Skip to main content

Full text of "Section Cyclostemonae"

See other formats


\jP Biodiversity 
fe^HeriUge 

http://www.biodiversitylibrary.org/ Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio 

contracta ordinum generum specierumque plantarum hue usque 

cognitarium, juxta methodi naturalis, normas digesta /auctore Aug. Pyramo 

de Candolle. 

Parisii :Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73. 
http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286 V. 15 pt. 2: http://www.biodiversitylibrary.org/item/7166 
Page(s): Page 480, Page 481 , Page 482, Page 483, Page 484, Page 485, Page 486, Page 487 Contributed by: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library 
Sponsored by: Missouri Botanical Garden Generated 11 November 2011 7:36 AM 
http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/008579700007166 This page intentionally left blank. 480 DICOTYL* SE€ EXOGEN^. ey^anche- 

tes, OYOideffi, juniores sa&pe gemmatim v. big-eminatim cohaerentes. Loco 
mdimfiati ovarii oceurrit fasciculus pilortim breviuiB. Ovarium 3-4-locu- 
iare. Styli 3-4, basi connati, recum^ crassi, dentati ; basi columBse mos 
decidua. Capsulse B-4-cocc3e, S-lO-suleatse. SeEQiiia oblongata, linear!- 
carimeulata, Isevia^ nitida. Albumen parcum- Embryo rectus; cotyle- 
dones late obovat©^ basi cordataa, 

1. H. GLOBOSA (LaTjob. et VaM Descript of the genus CinclioBa et Hyeenanche 
p, 5^1. t 10)- 5 Ad Caput Bonee Spei (Thunb.l m hb> txoliil.j Dt^get Zeyher 
n. 15271). — Baill, Etud, gen. iEuphorb. t 23, %. 29-39. Jcitropha globoaa 
Gaertu, Fruct. 2. p, 122. t. 100. fig. 3 (179t)- Toxicodendron Gapeniie Thunb* 
Act. holm. 1796. p. 188. t- 7; TVilld. Spec. pL 4. p.S2l, — Grotonis ap, Bnrm, 
Plant, afr. p, 122* t. 45- ArhnsculaaltitudineD] humanam noii loiif^e excedcES^ 
glabra. Bami flortgeri teivstss. Petioli fere 1 cm. lougi. Limbus foUorum 
S-9 cm. longusj 2-3 cm* ktus, sublanceohtus v. Hueari t, anfjuste oblongo- 
ellipticua', basi cuneato-angustatus, apice rotundato obtnaus, coriaceuajSubtus 
evenins et pallidiorj supra lu-gilkceo-ftiscidnlu^ij nitidulna, cum ramulis 
glaber. Paniculae masc, loliis circ*triplo Lrovior^s^ parec puberulajj confcrti- 
fior^, Br acts ae ovato-lanceolalffij cvaaaae, pediceULs brevioreij, CatyK mayc. 
2 mm. loJiguSf latiuscule eupulifbrmist 'VFJi-ie profundo purtitaa; laclniteovatso, 
margine ciliolat^e, Antlieraa fere sessile^, in receptLrculo elovato laciniarum 
calycinarum apicem subattinyentes, rubia:; v. lubnllfe, Contram floris sericeo- 
pul^escens^ obtusum. Oyarium aubi^ericeum. C^psula absquo umbono deprei^so- 
pyramidali circ. 15 mm. longa, supeme 20-33 mm* lata^ globoso-tuiMmita, 
alternatim insequaUler 6-8-sutota, verlice deplauato-nmbonata. Semina nitra 
1 cm, longa^ Gompre&s[>-ovoideaj Isavia, nitida^ atro-fupca* (v- s*) 

Subtrib. XII. CYCLOST^MONMM BailL Etud. (jin> Eiiphorb. p. 561; 
MW. Arg. in Unnssa^ 'O^ 34, p* 64. — pierakdiejE ThwaiU 
Enum.pl. ZeyLp.'S^B&.pr. p. 

Flores boh involucraii, apetali. Stamina circa discum centralenL (sub- 
inde centro rudimeutarie rudimeGtigerum) inserta* AntheraTum basis 
semper infera, — Flores vulgo fasoiculati. 

XLVUT. CYGLOSTEMON MiHL Arg, ?tt Liiiihta, 1,S63* v. k. ^.'8I.~Hit per- 
tinent : Gyclostemon Blf Pycnosandra BLj Uudeca^temoti Hassk., el Spuia- 
gidin Tkwait, 

Calyois laciaiss imbricatiYBe, Petala utriusquc sexus 0. Stamina circa 
(liscum intrastamiualem centralem inseilia; antberae birimossa; loculi 
longitrorsiim connati. Ovarii rudimentum nullum v, ipse rutdimeata- 
num. Ovarii loculi 2-ovnlati* Fructus indehiscens, Semina compressa^ 
ecarunculata, Radionla cotyledonibus bre^vior. ~- Arbores terrarum 
calidioriim orbis anti(jui, prsesertim insulamm sundaicarum. Kami 
teretes. Folia alt erna, simplicia, penninervia, integra v. dentata, rigi- 
dula V. cona&eaj deddno-bistipulata. Limbus foliorum basi inieqaUate- 
rails. Flores dioici in pulvinulis siti, plus miBusve numerose fasciculati. 
Pulvinuh flongeri ramicoli, i* &, in ramis biennibus v. annosioribus 
juxta ramulorum axillas siti, indetj-ue e gemmis adventivis enati. in aliis 
autem ramulieoli, j, e, in axillis foliorura ramnlovum amnorum siti* 
Calyx ntriusgue sesus profunde 4-5-partitus; lacima? dn^ oxteriores 
rehqms paulo majores. Discus hypogynus concavns, teiimsj deplanato- 
concavusj centro nudus vel rudimentum ovarii ipso rudimentarium 
perexiguum gareos. Stamina 4-40; fflamenta libera^ ereeta; antberaj 
obloDgo-ovoideaa v.-ellipsoidese, introLsum v* fere exaeie later alitor biri- 
mosB; conaectivnm baud proanctum* Ovarium 4-2~locular0j 4-2'Stil- cYCLosTEMON. 15UPH. PHYLL ANTHER, [atjct. mullek). 481 

catum* Styliintegri, baai connati, nunc lati, stigmata lat6 tTiangulari- 
ovata subsessiliasiatenteSj nunc angusUj subliDeares et elon^atinFmctus 
plus minusve oaraosuSj ^-S-goccuSj subcrastaceus^ abortu 4-1-speT- 

■f 

Sect! DoDECASTEMOi^. — Gemis Dodeoasfcemon-ffdssfc, en j5o(. ^et*. 1856 

p, 803 ; fiorf* 6of;ar. eiiL noiy. i. p. 63 ; m FerA, -^cad. AmUerd, v. 4. 

