Skip to main content

Full text of "Crotoneae"

See other formats


\3 Biodiversity 
fe^Heritage 
l^Library 

http://www.biodiversitylibrary.org Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum 

:quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali 

digestas partim icone illustratas /ediderunt Carolus Fridericus Philippus de 

Martius et Augustus Guilielmus Eichler ; iisque defunctis successor Ignatius 

Urban. 

Monachii et Lipsiae [Munich & Leipzig] : R. Oldenbourg ; 1840-1906. 

http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/454 V.1 1 ,pt.2: http://www.biodiversitylibrary.org/item/9637 
Page(s): Page 181, Page 182, Page 183, Page 184, Page 185, Page 186, Page 187, Page 188, 
Page 189, Page 190, Page 191, Page 192, Page 193, Page 194, Page 195, Page 196, Page 
197, Page 198, Page 199, Page 200, Page 201, Page 202, Page 203, Page 204, Page 205, 
Page 206, Page 207, Page 208, Page 209, Page 21 0, Page 21 1 , Page 21 2, Page 21 3, Page 
21 4, Page 21 5, Page 21 6, Page 21 7, Page 21 8, Page 21 9, Page 220, Page 221 , Page 222, 
Page 223, Page 224, Page 225, Page 226, Page 227, Page 228, Page 229, Page 230, Page 
231 , Page 232, Page 233, Page 234, Page 235, Page 236, Page 237, Page 238, Page 239, 
Page 240, Page 241 , Page 242, Page 243, Page 244, Page 245, Page 246, Page 247, Page 
248, Page 249, Page 250, Page 251 , Page 252, Page 253, Page 254, Page 255, Page 256, 
Page 257, Page 258, Page 259, Page 260, Page 261 , Page 262, Page 263, Page 264, Page 
265, Page 266, Page 267, Page 268, Page 269, Page 270, Page 271 , Page 272, Page 273, 

Page 274 Contributed by: Missouri Botanical Garden 
Sponsored by: Missouri Botanical Garden Generated 1 October 2009 9:28 AM 
http://www.biodiversitylibrary.org/pdf2/001145500009637 This page intentionally left blank. 181 EUPHORBIACEAE: CROTON. 182 141. CROTON VELAME MUELL. ARG. petiolis limbo 
3— 4-plo breyioribus, limbo penninervio basi eglanduloso utra- 
que pagina pilis stellatis vestito, stipulis obsoletis; racemis 
parvulis basi laxifloris, bracteis linearibus, masculis 1-floris, 
floribus fern, paucis y. nullis; calycis fern, laciniis anguste tri- 
angulari-lanceolatis sensim acumhatis; petalis masc. spathulato- 
laneeolatis inferne longe ciliato-barbatis caeterum undique 
glabris; staminibus cira 15, filamentis undique glabris, antheris 
fere duplo longioribus quam latxs ; stylis semel profunde bi- 
partitis, cruribus breyiuseulis a basi sensim attenuatis circiter 
usque ad medium involutis; capsulis subdepresso-globosis tri- 
dymis, seminibus laeyibus. 

Fruticulus circ t 1— 3-pedalis, Yulgo cum aliis speciebus affinibus 
Velame nuncupatus. CaULES erecti v. suberecti, inflorescentia fcerminati 
et immediate sub racemo terminali ramos 2 — 4 umbellatim diepositoe 
paucipollicares, inferne longius nudos, superne paucifoliatos proferentes 
tota longitudine teretes, cum ramulis tereti-compressis et pagina inferiore 
foliorum nee non tota inflorescentia tomento deneo fulvo - albicante 
breviusculo et submolli coplose vestiti, inferne tamen tomento fiimoso- 
nigrescente tectL Petioli evoluti 6—8 mm. longi y. subinde paullo 
longiores. Limbus foliorum 3 — 4V a cm. longus, 13—20 mm. latus, 
Ianceolato-ovatus, acutus v. acutiusculus , basi obtusus, ob indumentum 
eompactum firme membranaceus, margine crenulatus y. denticulatus, 
supra depauperato-tomentosus et obscurior; costae secundariae utroque 
latere 5 — 9, angulo semirecto insertae, subtus leyiter prominulae et 
tenues, subrectae. Racemi florigeri 27,-3 cm, longi, superne densi- 
flori, inferne nunc depauperati et basi floribus femineis destituti aut 
flore fern. subunico praediti. Calycis fructigeri laciniae 2 mm. longae. 
Calyx masc. aperiens l s / 3 mm. latus. Glaxdulae florum glabrae. 
Receftaculum masc* yiIIosuhl Stylortjm crura inferne Yalida, dein 
sensim tenuiora, Capsulae 5 mm. latae et fere totidem longae. 

Habitat in prov* Minos Gerags ad Lagoa Santa: Warming 
tl 1645 (1). 142. CROTON ORBIGNYANUS MUELL. ARG, petiolis 
limbo 8 — 10-plo breyioribus, limbo oblique pennineryio basi 
eglanduloso, pilis utriusque paginae depresso-stellatis , stipulis 
perexiguis glanduliformibus; racemis breyiuseulis subdensifloris, 
bracteis e basi late triangulari lineari-acuminatis subunifloris 
breyiuseulis; calycis fern, laciniis oblongo-oyatis ; petalis masc. 
oboyatis acutis, inferne longe angustatis et barbato-ciliatis et 
superne ciliolatis, caeterum utraque pagina glabris; staminibus 
circ. 17, filamentis infra medium lanato-yillosis, antheris 2 — 27 3 - 
plo longioribus quam latis; oyario albido-lanato , stylis semel 
bipartitis brevibus. 

Croton Orbignyanus MulL Arg. in Linnaea XXXIV. 123 , 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 637. 

