Skip to main content

Full text of "Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae sub auspiciis Petri Leopoldi ... Ang. Mar. Bandinius i.v.d. ... recensuit illustravit edidit. Tomus 1. 5. Tomus 4. Continens exactissimam recensionem mss. codicum circiter 700 qui olim in Florentino S. Crucis coenobio minor. conuentualium adseruabantur. 4"

See other formats


CATALOGUS 

CODICUM 
LATINORUM 
BIBLIOTHECAE 
MEDICEAE... 

Biblioteca Medicea Laurenziana 10 

Digitized by Google I .... 

^ Digitized by Google • » »- , • • " • * • »•-•••.. » » -•»■•• .• •»: . 
• » ■ i • ■ C A T A : L O G V S 

CODICVM LATINORVM 

BIBLIOTHECAE MEDICEAE LAVRENTIANAE 
SVB AVSPICIIS 

PETRI L EOPOLDI 

&EG. PRINC. HVNG. ET BOIOH. ARCH. AVSTR. M. E. D. 

A NG. MAR BANDINI VS 1. V D 

REGIVS BlBLIOTHECAE PRAfiFECTVS 

■ * 

t 

PARISIEN. • ACAD. FVRFVRAT. FLOR. ETRVSCAE CORTON. SOCIVS 
RECENSVIT Utv.TUYIT EDIDIT 

T O . M V 5 IV. 

• * • * . 

CONTINENS XACTISSIMAM RECENSIONEM MSS. CODICVM CIRCITER DCC. 
QVI OLIM IN FLORENTINO S. CRVCIS COENOBIO MINOR» 
CONVENTVALIVM ADSERVABANTVR . '•> 't 
• • » . i > . ...,•< 

« M ■ • . • - . • »• • • 

K"< 
* . .• •• •. .» - ^ . ■ • 

** : . - 

' *. . • 

• • -. 

• » • i 

•I • .* 
*•» .• # . • • • ■ s*. • •» . . 
. FLQRENTIAE ANNO CI3. 13. CC. LXXVIL 

• _._*_*■ *__.-._ » . __ 

• P R A E S I D l B V S ADNVENTIBVS. V * • ■*• • . . » •« _ »v I 
rCoogle : | ni AEQVO AC BENEVOLO LECTORI 
A N G E L V S M A R. B A N D I N I V S . N $. I. ~["On funi oblitus, Bcncvolc Lc&or, in Praefarione funcrioris Volu- 

minis promidHe, daturum me tibi Virorum IHuftrium (Jarilfimjo 
Gadd orum Familiac I liltoriam , a quibus per qu.iruor ferme 
faecula fummo ftudio , & magniticis fumptibus collecta facrat ma- 
gna vis Codicum Mss. quorum pars, eaque potior, in hoc Mediceae Laurentianae 
Bibliothecae Sacrarium Frattcifci Imperatoris , Magni Erruriac Ducis , rcfponfo tranf- 
lata fuir, quorum recenlioncm iam fupra dedimus; reliqui vero una cum impref- 
lis , rarifque edirionibus , in publicam Magitabecbiattam Bibliothccam commigra- 
runt. En igitur ribi morem gcro, eorumquc pracclara nomina, quibus potillimum 
haec tam rara Litteraria (upelK-x dcbcrur, fub oculis lifto. 

§ II. Familiac Gaddiae oruo , quidquid delirct lacobns Gaddius '<'•, duccnda gad- 
cft a celcbri illo Gaddo - , Cimabovis alumno , qui fub Piclurae incunabulis, Grac- {*gQ/h 
cos primum Profciforcs imitatus, mox paullatim artcm cxpolivit, atquc altius c- 
vexit ; quin fe etiam in Muiivis operibus felici fuccellu excrcuit, quae ad^uc in 
Tcmplo Maiorc, & in 5. loannis Bapriftcrio Florcnriae vifuntur - . Vixit Gaddus 
annos ixxiii. Obiit anno mcccxu & in Templo S.Crucis Ordinis Minorum S. Fran- 
(ifci fcpultus eft , ac fequenti Epigrammate cohoneftarus : 
Hic manibtis talis fuerat , quod forfan Apelies 
CeJJtjJet ; quamvts Graecia ftc tumeat § III. Tbaddaeum rilium , parernae virrutis heredem , Gaddtis reliquit, qui quum T l', 

1 ». a - l r : =_• ... .-er . ; •■,.?_• * ?.. DAI KO- 

Pictor, & Architcctus non obfcuri nominis cvalitTct, plura ram Florcntiac , q'uam mctor. 
Pilis , & alibi per Etrurnm rcliquit ingenii fui luculcntillima monumenra , quae 
laudatus Vafaritis fule pcrfcquitur " . Prac rcliquis a jtcni cgrcgiis cius Opcribus , 
non cll (ilentio practcraunda Turris Campanaria admirandae pulcritudinis Florenti- 
nac Maioris Eccleliae , quac iuxta htti praec.proris fui modulum ab co acditicata 
eft (* • Dantis ftudiolillimus fuit, unde Codices divini Pocmatis bcne multos habuic 
fummo in prctio,quos in poftrcmo huius Catalogi Voluminc intcr Italicos rcccn- 

a 5 fc- 

fO In libdlo rarifii.no, eui tiru'ut: Trattat» Ifttri- fuortim Crtllc fatfla Famigliaper li JueC.tr Jmtti An- 

t» Jella F.tmigli* 4VGtriJi dedicatt alf Emi*r*liffl- gelo , « Niccn.o. ( lcgl rt.-bec S.cctl» e Ttddtt ) t 

m» Sir. CarJmal Meuti. It> PaJeit fcr Path Fram- fer /titltrt tntri, Udtti ttt Luigi Gaddi , mettm di tmi 

t»tt»"MDL\UI *. trtJiti.a ttumu M Teflmmtttr* M Cmumbere Nic- 

(0 V & 'liuni Vtrimni de Illullratinne Vrbil Plorcn- c-.lo HMi . fa fuccejiere lacoiKi Pittl , Nifote ,ti fue- 

tiae Ltb. II. cditionis Pjtihcnlti apud Mtmertmm Pt- fie Cmvmtfrer* , tbe pr.ft 1'ereJita, fcr etil.Jt dj Tf 

ttfninm MDLXXxni. 4 pag- 17. ita cecinttr fiament» , p' rnamini de' Gaddi &c. 

Oj»/'<f tiii Cterapiae Syllaatt PaUadei artt (j) Ot tJm t^pcribu» . t»m Florsnttic , «,u*m tlibi 

/ 1 -i»t metuarem ? li.Oui revttitvit mt Orco txftt itibui c^nlulcnilus Getrgim Vitftrtiit tum nx,vi« 

1'nltirmm . Gaildut tribait fttt n»mim.i froii iilditioniSus Liburni MMCLSVtL Ti m. I. p*g. 287. cV 

Cltrmt mt mettrtu Fabiu, t»*m»mi*t fieltr: fcll- 6> ii-cat italdimmcctai lo«. eit. Occennal. I. 

Hxfimmt plnrm httittt tcmflt exornatm fcurii . pag 39 

Vi ! 1 1 iv Pbiltff mi Btldimmeciai Natisit dSPrtfclfoii (4I Apud Vafirtmm priitlae cditionit Florentiae »- 

dcl Dijtjmi da Cinubue 1« J»«. Ftremte fcr Santi pui Lamr. Terremtimmm A. MM. 4. pa»,. Ijf. 

Francbi MfKl.XX XI. 4- pag 49. Atttamiui Mtria W. (<) Loc. cit. pa»;. fltf . fcoja. tc pjg. 4 7- notanit» 

Jcittttui in Ongtnibui FI. toniinarum Familiarnm Mn. funt haec ciufJcm verba: HtUm me.lefima S Mari» 

m Bibliothcc» Public» MacUattcHmaa Clallc XXVI. Novcl|.,/o/r» it tramein delU Cbiefm feet mmctr» 

CoA. chartac in fol. num. iti hacc habct 1 I (iaddi mm S. Gcronimo vcfltt» tt* CmrdjMale , m-jrmja tfMolh 

tttmgQta d* Taddco Gadilt Pitttte fitmtft . Smceeftri veziame im fuet Samt» , e fer frotetttre dt fuit Ctfa 

at lu: i«r»aa Gi.i.ni . Niccrld, e TaiMeo // utmt tterttnJala i t fetta eftt fti Agnolo y<t» Sijinah . 

G.U..0 , t Jioreiauiemta Ji neme Ji Ghcurdo frafria- M»rt» TMco.feet fare *' difctaJeati >u Spiltarm 

meate, t teii S ciiamm Gbenrtto dclla Ghcrardcfe» , etperta ttn mma hfiJe di mermi r«a f arme Je' Gad- 

Caddo, ete f* qailte cbe met t di famt ttm U Ctmtt di . A' qaali JeJienJenti Gcrcnimii Cardinatt , per la 

Vgolino , »»./# dttrt ttmti di Taddco, t fer i meriti ttr» a tmpett at» d* 

Gaddo wu fi getti difiefa ai pieii tjre. Di» gradi trrevvliffimi ttettn Cl-.-Ja . Ctericati di Cit- 

li hr» StptUmra mtm e im S. Crmtt alla C.'pptlh 4e' mrra , V-fetnui . Cardimalati , Prapifitnrt . t C*na. 

Mcllini ,c»mt amn» ereduta mtiti ; impereietebe e del lieri tnarattifimi ; i auati tutti tufiefi di T-ddeo >■ 

JifraJJett» Gherardo <t> Tadden Glicrardelca . :m > n qualunijne rtaJa auno femprr fiimatt . e ftvoait* i 

S. Matia Nnvella frejje alt.i Parta Jel ftaue* verjt trgaTrafe/n, imrlimali *Ht c«fe Jella Scuttur* , « 

la PiiztaVeettim, co» tm htt armt,tt»n itfeguenie Ptttura .' t pt*Mi tan tgui tjart* hra aiut.tli frf. t^tf^. SepuJcrumAoscU^cntibuTaddeidcGaiadiio: <fi) Pbtltffmi Vtlhmtmt ia libto de famtilis f.vihr, 

Flo- iv Ang. Mar. BakoinI 

fcbimus . Tandcm anno l. actatis fuac , vchcmcnriffima fcbri percuflus, ma- 
xinu bonarum artium iactura interiit , & in Templo S. Crucis Ordinis Mino- 
rum clatus cft. Eius F.pirapbium adfcrt Vafarius \* , quod ita fc habct: 
Hoc uno iici poterat Florentia felix 
Viventc: at certa efl non potutfe mori. 
ano rr §. IV. Filios reliquit moriens Tbaddaeus, Angelum videliccr, & Ioanucm, 
DlVsn^ qtiorum primus ab incunte aetate pracclara dcdit ingenii fui fpecimina , adco 
CTOitts.ut patrem brevi fuperaflct, nifi Mercarurae deditus Picturam poftmodum ncglc- 
xiflet . Eius tamcn Pictur .s & Mufiva quacdam opcra adhuc variis in locis exftantia 
rcccnfct diligentiflimus Vafarius <>>, additque - Si veggiono pcr le Chicfc mol- 
te Tavolc di fua m*no, e limilmcntc nel Dominio ii riconofcono molte dcl- 
Je fue Opcre, lc quali furono lavorate da lui con molto fuo utilc , fcbbcnc 
lavorava ptu per fcre comc i fuoi maggiori fatto avcano , che per. voglia che 
oe avellc, avcndo cgli indiritto 1' animo alla mercanzia , che gli cra di mi- 
glior utilc i come ii vide quando i figliuoli non volendo piu vivcre da Di- 
pintori , fi dicdcro dcl tutto alla mcrcarura , tencndo percii» cafa apcrta in Ve- 
nczia, inlicme col padre, che da un certo tempo in la non lavorb , fe non 
pcr fuo piacere , cd in un ccrto modo per palfar tempo In qnefta guifa dun- 
quc , mediante i tralfichi , e mediante I' arte fua , avcndo Agnoio acquiftato 
grandiflimc faculta, mori 1'anno feflantarreeiimo di fua vira, opprello da una fcb- 
brc ni iligna, chc in pochi giorni lo fini . - Idcm Vafarius 111 enumerat claros 
ciusdifcipulos, quos inter hoooris caulla nominandi funt Antonius Fcrrarienlis, Ste- 
pbanus Vcroncnlis , yWifiatVMcdiolancnlis , loannes Gaddius Fratcr, ac Cenninits, 
e Collc Vallis Elfae oriundus , cuius Opus de Piclura , manu exaratum , ad- 
fcrvatur adhuc in Bibliorheca l.aurentiana W , fubiungitque : (» „ I quali tutti di- 
icepoli d' Aguolo gli fcccro onorc grandiflimo, cd cgli fu da* figliuoli fuoi, ai 
quali ( fl dice ) lafcib il valore di cinquantamila fiorini , o piu , feppcllito in 
S. Maria Novella nclla fcpoltura , che egli mcdefimo aveva fatto per fe , e pcr 
i dcfcendcnti , I' anno di noftra falute mclclxxxvii. „ Infcriprionem eius ru- 
mulo politam adfcrt Vafarius in priraa edirionc Florcntiae apud Laurentium 
Torrentiuum wdl. 4. pag. iy6. (0 quac eft huiufmodi : ANGELO TADDEF F. 
GADDIO INGENII ET PICTVRAE GLORIA HONORIBVS PROBITA- 
TlSQVF F.XTIMATIONE VERE MAGNO FLLll MOESTISS. POSVERE. 
FHanc. § V. Francifco Gaddio patcr fuit Augelns i , Nico/ai Cardinalis avus, fupre- 
'ivris' mo '"' r ' orum Magiftratu tcrtium functus, matcr Elifabetba Adimaria, avus item 
CONS. Zenobius illc , qui apud Vcnctam Rcmpublicam Legati munus tanta cum lau- 
de fullinuit , ut ab Andrea Coutareno Venctorum Duce A. mccclxxxl »> lau- 
dibus publicc fuerit exornarus, quemadmodum ex iplius Venetorum Ducis Epi- 
ftola ad Florentinos data, qua.n integram adfcrimus, manifcftum fit . Ea vero 
fcqucns cll : „ Andreas Coutarenus Dei gratia Dux Venetiarum &c. 

„ Magnilicis , & potentibus Dominis , Dominis Prioribus Artium , Vexilli- 
fcro luftiriac Populi , & Communis Floicntiae Amicis dileftis faiutem , & fin- 
ccrae dilc£tionis affectum . Quam plcniflima rclationt nobilis & fapicntis viri 
Aiidrtae Gradonico Amhafciatoris noftri a Veftra Magnitudine redeunris ; quin 
immo ubcrius per effc&um , clariflimc nobis innotuit pcrfccWima amicitia , fin- 

ccrif- 

Ftecentinit M.. in BiMioth GjJJi.im L*mr. o«i to- f» ptttwm tftr gimmt» im Firtmm* . 

quirur de Piftui» , Florentinorum nperx ab interira (j) L. c pag. 400. 

rctrafr», Sc de luJi difcipuli, • Tbaddaeu» infmptr , in- (6) Nelcm cur pottea omifTa fucrit in edil 
quit , Gad.liu aeJifuia immi* *rit d-pimxit , ut mlttr rmm | rcftituitur autem in L hurnenli per 
Dinoctatcvr/ Vttruviui , f mi mtckiullmrf arttm fcr>- Qmtlttlimimm mdccuvii. «. pag. «61. 
tfrrit vidcotmr. (,) In c»lc« Codici* nwmbr. Plut. LXXX.M. itrp. 

(i) Luc cit. parj. +5«. & in prima cditione . Flo- num |. qui Pimdmri Ttthmmi Epiromem Ihmrri llia- 
rcntue apnd /j«r. lurrtmtimmm hpu 4. pag. du, continct. lfgitur: limtr mti Angcli Zenobii de 

(a) L. c. pag. «,g. Gaddit J, Piwtmtim XXXIV. tt fic in «liit Codici- 

J3) L e. p-.fi e»il bu, eadcm repetitur epigrapbe . moraro tinrum nu- 

4) Plut. LXXVI I, Cod.XXIV. InNoran. 1. cit cdib mero. qoo Codicet fuo» dclign.bat . Ab eo inceptjm 
luraentis V.tfirii . uii de Ctmmimi O.i.re igitur , baec fu.iTe (imdiitmmm Bibliothecam adtirtn.t Cl. Httrun. 

MXCCCXXXVII. mtlit Tirmtafttmt Sttrim dtltm Ltllrrmtmrm ItsJimmm . adnotantur: L* Jirijfe t ' *, 
frtgimmi d IU Sttme&t d.vt 
deltt. Ctvilt . II Vifari fc Mtsttmm 

dovt Ji mtttmo i delittri di HDtcmvi +. Parte I. paf. lot. & ant» iplum Cl. 

i fcriv*. cit Cennino trmttt L*mr. Mttmi in Vit» Amtrofi, Genertlit Canuld.. Plo- 

dtl mmcimtre i ctluri m e/ae. <tt d* cjmtllm ettfti renitae pag. cxc ccaxxrit. ccuv. ccuavi. cccaxvli. 

rmeettmt* mtll* Vtt* di Antonello da MrtTJna , ftmtra ccxxixxi. 

tmfm pt» mudrrmtmtHtt ritrnmt* M* il Baldinucct (I) l*t. Gmddimt in Traftatu Hift. foai 

D.c. VIII. dtl Jecttl* II m c*rtt »1. dim.firm.ttt pig. }a . & > a EJogiia UtftwicU pag. «I. 

*l temp. , mel cu*le fcrtft II Ccmuiu, f«r;}e ft ( r,. " PRAEFATIO. V 
cerillinu charitas , & cordialis aflcctus, quibus Magnificcntia Veftra ex propria 
virtute alikitur ad nos , noftrumquc Commune, quando in tanta alacritatc animi , 
in tanta egregiorum conliliorum veftrorum folcmnitatc, & lingulari bcnivolcn- 
tia fufcepiftis cumdem , quando in tam excefllva liberalitate , vota noftra , nulla 
mora protraaa, totalitcr admillftis , crTcaum corum duobus prudcntiflimis , & 
honorabiiibus civibus vcftris Zcnobio Tbaddaei Gaddii , & luliano Bartbolomaei 
cum ciricaciflima diligentia committentcs . Pto quibus omnibus proptcr gra- 
tiirum clfcaum , nos, Communitatcmquc noftram indillolubili vinculo perperuo 
tibligallis ; ut numquam a noftris , & fucceflbrum noftrorum mcntibus exci- 
dent , fcd mcmorabilitcr renitefcent ad tam floridac , tamque magnificac Civi- 
tatis vcftrae laudem . Cuius honorcs , heneplacita , & exaltarioncm intcndimus 
fcmpcr propria rcputare, & ea mcnre, & opere cflicacitcr peroptare . Praefati 
autcm Syndaci vcllri intcnrioncs veftras, & noftras cum folcrti ptudentia ac 
ftudiofa diligentia funt valde laudabilitcr exfcquuti . Itaque apud Magnificcntiam 
Veftram , & nos funt digniflime commemorandi . Datum in noftro Ducali Pa- 
latio die X. Septembris quinta Indiaione . (■) „ 

§. VI. Qyantac virtutis vir eflet Francifcus , a primis aetatis fuae annis 
indicavit , qui iibcralibus artibus inflitutus , adolcfccntiam ingrcllus , fe viris 
ea tempeftate docciflimis, ac praecipue fummo Platonicorum Principi Marjtlio 
Fictno inftitucndum tradidit, qucm propterea idem Ficinus intcr fuos audiro- 
res adnumcrat in Epiftola ad Martinum Vranittm Lib. XL W fuumquc dc co 
iudicium fcquenti Epiftola, quac non exftat inter ediras »i pronunciavit . 

„ Marjilius Ficiuns Domino Francifco Gaddo probo & doao viro 
S. P. D. 

„ Delideravi faepius , doaiflime GadJe , aliquid littcrarum ad te fcribcre , fcd 
qoum nihil tc dignum mihi fuccurreret , tacere malui, quam rufticum aliquid, 
atque illepidum ad urbanum , & lepidiflimum virum fcribcre. Vcrum poftquam 
huc, vidcndi eratia Marjilium noftrum venifti , tale nobis argumcntum dedi- 
fti , ut non folum nunc ad re fcribcrc potucrim , fcd de te , & in pofterum 
fempcr fcriprurus lim. Tc cnim non modo Leges doaum ( ut putabam ) ve- 
rum ctiam Mcdicinaci Aflronomiaequc pentum clTc animadverti. Nam de his 
omnibus tam fubtilitcr difputafti , ut non mihi folum , fcd omnibus , qui ia- 
terfuerunt admirarioni fueris . Quarc maximo apud cos haberis in prccio , 
apuJ me vero tanto , ut immortale a fupcris munus accepifle affirmaturus fim » 
fi tibi gratumaliquid cfficere poflin . Migis cquide.n, nili adulationis vererer opinio- 
ncm , tuis in laudibus ahundarem . Verum opto aliquid conringcre , ut id maledi- 
cis, dctraaoribufquc mvitis audcntius faccre qucam . Bcnc valc, meque te arden- . 
ter amantem ama. Scxto decirao Kal. Oclob. mccccxcvii. ex Agro Carcgio v. „ 

§. VIIL luri poriflimum Civili incubuit Francifcus , trefquc habuit uxo- 
rcs , unam ex Adimaria , alteram ex Rodulpbia , ac tertiam dcniqoe ex Gua- 
fconia familia (*l . Vcrum quum mulris littcris, multoque ufu traaandac Rei- 
publicac, vir valdc cxperiens, & graviftimus evafifler , non practcrmilit , quum 
rogaretur a patria , fuas ingcnii vircs communis utilitatis caufla explicare C>. 
Vfus igitur civilium negoriorum , & nobilium artium fcicntia pcrmultum 
in eo aucloriraris addidcrunt ; atquc cx hifce rcbus duabus , in co fplendor 
ciufmodi conflatus cft , ut egregie domi forifque opcram Rcipublicac impende- 
ret , multorumquc in fc bcncvolcntiam conciliaret . Doaiflimis liquidcm lit- 

tcra- 

(i) Hmc EpirW.ra/ew,. Gt44,»t Scipunt A4mi. (*\ H.nc qvoqiM Epiftol.m mcnoofe «dfert U*»tn* 
r*t» lumor* ccimmunicaram cdidit. Ui mcndit rbfi- G*4Jlmt in fclog. p«g. 117. 

nm . ut rcliqu. omnia , idcm GiJJiut in ElogiU Flo» (j) l*e. Gnddimt ia Ttift. Hift. ftu* F.mili.e p*g. 
rrniiao typit novu Amattrn M*fae NOCxxxvll. 4. p.g. |i. 4 jj. . 
101. Sctipr. autecn fuit poft paccm intec V.nctof (6) lo Archivo Rcipublic.e . vu!go Rif>rm*!«mt , 
tx una part. , k LnJtvitnm . Hung.ria* Rcgcm. quatuor «xftant Volumin. ; primnro iiifcriptum /»/r«* 
Aquileicnfem P.trUrch.m , Ligurtf. «c C.rrancnicm %i»*i 4*1 MCCCCLXXX. *t MCtXCXtV ; fccundum, 
P.d«4c Pcincipem ex «Irer., p»cific«tc.c« . «t arkirro Ltttm 4*1 MU.CCLXXV. »1 MCCCCXC. : rcrtiom Lrf 
A,m»m* Sat,m4,„f, . Vid. P. bfraNM, Hift Lib. tf 4*1 MCCCCLX XVIII. *l MCCCCI.X \Xtll.i ou.r- 
VI. S*Mlic.m ia fioe Lib. VU. Decaaii IL Rerum tum denique Lttttrt MD. in quibuf Excmplatu plu- 
Venetarum. r« lincparum «d ipfum Ft*mc,ft*m GtJdimm fctipn- 

(1) Vid. /». Ctrfii Commrntariom de vir» Ficimi , rum rvnmin* Florcncin.e Reip. oecurrunr . Vide Imlim- 
«oftr. cur. tditom Pifix .pud Augmfiiamm PitxmT— nmm Riccimm in Priorift« Mts. Orl*»4» m M*i*v*lnim 
«hk.c;lxxl I. pag. «0. Hiftor. P.rt. m. & Pmnllmm Minmm. C.p. XV fi*- 

(,l In editione Ooerum lUulccnfi Otmiefttrinn «J>- rrntini Utmfiri ftr t»nJi S li» . 
ni atuuavi. fol. Tcjxoif II. vi Ang. Mar BandinI 

tcrarum occupationibus diftridus M , cum viris clariffimis MarfiHo , ut iam 
diximus Ficino <») , Cbrijlopboro Landino (? , Barptolemaeo Sca/a <♦) , Angela 
Polittano l) , Hermolao iiarbaro 6 ) , Alexandro Braccio 3, , Barptolemaeo Fon- 
tip W familiaritatc coniunctus cft. 

§. VIII. Non dcetat intctea gravibus ReipubJicae negotiis , quamobrem 
miflus eft Legarus publico conlilio , maximis dc rcbus , varias in rcgioncs . 
Ac primo quidcm ad Ludovicum Chriftianiifimuni Gullorum Rcgcm W, a quo (l) Ite Gmddiu, in Trafl. biftor. p«g 1 J. fub ungit : 
f/pm trtlajieri eie Francifco viveva JpitaJiJamt». 
tt , tvemdt iu cu/a , eltrt m metti c tuomi Ltlri 
Mit. To/ctmi , /_«»/•>. t Greti , mom peett mrmi , 
ttpfeiierte. t tltrt mt/ferizie enereveli .■ m*ltt mrgrp- 
trrir , r metti mettliffimi ttili frr/i, r ftr ia /»» 
wmRt Oi tra Guafci ni . 

Mft .ruitur rx Epift prnullima Lib VIII quacica 
fcabet. Ptuei megmeim putlica ceuiutgumt eum fluJi» 
littermrum. Marjiliui Ficimmt Frantilco CaaddV. llir.Sr- 
mttui Ormtari , Scnto md H rm< laum Barbarum , 
preitui tmm . quii i» eivtlitut turtutrutijqut mr- 
ftciit /mliium eapitt ttimn ad fltdi» litttrarum kt 
f» iiitmr , Jileffifmt FraiKifee mtfter , Hcrmo. 
laum Uatbarum imitatui , intrriim im Irgttiemt tbi- 
iejeptari mtm Jrfimrt . Smiut.iHt, mutmle frr meg»- 
tim titi ticrtit . lUmm , Marfitii P tique memiue / 
fignifittiijqme quanlum mtfH Jumui ntrifur , tam- 
tum tfit Juvi utre/qut; qmamdm vtre mtrumqut ma- 
mimt , Poljtianum i»fslljgr vtla , ind.filitb.lr mimeu- 
lum mriujqur VaU . XI. Offetrit MCCXLXXXVlll. 

I)) Itc (addimt in E!_g. pag. ioa. 

(4) I«"d. 

(j) EaOat hoe Amfrli Pe/itiami Dilti. hnn in GaJ, 
dium Op.rum edir. B.fllrenfu apud Nic. EfiJiefimm 
mduiu foL pig. m . 

Delictmi, uti . Stmm /mtt; fleremtim , G»ddi ■ 
Dmtqur /umi : el qtmm Jtluiejut teme rti 
ldem Pelmtmui Milcell. Cap. XLVI. ubi *«• 
fum Irptimac luntmtlii Pncrae Satyrae intcrpretatur . 
lub ungit .- jOuare ttttrttri itrtn./um Ju/picamur = 
&ht»d i$fm lu vttuflt Cvliet Ltmytatjjt extratv 
interit refetimut , euiui miti fmtrjfmtttm lefmtH ft. 
tit Fia/icifcua Gaddiui , fltrrntimmt fummi Magi 
ftrntut m Jteretii . fruitrui , tmm,i»uj.;ur vir . mtc 
litterii imemtimi . 

(6jVid. Epift Pelnitui ad llei ma/aun Hartarmm . & 
huiu(tclpi<nlumadi'o//r/4»BW Lpift.Li'.. 1. Lp. XI. tc XII. 

(7) Intcr Fiiimata Altxtmlii Brnerii Mn, m jli- 
bliuth. GaJJiaum Mcticcm Cidice XLI Plutci XCI. 
fup.r. pj^. 7j. Ic^itut aVmicni Epiftola : Alexandri 
Braccii tfijlalm Fiaticir«/ Gadilio lurifctmfultt , qt 
Seeretarit Hareutimt . 

G<iu,:en qu»J itm fcriffnii ad Liureritium Mcdi- 
eem, C.mmillain Saracinam ttulsruw -ijum maii- 
Jfffr. mt fpr mm e.irtat futurmm tfe qnm ittm paf- 
Jil ttiautmdt midemji rteufrr irr vim friflim.im , qurm- 
aJwodum rtiav Stb JtfcHmm fmtirmti rvruit ; qui 
JuUat, telifjit imcommtJt , idem qmi autt eeli- 
ffm fmerat, .ifftrtat . ttqut tJ mot eiufuetum jflen- 
dortm rmitttt . Stu mtrtvtrim fuiffr tr epttma ta- 
titur td.luffum.quum atmiftflum fit . Solem iffmm 
im Jtftffu mll fati. ftJ mojlrum fraudtrr tdffr- 
tnm , qumm Lumt Sali Jucceltui . eiitffm Jut Immrm 
timt at eeulii mtftru refellat , ty quamjiu Seti 
tiJverfi fit, tamJim iltt f.itimtur tcliffim . Ouum 
Igltur Saracina.- eeuli ramJtm vim eum Se/t frt- 
flrr eermm cUne.ittm , /fltmdertmqat titl.rt uidf 
fetltr . *t iure Sol mlter ctmjtreulur ut emmilmt , 
fmttri mteegt ep; , Lmmmm , qut catltflrm tllun Si- 
mm% rmiui ftrtr rfl , tt tm iuimrit , qumm ml Se- 
It tee Semrufi fttittalur , JrfrmJcret , tppefmifr lu- 
tt rtmt frfr , mtqur « /imc ctrct Jtftffmm hmm/mi- 
di jti.igrrr . mtqur teeuptrr Cammilhc tcu/ti, mr J'e- 
WMt rt iiu J»„ v ,/...,„ Stmtm/em illuflrarr Mft . 
Huad vere /eeund, Utt a me Jcire dtfijertt , am 
ctufeam ftrt mt Th.4M.ri., MeJic.i illt Mitttiiceajii 
tmr* utque imjuflnm Jut eclipftm tu.ufmedi at Sa- 
tacinar ttmlit rxptlltrt qutmt. bte tairtt , Drarmm 
««• tff, Jpmt. uem ttmiuum , u, i, m Luma fir im 
bmut MeJit, jlammjt txat/trit , ut tl,m EmJjmit. 
mii mmett ptrcita /mifft ftrtikttur | t> itt et riut 
mmer.m Jeltir.ta . amxtxqur rtJJetut t.-tetyft fimi. 
«J. mt mtieftt f rtm, qued Th ; dd»cu f ifj/ c.rpu, 
ttm ctmdiJum, tam Jtlicttum , ttm dru,jm, pml- tan- 

rr««i tattjruJi f.iculttttm tnlrtt , mtlit fretterutr 
imimria* *ttivijci . qnam fttt tmtrrt mltrri rffr 
cemmuntt Vale mtqut tili temmemJa , eV f trgt aJ 
mt a/iquanJt fcr ltrc , mt catpifti; rtm tmM qut, 
miti ttjeuti grjtior fmtmrm fit , ficeee ni.7A.rn pe. 
rei . Semii pri.:ie Somti Decembtit MCCCCLX XX XI. 
(() Incrr EpiDoat M». B- Eentii ia Bibiiothcca 

Cmppeuia nnnnullac h.brnrur ad frtueijcum QaJJium 
ixacatao. Vid. lac GaJJii Elcg. pag. a]i. In Epifto. 

la daca mmfe Maii A. MccccLtixrit. ipfum Oratt. 

rtm f/ertnt:num afuJ Pontifieitt compcllat ; in 

ali» mcnfe Aprili eiuldcm anni exaraca , enmdem cl- 

orat , ut Cerne/ie letmmi Ncputi fuo Ecclcfiam S. 

Lturtmtii ad Diteeetum , » Ctltmeil Diaccetii una. 

nimi ci nfenfu ei dcftmitam, & in altera, ut S. lomm. 

mit in Valle Aerrtt tr Abbaci.m D. . Mtnr» Fcatci, 

Monacho Camalduir.ili obtir.car ■ 
(p) IJ patet M moiiumcntii , tiuae 
Spe.litili virecivi meflrt eiiriiflmt Dnaimt 

fco Gadilp tpuJ Ctriflitmijfimiim rl,-<tm 

rtm . 

Prierrt Utrrtttit iy \ „..„.,- r,„_ 
Vrxillifr luiitiiT I P *f" 1 ' Fl ' r 

Speffatilit tivii moflrr clari/t. Diam» BtttttjM » 
M. Guida.nonk) Vclpucci , & memtn i fttlt refti 
uem vi aiiitme eltrittrmti t/fititttt . Scllt /u» 
»tfe»ti» »r trrrrlt aJei/att il fiii ttr pelrttt Jt/- 
I, co/t tt cefti. ctmr Jpcritme firrttt per/tttjmt». 
tt per la fruJeuti» vejlra e Ji/igentia . Valt . Ex Ptl. 
tejlre Jit 5. Aug. 1480. 

Bartb. Scala . 

M... Orattri Ptor. D. Francilco Je G^ddii 

f»»r»v» »oy»« ttmriffiiii» apuJ Ctnftiaaiffitimm Hexem 
Fr»»e»tmm . 

Magnifiee Orittr mefter Jiltffiilime &r. Cem //*/. 
ftt /ifj unt Lettrra alia M.i.jla J.l S. Ht Ji cre- 
Jeazi» i» eei . percte pefiittt romptrirr . cevtr frt- 
/tn t futlliet . per vtflr» honere . Et percte me^lim 
ftfjiJie ftre , & fr icurtre le ee/e detlt Cil!» Jr- 
con.ie le tttflre eemmiljieui , fy- jrre»J» tcctieii, 
df eeii vi titiame et.tte pet Cemmut lmi.i/eiaa»' 
re apprtff» t cettjle CrifliauHJim» Rt c»m Jattti» 
ll Ji di due. Jmt t»rp t bi . tou/»rtiamvi m Jl,rr piit 
bonorrvtltneutr ctt pitelt cta qutjle /tltri» , Et qut 
f.ir.me fagtrt ,1 Jaltrit vefir» Ji Jut mifi , ttcii 
camiucitte » fotetvt mettere »J erJite ; El vtflr» 
lifizie cemimcit qmeflt Ji ;. Ji Dic. e? Jureri ftr 
tne/i Jma atfeluti , com auffjrit» J.lla preregazteme 
»V meflri Sigmtri . Et itm\ fi prtregteri , Jeciude 
tit tectJrri . Prtftntntt tt Ittttrt Jtltt ereJtum 
(lit allt Mtefli del Ke , ritgrtwrttt I» Mjtfti 
Jna M fut ttutimut e ferfrtue tmeie imverje I» 
msjlrt Citti, , Jtllt Jemejlrmti»ne ue fi im i. ui 
teja i ejy prefertim per qmellv m, fcrivtfli ta tpcra- 
t» eelte ittuftrijfivto D. Fedctigo, in ogm tut- 
J» frr quefle reflitmziemi Jtlte cefe mojlr* . Sell» t /1 

,fr fezuit, Ji qui . /appitme Lo- 
r«nio de Medlci v' im/vrmm m pitm» i fttcii ptrer» 
tilrimtmti mem ci JiftemJtrtme 1 ceii de/l, cc.fi /e- 
guitt » Rtmt , eemt di Grmtva , t Ji Mtlame , 
j/ie /ut Lttttre ei rtftriam» . Vti trete tJ ittrm- 
Jtrt Jtilt ct/c Ji tefti , r> comtimuamente teuere 
tene mJvi/ni , in grttit Jimprt Jellt Mtefli Jel 
Rt , » cti racctmanderete /» Citti moftra , cV // 
»»yyr« ptpele develiQime f> deditiffima dellt /»» 
Crijlitni/fimt Miefli . Valt , Ex Ptlatit Eh. dit 6. 
Dtcemt. MCCCCLXXX. 

Lirtcrae vcro crcdititiac, dc qnibui in fupcticri E- 
pifltola mentio ftt , ica fv hibcnc: 

Serraijfime, eV Ciriftiami/Jimr Rtx 1'ater & ttm,. 
pff», meftrr frrprtur Jei/ut.-m . RtJJtt titi tti lit- 
tertt mtjlrtt crxJitiut, Francifcu» G.ddui, mttilh 

civn Digitized by Praefatio. vn 

> in honore c(l habitus, ut ipfum Confiliariura fuum , & Magiftrum , ut 
■ r : | jfi tarum declaravcrit W , ciufquc opcra Fraucifcus criam Spbortia 
'. Me liolani ad rcs graviflimas in illa Aula pcrtraclandas ufus fuerit (0 , quibus 
fcbcitcr geftb, anno mcccclxxxi. multa ingcnii fui monumcnta rclinquens (J in pa- 

triam tmfi*r,futm »oj ittffimui ntfir* u*miut tffe, 
qauti ofm e't afui Mufiftuttm luem . Ex e», ut 
i igiette fimui , ftt.tr fiue noflra mauJata intrtii- 
tri Precmur tuitm Maiejletrm , ut tiui Jidii fi- 
ti >n *Jbt r .e*t , ue Ji ttot cutn faj gloris/ti/imu e> 
CtnfiiumijFmu Mjiefiate tttjueremnr , eui utt , & 
Vrltm , ae fttpulttm nojlrnm commeudamui . Ex Pa- 
lati» aoflre d.e V. liec. MCCCCLXXX. 

(i) U tcftantur ifdin R.-git Litcecae , «juat hcie 
M,.t nregra, adf.rre , nimiturn i Ludovicui Dti gra. 
tis Fraucurum Rtx Vui-.eijti fruefeutet titttrai /'»• 
Jferiuru falatem. Prjectfua Jetlicitaiint intenJiaiut 
ejt iu Cattjiliit aeflrit rsoturi fcrjanat , fu*t <jr 
fama rtfereutt , & , meritii ineitantibui , nemi- 
uit frarflinttam fnut (onfeqttutut , ut c> ftu- 
dtmtttttn tnmfiiiii t <> feritcrnm iujieiit mejlrn 
iu nscliut t/iiijauiur . Notum igitur facimui , 
qoaj ull auJtt» fi.teti teflimeuio ualit fjfl» Je 
tnJuflria , diftrttitne , fcitutit , titteraturu , fro. 
bitatt, virtuium tu morum houeflatc dtteSi utjlri 

Mi-. tflri FnneUei G»<i.li , tsmJem , ttt Jt etuJSt, 

r> .tliii, ad b*c auimum uiflrum moteutiitti . iu 
Cenfiliarium aoflrnm r> Margiftttm Reqarjlarum //»- 
ffieii uoflri renunciamui . &■ frtmovemut ett gra- 
lia fftciati ftr fraeftatti «J bonortt . fratr»;ativai , 
libertatti , immumtatei , (j- fractminentiai aJ JiCtam 
ifflcium ffeltaattl , <> fertiticalei . Quatirea iitt- 
tio <> fitttti Caucettant uaflro , ttatn fucfen- 
tium fratcifimai m.mJjmat , qvateaui rree- 
fto ab eeiem Magifire Francilco Garfdi inrautente 
tu tatibui fraefiari falita , ifjum aj Coafiiia •«• 
fira , cT altet fcrageuda , tum uliii utfirit etnfi- 
mit'bui Canjiiiariii Je teter» tveeet , admittat 
dielnm iu ojficium Wapflri Retfnefiarnm iu Cauert- 
iuriu utfiru, ultbi , ubicumaut iuttrtrit , txrr- 
ttrt ftrmittat , fraeJictiftjut bonaribui , fratngati- 
«if, tibtrtattbut , immaaltalibnt . frateminfutiil 
uti gaudcrt fatiat faeifiet , fuittt , iu tuiut 
rei ttjlimtuium Sigilium utjlrum frarfrutibut lit- 
terii duximut uff oneuJum . D*l. afud Tbovarcum 
di meuft /..». auu» Dtmiui mitle/im» quairiurt u- 
tefim» iftuttjefinia l. & Regui uofiri vigefimo fri- 
m». 

Dirctdcr.t atitcm e Gallia hanc cjii'<{uc i Rrgc 
Epiticilam cbtinuir . ijuam cx Gillia idionutff italicc 
verfatn cxhibcc tae. Gaddiut ia Elogiia Ifnlico frr- 
rnoni redditit ab Aeademieit Svogliatil lltfentiac 
typit Amadorit Maljae Mtx«x»ix. 4. paf. »n- lr > a ''- 
cavcrat aotcm prius in cditione Elogiorum Larir.a 
pal. 51« 

Ludovicn fer U Di» Oratiu Rt di Franci* . C*- 
rifjimi , t grauJi amiei . Franccrco Gaddi , tb' avt- 
tt m/iuJita ii tfni vajlr» Ambafci*t»rt frr vafiri 
utf.iri ei a ittt» , ebt gli avrtt ftritto tht ci *J- 
dimanJuffe eoB^ei» fer rittrutrfeut ii ti. Dft cht 
jSam» rimajli rnitt» m*r*vigli»ti , 1 uou faffitm» 
ebe feufare tbt vi muava u cia fart : ecettt» ebe 
vi fia fiat» riferil» cbe noi f nbiiam» foca grat» . 
M* ftr mettervi fu»r ii Jubbit , Noi vt avvijiam» , 
r fjreitim» ftfirt tb' fgti ti i grati/fim* , t cbt uon 
ubbiam» vtduta fif* cbe iu iui uuu fia taefiijfi. 
nta , t fer I* fuate u*u daviam» tffirne eouteU' 
ti. Si ebe ffr ie toJtvali virtu , quali abbiama 
eauafciut» rflrrt utlta di lui ftrfouu . /" abtiama 
nai rittnut» uifir» Coufigtitrr , t Mafir» dttlt /?/• 
ebittlt di Cafa aaflra , t gli abbitmt data tutt» 
il earie» iegli uffari <T Ituli* : & ftr eib refiiu- 
ma mtltt) diffiac rvali dttla fuu farttnzu , t ?// J*- 
biam» detla ebt fe tgli rlltru* di qui , uai h trat. 
ttrtm* btut , t f*rem»gli buma titra , r> aacara 
gti ubbiam, lmf»fi» ii ilrvi , tbt ft r ' i nitntt tbt 
fotium» fart frr vui . I» fartm» ii butmfim» cuo- 
rt. lu T,ur*e li 1». Gcnnui» . 

Uti 

Berbifeil 

Extrit Altl uoflii Curlflimi , t gtauJi Amiti ,tt 
Priori ii Libtrti . 1 Oiufaiauitr H Gi«fii:ia itt 
Ptftl» fiireutiu» . > fs) Cn ipliai Mtdicljncnli, Duci> Littcrxe >d Fr*u- 
ti/cum G*ddi*m , dum in AuU Ftancotum Rrgif 
moram rrabcrct , fcriptat 1 L Sfeclabiiit *mitt utjler 
bonwan.lc . Maadama *fl* M*rjl* dt fuetl* Crijlia- 
uijjim» S:g. Rc I» tgrtgi» Znannc Amhtofio Venxa- 
go uoflr» fimititrr ftr la tafiat . tbi d* lui f»- 
tenJerett . ebe gli bavtm» tommtf» fta e»u vai. 
frtma tbe ft frejtnti alla Maefii dtl Sig. Rl = f> 
I* cammejiont fua toglia tl voftra fartrt , vt 
rttbeJa ai iutervtuirt alt tsfohitant faa . Ve frt- 
eame fer F nm»r cbt fortate *l Maguific» Lofcn' 
10 , ftr U eoaftJentia . ebe la Sua Matfii ut 
ba iata dt vsi , la fuale vt bavtma demouflrat» 
fer V altri uofire , vojtiait l.-u inlenJcre futfio no- 
Jire mauJato, cV toujitijrlo , «ff uJtriztarto , tamt 
vt farri elfere ftu txfeJi.-utt ^ at frofejit» u»flr»\ 
cbc fjceuJa , tomt ffcrama tu vei , tt titigartti 
iu ttcra» , r> ut trtvercte fcmpre *i ogui vfira 
fiuerre froattlflmi . Ex aree P.rUt levil Mtiiol*~ 
ui die XXiX. S»?. MCCCCLXXX. 

AloyfiiM. 

Lud. Maria Sphortia Vitetimet dt Aragtaia, Dux 
Bari , at Duealit Dtmiuii Locumttueut Ceueralit 
Sfeclabili amic* uefir* biuoranJa Fraacifco Gaildio 
Civi Flar. 

II. Sfe.lililit -imiet aoflcr hto»rau.'.r. C»n MW af- 
fftitut , ; , fruitutia , cr feit , bavett beu 

exeguit» cV ceuJuflo ai ttrmino tt Jtfiirrio ue- 
fir» . ebt utn fafema , eou fnat farole fofftcitutt- 
mtatt riugraiiarvi . Magter tbiiga ueu et ferrjli 
bawtr imfajle f fettnJavi detbiarart F auim» ut- 
fir» t»a qualcbt digaa refenfioat . VI dtmoftrerem» 
afertameate tantt fia gral» tjfrrat flat» quefi» 
uefir» btu afrart, fuaat» qneli» Crifiiamlfim» Sig. 
Re txttdt di audariti , di fiat» , <r dt glorta tut- 
ti li altri Printifi Crifiiant , e> I* gratia faa e 
da tjfert fiu avidamrati riecrcata r> ttnfrrvata . 
Quaat» afartitue alta devotitut Jervtin u»flrm 
ver/b la Matfii irl freftle Sig Re , ueu * cb* 
fr^li fottffi agiuugtrt, ferth} eitra tht ia ut fia 
tafat* btrtittaria ia la fetict , & faata mrmeria 
dette Illujlrifi. quoniam nojlre Patre , uei ue la 
votetft itvare . jjria ufecfl.trio at levaffe I' antma 
frofria , ue altrjmrntt m,ti la latfertmo . Hjteflo 
gti frri maaifefle fiii fer I' exferieutia , ebe ftr 
uofirt farelt .' Ctii gli rtfflitarttt m mefir» mt- 
mt , f>" 0* affjtitarttt fatlitae frtfanJa imfref- 
Jitnt . rietmanJaaiomt a.i efa rrvtrtntemtutt . tx 
Artt fartat levii MeJielaui XXII. liauarii MCOX- 
LXXXl. 

LuHovieut Sphortia Viereimtt rtt Aragauia 
Dax Bari . & Dutalii Dominii /.tcum- 
teutut Gentralii. 

Aloyfiw, 

(j) Tcltimnnio ctTe pclTunt Littcrae Catdinali, /«• 
/.• <i>/ dc Ruv.-rt . Savonenlit . Slxti IV. Romani Pon- 
lificil Rafbarlit fratrn filii , qttaram inicium eft : 

Iulianut miferatioue Jivina Efifeefut Sabiurnfit 
S. R. t. t.arJiaalit S. Petri ai Viacula uuafU- 
fatut D. N. Pafae Miitr Pttuittntiariui . im Frau- 
ciat . ac utauullit attii Regnii , Proviutiit f> Da- 
miuiii Afeflolitat Stiit Ltgatui Ditccla utbii iu 
Lbrifie Fnneifco de GatfUfl Civi . f> Orateri Flo- 
reutiut utrni Cbr. Frnuetrum Regtm , Satri Palatii 
Lxttrantufi Camiti Palatiae faluttm iu Domiu» . 
Siuetrat dtvttionil «jfeftut , quem ai Afoflolifam 
Sfdrm , & Remauam Eetlefiem , quarum Ltgatieait 
muurrt fnugimur , gtrrre cemfrebafii , titat , ac 
morum boaefiat , alinqat frarctara virtutam daaa 
<y mtrita . quat im tt divitia frtfagav t citmenti* , 
C> fii/4«f ferfonam ta.im fide dlguoram ttflime- 
milt coguafcimut iufiguitam . mol laiutuut ut frf. 
feajm tuam ttudiguii iigattatum titulil . & gru- 
tttjil frtnribui attellJmai . Vt ieilur im tffeetn ftr- 
eifiut quid u»bii fu«i--rit nifira' mtntii rfi.-Hnt, 
*t f» tifdem meritit c> vtrtutibut tuit cxttllf 

" Datum Tnrenli aam» MtXCCLXXXL Digitized by Google viu Ang. Mar- BandinI 

triam rediit , & paullo poft ad Pctrttm Mariam Rubeum , & ad Comitcra A- 
morattum pro quibufdam ncgotiis ad Rcmpublicam fpeaantibus pertraflandis 
miflus eft "> . 

§. IX. Paucis clapfis mcnfibus, anno videlicet mcccclxxih. qmim ad Alpbon- 
fum DL Duccm Cahbriae , Ferdinandi Siciliac Regis Primogcnitum , & Vica- 
rium Gcneralcm cflet Orator profcaurus, Siciliae Rex hifce illum littcris cft 
profequutus : 

= Ferdinandus Dci gratia Rcx Siciliae lcruC &c. Quum magnifkus vit 
Francifcus de Gaddis Excclfac Dominationis Florentinae Orator in praefcntiarum 
proiicifcatur ad Illuftrifs. Duccm Calabriae Pnmogenitum , ac Vicarium noftrum 
gcncralcm, fuae legationis munus apud curndcm lliuftrifs. Ducem obiturus,no- 
mine diclac Fxcctfae Dominationis Florentinae, cupimus eidcm Ma_nifico Ora- 
tori , ciufque omni comirivae , tam equeftri , quam pedeftri , nedum iter pa- 
tere libcrum , & tutum , undcquaquc ipfum tranlire contigcrit , vcrum ctiam 
cum ubique honorifkc fufcipi , & libi provideri de ftantiis eo dignis,cum omni- 
bus rebus in ipfis neceflariis ; nec non dc ftramine ncceflario , & de guidis feu 
fcorris , fibi fortc ncccllariis , iinc aliqua folutione , feu falario ; proptcrca tcno- 
rc pracfcntium , noftra ex ccrra fcientia , delibcrate, & confulro dicimus,com- 
mirtimus, & mandamus exprcfle omnibus, & quibufcumque Officialibus & fub- 
ditis noftris maioribus & minoribus , pontium , platearuni , ac pafluum cuflodi- 
bus , exadoribus cuiufcumquc diriflus , vectigalis , feu gabellae , in quavis 
huius Rcgni parte conftitutis, & conftituendis , ad quos , icu qucra praclentcs 
dcvcncrint, & fucrint quomodolibct praefentatae , quatcnus eumdem Magnificum 
Orarorem , eiufque comitivain omnem , tam equeftrem , quam pedeftrem , 
una cum farcinis , fcu carruaggiis , bulgiis , baligiis , & fardcllis , ac omnibus 
aliis rebus , quas fecum duccr , libcre tranlire , ftare , & permorari faciatis , 
nullum pro his exigcndo diriftum , aut aliquam folutioncm , rationc , fcu cauf- 
fa cyiufcumque vcctigalis , datii , fcu gabcllac . Quin immo diao Magnifico 
Oratori , & eius pracdiaae comitivae provideatis , & providcrc faciatis de di- 
ais ftanriis, & ftramine, ac dc guidis, feu fcorris libi ncccflariis, iinc aliqua 
folutione , feu falario > ipfnmquc Magnificum Oratorem , eiufque comitivara , ut 
illum dccct , honorifice ubiquc fufcipiendo , & libcralirer traaando , quoniam lic 
noftrae mentis & voluntatis eft , & contrarium non faciatis , quanto gratiam 
noftram caram habctis , iramquc , & indignationcm noftram , ac poenam duca- 

torum 

i 

(i) Praelhc hoc loco Lirtetai qu»fd«m «dfccrc Lcga- III. Priarei Ubertatii , «> Vtxiltifer tujlitiat 
cioncm hanc fpcftanres , qu»e func; Ptfuli tfoteut. Maguifit» Oraitri mojti» ttarifitm* 

I. Pritrtt Littrtatil . & Vixilliftr Imfliliat Pa- Domimo Frtncifco de Gtddil. 

fnli Flor. fimgmlit , ataae uaiverfii amicii , c»mf»e- Magmifice Orator n»fler . Bandinello aptrtnttrt 
Jeeatit , Jf ttatvalemtitni mitii , im qa»i bat »»• etmftrira t»a v»i /.« cagiaat , ftrtbt i mamdat» . 
ftrae litttrmt imciderimt fmlmttm . Quum im prat. tm quill* tbt accadip l» ttufigtiatt , £> favaritt , 
ftmtia mittammi Dmmimam Francifcura Giddum , »*- ptrtbi Im emgimmt , ptrcbi vitmt balbi perfeffiome . 
bilijfimum Civtm mtftrum , t>d Dtmimmm Petrum M»- Valett . Ex Palati» miflr» Dit Xlll. lumii MlXCCL- 
riam Rubeum, _r md Comitem Amuratrum pr* m»m- XXXII. 

mullit mtgttiit aJ mflrmm Rtmp. ffetlamtiiut txft- IV. Rrfponf.m Frameifc» ntflro d»rum » Petr» 
quemJit, tmfamtwt v»t , mt tmmJim D. Francifcum dt Rmbiit ita habec: 

eum »mmi fua cemitiva , tam tqmtflri , qmam pe- Magmifie* ae pratflmmti Vir» , tamqaam fratri 
defiri mfque aJ mmmtrum Jtetm , tmmitufque fat- btm. D. Francifco Jt Gaddii Orattri Fforem. 
mii , Viili/il , mrmefiiui , rtbmi fuii tmmibut, Jum Magmipee ae frmeftamtijfimt Vir . tmmqmam frtiler 
ptr lcca Jititmii veflrat iramfirrit , im tmmd» , Jlam- bamtrande . Vifla la ricbiefla fittamt per V. M. gli 
J», imJeqmt attmmJe , ac aj ta rtJtumJ» , mmite rejbaudt tbt littt ftmptr gratijfima mi fuffe m*m 
reeipimtii , me iraHetii , fimt ulla fttutitmt ptdagii . filamtmtt «Idtrt t ambajatt Jetla mtjlra III. & 
»mirn, vtl gattUat. Ac tliam rtgamut , fi a voln Exc. Repultica , e Sigmerta Je" Ffortutitu , JeJ am- 
ptttt falmumcomduttum , fttittattw , <fr fcortam , cie ptttre tftgmire Jii temeplatiti , mamJimtm» fmp. 
nt ft falomm ctmftr.it , qm* ire vtluerit , mt ei plie» qutlta . e preg» V. M mi batbi* mi exeuji- 
titert etmeejatii. IJ trit umbit vebtmtmttr grmtum , ta , ft i» mtm gti mamj» il falva e»md»tt* , cbe 
& imgemit ttmt/icii loc» mccipiemmt . Et Paltli» mi cbitjt , ptrcbi ritrovamdofft qmm imfrn» I* t- 
utftr» Dit XXXI Maii MCCCCLXXXII. xircito Duc.tle a Jarmt U guafl» . mt ritrom* taa- 

II. bfiflola Magmifici Laurcncii Mcdicei md P. M. t» tecupaia in m»ite c»fe a mi imptrtamle, tlfim 
Rubeura. m»m b* il moJ» , mi it temp* etmgrm* ad *Mte* 

Maguifiee Demiue . VimtnJ* cafla M. Francefco tal etfe ad effa . Vliracbe ttiam i» tvmptimJ» q\e- 
Caddi maaJat» Ja quefta Sigutria , amitijfim* mi» , fia Amtafata Jtvtrt ifiire Je e»fe , ebr Jiu» Jt 
gii » ctmmeffi riftrijea amcora im mi» m»me al- ttl malara , ebe a mi m»m Jptita dt impatarmtme , 
emat etfe alla S V. la quate i» preg» t» vtgga mi datgli altramtmtt trtcctn . Btmt vtlitt M. V. 
" hVri , & preftigli ftde , e»me fe i» midtfima- tx SamH» Secnudt X. Imnii MCCCCLXXXll. mtmtt parlaffi , & a Lti mi rateamamd» . Ffor. 111. Pecrot Maria d« Rubcit , C»mtt Btrttli , S.rt, 
Immi MCCXXLXXXIU mif,. Dtmimi Vtnttiit. tirmw. D». V. O. Laurentiu» dc Mcd. Praef\tio. IX 

torum mill« cnpicis no n fubirc . Datum in Caftcllo Novo Ncapolis xxx. Ofto- 
bris mcccclxxxil = 

Rex F.rdin. 

Domir/us Rex ma. mibi Antoncllo de Perratiis . 
§. X. Litreras eriam , dum Ncapoli moram rrahcret , a Friderico Regis 
filio propria manu exararas accepir, quae funr huiufmodi: ■ Sig. En.bafladore . 
El mio Magerdomo darore di qucfta cn Napuli li haio commcflo alcune cofc 
da refcrirc dc mia parre , ve prego li voliate dar fedc como a me proprio, of- 
ferendone femprc al piaccr vortro . Scritta de mia mano en campo apprcfto 
Mignano V ulrimo di Scttembrc . s 

El voflro Enfante 

Don Fcdcrigo de Aragona. 

Exrra i A/ mio multo caro & amato 

E/ S. Embajfador F/oretnhto. 

Ad ipfum quoquc Lirreras dcdit Laitretitiiis Medicetts, in quarum una fa- 
tis prolixa , & arcanis idcntidcm perfcripta lirtcris haec habet r ,, con quefta 
harcre olrrc alla lertera al Re, una alla Duchcfta, & un altra al Sig. Don 
Fcdcrico pure in crcdcnria voftra fopra lc cofc dcttc di fopra . „ 

§. XI. Exftant etiam Litterae ad cum , ut aiunt , Credentialcs Dcccmvirum 
Rcipuhlicae Florentinac, quibus ei iniungirur, ut in Oratoris muncre apud Rcgcm 
pcrmancrer,donec Petrtts Cappouius, qui advcrfo morbo confliclabarur convalefccrcr. 
Eae aurcmfunt: „ Magninco Oratori Florentino Neapoli Domino Fraucifco 
Gaddo concivi noftro chariftimo. Mjgnifice Orator &c. Per rifpofta dcllc vo- 
ftrc non ci occorre alrro , chc commcndarc la voftra diligcnria . Vcdrere per 
infornuuone dellc cofe di qua la lettera che fcriviamo a Piero Capponi \ al 
quale diamo arhitrio & liberta roftarli di cofta , fc vuole , che c quclla cofa 
chc piu dcfiderremo , ma non con detrimcnto della fanita fua , & tornarli di 
qua , & ancora mutar aria in quakhe luogo vicino , fc cosi gli parefli il me- 
glio . In ognuno di quefti dua ultimi cali vogliamo che vi reftiatc cofli appref- 
fo la Macili del Re , e nella fiu abfentia fuppliatc il fuo ofticio , & quando 
lui reftafti di cofta alla fua legazionc , voi vogliamo che feguiate nella voftra 
Commiftione , e (iatc fempre dove fari la Excellentia dcl Duca di Calabria , 
o cofti , o in Campo chc habbia a cftcrc , fccondo quclla commiftione chc 
vi fu data qul alla partita voftra , & con diligentia advifate di quello che ogni 
hora accaderl . Ex Palatio noflro die viw. Septcmb. mcccclxxxil „ 

Dccem I viracis Florentiae. 
Bahae \ 

Quum igirur Petrns Capponius convaluifTet , proffcifcitur Francifcus ad Ca- 
labriae Duccm in caftra advcrfus Pontificem revcrfum ( fucrat cnim cum Du- 
cc in exercitu , qucm fudit Robertus Malatefta Pontificius Imperaror ) ad qucm 
reditum , & appararum bellicum , Duccm , Regemque ipfura fcmper cxcirarac 
francifcits , neccflarium fore diferte pronuncians ad cxiflimationem vindicandam 
concordiac tractjrus rcfcindere, magnoquc impetu bellum redintegrare . Quapro- 
ptcr difcrriflimus lacobus Pontanus , primus Ducis a Secrctis , Framifcnm am- 
plexus , ipfum ob conlilium fincere praebirum cft exofculatus (•) . 

§. XII. Subfequenti anno MccccLxxxin. Roma pertranfiens , primum a Sixto 
IV. inde vero ctiam ab Innocentio VIII. Pontificibus Maxirais MedioUnum. ire 
iuflus cft , ut fublidium triginra mtllium ducatorum fuper fructibus , & pro- 
vcntibus Bcncficiorum Ecclehafticorum in ditione Ducis Mcdiolani exfiftcntium 
pro pubiicis calamitaribus fuhlcvandis cxigeret ,' ut cx fcqucntibus Pontificiis Lit- 
teris apparct: 

SIXTVS PAPA IV. 

,, Vniverfis- & fingutis pracfentes litteras infpccluris falutem & Apoftoli- 
cam Bcncd. Mittimus dilcctum filium Francifcum de Gaddis Clericum Flor. 
praefcnrium larorcm pro nonnullis noftris & Apoftolkae Sedis negociis ad di- 

Cat. Lat. Codd. Tom. IV. b verfas (0 H »dfirm»i ,.|. m Frtudftm in Ljbro EpiSo- «iroi , tc OSorirot Vtniu» > & *«l alic-i Procerei 
U:um »i Magn. Uurtutium SUiittm , td Dcceov lcriptirum . x Ang. Mar BandinI 

verfas partes (•), cui cupientcs expeditura & liberum iterubique paterc, devotib, 
ncm vcftram hortamur in Domiuo , fubditis vero noftris exprefle praecipicndo 
mandamus , quarcnus eumdcm Francifcum cum comitiva , ufque ad numerum 
fcx , tam equeftrium, quam pcdcftriuni , nec non falmis , yalillis , bulgiis , & 
aliis rcbus corum , dummodo mercimonii caufla non deterantur ,per omnia loca, 
paflus , porrus , & pontes , tam veftros , quim noftros , abfque aliqua folutionc 
gabellae , fundinanis, pedagii • thelonii , aut cuiufvis alterius indicti, vel indi- 
ccndi oneris , irc , rcdire , morari , & praticare liberc & licite permittatis , & 
bcnignc pcrtractctis , dcquc fccura fcorra , & libcro falvo conducro , fi nccef- 
farium fucrit, & requircndum duxcrit , provideatis , ita vos circa hoc gerendo, 
ur dc promprirudiue vcftra iuxta iplius Framifci relarionem , apud nos commcn- 
dari non immeriro pofsiris , pracfcnribus ad unum annum duraturis . Datura 
Romae apud Sanctum Petrum fub annulo Pifcatoris dic xxvtu. Maii mcccclxxxhi. 
Pont. noftri anno xu. „ 

§. XIII. Qmim vero fequcnti anno novis calamitatibus publicae res preme- 
rentur , idcm Pontifex Francifcum in Apollolici Collc&oris munere confirmat. 
hifce ad ipfum Litteris datis : 

SIXTVS PAPA IV. 

„ Dilccte Fili , falutem & Apoftolicam benediclionem . Impofuimus anno 
elapfo fublidium triginta millium ducatorum fupcr fruftibus & proventibus Be- 
nchciorum Eccleliafticorum in Dominio Mcdiolancnfi cxliftentium pro fublevan- 
dis, tam noftris , quam Ditcis Mcdiolani ncccflitatibus , quae quum nobis , & 
ipli Duci non minorcs hoc anno , quam proximc cUpfo incumbant, & dc tua 
probitatc fideque fpecialem in Domino fidudam gcramus , commirtiraus tibi 8c 
facultatem damus pro praefente anno fublidium triginta millium ducatorum hu- 
iufmodi in praefato Dominio imponendi & exigcndi, iuxta , & fccundum formam 
Bullac fupcr ipfo praetcriti anni fublidio cmanatae , quam Bullam in priftinum 
quoad huius quoque anni fublidium cxigcndum , yigorcm , & robur rcftituimus, 
& reponimuSi & proinde eara valere volumus, ac fi pro impofitione & exactio- 
nc fublidii praefcnris anni illa craanaftet. Darum Romae apud Sanctum Petrum 
fub annulo Pifcatoris die prima Iunii mcccclxxxiv. Pontificatus noftri anno 
terriodccimo . „ 

§. XIV Qiium igitur maximam efler apud ipfum Mediolani Duccra cxifti- 
mationcm adcptus 11 pluries Legati perfonam poftcro tempore fuftinuit , ut ex 
documentis infra rccitandis liquido patebic Cj) . Ea vcro funt: 

i, Epi- 

(l) Bulli , >;u* eum S xtut IV. Nunciuin deelarat, nrrmtilit IUmittui Francifcui de Giddis , f«/ a 
fi')Ue faculracet icnptrnc peo Drcimae exa&ione In Ssm&ij/imt fel. mrm Ptpm Sixto Prmtdtctjftrt Vtfiro ditione Duen Mcdiolani , Irgitur in Itc. Gmddii E- etnftitutti Cillttttr gtmrrmltt flirrit , t> <Uin.it ptr 
umtttuit Dtmimitar Mcicecixiin. qtimt* Kml. lumii rrmtemtltmrm l vi/mm tfi miti emrmm illi dtrt »««- 

ftmt. mtftri dm. XII drCmrim. mmltm S- V. mtmimt mtt im rtm ttrmmitm fmtfi- 

(a) T ftimono lunt Littrrae ipfini Mrdiolani Du. ditrum txftutudi . jg» srt tam fuffltx e> ra- 

cii, <)uibui illum abeuntcm eft profoquutus , quao g» t> tkfecr* ut rxffititmi ipHai Dtmimi Fr.o. 

foit eiMlmodi: c jf c i , tm batrre fidtm digmrtmr , quam miti •• 

I. Icannn Ctleat Maria Sphnrti. Vieecomei , Dux pfi . fi ttrmm mlltqutrrr , tattr-t , me deimdt •• 

Mt.litltui cVr. r , Angltrittqut Ctmttt • mc mmitmi mmtmrt ctmfi,lrrmtit , ut prt jummt ipfiut 

Cemmat , <> Crrmtnar Dtmiaut . RrvtrtmJmt Dtminmt ftpitmtim ftmptr ftltt , id tJSttrt , qmtd itm dt 

Fraocifcui Gaddu. dim mpmd mtt rrfedit Aftfitlieut ttmigmitmtt fum miti plamr Jptptmdi . Dmt, Mtdif 

t> Ctmmiftriui , im qmt mmm„, vir tmm Umi dtt X tttrumrii Nccccuiicxr. 

E. S. V. prmdemttffimut mtqut imterrrrimmt , tum digmitstit 
mmpbtndimijqm, mtfltmr fiuditfiUimmt mtqmt ttftrvmm. 
tilfmmittgmitmt tft ; itm ut dt ( umt rfftvtdtttmr . qmem Humilit. & Dtvttmt S. me filimt lo. 
Gal. M Sphorti* Vieecomes Dmx 
diligamut & • utitmmqmefmerit , tbarmm btttammt . Mtditlmmi . 

Itaqmt quum im pr*ejtntimtum tx bte frtviurit dree- B. Chalcus. 

deut.ad Vrbrm frtfktftmtmr , ttttmut ittr iye. «V Extr» ; Stmaifjimt Pttrmm t> eltmtmtijfimt D- 

fttJtttt utflrn Jtrifle tmtumgimmi qmmtemui firarfmtmm mimt mtt Pmftr. 

Dtmimmm Franolcum , emm Jttii, fex &-e. dtmi. (j)Vide Ammirmtum Libto XXV- nbi eit. Si fttem 
qmt ifjmm etmiter e> btntrifiet txtif immt. Sie eiut imftmmtm 4mt Fitrtnlimi , ett Francefto G^ddi , laro 
virtmtt fr diruitmti etmvtuit eVr. Ormttrr , il qutlt trm fueerdmtt utlf Amltfciarim 

II Smmtlijime Patrmm t> Ctemratifflmt Dtmimt di Milmut ml Rucellai frrjumdtft Lodorico Sforw 
Dtmime mi /.jn/.r^Tn,, , ftfi p,dmm tfemlm ttm m mmnd.tr t dtltt fmt gtmtt d' mrmi di qmi p.r pt- 
lotmm , <> bumitlimmt etmmeudttitmri . ^mum w- ttr gli Otfioi re. frl Itr ripnlstitm* t> jSr«r«- Digitized by Google rRAr. TATIO. XI 

». Epiftola loannis Ga/eazii infcripta : Magnifico (> praeflanti amico noflro 
lor.orando D Francilco Gaddio Exce/fae Rcip. Florentinae Oratori. 

„ loannes Ga/eaz Mtria Spbortta Vicccomes, Dux McdioUni &c. Papiae, 
Angleriaeque Con.cs , ac Gcnuac , & Crcmonae Dominus . Oratorio munerc 
apud nos pro Excelfa Rep. Florcnrina perfunchis vir Magniricus D. Francifcnf 
dc Gaddis aliquandiu nobilcum vcrfatus cft , cuius pracfentia , eloquio , & cctc- 
ris , quibus arldtim pollcc virtutibus mirilicam ccpimus voluptarcm . Nunc au- 
tcm cvocatus ab cadcm inclyra Rcpublica quum repetcre lares parrios conftitue- 
rit , profeclioncm fuam , &' itcr ubiquc tutum libcrumqus forc cupicntes , II- 
luftriflimos Dominos, Pracclaras Rcfpublicas, fratrcs, amicos , & bcncvolos noftros, 
ram Eccleliafticos , qu.un faecularcs arleduofc hortamur, & rogamus } OlIici.il i- 
bus autem , gentibus armigcris, pcdcrtribus , & equcilribus, ac fubditis quibufcum- 
que noftris praecipimus exprefle , atquc mandamus, ut diclum Dominum Franci- 
fcnm cum univerfa eius tamilia , cum fuis armis , arneliis , valiliis, libris, ve-. 
ftibus , impcdimcncis , caplis , rebus & bonis omnibus , eundo , ftando , moran- 
do, & rcdcundo tam equcs , quam pcdes die noduquc, tam pcr tcrram, quam 
pcr aquam , per omncs palfus , portus, pontcs, civitatcs, oppida , villas , terras , 
& loca, tam noftra , quam aliena, tute, libcre , & cxpeditiflime , omniquc im- 
pcdimcnto reali , vcl pcrlonali ccftantc , fcrvatis tamen ordinibus noftris in facto pe- 
ftilcntiac cditis , tranlire permittant, lihiquc aftiftant quibufvis honoribus & fa- 
voribus opportunis ; pracfcntibus racnfcs iv. proximos futuros valituris . Datum 
Mcdiolani fub iidc noftri Sigilli die xxvn. Dcccmbris mcccc..xxxv. „ 

B. Cbalcus . 

( Locus Sigilli ) 

n. Litterae autem , ut aiunt Crcdititiac Rcipublicae Florentinac funt hu- 
iufmodi: 

„ Illuftriflime Princcps, fratcr , & amicc noftcr chariflime falutcm . Frau- 
cifctis Gaddus Secretarius nofter rcddec tibi has litteras credititias , & quae habct 
a nobis tibi coram cxplicabit . Ex Palacio nortro dic m. Scpccmbr. mcccclxxx- 
vui. „ a . Priores Libertatis & 1 

Vexillifer lullkiac f Po P u1 ' Uot Extra : 

„ Illuftr. Principi & Exccllentifs. D. Io. Gal. Mar. Spbortiae Vicecomiti , Dnct 
Mcdiolani , & Papiac , Anglcriacque Comiti, atquc lanuac, & Crcmonac D. 8cc. 
Fratri & amico noftro char. „ 

m. In Publico Tabulario adfcrvantur a Barpto/emaeo Scala RcipubJicae Flo- 

rentinae a Secretis pcrfcripta „ Mandata Domini Francifci de Gaddis Oraroris 
ad Illuftriflimum Duccm Mcdiolani „ inter quac hacc habcntux : „ Ordinano 

b i a Fran- 

11 nmftr U jwm «/ Pmttfict *-<•. Et Lib. // TcmiCHo. 

XXVI. fiftnd» «a Ini riciiefli « mjndtr 41 nmtv» //Dirlro. 

Wcmi hr CittaJint • Virginio . rmtmJan.hji tgli II C»m:ntt 4i S. Tomanrb fiprt U ftjtca. 

4* Cap» Mnrimr ■r»»e««eto , 4,-tt/rt qa?\ij cnmra-f- f Eu:lidc . 

/«»<• » Fr.ficefco CiiMi S-grrtari» ItlU R/paUV' V Eliem tttt Arglropilo. 

t* . il ettalt rjp c«/ BtMncCW. & cil Valori nj~tj~ Pag. tl< i- Irgitur: 

/• «?ai tptra 4i 4t// <rrt Vitgioiu .i/T «rrorrf» frc. i 4 tl.«</i ///. 4i Setttmlrt nti parti d» Firtmit ttn 

// Kc Ferdin»n>1o 4a 'lf attr» cnnt» vlemh Jart «/ V. ftmigti , & fti cavalli , t coa mm mth pcr tt 

Ptp.t ogni ftMtitfinlmmt ebt fifi ptjfiiilt : p»it!<: carriaggit. 

fi tra acetrtt mt etll' Mtti Roggio ■ mt ett Br»n- A al XI. 4ee7t gimmfi « jVf/7««o . 

e»ecio mstrt U 4mrtz:t 4i Virginio pitml» m w mfi P»g. 70. Apprt/ft fi pri ricrrdt £• mttrrtmmt 

lirt, 4tlitrr* mam4*r?i D. Fcderigo /«» figtinth . tnttt, tt ttttrre fcri n.-rauut 4) ptr 41, 4fJt . ««* 

Viil» tc Ue. G*44ittm loc. cit. pag ehi , & 4tm4: . 

In Biblioibeca nnblic» MafHmttetitmm CL XXV. A itt Vi. 4i SttltmSrt 4i Etlttma ptr il GtalTo 

CrxJ. >to. charc tn 4. aiKcrratur Liber antngraphui Ctrritrt . 

exprnf.rnm Francifii Ga4,iti , cum hoc tirulo .■ A Firemte a* Sijntfi Ottt Ji Praliej. 

Im amtfit liirt fi fari ntta 4i tmfte tt fptfe Al Magnific» Lorenio . 

oceitVtramm» mtW tmtUta mia »4 MiUn, «//. A 4\ XI. 4i 4.-.1» 4j MlUmt p.r Fr.ncefco «■»/ 

ItUttriOim» Stg. Omea , maaJjto daW Exctlfa S. Magno Ca»«//«r« . 

4i Firtntt , & jara etmptrtit» in f mrfla ftrma : A Firtntt a' Signtri Ott» Ji PratttJ . 

D« etrtt i. imfin» a c jo. Ji farmuno 4tUti , t Al Magnifiet Lorento. 

ttt4iti. A Lcretta mi» 4tmna . x 

Da carte ,0. a t. 70. / /*•«»«. 4Jv.-rfi riett. Al Sig. Ucopo Rnffino . 

4i. A4\XIV. 4i 4ellt ptr mam» 41 Acccrito Portl- 

Da etrtt 7: infin* a r. 96. fi fora ntta Jtlte nati . 

Ittttrt fi ferhtrtmnt . A Firtnt a' Signori Ottt Jt Prattca . 

Pag. 50. Inter aliai rupelleftiles , qu»! fceum adVe- Al Mtgmifiet Lorcnto d-r. 
acr»t. hoiee Ubcot enuroctat ; xu Ang. Mar BandinI 

a Francefco i Signori, che fi condolga col Duca dclla mortc della Duchefla di 
Calabna Ippo/ita Sforza &c. „ Idem tcftantur: Adiunciioncs faclae commiltio- 
nibus D. Francif i de Gaddis Oratoris ad Illuftrifs. Duccm Medioiani ,, nec non 
hac Littcrae Publicae Djcis Mcdiolani . „ Io. Galeaz frc. Revcrtitur in patriam 
Magnificus Dominus F ancifctts Gaddi , Civ is , & Patritius Florentinus, qui his 
mcniibus pro Excclfa Republica Flor. apud nos Oratorem egit . Cupimus &c 
ut praefatum Oratorem cum omni cius familia ad numcrum hominum XII. 
cquitum , vcl pcditum , ac fuis armis &c. Datum xxiv. Nov. mcccclxxxviii. „ 
Ircmquc Commi/fhne di M. Francefco Gaddi Oratere a Mi/ano, deliberata a dt III 
it Sept. MCCCCLXXXVIIl 

§. XV. Pracrerea Framifcttm Gaddittm Florentina Refpublica, & Magnifi- 
cus Lattrentitts Medices clegerunt ad componenda dilfidia , quae intcr Boccoii- 
mm ') & Romanam Eccleliam , a qua ille dcfcccrat, interccfterant , qua qui- 
dcm in rc navitcr pcragcnda tantum laboris infumpfir, ut die vit. Augufti rclifto 
Pifuiro, affiicta valetudine Florentiam revcrti coactus fucrit , ubi incuntc mcnfeNo- 
vcmbris unus cx Octoviris belli, pacifquc arbitris & paullo poft, vidclicct menfe 
f anuario fummi Magirtratus a Sccretis adlcchis eft . Ncc pracrcrcundum , ipfum pri- 
dcm, anno vidcliccr mcccci xxxvu. ad Innocenttum VIII. Summum Pontificem Le- 
gati pcrfonam cum dignitate fuftinuifte •'»•. 

§. XVI. Ad Rempublicam quoque Vcncram anno Mccccxni. Orator cligi- 
tur ad procurandum , ut quae Floretitinis mercaroribus fuerant ablara reftitue- 
rcntur . Littcras publicas habuit pro Ferrarienfiura Ducc , ab ipfo Florcntinae 
Reip. nominc convenicndo. Onus ctiam illi impolitumeft ab Qctoviris Prafticac fub 
dic xxvi. Dcccmbris , Bononienlium Magiftratum , & Ci/itatis arbirrum Ioannem Ben- 
tivolum II. adeundiW, nec non dc negociis quibufdam cum Bocco/ino, Auximi arbi- 
tro , Virgiuio Vrfino, aliifque Regulis, intcr fe odio , & capitali bello dilfidcntibus, 
agendi, quae quidem omnia ad cxitum fcliciter perduxit. Adcft fummi Magiftratus Di- 

?iloma , in quo haec leguntur verba : „ cum oclo equis & ornamentis legationis fuae 
7 rancifcHS Gaddus Secrctarius noftcr, qucm m jdo mittimus Vcnctias &c. „ Decre- 
tum autcm elcdionis eft fub dic xxv,. Augufti mo. „ Magnifici Domini &c. Elc- 

gcrunt 

(l) l*t. GuJJiui I. c. EpiAoUm B^cKhI eir»t infcriptam Ctleterrimt lur. ' V. Dttt, r> lamqujm 
ptlri ktm. Domimt Frmcifeo de Gaiidis Je Fhrtn- 
li* dirmifl. Orattri . Vbi fe faifcribif ! Filtal Bu- 
cboiinut (ronicnui P. Auxi. ttuet *e Armerum 
ttuiiar M. Pp. 

(i) Qjac elfct huiufmodi M>;ii)ruui nncrrritas 
rruitnr ex infequenri Epiftohi . «juac cvtrrr in Arma- 
rio Publici Archivi fig.iarp L. 14S0. Pettophilo P»n- 
dolfino Jit Maii i 4 Sa. Sartme r~c. Halijnt» 
crtett m» nueva Mtr}i<lr*t* di LXX. CT *"' quefii 
fafi* Jepumtieui di 0.1» fifr* It cofe e.xterme 
ilttla Stat* , c quati i*r*m»a m.-lts memi U cofr 
piu fecrete, ct>um*»fi OAuviri Pratticc R- F. Jhiem- 
Ja 11 accmJtri qxatcit cofa pii ftirtte potiat Jcri- 
vere * qmtfli Dipmtati. t> /7 hi» fiprajttitt» fa- 
rt) Magmlicit Oftovir i P. R p. mttl' nltrt cefe 1*1- 

te fcriverai a mai , elftnda maacat» f ufici» de' X. 
ptr 6eueficia dtlle pnts . 

(}) In ttiblicthcci M,i£li*teciiana Cud Chart. in 

ful. min. ClaCc XXV num. tt». cxrrat Lib-r au. 

tipraphut ciufJcm Fr*mcijci G*ddti iufcrtptu.: Qvtfle 

IJirtll» fervir» tm qntjl* amJata Ji R»m» m,t*J*ta 

4»' mafiri Magxifiei St<<»ari * Papa Inr.r rentio VIII. 

& p*rt% di Ftrtait *Ji IX. »i* Aprift 1417. Jj> 
f*ra campatiita atctt Lilretl» , ctme apprtffa : 

D* carte j. p, r iitfim» * carle 40. ji firtmm» 

dttittri . cr treditart . 

U.i carte 40. ptr infimt ad carte ff./J farttmm» 

Jiaerji ncnr.il . 

D* carte jf. ptr imjtm» *d tattt 1S4 / fati 

uata di htttrr fi Jcnrtrau»». 

lm dt/ta Utira » 4 j. , »»» rieerd» cht impor- 

t» h fltt» mia , er prr fmtfi» e fatt» ia frtfen- 

tt meta . 

A earte +0 fticerda , ctmr qatfi» di IX. d' Apri. 
It pjrtimt di FtrtHTC im lmme.lt matttma aJ *»»« 
tta com VII. CanalS , di cbe fa r»s»i* Str Ftan- 
ecrco Cennini alt* P»rt* * S P.cro (iattolini. 

A J, XIII. di dtlt» im Vemerd, f„» t im g »em» 
i» ft*m*. 

Pa t . 41. «. Icgitur 14I7. AppreJ» Ji f*r»m- U» ricardi appatttmtmii *t riajria Jtll* Merct , 
camtHctauJe qmtfit di X*'. Ji Gtug»e . 

Pjg. 4j. i I4I4. Rizorde Ji mma fitma c»t\ iujirref. 
fi Jrllt valul* di qutnt* nti trov» di ve/ftmte 
ftteft» J, priat» Ji Stlltmire i+tl. im Ftremtt r>'. 
Ibi p»g. cad. Et ptm mi tr»v» 1» v»l*mi lf> 
Ji litri Ji Jhrrf» fitte lcsati , i qmali mi fi*»m» 
im piit cie fi*r. «.50. 

(4) ln eaili.m ISt icth. 1V5IM, Clafr. XXV. CoJ. ch.tr. 
in 4 num. IfQ. exftit Libcllm itcm aurographut in- 
feripru<:fat qmefi» f)**tlermmcci» fi firi mei» Ji tmt- 
le Jpefi , ey ellre ceft apjrttutmli mtlt tmdef » Vi- 
mtji» m*»J*t» J» mia F.xcttji Sitmeri ad atttlte ll/u- 
Jiritfim» D*mt*i»,fr faei Jivif» melt imfrafcrttt» mad» : 
U* cartt 1. fima * t*rt. »o. f*r*m»* JtHtari & 
crt litari . 

O* certe »0. iafi»» * curle jl. firamu» divtrfi ri- 
r», li . 

De carte j^, i»fi»a »1 fime fi fari meta Ji lette- 

re fi fcrivcratin» . 

P.g. :o. 1491. Appre([a fi fsri meta Ji Jiverfi ri- 
t»rJi r> prim». 

A J, XXVIII. di Dicrmirt im VtmrrJ, mattim* 
mfc, ii Ftremte cam VI. c*\i»lti , e> eem mn mul» ptr 
il cerriugsi» , c!r cem J*t g*rfmi * pii . 

A iT, XXX. Ji Jefle giu.fi im Bele^m* , t> pre- 
f. ntti le leiltre al Re Si iment» , & a Mefer Gio. 
B.ntivoglio. 

A A pi ima Ji Gtamai» giamfi im ftrrar* , dp vifi- 
t*i I* F.xctlleuti» Ji MaJemme , & prtfimtai It Itt- 
ttre 1' *J tirtz*v*m» «/ D«c 4 per effer Imi atfette. 

A Ji II. Ji Jtfl» parti J* Ftrrar» . 

A J, IV. J, dtSa im VeterJi mattiaa tianfi in 
Vivte,,*. r> altijtiai tam j. femigli i» cafi Murco 
Ciu' . 

A Ji V. Ji Jt.1t Sii»le maltima mi preftmtai at 
Ptiuetpt, <> ttlt S^neria, prefentate le 
trtlftt 1I1 tnp.fi ta mia commifiie*e t}yc. 
Pig j«. 491 Stt* Ji letttre fi firiv 
A afi i\. ii Dictmt. d* Bthgm*. JtStgwari Otla Ji Prettca 
Al M*nmifict Piero dt Mcdicii t>c. Digitized by Google P R A E F A T I O. XIU 

gerunt cxtraordinaric Oratorem ad Bononienfes , & D. Ioannem Beutivolnm , 
fpcrtabilem lurisconfuirum Duminum F r anc'ifctim Gaddtim , dcdcruncque illi ia 
fua hac Lcgarionc infrafcripra mandata Eadem die „Commi(Tion data a M. Fran- 
crfco Gaddt . Andrctc a Bologna fubiro , & con ogni preftczza , dove prefenra- 
tovi alla Mignificenria di M. Giovanni (') con le lcttcrc di credcnria chc have- 
te da noi &c. „ Littcrac aurem funt quae fcquuntur:,, Magnifici Domini, Fra- 
trcs,& Amici Chariifimi . Mittimus ad Magnificcntus Vcftras fpefrabilcm luriscon- 
fultum,& nobiliirimum Civem noftrum D. Francifcnm Gadditm , qui Oraturis 
muncre aptid eas fungatur , exponarque illis noltro nomine nonnulla , quae illi 
niandavimus , cui prccamur fidcm habcri certilfimam , non fccus , quam nobis . 
Ex Palario noflro die xxxi. Aug. md. „ 

Priores Liberraris , & \ Vn .- v . 
Vexillifer IulHtiae f Fopal1 F,or * 

Kvtra : 

„ M.ignificis , & Potentibus D. Anrianis, Confulibus , & Vcxillifcro luftiriae, 
nccnon fcxdccim Rcformatoribus Srarus liberratis Civitatii Bononiae , fratribus , 
& amicis nollris charilTimis. „ 

§. XVIL Polt annum uo. nullam aliam invenio de Francifco noftro ficri 
mentioncm, qui maxima dum vixit pietate in patrum, amore in fuos, benivo- 
lentia in alios , charitatc in omncs cxcclluit, cunctis idco hominibus , fummis, 
mcdjocribus , infimis grariofus , a fuis Civibus,& a multis Italiae Civitarib is , 
F.uropacque Principibus magnis honoribus inlignitus. Numquam ei in dilTkiili • 
mis rcbus conlilium defuir, & in dubiis , atque afperis animus; fuit prudenrif- 
limus in confulcndo, lirenuillimus in agendo. Veram ci quum tam honcfta , tam 
iufta , tarr» conftans, tam laudabilis vita fucrit , communcm camcn mortalium 
fortem crTugcre non potuit, qui moriens maximum fui dclidcrium rcliquit (» . 

§. XVIII. Nec praetcreundus cft Ioannes Gaddius , ut vidctur Francifci fra- ( T .° v ^ 
tcr, qui fuprcmum Reipublicae Magiftratum obtinuit Anno mcccclxxvii. Hucc de c tA«js, 
co mcmoriae prodidir lac Gadditts l»> . „ Giovanni fu dc' Signori ncl mcccc- <i vhi r. 
lxxvii. e doverre clTcr Cipirano d' un armata in marc , poichc una pcrfona dc- r ' KAt ''- 
gna di fede attcfta di avcr lctto gia in Cafa una Lcttera di uno dc' Pitti ch' era 
allora d'uno ufizio, il quale da partc dclla Signoria ordinava a Giovanui , chc 
conducclle alcune Galere ad un cerro luogo , c che quefto Capiranaro di mare 
fia confcrmaro dallc bullole , c carrc da navigare di cafa, oltrc ad una mcda- 
glia molto bella , nella qualc era Giovauni armaro W . Quefta la vidi ancor io 
molri anni fono , c aggiungo , che Giovanni folo rra tutti gli uomini fcgnalati 
dclla Famiglia , e dipinto armaro in un quadro , c cosi nell albero . nicol, 

§ XIX. NicolaitsGaddius, Tbaddaei W filius.nacus cft Florcntiac dic xxv. Maii c. .*!>•>, 

aiiuo CAKDii 

fi) Exftat Epiftul» FW?niina* Rclp. Procerum, fnb .nferuilTe teftarur in Triftatu Hiftorlco fii»e F.mi- 
die »1. Stpf.' q'i i AV./tti i/ie» GiJJ<» iniungicur . ut liae.quem patria lingua exaravir . fed n<.ndiim ali- 
■jrariat Igal D. hituui H.utivih ib oorr.m practV- folrit • Sed in citato plurlc» T-aft.M Hifti rieo Pa* 
tim itl i.jc.ni» Pitt.ncnlium diflidia . Vid. l*C.G*JI. duae edito nulUt cctte ad Frtmeijtum Ejiiftola, ia lu- 
m t f. p»g. 237. ccm ev.tu.lit . 

(a) Fitmcijimt Poua in EI<M>ii< Veronae imprrffii (jl Traft. Hiftor.. p»g. 14. 
A. ntf tix 4 Frtucifrum U.i.t.1, mm breri , frd hono- (4} Hoc numifma m.xrni modnli vidi miprr in Mu- 
rilun c gio honrftavit p»g Xll. , ut etiam Frattei/cm leo amplinlni Mirch onis Gttriilii kiccardi . tccle* 
Mirit (ictttUtrnttut Ctrv-nitin Flt ronrinui . quod ad> fiae Floirnlinde Snbrlrcaii . Ex una pirte vifitnr 'e, 
ftrt ht Gaitdimt in Elii;. p«g. aiB fcqq. Imliut GaiUiut gjlea armaras > adlcnpro nomtne fie: IOAN- 

/ri*< i.i Hittor. Florcnt Sctiptor pag. io>. fubiungit .• NES OE (IHADOIS . In pi.ftica parte Auuila 1ta- 
V, /iuo Ai Ui: Vm Litrt Ji Riccrtli Mt. 4tUt t»/i pra qurrcm r.mum f* fiBit . & Sn fcMcla qu.e 
ttt*Uit «■*/«•», Ju,i tttllu Juu Rtfutltitu .«./- fiiperv.liwt legunrar vctba : TANT QVE IE VI- 

jur ttttert rWfl fi frriuat mtlt* li-gult BiUiotf VRAI . 
t* Ji Frauti*. Vidcndae quo.iue funt" Eti-fb: lae plu- (?) Iutttut GiAdiut in cit. Trjft. Ilifrorieo pag. \*. 
rei ad ipfum exarttae. qtiae adlrrvtntor Fh rrntiae in Taddeo eftuJu utl .WXCCX1.VI. 4t' Ditti , «f nl et' 
pdblicoT.btihrii vulgo <!,.•> • tr i».7Jr«.<ji»«r. »b Anno Ju*i Co/tegti iu mt*U . tbt I* RefuUlit* toll eftttf 
Mccccuotv. ad MO. in rr.l.in Wlumimbui , necncn in .1- t» rtcuuijii mtltt Ttrrt , t Imt^H iellt Ct/liut cii 
Ivro, cui tittllu» : tufirum. uti J.l hccccl«xx at atccccxcv. Plf* . Ter M.giflratum fummum gcffif TtaJJaeut. de 
Praeterca hr. GaJJiut in Elog. Mi>. in Bibl. Mj«tt*i. quo vide U(. SjrJtum , tt tfeu. V.ireitum 1 Hi- 
Cl. XX*. .Otnjr. inful. num. lna ubi dt rixlem Fr*m- fior. Flor. lacutmt vcro GaJJtmt in EUg 11 llill. ri- 
ttji* loquitur , ait fc Epiflolat plutet Pontificum, ci< pag. »co. ait exfbre in B.bliotb. Gi.Uiamt eiu» 
Rcgum . Catdin.lium , Rcrumpuhlicarum , Principum Volumen Mi. in qtio rccenfcntur nomina eotutn . qui 
id eumdcm mift» exfctipruTe . quatura non paocas fe fummumin Rcp. MjgiHratum obsintb.nt , vu'go Pri*. 

rifim) V XIV A N G. MU B A N D 1 N I 

anno mccccxc f|1 Catbarinae Mcdiccae Galliarum Rcginac confanguincus , cui 
Leo X, daris litrcns , fc in prima Cardinalium promorionc Nicolatim facra pur- 
pura donarurum promifcrar. Ilic ex Clcrico Apoilolicae Camcrae '*> , Lirrcra- 
rum Apoftolicarum , ur vocant, Abbrcviarore , & clcclo Firmano Epifcopo, re- 
nunciarus cft die in. Martii MDXXVH. S. Tbeodort , mox S. Mariae in Domiui- 
ca , dcmum dic jcxiv. Iunii mdi. S. Mariae in Via lata Diaconus Cardinalis ; 
quam Ecclcliam , quantumvis iam Presbyrcris Cardinalibus ellct adfcriprus , obti- 
nuit, unde a nonnullis S. Mariae in Vialata Prcsbyter Cardinalis nuncupatur. 
Praefuir anno h. xxi. dic vi. 0:tobris Epifcopus Ecclcfuc Firmanac , Leonis X. 
Ponr. Max. beneficio ; nondum ramcn auguntus, aliquot annos tranfcgir, donec 
Hadriattus V. camdcm Ecclcliani a Lvgatorum Piccnrinac Provinciae poteftatc 
liberavir 0 . Rcxit ctiam Abbas Cocnobium S. Isonardi in Apulia , Epifcopus 
Ecclefiam Sarlarcnfem in Gallia , & Archiepifcopus Cufcnrinam l) , aliifque 
Saccrdotii» in Italii , & in Gallia Tranfilpina , ut ea fcrebant tcmpora , dita- 
rus ert . 

§. XX. Vi.v Cardinalatus hcnorc dccorarus, pcft Rominam cladcm , ac dc- 
popularioncm, dimilTumquc Ponrificem, inrer oblidcs Caefarianis darus fuir, ut 
pactis induciis conrtantior fidcs fcrvarcrur . Hinc Ncapolim docras {*> , diu in 
Arce Nova, velut in carccrc fordidarus deliruir . Romam reverfus , ubique, & 
fempcr Ponrificis Clementis forrunam fcquutus cft . Trucidato pollmodum Aie- 
xatidro Mediceo Anno mdxxxvii. iis Cardinaltbus imprudenrcr adhaclir , qui c<<n- 
rra Cofmum Mediceum , mox cxfpiraruram Fiorcnrinac Rcipublicae libcrrarcm fc- 
diriolis conliliis vindicarc moliti funr. Scd quum in irrirum cecidillent conarus , 
una cum fociis, re infecTi, in Vrbcm rcmcavit; multo cnim iropar crat viribus , 
& arribus Cojmi Mcdkei primi Magni Etruriac Ducis, qui incrcdibili quadam cal« 
Jiditatc elatos Florentinorum ammos ita paullatim dcprcint, ut numquani attolli 
amplius potucrint W, 

J.XXt 

rijlm nuntupafj-n , cnm eiufil.Trt notii, ducf.ju? iti- 
drm Libnx fub rlfjls I f. Rejiluziane di prtticbi 
fitte d iir Oftit d Ditti di Librrt». II Frmtitbe 
*ttr mnn* M J ..CCCXCVI. 11 cjuo cJigirur cum iliis Ci- 
•ribai ad perp.-ndrnd.» tv.nlTimu RVip orgocia curo 
P.i:ifice, Rege G.ll ac , 4c Aufelunenfiiim Duce . In 
CoJlefthne FpiftoLrum , cui titulu. .• Rmcceltj di 
Ittter? ftllm Pitturj . Scatlnrn , td Arcbitrttarm 
Kxni f.-r Ni.-cplo. c Mitco Pjglitrini MMCMrtl. fcqq. 
T. tiu III. p>!; jt). fV pjfucc» dvie Epiftolie ad 
Tbjddieum adfetuntur: 

I. Al Sig. Tid.lcci GtdJi , Romm . On rtts , e tnng. 
giar mi» . II» rieevnt* aua vijtra , per Ij »u.ttj mi 
mvvifnte , cbe i» mt.lammudi m Rinirrt fcmdi muarmmtm 
tfi frafi, ifwmii fubu» tmt It li damtndji , mi firan» 
tji"> . c}" Ji tutta g >:;fi il Veftnv per MM . tbe 
pi f*tt* ■ '.• i , // qnmte vi prrtt , mmudiate 
fjmmtt fi» frelU p-.tete . t it ftntlt Wti mi rme- 
camjm lite il />', r » d l V-ftiv» \ e m ftffl* »»' di- 
r* , tbe m*m tifigaM, p.tebe frr difiiia cbt i» 
«biim mjmta, sjh e r.jt.t,. tbe ia aam mbbim f.t- 
t* pii . che »*m prymiji ml Vefea-a : e ftitflt '/1, 
fitebi v;lia , tbt il l .fcaya / p*fm ebimmmrt di 
nt »/»tjr'in>» f-rvita , e mmcbe ptrcle tpfartieme , e 
infartt piit m mt . ebe m meffttm' mltra . Nam mt. 
ttdt mtlt a. Crijlj f.l.ee vi eamfervi . Fmtta ptl va- 

firtmtt -J. FMrmtj Vante mimimtare dtl Ve- 

fcasa dt Dnk>. 

II. Oitr.it» , i mafgtaw mi» . A fejli ifl e ptf. 
fmt» di fCfl M. Frauc.k-.i mifatt ....<••» unj vaflrm 
Lettirm ai Rinicri , p.r ,',,;«;/.■ mwifjte the mi f» 
Pffmtm datati jj.. e ebe n drbbi dure » detti il 
M.-ff»ti dtt Vrfcavt , il fttale i» ra eaatemt» dj- 
re , tbbligat» p.r t.t J»mm» de' detli jf. dacati , 
ed tf tmftimma H tibr» libtr», t ebe h me »e ijpa. 
dtjlt >» tatla, il cbe mam mi par, eaejla , tveati 
la md miere im fa detl» l<br, piii ebe CLX dmem. 
ti . Pregtvi , efemda temiftma .tfiearJt» tbe fjte 
tintent» f .imert, patare , perebi me fjrete pucert 
0 M. f ancrfco , e ta ve ne reflerb abbl^atijjimi . 
F. t/iauli ijcrivete im Brettnfm» ml Vcjeavi , pric- 
fti. cbe h pregbimte . tbe Ji» ttmttati rimelterr 
CXXV. iucjti . Altra mtt tteade . Crijl» fet.et vi raufrvi . 

Firtate .... MCCCCZXXXIV. Vjlrtt minijt»re del 
Vefc.va di Dcl». 

Hic Vnnttt . feo AlttVUttl , e-grr jlni piftor Cn. 
rlicum , mcmrritur a Gjtreia Vnjjria in Vita It.-jfi 
Frarris Amgeliei Otd. Pra-.iic. in fiie vitae Cttpta. 
Ijmmti attlli GatlJ . »c Ghet trdi Piilorii . 

(i) Ir> S*Iji»»i Sjlvinint in AddtltMlbttfj M i 
•d lliftor. Plot. Ntir.i r. Scciprcr. ImI i tPfrtt irt Bi- 
bUi.-J». publiea Mmrueeiliaaj , a JJjt.jiic iu Djptifiriarc 
ci /enabii mmcn fuillc indiftim 

(j) ttc. Giddiai in cit. Elrg Hnlic pjg. n 0 . (e 
Traft Hiftoric. p.g. Frmnctfui P»»j i„ tUgi.r 
pjg. «v. 

I!) lloc Pontificinm Diplcima. datlim Rcmae apnd 
S. telram die nn. Miii mdxiiii. adfertur ■ Ferdi- 
uand» Vtbettii Italne Sacme Tcm. II. paj. 7,0. 
cditioni, Venetie apud Sebtjliannm Ctttti moccxtii. 

foL 

(,/ Samcntrtanui Galliae CJiriBianjc Tcm. II. Pjliliit 
trp'i Rtgii, mdccxv. f.'<|fj f..|. pjg. if>4. rclctt. Ni. 
f-itum CaidmaUm Gtttdium lub tmalla III. SS. 
Viti lc Midefti in Micello Martyrnm -Titnlum obti- 
nuille, ic Cutbtriut Meiiee» Gal.iarum Kcgmi pr«. 
mi venre , F.cc cfiam Sarlirrnfcm » Frmneifc» 1. Gj|. 
Iiarum Rege idcpnim fuiiTc . undc Fetrat Airttimmt 
fub die Hli Mjii mdxixvii. Cardinalcm Gmldiam txo. 
rar, UC Bcnrficium Ecclcliaflicum prn Bmrptatemje» 
Vttali obtineit , lubiu ■gcn» : Jiccbe fatela , Si£ntre , 
fe vti.lt ebe Id.lit vt /revjv:'?, iu mltrm mnnierm 
ftt nin vi m frtvydat» lj'.\ttejlm Crijlimaijjim* . 
Ij fre°t ptr ma v*jtr» firam, r per ma mit pmrem- 
te &c. ViJ. Ltttert di M-ffer P.riro Art-rino tarigi 
aft"5' Mjiico it Macflto MDLl t. I. 7«n» / p if 
51. r, 

(|J A Clemeate VII. Cnfeutini Aiciiicpifccpitu. 
•dminiftfator pctprtuut elcftu» cft die [uutarii ulti- 
mi Mnxxvtu. uhi fcdic ad annum uf^ue mdxxxv. 
»]uo 'Ibmddae» tx fntre nepoti ccftit , rrfte Ijcib» 
Giddi» inEloj. cif. p»g. t«a. Vidc cium Ferd V a bcl- 
Itum Irc. cn Trm. IX. pig. sflo. 

(«) Vid. ljctbum Njrdtum Sltrie &c. Fireaie fer 
Baciclcmmcci Seimartelli Matxxnv. p.g. 154. 

(7) Nttdiut I. c. Sr»/f» Ammitmtmi ij!»r. Fi»r. Digitized by Google Praefatio. XV 

$ XXI. Ipfum , al r dbilitare, huraanitatc, atquc omnium fcientiarum gcnere 
pracltantiifimui-n fuis in Epiltolis Mss, vocat Antonins Milefius " . Legendus 
quoquc Frauci/cus Pona in Elogiis, qui Nicolai virturcs itylo uberiorc pcrfcqui- 
cur, Peilime tamen in fuis Littcris ilii dixit Petrus Arretintts •*) , qut malroj 
in eum aculeos immilit . Exitant huiuLc Cardmalis lirterac ad Cardinalcm Cy- 
tttm datae in coramcndarioncm Rcipublicae Florcntinae, eafque invenics inter Epi- 
ftolas Principum J> . Eidcm quoque littcras dedit Nico/aus Ardingbellus >* . Ec- 
cleiiam S. Mariae in Via lata rcltauravit , cxornavitquc , ut cius inlignia ex 
inarmore ibidt.m exflanria , omnibus indicio funr. Firmuium vero Eccleiia u tam- 
etli abfens adminiflrarit, in cam tamcn omnia qnae potuit ornamenta contulit, 
iive facratn fpectcs fupelleclilem , livc Palutii Epifcopalis inflaurationcm, quam 
poftca curis fcflus, Laurentio lentia Nobili Fiorenrino (fJ anno mjxliv. cum re- 
grcflu , rcfignavit W . Dominus Collifdpuli , aliorumque oppidorum fuit . Pon- 
tificiis Comitiis interfuit , in quibus Pau/lns huius norainis UL renunciatus eiV 
Romanus Pontifex 7'. 

§. XXII. Luculcntiflimum de eius virrute tcflimonium dedit prae reliqu ; s Fran- 
(ifcus Afulanus in Epiitola Nuncupatoria , pracmiila C/audiani Operibus , Vene- 
tiis imprclfis <»', quae ira fe habct: „ Franctfcus Afulanus Nico/ao de Gaddis Fio- 
rcntino Epifcopo Firmano dignilfimo S P. D Quae antca ad n< s conitantt 
omnium fcrmone de humanirate, & prudcntia tua adfcrcbanrur, Nicolae , ea 
nos fuperioribus diebus , quum heic efles , agnovimus , atquc ita probavimus , 
ut longe opinioncm omnium , quae de tua virrute erar, vicifle videaris . Itaque 
tantum ad amorem, & meam in te obfcrvantiam accclfit, ut vchcmcntcr cupe- 
rem aliquod mcae in te volunratis iignum dare ; id quod oimino raiht hoc tem- 
porc videbor confcquurus , li co abs te animo haec accipienrur, quo a nob : s 
dantur; ego enim quum maiora per hoc tcmpus, ncquc poflim, ncquc udeam, 
quantum in me fuit , efleci , ut CJaud C/audianus quam emendatiflimus in luccm 
prodirct , & fub tuo nomine legeretur . Is enim dcmum efl Poeta , qui iingula- 
res, atquc incrcdibilcs virtutcs tuas divino illo fuo afrlatu , & commode ex,)li- 
care, & ornate illuflrare potuiflet « Sed nos in primis illud, apud eos omnes, 
qui Claudianum aliquando in manus fumcnt , tcftarum etiam atque etiain volu- 
rnus , idcirco eum nos ita cotreftum , ac informatum tibi potiflimum mittendum 

curaf- 

Tom. Itf. pag. 440. fc .]..;. Immu Baft. AJriami farfb Ji nom f,r mttto frlma cbe a.ltfo .1 I» gra» 
H ftur. Firtmtt tffrtf» i Gimnti mdlxxxiii fbl. fmmma. Jr" demmri , cbt mtt vtftri alltggiameut» figi»- 
pig ir. £«Jv»'V«» GuieciarJitui Commtntari frt I» ci U mis fervimc, teutuJtei vti lt m»m ; co/a iu- 
Vemenia frr Sicetli Bevilaefua molxv. 4. pag iS. d'gma a mu barri . mtu cbe a u» Cardimalt Et 
AUmi mtnmucciui , Vita ii Ctjimo de' Mtiici /:»- paucii intineftit : W»« mi Jom foluto te»trt di ■<■• 
/»«-«« mdlixxvi. fol. pag. 6t. I« |>) & fuiiui I: V. t- f»r dttF i»fimria cbe mi nvttt fattt , la venJttta . 
ftift» Ciuimt. Vit» 4tl Sertmijfimi Crjimi dt' Sleii- cbt ttfit fi vtdra mette ftamfc fnbblicbt . Mx tpi- 
ti &t. Im tiremce fer i Giumti MDCXl. 4. p«g. jl. itutua cl>udic kl : gtmranJovi . cbt im me fi Jefileia fra<i. i/ graJt tbt im vti fi viimftrm ■ C< r\\*t tuncn *x 

(l) Apnd Ciacctnimm in Vitij Pont. Sc CxrJ. Tom. Epiftoli» «J Arrctiuum cUm Tomo II. pag. 1»«. 107. 

B P"g. ♦«!- Ambrofium prxca.aum in acdibw SlroLziornm . prxe- 

(1) Se in hunc Cardiiulem infrnCRimucn prackait fente Cardinale GaJJit , qui eum a ludendo fruQca 

Arretinmt . Vide Epiltclarum ad Arretimmm fcriprtw revocare conatiu fuetat , memocatae pecuniae i " rum Trm. II. pag. *otf 107. apud C!. loammtm \1ar. fecilTe. 

Mtizucielliuw . Vita Ji Pietrt Aretimt im ftdf Ijl AuguBinnt QUtimui jo Athenro Rumano P«. va fer Giufeffc Ctmiuo mdccxli. ». pag. 170. feqi). rufiae mdclxxvi. 4. pag. j*a ; ait: Exjltnt buiufce Car. 

dinalil litterat aJ Carjiatltm Cyb» Jatat ia In Carminc *d Principvm Sajernitanum , quod ttgitur Ji 

Libro III, O/crr Bmrt.fcbr pag. 14. ipfum fidei fra. memjatitmem Rtifmblicat Fhremiimmt inter Efijlttai 
cturrm comprllat Arrelmut hi> vrtbii : Princif uui fluriti tyf it excufae. (jj Itctbni GaJJiut in Trittatn Hiltor. pag. «4- 
haee m moiiac prudidit: EjfemJo Vejctv» Ji ttrmt. 
fict il Palazta cbt firvt ftr gli ttrctvefctvi Ji tut. lllufiriffimt Priueift fer Din (4) Idem Otcctmimi loc. cit. 

Cbc vti fttc mn grau carict * vti fttjfi 
A mtm vi rictrJar Jel fatlt mit . 

Sti bemt Ji mancar cib cbt ba frtmtft ftt, 

Al CarJimal Jt' Caddi virbi gratis , t» fnntt , fttmtmmamt efu tmtore mom vi Bejje , ma 

B mom fi amcvra fe gti ftffe ammelj» . gtvtrmaft fmt/ta Cbi'f» fer mm SmJJ r»ganea . cbt fu 

In alio Carmine ad Francorum Reg -m . quod ibi- il Jut mifatt , Moufiguart Lenxi , lamlt ctltbrito Jal 

dem c.ltat p.g. 19, tali paa . in eumdem invehitur: Varchi . t Prrliti Ji moll» tmalita. Trovafi »11» 

St vaca Pievt , CimmrnJa . 1 BaJia . ftrla Jel Daomt , t mel Joffittt J.utr mttta Cbit. 

Nom Fabbia tmtllt bejiit cbe mom farnu» fa ; ficcomt ntl Ctmftm.it . creJ.fi cljer U mafira Cre- 

// Pater mofter , me f Ave Maris . et da farftma dtrn» di fiJt , c> tru.lita , la auilt 

/• I» v* Jir . i'ei I ba fer mal , fm» Jannt : fcrivt . ebt mtlla Vita Jel CorJimale M Mundi vl / 

l»*riri cbt Gaddi. fatzi Ja cattma, fit mtntiont , cbt qutfti fi /* Majirt Ji Oimtra dtl 

Drbba firaccar 1) gi tfa tmtrati /*••■«? Card. Niccolo, i/ gualt gli fredtjje la digmiti Cardi' 

in tufpicioQim vcruTct Artetiuut , malitia. 
Eufebiit. farailiarcm fuom , dc. num- (6) Vgbellimi lcc. cit. 
monim aureorum . quot ad eum Galliae Rcx dono mi- (7) Ciacctuiut loc. cit TY.n. III. pag & 4(1. 

ferat. in aula Cardiaalii Gaddii ludendo iafturam fe- (1) In aedibai AUitl AmJrtat Afulami fuetri . men- 

ciflc, Epiftolam ad ipfum felle plenam f Tom. II. fc Mutio mdxxitJ. 
P .g. 304. ) dare aufu» eft , quae u.c.pu: Egti mi i XVI A N G. M A R B A N O I N I 

furaflc , quod in te virtutes illae omnes rcpcriuntur , atquc excellunt , quas in 
gratiam ille Honorii , Stiliconis , Manlii , & ccterorum, carminibus fuis expref- 
fcrit . Itaquc de te ipfe nihil aliud dicam , nili ut optimus , maximufque Dcus 
faciat, ut cum brevi honoris gradum adipifcaris, in quo, & re ipfo frui pof- 
fis , & cam cetcris animi tui bonitatcm pracftare , quam a puero prae te tuli- 
fti, tk nunc tanropere expcris . Vale , & me , & Bernardinum Sandrum , qui 
fe tibi totum dcdicavit , commcndatos habcas . „ 

Exrtat in Bibliorhcca Publica Mag/iabetbiana Codcx chartaceus W , in quo 
habetur Cofmae Gaddii Epiftola infcripta „ lllultrils. & Revcrendifs. Cardinali Gad- 
do, quac inc.„ Quod nihil ad te , Revcrcndillime Cardinalis , lirterarum haftcnus 
dedcrim , duo potilTimum in caufia fuerunt , primum ingcnii mei paucitas = quum 
iam quadncnnium littcris Grammaticatibus claboraverim , quam Itudcndi pote- 
ftatem Dominus mcus Siutba/dus mihi fccit , has ad tc dare lirrerulas confti- 
tui - Ego apud Nico/aum , tuum ex fratre ncpotcm , adliduc fum 8tc. Florentiae 
pridic Cal. Aprilis mdu. C». „ 

§ XXIII. Anno m xu. in Galliam fc Gaddius contulit , ut Sarlatenfem Ec- 
cleliam , cuius Fpifcopatum iam indc ab anno mdxxxui. obtinuerar, uti diximus, 
inviferet. Excipitur itaquc die xxm Aprilis , procedentibus obviam Confulibus, 
& Civibus ufquc d rines Sarlatcnlis dirionis in Campo dc Rou/Jia ; porramque 
Lendrevillae ingreflus , ibi fub arcu triumphali iuraraentum dc morc prae.titit . 
Ecclcliam vero illam pcr loannem Fabri Epifcopum uricnfcm SuftVaganeum ad- 
miniftravit , donec Francifco e Senneterre infulas ccdcrct . Romam dcinde re- 
verfus, electioni in Sun.mum Poiuiriccm Iulii III inrerfuit anno MOU <3). Tan- 
dcm , quac rcruin humanarum viciftitudo cft , Florentiam quum advenillet, mor- 
bo correprus , dicm claulit extremum anno actatis fuac ixi. die xvi. lanuarii , 
ex ( ontelorio autcni dic xvii. Fcbruarii anni mulil & in fplcndidiflimo avito Sa- 
cello S. Mariae Hovetlae tumulatus fuit, in quo dcindc Nico/aus nepos nobile 
illi fcpulcrum conftruxir , boc epitaphio exornatum : 

N'COlAO GauDIO THADDAtl J LIO S R. E. CaRDINALI 
De Rf.PVBLICA CmkISTIANA OIM ML MERITO 
SEPVLCRVM HuC TtVTO PaTkVO DF.tlEBl 
NlCGL*V> GaDDIVS CrN.VlT aNN. SAL. MDLXXVH. 
VXIT AN . LX. MEN». VU. DUS XX. 

Obiit ann, Dom. MDlII. xvii. Kal. Febr. 
ioa\". §. XXIV. loa nes Gaddius Tbaddaeo parre , magnae in Republica auftori- 
GAD - tatis viro , ut fupra diximus , luccm adfpcxir Florentiac die xxu. Aprilis anno 
mccccxcm. A primis adolcfcentiae fuae annis in ftudio virruris, bonarumquc lit- 
terarum adco profccit , ur Romam profcctus , Cubiculi Apollolici Clcricus De- 
canos 4 , ac Ponrificius Commillarius fucrit rcnunciatus IfJ . Quum graviftima 
illi ncgoci i componenda inrer Pontificem , Francorum Rcgem , arque Aurelia- 
nenfium Duccm fuilfcnt a Florcntina Kcpublica impolita, h.iud facile di&u cft 
qua dcxtcrirarc & gloria muneris fui partcs cxplcvcrit . Iri dirrjcillimis fiquidcm 

rebus 

(l) Cl. Vlll. nnra- 1:84. in I. ubi io Epiftola aJ VimHalJmm p»trrm , qu» ri de ftll- 

(1) In fiieutmti Codicis m»n»or.Wii» <]U»cJ»ti einf- Jm fais racionem reddir , MlMgk :e»mvemi D. T.nJ- 
Jjm Ctfmae GaJJn occutrunt . tx quihus bacc pau- dartim Strotxium Jom Ctfmae GtJ.in o:currunt . cx quihus baec pau- darum Strottium , a qva imtelleai firtrem ttmeft* , 

ca fclrgimu, ; d*H» , atfmt farti vir» mmffilje , aj fmtm etiam 

RietrJ» eamt t Si t€. di Mj . 719 ic + ?. il Rtv. Ptem* »l'fm»J mi/i , fmi *lift*»J* dt mt* f»Ji» 

Mejftr Bctnardetto Vtfi*v» d' Areima Jt' Minorbctri im littrrit tt eartiartm reJJrt . 

mi dette Im frim* Tomfmr» , Ser Picro de' Boon- (j) Vid. S*mm*rt*t. in Gailit Chiiftian» Tom. II. 

fanti di BHiem» me fu ragat» , tilort Stttra di dettt pag. tflf, Otte»mimm loc. cit. cV Itcttmm Gaddimm 

Vtjctv» m Elogio ipli confctipio . St in notii pag. idj itft. 
RictrJ» eamt a S, IV Ji Ntvemirt itri. fr.-fi U <* It» fe ipfum nuncupit in Pracfatione Italici» jjt. frefi 

temmt* J,Ua Pirst Ji S M.ti» Noeell» 1« C.bitmti Pitnutiii ImJmviei Martelh a fe editii pr»emilT». 

rlmmmtiatami il ReveremJift. CarJ. G»ddi . c> 1/ Re- qute ira infcribicur ■ G10. Gaddi Cherica JtUa Ctme- 

xtrtmdift Tadeo G.ddi Areiv./cav» Ji Csfeit* . r». r* AfaStlica * h Ulmfiri/fim» e RevertmJiffima M»m. 

gtttmt Ser Micbel Ja Roi»io Satar» mell» Arcivefe». fitmtre U Sig. Cardimalt ( Ipjwlito ) Jt" Mcdici ■•/>• 

vad, Jt FtrtUU . & * di 9 di Olttirt IJJI. 1' tr* Sigmar fmt Vtar. editione Flotentina »pud Cermar. 

jpeJita l* Bail* di Jetta Pieve &r. Jmm Immttm MDitinii. I. 

Kie*rJ» e,mt * J, ,j. di Maggia U Krm. Lodovico (j) Vide Gmntmm . Strdimm . & VoreHmm in Hi- 

it Serrii.011 Vejiav, Bitettemje . Smffrtgame» delF Ar- Roriis l quorsm poftrcmu» Lib. IX. h»ec addit : f 

eivejcama dt Fittmtt , mu Jette li fuattr» Ordimi ntmJimema m»m vi m*ue*m» delle famiglit . It fm*U 

Mimari , ratatamt Ser Iacopo di Niccolii Pagni Na. metfm» taval* , t> vimam» JfhmdiJtmtmtt d* Oew 

t»r» Afaflelica, Imfrritle iu Hrrmu. tilaamimi , camt gli Antinoti , i Barrolini . I Buoiw 

Hu.us eiufdem Cafmdt Epiftolae . & Carm.n. qu.e- ro.nei i Tornabuoni. i P»ni . / Borgberini . I Gad- 

dam L.t.n» lcguntur in Cedice eiufdcm Magliatt- di .1 RucclLi , t ,r*'S»lvi»ri Picto d 1 A' 

ebi*m*e BtbUmbcc» Cl. VIII. cb.rt. in I. nu«u ■>«•. tkmni allri. Digitized by Google Praefatio. XVII 

rcbus adhibitus nihil habuit antiquius , quam ut candore , probitate , & comitate 
omnium libi benevolentiam conciliaret, 

§. XXV. In omnigena erudirione excolenda , & in Ic&iflima fibi Codicum 
tnanu cxaratorum, ac vctcrum editionum refertiflima Bibliotheca comparanda (') 
totus incubuit . Hinc fachim eft , ut Romac eius acdcs pofitac in Via /*//"* , 
in Rcgione Atenulae (*), Mufarum , & bonarum artium domtcilium ea tempeftate 
<iiccrcntur, & eflent. Hinc Ioannes Evange/ifta non obfcuri nominis potita cecinit: 
Principibus plactti Gaddis, fub tiumine iu aula 
Vivere me quorum feptima vidit biems . 
Annuis ftipendiis doctos quofdam viros fibi devinxit , quos inter excelluit Han- 
tiibal Carus , qucm libi a fecretis adfciverat , quique tum cgregiis epiftolis , tum 
carminibus clegantiflimis Ioannem ipfum fummopere celcbravit (3 ! . Maxima quo- 
que intcr ipfum, ac Ludovicum Martellittm neccflitudo intcrccflit UA , quumque 
Neapoli fuilict Ludovicus immatura morte praereptus , cius Italica Pocraafia Itu- 
diofe collcgit, ac Caidinali Hippolyto Mediceo nuncupata, typis mandari cu- 
ravit (*) ; intcr qgae pag. 65 m laudcm Gaddii noftri fcqucns legitur: 
Gaddo , io men vb lontan da 1 patrii liti , 

Et da voi, mio foftegtto, & mio conjjglio; 
Sol percbe in quefto mio gravofo ejiglto 
Non Jta cbi mi conjb/i , 0 cbi m' aiti . 
Deb com' oggi Jiam noi da noi rapiti% 

lo forj' a morte , & voi certo a perig/io , 
Sovr* al Tebro , cui > uove a far vermig/io 
Gente , peggior cb* Antropofagi , & Scitt! 
Ma pofciacbe 7 d ftin fi fugge iitdarno , 

Ciafcun foffrifca umil , dovuncbe e'fia, 
Fortuna , 0 buona , 0 rea cb y ella fi mqftri . 
Voi fe tornate mai vicino a P Arno , 
Et veggiate ta/or /a Dotina mia , 
Moftrate/e i/ cor • io negli occbi vofiri fo "). 
Eidem quoquc Gaddio dcbcmus Cyri Pcrfarum Rcgis vitam, cuius manufcri- 
ptum Codicem powdebat, Italicac datam linguac ab Iacobo cclebcrrimi Poggii fi- 
fio, quae cum iplius Gaddi; Praefutione in lucem prodiit b) . Auclor eft Ioannes 
Cinellius 8 cxftarc in Bibliothcca Strozziana Fiorentiae eius Orationcm nuno- 
fcriptam, habitam in Nativitate S. Andreat . 

§. XXVI. Inter Epirtolas ad Petrttm Arretinum fcriptas , & Venetiis inv 
preflns anno mdli. per Francifcum Marcoliuum Foroiulicnfcm duic cxftant Ioan- 
rtis Gaddii, ex quibus eruitur , quanta inter utrofque confuetudo , 6c fludio- 
rum, ac pccmatum communicatio intercederet . Data cft prima Romae die xv. 
Maii anno mdxxxvi. ingeniique , ac falium plcna cft ; in altcra Arretino gra- 
tias agit, quod iplidono mifcrit Numifma fui cfligiem praefefcrcns . Intcr eiufdcm, 
vcro A retini litteras '») una cxftat ad Ioannem Gaddittm , ex qua conftat ipfi 
Gaddio Arretinum miliflc ,, una tcla d' oro tefluta di giallo = la qualc c opcra 
ricca , e bella ; c ii vorrcbbc chc non foflc bclla , e ricca ; fcndo cofa di voi 
che fiete ricco e bello . Ma dovc fe udi mai piu , che uno apena veftitoli 
]' abito di Prclato cominci a dare, e non a torre? lo ftupiCco piu di cio, che 
di Mefler Gittlio dc' Medici , diventato fupcrbo Pontcficc , di urnile Cavalie- 
re &c. Di Vinegia il vn. di Ottobrc mdxxvhi. Prodietunt etiam Nico/ai M*V> 
Cat. Ut. Codd. Tom. IV. c cbia- 

(i) Exftant idhuc Codicei tllqurt eiut nomine in- C»rjin»1cm . 

figniti.utPlut-LXXXfX. fup. mcmbr. infoLnam. lar. («) De hoe C.rmine m Pr.ef.tione eit.Ue ed.tio- 

& num. KHb u. (Scc. ni pcaemirr» idcm htumei Gtdilias htec babec i 

(1) hc Gtidiui in Trtft. Miltoeicn cit. pig. 4* «« Stmtt» tl» *Ui ghrmi fis/ptti mi mmmt ath 

(3) Gtddimi in Elog. Plcr. typii Ammtmnt Mmfat mami ftritumi Aa ht ( fettmdt ttt fi />«» temfiJt. 

«DOIivli. 4. pig. sco. rart ) mtl ftrtirfi di R -,.i , dtvt poto avamti la (4) lit. Gaddims Pu\t II, de Scriptor. non Ecclef. rtvima di qaella mltimamrmte h viddt . ftr il qua- 

Vrrbo Martellims. h V. lltuflrifs. cV Renremitijt. Sigmtrij pttrj vedert 

(j) Priin» horum Cirminum edirio fifti eft /» amamtt egH fifft frtfagt & di qutl flspltt , del- 

Rtma fer Anton Blido J" Alnlt mt'V ammt MDXXXlll. ti fua ttrta vtta frt. 

*. H»nc editionem r^rifTimam effe •dnrmat Aftjhlmt (7) Ven«tiil p»r trrgtrimm do Gre^triit «01x1« I. 

Z/mtl in Adnctationibut »d Bibliothecam Italicac E- (*) Ttftamt Lttttraia Mi. in Bibiietbec» Majtlia. 

loqucRtiic hfli Ftmtamini . Venetu» MOCCur. 4. apuJ hri. Tomo I. p»g. 7)p. 

hammem Btftijlam Pafjuatt p.g. }>. nof. ». ubi umcn (9) Ulltrt di Pietco Acetino. Tarigi tffrefft M»(> 

perpec»m tt»dii haamim (ia.ijium fuiffe pofttaodum teo il M.cftro MDCIX. I. Ttmt 1. fag. 14. r. jtviu Ang. Mar. BandinI 

fbiavelli Scrmones W Romac mdxxxi. quibus praccurric Bladi Afulani Epiftoia 

ad Lannem Gaddinm , quac ita fc habct : 

Al Molto Rcvcrcndo Monlig. M. Giovanni Gaddi Cherico de la Camera 
Apoftolica > Padronc , & ficncfattorc Olfcrvan. 

n Confiderando V. S. R. Monfig. mia la baflczza dc la mia povera forcu». 
na , & la grandezza fua , & dc' fuoi bencfici vcrfo di me , vedrl , che io non 
ho, con che alrro pofla in partc riconofccrla di tanti obblighi , quanti io ten- 
go con quclla , chc colla gratitudine de I' animo , & querta cnn nelTuna altra 
cofa , chc con i povcri fcrruzzi dc 1' arrc mia poterle diraoftrare . Pertanto 
avendo io ftampari gli Difcorli di M. Nico/b Macbiavelli voftro Fiorcnrino , 
fopra la prima Deca di T. Livio , bo voluro quelli ( o per dir meglio la mia 
fatka fopra di quelli) indirizzarle , non gia per pago di quanto le debbo, ma per 
pcgno di quanro tenuto le fono . II qualc obligo c tanto , che s'ci non fupcra 
la fua libcralira , di certo la parcggia, fcndo vcro che ad un povero dcbirore fia 
aflai ricchezza 1' cfler molto obligato . £t tanto piu volcntieri glie ne dedico, 
quanto piu mi parc , chc T cccellcnza di qucfla ntarcria (la conforme a V al- 
tezza dc lo fpiriro fuo ; & quanto V. S. ticnc in qucft' opcra aflai maggior par- 
tc di me, fendo ella ftata tanto amica , quanto io intendo, de P autore d' 
cfla , & tanto affczionata de le cofe fue , & di piu fcndo tal libro ufcito di cafa 
fua , Sc da gli uomini fuoi mandato in luce, & con gran fatica corretto. Per- 
cib chc quefli Difcorli dopo la morrc del padre loro, quafi Pupilli rimafi , & 
privi di quclli Tutori , a' quali cgli come fuoi figliuoli raccomandati , & indi- 
rizzati gli havca ( avvcgna che fuflirfo da lui di tanta vcrru , & prudenza lafcia- 
ti ripicni , che poteflino inftruirc i Prcncipi , fondar Ic Republichc , mantencr 
loro gli ordini , & accrcfccr gT lmperi ) erano venuti nondimeno in 1'arbirrio 
de pochi , i quali arari de la loro urilira , & invidioti de I' alrrui , a mal grado 
di loro, afcofi gli tencvano. Et altri , quali gclofi innamorati : lc lor bellezzc non 
moftravano ; altri a guifa dc la favolofa Cornice , dc lc lor fpoglic , come 
di proprie pcnne, fi abbellivano, infino a tanto che pervenuti ne la tucel» 
di V. S. pcr induftria de' fuoi , libcrati , & divulgati li fono . Dondc che non 
altrui , che V. S. & quelli riconofcono pcr liberarori , & fautori , & a lei , co- 
roc fuoi Liberti , & Clicntoli s^indirizzano. A quella dunque nc fappino gra- 
do quelli , chc li lcggeranno , & de la mia farica,& de P opera dc gli altri fuoi, 
a lei medefimamentc ( a cui dcdicate fi fono ) nc rcndino grazie. Bene la priego, 
che fi comc per lci quefti Difcorfi da gli occupatori libcrati li fono , cos) da ca- 
lunniatori fi difcndino . Quanto a la fcrittura io mi tcrrb fcmpre giuflificato 
con 1'originale di propria mano de V Autorc, donde per henefizio di Monlig. 
Rcvercndiflimo de' Ridolfi , Padron mio, fi fono fcdeliflimamcnte cavati. E fc 
per rivercnza di quello, fi fono ne lo ftampare lafciatc paflare certe poche co- 
fe, che forfc da troppo fcrupololi profeflori de la lingua non faranno acccttate, 
non mi parc che ad un canto uomo fe ne dcbba riveder conro , ne la fua lin- 
gua maflime , & in quella di cofc si minimc . Io per me ho voluro in queflo ef- 
fcr piu tofto aflai fedele , che troppo diligente , & crcdcr piu a la fua autorira , 
che al giudizio d' alrrui . A V. S & a I humanira de' bcnigni Lettori fi convic- 
ne tcncr lui difcfo , & haver mc per ifcufato . Refta che V. S. ti degni accet- 
tar graramente quefto picciolo fcgno dc V animo mio , & con eflo la mia fervitu , 
& me mcdcfimo ( fe dcgno ne fono ) ricevere ncl numcro dc' fuoi minimi fer- 
yidori . A quclla humilmcntc quanto piu poflo, di concinuo mi raccomando. „ 

In Roma a di xvtti. d' Occobrc mdxxxi. 

Di V. S. R. 

Humile Servidore 
Antonio Blado d' Ajola Stampadore. 

Anno 

(i) Titnlu, «ft: Difnrfi ii Niccolo M»chi,velli ml», *i X. tmni „,„ fi ftamf,», , »> flsmfsti 

Srsrtt*rt0 Fttrtnti»» fipra U frimt wtnJint. fitt» It bcnt , ctt im tffi f ct»ttmg»n» M- 
Dtt» ix Titc. Livio. , Zinobi Duondelmonti . & » DXXXI. 4. la liae. finwfati ftr Antco.o Blado (f 
Cohmo RucelJ»i. Con grttir, c> friviltgi ii S. S. Afoli. 
Clejiunte VII. c> mltrt Prttifi , tbt i»tr» il trr. Digitized by Google Praefatio. X!X 

Anno portero luccm etiam vidit eiufdem Machiavelli Princeps W,cui pue- 
curric Epiltola Nuncupatoria ad eumdcm Io. Gaddium , quae lalis cll i 

Al Molto Rcvcrcndo Monfignorc MelTer Giovauni Gaddi . Cherico dc la 
Camera Apoftolica , & Padron fuo Olit-rvat.diir.mo. 

„ Avendo noi, Reverendo Monlignorc, dopo i Difcorli , & Nftorie del voftro 
Hitcolo Macbiavelli , ftamparo ancora con alquantc altrc opcrcrtc il fuo Prind- 
pc, & volendo qucllo, fccondo il collumc noftro , IbttO il nome d* una qualche 
onorata perfona pubblicare , ne occorfc fubito a la mcntc V. S. R. la qualc ( an« 
cor chc fotfe non bcn degno dclla fua grandczza ) lo piglicra nnndimeno vo- 
lentieri , & con qucllo animo , chc io glie lo porgo \ & lo difcndcra da que- 
, che per il foggetto fuo lo vanno tutto il giorno laceran.io sl afpramente ; non 
iipendo, che quegli , che 1'erbe, & le mcdicinc infcgnano , infegnano parimcntc 
incora i veleni, folo actiotche da quegli ti polliamo, cognofcndoli , guarJare; 
ne s' accorgono anco , che egli non c arto , nc fcicnzij altuna , la quale non 
fi pofia da qucgli, chc cartivi fono , ufarc malamente. Et chi diri mai, che 
i) fcrro fuftc trovato piu toito pcr amma/zarc gli hucmini, chc pcr difcndcrli da 
gli Bnimali ? certo che io crcda , niuno Pcr il chc laftiando quclH da una par- 
ic, & con qucgli ch' anno piu iinccro giudizio parlando, dico, che & efli , 8c 
tutti qucgli, che vcrranno , deono clTer tenuti molro , & obb'igjfi a V. S R. 
pcr la cortclia , & humanira , dc la quale, & i Difcorli, & lc lltoric da ran- 
ti tanto tcmpo delidcrate , fono finalmente vcnute in luce : & pcr I* opcra , &. 
diligenza di qucgli , che ella ranti , e si ccccllcnti ha in cafa , vciiurc corrcttc , 
& cmendatc . Et in vcro chc fe alcuno e , chc in quefta corrotta eta a qu-U 

10 antico , & tanto lodato Mcccnatc agguagliar li polla , voi lictc qacl dcllo, 

11 quale di tutte le virtu dilcttandovi , di tuttc avete cognizione , & a tiuti 
i proteftori, & amarori di quellc fetc non mcno favorcvolc amico, clie amicif- 
limo fautorc , & pronriffimo donatore. Ma non e ora il rempo,ne li convic- 
nc a mc dirc dc lc innumcrabili Mc di Voftra Signoria ; fol dirb io bcnc , che 
quanto a la mcmoria dcl Macbiavello s' apparticne, egli vi i non mcnoobbligj- 
to pcr qucfh opera fula , chc pcr I' altrc tiuc ; concn>liachc di gia licno ifiti 
di qucgli, chc in buuna partc tradottola nclla lingua latina , 1' abbino per fua 
mandjta fuori in ilijmpa , come tacilmentc potra vedere chiunchc , & quclla 
gia , & qu.-lta ora nuovamcntc a nome voftro llampata, mi piu ttm,>o ha com- 
pofta, leggcri, la qualc, fe non fara cosi picnamentc cottetta , fculioe V. S. & 
pcr la brcvita dcl tcmpo , & per la ignoranza degli Stampatori forelticri . A 
V. R. S. humilmente mi raccomando, & la prego quanto piu polfo , che ac- 
ccrtando allcgramcntc il dono da me offcrtole ( qualunque egli fi lia ) iccctti 
ancor me nel numcro dcgii altri fuoi Servidori, & amici » ai quili Dio U con- 
fcrvi lungo tciupo fclicc, c le dia quel benc, che ella deiidera nvijgiore. „ 

Di Fircn/.c dc li vni. Maggio dc 1'Anno moxxxii. 
In Prooemio (») Dckctorum Virorum ad cxpurtr,andum ab omni fifpe^je 
Religionis labc Ioanuis Boccaccii Dccam^ron hacc dc Ioamiis Gaddii rcxru rraiji- 
tur: „ Di quefti il primo fi dice elTer ftato di Mcller Giovanni Gaddi , m i|ro 
virruofo , e cortefc Gentiluomo 3' „ fcd fulius dc co Codicc loquitur Dominiins. 
Maria Mannitis *> bis verbis :,, Ncl quarro grado annovcrann i Depurati fteJi tre 
Telii inlicme = Di quclti il primo fu crcduto cllcrc Itjto di Giovanni Gaddi, virtaolb 
Gcntiluomo, morto nel UDXLH fc non ch: i D^putati li protJtano di non avcr ii :cl 
Tefto vcduto, bcnsi avcrnc oftcrvato uno, che coji qucllo fu rifcontrato da M-ntio 

c i frau- 

(l) Inflm F»»»««;»i'«» Bibliotrca dell' Eltvjurnn po Streizi , t le Ifttrie frtm t 4tA rttt J I M i 'i 

lulMna colle Annixatiwii ii Aptflol» Ziit Vrne<i> vclli Ihji» a Clcm nte VII. fii /«r «c iejic t J I 

pcr Gie. Rstifls Pejhaili MDCCXIII. 4. pag. »06- de BUdu .1 MvmfiiHtr Gaitili . 

prima Mnriiivelll Opi-nim rditionr ita loquitur: l.t (1) Aumrmml t Dijeerii ffi» aAmni iumgtl dn 

frofe Ji Niccolo Machtavrtli J$ viJero t4 frimt vtl' Dcc.imeron Ji MiJ\'r Gaotra > 1 it c | ciw. fittt 

M tjeirt Jmlls Sfmftrit Ctmerlr ii <\nton ; r> Bla- w»/t« Magmifiti Sigwi li-ftit :ii ilillt l rm M -.- 

do 1* Afi.la ta Rtmm MDXtXl. e MltXXXII. *. %t Sere.Hfimr /ofra /f nmttimm Ji 'fii H 

re» «• R"-^t Ji ftivttiva . cottteJnt* itm Clrmente cio fi11tp.11 1 F tmtm IUDLXtltl. lu tior.- :. 

VII. 1 /rn»f» J* Blodio PalUilio. // Blado JeJ,c» StM mf t rQ j «VOiHfJ MDI.X • IV t. p>g. 9 I 

/ Dijeorfi iil Macbiavellt • M»»/»»»re GaoVannJ GaJ- (3) Huirn Ccdicii m.-minit ct:.im t*. Cin f-'»» di, t.teric» ii Cmmrrit , iiermJ», che f*r«u.t r.?<»/»i cit- 
Atl pnprit trigimmte f,rb*t» iil Citr lim.le Niceo- (+} lllttflrJii»«e Hhrics Jtl Bcccaccio . / 
16 RiJulli . II Priucift /« J* /«» itiinm * Filip- M»ct»ui. * f« g . t5jo. xx An«. Mar. BandinI 

franctfi , oomo affai ooto pur oggi per le fue rime , aon meno di quel , che 
ji rcndefle cognito in vita pcr eflerc ftato Corrigiano di Utmenxe VII. e di Pao- 
lo III. Nel quji Terto rifcontrato d»J Francefi, qucfto parvc a* Deputati d'ave- 
rc trovato, chc vi erano pcr entro roefcolatc di raolte chiqfe, e di rali aflai hea 
hjnghc, quali chc chi lc fcriffc valcflc rchcrzare,c far pruova , fe fapcflc mot- 
tcggiare anch*egli.. „ 

§ XXVU. At dum gravioribus ftudiis opcram darct Ioamet , ctiam levio- 
ra quaedam » honeftam animi remiifioncm quacren$ , minimc negligebar . Idcir- 
co quum egrcgiog intcr Sculptores iJlius acvi excelleret Ioann s Francifcns Ru- 
ftici , lcpidiflimi ingcnii vir , cum co m .xi.ru utebatur Gaddius familiaritate , 
ut refcrt Qeorgius Vafarius in eiufdem Rufiici Vita. Hic autem focietatem quam- 
dam inftituerat felectoruni amicorum , quos intcr Julianus Medices , Ioaunes 
Gaidius , Ludovicus Martcllius recenfebantur , quorum iinguli convivia per an- 
num varia , Sc fplcndida , more vctcrum , exhibcbant. ,, Monlig. Giovanni ( in- 
quit Vafarius ) rapprefentb coll' aiuto di Iacofo Sanfovino , d' Andrea del Sar- 
to , e di Gio. Franctfco Rufticbi un Tanta/o neli' Jnferno , che diedc mangiare 
a tutrj gli uomini della compsgnia , vefliti in abiti di diverfl Dii , con trjtto il 
rimancnte dclla Favola.c con moite capricciofc invenzioni di giardini, paradili, 
foochi lavorati.ed sltre cofe &c. ("„.Duro autem eflctCIericus Decanus Camcrae A- 
poftolicae» ac Ponrirtcji Commiflarii munere fungcrerur, anno mdxxxvi. cura illi 
demandata cft excipicndi Carolum V. Imperatorem . Tunero capto , victoriij ona- 
flaro, & at triumphales arcus in eius honorcm erigerentur, quod ipfe quanta 
cura dignime praefliterit , illius aevi Scriprores abunde tcftantur '0. 

§. XXVUL ficd viro longiore quidcm vita digno importuna mors , quum an- 
num actatis agcrct xux. Florcntiae die xix. Qctobris anni moxlii. & optimorum 
conliliorum ftudia, & paratae purpurac honorcm intercepit. Gravem ex eius obi- 
tu iacturam nobiliflimae artes fcnfere , ac vcris proprerca lacrymis fua actas lu- 
xit . Deraortui corpus confanguinei in maiorum fepulcrum deportandum curarunt, 
ubi hac adpoiita jnfcriptione placidifllme requicfcir: 

IoANNl GADOIO ThaOOAEI FIl. O 
C»MEHAE APOSTOLICAE Q.ER1CO DeCANO 
LlTTERARVM ERVDIToRVMOVE TlRORVl* 

Insigni IATmOCINIO claro 

Ad NOMEN ET OIVTVRNAM MkMORlAM 

Nicoiavs Gaodivs P^trvo DB |E 

SviSQVE BENIMERITO D. 

An. mdlxxvu Oritvr An. 
MCDXcni. vil K. Mal h. xiu. 

OcCVBVIT MDXUI. XIV. k. NOVEM. 

Tanti Pracfulis interitura dcflevit prac rcliquis Hanuibal Carus (l) Itaiico Epl- 
grammate , quod inc 

Lafft quando fiora J» ultima ffeme &c. 
Mulri praetcrca honotifice de eo mcmincrunt , quos inter Petrus ViStorius in 
fuis ad Ctrrrswr/ Epiftoias Emcndationibus , Lugduni imprcllis anno moxl 1 . pag. 25. 
ubi duos adlcgat Codkcs, qni funt optimi , ac liberah(fimi bominis loanois Gad- 
dii i & Jkntdtcius Vtrcbius iralico Epigrammate, editioois Italicoram Epigram- 
matum \ulgo Sonetti Fforentiae apud laur. Torrentiuum mdlv. in 8. pag. 88 
THADD. $ xxjx. TkMass Gaddius, Aloyfii W Riaoi Toparchao filius, ac aVi- 
card. colai 

(l) Vii. Ticotitmi Rillium N»titi* Uitiririt Iflfi- Ji Rm» ,fiet frr rifittt» Jtl futvtUn crttrt tCardi- 
ti* rmitrm» ntti V*mimi lUmJtri dtW Aeeijtmi» f». m*h N;ccol6 Jh» fnull» . t Ciirrit» Ji Cmmerm G10- rtwUmt . firemst ptr Bieuo M«im MOXX. im 4. »tnni Jmm ftmttlb . 1 *»pm Imi fm fmrimtnu r.tr.U.ih 

ug. <i. ttma T>dilcu fm» fratttl* . /•« m*m» di grmm fifttmdt , tim- 

T») Vid. M.rcum Cuniu» Ifitrit Ji tmttt h t,ft fr» mtltt CmfttUm mtUa Mmrcim fmr U fum ticcbtt- 

thgmt Ji nrtmtri, frc. im Vimtvm MDXL. 4- u. tm*. mm = Ctmfii Luigi U CifttU* Ji Himmm cmiU fm» thgmm Ji mttmmru &e. Sm Vtmtti* MDXL. 4. fig. 144. c» — Ctmfii Luigi il CiJleUt Ji RUmm emiU fm« 

(|) Rimt Jit CtmmtuJattrt \mum*\ Ctro. /• Vf ftrteti* 1 Ttrrittrite etmfii H Ctfmi DrJtimeeUi, 

mvmi* t"B* Uttmtio Gianti moix>\i». 4. fg. *l. t miltt Ci/teUi mtU* Mitti , cmmt* tfferm* il $ma* 

(4) Dc W Ahffit CmJJii htrc h>hct Uc, CtJJimt Jbvino , r ctmfcrm* I Crrfcriuio mel feeimJt »V«t- 

in cit. Tr»a»u H.lronco p«« jf. L«igi Ji T.Jdro mi JtlU Nti.Jtm J' Lttti. . = EUt Luigi Jmt «.-.,//. Htmictltt , • B.trtmt Himtmt . Ji tm fimut tmtri- citi Cwtrina Gomiel . fglim*U Ji Frtncrlco . «<*/ 

tifimi mtmtiimt ileimi Scritt»ii , jr 1/ S»n- fmih uel Tt/limemti fm ijlituit* mJe tmrturfmtl, gK 

fovino mtlC Aggimmtt *W Aftltgi* Jrl Lindin* ferivi UJcim U fmi Cif* Jivt tiitim*, ftr mm fclit J* 

\?^y4^\WMS^ & g^iiW cij,c^„u ^ Digitized by Google Praefatio. xxi 

fo/j; Diaconi Cardtoaiis nepoi, natus ell Florcntiae anno mdxx. Ingenio cxcel- 
luit , & rcrum ufu praeftantilTimus meinoriae hominum commendttur U . Ca- 
ftri Riani Principatum obcinuit, quod poflea, ipfo vita fijncto, Petrus Donalus 
Cacfius Epifcopus Narnienlii , S. R. E. Cardinalii , prcrio fcpnuginta millium 
nummornm aareorum (ibi ab beredibqs comparavit , Adolefccm Paravii utrique 
luri operam dcdit t»J , & mnlta de Bonorum pofleflionibus thcorcrrura publice 
difcutienda expofuit, qu*e tam folida doctrina , vividoqae adeo ingenio rutaruseft 
ininfigniclariflimorum virornm confcflo, ut fummi ordinis vir Ioannts Salviatut , 
Graece.cc Latine doctillimvisCardinalis, cx hifcedifputarionibus, maxima quaeque de 
ipfo Thaddaeo, plurimis adihnrium vaticinium audicntibus,pracdicaret()). Vrx dcci- 
mutnfexrum aeratis fuae annum cgreflus , Abbas renunciarus cft S. Leonardi in A- 
pulia, cedcnte Cardinale patruo . Pau/us IIL Cufentinum illi Saccrdotium die «t, 
lulii anno mdxxxv. dcrulit adminillrandum , quod deinde in titalum contalit , 
quum vigeflmum feptinmm aetatis annum attigiiict <♦' . Anno poflmodum vd- 
xxxvo. in Florenrinae Ecclcflae Archipresby reruin ele&us elt , teite Salvino Sa/- 
vinio I» , qui Florenrinae Ecclefiae Canonicorum omnium monumenta collcgit , 
•St (criprk mandata pofterorum memoriae tranfmilit . Anno randem mdlvii. Idi- 
bus Martii Presbyrer Cardinalts S. Silveftri in Campo Martio in tertia Cardi- 
nalium creatione M a Paullo IV. renunciarur. lnrerfuit Comitiis Pontificiis, ia 
quibus fummum Pontificatum obrinuit Pius IV. 

§. XXX. Obiit in ea Italiae rcgione , cjuie Mari Adriatico contermina, 
Apolta dicitur, in Abbatia S Leouardi , Ordinis Militum S Mariae de Pru- 
fcia l'heuconicorum , quae ipfi , dum vivcbat , uti diximus , commendata tuc- 
rat (7 , dic Lunae xx. Dcccmbris anno mdlxi. Poncificatus Pii IV. fccundo , ex 
profluvio venrris, vomitu , & pituita , actatis xlii. nondum expleto. Corpus ibi 
dcpolitum, Florentiara portca translatum, in Eccleiia S. Mariae Novellae Ordi- 
nis Praedicatorum , in pulcherrimo fuac h mi liac faccllo conditam eft , cura boc 
fcpulcrali titulo: 

Thaooaeo Gaddio Aiovsn pilio S. R. E. Presb. Card. 

QVEM OB EXIMJAS EJVS VIRTVTIS PoNTlFICtS MaXIML 
CeTERiQVF. PrINCIPBS MIRUICS DtLEXERVNT 
MAXIMOSO.VE ILU HONORiS HABVERVNT 
NtCOLAVS GaoDIVS TKaThI PATRVELt AMANT1SSIMO 
Ben evolentiae CAVSSA HOC SEPVLCRVM STATVIT 
ANNO MDLXXVIt. 

Vdcit annos xli. Menses XI. 
Obiit mdlxl xi. Kalxnd. Ianvar, H'Ero. 
«. XXXL Hierouymus Gaddius, Aiigeli clariflimi Scnatoris,ac lfabellae Gwir- nymvs 

tiar- (0 U. Aut. Pttrmmiltmrlmi in Cciricinatttor» td Li- ftrf»»» fimilt fiutii mth' nmui ftmi , tbi il mr~ 

brum Ummfirii Ptumini i*> Mrsrnti Poacr6cibtl.lt dtfim» ,1 tltri Ji G»iUi ttngimntifmi m T«idr o . fe- 

S. R. E. C..moi)ibn . aVaiamt» tpud H.-c-tiri h.Rmf tt mm PaHuut riguurdmtijim* im Rimmm. mfi Ttddeo 

umc 1c pi s- a|. hoc iafigiii elogio Timddme.m co- /• firvit» dmt Gtllo , tit difti fm (rmm Lnrdiunlt , boat&isu , imiiiummm .■ ut uirmm fr*iftnmti»rrm , t ttmfri mm Dutmtm , ttm* firrtt f truJittJfim» 
ftmrit.ffm* , mnt mnimriimt mmmi mmmii mmgii mr- Vgheilt m*W Agtimmtm mt Citccouio ttm fm.fii fmr— 
mmtmm vit ttlm Jnttmtn bmLmtrimt mtmimtm . Vidt it : „ A ThxUcco Cmrdimmit GaMio rttiftmt tft im ttimm Cwntiim Toov Ul. pmf . !<+. te Uhmm Ni- ttmtmmrrmimm , tr » fitrttit fmit , Dutttmm triu 

grimm Stnttmri Fitrtmttmi p*g. lal. Ptrkium im MtdUlmmtmfi dimitmt * Pkulipcw //. Hi» 

(>> Itt Gmddimt in T- ,t\ KAofico «it. f»g. ♦* ffmmimrmm Htgt tmftmm fmmilitt futi dmmtdtdil. 

bmdm T«U»> Ltgp im Ptuttv . tftmdt Btttt» di Tmmdtm £fifitfmi Cmrdimtlit OJHtmJii . Cmiltgii fmtti 

Ofrmzt , itmtii ritvintlt» , t»mt fi tmtm d»l Ci- Primtrft . ,. 

|»rdo , 1 dtltt firit.trt dtltm V,tm dtt Vintti . dm (,) Ut rcm nunt Prmttt. Ptmm io Elofiii p>(. • Lttttrm dil Cmrdimtl Btmbo ml Ctrdimtl Nic* m. 

colo . t dt ••« • Mtftr ARxno dtl Btnc . (4) VgmtWmt Ictjii {tcn Totn. tX. » tg. ttm. ftut^ 

Vtrchi mrWOrmtitm fumtimtt rttitmtm tttW Attmdtmi* bxrr iZtt PvCciccn IfHm Gmddil Ventnii trpic Lt, 

FlirimttmM im imdt dtt CmrdimmJ Brmko , mtttm fmmtt «nii «mv. ». p*c ti. C.tmrn lriir»r , cui tiw» 

«W.« l' Anivtfiim» di Cuftmut . » Mmmfg. Eltttt di inti Dt TB«4da«o C*ddio , f><* *—i mttmtit X: l 

ttrm» Loc«nto Lenti . M* l»di mim mrdlmtrli *(• fmlutii MDXZXt' Bfiftmfmi CifimUmmi ftr rifigmmr 

trituiftmm a TbMoo Dmm Ga>. B«tift> CiDalao mttl* titmtm NicoUi CmrdL fmtrni VUm mUVmeXo IV. = Aacttnio PoBVrini mtW tflmri» , Pie- (c) Eiw vitMa , torer at>M CuoaiconifB Ecclrlii* 

tttrir* Fl»ren,ic*e . iktttm f. « TmUme fitr mm dti mmfgtmrm . * fiu mti-Urml. frnrf». Umminmt XmHimimt ia AtUitioaibui Mi>. md H 

Bngfl ttnti im fnei fitmii t mm trnitfim tueftm . • titat Floretuiaoratn Scciptorum UHI Higrii in 

mlui ttfiimmmi mmmrmtiffimi titmti fittm f timgit 4?«- Mioch. Mmrmttltimmm , «utt ubn' 

titt di Tuitlao , • £*tt i* mmmtmiiptm* Eitgi» dtl mt- Htr rtfonradM isocient tilwtiu 
' Pont •»//•• Liirt fUmfmt» mmtti aooonictifii toc. rit. dtjimi fmtt» d*t Pont mtl ftm Lirt fUtmfmi» mmtti {*) 

tjmni Jtmi . Pett mtlC Artiti.ftmmmdm di Cmfiutu um (f ) Pttr»mttltrm lt«. «ic ftf. f*. it 

m»£U.fit* Pmtntt, , ftr qunnt» mi e fUti riferi- Toa. HL ptg. | J4 , 
tt 4* ftrfijtt Jeg.m di fid» . fkttmt d» mltrt} XXII A 8 G. M A R. B A N D I N I fiardiniae nobilillimac fcminac filius, Florentiae natus, fuorum maiorum laudcm 
gcncrofa acmulationc conlequurus cft U) . Primo cnim actaris fuae florc nobi- 
fioribus litteris , ac potilfimum lurifprudcntiac incubuir , tanta animi alacrita- 
tc , ut , di.mmodo virtuicm quaererct , nullum Jaborem , nullam molcftiam , 
nullum incommodum recuiarct . Chnflianac Philofuphiac , & Sacrarum lirrcra- 
rum ftudium vchcmcntcr cxcoluit , curavitque, ut quae in eo optima funt , 
optime dignofcerct . llinc fj&um eft , ut quum gencris nobilitatcm fapicntia 
cxornaflet , Archiprcsbyrcr Flotentinus, & Apoftolicae Scdis Commillarius ad 
Nico/aum Equitcm creandum cligerctur . Mox ad Corronenfes infulas evcftus 
eft a Pio IV. Pontirkc Maximo die XVI. Dccembris anno molxii. I») 

§. XXX 11 Non multo poft Cofmus Magnus Etruriac Dux L adeo Hiero- 
vymi follcrtiam fidcmque probavit , ut in Oratoris fui muncrc apud Tridcnti- 
ni Concilii Patres , Ioaimi Strozzae ipfum fiitfeccrit > . Quaproptcr in illo to- 
tius Chriftiani orbis Scnatu talem fc clfc planc oflcndit, qui pro maximis rc- 
bus cxplicandis tuto a Prmcipibus poller adhiheri . Orationem habjit eo in 
confcflu de pio fui Principis crga Apoftolicam Scdcm arTcctu ■ dcquc finccra 
crga iplam Occumenicam Synodum bsnevolenria & obfequio , cui de morc , 
aclis gratiis.cft congru; rcfponfum <«) . Ilinc iurc mcrito dc co cccinit Iacobus 
Caddiits: >*) 

D: te quid fcribam , Praeful fraenobilis ? alta 
J)lnnera , virtutem pecloris anue canam? 

Con. (i) /■»-. GiiSmt !n Tr;fV<tu !'. ," pig. 41. 

Agnolo Seutltrt , It tui fittU fi e»«2t»ttjer» c ,m i\ti 
Strotti , eojli Zati , <V QuJrttcfi . Cirrl.mu ■«»» <T 
Agttclo Srn.itore . t J' ICil>fil» Cuicciardini , Areifrt- 
tt di Firemze , Vfcov» Ji Corttm* ■ l n!< tfeiatore , t 
Procuralorc Ji Colimo Mcdici , atlora Duca Ji Fi- 
rtuie . e Ji Situt, urt Stera f.oucilit Ji Tremto , 
Prtlatt per Jeguiji , * f.-ii f:r uirtn raggtutjem». 
le f» Ja ntm fotbi ct! itJSt eia veifi t»J.*ni , r 
l.otimi . Afi U fua nobillj . deflrezzj J.l negox-ij- 
re , gravita di cojlumi, bomti . cra.fizioae , fur». 
m» ttn ariftifimt tcjUmouio illoffratt Jjl Dut» uel 
ManJit» . t Lttttra cb; do;ti Atti del Comeilio 
raseilli fi fmbllic.-.rint alU tuet zz A Gtrt.lnmn , 
aitttre cie tra Areiprete di Firtnze Jift«»h rifct;»*- 
tt V Areivtfis-j&io Ji Cofeust it Ctriiuale Tadtlro , 
rjrj ftr /j uimrtt tvifrovvijt uon fotettt . At mejem 
Jimo ( fer i/uanlo fi r.m Jt uuj Lclter* icl Ci- 
valier Gaddi */ Dxe* ) F imlafciattr /Jrrcn/r ,!-.i 
famare , astioccb) otieaejc r/ Vtfcnatit Ai Ki/ifua- 
no . Diititavafi Circl^mo Je/le Lettere . e delV Atca- 
ttemie, come ft artnmeula d*IV iufrafsritla Lrtttr» , 
/>t quute eoime currefj , e firje utile a amatcbe Aeea- 
Jemict, cofio *ui 1 

RcvcrtnJifi, Mvnfiz Si%. t Patrtn, t Sif. .V*(/r« 
Ojjsrvautijt. 

Dsve faftrt U S. V. Revereudift. eome a reqmi. 
ftioie tfell' Acctitmi» , e fet prltgiU . e iettere cbe 
fuelh Jegnt di mumdate I' amu» faffaio al Cifi- 
toU G-uetaU de' Cautuici RegoUri Ji Sau Salva- 
ttre , ci fu ctuctji il Hrt. Don Gian lacebo C»- 
vallrrri ntjtrt Acjdemico fir Lenore de Ir cofe aVJ- 
li Serittura » Jervitii j, autji.i Accaiemta. a /«. 
ditfStttUm dellt Cnta , cV * ctmfiacimeatt Ji V. 
S R. Htra. gli iS fa imltndett ebe b iveudo *' gitr- 
ni f.i,1ari ii fmt Victrit Jcrifto * Rnrna cou frc 
ttt/tomt cbt il Ctmcilio Stcrt vietafe il Ltftirc I* 
Serittur* »■•// Acctdetnit came luogo frtfjnt.fn frn. 
Hto Jiir Ulujlriifvut , c> Rrmttn lifi AlrHnndii- 
no tt dtitt Padre , cbe fiu ntn dtveffe L;(rre 
nctt' Acradtmij , 0 in altrt /rr»ij* frivato , tma 11 in 
tgiii Cbttf» fuoilicamente , Ji auefio ne fono let. 
trrt itt Proeurattr Geurrate di Jetta Comr,te\\atio- 
ut f ritte a~Oriimt del ReverenJ. Cari Alcfliitdri- 
ro /* man» del Sig Cavtlier V» 1 'tni Imbafcity 
tore fet I' Aecadeau coli affrtffo F lilxjlrifnmt t 
RtvtteHdi.$t»t tLjrdimolt dt Mcdici no/lrt Prttet. 
ttre. 8 fercbi ««J-/ »' inetuuueialjt s itittrt jc 
gmiunio f trdint delle Pifiolt Ji S. nrlU 
Cbitft 4i Sautt And.-c», U qu,l, t dtrtmftttt atU 
A.-. jitaia cone ttatrevtli ftgLtti , & Srr. Ji V. S. R. vrren \,(i. fitmt andiii dtl fttt Victttit f.-r 
f.trart ticenst , cbe J. tll t *Jrc C»vt'!ci(o teg£a , 
ll auali vaiemJofi J.l Sacr» Ctncilit ntu b.t •»»• 
Ijtt t miio «/.»•• cbe fi !.•»{*, 1 •vtlrmdi.fi l'J- 
jjert , vtlevt che ttuejio P-jJrtfJi frrfentjfje uuj ticemta 
Je' futt Jmferioii Ji foter lei^rre 1 c> fe-cbe »«»*- 
r/« tgti f» mtuJatt tt frie^fii Ji V. S. Re.ercn. 
ttifl. in fcrvitia JetP Aci*Jimi.t a Certima il fut 
Grnerale »>» gfi fect altra I cenz 1 /• *.v» .yti.<7« 
cbt fi etatiem mtlla lcttera cb- il Ctfito/o Gemc- 
rale riffije all* S. V. Reo~remd. f.treuioli cbi ia- 
JlafTe . mimJiaio mm fuo f.iri di r.icctmtnJartt at 
Vefcovt J.Va C,:ii , Jil qu ile ttm tjnu ifianli* 
tr* Jtoto cbiejl* »IU fu* Ritijiome . Ctm tmejl* 
Ij fupflic bi.tint * voler r.fiar ftrvita ,,i fcriver , fer 
auell, el,e fi taia.1.1 t tojtj al /»» Vicario , cbe mon 
imfehfca auelti lettione , mjjjnnamemte ficemiofi in 
»■« t.b ef.i itvt <v»vrrr«»«* w»//r , JictnJole af' 
frcljt , cbe nssn vtgti imiedir loii b«»n' tfera , 
iravJgHtr P ceaJimi* , U »u<ite Ji gitrmo ia gitr- 
no v.r fut cttfcemio in rifutatitne . Jpera mtlt» be. 
me JjI ftvttt Jella S V. Revei euiifi. atli fuill 
ci fare tuco Ji dirt cbi auellt imftdimtuto Ja 
tnoltt fcaujjlt , cV m.il* fojitfjttiout uel ftfolo, 
f.ircnJcle male cbe fi virti uu* L-teiome Sacta i» 
Cbielt ftr ttnrfieit etmmuur , e> »» fi a\;,i*ttgr af. 
fnft , tbe Ja fti cbt il fut Vietrit ' emirt mrlF 
ojjiti» , tultavia b* aborritt il ntme di tuella 
Aceaitmia. cof, , la tuale fi btne iifpitet • tnlti , 
mondimtut Ji comforia fer U riverrnzt ebe fi bt 
V. S. Riveremiifl ll btnti Jelu au..le I Jomm*. 
mealr offrrvjl* Ja tutli nti . Affetliamt iijpofU, 
C> eou tgm, ajfettt, 1 di eutri ei te racctm tmiia. 
mo , cbe N. S. lliit ti domi auamto ,11 1 J.fi.fr- 
r*. Di Corttm* il J, if ii Mj,u dtl MDLXV. Di V. S. Agni*m**ljfmi Setnittri. 

II Prim. r> Ctmfig de' Mmgiflrtti JelF S.tend. 
J: £li Humirofi Ji Loritma . 

(,) Vid. Vgbtltium Ittl Saer Tom I. p»g «10. 

(l) In Collcfttone Coneilionim Ijtbleonj Vcr.critr 
tpud Sib. Cttni MDUcxitiii. ful. P .,. fub »no 

MOLXin. Iciitur t Hicr.mymu, de Gaddtt , Ptmtnti- 
umi , tfifxtfut Crttmen/ti Or.Mtr hicelieuti Hmi 
Ducii ttnrtntiuW , mifTut tu locum lcannii S rijrrjc . 

(41 CnJJ. in Llr.g. U.ilotic. tlorcitr. typis Amtttril 
Mafti MDuxitrn. 4 p»g. j.j, 

(Sj Ibitl. pag. u Digitized by Google Praefatio. XXUl 
Conciiio in fummo , quo ftabat fumma facrorum , 

Gejftjii Coimi Priitcipis ipfe vices . 
i\ota tua eft virtus mu/t.s ; ciarefcere nomen 
Haud poterat coetu nobiliore luum. 
Reverfus in patrum , Eccleium fuam migru cuni prudentiae Jaude adminiftra- 
vit, Contiitutionibus , & Legibus •/ pro cius rclbrmationc confcriptis. 

§. XX XIII. Intcr Epi olas Pictoricas ab ioanne bottario Praefule collechs »» , 
una lcgitur (D celeberrimi Pictoris , & Architccti Georgii Vafarii , quae fc- 
qucns cft : 

Al Vefcovo di Cortona Girolamo Gaddi . A Cortona. 
„ M' c dolto fino ali' anima fentire , che la S. V. Revcrcndiflima fia andata 
s Corrona, e non fi fia degnata vcnire alloggiare una fera mcco in Arczzo , 
pcrchc arcbbe vifta una mia tavola, chc ho ratta pcr mc alla Cappella, e Al- 
tar maggiore della Pievc , con ornamcnti , e fpcfa grandc , comc fapra da MelTer 
Micbelagnolo Vrba i pittore, e maeftro di fineltre, che ne dara pieno raggua- 
glio aila S. V. E perchc io )o amo per le bonra , e virtu fue , arb caro , che 
per ellere delle voftre pecorcllc lo amiate , e pcr mio mc/xo lo conofciate , e 
gli facciatc fervizio, e favore ne' fuoi bifogni , comc gli farcfte a me mcdelimo. 
E perche mi bafta averla falutau con quefta mia , non lc diro altro , fc non 
cbe Ella mi comandi. „ 

Di Arezzo alli xxviil di Marzo mdlxiv. 

Giorgio Vafari Pittore, e Architetto. 

§. XXXIV. Florentiae fato conceflit anno mdlxxh. & in aviro fuorum fe- 
pnlcro apud S. Mariam Noveiiam conditus cft , poftcritati cximio doctrinae & 
probiratis relicto exemplo. nicol. 

§. XXXV Nicoaus Gaddius , S. lacobi Equcs, ac Riani Dynafta (*\ 51* g\'di>. 
uibatdi Scnatoris ad Paulimm IV. Pontificcm Maximum ablegati «J filius, Nico'ai s^nat. 
Cardinalisnepos.natus eft Florentiae die xu Oclohris Moxxxvn. Littcrarum ac bona- 
rumartium iam a prima aetate ftudiofiflimus , acdcs fujs omnigcnae eruditionis nu- 
trices 7 , Bibliothcca , Codicum Manufcriptorum Sc rariflimarum cditionum co- 
pia rcferta, Mufeo, lignis Etrufcis Graccis,& Romanis s>) , marmorcis ico- 
nibus, infcriptionibus, fculptis caclatifque gemmis, veteribus numis, anaglyphis, 

piclu- 

(i)Vgbttl Tom.cit. p»g. tfjo. Nigri», Seritt. Fi*r. r-nio Btrtolinl. Nlf*tt. * fuel tbe fi f»ft d.irAr- 
ptg joi civtfctv» di Pifa, ia/tr* di Ilcupu Pitri , /' Ijltri- 

(i) Romae prodierunt apud Nicalaum lc Marcum c» , * Seutttre . 
P*Uarim*t mdcclix. io 4. (7) Frantifcut Pom* in Elogii» pag. XXV. fraeter egrf 

(j) Tom. III. pag 177. giat , inuuit, Avtrum ardet , aliam fiii d*mum tuufirw 

(4) Exfttt ciu. Epiftol» >d lhn» : :.tlem Cirem , <\a»e xit , i» qu* Piuacatbica pretit/itribui, »ur* matma- 
imprrlTa legitur a R*rftt>/:m*e* 'iueebi* in Libro, rbut, i» fpetiem b*mi»um flteJil , tabulifqut r*r» 
coi titulcM ; l.tt* det Segrrtari» . Vtattia fer Pier fiyl» defiSit ; atrt , ftr vttmftam arlifittl f«f>\ gtm- 
Dufinclli MOCXIV. Vol. II. fol. Benediflui Varebiut mit rud-but fr el-biratit i»{tr»/li$m» trat & a.tb»e 
*A Ittlieum Carracn infcriplit . <|uod inr. rtlicla Gaddnc fafteritati txftat t C*dieitiut qitoqut 

Sigu*r mi* faer» , il meritar gli »»»ri fre. Alit. vetuftttftmtt , 4?- amtiqutt Samifmatii , auorum 

Eclegiturin Libro iifcripio ; S*»etti Ifirituali ii Mtftr »»» miaut tugmithtn . quam f»fe!Ji*»t Niclaua ga»' 
BtncdMto Varchi e»» aUa»e rijftfte prtfeftt di di- Jtlut ry-l. Dcfcribit de.nde Saccllum Oadditrum in 
vtr/ tecti/e»tiffimi iugegui »»ev*mr»te flamfati . I» tcde S. Marxat Nnvtltte , de. quo infcf iu» . _ 
Pitrtuta ue/ta Stamferia «//Guinti mdlxxiii. 4-P»g +• (*) *»*■ Frauc. Gariut in PmUgonvnii »d Infcri. 
At KtvtrtmJi/fim» M—ftg. Giovanni ( lcg« GiroU* ptionc, «ntiqu»» in Emtrtie Vrblhui cxB»ntc% Tomo I. 
010 ) Vefetv» di Cartama . p»g. x»\ir. & in Pracfatione Mufci Etrufci Ploren- 

(0 Conftat e publicii tabulii Nie*l*um obtinuif. tiae pcr Cjin, Albizii»i»m aioccxxxvii fnl. Tomo L 
fc fcre dimidium C»flri . 4c tvrritotii Riuii . ie pag. rxu. Mufcum »c C*d.tit»am Bibliorheeam mnl- 

eex tcftamcnto Al.yfii Djrnaftam fuifle rotiu» . tl« effert («udibui. i|u«l etiam »nte ipfura fcccrtnt 
C«»din»Ii Caefi» ( uc iubence i* V. Ponc. ) j»««»V«/ Mimivt Dif./a «V Fi»rt»ti»i . ubi de m»gmfi- 
pien, pccnmtm cefljc . Exftit Inftrumen. cenm loquitur, Selfi» Ammiratut Tr.m. II. Opufc. 
i. fcriprum « C«r»»# Sttctmi* Not. C». p»g. {06. Miebael Paeciautut ia CtX, Sciipmr Flot. pitolino apud ht. Qaddium in Elogii» pag. \6t. feq<i. Pttrui Seriveriut in Lihcllo . cui tirului Rejf. K*~ 

(<) Elcfto» fuic »d Paullam IV. V. M crtarura maua frc. U*eci»i Bwdiuellim in dcfcriprirnc Mn. 

A. vidlv. Orttor, unt eum tliit Cjuinque Senitoribu» . fci Oaddiami tyei» edir». & «luim numsuam »idi, 

quorum nomin» tdfcrt idem Ctddiut in Elogii» p»g. ttr»ard»t Montfaaetaimt in DUrio it.lieo pag H}>. 

»j<*. & in TracHcu Hiftorieo pag *y ubi fubiun- (s) /». Ijimiut Tcmo V. p»g »77 Operum ,Mr«r. 

■it: Smib.ldo Se**t*re e mt*ti»»at» mtlte Jltrit dtl fii Plorentime edititni» in MTm Mufco Gaddiam» 

NarJi , « VattbJ — tbbt ftr mtgUt Lui rciia Srrot- monumentum aert incifum auf.-it . i« <jUO novt nu- 

li, fiiffiutl* dl M«tteo Geufaltuitrt met MDXIX. pt* inGden» mtttnoteo fimulit 10 renrtciei — 
* dip»i Siusttrt, t due fiilimtle , »»* mtglit di Lo- » xjcjv Ang. Mar. BandinI 

piclaris inftruxit , ac regio propc fumptu exornavic. Plura quoque mirae re. 
ruftatis Acgyptia monumcnta congeflit, quorum aiiqua aere vulgavit fculpta Vir CL 
Joannes Nardius , Mcdicinac in Academia Pifana ProfciTor, poft erudiriflimum 
commentarium W in Libros VI Titi Lucreiii Cari (*) de Rerum Natura , ubi 
Acgyptias quoque plurcs antiquitates , quac fuum inflgne Mafcum locupleta- 
bant , vulgavit , quac poftca alio migravcre . 