, p, 141; inBuH. d& la soc. hot. de France 1SS9. p.716; Miq. Flor. Ind, 

bat. voL L park 2. p. 360. — Pyonosandra i?L i?i^w&» 6of. tojd. iat. 

V. 2, p, 1^1 quoad /lores fcemxTi^os, 

Ovarium 3-4-loculare, Styli 3-4j filiformes. 

L C* TETBwtANNit floribus i]:ia3C. aggregatis foemmds suJjsolitariis, pedicellis 
masc. calycem, soquantibus. 

a, genninua, ramulis junioribus ochl■aceo^Y^^lutinis. ^ In insula Javee parte 
occidentali montane -sylvatici (Teysm-), Dodecastemon TeyflTnanni Hassk. 
Verb. Acad. Amsterd. 4. p. 441; Hort Logor* edit, nov. i* p. 63* ubi 
egregia descnptio (exclus, Gyclostemone serralo J&K); Mlq* 1^1 or /led, 
bat. voU l.piirt. '2r. p. Ii60. Avbor hunilliti.. ClomaLdensGL, subf^lobosa* Ra- 
muU teuues. Stipulse e b.^si latiuscula ATibulato-a eliminate, l-l-J- mm. 
longK, deciducG* Petioli demnm 3 cm* longi* Foil or um limbns 4- J) cm. 
longna, 2-4 cm. lalus, oblongo-ovatusj v. ovato-lanceolatus^ obtusiuii cuius, 
batJi oblique rotundatua v. subittenuatuSj leuuiter coriaceuSj mttrgine 
obsolete repando-Gieaatus, junior subtus minute piloj^ulus, deiTi ^laljra- 
tuSj supra nitiduluSj minute reticulato-venosus ; costs secuiitlarise prope 
margirtom urcuato-adiiceiideiites ibiquo arcuato-anaatamosautea. Flores 
masc. m axillis foUorum 5-7* Bractese ovatse, min-iitissimee- Pedic&lli 
3 mm. longi. Alabaatra masc. sub^loboaa. Calyx iutu,<? brevLssime pube- 
rulusj lacinia^ 5-rterviffi, Rudimentum ovarii tjubquadrilobum, glabrum. 

P^ Ximor&mis, ramulis juniovibus petiolisque parce adpiesso-puberulis, 
V? In in>sulii Timor (tipecim. MiqJ m hb, Da). Pycnosandru Timorensif? 
Bl. Museum bot. lugd. bat, 2. p. 192. Dodecastcmon Teysmanni p Timo- 
rentJis Miq. For, Ind, hat. voLl. part. % p. 360. Cyclostemon racemoaum 
Zipp. ap, SpauogU* in UivuasajlS41. p. 349? exMiq* 1. g* (v. s*) 

Sect. IL Stenogywi-um MUIL Arg^ in Limwa^ i>. 32, p. Si* 

Flores maso* oli^andri. Ovarium 2-loculare. Stigmata subiineana, integraj 
apieecrasge peltatci-v. iiemipeltato-dilatata. 

2* a 0CQI1JENTAL1S (MlJll. ATg. in Flora ratisb* 1S64. p. 517), floribus foem. 
m axLllis foliorum solitariis, padicellis i(^m. calycem bis 3aquaiitibu3j oalycis 
foem. laciniis orbiculari-ovatis subsericeo-pubcscentibus , discG bypogyiio 
ui'ceolari mai'gine multilobukto tenuiusoulo, ovaiio dense sericeo-lanato^ stylis 
validis apice renifoimi-dilatatis. ^ In Africa occidental! aequatorialij In in- 
.'iula Fernaiido-Po {G, Mantin* 115BI iu bb. Hook.). Arbor 30-pedalis. Kamuii 
cum cijsta foli^ium jiiuioriim ierpuguico-pubcrfGantes, doin ^laiJrejs^ieiite.'?^ te- 
reti^angulosi. Rtipuloe IJueari-lanceokts^j adpresao-ferrugineo-pubastientes* 
caaucES. Petioli ^-^^a mm* lougi. Limbus foliorum asepius 12-IK cm. loiiguSj 
&-y cm. Utus, lanccolato-ovatus, obtu^ut!, has! modice inffiquilateraliSt sub- ■ 
rigidua, grossm^scult? oinune seiratus, reticulato-venosus, junior utroque pa- 
Gjrc, triplo lou^im'^^, ^(^^^^ masculi nt frucfus iguoti- — iPi^Ji"^ intuitu 
tiaud dissimiliij C. macropltyilo, ised folia Laud inlegra et styli diversissimi. 
v* ^v 

3. G. iNricus (Mtlll. Arg* in timiffia, y. 3S. p. SI), floribus longiuscule pedi- 
cellatis, pediceilis et calyciJms masc. glabris fcemineis sericco-pubescentibus, 482 DICOTYL. setj EXOGEN^- cyciloe^iok- 

