J47|>8» 

4t 48 182 KfgfS Tnd > Ca^Rff. If 4 » 4 P :>85 4 >50,184 
4 > 5 ‘;j 85 
4ifZi8<5 

4153 |i«7 3 -» 

35 

}6 

Iccbonias 
1'folvitur . 
*carccre. < 4 >U> 

4 Z 

+ 5 ! 43 ‘‘ . , 
4-fiEvvilTnero- 2 (5 *• 

ftr ^ 45 46 i Bcllafar. 47 485 NirigHflTo^ 
49 troorfivcD^i 
t riusMcd»! 150 4>54i88 
4 >55 i«p 
41 5 < 5 190 
4*5 7, >5» 4> 58,194 4^59193 

4i6o|j94 

4 >< 5 V’f 

4 >< 5 ^f 

4165197 4 > ^4 >58 

4>65'i99 4166 

4167 

4168 

4> <59 

4170 

4>7> 200 ' 

101 

20X 

20J 

204 

20f 4 I 72 UO 5 

4 v;r 


5>p 

52 53 54 ! ardochus^4T 55 58 f 5 

5> 
6c 61)8 
62 65 

64 6f 11 66 < 5 y 

70 2 dach (ive 


1 AotaUa. 

% I I . 

29 ^ \ 4 


3** 

34 ^ ' 

n. 

Re^.ferflr 1 Cyrus. 

2 » 
LaboforiS 9; menfcs' 
56 ^ Nabonid*! 
57 10 ■4 * ’ . 

. f' N 


r ‘ 41 9 

10 


Jliil 
■ 


ii 
ri 
‘3 
H 
>5 
tS 


7 


17 


V’ ^ 


it 


.»• 


19 
20] 

% !9 

10 ir n 6714 
68 1 »7 ]i 

ir 

T 3 

14' 

T 5 

IW: 

»7 

39 21 

2Z 

23 

1*4 

25* 

z 4 

»7 

&8 

19: > # :f V r« 


(i ^ 

»•4. . 

■ -.-I Ii 1 )* 

; .' ■ r 

h 4*74 I A . . 

Digitized by Google T — ^'-4-,—'-- — — TT-rr: ^TT^rrrr^ \ AlviiogtcapwviV i.Cyrus infiiVitar 

' 4175 109 

4176 2JJD 

.'4 

: 5 *fcrvicrant'^ 

7 bylottiia» \\ 4 T 77 iri 

4*78 iia 
4179213. 
41S0214 
41S1 '2 1 5 
418^^ 

418^117 cur, -- 'i^egnarejad^zj 

^ oquc&ludzJS 

4 . 3 “^ %v> W . 


, ^'C U"S " o ^ 

1 1 O 

I . t ^ '^‘ v 41842.18 k 4185 

418^ 

4*87 

4188 

4189 

A^ 9 o 

4*91 

4*92 4193U^7 219 
22 0 
2 11' 
222 ' t VAr 


226 


A 

ii \ 

J4 >■ 

27 3^ : 

37 '^A 


9 

> % ,kZX^ ^ 4 uv* • 4 '■> X‘ W ; iCan^Te^i ^ X 
‘2: ; S 

14 

5 

6 r\ ^ 

lOaidtQrCr 

(0.6, V? m«af. 5. : ra\ V - . » t ■ i-( ' ' /kx '» 

'X,.. 7 '/V4.>- 

..\'VX-'. I UlVIUt }•! 

• 1 4 - r V.. , - 

■'••. V >A / . t t 

. % « • V • ; o ^3 


INPEX • tkigiiized by G?)ogIe •y CAPITVM. ^ 

/. illum ficHti alii f ileoMledici 

. re^ni temporibus. tradiderunt ^omnia ejfe fal- ^ 

' A rV ’ \ , . W7-/ 

I /. Ctejianam AiedQmm aram a ScaUgero ma^ ^ 

. le adperiodumjulianam ejfe^coUatam} * ' t* 

III. T mppora re^ Medici ab fderodotQ ^ 

ta e:ea^€ cum Sacris hiftorm convenire,^^ - 

_ 'Uirstatiefle cmjentane a. ° ^ ' 

/K T^oH: 'Meorum def e 6fionern fatis diu fuper- * 

ff*ijp- 'J^fyriorum rempublicam , idcL r^£te^ 

ab Hff^doto ejp[ traditum^ eu Sacranifioria^ 

^^dejnondratur. . 21 - 

V. tlerodoij de Mt4ici regni temporibus nanray 

tiones dmfinParieas etiam ejfe antiquifinu^. 

finit inorum gentium hiflor\fU. 