§. XXXVLScd dccduiiflima Nico/ai Gaddii in bonas Iittcras excolcndas , & pro- 
movendas voluntatc audtamus lulianum Riccium, qut in eo libro manu exarato , 
ubi Priorum Florentinae Rcipuhlicae feries continetur, vulgo Priorifta nuncu- 
pato, haec memoriae hominum prodidit fcmpiternae : ,, Meller Niccolb di Sini- 
fa/da , Cavalicr di S. Iacopo MDLXXV. Qucfto fu uomo di lettere , amatore 
delle antichita , e avcndo moltc faculca , e ditcttandofl aflai , gli riuf.l mettere 
inlicme molte mcdaglie, tronchi di ftacue , gioie rare, molti libri fcritti a pen- 
na , e cofc ilmili di pregio , e bellifsime , e tutto ridullc in una fua Galleria , 
chc cosi con voce Franpcfe (i chiamano oggi ccrti tcrrazzi , o loggc in pal- 
co , alluminate da tutte le bande , eccetto che da Tramontana , la qual Gal- 
lcria cgli fabbricb fopra un fuo Cafino , che con auefto vocabolo li chiamano 
le cafc , che nclla Citta da pcrfonc ricchc fono abitate pcr diporto fuori dcl- 
]a cafa loro ordinaria. Si il Cafino prcdetto , come la Cafa grandc erono fu 
la piazza , c vicini alla piazza detta di Madonna nel Q\nrtiere di S. Maria 
Novel/a , dovc pcr molti anni anno abitato li fuo anteniti , e fcmprc lono 
anduti pcr quel Quartiere „. Ncc pigcat Epiftolam Scipionis Admiraii dc co 
itcm perhonorificc loqucntis adfcrre U) , quac ita fc habct . „ Io ho a uro piii 
voltc voglia di fcriverc a V. S- di quefto Gcntiluomo ( intcllige de Nic^iao 
Gaddio ) alcuna cofa, per moflrare, comc in quefta immobil pacc d' Italia li 
polU viverc con fplcnd'.re , oltrc il cavalcare per la Citta , & non mi c ve- 
nuto mai fatto , talche ora chc me ne vicnc il taglio, non voglio pcrderc quc- 
fta occalionc. Quclto Cavalicre dcvc avere da quattro, o cinquc inila fcudi d' en- 
trata , & intorno a 40. o 50. mila di danari. Tiene la cafa fua, fecoudo lo ita- 
to fuo, fornira di Civalli, & di Scrvidori , talchc in qucfta parte, fecondo Tufo 
ordinario dcgli altri Civalicri d'Italia cgli harcbbe foddisfatro inreramcntc agli hu- 
mori dcgli Vomini , & alla fortuna fua . Ma oda il rcfto : ha fatco una Cap- 
pclla in una dcllc prtncipali Chicfc di qucfta Citta per fe , & per i fuoi mag- 
giori , dc' quali fono duc Cardiiuli dcl Ccppo fno, chc li mo 'ra a' forclticri per 
una dellc co(c bclle dclla Citta , e fe diccfsi , che non c infcriorc alla voftra 
di S. Gio. Carbouara , cognominara di'M4rcheli di Vico y non mi difcoflerei dal 
vcro; ma clla ha anche un altra qualita, chc ad cmulazionc di lei ha partorito 
dclle alrrc Cappcllo , chc pcr cofc de' privati Gcntiluomini , faranno dcllc piu riguar- 
dcvoli d' Iralia , facendo avvertita V. S. che quando io fo qucfti accrcfcimcnti , 
parlo pcr dirc il vero , e non fccondo un ufo volgarc degli uomini , che fono na- 
turalmenrc avvczzi ad accrcfccrc lc cofc . Mura in villa , & accrefce un palaz- 
zo piu ad ufo di Citta , chc di villa . Nella Citta , vcnti braccia difcofto alla 
fua abitazione , ha un' altra Cafa , con Orro , i quali luoijhi tcnuti da'grandi 
Cirtadini pcr loro delizie , fono chiamati Cafini . Ncll' orto fono Sempli- 
ci cccclleiitifsimi , & rarifeimi , non folo con fpefa , c travaglio condoc- 
ti da molre parti dcll' Europa, ma anche di Egitro, e da altrc parti rc . 0- 
tifsime da noi , nc per tutco cib vi mancano de' Ccdri, de' Limoni , e dell'* al- 
tre cofe di Napoli, tanto piu commcmorabili , quanro chc per la minore dol- 
cezza delfaria , anno continuamcntc di moka diligenzia , anzi di molta accura- 
tezza bif.igno . Ncll' una dclle faccc di detto Orto c una Gallcria lunga 
pareccliic braccia , da ciafcun lato della qualc fono fopra i piedeftalli poftc no. 
biliiruue ftatue di marmo, e fopra Ic ftatue collocati quadri di pittura di buoni 
maeflri, con tanto ordinc , & in tanto numero, che veramentc dico a V. S. 
eflcre cofa inolto maravigliofa , e molto dcgna di iodc , non folo in un Cava- 
licr privato , ma in qualfivoglia gran Principe. Io , fe non per le cofe che ho 
vifto, almcno pcr quelle cofc chc ho letto non foglio troppo ftupirmi dclle cofe, 

ma 

(1) E-lit. Florent. A. udclxx. 4. T»b. II. nnm. ». 3. 4- delinf»tion«m »it a NtrJit f»fb»ni , iu(T« Fndmtnii 

(%) L»nd»vit hoc Opui /«. Ciamfimiui in prima II. M. I . D. 
jurtc Vcrcrum Monamtntorum p»g. i«». qui ctiam ci ()) £<jin cft Tomo II. Opufculorum l : ltri-:iti»c hdc- 
Ntrdii Ttbu.'i, niun itntam cik.buic , carumqu* ntrlb 4. pag. joS. fcqq. d by Google Praefatio. XXV 

n\i avecdo , non c molto veduto la G.illcria , la quale e al piano dclP orto, 
CondoCfO chc fui ncgli appartamenti di fopra , rimali confufo aftarro, conlidcran» 
do qucl chc puo farc 1* amorc, 1' alliduita, e I' mgegno degli uomini e pcrche" 
io non verrei di ci6 a fine pcr un pezzo, c molro mi dilunghcrci di quel chc ho 
propofto di fcrivcrlc, baftcra dirle chc quefta c una fala con due camere,e due 
iludioli , con alrri ftudiolcrri piccoli , c con alcunc foltirtc picnc di tanti orna- 
menti di marmi, di gerri , di bronzi, di dipinture, con tanti ripofti dicofcantkhe 
rarilfimc , d' armc , di mifurc , di pcli , c d* altrc parricolariri , che ccrto lo 
dico , come fono cofc di grandiflimo dilcrro a vcdcrlc, cosi fono di grandilliin» 
maraviglia , chc uomo privato, bcnchc ricchillimo, chc c ancor molto giovane, 
1' abbia potuto accozzarc c mcttcrc inlicmc ; ma fe a que .o volefli anchc ag- 
giugnsre i botteghini che ficne nella parre fupcriorc dclla cafa di divcrli arre- 
Jici, ma foprattutto di fcgatoti, c di pulitori di picrre nobilifllme, e digioie, 
io non fo fe forfc incomincia(Ii a tor fedc allc cofc chc hodctto, ma un altro 
di forfe fari quefta mia matcria parricolare, poiche fra l* altrc pcr la cognizio- 
nc dclle cofc antiche (i pub impararc aflai (• . „ 

§ XXXVII. In collcctionc Epiftolarum , ftuJio & opera Io. Bottarii Romani 
Pracfulis, quibus titulus : Raccolra di lerrere fulli Pittura , Scultura,c Archi- 
tettura . In Roma per Niccolb c Marco Pagliarini mocclv. fcqq, 4. Tomo III. 
pjg. 177. „ plures Epiftolae occurrunr , a clarifsimis bonarum artium Profcf- 
foribus ad Nicolaum noftruin cxaratac ab A. MDLXXL ad Annum ufquc mdlxxxiti. 
cx quibus patct quanta aviditatc conquircret cxccllcntium Profcfforum picluras, 
dclincationcs , vctm marmorea moiiumenra , idola , thoreumata , numifmata au - 
rea , argcnrca , acrca , pretiofis gcmmas , & raras , undc totius antiquiratis con- 
fcrvator, & vindex vulgo diccrctur, & cflct 5 > . Quibus rcbus faclum cft , at 
apud extcras quoque gcntcs acternum nomcn adcptus , per omnium ora volira» 
rct <«) , quod apud Florcntinos quofdam nobiks invidiam libi conrtavit, qui eius 

d cx- 

uua vo/r* (1) Ipfcmet lacthmi GauWui in Traftam Hiftori. 
eo pag. 4*. »''« h»cc »d rim noftram litterii eonli- 
gmvit : Nictllb Cavalier fu , c»m» ellri tmtrari prr. 
jhaaggi »4 attri Principi Am'>if,uJere ilc/ (jrtm. 
4mc/> Cofiraa. mi Dmchi Ji Ftrrar* , . Ji Uj»; j , 
etme Jerivt T Adriano mt/te fterie - " Fu ctu grtu- 
t/ifim» uumer» 4i frrvitiri vftrti 4i riccbiljimi ve- 
fiimtnti a livrea c»m mltrl Fiirrutini itJ 
guare l* Srreaijjima D. Lconura d/Mcdici •• Miutt- 
va eillt mtste. Fit Sig. Ji Ruik> , * 4i Pi»n dcll' 
Olmo, Cmv. Ji S. Ueopo . Ttmtvi ctm Jpl/mJote , 
t grtmJet.11 mim mfitata altira im tirtmzt moltl 
Jervittri , t tavalti , * earrttte, t Itttig* ; fibbri ■ 
ttaa mtltt V</t* , t mt/U Citti Ft»t t* famtfa 
Cappdla ii S. M»ri» NoveU» , t U Gatljria um- 
t» ct/r-rnt: 4* divrrfi Serittori , akurni 4x' quali 
J»m» tittti pumtuilrmtutt mt/lt Sott tjloriche , » mej~~ 
Jime 4*1 Ricci mtl Pritrijh , 4jve tratum l» 4tl 
Semtttr G»ddi . metle i/ CfJt/iere mtm» 4i Ltttt- 
rt, mmtttre 4.-IU mmtichiti , imttitigtmtiffimt 4i ttt- 
tc V trti 4tl Jiftemt , t rijtfft mtlU Jmm Gtiteri* 
imfimitt ctfc rtrt . Acaaijla mtcmui tittH g/tritf , 
eiti 4i Ctmfirvaltr 4i tmtt* U reverem4* tmtiaui- 
tJ , ecme p Igg» uttla Famiglia 4el Bene Mt. 
ttttV Ammirato, 4i Pa.tre J* tgui virtm , ttme Pictro 
Vtiui eamta im mm Stmttt» 

»m4e il MtuJt v' tmtra, 

S vi i *" »gmi viriu Pajre cbiamat» . 
di Mtguauim» , ctnu le 4ammt im mma De4ic*t»ri* 
4*1 MtttJ» il Dttttr Antnn Cap»rdo, t Diecio fian- 
dinctlo Gtmtitutmt . t Ittrtral» Fitrtmtim» 4i grtma" 
traJizioue , » Jaltriu* mtll* 4eferi*ivm 4ttt* G*llt. 
ri* flumptta; 4i Pttlttttr 4e' Lttltreti il C*»*uie» 
Gualtcrotti utlt Elegi* . Chi 4i P*4rt 4»' virtmtf , 
» 4cUa virtu , ctmt Jimtii it gii 4* tcctlhuti *r- 
ttfei affirmare ; Jicctme , che m»m vi tr* , <i i m 
/»• ptrl ir. Firemtt , ehe facfj* a itmptttut* etl 
Grtu tuea Franccfco met far ftu4itli , t taveliai , t 
mtl leutte It matflrautt ctutiuut , t utmiui tcctUtu. 
ti im ctfa per Uvtrar uttta Galltria , e altrtve . 
Aggiuufe amttra gii ama volta il P. Brignol» Do- 
niemicaa., a»Ht Gtatotjt , t crttt partmie flrrtro 
4/1 Marchtft Brignola Jerittor famtft , ebt il Ct- 
vatiere tr* imvi4i*t* im Ftrtatt 4a altuai Stti- 
II s= Mi fu ajftrmtt» » 4tl Cav. P»lfiin»no , • 
4ali- limpoh , P/»*ri tttehui , e iuftrmaftffimi Ji cafa moflra, che il Cavallcn Jvtte im Jouo i» 
trectmtt J;m4i j rtu virtutfi . t clit tra luom uim» , 
e liherule. SU JtlU fua /thera/tti ■' e tt,limomit it 
te/ltmtmtt im cui Ufeih ctii fHtuJiJi t'°*ti , alU 
n : / e , ai parruti , e atl* fu t uumtroja , e tmtre- 
vole frvitii »ult a»m e Mararigjt* fc avtva e im 
Utiri , i im Ittlere Jetf lllmflriljim» , titoh alhra 
auafi a miuu» uartic-lire 4fa iu Firemzt , mi im 
Vcuezia, me im altrt Ctri fmUi . Ciii Ajtsri 4el 
Cataltg» 4rgti Stritrori , fiir» pi* tli ciuti-tjura am- 
mi Cimt i mtmlium» m.ltt o»iv fi Lrttwria CMim, 
tpia vtlti 4>c»u» Bibiicthc;» I!|ul}riflimi Nicolai &c. 
Detle lellere h.tjtera ciiarae aua 4i Lucia Otlin» 4t- 
gF Orfini , Sigutra 4i Fuu» , I* fual Ttrra tUe pti 
il titntt 4i Dttttt» , fcritta utl MDLXX. i Jtampa- 
•<t utUi S»tt tji.riebe ptr Jimtjtrari ttu tfi {tltrt 
gii attri ttflimtui J cbe UCjv era Signort Ji Riam» . 
Etbe autjli , 4ui mogli ,■ U ftcauJtfu M.r » Strotti; 
U prim* Emilia Ridolli , fit/tu»!* 4e/ Stm*t»r Loremo , 
miplte Jet CarJ. Nicrol6 Ridol fi . figlia tU ama futitU 4i 
Pietro Strozii , it Gram Martjei-t.lt , e Jt Lionc Gt. 
merali iel Re Ji Framcia, e per Jut verft partatt Jtlla 
ttegtaa , t 4ii Re 4i Fraucia , e»' aua/i ibbe ptr tutfla aaddi ftghut./» 4tll' Enuli», 
e 4c/ Cavali.Tt Niccolo = Mj pcrcbe piu gimfti- 
ficatamemte apparifea il pareutaJ» cbe avroa la Ri- 
dolfa, i Sinibaldo G»ddi , ehi m»ri bambia» , t fa 
frttel Cugin» Jel Pajre Jetl» Seritttre ( lacopo 
Gaddi ) porr» aui uu alber» fatt» atU rtwfcia zzz 
Luigl 4el S/uattr Agnolo / Gaddi ) . ^tfli f* mau- 
Jjto e»m attri trimcipali(jimi Fitrtmtimi , tra' tfunli 
tr*m» Filippo SilvUti t Colinvo P'tti aj aceampa- 
gmart U Rtgima Mari» Medici im Framcia , fptijuta 
*4 Entico tj GrtmJe zzz Era ftatt fattt ereJe Jetta 
tuaggitr parte 4tU* roba Jtl Cattliert Niceol6 . Pri- 
fe per mtglit Lucrciia Ricafoli . E mtm Uftiamta 
mafchi, frrvcune I" trejtii c»l c»sn*mc Jtlla f*mi- 
glia im Carrunillo figlit 4i Maddalen» Gaddi , « 4i 
lacopo Pitti , Staattn , td If»rie» . 

(») Vide Pttri Vafarii Italicum Rhyrhmum , apui 
lae.Ga4Jium in Elog. pag. j6o. Exftat enam interPe- 
tri Gherar4i Pocmiti» Florentite »pud Carilum Pe- 
Hiuarium MDLXXI.t. pat. Ito. Cirmcu ad iUuftrem 
Etjuittm Nicttaum G*4tlium . 

t%\ Ilinc Framcifcai V.ilJtlliui in Epiftol» , qu» Nj- 
f »U» GaJJi» fiutn fi^Ai Flaiii vetriontm dcdic.. xxv} Ang. Mar. BandinI 

*xcclfum animum , cxiftimationem , & egrcgias dotes oculo inretorto fpeftantes , 
livore rabcfcebant (') . 

§.XXXVUI.Praefuitpro magno EtruriacDucc Acadcmiac Pictorum, Statuario- 
rum , Archite&orum , quaeiamab anno m olxui. a Cofmol. fundata fuerat (>). Quir» 
criam ferunt multa anriqua monumcnta , dum Romae cfler anno circitcr mdlxx. , 
pro Magno Etruriae Ducc conquifivifle , ut cclcbcrrimum Mediceum Cymcliar- 
chium magis magifque ditaret II) , quumque Magno Duci eorum fatis iam col- 
legiifc fibi videretur, cetera in fui privati Mufci ornatum tranftulille. 

§. XXXIX. Vxorem duxit Aemi/iam , Laurentii Rodulpbii Scnatoris flliam, ac 
Nicoiai Cardinalis ncprcm, cx qua Sinibaldum, Lucreliam , & Mariam fufccpit fi- 
liolos, immatura mortc, una cum matre pracrcptos, quorum intcritus clcgiaco 
Carmine Iacobut Gaddius dcflcvit (*) . Iplis autcm hoc monumcntum in poftica 
Gaddiani facelli ara pofitum pollero fuit tempore: 

D. O. M. 
Aemiliae Rodvlfue Conivgi carissimae 
slnlbaldo et lvcretiae filiolis svavissimis 
i.mpio fato hxtinctis nlcolavs 
Gaddivs MOLSTISSIMVS M. P. 
AlMILlA VIXIT ANN. XX. M. VII. D. XiX. 

Obiit xr. K*l. An. mdlxiii. 

SlNlBALDVS VIXIT M. V. D. XXV. H. VI. 

Ob. Prid. Kal. Apr. molxiv. 
lvcretia vix. ann. x. m. vi. d. xix. h. i. 
Ob. viii 1d. Ian. mdlxix. 

§, XL. Verum non tam cura litterarum,rcrumque mortalium follicitudo Nf* 
fo/ai animo infedcrat, ut ea, quae Religioni, ac Virtutipoft obitum rcfcrvata funt 
bona negligcrct; immo futurac bcatacquc vitae fpcs cas alcbat, excitabatque , ex 
quibus folent pia opera , & Chriftianae fapicntiac fruttus uberrimi promanare . Ita- 
que praeter patrias acdes, ut iam vidimus, fplendidc auctas, & ornatas, Camera- 
tam Villam trt magnificentiflimam , fcre a fundamcnris cxftructam , & egregiis pi- 
fturis nobiJitatam , faccllum Florentiae in Tcmplo S. Mariae Nove//ae plalticis cae- 
laturis, raris marmoribus , lapidibus pretiofis, picturifque exquifitiflimis mira ar- 
tc variatum , in quo maiorum fuorum cineres condcrcnrur , Ioanne Antonio Dofio 
archircao ufus «J, luxu incrcdibili dcdicavit '7). Elegantiflimas quoque infcriptio- 
nes addidit, a viro Cl. ut ferunr , Marco Aittouio Mureto confcriptas («), quafquc 
iam fuis in locis inrcgra fidc rctulimus . 

§. XLi Legati perfonam apud Fcrrariac, Mantuae, ac Sabaudiae Duces 
magna cum dignirarc fuftinuir '») , unde a Francifco Magno Etruriae Duce pro plu- 
rimis in fc, & in patriam mcritis ipfum in Senarorum albo dcfcribi mandavit ('<>). 
Quum vcro anno mdlxxxiv. Eleonora Medicea, Fraticifci, Magni Erruriae Duci? 

filia , 

ylt, qu»e prodiic e«m hee litulotD/ PUvi, Giufef. 
ft Jtlit juerrt J/GiuJei Liiri Vll. r>r. /• W.SG 
Wi« & <*•■ Pttl» Gi.lni Je'Perr*ri «W 
XI». 4. haec hahrt I EU* btm/Jim» ft ii futnl» 
fruitt fit tgli utmimi U Itlturt Aclf Ijitrit I tnJt 
mtm teetrre , cbt i» v»slit Jitt Ji ftttl» rtgitotrt , 
ftiebt ftmfrt i mellt btlle Itlltrt , nt ntbili ftuJi , 
t farticUrntntc i* fuelU J,W IjUrit . f anim» /«» 
lemtiti/fimt tfertitttt . Tult, fnejlt mi i cbiarijfim» 
ti ftr Vtmtrttt fimt , ebt fer tuttt fe m' i ffar. 
ft, t li tmtbt ferebe mi' fjmiliari raeiamamemti , 
tbe ffeff» carrtut trt'l mobile , virluif» M Fran- 
ccfco V.gnueci , t mt , mi i Ji ttl mamiera Jtl i». 
* '« tntMtti. Jel futlt EIU i Jallt utlurt Jata. 
t», Atllt Jtgni/fimt farti, tbt F titrmtn» , t Jtllt 
rtrt Jnt antliti iufarmat» , cbt m' imfitmmai J' un 
mrJtntt JtfiJni» Ji ftn irla , t J' tmtrtrU im fnt' 
m»ii , tbt mi J,n» Ji f,rl» falfibili fre. 

(1) lac. Ontltei i„ tkg. Hi(K Flor.typi, Amtftii 
Maf.it MntdxvtL pag. ,j(S. 

(1) Vid Epift. Btceii Vtltrii «I /♦. 
eltri nomini» Arch ! " pag. cvavi. - ioter Lpiftoln Piftoricas 
Tomo I. p.g 100 

(j) Vide incir. colka. Epiitoltram Piftor.Tomo HX 
pig. 177. ipfiui Card. MeJieei Epiflolam Eqoiti GaJJit 
Romam miliam die «i.Aug. «m.xx it.moue p.g. ,«,. 
ali.rn fub die XX. M.ii MCH.XXX. & lf Lsmium aa vit» Riebariii Floreniiie MDCCttviii. *. 
(«) In Elcg Hiftorieit pag. ><S8. 
(j) Vocattir vulgo tllt fiMi air trt* . Haec tn- 
no MoccLxxv. ab brrcdibut diflra&i fuit , unde nunc 
in pote(Utern tranriit Gtnjitt Familiac . Adbuc tamcn 
ibi ytrii, in tocii maiocibut littcrit fculpruin Siclti 
nnmtn inlpicitur . In Ecclclia S. Dtniniei ad Fcfutai 
ttia exftant faccll» i GaiJiit txftuHt , Sc egtegiil 
Piftorum rabuli, nohilirat». dc quibui egimui in Epi- 
ftoli IV. Fefulana Florentue mbci:hxvi. 4. pag. 15. 
feqq. 

(6) Vidcnd» eft eiuldem Dofii dc hoc facello Epi- 
ftnli d»t» die xvvitt. Oaobr. mdlvxv. inter Epifto- 
lu Piftoc cat Tomo 111. pag. 10I. 

(7j Idem faccllum graphice defcribit tulituut Ric. 
ciui I. c. eitque olim ad Falcauiam f.miliam perti- 
noifTc ; nec line multii laudibu, memnrant Frtuci- 
fcut Btccbiut Belletzt Ji Firenze , ey Gtiiiut in R. 
legiii pag. ,<tf. 

(C) hjefbui Rieba Jelle Cbiefe Ficrealint Tomo III. 
Pirte I. pig. 7C 

(9) GaiJ in Trtft. Hiftorico pag. 44. & in Coron» 
Poetic» . Bnnoniae typil Itc. Miulii mdcxxxvii- 4. 
pag. 60. feqq. 

(10) Vid. Serit it' Stmatiri Fitreutini . Fireuti fer 
MDCCXXIl. 4, pig. 4». Digitized by Google Praefatio. XXVII 

fi li a , Vincentio Gmtzagae , M mruac , & Montis Fcrrati Principi nuptui tlanda eflet W , 
Nicolaus rtofter pr.se rcliquis dclcdus cft.qui fponfam, Mantuam ufque deduccrec . 

§. XLIL Nec practcreunda funt clarifllniorum artiflcum nomina, cum qui. 
bus dc omnigcnac antiquitatis monumcntis libi comparandis Nico/aiu per epiftolai 
agcbat . Ea vcro funt : Fraucifcns Tertitis Piclor & Caclator Bcrgomas '»), Mar- 
ccllus Vettttflus fJ>, Francifctts Ponte, Bajfantts vulgo nuncupatus <+), lacobus Va- 
kgitis (», qui Uluftrium Pictorum formas undequaque conquirebat («>, Hercules 
Bajfus , qui ut amico morem gcreretquam maximc, addcbat infupcr tabulas pitlas, 
ahcnea iimulacra, mavmorcas proromas, numifmata , & alia id gcnus pretiofa cy- 
mclia (/). Hacc eadcm fummo itidcm ftudio conquircbantur a Fulvio Vrfino (*>, 
Guillielmo Bos W, Ioanne Antonio Dofio celcbri architcclo ( ,0 ), Guillielmo Sangal- 
ktto " ,Fe/tce Pinaricio \>*i,Iufio Caefare Velio (>» t Dsminico Compagtiio (>*>,Geor- 
gio Hoefttagbe/ ('f*. 

§. XLIII. Ncc folum fcientias omncs , libcralefquc artes incredibili amore 
profuqucbatur , fed ptantarum quoque, ac lapidum, idcoque naturalis hiftoriac ftu- 
diolimmus; hortum Botanicum fuis in acdibus dcdicavit, ut hcrbarum, fru&uum , 
arborumquc non vulgarium cognirionem facilius commodiufque adipifceretur. Qua- 
re dc cius (ingulari circa exoticas quafque plantas, noftras in rcgiones invehendas 
ftudio confulcndus eft vir Cl. Ioauttes Targiouitts Tozzettius in Pracfatione ad 
Catalogum Plantarum Horti Florentini («« , ubi de Cafabona verba facit. 

§. XLIV. Scd dum de omni hominum gcncre optime meritus, non tam 
fanguinis claritatc, quam virtutc, & magnirkcntia in dics magis magifque clare- 
fccbat, rcpcntino morbo corrcptus, die xtv. Iunii Anno moxci. pie religiofequc 
dcceffit, facris viris ufque afliftentibus, & actcrnam requicm eius manibus a Dci mi- 
fcricordis numine deprccantibus . In D. Mariae Novellae Tcmplum regio pror- 
fus apparatu ('?) elatus cft , & in proprio facelio tumulatus, cuius laudcs perfo- 
nabat ubiquc artificum , litteratorum , & inopum turba , quae illum tamquam 
patrcm ac patronum mifcricordcm ac liberaliflimum pracdicabat. 

§. XLV. Praeter viros doctos,qui de eo honorificc meminerunt, & quorumte- 
ftimonia iam retulimus, addcndi funt loannes Bapt. Vbaldinius («*), Rapbael Gual- 
tcrottus ('5), Frattcifcus Potta in Elogiis, lacobus Gadditts item in Elogiispag.255- 

d 2 Ati- (i) Qiso adpararu, !c luxo . qunt iprftieuli» . »: la- ti pag. sit. Seripus aurcm fuat ab anno mdlxiiv. ad 

dii.qua pubtica tacritia hae nuptiac cclcbrarac fucrinr, annum mdi.xxix. 

fecum ipfe rcputate poreft, <|Wum |i»e Mtdictorum (n) Epift. dat. xviii. Fcbr. MnLXXV. ibid. pag. ai*. 

Principum magnificentiam vel vilu , vcl aliorum rclatu (11) fcpift. dat. Bcnoniae roenlc Scpt. mdhxv. ibid. 
bene noverit. Videndui ea de re LibelJut, cui tiru- 
lu,.- »o<n/v • ' Ml' f'P' f"" <■* 
la vt»»ta allt Citti di Hre»ze Jel Stre»iffimi O. x*l. Aug. mdlixxiii. ibid. p»t;. jij. leqi);. 

G< nta-i Priucift lii MmMM , t Jtl (14) fcpift. dati» Rcmie 1». April. mdlxxiv. , iv. Febr. H f.j"$pl*ollt dir. Br ncnias vn. AuR- mdlxxviu tc > J'tr I* Sere»ii!ima D. Leonor» dc' Mc- mdlxxv. & xxu. lulii mdlxxx. ibid. pag. ait. feqa. 
diei" Primtififfa di Tifet»i fna Cotjirte . Im Fi- (if) Ejiift. fi.ii loco dat. xil Febr. molxxix. ibid. re»ti mtila St.tmferi» di Birtulommeo Sermartelli pag. aio. 

mdlxixiv. 4. (16) Florcntiae rjrpii IttraarJi Ptferi»i mccctl- 

(») In eit. C<:lleir. EpitVtar. TomO III. pig. 17». viti. fol. pa|r. XXI. lcqq. Vide etiam /«. Lamiam in 

legirnr ciui Epiltola ad AVr. Gnddimm dat. Romae vita Rictardii Florentiae muccxlviu. I. pag. clvii. 

vii. Aprili» MDLixxtx. (17) In libro cmortuali Ecclelia* S. Mariae So- 

(]) Ibid, pag. 170. Epitr. datit xx. Mattii mdlxxi. velUe , lignato littcra A. pag. 174- boc monumen- 

(4) Ibid. pag. iHo. Epill. dat. Veoetii» xxv. Maii ttim legkur: // Si£. Cav. NiccolO di M. Sinibaldu 

' /•'»• ' mdlxxxi. Gaddi ftmdatirt d.ilt mtivt , ricct, t 

(5) Ibid. Epp. dati» Venctii» xxi. bnnril mdlixv. tt dS Gaddi fm ftftlt» meltt Jtttt il Ji 16. Ji 
& ix. Apiil. MDLxxvti. Ad Imrum primam noravit io gt» ifvt. £ ftcnmt filtmtiffimt tftquie eim il O. 
calce pag- i«i. Cl. It. Bottirim . tmtirmo al |«4». Jlelh Ji ^««Lorcnxo. Partta tuttt I» Cbiefa /»«. 
fmrim vemJmti fer fcmJi 1000. im eirem mtm, 11. taifamtntt a frMM , tim lettiffimr 1 ricebe mirlt . 
grtJJS tiiri Ji Jiftgmi , cbt it Cav NiccolhGaddi <tw com aik-tiamtmti di ammauti mtfii, t ftmtiri , com 
«w raccolti ftr irmamtmti Jtlla fta ctltbrt Gtllf ti liri mitti , tftaf cbe fi Jol.-fjimo Jillt ferJitt di 
ria, ad mm Primeife Ttdtjct. um timto momt , framrziile {»» Arme dilit Fa- 

(6) Ibid. pag. ila. EpiO. data Venetii» xxiv. Mar- mirtia , mom memo riccbe , ebe belle , ev» miriomt , 
tii MDLxxvl. 1 faa imfreja: il aual fartti girama tmtta la Cbie* 

(7) lliid. pag. itt. feqq. EpiSolii datil Bononiae die fa imfieme tim la Cnce della tima Jelte tre M«i , 
iv. Maii MDLXXtv.i pag. ito. & feqq, die xir. Aug. ciuf- Jovt abbrmeiormo tra il mirtorio, cV mfitii imtirmt tt 
dcm anni ; die *nf. lanitarii mdlxxv. ; die xx. Aug. eiuame milt ftietle , com eettt filttktti Ji libbret. 
MuLvxvii. ; die HM. Febr. mdlxxix. ; die «L Iulii 1'mmt.Siet-A Jet Pofoli Ji S. Lortnxn etm tutte li 
mdlxxx. 1 die XI. Iin. mdlxxxi. 1 diev. Ian. mdlxxxiii.; Ktlisio»i Ji Firt»te , ei» »"/ Ctfitoli Jtl Daom» , 1 dit xv. Nnvtmbr. eiufdtm anni ; dit xnx. Oftr.br. cuttlo Ji St» Lortoto etm }1, ttrcii tll» Criet , 1 

mdlxixv. ; & die xxx. Scnr. mdlxxxvi». :8. tl Ctrft . 

(I) Vid. Epilt. Gitmfieri datam Rnmat xxvt. Scpt. (1*) /y»»ri* Jellt Ctfa Vbaldini &c. /* Firetu 

jiDLxin. in eit. Colleainnc p.g. im. St iliam /». .^or. ftr it Sermartelli mdlxixviii. 

JJofii ibid. pag. »11. d»t. iv. Novembr. mdlxxv. ex (19) Defcriu»»t Jil rtgtlt afftrattfer it V»Me 

quibui apparer marmorea <iuardam vetera monumcn- itillt Sere»i$ma Midima CriDina Ji l.ore»! mt^lie 

t* Fatvhm Vrfinmm »d Siettimm G-tJJimm tranftrHtirTe . Jtl Seremifimo D. Fcrdinando Mcdici ///. G*t»J*ca 

(S) Epift. dat. Venetii» x«i. lunii mdlixvi.i. ibid. *U Tiftima cVc. /o Firtmne.t affreft Antonio PkIo- 

pag. ao}. v*ni MDLXXXIX. 4, 

(io) Lcgendae funt eiui Epiftnlie ibid. * pag. ioj. FITTIA 
F/.MIL 
INCAD 
AIWCI. 
TA. IACOB. 
OAUU. KXVIIJ A N G. M A R. B A N D I N I 

Augufiittttt Caefareus in duabus Fpiftolis Nico/ao datis, quibus fuorum Car- 
minum volumcn, feptemquc Davidicos Pfalmos a fc Iralicis caroiinibus rcdditos 
milit muneri; Tbomas BraccIUns ln Fpirtola ad ipfum cxarara, qua ci Princi- 
pum Epiftolas nuncupavit ; Gabriel Terrades itcm in Dcdicationc cuiufdam fui 
Opcris, aliiquc qu.implurcs, quorum nomina nimis [ongam eflct pcrccnfcre. 

§. XLVI. Nico/aus Eques ac Scnator Gaddius qunmcx Aemilia Rodu/pbia u- 
xore libcros fupcrftitcs non habcrct, fupremis rabulis dcclaravit , ut poft eius 
obitum in hcreditatcm , & nomen Gaddianae Familiac adfcifccrctur Iacobus Fran- 
cifci , Petri Antonii , cx antiqua & opulcnta olim Pittiorum gcntc progcni. 
tus (",qui quum Magdalenam , Siuibaldi Senatoris Gaddii filiam naru maiorcm , 
& fupra memorati Nico/ai fororcm, in uxorcm duxilfet, cx ca Camillitm Ia.obi 
Gaddii patrcm , de quo nunc eft agendum , fufcepir M . Iacobtts igitur Gad- 
dius , CamiHi M Scnatoris," & Mariae Baccii Valorii , irem Senatoris , lilius 
quum adoleviflct, ut ingcnio a natura donatus fuerat, prac cctcris difciplinis, 
Poefi | ac littcris, quac ab humanitatc nomcn acccpcrant , Florcntiac diu ma- 
gnoquc cum frudu opcram dcdit fuh liarptokmaco Gaddio <♦>, & Tboma An- 
tone/lo (IJ exftinclac Socictatis Icfu ProfciToribus, ac, prout ca infclix actas fc- 
rebat , in utroquc diccndi gcncre, ligata fcilicet , ac foluta orationc facundus 
evafit («< . His feliciter cmenfis , mox Philofophicac facultati in codem Flo- rentino Collegio fc totum tradidit (v. § XLVIL (i) Do eo fufc i»it Sttviutt Sakiuiut, FnfliCiu- 
fottri dtir Acctiemia Fiereutiaa, im Fireuze MM.C- 
XVII. 4. p»g 155. 

(1) Itt rem n»rr»t Francifcui Peua in Elrgiii par<. 
cm. ubi de lacabe Pittie Senatore Florentino vcrba 
ftcil ! Ingeuii acurniut , -J» tilterarum eruimruto 
uem wr'*rrr , quam avitJt uobilitatit fpltniort tuiluit 
Jacoboi Pittius ii- CenferibrnJi biftenam ifJS poti!~i. 
mum eurs fuit: ftr fluiierum urmpr ttia tltrtft. 
rt gtflitbtt , ittul tJJeni mjeunaJiui mttalium. 
Liberiort fl)h, iattuiiqut sctrrime biflrriam ttueu- 
travit , id petiljrmum t/fetlani , ut mut lap/ui ttj.-t 
Ioviui . tliquaudt mrudax , eflenderet , r> fueam mf 
rittti eb.laclum t Guiccitrdimo plat atf.lui tri. 
batntt ,anam reritati , dilatrtt , mt fiacera fidt Prin- 
eipttm alla , & fopularum ptterrnt . Ken tame» ktt 
rtitrgurrr /iripttrti prefrffui rfl , ft.t altqairum ebfir- 
vatiettt patuit Sryh Tacicim p.ttat aequaeit tle. 
fjnti , Laceeiee . Cenful f:iit Fhr'utiu*t AcaJe- 
rmitr , Htip. patri.it Stuiter 1 utaat t«m t Jtu.tiii 
uvocart megetia potutre fcrilcnit inleatam . A tw 
mabulit trrwl rxerfut , iudffnr brr-r/Jime exterua ff 
rittr tVtiliuattt b.lla Jamma tttm Ji.te tft prejiaaf 
tui . Stripiit rtitm vittm Anronii I.c. mmn Prat- 
ftSU tKrnitant» tmpHIJimi , attam tatca f ripjtrat 
Iictbm Ktrdiui / lougr tamen hcupleiiartm Pittiu, 
deprtmp/it . Dialogum quaaur compsjuit , eui titulut 
Apolagia de' Caprtucci . Examtn etntiuet ttiljoriaram 
Guicciardinii« ubi plurtma ttlujlrat otfcura, aaa 
eper.it faerit preiiu m ad fjri rrsteat caa.terem . Vi- 
guit fttli temporibut Attiemit difta vuljo del Piano, 
ten- tutat ftuittt ueliliutu iuvtuum , cuiut faif U- 
eobu« ertttut Jummat Antiflei . bittj.lem Actdemiat 
fub nemint Senotui , aunatia feripfit filtu uomiuibut , 
plarm nutgtmt . auat ctrtii ptrjiail teeiJcraut j auir 
tmuit tiai fcripta tdfrv.tntur trebctypa iu injlru- 
{ftijimt Gj.UidKitn liilltiitl.ee t . V.xortm baluit Magda* 
lenam Gad.tiam , Sinihaldi Seuatorit filiam , ueptem , 
& patruelem forerem Cmrdiualiam , ex attt ptaret 
fufcepit filiat • ae tibtrat : iuter mues Ciilrai , 
Camillus • uttraut Seuatartt , r)r Prarfeeli Pifa. 
rum , |Uf tuuo MDCl lll. t> MDCIX. Ut MDC 
XXIV. lucboata mutem vix Prarfeclura , ebiit Ct- 
ciillui , aui C .!.). .m im familitm , tx ttflamruta 
NicoUi Fjuitit tvuneuli tdoftitut wigraaeret , txfuo 
Iacrbus Gidiliui tfl gtuitui, 

(j) Huiu< Camilli txAtt in Bibliotheca Matjiab. 
Coicx ctiartac. in 4. Cl. XXVI. num. 10«. cutn hcc 
titulo : Sautt . t nftrntt ii famii,ltr Ftaetntimt vt. 

muu fu im 1'tuno MDaXXXll. alf anna B Jtl 

Stuatort molto ltlu(lre Cammillo Gaddi , fre. 

(4) In Itetbi GtiJii l\ . . Lulibui pig. 101. Ie* 
gitur: a quo ( lcilicet Barpcolemtto Gaddio ) Gram. 
matitam , r> eltmtutt Patfit iiiici . U Proltgomf. 
■Ul »<J ptimum Voiumtn d c Scnptotibui aoa Istclef. pis. vtt. h»ne hrrvm Fpiftulam (ibi , itm purro 
miilam tdfvic ■ Oti ftfimt l'u,r . Acameu iugemtl , 
qaod i» te Jajhieatus fueram , tam fl.tat mgmm/tm, 
l.ie profieiti , r> mjioribui i.gavi , td mtiort per. 
ge , uee ttttti iujcrviai . qtit ultra aetatem fapit . 
i ale , meque tail cemmtm.it . D: vrrfibul quij 
dieam ? Conflaut tmuel , utfi primut , CT terttut ; 
retegt 1 eerri-re , iterum vtle . Ileieut. Seu. Dr- 
rrtvir. MDCXllt, 

Tuui ta tuime Doflir Jtcphaiui de Ctflro . 

(<) In Pncrica eiufdem Gj.iJii Ct.tv a . 0; IHMiU 
typia Ite. Miutii MDCkXIvn. 4. paf. 71. occurrit Epi. 
(jramma ita infcriptum: Ctrme» tJ P. Thviiam An- 
tuncllum, elim meum Praecepterrm HWtoiicae , ubi 
in not* quadam marginaii villam luam Camrraten- 
fem commemctat. In notii vcro ad Crrr.llirium P.ie. 
ricum iplum Auleu.tlam nomimnr fabiwnjjil : flie 
Flereutiae mauc Vref.tTar eft Tbeeh^iae . ilr rutfui 
PeEOMtum Libra II. Patavit apud 1 arifum Vttijei 
MiJCXtviil. 4. pi[>. fS. hibetur Epir>ramma: A,i P. 
Thumam Antondium. tHm mrum Pi nectptortm Riie. 
tatitnt . mune Preft^tem Lagictt F.orrntitt . Prae- 
tcre» ex Lpp. Virorum II illrium »>l/.;r. G-tJJmm M«. 
■n Dibl. M4gtitm\ C1.VISI CJ. iilo, eiuitur MBi m- 
riicio.ot qutndu>|iic cimn, la utani Strti.tr eiufdn Sr.. 
cictaii» lucubritii. ici fus corn^i- |J., mi.il].'. I pilK U 
dita el) MTtll. Ang. HDCXXnt. 

(d) Vide qute de Uuhyrtinbo quodam Itcoti GaJ. 
Jti , adhuc iuvcni. , /r. tt.tpr. D-iaius frnfcrir in vi- 
ta eiufdcm Diuii • ni bi> prarmilia tpirtr.Iii Mn- 
rentiae editil , tjrpii Ca.Urrn Miii riv. fi l. p.g. vnxuc. 
fe..| n- Ipiemet laeobut hiecj de fc proJi.l r in Curcllario 
1'ietieo pag. 4'. ubi de llymno »d ChtiDum Urminurrt 
tjit pro lrrdiuja.ii II. M. U. ac riorentmae utbi< fciiciu* 
te vlucubraro : Quaitcum/rut ,in\yjii , id fit Ptematieu 
ab a.toiefcentt tar Jeriptttm , ut uou fauei ut. 
ruut , meam fupr* Jpcm , te vtum , pttcuit egre- 
giit ttiquet iu^taiii , tttim btuarifiee mtmittit Fitn- 
cifcui Marit GualtcrotlUi Canonieat linrtnttnui im 
Epift/la td Ciivlum MarticcJhtm Anne mocxxviii. cVr. 
Fracicret pag. 41. ubi de Hitrtuymm E.ttla vcrbt 
f.cit, lubiun^it: Jr q::t ptter tuji tliflitbe r>C- t xllat 
<V pi.g. 4*- Dejertptit eaflijpmi & pnlehetrimi luvcuit 
tbt.lot.Jcrnieme totabbiKe anuit rjfjjt , «I ttit uiu 
pauet bmiut vehmimii btpartiti emrmiua , ut» TeiitHttr 
mi iujieie ftttiitrit metJtit. Addit dcnique pa». 60. 
Siham ad fijictutm multit mll.iac mauit frett ti in- 
geuia iudu/ftus ptibefcenli . Saljiuui Sahinini in Adili- 
lionibui M.i ad Hiltr.r. Florentinor. Scriptnr. I.i.i Si • 
grii Mi.in Blblimh. Publiit Marucelliana , ■rJaotwit! 
Dicevt il S, utior Scgni , r*r tl itoOro Iacopu Gad- 
di a' gievaui ebe ufiivJua iattt Stu-le prt.lieavm 
il buea gufle . e faeeva hrt , per qujata gli ei t poj'- 
fiiile , dt/importrr tl etttivo . 

(7) Libio II. Cirroiiium l.ie. Gai.iii p ■;. jo. I Digitized by Google Praefatio. XXIX 

§. XLVN. Cum viris ca actatc clarilTimis Epirtolicum commcrcium cxco- 
luit 111 » a quibus ctiam pluribus ekigiis miritkc clt cxoriu*us ■>. lpfe cnun lic- 
tcrarum amorc ilagrantii.imus , quanrumvis opulcnta domo, & pcramplis divi- 
tiis , bcatus , in dcliciis mollcm incrttmquu vitam ManiigCM potuillct , pri- 
mum Pilis , cuius urbis Camillus patcr Praefcduram a Magno Etruriac Ducc 
obtinucrat , ftudiis gravionbus incubuit ; indc vcro , quum ille iniquo fato prac- 
rcptus eflet Bononiam '+>, ac Vcnetias , mox in Patavinam fc contu- 
lit Acadcmiarn |6 >, quibus in locis clarimmorum virorum dildplinac ita fc to- 
tum tradidit, uc iuvcnis iam , conquifitac fcicntiac, excultiquc ingcnii fpecimi- 
na praccliriiTima dcdcrit W. 

§. XLVlll. In parriam rcvcrfus , nil aliud antiquius duxit , quim littcras , 
ac fapicntiac cultorcs lotis viribus pn.mjvcrc Principcs ipfos, c pcrcgrinis 
quoquc rcgionibus Florcntiam advcntantcs , hunaniilimc ac fplcndidc cxcipc- 
re <° , litterariofque coetus , tam in Vrbe, qium in Camcratcnli villa cclcbra- 
re ( ,a ) . Acadcmiam inilituit propriis in acdibus lcctiilimoruin primiriae nobilita- 
tis iuvcnum , vulgo dictam degli Svog/iati ("> , qui fc vcl carmiiubus pangcn- 
dis, vel hiitorib, & oratiombus perfcnbendis certatim cxcrccrcnt; unde in omncs 
Alufarum cultorcs libcralis, quibufcumquc fe adeuntibus hufpitia atque cibaria 
lautc opiparcquc c\hibcbat. Philofophuc infupcr, Thcologiae , atquc omnige- 
nae cruJitionis ftudiofus , cctcrifque liberalibus difciplinis excultus , cruditos quof- 
que fui facculi viros ornavit , ac fovit. 

§. XLLX. Qua dc rc audicndus eft Joaniies Ciiiellius ('0 , qui hacc me- 

mo- •rairima lee'tur tali infcriptum titolo : De ilhflriji. 
Jiioma Boilio Patricia Fhre»ti»a ■ tlttto Dtlrrrrnji , 
in falarjlra Legtcar tn»e , dti» Pkyjitat mibi at- 
tnatt , ukijae tirraram amico primarit , fuum af. 
Jtrtioart Lericat ptivjtim tntarttar Aun» Dtmiai 
MDCXXI. Fhrtnlue. 

(ij Lnrerae p'urci Cl. Virorum inrcgriphac ad 
ipfim J.tae proftanc in BiMiuth Migliak. tribui vo- 
luiTtmibus in ful. CL VIII. num. u;y i alo. & iilt., 
rorumqnc nomina uccurrunt in Elogio leeeti Pbilip. 
fi TiammajM, quud idfrrtur in caTc» Traft Hiftor. 

P»g s*- 

(») Q-ii dt CaJJie honorifice mcfflincrunt , invr- 
rin apud lalinm Nigriam Ijloria tttfti Scrittori 
Fior. pa». 3 ,r5 fcqq. & apud ipfumtnct GaJJiam in 
Clt. Ti.fV Hift. pag. 54. f.qq. 

()) Lihro II. Carmi.ium pag. 90. legitur Diftichon, 
cui titului ; AJ 111 c tfjem i» eiitu patiit mti Ca- 
milli Seuatarit Fhr. ae IratfttHi Pifirum. 

(*) Id parct tx bpiftcla Sittlai Ciun dafi die xvtl. 
lanuarii «ucxxvi. Ms. in Bibl. Magtitt. Cl. VIII. Cod. h8j. 
(?) Id Epiftotie p! 
tMlil mdc 1. & xxviii. in mti 
ne M,. ure* ad iprbm datae 

Coiicatc- (6) Ex Ep. Inlii Strezite dati Venctiii xxvit. Fcbr. mdcxxvii. m cit. CeHeftioae. 
(7) U ctHantut Opeta Pci tica , infe- (*) Hine prae rcli<iuif Fraatifeut V»»a Mcdici* 
nat D. ctor CaJJia dicavit Opu, fuum . cui tiru- 
lus: tltria Fiancifci Pr>n.it ulrnaat Latii fiyh ron- 
Jtrifta att tllafirijt D. laohum Gaddium Pairi. 
eium Fltrentmam . Vtranae imfrimeiat Tamat MDfr 
XXIX. 4. p*K «xjtvn. Fron. libri eleganter incira 
cft eh II. DjviJ , exhibctque varia cmb;cmita una 
cum ftcmmart Familiac CiJJiae , adfcripta epigra* 
phe intVtiux in duabua cohimnarum ba5bu, Gadoiab 
immoktautati . Mcx fcr-uitur Epiilola Nuncupatorit 
data Ve.-i nac Idibm Oaobri, MDCXXIX. , in qaa laea- 
lam Mularum pracctpuum decus, Auitor conpcllit. A 
Cl Nicer -.uia Memziret fnur fervir a I' bijhirt Jti 
kimimri itlujlret e>r. farh ctrz Briaflun *. T»ma 
XLI. pij jjj. intcr Op.-ra eiufdcm Fraacijci Pe- 
uae rcccnfentur JV*»ir i» Pttmata frltSiara lactbi 
Gaddii , I euetiit MDCXXXV. in 10". fub nomine Pnre. 
tae Miftftalat . lujriittl qutque Sarriaittt eidcra 
latsta Libtum fuum, etti tirulut, Oria PallaJit , 
fttrtutitt MDCLI. 4. liKglcnta tloeio ccnfecravit . 
I c laanuct C.ottnm < in Graccu Epigrammatil 

P.d'jae imprclTi» pcr FramtattuM mdcliii. 4. p»g. 5?. 
ipTji-.i Gracco Carrniiii- c..hi;ncflavit . Vidctida (ft Epirtola Dauielil Htiifii data Lngduni Bitav. p. r ri. 
dic Calcmlarum D.cnibr. A. mdcxlvIH. M,. ij llt- 
blioth Mijlial Cl, VIII. num. |,I|. Sc plartl .liae 
tum eiuld.m iitinjii . tum /♦. FriJnui Gf tltavii a 
IJaaci Vojjii , Huiti-Hl Spauliemii , in Syl'i g tipl> 
Bclarum tiarmanui Lcidae apud SamUtttm /..« 
imjmi HOtaSn 11. <iuin<)uc Volumimhut in 4. ubi p; 1: n 
dc Ca tJio n.iftro fit mcntm. 

(V) Ipl.mcc Gi tJixt in Corollario Pocrico pag. 5]. 
varioi c< fliracmoiac Principcs , <juo< iple in ma{ »- 
fcil propn-i trttiblU rxccpit . kil verbu: fiirrr (.arj. 
Medicru, Ffi£rtmmate ctltlratnt , «Wvf frater Piia- 
cefi Lailtcntiui una eam Carailo Lathjfiuf}» , fafttf 
Viincipc Va Jtmoatit , uup.-r tam Prtn.ipe loannt Cf 
rulo S.-patt e Colmo II. Af D. fr.nrt ; Maiia M.g- 
dalena AretiJu» Anfiriaea , A'vr«r Fcrdi iandi II. 
Caefarh . &■ t F.-rdi iando L Magu» Duce gtuiue 
Maria, (T Cliudia , faae tune Pnncipem Vrti»a. 
tum , tteiaJt Lcipuldum Artb,J«eem AnjSriae Mau*#< 
gem t.ilu-t , Dax litijitt. filiaj.jne Prtnctpt la»:tl. 
tat. tt fttpf tetetot Praejaltt . atqat Lt°,tat , 
Giliolui Nuuciui, Criqmtafi Oratcr extra tttjmem 
tttgil Caltiae aj fattttnm Paatiftcem . De lac ller. 
matbeu» fcrifjtrt aatitei Seriptoret , feJ pratcipat 
Iulitnut Kicciii, in Pr.mijia , y Scipio Ammiratuf 
btjltricut in Fpijlota frc. 

(10) Vid. Nic. tteittfti Up. ad /». BiptiJI- Doniam , 
eit.Sylloge Epiftolarum B*rm*H»i T. mo III ( . ■■ 199. 
Ipfcmet GiJJiai in notii ad O-rollariura Vocti- 
cum pag. 60. /•» aatat ( ait ) C.amtratat vit/je Jut- 
iratai btroit GMaVf Jttintavi Jimalaerum , btraitt 
txprimeaJam poematt . twi titului: Polirui , five 
Kclpublica fervata , t»i i»ckiato a.lam t/l pi Jt. 
tlmre , ttli tiarrt i» F.pi$ramtnjte aJ P. Vincc.i. 
tmm Guinifium , nata» «» Secretii S. I. MtUt rjl 
liter eafa. Pvlitui . In Poctica Ccroru pag. n- Ebm 
grainma lcfjitur 1 Dt Cane mjtre , r> Canr jiltt tj- 
tueratae Gaddiat tufintiiiut . - 

(11) Id tcftatur Abba< Strriniut in Elrgio tteslt 
Piltti rclato ia cit. Ttaftatu Hiftotico dc GaJ > 
Familia pag. 47. feqq. limc PHil inftitutan 1 
hanc Acidcmiam tattbat MorrWut in Catalcgo Hi- 
blbthrcie FatJ.ttiat Vcnctif apud Ftmttm HDCO 
lxxi. *. pag. 95. pcrperarn adrirtoit , ubi dc CaV^- 
jtppi Lydii Saryrico M<. «git, fubiungit<|ue in c - 
dcm /#r. GaJJium laudari ■ 

(u) Ttfcana Letterata Md in Biblioth. Magtiai. 
Cl. IX- nom. 61. pag. 9*1. Sed mcliui (jaJJii mftri 
■ ndolct > eiui viue ac ftudicrum fatio cx Irqucmi t- 
piftula ( quat lcgitur in Llb.llo minui chvm , tui 
titulm: P<wr/>i Lufut . vet Silvae . feilicet <tarm<n* 
lacobi GadJii . Veuetiit tfflt Lcniinii mull.. S 

P-6 xxx Ang. Mar. BandinI 

rnoriac prodidit j „ Iacobo Gaddi di lingolare crudizione, nclPumanc lettcre vcr- 
fatiflimo , e di eflc vero amadorc ; talmcntechc al folo nomc di tcttcrati , cor- 
rcva comc da violenza fopraumana tirato ad incontrargli con carrozzc , oflc- 
qui , & onori , non altrimcnti che fe tanti Re di corona ruflcro Itau , c yolen- 
dogli per fuoi.ofpiti, non pcrdonava a fpefa vcruna , pcrloche fu da'propri, co- 
mc prodigo poco amato; tra gli uomini illuftri delUiamofa Accadcmia degl'/«fo- 
gtiiti {') di Vcnczia annoverato , c fotto al fuo ritratto, quefto Dift con lcggefi: 
Qnamvis & genere , <> patria c/ariflimtis ijle , 
Carmine clarefcit ttobiliore tamen . 
Fu nominaro dal Nani nclla fua Sturia per avere foniminiftrato aiuti alla Re- 
pubblica di Venczia per la Gucrra di Candia . Comjofc moltcOpcre, e mol- 
te piu nc avercbbc compofte , fe non fofle ftaco trattcnuto il corfo a quella 
pcnna infaticabjle per mezzo di qualche difgufto ftudiofimente datogti per lo 
troppo amore dcllc lcttcre =: Lafcio varic a*ltrc Opcrc abhozzatc , c per fua 
difgrazia la virtu gli ru dannofa , avvenga chc pcr gli arti fplendidi e gcoe- 
roli che egli ulava co' lettcrati forcfticri chc pcr Fircnze paftavano , gli parcn- 
ti piu propinqui pcr diftoglierlo, gli dertcro a crcdcrc chc i Padroni Screnif- 
iimi non lo volcvano vcdcrc in Firenze ; ond' Egli allc loro pcrfualioni prc- 
ftando fcdc, comc rifpcttoliflimo agli fuoi Principi, li ritirb in una villa , ove 
inutilmente viflc molti anni , abbjgliaro da qucfta crcdcnza , cd efli troncaro- 
no il volo alla fama di quefto lcrreraro , che avcrebbe fenza dubbio illuftra- 
to con la quanrita di fuc Opcrc , e la Famiglia , e )a Patria . Mori nc! mdc- 
Lxvm. in cta aflai avanzata M , fempre anliofo di rivcder la Cirra , avendo po- 
co avanti la fua morte fcrittonc una lunghillima lettcra al Mag/iabechi , pcr la 
quale bramava faperc s' era reftituiro alla grazia dcl Padronc Scrcnilfimo. „ 

§. L. Anno tamcn mdclxxvh. vel faltem mdclxxv. c vivis lac Gaddium cx- 
ceflifle , comperimus ex Epiftola <3> Nico/ai Heinfii ad Georgium Graevium , ubi 
ait „ Cafum longc funcftiflimum nunc nuntio dc exccflu Henrici Va/efii, quem 
Emerigus Bigotius ignorari a me nolu.it . Addcrcm & dc mortc lacobi Gaddii 

Flo- pag. 13]. ) aj Nieitetim H.-iu/ium pcrfcrtpra erui 
pctc!»: Ittcmmiifftma fuit mlU tua , Nicolac Jifr- 
tiffintt ae truditijfime . Epiflila , txmauitetii. tte 
tttgemtiai ftemm -~ Pullica vera raufft aequiui . r> 
fcnerojiut tt imfrlttt mil mmm virtutrm , Cbri. 
ftittaem c> hBtitam treviler JlgmificauJam . Siqui. 
dem multii mttiiut mmuit f.re cimtimenler nteJt- 
mor v r> tonmr b.iuJ vuharia conferre beneficia iit 
ktmf. Liiiereriam rV Ctrifiiamam . Ttfiet e/Je pifent 
mou peuei Ctriimmltt , a/.at/ue Capita fumma , »'«• 
*" fuae Vrbnu, Pautifx , quibu/.-ut.i egi it beur- 
ftcie itatitt, ttc Eurepee . Jeaut reneardie luttr Priu- 
tiptt firmaaj» . licet privatat tffeM vir . &• » /«• 
la m.-mte cjujijj , imtetra , beaique fttlliii JlxJit' 
ftt Wevertr, prttut re/rgeta ammi ajfemtattnnc , ifai 
/itteratei ainuttllu , tiregief/m- ftriptarct iifJem Ca- 
fititnt Jummn lauJevi tihertltttr , f> «ItquamJa 
def.uJi . Omitt» rttttttcm m.t.amem fiam , & ma- 
guauimam, auat e tlhr.it a fuit a faj-ieutij/imt ae- 
aue . ac Sereutffima Duce . Senatufue ieueta , f«am 
ftcite auJhiJli . Prartrrra tat lllufiret pmil<at . 
tiruet , premuciat Kurapae tilermliter u me lauda- 
ft. Uem extttli , vtl crrte tttufir.tvi . noti ra- 
ro drfemJi eomflurei ftriplortl . prafeSo memoraUi- 
lei, mcii i» UHrii elttii, 4e tJeuJit . Htfioriii Ita. 
liat , pratfertim Flitreutiae , multam Imeem «Jdt- 
di , mmlta utriufaue Jecara e l.iteutibnl Auctoribut , 
vel tttbulit exceipeni ,- gemera multa Ele$tarum , 
& eltfuad carmiuii in-.em . Im maltiflici Ptihfa- 
fbta : . fraefertiia falitica . mom faucttt af iniotiet, 
divifiann . atiimaJvcrfonti fermavi . ttc direxi 
alJ tonum pulltcum , ae Relieianii Cbrifiiauat fir- 
mameulum , aJ geutium , r> keguttrum ftlicitatem . 
ImJicavi fuar i.ere»t Profr/Jiritui putlice imterpre- 
tanttbmt Pbihfefbimm Ariftouli» . e^ mlJum per. 
fe.tum buiut interpretmtiouii . Alibi pofui naunufla 
mt.tia Jifcipultt, ty fymmafiii publitii ob tammu. 
»'/'»»■ irndttarum , ,> eimiiatum . E Tbeatititt 
iebnlifliea & Ettnica expumxi ua» pauca iafirma , 
vel levta , ne Jicam mern eimmenim , & mugai , c> 
nulli Jedat mantipatai . trrarti, r> ballucimatit- 
mti aliifuit moJt/lt uotavi , tc rtieei , im quai im. 
tiderttmi bumaua frtfititdtt , mtl ftrtimtcitt fiuiiajae f.ttitnttm Scbtlefliei frimjrii . Iltet im £rat'i«m vt~ 
rilatit , r> iufliliat . ijuarma ftuJiafijfimHi prtp». 
gnator , frrfliravi ntjua iufimiam f,/J„ iuujfjm 
mvnnulln Jeriptiribui . gemiaoetir lnpcratari txtr. 
tltuam prtttfiamtiffma fiatttt Prtncifce Spli inbf /)*• 
ci MeJioliui . ttc Philippo ScoUrio I hrtmtiut E]ui. 
ti ttt D}njj}je . Pri.-iere» molai JeJeeare/iJfimai mu- 
ftai * um una biftariei. fu.ii tgt beui^uior delerr 
ceuatut fui . Ver»m fjc tutUat cxfltire mei virtu. 
tet , mall.it/uf merita iu HemfnUt.am L-ittrariem , 
r> Cbi tjlianam i antireta tamrti ac J f.uJioutm , f> 
tamaifm mibi ttmtiliamt , vtl flt?itjmt mb truJilit 
ntcrile iutxfuiJ mearuvi vrntil.um , aui Jt utre» 
ftte Rtpiit7ic« tcmt fuut meriti = Caroloi Srroz. 
H llttijlrijjtmui P«lri:t»J laultot tibroi cille- 
gil , «c hugt plarei talulJI putlicet tXttrpfil . Po- 
tel tm cnm iufcui ttttmtt, ii- 1'atla Jime magn» 
Hicronymo B<tthr>lntnaci>, aui ctirmm pijfiJet , vtmi. 
rt ad trj. tic die Salleti prammi , mau «Jipa- 
li , frt fru;.ili, ut I bihf.pbut» decet . pren lio ex. 
tUttmdttt, llic fuum Poemt , & Vnai Carfirnm a 
Mi-fli» frriptat f.-rjt. queeft .fecum ; tu etiam tunm 
Peuegyicum de fr«.J]anti.'!i,t!a Heraiua Svttiae Re. 
gmetrice , quam mnitt faj : <icia , r> toli , mt legam 
taet etprm , vil mta ur»nu/ta Carmina . 1'elttt i 
dum fcritil diltijji»* fatri tuo mc iili efl\c«ci/!t- 
mt commtnJei. Seritrbam im Mufiei viltat mtae ita 
Xllt. Decembrii «u. MDCUI. IbiJrtn ajfcrtur ctt.Ti 
Heiufii Epillola.in qua tlc fui, m Oviila cum Cc«lt- 
ctbut |M$|, conf.rcnd» ociupttitinibut GaJJiam fuum 
ccrtiorcm rcddir . 

(t) Salviuut Satviaiut in itoti« M«. «1 Hidoriaro 
Florcntinorum Scriprarum lutil Nigrii hacc habet ! 
Nrlle Ctoiie Jtfti ActaJtmiti tmtagmiti di Veuttia , 
ftamfate im qaelta Cilta mtt MDCXl.Vtl. vi e f t/i. 
gia Ji licopo Giddi ttlle jue Ofere , e tat faa Pti- 
tratt» in rarnc . 

(i) Errar forte Ciuclliut, laeobi itiortc m a<l annum jidc- 
t.nvtti. ri fcrcos , quutn ex Hrtnjti l.p cuiut locum paullo 
poft adfcrimu» , multo longiut vitam pnidajliA adparcar . 

(;) Data Hagac Comitum prid. K.l. lunii «ocuxvt. 
In Sylkgc Epiftolatum P. liuimanni Tom. IV. 

pig. 4)t. tptrt. IJ7- Praefatio. XXXI 

Fbrentini , ii hurtc tibi cognitum fuifle fcircm . Non multis antc obitum an- 
nis ruri latitabat , vino , ut fcrcbanr , plus fatis dcditus , practcr morcm E- 
trufcum , lic ut libi quoque vivcrct ignotus „ Non cxigunm Libtotum numc- 
rum in luccm cxtulit, quorum indiccm damus. 

L lacobi Gaddii Patritii cjr Academici Florentini Poematum Libri duo. Pa- 
tavii apud Varifcum Varifci MDCXXVHI. fuperiorum permijfu ; ad inflan~ 
tiam Paulli Frambotti 4. pag. 121, 6) 

il Iicobi Gaddii Corollarium Poetictim, fcilicet Poematia , Notae , Explica- 
tiones ailegoricae olim cotifcriptae . Florentiae typis Pctri Ncftci ad Jignum So- 
lis mdcxvxvl in 4. Conllat paginis 117. W, 

iil Poetica Iacobi Gaddii Corona e feleclis Poematiis , Notis , allegoriis con- 
texta. Bononiae typis Iac. Montii MDCXXXVII. 4. paginis 156. f l/, 

iv. Ehgiograpbus , fcilicet Elogta Omnigena lacobi Gaddii Academici SvogFta- 
ti . In boc volnmine bipartito continentur . Diverfirum Jcriptorum cenfurae ; Com- 
pendiariae vitae beroum ; Hiftoricomm rufttttll*, errata corriguntur ; Magiftra- 
tuitm nomiua , munia , & aticloritas ; Principum aliquorum tituli memoran- 
tur ; Illuftrtum Familiarum,& Vrbittm Elogia ; Rertimpubticarum , Regum, Cae- 
farnm , Pontificum foedera , bella , <> alia fcitu digna , quae w Ita/ta , & aliis 
Cbrifiiani Orbis Provinciis contigere , pleraqne excerpta e probatis tabulis , attt 
Scriptorn n monumentis , plerumque Mss. qitorum fragmenta adpofita funt . Ilo- 
rentiae typis novis Amatoris Alalfae , c7* Soc. MDCXXXVIII 4. Conftat pa- 
ginis 3 ■ 9. Praemittitur Aionitum Typographi ad Lectorem tali pa&u : AttcJor 
bic modeftiae gratia tion refert landes tributas Elogiis a fcriptoribus compluri- 
bus , fed ne modeftia gratitudini officiat , grata commemoratione referentnr no- 
miiia infiguioritm laudautium. Fuermit bi G Cremoninus, F Quacrengus, D. 
Francifcus dcl Alonaco, Iulius Strozza, Laur. Pignoria , ,> alii , qtiorum EIo- 
gia, & Carmina Jitnt praefixa Poematiis , Patavii cufis , & Veuetiis recnfis . 
Praeterea Francifcus Pona in Elogiis , & Epiflola Nuucupatoria , D. Ferdinan- 
dus Vghcllus iu Opere Ciacconiano , & in Italia Sacra , quac nondum lucem 
adfpexit , Eurcta Alifofcolus ( fcilicet Franc. Pona ) in notis ad Poemata y Bac- 
cius Bandinellius iu defcriptione Hermatbenae Gaddiac, B. Mariottus tu Ver- 
tumno , five Elogiaftico-mnltottes , D. Nicolaus Baccctrus in bi/Ioriae Florenti- 
ttae Praefatione , D. Eufcbius Sarrinus in Elyfiorum Ubris . Praeterea Mss ex- 
ftant Alexandri Adimarii Soneilus de bi/Ioricis Elogiis , Lconis Allatii Ode Grae- 
c* y &" buius Latinum lemma , quam in Odem Latinam verttt Franc. Saccus . 
D. Io. Ambrolii Perfone Eiogium, & Epijlola Latiua, Ioannis Ciampoli , 
aliorum litteratorum infignium, & altiJfimorumCapitum Epiflolae Italicae. I.uieha- 
bcntur omijfa , & emendata in Indice . Tum alter ciufdem Operis titulus , & 
quidem huiufraodi : lacobi Gaddii Elogia bifiorica, tnm foluta , cum viucla nu- 
tneris oratione perfcripta , cir tiotis illnftrata . Fiorentiac typis Amaroris Alaf- 
fae , & Soc. MDCXXXVII. (4) . Poft indicem rcrum memorabilium . legitur 
Praefatio , quae inc. Operae precium arbitror me fatliiritm &c. Aiox =s Floren- 
tinorum virttite Militari , aut Civiii , vel Principatu illuftrium biftorica Eiogia 
& Carmina notis iiluftrata. Elogium primum Farinata Vbcrtus. Vltimum xxxvhl 
Bonaccurlius Pittius , cui fubiicitur Cirmen infcriptum : Italicae Vrbes iliuftres h) llirc Cirmin. Venctiii rreufi funr inno 
ndc.vkv. in ifi. cum norii , & Epiftoli Emrelat 
Mifijculi, fcilicer Frautijd P»m»t , ut tx Tr»ft. 
Hiftor. ernitur p.g. Jj. & tx Sittrtmi» in Elogio 
Ptmae Tcmo XLI. pag. jij. Priecurrunr teftimonii 
Clarctum Vitorum in liodcin AuAorit , tc Monitum 
*A Lcftotci . 

(>) Hoc CotolUrium P<eticum htbri poft ,■),//«- 
fmmlitmei , iy fhg ia Exetnflaria , Calaliflica , Ora- 
fria , Mixla , Sefmltralij . Fltremtiae tjpit Pcrri 
Neftci ai figrnmn Sotis MDCXXXl l. Plenque »u- 
trm C»rmina eiiicm Tunt , ac ea quao in Ptema- 
tum Librit ducbut t de quibut ('ipra ■ continentur , 
■ n principio tamen tt ln fi-i» al:<|uantum diverfa . 
Norat vcto in bnc PMtitM Ccrollatium Laeimm 
Beatinmmm eonfcripfilTe tilln tfi ipfe Ut. CaJ.Um 
in Traft. Hift. p.g. jj. 

()) Eai;m Ctttnia» continct, qtua funt in Li- btii dutbut Pii-matum, & InCorolIaflo PoHtiro, idpo. 
Iitit hcic fuii locu notii marg.nalibut , & adJitit 
qnibufdam »liij Carmimbut, nvC non Paraphtafibui 
Italicii. In fin» vcro adiefta funt I pigrimmat» quae- 
dam, videlicet. pag. 14V Ad Viftwiam RobrrcatTi 
Marmam Dmctm F.trmriat . Pag 145. AJ Marg»- 
ritam ab Auftfi» . Parmat , & P/aetmtiat Dmctm . 
P»g. ija. /• mattem Baccii B«ndincllu Atadcmiei 
r> Scrifttril trmMli. P.g lff> Dt fmlcierrima ki- 
ptria Bilgica, emam mmper 1» tucem e Jidit . JNH> 
ame itna mifit EmimemHft. , »t Beveremdift. tard. 
Bentivolu». P»g. 154. De Sereuifi. Cttolo frimt Dm- 
ce Mamtmae , Momtiifrrrsti &t. P»g. IJJ. Ad Lec- 
noram Goniagtm Atijiriam Amgmftam . 

(4) Hinc etuitur fuperiotem libri titulnm , un». 
eum monito, & cofteitionibui »iiditum fuifTe «nno 
fubfequenti, vulgato i*m Volumine in prtcccdcnti. kxxU Ang. M a r. BandinI 

btftoricis Elogiis explicatae. Tandcm addcndi quacdam huic Volumini fincm 
iniponunc. 

• v. lacobi Gaddii AJIoqtitttiones , & Eiogia, Exemplaria , Cabaiiftica , Ora, 
toria , Alixta, Sepulcra/ia . Florentiae' typis Ncitci ad Jiguum So/is A1DC- 
XXXVII. O . Conllant paginis 209. cum indicc in finc nominum , quae 
Elogiis , Sc Adloquurjonibus cxornantur. Primum Exemp/ariorum incipit 1 Quam 
falji auimi fint Pbi/ofopbi qniJam borridiores &c. VJtimum Sepulcralium num. 
XttL delignatum , dciinit in Diflicho; 

gui tottts poterat decorare tropbaea Scfoftris 
Alartia, dimidittm cur tegit ttrna Ducis? 
vi. Elogi Storici in verji , e iu profa di lacopo Gaddi traJotti da' 67- 
gnori AccaJemici Svog/iati . ln Fiorenza ueila Stamperia iinova d' Amadore Mafli , 
e Lor. Landi A1DCXXXIX. 4. pag. 37(5. Pracccdit typographi Monitum , ubi 
intcr Jaudatorcs lacobi Gaddii , adduntur iis, quos fupra rcccnfuimus in cditionc 
Latin* Anni mdcxxxviu. fcquentes: Vdenus Nifielus, livc BeiteJiittts Floreclus 
Progymnafmatum VoL V. Pagatiiuus Gaudeittitis in Epigrammatibus , & in 
Chartis Palantibus . Auclorcs autem Italicarum vcrlionum funt : 1. Alexander 
Adimarius , 11. Hieronymtts Barptolemacus , 11 r. Laelitis Aiancinius , iv. Ale- 
xauder Pittius , v. Andreas Cavalcautes , vi. BeneJiHus Bttommatteus , vu, 
Barptolemaeus Veccbius , vm. Zenobius Hieronymus , IX. Nicola :s Strozzius Ca- 
nonicus Florcntinus, x. Abbas D Ettfebius Sarriuus Ciltcrcicnlis , xi. Vinceit- 
titts della Rena , Jtt>. Felicianits Silveftritts , xiii. Iulitis Pittins , xiv. Stepbanus 
Piazza, xv. Bcritardintts della Penna, xvi. Fraiicijcus Rcnditiel/ius , xvn. Fran- 
cifcus Rovaius, XWft. Riftorus Antiiioritis , xix. loannes Anibrojtus Perfoni , xx. 
Pbi/ippits Cappottius , xxi D. loannes Baptifta Aianzinius Commcndatarius, xxn. 
Laur. Gbirardellus , xxm. Viilorius detla Rena,xx\v. Additafunr,& immuta- 
ta quaedam prioris horum Elogiorum cditionis Latinac . 

vn. Poetici Lufus , vel Sylvae , fcilicet Carmina lacobi Gaddii, pleraqtte extem* 
pora/ia , qtiibtts aJnciluntur a/iquot Epifto/ae , ac Elogia uonnttlla ad Iliitftrtfs. 
& Excellentifs. D. D. lulium Cacfarcm Gonzaghium Nubilariae , Bagno/tque 
Comitem. Veuetiis AIDCLV. typis Lenianis 8. pag. 114. Epirtola Nuncupatoria 
dara elt Venetiis Kal. Febr. A1DCLV. nominc Petri Caejerani , & inc. lacobus 
Hlt Gaddius maiormn imaginibus praeclarns , propriis virtuti mi illtiftris , Ati- 
tiervae , ac Mttfts cbartts , de Cbriftiana ac politica Joilrina optime merittts , 
tettforioque calamo ulebris lujit aliquonJo, feJ gravitate Jecora Cfc. Et poft 
paullo : Eitts extempora/es ad me pervenere bi Luftts , quos pnblici iitris fa- 
cere Jccrevi , ne quos tantits vir lauJavtt privatim , pub/ica Ittce carerent &c. 
Indc fcquitur Pracfatio Auctoris ad Leclorem , quae incipif : Hos Litftts Poeticos , 
at pttdicos , & iiiuoxios tibi dico , Lector zz Ji tameii aHquando Jejiderabis n aiorem 
attt gravitatan , aut fanclimottiam Poejis , legere poteris Poemata uo/lra Patavii , 
C7* alibi excufa , aliafqtte Libros Carminum , Elogiis mixtos , praetcr Aioralia 
& pia Poematia , qttae in upp/ententt Apologetici , rjr i» utroqtte Tomo de Scri- 
ptoiibus edita, contttteutur . je Vtitiam viveret Vrbanus Poeta, cr Pontijex Aia- 
xitnus , qui mcntis meae ( abfit verbo invidia ) praeftatitiam teftari pojfet , ut 
nonnuUi CarJinales , aliiquc Proceres Jignitate , attt virtttte Joclrittave prae- 
Jiamijfnni r= Vale, 0 Leclor , rjr ignofce , Ji qttiJ Jbrjitan erroris videbitiir ht 
bifce catmiuibtts ttimultuariis , quae inter a/ieni oJii ac maiignitatis contagiofae 
turbiues , inter procellas fortitnae atrociter faevientis orta , mortem p*tius , quam 
vitam Jticent abfqtte failaci fpe immortalitatis (>). Ceciuit baec attiUr ad ali- 
qttam deJeilationem , vel utiiitatem erttditae iuventtttis , & folamen aliqttoJ ca- 
lantitatitm vix creJibilium, qttas din fttftiimit cjrc 

viu. Trattato Iflorico della famiglia <fc'Gaddi JeJicato atl" Emiiiciititfimo Sig. 
CarJinale Monti . In PaJova pcr Paolo Frambotto mdcxui. in 4. pag. 56. Poll 
auctoris Epiftolam Nuncupatoriam , fcquuntur de more Cl. Virorum Elogia , ea- 

que 

(1) Fjdttn Elcgi» MMO prarccdcnti »c typ!» iifilcia pulctali» Frtncifei Veatutae, 4 XIII. inncminjti «uiof- 
imprulla vidirna, in «. pag. Drfunt omcn dam. cmiflo Kpttiph o Acciaittii . 

bcic in principio prima duo Excmplaria , i in (ine f :) In njrf rfaoi fibi fcriunam invchitur ctiim in 
loco E^itichii A»t*nii t. Aceiaisti Ducii IL Atl^c- Epillola »i eruJitiJfimam t<Llre«tqit Scriftmm 
narntn , num. XII. dcfignari , in pvflciiori cditione GnidubaM&m Bcitam.tum , Atts ravi Jie X. Vilitrii 
fujtta incnicrau ti;u:us cxhibctur fub num. X I. Sc- MDCLtll. iiKtC Lufui I\c:iccs p.g. 7». Prabpatio. XXXIII 
qoe funt : i. loaunit Cottunii , n. Po/itiani Maitcinii , m. Hieronymi Mori 
Patricii Firnuni , Sa^rac "1 heolugbe » & Juris uinufque D 'Clnris , iv. fortunii 
Liceti. Adlcrtur in fine pjg. s,. Elo^iun Iac. Gaddii a Tbommjjiiiio coufcri- 
ptum, in quo longa Gaddti noltri ■micofurn ktki cxhibctur. 

IX. Corona Elogiaftica , e Poettca . In Fermo M /CXliii. 4. Mcmorat hanc 
Poeticam Coronam Cinei/ins I c. nos tamen hanc non vidinms. 

x. De Scriptoribus non Ecclefiafticis , Graecis , Lttiuis , Ita/icis primirum 
graduum , /» quittque Tbeatrts , /f /V/rc-f Pbitofupbico , Port/Vo , Htftorico , Ora/o- 
r/o , Critico , lacolii Gaddii Academki Svogliati Crittco Hiflorktim , rjp b.par- 
titum Opus . Ju prima parte agitur de iis , qtti Opera edtderunt aute anuttm 
falut MDL. duobus & amplius annorum milltbus convo/ulis . Florentiac Ty- 
pis Amatoris Mallac no.xi.vm. in fol. pag. :84. Praecurrunt Au:f ..ris torrc- 
ctioncs , additioncs , nccnon iuluii xi CL Virorun dc hoc Q,ure 

xi. lacobi Gaddii de Scriptoribus Tomtts fectin tts 'i . In boc baud pauca 
eontineutur ad Poiiticam , Naturalem Philofopbiam , ad Tbeohgia n , tum 
Cbrtftianam , tum Etbnicam , ad Hiftoriam mutttplicem , citius cafus memorabi- 
/es referuntur , citatis Mss. quornm ttoiiiiu/la mitltis ignota delttefcitnt ; ' ad 
Criticam , & Poeticam artetn fpeclantia ; ita ttt Optis cnriofttm & uti/e fit , 
noti modo Philologis . fed etiam Philofopbis, Tbcologis , & Conciotiatortbus . Lttg- 
duni ex Typoiraphia loan. Per. Chancel via Paradis , ittxta Divae Couforta- 
tricis M DCXLIX. in fbt pag. a^ft. Praeccdunt Auiforis Epiltola Nuncupato- 
ria hauni , & Ioanui Francifco Picis , Mirandulanis ; & Cl Virorum Flo- 
gia , fcilicct : u F. I Hier. B. C. »1. Lae/ii Mancinii lurifconfulri , in. Ignoti, 
iv. Comitis Scioppii , v. Fr. Petri Iammy , vi. Betuamtn Craufe . Hibentur 
in fine Voluminis pacr. 384. fcqq. 1. Epiltola ad lacobttm Gaddium data a F. 
Francifco Lanovio cx Ordine Minimorum ; 11. lacobi Gaddii Dilfcrratio ,, Qui- 
nam fucrint maximo ingenio inrcr Graecac, Latinacquc linguie Scriprorcs „ do- 
<5tiilim : s ac cruditiirimis in Acadcmia Pifana Profefloribus , Barpto/emaeo Vec- 
cbio , Glterardo llaldio , Dottato Ante/letifi , Valcrio Cbimettte/lo, Francifco Ma- 
riae Ceffttiio : quorum fcquantur adprobjtioncs , ncc non Frandfct Bernardini 
Ferrarii , Ambroliani Collegii DocVoris , & Bibliothecarti , Eufebii Sarrini Ci- 
flercienlis Abbatis, Fraucifci Caro/i a S. Bernardo Monaftcrii Bcarae Mariae- 
Pacis Prioris, Equitis Lsonardi Buini , Adami Ludovici a Roteitbauo, & ticobt Go- 
tbofredi I. C. cx quarum pollrema , in Galliam lacobum profcftum fuille cdocc- 
mur. 

xit. Exdant in Bibliotheca Mag/iabechiana Iacobi Gaddii autographa Opc- 
ra , plcraque tamen typis imprclTa , & in mcmoratis fupra Opcribus infcrra , 
his praefignata titulis: 

1. lacobi Gaddii triplex Opus , Hijloricum, in quo Elogia c?* Carmbia bi- 
fiorica notis illuftrata ;. Oratorium , ubi Adloquuttottes , c> E/ogia , Oratoria, Ca- 
batiftica , Sepulcralia , Exemplaria ; Poeticum , fsilicet Poematum Librt II. auSi , 
rj* emettdati . CoJ. charrac. in fol. CL XXV. num. 294. 

2. E/ogia , & Carmina biftorica , pracviis Cl. Virorura dc iifdem teftimo- 
niis fol. Ibid. num. 10 1. 

3. E/ogia>cjr Carmina biftorica, cum Elogiis io laudcm Auttoris fol. Ibid. 
num. 292. Ell uberior colkctio, quam fupcrior. 

4. E/ogiorum prima tentamina 4. Ibid. num. 29J. 

5. tilva Po/itica 4. Cl. XXX. num. 170. 

6. Carminum Ubri II. 4. Cl VU. num. 696. 

7. PoHticus Hortus , proprtis , ttost alienis. flofculis gemmatus 4. lbid. 
num. 297. 

8. Adverfaria erudita Vol. IV. 4. Cl. VIU. nurr>. 1280. 1287. 1288. 1289. 

9. Selva Politica , cioi Difcorft , Aforifmi , e Dialogbi Politici 4. Cl. XXX. 
num. 158. 

10. Carmina Latiita , pracvio ad Lectores. monito dat Florcntiac mdcxxv. 
4. Cl. VII num. 694. 

e Alia 

(1) C..-f,.„ S',,pp!»i Fpidola data Patwil iit Critici officio , dtqne- principitn hnin»ni»rBm littc- 

Xlr, Miii HtKtujc. Mi. in Bibl. A/*j/m*. Cl. VIII. ramrn tonrulit . & cui Eutopie Niitooi ptimM dc- 

Cod. tilt. Oaui hoc de Gr>ecii M Litinif Scri- beri ceaTeat. 
ptoribu» probaeic . «ique ootioulla de Philolo|.i . feu kxxiv Ang. Mar. BandinI 

Alia haec addit Mss. CinelltHs Tofiaua Illuflrata, quae typj$ mandanda 
Caddiits paravcrat: 

n. Polittts , five Refpublica Liberata , Poema beroicum'*). 
i Familiae Floreuttnae iufigues . 
13 Aerarium Eloquentiae. 

Adfirmat praetcrea Ittliits Nigritts Mss. exftarc in Gaddiaua Bibliotheca 1 

14. Optis de Auima imperfcctum , ac practcrca : 

1 5. Dijfertazioue , colla quale fi sforza provare , cbe la Fiorentina Repttb- 
blica ancbe al tempo del Siwicrini , fojfe vera e ottima Repubblica , come egli 
fa metizione di quefia ftta Operj nella feconda Parte dc Scriptoribus non Ec- 
def. Verbo Machiavcllus. 

16. Dijfertatinnciila in Opttfculnm Procli Diadochi de Sacrificio (jr Ma- 
gia, Coronae Poeticae infcrta. 

jfavor § LI. Tam illultris Gaddiorum familiae pracclarifTimis rcbus pro Litreraria 
i\ A L!T- R c P u blica gellis permotus , hacc brcvitcr fiJclitcrquc dcfcripli , non alicuius gra- 
tekas tiam bcnivoientiamque quaerens , fcd vcritatem iequutus , ea tantum mandan- 
ctv's N ^° '' ttcr ' s ' °i U3e aut 'P le accuratilfime fcripta legerim, aut a probatimmis au- 
' cloribus acccpcrim , nc corum mcmoria acvo longiorc intcrcidcrct , & ut tan- 
tis excmplis noflrorum civium animi , veterno quudam fopiri , ad bcne de Re- 

fublica merendum , & immortalcm libi glorijin comparandam , cxcitarentur . 
bft Iacobi Gaddii mortcm, prctiofa veterum monumenr.jrum, ac Codicum ma- 
nu cxaratorum fupellcx a tot viris iJluftribus pcr tria fcrrne fiecula magnificis 
fumptibus comparata, in carcercm veluri detrula, cum blattis rincifque cotlucta- 
yit , & ad noftram ufquc actatcm inglorio pulyerc fordidara dclituit. Qua- 
propter memini, in prima mca adolcfccntia audiviflc mc plurics Cl. Hiero- 
nymum Lagomarfinium , qui Codiccs Ciceroniauos ubicumque exltantcs , ut eos 
cum editis conlcrrct , avidilfimc conquircbat, dicentem , libi hos ne a Jimine 
quidem falutare licuille . Ac revcra quum pcr idcm tcmpus in Mufeo , & 
Bibliothcca cclcbcrrimi ycrerum monumcntorum invclligatoris Antonii Frauci- 
fci Gorii adliduus vcrfarcr , vidi Gaddianos aliquot Codiccs, infcriptiones vc» 
teres continentes , quos domeftici cuiufJam ope, pccunia corrupti , in domum 
fuam ipfc afportavcrat dcfcnbcndos . Tandcm anno mdcclv. Cucullato quodim 
Tjieca callidilTimc rem procurante , vili quidcm pretio diltracta fucrat Gaddiaua Bi- 
Caoi). bliothcca in cxtcras rcgioncs dcportanda . Quod quum cgo cafu refcivillem, dc 
*tr a- hac maxima littcrarum iaclura , eo magis dolcnda , quod ibidcm non pauci 
iutvr . Codices habcrcntur , quos decirc in publico Tabulario dcprehcndcram, cum Admi- 
niltro , qui pro Magno Etruriac Duce , eodemque Imperatore Fraucifco fum* 
mac in Etruria rci praeerat , vchcmcntcr conqucltus fum . llle autem quum 
acerrimi cflct ingcnii , ac bonarum artium commoda , codcm quo facratilTimi 
ncgotia Principis animi ardore procuraret, Bibliothccae in caplis rcconditae, iam 
iamque fugicnti manum iniccit , camquc publicac retraxit utilitati . In trcs igi- 
tur parres divifa , prima in Laurentianam Bibliothccam, altcra in Magliabecbia- 
ttam, tcrtia deniquc in publicum Archivum rcpolita cll . 

§. Lll. Scd antcquam me ad S. Crucis Bibliorhecae originem , ac pro- 
grcflum pcrquircndum convcrtam , nolo tc latcat , B:ncvoIc Lc^or , non pau- 
*vi?v° cos ' Gtf/MjffM inrcr , ac Mediceos rcpcriri Codiccs , qui nomcn pracfcfcrunt 
cpob Frarris Georgii Antouii Scr Americi filii Vefpuccii de S. Marci Bibliothcca , 
CTOR ' rcrn H ue dc alrcra ad S. Reparatae optime mcriti , eo quod utramquc pluri- 
mis fuis iMss. Codicibus locuplctavcrit . Is, gella Florcntinac E:cleliac Pracpo- 
litura , in S. Marci Cocnobio annos natus lxiv. dic v. Iunii anno mcccc- 
xcvu. Hieronymo Savauarolae focium fe , ac rcligiofac vitac difcipulu 11 adiun • 
xit, ac tandcm in Fefulano S. Dominici Cocnobio die xvn. Aprilis mjxvui. ut 
cx eiufdem Collcgii Chronico eruitur, piiflimc dccclfir . 

§. LIll. Fuit autem , Americi illius Vefpuccii , qui qinrrae orbis terrarum 
parti , fuis itincribus rcpcrrac atque luftratae, nomcn dedit, propinquirarc pa- 
truus , Grammatica inltitutione magiflcr . Americi Iitrcrac, di< iv. Septcmbris 
anno mdiv. Vlyflipponc ad Petrttm Soderinttm perperuum Rcip. Florcntinac Vc- 
xillilerum datac circumfcruntur, quac typis non fcmcl,& Fiorcntiac .inecurantc, 

nq 

(1) H»tc ui> OpafcuU ipftmet hal*, CaJJiui mcmcr.t in Tfift. Ki&OnC. f% 5? . Digitized by Google Praefatio. xxxv 

no MDCcxtti'. 4. imprcflac funt , quibus liiteris alia eiufJem Americi , Lau- 
reutio Medici infcripta E;.ii;ola , cx irttcrvallo fubiumjicur . In iis tgirur Ame- 
rici ad Soderinitm lictcns h icc non longe ab ipfaru.n inirio lcgas ! „ Ali 
rendo ccrto, chc V. Mag. mi ticnc ncl numero dc' fuoi lervidori; ricnrdan- 
domi , comc ncl tenipo dclla mia ciovenru vi cro a ni.o , & hora fervido- 
re , & amlando ad udire c principii di Gramnutica fotro la buona vira & 
do&rina dcl vcncrabiJc Rcligiofo F.a-c di S. Marco fra Giorgio Atttouio Ve- 
fpiuci , mio Cio t*i, c conligli & doctrina dcl qualc piacel.e a Dio che io ha- 
vclsi feguiraro &c. „ 

§ LIV. Roberttis Vbaldiuns , A/itotiii filius dc Ga/iauo,ab Anno mccccxc. 
Domiuicanac faniiliae Monachus in Annalibus Convcnrus S. Marci , qui 
in Codice chartacco Bbliorhecac Marcianae adfcrvantur ' : > Parrc III. hacc ha- 
bet s „ Georgius Antouius Scr Amerigi dc Vefpucciis, Pracpolitus Cathedra- 
J.s Eccleliac Florentinae, vir de intc^ritatc vitac , & itiomii in Vrbc Fiorcn- 
tia fcmpcr , & a cunctis opinatilTimus , Jirtcris Larinis Sc Graecis omaritTi- 
mus , a quj bonae lirrcrac & in Vrbc Florcnria , & in tota paene Iralii 
cxccpne funr . „ Praeclara de Georgii nollri in Codiccs fludio rcfert , qui 
Annalcs Vbaldini continuavit (« his verbis : „ Fratcr Georgius Amonius Ve- 
Jpticcius , qui Eccleliae Cirhcdralis Florentinae Canonicus , cc Praepoiitus Ijc- 
rat , lirrcris Graccis & Lirins appiiiiic cru.litus , moribus vcro ita inlliturus, 
ut fpecimen Civitaris & cilct , & dicercrur &c. JVIigravit c facculo xvn. Apri- 
lis mjxviii. in Convcntu Fciulano &c. Erudivir "aurem Pater hic inventa- 
tcm Fiorentinam , & pr.efcrtim Nobiles, non miiuis morihus , quam littcns 
1 atinis Sc Graecis. Huius funt in Bihliothcca Codiccs tum Graeci , rum La- 
tini quamplurimi , quos vcl ipfc libi fcripfcrar , vel hinc in.le conquilkrat di- 
ligcntilfinvjs , & fcrupulofilfimus amaror , ac fervar ir cui jfcumyic gcncris li- 
brorum , ut cui vira etiara ipfa chariorcs effcnt Codicts , & litter.,c. „ Co- 
dices aorcm Vrfpuccii hanc notam ad calccm pracfcfcru >t : Liber Georgii An- 
tonii Vejpuccii , livc babitus a Fratre ( eorgio Antonio Vefpticcio iq.9/. Non- nullos quoquc habuir Georgins a Ba~ptoleiiinco germano fuo cxiraros, in qu»- 
rinc : Liber Gcorgii Antonii Vcfpuccii »*• r*» 9./« , qttem fripjit Bar- 
:macus/n/iY>\ marc. 
§ L . Marcianae vcro Bibliothccac OrJinis Pracdicarorum originem prodi- OrUGO\ dit CL Laur. Mebus in Pracfdtionc ad Ainbrofii Camaldulcnlium Gcncralis 
Epiltolas MJ , & nuperrime Hieronymns Tirabofcbtts in hiduria Italicac Lirter.i- 

c 2 turac 

- 

(i) Voeei quiJem illac mii Ci» atrimt »b »nti- gem d»n* cltlnt hsj Htt.-rjf, qixj & li crnJfci- 

quilfi.n» c<l tionc , e qua lup:ri. ra d. lcnpfi , cuiuf- pulum , & »d FU rcr.tir.um bamincm . ovcin luum , 

aue cxemplar m hi niim Cl. Bifeimmiml commo- Ir li Ki ip>. PlcrtntlQM Gtlbeltworcn »b Avtctic» 

atvit. Id Bdtcii Vahtii l'm Dlim ....... cuiu< ifu. d.lit , A quit mmlu etl v, I afcilMMr pellegcnr , 

nu qu<ed4m , ia co uu.gi.i.bu, tdrtfi, drprrdica , mtnir.rrum cS . Qjum .UCern conftct , ec> ijuo firi- 

rrfjituc» ecofpicieb.ncuf 1 qiii iJcm il!a mii Ci» fu» pr»e 1'uAt rempote . R?ip Fti tcnrint* r gimcn p-- 

Itiinu cx »Lq aiiquo rxrmpl.ri , livc etiam ex au- nci Vttrva A*.ii.'n«aMi fut0C>, eum.|U" C/irgi» A*' 

tograph.. ( quod tacite p,tuit in ciui mantlf , rc runi» Vjjj,uteii, Granjmmcje »rti> d< ft. ic 111 »da- 

tom r centi , venirc ) lupplcvic . Ae tnihi >|u<dcm iefcentia clE; ofum ( quod I tl nini Hi.ciut . p-^c- 

ipla iil» alreriuj iltltn v<<-i> Ci* pro dcprx- tcr ccieris , lcriprum rcliquic ) Jubu»re ocin pv.f- 

Vatio ■rgumento cft , fuitT- ucramquc ex antfgc»- fumut . quin ailcum. ncn ad utlum R-g-tn, «b Amt- 

pho trantlartin . Quu.-n euim mcnilt.fa fit ( qu»l>» ric» fini tUtae . At mihi quiJ>m f-ciliu, etl di- 

rlutimac m iifjetn litteiii occurrunt ■ ab bcmine vintrr , cur Regl , quam cur Htuit» pocilli.nuin 

i»tn diu inccr llifpanc, vcrfaio incutcacae , qnai Regi cn Lacinut ilKerarei iflfcxtpferif ■ N.m quutn 

ncque f»tit lt»lic«i pcllit diccre , ncque pt»ne Hi- frequcn, in ii, fir ccmp. Il»ii«> ilt- Vo/!ru M. t'f 

fpanica, ) credibilc nun eft , Vutirium . nifi alicn» Jtru Mj. Wflri !U:g viilio pi tuilfc h •rainriri . non 

rcligi.l» d.fcribcnrcm . quiJquam uw depnvate fanv Ittentam , nli uni , R-g im iilam cmpolli- 

fcripflfle. Ccrce qui tLatinc ealdcm convt rtit , vo- tionem elTc & Vcflrtm Mutfiatcm . ni n , ut vc- 

cei illat in fuo ex mpi«ii reprreiat . Sic enim rum et»t , Vtjirnm Matiuificrutium I qua cmpcl'a. 

bunc trxum inttrpretatut cft : Spir» fmtd Tua Mtjt- tiune praecclltnc.l in Rcp. viri atriciibiniur ) le- 

yf ii m* dc tOtmtmJnrmm fjirum numrn uiu cx- gtndum, ac pn p'C:ca «J Rcgrm J>ia, ca, lltrtrM 

tludtt , mii mmrJmUtmr . . ? „,J ihm mmtuim »1. c*nfu>lTe . Scd , uujr H.mjtut . SkilbvC R -t. qui. 

imcrimmi inttr mi mmicitiim , ttm/nrc imuiatmrit ut »ti» omisnm , ampUul vigmti mnn anie . qtlim 

mr>lirmc ■ fimvi Grimnt.tti.-.rt rmiimtuta imiilcmlct illa Amtricut lciibcrct . obicr»t , intecprcti Vcmc* 

fvk pritjtm vits & dt.lriui vrntrulitii r^ rtlitnji in mcnt.-m poiu.cit, 1'urpiwii non pt>fl<inv. 
Fratrti de S. M.ccu Fr. Gccrijii Antonii Velpue- fi) Ticulus eft : Auu.iln Cimvftmt S. Mmrci dt 

cil , mvmmcmli mti , futitcr mtlitmrrmut, cmiui m. fltnmlii mlmi fricdic. Or iiutt .<* tllimt rtctfm. 

MWfl vcjligia mtimum f-jmi f nuifftm <yc. Pcc- ut , mi Ammi vidtlictt Mf.CC' XXXV. fi.-r ttmfara 

c«vit tamcn mcerprci . quuJ <n'««c k/vmi dixic . qucm fti imfitcr fmccedtmt-a rtcuftrmt* rt ciufrjj vttu. 

f ttruum dicrre d-builT- i C< .-ilrat cnim , Amtrni Jlite mmui Ucir. D.mi». MDlX.fcU. 
pirr rri Amijljfjmm , Gtir-ii huiu, Amtimii germ*. (j) AnnaL farc. IV. 
num fratrcm luilTe . Peccavic iterum , qurd & hcic (4) Pig. ixr. feqq. 
tc »lihi Miitjimtcm faepc compeiUt , quali ad Rc- xxxvf Ang. Mar. BandinI 

»rurae (?) , quibus hacc pauca fubiungenda funt: Zettobius Rapbaelis de Atctaio, 
fis W in Epiftola ad Leonem X. Nuncupatoria pracftxa Operi Tbeodoriti de 
curandis Graecorum afecliouibus , cdito Pariliis anno mdxiv. hac dc rc me- 
rnoriac prodidir : „ Nunc quidcm , quum mundi vanitatcra pcrtaefus , Reli- 
gionem cum priore vita commutavi , gcnris veftrac bencficiis numquam ca- 
rui . Etcnim in Coenobio D. Marci , quod Magnus Cofmtis proavus tuus a 
fundamenris exftruxit , Dco iam annos aliquot famulatus, c publjca gentis ve- 
itrae Bibliothcca, quam Cofmus ibi luculcntam apcruit , & ex ea , quam iuflu 
Patris tui ( Laurentii ) Joanttes Lafcaris , gcnerofus homo atque docWimus , 
e Gracciac Jatcbris Fiorcntiam importavit, fructus maximos fuaviflimofque per- 
cepi „ . Codicibus non Latinis modo , vcrum ctiam Gr.iccis inflructam , & Grae- 
cos fcparatim a Latinis fuiffe adfervatos difcimus ex Hierouymi Savanarolae Scr- 
mone xxu. de vcrbis Amos , editionis Vcnctac an. mdxix. pag. 117. b. „ Hai 
tu mai, inqttit, vifto la noftra Libreria in Sancto Marcbo ? noi nbaviamo 
dua , una piccola , & una grande , quclla piccola fi chiama la Librcria Gre- 
ca , & ha una fincrtra grande , dalla qualc fi vede Fiefole , & molto pae- 
fe i & parmi qualche volra , che quefta Librcria piccola mi figuri e libri 
dc Sancli , chio tho decto : quellaltra Librcria , che c piu obfcura , figu- 
ri quefto mondo „ . Diccbat aurcm haec pro concionc Savanaro/a Florcntiac 
mcnfc Martio an. mccccxcv. Bonirarc , hoc efl , antiquitate Codicum ccrtaflc 
eam cum illa , quam Cofmus , & Laurentitts Medices in fuis acdibus in- 
ftruttiflimam collcgcrunt ( quae deinde ad S. iMttrentii translara eft ) tcftis 
eft Petrus VitJorius in adloquutionc ad Lcctorem poft Caftis.;ationcs in Li- 
bros Oratorios fuos (>/ . Serapbittus vcro Razzius , ciufdcm Savanarolae in- 
Itirutorum feclaror , rerumque ab illo gellarum fcriptor , non modo Li- 
brorum utriufquc linguae fupcllcctilem Bibliothecac S. Marci commemorat , 
fcd prctium etiam , quo ii fteterant , indicavit , ubi , quae inftitutoris fui 
cacdcm confcquuta funt , in vita illius , quae Ms. circumfcrtur , Capite lxxxii. 
recenfet his vcrbis : „ ln Fircnze poi fucccflc una Signoria ncmicidima a 
tal dottrina , la quale tolfe a' Frati i libri della Libreria , cosi Greci , co- 
me Latini , ch' erano coftati ducmila dugcnto Ducati . „ Quo ctiam cx tcftimo- 
nio intclligi licct , qua rc ficri potucrir , ut tam multi in aliis cum pu- 
blicis , tum privatis Bibliothecis , & praecipuc in hac Gaddiatta repcriantur 
libri , nomine S. Marci de Floretttia , & Georgii Ant. Vefpuccii dcfigna- 
ti , quorum ego non paucos ctiam Romae vidillc mcmini . Nam omnes 
furto variis tcmporibus a fingulis hominibus inde fublatos , & in honcftiflimo- 
rum , five civium , (ivc Collcgiorum Bibliorhccas rcccptos , pracfcrtim illis 
quodammodo clamantibus ad alios fe dominos pertinerc , credibile non eft . 
ablati §■ LVI. Quamvis autem a Rcip. Florcntinae Gubcmatoribus ablatos , 
iJgTj! rnulclae fcilicet nomine , Libros tum Graccos, tum Latinos ex S. Marci Bi- 
Tvn! bliothcca Razzius adfirmet , tamcn quum plurimos adhuc in ca fupcrcfle vi- 
deamus ex iis , quos vivcntc ctiam tum Savanarola in cidcm adfervatos 
fuiflc conftat ( quales funt tum omnes , qui Nicolai Niccoli hcreditate ad 
eam pervenerunt , tum aliqui , quos in ea Poliiiaittts infpcxit , & in Mi- 
fccllancis fuis faepe commemorat ) ; neceflc eft , aut non omnes ex ea a Magi- 
Itratibus fujflc ablatos , aut aliquos dcindc , fivc ab iifdcm rcdditos , livc a 
privaris , in quorum manus , ac poteftatcm , inftituta , ut opinor , auctio- 
nc , aut alia aliqua rationc devenerant , antiquis pofleflbribus rcftitutos : quam 
quidem reflitutioncm in Pontificatus Leonis X. tcmpora rcfcrrc commodilfime 
poflumus . Is enim de Bibliothecae a maioribus fuis conflitutae damnis atque 
laduris certior facrus , graviflimis propolitis pocnis cdixit , ut in cam , cx 

(■] Tom. VI. E.n. I. ptg. ioj. fcqq. tlintteet , tutm tmfti^mi ilti , te ftfitnti.f.mi 

(») Vid. Tom. II. Script. Ord. Pr.cd. PP. ite. viri Cofmu, . c> L.uicntius Mfilirc, . plurimii e 

fcttrd <> Qjtttif. p»g. 44 frqq. Grttcitt nM| , Italittamt Utttrii , mtm fimt 

(l) Nte t»im , tnqint , tccmltit fmiimfittm mmxi- gtmii Itiert frfmmptm ermtit titrit , ciuftccrumt ; 

lii» mfmi fmm , ftd vrttra txtmpttrit , fnee miti fmt tt]i non tmm txpliemtm t/l , ftmJiofnrnm ctm- 

mJimmtnl» fmtrmmt , fimftr mmnHmt im prtmptm mtJii pritetim firvit . Rttiamt vtro tn D. Matci 

/»rrc . Qamtdmm emim ttrmm fmmt im atHti illt tlltrt , n u, minmi prifcii vtbmiminmi rtftttt, tmtt 

& mmmamtm fttii Isndttt M.-Jice.f ftm.t.tt IS,. tmmitmi tmmi ttmptrt pettt . Dioitizpd bv ooqIc Praepatio. XXXVII 

«a ablati Libri , rcfcrrcntur , & , oe qui impunc in poftcrum cx cadcm au- 
icrrcntur, Edicko publico cavir («), 

§. LVIL Ccterum librorum ex hac Bibliotheca diftrahendorum , amitten- 
dorumquc occalioncm non modo illa Magiftratuum , quain fupra Razzitts com- 
memoravit , poft necem Savanaro/ae menfc Maio , anno mccccxcvm. inla- 
tam , in cius focios , ac fccbtores animadverlio praebuir ; verum etiam cos 
tommodandi cxporrandique fucilitas iam anrc adrulerat . Exftat in pracfcns in 
eadem BibJiothcca Codcx in folio Parmae imprellus , dttStu , & impenfis Stc- 
pbani Coralli Ijigdunenjis MCCCCLXXVll. omnia P. Ovidii Nafinis Opcra , 
A/rgeii Politiani manu ex vetuftis exemplaribus emendata , complectcns. In pri- 
inae advcrfae Meramorphofcon paginae ima ora hoc monumentum ante ali- 
qgot annos legi atquc defcripfi r „ Liber Convcntus S. Marci de Florentia 
Ord. Praed. habitus a Syndicis die 19 Ianuarii 1497. pro compenfatione li- 
fororum , qui commodati ab eodem Conventu fuerant D. Angelo Politiano\ 
& in eius moric amiffi funt . In bancho 17. occidentis . „ Amifli fortafle fue- 
rant illi ipfi , quos idcntidem in hoc codcm Ovidiano Codice Politianits fi- 
gnificat , domumque fuam ad S. Paulli ( cuius aedis Pracfccturam obrinuerat, 
quamque nunc Carmelirae Reformati incolunt ) aut in Fcfulanum rufculum ad- 
duxcrat • „ Contulit , inquit in monttmento Ijbris Amorttm tribus adfcri- 
pto , Po/itianus cum vetuftis duobus cxemplnribus , altcro Marciae Biblio- 
thecac , altero Medicae , Illud a. littcra lignilicatur, hoc littera b. 1493. dic 27. 
Scptembr. hora circiter tcrtia noclis in rufculo . „ Libris Triftium adfcripfit r 
„ Contuli hos quinquc Triftium Libros cum vctuftis duobus Codicibus , fc ( cor- 

rigc (.) Eifti cwrnplum , p.rieti Ir, ipfo Bibliotb*. 
c« imm Jdhjium , huinrmodi «II: 

Dtlette Fittt Vietrtt Crmerali Ctmarelatiemii Tbm. 
fciat Btmtma, Pre~,nciae Ord. Praed. S. M.rci 
gtritrr ummeufatte Leo PP. X. 

Diteile Fili , Jtlutem Afafietieam Bemedittie- 
mrm . Quum mon Jttie muimi mtfiri Jifplictnti* «»- 
per tcceftrimmi . fuofdtm iftbie ■ frapriae fmlmtti 
'»"'"•"' . tx Bibliotieca vtftri Manajlerii S. M.t- 
ci Ordimii veftrt , fer Autecefarri , te Pragemiia- 
m meflrat mjguifict imfenfi ctmfirad* trmtn . 
Ctdicei mtuaatltt , feu tibrti , ttiam ex frettafit 
autadtaat tc fiagularitui , iLiiem fub catemii etm- 
lemtil , refervaiii , ac ex eiJ'Jem tlifmttitt fuiu- 
termitmei itjfutti , glaiitfue fra.-cift , t> cbartat . 
vtl ftrtem earum fer Je , vrl atiat fartive , ae 
mimii ttlliie abftuliffe , tr tjftrltffe ; fi-efuemter. 
fae cintingere , ut iade atteulemt Jimiliter affaf 
lare , in fraeiadiciam gravr uimii e)r Jtmaam fta- 
dii Fratram , Jy Maatfierii . Ordimil vejlri , 
ttttuffme tttip. Pttremtite , ac JtJecmi mtftrmm , 
r> tatifmermm ftmiliat mtftrae ie Mcdici», Cam. 
vemeui veftri , Ubrariae veftrae aalhicit p> 

frtttdticil . ir etatra bauti morei ; velimtei abvia. 
rt fratmifjit , mt fmitia iu fafterum cemmit. 
taatur fnviderr, ae flad o Fratram veftraram eau- , fui erga i\'ei , Stufttmfae Sedem 
fia {emfer tbjefuia fraeftamt , m*u prefrio" , & 
ex certa feieatia , ey ex plenituiiar ptteftatil , 
amuei fim^utoi Cbrifti fiittel , taiufeamijmt fta- 
tui & teaJitiemii txfiftamt , ttiam im maxima m% 
gaitate temftitmtoi , tam ftatftatei , qutm fmturvt . 
piime >» virtmtt tbtiitmtiae , ae fecumia fub foe- 
ma excotamaaicatiaaii tatae feateutiae , fuam im 
ett , toram faemlibet , «•ffif , fro tnaa cana- 
miea mtuitiame fraemiffa, ferimui ia bii fcriftit , 
fraecifimut , ^ maaJamai , fuateaat iufra trtt 
diei a prarfeatiam aotitia , fafrafiripla abltta rr. 
ftilaamt , Jtu rtflilai faciaut cum effi3u i mtm ob- 
fttmte forjtm aijilutiaue , Jifaa fuiffet tbtemta , fea 
txtorta a faibufeamfat iant igaant Ctafefforibui , 
vel Poraiteatitriii , Aiimiftrit , fta Ctafeffariit , 
Apeflelicit Exteataribmi , ttiam tam Hoffitatii S. 
Sfiritat , tmtm atiii fuibufcamfue etitm Ftbri. 
tae S. Petn 4» Vrbt \ aaam aeftrat iattutiaait 
fuerit , fit fuk fuibujail claufulii eliam fer- 
lieribui (r ejficteioribui mulh lueJo ctmprtbeafum 
fuiffe , »te i» futuemm cemprrbemii tbjibmtiimit be~ 
mejitiam ab etufmoJi Jacrilegiit fmttii , aifi re. 
fiitatitme fertela , vel cautieae fraefiita,- atfue im ftttaram firmiat , ftcariut iiJem Caiitn im Bi- 
btietbeea fraef.ua Jrrveatar , aec ttlia ferfetrt». 
tur , ib«/b c> feieutia cemtimiti , tc fub e;fi.-m 
mtmitiame t> P"»' > fratctftmui , & mtuJtmui 
amuibut . c> fiugutn CtriftifiJellbut , ettim fmo. 
tumjae fiivif-gio fultit , 6r faacumfUt reffltuiem- 
tibttt Jigmittte , tam frwfeatibui , faam fatmrit , 
fuaremm fub praefita excommaaieatiamii titat J'ea- 
teatiae ftrmt . fuam ctmiraficienlrt ipfa ftSt im. 
carramt , uec a/Jotatioait btmefieimm a faeciitu fue , 
utjt a Summ» Ptattfice , vrl f te , aal Jttccejft- 
ribut taii . ey rui daxtritit eammittemJum , uift 
feflfaam imtepaliter reftttueriat cum ejjeitu , ae 
Je iffe reflilatiaa* coafliterit , mifi im mertit 
articut» fraeftita caatitme , aliftt mtit vtlett,* 
abtiaert , mec etiam a Poeaittutiariit Aftflt. 
Iicn Ctmmiffjriit , «lii» pro tmmfftt, de fuibm fu. 
fre , de frteJiftt Caveatm S. Mwcl , aut de Bt- 
blittbeea fraeii.ta CttUttt, fim Libr»! futfeamfat 
iategret , f,a farttm iilmrwm, alifma m»do extra- 
bere . afportare , amjvti e , fartive temere . aat . tt 
iaraito , comtredne , mtc tibi , amt frttribmt ttth 
frttfati Ctmventtt tecultare fmb futvit fraetextu , 
vtl eaafa , Jtu atcafioae , amt fmarfitt ctltrt, uifi 
ftrte de valmmtate PraefiJealil ipfiat Couveutui (■•■- 
dtqme a Cmfioiibut eorumiem librormm ad teraput 
ctmmedat» aecefrriat , amt aecrfifemt alifuem , fim 
attfuai etrum . & tmut etiam refiilmtat eet fm- 
pare dtlitt . Quad fi faflfumm rtfaijtti furrint, 
fertiaacittr detiaeamt eot , ttatra velaalattm tuam , 
mmt Fratrmm tatram , uec reiiere veliat eot , fafra- 
fctiptam exctmmumicatiaaii ftateutiam iffe fteJt tu- 
cmrraat i vtleatet . ut l>»c mtfirum imdultum , f> 
tmaaJjtum ftr te Viearium (jeutralem frteJtflum , 
Vft tmot S Mircl Frttrei im Civitatt Flortmtitt fm. 
blitetmr . c> md p*tititaetu taam ftr futjcumftte 
KecloretParoebitltum Ecchfiarum .fr.Verbt Dei l'rae. 
dicateret im tccUfin itSae Chitatit . ac altot, 
fer faai duxrrit tpptrtuaum ; & f u»d tettr.Jem 
eiaJJem teatrit fummartuta , me traajrtefortt Jt 
iffo valeaat ienirantiam allrgart , femper im W- 
vii frarfatat ' llibtitlbecat deliatmtur tfflxum , uam 
tbftaatibul eaufiitmtitmiimt , e> arJimattenibui Afi. 
ft-jfteti. at ftatutit. frivilegiii . & iadutiii . ae ttt- 
terit Afafimlitit, mec mom ttemmijfiomtbai fra Ftlt,. 
ta S. P«fi dt Vrbe ttueejfit , ttttriffut eeatrariti 
fuibufeumfut. Datum Romae afud S. t eit uoi Jub 
aumml» Pifeatarii die IX. tutii MDXIX. Ptmt.fi. 
VII. XXXVIH A N G. M A R. B A N D l N I 

tigc fid ) vctufliorc nonnihil altcro c.v D. Marci Florentjna Bibiiotheca, quod 
( corrigc qnem ) a. littcra indicat , altcro autcrn non pcrindc vctufto cx Me - 
dica Libraria , quod ( corrigc qni ) b. littcra lignilicatur . Vbi utcrquc con- 
gruit Codcx , nihil apponimus ligni . Obfcrvavi autcm , quoi folco , ut dc 
meo nihil adiiccrcm, utquc , ne illi quidcm intcrdum omittcrcm , quac men- 
dofa cile liqucb.it , dic 27 Iulii 1493. in Panli , adiutoribus Nicbo/ao Bal- 
ihlla % Sc Roberto Mittutio familiaribus . Ange/its Politiauus . ,, Denique in cal- 
ce Libelii dc Nucc lic notavit : „ Contuli cu n cxcmplari cx D. Marci Bi- 
biiothcca Libcllum liunc de Nuce die 11. Iulii 1403. „ Hos igitur Ms. Co- 
dices, cv S. Marci Bibliothcca Politiano commodjtos , & eius morte , quac 
infcqucnte anno mccccxciv. contigit fortaflc amilios , cum laudata Ovidii Ope- 
rum Pjrmcnfi edirione , aliquot pofl aunis commutatos poflumus fufpicari. 

y'y:\' §. LVfH. Atquc hacc quidem dc S. Marci Bibliotheca , ad quam non- 
o-^ulli Medicei , & Gaddiaui Codiccs , quos iaiu rcccnfui.mus pcrtinui:runt dicla 

L y*i fulliciant. Nunc de Nicolao Niccolo aliquid actingamus, ita tamen , ut cam- 
dcm Bibliothecam rcfpicicntcs ab ca non prorfus difcelfiirc vidcamur. Trium au- 
ftor-jin fanc idoneorum , de Niccolo teftimonia rccitabo , Poggii , Politiani , 
Viclorii . Ac Poggitts quidcm in Laudatione cius funebri : „ QunJ autem , 
inquit , cgrcgiam laudcm mcrctur , fumniam opcram curamquc adhibuit ad 
pcrvcflinjndo» au&ores , qui culpa tcmporum pcricrant . Qua in rc vcrc pof- 
fumus diccrc , omnes libn s fcrc , qui novircr, rum ab aliis reperti funt , 
tum a nic ipfo , qui inrcgrum jOjiiuti/iaiium , Ciaronis noftri Orationcs , Si. 
lium ltalictim , Noninm Marcellum , Lucretit partcm , pcrmulcofqae practcr» 
ca c Gcrmanorum , Gallorumquc crgjftulis mca diiigentia cripni , atque in 
Juccm cxtuli , Nicolai huius fuafu , impulfu , cohortatione & pacnc. vcrbo- 
rum molcftia cflc iitreris Latinis rcflitutos &c. „ Sed qui totum cognofccrc 
homincm volct , intcgram Poggii Oratioinm lcgat . Nos , nonniii pauca quae- 
dam , ne fit planc lectoribus noflris ignotus , cx omnibus libamus , eaque 
ipfa ad ftudium , quod habuit , librorum conquirendorum , atque adeo cxfcri- 
bcndorum , quod mox audicmus , pcrtincntia Po/iiiauns igitur Capitc Alifccl- 
Janeorum xxxv hacc habct t „ Scd his omiflis , illud utiquc acrius infpicicn- 
dum cft apu.i Colamellam , Libro X. Capitc autem ffi, ubi dc apibus agitur , 
bis Homerum citari pro Enbemero in pcrvulgatis Codicibus ; quod & vctu- 
ftirtlmtis indicat Libcr dc privata Familiac Mcdicac Bibliothcca , littcris Lan- 
gobardis cxaratus , & item alrer e publica ciufdcm Gcntis, quem de vctuflo 
cxcmplari Nicolatts Niccolus , vir doctus & diligens , fua manu pcrfcripferit 
( lic ) . „ Iterum Capite corumd?m Mifccllancorum xli. „ In Codice , ait , Gcl- 
liano ex Bibliothcca publica Medicae Familiae , quem vir haud indoilus, uc 
tum fcrcbant tempcra , fcd diligcns tamcn in primis Nico/jus Niccolits cx vc- 
tuftiflimo excmphri fideliter pro fuo morc ddcripfcric ( lic ) . „ Si quis in 
Iios Politiani locos aliofquc eiufdcm Opcris , Capire praefertim tv« lix. Sc 
Uacvn. rerum ac temporum ignjrus incidcrit , purabit publicani Medicae Fa- 
ini!iac Bibliothccam appcllari , hanc , quae nunc Florentiac ad S. Ltureniii pa- 
tcc , & Mediceo-lMitrentiatta vulgo nun:uparur i fed eft longc fccus . Nim 
McdiceoLattreiitiaua multis poft Politiani actatcm annis, ncc nili Pontiiice Ma- 
ximo C/emente VII apcrta ac dedicaN eft , uc cx cabula marmorca incifa ia- 
nuacquc impollta, quain protylimus in Pracfarione ad Tomum I. Codicum Grae- 
corum pag. xiv. apertifllme patet . Neque cam tamen ipfe Clemcns ita 
perfecit , ut non ampliflcati abfolutique operis gloriam altcri c fua gentc re- 
liqucric . „ A Clemente namquc VII ( hifcc vcrbis Pctrtts Vicloritts Cofmum 
Mediccm , rum , hoc cft idibus Sepceinbris A. mdxlvii. Florcntinorum Du- 
ccm , iuis lirtcris compcllat ) magnificc inccptam Bibliothecam , inchoatam 
tamcn imperfectanique rclictam , abfolvis ac magnis fumptibus acdificas , ncc 
ornamcntis tantum ipfius pompacquc indulges , verum cciam illam fcdulo fup- 
plcs , accurata Librorum conquifitionc , congcrifque illtic oinncs , qui ad te , 
amatorcm fummum ipforum , ab iis , qui tibi gratificari cupiunt defcruntur,,. 
Abfulutum tandem cft opus quatuor & vi^inti annis , portquam haec fciipfe- 
rat Viclorius , ut docct appofita intus infcriptio Anni mdlxxi. , a m: iam in 
citata Pracfationc rclata . 

§. LI3C Digjtized by Google PRAEFATIO. JtXXIX 

J. LIX. Quam igitur publicam Medicae F^miliae Bihliorhccam , ram mul- pvnun. 
Tts locis Poliiiitiius appellivir ? F4111 nempc iplam , in cjui iamJ u , ut iw^ajjj? 
Joquar, vcrfamur , S. Marci Bibliothecam. Nonnc Zenobium A.cijiolum t irem MBL.' 
puhlicam gemis Medicae appellantcm eamJcm , hauJ irj priJ.m audmmus? 
„ In Coenobio, ait, D. M.ira = e publica gcnris vcftrae Bihlioth.cj , qujm Co- 
fmns ibi lu ulcnrj n aperuir &c. „ Praererca quos CoJkes Politianus e puolica Medi- 
cae uenris Bibliothcca producir, ii in Marciaiu , aur cxltant adhuc , aut cerrc Viciorii 
acrate reperiehanrur, qui conim plerofq e ab fe ibidtm infpcctos faipc commc- 
niorar . In Cailigation-bus q^idcm Epillolarun ad Tironem dc an.ij.ua niitlc- 
narii numcri nora difputaus : ,, Ncquc folum , inqitit , in his vidcmus Epi» 
ftolarum anriquis libris hoc femper fcrvatum elle , fed ctiim in Livianis qui- 
bufdam vetuHiilimis cxcmnlaribus , quae in D. Marci Bibliorhcca fervantur : 
quod idcm & M. Varrouis in cidcm Bibliothcca mirae antiquitatis C dex rc- 
tinct , & Colttmellac , n>m negligenter fcriptus a Nico/ao Niccolo , Libcr , qucra, 
olim Po/itianus vidcrar & laudar . „ Laudat autcm eum L:b i:m Po/itianits Ca- 
pitc , uc fupra vidimus , iMifcclIjntorum quinro & rrigclimo , in quo Co/u- 
mellae hunc ipfum a Nicco/o dcfcr prum Codiccm publicac Mcdicae gcnris Bt- 
bliothccac adf.rsbir . Varrmis aurcni mirae antiqutratis Codcx , a Vicloriu com- 
mcmoratus , ille ipfe cil , qucm vcnerandac vctullatis Varrouis excmplar e pu- 
blica gcntis Medicae B bliothcca codcm xxxv. Mifccllancorum Capitc Pulitiauiis 
dicit .• ut omnino publkam Medicae familiac Bibliothccam non aliam , q i.m 
Marcianam , fuillc conflrcndum lic , Ex privata auiem euidcm f miliac Eib io- 
thcca hacc ahcra , dcindc publica ad S Lanreutii cxilitir , qtam a Clemente 
VII. inchoatam , a Cofmo I. abfolutim , Mediceo-Laurentianam appeHamus . Vtrum 
vero vctus illa S. Marci Biblkrheca , Mediceo-Marciatia , ac publica elle deiic- 
rit, dubirantcs quofdam , aicntcs alios, alios negantcs audivi . Fgo privaranv reor: 
attamcn puhlicam fludioli omncs, Patrum , qui ci pracluir, humaniratc fem- 
per cxpcrri funt . Nunc rcliqua de Nicolao Mcco/o vidcamus; de qtio illa funt 
apud Viclorium in Praefjrione fuarum ad Co/ameltam Caftigationum r „ Nec 
nulla. , ncc mulra in Columclla emcndjvi ; ne^ue enim ranru 11 ItuJum in co 
reftitucndo , quanrum »in fupcrioribus duobus auit>rihus ( Catorie viJclicct , & 
Varrone ) pofui . Ncque tamen non conarus fum aliquid ci opis diligen.ria mera 
atfcrrc . Quae variaverim maioris momcnti , hcic adnotata irunt, quorum au- 
tcm Codicum auxilio id feccrim , nunc dxlarabo . Duos cnim hahui qu >rum 
alter in D. Marci Bibliorheca fervatur , alter ab Auguftinunac famili.ic fodj- 
libtis , qui Divi Galli appcllantur, poinJctur. Priorcm illum Nico/aits Nicco/us , 
doctus & accurarus vir , fua manu cxaravit , & , qucmadmodum fufpicor , e 
bono & vcruflo exemplari cxfcripfir. Habuit eiiim illc mjgnam libr.jrum co- 
piam , & non paucos ctiam vereres au&ores fuo laborc & opcra defcriplir . Hae 
cnim erant deliciae iplius , & in iis fc rcbus oblechbat . Copiofus autem ho- 
mo, & iocuplcs, fumma in hoc ftuJio cura polita , mignam fupelle&ilem libro- 
rum libi comparavir , quos pollca omnes Marcianae fodalitati tcftamcnto lc- 
eavir. Omnibus igitur , quam potuit , modis ftudiolis litterarum prodcilc voluir. 
Nam , dum vixir, totum paene in Libris emcndis parrimonium ctluJit , & 
moricns , ut corum ulibus piterent, in publico loco ipfos collocavit , curacque. 
honcltilfimorum ac diligcnriinmorum hominum mandavir &c. „ 

LX. Scd iam rempus clt , ut dc Cojicibus etiam , qui tn praefenti cona 
Voluininc rcccnfcnrur brcvircr panca perllrinaamus. Habcs igirur prim» CoJi ^n\r. 
ccs XIV. qui pcrrincbant id Francifcanos, ut vocanr, Refor ii.it»s M >ntis Po- fOLir. 
liriani , A. mocclviit. Francifci Impcraroris iulTu in hoc Mediceum Sacrarium 
rranslaros Quum cnim ditiirimam Bibliothccam Coditum Mss a Roberto S, R. E. 
Cardinale ('>, & Guidone (-) Nobi/iis ftudiofe collcclam , iplifque datam muncri 

dif- 

(l) Huiut doAtflimi C«rd VjiIciiu» Bikriothe- p«(. h«»c h»bet ; Sfrvl *t mt.kfini P«,'« , 

cu Pr«cf»ai , qui »i«it tmm xvti. dics xii. bo- ( Grc^nrio XIII. ) ftr Ctmiitr fte.ti» /7 $tg C3ul- 
nt xvi <ibiui|ur xv. Kal. F>-hr. tnnn mdlix vium do JS N. b . Zit d.i ptttt ii Mtirt ii CcirrUI- 

licc eJidic Al>b>< Ivliil Birnlattiui , Ronuc p:r u Sforia , Duthrl}'» Ji Str* . mtflit Ji 1-c> m<> tiKHU 
Nic Ai%. Tii./fium mpclxxv. +. c<mpigno . y>l/ Jmiitlt» tmftri il Paps FA^hiJin 

(i) Hn CwuiJ» Nttilimi , coiui nom-n in Co>iici. ii V*l ii Tollt im Umh.rJ,» ch, i tmt j hvmm* 
bu> 1-s.itur , illf cft f.rfit^n, d<? quo Spimtllimi Brm- MMM im ttmptrali im mltumi lutgii , t t^r^hi H 
tlmt StirU itllt Giti Ji M„ttp >Mmm, Htrtm- autlUvtlUf. 
s« mtils Stsmptris itl MalC , c L.odi mdcxu. XL Ang. Mar. BandinI mau «liflraherent , hos paucos Codices a communi naufragio crcptos in hunc Wtif- 
fimum locum providentiflitnus Princeps jnferri mandavit . Accedunt Codices 
sanct. circircr DC. cclcbcrrimae S. Critcis Bibliothccac I >, Petri Leopo/di Magni Ducis 
P R V c ?s • noftri iuflu in Laiiremianam translatac . Huius originem a primis rcpctcndam cfle 
Patribus ex monumcnto anni mccxlvt. Fratris Guidonis dc Fraxia , quod iam 
protulimus W liquido patct. Paullo poft, Codices in eamdcm contulit Fr. Barpto- 
lemaeus Florcntinus 0> , qui anno mcclxxxiv. Quaefitoris munus in patria obti- 
nuit. Huic acquali? fuit Fr. Andrcas dc Florcntia, de Mozzis fcilicet, qui 
domum reverfus , eamdem Fidcj procurationcm geflit anno mccci. 

§. LXl. Illa cadem florucrc actatc tres alii non obfcuri nominis Minori- 
tae , Henricus nempc dc Circufts , Gtiicciardinus dc S. Geminiano , & Pbilip- 
pus dc Perujio , qui fuos ibi Codiccs reliqucrc , unde eorum in exemplis le- (i) Kcminrm lartt in omnibu, fere Mcruftcnij fj?. 
eulo pociMimum XIII. commune ftudium viguiir,- , 
nt quat elTenc maiori Religinne culr» . nbetnmim 
Msi- fcgctcm poUidctent . ilinc prae reliquts S. 
Crmeit Coenobiutn cxctlluir . cuiui Bibiicchcca c 
mnium ditiSima ea tcmpelrate habrbatur . lam ab an- 
no mccclivii. <tf eiuc confervarione pn»vil'um fuit 
fcaaeoti Diplomate . quod mihi Cl. Mtbai coo,- 
rounicavit .■ 

U Niminr Domini Amen . Hacc funt , yiiirr ego 
Irtter Bernardui Minifier Frttrum Minorum Pio. 
viuciat Tufcite tnnuJo *b omuitut Frttritat, quau- 
tum *d ttbrit Armtrii . c> Sacriflitc Fhrtmtini 
Ciimmtni frtefentei, t> futurot p rr Janllam obt- 
dientimm invhhbiliter mt/trvmrl . 

In primit qaod uuttui liter , quocum jue titalo ctm- 
— , Steriflite , ( -- Armurii , vtl Ctmvtmtui vem. 
, vtl fnbfituorrtur intmt , vtl txtrt , /tm md 
mlicmi mdfiguttnr , «r/ quomidolibit diflra- 
batur , fimt mtt lictntitt Jftcimli . r> Jtmftr tmm 
toufitii , t> ajtnfu Cnfiodit , r> Gattrditni , t> 
cmaiam Di/crcttrnm , qui tommnnittr fmtrint fn 
timfiliit tjfiimti , fritt tt Armtrijli , vtl Sierifit 
infirmatiine aeeefta . 

Ittm-qmd nullai titer Armarii , vtl Sacriji' t txtra 
Cmvtutum , vtl Ordintm tlcni eommodett.r , fimt 
mtt lictmtit Jfeciati , vtl faltem fiat cimfilio t> 
mj/tn/n Pritlitorum , r> imninm Difcretorum , nifi 
tmlit cajut occurrmt , quod fiue fctu.hh dceemler 
declimtri non fojfit 1 t> »" c ftmp:r frimitnt in 
utrique ca/m tjfigmit» frm mtmoriili Ariaarifitt , /f 
Sterifitt mtfmivalcmtt t rtqntrtntt , vti tlio fri r«- 
dtm . Outm Lttrmm fie frttflitmm , Armmrifi» , 
Jin Smcrijlt . /ollicitr ofptrtmmi ttmforr rttmirtrt 
ttntttnr , e> Jrmfrr ttlit tccomutidttio rttifitttur . 

Ittm tuid Frttrr vtdcmt rxtrt Ctuvtmtum ultrt 
trtl ditt mlicmti mtrmturmt . refitmt Armtrifite . 
t> nou tlteri litroi Ai mtrii , Jt tuoi btbet . Alitt 
eintrtrinm fteient , f-fl rtditum /uu:m fer tret 
mtn/tt frivttur litrit Armtiii , r> mibihmimut 
funimtmr Je initttitmtit fer ttlitutm Prtet.ittrum . 
Nec liber tlitnit ftr ttiquim /ubditum , vel Prte. 
Ittum cimmodttur ttlicni , nift fer Armeriflam , 
vel /mlttm tx /citn , t> eomfeitntit Armariflte . 
fer juem quod commtdabitur ,/olticilt rtjtfiretnr , t> 
fittuti ttmfirt rrjuirttnr . 

Item quod libri , qni Frtitribui td fiudium eom. 
modtntur , /emftr ie quindent in qmindenim , vel 
md tardiut »mni men/e fer dt/ftfiiionem Cutrdif 
mi td ful/itionem ctmfinelhe Arminfjt fidtlittr 
refigmtntur , t> qui cmtrarium /eeerit , /rjuenti 
die im frtmdit m vimo tbfiimere firmiter ttntitur , 
♦> mitilominui ftr mt»/tm Itbrii Armirii fit fri- 
*»t»l . 

Ittm quii libri Armiwii deftittti , r> qui de- 
futtbuutur im feflerum , fiue morar dijfeudio et. 
dem Armtriftae JSdetiter aifirntntur . t> ftr iffnm 
in fteiiftri cnm tliit ctmjcribintmr . tl qmicmmqme 
bmtet ex librit Armtrii imfeio Armtriflt , vel q»i 
tmbet md vilmm mliqmem , vel mliquit tjflgmttai , 
vtl tliit ad Armtrinm , vet Ciuventnm , fiu St- 
qmimodilibtt fertinenttl , tijdtm Armnri. 
' Stcrifltt refigmtre , ftu notifietre intrt 
• friujqutm ifjirmm iftirmm ttotitit fer- 
venerit td tmmdem . firmittr ttntttmr . £t nt bie 
tvidentini fitt , Armtrift* fit femfer nnnt ex il- 
Iit , qut litnt Prmtrmm deetdemtiuw eum Prte- rriflimm 
fiu, vtl 
.30 diti gi ur 

latit , -:l tlilt a.i b.ir fficinliter Jefutitit vide. 
rt . r> regijlrtrt babatrimt . ut tigmofcit , t> 
fammet , qtii ad Armarium revohnnlur . Nie litri 
deeedentium fine Minijlri , r> Diferetoruut etuflii 
diffenjietar , nec etitm diftratamtmr , e> quidquid 
de eit fiftum fmtrtt , rrgiftretur . 

Iirm quod imutt Fratrtt dt Cuflodit Fhrinli- 
nt , <> exttt Cafiiditm , qui babent litrot Armt- 
rii td vitant , ttatamtur frmel im mmmi CnfiiJi . 
(iuardiano , r> Atmtrijlte prtejentitlittr dtmiuftrt. 
re . F.I qui futrarium fcctnt , ififit litrit frnf 
tmr , r> td Arm.irium revrrtantur . 

lajuf.r qitii iut.-rdatm ex eo , »u»J lilri Con. 
vtntui relmquuntur , Frmtret illoi diflrabtimt , eom. 
muuitui mfiiut tpflicomt dtfiim^utf.ttt imler Armt- 
rium . r> Cimventnm , quum if/um librorum 
tntm fi dethret md Armaritm Iibrtrmm , r> ftu- 
dium ferliatre , t> btmc imtemtiomem effe ttftamtit , 
fraecifio firmiter tttei librot Armarii tfflietri , mim ti.1t.it qmod dictmtur iclimqmi Ctuveutui , 
de Armtrii babitm mentiimt . Quim vtri im,- vulla ttrdum multiflieautnr iidem libri , ry aliqui mt- 
git utiln /reqnenter oecnrrunt i ftectt mibi , quid 
Jieri pojfit eommntitii in ntilitittm dumttxtt de 
Dt/cretarum emnium cmfili» . c> tjfenju . r> nibi- 
lominut Miuijlr» cikYulti . F.t qait /reqneni Ar- 
mtrijlae mntttii uttlittti . t> eufhdiae detittt Ar- 
mtrti , t> frmedidit ardimmtiim.tmi plmrjmum ibrj- 
fi difcrrnitur 1 vol* , quid nec injlitui , nee dt- 
fiitni folfit Armtrifit pme mim lieemtn Jficiali t> 
Jimfrr de comfiln Prartmtirmm , e> Dijcrttormm Fh- 
rrmtimi Comvemtmt. 

Ujafer Iibri Ntvitiormm mfilui defutati , fi.t 
f»t fr» Divimu Ojficiit , fivt fimt ttJificttienil , mc 
devitiimit md mirei , fimiliter * Magifiro Nivitit- 
rum refijmcmtmr md ftrtim , r> nibihmimut mi 
fti ttm tb Armarifim emm aliii ngiflrrmtmr , mt fie 
de fotili amittmmlur , vel etiam dijlrtbamtnr ■ 

Prtedia.t trg» immit , ficmt •'» frimcipi» cimti- 
uetur , mtndi ttitm in fine fer tleJieetitm , fic- 
nl Jufcrimt eoulinetur, firmiter oijervari , «> quo.i 
fer etmdem mbedieutiam teue.mtur Ctn/ultntti fili- 
liter, tjftcln qnieumqut fofifofito, quum fufer tli- 
quo fraemiljorum Juirint i:quijiti, c»n/iti»m ixbi- 
bere , r> quoi omnit eirca fraelifl» babita eoufi- 
Ii», t> cinfnlentium , fi.t dijutJtmtimm momima re- 
gijlrtntur, 

Htte vtro littertm Armeufl* follicitmt fit f.ro*. 
re , r> voh , quod femfrr intrt quinJ.uim , vtl ad ttrdiui uuam mrnjrm Ugatur Frmtribmt im ciut- 
mumi . DJtum Fhrrutiae 
Am. Dimiui MCCUXl ll Menfii vfiry. 3 Fgt Frtttr FtllKafcM de Emfiri» Mimifltr Tu- 
Jcite emnit fufrajcriftt tffrob» , r> teufirmt , t> 
mtmJo fer Um&tui tUdietiiam iffa iaviilitititer 
obftrvtri . Aclam Fltreaiitt die It, Auiufti A.i. l)o- 
mi.i MCCCLXVt;. 

tgo Frtter Bcrnardu, prtedtflut fecumdt vice Mi- 
nifler Tujiite extfliut banc Littertm tfprobi . r> con- 
firmi , t> mmdi tb emuibui , mt frttdieitur , im- ittbilitir tbfnvari . 

tgl Frtttr Biptilta Mimifier Tufcilt tomfirml fm- 
frtjcriflt . 

(>> Plut, I. P»ct» Cn. num. I. fol. buiu, Vojumini» 

I "fi)"i'lut. XVIL Parci, deitr. num. VIII. JI-.J. 
pag. <io. d by Gc Praefatio. xli 

gitur (•) : >, Iftud Volumcn d-dit Fratcr Henricas de Circttlts Fratribus Mi- 
noribus Florcntini Convcntus anno Domini mcclxxxv. Scc. „ vcl ica .* (* „ Fuic 
olim dcputatus ad ufum Revcrcndi Patris Fratris Pbilippi de Peritfio, qui fuit 
Miniftcr Tufciac multis annis i & focius Fratris Bouaventnrac dc Balnco Re- 
gis ; tandcnt fcnex , & plcnus dicrum mortuus eft in fcncclute bona in Con- 
vcntu Florcntino &c. ; „ live W „ Iftum librum emic Fratcr Gtiicciardinus 
de Sanfto Gemtuiano , & cft fibi dcpuratus ad ufum in vita fua , & poft mor- 
tem dcbet rcdirc ad Convcntum Florcntinum . 

§. LXII. Horum cxempla funt fcqnuti duo itidcm Florentini , Ambrofius 
fcilicec , & I/lttmintttits dc Caponfaccis , quorum talis occurric memoria U' : 
„ Anno pracdicto, fcilicec mcccv. erat Mtniftcr Tufciae Frater Antouiits de 
Arretio : Cuftcs Fiorcnrinus Fratcr Illnminattis de Caponfaccis : Guardianus Bir- 
barini Frarcr Ambrojins fubditus de Florcntia , dc populo Sanfti Iacobi intcr' 
r ovcas . ,, His acccnfcndi Marats Riccins , & Acciir/ins iionjaittinus , quorum 
poftrcmus A. mcccxxvii. ab hanne XXII. lnquiliror ad Patarcnorum hacrclimc Flo- 
rentina ditionc climinandam delcctus cft. 

§. LXIII. Proximi aetate fucrunt Bonus dc Liguaria , & Bcrnardus dc 
Riccomannis . In ipforum Codicibus <" ita adnotatum lcgitur:,, Nunc cgo Fra- 
rer Bernardus de Riccomannis de Florcntia rogo cunctos mihi fucccdcntcs , 
habituros ufum huius Libri , fcilicct Quirti Bonaventttrae , ne hunc titulum 
delsant . Addant fuum citulum , (i volucrint , line delctionc pracfcrifis , & 
fciant fucccdcntcs , quod hic Libcr fuit Fratris Boni dc Liguaria , qui diu 
dcmoratus fuic Barbarini , & tenuit hunc Librum multo rempore , & cmit fa- 
tis care , ficut aliqualitcr potcft lcgi fuperius in titulo rafo. Portmodum prae- 
diftus Frarer Botitts dc Lignaria defunftus cft Barbarini anno Domini mccc- 
xxxii. in Oftava S. Uttrentii , & poftmodum Cuftos, qui tunc crat Ctiilos Flo- 
rentinus , fcilicet Fr. Micbael Corda de Aretio , concelfit mihi Fratri Bern&r' 
do dc Riccomaunis hunc Librurri aftignanti libi pro eodem , pro. debitis Cu- 
ftodiae unum aureum . Ifte Libcr cft ad ufum Fratris Boni dc Lignaria Flo- 
renriac &c.„ Symbolam quoque fuam conrulir anno mcccxxxix. Gerardtts dc Leo- 
ttardis dc Florentia , undc ralis in quodani Codice e > cxftat memorij • „ Iftam 
Poftillam fupcr F.piftolam ad Romanos cditam a Fratrc A/exatidroi SacraeTheo< 
logiae Doftorc, & Gencrali Miniilro Ordinis Fratrum Minorum dcdit Armirio 
Florentini Conventus Fratcr Gerardus dc Leonardis de Florentia , quando ivit 
Romam Inquiliror haereticae pravitaris anno Domini mcccxxxix. „ 

§. LXIV. A cam laudabili conlilio non abhorrucre Blajius , hannes Fran- 
cifcits , & loannes Fantinus , ciufdcm Cocnobii alumni , ur patct cx fequenti 
monumcnro I : „ Iftc Quartus Bouavcnturae eft dcputatus ad ufum FratriS 
Blafii dc S. Georgio dc 1'Iorcntia , qui fuit libi adlignatus ad vitam a Conli- 
lio Florentino , tempore Guardianiac Fratris Fraucifci Cerrae , exliftcnte Cu- 
ftode Fratrc Ioatine Cba/vagi , Lcftorc vcro Caftri Florentini ipfo Fratrc Bla- 
Jio , anno Dumini mcccl. tcmporc Iubilaci . Haec autcm fcriplit Frarer Blafius 

rediftus anno Domini mccclil in Caftro Florcntino , pracfcntc Fratre Lico- 
Nuti , Lcftorc Topicae ibidem, die fU Novcmbris , & fequenri die ivir Vo- 
latcrras praedictus Fratcr Blafius , ubi erac pofirus Lcftor pcr Fratrcm Guil/el- 
minn Fariuerii dc Conventu Gordonii , Provinciae Aquitaniac , Gcncralcm Mi- 
niftrum . „ Dc Fantino vcro hacc habes •>: „ Ifta Pollilla eft ad ufum Fratns 
Ioanttis Fantini Ordinis Minorum Provinciae Tufciac , qucm habuit ad vitam 
a Conventu Florentino dc liccntia Miniftri , & Confilio Difcretorum Floren- 
tini Conventns die m. Deccmbris mccclviii. „ 

§. LXV. Aliorum ctiam libcralicatc aufta cft Bibliotheca, nimirum Fr. 
Berttardi de Guafconibus , cuius in Codicibus Icgirur i „ Ad ufum Fr. Bernardi 
de Gitafcontbtts „ tum Fr. Lttdovici de Ner/is , cuius hacc exftat epigraphc i» i 

t lftc 

(i) Plttt. III. P»rt. dextr. num. V. ihid. p»g. (s) Plut. XXVII Pirtii ticxtrjc num. II. 

3*1. & Plut VII. ciufdem P»rt. num. IX. ibid. i<S) Plot. XXIV. P»rt. dc«tr. Cod. XI. huiut Volil- 
pig. 171. tni.ii» p»g £*». 

(») Plot. XIII. P.rtii dertr»e nOm. IX. ibid. p,g. (7) Plut. XXVI P.rtit de«tr»c num II. 
. ■ 

(j) Plut. XXXI. P.rti» fin. nom. IX. ibid. p,g. 
»70. , 7»r. 
(4) Plut. XXVII. P»rtis dene. num. II. rid. f*f 1>7- («) Plu«!xXIV.P»rtndcxtr»c num. IX iJ.i.t. r»jj- &** 
( 9 ) Plut XXX VL Pj.ii» dcxtt.e Ccd. XI. ib-.f. p»f. 1 klii Ang. Mar. BandinI 

Ifte Libcr eft ad ufum Fr. Ludovici dc Ner/is , quem emit Pariuus , dum i- 
bidcm ftudcns cxifterer annoDou.ini mccclxxh. M ac raiidem Fr. lacobi Fei , Theo- 
logi Florcntini, qui anno mccccil Quaeliroris fidci ofEcium in patria cxcrccbat. 
Huius mentionem , practcr alios , facit Francifcits Cionaccius in Hirtoria Flo- 
rcntinae Ecclcfiac Ms. in Bibliorhcca Publica Magiiabecbiana tO. In Codice ira- 
quc illo qui conriner Compilationem quamdam divcrforum articulorum 
iccollcJtorum a diverlis DoJtoribus in Vnivcrlitatc Oxoniae, lcgitur r » Fuit 
fcriptum pcr me Frarrcm Iacobnm Fey de Florcntia, Ordinis Fratrum Minorum , 
in Convcntu Oxoniac anno Domini Mcccxcrtr. dic (cquenti feftum Quadra- 
ginta Marryrum , ad laudem Domini Noftri Icfu Chrifti . Amcu . „ 
FR. §. LX VI. Ilis autem , aliifque exemplis Tbedaldits dc Ca/a mirifice in- 

j™£" ccnfus, ad camdem Bibliothccam magis magifque locuplcrandam totus incubuit . 
dvs l>e Parre ufus cft Oclaviano, ur ex hoc monumcnro in Codicc tjj adpolito cruitur: 
casa. ' lrt c Libcr cft ad ulum Fratris Tbedaldt Scr Oclaviani &c. „ Natus autcm elt 
in Pulicciano , agri Mugcllani oppido , undc in Macrobii Codicc tt) notatum lc- 
go t „ In ifto Libro , qui cft ad ufum Fratris Tbedaldi , Oclaviaui dc Pulic- 
ciano &c. <«)„ Ilinc factum cft , ut Tbedaldus dc Mucello quandoque nun- 
cupcrur . Ad Minorum Ordincm fc contulit , ubi multis eft auctus honori- 
bus Dc Calavoniae Minifterio quod gcllit , monumcntum habcs in tinc cu- 
iufdam Codicis & quidem ira : „ Munc Librum nmtuavit mihi Frarer 
Tbeda/dtts dc Cafa Miniftcr Calavoniae &c. „ Primum criam gradum in orfi- 
cio fidci Quacfiroris vice duplici obrinuit < 8 ', quo quidcm in muncrc cos con- 
fectando , qui Clementis Pfeudopontificis partibus adhaeferanc, in id potiifimum 
incubuit , ne iti Capitc Ecclcliac colcndo , fuorum civium animi diftocia- 
rentur. 

§. LXVII. Ncc minus profanis , quam facris littcris ingenium fuum tx- 
eoluit Graecac liquidem linguac non ignarus fuit , cuius clcmcnta a Leontio 
Pi/ato fortafle acccpcrat . Lcguntur enim in Codice cxccrpta '» OJylfeae Ho- 
mcricae , quam Larine Leontius traduxit , a Tbedaldi manu cxarara . Ad Em- 
manttelis quoquc Cbryfolorae ludum acccltiftc ( l °> crcdidcrim ; idcoque eidem , 
vcluti Graccarum littcrarum ftudiofo, ncfcio quis Arijleam dc LXX. Intcrprc- 
tibus a fe Larinc convcrfum nuncupavit <"). 

§. LXVIII. Verum , ut pofteris , famaequc fuac tutius confulcrct, fedulam 
dcdit opcram in conriciendis manu fua pluribus , tam vctcrum , quam rcccn- 
tiorum fcriptorum cxemplis , quae in adornando hoc Caralogo palfim obfcrva- 
vimus. Ac primo quidem dici vix potcft quam bene de Operibus Petrarcbae 
merucrit. Conccllerat ea de rc Patavium Anno mccci xxvin. (•"*) , ut ibi tam 
chari capitis excmplaria , noclurna diurnaquc manu verfaret, fidclitcrquc dc- 
fcribcrcr . Exftat adhuc Tbedaldi aurographum '?>, varia contincns Petrar- 
cbae Opcra, quae a Pocrac archcrypo Paravii defcripfcrat . Anno poltero Flo- 
rentiam rcdiilTc dcprchcndimus cx Co/ttccii Salutati Epiftola , dara dic xm. Iunii 
Mccclxxix. ad Lombarditm a Serico Patavinum , cumdcmquc Petrarcbae difcipu- XXVII. Pirt. IX. ibid. fi) Tv.mo L >d «rmt.m mccccii. Cl.fi. XXXVII. 
C.J XLVIII. eharr. in fbt 
(») Plut. XVII. P.rtii fin. num. X. huiut Volumini. 

>% 

Mf. 

(4) Pluc XXIV. P.ttij fin. num. IX. ibid. p .g. 
17«. 

(?) lutrcni habuit Tlanm Notariutn Ft<rcoiin'im . 
euiui nomcn occurrit ad ctlcrm vcterum chtttcum 
Sicculi XIV. InterCodice» Bibl. M^lini. Clafv. XXV. 
num. XIX. ehartae. in fol. Ittlicum cxft»t Chrnnicon 
»b «nonymo c» »er»re crntcxtum . in o,un mcmrriie 
proditum cft ,die L M.ii »nno MCCUMnb Tinam 0,7j. 
viami filium de Cmfi . MDeellanum hom.ncm , Nora- 
rii munere funQum fuiflc penci illoi. ijui Flcnen- 
tini Imprril Summae pracrrant . 

(«1 Lmett WmdJimymi in Amulibui Minnrum Lugd. 
mocxlii fol. Tom. V p»rj. 67. Cap. XXI. quum ad 
inniim mccccix. fcripfiiTct Fr. TbtJmUmm dc Cafi iv. 
Non»s OfKbrei Pifit inttirumm fuilTe ab Alrx tnjra V. 
StJii A!>ejt*lte*t Sattll.tri«m , id tantum adti|tit , fnif- 
fe fcilicct viram timaratmm . cr fimm, fmi in ( W«- 
mafltriii OrJimit (tmftnatrat . Pontificium veio L)i- lum , 

pl"IJI» adfcrtur in nnv» Annallum cditione, eur» lap. 
fbi Mariae lctij.-eae . Ri m.e tynU Rme&i Btrmmii 
wdccxvviv. fi-l. I . mo IX. p-g 50*. 

(7) Plut. XXVlll. Partii fin, num. I. buiu» Vulumi. 
ni* to 7- 

(£) Primum A. «rcci XX* mciife I ilio. 

fy, Plut. XXI. P.rtn fin. num. VIII. ibid. pig. 
Itfs. 

(10) Fvtrinr nUBrdalH ftrarcnrtim Audiorum primi* 
tiae iub cod. ni I 'mwanfttlt ineuutc Saeculo XV. con- 
fcftic , de ■ lil 1 Ib.JitJai c»;mi<lum manu fuafum- 
pfit Plut. XXV. °»rr. fi,t. nurn IX. ibid. pag. . «». 
$ II. f-.nj 1; veib» fua manu TbtdsUlt iJalitHC 
ilur bui CmI< ■ , Sfmeett ridelktf Plut XXIV. P»r- 
ti, fin- n..m. i\' ii.-d pat; 174. »c Ssetmmii Plur. 

XX. cinld.m V-.; i> iiutn- III. ib.d. p»g. 147. 

(11) Plut KXV. P.tti» " 
1S8. § 1. 

(is) Eodrm Mcdioltnum fe eonnilit , nt 

ibi quniiur VrtfrCt fitii O dicet compararct. Vid. Plut. 

XXI. P.tr.i ttcitl ( . .!. II. ibidem pag. jSo. tc Pluc. 
VI. eiufiU-m Ptttil CirtL II. ibid pag. 714. 

(tj) Plut. XXVI. P«lt. fiaiiW Csd. IX. 
P'g iln. num. IX. ibid. pag. Digitized by Google PRAEFATIO. XLIIt 

lum , atque praeconem M. Eo ipfo anno ad rcliquos Petrarcbae Libros cx- 
fcribcndos fe totum convcrtit ; unde ad calccm Libri IV. Invcctivarum con- 
t,"a Alcdicum (*i notatum conipcri „ Scriptum per manum Fratris Tbedaldi 
dc Muccllo , Ordinis Minorum , Florcntiac mcxclxxix. fcxta die Ock jbns . „ 
Scd nil Tbedaldo gloriolius , quam Africae a Petrarcba infcdac , & ab co 
corrcciae mcmoria . Conllat enim hoc cclcberrimum Pocma , auctore fuperfti- 
te | nondum fuillc cxplicicum , idcoquc ab co minimc in vulgus editum ; prac- 
tcr illud quatuor ac triginta verfuum fpccimcn, quod Barbato Sulmoncnli Nca- 
poli dcdcrat b) . Petrarcba igicur c vivis ercpto , quura rerum fujrum mini- 
ilri, conlilii inopcs, vcl dc corrigcnda , vcl limul cum pluribus aliis Libcllis 
Africa inccndio delcnda cogitjrcnt ♦ , Colttccitts Salutatus »•, Benvennttts dc 
Jyaola , & omnium maximc Ioanues Boccacctus W de Pocmate illo actcrnita- 
ti confecrando dclibcrarunt , hiac tantorum virorum auctoritatc fachim cft, ut 
Africam Boccaccii iudicio ccmniittcndam fc Florcnriam tranfmillurum promife- 
lit Fraucifcns de Brojjauo l , praecipuus Boccaccii cultor . S:d quum Boccac~ 
cio iam dcccdcnti fiJcm Fraucifats minimc pracilitillet , Salutato vcnit in 
nicnrem exemplum il!ud cxpofcere <.*). qu-;d Boccascio indulgcns, idem Fratt- 
dfcus curaverat rranfcribcndum . Illud igirur nactus pcr fidelijfimum , nobilem- 
ijite meritis , c^* faugiiine virmn s> , Nicolaum pnta Niccolum , Patavio re- 
•iuccm , v. Kd. Fcbruarii.s A. vccclxxv. Africam prinius omnium Florentiam 
intulit (»»» . Quid aucem de ea faccre mclirctur, paucis advcrte : ,, Ccrtc co- 
gicaham (fcrilut 111 illc Francifco dc Brojjano) rcvidcrc Librum , & li quid, 
ut fcribis , vcl abfonom , vcl contra mctrorum regulam intolcmbilc deprehcn- 
dilfcm , curiolius elimare , & ficut Nafo finxit in Aeneida , fingulos Libros 
paucis vcrliculis , quali in argu ucnti formam brcvillimc rcfumere , & cxii.de 
pluribus funiptis cxcmpl s , & pct mc ipfum correclis , & diligcntcr revilis , 
tinun ad Bononienfe Gymnalium , unum Parilius, unum in Angliam cum mea. 
Fpillola dc Libri laud-bus dellinare , & unum in Florcntia ponerc in loco cc- 
lcbri, ut pcr omncs mundi plagas tantum Opus, tantiquc varis nomen fplen- 
didiffimum volitarct &c. „ <" 1 ' Ac rc quidem vcra prolTat ctiam nunc in Me- 
diceo facrario Codcx illc (') , quo ad rnttenda mcnda ufus fuit Salutattts (•♦>, 
adhibitis ctiam , & in focii-ratcm laboris libi adiun&is clarilfimis aetatis fuac 
viris, ac potilfimum Tbeda/do , hominc bonis artibus erudito , cuius propter- 
ca in eodcm Mediceo cxcmplo adparcnt notae, & illac quidcm ctif icae , limul- 
que metricae (•»' , q-jac Petrarcbae fupplent carmina , & mcrra corrigunt. 

§ LXIX. Ad cxfcribenda pr iercrca lo. Boccaccii acqudis fui egregia monu- 
mcnta (•« convcrtit opcram Tbedaldtts , ita tamcn , ut veruftioris quoquc ae- 
tatis fcriptores minimc nugligcrct ; quaproptcr ope Nicolai Ntccoli quum vetu- 
ilillimum illum Apnleii Codiccm (■7). qui nunc in Medicea adfervarur Biblio- 
thcca ('"> obtinuiilct , illud confccit cxcmplum, quod hcic habemus IO ), infe- 
ftam tamcn , & in calce mucilum , unde in marginc adnotavit: Non comple- 
Vt , quta corrupttan exemplar , nec iuteliigebam . 

§. LXX. ln Codicibus ctiam tam vcteris , quam novi foederis defcribcndis » 

f * & il- 

(i) Pl>it XC. Sup. Cod. XI.!. Catil. Tcm. III. pajj qucnti tcmpore reecpcrir , ntn ctt eomprrtum. e»m- 

567. j. XXXV. quc i b csintim rtiim iddubito , »n ille ad Bo.ioniae , 

(1) Plut. XXVI. Partit lin. Cod. VIII. ItuiiM Volo- Anglitr , Gilllarque Academi.r Atnto a ie corrcaie 

enint» p»g. 195. $ II mnfmircrit excmplum . 

(j) L. KU"'ut C»lmccti S*l*t*ti de Afric. in tarbam (1;) Piut. XXXIII. Cod. XXXV. Citalogi Tom. II. 

alanda Carmi"» e>ki>rtat< ria ; dt quibu, vid. cit. Cl. pag.tjt. 

Mtbxt in Attirifii Vita pajf. ceeal leqq (14) Huiu, rei ecrta funt in<ficia Cttuccii nctulae, 

(«.) Vul. P.rt. II fcpp Cilnccii cutante hf. Rig.te- gklfae merrkae, ac psuci illi wtrjiculi , qui in fin- 

arie Ftorcntiac MD.Ctl': *. p.g Jf. fe^j & pag. 41. leq. gulorum LiSrcirum Umii- fiitjnlti UtfM , f«fi «'• 

(f) lbid p.g. j;. tt ♦». ctrgumtmti /T>rn».»«n trcviQimt rteelti^att . 

(6) C. i.tulc cit. Amlrofii Vitam oag. ee». (15) Lib. V. pag 61. 71. L't>- V1C P»R. i*> 

(71 Vid. cit. Part. II. tpp. Cntntcii pag. \6. (16) Iti b*» ponendns cft Libelluide Cafibu» Viiocuin 

(1) Vi.l. cit P.rt II. Epp. Ctlmcii p»g- 49- tlluitriutn Plut. XXVI. P»rt fin. num. Vl.huiuiVolu- 

(9) Vid. Olsccii I pp. <x rcccnlione Littrtmtii Mt- mini» pag. 19». quem vide In fine; neenon p«r» Opcrii tm P»rt. 1. p»g. ijtS. & cutante Ri^cci» Patt. II. de Genealogla Detrum Plut. XXVI. fltt> fin. num, 

co pag. 19- VII ibid. p.c. ijj. 

(10) In cir. Amirtfii Vit. pa 3 . cctT. (17) Vid. Proocm. .d Vlt.m ttfi de Ctfii S /i,-- 

ibit . 

(tl 
l|* 

(ia) Vtrum l.con.m , 8t qK»m in Afiicac apngrapho (19) Plut. XXIV. Pitt. M. nnm. XI. huiui. Voiutni- 
indidcm, d*pU'rat C.tluecittk Pa»r. I. Epp. pag ij». nrs pa«. 177, 
foq. & Parc U. pag. 81. a Irtnuifit ie Hrtg*** fe- (ti) ttlmctii Epp. Part. I. pig. IJ7 e« reccn- cbit . 
fione Umr. Mtbttt. & cmaN tigttch Part, II. pag. (18) Plut. LXVUL num. II. Catalogi Tom. II. P »g. 1 «liv Ang. Mar. BandinI 

& illurttandis multum indurtriae ac jaboris impcndir. Exrtat Poflilla fupcr Iout\- 
nis Evangelio '" , cius manu annp mccclvii. fcripra , cuius in rcgmine habc- 
tur : „ lltc Libcr , fivc ilta Poftilla fatis bona crt ad ufum Frarris Tbcdaldi 
de Muccllo , quam fuis tribus digiris non modico laborc confcriplit in paucis 
dicbus , in loco Ncmorum anno Domini mccclvii. „ In calce vcro : „ De 
manu Fr. Tbedaldi . „ Poft nec ira multo : „ Scriprum cft hoc Opus fub an- 
no Domini MCCCLyit, & in vigilia Sancti Tbomae Apoftoli complctuin in Ne- 
inore dc Muccllo , in loco Frarrum Minorum . „ Scriplit ctiam alrcram il- 
iam Nicolaidc Lyra ad univcrfos Vcrcris Tcftamcnti Libros , camque cxplc- 
vit terrtum poft annuni , quam fucrar cxorfus , quacque iti duos rnbuta Co- 
diccs adhuc fupcrcft . Horum in primo ('J teeituC ad calcem Tobiae: „ Ex- 

Slicit Poftilla fupcr Librum Tobiae , cdita a Frarrc Nicolao dc Lyra Sacrae 
"hcologijc Doctore , dc Ordine Fratrum Minorum , fcripta Florcnriae pcr 
manum Fratns Tbedaldi de Muccllo, ciufdcm Ordinis, mccclxxxii. die xv.i. Fe- 
bruarii, Indictione quinra . „ In finc Litditb : „ Explicit Poftilla Fratris Nicolai 
de Lyra fupcr Librum lnditb, de Ordine Frarrrm Minorum, Sacrac Thcolo- 
ciac Doctoris , quam Florcntiac fcriplir Frarcr Tbedaldus de Muccllo, eiufdcm 
Ordinis mccclxxxii. de menfe Fcbruarii . Rogjtc Dcum pro eo &c. „ Ad 
Macbabaeorum calccm : , Fxplicir Pollilla fupcr fccundum Librum Macbabaeo- 
ritm , cdita a Fratre Nicolao dc Lyra, de Ordinc F rj t ru,n Minorum , Sacrae 
"Thcologiae Venerabili Doclorc . Scripruin Florentiac per Fratrem Tbedaldttm, 
eiufdcm Ordinis, MC0CLXX3CV.lv. Iulii.„ In alrcro vcro CodLe Ijl indidcni mcm- 
branaceo ad Ifaiae tcrminum : „ Scriptum Florcnrijc pcr Fratrem Tbedaldttm , 
eiufdcin Ordinis Profefforem , anno Domini mccoxxxiv. die xxix. Martii com- 
pletum . „ Eo autcm in loco , ubi liarucb explicit , infcqucns lcgituc vcc- 
ficulus : 

Quam tribus hi digitis dephtxit cbela Thcdaldi . 
ubi vero finir Ezecbie/ : 

Pollice qttam fejfo fcriba Thedaldus arat . 
Tandem in Malacbtae calcc : „ Completum Florcntiac fupcr totum Terta^ 
incntum Vcrus anno Domini mccclxxxvi. quinta dic Aprilis per Fratrcm Tbc- 
daldttm de Muccllo , Ordinis Minorum . Amen . „ 

§. LXXI. At non folum vcrcrcs , rcccntefquc Auttores exfcripllt , fed et- 
iam eorum recenfuit Opcra , fuifque norulis illuftravit . Quac in utroquc Pe- 
trarcbae de Remediis utrtnfqne fortitnae Libro perfcquurus lit , Cl. Laitr. Me- 
bus (*) hrimme cxplicavir . Chronkon infupcr illud , confcriptum ab Adann, 
Clcrico Claromonrani Epifcopi, animadverlionibus fuis nohiliravit f l , eiulqus 
in calcc conqucrcns de tertia , quac dcficit , Parte : defuittntqite ( ait ) mnlca 
fit/cra , <> tttilia . |n alio quoquc Codice <°") occurrit Statii exemplum Tbe- 
daldi notulis , iifque uberrimis explicarum , quas inter libro fccundo, ac deci- 
mo citatur loamtes Boccaccitts his vcrbis : „ Dominus Loattncs Bttccaccitts t|c 
Florentia in Libro rhythmico vulgari, qui intitulatur lo Tbefeo , iic ait : Qund 
TbefeusDax Athenarum &c. „ Alio infupcr fingulari bcncficio, ram ficr^s, quam 
profanas lirreras Tbedaldtts adfecir ; ut enim mos gercrctur Loanni XXII. Romano 
jpontifici , Librorum omnium rtudiofo, eodcmque tcmporc Ludovici Bavari obtr-:- 
£t.irori acerrimo , cxcogirarae paullo ante fuerant tabulac quaedam , five funi- 
niulae, & ad pofteros traduc^ae Pontificcs , quae Au^orum florcs excerpcrcnr, 
ac brcvircr cxbibcrcnt («. Has igirur plurimas confecit Tbedaldtis , quac paf- 
fim in hifce Codicibus occurrunt. Prac rcliquis vcrfatum a mc cll Compcri- 
dium hiftoriarum Romanarum , port excidium Troiae , & a condira Vrbc 
ufque ad Diocletiaimm Auguftum , cditum & compihtum a Magillro Benveutt- 
to dc Lmola , alio nomine Romuleoit appcllarum , cuius in calce lcgirur Tabu- 
Ja , quae hifce abfolvituc vcrbis (»; „ Ilta tabula eft manu Fratris Tbedaldi . „ 

Tum 

(0 Pt«t. X P.fi. Atxtr. nom. VIH ibid. pJ g. 4 it. (6) Plut. XVIII. P«tl5 b. Coi. IV. ibid. p.ff. 
(.) Plut- VI. P»rt. dcxtr. CoA III. ibid. pag. ij,. 
7't* (7) Rcm ipcrtr Pttrarcl** l.ibro II. Rcr M<rnor. 

(j) Plut. VI. P.rti, rlc«rr« C«i. IV. ibid. Cip. V. p.g. 4,9. cdit. Ilfil. mdi.oxxi. ful. anem 

M } n Vl '« ^"" 5 «/i Cam.Id. p.,. cex»«». frq,. ,ido . ' 

(j; Plur. XXI. P.,^ fin. Cod. VIII. hu.u» Volumi- («) Plut. XXI. Part. fln. num- X. btiius Voluminis 
n« P .g. .6... plg . Ifc Digitized by Google Praepatio. xlv 

Tura alicr.o fcquitur calamo ; „ Nota etiam , quod in ifto Libro mu!u funt 
ialta , & incorrcpta , vitio fcriptorum , quod Fratcr Tbedaldns non tanrum 
\ ixit , quoad potuiflce corrigere &c. „ Omnium optima ell alccra , qua Co- 
dicem 10 nobiliravit , qui Beati lfidori Etymologias continct , cuius in tcrini- 
no talis cft fenrcntia : „ Explicit Tabula fuper Jfidori Etymologias, lcripta pcr 
Eratrcm Tbedaldum de Muccllo Florcntiae m< cciaxxiv. xx. Odobris . „ In alio 
Codicc '»J , qui Poftillam ad Propheras Hteremiam, & Ezecbielem comprehen- 
dit, a Fratre confcripram Gtterrito, adfuta in liminc cft a Tbedaldo nl>uh , 
cuius in fine : „ Explicit Tabula, quam pcrcurrendo porius , tnuio Itukndo 
hunc librum compofui ; idco non eft univcrfalis dc omnibus nouhilibus con- 
tcntis in eodcm Libro mcccixxxvi. Frater Tbedaldtts , Ordinis Minoru n . „ 
Qtiantam vcro Codicum vini ipfe congcflcrit , facile poteft intelligi ex no- 
luia , quam ad illum Petrarcbae locurn in altcro Secreti Libro ('•) „ Crcdo 
f;uod pracclarum aellimas purpurcis ftratis oblitum mori , fcpulcro iaccrc mar- 
niorco , linqucrc fuccelloribus dc opulcnta hcrcditatc certamcn &c. „ idcm ad- 
icriplit; ita cnim ad oram Codicis hifcc vcrbis rtfpondcnrc.n lcgitur ■"«) : „ No- 
ta dc libris tuis, Fratcr Tbedalde . „ Quibus cx verbis coniiccre pollumus, non- 
dum dclibcrafle , cut rot lirtcrarias opcs hercditate rclinqueret. 

<>. LXXII. Tot igitur in Litrcr3S facras , & profanas meiitis clarus quum 
confcnuiftct Jbedaldus, mirum non eft, fi Alexander V. Pont. Max. ipfum in 
fu'.im,ac San&ac Scdis Apoftolicac, ur vocant , Saccllarium adlcgcrir , ut parct 
cx Pontificio Diplomatc &), quod hcic profcrimus :„ Dilecto Filio Tbcdaldo dcl- 
la Cafa , Ordinis Minorum . Quum in mcmoriam vcnimus ccrum hominum, qui 
in fancla quaquc Rcligionc dicbus noftris cum cgrcgia laude diutius obfervati 
funt, non inter poflremos rua dcvotio nobis occurrir. Sicut cnim acccpimas, tu 
zclo vcrac filutis ardens, blanditiis fic:uli huius omifsis, iunior claallra fubiilli; ae- 
tatc dcindc maturiori omnia ritc pcrficicns, quac ad Religionis tuae dccus, i.nmo 
ad tuum ipfum acccdcrcnt, in cis conftantifsimo animo pernuniilti . Nunc vcro 
quum fcnium ipfum tuum (]uietcm vidctur optarc, circa ca ira tc gcns avidc , 
iollicirc, arquc magnificc, nunc cultui divino vacando, nunc kctioni iacrac invi- 
gilando, nunc vcrbo, & cxemplo firmando lubricos, cxhnrrando ftahiles, ut tu n 
ipfa fcncctutc adolcvilTc fimul amor tuae pcrfcvcrantiac vidcarur. Quae omnia quani- 
quam apud quofcumque verac rationi innicantur, quoniam non qui cacpcnr , fcJ 
qui perfeveraverir, filvus cfl; rar.icn confolarionem non niodic.un nobis prach*:iit , 
nofque inciranr , ut illa tibi libcntifsimc conccdamus, pcr quac non facculum fagsx» 
non anguftias huius vitac, non labores inanes mcditcris, fcd animam tuam vcro 
bono, hoc efl. Rcdcmprori noftro lefu valeas vendicarc . Vn ie volentes rc ficri 
participcm quorumdam Scdis Apoftolicac niuncrum, tc in Capcllanum noliruin , 
& dictac Scdis allumimus, & omiiia tibi merita, quae huiufm»di Capellanis ad a- 
niinac falutem per Pracdccellorcs noftros Romanos Ponriliccs,& dictam Scdcin in- 
dulra funt, plcnius clargimur . Vtquc etiam ubcrius charitatis noftrac aflcclum ad- 
elic tibi cum Dco ncfcas, ut Confeflor, qucm duxcris eligcndum, tibi in finccrirate 
fidci, unitatc Sar.clae Romanac Ecclcliae ,& obcdientia pcrfiltcnti, plcnam rcmiiiio- 
nem omnium peccatorum tuorum in mortis arriculo concedcrc valcar, indulucmus. 
Nulli crgo &c Datum Pifis iv. Nonas Oclobris Pontificatus noftri anno I. „ 

§. LXXIU. Aequalcm habcbat Fr. Mattbaeum, Guidonis filium , qui in pri nis 1 
cmnium Fratrum calamo doctus , fcribcndi ncgotio fc dcdcrar, cuius manu non 
pauca funt in hac Bibliotheca confccta cxcmpla . Adfervatur in Codicc MeJi- 
ceae Bibliothecac ' 6 ' Legenda antiqua Beati Francifci , cuius in calcc : „ Ex- 
pliciunt Chronicac Ordinis Minorum . Ifte Libcllus fcriptus cft fub anno Do- 
iniiii mccclxxxi. xvn. die menfis Fcbruarii pcr manus "rratris Mattbaei . „ Hu- 
ius intima familiaritate quum utcretur Tbedaldtts , multa ci otlicia practlitit , 
ac Codices, quibus indigcrct libcraliter indulgebat ; quapropter ad cakem u- 
nius (7), qui multa continet Petrarcbae Opufcula, Tbedaidi fcripta manu, lcgi- 

f 3 tur 

f.) P'iit. XXVtl. P>rt. fin. C<i IX. it>id pag. jej. (s) Hoe Dip!«m» enunciariroui fopr» pjg. xlh. 

(al l\ut. IX. Part. dc*:r. num. VI. ibid. pjj;. taa. nor. e>. 

t. IV. (S) Plut. XX. Cod. VII. r, t .l. T»m I. na<. «TiS. 

(,) Plut. XXVI. Pa.-t. r.n. min. IX. ifcid. r -S- 'Jo - . (7) Plut. XXVk P.rt.i fin. C<xL IX. Umi VuU- 

$. VII. Olinit pag. ]>-- 

(+) Paj. CodicU »0*. jxvf Ang. Mar. BandinI 

gqr ; „ Iftc (Libcr) cft ad ufum Frarris Mattbaei Guidonis . „ Suos infupcr 
(Codiccs conceircrat Mattbaeo , quoad ilie vmller , undc illo in Codice , dc 
fjoo fupra cgimus Tbedaldi manu exprello , Pollillamquc fuper loannis Evan- 
gcliuin contincnte , talis exilat memoria : „ llle Liber clt ad ufum Fratris 
Mattbaei Guidonis in vjta fua . „ Pracrcrca haec Tbedaldum inrer ac Mattbaeum 
condieio intercellcr.it , ut qui cx its fuperftes cllct , illius cxcmpla rccipcrct , 
qui prior dicm fuum obiiirct . Huc illa perrinent ycrba Codicis illius (') * 
qui varia continct Petrarcbae Opufcula , quorum in calce Jubetur : „ Libcr 
iltc Domini Fraucifci Petrarcbae dc Vita Soliraria , Inveclivarum in Medi- 
cum , dc Rcmcdiis utriulque forrunae , & qu.buldam aliis, cft ad ufum Fra- 
fruin Mattbaei Guidvuis , & Tbedaidi , remanfurus cuique corum fupervivenri . 
Scriprum ix. Decembris MCCCX11.L „ r ?J bed quum D:us Optjmus Maximus 
Tbedatdum Mattbaeo Guidoui fuperltircm clle voluillct , dc Codjcum fuorum 
thcfauro, in duas tributo partcs , Sanctae Crucis Bibliothecae dicando , fedu- 
lo cogitavit . Primum itaquc donum in annum jncidit mccccvi. unde in ipfo- 
jrum plcrifque legitur ; „ Illc Libc-r fuir ad ufu.n Fratris Tbedaldi dc Cafa , 
quem vivens adlignayit Armjrio Frarrum Minorum Florentjni Convcntus mccccvu 
Sequutum eft alrcrum anno Mccccx. illorumquc Codicum in calce haec func 
fcripta : „ Ifte Liber fuit Fratris Tbedaldi dc Cafa , qucm donavit Conventui 
anno Domini mccccx dic xiv. Dcccmbns. „ Intcrdu n quoquc : „ Iflc Libcr 
fuit ad ufum Fratris Tbedaldi dc Cafa , quem vivens adlignavit Armario Flo- 
rentini .Corivcntus anno Domini Mccax. dic xiv. Dccembris . „ 

§. LXXIV. Nonnulli tamen Tbedaldi Codiccs alicnati fucre . Vnus in 
his u) , ab codcm fcriprus , rcconditur in Medicea , cuius in calce haec func 
notata ; Ad ufum Fratris Thcdaldi de Mucello . Plura autcm continet , quae 
perrincnt cum ad accrbun illam obrrcciationcm , quac Tbedaldi facculo intcr 
Ludovicum Bavarum , ac Joannem XXII. Romanorum Pontihccm inrcrcclTerat , 
tum ad alterum diflcnfionis globuin de Cbriflt paupertate , qui multa mala, 
univerfac intulit Ecclciiac <t> .' 

§. LXXV. Fratrum vero Tbedaldi , atque Mattbaei Codicibus accelTcrunt 
etiam illi , qui eidcm Tbedaldo dati fucrant muncri . Kelatum namque lego 
jn Codicc quodam (*) : „ Nota , quod anno D mini mccclxxxiii. dic xvl lu- 
jii Scr Dominicus Allegri f , fanus mcqrc , licct corpore languens &c. mihi 
Frarri Tbedaldo donavit , & libcrc (argitus eit hunc Librum Concordiae Ioa- 
cbim Vctcris & Novi "Tcft-imenri Scc. „ Naddus praetcrca Mattbaei filius de 
Lanciano (?) Codices fuos Tbedaldo obtulit , cuius qnidem munciis talis ex- 
ftat memoria 81 : „ }fle Libcr cft ad ufum Fratris Thtdaldi , quem dedit Scr 
Naddus dc Lanciano anno Dominj mcccixxx. &c. „ I.Mum quoque cadcm au- 
xit libcralitatc Vivianus de Francbis dc Sambnco , Nerei fcnioris filius , cj- 
vis , ac Norarius Florcntinus , idcmquc Rcformationum , ut vocant, Scriba , 
cuius hoc monumcntum fupcreft in fine cuiufJam Codicis («•); „ Lihcr Scr Vi- 
viani Nerii , qucm cmit a AJagiflro Autonio dc Ordine Fratrum Scrvorum flo- 
renis quinque, dic xm. Septcmbris mcccxcviii „ Pari Codicnm munere Tbe- 
daldum adfcccrunt Villani duo , Pbilippus fcilicct iunior , arque Francifcus . 
ln limine anriquiflimi Codicis («) , qui continet Expofitionem Evangeliorum 
Yeuerahilis Brunonis Eprfcopi , Icgirur : „ Ifle Libcr fuit ad uf im Fratris Tbe- 
daldi dc Cafa , quem lini dcdit Dominus Francifcus dc Villanis de Fl° rc n- 
tia , & qucm ipfc vivcns adlignavit Armario Fratrum Minorum Florcntini 

Coq- (0 Plut XXV. Pm. lin. num yiU. ibid. p.g. (s) Plur. VIU. P.rrlj dc«r. nt.m. X. buim Vul« 

i»4- $ VI ni» pig. jS». 

(1) Hi turrm diei innique numeri , »rl td id funt [6) N«tirii cffic o jpnd FlartlMHM Dnminot funge. 

trmpui rcfecendi , quo illa eidem intct Jitrumque bitur lub »»ni< MCCCUV & NCCGUXI 

fanci'» f-iit conditio , vcl quo cxcmplum longo f. rte (?) Notttiut tV.r D nvi.t-iuni rinrrntinae Reipubli. 

fcriptum ipttle rxpletum rft. CM A. HCcOCV, jc prid m quum 7*/i./.r"«i Qmcfi- 

' f } } Plut. XVII. Cod. XXIX. Ctttl. Tom. I. f*g. tof Ue\ f.ftu» r, SiJJwm S plfica Nor.num e- 

JJl. ligil dir v laiil >i 

(4) Dc h-c eontrrverru , nm inrcpente, ctllidiffi. («) V a <: d.xtr. Ci.<L Xf. hoint Vo- 

jne coniccit Armtnmlnm ludex dc Boiivnla in c» , loMtnii 

< ; u.ni cnnfecir . Itilitr U,rit* ptg ,f. Cod. 49t- to) Fi • f|ue »git C1. Mibui in Vi- 

ChntiC. f I. Bibl. quonlim C,aA.tian* t . nunc M.t$IUb. ti A - fcqq. 

Clift- XXIII. num Af* 01« fi etmiuna te~ g>\tu (io: f fin. t«.d. IX. huiat Volaminif 

mtlt. ptrtki U qttifiitmt. J, r>i/?. tMt proprio . t»l. p»g. 7.1 

It tllrt.tbt Jep» fmtt* tittmc appirirt, metttraai)* (11} PlUt * '«tit fin. Cod. III. ibid. p»g. Digitized by Google P RAEFATIO, JCLVIf 

Convcntus mccccvi „ In ciufdcm vero excmpli calcc „ Ifte Liber eft aJ u. 
fum Frarris TbedalJi , poft cuius ruorrcm rc.iunere dubct- Armario Frarrum Mi- 
norum Florenrinj Convcntus , & fi|il Domini Pbi/ittpi dc Vitlanis dc Florcn- 
tia , fub tali condirione dicto Fratrj Tbedaldo concellus ab eodem . „ Habos hcic 
Viilauos duos, Frattcifcttm fcilicct , arquc Pbilippum , ni fortc primo |oco 
Francifcus lit lirura ro|lendus . In altcro ciufdcm B.bliothccac Codice " , lc- 
girur in calce Fratris Tbedaldi manu : „ Liber cft D mini Pbilippi Villani , 
& vult , quod poft morrcm mcam fic in Arniario F'orenrini Convcntus . „ 
Ncc praetermittcndus in his. eft illc ( J ) , qui continet lntocetitii III Romani 
Pontificis Sermoncs , in quo adfcriptum eft : Sermottes Jnnoccntii Tertii Papae 
ad uftim Fratris ThcdalJi , Dedit fibi Dominus Phiiippus de Villanis. Mmct 
auicm opinio , plnrcs Pbtlippi Codkcs in hanc S. Crncis Bibliothecam itltfle 
injatos . Omnium longe praeclanllimum eft illud Dantis cxcmplum Pbilppi 
manu cxaratum, cuius notatur in rermino , Pbilippum Villanum complurium 
annorum fpatio Pcrulinorum fuitlc Cincellarium > ? 

§ LXXVI. Hujc autem S. Crucis BiMiorhccae tali modo a prilcis Coc* 
nobii* Patribus conftitutae , afque adco a Tbedaldo nobilitatae , nugna quoquc 
poftcro rcmpore manufcrjprorum facta eft adceffio . Nico/aus enim Spitiellitis , 
qui ad Minorum focierarcm tranlicrat , jn paque Florentini (nquiliroris muncre 
A. mccccvi. fucrar decoratus , de illa optimc mcruit . Fxftant adhuc Nicolai 
Codiccs , in quibus lcgirur : ad tiftim Fratris Nicolai de Spinvllis . livc : ad 
ttftim Magiflri Nicolai de Spincllis , ex Ordine Mittorum , quem emit Paduae 
ibidem tunc Uclor Regens , attno primo . lnrcrdum quoquc : Efl ( Libcr ) Ar- 
marii F/oretititii Conventus , Ordinis Mitiorum , qui fuit de eleemofynis Magi~ 
flri Nicol.ii rff Spincllis * , 

§. LXXVIL Pari olficio laudandus eft Fr. Francifcus de Forabofcbis , cuins 
cft infcriptio : „ Ad ufum fuir Frarris Francifci de Forabofcbts , qui pcrtinet 
Armario Florcntini Convcnrus S. Crucis , Ordinis Minorum . „ ln Boitbii vc- 
ro Codice (»- „ Fgo Fratcr Francifcus de Forabofcbis hunc jihrum audivi a 
D. Magiftro Fraucifco de Alumna 6 anno Domini mccccxxv. „ 

§. LXXVIIl. A Uone pracrcrca dc Prato , Francifci filio , codemque Lc- 
gum pruicnte nonnulli Codices dati funt muneri , undc in exemplo cjjod 
tres continct ciufdem Leonit Scrmoncs dc B:aro Francifco , cxltat in hne : 
„ Hic Liber cft Conventus Fi atrum S. Crucis dc Florcntia , donatus illis a Do- 
mino Leone dc Prato auclore Libri , anno mccxcliu. die fccunda Maii , in vigi- 
lia S. Crttcis &c. 