Vacinns O'.il-ycitiiB mast* margiue ciliatis, antlieris 6-4, disco centiali cmso 
iindulato liuLcompresso hypogyno sTiblobato, ovaxio sericeo, stylia gracilipus 
apice pelti^ormi-dUatatis. § in Indite orvervU\i3 provinciis Kliasia^ Sikkim, 
Malabaria &t Concau (Hoot, at Thoma. 1), Eaml ramuliquo gracilis, pallida 
lenticellati, glabii, Petioli 4-8 mm. longi* Foliorum Umbus %-n cm. longua, 
3-4 cm. latus^ ovatus v, ^Uiptico-lanceolatusv longe cuspidate -aouminatus, 
hasi augustato-acufusj integer, siibmembranaceuSj reticuUto-venosus, glaber^ 
similis ei G, I'eysmauni p genuinij sed longius cuspidato-acummatuSt Pedi- 
oeHi masc* graclles^ pstiolos sub^quantes. Calyx maso. 3 mm. subaequansj 
4"partltus* Anther® distincte introrssa, — Staminum Eumero nonniMl ad Ade- 
nocrepides accedit, sed geDuica et hane oh caus^m ins^ignis ent Eipeoies hujua 
generis, (if- s.) 

Sect, HL KuCYCLOSTEMOW Milllj Arg. in Linnesa^ v.^ 32, p. ^l. — Genus 
Cyclostemon Bl. Sijdr. p. b^l ; Jindl Gen, pi 5837 ; I^aill FAud,j&n. 
EujikQTh. p. &51, U 23. fig. 22-25. — Sphragidia T/iim/*. in moK 
jown. ofBot 185&. p. 369. i* 10 — Pycnosiandra SL itfvs, M* %**• 
hat. % p. 191 g«o<m /lyres masmhs. 

Floret masi^p polyandri, Ov^trivtm S-looulare, t^tigmutt^ lata, bilnba, ■ — Obs, 
SpeoiQ? sequeuteSj imo bouft notse, opticus diuractt^ribui^ inter se diatlnotsej sed 
plures Incojupleia et adeo inaqualiter notae sunt, sc, nliiB nonnullBe speoimw 
nibus masoulisi aliEe fceimlneis tantumjUt Uodie rita oirdlnarl llau<i poi^siBt* Haiic 
ob I'em, ut determination 55 facilioresreddaiiQ, hie, ut et iii ncnaullls alLls dioicis 
geueriius, speoiea lionuihil artificiallter et ad char^ctereB leTioriB momenti 
imirna ordinaxa potul 

g 1, Flores utriwqm y. aliBviVfS aeX'Us 171 ramis Ugnosis defoliatis situ 

a. Calyces mstUi. ^ 

V Folia intfigsa- 

4, C. MianopHYLLUS {BL Eijdr. p, 698)i foliis coviaceia opaoiB iutegriBj flo- 
ribuy xaagiiis fcoiculatii^, calycia utriusque nexu^ laolnlis subaeqimlibus sub- 
orbiciilaribus late eonoavia ri^idis extuJ leate ferrugineo-ioment&Uis intua 
glabris mar g-ine minute laocriSj disco orasso cumovano globoid senceo-v. sub- 
pulveiaceo-i^iirtelli.^. {} In Java (hb. Iwgd. bat J), in Gayloaia frhwalL 
n. a^i41)r Sphragidk Zeylonica Tbwait, in Hook. Journ. ofBot. 1855. p. 270. 
t. 10* Cydo^teiJioji 2ey\auicus Baill liltud» gin. Eupborb. p. 652; TUwait 
ETi^ra, pi, Zeyl. p. Ii46* Ai'bor 30-40-pedalia. Ilamuli ri^'idi^ giabri, Pet^ioU 
circ* B mm. loaglj levitet auberoso-irmrassiiti, ssape annulatim rimoai, Folio- 
I'um Umbus 10-ao tun, longnsj 4-6 cm. latua^ elUptico4a\iteolatu^, apice ob- 
tuse et bveviiifjouly coulracto-Gusptdatas, baai modtoe insequilateicaliSj utrKque 
pagiBa prominentBr reticulato-venosjuSj junior snbtus brevissimi pubevulus 
V. demum glabratuaj co3tae secuadariae arcuaio-adaceadentes . longe juxta 
mai^gmem pi'odiuetea. PcdicelU l-lj c-u, longl, ferrueriugo-tomeiitelli. ^iores 
in generemagni. Laeiniae calyoia nmisc. 6-1 tJ ram. attingentes. Fikmenta in- 
terdum Mnc Inde gHmin^itim cobsarantiaj uiillaerLi yix dimidio lougiora* 
Ovarii rudimeutum Lilobuui v» integrum, liispidulum. Stigmata fer& 4 mia> 
lata, Fructti^ globosju*, diamelro biceutimetralla. ^ G. Zaylanicus BaiU. mW^ 
characters dtatingui poife&t. (7, a.) 

h> G. LONGU^OLius {BLBijdr* p. 50B), fnliis tenuiter eoriacms subinte^rLs, 
iloribus fasdculatis mediocribu^j laciuiirt oalyoifl orbicularibui* conciivis extuts 
bjeviter sviboiii(?reo-sei'lceia intua glabrii^ mar^^ino minute laceri.'^, antiioi'ii* 
Dire, 30, disco iloLum maac. ,late t;onuava \ixxm fulvo-stiriceio Jlorum icem. 
craij^y. {y In insula Java (BLl in bb. lugd, bat.). ^Bailb Etud, gn'iii. lilupboib. 
p, &6^- t. iS, fig^ 1%-lh. Arbot' 40-pt^aiilj^ (Bl. in stibedO* l^oliorum limbu^ 
bt'eyiCsL' pctiolsitu^, magaus, elliptico-lanctoUtus*, brovjter cuspidato-aoumi- 
iiatnuj baJSL indaquaU latere altero acuttlsj^ aUtro aui?ic«liatfj"semicurdatua, 
demum promin^nter reticulato-vtinosasj glaber v. ftubfus hi fcosta int&rdum GYGLosTEMON. EUPH. PHYLLANTHE/E (auct, moller). ^83 

parce pilosulus, margiae yulgo integer v* vix disti^ote lepaz^do-denticulatus. 
pQtioll infuacati. Alabastra masciiitt mox aperieiitia subdepresso-gloLosa, 
4 mm, lata. Calyx apertus (lemum 5-6 mm. longus. RndimeiitTim ovarii inte- 
grum, pereilguumj v. deficiens, — Simillimus C* macropliylloj a quo tamea 
baai follorum, Indumento palUdlore et pi-Beseitim floribus duplo miELoribus 
differt. {v. s,) 