VL Epocloam ait ad ampliftmi Afyriorum im- 

perii definire ob/criptorum ‘veterum difior- 

diam difficile quidem effe, altquid tamen de • 

, iis coUigtpoffe ex hifloria Sacra. ji 

VII §lu A Herodotus aliiq^ Herodoti fellatores 

de iAffyriaci regni fortuna exordio pro^ 

y^^^f^runtj quam opt^e cum Sacris hifioriis 

con- • •> f 4 

- i com)'enfre 5 4ktem ill^ b^z 

hent alii ifitbiiloja effL^.y vo * 3S 

JIX^ ^egum Syriorum nimina fUra^ incer- 
tA effe Jid&ik > * ; -'.i ‘ “ « . \ " 

IX. §luA de umporibw olim "Bal>y Ionii, doc t4e- 
* - runty aut falfa effe aut in^erta.w ' 

X. ^Berofi HiftorUnt Chaldaicam non fuiffe o,- 

- mni ex par te fide dignam. . ' ^ ^ ^ 

XI. Babylonici regniyfahulureiel}d(^ confiittl-^^ 
%v ■ ,tis,fortunaex^erifiimumOnume»tu^eru^ 
-K \.^itur,monJiratQ cum Sacris literis c&kjen- 

*\\^W . ‘U’ jo 

XH. {anonem mathematkum S^honajfierdT. 

um y in annis regstm Babyloniorum i^non 
■ \ mereri fidem. f<f 

XIII. Belfafarem ^ Darium JMedum Bahy- 
Ioniorum Reges Danieli memoratos y ilium 
Bvviimerodachum , hunc IHfiriglijforoa- 
rem Berofiejfe , Scaligerifent entia reielia^ 
oflenditur. 60 

Xiy. De initio & fine Septuaginta annorum 
captivitatis Babylonica ^ eorumclj cum hi- 
: : H Babyloniorum regum collatione. 63 

xr.Hi- f ' , ! 

JtV, HiflorUm \/Egyptt4m Herodotiy i Pfim- 
■\\ mittcho ufij^ad (^mlyjem^ Sacris literis ' 

• deo^ ^erttdtt fic fatis ej/cconjentaneam. ^ 
"KV i gyptios ipjos non videri habn^e rcrunt ' 

. , ^ fuarum paidoamufuiorunt c^pam hiftdrie 
'• ^ am literis confignatum. ; ^ ^> 73' 

Xf^I/.ofldansthonis y£gyptii hijloridm magna 
ex parte fuijle fabuTojdm. ^ 'V * 77 
X11X^§Iha Herodoto jEgjptiifacerdoies qma- 
» dam de rebus fua gentis narraverunt , piat ' - 
. habere verifimilitudinis ^ ejuam alias alio- 
rum j^gyptiorum narrationes. » yj^ 

; XIX, Diagramma pUrdrumcjue eorum , s^ua 
r de dynajiiarum- ' temporibus Jimt diffuta- 


.■ •. ■.■*■ i > • '. 'tv - i. A _ ffc. 

t' . 4 .‘. •- J ' *■' .-X« 

^ . ' • 

-i / . “j 'V.. , ' \ 

A-. ;V... ^ ' / > . . . . , 


-v!\ ^ lliV/VCu ’.' 'y-i 

.. .V. ^ V ftjPEX., 

^ \ 0 ' Dic;:;, .-j by Googie - iuu w5 . 

V -A, <, 
4 puJ{Mofem^n 4 . \.i fj. 
A<gjpti4c*rum Mti<jmtttum 
Jcnpt oret cnumertmur.jsyf. 

' ^^ijf*ior$tmAmn»les. 7^, 75. IND^X RFRVM Er 

■ ' VEREOR VM. ; 

c. 


'^(^ptiorum Jicer dotes' que- 

. > ,4’/. 'v\ >; 

' S^P^^^ftf^eiusexittu, ' jz. 