§. LXXIX. Huic acccdit Fr. Iacobns Blade , cuius cft talis mcmoria («> : 
„ lftc Liber fuit ad ufum Rcv. Magillri Iacobi Georgii , Domini Iacobi Bta- 
de , qui pcrrinct Armario Conventus S. Crucis de Florentia Ordinis Frarrum 
Minorum . Obiit praedictus Magiftcr latobus xxm. mcnfis Scptcmbris mcccclXH . „ 
LXXX In primis aurem ad hanc Bibliothccam locuplctandam. Sicc. 
XV. Codices adtulit Fr. Sebaftianus , loannis filius dc Bnce/lis , Florentinus , 
e Minorom Ordine , qni Armarifta Florenrini Convcntus , five a Bibliothe- 
ca fucrat . Huius in Mss. plcrumquc lcgitur : „ Ille Liber fuir ad ufum Fra- 
tris Sebafliani de Buceltis , qui pcrrinet Armario Convcnrus S. Crncis dc Flo- 
rcnria, Ordinis Fratrum Minorum . „ Interdum eriim : „ Ifte Libcr eft Arma- 
rii Conventus Florcntini , q^uem Fratcr Sebaftiatttts Ioatmis dc Buce/lis dc 

Flo- 

(0 Plut. IX. Ptnil dc«(r«e CoJ. VI. ibiJ. pig. )9», II. pag. p. Se feqq. ) qol »«ri» contlner. uccni fino 
J. IV. litulo vcrfu, thy thmici , quibu, «08 r inf.-diiur »0» , qui 

(1) Plut. XXIII P»tt. dextr. Cod. VII. ibid. p>g. ficrm pn cur»nt, atoue in hll Cr ttttttm IX. R. -n» utn 
66j. Pon ificcm , qarm libcriu, iu(V« Uemimiet-tt F»m Iiae 

(]) Haec ie PHfifp* Villft, Ctheeimt SJlttS- alumnit InduIfilTc cont-ndit. H.» 'g'tur intcr ibtr it»- 
faiinEpiflol» »d Dtminiemm , Btuiini fiaum, (ir»tn- ttonrt . h»ec p»g. Owlici, 61. i, effudlt «nonynti:, : 
miricum. eumdcm-iu- Rhrtorem Attrcinum ( c» Cod. Ntm fiii rrflitm /teimmt tjmrtt, 

Gtl MeJ Plut. XC Sup. num. XLI. p»g. «»- Ep.11»:. & iJ, tntJ tJfmiritnr fer ptfit mtmfmrtt , 

fjeigit &e ) Nuue «utem te tttrt, ft/laumm d* ImJt Lilrn etmflrmmmt , & Mmguai flrmHurtt , 

Quintiliani jft JteiJi , miS fm rtemui tx iaJttttmtis SeJ frtfter tuee umimte ««» Jnmtmt fixnrtt &e. 

fmUtit *pt,mi Frurit m-i Dimiti Phi»ippi ViHtni (|) Ptut. XXV- lin - ft ha »« 5 Volumini» 

iranrttitit Ctmttlttrii Pern/ini , fi jmii ftrtgrinnt nw Btf, ■••> 

8*r tf.uJ u tH, mt etnjeinm f ieitt . (tf) Itt enim ridctur potiui lcgendtim, qu»m JrCil- 

(4) Omprcr.im rft m»g.Ui pccunoi rx etrcmo* liua , uti lec rirtto reiu'imu«. 
tynii » F-ift bu< fuiC- coil.r», »d Cp^icn <omp«. (r) Plut. XXXI. P»rtu fin.Cod.VI. ibidcm p>g. »««• 
r»ndo,, nnde in opnmo M. Jicrjt B bJti..thrc*e Codice *. III. 

( Plut. XXIX. nutn. VIII. ia 4. m.iuti , C»i»logi Tom, * («, Pltu. VUl. P.tti» dc«r. Cod. L ibid. p»g. 1T«- klviii Ang. Mar. BandinI 

Florentia adfignavit Convcntui , dum viverct . Pracfcntcm Librum cmit a Do- 
mino NicoJao Canonico Arrerino , ducatis quinquc aurcis cum dimidio &c. „ 
Sive ; Iftc ( Lilier ) eft Armarii Florcntini Convcntus S. Crncis , Ordinis 
Fratrum Minoram , qucm cmit Fr. Baflianus dc Bucellis z Fr. Iacobo Morelli, 
prctio ducatorum novcm , & grollorum quatuor &c. „ Anni quandoqui no- 
tam , quo illorum donatio facU efl , aliquot Bucelli Codices pracfcfcrunt . 
Namquc ad untus calcem lcgitur <*> : „ llte Liber eft ad ufum Fratris Seba- 
fliaui loannis de Bttcellis dc Florcntia , Ordinis Minoram , qucm emit a loan- 
ue Domini Laitrentti de Redulfis , ducatos trcs cum dimidio , aflignavitquc 
Armario Florcntini Conventus anno Domini mccccxliv. die xx. lanuarii . „ 
Nonnullis etiam ipfum emptionis annum addidic Bticellius . In primo e- 
nim cuiufdam excmpli (0 limine , quod Aegidii fupcr Ariflotelii Rhetoricam 
Commentarium continct , rclatum lcgo : „ Pracfcntcm Librum , vidclicet Ae- 
gidittm fupcr Rhctoricam Ariflotelis adlignavit Frater Scbafiiauus dc Bucellis 
de Florentia Armario Convcntus Florentini , dum vivcrct , qucm emit duo- 
bus ducatis aureis dc fuis clecmofynis anno Domini mccccxlix. „ E vivis au- 
tcm cxccdilTc Bttcelitum mcnfc Mjio anno mcccclxvi. patet ex alio Codice U\ 
«cuius in liminc haec leguntur : „ Irte Libcr fuit ad ufum Fr. Sebafliaui de 
Bucellis , qui pcrtinct Armario Florenrini Convcntus S. Crncis , Ordinis Fra- 
trum Minorum , qui bonus Patcr dcbitum hunnnac conditionis exfolvit xi 
nienlis M.ii mcccclxvi. cuius benedicta anima rcquiefcat in pace. Amen. „ 

$. LXXXI. Memoratu quoque digna eft Fr. Bcruardiui Barduccii libcrali- 
tas , ' qui Dialogum confccit De laudilms Caflitatis , atque Virgiuitatis (4) . 
IIoc Exemplar G) , in cuius calce haberur : „ Finir Opufculum cdirmn , ar- 
que complerum per me Dei gratia Fratrcm Bcruardinum Florcntinum , Or- 
dinis Minorum, anno Domini millcfimo cccclxxi. Kalcndis Au?ulli „ huic Bi- 
bliothecae dono dcdcrat ipfc auctor , ibique inglorio pulvere fordidatum ver- 
farunt Antonius Magliabecbius , & Jo, Cinellitis W , qui Codiccm a Maglia- 
becbio pcrceprum habuir <J/ . 

§. LXXXIL Ad hos ramcn fingulos , quos hucufquc rccenfuimus adccficrc 
complures alii , quibus funt accepri alii huius fiibliothecae Codices refcrcndi . 
Scriptum namquc in quibufdam c(l:„ Adignavit Societas Horti S. Micbaelis 
Armario Fratrum Minorum Florcntini Conventus; * „ in aliis: „ AlTignavcrunt 
Capitanci Horti S. Micbaeiis Armario Florentino Ordinis Fratrum Minorum . „ 
Rcliquos nullo tcmporum difcriminc nunc accipe , Cofmam nempe Medicenm 
Patriae Patrem , loannem lilium , Hieronymttm Macbiavellum , plurimofquc 
practerea S. Crucis alumnos, l.enediclnm pura dc Cavalcantibns , Bindellnm 
dc Vicedominis , Nicolanm Caccinium , Bonaventuram Alberti filium , Petrtim 
dc S. Ambrofio , Bouauutim Flor. Audream Vrfii dc Florcntia , Iacobnm dc Cy- 
prianis , Pbilippum de S Triuitate , lacubitm Scr Puccii , Nereum dc Curfu , 
Alexatidrtim dc S Lucia , Zenobium dc Florcntia , Leonardum de Florentia , dc Spiuellis , Andream dc Manfriano , Pattlltim de F.truria , Iacobnm 
Nttti de Florentia , Angeltim dc Gberardis , Francifctim Cbappnccii dc S. Re- 
migio Florcntinum , Guidouem Dit/cis , Andream Cbriftopbori filium Scnenfem, 
Ioauninum Ittfli dc Florcntia , aliofquc , quorum nomina in Codicum reccnfio- 
nc fidcliter praenotavimus . 

§. LXXXIIL Accidic interea , ut Micbael , Guardini filius , opulentifii- 
mam hercditatcm Collcgio Mcrcatorum Vrbis Florcntiac rcliqucrit , ea condi- 
tione adpofita , ut in ufur publicos erogarctur . Quum igitur ea aetate ma- 
gna efset Codicum manu exaratorum pcnuria , eofque immodicis fumptibus 
ditilTimt tantum homincs fibi conquirercnt , ut facilior via virtutcrn adfcquen- 
di bonarum litterarum rtudiofis patcrct, ftatutum prudenti confilio fuit , ut 

am- (1) P.ur. XXXIV. P.rti. Gn. CJ. IV. ibia. p.g. mcn d», 

J»4. .„ . _ (5) Plut. XXV. Pmh lln. CcJ. VII. ibid. p.g. 

(0 Ptut. XVI. P„m f.n. Cod. VIIL ibij. p.g. .... ,»,. 

(j) Plnr. XXIV. Pmis dcxtr. Cod. VIII. ib.d. p.g. <«) Vid. C!»f. IX. Bibl. M*gl. Cod. XXXIX. ch..t. 

in fol. p>3 19. & p.c. *. 

(♦) Di.log BI eft inter Fr».t,f c t,m S. R. E. C.rdio. (j) Ib.J Cl.f«- IX Cod. VI. ch.rr. in f.|. 

tohrt.m, poftet Xiffum IV. Rom. P..nt. Grtrgitm (() Plur. XXXIII. P.rti. d«n« Ccd. III. huiu«V«>- 

Ant . Amtrki Vtjpaccium . b Cbrifltphwm Cttici*- Iurainii p»g. 710. 
»«■ , qJi a.uidcm duo Rtli6>oC>e »Ucu» F»railii» no- Digitized by Goc Praefatio. xm 

ampli/Timqrn Conclave in Coenobio S. Crttcis aeilificarcrur , in qao Cndieei 
hucufquc a Minoritis , qaoruni nomina lujn reuravimus , (tudiofj cil!.cli, 
aliique undequaque magnilius fumpnnjs comittilin , vcluci in ruttiltittJ f^r.irio 
rcpolirj , publicae infervircnc utihtJti. Amui |gi ur mccccxx-mi. in LXXII Plutcis ■> 
rcconditi fucrunt Codiccs fepringenrj & implu.S, catciis |ij;,iri fcrrcis , ead.-n. 
quc propcmodum ratione difpoiiti , qua nnnc ALii-ci CoJ» ccs in hic LaureniiOm 
fia Bibliothcca adfervantur. Fx Alcmorabihbus eiufdcm Mdgiltratas , qui Mjrcaru- 
r.ie praccrat eruimus Lihro lignato lirtcra C , huc illaros faifsc Codiccs Nico.ai 
Nicco/i , viri cclcberrimi ; qu >d r.imen fetus cvcnifsc conlUr , quum in Cl.iu- 
llro Monachorum D. Domiuici Florcnriae ad S. Marcttm , Cofno Mediceo Pa- 
triae Patre rem procuranre , rcpolitj fucrint fl ' . 

§ LXXXIV. Tot igitur Codicum acceflionc faclum cft , ut Sacculo quin« 
to ac dccimo una omnium cclcb.rrima S. Crucis Bibliothcca pracdicirerur , 
Sc cfsct. Beuedicltts Deitts , ca actatc f.immis functus honoribjs , qui fuorum 
ccmporutn hilloriam <' Itaiico confcriplit idiomarc, illam compellar : Vn* ma- 
gua % e degna Libreria, e di Qreco. , e Fbraico, e Ca/deo, e Tnrcbcfo, e La- 
titto , e in Volgare , e d' ogni , e qualnnqtte cofa potetji adM.nmdare (*) . 
Anibrofiiis Traverfaritts , Camaldulcnlium Gcncralis, vir dodilltmus, cimJemme- 
niorat in Fpiltola xvm Libri VIII. b pp. quac c(I ad Nicolattm Niccolttm l , uhi haec 
Iiabct : „ Pcro autcm , ut Volumen unum Cbryfojtomi ex his , quae fu u Con- 
ventos S. Crttcit , in quo , niii fallor, quacdam Opufcula F.pbraem Syri ha- 
bcntur dc lmdibus tofepb , ad mc mitras &c „ 

§ LXXXV. Tanta autem erat Florentinae Rcipublicac cura dc eius 
confcrvationo , ut eam qnotannis. Mercatorum Magiltratus folcrct invifcrc ; un- 
tlc in eiufvlcm Memorabilium Libro rclatum lcgim js : Ne/P amio MDV. furo. 
110 rttbati fei Libri della detta Libreria de* migliori ; perb con ,'icen za dcl Mi- 
ttijlro della Provincia di Tofcana fi fa metter prigione itelle Stincbe Frate A- 
icfsandro Qorini, cbe fi fofpettava che /i avejfi tolti , e niamlati a R<<:;t.i . Si 
cajfa il Cttftode , e fi fo/peitdono /e limo/ine dell' litfermeria , e Libreria <jrc. 
& infra : il fitddetto Frate rejlittt) i detti Libri , cbe aveva mandati a Ro- 
nta al Card. Grimani <jrc. e U dt 8. LugHo 1506. fu ordmato fcarcerarfi il 
dctto Frate . 

§. LXXXVI.. Toro Saeculo XVI. & XVII. haec pretiofa litteraria fn- 
pe!lcx fordiJara dclicuir , unJc nullam dc ca ricri vidco mcnrioncm in Syl- 
logc Epifloljrum a viris clarillimis fcriptarum , curantc Petro Bitrmamio , im« 
prclla quinquc Voluminibus in 4. ubi plurcs doctorum virorum F.pilUilac ad- 
k-runtur , qui Florenrinos Codiccs vidcrunt , & excullcrunt . Vnus h. Mabit- 
loititts , vir Ct in ltincrc Iralico Pariliis apud Io. Monta/ant mdccxxiv. 4. To- 
ino 1. png. 161. tiulla^ inquit,/>o^ Laurenrunam Bibliotheca Floreniiae libris ve- 
tuflis magis referta eft , qitam Bibliotbcca S. Crucis. Hanc camdcm Bibliorhecam, 
non bcnc novit , dum Florcntiac vcrfarctur cclcbcrrimus Bernardits de Moutfait- 
(on , qui in Diario Italico Pariliis imprelTo apud /0. Aniffon muccii. 4.. pag. ?54« 
fatis iciune adrirmat , quod /« Bibliotbeca ( S. Crucis) bcue ntttlti Codtces fititt ; 
fed pteriqite receittes , atqite ad Scbolafticam fpcclant . Monftraiit ibidem Ope- 
rum S. B mavcnturac Codicem , ipjiits , ut aiunt mantt confcripttim. 

§. LXXXVII. Nortra tantum actatc fub felicillimo Franctfci Impcracoris , 
Magni Ducis noftri Rcgno aclum eft de Codicum S. Crttcis Catalogo confi- 
cicndo , & littcrariac Rcipublicae bono in lucecn cmittcndo . Ojuapropter , 

Wi 

(0 Eir«t hfift Kiebt Nitidt t^rhhz 4<lh Ciif. vium. ru Mtrttt fl,Mimlas In Ann>!ibu« M«.Cnn. 
fi firrHtiut fjjnrtitr S. Crtee Tnm I. p»g- III- dum vrnrui S. M.trei fuTc p?rfc<l"itur , C*fmi Me.iit.-i, u» 
in LX. Pluie : T^lilr> .rtrnm ftiiflr Biblinrhecim adltim» niut e» f.xdceim iUh Virii libcr»lit«e f.fltim ift . ut 
hii v.-rhii: S"t 4* trslaftitrfi Liireri* riee* Ji in Bibliochcom D. Mtrci infrrrenrm. ViJe Cl. M.-hat 
rtrifmititri, tmtti <"« ttrtttftttr* , JiflrHmti im Pr»cf«t. *d Amtrofii Cirruld. F.r.p p>*. ixiv Xt9A\ 
L l. 8a<ttl>i . tfmJt ftjt» fMrittf rfj Michele dtt (j) Eiut Hiftorn profl.t n.lhiic in Jrt in Bib lorhrc» 
U Pamigfim- l(V<:iurdifli, F mrmt 4*1 fmmb e fealpitt Mm<timm. Ckff. XXV. Cod. LX fol. ubi pag. |f. 
»///' mreliitra:'t .tetta ptrta . i*Jw*at cotf mrme 4ttT V- calccm eapitii .- tt Daemo 4e' f-rati di S. Frameefc* 
miverfita 4t' Mtrtatanti . at Ji cmi tfoocr»» fm ti Li- di Firemtr S. Crate frc. lcgrtur quod mo« prof.fmu, . 
hecia ratttm llldttm Jal fuJJttta Michcle. (4) Nulla nec Gc eta. nec Hehraica , u-c Ch^ldiU 

(»j Qunm fcncenra & ampliut Volumina moriens rc c» , -ir.jue Turcica Codtcuro cxcmplaibi um iu<m fi.il- 
Hijuiflet Nreolami Nieenlat, in locn publico fludiofo. f» conflst . 
tum utilnatt rcponeodi , wbittio XVI. N«biliui»\ Ci- (s) Edit. Fior. eol. j«t. 1 Ang. Mar. BandinI 

pt bcne mcmini , id onus , decreto Confulum Collcgii Mcrcarorum , Viro e«- 
Jebcrtimo Antonio Franttfito Gorio , cuius Mufcuni , ac lcctilTimam Bibliofhe- 
cam iam indc tb anno actatis nicac xi frcqucnrcr adirc confuevcram , im- 
poiitum fuk . Scd quum totus ille cllet in Etrufcorum monunientis indagandis 
£c illullrandis , primoc tantum Codiccs vix a limine falutavit , quos etiam in 
.domum fuam die XXIII Aprilis anni mdccxxwiii. adfporrandos obtinucrat. Vi- 
ro itaquc aUunde occupatilfimo , die 111 Maii anui infcqucntis, fulleclus rait 
Cl. Laureutiits Mebttt , veterum Codicum accrrimus pcrlcrutator , qui tamcn 
purum titulorum Indiccrn contcxuit , ufus ut pluri-num anfiqua illa indica- 
tionc , crroribus obiita , quae in cuiufcumquc Codicis tcgminc adfcripta lcgi- 
tur . Hic in tabulario Collegii Mercarorum pracdicti rcpolitus fuit , cuiu> apo- 
grapbum in Mediceam hanc Bibliothccam una cum iplis Codicibus transfcrri curavi. 
Ea autem , quac ad hiltotiam littcrariam perrmcnr, ad quod uium intende- 
bat , diligcnti cxaminc efl pcrfcrutatus , ut Pracfationcm fuam Amb r ofii Ca- 
maldulcniium Gencralis F.piflolis praeniiflam magis magifque dirarct W . Ncc 
praetcrcundus cft Hicronymtti Ligomarfinius , humaniorum littcrarum praecc- 
.ptor olim mcus , qui eiufdcm Bibliothecae Codiccs aliquot , Cicerouis Opcra 
continenres . anno mdccxi. prout autographa iplius pracfcfcrr adnorario , dili- 
gentilfime conrulit . Codiccs ctiam non paucos evolvit Vir Cl. Fraucificus An- 
tonius Zacbarias in Excurfu Littcrario per Irali.im , Vencriis rypis Kemondi- 
vianis mdccliv. 4. paa. 2ai. fcqq. & rurfus in lrincrc Litterario pcr Italiam, 
itcm Vcneriis pcr Sebaflianum Coleti mdcclxii. 4. pag. 95. fcqq. 

§. LXXXVIII. Tandcm Petri I.eopoldi , Magni Ducis noitri , providcntif- 
fimi *Principis , rcfponfo , anno mdcclxv:. fub dic xv. Octobris S. Crucis Bi- 
bliotheca , in hoc Medicettm Sacrarium translata clt , ut bonarum litteramm 
itudiofis, & erudiris advcnis cnmmodius parcret . Huc ctiam cx Rcgio Pala- 
tio adfporrari iufsit ingcntcm Oricntalium Codicum 11 thcfaurum , a Medtceis 
Principibus magnifico fumptu comparatum , ut rcliquis ciufdcm gcneris Codi- 
cibus , qui iam ibidcm adfervabanrur adccderent. 

§. LXXXIX. Hacc cgo, Bcncvolc Lcctor,in rufculo mco Fefulano auta- 
rono potifsimum pmxinic prjcrervecto in vigiliis nocturnis rideli calamo lit- 
tcris conlign;ibam . Illuc enim fub vcfpcram mc lingulis fcrmc dicbus confcf- 
re folco , ubi fumma frucns quictc , & animi tranquillitatc , unius villjci fcr- 
vitio contcntus , falubcrrimo uiirc , locique deliciis & amocniratc captus Sc in- 
Jcelus , css paro lucubrationcs , quac paucorum librorura opc adornari pof- 
funt. 

§. XC Ncquc alia codcm tcmporc illic defucrunt honefla animi rclaxa- 
mcnta , quae me , advcntantc hiemc , ad laborem hunc meum perfequendum 
alacriorem reddercnt , & vehcmentioribus gloriac ftimulis concitarcnt . Magni- 
ficam liquidcm Viteliiae Familiac Villam , quae mcac proxima cft , obtinuit 
vir cxcellcntifsimus Augelus Tavautius , Magni Ducis noftri ab inrimis Con- 
liliis , & fuprcmus Occonomicis Ecruriae rebus Praefeet js , qui quum rcrum a- 
ecndarum pcritiam , confiliiquc maturitatcm longo rcrum ufu comprobatam cum 
fumma morum integrititc , & in Principem fidc coniunxcrit , & a prima fua 
itivcnrure Laiinis & Iralicis licteris , culriorique lurifprudentiac fedulam opcram 
impcndcrit , dici vix potcft , quam mirifkc cx cius crudita ac iucundifsima 
confuctudinc fira rccrcarus . 

§. XCl. Sub anni exirum , dic videlicet xxxi. menlls Dcccmbris, aliud ac- 
cidit , quod fummo mc gaudio cumulavit . Dum enim in Medicea Bibliorhc- 
ca totus cllcm in hoc Voluminc adornando & typis committcndo , circa mc- 
ridicm , adlatus mihi cft lactifsimus nuntius adefle virum pracccllcntifsimum 
Jofiefbttm Mogninnm , Silvac Floridac Comircm , eumdcm illum , qucm paucis 
antc annis cxcepcram , ac fublimi pracdicum ingeniu fufpcxcram , quum ad 
Clementem XIV. Ponrificem undcquaquc Maximum a Caroto III. potentifsimo 
Hifpaniarum Regc , ut Chriftianac Rcipublicac paccm pcrpctuo rirmarct , plcna 
Cum potcftatc milTus , Florcnria perrranliffet . Is igitur incredibilt dcxteritatc , 
ac prudeiuia , qua dc inftantibus , ut cft dc Tbemiftocle ptacdicatum , verifsime 

iu- 

Ji) Florentiie prodierunt rypis Cicf»ri< MDcatt. In c»c TtUtina* , qiism Unrttttianat rulpvit Cl St cphf 
ttnt Evatttm Afftmanmui Archiep. AaMMM t'lurenli«e 
(1) CtuUsum Oiic.-inlium CcJicum tin Dibliotbe- H Typojnphio AttiLuaian» «occrui. iU. Digitized by Google PRAEFATIO. U 

iuJicare folet , & ex practcritis folcrtifsimc coniecluram capere futurorum , Sa» 
ccrdotii & lmpcrii difcrimina miriricc conciliavit , & opus illud, alcac ple- 
num pcriculofac, cunctis Sacculis memorandum , ad oprarum fiiem pcrduxit; 
cx quo factum cft , ut tanti viri virtute pcrfpctta Hifpaniarum Rcx in victifsi- 
mus , ad Rcligionis patrocinium & incrcmcntum , ad Hifpanae gentis falu- 
tcm , ad litterarum & bonarum artium amplificationcm & decus , ad hu.na- 
ni generis delicias divinirus datus, nuper ad fui primi Adminirtri , & inrimi 
Confiliarii dignitatem ipfum cvcxcrit . Alulta ultro citroquc dc oprimis artihus 
& difciplinis promovendis cxornandifque contulimus , undc ficile fit divinarc, c- 
ius aufpiciis , auctoritare , & nomine , quod fub celcberrimo Cardinalc Franci- 
fco Ximenio olim contigifle non ignoramus , omncm Graccam & Romanam po- 
tifsimum fapientiam in orbis confpectum , celebritatemque venturam . IIIo ccr- 
tc duce , quam femper ingeniis divcs , frcqucns Acadcmiis , fclix ftudiis , in- 
grucntibus ctiara ipfis bclli calamitatibus , Hifpania cxrtiterit , lucc clarius 
patefcet . 

§. XCII. Paucis poft diebus , fcilicet die vm. Iinuarii ad vefpcram Me- 
diceum hoc Sacrarium ingrcrtus eft Scrcnifsimus Hafsiac Landgravius Frideri- 
cus , cuius bellicam virtutcrh , animi magnitudincm , & in bonis artibus cx- 
colcndis ftudium , nihil opus eft ut pluribus verbis commemorcm . Haec 
nolui te ignorarc , benevolc Lcctor , quum nullum lit iucundius animi 
obleclamcntum , quam memoria geftarum rcrum ; brevia liquidem funt pr.ie- 
fcntia , & caduca ; futura nulli mortalium cxplorata ; fola quae pracre- 
rierunt memnratu digna , non fine magna urilitate rcpctuntur . I.itc- 
rim vale , & poftremum Operis mei Volumen , in quo Iralici Codices re- 
cenfentur , cum indice in fine , tam Opcrum , quae defcribuntur , qui;n 
Auclorum , qui mcmorantur uberrimo , propediem exfpecta . Ante omnia cu- 
rabo , & totis enitar viribus , ut ex antiqua bonac fidci formula , dolus milus 
omnis abfit , & mc non gloriolae , aut turpi Iucro , fed utilitati publicae fcm- 
pcr confuluifle pateat . 

Datum Florcntiac cx Mcdicea Bibliotheca die xxiv. IuUi cio. »• cc. 
txxvn. i 
I Digitized by Google I t BIBLIOTHECAE 

GADDIANAE 

PLVTEVS LXXXXI. INFER. 

CONTINENS LA.T1NOS CODD. MSS. XIII. EDITOS IV. C 0 D E X l p. v i R G I L I I A E N E I S. 
I. pag. i. HglJ *k % f ,j| Virgilii Maro- 

uis Aencidos Li- 
bri XII. prac 
iis ad li tgulos 
argumcnris dc 
caftxhis, quae 
_ alibi etiam oc- 
currunr fub u.mnk Ovuii. j primo vero Li- 
bro aliud etiam dodccaflichon pr.icmirtirur , 
omnium fimul duodecim Librorum argumen- 
ta comprehcndens , ac pracrerea quaruor ii 
Ycrficuli : l/lr rgo qui quondum &c. In fine 
rubrica adfcriptum eft: faplkit Uber Publii 
Maroms XII. & ulttmui, /criptut per v.anut 
Joanais Ikrufeu Mtna/lettru. fami/iarts Vomins 
G. 4e Momepu/ tiauo . In hu us autem poftre- 
mae paginae avcrfa parte BpiAoia legirur I- 
talico fermone confcripta , qua pntrcm ro 
gat rilius , cuius nomen eralum cit , ut libi 
comparct Tullii Officiorum Libros.&de O 
ratorc, data Monte 1'oliriano dic xtx. lu ii. 
Ante initium Epiflolae litrcris grandioribus 
adlcriprum eft : Que/I» Utio t di Afianio. 

II. paj». sii.A. Hieronymi ( Aliotti ) Ar- 
retioi Epiflola clarifsimo, & difcrrilsimo Pog' 
gio, cui praccurrir fcquens Ptologus: Leo- 
uardut Arretintit fcripfera' contra optimum & 
prudenti.Jimum virum Barpteiemarum Polma- 
num Secretarium Apoftalicum iam vita funHum , 
ut apparet m volumine Epiftolarum ipfitu Lra- 
uardi . F.am epi/IJam quum Hiemtymut Ar- 
rennui legeret . permotut rei indtgmtate ac tur- 
fitudine fcripftt toutra Leouardum , /uppref» 
tamru etut nomine . Scripfit autem aJ Po^gtum 
vtrum docliifsmum cr diferti(/imum , curia Eu- 
geuii Pontificit demorame threuiiat. Piggtnt 
ipfam Hitronymi epiftolam /rgenJuot oituHt 
Aurifpae , Cincio , B/oudo , Carolo Arretieo , 
do8:(Jimit virii & Secretariit A;o<it>licii , qui 
amuet dignit conviciu Lronardum affrduvi furf 
fe, cum rrfu, & iaco alfcvet abant , »i fwrW- 
Cat. Lat. Codd. Tom.- IV. cia , & malediRa , quae falfo & iuiufte iu Bar- 
piolemaeum Puliiunum dr/unclum impegttat. 
Epiftola. aurcm ita infcribirur , tt tnc. Ibert- 
nymut Atrettuut clarijfimo & drferti(fimo P'g- 
gio . Vt facile conuciei ex ctn/uetudm* mea . 
quae mtti tecum intetcedei frequeutifftma , fi vo- 
Ift , fum ex tngenio verecundtor ai./ue fuittmJ- 
dui . Def. optuione lua ul/o temfore fruftrait- 
rit . Va/e felix , colendi/fime Pater , ac Homtne . 
MCCCCX X XIX. Edira hiec efl Epiftola in- 
rer Hieronymi Aliotti Arretini Ordinis S. 
Benedicli , Abbatis Monafterii SS. 1'lorac & 
Luci!lae , Epiftolas , &Opulcula. Arrctii ry- 
pis Mich. Bcllotti moccj.xix. 4. Tom. I. pag. 

Codcx membranac Ms. in 4. maiori Sacc. 
XV. nitidiflimus , in cuius fecundae pai?»uae 
margine gentis Nobiliae (lcmmi dcpiflum 
eft, adfcriptis litteris G. N. fcilicet Gutdo MSr* 
tiltul , cuius nomea in calce primae i'3.:inie 
fcriptum eft. Coniht foliis »13. Notmdurn 
hunc, & infeque.ues trcdccim Codices per- 
tinuiire olim ad Fra.ncUcanos , ut vocant Re- 
fxrmatos Montis Policiani , qui ditiflimam 
Mss. Cc« j icum Bibliothecam olim polfideba nr , 
holquc fuperftires MiTu l->ancifci Imperato- 
r:s fcmper Augulti in Mcrticcum hoc facra- 
rium fuitlc repolitjs menfe Augufli jjdcc- 
vrith CICERONIS TVSCVL. QVAEST. M. T. Ciceronis Tufculanarum Quaeflio- c*4. 
num Libri quinque . ubi notandum, ii. 
proprer inttiaitS litu-rae Libri tertii xblcilfio- 
ncm, fcriprurac, qtiae in avcrla pagtnaepar- 
t« cor.tineb.tur , partem exciJiile. 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. min. Saec. 
XV. clcgaatiflimac fcrii-tutae, cum piclura, 
A in Digitized by Google' BlBUOTHECM GADDIANAE eu 

ul OJ. 

tr. O*. 
n I 

in priocipio auraca . & colorata , tx iicm 
mit; potfelTbris, inicialtbu» reliqu-iru n Li- 
brurum elepantcr illuminatis . & Graccis vo- 
cibus rubricata 6t maiufcula litcera . futs io- 
cis adieclis. CoolUt foliis i 4 *. CICERONIS PHILIPPICAE. M T. Ciceronls phifippicarum Libri 
XIII. qui quoad initi.im & fiiiem con- 
cordant cum lil , quos xi-.it.ct o^cx. VI. 
Plut. XLVIIl. Caealogj Tomo II. pag. 4»8. jiitur rubrica : Littr lttnii Modtrati Columtl* 
itt Rei Rujlteae Iredectmui Jtliciter explicit ; 
tunrt ln fequcbancur , fcd recifa pagi u pcr- 
jcru it. Goncurdmc cum Codicc XiX. Plu- 
tci L)(l T ! >'no II pag. dij. §. I. qui qui- 
dem Codcx exhibec cditioncm Rcgieofem 
anni mccccuijwii in fol. Iq cegumento huius 
Codicisadfcriprumeft: Ifie Liter efi ad ufum 
ttalrum Divi trancifci tn Diva Mtria ; 6c 
paulu mfra | Ifie Uier ejt mei Rapbaelit Je 
titgli«rni>nil . 

Oxlex membr. Ms. in 4. Saec. XV. niri- 
dilftmus cum Summiriis in mirgine rubri- 
catis , inirialibus Librorum eleginrer illumi- POMPONII MELAE COSMOGRAPHIA . $. III. exceptoLibro V- qui ita delinit : qnod niris, pictura io principio, & rtemmjcc pof- 
frojtdo & ptttaie vtjira , & tama coucorJia fcuoris . Conflac folii? 117. 
(cnjejutmur , aat qmdvii pofut ifuam J-ivi»- 
tit . Aiiae uatiouet Jei vtmem pati pojjuut , l'o- 
fali Romani ret eji propria liteiiat . Adfij.it 
m margine corrc&ioncs perquam booae , & 
crebrac , nec noo Summaria diligcntiifime 
exarata. 

Codex membranac. Mt. in 4. S'ec. XV. 
nitidiiTimus , cum inicialibus coloratis, Coq 
Aatfoliis »05, CICERO DE FINIB BONOR, 
ET MALOR, M, T. Ciceronis de Finibits. Binorqm & 
Malorum Libri V- a.tepigraphi , ubj 
Graec* dcfunt verba , fpacio vacuo ad ea 
fuppieoda relifto. 

Codex mcmbrart.ic. Ms. in 4. min. Sacc 
XV. nitidiirtmus, cum inicialibus auro va- 
riifque coloribus eleganter illuminatisj cuius 
tamcn primae paginac iaferior m*rg> reci 
fus efl ircmque inirialis littera Libn III ex 
quo fato fcriprura etiam avccrfae parjinae 
deperiit. Conflat foiiis 118. 

CICERONIS TVSCVL. QVAEST, POnponii Mclae de Cofmographia Librj 
III. ut in edit. Lupd, Bitav. apud lor- 
da tum Luchtmans mdclxxxv. in 8. &c quam 
chavjmua io Codice XVIII. Plut«i XXX. Ca- 
talogi Tomo II. pag.77. $ II. Praemiccun- 
tur in hoc Anonymi Prolegomcna quacdam 
in tuiius O. eris illuflrationem, in quibusci- 
tantur Ikmetm . Plaio m Ptaedont, Piolemaeut 
in Cofmtgrapbia trauilata de Grateo in Lati- 
nnm fkrrnti** Anuo Dummi MCCCCVl. La- 
Qtut n* Librt III. Ittflit. Aaguffmai dt Civita- 
tt Dei L br» XVI. Ctp. IX. & S, Il.etoaymut 
in £p. td Hujlu um . |nc. Pomponiut Meta Ji- 
tum 01 tt. defcrttent , Oput , nt att , impediium 
mmime.fur facuudiae capax , iilud ttm jecur.de 
& JncouQe dejertttt , ut nullnt , ariiuor , ptae- 
cipne ttnttm rerum mulntudiuew defirtttre 
potu fet, Dcf & 11 1 toiut ille Oceauut Meri- 
dtonolii , qut tjl ulira atqumoilialem , tfi 1 
gattiit , & ptr conjeqneui btbittbilit at 1 
nitut , ptcpitr qutu omuit ftcit Deui benediiiat 
in Jaecu/a fteculorum , Vt tutem pratmtffa ad 
vculum viJ'antui , illa , ut potuimut fubiectmut 

recifa in figuia fe /uetni , quae tamen recifa efl 
Pac 4 ita iViquirur dc Antipodibus : Ex prte- 
tuijjti potejl r'fponderi ad quaefitoaem de A*ti- 

M. T- Gceronis Tufcuhnarum Quaeflio- pod>tut , quoi ifie voeat Anthtooet, & dic» 
num Libri V. typis imprelfi , in quo- (um (orrecl oue tanorum daihtuta, Amipodtt 
rumcalce lcpitur ; Marc Talln Cittnnit Tu- efe , noa per modum, quem Juppoml Au <:ifi,- 

nu, . qnod Qceaout fii rnediu, inter noi , & i- 
pfm i propttr quem dictt illot non effe ; fed di- 
co quad fuppojita figura terrat fpbterica tlli 
qu> babiwnt in nltimtt parutai Occtdentii , fup- 
pofitt eitam figurt fpbaerica cteli , & tei tt , 
& terra m medm fiia , & quod ficundum Pla- 
tanem m Piaedone circa finem , & ahoi . quid- 
qmd elovgttur a caelt , & tendit ad cenn um , 
tulis & correftionibus quibufdam marginali- drJcenJtt, & eetntra. Per quod rejpondttur 

ad trgutnentum Lttlanvi , qui d-cit , fi ejfent 
Antipodet , btterent pedei td caelmit , ficut not 
capita ; & ad raiionem Augufltui, qu\t J.cit tl* 
loi Auttpodei non potmjfe ex AJam , neque ex 
tioi , & film eiui provenire , refponietnr, quia 
de Oncatt »d Qtcideutm efi flanut , & faci- 

Ih fculanarum Quaeji anum fnit : tmpreffaram Vt 
netin per ti colaum lenfon Gtlltcum MCCCC 
LXXII. Ntcolto Tmuo Duce Venetiaium in- 
elyio , 

Codex mcmbranac. imprelTus ut fupra , 
cum initialibus eleeanri pictura exornatis.in 
quo tamen dcfidcratur prima pagina , eo 
quod piQura fortc elTet dccorata ,'cum no bus . Conflat foliis 84. 

COLVMELLA DE RE RVSTICA. 

T . I 
J > R Moderati Columbcllae {fi() Rei 
uflicae LibriXIII. in quorum iiacle- Coet. 
VU. Digitized by Googl 5 Plvt, LXXXXI. Inp. C 

Jis trenff.at , ./.-< mam ad fitum ittrat , wfi v.a 
Ima, vel Jiveifitat gtmmm impedrct , & patt- 
■ ti taata leireiuw fpana ftragramat , & fi 
aui fini , /cttptum forte non reprritur, fed t/l 
va/Je pojfibttc. Pltinum entm tj/ de Pnrtugat- 
tia , qnae ejl ad rtmavottm , & utnmum Ocea- 
num Ocadentti , trt uj/ue ad letufalem , tn 
Mrftpotamiom ptrSyrtam, inde in Ckaldueam , 
indcin Pe-fidem, tn qmbui funt Luphraies , & 
Tygrii , tndc tranfire indum , & Indiom uf./ue 
ed Occanum ontnialtm , & la/atam leptobe- 
nam , quee ejl in O.eano tritateJt ad mtrtdiem ; 
illut enim nppropinquavit A/zxender , & a 
peite mctidiiinalr ; a parte autem fitpttntrione- 
li , & incipit iu Occtdtme iit mtguU A/iicae , 
ubi mjh nm mare tntrat Oteannm . vel fecun- 
Jum tjhus afimamrm txit de Octano , & de- 
firibit prtma Imora, & tcriai, & provmciai 
aJiaccntei , &■ gmtes , & meret a pottt Afii- 
tae , & tranfiurrit fer Afncam iiuara, & m- 
leriora itriarum vtrftit Oiiemem uf/ue eJSf- 
riam , in t/ao fpatie Mamuame , Nawidta , 
Africa fiptcialn , iu qna CoTtbage , Cyrene , 
& ibi Jinit Afrtca, & tnciptt Ajia, in Ni/a 
fiuvta Aegyptut , Araeia ed rabrum mare Aie- 
biae &c. 

Codtx membranac. Ms. in 4. Saec. XV. 
niridilTimus , cum inicialibus auratis & colo- 
ratis. Conrtat foliis 60. CICERO DE ORATORE , BRVTVS , 
ET ORATOR. Cta\ L pag. 1. \/I. Tullii Ciccronis dc Ora- 
VUl. IV J tore Libri IIL Quum pri- 

ma forralTc pagina . pi&ura elTct infignita , 
tota rccifa cili undc Liber I. incipir a ver- 

bis rorum homir.um fiientiam te- 

rum gtj/arum , vel utiiitaie , vel magtutadtne 
mtftt vellei &t. 

II. pag. 150. Eiufdem Brutus. 

III. pag. 229. Eiufrlcm Oraror. Ex parji- 
na 1] I. plufouam dimidia pars fuit impia 
manu recifa. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. Sacc. XV. 
nitiriilFimus . cum initialibus Libmrum auro , 
variifquc coloribus clegantcr dcp&ij . Con- 
flat foliis 153. 

P. TERENTll COMOEDIAE. P. Terentii Comoediae VI. cum Epitiphio 
lVcrac in principk», vidclicet : 
i. pag. 1. Andria . 

II. pag. 10. b. Eunuchus. 

III. pi^. 41. *. Hcautontimorumenos. 

iv. pag. tfi. b. Adelphi. 

v. pi-;. 80. Hccyra. 

vi. pap. 95. b. rhorraio. In fine legi- 
tur: Expttctt fexta & ti/iima CtimotJia 1'Lur- 
tnto . Attitoniuiti laas. d. VII. VIII. IX. X. XI. 6 

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XV. 
nitidillimus , cum inirialibus aur^tis & colo- 
ratis, in cuius prima pagina flcmma pcnri- 
Btiurn gentis Nobiliae appiret, & iiferius 
nomen polTcllbris, qui fuit GatJo tUHblU . 
Conllat foliis 112. P. PAPINII STATIl THE3AIS, 
ET ACHILLEIS. I. pag. 1. f~^01cx eft anepigraphu» , fcd 
coprinci P. P.ipinii St.itii 
Thebaidos Libros XII. praeviis in linpul>s 
argumentis mcrricis. 1'rimo vcro praemiitun- 
tur cti3mdodccD(Jicha duo , omnium limul Li- 
broium argument3 tordcm manortichis cx* 
primcntia. Primum d.nlcc.iflichoti inc 

StJvitar in frtma &t, 
Sccundum inc. 

Affociat piof.tgitm &c. 
ut alibi. Succcdit deinde IntroduQio primi 
Libri verlibns fcx , quae inc 

Pignota Jevovu paicr , alternamur ia 
aila &c. 

Notandum inter pag. 8. & 9. infertam fuif- 
fe vacuam pa«imm ad fupplendum Libri I. 
dcfeclum, lcilicet a vcr!u 430. cxclulive uf- 
que ad vcrf. 501. In (ine legitur : Smrentt 
Stacti Papinii Tbolo/dm Pciiiae ctat ifimi Tbi* 
bti-dos Ltber per me iobatmtm Btnwn de Fo- 
roiuiit firiptm ac Jiuem aifumi fil m:tle[imo qna- 
Jruigetittfuno ./uarto enno !Jo:>; m (l.itntc , Wta- 
fii Augujii tatt axctmminna , Jti n Bonjuiae in 
Jomo Jpciiabiltam milltam U(.m.ni Me/chion>i . 
& Barptolomet Je Mazafi) de Banania permj- 
ntrtm . Ceviam & tSaaghtta fifttm latiai Li- 
bri temptirattonet a<itiumerantur . C>atiai & 
lati.lt 1 tibi rrfito, Irfti Chrijie. Amta. 

II. pig. 146. Eiufdem 'Achillcdos Libri 
V. quoium poflrcmus dclinit in verlu: 

Sarrabor famulti , eui d>ffimulaia lattho . 
qui in Corporc omnium Poetarum Londi- 
ncnfi apud Ifascum Vaillant MDCOUI, fol. 
Tom. II. pag. uoj. ell verfus 174. 

lnt.gumcnto lianco adfcriptum eft: Dit 
XXXI. Meii MCCCCLViii.Sietim Thekeidoi, 
& Achtlltidot , qatm emi ego litnaldai o/it» 
Btrtitti Jt PanJozzit Je Civiiete CajJc/it e Tra- 
tre Frandfit dtJ Piariaaie Je Corttm , & fit- 
vi , tit patet &c. 

■ Codcx charrac. Ms. in fol. Saec. XV. in- 
euntis.diligcntercxatarus ,& cum rudi piJtu- 
ra calamo delincata in principio . Co.ilUe 
foliis t<3o PLAVTI COMOEDIAE. PLauti Sarlinatis Poetac confpicui Comoe- 
diae XVI. videlicet : 
h Amphitryo. 
11. pig. 21. b. Aliaaria. 
A s 111. pag- 7 BlBLIOTHBCA 

III, pag. Jp. Aulularia , quac dcUntc 
jo Sccna 1. Actus V- & m vcrbis, twm.]u*m 
kut /eres a mt . 

iv. pag. }6. Captivi, quae deGnit io 
verfu : rnmendo>]Ur UQam m, redddermat , 
qui eltvcrlus 4- Scenae fecuodae Acius UL 

v. i-ij!. 6*. Bacchirlcs. (ncipic a vcrfu 
/t fur />•//. f/ 7 a/ tactas , tga lojuar / qui 

eft prirr.us 5cc iae fccuirlae A&us L 
ri. pag. »7. Moriellaria . 
vu. pag. 108. Menaecnmt. 
vm. p>g. i»7- *• Milcs gloriofus. 
ix pag. tS4« Mercamr. 
X. pag. 170. *. I feudolu». 

xi. pag. 104. Pocnulus. 

xii. pag. 1 1 7. Perfa . 

xiii. pag. x] . Rudcns. 
xv. pag. 154. i Sricus. 

xv ptg 167. T'inumrnus. 

xvi pag. a8S. t. Trucuienrus. In fine 
maioribu» rubris litteris legirur: Hlami Hoi- 
ier confpicm Saifinatis Tiucmitaiui tXflicil . 
L> principio legirur Epitaphium, quod fibi 
tpfc Poeta compofuit . quodque a M Varrone 
jji Libro dc P<>eris pourum affert Gellius. 

Codex membranac. Ms. in fol. Saec. XV*. 
nitidilTimus , cum fcholiis aliquot margimU 
|>ui, tkulis . & injriilibus Comoediarum ru 
bricatis, necnon Acmmate Nobiliae genrisin 
prima pagina , & pictura in principio fe 
nirfcJb i in al*era autem pigina 1 
Cmd» tfotiliut. Conflat foliis 304. Q, HORATII CARMINA. b Gaddianab 8 

Dtjtufirt tu», ptrvmctm, fuu mtU /*• 

Bn 

Emeudare parat verfui . Ihc ttniut illt, 
Qma melitr vir rfl (»), Itnge fmtulior ilit , 
Qmi mmiimm putr , & loris, & jnnibut m- 
d,s 

Exbortttus (1) 41/ tftt opem ami ftrrtptt- 

tu 

ttfjmi pofei ctnira faffidiu uofira , 
Ciammautomm Cjuuum d&jjimmt . V$ 

rtdeam illmc , 
Nempe incompofito &c. 
Codex chartac. Ms, in 8. msiiri Saec. 
XV. cum initiali Codicis littera eleganter il- 
lurainata, in quo nulli nequc Librorum, ne- 
que Cirminura tituli funt . Conflat folii* 
*J7- CICERONIS DE AMICFTIA . DE SENE- 
CTVTE. LT PARADOXA. I pag. 1. KJt. Tullii Ciceronis de Ami- Od. 
1VI citia Uber. 

II. pag. |3. Eiufden de Scn e aut« Li- 
bcr. 

III. pacr. 5 i . Eiufdern Paradoxa . 
Codcx charrac. Ms. in 8. nuiori Saec 

XIV. exeu.itis . Conflat foiiis 66. CICERONIS DE SENECTVTE. DE AMI» 
OTIA , P\R\DOXA , ET 
bOMNlVM SCIP. . /"V Horarii Flacci Carmiourn 
V/ Libri IV. 

II. pag. 4p. *. Epodon Liber. 

III. pag. 84. *. Carmen Saeculare, 

IV. pig. 14, Scrmonum, five Satyrarum 
Libn II. poil verfum |a. Saryrae II. Librt 
II- Codici$ pag. 113. i>. ufque ad pag. 128. 
iragna ell paginarum c afuiio ob mile li >a 
tum anriquitus Codicemj ncs tamcn notulis 
in infimo margine adpoliris omnia in fuas fe- 
des reflituimus: comperimus autem deede 
omnino duo folia , in quorum altcro excidit 
a verlu 197. Satyrae II. ulque ad verium 
IJ. Satyrae III. mclufivc ; in alfero vcro x 
verfu p4.SaryraeV, ufquead verfumafi. Sa- 
tyiae VI. ircm incluii»*; mirum tamcn cfl, 
qund loco iflorum , du»alia folia funtinferta , 
fragmenta quicdam Libri I Carminum ciuf- 
dem H irarii continentia , non iam ex fuis 
fedibws avulfa fed heic iterum reperita . 
N'ira dum pncerea efl Satyram X Libri I. 
octo *erfibus (0 in principi ■ longiorcm cfle, 
quam in eriitione 1 ki enim inc. 

Lucilii , iuam fn mendo/mi , teflt Cattat I. pag. 1. \Jf. Tullii Gccronii de Sene* 
XV JL ctute Liber. 

II. pag. 48. Eiuldem de Amicitia Liber. 

III. pag. oq. Eiufdem Paradoxa. 

IV. pag. ^aa. t. Eiuldem de Somnio Sct- 
pionis . 

Codex membranac. Ms in 8. min. Siec. 
XV. mtidillimus . cum initiaVibus auraris cc 
coloratis , Summariis in mirgine rubrica- 
tis.& Graecis verbis fuis locis rubrica item 
rcddiris, ineuius prima papina. praeterflem- 
ma gentilitium . legirur Gmdt Ntiiliut . Con- 
flac ioliis 134. PANDECTAE A POLITIANO 
CONLATAE TOM. l P Andeftarum Tomus primus a Libro L 
ulque ad XXIV Liber primus , prae- 
miflb ritulrt rubrjcaro : /« nomint Domint It- 
fm Cbrifli (4) Imptraior luflinianms Caefar Fla~ 
viui Altmamcus Gotmus Francui (J) Germani- (1) HiVfrfo, baieSrrnjom in qDibufd.w Mi^ prie. 
fal. fpurii ftnt, or nim amm in mm «I Hotu. t«- 
nnrc Ludivico Dcfp.ci •<) r-~ 1—— (1) Pdir. txammti. 

(4) H..c^tim.^rcilu H» funt. Digitized by Go Plvt. LXXXXT. Inf. Cod. XV. 10 
tut Attitmt (0 Afritut Vtnialtcms (») pius felix 
inclytui viBtr ut triumpbutor /emper Augajlus 
Tbeepbih & (») Deraibeo '♦) viris iUuflnbut 
& (») tutecefiribui & Salaminie vtre di/ersif- 
fimo fulmtem . Omntm totius («) Rtipu. no/h ae 
ftndietem &t. Liber XXIV. definit in Titu- 
\ade iiveritis il), cuius ulcima verba Vlpia- 
ni haec (unt; Etfi cencubtnum fibi udbibutnt: 
idem em prtbanium . In fine legitur : Ai 
iauJ-m eims , qmi efi triuus , & unut . Expli- 
tit Liber fetmudue ptriti Digeftt veteris, De 
mwi luflimuui Prtncipis fuciuuflimi , maximu 
curt uifue ii/igentit Veuetits impreffus one , 
& impeu/ss Andreae Ptptenfis tune Domini 
MCCCCLXXXVl. d.e IX. OHobm. Tum fe- 
quunrur rubricae , & rcgiArum voluminis, 
in cuius calce Angelus Politianus adnoravit; 
Contuletam eum Pi/ana Infru eQo AnGrlut fo- 
litiunut i,t XIX. lultt MCCCCXC. to,t \ 
tuBts . 

h exemp/uri trtbttypo 
i femper funt tmtiii fcriptt 
: non quibui numeri uottn foient , prue- 
mbi numrrus eft Ltbroium uotttui . 
At ftre femper vicenfimo . liicenfimo &e. fs- 
tniliter per n littertm /criptnm mvenies . Quam- 
io ieletmr Itttert fupei pungitur fie r b' Qvtm- 
io vero itcliones, tmm veltii fuperne cenctm- 

* » 

iuniur fit trmt virmmqmt : bttc enim pro ie- 

ietis btbtndt . Nul/te fitm im toi» libte Com- 
peniitrite notte : tuntumqut iu txtremts vnfi. 
bus m n tt txpnmitur fic : VERGlLlp . 
Pl.TUV. Ejl pluiibus lotti vetufltt lnterts e- 
meudaius Liber j qutt tmrndtsto vtrt tfl , & 
ctmptr ftripstri . Grttct fiue ullis tcttntibus 
fttnt . Citti btmc /ttiertm Atturfius , & ulti 
vetuftterei . Mtbi etut Libri fada eft legeudt p«- 
tefttt, opert Ltmrenlii Medices mtgnt viri : 
cmm fctlicet tlttqmin vetut tm facrtrio fervetmr 
a Magtflittu fummo Florentmo , nec mifi ti 
fmnalit petqutm raro ofteniuiur . Vtle qmilegis. 

In folio, quod cum ligneo Codicis tegu- 
mento conglutinatum efl in principio , legitur 
manu Politiani hoc Boethii excerptum cx Li- 
bro III. de Phi ofophica Confolatione : Nero 
Seuectm ftsmtltarem , prtecepioremque Juum td 
tltgendte mtrttt ceegit trbiinum . Ptpimtnum 
iim inter aulicot potentem . mtlitum gltiitt Au- 
tomuus obieeit . Atqmi mteiqme potenttae /uae 
renuutiure voluerunt , quorum etiam Senttt o- 
fts futs trtdere Nertm , frque in tutim eonfer- 
re ctuttus efl ; /ei ium rmturot moles ipfa trt- 
bii , uemttr quoi vutmt effecit . In primis deinde 
quinque foliis Politianus idem manu propria, 
cxfcripfir Episramma Graecum , quod inc. 

VtvtmafU i>a{ TtXfiiruro Ti|'r- 
h &c. 

nec nm ie Concepiione Digtfterum fanftio- 
i(»), quae inc. Impertter Cae/tr t/tvimi luftimanut fr/tx intlutmt & trimmfttor (fic) fem- 
per Augujlms Tribontano qmteflort fuo Ju/m- 
tem. Deo umHore noflram guberntne impenum , 
quti utbis t cae/efti maiefttie titJitum eft , & 
bellt felictter pertgtmui Cf pacem iecottmus , 
& flattium Reipubiiete ius irutamus . Def. m$ 
Coiex ctnfummttut , & tm qutuquigintt librot 
itgeflus , nobn effettiur iu muximum & ueter- 
uam rti memorttm , Deique emwpoteusis pro- 
Viieutite trgumentum , noflriqmt imperii , ve- 
firiqme mimflerii g/ontm . 

IV Dttt ecltvt dectmt Ctlendis lanmtriit , 
LtmpriJio , & Qrefle viris c/tnffimis Ctu/u/ibui . 
teliciier . 

Heic in margine adnotatum efl : Pofi banc Epi- 
fiottm fequttur uliert.cuiUt eft prmcipium : 
Omnem Reip. &c. dein tertit, cutus pnnci- 
ptum i Tanta circa nos &c. 

Tum fequitur : Kubnct de confirmttitut £- 
gefttrum . 

11/ In nomine Domitti Dei noflri Ibefm Cbrh 
fti Impertttr Cteftr fltviut luft.mtnui Alama- 
miemsGosticus titnccui Germuu cus Autieus Alt- 
micmt Vtndalicut Africus ptus feltx inclutut «f> 
Bor , uc inumpbator femper Auguflus ai fcntr 
tum & omnet popu/ot , 

Ttmt circt net i viute humauitttit eft pra- 
viicnttt, mt femper teternit libertlitttibmi mas 

fufleuttrt dgnetur . Dcf. curte tutem erii tri- 

bus excelfis PraefeSis Praeioi iis . sam Orientf 
/ibus , quam Wuncii , mecmon Ltbjeis per futt 
tufloritates , ommbut qui fuae lui tfdi8ioni fup- 
pofiti fuus , ets mamfeflari . Dttt XVI/. Ct- 
lendit Febiuariii /u/limane Demtiio moflro lcr 
Confule . 

Paullo pof! inirium huius Conflitutionis 
in margine adparct r.arva crux, his verbis 
adfcriptis : ubi btc ponimus figut ertnt in e- 
xemp/ari verbt quteJam dtmijtatt iu margimi- 
bms. Ad fincm haecalii funt liocolis inclu- 
fa : baec quoquc citnt im mtrgine mmtilttl . 
Tenieutes 
ommbus cam 
five quae ptft 
tmerfeiint 
im imjieiis. 

Codex chattac. impreflus ut fupra in fbL 
maiori , binis columnis , Gothico, ut aiunt 
charaftere.cumcorrc&ionibusinterlinearibus, 
& animadverfionibus marginalihus Angeli Po- 
litiani. Conflat foliis 317. 

PANDECTARVM TOMVS II. 

PAodectarum Tomus II. continen» a Li 
bro XXIV. ufque ad XXXVIII. Initium 
fit a Titulo: So/mte mtirimvnie quemtdmeJum 
ioi (9) pettiur , qui inc. Vulpitnus . Do- 
lis («•) ctuft femper & nbiqme prtecipmt efl . tUd. 
XVI. (1) Corr. Autitoi . 

(>) Corr AUmmmiem VandaHeus A/rieus . (j) Eipu«ftum c>. 
(41 Addutiin Tbtttort.lfdir», 
ilt» , c> Crtlimt 
(UEi.uaQum (<) Enpunaara ttHut, 
(7) Addin &Tbat. ._ Jirom brttfuitit 
(t) Vid. PoUriini EpiQcUin Libri XI. 
(in.n >d Ludovicum B0o| (9) Corr. Jtl 4 
('•) " EpittolK. -U Digitized by Google It BlBLIOTHECAI 

t.im & ttipuhlicat (0 lutrirjj doirt mul.cn- 
tmt ctmjttvmre . IX- li rwt in Titulo : AJ jmatui- 
(on/ulimm Teuuliauum (>), & in lege Pom 
ponii , cuius ulrim.i vcrbi lunt: vel enam 
quod (J) fiUml riut ,/iti m kojtium poiejlate eiat 
fijt/imtuio ma» fii rtver/mt, Dci >de le^itur : /o- 
joitiat, Vtnetin imf'ir//t atit £?■ diligrnna loan- 
mit C" (iiegorit j-auun fuilivien. bic finil 
tfi • Anno ab Incatnanenr t)om<ni MCCCC- 
LXXXV. XV. SoicmtuiW. Tum fequirur 
rejjilirum Opi.-ii:>, & ry^jgra^hi inligne ru- 
btic-a cxprcllum. aciicripr.s lirrens Z G. 

Heic quoque in primo Codicis cegumcmo 
arllcii, tie lunt quae fcquu'uur Politiani ani 
nudvcrlioocs : llatc im VanJ-cltt ua /uut /em- 
fei noiata . i/uaie a Ibie XX XIII. non lafora 
mii tn rmet.danJn . fnimt . ep.jlula. condtao .' 
int.-llego . deminuo. drfi<i o . t/ui././uid . md/ai- 
bo . amnio. coti'd>e. Macvut. uegova. urglt- 
go . mdfidut. Opml l . it/onjil fttliptt ligat , 
tiH iwn fmprm jcu-aiut i. tum m.mt rtioy- 
4%, prtvum. tijl i i. tie/e./ui , v.ndico . mJfrtt- 
tio . txfi<uguo . Mucui aj./une. adicio. coi- 
(io . &c. adis>g«. Oji/ui. < a/c/ius. vilicui. 
tecipermte . ai,/u n. pttn pro prmi . pttijjet . ad- 
fiun. adfrro . & fim;>er d antt f. pettmo. 
fu/lwumt. o/iitiei . nuhjetn. finbieiii . plerum- 
qme fic . mdatjco. muliaie. m<mlui . idcnco. 
«dfimt. /umwovra fidtcim , jepiicia. wtmbi- 
qme. adpono . adulrfitttl. aejfmu. ad>ogo. ad 
Jfenlio. ptnffe . olufe . & tet, un<i i vdelw 
do . afnit . adf ttut . Atthtinut . nJj/nago. ad- 
guofco . adfidro . ,/ttri r llse . tJJtgno. caelum . 
fwnr. faeumt . porna . lnclc in ofto foliis irlcm 
exferiplit i'oliti.inus Griccis Modertini Lj- 
ges le F.xaifavoatbut 0), quae in hic cdi- 
lio e deGrJerabanrui , in quirum calce fubiun- 
xit : Pnmum Vulitmrt, Vaud^cJai urn cantiuet 
L ltot XXIX. a XXX. mapit fitmuhm Sed 
tme XXX. ejl qumtemio , qui ut m b v d tur , 
fiatut drbuit in pi iiiapio ,jej baet pmo />. />/ o -o- 
lattuf a. tn prima pagmae fr»nie ii<mua funt 
fene dr/eia. Scijuinir deindt* liiilinhni C m- 
flirutin ita infcript' : FN OVOMATI TOT 
AEinO OT KAI t-EOT HMQN At-To.fara, 
kJ K*<ir«» W Ii*4»h«>m A'^^«.»i««t TvtJkw 
» ( ay«i«oC Ttfftmnmtt Ai-rnix A>a»iit;(, Bxnix 
*iK i Atf.m ti ,\,st 'rt tvrvxH t*!> {«€ »J«»- 
T«« rfirumvxtit at< <rtp2<;i< Avycvw rt ptya- 

(i) Expunftum nt, 

(i) Ct tttSt T/rijlijaiini if Orpt/ilianum . 

<■■) C -r <;■■■■■■' mmm 

'*) Hx i-<tiiii nr iifum fuitTc Pc.li'iji>um Vtottiit prr 
UlxtKiatm cV (i>t£<iriiiM ftitrtt F„ IMnfel A 
y.iCCCLXXXV. v Iftn, fid m f-cit Ludcitic B. o. 
F ' ' ad ti 1. : III* I folticimi! futt infr.fjuta 4t XI. 
Maii MCXCU.X XXV. £r jit pt /'»».■ laf.rti.itam w 
ro lir K.(\mu4mm x<t.) Nfj.titl<,>, MCO.CLXXX '. 
qu»m huic iiiiru ni i.H. rirr.m , tummtute, la a<dc S 
Dominici . iriTfr Itbri.i Bi logitinu . vidit Br ncm.-nui , 
nt ipre tcftatur in Hitrori. P.ndcft.rum Tr»irfti .J 
Rhcnum »|.ud Guuiclmuro Vandr Witrr mdcc«>;ii. «, 
Lib. ItL C.p. IV. p»g ,«,. nct. (5). & Lib. IV. 
Cap. I. p»g. 

(t, Titulo, cft Llrr XXVII. Kab. t, Extujatic 
rnittti. 

ftJ) E rcgicne huiu> l»cun»r idfcriptum rft tn m»r. 
gtnc tmottta . 

i: I »ft«t Fpiftcl» fVitiini »d l»crhi:m Mndcflum 
rriicnlcoi, ,;u»e eft uliinu Libn V. tpp. eiu» «lc : Gaddianab lz 

>« ^.u*« Ttj» 3hu.u if rajmit rmn rnt ot- 

*Mi(*»ni« nu.w» rotttit. Tum Ipatio vacuo (*) 
Uniui circitcr paginae rclicto, imcium Con- 
llitutio iis tit a vctbis ~ f <£fx<p»j 

r^ea«5>il/J>)xi»T«i 6iC. Dtfi ar jfxr.iyiq:t y»3- 
j.>. Dtitt XvTl. Kalendai lanmar.at IJomino no- 
j/ro lujtin a<.u peipriuo Augujlo jjj. Coufit/e . 
Aiio ck-imlc fpatio va>.uo intericclo duorum 
pol'icum hlfc l.rjuntur: if iria» if^aiun >fj 
rfi» iiT* UUTO» ytH mA mm tuyiitirai rh 

Txfif rlh r^igelloo . fru rci ca»Ji«rcii toC (3a- 
rt>ik>t rn/fiwsui rrrj.:a>-(Jitl. Tum index OC- 
cui rit vcterum lurilconlultorum <j), exquo- 
rum Cvenbus PindcctiS co fluie fununr, 
in cuius calcc lc itur : i)(,.v~ti <si% Tk: lluc 
u/./ue efl m Vandcll t auit Lbium XXX. vi- 
lio bil/iopo/ae i nam ccut foni bj( iu frinci- 
pH debueral. 

C(,de< clmrac. iirprelTus . ut fupra , binii 
columiiis, in folia rruiori . Conliat foliis 155. PANDHCTARVM TOMVS III. PAndechrurri tcrtia pars , cui praecurrit Caat. 
titulus rubricatus ita : Dumim lujltuum XVIi 
/aa-aiijftmi frimtlfit petpeimi /entper Augujli 
imm enud ati tx amm veiert imrt tmHtAl l)i- 
grfltjtum feu 1'ai. Jrrfa mm expl ctt Ltbtr XXX- 
VIII. (») tmtifit l.-bet XXXIX. de tftrit «o- 
vt nunc avone . I{ub. Vulpianui <9). ttoc edicl» 
pe, mitfiut ('•). ut jivr iure , five iniuria up'tl 
fieret. Dclinir in Tirulo de rtgulti imit (i«) & 
in LegcP.u.ii cuius ulrima veiba funt : /<■»- 
VUt nri/ u, caulfa abrfe imn polrfi . In fiae im- 
prertionis noti ita h bct: Digefii wtvi 9pm 
ptaeclai ifimum jiletti cura ac d l geutia CPirt- 
f/am & tmmJatum. II c finit ejl . M ra a<te 
Vttnliit tmiurlftm tmptnfii Bei.mtdmi dt So- 
vana , & Amtnti Je iitaucbu de Va/ruva. Au- 
no MCCCCLX X XV. die veru unde.imo menfit 
Mmtt ■ Tun fcquitur regnirum clmtarum. 
ln huius tercii Vuluininis calce iti Policia- 
nus adnotaiic: tmfttw kauc tmmdauontm , 
dl f,eiiti'Jt ne co/lai t Vmndrfl. ium libm mrcte- 
ty tt : ./ni m flnrmma Cmrim rrligiofilftme 
adlavaif.ur: amn fa mtit U XCCXC. Amgmfii 
menfn d>e XXIX. quae jejla Mnmcifi* ttafirt , 

& fif 

g»nt pn f ftn . 8t Fpift. ltrum omnium du9ilTima, qu» 
lurilcu ifnir. mm »r rrrum . i|U< ium funt ipfa verb* 
in P. id ft 1 luftiniani cbvi», accuratum indicrm tc- 
rjtfti lc d * I111 m m rnhilia niu r» prnfcrt , ipfnfi|U* 
Pand- (t.ium I ibici» St , ut «ucantur , Titultn indicat , 
vbi ■MMIU il nrum 1 guinur , & vciba cuiufijur in 
futmam U gi» al>i.-riint . In qita qu il praclriru n fir * 
Pnliriano. vrl «nrum fcr<pt» ikcem . qui pcftca in li- 
•tnili fcub udi «rgumrntn vircj pftklitaci funt ; quo. 
mm n«.n.iulli . nfi lcviorr» quofd.m in c« etmrc» no. 
tarunt , qu-lci funt , qu< * invrntlTe ftbi vifo» rft Ait- 
vuftinus Lib. I. EmeatL C» P . IV. nrcnnn L»ur.Tlici<d. 
Gronovim m H.ft. Pand ft Aurh lur. Civ. C.p XWV. 
pag. 139. ht ipfi tamrn laudtbus fuii dcfraudare lalxa- 
tcm iplum n. 11 funt aufi . 

1I1 Huc uf|tir rr>biu lioei» trantvctfum duQ.I cl- 
punftiii cft iwiiIih. 

(91 Cocr. Vtp<'u*t. 

(lo)firr frvmittittlT < 

rtt) Ejpu ftn At r. y util itril cotf. dt divtrfit rt- 
£util iuiu aat.^u, Hub. Digitized by Google ij PtvT. LXXXXI. 

& fo/tmuii tfl Baptiflae lobttrmii dttellaiitme : 
b»re XX/. adiuiore Peiro Maubea Vberte tlo- 
reaiiao /amilteri ,& fludio/o mco.tn ip/e fle- 
reutina Cuna . 

AuGc/ai Petiiianni Lamentii Medicii alu- 
tnnut & clttnt , 

Haec eadem terria pars Pande£hrum, di- 
verfae tamen impreflionis, a Libro XXXIX. 
ad L. correclionibus iiltlem ac notulis diftia- 
6i manu Angeli Policiani cxihc eriam Ro- 
mae in Bibliotheca Cl. Equicis Francilci Vi- 
ftorii , amici , quum in vivis ellct mei . 
Huius imprelTionis nora fequcns cft : Dtge/ii 
tfovi Opnt praeclanjfimum foleni cura emenda- 
tnm , aperaqne «c imptnfa Bernardini Siagnini 
de fridm» dt Aionte ferroia Veneiitt mpref- 
/nm /e/icitei expticit MCCCCXCIV. Lam Deo 
finii. Epigraphe vero emcndacionis , ipGus 
Politjani aucographa , quae poft repiihum 
Operis, ac typographi fignum rubricarum 
fequitur, fupra relatae fimillima eft , ita e- 
nim habet ; Imp/evi bonc emtndetiancm diligen- 
ti/fime col/atit PandeQamm Librit arcbeiypit; 
qni in fiarentma Cmia religtofiffimt adftrvan- 
tnr. Anne faltuii MCCCCXC . . . . (0 Au- 
gnfli mtnfit dit XXIX. qmat /efla Municipi» 
neflre & folemnit efl Bapiiflat lobannu decol- 
taitont, tora XI- admtort Pttro Maubee Vker- 
10 f/orentina familiari ac fludiefa meo . In tpfa 
flertntina Cnria. 

AnGctat Poltiiannt Lanreniii Medicit aln- 
tnnui & e/iem, 

Hinc eruitur praeter exemplar PandecU- 
rum impreflum annis mccccj-xxxy- & mcccc- 
ixxxvi. a nobis repertum, & huc qfque de- 
fcriptum , alterum etiam , quod o£to poft annis 
in luccm prodiit , vel fibi , vel, ut amico 
morem gcreret , ad fidem archerypi refti- 
tuilTe collationibus fuis cx antiquiori illo e- 
xcmplari in hoc recentius ad verbum tranf- 
latis; quumque deprchendiflet annum col- 
lationis fuae cum anno cditionis minimecon- 
venire, ideo fpatium illud vacuum poft no- 
tas oumericas mccccxc. rcliquilTe credibile 
cft. 

Cadcx chartac. impreiTus , ut fupra.binis 
columnis in fol, maiori . Conftat foliis 1C7. 

Praelbr nunc , in grariam eruditae Iurif- 
prudentiae ftudioforum . aliquid obiter dicere 
dc mericis Aoeeli Prlitiani. non tam in Pan- 
decli» ad priftinam fidem , & intcgritaccm re- 

M Hirc e«d«m lieoi» «tt in Exrmpltri . 

(») In Libro. cui titulut : Hijltri* pnndtftnuM, 
ftu fntUM txiMpltril Fhrtntini . TrtitHi ad RiiaaM 
*pnd CtniUtlMuM Vtndt Wttte MDLCXXII. *. L,:. 
IV. C.p. | p.g jotf. 

(}) 0c m.mmia Pulituni mcntu in Iut Civil« rnr« 
tdifTcrit Fridcricui Otr» Menckcniui in HWari* virnt 
An: -li P»l,t,.m d~'- Upfimt in tffitin» CJ titfekidUJ 

titnccxxXYi. 4. p>e >y«- f *q«i' 

(4) Mifccll C.p. XLL & in EpilM* »4 M.rqu.r- 
dum 8reif.cium fcpiftclir. Lib. X. num. 4. Vid. Pctrum 
Crinirum dc HnncO. Dilciplint C.p. III. 

(f) In cic Ep. id Brcif»c>um. 

(<) Vid. eiu. Epp Lih. V. Epift ultimim (d I«co- 
bum Mud^ftum Pi.t^nlcm intinc, & AuguQinum Li- 
br. II. Fmcnd. C.p. I. 

(7) V t d. Ep. dt. «1 0;cif.ciom. Inf. Cod. XVII. 14 

ftituendis, quam in univerfa elegantiori Iu- 
rifprudentia inllaur.inda , & pro viribus pro- 
movcnda. Hic igitur acerrimi iudicii mixi- 
macque diligentiae vir ( iifdem fcrme utor 
verbis Henrici (0 Brencmanni ) qui dilucu- 
)o rclurgcntis eruditionis exorrus cft , noa 
folum Graecis Luinifque litteris magnam 
luccm adculit, vcrurn omnibus, qui ius ci- 
vile poftmodum iiluflrarunt , faccm prae- 
rulit (3). IlluftralTct etiam procuidubio maio- 
rem in modum , nili, feilinante fato , Mu- 
Cs , Themidique adhuc iuvcnis crcpcus cf- 
fet . Is certe artem iuris criticam in Italia. 
videtur prjmovilfe , quin etiam inter pu- 
blicas priv.irafqueoccupaciones , quibus dif- 
trah^batur, tot ac canta praeliitit, ut fidem 
revera fupcrcnr, Ad intima Rcipublicae fa- 
craria admillus, inter alia venerandae anti- 
quitatis monumcnta, pracftantilTimum Pan- 
dcciarum Ccdicem , Pifanum olim.tunc Flo- 
rentinum, incueri , manibus tractare , eo- 
dem ut fuo uti, inque cius leftione dies no- 
Ctefque intcgras confumere, prohibente id 
nemine. pocuit. llmc eiut Codicit legendi ae 
vetfandi per oiinmfo/i fiii copiem faQam ; btnt 
ipjum Codicem iafptcet e, rimanqut omnia & 
o/facere, quatqne vellet excerpere ditgeuitr , 
& cnm vulgaiit exemplaribnt comparart (ibi U- 
ni licuiiTe fummopere gloriatut (4). Hocbe- 
neficium Laurentio Mcdicj acceptum refett 
his vcrbis ()): trtknii tntm bot mibi Lamen- 
tim ille Medicei , vir optimut ac fapttntiffitHui , 
fote tllud atiquando utbitratut, ut tptra , la- 
bore , iuduftna.jue uoflra vsagna iude ornuiua 
uti/itat e/iceretnr , 

Practcrea Graecorum, quie in Pande&is 
occurrunt, verfionem par.ib*t(«). Commen- 
tarios itidem in lus meditabatur, quilmi in 
imegrum corrnpia din / •].■■> re/itintrriur , & 
/intaae Lotmac (W, quae loia pnene in Legibut 
tfl , txpltcertinr (?). Huius aurem confilti fui 
rationem reddit his verbis (*): Dtpttbtndi 
mulia novii W cedtcibui vina , wnlta in inier- 
preitbni ; quoniam videhcet inerudiio uatt fte- 
culo , cum Lanntiaiii ipfiui imptriii fuerunt , 
tum Cuecam liuguam ptnniu ignoraverunt : 
muliee vero /uui ibi ttgtt Graecn tditat vti- 
iit , quat aut otnifer tni inmoret , ani in Lati- 
num fermonem ptjfimt converierunt . Quapropitr 
optrae preoum me faOurum ci edtdi , f cam- 
meniarioi a/iquoi evigi/arrm &c. (9) Hinc fa- 
ctum cft, ut a cultioribus Iurifprudentia« 

flu- 

(I) IhiiL 

fo) Ad buic ne Politi.ni eollatiWm pertinuerit 
qu.icrnio , in qnem Bud.eui incMic , »n «d fepirir» il- 
liui in lui Ci(ile.nim.iS</erlione>, mihJ non conll.c . D( 
bis fan( p.rum benig.ie U uuitur Guilltelmui Bo.Ucu» 
Annuc.c. prior. in P.nd. ad L. Fr.ui -,o. XJ««"" *ltjuf- 
J. *fm,i PttrmM Crimitmm FhrtntimuM tJ/tMai - >•- 
ttr ttntrtetmdtt nmmnmlhr tmt litrti , M f ««*cr«i«- 
nim iucidiMnt , Mtmn Ptlitinni ftriplmM , in 4nn 
ndnnttiimmti fautwle* trtnt , canjmltn, nt vidtintnr , 
atfcnritmtc can£ijlm , nt ft fortt imttrcidirtnt , n nml- 
h hgi paffint : fic tniM nat inaminM itMinii ; plt- 
rnamt lamta ftigidnt ferafahjitntii tvuttMUta- 
d,it Qii.-imm «b huc ccftimrnio diOanc «li« cl.rorum 
virorum iudicit* »<le» ut ficiJe >pp«r«it , in iimult«t( 
cum Policita* fuiu*< BuiUeum . tell« Brencnuuno l. c. 

r»t- 3«4. 15 BlBLlOTHKCAI 

fludioiis in Lcgibus inccrproca tdts conu ere- 
tur . cuius qmdem rci , praetcr multa exem- 
pla . quae adrcrre pi.lem cx lequenti hpi- 
4loU lacobi Modclti Prateniis ad Polit.-nu n 
fcripta manifeitum er t, quac quum ipnota 
fuerir fcri|.tori de viu Pjlitiini , a noJus pro- 
fcrtu*: Salve Summ tneum . Krtrpi m; /upt 
nonhui dnbus m Mufion cmiu/dum tuvemi nou 
inrruditt , ceiie mei amauiijjimi , msqur >b> iu- 
fn confabuJaiiJum occuim fmte fetimua tcutit 
Peifii ttbellui , tlterii Lengobardtt injtriptui , 
quem ego ut vtdi , Jiatim md te deflmuvi , 
fum/w udmodum cuftite , admvdum fmt two/c 
kotcudum cura-jt. Q*id walta t li tatd,m, 
quae fua efi libnaln.n, md» tradidtt bac ta~ 
men c endttione . ut M jcellanra tua cvmp-nfttio- 
nii /oca fit>i iiaJrieiir.v . Euiu uuhc eadrm , 
qua oaeperam lege , ad te mim, pio.ttuium , 
mt ex flime , ubi , amaiori veiufiaiit . Egt ve- 
t» duo s te Jum peuiurui ; utrumqur tamen 
flu.lio to»fi'iet . Primum rft m Lib. XLll. 
V'gfft. "i til Dr privitrgiii credttarum m L- 
m>iir,>rnuliima , quut imip.t Anchyoccnlium 
Celcfyriae civkitis - Qaifiiam fit o>do buius 
(rgts , ty an fit mrndofa . & quomodu in Pan 
dtti.i rx/cnia fii ' Alt-tum rji , ut ad noi mit 
lat, qu>id fi» tue prom-frtai; /cn ewm quamo- 
fere id pfutn concupieitm . & fupphx mtliei 
fetienm . & adbuc multo aidrniius. & cupio, 
& prto. Effite ignur , vir dofl>(fime , ut volo 
fiutmui . Quod fi COtitigern , fubl mt fenom 
venice jydcia. Vtle . o Cf prarfid.um & dut- 
te decus meum . Vifis dU XII. Edruciti MCCCC- 

Sed infi-incra tami viri la.idatorcm Anco- 
nium Nugufli ium audhmus (') : Outi, inquit, 
Ante'u% Peltntnai Jumi , quo ingeuio . qua e- 
rmdmtae , tgmtm , ut opmor , memo : tJUMtBW 
veio ei lurtt tivilts amatoifi debeamus , non 
ttiulm compertum rjl Quotut emm qutf/ue ex 
ijt>mai hci ptaetti uuum at./ue altemm lo- 
cum , quot tn Eftjlatit , & Mifcetlonets emen- 
d-v.t , ei Mfttpttt fertt epottere ? Srd mibt mal 
l» fdcittui tffe vidttur ra loca enum-tare , quae 
Ptlmanus , aut qm o PoL-nai.t occeptrum , non 
trjlttarruut , quam quae eiui catiffa cmmJata 
funt . Sam ul tlla omtttam . animts vmn am 
tb e» excnatoi ad lurti ttvttil in/l,}araitor.rm , 
hjtitu/.tnumque JtpevfMi eum ptimum Ju./fe 
ptaecowm; qudqmd BtfagmmtBI , (y rttm me 
iiote iHtentt Jequuti Alctatut , & Ihkander 
tefliiueruM , ex Peliliani tiitit ttcepiuin e/t . 
;V>m fcimtor quantum Ctiwiui , Buifiut , Du 
darw ih c. fraus jo D. dr le-tib. at./ue alit , 
fi qut fmnl tX fjltiam ob/illrn , ut tffi O-utit , 
motii ptufecermt . Ego <we non pauca VtteUrxif 
Je frtfktm , dum Mrdtcra tibtiohtatt Elorr» 
tmas 1'andrtlat peilrgt . S'que eo tanlutn 6- 
h« mfus fum. fid 6' Angeb PaJiiimmi, & l*e- 
li Taureiln IC. iitth , auibms , quuvi mlxubi 
baneham, duitbus ujus fum , quum enalam , 
admoniiotaui. fm bn Eolitteut hhu iu maigi- Gaddianae \6 

ne quued-m Jotptm -eperi , quat ti legem , ut 
Jll , ih mrutem vrnrl ant. 

Vlut cil fojcn ius ad nocandas Florenti- 
ni C>duis varicntcs, non ad inccjras l'an- 
dcctat dcicribenriis , quod libi pcrfuaferanc 
DOitnulli, cdifionc fupra dcfcripta . ut proin- 
dc crr .erit Petrus Bcmbus.dum nomiae 
Lcoms X. Summi Pontificis ita fcribit; 
Leo X 1'tHtif. Max. 
Eiereai. uii . 

VulJt mihi opui e/i eu libru, quot Atigttmt 
Poltttanus ti ,eryeieril>ui illit , qui m xobis pm- 
blice afeivwuut , lu ltaiiiuattim Lrgum & Di- 
gtfto>u u L i«>i, ,/ujs ) andeilai vnant , fua 
ipj.~ ma .u dr /cnp/ii . Qut quomam apud voi 
/uhi , t'4» b <rior . ut eoi La trenlio Medtci ,/ra- 
ti il mri Jifio . vi i mittredos dari tubeilis. 
hos vobn , q>tum ufui fuert, /iattm remittani . 
Itat. XV Kit iul. amio teriio. Roma (>). 
Minus i-.iquc rcctc Ponnficis mcntem Bem- 
bus explkavit. PjI citnus liquidcm non dc- 
fcripiit, fcd co .tulit Florctinas Faadectas , 
Scd qu iib :ii '^uniquc fe res hibeac. probi- 
bile adm dum . idctur eis ad l'ontiliccm Flo- 
rentinos miiillc , ot intcr rcliquos Mediceae 
Bibli 'thccae Codicec, quae tunc tcmpori^ 
Homam trsns ua fucrat, vel in ipina ipfius 
Ponriric s mortc , vel alia dc cuiira reman- 
lilTc ; quuT.quc dcmum Clcmentis VII. Pon- 
tificis iullu eidcm Medicca Bibliotneca civi- 
bus fui» i^ddcctur , ac \n clauliro Laurcn- 
nanae Bililice tepo ererur, Poiitiuicas quo- 
que Cnllariaiies una cum alils Codicibus co- 
d.m dicftis fuilfc. llliid cercum eft, qu id 
ancequam Romam miccerencur Policiancae 
Collacioncs , cis hcic vidit Ludoticus Bo- 
logninius . Icu B monieniis , & in B.ino- 
nienfi Acadcmia luris Civilis Profcllbr , 
qui ad iilullra-)<'um Ins Civite ilus fludii, 
&. b< mi conacus, quam iudicii, & clc:incio- 
r s doclrinie accuiit. Ici eni.n induilriam 
cius in Epiitola ad cum (i) Politianus indi- 
cat : Velitm , Ludnvne , vii tlari-fimt , ceterit 
quoque imrtconfultis . quae tibi efi eorrigrndit 
i e/lituend:/q:ie legifus in v. ram , aique emm 
tpfam IrS tnem , qua ab li.ipn atiie Ltfltniaf* 
publicaiae funt , & ttw /u ffet , & nunc efet , 
dtiigemtm- \en emm noi pudeitt mutteium. 
qtiut tum nJcule. ism perperam leguntmr im 
Itgtbus , Jed tmaculata omma . & vera balerem- 
tur . Is itaquc, fordibus fuis Romanas lccs 
pur^aturus, idque cum primis agcns, ut in- 
tcgcirimum aliquando , ipHtll opcrt , Pi.v 
d^ciarum opus lcgcrotur , ooh vivontLs tan- 
tum PuHtilni Lbore . ct confili-j ufus cll in 
confcrcdis Pandcclis FJorcncinis , quod pa- 
let cx litteris Polic ani ad B.ilogaiaiUJH mo- 
do recititis, quil us infcjjra lex qt;arta titu- 
li de vcjbocum oblijationibus esj Florenti- 
no C nJice trin(cripn coniiaecur, fcd quum 
Fl 'rcnrir.ac Rotac Auditor annis »un. ci 
huc advcmiTcc, raortui cciam inteetoe 

Col- (l) Lib. IV. Fcnnd C.p- i*. & .l*i r ,Tr. fcripnrnm L^b. X. Fr>. iictvitl. 

(>i Puri ficmbi fcj.tftdu.um mmiCB Utr.il X. (jj tjiifiUM L.b. XX fcp. x*v. *7 Plvt. LXXXXI. Inf. Cod. XVII. 18 Collationum libros defcriplit, utpotc quibus 
carere non poflet, novam Pandeclarum edi- 
tionem paraturus. Sed dolendum cft valde, 
non venifle hos libros in manus do&iores, 
&ciufmodi rebus traclandis magis adfuetas. 
Nam, quumin fcribcndo utplurimum Politia- 
nus , compendii ergo, notas quafdam adhi- 
huilTet , pcregrin^s lc&oritus harum rerum 
impcritis. Bologninius il!e, ut erat hcbeti in- 
genio. mcntcm Politiani parum fciicirer in- 
terdum elt adfequutus , & in tranfcribendo 
crrorcs, iacpe admodum ridicuios commi- 
lit, ut Brencmlnnus (0, & Menckenius (*) 
luce clarius demonflrarunt . Ex hoc autem 
Bologninii apographo variae Pandeftsrum e- 
ditiones profluxerunt , quac ab iifdem dili- 
gcntiflime recenfentur (j). 

Petrus autem Vidorius vir celeberrimus 
in fuis ad Columcllam Cafligationibus inex- 
tremo (♦) eas fe Florentiac anno circiter md- 
xl. (f) pertractafle adfirmat. Non exemplar 
ipfum fempcr cenfului ( intclligit dc Archety- 
po Palatino) fed babui excufot firmis Itbrot , 
quos cum antiquii tllit Angelus Peiitienus jiu- 
dioft olim (omuleret , tof./ut , quentum mibi 
commodum fuit , ptrtreSevt . //// enim qujqut 
publici fuut . Eruiitiffimi igitur virt lebtr tna- 
gno me lebtre levevit ; q:ii quidem , ut eret 
diltgent, & accuratut, bec hbrorum collautnt 
tnirtjlce iekQehatur , & ite pcffe bonot auilt- 
ret mu/tii mecults purgari , vere exi/limabm . 
Queeeum./ut iieque in prifcii exemphribui in- 
veniebet , in impreffit fedulo ednotebet . Qjiod 
fi dtutiui ille vtxiffet , & quee tneute defiina- 
veret , pttfieere patmffet , apere , fciuliiaf/ut 
ipfiui meguot fludwfit Itttererum fruclut etin- 
Itffet, multofque, qui pofiee buic munen corrh 
gendorum librorum tteceffario incubueruxt , me- 
gna frorfui moleftia libeiaffet . Sed ee nune o- 
tnuie indoete , imperfcdaquc ieeent . Rero t- 
ttim illt. quid ftntirtt , ofitndtbat ,fed veteium 
lenlum firipturam cuw fide in boi Codices tranf- 
ferebat , commodiut , ut opinor , lempui exf;:- 
liens , quo poffet de bit rebut meture itiudcare . 
Mors temtn tum preevenit , nec quae cogita- 
veret ed tx.tum petducert fotuit . Libri vero 
obitu ipfius diffipati funt , peucique t magno nu- 
mtro inveniumur. Si quit eutem propter ectf 
men ingenii , & veriam Latinorum Graecorum- 
que finpioium lediomm , bu praeclare faceie 
potml , ille ui opinor , fuil . 

Cet. I.et. Cedd Tom IV. 

(I) Lib. IV. Cap. II. p»g. 3 t7- feqq. 

(1) In Vit» Polic. fug. 310. feq u. 

(j) II *e. 

(♦) HYc Opufculum prcdiic fub titulo: Pttri Vitt*. 
rii exflicatitart fuarum in Cattutm , Yntrtutm , 
Ctlumttlum Ctfligstiiuum . Prriftii tx eKtin» R»b. 
Stefbuni MDXLUI 

(<}) Qunrn dic«[ ViSoriai : illi tnim ( fcilictt Polt- 
ti»ni Ptnrk- Airum lihti) enofut fuHiti fuut , coniici 
poffc «Mrtur cxfliciiT* in Florcncina Mcdic» ad D. 
Lmnrcntii Biblipthcci. 

(6) P.nci-, li . i<c CUfU LcEUBt intcrprctibut Libro 

H. C. P . axxxvuL 

(1) Annocitcitcr Hoxut. Florentiini vcnit , ubi pcr 
ttet mcnfe« fubftiric , ut tcftatur AugulVunu io PrbOi- 
mio id L,h. I. toc -J. 

(I) Emend. Lib. IU. Cip. III. & Ub. IV. Cp. pe- 
■ult. 

(jr) Ia cit. Prooc.r.io »d Micli. Mtiurn, & Mcnckt- Per eadem ferme tempora Antonius Au- 
guflinus . ArchicpifcopusTarraconenlis , Flo- 
rcntiam venit adhuc iuvenis, una cum loan- 
ne Metcllo SequanoW, novamque Romana- 
rum Lcgum, ac praecipue Pa.idcflarum.ad 
fidem Florentini exempliris, cditionem cude- 
rc alra mcntc revolvcns , a Colmo I. Migio 
Etruriae Duce veniam impctravit vidcndi, 
& cxaminandi Codiccs Iaurc.-ui.inos, eos po- 
tiflimum, qui ad Ius Civile, & Canonicum 
pertinent, in quibus volmandis trium mcn- 
fium fpatium infumpfit (7). Ite/ue ( inquit in 
Prooemio Libri 1. Emendationum ad Mi- 
chaclem Maium Procancellarium magnus ille 
vir ) quum did.cifftm opumem lum Ctvilit 
parttm tx nobilifftmit illts librtt , qut FitftW- 
tiee nunc funi , patrum noftiorum vitmorta fue- 
rent Ptfis , txfiripiem tffe; quum pntnunt per 
ceiererum partitim imi% fiud a licuit . a Cefmo 
Mtdce, Tufioium Duce bumeniffimo,:mpet*evi 
per loennem I.imam , ctvem mcum , vnum ob 
rei tntliterit ptrittam , iutegenim.vn fidcm , 
generit mbiliteiem , morun cjmttetem , Cecfe- 
ri , Etrunaequt tci valde ckarum , ut m bi , 
& loanni Metello Se./uan» , edo/cfienti , w^ri- 
bu» , & ingenio pracclarit , ternd tt Ufy Itbrii 
utt lictrtt , quemiiu noflnium libtirum emcn- 
deiioni optrem dere voluimut. Praecipuam ta- 
mcn curaro Auguftinus intendie in pcrpcn- 
dendo Archetypo Palatino, eoque cum Pa- 
litiancis Collationibus diligentiflime coufe- 
rcndo. Vndc fubiunci:('): Aunleiemut nobtfi 
cum txemplum quodJam t ui Cwfltiuitonii ttt 
nofiri Docloris ( Aiciati videlicct) txeniploex- 
fcriptum , fed id noi ee perlc n:hl tu.-t j ne~ 
qut tnem altud Pvlttiaui , tx qua Aicietmum 
fumptum fuit , exctpta il/a priort partt , quem 
exifitmemus , eut Politieni trtnpett , eut n< flre 
efficiem efie . Vfus cft ctiam Aucuflinus Poli- 
tianeis Collationibus , e« quibus Alci .ti edi- 
tio profluxit , ad ncxus veibotum. & litre- 
ras aevi diururnitate detritas , ac fcre con- 
fumptas, vel a malc periris ccnforibus dc- 
letas, aut male correclas, facilius e/ucndas. 
Ad bet difficulieies ( inquit ) (9) Angelt /Vi- 
I/jb> Itbroi edhtbumui , qut frtmmt uofirotut<9 
lominum errorent cegnofcens, illoi Mroi cutt» 
fuis (oniu/tt. Praetcrea cx iifdera defcripfit 
Graecas Modcflini legesde Excu/ationil us(i«), 
una cum nonnuliis Politiani norulis («'), uc 
adfirmat in cit. Pracfationc ad Mich. Miium. 
B Tan- 

niut in Vit» Polit. pijf Jtj. Quum tatui efel Fhrtm. 
tUe Augufiuut in iefctibendw fetft&iffim* ilh iurit 
Cizilis Ixaeumtula , net , Jhubi Jijfieullatei illi iu l<- 
gemda iitujlat fttiftnrtt aliiceret . fue fntit ingenie 
tcnfiJeiet, frat tfterii o,t Paliliaui litttl . ftnum 
ufut tnne artl fullieui, lamfuam aaOia*ulum ccw 

fHi Lib. IV. Etnend C.f. » 4 . * ad I*d t liinoii» 
Lib. Hngul. Eicnfat. J. Gr>mm»tici HilaanAtr ttaUtm 
fr» uuut,,ia. ftrifjit ; ftd miunne mirum tfl , gnum Ludtvici Btnanieujit . tuhu Hbfil ufui tfl, uefet», 
w eaOim , dtjtript* t Pa.' 
fnt. 

(11) Ant. AuguuSnui Libt. IV. Emtnd. C>p. 14. J> aua utgliftnlia batc MiJtflim eafim , 
litiaui litra , *( ftttrt. UOU " bit Palititini litril ie mar^iut fu.it t .m finptt re- 
feri , fii.it Ittenti , ut fil , iu m-»fm veaieaaut . 
Spccitnini qiuedim hnam <dn*tetii>.ium dcdii u« in 
Iuhc» OiflettkUone i " 
XUVIII. le^. 1* Bibliothecas Gadd Plvt. XCI. Inf Cod XVII. 20 Tandem Uelius Taurelliui Faneniis , ce 
lebcrrimus lurilconfultus . Senacor, 6t Cofmi 
I, Mtiini Etruriae Ducis Auditor.in edendis 
J-lorentinis Pandectis i-er dccemannos, eiuf- 
dem Princiuis iullu (0. plurimum niiurfa .it. 
Prodiic haec clegaiitiilimt Horentini Codicis 
editio fub nomine ftlii Francifci Florenciae 
«ypis Laurcncii Torrcntini A. mdlih. nec e- 
Xiuuun ex Collationibui Politianeis fruftum 
tulic (>). Dacemur id a filio francifco, cu- 
jus in Pracfacione, Panded.s pracmifla , vcr- 
bi func haec : Potiuaiit libros , quat vir ille 
tjvfljiotui fua manu ex boium ipfornm evalu- 
fitnt reeoncmnaverait tttos <ontul:tnui.hx cit. \tt 
tonii Auguftini Praefatione in Librum III li- 
tnend. ad Michaelem Maium deprehendimus , 
|ui 1'oliciancas Colhciones fiiiffa in manibuse. 
iuldem Taurellii iam tum quum is Florentiim 
•errcxerUi Multum, inquit , Laelio Taurel- 
fio nofiit debetur , qm bte unum turat , ut in 
om<i'um maaus venire poijiut ; ik. paullo poft; 
tuiui Librn qui aut tum bit, aui eadem tem- 
fore ed-niur , koi volo tttdtcet non /am plenni 
ex jtttnari : & in Proocmio ad Librum 1. E- 
mendationum fubiungit: ufut fum & iudtcia, 
& ingenit, praei/arit & likrtt Lattit Tuurell-.i 
fanen/it , dofljfimi & iniegemmt vtti , tuiut 
bac eailrm in re opttmt pafitt Ithores tnaxtrnum 
propediem luris Civiltt fiudiofii lumen piae- 
jlabuut . 

Poft Aupuftini & Taurellii aetatem Po!i- 
tianeae Collatiories in abfconc'ico latucrunc. 
Hinc portquam ab Wenrico Brencmanno, Cx 
loanne Friderico Menckeoio quam diliaentif- 
fime in publicis Sc privatis Flore.tinorum 
Bibliochecis fruftra fuerunt perquiftcae , eas 
rlemum tamquam deperditas conclamarunt, 
Diu bi libri a Pohtiant collati , inquic Men- 
ckenius (l), pul>ltC'S ufihus paiununt , & rtU- 
gio/e tufloditt junt in Bibboibeca AUdtceo . nbi 
vifoi fibi & infpeflos tr/laiur Penus Vtflniutiu 
Cafitgtt. iu Columellam &c. de Re Ra/i ca pag, 
70 b At fuccejfu temptrtt perdidu infigne bot 
deeut Laurentiana Bibliolbeca (♦), teite tnvf 
fttgantt Bmcmanno non o/iendtt . de qui do- 
fes tpfe m llfiar. Pandefl. L>t- IV. Cap. 1, 
pag. jn. qui quidcm Menckenius pag. 3 .4. 
& feqq. fulius in huiufce chefaurj Aires Vf vehicur , tancamque iaduram acerbifllm» 

conqueritur, 

Ex his, quac huc ufque praefati fumus con- 
iicere pollumus, Poiitianeas Pandccfas mi- 
hife Florentinos Lconi X- P^ntiiici Maximoi 
a Cleme.ite VII. Pontifice item Maximjfuif- 
fe cas, u na cum Medicea Bibliotheca , ia 
chuftro B lllicae Laurcntianae repolitas A. 
Moxxvti. (s)i ibi eas confuluifteanno circiter 
*id!Clii. viros celeberrim >s Perrum Viclorium, 
& Antonium Aujullinumi commodatas poft- 
modum fuiirw- Laelio Taurcllio, ut novam 
adornaret Pandcclarum edicionem, quac Flo- 
renti ie prodiit A. MSUIt, ac tandem a 1'au- 
rcllii here^ibus Don.ito forre Antellcnfi (*), 
qui cr.u ab intimis Conliliis Stacus Ferdinan- 
di primi,& Colmae II. fuille redditas, ut 
cas m Lsurentianam Bibli >thecam rcponendas 
curaret , quod revcra fecus evenic i com. 
pertum enim a nobis cft cx hcreditate Fa- 
miliae AncellenJis exiiii)£Ue anno MDtxxxxir. 
difperlas fuiffe ; quae quum in manus pro- 
polae cuiufdam devcnillcnt , cafque ille Mia- 
mentarioad tunicas cafeo, & fcombris ficien- 
das vcnderc cogiraret, forte accidit, ut in 
Cani iium quemdam non ignubilem iuiilcon- 
fulcum per viam iaciderec , cui quum ea vo- 
lumina oliendiller. vifo ille nomine Politiani , 
fitum Codicis omnino ignoriai , perquam 
exiguo prcrio libi eadcm com;'aravic. Dum 
autem anno mdcc.lx. ipfum Ctni -ium domi 
adiiilcm , ut eius Libros invilercm . cafu tan- 
tum th-liurum, de qu:> quidquid Brencman- 
nus, cv Mencken us (criptera it non ipnora- 
bam rep| eri . & ab oblivione & mteritu vin- 
dicavi. Libcllo fiquidem fupplici cerciorcm 
ea de re reddidi Sacram Cacfsrcam Maielia- 
tem Francifci Imperatoris femper Augufti, 
atquc ur Policianeae Pandeclae, quac forta 
ad Mediceam Bibliothecam pcrtinuerant, ci- 
dem rcddercntur fcdulo curavi, cdira Differ- 
tatione fub titulo: Ragionamemt Ijlonco ft- 
pra le Cd/avom delle l iorrntme Pandettt fai- 
st da Aw>elt ftliziano /tltt gli aufpitj del Ma- 
gm /i:o Lormzo de' Medici ora tiirtvate , t rt- 
fiiluilt al pubb/ico , a cui una volta appartene- 
va.-.o &t. Ltvoino per Gto. VaM i antecbi 
MDCCLA.il. 4, (1) In Pfieficinne li Libruip III. Emrn<l. «I Miclnr- 
test Msiuro id adfirm»r Anguftinus h<» vrrbii: Mniti- 
m*t igitur grmin 'jrrt Cajmt Mntici tinti tfitrtrt , 
f*i in Moiorma Jutrum imjiiftit p,ij.-virj»r , 
Jsirmtitm itm prarctirt imvtt , mt rrprthtntterr viAt». 
t mr fmtttum civimm mvmritiam , fmi tal i tibrvi tttji- 
Irfirrr Jf nilittrari patirtmtmr . Maltmm l.tetit Ttw 
rrllit ^nflr* tlebtimr, koc hiiim cmrat , mt im *• 
mmium emamms 1. PtndeCtae) vtmirr p, «:at . 

(1) M.i.nti pm ciui f>lunae , quae ex tpleniltda & 
emcTtdniiTi.Tta fiic Ptndectiram edirirne parra eil Tau. 
nllii», Pi.|irian« rft ftf. rcnda. Vid Dn ncnunnum 
H.ft. P.nH. L b. IV. C»p. V P»g ic». cV Simieewium 
Hift. Iuiit Ri m p»g. 7jt. Gratca tecenluic P.cruj Vi- 
Auriui. U' p»u-c ex riut Viti t n»bij eonferipca , tc 
prtrni lT» O. P.lor 4 Germanor. Epiftolii >• P. Vi- 
«urium Fi. i<rui»e mxxivui. 4. Tsn», I. pij. ».tv. 
I>qu 

(5) Us. «it. ptj. |t». (4) In pritno Biltlirihcrie imliciile ■ Semrore Diccio 
Vaiitrio, ac Fuiicifcu Randinellc Regin Bihln rhecx 
Pr»rf< ftis anno mdixxk. adurnno , ha; Pt.liciane«« 
Pand.Oie minime noc.r.c fiiur. Nil almd Hicit Vit><i- nus.uuam i//c r*f*i (fcilicrt L bri P»nd. ft.rum )#»«• 
amt pmtkci Jmmt Kn hacc vrrb. ad BiSliijfliecam Me 
diciini tamum r. ffrenda fim , alii inuuiraiit . (SJ Mtdicea B ■hlii.ih-r» . «jinf Rt m.m tr»"il»t» fue. 
rat . nc »-dfrc eft m Pr»<-f»cie.ne n< Qi» ad T< mum I. 
C»r.l. gi Gdicum tiiteccr. |>»f}. xill. Ficrenrum rediic 
anm, MDxxill, & in icdibut Mrdicnm cleliruit nfqu* 
■d »ntum vnxxvil. «jun rrmpoic ttanilita fuit inclau- 
fttum I .urcnc anie Balilicae , «II ex diario eniicnr , 
ciu-d exftac in Archiro ctuldcTn B.lilicae , fignaco litce- 
r> C n. 100 jup 140. t. 

(«) Orrut eft Or.ni.euc Bjrprolemati fi iui Antell -ri. 
fit d.e xix. Frbcuarii A wnxxMX Dccrfllt die I.YII. 
MaU »UKx<r«. Vid. Miaciuo in ftiii Flot. ! Digitized by Google 21 21 CATALOGVS CODICVM 

BIBLIOTHECAE SANCTAE CRVCIS 

PETRI LEOPOLDI M. E D 

1 V s S v 
1N LAVRENTIANAM TRANSLATAE 

Dlk XVI. OCTOBRIS CIO. 10. CC LXVL 

PLVTEVS l PARTIS SINISTRAE 
C 0 D E X A 

DECRETVM GRATIANl CVM EXPOSITIONE BARPTOL- 
BRIXIENSIS ET ALIORVM. 
l^^^f^S^Ecretum Gratiani cum Ex- 
pofitione Barptolcmaei Bri- 
xienfis (') . Sc aliorum, prac- 
vio brevi Prologo, qui ita fe 
habet : Quoniam novn fuper- 
veuieunbus cau/fii , uovit efi 
remediii fitccurrendum, idcir- 
c» ego Barptolemoeui Brixienfii , cmfidem de mt- 
guificentia Creattrii, Apparatum Decrttorum dn- 
xi in meliut reformandum , non detrabendo »• 
licui ,uec sttriinendo mibi gtofai , quai nonfe- 
Ci , fed fupptendo de/c&im foJummoda. ubi cor- 
rcQia necefaria videbatur , vei propter fub- 
liatliontm Decretalium , & dimiuutionem ea- 
rumdem , vel propier iura , quae fiiperveueiunt 
ic uovo: interdum etiam filutianei interpofm , 
quae praeterrttifae fuerant a loanne, ad bono- 
rem Omnipatenitt Det , & Ecclefiae Romauae , 
& ad miiitatem omnium fiuJeuiium in lure Ca- 
vonico . Expofitio inc. Humanum geniu &c. Tra- 
Qatmut Gratianns de lure Canoxuco primo in- 
cipil a fimpiiciortbui , & digniortbus &c. Dc- 
finit Decretum in Dift. V. & Ln verbis Cap. 
XL. ni/i quod vidertt patrem jacieutem . VI- 
tima Commentarii vcrba funt: Facientem&c. 
Saepe foltl fimiln filiui efe patri ; item & ma- 
gifiro dtfiipidui . XXIV* quae/hent t. Ouum bea- 
li/fimui <») . /fr.Concordat tam Decrctum, quam 
Expofitio cum editione, quam in privata noflra 
Bibliotheca habemus., ia cuius calcc lejirtur.- 
T.xaQum dtviuii aufpiciii Decte::un fumma cum 
diligentia Venettit imprejfmn cura impenfif/ue 

(t) larpcrlrniiotit Brixifftfti fuir Tmit Confiilrm . 8t 
lurli Cancnici Pmf tT.T, charui S. Dominico , & tpnJ 
Gregoriiin IX. gr»p«.fin; dicm cibiil A. K<rt. aetarit 
lxixiv. Viil. Mtuiuiii Saetium de Cl. Art.r^ymn»lii Atagifiri Petri Cremeutnfit , di8i Veronenfii de 
Plajiti, enutleatiufque emeudatum anno ab Jn- 
catnatioue Domim MCCCCl.XXXIII.die XXV. 
lanuatu , regnanubut fiauQijfiuto tn Cbtifio Pa- 
trt Sixta Quart» Ponttfice Maxinio , nec uon & 
loanne Moceuiga inclyio Veneiorum Prtucipe II- 
lufiri/fim», in 4. Notandum in calcc huius 
magnae molis Voluminis ( tcilc Laurentio 
Mehus in Praef. ad Epp. Ambrulii Camild. 
pag. cccxxxix. ) adfcriprum fuiiic monumen- 
tum quod fcquirur: Ijlum libtum emtt fra- 
ter Guido de Traxia tunc tempom Guatdanut 
Threntinut anno Domtui mtllefimo CCXLVh 
Fuii autem emptus pr» libtit XIX. Pifanorur» 
& dimijia ab Vt^one Ftorentino filio. Ir.firu- 
mtutom vero falium fmt inde a Dnmino Bono 
de Arlotio Bcucivenni de Arlott» recipienti pro- 
curaiorio nomine pr» Donnno Epifiopo 0/tienfi 
(Raynaldo fcilicet Anagnino Cire»orii IX. fra- 
tris fi!io»ac portca Alcxandro IV. ) ad ufum , 
& uti/iiatem Fratrum Mmorum Cenventui Fla- 
renitni . Qui bunc tibrum alienaverit , vel li- 
tutum ifium deleverit anatbeeua fit . Quod ta- 
mcn in rcilaurando poltmodum Codice , bi> 
bliopegi incuria , quiultimumablcidic fblium , 
deperditum eft . 

Codcx membranac. Ms. in tbL maximo 
Sacc. XIII. binis columnis, diJiyenter exira- 
tus, cum tirulis rubricatis, ik initialihus tara 
Libtorum, quam Capirum divcrlimode /igu- 
ratis. Coallat foliis fcriptis }6o. B » BO- 

Brn. Prcf. Bonontat tjpit Laclii a Vu!pe mdcclxix. 
fai pa 5 . n9 

(;) Ia cdir. Vrntt» A. nnvci. 4. poft r«tb 
btnttjpnai aJticitur Utantt . 1 jBlBLlOTHECAI tt BONIFACn PAPAESEXTV5 DECRETAL. 
CVM COMMENT. lO. ANDR. BO.iifacii Papse VIII. Liber fcxtus De- 
cretaiium cum Ciimm--ntario luannis 
Andreae (O-Tcxtus \nc. Bvmfaciut Epifcopui, 
fervits fernrum Uei , diletiis fiat DoHoritm c 
fcbottiitni uiuveifit Bonotttae commot antibus fa- 
luitm & Ap"jlvhcaii teneditiionem . Sacrvjan- 
clae Rumanac Enlefiae 6 r e. Comm. inc. (Jjiia 
frarpojlciut efi ordo piiut lcumant fulfidit pe- 
fere, ut ttHf Jcficentibut , divmt Javont gia- 
ua pnjlulrim- . Textui (kfir.it in Titulo De 
reguln iurtt , & in vetbis: certum eji t/aad 
ii commtittt in lcgem , aut leg : i verba comple- 
H ai, contra legii tviitur vvlunttiem , Vltima 
verba Expofitijnis pcrtincnm ad Caput pe- 
nultimum De vertoitim fignificatiane , hacc 
funt : ficut tud x ptopter protr » wgotta df- 
ferre & dimitieie poiej/ catijum ff de iudic. 
L. it.fi longtat. h. An. In fine rubrica ad- 
notatum eft: Evp/rcti L-ber i'l. Drcietnlium 
Domtni Bonfacii Papae V ,11. Prodiit Ve 
nciis molxxxi. una cum Norellis, (eu Clc 
mentinis. quac infra occurruit. 

In prima pauina lcgitur : Ijle liher efi C<m- 
vewui Stntloe Crucit de 1'tvrrniia Ordinn Mi- 
nviurn. StXlui neeretalittm. Num. 416. 

Codex membranac. Ms."in fol maioriSiec. 
XIV. biniscolumnis diligcntcr cxaratus. cum 
titulis & initi libus Librorum, & Capirum 
rubricatis, & divcrlimoHe coloraris . & indi- 
culo Titulorum inprincipio, alia , fcd anti- 
qua manu. Cunflat fuliis fcriptis 107. 

CLEMENTIS PAPAE V. DBTRETAL13 
CVM GLOSSIS 10. ANDREAB. 

CLementinae cum plofTis Ioannis D Jtlnris 
. Bononicnlis (»). Tcxrus i;ic. I amr< E''i- 
fcopus .fervut jervvium Dei.d leti>t fititt Dvtlf 
rtbut . & fcboiatttui Mmivtrfi Avmtini eom 
tuortnlilut falutem & ApofUltam ten-.l 
nem . Quoniam nul/a ittrn fan&i» , GlolTic i ic. 
Ivtnnet &c. Grmtitfum toe mmen pT inter- 
preittiatset . drrivMHOKfi . Vrl ttptottgiM exiol- 
leie, ntn efi meum . Tcxtus dclinir in Libro 
V. Tit. XI. De verborum fi.«> ficaiione , Capt 
te I. & in verbis : vel et atifu temerono foii- 
traire. Si i/mt auicm atieittare prarfumofcrit , 
ind gntnonrm Oinnipaiestn Dei , & lieatorum 
Vetn & Paulli Ap«fiohrum eiut , ft tttvtrit 
iiicurfurum. Deo gratias . Amen (3). Clolljc 
def. Naiurt vero naturant . ftatm ai //.';.*« re- 
dthmut, per imtertrffiamem Virgimis ^hnofae, 
mos co/locet cum clcllti. Amea. h. An. Expli- 

ft) F1orcntini« «ccfnfct luliut Niget paj. ictj. Obiic 
Dn«.ni«c ttcccvLVin. iit vn. lulii . 
(s.) Vid. Snitium l e. Tcm. I P. I. p»g. ,jo. 
(1) il«c ultinu vetb» ob evanidos cbiiia«« vii Sanctae Crvcis ^4 

Cit Apwatut Demini Uannit Andrete excel- 
\etnifjiint Doihi ii Dccretormm &c. Det gratits. 
Amen . 

[n prima Codicis pagina legitur: Jfie lh 
ber ejl Lvnventut Sanfiae Crutn de Ehr. Or- 
dinit MiMum . C/cmeniioae cum Appartm lotn- 
nts Andreae. Num. 417. 

C dcx mcmhraoac. Ms. in fol. maiori Saec. 
XIV» binis coiumnisdiiigentcr exiratus ,cum. 
tirulis & initialibus Capitum coloratis , & 
piclura in principio, quae Pontiriccm mitra 
rotunda rcdimitum , & in carhedra in medio 
Cardinalium fcdentcm exhibet, qui duo vo- 
Jumi-ta claiijia duobus antc fe ProfclToribus 
gcnuflcxis tradit. Conftat folits fcriptis ji. LECTVRA CIONIS SVPER DECRET. 
GRATIANl. LE^lura Cioils fupcr Dccrerum Gratiani, 
p.aevio Probgo, cn U!S i.iitium eit : Ad 
dectrtm fpoiifae , ideji Ecckfitt , fvfi legem tit- 
imtlem (eqmmtm tjl Mjuica, mde • to l t>etica, 
pofira Evmge/.ca , rxinJt Atuj/tlc» . Dcl. per- 
ftmttUH , & referautur, Lcctura tnc ihnra- 
tium &c. WtmQmmrtu Mtgtfitt Ciainit.ui de 
iur* ( anmiicJ , innp t ab aliiori , fttlicet a /«• 
re na-uralt , fmtd ontujmm ejl lempuie, & ex- 
celUnna , eut J rn-i.itr . Dciinit i'i Capite 
(XL Difl. V. Dccrcri Part. III & in ver- 
bis: almd rjl piocedert &c. iJifi ab alo di- 
cttur pioreJere a I I 0 , & at ilit dtdiur prt- 
cedere a ft/o (ti) k/uoih cjuum Acilur prttce- 
dete a Pane. Tum fubiicirur hic vcrficu- 
lus: 

Scribere qui nefcit nti/lum puttl tffe U- 
torem . 

Explictt Titttlui de Coufecraiiviie . Stt Uai & glona Chfio. 
I" I primi papina leaitur: Lber Cenvrnlut 
Sa>:tlae Cruen de l lirrnt a Ordtmt Alnorum, 
Lrclm t Cionii fuper Decrrium . Num. 418. 

In ultima t-nricm pagina haec alia func 
adnotata: Ifir litrr efi Jeputaim ad ufum trt- 
trit Ah.'rrae Jr lh'em:a Oiainti Mtnoium, 
pvfi cui.it mvrtrm reninet »d Convntum l h- 
rentmum tuifdem OrJ mt Si ./« > fuiatutjue- 
rii annihrma fit . Amen c.men . 

Co^cx membr.i-<c. Ms i.i fol. maiori 
Saec. XIV. bmis coltim is ili cnrer cx.ra- 
tus, cum .nitialibus div.rnmode colorttis, 
c< notul s quiiurd-m in mart-inc ciufdcm ma- nus . Conli.it foliis fcri. tis _iG. LECTVRA SVPER DBTRET. D. GVI- 
DONIS DE BAY-IQ. 

LEclnra fup- r Decretum Domini Guido- 
nis de Bayiio (♦) Praccurrit Lpirtoli 

nun 

lcgi poTunt . 

• *) llic Cnido . apud Tcithemium dc Bavfo , tc 1- 
pod C.nginm rca.ut d« B-.yto five B>yl , IVrldn 
Rcgicnlis, Cuiunci Bunouae cucitcc »n. uumv in- C«/. Digitized by Google -5 Flvt. T. Sin. Cod. V. VI. VII. H. rili cupntoria : RrvrrtnJj vto Dumino Rcar- 
da dr \Umie >S.g>o PrtKfofitm RrMii.fi, m Bo- 
Xtnitafi SiaJ a (oarmmrmaii , GaiJm Jt Buytio, 
Kf^iuji Cobowcm votutui , m bo.iomo Decte- 
foram 1/ >i ,Ur , opiJiam ia Cbttfio fhiwem • 
boctm tcotmm Amirmfiam tmmt tauo fajermte 
fceattme , vel tcrreame crtmtarme tm n efl , ytti 
tjl toiur.i ta,nt & omdor, D.f. tuter tjuoi in 
futuio taJtcti vh reinrvn. Amen,b<ic t /i , 
Vfnm tjl , fi~t er;t Ml Jt C Di II. rtvc- 

rm iiifiue. ftt& cxpolitionem RuL 1 nc , LcTiu 
ra tncipit.- Ihiiianuiri g n ii sc Aiagtfitt &*»*• 
|)h« intendrm frtvtjrre fiwm mm .v< <,«l,t Ec- 
thfite , tommimvii foe O, u< at Jttodam mmgm) pojl fymbohm Apofiolorum , tjuod dicitur Cre* 
do ta Drunt , tjumitor Cuncilia frodtta futruni 
oirii a Sa„clit fairtbat. Vlrimuin Caput De 
rtgu/i iarit, def. & idtt ab aliii Eccltfiii 
tji prabibtudum . A*. rtguht bmut tituh nuiO' 
bilt.tr noiaudat. 

11. png. ioi. Eiufdcm Cafus Novarum 
Docretajium ( Innocentii IV.) Caput I. De 
Ytftriatit inc. Quum m rnulin &c- O.im ante 
ijlam Conjlituttonrm ptr thufuhm ilhin gt- 
netalrm fmidom a/u 6't. Oput ultimum Di 
Vtrbotum /<■•< fi «/ .,..■<■ def. tamrn pcr dtclara- 
tnnem l.anc nt-hmut olm d> ft>fi<,<itbui , Jeu iu- 
rtiui pautum drrogun. Tum lubiicitur: Lx- opete I) cftnum . tn <tum trattl • <:.,. t Cunct- phamit Cafitt hovnum Decr. fim,&Cmuoufi ... hram ,Jt tbttut XIX. 
D.C. i. Definit i>i Ouf. X\l. Quaed. VI. 
& in rerbiii tr/ mitirr tx.fjtvit mtagtfjtt, 
litiiiur l.iclno fuj t Dtti i.- (ivPttui Gtidontt 
Jt Abmyfio. />« trmtim . Hiee Ltchua in De- 
ctetu n cum T. l£hru ffd rVenir. cV tu n 1\ >- 
fari» prim-j .ulijti eil Romifi Ai>. mc^cc- 
txxvii. p-r Vtm v ium li. Simtmrm S>Coltu de 
J.ma, cuitit t.<.<n>nr c* oti".<itiiuie I). NitoJf 
nii dr f.a> dtlio v;m t/h.l texl cv g ttct navil • 

T>im lepuiKur veifus qni adfttrttntuT a Fv 
bricio li>c. cir. in Additione 1 >• Domiiiici 
Wanfi. Vul, i.rtium l. c. Tom. 1. l'art. I. 
pa^». 406, 

ln primi Cit'icis | -pini lcpitilf mr, : -uan- 
ticjua : l.tdum fi,rt litcrttum Dmmnu Cui- 

d»»tt Jt fiayfii. C*r,vi»lu> H<.< d.tt Ctmtlt Jt 
Jim.ta Otdtmit Mtmorum, Snm. 419. 

C"o<'cx rrcml rar..ic. i%'s. in fbL mai nSicc. 
X!V hinis culumnis , o^rime lcrvarus, cum 
1 1 ti b< s «iivenimodc cuioiatis. CouAatfb" 
|iis fwr.ptis 115. i?::iiN.\?.ni p\rven. casvs 

DbCRETAL. I. F't* \f"» Dccrcn'ium Mapdri 

V-4 B-Tnaidi 1'arme ifis D«hSo' 
ris D:crcrorum , Ca io :ici ii > > > >ic 'li>f'). aH 
honorem fummae Tri ir«tii & ind>viduae 
Vmtat:s , cum gloflis lliquot mir^iTaiibus , 
& cum froooi' i > . cuj.I iuc. Rtx facifi- 
tut &C. Pieemifi fo!n:,iti«ne , fic p»ie ct.j.im 
in tjia Caitjl iui ont . A'.-* par fitut, i.f.fi Do- 
tntnui mtfitr Irfiti Cbi ifiu pta fmm w f"?,!>o>it 
ob initto mun.h Jifpo/tm , J, u prervtdil /ut-di- pu.ic/t , pac ficoi , tr tuttt lio tot fitot fott 

Def. nt alnjuit farjumai aliam fu.tit ro . .- 
hi-oitt m , fint htrmum Std 1 Aptfiolcat ffte a- 
it. Caput I. Dt fumma 7*1 n iait i* fidt Co- 
ibolttm inc. firmntr freJimmi &c So.a .juoj tfrptrt>ra» cft;t« Cinonieo tltinJc S. Viftoril B' nrn. 
Ai> hiducvni dignmtcm « biinuit. Siimnu oiioi]ur Pi <y 
tificis Cp-llinnm & Jit'ct»nim conn» Ufttinm Au. 
ditut.m luilTc . a,lfirm»t. c« fiAc Gunii HjikuoIi , tmm 
bric. llbL M d T. m III. [15 1:9. 

( )Itcl> B TMtdni BtiiWIM l'»ifncnl!i, dc quo Pjn. 
cirolu. Lib, III. t..p. VIII. IVictcr Apparitum fu;>or 
U.-ct . 'j>j , ftrm'ir cti»m (r.r.u lupcr c.'"i«.ni | u<ttr 
l»Httttntit/ IV fnit tomtemfaraurut, & !••<' > ff» *"<• 
pirttum ftstt , vctb» fur.t PtLlcuuci LlKIBU llill. In Codicis rcgumenro lcyitur : Ifit l-.ber 
tfi Couveutttt Sauciae Crucn Jc Flotemli* Or- 
d mi M tiutum . Cafut BetimrJi fttj>rr Dt- 
ttttcl,rtt\ . 

Corkx membranac Ms. in f>l. Siec. XIV. 
binis columnii, cum ritnlis rubti(.at : s . & 
initiitiLus coloutis. Co.iiht foJii» (crificii 
104. 

MANFREDl DH AR7. V OTAB. 
SVlliR DECill I". 

El Miivfin hannl de Dro CjncOtda:;t;iie 
Deci eiorum . 

J.VJ. rii Uomini Arciiiepilcopi 
Mcdiolanenfis , Tabnh fuper Decretum 
Decreule», in qua flores Canonicaruni Le- 
gum tam C:i tcattH , <|iiam ex^loiliscxccri-t 
perTiiulosdijjdnt Praecurriti>reiillimus Pro- 
l n jus,qui inc. Quum onwum barrrr tr.tri:or.aut 
firptnui D'vtniiaut , qutni nioitmlitmtti , DcC a- 
I; fm ri totum ovui irgtte «t»i tmittat , ./uo I tatn 
etn Jttjiotc projiter oi-rrtt tnvim rm &c. Tum 
fcquitur Caput primum Dt Smmnm Ttimm- 

It C t>Jc Cotlelica ,qU "d idC, Ol:«t tttod t fi- 
Jrt mttiftatnr »». dr jide ca. & /un:.»a ir. 
C. 1. D.-f. ffoufui a. vfthivt g. voluntmi m. 

11. y)''. 114. Magidri loiinis de U.j (*). 
Concordaptiat D»'crct>irum cum Titu!'siJ»cre- 
talium . I >c Liber Deertiorum Jfi>nSut tfiiu 
ttri fartrt . Del. k!>i dt tja nrbi fl-ne rjt no- 
tum . Evi/ tiunt C<tn:oiUJ>i:>a' Otcrriorum cwtt 
Titultt Dtttttalmm a U giftto kat.nt dt Det 
tatiififiiof m tn-itete Ltmiuenfi '.. 

Anim-j'vcrtcnt!mn cil pvr. :p. in vacuo 
f, ,ni.> n Tcrtpum fuitTe TLhulim Palclia- 
lcm , quie iocipit ab A. cccxn. ( fubinrelli^e 
t mcn port m )ot pronrcriitur ufque ad an- 
nuni wcctxu 

In prima parim not:tum cll: Ifle lihr e/I 
Ccmveatui SaniJae Ctacn dt ihttntia 0'd>iui 

t'.U- 

F-ccl. CJbi VXII. Cap. XIT. Onm dnn Optr» r,- ..■<;. % 
plane intct fc divetf» (CtipllA B rn.t.lut tilc CCIlitn* 
dus efi, <(Uod non fitit diltinguitut • 1'ancitolo locii 
fupra cit. 

(1 ICru» Boncnicnfis , paTri» Vlyffipenccfii . c(ui »nno 
ttcctLVir. fctipfit l*ocnitcniiile * & »li»« ile iiiijbvi f)u> 
dinut T< dlo III. p»e. 17*. & \:ccliui Ant<.,nut I ib. 
VUii Bibliorh, Vetetit lUp. t:.p. III. Tinw II. pai;. 

4^. Manc iurcm O.ncar lanriam . f.-u Tibuiam Occc.ti 
& Deccculium mem-.tat Ttiihi:'iiu» Cap. ^ja. Ctt/ 

ViC Digitized by Google 17 Mtnotnm. Tabnla fnptr Dttrtmm , 
tatti. Num. 4.21. 

Codex membraiac. Ms. in 4- Sa^ XIV. 
binis columnis , cum ciculis rubricaus , & 
initiaiibus cploiatis. Conftat fotiis fcriptis 
119. 

fR. PETRl QVESVEL DIRECTORIA, 
l V R I S. BiBLIOTHBCAt SaKCTAB CrVCIS 

& Deere- cw. 

VUL. (^JVmitu. quae voca tum m cathedra ledentem exhibet, librum 
apcrtum praefeferentem . cui adftar ingeoe 
difcipulorum turba, quae attente praecepto- 
ris leaiouem excipit. Confta,t foliis fcriptis 
161, 

HENRICI CARD. OSTIENSIS SVMMA 
SVPER DELRETAL. 

/ 

SVmma fuper Dscretales compilata a Do- 
mino Archiepifcopo Ebredunenfi (») cum 
gloilis. Incipit Lib. 111. luttlligite tnfipitn- 
tes m cltro , quoniam fi iufte inJicavtriiii, 
vofmettpfot non decipietit , fed boneftate vitae 
vacabtiii. Delinit in Libro V. in Capite De 
regnlii tnris, & in verbis : rgo enim, licet mnJ- 
it baimertm tomrana , ac me diftraxtrint alia 
negoita ardua & dictrfa , adiutorio lamen il- 
liut , m qurm femper fperavi in omntbni fuf- 
fulius , vim mtbt intnlt , opus qnafi defperatum , 
©r n-mts diffic te , qutn immo tnfufftcientiae meat 
impaft tle , qttod iu mtuori iuctptram , & de- 
mum tnctnJ:o amifrram , in maiori eonftitutut 
officio renovavt cmfum operit , & confnmmavi , luris in 

foro confcicntiae, vel iudiciali comp 'li- 
ta a Fratrc Pecro Qucfvcl de Qr.'ine Fra- 
trum Minorum (0 Praecurric prauemium , 
quod inc. Si quts ignorat ignorabitur 1. Cor, 
XiV.&c. llaecverbaponuutm Diftin. XXXVIlt. 
C. fttim ra. Def, ut plcna veriiat babeatur Ti- 
tulus primus Libri 1. De Snmma Tnmtate mc. 
Dig-us es Domme apetire Itbrum & folvete fi- 
gnacula ttni . Titulus LI'l"Lbri IV. De con- 
Jiimattone .utiliier , vel tnuttliter del. ego emm 
rogamt a plurtbut praefens Opm compilavi ; ti- 
Cti mutta iabuenm contraria prapttr mfiimna 

tet , & alia , ac me di/lraxennt ardna negvtia fidtm fervavi , non rgo autem , fed gratia Dei 
& diverja , aJistvrio tamen U/iut m quem 
fpersot . merttti Beatae Mariae Vtrginit , oc 
btati Franctfct cur/um operii confummavi , * 
quo tx/peBo mtbi pratmium reJJi , cui laui eft 
& glona per omnta /aecula (aeculorum . Amen. 
ftnii DireQormm turit. Deo gratiai . Notan- 
dum in fine libri lecunrli adfcribi : 

Vinum fcripton eebet bonnt lacobita. 

Nomtn fcnptorii Henttcus & ceteia Ccttlekt 
volant (lic). 

Io finc fubiungirur duplex Tabula, prima 
generalis. & altera fpecialis fuper quatuor 
Libros praedifti Direclorii luris . Scriplit 
hoc Opus Fr. Petrus Qiicfvcl Libris IV. ily- 
lo . praerer Iuriftarum confuetudinem , elegan- 
ti.tefte Waddinpo pag. 188. qui illudevol- 
vit in Biblioth. Vaticana tk Francifcanorum 
T icrana.Dc aliis Codd. vid. OudinumTo 
mo 111. pag. 1 168. 

In prima pagina lepitur : Libtr Convtntus 
Sandae Crncn de Floitntta OrJnui Minotum. 
Dtrcdorta lntti in foro confcienttae . & indi- 
tiali Fratttt Que/vel Ordims Slinorum . Num, 
4:2. In calce vcro ulrimae paginae legitur : 
DireQirmm Imis , olim MagiSrt Bernardi , r.unC 
eutem ejl armarti tlorenttnt Conventut . 

C dex mcmbranac. Ms. in fol. maiori Saec. 
XIV. exi:u';tis binis columnis diligentilfime 
cxararus, cum tirulis rubricatis & initiali- 
bus Librorum , juro, variilquc coloribus il- 
luminatis, &cum picltira in principio, quac 
auctorem Francifcana veile,qua Mlnorirae 
dc Obfervancia utuntur, inducum, & barba- 

(1) Hic Fnt»r Perrm Qucfvel , fuit Anglu«, Thro- 
lojut, & IC Ord. Min«r in d>cr*bio N 0 r»ieenfi , u 
fliruir Sive XIV. ncunte. 

(i) Scgufii in Ptdcmonro nttut eft Henricot , r\> 
Fpifcnpatum Ottienr-m . quem ah Vrbino IV obtinuir, 
Oltirnfii nonvne noriflimut. Crearui f.iit Arcbirpifco- 
put Ebreilun nll. > n circitcr mcci. De eo plura ha- 
be> tfUi Sirtm» loc. cit. pig. 360. fc^q. ubi tnimaa- ca. 
u. i de reltqtto repofita eft mtbi corona in- 
ftitiae, quam teJJei mtbi in illa dte inftus itt- 
drx , cui efi bonvr, c~ lnuf , & gloria per o- 
mwa faecula faeculorum. Amen. BencdtQnt 
idem Domtnut mrni Irjas Cbriftut , qni rft be- 
nedtflui prr aeterna farcula fttculorum . Amen . 
Eidem gtattti & laudet per infintta fttcula fee- 
catomm . Amen . Tum difiichon in laudem 
Opcris: 

Monftrans oifcurat lurit difoivere tmat, 
Extnci.t anttquas baec nova Summn 
trtcat. 

Pro /umma fummo fit Regi glot ia fummo . 
Explicti Summa fuptr Decreialtt tompilata 0 
Dvmino Arcbieptfcapo Ebreduncufi '. Deo grar 
ttai. Amtn. 

In prima pagina lepitur : Liber Convtntut 
Sanclac Cructs de Florrntta Ot dmis Minornm . 
Leclura.fiie Summa fttper Decretalei compo/i- 
ta a Dommo Arcbtepifopo Ebredunehfi . Nnm. 
41J. 

Cod. mcmbr. Ms. in fol. maiori Sacc, XIV. 
binis columnis dihgentillimc cxaratus , cum 
ticulis & inicialibus rubricacis, & piclura ia 
principio aurata & colorata , quac totum . . 
margincm ambit, & cum ft;mrrate fami- 
liae cuiufdam. Conftat foliis fcripcis 15^. DECRETALFS CVM GLOSSIS 
ANONYMI. t pag. r G Rejorii IX. D.Treeali im Li- 
bri V. (1) onn Glollis . Tc- 
xtus 

vertit hinc Suitimim , rput, cmnium, quae in lui 
Canrnico prodierint lludniilTimum , numiiuim latii 
mendsram in lucrm prodi.lTe. 

(II HifC el> Decrcta ium Collcftio a Raymur.rlo de 
Prm.f.nt Gri-gcrii IX. CftpCltaD.0 1 & Poenilentiam., 
iulTu riufdem PontilScil I11cubrata.de <|Ua vidcnrla eft 
Pr;ct«U> in ciui Summam Vcrcuac hdcciuv. foJ. fi. 
IIL 7- Digitized by. Google Plvt. II. Sin. Cod. VIII. x tus incipir: Giegoriut Epifctput .feivutjrrva- 
tnm Dei , dtlctin finii D»tloi>i>us cr Jcbo/aritus 
tsntvevfit Bontmae comwuianttbus falmem {f 
Ap»lttlttam »e»eJiaiouem . Hcx foctjkm pta 
rniptmutt difro/uu . Dcf. m pro fpn.iuaitiu 
facerequis bomapium compe l/atui . Concordaut 
curn editis in Corporc luris Canonici edito 
1 Pctro Pjthoto ikc. AugulUe Tauun. mdcc- 
XL*i. fol. Tom. 11. a pag. i. uique ad pag. 
311. Gloflae inc. Giegenut. /0 hmus Ltbii 
friucipio quinque praectput funt praenotanda , 
Vtdrltctt , quue // 1n1et.11» , quae maieita . quae 
tstilnei. Dcf. a/iei enim imllum imamemum, 
ttulU paBtt . vei otligmio tllictta m Jptruaelt 
iui ititt intervenne; & fi tmervennei nmt- 
lam obligentnem de futlo , vel ture tnductt , 
fupra de pattn , pedtanes . Concudant hae 
Glotlae in Grcgorii IX. Dtcreutei cum edi 
tione Vcncta A. mdxci. 4. iu quarum iine 
fubfcribtur Ber. 

II. pag. :oo. Decrcrales novae Dominiln- 
noccntii IV. (0 Textus inc Innoetnttui IV. 
in Conetlio Lugdum. tnnocentiui Eptfcoput ,fer- 
vut fervotum Dei , dtlttin filns Vntvrtfitatis 
Aiagi/irtrum & fcboianum Bonontae commoian- 
libui falutem & Apo/loltcam tenedifienem , 
Quum nuper tn Ctuolto Lugdun. quafJao, Con 
Jittuiiinet ftper cettts ertuuln dtiximut piomul 
gandas &c- Caput I. De tefcnpus inc Qaum 
in mulm lurtt atticalii infimiai reprobetur. 
Glufla inc. Qaum infimtai. i\on quod tnfimtas 
in muitii arttculil reprtbatur , quum tbfcurtta- 
tem & ctnfufitnem fequtmer inducat. Tcxtus 
dcL in Capite De vtiiorum figmficattont . & in verbis: nolumui aliis defenfiomtut , feu -uri* 
bus paiiium uttogeti. F.Xflicttar Decrstalrt in- 
ntcetitii quant. Glofla def. c idem de aliit 
ifUae non lunt cxptrfa in pnvtlegie . B. 

111. pap. jij Gregorii Papie X. Dccre- 
talts nonifimae ilne lcholiis. Inc lu nvmtnt 
Domim amrn Gtegonui Ept/copm , /tivui fer- 
vorum Det, dilrfln filj>i Vmvfrfueitt Magi- 
jirot U-n . & fcboiuiium Bouou. felutm & Ap. 
tcuedifl omm . Qjium nuper in gentia/i Cenci- 
tio Lugduntnfi . & po/l ijuit'dam Conjitiutiones 
fuper cents urtitttllt duxceimttt ptomul*au- 
dai &c. Caput I. De fitmmM Tnn taie, & 
fide Cash/tca inc Grrgor ui X. tu geneiali 
Conctlo Lttgdatstufi, ftdttis ae d-wta frtfej* 
fio . Caput ulrimum De ftnienna excommuiii- 
canonts def. ab ta non f>jf<mt per Sedtm Ap. 
abfoluttomt tenrfiiium abtniei t. Daiae l.uijdu- 
nt Kal. fbvtmaiu Vom f utflri am;o ttrtia, 
Expltctuni Decteiales uov ffimae . 

In primo foiio lcgirur : l/ie t ber tfl Cew 
venlui Sautlae Cructt de fittfmtiM 0>d Mi- 
notum . Drcttia/ei cumGllfts. Sum. 41C. 

Codex metibranac. Ms. in fol. m»iori 
Sacc XIV. binis ctlumnis , curn indice ru- 
bricarum in principio , imtialibus Capi- 
tum auratis & coloratis , Sc p Ouris ini- 
tio fingulorum Librorum ab aliou > antiqui- 
tatis cultorc pcrpcndcndis quarum primi 
Ponriiiccm mitra rotundi tauut rcdimitum, 
& vcllc alba indururn , cum pluvhli , fuas 
DccrctAlcs adilmti cuidim cucullatii Intt le 
genuilexo tradentcm cxhibct. Conlbt foliis 
fcriptis )10. PLVTEVS II. SIN. GONTINENS LATINOS CODD. MSS. II. C 0 D E X VIII. 

EVANG. S. MATTHAEI CVMGLOSSIS. EVangelium San£ti Matthaei com glolTis 
marginalibus , ck intcrlinearibus , & 
praevio Prologo , cuius initium 1 Ex 
Judaea , ficui in orJme pnmus pomtur &c. 
Tcxtus Evangelii inc. L ber geneiaiitmis lefit 
Cbrt/t, &c. GloiTa in Prolopum inc. Quum 
tnultt Jcrtpfife l vangel'a legtt ;! <r . foli quaiuor 
Evangeljiae , Matttaeut , Marcut , Lucai , 
Jtannts apud mciotts uoflros pmJus auQoritaiit 

(») ConftirotionM Tinocentii IV. Cl. Ic D«mi- 
aicu< M.U.U.» Arefcicr». Luc»nu« vu!j4»ic iu Con- comprtbati fuut tbiinere , fecundum figurts qua- 
luor ammalum, quae ojtrnfae funt Ezribieti 
tn fua v ftone &c. In texrum Evangciii inc. 
Mttttbaeut at initia Evahgeln fut, Lucat n<m 
eb tmtit. fed a tapttfnit Cbnjit geneiauouei 
narret . ttfui Ilebiatce .Sotber Gta,ce , IMmkT 
Laiiue . Textus def. & ecce ego vjbifcum J<,m 
omnttus diebut ufque ad con/ummauonem jitecu- 
li . Glofla def. qutd Ape/tolil ftr fuccei/itutl 

um- 

eilioruBi Supplcmente Teus» 11 t p«f. Mfl. •* p*f> 31 BlBLIOTHBCAB 

unn ofsli Eeclefiae premitiit. tioia qaed ujque 
in fimt fatculi non fnni d fmimti qui diVina man- 
fi<m> junt dgm. In uitimis dujbus foliis. cx 
alio f >rtau*e Codice tn hunc rranslatis , <* 
cum hoc compaclis legumurduo bcrmones, 
quorum piimus acephalus iucipit a ver- 

bis ftuniit) tua mnabtln jaila ejl , & 

ptirabiln videimr mibi &c. Def. fed JanHti od 
momttot.tbui , & Dei frsettftu ebediaiit, quu 
tenni cum eo viveie va/tatu, ipjo ad<uvaute &c. 
Alier in illa Evangelii *erba: Dixit Peirut 
etd frjum : F.cct no\ reliqutmmi &c. inc In di- 
tmfiunt emu.um tna noianda [unt , ut videhcet 
fnmo tclinquat bemo ea quae jmnt exira Je &c. 
Def mt ab eo ferfcBionem mentii acct\*rc , atque 
pratmtum aeittnae viiae cum fanBn mtreamur 
babere, ipfo ttux l.awt &t. 

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XIII. 
incunris , in cuius tegmine lc«itur : ljie 
Manbatut ghfatui efi aimarii ltanum Mi- 
r.nrum thtcutini Convtnm. Canftsc foliislcri- 
ptis $16. Sanctas Cbvci$ ARIST. QVAEDAM LOGICA 
fcX VfcTERI VERSIONE. L pag. 1. Libr ARiftotclis Topicorum 
VIII. ut io Cod. LXXVI. Plut. LXXXiX. fuper. Catalogi Tom. III. 
pag. 3-9. §. VII. ubi Librorum numeratio 
nulla erat. 

IL pa«. 8j. Eiufdem de Sophiflicis Elenchis 
Libri H. Ibid. §. VIII. ubi nnis imperfeaus; 
hcic autcm Ltber fecundus def. dt invtntit 
auttm muliai babete gratet . 

III. pag. 109. Eiufdem Priorum Syllogi- 
fmorum Refolutoriorum Libri II. Ibid. $. IX. 
ubi in fioe pro vocc figmrati legendum cft 
fignum. 

IV. pag. 160. Eiufdem Pofteriorum Ana- 
lyticorum Libri II. lbid. $ XI. 

Codex membranac. Ms. in 4. min. Saec 
XIV. cum lcholiis marpinalibus & intcrli- 
nciribus, & cum inicialibus coloratis. Con- 
fLc foln» fcripcU ip<J. IX. PLVTEVS Ul SIN. 

CONTINENS LATINOS CODtt MSS. X. C 0 D E X I. COMPENDIVM DECRETQR. RVBRICAE COD. QVAEDAM SVMMA 
Db SACRAM. MAG. LANoVLPHI SVPER IV. SENT. I. pag. 1. X"*Ompendium fuper toto Cor- 
K pore D-crecorum . Iuc. Li- 
ier Decreiorum iifitmfimt efi 
in tret partei , qumum prma vocatmr Dtfttn- 
Uionei , fecunda Caufae , tertia de Confectaito 
me . Def. & detetmmai librnm m duobui ca 
ftiuiit dt Sptrttu SanQo Tum legitur : Exfli- 
tit Cotnfendium fuper teto Corpore Decitiorum. 

II. pap. 3. *. Rubricae Decrenlium (0 & 
Clementinarum | pa**, 5. Rubricae Codicis , 
Dipcfli Vcteris . & N »vi Infliturionum , Au- 
thcnticorum , G llatiunis X de Confliturione 
Feudorum, & Librorum X. XI. & XII. Co- 
dicis, in quarum finc legirur : Expliciunt H»- 
tricae tvm Corpotit Inrit Civilit . 

(0 Orcrf tCTirm , lt Drcr«r»lium Rokrieie hibrbin- 
tur rt.»-- in <.-«.-e VII. Plnt. I fin fupr- p«p ad. 
f. II. 14 ■ t 4, Dtt Coacardtntist Onrt- 

•tram eum III. pag. 11. Quacdam Summa de Sacra* 
mentis abiirafta de Libro, qui vocacur Dh 
refiuuum Imrit ut in Codice VIII. Pluc I. 
(in. fupra pag. 17. ubi aufloris nomen , fci- 
licet Fr. Petri Quefvel , pra fertur . Heic a u- 
tem dcfi.iit in Capite CXXXVI. infcripto 
de Inceftu. & in verbis: Item adulteiium com- 
miitit , quia fptmfam afierius corrumpil ; iiem 
faciilegium , qu a res efi facra , ut in C. vir- 
gtnibui . Tum adiicitur pag. 1 72. b. Tabu- 
la quam accurariflima Canonum , de qui- 
busagitur, juxta matcrias difpofita. 

IV. pag, 105. LcQura Magiftri Landul- 
phi luper quartum Sententiarum (0. Inc 
fmn^amentum fnmum iafpit , fecundumfappbi- 

rut 

to digrltic . 

(») 1« eft Undmolpli-n Cir-cciolo- , Sceti Aodi. 
tt>r . OrJ. M.nor. ex i nifcrpo Siabiirtun Archirp. A- 
ir Krjno Nc»poU«o« »» A. ncr.c-xi U Digitized by G00 04. 

II. Cti. 
Ul 33 

rut &c. Def. qutm glorio/a dida funi de te 
ctvitai , im qua ip/e regnat per faecula cunda , 
td quam etiam ipfe noi petducat , emus regnum, 

cula faeculoium. AmeuT Explich Ledura Ma- 
gifiri Landulpbt fuper quartum Seuteniiarum . 
Cui fubiicirur Tabula Librorum & Capitum 
totius Operis . 

Io primo folio legitur : Liter Canvtntus 
Santlae Crucis de Floientia Qtdmit Minorum. 
Compendium fuper toto Ctrport Decretorum . 
Tabuta Rubncarum toliut liirtt Cauonict & Ci- 
vilit. Summa de Sacramentu abfiroBa ex Li- 
bro qui vocattir Qitefforium lunt. Laudulpbut 
fttper quaitum Senientiarum . Sum. 4} 3, 

Codcx membranac. Ms. in 4. maiori Saec. 
XIV. exeuntis . binis columnis , cum tirulis 
& initialibus rubricatis . Conflac toliis fcri- 
ptis 145. PETRI OVESVF.L DIRECTORIA 
IVRIS. Plvt. III Sw. Cod. L II. 111. IV. SVr 
f, mma, quae vocarur Dircctorn luris in 
furo crufcicntiac & iudiciali, coniputiti 
I Fratre Pctro Quelvel dc Ordmc Fracrum 
Miaorum ex iuribus Do£l <rum . & fonren- 
tiis di*crforum , ut in Cod. VIII. Piut. 
1. fupra pag. 17. Heic tamcn praeponi- 
tur t bula Capttuoj rotius Opcris , ac pn«. 
a,. hoc ir.onumentum legitur: Ifiud Direflo- 
num luiis emit Frater Btndellus de Vicedo- 
mmn de pecunia quorumiam de/unltarum , pro 
quorum ouimabas volu,t , quod pojl wariem 
fuam in armauo ponrreiur, & inde iu aeter- 
»um non dimovereiur . */ patet in Inventan» 
Arihaiii anvquo. In rine Excerptum legitur 
cx Lib. VI. de Regulit lum B.wfacu VIIL & 
tabula horarum ttnaulorom mcndum. 

I n primo folio adfcriptum efl : l/le Lber 
cfi Conventut SanSat Crucii de Ftorcmia Or- 
dtnit Miuorum . Dnetlarium utrtufqut lurii . 
tSum. 431. 

Codex mcmbranac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
binis columnis . cum titulis & initiahbus tu- 
bricatis. Conflat foliis fcriptis 418. MAG. BERNARDI CASVS SVPER DE- 
CRET. ANONYMI OPV» VLVM 
DE ORDINE IVDICIOR. I. pag. 1. /^Afm Ma<rillri Bernardi fuper 
V-* Dacrecalibus.cumbreviPro- 
logo . ut in Cod. VI. Piut. I. fupra pag. 
*<• S I. 

II pag. io<5. Eiufdem Cafus D.-crenlium 
Nmarum ( lnnucentii IV.) Ibid. §. II. fed 
heic dimidia fcrme parte breviores ; definunt 
enim in verbis: tnrujfa dicitur , ubi admonitio 
Cat. Lat. CoJd. Tom, IV. 

HOCCIL <U que VYwMingaj in Anna). Timo III. Scrl. 
pfii pn« ttliquii Commcotarict in q«.tn~ 34 

non praeeeftt , etiam fs eaufa fubefet f e. fa- 

cn fpatio duorum fuliorum va- 

cuo ad reliqua fupplenda relicto . 

III. pag. 109. Summarium Dccrecalium 
Novarum Gregorii Paj.ae IX. auctore Ano- 
nymo , valde accur.itum . 

IV. pag. itrj. Sequirur alia manu part 
Ritualis, in qua laitur de benediclione can- 
delarum in die Puriiicationis B. Mariae . 

V. pag. 118. Anoiymi Libellus dc Ordi- 
nc Iudiciorum iuxca formam Cinonum , & 
conluecudinem Romanae Curiae, in pmei 
tres divifus, in quarum prima ayitur dchis, 
quac litis conteflationcm praeccdunt , in fe- 
cunda iic his , quae cont 1 ;ltati.)ncm fequun- 
tur in cautla, & in terria rlc fententia < lifi- 
nitiva . & hisquae camdem fequuitur. Praeit 
autein Prologus , qui mc. Sedulis adijitaiio- 
mbus ve/lni, lievcteudi</ime Socic , Doimnt 
tiaet ofise digm(/ime , Revci en.tr amice cbarif 
fime , piurimum adboilatut, OfUt aggredior, 
mil'1 nempe d. jfinle , fid vobis , 6" ahis ntn 
mod.ce fru&ttu/um . Dct. ut cxpul/a omnt ca- 
ligine caectiam uhenu, w /ucem aiubuhnt con- 
gaudeutet. Lapuc 1. De ludtcibui OiJinariit 
lac. (JmJam /rudut diviuus efi lu/lttiam faept 
faepiui rectufen . Caput ulnmum infcriptum : 
<Jualiter & quaudo pnfi ftntemiam d ffimiivatn 
dttcai & valeai apjelUri , & qualuer ab 1* 
irrUutona appelleiur, def. cetera de bac ma- 
lena dic , ut exprefe notatum inveutei in t. «. 
m ItbeUo Magtjln Taucredi. 

Ii) primo folio legirur : fjbtr Couveniui 
Savttae Crucit de Florcntta Onlinit Minot nm . 
Cafus B/rnatdi fuper Decreiales . Num. 4)1. 

Codex membr<nac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
binis columnis, cum titulis rubricatis , & 
initialibus divcrfimode coloratis. Lonflac fa- 
liis fcriptis i3j. GREGORII IX. ET INNOCENTII IV. 
DECRETALES. I. p. 1. JQ. Grc^orii Papae IX. Decretalium 
Libri V. ptaevia compilatione , 
quae incipir Greganm Ept/copui &c. Rcx Pa> 
cijicui &c. ut in Codice X. Plutei I. fupra 
pag. 18. §• I. 

• 11. pag. 113. *. Sequuntur , veluii eiuf- 
dem Libri V. mantitTa , Conliitutiones nova* 
Ionoccntii IV. uc ibid. pa^. 20. §■ II. 

III. pag. 118. *. Aliae Conflinitiones no- 
TiflimaeGregorii X. ut ibid. pag. 3°- §■ HL 
Sed heic ftatim incipiunt a Cap. I. De Sum- 
ma Trmitatt &c. & a vcrbis : Ftdeli ac dc- 
vota profeffione &c. 

In primo folio lepirur: Ifie fiber efi Con- 
ventut Santlae Crucii de Floreutta Ordtnii Mr 
norum. Decretalet /sneglofa. Sum. 430. 

Codex membranaceus Ms. in 4. maiori 
Saec. XIV. binis columnis, cum initulibui 
C ru- 

tcnti.rum , nnJf fallitur OuKinni. qat «0« 
doJpho Sagaci Tom. III. pag. jsf. CU. 

ir. 35 BlBLIOTHECAK SANCTAE CrVCIS rubricatis & coJcratis , & indice in princi- 
pio alia manu. Lonllac foliis fcriptis m. 

GVIDO DE BAYSIO APIWRATVS VL 
DECRETAL. 

APparacus Sexti Libri Dccretalium com- 
pofitusa DommoCjuidoiie de Baylio 0) 
Audicorc Domini Papae, Archiducono Bo- 
nomcnli . Prooemium inc. Vtnertnlibut & 
dtfcreus vim DuHtiribas Vmvtrfittiit fibolt 
rium Bonemtt dtgtnlium , fratribtti <f «micit 
cbirtijtmtl Quido dt Beyfio Benontthfii Anbt- 
dttconui , Dommt Ptptt Cayrllanut , uuuc if/iut 
litttttrum centrttl ' ciarum Audttor faluwm t» 
to, tfui untcttiqut iribuil iuxta voium . Velirn 
devidut prtcibut& amort. Dtl o Afu/ioioium 
frimtfi feificere digntril ievner lucbotmm 
boc tft tura tiut dt C. dijlinft. 1 1. 
rtvtrm iu fint. Apparatus inc. Bomjactui ■ De 
Jiuwficio btbtmar . Dcl. ob hc nott carent vi- 
goie friviirgu , cum iunc fctlicti iure tntt/ii. 
gtntur fttvt &c. Exrltcit Apjtratui Scxit Lt- 
bri Decrctalium Damim Aribitiiaconi Bonwen- 
fil , Deo gittitt . 

In primo folio notarurr» eft : Ltber Con- 
ventui Sanilae Ciucu dt Flereniti Qrdimi Mf 
nerum . Appintus Arcbiditcom fap.er jexto 
Decrtialtnm. Num. 419. 

Codex membranac. Ms. in fol. Saee. XIV. 
ineuntis , binis columnij, cum corrc&ioni- 
bus & plollis marginalibus & cum initiali- 
bus, & ticuliscoloracis, & rubricatis. Con- 
itac foiiis fcripcis 146*. BERNARDI PRAEP. PAPJENSIS BRE. 
VIARIVM . INNOrj. III. CON- 
STITVTIONES. I. p. 1« "DReviariumExtra Bcrnnrdi Pracpo- 
-LJ fitiPapienfis cum glollis margina- 
libus ubcrrimis vcerum luris Canonici inter- 
pretum , io libros quinque divifum . Lib. I. inc. 
Vtnite , & dtfcitr ,filn bommum , & nolitt lud.ct 
re fecundumfteiem , ftd iajium tudicium tudica- 
te , ut ofiendmtit voi diligere iujiitiam , qtii iw 
dicmtn terram. Glofta inc. Foimavit Dammat 
bomtnem ad imtgmem & fimilnudmem fuam . 

eguiii iurn , & Textus dclinic in titulo De r a 
io vcrbis : Si /upm ovei commuui , & pa,'ior 
nrfcn. GlotTa vero : Cener ale eft , ut qui do 
lum «ilegat , if/um pn.bet /f. de probat. I. quo- 
rnm C. qni dolum. Expliat Apparaiut . Deo 
gratimt. Exflac in anciquis Coilcctionibus Dc 
crcralium cum Anronii Auquftini Epifcopi 
Ilerdenlis, & I»c. Cuiacii notis 1'ariliis ex 
officina Nivelliana MDcix.a pao. 1. ad p. 149. 
Ipie aurem auctor, qui diem extremam obik 
A mccxiii. Brevtanum Extrevagam um iofcri- 
pfic , quippe quod in ea collegic . non tam (1) De co F.briciu» HU McA Tcm. III. reccnriorum , quarrt anciquorum Ponrifi- 
cum , acque Conciliorum Decrecales , nec 
nop vecerum Patrum fcnrcncias , quae a 
Graciano praecermilTae . cwra eius Decre- 
cum vagibmtur, undc haec Compilacio ap> 
pendix quatdam Graciani elTe videcur. 

II. pag. v 6 - Innoccncii III. quinque Par- 
res Njvellarum . Primae Parris Ticulus pri- 
mus, qui infcribicur : De fide Catboiicm & 
iiumma Trmiiate, inc. Ftrmiier credtmut & 
fimplicittr coniitemur , Prima glolfa eft ad Ca- 
put Dt Uatrtticit, & inc. iii ptrfi/imnt 10 com~ 
tumacim &C. mlioquin utn efent tradrndi mdici 
faeculan , tW relmquendi . Quinrae Parris Ca- 
pur ulcimum De fubfidio Jerrae SmnBae , 
dcf. untverjalit Synadm oratitnum , & bcnefi- 
ciorum futnum faffr agtuat imptituur , ul tn df- 
gnm frtficitU ad faluitm . Vltima , & unica 
glofta ad iftud Caput efl : Httc tft qutedtm 
dtfpofiiio terptoraltt , & ideo eam non euro glof- 
(art . Hacc Collcctio fc lum conriner illos Ca- 
nones, quos Innocencius Papa III. condirlic 
in C mcilio Lareranenfi, dc qua verba facic 
vir clariis Anronius Auguilinus in aureo 
Qvufculo de quinque veteribus Colleftioni- 
bus Dccrccalium Epiftolarum , quod prae- 
mifit anciquarum Decrecalium Coliectioni» 
bus. 

III. pap. 10S. Alia mulro ubcrior Oille- 
flio Conliicutionum eiufdcm Innocenrii Pa- 
pac III. iu Libros V. divifa cum fchol is, 
in Codicc timen ancpigrapha. Liber 1. inc, 
Innecentiut 6'c. Fiimittr crcdtmut & fimplici- 
ter confuemur. Scholia inc. Fiiet enim fimpli- 
Cibui verbn eft proponenJa . Liber V. dclinii 
in Tif- XL. Cap. XXVII. & ia verbis : u* 
commtfa Atfltat , & flenda ulteiiui non com- 
tniitat . Scholia definunr: magn ngtde cttmet 
tgitur quae/l. de falfaritt ad /alfariorum . Haco 
eft fccu itla Coileclio D:cretaiium Innoccntii 
III poft Concilium Lateranenfe compilata , 
quae continet noo folum Canones eiufdcm 
Concilii, fcd eciam reliquas Dccrecales, quas 
poft primam cnlicclioncm cdicterac idem ln- 
nocencius Pontifcx • Exlhc auccm in cir. Col 
ledione a pag. 739. ad pat». 79<S- quemad- 
modum ctiam Glolfac . fcu Ichoiia ibid. a pa». 
79;. ad pa?. 843. Hifce auc.m fcholiis , 
plcrifque fubfcribitut h. & nonnullis P. 

In primis duobus foliis, quae ex alioCo- 
dice abfciiTa pro huius cuiljdia compacla 
hcic fucrc , Capita quaedam Canonica ad- 
fcripta funt ; & in ultimo habcntur ttcs In- 
noccntii III. Excravasanrcs | prima eft ace- 
phala, & dcf. qtti veln . & pe-ftt baerettcam 
coufunJtrr piavtaitm . Alrcra inteijra tnc Pe- 
trnt Pitconai & AUntcbm S. leamiit de Piui- 
tt, fut nnbit n.fir.ittttone &c. Tercia mutila 
in fine infcrib. Abbttt S. Trmitaiit de Malt- 
born. & inc. Stgnficafti uoht ftr ttai liutrtt, 
quoi qu-jm qtiidam mal'ficut &c. Tum legi- 
tur: //.'.- Liber t/l Conveutui Sttiflie C.rucit 
dt Florrntig Ordmts Minerum . Bi tvitriura 
Beruardi . 

Co- P'5 Digitized by G( 37 Plvt. III Sin. Cod. VII. VIII. IX. 

Codex membranic. Ms. in fjl. Siec. XIV. 
ineuntis, binis columnis, cum titulis, & i- 
nitialibus rubricatij. Conftit foliis lcriptis 
U7- ineuntis, binis columnis, cum titiilis & im'. 
tialibus rubricatis.CWht roJiil fcriptil 104. R. GOFFREDJ DE TRANO SVMMA 
SVl'£R DECRETAL. FRATRIS MARTINI POLONI TAB. 
SVi'ER DECRETO . T C4. 
VII. Abula fuper Decrcto & Dvrrctilibus 
compilata a Fratrc Martino Djmini 

SVmma Domini R. Gofircdi de Trano («) Papae Poenitcntiario (>) , praevio Prolo;;o, 
fafta fuper Rubricis D^crctalium, tk in cuius initium cit: Jnttr alia quat td fidettum 

Cbnfit dotJnuem fcnpta juut . Finis : a pnma 
luiera ineboetut uf/ue ad txtremnm Imeram al- 
pbobeti deduxi , ipjo iuvante , qut tfi prtnctpiuttt, 
& finit, qui efl btutd:ilui in fateula fauuh- 
Tutn . Amtn. Tabula inc. Aaron. Q*o4 Aaiun 
fecerdotium apprebeium Di, XXII. Jactofentle . 
Dclinitin vocc Zmzania , & in verbis: quod 
d/abolut , tomquom inimtctti bomo d,c:tur fuper- Libros V. divifa. Prooemium inc. Glofft 
diverfitas intelltgentiom textut nonnutniuem ib- 
tenebrai . Def. fi ijtiid in bjc direro, quod vi 
dtatur contrarium veritaii , ptritioium cerrf 
cJioni fubiicio , & expono . A'*)« fi quid aluer 
fapiiii , baec vobit Dominut revelavu , & q*e- 
lis tgo fum in fcriptii o/ittum , tales aliot tf 
fe vo/o intellethrei meerum . Libri I. Rubri ca prima De Summa Trinttate & Fnle Ca- ftmmart zmzantem , quaudo inttr Cerdntalet 
tbolica inc. Ptfl Prooemium , in quo brtviter 
edocemur , qualiter baec nova compilano fafia 
fit, veteri dsffolutt. Libri V- Caput ultimum 
infcriprum De regulu ium dcf. confiJera , 
quod uen omntt , qui Summam babiturt funt , 
balent Apparatum , & prapttrta maliii repeti , 
quam deejfe . Explicit Liber Summat Cefiedt. 
Oet granas. 

Fmito libro rtferamut grotioi Cliifio. 
VnacumCodicistegumcnto compattum le- 
fritur Pontificium Diploma, cuius hocinirium: 
Ctegurit» ( lcil. X. ) Hpifi opui , fervui fervotum 
Dei , diledo jitio Abbuti Ahneflerii Senelet Aio- 
riae Flartutin. falutem &■ Apcflolicam ben. Sub 
rtligiouii baktu vacootsbus piae vitat fludio 
ita dtbemut tfft ptopmi, ut in divinis beneplt- 
titit exfequendis maligncrum non pvjjtnt «bjla- 
tula impedire . Quum ttaque dtletli filii Abbas 
& Conventus Aioneflttii Valltt Vmbrofee ad 
Jlomanam F.cclefiam nulto medio pertinentit Fe- 
fulanoe Dioec. ficitt accepivtut , U nonnullis , qui 
unmeit Dcmini recipere in vaeuutn uon fnntii- 
dent , fuper pejftfiontbui , & eliis benis fuis ia- 
iiinoi , & tnolrjlios mulitfticti petiamur , Ntt 
torumJem Abbetn, & Conventut provideie quie- 
ti , & molejlatoium iffinm mfiltntin cbviart 
velentes, difcreticni tuee per Apojlelico fcripta 
totandamut , quoienut eifilem Abboti , & Con- 
veutui protfidso e(ficccis drfeufionis ojftflent , » >n permittos ipfiil contto indulto piivi/egiorum 
Sedii Apeftelicee eb ohquibut indtliie molefto- 
ri &e. Dotum l.ugduni Kel. Mttii Vinnficatut 
ocftri auno tertio . 

In primo folio lcpitur : Jfte hiitr eft Cen- 
ventui SanlJat Cruct dt Flortntio Qrdims A1i- 
norum . Summo Gojfctdi fuptr Decrttoltt . 
Num. 417. 

Codcx mcmbranac. Ms. in fol. Saec. XIV. dijcordiom fecii ex. I. 1. VI. de ele.l. licei , 
Hicindcx, feu Tabula , fcu cciam quo pro- 
diit ritulo, Aiorgoriio Dtcreii , in qua au- 
ftor tam Dccrcti, quam Dccrctalium dicUo- 
ncs cum carum (ignillcatione per ordinem 
litterarum digeflit, Juccm adfpcxit Argenti- 
nae «cuclxxkvi. fol. & aiibi plurics. 

Subiicitur pag. 118. Forme Decrett , tjuae 
inc. Forma Decen fuper tlethont per formem 
tomptem jjt tttiter pottji fotmeri &t. 

In primo folio lc^itur: Ijle Ltber efl Cen- 
venius SenfJae Crucis de F/er. Otdmit Ai-n. 
AiertimoHO fuptr Dtcrttum & Decrete/et . 
Num. 416. 

Codex membranac Ms. in fol. min. Sacc. 
XIV. binis columnis , cum tirulis rubricaris , 
& initialibus coloratis. Cor.rtat fjliis fcri- 
ptis 118. 

GREGORII IX. DECRET. NOVAE. 

D. Gregorii Papae IX. Dccrctales No- 
vac, cum fcholiis , & «loflis vana , fcd 
antiqua manu\ ut in Cod. X. Pl. 1. fupra 
pag. a8. $. I. In fine lcj-itur : AiCCXXXIX. 
Bergeguouui Netartut d.clut de Catonne fcri- 
ffit loc . Deu gretiet . Exptiamal Decretel.-t 
Sovae . Ameu . Codiccm cbudunt verficuli 
bene multi Librorum Dccrctalium fummim 
exhibentes. Inc. 

Pors prior Oficit parot , Ecclefiueque Ati- 
wfires . 

AUero peri Teflet , & cettra JuJicio- Codex mcmbranac. Ms. in fbl maioriSiec. 
XIII. binis columnis accurati:lime exaratus, 
cum titulis rubricatis , & initialibus colora- 
tis, ac cum rudi pictura in principio , quae 
C > Pon- CtJ. 
VtlL etu\ 

IX. (1) Floruil Sarcnlo Xllt. & f«il r»pit Jnb.<i«cnnai 
tt Cjp«!lanui . Prcdiil laiftn hicc Summi V.-nctmA. 
Itccccxci. pcr Bcn ...lirum At Tfidino de M nt .• Fer- 
r>'o . Vid. MinGaro in A*1nion. .J Ftriricii Bihlicili. 
Med. Tom. III. ptg. 67. Confule Cl. Sartium dtf cli* 
iU Archifynuuiii Bon. Pr»f. To«. I. P»n. L p»j. )■»'• ubi iofum S. R. P. Cirdintlem f-jHT: < 

(1) Mutinni Polonu» fuit Clementii IV. Gr-frrii 
X. Innocemii V. Ioannii XXI. & NlcoU I. P«n.ten- 
tiiriai, &C»pellimn. dc quo vid Quctifum & Ech 
dum imer Scripc Ord. Pnedic. Tcm. L pt|. Digitized by Google (M. 
X. 59 BlELIOTHECAE SANCTAE CrVCI? 4 0 Pontiticem in cathcdra fedentem cum mitra 
defupcr aperta, &infulis, & diclaiitcm cui- 
dam adftanti repracfcncat. Conftat foliis fcri- 
ptis 100. Prologo , uc io Codicc L Plut. I. fupr» pap 11. GRATIANI DECRETVM 
CVM EXPOSITIONE. 

T^VF.crctum Gratiani cum Expofitionc B.ar 
XJ ptolcmaei Brixicnlis In primo folio occurric epigraphe : Hoe 
Decretum e/l Armarit CoHVtmimi SanSae CWr- 
eit de llorcntia, & fnit bonat memoriee Fra- 
trii TbeJaldt dtlia Cbafa. Decreium. M 414. 

Codex membranac. Ms. in foL maiori 
Saec XIII- binis columnis diligentiflime ex- 
aratus, cum titulis rubricatis, & initiali- 
praevio brevi bus coloratis. Conftat foliis fcriptis 560. .1 < ' l. P L V T E Y S IV. S I N. PONTINENS LATINOS CODD. MSS. X. C 0 D E X GRATIANI DECRETVM. C i' L ?n- «• r^Odex eft ancpigraphus , fcd 
c>,ntinet priaio Bre»i»rium 
Bornardi Pracpofiri Papieulis , ut in Cod. COncordia difcordantium Canonum , fcu 
Decrctum Gratiini , ut in Cod. 1. 
Pl. I. fupra pa j. 2 1. H:ic camen fcho- 
lia func diverfa , & pag. infuper 280. figu- 
ra quacdam fatis curiofa Coguationum gra- 
dus exhibensdepicla cft Scholia inc. Ordtnatu- 
rrti SUgtfler Granaaui Dtereiaipfa , olnui mgrt- 
ditur a Jivifione inrit, quoJ 1» duo Jtvuuur ; 
frimo in rw viJelicet naturate , & coufuttuJi- 
mt &c. \n iiic func idmodum rara, ac fubii- 
ciuntur Capica duo, fcilicct 1. hrumtntum 
quod violcnter jit , nart cngttur fmil objervare. 
II. Non potefl quit (mi/acere de uko peccata , 
4 um de emntbut . Tandcm Codicem claudit 
tabula quacllionum quae in ipfo conti- 
ncntur. 

In primo folio Icgicur : Liter Conventui 
SancJae Crucn d< threntia Ordrnii Mimenm . 
Decretum pofiii/otum . Xum. 434. 

Codcx mcmbranac. Ms. in fol. Saee. XIII. 
binis columnis, cum tirulis rubricatil, & i 
nitialtbits coloratis , & initio Librorum , & 
Titulorum piduris quibufdim rudi penni- 
dllti, & cilamo delincatis . Conflat fuliis fcri 
ptis 308. 

BLiRNARDl PRAER PAPIF.NS. BREVIAR. 
GKKGORll IX. ET INNOC III. 
DECRETALES. VI. Pl. III. fupra p, 35. $. I. item cum fcho- 
liis . In averfa primae paginae parte occur- 
runt in margiiM . mtiqua itcm manu defcri- 
ptae , pofitioncs quaedam caulTarum Eccle- 
fiaflicarum Dioeceiis Florentinse . 

II. pag. ?o. D. Gregorii Pipae IX. De- 
cretalium Libri V. cum fcholiis, ut puto, 
Tancrcdi Archidiaconi B.)nonienfis , qui flo- 
ruit A. mccxx. Libcr I. inc. Clemem III. 
Ancontiano hpi/copo pari C. fignjfcavit. Prae- 
terea Je lege tl/o , vel errore , quem civei tuot 
ajfcrit fi/iiuife. Liber V. def. ficut ipfe Ar- 
cbirpjcopui ftatmt , & praecepit . In cit. Col- 
lcct. Ant. Aucuftini a pa;*. 150. ad pag. jij. 
& cft fecuada Coileflio. live Libir fccundus 
D.crcnlium colleftus pcr I.ibros V. abloan- 
ne VallenG. Gi^ila inc. Hot caytu/um dtci- 
fum cfi ab eo I. de lu.laeti figwjicavit . Djf. 
fummui vera inicrpret /).-«< e/l . qui tiatiam 
intei pretandi , cui vu/l in Spiritu Sar.flo , Afo- 
fioh fCj/.iuie , cor.ced'! , cui gloriam & bonorcm 
referiintti pcr infiana flcculorum Jtfcula . A'f.en . 

III. p-.g 130. Inn>c«:-.tii III. Dccterale» 
Li'j-is V. <«). Praccedit Prolopus , rpi inc 
hntttmim Epifcoplt , fn vtn feivomm Uei , m- 
tuverfii Magifrii & fibotaribut Bjnom>*e csm- 

' . /: j n leneJr :lim- 
ufinutitione piarfrn- fO Hi-c rfl primt Collfftin Dccn 
Itaie 111. & Ltbtr III. iiciur. mnrtntibmt fimtm & t 
nrw . Deitoiieni vejlrat 
thm, Imnttefcat. D.*f. tam in imeStiii, quam 
im febjlit. Vbri primi Tit«'us p:imus De 
Cauftumtianikns , irtC, IJem Stwntn. Atcbiepi- 
j< f < , & Epifcopa Treern. Ojfum imnet uvum cor- 
pui fitami m Chufi» &c. Liltc quintus eft 

im- 

lanocentii III. >iujc intrr tnti<ii:>» DtcrMtllum Colleftionc» cfl Col- Digitized by Google 4t Tlvt. IV. 

iiiij.crfectus , & definit in Titulo Dc r.ovi o~ 
perit nuntitnone , 6: in vcrbis : de mmmuui 
frtttum ■■■ con. f. t. ptr A. f. m. & tn vir. 
tbe. d'f. prtte. qut. emni . . . . , ln cit. An- 
tiquis Collctionibus Anr. Aueuilini a pag. 
5iC. ad p.ij. 413. cit. Tituli Imea 10. qua- 
re poflrcmi o&o dclidcrantur Tituli. Glof- 
fse, feu potius Introduclio in ipfas Gloflas 
ira habet : Pofi comp-lattenem Dectetermm fa- 
ilam a Gtatiar.o , mu/iae a Romana Curia De- 
Cietalet Epij/olae manaverunt , quat Matjijler 
Berntrdut , iuuc Praepojitut , pojlmodum tpi- 
fcopus Ptptenjii , ad fiudentium uitlttaicm jub 
cempeteniibm iiiu/11 compi/avii , quaedam anti- 
qaa tura imterjerendo , & vocatur Cempilatie 
primt . Pofi itlarum compilatienem quteiam t- 
liae Decretales a diverfis Apojio/icis tmauave- 
runt, quai Magificr Giiberimi adinjltr pnmae 
Cemptlaiienii Jub liiulit coltocavit . Vofi ilium 
vtro Magtfier Alanui fuam Compilatianem r(fe- 
ctt.Tandem Magifier Bernardat Cempojicllanui 
Arcbidiacenttt , in Homana Cuna moram facient 
attquontam, dt Rcgjlrii Dommi Inuocentn Pt 
pae unam ftcil Decretaiium Compi/ttionem , 
./uam Rononiae Jiudeutei Rommam Compi/atto- 
nrm aliquanto tempore voctvtrunt . Vtrmm quia 
in tpja Cempilttitnt quaedam rtperiebtmmr 
Decretaiei , quai Romana Curta refutarat , ficut 
hodit quaedam funt 10 fecundn , quat Cmiia 
ipfa non rectpit, idcirce jelicis recordatiomt 
Domtnut innocentius Papa UL fuat /iec>ete/es 
mfqut ad annum XII. editat per Magijlrum Pe- 
irum iieneventanum iSoianum fuum in proefen- 
li tpere cempilatat, Bononiat fiitdtnttbut dtjli- 
ntvit • Poj/ i/ftrum receptionem , Magtjitr lean- 
nei Galenjii Dtcrtiales emmmm Apt/hltcerum , 
qmi pratctffetunt Innectntium , de dicJu Compi- 
iationibut G.ltbtrtt , & Aitni extttheui , quam- 
dam Compilatiomtm ordimavii , quae bedie mt- 
d.ae , five fecundae Decretalet dicuniur \ Juprr 
quarum expofttionibm plwtt Dodottt Bomomat 
Jiudeuiet G/offai plurimai , variat , & dtvtijjt 
pofuerutt, ty Apparatms p/urts fuper tat fcrt- 
pjerunt ; & quta de ditin Apparanbui , epiuii ■ 
net jlmdenttum erant divrrjti , Jtuteultae jue 
cenfufae , idcirca ege Tancredui Eonemenfit 
Canomcui , qualtfcumqme Dtctttorum Magtj/er , 
td muliam mfiannam fecioium meorum me/io- 
ra, & mtr/iora de ditlis Apptrttibut cetltgeni , 
ex ingenio mto quaedtm inierfei endo , ficnt & 
Jigmt gleffularum fingu/arium dtmonfiratur , 
pnmat , & fecundas Decietalet, pioui mtliut 
poiui , gloffulovi ; fed fuper prarfeuii ttrlit 
Compiiatient non Apptratum ftci , fd tmditn- 
do . ttque legrn lu qaatdata in lifrt metavi , 
quat fitoiarei quuam abf.iut cenjiitttio mta 
de librt meo extrtxerunt , & pro Apptrttu ter- 
titrum iifmtM miti intitufjvriuni . Nunc autrm 
dtcendi tfjtcie ad muttorum uijlantiam reaffum- 
pto , prae/m. rm ttt tiam Cempilattentm cum di- 
figtntia , Ommhtt favemt , ghfabe , & Cenfii- 
tutionts Cotictlit jtcxime ctlebtati, & imt t 

(1) Etlitlif h.ac Pricfationem d fqarfUf in itlftfttftfit 
»4 EpiBuUm Innrc nrii II!. yau Vbti l. &5>rtiut<1c 
Cl. Archigymr,afii Uui. r.-c.K,.. Turo. 1. Put. 11. N. COD. II. 4; 

Dommt hno:en:'to Papa III. peft Xll. antivnt 
edita , taiu /n Apparaniut t nie ftSii , qtiam 
m Loc , qurm «rd ntre dijpor.o diligenitjjivitiol- 
loitbe T. GloiTi I. in ilias voces tituii jervut 
Jervorum IJri &C. inc quia qui mator eji nf 
ter vot fit mtwjler vrfiet vc. Fincm non da- 
mus, quum.uri diximus , Libtr quintus li- 
ne caicit. Hiuc p^tct, quod PjDcirolum Ur 
tuit aliolque multoii cjtii de Tancrcdo Ar- 
chidijcono Bononijiilc JLriprcrunt,coucinnaf. 
l"e illum Glolli» in primam,& f.cunuam 
Collcctioncm antiquarum Dccretalium , de- 
cerptis ad cam rcm cx aliorum Commcnta- 
riis.quae utiliora fibi vila funt , Sc multis 
ctiam cx fuo pcnu depromptii: i.i tcrtiam 
vero Coilectionem primo quidcm Glollas ad 
eum modum.quo dc piima & fccunda di- 
ctum eft, conr.cil.lle , qu s cius auditurcs , 
co infcio, in unum corpus rcdaftas , lub 
cius nominc in lucem cmifcrunt ; deindc ve- 
ro Commcntitiis pcrpctuis ea.uilcm Collj- 
Uione.Ti illullraiJe . prolitis i • cim remCo i- 
Aitutionibus Concilii LaKranenHi III. per 
eos dics cclcbrati , & Dccrctil bus I inoccu- 
tii III. poll annum duodecimuan ediiisfQUu- 
niam quae prioriblll anuis du irlccim c.litje 
ab lnnoccnti j fucrant, in tcttii ipfa Colje- 
clione coi.tincbantur . QujIc iliud lit. iam 
ab ipfo in rchta l'raef. (0 ad Ccrtum Di--r«ta- 
lium Coik&ioacm i lc iiluflraram zudivimus. 