Suffrutex Yidetur infrapedalis, undique pilis bieviter stxpitatis 
subhorizontaliter pluriseriatim radiantibus albidis pubescens v. primum 
tenuiter tomentosus* Ramuli paucipollicares, 1 V a - — 1 7 a mm. diametro 
aequantes. StipulAE basi subinde bidenticulatae. PetiOLI 3—4 mm. 
longi, Limbus foliorum 2%— 4 cm. longus, 12—18 mm. latus, lanceo- 
lato-oyatua, acutus, basi subobtusus, margine minutissime et obtuse 
glanduloso-denticulatus , membranaceus; indumentum paginae inferioria 
paulo densius quam superioris, sed parenchyma non omnino tegens, 
florum autem eompactum et paulo pallidius; costae secundariae subtus 
leyiter prominentes, obliquae, infimae ineequentibus baud longiores. 
Racemi evoluti foliis subaequilongi , pro magnitudine plantae latiueculi. 
BeaCTEAB basi bracteolis duabus auctae, circ, 2 mm. longae* PedicelU 
fern, subnulli, masculi calycem aperientem globosum 27, mm, latum 
aequantes y. eo paulo longiores, more florum Yillosulo-tomentosi. Calycis 
fern, laciniae 3 mm. longae, maRCuli acutiusculi basi latius quam vulgo 
connatae. RecepTACULUH et pars dimidia inferior filamentorum longiufl- 
cule Yestita. Fructus et semina ignota. 

Eupborb. Quodammodo ad Cr. rkamnifolium accedit, sed pili sunt depresso- 
stellati, interdum ex parte erispuli et flores masculi majores vulgoqu© 
solitarii. 

Habtiat ad Ghuquuaca in eivitaie La Plata: dtQrbigny n. 1210; in 
parte austro-occidentali imperii Brasiliensis inquirendum 143. CEOTON DRACUNCULOIDES Baill. petiolis limbo 
6 — 10-plo breyioribus , limbo pennineryio basi eglanduloso, 
indumento utriusque paginae stellari creberrimo, stipulis sub- 
ulatis exiguis, racemis gracilibus, floribus fern* paucis; petalis 
masc. lanceolatis basi valde angustatis ciliatis, femineis calyci 
aequilongis subulatis; staminibus 15 — 16, antheris OYoideis: 
oyario globoso, stylis basi breyiter connatis semel bipartitis, 

Croton dracunculoides Baill. Bee. (Fobs, hot IV. 365; 
Mull Arg. in DC Prodr. XV. 2. p. 637. 

Suffrutex, Ramuli graciles, subdichotome divisi, basi plerumque 
denudati, scabrelli. Stipulae petiolis 5-pIo breviores. Petiou circ. 
2 mm. longi, graciles, teretes, more ramulorum pilis stellatis ferrugineis 
yeatiti. Limbus foliorum 1—2 cm. longus, 3—4 mm. latus, lanceolatus, 
acutus Y. rarius obtusus, apiculahis, basi rotundatus y. attenuatus, 
membranaceus, integer. Costa primaria subtus prominens, secundariae 
et venae inconspicuae. Calyces utriusque sexug 5-partiti; laciniae 
masculorum ovatae, acutae, subimbricatae, Glandulae florum maso. 
oblongae, apice albido recte truncatae, glabrae. Discus hypogynus 
5-lobus; lobi eompressi, recte truncuti. Reckptaculum YilloBum, Con- 
nectivum carnosum, infuscatum, Styloeum crura loraeformia, inaequa- 
liter corrugata, involuta. Capsulae et semina ignota. 

Habitu ad Crotonem pedtceUatum accedere dicitur. 
Habitat in Brasilia: Aug. St*Htfaire n, 20. (non vidi). C. Stamina circ, 9 — 11 (12—17 in Cr. Agoensi). — Stipulae saepis- 
sime glanduloso-dentatae v. -lobatae y. -laciniatae. 

i 

I. Styli bis et uUra dicftotome divisi (in Cr. erythraxyloide ignoti). 

§. Foliorum limbus basi non v. obsolete glanduliger. 

or. Racemi subcapituliformes , a foliis summis superati. — Lim- 
bus foliorum 1 — 3 cm. longus. Stipulae varie glanduloso- 
divisae. 

144- CROTON TIMANDEOIDES MDELL. AUG. foliis 
subsessilibus paryis imbricatis subpenninerviis basi eglandulosis 
in ipso margine impresso-puncticulatis^ stipulis exiguis palmatim 
3— 5-partitis ; racemis parvis paucifloris inter folia summa sub- 
occlusis, bracteis numerosis anguste lanceolatis ciliato-pluri- 
denticulatis; calycis fern, subsessilis laciniis lineari-lanceolatis 
margine glanduloso-denticulatis; petalis masc. intus puberulis; 
staminibus cire. 11, filamentis infra medium villoso-pubescenti- 
bus, antheris oyoideis; oyario hirsuto, stylis 2 — 4-partitis, cruri- 
bus tenuibus; capsulis hirtis, seminibus fere laeidbus opacis. 

Tabula nostra XXX. 

■ 

Croton timandroides Miill. Arg. in Linnaea XXXI F* 132 9 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 645. 

Groton ahnormis BailL Bee. (lobs, bot IV. 354 (1864). 

Medea timandroides F. Diedrichs. Plant, nonnull. Mus. 
Univ. Hafn. p. 19 (1857). 

Medea hirta Klotzsch in Erichs. Arckiv 1841. p 9 198 
(non Croton hirtus UH&rit.). 

24 • 183 EUPHORBJACEAE: CROTON. 184 Suffrutex circ. 1— 2-pedalis, ramosissimus-, nunc erectus, nunc 
ex parte inferne procumbens et adscendens, in partibus junioribus dense 
foliosus. Rami teretes, nigricantes, subsimiles iis Cr. dichotomi. Indu- 
mentum in ramulis, foliis junioribus et in floribus villoso-barbatuni, griseum, 
e pilis stellatis longirameis subHexuosis formatum, mox dein rarescens 
et folia evoluta dein nonnisi basi pilorum bine inde persistente ut in 
Cr. diekotomo adspersa. Stipulae minimae, in indumento occultae, in 
lobos lineares Bubglandulosos profunde partitae. Petioli vix 1 mm. 
longi. Folia erecto-patentia, in ramis hirtellia dein decidua, in ramulis 
villoso-hirsutis dense imbricata, internodiis 3— 5-plo longiora, saepius 
13 mm. longa, circ. 4—5 mm. lata, oyato-lanceolata , obtuse acuminata 
v. obtusiuscula, basi obtusa, margine loco incisurarum tantnm impresso- 
punctata, fuscescentia 3 rigide submembranacea , veins vix perspicuis 
notata. Racemi villosi, dein pubescentes. Beacteae longiuseulae, densae. 
Calyx fem. 4 mm. longus. Alabastra masc. ellipsoidea, 2 1 / 2 mm. 
longa. DISCUS florum fern, subannularis, lobatus, florum masc* 5-glan- 
dulosus; glandulae parvae, truncatae, albidae* Capsulae 37 2 mm * l° n g ae T 
leptodermeae* Semina 3 mm. longa, 2V& — ^U mm ' ^ a * a * 