0> C. GORiACEUS, foliia f^mtiiter coriaceiK integris^ flprjbus fasciculatislonge 
pia^Jicellatia^ laciniis calycis late imbriccitis subEeqtialibu& adpi-esso-puboscen- 
tibus. i7 In insula Waiy;iu(LaliillardJ in hb,' Mas. jparis.), Cyolostemou co- 
riac^us Paill. K[^d. geq* 3Suphprb,p, 56^ (upmen tautdiw).* In citato herbario 
ramulus unioiis adest floribiis lantuni tribus evolutis ex parte ab insecti^ pev- 
tusis forteque omnibus vacuia praeditus, et folia tiia aeg;regatim pagliise afftxa, 
unde species J a ct BaiU. primnm denominata ised inicus^jue nor|d)iiu edita^ his 
ex fontibus rite circumsGrQ)i laon potest, etiamsi primo intuitu disiinctaappa- 
reaL Hamuli leviter angulosi, glabri, Petloli cirC* 8 mm. lougi^ ci^assij uum 
toto Umljo glabri. Limbus foUoruiu 16-20 cm. loiig\is, 8-10 t;ni, latus/pblon- 
gato-o villus J subaculus^ basi levjter cor hiatus eVinseqailateratis, prpminenter 
et validiuyculp rotitiulato-veposusj nitWulus;, pallidns. Gostee secuudailse in 
primaria de cur renter insertse^ obliqusSj aiate icaaxginem sensim adsceodanies ; 
costulse more SGcurineg^ nitidis reticulatimjunctsa.PuIvinuli florigeri distas- 
te 3. mnltlflorij dense et minute Ijraoteati^ oum pedicellis et calycibus adpresso- 
pubegcentes. Pedicel! i eTOluii 8-10 mm. longi* Calyces 3 mm. longij fere 4mm- 
Utij i. e, paulo iDinores quam in C. longifolio. Genitalia ignota, {v. s.) 

2* Folia haud integra. 

7, C. NikTALBNSiSj Mils tenuiter coriaceis supra pHidis spinuloso-detntatis, 
floribua lignicolis magnia glomerato-fasciculaUs, calycis masc, laciniia orlji- 

* Qularibua concavis integris eitus minute obscure puhei'ulia, staminib^s circ, 
20, glandulis disci mfisc. angulosis numerosis subconnatis orenulatis gla- 
bris, S In Africa austio-oii entail ad PorL-Natal (Gueinzius n, 931 m hi. 
Spud.). Ramuli foliigeri graoilesj teretea, cinerei^ glabri; novelli tenues^ fu&ci, 
pilis adpressis fulvo-pubes centos. Stipiilee liueari-lanceolatEej parvae^ baud 
acariosas. Petipli 6-8 mm* longij crassij iTjgulosi. Limbus foliorum 7-12 cm. 
loDguSj 1 J" 4 cm. latuSj eHiptico-lauceolatuSj acuminatua> basi modice iniequi- 
lateral! acatus v. acutiusculuSj suljdistanter et hre^dter spmnloso-dentatuSj 
pallide YiridiiSj utvaquo paging nitidulus et ]:eticnlato-yenosus; vonae proml- 
iientea; oosta primarla aubtus valide prommens. Calyces masc, 7-8 mm. longi, 
aperiontes subdepresso-glohosij ob secure fuse o-ifir ides, pedicellos evolutos 
asquantes. Antherae duple longiore^ quam latse* Rudimentum ovarii obsoletum, 
— A proximo C. macrophyllo praster alia differtfoliis longe minus ooriaceiK, 
baud ijiitegris et nltore. (v. s.) 

8. G, PRii^ciPUM(Mlilb Arg. in ^lora tatisb. 1864. p. 631J, Mis demum coria^ 
cep-membranaceis nitidis supeme obiter repando-dentatiSj floribn.s utrius^e 
sexus faspiculatis masoulis m 3^amifl faliit?eris foem* in ^amia ligncsis crassis 
rtitiSj calycis; laciniis orbicularibijs concavis extu3 breviter adpresso-pubemlis 
mfirgine et intiifi Yillosulp-pubescentibus^ staipinibus a-11, diaco fiammfoem, 
urceolari tenui subintegro masc. Btrohitiuhto inter bases filamentorUoi anga- 
lorio-pLoducto 8-il-lobo centro fulvo-hlspido, ovario incaiio^-pubescentcj stigma- 
tibna transvemim ob|ongatis. ^ In insuJa Principum Africae occidcntilis eequa- 
torialii^ (G. Mann n. Ha(i) in hb. Hook.)- Arbor parvula. liaTiii lereLofl, cinerei^ 
(^labrjj tipitie Juaoi et pilitj adpressis subl'glvo-puberuli. Stipules obbjigato- 
oyatse, 3 mm. subg^quantes. Petioji 4-S mm* imigU demum intjrassali, rugosi. 
Limbus foliorum 10-18 cm. lon^^'us, 4i«t>icm. iatua, lant;po]ii^o-eliipticus v. 

. eiUpticoj^lanceolatus, breviter acuniiiialu&, bast acutus et iri^quilateralis, 
junior ruacus et membranaceus, ovolutus riKidior et paliidigi^j leticulato- 
veno-sus. Fasaiculi fiorum 3-10-fiori. Pedicplli tenued, puBoruU, mascuii caly- 
cem vnlgo 4-partItum bis, fo?minci calycem etiam 4-partitum semei asquantes. 
CalyciR masc, lacinise evolutae Z^ mm, lonM, fceminei 4-5 mm. loi^gae. ^ 
Simihs C. longtfolio, (v. s,) 4.84. DICOTYL- SEU EXOGEN/K. w.ystomenok. 