IV. pag. 138. Sequirur ciulilem Innocen- 
tki III, PeeretaliamCollediu fccundi, q jae 
intcr antiquas Collcctior.es D.cretalium cfl 
Collectio IV- live Liber IV. 1 adcmque eft ac 
illa. quam rccenfuimus l J lur. lil.Cod.Vl. fu- 
pra p. 3«5. $. III. ln hoc tamen ioter fj ditfe* 
runt hi duo Codiccs , qtiud exemplum prio- 
ri» Codicis continct n<»n Iwlum Rcfcripra 
Fapae Innoccntii, (cd ctiam Conllitutiones, 
quas edidit idcm Pouifex in Conciiio Luc- 
rarsenfi ; at in hoc poll.-riore O dice eiufdem 
Pontiiicis Refcriptt tantum contiaentur, & 
ConlUtutioncs ab eotlcm ediue i.i Conctlia 
Lateranenli fcis quacouc locil tantumnui- 
do irtdicantur, iategrae tamcn hvbent-.ir tcpa- 
ratim in fequcnti §. V. Divil 1 autcm cl! hacc 
cuarta Colkcii > , ut aliae trcs, in LibrosV. 
& incipit a Tit. be Rrftriptit, cuius prima 
veiba funt: Quum ttutiugai htterdtm , ftstd 
laici ad Mtmtflerit, tvuVttfntti &c. D^ttnic in 
Tit. De vtrbornm JfgaificttitMe, in ver- 
bis ; & fieudt u/tttiut non comicr.tei . Li di- 
clis Ant. Aunudini Collcftiun. a pag. 741. 
ad pag. 79C». Primi Glolla in voccm falitm 
obtdtrt dicti Tituli Dt Rejcriptit efl : Eadetv 
quetfito proponitur fiiprt t. td laec lib. t. VI- 
tima in ultimi Tit0.il voccm petuittniitm ita 
habet: mtgit ngidt cum to agit . Suptt de 
jtlfttiit td jt/Jaticrum . io. (»j Tum fcquitur 
alia manu tabula kubricarum. 

V. pag. 154. Conrtitutiones Concilii La- 
teranenlis fecundi ab lanoctntio Pipa tertio 

ce- 

(1) Htf GlciTic. Uo fcht>:i> ccr.cordanc cam iit. 
qutc «dfctt laudatut Antuniua Augullinuf in CiCi A«- 
«14. C«illcC*. in calce a pag. •«! pag. l+j. 43 

cclebrati finc titulo. Prima Conftitutio Dt 
fije LoiMca & Summa Trimtate inc. Ftr- 
muer crtJimui , & Jimplicittr coufittmur .Glof- 
fa inc. Fidti en.m jimpliobui verbn ejl piopo- 
ntnJo cr preeJicanJa . ut XXIII. dt. >jmi £>/- 
fcopui. Vuimi Conflitutio Dt luJicut def, 
quurn mhnU malum txfiftat viam Dvmim non 
cognofctre, qmim pafi ognttam rttiant . Ex- 
ptictiini Conjtuutioiitt Ltncitu Laitrautnfis fe- 
eunJt . Glolla ultitni def. iJem tjftt , Ji coa- 
flus tffci couJitiDuali conJiiimti , ut XLV. D. Jt 
InJaen. Haec quoque Collectio dividitur ict 
pmcs V. & eoiwinet Conftitutioncs cditas 
ab Innocenrio 111. in Concilio Larerancnii , 
praetermiiT.s Reicripris, five Detrecalibus , 
quas conriidit ideftt Pontifox. Tandcm pro 
huiufce Voluminis c.jmplcmento in ultim ) fo- 
lio arbor Cojniiioois occurrit diligcncillime 
dclineata . cum ubcrrima item glofla , 

In prima piaina lccitur : Ijlt itter tji Con- 
xeniui Sandae Cructl Je Flni tulta OfJtms Mi- 

•atrmm . Dttreiaiti \eJIHlaiat . Hnm. 435. In 
calce vcro papinac yo. nocacum eti : Qjt- 
jlo liiro e Ji Maejht ltice;o Ja Pija. 

Codex mcm:ir.ui.ic. Ms. in fol Siec. XIV. 
ineunris cum titulis rubricaris, & initialibus 
coloratis. Conftat foliis fciiptis 265. GREGORII IX. DECRETALES CVM 
SCHOLIIS 6ic. BlBLIOTNECAE SANCTAE CuVCU I. pag. D. Grcporii Papae IX. Decre- 
talium Libri V. cum i>lol1is perpccuis , uc in Cod. X- Plutci I. fupra p3g. 
»8. §. I. 

II. pa<r. 188. Anonymi Traclatus ancpi- 
graphus theolopicus , fiveSumma de Deo . & 
de vcritate Fidei Catholicac. Inc. F iJti tfi , 
ficul AiCil Apofiolut , Jul/jltinin ttium fjtran- 
Jarum argumcntum ncn apparenrium ; Jiiut e- 
nim vero itleci.ene diligiiur Dem propter ft 
ipjum fuptr cmma , ita veni JlJe ac juiefciiur 
prtmat vtntati fuper omn:a propter ft . Dcf. 
quia in prtma Loc verbum efl figmjicat confu 
fe ttmput , ih couttufient veio dem mtnate . 

III. pag. 212. Anonymi aiiud Opufculum 
acephalum theologico-fcholafticum , iu quo 
agitur de fruitione , quod incipit a verbisi 
Vfui Dti , aui tji bonus , & fic touitm <& lt- 
cnum tfi Deo uri Del. fic fitnt crtaimat a- 
lio modo . In principio huius fragmenti ma- 
nu antiqua , fed diverfa adfcriprum cft : Ijle 
fixttrnui cum fcjHtutt foito viJcmur tfft olie- 
rtui Optris , f»am Summa. 

In cilce Gregorii Djcretalium haec nota 
adjjonitur: lfi e Mer tfi depuiatus ad ufum 

Fiatns Bouanni de Orjnt Fratrum 

Minorum , qutm littum dcdt Fiater GtralJut 
Fratrum Minorum Generalts Mtwjler F. R. . . . 
eiufJem Otdtuis & Canveuius aj eius ujiim in 
viiafua tjuanJo diclui Frater Uoiiatmus migra- vtt ad Domtnum. In fioe vero totius Codi- 
cis hacc alia . Ijiat rei fuut ad ujum Frairii 
Accurjit dt DouJaniimnSc. paullo iuferius: Ijie 
iitti tfi Couvtmut S. Crucit dt Flortntta Otf 
diuti Mmotum. Decreialei glefatae . t\um, 4ji5, 
Codex membranac Ms. in fol, Saec XIV. 
binis columnis, cum titulis rubricatis ,tk lif 
teris initialibus pi&is , & indiculo Capicum 
in principio. Conftat foltis icriptij 125, DECRETA EX SS. PATRIBVS. ClJcx efl initio mutilus, in quo 
nentur varia Decrcta cx Sanclis Patri- 
bus, Conciiiis ■ «Sc Bullis Summorum Ponci- 
ticum, quae prupcer Codicis mucilationem 

initio carcnt. Prima vcrba funt f.a 

f./clo convtmu , hm tx altit Epifctpil , Prtsty- 
tern , vel Dtocombus , fed ex eii utique , qm 
tum veneratili l'apa Formofo ptr aunorum Jpa- 
tia commumcavtrtnt , & in facrii minifieriit 
participti fuetant , more cruernae tcfiiae. Ca- 
put primum intcgrum, & num. xxi. defi- 
giiarum . inlcribitur 1 Quia p/unmi factidotum 
drpufin fueiuni , & pofimodum reconciliatt . In- 
jtnfor ; ct inc. St tale quti ad lapjorum reran- 
ctiiationem pcri.aet , exemplis cenfirma . Vlti- 
mum Caput: It iaici ad cjficium in Presty 
tei ium non mtrcut , def. quamohrem laicit non 
lctat in to L/co , uti facttdottt confijiuni , & 
Pi estytenum num upaui fiare ; reli tfni vero clt- 
rict evnfijiant , ut liitrt aujut Fnirijict pof- 
fiat fucra myjltria ctlebian . Cui fubiungi- 
tur pracfens Caput anepigraphum : iSulli li- 
ceat uno tempore duai uxttei babert , vtl con- 
tuiinu , quro ,juum domui non jit lucium , a- 
nimae vtro maximum tfi demmeutum j nam fic- 
h: Ctrrjius. cajiam etjervat Ecelefiam, ita vir 
tajlum detet cufioJire cemugium . 

In piima pagina legitur: ijlt Liber tjl 
Convenrui SouSae Ctucis Je Florcntro OrJinit 
Miver. Seiiieuttat anttquat , Num. 437. 

Codcx membranac. Ms in 4. pacne qua- 
drato S^cc. XI cum titulis & initialibus ru- 
bricat s & grandiari litrcra cxaratis . Conftat 
foliis fcriptis o<5. C.\SVS DECRETORVM A BENlNCASA 
COMIOSITI. 1. ^^Afus Decrcmrum , quondam I. pa«. 1. _ 

B;ni.»cala (Sc^.^nfi) 
pofiti,& in melius rcformari , emendati, & 
luppleri a Barptoletmeo Brizienii inter fiu- 
dcnces Bononiae niinimo ('). Piolojus inc. 
Qaoniam fujft agontibus anitijuoi um laboribui 
iuntoiti poffuut tmtrJurn prrjpnocrul tniueri , 
& quia ftr continuam extrcttium fcitntio re- 
cipit wcrcmeitium , & fimper in mtltui rtflo- 

re- C \r. (1) Vii Sartittm dc Ct Archigymnifii Boaon. Tttf. Tomo L P«t. I. pig. jij. 45 Plvt. IV Sin. Cod. V. VI. VII. ttfcit , idcrrco ego flarptolemetiis Brixienfit in- 
trr StuJentei Bontmee mimmut, Cajiii Decre- 
tomm , quondam a Beumcaja com/ vfittt , pro 
modulo Jaemioe meae duxt tn melai rtforman- 
iat ; nom ubt ctrrupti fnerunt Jirtptorum vino, 
tot diligeuter correxi ; uH dejetlitm patttben- 
ttte , fuppltvi , vel litteram pltmui compreben- 
itnda , vel cejui fonenJo , ubi fnfiti uon Jue- 
tant , quum koc necejfarium videbatur . D:i~. 
uec in pofitione Cajut dicei, ubi fnma part 
inciptai , vel fecnnda. Cafus incipiunt: //»- 
tnanum genut &c. Cafut tfle fic ponttur : dci- 
tur enim bic quod duo funt tnjhumenta , ptr 
quat genut humanum regttur & gubcruatur . 
Dcf. tertio dicit, qaod Sftniui Sentlus non pe- 
tejl ahquid atiiirc a Filio , quod ipfe nefciat . 

II. pag. 79. b. Hifloriae Cafuum Decre- 
torurn , ciuldcm B.uptolcmaei Brixienlis . 
cum breviflimo Prologo, qui inc. Licet me- 
rita fcientiee nou refpondeaui , uec Ofui altquod 
fujficteut aJimpltte; ego tamtn Barpiolemaeut 
Bitxienfit divina gretia mimflronte &c. Inc. 
Tefiamentum bunc (lic) pollutum &c. Legitur 
tn Ltvilico : fi fit , inquil I '-.■:..-. u ■ . imer vot 
lomo , qui Kofluruo polluiut fit fommo , egre- 
itaiur extra cejlra &c. Def. celebriiatem pii- 
teii mtKjli &c. Sic legitur m Exodo : Dominut 
praecepit , ut menfii ille pritnut teberetur , qui GieJenfi ctnfl.tutam cum tmuibai iurilus , f-ate- 
mintnlni Jun i'airinrckali m;nfit; f v, & fuc- 
cefoium tuarum Pattiardm.um GrmJrnfiJm , . 
qui eruut prt umpt>e , ac Ecchfiae GiaJu.fi, 
defiatrum uojlrurum Ctufi/i* , euHontate Aft- 
jlolita in ptrpeiuam aumciimm & utumut &C. 
Datum Avimon. Kal. Apiiln Pontificatui nt- 
jlrt anno X. 

In prima pagina no-itum eft: Liler Con- 
vtntus Sauflae Crucii de Flortnsta Ordinit Mi- 
norum. Beriohmeeui Brivtenfii fttftr Decrt- 
tum. Sum. 438. 

C.odcx mcmbranac. Ms. in fol. maior. Sicc. 
XIII. bitiis columnis , cum inirhlibus calc- 
ratis , <Sc iconc Poatificis cuiufdam iu primi 
littera . cum micra in ca pirc biiariam divi- 
fa. Conflac foliis Icripcis 66, MAG. BERNARW C\SVS SVPER 
DECRETALIBVS . CAfus Magiftri Bcrnardi fupcr Dccrctali- 
bus , ut in Cod. VL Plurci 1. lupra 
pag. »5 5 1- 

In prima pagina lcgicur Prophetia quie- 
c*.im tfe motibus Rcf.ni Sieiliae , quac inc. taeufii apud Hebraeot Nifen apfe/latur , apud Ilaec cominentur iu Sityllano. Surget A/u.tm noi vert Aprt/.t. Tum verlkulus : 

Fitttl* libro fit laui, & gloria Cbrijlo, 
Deo gratiai. Ameu. 

In ulcimt paginAj alia fcd anciqua manu 
adfcripta eft Bulla quacdam Ioannii Papac 
io favorem Ccclcfiie Patriarchalis Gradenlis , 
quae ita incipit: loswiet Efijcofui fervut fcr- 
Wtupt Dei Venerottli Frairi Domimco (0 Pa- 
ttitrcbat GiaJeifi Jalutem & Afojlolicam be- 
nedidioncm . Ad baec difpofitione ivina univtr- 
fili g>egi D$mhue§ praefidtmut, ut opportuna 
fin^ulii provi/tonii auxtlto fideln fervtutii <»- 
tunilee providentia prt tetripore dtfpenfanlet , 
totum praejetiim mceffitatibut conjulamui. •* 
Aitendeutei igittw qutd Ecclejia Grodehfii , li- 
Ctl edet ftt tnegiium & bonorabttc metnbrum 
univnfaltt Ecclejtae , ut Petriercbatui lonore 
& tnul» ti.tr uertt tnfiguiri , tamea rtdditui & 
froventui fiilficientei non letet , nec facultetei 
taniae ditnttatn cuhmni competentei , qitodque 
ex praediclii redJit.bui & proveuttbut nequit 
iuxta lui J/atus d-cemiam commtde fufleniori ; 
tioffae propter hoc circa eamdem Ecclefiem , 
& perfonam tuiini piee gerentet ctgritatii af- 
fedurn , dignrque volentet, ut eiujdem Petriar- 
ctatut inopia fer Apoflolici favorit ouxilium 
re/eveiur, ne , quod obfit, tem infignem Eccle- 
fiam neceffariorum defetlui natabiltt inbonoret , 
Plebem feu Ecclefiom Sandi Barptolemaei de 
Veneiiit Caftellan. Ditec. in HSt Potriarcbotn 

(>) Hic DcininieBt EpiTcopat Torcelhntu, ti Grt« 
drnfVm Ecclcfiim tnmliiut eft tli lotnne \XU XVII. 
K . Fchr. A. ■CCCtVM. Anno rero mccctxri. impeirt, 
vic unioncm Ccclrlitc S. Btrptolemtei de Vcnetiil , 
ic <)ui viilc VgheHium Iitl. Stcr. Tvmo V ptg. 1141!. 
{>) N011 qurd iliu.1 cm tmiquirut nomen. pnftct 
ut fupn iclno inSiaha, quafi ex nibito, babeni unnm ca- 
put &c. Indc fcquirur alia m^nu IncJex Ru- 
bricarum tocius Operis, cui fubiiciuntur ver- 
liculi quidam de argumencis /ingulorum Li- 
brorum , quorum primus efi: 

Pari prior Oljiita notat , Ecclefiaejue mi- 
ntflroi &c. 

Taridem legicur: Ifte liber efl ed ujum Fra- 
trii lacobi de Eujandii (*).Cefui Bernaidi . Li- 
ber Cenuentut Santiat Ctucit de Floitntta Or- 
itmil tihm$mt* t<um. 439. 

Codcx mcmbranac. Ms. in ful. min. Saec. 
XIII. binis columnis , curn citulis rubricatii 
& inicialibus coloracis . Conflat foJiis lcripcit 
115. GOFFREDI DE TRANO SV.MMA» 
TANCRIiOl UB. 1VDICIAR. I. pag. 1. QVmma fuper tirulos Decrtu- 

O lium compofita a MaigiAfa 
GorTredo Card. dc Trano (1) Dumini Papae 
Subdiacono &C.ipcl!ano cum Proocmio , ut 
ip Codice VII. Pl. III. fupra pag. 37- 

II. pag. 168. Libellus Iudiciarius quondam 
a T»"credo compolicus , & reformarus a 
Barpcole.maeo Brixicnfi (♦) , praevio brevi 
Prologo, qui inc. Quomam ai imilanonem fucront ifoo tlii vcrfut , aui rubrcquebtntur . 

(}) Gcffirrdui ifte de Titno clettui fuit C 
Til. SS. Sergli & Bicchi ib Innoccntio IV. tnnoncc- 
Ui. ViJ. Citcconium Tcm. II. pig. i]t. 

(4) Hunc memont Libellum liudtiut Strtiut I. C 
Tomo I Pirt. L pig. J4I. Guidu »ero Ptncuolut d« 
CUt. Ltgum bctttfn» Lifc. UI. Ctp. IV. b»c h.Vu O-t. 

ri. 47 BlBLlOTHECAE SANCTAE CrVCI? 4« M. DE FANO SVMMA DECRETALIVM 
NOVAR. POSTILLAE SVPbK. IOB, 
ET APOCALyPblM , matornm in nitumh immintl ctrrtaio facitn- 
da , idcirct tgo Barpioltmaens Brixienfit LiieJ- 
Jnm Judicierium , qumJam a Temcredo compo- 
fitnm , duxi pro viriint rtformandum . Def. in 
quarta de ftnttutiis, & ftntentiarnm txequufto- 
niins, nppelleiionibnt , & refiitutioue iu inte- 
grum. Libri primi Caput primum De Ju- 
iictbus Ordinariti inc. Juduum alii fimt ordi- L pag. I 
mnrii , alii dekgati , alii arbitrarii . Libri III. 

Caput ultimum De reflttutione &c. def. ire- compilata a M. dc Fano (•). i raecurnc 
viler dixiffe fiifficiai . Expltcit Liier lerttus. vi.fimus Prolojjus. qui inc. Vtntrabtlt I D Ecretalium Novarum Sum- 
ma in titulos (in«ularirer 
bre- 
Patri C,4\ 
11. & Domino AldcttenJj gtatm Dei foienfiJen. 
Epifcopo M. de funo revcrentiem & /a/uitm , 
1'auperum mdgenna & (imphcmm vota reqai- 
rnnt &c, Summa inc, Rcx Pactficut &c. Ef 

ecmu- III. pag- 195. Anonymi Brcviarium 
omnes materias iu Iurc Canonico invenien- 
das, cum brcviffimo Prologo. qui inc. Ver- 
iorum fnperficie penitui re/ecaia &c. Rubrica 

prima De Jure Cenonict inc. Quat modn lui frenete cuptdtiat efi /ut prodiga , pettt 
rtaturele accipitur. Rubrica ulcinu De Eccle- l*. matei Jiimm. Def. pro fpnimalibui 
fiit con/ecrandu def. item quantum extenJjtur gwm fwi fecere uon cogatur . 

• - - immunitatit, 6- uttum iffi iure II. pag. 4«- P>'<bi!ae luper lob . Inc. Dt- 

ciiur m Pjalma : Secutitlum mti/tiiuiinem do/o- 
ritm meetum (0 corde mct cunfoltiioues tuae lae- 
lificevtront animam mcam . In tac au3. ian- 
gitlir mattria Liirt loD , Def. & IV. luc- uti 
hquitur de fepiemte qnee d<{m(um efi , dicnur 
piene mi/ertctrJtee & ftudii-ui ionn. 

ln pap.ina, quac huc Opufculum pnece- 
dit vacua adfciiptum eft manu anciqua: Ifiui 
Opu/culum fpeclat ad Cenvtmum Hoien. Oidi- 
ntt Mieor. Jctuiatum ei ufum fretrii ttlnmh 
neti de Caponfaccit etufdcm Otdmis. In altera 
aucem , ubi riicti Opufculi initium occurrit 
legicur : Ifie Liier pofi oiiium Fratris A;olt- 
uarts efi armaris tieitatiui Ccuvtniut Ordinit 
ifimnrem • 

111. pag. 108. Poftillae fuper Apocaiypfim. 
Inc 11. Conmb. }. Nnt omntt rtvthte /ecie 
ghriam fpcculantet . Luternkter difimgun de 
nanifefiaiiene torum , quee duuutur in n->va , 
& m l"gt veteri , Dcf. cum ommf-ui wiu a- 
men . LxpJicit Liier Apoceljpfit . 

In fuprema huius Opufculi primae pi -i- 
nae ora iterum nocatum ell : Ifle l.ibcr poil 
tiittum fretrit ApoJentm efl Armerit lletcn- 
tini Conventut. 

ln prima pagina lepicur : Liter Convenias 
San3ae Cructi de llorrni ti Oidimt Mintiuni. 
labuJa fuptr DecreiaJei . 
Pojlillae fnpet hb . 

Pojlttlee fuper Apecalyfi/im . S;tm. 441. 
Codcx mcmbranac. Ms. in 4. nuiori Saec, 
XIII. & XIV. binis columnis , iriplki m\- 
du , & perverfis lictcris cxaracus. Cotitbt 
liis fcriptis i}6. 

ANONYMI SVMMA DlVERSORVM 
DOCTORVM. privtlegium immunitatit, & uuum tpfo turt 
fint exctmmuvicati tten/greffirei e. q. omnis &e. 
Sicut . Tum fiibiicitur : ExpHcit Brev aritim 
etd tmntt mattrtai iu lurt Canon.co tuvcmtu- 
dat. 

In Codicis tegumento adfcnptus elt tn- 
dex Rubricarum, c* in foij>icnci pagina lc- 
gitur : Liber Convtntus SanBae Crucit de fh- 
ftntia Ordnit Mtnorum. SummaCvfrtdi /uper 
Decretelet. Num. 440. 

Codex membranac. Ms. in fol. Saec. XIII. 
binis columnis diligcnter exaratus, cum ti- 
tulis rubriciris. & initialibus coloratis . Con- 
fiat foliis fcripcis zoo. MAG. GOFFREDI DE TRANO 
SVPER DECRETALIBVS. 

QVmma Magiftri GorTredi de Trano Do- 
l3 mini Papac Subdiaconi & Capcllani fu- 
per Decrccalibus , pnevia Capitum tabula, 
alia ma.iu, ut in Codicc VII. Plutei HL 
fupra pag. 17, Lcgicur ad calcam 1 

Opere finito fit leui & glona Chtifio. 

Gloria fit Cbriflj , de cuius mmtere fijlo . 
In tegumento legicur : Ijlt Liber tfi Con- 
Vtntus SanSat Crncis Je florentia Orimtt Mi- 
vorum . Summa Goffred* fuper Dtcrcialet . Num. 
44«. 

Codex membranac. Ms. in 4. maiori Sacc. 
XIII. binis columnis accuratillime exaratus , 
cum fitulis rubricatis, & initialibus colora- 
tts. ConlUtfoliisfcriptij 134. H Vic Codici.qui Capita mulra Iuris Ca- 
nonici , Civilis , Putlici , Criminatis, 

con- Ofujc.Um itmfftlicfi ttteh iefrriptem.nU itth- 
dim: ludicitrttm tra.ltt , im f tst.tr Liirm Jithnltum 

U {%) Hle fbrt. »ft Mirtinu. i* 1 
ncnitt tcrr.pore Ucobi BiMuini . 3r Accarfii g'< ilitt» 
el.ttratc ctmptfi.it ( Magiftcr Tancrcdin ) . td pofita ri« •noo ciiericr mcixl. dc uao »i<lindui •»»<!. i-.> S»niui 
m Btrflotcmttt Brixhmfi , pamtit , mt ftripte i- de Cl Archigymrafii Bonon. Frtf. ffr.rifco» T. rf< L 
rtnt . ,,l,a,t. im aliim ftrmam ntrfim fuit i ftd V. I p>g. 131- fe<W. * h»* x>ns,a oul1 » de h '« Sumr Digitized by Google A9 Plvt. V. Sin. Ccd. t TI. cnntincr pntmittirur infeqnens rirulus : Sum- 
rea Jr.-rr/oiwn DtSorum butifiifticorum , c 
Cmmnm , & a/ia tont. Capur I. i.ic. F ilitfm- 
Bun pneinae emptionii teportate non f i ■ . : , 
fm/M a crtmtnt txmftmur. Dcfinir in Ca- 
pite lie lellfiittitme eiu/Jrm num. cxlviii. & 
ir» verbis : >y adtptt , tc mtdutlat , quum ex 
tii empliiftrum fii . mol/ifi.aut . Poft mcdtum 
fcrme Codiccm afjirur de re reiliaria , & ae- 
dtlicatjria, tim facra , qmm proftna ; tum 
de repofituriis , & opcratoriis . claufuris , 
nntoriiti fcpulruris , dc fabricis lignariis . 
& ferntriis . de vaiis elcariis , de ar- 
mis. & ie belina, de navaiibus pracJiis. de 
arte rheatrica , de circo , de ludis fccnicis , de agri ulrura, de venatione, de mtrillis. ac 

tindc.n (!<; re m -dica , c< medicinit, & o- 
pcmianibus quit>u'd*«Ti chiiu r picis . 

|n pagina, quie pro Cr*1uis culidia ap. 
poiita fuem ,& nupero tempnre ab impcri- 
ro hibliopcgo fublata efl , h»ec norula (») 
lepebuuri Ifit Lter fmt td ujnm frurii Sf 
ttflitni l«a<init Je Buceltt, qnt peitnet Ar- 
marto Ctnvtntut StnQat Cructt dt Fhrtutim 
OiJ:n-i Frairum Mmorum, 

Codcx memliranac. Ms. in fjl. maiori Siec. 
XIII. praodiori, ar brevhra lirrcra . 6t di.fi- 
cili Jcflu exaratus. cumtirulis Librorum, & 
Cipitum auratis & coloratis. Coniitt folii» 
fcriptis aao. PLVT£VS V. SIN. CONTINENS LATINOS CODD. MSS. XI. C 0 D E X I. HENRICI CARD. HOSTIENSIS APPARATVS SVPER DECRETALES. LEctura , fire Apparatus HiAicnfis (») 
fuper DccrenL; a Sampfonerie CaJvo- 
montc fepararim edita, aridiris qui- 
bufdam urilibus ex ingenio fuo novifoue 
iuiibus fcxti Libri ahegatis (») . Praccur- 
rit brcvis Prolo^us , qui inc /• utmint 
Domiui Amen . Licel LrJuia Domtw /•> 
flieuft mutit tont plurtmafjue fn/tiliiaiet c»n- 
tiatat ; qm« lamen g/<ffai B. & D.mmi hntc. 
Tttitativt iacladit, /n.jue ittam vertit copio- 
fam . & mimium /umptmefam pauptret tatert 
nr.fa.-am, diviieffte difpend'» . & cfifufivnt 
luihati, uih/ ve/ mtdtcmm prvfiaunt « tdcitc» 
rgo Sum/fin de Cahomame m Bafany* tegum 
Pivftftr Lmgtm. Diaee.te Ulu/hit Regtt t raa- 
ttae Utrtcut ttcet modnam fcienttam labeam , 
im imre itrstn Canomco Cn-iti exptriemttam 
ml-.futltm, dt divtnt canfifut fujfragio , vm:jjti 
g/sjii Btintidi , e>~ Dimtni lnnactutti , <futt im 
mno loco babcrr fnfficttll , pro mulitatt ffuitntmm 
d II* Dtmim tljjitenfii de fut Ap/traia ptrftSt 
txirtHt, i/j »., :'»-» uutitut txtgua met tJJi- 
lit ingenio , novtfjue iaritui fexii Ijtri , ut o- 
fmt eft , tltegttn , ti ptnem feptrttam pevere 
dtjlmavi ; m i/tto tjuiJem opufiuto niuha couti- 
nentur faiuitit, akeret fiuftat, Dto propni» , 
in domo Dtmiui ailaittrt. tn hc tuiem Ojt- 
rt mtttoi lataret fuftiuui, nnSet, & diet info- 
ptntt iramfivi &c. Lcftura inc Vtctriut Rtgii 
ftctfici aJ communtm uiitittttm , & mtxime 
fluJtntium , fmimjat compiiatiouei Extrtvtgav- 
liumin nntm ttductrt inttndit. Definit in Ca- 
pire De vtttoruai figmficaticae , & in vetbis : 
lale preecepmm iumctt non e(t /eaJeniit C. 
dt (Gc) 

Ctu Ltt. Codd. Tom. W. (t) 1.1 trvintr ti Tchrdii Mti. Laor. Mchat. 
U\ VI Pincitotum Lib. III. Ctp XIII. 
m IxHm Mt. in B>!roih $■ B -nijjui Oivi*nen(i1, 
m S. V^Oviii tuiL ultc Cbric. H.l u Med. Tom. In primo Codicis folio : tfie Liler ftiii tj 
nfum traint Seta/iiant de Bucrltn . ifut prr- 
lintl armaiioCcnvtniat Siufiut Crucii dt t /o- 
rem.t OiJ.wi Fratram Aintiium. Ltliuta /n- 
ptr Decretalei. Sum. 44$. 

Co<'ex merobrjruc Ms. in fol. maiori 
Saec. XIII. binis columnis, cum mirialitius 
coloratis. Conllat foliis fciiptis 11«. 

GREGORII !>:. DECRETAL. A RAYM. 
DE PENNAFO&T COLLECTAE. DEcrenlcs Grej;orii IX per Raymum!um c#* 
1'oenite.itiarium & Capcl anum fuum 
in ordinem rcdaclae, praevia Libroium, c< 
Titulorun» tabula , ut in Cod. X. Plut. 1 lu 
pra pa«. a3. § I. Hectamcn nullae funt 
gloiTae . In rinc Libri V. hi verliculi kguntiir: 
Fiuit* iitr» refrramui giaitat Clmfto. 
Qui fctiffii /ctitat , /tmper cum Domiu» 
vtvtt. 

Vivat in cttlit lanfrtncui Je Vantn it 
Cremcnt rn nom.ne fetx. 
Ar.attjl A.IX MCCLVlll. Ind-U.one primt, 
D:t Mercntii XVI. mtranl. hnuar. Infcrius 
alia occurrcbar epigraphe . pQftmodum dele- 
tl j ex nnnnullis ramen litrerarum vclli^iis 

hacc eruimus: ifte lieer rft CtC 

cbi HnmwH . . . . de Ceri. qutia 

ttrtt s Ser CaiJoue tl"» Frtmti/ti 

Vannit de Arrttio pr» pretio ftx f.rtwtum 

/uttnnt Damimi ntUefim*. CCC- 

XVll.ditVUI. mtnfti Fttrmtrii, qut/ittrtft dt 
XXVIII. quaiermtn. D 1« 

VI. pif. 147. qni in h»c Otnii infcribit : Sintffimtt 
• MirniiU» Simms, Ufit.ijtt nO*- 5« BiiLioTnKcAE Sangtab C&ycif la ulcima pigioa alit aotiqua manu no- cmi. Pmdictt , verbt fiilicet & mtribtt , Intf- 
untur. u Calus, in quibui elertio eil ipfo frentit, idefi frem» &c. PcC ,/utt fii longt iurc ouJla, verlibuj qu buidam comprehcnii 

Juorumfubiiciturdeciaracios n. Arttculi Fi 
ci XIV. leptem oimifum fpccianccs ad 
Pivinictcm , & feptem fpefjantcs ad Hu- 
manitaterp Qiriflij 111. De pocnis mfjigendis 
illi , qui aliqgcm pcrcuucrit, vel vulnerave- 
rit , iv. fcotitia de feptem . qui Imperato- 
ris eJcftioai debenf interelfe . 

Tandem notandum eil pro Codicis tesu- 
mento adfutum fuille folium , poltremos XXI. tdbtbere , tfmtm 
verfus contineos Metamorphjfeon Ovidii. 
hac idpoljta lublcnprione : Expltcit Liber P. 
0. N. Metamvrpktfioi . Deo grantt. 

SUrmcrett gtntit ne finpfit dextra m ctnfueiuda per lotum , & ejl ttlit rttip circt em 
quae fiuni exira tudicium , mt in eletlione. P. (») 
Subiiciuntur citacioncs quaedam Caaoouin; 
jnde legicur: txplicit Libtr omintnt. 

)I. pag. 80. Eiufdcrq Opus fuper Novis De- 
crecis (|) . lnc Qutm m multit genertlem &c. 
Beue dixit , qmit praeter illoi quattor conveni- 
ri polfunt omnet expretff &c. Deunic imperfe- 
fle io verbis: & certe male rrmedimm pcterit 
■eft dtefft imdtci Damine .... 
ln prirtio folio lcgitur : Ifie Liber tft Con- 
ventmi San3te Cimcu de tltremti» Qrdinit Mh 
utrum . Ltflmm Aiagi/lrj Petri faper Ltbrtt 
Decrctaltmm. Sum. 448. Inalia vero chaita pro Codjcis tegumen- 
Cm fit vitt, auitt mnimae poft fata pe- to alligara lcguntur Confticuriones quaedam 
retnit , Honorii Papae III. quarum prima inc Suptr 

Qui firipfit firibat femper cmm Domin» fptctltm Dommi &c. cum fcholiis amplilli- 

mis marginalibus, & arbore quadamCogna- 
tionis , item gloflata. 

Codex membranac. Ms. in fbL Saec XIIL 
binis columnis, cum tmtulibu* coloracis . 
Conftat foliis lcript.s 81. Vivat in catlit Ctchtnmt de lu J- <> V* «?•* 

9<ne feltti 
Qut mc furaitr , vel rtddat , vel fifptm- 

datur . 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. min. Saec 
XIII. binjs columnis, cum ftgura in princi- 
pio, Gregorium IX. l'ont. 3t facram Tna- 
dcm exhibente, cum titulis rubricatis , & 
Initialibus coloratis. ConlUc foliis fcripti* 
♦1«, CASVSDECr-ETORYM, CAfus Decretorum quondam a Benincafi 
. corrtpofiti, in melius reformaci, cmcn- 
dati 1 & fuppleti a iiirptolemaeo Brixiunli , 
ut »n Cod, V. Plut. IV. lupra pag. 44. §. 
I. Tum fubditur: Exphcimmt Cafmt Decreta- 
rmm . Sit beuediUmt Demi tn farcmla faeculormm , & cmimt eft btc liber cum 
Ctntmm annoritm . Amen 

In prima pagina legitur : Liber Ctnveniat 
SanQae Crmcit 4e Fiorentta 0'dinit Mtnotum. 
LeHura Barpta/emaei Brixienfii. Num. 4^7. 

Codex membranac.Ms. in fol. Saec XIII, 
binis columnis, difficili charafitcre exaratus, 
Conilat foliis f^ripcis <5. PETRI SAMPSONIS LECTVRA 
SVPER DECRETALES. 

iK L pag. 1. T E£turaMagiariPctri(deSam- 
M-4 pfooe , qui anno nccxl flo- 
ruit ) 10 fuper Libros quinque Dccreta APPARATVS DECRETALIVM, 

APparatos Decretalium , fcu potius Glof- 
fae perpecuae in D.-cretalium Gregorii 
IX- Libros V. quae qqoad initium , & finem 
concordant cum iis, quis recenluimos in 
Codice X. Plurei I. fupra pag, »8. $ L 
Praevia heic eft Librqrum, St, Capicum u- 
bula. 

In prima pagina legirur; Liber Ctmtntmt 
SanSae Crteit de Flormiia Ordinit Mintrmm. 
Apptrattt Dtcrtttlitm. Num. 450. 

Codex membraoac. Ms. in 8. miiori Saec. 
XIII. binis columnis, cum inirialibiis colo- vtvtt fpttit ratis. Conftat foliis fcripci- 517. CANONICAE SANCTIONES EX DI- 
VER>IS PATRIliVS. ^*Ollec>anea ?x Operibus SS. 

Auguilini, Amiroiii , Gregorii Parrum, w 
Ilido- 

ri, Leonis Papae, Nicolai Papae, Rabani, 
Zachariae, Hicronymi, Unoceuii, Eugenii. 
Alexaodri Secundi $cc. & ex Conciliis de di* 
verfis Canonicis fin£t,ionibus . videlicet de 
Trinitate, de Angeljs, de Homine fafto ad 
imagincm & fimilitudjnem Dei, de Bapti- 
fmo, de Peccato.de Coniugio. de laude 
Charitatis, de Pocnicentia. de Ecclefiis , de lium. Inc. iiregtritt &c. Idtfi Rex ptcifi- fallis Teftibus, de luramenco & Pcriuno ^c. (1) Vii. Strtium L c. ptg i«. uhi owit USuno» 
Frrri dt Snnpfonf in librii hibrri , fjnot A. MCC- 
It •,,-l.rci quidaa Boncniat cr«litcribu> fuu 
oppig onmnt. 

(i) Stilieet feirui it Sntffiu*. In ftnr CnHicu 
VMitwi kuic nofti. umiU.lu Wttibiruxi f. MCCLXV1L ExpBeiuul Dififitituel M*f 
Stmpfrmt . 

(3J Innuitur ■ Sarrio e» Crtalcfo Crrvotri 
corfii, qui r»:hi m " 
■4 A. Mcu.ixiu. Inc 
Petti tt C*t\ Ae. 55 Plvt. V. Sin. Cod. VII. VIII. IX X. XI. 54 Inc. AH^ufliaasie Trinitatt. Ad iufltum cre- 
derc debtmus aide , & coujitert ore. quro & 
: n Putrt loitis rji lilists , & toius tn ItlioPa- 
ter . De£ frimt quidem ttmpumSh', dtittdede- 
voito, tento poeutitntiar fdttt . qutito pieiatif 
opui , qumio oranoun fiu.lt um , fexio etium 
catttcmp/aiionti , fiptimo p/ewtudo dtltSiomt. 

In prima pagina noratum eft i Ifle iiber 
tfl trmmrii llerennni Ctnvtutm Ordinii Mino- 
rum . Stmtniiat aun.}uae . Kum. 449. 

In primo Codicis tcgumcnto manu anti- 
qua adlcr.bitur mo !us conficicndi bo-ium 
atramentum, in .-.Itero vcro poft fupcrltitio- 
fa quacdam adfcribitur ratio conficiendi pil- 
lulas probitiiTimis pro dolore canltis , ver- 
tigine, fcotomia , & oculorum cali inc. 

Codex membranac. M ,. in 4. Sacc. XII. 
ineuntis, binis columnis , diligenterexantus, 
cum titulis & initialibus rubricatis & iiiiia- 
libus quibufdam auratis Sc. coloratis. Con- 
ftat foJiis lcriptis 113. M. DE FANO REPERTORIVM 
1N IVRE CANONICO. Ul. IX. X. »jh fi/um rata b*btrt imn togimnr, fid ttiam 
prr rtjinuiitutm infiiagett itr.amtir. Capuc 
ultimum, tamiltae trtifCunimt , dcfinir in vcr- 
l>is : fi ctrfermlti tei tjl ; jed ttmmtde itviH REpertorium in Iure Canonico, feu po- 
tius Dccretllium Novarum Summi * 
M- de Fano compilata cum brevi Proloso 
ad Aldubrandum Lpifcopum, ut in Cod. IX. 
Plur. IV. fupra pag 48. §. I. 

ln primo folio adfcriprum eft : Libtr Con- 
vtntui SontJat Crutit de tloreniia Ordimt Mi- 
tiuium. Repertortum itt luie Centiuto. Num. I. pag. 1 
45»- 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. Sacc. XIII. 
Couftat foliis fcriptis 67. IL pg. 9. Summa Codicis Iufriniaii. Ine. 
Ouif.i muliat tfftnt porttt lurii tiv /11, qumt 
tvnf.ifinir ptr divtrfa volvwvo ptfitot jutmnt, 
hfltnimtm voltintasm m-um ceugregttt. Dcf. 
in quo uumtro fiiui , qmbui ejua & igms ptr- 
ptnio mtrditnur . timt . 

Pro Codicis tepumento ufus efl Librarius 
duobus f>liis. in ijuibus dcfcriptic lunt vi- 
tic quorumdam Kormnorum PontirKum , 
Agapiti oimirum, Silverii, Scverbi , Theo- 
dori, Lugcnii , Agathonis $t aliorum cti.im, 
quorum nomina ob reclfam Codicis oram 
una cum rrn:;na partc vitaium iplorum ex- 
cidcrunr. Ex antiqua autcm indicationc Co- 
dicis eruitur, initio fuilTe olim ad >exas Lan- 
gobatdorum Lcgcs cum fcholiis interlinea- 
ribus, & marginalib' s . quac pollca avulfac 
fuere, quibufcum excidit etiam primum fo- 
lium Tnttatus Iuridici, quod paullo ant< re- 
cenluimus- 

Codcx membran3C Ms- in fol. Sacc. XIII. 
cum titnlis & initialibus rubricatis. Conftac 
foiiis fcripti; 61. ANDREAE DE BARVLO COMMENT. 
SVPER CODIC. E f AVTiliiNTIC GOFFREDI SVMMA. SVmma Mapidri Goffiredi dc Trsno Car- 
dinilis fuper Rubricis Dccrctalium , Dl 
in Codicc VII. Vlutei III. fiipra pag. 37- 
ln line lcgitun 

Clona fii Clrijlo , dt tuiut mmtei t fiflt . 
Alllett. 

Codcx membranac. Ms. in 4. minori S?cc. 
XIII. binis olumnis, cum titulis & intcii- 
libus rubricatis . Conflat foliis fcriptis na. ANONYMI TRACTATVS IVRIDICVS. 
ET SVMMA COD. IVSTINIANI. 1. nn i 'Ract-tus luridicus initio & 
fine mutilus. Primum Ca- 
put intccrum infcribitur Dt re/itiiiiionilr.11 
in inttfirum , & inc. Ntgotio quat ab a/ e tre- 
runtur , raio baieie tegimur , fnio tnitrdum 
evemt , quod ea quae t wetifmttlpfit gtrumur, (1) Lreum Prof.-lTar ilJuUri,. fcd P.n«itel<> C)mmentum Domini Anrlrcae 
de BaruloO) fuper tribus U- 
bris C<i<'icis, nimirum dceimo , undccimo. 
c< duoikcimo . Rubrica prima I3e turt t.fti 
i:»c. St priui . t.ex ifla tntut modis pt>ttfi in- 
telligi , Mi. ;u< moiis quod t tftut o*at tontrt 
d ■:■}:;» ium &t. Rubrici ukima 1'ublttat lee- 
titiae vtl Coiifu/um nunetetortt &c dcl. nuia , 
quod pari poena punitur accipient fpir.it , cr rar- 
t°ent ab invitis . Andreot. Vidit lucem Ve- 
nctiis , ut hsbct Sr.rtius L c 

II. j ag. 61. Eiuldcm Commentum fuper 
Libro Authenticorum. Rubrica prima , quae 
c3 ve!u-i Proioju», & inlcribitur De emen- 
dationt Codicit , & fitunda eiut tmtndaiioue , 
inc. l.tber iflt , quttn donenit Doinino lefluri 
fumut dudum Liber Sovellarum duebaiur . Ru- 
brica ultima Dt Collaienbui & alm Capiiuln, 
dcf. item ex ee qu»d eft i. t. $. imeidictmui 
cuttm fantHi Lptfiopit fumitur , quod tjl . C. 
juptr l. gtntrtliier . Ignotum Sartio L c 

In prima pagina Codicis lcgitur: Liber 
Conveniut Sendae Crucis dt Flortmia Oidtuii 
Msnorum . Cemmtmum Domini Audrtat dt 
Btrulo fuptr tribui librtt Cedicn , & fuptr Li- 
ho Auibtitiicorum . Num. 455. 

In tiltima autcm pagina recentiore manu 
adfcriptum eft Priviicgium Roberti Siciliae 
Regis in favorem Vrbis Neapoliranae , quo 
concedic , mttd dt crimttulibui , vtl ctviitbus 
D « couf- 
mt uaen CL Sirtio L c. p>|. Ifj- 9«™ 55 BlBLIOTHECAE SaNCTAB CrvCIS 5* xu. es:i//i< . e/ust inter ipfoi tsntum Sespi/itsnoi &• 
vei muiu* , five slteruiiuin vem coniigtru , 
Regentei Cur.-sr Vicanae Rtgm , & ip/iui Cu- 
riae luii iei , or,l:*ne , vel extrsordmane non 
togmfcani , fed Capnanei ChutMttl iifiui tanf 
fai Crtmmalet , & Baiuli st iud.ee t agnsiei C$- 
vnsat tiufdem Ctvita, pioui ad eorum (peclat 
efjicium , sudnnt & iu/litis tiitd ame , dtc dant . 
Dnum Sesfioli oer N. IX hba. &e. Anno fto 
m ,m MCCt XVI. d e XVIII Februsrn XIV. Ind. 
Regnorum no/irmum snno fepumo. 

Codcx mcmbran. Ms. in fol. Sacc XIII. 
binis columnis cum tirulis rubricatis, & 
initialibuscoioratis.Confht fbliia fcriptis 78. 

LECTVRA SVPF.R DIGFSTVM VETVS, 
ET INFORTl ATVM , UYNI 
TRACIATVS. 

L pag. 1. T Ecluri fuper Digeffum V»rus 
JL/ ontincns Libros XXIV. Ru- 
brica prima , fte lujims & lure inc. lurs 
fsngwntt nulh tu>e ttviti dinmi pojfuvt . Vlti- 
m» fte d<msi>ombut wter v.rum & uxorem 
def. tlls »r>» fint uxottt , fed keredtt marin , 
fusfi msrtUU tlls numqtiam s fe sbdicstent . 
«r. dtdse I id ve/itmetttum 11. Rtfp. Ih. G. 
Js. fty. Byz. 

IL pag. ap. f. LeJlura fuper Infortiatum. Rubrica prima , So/uto mstrimonio quemadmo- 
dum doi peiatur. inc. Lxirsneut bnet tnsitit 
non habet coiirc nontin morum quondam uxo- 
111 dtfunQt . Vltima rubrica Ad SU nstufcon- 
fultum T eriulbsnum , & Orficisnum dcf. quam- 
diu vahre foifii uftamentum .tamd u icgir.tnut 
non admiiittur . f. de reg. tur. I. qusmdm . 

III. pag. )f, t. Leciura fiiper Dieeiiurr» 
Novum . Rubrica prima ftt operii novt nun- 
tiaiione . inc. Numqmd nnntiam nuvum eput 
tenetur in ipfs demtncianone exprimeie csufi 
fsm denuncatiunu > Rubrica ulrima Ot Popu- 
laribut Acl omrtii def. fi non per col/ufitmtm 
sHum fit . ff. de tur. tu. I. eum qm $. tn pv 
pulsrtbui. 

IV. pag. 47. Traftarus anepi?raphus. fed 
ut ex finc eruirur , Dyni dc Mulelo 0) de 
Excuffi ne . Inc. Quon.su, TraHaiut txcujft nit 
freqnem efi , & quotidie in ittiitlii occurrii . 
L)ef. ut m suib. dt fidnuft. $ uC.sk figno- 
ribut sutb boc fi debnor . ftynui dt Mufrh . 

ln prima papina legitur : Ijie Lber rfi 
Convrntui Sanclae Crucn dr Fhremis Ord.eit 
Mmvrum. Lccluis fufer Librum infttittiionum . 
Aaw. 4<d. 

Codex mcmbranac. Ms. in fol Saec. XIII. 
binis colurmis, cum titulis rubi ir.itis , & riu- 
plici irianu exaratu». Conliat foliis fcriptis 
47- PLVTEVS VI SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. X. C 0 D E X I. DIGESTVM NOVVM A LIB. XXXIX. AD L. CVM SCHOLIIS. DT^eflum Nnvum f»), five Pand^arum 
Libri a XXX.X id L. cum fcholiis 
& gloilis uberrinus antiqua & varia 
rnanu, quarum pleiacquc occurrunt in an- 
tiqua Faiulcctarum edirtone Vcnera arte & 
diligcaria loannis. & Greeorii Furli ien. An. 
ab locaraarione Domini mccccixxxv. xv. No- 
vcmbris tribus in fbj, voluminibus. GloiTa 
prima inc. Sed quum fepiem rtnt partet ftige 
Ji.,ium & VI. mt S. dt Bo. Ptfi. &e Vlti- 
rna deC fi cemwunit etror mierventsi ui f. de 
ojficio Piaetoium l. Barlsrm. Aceurfiui. 

In prinu pagina adnorarum eft : /fie Li- 
ber rjl Conveniut Sanclsr Crucii de Fhrtntis 
Ordt-tii Mmorum . ft.geftum Novum gh latum . 
A««. 4C8 | n calcc vcro ultimae p^inae 
pofl varia iuridica a poiTeffore Codicis ad- 
nonta . evaneUecrihus littcris haec cpipra- 
pbe 'jccurrir; A»no ftomtni mili'fimo trrcr» 
tr(rm« quadrjr fimv fe;timo die I II. lulit rgo 
8tff**sin d' Airifiiu ftgmsrtm Tadeo Dimiui 
dUhv tune f}~. «ovum pro m tM) *r phrihM t t ir Sarriof loe. eif. P . „,. f M q hU mrmc 
(>) a-.itum Vctiu. ut & Novum buiui BikUuh. „ a ,|, u j Codcx membranac Ms. in fol. maiori 
Saec. XUI. binia columnis , cum tirulis ru- 
bricatis 6t initialibus coloratis. Conllat fb- 
liis fcriptis 110. 

DIGESTVM NOVVM A LIB. XXXIX. 
AD L. CVM SCHOLIIS. 

DT»eflum N ovum . five Pande.lirnm Li- 
bri a XXXIX. ad L. cum fcholiis & 
alolfis uberrimis antiqua, & varia manu, ut 
in Codicc fuperiori . 

In |vrima pagina legirur : ifte Liber fuit 
sd ufum Fratrii Srbafl sm de Biictliit , qui 
pmiuet simsih Convemui Sanfiat Crueii de 
FlorentiaOidtnit Frstrum Mtnorum. ft.geftum 
Sovum . Num. 459. 

Codex membnnac Ms in fol. Siec. XIII. 
binis columnis, lirrcris fcho!ijrum. praclcr- 
rim in pri ,cipio vatfe dctritis , cum inrfice 
rubricarum in fine , ac titulis Sc initialitus 
coloratis. Confiat foliis fcriptis ip(5. 

DI- 

BrenrminnTt- Hift. Pind. Trji^fti id 
Guil. Vuidc.W.tcr + ptj. » 5 jv COSi 
11. Digitized by Googl 57 Plvt. VI. Sin. Ccd. III. IV V VI. 58 Oxi Ctd. r. DIGESTVM VETVS A LIB I. 
AD XXiV. CVM SCilOUlS. DTteflum Vctus 0) . five Pandechrum 
Lith a I. ufque ad XXIV. cum fcho- 
liis & ploilis . uc in editionc Vcneta *it. ot 
impettCii A idreae Papienlis amo Dommi 
m ccclxxxvi. die ix. Oclobr. Gloila prima 
inc. Imperaitr e/l qui imperat fuiditn, fic di- 
citur tujl.niauut 0 petrt lujiiao , ut In/ltt. 
ie Dona. §, efi & a/iud. <.,:.•,", ultim» def. 
quim conflunte matiim.wo eam buiere uon iicet 
mt C. dt concmt. I. 1. Accutfiui. 

In prima pagina legitur : ifit littr tfi 
Ctiirvtntiu Santlat Ctucit de F/ortniia QiduuS 
Mtnormm. D.grfium Vetut . Num. 460. 

Codex mcmbranac. Ms. in { <l. maioriSicc. 
XIII. binis columnis. cum titulis & iniitaiir 
bus rubricatis & coloiatis. ConiUt foliislcri- 
ptis 181. IVSTIN! \NI TODEX REP. PRAEL. 
CVM Njrii ACCVttMl. Ctfex Iiiftinhni repetitae praelcctionis , 
cum fdi.liis, cui praecurrunt Condi* 
tutmnes. I. Vt nemo dt tt ( lcilicet de Sum- 
ma Tri.iitire & Fide Cathol.ca ) tra.rateau- 
dtat, 11. Dt luilmaneo Codict confirmando , 
111. Dt \u{i-ntenti Cod.cii ttnendaiior.e . Sclio 
lion primum ad prina vcrba CodiCM cil : 
De iujiuia ttaflalurut , de eiui pane ptatcipua 
quidrm ttaflai, iae/1 Religione ; Helgiomt tji 
tutem priucpium I tJei , & banc piaemimt. 
Vltim.im def. m aJventittit , non filum in ca- 
fiienfi or qui.fi , falv» tan.en ufufr. patrit , ul 
f de iotin ma. i. 11. Aicktfim. 

In ca!ce ultimae paginae lcgitur : Meffer 
jigolante Dotoie m Deireit Calm. dt Ptjloia. 
In primis rimbus paginis , & in "ultima va- 
riae occurruat legalcs difccptacioncs , & al- 
le f atioius. 

Codcx mcmbranac. Ms. in fol. mainri Saec. 
XIII. bi.Js columnis , cum tirulis rubiicans, 
& initiaitbus cuioratis . Conlht foliis fcriptts ALIVD EXEMPLAR. C^OIex Domini Iufliniani repetine prae- 
* lcctionij. ut inCodice fuperiore- H.-ic 
tamen multo ubetiora funt lcholia, & di- 
verfa , Ld antiqua manu exarata . 

(1) Vrrfi»it hune Codicem Liurcntiui Theodorut 
loi inu Fridcrici riliut Gronoviui , ut conftit tx Cip. 
XXI. p-g %%. L:b:lli ib eo editi, infcriptiqut ; Lou* 
rrntii rirtJwi h. (r. F.Grtui-jii BtmtmdttttUft Ptn- 
drtt Xtmm inxtt Fhrrttimnm Extmpltr rxtmiint.it. 
lut ' - Btttm. tftd litmtltm t Uttiiettk AWC- 
LXXXV. it I. In calce u tmie pifine arlfcrlrrum ert : 
ln 1'om/nt D»m'W tmtv . M. rreteuttfimt dtit- 
UtuHtvt , d.e X ii'. M. J11 furtumi f«tia fpavfm- 

ht ttutt A cx ininrimo e>ufrlem 3- 

verfie paginae n-.ir^i.ie : u.r M*jfn da 
Vreto . 

In tcjjumcnro aurem nortta funt tacci 
Da Mi-ifer C i-Lmt Ma.biewl/t tn fcmitm 
tf wq ptto di iJecretali vecche per mtVlfi Jt- 
fi O to di B i/ a. Iicit. : Uier Coivwui San- 
tlite Ctucn de l loienin Otd uti M.tMum . 
Liirr C odicil . 

Coriex mcinbrsnac. Ms. in fol. maiori 
Siec. XIII- binii culumui». ctim fch iis\a- 
riis m locis vetuliare detiicis, indice Rubri- 
carum in j-iincii io. ac ticu:is cc initLkuUf 
culoratis. Coniitt fuliis fcriprit aox. ANON. LECTVR\ SVPER ilRROS IX. 
COL».. 10. MONA! III, LT IO. 
ASjA.. CH-AEDAM. I. pag. 1. T E^lura fuprr I.ibros nnvemj ygf 

\—t pnoies Codicis, pracviu Ru- 
bricarum , (cu l ituloru n L;l-.ruriim XII. 
ipius Codicis indicc. Inc Sg"» ztnttthtitt 
Crnth prjefai:*, piout decet , & mtrit tfi 1 
mit 1. de Ojf. p. aj. I. in »tw;.'Hr Dcm.-vi in 
aut. de arum cnca pt.nc. ttll. VI. rtftcatii 
prtrfaiionitui confuettt, quat pmrmm eut nibit 
coufrtuut . Def. iti nte futttt tuJ.ctrt, C" tJ- 
tt nan v-Jeiur t—fiifti ff. de te tuJt. L. 1. 
c? f. Jt reg. iur. /.. rtt tmiittttt. Tom lub- 
dirur: lii fintur Seniemit utni Lttn Co- 
d>ctt. Sequcb.itur autcm fa'is loa^a fubleri- 
p:io , quac dcindc oin>u io ctafa e 1. 

II. p. 344. Aj-j. 3i itus Ioannis Motuchi (') 
fu|.cr (.apitult) #* gtnertlt . lnc./j [enereli «;n- 
ttjfitBt nou veniunt . D. f. per tufioatitt fupi t / 1 fi- 
lufproiaiur.ln fi.ie alia antiqua manu le(litur : 
Explitil mttl.iftmut Aipmatut fuper Drttttali 
tn generali comelfi.ue de trgui s tmrit f.ii VI. 
fc:unJu<n fim fi /1 nmm Dtcteiomm Dtthrrm 
Dominum io. Mme.i :m . In priacipio au- 
tero cadem minus a. InocarcrStj Drcrrtalit 
ijla fuit gltffa a per Dotniunm h. M"'iaclutit 
Decreuium Dt9»rrm , uli laiti wibffimvm 
maienam dt Proie./aitcne , 

III. patr. 34«. DiHinccid Do.-nini lotnni» 
Andrcac fupcr l'roteilati inis mareria, Inc. 
Qjittm m. quwn ijnaeruur en prtttfimtim imvtt • 
DeC in generatt Ltb. VI. Tusi ilil manu: 
Explictt difitntlto notaiiln fu, er n atetia Ptt- 
leflationutn fuper tiuaatm extttot Jw.rtt apo- 
fitlia ftcundum tllufirtm v rum & d v.em Do- 
Otrum Dominum loannem A idreat dt DonontS 
Dectttotum Dodottm fati.ofijimum . In 

(1) Forte eft 1«. Minncb'1» Dio*tc(ii Am!>'inerfii , 
incle Ep fcrpui Meldrnfit , & ah A. MGClClV. C'nti<M- 
lil, fund.tr.r Colleg i lui nomini» Pi nl.v. le M« f- 
ne , qui cbiit Aeenn.ite inro ncrcxut, Hf xtn. Auf. 
fcripnt jue Commtntarii in I num OccrctaL ViJ. 
Tomo 1U. pij 701. 59 BlBLIOTHECAE 

In tegumento Codicis : Ifte Libtr e/3 Con- 
Vtm.nt SatiBat Craeit de tlvrtmta Ordtmt Mh 
mrtivt . Lfttura fuptr nivem Ltbiot CeJicii. 
2<itm. 463 • 

Codcx mernbratiac. Ms. in fol. maioriStec. 
XIII. bniis columnis. Conflat foliis fcripris 
j 4 o\ 

IVSTINIANI INSTITVT. 
UT AVTIIENTICAE. I. p.ig. 1. TMperatoris Caefaris Flavii Iu- 
1 Itiniani Inrtitutionum (»), five E- 
lemcntorum luris Civilis Libri IV. in quo- 
rum finc concluliones quaedam iuridicae lub- 
OOtantur. 

II. |j.-:L*. 43. Eiufdem Aurhcnticic , fcu 
Novellae Conftirutiones . Prima, Si heret le- 
gato filvtrt nolutrn , de bei tdibttt & iege Fal- 
tiJta , inc Occupain nobii circa leliut Keipubii- 
tae cmai. Vltima cft Coni.ituc.o cxviii. Col- 
lat. ix. Tit. vi. & definic in rerbis : tuaigi- 
tur glorto , quae per prat/rnltm Irgtttt rt pcrpe- 
ttxum vei tutam Wtfir* irauqmihiai ftttxit per 
tmma cuftojtri provultat , ut i.i Tom. II. Cor- 
poris luris Civilis luliinianei Aujuflac Tau- 
rin. mucclvii. 4. a pug. 801. ad. pag, 1147. 
Tum piu. 140 alia lubiicitur anepiprapha 
Confliturio, quae inc. idrtn A tgrniipp. Not 
cjatJem fufftaentrr ctv-lei 01 Jtr.attontl citca Vea- 
ttficcm dicei ta prov:ncitt conj!i:arn:et defuptr 
ipfa toca vicauum. Def. fecunduni quam Jub- 
ietla eft a nobii defcnptio. 

In piimo fulio adlcriprum efl : IJIe Librr 
tfl Sandae Crucii de tlor. Ordtnit Minerum. 
Librr Sove/latum b.fttttuionum . Num. 464. 

Codcx membranao Ms. in fol. Stec. XIJI. 
binis olumnis, cum titulis rubricatis, & i 
nitialjbus coloratis . Conflac foliis fcriptis 
140. 

ROFFREDI DENRVENTANI 
DE ORDINE IVOICIORVM. 

Llbellus de Ordine Iudiciorurn compofi- 
t.:s a RrfTredo Heneventana (>) Iuris 
Civilis Hrofeflore , in qun Opcre conrinetur 
qmlirer concipiunrur Libelii, & fnnt Con- 
fclHoncs, 6c de nacura cuiuslibec acibnis po- 

(1) VcriVrif htint Cndicem Linrcntim Theodoftii 
]o. Friri rici filtui Grcnovius , ur patct cx C«p. XXI. 
p«». 5C. Lih.lli fttpra mctnorari. 

(») llic rft R. ffrcdu» Epiphaniui de B.-ncvcnto, ad 
cjucm ex(hr Fnilerici II Iniptratnrh Epiftolt fcripta 
• Perro <lc Virei» Epp Lih. 111. ncm. fi. pje. 510. 
c.'it. flafil. «iini mdccil. *. 01 cftcrilit (.lar. loannei 
de Vua in Th 'lauro Antiqoifatum Benercnianarum 
Tnm. II. OiiT rr. VI Cap, VII. p»fl. «<Si. feqq. Buno- 
inar nt.ni drcuit «nnr. mccty. puB Arrclii , «c t«n. 
tl.-m ifl Aula frid. rici ll.Iudcx pr mitius fuit . Vid. 
^ rti n 1. c. pag. nS lc-cjq. qui lubiangit pig. 114. 
inter cmi f.ripta maxinte praeftare Lihrum de Ordi- 
ne luctcu.-.o. Eft in «crrpirrri diftributui. in quihui 
omnia di.tgc.iriflime (xlVqltirnr, qitae ti Orrlinem Fa- 
diciMium pctnninti & quu f«mul«i L.beUorum tt«- Sangtae Cbvch 6*0 

terunt prudcnces invenire . Prooemium mc, 
Si tonfiderarem tngemum & fctenitoe propnae 
facultuiem m ego gtffrtdal Drntvtotcnui iurit 
CiviIii Prejefor oJ peimonti & inftantiom fo- 
ciorum mro, um Kob.ltum de parttbm Tbujctoe, 
ftUtm tffim m eioitat/ curiali/jtma nobtit Ar- 
reiina, atifut fum compouete vc Oef. fctet et- 
iam cttera iuJicu ptrtraftare . Liber inc. 7 r<f- 
tlaturui ergo de Ltbeliti , & Ordtne ludtcief 
rio . Oef. & muho plura fmtt aJJ-ia per Jla- 
dtum & folltciiuJintm pratfcr.i Opufcttiunt com- 
ponenitt. Oe 0 grettat. Amtn . Exphtti Opui 
Ltbelhrmn Rtfridt de B>>rvtn:o in lure Gvi- 
B . Deo grasiot . A r.fu . Tum rubiicat Ex- 
p/cti fecunda pari , fu toim Lihtr Ltlri/i Hof- 
fridt de Betievemo iu Jure Civt/t . BtKtJicamta 
Domtno . lieo ducmut graiiat . Amen . 

lnicio lcgicur : Liier Convcr.iut San/iaeCru- 
cii de Uor. Ord. Miutr. Summa Hcjptdt . 
Num. +6$. Tam in primis duibus , quam in 
ultima p3tjina. immo 3c in ipfo Codicis tc- 
pu.ncnto alia manu vsriac lcgalcs fanctioncs, 
praecipue ad rcfnum Ncapolicanum perti- 
ncntcs atlfcribuntur. 

tadcx mcmbran<ic. Ms in fbl Sicc. XIII. 
1 inis cotumnis . cum ticulis, & iniciaiibus ru- 
bxicacis. Conilat foliis lctiptis 301. GVILIEL, DVRANDI REPERTORIVM. 

REpertorlum Map.iflri Cuiliclmi Duran- CtJ. 
dt(}),cum Epiftjla dedicatotia ica in- Wi. 
fcripca; ReverenJi tn Clrt/lo fairt ac Demi- 
no Meulaeo U) l)ei grttito Sa.tilat Maiiat rm 
Potticu Ditttnt CarJna/i Gtal. Dttranit Dotni- 
ni Papae Sal Jiactmut & Caprllttnni uirtufyue 
boia nii fifpitttem . lnc. PrttepJs&i rubigmt ity 
mar.a c*:iittK:nttla conJ.fo. Dif. & quta ordt 
neftrae raporationii a fiJ: fum fii txotJtum , 
de ea igttar prctmmtmtit . Rubnca prima 
De Summt Trimiiate, & lide Cttbtlica inc. 
Q_u d fn filtt. Rubrica ulcimi Dt intmt, «Sr 
effettu rorum, & dt fine , jdcf. f eneat iuttium 
IttjJabthque mtdtam . fhutll fclititet cenfmr.mt- 
vit , at de. III. dt. I. millui Epi/i«pui . Ex- 
pltcit Repertertmn Magfiii Gutllie/nit Duran- 
ti . Deo grttiai. Tum adiiciuntur hj verfi- 
culi : 

Ouat priJetn plura funt fpaifim tradks 
turj , 

Jiarc nunc fcripturt facili monflrot tibi 

atra . Se- 

dir , qurrum tifin eiTV pnrrft in omni iudicl»U aft flip, 
hinc ftcxum cft • ut pallim iftud KrtTrcdi Op.il dt Li- 
hrtlti «ppcllcrur, aur ertam HotfreJt / ' . r ,b «nli- 
qtri lunr. t.iLfiiltu dicarur . Cnltcim M. Btbiii tb' C«» 
Collcgii (Mpinorum ad Dtvi CKmcntii mrmt rat no- 
dro Ituic limilcm xlem Sarti». 

()) Epifc pui Mtmatr-nft» fnit , & vi.lrtur in lueem 
ctiituf A. kccxxxvii. Obiit K • N< ». MCXXCTL ur vi- 
deee el» ipud Satriom p»g. ;M. lcqq Iloc autcm Rc- 
pcrroriiim . fivc BrcviariittTi avrura lupcr Ccrpt.i luric 
Canonici Librjt V. pr.diit Vcnetiis m:ttCLvx»T. tc 
mcxccxcvi. Lugduni muxvi. & mdll & Praaci,filrti hd- 
xcii. Vtdr de co p uta «pud Fabric. Bibl. racd & i.if. 
Latin Tcm. II. y.<,' Ct. frqq. 

(4) Eft MMlhaci » Ruh;u» M Vrfinii ctcuui Card'- 
nalii ab Vib.ao IV. xnn. «itcuwi. Digitized by Google 6\ Plvt. VII. Sin. Cod. I. 61 

Scquirur dciarJe rabula Rubricarum, qua ex- Def. aiverfii rebui gavient migni viri , non 

pleta , eyanefcentibus litteris lcgitur; Anno ciiter quam /ortei miltiet telli trtumpbo. 

mtllefimo CCCLlll. Ind. IX. Nicelucctui Ventu- III. pag. ji. Tabuia rerum notabilium , 

ru, Penie S. Sufannse, & Parrecbioe $. Gor- quae in Libris Qrofii occurrunt, in cuius 

gonii , vtndidit ditlum librum Dommo Gnelft calce notatur alia , fed antiquamanu: Ifis 

Juiici &e. pr» precio V. flomorum , praefen- tabala isferiui babetur complela . qweefi Qtefii , 

titut lunime Mariini , & Franco . & Mint Fa- IV. pag, $x, Tab„la rerum notabiliuto 

tii tefiihut . Str Narim Domiui Campi dt //«- in Libros Hiftoriarum Valerii Maximi . 

reniia Notariui . V- pag. 6$. Tabula fuper Libros luflini 

In prima pagina vacua lep,irur : l.ibtr Con- Abbrcviatoris Trogi Pompeii . 

penlut SanSae Crucii dt Fhreniia Qrdmit Mi- VI. pag. 71. Tabula completa rerum no- 

norum . Repertorium Aiogi/lriGuillielmi Duran- tabilium hiftoriirum Orofii . 

lit.ti/um. 40«. Tuma capite : Ad ufum Ma- VII. pag. 78. Tabula rerum notabilium 

gifiri N. de Spinetlii. Solini, 

Codex membran. Mt. in fbL Saec XIII. VIII. pag. 84, Tabpla rerum notabilium 

binis columnis, cum titulis & initialibus ru- Macrobii. 

bricaris. Conflat foliis fcriptis 87. IX. pag. 86. Iufliniani Imperatorii Infli- 

tutionum Libri IV. cum fcholiis marginali- 
bus.&gloflis interlinearibus, praefertim in 

NOTABILIA EXCERPTA EX ARISTOTE- primis fcx paginis. 

LE, SENECA , OROSIO. VALERIO X. pag. 134. Eiufdem Authenticae . cum 

MAXIMO, IVSTINO&e. 1Y- fcholiis marginalibus, & gloflis inrerlinearibu* 

STINIANI INST. ET tantum in principio. Dclinunt autem inCol- 

AVTH. lat. IV. Tit. L de Nuptiis Njvel. XXII. 

Cap, XLIV. & in verbis: Nifi tantum mo- 
dut factrdotii aiveaieni alteri ptrfeuatum prat- 

I. pag. f. l^TQrabilia excerpta ex Ariflo- teai percepttonem utfote quae in 

4^N Celis Echicorum Librii'. Inc. cit. cdit. Auguflae Taurin. incidunt in pag. 

Differentia imer adum & fadum , vecabulo po~i. Iin. ti, 

praxii IV. &c. Def. prmctpet emm maltet pef- ln prima pagin* legitur: I.iber Conventut 

fim beneficare .dncet txtrciiui, ttdortt omnet , SanHae Crucit ie Flor, Qri. Mnor, LtButS 

qut talia peffent . Expficii de Lib. Eib. /« Civtli , Num. 467. 

II. pag. ao. t. Notabilia ex Epiflolis Se- Codex membranac. Ms. in fol. Saec. XIII. 

necae , & aliis. eiufdem Operibut . Inc. Mo- binis columnis , raiia manu . Conftat foliis 

fefium efi , inquii, cartrt afuftii voluptatibui . fcripris 157. 

PLVTEVS VII, 3IN. CONTINENS LAT. CODQ. MSS. XI. C 0 D E X h BVRCHARDI COLLECTIO CANONVM. BRucardi Epifcopi folo nomine Worma- 
cienfis Colleftio Canonum in Libros 
XX. divifa . Praecurrit Prarfatinncn- 
la (') ifiiui Lbri . ita infcripta : Brumtboni 
fiielt fna , einfitm vidtfictt ftiit Pratpefito , in, 
Cbnfte Domino falutem . Inc. Multit iam fat- 
pt ditbui . Dcf. bent valeas , & in facrit ora- 
lionibui tuii mei peccaiorii mtmoriam dtprtcor 
ut bubtti . In r\ac Praefatione intcr verba 
& fiquit iiltgtnt leflor eoi fubtilittt ptrfcruta- 
tut futrif , muliat uiilii$tts neftri minifierii m 
tii inventrit , & alia : Vnit , fratrtt, fi rr- 
pltbti fuai tx bii ommbm nnum it- 
qnomoio tat infirutrt & ioctre poiut- 

(1) Irm ajcirar in Codi^e. 

(1) Hic locai rrfpondct ihrri «dire kifce verkit | 
ttU ut fni/fnh rM 4ihtr*ttr (tgtrit fluMum M« 
VMlftrtm ftr-' jtmtitt ft trni enftfmi ftft, , 
qmiHtm i» dtttmda pUh.firmnm amttm frtptrr ftri- rint? f>) infcruntur Summaria rerum , qui- 
bus de agirur in lingulis XX. Libris, in quos 
totum Burchardi Opus dividitur. Tum fe- 
quuntur Capitula Libri L quprum primurn 
infcripcum , Qpoi in novo itfiamtnl* pofi Cbri- 
fium Dtminnm nofirum a Ptiro Saceriotalis 
caeperit Qrio, inc. In nava amem tefiamen- 
10 &c. ut in di£la editione, cum qua con- 
cordat ufque ad finera Libri Ul. ibi enim 
poft Capitis ccxli, Dt itlts .qitidam faaepto- 
prietaiit loca alicubi dare velacrint &e. uitt- 
ma verba. & ipfe ad tmeniaiitnem Ecclefis- 
fiica coerceatm cenfura, in quibus editio de- 
finit . fequitur in Codicc Caput infcriptum : 

Or- 

ftmrtrum mmStrittttm , itutftmm ttmtmtm JlmJit , tr 
dilittmtit tttmijitmm frc. q«»e hibentur in Prief»- 
rone edicioni» Colonienfi» hoxltiii. foi p»g. »■ Ho- f. 
& feqq. . uod* »pp»ret a u.m d.»erf. fic leftio tpi.c» Digitized by 6$ BlBLIOTHECAE 

Qrdo in EccU/ia qualiter at Epifctpo S/nodus 
sratttr , & inc. Ikrt diet prtma ar.te fttltt or- 
tum 6~c. Ex Libro X. dcliderantur in Codi- 
cc Capicula a num. xlii. ufque ad num, 
xlvii. inclullve . Inter par;. m. & iji. dc- 
fcclus occurrit quatuor paginarum , rotidem 
cnim vacuae ad illum fu^plcndum inlertae 
funt ; in quo quidcm dcUctu cxeidit tinis 
Libri XVII- & mirium Libri XVIII. We igi- 
tur dciinic ia Capitc LVI. de So.kmntco pec- 
tato, & io verbis : cuut coiujumamentq five 

tmplexu X- fupcrpo/iiit ( edit. cit 

pag, 180. col. »• ljn. 4.) hic vcro incipit 

a vcrbis poRttt per presbyteroi pu- 

X» injuirenda efi confdjla fttttttrua &c. quac 
pcrtinent ad Cap. XIV. Dt infinins in peri- 
culo mnn ctnfiiium &c. ( cdit. pig. 1 84. c. 
col 1. lin. i». ) Libro XIX. nullus praemir- 
titur Capimmclenchus . idcmque Liber delimt 
in Capite CVIll. de tadem re (0 & in vcr- 
bis : btnat euiem ccgnaihnri femper 0 Deo 
funi. (edit. pag. 115. lin. 14.) Liber tan- 
dcm XX. cancordat cum editioae ufquc ad 
totum fcrr.ic Caput LVH. inlcriptum : Qusd 
facra abiatit pofi tnorttm animabut prodeffe ptf- 
fit &c. quod in Ccdice abfoivitur in vcr- 
bis : qua ex re quitnium profit aninialui tmtvo- 
latto ftcrae tblaiwnts ojleodttur. quandt bar.c 

(1) Nirairam Qaei JiaUln, iatrrnu ecgitetienei 
tuimar ntm viJmt . ftJ tx mUa ctrfmit inttltifal , 
qui rft tinilui Capirit priecedentu . 

(>) Hanc Damali Epifti lam ei Iliiinri Prompttiatio 
profert Harduinu» ( T. I. Cone. p. 74». ) faneapicry- 
pham; fed ubi in llardulni cxemplo Irgitur D.f»« 
JCVt. Koi ItmU G r .itia,t & Cyricit VV CC. C-nfm- 
//'*«J . Codcx d»rim exhib-t XVI. Ktt*. laauarii Gra- 
*».<»<>. iy Siriei» W CC. O/i. Monet »u«em fcite 
Harduiniif . Cratitnum . Sc Cyricium Confulet noll 
«lTe in faftm vcrum facile tmanuenfii vilio l , aJ nol ttmmeantium /trm* firftmt. 
fiaJerimal . 

frefieifcenli a utiit. 
deligjntei 

iju, jieunium fcrifta , qnai frr iffum ai vot 
jirrximui . 

metitiae mtfirae . 
fltiei. 
ttteantur . 
umme. 

mam afftmiat . 
fui$ rrja JifmuUre. 
mifciat rtmlmgit. 
mtatiin.tai*ram eajlimtmiam . Sanctae Crvcis 6\ 

& ipfi rr.onuorum (ctlit. pag. ijo, 

t. c >l. 1. Iin. 6. ) Dcincc in Codice alia fati| 
mtilta feouuntur Canonicis fanUiones CJn- 
tinentia . & dcfumpta cx l'io Romioac Vr- 
bis Arc!)iepilVopo dc clcricorum erga fuuoi 
t*i)ifc»pu;n inobedicntia , cx Augullino dc 
moribus Chrniianorum , cx Gregorio in Vi- 
ta Fatrurn dp facrilicio pro mortuis ; cs 
Hicronymo. quod Ecclcliic non fiut fpolian- 
dae ; c- Gregorio de Decimis in Leg^ , do 
iure fepulturae &c. ; cx llicronymo Epift. 
ad Darmfum Pjpam dc panibus. & aliis al- 
caris obhtionibus ; cx Qccrctta Lconis Pa- 
psc , qu xi non h bcantur Epifcopi, quos ncc 
clerus , ncc p^pulus ck-git c^c. ; cx Dccretia 
Catjcijiiii & Ormifdae Pr'. dc cadem re; i- 
terum c:: Rcgillro Grcjorii Papie.fic es l'e- 
lagio Papa ad Opilionem dcfcnforem . Inter 
haec autcm p3g. 151. hilictur Dimafi Papao 
Epiftola Aurelio Archiepifcopo (») ; pag. 15 j, 
Liber S, Ambrolii dc vita & ordmarione cle< 
ricorum , qui inc. Shjuii frattr oraculum rc 
mtmjcaiur . Dcf. ut cis ttna viecutn tribuas cae- 
lorum tegna . quae fttijftt in fine faeculorum 
dare pionnfijli petpeiua, Amen. Tum pag, 
154. b. Epiilola Lconis Pipae ad Mauros E- 
pifcopos LII. (3); itcm pag. 156, Epiftola, 
1'raeceptorum S. Clcmcntis Papac milta Ia- 

co- 

qui inno ccccutxit cum Gnturjo Conrulamin gefBc , 
Comatnpi nr.men facile pniui<Tc. 

(l. ilacc f piftolt in ctJitis apud Qaefnclltiai inferi» 
bitur ai hpijcnfm Africaunt Vravimtiat Maaritaaiat 
Catftritafit . ^uitirjuc prtrfttntiui eft . non ill» in- 
terpi.ura eihibrrar in Codicc boc . cjuemaJmodum 
Ipud Harduinum ( Tcm. I. Concil. col. 1771. feqq ) 
lcfjieur . iliofque Conciliorum Collrftcrea , fed fi rmt 
uti 1 Qucfnrllo ell evulgart. Contcp.dat qui vcluerit 
Quefncllianam editioncm cum variit.quai fubiicio,Io. 
clionibui Crdicii ntftn ab Harduioi t xnnplo . 

Cudcx Ua> 

fama marrarrt. 

fiuiurrimui . 
omittit. trnan £raiut 

mUjOru. 
alifirraitu* . 
tcelrfiajlica Aifiifliaa. 
fmrgtutur . 

«/rr# cemptttut freftralur . 
fi futril vtftra iuJicia (tufutatmt . 
ai mat riLttam tfi. 
iuarum fimuf . 

Jlatutum rjl , mt frimum , vtl fieumium , aut ttr- 
tium im Eceltfia graJmm. 
fatimur tffe vtniah . 
fat rrit amfltut . 

cam itaaur ufuue Damatum auttm , 
Salieiatuftm . 
velumui grtfi. 
lihtriana . 

fi f ua, vtra tiiat nf^ue td finea». iniuugrntri. omirtit , 
fttbt . 
tattatar. „,4. man a/frnJit . 
tuit igitur Jiffimmlart. 
utfeiat ttnlufH . 
taatrimtniurxm frhiltgis . 

tmmet graiui ielrant. 

dixit . 
iimtJitur. 
atiJituiia . 
furgrmut . 
Jiena difiriaiau 
omittit. 
omirtir. 
fimut luarum. 

temjlitutum tfl , ut primum , vtl , 
c/.-/rj jrrfs» . a 
VtmiaHle efi . 
Mmpliut fatitt 
cmirtit . 
Seiaeiuftm . 
grrgi velummt, 
{Jttriama . 

omirtiritdditaatem.qtMeH.rduinnirecitit nnm. 11. 
f ««• ir.if«e ufque mllitmt ftttlamat , otniAuttmen hii 
verbr. f.-rt . . . . ftr Davii fratrem . & cff ifetfum 
uejlrum. f«i a> Seetritlii mrrita mtl,i rff frttetm, , 
& meriiai .... fratre, . ttqut hii «lii» ttmtrmtif uim .... farralit lic 

fireiatil . ttuU itactrlatitaim Digitized by Google 6$ Plvt. VII. S 

col j fiacri Drrr.mi.Tum pag. ifii. Scquun- 
tur Bxeerpta ex Hiltoria tripcrtita Socrar? , 
v 1 ; c;< hiftoria Sozomeni ; pag. itfa. ex Libro 
Athanafii de farisfactiooc fugae ; pag. ioj. 
cx Thcodcrico; pag. eid. /'. icerum cs: Sj- 
crate; p3g. ifj^.A. ex Epifiola Iino-encii Pa- 
pac.&cxConcilio Chalccdonenfe. VJtimum 
taodem cxcerptum efl ex Epirt. Leonis Pa- 
pae IX. ad Pctrum Damianum . 

Burclnrdus WormarienGs Epifcopus, hoc 
inr;ens Canonum volumcn , quod a nomine 
ipJius Burcbatdut dcnomina:ur , multo fiudio 
compofuit; quum enim, ut in Pracfarione 
tefhtur, in lul Dioecefi Canones & pocni- 
tcntium iura ita confufa , immo difcrcpan- 
tia videret, ut aut cx toto ncgl-jcta , aut o- 
r.ini pacnc aufloritate deftituta , vel modicc 
in EcclcfiaJlica dilciplina inflitutis appnre- 
tent, rogatu Brunichonis Pracpofiti Eccle- 
fiae Wormatienus . caepit congercre & di- 
i;:re:e lura Ecclefiaflica , ut ita utilirati 
luaeEcclelnc provi«rer. Fontcs infupcr in- 
dicat, cx cuibus colleclionem- hanc adorna- 
vit, ut ridere eftapud Oudinum dc Scripr. 
Ecclef. Tom. II. pag. $1$. qui etiam Sum- 
maria XX. l.lSrorum , quibus eonftae tota 
Colleclio in rr.edium profcrt. O t ;us Decrc-- 
torom nurclnrdi edittim cll primum l'ari- 
fiis A. Mdcocxcix. & ircrum Coloniac Agrip- 
pinae A. md.xi.viii. 8. & dcniquo Pariliis A. 

MDXLIX. 

Codcx n-mbranac. Ms. in f j1. maioriieT« 
mc quadrato Sacc. XI. binis columnis, dili- 
gentiffinte exaratus, cum titulis & initialibi s 
plerifque rubricatis. Coniiat foliis fcriptis 
165. 

CONsTITVTIOXES CONTRA 
HALitETiCOS . GOaiticuriona diverfomm Pontifieum con- 
tra Hic.ctices, & di Oliicio Ir.quilito- 
rum Hicreti-ae prjvirarir., pracvio Summa- 
rio , qucd priora hicegra cfto folia compleLti- 
t»:r. H.ic lUCCm orilins CoaftitUtioaCS pro- 
gr;diuntur: 

I. pip> 9. Oemetu ( IV. ) Rprfcopus, fer- 
vus lcrvorum Dei.diledis f.iiis, Porcftaii- 
bus. five Reftoribus, Coofulibus, Capitancis. 
Antianis , ConfiJiis , & Conimu.iitacibus Ci- 
vintum, aliorumquc locoium per Inliam 
coaftitutisfalucem & Apnftolicam bencdiSio- 
ncm. Ir.v. AJ exjiirpanJa de med.a populi 
Cbrijliani larreticae ptavuatis tizana. l^i. 
me folfmt pcr Jalfartas ia al.rua violart . Data 
Perufii leitto Smai Novembrit Pont. noflri an- 
mo prtmo ■ Innuitur huius Conftituciiviis ini- 
tium in Bullario Magno Opcra 8t fiu'':io Ca- 
roJi Cocquclincs Romae p:r Ilier. Mainir- 
dum MDCcku fbl. Tom. III. Part. I. pig. 
Cas. Lai. CoJJ. Tom. IV. 

(t) Dir-fri« «-Jsm »c fup-riort pnemtltitu- »u:rm 
rubrio : C*a/Htuti*ts tmfiriaht . 
(i) L.ctt iauliun ccacsiJct cum Cosfiituiiono itlti i. Cod. I. II. 66 

437. Inrc.^ra autcm adfcrcur intcr Innocen- 
tii IV. Coa('.i:utio.acs Tcm. c]t. a pag. 314. 

ad pjj. ja 7 . 

11. paj. Z4- b. Clcmcns Epifcopus &c. (') 
Inc. Qjtum aJverfut baeretictws pravitatem 
ijuondam Fridericsu , tJim Romar.ontm Impeta- 
tor , tunc tn Eccle/iae Rmanae devotione per- 
fifleitt promu/gaverit Vaduae putfihtm I.eges &C. 
lj;f. ab eis emne ius legitimu.n abdicamui . 
Daia Vct ufii fecundo Kal. iKovrmbr. Pout. mo- 
firi Amt. I. Ibid. a pag. 295. ad pag. 198. 
lub nominc Innoccntii |V« 

IIL pa.!:. 3j. Oemcns EpilcopUS &c. di- 
Ici)is filiis FratribusOrdinis Minorum Inqui- 
litoribus haereticac pravitatis in adminillra- 
tionc Romana dcpucatis aucloritatc Apofio- 
lica, & i.i poftcrum dcputandis falut. & Ap. 
Bcn. Inc. Licet ex aimubus, r^ui Clrtfiiana Ht> 
lifjone etstJhUMf tetteamur ex tflitn nofiti de- 
bno extirpare letiftram ptjlem haeteacae pra- 
xiiatit. Dcf. & ttmffitmtifme de duabus diaeiit 
ediia ia Concilio genei ali . Data Pet tifi XV. 
Kal. Ochbris Pant. r.of.ri ar.n ptimo. ibid. a 
p.ig. 404. ad png. 406. fub r.omine Vrbani 
IV. datum Vucrbii xm. IiaL ApriL Pjiic. 
An. I. 

IV. p:.p;. 40. Alexandcr (IV.) Rpifco- 
pus i\c. tliliith fiiiiu 1-ratribus Ordinis l ra- 
trum Minontm Inquiutoribus hacreticaepra< 
vitaris in p-.rtibus'lraliie pracfenttbus & fu- 
turis &c. Inc. Ojtod fmptr wmttttllii qnnejlio* 
n:t t articiV s. Dcf. pTtjitiat maimarutN • Data 
Auagmat IV. Utu lao. Pem. m/Jri ann. VI. 
Ibid. pag. 5*9. Dic.Vicc.bii v. KaLOftobr. 
Pont. Anno IV. 

V. pif. 45. b. Clemcns (IV.) F.pifco- 
pus ilileiiis liliis Frarritus Pracdicato- 
rum Minorum InqiiilitoriLus hsercticae 
pravitatis pcr Italtam &C Inc Ad rx/hrpan- 
da de riedio fopmli Cinjliain laeretiioe pravi- 
tatil zjz*vtia , qttae abuntantius faluo Jucereve- 
rtmt . Dcf. & ctnjliiuttent dt duabus diaetit 
edita in Concilio Getmali . Data Ptiufti XV. 
Kal. febr. Poah nejtri aun. I. Ibid. pag. 
449- 

VI. p-^. 47. Clcmcns ( IV. ) Eptfcopus&c. 
dV.^o lilio Atir.illro Provincitli FratrttmOr- 
dinis Mtnorum in adminiilrationc Rnma- 
na &c. Inc. Licet ex omwlm nunwfi parti- 
but U). D.'f. contedimus tenore praefeutitm 
fteulttttm . Dcta Peiufii V. Kal. OHobris Pont. 
Utjiri onno I. 

VII. pan.48. b. Alexandcr (IV ) Epifco- 
pus vS:c. dilcvlis f.liis Fratribus Ordinis Mi- 
nortim Inquilitoribus haercricac pravitatis 
io Vrbc, ac cius provincia fil. &c. Inc. Vt 
neaotiwit Jidei valeatis libentiui promovrre . 
DJ.fe mverit iaturfmum . Data Lateram III. 
Nou. Mart. Pont. nojlri ar.no II. IbtrJ. pa^. 40S. 
fub nomine Vrbani IV. Dit. apud Moncem 
Flafconem \u Non. Aug Por.t. An. I. 

VIII. 1 -3. 4p. Akxandcr 8cc.dilc£Hs filiis 
E F"- 

qaiai rrccnruimut Tupf» §. IU. »h i U tan»«n iti pio. 
greflU di.crl» c£l , ut fijtrt c:i»m e« i^liut inf < .ri(:tiui>e . 6 7 BlDLIOTHECAE SaNCTAB CrVCIS 68 Fratnbcs Ordinis Minor. Inquiliroribus lue- 
recicac pravicacis in Vrbe, ae irt admi «iflra- 
tionc iplius pracfentibus & futuris &c. Inc. 
Exortis in agro fidei Cbnjlianae ftr paitrs luh 
liae alundanttut /o/ito barreticar pejiis ziza- 
mis &e. Def. Daia Viterbu VU Ka/. OQ»br, 
fW. nof/ri eitno IV. Ibid. pag. 391. DiM A- 
nagnae xvir. Kal. Dcc. Ponc. an. IV. 

IX. pag. 51. Alexander &c. dilecris filiis 
FratribusO>d. Minor. Inquiliroribus haereticae 
pravitatis in Vrbe , & admir.iltrarione i- 
plius &c. Inc. Ne hnjm fit itmt negouum &e. 
Def. Dat. Viterbii VI. Kal. OStbr. Pont. no- 
firi anno /V. Ibid. pag. 408. fub nominc Vr- 
bani IV. Data apud Montcm Flalconcm n. 
Non. Aug Pont. an. I. 

X. pag. $2, Al.xander &c iifdem . Inc 
Super ee quod Jcripium leguur. Def. Ettcbtvi- 
Jlia denegavdit. Dmi. Vueriit VI. Kal. Oflobr. 
Peui. nojln anno /V. 

XI. pa?. cad. b. Alcxander &c iifdem . 
Inc. QjfOTtfiviftit . en e/ieuiut rcgm . Def. per- 
tniffmn . Data Lateraui IIL Kal Mariu Pont. 
noj/ri anno VI/. 

XII. pa*. 53. Alcxander &c. Hfilem. 
Inc. Ad audienitam r.ej/tam fetvemt . Dcf. vel 
Jtffirri. Dat. I.nttrom XI/. Kal. Martii Pvnt. 
neftrt an. VI/. Ibid. pag 3^3. D:t. Anagnae 
xiii Kal. Fcbr. IVmr. an. VI. 

XIII. pag. 54. b. Alexandcr &c. uniicrlTs 
Fratiibus Ordinis Minarum [ncjaitltoribus 
haercticac pravitatis, & in pollcmm d | u 
tandis &c. Inc. Caibolicae fid-i nrgotium . 
Def. feu potej/as . Dat. Lateram /i/. Kal. ,\Ur- 
tit Povt. nojlri anvo VI/. Ibid p:>g. 395. L)a- 
ta Later. iti. Id. Decembr. Pont. An. VI. 

XIV. pa ;. 5*5. Alexander&c. dilcftis filiis 
Fratribus Ordinis Minorum Inquifitoribus 
haerecicac pravitatis in Vrbc . & adminiilra- 
tione iplius &c. Inc. Super exjlirpauone bae- 
reticae pravitans. Def compuiam txponatur . 
Dat. Anagnee Id. Nov. Pont. noflri anno IV. 
Ibid. pag. 301. 

XV. pag. 57. Alexarnler &c. iifdem ('). Inc. Notti •fli de baeretiea pravittie . Def. braebii farcularis. D.it. Anagnae X. Kj/. 
Aiartii Pont. nujlii anuo VI/. 

XVI. pag. 58. Alexinder&c Venerabili- 
bus Fratribus Archiepifcopis & Epifcopis, 
«c dilcctis liliis elcOis Abbaribus , Prioribus, 
Miniflris , Guardianis , & aliis Ecclefiirum 
Praclatis &c. per Italiam conftirutis &S. 
Inc. Erortii in agro jidei Cbrijiianae per par- 
let Italiae Def. pereelteret dijliplmt. Dat. 
Anagnae Id. Septembr. Pont. nojlri atma V. 
lbid. pag. 30J. Du. Anagnae xvn. Ka). De- 
cembr. Fonr. Ann. IV. 

XVII. pag. 50. Alcxjnder &c. dileftis fi- 
liis Provinciali, Minillro , ac ccrcris Cuflo 
dibus , & Guardianis , eorumque Vicariis 
Ordinis Mirtorum in Vrbc , & in admini 
ftratione iplius &c. Inc. Nt catbolteae fidei 
negocium. Dif. fufcipiai iucnmmtum . Dat. 
Ana«nae Id. leiruarii Poue. wofiri auno VII. (1) AJcfl intft litutum, & initiom. XVIII. pag. fJo. Alcxanr!er &c. univerCs 
Chriihridelibus &c. InC Noverit Vntvei/iiat 
velli a . DcC conj/itit vrruatis . Dai. /tnagnae 
Id. Novemkrn Pont. nujlri anno IV. Ibid. pag. 
34$. fub nominc Innucenrii IV. Dar. Ana- 
guae xvn. Kal. Iul. Pont. An. XI. 

XIX. pag. 61. *. Gregorius (X ) &c Ji- 
Icdis tiliis Fratribus Praedicaturum & Mi- 
norum Inquiliroribus hacreticae ptavitatis 
auci jrirarc Sedis ApoOolicae deputatis &c. 
Inc. Tuiiaio coide audivimui . D.-f. auxilio 
bracbit faecularis. Dat. Lugduni Kal. Mari. 
Pont. auno II. Ibid. Tom. III. P. U. pag. 11. 

XX. pa ? . 6). Nicolaus (III.) &c dileao 
filio Fr.itri Sinibaldo de Lacu Ordinis Fra- 
trum Minorum Inquifitori hacreticac pravi- 
taris in llomzna Provinca a Serfe Apofloli- 
ca deputato &c. Inc. Qjii cuncla folut ordi- 
nans. Dcl. dixerms faciendnm . Dat. Romae 
apud S. Petrum Vill. Idus Maii Pont. nojlu 
anno ll. 

XXI. pag. 70. t. Alexander (IV.) &c. 
dilctfis filiis Fratri Ardrcic Ordinis Minorum 
& aliis loqullitoribui h\i?rerxae praviratis 
in Romana Provincia & adminillratione bca- 
ti 1-rancifci &c. Inc. Inter alia , quae nobis. 
D.-l. eoitcedtmus facultatem . Dat. Anagnae 
Nin. Maii Ptut. nojiri anno VI. 

XXII. pag. 71. b. Alexmder &c. dileflis 
fi!i;$ Fratnbus Ordinis Minorum Inqui;icori- 
bus hacrcticae pravitatis in Provincia Thu- 
fciae &c. Inc. Ne eonmijfae vobis etmtta bae- 
rettcn Inquijitiouii tffichm . Dell edaa tn Con- 
< i/.« Geurre/i . Dal. Laterani VI. Idas l eiiua- 
rii Pont. nujlri anno VII. 

XXIII. pa?. 74. i. Alexander &c. Pro- 
vinciiliMinillro accctcnsCullodibus& Guar- 
dianis , eorumque Vicariis Ordi us Mino- 
rum &c. Inc. Ne Catlo/icae fidet n goc.um. 
VcC fufdpiat iiicremettiam. Dat. Lnlerani VII. 
Id. Feirturii Pont. uaf/ri *•>«» VII. hadcm 
Conllirucio ac fuperior in §. XVII. 

XXIV. pa-t 7>. AlcX3nder &c. dilc^is fi- 
liis Fracribus Ordinis Minorum Inquilitori- 
bus hiereticae pravitatis in Vrbc &c. loe. 
Ex pane vejlra ftt t prupojitum . Def. pt ae ee- 
teris nrgoctis proeedendnm . Dat. Lateram III. 
Idns . . . P u ,u. Kojhi anno VII. 

■ XXV. pag. 7 <5. Innocentius ( IV ) &c. 
dileftis filiis hratribus Ordinis Minorum In- 
quilitoribuslncrctioe pravinris pradentibus 
& futuris in Vibs Thulcii , Patcimonij beati 
Petri , Ducitu Spolctan. &c Inc. Vt eommif- 
fum vobis Inqnifititm* officium . Def. fletn fi- 
dei & aua^rttas baleatur . Daia Anajnar XI. 
Kal. lulti Pont. nujfri anno XI. m euus rei 
lejl meuinm praefentes litterei figilli wfiii ap- 
ftnfitne mummus. Daia apud Vrkem Vtterem 
Id. Nov-mbr. Pont. Domini Matliui PP. III. 
anno /.Tum fcquitur ablitucullo ticuioCon- 
ilitutio , qoae inc lubetnu* etiam ne Praelati , 
Baronn , Mi/ttts • Dcf pruut Prne/eti htd ttrmt . 

XXVI. pag. 79. Alcxa- der ( IV. ) &c. di- 
Icciis iiiiis Fratribus Ordinis Minorum lo- 

qui- Digitized by Google 69 Plvt. VII Sin. 

^uiiitorlhus ha:reticae praviraris in VrbciScc. 
nc. Cenjitluit not dtfcrttto vrj/ra. HA, d.teie 
fratfumantw, Dat. Lattrani V. Id. Fetrutr. 
Pom. hojlii an. VII 

XXVII. p.iD. 80. Scquirur fine ullo rirulo 
rnodus procedendi contra hacrctic>>s . Inc. 
fhtnnttm illif, qui fpaute redeuut tufrt tempBt 
giante fiomittitur & objeivatur tmjmmias 
vtortii . Def. & in ftrfimt & in bontt damun- 
torum. 

XXVIII. pag. 101. Grcgorii Dci ftratia 
Naruonenlis Archicpifcopi , aliorumquc l'rae 
Lntorum Provinciae Narbonenlis Conllitutio 
contra luerericos habita apud Uuccrum iti 
Frovinciali Conciiio &C. Inc. Dmtit ptetibus 
unnuentet lilenter . Def. per toc fofjtt vtrnai 
dcclatari. 

XXIX. p-g. 110. Modus proccdendi ab 
Inquilitoribus contra haerecicos. Inc. /o »0- 
imne Dmbw amen. Auno tiufdem MCCLXX. 
Apojlolica Sedt vtiaute peji abitum StuBifftmi 
Patrit Domint Cltmtmii PP. IV. IndiBiout XIII. 
tie X. Mtnjh Aug. no% Frtter S. de La-u Or 
tHnil Mtnorum inquiftior tacteticae pravitattt 
in Romana Ptoviuctt , aucl„ritatt Stdit Apojlo- 
lictte tonjlitutut uuivtrjtt tn Cbrijlo fidtiibui de- 
tlaitmus , quod talis citttus rr» cttmtne bae- 
vef/os ad praeftuiem nefliem tccedens exjt 
Jlit &e. Di(. & eos puwre Jecuudum Ceitjlitst- 
Itouri & Ctnontl fanclos . 

XXX. : v;. 114. Summarium Conflitutio- 
num diverforum Pontihcum de eodem ar- 
gumenro. PriOM infcribitur: Conjiitusi» A- 
lextndri fuptr qmbufiam interrogatwnibui . 
Vltima Pnvilfgium huHteutii , 10 ijtio coniitii- 
tur , quod Iiiifuijstores likeram balcant potejla- 
icm tuttrprtiandt , vel dccltrtndi tum coufitit 
Dioeceftnorum , vel Vtcariorum t:us &c. Vlti- 
ma vcrba funt : quod ettam fabbtto ciict ve- 
fperai ttr.entur vifitcte Ecdtfiai ,& qui dican- 
tur d.ts fefitvi, In fine vidctur aliquid dcfi- 
derari. 

In prima pagini noritum efl: JJle Liber 
tji Coiiventut StnSaeCiucn de Flar, Oid.Mi- 
norum . Pennficale dt Ordiwbus Pontific. in ct- 
Itbratione Mjjae . Nttm. 469. Inferius tubrica 
corrcctum cft: Summa de 0:!icio hmmfiurit, 

Codex mcmbrar.ac. Ms. in fol. maiori Siec. 
XIV. ineuntis binis colum.nis giandiori litrc- 
ra cxaratus , cum flemmitc dupiici in prin- 
cipio.initialibus auraris & coloratis . & titu- 
lis rubricatis. Conflat foliis fcriptis zij. GV1LIEI.MI DVRANDI RATIONALE 
DIVINOR. OFFIClOR. CuL /*"*ViHieIm; Durandi, licct nomen non ad- 
f> VJ parcat, Ratiunale Divinorum OiFkio- 
rum Libris VIII. Proocmium inc. Quaecum- 
qttt in Eccttftajiicii Ojficiit tc ornameitiit con- 
fijlnnt, divmt: pltnt fnnt fignii , aiqne mjjie 

(1) Dic'mr riam Sicnrivs, »-l S1ffhar4oti «jui 
bieuaium L«gatis Apoftolicus per Iniubnun . Cod. II. IIT. IV. 7 o 

riit . Def. 111 eclavt de ComMo & Cal.-nJt- 
tio. Lihcr primus inc. /» tmt ei»o prtmt bu- 
iui Oj etit patie , de mnmtfdtm gentrti tmt trt> 
fi.trt pioi,:Jimui, vdtlicet de /..',..;. & e- 
ius mttiihu. Libcr VIII. deC btt emm ttm 
ex diveifii tliorum libeiin & tonmenlaim , 
tnote nielljicaniti tfit >>iishi tx til qttut mibi 
dtvtu» giai.-a frtmnmt frnSuof: cniUgt . & 
hattc d^Hnnam iuttrno (iueute n.-clai e, velui ja- 
v.tm mcl/11 , m dinimt 0,'fims fpccultri volesf 
tibnt , diVitio ftffiiitui fraefiMo , fropinavi ; 
Lmc jslutn apud bommci rx ingentt ptrp--fo la- 
tote mentdem «XffttUmt , ut"apud mtfencor- 
d ljitr.um iujtctm pio pctcasit tueit drvo.-at 0- 
ttlimtt tfimidaut. Vt in Spccuio Iuris to- 
tam vcluti lutis molem flrklim ornatcqae 
Collceit' Guiliclmus Duraodu*, Se in Rario- 
nali Divi.iorum Olficiorum , quac i«l Ecclc- 
ftailici muticra, & Divin.i O.ii ii pcrtincnt , 
dtlijcntcr cxfmnir ; unde lt<c Liber , non mi- 
nus c<lim nec-.iiarius exiuim-bitur rcrum lic* 
clcliallicarum (ludi >iis , quim Spccnlum Iu- 
ris iis, qui lurifprudenti.ie fludia fcqueblii" 
tur . Saepiflime rypis excufum cll , ut hinc 
etiam jrlparcat , quanto olitn in pretio fue- 
rit. Omnium nrilfima e:I editio fafli Mo- 
guntiae ann^j MCCCCLiX. 

In Codicis tcyumcnto fequens occurric 
monitum : Duedtam libi os %fafn lcciiuem Dett' 
tui Cyrt/ius At xandi tnui Pmrimtbtj ttmptfmt , 
ftd tt quauo ad nonum , i/uatuor titri nrgligew 
tia Craecorum dtfittmtt . Sctn,.iu;n atttcm . qttsd 
iffi ttfilnU qtiaedam inter exftfltitntl intene- 
cit, ai./ut ut fttihmt nveniremur ututvit , ./«»- 
tuin tabula laec eji &c. Tum fcquitur Ta.- 
btila , quam pr-ictcrmittirrtus; <S: paalio in> 
fcrius: Liber Convemus SauHat Crattt de 
Fhrentia Otd. Minorttm . Ueintuile D>vtti»am 
Cjpcioriim . t\itm. 47«. 

Qxkx mcmbranac. Ms. in loL Sicc. XIV. 
incuntis, binis columnis exarauts , cu.n ti- 
tulis. & initialibus rubncnis, & rccenci*>rl 
manu variisin locis'fupplc:us, in curaspri- 
ma pagina depictus e(l Epifcopus quitlam 
librum prac manibus fuflinens, & m-tta ca- 
put reciimirus , nimbo circumfufo. Conflac 
foliis fcriptis 131. 

SICHARDI MITRALIS. 

Mlrralis dc Ofllciis , cditus a Sicardo (•) <J^- 
Cremonciiii Epifcupo, cum Prologo, 
qui inc Qui ntttffarioi fmi ad teeiiam invi- 
tatt votuerit. Dcf. fit utilix tbariiati. d i. ut 
primum Dt tnflituiione Ecelefiat inc. in Lc- 
tlefsis tentdtcite Dto Demmo de fantibttS 
Iftael. Caput ultimum ancp-graphum dcf. 
lattf uidui enim bomo defccndens de ItrufalttH 
in lericbo , ir.cideus in laitouet . Outln.us de 
Script. Ecclcf. Tom. III. pag. So. cius tan 
tum rcccnlctChronicon a creutio.ie Muodi ad 
E 1 r\n 
fuit ttcftui mno Kcut«v. Epifcopu» Ctcmcncn u . & 7l BlLl.lOTHECAE 

Annum Chriffi VCCXXt. ioclufive, in quo t- 
g\l ds vita & aclibus Romanurum Pontifi- 
pum, quidquc cdidit Muratorius intcr Re- 
rum Itaiic. Scrij.tor. Tomo VII. pag. 5*3- 
illudcuc cum Mitralc confomlit. Rctc au- 
tcm indicatur a Cl. Sartio pi?. i J 4- & «J«> 
dem h:s verbis: Miirmoutis magnepere enat, 
qutttn SitarJi Ihum , qui Mitratu notnine ce- 
Irbrabasur , Chronicum qtioJJsm fwfe Jcit. 
Vel ip/a Uitrelit epptlUtte repu«uat , & inje- 
licet Mttratorii coniccltnai evertit . Ejl MttTtr 
lis Liber Sicardi , ti fimiHi , quem pi/lte tJiJit 
Guilnlmus Ditratnis Ratioule Divinorum 
OiTi.iorum eo apptllattis . Ettm wtBmttl itt 
ftrmuiqite Codtte Veticono , tuut fptcim<n in 
Appeudice txbibtmut. Citat hunc Codicem 
Cl. Francifcus Antonius Ziccsria Lxcurf. 
Litter. pcr ltaliam par;. txt. euinquc pcr- 
pcram ponit fub Plutej VI. niim. CCCCUUCT. 

Ltbtt Convtmut Smtflac Crtttit Je tlor. Oi J. 
Miuor. Liier M.tralis RicarJi (lic) Cremoncn- 
jis . N*m. 47t. 

Codex memlmnac. Ms. in fol. Sacc. XIII. 
binis columnis diligcntcr «xarr.ms . Conllat 
foliis lcriptis 58, 

PONTIF IC ALE, 

^ TTVius RcmaniFotir''fiealis prr.ccipua Ca- 
XI pita ftint ea , quac fcquuntur: 

I. p.?g. 1. Ordo feptem Fcclcfiafticorum 
graduum, vs: in gradibits ordinandi, fciiiect 
antc onnia clcricum faeiendi. 

II. pag. l}. Ordo conlccrandi F.pifco- 
pum . 

[II. pap. 47- Ordo qiialiter Romanus Pon- 
tifj- apud BaClicamBeati Pctri Aportoli dc- 
bc.it ordi.iari . 

IV. p>g. 50. Ordo coronandi Imperaro- 
rcm , feu R^in^m tcc. 

V. pag. 6y. Bcncili.Uo Abbatis , vcl Ab- 

tatilfte. 

VI. pa^. 71- Orda ad Monachum facicn- 
t!um . 

VII. pnn;. 7J. Ordo ad Virgincm bcnc- 
diccndam. 

VIII. pai». 85. Ordo ad benci' ; rcn:*itm 
vel Eccleliam, vcl Airarc, vcl fupelleftiles 
facras ; ncc non ad Ecclefiae quovis modo 
vbbrac reconciiiationcm . 

IX. pap. 178. Otdo ad vifitandum. com- 
rnunicatidum , & ungcndum infirmtim; ac 
tandcm pag. ic=>. Ordo fepelicndi Clcricos 
Rorrnme iratcrniraris S^C Ex hoc aurcm Ca- 
pite exccrpta quaedam , urpote finriularia, ac 
leQoribui rerum Eccleiiailicariim (lt;diofisnon 
ingnta , adfert loanncs Mabtllonius in fuo 
Mufeo Itaiico Tom. I. PaVt. I. par/. irti. qui 
Codiccm hunc nnn intcr inf.mos huiusBiblio- 
thccae ccnfcndum aibitratur. 

(1) Fr.Ioannea Lcflor, kcc cpim «gtiamen inft >!T:!la. 
»il . <|Ui »b aliii dc Fntiurgo »nl;o, vel Vnbcirgn, m pl«. 
rumijiie Tcribunt Germini , nuncupanir.Friburi/i Britmia* 
ciaia Uiucccli» aUUMnTu C.viuic & atcc Bmuitiffim Sanctae Crvcis 7> 

In Codicis tegmine Icgitur: ljle Libtr ejl 
Atmarit t lorentiui Conventus Ord. Minor. Pon- 
tifualt. Sum. 471. ln ultirtu quoquc pajzina 
haee alia occurrunt: Ijlud Pomiftcale pciti- 
uet aJ Sacrijham tlorettt. Conveut. Frattum 
M ihJtiim , dtptnatum ad ufum trairi lllumt- 
nttio de Capotifacdts eiu/Jem OrJmis. Tum 
fcquitur AlphabetumGraecum littcris maiu- 
iculis cxprcllum. 

Codcx membranac. Ms. in fol. Sacc. XIII. 
j>raudiori littera diligcntcr cxaratus, cum ti- 
tulis rubricatis, & initialibus coloratis , aq 
notis mulicis inftruaus, Condat foliis fcri- 
ptis ai<5. 

FR. IO. DP. FRIBVRGO 
SVMMA CONl ESiORVM . I. pag. 1. QVmma ConfelTjrum Fratris ftf 
O loannis (0 Ordinis Pracdica- r * 
torum in quatuor Ubros diflributa . pracvia 
Tabula. fcd a.ia manu cxuara. Praecurrit 
h«c monitum : Sota qu»d LeSut ijle hunntt 
eme tontpiletiontm bmm Summae Confr(jorum 
fccerat ubu!i.m fuftr Summam Rtiymttndt , & 
Apparatum fiHi, vtnjicmiontm ouo.jut ,fcu Jt- 
(tfiiatunem plurium, quae in ipfa Sumaia & 
ghfa ipfius taltntur, nec non 6- .junnjam li- 
hllum Jptcialtm de Ojiaefhowbus Ca/ualibus , 
tui ItMlo hunc Pioh«;rn ptarpnfvt , & qui* 
dt prtonbut tis Opujculii nttntto f.t in fequemi 
Prologo , iJeo eJ tnit/ltflum i&int Prolopi , bunt 
itii tujttavtt pratpontnJum . Praefatio inc, 
Qaemem Jtiiioium mi» quotiJie d fficultas t- 
tnergit tafuum . Def. tntlius qttom verbts le- 
B>r ftterit htformeri . Tum fequitur altcr 
Prologus, qui ine. Saluti e>,im<trum & pio- 
ximorum uitlitati fecttnJum OiJinit mei piofef- 
fionem jraterna deritatt proficere tttpitnt . DcC 
qttat aJtunH.tt fmit futt ptincipahbus tttulit 
fufpontuJo . lttdc occurruntTituli iingulorum 
Librorum. Libcr 1. inc Quoniam tnttr Ecdt- 
fitiflica trimtna , Simomiee» baertfn obtintt />//'. 
minn hcnm . Liber IV. d«C ftout eit vtJtbi- 
tur eppottur.:ttn. Grntios <rji» IX"i no n-ijiro It- 
fu Cbtijlo, qui tolltrlttinit tneat (eiorem &■ a- 
nimaium /ehtltm tem Je pctmteuttis , qtum 
dt taetrim bit tcnthfit , eui ejl knnor iu/at- 
tula /ttecuhrum . Amen . Tum rubrica : Ex- 
pi cit TroHauis de motrimowo, & fimtur per 
tenftqtttnt r.taji tn quetuor Ltbrot d jin.HaSum- 
tna Co<Jt^rum. 

II. pg. 193. Parar^aphi SummaeFra- 
tris Riymunrli per DUineruni , fecundum 
quem ut plurimum in hac Summa Cunfef- 
forum corumdem fit iffignatio. 

III. par!. 196. b. Ci-impsrrliofa co!leaio 
quorumdam Srarutorum ex S.xto Decreta- 
lium addita ad Summam ( orfofliTum . I^c. 
Ntitbti, qui dt Summe Ceufrfenm tmn fcri- 

fti 

mtvt cft, & Oofflinieanum aroplcru» elt Inftitutum 
Saec. XIII.; Icrip^it nrae rellijuii hnc Siimm>m , «I» 
<|iia cnnfulenJus Quctif f-.ipt. Ou. PraiJic. IVm. I. Digitized by Go 73 Plvt. VII. Sin. Ccd. VI. VII. VIII. IX. 74 fti erant eppafiuone Siaimorum e Dommo Beni- 
jacio jtivimit Pontifice nupcr tn /exto juo Ltbie 
Dtcrtulium co/iedorttm , & dt novo eiuorum 
dtjhuerentur . Dcl. contre icgis n.ttiur volun- 
taitm . 

IV. pag. ioj. *. Tabula copiolilrima al- 
phabeti ordine digclla lupcr Sumnum Con- 
fcllbmm. 

In primo folio lcgicur : IJle Littr t/l Con- 
ventut Sendae Cruas de Fhr. Otdnni Abmt- 
runt . Summa Geafeffernm trttris ijaumi Or- 
dinil Preednatorum . Sum. 473. 

Codex membranao Ms. in fol. Sacc. XIV. 
binis columnis, cum icone auctoris in litte- 
ra initiali , reiicms autem tam librorum 
quam Capiriimdiver(imo;tecoloratis <Sc %U- 
racis. Conllat fuiiis lcrj^tis i} }. RAYMVNDl IE PENNAFORT 
SVMMA, M. O Vmma Mtghlri Paynu i^' ( d • Pcnnafort ) 
V<U» O Fratri* Ordinis fricdtcaeorum, quoodam 
D»rrtini PapacPuenitenciarn , Libris IV- 1'roue- 
mium inc. Qjoouiem , ui eti tl eioiymus, /e- 
tunda jo/i uatjragium talu/t c?»y. l>»('. i iri. 
iati /aierna corngei & tmendet . Libii l. Ca- 
put I. /> Simonte inc Qjtentam rnter crhnt 
ne l.,cl fiajlna Srmemac* bnettfii eetintt !>>■ 
mum loium . Libcr IV. dcf. pratteree illnj 
tjl noiendum , quod maitui in rrJJmJa doie 
imf enjes necef/ariai & ut.lt s tu tetui dotabbus 
fedas , fute . qme damiim re/ecn , fottji rrlt- 
nere .utif.de imprtifis in letui doteltbus fe- 
Qis L. i. voluptariai vero ptrdit , fitmt tbi dt- 
titur. Concorriac cum cdirione Veronenli , 
curante P. H morato Viacentio Lapcc Ord. 
Pracd. anni mi ccxliv. cx ryjjographh Scmi- 
narii apud Auiiuilinum Caratronium fol. 

ln Corficis te^umciito legicur: Ifle LibtT 
efi Coi.veviut Sanllie Crucis de llurcutia Or- 
dnr( Minernm Snmme Rnymemdi. Aaw. 474, 
In altera autcm pagina leguntur Cefitnla 
tomre Pataienos tdite, quae incipiunti Bx- 
contmtincamut & anethemauzanttn muverfil 
iiatrttuoi Cntberet, Pntertnet , fettptret Jt Lu 
gJuno , 1'effagiuet , I»/ep[ir. ,i . Atnald-jlet , 
Sfitronifias , & eliit quitujcumyue w." 
(tnfeentur , /aciti quidtm t-aitKiei du.ij.ti, 
ftd cattJai ed tnvcem colligaiei &c. 

Codcx mcmbramc. Ms. in fol. maioriSicc. 
XI II. excuntis binis colum.us . cum ticulis 
rubricatis,& initialibus coloratis. Conftatfi) 
liis fcriptis 108. FR. MONALDI SVMMA CASVVM &c. Viii. ^ C|Vmma gcneralis Cafuum com- 

VJ pilata a Fratre Monaldo de 
Ordine Fratrum Minorum , alphabeti ordi- 
nc digefta > ac praevia tabula. Prologus inc. Qjtoniam ignorens ignoiatttur , ficut eit Vaullus 
tgrtgint pvoedicetor . Dcf. & dtltgtnti folltci- 
tndine Corrigei & emmdti. Ciput 1. Ojiii po/- 
ftt ejfi Atbut , inc. Ailttl dtiet ef/e Vti jkri je- 
cerdtt . Opua d.f. tta ,juod dtvina gratia , & 
Ctnmriti imis fittntin fienint illujtreu , que/i 
/leiiite , in perpetuut ectrrniietei , tnm Lis ./««' 
eJ r«{| \t.an muitet trnJiMnt , 111 caelt/ii glone 
ptitni.ttrr fulgremut . Amen. Explitti Summa 
Mi teidi. Hic Mooaldus fuit lullinopolitanus, 
Qalmata, Ord. Minorum , defundus anno 
circitcr MCCutL. Scriplit hanc Summam Ca- 
fuum conlcie^itiie, livc Summam Iuris Ca-. 
nonici.uJcm cnim Opns cil, quac ab ipfo 
Menaldinn, atque Auree co ifuevit appeilari . 
Prodiit aurcm Lucduni moxvi. 8. Vid. Fa-. 
brio. L'.ul. Med. Tom. V. pag. 85. 

II. pag, i6o. C^uaciiioncs ijuaedim. qua- 
rum prima infcnbitur Sntittn merttterit , & 
inc. AV«c viJtn.li ju<u fmdem cu/ui , m ./«/- 
ttii fetamJnm qnafdmn poufl qws dare pecn- 
ntem fuam , cr Imte rttiprre in lurruvi &c. 

III p. 2t»7. Quaerlam exrnftaexLibrisFra- 
cris Riccardi dc Mediavilla OidimsMinorum. 

IV. pag. j(3o. Stimmaria Privilegiorum 
a Romanii Pontilicibus Fratribus Minoritis 
conccllorum . 

V. pag. 361. b. Tandrm redcunt aliae 
quacltiones , quarum prima : Qjiarritur en 
mrrcaioies pojjint licnc p/us rectpeie de eedem 
mtn euoue et tlto . qut non pottjl flatim fJve- 
rr , qnem ab .7 0 qu: flat m fJvit &c. quibus 
fublcribitur iiatcr Cltrus. 

VI. pag. itfa. t. Cafus Fratris CUri de 
Scxto Ortlmis Minorum . 

ln prin-.o folio lcgitur : Ifle Ltttr ejl Con- 
mrntni Sanclae Crntn dt fler, OiJ. ALnor. 
bummo AUita/Ji . Sum. 475. 

Codcx meTibranac.Mi. ii fo\ S.acc. XIV. 
binis columais, cum ritulis, oc inirialihus 
rubriclttl , gLlIis , & adclitio iibus mirgina- 
libus , «Sc cum icone auctoris l irbati in lit-- 
tera initiali. Conflac foliis fciiptis iCj. 

D.\Rl'TOL£MAEI DE S. CONCORDIO 
S V M M A . 

OVmma alphibcti ordine difpofirs, quae 
O dtcitur fiartoluzi, Iive Frarris Barptole- 
mici de Pilii O.dinis Piaedicatorum , cum 
Froocmio, quod inc. Ouontam , ui eu Grtgo- 
riut fuper Ezt-hitltm. Def. ptum poflulo cor- 
rtflorem . Sumraa inc. Atbei. Aibat m fue 
Memtfltrn conftire pottft /uit /utduii pumem 
ttmjutem. Def. fi vtro nHqmt dihrtt dt tono 
e/iti ius , in quentum elttr txctdu ipjum in to- 
nts , tunc tft tnvidte , ut /upre Invidie §. 1. 
Tum rubrica: Expltcit Summe Eretnt Bar~ 
pioltmeti de , J tfis Qrdtnii Preedicetorum , qeet 
duiittr Maeflruzzt . Deo grettas. Amcn. ln- 
tcr hanc rubricam , & finern Oi-eris iam 
rehrum .lcgiturrcccntiori rnanu adfcriptum: 
Libtr Ser Viviani Setii ('), quem eimt ema- (1) De h«e S*r Viwi.no Nerii ( fe. fiiio) pturifcyf Gcncr»li« p>g. eccxviu. ubi 
•git CL Ltur. M«bui in Vit» AmbruUi Ctoultlul. nec iufmil fubfciipti»* Uigitized by Google 75 gijlro Autonio ie OrJint Frmtm Semnm 
Hjieao, qum.jue die Xlll. Sepenivrh MCCC- 
XCVllL 

Barptolcmacus de S. Concordio Pifanus 
Ord. 1'rsedic. ac Dicrcror. Doclor , hanc Sjrn- 
mi.n aLfolvir Pilis anno mcccxxx v m. quae 
ab co difia eft Batteohua , vel fijauella, & 
filag fhuccia .Siuc anni & tcmporis nota pro- 
diir fub incunabulis rypograpliiac, & Ptri- 
Cis A. xtccccLxx. cc alibi piuries. Vid. Iac. 
Qucrif Toma I. pag. tfij. ubi criam varios 
huiulce Opcris Mss. Codices in liibliuthecis 
dclirclcenrcs cnumcrat. 

In prima pagina legitur: Liler Cor.vcntui 
Sanflat Crucit de llor. OrJ.ws Mmornm . 
Summa Poeniieniiae ptr Moglfirltm Baipnle- 
moei de 1'ifit . Sum. 47^. 

Codcx membr.mac. Ms. in 4. maioriSicc. 
XIV. binis columnis, cum Iiueris iniriali 
bus coloratis. Coiiltat foliis fcriptis 163. RAYMVNDI DE PENNAFORT 
S V M M A. SVmma Magiflri Raymimdi ( dc Penna- 
fort) Libris IV. u: in Codice VII. hu- 
ius IMutei fupra j.a«. 7;. lkic quoque prao- 
currit Prologus , ac Libris lingulis Index Ca- 
pitum . Praererca adfunt in marginc fcholia 
vbcrrima , eadem ar.tiqua manu . In fine k- 
gitur : 

Sit tibi tmtt Cbnjle , qusniem Itber ex- 

flicit ifie . 
Qui ftnpfil fcrtbot , fimfer cum Dmin» 

vtvat , 

Monus fcriftoris felveiur tmnibiis loris, 
Vivat rs caehs cum Clnjlo Vcntmo fi- 

dclis. 
Dro graiias. Amen, 
Tandcm lequirur T.ibula accuratiflima totius 
Opcns . in cuius calcc Icgitur : qui Jcrtpfit 
btme librum ttUotttmr in ParoJifum . 

In prima pagina adfcriptum eft : Ifia Suw- 

rr.a r({ ctnceffa ad upim I rairi (0 

Hoieutm», dum vivit , & extratla fuii Je Ar- BlDLIOTKECAE SaNCTAE CrVCIS J 6 

mauo J/oieutino, & ideo p?f! moriem eiut i- 
bultm drbet repuni. 

tfio iumma efi Fratrum Mmtrum CoKvew 
tus tior. iuiiiwa RaymuuJi de Lafthm. Kum. 
ijl. ci paulio infra : Num. 477. 

Codcx membraiac Ms. in 4. maioriSacc. 
XIII. cxeuutis bims columnis , diti^cntcr CX» 
aratus. Conltat foliis fcripus 241. WILLELMl ALTISIODORENSIS 
b V M M A. QVmrm Magiflri Willclmi Altifiodorenfis 
vJ Libris IV. cum Proocmio , quod inc. 
liJes eji fubjlantia teram Jperandarum . DcC 
fropttt praedttlum onLr.esii . Libri 1. Caput I. 
De rrbui dvm:s i ic. Voientes autem ojlendrre 
m tainwbtis res divmas . Caput uhimum Li- 
bri IV. De dtr inJiai dcf. nec auns audtvit , 
• nrc m cor bomiuis aAfcendit , qnoe pratpaia- 
Vtl Domuius ns /m di/iguat illiim . llia geu- 
d.o unbn precjtare Jiguetur hfui Chujlui && 
Exptiat Suumia Magtflri Cu-.ildmi AlifioJj- 
tenfis. Tum vcrlicuu : 

l iKito UbrO tejrramui grr.tia (lic) Chrifio. 

(Jut fttlpfu Jcnbiit , Jnnptr cum Dou;;m 
vivot , 

Vivot iu teehs Binus Cambiut in HOflM" 
nt felix . 

Qui /triffit btmt likrttm annna tltis por- 
tttmr 111 VareJifum 
Magiilcr Guilclmus Alriliodorenlis , Archidii- 
conus licllovaccnlis, Tlicolo^us PariJicnfis , 
dcfunctus Romae anno mccxxx. tellc AlLc- 
rico pag. 538. Chrunici, ubi laudat hanc 
Summam Theolo^icam ,quae luccm adfpexic 
P.iri. is NDi 

In prima pajina legitur: tjle Lifer efl 
CoKvewus Sanflae Crucit Je llorrutia OiJ. 
M notum. Suvtma Magifiri Gutltelmi Altifio- 
doiei.fis . Kum. ^78. 

Coilcx memur.inac. Ms. in 4. maiori Sacc. 
XUL cum tirulis rubricuis, & initialibus co- 
loratis. Coniiat fjliis lcriptis i|a. CtJ. 
XL PLVTEVS VIII. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. V. C 0 D E X 1. FR. IOAN. SVMMA, DVNI DVBIA DISPVTATA. SVmma ConfciTorum Frarris loannis Or- 
dinis Praedicacorum, cum Stimmariis 
& indicibusin fine.erhmcx Sexro Dc- 
crctalium, ut in Ccd. VI. Plutei fupcrioris. (1) Etifnm omnlflo ncmrn. 
(0 I» ctt . ui pnto, Dimn . fivc Dyna» d* bn> . ■ |.ir,,« Mug*!Jo, «gn Florcntini Opndf, Mu- mcn 
Sclaout, 9 ui Bunoiiuc «Jlmftui cft A. mccciii. Vii Partim in ipfo Codicis teiumento, partim 
in aliis du^bus fo!iis iu finc legitur: Scri- 
ptum , feu Dubta difputata ftf Mjgifieum Dj- 
num de l Urentio (>) ih tivualt Stnurum onno 
pnmo jludii generolts . In 

Fincirotnm Lib II. C»p. XLV. Nigrinm p»g. 147 tc 
S»trium ToH< I P. I. p»i?. »5). feoq. »pud quc» t»- 
1 nuLI. it hu Dabii» fit mcniio. Digitiz.ed by Google 77 Plvt. VIII Sin. C 

In ultima tandem panim hacc alii legast 
Ifiu Summa Ci>nfef}»tum eji Armaiu CtvvtUr 
tus tlor. trmrum Mir.or. 

Ccxkx memLianac. Ms. in fbJ, Saec. XIV. 
biois columnis ,cum rirul is rubtjcacis, abea- 
dfinminuac fuperior Plut. VII. CJ. VI. 
«lcfcriprus. Conihc foliis fcriptts 183. ANON. QVINTA PARS SVMMAB. 
ET TRALTATVS Dt MATERIIS 
PRAIiDlCABlLlBVS . "lU ' P 1 ?* /"»\ v 'nt3 P ar s Summae de fc- 
pcem Do >is Inc. Qywt* 
part buiui Opms tjl Je eil ,/uat pti uneni aJ 
quintum Spiriiui Sanclt Oouum C*uftiii , per 
quod orJinuur mottna huius qmimttt partit , 
quat /ant vtrtutet CarJmalet. DeL impudcn- 
tijfime mtbi an or,o , vel gloriam fiue vitlortd , 
vet Vidortom fint ftsgma . Ex/dicit .. 

II. pag. ioj. Traclacus de diverfis mate 
riis praedicvbilibus ordt.iatis, vel dMUn&il 
in feprem partes, fecu:>dum feprem Djna 
Spirirus Sinfti, vel corum effeflus, currens 
per dflindioncs mareriarum. per caulbs & 
cflVclus , refettui auctoritatibus, & ranoni- 
bus , & exemplis divcrlis ad aediiicatio:iem 
pcrtinentibus aoimavum . Prorogus inc. Quo- 
uiam tnulti mireibihter . Jubtilittr , & uni.ttr 
elisbortverum uuchres . Def quae tuJicavimus 
uttltt elfe ammaruiu atdificaitorsi & prat.licu 
twui . Opus inc. Et qttia ftpitm funt Dona 
Spiritai Saudi . Dcf- qut fiibtrabil aliquid a 
fMtre fuo , vel a mane dictns koe non efi pec- 
eatum , part hmictdae efi . Tum fubiicirur : 
lbi fimt ftcmtdus Libtr de Danti ; & paulb 
infi a : tn ijlo Volumiue tra&atur de tritut i)o- 
ttii , feilict' de llcn* Confilii , de Dmo Ttmo- 
ris , de Dono Pittatit. 

In pri.no folio legirur: Liter Cenventat 
Sanitae Crucit dt flor. OrJ. Minor. Ownta 
part Summat de fep-.rm 0 nis . Nmm. 48». 

Codex mcmbranacMs. in fol. Saec. XIII. 
binis rolumnis . cum titulis & initialibus ru- 
Lricatis. Cootiac foliis fcriptis 185. FR. MONALDI SVMMA. SVmma Frarris Monaldi de Ordine Fri- 
trum Minorum, ut ia Cod. VIII. Plu- 
rei fuperioris y. I. 

In prima pagina habetur ! Ifie Liber efi 
Couveulut Sanciae Crucis de Florentia Ord. 
Minor. Summa Monaldi . Num. 484. 

Codcx membranac. Ms. infol. Siec. XIV. 
binis columnis , cum pictura in principio , 
& icone auftoris. Cooilufoliis fcriptis 184. u 11 III VI. VII. 78 FR. RAYMVNDl SVMMA . FRitnsRaymundi Ordinis Praeriicatorum 
Siimma, cum uberrinvii notis na .:uu 
libus, ut in Cod. VII- Piutci fuperioris- 

li prima pagina lcgitur: ifie Ltber efi 
Armuru tloremim Cowenmt Ord<nii Mno- 
rum fiattum . Summa tratrti tiaymuudi Ord. 
Prnedicetotum. Sum. 487. 

Crdex membranac Ms. in 4. maioriSacc. 
XIV. binis eolumni», cum titulis rubrica- 
tis , & initialibus coloratis . Cuiuuc foiiis 
fcriptis 137. GVILLIELMI PERALDI SVMMA 
Dfi VIRTVTIBVS ET VITllS. SVmma de Vitiis, & Virrutibus irt duas 
parres di ifa. Pirtis primae , ifl qua a- 
pitur de Vitiis, Prolngus inc. Di3xri de fin- 
gulis vtttts, mt oppottuuttas fenjfert. DeC 01- 
diltem mnt ba^ent. Caput 1. De vitio gulae, 
& its i/uoe jaciunt ad dete/laudum , inc. Ihc 
atdme dctmus dt vnio gulae: propontmus ta.. 
quae fnctunt ad dcttjlanontm lutus vitn.C\- 
pur ultimum De imiifireiu tacituruitaie dsd, 
sdtimo ad commtndationtm fihntii ponji voic~ 
re il/ud fapientis , ln.juutum ejfe aliifu/indo poe- 
ttituis , tactrt vtro num./uam . Expltcit Jt liu- 
gua . Cbrtflo glurtu , qm eji beuedidui m fat- 
cuta . 

. II. pa<i. 8». Parti fecundie , in qua dc 
Vmitibus a?irur , pracit Summirium , ac 
Prolopus . qui inc. <}uum enca uttltu jiudtre 
dcbeamus. Dff. de beatitudinibui . Caputpri- 
mum l)e V:rtute in cummum , inc. St fepj- 
raveris prestofum a viir . Caput ultimum De 
patitmia perfecuirunum def. qurbut obl gaoe- 
runt parentet nojiri caeltfiem bereditatem . Be- 
utdicius Dommus qut mcepit & tom, levit . 
Amen . Atiflor huius Summae ell F. Guillcl- 
mus Per.iL!us . feu Peraltus Ordinis Praerii- 
catorum , qui obiit anno circiter mcclxxv. 
ut habet Quetif in Scriptor. Ord. Praedic. 
Tom. I. pag. I]a. fcqq. ubi dehocOpere, 
variifquc ciufdem Mss. Codicibus fulius a- 
gic. 

In prima psgina legitur : Ifie Libtr efi 
Couvtmut Saniiae Crutts de l'lor. Ord. Mimtr. 
Summa de Vmis & Virtuttbus . Num. 48«. In 
Codicis vero tegumcnco alia haec notaca 
lunc : tiie Vitiorum Virtutumjue liber efi mei 
Ser Potit Nerii Je Meuteficatli , quem coucejfi 
Leilotibmt maxima eum lucunditate . 

Codex mcmbranac. Ms. in fol. Siee. XIV. 
binis columnis , cum piettira in principio 
faris rudi , titulis rubricatis , & initialibus 
coloratis . Conlht foliis fctiptis aotf. PLV- 19 8o PLVTEVS IX. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. IX. C 0 D E X l RAYNERII DE PISIS PRIMA PARS SVMMAE. *\ /f A E'rt ri Raynerii de Pilis prima Pars 
I y I Summae, incipiens a litrcra A, & 
progredicns ufquc ad litretam H, 
& voecm Haerefis. Pofl Capirum Tabuhm, 
inc. Abfolutio . Ctrca ei-f/uttoitem quatuor per 
erdinem funt ntUHuU • Delinic in Capice in- 
fcripto Ntta quod c.tca baerefim coufiietare 
debtmut rtatunt fupplicii , & in vcrbis : futtt 
ob tis hona omnta efertnia . Ilaec Rayt:iu:iJut 
in Summa Lib. I. Cap. V. de Uaeietic/t. Ex- 
plicit prima Part Rayneiiattat • Dtt gra/iat . 
stmrtt. Rayncrius a kivako, quid CaHellum 
cfl in Coililius 1'iianis , nndc 1'iUnus vulgo, 
vc! dc Pitil dictus efl, Ordhis PraeJicato- 
xum , <jui vixit Saeculo XIV. obiirque ann. 
MCCCU. ccLbris cfl hoc Opcre ■ qu~d in a- 
liquibus editionibus l^i.r.Jcgta , in lliu 
SummaO) in'cribitur, inquo, quae ad Tfceo- 
logiam pertincnt , ordinc alplubetico pertra- 
flantur, quodque anno mcccxxxim. incepic. 
Riynerium hunc Panthcobimc au^jrcm , 
eumdetn cfle cum Rayncrio Gfi*c!ii, vcldc 
Crancis, Pifjno itcm Ordinis Pmdicaro- 
rurn. & Sacvuli X! V. fcriptore , qui compo- 
fuic dc PraeliisTliufciac Libros VIH. car- 
rnine admodum oblcuro , & impo'i:o , fed 
hillorhrum ftudiolis noninuiiii, coniicit Mu- 
ratorius, qui Poctna hoc Tomo XI. Scripr. 
Rer. [tal. pag. 183. feqq. in lucem dcdit, 
liberum tamen cuivis iudicium mcrito re- 
Iinqtiit. Vnumta/rcn ab xltero dillinjmunr 
lac. Quetif, & Lchird in Scrii.t Oid. Prae- 
dic qui dc primo af;unt h Tomo I. pag. 
A35.& de altcro, Tomo II pag. 819. Quod 
■vero ad primi Summam, qua dc sgimus , 
arrinct. rcSc ipfi admonent loc. cir. purum 
Iioc Opus , & quale ab auCrore prodiiciam 
habeti non poile , nifi cx Codicibus Mss 
qui plurimi exfunt, quum ira utilc vifum 
fueric ut flarim ac luccm vidit, eius e <em- 
pla libi dcfcribi curarint eruditi . & a nata 
typopraphia pluries praclum fubicrit, novis 
identidcm ndditbnibus locuulctata ; quirc 
mirum non cfl , fi cum edkionc Lu«dunen(i 
anni mdclxx. fol. tribus voliiminibu» , qnam 
prac manibus Uabuimus , mi.iimc concordet; 
quum finpulorum Cipitum materiae in Co- 
dicc brcvius.quam in cdicionc pertraflcn- 
tur. 

Ccdcx mcmbranac. Ms. in fol. maiori 
S.icc. XV. nitidillimus, cum pcrpulcra pi- 
ftura in principio, auro variifquc coloribus 

(1) IIoc nimicuai utu!o i.ifctiptuB fui.Ct ab >u£hrj fuo Mii. C^I:*i Kftintm . diflinfh , initialibus coloratis , Sc t&M au- 
ftoris in littera initiali . Conflat foliis lcri- 
ptis ipj. RAYNERII DE PISIS 
SECVNDA PARS SVMMAE. ■\>TAgiftri Rayncrii Pifani fccunda Pars 
±11 Summae, a littera H ufque ad litte- 
ram O, cum indice Capirum in principio. 
Inc. Ihiitm, Circa betnum vel ornatum rto. 
ta, quod in habitu vtl ve/inu, & in tliit rt- 
but txterioribttt , Dcfinit in Opire Quod otium 
tjl cauffa vel oecafio multorun: , tmmo quaft o- 
n.nium fitccatorum, 6i in vcrbis: nrc agcntet 
in fvftrum, ntc ftbt ftovida.tet ; toc dtcit 
H::?o ibtd. 

Codex membranac. Ms. in foL maioriSacc. 
XV. binis columnis , nitidilfimus, cum pi- 
Clura in principio aurr.ta, & icone auct^ris 
i.i littera iairiiii. Conflat foiiil fcriptis RAYNERII DE P'SIS TERTIA PARS 
S V M M A E , M&gjRri Raynerii de Pilis tcrtia Pars 
Sjmmae a littera P ufque ad litte- 
ratn Z. Caput primum infcriptutn, Quodprc- 
catum d-jimtur a htato Thoma coavro/toter , 
ui pattt . inc. Ptcca um &c. Circa Ptccatnm 
in etMtuni tmfidetajnda jnnt qu«:uor . (_^,-'-ic 
ulcimum Onod qu.Jat» zrlus tji bjntn, & 
qu dam nialtts, deiir.ic : C pcr ai-a in l c:t 
fuiit l.aai Dto. Amen. r.xj<l<;';t uJtimam l r o- 
Iwnen ReptrteTii Comj i/nti pct Vet.n aiiicti, Mth 
giflmm Raynrrtum ie Pifit facrae pagtnae Pro- 
jejfaitm , Ordilltt franum PiaeJicatoium . 
Tum fcquitur Capitum tabuia . 

In primO folio L'gitur: Liiitr Coivctittlt 
Sanflae Crucn de Flur. Otd. M.n. Ttrt a i'art 
Smnrnae Afagrflri Kjyuerii PttJnt. Sam. 40I. 

Codex membramc. Ms. io f..»I. mainri Sicc 
XV. binis columnis, nitidiilim-is , cum pi- 
clura in principio. & icone auctoril ncenon. 
initialibtis diverfimude Qtjloratis. Cu:.. , .it fo- 
liis icriptis 114. PR. c /u. Digitized by Googl 8i Ptvr. IX. Sin. Cod. IV. V. VI. VIII. 82 FR. ANTONINI ARCH. FLOR. 
FRIMA PARS SVMMAE, FR. ANTONINI ARCH. FLOR. 
TBRTIA PARS SVMMAE. FRatris Antonini Archicpifcopi Florcntini 
prima Pars Summas.cum Prooemio, 
quod inc. Quarn magnificoia funt optra lua , 
Domine. Dcl. mb curav: nemtnart . Tum fe- 
quirur huius primac Partis Tirulorum , & 
Capirum clcnchus. Tituli primi Dt onimo 
in commw.i Caput I. infcribirur Dt auimat 
fimilitudmt ai Deum , & inc. Venite , & audi- 
tt &c. Tituli XX. tk ulrimi <iV Regulii Jurit 
Caput unicum, def. vW £?. quando «- 
mtiu cauja ttffat impulfivo finalis effic.ent & 
Kcafionaiit, tunc ceffat conJlitmio.Amcn.Wt 
in edir. Vcronenii typis Seminarii moccxl. 
foL Parr. I a pag. 1. ufque ad pag. 90». fed 
poll vcrba , & boc idto quia infcparabilia funt 
epui benum , & cartnna mertolis , ad toc ut 
fit mrnicrium, in quibus dcfinir cditio, ir> 
Codice fequitur cxpofitio ad ca vcrba Ctf- 
faitit caufa ceffat effedut , quae definit in vcr- 
bis, quac mox rcrulimus. Tum fubiicicur : 
Ego piesbyter Lottus dt Bancafit bant praefa 
tam primam Parttm fcrtpfi , ac dtt ptimo men- 
fis Xovembtii. explevi MCCCCLXXl. Laut 
Dfo . 

Libtr Convtmut Snnclae Ctucit dt Flortnt. 
Ord. M.nor. Primo Fart Summat Frairis Atr 
tonmi Arcbitp. Ftor. Kum. 491. 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec. XV. 
binis columnis , nitidillimus, cum inirialibus 
coloratis . elcganti piftura io principio au- 
ro tliilinda , & iconc aucloris cum mirra , 
& nimbo io capite. Conftac foliis fcripts 
»05, FR. ANTONINI ARCH. FLOR. 
SECVNDA PARS SVMMAE . FRjtris Antonhi Rcveremiifs. Archicpif- 
copi Florentini fecunda Pars Summae, 
cum Prolojto , qui inc. 7* toturtbulafii capi- 
la diaromum. Dcf. & Confrtgit in n.juts gro- 
tiat fuae . Proioiiurn fcquitur Titulorum in- 
dex . Tiroli L De Avauuo Caput L Dt Ava- 
rina prr motium ytatdicauenii . inc. Filtt ko- 
tttinum ufquetfuo gtavi corde . Tituli XII. De 
htfidtlitaie Ciput u.rimum De fato, dcf. vtb 
emma tx necetfiiate tvtnire , vtl uon omnia fub- 
ejfe divinat Providtntioe , quat omma falfa fiint . 
Finii. Laus Deo .In cit. edir. VcronenfiTom. 
II. a pag. 1. ad pag. 1 100. 

In primo fblio lcgitur : Liber Cenventut 
Sonaat Crucis dt Flotentio Ordmis Minorum . 
Secunda pari Fratrit Autonini Arcbiep. Floren- 
tini . Nunt. 493. 

Codex mcmbranac. Ms. in fol. Sacc. XV. 
binis columnis, ab cadem manu ac fupcrior 
diligenrcr exirarus.Conrtat foliisfcnptis jao. 
Cm. Lot. C*dd. Tom. IV. T^Rnris Antonini r!c Florentia OrdinisPrae- Coi. 
JT dicatorum Rcvcrcndifs. /Vrchiepilcopi VL 
Flurcnti.ii tertia pars Summae , pracvia Ca« 
pitum tabula. Prologus , qui in Codicc in- 
(cribitur Caput pnmutn per nwdum feimonis. 
inc. Hfiitit RegSna a dexiris tuis . Dcf. & de 
botum ftvguiit dutu.hm tfl , ob n.ftriortbui hh 
ckoandi . Tiruii primi Capur I. Dt matrtmo- 
nio ptr modum fttinenis, inc. Beatui ts & 
bttit tibi etit. lituli XXXII. Dt Jtatu com- 
frtbtiifrum Capur X. De Lonfeffotibut in quf 
dtupUci genert ,def. quciuam <;emo operari 0+ 
teji , fcihcti mentorit h. 9. Vt in cic edit. 
Tom. III. a pag. 1. ufque ad pag. 1614. 
ul:i notandum M poilremis Capitibus ordi- 
nem circ aliquintum i'vrnutJtum. Qui enitn 
inCodice e(t Titultis XXX. de Poe>,* Pa.ga- 
torti .in cditione cfl XXXII. Titulus XXXI. Of 
fiant Cornprebenforum in cmrnuni in Codicc , 
cft XXX. in cdirionc , cuius quidw-m Tituli 
Caput I. in Ccdicc iifcribitur Dt VtUUte 0% 
vinae Efeniiae & de Trimiate , tk i.ic. Vtde- 
runt in^rtjfui tuot Dtut &c. quod in cditione 
cft Oput II. quare defidcatur in Codice 
Caput I. DtniqucTitulus XXXII. i» Codice. 
item iafcriprus De fiatu Conurtbtiforum , in. 
ediriooe eft XXXI. 

In primo folio lcgitur : Libtr Conventui 
Sonfhe Cracii de Fhr. 0>d. Mittt. Tettia 
part Summae Franis Amtiunt Atcbitp. Fhr. 
Sum. 49-i- 

Codex membranic. Ms. in fol. Saec. XV. 
binis c ilumnis nitidilfimus . ab eadem m-nu 
ac duo fuperiorcs diligcnter exaracus. Con- 
flat foliis fcriptis jj^ FR. GVILfELMI SVMMA DE VIR- 
TVTIB. ET VITIIS . L pag. 1. QVmma dc Virrutibus edita a Cod. 

C> Fratc Guillelmo dc Ordine VUL 
Fratrum IVaedicatorum , cum Summuio, 
ac Prologo, ur u Cod. VII. Plutci fupe- 
rioris pag. 78. §. II. 

II. pag. 26%. Eiufdem Summa dc feptem 
Vitiis Capitalibus, item praevio Sumtrurio» 
uc in di£to Codice I. §. I. 

In fine legitur : Exp/itit Summa Vittorum 
tdito o Frmtre Gnillielmo de Ordme Fratmta 
Piatdicatorum . 

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
binis coJumnis , diligcntcr cxararus , eum i- 
nitialibus coloratis. & titulis rubricatis . Con- 
ftac foliis fcriptis 457. B BAR BlBLlOTHECAE SANCTAE CrVCJS SVMMA DE VIRTVTIB. ET TRACTAT. 
DE VITllS. 

Od. i. p S g. |, QVmma dc Virtutihus & Vitiis , 
**• O ut in Codke VIII. fuperio- 

ri; heic autem fecundae Parti, in qua agi- 
tur dc Vitiis , pracfixus lcgitur hic verfi- 
culus: 

Sit mibi porreiia Superit inceptio reBa . 
In finelcgitur: Explicit Summa de Viriuti' 

bus, & de Viiiii , (') deputata ad u- 

fum (») 

II. pag. i<S<5. Scquitur alia minu Tabula 
uberrima ad invenicndum quic!quid continc- 
rur in pracdifla Summa , in cuius calce oc- 
currunt hi alii verficuli valdc rudes: 

'f u qutcumque leget fmides pro me Deo (fic) 
Et Cbnfii matri , quae parcai buic tuo 
fratri, 

Et pro me fcriptor (fie) quod Deui mibi 
parcai . 

In primo folio lcgitur : Ifle Ltber e(l Ceu- 
vemui Sanilae Crucis de floremia Ordinis Mi- 
nor. Summa de virtttiibut . Nom. 497. 

Codcx membranac Ms- in 4. min. Sicc. 
XIV. binis columnis, cum titulis rubrica- 
ris , & initialibus coloratis . Conflat folii$ 
fcriptis J25. BARPTOLEMAEI DE PISIS SVMMA 
DE CASIBVS CONSC SVmma de Cafibus Confcientiae fecqndum 
compilationem Fratris Barptolcmaei de 
Pilis Ordinis Praedicatorum , praevia rerum 
notibilium tabuia per alphabetum, ut ia 
Cod. IX. PL VII. fupra pag. 74. Heic in 
calce legitur : Confummatum fuit boc Opmi in 
Civitate Pifan* anno Domini MCCCXXXVlll, 
de menfe Decembris tempore fandilftmi Patris 
Dommi BenedtHi Papae XIL Explicit . Dea 
graiiai . Ameu . 

In primo folio legitur : Liier Cottveutut 
Sanflat Crucii de Florentia Ord. Mtuorum . 
Summa de Cafibut frotnt Barptolemeei dt 
Pifit . Num. 498. 

Codcx membranac Ms. in 4. inin. Sacc. 
XIV. binis columnis, cum titulis rubricaris, 
& initialibus coloratis . Conflat foliis fcri- 
ptis ltfi. CM 
X. PLVTEVS X. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VI. C 0 D WILLELMI ALTISIODORENSIS SVMMA SVmma Magiflri Willelmi Altifiodorenfis 
Libris IV. cum Prooemio, ut in Cod. 
XI. Plur. VII. fupra pag. 76, In fine 
pofl fcholia quacdam lepitur: Ifia efi Summa 
magifiri Gmlltlmi Altiftodortnfit . quam affigno- 
verum Capitanti Uorti San8t Mtcbail. A>ma- 
rio floremmo Oid. M nor. Et inferius : M. 
Caill. Dactmt ctfi lauQtur qui It /.■// . 

Id prima pagina : Lib. Conventui SanBae 
Crutis de Flor. Oidinii Mmorum . Sumuia Ma- 
gifin Gmllelmi AUftodorenfii . Num. joi. 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec. XIII. 
binis columnis . cum initialibus coloratis . 
Conflat foliis fcriptis s.j. paravit Dominui iii , qui diligunt illum . III* 
gaadta nobn praefiare dignetur , qut cum Pa- 
trt &c. Sequitur in fine Index Cipitum. 

In prima pagina legitur: Liber Conventtu 
SanBat Crucii dc f/or. Ord. Mtwr. Summa 
Magi/lri Alltrti . Num. 504. In ultima vero 
haec alia notata funt : Summa Magijlri Al- 
terti iu Tbto/ngi* fpeQat ad Armarium flo- 
rtut. Oi d. M itorum , depuiata ad ufum fr*- 
$ri H/umiuato eiuflem Ordmit . 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec XIV. 
binis columnis, cum titulis rubricatis & i- 
nitialibus coloratis.. Conflat foliis fcripti» 
94- MAG. ALBERTI SVMMA , C IT. CVmma Magiflti Albcrti Libris IV. inc 
»-J Itdes eft /ubfiantia rerum fptramdarum , VVILLELMI ALTISIODOR, 
S V M M A. SVmma Mif-iflri Willelmi Alrillodorenfis 
Libris IV. cum Proocmio , ut in Cod. 
•culus not, vidit , ntc auris audivit , quae prae- 30. PJut. VII. fupra pag. 76. Praecurrunt 

Ca- 

fi) Er.f» cft rcripmn. 

(0 H«c o.uoy.uc ivcmen e r»fum ett. 1 

Digitized by Googl «5 Plvt. X Sis. Co 

Capita & Sum mria (in;'ulorum Librorum. 

ln prnn p^iua JCljicui i/lc /jber tjl Con 
vtmus Stmfiae Ctucis de 1/or. Oidiu.-s M.uor. 
iiumma Cutllclmi Autifiedvrmfii. Sum. $o;. 

Codex mcmbranac. Ms io 4. iaec XIV. 
incuntis , bmis columnis. cum ritulis rubri- 
citis & initulibus coJoratis , ConjUt foiiis 
fcnptis 30:. x FR. MONALDl SVMMA. C*d. OVmma Fr. Monaldi, praevia Opitum ta- 
Vl ' O bula, & cum additionibus ex vaiii» Do- 
ftoribus. varia manu , ut in Ced. VIII. Ciut 
VII. fupra pig- 73. 

Codex membra;iac Ms. in 4. Sacc. XIV. 
binis columnis , cum rirulis rubricatis . ini 
ria.ibus coloratis, & fcholiis aliquot mar^i 
nalipus , sr.ciquit^s num. 566". delignarus . 
Coiillat foliis fcriptis }$6. MAG. RAY.MVNDI SVMMA . C*J. OVmma Maghlri Riymundi ( dc Pcnna- 
VII. O fort ) Libris IV. cum Proncmio. quod 
infcribirur De ai.imee tudicio & eafilui poe- 
nnentiae , uc in Codicc VII Plut. VII. fu- 
pra p.ig. 73. In hoc autcm Codicc totum 
Opus ubernmis marninalious adnotacionibus 
in!trut~tum cil, & poll lincm in di£co Codicc 
reluum . claufu.am iLam habet , quae legi- 
tur in citata cdrione pag. jjfi. col. », a 
verbis: Licet etitim &e. Scholia vcro mar- 
ginalia vidcntur ut plurimum convcnire cum 
lis quae in difta cditkinc habcntur SumtJiac 
iiirermixti , & curlivo, ut aiunt, characicrc, 
ut ab ipfo textu d flinguintur, impreira . ln 
finc dillichoi fcquens lejitur rubrica cxar.v 
tum : 

linit RaymuuJut | iis qni fua dtUa tt- 

neluiit , 

Nec caio, ntc muuJut , utc Daemsnit ar- 
ma mcebunt . 
Codcx mcmbnnac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
binis columnis, cum duabus pidluris inprin- 
cipio.quarum prima auftoren fcribentem 
cxlnber, alcera Francifcanum qucmdam ma- 
num capici imponentem cuidam iuvcni an- 
te fe genuficxa. Conilat foliis fcriptis 158. VITAE SS PATRVM EREMITARVM 
AVCTOHIBVS DIVERSIS. Qrf, I. pag. 1. \7Ita S. Paulli Ercmirac, cdira 
** V a S. Hicronymo, cum Prae- 

fjtione . ut in Cod. XVI. Pur. XIX. Caulogi 

Tom. I. pag. 553. §. I. 

(■) H.c Vir.e !:!>« »d J. XXXII. in<;!ur.»e prc. 
d.uUBI CfJfm o cun illil pri-di&i Ccdiri» 

i- » p»Z- 55*- J. V. ufo,ue »d p»g. 555. $. XXXII. k V VI. VII. IX. 26 

II. pig. 4. Viia ii. Antonii , cu n i'i >!o- 
go. Ibid. II llwic tiruen poft »«rbi ror- 
tapttam* ait jicet. in quibua dclioit in titito 

CodlCS, fub.uiiLjirui : Igltmt B.alui Amnmnt 
Ai 1. K>il. l -brttanui ru t)J;t e (atculi & vi~ 
nv jtmpcr cum D. mirs m fattnl* [ftttalntnm. 
Amen. 

III. pag. 15. Vica S. Hi irioniSi cun Pro- 
logo. Ibid. j-ag. 55^. <). 111. 

IV- pag. 3^. b. Vitr. Mon.ichi f aprivi, 
cum 1'rojufio. qui cum Vita ipia c n.ungi- 
tur Ibio IV. 

V. p»g. 30. Vita Frontonis Abbaris cum 
brcvili.mo I j ioIj ( .o, qui inc. AJ ae.ifitt., s~ 
nem nu.jue vtfiiam . D.f. ut falm fim . Vita 
inc- Erat awdam fenrx ,u. a ftrimn ne* 
tait Deo devoiut , nesntnt Frastiiwttt . Dcf. ie- 
urdttlus Deut , qui tfnfinla peccatori aj.tn- 
fJet , & quiJ.iu d pro aedficoitone rVJU . ipf» 
douane adgreJtmur , /./« fnStfitattant confutu- 
tfiai . Amen. Di erla eft ab ea , qu -e legitur 
in Vit;s Patium Rotweidi , Antacrpiae mixxv. 
fol. pag. »38. & Icqq. 

VI. psg. 38. Vica S loamis, c-im Prolo- 
go qui inc. Bcntd 8ut Dtut &c. (0 

VII. pag 40. b Dv Apollooio. 
VIII pag. 50 Dc Ammonc. 

IX. pas 51. De Comprere (»). 

X. psg 53. Dc Abbare Syro. 

XI. pag. 54. b. Di Hcleno. 

XII. pag. 55 b. Dc Hclia. 

XIII. pag 56. De Eulugioi 

XIV. p.ig. eid. Dc Apc lcm. 

XV. pag. 57. Dc Paphoutio. 

XVI. pag. 58.*. Dc Iiidori Monallcrio. 
XVII pa^. S9- De Serapionc . 

XVIII. pag. e id. b. De Apollonio. 

XIX. p,ig. 60. De Diolcoro Presbytero. 

XX. pau. ead. *. Vici Moaachorum cx 
Nicrilc rcgionc. 

XXI. pig. t>4. De Ammone. 

XXII. p.ig. cad. b. Dc Paullo fimplice. 

XXIII. pag. 6$. b. De Piamone. 

XXIV. pat;. <5c5. Dc loannc. 

XXV. pag. cad. b. De H ir Abbicc. 

XXVI. pag. 67. b. DeAmmune. 

XXVII. pa-r. ead. De B.-no. 

XXVIII. pag. cad. De Theone. 

XXIX. p3g. C8. De Oxyrincho. 

XXX. pag. ead. i, Dc Abbate Macario A- 
lcxtndrino . 

XXXI. pag. 71. De Movfc. 
XXXII pag. 73.*. Dc Valente. 

XXXIII. pa<>. 74. Dc Martino Monacho. 
lnc. Scd& de famttlo Dei tUttin» nfa 
Smor namjue eim &c. Def. nt ulterms nutrt- 
q:iam vemrent ad eum . 

XXXIV. pag. cad. De Sana ; > Macario Ae- 
gyprio. Inc. De magnts , & pfttitpttit tan- 
tln, ec bcatit WTll Matatiii v.uha mtre ibi- 
Itn piget me dicere . Def. & pufi *•« fumtm 
fntx ca,at illtid, fe^tltvti i t fum. 

F a XXXV. 

qM»re cn qo»c in llliut fctcniioiie »dnct»nmai . »d 
bunc et'iin rjcrtt^erc Inwllig»», 
(») In di!to Cgiite Ctprttc. 27 EiCI.ICTHECAE SANGTAE CrVCIS 88 XXXV. pag. So. Dj Abbate A ironio. lac. 
QttuMm lempare emidam duo piulofopbi a-i tiett- 
lcs Jjmem bcoti Antonii perrexnu.t a.i eum , 
Del. mtfi pro te ip/o follicttus fkerit, &• poje- 
fcem a Deo . 

XXXVI. pag. 81. Dc Arle.-.io. Iuc. Albas 
Ar/emut qutim adhuc faeculnrn im Palatto me~ 
ratetur. Def. quia eiai vtr bm.us , & pienitt 
fiJe & Sytrttu Sanclo . 

XXXVII. pag. 8.j. De ALlme Partorc. XLIV. pag. i8t. b. Viti S.incli Balilii cum 
Prolu^o , qui itic. Pofiquam Lnci/er ille pro- 
cax de caele/li g/orte demtjjui c/i . Dii. gloria 
cot.cori , maiejlat fimtlit per owma Joecula fkf 
cultii uin . Vita inc. Bafilut ipititr tn ctvitate 
CippnJoCtSt , ex Cbrifitsmjfimjt atqtte Deo dt- 
gntt paretiiibut. Def. quot ptr cooperationtm 
Sanllt Sptntut /crtpferat liiros ad gieriam , C5» 
Imdtm Domtnt uoflri lefu Chnfii c*f. Diver- 
h ei\ ab ilia, quac clt apud Rofweidum loc. luc. Qjtum Abeai Pafior ejfet tn tongrtgatione cit. pag. |fi, feqq. auilore Amphilochio 
audttnt de Abbate Kejlore . Def. curavtt tum, Iconii lipifcopo ec redjidtt patrt janum 

XXXVIII. pag. 85. b. De ALhire Befli- 
lione. Inc. Abbat Brfiaricn quum a^.bularet 
cum difcifmt* juo per titmum. Dif. & fituut 
tjftcixt rfi eic illa bora. [niliurn huius Vi- 
tte , feu narrarionis ufyue ad.verli recefe- 
rutit de loco iilo , habcs apud Rofwcidum 
loc. cir. png. 5S8. col. 1. §. CXCIV. 

XXXIX. pag. 8rJ. Dc Abbate Pcmcn . Inc. 
Jnterrrgavil qwdom jiattr Abbatem Pemenen 
dtcent : qtnd eji , qnsd tn rvangelio itittat : 
Ataiotem Lac cbantatem &C. Dcf. & CoatittHO 
adhaefit ei fpiritut maltgum , c> fitfftcmh tttht . 
Quamvis 10 titulo uaius ALbatij Pemen no- 
rncii occurrat, m pro^rC.ru nmcn narrsro- 
nis ali.jrum etiam Senionim ck Albatum tfi- 
tta, ac lacta referunrnr. 

XL. pag. 05. b. Dicta Sancb.c Syncl.ticac. 
Inc. Dtxtt faviia Syntlttica , ficut vtrgno, & 
fitrti meditouiinc aegrituJo , ita gegritudhte 
corporit vitia recidantttr . D:C. & etjitue te $ 
vitto . & ittne ment ttti pactfica crtt , & qttie- 
ta. Tum rabrica adiicitur; Explicit i.;.:r 
piimut de vtta Sandtrtm Patrum. ileic quo- 
que non Syr.clcticae tantum dicla , quemad- 
modum habct litulus , (cd alicruin ctiam 
plurimorum Seniorum fcntentias in |UG lon- 
gilfima cnarrationc fcias contincri. 

XLI. pag. Ilp. Libcr fecundus. Inc. Sttnt 
praeterea quaedam u$ ifjfi A^ypttorum labitu , 
non tantttm ad curam corpont , quontum ad 
tnorum /ctmulam covgruemia . Dcf. at ille co- 
gnavit , quia iujia funt iudicia Dei. 

XLU. pig. 166. t. Vin. & convcrfatio 
S. Macarii Romani. Inc. (jloria , cr mogni- 
fictntia Dco foli bentgr.ttftmo . Dcf. qtti tnnat in 
ferfimil , ec una Dettate dcmitiatur , & ubiqite XLV. paj. iprj. Enarruii Lcontii Cpi- 
fcopi I»':ipoleos Cypriorum Infulae de vita 
& aclione Sa «fti 1'arris noilri lotnnis Archie- 
pifcopi Alcxindrini, in Cnpita LV. dillnbu- 
ta, cum Praefatioie ad PcMtiiaum Nicolaum 
Sanciiilimum Papam, ut in Codice XXXIII. 
Plutei XVII. Catalo«i Tomo I. pig. jjS. 
§. IV. In calce vero lejirur cilcm fubfcri- 
ptio rubrica cxarata, quam cx di^to Codice 
retulimus paj. 359. 

XLVI. pig. iii. LcjTc^i pulchcnima (0 
de quadam fancliirnna muli.re . Inc. Narrtt- 
vil qu.dam ftuex , qmd erat quvdam proveJa 
eetatt. Def. */ pojjtmut bcatt fiett . tf/o adiu- 
vantf, qui vtvii &c. 

XLVII. pag.aaa. Vira Euphrofymc Vir- 
piuis.utinpraefitoCodiccXVI. P utci XIX. 
Carahigi Tom. cir. paa. 555 XXXVI. 

XLVTII. pn^. n6. Vita U. irne Odiliie (>) 
Vir^inis , cuijs tranlitus colitur r!ie pallio- 
rfis SaiKrie Luciae. Inc. Temportimi igttnr 
Urldnict Impeiaiorit etat qnidtm Dftx iliufitii 
mttune AJJncut . Def. & ut tta dxtrtm , vi- 
tom tr.el:ui tuuiavit liib, Dccemh it , regnante 
DiminO ucjiio OV. 

XLIX. pag. ijt.b. Vira Sinilae E.iphra- 
XI3C Virginis. lac. ht diebut 'I beoJofii It.tpe- 
ratotii ptijji.ni fuil vir qutJ.tm intrgia civita- 
te fenetor . WUHmt AtHtgoiitii . DeC ut & KOI 
ita Angelorum converfatianem mtretmur , ut 
dr gaud.um per Ulttgnam regem jiitamur Sal- 
vatorem Dom nnrn I j.tm Cbrifimt ci~c. Apud 
Rofwcidum loc. cir. a pag- 351. ad p.}6i. 
auctorc incerra . 

L. pag. b. Vira Sin.^ic Pelv^lae. Ine. 
Magnat "fcmptr Doinino graf.it rrftrre d.-be- 
mui. Def. cum qua not omti faient Dtnt faciat rcgnet Deut &c. Apud Rofweidum loc. cit. mvtmirt mifeiiccrdiam in ti.J J.e , quoaiam 

a pag. 114. ad pag. iji. ipfi rfi ttmcr 6-c. lbid. a pag. 3 76. ad pjg. 

XLIII. pag. 172. Vita PanQi Abrahac a 380. at-.torc liccbo Diacono. 

Sanclo ErTrem fupple (tdua), Inc. Fratret LI. p\f». 14+. b. Aclus, fivo poenircntia 

tnti , cttpto vobit enairatt couvtrfatienem fV Bcatac /Thiyfis , cum Pracfittone , qme in- 

nam 6~c Def. & d.gnart mt btncdicere cum fcribitur, 6c ir.c. Dimino chartjfimo mibi f<a- 

tmnibm qui placuerunt entt te , qumiam te di- tri Pa/icri Abiati Dionyfius . Sanclat Tbatfimt, 

cet gloria , & advratio , Patrrm , & fil tim , qtioitdom merttricit mtrabilrm poenitemiam. 

& Spiriium Santitim 6~c. Sant duac Virae, Dcf. fid ut csnvcrtantr , & vivet . Ota pro me , 

S. Abrahae nimirum Eremirae , cv: S. Mariae xcnerabtlit ftattr. Vira inc. Sclttit bumanat 

eius ncptis, Cmul contunche , qtiac apud aetetni rep^t aditut pornitentilut pntt . Dif. & 

Rofwcidum occurrunt feiunclim , prima ni- feufavtt i» pnce , Dommi piorrf,eire ptetste. 

mimm a pag. 144. ufquc ad pag. ijo. altc- lb,d. pag. 374. fcd ilnc PiatlYtionc , ^ ali- 

ra a pa?. 3<S8. ad pag. 373. quan- 

0 !* .!2 Cc<,icf WerWwri Blttia pronrio ncrr.inc «ppcfite , in iadiculo CcJici pticfino . Digitized by Google 8 9 Plvt. XI Sin. Ccd I. IT. quanto brevior i.i principio , quam in Co- 
dice. 

LII. pag. »45. b. Vira, vcl ach Sancbe 
Mariae Aegyutiacac , cum Prologo, qui inc 
Secresum Regis occuliare bouum ejl Def. tem- 
pui ergo facram illttti niiuare narraiitnem . 
Vita inc. Fms yutdam fniex tn Palaejiwar mo- 
najients . vir vita , & verbo drcorasus . Def. 
& repletus Jr/iJerits , vJuntaie Je hoc migiavit 
/arculo . Ibid. a pap. 381. ad pag. 395. au 
ftore Sophronio Hierofol. Epiicopo, lcd ad- 
modum divcrfa. 9 0 

LIII pag 153 f. Vira S-n£rie W^rlae 
Virginis, ut in di&o Codicc XVI. Plut. XlX. 
Catalogi Tomo cit. pi^. $jS §■ XXXVII. 

I ii primri pT;;ioa k-girur : Lher Lauvcmtis 
Scnlliie Ciucis dt Fltittnna Qrtt.nit Mnomm. 
Viut Panum Sanclt,tum . Ntsm. 500. 

Codcx mcmbra»ac\ Ms. fofoL S^cc. XIV. 
ineunris, buiis columnis grandiori litte 1 ex- 
aritus. cum ibi T ialibut a & t.tuiis rubrica- 
tis. Conltat foliis fcriptis 2jj. PLVTE.VS XI. SIN. CONTINENS LATINOS CODD. MSS. IX. 

C 0 D E X l 

PORPHYRll ISAG. ET ARIST. LOGICA EX VETERI TRANSLAT. I. pag. 1. TJOrphyrii Ifagoge , feu Inrro- 
I dvuliu in quinque Voces 
Arilotelis, ut in Codice 
XIV. Plutei LXXI. Catalogi Tomo fuper. 
pag. 5. §- IV. 

II. pag. \i. b. Ariflitclis Praedicamento- 
rum Liber. Ibid. § 1. 

III. pig. 18. *. Eiufdcm Pcrihermeneias 
Libri II. ut in Cod. LXXX VI. Plut. LXXXI X. 
fup. Catatogi Tom. cit. pag. 339. §. III. 
ubi unicus tantum Liber eft . 

IV. pag. 38. b. Fragmcntum Libri I. To 
picorum Boethii. Inc. Omms ratio dtfien- 
di . Dcilnit in vcrbis.- addtta sgttur dubuano- V pag. 4S. Arirtotelis Liber fex Princi 
piorum , ut in cir. Cod LXXVI. pag. cit. 
j>. IV. In line lerjirur verficulus: 

f»Wl ajefi O^tris, tnercedem po/co la- 
borit . 

VI. pn:;. 50. Eiiifdcm Topicoruro lyllo- 
gifmorum Libri VIII. Ibid. §. VII ubi uni- 
cus tantum Liber crt, 

VII. pag. 117.*. Eiufdem Elenchorum. 
Libri II. Irimus inc. Dt fiphiflicis auiem E- 
lencbis . Vlrimus def. de invmsis amem mtil 
sas labtrt gitiiet. Ibid. $. VIII. ubi in fme 
mutili funt. 

VIII. pag. 137. Eiufdcm Priorum Syllo- 
gifmorum Rcfolutoriorum Libri II. ut ibid. 
§■ IX. 

IX. pag. 192. Eiufdcm Pofleriorum Ana- 
lyricorum Libri II. uc lbid. §. XI. Intcrim 
notandqm Ixi-ica haec Arilloce'is Opcra u- 
berrimis icholiis marpinalibus . & gloflis in- 
tcrlinearibus varia manu clTe referta. 

In Codicis tcgminc lcgitur : L ber CtSh 
vcn:us Samiae Crucis dt F/or. Ord. M.nor. Te- 
xius Logtcat Anfloielis. blum. 510. Indc fc- 
quitur arbor Porphyrii. 

Code\ mcmbranac. Ms. in 4. maiori Sacc. XIII. cum initialibus firruratis , pictura ia 
principiOi quie Por|;ii) rium torte doccn- 
tcm exhibct. Conflat foius fcriptis 218. PORPHYRII ISAC. ET ARIST. 
(^VAEDAM EX VET. TRANSL. 

I. pag. 1. T30rphyrii Ifagoge, ut in Co- «>* 
-L dicc fuperiori §. I. 

II. paj. 9 Ar.flotclis Praedicamcntorum 
Lil>cr. Ibid. $. II. 

III. pag. 15. Eiuldcm Perihcrmcnciis Li- 
bcr. Ibid. §. 111. ubi in duas Libr^s divi- 
fus e(l. 

IV. pag. 34. b Eiufdem Liber fex Prin- 
cipiorum'. Ibid. §. V. heic tatr.cn in rlne 
mutiluscft; dcfunt cnim poflrcmi verluscir- 
citcr decem . 

V. pag. 43. Eiufdem Topicorum Libri 
VIII. Ibid. § VI. 

VI. pag. 115. b. Eiu'dcm Priorum Refo- 
luroriorum Libri II Ibid. §. VIII. 

VII. pig. iCirt. Eiufdem Pofteriorum Ana- 
lyticorum Libri U. Ibid §. IX. 

VIII. pag. aoi. Eiufdcm Licnchorum Li- 
bri II. lbid. §. VII. In hoc autcm Codice 
fcholia pauca occurrunt, caquc 10 princi- 
pio tantum. 

In Codicis tcgmine legitur : Iflss Loica tfl 
ad ufum Gmdorsis Dulcis dt Finenta Ord. 
Minor. In altera atitem pacina occurrit ver- 
fio Lpiflolae Oviilimac L Heroidum , cui 
pracccdit Prolouus, cuius initium cil : 
Caro meo Sere del Lovidm burno , 
Cbe fece de le dome tptjljtare 
Pcr cimrnJar le btient , t pcr vtandtrt 
Quellt tbt fjo d? hr gtr t»*l rcfumo&e. 
Tir.dcm in alrera , quac fiibfequitur p?i-*a : 
Jjie Liber efl Coiivnuus SatUUc Ciucts de Fiw 

rrn- Digitized by Google 91 ElBLIOTHECAE 

rentia Qri. Mintrum. Loics Arifitittis, fcilt- 
tet Ars Veius & Novs • Num. 511. 

Codcx membranac. Ms. in 4. Siec. XI II. 
cum fchdiis marginaiibus & incerlinearibus , 
& inicialibus coloracis. Confhr ioliis It-rj- 
ptis U5. 

FORPIIYRII ISAG. ET ARIST QVAE- 
DAM EX VET. TRANSL. BOE- 
THII LIB. DIVISION. 
ET TOPICA . ^ff; L F£« !• "DOrphyrii Ifieo-re, ut in Cod. 
<;/ ' 1 I. huius Plutei $. L 

II. p^g. i». i. ArifiotelU Libcr Praedica- 
menrorum. Ibid. $. II. 

III. pag ij. Eiufdcm Perihcrmcnchs Li- 
b:r. Ibid:§. III. 

IV. png. jfi. EiulHcm Libcr fcx Princi- 
piorum . lbid. $. V. 

V. pas. 44. b. fJj&hii Liber Divifonum , 
uc in Codicc XIV. Plutci LXXi. Caraiop 
Tomo fuper. pag. 5. $. 111. 

VI. pag. $6 EfaiBem Tbpicorurn Libri 
IV. ut in Codice LXXVL Piurei LXXXIX, 
fup. Canlogi Trm. cit. pag. 330. $. VI. led 
linis in hoc ab illo idiverfus ita habet : q-^s 
in Arifitteltt Tcpica a nebit sramleta cotifcii- 
ffi-.nut. expeJttum eji . 

VII. pag. 90. Ariflotclis Topicorum Lihri 
VIII. uc in diflo Cod. I. huius Plureif. VI. 

VIII. p. it 9 . Eiufdem deSophiiiicis Elcn- 
chis Libri II. Ibid. $. VII. 

IX. pflg. 105. Eiufdcm Priorum Relbiu* 
toriorum Libri II. Ibid. $. VIII. 

X. pag. 147. Eiufdcm Pofleriorum Ana- 
lyticorum Libri II. IL-id. $. IX. Adfunr in 
marjrine adnorarioncs antiqua manu facis 
frcqucnrcs, nccnon gloflac interlineares. 

In primo folio Icgicur: Liber Conveniut 
Santiae Crucis ie Tlor. OrJ. Mtuor. Textus 
Lwtcac Aiijioteltt. Num. 513. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. Saec. XIII. 
cum iniri.ilibus Librorum auratis & coloratis. 
Conflac foliis fcriptis i}6. 

ARISTOTELIS QVAEDAM EX VET. 
TRANSLAT. c 'i L pag* >• A RiAotclis Topicorum Libri 
1K Xl VIII. ut in Cod. I. hu.us 

Plutci $. VI. 

II. pag. 67. Eiufdcm Portcriorum Ar.ily- 
ticorum Libri II. lbid. $. IX. 

III. pag. 87. Eiufdem Elcr.chorum Lit f ri 
II Ibid. I VII. 

IV. pv% 101. Eiufdem Priorum Anjlyt:- 
corum Libri II. ILid. $. VIII. Hic quctjue 
Codcx variis in principio marginalibus fcho- 
liis adfpcrfus eft« 

In prima pagina Jegicur: Lt^ics Anjlote- Sanctae Crvcis 91 

Its. Ltbtr Ctnvmtut Ssnaae Ctucis de tltr. 
OrJ. Mmor. Num. 511. 

Codcx mcmbranac. Ms. h 4. Sacc. XIII. 
i\ XIV. varia mviu, cum initialibus coJo- 
xacis. Coniiat foliis fcriptiu 130. 

PORPHYRII ISAG. ET ARIST. 
QVAEDAM . BOETHIl 
Llli. PIVISION, I. pag. 1. Tjnrphyrii Ifagoge. uc in Cod. 

A I. huius Plucci $. I. 

II. paj. 7. Arilbtelis PraL-dicamenta . Ibid, 
$. II. 

III. p.ng. 10. Eiufdcm Libcr fcx Principio- 
rum . lLid. $. V. 

IV. pag 15. >. Eiufdem Perihermeneias 
Librt U. Ibid. $. III. 

V- pag. 34. b. Bccthii L'kcr Divifionum , 
uc in Cod. III. huius PJurci $ V. 

VI. pag. 43. Ariflorclis Topicorum Libri 
VIII. ut in dido Ccd. I. $. VI. 

VII. pa-;. 87. Biufdem Priorum Rcfo!u-r 
toriorum Libri II. liud. $. VIII. 

VIII. pag. 111. Liuldem Poflcriorum A- 
n.v;, ticorum Libri II. l! id. $. IX. 

IX. pap. 149. Eiufdem Elcnchorum Libri 

II. Ibid. $. VII. 

X. pag. i6\f. Scholia qu^cdim in Ari- 
ftocelem . Inc r Saptrm , tJefi Arifiotehs, ubi 
Jialeflicam imiptt , Jixis , ./ucj fcienna iu uf. 
que rei <juae in.juintur , caJit , vel conttncur 
jub pkilvfiylia &c. Huiufmodi autem fcho- 
liis, mirpni tamcn appoit^s, totus f;rme 
fcatet Codex. 