Habitat in prov. Minos Geraes: Claussen rc. 4$ r 138, Sello } Weddell 
n. 1329; e. gr. prope Ouro Preto: Pohl; in JSerra da Caraga: Riedel 
n. 59 7 527, Martins Hb. Flor. Bras. n m 958, Casaretto n. 2920? in altio- 
ribus SerroFrio: Martins; in Serra da Piedade; Lund^ Warming n+ 1612, 
1716 } Riedel n> 2802; et in Serra de Sincora in prov. Bahia: Martins. 145. CROTON GNIDIACEUS BAILL, foliis subsessilibus 
obsolete palmatinerviis basi eglandulosis subimbricatis parvis, 
stipulis elongatis angustis glanduloso-laciniatis; raeemis medio- 
cribus, bracteis lincari-Ianceolatis lacinulato-dentatis utriusque 
sexus 1-floris; calycis fem. laeiniis triangulari-laneeolatis acumi- 
natis, margine piano breviter glanduloso-denticulatis; petalis 
masc. obovatis apice bilpbis v. inaequaliter 2 — 4-fissis ? femineis 
abbreviatis; ovario ovoideo pubeseente, stylis bis bipartitis; 
capsula globosa. 

Croton gnidiaceus BailL Bee. d'obs. hot IV. 354; MiilL 
Ary. in DC. Prodr. XV. 2, p. 646* 

Suffrutex faBtigiatim ramosissimus. Rami graciles, teretes, glab- 
rati, nigrescentes, puncticulati, juniores filiformes et puberuli, Foliorum 
limbus 2 cm. longus, 6 mm, latus, angnste lanceolatus, basi longius 
angustatus, apice rotundato-obtusus v. brevissime acuminatus, subcoriaceo- 
membranaceus , obsolete crenulatus, primo adspectu glaber, sub lente 
pilis tenuis&imis sparsis adspersus, obscure fuscescens, novellus parcius 
densiusve albido-lanatus* Flores monoiei, racemosi. Racemi basi flores 
fem. paucos gerentes, dein subdistincte nudi, supra masculi et densiflori, 
graciles. Calyx fern. 5 mm. longus, masculus aperiens globosus, 2 mm. 
latus, parce pubescena, Petala masc. tenuiter membranacea, margine 
ciliolata, feminea calyce 2 — 3-plo breviora, merabranacea , subflabelli- 
»formia. Glandulae florum masc* parvae, albidae. 

Proximue Cr. timandroidi sed yalidior et pluribus characteribus 
dis tine tus. 

Habitat in prov. Minas Geraes, in Serra de S. Joz6 inter saxa- 
Aug. St-HUaire n. 2385, 2389. 146. CROTON LANGSDORFFn MUELL. ARG. petiolis 
limbo 4 — 10-plo brevioribus, limbo breviter palmatinervio basi 
eglanduloso, indumento villoso-stellari ferrugineo, stipulis elon- 
gatis triangulari-Ianceolatis pinnatim setuloso-Iacinuligeris • ra- 
.cemis compacto-capituliformibus amplis obtusis comosis plumoso- 
restitis, bracteis lanceolato-linearibus setuloso-pinnatilobis ex- 
sertis omnibus 1-floris; floribus fem. breviter, masculis longe 
pedicellatis ,■ calycis fem. laeiniis longis linearibus lacinuligeris 
et plumosis, calycis masc. laeiniis subliguliformibus ; petalis florum masc. e basi unguiculari longissima lincari spathulato- 
obovatis, superne repandis, margine ciliatis, faciebus glabris- 
staminibus in receptaculo angusto 10, filamentis pubescentibus 
antheris 2V 2 -plo longioribus quam latis; ovario molliter pubes- 
cente, stylis valde elongatis pro triente flabellatim 4-partitis 
cruribus bifidis et indivisis ; capsulis globosis profunde 3-sulcatis 
seminibus obsolete reticulatim scabris. 

Fetjticulus pedalis r. humilior, semel v. bis dichotome divisus 
CAULES teretes, ferrugineo-villosi , dein glabrati et fusci, nitiduli; rami 
circ. dimidiam altitudinem totius plantae aequantes, mediocriter foliigeri 
dense pilis longis pallide ferrugineis patenter hirsuti, superne albido- 
yestiti. Stipulae 5—6 mm. longae, fuscae et rigidule lacinuligerae 
more ramorum vestitae, satis persistentes. Petioli 1 — 5 mm. longi 
dense hirsuti. Limbus foliorum saepius circ. 3 cm. longus et 8 — 13 mm. 
latus, lanceolate- ovatus v. orato-lanceolatus , obtuse acuminatum, basi 
obtusus, margine integer, rigide membranaceus , supra fuscus adpresso- 
villosulus, subtus indumento denso pallide ferrugineo villosulo-tomentosus 
v. junior albido-tomentosus. Gapitulum florum 14 — 19 mm. latum 
latins quam longum, creberrime florigerum et plumoso-Yillosum, ferru- 
gineo-albidum. Beacteae 9 — 10 mm, longae. Calycis masc. laeliriae 
5 — 6 mm, longae, pedicellum aequantes ^ feminei laciniae sub fructu 
12 mm. longae, basin versus tantum l a / 3 mm. latae, apicem versus 
sensim paulo angustatae, extus lanatae, intus glabrae et fuscae. Petala 
florum fem. suppressa, masculorum longitudine calycis, inferne insigniter 
attenuata. Stamixa elongata, Receptaculum longius villoeum, Styli 
eximie tenelli, 6 — 7 mm. longi* Capsulae 47 2 mm. longae, S 1 /* mm. 
latae. Semina fere 4 mm. longa, Species insigniter distincta , characteribus peculiaribus pluribus ornata t Mabitctf in campis siceis prope Fackina prov. Minas Geraes (1): 
Langsdorfj Riedel n. 262. 