■r 

l>- Calyces frxier marginem tacim^rtim glabrL 
V Folia baud Integra, 

9, C. PLORIBUHDUS (MGIh Arg* in Flora ratisb. 1864. p. 632), foliis luniori- 
iDufl margine parce eJ minute ispinuloso-denticulatisT floribus masc. in ramis 
Mgnosis defohatis sitis fasciculatis numerosis ^raciliter pedicelktisj calycis 
masc, Pacini! s orbictilari-ellipticis prsetor marginem ciliolatum glatris^ stami- 
niiuscirc. llj disco lobato glabi^o Jate scrobiuylato. ^ In Africa nigriliana 
seGus flumeia Quwra propyl IddaU (Barter b, 16151 in hb, HoQk>). luimtdi 
t&nuefi, apice obscure pubescentesj roliijgen ftoribus destituti, Stipulee trian- 
gulari-ovatae, viz 1 mm, superantes. Petioli l-h mm. longi, puberuU. Limbus 
foliorum majorum 8-10 cm. longuSj 3-4 ^ cm, laluSj seapius ciro. triente bre- 
vier et arabitu angustiorj sc, 6-7 cm. longus et 2-3 ge^u latus, limceolatus v. 
laiiceolato-eEjptiGuSj obttise et breviter acuminatus, basi inseqiiilateraliSj dense 
reticTilato-venosu&. Pedicelli masc. circ. 8 mm. longij siccati fusoi, glalnl. 
Calyx apariens fere 2^ mm. latus, Hudimentum ovarii filiform^] exigaumj 
mtegmiKij v. deficions, Flores ioem, ignoti, — Ad C. glomeratum characterl- 
bvLs plui-LbTis acceditj sed ftores ma^culi sunt mluoreSj et iiabitus alin;^* (v. sO 

2* Folia integra- 

10, C. STXPULARis (Mttll. Arg. In Flora tatissb, 18G4. p. 531 )^ fuliis inte^Tls 
nitidis J floribus foam, faiscioulatis in ramLs li gnosis sitiy Ijroviier crauseque 
pedicellalis , caijcis foem. kciniisi orbiculari-ovatitJ margxne minuto ciliolatis 
cgeterum utraque iatte glabviSv iixaeolo hypogyno magno crentdato riltidulo^ 
ovario turbinato subdepre&so ^labiOj stigmalibus late semiorbicularibtis mai*- 
ginQ subintegris cerino-flavidts. {> In Africa occideritali, latit. V sept.j in 
monte John River Kon^in (G, IVIaann. 17301). Arbor 15-pedalis (MannschedO* 
Ramuli obtuse angulosii flavidi, sinperno ^presso-puberuli. Stvpulas 10-12 mm. 
longflgj lacceolatse, petioles superantoij^ persiRieiites, rigidaa. Limbns ftiUorum 
15-30 cm. longus, 6-9 cm. latusj breviter peiiolattis, iancGoMo-eUipticuSj ])rer 
viler sed acutissime cuspidato-acuminatu3, bagi in se qui late rail aoutusj ligide 
membranaceus, dense et jirominentei: retictQato-venosiis. Fasciculi foem. valde 
flotibundi. Pedicelli isulcati^ calycem aperiantfim 6-partitum globoso-ovoideum 
sesqui eequantes, Flores masc, ignoti. — Species Imar oongeneres stipiilarum 
magnitudine ^t glabritie ovarii insignita. (y. %,) 

g 2. floTBS in axillis foliorvm ramiilorvm dti* 

a» Calyces vestiti, 

V Folia mtegra. 

It, G. iiucRONATrtj& (BL Bijdx, p* 598} j folus membranaceo-eorlaceis inte- 
gnsj floribus fcem. solitariis fernigiueo-tomentellisj calycis foam, membra- 
nacei lacmils laaceolato-ovatis subacuTninatis extus rufo-putescentibus ictns 
puberuliSj urceolo liypogyno membranaceo crenato-lobato marglne rufo-villo- 
sulo, ovano riifo-v, i^rru^ineo-subsericfto, ^ In insula Java (Bl*t in hb, lu^d, 
bat. specim. 9). — Miq. Flor. lud. bat. voL 1, pan. 1. p. 36L BaiftiiU graciles, 
apgulosi, cum eosta pagmfe iiifetiori& foiioram ferrugineo-pubestemes. Pe- 
tioli tantum 3-4 mm. longi, validiuscnli. Limbus foUorum iO-15 cm. longus^ 
4-6 cm. latns^ oblongo-evatus v, abiongo-ollipticus, basi aubaaquilaterali aou- 
tmscnlu^, apice cnspide brevi obtusa quasi mncrcinatna v* etiam muticua. 
sTibopacus, utraque pagina reticuUto-vcnpsui? ; ven^ prominulse, Pedicelli 
fofiminci ramulicoUj petioles sesqui v, bis uiqixwtuBy crassi. Calyx foem* apcr- 
tus, 4-;-& mm, longus. Discus bypog^Tius 1 ; miii. longus. Stigmata subsea-^ 
Siha, Me tnangalari-ohcerdata, cronata. Fractus et flores niasc, Jgjioti. — 
Prime intuitu jspecimma mfert parvifolia C. matJrephylli, (v» s.J 