Codcx mcmbranac. Ms in 4. min. Saec. 
XIII. tum inithlibus coloritis. Confiat fo- 
Jiis fcriptis 166, 

ARIbTOT. QVAEDAM EX VETEIU 
'I KANSLAT. L p.ig. 1, A RiJlotclis Llcichorum Libri Oi. 
i \ II. uc iuCtrfike I. huius Plu 

tei $. VII. 

II. p-.p. iff. b. Eiufdcm Topicorum Libri 
Vlll. IbiA $. VI. 

III. m!;. 03. Liufdem Priorum Aoalvtico- 
ru-n Lluri II. Ibid. $ VI il. 

IV. p;.g. 101. Hiuidcm Pofieriorutn An- 
Jyticorurn Libri II. Ibid. $. IX. In hoc Codi- 
cc occurrunt piuciiTimi fchoiia , & ca tau- 
tum in principio, ac manu divcrla. 

Codcx mcmbr. Ms. in 4. Sicc. XIII. cum 
inhiaJtbus Libroium auratii &cj]oratis. Con- 
flac foliis LJptis 124. 

PORPHYRH IS^COGE . ET ARIST. 
QVA1.DAM EX VLL. TRANSLAT. 

L psg. 1. TJOrphyrii Ifago^e, ut in CoJ. 

X I. huius Pluui $ I. 1 
II. pa2. Digitized by Google 93 Plvt. XI Sin. Cod. IX X. II. pag, <. b. Arulotelis Praedicamentorum 
Liber. Ib.d. §. U. 

III. pag. 14. Eiufdem Perihcrmcncias Li- 
bri II. Ibid. §. III. 

IV. pag. 19. «*. Eiufdem Liber fex Princi- 
piorum . lbid. § V. 

V. pag. 14. Eiufdem Topicorum Libri 
VIII. Wi. §■ VI. 

VI. pag. 61. Eiufdcm Elenchorum Libri 
IL Ibid. $ VII. 

VII. pag. 7?. Eiufdem Analyticorum Prio- 
nim Libri II. Ibid. $. VIII. 

VIII. pag. 100. *. Eiufdcm Pofteriorum 
Analyticorum L>bri II. Ibid. $. IX. 

In pnmo folio lcgitur; Ltbtr ijlt eft Con- 
vtntus Sanfiat Crucis dc Flortnua Ord. Min. 
Textus Logicae Anftotelis . Num. j 1 7. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. maiori Siec 
XIII. cxcuntis, cum fcholiis mar«inalibus , 
& interlincaribus, varia manu. Conitat fo- 
liis fcriptis 116. 

BOETHII LIB. DIVISION. ET TOPIC. 
ARIbT. QVAEDAM EX VET. 
TRANSLAT. 94 BOcthii Topicorum Libri IV. 
ut in Cod. III. huius Plucei 
f. VI. 

II. pag. 14. Eiufdem Liber Divifionum. 
Ibid. §. V. 

III. pag. 11. *, Ariflotelis Topicorum 
Libri VIII. ut in Cod. 1. huius Plutei §. VI. 

IV. pag 78. Eiufdem Elenchorum Libri 
II. Ibid. $. VII 

V. pag. 97. Eiufdem Priorum Rcfolutorio- 
rum Libri II. Ibid. $. VIII. In calce lcTitur: 1/le Liher eft ad ufam 
Frutrit lacobf fty de Floreutia OrJ. tfrar 
rum, qurm emit a Frant Donvwc» de Lucm 
eiujJrm Oi Jmii. In primo autcm folio lcgi- 
tur: Ifit Libereft Coincatui Sanflae Crucisdt 
tloteutia 0'J. Ahnor. sjrc. Num. 518. 

Codex membranac. Ms. in 8. Sacc XIII. 
cum fcholiis margiualibus & inrcrlinearibus , 
& initialibus coloratis . Conllat foliis fcri- 
pril 134. 

ARISTOT. QVAEDAM FX VET. 
TR ANSLAT. 

I. pag. 1. A Riflotelis Topicorum Libri 

l\ VIII. ut in Cod. I. huius 
Plutei §. VI. 

II. pag. 40 Eiufdcm Priorum refolut irio- 
rum Libri II Ibid. §. VIU. 

III. pag. 70. Einfdcm 1'oflcriorum Analy- 
ticorum Libri II. Ibid. §. IX. 

IV pag. 89. Eiuldcm Elcnchorum Libri 

II. Ibid. §. VII. 

In primo folio Iegitur: Liber eft Conven- 
tus Sanflae Crucis Je Florentia 0>J. Aiiior, 
Ars nova Ari/l. S. Topicaium, 1'r.oium /t»u- 
lyticorum, Pojlenorum Analyticoi um , Elcncba- 
rum. Num. <; 10 

Codcx membranac. Ms. in 4. nviiori Sicc. 
XIV. cum icone Ariitorelis in principio, ik 
pkturis quibutdam imnftruolis initio finju- 
lorum Librorum. inter qu>s praecipuc cil 
obfervanda ca , quae <>ccurrit pag. 10 qttt« 
faltanrem quemdam iu*entni exhibet fld lb- 
nitum inftrum.nti cuiuldam . quod conllae 
tribus tantum chordis. Confiat fdliis fcri« 
ptis 100. tiJ. PLVTEVS XII. SIN CONTINENS LAT. CODD. MSS. VIII. C 0 D E X 11 GVILL, ANGLICI LQGIGV, BVRLAEY Dli SVPi'OS. GVALTERII QVACDAM. I' pag. 1. T 7"Enerabil!s Fratris Guillolmi 
\l Anglici Ocham Logica Li 
bris VI. Pracccdit Indcx 
Capitum fingulorum Librorum, & Praefa- 
tioncs du3e. Prima inc. Qjtam magnos veri- 
latis feilaioribus affitrat ftuclus /eimocinalis 
fcientia. Def. feJ cundis prodeffe cupiens . efl 
ita Jtcens. Altcra , quae infcribitur Epi/lola, 
inc DuJum we frater , & amice cbari/fimt 
tuis listens jludebas inductrt . Def. lam pbile- 
fipbica, auam theologica declarando . Lo^icae 
Libcr I. inc, Omnei Lopicae trafitilores tnten- 
dunt adfiruere. Liber VI. deCe^ haec dejfal- (0 Dc co qutrdtm irtigimoi C»t»lrgi Tomo fupcr, 
p>g 7. not. 1. nbi pag. t. >lii ciufJem Opufcub 1 ..... 
. fciu» " Utcnl Jiila fa/ficiant . Et beic concluditur Sum. 
ma bmui fixti Ltbri Lotcalis , fecundum veue- 
rabtlem virum Mavjftrum Gutllehium Atigli" 
cum. Guil.clmus Occamus, fivc Ochamus, 
Ord. Minorum. Iuann-s Duns, live Scoti di- 
fcipulus , atquc indc oppugnator fubtdis , 
claruit circa Annum C hriili m.ccxxx. o- 
biitque Monachii die x. Aprilis mchcxlvii. 
Eius y*«iw« totius l.oguue edita efl Vcnctiii 
mdviii. 4. muxci. 4. Oxon. mdclxxv. 8. «Sc 
Maior Summa Logica Venctiis mdxxxii. 

II. pag. 167. Magiftri Cualteni de Bour- 
lac. r (0 Traclatus dc fuppofitionibus . Inc. 

Sup- 

ttftst »iud I elindu-n C.ip. cccutnvui. Piticiini p»g. 
«}t. «V Bticum V. 4». Digitized by Google 95 JQlBLIOTUECAE 

Snppfiiis fignificttit terminernm incemplexo- 
rum , in bot TraBatu intenio perfcrutari dt 
quilu/lam proprietatibui terminotum. DcC.fi- 
tut ic fimplicibttictibegorieit dtin efe &c. Tum 
rubriea : Explicit TraHattt de /urpofitionibut 
Magip.ri Gutlterii dt Sour/ey ad tfttitm Fra- 
trit VenerainJii Berturdi de Provincia, de quo 
pettfl ftc dici. Vtrfiit. 

Nefcio , nec vale» tetentit cor.amiue teto 
Laudet Bcrturdi frcttii menflrtre pro- 
funtU , 

Frudent bic , cafittt , fpernent eontagia 
fafint, 

Moribut tnfifiit, vitiit pravif.jue refiflit, 
Qjti fine fine manct rex Clrtfiui in ttrce 
pcloram , 

hune vitiit lihret , tribuent fibi gattdia 
ficrum . 

JDf Fratre Eernardo. Tum fcquuncur cxem- 
pla oflo modorum Syllo^ifmorum. 

III. pag. ead. b. Eiufdcm confequenciae . 
Inc. Quia in /ermecinationibut probando , & 
improband) con/e.juer.tiit mimur . Dcf. guis 
ttcn vakt cbietiio. 

IV. pag. 24». Eiufdcm propofitioncs , feu 
rejul tc lupcr totum librum Prioruin uni- 
vcrlalcsci: bonae. I.ic. Qtiaecumqitt uni & ti- 
dcm funt tadem , inter /e fmt tadem &c. 

In prima pagiiii lc^itur : Liber Conven- 
■ tm &t. Logitt Occlam. Sum. 51+. In a- 
vcrfa autem pagina adfcriptum crt : lfit Li- 
ber efi ad ufw/f Fratris Jovamiici dt Florcn- 
lia Ordtnit Fratrum Mmorum. Tandem in 
ulcima pagina lcgicur: Loica cfl ad u/urn 
Fratrit hbamii lufii de F/orentia Ordinit S. 
Francifci , qitam emit 6. fiorenii , fiudeuiit in 
Leitolibui apud Cortouam. 

Si t/ttit eamdem furotur , reddat , vel mo- 
natur. 

Codex mcmbranac Ms. in 4. Saec XIV. 
binis columnis , perplcxo chiraclere & bre- 
viato exaracus , cum titulis rubricatis . Con- 
flac foliis fcriptis »f|, 

MAG. PETRI DE ALVERNIA QVAE 
STIONES IN VNIVERSAM LO- 
GICAM VETEREM &c. 

M I. pag. 1. "JV/TAgillri Petri de Alvcrnia (•) 
-LVJ. Commentarius io Librum 
Porphyrii . Inc. Circa libram Porphjrii quae- 
dam primo quatrtnda fimt in generali , deinde 
in fpeciali . Dcf. potefi utmtn intelltgi fine ni- 
gredine , quamvit fit niger . 

II. pag. j. i, Eiufdcm Quacflioncs Prae- 
dicamentorum Ariftotelis. Inc. Aequiveca di- 
cmtur &t. Cirtt Litrum Praedicamentarum 
quaedam quaeruntur in gentraJi . Def. neque Sanctab Crvcis 96 

univer/aie , neque particulare. Expliciunt Qjtae- 
fiionei Magifiri Fetri de Aivertut fuptr Arte 
veteri Aiifiotelit. 

III. pag. 8. b. Eiuftlem Qjnetlioncs fu- 
per Librum Perihermenci.is . Inc. Vrtmum 
oportct conflituere &c. Caavenienter quaeritur 
tirca Librum Pertbermentiai &c. Def. & fic 
tpparet fi/tttio ad argumcnta. Tum fubiici- 
tur: jZxplicimt Qttacflionci mcgiflti 1'etri de 
Alxtrma ftiper Arte Vettri Anfiaiclu . 

IV. pag. 12. B. Eiufdem Qaaelliones fu- 
per Librum fex Principiorum. Inc. Forma 
efl cempofitiani advenieni fimpiici &c, Circa 
i/lum Librum priui qttaerttur , uit um Logica 
fit fcientia. DcC fed fub efe fftriiuali. 

V. pag. itf. Eiufdcm Quacfliones ftipcr 
Libro (fcu poiius Ltbri VIII.) ToptCOfttm , 
Inc Quoniam bonoratidi viri , videiitct patret 
najiri venerandi piiitii p htiofopbautci . Ocf, /ed 
bcne fervabit pofiiionem fuam. 

VI. pag. 28. Eiufdcm Quacfiioncs fuper 
Libros II. Pofteriorum Analyticorum . Inc. 
Omnit do3rina , & omnit difiiflina &c. Sicnt 
a!t Arijhttkt p. & X. Etiicorum /tluitai bo- 
minit tfi opcratio perfeda baminii fccttndum w 
ritatem. Def. proccdunt enim fuii Wi • Tum 
intcrius : Explieitint Qjiacfiicnct fuper Linro 
Pofltriorttm eompilatae a Magifiro Petro de 
Ybernia . 

VII. pa?;. »9. Eiufdem Quieflioocs fupcr 
Librum Elcnchorum. Inc. De fitpbiflitil au- 
tem E/encbit &c. Circa pnucipium bnint Libri 
plura pojfunt quaeri ; & qttia de ticn enie r.on rfi 
quaejjio , ideo primo quaeram uttam /yllogif- 
mm fpbifltctii fii ent . Def. & baec de falla- 
tiit dicia fufflcihtu. Hcic quoque fubditur: 
ExpJiciunt Qjiac/iionti Magiflri Pttri de Yter- 
tiia fuper Lilro Eleucborum. 

VIII. pag. 50. Eiufdem Quacllioncs fupcr 
Libros IL Priorum . lnc Prtmum quidcm o- 
portet diccre . Circa Jibrum Prmtum primo 
qtiaeritntur qnaedatu corjtnuuia . Dcf. quia in 
fe bahcnt ptincipia cogmtienit iffinm , ut i- 
pfoi tei minoi . 

IX. p. 61. Traclnttis anepit^aphus (for- 
te ctufdem ) cuius inicium eil : incipiamai 
cum atixtHo l>i trailare de gencrattone /y/lf 
gi/moruta . Def. veJ per ad impejfitilt dcJn- 
dtor.i 1» . 

X. paj». 61. Triclatus anepigraphus , fcu 
faphilmaci varia dilpucata a MagUlro Petro 
dc Alvcraia , Baccio de Dicia , Magifiro Ca- 
no Daco , .Sc Matiiflro Nicolao (») de Nor- 
mandia. Horum initium cfl: Omnis bjmo de 
necelfiiate efl auiniaJ. Circatflud dtfoplifma qua- 
tuer queruntur ; primum efi de veritate hu- 
ius &c. Einis : ad aJind aiam patet , quid uee 
fimp/tcitcr cencedunmr reflridttnet , mc fim- 
p/itiier ncgantur, fed fecimdum viam pracdi- 
llam ; igittjr &c. 

In .03 P«m» <U Alveroii C»1]uj «b ca R«gni prorin- Scr.pt. Ord. PnrAicit. Tom. I pjj. 4»?. rciipfirpr»». 

ei» , in qu* nirm eft ntincuparut. vir fuir Sieculn tcr »lia muln , fuper toum Logiciru veicrem . 

XIII. in Academia Parifimfi ClarilHmur , S. Thuiiuo (») Forr» cft Nicol.ns de Lyr» Ncrm»nnn» . inrer 

iditor, eerte eiiu iloftrinae f»ntor ac fefhtor ftadio- Francifcanos nomen profclTiir fuum cirea A. mccici. 

de quo viJe lac. C» u ,tif, & EcharJura intct Vid. Fibric. Bibiuih. Med. Tom. V. pag. 114. gdjMr, Digitized by Google 97 Plvt. XII. Sin. 

ln primo folio perperam adfcripcum Icgi- 
tur: l/le l.ti>tr &c. Occbam . Sum. $15. 

Cukr mcmbran.ic. Ms. in fol. Siec. XIV. 
iiieuncis,brcviaio& pcrplcxo clnmLtcre exl- 
ratus, cum initialibus coloratis. Conflat fo- 
liis fcriptis 77. 

GVILL OCHAM LOGICA. C>4. Ty/fAfliftri Fratris Guilliclmi An^lici r!c 
j\x Ocham, Ordinij Fratrum Minorum, 
L pica, cuin intlice Capitum in principio , 
& Pracfatione tinic*. quae habetur fecundo 
Jocq in Cotf. II. huius Plutei §. I< In fine 
divcrfa crt ab illa di£U Codicis IL nim dc- 
linit hcic in Capitc Jt hjohtbthbut . quod in 
illo eft ultimum Libri IV. Sc heio ultimum 
TraChtus VI. Partis III. & in verbis: nifi 
piopter ifiim Summee camphmentum . & ne i 
jlo futrt Loytae tatahier dimtitereiar inta- 
iia (') . Tum legitur : Exp/icit VI. & ul- 
limui TraHaius tttttae Ptrlit Loycae Ocbam , 
& covfquenter terna Part . Dto Jicomut gra- 
fiaa, Et paullo infra : Expltcii Loyca , five 
Summa Loytat campofita a Magiflr» Gn/liel- 
nto Auglico dt Qcbam , Ordinii trotrnm Mino 
tum. HeneJicamut femper Domino . De» gra 
fiai . Occurrit tindcm fcholion, qu"d , ut 
ibi adnotatur, non percinet ad hoc Opus. 

Ante initium Opcris rubrica lepitur : Iflt 
efl Ltyct tximii magnfittque Doilorii Frairii 
G. Otbam Mtnor. Ordtnit. Num. $16. 

Codex membranac. Ms. in 4. min. Saec. 
XIV. ineuntis . binis columnis , cum titulis ru- 
bricatis, 5e initialibus coloratis. Conflac fo- 
lii$ lcriptis 1 itf. 

ALBERTI LOGICA. M TV^Agifln Alberti de Saxonia (*) Logica t 
YL JVL Inc. luieut-onti praefeutit e/i ptimntro- 
tiore , tam de let mmit prmite , f M/M fmnJte 
inienthmi. Dei. potefl diltgeni fctolartt vidtre 
quii fi; d:Hum arca aliat duat , fcihctt ot h- 
gationem , feu Jubitttionem , & c.rca uiramjue . 
Exphcil Loyca Aiberii ad ufum Iranit fetri 
ie Ctfiro. Sin8< hanmi OrJmn Mmcrtm . 

In primo folio legitur : l/le Liber &c. Lai- 
ca Alletti . Sum, 518. 6c in cius avcrfa par- 
te legu.itur variae ligniflcatioiies vccum 11: 
fperut, & Vefprr. 

Codex membranac. Ms. in 4. S.»cc. XIV. 
ineuntis, binis columnis, cum inttialibus co- 
loratis. & breviatis Jitteris exaratus. Coriflat 
foliis fcriptis 69. Coo. IV. VI. VII. 98 ARISTOTELIS OPERA VARTA PHILO- 
bOPHlCA EX VEIERl VERSiO.NE. f- P a 2- »• /^E^ius & Vita Ariflotclis Phi- C«v. 

VJ lofuplu Inc. Aitfiote/esPbj- m 
hfplnt de geme qmdem fmt M*cedo , de pt- 
trtt vero Slagmianut . Def. proprium aulem 
fuii Pbthjopbtae Aiijlotehi ncu difcedere a ma- 
u.Je/Jii, poji demotillrativne, & muliomm tefii- 
monta ferrt, 

II. pag. j. Ariflotelis Metaphyilcorum Li* 
bri XII. ut in Codicc III. Plutci LXXXIV. 
Catalogi Tomo fuperiorc p3g. ijr- §■ L 
ubi funt Libri XIV. hcic cnim delideiantur 
Libri duo poflremi . Praemittitur autem Li- 
bro 1. fcqucns moninim rubrica extratumi 
lluiic hbrum prm;um Omncs h^mines natura 
fcire&c. Andronicui Ihmtppui (fie) ignorant ; 
me.jue entm tpfiut memortam factnni omnmo in 
tnumeratione Librorum Ari/ioteht . Sicolaui 
autem tn Tbtortca Mttaplyficae Ariflottht me~ 
moratur ipfiui , dtcem rum effe Tbeopbrafli ; & 
J/y/ut eiut iu Graeco non a/Jtmt/atur (iyh Aii- 
J/otelii . Qnia tamen vulgui babet eum pro li- 
bro Arifitttlil, & Olympiodorus m Consmemo 
ffptr Goigtam 1'latonn tnductt quaedam verba 
i/fim , tam.iutim fint Artjhtelii , nolumut eum 
a Metapbyftca Aitfiotelii bic derfjc. 

III. pag. 76. Eiufdem Ethirorum Libri X. 
ut in Codice XIII. Plutei LXXIX. Catalogi 
T«»m. cif, pag. 174. 

IV. pag. 14 j. Eiufdem Politicorum Libri 
VIII. Primus in.. Quoniam emurm civttatem 
VtJ.mui ctit.imuniiatem quamJ.im exfiilentem , 
& omnem commtmttatem boni alicuiut g>atta> 
infltiuiam. Vlrimus dcf. qatJ meaitxm , & 
quoJ poifibHe . & quoj drttttl . Tum (uhiun- 
gitur ab cadcm manu : Rehjua buiut 0,'ttit 
tn Giaeco mmdnm mveni. 

V. pag. 159. Eiufdcm de Cauffis Libcr, 
ut in Codice llL Plut. LXXXIV Catalogi 
Tom. cir. par. ij8. g. XVII. Tum lutdi- 
tur : Expiitit Liber de Coutjn, fOtm CtturaJnt 
Sapragariut fcupfii . AdlilM autem m rgina- 
les . & interlineares , fcd non muJtum frc- 
qucntcs adnotationes 

In prima pagina lcgitur adfcriptum : /fit 
Ltber fuit aj uf*m tratrtt TbtJalm de Caft. 
quem vivent ajignavtt Armar 0 tiatrum \ii- 
ucrum lhrenf.ru Conventui MCCCCVI. iV«af, 
5ip. 

Codex membranac Ms. in foL nvn. Sacc. 
XIV. cum piduris ad inirium (iujulorum 
Operum , auro, variifquc coloribus . Icd ru- 
di pennicillo dclinc^tis , & cum initialibus. 
coloratis. Coaflat foliis fcriptis 266. Ctt. Lai. CoJJ. Tom. IV. G ARI- 

In iiftn Cwliee II. incidunt in pi|j pj. 

AJgufiiaiiam tirti »unum MeRUUCUh d? qno tii. Fibric. DibU Mcd. T<m. L paj. if. Digitized by Google 99 BlBLIOTHECAF. SaNCTAE CrvCIS I 09 

Ad ¥111. ARISTOT. ETHICA, POLITICA, 
LT (J-v ONOMK A L. AR- 
RETINO INTERPR. c.j. 

IX. L papj. i. A 

A\, machum Libn X. Leo;sar- 
do Arr.tino intcrprete , cuna Piacfationc , 
quae infciibirur: Fraemj/to qna dam ad tvt- 
dem.am novae tramsiaiiamii , & Epiltola Nun- 
cupatoria ad Martmum Pl". V. ut in Codi- 
cc V.. Plutei LXXTX. Catalogi Tom cir. 
j>ig. 171. ubi EpiUoli Nancupltoril l'rac- 
faiionem praeccdeb«t . Subiuu^itur hcic in 
calce ulci.aii Libri : fUephtii l.ttrr X. & */ 
limut F.tiicotum An/iottlit. Lfuardut Arrtii- 
rnut rx Gtaeco 1» l.attnum irmjlulti . 

II. pa?. 8(5 Eiul'.'em Poluicorum Libri 
VIII. eodcm Lc -nardo interprete . praevia 
Epillola Nuncuparoria ad Eu»cniu«r> »P. IV. 
& Praofarione , ur in Cudice XVII. l lutei 
LXXIX. Catalogi Tom. cit pag. 17?- §. 
111. 

III. pag. i8<5. Eiulrlom Oeconomicorum 
Libri II. eodcm Le"n.irdo interpretc cum 
Proocmio ad Cofrruim .\Udiccm , ut in Co- 
dice XII. Plutei LXXVII. Tomo cit. pa 2 . 
116. $ II. 

ln (.rimo folio lcpitur : Ifit Lther fu:t ad 
m/um Franis Aetajitaui d' Ruiellis , qui ptni- 
mtt Armang Couventut Sanllae Cruct dt I lo 
rentta Otd. Ftairum Mmmnm. Sum. 5J0. 

Codcx membranac Ms. in fol. Siec. XV. 
fupra quam dici pof&t elei;annilimus . cum 
inin.libus Libroram auro variifque eolori- 
bus clectantct illuminatis. Cor.ilat foliis fcri 
j>ti* 1 ;.' 1 - 

ARIiTOT. ETHICA EX VETERI 
VERSIONE. 

ARiltorelis Eth:corum ad Nicomachum Li- 
bri X. (1) ut in Codicc VII. huius Piu- tei §. UL in quorum cilcc legicur ; 
jum Mtgtflri A'. de Sfimtlln. 

In pnma pigiin ; Littt Cmmntui Samlae 
Ciucn 6n. f/m. 531. F.thica Anjtuttlts ftaaf 
dum tia.iuHtonrm antiquam . 

Codes membranac. Ms. ia 4 inaiori , Sirc. 
XIV. ineilntii , biois columnis , cum initiali 
litcera aurara & coloran , & cum fcholiis 
marginalibui & iiiccrjinearibus alu inanu . 
Conilac foltif fcriptis 71. BVRLAEI COMMENT. IN POLITICA 
A R 1 S T. BVr!aei ComitMQtaritM in priores VII. 
Libros Policieorum Arillotelis . quorum 
portremus etiim in linc videtur mutilus . 
Pracccdir autcm llagulu Libris Summarium 
Qjaeilionu.ii , qmc in ipiis perci aJancur . 
Commeotar>us io primum inc. Sukieflum lt- 
brt l'alittro r u<n rjl ctvitat , tn qia pro mate- 
lia eji mtiliitnJi 1 r„.l ,-.•» f ;fctmi aj «mni» 
exen endi , ijtt.u a.l vitam rejuirinimr 6'f« 
Commentarius in Librum VII. dclinit , ut 
viifetur iroperfoSa in vcrbis: fed borum cor- 
pvra figriut dtffuui , i.e ptr la/jr:i continua- 

innem J.jiralantur ac proptcrea 

in ca , quae fubfcquitur pauina vacua , anti- 
qua manus adnotavit. Aft a mettere qut di 
rteio uno yuintei 110 biaticlo . Intcr alios huius 
Scriptoris Commentarius , & Quaelliones in 
Ariitorelcm , hunc quoque rnemorat Eabri- 
cius Biblioth. Med. Tom. I. pag. jo<5. 

COI 2. 

In prima pa^ina Ic;icur : Lihn Conventtts 
S. Crucn &c. Dmleo juper Ltir«i Poi.ttctrum 
Anfi. A .-/.•«. 5)4. 

Codex mcmbranac. Ms. in fol. Siec. XIV. 
binis columnis , breviaro chanSera exara- 
rus, cum initialibus coloratis. Con^lat folii» 
fciiptis 84. III. PLVTEVS XIII. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. XII. C 0 D E X I. FR. AVGVSTINI DE RO.MA SVPER I. ETHICOR. ARIST. COmmeneum Magiflri Augudini (») dc 
R'>ma , Ordinis Fratrum Ercmitarum 
fuper primo Ethicorum Ariflotelis . 
Inc. Omnit ars , & omnis d<flrtna &c. B<atus 
Augujt nus oQavo L iro de Ctvitate Dei lefert, 
Pbilofopbum, univerfam Philofopbiam divi/tft 
im tres panet , fcilnei im Mttalem, quam ep- 
pellavit Etbicam ; Naiura/rm . quam afpaliavit 
Pbyficam ; Raiionalem , qtiam apprilnvtl Loy 
cam 6'c. Dcf. babtium autcm UudaUes vtr~ 

lu- 

(») De hoe Auguftino de F«viroml.us Rim.mo quit. 
d:nt artigimui Catalogi huiiu Imxsi. CtJd Tein. I. 
pjg. ity. oot. 1. Digitized by GoogL IOI Plvt. XIII Sin. Ccd. II. III. IV. IO» Cci. 

II. C»d. 

III. tmet iicimui , fitfi de numtro babitttum itttt 
Labitus diamus vinuttt eft , qui Juni laudabi- 
let. Et fie finttur Summa pnmi Libri Lib-.co- 
rum Arijlotclis m Rever, Doclire Magiflro Au- 
gu/lino dt lioma Ordinii Sancli Aufiujiini , dum 
legtbat in Vnivtrfiiair Tlortmiat fub anni; Do- 
tmni mfiri Itju Cbrifii MCCCCXVl. qutm e- 
go Fedtricut Lodovici dt iolcbii ad Jcribtu- 
JtttM , fivt cofttndom duxi , propter ntti raditt- 
tem tblutndam. Si tigo Itt/or , quicutnqut lt- 
Qor, irt ipjo aiinvtntrit eiitrem quemdam , 
mt culpabilem rtddt primitut ,fecmidarto txtnr 
p/um , mr fuit breviaturit fatu obfcurttm , 
deinde iffittt coriigt. Amtn . Salus fit r.obis . 
Nullam ilj hpc Commcntario mcntioncm 
facit Fabricius Biblioth. Med. Tom. I. pag. 
150. col. t. ubi paucis de ipfo auftore agir . 

In prima pagina: Commenium Magijlri Au- 
guftini de Roma fuper 1. Etbicorum . Num. 
5J7- 

CoJcx clnrtac Ms. in 4. maiori Sacc. 
XV. binis columuis . ConlUt foliis lcii- 
ptjt 88. FR. AVGV.STINI DE RO.MA 
SVPLR SECVNDO ETHIC 
A R l S T. CJmmentum Maqifiri Auguflini de Roira 
Ordinis Fratrum Ercmicarum fupcr fc- 
cuoclo Ethicorum Arifiotclis . Inc. Duplci 
tMtem virtutt txfijieint &e. icfi Tracimv.vi de 
Telidttie , ftqunur Trtfiatos de Vtrtutilus, 
quibut Itndimui td ipftm fe/iciieiem . Dcf. rs- 
tlorrs puniunt fubditos ignorantet ai.juid toittm , 
ifuae in legibus mandantur , & tdeo oporitt tt 
fart , & non funt d.fiicilia , ficut qua?J,;n: fub- 
lifia iwrit , QMOt rt/civaninr ntultum peritis, 
Quatuordccim fubfequuntur paginae vacuac, 
ad fupplcncium fortaflc rcliquum Commcnta- 
lii ab amar.ucnle reliche. 

In primi psgina lcgitur : Commtntum Ma- 
gijlri Augufiint de Roma in fecundo Etbictr. 
Aiift. NttM. 536. Nicoltus de Spine/lis. 

Codex chartac. Ms. in 4. maiori Sa»c. 
XV. ab eatlcm manu , qua fuperior cxara- 
tus. Confiat foliis fcriptis 86. FR. GERARDI ODONIS 
SVPER LIBROS ETHIC. FRatris G< 
rum (0 I ierardi Orlonis tle Ord. Mino- 
fcriptum fupcr Librum Echi- 
corum, fcu porius fuper Libros X. Ethico- 
rum Ariflotelis ad Nicomachum . Praccur- 
runt Prolcgomcna quaedam , quorum ini- 
rium efl: Quid tfi vmut, fcruttmur , ut bo- 
nt rjftctamur, tit Ariftoteles ftcundo Etbico- rum &e. Finis vero: animat ir.ftrtttni anibut 
Cf donraui . CommcntariuS in Librum I. 
isc. Omtns trt , & ommt dotirtna Cc. lluic 
Libro fun Atifiottles f ia. tnillit pio»ttn<um , & 
iii fulJit traclatum . In Librum X. dcf. 
dum/nts igitur uicifirntei ; quontam omnrm 
Civnatrm viditnut commuiKteieui qv.amdam 
txfij/entcm , & omnetn tnmmunr.otcin b<ni 
a/uuiut graiia in/htiuam ; bate enim lnte- 
ta caitii.uaiur i/it, & itt faSum rfi , ut non 
intipil Liber PoJnieorum. Expltcit L;ber Eibi- 
coium, cutus txpo/itiontui & fcntentiam ali- 
qumlitet csn/ummaiimut, praefiautt Dsmmo , 
tftii ofttatur omnia in omutbui , cui tjl bonor 
cr gLiia in ftecula fetctthium. Amen . Et 
pauilo infcrius : Expiitii Semcutia & Expofi- 
tio cum qatefiionibtis /uptr Itbtum Etltctttum 
Ariftoielis edita t Ttatie Ceiardo Otiomt de 
Oidme Mtnor. Tum fubiicitur in fine ab a- 
Ihmiirj tabuli quaefiionum. Tcflc Fabricio 
Jtibl. Mcd. Tom. III. pag. 43. col. 1. exfiat 
horum Commcntariorum in X. Libros Mo> 
ralium ad Nicomachum cditio Vcncta anni 
MD. a quibus etiam Dttliris Mort/u cogno. 
mcn vidctur tuliiie, quocl ei apud Waddin- 
gum tribuitur psg. 145. 

In prima pajiina lcgitur: ifte Liler cft ai 
ufurn tratris Ntcolai Cmteim de Thicntio Or- 
dinil Trtnum Mmor. qui periinei Conveniui 
StnSne Crucis de Thrtutit Ou/. Mmorum. 
Scriplnm Mtgifiri Gtrardi Ojon. fuper Libtit 
Eikietr, Num. 5)$. 

Coilex membranac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
binis cnlumnis, cum initiaJibus coloratis • ac 
prima inaurata . Coaftat foliis fcriptil 161. ARISTOT. DH CAJ-.LO ET MVNDO, 
Dli 1'IUM'RIET. ELEM. &c EX VE- 
TLRl INTERPRET. I. pig. 1. A Riflorclis de Caelo & Mun- 
1\ do Libri IV. Primus inc. 
Snmmt cogKiiionit naturat & Jcirntiae ipftm 
figuMntit. Vltimus dcf. eft ergo fermt nofter 
111 toc l-vro , & venimut Juper intentiontm nt- 
fitam 111 eo. Expttat Libtr dt Cae/o 6" Mmw 
do Ar. Divcrfa efi hacc vetus iutcrpretatio 
ab illa , quam cxhibcbat Co:lcx 111. Plut. 
LXXXIV. §. III. cuius rcccndjncm vide 
Catalogi Tomo fupcriore pag. 137- 

II. pap. 61. Eiufdem Libcr de Proprie- 
tatibus Elcmcntorum. Ibicl. pag. 118. §. XV. 
Hcic autem imperfeflus eft, & dcfinit in 
vcrbis: non dimi/imus ntirttionem tlurium rt- 
gionum, quia vidtmut, qued in tts , quat »• 
fittidimus tfi Juffiiitntit ad 

III. pag. 69. Eiulciem de Gsncratione 
& Corruptionc Libri II. Ibid. pag. 537. §. 
IV.ubi pro vcrbis*oȣ'*'rtffer*m,!c^cftdurn 
natura geneiatorum . 

Q i IV. p3g. CM (il Or.r4ui OJnnic . fi*e OJdonU Rmhf ncnfil 0«l- Minifl»r G..n»rtli( , tc Pitriireln Antiech-aut.de- 
luwucCta^Rgdulphi.Oid.Mmcjr.Sc ibA, Hccciiir. fuaftut Ckmm in S.ciiU A. mcccil». Digitized by Google jo} BtBLIOTHECAE SaNPTAE CfiVCIS 

IV. pig. 91. Eiufdcm dc Auima Libri III. 
Ibid. '§ V. 

V. pag. is8. Eiufdem dc Senfu & Senfa- 
to Lib,r . Ibid. §. VI. 

VI. pag. ijp. Eiufdem de Memoria <S< 
Rciriinilcentia Liber. Ibid. pag. 138. $ Vtl. 

VII. pag. 143. Eiufilem dc Somno & Vi- gilia Liber. Ibjd. $. VIIL 
' VIII. pig. 154. Eiufdcm Libcr de Jnfpt- 
ratione cSc Expirationc , & dc Caullis mortis 
& virae. & de Iuveotutc & Scnccture. lnc. 
De iuventute autem & Jeueilate , & viia , & 
morie dicendum e/l , uunc fimul amtm <& dc 
refftraiiane uecejfarium ejl joiiaifit caujfai dt- 
ccie. Def. qualtltr auttm, (T quomoJo (te- 
fcant fitimmm banc mvJnm , magii dtcendwn 
tjt. ln c;lit. Parif. Gracc Lat. curantc Guil- 
lelmo Du V-d mdcxix. fbj, Tom. L a pag, 
714. ad pag. 718. 

IX. p-ig. 156. Eiufrfcril de Infpiratione 
& Expirationc. Inc. De fafpii altoue enim pait 
ti quidcm a/t./ut . Def. quae quidem at alm 
dicla j.mt , de eo quod eji refyirare huiujmod' , 
& ia!es d.jjtiuliitet baiem . loid. a pag. 718. 
ad |>ag. 713. ubi delinit Caput VII. 

X. pag. 159. Eiufdom dc Oudis mortis 
& vitae Liber . Inc. Quoniam fmdtm autem 
dillum ejl pnut , quod Vtvere , & ammae labttut 
cum c.Jore altquv tjl &c. Dcf- qumiJv nun am- 
fltut fujjani m^vere ,/initiiii lejptrayiet . Ccne- 
ratio quidrm igiitir ejl piima patiiciptiiio in 
taloie vcgeiaiivie ammae , vita , manjio buntt . 
Jbid. a pag. 713. Cap. VIII. ad pag. 730. 
ubi incipit Cqput XVIII. 

XI. plg. 1C3. b. Eiufdem Liber de Iuvcn- 
tute & Seneclute. Inc. hvemus vero eji t-i- 
mae tempcrpuitat pariii ait«mtntum , jenitim ai~ 
tem butui dccremenium . Def. peijktuM j?je tn 
principia meJicornm . llid. a pag. 730. paul- 
lo poll initium Capitis XV 111. ufque ad pag. 
7jz. Quac a $. VIII. hucufque rccenfuimus , 
habentur in dicto Codice III. fub unico «n- 
ium Capitc X. quod v'.\ de Morte & Vna 
comprehciili, & quidenj lecrionis aliquan- 
tum diverfac, ac praetcrca in fine fex cir- 
citer vcrlil.us breuora . 

XII. paj». 165. Eiuldcm de Morte & Vi* 
ta Libcr, ioc. De eo auiem quod ejl effe , al. a 
qutdem lonrae vine , alia vero irevii wfae , & 
de vnae tma lougttudine, & irevtiate confi.it ■ 
t andum . Dd'. Loc fuaqae novum , illud xeto 
veius , pai tim autem eji aliqua d jferentia in eo 
quod rjl , fcmper fic efe mtgmU vttae . lbid. 
$. IX fub rirulo De longnuJme , & Dievi- 
tate Vtiae , hem aliquantum diverfus . 

XIII. p2«. r*7- b. Eiuliiem Liber de Dif- 
ferentia Spiritus & animae inc. Intenyigajli 
me , Ismortt le D.us , ae Jijfeienlia iuttr f<i- 
rittim & a .irnam. Dcf. & det ubt futura («) 

>" f jntculo & in fitimo. Ibid. $3$. 130. 
§ XXIII. aliquantum diverfus . 

XIV- pag. 17+. ». Eiuldem de V e " er a'oi- 
libus, & Pbtitil Libri duo, ciun Prolo<;o in- 
terpretis, qui inc Tria , M ait tmpedocles , 

(1) Sic cfl ia C«dice , i . J lcgcDdam /,riumm . in toia rerum vanetati prteeiprie txcellentit^ 
mum divinae munificentiae dor.um , Vbilojo- 
petam fcilicei , extollunt mtgmjkc . Def. ai- 
lentus jctltcet infpiciat . In hoc autcm Prolo- 
po adfcrit fe hulce Libros cx Arabico in La- 
tiiium fermoncm tranfluiilTc . Libcr primu» 
jnc. Vna in ammaltkui , & plamn inventa efi , 
Sccundus def. vincenique cakr & ficatai, & 
ertt jruflui amaiut . Ibid. pan. 139. $ XXII. 
ubi Prologus cum iplo Opere coniunclus cll , 
XV. pag, 189. Eiufderr» Mcrhaurorum 
(feu potius Meteorologicorpm ) Libri IV. 
Primus inc. Pojiquam praecdjit rtmemorati* 
nojlra de lebui naturatiius prtnit, & jlelltt 
otdtnanitlas munJum . Quartuj def. boc autcm 
fer Hquefailtonem non jit , fid arcidmi ti cx 
boc tts queedani extioneae . Tum (ubditur : 
Expltcif Liber quartut MetbauKn um . lbiri. 
pag. ij8. f XXI. fed admodum diverfa ell 
inrerpretatio ; ac practerea in fine diverla. 
quia poft vcrba : & ad ultiasum fmfitmti* , 
vrl Je bomtne flania, necmn ctiera bmm, in 
quibu» definit in dicio Codice, jn hoc fnb- 
lcquuntur alia , qiue tiia circitcr folii com- 
plcduntur , & inc. Terra pura Japil uou fii , 
quia comnmtationem uon /aeit &C. Finem 
vero iarr» dcdimus . 

In prima pagina legitur : Iflt l.ibtr efl «i 
ufum Tiatns Mclolat Cacctm Je Vhr. OrJ. 
Mmor. Ttxtiti PbiUJopUae Anfi. Aau». JJ*. 
tum indiculo eorum , quae in hoc Codice 
h.,bentur . 

Codcx mcmbranac. Ms. in fbl. Sicc. X.IIL 
cum initialibus coloratis , & titu!.s rubrica- 
tis, & cum fcholiis aliquot ad marginem, 
&inter liueis.ConlUt foliis fcripiis. 115. ARisr. rnrLosopmc.\ qvaedam 

LX VE1T.RI IN^EkI-KlvI A- 
TIOXE. L pag. 1. A Riflotelii Phyllcaram I b l ru. 

£\ VUL ut in cit. Codiee lli, r ' 
Plut. LXXXIV. Catalogi Tomo fupcr. p.3. 
137- § II. 

IL pag. 54- Eiufdem de Cielo « Mundo 
Libri IV. ut jn Cod IV. huiui Pitir. §. I. 

III. pig. loj. Eiufdcm de Anima Libri 
HL Ibid. § IV. 

IV. ps»; 114. *. Eiufdem de Memoria & 
Reminifcentia Liber. Ibid. § VI. 

V. paj. i;8. Eiufdem de Generatione & 
Corruptjonc Libri II. Ibid. § III. 

VI. pa^. 141. Eiufdcm, de Somno & Vigt- 
lia Liber. Ibid. §. VII. 

VII. pa^. 140. *. Eiufdcm de Morte & 
Vita Libcr. Ibid, $. XII. 

VIII. pag. 151. Eiufdcm de Differentia 
Spiritus & Animae Liber , jbid. § XUL 

IX. pjg. 156- Eiufdem dc Seuiu ci: SeaCfr 
to Liber. Ibid. <S V« 

X pas. ifij. Eiufdem dc Vcgetsbilibus Li- 
bri II. Ibid. $. XIV. XI. P . Digitized by Google . J io? Plvt. XIII 

XI. pajj. 17.4. Einfdera Methcororum Li- 
bri IV. Ibid. C. XV. 

In primo foliq lcgitur : Fraier petrui hban- 
nts babun mmuo bunc ttxtum Pbtlojepbiae ak 
Armartjia Canvemus Floi. viieticet Fraire S. 
ie Bucellis. Num. 559. Tum feqnitur indicu- 
lus eorum, quae in Cudice contincntur . 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. maioriSaec 
XIV. bjnis columnis, cum fcholiis margina- 
libus & intcrlinearibus . varia manu, nccnon 
rudi pifhir» in principio , quae Ariflotelem 
docentem exhibet. Conftatfoliis fcriptis aoj. 

ARIST. PIIILOSOPHICA QVAEDAM , 
ET RHETORICA EX VETERI 
V E R S 1 O N E. I- ■» A RiftotelisMeraphyficorum LL- 
il. bri XIY. ur in diito Codice 
III. Plur. LXXXIV. Catalogi Tomo fupcr. 
pag. j}7. §. L Tum fubiicitur in rine: Ex- 
pLcit Liter Metaphyncorum Arijieietn fecun- 
dum novam iran</anouem . 

II. pag. 73. *. Eiufdera Traclatus . fcu E- 
piftola ad Mignum Alexmdrum dc Diacta, 
feu confervationc humaoi corporis, quam («) 
hanncs Hifyanienfis tuvemam T. ibfpanorum 
liegtnae tran/un/ii , poftquam iliam cx Ara- 
bico in Latinum convertit. Pracccdit iplius 
inccrprctis Epiflola. eidem T. llt/panoram Re 
ginae infcripta , quae inc. Quum de utilnate 
corpons ttaclaremut oltm . Def. quae v.fitart 
non po/funt . Ariflotelis Epiftola inc. 0,ortei 
eigo , Alexanier , quum a Jomne Jitrrexeris , mo- 
d tum ambulare . Di f. a cu:us ( fc Decembris ) 
meiio , uf/ue ad medietaiem Mariti btems Jima 
tur . H ec Ariflotelis Epiftola occurrit etiam 
in Cod. LXXVl. P.ut. LXXXIX. fup. Cata- 
t.-:logi Tom.. IIL pag. 3JO. $. X. fcd in rinc 
admodum diyerfa . 

III. pag. 77. Eiufdem Ethicorum ad Ni- 
conuchu/n Libri X. ut in Codice VIL Plu- 
tci fuper. part. 98. § ||L Heic tamen ob 
c-cfc&um Codicis inter pag. 114. & 115, 
L-ber X. in fine mutilus definit in verbis : 
con/iJerantem auttm diligeuter acctieniia in, 
unoquoque pi opter experientiam, quemadmoium 
& tueii 

IV. pag. 115. Eiufdem Poliricorum Libri 
VIII. ut in dic)o Codice VII. §. IV. Heic 
tamcn ob praediclum defeclum , in princi- 
pio mutili funt. ac dcfidcracnr totus Liber 
primus , & rrugna pars fecundi, qui incipit 

a verbis paiu utine autem quod 

& eirca altam politeiam /rgisletor videiur fa- 
ctens &c. In calcc lcgitur, ut in dlcto Codice : 
Reliqui buius Operis im Graeeo MbJmi iuveni . 

V pag. 17J. Eiufdem Oeconomicorum 
LibrL II Primus inc. Oeconomica & Poiittca 
iiffert , V04 Jolum tamum tamquam domus , & 
civiias . Secundus def. & mulium ai fuam u- 
xorem, & filiet . & parenies^ 

(1) Vcrbi funt ipliat Cndicn i 

lu .juideiu m Codice dividnntKr , fcd iidtm f SlN. CoD. VI. 106 

VI. pig. 177. Eiufdera Magnorum Mo- 
ralium Liber primus , iii iiutium fecundi. 
llle inc Quoniam eltgimus dicete ie matalt- 
tus, pnmum utique ern coufidcrandum , motcs 
ciiiui Juns partei . Hic dclimt in verbis : Jed 
fi ipfi tonum , aui non qucnio , €?■ qua/uer 
< quae pertincnt ad Oput iV. 

VII. pag. 189. Eiuld«m Rhetoncorum Li- 
bri IV, (>) Primusinc. Rbetortca ajfecuitva dta- 
lcBtcac e/l ; ambae en m de lalttus quibufdaia 
Junt. Vitimus def. quatenm epilogut , Jed nu» 
otaiiofit. Dixt , audt/lis, babete , ludtcaie . 
Tura fubiicitur ; Explicit Rbeiorica An/iott- 
Uf translata ie Graeco tn Latmum . 

VIII. pag. tji. Eiufdcm dc MundoLi- 
ber. Inc. Multotiei tutbt , 0 Alexander , ve- 
re Pbi/ofopbta vifa efl uttl iai quaedam divinu 
& Jclix . Def. teaius auiem Jettx ex priucipiu 
(cufe/ltm partkeps ettt . Diverfa clt ab alia , 
itcm veteri intcrprctatione , quac habctur 
in Codicc III. Plutei LXXXIV. Cacaiogi 
Tom. fupcr. pag. »j8. § XVIII. 

IX. pag. aj8. Eiuldcm frajirnencura Librv 
de coloribus . Inc. Simpl.cia colorum Junt , 
quaecumque elemeniis coa jerumur . DeL* & pu- 
wceus, & itbui, & iliorum unuf/mjjue ', & 

frcundum migtt , & minus quac 

pertincnt ad Cap. III. 

X paj. IJ9. Eiufdcra de Inuntfatione Ni' 
li Libcr. ut in didoCod. III.Piut.LXXXlV. 
Ic-c. cit. pag. 138. § XIII. Sequuticur in fi- 
ne fcholia qgaedam, alia manu, in Libios 
Ethicorum . 

In prima paj>ina inter alias epigraptias 
poflea erafas. hacc una fuperefl : /jte Liber 
juit tmtus u meire magfin iobtnuii ie Tofa 
pretto Flotenorum trium per tratrem Monat- 
ium Guaritanum Florentiw Couventm pro Ar- 
marie i.Hi Conventui avuo Domim MCCCXtX. 
In ultimae vero piginac averfa parte legi- 
tur: Fratris Lipi ,c? Fratris Tbedicii Fabri 
ie Florentta ie Oii. Mmor. 

Cudex membranac. Ms. in fol. Saec XIII, 
diligenter exaratus . cum initialibus colora- 
tis. Conilat foliis fcdptis »41. ARISTOTELIS Q\'AEDAM CVM COM- 
MENT. FR. AVGVSTINI 
DE ROMA. I. pig. t. A Riflotclis de Caelo & Mundo €td 

£\ Libri I V. cum perpetuo Com- 
mcntario Magiflri Auguflini de Favaronibus 
Ord. Ercmit. S. Augullini . Textus Philolb- 
phi concordat cum Codice IV. huius Piu- 
tei fupra pag. ioi. §. I. Commcntarius inc. 
In Libio pratceienti , qui intttulatur ie Pbyfi- 
co Attditu egit Arifloic/ei ie corpart mora/i 
fimpliciter , in boc autem Librt , qui intttula- 
tur Je Caeh, & M:indo , agu ie cerfiore mo- 
ralt toncret» &c. Def. «£• ex eis &c. confe- 

quen- t'-7 BlBLIOTilECAE 

quenter epihgat, & fatet , er toc efl , tam 
ri ;>o Jectaravimus . Tu.n lcgitur : Co>npletn> efl 
Lii/ti dt Laelo & Mundo . Ameu . I imtae jmii 
raiio.it, Magtjhi A. /nper Ltbrum ,ic Carfo & 
Alundt . 

1L pag. 7$. Eiufdem Mctaphyficorum Li- 
|m XI. cum Commentario force eiufdcm. 
Trimus Libcr ioc. Onnics tomines nainra/cire 
dtjtdctaut ; Jignum autetn eji fcnfuma dcle&a 
ifj i frofter emm stitlitmem , pi optcr fe tp/oi 
dtltg ,..../«. , & maxtme altarum . Liber XI. 
dcl. medicma emw eji ali.jtitndo /aniiat , & 
tmplere rji , non ponere conutnum bom & hh 
tcllcSm : quae tamen veiba non ad Librum 
XI. pertinent. fcd ad Librum XIV luxta 
fupra cit-tam cditioncm Pariiienfem. Notan- 
dum igitur cil in hi>c Cotlicc Librorum H. 

III. 6t partis Libri IV. duplieem haberi traof- 
Jatiunemi iiam poil vciba: quare utcejfe e/l 
tp/ii diceie , qutid tiullim et it tuittt ratio , fcd 
omtua /ecundmii accidetu; Lac entm diffimnnttir 
fubflanna ty acadent , quae pertinent ad Cap. 

IV. Libn IV. ( edit. cit.pat!. 875. vcrf. 6.) 
fubiungi ab eaocm nuriu: Expl.cit Meiaply- 
fica veius ; tum pag. yj). fequi Librum 11. 
Ahtaptyficae , ut ibi dicitur , Sovae , cuius i- 
nicium clt: Coo/iJeratto qutdcm in verttate dif 
ficttts efl uno modo , & Jjalis alto , & figaum 
etus efl , quo.i uullus bominttm potwt perventie 
tn ipfam , /ecnndum qued uportet &(. (0 ac 
progredi reliquos Libms codcm ordine cum 
cditionc ulque ad totum Librum X. acdein- 
dc omilTii XI XII. e< XI II. continuari Li- 
brum XIV. qui in Codice inicriliitur XI. 
cuius poftrema vcrba.quae rctulimus fpc 
ftant ad Ca^ut X. dicti Libri XIV. & i .d- 
dunt in cit. cdit. pag. 1005. verl. 34. adie- 
cto in fwe : Expltcii uudeiitiiiti Metaplyficae 
At:flotelti, Commentarius in holcc l.ibrvs 
inc. Dtvtfio ifttui itbri ftc poiefl ttrtijSttaJiter 
tolligt. Dcf. qma impojf.biU erit botiu<n ptnere 
effe principtum, non ponenao (uum cuutrattuitt 
effe princtpium. Tum vcriiculus 1 

Expltcn ifla nota , capiat fcriptor fuatota . 

III. pag. ipi. Eiufdcm Mctcor irum Li- 
bri IV. item cum Commcntarns. Tc.xtus A- 
riilorclis concordat cum Codicc IV. huiuS 
Plutei §. XV. Commentnrius inc. ln *\>r L- 
bro ejl inttniio de corpore morilt ctntraHo. 
Def. & ditunt ijiam aljiro3tonem effe poijirf 
Itm . In calce lcgitur : Ijie Liber efl Fratrii 
Caltni. Num. 541. 

Cadcx mcmbranac. Ms. in fol. min. Sacc. 
XIII. exeuntis, cum titulis rubricatis & ini- 
fialibus coloritis. Cooflat foliis fcriptis 143. 

ARISTOT, PHILOSOI»HICA QVAHDAM 
EX VETLIU VERS. 

I. pag. 1. A Rifl->tclis Phyficorum Lihri 
Xl VIII. ut m Cod. V. huius 

Plutei $. I. 

(l) In pfimt Trrfione ita lcgirur : De vrritritr rcn- 
fUr.tlU , ptrtim qni,Um difjiciht , ftrtim vrr» f.: 
ftlit tjl. Sitmum mottm tt} ».;i*t Mfite nulhm nft 
cmpmrtrt tfjitm e>r. Ianctae Crvcis 108 

II. pag. 91. Fiufdem dc Caclo & Mundo 
Libri IV. ibid. §. II. 

III. pag. 141. Eiufdcm de Gcncratioae <Sc 
Corruptionc Libri II. lbid. §■ V. 

IV. p^g. ifip. Eiuirlcm Mctaurorum ( fcu 
potius Mcteororum ) Libri IV. uc in CodV- 
cc III. Plutei LXXXIV. atalogi Tom. 111. 
paa. 2j8. §. XXI. 

V. pag. itj. Eiufdem dc Anima Librt 
III. ut i.l difta Cod. V. huius Plutci tj. III. 

VI. pae. 2$ 8. Eiufdcm de benfu & Scn- 
fato Libcr. Ibid. §. IX. 

VII. pag. 270. b. Eiufdcm dc Mcmoria 
& Rcm inifccttlia . Ibid. §. IV. 

VIII. J74. /. EitifJem dc Somno cc 
Vigilia Libi-T. Itld. §. VI. 

IX. pa^. i8j. t. Eiufdcm dc Divinationc 
L'bcr. Inc. De Divitttuitne vero, ijuae m /0- 
mmt fit , & dicitur aeciitrt in fimm* . Dcf. 
c> de ea, quae in fotsttit r/l diviuatitne di- 
clum eji , 

X. paj. i8e. b. Eiufdcmdc Mocu Anima- 
lium . Inc. De moru antem et , qni anmalium 
qu«ecHV;,jue tfwdatM Otta tti.:i;;:,;nodque ger.us 
ipfiimn ex/i/lmti . Def. C- commum motu , 
d/x.-tnui cttujfdi, Rf/ijuutn ataevi de gencratio- 
tie diitt t. 

XI. ; . ioi. Eiufdcm dc CjuT.i Ionr>itudinis 
& brctiratis vitac Lihcr , ut in divto C 

III. 1'lutci LXXXIV. Tora. cit. pag. 13 S. 
§ IX. 

XII. patt. EiuWcm dc lincntute & 
Sencctutc (»). Inc. De iuvtntute autem & ff 
nefluie , & viia , Cf taorte nuuc duendum , Ji- 
mtliter autem & de refpiranone neccjfatiuat 
jotte catilfas d.tite. D:f. de fantate autent cr 
Hfpritudine , koh fvlum eji tnedtci , fed & na- 
turaltt ufus adJ.crre aiufus, qu.i ttuitm dtf- 
feium . 6- qna dfcrcnita («opdtrtnu , c<m •- 
ptriet latere, 

XUI. pag. 307. Eiufdcm dc GrclTu Ar.i- 
maiiumLibL-r. lncic. Cod. lll.PJur. LXXXIV. 
Tom. cit. pi?. 138. §. XIV. ubiDe Mottt A- 
uirna/iurn infciibitur. 

XIV. pag. 31CJ. Eiufdcm dc Spiriru , oc 
Rcfpiratione Lib:r . lnc. De Refpirattoae en:m 
alt.jui ijuidem pattci . Def. de vita fuidem igi- 
tur.i? ma>;e,& Je cognatis tgitts fpecnlatia- 
uis fere dicium efl de omnibus. Ilabcbatur et- 
iam fupra in §. XII. coniur.Jlus cum Libro 
de luvemme & SeneBme; hcic tamen in line 
tribus circiter verfibus brevior cft. 

XV. pag. 325. Eiufdcm Lib:r de Nuuris 
& Proprictitibus Elementorum , ut ia cit. 
Cod. III. t'Juc. LXXXIV. Tom. cir. pa;-. 
S3S- §■ XV. 

XVI. pag. 335. Eiufdem de Vef eraLilib j i 
& Plant s Libti II. cum Prologo , ut in Ccd. 

IV. huius Piutci fupra pag. 103. §. XIV. 

XVII. pac. 350. EiuiJcm dc Morte c"i 
Vita Libcr . Inc Quooiatn aatem dllum tfl 

prius , 

(ai In *Jir. cir. infcribitttr De lantmmtt & Seutfta- 
tt. Vitm <y Mmrtt. Jt Rtjfirmtivmt Liirr , & m 
fine >juinrae vetliiuj longior cft . Digitized by Google 
1.0 Plvt. XIII. Sin. Ccd. IX. X. XI. iio pmt.quoJ vivere,& animae lalitutcum ca- 
lultatr quaJwn eft. De{. dt vita tj.nJem igi- 
tur,& morte , &■ de ctgtutttt httitn fptcuhitto- 
nil fae dtcltun ejl Je omn.htn . fc.ll pars Libfi 
de Spittttt & Rejpiratione , de quo lupra §. 
XIV. & incipit a Capitc VIIL ( c<!it. cit. 
Tom. I. pag. 711. 

in ultima paf>iu3 lcgitur: Ijlc Liber e/I aJ 
u/um Aimarii Cemoentm tltrentini , 6' tft 
Vhthfifh-.a Arift ttlii tota .excepta Mcta^l.yft- 
ca. peo giatiat &c. IXum. 54!. 

Codex membramc. Ms. in fol, S*cc. XIV. 
dilijrcntilfime extfJtUI , cum indiculo , e<: 
gtoliii in principio . Coullac foliis leriptis 
jjo. ARlST. DE ANIMALIBVS INTERPRETE 
MICHAELE SCOTO. Cj* L pag. 1. A RiHoteTil dc Animalibus Li- 
'* 1\ br. XIX. translati dc Aia- 

bico in Latinum a Magi0ro(') Micrnele (fci- 
lieec Scoro lmp. fcriderici II. Arciii atro ) 
Pracccdic brc-is Prolopus, qui inc. tuoemi- 
vt Domini ncftri Irjti Chrijii Omtufuentii mi- 
fericerdil , o>" fii ,ir*ni/ai.o nailMut pnmi Li- 
iii , queia compcifuit Artj/ote/et . /11 cogmtione 
natutarum auni.ahum 6'c. Libcr I. inlcriptui 
De Partilmi Ammahum , inc. QuaeJam pcnn 
(orporum Ammeham dttmitur ueu Ctmpofitae , 
& junt partet , ttuae pai t.untur in partes fimh 
lct. Libcr ulrimus c\<ei. fied acciJ-utium , qttat 
ucc.Jant , u„u rx uectffitate, fcd fropter ali- 
q.ttd , fictlictt proptrr cauffam finahm, & pro- 
ftrr caufatn tuoventem . Tum rubrica : Com- 
t'ktut efi Lif rr Ariftotelil de Auimalibut ttanf- 
ituatu a Hjltgiflra M chae/e in To/lc/o dt W- 
tahice in Latn.utn , & hic Ltber fiatptut efl 
fub amio Dom m MCCLXVl die hvii , XXll\ 
Sepiembr. R'. Det gratiat. Verfio ifla comple- 
clitur cos omnvs Libros, qui in cit. crlitio- 
nc lunt , de Hiii >ria Animalium Libri X. ; dc 
pirtibus Aniimiium , & c.irum OulTis IV., 
& dc eorumdem Gencratione V. 

II. pag. 57. Eiuldcm Mich"ciis Scoti Ab- 
breviatio Aviccnnae fuper Librum (fcu po- 
riuj Libros XIX.) Ariflotdis dc Animalibus. 
Praecedit hjnc bievilfima ailloquutio : FrtJr- 
rtce Domint munJt , Roitanoram Impertttr fi- 
fcipe devote hunc la/jiem JUlttafllt Scoti , ut 
fit grana capm ttio , & tQttjnei tollo tuo. Li- 
bcr I. iric. I t antmj/ittm tjuaeJam commmii- 
cant in mettibr t, (tcnteifHM , & hmo in nerva , 
& in carne. Vltimus dcf. ffd Je Jrntium u- 
iilitatibnt iam fct ex aho hco . Tum rubri- 
ca : Explrtut ejl L>ber Avicti:nae de Anima/i- 
btti fcttptut ptr Mttgifrum lhurigirn Cu/lumeu- 
fem aj exemplar tnagafici Impeiatirii D<imi- 
ui Fredertgi aput Mtjjiuam civnatati Apulcae , ubi Domiuus Impeiattr eidem Mag : (Iio hnnc 
J.t!i.'><n praemiffum cemmendavit . Aitn» Dami. 
tii MCCXXXJA tn vrgtha ira:i Lanrtniii, I 0- 
ietttari uteJtci impena!«. ijie vtro Li/cr com- 
fietm ejl fub avito Domini MCCl.MI. Jie 
Sa* jii qnartodttimt Kovcmbm. Tum ver- 
ficuli i 

L~ re tiatt peena , fiaite ntiac Av.rena, 
Lii*t Crjarto, fltrit) fnmm» Dco . 
III. pag. 89. Aridotclis de Pdrtibus Anl- 
malium LuSrilV. eodcm Michaiitc Scoroin- 
tcrprcrc. Libcr I. inc. Cnca omnrm theonam 
& mcilojttm , fimi/iter vthoiem 6' hjnoiabiho- 
rem ,Juo vidtntnr medi babitnt tfr. Li!>cr IV. 
t\i(. bii antcm deitrmiaatii , dehteepi e/l ea , qn«e 
circa gincr.u.ottcm ipjorom, pcman/iie. Tum 
rilbrica : Complrtut rjl l.<ber de fartibtll Ani- 
nia/i ttti Ar jlotclii /*A anuo Dum ni MCCLXVI. 
J c fXimi titt . notso Mari , jitb lau Je Da ,& c- 
iui mrxiltm, Ctim uomcn fit bairj.clam tn fite- 

Clila WwK.HlCC VCI lio 

cil ib i la , quac habebatur fupra in hoc 
ipfo Codicc § I. L<bri enim, qui ibi nu- 
mero XI. XIL XIII. & XIV. dctijinabin-ur, 
cjumiDr hifce rclponricnt ; reriio aurcindi- 
verla; n»m ibi ex Aiabico, hcic Vv.ro de 
Gracco in Litinum mnt tradiKli. 

C^odcx msiTibrannc. Ms. in fol. Sicc. XIII. 
binis columnis, cum inirialibtis coloratis c< 
tituirs rubiicatis , intiquitus num. 54?. no- 
taius . ConlliC foliis lcriptis pj». 

> 

ARIST. D" N\T. ANI.MAI- INTER- 
PRETE MICHALLE bLOlO. A RilotcltS de Nstura Animalium Libri CetL X. XIX. inrcrprae Michaclc S-oto , ur ia 
Cod. fuperi jri $. I. In fine legitur : Com- 
f (etttt <jl Ltbrr Anftttelil de An mah/ut fe- 
CunJum extraHtonem magtftrt Mtchacttt Scoti . 

Codcx mcmbramc. Ms. in 4. maiori , S.cc. 
XIII. binis columnis , minuto charaiJcre exa- 
ratus, cum titu!U,& initialibus robridtil , 
antiquitui num. 544. dclijnatus. Conlht fo- 
liis lcriptis 81. ARIST. METAPHYnICA. DE CAVSSIS. 
ET ETHICA. I. pa^. 1. A Rilt irclis Mct.nphvliorumLi- (M. 

l\ bri XIV. ut in Ciotlice VI. XI 
huius Plutci § I. Ucic tamen. t?m in hofce , 
quam in fequentcs Libros glollac quacdam 
interlincarcs cc maryiniles occurrun: . 

II. pag. pa Eiufdcm de Cautlis Liber, ut 
in Col.Vll. Plut. XII. fupn pTc. 98. §. 
V. In rinc nomcn forte pollefloris his »C bil fi) 1« cfl M'th»5l eoqnomento Scofji , p«ri« Ait- 
glu«, DitnclmcNfn , Mi.rhcmaticut cV AKMHMMI! ,I*ci- 
dcrico II. impcrantc claruc. qui cbiic A. MGCXC& In* 
tcr librru Mtt. Caroli de Momcbal . LaMwiM |Mg. >oj . 
BibU Nwac M.t. holce Lxbroi XIX. Ariftktclu ez AraVco in Latinnm tranttimt a M'cha*le Scofo 
rotDttMnenl , quom ob h.nc i|>f.m npetam in tibm 
PhiU.l. phi piiiii.m , lauitac Rogcru» B»co Libro ic Ltn- 
Ulilmte . Digitized by Google II I BlBLIOTHECAB S 

indicarur ; A.itonitit ie Mafa Majfa , & Ma- 
gtjler iu Tbeologia. quod ad te? 

tlL pag. 103. Eiuldem Ethieorgm Libri 
X. ut in Cod. VII. ciufdcm l'Jur. XII. tu- 
pra iJig. cir. §. III. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. Siec. XIII. 
cum inirialibus color.iris, num. >4<5. anri- 
quitus dcfignatus . Ccnltac foliis fcripti? 
i 7 y. ARISTOTELIS QVAEDAM 
PHILOSOL'HlC.\ . I. pa^. 1. A RiHotelis da Anion Librilll. 

l\ ut in Codic; IV. huius Flu- 
rci fupra pag. 103. §. IV. 

IL pag. ij. Eilifdcm dc Gcncracione & 
Corrupcionc LiLri II. Ibid. §. III. 

III. pag. 39. Eiufdcm dc Somno & Vi^i- 
Jia Libcr. Ibid. §. VII. 

IV. pag. 40. Eiuldcm Mctaphyficorum 
Libri duo priores intcgri, & initium tcrcii, 
qui dcfinic in vcrbis: '& plurtmam kabet du- 1 , uirum unum , & quod efl , non quid- 
dam alttrum fit .quenadwodum Pytbagorici & 

Vlato dtxerunt quac incidunc ia cit. 

edit. Tom. II. pa«. Sjo. vcrf. 48. 

V. p.lg. fii.Eiufdcm dc Vegetabilibus Li- 
bri II. cum Prologo, uc in diclo Codicc IV. 
huius flutci fupri pag. 1C3. §. XIV. ANCTAE CRVCIS I I Z 

VI. pag. 7:. f. Ifaac He Elemcntis l.i 
bcr . Inc. Artflotelet M plerifjue librit (1) dijji- 
nit eletnenium, dtcem : elementum eji id, ex 
quo geuerationt prtma aliquid geueratur . Dcf. 
fed aggregatio uuitatit decies efl eiut Jorma cr 
complemcn}um ; dtnaiiut igitur uou efl ele- 
menmm. 

V!I. p3g. 85. Ariflorelis de Phyfico Audi- 
ru , CcU PhyGoorum Libri VIII. ut ia Cod. 
y. huius 1'iutci fupra pag. 104. f I. In fi- 
ne legitur: txp/ictt ocia-.us Ltber Pbyficorum , 
fcrtptut pcr manut Iratrit Riccardt dt Pedf 
iuome Ccii.iu am.o Dtumi MLCCLX. fi i- 
ta ej> . 

VIII. pig. 141.*. Eiufdcm Erhica verus, 
fcu potius Ethicorum ad Nicomachum 
Libcr II. & III. impcrfccrus in Ijoe . Ille 
i.ic. Dup/ici autem virtute exfij/eote , bac qui- 
dem intelhliuali , bac qutdcut confuctudmali ; 
ea quidem , quae intelleBuatii cfl multum ex do- 
Stina baket &c. Hic autem dcfioit in vcr- 
bis : va/lut euitti dc/iderat incor.tincnt effe ; no- 
vien antem incoiitineutiae , & aJ fuerilia iranf- 
Jeitmui peccata . . . quac in cit. edic. inci- 
dunr in Tom. II. pag. 41. vcrf. 38. 

IX. pait. 155. Eiufdcm Meteororum Li- 
bri IV. «:t in Codicc IV. huius l'lutei fupra. 
pa«. 104. §. XV. 

Coilcu- mcmbranac. Ms. in 8. Saec. XIV. 
cum jokiaiibiM coloracis, uc pluiimum tamcn 
Opcrum titulis dcllicucus, num. 543. noca- 
tus . Co.--.lhc foliis fcriptis ijf%. PLVTEVS XIV. SIN. CONTINENS LA.J. CODD. MSS. 111. 

C 0 D £ X 1. ARISTOTELIS Q.VAEDAM, I. p.'.^. i. A Riflotclis Phyflcorttm Libri 
J\ Vlll.ut i„ CodiciV.PJti- 
tci XIII. fupra psg. iq^. II. pag. J9. b. Eiufdcm Vcgctabilium Li- 
bri II. cum Prologo inrcrprctis, uc in Cu!. 
IV. eiufdcm 1'iucei fupra pag. ioj. $.XIV. 

III. pag. 72. Eiufdem de Aaima LibrilH. 
lbid. pag. cic. §. IV. 

IV. p. ofi. b. Eiufdcm dp Mcmoria &Rc- 
minifccncia Libcr . Ihid. §. VI. 

V. pag. pp. b. Eiufdetn dc Somno & Vi- 
gilia Liber. Ibid. §. VII. 

VI. pag. ioS. Eiufd.-m dc DjJTjrentia Spi- 
ricus & Animac Libcr, uc i.i Codice III. 
PJutei LXXXIV. Catrlogi Tomo fuper. pae. 
2J9. §. XXUL 

VII. pag. iis. b. Eiufdcm de Morre St 
Vita Libcr.ucin dutoCcd. IV. PJucciXIU. 

fupra pv;. ioj. §. xil. 

f'l ViJo la Chriaiphcram Wcliium io Bil>Ii u :h. 
1. Tum. L pag. ««;. VIII. pan. 114. Eiufdem deSenfu &Sca- 
faco Libcr. Ibid. $. V. 

IX. pag. iia Eiufdcm dc Generatione & 
Coiruptionc Libri II. Ibid. §. 111. 

X. pag. 140. Eiufdem dc Laclo , & Mun- 
do Libri IV. Ibid. §. I. 

XI. p.*g. |83. Eiuldem Mctcororum Libri 
IV. Ibid. §. XV. 

XII. pag. 110. Eiufdemdc Cauflis Liber, 
cum Commcnrario , fcu potius Anonymi 
Commentarius in Librum dc Cauffis , primi 
enim tancummodo verba cuiufque Capitis , 

Juac funt XXXII. adferuntur , iifque expo- 
tio fubiicitur . Haec igitur inc. QuiA eft 
caufa , quaie unieerfalit piima agit m caujatuat 
caufae fecundae , auttquam agat in ipfum catt- 
fa umvcrfalti fecunda ,quae Jcquitur ip/am . Def. 
facitm acqutrere non acqu /itum , ficut oflen- 
dimut. Tum fubiicitur: Compleiut efl Sertx* 

de 

H.brara, ILmkurgi apud ChfiUianum Liibcxeic hoccj». Digitized by Google "5 Plvt. XIV. Sin. Ccd. H. IX. 114 ie Csulfis , Textus , & Commentam . Vr in dicro 
Cod. III. Plutci LXXXIV. $. XVII. ubi n- 
mcn non animadvertimus dilcrimen textus 
x Commcntario. 

Codex mcmbramc. Ms- in fd.Suec. XUL cu XV. pag. 143. t. Ad Populum , gratia» 
agens do reditu fuo. 

XVI. pag. i4(J. >. D; Provinciis Confu- 
laribus . 

XVII. pag. ica. Pro Lucio Cornclio 
binis columnis , cum fcholiis marginalibus, & fiilbn . 

Interlinearibus , & initialibus coloraris , nec XVIII. pag. 158. b. Pro Marco Mar- 
non cum pictura in principio, quae Arifto- ccllo . XIX. pag. |tf|. b. Pro A. Licinio Archia 
pocta . 

XX. pag. 14S4. i. In Vacinium tertcm Ia- 
vectiva . 

XXI. pag. 167. b. dc Harufpicum Re- 
fponfis in Clodium . 

XXII. pag. 176. Pro A. Ciecina. 

XXIII. pag. 187.*. De A;;raria Lege con- 
tra Rullum Tr. PJ. In finc legitur: M.Tut- 
lii Ciceronis in Seuatu Kal. lan. ie Agraria telem doccntcm cshibct. Ccmilat foliis fcri- 
ptis 113. 

ARIST. METAPHYSICA. 

ARiftotclis Metaphviicorum Libri XII. 
ut in Cod. VII. PJut. XII. fupra pag. 
98. §. IL 

Codex membran. Ms. in 4. rnaiori Sacc. Ifg* tontra Rullum Liber fuimut expiicit 
XUL cum amplilfimo Commentario in pri- XXIV. pag. ipo. Contra Rullum Liber 
misduabus paginis. Conftatfoliis fcriptis 84. fecundus. 

XXV. pag. 201. In Confulatu ad Popu- 
lum contra Legem Agrariam. 

XXVI. pag. 203. b. In L. Pifonem Invc- 
aiva, 

XXVII. pag. 2i(S. Pro C. Rabirio Po- 
ilumo. 

XXVIII. pag. 221. Pro C. Rabirio per- 
cxarato. Orationes autem hoc ordjne pro- duellionis. H:ic quoque adefl prope fincrn M. T. CIC ORATIONES . MArci Tulli Ciceronis Orationes, cam 
indice ea/umdcm in principio, rubrica grediuntur: 

I. pag. 1. Pro Lucio Fiacco. 

II. pag. 13. Pro Q^Ligario. 

III. pag. 17. Pro Rcgc Deiotaro. 

IV. pag. 22. Pro P. Sylla. 

V. pag. 32. Pro P. Quintio. 

VI. pag. 41. *. Pro Cn. Plancio. 

VII. pag. $4. b. Pro Sexto Rofcio. 

VIII. pag. rfo. *. Pro A. Cluentio Habito. 

IX. pag. 94. Pro L. Muraena. 

X. pag. 107. Pro M. Coelio. 
XL p. 117. Pro P. Annio Milone. Prope 

finem huius Orationis lacunac quacdam oc- 
currunt. 

XII. pag. 128. Pro Cn. Pompeio. 

XIII. pag. 130". b. Pro fe, ne eat inexfi- pleftitur marginem, &' icone fme Ciceronis 
lium. in littera initiali. Erat quoque flemma gcn- 

XIV. pag. 138. b. Ad Senatura, grjiias tilitium, poftea rccifum ; num. 649. olim 
de reditu fuo. dcljgnatus . Conflat foliis fcriptis 249. lacuna . 

XXIX. pag. 223. b. Pro Rofcio Conaocdo, 

XXX. pag. 231. Crifpi Salluftii in M. 
Tullium Ciceronem Invediva. 

XXXI. pag. 232. M.T. Ciceronis in Cri- 
fpum Salluftium Invcctiva. 

XXXII. pag. 234. Ia L. Catilinam Invc- 
aivarum Libri IV. 

h finc lcgitur: ljle Liber fuit nd ufum 
Trairit Sebajhaui ie Buceiiis , qui fertinet 
Armnrio Convemui Santlae Crucit it i leren- 
tia Qri. Fratrum Mmorum . 

Codex membr. Ms. in fol. min. Saec. XV. 
nitidiflimus, cum initialibus auratis & colo- 
nris , pifctura in principio , qunc totum 1 PLVTEVS XV. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. III, C 0 D E X 1. ARISTOTELIS PHYSICA. L pag. "A 1 Riftotclis Phylicorum Libri 
VIII. ut inCodicc V.Plu- 
tei XIII. §. I. 
II. pag. 6o. Eiufdem dc Caelo & Mundo 
Libri IV. ut in Cod. IV. Plutei XUL §. L 
Cat. Lat. Coii. Tom. IV. HT. pag. 110. Eiufdem de Generatione & 
Corruptione Libri II. Ibid. §. III. 

IV. pag. 127. *. Eiufdem Meteororum 
Libri IV.'lbid. §. XV. 

V. p. i? 7. Eiufdem de Anima Libri IIL 
llid. §. IV. H VI. p. 
«-5 BlBUOTHECAE SaNCTAE CrVCIS 116 VI. psg. 180. b. Eiufdem dcMorcc& Vi- 
p Libcr. Ibid. §. XI|. 

VII. psg. 1 tis. Eiulilem dc Mcmoria & 
Reminifcencia Liber. lbid. §. VI. 

VIII. pag. 185. Eiufilem de Somno & 
yigilii Libcr. Ibid. §. VII. 

IX. p>g. 194. Eiufdem de Scnfu & Sen- 
fato Libcr. Ibid. $. V- 

X- pag. joi. b. Eiufdcm de DifTcrentia 
Spirirus & Animae Libcr. Ibid. §. XIII. 

XI. pag. 108. Eiuiilem dc Vcgctabilibus 
& Pbntis Libri II. Ibid. XIV- 

In fuprema primac paginae ora fcriptum 
cft: ij/i Ltbri Xatura/rt fmu ad 11/um tiatiit 
iiarptotemaei de Sanclo Renfgio de thtemia , de 
Qrdnie liatrum Mimium. |n uitimo aurem 
folio alia hacc imcnies: Am.o Domtm MCCC- 
LXXVI. XI. menfii lamtaiii itaires dt Con- 

ventu Sor remtfetum jindentei pra~ 

fter claiefiiam. 

Ccdex membranac. Ms. in 4. maWi Sacc. 
XIII. cum leholiis maiyirulibus, & interli- 
- uearibus , varia manu , \ cum initialibus co- 
loracis. Coutlir foJiis kriptis 111. 

ALBERTI MAGNI DE ANIMALIBVS 
LIBRI XXVI. 

F//" A Lbcrci Magnide Animalibus LibriXXVl. 

*•* X\ ut in Cod. XVIII. Plutci LXXXIV. 
Catat. Tom. fupcr. p.ig. 150. ILic auccm 
prieit Capitum tabula. 

Codcx membraiuic. Ms. in fol- Saec. XV. 
nititlillimus. binis coium -is, cum initialibus 
Librorum , auro , variifquc colonbus cleyau- 
ter illuminatis, & pitlurs \a principio, quae. 
Albcrtum M"y:uin< cum mitra in capite bi- 
fariam divifi repraclenc:it , vohimen prae 
manibus gc(!.-ntem,& Dominican.a vcftc i.".- 
dutum . num. 567. dcfigaatus. Conilar fo- 

liis fciiptis 305. 

... . 

ARISTOTEt.IS DE SF.CRETIS 
SECRETORVM ubbr 

Jaterfir. fbitippa Clerko , & aha ; Boctbii 
Littr de Vuitate , & Ai-azelu Liber de 
Scumia Dn.nt & isaiurali. 

r iX. V P a S- !• A R^otelis Libcr de Sccrctis 
X\ Sccrcc >rum . five de Regi- 
mine Principum . \el R.gum.vcl Domino- 
rum ad Alexandrum Resiem , praevia Epi- 
ftola nuncupatoria rrariucWii Philippi Clc 
rici ad Guidoncm dc Vak- >tia .Tripolitanae 
Civit,itis PoflttScetn , Capitum cicncho , & 
duohus Prologis, ur in Gdiee 1L Plutci 
LXXXIIl. Canbgi Tomo fnper pag. -05. 
Finis tamcn huius cum ilio non conco/dac , 
quta pofl vetbi : detbua fimper ad me/krem , 
ey jioDcHlnt(,n pmvttm , in qnilms hic dcii- 
nit, in iiio letjuicur cnumciatio, & curius caeleflium Signorum . His autem verbis clau* 
dirur Libcr: Compleim eji TraBatus de Jigms , 
«£• monlfui uataralibui bominum ad Regem 
magmfitm» Alexandium, qui dominamt /mi 
1011 01 bi , difluf/ue Monarcba /'» Septeutritme . 

II. pag. 1$. Eiuhlcm dc Bona Forruna Li- 
bcr, ut 111 G»d. 111. Plutei LXXXIV. Catal. 
Tonv cit. p?.g. a}8. §. XI. Hek autcm divi- 
ditliT in duo Capita ; piirnum infcribitur Dt 
Bokii lortmia itmiilai. de Jeamdo MagnortMt 
Motaliums altcrum Lx tclav* Etbicotum £«• 
iiatu . 

III. p.12. itf. Eiufdem de Lincis Liber. 
Ibid. §. XII. 

IV. pag. 17. b. Eiufdem t?c Inundatione 
Nili Liber. Ibid. §. XUL fed hcic in clne 
rnutilui , deiiuit enim ia vcrbis : ftutm prae- 
d.llt a^ignaitt , divmamiti prini. iXuuc autem 

delideranttir auccm triginu cir- 

citer verfus. 

V. pap. t8. *. Eiulilem de Morte & Vit* 
Liber. Inc. De et i/utdem ijitod e/l bnec qui- 
dem eje longae vitae anrmaPum . Dcf. fere di- 
ilitm ejl de ommbiit . Tum rcpeticur ticulus : 
Z », /.«// hber de Morie & l na. In ditloCo^ 
dke habctur fub $ IX. & X. 

VI. pag- ij. Enifdcm de Phyfionomia Li- 
ber . feu potius fiagmentum . Ibid. pag. 139, 
f, XXIV. ILicautem dclinic imperfcttc iq 
\ erbis ; ainmtm emm ea quae vtdenmr tn ctr- 
ponbttt duuur.tr .... . . 

VII. paj. ij. Eiufdem de Mundo Liber. 
Ibid. pig. 138. §. XVIII. 

VIII. pag. »8. * Sibyllina Oracula . Inc. 
Lxijuirttii a me , 0 illujit ijjima lurba Danadm , 
qumeuut Graios eventut , Vtygtafque mmas m 
fiiipiii rtftretm . Dcl. qmmcideamae diei tfi: 
omnei morientei , prteter eos , qui m bora Jepui- 
crotum ermtt . ut furgaat cum alitt longe ante 
d'fanclii. Taro in principio, qmm in fine 
huius Libclli c tulus crafus fuic 1 habcntur 
autem in ipfum glolTae quacdam intcrlinca- 
rcs, & fcholia marginalia. Aliud Exemplar 
luiius Vaticinii occurric etiam in Codice 
XVI.PIucciLIII. Catal. Tom. II. pag. 611. 
§ L fcd in fi.ic divcrfum . 

IX. pag. 33. b. Anonymi Liber de Natu- 
ra . lnc. Njtura muiiii modit dtcitnr ; nam o- 
liqnando fttviiiur in defiguaiione cmuslibel en- 
tis , & tmtc fic defimtur . Dcf. nam omne mo- 
tum ejl eltad t movente . Tam hic , quam fc* 
qucnrcs quituor Tractatus, aucioris nominc 
dcilituti , vidcncur Commcntarii quidam in 
Aiiftorclcm . 

X. pag. 31. b. Dc Scnfu & Scnfaco Liber. 
Inc. Vitimes qnaedam funt fenfibilet , quaedam 
funt necejjmiae in efe ammatei, & qutedam 
fmU piopier meliut. Def. quairopter figiiur in 
adfbeHu tqrnm , quaprtpter dijjicile amittit eat . 

XI. pag. }6. De Somno &l Vigitia Liber. 
Inc. Vt tum iam drximut de bac vinuie , dt- 
cendum e/l de fomno £^ vigilit , <y primo M> 
trnm apfi ti-riemar ammae , vel coipon , aut 
utriqae. Dcf. & de ceujjtt accidettium fuoium 
diHum efi. 

XII. Digitized by Google ii7 P LV T. XV. 

XII. pag. 38. De Morte & Vica Libcr . 
Inc Ei I» boc Traflatu perfcrutemur i!e couf- 
fit longiiuJtnts , & brevitatis vtioe . Dicamut 
ergo, quoJ concefum e/i i/ic, efe caufai naiu- 
raiet . Dd. muluiuJo enim fengninn ecctitt m 
anmalifmi ex abundamta cahdi & hnpitdi . Dt- 
durn tft igttur it ceujfis longitujtuit , & bre- 
vnatii vttee fecunJutu noftrum pojfe & intel- 
letlum. 

XIII. pag. 30. Liberde Subflancia Orbis. 
Inc. h boc treQatu tntendtmui perfcrutari de 
rebut , tx qmbui componiiur corfui caeiefte; 
decluruum eft enim corput ceeltfte compom ex 
naturii duebut , quae fttnt corpora generebiiia, 
& corrnptibilta . Def. & eft permanent per fe , 
quia permanentia eft privatio motui . & prtvt- 
tio Hin accidit nifi quia ceret ageme motum . 
£l fciat quotl beec quaeftie eft valde bons . C. • 
tacur palfim jn hoc Traftaru Arifloceles. 

XIV. pj;% 43. Bacthii de Vnitatc & Vno 
Liber, ut in Codice X». Plutei LXXXIV. CoD. IX. 1 1 8 

Cacalogi Tom. III. pag. 145. §. IV. ubi pro 
qutt lo^endurn que . 

XV. p.ig. 44. Al«azclis Libcr dc Scientia 
Diviaa, & Nmirjli iu quiot|ue Traftitus di- 
vilus . Inc Vfus futt apud PbJofipboi pree- 
pontre uatureiem fciennaa ; not eutem eli- 
gtmm pratpontit div uam , to quod iiiens »r- 
Ctfarte eft , & meiorn divttfitatis tft . D.f, 
boc igttur ejl quod m.i vo/umus induitrr ie 
fcienttti Pbiiofipbarum laicit , divinii , & neiu- 
ralibut . 

In principio eft prolixa adnocario manu 
diverfa , fed antiqua , qua oilcndititr 0,us 
de Sccrctis Sccrccorum Ariflotcli perperam 
adfcribi . 

Codcx membranac. Ms. in fol. Sicc XIIL 
binis columnis , optime fcrvacus , cum ticu- 
lis rubricatis, & iniriaJibus colontis, nccnon 
raris aliquot fcholiis, & cum indiculo ia 
principio, num. 566. notacus. Conflat folii» 
fcriptis 77. PLVTEVS XVI. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VII. C 0 D E X tl ALUERTI MAGNI QVAESTIONES DE HOMINE. ET LIB. DE CREATVRTS. L pag. 1. /">Lar riflimi Philofophi Alberti agni Commentatoris La- 
tini fummi Qrdinis Prac- 
dicirorum Quaefliones de Hominc, Capiti- 
Lus CCL. praevia tabula. Caput I. Vtruui 
iifputauium fit de fub/iamia animae , 
ie partibui tim , inc. Confiquenter vi- 
nt eft ie llomine , ie quo primo querren- 
dum eft fecmium ftatum eiui in fe ipfa . Vlci- 
mum : Vtrum omnia fint oriinaia , def. fii be- 
Ht tnflmt fint tertia , & fic it ttliii . Et baec 

it C rttnrh ittla fnfficiam . 

II. pag. 146". Eiuldcm Liber de Creatu- 
lis , in quo primo quaericur de creatione , 
fecundo de creatis , cum indicc Capitum in 
pnncipio Codicis. Inc Quatriiur de creaiu- 
rii . sy priao quatritnr dt creationt , ftcnndo 
it creaiil . Circa creaiionem aclo quacrw.tur. 
Dcf. fii bornm amplior rmio babebiiur hTrtf 
Hatu ie Praecepiii . Explicit . Dto graiiat . 
Codex membranac Ms. in fol. Saec. XV. 
5, cum piftura in principio , & 
aufloris Dominicana veflc induti, cum 
pallio & mitra incapitc, ac librum oflcn- 
dencis.cum initialibus item coloratis, ab ea- 
dem manu ac Codex VII. Pluc. XV. exara- 
tus . Conflat foliis fcriptis 234. AEGIDIVS COLVMNA ROMANVS 
SVPER fOSTER. ARlSI". 

SCriptum fupcr Libros Poderiorum Ariflo- 
telis cditum a Fratre Acgidio Romano 
Ordinis Fratrum Eremicarum Sai.cti AnjMilli- 
ni , pracvia Epiflola Nuncupatoria, & Frolo- 
go. Epiflola ita infcriLitur & inc. Ventrabili 
viro & Anghrum fpeclabtli prvftpia •riund» 
Domin» Siepbano de Maubey Itater Atgtdiut 
Romanui Ordinn Frurum Eretuiteruni S. Au- 
gufiini feluitm in fo , qt:i tft /oni fapientiae 
in txcelfii . ln fecundo Rbeioricorum 1'hthfo- 
pbui volent de nobtltiaie altquitltm notitiam 
traiete . Def. proui evcellens vejlra gtntroftiat 
poftalavit. Prologus inc Pbiiofipbus m lertio 
de Anima vo/eni oflendere moJvm csgiofcendi 
inielleHui ntftri. DiC. ptr ea qnat avjcqtitn- 
terin Librorum priucipiti tradamur. Comnr.n- 
tarius inc tti vifis, ad mielleJum d ciorum 
quaedam communia dubitebimus . Dcf. lu ergo 
fis omuium meorum laborum precmium , tu ul- 
tima mta mercti , qni cum 1'atre , & Spiritu 
SanHo &c. Explictt Sutr.ma Libri Pofttriomm 
tdttt a Fraire AtgiJio Rowano Otdinis I ra- 
trum Eremiiarum S. Auguftiui. Sequcbatur 
dcindc fcripcoris fortadc nota , qunc nunc 
omnino cft erafa. T.inrkm Codicem claudit 
Cspitum tabula. Non reccQlctur hic Coni- 
H a tnen- jmeiuarjal a Civeo in Hifl. Lirterar. BaSteat 
per lo. Rodulph. Imhoff moccxlv. 'i i rn. 
1. pag. 140. ncque a Fabric! in BibL M d. 
ubi dc co loquitur. Lorce unum efl e* plu- 
rintis iis Opcribus. quae variis in Biblio- 
tliccis delircfccre adiiuc adlirn-.it Iufeptuis 
1'amphilus io Chronic. Oid. Liemir. S. Au- 
guli. p.lg. 41. fcqq. 

Cudcx mcmbranac. Ms. in fol. Siec. XI V. 
incu^.tis, binis columnis . cum antiqua pictll- 
ra in principio. ubi iconcs duas vidcre ell, 
qtiaruin una auclorem cum mitia & baculo, 
& An^uilinianorum c»ciilia. altera Eranci- 
lcanum qucmdam mar.ibus iunctis repraefen- 
tat, num. 571. notatus . Conflat f^.iis lcii- 
ptis 158. CM 
VI. ElBLIOTIIECAI SaNCTAE CrVCIS 120 

itincerum (0 Laat fit tffi Cbrifit &c. 

JIkc verfio , feu Expoiitio Rhetoricorum 
Ariflotelii cum dcclarauone Alpharabii lu- 
ccm adfpexk Vcnetiis A. mdxv. 

[a priau pagina legicur 1 Proefentem li- 
hum, vid.iuet Aegidium fttptr Rtettricom 
ArifitieSt , ojjignovn Fr. Sebojliauui de Bu- 
ettlii de Fkremti» mtmtru Cauvemui Flortu- 
limi, diim vtverei . qucm emit duohut ducotti 
otitni Jc fail tlermojjtmt oune Dvmtni MCCCC- 
XLIX. Lademquc cpigraphe etiam in fine 
Codicis rcpetitur. 

Codex membranac. Ms.in fol. Saec. XIV. 
ineu itis.binis columnis . cum initialibus co- 
loratis, & cum fcholirs marpinalibus , praa- cipuc 11) ukmns quatuor p: quie va- ACGIDIVS DE ROMA SVPER LIEROS 
LLENCHOil. ARIST. cuae fcpcrcrant, alia manu , num. 576. no- 
tatus. Conliat foiiis fcrii-tis 11 8. AEgtdii dc Rom?. c criptum fupcr Libros 
LL-nchorum, pr&cvu Epiflola Nuncu- 
patoria I x ilittfri frtfifia triimdt D. Pii- 
lipfo fiiio praeclari ac vtntraltiit Comitit Flan- 
dritnf.t , quae inc Katutae fagacitai ex etut 
tperotietie dgnofcttttf . Dcf. componam , ut ve- 
fito getnrafttat pt/JuIavii. Opus inc. Alpbari- 
biut m Loica fuo veler.s quamdam netittam 
iraJere . Djf. & in bot tertttinotur fmtetnio 
liiri Lleucloium , in tjttt trmdttur tiotma ratio- 
num & eili /uitaiun} fipbifiarum . Laui fit t[fi 
Cbrifio , fuum fit ait r: r t.,fnia Otttmpottuiit 
ot-jue ftpitntii Dti ptr ip/um tmmqmom \er 
Jummt rtSlum timtic tHiqumn c»gr.o/ttur . Qji 
tnm P*rw 6-o Expiicit fintevtis fitper librt 
llenchorum edita a Froirt Aegidio dt H»w4 
prdinil Itatrum l.itmitotum i'. Augufiimi . 
Deo gtatiat . Tum legcbattjr ab ea^in rtlS- 
tiu ap-poiita notula : ijle Ltcer r;l rre.r 1 

reliqua crafi funt. Hmc Bxpofi- 

tio una c.im Atigufitni de Uiclla Tractatu de 
h'.cdio DemonSratKMis in defenflonem Ac^i- 
dii , prodiir Venctiis A. vo. 

Codex mcmbranac. Ms- in 4. Saec. XiV. 
ineuneis, binis columnis , cum initialibns c >- 
loratis, num. 572. notatus. Conflat foliis 
fcriptis C6. AEGIDIVS DS ROMA SVPER LIBROS 
RHETOIL ARIST. ' fllL AE idii de Roma Scriptum fupcr III. Li- 
bro$ Rhetoricorum Ariliocelis , cum 
brcvi Prologo , qui inc. (htio auolu wiu/qwf 
quee/l, taltt ftbi >:nh vidttur . Ucf. o^gied.nr 
po/iulatt. Libcr I. inc. Sicut firibiiar m 111. 
Liho Ailil Kbtteritae, curut expofiiionem in- 
ttr.dimui . Liber III. dcf. tud.cote fttmmimm 
tam. Et ftc finti fehientio fuper Lihum Ri.e- & praevii fifl 

(1) A'i« fcnilflrtiniur nmnino er»f» . 

(a) ViX Quutifuni Tob L p.g. Jjs. n. j. AEGIDII DE RECIM. PRINC 
ET LX THOMAE LIB. DB RA- 
TION. 11DLI CATIiOL, I. pag. i. T^Ratris Aciidii Romani dc Rc- 
gimine 1'rincipum Libti III. 
praevia ITngulu) Capitum tabula & Epiftola 
Nuncupatoria in principio, ut in Cudicc VII. 
Plutci l .XXIX. Catalogi Tom. IJL pag. 161. 

IL pag. 06. Fratrts Thomae de Aquino 
Ordinis Eratrum Pracdicatorum Liber de Ra- 
p»i ! us Fidei Cacholicae, fcu brcvis decla- 
ratio qtiorumdam articulortim J tdei , quos 
impup.nant Graeci , & Armcni . & Saraceni, 
aJ Cantorern Antiochcnum(»). Qputl.Oiwe 
// auBvtti tntentto , inc. Beatat Petrmt A?o- 
jhlui , qui ptomilfiontm acteptt t Domino. Dc- 
(init in Capice infcript»; Qualiier fit occi- 
pittidum ituuJ dicitur Verbum liei effe paffum 
C mortuum , quod tx hoe nullim inconvttiteni 
Jt.fwitif. C\ id vcrbis: & prebii^uiium gentn 
wortii elegit» 

In primo f.ilio Icgimr 1 Ifit Liier efi Ar- 
morii Cjiiveniut llotennnt, -jtitm Froter Seto- 
lltanut hsmmt de Butelin detloreuti» offigr.a- 
vti Ctmtmtsi, dum viveret . Praefeniem Li~ 
brum tmil a Dommo Nicolao Canontct Atieii- 
n» ducalil quiiiqae eureii cum dtmidi». Conti- 
tiet attitm Acgtdium dt Re^imine Principum , 
& Lihum de" Rationtbui Fidei Samli Tbettiae. 
Fadem infcriptio adfertur etiam in fine pri- 
mi Tractuus. 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
jncuntis, binis columnis , cum inicialibus co- 
loratis, & ticuhs rubricatis , num. 577. no- 
tatus. Conftat foliis lcriptis 08. . ALIVD EXEMPLAR. 

i) 

AEr-idii de Roma dc Repimine Principum 
Libri 111. cum Epillola Nuncupatorii, 
[ulis Capirum tabula, uc in 
Cod. C»4. 
X. Digitized by Googl 121 Plvt. XVI Sin. Cod. X XI. 121 Cod. fuperiorc. Subiiciuntur Proeccpra pofi- ftnl de Rcgimioe IVincipum Libri III. ut in 

tiva , & fccundae tabulae vetcris Tcllamcn- Codioibus lupcrioribus . 

ti . quibus explctis legitur : Exjcnptus jait II. pag. yS. Magni Aurclii Clfliadori Sc- 

tic lAer jub tmt Domini MCCCXVlll. apuJ natoris , viri Clariiurni & lllufliis. Exquae- 

Durgum. iVjris Palatii, Exc inlu is Ordinarii, Exnmi- 

In prima pagi.na adnor.Kiim eft : AJ ufnm llri Oificii , lVacpoiiti Oiliciorum , atouc Pi- 

fuit fratris franc.fci dt terabofchit , qui per- tricii, Variaruin Libri XII. cum lVologo. 

tniet Armtrio floicniiui Cunveuiuj Santtae Cru- Ilorum not Epiltolas , Formulaft , Edich , & cn Ord. Mir.r. 

Codcx mcmbranac. Ms. »n 4. Saec. XIV. 
ineuntis, binis columnis, cum titulis rubri- 
catis, & initialibus cokiratis, num. 574. no- 
5 . Conllat foliis fcriptis 1 1 J. AEGIDII DR RF.GIM. PRINC 
CASSIODORl VARIARVM 
HBRI XII. &c. 

C,m. I. pag. I. A E S it,ii Romani Ordinis Fra- 
#*> IX. trum Ercmitarum S. Augu- 

Editio, 

Libri I. Ep. 11. 'fhonio virt jublimi . 

Ep. vi. Agafiio Praejetlo wbit. 

Ep. vii. lclici viro t/anjjime, 

Ep. xiv. Ftwfit Piaejecle Praeiorie. 

Ep. xv m. Djmttiant & Vviliae . 

Ep. xxvir. faujlo Prafetla Praeltrio . 

Ep. xxx. Senatui urbis Romae.. 

Kp. xxxt.Ptfulo Romaue, 

Ep. x^xii. Af.afito viro illufiri . 

Ep. xxxiii. Agapite ..... Prarftdo urbil , 

Ep. xxxi v. fauflo PratfcBo Ptoetorii. 

Ep. xxx ix. Fcfio 

Ep. xi.. Ajuin viro illuftri Comiti . 

Ep. xli. Agapiio Praefech urbii. 

Ep. xlii. Arirmidoro . . . . PratjcRo urbis. 
Ep. XLIV. Pepult urbis Romat . 
Libri II. Lp. iv. EcJittt viro bentfto. 
Ep. vii. Suuat viro Comiti . 
Ep. xi. Ptevino virt &c, 
Kp. xv m. GuJitae Epijcopo. 
Kp. xxv iii. Sitplano viro Seuator! Comili 
fr.mi Ordwii & Exprincipi ntjlti 0'ficii . 
Kp. xx.x. faufit Pratfedt Ptaciout. 
Kp. xxxi. Dremonariis . 
Ep. xxxiv. AiitmtJoro. 
Kp. xxxvii. fauftt Pratfetlo Praettria. 
Ep. xxsix. Aityftt ArchttcJa. 
Liber III. Ep. 11. Gundibado Regi Burgun- alia omnia , qincumquc dcnotcnrur titulo, 
quoad initium & finem conferentes cum c- 
ditione Ioannis fjarerii Monachi Qrd. S. B2- 
nedicti dc Congregitione S. Mauri Vcnctiis 
typis Antonii Groppi mdccxxix. fol. Torn. 
I. a pag. 1. ufque acl pai?. 187. omnia in* 
ter fe convenire comperimus; in titulis tan- 
tum nonnulla difcrimina occurrerunt, quac 
hcic per ordincm duximus fubiicienda. Codex, 
Thtonio virt Stnatori . 

Agapitt vire illujtii Pentifci, 
i eliti Vro conjulaii . 
faufia Praeprjtit . 
Damitiano & Vu/tae (0. 
faujlt Praepofuo (»). 
Pefu/t Romano. 
Stnaiui urbtt Remae. 
Pofult Romano. 
ylgapitt ..... Pontftci . 
A^apitt virt ilhijlrt Pontifici , 

faujlt 

AJuim vire illujlii Patiitit. 

eigapuo Penlijiii. 

Artttr.idore .... Puntijici , 
,\enatui urbis Romat . y 
HctJ. flio vii 0 henefit . 
Sunat viro illu/lri Cnmili , 
Prevido virt eye. 
Gudihae £p. 

Omittit verba primi crSnit &e. eaquo adiun* 

git titulo Kpiftolac fequcntis. 
faujlo Praepojiio. 
Dromanaritt . 
Arcktmedtrt, 

fauftt Praept/ite, & Gc in Ep. xxxvm. 

Aloift Arekiairo.. 

Gundibaldo Regi BurgunJiorum . Kp. ix. Pofeforibut .... 
fienubus. 

Ep. x. fefio. 
Ep. xvi. Gemelle . 

Ep. xx. GrimonJae Saioui , & ferrteiuSo 
appanteri. 

Ep. xxii. Artemijort. 

Ep. xxv i. Ojuni . 

Lib. IV. Ep. tn. Senarie virt illuflri Comiti. 
Ep. ix. Ojuin. 
Ep. xll. Alarabado. 

Ep. 

(1) Hcic iM>tim!um ib Cpifto!» txi. fcuiui pfimi 
Libri incipcre brcvi» i|Uitd»m «rgBitMnti finguln 
Epiftilii ippniit, , qmc ufquc »J fii " 
ptii, p« grcdiuntuc . Aeftuuis tonft- Pofjefjeribui Exiimi extjhntibm . fauftt. 
Gegiello. 

Tnvulae Saieui , & Ferrt (into apptnte- 

ribui . 
Archtmeitro. 
Ofum. 

Senarit .... Ctmiti frivatarum. 

Ojiutn . 

AUrabadt. 

Gt. 

(,) Anlmia«rtcndum cft ctiim , iil>icum<]u» in c<lir. 
lc;itor TraefUk Praeterit, i» Oxt b.beii tfraef 
a.uud fcmel uui«.uilTe l"»ii* fuecit. Digitized by Google 12$ BlSLIOTHECAE 

EJitio. 

Fp. xx. Gebtric . 
Lp. xxiv. Ltfidio. 

Lp. >.xv. Aigt/ico .... Pratftcl} urbis. 
Lp. xxyl. Vwverfn Maffi/iae aujiitutii . 
Lp. xxvij. Tezutzat. 
Ep. xl. Acluribttt Prolini . 
Lp. xi [i. Argolict Vratfcclo Vtbit. 
Lp- xu>'i. Marabada. 
Liu. V. Ep. i. /ff£i Vatida/arttm. 
Ep. v. Mamlat .... 
Lp. vn. /<w;«/ «« clarilfimo. Arcario. 
Lp. xii. 7 beedabada. 
Lp. xin. Eutropie & Acreiio, 
Ep. xv. Vniverfis .... Suavia. 
Ep. xvni. »//9 ///«,'/« GwM* />««'• 

p nw i . 

Ep.' xxi. Cepuant viro Senattri . 

Ep. xxv. Bacaudae. 

Lp. xxvii. Godmm. 

Ep. xxx. GW»i . 

Ep. xxxiii. I ui/itancbo • 

Ep- xxxv. Luvittt. 

Ep. xx xix. Ajupelit & Livtriot. 

Lib. VI. Formula xui. Magifiri Scriuii. 

Formula xiv. De rejetendts ih Seuaiu . 

Lib. VII. Formulu xvi. Comitivae lu/ulae 
Curtittiuae . 

Formula xxiv. Prittcipis n.i!maiiaritm . 

Formula xxv. Ad couimendandos Comiti 
Prtnapes . 

Formula xxvu. Ilvnoratis pefeforiius , & 
eurialibus . 

' FormuU xliii. Prebatniae cltnaiiorum • 

Lib. VI 11. Ep. Ixi Tulum viro. 

Ep. xviji. Itlici vtro illufiri ijuotfiori . 

Lp. XXIII. Beigauimo viro illujin Comtti ca- 
tritnomi . , 
' Ep. xxv. Ioanni viri Ulujlri* 

Ep. xxvii. Dumuit . . . Comiiiaco. 

Ep. xxviii. Cumgofio . 

Lp. xxx. G nejio .... fptclabiti . 

Ep. xxxi. Severo . . . fpcclabi/: . 

Lib. IX. Ep< viii. Qfiun . 

Ep. xi. G/Jiat. 

Lp. x\ i. Salvamie . 

Ep. XXII. Pu jlmo. 

Lib. X. Lp. i. . . . Amolofuntka . 

Lp. viu. Amatofttntbo . 

Ep. XVIII. Senaiut urbis R»<oat. 

Ep. xix. Ittj/intane Imperatori . 

hp. xx. TbtoJ»roe A^nfiae Gudeiina Regina. 

Ep. xxill GuJr/ma RegiaM. 

Ep. xxtv. lafiiHiano Impcrateri. 

Ep. xxix. Vutnvfiad* . 

Libri XI. Ep. xi. Ld.ilum de pretiis. 

Ep. xiv. Gatidwfe. 

Ep. xxx. ii. Lucttio viro cloxijfimo , Cancel- 
laiu . . . . 

Ep. xxxvm. lcamii Cononicario Thufciae . 

Ep. xxxix. Vtlaiimtt vire clarijjimo , Caa- 
eell-trio . . . 

Lib XII. Fp. xi. Petro viro clorijfimt ero- 
getori .... 

E P . Sanctae Gkvcis Codex. 

jGcbetit. 

hiptJ» . 

Ar^ltco . . . Poatifici , & ficin Ep. xxtx. /eq. 
Vmvetfis Ajfilta confiitutis. 

Temuzar . 

Aciontui Ptokts» vtl Plimi. 
Atgolico Ptmttfiti. 
Mirabado . 
gtfj Vpaneram» 
Maumiae .... 
htamm vtto Cotofu/ari . 
Tbeudebado . 

Eunepia omilTo & Acretit . 
Vn:v:ifis .... Sutvia. 
V/ulae Cemiti Patrsmomi. 

Cafuauo viro fublimi. 

UacauJae. ' 

(jitJium. 

GuJ. um . 

I it*liebmtt0. 

J.int . 

Ampelit & Utruit. 

De ttferendis ita Setsatu, 

Mag . j/rs Scrstais . 

De Comite fufulae Ttsriiantc. 

Ad cemmendundos Cqmiti Principes. 
Comitivac. 

Btmvwm feffcffww 

Pteboteriat ca/carierttm . 
Lulium ve/ Tulini viro . 
I tde/t viro Qjtoeflort . 
Bcrgamo viro Cemiti Batricit. 

hanui viro Sfnattri. 
Dumeditb . . , Comiliano. 
Cungoj/o . 

Genefio . . . Sewtttrt' . 

Severo . . . Seuattri, fSc fic ia Ep. xxxit. & xxxiii. 
Ofium . 

Gndilat , & fic io Ep. xir. 
Salveutit , & lic iq Ep. xyil. 
Saivint . 

.... Amalatbuinta , & fic >o Fo. ui. 

Amalofuintba . & fic in Ep* x. 

luj/miano Augufie • 

Senatut urbis Romae . 

iujliniant Augufio Tbeodotaitts Rtx. 

.... TkoJoladus Reie. 

Tbeodatae Auguflat . 

Vtujioado . 

Ldt8um de prediit , 

Smd cjo • 

Lucmo vicecanccllark ..... Dccft h-,cc infcriptio , & ponitur tantam ar- 
{TiitnLitum , quod eft De inventioae cbartorum . 
Vtiahano vicecance/larit .... Petre « eregttori. Digitized by Google w 5 Plvt. XVI. 

Editio. 

Ep. xv. Maximo vtro ciarilfimo, Cencel/a- 
fio Lucattiac. 

Ep. xvii. loaniti Sitiquatario Raveimati St- 
nator . 

Bp, xvih. Couflantiniano, 

ln iine iiuius Libri lcquuntur Epirtolae 
IV. quarum prima infcrib. Sidotuus L/euitv- 
fio fuo . Altera : Stdutuut Jgrico/ae //o.Ter- 
fia : Uffiota defnma Tbeodorici Kcgn . Quar- 
ta : t.p.jlola de achamiins eius diunits , uc in 
Cod. XI. Phirci XLV. CatalogiTom. II. pag. 
344. §. II. Tandem antc tituli rcpccitionem 
jn calcctotius rcccnfiti Operis appoficam lc- 
gicur: Libtr Cotucii Pierii de Snlutatis. 

III. pag. ii>'tf. b. Innoccntii Papac III. E- 
p)ltola miiVa Ortoni Impcrariri , qui cxftitit 
inobedicns Eeclefiie . Inc. Qiiamvis ad regi- 
pieu Apofia/icat Sedit, Def. nos quidcm non 
p \ttrmut tvitaie , ft in tua diu dttraveris pra- 
viuue, quiti it umcrone aiiastematis feiiamus. 

IV. pag. 1S9. Epiilola , quam Dominus 
Papt milit in Fnnciam Domino Arcliicpifco- 
po Rocomagenli , & SulTraganeis fuis , quan- 
clo Dominus Ludovicus Rex Frtnciac cum 
populo ChrillUno paiTus fuit conilidum a- 
pud Manfuram . Inc. Pieftuatttm uuper ab 
Oiienie dirae amarimJinit cahcem cum /acry- 
tnis baurtemet. Dcf. nojiiam & Afof/o/icae St- 
its gtaliam obttneatis plenius & favortm . 

V. pag. 190. lipiftola milTa per Dominum 
Papam Regime Francue, quando Dominus 
Ludoticus Rex Franciae pafliis fuit conlli- 
clum apud Manfuram. Inc. Tibi maeflae , 
pos trtfies pog^ia lugubrt trti/uiam dc/in;amus. 
Def. */ non tardet fuper bts mifericoiduer pro- 
vidert , ac im tll.ua adverfitate couftlattoiiis 
mcdelam appotere ofportunt. SlN. CoD. XI. 

Ccdex. 

Matimo Canctliano nuuc Lucaniae, ll6 lolatmi Itquatario Ravtunati Atbalaiicus Rtx . 

Coii/laniiiio . 

VI. pag. cad. b. Ejji:lola mitTa pcr Domi- 
num 1'apam Re«i Frmche, qmndo itlem 
Rcx cum Chriiii.viit ue ciptuf fuit a S r.t- 
ccnis apud Manluram. Ioc> Gufiafii pturituuiM , 
tkarijjtme filt , de atnarittiJtiitt caltct. Def. » 
qmbut aitdire vr/. f & aitendere ben gmtatts 
tuae clcmentia confucia , quoe ptr tos tibi pro- 
poneuda providimiti una voce . Datum Lu nri 
tettio idui A:tguj!{ Pom fnatus mjlri annoVlll, 

VIL pag. iyi. txpoiicio Sahitatio ^ 
Angclicae. Inc. Avt Mai.a &c. Ilaec tjl fa- 
iutatii (jabrieltt Arcbaugrli aJ Mariarn Virgi- 
nem . Lxpontttir fic . O Matia . qttae plen t.idi- 
nem gratiae in te babes &c. Dcf. at dignt fi- 
mut buuc fnOum reofeie bemd.clum , quoj 
ipfe praejiare dignetur, qtii vivit &c. 

In primo folio lc^icur : l,le Ltlcr fuit ad 
ufutn J ralris Srba/jiaui de Ducctln , qui per- 
ttuet Armetio Conveiitut SmBat Ctucis dt tlo- 
rtutta Oid. tratiuiu Kiinornnt , 

Ci^cx mcmbrnnac. Ms. in fol. Sicc XIV, 
binis columnis, diligenrer exiranii, & ooq 
inclcgtntibus pi;1uris in princi t -ia Opcrum 
Aegidii , & CaiHodori decoratus , in quibus 
illum PiiilipiJO prifiiorjcniro Rcgis Frs co- 
rum , iiunc nefcio cui Regi volumina fiften- 
tcs fllJ vidcrc ci t * pr.icrcrca pri.niC \V.'\- 
nae iulimam oia.ti, Miriae Virginif ab An. 
gclo annunci.icc cx >rnac imaf»o; tuni iLi^u- 
lorum Librorum inicialcs btccric fu.ic \\'.u- 
minataUi num. 578. nutitus. ConiUt folii'. 
fciipcis 191. H.VTEVS XVII, SIN. CONTINENS LAT. COOD. MSS. VI, C 0 D B X l HENRICI DE GANDAVO QVODLI B ET 4 • HEnrici dc Gandavo (0 Quodlibeca XV. 
Primum inc. Qjiaerrbantur h uoj/ra 
dsfoutatione gewra/t quaji 47. quaedam 
circa pertn,entio ad primum piincifium &c. 
Yltimum deC melius autem quod ia its facia- 
mn> invemre non pofitmus , quaiu orationet ad 
Diminum Deum nojlrum , ui mifereamr uojlri . 
Amrn. Tum fequitur tabula QuacilKJnum, 
quas unumquodquc ccntinet ex quindccim 
Qu<»dlibetij. Hiec aurem Theologica Qjod- 
libeta, five Qjaelliones Pariliis difputatac in IV. Lihros Sent:r,tiirum, editae face a- 
pud Badium Parif. »ii>xvrtt 

In ultimo folio lcgicur : Ijiud Qjto.Uibet lUn- 
rict de CauJavo ai/tguavit Stcitux Itortt Satr 
tlt Mtctailis Armano t ratrum iUhorvM l ts- 
retumi Conveiuut. 

Cotfex membranac. Ms. in fol. maioriSaec 
XIV. binis coiumnis, cum roitialibus Libro* 
rum auratis «S( coloratis . num. 580. noiatus.. 
Conilac foliis fcriptis 372. 

FR. (0 H-nrieu» Cjcahili ( Bonirnlliiis ) C»r„Wnri<, fctuljftienf Hathrtl fittmutt rlftllo c.IcbiMOi . «.biit 
vct MniUmu tcUm, » Mud* , G.nJ.ii .Su>,uilv.o, f)p- Tcro»ti A. nccxcin. dic na. Scpc 
«ut P«fuisnlu . Archidiicona» Tuco.ccmiii , & intcr *?7 BlSLIOTHECAE SAKCTAE CrVCIS 128 fK. IACOili DE VITERBIO. 

C if T** nt ' is Iacobi dc Viterbio Q rdinis Fra - 
■ ' JT trum Efemitarum SancYi Auguftini Pa- 

jilicnfisCO Quodlibcta II. Primum inc. In dif- 

putationt de QuoltUt praebebito , quatfttafunt 

inaniverfo vigtnti duo. Alterum def. quorum- 

cumque una Religio ab alia frcundum ferfe- 

ilwnem iu infinitum WHa exccdatut '« Explicit 

fecaiJum Quedlibet. Dto gratiat . 4men . 

Explicit Ltier tottft , qut fcripfit fii bcne- 

diSut . 

Exflicit boc tetum, Mogifler , d* rtibi 
foium . 

Exflicit fecundum Quod/ibct Magiftri lacobi 
de Viterbio OrJmit Eratrum f.remiiaruut San- 
8i Auguflini Dolloris & Miigiftri in facultate 
Tbeclogtca Par. Scquitur dcinrje ab alia mi- 
nu Index quaeflionum jn unoquoquc Quod- 
l>beto contentarum . Intcr huius lacobi Scri- 
pta memorantur aTrithemioC. $34. Quod- 
libcta IV. Pariliis difputata . Vid. Fabric. 
Biblioth. Mcd. Tom. IV. pag. ij. 

Codcx ittcmbranac Ms. in 4. maiori Saec. 
XIJI. binis columnis , cum initialibus littc- 
ris coloratis, num. 581. defignatus. Conflat 
foliis fcriptis 

* 

ANON. QVAESTIONES DISPVTATAE, 
ET QVODLIBETA TRIA . 

^pj- I. plff. 1. A Nonymj Quiefliones difpu- 
A taue numero xlvi. Prima 
jr.e. Qjiarntur atium Deut fit fumme fim- 
flex f Vidctur quod non , quia comfofitam nobt- 
eft quain fimplex , ui probtbo . Vlrimi 
def. quee autrtn de ifta qaatfliont d:(la funt , 
Jint temeraria cffertioac dtclo funt . Expliciuot 
Oj-nefliontt fecundae fsrtis, feu dc Itomiae. 

II. png. t'44* Anonymi Quodlibeta III. 
quorum primum continctQnaeitior.es XX II. 
fecundum QuaeflioticsXXXl. tertium Qn le- 
itioncs XXVIII. fVimum inc. /« wfira d/fa- 
latione de Quottbet , quatdam faerunt de Deo , 
qitaedtm de Creaturit. Vltirnum Act.fi in o 
liqua Qutttflior.wn mttrum inveuirctur altquid 
corrtgtndum , Vti ebfcarum , foflqutm mibi tfl 
efltnfum , ptratus effetti corrigenda cerrigere , & 
ebfiura explanare preut fcirem & poffem . £r- 
pltciant. Tum fequitur accuratiflima nbula 
omniumQtiaertionum, quac in hoc Volumi- 
nc conlinentur . 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. maiori Sicc 
XIV. incuntis, binis columnis , num. 585. 
notatus. Coniht foltjs fcriptis 100. (l) C<;romintrni rft D,fl, r JftcaLttim, le e« 
Benevcnuno Archicfifcopu» Ne«p..iir»nuj ab A. kccciii. ANONYMf QVAESTIONES 
DISPVTATAE. 

A\'onymi Qiiaefliones difputatae . loc. «ft* 
Ouaentur utrnm gtudiam tccidenttle Bea- 
toiaui continuetur iu tntrnum uniformiter , 
vtl dif ontinutittr , vtl rtmitttiur . Def. £r noa 
ftquttur aliqaod inctmvtnitnt , iffe eai/n infaf- 
ficienfer tftendit in argumento . 

Codcx mcmbranac. Ms. in fol. min. S-.ec. 
XIII. binis columnis. cum initialibus colo- 
ratis , num. 5815. defignatus . Conftat foliis 
fcriptis 187. ANONYMI TRACTATVS 
VARII. J. pag. 1. A Nonymi Trafutus de Nu- r>f. 

XX mcris. Poft brcvilfimam in- Vflf- 
troduclionem , quae mc Omnia. Domtne k- 
fu, reCle fapientia, numero , menfara , & pon- 
derc d fafntfli &c. Caput I. inc TraQtnt 
qaidtm viundi fafieatei de namerif , Mettpby. 
ficui , Artibmeittut , Geometra , & Mufictti . 
Caput ultimum dcf. contra fcripturai nemo 
Cbriflianai, contra Ecclcfitm ntmo pacificut 
fenferit . Explicit. 

II. pag. 8. Explanatio in illa Evangelii 
verba 1 Egt fum lu\ mundi , qui fequtiar 
me &c. Inc. Ratione ab intr/lriln tnvrnta , & 
experientia in frnfu JtQa perpendimut , quod 
ubi adionii djfficaliat non t etrtbit , obteQi faa- 
vitat aitrabtt. D%f. vel minor , cum tft rtmo- 
tior ob oculo, quam rtt ipfafutrit. 

III. pag. 30. b. Explaoario in illa Evan- 
gelil verba: Simile efl rrtnttm carlorunt bt- 
mini qui feminot bonum fcmen in ogro fuo. 
Mottb. 14. & in alia : detineboni illata , nt 
difedtiet ob eit &c, Inc Iflad vetbum ulti- 
mam fnlitur l.ue. 14. ubi notattr , quod inter 
omrns efficia ll.erarcbia nobilis : fuum offidum 
cfl evo>'gelizare rtgnum Dti . D.*f. • quo fttp- 
plrcfo not libtratot perducot Filiui Det od re- 
gnum cctlorum , qutd nebis pracjlarc dgne- 
lur &e. 

IV. pag. J5- Tiactatus varii Theologico- 
Morales line ullo titulo. Inc Dieit Aagufii- 
nut primo de Libero Arbitrio , qaod decii & 
ftudiofi qatnto remoiiores fanl a lobe tcrreno , 
tanto megit & numeram & fopientittm cum i- 
pja virtate contuentur . Def. item boflif laiat 
frtitcr coKcndocfl & repeliendo temotio , qaia 
n w dimiitet unumqucmque noflrum lcntare , qui 
i/lttm tentavit , qui erot vinute potentior , ar- 
lis pugnae ptrittor , fpititualibut trmis mutti- 
tier , cr nou ctctdit vulntrttut , ficut primat 
hmo. A^itur autem, praeter varias SS. PP. 
fcntcntias cxp!icatas,dc munditia cordis , de 

con- 

in* \. Mcccviri. VitJ. Vjhellom Tcb-.d VI. pag. 119.tr 
l om. VIU. pag i+j. Digitized by Google i 3 o 129 Plvt. XVII Sin. Ccu. VIII. X. 

confcieattaef uritu: , de inilericordiie cxhi- . 
bitiooe, de poeniccntia , dc Luna convcrfa- 

tio.ie , ic pacicneia , de puh.de cxtremo ANONYMI COMPTl ATO DTVFRSORVM 
iudcio. de vircutu forririuimis &c. AilG V..L.N iO.tVM «xc. 

V. pag. 71. Ammymi Qua lKonr*Tltcoio« 
gicie djlpuracac. Primi eit , utiu,n p^fit m- 

tilligi llypo/iafis Uivma mmmt ptvftietmtt per- A Konymi Compilirio divcrfcrum arau- 

foumii tiremm/atptm) Soiutio inc. Qtmi (ic vi- A inentorum recol ect.irum .1 divenis iu 

deimr , ifu;a attit Augmfiimut I II. dt irmit.fi tionbus , practio imlice raaceriarum ccr al- 

Pttr nou efl a/;/uiJ aJ feipfum t? ( . Vlrimt . plubi um (0. loc. I uSlum eje tettmm dt fjfr 

Vtrmm damucti , /i daretur eu optio . mat/mt tel/entia a'nu ui . Dell fed i/l.tJ eget iuyi/i- 

aciuali eleflftf omnno nou efe , qua-n fic eljei tione mnion , ./u tm camfa hevuaitt on •itam, 

Sulurio dcC & icteo pmemiat ,& fic glonjicat ut dtStt finem imptmmmi. ExJiot' Ctmptimtt» 

/tnc tmut lii)l lia, jed >.ou fumtt fine 0111:1; dt- quitdam diuerfiuum utgmmtaioimm rtttt/rtTv- 

ledtttttte . Tum vcrCculi : rmm a dveifii duSuriim itt VvJvetfitmtt 0:o- 

fmin Lho ft huu <► ghrim Cfaiflo. tuae , trdiuata Jui, paicte prr KeveremHm 

Qjii faipfit fcnbat & iongo ttmpore vi- l-tatiem ....'..<») Saerae ThroUejat \U. 

vmi. gifrum timfdem Vmvn/hmn d* Ordute Car- 

Omnh qui juratus fuerit illum libium auatbe- mditaium . fcnpta per me F. 1. l'ey de llo- 

tua jtt , qujniam qut non cognofct t« quae rentta Oidinu prunum Mtitorum m Couveuttt 

..... ln his autem verbis abfolvicur pa- Oxontae anno Doutmi MCCCXC//I. die fe- 

Jjina. qmentt frjlum 40. Martytum a,/ laujem Dowi- 

Codcx membranac. M«. in 4. maioriS.ec. ru mtfiri Irfu Cbtifti. Ameu . 
XIII. binis columnis . num. 587. dcugna- Cod mcmbr. Ms. in 4. SiecXIV. exeunris, 

tus. Couliac roliis fcripcis 176". binis columms. incricariifimae fcrLcur.ie , 

num. 559. deiiimacu.. Conilac foliis fcr^tis 

• 113. X. PLVTEVS XVIII. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. X, v. ■<■ C 0 D £ X l A R Z A T Z E L I S ALMANACIJ. C,a\ 
II AR/nrzclis Almanach perpctuum. Ine. 
Qata amiies lomtues uaturaliter fctre 
d fiderant , & maxime ret occultat . 
Def. a primtrpi* ethpfii u/./ue in finem etmi . 
Exp/.ai docirina Canonum juper At uanacb t ee- 
pettutm ommum ptanetai um . Tum. fcqnui<tur 
T'buhe ufuuc ad tincm Codicis . Anooyrni 
Libcr , feu fcriprum fuper Librum T.bu- 
lae Allronomieae . feu litlerum Ar/ar/elis 
Phil^fophi occunic in Codicc VI. Pluc 
XXIX. Catalo-i Tom. II. pag, 8. qusm 
vide. 

Codex membranac. Ms. in fbL maiori 
Sicc. XIII. biniscolumnis , diligentcr e.xara- 
tus, cum citulis rubricris, num. 501. nota- 
tus, Cooilac toiiii fcriptis 00. 

ANON. THEORICA PLANET. THE- 
BITH. BT ARZATZELIS ASTRO- 
NOMICA QVAED.VIVl . 

I. pag. 1. *~p'H^oric3 l'!an:carum. Inc. Cir- 
X cului eceemricus , vrl egttf- 
Cat. Lat. CoJJ. Totn. /V. 

(1) Hunc CodicMl DMm Cl. Lauc. Mcfcus inVi. 
ta Amln. i'n CtnuM. p»g. CCCXLfc 
Nomcn ctaium eB. fat emfpi£t,vel egredkm.s centri Jicittir. D;f, 
& uoa corpora/tier . Tum fubditur : EvpJitii 
Tbrmritm Vianrsarnm . 

II. pag. 7. o. Liber Thcbirh Rcocorah (i) 
de motu oftavae fperac. Inc. langmaiei / e- 
ram ae./uatoiis. D^f. m liuea untueri. Explr- 
cit l.iter Tbebitb de mmu oct.ivae f;ta rar , 
cu;ut mttmt jiguia de/ignatar inbvcjola. Lidc 
fcquicur figura. 

III. pag, 11, Scquuntur Tabulae plurcs, 
qunrum primac inlcribuntur : 

I. Tabula imvtntitmil teruptrii Dtivuni no- 
firi lefu Cbnfii . 

II. Tabula inventionit tempotit Aielum. 

III. Tatmla invcutiomtt ttmpcris Altxau.iii 
Regis Graecorum . 

ir. Tahula mventiovis temporis Gezdajirt 
Rtgis Perfarum &c. 

IV. pag. 8y. Canones A/arr/elis fupcr 
Cibulas Toleranas. Inc, Quot. am cu.u//ur ac- 
cr/fioais, temporil mctitur Jp.it ium , laelc/liam 
tuoiuum dicbiuam qu.terenuliui , etut pumo 
rattootcunii tuveji i^anda . DeT. yo- giaJumn. 
I V. pag. fl) De co >!iquiil 
B4g. }. llLt. i. attijimus Cau!c{i Tem. II. Digitized by «3» BlBLIOTIJECAE SANCTAE CrVCIS »13 €mt. 
Ul, V, pEg. iij. Almanach praefiti Iudaci 
de iMonte Pcfuhno perpetuum , Ut in Co- 
riice fupcriorc. ubi dicitur ArzetzeUt . Tum 
fubdirur : ExpUcit dotlnne m Almenaccum 
ftrfttuum . Inde fequuntur tabuhe plures 
ufque ad fincm Codicis. 

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
ineuntis.cuminitialibus aliquot auratis& CO* 
loratis, ticulis rubricatis . num. 592. defigna- 
tus. Ccm(Uc foliis fcriptis 178. 

ALGORISMVS. ET IO. DE S\CRO- 
BOiCO TRACTATVS VARII. I. pag. 1. A Lgorifmus . Cre ratio nume- 
J\ ratvdi . ut in Codice XV. Plu- 
tei XXIX. Catalogi Tom. II. pag. 3+ §, I. 

II. pag. 8. Magitlri loannis dc Sacro- 
bofco TrjiMrus dc Sphacra , ut in Codice 
XXXVUI. PluceiXXlX. ibid. pag. 54- § t 

III. pag. 15. b. Eiuldem Computus. Inc. 
Computet tfi faeniie confidereni lempeia tx 
Stlil & l.unae moitbui . L)ef. 

Ettkfyt Cbrifti quod not binc fruflifice- 

ExpUcii Computui Magifiri Joonnh de Secro- 
hfco. 

IV. pag. |t. Canon in Kalendarium Lin- 
colnienfis. Inc. Ad babendam notitiam butut 
Keiendetii fcttndum , qued 19. litieret elpbo- 
btii &c- W Inde fequuntur Tabulac duode- 
cim Menfium. 

V. pag. 59. Traftatus Quadrantis fecun- 
dum modernos. Inc. Gtomttricae duae funt 
forttt , ibeonca t & pracltta . Def. & produ- 
dum dabit capacitaiem . Explicii Tradatut Qut- 
oWantit, cui adiiciuntur Tabuhe quaeihm. 

VI. pag. 68. TraLtartis Aflrohbii. Inc. 
Scito , ifuod Afiroiabium efi nomen Graectm , 
cuiui inttrprtiatio tfi accepiio Jltllerum . Dif, 
talu tfi comparetio /Jaturae luae ed p/aniaem. 
Expltcu PrcHtce A/helabii, 

VII. pag. 90. Theorica phncrarum , & 
primo dc theorica motus Solis & circuli e- 
ius. Inc Circulut eccevtricui vel egrejfae cu- 
fpidit , vei egredieniii centri dicttur . Dcf. con- 
fidtreto titulo eggrtgoti , out rtfidui . Habctur 
etiam in Codicc fupcriore $. I. fcd hcic in 
fine longior Tra&arus . 

VIII. pag. 10 1. h. Liber Thebit Bcnco- 
rath filii Chore de motu oaavae fphaerae , 
ut ibid. $ II. 

IX pag. {o6. b. Eiufdem Liber de iis 
quae indigent expofitione, anrequam legatur 
Almagettum . Inc. Atquator diti tft circului 
rtaior , qm dtfcribttur fuptr dooi peltt . DeC 
out ptopmqut oppofitioni Solti , ertint tunc re- 
trogredi. Explicit Tbebit . 

X. pag. in. b. Eiufdcm de recta imaai- 
nacionc.SphaeracCaeleflis, ut in Codice III. (0 Occtirrit *'i»m in Codic* XXIV. Platti XXX. 
C«.!. f i T. m II. n»j. »,. $. VII. De kcc 
li-iuid altig mut ibid. p«g. (7. not. 1. cu Plut. XXIX. Catalogi Tom. cir. pag. 6.$. V. 

XI. pag. 114. Eiufdem de quantitatibus 
Stellarum. Inc. Pioiemeeut & eln fepieulti 
pojutrunt corput Terroe . Def. ficut fottfi vi- 
deri in fpbaero. 

Codex membranic. Ms. in 4. min. Saec. 
XIV» ineUutis, bmis columnis , cum figurit 
mathematicis & afironomicis , haud inele- 
gantcr delincatis , titulis rubricatis , & i- 
nitialibus coloratis, |n cuius prima pagina 
adcft indiculus eorum, quae io Codice con- 
tinentur , & tabula flellarum rixarum fe- 
cuodum iliflantiam earum ab ccliptica Solis . 
num. yjj. notatus. Copflat fohis fcriptit 

llfi. STATII THEBAIS. STatii Papinii Surculi deNerrona, fivc 
Tholofa digniiTime hurcari Thcbaidos 
Libri XIL ad Dormtianum imperatorem, 
praevio fingulis argumento mctrico , ut in 
Codicc I Plutei XXXVIII. Catalogi Tomo 
II pag. 159. §. I. Adfunt marginales & in- 
terl.ncarcs notulac Fratris Thedaldi de Ca- 
fa, qui totius eriam Codicis vidctur fcriptor, 
quique nomcn fuum ita in flne prodit : Ifle 
Ltber fuit od ufum Frett ii Tbeda/dt de Cofo , 
qutm vivtnt ejjtgnavtt Armerio Fretrum M- 
norntn Fiorentini Conveniui MCCCCVL 

Codex partim membranac (») partim char- 
tac. in fol min. Saec. XV. jneuntis , figuris 
monflruods ad lingulos Libros ornatus , & 
cum iconc Statii in principio , Imperatori 
opus fuum offercnris, oum. 661. deCgnatus , 
Conflat foliis fcriptis 115, ANONYMI TABVLAE ASTRON. TAbulae Aflronomicae Anonymi. In Co- 
dicis regumcnto legitur Prephetio Mer- 
lini , quac inc. Pofi Gelli fugom tn Golliam, 
fuptrbit civitot nomint fui fiumittit oppelieio, 
obfidttur, toto Ligttrio fremit , iefiaretut m 
Tbufcta prolei latfat motris &c. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. min. Saec. 
XIV. cum titulis rubricatis 1 num, 594. t\o- 
tatus . Conllat foliis fcriptis 69. 

GERLANDI. BALDOVINI, BEDAE % 
IO. THEBIT VARIA. J. pag. 1. /^Alendarium Aflronqmicnm 
K-e duodecim Mcnlium, prae- 

vio monito. 

II. pag. p. b. GerhndiTabulac duae, qua- 

rum 

(i) EraTi in m»mhr»n» tncimilor* fcriprati, h«tc 
noT* fup«tindua> eft . cu Digitized by Google l 33 Plvt. XVIII. Sin. Ccd. VI. VII. VIII. tum una infcribirur : llaec tft Taeala frinci- 
paltt, per quam fit Tabala Ctrei Pafcbaht ; 
altera: Comratabula. Tum pag. 10. b. fub- 
iicitur eompoiltio irtarum TabuUrum , & 
primo principaiii, quae incl Ai comfofitio- 
ntm Takalae princifaln GtiUnJt, & Cycli 
Solarit . Dcf. lnitram Domimcalcm tepe- 
ritt . 

IU. pag. ii. t. Traftacus Computi roa- 
nualis Magillri Baldovini de Mardochio con- 
tinens tria Capitula. Primum inc Ad btben- 
in manu prompie in quo die menfit fii . 
«kf. /• tlia anao quolibtt Cbrijli IJ4 IV. pag. 17.*. Compoficio Tabularum Si- 
nigonis. Inc. Sinigonis duat TabuUe fnbfcri- 
piae fic foimantur . Def. ufqut ad odvenmm 
Dommi , & baic dt Tabuln Suigor.it (fic) 
fu'ficiont . 

V. pag. 10. Modus componendi Tabulam 
Bcdae Presbyteri. Iuc. Tabala Btdat fic com- 
fotmar . Ponautur in fuptriori parlt ttonfvcr- 
faliicr &c. Tum fubiicirur ipfa Tabula. 

VI. pag. so. Algorifmus, ut in Cod. III. 
huius Plutei §. I. 

•VII. pair. 29. Computus Magiflri Ioaunis. 
Ibid. §. 111. 

VIII. pag. §9- *. Tractatus Quadraoris. 
Ibid. §. V. 

IX. pag. 69. Theorica Pianetarum . & pri- 
mo de Theorica motus Solis &c Ibid. §. 
VII. 

X. pag. 72. b. Libcr Thcbit dc motu o- 
cUvae Sphaerae . Ibid. §. IX. 

XI. pag. 8;. Eiufdcm Libcr de iis , 
quae indigcnt expofitione, antequam legatur 
Almagcltum. tbid. §. X. 

XII. pag. 80. b. Eiufdem de Imaginarione 
Sphaerac $ Circdcrum eius divcrforum . 
lbid. §. XI. 

XIII. pag. ps. b. Eiufdem de Qujntitati- 
bus Stellarum & PUnetarum. lbid. §. XII. 
Finis timcn diverfus , dclinit enim : modicum 
remanfit . 

XIV. pag. 94. Sequuntur alia manu: 

I. Tebula Jlellarum /ixarum , quat fcnun- 
tur in AJhoUbio , cum graJibut qaibut caclttm 
tntdiant , & cum diflanita earum liisea . 

II. Taiula Magiflri Petri de Datia ad 
fcitnJnm in quo figno fit Luna , & quolibet £g 
anni a media noHe fui incepto . 

III. Canon ad fciendnm diffofitiontm Ta- 
iulat GeilanJi principaln &t. 

ln principio Codicis alia item manu oc- 
currit Art Cylindri , & llorohgium ihueran- 
tium, five viatorum . 

Codcx mcmbranac. Ms. in 8. Sacc. XIV. 
binis columnis , cum titulis rubricatis, ini- 
tialibus coloratis , & figuris m 
haud ineleganrer dcpictis , num. 595. 
tus . Conftat foliis fcriptis 96. ELBVLKASSF.M SLMVTHAR TA- 
CVINVftl SANlTAlIS. TAcuinum Sanitatis in mcdicina ad nar- 
randum (cx res neccdarias, 6t in nar- 
rationc iuvamenti ciburum, & potuum , & 
iiniumenrorum . & nocumentis ipforum , Sc 
in rcmotione nocumcncortim , ioxtl conlilia 
meliorum cx anciquis . Compofuit aurcm 
hunclibrum Elbulkaiicm Elmuthar fllius Da- 
habdim iiiii Bircilan medid de Bcraldach. 
Pr.i^;edic Pro ogus, qui iuc. Tecuitium faui- 
tatit de ftx rtbut quae funt ntctjjartat cuili- 
bet bommi . Dii~. quae narrtbimus tn uluma 
butus libri cum ouxilio Aluffimi. Tum fuLii- 
cirur Tabula Rubricarum. quae continen- 
tur in xu paginis, quac totum Opus com- 
plctluntur . & miteriarum index llphabed 
ordine difpofitus. Rubrica prima , fcu Ca- 
put primum infcribitur: De fiudtbui recen- 
tibnt & torum fpectebui. Vitimum De muta- 
tiamt airil ptr lem/tit, & regionet, & dt 
torrufiioiit terit , & medicamcr.to conira vt- 
uena. Ulud inc. Canonet qaibus nofcuntur nt- 
lurar fieernm &c. Hoe vcro dcf. rogtmut i- 
giiur Deum , ut ferJuctt nos tJ viam congrui- 
tam , & quod frafbeut no! s r::t!!;P.urt boben- 
di notitiam ghrxjlcandt & laudandi eum , ficut 
periinci rr.aieflott fuite . Indc dcclarantur no- 
miwa auftorum , quorum teflimonia adferun- 
tur.Concordat cum cditionc Argentoraccnfi 
apnd Io. Schotcum hdkzxi. fol. a pjg. 5. 
aj pjg. 11«, ubi varias lcctiones Codicem 
inter ac cdirum animadvcrcimus. In calcc 
Coi'icis fcripcor ita fe rubrica prodit : llt 1- 
go faltvatiut de Monsecnpoli hoc Oput Alti(fi- 
mi aiiuiorio fct ipfi. Deo graiiat . 

Codcx mcmbranac. Ms. in fnl. Saec. XIV. 
incuntis, cum tituiis & inicialibus rubrira- 
ris , & coloratis , ac monftruofa piclura in 
principio, num. $9 6 - dcfignacus. Conilat fo- 
liis (cripris 42. AVICENNAE PRACTICA . PRailica Avicennae in deccm partes dif- 
tributa , praevia fingulis Capitum ta- 
btila , ex translatione Conftantini Africani 
Monris Caflincnfis Monachi dc Arabico in 
Latinum. Partis primae Caput I. Dt difpo- 
fitione regendorum fanorum inc. Quia in prtmt 
parttcula uoftri Libri Paniegni , qaat Tbeoric» 
nuncupatnr , diximut rationabiliter , quamum 0- 
portei medicum fcire tc iuielligere . Partisde- 
cimae Caput ulcimum De vinii & tquis can- 
/ciendii dcf. cum of.11 fuerit , falatum & u- 
vam liuies , ante gtrgtriianJum . Exflicii de- 
tiw.a farticult PraHicae Ptuiegni , qui dicitur 
tegnlatit difivfitia lUly filii Abae . Tum fc- 
quuntur fynonyma Hcrbarum ordinealpha- 
1 a be- Gni. 
Vlt. Cad. 
VM. Digitized by Google »35 BlBLIOTHECAE SaNCTAE CrVCIS i 3 6 Cts/. 

u. betico difpoflta , item ex Conlhntini tranf- 
lationc de Arabico in Latinum • Inc. A>ti- 
mifia , idefi mttricaria . ActQia , idrfi Sucus 
pmntllarum tgrefiium &c. Tand-m oceur- 
runt vcrficuli : 

Fmitt Litro fit Itus & gUria Cbriflt . 

Qui fotvi ftcti kenrfatias Dtus tt . A- Codcx membranac. Ms. in fol. Siec. XIII. 
biois columnis . cum tirulis & initiaiibus ru- 
bricatis, num. $97. defignatus. Conftat foliis 
fcriptis 90. BARPTOLEMAEI ANGLICI DE PRO- 
PRIETATIBVS RERVM. FRatris Barptolemaci Anglici , licet no- 
men. non appareat, Opus de Proprie- 
tatibus Rerurn in Libros XIX. clivifum } in 
hoc tamcn Codicc definir jn Libro XVIII. 
Primus Liber inc. Quum prtprietates rerum fr- 
quantur fui/lantias , fttuudum difpefitinem & 
erdmrm /utfiantiorum • Liber XVIII. def. ve- 
meuum viperae fanare ttnfutxit , bxpiicit XYUL 
Liier deuatura hftiamm . Barptolemaeus An- 
glicus de Glanvilla Ord. Min. anno circiter 
, auftor ell huius Opcris impreiri Ar- genrinae mcccclxxxvhi. & alibi . Vide Fa- 
bric. Bibl. Med. Tom. I. p»g. 1 79. 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
cum inicialibus coloratis , num. 5yS. 
lus. ConlUf foJiis fcriptis iiq. FL. IOSEPHI ANTIQVIT. IVDAICAE, 
liT DE VETVSTATE IVDAEOR, L pag. 1. T^Lavii Iofephi Antiquiratum 
X Iudaicarum Libri XX. prae- 
via fingulis Capitum tabula , & Prologo in 
principio, ut in Codicc II. Plutci LXVI. 
CatalogiTom. 1 1. pag. 783. $j. I. 

II. pag. 349. Eiufdem dc vctuftate Iudaeo 
rum Libri II. ut ibid. (• II. 

la primo folia legitur : Ijlr Liier fuit ad u 
fum tratrit Setafliani de Bucrllis , qmi pertt- 
»n Armtrtt Cvaveutus SanQae Crncis de Flf 
reuiit Qidimt Frtirum Mmornm . 

Codex membranac. M$ in fol. maiori Saec. 
XV, fupra quam dici polfic clegantilfimus , 
cum initialibus Librorum auro variifque co- 
loribus cleganter illuminatis , & cum icone 
auftoris in Jjttera initiali, num. 599. 
tys. Conftat foiiU fieriptis 371. t»i. 

jr. PLVTEVS XIX. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. IX. C 0 P B X l 

FL. IOSEPHI ANTIQ^IVDAICAE, ET DE VETVST, IVDAEOR. cu 
11. L pag. 1. lT^Livii Iofcphi Antiquiratam 
Iudaicarum Libri XX. prae- 
via (ingulis Capitum tabu- 
la.& Praefatione, ut in Codicc IL Plutei 
LXVI. Catal. Tom. II. pag. 783. $. I. 

II. pag. aio. Eiuldem de vetuftatc ludaeo- 
rum Libri II. ut in cir, Cod. §. II, In calcc 
poftremi Libn lcgitur ; Explitit Uber fecun- 
dus Flavii lofepbi d* vemfitte ludatorum . 

Codcx mcrobran. Ms. it\ fol. maiori Sacc 
XI. binis columnis, cum initialibus pittis , 
& titulis rubricatis, ab alia mamr, fed an- 
tiqua in fme fupplctus. num. jpo. defigna- 
tus. Conftat foliis fcriptis 2*4. FL. IOSEPHI DE BELLO IVDAICO. FLavii Iofcphi de Bellr» lurlaico Libri 
VII. cum Prologo. ut in Codicc VI. Plutei LXVl. Catal. Tom. II. pag. 785. 
$ II. In primo folio legirur : lfie Liier fuis ai 
ufum Froith Tiedoidi dt Cafa , quem viveut 
ajftgnavtt Armaiio Floremiui Cenvemus anne 

Demini MCCCCX. die XIV. Dtcemkris. 

Cod<* membranac. Ms. in foL min. binis 
columnis. Saec. XV. incuntis ,. cum titulis 
6t initialibus rubricatis , num. tJoi, noca- 
tus. Conftat foliis fcriptis l|* EGESIPPVS DE EXCIDIO 
HIEROSOL. EGefippl do Excidio Hierofolymitano Li- 
bri V. anepigraphi , cum Prologo , 
ut in Codicc I. Plutci LXVI. Catal. Tomo 
II. pag. 781. §. II. 

In prima pagina adnotatum eft: Ifie Uitr 
fuit ad ufum Frairit Seitftiaui de Butellts . 
qui persines Armtrit Cenvenlui StnQte Crutis 
de Florentia Ord-nis Fratrum Almorum . 
Codcx mcmbranac. Ms. in 4 Saec. XV. 

elt- cw. Digitized by Googl *37 Plvt. XIX Sin. «intiifimus , cum initialibus auratis & colo- 
raris. Conftat fobis fcriptis np. 

i 

FL. IOSEPHI DE CAPTIVIT. IVD. 
ET DE VETVSTATE IVD. i 3 8 cu 

IV. K jpi-a' I. pag. i. 

X' ftoriographi de Captivitite 
Iudaica , in quo feptcm continentur Libri , 
ut in Cod. II. huius Plutei . In fine legicur : 
Explicit Liber feptimut Flavii lefrpbi de Cf 
fiivitate Iniatca IX. Kal. Novemhit MCCCC- 
LV, iie Venerit de fero per NB. Finit . 

II. pag. 20}. Eiufdemde Veruftate Iudaee- 
rum Libri II. ut in Cod. I. huius Plutei §. II. 
Heic tamen praemittitur D. H.eronymi cc- 
ftimoaium de Iofepho . 

In primo folio lcgirur : Ifle Liber fkit ai 
ttfum Fratrit Sebaftiani ie Buceilii , qmi perti- 
net A'mario Conventut SonSae Crutit it FIo- 
tenna Oriinit Aliuerum . 

Codex membranaccus Ms. in fol Ssee. 
XV. eleganriflimus, cum initialibus auracis 
& coloraris , & Summariis aliquoc margina- 
libus , num. <5oo. notatus. Conftat foliis icri- 
ptis U4- EVSEBII HIST. ECCLES. RVF1NO 
INTERPRETE , ET CHRONIC4 
MARTINIANA. I, pag. i. "CVfebii Caefarienlis Epifcopi 

X2i Hiftoria Ecclefiaftica Libris 
XI. a Rufino Presbytero e Gracco in Latinum 
traduQa, cum ipllus Rufini Pracrarione , uc 
in Codice XII. Plutei LXVII. Catalogi Tom. 

II. pag. 813. $. I. 

II. pag. 75. Hymnus ad Deiparam . 
& Ielum verlibus xcvi. lnc. 

Qaid miierit , fi Maria dominamr amni- 
but, 

Ex qua nata efl Sepbia rtpromifa Patrh 
bui. 

Qaat lucnna , lux , & via tfl ptrtgri- 
nmttibut ? 

Semptr ergo bentdiQa fit Regiaa Vtrginum , 
Vefte Solh tnt amiOa , ferent ventre Do- 

Nul/a taln eft confiSo fro falnte bomi- 
mm. Vallarfii tditio . Coa IV. V. VI. 

Di(. 

SU foft Cbaftam laui Mjrise fingulari Vlr- 
£'«i, 

Stellae clarar, matri piae , genhrici Do- 
mini , 

Per quam falut noftrae viae patet omai 

bmniai . 

III. pag. 77. Chronica Marriniana , feu 
Martini PoloniOrd. Pracdicarorum , cui prae- 
mitticur Njtitia Ecclefurum Vrbis , & Epi- 
fcopacuum Oibis Chriiliani . Concordat 
quoad Prooemium, Prolegomcna , & inicium 
ucriufque Chronici , Pontificum fcilicec , & 
Imperarorum , cum Codice XLVIU. Plurei 
LXV. Cacalogi Tom. II. pag. 70"o". Finis ve- 
rodiverfus; Chronicon enim Poncificum de- 
linir in Nicolao III. qui ibi dicitur fedifte 
annos III. & Chronicon Imperatorum deli- 
nit in Frcderico II. cuius ultima verba funt: 
Rex etiam Navarrae , qui tnfiimui ie Afnca 
procefferat in Siciham venient , eft iefunQui . 

Codex membranac. Ms. in fol. min Siec. 
XIV, binis columnis , duplici manu cxaratus, 
num. 003. notatus . Conftac foliis fcripti, 
118. EVSRBIVS DE TEMPORIBVS CVM 
ADDITIONIBVS HIERONYMI 
LT 1'ROSl'EKl. C)dex eft anepigraphus, fed conrinerEu* 
febii Chronicon . feu Opus de Tempo- 
ribus, a D. Hieronymo Latine rcddit im .& 
cum Additionibus eiufdem Hieronymi , & 
Profperi . Praecedit autem obteftatio exfcri- 
ptoris . & Hieronymi Epiftola ad Viucen- 
tium & Galienum , ut in Codicc XI. Hutei 
LXVH. Catalogi Tom. II. pag 811. $. I. 
cum quo mirifice omnia quoad initium & 
finem concordanc. Hunc Codicem . quoad 
Profperi Chronicon, perpendit clarifs. vir 
Francifcus Antonius Zacharia (») in Excurf. 
Lirtcr. per Italiam Vener. mdccliv. 4. Vol. 
I. pag. 113. feqq. & ex eo leftiones iliquoc 
a Vallarliana inter S. Hieronymi Opera edi- 
tione , quacam Codiccm contulic . difcre- 
pantes , adfcribit , Confularus omnes ad- 
iiciens, ut eas racile quis invenire pollit . 
Has igitur variantes , utpote e Codice opti- umpcas.hoc loco fubiicere o- 
peraepretium duximus(>). Ica igicur habent: Coitx Mt Secuca funt. Confecuta iint. 

Concremato, Romanorum XLI. Gracia- Concremato j Gratianus cum fratre Valen- 
nus cum fratre Valentiniano . riniano XLI. 

Aufonio, & Olybria. 
Etei. Eique. 

Lon- Omit- (1) M>le titnen indicitnr . nmqu: 
XVIII. £JJj in ™' ■ * nomero CCjDB, timquim sd 
(1) Id not »0 

ira in boi locit ■ 

»ct» cfl , Od. 
VI. quii Codicis lcftio- Digitized by Google I IJ9 ElBI40TH£CAE SaNCTAE CrVCIS J40 

yolltrfii editio. jCtde» Mt. 

JLongobirdi ufijue agnofcitur. Qmittit . 

Grtiiano V. & Tbtodofio. 
Ambrofius pro Catholica fide multa fubli- Pro Catho|ica iide multa fublimiter Am- 
miter fcripfit. 1 brofius fcribit. 

Theodoiius ufaut efle negantcm . Omittit. 

Evtgrio & Encberio Cofr. Stagrto , & Eleueerio . ( Codex femper o- 

mittic Cof nifi aliter monucro.) 
Grcgorius ufjue obiit. Qmittit . 

Auionio , & Syagrto Cof. Auiouiuo , & Siagrio . 

XV. quo fuerat fufceptus , die . XV. die , quo fuerat fufceptuj . 

bitfoboude 11. & Satarmno. 
Petronius ufaue moritur . Qmitttt . 

Ricimere, & Cltortb» Cof. Rieomtdt, & Cktrco. 

Syriciu» XXXVI. XXXVI. Scricus . 

Arcadio,& jiautone. 

Toto iam mundo clarus habitat in Beth- , In Bcthlccm toto iam mundo darus ha- 
leem. bitabac. 

Ihnorio Nepott , & Evodio. 
ytleutinitno 111. & Eatropio. 
Tbtodofio 11. & Cyneio . 
InterfeQus eft . E(l interfeftus . 

Timafio & Promoio. 
Longobardi ufque XXXIII. Qmittit . 

Vtlentinitno IV. & Neoterit Cof. Vtlentimtno IV. & Neotbetrio Cof. 

Signum ufjue recoodit . Omittit. 

Tiliano & Symmtcbo.' 
Eugeniu» ufjue ufurpavit . Omittit. 

Arctdio 11. & Rufino . 
Puaui. Perduauj. 
Exitu . ' Exercitu . 

Regnat cum Arcadio. Ciim Arcadio regnar. 

Tbeodofio Ul. & Abmtdtntit'. 
Honorium uf/ue faaae funt. Omitttt. 

Areodio 111. & llonorio. 
Olybrio, & Cenfcrino. Olybrio , & Probhto. 

Eugcnium . Eugenium tyrannum . 

lnfignjs Pocta. 

Regnat. Regnavit. 

Arcedio IV. & Ihnorio 111. 
Terraeniotus ti claret. Omittit. 

Carfario, & Attico." 
Flacilla aJ infignis . Omiitit . 

Uonorio IV. & Eutycbitno Cof. Homrio IV. & Eulitittn . 

Anaftafius XXXVII. Romanae. Rormnac Ecclcfiae epifcopatum xxxvii. 

Ecclellae cpifcopacum tenet annos III. Tenet Anaflafius A. IIL diebus xxir. 
dies xxr. 

Mallio Thcodoro V. C. Cof. Mallio, & Theodoro II. CoC 

[Stilicoue, & Aurelitno. 
Vinceniio & Fravitta Cof. Vntcentio, & Ftbritio. 

Pars eorum. Par». 

Arctdio V. & U t „orio f. 
Pugnatumcii. Pugnatum. 

Innoccntius XXXVIII. Romanae Ecclefiae Romanae Ecclefiae XXXVIIL praeeft E- 
praceft epifcopus. pifcopus Innocentiu». 

Tbeodofio Augufto, & Rumorido. 
Eudoxiae td pofita eft. 8 Omittit . 

Uonorio VI. & Arificneto Cof. Uonorio VI. & Arifioneta Couf. 

Eudoxia td claufic . Omitttt . ' 

St.licoutll.&Anthemio. 
Arctdio VI. & Prth. 
m m , Uonirio VII. Tbtodofio II. 

Ex mfima od nominis. Qmittit. 

Btf Digitized by Google 141 Plvt. XIX Sin. Cou. VI. 

VaUmfii tditit . Codcx Ms. 142 Qccupaverunt. 

Orbis quondam victrix . 
Quod & Caufla fuit. Bajfo & PbiHppt. 
Jkntnt VIII. & Jtx„.hffo m. 

Occuparunc, 
JF/avit Vmrtnt V. C Lonf. 

0 Mtttf . 

Quod in 

Tbttdtfit Augnfit IV. LmtfuUiu fitt, 
li-tritlX. & TbetW* V. Ctf 
Maceria fuit, 
Lutiam V. CU. Cofi 
Iovinut. Laviuus. 
ln Gallia . Id Gallias. 

Exeruit • Exerit , 

Ctnfiantit V. C. Confnlt, Confiantit vtrt Ctnf. 

In Gallia. In GaJJiis. 

fJtmrit X. Tbttdtfi» Vi. 
AdHifpaniam. Ad Hifpanias. 

Tbttdtfit VII. & palladit. 
Reddidit. Reddit, 

Zoiimus xxxix. Romanac Ecclefiae Epifco- Romanae Ecclefiac Epifcopatum xxxix. fu- patum fufcipit 
Ditbu» vni. 
A fontifke, 

Triumphani Romam. 

Pelagianis devotilTime. 
ccxvn. 

Scxto Nonas Iulias. 
Bonifacius ad diebus vi. 

Conihmius . Ei 

Aquitauia fcipit Zolimus. 
Diebus ix. 
A Papa. 
Utntrit XI. & Ctnfianut II. 

Romam triumphans. 
Htntrit XU. & Tbttdtfit VW. 

Dcvotiftime Pelagianis . 
ccxiv. 
Omittit. 
Omtttn. 
Maximo & Plinta. 

Romae XU Epifcopatum agit Bonifitius 
A. 111. menf. VtO, dieb. vi. Conftantius . 
Eidem . 
Aquitanica . 
JericM & En/iatbit. 

XIII. & Thttdofi* IX. 
iant , & Afclepitdoit . 

CaeleftinusXLI, Romanac EccleGac praefi- Romanae Ecclefiac XLl. praefidec Epifco- 
det Epifcopus . pus Caeleflinus. 

Pracfuit . Praeerat 
Theodofius regnavit. Regnavit Theodofius. 

Ctfiim, & ViQtrt. 
Tbetdofio XI. & Valtntiniant . 

Praefumere . 
Archila . 

Tbttdofit XII. & Valentimant Aagnfit II. 
llitrit, & Ardaburt. 

Dum Bonifacium . 
Obfident . 
Tranfit . 
ftiitt, & Taurt, 

Non etiam Deum . 
Fhrtntit, e> Ditnyfit. 

FaQus eft ex agrkola . 
Pelagiani Epifcopi. 
Infinuatione. 
Ad aftionem . 
Tbtodtfit XIII. & Vslentittiano III. 

Egrunnitum . 
Safii & Amiocbt . 
Attio & Valerit. 

Superavifiet . 

TLtt- Aflumere . 
Arelas , Cum 
Obfiderent. 
Tranfiit. 

Non Deum. 

Fiftus eft. Agrkola. 
Epifcopi Pelagiani. 
Inftmulac Et Grumnitum . 
Superaflet . Bibliothecae Sanctae Crvcis Vaikrfii edutt . Codt» Mi. >44 Maxima ad Jiabetur. Per trigctium. 
iii Idus Pcbruarii Hippone 

SeJibus vicina fuis. 

Vcrric. 

lmplcvic. 

Piraticam barbarorum. 

Eutyckiui . 
Eut ychii . 

Nwc «lco , ut apparcc . Auxiliantibus . 
AtclcnCiiis . 
Ds rcij;ciiooe . 
1 idclis. 
Hiberur, 
Vaiibus . 

DXXCV. alias DXXCIII. 
Valcnnmano V. Augufio , & 
Gratia. 

Adduclus. 
Barbarcs . 

Cyr» V. C. Confule. 
Areobi *da & Anaxilla . 

Dia/cort & Eudoxw Coff. 
Dc po^ularione. 
Partium . 
Enam aliis. 

Maximt 11. & Tatttno Ci>Jf 
Turpirufincm. 
Patehi-lum cft. 
lnduiiriim.' 
Jmitati. 

Bledam. Tbtodofio XIV. & Marimo . 

Omiuu. ' 

Afare , & A<tvl>.uJj . 
TktoJofio XV. & Va/eotiu a„» W. 

Pcr tr.'Cntium, Hippoae i i. Idus Februarias . 

IfidotO, & SmaKHt. 

Vicin» fcdibus fuis . 
Verterit. 
Implcverit . 
Attio II. & SigtfiuUn. 

Piir>ticum barbarum. 
i Eucitius. 
Euticii . 

Idco, ut appiret , non. 
Tbeodofio XVL & W«- 
TbaHafi* XVII. w />]i°. 

Auxiii ir b.us. 
H relaocnlis. 
Dci.ctioiie. 
Fidvlis , &. 
Hib.bitur. 
Valii . 
DJLXXXV. 

Ce/f. l a/emimant Augufio \'. & Aoatbtiit . 

0*inft . , 
Abdudus. 
. i Barlvirum . 

Cyt* ven Confu/e, 
Ariobindo & Aiiliia. 

/ y f<oto, & Ltndofit Con. 
Populaeione. 
Provi.iciaium. 
Etiim ab aiiis. 

Alaxuno II. 6- Pqerit Ctn. 
Turjyi'udincs . 
Piuudurn lic . 
Induiiria . 

Mut-ti,. 

1ktr.hfi» XVIlh & Alimt . 

Bkbam. 
Yahuiniaio VI. & AWe. 

llit fintt l't>fer f.tfl Ilitroaymum . Interim moucndus eft Lcftot in hoc Co- 
tlicc annos mundi adfcrtpKM eflc matgini, 
Conlulibus nempe Antonio, & Syaario an- 
nos V:>lxx. , Conful bus Arcadio I 1 . ci: Rufi- 
no annos Alundi y..Lxxx. & tic deincei s 
in finpula doccnnia , quanobrem Colll Ma- 
ximo H. & Parcrno , fcu. ut Inbec Codex , 
Pacerio. not.ntur anni mundi "Vutxxx. 

Codcx mrmbr.nac. Ms. in 4. S.ur. XIV. 
cx.-untis, niridill mus , cum titulis nil ritatis. 
num. 60+. nocacus. Co.iftac foiiisfcriptis 75. 

T. LIVII DECAS I. III.ETINITIVMIV. VJJ. 1* P"2' r T"'I t i Eivii Patnini ab ViLc 
1 condica Libri X. feu Decai 
prima , uc in Codicc I. Plucei LXlil. C*ca- logi Tom. II. pac. <»8j. H.ic autcm ad cal- 

cem lc;-irur fcuuc is monitum ab alia , ut vi- 
dccur mar.u sriicc^um: luter d:cem fi 'tucedew- 
1(1. Ci" df.Crm fifiientii Ubrtt , drbtnt effi de- 
cem alii l.ihi,& JorieXX, de loc etfdet/t M- 
io Sanmtico , ouod durav t ftrt fer ceutwu an- 
not, ex </«'/.-<< rrfitmt adbnc fttft ijuin,/utfg>n- 
ta . Itein de flimt bello 1'umco , quod //. ; ' 
$aunittet,& dumit aunit XXIII. J><m 
gtjin aboiwn XXIII. anmtum, qut finxenmt 
mttr frieJilnm primum bellum Pttuicum, & 
fectmium . de </uo ag iur in ifiit dtcem Lthit 
fetfttentikat. Et fie dtfunt tic (lifiaiije uens- 
gtutafix tnmtwm , vei eitca. Et ,jw)d ttafit, 
< fl • ett m, u»ae iefnntur /u:-ta Lilio VII. 
eii uibe ttudttt Clp. Maiorji juii hirc b.*J^ , 
& !.!(:. u X. t.a;<. Supcrilcs ctiam nunc , & 
/..>.'."• v ( . Et infra Ltb. III. de ticlU 1'uti- 
(o Cap. Hbfliil l } opuli Uomani ihnnibal , c> Digitized by Google 145 Plw. XIX Six. Cod. Vli. VilL IX. lll I.iiit X. cJ fi.tetr. Ccp. Ita dimilfi, & in Frcof- 
re.j I.tri ftimi de ItrlU M-t.t.fvntco. 

II. pa». 1 1<<. Eiuldcm iic C.cu.i.'.-) B:Uo 
Punico , f.u D.xas tertu , pracvia Cl| tum 
tabula. ut i.i Cod. lll. Pluu-i LXUI. toc. 
cit. pag. <3.^fi. 

III. | i> 138. Eiufdcm dc Billo Mr.cedo- 
nico, fcu D.cadis qumae Libri duo priores 
antummodo, quorum fecundus eil tmpcrfc- 
flus, dellnirenimin vcrbis: nejue ega CLum 

txfs$»*vi,fid quae paullo bq- 

tc ibem occurruar. 

Cock-x membrinac Ms in foL S>cc. XIV. 
Iiinis columnis, cum Sumnmiis , & corrc 
ftinnibus aliquot mirjhalibus, num. 605. 
notatus . ConlUt foliis icripcis 1$+ T. LIVII DECAS III. 'T^Iii Livii Patavini HifloriographJ cxccl- 
X lenrilfi ni dc fcrundo lij! > Punico Li- 
bri X. fcu D.-.-as III. ut ia Coriicc fuperiore 
5. II. 

I ii fine lc^irur; Fvlicit d'c:mut &• nhi- 
tttn I.>btr ttrtiat /Vri ae. I.ivti . Det granai . 
Amett.fimt» de XX 111. Martii MCCCCW. 

heitim Dtt gtttitt . .Irren. prit.io ."'.ir.-M 

ijlio Staec atii adlcripri fur.t: l/ie fjttrjmt 
t:l ttfuin l Utrti Stia/Hani dt Bttttllit , t]<ti 
f-irinet Armar-e Convr.tus Senflae CftUtl dt 
H-ieitta Oidntt Frattum Mnirum. 

Corlex mcmbranic. .Vs. in foL Sicc. XV. 
nitkHfGmitS , cum iait slibus Librorum , & 
Capirum auro, variilque coloribus luculcn- 
ier depictis , num. fjcc5. nocacus . Conflat fo- 
liis fctiptis 197. 145 L. ANXAEI ELORI , SEXTI RVFI, 
LT IVSTINI EPITOMAE. LVcii Acnaei Flori F.piroma de 
Tirc TtoUvio.ut h Cud. Xll. 
Piutoi LXIIl. Catalo^i To.m. II. pag. «oo. 
§ II. 

II. pag. j 7 . i. Alia Epitoma Tiri Li.ii 
.-!) Vrbc conriira , aucc jre Sexro Rufo , iicec 
in Codice nomen njn adpareac, ur h Cod. 
JX. Plotci LXIII. CatalOi>i Tom, cit. prg. 
c 89. $. U. IL-ic ramea poftverba f-lwet •'■»• 
uuret deJit , in quilms dcf; ir in tiicto Codi- 
rc IX. luLilwntur Ciput infcriptum Belhm 
F.trmfium , Aanntiuum , Cathcum , quod inc. 
lUQemtt l'opu/» Roman* cum fugnltt gen- 
tturn irc. Dcf. m yHmiet pret/um redegn . 

III pig. ioj. Pompeli Trogl Abbreria- 
ti ), ftw pf>tius lullini E. ifonn Hiilotiatum 
Pompcii Ttoai Libns XLIV. praerio Pro- 
lopo, ui i.i Cudice XI. Plutci LXVL Cata- 
lo< i T'im. cir pag. 787. 

In primo f li. (cripcum eft 1 l/Ie Lihtr 
fmt od »[am fratrit Stteftitmi dt Buetltit , 
qui fertiwt /h wtrm Cottvtutui Suu3ot Ctucif 
dt Ffor. Qed. Frturum Mtuotum, 

< orlex membranae. Ms. i.) 4. S-.cc. XV. 
iiitiiliiiimus 1 eum initiilibus aurstii & colo* 
rat:s, tit clc/a^tiinnii pivlura in pri cipio, 
cum cnrrctli )i)ibu> . additioni!ius in Tro- 
pu.m 1'ompcinm, num, C07, nonru». Con- 
ttlt fj! is fcriptis :jS. Ctt. 
IX. PLVTEVS XX. SIN. CONTIhENS LAT. CODD MSS. XII, C 0 D E X 1. PLINTI SECVMDI NATV.1ALIS HISTORI.V. GAii P.ini. Sct-.i-.cli ICjrunlis Hiiioriac 
Libri XXXVII. pracvia cxictiOima 
tabuh Capitum fingulorum Librorum, 
tribus ar?un»2ntis , & Summariil praediJto- 
rum Librorum , oune nmnia in priorib.j; 
XV 111. Codicii foliis c-mprchenduntur . A 
folio XIX. incipit Piinii Pricfatio ad Ve- 
fpafianum lmpcrarorem . Conord3nt omnia 
cum Codke III. Plutci LXXXTI. Cataloci 
Tomo fuperiore pa;% iK3. Finis timcn to- 
tius Ofjcris in hnc eA duobus verfibui brc- 
vior, dcfinit cnim in verbis : Expenmenta 
fturttut tmdu CCttfittnt , frnr.um penJire, ad- 
tcripto in marsinc sb 1 alia manu: irpvt. 
Tum fubiicitur :Qmt Phni, S. N. fJf. XXXI II. 
Ce;. Lat. Cedd. Tom. IV. & uhimtit t>rum fui cmitintntur Liirantm f*- 
flictt felictttr. 

Codcx mcmbranac. Ms. infil. miioriSiec. 
XV. mirae pulcricudinis & elcca itiae , cum 
jnirialibus Capitum , c< Summuiis in mir;i- 
ne rubricatis, initiilibus vero Librnrum su- 
r >, variifque coloribus miriticc illuminitis i 
& cum pulchcrrima piclura in principio , 
t;u -c totum f.rme rrarpinem impkt, ubi ti- 
tulus Operis aur.is lirtcris to:t:s cfl exara- 
lus , num. 6oij. dcli^natus. Coc.;l-t foliis 
fcripcis ^06. K PAVL- Digitized by Google «47 BlBLIOTIlECAE SANCTAE CrVCIS I48 PAVLL.VS ORQSIV5, SOLINVS, 
ET EViROPIVi». u. C,4. 
JJI. L pag. 1. pAulli Oro/ii Hifloriacum ai 
X tiqttacum, live Kominorui an- 

iqitarum, iive Komioorum 
adverfus Paganos Libri VJI. ut in Codice 
XXXV. PluteiLXV. Cinlogi Tom. II. pag. 
75<5- §• XIV. Hcic Giiguli LUiri in Capica 
dividuntur, quoium Summaria rubrica <unt 
cxarata. 

II. pag. 5<5. C. Iulii Sr>Iini. llve Gram- 
matici, Pol>hiflor ab ipfo cditus, & reco- 
gnitus de polito orl.is tetrarum, & de GngU« 
lis mirabilibus, quae in mundo lubcitur. 
1'racccdit Epiilola anepigrapha , qtnc in c- 
ditiooe alias cicata infcrtbicur AmSit fno; 
tum Capitum Tabula , & alccr Hrologus. 
ut io CrjJ. XIX. Plutci LXVL Catalo^i lom. 
cir. pag. 791. §■ VI. 

III. pag. 81. Hilloriae Rnminae Li>>ri XV. 
quorum primi X. funt Lutropii , alii qui.i- 
que funt Paulli Diaconi, quorum quiatUS 
cil impetfecrus , & deli.iic in Capite de !«■ 
peratore Liccrio , cc in vcrbis : Ufittft ptr 
Afortcum ac tndigcrttum d.vifi dttrtvtrunt , 
ui uttam.jue rempul/.ctm , idtjt Fridrgtnut 

. H.bes intc^rum hoc Opiis in 

Codice XXXV. Plutei LXV. Catalogi Tom. 
cit. pag. 755. J. XIII. ' 

Codex mcmbranac. Ms in fol. max. Sacc. 
XI. ineunris , binis colutnnis , optimac notae , 
cum initialibus Librorum, tk. Capitum . «Sc 
titulis rubricatisj & cum plollis mtrginali- 
bus , quae vidcntur manu l'r. Thedaltli dc 
Cafa, in quo puncla tancummodo, eaquc 
frequcnrilTima , pro vicpilis idhibcntur : ", 
num. 610. notatus . CotkAat foliis fcriptis 
104. SVETONII VITAE XII. 

CALSARVM. GAii Svctonii 
cim Cacfan Tranquilli de Vita rluode- 
irum Libri XII. ut alibi . Tum 
fubixiuncur verfus de eorumdcm vita , lon- 
gitudine rcgni corum, & de finibus eorum, 
quos alibi notavimus, quiquc in hoc Codi- 
cc nomen Sidonii praefeferunt. Adfunt fcho- 
lia brcvia Fratris Thedaldi dc Cafa (0, tk 
Graeca vcrba , quae in tcr.tu maioribus lit- 
teris, & parumcatiigate confcripta adferun- 
tur, in marginc manu forte eiufdcm Th: 
daldi quam correcWimc Graccc & Latine 
repctuntur. 

Codex membranac. Ms. in fo!. Stc. XtM. 
exeuntis. binis columnis, cum tituiis &ini- 
tialibus rubricatis , & quanthijuj i^iinrs. 
num.dii.de/ignatus. ConlUt ibiiis fu, ptis 
1 1 1. 

(•) Memorjrar hie CoifX » Cl. Larir. M H-<5 i« tit» 
(>) I:> cll m CikIicj.IVJ cuui{.-o,ium;in/;i, ALIVD EXEMPLAR. SVetonii Tranqnilli Vitac XII. Caefarum, 
uc in Codicc fupcriore i heic tamen fune 
anejngraphae , & fpatia ad Gracca verba 
fupplcoda rclifta funt. 

ln prima pagina lccirur : lfle Liber fttit 
ai ufitn liairit Sthuf/tam de Duce/lit , aui 
fertinet Armario Cottvemus Sanflae Ciucn de 
tkter.ua Oidmit trairum Minutum. 

Codcx membranac. Ms. ia foJ. min. Saec. 
XV. mirae pulcntudinis , cum initialibus 
auratis c< coloratis, num. 612. antiquitus 
no:atus. Coollat foliis fcriptis ■}■'. PLVTARCHI VITAE QVAFDAM, 
BT LEONARDI ARR&TINI 
CICLRO NOVVS. PLutarchi Vitae XI. a yariis auctoribus 
c Graccoin Latiuum tianslatac, & qui- 
dem h jc ordine : 

I. pag. 1. Dcmoflhenis Vira Lconirdo Ar- 
rctino in;erprete, ut in Codice XXVTI. Plu- 
tei LXV. Catalogi Tom. II. pag. 747.$. XII. 

II. pag. 1 1. Ciceronis Vita per cumdcm 
Lconardum tradafil (*) cum P.ologo ad Ni- 
colaum Niceolum, ut in Codice I. Plutci 
LIl. Catnlogi Tom. cir. pag. 541. §. I. 

III. pag. 33. M. Antcnii Vita pcr cum- 
dcm traducta cum Prologo ad Coiuccium 
Silutatum , uc in Cotiice X. eiufdem Plutei 
loc. cit pag. 5 «3. §. II. 

IV. pag. 70. b. Pvrrhi Vita per eumdm 
tradu^i , ut in Codice XXVI. Piutci LXV. 
loc. cit. pag. 745. § XXIV. 

V. pig. 00. Paulh Acmilii Vira eodcm in- 
terprete , ut in diJto Codice loc. cit. pag. 
744 XXI. 

VI. pag. io5. Tibsrii & C.ii Graccho- 
rum Vitie, codem intcrprctc, ut ibid. pag. 
745. §• XXlll. 

yil. pag. iti, Sertorii Vita co<'em 
interprcte , cum Proiogo ad Antonium Lu- 
fcum, ut in Codice XX VII. eiuldem Plucci 
loc. cit. pag. 74<5. §. IV. 

VIII. pag. 135. Catonis Vticenfis Vita , 
interprcte, Jicet nomcn aoi apparcac , L-:j- 
nardo Iurtiniano, ut in diclo Codice XXVII. 
loc. cit. pag. 7^7. §• X. 

IX. pag. 1C4. b. A'.exandri Magni Macc- 
donum Regis Vita , intcrprctc Guarino Ve- 
roncnlc. ut i.i Codicc XXIV. eiufdem Plu- 
tei loc. cir. pag. 737. §. I. 

X. pag. 207. t. C. lulii Caeftris Vita eo- 
dcm interprcte. Ibid. pag. 738. § II. 

XI. pag. 141. Arididis Vita interprete 
Francifco " Barbaro Veueto , cum Prooemio 

ad 

Ambi»fii CtnuU. p>(. C.i 

JK. fod. Digitized by Google »49 Plvt. XX. Sw. Cod. V. VI. VII. VIII. IX- 150 aJ Zichiiiam Dirbarum . Ibid. §. III. 

XII. pag. 164. >. M. Catonis Gembrini 
Vita. feu cooiparacion s pats altcra, & cx- 
trcma, codcm intcrprcrc . Ibid. §. IV. & V. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. Sacc XV. 
niirac puicricudinis 3c clcgintiae, cuni ir,i- 
thlibus Librorum licteris ,auro, variiiquc co- 
loribus rfepiftis, num. 613. uotatus . ConiUt 
foliis fcriptis 107. Cobribus itluminatis, ubi cnt flerr.ma pof- 
1'cflorii i i ciicc primae pagioae, quod dcin- 
de ab Impia rr.anu recifura fuit, num. 615. 
ootatus. Confiat fuiiis lcriptis tpo. SAI.LVSTII BELLVM CATILIN. 
ET IVGVRTH L. FLORl 
EIHTOME. VTTAE DIVERSORVM PRINCIPVM , 
ET TYRANNORVM AB HA- 
DRI.iNO VSQVE AD N'V- 
MLRIANVM, C yi' f~*^ A Romnnorum Impcratorum, & eo- 
" vj rum qui tcnuerunt , feu inraferunt 
Rcmpublicam, confcripta a divcrfis auctori- 
bus ab Hadriano ufque ad Numerianum, 
ut in Codice XXXI. Plutei LXIIL Catalogi 
Tom. II. pi;T. 703. Tum fubiicitur epir ; ra- 
plic: Exptictnni gefia Jtvtrforum Prtnci;>:t<n , 
& Tyrannorum , qut Rjmenam Rempnblicsm 
Itnucrmt , feu mvajeiunt ab UaJrtano nfifat 
itii S.imtnanum ; ac praeterea Index Viia- 
rum lingulorum Principum adkfto auclo- 
rum nomine . 