\ ii, 

L-^ifioteles Uudetur^ /4. 

..-tirphexeduieHPbreortes, zi. 

. Jtjjur in Geneji (juis. 

.. Aj^rio^m potentia. >. quan* i\.tcjiM4jcrtpiorpznuionee.ii^iu 
■ dmrcMHeWftMados..^ //. ^0. cnr ewn pkPimi/huan^ 

^.AJ/ymeitm.‘tmptrutm e^ndo ' 

• •*■ V ^ftptrie, // , (juiutdo ^perio’ 
x,-»' 'tem Afiam aeesf^aperit.' ^7. '^.a» . I 

C idjtm <jud opnd Herodoti, ys. 
Gojtor Rhodtut ^ eiuejitzpta, 

CephahoM taxatur, yy, emen^ 
datur. > 

Charemonh^oricue. - 
ChalanneinGenefiqua.y 
Chale ibidem. ' 

Oceronu Uc^i.r.de divinat ^42, 
Coloniarum ducettdarnm in 

\ tyrannides, •*• , '//. 

Ctejiatfcriptorfabulofiu. 11^ sj. ~ wm % 

X\ - ^nandepetsittfseverjum: Z4. 

\ ^ ^ z6. 

^^afjlptks aPfimmitieho capta, 70. 

■' . t>-V. V " 

V>A v<i < V . . B,: , ' 

M ‘ ^ E. 

V Basion qmndo condita. //. i/er 

<»', *b Ajfyriii^nititpiua,2i. 

T4± onno capta ab Olle 
xandroMjft. ems moenia 
, Belus numen Chaldaumac^^ 4i\ tur. .'‘^v : ■ • , 44, 

. ■”■'.• SV - >vn . 1 

; .' -y-D,' . i ^ •^ -A s- 


P>amel Pr.'iUuftratur^ -74, 
Diodorus Siculus explicatur, ts. 
. emendaturs ^ '. - . .. . 41. 

.. i-.-irUi V’’ « 

Ecbatana a quaoousbta. •. v-jui. 
Elamtta qui. ^ 

E/at as Pr, libratur. Si.td, 

Eujebti Chronicon Graeumqdsu. 

t.ss. zp. 


H' EvviU - Digitized by Googie tvvilm^r^nhmyfih^ Medi dtfenewm nh/ij^iu tem» 


Elithid Pr, iUuJirMwr. ^ • , j 

^ V' ’"■ ‘Ti!' 

^GifrgUSjfneeJhdM.,: 

,’Greci Aegyptiiit Antiquis i/tvtj/ , 71 ^ 11 * 
. 7 tf. .» t. ' 

V H. V 
.'UATUtMrh** . 

' .Merodoti U§u, 

'xHomntMm* 

:M9fhr»nnit* « ih 

., k .• \ ' •' , 

-- / L..-.V. 

. JmhUchmnetMtMr, . 

Itremtds Pr.illit/7r*tiir^ »4,7i- 


litum yndudo axeiJUufim 
ludorum ly. 

tf^AnHetMmmkril^ emt^ Sfi 
. Jofifhi km,U::wdetmrftlli, 7/. 
.^J^as cur fiofffifutrit Af^tir 
it. 2/* cur ciiuerie Ajjym\ 

26^ 

U - “ 

..dAhonytdunpiiu^^ 

wVr X 

-MmihMttiMM&ittfifriM* 75 

' Ai 'I ;i /1 fore El^chCu, tg, tp. eorum 
• no^em reges Ante Cyrum, g, 
MefipctomiAquAndo^ Ab Ajjyriit 

, 4 ft*« 5 p 4 #<f. .''«'i'.’*' -»• " 

•• N* '•'■ •■ „ . 

NoJbonAffAru uue, fj," eur A^eo 
UAVA emptriemHmerAri 4r», 

• ibid. aru iJlminUutnu 4^ 
nttlitaa, • 

^ibuchodeuofirin Mru lulhth 
. memotAtm eH dh^fits ^tA 
gt.. ulttrojUoyBtdjlomoJeH,' 2 S» 

UAuebodomfirk Su^tdi yiH 

\ teutid.. . j4,ffif4.>uxor.sf. 
Nimrodi regni initiem & «w- 
fiitndo^' V / 

Kinncei' StnmAmu itnfMs rex 
nongeffireuet, ut pututifr. id* 
Ninmunde diiiuti & quis fue-* 

• ritt^ 1 •• I"* ' 4T». 