147. CROTON EREMOPHILXJS MUELL. ARG. petiolis 
limbo 4 — 5-plo brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso, 
stipulis lanceolato-subulatis utrinque glanduloso-dentato-lacinp- 
latis breviusculis ; raeemis parvulis densifloris, bracteis lineari- 
spathulatis margine utrinque glanduloso-1— 2-dentatis elongatis; 
calycis fem. laeiniis obovato-lanceolatis subobtusis basi non 
angustatis, utrinque glandulis 2 — 3 inflexis longius dentiformibus 
praeditis, calycis masc. laeiniis non setuligerisj petalis masc. 
obovato-lanceolatis, inferne villoso-ciliatis , superne ciliolatis, 
caeterum glabris; filamentis villosis, antheris triente longioribus 
quam latis; stylis profunde 4-partitis, cruribus gracilibus; 
capsulis globosis, seminibus laevibus, 

Frxjtex parum elatus, diehotome ramosus, gracilis sed foliorum 
colore obscuro, sice, nigricante et obscure ferrugineo quodammodo tnstis. 
Rami ramulique graciles, teretes, fere undique aequilati, inferne mox 
glabrati et nigricantes , superne obscure ferrugineo-tomentosi f parte 
s6miglabrata cinerascenti- v # subnigricanti-tomentosi. Stipulae circ. 
3 mm. longae, caducissimae. Petioli firmi. Limbus foliorum 2— 2 1 /* cm - 
longus, 8 — 14 mm* latus, lanceolato-ovatus y acutus, basi obtusus, mar- 
gine argute denticulatus , rigidulus, supra tomento parco fuscescente 
obscuro tectus, subtus tomento obscure ferrugineo densiore veatitus; 
costae secundariae utrinque 5-6, infimae reliquis paulo longiores et 
distincte obliquiores. Racejii 1 — l7 a cm. longi, fere 1 cm- lati, apice 
leyiter comosi, Beacteae 5 mm. longae. FLORES fem. in quoque 
racemo subsolitarii, sessiles. Calyx fem, 5 — 57 2 mm - I° n & us ^ fr^etiger 
non accrescens, laciniae erectae. Flores masc* globosi, 2 mm- l»"t 
tomento obscure ferrugineo-cinerascente tecti, Capsulae longitudiD® 
calycis fructigeri, subglobosae, tomentosae. 

Habitat in prov. Bahia 7 in deserto versus & Ant<mio das Queifn&to** 
Martins* 185 EUPHORBIACEAE: CROTON. 186 148. CROTON MELANOLEUCUS Muell. Arg. petiolis 
limbo multoties brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso, 
indumento molli ex albido nigricante, stipulis sublinearibus 
longiusculis indivisis; spicis diu capituliformibus densissime 
floribundis comosis , bracteis elongatis anguste lanceolato- 
spathulatis omnibus 1-floris; calycis fem, breviter pedicellati 
laciniis liguliformKobovatis obtusis majusculis integris non 
setaceo-lacinuligeris, calyce masc. non setuligero; petalisflorum 
mase. liguliformibus basi ciliato-barbatis intus puberulis dorso 
glabris; staminibus cire. 11, filamentis pubescentibus basin 
versus latioribus, antheris ovoideis; stylis bis bipartitis; eapsulis 
glob o sis, seminibus laevibus* 

Fruticulus 1 — 3-pedalis, altematim ramosus, partibus junioribus 
tomento yelutino-molli albido teetus, dein tomento cinerascente demum- 
que fumoso -nigricante paulo rarescente semper tamen molli yestitus. 
Hamuli indumenti copia subincrassati, Stipulae 4 — 5 mm, longae, 
quoad latitudinem in iisdem speciTniTiibus yalde ludentes, more reliquarum 
partium yestitae, i. e. setulis exiguis apice villoso-radiantibus tectae. 
Petioli 1 — 2 mm, longi, crassi. Limbus foliorum 27 3 '-3 l / 2 cm. t. 
rarius 4 cm. longus, 8—15 mm. latus, lanceolatus, acutus, basi sub- 
obtusus, integer, densiuscule pennineryius , utraque facie dense yestitus, 
supra obscurior magieque demum nigricans, subtus albidior; costae sub 
indumento fere occultae. Racemi juniores oyoidei, 8 mm. long! et fere 
totidem lati, obtusi, albido-yelutino-lanati, subdeflorati dein 2 cm. longi, 
bracteis densis a basi ornati, ba&i flores fern. 1 — 3 eessiles gerentes v. 
tantum masculi* BbaCTeae 4 — 5 mm. longae, demum fiubrefnioto- 
patentes* Calyx fern. 6 mm. latus, albido-vestitus. Flores masculi 
aperientes 2 mm, lati, globosL Capsulae 5 mm. longae. Semina 
3 mm. lata* 

Species dietinctissima. 

Habitat in glareosis prope Diamantina , prov* Minas Qerwis : liiedet 
n* 1214; et in saxosis ferruginosis in Serra da Piedade: BiedeL 149. CROTON STOECHADIS BAILL. petiolis limbo 
multoties brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso, sti- 
pulis lanceolato-subulatis glanduloso-lacinulatis longiusculis; 
racemis densifloris parvulis, bracteis linearibus margine glandu- 
loso-setulosis elongatis; calycis fern, laciniis lanceolatis acurai- 
natis basi angustatis, masculi oblongo-ellipticis, utriusque eexus 
margine setulis glanduligeris ciliatis; petalis masc. lanceolato- 
ellipticis obtusis basi apiceque villoso-pubescentibus ; ovario 
tomentoso, stylis fere liberis profunde 4-partitis; capsula calyce 
inclusa, seminibus laevibus. 