Coricx mcmbranac. Ms. in 4. Saec XIV, 
CXeuotis 1 manu Fnrris Thedaldi dc Cafa 
examus , cum S;immariis & nomlis margi- 
niiiuus ciufdem , ticulis ct initialibus rubri- 
catis , ubi animadvertas , vcculliori crafa 
fcriptura , hanc novam fuille fupcrindu- 
cbm . Conflac foliis fcriptis 105. C. IVLII CAESARIS COMMENTARIA , r*-f I. pag. I. /~\ Iulii Caefiri-i Commenrario- 
*P \~t rum Uclli Gallici Libri VIII. 

appofita Cenforis nata, quae ita h3bet: lu- 

titli Ctlfui V. C. tmendavtt ('), ut in Cod. 

X. Plnrei LXVHLCatalogi Tomo II. pag. 

8 4 i. §. I. 

II. pn^. 117. />. F.iuldemCommentariorum 
Bdli Civiiis Libri III. ut ibirf. $. IL 

III. pag. 14:. b. A. Hircii Co.nmentario- 
rum Bclli Alexandrini Libcr. Ibid. $ III. 

IV. pa<?. \6o Eiuldcm Commentarbrum 
Be.li Africani Libcr. Ibid. §. IV. 

V. par> 180. b. Liuldem Commcntuio- 
rum Belii Hifpanienus Libcr. ibid. $. V. 

Lcjirur ad csicem Codlcis : Manu Ser 
Frar.cfii Str Bsufilii alim Domiui Pieri de 
Coniugtt Not. /'/ii . •. VulitrrM. ej! tfftStts. In 
prima autem pagba adfcribicur : /jle Ltber 
Jfuit ad uf.itr. Fratrit Sebafiieui dt Buctlin, 
atti fertmtt Armano Convtntut Sauciae Ciucit 
de Flortnita Ord. Mtnoium. 

Codcx mcmbramc. Ms. in 4. &>ec. XV. 
elcg.intillimus, cum initialibusauru , variifqtte L pag. I. Crifpi Sallullii LibcrdcCon- Oa\ 

V-i iurationj Catiliaae , ut a- yiil ' 

libi. 

II. pij. Ip. Eiufdcm d? Bjlb Iugurthino 
Libcr. uc aJibi. In linc tcgitur: Explicit Li- 
btr SaHufiii de Dcllo lugui tliuo . Dto laus & 
gloriit tmrn . Et firiftm ptr mt Verdianum 
Str Dvnati de Samlo Mimait Not. fub anno 
Dwituicae Intarn. MCCCCquarto de mtnft A- 
prilii , dum tfficio fungtkar m Ca/lilione Flo- 
rtntino cum Antonio de DavtKzalts , tunc Po- 
ttfiate & l'rotc8ore nteo . 

III. pag. 57. L. Flori Epitome HilWhe 
Rommaeruc in Cod. IX. Plut. XIX fupr; 
pag. i^tf. §. Lln finclcpuntur hi vcrilculi 

St poj/em, ventrande parms, piaecurre- 
re Titi 

Cafira Livi , dum bc!h kt^o VbarfaEca , 

Vtllt !ll 

Ouo nullut melitts, breviut ,vci chrim in- 
quit, 

Ergo tu::nt Lucitim HgWtrh mit:ere Tio- lfie Liier tfl viti VtttMtu Str Denati e!m 
Ser laciki de Sanilo Miuictt in GraamatitM- 
/tf.lt fiitJ, iit:s . 

Si qms htvtttiat, ei rtJJst pro air.trt 
Dti i 

Et fi tim firciat, anbo f:ii lutuiua ptr- 
dai. 

Indc ariiiciunrur fcholia quaedim, quibus 
explicatur quid fit Itgio , mamifalat , cobert, 
turma &c 

Codex mcrrbranac. Ms. in 4. S:cc. XV. 
incuntis. cum ncculis marpinalibus . num, 
616. delianatas. Coniht foiiis fcriptis iox. VALERIVS MAXIMVS, ET VEGETIVS 
DE RE MILITAIvI. I, pag. 1. T TAlerii Maximi Factorum fV. 

V Dictorum Mcmorabi ium Li- 
bri IX. cum PneHtione, utalibi innuimus. 
In fine lcgitur : Valtrii Max-imi DtBoiam 
M:motebiiium , & FaBorum Libtr IX. tttfB- 
tit. Tum haec adnonrio : h bnc Likrt l a- 
Itrii Maximi fmtt vnlle L.XX. Exempla , 
vclcirca, partiui plus, vel winnt , Indc fe- 
qucns diilichnn ita infcriptum: Vcrfus Diebo- 
li coiura Manfredum : 

Charoltts tirbe ruet . ipfo ntn fratft/e di- 
gr.a . K 1 Xun- (1) H.tc Ccnforii Igbfciipiio etiitn fciaftuibiii Likrij ipjiafit» cft. 151 Bibliothecae Sanctae Crvcjs M. 

x. cu 

XI Muadut adoralit A.juilae vtdricia figna . 
Tindc-tn poft indicem Capitum Librorum 
IX. Valerii Maximi fubiicitur explicatio Itt- 
pra adlatorum carminum, 

[L pag. 107. Flavii Vegetii Renati viri 
illuft.-is de Re Militari Libri IV. pnevio i- 
pforum Summinj, Capitum clencho , 6c 
Frologo.urinCodice XXXIX. Plutci XXXIX. 
Catalogi Tom. II pag. Ji6. $. 1. In calce 
legitur : F/avus (fic) Futroptut emendavtt fine 
exemplario Ctnflanitnopo/im Conjule Valtmtma- 
no Aaguflo Stptimo & Aiiem (fic). Tum 
repetitur titulus: Flauti Vegetti Renati vtri 
ilhjlnt Liter IV. txplicit JeLcitcr . Deo gru- 
nai. Amen. 

Codex membranac. Ms. in 4. Sacc. XIV. 
exeuntis , binis columnis , duplici minu , 
cum titulis rubricatis, & initialibus colora- 
tis ; necnou fcholiis ixcorrectionibus in mar- 
gine, varia manu, num. 617. notatus . Con- 
flat foliis fcriptis 131. VALERIVS MAXIMVS , ET SALLVSTIt 
BELLVM CATIUN. ET IVGVRTH. L pag. 1. "1 TAIerii Maximi Factorum & 
V Di&orum Memorabilium Li- 
bri IX. cum Praefatione , & Capitum tabu- 
la , Libris fingulis pracmifla , primo exccpto , 
ut in Codice fupcriore §■ I. 

II. pag. izj. Salluftii Libcr Bctli Catili- 
narii, ut in Codice VIII, huius Plutei §. I. 

III. pag. 1J5, Eiuldcm Libcr tugurthini, 
cum Prologo , ut ibid. §. U. In fine lcgun- 
tur verliculi : 

Qu i cnpit ignotum &c. 
ut alibi : tum alia manu index Librorum 
Valerii Maximi. 

Codcx membrannc. Ms. in 4. Sasc. XIV. 
ineuntis, binis COhimnil , cum tiruiis rabli- 
catis, & fcholii» aliquot marginalibus , num. 
tfip. defignatus. Comlat foliis fcriptis itfo. FLORI , RVFI. ET IVSTINl 
EPITOMAE. I. pag, 1. T Vcii Annaei Flori Epiroma 
I— i de Tito Livio, ut in Cod. 
IX. Plutei XIX. fupra pag. 146. §. I. 

II, pag. jo. k. Titi Livii Epiroma ab Vr- 
be condita , a Libro I. ad CXXXIX aufto- 
re Scxto Rufo. Ibid. §. II. Hoic tamen de- 
linitin verbis : bonores itdtt . Tum fubditurt 
Expiicitmt Perioctae omwum Lttrorum 'Fituit- 
vti (Gc) at Vrte Cotsdua. Deo grauas. A- III. pag. 54. Pompcii Tro«i Libri XLIV. 
Rcrum Romanarum, leu lulii.ii Epitoma in (0 Cc-fMi.nd-.il elT r iOe Codrr cum altrro , nari- 
ter men l .t mro rjrji.l.roque uu..rAirnrm continrn- 
re.nii- pnraitm tucr.r Fr.trii Thrdaldi de C.f. , 
tja.qu« patcro trinporc in Bibliollicci rrconditus Me- 151 

Pompcium Troguitii cum Prologo . Ibitl. 
$. III. in fine adlcriptum cfi : Pompeti Trogi 
Ltttr XLIV. /etteiter exp/.ctl , MM 4t Incain. 
Dei MLCCCV. 

Cndtx membranac. Ms. in 4. nuioriSaec. 
XV. ineuntis. nitktUTtriius . cum titulis & i- 
nitialibus rubricatis , num. 61 9, notatus . 
Conftat foliis fcriptts 160, QVAESTIONES DE PAVPERTATE 
CHRISTI, ET APOSTOLORVM. I. pag. 1. "pRoceflus, &? ordo acerrimae 
X. quaeflionis de paupertate 
Chrifli , & Apoflolorum , ortae , ac difputatae 
in Curia Apollolica Avenioncnfi, intcr loan- 
ncm XXII. Romanum Pontilicem , Ludovi- 
cum Bavarum Romanorum Impcratorcm. 
Michaelem n\s Caefcna Miniilrum Genera- 
lem Ordinis Minorum , & Gerardum Odonis , 
alterum, Michaele dcpolito, eiuftlem Ordi- 
nis Miniltrum Gcneralcm , additis Ioannis 
Papae Decrctalibus , Impcratoris Ludovici 
Diplomatibus, Michaelis, & Gerardi iirreris, 
& allegatio.iibus , ab anno Chrifti mcccxxii. 
ufque ad annum mcccxxxiv. (i) Praecedit o- 
rigo huius quaeftionis, quae inc. Qnomam 
/tcnndum Apoflolun igttotans iguoralttur , & 
/ecundam Augufltnum , & tnra , tguorantit craf- 
/a & /upina , /eu affeflata , non txeufat ptitns , 
/td accu/ai , idro. tg* Frattr N. Ordiais Mi- 
norum , cupicus ta.qaoe de quatfltont orta tem- 
pore Domini hannis Papae XXII. dt panper- 
tate Cbn/li & Apoflolornns etus gtfla & fada 
/unt ,pro,& comlra , & caufat geflornm & fa- 
Qoium rxprimtre. DeC. & putltce promulga- 
vtl forruam huiufmodt contiventem . Tum fe- 
quitur Bulla infcripta : ioannti Epifcopm ftr- 
vui /erxnrum Dtt ad perpttuam rei mtmot iam . 
(Juia nounum.]uam , quod comtihtra pto/uturum 
crtdtdtt , /alfejueui txperitniia noctvnm ofltu- 
dit &c. Tota haec colleftio dcfinit: 1 
boereiicum at omnitui Caibolicii evttamd 
& poenet , & [tnitntias tdttas conlra batrtiicoi 
mCBftifi . Inde fequjtur Summarium totius 
Opcris, fcu monumentorum omnium, quae 
huiufce difputationis caufla prodicrunt , e- 
lcnchus, qui quum recenfionis vicem gerat , 
in medium totus a nobis profcrtur. lta igi- 
tur habct: 

In boc volumitst coniinentur omnia, quat bic 
inferius per ordinem defcribuntur . 

Primo fonitur mosivum , unde quaejlio 
dt poapertttie Cbri/Jt & Apojhlorum fuit 
ventiloia in Cnria Avinianii . Quoniam fccun- 
dum Apoltolum ignotaos igaoraUcuT ■ 

Sujpcnfij DtcretmSi 1 Exiir qui fcminat &c. 
fttU per hanuem PP. Ioanncs Epifcopus &c. 
Quia nonmimo^uam quod cot.icclura profu- 
turum credidit • 

D>- 

dicea .in rt nonc conqoieic.it Plot. XVII. Cod. XX|X. 
immbr. in 4. cuiui recrnrionrm ride Catalogi Tom- I. 
T»g )(>, & feqq. C.nfule Laorentium MeiiW in Vit» taa\ 
XU. Digitized by Google 15.? Plvt. XX. ! 

Dettrmiuetio Capituli generalit Ordimt Mi- 
n-num ctUbr.ui Ptiuju dt paupertate Cbrifii 
& Apojlahrum. Vniverlls C hriitifidelibus &c 
Fratcr Michael &c. Noveritis quod nos aa- 
no Domini mcccxxu. &c 

Dfttrmmutto JpectaHt Generalis Minifiri cum 
quibufJam Magiflris & Bacbalarm in jaaa 
faginn de quatfhune pratdifla . Vniverlis prae- 
fcntes littcras infpccturis Fntres MichaelOr- 
dinis Frarrum Minorum Generalis , Guilel- 
mus Angliac &c Noveriiis quod nos An. 
Dymini mccocxii. Indidr. II. 

Prima Dtcretal.i Domim loannit PP. XXII. 
improbafva dtitrniiuaiionis praedtdae . loan- 
nes Epifcopus &c. Ad conditorcm Canonum 
non eii dubium perrinere. 

Apptl/ano Fratrit Bonagratiae Procnratorii 
Ordinis M>norum in Romana Curia contra di- 
Qam Decretalem . In nomine Domini noflri 
lefu Chriili, anno a Nati»ir. Domini mccc- 
xxih Veftrac lignificat San&itati Frater Bo- 
nagratia. 

ConeBi» <ir roboratio praediBae Decretatis 
Domini hannis Ad conditorem. Ioannes Epi- 
fcopus &c Ad conditorem Canonum &c. 

AiecunJa Dfcretain Domini loannis PP. 
XXII. loanncs Epifcopus &c. Quum inter 
nonnullos v.ros lcholaiticos &c. 

Appellatio Domim Lndovict ante Regis Ro- 
manomm a loarnie PP. XXII. ctmtra duas 
Decritales praedidas . Nos Ludovicus Dci 
gratia Francorum Rex femper Augurtus pro- 
ponimus contra loanncm , qui fe dicit Pl>. 
XXII. 

Tertia Decretatis Domini hannis PP. XXII. 
Ioannes Epifcopus &c. Quia quorumdam 
mentes fic patcr mendacii dicitur cxcae- 
calTe &c. 

Littera, quam m<fis loannes PP. Fratri Mi- 
cbaili GeneraJt Minor. citando ipfum ad Cu- 
nam. Lnnnes Epifcopus fervtis fervorum 
Di\ dilcfto (ilio Michaeli&cQuum propter 
aliqua ncgotia &c. 

Quotnodo loannes PP. reprehendit Fratrem 
Micbaelem G'neralem Minijlrnm, maxime de 
littera facla in Capilnlo Ptrnftno , & quomodo 
idtm Grntralit ftti re/Iitit in facie . 

Apprllatio foltmnii Fratris Micbaelis Gene- 
ralii Minornm a hamt PP. praediflo . In no- 
mine Domini amen , anno Domini mcccxxviii. 
lndit. XI. in Civirate Pifana &c 

Qjaedam Irx generalii Lndovici anlt Im- 
feratorii , praecipue ctmtra baereiicoi . Ludovi- 
cus D.-i gratia Romanorum Imperator & 
femper Auguftus &c. Omncm totius Reipu- 
blicac curam &c 

Stnttntia , quam tulit Ludovicut ante Impe- 
rator contra ioannem PP. XXII. deponeni i- 
pfum de Papatu. Ludovicus Dci gratia Ro- 
manorum Imperator & femper Auguflus &c. 
Vniver(is& fmgulis Ecclefiarum Praelatis&c 

Smtentia depofitionis Fratrit MicbaeUs ab 
afficioGeneralis Miaijlerti , qaamtulit comraeum 
loannrt PP. praedidat . Ioannes Epifcopus&c. 
Dudum ad noflri Apoftolatus auditum. IN. CCD. XII- 154 

Littera txcufitoria Fratrii Michailit Gene- 
rain , ,/uam per uiurn Oidnrm dejlmavii , ex- 
fltcamdt caujfam ftu recefjut de Curta . Vniver- 
lis Miuiilris.Cullodibus.Guardianis&c. Fra- 
tcr Michael eiufdcm Ordinis &c. luris Di- 
vi»i & humani Jcgibus admonemur &c 

AfftUaiia abbievtata . extratla dt appel/atio- 
ne pro/ixa fuperius mtmorata . In nomme Pa- 
tris , & Filii . & Spiritus Sanfti amen, anno 
D >mini mcccxxviii. &c 

Qppofitionts ,quat fadae funt , quod Genera/it 
Minoium non potnit nte apptllare a Papa.cum 
refponfionibus ad eaf.lrm . Prima oppofitio eft . 
Quum lccundum lcges &c Sccunda oppofi- 
tio eft . Quum dicitur quod folummodo 
Conci>ium Gcnerale &c. Tertia oppolitioeft. 
Quam faciunt adverfirii verintis &c 

Lttttra , quam Frater Micboel Gtntralii mi- 
jtl per ordmem ad imprdiendum Capitulum Pa- 
ttfitnfe . VniverCs Fratiibus Ord. Fratrum 
Minor. &c Frater eiufdcm Ordinis &c 
Quum fecundum regulam noftram &c 

Alltgationes quorumdam Magijlrorum, quod 
Congregatio fafla Parifiut , & depvfitto Fiatrit 
Micbaelit Gtneralit , & iulluutio Fratris Ge- 
raldi &c.fa(Iain diBa Cougregatione non jue~ 
runt alicutut reburis , vtl momenti , iudicto juo . 
Alleaariones Religiofirum virorum Fratrum 
H:nrici de Thalcm , Francifci de Aelculo 
Guillelmi &c 

Qjtarta Decretalit Domiui loarmit PP. XXII. 
refpondendo ad appcllationem JaJ.im cvntrs 
eum per Generalrm Mtnornm . Ioannes Kpi- 
fcopus &c. Quia vir reprobus Michael dc 
Cacfcna . 

Appel/atio faHa in Monasbo contra ditlat 
quatuor Dtcrttalti Domini hannii PP. XXII. 
ln nomine Patris & Filii & Sf-iritu Eti 
iimen. Anno a Nacivitaie Domini mcccxxx. 
Indict. XIII. in Monacho.in D>m> l-ratrurn 
Minorum. Venerabilis & Rcligiolus vir Fra- 
ter Michacl &c 

Quaedam publice fredicata ftr hanntm PP. 
XXII. cnm tmpiobationibui eorumJrm . Gau- 
dete in Domino fcmpcr» itcrum dico gau- 
dcte &c 

Ltttera admmhoria , quam Frater Micbacl 
ante Gmeraltt Mmifier , mi/tt per totnm 0 ,it- 
ntm . VniverGs & lingulis Miniftris &c. Fra- 
tcr Michact &c Chrirtianae /idei fundamcn- 
tum, & fundan;r &c 

/Mtera excufaioria & admonitoria , quatn 
Frater Micbael mtftt ad Congrtgatioatm fa- 
Ham Ptrpiniani fer Fratrem Gera/dum Geue- 
raltm Mmi/irum. Vnivcrlis Fratribus Ordinis 
Minorum in proximo futuro Fcfto Pcnt. ia 
Pcrpiniano congregandis . 

Lutera , qnam mifit Fraier Gtraldus Gene- 
ratii Ordiuit Mniorum Fratri Micbaili eiuf- 
dem Ordrnit ante Gtnerali. Quid nitcris bo- 
nam oftendere viam tuam. 

Littera refponfiva Fiatrii MtcbneHt ad lit- 
leram Fratru GeralJi Generaln Mtu.jlri OiJh 
mt Mmorum . Tcfte Salomonc per patientiam 
cognofcitur vii viri. *$$ BlBLlOTHECAE SANCTAE CrVCIS i S 6 /I; pcihtit frsiris Bonagratiae Ptocuratoris 
Qrd.utt M:r.»um, qitoj pmtejiatio , qutm Jici- 
ittr fetiffi htustei PP. tt> CoufijUrto de qui- 
bttjjjm ttb eo publtce , & plurtet prarJicatii , n. n 
excufut eitttt tl Latrrft qmi/uomoJo . Anno a 
N.-.tuicatc LV.mini MCCCXXXty. i. dorno F/a 
trnm Minoruni dd Monacho ibi l-ratcr U> 
na^ratia dc Pcrjjnno >S.c. 

II. parj. 169. b. Aliud fcriptu-n <Ic cadcm 
tc. Ir.c (hjjn.ifii , ut at: LeoPufU, qmi tlic. , 
tjtinm ftfeft , ai trnrt utu recocai . Qe£ «jjmo- 
Jcii miferitt nojlrat , trtf pio nolu Pairetti , 

quta beasa iiia pieejeutia V'dctur 

aliquid delidcrari . 

In calcc G-dicis hoc mcinumcn:um ac?ili- 
tum cft : Ahho DtOtiui MDXVii. dxt 11. h 
11:1 tn fejio Peutettfiei, fedenle Ltont X. tufu 
eiut congregatse fuul ctr.uei feflae Eeats Fren- 
cifci Uomae , videlicet Minnum Convtutiialtui.i , 
qm c Beut freisciflt trigmem vere frtxtrtvl, 
e/ur.e.lam a!t/i feiia fretrum de f timil.a , Jiee 
de Btilia, vel de Q'ferva<t:iu a vtilgeribus nt:n- 
ctpata , t/ui tempote Luteuii IV. fub t/uojjn 
fratte A''tieito de Surtcatst epojiaterutit , *y 
Jefla Am.1J. 0rum, Chienotum , Caputitrut.t , 
SanJi Lvatigtiii , & ifitinitrtm , Cf hc fub 
fpecie rejbrmqiienil , & uuitsh Ordinil . Aiiuijil 1 
Conventutics boriati Ji.,;t e Pontifice , ut indttl- tii & prtvilegiis QrJiui ttaceffii pcr tntncs <*■*- 
tecefforei renuntitrent , qui reutteuttl , iitlf.i j*o 
eiegerutit jtbi cttput , qtii libei ; O" fpiMC tmues 
Couvtntruns iu R. Magijlrum A-tttniaia Jlfyri- 
cum de Cberfio , tltnc Provinciete SuoBi Anis- 
r.it Mtu.firum , que.11 Pouttfex ithit appeliuii 
Mugifitum Gtutrclm Ordiwi ■ Ceteree vryt 
fcilae elegcrunt quemJar.t fraiietn Chifitfbt- 
rwn de fjritvtt, quem voluir uuu^.tri Mim- 
jfrum Gaieralem ioiiui Qrdiuit, o - fic falius 
efi Ordo praepofieius, stt q ii trui.t Mintjiri, 
fieiatS ftcaiii.cr e conlta, 6' ffV ertiil pripti 
fkrens 9fm$mt, & t conna. Uatc tutem t- 
mn a prccuravis fpiritut juperbicc & ambtih- 
titi , meJtt fpiritM tjnnitite ; & fic ptuliatim 
tdimpteittr propbetta a liev. Magijiro Barptf 
It.nttt de Pijn tn Coifottnitatitui Jefctipta, 
quee taiis tfi : veuient Frttiet fut iiomint Ob- 
t : -uttiae ,ftfla dttbtiictt . </isae trit defiruBit 
Or.iinitxj- Rehgtttdi. Kogetur ti^o Deus , ut 
paivum gtrgcm Cvr.vcntuct ' um prdefeTVfi, & 
Jet fibi reqmem in dtehu wtlh . Frmer Petrut 
d.- I errtttiova 'fbctlogHl iisJ.gnm laec pofie. ts 
ticdid 1 . 

Codcx mcnbranac. Ms. in 4. Sacc. XIV. 
bioiscolumntSi brevutrs lirr.rii cxiratus , 
cjm i :iii;!.uus cvtor-itis . Co.J.hc foliisfc.ri- 
ftii i-i. PLVTEVS XXI. SIN. CONT1NEN3 LAT. CGDD. MSS. X. C 0 D E X I. SPECVLVM PAVLLINI. Sfcculum PaulJini (0, five Snyrica rc- 
rum gcflarum Mumii, initio <Sc finc mu- 
tila , cum indicc Cipitum, & Ueru :i 
r.otibilium sd caJcem. Incipit a temporiims 

ALrahae, c'c a vcrbis tam laia 

fecundum hjephum , us eam de prjp/ tdfpick 1- 
nbui longitujo viiteretur in mhutl , fuit euit.it 
hngituJo quatuor mtlta psffuum , ftcunJam ii 

• quento vero turrit elevabatur , tan- 

to jirmgebatur , ne in pjrte mUfK* dttHturet. 
lndc fcquitur Caput II. quod infcribitur : 
De divtfione lieguttum & UttitsutM tn tret 

M App-I!»t Pa.illir.ui hilf<:,am fu»m Sntyries . 
quaU dieit h.ft^rum milcollim .wlnti pcr litiirum coi»- 
Eiihm , Si:yi»u Paatlini ne-mon*it Cotdeeiui Sihnarai 
»n Epiltula id Icannem Perdintndur.t <!.' I.rrdia ('.*■ 
ftelianum Empoftje, rfe •>«■* Cl. I^iir. Mchin in viu 
Ambrofii Cimildulenlii paj; tuttftru, ODCLR, i <:m . 
ixiii Execrpt. quacd.m ad NicoUum IV. Foutificrrji 
rpct.nti» m lnc. m pr. tulit rt h .e Cr dice Vir Cl, 
ffr. Antonnii Feli» Malhaciu. nu-n. IV. p:» Itt*. 
le^. App-ndic s Monumcm< rum Vccn:m . tj-jiS.i! eiuf. 
•mromlficil vit.m t|> || ri. ytr.u H^co fcrip:»::! 
llMllravii Sinr mtS p ir.r.t. hu.ic pMiUHiura Ordinii 
MuMfw, Satyiie.e. live MificeUw tUftorbF aartVn , 
™ , . B ' "l?" V.-nrtiim , oui = nnn nrccxw. cl, 'i... 
fm Ep.fc.put PuicuWMi.cuitM mcnrit.,.em facit Fer- 
d.n.ndii. \ c licl!iu. Tom. VI. | ti i.« Surtt 17«, 
*d>t. fcctjuiU» , vium<ic» in.i...ri;e pttJiJit" i . . .- /!i/;rr . Vkimum C.pur inlcriptuo) 

De Aiu/lct a.l mtnsssa applictm , & qmbufdttni 
inciJti.tibtii , it.l lc llib^t: Ci.tru l tuuc i<i !■ 

sttltt Gcido Arretsmtts, huer nusfitti notaiffi- 
mm, 111 loc tiians p!\ : /vfoplis piaffcrtuihs , 
t/uoJ ignttas ct.r.ittt . tsiam /aeit faciliui dijctstt 
per tius rrguhi , qutm vtce mtgtfiri, eut ptr 
uftttn ulicuiui mjliumenti ; tittm VI. vfl f,H<i~ 
Its moJulationi ap/ojitit ad VI. voccs . vti pt~ 
sas, qutti mufice mrrguleriter recipit prr ficXU- 
rai d-gttorutn htvie meuut dtfiits8tt per tnte- 
grum dypefim f e tculst & autiius rvgrruni h, 

ttu- 

ScrirtDrs. V^net».« vir Cl Irann-. dc A"i" l' s , T— 
bm II. raj;. jc. Etjo rero ctmiiccrent , P.utlintin hi- 
fti.ricu.*n , R-..raanu • fuiff^ ex Ct.!umnvn!i f.n<il.i,Le* 
gi enim «n t.r d.ce m mbr»n.eco in f I. CiMir.lltrC.O 
ntftrae D. M,-ci BptnN Uut P> itTii Bracciolii.i td I»- 
r.l.um Bracc:l.-.i.n I.nucnfem , d.ia.n Fi.-renii.e die iv. 
Marlli NCCCC-.mu. In li.c er.im rr*ti;.n. dr lanui a 
I' c .ii d r. r> u, tv IV Sig. hcitnm ^li.nacinm Gsnbli- 
Cenlrn ah er> aljatnm. inrjuit P< e.jim : aW idtt» tjr 
Prrri.Vv . < ' 'J r ..<• itlf.ril .Oriinit Mimirun rt fi- 
tUil'* Co.'*w.. v/,r(<rf , fai iti::Tj:i e% Litrtt tatL-.1~ ;i 
'• . • •'. .". • ••' tlmif.teinm (>,',"..• ••.•<■ Piiu/iT.-v» 
ttmrtltth. lie htc, aliiliaile huiil, ItlftccitU C. d:ci- 
I 01 ar>il hattttnt Ant- Felit Matkaoiw in Pr»cf>"r..-.c 
»1 > . n NlcotaiV. «titatn Tiui »ucci.xi. mt. ]■• ;•;?. 
i.<l. Digitized by Google '57 Plvt. XXI. Sin. Ccd. I. IL 111. IV. V- 158 tenfe , & rem':ffe , & elevatione . & deprcjfiotte 
earumdem VI. vtcum . I» Aftilta , ut an Sigi- 
beriui , ertt quaedam jlatua niattitvrta , firrt 
Ctput ebeneum circulum ..... 

PoA tabulam Rerum Notabilium p. 149. b. 
lcgitur: IJle l.tbei fiiu uJ ujum ReveienJi Pt- 
trn Iratrii Tbeda/di de Cafa , quem dum vi- 
veret aljignavit aimarto fianum Mnurum de 
Fhrentia anno Ihmini MCCtCVI. Ac tandcm 
poft aliam Tabulam, exl.ibentem Evange- 
liorum initia , quac per totum annum in 
dicbus Dorrtiniois ac Feriis leguntur, appo- 
ititur epi^raphc : Speculum Ptullm , five Sa- 
tyriea rerum griltrum Mundi ,ejl ad ujam fra- 
trii Tbedaidi de Mucelto Oid. MiKOium. 

Ccdcx membranac. Ms. in fol. maiori Saec. 
XIV. ineuntis , binis columnis. cum titulis 
rubric.tis , & initialibus coloratis, cum pi- 
fturis rudibus in calce paginarum , quibus 
ada veteris ac mvi Focderis delineata ex 
hibentur, quarum nonnullae r.b impia ma- 
nu rccifae funr, num. 610. deligiiatus. Con- 
fUt foliis fcriptis 150. FR. BARPTOLEM AEVS ANGLICVS 
DE PKOPRIETATIBVS RERVM . VETERVM HISTOIUAR. EPlTOME. NOt.-t>ilium Hifljriirum Epitomata , tam 
in T. 1! i iru-nr ) vctcri , qmm in novo , 
ab initio mundi ufque ad tempora Bonifaci 
VIII. feu potius fpcculum Paullini (■), de 
quo fupra Codice I. Prooemium inc frtgrt- 
dtiur quafi aurora con/urgent . pef. fed mier 
amlei fabulai defutamur. Chronicon inc. /* 
pnncifio fecundum Dionyfiim XII. de Divmit 
Komimiui , laudare not couveuit eum , qui ejl 
in/iiulurum nominum , Dcf. bic Bonjaciui duni 
Ltgatoi tni/it m frtncttm , & in Angliam , 
videlicet Praeneflmum Albanenfem , quts 
guerra fupertui dcla mier Regem jianctae & 
Comttem Handiiae mmn cre/reiat ; dtcitur au- 
tem bnbmjfe orium , eo quoj Curnei filtam /uam 
filio Regn Anghae daret , Rege Frtnciae itirc 
quifit» . 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec.XIV. 
binis columnis , cum titulis & initialibus CO» 
loratis , in quo defcdus occurrit poll pagi- 
nam 113. num. 613. deiignatus. Conllac i'o* 
Jiis fcriptis 8? r f cu 
111 Ratris Barptolemaei Aaglici de Proprie* 
tatibus Rcrum Libri XIX. (ine ullo ta- 
mcn titulo. Liber 1. inc Qjum proprtettiet 
tnum fubfiamiat fequamur . Liber XIX. dcf. 
Hippocratet , Ifaac , Zeno , Zorea/lres magut . 
IJiorum , & muitorum aliorum in ijiii tibellti 
vrrba in divetfit hm fummatim & brevner 
recttantur , ut patere poteft mtuenti diltgemer . 
Tum fcquitur indcx Capitum. Aliud Exem- 
plar occurrit in Codice IX- Plutei XVIII. 
iiipn pag. 135. ubi tamen in Libro XVIII. 
delinebat. 

Codcx membranac. Ms. in 4. maiori Saec. 
XIV. binis columnis , cum initialibus colo- 
ratis, in quo defcctos occurrit in LibroVIII. 
intcr paginam57. & 59. num. 611. notatus, 
Conflae foliis fcriptis 180, ALIVD EXEMPLAR. T^Rutis Barptolemaei Anglici de Proprie- 
JT tatibus Rerum Libri XIX. ut in Codj- 
ce fupcriore. In fine legirur: Expiicit Tra- 
datui de Reium Naiura , & Pioprietaiibut a. 
Fratre Barptolemaeo Anglic» Ord. Miturum 
tompofitut . 

Me libi devotum factai , Deui tflime, tt- Codex membranac. Ms. in 4. maiori Saec. 
XIV. binis columnis , cum titulis & initia- 
libus coloratis & rubricatis, num. d». de- 
llgnatus . Conflat foliis fcriptis 117. Cl. Ar.t Ftlix (1) M-mont 

• p.g. ANON. CHRONICA IMPERATORViVJ 
Ef PONTltlCVM. I. pag. t. A Nonymi Chronica Imperaro- 
£x rum abQeravnaoad Rodul- 
phum , in XIII. Cearenaria divifa . Praccur- 
rit Prolopus , qui inc. Scrtpiurt ge/la Impera- 
totum /ubtimtutu , nrcnoti C?" fontificum komt- 
norum, btevnatem ac piolixitattm Jevnare con m 
cufttnui. Dcf. ita iue , iuvoctito Deo, ab 0.1 a- 
viano Cae/are , qut primm univerjtiie Romauo' 
rum eji Domimum affequu-ui , fub quo & Mun- 
dt Salcator Cbrtfiut Pomfex nofier Sunmuf 
ffi tempora/tter de Santlifjimt Vtrgtne natui , 
rtaritttonit nojlrae inittt capiamui . Ccnttrna- 
rium primum inc. Oflnvianui de genie 0:1 1. 
via traxit ori^mem. V'*'mum dcf anno Do- 
mtni MCCLXXVlll. & iu ipf* aano ab eodem 
Rodulpbo , pofi fidem bn fradam , miferitoi diter 
recepmi. Adiicirur nota decem perfe/iutio- 
num contra Ecclefnm, quae per lmperato- 
res excitatae fucrunt. 

11. pag. 97. Chronica Romanorum Ponti- 
ficum a S. Petro Apoflolo ad Leoncm fc- 
cundum. Centenarium primum de Kamanis 
Poniiftcibus inc. Veirui nam./ue Afojiolut , Apo- 
Jlolorum prtecipuui, lotmiit fihut , /rtierqut 
Anii ete , provmciae Gah/aeae , vteo Bttbfaide , 
pr.mut in Amiocbena Ecclefia Prteful ', Cente- 
narium oftavum definit in Leone fccundo , 
tcmpore Caroli Magni , & in vcrbis: 
SanSum Ltment um exirt muroi . liic fofi in- 
tiumertt boi.fepultui eft td Santium Pttrum. 

In- 

m Pr«£ U Vit.m Nic0l.1V. PiC. .p>.d P.ullun C»d. 

r. Digitized by Google >59 BlBLlOTHECAB SANCTAE CRVCB : Co CcJ. 
H. In:!c ilij manu n;! ^ttm : llic drfieiunt i/tt ii- 
tjnt Ctt itntiita Pnuijitami Tandcm adicribi- 
tur iniiiculus impcfacQrunt & Poqtifeuni a- 
ln nnnu, cun cpipr.nphe: ad njum Fraunm 
Miaormm PttrvintitM JboftUt» 

Codcx mcrr.bratiac. M*. ii 4. Sirc XIV. 
jnctincis, bir.is co]uHMtt,dup!ici manu.curn 
additi-ir.ihns marainaiibui t num. 614. dcjj- 
giiatus. Conlht folii» fc/iptis 134. IACOBI ACCONF.NSJS IUSTORIA 
HlEKObOLYMlTANA. MAgiflri laccbi 
tlorii IIici. ANQNYMI CJI.l 
UVM, ET onica iMFr.uATO- 

lOMll-iCVJ.J. Vii. ANonymi Ciircr.i.-i Irnpcratoriim , nb O- 
daviaoo ad Rodulphum, Sc Romiob- 
rum Pontiiicu-n , a i>. Pciro ApolloJo ioci- 
picru, & definens in Leoue il uc i:i Cotii- 
ce V. huius Plurei . 

Codcx nicn-.brannc. Ms. io 4. Stcc. XIV. 
! >ini| columni: , cuw ad-iicionibus marginali- 
but, aha manu, titulis rubric.irs. inhia- 
jjlius colontis, num. 616. dcii^iutus. Cor.- 
fllt foliiii fcripcis 150. (0 Ii e(I Aim, CfericU Iritrinf.ii.iriis <U T :r- 
re Or<l r.it l , i»citic».rirurn . de qin. in (!.lii« Chri- 
ili,..» Tim. II. pig. I>ij. e<!iiioni> f.ri:ie:iii'« ».-.. 
ni «i>cc«r. 

1; F. litur lo«nn » Alhemit Fkbriciui r. b lioth. 
M I 'Irm. t. p>£ I. fcril,c.u Acu-n.ini Clfiicuni iu- 

ccjnlTc ChnBctk— fkmn «b »m» «toqr.ii iji.um >-»-, r . 

1« «h oitu ini M i i , e p'»ctr.« d i.lc.it A.f.ni 
ChroruCra «r H.rt..ri«rum Fluribm las ti ii uai.iJ n. 
rjue lic (\>at , CbroiiKun ncai.i* fl..r:£..i;:n c* v.ni- cnr.tr.iis Epifcopi I»i- 
j miuna . ablM c* iata , 
■ fivc dc Mirabiiibus Mnndi, in ftnc inutila , 
pracvia Capkom taboii . & Pratfatione, 
quac inc. Vttfi.jtmm dtthmtt prapttiaiituu i.uui- 
jicttma. Def. Jhtigaat Itfhr mmu/rfJt ftrrit 
ftrptnieit. Jlii1orir>e Carut I. iti.cii, tum : 
Cur Ijnt.tttui Ttnens SanSlam vaiiit ji.-^ril t 
& JkMitrtpt tcfsiut txjttfattit , ioc. Ttna 
StnSt prt w$ nn &t. Capur ulumum , quod 
efl XC. infctiiitum Dt tmtei-.liitti i 4i.ww;/'»« , 
C* iit fetiftnrs D dytni Alttnmitfci , dcllnit 
Imperfccle in vcrbis:«/ mvKramtfira taelejhs 
Jit , 6- tfuid Dti babtat tamitmtm, wn *u- 

ttrn fvtiiiatit tUatn Viile tjuie 

de hsc Hifloria priefati lumus in receiili> 
nc Codicis XXVIII. flut. LXVI. Catjlu-i 
Tom. II. pag. Bot.' §. I. 

Codcx mcmbf" n.ic. Ms. in 4. mii. Sacc, 
XIV. gramliori littcra exaratus, cum titu- 
Jli rohricariti S: initiaiibus coloritii , num. 
d.Jignirus. Co.iftat foiiis fciiptis u,. ADAM . CLEPaCI CLAROMONT. EPISC 
CHRONICA , LEON ! II I X- 
CtRL'TA LX I JOMLi. O&c. J. pag. 1. A D-in, Cleriu Qaromonuni 
A Epiicopi C»), Ctironica , cui 
.':..'.!•;: Srrculttm pf.aritm vntndt (*), in trcs 
Paircs diwfa , quarum tarr.cn ukima in hoc 
Coilicc dclidcr.itur . Praeccd.it Bpitlola Sin- 
tliiiimo Patri & Domino Urccorio (X.) A- 
pollolicie Scdis Summo Ponddci , quae inc 
Qttttuam iuttr taaftt tatioaabiltt . Dcf. «w 
tjjjd voiucrit tftgat , "rf ttttn.jtHU <3). Chro- 
iiici i.tc. I)'tit antt tpntem ii<en dna trtavii* 
Dci". tiiCm tg./ur it Tariarnam gefiit, *S" eo- 
iuiji pmprirtaliltit , «.</•:<• <;i r.d 1 jitiiicm 1 1- 
dtuuduiii . Fieitricaiiaaat ttnJtiMitt» atino Do- 
ttiai X.CCLlV. & tx iist ^accn.ie latpeiia ab 
ifja auno 0fj.1t ed a.inum Dstwnt MCCI.Xl'. 

11 j yaeamu t Imperii d:ix.i.im /icfe./uro- 
dat / '..n iamen usnu 1 lippntuornm iUn.a- 
ism f.w , Cr" Impttit ii.vafb<aiit cr.nni? nomir.e , 
a fnma (ctLtri hlio njtjut ad aliimnm , fcilt' 
trt frfdti.rnmjtturuii.il ftiittin duxinnit bic 
; ntntia ■ JLic m marrijrc Fr. 1'bcdaldi nu< 
r.u adnntatum cfl: II. c iscpn ttttia pari 
0>ern baiat, iefitiwatqn» maita ruina & u- 
iiha . 

II. pa^. ij8. b. iisccrpti ciucd.im Odyf- 
fc.c Hctmcri Latine traducla a Lco::cio Pi- 
hto Thclhloiiiccvli , primo Criccic linjtuao 
i.i Acjiicmi-i riorcnrina Profcflcra , manu 
Frattis Thedaldi dc Cafa («) Inc. In Gayff.a 
li,n.cti Jant XXIV. Lilri, qaarnm prtmni fic 
tniijit : 

Vtmm miii pr.ndt , Alufa , mitliimoiam , 

tjut vtildt rr.ultam 
E< ravii ,pt>'i-/uam f ;:icst Civiiattm Traiet 
.■.'....7) fjtt 1 mntam vijil uries, & intth 
1 &t. a:j. 

It&am 

III. pag« itfi. Hicror.ymi Epiilohc all.re- 
viit c , C'< quicdam si:a cx tiu* Li if.oiis jc- 

cdleaa . 

IV. pag. 107. Notabilia cx M. T. Cice.- 
ronis Quiciii .nibus Tafculai is Scc 

In primo foliotcpitur ; Jjit Liitr fnjt rd ujitm 
Fratrit Tledeldt dt * efa,qtitm tcrsttat affs£ m . ; 
Armarto bratram Mwr. iU Flor. MCCCCVI. 

CodeJi chirttc. Ms. in fol. minotj Sicc. 
XIV. duplici rmnu, qmrum prior , nc i 
quae Chronicon dcicri|>lit , \i.icrur prartclfcl 
Petrarchie, tefle Lmr. Mchoi lcc. ci:. c:.m, 
norulis aiicji» it Ther!i!«!i dcCafa, r.v.in. 617.' 
d.-rji.ttus. Conflat foliis fc.-i-tis 116. 

HI- 

run !iiff..ri.fiim fi.-)ii!.ijt cnnr-.vim • Oenftlf CI L«ur. 
M.liii, i'i \'it, Ambii.rii C:,ni,t.!uicn:i. p.g ccvil. 

ijl IIj.'h Ipifli.',? I»-.-«pt, rju»r.l»m in lurr- 1 
pri:»|c,-e !.ci!>n Q.u-rif,'(Ji itr<li;ii L.lnr.I Torr. I. 
-.-ript. O Jlnil Pr.ciJicstiiurr, p»-. , + a, • t.iii mui:» 
h.l.c.rirr ilr? Arlsma 0'licii. cinliiilc Chti iiicci. 

fc) *l. co f ric primi haufcrir (it.tcf lingu.c e)-- 
m,mt» ! «. Th*a»uiM ,1- <;,... V,J. Anlrcif. Cimi A 
Vu.ni n,g. t,ct\iin. £: ccet. . v. €»a°, 
Vltl. Digitized by Google i5i Plvt. XXI. S:x. Cod. IX X. 16*2 c<i. cu 

X. IIISTORIARVM EPITOME. 

NOrabilium Hiflorhrum Epiromara , fcu 
pouus Spcculum Piullini, ut in Cod. 
IV. huius Plurei . H.-ic tamcn in principio 
multadefunt, & incipit a verbis .... Grr- 
tnams profcBt lntortbui omnei Gtltat imsn- 
dans , ftepiuffur taefit Romamt exetcittbut , a- 
pud A-/uat Sefiias a Marto thttt eji &c Pri 
mum Caput intcgrum iufcribitur De exful 
fiane Ply/cvnis . 

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
binis co umnis, cum rirulis & inirialibus ru- 
bricans, num. 6it. notatus. Con.hr foliis 
fcriptis 137. 

BENVENVn DE RAMBALDIS 
DE IMOLA ROMVLEON. 

Llber Romulconis, five Compendium Hi- 
flotiarum Romanarum pofl cxcidium Troiae, & a condita Vrb; ufque al Di ic'e- 
tian.im Aiuullum. editum & c /nviiituin a 
Mj-M.lro Benvcnuto de Imuli, & in L'ln ■. s 
X. diteltum.cum Prwfjtinae, ur in Codi- 
ce XXIX. Piutci LXVI. Cfttalufi Tomo II. 
pag. Sus. cum talula rerum njt.biium irt 
rinc, quae hif vcrbis expJicit: i/tt lam.a r/l 
manu I ratrn TbrJatJi . Sequtrur deindc rm- 
nu trarris S:bnliini de Bucellii Oidmis Mi- 
norumhoc moiumeiKum: i\>tt entm, gutd 
in 1JI0 L.bro mu/ta fint falfa . & 1uf011e.lt 
vitit firifttntm , </»vd Prtttt TbedalJut ut» tan- 
tum vixit , quoad pttuifftl comgci t . 

Codcx rrumbranac. Ms h 4. maiori Saec. 
XIV. ex.-u.itis , cum initialibus coluraris , 
& noru'is aliquor marginahbut , ubi etafa 
priori fciprura , haec nuva lupeiin^uch c:t . 
num. <5;o. delignatus. ConlUt folus lcii 
ptis J J4> PLVTEVS XXII. SIN. CONTINENS LAT, CODD. MSS. XII. C 0 D E X L SERVIVS IN VIRGILIVM, I. pag. 1. ^lErvii H inorati Gramnmici 
Expofitio in Virgilii Buco 
lica cum Prooemio, ut in 

Codicc I. Plutei XLV. Cat.1l. 3i Tcm. II. 

pa ? . 331- $• t 

II. pag. 14. *. Eiufdcm Expolirio in Vir- 
rjlii Georpicorum Libros IV. item cum Prooc- 
mio , ut ibid. §. II. 

III. pag. 3y. b. Eiufdcm Expodtio in Ae- 
neidus Libros XII. pariter cum Prooemio . 
ut ibid. pag. 334. §. III. Codiccm claudit 
adnotatio brevis grammaricalis ue voce l'e- 
fper, qualis habcb.uur eriam in vctuftiirimo 
Codice XIV. eiufdem Plutei XLV. loc. cit. 
pag. 350. $. VII. 

Codex mcmbranac. Ms. in fol. min. qua- 
drato Saec XI. duobus in principio foliisab 
alia manu Saec. XIII. fupplerus, cum titulis 
rubricatis , & charaftetc maiulculo exararis, 
necnon Graecis vcrbis maiori irem littera ex- 
preflis.quatcrnionibusconflins XXII.cum di- 
midio, numericis notis in cslce (in^ulorum ap- 
pofitis, num. 6}C. defignatus . Conllat foliis 
fcriptis 181. PRISCIANVS DE CONSTRVCTIONE. CmC I. pij. 1. TJRifciani dc Connru^ione Li- 
u - 1 ber XVII. ur in Codico l. Plutci XLVII. Catatosi Tom II. rv% 3*S. 
§ II. ubi d.- Conftru^ioie , feu Ordinacio* 
ne pirtium Oratioi.is Libri II. ii.fcribu.ftur. 

II. p':g. m. Bpifloh 1 feu porius furmu- 
la tellimonialium eorum qui ad Sacerdo- 
tium lunt pron-oti , q:iae ita infcribitur , & 
ir.c. Ch fi.a-iae fttl-giimil ctittori exftiia /Jj- 
trnuo NN. Arcb piaejuli Reveten-ifi. A'.V. F.pi* 
Jetpitt divuwe beiediiatis compeud um frwpj- 
irrnuM.cr vl>jeqiiium nojirae devoiiut::s itfM/'- 
nuiim . I)>im el amas oi/iniurti in /ide Ctrifii 
V^vmium diffufunn fti.it giaiia a.t mtttlM /iri 
confuleudum coida ivjhuat , tuxitet , & ma- 
xteat , praeeiftie ituieit iioiit in dnmo dfdpU' 
nar Cbrijii mititaitibn lamat a /ji«h .■ imil 
Cttliuram fpetia! ns cied.mui mtatcmdem & 
kbertitt ext i/ enJum ; iivaienm g>rx /-ib /'ir,.'.'«- mc cu, tmdti ptfitut nofir.ee ttwwfk' Cat. Lat. Codd. TtW. /*'. rum ht 

lionit exemrlis , & alitintt pttvB hnt iijiitu- 
tui , ri tdistur , & ad f romet ntda d v nu cl a- 
nfinait crebrit fiiccc/fibus tnf nineim .Oujtttum 
iytur paiermtaits afiSu t mln peteie niui- 
fiit , ut E.clcfje nojltae Ctidtnalcm Stbdtff 
tutn nom<ne Petrum ad mfitwrtmJum Sak3 >e 
Rerdtutilfil F.cclrfiae proprio Pzj/vre drfi.tututU 
vv./e Djntinicum vrjtiit pxtitittntbat y.n.eJ te 
C~ doaotivt exh/<ticr.e co.i/ene dittnnr ,/ nr , 
/•"■im dnximm vrfirii vctii ftaatujitti ottur- 
ine t & OffirU pieatttt e<f:fa: trr tunj nt:,e . 
flsmt 't/iiur mfiiae F.cc/^fiie Sul.liunuem vi'' 
ta cy tntrittti tdptimt *t uttum ,Jtpittitif fi*. 
L iitt Digitized by Google BlBLIOTHECAE 

iiit & divinit efertionibm , ui dectt , plen/fi- 
me eiudnum, fttb tuvtnilibut annn ftmlem an - 
mum ge> eniem , nobilitate pullemrm , e/v.jttio w- 
tidum , mente fanum , corpore tmegntm , t bari- 
tate d ffufum , Ecclejiaflicit rradtius cooptauJo , 
ed Sactrdotti culmen compttcmi/ut jibt benedt- 
cJiombui promovcrt cutavimut cfc. R.-liqua , 
quac duas fcrmc paginas implenc , ob oamdos 
charatteres vix amplius legi poflunt. 

Cod.x membranac. Ms. in 4. mio. Siec. 
XI. cum fcholiis mirpinalibus acqucantiquis . 
& prima pagina ab alia rrnuu fuppleta . in 
quo Gracca vcrba fuis locis maiori Jittcra 
adlara videre eft, num. 633. porarus . Con- 
flat foliis lcriptis 113. Sanctae Crvcis 164 

iut 1401. Indc alia manu: Giuliano di Pumi- 
cauo Gno/ami pro. . . . a avttio qurjio Libto tn 

ptrjlo dult' Armario dt Sa>.Oa Ltoct 

Keliqua ob evanidum characlcrcm minime 
lc^i pollunt, 

Codcx membranac. Ms. in 4. min. Sacc. 
XII. ineuntis, cum fchoiiis al.quot in mar- 
gine, & glolfis interlineanbus , & tum ini- 
tulibus rubricaris , & Graccis vcrbis fuis in lo- 
cis maiori littera adictLs, num. 6ji. dcfi- 
gnatus. Conflat foliis fcriptis 100, QVINTILIANVS DE INSTITVTIONE 
OIUJORIA. CoA 

Ul. Od. 
IV. PRISCIANJ ARTIS GRAMMATICAE 
LIBRI XVI. PRifciani Artis Grammaticae Libri XVI. 
praevio Prologo , & Librorum argumen- 
tis. ut in diJoCojicc I. Piucei XLVIl loc. 
cir. pag 387. §• I. Heic tamcn Liber XVI. 
cft imperfectus, & delinic in verbis : AViw 
tqutdtm jacio , equidem facit , tquidtm facit 
dicnnut , & pottf! & a.i pnmam , & Jecun- 
dam , & ad ttrttam tramfetri perfmam ; quod 
miwme fieret , fi t(fet compofiium .... quae 
in difto Codice I. incidunt in pag. 114. li i, 
5. In principi ) adefl ratio numcrandi Grae 
cis litteris, ab unitatc ufque ad dcccc. nec- 
non arbor Nominis variasdivilionc» exhibcns, 
rum hi verficuli : 

Me legat , & Partei.fi teniert vult quii 
ad Artei, 

Me legat , amijuat qui vult profetrt lo- 
qutlai , 

Qui mt non fequ.tur , vult fint Irge 
loqut . 

In littera vero iniria ti Prifcianus fcribens 
repraefcntarur , adfcnpto vtrficulo : 

Sum Romanornm praeccftot Gtammetico- Codcx membran. Ms. in 4. min, Sacc. XI. 
cum fchohis aliquor marginalibus, aeque an- 
tiquis , & initialibus aliquot rudi pcnnicillo 
dclineatis . num. 634. dclignatus , Conflat 
foliis fcriptis 147. 

ALIVD EXEMPLAR, 

5 TJRifciani Cacfarienlis Grammnici Infli- 
X tutionum Grammaticalium Libri XVI. 
ut in Codice fuperiore, Ilcic tamen Liber 
XVI. eft intcger, & concoidat cum ditto 
Codice I. P.ut. XLVII. loc. cir. Clauduntur 
vcro epigraphe.Pn/W Gtamweiicifedecim 
Libri de o3o partibus Orationis finiuvt . 

In fine legirur : Ijlt Ltktr fuit ad nfitm fr*. 
tril Tiedaldt de Cafa, quem vivem a/jiguavit 
Armarto Fratrum Mmorum tlorent. Cuuvett- FAbii Quintiliani dc Inflirutione Oratoria 
Libri XII, cum Prologo, f«g Epiftoli 
Viilorio fuo infcripta , quam fubfcquuntur 
Libforum fini;ulorum argumcnta , ut in Co- 
d.cc VI. PJutci XLVI. Catalogi Tom. IL 
pag. 381. 

In primo folio lcgitur : Ijit Liltr fuh ed 
u/.-tm I rctnt Scbajhant de Bucellit , qui pttii- 
net Atmario Cvnventm Sanflat Crutu dt flo- 
rrntia O. dmii liattum Minnrum , 

Codcx mcmbiannc. Ms. in 4. Saec. XV. 
nitidilhmus . cum elHgie aucloris in princi- 
pio , & initialibus Librorum cSc Capirum lit- 
t.ris auro, variifque coluribus elcganter il- 
Iuminatis , & fpatiis vacuis ad Gracca fup- 
plenda relidis , num. C35. r.otatus. Conllar 
foliis fcriptis 185. DONATVS SVrCR TERENTIVM , DOnati Expefirio in Tercntium , ctim f>V. 
Proocmio, ut in Codicc VIII. Plutci W 
LIII. Catalogi Tom. cit. pag. 604. \iek quo- 
que ad Graccas voccs fupplcndas ipatia va- 
cua relkla fu->t. 

In primn folio lcjitur : Ijit Libtr fuit pd 
ufum iiatris Stlajiiam dtBucellit, qui pttli- 
ntt Atmario Canveuiut SanQae Ciucit ie //»• 
remia ()■ J >;<t i'tattum M nutum. 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. Saec. XV. 
niridilHmus, cum initialibus coioratis, pul- 
chcrrima piclura in prjncipio . auro , variif- 
quc coloribus diflinfta , & iconc aufloris . 
num. 037. notatus. Conflat foliis lcriptis 
,<5o. VARRO DE LINGVA LATINA, TV /t. Tcrentii Varronisde orii»ine Linguae C»d. 
iVl Latimc Libri VI, ut in Codice V. 
Plutei LI. Catalogi Tom. cir. pag. 517. 
§. I. Spatia ad Graeca fupplenda ubiquc, 
nccnon lacunae quact^am occutrunt. 
Cudex mcmbranac. Ms. in 4. Sacc. XV. 

ni- Digitized by Google i6 5 Plvt. XXII Sm. Cod. VIII. IX X XI. XII. 166* cj. nitidillimus . cum inithli Jittera . auro. va- 
riifque coloribus eleganter illurninara . Coa- 
flac foliis fcripus 85. 

QVINTILIANI ACTIONES. ET B AV, 
GVSTINI LIB. DE VtRA iNNO- 
CENTIA. I. pag, t. /^\Vinciliaai AaiooCj XX. qua- 
rum prima inliribicur : De 
eii/efcente caecu & uoverca , .quac iac. Ex in- 
tendio domut adaUfctm patrem extuht . Vlti- 
ma : De jii.o ocdjo a patte fiopter tnfamiam 
iacef/ut , def. ue qu d ampj-ui fuaeras , iu mfa- 
mam »e dicet. Exp/at . Actb-ics iftac, feu 
Dcclamationcs Quintiliano tnburae in hoc 
Codjcc, inaliis M. Floro adfcribunrur ,quin 
ctiam a noanullis creduntur clTe Poflhumii 
Uinioris. unius cx rriginra tyrannis, quem 
in Dcclamatinnibus dilcrtiltimum teftatur 
fuiiTe Trebellius Pollin, ut videre eft apud 
labricium B blioch. Lar. Tom. I. pag. 556. 
ubi fufius Inc lupcr re cdifTcric . 

II. pag. 90. Beati Auguflioi Libcr de Vc- 
ra Jnnoccntia, ut in Codice II. Plutei XII. 
Catalcgi Tom. I. pig. 7 §. XII. Sunt au- 
tem, ut ibi iam monuimus . Profperi Aqui- 
rani fcntcntiie cx Augullino dclibatae, quas 
in boc Codice funt nutn. cccxi 111. in qua- 
rum principio notatur , quod omnei illae fen- 
tenute , quae figMMtM fitmt figno (0 ftmt tllat 
qttts Prafper mettice dtfavit . 

In pn.iia tuagi.ia cccurrit iodiculus argu- 
mcntorum Dcchmationum Quintihaoi , & 
Excerptum cx Auguftini Libro Jl- contra A- 
cadcmicos circa principium , ubi loquitur 
Romaniano . 

Codex membranac. Ms. in 4. Sacc. XIV. 
bi:ii$ coiumnis. cum, notulis & cprreftiani- 
bus aiiquot marginalibus, num. 639. dcfi- 
gnatus. Conftat foliis fcriptis 106. M. T. CIC. SO.MNIVM SCIP. CVM MA- 
CROBII COMMENT. r .*S L P3g- I- TV/TArci Tullii Ciccronis So- 
,x XVjI mnium Scipionis , cxccr- 

ptum cx Lihro VI. dc Rcpublica , quod heic 
impcrfccTum in fine, & definic in vcrbis , 
qutfpt a funitia vef/igiit ingrefut patris & 
Utit, decori vej/ro nou defui. Nuiic tamen tan- 
tt ..... . Integrum occurrit iam fupsa 

pluribus in locis. 

II. pag. 4. Macrobji Arobrofii V. C. & 
Inl. in Somnium Scipionis Commentariorom 
Libri II. cum Epiftnla ad Euftachinm filium, 
ut inCodice XIV. Piutei LI. CaralTgiTom. 
II. psr:. 536. § II. Heic intcr primum & 
fecundum Librum adfcripta cfl fcqucnsCcn- 
foris nota littcris maiufculis& rubricnis : Aur. 
Memm. Symmacbus VC. emendabam VII. dit u» 3 Ravennae cum Matrobia P/otinio Eudo- 
xi» VC. Ad calcero vero fecundi le^icur »cr- 

U..U.US : 

Laus tibi , fumme Deui , finem canit tfle 
libellut . 

T.tnicm fequunrur quiedam propnetac-s 
PJineracum, Cx ratio vorcrum mcnfurarum. 
In primo aurem Codicis folio adiiciuntur 
trcs principalesQiueflioncs Macrobii, ck Cir- 
culus duodecim Z >iinci fignorum . 

Cudcx rocmbranac. Ms. io 4. minori qua- 
drato Sicc. X. vcrc inli^nis , cum Graecis 
veibs maiulcula littera adlatis , fcholiis in- 
tcrlincaribus & marginalibus ab cadcm anti- 
qua manu adiedis . num. 040. dcligiutus, 
CooQat Iblii? fcriptis 57. PRISCIANVS DE CONSTRVCTIONE . PRifciani dc Conftruftitine Libri II. Ut ali- 
bi. Hcicaurem Liber 11. multo brcvior 
defioit in vcrbis I iXon mireru tamen omnit 
afftva , & quacumque voce aHum figu fieanti* 
cttm tranfitiove, Romanos accujattvo contungeie , 
quum Auicii qun/ue , lam in eu , quam in a- 
t\ti fonjiruflionum flenfque idem fei veiur .Tum 
rubiica fubiungitur : Exp/icit Liber pnmui 
<y ffcundut Prifciani . Amen . 

Qfti fcnpfit hoc Opui loinntt de Caapi- 
xi 0 Homsne diflui. 
Codcx membr3n3c. Ms. in 8. Saec. XIV. 
cumduabus picturis in principio Librorum, 
rudi pcm.icillo dclineatis , quarum pnma 
Pnfcianum ropracfcnnt, num. 641. defigoa- 
tus. Conflat foliis fcriptis 58. MACROBIVS COMMF.NT. 1N SQ- 
MNIVM SCIWONIS. (1) Signum qacJdun in Codice »iiere eft. I. psg. i. TV^Acrobii Commcntariorum in 
XV JL SomniumScipionisLibrilL 
anepigraphi , ut in Codicc IX. fupcriori. 

II. pag. 107. Somnium ipfum Scipionis , 
& tabula Capitulorum Libri Macrobii fuper 
idcm Somnium. 

In ptima pagioa kgitur: }/}e Uber fiait 
ad ufum frams Sebaj/iaxi d: Bace/lu , qui 
pertmet Armarto Convcusus Santlae Crucis de 
f/orrntia Ord. M ntr. 

Cndcx membranac. Ms. in 8. Saec XIII. 
diligcnrer exaratus , cum inicialibus piclis, 
num. 64*. dcligoatus . Conflat foliis fcriptis 
113. 

PRISCIANVS DE CONSTRVCTICNE . I. pag. 1. "pRiiciaoi cle Conftructione Li- 
i. bri II. ut in Codice 1. Plu- 
rci XLVII. Catalogi Tom. II. pag. 388. 
L i §. II. cu 04. 

XI r,t. 
XU. eibiisre in ec.uun» Digitized by Google i$7 BlBLlOTHECAE SaNCTAE CrVCU 168 $. II. Tum adiiciuntur epitaphii vcriiculi 
quid.im elcgiaci, quoritm poiiremi hi funr ; 

Ctfri Ut gemhuu rtftupst comut Pioe- 
bus, 

Dntn vtlit.ipft viJtt , hanc tuhi atrt 
dies. 

btfe te fpttlti, /tgis batc quic»m/ut fn- 
perjlet , 

Qjtod cupit ipfe tiii ttt frect fohe 
fibt , 

In ca!ce Libri primi rubrica lcgitur : Ar- 
tit Pnfciani V. D. Grtmwetiti Caefarien- 
fit , Dudorit Vrbii Rumat CviijJanttnopo/tia- 
nae Libtt XV 11. de Couftruiltnne txphctiui 
felietitr. Flnviut TbeoJorut D>o»yfi V. D- Mt- 
moria/i Sattt Scrtnti Ep>Jlohr:nn & alittm- 
». m. Qnaejhrit facri Palaut fcnpfi mauu men 
in Vibe Romae ConjJantinnpoJt teuio KaJ. I»- 
ttii Mavortio V. D. C. Coufule imprrantiout lu- 
ftim & lujjtniano Pap. hap. Ltber decimut 
atlavas de ConiiruH.or.e. 

In csice Codicia hoc monumentum oc- 
currit, alia lotiqua manu caaratum : 

Summut Alexanjer fanfJus , qutm mun- 
dai ajornt , 

Qunm Vaftttt mmiJi regnaret , Rexqut Cuitf- 
mus , 

£t quum vir fpltndtnt , omatut nobilitatc 
De MtJhhno dt Turri ftc A/amamiut 
Vrbem F hrtnttm gauJentt corjt rtgrtat , 
Motma tunc ftcti vir couJ/jus iftajuium, 
Qui prattrat populo FJartnit Barpfott- Mantua qutm gtnuit , ctgnomint Jt Nnu- 
Jont, 

FnJgenitm ftnfu.cltrum , probitait rtfuJ- Qutm fipnant aqui/te , rtJJint fut fign* Jrtotum 

luftgnem poputs , quoJ conferi gtutJin vh 
i*e 

III11 , qui cupiunt nrbem (tnfurgtrt catlo , 
Quam fweat Cbriftnt confuciat JoeJcre 

pacis , 

Eft quia cunQornm Fhrtmio plena beno- 

rum , 

Jlojltt Jtvicit bt/lo, magnt.jue tumultu , 
Gaudet ftriunii , fignis , populoque pottnli ; 
Ftrmm entm ftrvtnt , fteimi nunc caftrm 
falntt , 

Quat tu.u t , juae terram , quae totnm 

citcuii tritm , 
Ptr quam rtgnanitm fii ftlix Thnfcta Tamquam Roma ftJtt ftmptr JuRurn 

triumpbot , 
Omuia Jt/ctmit certo fub iure cobatrtnt . 
Annts mtfitnil Hl ctntum Jlamibus orbe 
PtntaJecem innSit Cbrifti fubiuogne quin- 

que, 

Cni temamJctimam lunc temporit inJi- 

lionem. 

Jn primo folio: Ifte Libtr futt aJ ufnm 
Fratris TbeJaldi de Cafa , quem vivens aftignn- 
vtt Aimarto Florcni. Conveni. Frairnm Mi- 
por. 1400'. 

Codcx membranac. Ms. in 8. Saec. XIII. 
cum glolTis aliquot margioalibus & intcrli- 
ncaribus, necnon Graecis verbis fuis in lo* 
cis infcrtis, num. ($44. notatus . Conftac fo- 
liis fcripris 116. PLVTEVS XXIII. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. X, 
C 0 D E X I. 

■ i . n> ■ • • 

M. T. CICERONIS VLRRINAE , ET PHILIPPICAE. L pag. i'\ ff ArciTuIliiCiceronisfplendi- 
I V' I dilfimi Oratoris in Caium 
- LT -*' Vcrrcm Orationes VII. ut 
in Codice XIV. Plutei XLVU. CatalogiTom. 
II. pag. 441. 

II. pag. 143. Eiufdcm Philippicarum in 
Marcum Antonium Orationes XIV. ut alibi . 

In prima averfa pagina habet de more 
infcriptum : J/ic Liber fmt ad ttfum Franit 
Setaji ani de Euctl/h , qui ptrtintt Armarto 
Convtnsm Sandae Cructs de Fhrtntia Otd. Codcx mcmbranac. Ms. in foi Saec. XV. 
nitidiirimus , cum initialibus auratis & colo- 
ratis, Sc elcganti pictura in principio, num. 
<Jjo. notatus, & ab Hicr. Lagomarlinio Ho- rentiae collatus 
num. II. 45. 
fcriptis 108. 17. Decembris mdccjcl. & 
dclignatus . Conllat foliis M. T. CICER. EPISTOLAE AD M. BRV- 
TVM, AD Q^FRATREM, 
ET AD AITICVM. L pag. t. lV/fArci Tullii Ciceronis adM. 

1V1 Brutum Epirtolarum Libcr 
fingularis. ut in Codice XVlll. PluteiXLIX. 
Catalogi Tom. II. pag. 474. §• I. 

II. pag. ii. Eiufdem ad Fratrem Epi- 
Aolarum Libri 111. ut ibid. §■ II. 

III. p. Cad. 
11. Digitized by Google Plvt. XXIII Sin. Cod. II. III IV. V. VI. III. pag. 35. Eiufdcm EpifloU Mitia 
ad () '..inanurn , ut ii)id. §. III. 

IV. pag. 57. Eiulilem Epifl jlirum ad At- 
ticum Libri XVI. ut \bja. §.. IV. Gncca 
verba plerifque jn Jocis cynnabiri adilrun- 
tur. ftd aiia manu, & fatis ClfligUC, 

In primo folio lcgicur : Ijle Lbtr fuit td 
mfum iratris Seba/lttni de Bucelhi , fm perti- 
titt Armatto Conventui Stndte Crucis de fkf, 
OrJ. Fratrum Mmor. 

CodcX mcmbranac. Ms. in fol. Saec. XV. 
nitidillimus , cum initialibus Librorum auro 
oblitis, piccura in principio, & Summariis 
in margine , num. 6$ 1. noratus , & ab Hie- 
ronymo Lagomarfimo collatus dic 17. De- 
ccmbiia 1740. & num. III. 13. diiliiKtus. 
Conftic foliis fcriptis »10. 170 ad Cap. XII. appollto in margtnc: lltc v'r 
detar dejicere tj fiuem conctonis. 

XIV. pag. 86. b. Eiuitfciri pro Milone. 

XV. pig. 95. Eiuldem pro PJancio , Jed 
fine titulo. 

XVI. pag. 104. Eiufd^m pro Sylla. 

Iq primofolio noruum cft : Ijie hbcr fu't$ 
td u/um Frttris Sebt/litni de Btttettn , qtti 
peittnet Armtrio Convtutui Stndae Ctucts de 
Fhr. Ord. Iranum Mmor. 

Codcx membranic. Ms. in fol. min. Sace. 
XIV. binis columnis , cum adnotationibus 
quibuldam marginalibus ciufdcm antiquae 
manus valde bonis , num. <Jj 5. notarus . tSc ab 
Hicr. Lagomarlinio collatus Florcntiae 57. 
Dccembris 1740. & num. II. 43. delignatus, 
Conftat foliis fcriptis III, M. T. ClCERONIS TVSCVL. QVAEST. 
DE SENECTVTK. PARADOXA, 
ET ORATIONES. Ctd. 
m 1. J^^Arci Tullij Ciceronis Tufcu- I. pag. 

lanarum Qiiacllionum Li- 

bri V. 

II. pag. 38. Eiufdcm dc Sencfrute Libcr. 

III. pag. 46. Euifdem Paradoxa Stoico- 
rum.quibus praccedit haec adnotatio : h 
fac O.cie TmllltU praettpuum o/ltndit roiur e- 
h /ucnnte , nbi qucd tltts videbatur impojfibile , 
bc jia /utoraiiane rcJJn fojibile. lutendit igi- 
iui de Paradvxii . vtde/icei de ploriofis fentcn- 
tiis in Senatu a CaiCic datit IttHare , 6' ob- 
ft ttre a Pbilofojko traJitat modo orttono dtln- 
CiJare s mt quod modo ertt in nece/Jitate , omni- 
lus vtdtttur prabajbiit, non qutdem trrogamer 
de /e prarfumeudo , fed diligenter amico fatis- 
fttieni» . Incipn eigo Prologm fic Aaimadver- 
ti &c. 

IV. pag. 49. Eiufdero Invefrivarum inCv 
tilinam Libri IV. ubi notandumante Librum 
f;cundum pracpooi argumcntum illud, quod 
alibi notavimus. 

V. pag. 59. Eiufdcm InveQiva in Sallu- 
flium. 

VI. pag. 60. b. Salluflii InveftiTa in Ci- 
ceronem . 

VII. pag. 6t. b. M. T. Ciceronis Oratio 
pro Mirco Marccllo. 

VIII. pag. 64. Eiufdem pro Q- Ligario. 

IX. pag. 67. *. Eiufdem pro Rcge Deio- 
taro. 

X. pag. 73. Eiufdem dc laudibus Cn. Pom- 
pcii , feu pro Lcgc Manilia . 1 

XI. pag- 80. Eiufdem pro. Aulo Licinio 
Archia Pucta . 

XII- pag. Bf, b. Eiufdem pro fe ipfo ad 
Populum Romsnum pro perfccutione, quam 
Tribunus Plebis eidem infcrebat iaiufle. 

XIII. pag. 85. Eiuldem pro fe ad Sena- 
tum. Hnc Oratio murila cft, & defioic in 
vcrbis : ot quominut occulte ve/iutm malum 
gercictis (lic) mkd quae pertincnt M, T. CICERO DE ORATORE. A /TArci Tullii Ciceronis de Oratore Li- 
JlVX bri III. Etli non antiquus fit liic Co- 
dcx . in eo tamen antiquillimorum C</riicum 
confuctudinem fcrvat , quod diphthongorum 
vocjIcs f«re dillolvic, ut graeculus , prasjl*- 
re, qnae &c. 

In priroo folio legitur : Ifte Libcr fuit ti 
ttfutn Frettrtl Stbe/hani de Bucellis, qui peni- 
wet Armario Conventus Sanclae Crucit dc 1 lor. 
Oi d. Fratrum Aituor. 

Cedex mcmbranac. Ms. in 4. S*ec, XV. 
nitidiaimus , cum littcris initialibus Librorum 
auratis & pictis . num. 048. notaius , S$ |b 
Hicr. Lagomarfinio collatus die 17. Dccem- 
btis 1740. & oum. I. 5. delignatus., Coitfl^ 
foliis fcriptis 105. 

M. T. CICERO DE NATVRA DEO 
RVM, DE FA TO , ET DE Dl- 
YINATIONE. Cldcx eft anepigraphus, fed in eo conti- 
nentur: 

I. pag. 1. M.T. Ciceronis dcNatura Deo- 
rum Libn III. uc in aliis Codicibus. 

II. pag. 115. *. Eiufdem Fragmcncum de 
Fato, uc alibi, 

III. pag. tzo. Eiufdcm dc Divinatione Li- 
bcr primus tancum. 

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XV. 
nitidiflimus., cum lictera iniciali Libti primi 
auraca & colorata , num. 6jtf. noratus, c< ab 
Hier. Lagomarfinio collarus die 17. Decem- 
bris 1740. & num, IV. 9. dcfignatus . Con« 
flat (oliis fpriptis 166. 

M. T. CKTRONIS ORATIONES 
PHILll J PiCAE A 

\Ji< T. Ciccronis Orationes PbiKpplcjU 
XM aoepigraphae Xlll. ln fexta ficinquin- lir. r,.\ 

ru Digitized by Google J7* BUJLIOTRECAE ta contigit huic Codici idem . quod Coilici 
Mediceo XVII. Plut. XLVlU. 1f) liquidem 
hcic quoque uxta PhiJLippica ddidcratur • 
pueter exrrcmae particulam ex illis Ca^iris 
XVIil. verbis i numquam vidi taiuam , quov 
tt nunc vtjira efi &c. quioimmo & ex ipfa 
qumta pofteriora inretodcrunt , ex Capitis 
XXXI. iHi» verbis j nulltm cenfee facien- 
dtm &c. qui idcm dcfecius occurrir iis o- 
mnibus Codicibus , in quibus fexta eadem 
Orario dcfidcrarur. 

In primo folio adfcriptum efl : Ifie Libcr 
ftit ad mjum Frairii Sebafiiani 4t Bucellii , 
qui peninei Aimtrie Cenveniut SanQae Crucis 
dt Ilor. Qrd. Mmor. 

Codex membramc. Ms. jn 4. min. Sacc. 
XV. pulcherrimus. cum initjiljbus linjiuln- 
rum Orationum aurcis & coloratis ', Sc pictu- 
ra in principio, quae totum fcrme primae 
paginac margincm ' amhr, «um. <">>:. oora- 
tus , & ab Hicr. Lagomarfinio collatus dic 
»7. Deccmbris 1740. & num. II. 44. dcfi- 
gnarus. Conftac foiiis fcripiis 110. • ' ' 

M. T. CICERONIS DG OFFICIIS . 
DK AMICITIA, DliSbNKCrVTE, • 
PARADOXA , ET SOMNIVM 
SCIPIONIS. £»«*• J. pjg. 1. \Jt. T. Ciceronis de Otficiis 

rn. iVJ Libri 111. 

II. pag. 77. Eiufdcm de Amicitia Libcr. 

III. pag. 98. Eiufdem de ScDeflute Li- 
ber. 

IV. pag. 115. Eiufdem Parsdoxi . 

V. pag. 1:4. *. Eitndem Somnium Scipiq- 
nis , quae quidem omn:a funt anepigrapha. 

Io primo Codicis folio Icgitur : l/Ie Ltber 
fuit ad ufam Fratris Sebefiiani dt BnccHii , 
qui periinet Atmari» Cetiventui Stndet Cru- 
tn de Flor. Qr/I fratrum M/ner. 

Codex membranac. Ms. in 4/ min. Saec. 
XV. nitide exaratus, cum initialibus Ope- 
rum atireis & pitjis , num. C154. notatus,^ 
ab Uier. Lagomarfinio collatus dic 17. De- 
ccmbris 1740. 6x num. IV. ?. defignatus . 
Conrtat foliis fcriptis i»p. 

M. T. CJCERQ DE ORATORE . 

WIL IV^' "*"" Ciceronis de Qratore ad Quintum 
J-M pratrem Libri III. Hibet hoc praeci- 
puum acque infigne. quod encliticam qut 
ferme feparat a diftionibus, ut dtfctphnam 
<]<* pro dfctphnamque : qua de tota re ube- 
rius diximus ad Codicem XXVI. Plutei 
XLVIII. Catalogi Tomo II. pag. 4J4. $. 
VIII- Quaedam in hoc Codtce aliquando 
iteranrur , ut Capite XXII. Libri II. In eo- 
dcm fecundo Libro pagina quacdam io iliig 

(«) Vide Cttlosi Tom. II. pig. 44). Sanctae Grvcis 172 

Capitis 365. verbis abfolvitur , d* iii reiui 
dtfpuiaret ; infequens autem ab jllii inchoa- 
tyr mvidiam Stnaiut ; non fctlem ncfarii prw 
cipti ctvitaiit reoi &c. quac perrincnt ad Ca- 
put VUI- Libri III. progrcdjuorurque ad 
Caput LVII. eiuldem Libri III. & delinunt 
»0 illis ingenitt ubcrrimn affluemtei : quibus 
omnibus interieflis , poft novcm omnino pa- 
ginas ea , qgac primo oroitfj fucrant repe- 
riuntur. 

ln primo Codicis fol.to I«si;ur: IJlt Liber 
fmt ad ttfum Fratrii Sebtjljani de Buctttii , 
qui pertiuet Armario Conventus Stn0ae Crucis 
de Fltrentit Qrd. Minor, 

Codex membranac. Ms. in 4. Stec. XV. 
nitidillimus , cum pittura io ptincipio , & lit- 
teris Librorum injtjalibus auratjs & colora- 
tis, num. 646. noratus, & ab Hwr. Lago- 
marfinio collatus die 17. Deccmbris 1740. 

num. I. Q. defigr.atus. Conftat folijs fcrj- 
ptis ;4tl. M. T. CICERONIS DE INVENTIONE . 
ET AD HERENNJVM LIBRl. 

I. p:g. 1. Tajilaj Ciccronis de c»d. 

llL Inventionc Libri II. IX. 
II. pag. t>8. Eiufdcm ad Herennium Li- 
bri IV. 

Jn primo folio lc^itur: Iflt Liber fuit a.I 
ufuiu I rairis Sebtfiitnt de Buttiltt . qm perii- 
uei Armario Conventui StnGae Crucis de lla- 
rentia Ord. hiintrtnm , 

Codcx membr. Ms. in 8. Sacc. Xy. cum 
inicialibiis utriufque Opcris aurcis , num. 647. 
notatus, & nulla Lagomirfinianae collationi? 
epigraphc, fed num. tantum I. 7. dcli^na- 
tus. Conftat fj!i:s lcriptis 144. 

M. T. CICERQ DE QFFICJIS. M. T- Ciceronis dc Oificiis ad Marcum 
filium Libri III. io quorum calcc le- 
gitur diftichon , uc alibi , 

Exceiluni Lifrai cunSorum PMtfiftf lii quoi compofnit Ires Tnlliui QJiciorttm . 
Tum paullo ioferius: Iheronymut fripfit an- 
no Demini MXCCCLll. die VI. Itn. 

In primo folio lej?itur: Ad ufum fuit Fra- 
iris Frtncifci de Fertbjfcbis , qai fertiuei Ar- 
marie Fltrentini Cenvenius Sandte Crucis Qrd. 
Minerum . 

Cod. mcmbr. Ms. in 4. Saec. XV. nitidif- 
fimus, cum Summariis in margine, ac titu- 
lis rubricacis , piclura in principio.St initia- 
li litcera priini Libri aurata 6c colorata, num. 
6\j. nocarus, & ab Hier. Lagomarfinio col- 
latus die 17. Decembris 1740. & num. IV. 
7. dcfignatus. Conflat foliis fcriptis 4«. 

PLV- Digitized by Google »73 »74 PLVTEVS XXIV, SIN, CONTINENS LAT. CODD. MSS. XI. C 0 D E X l VIRGILII AENEIS. P. Virpilii Maronis Maotuani Aeocidos 
Libri XII. 
In primo folio legirur : Ifie LHer fuit 
ad ufum trains Sebojtiant tie Bucellis , qui 
pervnet Armario Convemut Sandae Ciucis de 
Floremia 0>d. fiairum Mmor. 

Cudex me nbt.vuc. Ms. in fol. oblongo 
Sacc. XV. nitidillimus . cum corrcclionibus 
aliquor, fed perquam raris . num. 65 fc. no- 
ratus. Conflat foliis fcriptis 115. TERENTII COMOEDIAE. 

P. Tcrenlii Afri Comoediae VI. & qui- 
dem eoilem ordine . quo lubentur in 
Codice XIII. 1. Plutci XCI. fupcr. Catalo- 
gi Tom. III. pag. 750. 

In prima pagina lcgirur: Ifle Liber fitit ad 
nfiiti tranis Sttafliani de Buctlhs , qut prtii- 
n.t Atruaria Couventus Sanctue Crncis de Flor. 
Oi Jims M norum . 

Codii membranac. Ms. in fol. Saec. XV. 
incuiitis, uiridiflirnus. cum fcholiis margina- 
libus tk inrcrli.icaribus, minu:iiTimo chara- 
ctcrc cxaratis , & cum piilura in principio, 
quae Pocram ipfum repraefenrat , cum or- 
namcnrs auro , variifquc colonbus elegan- 
ter depiclis, quae torum margincm impJcnt, 
\\b\ crat quoquc poiretlbris flemma genrili- 
tium , nunc omoino crafum , num. 659. no- 
tatus. Conll.t foliis fcriptis 61. 

LVCANI PHARSALIA. Ctf T Vcani Pharfaliae Libri X. cum Epira- 
1 u -L/ phio Poftac in principio , uc in Codi- 

cc I. Piutci XXXV. Caralogi Tom. II. pag. 

201. §. I. 

Coricx mcmbranac. Ms. in 4. oblongo 
Saec. XI.,cum fcholiis aliquor marginalibus . 
& intcrlinearibus ,& variis in locis manu Siec. 
XIII. fupplctus, num. 661. delignatut. Con- 
flat foliis fcriptis 05. Ctf. 
IV. SENECAE TRAGOEDIAE. 

LVcii Anniei Scnccae Tra:>ocdunim Li- 
ber , videlicct Tragocdiae X. ut in- 

fra : I. pag. 1. Hcrculcs Furen» . 

II. pag, 19. Thyetles. 

III. pag. 3J. Thcbais. 

IV. p.,g. 41. Hippolyrus. 

V. pag. 58. *. Ocdipus. 

VI. pa?. 71. Troas. 

VII. pag. 85. Medci. 

VIII. pag. 08. b. Agamemoon. 
IX pag. 112. Oitavia. 

X. p 1 ?. iij. b. ILrculis mors . five Her* 
cules O^racus. Io rine rubrica adnotatum 
efl : Lucii Atinati Senecae Ttagoediar um 
Lbrr expticit . Seriptnm per tuauum tiatm 
Tbedaldi de Mutet/o, P.fit , & threntiae in- 
fra d'Ms menfrs , anno liomtm MCCCLXXl. 
conrlctum quinta d.e Decrmnrit . Tum lcqui- 
tur Epinphium, qued cicitur fuiflc , vel cf- 
fc fuper tumulum Scnccac, quodque inc. 

Cura, labor &e. 
Inde fcripror addidir : lfie Liber e/l adnfum 
tratm Tbedaldi , nec non dillichon infc- 
quons 1 

Marmoreo tttmuh iscet Ut Nero , fed O 
10 parvo , 
Pouiteiut uullo, credimui effe Deos? 
In primo folio adfunt verliis Sidonii . pcr 
quos probatur, qu<>d audor Trapocdiarum 
non elt. idcm Sc.icca , cum S^neci, Monli. 
Inc. 

Non quod Corduba praepottns alumnit 6'c. 
Tandcm aiia, haec lcguntur : Ifle L ber fuit 
aJ ufum Fiatrit TleJalJi de Lafa , qutm 01- 
vem aj/ignavit Atmario lianum Miwum dt 
l lorenna 1406. & de fua maw» fciiptns. 

Codcx partim membranac. partim charr. 
in 4. oblongo Saec. XIV. cum idnorationi- 
bus marginalibus & inrerlin aribus , tirulis 
rubricaris ,& inirialibus culorjtis, num. 66 j. 
n^tatus. Conflat fohis fcriptis ijj. L. ANNAEI SENECAE TRAGOEDIAE. L. Annaei Senecae Cordubenfis Trapoe- 
diae X. quae eodcm ordine procedunr, 
■c in Codice fuperiorc . Adliiot margin^les 
& inrerlmeires aliquot adnotationcs , nonad- 
nWurn frcqucntes. 

In primo folio fcriptum efl : Ad mfum 
fltit Ftaitis Francifct dt fvraitftbis, qtsi per- 
t.nri Armaiio I loitnttni Couvcnins Sandae Cru- 
tii Otd. Mmorum . 

Co- Ctf 

r. »75 BlBLIOTHECAE SANCTAE CrVCIS I76 vt Codex merribranac Ms. in 4. Saec. XiV. 
cum iniciali prima littcra colorata , num. 
664. notatUS, LunlUc foliis fcripcis itfo. FL. VEGETIVS DE RE MILITARI , 
ET PALLADIVS DE AGRi- 
CVLTVRA, I. pag. 1. TTLavii Vcgetti Renati viri il- 
17 ludris de Arce fcellica Libri 
IV. ad Valcntinianum Au?ullum, pracvio 
ipf rum Sumimrio, Capitum clencho , qui 
lingulisdeinde Libris praeruitur ,& Prooemio, 
n- cnon Ceotbrii noca in fiie ultimi Libri , 
ut in Cod. IX. Pluc XX. fupra pag. 151. 

II. patj. 17. Palladii Rutilii Tauri Aemi- 
liani viri illuilris Opus Ayriculcurac Libris 
XtlL cum Prolojo , ut in Gniice XXllI. 
Plutei XLVII. Caralogi Tom. II. p.ig. 413. 
Heic vero ab alio rclentiorc quituor Capi- 
ta fubiiciuntur, in quorum primo quisri- 
tur , c/uvt vellera conven ttH duccutis lomiui- 
but vr/lienJn ; jn fccundo, quo temfoie de- 
bea-:t tiiiHttit atietes ad ovei ; & refp indccur , 
in jejhvitate S. Siich&ilti ; in tcrtio agitur 
de atpnrtii , rarum.jur planiatioms rmiionr ; & 
in quarco Jr pailn rquo>um . Tandcm claudit 
Codicem Capitun tabula , quibus tocum 
PaiJ.idii Opus «iiflinguirur. 

Codex membranac Ms. in 8. Siec. XIIL 
binis c< umnis , cum lcJioliis aliqu )t . & cor- 
rcclionibus mirginalibus . & ritulis rubricattl, 
r.um. 66}. notacus. Coallac folns fcripcis C\. OVIDII E1>P. HEROIDVM . CcJ. 

m Crede ratem ventis , mmmum sc trcdc ftttt' 
li* &c. 
Alcerum fex vcrflbus inc 

Qmma funt bomxmm lentii p:!;J:etit fi- 
lo &c. 

Ijle Liber Macrobii de Sa1urr.al.0us rji cd u- 
/stm liatris TLedjldt, qui i.i principio Co- 
dicis hicc alia adnotavit : //; i/h Ltbro , t/tsi 
tji ,ij njuin /rairis Tbidaldi QStavisssi JePtr 
iiccmno continttur fritno shimMS Littf Mecrt- 
bn de Snturntiitus , itetll fecnndus Liber tiuf- 
dem , ifut incipit Lc: Vti modcllui edendi 
tnodus. Primas ta.nen Prtltgns , tfni f tm pm r 
in pinapio d.fli Libti dt Satnruaitbtu incipit: 
Mulcas. Sed ubi tnapit : Primu? menlis, rjt 
ultimtii Liber Macrobii de Satiirna/ btis ,& dts- 
tttt tsfque ad tllum Lcum : Iiic ubi modcltus , 
& tbt incipit fecnnJut IJtrr , in ijuo coiuinen' 
mr f omaia pulcra & vattm. De primt mtutm 
Liiio de Saturntitibns hiiil r/l t;c , fSU rjl w 
tilts Ltbrr, & in quo tradrtntta muita de dte- 
bus , mriifibttt , & at i 0 , & ce Clalrndjrio 
flunma. Iiem iu ier/,0, vti ficssnit Lthtruul- 
sa iraaanttir de LiSro Vtrjtlii , & iihnis fkfff- 
tar, de tfUtstibii b;c. Prinsm lanteu Ltber Mj- 
cicbir , & uliimui , & LiLcr iile , in i/tto funt 
fcomata ,funt rKtt^n «iilts \id:oi/ui vult , ftri- 
bai b;c fnmum Libiism , & halebit fittptUSS' 
ter bona totiui Libri ; t/tsi tamen vellel iu tnul- 
sis pnjjHus bene intrligeie Vit°tltnm , bttbeat 
terttum Libium ijlitn Mstcrtbti , ijui mm r(l bic . 

i/ir Librr fuit nd ttfim tratits TLeda/Js 
dr Caja, t/tirm viirns ttffigntJVil Armaii» Tta- 
sium Mmorum blorrnt. Ctvvent. 1406. 

Codcx mcmbr.i n.',c. N 1 s. in 4. min. Saec. 
XIII. exeuocii, num. 6'i. nscacus, Coaflat 
foiiis fcrij cis 41, L.J. 

u. jy. Ovidii Nafonis EpirtoUc Heroidvai 
1 XXI. ut in Codicc II. Plucei XXXVI. 
Catalogi Tom. II. pag. 118. §. III Vltima 
tamen liuius Cidicis, quae inlcrihirur Cy- 
dippe Actnt.t , efl impcrfctta , c< dclinit in, 
vcrfu : 

Qjsti vereor ptncos ne veiit rfr mtbi . 

In ultima pagina lcgirur : Jjir Librr fnit 
md ufum frtntl i bedaldi dt Cmfm , qutm W- 
vent a/jjgnavtt Armano Fratium Minoium 
ilorentim Conventus 1400". 

Codcx membranac. Ms. in 4. oblongo S3ec 
XII. cum glollis aliquot mar|finalibus, in 
p.-incipio manu Fr. Thcdaldi. Coaftacfbliis 
icriptis 4<5t MACROBII SATVRNALIA . MAcrobii Sacurnaliorum I iber VII. CUm 
Prolopo. & Liber II, in quorum linc 
lci;itur tctrailichon , quod alibi occurr;:, cv 
ioc CAPELLA DE NVfTIIS PHILOLOGIAE 
CVAl COMMENT. ET SENECAE 
QVAEDAM . I. p2g. 1. ]V/T '\ rt "'"' Mynaei Fclicis Ca- 
X» i. pclhe Afri Carchipincndsde 
Nuptiis Philologi.-,c & Mereutii Libii II. 
quibus Hibiicitur Co.mmcntarius. ut videtur 
Kemi^ii Ant lioriorcnfis , uc in Codicc XV. 
Plucei LI. Cacilogi Tom. II. p?g. 537. § I. 
& II. 

II. pag. 78. Lucii Annaci Scnccie ad Ne- 
roncm cle CJemencia Libri II. ut in Codi- 
cc XXXV. P.ucci LXXVI. Catalogi Tom 
III. pag. iotf. $. III. 

III. pa?. 80. Divi Paulii Epillolae ad Sc 
necam. & Senecae ad Paullum, pncvio tc 
flimnnio Hieronymi in Catalo«o Virorurr 
llluflrium, quibus fubiicitur eiufdcm Scne- 
cie Epinphiura, ut in Codice II. Plucci 
XLV. Cacalo^i Tom. II pag, 33J. §. I. 

IV. pa^ cad. Senecae Pro.erbia . Inc Ctis- 
filio mrhut vmces , qttm iraamJta . Def. sis- 
vaferit . Aiibi etiam occurrcru:it , fed aliquar 1 
tuni direrfa. 

V.p- C*m\ Digitized by Google ♦ i 7 7 Plvt. XXIV. Sin. Cov. X. XI. XII. 178 C,J. 
XI. C..J. 

xu. V. pajr. cjc!. Eiufdem ad Nv-n>n;m <!e 
quatUuf Viitu:il)us Liber , u: ii OH iy. 
ciuldem Plutci loo- cir. pag. 3)9. §. III. 

VI. ps^. 8:. b. Erjlil .m ad Vjaihoncm dc 
Rtmediis Forcuirorum Liber , uc iri Codice 
XXIV. eiuldcm Piutci loc. cir. pag, \6i. 
f II. 

VII. pag. 8j. Eiufdem ad Aeburium 
Lberalcm de Bencfijjis Libri ranrum VI. 
quorum u'rinus delinic impcrfccte in vcr- 
bis: »«u m:m vires babere , jed pmdui tm- 
modica numquum rr*i pofe , ncc dtM duraie 
qutdqutd rei>i 

Codex m;:mbran. Ms. in 4. Sace. quoid 
Mirtianum XI. in piineipio per qujnque 
plagul^s recentiore mjnu fupplerus, quoad 
Ssnecam Saec. XIII. cum fcholiis aliquor, 
S: Graecis vcrbis maiufcuh iirrcra adlaris. 
num. 66'). nocatus . Conftat foliis fcri- 
ptis 9h L. APVLEIl PLATONICI METAMOR- 
PHOiLOS, BT FLORIDORVM 
LlBRl, I. pag. 1. T Vcii Apulcii Platonici Ma- 
J_> daurenfis Metamorphofcos 
de Afino Aureo Libii XI. ut alibi . 

II. pag. 111. Eiufdem Floridorum Liber 
I. & initium II. ufque ad verba: gemino 
voto.pori jiud>o . fiin li flylo amen , ubi in mar 
gine adnotatum cll : Nou comp/evt, quia cor- 
ruptttm evemplar , nec inteli>gei>am . 

In prima pagina recentiori manu fcriptus 
legirur Prolocus ouidam in aliquam Comoc- 
iliam, qui inc. 

Et ega iiii feimone ifi* Miltfio &e. 

Codex mcmbran. Ms. in 8. nviori Saec. 
XIV. manu Thedaldi de Cafa exaratus, cum 
titulis rubncatis, & inirialibus ooloraris.num. 
6ju dcGgnatus. Conftat foliis fcriptis 117. SEDVLII. STATIl, ET CLAVDIANI 
CARMINA QVAEDAM. I. pag. 1. QEdulii Cathnlici Poctac dc fin- 
t3 gulis utriufque Teilamenti 
miraculis ad Macedonium Prcsbytcrum Li- 
bri IV. anepigraphi carminc hcroico , cum 
Praefitione, quae inc. 

Pafibolei quicumaue dapes &c. 
m in Cod. XV. Plut. XXIII. Cacal. Tom. 
!• pag. 7»J- $• IX< II. pag. 43. i. Einflem irem fine rirulo 
Carmon , quod in editionc infcribirur: Vtte. 
rts & K»vt tefiowrtus Coii*t : o, jna car- 
miue ttcijiioco dtw Jnm verfiis pi t<>< , fincut 
etmpieS tur vtrju, frtnudt . Ibid. X. 

III. j,ai. 46. Eiufdem Epigrsmrna , cuod 
ex antiquo Codicc Cafp. Birthius Lib X. 
Adverf. Cap. IX prorulir . Inc. 

Jlaec tua peipetuae qtsge fcripfi d ;<mato 
vitae &e. 

IV. pag. cd Sequirur fins titnlo Mymnui 
iambicus dimeter de Chrifto, fuccincte »b 
Incarnanonc ufque ad Aleeafionen) . eius o- 
pcra complectens . qui in Ctdico adinflar 
profic pcrfcribitur. Inc. 

A JJis onus tatdint. 

Dtf. 

Sefe.jue Caelts reddidit. 
Hibes in Bibltoch. Parrum Pirif. fumptibus 
Acpidii Morirlli A. mocxl. fol. Tomo VIII. 
a pig. 679. ad pag. C80. 

V. p. 47. *. Libcr Scdubi , fcu ponus Epifto- 
Iae fra^mentum fueien'ibus litrens cxara- 
tum ad M^ccdonium Prcsby urum . Inc. Dvtti- 
no SauBo meo fotrt Moce <»wo Pltttjttt» Se- 
dultni folulent tn Oumtnv (') . lanaeiijn C< nf,iles 
Confuiifrus Terdonenfium , necr.on & omnt pa- 
pn/o maiori & mmori amicitiam ft/totem in 
Cbi>fi<i. Rogamm & rocando drjtnatr.nr , 01 
i/uam cii ut pottfi.t convrniaiis n*l»fium , us 
conftl tim captomui , qualiter /IraStim , fi fistf 
ram, & fi oemgnam fir.e damno al.tu u< fV.ce- 
re poffumui , Joi i :mui . Sm ootem ne</u vn <u-ui , 
vos ex pone vefita .... Vffiiutn txtrc.tom, 
& noi babrlimus njfirum foititet , ofptrt trftfia- 
mos , nullui apttcui ma/ejaclor audeat al.jucw 
dijiurbore 

VI. pag. 48. Quacdam fuperftiriofa ad 
falvandum Chrillianoj , & fubmergendum 
Saraccnos . 

VII. pag. 49. Statii Archilleidos l.ibcr , 
cum noriria lnfiorii in principio.cV lcho- 
liis marginalibus & inrerlinearibus. Kit au- 

in finc mutilus, & definit in vcrfu: 
tu/o novi , iottymoi tom fiivit , & oc VIII. pa?. 70. Claudiani de Raptu Pro- 
fcrpinae Libri III. cum Prolo;is in fin-ulos 
carmine elegiaco, ut alibi ; heic quoque ad- 
funt gloftae ioterlineares , & fchoiia margi- 
nalia . 

Codcx membran. Ms. in 8. Sacculi , quoad 
Sedulium XI. quod reliqua Xll.rriplici ma- 
nu exirarus.ot num. 671. dclignatus. Cen- 
flat foliis fcripcis 91, F I N 1 S P LVT E 1 XXIV. Cot. Lot. Codd. Tom. IV. 
(1) In prorfat cft in 1 M PLV- igitized by Google i 7 9 i8o PLVTEVS XXV r S!N. CONTINENS LAT. CODD. MSS. X. C 0 D E X l NICOLAI TREVETH EXPOSITIO SVPER BOETHIQ. "flcolai Treverh fuper Boc-hii Libris V. 

de Confolatione 1'hilolophac Expoli- 
- tio, cum duobus Pro!<>pis , ut in Co- 
dice III. Plutci LXXVIl. Catalogi Tom.lII. 
j>ag. uo. §. I. Pncccdirur vcrliculo: 

Plafnator ttrum m.Lt preejlet fcribereve- 
tum . 

& dauditur cpipraphe : Queuto fit labote com- 
flrium fcnpium i/tud vovu »ufl,r. 

In Codiiis teemine huiufraodi inflrumen- 
tum tegitur: Anni Kettvtetts Domim tuillefi- 
tno irecenlefimo quiuyuagtfimt qumto , itiddij- 
nt ttlava ,d:e vig'fitl;a pmiia lunri . Quum de- 
ctai quostihtt prwfiJes , quibm falus Comruu- 
niimistminei gubtrnanJa aJhibtte euiam trttt- 
cij uam , quattnut ful Jiimum commtJnai feln- 
brtier otJnetut , uto faptentes & Jtfcteii viri 
Dorninus hhattites D imant de Pifii turrt peri. 
tui , Vicar.ui & Krclur Lucar &c. & Domiui 
Antiani l.utam Commumi numeto mvtm , fien- 
tes ad Cohfilium in eti/e minori falatii Eccle- 
fiae S. Mitbutiii in l <i>o, una cam fapieifi- 
but & difcreiis vns Dummo Ctuit/tlmo Mctta- 
ti turis peiito, Domtno Eaiptohmnto Matintii 
Jutijptino, Str Arugo Cmdi Settoy , hLaaue 
Damiin Frentifibtui Ihnrjli , S.r A ;co!eo de 
Ghivizaao, Bello Bombfiitttgbi t Str .Mtrclefe 
Gi/ii , Fraucifco MarJeafitth , BtrptoJimtt Ac- 
etftmuU, t? Tk*m*fiw Cagmt/i c v hm l.uca- 
mt , per tpfit Dit+iaos Auti<ttt3t ekSit aJ. latc , 
Mf cum prar/etis Damims V. COVtt e> Reeiure , 
& Antienit tigendu & ptuv dntda , iuna deh- 
btrentnem Coi.fi/ii celebiett iit noneJ-.nma Itb 
mii fiarfiniit, & ipfi cnti Lucani , uva cum 
tiuflem Dam.nis Vicatto & Rtclort , & An- 
liauis, confiJerantti , tjuod piapttr acctdentia , 
qtiae in Civttate c? Com teiu Laceno protcme 
fant accuifa , aptrtet eos cnca confeivanontm 
C flaitim ptc fiiuru, & atiitltm (pftus Civia- 
til & ComitJtus ntteffauo ptnviJere t* hayla 
& a-.iHoiiiate eis aimiuta prt Confihum /upra 
Ji3um . ipfa knylta & atiihritate utrairs . & 
otnm a/a via tine & rno.h. quibui mcltus po- 
tutrmu , providerunt & ot dtnevettivr . Onod 
omnes & ffii«uti tmhanniti Litcai.i Cnmmmil & 
condemnasi pro maleficto , <jw fwmnt nubauni- 
ti , vl coiidemnati a K't!enJ;s h:ti.:ii; proxi- 
me frmntriti reiro, etectptit iminniitit pro ;n- 
crn.l;j , rotbeiia jlrmae , fi; ■ a 'umn , tti 
fio.Uclt.me fafla ct<itro CtmmttKt 1'ifauam , re/ 
Lncauum . reliatimrt ptffint & debeatu , c>- \Un ■ 
rrmur a immii eis, & eui.jMt eotum Jai.s, 
& cimJeuiiiatiomt ut Je eis faiiti , /okcndo pt uts , ftout , csr fieut iafra dicetnr , viitHctt, 
Quod quicurnjue fuerit , five teptritnt itn- 
tann iut de perfona , five e/iam comdemnesus 
pei unum bannum , five plura qaotcum jtie fue- 
rint banna , folvere debeet l.brai v>g'nti quiu- 
qtie denariorttm Lucei.ee bonae monettte Camt- 
rmrtt Ijtceni Commiinit , qua filmione fic fo- 
8a , fit , & effe intelligaiur ptaefentit ptovi- 
fiamt euUititaie liler , & ebfolntm ab ipfit 
betmts , & ComL-itinationibrii ty-c. 

Ego Wtccohfus Mideciis de Luct liottt- 
rius &e. 

Codcx mcmbranic. Ms. in fol. maijrt 
Sicc. XIII. binis columnis, cum initialibus 
rubricaris , num. O/j.dcfignatus. Conftat fo- 
liis fcriptis 40, EOETHIVS DE CONSOLATIONE 
PHlLOSOi'HIAE. 

BOcrhii de C^nfolatione Philofophia^ 
Libri V, ut alibi plurics. 
In Codicis tcgumento lc c itur: ifie Boe- 
tb ut efi LoJovici Ductii dr Se-.clo Mmiate , 
qnem ipfe fraefiovit imb; Fre>u fco Ser Bitm- 
di , miti»;ti m Scbofit Magifiri i\it> fei de A- 
retio die VII. mtnfit ptbruaiti MCCCCh ln- 

d'lliont In a toto aurem f jiio : F.go 

/V. Irijnei/cut dt toroio/b t bunc libiutn 
audivt a D Mdgifflt I r.mc fco 4t Col/ina 
outto D. MCCCC.XXK Tum paullo inferius: 
Antomui lacahi de Gtovanr. nit , Popittt Ser la- 
toht de G ovann nis . Ac tandcm : Ifie l.tber 
fa 1 ad ufum Fr. Thedeidi de Cafa , quem 
viveni affigtutvh ermario Frairtim Mmorum 
Fhren. Co.svent. 1406, 

Codex mcmbran Ms. in 4. Sacc. XMf. 
cum lirtcri* coloraris , & fcholiis aliquot 
mirjjinslibus & interlinearibus, num. 674. . 
notatus. Conrtat foliil fcriptis 55. NICOLAI BONAIVTI SANCTA 
IERVSALEM . VTIcnhi Michaclis Bonaiuti Florenri.-,i Sm- 
tba lcrufalcm Libri XII. ut in Codi- 
ce X VIII. Piutci XCL fupcr. Catalo;;i 
T;n?. [II. pi_T, tiSj. Tum rcpetitur i-i cn I- 
ce titulus: Hicttai MitbeSSt BMtimi Fhttn- ui. tt- Digitized by Google i8i Plvt. XXV. Sm. Cod. 111 IV. i8z titti Liier XII. Smfltt ierafalem explreit . 

I>i Codlcis tcgumjnto L-g.tur : ijie Liktr 
fuit ii uj'.f> t'r. Seieflisnt </.* Bute/in , qai 
fertimet .-hmatto Cotvent. Sanflae Cructs ie 
Ehr. Od. Minotum, 

Codcx mcmbran. Ms. in 4. min Siec XIV. 
cum titulis & juitialibus rubricans. num. 
•575. notitus. Coniiat foliis fcriptis 213. LIBI^R DICTA.MINIS, FR. 1Q. 
AEGIDII 

De Profoiio l.iber , Atwymi gloffae in Sacrem 
Scrtfiuram, & Vuae ieufletum. , CM 
IV. I. pag. 1. T Iber Diciarnini}, pracvia Cpi- 
JL-i ii <la , quae ita infcribitur & 
jnc. Dilefljfimt amtco fu> A. fr. B. ft/utem & 
feifeflienem eperit or feimenit . D.flatam ubi , 
cbattjfime , d flattriee infiuuiionii epijlolem , 
merttestte Romanorum Difl.rmiuum joimu/am 
tupitntt daiu qae/ecua./ue fm exemplt mate- 
rta. Def. aoverit bet etime itfftmtam . Liber 
inc. Diflemen e/I , tn/munt , ceegiuiti & ap- 
ffiius tainil.ktt rtt traflutmi ad rem ipfam 
c veatemer appltcrtui. Def. tuum erit amoda 
iiligenti fttidto wjbtt ijsgtgit tnttndert , fi 
arsiteatm tuttn volueiii iiflattns lege txpe- 
vre tompv/t am. non futt fioriiut odoratu. 
ExJicit. Subiiciuntur pip- 6. cxcmpla plu- 
ra Litterarum Sunmjrum Pontificim, Impe- 
ritorum.c» Regum.necnon variorum l'ri- 
vil.'gi'^rum. L/iplomatum, liilirumcntorum&c. 
juxca diverfa negocia cxpcdienda . Primum 
iuc. Si Dominiu Papa jcriiat Aithepiftop» 
t-rj Eprfttro, vocai eum Venetaiiltm Frairem 
fk: Nrcotaut Eprfioput frrvai /etvorum Dei 
leaerab lt Ftsfri Lagianrmfi Arcbiepijcopa vei 
Epijcopa. Vleimurn def. <f ego Gm.it praedi- 
fliti Sacrtfanflae Romsnse Ecclefiae auflorite- 
te Sotsrius proeirflis inteifai , & e* ptopria 
mtiau fctipfi , & tu publicam jormam redegi 
. vocatas fpecieliitt & rogatui , 1 efuyem qu</ue 
faflam m loco uii fitiptam efi b/itojfitnfii 
froprie meaa j-ci. Sunt aurcm omnia nume- 
fo C.VU. qqorum poilremuro , cuius fincm 
dedimus, ita inc. in nommt Domiui ennt 
eiufdevi miUeftmo CCLXX. lnd.flitne XIII. 
VIII. itt menfis Jur.tt mirer.rn , Apoflolics 
Sede vaeantt , in fraefentia mti Guriemii Bella- 
pit Parmenfu tiot. & te/iium juifiriptiirjim ad 
boc fpecialuer vocatorum & mgatorum &c. 

II. pag. jj.Glolfae.fcuExpofitionesquo- 
rumdam vocabulorum B.ibljcorum , auftcrc 
Anonymo, fed forte I anne Ac?idio Ausu- 
Ainiano, cui firnila Opus tribuir Fabri- 
cius Bbiioch. Mcd. Tom. IV. pag. a,6. 
coU 1. Inc. Defiderii mti de/ideratai aetepi 
efjicfei . AUufio mminit \ Dtfiietiui enim vo- 
eaiatur amdam Epifcoput jemiliaiit B-ati fhe- 
tonymi , ijui ahnixe deprecatas efi , ut Penti- 
tbeucum de lUlraro in Letinum tramferret 
fermonem , ei quem fcriiit banc Pratfatio- 
t. Fterfaiie.vel Prelojuuiio tttint , Grat- t$e Ptohgus dtCitur . vel Preoemmm, Dcl. in 
Apocalyjjli in vcrbis: Alltl.ua, ceutate ei , 
qui t/J ; A/le tentete ; /ma , qui t/i , /ive ee- 
nejic nos fimul m unum . 

UI. pag, j;. Ftatru loannis Aegidii Tra- 
fiatus de Acccnru , live Pnfodia , pracvia 
tpiltola nuncupatoria.quic infcnbirur . \ inC 
6ao /uut, iil;cl>iiiJr3at . ibjpano llfpanus ,2e- 
tr.ortnji iiemorrufit , fratri Jacunio ttaier 
juattrtet Afg iil , petts coccetitam , ckantaiis 
ftattentiam, & aeternam gleiiam pt.fi lancvnam 
vnf<ram& te.ucam. A planbut euttm iuflm 
pittrtes v t ugatui , m Traflaium ie A.cemu fi.t 
Profeiie. & ie eltn dijfitultaului , quar enti 
intidunt coittfloitiat, & Itflotitut in B Hltt, 
probaue:ibus mt.l.antibui tumpilertm, nullett- 
uut eo^um ptecibui ecqaievt , Dcf. & Ju/pli- 
to iffi Irfu . ut nu/ituji ve/ere cto ttemfeta' 
1» geudete. Po(i Rpiltolam fcquitur quae 
dam vc'uti Praefatio , in qua agitur de di- 
v fi ne jc tntierum , fttmotine/u , ratiemattt ,ci' 
ivtirtmai.i , net non magicee ettii & metie 
mitae, & inc. Recelentei qn>i omne hnum pul 
ttim elucefctt . Dcf. ut rrgt qucd ^ttthhtt quae 
fietit ftffit fecilms imvtKtre, toium O ui per 
Cepita/a eji ii/lir.flum . Tum ful-iicirur Capi- 
tum clenchus, quic funt num. XXXIII. Pri- 
mum dt vucis difftn tione & eiui ei,/a<tet:iite 
inc. Piimu ruiimentii 011:1 gtaminjiteae m- 
fi/lemes. a pnmts, hoc efi e /iiitm fitmtmuti 
txoidivm. Vltimum*f caguofttoie. dut>a /ra- 
leniio, . fi»e hquuliane frcundum Augttllinum , 
dcf. fi auitm vtruatit teflimtn.o te/uieiur , 
qued noi raiitneiilrter (ctipftffe sefiimamvi , & 
(ires quei tt/le Deo feltciter iejuJjv.mui , 
Dto , nou nobii etttibuere iebemai . qai e/l be- 
»:d'flai m jatcala faeculorum . Amcn . Exp/i- 
cit Pref>d:oa, idt/t Ltbtr ie Accentu . Vni 
cirkmquc loanni Acgidio Auguliiniano Tra- 
cbtum hunc dc Accentu , & recenlitas I x- 
pnlirioncs Vocabulorum Ribikorum tribuic 
Fabricius I >co fupcrius citaro; fed ex infcri- 
ptione Itpillolae nuncupatoriae huic Uperi 
praemilTac colligicur autiorem cfle alrcMim 
Iomnem Aegi<'iuin , Zirnorenftm . Hifpa- 
num. Qrdinii Minorum . qui ab Alphonfo 
X Sapiente, Flifpaniae Rege ptaefeaus fuit 
filio Sancio , cui adhuc inftnti an •<> MCO >xiv. 
ilici.it Librum it pratctnhi fivt levibut 
llfpanat , qucm citAt Toflatus Quiell. 
XVIIL Prologi in lofuam, ur, nouvit \V'ad- 
dinrjus pag. 1S0. 

IV. pag. 10-1. A'iae GrolTae h Sicram 
Scripturam, qute incipiunt a Genefi , & 
proirediuntur ufque ad Librum M ichnbaeo- 
rum, auclurc Ano iymo, quemsdmodum ct- 
iim ajii omnia , quac fubfcquunrur. Praceune 
Prolcgomcna , quorum i<iitium eli : Quam 
emmsdoerterem quempUrimoi fe mifcet e quee- 
ftiontb-ts infinins &c. Expofitio in Genelim 
iic. Lmerarum Secraium Latint intetpreie 
■ Btait !! croiiyio &c. Vltima vetba in Ma- 
chlbaeas funt : Item G- lf ftmprr etaflut fit , 
tian erit gratut . TAicn poft enumerationcm Li- 
brorum expolitorum hi vcrlicul» adiiciuncur 1 
M x V, Digitized by Google 1.8$ BlBLlOTHECAB SANCTAE CrVCIS 

\'$ tibi fitcrtiun fint ntmint n«it libn- 184 rum , Et quii fm, borum, tmptgnt qutt fit llant »pe doSorum dtttlriutm trtd» meo- 
rum. 

V. pag. 175. **. Tractatus brevis de No- 
sninibus Librorum divinac paginae, unde 
fuam rrahant origirrem, ram apud Hebracos. 
quam (jraeccs , ik Latinos. Inc. Qutnitm 
ftguiit rei ntmint btbeiur dt te tliqutli, nt- 
titit &c. peL ficut ufitt fern trdentt fttro- VI. pag. 170. Traflatus de litxeris & vo- 
cabulis Hcbraeis & Graccis. lnc. Ouonitm 
qutedtm ghffoe meuijouem Jaciuut de liiterit 
& vicabuiti Hebrati, & Grtccit . Def. de bit 
baiei iu g/oft Ge. XLVIl. 

VII. pag. 185. Aliae pxplanationes in va- 
ria loca Librorym Sacrae Scripturae. Inc. 
font adfceudebat de terra. Itebr. btbei: nubei 
qdfceudtbet de tetto &c. Definunt in cxplica- 
tione mcnfium: & in verbis: Tbiffeltu , Nt- 
vember . 

VIII. pag. 111. Alia tandem gloiTarum, 
pbcrior colle&io in libros Sacrae Scriptu- 
rae , & priirto in Epiftolam S. Hieronymi 
ad Paullinqm,, cuius inirjum: hncipit Epifiolt 
S. Uiertuymi ad Pautliuum dt omaibui divi- 
nat Hjltritt librit i. t. dttulit &c. Def. cu- 
iui dfitnRi» i/Jud , uf/ue in Domin» . 

IX. pag. »<5o. V'tac Sanctorum, viddicet 
t. Andrcae Apoftoli , 11. Nicolai Epifcopi > 
111. S. Ambroiji , tv. S. Luciae Virginis , 
v. Santti Tbomae Apofloli , \,. Srephani 
Protomart. vn loannis Evapgcl. vii/. Jnno- 
centium, ix. Thomac Epifc. Ox mart. x. Sil- 
veftri, xi. pelicis in Pincis, xn. Sanfti Mar- 
celli PP. & mart. XIII. Agncris, xiv. Sancto- 
rum Vinccntii & Anaftaiii , xy. Einerenria- 
nae , XfU Agathae , xvn. Sanclorum Quadra- 
ginta mmyrum &c. Praecurrir brevis Pro- 
logus, qui inc. Ytititetem cooipatis prtedite- 
di confratrii B. mibi ctatiiatii vmcul» fptri- 
tutliter copulati , ac propiitm aiirn.ftui , fnb- 
Jlrasum Opufculum eompiltre deirevi , in quo 
qttidem dt Vitginit Mariae Cenitricit Altiffimi 
mtritis gtotiofit reverenter cinfidtnt ad Conf. 
tximii ghtiofi Fraucifci fiigmotiztti in corpo- 
re qb Crucit amortm palrocinio fperani mirifi- 
to , nec ntn in fuffrtgiit tlttj/tmii angtltcae 
Manyrit Caeciliae Virgiuit gtortoftt audaSer 
fiitnt fpcm omnem , Jlatui atiliter infhdart . 
Def. ui enim invenirt va/eai , cbttiffime , ft- 
citiut qu)d requirtt . rubricat Legencturum bic 
pvfitamm inferiut fubfcribuntur . Vita prima 
aV. PiJJiouem StT.cli Audrete Aptjictt . Vlti- 
011 Saocti Matthaei dcf. nt forte fervut vtdea- 
tm mttor domiuo fito , prima ttmen ratiq vi- 
itiur mtlior. Explicit. 

In ultima adverfa panina legitur: Ifie Li- 
ier JpeSat ad Ftor. depuiotut td ttfum Frttri flluminat» dt 
Ctptnftccbit tiufdem Qrdinit * 

Codcx membran. Ms. in fol. mia. Saec. 
XIII. exeuntis, binis cqlumnis, duplici ma- 
nu , & intricatiirimis lirreris exarattts, cum ini- 
tialibus coloratis, num. 676. defjgrt«us. 
Conftat faliis fcriptis »:p. IO. GARLANDH OPVS SYNONYMQ- 
RVM. ET DE MYSTERIIS ECCLE- 
SIAE, ALEXANDRI DE VIL- 
LADEI DOCTRINALE. I. pag. |. TQannis Garlandil (l). licet no- M. 

JL mcn reticcatur , Opus Synony- 
morum, five multivocorum verfibus exptef- 
fum , cum fcholiis & gloflis margioalibus f- 
interlinearibus. Inc. 

Ad mat t nt vidttr Itticti dtftrrt , t$. 
mino 

Iguet , in dtnfii vtl fioodtt tdJere fil- 
Vh, 

liofpiiibuffue fyrt Ctltbrit dare, vtno 

Lyaet , 

Aut Cereri frugei , epibui met , vel tbk 

ma proiif, 
Poma vtl Alciun, vtl molli tburt St- 

bato , 

Nil veterum ctrtit tvrt fupenddere di- 

9it, 

Sed dtrt Itt puerit , frtptuent ptrvt pu- 

fillit , 

Quot filum ditmt motttute muners % 
g»ae, 

Strmtnii iribuo putrtt ettmentt Lttim . 

E x ulert difti gtrmtni funt uterini . 
Conftat vcrfibus hexamctris dccvii. Ex Co- 
dice Guelpherbytano edidit Polycarpus Ley. 
fems in Hiftor. Poetar. Medii aevi p>g. j 1 a. 
feqq. 

\\. pag. ix. Eiufdcm de Myfteriis Ecclc- 
fiae Carmen itcm cum gloflis uberrimis mar- 
ginalibus & interlinearibus, & cum Prologo 
ad Fulconem Epifcopum Lo.-Klioenlem (4 , 
qui inc 

Anglit qut fulget, qut gtudent Prtufu/e 
t tloro 

LtnJtniot, qui Porifim fcrutonit fipbiom 
Flttebti ftudmm , btfii tureo , fulgidt 
Futct, 

Firmae iufiitiae, Myfierit fufiipt ficrtt 
Ecclefiae , fiudi» dijtiudt mettaque htn- 

m , 

Tutiut ut vettitm in tpertum indice ttnto 
Myfiiea, Partfimi littt batt retiiatt prt- 
beniur 

Expofcuni fubiile tuum , pie Pafitr , Qui ftcer inftituit ftcrtt ad facrt miui- 
firtt, Li- (1) Nomen •nAorii *i Ccholio «mitar ti Cirmrn ir>- <S> qoo vi 

fcqueni, qai eft lo. Ccltndlui , i!ve ii GttUndrt,' 
Aogliu,; Grwnnuuciu, U Poeu cltru circi nnani ie Fabeic. L c. Torao llt. pag il. 
(3) Hunc Prologum, & primum Capnt tlTert Po- 
lycirpat Lcjrrerut loc. cit, pif. jjs- Digitized by Google Plvt. XXV, Sin. Cop. V- VI- VII. i8 5 

Libcr inc. 

Ejt domui Ecclefia Domlm , fummat ft- 
ber illtm , 

Def, 

Lucidt tnrrikutum rtdeltnt campono p- 
nno. 

III. pag, »5. OccurruntRhythmiphires. 
qui yidentur inirio mutili . lnc. 

Sme fttcit Jcerio 
Clertque prteconit , 
Oh qntutt prteconit , 
llti obttBonibut , 
Hit conclufionibut &c. 

IV. pag. a6. QuacdimGrammaticalia prac- 
pepta in formi Dialogi , quorum inicium eft : 
Magifltr . quae ftrt efl i Nomtn . Quartlquix 
figntt &c. 

V. pag. 18. Alcxandride Villa Dei , liccc 
nomen non adpareat , DoQrnale cum ubcr- 
rimis fcholiis, ut in Codice XLVH. P utci 
XXXIV- Caralogi Tom 11. pag. 164 Heic 
tamcn in priocipio feptem verfus longius. 
cft , inc. 

& DoBrinolt refor- Qutt profunt formo fub mttri ptuptrc 
forma , 

Oblatrat /ivor , jlolidut ridtt puerilit , 
Obfltt fimpliciiti, in/citia nuJa reclt- Ne qutedtm nitetnt flndio corrtBt fiJcli , 
Std Itcet tegrotent qui non jundantur in 

tflti. 

Scribexe clericulii pero DoBrtnote novel- 
lit &c. 

Finis quoque diverfus cft ; ita enim habet : 
Ei qutmvit ptrvut bumt/i ctrvice rtlu.- 
Btr, 

Non batc tbfcondo veltmiue tcBa ctnq- 
rit, 

Ptrifiut quatfitt diu, colUBt . releBa , 
Sicut DoBorum novit veutrabiltt orde. 
In fine pag. i8~. b. hoc monumcitum ad- 
fcriptum cft : Anni Domiw MCCLCXLIll. 
die lll. mtnfit Februarii pjttntiflimo Commu- 
niiai F/erentinernm Petntm /oannem Paul/um 
dt Vrfinit tlegit & creavil Capttaneum Gene- 
rtltm , cui praediBe dit cum maximt filtmni- 
Ittt , bort ttrtiorum , dttum fuii fctpttum , mt 
frttftutt , & btec omnit vtdtnte . 

VL pag. 188. Traflatus ancpiijraphus , 
fed eft contra Hypocritas. Inc. Coutrt Hypo- 
crittt B. volunt tffe ptuperet fine defeBu ; bu- 
milet fine drfpeBu ; bene induti fine fiMiciiudi- 
me &c. Def. Troitnot equui idcirco fefellti , 
qmit formam munertt imiiotus ejl . 

fa fummo marginc uliimie paginae lcgi- 
tor : Ifle Libtr fptBat ad Conventum Floren. 
Ord. Muor. deputatui td ufum Frttrit Ulumi- 
noti de Ctptmftcctni eiufdtm Ordinit. 

Codex rncmbranac Ms. in 4. Saec. XIII. 
initial/hus. coloratis. num. 677. dcfigna- 
Conftae folijs. fcrlptis i8j. NICOLAVS DE TREVETH SVPER 
DECLAMATIONES SENECAE. Nlcolai de Treveth, Ordinis Praedicato- 
rum, Scriptum fuper Declamationcs 
Senecae, pracvia Epiftola infcripta: Jn Cbri- 
fio fibi dtltBo Fratri hanm dt Lentbetm lllur 
firit Regit Angliot Cottfeflori , quae inc. ExaBo 
ftptenarii oimoram neie/.um quodraio ■ Def. c> 
peccttorum redemptio copioft . Expofitio inc. 
Sicut docet Tu/liui Cictro tn Rbeiente II. Def. 
nec in eonvenienliam ttabtitdut , & fic tetmi- 
uatur Librr decimut Declometionam Senecte td 
hnorem Dti Omntpoteutii . Amen. Mcmora- 
tur a Fabricio Biblioth. Mcd. Tom. V- p»g. 
i};. col. 1. 

In avcrfa ultima pagina lcgitur : Ifle Li- 
ber fuit td ufum Fratru Tbedtldi de Cofa , 
quem vtvcai e(]tgnavit Armario 1 rttrum Mtnor. 
Flortnt. Convent. A. 1406. 

Codex membranac. Ms. in fot min. Saec. 
XIV. ineuntis.duplici manu , cum initialibus 
ruhricatis , num. «78. defignatus. Conftac 
foliis fcriptis 88. FR. BERNARDINI FLOR. DIALOGVS 
DE LAVDIBVS CASTITATIS. REliaioli viri Fratris Bcrnardini Floren- 
tini , Ordinis Minorum . Dialoyus tlc 
laudibus Caftitatis atquc Virginitatis ad Re- 
verendifs. Dominum Francifcum tituli San- 
fti Petri ad Vincula olim Cardinalcm dignif- 
fimum , nunc vcro Pontiriccm Smnmum . 
Pracfatio inc. Quum faepe metum ogeiei , Re- 
vtrrndifi. Domtnt , »1 quafdam vrlati /itteraritm 
primitioi , & quomdom , ut ita kqutr , quttfij/u- 
dtoruui m'orum degu/Joi. onem , od te /cnierem, 
vifum efl L btl/um qutmdom de Vtrgiz:tetit tt- 
que Ctflttttii laudibui t me nuper , Dei opt , 
edttum iranjmitttre , i» quo omutt fludti mti la- 
borti , etque omnem induflrtam , quood mei /n- 
genioli tcumen, /iiterorumque copit ufaf.,ue e- 
xercitttionit mibi ftcutiaiem fubmtniflrtre pe~ 
luerunt , confumpfi tc dtltgeuiiut eloborovi. Etfi 
id quod temportt detur , libentiui iu Pbilafopbiae 
tc Tbeohgite prteceptionibut terere melui, tf 
men quidquid ocii ntBui fui , tn boc meo Optt- 
fculo , quodtm fcbo/j/lico flort depwgere coufiie- 
vi ; & ideo iucundtui tc gtttiut perfeci, cum 
ut muem tute gererem va/uotati , ttim etiam , 
ut btec prima vetut qutedam .literarum prte- 
htdtt atque parvt munufiu/t , votiii oc permul- 
tit ex htit txcerptt , tute RtvtrtnA.jfimtt di- 
gnitoti efrrrem , tibique dedictrem . Kallt ete- 
nim tccommodttiut , digniut , tc greiiut mttt vi- 
giliti troJendtt efe iudicovi , qutm illt , qui 
btt tempefltie, &> quam maximt ret un grjja- 
rum ghna prae ceierit. florttet ,& fumma n- 
pud bcatjfimum Pontificem tuBorttote plurtua- 

que cu. 
vu Otl »8 7 BlBLIOTilECAE SANCTAE GllVCB :S3 que iv.ter ceterot ioflrina vattrtt . Sam qntim 
fatjenumrro mtcum ipft mtmoria rrptto , pri- 
tnum , Dtt gietiam, dtinde te linge imbi prm- 
Cipem , & ad JuJaptenJam , & ai ingrediendmn 
borum /iudmttm rat onem ex/imfe ; roe nempe 
tb opnwarum phm» fiu.l o ac d feiphna pra~ 
feQum quantumcumquc tji , q^ud tji ctrte vtl 
msnimum , i>oc mquem , loium quod po/lictri 
poffutn , tuae digniiati , ex qua Jependet coufer- 
fe debeo m Acctfies igilttr uuue litvtrtadi/s. Do- 
mine boc parvnm Qujtutum ac peiexiguum Dia- 
logum, non equi.hm tua fumma & exeellentif 
fima doQiina dignum , in ,/;/» variat atque 
perpulcrat auQorum , e*>umque illu/htum de 
Ca/iuaie Jifpuiationet etqite pvntitt bqc ct.jtte 
illue diffufat collegi , mrovit arbitretu Loc m 
libtilo difltnxi . Atque nt buic mtae tpjlttuiiiini 
flui gtavitctis aique ponjrrts accederet < tt 
cum Georgio Antou.o Vefiuccto , ot/:t; Cbrifft- 
pboro Cel.ciano chtrijjtm s virii itfputantem m- 
troJuxi. pcf. fed tam te ipfitm ifiiiantem 
eu.liamut . Georgius AjUtmn & Ctiijlopborus 
Calicianus , qtii Jt/t Rtttgitni dedtcare peuu- 
ptunt ad cenfultnJum Fiancifcum vnmnt ,quo- 
nam peQo Cajhtatis integruotem ccnfervare pofi 
fint , eb bit profiiifiitur fn mo . RejbonJet Fren- 
cifcus , cumi tota difputatio e/l de Cafiitatit iatt- 
d'bus , quam tua Reverend f/tma Dominatiu per- 
/et>ent , fucle omnia coenrfcet . Dialoius inc. 
Georgius Antomut . Ammadverte , » Calicane , 
quttem nunc difputationera a Francifeo tnaxi- 
tnae atiHorttain v.io aetepturm fii . Def. baec 
habui , quaevobit nwtc impraemeJitatut de Vtr- 
gtnttaiii aiqur Cujiit.vt Uudibui dicercm ,qaae- 
que ipfe meo inJtcto femirent. St qua veio re- 
jlare v dtntur , quae permulto funt , in altul 
ttmpui d ffercmm , & de bn ttter ca-nenJnm , 
etiamfi hlacueiit .nobtftum eo/hjuemur. T^st. 
Tum rubrica : Ftwt O.mfculum editttm atjne 
completumptr me Dei gialta Fratiem B-rnar- 
tvnum Floienti- nm Ordtnii AI'norum ennt Do- 
mintmiilefimo CCCCLXXl. Kaltudit Augu/Ji . 
Deo grauat femper . Amett . 

Codex mcmbraoac. Ms. in 8. Sjec. XV. 
cum pcrpulcra piflura in principio. ttt ico- 
ne auQoris , Summariis in margine , & Grac- 
cis quibufthm verbis, rubrica quim corrc- 
Clifiime adlatis, num. <S8j. defignaius. Cqn- 
tht foliis fcriptis j 7 . 

COLYCCII SALVTATI EPISTOLAE . 

fir P , ° IucciiSaIutati PP iaoLlc num - xxviii. 

• ' V-« quarum prima infcripta And>eae de 
Vulrtmt inc. Vit mfignfi , fraier , w amkt 
cbariffime . Audtveram priut &c. "Vlrjmrt Dt>- 
niino VbalJmo Prtori Sancji Stepbani , def. vf 
le fehx , & me Dow.no nejlro BtfpttcittT re- 
commenJa . Florenlite die ttigtfittt quarta An- 
vembiii. Tum fcquirur Epitaphium Lapi a 
CafteJliunculo vcrilbus elcgis decem , quod 
inc. 

Cafltliondiades toc fert & poJJbtmio Lapi Pregeniet Lapttt msrtHott fitittgitjur cp-c 
PraMiHse Eptflj!a,e eodcm ordine p.rcccdun: 
in Coilicc ac in cditione Fiorcut.na , curaorc 
Laurentio Mehus , typis 1'etri Caictani Vi- 
viani *ii>ccxm. Parr. L a f?*tj. j. aci pi£. 
144. ubi rarnen in Epiftola XXIV. pag. 130. 
nro oe/tvo Kal. legit ftpiimo Kal. Vulc ciut 
Wacfationem in diJtas Epp. pag. x.k. fiqq. 

ln primo folio legltun IJle Littrjml ad 
ufum Fr. Stbefliani dt Ducel/u . ffi ptrtintt 
Armario Convntui SctQat Crucit Je Uoien~ 
tia 0'J. Mtnorum . 

Opera Mi!>iflri Anirtat de Vt;!ierrii , M a- 
Jia manus adnonvit: imm Ctluccti Salman , 
ut a^.paret ex FpifioU qttarta . 

Codex membraoic. Ms. ia 8. miiori Smc. 
XV. iriCltntij , cum initialibus c jloratis , num. 
di. notatus. Conilac fjliis fcriptis 50. ARISTuAS DS LXX. IN* TERPRETIBVS , 
IAC. ANGELI, LEONARDI ARRETI. 
Nl , LVCIANI , IV.T.il DS CANDIA . 
ET PALLADII QVALDAM. 

I. pag. 1. A RHl:as de Siprmginta Inter c»d. 

1 X. pretibus c Gracco in Lui- tifr 
oum tradttQui linc titulo. piaccurrj: Ept- oum rraauctui linc ntuio. fiaccurrj: tpt- 
ftola nuncupatoria ad Thedaldum dc Cafa , 
uac ira inc. Rrm a tn; quatfivtjli , Re/igio- 
r e vir , Pater 'f beda/Je , tua bumanuate , iuo- 
que babiin dignam ; etenim , quum Septuagm- 
(j lntirpretitm cqntinuo ej OJttti tnst nomen 
accnrrat , quwve a ctanjfimis uor.nuliis vnis 
iuv;a ilhrum traJiiianem tn fcn-iurarum fatn- 
po dec/crata fuu , hem-nit Mgentifimi arbi- 
tror, ad ii frovvcari d'fi hrtum , qioJ ai com- 
plenJum tua mihi manJavit ctjntat - Ojrirno- 
brem non inrtMt lujjiones tuii cccepi , an mod- 
verfent eti.im maxime, quo.i bo; Arifiti ma- 
nut , qttjj tx Grstco vtritmui ia Litinuttr , fo- 
(tti fuut G>'arci <intc pi mtipiuiit Genrfit ponert, 
qno Uto 1101 bin/lt illtt H.erottftnt lucu/ent fji- 
mat Eptjhlet aJ.nngimit ■, in qua rt non me- 
iioctit tfttitiat expenfum, qttoi intte primot 
laborit niei fiuQut Deo primitiat ieii . Dcf. 
ftd ut fuii a drfidtrnt tuo 1 Lumjuitatem mf 
rer , Jthntiunt agam , nt tpfum Arifleum te-n 
l.aiine hquemem ai fratttm inteligas. Libcr 
jnc. Cxignans , 0 Pbilocraiet , quaiitt rxijhmes 
cognofctif quet nobtt acceffer.m ex pr»ftQ<one , 
fuam agimu ad Eleazarum iudarornm 1'outi- 
ficem. Def. iabe etiam operam cetera refcti- 
pt.one iigua titi iefitnare , ttt per baec piofi- 
cifcent, tui irfiierii praemitirn ferat. Divcrfa 
omnino cft haec verCo ab illa Ccdicis 
XVII. Piur. LIV. Cacalo^i Tom. II. P ag. 
6)7. § I. 

II. pig. 11. Iacobi Angeli Epiil^la c}e 
morte Ponrificis ( Innocentir VII ), tk ele- 
ftion: Gregorii XII- ad Cluyfoloram Civetn 
Conflantinopolirapum . Inc. Duni defidena 
tua , vir e/egantit ingenii , de cehbi aihne Pon ■ 
ttficit. Maxitai implert per epijioiam cognt . 

D.l. Digitized by Google i3 9 rvvT. xxv. si 

Dcf. o quis Uc e/t , cui tanta fttnt Jaia ! At- 
toni.us Itc n:ut:t/./ue fio. Hanc publici iuris 
fccit Cl. Mchus ia SyllogC Epiiljiaru.n Leo- 
n.irdi Dathi , qu>c lucem Florcnti ic adlpe- 
v. rc A. mdccxuii. 8. Multa au»cm ad la- 
cobi Angcli vitam contexend m anccdota 
congcftit in Vita Ambrolii Camald. toties 
citita pag. ccclv. 

III. psg. jo. Xcnophontis Philofophi Ty- 
rann«.is a Leonirdo Arrctino Latinc vcrlus 
srl Nicolaum Niccolum, cum Prologo, uc 
h Codicc XV. Plucei LXV. Caralogi Tom, 
II. pig- 733- $• W. 

IV. pag. 41. b. Vita Mirci Bruti (Ine ti- 
tub, auJiorc Plircarcho & inrerprete laco- 
bo Angelo. ut in Cndicc XXVII. Plutci 
LXV. Catabci T»m. cit pag. 747. §. XIV. 

V. pag. tfp, B.filii Magni Oratio ad Nc- 
potei dc utUitlM ftudii in libros Gcntilium, 
cum Epiftola nuicupatoria Leonirdi Arrc- 
tini iutcrprctis ad Coluccium Salutatum, ut 
alibi . 

VI. pas. 77. Luctani Dialorus ancpigrv 
phus, fcd qui infcribitur in cditione Tt- 
mon.fivt Mfantkropoi, inrcrprete Anooymo. 
Inc. 0 hppittr amali/ts, bofpnalit, emicati- 
lit , 1 1 jlals , ftttg -irator , oJiavobi/is , tofhflor 
nubitim , tonititium opi/tx , & fi /hiJ a/iaJ se 
ahtf/tti poitat vocar.t , piaefertim q'ium ttio aj 
coTutts carr.iina favoie inJi°ent . Dcf. fiJ r.rc 
incnttmi , nr./ut vntotriklll ttiit . ln edir. Gr. 
Lir. Amflehcdam. fumpribus Iac bi Wcnic- 
nii in 4. Tom. I. 3 pag, o3. acl pag. 175. 

VII. pap. Stf. Eiuidcm alter Dnlogus , 
item line titulo , fed qui infcribitur Cbaion, 
five Contemplontet , intcrprctc item Anony- 
tno. Inc. Q111J r.Jes. oCbatont Dcf. Je Cla- 
nne vm vaHut ej.' feimo. Exfhcit ftlitittr. 
Xbid. a pag. 487. ad pag. 514- Tum ad- 
tjxitur vcrliculus : 

Finxertmt Gmrci fempev mtndocia caeci . 
mcccciii. i<5. Ma:i fcripta /ttnt taec Fhrentiae . 
1'rat'r TbtdeiJf.t ttmc vacan> . 

VIII. pit. 93. 0:I:cium Vifititionis bea- 
tiflimac Vir»;inis Mariac compilatum per 
Revcrendiir.ir.um Dominum Petrum de Can- 
dia 0) tunc Epifcopnm Novaricr.fcm , nunc 
autem Cardin.-.lem Medtolaai Aportolice Se- 
dis Lcgarum digniffimum . 

IX. p^ff. 99. b. Profae . vcl Sequenttae ouin- 
que Domini Fratris Pctri dc Candia Ordi- 
nis Minorum, </«/' (ita habet titulus quin- 
tic) ttmc Aicbiepifopui Meitelancafit crat , 
& po/Iea fuit Cardinatis , & tandem amio 
MCCCCIX. tempcrc Gtveraln Conciiis Pi- 
fis celehrati clttlus efl concorditer in Sum- 
tnam Ponti/icea , & vocctus Alex,tnder Qphi- 
tsu. Prima anepigripha, quae tamen eft ad 
SS. Triadem , inc. 

Trinitas omnipotens , lex xniverfirum&c. 
Secunda item ancpigrapha, (cd quac eft i» 
SS. FMbariflissm, inc. 

(1) Pont f. « fub nominc Alrv^niiti V. »h A ■ mccccih. 
itt xtyt. Iunii. a<i A. wcctci: .dio ni. Miii. 
(1) Dc hoi CoJice rcrb* ficicCi. Mchutin Vica Am- Cou. IX. X. 190 

Fratiet peiamahilet ob amorem Ckrifit &t. 
T.rtia de Bencficut IX-i \ac 

Metuss ca a nri l» canumus Domiu» &c. 
Qwarn in Carmfprivia inc. 

Carms citm gauJio Im.juatur efio &c. 
Qjiita pro iantta Ctaia inc. 

Sanilae Claiae filtae Cbrifio itfpovfa- 
tac &c 

X pis;. ioj. Fragmenrum Opcris Palla- 
riii Rutilii Tauri Acmiliani viri illiulns de 
Acriculturj , incipiens a vcrbis : outiut ta. 
mtn erit omn:but icmrdiis , ji a.iisaritst /ulcus 
nexinm drd:icat tum»rem &c. cuie pcrtinent 
ad Cipur III. mcnlis Scptcmbris, & pto- 
grcdicns ufque ad finem D.ccmbris} quo 
abfoluto fubfcquuntur Capita ilh quituor, 
itcm ad rcm ai;rariam pcrtinentia quorum 
tirulos , c< iniria r^edimus in Codice VI. 
Plutei XXIV. fupra pag. 17;. §. II. Clau- 
ditur Codex vcrflculo : 

Expliat Libtr ifle , tibi /it laut & glts- 
ria Cbii/tt. 

ln ultiim papina lcgitur : Ifie l.iber fttit 
ttd ufum tiottis TleJaidt Je Cafa , ,jucm af- 
ji^navn vbveni Armarto Convnnui F/otcutiai 
V,,tn MCCCCX. die XIV. Pettnthih. 

Cudcx mcnibrin. Ms. in 4. min. Siec 
XV. incuntis, varia mmu , fcd practcr duo 
priora, & ultimum Opufcuhim , a Fr3tre 
Thetlaldo cxirattis (>) , ci nam. 73^. ncta- 
tus. Conftat foliis fcriptis m. 

EDERIIARDI GRAECISMVS.. EBerhardi Graecifmus, ut ex finc erui- 
tur, cum ampliilimo Commcntario 
Anonymi. Pratccdit Prooemium iplius Com- 
mcntatoris, qiiod inc. Dtntat v>r f«i ttnxet 
Dotmntsm , nec • man^atn eius Jtvtas &c. 
Hnc fubfequitur altcr Prologus , quidcm 
aucloiis. cuius initium eil : Qjpmtim igno- 
rantiae nubih turp/ter excaecan &i. Fi iis: 
fecunJam trdinem Dtmvi txft.inttttn . Portdi- 
Yifioncm Operis, Libcr inc. 

E/l proprie mcta tram Gi acct , formatit 
ftajmt . 

Dcf. 

Vetbaqat cum vittn ftli inngmt d.ptota 
tum , tu . 

Expltcit EbtarJi Graicifhsut nomhtt Cbri- 
fii. 

Qui deJii alpla & ft , fit hui & gloria 
'Cbri/lo. 

Poft Commentatoris claufulam alia hacc oc- 
currunt: 

Ftuitut tfi liber , qui fcripfit fum nomine 
Lambert , 

Kmui fuit dt Cajln qui vocaiar Vie- 
geto . 

Extfitit, Gtatcifmtit (J) Ar.vo DcmU 

ni 

brolii Camjli. p>i;. ccev':-:'-. 
(5) Veibi *r»U famc. ipi BlBLIOTHECAE 

■i MCCLXX. qmnt9 \fmt oBum prima J,e 
meaf- /eirjorti. 

Ebcrhardus BcthunienCs AtteGus. diaus 
Graecifla, quia 

Anui nulkno centtno hii dnodtno (i 1 14 ) 
Condsdit F,bratJas Graecijmam Betbanicn- 
fis. 

Vid. H-nricum Gandavenfem Cap. LX- & 
ad eum noras Miraci. & Cangium Praef. 
ad GlolTar. Larii. §. XLV. Oudinum Tomo 
III. pag. 37« Hic Graeciihius , five Liber Sanctae Crvcis 192 

carmine hexametro fcriptus dc fijuris , 
d^-que ucto partibus Ontionis &c. Capitibus 
XXVII. cum E\po(itionibus loannis Virj- 
cotii Mertilitti, in Pithavicnfi Vniverfitatc 
Rsgcntis , foL (ine anno & loco prodiit , 
& cum Alexa-^dri de Villadci Grammatica 
Laiin < , Lugduni mccccxc. 4. 

Codcx mcmbr. Ms. in 4. Sacc. XIII. cum 
iniciaiibus coloiacis. Confhc folils fcripiu 
117. PLVTEVS XXVI. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VIII. 

C 0 D E X 111. 1-RANClSCI PETRARCHAE CPISTOLAE METRICAE, FRancifci Petrarchsc Poi-tae laureati B- 
pifl>)liru'n rnctricarum Libri III. ut 
in Codice VII. 1'lurci LIII. Catalo:;i 
Tom. II. pag. 604. ln finc Icgimr : / r 
tit felniter aie XX IV. lauuaut anno Domini 
MCCCLXXXH (1). 

CoHcx membranaceus ( exc^ptis duobus 
ultimis fbtiis) Ms. in 4. Saec. XIV. m.nu 
Fratris Thedaldi dc Cafa. Conflae foliis 
fcriptis 70. FRANC. PETRARCHAE AFRICA, M. T. 
GIC. SOMNIVM SQR ij7. In fine lcgitur: Liber Aigeli Ztnoiii de 
GaJJn Je FhreuJa num. XIX. 

In primo folio hacc alii adfcripta funt: Ifie 
Liier fuit aJ ufnm Fiatris Se/ejliani dc lla- 
ceiht , qm ftittuei Armario Cenvruius Santlte 
Crmis ife iiorewia OrJtnii Minorum . 

Codcx mcrnbran Ms. in 4. Saec. XIV. ex- 
euntis, cuin i.iidalibus Librorun auraris 6t 
coioratis, reliquis autcm Capitum rubrica- 
tis. cum pulchcrrima auttoris ciligic in 
principio. & flemmatc Gaddiorum fami- 
Ihe ■ in cuius difco cacrulco auroa crux ad- 
fulpct, num. 6oo. notatus. Confiac foliis 
fcripcis 14 J. ir. C»d. 

K I. pag. 1. TTRarcifci Perrzrchac Africae 
JT Libri IX. uc in Cod. XXXV. 
Plurei XXXIII. Canlosi Tom II. pag. iji. 

II. pag. Qti.Som iium Scipionis cxccrpcum 
cx Libro VI de RcpuLJica M. T. Ciceronis, 
ut alibi. 

In primo folio adfcriprum efl : Ijft Libtr 
fttit *d u/um Fralm Stbajliaui de Bucelitt, 
ejjiguatai Armano Convtu.us frairum Mino- 
t um de Fhrtulia . 

Codcx chartac. Ms. in 4. Saec. XIV. ma- 
nu Iratris Thalaldi de Cafa, num. 68j). 
necarus. Coiiflat foiiis fcriptis op. FRANC. PETRARCHAE DE REMED. 
VTRIVSQ.. FORTVNAE. FRsncifci P:tr3rclnc laurcati dc Rcmc- 
di'S utriulquc Forcunae Libri II. pcr 
reodum L>:aiogi. cum Prol ro, & pracvii 
fingttjfo C» uum tal ula . uc in CoJ.ce IV. 
lLtci LXvVlii. Citalogi Tom. III. png. tt) 0 hne , iltiCjOt P<-ri-cli»» Cniiciboi 1 Frnre 
Viu AidIkuIU ff»S ClCtt, ctLvi. & alibi. BOCCACCIVS DE CASIBVS VIRORVM 
ILLVSTIUVM. TOannis Boccaccii dc Certaldo de Cafibus 
1 Virorum [Uuftrinia Libri IX. cum Prae- 
fatinnc ad Mainardum de Cavalcantibus , ut 
in Codice XXIX. Hutei LII. Catalogi Tom. 
II. pag. 56U. §. I. In fine plures verfus 
rubrica exarati fuerant, nunc omnino erafii 

fupcrfuiit umen , qui fequuntur 

frnnlutetn quta ultra modum Jitit fibi grave 
MCCCXCHl. 1111. lanit comp/etus . 

PeUbat &pl»mis, digiiis , mandiffue pa- 
pytis 

Pa-ctre promifit pojlbac tibi Cbrifie.... 

Efl damnofa mmii Jerilendi pafflo muliit. 
In Codicis tegmine alia haec occurrunt 1 
Oueffo hbro utanJa fifite Tbeda/Jo della C.bu~ 
f* JelfO ditte de Fratt Minori di Sanila Cro- 
ce da Fnenzt a Frate Tomafo da S-?na cu- 
jloJte J' Ario de Frati Miaori della Vrowncit 
di Sibintma MCCCLXXXXIlll. a di XII. 
di Maizo, e wondaio a ladta per mano di 

Vou- 

Thca»iJu de Cif. cx.eilptu Iflc CL Uur. Mchui cu 
n Digitized by Google 193 Plvt. XXVI. Sin. Cod. Vf. VII. VIII. Pauio Behi , e compagni di Gmdo di Meffer 
Thmafo, la alr.-ro auccm fulio hiec aha : 
#fr? Ltberjuii ad uj.im Fratril Tlvdatdt d; 
Cafa , quem vivem e!jtgiiavit Armurio F>a- 
trum Mnorwm dt Florentta tan» Domtni 
MCCCCVI, 

Codcx membranac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
binis coJumois , a Frarrc Thedaldo . ut fu- 
pra. exaratus, cum ritulis & inicialibus ru- 
bricuis, num. fioj. notatus. Coaftat foliis 
fcrijjiis 120, 191 10. BOCCACCI1 GENBALOGIA 
DEORVM . IOnnis H^ccnccii de Cerrilifo ad lllurtrem 
Prtncipem Hugonem Icruialem , «Sc Cypri 
Rcgcm, dc Gencalo^a Dcorum Gcntilium 
Libri XIII. raorum , praevia rerum notabi 
Jium tabula pcr alphabetum difpofita, ma- 
nu Fntris ThedaMi d; Ca fa . Hibes Opus 
intcgrum in Coriicc IX. Plucei LII. Catala- 
«i Tom. II. pat». ssh 

In prima pigiiu leyitur: Ifle lihtt fuit ad 
ttftm Frair.s l hcdaldt de Cafa , quem viveut 
afgoavit Arinaito tratrstm Mmor, F/oreciiui 
Conventut 1400". 

Codcx partim membran. pnrcim chartac. 
Ms. in 4. maiori Saec. XIV. dupMci minu 
cxarattis. quarumuna ell Fratris Thedaldi , 
num. <5pi. notatus . Cunilat foliis lcriptis 
111. 

FRANG PETRARCHAE DE VITA SOLf- 
TARIA , IN VECTIVAE IN MEDICVM , 
Dfi REMLL/lIs VTRIVSQVE IORTV- 
NAE, ET EPISTOLAE, 

I. pag. 1. T^Rancifci Petrarchae de Vita 
JT Solirjria I.ibri III ut in Co- 
dicc II. Plucci LXXVIII. Caral. Tomo III. 
pag. 153. §. I. ln calce ultimae paginae 
minutis Jitrcris lcgitur: Scripiutin 14. tmuh 
nn-s ditbut 16. Decembrit , dte 29. & nliimut 
txplicitut fe/citer . 

II. pag. Eiultlem Invcctivarum in Me- 
dicum Libri IV. cum Praefarione, ut ibid. 
§. II. Tum rubiica 1 

latu tact peutta prtcor , pempe taitre nt- 
cor. 

Explicit Liber InvtSivorum Domiui Franci/ci 
Pttrarchae comra Meditttm fefjinenter fcriptut , 
ntc multsim corrccius . 

Scnptus ptr manum Fratris ThtJa/Ji de Mi- 
ctllo Oid. Minorum Fiortntiae MCCCLXXIX. 
fexia dte OSebiis . 

III. pag. <5>. Eiufdem de Remediis ad u- 
tramquc Fortunam Libri II. cum Prologu . 
& imlk-e rerum norabilium in rinc, ut fupra 
in Codicc V. huins Plutci . 

IV. pag. 104 Eiufdem Epiitola Rd Ioan- 
ncm Boceacciuon conrra ignaros & invktos 

Cat. l.at. CodJ. Tom. IV. reprchcnforcs fuorum carminum , ut m Co- 
dice I. Plurei LXXVUL Cltll. Tomo IIL- 
pag« 153- §- IV. 

V. pag. no. Eiufdem Fabula ancpigra- 
pha , dc Grifctda , fcu dc flde , & obfcrvan- 
tia uxoris, praevia Epiflola ad I<>. Bjccac- 
cium , ur in Codicc II. ciufdcm Plu.:ei Tom. 
cit. pag. i,,^. §. IV. 

VI. pig. 2ic. Eiufdem alia Epiilola ane- 
pij-raaha , quae tamea eft ad Gerardum Mo- 
nachum Cartulicnfcm gcrmanum fuum, uc 
ibid. $. V. Tum fubiungitur : Liber ij/t Do, 
Frattttfti Ptirarctae de Vtta Solnarta , fnve- 
ilivarum /1» Medteum , de Rcmedus utriufaue 
FartttVMt , & ijuibufdam e/ns . ejl ad ttfum tra- 
trum Ma/bati , Gmdonrs , & Tttdatdt , reman- 
fnrus culiut torum fuprrvtvrr.ti . 

ln principio legirur poll indiculum eo- 
rum , quae in Codicccontinenrur, fcriprum 
dc more: ijlt Libtr fmt ad ufum FratrisTbt- 
dal.ii de Cafa , qutm vivent afftgnavit Armarit 
FraiTttQI t/oreiittni Conventtti 140CJ. 

Ii tcgmine Codicis quaedam de mille- 
nariis a Fr. Thcdahio oblcrvantur rali mo- 
do : Primml atit/enanut aur.ortim , f-candain 
comptitationem Magijlrt hanntt de Parma , 
quam dtcit fe atcrp.jfc a Sptcuto Vtncenlii , 
dniavit a pisino anno Mtmdi &c. pr>fl ve- 
ro paullo : fxiut mdlenariut : tjuum finui tn 
ipfisis mi/lenarii J40 anuo Dommi vcto tuue 
1177. ifuando ipfe fcrtpftt , nunc vero , quandj 
tfia rcfcribo & colligo 138}. &c. Ihcc autcm 
fua manu adnotab't Thedildus. Pone fe- 
quitur monumentum illud praeclariiiiirum, 
atque acre percnnius. quo Florcnti:» nomi- 
nis digiiitas ac gioria polt hominurn mcmo- 
riam clarius tdlerta cli, ac pcrpctuo am- 
plificira . Exponit enim Legationem XII. Flo- 
rentinorum a torulem Rcgibus, Principibus , 
Rebufque publicis miisamad JJonifacium VIII. 
Romanorum Pomiricem, verum populorum 
ac Regum .orbifque flupcrem univerli . Hoc 
autcm" monumentuin quum rruncum lit.ar- 
quc undccumquc corruptum ea in edithne, 
quae nuper («) fiila cfl, lcduio rece:ilitum 
rurfus ctfcro. 

Nita qua/iier Papa Bou facius VIII. d'xit , 
quod ctviiat Ftortmiua tjl mt/ior tivitti dt 
Mtin Jo , & quoj Fkitniini funt quimnm ttt- 
eitntitm . 

Anno Domini MCCC. ttmrort magnae la- 
dulgentiat. dum tjfet Papa Bvntfatint VIII. m 
Sanfto ioannt l^tltrani . m<j]t faitl itd ttttH de 
untverft tnundo a diverfit Uegib<i> & Princi- 
pitas XII. Ambafciaioret folttunet omi.ts t /0- 
rtiitini , .juot ttm prtsntii fuit : 

u Dvmiiittt Muciaitttt dt Francefitmt de r h- 
reutia cmn l.XXX. tqu iibits fe/tmnittr indsiiit 
Ambtifiiator Rrgit Franciae . 

II. Dowiutn Vgotintit de Vitchio de F/oren* 
tia ctim conitiva mu/tum flrmni Amtafiator 
Ktrit Ai.gtiae. 

III. Domttsut ftejncritu Langta miJet fi- 
temw J* tlorei.tta cusa vsa^na 6~ fuiemui 
N cemi- (1) r.g. J«. fcri. Libd, cui tituluj: l» Tefctaa llhflrt.lt. BlJJLIOTHECAE SANCTAE CRVCIS u:6 195 — ■> 

fepitiva Amlafciaier Rtgit Bttmiae . coloraris, nua». 688. nocacus. Conftar fjliis 

iv. Dtmmui Vtrmigliut Aiftani dt Flertw fcriptis 115. 
tit cum cemiliva feltmm & megna , Ambafcie- ter Rtgit Aiamaniae . 

y. Dominu, Simon Rubtut magnui milet de 
Fitrtntta cum magne Jocittete , Ambajcieier 
Regit Crafciae ('). 

fU Dtmmm Btmerdut Eruet dr Fltrtntia 
cnm ftltmui & magna comitiva, Amiafciotor 
Dammi Aiberti de Scala . 

vu. Dtminut Gnijctardnt de Bajlariini de 
Fiarentia Ambefiieter Megoi Jaitari , cum 
ctutum fociii tmwkni Tariaricr indntii . FRANC PETRARCHAE OPERA VARIA . 
PAKTIM PROSAICA . EJ PAKTIM 
MEJRICA. I. pag. 1. "pRancifci Perrarchac Rerum 
i Mcmoraudarum Ljbri IV. 
ut in Codice II. Piurei LXXVIII. Citalo- 
gi Tom. III. pag. 154. §. VI. Tum rubri- 
ca lubiungicur: de ClalJaru Maibtmaucii , & 
Magit fcquebetur litu/ut , fed uitra nthil plui ; 
nam ijiud tnctmpletum dimfit Dtminui Freu- 
ci/cnt Petraicba , quia egt ttater Tbedaldui 
de Mnctllt tenium fcripfi faduat ab exnu- 
plari de uianu dtili Domini tranctfti. 

II. pag. 03. Eiufdcm Epiflola ad Fratres 
ChartuGcnfes inrruduci iria ad Ubrtti», fcu 
Tra&atum de Oi 0 Rtl-g.oft. Inc. Stguum 
eret , 0 filix CLi ijli fawiiia , ut et temptnt 
fpatio &c. Def. ftia bievitei eJverfete ejl . 
lnde fcquitur Capirum, in quac dividun- 
tur finpuli ex pra.dictis R;rum Memoran- 
feiator Megifiii Htfpitalit Sanffi iobannit , cum darum Libris . dcnchus, 
ftltmni & magna ctmuiva . III. paj. 104 Eiuf.icm Irherarium de 

lgitur iufpeffn fupradtcfu Ambafciattribut e Ianua ulquc in lcrufalem , & Alexindrjam, 
Romene Curie , & ab et , prt qut venerant , 
fnprediffut Pepe Bomfeiiui qntdam dit , dum 
deambnierei ed ftlium in Confifitrit , reeogitant 
fupradiStt Ambal/ieiorei , convei tii fced magnot 
Praelatti , qui eum fequebantur, &■ dixtt ; Qna- 
fn civitai efi civitet Fltreniiuai & qttia in viii. Dtminnt Mannut Fronte de 
bnt de Fltrtntin /fmbafciaior Regit Caie/i , cum 
folenmi cemitive. 

ix. Dtminui Guide Talancbt de F/trentia 
Ambafciettr Regii Ffdengi dt Sictlia . cnm ma- 
gna & folemnt ctmttiva . 

x. Dtmmut Leput Ferinete de Vbertit dt 
flerentie Ambefcietor ctviietit Pifenet.tum ct- 
ntilive ftltntni. 

xi. Cinnt dt Ser Dittifelvi de Flerentie Am- 
befctettr Dtmim Gerardt de Cemennt , cum ma- 
gna & filemni comjiive . 

xii. Bencivenni Fo/cbi de Flarentia Amla- ur in di&o Codice II. loc. cic. pag. 154. 
§• VII. 

IV. pag. 11;. Eiufdcm Epillohe quaedara 
mecricae, ex tribus ipfarum Libris fclc* 
ftac. 

V. p. 154-*- Eiufdcm Bucolicorum pars, men ordine , atque csftant in cditione ; prius 
cnim occurrunr VII. VIII. & IX. ac dein- 
de vacuo fpariu rclifto qu.iruor paginarum , 
fcquuntur I. II. III. IV. V. & VI. 

VI pag. 17*. Eiufdem ie Ignoraifia fui 
Sc aliorum Libcr, ut in diJlj Codice II. 
loc. cir. va' 1 terregatit ipftut ntn ditigebatur ad a/iquem in fcilicet Eclogae novem priores . djverfo ta- 
fptcieli . idctrco nuilut ftbt rtfpondebet . Ten- 
dem pefi ttrttem inieiregetieiiem turliatnt, qttia 
nuliut et refptmdebat . dixit : nifi mtbi refpon- 
deatit , emnet vtt ptni feciem in muicle, fivt 
in cercerem . Tunc Cewd-.ndit Hifpanui rej,>cn- 
dit apcent: Do'»ine, civ tai Florentiae tjl uhj 

btne eivitei. Cui Pape Bonijatiut ati: 0 Mu> loc. cir. paj ijt. § VIII. Tum fubiungi- 
le Hifpant, qmi tji htc , quod iieit f imt rfi tur : Iluuc Ltcllum d cit fe fcnffije , & ed 
melier ctvitei buiut Mundi . Notmr jui nuiriant fintm perdu* ifr Ar tueJae tnter ctllei Euga- 

ueti MCCCLXX. fnmi XXV, vergmte ei 
tccufnm die . 

VII. pag. 193 Eiufdem fccreto con- 
Ai&u cunrum luirum Libri III. cum Prooe- 
mio , iir ibid. pi?. 155. $. I.V. 

VUI. pac. 119. Eiufdcm Libcr de Sine 
nomine Jbirl. §. X Tum rubrica : Explicit 
L bcllut Sint no i ut mtiiula ui Dtmini t ranci- 
fct Prtiarcle' V >*j.,ar ftnpim MCCCLXXVIIl. 
ftr i raircm Tle iaiduw it Mnctllt Ord. Mi- 
murnnt . 

IX'. p-£. b. Eiufdcm EpiftoU . quae 
intirulacur tnvefiivarium contra Gallicum, 
in fine mntila, ut ibid. §. XI. Tandcm in 
ulcimo folio additum efl: ifit rfi eJ ufurn 
J re:ri, Malbntt Cmdenit. 

In primo 1« io iodiculus occurrit eorum, 
quae 11 Corticc contincntur, & llqucns 
1; 1 nc : n Ijit Ltbtr fuit ad ujum tra- 

trit ntt , rtguni , & gnbtrnent , & Cur, am noj/ram 
fnnt l/trenliui i Ettem toium MunJum v. Jcn- 
tur regert & gubtrnert. Sem omuti Aml-a- 
fciaterti , qni ifiit itmptribui ad nos per Regei , 
Beronet , & Cemmunitetei fnnt dittBi , Fltrrn- 
lini fueinnt , ut petef : Nem Rex Frenaee mi- 
fit ad noi Dominnm Muciattum de F/ui enita , 
Rex Augliae Domtnum Vgolmum de Fioicn 
tia &c. nt patet Jupetiei. In fine quoqne eou- 
c/ufit , & dtxit ; & idto quum tlorrntmi repant 
«r gu i-einent ttium Mundttm , tiJ-tur m lt , 
qned ipfi funt quiutum tltmtntnm . \\am qua- 
IHtr funt elcmente , quee regunt unveifum 
Mundnm, videlicet Teira, Aqua , Jgnii, & 
Air. Egt antem addo quintum . fal cei tloieu- 
•MM, qui videulur regei e Mltniim . 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. mio. Sscc. 
XIV. fcre tctus manu rratris ThedaMi cxa* 
rarus, cum rirulis rubricatis.& i. :tnliL.is (•) lfjil Cl. Mcboi FrttcUr inVit» Aftbicr.i C» .uV^ci.fi» tig. Digitized by Google 197 Plvt. XXVI. Sik. Cod. IX. X. K8 Ct,!. 
X. 'rit Tbedaldi dt Cafa, quem vivem aljigna- 
vit Armaria Ffytmtim Convrntui Fratrtitn 
M.uorum 1436. Id ulcimo auceno addirum 
eit : Ijle eft ad ufum Fratrts AUthaet Gm- 
donit. 

Codex parrim charrac. pmim mcmbranic. 
in 4. min. Saec. XIV. cum riculis & initia- 
libus rubricacis. ounu Fracris Thcdaldi cx- 
aracus, & num. dofl. defl^iacus . ConiUc fo- 
liis fcriptis 154. FRANC PETRARCHAE ITINERAR. ET 
liPIiTOLAR. LICRIXIH. POSTLRIOR. I. pag. 'R^-.eifci Perrarchac Irinera- 
jium ad Tcrram Sm£hm 
Icrufalcm . uc in Codice fu^criore §. III. 
Tum legitur: Tydencus ad Adverati fcripfit . 

II. pap. 8. F.iuftfem Epiilolnrum Rerum 
Familiarium Libri XIII. poitcricres , cum aoculis Lapi de Cafihlionchio , iidcm , 
quos rcccniuimuu diligeotiifitne in Codice 
IV. Mediceo Plut. Ull. Catilogi Tom. II. 
pij. 5 79' feqq- qu> ex hoc proiluxic cxcm- 
plari. I » fi.ie Jcj^icjr : Frauetfci Petinchae 
laurtati Rerum Faattliariam Liier XXiV. ex- 
p/.ctt felcner. 

In prim» pagins Iccirur: Ifle Liter fu't 
ad ufum Frairii Tbedaid, de Cafa , quem vi- 
veni aj/ignavit Armarh Fratrum Mmor. Fh- 
reutiut Conventut 1406. Itt ultimo aucem fo- 
liOi iictcris ferme deieris, alu hicc libuic 
expifciri: ihwinat Lavut de Cad<gkoncbh 
wbil Sjimut , oe fiptcniiifimitt , cj" excellentijfimui 
Deereiorum lhclor\lk inferius : Ma?n'ji ae /J«- 
miaae Cominjfae & Lentllae Abbat.fae Ahnitce- 
Itae mttri meat n Cbitjio, 

Codcx charcte. Ms. in 4. Saec. XIV. bi- 
nis columnis, manu Frarris ThcdilrU cxira- 
tus. & num. 605. notacus. ConiUc foiiis 
fcripris 174. PLVTEVS XXVII SIN. CONTINENS LAT. CODD M5S. IX. 
C 0 D E X l. IIVGVCCIONIS LEXICON. MA^idri Himuccionis Vo 
xico.i.cum tabula derivacionum 19 
principio. alphabcci ordinc dijcfta.. 
Proosmium inc. Ouum nojifi piotoplajii fng- 
g /hva praevaUiano:ie bavtanum genus a fuae 
dtgniiaiit culm.ne quam hnge deciderit . Dif. 
h:; tlim.nabitttr Mttdjuid a Ungo tempore mtie 
uftrpatum eji (»). Si qms quaerot buius Ope- 
ns q:ns auSlor , duer.diim , qu:a Deut ; fi quae- 
rat kmuf Optrit quit fuertt infti umextum , n. 
fondendum efl , qaod patria Pifanut. namtne 
Vgacio , quafi Cu^ecto, tdeft bona terra , non 
tanlum praefentibut , ftd eliam fnturil , vti 
Vguicio, qutfi v:egtti»,tdefl virent terra, non 
fibi folnm , fed eticm altit , Igitur Sanfft Spi- 
titut afftflente gratia, ui qm ejl bonarum u- 
m<tium dtjlrtlutor , nuHt toptam vertorum aw 
(Lut fuppedtare dgneiur, a veriio aaamenti 
uojirae ajfrrfonit aufpicimn fortiamnr . Incipit 
igitur a lictera A, nimirum: 

Augeo , ottget , oaxt , anfttim. Amplificart , 
augmentum dare; tnde bc autlar , idejl ong- 
mentotor , &■ debet ftriU cum u & c ; quan.io 
vtro fignificat ameaiicum , ideft aufforitatem , 
eft communit genent , & debei fcribi fine c , 
tll bir & haec autor , & deriv.tttir ab auten 
ti. Definit in littcra / , & quidcm ita : 

V.itobabel apud llebraeot ex tribut integrii 
uamtuibus d'citur ejje compofititm , zo, tjle \\o. magifttr ■, Babel proprie Djbyh.iam fo-.a: , 
& e'ji:itur IMMI Z >rolmM ; ijle ma^ifter de 
Babylonia ; inS Babylone euint ortut ejl , uii & 
princept ludatae genm exjhtil . 

Zorafirum , vivum fiJui . 

Explicit Lber M.tgijlri 1'juciouit. Deegra- 
tias . 

Pro cuflodia Codicis compacVum elr fia^- 
mcnrum vereri? Breviarii , in quo pr.ic rc- 
liquis haberur O-ficium pro SanctJ Bcnur- 
do , cum Hymnis & Oracionibus. 

Hut>uccio Epifcopus Fcrraricnlis, parria 
Pifanus, Bononiae mjsimc fljruir circa an- 
num mclxxviii. de q io adcundus Cl. Sartius 
de Cl. Archigymnaiii Bonon. ProfclTor. To- 
mo 1. Parre I. pne. iy6. fcqq. Mairnum fibi 
nomcn comparavit inrer iine actacis Gram- 
rruticos, cdito hoc Glnihrio, five Lexico 
Ltyrtvolojic.» , quod appellarur eriam D:ri- 
vatoriut Liber. L)e eo, & eius auOore in 
Kicobaldus Fcrrarienlis in Cacleftino III. Ilu- 
go ujetone Vtfanut , Eptfcoput Ferr ariet.fi t a^no- 
ftittir , qut daiui aduttr a Sedt Ap^fljlic* 
Abbati A 'jnaniutano , bomini prodigo <& indi- 
gno , ex Ltbra Papiae , qui illic ejl , t.:brum Dt- 
rivathnutft compofmi (-). Sjrvant hunc Li- 
brum rmni cxmrum Biblbthecac pauMo in- 
ftrucliorcs, fcd tamen numquam typs cx- 
cufos cft , quia quum typographica ars ett 

N 1 in- '0 Hii v tbii 
fut num. V. •fafolyitor r.»cf«io in »1u> Cojicj (-.) RtcvbtM. mrf f ccni. Corpm 
•«1 Tom. I. col. is«i. Acti Uigitized by Google CU 

u. 199 BlBLIOTHECAE SaNCTAE CrVCIS 

invema, piflim in Scholis obfoleverar, fof> 
f.di in cms locum Lexico loaonis lanuen- 
lis, t|U'>d ex ipfo Hujuccionis Libro, CSc 
Papiae ir.m.confe&um fuerac (0, quudque 
occurrit ir» CoHice femenci. 

Codcx mcrnbianac, Ms. in fol. Saec. XIV. 
incuicis, binis columnis , granchoii liticra 
exirams, cum i-iitiahbus coloratis, num. 
700. dcfignatus, Coulht fj|iis fcnptis 4>+. PAPIAE VOCABVLARIVM , ET SERIES 
PONT, ROMANOR. L pag. 1. J" ^lbcf Paphe, qul fuic Louv JOANNIS DE IANVA CATHOLICON. bardus(J), fcu Papiae Vo> 
cabularium, cum Prologo, qui i ic Cbarifi 
fimi , debttt fi poiwfem . L)cf. Pltttt . Ptt/geu- 
fim, Lcxicon incipit a liitcri A, & qui- 
dcm lic: A tn omuibui gcutibut ijco prtur efi 
/.lietarum , quoj ipft prtor nefici.ubut vtccm 
apcrii . Uj.'i;i;t in litc;ra Z , ir.i : '/.izstitcum , 

Llber, qui dicitur Carholicon , compofi- fidera/e , zoua jtgna. Tum fcqucns conclu- 
tus a Fratre lo.inne de lanua (»). Or- lio fubiuo;icur : infinttas benrJtcl 'miit gratiat 
dinis Frarrum 1'Mcdicarorum . tzft auccm i«m Dto Patri rtftrhmmt, qui per ttSurtmm 
O^isin quinque Parres diltribucum, qusrum fuum fthmm iu Saullt Sf.irnitt gtatia noflrum 
de Profodh , lcu Gnm- Gj>us tx vtulm & dsvtifit textutis e/abora- pnores quaruar, 
muici trachnr, qui .ta vero Lexicon ubcr- 
rimum c mriner , Cirammuica mc. Projvdia, 
qttaeJom pari Grammoti.ae r.uncupatnr . Def. 
& qutntum ad accmtum olt.jttat.do. Lexicon 
vero Larmae linguie 3 '"«era A ulque ad 
Z. inciuit a pijjma Codiris jr. *. & qui- 
dcm ir i ; A/ma , tntetptctaiur virgtaifitmJna, 
vel abfionfio v r%iwtatit , ftcui dcnur tniutrr- 
fittaimivlui. Del' Zucarum z-tcart ne ■ ge. vel 
zurara rae fe. ge. id/i fucte, V d' >nm>l. 
Iiric Itffitur: ltnmr\,f 1 amn potentt Oro , ^a- 
trt , & F'lo,& Sptr.tui Smmgt . eratiatum rc- 
ferimui ailonrt , qut n.i//>um Cmtbtlicom cx 
m.t/fi, & d.verfit Dclotum uxturii eltilo- 
ra um at /n* fantextltm , l-cei prr tnulta atx.ti- 
nm cwicula , in MCCl-XX XVI. a no tlotti- 
mi , Nonif AUrtii ad finem ufjut yefJtxi , 
fio c/uo Lne filum nitti admuJum nectj}.i'iwn 
a vobis iamiltter drpufio, frattef, & Oomi- 
r.t mri.im quintum peccaiurfi ftattei tuei ; lum , at.jue c ontextnm , ttttt per mu/torum 
annurum turiicuU , ad /;n , m larien uf/ae prr- 
dux'i . St lonicn $Jl ' uc a.l eiu/Jrm peifefltonif 
Cumulum tx lonui ailti (iramvmiitmt 
vulje neccfaiitim, & ex ccmjtuJa, 
poitttmitt toevtfmum , apjxfvinuf iiMlmm . 
Vt titt ijufijue velti , lotuut iranfiurreie 

p 4" i 

lt tttti vmh panem frr lotam vendtctt 
aitcm , 

Pro tja i .71 amnibui vot invho , exoro , & adim- 
10, jiatret met , quicum jue tum flagraiit ex 
dtfiuerto trgni llet , tjttujue tu.at nujiri lata- 
rn (cieniae Jollrtaant , tjuafi tefutH domum , 
itt ifimum juc portum , ad Cbrij/i iaudem , g/o- 
riami & benedidiouem obtit.eie tmpitit, boc fo- 
lum , fummum.jue mili irpenJatu , immo cx 
divma gratia actjuiraiii , qumsemn veflrit ora- 
lioMibus , elcemcfym, crttiif j. c fj iiiittaltl ttt M- 
ftiitif perpetmt aimax, omnnntue tnroiw» in qti tntum tujit Dim ni met, quaatv t pro fetc pta v.tya pcccoioruiu , vobifitM aJ aeier- 
me pectaiote , pb liceh tamen , a.l DeuiH prt u.t va/tam peivemre gamiim, imm ubi revclaia 
rrt porrigere vot vctitii , ui ve//>aum piccu.11 facte, illa vcra & coitena ferfrmammt faptm- inici ventu. ommum a Deo \ eictpta vema pec- 
caiorum , *•/ terram mmritftm , ad n rrmm t/y- 
fiam . tJ'fi extra lorfimrm pofitam, aJ Parw 
dfi viJeltcei gandio , uaa vobifutu valei.m 
pervruire , ubi regnat exomu/Jim IX m nus no- 
fier lefitt Cbnl/us Dei fiitmi bttit.l chtt , iu 
tmrmi uomtne fleil tur omne genu ttirhjiium , 
terieflnum , &■ infeinotum , cui ejl Itottor , & 
gloria &c. 

Codcx merrbramc. Ms. in 4, maiori.Siec. 
XIII- excunris, binis columnis , cum lirceris 
inirialib s coloraris.ct piclura in principio, 
quae mulicrem quamdim l»c puerulo pri- 
ma litterarum clcmenta pcdmti cxprimen- 
tem repraefcntar, nqm. 608. deii,jiucus. 
Conftat fuliis fcriptis 514. (1) ViJ. Dn-CnngiBm Pncf. ».l GlcifTnr, McJ. & Inf. 
Emm. f. XLVI. 

(>) I, j n 1 iftr IinuFnrii de B.IMt floruic rj untc 
Stccglr, XIII. & b< c Opuc tblotvit anna Chrifli mcu. 
UIIVI. i|Uod i'i i;i<*f cync'grapbiac prim .rtltu i h.% >tie 
Fiiifto Mrgunue mcc ci ». tditum filil . ac <lfi-iJe 
Vcn tiij. «V ilibi ficpint rccofum . V-de Oud ; n»m Tc 
mo UI. p»g. iJ9- ubi de lUti eiut fcciput cdiTctu. i.a, cum Patre , & Sfiritm Soi.f/o pcr iufin.ia 
faecula. Amrn. 

E.tgo , fi mtrtt , mcnit tia pro me rtgittte 

Papta. 