1% C, KHAGOBiscus, foliis integria, iloribus masc. glomuratis, laciniis caly- 
cinis. subrotiindo-ovatis aiiulis apica breviter mucronulatis margin c^ clliatis 
extua breviter flavescenti-viridi-pilosisj disco landulalo plu:^ minus ve octolobo cYCLosTEMON- EUPH* PHYIXANTHE^ (augt. muller), /f-85 

dense villoso. 6 In insula Java (hb, HaaskJ)* Heuiicyclia? rhakodiscusHsissk. 
in RToIil et Schlechtend. Bot Zeit 1856. p. 802 et in Gat. hort* /logor. edit. 
Jiov- p- 43f ul)i descdptio fiisior. Pierardja rbatforlisous Hasst. in BulL soc* 
1)0L de Prance 1855. p- 713, Arbor parvula. Rami subgenicTilaii, Ttaraiili 
pills Wvis nitidulis dense stTigosi- Stipule Imearesj m % mm. lon^cS* Petioli 
2 mm, ffiqiiantes. JPolia 6-13 cm. loni:?a, 2-^-4 cm. lata, obloxtgo-ianc^olata, 
sBepiuB obtuse a^cuminata, basi ineequllaterali acuta, evoluta omnino glabrata, 
Florea masc. parvi ; aUlJastra globosoellipsoidea^ % nam. longa, extua parcius 
fulvo-sericeaj pedicellis 1 mm. longis suffulta, Galys 4-pavtitiis; lacini^ late 
ellipticsa. Stamina 8 ; filamenta pilosala. Flores foam, ignoii — Eabitu ^ 
C* mdicum aocedit, sed flores 8-auiri, fera sessiles. (v. sO 

2" Poll a haud intogra. 

13, C. GLOMBHATVs (MUIL ATg. u) Florfl rsLiisb. 1864, p. S32}j Mis tenuiter 
coriaceis 3ul>opacis obsolete distanter creiiato-deDticMilatis^ fioi-ibus masc. in 
ramtilis foliigetis sitis glomeratis numerosisj podicellis c^Jyce duplo et ultra 
brevioribus^ oalyois masc, 5-partlti laciTiiis orbiculadbus concavis Jjreviter 
puLerulis, stiiminiMs uffipius 9 5ubc;irno!:iuIiST disco alreolato-impresso mar- 
ginei cire* &-loiio un<lzquo gl;i?im. {J In Aivic^ occidentali s&qijatoriali in insylui 
PeMando-Po (&> Mnitn il 27Si in hb, HtioL). Frute:: 20-]Qedalis, lotus prater 
calycem glaierrimug. Hamuli terete^, lulescenti-cinerei. Stipulai ham ^isEe. 
Petioli 6-12 mm. longi, Ximbus foliorum 15-25 cm. bngus, 6-U cm. Jatus, 
lanceolato-ellipticus, bronttr acuminatus^ baai iuaequilaterali acutus, grosse 
reticulato-yenosus- cmtul© minus promi]Qentes quam in r^Uguls geaetls. 
Calyces masc. aporiontes 8-3 J mm. tati, ^lobosL AntKeraa fere seasiles, oum 
filamentia lusc?e. Fbtes frem. ignoti. — Partes interiores florum masculorum 
plus m.musYe ceiaceo-lragllesj inluscatse. (v. sj 

U. C? CtJMJMGu (Bain. Etud. ^eu. Euphorb. p, 56S), foliis mavgine et inte- 
gris et irregulaiiter senato-deutatiSj tloribu^ masc. fasciculatls Ioi]ge pedi- 
cellatis, calycis masc. laciniis insisqualibus exterioribus ovatis v. obiongo- 
ovatis deuse et palMe pubescentihus inteiioril^us gkbrescentibus magisgue 
"liyaliuis obovatis, disco subongusto margiiie undula-tc-crii^o. ^ In insulis 
PMlippinis (Cuming 11. 169oI). Hamuli glabri, apica angulosi. Petiole h-imm. 
longi. Fdiorum Jimbus J2-1& cm. lon^usj 4-5 gtq, latus, ovato-lanceolatuSj 
acuminatus, btm insequxlaterali angustiitusj utraque pagina promin enter 
reticulato-venosusj glaber, luridus, uitidus. Pedicnlli masc. 15-lBisim, loBgi, 
Kraciles^ puboscentos. Calyx masc, vix 4 mm. longus^ subm^mbrtmaceus. 
Budimentum ovarii rix perspicuum. Floret foem. et Iruct. ipnoti* — Species 
Lffio % cL Bail], dubitanter quiaem ad hoc genus rulata fuit ob d&fectum flo- 
Tum fcemineomm; s^&d babitu cum congeneribus satis quadi-at et genetice a 
Cyolostemone diversam baud puto. (v. s.) 

15. C* saaEi'Tus (Bl. Bijdr* p. 599)^ -foliis submembranaceis sermlato-denti- 
culatisj calyoibus pediceUos subssquaBtibus masc. estus intusque lUlvo-pi Jo- 
sis, ^taminibus 10-15, disco depresso late concavo marline demuni pip- 
mmenti-iibero integro tenui. ^ la insula Java {BLt in hb. lugd, bat*, ZolL 
:ti. S05* c?.I). Pycaosandra seriata BL in Mus. bot. lugd, bat v. 2. p- 192> 
Rami graciies. Ramuli fulvo-pilosi. Petioli 7-10 mm. longi. Limbus miot\xm 
7-lS<sm. lougQSj 2^-5 cm. latus^ ovato-lancooktaa, ba^^i obWqnti subacutusj 
apjce breviter at obtuse cuifpldato^cuminatusj snpi^a olivaceo-viridis, utvaque 
pagiiia retiuukto-veuo9U3. Flores ciro, ternati v. quinaii. Calyx masc. avo- 
lulus^i mm. longus, vivus albus (Zoll* sched.) \ lacimi^ 4 v. rarius5,,:terc 
©quales, oxtp.riores duB& submajores. Antherffi in listlem finribus nuncJjstmcte 
exti'orsum nunc intiorsum birimos^ occurrunt. Kudimenttim ovarii plane ob- 
EOletum. — Haud dis^imilis G. Teysmanm ?. (v- s.) 