2iinueurbsquAnio condit a, ig„ 
delet A. 22*^1. 24 * 24, 1 $. ip, < 

^toerisMmr^buthodontfirix . 
SukfUtieii ' 0 '* ^ " ' sf 

.\ox : A .1 »<\ i, t, •' V 'x'-OA-- ' '-t- ^m/rortA» 7 Si ^VAnnet» ' •• > a - df*. 

77 - 7 t» 74 *M\ I > - '■> i* 

FAuUnt Digitized by Googie OroJiuitx^Uuttur» 

P. V ' -'• 

fharaonu vox 3 deprtvata /4- 
, meXiOpud Herodotum. //. 
froe Ius notatur. 
k Pjimmitifhi tempore ititer 
•i ^ Crkeos \^Aetjpties comrner- 
' xiefloruerunit, -^'^'' 24 ^ 


.?r' Ttamifis apudPlmmm^ins. // 
'JtefiainGeneJiquM. 

*V^-' ‘I' Si • ‘if, 

-SidmtnifpKr ^jrm^^'^pp^ia‘ 
wr. <• ‘'SardmrapaAts ‘non^efjitwf klt 
" ^ " inter muUeres.^rj' "eff Affar- 
• hiddoH. 'Tf. undedi£fw. ib. Sennuer px apud Mojett. 
Sennacheribi expeditio in Ae- 
gyptum. ' 2S.io. 
Septuaginta annorum taptivi- 
tatts Babylonica initium eH 
•$nktis quartus loaeimi. id± 

■ finu decimus Jeptimus Ha- 
' bonidiy ^ / 5 . 

'fyeff' : Si»f 

Seaneff Tanu.^^'^* 

Sytia utufe diPti^ - i: 

: A-,c\. .'jUpqwp 

i. 7 'f ^ , 

TiraUapudBfaiiibtqii^y'^^/*. 
Turris Babylomea, V>^f» 

iniwf' ji -1 -y Wvi\,‘;n>rnoqil 

f ^'Sarus quid.^' " ' ^^4}-. VtUeu Taterculi locsss^ h'if’ 

'Semiramis Ajfyriac a noriexfru- 'Gtrhjobiyojftus frujfrn ixc^ 
xit Babjlonem. ’ 1 \ f at Md^e/honem. ' ' ‘ I fit UdBethonem. 


Digitized by Google ,v V. r *''A^V 

-V R\ Vi ••' ’ ' ‘. . • • ' 

-V.-..U \'' ••.'.ki ' j -.‘i ^ 

I .• /»■ . *. ^ *. ^ • • ’* ■' * *'V 

i. K,-v . w ‘VXi,\ . y». .tv V);- .-T.-; . VCV.W.v' '*» Emendanda. i •' _ " , \f ./!./. 1 ». itkdiiS, ibidMitU. fkbulantibus././^i.// 4 ^ tfi. 

3^97* 4 

7 /. Memorant. />^./i|.Scychis./>.^/.^^.J998* <^^<^*47*4®78- 
■ Seythas./».!/././/, 

Jbidata;. Aegypi^iis. /. 1 ^. 4100 . 

'ib.U6.hu quartus^/>.a/.4a^! 4078 . /.a 7 ; 4 //. indicia, ./.jw. 
;#«. viginti-quinque. /://. 

/,a#. quoque. Trojanis././/././. Huic, tbtd.l. 
»4. cxprimciF«t././p.4<f. «tai,/.^/./.atf;annosccmuiat^^ 
/.^r. muift miUi././/. 4 //. proccd. //. 

rceis Iudae;/./ 7 ;/^/..^cg. /. //. 4 

't>fatamiticbo.'/.7Tf./>.<f //c^,Vp Piainmir./.7f4/. .Para- ii. •• 

- \ Digitized by Google 
Digitized by Googie Digitized by Googie 
I 

t 

I 
■,:i. ■•a'-- 

! » ^ . 


.1 !;.r< _LL. ;.v ! bigitized Google i4£.