Alius vcilus Kquclitur, fcd indc omnino 
Crafus. 

II. pig, joc. Riminorum Ponciiicnm fe- 
ries, quae ita inc. Hot 0, ui Damafi Vapae 
ad ll.etonymum Prcf yierum , eiufilem roga:u , 
Beatut Pcitut Apoftoiat . fihut ksnnis Ptovu- 
ctae Gatiiarae , Je vno Betbfaida , pnmum fi- 
dit CatbfJia r.ptfcopali Atiiivthiae annot VI/. 
ftJn autem in utbe Roma anun XXV. vten- 
fet I. dici Vlll. ll c lagrc/Tui Romam efi fiti 
Serone Ca-fare &e. Vicimus Pontifes, Nftrn- 
laut Romauut a,t. IX. M I I. D. XX. doHul 
iu vetbo, iojue/a\bumi/i, itiuniii, vigilifjue 

di- 

(l) Hic trrulut recrmiore rnnnu initio Prarf.tinni» 
•ppnitui rl\ . Im: aut.-m P illc . Ctamiruricut 

pro fua sctate »n inerud tt t . <|ui fccplit Ji'ie Voctbula- 
rit-m ■ liirf, ut ipfe in Pr». lttlunc tilud nuncuptt , E- 
/..vfHtMrinm . fltMlo circiicc S*tcnl't XI- de cjun p!-jr» 
api d Fabrcittni B'bl'Oth. I.«t. Torn. II. p>E. «Si. 
U-. H . & R b 1 1,. \l * T. m. V. n-s. 
tm huiulcc Operit 1 cu. 
III. IJ+. 4111 w Digitized by Google 2oi Plvt. XXVII. Sin. Coo. IV. V. VI. VII. VIII. 201 dieatm, & dvino cnltu imenlus , pauperibut 
largut, orpbanoium pioteSor , & vijtits /.* 
tur, popsiltfue, civnatn defenfori , qu etum 
pi/ffente Caefare confeaatut ejl &c. lnde aia 
Pontiricum lerits occurrit, incipiensab IJa- 
dnano II. & ab cadem antiqua manu . quae 
Ccdiccm fcripfit continuata ulquc ad Ho- 
norium III. Ad nomen Innocentii III. aiia 
roanus in margine adnotavit: fub boc tuccpit 
Oido Frattum Mihoium, & Qrdo Pr**Jtca- 
torttm fnb beatit Fiancifco, & Domimco. Ui- 
vcrlis dcindc mmibus dcducitur e'dem fe- 
rics ufque sri Sixtum IV. in quo abfoKi- 
tur hifce verbis : S ■x',lmi IV, natione Savo- 
nen/ti, affitmyus ex Ordint Atnoru/n , Tbtti* 
gut infienil , ettHtts Roti.ae anno Domini 
AiCCCCI.XI. d>e IX. /iugnjli vixii tmw. 

Codex ni?mbnnic. Ms. in foLminori Sncc. 
XIII. bhis cilumnis . diliger.tcr cx rarus , 
cum titulis & inithlibus rubricitis , num, 
6)7. notatus. Conltat foliis fcriptis 311. HVGVCCIONIS LIBF.R DE DERI- 
VaTIonIUVS. Llber Hu:ucf ionis de Derivati:>nibus, prae- 
vio Prolo^o . ut in Codice I. huiusPlu- 
tei. Heic tarnen in calce papinuum adfc- 
runur Summaria quaedam vcrlibus confcri- 
pta. Primi funt fcquentes ; 

C fine, metta ligat , bic & baec aatenti- 
cet autor , 

Amtliat b c audvr, ab agenJo d ciinr a- 

ilor &c. 

In fine l-gitur : Anna Domini MCCXXXVU 
JiJ'ltonc nor.a , J.e lovn V. exruitttt lunii . 
Ihet ja ftftWA fima tfl fcrtbi , & in Menfe 
Martii mwdeetm» , anno Domini MCCXXXlV. 
inceptttm fitit Qpus iftuJ. Tum fequuntur 
Rhythmj quidtm contra Romanam Curiam. 
q-.iorum inirhm e!l : 

frigcfcevte dariiatis In terris igniculo , 
Vuiverjae vamtaiis fom inu:;J<ji faecult v 
Finis : 

Brgt re<7e di-itar 

Roma , qutfi rodens manat, per quam 
munJui todnur. 
Tandem in averfi pagina occurrunt Eitpli- 
cuioncs vocvm qnarumdam, vidciicet Ptn- 
cei na , Q> ix, Bolll , Dvbtib , Mamuna . M.tnaa &c. 
Ik moiium dcnonihationcs apud Hcbracos 
& Larinos. 

ln ultimo folio lejebitur : lfle Liber fbh 

gnicctonit furi deptttaiin a.l ufum 0) 

traitt Bonamo Florentinm Hocfa3u'H 

fuit anna Dumini mi/lefimo CCCfrcunJo .... 
fmt autem accommujaiut pratd Rut Uter di- 
tlo Fratri Bnanno Je autloriiate fratrn ll/u- 
minatt CufloJn,& dt cunfibo Difrttorum, 

Codex membranac Ms. in foL maiori Saec. 
XIII. Linis coiumnis, cum titulis rubricaiis, inirialibus coloraris , num. 701. dcli^n»- 
tus. Coniiat foliis fcriptis </j. 

HVGVCCIONIS LIBFR DE DERI- 
VATIONIJJVS. Hu^uccionis de Derivarionibus , 
Prologo in principi ) , 6t tabula 
^tiunum in tinc , ut in Codicc I. huius Llbcr 
cum 

Dcriv 
Piutei. 

Codex mcmbranac. Ms- in 4- Saec. XIII. 
binis co umuis, cum Summ.nis in margine, 
6i initiilibus coljratis, num. 701. dcugna- 
tus . Coailat foliis icriptis aoo. ISIDORI ETYMOLOGICI PARS W ISidori Erymolopicon, in duas partes divi- 
fum. Pnma Pws, quae in !•• c contine- 
tur Cidicc, praevias habct Epiiloias Ilidori 
ad Brjulionem , & braulionis ad ll.dorum, 
Ut in aliis Codicibus. Incipitautem a Libro 
I. Capitu (. dr Qiammatica , & partitni eiui , 
& a vcrbis : Difc/plina * d fcenJ* wtmen acce- 
pit c*c 6j dclinit in L bro undccim i (>), cu- 
iusultim.1 vcrba funt: fuaiuer auum /um ve- 
nmtmrnm ofptia, vejhgaioiet , tnJa^atoiet, ala- 
toret , preffoiet. 

Codex merobnnac. Ms in fol Sice. XIII. 
incunris , prandiori , fcd perplcxa littcra cxa- 
rarus , cum titulis rubricatis, 6c Summanis 
aliquot in marpine, num. ?o:. nourus , Sc 
perperam pro lccunda E'ymolo^ici Pjrtc 
lutiqttitui indicatus. Conllac foliis fcriptis 

ISIDORI ETYMOLOGICI PARS II. 
bT ANONYvil TRACTA1 VS. 
ASTKONOMICVS.. (l) Vhi r .j. f>. »|>nol 
( -j Iu MitMoa Mtn fcriprura rnft fiiit . 
tz TypcgMf hii Rcgit inni I. pag. 1. TSidori Etymolopici Pars fecun- 
1 da. quac i icipit a Libri XII. 
(in edit. XI. ) Titulo I. qui cll de Ihmtme , 
& partibut eiui , & a verbis : hatitra diBa , 
eo fuod ntfci aliuj factai &c. & dc!inir in Li- 
bro XXII. (in edit. XX ) & in verbis 1 ut 
vti morbi , igmt euJote ficcetur . Tum ftibditur 
Ex~crptum quoddam dj lapidibus pretiOfrt, 
II. |.a?. »30. Am<nymi Tr^clitus Aliro- 
nomicus hl Capica varia divilus . Inc. Cat- 
lum cuculis qu:t>.jue J.JImgwtur . D. f. t/uoium 
wtul ejl atind fcire , qtiam cbat.iaiem; Jele- 
mtii uivim njffe , mmi Jacrifi< are , um ut (i- 
mus , fuamur uno , & petmaneamus tn unutn. 
Anten . 

Codex. membranac Ms. in 4. Sacc. XIII sb. 
earem , qu.i fuperior manu exaratus, num. 
704. deli^natus . Conlht foliis fcriptis 144. 

bl 

«ip.Clt. fol. tH Liber Co4. 

n »4/. r.i 
¥.11 propter ipr<,cnm di- BlBUOTHECAE ISIDORI ETYMOLOG 1 ARVM LII5RI XXII. 
liT ALIA QVAtDAM. &<t. J. pag, i. TSidori Ety mr»lo-;iarum Libri 
1 XXII. omiifis nm.n Epiib- 
Jis. quas innuimus in Codicc VII. huius Flu 
tei. Praecutrit autcm labuli rcigm, & vo- 
/cabulorum notabiliuro . quae in iplis Librij 
continencur , alphabcricc diCpciiica , tn cuius 
fim: lcgicur rubrica : Expltcii latulo /uper i/i- 
doium Eiymalogiaium , /cnpia per Irattttn 
Tbedaldum dt AJucc.% thremiot ' AICCC- 
LXXXW. XX. OChbm. Hanc reccMWrem 
labulam , quae priora oi.ro Codicis t >.ii 
complcclitur, alia rctnftior conlequitur , ar- 
pum-nra lingulorum Librorum rcpracfcnnns , 
fUbieftuboc monito : Vo/I tai Etymohgiarum 
Lib>oi rjl in boc Vv/umtue Lib:r i,m'!i Ifi.h- 
ri ad Sijebttlum de AjliQiiomia , dt diebitt , 6' 
noil.btit, & tetuporibiii , de fljlino , de »#r 
Jj & e.-ai painiut, 4e tattt & panibm emi , 
sc omnt oiuatu eiui, de fite & lune , & /lel- 
lii , de lenuru, de jutmiwbm , de arcu , de nu- 
(Utmj, & pluviii , de mve , & giandine , de 
vennt, & mmimklt eorum , de iempejlate,& 
Jerenitaie , de peftitentia , de O.rano, »y ema- 
tiiuJiat a./uae ntarit, de Sifo fiumiue , de t(t- 
raemaiu , de motte Aeino . iteta qwJaai Tta- 
clatui de natura avtutn . & attrns! um . Tan- 
dem pag. 10. b. h')C .iliud monumcnrum 
occurrir : Iflt Ltber Eiymohgi.tr um ifiJari an- 
tupui , iu qu» eji ifidoiut lumor de Compjh 
to & AlmJo , & Caiahgm (mpmamm l'o>u;/i 
tum uf/ue ad tempora tlcrinrtit , & CqteltmtU 
Ceneraliun ufjue a.l Mitboi-'ltm de Cqtftnq , 
tum lalula opttma per ii; babrtom , fuil Fratrit 
ToeJalJi de Cafa , i>tt:vi dtnovil CtMVtUloi 
enno Djmini AiCCCCX. d.e XIV. tJttembris. 
A pag. 1 1. Erymologiarum Opui ir.cipi;, cum 
brevilfimo Projogo ad IJr.iuli jmcti Epilco- 
pniDi & Capirum ribul.a , quo.id biriiim ii 
liiem cum cditionc Mairiti fupra citara rni- 
rc concordans; in cuius calcc lcti/nr ; £*•• 
plttit Ltbtr Etymohgiarom Seafli 1/iJiri Epi- 
f.o;>i . 

lLpag. 6tf. b. Libcllus ancpigrsphus , fi>r- 
tc ciufdcm, dc quibuldam animalibus. Ca- 
put primum de Sofitcorace inc. In l'/almo Cl. 
d.cn Dttwd , iatlut /um ficut t\ a a,orax in 
djmialio . Pby/iolo^ui d.cit , NoSttorax tmmun- 
da avit efl , & magit teaebrai amat , i/uam 
lucem . Caput ultimum de Pelbcano def. na 
& Dowinut nojler ttfit Cbriftui prr l/mam 
propbttam dicit : filioi gei^ui , & exatiavt ; ipfi 
auiem /prevtrunt me. 

III. pag. 1 7j. Ifidori iunioris illuflris Li- 
belk-s dc Allronomii , Cvc de N turt rc- 
rum (■). Praccedit frologus, qui infcribirur, 
& iacipit Damfat 6-fil.o Sifibuio &c. Dum ie (i) Hie rft IJIitT rU*r*m\nO\Tt\mco\ 
Trilhrmio Cip. r.cmri. C>J'ui>-riph,., ; mHka* 
*rl A1ro»tmir*t. liv« dt A/lrn -, Sc tn aJitVlM Au- 
foU r,Jp„Ji.« Mu.ii , ir Sakctae Qlvcis 

prarftantem ingtmt , facundia.jue &c. Def. fi 
dev rtfi.-iat . Tum fcquirur ttbul.i Qp |tl im 
XLV. Caput L de Dtelu ioc. Ditt efl fikt 
prientit praefeutiq . Vltimum de Monte Aeins 
dcf. ad pumenJot ptccatorti , qui cruaabantur 
in /aeculum /aeculi . Concordit cum «licta c- 
ditionc a pai». 6\. ad pag. sf. ubi in iiae 
quinquc vcrliis cll Jongior. Subiiciuntur dein- 
de in Codice pag. iS>. Capita quatuor , 
qunrum tituli funt i I. de Knmir.iim Sirtla- 
lum , quibus ex cquj/tl nomint accrpei.nl, II. Je 
pta:ccJeut a, & antrgtaJaiicne Sieliaium . III. 
de letnotiene ,vet anirgiadatianei.)) . iv. defia- 
tu Stellorum ; qu.'ic func pofircoil qu.uuor Cl- 
pita L:bri III. Etymotogiarum , in cir. edir. 
a p.ig. Cj. ad pag. <5{>. quimvis jn Codicc 
diverlui lit oido. Hiice quatuor Capit;bus 
fucccdunr pa?. 186. b. alia Cipita , qucrum 
primum cll de Aia»d* &c. <k liinjE priora X. 
Libri XIII. ibid. a pag. 149. ad pa^. a'j. 
Ac nr.ikvn pap. itiS. occurrit tntus Liber 
X.earumd^m Etymologiarum ■ ut ibi^. a pag. 
K'j. ?.A pag. 204. In Codico tam.-n in rinc 
lon^ius aliquinto producirur. Atquc hicc 
quitlcm omnia idprco hcic fuerunt aclfcri- 
pta , quii fuis in locis fucrant practcr- 
miiTa . 

IV. pa^. 1 5»S. S.'(juirur mtnu. ut vjdctur 
Fratris Thcdaldi Catalogus Apollolorum, tk 
DifcipuEorum Chrilli , in cuiiis calcc lcgirur: 

Anno Domim AICCVl, inceptt 0>Jo braitum 
Alnmum a Braio franci/co tncbaatui , cuiut 
Regulam pritno approbqvtt Innucenliui III. po- 
ftea conjsi mavit llononui IV. 

Atsno Domini AICCA XVI. Beaiui Ft anci/cut 
tranjivit ex bot munJo a.1 Patiem, .V.CC XXVIII. 
conaiiiza.qt a Ctegori» IX. 0* ab eodetn tranj- 
laiu, AICCXXX. • 

A. D. Y.CCXlt i<ic.-p:t Qrth Beotot Clerot 
opuj Aivfium a lleat» Irar.ttjco incbuatui., & 
qi.no Dtmivi t\iCCXXl. incepit OrJo Tertiut 
/latrum de Voea.itntia a D.-ato Iranctfco in- 
cloaiui . 

Antn Dttrni^ AiCCXVIll. acceptw fmt h- 
cus fitcrt Matnii Aliitiutat tn naiivtiqit Vngi- 
ttit ghriopte . 

V. pa^. 199. C-talopus Gcncralium Mi- 
niflrorum Ordi iis C-ati Fraucil.i, ufqiic ad 
Michiciom dc Cacfcna , qui cic^us fuit a.mo 
Domini m.ccxvi. dcduclus manu t-ratrisThe- 
daldi. ubi hiec de Fratrc Eiia traduntur: 
Iftt ( fcilicct S. Francifcol jucirifit I rater E- 
Itat , qui & ome ipfum al.ju.inio tttnpoit Al- 
niftri hcuw trnueiat ; vir aJeo in japtemia et- 
tam bamana /amo/ut , ul raioi in ea parei /■ 
talia putaieiui babete. llic m.fii Vifnatot ilut 
fuit fecil fub orcliloJine mogna Vtovinciat vi- 
fitart , tam Mr tapitt , quom in membrn . /unt 
qvJrtn Generaln Alm/ier iu/lituebat paffim,& 
drjluurbat Prnvmaolei Aiiatjhoi, non txfptOth 
10 Cap-tsio gettrrat! . Sit AJimfter Provmtiolis 
Luiiodem, & Cuftot Alniftruoi toci , pmulton- 

(rut- 

wAnMtMM/ AHrtrum . Vii. Nie. Arttooium Ttra. I. Bibl. Vei. Hifpa». p>g. 15;. 
(i) 1» eft i.iCudic., !c J .cgen.lum ntr^.tatititt Digitized by Google Plvt. XXVII. S:x. Cod. IX. X. zc6 gruere videbat, abfo/veni , de alio proviJebat. 
Ipfe cdleSat pecun.ae tuJuxit Previttctii , ecca- 
fiene Bafilicae Beatt Fnmcifii , qutm epere fum 
ftuofijumo con/hui factebtt; & vocato li»mae 
Capitulo geuerali , fuit a M/Mtjftrit abfo/aiut , 
cui Capitu/t fanfiae memonae Dommut G>ego- 
riui Papa uonut praefu,t , Mmi/bt cefitentm ad- 
mfii , CT fuccefforem in faa eleQum praefentia 
confirmavit . Ilie , orta difcordia itKtf Summuut 
Pomificem & Impetatorem Remanum , falicct 
frtdericum, apud quot maxtmut babebatur , ,„ 
panem lmperoterti vifui efl declmate, lam ta 
men a Mmijlerto abfalutui , in quo tautum Or- 
dmi fcandaium fafcittvit . ut quod Stnffat de 
proxima tiibnianont procd.xcr«i , tunc vtdert- 
tar impleiwn, qued muitit 1'ratrum lacrymit 
tnaxime morient expiojje , (fic) ne Sanfli Patrtt 
gtatta in fuo excideret fucerffere , 

VI, pag. soi. Caralogus Prore&orum 
Ordinis . qui infcribicur <k inc. Vcuetabiti 
in Cbri/io Pairi , Fratri Gunfalvo Fratrum 
Mmorum Genera/i M>nfiro, frater Philipput 
ie Perufit fenetlutit eiui qualefcumqite reli- 
quat cum ajjeBu reverentiae fihalu, Revt- 
reudut in Cbrtjjo Frtitr Alexiui , M Wjler l'io- 
vmctae Bunontenfii .miLi wmjicare curavit , quid 
vo/uuiaiit veflrae erat , immo quod mibi per 
ipfum Paternitai ve/lra mandabai , ut de mo.- 
do petendt Card ntlem a Demmo Papa , tuxta 
quod Mmifirti in regula ptaecipuv , vobi 
jfciiberem, fiqmd nijfem, quod videlicet an- 
li.iuerum pittrutn coufuetudo talhnus btbwffei , 
Dcf Paternitaiem vefirtm confervei incolumem 
c/ementia Salvaiorii . Amen . Inde fubiicirur : 
1/le Liber efl ad ufum Fratrii Tb.-daldi Ser 
OAaviani dt Mncello , quem emtt a quedam 
faecuiari pro prrtio fex prenorum , atmt Do- 
mini MCCCI.XXL ctrca finem meafii t \»vem- 
bm. 

P >ft adhnm infcripcionem legirur manu 
ciutdcm Thedildi n.iricii dc fcptcm orbis 
minculis , & tabula Librorum & Cipirulo- 
rum Libri lliriori.Etymolopiarum- 

Codicem cliudit fequeos monumencum de 
EJeaoribus Imperator s. littcris evancfceocj. 
bus cxaratum . Anno Dmiw MXXX. tubentt 
Papa GtettrioV. natione Tbeutentto .advecant, 
c~ requfim Principtbut Alamawae , iu/Inuti 
funt ElcBoret Imperatorit, videhcet Officialet 
Curiae lmpertaltt , qui quidtm funi feptem ; 
quatuoi Laici , & trei Clerict . Primui Rex Hoe- 
tuiae , qui Imperateri prtpinai de cuppa ; ficun- 
dut Dux Safoniae, qut ceram Imperatare por- 
tat enfem ; tertmt Cemet Palatmui , qui etdem 
de fcuiella mimjlrai ; quartui Marcbio Btan- demb:trgeufii , qui efi Camerai iui eiui . lvte r 
Clericet primui 4 r cbiepifcoj>ui Ma^nntinut , qui 
e/l Ca ueiJariat in Germawa t fecttii Jut Atcbie- 
pifcopui Colonicnfis , qui efl Canceliariut in 
Italia; teitiut Artbfcpifttfm Tteverenfii , qui 
efi Canceltariui in Gntlia. Qjiod fi qutetatur , 
ijuate de fo/a Geimania ajfumpti funt LleHoret, 
mnttae fuermni cauffae ; aJ pra jeni tamen tret 
afiiguati potfunt . Vna efi prmcpalit , quia d; 
'Irrmauia ftterunt Principet, qui /ibrraviunt 
Ecclrfiam dt fervitute Un^ohui Jorum , & Im- 
prtaierum Romanoi um, ut paiet de Piptno , 
qui ventt in Itabam contra Ri^em A/Ju/fum , 
qui Uimtt gravabat Ecc/efiam . Iicm de Kn u- 
le filto eiut , qui vemt coutra Re«em DefiJe- 
num i & bi .li i Prmc-pet fuerunt de Getma- 
uia inferitri circa Rbeuum, quae antiqunui 
Ga/iia vocabatur Braucata. liem Oibo, qui li- 
betavit Ecclefitm dt manu Alberici Romant ; 
& btc jutt de Germama fuperiori, Secundti 
tatio ftpt devouo illiut popuh ad S. Petrum 
& Paullwn , quod apparet in eorum peregri- 
utitone . Terita autem cauffit fuit vo/nniat 
Summt Ponttficit , qui tunc erat Tbeutonian , 
& Ctnftnguintiis Otbtnil . 1,1 a erge tltStt nf- 
q-te mojg perfevrat , & petfeveratit , MWMM 
Ecilefta Ramana peittnfrrti, cami efl regna 
trauiferre, & Pnncipes de fede deponeie . • 

Codex membrjnac. Ms.infol. maioriSae=. 
XI. vcrc Uligoif , cum Summariis in mar- 
ginc , & inkialibus coloratis , ubi animid 
vcrccndum eft priores quatuor Erymologici 
pagiqas manu Saec. XIII. fuitTc fuppleras, 
num. 705, dciijnatus . Coaflat foliis lcri^tis 
»04. ISIDORI ETYMOLOGICON. TSidori Etymologicon , praeviis Librorum 
1 Summariis, Epillolis, & Libris fmpulis 
Capitum cabula , ut in Codice I. huius Plu- 
cci. 

In primo folio lcfiitur: Ifle Ifidorut Ety- 
mo/ogittum efi ad ufum Frattit Audreae Vr- 
fiii de F/trentia Ordmit Miuoium ; Pofl mor- 
tem vero eiut drbet poni in Armtrio t/oreuti- 
ni Conventnt , & iu eodem manere , quta aj 
boc priucipa/tier entptui efi . 

Codcx membranac M&. in fol. mai >ri Siec. 
XII. biuis coiuTinis. vere infignis.cum lir- 
teris, riculis rubricicis . nec non Griecis 
verbis maiori licrera adliris, num. 70CJ. 
delignatus. Conflat foliis Icriptis .44. cw. F IN 1 S P LVT E 1 XXVII. PLV- Uigitized by Google z»7 :o8 PLVTEVS XXVIII. SIN. CONTINENS LAT- CO0D. MS3. IX. 

Q 0 D E X h piCTjONARIVM. ANonymi Difrionarium , a littcra A 
ufque ad Z. Inc. Aaiou. Ouod iubct 
Aaron m aunbut , demi ab aurtbut 
uxotum , & filiomm , uode iiln faceret Deoi , 
uon abfurde iuieltigitur , dffitil-a illii voluift 
prarcipere , »t b<c modo eoi ab intcmiimc ido 
lolatriae rtvtxartt . Rab fuptr F.xod. Dcf. Ze- 
lui Dtt, Oou dtflfttit fupeibiam, «ut z'lum 
iuctndtndo, aut immnitnJo. R. de [uptrb.a. 

In primo folio lcgirur : Iflt Libtr fu.t ad 
ufum Froiru TbedalJi dr Cafa , & de vtanu 
pio t ua, tfuem vivent ai/i^navit A rmt, '° P r t- 
fium Mikqi. de Flortma a<mo Domim MCC- 
CCVI. In ultima autem hacc alia detricis 
litteris letas : Hmt tsbrum mmuavit mibi 

trattr ThtJalJm de Cofa Mmtfter vult 

auttm idem Frater TbeJalJut , prout per fuat 
tiiieiai mtbi fcrtbn , quoJ bunc Ltbrtim rrd- 
dam Armario Convtniui llortntivi ,& idro fu- 
fraditto Armario reJJnm , Scripium auuo 
Domnii 1371. dit ij. Kuvrmbrit. 

Codcx monbraruc. Ms- in tbf. min. S.cc 
XIV. bmis columnis, cum inirialibus colo- 
ratis, num. 707. nocacus. ConP.it foiiis fcri- 

JltlS 2.JJ. 

DICTIONARII PARS I. A uf- 

Abnco- 
komtt abii- 
r ctlicc* ANonymi Dittior.irium , a lictcra 
quc ad totam litteram E. Inc 
te efl abttdto bominii, id.fl qua 
fit, & batc t/l ali.jtiando culpabilit , fc 
qum bomo abiictt a Je Deum , unde ipfe 
ijtteriiur in Pfalm. Ego fum vermtt , & nou 
homo , opprobrium lum num , & aheclio flebii . 
Dcf. ntli laeiari Ifraiil , noli rxfuttare ficut 
paptili , quia firnicaiut ei a Dto tuo . 

Codcx mcmbranac. Mi.in 4. minori Saec. 
XIV. ineuntis. binis columnis . cum rabola 
dictionum fiogulis littcris pracmifTa . nec non 
initialibus coloraris. num. 708. defignatus. 
Conllat foliis fcriptis 351. 

DICTIONARII PARS II. GnC TPVQionarii fuperioris pars altcra , 
m J-J tcra F ulque ad lictcrani N a lic- 

ufque ad litfcrani jV . Inc. 
Febr.cati». Fabruat Deut , fnbncai L mo , fa- 
bncu Diabtlut. Dsf. mt/imui ad noi fra- noflrum , ne forte ttmavtrit vtt . 
Codex membranac. Ms. in 4. minori Sacc, 
XIV. incunris, ab cadcm manu ac fuperior 
•xiracus, num. 703. defignatus. Conilac fo- 
liis fcriptis. 31$. DICTIONARII PARS III. Dlftionarii fupcrioris pars tcttia , coaci- 
ncns t.Titummodo littcras O & P, & 
hanc quidem imperfccbm. Inc. Obediemia, 
five obed-re . Prtmo poutn.tnt fuut dtfcripiiontl 
ob;J enttae , fecunJo de mulliplici obedicmia, 
tertio de c-.mimtnJaiiontbui eiut , quano de co- 
mnibui b^une obeJitmiat , qmnto Je iti, quatt 
ubeJtruttae averfintur &c. Vlrimum vocabu- 
lum eorum , quac ad littctam P pertincnr, 
cil Putvn, cuius podrcma verba funr : Pul- 
vt 1 , cutpa , f/ve iu operatione mala . lob VIL 

InJuta e/l caro mea pmredine & 

Rcliqua dclidcrantur . Mnu deindc poderio. 
ri a paz. 111. ufquc ad linem Codicis fup- 
plctae fuit littcrac Q_, & 2, cuius ultima 
diclio crt Ztma, quac oefini( in vcibis: qaia 
nutla i/laium v.rttnum a ItmptraJi prt,io Je- 
pendet . VnJt Vi ov. uon e/t J. ; gna poaJcraiio comi- 
utniii ammJt . Deo gratiat . 

Coicx niembranac. Ms. in fol. maiori Saec. 
XIV. incuntis , binis columnis , cum initia- 
libus coloratis, num. 710. dcdgaatus. Coo- 
flat foliis fcriptis iia. DICTIONARIVM. ANonymi Du.li:>narium (0, feu Diciio.ia- 
rii pars contioens littcras 0, P, Q_, 
& R . Inc. O in divins Scriptura aliqaando tfl 
adverbium vocandi , altqaando interieclo exbtr- 
toutn . Dcf. Rubut , genut ligni fpiuotf . Indc 
fequitur clcnchus diclionum incipicntium a 
littcra S. 

Codcx membranac. Ms. in 4. min. Sacc. 
XIV. ineuncis, binis columnis , cum iniria- 
libus coloraris. num. 711. dclignatus. Con- 
ftac fo.iis fcriptis 303. DI- ir. cu. 
r. (0 In 'rimo filio a mar.u illi rcccotioce, quac huiiu Bitl o:hccic Codicum infci p.iuw» lyfcfuit, infcri- Digitized by Google 20} Plvt. XXVIII. Sin. Cod. VI. VII. VIII. IX. 210 ru 
ri. DICTIONARJVM. 

PArs altera Lexici fuperioris incipicns a 
licrcra R (1) , & dcli.icns in licccra Z. 
Iac. Rali . fivt Raboni llrbrarum rfl , & imtr- 
frnaiur Magijitr . h. 1. Rabt quod dniiur in- 
ttrptetaium Magifltr. Dclinit in vcrbo Zona, 
ut in Codice IV. huius Plutei. 

Iu primo folio legitur: Jj/t Libtr rjl aj 
nfum Fratrit Btrnatdt dt Guafconibut dt tlor. 
Qrdm Afinor. 

Cadex membranac. Ms. in 4. min. Saec. 
XIV. incuntis, binis columnis , num. 71J. 
dcfjgnatUS, Conilat foiiis fcriptis -j<S<J. 

P A R S LEXICI. c ** T) ^ rs Le*' c ' « fuperioribus diverfi , inci* 
* ■* X picns a littera £ , & delinens in lirtcra 
M . 1 nc. AeJficare . Noia , quod atdificart , 
conf/tuere, componete, & facere , idem fignifi- 
ttmt ; aejficare awcm dcnur ptoprte a/iquem 
hcum vri J.mum pro balntalione conjlruere , & 
fic dicnur atdficano ai aedet , & facto , facit , 
ouafi aedii facto. F.fl tgiiur moratter lo.fuen- 
tlo mtbiftftt ard ficatio , faitctt trmporalit Cc. 
Vithnu-n vocabulum Mors, inc. Mon, ma- 
ri , mortuut rji . Dcf. vemat mort fuptr illos , 
& dtfccndont in infrrnum vtvtnttt . Et taec 
de mme (ufftcant grana veiitatis . Exp/icii 
Ai. Tum in calce paginae adponuntur prima 
duo verba fequcntis litterae N, fcilicet Na- 
victt/a, navn, a quibus incipit fequcns Vo- 
lumen. 

Codex membnnacMs in fol. Sacc XIV. 
binis columnis , cum ritulis coloratis, num. 
715. delignatus. Conftat foliis fcriptis :o8. PARS LEXICI. vete, & vta , quod inc Nota ijnod vha ati- 
quando a.cip-ttir pio tpfa natmr.h di/pofiti • ■ . 
atquanJo f to ntoiti/i convtrfttio.ie . Gct.a ' ter 
trgo fhmmd* , d.to, q:tod invenmtr vila u»tu- 
ralit , miaaltt, trwmfbeUt . mxm/tt , geltn- 
na/is &c Detinii impcrfecte in veibis: fipro 
fui, vtl fupttio-twt nifcitia fittellatur , temrc 
J/ai tantum tntii/aiionii , & ft.gut pitnitctitiat 
iuflie cittteihvnit ca!orcm isttertortnt , & fcr~ 

voretn ojfeSitum non Rebqu* dclidc- 

rantur. In pagina 180. quae fubfajuitur , 
occurrunt alia vocalmla a litrera (,' incipi:n- 
tia, & ad idcm , ut vidctur, Lexicum per- 
tinentia . Horum initium ert : Cadaver . Na* 
ta qusd cadaver fecunJum /ftdirum dicitur a 
cadenJo &c. Vltimum vocabuium eft Lbari- 
tat , ix dciinit in vcrbist quam inbabttat chari- 
tai , fupetbta mn inflst , invtJia nvn drvaj/at, 
avam.a non cxccccat , eiiUt non tuj/jmmat . 

Codcx mjrr.braoac. Ms- in fol. min. Sacc, 
XIV. binis columnis, cum initialibus olo- 
ratis, ab eadcm mjnu. ac fupcrior c.-ar.t- 
tus.& num. 711. dcllgnjtus , Conllat fo- 
liis fcripris 191. r/i/. COntinuatio fuperioris Lexici incipiens a 
lirtcra iV, & deftnens in V. Inc. Navi- 
cula, navti. Ntta , quoJ navtt ejl vai.fiu in- 
firumrntum ad tranfeunJum mare, vt/ fiumina 
trdtnaium &c. Vltimum vocabulum e!l Vh PARS LEXICI, LExici pars q»ned3m. contincns tartum- 
mudo duas lttccras , nimiium , A, & 
R. Littcra A inc. A in omnibus grntibut f ti- 
rna tittat a , ab A denommatur . Nam tlel 1 «i- 
ct Airpb , Giacce A/pha , Latine A . Acclice 
At , pritita litirt a dtcitur. Jdeo autem pnm* 
efl /itterarum apud Latinos , & apud omntt a- 
ittt prima Ittttra ab A tncip.s , qma cnnri r.a- 
fctntet primo in hanc vocem etuwpum; untte 
/ftiorus /. Eiymo/. c. ///. A littera in omtnbtii 
gentibus ideo prima eji Itttei arum , qma prior 
nafcentibut vocem aptrtat . Litccra R dcf. Rw 
bn<, gtnus tigni fptnoft . Vidccur eiuldcm au- 
ttoris acquc ilia pars Lexici, quac fubcba. 
rur in Codice V. Iiuius Plutci . Habcs par- 
tim in principio , partim in tine Codicis in- 
diccm vocabulorum fub hifcc duabus litccris 
contcntorum . 

Codex membranac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
incuntis , binis columnis, cum initiaiibus ru- 
bricatis, oum. 714. deli^uatus , Conilat fo- 
liis fcriptis 175. Ctif. 
IX. F 1 N J S P LVT E I XXVUL Cat. Lat. Coid. Tom. IV. 
(1) Lirtera R toti repwitnr. PLV- Digitized by Google 211 212 PLVTEVS XXIX. 51N. CONTINENS LAT. CODD. MSS, VII. 

C 0 P E X l 

MXICON, ii. TV\rs Lcxici contincns tantum litterjs^, 
B & T. 1'rima d.Qio ctl Sabbatmm , fed 

eius nu!l.i adicrrur interprccacio , mc- 
«iia pig na vacua ad itiam cxlcribcndam re- 
li.la . Altera clt Sactrdot. cuius expiicario 
ira mc. Sacerdjt primo d<tiiur dr Cbrijlo Sa- 
ttrdete .f.-unJo de mius Sacerdutibut , Smcerdos 
dnitur Lbrjlm Sfognu F.ccl. XLI. F.cce Sacrr- 
dot migeui &c. Vhima diclio ell Jmrit, 
quae ita cxplanatur : Turnt dicitur BeaimVir- 
go prcpnr emmtr.ttam vtrimum &c. Vltima 
vcrba fur.t: Ttirres dcumur /upeibi . Gen.XI. 
ffiamm ttobit civiattm C" turrtm . Jtic tjl 
AiunJtti i tjui /e aidificavit cotitta Deum m ci- 
vtiaitm totttt aJultunit , & turretn tUttonii : 
ttinc tutrem impugnant prttednaiorti . und' ft- 
gnijhemur in Abtmtlecb ladic. IX qui KCt> 
Jrns iuxta tutrem pu*>ia!;it foruttr , Domtnut 
Vtn miuJ/cio t!'/Imtl eat. 1/4 as 11. & vt/itah 
Juprr omncm luritm exce/fam &c. Ilc fii jinis 
tuiui Jtttei ae T , tpfi auxdium toncedtuit , qmi 
t/i noiu tutrtt fortnudinit a facie iwmiei . cui 
tji l/Dnirin faetula &c- Tum dicl onum ipfi- 
ruma lictcra T incipicntium elcnchus adiun- 
pirur, & quidcm manudivcifa. Hancautem 
Lvxici paitcm eiufdem auiWis etlc arbitra- 
inur, acquc illaffl Codicis V. Pltttei fup.rio- 
ris . Ov illiai conrinuarioncm cilc ; vocabula 
cnirn a littcra .V incipicntia , quae ia hoc 
explicanrur , eumdcm prorfus ordinem fcr- 
vant cumcicnchq illo, qui diclum Codiccm 
ciaudcbar, 

Codex mcmbranac. Ms. in fol. maioriSacc. 
XIV. ineuntis, binis columnis, cum lirtcris 
initialibus rubricatis , cSc indicc vocabulorum 
in principio. Conftac foliis fcriptis 208. PETRI BERCORA LEXICON. LExici pars, au3ore Petro Bercora , ut 
cx Codicc VII. huius Plutei infra re- 
cenfendo eruirur, a littcra 4 "fquc ad to- 
tim litter .m G. Incipit ; A a , Domine Deus , 
ecce nefcio le/ui , auia putr ego fum , ficut dt- 
tit EernarJ.11 m quodam Strrtlout . Vlcimum 
vocabulum a iittera G incipicns elt Gmiur , 
cuius iiiterprctari.j delmit impcrf^le in ver- 
bis : tn cuiui gtttiwe fvrmatur vox fariis , quat 
e/I itnor avimm aliarum , iuxi» tHttd Ofef 
VIII. in gmturt tuo.ficat tuta, quafi aquilt fuptr domnm Dtmioi Videtur a«- 

tem efle prinia pars Lexici illius, cuius al- 
teram partemCodex VII., tertiam vero Co- 
dex VIII. Flutci luperioris contincbant» cam- 
dcm enim fcriptoris mauum tria haecpracfc- 
ferunc Volumina. 

Codcx membranac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
ineuntis , binis columnis , cuin initialibusco- 
lor.tis,& pictura in principio , quacS. Fran- 
cilcum. lli.:miti!jus transfixum, ac volumeo 
claufum dextra icnei.tcm, nccnon diadema- 
te redim.tum exhibet , ad cuius pc«^csFran- 
cifcanus mambiis iunclis, ac gcnutlexus ad- 
paret . £rat qujque llcmma polTcttoris in 
Cilcc, nunc autcm omnino dclctum; Codcx 
num. 718. delignatus . Cunibt foliis fcri- 
ptis 200. 

TABVLA ORIGINALIVM. TAbuIa Originalium de qusbufdam cow 
munibus vocabulis pcr alphabccum fa- 
ct 1 . de diverfis volumi iibu», & libris authea- 
ticis compilata , ac ctiam cum addicionibus 
poft compilationcm ciufdcm fuperadditis , Sc 
iuo loco infercis, auQ.irc Awny.w). l'rac- 
curric vocabulorum index, quo expleco , fi- 
fj.ura qu;cdam calarro dclmcata Chrillum re- 
pracfcncans , cui Francifcanus auJlor huius 
Operis genurlcxus Volumcn oflcrt , adparct, 
adfcriptis fupra hifce verficulis cum titulo 
rubricato : Vetfut tjli finl Uco Proumii tuins 
Litri , cum claufula eit anntxa . 

Rtgim maiejlas, fit fufctpt quod dat t- 
gefiat . 

llunc dilftculttis prtjfit , qutm iam premii 
tttai . 

• (') tfi ijlt, quem im rtx ctl- 

(fgt Cbnfit. 
pji miuimut nempe ....... ipft 

M fi-i ipfi Chtijlo rcnatut. 

Inde in margine hacc dcclaratio occurrit: 
Opmt ijimd priac.paliier nmtiuft duat pants ; m 
quaium prtma panuntur multoimm Sauflofunt 
Origtua/ta quamplurima , & quorumdam Pbilo~ 
/opborum d da ti/Jem Originaliiut conjona\ in 
pant vero fecundt ptr modum cniufdam mdJi- 
tioiiit & fttpplemenii eorum . quat in ipft pi i- 
n.a parie fuut pv/itm , futneclumur aliqua nota- 
bilia dt Dttrttii , & Dteittaltbms a^umptm, & cu 

Ui (1) Vbi punQi appofuimai, vcib» omnino func cnfo. Digitized by Google ~ l 3 Plvt. XXIX. Sin. Cod. III. IV. am ani tqn </r flfefrj DoQorum , maxime in /«- 
re Canouitn alqua mferuutur aJ declarandum 
ea , dt quibut principa/iter tn bat fttuuda par- 
tt traSatur . Vt autem mveniatur faci/iui , qmd- 
quiJ quaeti contiuge de bn, quae tontinenttir 
in IJbro tflo ,f»a>J;tla ommt inftrtut tJnota- 
la funi per alpbahetum , in i u Libro touft- 
quemer o'Jt*ata & fcripia , & | mvii de p u- 
ribut votabulii , de quibui agn R tu buiui Qpe- 
rii priie prima, tgtiur ett m in fecunda ,non 
tamci tfl ifluJ fupeifluum ,qui* mn eoJem mo- 
Jo, feJ JivtifimoJe traStiur dt /'/ / in Jut- 
lut pariibui fiipraJiSn. Opus \<\c Abrenuntit- 
tit ttrreuorum . Voctiuium primum . loannes 
Caftanut in Collattone Abbatit Moyfi '. Pritnt 
abrenuntittto tfl , qut eorpoi aliter univerfat Ji- 
vititi mundt vohptaiefque contemntmui. Deftnic 
irj vocabulo Z-zanui , ubi poOrema aucr,oricas »14 Suppleni JefeSum teSor flujio pietatii , 
Corrtge , ttireSum fii tn ufum pofttiiit- 
ttt . 

Scbemaiii ignarui flyluiefl, non abnuo li- 

mam ; 

N«m poi/ere facit operam ctrrtSio primt . 
Defuper inrtJit fcribenti gratia Jia , 
S11 jtue, fii ftcia, meit lux , & vtra ff 
pbta. 

Opusinc A littert , ficut Jicit IfiJorm in pri- 
mo Libro Ltymologiarum , ijeo tn omnibui lin- 
guii efl pnor , qwa tpfa nafcentium voctm ape- 
rit, uuJe diciiur 10 biflornt \mafiului retenter 
naiui tiultnJo Jicit A . Dcf. Znobahtl apui 
llebraeos tx trtbut imegrit nomimtui irtJitur 
tfft tompofitum : Zo.iflt; ro , • a^tfler ( babtl, 
proprtt Babyloniam fonat , tf efficitur nomen 
7. iceabel , ifle nagifitr Jt Babylont ; m Bt- 
ira fc h ibet : Grtgorius XV. libro Mof. Stfi bylone tnim trtut tfl , ubt & Prmctpi IttJte i.<rmentorum fummt , meritorum aSa Jirime- 
rtut . \jr nequajuam mjex venieni J/Surum 

fi meforiiui Videtur in fine a- 

liquid dcfidcrari. 

In pricno folio legirur : Ifle Libtr fuit tj 
ufum frttris Sehafliuut Je Bucellis, qut prrti- 
?.« Armatio Convtmui StnSae Crmeis Jt ilo- 
rtntta Ordinu Minorum . 

Codex membraiuc. Ms. in 4. min. Saec. 
XIV. cum pulcherrima iconc auQoris in lir- 
rera imtiali, fub Francifcana Rcformitorum , 
ut aiunt , velle induti , cum inicialibus ru- 
bricacis, & «oloraris, oum. 714. aocacus . 
Conflat foliis fcriptis 554. GVILIELMVS BRITO Dtl VOCABVLIS 
B I B L I A E. I. pag. 1. IRito (■) de Vocabulis Bibliae , 
pracvio Prologo, 6c iadice 
vocabulorum pcr alphabctum. Prologus ica 
fs habct : 

Difficiltt fluJto parttt , quat Biblia geflat 
PtnJere , fed etquto , lalebrti uifi qui 
mtmfefltt 

Auxilttnie Det , qut cui vull fiagultprat- 
fltt. 

Dtnie iuvtmen eo , uihil infuptrtbilt rt- 

Propria ponuntur bic nomint pouca , feJ 
oro , 

Quiirgis, iuJulgt , qutnitm hrtvii tffelt- 
boro . 

Si quem ptofeQum tenet bec Oput , tfl Dti* 
taiii , 

Qjite Jtt ptrftBum , fint qua nibii efl bf 
nitaiit . 

Quidquid non reBum pttet bic , quijquid 
Juritatts , 

QuiJqmi wtgkSuW , vtl quiJquii inmti- 
littttt , exflitit . Veiba /unt IfiJ. Etymoi. Vil. Tum 
hi vcrliculi adiiciuntur : 

lltt ego Doflarum comptgi fcriptt facro- 
rum , 

Floribui ouSorum loca ctrta noitnJa /;• 
brorum , 

in ferit qucrum , ttxiut patet hic pofito- 
rum . 

Prtevie cwiclcruot confumaiorqut bano- 
tum , 

Lax occultotum , vit vtri , Jux Jub<oram , 
iii nbi tCttlorum llex , glona , cu/ir,en /»- 
norum , 

QuoJ completorum Jatur bic niibi mtta 
/aborum ; 

Aegit egemrum , nnnteto quia Jego Mmo- 
rum , 

Deprecor ipforum comitem ae ftc ineri- 
torum, 

Sorie btaiorum , quoJ fiai vrlut anut to- 
. rnm , 

II. pag. 10}. b. Eiufdem fcholia quaedam 
fupcr LibrosBibiiae.quibus pro tituiohi *«r- 
fus praemitcunnir 1 

Partibui txpofiiis ttxtut, ntvt cura cor 
tugtt , 

Ei Jrtgt/ti bu trot onut imptrtabt/t f tn- 

Stb/it praeteniit obfcura proeemit quat- 
Jam , 

De quibui igntro , quii at expeJit , & 

itctt , eJtm . 
Mtni Opui bic borrtt , ftnfus ignara ; la- 

bortm 

iufa fubit , fti iafa neqnit rtmovtre ti- 
morem . 

Cur f quia vtta fiii metmt fuc umiere mo- 
ii (»). 

P/ut aiiii ie tt , quam tn tiii creiere no/i . 
immoror tifcurii , leve tranfvoio , fic ire- 
vittti 

Haereo , quti irevittt non ieroget utili- 
ttti . 

O 1 Omni- (t) Oui1i»lmi« Briio, Camber , OrJ. Minor. ooem flefirjo» Jutl» etpertf» . i* quibnt *M.Pibrie.Bit>tiotb. 
A. mcccltt dietn obiitje nonnt Poflevinui , Pirf«ut Med. Tora. I. pig. »1:. 

411. & tx eo W>ddm £ us fg. isi.Tuiifcriptit, (*) Gbu» bibct.' idtfl grtvimi Optril . V. Otnn-ps-iu C,-ifex, Optrii daior Lutat , 
c" au.t.r . 

f't fict 0;at,frr ipem , celamtim rege , 
fii mbt ftuttr ■ 
Gio«uc iuci.. ii.ur frtter A"ibrofitti &c. Ai 
rv.J-utsam buiui Ep>jlolae , quim fcribit lltc- 
ronywu» ad 1'aallintim Freiiyierum , notaudum 
/;;.'■ J Ptti/mai Pieitytet tlegtnin futi ingeuii . 
i)+C httnet fiptem Seelefiit &c i/uo frteter- 
t.i ffi ttecjit aj narrattonem . iit ego titsxt.iei 
jtat?r vefier &<• VII. vtfioaet. , fetiicei jecstu- 
Jum VII. Rcslefiet , quitrtss fcrtbtl Vll fltiul 
Lulejiae gtuetalts, 

fiaittti labur is , larts Cbrifio fil grat.J 
OtiS (lic) , 

Qui fii krtftitil rrquiri , titercef tte /avo- 
ris . Ameu . 

III. p^. 147. 6. Eiufdem a!in; gloiTie , fcu 
ocrrccli.jnis lupcr Siciam Scripturam , l'rae- 
cgrrir Piologus, qui inc. Ojtomam fuptr omnei 
fcrifiuras , verba Jitri ekauu neceffe efl ui itt 
JuuJa.tifisto veriiaitt fiimtter itimtaniur , quase 
tsui Juper textum Imerae caimm fantloruni 
jiisJiisrnm aedificia Jecttnui eemftmtmitr , ftttw 
tuirt in tieri foM tiins ex giejfis Beatt Hiert~ 
vy-ni , & itotum Dutiotum , & ex Ltfou Ue- 
braeoram cr tutifutffiuiil extvspttlibut , qti»e 
etiatn atitr trntpoit < troit Atcgut fcn.ta fiml , 
beic iti btezijfimt natula fcrrjimui ea , quae ex 
uevii <£" diverf.i Bit/iii prr vJitai iittrrei mt- 
git dutia , vet jti^erflua credttamus ; uec tmm , 
us ditit llieionymui , fic uova cudir/rn , ut ve- 
tert deflttiainui ; fed msigil veteta Jleiueniei, 
tjuaedam n.<vt vwo fcrtpiuistm iutexitt de gL-f- 
Jit c pofiillis mferta, vel etiam fer /uorttm- 
dam ttnpermam Jepiavasa , noa i/c/lta , j;d a- 
Loium ir.aromm tuStrittte reficmida 1::.; i/Jra- 
ttut. Dif. ijsna etrtsm ia titrit tmitfuiorilus, 
fjj 10 ifforum expofnnrum litfii de d/veifil 
emfujii iraniteiiombiii cnmtnetttur . Libsr inc. 
1'i.tser Ambrofiut C. VI. ati.sft uiv It^trimsti 
J ::-rei ■iceutoutt . & Vn £. •wtssi.nai , 
Ctrmeu llonrtriuit > & Virg.iianis verfibut, com 
ftfitmm, ,/tfd frUa .xor Adetpbi PrttiHjmSi, 
ijuse & Ceniotsa dtciu r/l,in I udem Chrfh ver- 
J/jicam tomynftltl , DA\ otlnifr.i ; mili.l . 

Codcx mc.nbranac. Ms. i.i 4. S.'.lc. XI\ r . 
cxcuncis , binis columnii , cum injtiil.bus 
coloratis , £c fcholiis aliquoc marjpnalibuSi 
num. 710. notatus . Conflat foliis iciijuis 
1 6. DICTIONARI VM, Dlctionarii pars .1 lirtcra H ufquc ad lit- 
teram 0. Inc. llatert . Soia juad t<a 
bere fign ficat po[l ifionem , & iiei fecuudum 
quod iri . .jttae batelur p-tr/l r/fe hont vl 
mala , ftcundum bor noi pofumai d jlnifurte 
futd habere , in bouo fuuntur & in mah ; fu- 
nmut eiiim tn bono , t/uaudo batrt.tur rts m- 
tes & jrutiuofae > fum.iur iu mah , (jumidt 
ba tntur ici damnabites & tiitfae. VJtimum BlBLIOTHECAE SANCTAE CrVCIS 2 16 

voc tnlum cit Obfervire, & dcfinit in ver- 
bis; Ubftrva tmm ■ & au.ii voctm tius. ttem 
cij-iv.1, tsi< asteude ad jla:um pfebn & gi e- 
gii , quod maxime fertiuet ad Praeliltit , //. 
farat. 

Codex membranac. Ms. in foL Sacc. XIII. 
binis colu cum intthlibu rubricatis , 
num. 711. I :atus . ConlUt foliis fcriptis IOANNIS MARCHESINl 
MAMMOTlIiliiL^ VS. I. p&gt' 1. JO.mnis Marchcfini.quamvisno- prus ffL< vocaliuiis Ui[.;iac ct:m Prclogo , qui 
inc. It/ipaitei/t f to, •tttte impetinae tc tudiiasn , 
tompfiiiettt paupeisim (Jertcontm , qui ad fiae- 
dtttti/tiiis ojjitium frvmiveutur , deertti bttliaai 
fithzeuJo d. .utrere; uecnou & alia , quae itt 
Licl fit trctianiur , fivirattoaei (nc) fuettni , iu- 
jpiciie d.ltgetiter , & parttum d (fctl.um figni- 
fituutitt, «y accensut , & generi lufinuttt le- 
Jjri paaperculo fecuaJum quttJ pro captu iu> 
1 tf.gealhw coii gere ftltlt tx la/trttiu, elio- 
lum, ut fit tiyits'Je«:a ft'.fuum tid/ficei imet- 
feStutti <y auiet demalettK deUtt Autrittt pra- 
f,Jiae. D.f. c- v quta w.i,m getit talsi detur- 
Jiis ftfdagQRl 1 qu: gr-.jfus dtngit patvuloium , 
tUammttre$iit faiertt u^tltati . Libsr inc. 
Jiaier Amfr. <tl &t. haier , fiilket tu fi- 
ce . prrfereus , idefi piiiaui , mediam otrtft , 
& fic Jcro , ftri 1 sn ommtui fun faitittfiii dt- 
ji set.silsit iu ent . DcL veni Domtr.e Jefa . Gra- 
na D-.s.ym i irfu Lbrtjii fit cum omiiibus 
vittt. Ameu, 

II. pag. E.XjjIi .ationes notabilium vo- 
cum.cc i hrrium, qwnc occuirunt in Lc cn- 
dis Si Ktjrum. 1 .cijiiunt a Fefto SanCli An- 
i'ic?3c A;; ciJli , & pr.jjre-.iiuntur ufquc ad 
Fcfttim Slntl ct accilUe. In principio illnrum 
Lcj nd-rum alu antiqui manus prjcmilic 
hoc mo-iitum ; iVtta fcribai ulirt , quit tnit- 
tam uftti Ltgetdti. 

III. p?2. 130. t. Indc-, ubcrrimus vocum 
OCCUf rentlinti i:i M iminorhrcpto.orrJinc il' 
phabctico dig^ilus. 

IV. pag. iscj. Eiufdcm cxplicarioncs vo- 
cabulorum, qu occurrunt in Homiliis Do- 
mi licarun t;>t us anni , a prima l) iin : :\ica 
de AiKentu . ufque ad Dominicam XXIV. 
1 oii Pcfltecofie . 

Mammosbepiui , tittii.u,l5tfmt , mammi, 
iive I jcle niitritus, Gte a fr.U;-.ida, \el tra- 
ftand.i mamma Ma > ia{ln , \ci M.im!,i0~ 
/rc<j«i,tit.i'us ell huius Libri . in rratiam fM« 
dium C ; t'rivo:u.n . cspo^cnris ordine B i.ii- 
co voces , vc-cu-rque lipnincKcionem , orrho- 
praplriim . acce : us in B biiis L^tinis , l»ro- 
lonifque Hi« nymi . dcinde in a .tiphonis, 
refponfoMis . &ajrmni$, jn Lcjs.idis Sa»«.: >- 
lum. HoniiliiSi & rJfrlaratione RegukM S. 
Francifci &c. Opus ibfulutum Satcub XV. 

Au- Coe: 

n niniti7e>H h y Google cu 
m ii7 Plvt. XXIX. Sin. Cod. VI. VII. a,8 

Au.l r lomnes Marchefious Ord. Minor.de Ptflavitnf . lnc. /f #, Domine Deut , ecce tte- 
i;au M.ic.td^OudmusToino III. pr'.2 5 <Ja. / f , 9 /*,«.,, p<(( ., egofum.ficut dicii Ber- 
Prodnr prtmum hoc Opus pcr FctrumSchoif- nardut tn quodtm Strmant, Vhimum Voca- 
fet de Gernfehem io Civicats Mogunticu. 
>nno Duminicac Incarnationis uccuxxx. iu 
vigilia Martini, & alibi pluries. 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. min. Sicc. 
XV. (jtnis columnis.cum inicialibus colora- 
tis.num. 711. notatus. Conit.it frJiil fcri- 
ptis 167. PLTRI BERCORA REPERTORIVM 
MORALli, Dlilionirium contincns littcram A, cui 
infequcns pracmitritur tituhu: Rtper- 
ttrium Ahrale, qttod alto tuodo dtcttur Diti ■>- 
narium . tdnum a liaire Petro Bercaia Mj- 
tuuba Oidnn S>tni?i BtnediSt im Ca/liartft Ji- 
1. tut trauub fab dtttone trancorum , potna buium : Avene , id.m ejl , quain conna ali- 
quemfe vntere . deiinic imperfotte in verbis: 
averuj/i adtutorium gtad.i etui , & n<m ei ttt- 
xtltaiut ei m bella ; m qwbui verHt ojlendit 
quod Dcut a peccaioribui trij/itiier /e overtil , 
vtdelicet , quia ceftt mhgtre , tftva uoa 

valt l'crrusB.'rcli >rius 1'ict.vicnlis 

GrJ.lus. Momehns B^eriuti.ius , Prior S. E- 
lipii Paritien/is, defundus \. mccclxii. fcrt* 
plit teftc Fabricio 1. c. Tom. V. p.ig. 145. 
cp:e»iuni hoc OjV,:s in trilius Voiuminibus 
diilii.vbum. quwi Iv.-percorium Moralc infcri- 
plic.ad loinncm ticPrato Praeoeitinum Epi* 
fcopum. 

Codex mcm!-.ranac. Mi. in tbL Saec. XIV. 
bi lis colum iis. cum iniri.libus coloraris, & 
correclionibus aliquoc msruinilibus . num. 
7:3. ootatus. Conillt foli;s lcriptis 144. PLVTEVS XXX. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VI. C 0 D E X L II O M I L I A E DIVERSORVM P A T R V M 
A Dominica l dc Adveuiu Dnmiv.i , nfpu ad Sobbatuv 
Sai.Iium . ' IN hoc antiquifllmo Coi!icc continc:itur 
divcrforum Parrum , tidclicet, Augu- 
ftini , Gregorii Pipae , Lconis Pon- 
tificis, Ioannis Chryfollomi , Fulgentii, Am 
brofii Mediola.icofis Archicpifcopi , Sivcri- 
ni, Hicronymi , Remigii, Bodae &c. Homi- 
lhe ia Lvangclia , quae lc:untur apud 
Litioui , ad ufum forraiTe Eccleliae ali- 
cuius Mooallicae , a D->mimc] I. dc Advci- 
tu ufoue ad S bliacum Miioris Hjbdomad.13 
inclulive, quibus inferuntur Vicic quacdam 
Sanctorum per id tem[.us occurrcfitium . 

I. par-. 1. Dominica 1. de Advcncu in no- 
fte. Lc^tiones Sicrae Scripturae . Inc. l ./To 
iftiat Jitii Amoi, quam vtdit fuper hJam , 
<? leru/alem tn dtebut Oziae , haibam , Adaz , 
& hztchiae Re%um ludae . Auditt Caeli . Dcf. 
in tabernaculo Dnvid . 

II. pig. 6. Dsminica eadem. S. Auqufli- 
ni Epifc/Sermo, ut in Cod. XLI. Flut. XVI. 
Canl. Tom. I. pag. jjifJ. §. 1. ubi S. Ambro- 
fio adfcnbitur . 

III. pig. 6. b. B. Gregorii Papac Honii- 
lia, ut ib d. $ III. 

IV. pi?. 8. Pa<fio S. Andrcie Apofloli , ut 
io Cod. I. Plut. XX. Cataloni Tom. cit. pag. 
58;. §. I. rinis aurem diverfus. 

V p. 10 *. InNatale S. Andreae . B. Grc- 
-orii Papicilumil.io Ev.Match. Ambulim lc- fui ittxia mnre CsUltifae c-r. ut ie/God'. 
XXXVi. Plar. XVII. CataL Toa. pag. 
J7'> 5- CLXXVII. 

VI. pag. 11. b. Le5lioncs cx Sicra Scri- 
ptura. Inc. /tidicani 6" qaanm ittd'cium , 6- 
veiociier reddel qu»d tujlum r/i . Dcf. & pha 
areae tneoe , qnae sudivt a Daawio cxtrcnusi.i 
D;o ifrael tAuuaUm vcbtt . 

VI I. pa^?. 12. b. Anooymi Sermo Inept- 
gr-phus , ut in Ccdicc XLI. Plutei XVI. 
CataL Tom cic. pag. 29-. §. VIII. uii S. 
Aupuflina Epifcopo tribuitur . 

Vlli. p3!i. i j. Alius Sjrmo ancpigraphus , 
ut in Cnd. I. Plut. XIV. Tom. cic. png. 69. 
§. IX. ubi& Au".uflino tribunur. 

IX. yzz. 14. D.<mi uca II. de Advcntu 
Domini . B. Grcponi Papac Homilia . ut in 
Cod. XXXVI. Fiuc XVII. Tom. cit. pa 2 . 
a<5:. §. II. 

X. pag, jj. Vira S. Nicolai , ut in 
Cod. I. Plut. XX. Tom. cit. pag. 58}. $. 
III. H;ic tamen fine Prologo, tx in fiae di- 
verfa . 

XI. pijr. 19. *. Anonymi Himilii in Ev. 
Luc. Homa qmdam notilu tilit iu rcfionem 
hnginqutim. lnc Ihmonobtlit tjle i/le eji ,cui 
caecut Jopra clamokat : fili Dav:d. DeC qaod 
iti die vtddicet tudicii futwum eji , txjtnna- Digitized by 1 219 BlBLIOTHECAE ! 

XII. pag. si. VitaS. Ambrofii Archiepi 
fccpi. ut in Cod. I. Plur. XX. Tom. cir. 
pag. 583. §. IV. Heic rameu liue Piologo, 
ik in fine divcrfi. 

XIII. pag. 13. b. Anooymi Hornilia in Ev. 
Macth. Gsudete in ills d)t , & enfuttate &e. 
Inc. OffMfc «/'/, 9nt efiii fal terrae. Dommus 
Apo/lohi fuot fal terrae cognominat. Def. ma- 
gua illic tttiut pltbn f.mSse isttitta , stque ev ■■ 
futtatio fuit . foeos Daemonum coujhemium 
msnjrum merits, 

XIV. pag. 1+ *• NaraleS. Zenonis Vcro- 
nenlium Pracfulis, ut in Cott. !• P ur. XX. 
Catal. Tom. cit. pag. j8j. §. V. Heic au- 
tcm initio divcrfa ; incipit enim a vcrbis : 
licet omma mirstuls . quibus clsruetit , /./»- 
uri uon invemamur plfe vobn uarratioue tra- 
tiere competettii &c. 

XV. pag. sj. t. Natale S. Syri . ut in 
cit. Cod. §. VI. feri heic tn fine difcrcpat. 

XVI- pag 17. *. Paflio S. Luciac Virgi- 
nis, ut in cit. Cod. §. VII. io finfl aliquia- 
tum diverfa . 

XVII. pag. 18. b. S. Gregorii Papac H> 
milia jn Ev. Matth. Simile e/i regnum ts<h- 
rum tt.-fiuro &c. ut in Cod. XLII. Piurei 

XVI. Tom. cit. pag. 3:1. §. LXIX. 

XVI II. pag. 30. In Niralc marryrum- A- 
rouymi Homilia in Ev. Matth tcce ego iuit- 
lo oos , ficut orei in mrd-o lupotum &c. ut 
in Cod XXIV, Piurci XVIII. I om. cit. pag, 
501. §. CXL. ubi Joanni Chryfottomo tii- 
bllittir. Hcic aurem in fine tlivcrfa. 

XIX. pau. }i In Fello S. Thomae A?o- 
floli . Anonymi Homilia in Ev. lo. Tloma^ait- 
lem unus crc. Inc. Ijle unat d>fapulut deijit , 
reverfui qmd giflum rjl ctidivit . L)c(. qttis 
tanto wfw a conf>c3u iJei onniposensts pernn- 
gittt 1 ■.juanto medi»'.ortns Dei & bomin.im j.if 
guUriter amatis. Qui Itivil &C. 

XX. pag. 33. t. Dominka IIL dc Adven- 
tu. Pracccduit leclioncs S~.crae Scripfurac, 
quae inc Onui dum ad me clamat. Dcf. mmhn 
utgrotsjfrl & convaluijfet de infirmitsie fua. 

XXI. pag. 39 S. LconisPapae Scrmo , ut 
in Cod. I. Piut. XIV. Tom. cit. pag. 7=. 
§. XV. 

XXII. pag. 40. Vnde fupra. S. Leonis 
Papac Sermo dc Ieiunio mcnfis dccimi . ut 
ibid. §. XVI. 

XXIII. p*e. 40. t. Scrmo anepi<raphus . 
UC ibid §. XVII. S. Lconi adfcriptus . 

XXIV p.4i *.EademD iminica III. dc Ad- 
vcntu Domini B. Grcgorii Papac Horailh in 
E>'. Matth. Quum sudiffrt hsnnei m vinculit 
eprra Ckrijii &c. ut in Cod. XXXVI. Plut. 

XVII. Tom cit. pag. ttfz. § II. 

XXV. pag. 42. t. Fe ia IV. in quatuor 
Tempora . Anonymi Homilii lcftionis ciufdem 
in Ev. Luc. Eodem autem tempore mijfut efi 
Angrlut Gshnel &c. ut indiaoCod. XXXVI. 
Pl. XVII. Tom. cit. pag. 365. §. XXXI. S. 
Amb ofio adfcripta. 

XXVI. pig. 4+ Fcria VI. Homilia le- 
fliocus ciufdcm in Ev. Luc Exfurgeni sutem ANCTAE CRVCIS 210 
Msr,s&c. utinCod. XXXVIII. Plut.XVII. 
Tom. cit. png. 394. $. XII. eidcm S. Am- 
brofio tributa. 

XXVII. pag. 4J. Homilia leftionis eiuf- 
dem in Ev. Luc. tsdum e/l Verkum Domi- 
m &c. ut in cit. Cod. $. XIV. ubi S. Grc- 
gorio Pipac tribuitur. 

XXVIII. p. 4<J. Dominica IV. de Adven- 
tu Domini. S. Augullini Epifc Sermo dc ln- 
cara^tionc Domini contra ludacos , & Ma- 
nichaeos. ut in Cod. I. PJur. XIV. Tom.cit. 
pag. 69. §. XI. 

XXIX. pa?. 47. Vnde fupra. Eiufdcm 
Sernvt. ut ibid. §. XII. 

XXX. pan. 46'. Eiufdem Sffmo de In- 
carnacioue Domini co.i:ra ludaeos , ut ibid. 
§ X. 

XXXI. pag. 49- B. Grcjjorii Papae Ha- 
milia m Evani.-. Luc. Mno cfutuiodecimo &c. 
ut in Cod. XXXVI. Plut. XVII. Tom. cit. 
pag. 363. §. VIII. Hcic tamcn in finc di- 

vcrfa . 

XXXII. pajs. 50. In Vigilia Nativia- 
tis pjmir.i . S. Ioannis Oiaurci Sermo in 
Ev. March. Quum ejfet dejponfsis &c ut in 
Cbd, XXXVlll. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 
39>- § XIX. 

XXXUI. pig. 51. In Naralc Domini.Le- 
ctioocs Sicrac iiciiprurae Inc Pnmo tempo- 
re sllevittt efi Itrrs Zshulon. Def. hsec dicit 
Douunui : coeveri; mini sj me , & falvi eritii . 

XXXIV. p3f». cad. b. Homilia anepigra- 
pha , ur in Cod. XU. Piut. XVI. Catal. 
Tom. cit. pag. 537. §. XI. fub nominc S. 
Lconis 1'apac. 

XXXV. paff. y+ S. Lennis Papae Scrmo, 
ut in Cod. XLt.' Piut. XVI. Tom. cir. pag. 
197- § XII. 

XXXVI. pa?- 55- S. Attguftiai Epifc. Scr- 
mo.utin Cod. I. Hut XIV. Tom. cit. pag. 
jo. 5. XVIII, 

XXXVII. pag. 56. t. Vode fupra. Ano- 
nymi Scrmo . Inc. Omaei fcripturst , cjust 
vanc sudivimut , chsrij/imi , tuetitiaitt nohu /u- 
blicam , & commune gaudtum nuuiisruut . Pfal- 
tnifis eu.iu d cit : txfuhete Deo adsutort nofirt . 
Del^ /efirviiaiem ium Ai.gttis celeerabit in caelo . 

XXXVIII. paj. cad.ltem unde fupra. Ano- 
nyrai Scrmo. Inc. ttsint dhQijfsmi , bodie 
ditt itihxit , in .fuo Cbn/Jus ex Virgine camem 
Jlt/ctpit , bum iitsiii viuit induere farmam , ut 
s peccasis liheisret suimsi nefitss . Dcf. 6" 
venirn bofpitium mgieditur Deut , qut cum Ps- 
ire &, . 

XXX IX. p. 57. S. Fulgcntii Sfrmo de Nati- 
virate Domini. Inc. Cupientei sli./uid de />*- 
tut diei fJemnuste narrare . Def.sd illum qtto- 
que diem omnes cum gaudio & psce perducst . 
populumque juunt in fsde & cbsriiatc cufiodiat 
lefui Cbrijlut DetJt . & Dommus nofier , qui 
vivit &c. Intcr Op:ra Vcnct. pcr Augufiin. 
Savioli itDccxi.li. fol a pap. 2jo. ad p. aja. 

XL. pag. 58. B. Grcgorii Papac Homilia 
in Ev. Luc. Exnt edfHum &c. ut in Cod. 
XLl. Plut. XVI. Tom. cit. pag. 198. §. XVII. 

XLI. Digitized by Google 211 PLVT. XXX. SlN. CCD. I. 2 21 

XLI. ptg. 59. Anonymi Homilia le£tio- ruitinfimnii hfifb &€, tltiti Ccd. XXXVItT, 

nis eiufdctn ia Bv. Luc. Pajhrei lo.juebmtar l'lur. XVJL Tom. cit. pag. jp* $>• XXX. 

td imicem &c. Inc Krritf paihrum , .tuam S. Anbrofio Archi . i 1 ti bura , 

/«/ rattonabtlia , & po/hribui Lccltfiat d'.g>,a , LVI. pag. 74. Vin & SilveflVi Papae. 

diligentcr infpae. jlotu fulltmtort dona- Inc. Sihefier taitur trttt Rmtte Ejii/tf 

bat. put , aaum tffet iuftutaltn , a vidi ic »1 • , /•»• 

XLU. pag. 59. *. S. Ioannis Ofturei Scr- fia nunvne &o l .; f , tradnut t.l Qrtna /';<•- 

mo in Ev. Matth. L<ber geueranoms I. C.&c. sbytete , PcC fitrrta tmaitttt 1 .••».•/» ew v /- 

Inc. Mattbaems , ttt dttttmmt, Kattvttatem Do- fitate toafln, fci Jm \ ,.j /' ,' 1 •» ; ? i 

tutm fecundum carnem enarrat . Dcf. »rr//o ve- Ciftifiianat , 

ro ordmefic rrfert Evongeltfia , a trattfmtgta- LV!f. p;-r. ?a />, S. Ariguttffl r r : > . • \ 

tioue, injuit, Babylomae, uf.jue od CLnjlum Calciidis lanuirii, «t in Cod, I. PJut.XlV. 

gencrattooei quetuordecim. 1':m. cit. pag. $. LXVIL 

XLIIL pag. 60. *. B. Auguflini Ejr.fcopt LVMI. p. to. />. S> Ful;cntii Sirmo I.iSt 

Homilia io E*. lo. Im primtipio ttat Verbum&c. lcmmt .rc Pracfc.itationj3 (n '.mplo, uc i..J. 

I.ic. //.r enim atitmalti bomo nan perctpit ; §. LXV. 

»//»•</ fratttt? StJebimut biac* Dcf. //•/«/» LtX. • ;. !*?. Anam mi flbmjlfa IcCtk s 

/V/« egounuum ttlium Dci , ciufdcm tn >'.'. Li! »" , ';?.« • c • 

XLIV. pag. <5a. In Fcflo S. Srephani Pro- ditt «.V. .- /?/*« »..' 

comartyris. LeOiones S. Scripturae. Inc. In »;» /» U ata A rabam /'.:.•. /.;#,. 'j /a .; / e.-.«- 

d.tbut autem tllit, crefctnte tmvtera difctptth- d'»rt . Oit >•, ,' .•.•.''.•/ c.nln, , ..• r. f 

»«« . _//»3«r/» /ni»/-m/ir Graccorum adverfat lam . 

Ileirarat, Dcf. <;> er»w />ff/*/M /« vrr»>. ; i , .-j-.';» I ; 8?. f, l> wn: »:oi T. pi>1 K ! - 

tperibut fuit. Ic. - ■ ■ r- r..l ll^miiia lcction s ci i:ds:n i » 

XLV. pag. ead, i. Scrmo anepigraphus, ! ' .: Luc, fi.-/ o" <I|«ir//i rawer tim&f* 

ut h Cod. I. Plur. XIV- Tom. cit. pag, ;j. |nc. Pat »• •> w ir/i spptiiatwt hfipb , tn >i 

J. XL. ubi & Augullino tribuirur. .; .' ocre •• ..» ftnfJam baerrttcot pattr ./•.•• • 

XLVI. pag. tfj. Vnde fi>pra . S. Ait- rtt citis . D-jf. f/JW«| /-;»r.i» fopinitiqe wmme 

gullini Epifc. S:rmo, «t in Cod. XLI. Plitc. eatamevdaat . 

XVI. Tom, cir. P 3g. i v 8. §. V\ . LXI. pag, 84. b. P.val!i AjjoP.oU Ep:f^» 

XLVII. pag. 6$. Homilia leQionis eiuf- ad Romano;, praetio argumcnto* Inc, !'r.„- 

dem in Ev. Marrh. Ecct ego vtitto &c. ur in tut ftrvat l. C. & tocatmt Apofiefiu &e, hi* 

Cod. XXXVI. PJut. XVII. Tom.cit. pij».. jdj. ■r«na fuideia gratiat e c y /J.o Kto, Dsf, ept/jfj 

§. XIII. S. Ioanni Chryfollomo adlcripta 5 //i/e iufi:u , «U ittjlificaai fmttt, qtti tx jide tj 

hcic tamen in finc diverfa , 7. C 

XLVIII. pag. 66. 4. Acius B. loannis Apft- LXTI. pag. 86". Eplphartb CominL LeQtr> 

floli &Evani>elilhc.Inc. Srcundam pofi AVro- nes ll>.ii v Prophetae . lnc. 0«iw«* fitteinc* 

nem perft.juuihnem Cbri/hanoram Domif.anut tientte ed o.juai, Def. fu(»cfr/.;..j/j; wr, & 

eaercatt ; <witV faclam tfi , mt S. hannet A?o- fa/vi trttit . 

fiolat tQlltrttur de Epbefo. Def. & fiunt v:r- LXIU, pag. 87 S. Aajiufll i Scfmrt, c 

tmtet , orattonum tiui meritit, auum ab omiti- in Cod. T. XIV, Tom. c.U j: )3& J , 

tai infirmitaiibut , & ptrituln liberantur omntt , L.XXI. 

& precum fuarum confequuntur ejfriium . Ad LXIV, pi?. cud. Vnd? furm, Eiuf;! \ 

laudtm Domini & Salvatortt nofirt 1. C. //«/' vt- Scrm» , ut iUd. f LXXII, 

vit &c. LXV. pa«. 8H. *. Vnde i*upra , Ehifd i 

XLIX. p. 70. B. Ambrofii Homilia in Ev, Scrmo, ut ilid. $. LXXtll. ijfcic tamsa i t 

Io. D.jf// lefat Pnro . fr./uete me &c. uc in Cod. fuie divetfus . 

XLII. Plut. XVII. Tom. cit, pag. 440. $. LXVl. pag. 89. Vndc fupr», Scrm-i an- 

XIX. epigraphusi ur ibid. pr.j. 77. § LXXXVIL 

L. pag. 71. b. In N^ralc Innoccnrum . S. 1'ulncntio tributui , &, in flue diverfuS. 

Leftioncs Sacrae Scriptutae. Inc. Ft tjttnm LXVU. p"g, cad. b, U, Gtegorii i apic 

aprruifet quiatum figillum , vidt fub altare Dei Hom.lia tn E»'. Mattlv Qva-J UCtai t/.t U- 

ammai interfeajriim . Di(. fiae macu/a enim fia i» Betleem Imdae . . v. h C-!. XI..». 

/mmt ante tbtonum Det . Plut. XVf. Tom, Cit pag. ;•>.. <j. XLI v- 

LL pag, cad. b. S. Augudini Epifcopi LXVIII. p. 91. Epiflola \v\' \ d ( • ii- 

Sjrmo, u r . in Cod. 1. Plut. XIV. Tom. cic. thios. Inc. PauiJut v:«ttvs Aptfiiim&c. Gt 1»« 

pag, 74, J". LV^ tiai of o Domino mtc fhnper fio vob;t^ D.f, 

LIl. paj. 7S. b, Vnde fupra . Sermo, ut fibi outem h.jnattir & i)eo. 

ibid. § LVL eidem S. Aujtullinoadfcriptus. LXIX. pag. 96. Domtnica I. f~ft Bpipha- 

Llll. pag. 7J. Vndc fupra.Sermo, ut niam . HoiaUw lcitionis ch<filetn m Bif. Uuc. 

ibid. §. LVII. eidem triburus. Qmum faflmt tfet lefiti amtteru» ,', : •? &t, 

LIV. pag. cad. *. Vnde fupra.Scrmo, uc Inc. Qjti iam nmthumee», imm» «i.v.;i .-1 

ibid. $. LVIII. S. Auguflino item tributus. bamauam manifi/lis miracutruul , tj-ta Dc*i 

LV. pag. 74. S. loannis Ofaurei Homi- // , tjl a.iprobaiw tn.licnt. tleC ttt dam tiro, 

lia in Ev. Matth. Ecce Angtlut Domiuioppa- & amma toiimaiii a DeO fu/cipitur, mmqtu 

pariitr fslvaretur . LXX. 21 J BiBLlOTHECAE SAXCTAE CllYCTS 2*4 

LXX. pag. 97. OclavaF.piphaniae. S. An- P.ip^c. be. Temftre Jfli HUxiwiatuu AagB- 

goflini Eiifc. Scrmo in Ev. lu. 144« Itutnntl j/us ledem d< f&rtiim Africse «iarbem lio- 

jefvn vea-.tnttm ad ft &t. Uc, Alttio amem mam • UJ. tu:m i»:pat rv/.v.v Utunci Prts/y- 

die v;Ji hamtt irjtim venteuicm oj f- , & ter noila tum litttia LacinO , & teaJivil cutt 

s:t : Etee o^nm D:t ■ Dof. eorum ora cictudentur. aeomsttbai , & ftpeUaip m tatmeitttt PrtfeUke , 

l XXI. pag. 96. b. 1'aulli Apo:loli Epi!lo- vi* HsUris, u-11 toage ub wl>e Weatej , tniha- 

Jj fccunda ad Corincliios. Inc 1'autim Afw 110 fmi , v teamevtt m joce . 

Jiolui ct. £ ntJtlm Drat, Q«£ ionttt m>li LXXXll. p 1 ?- 117.*. Vita S. Antonii. 

bsmt tmuricm. I:>c. Igttar A>iicr.:tis tnbil.lut , ttt-giojtfaut pa- 

LXXII. pag. 101. b. Dorninica II. pmlE- rentibai Aegypt* triaaiat fait . DeC atc «/»• 

piphaniam. B Auguftini Epifc. Homilia in E- q;,am in ceuamine ialfubaittr . 

irang. Io. S-.ipt-ee fsBte Junt &c. ut in Cod. LXXXIII. pi^. 1:0. Vica Sanfiorum M.v 

XLL PJut. XVL Tomo cic. pig. joi. §. rii , Martliac, Audifccis, & Atachum. Ioc. 

Lll. in fice c.ioicn divcrfa, Tcmptrtbm C/juJu Impetsiorii vemil qaiJam 

LXXIK. pag. 105-. Piu li Apofl»!i Epifto vir Jt Veif.Jt paritbm , tum ux.:ie fua , & 

Ji ad Galacas. Inc. Hsa/ai Apefielai &e* Mmr fhit ei eratitnem A,ojl tttmm ■ Dcf. Metrtntt 

fuodfic tem cno trsmfertmim . Def. egomm vero mmime Vtlcitat, rtpuit torpoia torum 

j. ><:» D. N. I. C. in enrpare mti porto . Gra.-ia fimiajla , & in piatl 0 fio ftpelivit 1 Manbam 

L\ X I C. ctm ipiuiii vt/frt fretrtt . Amt». vert I vav.t d: pattn . & mvxit terpertiat fan- LXXIV. p. :o 7 .D-»minica II («) P otl Bpj 
ph^inum. Hom.lia lcftiotti* eialdeni in hv. 
Marth. Qjt tm au;em defienitfftt lefus dt nton- 
;; &e. ut in G>d. XL. l'iur. XVII. Tom. 
cir. p-g. 417 §. XLIX. S. Rcmi-io Archi;p. 
triixiri . & in fine divcria. 

LXXV. pag. 10S. *. Domioica V. pofl E- 
piphsoiam.Hoqiilia iaEv.Matth. AJfcenitm- 
te lefu in nnvienltjm &c. Inc. Sittt nam jue in 
f;rt«w>it u<;o ea.ltm.jtie rts iuplictm babert 
fsgnificBnt:sm . D.'f. ttbuvstei toiua mali»>:i- 
taiihm n -n adbarrent . Ad nvante Uomino i>-c. 
LXXVI. pag. 110. v. Id.is Ianuui.is. S. 3n jub de XIU. K11. Ftir. ul>i protfiantur 
beue/fcis Dini-i .\';:'ri Ir/a Cir.-jii uf.jut in 
bod.-fisnnt d>er.l. Il-gnnnte &c. 

LXXXIV. pag. nt. N;tilc Smf.oium Fa- 
biaai&Sebjftiini, Inc. SebsJHsamtvir clnjlis- 
niffimai MeJiotantnjsi ttuiitut , civii vrro i\'er- 
b.u.-i.fit oituuJm. D.-f. MorctUtsm, & Merei 
fsirrm veeire iubet . 

LXXXV. ]..i.t. iij. Afloaymi S:rms in 
Evang. Luc. l):ji:n.lt»i lefm de mtalti jletit 
iu /jCii csmptffri <yt. Inc A.lvrite omuio ii- 
li.vfnitr , ijiijmoJo, & cum Aioj/ods odfcendat . 
D.f fsnubet hs oaiiem.fei imiaferimibatre- Sevenni Scrmo. Inc. Tempo't ,/uo Aiiila kex linjatbot , ut in Cod. XXXVI. Plut. XVII. 

llannorum eUfantUtt tjl , m una/ue PmnemS, Tom. cit. pa^. 579. §. CLXXIV. S. AmLro- 

teieraaut cenjir.ia Danubti rti luibahaniur am- Ho tri! utU«; hsic in rinc divcrfijC, 
biguat, DjI". cui etiom vatedctnti , vait.in- LXXXVI. pag. ead. *. Anonymi Scrmo 

tju.t , oi liatiam, vaJe nune villftmit pellibm in feiJivitite omnilim Saoctarum. Inc. iident 

toJperttit , fei thultit tito plurimo largtturm . amemturbet m It^iin, oJfceK.ht i>i iM-ntem SFC. LXXVII. p. 11 1. b. Vita Paulli primi Lrc- 
mitac . L>.c. Imtr muliot faepe dubiiatum rjl 
a quo poirlwmi MouaJoi um eremm habna 
ri catp:a jit . Dcf. vl tupieram iifjolvi , & 
tji tum Cktijlo, ptred) cmfu, fupereff tnibi 
tcrona tafltlise, 

LXXVIII. pig. nj.VinS. Hilarii Pifa- 
vicnlis Epilcopi. Inc. Iguar D-a:m Htlanus 
hiHavorum urbtt Epifcopui , regionit A.ju. ta 
tsiat eriundus , quoe ob Oceano Hrttouico fere F.voHgr/izatui ai euim & brufJ. fi.jnum de ttt- 
fsattii.vniintti protaturus eracuis . D.-!". btoti 
i>:n ptrfrqumionem paauntur frotier mffitism , 
LXXXVII. pag. cjd. Palfio k. Agnac Vir- 
ginis . Lic. Seivui Ckrtjtt Ambrtftat Epifco- 
pm virgintbui fscril . Diem frjium fon ai-jft.r.ae 
virginii telebremat . Def. paffj eff of.itm beo- 
t<jfimo mutiyr A:nei XII. Kal. Febiaartoi. 
birpi.nnte &c. 

LXXXVIII. pag. 12 3. Pallio S. Vi^entii tn.iio ofoejnta fetungitur opud Qolitonai famt- mirtyiis. lnc. Qjtum apui Catfsrrem Aug.t- 

ha$ &c. Dcf. feJ qualner aJ tllum fponfum per- jlanam civitaiem, ut uiuitoium fineerttot , & 

ven-rei focwi tn ft.juentt firvsittr . f. :nato veriiant vttba tejiantur . Dcl*. iam & 

LXXIX. pn^. 114. xix. Kil. Febr. Vita S. ipfi p»*ms pmnitar . 

Fclicis. Inc. Foflnm rjl omem, at pcfl com- LXXXIX p. 1 i^. /•. In C3nverfioncS.Pau:ii pietionem teaufjtmt Felcit Frtihytert , ohus 
tjfet Ftltx , getmanus ttus , iunior nomint , & 
oii out , & ipft Pretbyter . D;f. proitciens fe 
in pavimtntum , in oiaiione ftlttxit si Domi- 
aum Cii:jlum, qai vivit &c. 

LXXX. pag. cad. b. Vm vc! afius S. Mtn- 
ri Monachr. Inc. Btattjfimm iguur Aiaii- 
tttt, ciuulftmo Srnaiorum gemere , paire A> ./ui- 
tio, matre vero iulta txonm. Da. ptrfecltorii 
Kointsr oc rel;«ioiiii opetam d.tte inculcant . 

LXXXI. pag" 116. b. Pallio S. Marcelli 

(1) Anti^uitus Itgcbitur IV. fcd pcSc» ccircSum //. Apulioli Lcctiones cs Iscrorcxtu defumptac. 
Inc. SmJm attltm adiuc f<troni tr.iv.arum. Def. 
(".'.'.' qutmdam Situoutm tonarium . 

XC pa?. ito. ln codcm Fcflo . Anony- 
miHomilia.Ut in C^d I. Plut. XIV. Catal. 
Tom.dC, (>.8o.§. CXVI S. Auculiinotributa. 

XCI. p'g- «d. *. S. loannfs Ofaurei Ha- 
milia in E-. Matth F.cce mol reli.juimus o- 
mma &c. Inc. Quomam auttm & ipft Peirm , 
& omnts Apo/lah . & ceitri credentium ItiJaeo- 
rum cou:ia tujjtbilitottm humanem ptr Domtni 

fu- Digitized by Google Ji5 Plvt. XXX 

fttewtiM a 'didennt h Chrfium. Dcf. fine 
tiuHo cr A o., :'<i tttam m tuc /aecu/o mercet 
jui-.tr, i prtmitttlMfat . 

XCIL pag. 131. <L Vin & ach S. Sere- 
ri Confciloris Archiep. Inc. QttotiefcutM^tevi' 
rtrwn gr/l,i foniwn . Dcf p.jtmoJum deie- 
riu< vrr.dattir , qucd ueftvdt at',tt ctmpai tttur . 

XCIIL pi '. iji. b. In 1'uriflcacionc S. 
Maiiae. S. Ambr :ii Sermo in Evang. Luc. 
Et tcce bttr.o trttl ia hru/alrm. cui nomen Si- 
it.tnn , & botnt ifie itfias &c. uc in Cod. XLI. 
Piut. XVII. Cacal. Tom. L pag. 433. §. 
XCllI. 

XCIV. pag. !}}•*• Vndc fupra. S. Au- 
guHini iicrmo , ut ibi<t. pjg. 434. §. XCV. 

XCV. pa£. ij4- ln Purificitione S. Ma- 
riic. Anonymi Hnvlia in Ev. Luc. Ei /a- 
cl:tn tjl , i>»fi.fuam .mplerentur &c. Inc. Secre- 
twn quidem legnetat ,parvulttm , pcjl ir,cr t 7- 
MMMI ttrt um ttrcMtStCtfitttii d.-en , ad temjlum 
Damini defeiri . Dcf. & tpft accepit eum in 
Hhil frtas. 

XCVI. pag. ijc. b. Paflio S. Blafii Epifc. 
Inc. Etemm in S b,ijl:a CapptdoClH iradidts 
r/utdtm dd ctrreptrtttem «i, qm fttnmdim gra- 
t:am e.ut filti krredes exftji:btni . Dcf. pa/fut 
eft entin betiijftmr,t Chr fii mtityt Blaftut /u 
Seb.iflia civiiate . impri ante Agrrculat , re*nnn- 
te erttem in nobil D. A'. /. C ctti cfi bomr &C. 

X VII. paj. ij7. *. Paflto S. Agathac. 
Inc. 1'a/ionit Agttbae mtnyrit, tjuae pafa efi 
tn provincta S ctliae tn ttrbe Ctibtuenfium . 
Dcf. tttmtyrizata efi autem betttsftma Agathcs 
dte nonarum frbruaiii agente , Qji:ut.tno Cm- 
fule , rtguattt D. N. I. C. ctti efi bor.or 6'c. 

XCVJH. p. i;u. b. InNatilc A^nccis Vir- 
ginis.B. Grecorii Papae Homilia in EvJMig. 
Matth. Simiit tfi regiwr. cathruni ihcem vr- 
gimbttt&c.min Cod.XLtl. Plur. XVLTom. 
cic. pa*. jji. §. LXX. in f;ne taircii'.!ivcrf« . 

XCIX. p. 141. Vita S. Schohllicae Virgi- 
nis. Inc. Ils bttv ter praihkatit , frttres cltt- 
riffimi , tftt-a beatat Stke f a/ltcae b'trgi:iis rtsta- 
l tia cthntii , lilet tie etut meritit alnjutd df 
v.ta beat'/ftmi Rrned fli butc tpufiu/o introdu- 
ttrt, Dcf. intra cttni omnrbtit tibi crednis m 
gaui un Dom-ni tu . Praefiantt rpft , .ju; d'f 
gna prcm.ttere g.mdia dgnatus e/l fu,i famtt- 
iit. Qui v.vtt &c. 

C pag. 144. b. PalTio S- Valentini Prc- 
sbytcri. Inc. Tunc tmuit Claud.ut quemdam 
vrnerabdtm virum , Vtlentiuum nomine , l're- 
sbyterum , & com lu./it ia carcerem in compedi- 
bus & catenit.Dif. & fepel,v:t in eodet» h- 
co nbi deetHttui efi . 

CL pa;. 14*. *. Pafllo S. Fauflini & lo- 
virac. Inc. Bealitfimi virt Ftuflinus , & lo- 
v ta, r.A-,ltfimit ttt ciiittlt Brtxiana trti pa- 
rentilus . Dcf. quod d:rn trfniflri conatentur 
e ft.ere , tota fiiiul m JtvHJa' rtfeiuta tfi , ut 
ntbtl tx et peiiitus rtmanetet . 

CII. pdg*. 14(5. b. Anonymi Sermo in Ca- 
Cu. Ltt. CtJd. Ttm. IV. 

(1) Mtr.a Fntri* Th"J»Ui cor«£Vum eft Lttn',1 Vtpat . 
(») Hwc «r.n c(> UUI«fi «din(»irc<-nfctipr» . in quo 
Pctio» , S: Grcjoiius intcrla^BUnrof , q.a*ra e«m v»ciii Sin. Cod. I. iz6 

thedra S. Perri Apofloli. nt in Codice XIJ. 
Plur. XVI. Tom. cit. pag. joi. §. LVHL 
S. Auguflino perperam triburus . 

CIII. pag. 147. Sermo B. Liannis Ofui- 
rei ('), ut in Cotl. I. PJut. XIV. Tom. cic. 
pag. 79. §. C 

CIV. pag. ead. b. P. Auguftini Homilia ia 
Ev. lo. Stmtn It. dihgtt n e &c. ut in Cod. 
XXXVI. Pluc. XVII. Tom. cit. pag 3 <5 5 . 
§. XXX. 

CV. pag. 148. vi. Ki!. Mart. Anonymi 
Scrmo in laudc B. Mart.'iiae ex dxlis SS. Pa- 
crum (lelibatus , pracvia Dotltia de eodem 
S. Matthil . InC hsdytam & gLria/am ftfii- 
vtiatem beJti' Matthtar ApojlJt D. N I. C. 
tanta devottone vencrari & e.!trificart op-rttt . 
Dcf. dehitic autim Hlos infliturtt ducns : tjui 
crcdit in pte , cjeia ,j,'.ae egt facto , & ipfc 
faciet , & maicra hvrum fteiet . 

CVt pan. 151. Ii) Nataic Apclo'orum. 
B. Gresotii Pap)c Hjmiiia in Evaig. Io. 
//ii<f rfi praecrptum meum &c. UC in C.ntl. 
XLIL Plut. XVI. Tom. cit. pag. 320. §. LXV. 
fcd finis divcrfuj. 

CVII. pig. .151. Vica B. Grcporii Pa- 
pae. Inc. (iregorius urie Romulet, paire Gor- 
ditnt editui. Dcll<iic io epitaphio ipfius, & 
in vcrfu : 

Satti mtrceditn oyrunt iam fivefite tentt . 

CVIII. p. 15«. b- B. Gregorii Homilia iq 
Ev. Macch. Vtgiiatt ergt, qma nefcttit diem, 
ur.jtie htrim &c. Inc. ilts vetbis Dtminut per- 
fpicut tj/t .•;.•;'(.' , ..• ■ -)<- dixit . dt dit auttm illa 
& bora taeitrt fctt . Dcf. muiutud» dtfrgnaiur 
tiniitntorum. 

CIX. pag. 151S. b. Vica S. Bcncdiai Al bi* 
tis (0. InC Fuil vir yitae vcnirai./u , gta- 
tia Ber,cd;P.4t & ntmtne , tb if/t purrtt.at /uat 
tempore cor gertnt /em/e . Dcl. ijft ttuitm 
protiiiut culpam p.-pcrcit , perpttident . ttuoJ iu 
titts atftntia uJtra non ftCtltUt, qttcm prar/ets- 
tem fibi effe in fptritu fcireut . 

CX. pag. 161. B. Hieronmi Pre^byteri 
Homilia io Ev. Matth. F.cce noi rcit.rt mat 
evr.ua 6~c. ut in Ccd. XXXIX. Plut. XVII. 
Tom. cir. pag. 409 §. CXXI. 

CXI. paj. cad. *. Scquitur h>e ullo tiru* 
lo pars rcliqua vitae S. Bcnedicti , quac inc. 
Frater quoqtte l a/emivitiui etus mooacbi , ctttus 
fipttius memoriam fect , vtr ertt latcut , fed 
rehgiofas . Dcf. Itjtscndi vires intenm ptr fi- 
lentium reparetaus. 

CXII. pag. i<5j. En Annuntiationc S. Ma- 
riac. S. loannis Ofaurci Sermo, uc in Cod. 
I. Plut. XIV. Tom. cic. pag. j<j. § CIII. 

CXIIL pag. 164. />. Vndcfupra . Eiufilcm 
Secmo. ut ibid. §. CII. 

CXIV. pag. itfe. *. Vr.dc fupra Scrmo , 
ut ibid. §. CIV. fcd finis divcrfus. 

CXV. pag. i<5<5. b. IcrialV. in quacuor 
Tcmpora mcnlisdecimi Homilia le£>ionis c- 
iufdem in Ev. Luc. Mtffus efi Angtlu^ Ga- 
P briel 

Mn. ronhtitn h»bc» »puJ Bollindum Tcm. III. atj <iitr-\ 
xxi. Martii p- .;. lyf. 2 27 BlBLIOTHECAE SaNCTAE CrVCIS 

firitl &{. Inc Idcirc» Augeli prhatim nemini- 
bus cevfcntur , ut fignemur per vocabule , etmm 
in optreitone qud valeent . D«£ fandum , quod 
tto/iitur dt homine mairt , fine bomme pairt , 
vscetur Deifiliui , & dijceffit ab UU Angtlut . 

CXVI. pag. i68. Dominica in Scptuage- 
/ima. Lc&i jocs cx Sacra Geneli . Inc. Inprm- 
tipio crtavtt Deui caelum , & ttnam. DtC. 
& mortuus eft , 

CXVII. pag. 170. b. B. Grcgorii Papae 
Homilii in Ev. Matth. Similt tfi rtgnum cae- 
lirum homini patnfamtiias &c. ut in Cod. 
XLI. Plut. XVI. Tom. cit. pag. joj. §. LIX. 
fcd finis diverfus. 

CXVIII. pag. 17». Dotninici in Sexa- 
gefima . Leftioncs ex Sacra Scriprura. Inc. 
A'«? vero quum quingenteium tffet annotum. 
Dtf. vlxitqut Thare feptuaginta aunii , & gt- 
ftmt Ahraiam ', & Nacbar , 6'Atam. 

CXIX. pag. 174- Djminica in Scxagcfima . 
B. Grcgorii Papae Homilia in Ev. Luc. Ex- 
iit , qm fem nat &c. ut in Corl. XLI. Plur. 
XVI. Tom. cit. pag. 301. §. LX. 

CXX. pag. 17J. b. Dominica in Qnin- 
quagclima • Le&iones ex Sicri Scriptura . 
Inc Dtxtt enlem Dommui ad Abiabam : egrt- 
dtrt dt terre lua . Dcf. fol oitus tfi fuptr ttr- 
ram . & Lctb ingrrfut tfi Segor . 

CXXI. pij. 178. b. Diminica in Qnin- 
quagclima . B. Grc^orii Papae Homili» in 
Evang. Luc. Afumpfii lefut tluodtcim d.fcipu- 
lot fuoi&e.ut in Cod. XLI. PJut. XVI. Tom. 
cit. pa<j. jox. §. LXL 

CXXII. paj>. iSo. Recurrunt Icctiones ex 
Sacra Scriptura. Inc Igitur Dominut pluit fu CXXVIII. p. ead. b. Vnde fupra. Faufli" 
ni Epilc. Sermo, ut ibid. §. CXXV. ubi S" ptr Sodimam & Gomorram fa/ptur, & igntm 
fu/rverlitque Civnates has. Dif. di- bomo u/na modum , & hahuit gre- 
eucillai, & fervot , camehs , & dt caelo, 
tetuf.jue 
gei muh 
afitios . 

CXXIII. pag. 180. b. Feria IV. caput ie- 
iunii . S, Ioannis Ofaurei Sermo in Ev. Matth. 
Quum ieiunatis nalttt fi;n , ficut lynocrtiat tri- 
fttt &c. ut in Cod.XL. Plut. XVII. Tom. 
cit. pas. 410. $. LXIII. 

CXXIV. pig. 187. b. S. Auguftini Epifco- 
pi H imilia in Ev. Matth. Quum Itfut ntnifi 
Jet Capharnaum &c. ut in Cod. XLII. 
Piut. XVII. Tom. cit. pag. 44J. §■ LIV. fed 
finis diverfus. 

CXXV. pag. 188. b. Anonymi Homilia 
in liv. M3tth. Aedfin quie dtclum t0t dli- 
gei proxtmum tuum &c. ut in Cod. XL. Plur. 
XVII. Tom. cit. pai. 419. §. LXVI. fub no- 
minc S. Io. Chryfolbmi. 

CXXVI. paq. 190. Vcn. Bedae Prcsbyte- 
ri Hjmtiia in Ev. Marci: Quum fero tffet fa- 
tlum, erat rnnvs im medta mari &t. utinCod. 
XLI. Plut. XVI. Tom. cit. pag. joj. §. LXVII. 
fub nomine S Hieronymi . 

CXXVII. p. tpt. Dominica.InitiumQua- 
dragcii nae. S. M-ximi Epifc. Sirmo, ut in 
Cod. I. Piut. XIV. Tom. cit. pag. 81. §. 
CXXVI. Aupuitino Epifc. rribuitur. 

CXXIX. pag. ipj. Dominica I. inQuadra- 
gelima. B. Gregoni Papa: Homilia in Bv. 
Matth. Duclui efi Irfut in deftrtum &c. ut iti 
Cod. XLL Piut. XVI. Tom. cit. pag. 30J. 
§ LXXI. 

CXXX. pag. 194. Fcria II. B. Hicrony- 
mi Homilia in Evang. Matth. Quum autem ve- 
nttit filtus l owinii &c. Inc. Pojl btduum Hd- 
fche Jafluius, & iradtudus cruci , & iliudcn- 
dus ab bominibui . Def. quum confumeftt ftr- 
motitt hoi tmntt , dixtl difcipulii fuii. 

CXXXI. pag. 194. b. Fcria III. S. Ioan- 
nis Otaurci Sermo in Ev. M .tth. Et quum 
intrajjel Itfas llierofAymam &C. Ut i>l Cod. 
XXXVHl. Plut. XVII. Tom. cir. pag. J99. 
§ LVlll fcd flnis divcrfus. 

CXXXII. pag. 195. *. Fcria IV. S. Hie- 
ronymi Sermo in Ev. Mitth. Acceferunt ad 
Jefum Scnbae &c. Inc. Tunc refponJerum ei 
quidam de Scribtt & Phartfatii , dictntei , vo- 
iutr.tis e te fignwn viJtre. Dcf. ita e conirarit 
vitiortim uwiierut in Diabo/o confecljtus Jit . 

CXXXIII. pag. 196. b. Fcria V.S. Augti- 
flini S.-rmo in Ev. Ioannis : Dkekat eigo le- 
fui ed eoi, qui cred derant ei ludaeot &c.lnc. 
ManenJo ertiii , qute eti:m nunc credemei tfttt , 
mantndo viJeotet eritii . Dcf. quie de peccaia 
fo/ui Itberere poteft , qui vtntl fine ftcceto , & 
feclut tfl facrtficium pro ptccaio. 

CXXXIV. p. 197.*. Fer. VI. B. Auguttini 
Ep. Homilia inEvang. lo. Poft hatc tret dtc> fe- 
Jlus luJeeorum, ut in Cod. Xl.l. Piut.XVlI. 
Tom. cit. pag. 4JJ. §. CXXIV. fcd rlnisdi- 
vcrfus. 

CXXXV. ?. 198. b. Sabbato. S. Hfcronymi 
Pres'oyt:ri Scrmo in Ev. Matth. Afumrfit lefut 
Penum , & Jacobum. lnc. Et pofi dtti ftx 
efjumtm lejiu Vtirum , & Jacobum & loanntm 
jratrtm tiits . D.-f. & fofi tantam glortem e. 
puJra.les mtimii fqutm crux fcandalum factret . 

CXXXVI. pag. 199. b. Dominica II. in 
Quadra^siima. L;clioncs cx Sacra hcr prura 
undc fupia. Inc PojJ./uam entem eedtvit ver- 
bum jil.orum Leban , d.centittm , tttJit lecob 
omnie. D?f. & ptfti» eutn vtdelo .foifiien pro- 

pitiebuur mihi. 

CXXXVII. p. ioa. k D^minica eadcm Ho- 
milia LcJ.ionis eiufdcm in Ev. Mttth. F.gief- 
fus itfui fecejfit ta partci Tjti. & SiJonti &c. 
Inc. llit nawjue Vtrtil apertt dtinoniiratur fu- 
periorts & iuftrioris nariai.onii ounexio . D:C. 
eJ imrfrnJa piatcepta divina, iuxta illud: a- 
tunii qni fe humiliat exaltaHlut . 

CXXXVIII. pag. ioi. S. Aujuflini Epifc. 
Sirmo in Ev. I j. Qmo ego vedo, vm wtm pr 
ttfih veuire &c.\it in Cod. XLI. l iut. XVI. 
Tom. cit. pag. joj. §. LXXXI. fcd rinisdi- 
Vcrfiu. 

CXXXIX. pajr. ioj. i. Fcr-a III. S. loan- 
nisOiaurci Sermo in Ev. Ma ih. Tunc Ivjun- 
tui rft Jtfui ad turiai, & ed difiifuhi Juoi , 

dh Digitized by Google ai? Plvt. XXX. 

d : cm< : fuftr Cathedra Mtyj! &c. uc ibid. $. 
LXXXll. leJ iiois divertui, ita enim n hoc 
delinit: dscut Ittlet «V&ra auJunJat rft ma 

immmiu. 

CXL. p. 204.$. EiufdcmScrmo inEv. Match. 
/if/fWem /f/a» // trajoiymatn cr. ut in Cod. 
XXXV HL Piuc XVU. Tom. cir. pag. 400. 
$. LXVI. 

CXU. pa^. ;of>. Feria V. S. Aur.uflini E- 
pifc. Sermo in Evang lo. A'j» pvjium rgo a 
mt ipfo facrre quidquam &c. Inc. '/« indtca- 
tis , & Pn:er uon tudtceiit , quia omnt ludt 
vum dtdu filio . Def. pi omde buui fttmijfn- 
uit.qnam iu koiLctnum lempus fi /upet.fet dij.'u- 
Itrem , ttnttt mc tdiuvanle Dommo tu ciojli- 
num dcHtoiem . 

CXLU. pag. totf. Anonymi Scrmo , uc 
in Cod. \L Pluc. XVII. Tom. cir. pag. 
421. §. X: il. ubi B. Augullino tribuirur. 
Heic camcn rlnis divcrfus. 

CXLIII. pag. 107. Feria VI. S. loinnis 
Ofaurei Sermo in Evang. Muth. Ihma t- 
rai petttfamiltat , qui fianievl vueam &c. 
Inc. Hemt erai patrtfamiliai , btmt mmimi . 
non natura . Defi fic crgo & jacer.iutet male 
confcii , vertum qutJnn iixttmtt, tifit ; con- 
fiiemia autcm conftfi funt , qma malos mait 
perJet . 

CXLIV. pag. 20S. b. Sabbuo. S. Augu- 
flini Epifc. Scrrao in Evang. Luc. Ilomo qut- 
ctam babuii duos fihos &C. Inc. la Itflione E- 
vangeiica , quam auJivtmut de hmtue iLlluta 
ejl.qui babmt duoi fitiot. DeC & ttmqutm 
clavet crucit Jute claujum /acramtmum ape- 
riat . 

CXLV. pag. 209. b. Dominica III inQiiv 
drageliroa leaioocl ex S.cra Scriprura. Inc. 
hjeft quum fedecim tffct annomm pafithet gtt- 
gem tum fratrdus fu.s , adbuc fuer . Def. dc- 
ducetit canot mcot cum dolore ad tnfeiot. 

CXLVL p. 212. Dominica eadcm in Qua- 
dragrfiroa. Anonymi ( fcilicec B.'dae Presby- 
teri (') ) Hjmilia in Ev. Luc. £/*» lefus tu- 
(itnl datmotttum , & il/ud erat mutum &c ut 
in Cod. XLI. Pluc XVI. Tom. cicpag. ?o(». 
J. LXXXIX. 

CXLVll. pacr. 113. t. Fcria IL Anonymi 
Sermo in E<r. Luc. Dixetuni Planfaet ad lt- 
fum : quanta audivimuifacla tn Caihatnaum &c. 
uc ibid. § XC fub nomine S Ambrofii. 

CXLVIH. pig. 214. Fcria III. B. Au- 
guftini Epilc. Homilia in Ev. Matrh. Rtfpi- 
cimt Itfus difcipuioi Juot, dixit Simom Pttro: 
fi ptccavtnt m tt frattt tuut &c. ur ibi^. §. 
X' II ubi S. Cypriano Epifcopo cribuicur. 
Heic tamcn fims diverfus: definic cnim : nec 
ideo tamen falui tius neghgcuda eji ; nam & 
ipf/i Etbnicot . idtft Gtnii/tt , & Paganoi , in 
nutntio qwdrm fiottum non deputamus , fed ta- 
tucn toium falutem ftmper inrairimut . 

CXLIX. pig. 2ic. t. Fcni IV. Anonymi 
Homiiia in Ev. Mitch. Accrjferunt ad kfim 
ai Qttrtfiijmu Scrtlae, & Pbarifaei diccn- 

(1) Libr. IV. Cap. XLVIIL ia Op. XI. Luc. SlN. Cod. L 1?0 

ic< t quait dtfaputi tw' tranfgreaVtttttMf tiaJ-iio- 
ntm /ri.vium cyc. ur ib d. §, XCill. ubi S. 
ILeroivyno (ribuircr. 

CL. pag. 210. *. Fcria V. Anonymi IIo- 
milia in E-. l >. 0 xit I 'rfiu wr!>,i : tperamiai , 
tan cibum , qui pe<n , JeJ qui ftrmamet m vi- 
tam arternam &c. I IC, Quatritij me proptcr 
aJu.l. m» anatrttii mtprtpitrmt. Dvf.ua»»- 
qutJ er.im n.jiJitiat vjiia fi.icttt Oci tVKU0 m 
vtt I l .Je euitt qutd frqtptur , 

CLl. pag. 21?. * Fcrii VI. Aoooymi S.>r- 
mo in Ev. lo. V^wt lefm iu civ tatem Se/ma- 
tiae &c. I.ic. Ium incifium my/terta , man e- 
nim /itijira faugatur Irfittintn entm fiufira 
/atitmiir vntus Dei. DcC o v ptrvemrt MMj u- 
teft ad voluptatrm. 

CLI!.p.2t9 Sabbaro. B. -\u ■■ u fli^- r " ■ il i 
Homiiia in Lv. lo. Pnr-xii l fjs :n mtuttm U- 
Itveti &c. uc in C"f'. XI. 1. f.iir. XVL Torn. 
ctc. pag. 30/. $ XCVIL 

CLIil. p>g 251. D>»imiiica IV. in Qgit 
dnuclima. LcJlioni:* ex S>cr 1 fxriptura . lnc 
ALyies autrm tafcelM ovti l-ttnt togw.i fui 
/actidviti idadtm». D.f. timmqut /a u'ut Lj- 
minum , & cred dmtnt Dm'im> & AJtyfi Jcr- 
vo etut. 

CLIV. pag. 22<r. t. Dominica mediaQjia- 
draecfimu • B. Aurudini Ef ilc. H^milla iq 
Lv. Io. Abiil Irfut irant maie Caiilacae &c. 
ur in Cod. XLl. Pluc XVI. Tom. cic. \>ig. 
307. §. C 

Li V. pig. 22rt. t. Feria II. Eiufdem Scr- 
rno in Ev lo. Prope erat Va/cta ludarotum&c. 
uc in Cod. XLI. Flut. XVII. Tom. cic. 
pag 307. %. CXLIX. Heic finis diverfus. 

CLVI. pig. 227. b. lcria lll. Einld m 
Serroo in Ev. Io. Ittit Jit /tjh Mtdiante aj- 
/ctudit It/ti in trmvium, & diCtbat &C tlt 
in Cod. XXXVI Plut. XVII. Tom. cir. jn^ 
368. g LXXI. Hck in finc divcrlui. 

CLVIL pag. 229. Fcria IV. Eiuld.m Ha-. 
milia in Ev. Io. Prattertettl tefiu v i; I 
nrm tcaum &c. uc ibid. §. LXXII. i 
diverfa . 

CLVITL pag. 230. Fcria V. Eijfi!c^K>. 
milia in Ev. L>. Pairr meut nfqtsetnodt c:ra- 
ttir &c. uc in Cod. XLI P!ur. XVJL Tom. 
cit. pag. 437. §. CLII. HciC finis divcrfus . 

CLIX. pag. 230. t. Fcria VI. Eiuff'cm 
Homilia in Ev. lo. Erat auttm qttidam latt~ 
putns Leittw&c ut in Cod.XLl. P ur. XVI. 
Tom. cic pag. 308. §. CV. Scd ia fiac di- 
verfa . 

Cl.X psg. 131. b. S-,[ii>am. EntCicm Ho- 
milia in Ev. Io. Igo fmm lux tnunJi &c. ut 
in Cod. XLII. PIuc XVII. Tom. cU. pag. 
447. §. CXIV. led finis r"i erftii. 

CLXI. pag. 23;. Doni.ica de Paflioae, 
Vcrba Hicxcmiae ProphcJas ccc. 

CLXII. pag. cad. *. S. Lconis ?iyAc S.t- 
mo, ut in CcJ. L Plut. XIV. Tum. cic pa^. 
8(5. §. CLXXIV. 

CLXIII. pag. 234. t. Domir.ica de Paflio- 

? 3 05. 2^1 filBLIOTHECAB SaNCTAE CrVCIS aj* 

M Domini. B. Gregorii Papae Homilia in tationcs Hieremiae Prophctae. Quod cll ip 

,Ev. Io. Ouit tx votu arguet me de ptccate ? tirulo Cbmotb cum abfolutione Jitterarum 

ut ia Cod. XLI. PJut. XVI. Tom. cit. pag. Hebraicarum (0. 

joJS. $. CIX. ' CLXXViII. pag. i 4 y. Fcria V. II. Nod. 

CLXIV. pag. t. Feria II. B. Augu- Leftiones anepi^raphae. Inc. Exaudi Deut 

Jlini Epifcopi Homilia in Ev. Io. Miferum erotttmtm meam . dum nibuler , a itmtre inh- 

Pnncipei & Pban/aet mimflret &c. utinCod. mici tripe onimom meam. Saevterum immtci 

XL. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 414. $. in martyret .Quid erabat ifla vex corporn Cbri- 

CXXI. ubi lamen fi.iis diverfus; heic eniro fli. Def. & adbuc excellemitrem viam votit 

dcf. & wdtcium mmabaiur . itmenftrt. 

' CLXV. pas. i}6. t. Feria III. Eiufdem CLXXIX. pag. 146". FcriaVI. AlUe LeSior 

Homilia in Ev. lo, Ambu/abot ie/ui m G<>ti~ nesexHieremia Propheta (»). Inc. Vtie Domi- 

iaeam &c. ut in Cod. XLI. Plur. XVI. Tom. neqnemam ttibuler , venter meut coniurbatnt efl . 

Clt. pae. 500. $. CXI. finis tamen diverfus. Def. boc recolem iu cerde meo , idte fptrabt . 

CLXVI. pag. :j7. *. Feria IV. Eiufdcm CLXXX. pag. ead. t. Lefliones anepigra- 

Homilia in Ev. lo. t'a9a /uut aaiem Encae- phae (3). Iac Exacuerunt tamquam glodinm 

w. Inc. Encaemo /efHvitat eiai drdicationit Itnguai .iutenderunt arcum rem amaram . Dcf. 

templi . Def. ut ip/e fit viio , faciotque vtveu- babent fenfui ad dtfcrtnontm bom & mali. 

tci , hoc rfi . qu >d maiui efi omntbut . ' CLXXXI. pig. »47. t. Subbato San- 

CLXVII. pag. aj8. Feria V. EiufderoHo- &o. Lame.itationcs Hieremiae Prophetae . 

milia in Ev. lo. Quumaui-fet qmdam de tur- lac. Mifericerdio Domiui quia uon fumut 

ba &c. ut in Cod. XXXVI. Plut. XVII. ctnfumpti . Def. iraiui tt comra not vebemen- 

Tom. cit. pag. 369. $. LXXXI. fed finis di- ter . Tum ariiicitur Jittcra maiufcula : Expii- 

vcrfus. ctt H eremiai Piepbeia . 

CLXVIII. pag. ead. *. Eiufdrm Hsmilia CLXXXU. pag. 248. *. LcfHones ar»epi- 

in Ev. Io. Celiegerunt Ponnfirei, & Pba>'tfaei graphac (♦). Inc. Quid enim feqnitur: occedei 

cencilxum &c. ut in Cod. XLI. Plut. XVI. bemo ai cor oltum , & txaltobtiur Deui . Def. 

Tom. cir. pag. 300. § CXIV. manet facerdoi in perptiuum. 

CLXIX. pag. 139. Sjbbato. Eiufdem Ser- In fummo primae paginac margine Icgi- 

rno in Ev. Io. Amen amen dice vobii.wfi man- tur : Liber Sonflat Trimtatu dt Ereme a» Ad- 

ducavertttt corntm filn bommii &c. ur ibid. §. ventu uf/ut ad Pafcba Demini . In ultima 

CXVI. fed finis diverfus ; definit cnim : /ed autem pagina nomcn polTelTbris legebatur , 

viveat in otttrnum , quio ipft tfl vito ot- nuncomnino erafum . Superfunt raiirum hacc : 

ttrno . ln iflo vuiumine funt Sermonet & Homtltot 

CLXX. p. 140. Dominica in ramis Palma- fupet Evougefio o kefurreQiene uf./ue oi Adven- 

rum. Lettiones de Hieremia . Inc Secundum ium (fic) , tom ftflivt , qumn Dommicoiei , & 

numerum quippe ctvitotum tuaium . QeC & etiam plurtmorum. 

benedicent eum geniet ipfumque laudabunt. Codcx mcmbranac. Ms. in fol. adantico 

CLXXI. pag. ead. b. Dominica cadcm Siec XI. biniscolumnis.grandiori & elcgtn- 

S. Lconis Papac Sermo , ut in Cod. I. Plut. tiifima littcra exaratus , cum initialibus di- 

XIV. Tom. cic pag. 88. §. CXCII. verfimod^ figuratis, num. 725. defigoatus . 

CLXXII. pag. 141. f. S. Ambrofii Epifco- Conftat folas fcriptis 2^8. 
pi Sermo , ut ibid. pag. i6. §. CLXVII. 

CLXXIIL pag. ead. S. loannis Ofaurei 

Sermo in Ev. Matth. Qmtm oppropinquafet HOMILIAE SS PVTRVM 

ltfut lerofolymit &c. ut in Cod. XL. Plut. A Demimca Kr/urrrcliouJi uf/ue od nttimsm 

XVII. Tom. cit. pag. 41 3. $. I. Finis tameo pofl Ptmecofiem , & in tefiit Saudortnn &c. 
diverfus. 

CLXXIV. pag. 141. *. Feria IL poft Pal- 

ma. B. Auguftini Horailia in Ev. lo. ' Ante I. pag. 1. T^XOminica Rcfurreftionis Do- Cad. 

fex diei Pofcbae &c. ut in Cod. XLI. Plut. LJ mir.i . B. Gregurii Pjpae 

XVI. Tom. cit. pag. 310.$. CXXI. fed fiuis Homilia , ut in Cod. XLII. Plut. XVI. Tom. 

diverfus . I. pag. 311. $ III. 

CLXXV. pag. 143. Feria III. Eiufdem II. pae. 1. b. B. Auguflini Epifcopi Ser- 

Homilia in Ev. Io. Mm efl frrvut maior de- mo, ut ibid. $. L 

mmofuo &c. ut in Cot!. XXXVI. Plut. XVII. III. pag. 3. *. Fiufdem Sermo , ut in Cod. 

Tom.cit. pag. 370. $. LXXXVL XXXIX Pluc. XVII. Tom. cit. pag. 401. 

CLXXVI. pag. »44. Fcria IV- Anonymi $. 111 

Scrmo . Inc. Quofi mbtl dtfit ei . quem n- IV. pag. 4. Eiufdem Scrmo , ut ibid. $. 

trtu/que Tefiamemi doBrino muntent . Def. XIX. 

nunc ontmo meo tmbato eft . Nen erge fufct- V. pag. cad. *. Frria II. R Auguflini E- 

pient. fed (ufcepto turbotur . pifcopi Hom lia in Ev. S. Lucae ; Dm t* 

CLXXVII. pag. cad. b. Feria V. Lameo- dtfcipnlu l/u ttont &c. ut io Cod. ZUL 

PJuc 

* 

(1) Hle tlralM eft nibrict rtj-.mi. In mir ? ine irliwratm- .• IL N*a»ru. 

(.) Ia mttgtne «loetttur; ti-B. 1. fc) U ourg.^i IL N,3. 

1 • • ..... . , • • Digitized by Google 22$ Plvt. XXX 

Plur. XVI. Tom. ctr. pag. 311. §. IV. ubi 
S. Grcgorio adlcribicur. 

VI. pag 6. Eiuidcm Sermo . Inc Exfal- 
lon.ium nohs eft , frattet , tn bat Jt , quant 
fectt Dominus conttnuata larntia . Dcf- erat lux 
ver*,ijuae illummat omnrm komtnem venientem 
in ittnc mundum . Leijitur in Bib'iothcca Pa- 
trum Coicionatoria , opcra tt lludio Franc. 
Combefis Vcneriis typis Caroli Fecorae 
WLitxxLix. fbl. Tom. V. a pae. 479. ad pag. 
480. fub S. Maximi Epifcopi Taurinenlis no- 
mine. 

VII. pag. 7. i. Eio r dem Sermo , ut in 
Cod XXXVI. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 
371. § XvIIl. 

VIII. pag. 8. Eiufdem Sermo. Inc. Non 
minus eiitm nunc laetart drbemui , quam be 
fletno lartati fumut . Def. promittt tlhco efe 
reJJenJam refurretJtonit auroram. Exflat inter 
S. Maximi Taurimrnfis Epifcopi Scrmones , 
ifl calce Opcrum S leonis Papae Veneriis 
apud Andream Polctti mikxxlviii. fol. pag. 
iii. 

IX. pag. 9. Feria III. S. Ambrofii Epifc. 
Homilia in Ev. Luc. Siettt lefiu in mrdo di- 
fcipulorum fuorum &c. lnc. CoMurbati dtfci- 
fuli aeflimabant fe fpintum vdeie . Def. & td- 
ea aprruil , nt tntrlHgerent ea , quae fcrtpta 
funi . Excerpu eft ex expofinone S. Ambro- 
iii in Ev. Luc. Lib. X. $. CIXIX. 

X. p. 9. *. S. PetriChrylblo^i Sermo.Inc. 
Quum rebelln ludaea creatoiem fuum debellare 
conteniii, & in aatloris fut necem hvat impiai 
tnanut. Def. ipfe not eapete per fe , & fentire 
concedat. Apud Comberifium I. c. a pag. 551. 

ad pag- 55 *• 

XI. pag. 10. * Feria IV. B. GregoriiPa- 
pae Homilia in Ev. Io. Manifrftavt fe ite- 
rnm &e. ut in Cod XLII. Plut. XVI. Tom. 
cit. pig. 311. $• VI. 

XII. pag. 11. h. B. Pttri Chryfologi Ser- 
mo. lnc. Pofl tllam tirrn mexpertam , tremen- 
dam caelis , tnauditam fa'culis . Def. fequenti 
fermone, Domino iuvante, iraQabtmns. Apud 
Combcfilium I. c. pag. 574. 

XIH. pag. 13. Icria V. B. Gregorii Pa- 
pae Himilia in Ev. lo. Maria ftabai ad mo- 
numentnm &e- ut in Cod. XLII. Plut. XVI. 
T»m. cit. pag. 311. $ VII. 

XIV- pag. 10. B. Auguftini Epifc Sermo, 
ut in Cd. XXXIX. Plut. XVII. Tom. cit. 
pig. 401. § XV. 

XV. pacead. *.Feria VI. VenenbilisBe- 
die Homilia in Ev. Marth. Vndecim difcipuli 
ahtetunt in Gahlaram &c. ut in Cod. XLII. 
Plur. XVI. Tom. cit. pag. 311. f. VIII. in 
fine divcrfa . 

XVI. pac. 18. Eodem dic. B. Hieronymi 
Presbyteri Homilia in idem Ev. ut in Cod. 
XXIV. Plut. XVIII. T«m. cit. pag. 433. 
$. XII. 

XVII. pag. ead. S. Ausufrini Epifc. Ser- 
mo . ut in Cod. XXXIX. Plur. XVII. Tom. 
cit. pag. 403. §. XXill. finii a.utem di- 
rerfus. Sin. Cod. If, 454 

XVIIL pag. 19. Sabbaro. S. Gregorii P«- 
pae Homilia iu Ev. Io. Vna febbati Marig 
MagJalene &c ut in CoH. XLIL 1'lut.XVI. 
Toin. cit. pag. Ji». $ IX. 

XIX. pag. 11. t. B. Auguflini Epifc. Ser- 
mo- Inc. Benr/itia Domini nojlri ijuum magna 
nttfue magmpca fitu , lamen nec nova ptubsntwr 
effe , nec fukna . jDeC nam qni [e a tatlefli 
pretio vtJeni redemptot , aJ caelrflsa noo Jnl-l- 
leni praepaiaioi. Exllatinrer Homilias S. Ml- 
ximi in cilcc Operum S. Lconis Papae cit. e- 
dirionis pag. 196. 

XX. pag. 11. B. Grcgorii Papae Himiliri 
in Ev. lo. Quum effet fera &c. ut in Cod. 
XLll. Plur. XVI. Tom. cit. pag 3,1.$ X. 

XXI. pas. 15. Dominica I. pofl OChv.mt 
Pafchae. Liufdfm Homilia in Ev. Io. l'ro 
fum pnfhr botiui &e. ut ibid. §. XI. 

XXII. pag. 16. b. Dominita II. poft Oda« 
vam 1'afchae . B. AaguAlni Epifc. H -milii 
in Ev. Io. Mvdicum & iam non vidibttit, 
me &c. ut ibid. $ XII. ubi finis divcrlus. 

XXI II. pag- 17. b. Djminica W\. po(| O* 
tta..im Pafchae. Eiuidcm Homilia in L- 

lo. Vado ad eum ,tui me m fit &c. uc in Cod, 
XXXVII. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 3S1. 
§. XIV. diverfa in fi ie . 

XXIV. p;g. 19. D>minica IV. poft OSt, 
Pafchae. Eiufdem H miiia m Ev. lo, Amtu 
amen dtco vobit &c. ut io Cod. XLIL Plut 
XVI. Tom. cit. pag. 313. §. XIV. ubi 'm\\%. 
divcrfus. 

XXV. pag. 31. In Rogationibus . B. Am- 
brolii Epifc. Ham-lia in Ev. Luc. Qjtit ve- 
ftrum bahbu amnum &e. ut io Co^. XXIV. 
Plutei XVIII. Tom cir. pag. 489. §. XXIII. 

XXVI. pig. 3 1. In vigilia Adfccnlionis 
Dommi. B. Ati^uftini Epifc Hjmilia in Ev. 
Io. Sublevatti lefui oculis &e. ut in Cod. XLII. 
Plur. XVI. Tom. cit. pag. 313. XVI. ubi 
finis diverfus'. 

XXV|L pag. 34. In die Adfcenfioni'; Do- 
mini . S. Lconis Papac Scrmo , uc ibid. §. 
XVII. 

XXVIII. pa?. ead *. Vndc fupra Scrmo , 
ut in Cod. XXXIX. Plut. XVII. Tom. cit. 
pag. 404. §. XLI. 

XXIX. p. 3s- b. Vnde fupra Scrmo . Inc. 
Fratrei cbarifjimt , Adfcenfioms Domtatcae tn- 
c/ytum & regale myjlenum , quo Ctrriflus terrn 
levaiur in carlum . Dcf. caeit , ParaJifi/ue »'«- 
nuas fecntm tntrabit . Apud Combefilium Ld 
a pap. iptf. ad pap. i97.Dubitanr Lovanien- 
fes an fic Augultifti , flylus cnim Fulgentii 
flylo fimilior efl. 

XXX. p. 3<5. Vndc fupra Sermo. Inc. //*- 
diera» dte AJfcenfionem in caelum Dotnnti ce- 
Uhamus. Dcf. fectmat quodiuf/tjli , redJequod 
promtfifli . Inter Scrmones S. Auguflini num. 
cccxcv. Operum cdic. Venetae apud lo. Ba- 
pcift. Albruzi mdccxxxi. fol. Tom. V. P. 1L 
pag- ijn. 

XXXI. pag. ead. Eiufdem Scrmo , ut 
in Cod. XXXVII. Pluc XVII. pag. 383- 
§. XXIII. 

XXXII. XXXlLpag. 37. Eiufdcm Sermo, uc ibid. 

§. XXIV. 

XXXUI. pag. eid. S. AucufliniSermo, 
ut ia Cod. XLU. Plut. XVI. Tom. cic pag. 
^ 1 5. f. XVIII. ubi S. Leoni adfcribirur. 

XXXI V. p»g. Jf. b. B. Grcgorii Pipae 
Himilia in Ev. fvlarc Rtcumbtnituut ttndtam 
dt/!ifntlh &t. uc ibid. §■ XIX 

XXXV. png 4J.PominkJl.poft Ad- 
fccnuortcrn Djmini. B. Au^urtini Epifc. Hj- 
rtiilii irj Ev. lo OjMW venttu Pjnefitm frt, 
uc ibid. §. XX. ubi rinis divcrlus. 

XXXVI. pig. 41- SibbnoS™c>> in vjgi- 
lia Penrecoftcs. Eiufdcm H>miia in Ev. lo. 
Si itltghh mt&c. uc in Cod. XXXVl.Piuc. 
XVII. Tom. cit. pag. 371- § CVIII. ubi ri- 
nis diverfut . 

XXXVJI pag. 43. Dominica S. Pcntcco- 
fies. B. Grcfjorii Papae Jlimilh in Ev. lo. 
Si <jini dslgit mt &c. ut in Cod. XLII. Plut. 
XVI. Tom. cif. png. 3 '4- §. XXIV. BiPLIOTHECAB SANCTAE CltVCIS 

XLVIII. pag. j8. Feria V. B. Ambrofii 
E;iiic. Homilia ia Ev. Luc Convocaiii duo- 
dtcim dijapuin Jmt &c. ut in Cod. XLII. 
Plut. XVI. Tom.cit. pag. 3 "4- $• XXVI II. 

XLIX. pag. cad. S. Leonis Papae Scr- 
mo. lnc. Santtirum JA-mmtait ditrum, dile- 
B-iJimi, ordme ceitbraia. Def. nnftncordiat o- 
ptribui oduvtmur . latcr Sermones N. lxxviii. 
cui ticulus: De teiuiiio 1'tnttccjiei iii. cdiiio- 
nis Venetae apud Andr. Poletcum aiDCC- 
xlvui. foj. pag. 83. 

L. pag. ead. Fcria VI. B. Ambrofii Epifc. 
H>milia in Ev. Luc. iaBum tjl tn un« dtt- 
tum &c. ut in C«d. XLII. Plut. XVI. Tom. 
cit. pjg. 315. §. XXXI. ' 

LI. pip. 59. S. Lconis Pipae Sjrmo , ut 
in Cod. XXXIX. 1'iuf. XVII. Tom. cit. pag. 
405. §. LVll. 

Lll. pag. eid. b. S^bbito. B. Ambro.li E- 
pifc. Hmiilia in Bv. Luc. Suigrni itfut de 
/ynagoga &c. ut in Cod. XLI. PJut. XVI. XXXVIII. pig a/S. S. Lconi» Papae Scr- 'fom. cit. pag. 306. § XCIV I'ic. fhJtnum fiUmniiattm ,dilt8'ifimi , 
in praecipuii jrffn tftvnitiaijam omnum Ca- 
ib hcoi ttvt (01 da ceguojcunt . Def. eonfutta de- 
votioue vifii at telrbttrr.ut , ad.uvante Domi- 
iio &e. Apud CciiiiLyiifium 1. c a p?.g. 317. 
ad pvj. 318. 

XXXIX. pag. 47. Eiufuem Sermo, ut in 
Cod. XLll. Plur. XVI. Tom. cic. pag. 315. 
$. XXX. 

XL. p*£. cid. b. Eiufdcm Scrmo , uc in 
€od. XXXVII. Flur. XVII. Tom. cic. pag. 
383. §. XXiX. 

XLl. pa". 48. b Eiufdcm Scrmo , ut in 
Cod. XXXIX. Piut. XVII. Tom. cit. psg. 
40?. §. LIX. 

XLll. p<g jo. Feria II. B. Auguflini E- 
pifc HofHijh m Ev. Io. Dixit irjut Xtcedr 
vio &c ut ibid pag. 404. §. Llll. 

XLIII. pag. 50. b. S. Ltonis Papae Ser- 
mo , ut in C<^d. XLII Plur. XV r I. Tom. cit. 
pag. 315. (J. XXIX. 

XLIV. pag. 51. Fcria III. B. Auguftini 
Epifc II Jmili 1 in Ev. Io. Amtn amen dico 
ptitl , ifui inttat ttr ojHum &t. ut in Cud. 
XXXVIL Pluc. XVII. Tom. cit. pag. 384. 
§. XXXIV. 

XLV. pag. 54. b. S. Lcrmis PapaeSirmo. 
Inc. Saniiitaii vtfirat , ciarijimi , voiorum lam 
mia dthet tjft fefiiwttl . Dcf. & ad com- 
mrmaictiuntm Ar.gdoitrit cum gratia Cbufti 
tomm tt mui . Quid iffe prar/iare dgnrtur, 
tj ti &c. Apud Combefillum 1. c. a p?g. 208. 
ad pag. zijj. fub S. Augullini Epifcopi no- 
mi >e . 

XLVI. png. sj. Fcria IV. B. Aucuflini E- 
pifc. H imilia iu Ev. Io. Nemt forr/i vtnne 
ad me &c. ut in Cod. XLII. Plut. XVI. 
Tom. cir. pag. 314. g. XXVII. ubi fmisdi- 
vcrfus. 

XI. VII. pag. j7« S. Lconis Papae Sermo , 
ut in Cod. X. ieiuc.XlV.Tom. cic, pag. 109. 
LXVIII. LIII- pag. tfo. b. S Lconis Pjpac Scrmo, 
ut in Cod. X. PluC XIV. Tom. cic. pa^. 
icp §. LXVI. ubi finis divcrfus. 

LIV. pj?. 61. Eiofdeni Scrmo, utinCod. 
XXX VII. PJut. XVII. Tom. cit. pag. 384. 
§. XXX. 

- LV. pag. C}. Dominica I. poft Pcnr. B. 
Grc^orii Papae IJjmilia in Ev. Luc. Homo 
quidam rral dtvtt &c. Ut in Cod. XLIL 
Plut. XVL Tom. cit. png. 31J. §. XXXIV. 

LVI. pas. 67. Dominica II. poll l'ent. 
Eiufdem Homilia iu Ev. Luc. ikmo quidam 
fecit carnani mart.am &c. ut ibid. § XXXV. 

LVIl. paa. 70. D.>minica III. poft Pent. 
Eiuldem in Ev. I uc. Atirf tunt aJ itfum Va- 
blica i &c. ut ibid. §. XXXVI. 

LVIH. pag. 7J- D nninica IV. pnft Per.t. 
B. Auguftmi Epifc Homilil in Ev. Luc. EJlo- 
te ergo miftrituidtt &c. ut in Ccd. XXXIX. 
Plut. XVII Tom. cjc pag. 40J. §. LXIX. 
in fine t^mcn divcifa. 

LIX. psg. 76. Domir.ica V. psft Pcnt. B. 
Ambrofii F.pifc Homi ia in Ev. Luc. Quttm 
tutket itruttriu in irfum &c. Itic. Kee ttm- 
ftre, nec loco catpit a fittdi* fanav.di tuitt cobii vrfrrr nKUl lueboutur ; fiagtum occurrit , wgebiwi .Dcf. vi.let quam bot.ut Do- 
minut , qut tar.tum tribuit bomiutiitt , ui vivi- 
ficanit bebttnt potifiaittn. Apud Combcfifium 
J. c. Tcm. Vil. j.ng. 43. fcd initio diverfa. 

LX. pag. 77. Dominici VI. poft Pent. B. 
Ioannis Cbryfoflomi llomilia in Ev. Marrh. 
Piifi alundeitttt hfitia vfftra &e. Inc. liie 
iujlitiam , univtrfam d. cit pioftclo virtuttm , ftc- 
ut enem Jt Siu,ilo hb tiit : trat butr.o iujlut 
jint qutrtla . Ded drinjt Ji importumjfime pul- 
Movttit , & noxrum grrmen attuftrit, unJique 
iiluJ rxurit. Jbid. a piz. jo. ad pag. 63. 

LXI. png. 81.*. Don"ii.,ica Vll.pofl Pcnr. 
Vencrab Bed^e Presbyceri Homiiia in Ev. 
Warc Qjum mttlia turbti tjftt tum itfu &c. 
Inc. Lt m bfc leSiaae mfideremiti rfi m uno 

ee- Digitized by Google -J7 Plvt. XXX. 

rtJemqae Redempttrt tu/frt, d<jlm(ta optratio 
AvitiiMtt, tT Immemimttt. Del. & bene mr- 
bm , emmtmvii rtliqmttti thmhnti pi anjii mem ca- 
ftrtl , toanducaijt tamen , & /utwata cjje uar- 
ra:ur . llid. a pa;;. 95. ad pat». 96". 

LXU. pag, Sj. Diminici VII. (•) Oriric- 
nis UomiJia in Ev. Matth. AtieuJ.it a faffis 
Prtfbtih & c . ut in Cori. XLU. PJut. XVI 
Tom. cit. pag. 3ifi. §. XLl. 

LXIIl p. 83 Dommica VIII. poft Penr. B. 
I!i;ro»ymi Prcsbyrcri Hoimlii in Ev. Luc. 
Ji.mo quiJam trat divts , & b*i>ebat vilh- 
tum &c. Inc. /if vilhco lec , quem Downus 
titcicbat de viflt, aiu . & laudavit tum quod tn 
Jutuium fih frc/ptxtrit . Dc(, & /emintmut 
in tenejflent, ut metamui in btntdtltout . 
Apud Comuefitium 1. c. a pag. 141. ad pag. 
• 44 

L.XIV. pag. 8<S. Djnvnica X. poft Penr. 
B. Gregorii Papae H imili • in Ev. L-.ic. Quum 
upriifinifuaitt Itfus Irmfatem &c. ut in Cod. 
XIII. Plut. XVL Tom. cit. png. 317. & 
XLIII. 

LXV. pap. 89. Dominica XI. poft Penr. 
B. Au iuftini Bpile. Ha milia w Ev. Luc. Dt- 
x:t Itfut ad quifJam , qut in fe on/iJtbant , 
ttmqmmm imflt tyc. I nc. Diteref falirm , ficut 
mulit lo./itnei, qnid efl ttitri hmi-ncs, nfi o- 
trtr.et piaeicr ipfutn ? Def. tigo tem uon efl , 
i/uate dicat , d mtite noHi dtbna uvfjtm . Apud 
Cf nil efiilum I. c. a pag. i«,o. ad pap. 191. 

I XVI , a -. ead. b. D -minica XII. poft 
Pent. B. Hicionymi Presbyrcri Homilia in 
Ev. Marc. £.v/foi kjiu de fintfut Tyii &c. 
Inc.Tytat tnierpretasut anguffia , fjaufictmt ht 
datam. Dcf cvtiat in monte pofiia , undique 
circumjieHa alfonJt non poirfl , bumjitat ftm 
ftr praeceJtt gtteiem . Ibicl. pag. 197. fed brc 
vius t ntum adfcrtur fragmcnrum. 

LXVII. pajf. ead. Dominica XIII. poft 
Pent. Ori t 'enis Homilia in Ev. Luc. Qudam 
legifptritmi jurrexit , sentans Irfum &c. Inc. 
Qjjum multa in trgt praeeepta fint , baec tan- 
titm Evantelu Sahator pofuit . Dcf. quia fi fi- 
imltier jetertmut > vnam confe/urmur acter- 
nam , in Cbnjlo I. D. N. qui vivit &c. Ibid. 
a par/. aio. nd pno. 21 1. 

LXVtll. pae. 90. b. D.iminica XIV. poft 
Penr. Vcner. Bcdac Presbyteri Homilia in 
E«. Lac. />«« hct lcfui in letufahm &c. ut 
in CorJ. XXXVI Plut. XVII. Tom. cit. pas. 
375 $- CXXXVII. 

LX/X. pig. 92. Dominica X\'. poft Pent. 
B AugnttuM E[iifc. Scrmu in Ev. Matth. Ne. 
ma fotcfl dmfui dominis firvire &c, Inc. 
0««^ vcrha dhgenter conftJrrands futit , oam 
i/U! fift Jm d mnd dtinctpt e/iend t , qutm dt- 
Ctf . Dcf. uifi quareumqut fmt , cettra Ji funt 
ttrccffaria , pwter boc nntim afpimat , idem 
fnptft rtgnum Dei. Apud Combcfif I. c. a 
pi^r. 193. ad r^j. :o<. in finc divcrfus . 

LXX. pag. 9 . Djminica XVI. poft 
Pe.it B. 1'ctri C.Jiryfalogi H imilia in Evang. 
Luc. ibat lefut in civiiatem , qute vecaiur 

j (0 LtgeUiur Vul. & eorreamn Vtl. SlN. CoD. II. 258 

Isoim &c. ut in Cod. XXXVI. Plut. XVII. 
Tom. cir. pag. 375. §■ (.XXXIX. 

LXXI pa ? . 94. b. Diminiia XVII. poft 
P.-it. Vcncr. B^dae Prctbyteri Hnmi.ia m 
EvMg. Luc. ILt /.iftum tjl quum mtrajftt It- 
fut tn dtimum cumf.ia-n Prmctpis Platifato- 
rum &c. utin Cccl. XLlII. 1'Jut. XVII. Tom. 
cit. picr. ■}--,. §. LX. 

LXXU. pag. 9,-. * Fcria IV. quatuor 
Temporum. S. Lcoiis Pij ae Sermo , ut ia 
Cod. XLII. flut. XVI. Tum. cit. pag. iig. 
§. LIV. 

LXXIII. pi;;. 90". Vndc fjpra. Eitiflem 
Serma , utin C>d. XLIII. Plut. XVII. Tom. 
cit. psg. 454. § LXlh 

LXXIV. p. 97. Perii eadem quuuor Tem- 
porum . B. H cro.iymi 1'rcsbytcri H im. in Ev. 
Marc. Rrfpw.drm unus dt tuita dxii: m.tei- 
fler aiiult fiium tneum &i .lac. Ou m memfttf 
ratu dtjcipuh ctirai e , Salvaior curavit . Dcf. 
icunio pajjiontt corpoiis, & oiaiiwt ptfitt fa- 
nanjat funt inentn . 

LXXV. pag. eid F:rii VI. S. Leonis Pj- 
pac Scrmo , ut in Cod. XXXIX. Piue. XVII. 
Tom. cit. pag. 40;. §. LXXXVIIL 

LXXVI. paa. 98. Itcm eiufdcm Scrmo, 
ut ibid. f LXXXIX 

LXXVII. ptg ead. b. B. Greporii P^pae 
Homilii in Ev. Luc. Regabat hjum qu Jam 
fhai faeus , ut man.iucaret cum ilfo &e, ur in 
Cod. XLl. Piut. XVI. Tjm. cit. pag. ,09. 
§. CXI I. 

LXXVIII. pag. loi.SahbitoquiruorTem- 
pora. S Leonis Papae Sermo. [ac. Omnft, 
d lelt l'u»i , divi o>um temdittt prstttptfmm b-ie 
ftox>me agil ai<ud totda crrdrtwum . Dcf. & 
txauJitto frecum , & t rmfft» pea <no> nm . fer 
Dtmrinmm nojltum t?e. Apud Cjmbefi.Ium 
I. c. pag. 361. 

LXXIX. pag. ead. *. Itcm citifdcm S«r- 
mo . Inc. O^jri vansiam quijrm ve/tt am , dtlf 

Qttfims , its nnitmmt tffe dtvmam . D i'. tmm 

fuffta*antibut mtritit ub emn-bus ttibulai oni- 
but ma ramur arfilvi , per Cbrtjium &e. Ibid. 
F^g. ?>>• 

LXXX. pag. ead. Eiufdcm Scrmo . Inc 
Drnt bumani grnms conJitor v rrd'mpior. 
Dcf qm brn.gne laigirnda donavit . Ibid. pag. 
35«. 

LXXXI. pag. toi. b. B. Greporii Puae 
HomiliaiaEv. Luc. Arbotem fti ba^ebat ,/ut- 
dam pfaniatam in vtnra fua &e. tit in Cod. 
XI.U. PJut. XVI. Tom. cit. pag. 31S. §. 
LVI. 

LXXXII. pac. 104 D iminira XVIII. pdfl 
Pcnt. B. loaniiisOfiurci H >mi!. inliv. M itrh. 
Aicefferunt aJ ttfant 1'Ltttfart , cr tmiertegf 
vrl eum unut tx e<t Itgii ehSaK &c. ut ia 
Cod. XXXVI. PJut. XVII. T-m. cit. P ag. 
37>1. §. CXLV. ubilli is dtverfus. 

LXXXlIt. pag. toH. b. Dimnica X!X. 
poft Pcnr. B. Pctri Chryfibigi HinnilU in 
Ev. Matth. AdfctnJrnt te/ut tn uavicufam 6'c. 
uc ibid. §. CXLVIII. 

LXXXIV, 2j9 BlBLlOTBECAE SaNCTAE CrVCIS 240 

LXXXIV. pag. 107. D>minica XX. poft folemnitatibut bonorentti . Dcf. ili regwi fm 

Pcnt. B. Grcpo: ii Papae Hnmilia in Ev. Matth. 1'nncipei col/ocartt . Inrcr S. Maximi Epifco- 

'.Simiie faiium rji bommi rre (lic) qm fttii nu- pi Taurinenlis Scrmones fub num. xxxi. cir. 

pin fiio jua &c. ut in Cod XLII. Plur. edir. in calcc Operum S. Leo::is Papae pag, 

XVL Tom. cit. pag. 319. §. LIX. 141. 

LXXXV. p:g. ili. *. Dominica XXI. poft C. pag. ijS. Irem eiufdem . ur ia Co<\. 

Pcnr. Liiiliicm Jlomilia in Ev. Luc. hrat XXXIX. Pluc. XVII. Torn. cir. pag. 409. 

qmim Kegutut &t. ur in Cod. XLU. Plur. §. CXVI. 

XVI. Tom. cir. pig. 319. §. LX. Cl. psg. cid. Ircm ciufdem , ur ibid. §. 

. LXX.WI. pig. ua. *. D.ninica XXII. CXVII. 

poll L'cnr. .13. Hicrunymi Prcsbyreri Homilia CIL pag. cad. t. .Sirmo unde fupra, ut 

i:i Ev. Matth.JT mt/e r/i rfgnom catlnum&c. ibid. §. CXVIU. 

ur in Cod. XXXVII. P ur. XVU. Tom. cir. CIIL psg. 119. Ircm unde fupra. ut in 

pag. 3 3<5. §. XLIX; ubi f.nis diverfjs. Cod. X. Plut. XIV. Tom. cir. pag. 109. §. 

LXXXVII. pag. nj.- Doninica XXI II. LXXII. 

poit Pent. B. loinnis Ofiurci II imi ia in E- CIV. ps<>. cid. /. S. Auguftini Ep. £cr- 

.vang. Mirth. • Abruntet Ptmrifaei t oufi/u-u iw mo . Inc. Ktctos Evtngelna lecito Ivdiernae 

iermt &c. ur in Cod. XXXVI. Plut. XVII. filenmilati tmtvnient , quatowJo foouit in tm- 

Tom. cir. par;. 377. §. CLIII. ubi finis di- nbut vcfiris . Dzt ut po;!ta frttemni volatr.a- 

vcrliis. itm.lift Sermo CCXVI. cie. etJit. Opcrum 

LXXXVIII. p. 114. InSS.(fc. Marryrum) Vensue Tom. V. l\ II. a pag. 1197. ad 

fcflivkatibus a Pafeha ufque ad ochvam Peo- pag. 1203. 

tccoflcs. B. Au-ullini BpiiC. Homilia in Ev. CV. rag. 133. Scrmi undc fupra . Inc, 

10. Egt fnm Vint wra &t. tir in Cod. Ap<>Jioiorut.'i Prtri & Panl/i dtts , qutiriumptaf- 
XXIII. Plur. XVIII. Tom. cic.p1g.4tj. Its tois..as deviilo deiolo mciuetuni. Dcf. 

LXI. • • & impii nJ te tomertentw. 

LXXXIX. pig. 1 iy. b. In Sancrorum Phi- CVI. pag. ead. t. Scrmo undi fupra . 

lippi & lacobi. Eiufdcm H?mi!ia in Ev. lo. Inc. Duirum Apoliohrum Santlorum Peni v 

fion luiieiur cor vrjiium &t. ur il it». §. LXII. 1'culli , frnnrt ttarifimi, bodie celttremus uu- 

ubi flnis divcrfus. talrm . Def. & coionttti veoiruui ad Dominum 

XC pag. *t!7. In Inventione S. Crucis . E- Deum , cut tji l\nur &c. 

iufdcmHom in Ev. lo. F.iat lomo rx Phnrtfatit CVJI. pag. 134. B. AmbroSi Epifc. Ho- 

iS:codcmut ttoimne 6'C. ut in Cod. XI.III. Phlb rniii» W Er. Macth. Vtmt lcfutm parttt Cat- 

XVI. Tom. cit. pjg. 315. §. XXXIII. ubi fareae &c Inc. Ntt t*rf*e qaidrm Mitfi 

iinis divcrfus. pin;e tjl . D:l". r.i per portst wuriU in^tefut 

XCI. pag. 110. In nitivitatc S. loannis tncurrct. 

Baptiflae . Eiufdsm Scrmo , uc in G)d'. CVIII. pig. 133. Jn Nitilc S. Tauili . A- 

XXXVII. Plur. XVIL Tom. cir. pag. 3SS.. nonymi Sermo. lnc. prsttlorttt maiit bit ho~ 

§. LXXXII. die , d.L 3:l[tn:i, WHtiffimut tjfaifit corouutar , & 

XCIL pig. 121./. Iccm ciufdcm Scrmo, aJ p ar iioisitaiit tertamtua emaiat exjluit 

ur in Cod. XXXIX. Piur. XVII. Tom. cit. probafjjinut. D.f. c" peffea f.t.lvs efi ih.nini 

pag. 40S. §. CVIll. Dci nojiri fracdicater , & letim n.:snJi illumi- 

XCUI. pag. 111. Itcm ciufdem Sermo , nator. 

uc ibid. §. CIX. • CIX. pa^. t.'i!. /•• S. Auguilini Eyifc. Scr- 

XCIV. pag. 123. Itcm eiuftlem Scrmo , mr>. Iac. Afefiaha amiem Pau'/us , fttinti cta~ 

m ibid. §. CXI. ri/fimi , pritno Souiut , etiam iwmttut Cbrifii 

XCV. pij». ead. t. Irera ciufdem Sermo , fmit, Dcf. levt r ; l emnt cum fi„e fu:;!icium , 

ur in Cod. XLI. Piut. XVII. Tom. cir. pag. wii fmt fi:e ptattsittitur fraemtum. 

432. §■ LXXVI. CX. p.?g. ijd. B. [oannls Ofiurci Homi- 

XCVI. pa«. 124. B. Ambrolli Epifc. Ho- lia in Ev. Matth. tcce noireltqmmmomtsia^c. 

milia in Ev. Luc liltfaf tib impktmn eji trm- Inc. Qtmutm autem & ipfe PetTUt , & onmtt 

ftu parienJi &c. Inc. liabet fauiiinum rhtdt- Af fiott , C* crir.i crcJ :::.um iujseoritm &c. 

fatia faeiitiam plunmoi um , quia commune rji pe£ frimitiat faimii tttiumt atmJ Domlr.um. 

tanftm. DcC nt.jtiejuam ftii poenam fermonii CXI. pag. 13S. In «iJIaia Apo;lo'orurn 

tvefii . Lx Expolir. S. Ambrolii in Luc Lib. Pctri ccPaulli. Uc\ti AuguAini EpifcopiH> 

11. a §. XXX. ad XXXV. inclufive . 1 milit in Ev. .\i.iith. hjfit lefitt Jf;>piu.it faoi 
XCVIl. pag. 125. In Natalc Aportolorum aifcendere in n9V'tuiaw &c. Inc. AuJtvimut 

Pctri & Paulli. S. Leonis Papae Sermo , ut tvange.' um , 6' i/ toJamtuiJj vijimai in leHio- 

in C<xl. XXXVII. Plut. XVII. Tom. cit. ne fraefewi nav-tu/atu periiliianrea . Dof. di~ 

pag. 3BS. §■ LXXXVI. nec ei (tmpitema not fua promijjli peidecat . 

XCVIU.p. 116. IremeiuIdcmScrmo.urin CXU. paf. 139. /•. In S. lacobi Ap:i(lo£i. 

Ccd. XXXIX. Plur. XVII. Tom. cir. pag. B. loannis Ofaurci Himilia in Ev. Matth. 

409. §. CXV. AiCtJfn ed lefum meier fiHcrum Zettdoei &c. 

XCIX. pag. 116. b. Itemeiufdem. Inc lnc. A"» fahtm cuttm tx Matti Lxai.cthjia , 

QkriafiJ>im»t Cbrtfiitnat fidti Priucipei anuuts q:s: iijan fifieipfoi /rau estxpor.it acctfiiftad le- 

• >>- fiim . Digitized by Google H> Plvt. XXX. 

fim, Def. o.'c efi veia imagt quae fitmltt ntm 
tji autiori . 

CXlll. pig. 14J. In S. Laurentii . Lconis 
Papae Sermo, uc in Cod. XXXIX. l'lutei 
XVII. Tom. cit. pi ? . 410. $. (XXVII. 

CXIV. f.v;. cid. *. B. Maximi Epilc. Ser- 
mo. ut ibirf. §. (.XXIX. 

CXV. pag. 144. Ittm eiufJcm Serma, ut 
ihid. $. CXXX. 

CXVI. p;g. c?cf. £. Ircm eiufdem Sermo, 
ur ibid. § CXXXI. 

CXVII. pig, 145. I'em undc fupra , ur 
ibid. §. CXXXII. 

CXVIII. pag. cad. t. B. Aunuflini L*pifc. 
Homilia in Ev. |o. Amm amcu d co vobtt , nifi 
grmmm frumenti & c . Inc. Dmimu euiem fc 
ipfttm dtceiat rlje gtauum meitijicanduiu &c. 
Def. 6" bouwi/fcmtu Fatrt ctrouat glortofiffimat 
receperar.t . 

4 CXIX. pag. i.;6. b.ln AfTumptione S. Ma- 
riac. S. Hicroaymi Prcshvrcri Scrmo, ut ia 
Cod. XXXVII. Plut. XVII. Tom. cit. P 3«. 
j8y. § XCVII, 

CXX. pag. 155. Vndc fupra Scrmo. Inc. 
Licet onmium fjntfomm , fratret ctartjjimi , ve- 
neianJa wafirii fint (tudiis merita. Def. pio u- 
piverfii apttJ fmnm natum . & Domtnnm fteto- 
le foitta tmenedii 1. C D. S. qut vivit &e. 

CXXL pag. ',$6. b. Vnde fupra . S. Au- 
guflini Epifc. Scrmo , ut in Cod. XXIII. 
PJutciXVIIL Tom. cit.pag.484 § LXXIX. 

CXXIl. p.ig. 157. Item undc fupra Ser- 
mo. Inc. S.leimiiai bodteiuo, quatn colirnut, 
fratrei cbaiijfimi , ditt tfi venerandae Afjum- 
ptionii beatijfimae Dei Ceiiinicii Mariae . Def. 
tx utero pmfcrre Sehatorem mundi , qui cutn 
Pane &c. 

CXXllI. pjg. cad. b. B. Auguflini Epifc. 
Homilia in Ev. Luc. /ntravit Irfut in quod- 
dam Cafiellum &c. Inc. Vttba Dcmiui noflri 
lefu Ccrtjli , quoe moJo ex Evaugelio recttata 
funl , eJmonem not . Def. trgo tlle tranfivit , 
ut pa/cat ; not fc/uamur , ut pafcani.tr. Inrcr 
ciusSermoncs fub num cm.cit. edit. Opcrum 
Venetae Tom. V. a pag. jj<S. ad pag. 5Jy. 

CXXIV. pag. 158. Irem eiufdem Homi- 
lia. Inc. Qjtutn ftnttum Evangrhum legeremr 
andtvimui a femina rehgtofa fufceptum ejfe 
Domhum bofpitio , eoqut Martba vocobatur . 
Def qma ntfat qui plantat ejl alt.juid, nr.jue 
tjui ngat i fed qui iitcittntmum Jot Dtui . 
lbid. fub num. civ. 

CXXV. pag. i$<j. b. In decolhtione S. Ioin- 
nis Biptiihe. S. Auuurtini Epilcopi Sermo, 
ut in CckI. XXXVI. Plut. XVII. Tom. cit. 
paj;. j 7 8. § CLXIX. 

CXXVI. pa2. 161. Item Pctri Chr)'fologi 
Sermo. Inc. Hodii nobis Utnnit viriui , ilr 
rodts ferih:i tfltm refntur CV. Def. & de na- 
talt fio moriuttt t,1 tleroJtt . In edttkme O- 
pcrum Veneta apmi Au«uflinnm Savioli wncx- 
xlk. fol. a pag. 155. nd pai?. 157. 

CXXVII. pa«. cad. Eiufdcm Homiiia 
in Ev. Marc. M>fit litiodet, & itnoit hon- 
nem 6-e. Inc. lltiodiaoat corost crututot tpt- 
Cet. Ltt. Codd. Tom. W. SlN. CoD. II. 242 

lai , ctnvivium fic ferole . De£ ni/t it , tjm San- 
tlo oluur Sptritu , qui cum Gen.tnt , ISaiOifat 
nna, cunfla dtfpomt farca/a , prr orvi omuia 
fpatia . Amen . Ibid. a pag. 108. ad p.'.p scp. 

CXXVII. pig. 161. b. In nativitatc S. Ma- 
riae . Petri Dimiini Sermo, ut in Codicc 
XXXVII. Plut. XVII. Tom. cit. psg. jHp. 
J. XCIX. ubi llnis di^crfus. In bjc au:em 
Codicc i-itcgcr viderar . 

( XXIX. pag. }66. B. Ioannis Ofnirci IIo- 
milia in Ev. V.wh. Liber grnri otwnii /efii 
Cbrijli &c. Inc. Liber generatiomt , in.jait , te- 
fu Cbrtjh filtt Davd, filti Airabmm, Qnid 
ais l dt unigrmto Dti filto ditlutum tt e[ft prw 
vtifrrat . Def. to ,/ttat ad nos ottmiim cj» ptr- 
imtiit, eif.jut Ht/o in mtdtum reuoue jnofeii- 
tnus. 

CXXX. pag. i«58. In Fcflivirate S. Mat- 
thaci. B. Hietonymi Presbytcri Homilia in 
Ev. M:t'h. Qjium ira»i(t>ei mdehfo\ cv. ut 
in Cod. XXIV. Plut. XVIII. Toni. cit. psg. 
45>o. §. ( XXIII. 

CiXXXI. png 169. In D.-^icitione S. Mi- 
chaclii. Eiufdcm Homiiia in Ev. Matth-yfr- 
trjfnunt dtfci/titi ad Ufaiu &c. ut ibid. §. 
CXXIV. 

CXXXIL pag. 172- In nnnlc S. Lucic E- 
van^eiiflic. Bcdae Preshyteri Sermo , cum 
Proiogp, ut in Cod. XXXVII. Plut. XVII. 
Tom. cir. pag. j;o. §. CI. ubi infcribitur 
VH* S. f.ucae Evangeii/lae . 

CXXXUI. psp. 17:. In Feflivitate omninm 
Sandorum. Eiufdcm Sermo, ur >bd. $ CIL 
ubi S. Leoni Papae tribuitur. Heic autcm in 
octo dividitur (cSitmes. 

CXXXIV. pa?. 1 75. B. [oamii Chryfa- 
flotv.i Hjmi;ia in Ev. Matth. liJer.t Irfat 
lui bai adfcendit inmuntetn &c. Inc. Confidtro- 
mus , frairtt , conteinptum bamtrit & gleriao , 
Dcf. »'r (i mala qttojut mtlle patiatur. 

CXXXV. pag. 17«.*. InFcflivit-te S. An- 
tlreae Apoiioli. Pcrri Damiani Sermo. Inc. 
liodit , fratres clenjjinu , btati Andiree A/t- 
Jlelt nobit feflivitai votivo reflenJuit . Dcf./r- 
qutnJo tmliitt rrflo itinerr feiducamur ed Re- 
gsm D. S. I. C. tjui cnm Vairt &c. In cdit. 
Opcrum VenctJ apud Iofephum Coionam 
Hpccacuii. fol. Tom. I. a pag. 145. ad pa;. 

14'" 

CXXXVI. paa- 180. B. Grejtorii Papae 
Homilia in Ev. Matth. Ambulan lefits ficut 
mare Caltlaeoe &c. ut in Cod. XXXVI. Plut. 
XVII. Tom. cir. pag. J79- $• CLXXVIl. 

CXXXVII. pig. itl- itcm loinnis Ofau- 
rci IL>milia in idem Evang. Inc. Et Uannet 
tjuidtin oliitr eos d<xtt vocoiot, unde txanft- 
Jium ejt fecundom banc vocnitonem fa {fe , idr 
ijtit vtultii tx rebui o/iendtiur. Def. ac d.gno 
petjiui Itberiate , tjttomnos omnei etuftqui Wf 
mae , greita & mtfcticardia D. S. I. C. cui 
gtorte &c. 

CXXXVHI. pap. i8j.In Fcrtivintc Apo- 
flolorum . B. Augullini Epifc. Homilia in Ev. 
lo. lisec motsdo vobtt , ui dtiigotit invictm&c. 
ut in Cod. XXXIX. Piut. XVII. Tom. cie. 2 4 } BlBLIOTHECAE SANCTAE CrVCM 244 

pag. 4is. §. CXLVIlt ubi fmis diverfus; famn &c. uc la Cod. XXXVI. Plut. XVIL 

hcic en m mu!co longior ert. Tom. cic. pag. j8o. $. CLXXXIV. 

CXXXIX. p. i%6 Eiufdcm Ham.in Evang. CLI. P ag. iio. b. Item de uno Martyre. 

Ia liac tfi praeceptum meum , ui ddigatis invi- Eiufdem Homilia in Ev. Macth. Si quu vult 

trm &C. Inc. Sivt dtcttur pracceptum , fivt foji me vrmre abnecrt jemeiipjum &c. ut in 

mandaium , ex uno Graeco utrumqut interpie- Cod. XLIL Plur. XVI. Tom. cit. pag. jii. ui.it . Dcf. »01» exi/itmemui Mf ftttft iu tsomi- 
ae Sahttoru ; fed boc petimus iu uomttte Stl- 
vatoiii , qttod pertiuet td rauonem faluiit . lo 
Biblioch. H imiliarum Laurenni Cum-Uii , 
& Gerardi Mofani Lujrduni ex orEcina Iun- 
tarum mdixxxviii. fol. Tom. IV. pag. o«8 $. LXVIL 

CLIl. png. II}. Item de uno Marryre . 
Eiufdcm Howilia in idcm E.. Inc. Qui de- 
ponit veterrm tominem cum ttlil it eiui , dene- 
gat femeupfum, Jictnt ,vtvo auttm iam uou t- 
go, vtvti vero ia me Cbrtfiui. Dcf. ** mcre- CXL. pae. 1S8. *. B. Gregorii Papae Ho- du/itatem vefiratu pratfenti temf ore demonfirt- rrilia n idcm Ev. ut in C«d. XLU. Piur. 
XVI. Tom. cit. P 3«. 310. $ LXV. 
■ CXLI. P ag. 100.*. Eiuldcm Homilia in 
Ev. Marth. Atifit lefui duodecim difapulot 
faos &c. ut ibid. §■ LXVI. 

CXLII. paa. 102. B. Hieronymi Preshy- 
tcri Hotnilil in Ev. Marrh. Cncuiiat le/us tur. Apud Cum-Dium Tom. IV. pag. oCj. 
fuh Hieronymi nomine. 

CLIII. pag. cad. *. In Narale plurimorum 
Martyrum.B. Ambroiii Ep:fc. Homilia in 
Ev. Luc. Attendiie t fermemo Ptarifteorum . 
Inc. PuLkcrrimum lucum tenendte finiplicitatii 
& tcmulandte filei Sahator iiuextm . Def. 
nam , ui foiittuJu'! inceniivum eji jidei , iit 

P>g- Civtates omnei, & Caf/e/lt &c. ut in Cod. 

XXIV. Plut. XVIII. Tom. cit. pag. 499. §. Jidti jirmamtntum efi JormuJo . Ibid 
CXXVI. II 15. 

CXLIII. pag. ipj. B. Ambrofli Fpifcopi CLIV. pag. J14. B. Grcgorii Papae 
Homilia in Ev. Luc. Convocatu lefut dmde- Homiiia in Ev.Luc. Qjium tudteriiii prteiit , 

& frditiones , uoliit tetreri &c. ut in Codice 
XLII. Plut. XVII. Tum. cit. pag. jsi. $. 
LXVIII. 

CLV. pag. »17. Item in Fcrto plurimo- 
rum Martyrum'. B. Ambrofii Epilc. Homi- 
lia in idcm Evang. Inc. futerrtgtiut Domi- 
uui , quand» Templi Juturt irf/tttSn , & quod 
fignum ejfet t.hentui eiut . D.-f. tiiue emm ct- 
vitaies aedificautur ludeae, quandn virtutum 
fundameiua ponuntur . Apud Cum-Dium Tom. 
IV. paj». 1045. 

CLVI. pag. n8. Item in Fcfla plurimo T 
rum Martyrum. B. loannis Olaurei Homi- 
lia in Ev. Matih. Ecce ego mitto vot , ficat cim Afoflolis drdit illis vhtutem &c. uc in 
Cod. XLII. Pluc. XVI. Tom. cit. pag. J14. 
§. XXVIII. 

CXLIV. parr. ead Item in Aportolis. B. 
Gregorii P.ipac Homilia in Ev. Luc. D fs- 
gntvit Dumiuut & tlioi fepiuagmtt duos &c. 
ut in Cod. XXXVI. Pluc XVII. Tom. cic. 
pag. j8o. §. CLXXXII. 

CXLV. pag. 197. B. Ambrofii Epifc. Ha- 
milii in id'. m Ev. Inc. Ad feptiia^init di/ci- 
pulos dicit toc , quos dcfifnavtt , & mifit HttU 
tnte facian ftam. Dcf. fi quit rccipieudis (i- 
vitaris kcfpitio non putaverit . Apud Cum- 
Dium Tom. IV. pag. CXLVI. pag. ipg. In Nsc^li unius Mir- oves tn mrdio lnporum &c.m h Ccd. XXIV. ryris. B. Ioannis Olaurei Hjmiha in Etang. 
Matth. Htt.lt trbmari , qiua vem tntttce pa- 
cem 6-c. ut in Cod. XXIII. PJut. XVIlI.Tom. 
cit. pag. 48(5. § CL ubi finis divcrfus; heic 
Cnim mulco cll longior. CXLVII. pap. 10 !. Hieronymi Prestryce- 
uc ibid. pag. 485. ri Homilia in idcm E 
§. XCVIII 

• CXLVIII. paj. eid. b. Icem de uno Mir- 
tyre. B. Grcjjoiii Papae Homilia in E.anq. 
Luc. hilil opertum , qnod non revt/etut &t. 
Inc. Nunc prnftclum praedictiionit toium fu- 
turum eii tnnimliat , quoaitm praedicatio eo- 
rum tabitura juerat exnum gLiiofum . Dcf. 
MM a eitiui Mcinbra antmae , cei corporis tui , 1 joium tibt ad itfum Deus creavn , fedetiam fencliitutibus detur Plur. XVIII. Tom. cir. paj. 501. §. CXL. 

CLVU.pa^. \\\. b. liiFeflo phirimorum 
Mircyrum. B. Hicronymi Prcib. Homiiia in 
I... M uh. l-cce otilto vot iu niedia /upo- 
lum &c. lnc. I.upot Scrdut , & Htarijaeot 
vocti , qui fuitt c/erici luJaeontm . Dcf. qui 
mtijca diCitur , propter tmmun.iiram , quue ex- 
termintt fuav tttcm olei . Apud Cum Dium 
Tom. cir. pag. 476". 

CLVIII. pag isi. Iccm in Feflo plurimo- 
rum Marryrum. B. Ioannis Ofaurei H)mi- 
lia in Ev. Macth. SeJente lefii fuper moment 
Oiiveti &c. Inc.Quaiido biec trurtt , tl non j/et 
in ttmpla lapts fiipcr Itpidetn , fi.it 1 dicit . D-f. 
fic & confolat.o mn ptriculum facitntibut , jed fibi ad gfariam. Apud Cum DiumTom. IV. 
pag. 158. fub S. Io. Cluvfortomi nomine. 
- CXLIX. p.ag. 107. B. Hieronymi Presby- 
teri Homilia in idem Evang. uc in Coditc 
XXI II. Pluc. XVIII. Tom.* cic. P ag. 485. 
§. CIL 

CL. pip. ead. b. Irem dc uno Marryre. 
B. Gicgurii I'.ipae Homilia in Evang. Luc. CLIX. pag. 116. Item in Fcrto plurimo- 
rum Marcyrum. B. Hicronymi Presbyceri 
H^milia in idem Evang. Inc. Stdit rn mon- 
tem Olheti , ubi vcrum lumen (cient-tt no/ce- 
batur . Dcf. de qua fcriptum eji : aqut multt 
utn poiertt exjlingutre claiiianm. 

CLX. pacr. ead. b. InNirale ConftfTorum. 
B. Grc^orii Papae H >m lia m Ev. Marih. 
Si qmi veuit td me , & non odtl pttticm IU,ko itndem peregie picficijceut &c. uc in 

Cod. Digitized by Google 245 Plvt. XXX. Sin. Cod. II. III. 

Cod.XXJfVr.Plut. XVII. Tom. cir. pag. 
S So. $. CLXXXV. 

CLXL pag. »i3. Itcm in ConfclTotibus . 
15. Hicrooymi 1'rcsbyreri HomiJia in id.-m 
Evang. Inc. Ifotno ifie paterfemi/iai , bttmd dm- 
binm Cbrifim f:t , qni al 1'cnem pafi 
rtfatreSitmem vtflor adjcendeui, Dcf. qtt.d jit 
tt :i.-':i j/cttu, & firidtr detuinm fapradiximm . 
Aptid Cum Dium Tom. cir. pia. 1 13}. 

CLXII. pag. »jo. Itcm in Confcflbribus . 
D. Io.annis Ofaurci Homilia in idem Ev. , 
ur in Cod. XXIV. Hur. XVIII. Tom. cir. 
l-v. yoi. §. CXLVII. 

CLXIII. pap. 53} Ircm in Coofcflbri- 
Lui. I). Ambrolii Epifc. Homilia in Ev. Luc 
Ihma amdtm mtbHis tbiit in regiamtm longtm~ 
qiiatu &c. Inc. Btmtl trdt, ut Vtcattttmi gen- 
tei , & /udteot iujjumi tnieifici . qut nu/ue>u>il 
rrgttare fupra f: Cbrifimm. Dsf. & ficnt An- 
gelt pratjnnt , itm <J" I > , qtti vitam mrruerint 
Amgehrmm . Apud Cum-Dium Tom. cir. 
pag. mi. 

CLXIV. pag. 134. Iicm in Confcllbri- 
bus. Eiuldem Hjimlia in Ev. Luc Stwo 
mccendrl /uctmam , & tn aifcoudite pois.-i 6-c. 
Inc. Qi-in in fapenaribnt Eet/tfiam Synago- 
got prottu/tl , botiatnr nos , ut JiJtm politti 
r.y7<7.-7 ed Ecclrfiam trar.iferamnt . Def. Jed 
ftilg~nt candote foln atierm , luce not gra- 
Itae I c;;a/tt i/lttitiwat . Apud Cum-DiumTom. 
cit. i tr. n6o. 

CL.W. pij». eiti b. I.i Nuale Vif«ir.um. 
B. Grcgjrii Papac Himilia in Be. Mitrh. 
Simiie e(i regnuiii ca'/»tum ib~fitiio abjcandita 
m tgrt &c. , ut in Cod. XLII. Plut. XVI. 
Tom cit. ptr». jii. $. LXIX. 

CLXV. pag. 135. b. In Natalc Virgi- 
nif . B. Hieronymi V't.,b. H >milia in idcm 
Ev.ut in Cid. XXIV. VI. XVIII. Tom.cir. 
pag. roi. §. CL. 

CLXVI. pag. ijt Utm in Naralc Vir- 
ginum. B. C-rcporii Pa^ae Hjmilia in Ev. 
Mirth. Srmi/e tjl rr?K»m cothrnm d'cem 
i mbm 6-c. ut in Cod XXXVI. Plut. XVII. 
Tum. cit. pag. j£o. i CLXXXVHL 

CLXVll. pag. :j3. b. Itcm in Nttale 
Virrrinum. B. Hicron/mi Presb. Homilia in 246 

CLXX*. pag. 1^4. b. Irem t?e codcm E- 
vanyclio. Eiuldcm Atlguliini Homi.'ia . Inc. 
//rfierno J:e tjui atfn jln prom;jj:vnem 11 fitant 
ttncttt . Dcf. cj" tdet miiuia tj:a /audui tit 
faciunt , oleum fecam ttou j.oriaui ; tu ti%o 
jwrta tecum. Inrcr ciusbcrmoncs num. xuu. 
cir. cdir. Tom. V. p:ig. 501. fed li.iis di- 
verfus 

CLXXI.pag. 1+6. In DLdicninne Gcclefiae, 
Eiuldcm Scrmo , ut in Cotl. XXXV I. Hur. 
XVII. Tt.m. cir. pag. 379. §. CLXXVUI. 
ubi Bcdae adfuibitur. 

CLXXII. pig. 148. B, Arr.broai Ej.ifc. 
Homilia in Ev. Luc. f.grrjjiit lej.it peram* 
lu/ahai leii(i<o , 6- ecee vtrnovtttie ZacLocm 6'C. 
Iiic. Zacbaeai ijie {igwjkat ftpm/im ttatnu am, 
qui jietuia p.-t/nlm , btt ejl r.u/ at mblliMlit 
tn^eunat dtgntiate fuLiirr.ts. Dcf^ i/ie tani fa- 
pta iegern rthmjHrbM jia, cr DamiMnm Jt.j:ic- 
Latur . Ex Libro VIII. in Lucnm propo 
f.ncm. 

CLXXIIL pag. 249. Anonymi hiiloiia 
Imarjmo Salvatorts Bcry thenli , ut in Cod. II. 
1'iut. XX Tom. cir. pay. 601. §. CV. 

Cutiex mcmljr. Ms. in fbl. atlant. S:cr. 
XI. binis columnilt pr.mdiLiri & tkga 
ma lictcra cxiratus . ubi iwnndum cii |.un- 
cia tantum, caquc ficqucntill^ma ufurpari , 
cum inim!ih:is pi£iis< K figuratis, num. 7: 
dwlignatus. ConfUt foJiis fcriptis sjs, £RVNONIS r.PiSCOPI EXPOSITIQ 
EVANCiLLIORVM . i.' jm Bvang. Inc. llav. ftiaboi, »/ , iJ,ji Jinii- 
Ittudinem decem VtTginatn fantainm ai.iiicf iu- 
denttnm .Dcf. follicite ttbiilimeu btmtrmm ope- 
rum praepatemm , nt t«m igtmmmm ludtx ve~ 
K.at . A;iud Cum DiumTom. c r. pig. ii>tf. 