Croton Stoechadts Baill. Rec. d'obs. hot. IV. 314; Mull. 
Ary. in DC. Prodr, XV. 2. p. 646. 

m 

Suffrutex 2— 2 l / a -P edal i e * Rami ramulique tenues, teretes, enb- 
dichotome diyisi. Stipulae circ* 4 mm. longae, petiolis junioribus 
g_4_plo longiores. Folia remotiuscula ; limbus 3 cm, longus, circ* 
1 cm* latus, lanceolatus, basi apiceque acutus, membranaceus , argute 
denticulatus , utraque pagina pilis stellatis yestitus, supra viridie, subtus 
dense fulvescenti-tomentosus ; dentes marginales apice in glandulam 
paryam globosam desinentes* COSTA primaria et secundaria© prominen- 
tes* Racemi subglobosi, tix ] cm, longi et fere totidem lati Flores 
fern, parum numerosi. Caltcis fern, laciniae 5 mm. longae, Petala 
florum fern, minima, glanduliformia. GlandulAE disci extrastaminalis 
albidae. Styli complanati, juniores conniyentes, profunde 4-fidi; crura 
gracilia, apice hrroluta, papiUosa, Capsitlae yalvae 5 mm. longae. 
Semina 3—374 mm * longa, 

Similis Or. Bormino , &ed folia argute denticulata et flores omnino 
alii Flores masculi setulis glanduligeris valde insigniti. 

Habitat in prov. Minas Gera€*t Aug. St-HUaire n. 1193. 150. CEOTON CERINO-DENTATUS MUELI, ARG, pe- 
tiolis limbo 4 — 8-plo brevioribus j limbo subpenninervio basi 
eglanduloso utraque pagina pilis stellatis subviscosis vestito^ 
stipulis parvulis ambitu triangularibus glanduloso-subpalmati- 
partitis; racemis subpaucifloris parvis, floribus pedicellatis, brac- 
teis lineari -lanceolatis baud exsertis inferne utrinque cerino- 
2— 3-glanduligeris omnibus unifioris; calycis fern, laciniis lanceo- 
lato-oyatis obtusis margine pallide ceraceo-appendiculato-4— 6- 
glandulosis; petalis masc, obovatis acutis basi cuneata Tillosis; 
staminibus circ,J0 ? filamentis basi villosis breviusculis validis, 
antheris paulo latioribus quam lougis; stylis palmatim 4 — 6- 
partitis breyibus; eapsulis globosis, seminibus laevibus. 

Tar. a. WARMINGII Mull Anj., petiolis limbo 4— 6-plo 
brevioribus, limbo tota longitudine denticulate subpenninervio 
utrinque obtusiusculo, 

Fruticulus 1 — 3-pedalis. Caules tenues, parce dichotome ramosi, 
uudique cum ramulis teretes, diametro dimidia altifudine circ, 2 mm. 
aequantes, inferne glabrati et fusci, superne indumento breyi hirtello 
yiecidulo obscure ferrugineo tecti; ramuli ultimi yalde tenueg, Stipulae 
1 — 1 7 4 mm. longae, palmatim 5-partitae, lobi laterales ceracei, pallidi, 
saepe yirides, unineryiae, Petioli 4 — ^6 mm. longi, fen lies, Limbus 
foliorum 22—30 mm. longus, 5 — 6 mm. latus, anguste lineari-ellipticus, 
utrinque obtusus y. apice acutus, longo tractu aequilatus, tota longitu- 
dine minute serrulatus, rigide membrunaeeus, supra puberulus et oliyaceo- 
fuscescens, subtun puullo pallidior et tenuitcr tomentellu^, indumentum 
linido-fuscescenB ; costae yix perspicuae, Racemi 1 — i l / t cm, longi, 
primum fere capituliformes, dein cylindrici, bani floribus fern* 1—3 
praeditL Bracteae 1 — l l / 8 mm. longae, persistentes. Calyx fern* 
37 a mm, longus, masculus aperienR globosus, fere 2 mm. latus* Capsulae 
47a mnii longae, breviter obBcure tomentosae, Semina 3 mm. longa. 

Species distincti^sima, glandulin ntipulaium, culyci» feminei et 
bractearum pullide flavo-yiridibus ceraceis insignita, habitu nonnihil ad 
diyereissimum Cr. pedkellatum accedena. Indumentum glutinoso-Tiscosum. 

Habitat in prov* Minas Gerai!* t in campis prapt Lagoa Santa: War- 
ming n. 1615. 

■ 

Var. fi. MARTII Mull. Arg., petiolis limbo 6— 8-plo 
brevioribus j limbo subobsolete denticulato fere trinervio utrin- 
que subacuto. 

Frutex 3'pedalis. Rami yalde patentes, cum caulibus rubentes, 
Tlores ochroleuci (Martius)* 

A praecedente yarietate Rpecifice digtinguere hanc nequeo. Habitue 
bene quadrat, sed foliorum limbus magis oblongatus, % x \ % — 37i cm. latus, 
5—7 mm, latus, i. e. ambitu simul angustior, utrinque acutior et minus 
dentatus. Indumentum partium in utraque yarietate, praesertim in floribus 
yalde glutinosum est et partes difficiliu» segregantur. Costae eecundariae 
infimae interdum dimidium limbum aequaut, sed inconstanter, et in yar* a. 
subinde etiam nonnihil longiores ad&unt 

Habitat in prov* Minas Qeraes t in campis Serra Frio prope Barret- 
ras: Martius n* 1416; in prov* Goyaz prope S* Luzia in campis siccis: 
Miedel n, 681. 151. CROTON HETERODOXUS BAILL. petiolis limbo 
bis— multoties brevioribus, limbo palmatinervio basi eglanduloso, 
stipulis lineari-lanceolatis gland uloso-incisiaj floribus dense 
capitato-congestis, bracteis lanceolatis glanduloso-incisis comoso- 
exsertis cum calycibus niveo-subsericeo* villosis, bracteolis spathu- 
lato-linearibus parvulis; calycis fem. laciniis elongatis linearibus; 
petalis masc. spathulatis basi longe angustatis margine undique 
villosulis; staminibus cira 11 > filamentis elongatis inferne 
pubescentibus, antheris 27 a -plo longioribus quam latis; ovario 
puberulo, stylis elongatis tenuibiu superne bis v. ter bifidia; 
eapsulis globosis, seminibus laevibus. 187 EUPHORBIACEAE : CROTON. 188 Croton heterodoxus Baill. tfec. dobs, hot IV. 309 (1864); 
. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 646. 
Croton leucocephalus Miill. Arg. in Linnaea XXXIV. 
131 (1865). 