16. C. ARGUTUSj foUia membianaeoo-cmiaecis denize et iiiguto serrato-den- 
tatis, flflribns masc. m axilUs foliorum s^minis longo pedicel Jalif^, caiyoiS 
masc. lacmtis orbiculaHbus extus aubclabris intur^ scriiieiSj glanduJis maso. 
m^mcuh^ v^irie ccnnatis \^riecrue pOcatis crispisve dense pubescentibus, 
3tammibu3 circ. 1%, ^ i^ Afj-jui a2ifflro-i>xicnt. ad Port-Natal [Gueinzius 
n. 88! m bb. SoEd.). Rami folii^florigeri gradloSj teretes^ glabrati^ novolli 486 DICOTYL. fiEu EXOGEN^., cyolostemok, 

cum fol^is rtoyeliis siccando fusco^rtigilcautes, puLcmli, basi perulato-invo- 
lutrati, Squamee pexularum circ. 4 mm, lODgaJ, longittorsum nervoao-atrlats, 
i-igidee, subscarjosae. Petioli tantum 1-2 mm. longU I e, in gonere yalde 
abbreviatL Foliorum limbus evolutus G-9 cm. longus, 18-30 mm. latua, ovato- 
lanceolatus, sensira cutpijato-acuminatusj basi rotiiudata coidatus, niti- 
rlc^is, no^ellus parcissime puberulus, mox ^laliratusj evolutus decse reticn- 
lato-venosus; detotes mar^inales iiicurvi; sinus dentium rotundati, St}pula 
6-7 mm, bngse^ infim^ tn.ium ovatffl, reliquse lanceolataa, omiieg petiolos 
longe superanteSi scaiiosae, fuscescentea* Afabaslra masc. aperisntia 4-6 mm* 
lata^ gloDQfla; laueiiiisa ciUolataa. Ru^imentum ovani c^lindilcum, intf?grum, 
compressum, minutum. Piores foem» et fitict. ignoti* — SiVid dissimilis 
C, Natalensij a quo tamen characterihus pluritus gravisslmis longe distat* 
(V. s.) 

h* Cali^Ges prmtef tr^a/fginm laciniarvm glabri. — Folia baud ^ntc<iva. 

11. a PAHYiFOtms (Mttlh Ari^. in Flora ratisl), 1864* p. 632)^ foliis coriaceo- 
memkaTia^m crenato-serrulaUs, floribus masc. in ramulitj Miij^rb ultimiti 
sitis depaupei'ato-fasoiculatiaj pedice^Hi? (jalycem semel v, srscjui jBquantibua, 
calycis maso laciniis orbioulatis cpnijavis prseter marginem piholatuifl g^labris, 
staminibus 8-t4j disco lob^to gms^c* sorobiculato glabro. 3 ^^ Afi^iuA ociiid*, 
in sajc<)sis WigritiBe props Nupe ad flumen Ouorra (Barter ii* 1{1\]%\ 1700- iu 
hbp Hook.). JFrutei parvus (Barter scbfid.). Rami toniies^ teretcs, glabri^ al- 
Lido-cinetei ; anntii ultima olivaceo-virides, glabri, SUpulsa late Qvatae, ob- 
tusse^ exigiicB, Petioli 2-4 mm. longi, glabri, Limbus foliorum 4-9 cm* longus, 
2,^-^4 1™. latus^ i. b. in gener© parvultiiS, lance olato-ovatus t. ovato-knceola- 
tm, obtuse atuminatua. apice mueronniatus , basi subaequilaterali obtusus^ 
reHculato-venoaus. PulTinuli axillares circ, 2-5-flori. Calyx maso. 4-partitus v. 
ranus qiiimjuneUHter 5-partUus, aperiens 2 ^mm, htus, Flores foem. et fruc- 
tua ignoti, (v. s*) 

^t* Spsdes 6sp or dine exclusa. 

C- cu&i?iiiAXus (Bl, Bijdi. V' 599). Ob ovarium l^ocuhre, 1-ovuUtum, a 
&1. Blume (teeum bot. lugS. bat, v. 2* p. n) aub titulo novi geperis Galnm- 
pit© ad Geltideas rel^ita est. (y* Sf) 

XLIS. HEMIGYCLIA. -^ Hemicydia Wight et Arn. in mmb. Next^ fUlos. 

journ. «. 14^ p- :i07 j MmlL Oen. pi. n. 58 16; ThwaiL in Hook. Joum, ofBoL 

18&&. p. a70; JfJtti^E. Jjf«d. g67i. Euphorh. p. bm. L 37. kg. 7-3. — Astylis 

WiQht JcoTt. pi. Ind. or. L 19va. — Anaua Miq. Flor. Ind. 6at. Suppl p. 410. 

— Penplexis Wall Cat n. %^n {nomn), 

Calycis masc, lacini© imbrioativ^, Petala 0, Stamij^ia circa ijiargU 
Bern disci centralis inserta; antheraa birimoses. Ovani r^dimentum 
nullum y, subnnllum, Ova^'ium l-loculare, 2-oYulatum, Fructuft liaud 
capsularjs. Semen ecarimculatuKi; copiose albDminosnm. Cotyledones 
carnoso-mGrnbraiiacea ^ enbovMeulares, radicuiam temem circ, ter 
asquantes. — Arbores s^pius medioores, patule ramosse, in Asia meri- 
dionali crescentes, una in Nova Holiandja vlgeus. ITolia altorna, tre- 
Yiter petiolata, simpliaia, pennineryia, Integra v, dentata, rigirta v. 
ngidula. Stipuia moK dmdnae, Flores dioici, in H. aw. aiistralasica abbre- viato-racemosi , in reliquis fascioulati , vnlgo Bimiles lis Gycloatemonis* 
Calyx utnasque sexus profuBde 4-&^partite; laoinias dn^ omnino oxte- 
riores. Stamifia cire, 8-25 ; fllamenta libera, ereota: autherEe juuiores 
distincte extrorsum binmosBjrim^ mox latei-ales. Discns hypogynus 
integer v, margine orenatus, mtrastaminalia. centrum occupans^ con- 
cavnsj Cfintro nudus v. subinde nidimentnm ovarii rudimentauum ge- 
reus- Ovarium sobglobosum* Ovuk jn apice placentse prominul^ eoUa- 
lerf^lii^er pendulfi* Stylus subnuJlus; stigma primum subd^sciforme, miMiGYCLTA. EUPH. PHYLLANTHE^ (auct. moller), A87 

latere placentee iis(jue ad medium renifoTinWiicisum ^ deiu lobis raagis 
apertis late rtDifornie, deciduum* ductus abartu naonoapermus, Endo- 
carpiam ossenm v. coriaceum^ gJobosunii y. irregulariter OToideum et 
i^nguJQsum, lasve* Testa membranaoea, fusca. Gotyledones basi cordatse, 
— A Oycloatemoxie baud differt nisi ovaria unilocnlarij et, aed levuer 
tantum^ aiitheris alabastrorum semper, 'ut videtur, distmcte extrorsum 
birjmosis. 