CLXVIII. pjg »39. *• B. loannis Olm- 
rei Homi it in idem [vang. , ur in C d. 
XXIV. Piur. XVUL Tom. cir. pag. 501. 
§. CLII 

Cl XIX. pir. i41- 
B. Aucuilini Eoifc. Hmilia . Inc. /mtr pa- 
rabolat a /Jj.v, ho d::ts , f/eni qticrrettiei 
matimm anttrtre ifism quae de decem Kr- 
ginibmi p-fia rfi. Ds veqtte aliii prer u- 
dttat , qttae mihkmrmml ftermdam fidrm effit 
pumrrhu > Ap«d Cum I^um T< m. cit. paj. rcm in idcm Evang. i :u 1. (t) DieH obiit tnno «<-*»vjS: SinX.f jJictiptui ctt VL".i:rr.bilis Brunonis AflenCs , Epifcopi 
Sij acnCs, c< Abbatis Montis Ciiini (1), 
Expofitio Evangeliorum , qu^c leguntllf pet 
torum anni circulum . Huic tituio in Coiii- 
cc adiiciuotur vcrba: In Lec L:l>ro ipfe ( fci- 
licet Uruno ) fimpet frtmmiiamhu eji , qais 
nulla aliettus exiojiiio Meiur. Incipir a D>)- 
minica I. dc Adventu Domini in illa E- 
vangclii verbl ; Qaum tuditriiii tbomituttit- 
ntm dtfitlatiomii c?c. Qunm, ivjuii Domintt t 
vtdentit arominci oi.em dtfilatiunn , qntiin vt- 
drr.tt t tbomtmamdam 6* defilamdam cinticbri- 
jlitm , qui muttam m ptpuia Det mbmmhutitnrmt 
cy drfolaiionem faciet &c. Dcl: >it in D^mi- 
nica XXiV. poli Pcntccoikm , ci: in EvangC- 
lio: Ltqntut* kfm tdtmbai .ecce friatefs uiint 
actrjjit &c. cuius Exj-o!it:o inc. Qttid ennii 
prr bmme Prtmciptm , mfi cili abam , ifi-ac . & 
Iacoh , Ahyfru , & Aai on , C cei/roi i!,';iit 
j^puli Primcipet iuielHgammt 6*:. Dcf & tunc 
,juid:m dicete paierit: temmifii mmu dexttram 
meam, & in v«lmnme ttta di .'■ v ;, i me 1 6* 
cntn giona mjmmpfifii mu ; emimt emm drxic~ 
ra victia Dtmmi leuetor, nb tadem ij/e ia 
cath;!: fforia pl ■ im/Jiih o co.'.':: , ."ti . .1.1 ,y:um 
uvi ipfi Chijlni perdttcert digmetmr , mi cinn 
/'ant & Sptrnu Sar.. r !o viett & rrgnel iit 
ftttctt/a jatcahtum Amcn. Tum ruurica : £*• 
1 ftitn 

A. MCMtxxm. c.y. 
111. 247 

plieit Libet iflt Brmanii 
fu f l,htr ifit tdutu tfi . fit mtttttr : Anw 
jue>o„t t temire Ckifi M lle qiaierque (fr- 
d „i /rr , d-cefine dcctm . Exiht haec Evan- 
n..-!nra n Exp -lirio in vaius H >milias diilri- 
bu^a i iter cius Opera cuia &iiudio D Mau- 
ri Mirchcfii Cifiaeofis Dcc;ni , Vcnctiis 
apud B.-rnnus mocli. in fol. Tom. N. a 
pas. i. uftiue ar! pag. ioj. licsr ordineali. 
quin'um immurato ; prima enint Homitta, 
quac i.i Cbdice pr.» Dominiea [■ de Ad»eo 
tu poiitur . in editione clt Homilia pro Do- 
minica XXV. poll PentecoUcoi , cS: prtma 
illitis vetba, quie rctulimus ineklunr in edit. 
pjfZ. 107. co 1 . x. verf. ja. Vltimi vcro, 
quae in Codice cll pro Dominica XXIV. 
in c'it. eft pro Dominica XXII. ;.:>!) Pen- 
recoficni. Ceterum non paucic, neque cac 
Je.is momcnri, vatiantcs Ldiones in pr-c- 
dith cditiine coofulenda obitet a wb ; s funt 
anima 'vcrfac . ut operaepretium eiTct in 
tc;nm huiufce excmplaris cullarioncm ini«e 
pro nova huius Sancli Fairis Operum etli- 
tinne cudenda , quum ptaefcrrim eiufmodi 
fir artiquiraris. ut parum ab iplius auctoris 
acvo dillare videatur. 

ln calcfl H.imiiiirum hoc rr.nnumcntum Bibliothecae Sanctae Crvcis 

f.pfco,i. Q»o fm- 148 

PASSIONARIVM. PAlTionirium Sanftorum , quorum dics 
f.-.li per rotius anni circulum cclebran- 
tur , uni cum aliquat Sermonibiis SS. Am- 
brofii , Augudini, Fulgcntii ,Grcgofii Papac , 
1 nnnis Cliryf tftoini , & Lconis Papac, ad 
ufum fortallc Ecclc/iae Florcntiuac. Procedic 
autem Iijc ordme . 

I. pi«*. t. Doru. I. de Advcnru Domi- 
ni . B. Aiiiiuflini Epifcopi (1) Sermo , uc in 
Cod. XLI. Pluc. XVI. Cataiogi Tomo L 
pas. syd. §• I* 

II. cad. b. Eiufdem (») Sermo , uc 
in Oidice L l'lur. XIV. Tomo cir. p.13. 70. 
§. XI II. fui) nomine S. Ioannis Cooftanti* 
nopolitan) . 

III. pag. 4. Eiufdcm Sermo , ut ibid. 
§. XV. S. Lconi Papae aclfcriptus. 

IV. pig. 5. Ircrn unde fiipn S.-rmo , 
ut ibid. §. XII. fub Auguftioi nominc. 

V. pag. 6. Anonymi Scrmo de Adventu, 
ut ibkL §■ X. Auguflino tributus, fcd in fi. 
nc divcrlus. 

VI. pau. 8. ln fcilo S. Iu!i:tae iuxta Cru- apponitur : I/lc i ier ep ad ufam frttrit Tte- ccm (4) . lnc. /« t,mpo>t ilh , agtnte Pr«f 

dalli. p// tu ut mtrum rtmtMtrt dttti ar. fi.ie Alexan&o i» Cmtmt kan,t fub lulit- 

mtrt Vttirum Mhmrmm fhrtunm Conuntun *t Cttfttt , fiOi ejt prrf*f*Mii W*f*4 Cbri- 

d* /«/ D. flilifpi tle li/hnii de flereui* Jlimoram; lul.tia ant,m ftneut Dnm * iu- 

dttio Frmri ThdJJ» cou- vtniaie fi,a , **die*l tmorem Praefidn fa- ful> ,l'a tt*dith*t 
ctfut ab eodem. 

ln ultima avcrfa paiina occurrit ^no-ymi 
Scrmo infcdiutate OmniumSancli.rum . l'.)ft 
Eva tpc ii verba: V,dem auirm lefitt tmb*t, 
adjcndit i* fooniem , & *petit*t «» /mm 
docitt eat , d ceui: beati pauptrei fiirna ce. 
inc. Dnae fsrni tiifitufiontt , unt 0**r*m efl 
fmtttoft, & Iticymofa , labvrwfa , & tu£int- 
ft &c. Dclinit impetfccU in vcilis : dt- 
nwn ifimd e/i fpiritxi fcieutitt , & dtttmm 
tfiud viitutem ijitt* lutlum , quit dgne fetit 
peci 2 

In Codicis tcpumcnto , & in pafjina quae 
fubfcquirur manu Fratris Thcdaldi occur- 
rit Taiula expofitiouit fupet Evtmgthit Dtmh 
mie*lktt, ftri*tib*i, & f/livit ficandum #»- 
dmtm ctartarum deftgnntt , qua expleta alia 
haec ej igraphc adponitur: IJie liber fun «d 
mfiim Frttrii Tbedaldt dt Cefa , quem fiii 
dtdit Dominns francifiut de Vil/anit de I h- 
re*lit , & ,}uem ipfe vivem *figm*tttl trmario 
fiairum Mno<um f/or. Conv. 1406. IJtmtHt 
Br*at*ii per anm circulum. 

Cod. membr Ms. io fbL Saec. XII. bi- 
nis columnis , optime fervarus . cum initia- 
I.ims coloratis. & tirulis rubrintis , num. 
717. notatus. Conflac foliis fcriptis 271. fi) H»c 

!>) Hric 
fiiwi Jciiictl . etenkl dk* m»nui uc f»pr» »<WiJit A»s- giem , & venit in A<:tiocli* Tarfo C.,/icite . 
D.f. ,u». ntam p/aiuil tibi , *t viderem ji/iutm 

me*m . 

VII. pa;?. 9. Idib. Deccmbris. P.ifllo S. 
Luciae Virgini», ut in Cod. I. l'Jut. XX. 
Tom. tic. t3f». 583. §. VII. 

VHL pag. 10. b. 111. Kd. Iao. PalTio 
S. Thomae Apoftoli , ut ibid. VIII. 

IX pag. 18. D: Natlfa Domini. Lcctioncs 
111. Ifaiae Pi >pheti« . 

X. pag. cit). b. S. I.conis PapacScrmo, 
ut io ( od. XLi. 1'iut. XVI. Tom. cit. pa;;. 1^7. 
»5. XI. 

XI. pag 11. Eiufdan Scrmo , ut ibid. 
§. XII. 

XII. p-g. **. b. Irm tm.!c fupr3, uc in 
Cod. XLl. Pluc XVI/. Tom. cit. p-.g. 450. 
§. XXXVI. 

XIII. pir». 13- *• In Nnatc S. 'Srcphuni 
Martyris. S. Fulgeotii S.^rmo. Inc. Frttret 

tbw ffimi 1 bejltitio dt natalem bobuimui Do- 
tnim Stlvtttrh, hdr fummnt Jevtthmit ve- 
nersmmr Sanlli Mamjrit Stepbeni pa/fionem ; 
br/.'eino, quo rtd mintr a.i prttmimm , bo- 
dietno, quo provocautr td txeiuplum. Dcf. 
mt tiio ad emeiidJtinem vitat per poentien- 
tite medietmttit ctdmgitat < 9*0*1 rrmortn- 
titmt vofin iffe pra-tre dignetmt , <>?»» <•«>« 
Paire &c. Non cx it in njj:cra ediriooe 
Opcrum S. Fulgenti. 

XIV. 

(l) Alia tnannt aflJiJi Au^ufi,ai . 
U) Hi: t.mliu ab jlum.nu in functk.-) pai>i.»e 
naisinc aiiieftul cU. Digitized by Google 249 Plvt. XXX. 

XIV. pag. 25. Eodem dic. Anonvmi S.-r- 
mo, UC id Cod I. Plut. XIV. T>n cic. 
I 71. §. XXXIX. fub Augu;(mi nominc. 

XV. pig. z6. liodcm die . Anonymi Scr- 
mo , uc ibid. §. XLII. itcm Augutttno aJ- 
lcnpfus. 

XVI. pag. 17. *. Repctirio minr nicjrum 
S. loannis , ut ibid. §. LIV. ubi li.iis di- 
vcrfus . H.'ic autctn inferitur Caput infcri- 
ptuin De mtiacuio 111 fuero . 

XVII. pig. 18. vi Kal. Ianuar. Na- 
tale Sancti loannis Apofioli , & Evangeli- 
Itoe . ut in Cod. I. Plut. XX. Tom. cit. 
pag. «84. § XII. 

XVIII. pag. )i. *. v. KaL Ianuar. Na- 
rale in nocle . Lc«nis Papae Scrmo, ut in 
Cod. XLI. Plut. XVI. Tom. cit. pag. 199. 
§. XXIX. 

XIX. pag. j). b. De quo fupra Sermo, 
ut il>id. §. XXX. lub Auguflini nnminc. 

XX. pig. 34. Vndc fupra , ut ibid. §. 
XXXI. item S. Auguflino tributus. 

XXI. pag. ead. Vndc fupra. S. Au- 
ruili i Scrmo, ut inCod. I.PIut. XIV. Tom. 
cir. pas». 74- § LVIII. ubi rinis diverfus . 

XXII. pag. }$. Pridie KaJ. lanuar, Vira 
& Ao».us lieari Silveflri Papae , ut in Cod. I. 
Piu-. XX. Tom. cir. pa?. 584. $. XV. 

XXIII. pag. c). b. In Ociava Nacivita- 
ri>. Anonymi Homilia , uc in Cod. XLL 
Plut. XVII. Tom. cit. pag. 430. §. XXXV. 
ubi S. Auguflino adfcribitur. 

XXIV. pag. $4, Anonymi Sermo.ut ibid. 
§. XXXVI. itcm fub S. Auf.uftini nomhc . 

XXV. pig. 55. In EpjphllHl Dimini.Le- 
ctioncs ICiiac Prophctae. Inc. Omnes /itien- 
tes. De£ & De:u iuui m glorimtn mtm. Uaec 
dicit Ihminus . 

XXVI. p. ead. *. Alia Lectio ancpigrapha . 
Inc. Gou.ient gauJebo m Domino , & exful- 
tuhtt amma mem in Dto meo . Dcf. Dtcit Do- 
miiiui omnifoieni: convertimini td mt , Cr fal- 
ti eriiis. 

XXVII. png. 50". Anonymi Scrmo , ut 
in Cod. I. Plut. XIV. Tom. cir. pag. 78. 
§. XCI. fub naminc S. Leo:iis l'apae. 

XXV III. pag. ead. b. Anonymi Sermo, 
nt in Cot». XLI. Plur. XVII. Tom. cit. 
pag. 4?!. §. LXXII. fub nominc item S. 
Lconis 1'apae. 

XXIX. png. 57. I. xix. KlL Fcbr. Na- 
tale S. Fclicis , ut in Cod. I. Piut. XX. 
Tom. cir. pag. 5H4. §. XVI. 

XXX. pag. 58- *• xvn. Kal. Fcbr. Paf- 
lio s Marcellj Papae, ut ibid. §. XVII. 

XXXI. pig. <Si. b. xiii. Kal. Febr. Paf- 
fioS. Selulliani , ut ibirt. pag. 585- §• XX. 

XXXII. p.ig. 7). *. xii. Kal. Febr. PalTio 
S. A<;ncris Martyris, ut ibid. §. XXI. 

XXXIII. p-?. 7 fi. *. xi. Kal. Febr. Paf- 
fio S. Vincentii, ut ibid. §. XXII. 

XXXtV. p^g. 79. b. In Converfionc S. 
Pnilli. Anonymi Sermn.ut in Cod. I. Plur. 
XIV. Tom. cit. pag. 8o.§.CXVLfub nomi- 
nc S. Auguftiai. SlN. CuQ. IV r . 150 

XXXV. pag. 80. b. 11. Ki!. Febr. Vita 
S. Gcm : iiii n Rpifcopi, & ConTeOorig , tjc 
in C id. I. Piur. X\. Tum. cit. j. I '. 

§. XXV. 

XXXVI. pig. 84. KaL Fcbr. Vlta . vcl 
acli S. Scvcri Lonfcfloris Archioraclulis, Ut 
ib.d. §. XXVI. 

XXXV II. 90. Tradatio S. Ambrolii 
Gpilcopi in Purificirionc S. Mariae . ut in 
Cod. XLI. Plot, XVII. T>n\. ctc. p^ ;. t;j- 
§. XCIII. ubi crat Sermi ancj-i^ra p!,us. 

XXXVIII. pag. $)'. liodcin die. Anony- 
mi Scnno , ut ibkl. pj '. 4J4 §. XCV. 

XXXIX pag. 91. ralHo S. Bi ii ,Varty- 
ris. Inc. Mlirmi na/in/ue vintiis /cr-runm- 
rum tsblijibecas f(> fcruiaii /umat . Def. faf- 

/m tft outem keahjjtmut Bhfim EpifcifUi & 
Mmnyr fnb dit teni» Htuamm Ftbrvmrimtm) 

fub Agrtcolao Pfttfidt , regvcnte Dowttnm no- 

flro &c. 

XL. pag. 94. Nonis Fcbr. PalTIo S. Aga- 
thacMirtvris , ut in C >d. I. Plur. XX.Tom, 
cit. pag. 580. §. XXIX. 

XLI. pag. <,6. b. iv. Iiius Minii . Vita 
S. Gregorii Papae, ut ibid. §. XXVIII. 

XLII. pag. 100. b. xii . Kal. Aprilis . Vita S. 
BcnedicU Abbati» , ut ibid. §. XXXIV. 

XLIII. pag. n). *. viii. Kal. Apriln . 
Annuntiatio S. Mariac . I tannis Olaurei 
Scrmo, ur in Cod. I. Hut. XIV. Tom. cit. 
pag. 79- §• Clt 

XLIV. paas. 114. b. liodcm die . Anony- 
mi Scrmo, ut ibid. §. CIV. S. IjanniOfau- 
reo adlcriptus . 

XLV. p. 1 1<5. b. S. Leonis Papae Sermo de 
Rcfurrcclionc , ut in Cod. XLU. Plur. XVI. 
Tom. cit. paj. ) 1 1-§- 1. lub S. Augufiitii Lpi- 
(copi mimine. 

XLVI. pag. 11 7. b- Eiufdcm alius Scr- 
mo, ut in Cod. XXXIX. Plut. XVII. Tom. 
cit. pag. 401. §. II. itcm fub & Augullini 
nomir.e. 

XLVII. p. 118. vn.Kal. Mad.(/fr)Natale 
Marci L. ingciillac, ut in Cud. I. Plut. XX. 
Tom. cit. pag. 586. §. XXXVI. 

XLVIII. pag. 119. b. K*L Mad. Paflio S. 
Philippi Apoftoli , ut ibid. pag. 587. §- 
XXXVIII. 

XLIX. pai;. 110. Rodem die. Paflio S. 
Iacobi Apoftoli, ut ibid. § XXXIX. 

L. pag. i:i. v.Nonas Maias (fic). Natale 
Sandorum Martyrum Alcxandri , Kvcnrii . ilc 
Theodoli , ut in Crd. II. Plut. XX. Tom. 
cit. pag. 598. §. XXXII. 

Ll. pag. iis. Eodcm dic . Invcntio San- 
aae Cruci», ut in Cod. I. Plut. XX. Tom. 
cit. pag. $87. §. XL. 

LII. pag. 128. viii. Idus. Viaoria S. Mi- 
chaelis , ut ibid. pag. 59:. § XCV. 

LIII. p. 119. b. vi. ldusMidii.PaflioSin- 
ftorum Gordiani , & Epimiclti , ut ibid. 
pag. 5«r- § XLI. 

LIV. pag. 130. b. iv. Idus Mad. Ni- 
talc SS. Ncrci, & Achillei, utibid. §. XLIl. 

LV, »5« LV. pap. ij;. Eodemdic. PaTio S. Pan- 
crarii . ur tbid. §. XLUI. 

LVI psg. 134. riD. Kal. Iunli. Nara> 
lc S. Zenubii CDnfeflorii cum Prologo, au- 
Stote Lmrorio Archicpifeopo Amalplutano , 
ut ibid. § XLV. 

LVII. pa& 139- K\l. Iu.iii. Paflio S.Pro 
culi, ur ifcid. pag. jSi. §. XLVI BlBLlOTHECAE SANCTAE CrVCIS 1^2 

LXXIII. pag. 173. nr. Non. Au*. Invcn- 
tio S. Stcphani Protomarryris. ut inCod.II. 
Fiut. XX. Tom. cit. pag' fioo. §. LXVIII. 

LXXIV. pag. i7j. vn. W. Ang. padio 
S. Xnti Epifc ut in CoA III. Plut. XX. 
Tom. cit. pig. 6oj. § LVHI. 

LXXV. pag. 176. vii. Id. Aiit. Pafiio S. 
Djiuti. ut InCod. I. 1'lur. XX. Tom. cir. LVIII. psg. 141. 111. Non. lun. P.^flio flff. syo. §. LXXl S". MarecUini . & Peiri ,. utibul. §. XLVIL 
HctC aurcm pro qtiarttni natul i t/l qt$i&0 idut 
Jtmat, lcgitur V> Uaum luuujrium . 

LIX. pip. 141. t. xvii. Kni. luliarum. 
railio S. Viti Marryris . Inc. Ju pnviocta 
J.yaa fub lernpvtilut DtttUttmu imptrmmii LXXVl. pa ? , 170. t. iv. Id. Ang. ??.fT,o 
S. L-.urentii Alartyria, ut ibid. §. LXXII. 

LXXVTI. pa t >. 181./}. Ll. Au^. Paflio S. 
Hij p Jyri. ur iLirf. § LXXIII. 

I XXVIII pi?. 18*. S. Augutiiii Bp. S:r- 
mo do Aiiiimpfonr S. Maiiae, ut i:i Cud. multut viitmcs cpeiabai (lic) •» uifaima fua XXXIX. Piiit XVII. Tom. cir. pag. 411 
Jmwau Vitut, timttu Drnm catii ac tenae. §. v XXXIX. fttb S. ioinais Chryfuilomi no- 
D„f. fepehvn eot in todcm hco , uhi te.fu.e- m nc veiuot, t/ai dratur Marieaui , fuh die XV 11. 
KtJtntltrum lul<a>um rrfututt />.-.«r<,-» &c. 

LX. p.ig. 148. b. xiii. Kil. luiii.PalJio 
Saocloium Marryrum Gcrvilii <Sc Protaiii . 
Inc. Auttrtfiui fervui Cbnjli frlurinu per 
emnem lialtfu iu Dowiuo aierntim ftiutem. 
Ja Jvuis ptluminihut reus fcrtbiiur ,</tii n-.n 
jl.tjwrt Jaie gratit , qttod grttth accepil . 
D;f. trtdtUl me OrtliomitU tarum ttuftqmmh 
jcr.eotdiain I). N. I. Cbrijli , tjui cum l'ati e 6-C 
Lxidt inrcr Lpirtolas cx Anilnoiiano nume- 
TO lcj-rc-iras , 0;)erum cditionis Parificniis 
ftndio Monuii irum S. Mauri apud Io. Eiipr. 
Coignard »iDv;>cc. fbi Tom. 11. a pag. 484. ad 
pag 486. 

LXI. par4. 140. #. vin. K»L lulii. Nata LXXIX. p.r;. eu!./>. x v . Kll. S.-pr. PalTii 
S. rXgapiti Martyrb, ur i;i Cod. I. i'iu:.i 
XX. Tom. cir. pag. 591. §. I X.\X!. 

I.XXX. pi,?. 1 35. viii. Kil. r-..'jir. N .r.t- 
Ic S. Birpt iJcmaej , ut ibid. §. LXXXII. 
fcd livic ii:ic Projogo, 

LXXXI. pajf. iSd. viii. K il S:j-t. Pnlio 
S. Geaelii Manyri», ut ibid. §. LXXXlll. 
fcd in principio aliq jmrum divcffa . 

LXXXII. p<g. iX». vii. KaL S r. P fCo 
S. A I . x idri , ut ibid. § LXXXIV. 

LXXXiil. pi?. 191. v. K.J. Scpt. Viri 
S Auguliini Epifc ut in Cod. II. PJtlt. XX. 
Tom. cir. ps^. 6o-. §. LXXIX. 

LXXXIV. pi;. cid. b. iv. Kal. Sepr. A.v 
pnymi Sjrmo in n:ra'c S. loamiis Bapriflae, Jc S. lotnnis BiprilV.c. ut in Cod. XXXIX. ut in Cod. I. Piu:. XX. Tom. cit. pr.3. >va. 
P.ur XVII. Tom. cir. P a ? . 408 §. CV. _ §. LXXXVI LXII. ps;j. 150. vi. Kal luiii . P^JTu 
SS- Iojmis, & Paulli. ur in Cod. I P!ur. 
XX. Torrt. cir. pag. 588. §. LIH. & LIV. 
In duas autcm pancs dividitur hacc nar- 
ratio. 

LXIII. pa;;. t<:3. vr. Non. Iulii. N.uile 
SS. ProcciTi.iv; Martiniani, ut ibid. pig. 589. 
§. LVII. 

LXIV. P . 154. *. vi. Idus Iirii . Paflio SS. 
Scprcm Frarrum , ut ihid. $ LIX. 

LXV. p-z- nj. v. i-lus lulii . PalT.o 
SS. Niboris. oc Fclicis. ut ibid. §. IX. 

LXVl. pag. 1,-7. x. Kal. Aut;. VitTn S. 
Apoliinarii Marr. . ut ibid. §. LXIL LXXXV. pa?. 192. Vnde fupra Ssrmo, 
ut itnd. § LXXXVIi. 

LXXXVI. pag. cad. t. xrril K»L CC. 
Palli > S Corneiii . ut ibid. §■ LXXXVIH. 

LXXXVI. ptg. ij». /■. tiodem ilte.Pallio 
S. C y,>:iini. ur ib.d. §. LXXXIX. 

LXXXVII. pag. 104. Eodem dic. Exit- 
tatio S. Lrucis, ur ibid. § XC. 

LXXXyiU pag. ipj.fc xi. K.l. 0± Paf- 
lio S. Marthaci Apoiloli, & Evang. ut ibitf. 
§ XCII. 

LKXXIX. ptg. :oo. x. Kal. 03. Psflb 
ES. Martyrum Mauritii , Eatfij erii, ididi . 
Innocentii , at-iuc Vi.tons , oc fociorum co- LXVII. pa«. irJi. vi 1. Ki 1 . Aug. PalT.o rum, quae fadra etl fub perfequut iribmDib- 

S. Iacolii Apofloli, ur ib.d. § LXIII. clcriano, & V.axliiihnn , ur ibirl. §. XC.1II. 

LXVIII. p. ifij. *.v. KaL Au-. PaflioSS. XC p;g. 20?. y . Kal. Oclobr. Paflio SS. 

Nazarii, & Celfi , ut ibid. pag. 500. §. Mtrtyrum Colmae . tk Dimimi , ut ibid. 

LXIV. §. XCIV. in ri.ic tamcn divcrfa . 

LXIX. p:?. i6s- t. iv. Kal. Autj. Piflio XCI. pag. ao^. *. Pridi.- KaL CCl, Nata- 

SS. Simplicii, Fauflini , Cx Beatricis , ut ibid. Ic S. Ilieronymi Presb. cum brcvi Prologo, 

§ LXV. uc ihid pag. 503. §. XCVL 

LXX. pag. 166. Eodem dic. Paflio S. Fc- XCIL p.ig. 109. *. Kal. Oct. Vita & a- 

licis Mart., ut ibid. § LXVI. flus , arque obirus B. Rcmigii Arcbiepifc, ut LXXI. pig. cad. h. 111. Ktl. Au». Psflio 
SS. Abdon , & Sinnen , ut ibid. §. LXVII. 

LXXII. pa^. i6y. iv. Non Aur?. Piiiia 
S. Stephani tapae, ut ibid. §. LXVJII. ibirl. $ XCVII. 

XCIll. pag. aiy. viii. ldus O.lobr. Pif- 
fio S. Ueparatac Vir,r. ut ibid. f XCVIIL 
XCIV. pap. ;irT. VII. Id. Oil palTro S. 
D^mini, ur tlid.§ 1C ^CV. Digitized by Google i$J Plvt. XXX. Sin. Cod. IV. ij4 

XCV. pag. 117. Eodem die. Paflio S.Dio- ryris, ut ibid. $. CXVII. Hcic autem fine 

ny(ii, ut ibid. §. C. Prulujro, & in fine rliverfa , definit enim irt 

XCVJ. pap. a 19. *. Itcm de eodcm die, vcrbis: fj/fae fum omem Agafe, & Cy«:ia 

ut ibid. §. CI. jr. AW Aprrhi, & m tpfit Sor.it Uettmti a- 

XLVII. pag. 211. Pridie Idus Oitubris . puJ Sohu.com , MaxwvaK» ter Confile . 

Paifio S. Callixii P*pje , ut ibid. $. CII. CXVII. pag. »78. Paflio S. Anaftafee. Infc 

XCVIII, pag. 114. xvir. Kal. Nov. A3a Revmmte anem Impeiotore Duilettau» o,ud 

& Vtta S. Galli, ut ibid. $- CIiI. Strmittm a Mtuedais ,abhtotfl AtbeoJote , cam 

IC pag. 217. b. xv. Kal. Niv. Nirale tnbut fit iit , mttione Btauia , cm$ Ntcorna. 

S. Lucac Apoiloli , & Evang. cum Prolojjo, D.-f pafa r/i au:em S'on3a Anejiafio oflavt 

ut ibid. pag. 594. $ CIV. Kal. lanuonat , & m ohfiusJ.n, taitto. De- 

C. pap. aso. viii. Kal. Nov. Paflio SS. fofita rjl autrm p^lra./uam llafilica jabrtcata 

Chryfanthi, & Dariac ,cum Prologo, ut in efi m Jomt Apoltomae I II, /Jut Septrmbrtt m 

Cod. II. Plut. XX. Tom. cit. p<g. joa. § II. eadem Bufilica , in qao operotar benrjiuo fua 

CI. pag. IJ4. b. Dc miraculis eoru-ndem Ihminrn , ad lastJrm ntlumit fm , uj.pue tn fi- 

Sin&orum , ut ibid. §. III ubi infcribitur nem ftriuli. Amen. 

Ilomilto quaedam in eaJem fejio recttanJa. CXVIll. pag. 181. PafTo S. Gaudentii, ut 

C3L pag. ijc. *. Narrario de San&is Dio- in Cod. I. Plut. XX. Tom. cit. pag. 595. 

doro. & Mariniano, in Codice tamen anepi- §. CXX. 

grapha, cum Carmine elegiaco inflnc.quod CXIX. paa. 28*. K PaflioS. Iacobi Matty- 

infcribitur ad laudem SS. Cbiyfantbi . & Da- ris, ut ibid. §. CXXL 

riae , ut ibid. §. IV. CXX. pag. 189 Paflio B. Andrcae Apo- 

CIII. pag. 1J7. Eadem die. In Florentia flo!i, ut ibid. pag. 58J. $. I. 

Paflio S. Miniatis Marryris, ut in Cod. I. CXXL pag. ipt. b. Viu S. Dalmatii , 

Plut. XX. Tom. cit. pag. 59^ §• CV. ut ibid. § II. 

CIV. pag. xj8. *. v. Kil Novembr. Na- CXXII paj. 19?. *. xr. Kal. Ang. Le- 

tale Apoftolorum Simonis , & ludae , ut ibid. genda , fcu potius fra^mcntum Homiliae S. 

§. CVI. fcd heic dceil Prologus. Mariae Magdalenae, ut in Cod. XLI. Plut. 

CV. pag. i4j. Kal. Nov. Commemora- XVI. Tom" cit. pac joo- §. CXIII. fub S. 

tio omnium Sanaorum. Sermo, ut mmu Grcporii Pipae nominc. 

xecentiore adfcribi ur in marcine , Habani . CXXIII. pag. 196". vm. Idus Dcc Vita 

utin Cod. XXXVII Plut. XVII. Tom. cit. S. Nicolai . ut in Cod. I. Plut. XX. Tom. 

pap. J90. §. Cll. ubi S. Lconi Papac adlcri- cit. pas. f 8j. $. III. 

bitur. CXXIV. pag. J07. b. Vita S. Ambro.li Ar- 

CVI. pact. 145. *. Eodem die . Paflio S. chicp. ut ibid. §■ IV. hcic autcm fint Pro- 

Caefarii Martyris , ut in Cod. II. Plut. XX. logo. 

Tom. cit. pag. 6oa. §. Cll. fed initio di- CVXV. pac. 3x6. b. Vita S. Zcnonis, uc 

vcrfi . in Cod. II. Plut. XX. Tom. cic. pag. 597. 

CVII. pap. i 4 <J. Pridic Non. Nor. Paflio § VII. 

SS. Vitilis, & Agricnhe, ut i» Cud. LFiUfc CXXVI. pap. J18. Vica S. Syri, ut in 

XX. Tom. cic. pag. 594. § CVIII. Cod. I. PJut. XX. Tom. cit. pag. 583. §. 

CVIII. pag. 147. vii. Idus Nov. Paflio VI 

S. Domirillae, ut ibid. §. CIX. CXXVII. pag. jn. Paflio S. Valcntini 

CIX. pag. esd. b. vi. Id. Nov. Sanctorum Marryns, ut ibid. pag. $8(5. §■ XXXI. 

quatuor Coronatorum. ut ibid §. CX. CXXVIII. p. ja^. Vita S. Pctri Apoflo- 

CX. pag. 151. b v. Idus Nov. Paflio S. li . cum Prologo, ut in Cod. III. P ut. XX. 

Theodori, ut ibid. §. CXI. Tom. cit. pag. 607. §. XXXIII. &XXXIV. 

CXI. pag. ifjj. *. Id. Nov. Vita S. ubi S. Lino Epifc. tribuitur. Heic autcm 

Marcini, cum Prol igo . ut ibid. §. CXtl.fcd fuLlequuntur vcrfus clcgiaci XCVl. Inc 

heic finis diverfus. Delinit enim : SeJ quod Sfiritui alme veni ptiflaud* dtnd.ma »«- 

»vi in laude eiut lentamut , quod quum non jli a . 

fujftctmui ajtmplere; ipfe enim laut illtut , cu- Def. 

iui laut ab etui m num /uaw receijit ; nam noi Af cae/t merear te fine fine fi ui • 

unnam vti fimplicem bijlonam fojjimui expli- CXXIX. pact. jji. De S. Pau lo Apollolo , 

tare . ut in Cod. I. Plur. XX. Tom- cit. pig. 588. 

CXII. pacr. i$j. Idib. Novembr. Vita S. § LV. ubi infcribicur Pajftt Son3*rum Aff 

Brit.i Conf;flbris, ut in Cod. L Plut. XX. jhhmm Petri & Vaullt . 

Tom. cit. pag. 595. §. CXIII. CXXX. pag. jjtf. Legenda in Nativitato 

CXIII. pap. ead. b. xvi. Kil. Sept. Vita B. Mjriae Virginis. Inc. Beata Vhgt Maiia 

Sanc^i hriiliani, ut ibid § CXIII. ftfi Adfcenfionem in Caeln ialvatorit mfiri 

CXIV. pac. 164. b. Pailio S. Caeciliae, quum apud llierofolymam tuorareiur, apparuu ei 

Ut ibid. §. CXV. DtMUIUtt Irfut Cbriflut , & Jtxit aJ eam : Ma- 

CXV. pa?. 171. f.Paflio S. Clementis Mar- ria Mater meo vaJe aJ Montem O/iveti, & 

tyris , ut ibid. § CXVI. ibi acnpiet patmam de manu Angeli, quem 

CXVl. pag. 175. Paffio S. Chryfo^oni Mar- ego inauJavero tibi , & d;c tmnibui , quoj p.jf 

tu- 255 BlBLIOTHECAE SANCTAE CrVCIS i$6 

iriduum depetieiit ctrpus , & miiiem ad te o- Codex membran3C Ms.infol. maiori.Sacc. 

tnnes Apojlelos, & ipfi fovebunt , & gltrism XI. binis columnis, pcrfpicuo charaercre c- 

tttem videbunt. Def. Apojlolt emttn ibmiffi funt xaiatus. cum initialibus & titulis rubricatis , 

a Demmo, unuf.juifjtte ad locum fuum , glori- & tabula in principio Vit.irumSanfr.orum, 

fitttmet 1'atrem , &' l iltum , & Spirtium San- dc quibus aj>irur , manu Ir. Thcdaldi Sfl 

ilmn, cui tjl bonor & glorte &c. Cafa, num. 718. dc:ijnatus . Cunllir. foliis 

CXXXI. pag. 338. b. Anonymi S:rmo in fcriptis 343- 
Aflumpiione B. Mariae Virgims. Inc. Sntle- 
mnttai badierna , quam coltmut , ftatiei cba- 

tiffimi, diet eflvenerandae A//umpuo»it beatif- PASSIONAIUVM SANCTOIIVM . 

fitnae Dei Gentincii Mariae , perpttuae Vtrgi- 

ttis . D:f /// ttbi atftdite txerart pro popult ^ 

Dei , ./sfw meruiflt beuedsQe ptece pioftrrc T)A ibnnrium Sa-sctorum . incipicns a dic y t 

mundi , mu cum 1'atre &c. -■- vi. Kil. linuarias ufque ad Idus Dc- 

CXXXil. pa;T. 339. b. Anonymi Scrmo ccmbris .adicftis in principio lli(]UOt S:rmo- 

undc iu;>ra , ut tn Cud. XXXIX. r^ut. XVII. nibus ex Augullino urp!uri.num dclampris. 
Tom. cit. pag. 411.5. CXXXVHI. ubi S. 1. pag. 1. vi. KiL Ianuinas S. loinnis 

Aucuiiino tribuitur,- Evanq. Anonymi Scrmo. Inc. Launes Aptflo- 

CXXXIII. pig. 340. b. S. Augufihi (0 E- /«< w Evmtgdtfi* , JtiiM Pbtiaei , frmtt la- 

pifcopi SL-rma undc fupra . Inc. Adtfl ntt- eobi , vir*o eleSm , ai.juetn.tr ctttioi magii 

bn, dilcclijjiitit , optatut d>ei teutae , ac vene- ddtlius , uui eiiam fttpra ftdat SrUgtftn tt- 

rabtltt femper Vngimt Manee , tdto ctitn fu:n- cumteni , Evanylii fl.teuta de iff» Sacio DaMi- 

ma exitltiitione gaudcat terre mjlra , tauta vif. niei pe.lirti fome poievit . D:f. tg§ auttm d;ce 

gmtt iHujitcte txceffu. D.-f. at tlla ttixtti re- m Ctitjh, & in Ealr/ia ,.juod erg» mterpreta- 

ce Aitci/a Dotnrui , fiji miti fecundum veiltttn tus efl ncs dubitare itm cunvetut. Sed ertmu 

ttium , qtti vivit &c. In Appcndice S<rmo- Deum , ut & tm gl.nam iffim vidert ntnea- 

r.um S. Au.^uilini fub num. cxciv. Opcrum mur in Cbrifit lefu Djmiho uvjiro , cutn ,juj&c 

cit. edifc VciKticapud Io. Bapt. Albriiizium H.bes multo brcvijrcm in Cod. 1. Plutei 

Auccxxxi. Tom. V. Parc. II. a pag. jii.ad XIV. Tura. primo p.ig. 74. §. LIV. 
f '. a:-f. fcd in Codice multo brcvior. II. pag. 4. b. Anonymi bermo , ut ibid. 

CXXXIV. p3«. 341. Vndc fuura Sernva, Plut. XIV. psg. 6<). XII. fub S. Au £ u- 

ut in Co.L XXUI. Plut. XVIII. Tom. cit. ffininotnine. 

pag. 4S4. §. LXXIX. uLi S. Auju.lino tri* III. pij. 5. b. S. Anguflini E^ifcopi Ssr- 

t>uitur. ; 1 mj , ut ibid. X. finis tsmea divcrius. 

CXXXV. pig. 343. Aaonymi Expofirio IV. p.ie. 6. b. Anonymi Sermo, ut in 

Orationis D imiiiicac. Inc. Pater nojltr , qui Ci,.'.. XXXVI. Plut. XVII. Tom. cit. pat/. 

ts in Cadss . 1'atrtm invccamui Domiuum in 355. §. XXXI. fub S. Ambrolii nnminc , CSc 

Catlis, qtiia omnes ab ttr.o D.-o patre Owapo- e(l in A,tuui;cia:ici:e S.Mjtiae, in fuic tamcn 

tente trrati f:injs . Def. f.d ld:ia nos a Wf- di.Cffus. 

/; ; boc e/l a pecceio, a DistW», & in Wttti V. paL'. <j. Anonymi S:rmo, uc in Cod. L 

epere viah, vel de injaitum (iic) . Pint. XIV. T>im. cir. pajt. 70. §. XVIII. 

CXXXVI. pag. cad. b. Anonymi Expofi- fjb S. AujuUini no.nine de ^ativitute Dj- 

tio Synaboli Apaf.olorum . Inc. Crtdi in Dett:n tniai • 

Panem Otnnipotentem , creatoiem Caeh &Ter- VI. pa?. 10. b. Aionymi S.*rmo , ut i.i 

ree. Omnipotens Deut dicttur, quia ia fua po- Cod. XI. I. 1'iu:. XVII. Tom. cit. pag. 430. 

lentia creavit ownie botta , mal.nn , & n» §. XXXV., S. Auguliino tritutus. 
dacittm.vtl mal.tianon efl a Deo creaia . Dei~. VII. p3g. 11. Anonymi S.rmo , ut }ti 

vittsm antrnam , vita loc e'l fine fine manfu- Cod. I. Plut. XIV. Toni. cir. pa;;. 70. §. 

ra, atttina cuucla ent , iki mori numjuam t- XIX., fub ciufllcm Attguflini nomiuc ; fcd 

r»l , fed perpttua erit faeliciias , oput iu/ltttae , heic iinis diverfus. 

& ecculittm filcntium , & ficuritas ufjue infetn- VIII. p.ig. 13. b. Anonymi Scrmo. Inc. 

piirrnum . Amen . ' Cafli/ftmum Mattae f 'ngtms ttttium , fpottfae 

CXXXVII. pag> 343. Anonymi expofitio virgmis clatt/um vtwtrit cuiicuLm &c. D«f. 

in Symbolum vulpo S. Athamlia tributum . quie per meittiim virginiieiti aff iraiut rfl a 

lnc QftitMmifUe vmlt fahut tffi &c. 1'ides d,- ctncubiie tixoris , ut pater dicarit Sahaiorii , 

ciiur credulnas , five credentia catbaltca . Ce- qui vtvit &e. Estat in Appendice Sermo- 

tbo/ica univerfalti dicitnr reila , quam mnver- num Au"u(lini fub ntim. CXCV. Operum 

fa Ecclefia ttnere delet . Def. idem Deiias , & cditionis Venetae apud Io. Bipt. Pafqua- 

bumanitas, tton duo pcrfiuae, fed unotfl perfit- \i .mdci.xxxi. CA Tom. V. Partc II. a pag. 

»11» ; unus autem ttott convrrfiout Denatti incar- 314. ad pag. 317. 

ne , fed afftmptionis bamuwtatis in Deo; idem IX. pag. ij. Anonymi Scrmo , ut in 

»«n quod Divinitas , quae iiicommutebtlit , & Corl. XLI. Piv.r. XVII. Tom. cit. p:g. 430. 

nou couveriiHlis efl cere . Sed Dre anus , eo §. XXXVI. fnb Augurtini nominc. 
qttod Lumaiiitatem «jjampfii . Vidctur in fine X. pag. iC. AttOnyoii Scrmo . ut ibid. 
murila. §. XXXVll. 

(1) Alit nnnu uitiqua »aaitu!*i eft nomen Aa^njliui . Digitized by Coogle 257 Plvt. XXXI Sin. Cod. V. 

$. XXXVir. fub eiufdem nomine . 

XI. pag. eid. i. Anonymi Scrmo , ut in 
C<k1. £ Plut. XIV. Tom. cit. p. 69. $. XI. 
fub eiufdem nomine , fed iims diverfus . 

XII. pag. 1 8. Anonymi Scrmo, ut ibid. 
pag. 7!. $. XXXIX. fub eiufdem nomine. 

XIII. pag. 19. Anonymi Surmo . ut ibid. 
pag. 7}. §. XL. , item S. Auguftino a,d- 
fcriptus. 

XIV. pag. io. |n Natale Innocentorum 
r Jic) Anonymi Sermo , ut ibid. pag. 74. $. 
LV. eidem S. Auguftino tributus . 

XV. pag. i h In Odava Domini . S. Au- 
guflini Serroo , ut in Cod. XLI. Plur. XVI. 
Tom. cit. pag. 300. $ XXXVll. 

XVI. pag. jj. t. Incipiunt Scrmones S. 
Auguflini dc Epiphanii . Scrmo primus, ut 258 

XXX. patj. 70. Paflb S. Agithae Marr. 
ut ibid. $. XXIX. 

XXXI. pag. 71. xvt. Kal. Marr. Paflio S. 
Valcntini, ut ibid. $. XXXI- 

XXXII. pag. 73. b. xv. Kal. Marr. Paflio 
SS.Fauui.>i, & lovitae, ut ibid. $. XXXil. 

XXXIII. pag. 78. iv. Idus Mart. Viu S. 
Gregorii Papac , ut ibid. $. XXXIII. 

XXXIV. pag. 81. i. vui Kal. Maii. Paf- 
Co S. Georgii Martvris, ut in Cod. II. 
Plut. XX. Tom. c it. pap. 598 $. XXVI. 

XXXV. pag. 8i.*.vn.Kil.Madii(fic). Partlo 
S. Marci livangcliflae , ut in Cnd. I. Plut. 
XX. Tom. cit. pag. 586. $. XXXVI. 

XXXVI. patf. 84. iv. Kal. Madii . Pafliu S. 
Viral.s, ut ibid. $. XXXVII. 

XXXVII. pag. ead. *. Kal. Madii. Paflia ii Cod. L Plut. XIV. Tom. cit. pag. 76. SS. Philippi & lacobi, ut ibid. pag. 58; $. $. LXXI. 

XVII. psg. 23. i. P.iufdcm Scrmo , ut in 
Cod. XLI. Plur. XVII. Tom. cit. pag. 433. 
$. XCIII. 

XVIII. pag. 24. b. F.iufdcm Sermo, «t 
in Cod. I. Plut. XIV. Tom. cit. pag. 89 $. 
CXCVIII. 

XIX. pag. 17. Eiufdem Sermo. utibid. 
pag. 90. $. CCIX. fub S. Ambrofii Epifc. XX. pag. il. *. Eiufdcm Scrmo, ut itid. 

$. ccx. 

XXI. pag. 29. Eiufdem Sermo , ut inCod. 
XLU. Plut. XVI. Tom. cit. pag. 311. $. I % XXXVIII. 

XXXVIII. pag. 8j. Etlcmdie. Pjflio S. 
Iteabi Apoftoli , ut ibid. $ XXXIX. 

XXXIX. pag. 8(5. v. Non. Madii . Dc In- 
ventione S. Crucis Hifloria , cum Prologo, 
ut in Cod. II. Plut. XX. Torn- cit. pag.5>8. 
$. XXXI. 

XL. pa£. 89. Eodem dic. Pafllo SS. Als- 
xandri, Evcntii , & Thcoduli , ut ibid. $. 
XXXII. 

XLI. pag. 93. vi. Id. Madii . Narnle SS. 
Gordiani, & Epimachi. ut in Cod. I. Plut. 
XX. Tom. cit. pag. 587. $. XLl. 

XLII. pag. 94. y. Idus Madii.PafTio S. XXII. pag. 30. Eiufdem Sermo, ut inCod. VicJorini . Inc Eutyches , Yidorinui, & Ma- XXXIX. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 401. $. II. 

XXIII. pag. 31. ii. Kal. Ianuarias. Vita 
S. Silvcflri Papae , ut in Cod. I. Plut. XX. 
Tom. cit. pag. $84. $. XV. 

XXIV. pag. 47. b. Kal. Ian. Piflio S.Con- 
cordii. Inc. frmpjnbvs Antonini lmperatorif 
gravijfima peifequtitio oria efi iu urbe Roma , 
itaut non emendi, nec vendeudi cuiquam licen- 
tia faciliut tribueretur , nifi qui Diis immolaf- 
fet . Def. & reddidit eum ctniugi fuae , ex u- 
»» ore glorificantet , & collaudantet Deum , & 
D. N. 1. C. qui vivit &c. Edidit Bollandus 
in hSSn SS. ad diem u Iaouar. Tom. L pag. 
9. Subiungitur deinde pag. co. narratio de 
miraculis eius.quae inc. Muher quaedam no- 
ailit genere , & dtvitiit faecularit (lic) ornata . 
Def. qui m reilam fidtm currunt , certantet , 
& glorificontct Deum, & D. N. 1. C. qui vi- 
v:l &c. ■ 

XXV. pag. 51. xrx. Kal.Fcbr. PaflioS Fe- 
Jicis , ut in Cod. I. Plut. XX. Tom.cit. pag. 
5»4 $. XVI. 

XXVI. pag. ead. *. xvn. Kal. Fcbr. Paflio 
S. Mireelli Papac , ut ibid. $. XVII. 

XXVII. paf. 54. *. xiu. KaL Febr. P.iflio 
S. Sebafltam , ut ibid. pag. 585. $• XX. 

XXVIII. pag. (S4. *. Pafla^ Sanaae Agne- 
t« Virjinis , & Martyris , auftore Sancli 
Ambroflo Epifcopo Mcdiolancnfi , ut ibid. 
$. X XI. 

XXIX. pag. 67. PaflioS. Vincencii Marty 
ris, ut ibi '. $• XXII. 

Cai. Lat. CsJJ. Tom. IV. ro fervi D. N. I. C. Marcello. Sic veneruut 
liuerae tuae ad Sanftvi Dei Nereum , & A- 
tbilleum &c. Dcf. & Eccleftam Cbn/lt fairi- 
caveruut nt nomine tiut , m qua praejlantur 
beneficia Doisi ni ufque in loJternum diem. A- 
pud Bollandum in A&is SS. Tom. II. April. 
(iib r!ic xv. p»g. 373. 

XLIII. pag. 95. iv. Idus Madii . Paflio SS. 
Ncrei, & Achillei, ut in Cod. L Plut. XX. 
Tom. cir. pag. 587. $• XLII. 

XLIV. pag. 97. Scripta Marccllini ad Nc- 
reum . & Achillcum dc Pctro Apoflolo . & 
Simone Maao. Inc. Marcellmut /ervut Cbri/ii 
Sandit Confef.r'but Nereo , & Jcbilleo . I.eflit 
litterit wjlrit gaudio fum fienus . Def. quit e- 
iut exitut fuerit , quca interroga/ln fillicite , ln e- 
viter intimabo . Eit autero quifi Proloeus in 
fcqucntcm vitam B, Pctronillac. Adfcrtur 
a Bollando Tom. III. Maii fuh dic xii. pag. 9. 

XLV. pag. ead. Vita S. Pctronillac, ut 
in diao Cod. I. Plut. XX. loc. cit. pag.587. 
$. XLIV. 

XLVI. pag. 98. Eodem dic. PafTia S.Pan- 
cratii , ut ibid- $• XLUL 

XLVII. pag. 99. iv. Nonas Iunii . Pafllo 
SS. Muccilini, & Petri, ut ibid. pag. 588. 
$. XLVIL 

XLVIII. pag. 100. *. v. Idus Iunii. Paf- 
Co SS.Primi & Feliciani. ut ibid. $ XLVIII. 

IL. pag. !»». *. xvn. KaL Iulii. Pallio S. 
Viti , cum Prologo , uc ibid. $. 1L. 

L. pig. io(J. *. xni. Kal Iulii. Pafli) 
R SS.Cer- 
f • »59 BlBLIOTHECAE SANCTAE CltVClS 260 SS. Gervalii, & Prorafii , ut ibid. §■ L. 

LI. psg. 107. t. vi. Kal. lulii. Palfio SS. 
loannii , *<k Paulli . ut ibid. §. LUI. 

LU. p>2. 109. lum dctriumpho eorum, 
ut ibld. § LIV, 

Lill. pi-. cad. 4. viii. Kal. Iulii . Nata. 
le S. loarmis Baptillae, ut in Cod. XXXIX 
Pl.tr. XVII. Tom. cit. pag 408. §• CV. 

LIV. pag. 110. 111. Kil. lulii. PidioSS. 
Apoftolorum Pctri, & Paulli , ut in Cod. I. 
P!ur. XX. Tom. cic. pig. 588. §■ LV. 

LV. pag. 114. 'Ada 5> ApoiMi Petri a 
Marcello eiosdiicipulo confcripta, ut ibid. 
pag. 5 89. §. LVI. 

L.VI. pag. n(5. vi. Nonas Iulii. Paflio SS. 
Procc<fi,& Martsaianij ut ibid. § LVII. 

LVII. pag. 117. vi. Idus lulias . PalTio 
SS. Scptcm Fratrum*, ut ibid. §. LIX- 

LVIII. p»g. 118. v. Idiii Iulti. Palfio SS. 
Naboris & 1-clicisi ut ibid. §. I.X. 

LIX. pag! 110. viii K.l. Aug. Pailio S. 
lacobi ApoAoli, ut ibid. § LXIII. 
' LX. pag. 111. x. Kal Aug. P.iifio S.Apol- 
lin-iris Mar:yris, ut ibid. §. LXIl. 

LXI. pag. tn. t. v. Kil. Aug. PaflioSS. 
Kjzirii , & Cclli , ut ibid. pag. $i>o. §. 
LXIV; 

LX!L pag. iso*. iv. Kal. Aug. Paflio SS. 
Simplicii, Fauftitu, & Boatricis, ut ibid. §• 
LXV. 

LXIIl. pag. cad. 111. Ki!. Aug. Paflio S. 
Felicis Martyris, ut ibid. §. LXVf. 

LXIV. pag. 127. iif. KiL Aug. Piflio SS. 
Abtlon, & Scnncn. ut ibid. § LXVII. 

LXV. pag. 129. Kal. Aug. Paflto S. Feli- 
citatis, & lcptcm filioriim cius. Inc. Scien- 
dum ./m.jut tfi , dhlbfjimi fratttl , quauiam 
dt ftmine feticititit Martjrh , [ipteinqat pi~ 
gujiuw eini wainm fMofdam mvafttM error , 
ji eint reiiauiit exmieremwi htturem, quam 
ftmdit mWnhetrmm littr at Antiocho imerem- 
ftaiis. Dcf. t.viae tllic tomioam deprlleban- 
tnr hfirmitatet , Chrtfia lefu tvtmum redemft-- 
ri gratiai rrfeteu.it (lic) , </«r cum Patre ov. 
' LXVI. pag, ijj. viii. ld. Aug. Paflio S. 
Sixti , ut in Cod. I. Plut. XX. Tom. cit. pag. 
590. §. LXX. " 

LXVIL pag. ij+. t. iv. Id. Aup. Paflio 
S. Laurentii Martvris. ur ibid. §. LXXII. 

LXVIII. pag. iarJ. t. Idib. Aug. PaflioS. 
Hi;»iM>lyti ,ur ibid. §. LXXIIL 
' LXIX. pag. ijS. xv. KaL Scpt. Paflio S. 
Agapitj, ut ibid. pag. 591. §. LXXXI. 

LXX. pag. ijp. t. ix. Kal. Scpt. Pafllo S. 
Bat, tolcmaci Apofloli , ut ibid- §. LXXXII. 
Hcic rimen Gnc Prologo. 

LXXI. p ■". 142. vin. Kal. Sept. Pafiio S. 
Genefii.ut ibid. § LXXXIII. 

LXXII. p^g. i+j. y. Kal. Sept. Vita S. 
Augullini Bpilc. ut iii Cod. II. Plut. XX. 
T. n. cit. pa 3 . tfot. § LXXIX. 

LXXIII. pag. cad. i. iv. KaL Sept. Piflio 
S. I nonis Diptifue.ut in C«>d. I. Piut. XX. 
T p ct. pi'. jpi. $. LXXXVI. 

LXXIV. pa«. 144. Item undc fupra , ut 
ibid. §. LXXXVII. LXXV. pag. ead. fi. xvm. Kal. O.lobr. 
Pallio S. Cornclii Papac, ut ibid. §. LXXX VIII. 

LXXVI. pag. 14$. Eodem die. Pallio S. 
Cypriani , ut ibid. §. LXXXIX- 

LXXVII. pag. 146. Lodemdic.Dc Exal- 
tatione S. Crucis, ut ibid. §. XC. 

LXXVIII. pag. 147. t. xi. KaL OSlobr. 
PailioS. Mnrhaei Apofloli , ut ib.d. §. XCU. 

LXXIX. pag. 151. >.y. Kal. Oaubr. Paf- 
fio SS. Coimac , & Damiani , ut ibid. §. XCIV. 

LXXX pig. ijj. 111. Kal. O^lobr. Dedi- 
catio a Michaeiis Archangclj, ut ibkl. §. 

xcv. 

LXXXL pag. 154. t. Kal. Oclobr. Vita 
•S. Kcmigii ConfclTons , ut ibid. paj. joj. §. 
XCVII. 

LXXXII. pag. 150.*. vni. IdusOaobris. 
Palfto S. Rcpiratac, ut ibid. §. XCVIII. ubi 
tamen pro Vlll. Idui QHtkr* lcgitur ftptima 
idui Ociotrii . 

LXXXIII. pag. irto. Eodem dic. Paflio 
S. D o-ivlii Martyris , ut ibid. § C. 

LXXXIV. pa ? . ifij. t. Itcm Ilomilia e- 
iu.llcm l fit ) , u't ibid, $. CL ubi infciibuur 
ilti mo e>»fJcm . 

LXXXV. pag. 1^4. vm. Kal. Novembr. 
Paflio S. Miaiaris Marryris, ut ibid. pig. 
jy-f. § CV. 

LXXXVI. pig. 165. v. Kal. Nov. Paf- 
fio SS. Apollolorum Simonis , & lu ac . ut 
ibid. §. CVI. Ucic nmcn Prologo cft dcfli- 
tura. 

" LXXXVII. pas> tCf. h. Kal. Noven-fcr. 
Anonymi Scrmo irt feflivinrc Omniuin Sin- 
aorum . ut ia Cod. XXXVII. Plut. XVII. 
Tom. cit. p^g. jyo. §. CII. 

LXXXVIII.pag. 171. 1. 111. Idus Ncvembr. 
Vira S. Marrini , ut in Cod. I. Piut. XX. 
Tom. cir. pao. 5^4. §. CXII. Ueie tamen 
in iinc diverU . 

LXXXIX. pag. 179. VitaS. Dricii Epifc. 
ut ibid. pag. 595. § CXIIL 

XC. pag. ead. b. x. Kal. Dccembr. Pallio 
S. Caeciliae . ut ibid. § CXV. 

XCI. pag. iBj. t. yuu Kal. D;cembr. Paf- 
fio S. Cleme-nris Papae. ut ibkl. §. CXVE 

XCII. pag. i8d. t. Pridic KaL Diccmbr. 
Pallio S- A drcae Apolloii, ut in Codicc I. 
Plut. XX. Tom. cit. pa^. 583. § I. 

XCIII. pag. 188. vii. Idus D.ccmbr. Vi- 
ta S. Ambroiji Mediol. 1'pifc. auaore Paulli- 
no cius Notario, ut ibid. §. IV. Hcic autcm 
ob dctcdum Codicis muti'a cft . & dctinit in 
vcrbis : in urbe elum Cartktgintvfi , qauttt 
apud fwtunaium D.aeontm , fratrem venera- 
ii&i viri Anrtlii F.p fapi , ad convivitrm con- 
veniftm, una cum Vmetmia Co/ofitaua Epifca- 
pa, Alurano etiam F.pifitft Bauomtano , fed 
& aliit Fpifcopis , & Diatamiiiu t /<r»r Mura- 

na Efifcofiv detra quac verba inci- 

dunt in editione Aiibrolii Opcrum Parilienfi 
apud lo. Baot. Coignard mdcxc. fol. in Ap- 
pcmlicc ad Tom. 11. y.X". xiv. lin. jy. 

XCIV. pag. 19J. Vita S. Syri, ut ibid. §. 
Vl. heic tamcn i.iitio mutila ob fupra mc- Digitized by Google z6t Plvt. XXX. Sin. Cod. V. VI. 261 moratum Codicis defcaum i incipit cnim a 

vcrbis praeiicttont falmn fttat . at- 

que advenienn vejiigiii projlerniinr . lin voch 
tnt txclamtmttt : mgredtre, ingrtdtrt .defidera- 
ttlit Pater; revota errantei &c. 

XCV. pag. 197. t. ri. Idus Fcbruar. Dc- 
poiitio B. Iventii, ut in Cod. II. Plut. XX. 
Tom. cit. pag. 597. $. XXII. 

XCVI. pag. 180. vi. ldus Decembr. ASa 
& Vita S. Zenonis . ut ibid. $. VII. 

XCVII. pag. 200. i. Idibus Decembr. Paf- 
lio S. Luciae Virginis , ut in Cod. I. PJutci 
XX. Tom. cir. pag. 583.$. VII. Ileic autem 
mutila eft, & delinit paullo poft iuitium in 
verbis: inttrtt dam orationit pro/ixitas ttnJt- 
tnr , fomnum Lucit virga trripit 

Codex membr. Ms. in fol. maiori Sacc. 
XI. incuntis , binis columnis , cum titulis , 
& initialibus rubricatis, num. 719. notatus, 
in cuius calcc quaterniooes numcrantur XXV. 
Conllat foliis lciiptis 200. 

IACOBI DE VORAGINE 
VITAE SANCTORVM . 

IAcobi Voraginis Vitac Sancrorum , cura 
Prologo, qui inc. Vntvtrfnm tempns prae- fentit viite , in quntuor dividitnr . Dcf. t Pente- 
cojie nfjue ad Adventum. Incipiuntab Adventu 
Domini , & quidem ita : Advtnmt Domtni 
per quttuor fepumantt tgtiur. Delinunt in De- 
dicationc Ecclefiae , & in verbis: in quo 
Qbrijius nunc hetittt ptr grtlitm, ut tondtm 
digntinr batitare per gloriam, ipfo donanse&c. 
Tum hi verficuli 1 

Qui legis batc diSt fandorutu fengmne 
fiSa, 

Ftc m fit ita, ne fallax baec tua vitt 
Al/tcitt vtnis mtndacitui 6- vtalt fanit , 
P/orans txora , patteni fic eft latora . 
Concordant hae Legendae quoad ordinem 
cum edit. Veneta, quam exhibct Codcx XII. 
Plut. XX. Catalogi Tom. L pag. 611. ubita- 
men poft illam dc Dedicatione Ecclefiae , 
aliae fequuntur , quae xxu. integra folia com- 
plcctuntur. 

Codex membranac. Ms. in fol. Saec. XIV. 
binis columnis, diligcntcr exaratus , cum ti- 
tulis Sc ioitialibus coloratis , & figuratis , & 
indiculo in principio, num. 730. delignatus. 
Conftat foliis fcriptis 115. PLVTEVS XXXI. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VIJL C 0 D E X /. RABANVS DE NOMINIBVS DEI. RAbani Mauri dc Nominibus Dei. & de 
Naturis Rcrum Libri XXII. praevia 
Capitumtabula. Libcr I. inc. Adomti 
tfl ftptimum nomen Dei epui Hetraeos. Vlti- 
mus dcf. t/nia fauflac Triniiatis nnum vtllt , 
nnt potejlat , una cooperatio . Explicit Dto 
gratiai Liker XXII. Ratant Magijlri . Con- 
cordant cum editis inter eius Qpera curan- 
te R. D. Iacobo Pamelio Coloniac Agripp. 
A. mdcxxvi. fol. Tom. I. a pag. 5 1. ad pag. 
271. Initium vcroLibril. incidit in pag. 56. 
col. i. li. 34. Natusfuit Rabanus A. dcclxxxv. 
Mouuntise, ac fcriplic prae reliquis DeVni- 
verfo Libros XXII. live Etymologiarnm Oput 
ad Ludovicum Rcgcm A. bcccxliv. quod i- 
dem elt atque iliud , quod habes in hoc Co- 
dice , licct lub titulo divcrfo. Scntcntiam c- 
ius finguterem dc damnatinne Catechumeno- 
xum antc baptifmum riefunctorum diiudicat 
Mabillonius pfj. 44. Vid. Fabric. Uiblioth. 
Mcd. Tom. VI. pag. 20*. 

Codex mcmbranac. Ms. in 4. maioriSaec. 
XIV binis columois , cym initialibus colo- 
ratis.num. 73 s. dclijnatus . Conftat foliis 
fcriptis 103. (1) Huius conrrcvcrli.r f ric< rrponirur in Anmtib. 
Eccltf Odorici R.yn.ldi TimoXV *l annura mccc««ii. 
5J & in Aniwlib. Minorum Luc.r Wadmngi, 
i Iofepbi M.si.c F«.fee».b l~ IACOBI DE VORAGINH 
VITAE SANCTORVM . IAcobi Voraginis Virac Sanftorum, cum 
indicc in principio alia manu, & Prolo- 
go, utin Codicc VI. Plutci fupcrioris . Ad- 
lunt in finc Ftfiivitattt, qnat in ntflro Ca- 
/endario non batewur , quee infrafcnpia tttn- 
la foiitmeniur &c. Crauditur Codex hocmo. 
niio : Nota qutd pluret funi Legendtt , qutm 
in tainla contintaninr , & opitmt otdinatat tn 
hlro. 

Codcx membranac. Ms. in 4. mjioriSacc. 
XIV. binis colnmnis , cum titulis , & initia- 
libus coloratis , num. 733. deugnatus. Con- 
ftac foliis fcriptis »69. 

COLLECTIO QVAESTIONVM 
DE PAVPERTATE CHRISTI. 

COIlectioQuaeflionumde Paupertate Chrt- 
fti (■), quarum fummam licct iotricatif- 
R 1 limis 

rypis Bcrn.be MDCOxxni. M. pit>. 3<tf. frqq. qa.« 
ramcn <pc huius, & .Itcrius Ccsticis Mjdicei XXiX. 
Plutci XVII. cuius rcceniio h.bctui Tum. 1. ptg.jSfc 
feijq. mulrum locnplturi poflct. Cti. CnC BlBLIOTHECAE SANCTAE CrVCIS **4 fimis littcris ■ quum circa medium Codicis, 
pagiua lcilicct 117. defcripfcrit manu lua 
Irater Thcdildus dc Cali , hanc nos intc- 
pram rccenfionis loco adfcrre voluimus. lu 
igirur habeti 

iabu/a Je ctnientit ptr ordiutm iu Librt 
bee. 

Decretalit Dtmini hennii Papae XX 11. Quo- 
rumdam exigir . 

Item alta tiufltm t Ad conditorem Cano- 
num . 

Item alia: Quum inter nonnullos. 
Item atia mcompleta : Quia quorumdam 
riK-ntcs. 

Q.ia j!io, utntm prtfeffit ,i]ua cuilibrt rei re- 
muniiaiur , toin 1» proptto, quatn in contmunt , 
cetrrii paiibus fit perfedior . 

Qjiod cum ,1 m <,-.i Clitfli refpeflu rerum 
tempoialium , in quantum lleus , jlem fumma 
ptupetiai , exi/u./ens onm' domimum bumanum . 

Qjtaednm impaguationes Gullelmi Ocbam con- 
tra Conjiiiuttones 1'apae loanuis XXII. 

ilem Urcreta/it d Hi 1'apae loanms XXII. 
quae tucpit : loanncs &c. Quia vir rcpro- 
bus &c. Incomp/ete videiur . ■ 

Imi ioSano d3ae Decretefis prolixe , feu ap- 
pellaiio fa.l t prr dtclum Mtcbae/em cum /iiciit, 
ed. ta per I i uiiem t taniifum Rubrum de Ae- 
fcuto , quae tnc. Uc patrc impio queruniur 

riiii . 

QjtoJ domiuium rerum lemporalium e/l de 
iuie pofitivo, oon naiurae , ftc entm omma funt 
commtima. 

Vtrum Apoflolt babueriut domintum rerum 
ttmporattum tn commum . Cuiut fit baec quae- 
JliO tguote . 

Expofino rei-ontim Fratris Micbaetn edita a 
Frmritm CunffreJo CujloJe PeruUt , AlexanJtt 
de lialet , hanne dt Rupttla , Robeno de Ba- 
fiia, & RigalJo , quae tnc. Revcrcndo &c. 

Lineia Bi/nacemutae ad iunommaium Ma- 
gtfltumi ' 

Canncum pro ditetlo . Pu/cra conceriatio de 
rnitonu ad Religionem , tdtia a itaire loan- 
ne de Pecctauo. 

Tracliuus uiilit & pulcer loannis de Peccia- 
ua de (eifetlitut EvaugeJica iu XVI. Capnulis 
iijltutlui . 

QtaejJ.onrs quae fequumur fum Peiri toannis . 

Vit um fit mrliut eJiquid jetere ex voie , 
quam HJud idem fint vti» . 

Vnum vovere a/ieri bommi obedientiam &t. 

Vtrum appe/lare eb iuferiori &c. Imperfecla , 
& sncompleta . 

QuoJ irtum voiorum , Cajliiaiit , Pauperia- 
tis , & Obed-enriae fii perfecliui . 

Virum Papa pojfit in omui voto dtfpenfare. 

Vtrum Romano Ponttfid fit in fide & mort- 
bm eb omn.bui obedtendum . 

Item fint argumertto , au ptomiltere allet i obe- 
die-.iiam iu omnttus umveijaiiter , fit Evuuge- 
icae perfeQiumt . 

Expotitto Rrgulae frattum Minorum . 

Qttaertlur , an /iatus atujjimae pauperiatil fit 
fimpltctttr meltor omm ftaiu dtvtliarum. Ad oppofimm quaefiionit arguitmr . Quaeflit 

efl pulaa. 

Videiur , quod flatui babtut altquid in ctm- 

mum fit meUor . 

Quaertsur , au ufus pauper iucludatur iu cta- 

fiio.fiu voio paupenatit. 

Vtrum piofef.ribut paupertatit 
ufus prcun ae fit toialiier interd:3ut. 

Quaeruur , utt um ptaed.ch pauptret tcnean- 
tur vt/tjfimn vejj. tui tnJai . 

Vtram Eprfi opt , & Vt aelati , qui ad perfe- 
fliouem Evauge/icam fum ex vato adjhtfli , te~ 
ncouiur ad pauperem nfum. 

Vttumliceai profcf/nbai Evaugelicis ah.iuid 
reptttre per fe , vel per alium . 

Virum liceat ptojrforibus i.vaugtlicu debits 
toutia/ete qua.um./ut ex caujja . 

I trum eti Itceai annuatia couvivia , feu pie- 
tanttas tenprte , feu ptocutare . 

Vtrum l ir/tunas, vet Ca/luai , ahflrabent 
ab omm cencubtiu ,fii ftmp/tciter vtcltor mani- 

ttlDIIIO . 

Vtrum votum v''iandi [ufpeclum confortium , 
vel colia.jutum tncluJatur m voio Evangebto . 

Vtrum Rtltg ojui vovens ea , qnae uon obfunt 
ebjetvauttat Regulati , ttntatur vrnum tliuJ ad- 
im/lett. 

Vtrum fii convtuiens ad profeffionem Religio- 
nit , vel folemmi voit Cajjtieiu mutioi re- 
cipi . 

Vtrum vovrni ingredi ReJigionem , ft ducat 
uxorem, peccet fempcr moitaititr peienJo dc De antiqui bcflii veifutia couire fiatum E- 
vange/icae paupettaitt SerajJici vtri irancijci 
mulitformi . 

l irum petfeltio Evang Jicae pau^ertaiit p.i/ftt 
adialem moJam viveudt reJuci , qu-d Julfntem- 
ter v.vat de pvfljiouibut , & tonuadiaiur * 
Papa , vel Patribui . 

Comra iratrem Peiram loanurm a Natbo- 
ua Otdinii Minotum invebttur &c. Hic arci- 
culus vidctur cxpundus. 

Rejponfio pro/ixa I ratrtt 1'frmhii de Cefali 
tontra tos , qui uejanaas baerefei tmpo/ueiiiut 
iratri Peirt loannt , qtiat uulto IUtdt , ut drcuul , 
poffunt excufari , & multa Je ufu f aupere. 

Atliculi accepti de Rrguta, consta qua re- 
laxanones fium , quoi itaJ,Jetam Frstret ve- 

nerabilei jatr.efi n vita,& Papae 

Clementi Qttiuu Ju, er fi.uu OrJn.11 . & de ohftr- 
vatioue Regulae , requijiii ab eodem per mra- 
rnenium & obejetiiiam faluiarem , ui fuper iit 
fuam fententiam pbmui expl.careni . 

Liitera Bonaventuiae m fja M «<//» 'i , & Cu- 
flodibtti Otdtmi ia priunpie accepti Osjicit , JtJ 
incom; /eia . 

Rrfponfto Pelri ttamtil in Capilu/o g^nerali , 
quantto Juit rt/wfiiui qutd de uju fauptrt jetf 
tirtt . 

Dt tbilu didt irattii Prtri harnit , & 
qmd ,rrcrplis fuciamenlts ,dtxit , quend* j£ u.<t 
rtcepit fcientiam fuam , & qutd Jkujerit J? ufm 
paiiprre . 

Atitculi at/jiacli Je fitptit futt ab eemitlt, 
& impug iaiortiui. itttn Digitized by Google i<5y Plvt. XXX!. Sin. Coo. 111. V. VI. VII. 

hem Tra3atut eiut de ufu paupere ht fint 
muimt CmpttuJi. 

Qtuefiit pulcrt.feu Traclttus tiufdem Petri 
dt wtm *Aw & ctntemplattvm. 

A limadveitendum inrcrim efl , bibliopegi 
incuhita male corripailum fuufo Volumcn 
iiiurf , ut vigintitria foiia inirum 
num iuxta adlaturo elenchum 266 LEONIS FRANCTSCl DS PRATO 
SERMONES Dli SANCTO 
FRANUSCO. n Qoacilio 1. pag. i. T E.-mis Fnncifci dc Prato Le- 
contmcmia, 1 4 tjum Dv-lJiis W dc fatcTa tn iulius cakem fuerint feicch , ac proptcr- illuminaNonc <k clarificatio-e Beui Franei- 

- r. ! _'« ' i_ ; __ r- v. ■ • _. __. :i __ t_ _j ca in fumno mirgine patii.ne ita. lesji de 
more rn.imjmcrirurn i.lud : J,te l.ibrr fmt ad 
mfim Iratni TbtJa/Ji de Cafa , yuem vivent 
t//ie,n*vtt Aimtno litttum Alttwrum de i/t- 
teiifa aunt Dmttm MCCCCVl. 

Codctf mcmbrauac. Ms. in 4. maiori Saec. 
XIV. binis columnis, compcndilriis litteris, 
& W-tu < : ilficillimis exaratus, & num. 7J4. 
deliguatus. Contlat foiiis fcriptis 13». S.BONAVT-NTVRAE VITA & FRANCISCI, 
ET ANON. VITA S CLARAE . jCM fci . & dc eius S.igmicibus facris ad Frarrcs 
Minorcs dc Florcntia Scrmo primus. Inc. 
Givitv/am , & le/a/erMftn mmgiutti tefu Cbri- 
/li Ciucifixi im Li-uio I tancft a.lljc iffi vt- 
y uie & malti viJtrunt . L);f. & tnnna eiut 
irt vtvat , ubt Cfa/lui e/l ad dtxteram Dei ft- 
Jrus per tn/inta /tecula /aeculortim . Amen . 
Tum fubiumitur : Ex/ltctt Seimt prinut 
Leottti &c. dte XV. Decemlris AU.CCCl.ll. 

II. pag. 10. Eiufdcm Sermo f.cundusde 
miro ordine vocationis Francifci , _t dc eius 
virrutibus & fanclirate . Inc. tattt quJem Je 
illmmtuaitoiit & clanficatione Frtncifit , & Je 
etui St.gmttibus fmtttt , Dfl iuvante, abunaan- 
tius dtximui ,/ute treJidtmus. Def. & clare- pag. 1. TTIf» Sandti Francifci auftore , fcent u/./ue aJ confummtt onem ftrcuii . 

V licet nomen non adjjarcat, S. 111. p. 4«. *. Eiufdem Sermo III. de appro- Bonaventura, cum PrologO, & Capitum ta- batione geiiorum Francifci, tam a F.pa Re bula. Prologus inc. Apj aiuit grati* Q6 '■ D.-f. 
h/erius aJuntutts . Vita inc. Vtr erat in ctvi- 
lute Aj/s/tt lianafcui ntmint , cuiui memortt 
m keur.htiione e/t , prt eo tfutj Deus ipfum in 
tntdiSiumttm dulcediws iemgne piaevrntens , 
C> de f raefrnltl vitue pertcutts clemtntrr eri- 
fun, e? cacltfiii grattae doms af/htenter tm iiulain conrirmante, quam a Cbnflo Pranci- 
fcum Stigmiiibus vulncrante , &de cius trin- 
Ctu gloriofo ad Fratres.Minorcs.Inc. l'o/l./uii»t 
itujue FrttUtifcBJ iam quuH opnt /tmm CtttfuUt- 
mafrt . Def fu/cipne tftur itf Strmonet , di- 
kll fitiu fi aires , </_«»;.« las glor tfi l ranci/ci 
lauJes tn tenore Bouaventurae umStrii cert/fi- flev t &c. Adiiciuntur in (ine , eiufdcm S. mt & teati , recTe fubcectm . Det granas , & 
Frmcifci Miracula. necnon Privilcgia, feu Bratae Almrimg, & t>mnti>us fa»clis eui. 
Litterae dc Stigmatibus , & de Canoni/atio- ln ultimi pagina lc«itur : lltc f.der eji 

tforetf nc a Romanis Pontilicibus editae, ac tan- 
dem OJicium in eius fcil > recitandum . E.xilac 
intcr Opcra s, Bonaventurae edicionis Vcne- 
tae A. MDCCUf/, per loan. Bapt. Albrizium 
4 Tom. V. a pa_. 478. ufque ad pag. 548. 

II. pag. 67. Vira Sanctae Clarae, feu I.c- 
ftiones in eius fcfto recitandac (0. Inc. Ve- 
merait/is Cbr /lt fpoufae , Deocjut Jtcatae Vtrgi* 
mit Clarae uatalittum dttm. Dcf tmt ettam tu- 
trrvrattvis pnt/HHi po/l te tiabai aJ gauJtum 
& gloriam fempiteruam , auo not perJucat rex 
mo/ier & dnt Cbri/lmt Je/its Cruci/ixui , tmi 
cum Patre & Sptrttu Sanllo e/i omnii bontr 
& thr m &c. 

Codc. mcmbranac. Ms. in 4. Saec. XIV. 
bir,is columnis, cum initiaiibus coloratis, & 
titulis rubricnis, necnon cum icone Bcati 
Fr2rtcilci, & Clarac in litteris initialibus , 
num. ;j5. defigiutus . Conlhc foliis fcri- 
pti» 74. Om\ 
M (i) EltnAn funr ti Vit» S. C1«r«*, «dftrrt Anony. 

m<. cr., v.. . <|uam adfcrunt ButUmiiA.cTi.fli.il. Auju- 
Iti p»._ 7 5+ . 

(1 1 N M it oo htbci >pu 
Scnpipr». Conventui tratium Sanclue Ctuctt de 
tit , douatut 1J/11 m Dommo I.eone de frato au- 
Hore L tri anno UCCCCLIU. J e fecan la Ma:i 
in vtgilta Sm.flae Cructs in ItuJtm SanBi tian- 
ctftt . \a fummo vero primac paeinae margi- 
ne minutis <Se detritis litteris adfcriptum cll : 
IhcQt us Jte III. Nmvmkit MCCCCl.lt. friu 
tuceptmn orJtnavi tm vigtltm Alfumptiouit Vir- 
gintt Manmt ■ 

Cod.'x membriottc. Ms in 4. Saec. XV, 
pitidilTimus , cum inititlibus auratis & cnl<a- 
ratis , titulis rubricuis ■ & icor.c IkatiFian- 
cifci cumdiademate radiato in cauite, nurn. 
7><5. deu^natus. Conibt foliis fcriptis 51. LEQNARDI PISTORIENSIS TRACTATVS 
VARII MORALES. L pag. 1. *-pRja.nus dedecem Praeceptis 
JL Qecalogi fccundum Iratrcm 
Leonardum Piflorienfem de Ordinc Fratrum 
Pracdicatorum (J), cum brcvi Prologo, qui 

inc. 

f l) Pnrlff Tf»<t«fUf D/ Atithmrtif, Jt PrtrTict 

(itametriar , & ,tt (.'«-;/>»»» tmmat, fitmnJmm n*1a- 
rti ttcitftat, dicitur lciipfiiTe Sumiuuw TA thgil . 
wmii ducbu» diAitift.m. Vid. hc. Quciif T.m. L ttl. Digitized by Go( 267 3I9LIOTHECAE SaNCTAE CrVC» 

inc- Ot Prarcrptii Dtcahgi ttaQaturi. Dci'. 0- 
tlavo d: txct/hntia ipfotum. Caput primum 
iie djt > (f.on; Prartrpterum inc. Prmtctptm Dt 
caLgt tt 'fimguutitur Jivtrfimodt a Jtvtrfii . Ca- 
f.uC uk imum Di Jramo Vraecrpto def. ntor- 
tutti rfi Jivtt & /rfti/tus efi i» inftruo . Ex- 
flictt Tietlatui dt dtctm Pratcepttt Drcalegi 
fecunJum fratrrm J.ronarJum Ptfioritnfm Je 
Qidiue Irattum PraeJiceiorum. 

II. jjjg. «05. b. Kiufdem Tractatus fuper 
expotitionc Orationis Dominicae induaspar- 
tcs diviius. praevia Capicum cabula . Inc. 
:,:c rrgo erekitit . Oef. ut per aJimfletiourm 
pciitcrum ftnrniatriui ad rtgna cat/orum . Ex- 
jiiat Jraclatui fiatiit f.tonatdt Pifiorittifit 
faper txfefilieae Orationii Dominicae. 

II!. pag 141. //. Eiufdcm Trafhcus dc 
Prasfcicnri. & 1'racdciiinationc Dci , cum 
Prologo , & Opcris divi.lone . Proloius inc. 
lnfianti^ime 1 "g^fiii nte . Ocf. /unt eutem bare , 
quae tti bsc Qyttfin/o brtv:ter ftij/rtttgmitur . 
Ca;;ut I. QutJ fit Prar/cicutie & PtarJtfif 
uatio Drt , & tn quo a /e tuvictw difjenmt , 
inc. Sctn.iam e/i ignur , quoj ifia qttatuor yui. viJti.ett Scienna , Praefttentia , ProvtJcntia , 
& Praejrfi.natie Jivt> fimoje , fivt diveifit re- 
fieUibea de Lro dicmttesr . Car.ur uicimum: 
Ouert Deus frcit bominrm , qurm /ciebat tjfc 
dmmnaujum , dcl'. tfi Rex Rrgum,& Domiuui 
J^mmanttum , cuius peirf/ai non aufeietur , & 
regr.ttm uon corrumprtur in fiiecula /atculo- 
ram. Arren. Explictt Treftatus Tratrii Lta- 
uarJt dt PiatJtfiinatiene , & Prcrfiiemie Dei . 
Tandcm tabula rcrum nocabilium Cocius O- 
pens Codicem claudit. 

In ccgumcnto h . ■c monumcntum lcqitur : 
Jflt Ltttr rfi ad ufum frairii Jacobi Srr Puc- 
ci de Convtr.su flartni.no. Deui igitur /cnptr 
eelUttdtiut tttra otiin-eu, /anQ.t fuii . Amtn. 
Praercrea pr.i Codicis cutlodia in primis duo- 
bus foiiis cxilar fragmentum quoddam cum 
l»oc tittilo : mcipiunt Conflttutionts ptimi Or- 2*8 

bitur : Explicit Liber dt Regimine Principum 
tduui a fratre Aegidio Romane , Ordiuii fra- 
ti am Eremitarum SanSi Augufiim. 

II. pag. (44. Anonymi Opufculum ane- 
pigraphum in fcx Pirticulas divjfum , uc 
ex brcvi 1'rologo adpnrcc , quem inccjrum 
adfcrimus . Ica igitur habrc : Vt /ect/tui ec- 
curratis ea quee in /r.jatnti Opu/culo , i» /ex 
Particulat iffim cenfut dtvtdendum . I» primm 
fmtamtew ea , qttac pertinent ad Prmcipei , & 
piat.Ut.-i , 111 /ecuvda ea, quae pttitutM gcuc- 
ra/tter «d cltrhos , in ttrtia ea , i/uae ptrttntnt 
/pecittltier ad Religto/oi , in ,/ueita ea , quae 
pniiKeiit et/ mu/ierrt , in </uinta ee , quat /e 
extcndvnt od omnri , tn frxta vero ponuntur 
t/unrdem b-fionae d f/ufiottt , t/uat non filum 
atttnriit ad itrd ficattoisem l.'gtnitum , /tdttiem 
aJ bwefiatem temporn occupanJt . Heic camea 
quicque cintum 1'arcicuiae habcnrur , prae- 
vi s U!iicui'.]'jc Capitum clcnchis. 1'rimai: l'ar. 
ciculac Capuc I. De ptterti non promoveitJit , 
inc. {friat* igititr, ,ftita tugum pi aclat-.omt tfi 
irmiffiwitm &e. Caput uitimum Kmiculae 
tjuintac Dt ftafrsgih mortuorun , dcf. rur/ut 
ttdcm appairui indicsvn /t fratrum /ibtratunt 
ermiimibtti . Dto gratias, 

III. pag. 171. An mymi TraQuus Mora- 
lis da Qculo in Qipica XV. diviius, uc cx 
Prologo cruitur, qui \af. Si J'1-gtuttr vo/w 
kiui tn /rgt Domim mej.tttri . O.l. t/.nniumjf 
ctrrtum dc eeuie fcptempltci . Ca put I. Dt »*- 
w;r»4» partium eciil.tm ctmpotstntiwn . inc. Sctea- 
dtim igttur , aued ficat paiet eltci ex fiteiitia 
Cunj entini, m l.ibro /utm facit Jt Oculo. Ca- 
put ulci num Dt ecu/o /ep:emp/tci dc(. co/le- 
cji in prrpttuum, & iilit eiigmiiur ; aJ tltvd 
irgnutn koi fet Jucat , i/utfiuc Jin; vtvtt i/frc- 
guat . Aitttn. 

IV. no. *. Praedicabilia in quacd3m 
Evanqeliorum laca &c. 

V. pag. 114. Libcilus prorlus a-epigra- 
phus. qui camen, uc ex ioitio 1'rologi crui- dmii llumi/iatorum prr grnere/e Capitulum ap- rur , ioieribi pocert Erudnio Regum u: Prm- 
1 i^... r.„..i: vi v > 11 1 j:..:,:_ r»... .:. :__ 111. frobatat, m>nu ficculi XIV. 

Codcx mcmbranac. Ms. in 4. Sacc XV. 
ineuntis, binis columnis.cum ciculis rubri* 
catis, & inicial.bus coloracis , num. 758. dc- 
lig jjtus .■ Conlhc foliis fcripcts 151. AEGIOIVS DH: REGIMINE 
PIUNLIPVM. I. pag. 1. T^Ratris Acjidi 
3. Principum L 111 de Rcgimine 
Libri III. uc in 
Ccdice VII. Pluc LXXVIII. Catalo.'.i Tom. 
III. psp. 16 1. Hcic Mmcn cb miiril.itioncm 
Codicis in priucipio dciidcratur Epillola Nun 
Cupatoria, & ntigni pars Lihri I. incipit 
e:nm a vcrb:s: Psfi fuam drtn tnmevi" ui de 
rirtmtitm rt/pititmthu rrienoia btrna &c. quae 
fu.it prima Capitis XXXVIl.In caxeadkii- (0 Forte pR nillltlmuf C»rnrtcn<ii OiA Pr«cdic. 
LuJjhci IX G-.u.ium K.jjit Ci^c.ljniu , cti «■ cipum. PrQlogUS ac divi/io Opiiii inc. ifie 
Idbtilsu , t/ut J.titur EiuJttio Regitw &• Ptia- 
tifttut , fandeiar fuptr t/ttatuor , t/aac fuut ne m 
ctjfai ia Princtj tbus . Dcf. piincept erjtui Jomi- 
natiettum . Prologum fequitur E.jilloia , quae 
intcribicur , & inc. CltmtmifiSme Domtne fuo 
L. Dri etaiia tilttfiri^me Regi l rancorum fra- 
ter G. (') Jeiorum dr regsio momrtunnre tni' 
grert felicitrr ed eeniuuiii. Granet age gre- 
tterum omtirum gretutto lerguan . Oef. vrfiree 
temmmtuce Mmiefimi» Liber inc. Regtbut igi- 
tttr es.tue Piiuupibui quatuor mibi viJentur 
ntcc/faita eJ (alutem . portc cil imperfcclus 
in finej dciii.it CDim in vcrbis : mpibui ecu- 
/em . demct feritai , ficm erme naiuraha cer- 

trf onJtnt , /o/us autem . .' 

OiHcx nicml.ranac. Ms. in 4. min. Sacc. 
XiV. biaii culumnis, varia manu, fed pcr- 
litterU cxararus, cun» titulis & ioitia- 
libtts coloracis, num. 730. notacus. Cotuiat 
filiii lcnptis 216. RA- 

nn Ktcuxx. /Ac xiv. Anpn.i: nuirienti piacfcni »d- 
fu.t , _e oao »idu Quetif Tcm. I. pag. Jigiiizea oy Google RABANVS Di- LAVDIBVS S. CRVCIS. 
ET ANON. EXPOS. LVANG. I. pag. I. ~n Abani Mauride hudibus Sin- 
Xv ctac Crucis Libri 11. ln prire 
cipio figura quaedam flans Cruccm gellans 
dexrn , ac finillra clyjjcum , occurric verli- 
bus XLVIII. maiori licccra adfcriptis , qui 
totam inipleat paginam , quiquc incipiunt: 
Rex Rtgum , Dominut munJi Jtttout gtt- 
ternam . 

Def. 

Stant armata fiJt viilirtm manjlrat m- 
bi.jut . 

Tumdeclnratio pracdiftorum verfuum, quac 
inc O Cbtifie Sahator , Rex Rtgum. DeC 

Illaefum fentper taj/rm immua fmfmt . 
Deindc Prologus , cuius initium : Ikrutur 
noi lex divina. Finis : fibi magit mceat , ijuam 
tniki . Succedunt alii verfus XXXVI. quibus 
hic praeligitur titulus : Et dutu Sauflte Cim- 
eis r/oriam per meam humilitatem audire nan 
fujltnet , Cructfixi Regis ojf.n/am tucurtent , 
ReJempiionit gratiam , quae ta Cruce eji non 
tmfequatur (0. lnc. 

Mufa ata j/udio gauJeni nttut dieert Atf- Plvt. XXXI. Snf, Cod. IX. 270 

femorali . & dbdeTnte irs capiceddiiieata eft 
alus XLVll. ndlcriptis vcrlibus, qui inc. Dif. 

Sint fun fafla, pie bie, cuuflaqtte bie 
ra\iat . 

Subfcribitur rubrica : Magnentiui Rabanus 
Maurut boe Opmt fetit. Poft Capirum tabu- 
lam, Crucifixi cfligicscum quatuor clavibus, D.f. Ajl fobolct IJammi , & Domtntis dnmtnnn- 
tium ub.que btc . Qui e/I fator aeternus Cbriflut beneJtHtu 
in aevum. 

Tandem Liber I. inc. Ecce imag» Salvatorit. 
Sjcuiidus def. ibt.jtte tibi laut pnprtua per 
cuutHm jonahii Jatcuia . Amen . ExpUtit RaLa- 
rtus de Cruce. Co tcordant omnia cum cdi- 
tione, quam citavimus in Codice (. huius 
Plutci , ubi habcncur in Tom. I. a pag. 178. 
ufque ad pag 34H. 

11. pag. 41. Anonymi Expoficio quaedam 
Evanpclica , alia rcccmiuri manu, in fincmu- 
cila. Inc. In nomine Dumini . Air.en . Dscelat 
Jefut aj eot : luJaei erant ex magna patte ini- 
tn ci , ftd tf.am amtci ex quaJam pattt iam 
jti.lt & Juturi &c. Tandem in fcx pollremis 
fuliis chartaccis . alia itcm manu adfcribun- 
cur Canoncs Evangcliorum , iuxta Ilierony- 
mum . ln primo aucem folio occurrunt 
alphabcrum Graccum, ac deimle ratio nu- 
merandi per Graccas lirrcras.ab uniratc uf- 
qtic ad i>i:ccc. L"jnique in alio folio , quod 
iubfcquicur, norarur : Ijlum Ubsum tmit ttm~ 
ter GuicciarJ.nms dt Saniio Gemmiano , & e/l 
fibi Jeputatus aj ufum in vAafua, & pt/i mor- 
ttm Jebtt red.re ad Cnnvensum fhr. &t. 

Codex membranae. Ms. in 4. maiori Sacc. 
XIIL & XIV. binis columnis , cum titulis, 
Si initialibus rubiicatis , ac figuris variis, 
quae Cruccm repracfentant exornatus , num. 
740. notatus . Co.ilUc foliis fcriptis 5 i. PLVTEVS XXXII. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VI. 

C 0 D E X II. FR. IOANNIS WALLENSIS OPERA VARIA. I. pig. "S Vmma Collctlionum 1 livc 
Communiloquium a Fratre nircntia, pracvio Prolo^o, qtii ir.c. Omniam 
provtda fo/ltrtim rjl iugtttr wtediiari nrtejfarim 
ad falutetn. Dcf. dc Voenitenttti; ftt Jtjcretit- 
mm reguhtione , five modfictuwt . OpUS inc. 
Inprimis veto nosanJum , qtud Foewtcwia de- 
/iribitur &e. D;f. ijft rnemaidc , c »t nuaiio Ioanne Wallenli de Ordine 
Fratrum Minorum compofitum . Prologus , 
& Summarium Operis inc. Quum Co/ltHtonit 
huimt, quat pottji diti Summa Colleaionmm . 

Def. JeprebenJrre proeefum & or Jintm. Com- oeteimtatii ; Cf haec ad praefent jujfc.ant de 
muniloquium inc. Qaum doBor . feu praedtca- prtedtttu. 

III. pag. 119. Eiufdem Brcviloquium de 
Vita & Moribus Philofophorum , praevio 
brevi Prologo , cuius initium : Oitum euim 
dcbeamui apet imttart . Finis : iJto prttrto Jt 
Vhtlafopbia in gtnerali . Tum fcuuitur Surn* 
gt//ri in fatrm parinrn dt WtUin dt OrJtnt l i tt- marium . Opus inc QjUM tx vita boxtfla C; .;- 
trum Mmorum . ' t./ um , & tx optnbui wrtltifil torum mtnto 

II. pag. 96. Eiufdem Tra^atus de Poe- rtJargtti itkmt imfttftSi» Fiielitm mimtftr- 

J<- 

(1) Ihce verbi in»>r tiruii ippofiti in Codict. in edit. funt poftrem» Prolo t i pneccoentii. ftr Lvang li us fapitnt<bui & mfipientibui Jt- 
bitor fit . D :f- fit infpicitnt prottffum buiui 
ColleBionit , Jtibfliora , & do&iorm , & uti/io- 
ra , Sa/vatoi is gretit t/lummantt ,jlu Je.it adin- 
ver.irt . f xp/ictt Co/US o l-ratrit lotnnit Ma- *7,« Cri. 
<IU. ft$* vivrutium . Dcf. qui filut UJuminat 
baminem venientem in bunc mundum &c. Ex- 
piicii BieviJtnfuium de Vna , & Mortbut Pbi. 
tofopborum Centilium Magiflri loawui Wallcn- 
fis , Onlinit Mmorum . 

' iV. pag. Eiufdem Brcviloquium de 
Sapicnria & Sciencia Sanftorum Doclorumcx 
Philofophorum Chriflianorum . Inc. 2«*"» 
vani fint omuei bomines ,iu qtiibai nonefl fcten- 
tia Dei. D.'f. divisa vero appetenda &acqui- 
renii , quia amicoi Det & piopbetai confittuit 
fapirntia, & baec ad pra-feni de in fusficiaut. 
ii efl Io. Guallcnfis, live VallcisOrd. Minor. 
Tarilicnfis D>x;tor , rjui A. mcclxxvc. maxi- 
mi crat in exiflimarione .de cuius Operibus, 
tam cjtic:$ , quam incditis vidc Oudinum 
Tom. III. pi«. 4V,. feqq. 

Qxfcx membran. Ms. in 4. maior. Saec 
XIV. intuntis , binis columnis . cum titulis ru 
bricatis.ix inithlibus coloratis , nurr. 744. 
delignatus. Conlht foliis fcriptis 155. 

ALIVD EXEMPLAR OPF.RVM 
• IOANNIS WALLENSIS. I. pag. t. T^Ritris loannis WallcnfisSum- 
JT ma Collcctionum , ut in Co- 
dcc luperiorc f. I. 

II. pig. i 34. Eiufdcm Compendiloquium 
de Vica & Moribus UlullriumPhilofophorum , 
ut ibid. §. 111. 

III. pag. 18;. b. Eiufdcm Brcviloquium 
de Sapieocia & Scientia Smctorum Do&o- 
rum, & Philofophorum Chriftianorum, «t 
ibid. §. IV. 

IV. pag. 10$. Eiufdjm Mapiflri Ioannis 
eje' Vallibus Sacrae Theolojtiae D >ftoris in- 
fig iis, ac Ordi-»is Minorum Profeflbris hu- 
milis & devoti de Vica Religiofa Librill.cum 
Probgo . & Summafio. Prologus inc. Sum- 
autd nojli orjinem cacli , o* ranonem eiut po- 
nit in terra ? Job 38. Dcf. & capitula iiflin 
guuntur fccundut? i(ifltu3 onem borarum , tem- 
ftrit, & occupationum; Liber I. inc. Circa 
frtiuum uotandum , quoi confiJeratio provida 
^ualttatis lemporis debet movere virum religio- 
fum , ue fuo tempore abutatut . Liber II. dcf. 
ut qwid ( ohJui pioprium deprimit , tui meriii 
mcuus Jevet ; & in boc finit ifliut CoIle3ionis. 
ExpJicit . 

' V. pag, 141. Eiufdcm Libellus fine ti- 
tulo , fcd eft de quatuor Virtutibus Cir. 
dinalibus ad inftruitionem Regum & Prin- 
cipum. Poft brevilTimum Prologum, cuius 
initium eft : Quoniam mifericordia & veriias 
cufloJiuut Regem &c. inc. Remota enim iufli- 
tia auid funt regna nifi tnagua Jatrocinia &c. 
Def. ego via , quo vii ire ; ego veriiat , ubi vis 
pcrmanere ; ego viia . Amen . 

VI. pag. 157- Eiufdem Traftatus de de- 
ccm Praeceptis, vel Legiloquium . Inc Scri- 
bam tU multiplicet. leget meai . Ofet VJJI. 
Oaiutpsuni creator omnium , ac ommfapieui gu- BlJiLIOTHECAB SAMCTAE CRVC19 2J]1 

bernator. Dif. ipfe auBor praediUarm 
diffundat Jtgem cbantatit , ut per ipfam ad 
eum perveuiamut , & ipfo fruamur , & ftiic- 
mur iu aeteruum. 

Codex mcmbransc. Ms. in 8. Saec. XIV. 
incuntis, binis columnis, cum titulis ruhri- 
catis, & initialibus coloratis , cuius ultimk 
pagina acvi diuturnita.te detrita cft , num. 74J. 
antiquitus defignatus . Conilac foliis fcri- 
ptis 274- IACOBI VORAGINIS SERMONVM DE 
FESTIS PARS PRIMA. 1Acob,i Voraginis Sermones Fcftivi cum ta- 
bula ipforum in principio , manu F.ra- 
tris Thcdildi de Caf». S:rmo 1. de Sanfto 
Andrea Apoflolo inc. VefJigia eius fe.fuutut 
efl pei meut, viam eius cujiodivi , & uou de- 
dinavi ex ea. lob XX III. Sunt qui fequuntur 
Diminum per fidem . Vltimus pro SanQo II- 
cobo Apoftolo dc£ ai (undum calicit fapotii 
bibifli , & potafii uf.fue ad faeces . Tum eli- 
citur fcriptoris nomcn ita , Stmen fcripfit . 

Codex membranac. Ms. in foL min. Saec. 
XIV. binis columnis.cum tirulis , &initiali. 
bus rubricatis. & varia manu confcriptus. 
num. 747. dcfi^natus. Conftit fbliis fcr>- 
ptis 335- IACOBI VORAGINiS SERMONVM DE 
FESTIS PARS ALTERA. FRatris Iacobi de Voragine, provinciae 
lanuae, Ordinis Pracdicatorum.Sermo- 
nes de Feftis , a Fcfto Bcati Petri ad' Vincu 
la ufque ad Advcntum. Scrmo primus inc 
Dirupifti vincula mea , titi fitcrificabo bojliam 
Jaitdti &c Saacla mater Ecclefia lepraefemat 
bodie quadtuplex bemficium . Vlcimus & quin- 
tus Sermo in Fcfto Sanftae Cachirinae def. 
a neglgentio & terpore . quia circa eulium Dei 
fervens & follicita femper fuit. 

Codex membranac Ms. in fol. min. Sacc. 
XIV. binis columnis , manu Fratris T hcda|- 
di varii» in Jcos fuppletus, qui eciam pro- 
pria manu indiccm in principio praemilit , 
cum titulis rubricatis , & initialibus colora- 
tis , num. 748. defignatus . Confiat foliis fcyj- 
ptis 15 * MARTINI POLONI SVMMA 
IVRIS CANONICI. MArtiniana Decreti , & Dccrctalium a 
Fratre Martino Ordinis Praedicato- 
rum.Domini Papae Poenitentiario & Capel- 
lano.pcr alphabetUm compilan , cum Pro- 
logo.qui inc. Inter alta ,quac ai fideJtum Cbri- C+4. C*d. 

vt. Digitized by Google tw. 
vu. •273 Plvt. XXXII. 

fli doBriuam fcripta funt &c. Huius Operis 
aliud Excmplar occurrit in Codice VIII. 
1'lurei III. lin. fupra pag. j8. cum quocon- 
cordac . Haec fumma lurls Canonici, quac 
Martiniana dicitur , St Marfanta Decrtti, 
five Concordantiae , & Tabula Deereterum , & 
Decretalium alpbabettca , poft primam cditio- 
ncm Argentoratenfc-in A. mcccclxxxvi. fae- 
pius recufa eft. ac Pariliis uni cum Dccre- 
to, & DccretalilMJS. 

Codex membranac. Ms. io 4. maiori Saec. 
XIV. binis columni* , cu/n initialibus colo- 
ratis. Conflat foliis fcriptis 135. 

IACOBI DE VORAGINE SERMONES 
DOMINICALES. 

FRarris Iacobi de V ^rajinc Sermones Do- 
minicalcs . Primus in' Dominica primi Sin. Cod. VI. VII. 274 de Advcntu Domini inc. Pnieparare in ae- 
curfum De, tui Ifrael. Amot IV. Qjtaado Rex . 
vel tHftjtt Pnncept maxtmae dignitant ad ci- 
vitatem ali./uam e(l venturui. Scrmo ultimus , 
& fccundus in Dominica XXIV. poft Pent. 
dcf. quod nWlut deinceps recordatttt bominit il- 
liiti pauperu . 

Codex membranac. Ms. in fol. maiori Saec 
XIV. ineuntis , binis columnis , grandiori lit- 
tera exantus, & cum initialibus quibufdam 
pi&is. & duplici icone , forte aucloris in 
principio, num. 740. defigoatus. Conftac fc- 
liis fcnptis 414. PLVTEVS XXXIH. SIN. CONTINENS LAT. CODD. MSS. VII. 
C Q D p X I. FRIDERICI VICECOMITIS ARCHIEPISCOPI PISANI SER.MONES . SErmones , quos Dominus Fridericus Pi- 
fanus Archiepifcopus habuit diverfis 
temporibus , quorum feries fequensefl : 

I. pag. i.Poft fuam promotionem in Qua- 
dragelima ad Clerum in Synodo , cum pri- 
mo pro themate (fic) annj primo fuae con- 
fccrationis . Inc. Ambulans in via immaiulata 
hic mibi mimflrabat . Pf. c Quia vtrbum bre- 
viatum fecit Dominut fuper terram Ko. IX. »01 
rum ipfiut adiutorio iniendimus proponere ver- 
hum Dei breviter &c. Deinceps brcvicatisgra- 
tia , initio & fine Sermonum omiflb, titu- 
los tantum lingulorum uti iacent in Codicc 
recenfebimus. 

II. pag. 3. b. Hunc Sermoncm fecit in 
Pentccollen in Synodo anno 111. fuae con- 
lecrationis, & duravic Synodus per tres dies. 
Notanda quae in eo tradit de concubinariis 
Sacerdoribus pag. y. b. 

III. pag. <$. Brevis Sermo recapitularionis 
in tertia die Synodi. quando liccntiavit Sy 
nodum . 

IV. pag. ead. Sermo , quem fecit Eipra- 
ilLtus Dominus Archiepifcopus in Conciiio 
Provinciali , confecrationis fuae anno IV. (>) 

V. pag. 8. Brevis Sermo recapitulatior.is , 
quem fccir idem Dominus , quando licentia- 
vit Synodum. 

VI. pag. ead. Donroica IV. in Adventu . 
Hunc Scrmoncm fccic pracdicrns D mitius 
in Capella Domini Papae Innoccotii IV. a- 

Cat. Lat. Codd. Tajm. IV. 

(1) HmkMu l*jit ///. M 

(3) Legit Rtftm. pud Lugdunum , dum eflec Capellanu* eiuf- 
dem. 

VII. pag. 10. Sermo, quem praediclus 
Dominus cectt in frucrnirate Capellanorum 
apud Sioclum Sixtum MilTaabco ibi canuta. 

VIII. pag. 11. EiuTdcm ad Clcrum , 
vel Populum, vcl in Nitale Domioi, Irve 
in Adventu, feu pro dcfuncto Clcrico. Vi- 
dcnthim quid pracfcribat de modo cantandi 
in Ecclefia frangendo voces pag. 12. irem- 
que pag. 13, allcgantur in margine Fritcr 
Hugo iq Summa fuper Seotenciis, & Magi- 
fter Guiliclmus Antifiodorenfis in Summa. 

IX. pag. 13. *. Sermo in Convcrfione Bea- 
ri Paulli ad Fratrcs Minorcs , vel Praedica- 
rores, feu alios Religiofos . Loquirur pag. 
14. b. dc ordinatione Plaoetarum. & Plaro- 
ncm cicat . 

X. pag. 16. Sic refpondit praediirus Do- 
minus Mauiftro Theologiae Fratti Praedica- 
tori , volenti regere (0 illo anno apud Pi- 
fas , fermocioanti in curia fua coram eo , 
Sc roto Clero Pifano. 

XI. pag. ead. b. Sermo , quem idem Domi- 
nus fccir in morte Archipresbyreri MaiTani; 
potcft etiam clTe ad Clerum , & ad Confcf- 
fores , quibufdam omiftis, vel mutatis . Pag. 
17. *. Hugonem citat fupcr Scnccntias. 

XII. pag. 19. Scrmo in Dominica X. poft 
Pent. item ad Clerum, item in vilitarione , 
item ia confccracionc Ecclcliac . Allcgatur in 
S J75 BlBLIOTHECAE ! 

margine Innocentius III. in Sermonibus fuis 
de Dcdicatione Ecclefiae, quorom unus inc. 
htrtibt tn domum mam &c. & alius : Egref 
fiu kfut &c. 

XIII pag. to. Sermo eiufdem Domini, 
quem fccir CapelJaois fraternicatis Civitatis 
apudSanctum Pctrumad Vincula , coafe- 
cracionis fuae anno VIII. 

XIV. pag. i». Sermo, quando idem Do- 
nrinus monuic ^preftacem & ConGIium Maius 
Pifanum ex parte pominfPapae Ckroentis. 
m mitterent Syndicos ad Regem Carolum 
propace Thufciac iuranda apud Podium Bo- 
nitii A. D. mcclxviii. In hoc Scrmonc no- 
tanda funt ifla , quae occurrunc pag. 23. 
Et quit fttftr btc pttt temftrii & in toitTbu- 
fcia 'reftrmtnda n» potuerum Summi Pontifi- 
ctt ntfiri ttmporh tliquid pbtintrt , ' fuot colla- 
lertltt &' ftmiliaret , utfote Ctrdintlti, Noit- 
riot , tique Captlltnot p/arics dtftintndo ,' tan- 
dcm Sanliiffimut Ptpa uo/ltr Clemens IV. profe- 
quutor iujtiiiae , & zeltftr facit , mifit Domi- 
num Caroium itlufiri/fimum Megem Sicitiat , 
qui Vittrbium vtntrtt , cum ' mtgnt milr 
iit armaiorum , ipfuta Dominum Papam& Cu- 
riam vifr.are ', paciarium ', feu pacificatortm rn 
Tbufeitm , ut quot Dei timor & Ecclefiafiica 
dtfciplina a mtlo guerrtrum non rtvociotnnt', 
td pactm cogtrei gladiut temporatii ; nam iu- 
xia /anflorum confilium ftrro ibfciudendt funt 
vuJaci a , qutt fomtntorum non ftniiuni mets- 
cinam V. Di. LXXXIl. Plmimts . & ul et- 
iam fftriiuaiit gltdiut mma ctadiuvtt iufti- 
tiae temforalis, Mtgiflrum E/itm Ctnouicum 
Seluocetiftm fuum Ctptllanum & Nunuum fu- 
ferctrtit formit fabftqtuvier idcm Dtminut 
Papa im Ttufctam defiinavii , qui noHt futi Ut- 
ttrit demmdavii , ut vos Dtmini Pott/lai , C«- 
fittntt, Amiani, Ctmfitium, & icium Commt- 
ne Pifanam tn ftrftmt vtfiris mtntrtmus , 
ut monemus, ut fiaedifii Dtmini Regis parta- 
tit btntpiacitii & maadatii, ac Syndictt fuffi- 
citnter infiruflos iranfmittaiis ad pactm Tbu- 
fiiit in praiftntia fuprafcripti Domini Rtgii 
imtndam , & opportmu firmittte valltndtm , 
ft/vt ttmtn gutrrt & difctrdia , qute inttr 
vot & Luctnot & Guetfot vertitur , dt qua fu- 
prafcripim Domtnut Papt tegntfcit , & quam 
iffe per fe determmare ac ftcifictre inten- 

. d,t &c. ■ ■ 

XV. pag. 14. Scrmo, quem idem Domi- 
nus fecit in Natale Domini ■ & porefl ctiam 
efle in Adventu, mutato chcmate, dum ef- 
fet Capellanus Venerabilis Patris Domini Si- 
hibaldi riculi Sanfti Laurencii in Liicina Pre- 
sbyceri Card. qui poflea fuic Innocentius Pa- 
P a IV. 

XVI. pag. 16. f>. Sermo , qucm idem Do- 
minus fecit in vulgari ad populum in Eccle- 
iia Sancli Stcphani ('). 

XVII. p. x8. In Sanclo Ioanne Evangelifla . 

XVIII. pag. jp. *. In Epiphania Domini , 

(1) Cl. Fonuniniiis Lib. HI. IM Ehtutuza lutinua 
Cip. I. tc II. p»j. 247. cdit. Vtncr. vdcctvxvii. (radit 
Saeculo XIII. in ufu non foifle ficru Cnncipnti in 
Ccclcf» lingua vctn.cuU tcciutc . Ilant ppinicncm p!u- Ianctae C»va« 276 

quem idem Dominus fecit in EocleGa maio- 
ri in rulgari. 

XIX. pag ^o. In Cooverfione S. Paul- 
li/quem idem pominus fecic ia vulgari ia 
Monafierio & Paulli de Pugnano . ' 
" XX. pag. ja. t. tecm ia eodem, quem idem 
Dominus fccir apud Sanctum Paullum dc 
Horto . 

XXI. pag. 33. *. ln Puriricacione Beatae 
Mariae, quem idem fecit ia vulgari io Ec- 
cleda maioTi. 

' XXII. pag. 34- *• In EccleCa maiori in 
Purificatione Beacae Mariae, quem fecic i- 
dcm Dominus. J^oa efl lilcntio pracccreun- 
dum,'quod hoc in Sermone pag. 35. rradic 
Fridcricus nodcr de caulfa inflicutioms hu- 
ius fcflivicaiis 1 fecundo vidtndam tfl quairt tfiud 
fe/lum dicitur Cttdeltnt; & tft fcttndum . 
qaod quum mattr Proferpinat quetreret tam 
taptam a P/utont cum facifltt . & candtlit per 
montet Sifilftt, crtvii ctnfueiudt Gral I um , ut 
ttiam Romat in Celtndtt Ftbruarii lufliaieut 
urbem circum , & diceiaior Amkurbaie ; unde 
quum SantUi Patrei banc confuetudtttem ntn 
foffini t/e facili rtmovert , fiatutrunt , ut fie- 
tet a/tera pojf Ctlendat Fttruarii ad banortm 
Btatte Mariae , quid fiebat ad btnorem Pre- 
ftrfinot , & idto tali die vadit Dominut 
Papa ftdtbui, cum «tnnibut Cttdinthbut , & 
Pratletit , fottando candclot & candttat ec- 
ctnfat in mantbat in Proce/fiont a S. Mmti- 
nt ufqut ad Sauflam Mtriam Maitrtm , & 
fimt difitntei illae Ecclrfiat ufira duo mtllitrit . 

XXIII. pag. 35. <V In nmis Palroarum, 
quem fecit idem Dominus in vulgari. 

XXIV. pag. ij. In die Veneris Sancto. 
quem idem Domtnus fccit in vulgari in S. 
Pctro ad Vmcula. 

XXV. pag. 3!}. ^.Eodem die , quem idem 
Dominus fecic in vuljjari in Ecclelia fupra- 
dicta S. Pctri ad Vincuh. 

XXVI. pag. 39. Quaorfo idem Dominus 
praedicavit Crucem litteraliter Clero Pifa- 
no de m-ndaro Domini Papae. 

XXVII. pag. 41. (jtuando idem Do- 
minus pracriicayic Crucem . refpondcndo 
Nunciis Tartarorum in Clero Pifano. Citac 
Hugonero in Pollillis fupcr Libruoa Scncen- 
tiarum . 

XXVIII. pag. 41. Scrmo , quem idem 
Dominus fecit dis lunat pofl Pafcrta poll 
rcverfioncm ProcelTionis in plajea S- Petri 
ad Vincjla . Haec Proceflio incipicblt ab 
Ecclcfis maiori . Vltima Serrrjjni^ verba 
pag. 43. hiec funt: £t qmt multt , & cum 
devottone maxima ad tanc Prtctjfiontm Vtni- 
ftii, & bumilstrr cum filtmit prttdtctiitmem 
noftrtm aud. oi/f.t, v -Jumui quod rtmuneratit. 
veui ma.rin.ar.1 refortttit, & idto ntt & ifii 
Venertnlrt I m c> , & iufiaganei naftri, Epi- 
fctfus M r & tptfitpui Alerienfts , 
tmniim , itntibus , qui td tauc Prt- 

ctffia- 

rttw cnpvgnM; lr ■■■"..■ut Z'nui Nttt tll» BMitttea 
drW*. v til C t« VIII. Cip.1. pag qutmfal- 
f.m mtn v jvc Scrmon», tum t» al.u infri in- 

dic.i.t. , kOi! 1 , 1 Digitized by Google »T7 Plvt. XXXIII. Si.v. Cod. r. 278 ttjftontm vtntrwit , trtt quadragefimat pttcaio. 
tam triminattum , & tcrtiant fortem vnua- 
iium auHoriiatt Dti emnipoteniii , & Beatae 
Manae Dumtnae nojlrae, ac Beitti Petti Apo- 
Jioti duximuimifertcordiier mdutgrndum , prae- 
ter tUat tnagnai Indutgeutiat , qnat <\ ,;„.„,„ 
Papa , qui kattc EccJe/iam conftciavn , & ttiaut 
Domtni Cardtnalei , Apoflolicae Stdti Lrgati , 
qui pro tempore iflas Procrffionet fecerunt , vt- 
nientiius ad iflam Procejfionem , & Eccltfiam 
foncefferunt . 

XXIX. pap. 4}. Sermo in Annunciatione 
Bcac.ac Maiiac, qucm idem Djtninus fecit 
in vulaari in Eccletia maiori . 

XXX. pag. 4;. Eodem dic, qucm idcm 
Dominus fc-.it in vulj-ari in Ecclefa nu- 
iori . 

XXXI. png. ead. t. In Sincto Petro Mar- 
tyre de OrJine 1'raedicatorum , quem idem 
Dwninus f.-cit ia vulgarj in Ecclctia S.ncUe 
Catharinae. 

XXXII. p. 46". t. InSanfto Torpcte Mar- 
tyre, qucm idcm Dominus fecic in vulgari 
apud Htimiliatos. 

XXXIII. pag. 47, i. In Lctaniij antc 
Adfccnfionem . qucm idcm Dominus fecit in 
vulgari . Aic pag. 48. quod Leiauae Braii 
Maici invtnlae fuerunt a Btato Gregorio Ro- 
mat , prspttr inundattonet a^uarum , cr pejjtm 
in?iiinar>atn . 

XXXIV. pag. 48. t. Srctmda dic Ro- 
gationum in Ecclclia S. Pecri ad Gradus. 

XXXV. pa». ead. Tcrtia die Scacionis in 
Ecclefia S. Sixci . 

XXXVI. pag. 49. Iq Adfccnfione Do- 
rnini , qtiem idcm Dominus fecic in vulgari 
apud Sanctum Petrum ad Gradus . Plura 
nirrat dc antiquitate , & praeilantia huius 
Templi. 

XXXVII. pag. <o. *. Sccundo in die 
Penrecofles , qucm fccit ad Populum in 
Ecclclia maiori. 

XXXVIII. p38. 51. *. Sermo de Tri- 
nitite, ubi cit.it B. Bernardum pag. 54. 

XXXIX. pag. J4. /'. Sermo dc Corpore 
Chrilli. 

XL. pap. 58. Sermo in vulgari in Nati- 
vitatc Bcati loannis Baptiftae. Adlcgat So- 
Jini Librum de Mirabilibus Mdftdi . & in 
iitie ait , quod in Praccurforis natalitio die 
talligumur ktthat, & panm ponuniur ad fo- 
Itm , qut funt dictrfi colotii . 

XLI. pag. jo. Eodem dic Sermo in 
vulaari Monialibus de FolTa-Bandi. 

XLII. pag. 61. Scrmo ciufdem Domini 
in vulgari in S. Petro ad Vincula . Pag. 
01, I) obfervanda funt haec : Et ntia quod 
ad txrmptum ba ui Dominae ( fcilicec Thco- 
fbiae ) iebttU ite komints , & vaduni ad Ec- 
clefiam Btati Peiri ad Gnuhu i» frflidtatiius 
eiui, ut Catenae iti fiaie dacantur ptr cot- 
lum & gulam caiuslitct , ut fttsi non iujir- 
mtntur , & infiivn de gangitlaiinn tiifiimitaie 
litereniur . 

XLIII. pa?. 6s. Eodem; dic polTet cflc 
bonum chema . XI. IV. pan. ead. Scrmo in S. D)-ninic3 
Ma^irtro Praedicatorum , qucm idem Do- 
minus fccit in vulgari apud ianclam Catln- 
rimm. Vtitur teflimonio B. Grtgotii cx Li- 
bcilo , qui vocatur S/ecutum Viigiuum pag. 
61. ». ac pag. 03. ubi de Djmtnicinu c< 
Francifcanis verba f.cit, fubiungit : & ttuu 
fatum teuemur en ttnejatere , mt diHum ejl , 
pro nece(jtiatikut eorum , fcthcei tlQut , Vt- 
{liiui , litrorum , & faramtmorum , & ite- 
fourorum Ecclefiae, fed etiam ad aedificatio- 
nrm Eccltfiae . & tliarum domorum ; & de- 
Ctns tjl, .ntod ijla boitoralnlis Civ tat najlra 
P,faua , c/ tam bonnatilii Convr.ttui Ita- 
tium ,ficut ijle efl , qut funt ulira L. I raires, 
ficut itofln , fapientilfttni & dfcreti, bateant 
lcnirot.lem & pulci am Eccltfiam. 

XLV. pag. 64. *. Scrmo eiuf.lcm dicl, 
qucm idc-n fecic in codcm loco ad Po- 
pulum , 

XLVI. pag. <5>. b. S.tho , qucm idcm 
D)rni .us fccit ia AiTum^tionc Bcitae Ma- 
riac in Ecclelia maiori ad Populum. 

XLVII. pag. 07. Sermo. qucm idcn 
Dominus fecit litteraliter in Sandj Au^ulli- 
no apud Epifcopiam , pracfcits Archiepi- 
fcopo Nicoiienfi . Otfer^anda funt quae 
p .g. 6 ;-!. tradit de Luicprand j Lmgobardorum 
Rcge , qui B. Auautlini Corpusprccio rcdcm- 
ptum in Sardiniam iuffir transfcrri. 

XI. VI II. pag. 61 t. Scrmo.quem idcm 
Dominus fecit in NUtali Beatae Mariie in 
Ecclefia maiori , quando primo rediir de 
Pariliu», pracfcnte Archicpifcopo, & Clcro 
Pifano , dum eiTcc Canonicu;. 

XLIX pag. 70. L Sermo, qucm idcm 
Domi.ius fccir in Exiltationc Sanclae Cru- 
cis ia vulgari apud FolTam-landi . 

L. pag. 71. Sermo codcm dic & lo- 
co , qucrn idcm Dommus fccit anno rc- 
voluto. 

LI. pig. 71. />. In Smcto Liurencio. Ci 
tat Ambro.lum de OiEciis pag. 73. e. 

LIl. pag. 74. *. In Lllo S. Macthaei 
Apolioli c'c Evangclillae. 

LIII pag. -,fi. Sermo, qucm idem Do- 
minns fc ir in Capttulo S. Mich .c is D1fc.1l- 
ceatorum. Citantur pag. ead. t. Bcrnardus 
fuper Cantica Cantic. rum . Beda , Raba- 
nus . Fr. Hugo io PolIilUs ckc 

LIV. pae. 77. Sermo.quem idem Diml- 
nus fccic »d P.)pulum in Ecclcfia fupradi- 
cla . Archiepifcopus hoc Sermone pag. 78. t. 
horratur populum ad eamdom Ecclellana 
excmplo mniorum vilici^dam . ob varhs 
raciones, wuximt quum fint beie mnJti bo- 
ni , & JanQt vm Monatbi . Initio autcm 
pae. 77. haec de fe habet : retordnmur enim , 
quod quum otim tf mut Pifanut t aooiucui , & 
Pteianui de Vico , <3r fraeditaremm in Ptete 
de Vtco in dte Venerit San3o , uti etant 
ttiituei fatiier ceugttgati , & loqueremur eon- 
tra d^oUotum Jicendo , quatuer fcr morttm 
Ctrtjli futtat ei una manui amputaia , qua 
unbtbat Samloi :tm anttnat ad haftrnttm , & 
S x alia 1 Digitizcd by J7? BlBLIOTHECAE SANCTAE CRVCH 

alia debilitaia , qua pmnieiat eofdem , furrexii de via maniaiorum ititravit in femitam con- 

'quidam Daemoniacat natione de Loreniaao, & fihorum m per Dti grajiam promotut efi ia 

caepit dicere comra nof.noli me notnnart &C. Arcbitpifcopum Ntcofienftm m & tndt Romam , 

LV. pag. 78. Sermo, quem idem Da- & Pifas reverfns ,quam Ecclefiam , fciticci Bea- 

rninus fecic in S. Francilco , pracfcnte Lu- li Angufiini de Calci atdiScaverii , & qttau- 

nenfi fcpifcopo . Gregorius fuper Lucam tat titemofyna: dederit omnibus aotum eft — 

citatur, nec non Augullini Scrmo in vertu Qjtum ignur , tbarifim , ifle no/Jer defunSut 

Ev. Ego fum Lix mimdt &c. Vcrba habec tn cbatitate decefent , ficut vebementer ptat- 

eciam de Aigmacibus in corpore B. Fran- fumimut, propter eius laudabitem vtiam trauf- 

cifci. afom , & tejlimonium Confefforn fui prae- 

LVI. pag. 80. *. Sermo ciufdem Domi- fumimns refpondeie fecnrt Beato Ub quat- 

ni iu praedifto' Feilo anno confecrationis rtntt &c. 

fuae . LXV. pag. 08. b. Scrmo , qucm fecit idem 

LVII. pag. 8a. *. Scrmo , quem fecit Dominus ad Clerum in feptima Leonardi Ar- 

apud Siictum Francifcum in vulgari an- chiprc»byccri Pifani. 

no IV. confecratioais fuac. LXVl. pag. 101. Scrmo , quem idem 

LVIII. p.13. 8j. f.Sermo.quem fccit idem Djminus fecit litteraliter ad Clerum in obi- 

Dominus in vulgari in codcm fetto an- tu Presbyteri Maithici Capellani S. Andreae 

dc Foriporta in Ecclefii S. Petri ad Vin- VIII. confccrationis fuae. 
LIX. pag. 8c. b. Sermo , quem idcm cula . 
Domiaus fccit in Clcro, Iudicibus, Nota- LXVII 
nis , cc Medicis Pilanis in EccleGa Beati 
Petri ad Vincula , pollquam propofuit Ma- 
pillcr Jacobus Medicus. Capellanus & Si- 
monisde Parlafcio, qnando reverfus cft pri- 
mo t'e Dononia . 

LX. pag.' 87. Scrmo rcfponlionis , quem pag. ioj. Scrmo, quem idena 
Dominus fecit in obiru Prioris 1'racdicato- 
rum, & poccft ailaptari pro quolibcc Cle- 
rico . 

LXVIII pag. 104. Sermo, qucm idcm 
Domioui fccic pro defuo&o. 

LXIX. pa*. ioj. Sermo pro dcfuncta praedklus D>minus fecit in commendatio- hydropica Monacha S. Matthaei 
nc Lcgatt Fratris Manfueti dc Ordine Mi- LXX. pag. iofJ. Scrmo pro defunclo 
norum ■ quando Civitatem Pifanam abfokit, Presbytero. 

& cum Clericis difpenfa>ic. • LXXl. pag. 107. b. Sermo pro quolibcc 

LXI. pag. 88. In Fctto Omnium Sancto- defuncto. rum, c< plurimorum Marryrum. 

LXII. pag. 91. b. Sermo , quem idcm 
Dominus fccit ad Populum in vulgari in Fe- 
fto Omnium Sanclorunj. 

LXIII. pag. pj. *. In fequenti die pott 
Feftum Orrmium ' San&orum pro Mortuis. 
Item prb eodem die< LXXH. pig. 108. Itcm pro dcfuncto. 
LXXIll. pag. ead. b. hem pro mortuis . 
LXXIV. pag 109. Itcm ad notfuos. 
LXXV. pag. cad. b. S.rmo in S. Diony. 
fio , vel in Beato Auguflino , & etiam po- 
tctt adaptiri io Converiione Beati Pauili. 
LXXVI. pari. 111. Sermo , quem idem LXIV. pag. 96. k. Scrmo, quem idem Dominus fccic in S. Mirtiiio in Guiflalun- 

Dominus fecit in Anniverfario D. Ilugonis go, & poteft adaptari in S. Nicolao, mii- 

Archiepifcopi Nicolienfis . praefcnte Clcro utis nominibus, c< quibufdam aliis. 

Pifano apudS Petrumad Vincula. Pag. 97. b. LXXVII. pag. 114. Sermo, qu.-m idcm 

ponit Infernura in centro tcrrae, & par>. 98. Dominus fccit , dum dbc elcclus in feilo 

ica de Nicolienfi Aociftice loquirur: Quum Sandorum Epl.ylii & Potiti. 

igitnr , cbart/Jimi , Veuerabittt Pater Dtminnt llu- LXXVIII. pig. ead. Scrmo,quem fccic 

go , quvidam Nicafieafit Archiepifcopus , cuiut idcm D :minus in vulgiri apud S. Catha- 

t'od<e dcpofitioms fuat diem aiiuiverfariuin ce- rinam. Hiec leguntur in fine: Vtd^-tt . cbf 

tehamnt , a pnmordio fuae aetatit Ordini Cle- rijtmi , quam fit utiie henejaiert buit Opa- 

ricali deditut inpaupcitatt Bononiat fiuduerit , p 1, & Opm S. Fraaafi , & eiiam Fratii- 

& tn tttto.jne tut t , Canonico fctltcei , & Ci- but ifiit, & itln , qma de ommbus Mifiit , 

vel 
quan- vtli fic projecerit , ficat not ipfi vidimut , quod & ptatdtcaiiombui , quae iu ijit Etctefia , 
tx fua repetitione fibi neceffaria adqnirebat , it/a finnt tontam mercedem bahebitii , qt & deinde in Pifjitum Canonicum promotut tam ipfi Fratiet babtut , excepta ameo/a. 

fu.t , pnjita iu Rtmana Cmia Advocatut , & lis tempoxibus D iminicanorum . & Franci- 

indt m tranciam du&ut , Rotbomagenfit Aicbi- fcanomm Monalicria, & Ecclcfiae Pilis ao- 

diaconut e:l effe3ut, & fiudent Pnr fiut in diricabanrur , vel falrem perricicbantur . 

Satia Pagina loaftqutaut ejl , fieut uofiii , fiitu- LXXIX. pag. 115. *. Sermo, qucro idem 

tiae M*rguri(em ; qui po/iaiodum tn paffadio Dominus fecic in fefto S. Andreae ad Po- 

Regit Framciat ivit ultra mart in fubfidium pulum. 

Ttrrat Sanftat m & tunc cupient perfetiut LXXX. pag. 117. Sermq , quem idem 

tft vendidit onnia , & dt<iit pauptiibut , ut Dominus fecic in vulgari apud S. Vivianam, 

nudus Cbriflum nudum frqutrttur , intravii dum elTec Canonicus Pifanus. 

in Rtligiontm Ordinit Beati Augufiini , qnat LXXXI. pag. 118. b. Sermo in Fcflo 

vocatur E.ifcoeta , im lufula Cypri , & Jic Beati Nieolai . 

LXXXII. Digitized by Google 28 1 LXXXII. pag. 110. Item in eadem. 
LXXXIII. pag. cad. *. Itern in eodem . 
LXXXIV. pag 121. Scrrao ia S. Lu- 
cu. 

LXXXV. pag. ii2. Sermo, quem idem 
Djminus fecic in S. Agnete ar>ud Sanftum 
Scpulcium pro Domina Vbaldefca . Mcn- 
tioncm facit pag. ixi. t. in hoc Scrmooe 
Fridericus de Beato Dominico Monaflcrii 
S. Michaclis de Burgo.de Bcara Vbalde- 
fca i & aliis Beuis Pifanis , ac populum 
hoicacur, ut cxemplo aiiarum Civirarum 
orec Romanum Poncirlccm , uc eos in San- 
clorum numcrum referat. 

LXXXVL pag. |»|, Confilium , quod 
idem pominusdciiit D. Alexandro Papae IV. 
coram Cardinalibus . & multis aliis Pracla- 
tis in Cauonizationc S. Clarae. 

LXXXVII. pag. ead. Setmo, quem idem 
Di>minus fccir in vulgiri ad Monialcs de 
FolTa Bindi, & ad Poputum. 

LXXXVIII. pag. ead. *. Sermo, quem 
idem Dominus fccit pro dcfunth AbbatilTa 
S. M.tthaei in NVivitate Bearae Mariae. 

LXXXIX. pag. 114. Sermo . quem idcm 
Dominus fecic pro eleflione AbbacilTae S. 
Matthaei . 

XC pag. 115. Sermo . qucm idem Do- 
minus fecit in Capitulo Pifa.10 poil mortem 
Magirtri Leonardi pro futuio Archiprcsby- 
rero elijendo . Hvr. XXXHI. Sin. Cod. I. 282 

Ja; apud S. Iicobum de Orcicaia , quando 
viliravit omncs Capellanosj apud S. Xiilumt 
item fcquenci aano apud S. Pccium ad Vm- 
cuJa ■ 

Cl. pag. ead. Apud SMartinumdc Guaf- 
folongo {fic ) . 138. Scrmo.quem idem Do- 
& apud XCI. y.2Q. 116. t. Scrmo , quem idem 
Dominus fecit ad Clerum Pifinum in rccon- 
ciliarione cuiufdatn haeretici. 

XCII. pag. 1*7. *. Sermo, qucm idcm 
Dominus fecit, quando denuntia.it fencen- 
tias cxcommunicationis & interdicti conrra 
Civicatem Pifanam a Domino Clcmcncc Pa- 
pa IV- prolacas. 

XCIII. p3g. 118. i. Sermo , qucm idcm 
Dominus fecit in Maiori Conlilio Pilano . ut re- 
vocarotStaturum . quod fecerant de aufcrcnda 
iurifdidione terrarum Pifani Archicpifcoparus. 

XCIV. pag. cad. Sermo ad Clericos or- 
dinandos . 

XCV. pag. ead. *. Scrmo, qucm idem 
Dominus feit ad Cierum. quando D. Al«- 
xanderPP. IV. mifit contra Prcsbytcros con- 
cubi na rios v ilita ndos . 

XCVJ. pag. 130. Scrmo, in quo conrine- 
tur omnis ordo & modus vifitandi . 

XCVH. pap. ij+Scrmo, quem fecitidem 
D>minus. quandp completa vilitatione civica- 
tis & dioeccfis rccommendivit fc Clcro vo- 
lens viliracianis caulla in Sardiueam transfre- 
tare anno D. mcci.xiv. xi. Kal. April. 

XCVIII. pag. 1)5. t. Sermo, quem idcm 
Do mnus primo fccic in Capicu.o Pifaoo, 
quando cacpic vilirare. 
' XCIX. pag. ||/. I i fcquenti vilita- 
tiqne Capituli. 

C. pag. cad. Apud Sanftum PatiHum de 
Horco (0 ,- apud S. Xirtum , & quali fccit 
cumdcm apud Sanclum Pccrum ad Vincu- (') «uiii^ut Sermon»m titsti |»« 

cu. . 

minus fecit apud S. Scephinum , 
S. Matthaeum. 

CUL pag. iap. b. Sermo, quem idem 
D iminus fecic in reverlione dc Sardinia ad 
ClcrUm in lvcclclia S. Petri ad Vincula . 
Plura hiber in hoc Sermonc contra Pro- 
fperum Turritanum Anriftirem. 

CIV. pag. 140. Themara.dcquibus idem 
Dominus aliquid proponcbati anccquamcrc- 
fimaret, 

CV. pag. cad. *. Narratio quaedam , cui 
fcquens tirulus apponitur : Quo otdme tverit 
( fc. Fridcricus ) W Sardmeam , r? ftt Smdi- 
nenm , & teJiverit dt Sardmea , & cam 
iju;hat omwa ptr erditiem infetiui a hrnamur 
ui fucceffvtei r/Wa quam temput aJventtit fo- 
gnolcam fociliui quid ijltufmodt ftnt faSuri , 
ijuomado Domintlt t'r. Arcbitpifcopui Ptfanut 
ivt m Sardmtam , tamquam Primat & Le- 
gatui. 

CVI. pag. 143. Sctmo, quem tdem Do- 
minus fcc<r ad Clerum , qnando D. Papa 
Grcgorius X. praecepic Concilium con^re- 
gari. Ex hoc conliac Scrmone pag. 143. f. 
Grcgorii elcdionem. gratam fuilTc Pifanis, 
ibi cnim lcgitur ; cuiui eltQitmtm non fa/um 
vatn, fed omni aho Clcro, Pottftaii , Cw/v- 
laneo , Anfiauit , Popuk . mafculh , & femi- 
nit Civitstii Pifauat apud Eccltfiam wa. orem 
in prtma liommica Sepiemtrii foltmniier & 
cuiu tuagno ttipudto curavtmut tnttmure , eur- 
rentibai annit Dtmtui ai Incaiiintione etut 
MCCLXIL confecrationit vero mfliae anno 
XIV. cv. 

CVII. pag 144. Refponfio & Confilium, 
quod dcdit Pjminus Fr. Dei ^ratia Pifanus Ar- 
chiepifcopus D. Papae Grcgorio X. io prae- 
fentia Dominorum Cardinalium & totius 
Conciiii Generalis apud Lugdunum pro fuc. 
curfu Terrae Sanilae, & decima perfolven- 
da . Eljeunic autem imperfecte in vcrbis : 
Cuiltae drferuniur iu lerrae fulftd.um fupra- 
diclae , fecundo ut co titcant fatfot Cbnfliaaot 

deferre ferrum vel ligt 

Sunimo loco , cx familia fcilxet Viceco- 
mitum , Pf& olim fplcndidillima , natus eft 
Fridericus . Munus Capellani exercuic in 
aula Sinibaldi Flifchi Gcnuenfis . non folum 
quum hic Prcsbytcr Cardinalis fuit , fed 
etiam potteaqiiam in furomum Pontilicem no- 
mine Innocentii IV. electus e(l , cui item 
Lugdunum anno mccxiiv. eunti comitcm 
fe adiunxic . Lutetiam quoquc Pariliorum 
Fridericus concellic , deinde in parriam re- 
verfus Cachedralis Ecclcliae Canonicus fa- 
this etl. Dumauccm in aula Innoccntii fuic , 
graciam fibi concihavit Cardinalis Raynaldi, 

qui 

, & Initii occurrunr . 283 BlBLIOTHECAE SaNCTAE CrVCIS 284 qui poftca Summus Pontifcx crcatus eft no- 
mine Alcxmdri IV. Anno mccliv. Vitali 
iucccflit Fridcricus, idque accidirtcante diem 
XXVIII. menfis Iunii cx vcreri Protocollo in 
Pilano Archicpifcopali Tabulario adfervato , 
cdjcemur.In facra pracfcrtim docrrina mul- 
rum excclluit .urSermones, quos ipfc habuit 
fatis oflendunt. Eos autem ex hocCodicc indi- 
gicaviCI. P. M.AntonioFclici Matthacio , qui 
fcricm & excerpta quacdam exhibct Hilio- 
riae Ecclef. Pifanae Lucae typis Leon. Ven- 
turini mdcclxviii. Tomo II. pag. 54. feqq. 
qui etiam plura leftu digna de vita rebuf- 
quc gcftis huius Archiepifcopi in nudium 
adfert . 

Codcx membr. Ms. in foL Saec. XIII. (') 
binis colum.iis , cum fummariis & gl >flis 
aliquot in margine , ciculis rubricatis & iui- 
tialibus colorati-; , num. 750. delrjnatus . Con- 
/ht foliis fcriptis 144. IACOBI VORAGINIS LEGENDAE 
SANCTORVM. C»V. T Epor.cUc Sanctorum , autrore Iacobo de 
M~-i Voragitic, pcr totumannum , cum Pro- 
logo , ut in Cod. VI. Plur. XXX. fin. fupra 
p.ij. ztff. In hoc autem Codicc poft Vi- 
tam Sinfti Pclagii, & Sermones in Dedici- 
tione Ecclefiae fubfcquuntur pag. 149. Vita 
S. Clarae Virginis . & pag. 150. b. Vita S. 
loannis Chryfoftomi . 

Codcx mcmbranac. Ms. in fol. Sacc. XIV. 
binis columnis , cum inirhlibus coloratis, 
& pittura in principio , auro interlm , 
mim. 75 1- defignatus . Conflat foliis fcri- ptis I5i- YLTiW TRECENSIS HISTORIA 
SCHOLA5TICA. C /f h P 3 »' TD Ctri Prcibytcri Trccenlis , 
A fcu ComeflorisHifloria Scho- 
laflica . Praccedit Epiflola , quae infcri- 
bitur & inc. Reitrendo Pairi & Domino 
Guilielmo Dei giatia Stno>.tnft Archeprfca- 
fa Petrut frvui Ctrifli , Prtibyttr Trecen- 
/11 , viiam bonam & exitnm beatnm . Cauf 
fa fafepti laborit fuit injlam petino ficiorum . 
Def. & eitHiriias praebeat peiennttatem . Per 
cnrnia benedidui Detst amen. Tum fequirur 
Praefatio, cuius initium: Imp-ratortae Mait- 
Jlatis efl ties in palatio babcrt manfionei . 
Finis: dit moiliur , qua mfcitur . Opus inci- 
pit a Genefi , & a Ca pite De Creatione Em- 
pyrei Caeli , & ijuatuor Elemrntorum , cuius 
prima verba funt : In principio erat Vtrtum . 
Dcfinit in Aftibus Apoftolorum, & in Capi- 
te infcripto: In qmbut locit puniti funi 1 1- hoe infiut »uftori* 

in 1" trns & Paultut ,cuius ulrima verba funt : */,»• 
dio enim perimebantur xsoHlts, «£■ in ioco ma- 
gis bonorabiltori ( fic ) , ftAitti in Catacum- 
bn . Concordat cum cditione Lupdunenfi 
per Magiilrum Ioannem Crcfpinum mdxxvi. 
in 8. a'pag. 1. ufque art paj. 255. Tum 
fubiungitur h Codice Cnputancpifjraphum , 
quod nmen cfl de loco, ubi fi.iguli Apo- 
ftolorum fepuiti funt, & pag. 138. b. enu- 
meratio , & ordo omnium Librorum Ve- 
teris & Novi Tefl.»menti, & fingulorum Pro- 
phctarum tam Maiorum , quam Minorum 
pnedictioaei de Advencu Djmini noflri Is- 
fu ChrWi. 

Pctrus Trcccnfis cognomine ComrjJor , five 
Mauducatoi , cx eo forte dutus . qu jd Scri' 
pturarunt «nflontatei in fuil Srrnonr ''U< , df 
Qpufculis crebrius a/legandj quafi in venttetn 
mcmoriae md idncarit (»), ex Prcsbytcro & Dc- 
caoo Ecclcliac patriae Canccllarius Parificn- 
lis , tandem in fecelTii ad Cancnic^s S. Vi- 
ftoris Parificnfis diem obiit anno mclxxvhi, 
mii. Kal. Novcmbris &c, Scripfit prae re- 
liquis lljlotiam hlflc S\bj/a/iicam ad Gui- 
Jclmum Arcliicpifcopum abanno mclxix. ad 
mclxxv. Scno:icnl'em , quae nihil aliud cfl, 
quam Librorum Vctcns & No.i Tcfljmcn- 
ti Hiilitricorum Brcviarium , Scholac ufu 
probatum , cuius variis editiones rcccn- 
fct Fabr:;.U3 U:b!. Mcd. Tom. I. pig 404^. 
col. 2. 

II. pai». 130. Hifloria Veteris & Novi 
Teflamenti, fjrtc ciuldein Petri Treccnfis . 
cum brci i Pro!oi»o , qui quum aiKtoris in- 
tcntionem in ea contcxcnda capoaai , incegcr 
adfcrtur . Ira vcro habec ; ln proeced'ntibut 
praemiffa def.r.ptione otiginis . & d'fcrttttone ar- 
lium, & quorumdam filaiuvi , orium , tmfitm , C*" 
cccafum MMIM fttgwenm ab iutiro ufjtie ad 
koi difpofitrmut ; h fe.juennbui au.em profun- 
das allegoiiamm , & tropol.giatum obfcunta- 
teifecundum fuiiaccntit h jfotiue tuifwn , pnut 
de Vtttri 7 tjlameuto, dtinit de tltvt , tn 
tum pracfcr.li brevitati fufjicert vidcbitur elu- 
tidabimut . fov:uies m i;i: par/e l.ibelli mui- 
ta imbcciliitati <ui fevjiis necejfurla , luacvt 
tncbjationi & in cognuione vtritatit , & m 
omtre vtrimii nmihu modit neccfaria , /i ta- 
tnen qitat fcrirta funt legrie . cr tnemoriae 
tommendare ner» neg levrrit . Tum pofl Sum- 
marium Libii I. inc. In frmifh creavit 
Deui taefom & lerram . Caelam frgvrficat 
fumme ; terra , imt ; cac/um , invrfihiha ; ter- 
ra , vifibilta; ca-fom , fpnituaha ; terra , eor- 
poralia &c. Dciinit in Libro XIII. qui rra- 
ct .c tle Evangeliis , & in Cap. XX. infcri- 
pto : De commrfura & vejlimento , & dt 
utribut , & vino , cuius ultima vcrha funt : 

ipfi de fttufmntftm* deterioret tfficiamur , 
& ftatia m tis e/fe ntinime pcrtnittitnr , fti 
Vit.f" r.vvum i>t 

l,i Cn^iris tcp.umcnto inter varia nul- 
lius mumenti, hae duae adnorationcs oc- 

cur- 

pripu pcrGMMplanlif numeri,n<nncrtUfingulariiuttior. 
(j) Vctb. funt Ttithcmii Cij. 3I0. dt S. E. Digitized by Google i9$ Plvt. XXXHI. 

currunt: /. Nttn qutd Hifioritm Tnpartitam 
eompo/nerunt ad petitionem cf mmmdatam cniaf. 
dom Romoui Pentificit tret DmStm Graeci , 
fcihcet Socrstei , Stztmemt , & Tbtodttut , 
& tnctptrumt bijlortam texert at infaniia , & 
eriu Eccleftat primmvae hot oidine ; qaed 
enim fat stao contigtiat Pr.-ncpr , narraeant 
finguli , primo nnut , poftta aliat , pofira rt~ 
liquut , vauando , .& addmat , & tieo ab 
Uht trttnt Dodtritus duiiur Ihfioria Tnpar- 
tita; & nota qued trft fueruat Socraitt , fci- 
lictt mtat Pbi/ofopbui , & magiffer Artfiotrlit 
XXV. anmi ; aliai bif Dtflot Graecui compo 
fittr ctrm fociit buius Di/lortae Tripartitae ; 
atiut Socratei, fuit qw.datn Poeia . //. Ntta 
qaod /iiram lifionarum fuper Bitliam , quat 
appellantur Ibfieriae Scbolaficae coadidn Pe- 
trut Lomtardat , diQut Comtfior , Prtstyttr 
Treceti/tt . qui pofi Epifcopat Parfienfis fa- 
8ut , eondidit Litram Sententiarnm , & fipi- 
fiolas Panlli ctntinnai , & Pfalirriam conti- 
naum . Trtcae Trecartsm , unde Treceafit , rfi 
quatdam ttrra prope Panfiut , tn cuittt Epi- 
fcopata ijie Pettut Preityier fait Canenicat. 

Codex mersrbran. Ms. jn fol. Sacc. XIII. 
ctim titulis, & initialibuscoloraris, num. 75«. 
defignacus. Conftac foliis fcriptis i«5j. 

HOMILIARIVM A DOMINICA I. DE 
ADVF.NTV VSQVE AD DOMINI- 
CAM RESVRREl.TIONIS.ET IN 
FESTIS SANCTORVM . HOmiliarium a Dominica prima dc Ad- 
vencu Domini ufque ad Dominicam 
Rciurrcftionis, & io Feflis Sanftorum pcr 
tocius aoni circulum occurrcntium , nec non 
in Communi eorumdcm. Pacres vero, quo- 
rum adferunrur Homiliac. funt urplurimum 
Ambrofius, Auguitinus, Beda . pulgentius, 
Hicronymus, Hilarius Epifcopus , loanncs 
Chryfoftomus , Ifidorus Epifcopus . Leo Pa- 
pa, Maximus, & SeverinusEpifcopus. Hoc 
autem ordine progrediuntur. 

I. pag. 1. Djminica I. de Advencu Do- 
mini.S. Ambrofii Epifcopi Sermo, ut in 
Codice XI. 1 Plut. XVI. Catajogi Tomo I. 
pag. ijjtf. $ L 

II pag a.Sermounde fupra.Ibid. J.VIII. 
fub S. Auguftiii nomine. 

III. pag. ead. t. Anonymi Sermo, ut jn 
Cod. I. Plut. XIV. Tom. cit. pag. 69. 
$. VIII. fub eiufilem nominc. 

IV. pac 4. t. S. Hilarii Hp-fc. Sermo, 
Ut ibid. $ IX. S. Auguftino tributus. 

V. paa. 5. t. S. Auguflini Epifcopi S^.-r- 
mo de Vnir>ce Tri litatis , & de Incarqatjo- 
ne Dei, ut ibid. §. Xf. 

VI. pag. 6. t. S. Lconi» Papae Epiflolaj 
ad Flavianum Cjnftancinopoltcamim Epilco- 

(1) Antiqaa nunnt, fotte Fr. ThrJiUi d- Cifi. 
•dnoririi; S*-1 im Brnisrii Ittittir im Pmrifienti»- 
ae Virginit M»ri»e . Ciro meaiam huiut Scrmi nit 
rulcm mtnai md vetb* Sit mmmfa* tlim praeJiflmm Sw. Coa III IV. 1S6 

pum de Iocarnatione , irt ibid. pag. 70- 
$. XIV. 

VII. pafj. 9. *. Dominica II. S. Augu- 
Aini Epilcopi Scrmo , ut ibid. §. XIII. iub 
S. lo. Conftantiaupolicaai nomine , & ia riae 
diverfus . 

•VIII. pag. ead. Vndc fupra. Anonymi 
Sermo in Ev. Macrhaei: Stmile efi regnum 
catUum grano fiaopn, quod accipitns boma 
frminaiu t n agro faa &c. Inc Narn & m 
]>•>€ irnnmmtratilt bominmm genat voletiliiaj 
coarquavit ; etemm pofftr mvtu t ftti da- 
mum &c. Def. myfirrium boc grande efi . 
Ego aaiem dsto in Cbrfio , & in Ecdefia . 
Qaod ergo iaitrprttains efi . nos dabnare non 
convtms ; ftd ortmat Denm , nt & ntt glo. 
nam ipfiut videre mereamttr tn C. I. D. N. 
cum qut &c. 

IX. pag. 11. t, S. Auauftini Epifcopi 
Scrmo , ut in Cod. I. Plut. XIV. T°m. 
cir. pag 69. j, XII. fed in flne diverfus. 

X. pag. 1 a. t. Eiufdern Scrmo concra lu- 
dacos, ut ibid §. X. 

XI. pag. 15. S. Leonis Papae Fermo, 
feu porius Epiftola , quic ira infcrib ur, Sf, 
jnc Dtlta<ffima fratri luliana Epifc 0 Leo 
Epifctpus. Licet per ttt , qatt at nrte di- 
rtximns pltnifftnat ad fratrem I,. vtanum 
littetat mifimut . Dcf. u: atfque eniu/fuam) 
animae detrimento ptjftat adverfam diattli d<r 
lot , & fana drfendi , & vulnerma carari . 
Efl Epiflola xxv. pag. 141. cditionis Ope- 
rum Venctae apud Andr. Poletti MDCCXLViir. 
fol. 

XII. pag. itf. Eiufdem de leiunio men^ 
ils d.cjmi , ut in Cod. L Plut. XIV. Tom« 
cir. pag 70. §. XV. 

XIII. pag 17. *. Vndc fupra. EiuIHem 
Sermo, uc ibid. $ XVI. 

XIV. pap. 19. Lcfliones Ifaiie Prophe- 
tae in Natate Domini , ut in fupenoriba- 
Codicibus . 

XV. pag. 10. S. Auguftini Epi. r c. S;r- 
mo (I) de Natale Doroini , ut ibid. §. 
XVIII. 

XVI. pag. II. k Vnde fupra Sermo , 
ut ibid. §. XIX. fub S. Auguii.ni no- 
rnine . 

XVII. pag. ii. Vnde fupra Sermo, ut 
in Cod. XLl. Plut XVII Tom. cit. 
V*t> 4Jo- §~ XXXII. S. Auguflino wi- 
burus . 

XVIII. pag. ead. k Vnde fupra Sermo, 
ut ibid. §. XXXIII, eidem adfcripcus. 

XIX. pag. 14. S. Auguflioi Epifc. Ser- 
mo , ut in Cod. V. Plur. XXX. iin. fu- 
pra pag. i$6 §. VI II- 

XX. pag. 15. Vnde fupra Sermo, ut 
in Cod. XLI. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 43°- 
§. XXXVL fub S. Auguflini nomine. 

XXI. pag. 16. Alius Scrmo, ut ibid. §. 
XXXVII. iub eiufdem nomine. 

XXII. 

r/J toinuiirrrrit ! /• »lifmi»mt Lilrii imeipitar He 
Ufmi» itt ifl» Strmtm* im Parificatitmt B/tttt Vir. 
fimil . Digitized by f >87 BlBLIOTHECAE SiANCTAE CRVCIS 188 XXII. pag. 17. Alius Sermo , ut in Cod. I. 
.Plut. XIV. Tom. citat. pag. 71. $. XXI. 
luh eiufdcm nomine. 

XXIIL pag. cad. *. S. Fulgentii Sermo 
in Natale S. Stcphani, ut ibid. pag. 71. §. 
XXXVIII. fub S. Auguftini noroine , fed 
in fine diverfus. 

XXIV. pag. 19. Vnde fupra. S. Augufti- 
ni Epifc. Scrmo, ut ibid. pag. 71. $. XXXIX. 

XXV. pag. 30. Vnde fupra. S. Fult>cntii 
Scrmo , ut ibid. pag. 73. §. XI— fed Jub S. 
Auguftini nomine. 

XXVI. pag. 31. Vnde fupra . S. Augufti- 
ni Epifc. Scrmo, ut ibid. §. XLIV. 

XXVII. pag. 32. b. Eiufdem Scrmo de mi- 
raculis B. Stephanj, ut ibid. pag. 74. §. LI. 
in fine divcrfus. 

XXVIII- pag. 34. S. Ifidori Epifc. Scrmp 
de vira S. Ioannis Evang. ut ibid. §. LIV. u- 
bi crat anfpigraphus. 

XXIX. pag. cad. b. In Natalc S. Joannis 
Evan; Scrmo, ut ibid. §. LU. ubi infcribi- 
tur: Miracula, vtl ncl.it S. hmtiis Evangt- 
lifiae. 

XXX. pag. i$.t. Vnde fupra. Sermo, ut 
ibid. §. LIII. fed ancpigraphus , & in fine 
diverfus. 

XXXI. pag. }C. b. In Natale Innocentum. 
S. Leonis Papac Scrmo, ut ibid §. LV. S. 
Augurtino tributus. 

XXXII. pag. 37. *■ S. Severini Sermo.ut 
ibid. pa^. 75. §. LIX. ubi efl ancpigraphus. 

XXXIII. pag. 38. *. Vnde fupra. S. Au- 
gulii'u Sermo, ut ibid. pag. 74. §■ LVIII. 
• XXXIV. pag. 39. Itcm ciufdem Scrmo , 
ut ibid. $. LVI. 

XXXV. pag. cad. *. Sermo anepigraphus, 
ut ibid. §. LVII. fub eiufdcm Auguftini no- 
mine . 

XXXVI. pag. 40. In O.lava Dimini. S. 
Auguftini Scrmo.ut in Cod. XLI. Plur. XVI. 
Tom. cic. pag. 3C0. §. XXXVII. 

XXXVII. pig. 41. Vndc fupra. Anonymi 
Scrmo, ut in Cod. I. Piuc. XIV. Tom. cir. 
pag. 76. §. LXIX. S. Ambrofio triburus . 

XXXVIIL pag. ead. S. Auguftini Epifc. 
Scrmo . ut ibid. pag. 7$. §. LXVII. 

XXXIX. pag. 43. In Epiphania Domini . 
Lcftiones tres. Inc Ilaec rfl betedttas fervo- 
ram Domini . Def. quaefivi , & vm trtt , qui 
aiiaxartt . 

XL. pag. 44. Sermo ancpigraphus , ut i- 
bid. pag. "76*. §. LXXI. S. Auguftino tribu- 
tus. 

XLI. pag. 4J. Vnde fupra. S. Auguftini 
Epifc Sermo , ut ibid. §. LXXII. 

XLII. pag. 4<J. Vnde fupra Sermo, ut i- 
bid. § LXXIII. Auguflino adfcriptus. 

XLIII. png. 47. Vndc fupra. S. Augullini 
Epifc. Sermo . ut ibid. §. LXXIV. 

XLIV. pag. 48. Vnde fupra. S- F ulgencii 
Sermo , ut ibid. pag. 77. §. LXXXVII. 

XLV. pag. 49. b. In Natale S. Agnetis. S. 
Maximi Scrmo , ut ibid. pag. 78. §. XCIII. 
S. Ambrofio tributus. XLVI. pag. fu In Converfione S. Paulli 
Apoftoli . S. Auguftini Sermo , ut ibid. pag. 
.80. §. CXVI. 

XLVII. pag. 51. In Purificatione S. Ma- 
riae . S. Anjbrofii Scrmo , ut ibid. pag. 78. 

J. xcv. 

XLVHI. pag. s:.. b. Vndc fupra. Eiuf- 
dem Sermo , ut ibid. $. XCV;. S. Augutli- 
uo tribucus. 

XLIX. pag. 54. In Cathcdra S. Pctri Ser- 
mo, ut ibid. §. XCVIU. S. Auguftino jtetn 
adfcriptus. 

L. pag. «d. b. Vndp fupra. S. Ambrolji 
5crmo, ut.in Cod. XLI. Plut. XVII. Tom. 
cit. par;. 434. §. XCVIl.I. fub nominc S. Au- 
guftini . 

LL pag. 55. Vndc fupra Scrmo, ut in 
Codice X. Plut. XIV. Tom. cit. pag. 108. 
§. LIL & cft S. Maximi. 

LII. pac. 5 6m Ia Annuntiarionc S. Mariae. 
S. loannis' OiaurciS-rmo, ut inCod. I. Plut. 
XIV. Tom. cit. pig. 79. §. CII. 

LIII. p. J7. V.uto fupra. S:;mo, ut itid. 
.§. CIII. fub ciu!'i!cm nomine. 

LJV. pig. 58. Vndc fupra. S LeonisPapae 
Sermo , ut ioid. §. CV. 

LV. pag. j 9. b. D-iminica in Septuagcfi. 
rr.a. S. Au^uilmi Epifc Ssrmo, uc ibid. §. 
CVIL 

LVJ. p3g. fio. Fcria IV. Caput leiunii. 
S Scverini Pplfc. Sermo, ut in Cod. XLI. 
Plut. XVI. Tom. cir. pag. 303. §. LXII. 

LVIL pag. 61. Vi.de fupra. Scrmo, ut 
in Cod. 1. Plut. XIV. To v.. cit. pag. 84. 
§. CLVIII. fub S. Leonis Papie nomine. 

LVJII. p3g. ead. 6 Feria VI. S. loannis 
Epitcopi dc Poenitcntia Sermo , ut in Co<l. L 
Plut. XIV. Tom. cjt. pag. 83. § CXLII. 

LIX. pag. 6j. Siblnto.S. Msximi Epifco- 
pi Svrmo, ut ibid. §. CXLI- 

LX. pa^. t»4. Dommica in Qindngifima . 
S Auguftini Epjlcopj Scrmo, ut ibid. pig. 8j. 

§. cxxyi. 

LXI. pag. eid. I. Eiufi!cm $crmo , utibid. 
pag. 8 } . §. CXL. 

LXII. pacr. 65. S. Leonis i\iT\ic S.'rmc>, 
ut itw). §. CXLV- 

LXUI. pap. 6^. Jtcm ciufdcm Scrmo, 
uc ibid. §. CXLVI. 

LXIV. pac. «57. b. Vnde fupra ciufdem 
Scrmo.ut ibid. §. CXLVII. 

LXV. pag. 615. b. S Ambrolii EpifcopiSer 
mo, ut ibid. pag. 80. §. CXIV. 

LXVI. pag. ead. Vnde fupra Sermo.ur 
ibid. pag. 85. §. CLXI. fub lfidori Epifcopi 
nomine. 

LXVII. pag. 60. b. Domiiica }\. in Qua- 
dragcfima. S. Lconis Papae Scrmo, ut ibid. 
pag. 80. §. CXVIII. fub S. Auguftini no- 
mine • 

LXVIII. pag. 70. b. S. Maximi Epifcopi 
Sirmo. Inc. Kctiaet fiaSitas vtflta mte ios 
die> irofeqaatoi not eife , qnod ptr banc curam 
Sanflae Quailrar.efimae reptraoe quatdam ba- 
gtntris agitetur . Dcf. ■/#/ frai vatKatorts 

fuat Digitized by Googlt 
j 2« 9 Flvt. XXXIII. Sin. Cod. IV. /wu pofl Domim paftStnem . Non exltac inter 
Opera editi S. Mix;mi . 

LXIX. pag. 71. S. Leonis Papae Secmo, 
uc in Cod. I. Pluc. XIV. Tom. cic. pag. 84. 
§. CXLVIII. 

LXX. pag. ji. t. Eiufdcm Serrao , ucibid. 
§. CIL. 

LXXI. pag. 73. Vnde fupra. Eiufdem 
Sermo.uc ibid. §. CL. 

LXXII. pag. 74. *. Vodefupra.Eiufdcm 
Sermo , ut ibid. §. CLI. 

LXXIU. P ag. 75. t. Dominica III. in 
Quadragcfima . Eiufdem Scrmo , uc ibid. 
§. CLII. 

LXXIV. pag. 77. Vndc fupra. Ejufdcm 
Serm». uc ibid. §. CLIV. 

LXXV. p.ig. 78. t. Dominica in Quadra- 
gefima . Eiufdcm Scrmo. uc ibid. §. CLV. 

LXXVI. pag. 80. Vnde fupra. Eiufdem 
Sermo, uc ibid. §. CLVI. fub nominc S. 
Ausufiini Epifcopi . 

LXXVII. pag. ead. Vnde fupra. Eiuf- 
dem S. Lconis Scrmo, uc ibid §. CLVII. 

LXXVIII. pag. 81. Yade fupra . Scrmo, 
ut ibid. pag. 8;. §. CLIX. lub §. Am- 
brofii oominc . 

LXXIX. pag. 81. i. Dominica mediusn 
Quadragefimae . Anonymi Sermo, uc ibid. 
pag. 85. §. CLX. fub eiufdem S. Ambro- 
fii nomine. 290 LXXX. pag. 8j. Anonymi Scrmo in me- 
dia Qusdragefima . ucibid. §. CLXIV. , icem 
fub eiufdcm nomine. 

LXXXI. pag. 84. S. Auguftini Sermo de 
Chrilliano bono & malo. Inc. Gaudtamus , 
frtirei cbarilfimi , & Dtt graiiat agamm , 
quoi voi fecundum dtfiderit noftra incolamet 
invtnirt mermmui . Dcf. de qut moriit poena 
n»t piui Deut Uiertrt dignttur , qui cum 
Patre &c. ln Appendice Sermonum S. Au- 
guflini fub num. cclxvi. Opcrum cicat, 
cdit. Venecac fjl. Tom. V. Parr. IL pag. 
438. 

LXXXII. pag. ead. f.Vnde fupra. Eiuf- 
dcm Seroio. Inc. Ttrrett te gebennae me- 
tut , quo vel fie po/fit aiftiaere 0 pravii »pe- 
nbut ; ernni btra moriem tdtfft fpera . Def. 
fed & PaaJlam famite ad exemplum, qm de 
ftmetipfo dicit l Pnas vero fui ' ttafpbemut , 
& perfequmor , & contumeliofut , fed miferi- 
cordiam Dri confrqumut fum , quia igno- 
raw feci in incredulntie . 

LXXXIII. pag. 86. t Icem de eodem Ser- 
monc. Inc. F.t vot ergo , fi quid forie igut- 
raniia admififtit . teparaie vot qjar/t iu totit 
praecordiii vflrii , quoniam ionum eft . Def. 
tmajltt monem . ite in perditmnem ; fequuii 
tflit DitMint , itt cum ip/o iu igntm aeternum . 

LXXXIV. pag 80. De eodem Sermooe . 
Inc. Om . putai , erit tuuc moeror, qui luBui , 
quae triftina, quat aigu/i:a, quum baec fut- 
rit pr»la:a aivtr/um impiot ftnttntia l DeC 
ttjue demtim Ubtri ab omui peccati contagtone 
ed regna catlejliairipui:anftper\tnire pcjfnit , 
frat/ianie &c. 

Cat. Lat. CoJJ. Tom. IV. LXXXV. pag. 91. S. Leonis Papae Ser- 
mo de PaOione Domini , ur in Cod I. Pluc 
XIV. Tom. cic. pag. 8tf. §. CLXXIV. 

I.XXXVI. pag. pj. Ic mciufdem Sermo, 
uc ibid. pag. 87. §. CLXXX. 

LXXXVII. p*g. pj. Eiufdem Sermo , ut 
ibid. §. LLXXXI. 

LXXXVIII. p.g. 94. *. ,EiufdemSermo, 
uc ibid. §. CLXXXJI. 

LXXXIX. u 9S . t. Eiuldem Sermo , uc 
rbid. §. CLXXXIII. 

XC pag. 9<S. i. Eiufdem Sermo , ut ibid. 
§, CLXXVL 

XCI. pag. 97. *. S. Auguftini Ep 
Scrmo . u.t ifcW. §. CLXXXIV. fub c 
n;s nomine , 

XCII. pag. 99. S. Leonis Papae Sermo, 
ut ibid. §. CLXXXV. 

XCIII. pag. 101. Eiufdem Sermo dc Paf. 
fione Dommi, uc ibid. §. CLXXXVI. 

XCIV. pag. ioa. *. Eiufdcm Scrmo, 
uc ibid. pag. 88. §. CLXXXVH. 

XCV. pag. i04.Eiufdcm Scrmo , ut ibid. 
pag. 87. §. CLXXyil. 

XCVI. pag. ioj. t. Eiufdem Sermo , ut 
ibid. §. CLXXVIII. 

XCVI). pag. 107. Eiufi3emSermo,utibid. 
§. CLXXIX. 

XCVIIl. pag. 108. *. Eiufdem Sermo , 
uc ibid. pag. 88. §. CLXXXVIII. 

IC pag. 110. S. Hieronymi Presbyceri 
Sermo in vigilia Hofannae, uc ibid. pag. S6. 
§. CLXIX. fub S. Auguftini nomine. 

C pag. 111. Dominica in Ramis Pal- 
marum . S. Ambrofii Epifcopi Sermo , uc 
ibid. §. CLXXII. 

CI. pag. ead. t. Vnde fupra. Eiufdcm 
Sermo, ut ibid. §. CLXXUI. 

CII. pag. na. Sermones congrui ad le- 
gendum in Parafcevcn , & primum S. Leo- 
nis Papae Scrmo , Ut ibid. pag. h8. §, 
CLXXXIX. 

CIll. pag. iij. Eiufdem Scrmo . Inc. 
Scripturam quidtm Httraici txitui , & ver- 
ta myflerii , dle3i(fimi fratret , audiftti , quo- 
modo agnut immolatut tfl . Def. qui rtfur. 
rexit a mortuit , tdfceniit ad celfa catlorum , 
& vivit & regnat eum Patrt &c. 

CIV. pag. 114. t. Anonymi Sermo in 
Coena Domini , utibid. pag. «9 §. CXCVIIL 
fub S. Augufiini nomine. 

CV. pag. 118. S. Ioannis Conftantino- 
policani Epifcopi Sermo , ut ibid. §. CC 

CVI. pag. 119. Item in Cocna Domi- 
ni. Enjfdem Scrmo, ut ibid. §. CXCLX. 
(ld finis dtverfus. 

CVM. pag. ui. lcem eiufdem Scrmo 
in Parafccven, ut ibid. §. CCII. 

CVHL pag. 115. Eiufdcm Sormo, ut 
ibid. §. CCIIl. 

CIX. pig. 117- S. Leonis Papae Sermo, 
ut ibid. §. CCIV. fub loannis Ofaurei no- 
mine. 

CX.pag. ia8.In Sabbato SanfVo. S. Augu- 
ftini Epifc.Sermo , uc ibid. pag. 90. §. CCVUL 
T CXI. ir)l BlBLIOTHECAE 

CXI. pag. np. Vnde fupra. Sermo, ut 
ibid. §. CCIX. fub S. Ambrolii nomi ic («). 

CXII. pag. Vndc fupra Sermo , 
ut ibid. §. CCX. S. Auguftino adfcriptus. 

CXIII. pag. |)|. S. Auguflini Epifopi 
Sermo dc Refurrcctione Dominj , uc in Cod. 
XL1I. Plur. XVI. Tom. cit. pag. §. I. 

CXIV. pai». 132. Eiufdcm Scrmo de Re- 
furrcaione, ut in Cod. XXXLX. Plut. XVII. 
Tom. cit. pag. 401. §■ II. 

CXV. pag- ead. *. Item undc fupra Scr- 
tno , ut ibid. §. XV. ancpigraphus. 

CXVI. pag. 133. *. Item dc RefurreQio- 
neScrmo, ut ibid. §. XIX. S. Augullino 
tnhutirs . 

CXVIl. ptg. '34- FcrU II. S. Auguflini 
Epifc. Sermo. Inc. AV» mtnus tuam mnc 
leetaii deleintti , quam bejlerno laeitti fu- 
Tnui ; lictt emm (naeieriia tenebrufa nox in- 
terceff-rit gtiid.it nojins ; tadrm nueil tamen 
diei tfi Sat.dtiatii . Dcf. promittit illtco tjfe 
reddeniam firfurreOtonit auroram , qui w 
vit &c. 

CXVIII. pag. 13*. Itcm dc Rcfurrcflio. 
nc Scrmo, ut in Cod. XXXIX. Pluc. XVII. 
Tom. cit. pig. 401. XXI. intcr Augullino 
adfcriotos. 

CXIX. pa?. ead. b. Feria III. unde fu- 
pra. S. Auimfrini Epifc. Scrmo, ur ibid. pag. 
403. XXIII. 

CXX. paa. 136*. b. Eiufdcm Scrmo de 
eadem Refurrectione. Inc. S'cut audifln prat- 
dicanletn Dnmnum I. C. quia itl priucipi» 
trat Vtrbum. Dcf. & de Sacramentis aliant 
lodit infantibut dtfpuiaiidum tfl . Apud Com- 
bcfiiium Tom. V. patj. 469. 

CXXl. p*2. 137. Vn.'c fupra . Sermo, ut 
in Cod. XUI. Plur. XVI. Tom. cit. pag. 
311. §. II. fub S- Augullini nominc, fcd in 
iinc diverfus. 

CXXII. pag. ead. De cidem Rcfur- 
re&ione Anonymi Scrmo. Inc 1'ajcba Cbnfii , 
fratrts dde&ijfimi , regnum tji catiorum , falus 
tnunJi , eccefn hiferi , gioria fupetnoium . Dcf. 
quem cujlojtrt , piotegere.tne dtgneiur per I. 
C. &c. Apud Combcfif. Tom. cir. pag. 464. 
fub S. Auguflini nominc , fcd in linc di- 
verfus. 

CXXIII. pag. 138. b. Vndc fupra . S. 
Ambrolii Epifcopi icrmo, ut in Cod. X. 
Plur. XIV. Cacal. Tom. cir. pag. 11%. §. 
CVIII. 

CXXIV. pair. 139 D; dic fantto Pafchae , 
& dc Cruco. Eiufdem Scrmo, uc ibid. pag. 
108. §. LX. 

CXXV. paj». ead. b. Item eiufdem Ser- 
mo Hc Crucc , & Rcfurrc3ionc D. N. I. C 
ut ibid. pag. iop. §. LXI. 

CXXVI. "pag. 140. S. Auguflini Fpifc. 
Sermo de Maria Magdalcna , ut ibid. §. 
LXIII. 

CXXVII. parr. 141. In Narale S. Geor- 
gii. S. Ambrotii Epifcopi Sermo , ut in 

(.) In mirsine tj| nun notitum <d», X Auf 
fiioi Ef. >ANCTAE CRVCIt 29 i 

Cod. XXXVII. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 
301 §. CXIIL 

CXXVIIl. pag. ead. b. S. Lconis Papac 
Scrmji i diebus Rogationum , ut ibid. pag. 
38S. §. XVIII. 

CXXIX. p?g. 141. b. Vnde fupraSermo, 
ut in Cod. XXXIX. Plut. XVII. Tom. cit. 
pag. 403. §. XXX. ioter S. Auguflino tri- 
butos . 

CXXX. pag. 143. Vnde fupra . S. Ambro- 
CiSeimo, ur in C d. X. Plut. XIV. Tom. 
cir. l an. 107. §. XLV. 

CXXXI pag. 144. S. Auguflini Epifc. Ser- 
mo tle eod.-m dic, uc in Cod. XXXIX. Plu- 
tci XVII. Tom. cit. pag. 403 § XXXI. 

CXXXII. pap. 145. [q AdlcenfioM Domi- 
ni . S. Lconis Papie Scrmo , ut in Codicc 
XXXVIL Ptw. XVII. Tjm. cit. pag. 383. 
§. XXI II. riitcrfus tamcn in finc. 

CXXXIII. pag. cal. b. Item unde fu- 
pra <>) Scimo, uc ibid §. XXIV. fub Augu- 
ftini nominc . 

CXXXIV. p:g. t*f>. Vnde fupn . S. Au- 
gu.iini Scnno.Inc. ihd.erno Jtt AJfcenfionem 
Dommi 111 cattn celebi avtmut . Ud'. Jcd fic vi- 
jPMHtf, ut buiia jivnte i/li dicamui : fecimus 
t/aoJ tuifijii , teddt nunJ promtfijii. Sub num. 
CCC3MW. Opcrum T d!n - V. pag. 15 u. 

CXXXV. pa?. cad. b. Vnde iurra. S. Lca- 
nis Papac Scrmo , ut in Cod. XLII. Plut. 

XVI. Tom. cit. pag. 313. §. XVII. In fine 
huius pajinac aotiijua manu nctacum eil: 
Complementum iji us itrmowt pt/utit in omea 
213. cbsna , ui<t tfi talt figitum . 

CXXXVI. paa. 147. Scrmo isitio muti- 
lus, qui tamcn cii indic S. Pentccollcs . Inc 
...... t;iariyiii , a»te aJvemum Spinitu 

Santli . Piaeiereo iom recejferot ex ocults ea- 
tum Domiuus UfttX , i/ji tos praeJicatione v:fi- 
btli , ct od os la./uens , corruloiabat . Dcf fiaii- 
lem oc ptrpctuain iu vobts facitt manfionem ; 
propitr boc emm aJ uos iUt defendt . «/ mt 
ad illum piiftmus aJf rnJtrt , cui eji gkrta &c. 
In Append. S. Augultini e(l Scrmo < i.xxxn. O- 
per. Tom. V. Part. II. a pag. 308. lin. »3. ad 
paf. J 10. 

CXXXVII. p?c. 148. Item unde fupra 
Sermo, ut in Cod. X. Plut. XIV. Tom. tir. 
pat». 109.5 LXVL fub S. Maximi nominc, 
fed in finc diverfuj. 

CXXXVIIl. p 3 g. 149. Irem de cadcm 
Pcnt.coftc. Scrmo. ut 111 Cod. XXXIX. PIuc. 

XVII. Tom. cjc pag. 404. §. LIL S. Augu- 
(bno idfcriptus . 

CXXXIX. pa?. 140. *. Vndc fupra de 
eidcm Pcitecofte Scrmo, ut ibid. §. LIV. 
icem fub Auguflini nomine. 

CXL. pag. 150. S. Lconis Papac Sermo 
de Uiunio Pencecortos , uc in Cod. XUL 
Plut XVI. Tom. cic. pag. 315. §. XXIX. 

CXLI. pa^. ead. f. Itcm dc eadem Pen- 
tecofle. Sermo, ut in Cod. XXXIX. Plutei 
XVII. Tom. cjb pag. 405. §. LIX. fub no- 

minc 

fj> ln tiureine «ntKiuj uunui i lnonvit: Srrmt A— 
gujtmi iu AAfcfjien . Digitized by Google Plvt. XXXHI. Sin. Cod. IV. tjsine S. Leonis. Hcic autem in fine marilus 
efl , uade antiqua manus «tdaotavit: Defictt 
fints Sermtms Augufitni . 

CXLIl. pag. 15}. ln NataJe S. loannis Ba- 
ptift.e.S. AmbroGi Ser.no, ut io Codice 
XXXIX. Plut. XVII. Tom. cit. pag. 408. 
§. CVIJL 

CXLIII. pag. iy 4 . Vnde fupra, S. Am- 
brofii Sermo , ut ibid. $. CXI. 

CXLJV. pag. ead. h. Vnde fupra . Ano- 
nymi Serrao . Inc. Stacli lttnnis tudicis nofiri 
vox verti itvini myfierii Cbnfittnte reltgimit 
lanc fi.iem in nottlii fui fefiivittt bedie utt.jue 
celetrttur (,l\c). Dcf. & paitr.qat erat tnutas , 
Itquutut efi vertum , tuxilttnte &c. 

CXLV. pag. 155. Vnde fupra . Anonvmi 
Sermo, ut in Cod. XXXIX. Plur. XVII. 
Tom. cit. pag. 408. $. CX. fub AugulUai 
nomine. 

CXLVI. pag. 150". Vnde fupra. S, Au- 
gufiini Epifc. Sermo, ut ibid. $ CIX 

CXLVII. pag. 157. S. Leonis Papae Ser- 
mo in Natalc Apoflolorum Petii, & Paul- 
li . ut in Cod. XXXVII. Plut. XVII. Tom. 
cit. pag. 388. $. LXXXVI. 

CXLVIII. pag. 158. *. Eiufdem Sermo , 
ut in Cod. XXXIX. PJut. XVII. Tom. cit. 
pag. 409. $. CXV. 

CXLIX. pag. 159. Vnde fupra. S. Am- 
brolii Epifc Sermo, ut in Cod. XXXVII. 
Plut. XVII. Torn. cit. pag. 388- $. XC. 

CL. pag. 160. t. Irem congruus Sermo in 
Converfione, ut in Cod. XLI. PJut. XVII. 
Tom. cir. pag. 433. $. LXXXVllI. inter S. 
Augurtino adfcriptos ; at heic « fine diver- 
fus. 

CLI. pag. 161. Vnde fupra . Anonymi 
Scrmo . Inc. Htitletn bedie , iavante Dommo , 
Apofltltram ce/eiramut , qutram memoritm n- 
niverfits mundat tmplettttar . Qel. */ caelum 
foftdets interempm , prtefltnte Damint &c. 

CLII. pag. ead. i. Vnde fupra . Anooymi 
Sermo , ut in Cod. X. Plut. XIV. Tom. cit. 
pag 109.$. LXXII. fub S. Maximi nomine. 

CLIli. pag. 162. Vndc fupra. Anonymi 
Sermo , ut ibid. pag. 1 10. $. LXXIII. fub e- 
iufdcm noraine; fcd finis divcrfus. 

CLIV. pag. itfj. S. AmbroGi Epifc. Ser- 
mo , ut ibid. §■ LXXIV. fub eiufdcm nomi- 
oe, at finis diverfus. 

CLV. pag. ead. *. S. AmbroGi Epifc. Ser- 
mo. Inc. Datram SanQorum Apoflohrum Pe- 
tri & PtaJli , frttret tbtrifimi , bedie celeirt- 
tauj nata/em , qutrnm fonut & prtedicttio per- 
ventt in omnem ortem terrtram. Dcf. & ttro- 
ntti venerant ad Dtminjtm Denm , cui efl be- 
nor &c. 

CLVI. pag. 164. Vndc fupra. Inc. Au- 
iiflis , frtttes tbanjjimi , teaufiimum Petrum 
in Salvatorit pa/fianc fan crrorttus profecife , 
& pef/eaqutm negavit Dominnm , faiffe tpud 
Dtmmum meliorem. IJel. i/le taxili»m fo/itum 
mon nrgatti lefai Cbrtflut Dominat nofler , 
qai &c. 

CLVII. pag. ead. i, In Nmlc S. Paulli. 294 S. loannis Chryfoftomi Sermo, ut in Codice 
XXXIX. Plut. XVII. Tom. cic pag. 400. 
$. C