Caules e caudice lignoso crasso numerosi, circiter pedales, sim- 
plices, racemo capituliformi terminati v. sub racemo breyiter umbellatim 
paucimmosi, fusci, inferne glabrati, caeterum pilis stellatis fulyo-albidi, 
dense villosL Petioli foliorum infimorum 8 mm, longi, dein apicem 
yersus sensim breviores , foliorum summorum vix distinct! et eo yahdio- 
res quod breviores. Ldibus foliorum eo brevior quod ambitu latior, in- 
fimorum circ, 2— 2V a cm, longus, 1 x / 4 — 1 3 / 4 em, latus, summorum longi- 
tudine 47 3 cm. attingens et 4-plo longior quam latus, inferiorum ob- 
oyatus, mediorum rhombeo -elliptic us , summorum anguste lanceolatus, 
denticulatus, PaOBUH radii intrieati, piii ipsi in foliis inferioribus, ubi 
rariores, distincte, depresso-stellati. Racemi circ, 2 cm, longi, a foliis 
summis quasi inyolucrati Flores fern, sessiles, masculi graeiliter pedi- 
cellati; pedicelli niyeo-yillosi. Calyx fern. 10 mm, longus; laciniae 
1 1 / 2 — 1 2 / 3 mm, latae, calycis masc, 5 mm, longae* CAPSULAE 4 mm. 
metientes. Sejona 3V 3 mm - longa, ambitu lata, pallida. 

Habitat in Brasilia meridionali , loco accuraiius hand notato: Selto; 
in prov* S. Paulo: Aug. St-Bilaire n> 1443, Gaudichaud n, 8. 

152. CROTON DICHOTOMUS MUELL. ARG. (non Wllld., 
quae species ad Bemardiam pertinet) petiolis limbo 3 — 4-plo 
brevioribus, foliis imbricatis parvis palmatinerviis basi eglandu- 
losis tota superficie nigro-impresso-punctatis cartilagineo-rigidis, 
stipulis lanceolatis persistentibus utrinque glanduloso-pluriden- 
tatis; racemia a foliis summis tectis paucifloris; calycis fern* 
laciniis anguste lanceolatis acutis parce glanduloso-dentatis 
capsulam superantibus; petalis masc* acerescentibus demum 
longius exsertis; staminibus circ, 11, filamentis basi pubescenti- 
bus, antheris ovoideis; ovario stellato-hirtello 7 stylis 2 — 4-par- 
titis; seminibus reticulatim subrugulosis. 

Timandra dichotorna Klotzsck in Erichs* Archiv 1841. 
p. 197. 

Croton serratus a. dichotomus Miill* Arg* in DC* Prodr. 
XV. Z p. 647. . * 

Sukfrutex irregular iter subdichotome ramosissimus fere pedalis v, 
subinde sesquipedalis, superne densissime foliosus, micropbyllus , luridus. 
Rami teretes, nigricanti-cinerei , inferne denudatu Ramuli dense imbri- 
eato-foliosi et parte denudata stipulis persistentibus muniti, SttpulaE 
circ, 2 mm. longae, PetiOLI limbo circ, 4— 6-pIo breviores, graciles* 
Limbus foliorum 7 — II mm. longus, circ, quarta parte v, triente longior 
quam latus, late ellipticus, obtusus y, obtusiusculus , basi rotundato- 
obtusus, usque ad medium integer, dein usque ad apicem v. tantum 
triente superiore adpresso-denticulatns 5 junior utraque pagina pilis stel- 
latis albidis t, albis mollibus subrillosus, dein glabratus et praeter 
punctula nigra numerosa basi pilorum persistente yerrucosa obscura 
grossius punctatus. Racemi 2 — 8-flori. PiOS fern, in quoque racemo 
unicus, sessilis t. subsessilis, saepe deficiens et racemi turn masculi* 
Calyx fructiger 6 mm. longus, laciniae superne dorso parce stellato- 
pubescentes, caeterum glabrae, utroque latere circ. 1 — 3-dentatae t. 
etiam ex parte integrae. Calyx masc- 3 mm. longus, junior albido- 
Tillosus, mox glabrescens. Bracteae similes stipulis, ambitu tamen 
paulo breviores. Capsulae 3V 3 — 4 mm. longae. Semota cum caruncula 
3 mm. longa. Glandulae florum parvae, valde abbreviatae, trnncatae* 
Flores inter dum occur runt tetrameri, et iacinia impar calycis fern, baud 
raro reliquis angustior sed yix breyior. 

A proximo Cr. serrate, quocum olim in DC Prodr. L c. conjunxi, 
praesertim foliis coriaceis et crebre impresso-punctatis differt, caeterum 
ab eo forma et serratura foliorum praeter alia minoris momenti dis- 
tinguitur* 

Habitat in prov* Minos Geraes , e. gr. in Pico cTltabira do Campo : 
Biedei n. .110 7 Mart* Bb. Flat. Bras. n. 959 , Sello, Weddett, Casaretto 
n. 2589 ; ad Cachoeira do Campo : SUphan^ Clamsen. 153. CKOTON SERRATUS MUELL. ARG. petiolis limbo 
3 — 5-plo breyioribusj foliis imbricatis parvis palmatinerviis basi 
eglandulosis non impress o-puncticulatis firme membranaceis, 
stipulis lanceolatis persistentibus utrinque glanduloso-pluriden- 
tatis; racemis a foliis summis tectis paucifloris; calycis fern, 
laciniis anguste lanceolatis acutis subulato-pluridentatis capsulam 
supcrantibus ; petalis masc. acerescentibus demum calycem 
sesqui aequantibus; staminibus circ, 11, filamentis undique 
giabris, antheris ovoideis; ovario stellato-hirtello ? stylis 4-partitis ■ 
seminibus retieulatim subrugulosis, 

Timandra serrata Klotzsck in Erich s. Archiv 1841 p w 19? \ 
Croton Timandra Baill. Rec. d f obs. hoi. IV* 351. 
Croton serratus (3. genuinus Milll. Arg. in DC* Prodr. 
XV. 2. p. 647. 