Sect* t EuHEMictCLii. — Hemicyclia Wight et Am, in Edinb. New phi- 
fe. jowm. V. l(fc, pj. 297; Jt Rf%ft* /bort, pj- /nrf* on f. 1872; EndL 
Gtn. pU n. 5816; Thwait. i7i Hook, Joum. of Bot 1855. p. 2'70; J^a^7^, 
Etud. gin. Eufhorb, p, 562. i* 27. ^3. 7-6. -- Periplexia Wall, Cat* 
n, $(!22 {nomm), 

Fructus rogularos, gloTaosi, amliitu haud angulosi; endocarpium ossetim- 

K H, A^usTsiALASiCAj floiribvia bre^it^v raeemosia v. fete fasoioii]atf&, stami- 
nibri:* 4-Bj^ disco ceniraU mar^me elavato late urceolafi mter bases maman- 
toi?um lev iter lobalato-prndiicto centro fiubconico-elevato- 5 In Nova Holiandia 
ad Burdikta River [F&i-d. MuelL I in hb. DG.), Slmili^ H. sepiavisSj i^ed primo 
Intuitu florjbua breviter racemoisid distinguonda est. Folia insupor iiunt palli- 
dius virifih^ supra magis niti;lA, hasi nou leviter cordata ot in ap&ciminibus 
visjsiiun^iuam dentata, c^t&iiim at in ilk orbiculad-v^ obloBgfO'&lliptica, utiin- 
jue oijtusft V. j^ubobtusaj utjriacea, reticulato-Vf^noBa, Magnitude et forma, et 
indumentuzn ilorum omnino ut 5ii H, sepiaiia, sed stumina, minus numeuosEi 
et diflcuiS flomm mascijloruja depresao-cupularis^ tentvo elevatus, FLotea teem, 
et fructns bncusque ignoti. (v, 5.) 

2. H, SBPUBiA {Wigbt et Am. in Edinb* Kew phil. joutn* v. 14. p*^97), ftoxi- 
bUE fasoiculatis^ staminibus cire* 7-lOj disco Gentrali medio non elevato niti- 
dulo, ovarii^ et fmctibiis ^lobosis. ;;; In Ce> Ionia vulgairis (Thwa-^t. \\. %\%^i)j 
et in Intlia orientali CWall. n. W%%\ et B0S6K TiTight hb, propi\ a. 540! lr 
Mus.paris,)-" H, Wight Icon. pi. Ind. or. t W\%% Tliwdt. in IIqqL ,Tourn. 
of Bot, 1855. p, S71 &t Enum, pi, S5eyl, p. 58 j[; Baill, Hltud, f^fiii, Eupiiorb. 
t S17, fig, 7, PeriploxAB Wali. CEit n 8022 ct 8026 (nomen). Rami terfttes, 
cinerei, glabri, diametro pennam corviuam tiiquantas. Ramuli imgulosi. Pe- 
tioli ^-^mm.. longi- Limhus foUorum 3^-7 cm, longus, 2^-3Jctn, latusj vix 
im^lo Jongior quam J^tus, ovatns v. elJIptiiiiis, oIiUisus vf omarginatus^ bast 
ieviter cordaius, margine iuteger v* iepando-donticitlatus, supra leviter ^^^)i^- 
impresso-reticulafys, palJide viridis, giaber. PediceUi 4-6 mm* longi. Floxes 
masc, 1 } Mm. foem. I ^-3 mm. longL Calyeis laciniffl suborbitulaYes, concave, 
esctua suhseficeo-pyliescentes. Fractus matmi globosi, &icci cum laeso- 
carpTo camoso m^oBo-contmcto intns pnipurt^o diametro % mm> aaquantea. 
(V, 3,) 

Sect. IL kmThi^ — Genua Astylis ^i(/Ai /con. pf, Ind. or. t 1992. — 

Aiiana Miq. Flor- Ind, bat St^ppl p, 410. 

Fructus irregulariter tiubovoidei, coRipre<isQ-aiignlosi, liinc gibl^osi; eiido- 
carpmm tihartaoeo-coriaceum. 

3. H, 1.AKCE01.ATA (Thwait* Enum. pL ZeyL p, 287), pedjceUis breviasimh, 
stamnijfeaa are. if). 12, (Uscd miti^tiii mavgine atif^nrgcnte crenato, ovarii ti 
ciJjovotdeia altei-o ktoc f^ihbosis. j lu Ceyionia (TkwaiM n. saiH)^ ?amuh 
dpicG iLilvo^h^etLCei, demum gkUrati. PeLioU ctrc, 4 mm. bn^J^ Kohorum 
iimDuti 5jLm. longus, 2 cm. latus;, lancfloiatiis , basi ^utus, apice loii^e 
ticummatus, mmun: apicuktofi, siihinl^itor, fera mfiEtfi?ranaceus, luscus, 
snpra fflabep, subtus pj^rco ot adpn^^sn-yulieijcejis, (itrtifi"e pfignm diMintte 
iTiticulato-yenosus. Pndicelli marfc! vix 2 mm. longr, rceminei demum sub 
imctu petiolos i«quantes ^t recurvi, move^ maac. 2 mm* longi ; lacim;^ caly- 
cmae oKtns mtasqua scricRti?. Frufitua visi seminibus cvtstutis UestituLi, smiih^s