Suffhuticultjs yix semipedalis, diffuse ramosissimus, dense micro- 
phyllinus, partibus junioribus piiis stellatis flayido-albis subyillosus, dein 
glabrescens, Caules cinereo-nigricantes, e caudice numerosi, alii erecti, 
alii adscendentes aut inferne procumbentes, rigiduli quidem sed tenuiores 
quam in Cr* dichotomo et minus dense foliosi, Ramuli patentes, 
2 — 5 cm, longi. Petioli graciliores quam in specie citata. Limbus 
foliorum hand coriaceus, 5 — 1 cm, longus, 3 — ^5 mm, latus, oyatus y. 
oblongo-oyatus v. ellipticus, apice acutiusculus, toto ambitu excepta basi 
argute denticulatus , more Croionis dichotomi yerrucis obscure tinctis sc, 
basi pilorum incrassata persistente sparse yerrucoso-punctatus non autem 
minute impress o-puncticulatus, Flores utriusque sexus et capsulae 
seminaque ut in Cr. dichotomo, sed filamenta basi non pubescentia et 
laciniae calycis feminei longe numerosius glanduloso-dentatae* 

Habitat in Brasilia meridionali ut videtur: Selio* 154 CROTON DEBILIS MUELL, ARG. caulibus procum- 
bentibus subfiliformibus 7 petiolis limbo 3 — 4-plo brevioribus, 
limbo palmatinervio basi eglanduloso impunctato ? stipulis anguste 
lanceolatis planis glanduloso-inciso-dentatis ; racemis capituli- 
formibus, floribus paucis dense aggregatis, bracteis lineari- 
lanceolatis more stipularum dentatis ; calycis fern, laciniis lineari- 
lanceolatis ciliis paucis glanduligeris onustis , calyce masc. 
majusculo; staminibus circ, 11, filamentis asperulis, antheris 
2V2^pIo longioribus quam latis; ovario piloso, stylis profunde 
4 — 6-partitis, cruribus apice latiusculis bine inde bifidis ; capsulis 
globosis, seminibus laevibus, 

Croton debilis Milll. Arg. in Linnaea XXXIV. 142 > et in 
DC. Prodr. XV. 2. p. 647. 

Caules arcuato-flexuosi, prostrati, parce dichotome ramosi, glabri, 
fusco-nigricantes, apice foliigero pubescentes, praeter apicem foliis de- 
nudati, Stipulae 4 mm, longae, graciles, petioles subaequantes, erectae, 
laciniis calycis feminei similes, sed lacinulatae nee ciliatae. LiMBUS 
foliorum l 1 /?— 2 cm. longus, 7 — 12 mm. latus, oyatus, acutus, basi ob- 
tusus, superne acute dentatus y, plus minusye integer, mox dein fere 
omnino glabratus, firme membranaceus , subtus pallidior. Flores fern, 
sessiles, mastfuli pedicellati. Calycis masc. laciniae 4 mm, longae, h e. 
pro minutie plantae magnae. Calyx fructiger 10 mm* longus; laciniae 
leyiter inaequales, capsulam glabratam subdepresso-globosam tridymam 
5 mm. longam longe superantes, Coxxectivuk latum, asperum- Cap- 
sulae 4 1 /* mm* longae. Semina 4 mm. longa, fere globosa, valid© 
carunculata. 

Habitat in Brasilia meridionali: SeSo. 155. CROTON PAUCISTAMINEUS MUELL. AEG. petiolis 
limbo 8 — 10-plo breTioribus, limbo trinervio serrato basi 
eglanduloso, indumento arete adpresso-stellari fugace, stipulis 189 EUPHORBIACEAE: CROTON, 190 palmatim partitis; racemia abbreviato-spiciformibus paucifloris, 
bracteis parvis palmatim partitis, masculis 1-floris; calycis fem. 
laciniis ovatis integris subacutis; petalis florum masc. obovato- 
laneeolatis margine ciliolatis basi barbatis utraque facie glabris ; 
staminibus 5— 7> filamentis pubescentibus, antheris paulo Ion- 
gioribus quam latis; ovario glabra, stylis yalidis crasse 3—4- 
partitis glabris; capsulis subglobosis puncticulatis 7 seminibus 
obsolete nervuloso-asperulis. 

Fruticulus pedalis v* sesquipedalis (Riedel), usque ad apicem 
ramulorum lignescens, di— trichotome ramosus, erectus, evolutus undique 
glabratus. Rami raniulique teretes, griseo-fusceseentes, modice foliosi. 
Stipulae 27a mm - longae, profunde palmatim 2 — 4-partitae; laciniae 
subulatae, glabrae , apice cerino-capituliferae. Petioli 2—3 mm. longi, 
tenuee, Limbus foliorum 18—22 mm, longus, 7 — 10 mm, latus, lanceo- 
lato-ovatus t* angustior, foliorum superiorum ovato-laneeolatus imove 
anguste lanceolatus, omnium eensim acuminatus, basi acutus, margine 
argute serratus, supra fuscus, subtus rufescenti-pallidior, junior pilis 
stellatis adpressis pareiuscule vestitus, dein glabratue, utrinque opaeus, 
rigidule membranaceus. Racemi 7—10 mm. longi, inferne flores fern, 
1—3 gerentes, glabri, Bracteae parvae , in laeinulas angustas 2—3 
apice pallide cerino-capituligera^ divisae. Pedicelli utriusque sexue t!x 
7 2 mm. aequantes* Calyx fern, fere 3 mm, longus, subeoriaceo-rigidu- 
lus, fuscus, masculus apertus 2 mm* latus, aperiens multo minor, glaber, 
fuscescens* (Jlakdulae extrastaminales apice albidae. Capsulae 5 mm, 
longae. Semina 47 a mm - longa, 3 mm, lata, 

Habitu Or. fuscum simulat, sed multo gracilior et calyx fem t non 
eetuliger, Numero staminum insuper peculiarls. Habitat in prov. Mate Grosso, lods inundatis props Cuiaba: Riedel n, 815. ft. Racemi breves, non capituliformes, exserti. Folia palmatinervia, 
Calycis fern* laciniae dorso juxta marginem late setuloso-glanduli- 
gerae* — Stipulae glanduloso-lobatae. Limbus foliorum parvus, 
ambitu latus. 

156. CROTON REFRACTUS MUELL. AEG. petiolis Km- 
bum dimidium subaequantibus, limbo parvo palmatinervio basi 
eglanduloso creberrime crenato refracto, stipulis subulato- 
lanceolatis glanduloso-lobulatis parvis ; racemis exiguis, bracteis 
laneeolatis glanduloso-Iobatis; calycis fem, laciniis lanceolato- 
ovatis subobtusis dorso juxta marginem biseriatim breviter 
glanduloso-setuligeris ; petalis masc, utraque facie glabris intus 
basi comatis apice margine ciliolatis; staminibus tire, 11, fila- 
mentis triente inferiore pubescentibus, antheris bitruncato-orbi- 
cularibus; ovario pilis stellatis adpressis hirto, stylis 4-partitis 
brevibus. 1 

SUFFRUTEX sesquipedalis, erectus*, parciuscule di— trichotome ra- 
mosus, Caules et rami teretes, cinereo-nigricantes , glabrati, aphylli, 
Ramuli foliigeri circ. decimetrales, tenues, superne eompressi, indumento 
stellari rigidulo obscure argillaceo vestiti, non hirsuti, Stipulae 1 mm. 
longae- Folia in axilla ramillo eximie abbreviato vulgo minute 1—3- 
phyllo munita sunt Limbus foliorum circ. 5—8 mm, longus, paulo 
longior quam latua, evolutus in apice petiolorum refractus et in sped- 
mine viso saepissime complicatus, late ovatus t rotundato-obtusus v. 
leviter retusus, basi minute cordatus, tota longitudine utrinque circ. 
25— 28-crenatus, pilis stellatis pallidis pawls adpressis parce v- parcis- 
sime adspersus v. demum omnino glabratus, olivaceo-fuscescens, rigidius- 
cuius. Eacemi ut in Cn nummular™ sed minus depauperati 2—3 cm. 
longi et flores fern, fere sessiles, Capsulae et semina hucusque ignota- 

Quasi medium tenet inter Croimem ovalifolium et O, nummuUrium, 
sed utroque gracilior et elatior, folia aliter crenata et laciniae calycis 
fenu aliter setuligerae ; a posterior insuper differt filamentis inferne 
pubescentibus. 

Habitat in campis et *d vias in parte meridimali provinciae Minos 
Gtraes: Martius, 
Euphorb. 157- CROTON NCMMULARIUS BAILL, petiolis limbum 
dimidium subaequantibus , limbo parvo palmatinervio basi 
eglanduloso, stipulis parvis ovatis glanduloso-Iaciniatis ; racemis 
exiguis oliganthis, bracteis ovatis anguloso-lobatis; calycis fem. 
laciniis lanceolato-ovatis obtusis margine dorso breviter glan- 
duloso-setulosis brevibus; petalis extus intusque glabris , intus 
basi comatis, apice margine ciliolatis; staminibus cire. 11: 
filamentis glabris, antheris sublatioribus quam longis; ovario 
dense hirsuto, stylis 4-partitis elongatis, seminibus obsolete 
rugosis, 

Croton nummularius BailL Ree+ d y ohs« hot IV. 360, 
Croton ovalifolius /3, nummularius Miilh Arg* in DC. 
Prodr. XV. 2. p. 649. 

Suffrutex circ, pedalis, ramosissimus, plus minusve basi procum- 
bens. Caules flexuosi varieque patule ramosi, fusco-cinerei, basi glabri, 
caeterum pilis stellatis subadpressis rigidulis in parte superiore pilo 
elongato horizontaliter patente albido-flavicante munitis densius vestiti et 
banc ob rem superne hirsuti, superne cum ramulig densius foliosi. 
Stipulae 1 mm* longae, rubellae, utrinque lobulis glandulosis paucis 
dentiformibus auctae. Petioli demum 2—4 mm. lati, graciles, stellate- 
pubescentes. Lmbus foliorum ramealium 5— 8 mm. longus, 37 s — 57 f mm. 
latuR, ramulinorum caeterum conformium duplo minor, omnium oblongo- 
obovatuSj apice latiusculo subemarginatug, basi acutatus v- nomiihil 
cuneatus, fere tota longitudine glanduloso-crenatus , firmus, obscure 
olivaceo-viridis, totus glaber v. in costa primaria pilit* stellatis adpressis 
paucis adspersus. Kacemi vix 1 cm, longi, tencllL Bracteae similes 
stipulis, baud exsertae. Calyx fern. 27 8 nim. longus, fructiger vix 
3 mm. attingens. Alabastra matsc* multo latiora quam longa, t e, 
ralde depressa. Semina 3 mm. subaequantia. 

Tota natura partium, colore et consistentia foliorum proximus est 
Cr. QvaHfollo in Antillis et in Venezuela crescenti, Red foliis glabris us- 
que ad basin integrum utrinque circ. 10 — 14-dentutia 2 — 3-plo minoribus, 
forma stipulirum et bractearum breviore , laciniis calycis fern* multo 
minoribus h iud acuminatis, alabastris masc. depressis et filamentis usque 
ad basin glabris distinguendus est. 

Habitat in prov. Bahta, in montibus Jaoobina: Blancket n. 9560. ff. Racemi breves, oligantbi, non capituliformes, exserti. Folia penni- 
nervia. Stipulae non glanduloeo-lobatae, Calycis fem. laciniae 
juxta marginem non setuloso-glanduligerae, — Folia parva T 
5 — 15 mm. longa, 

158. CROTON ERYTHROXYLOIDES MUELL ARG. 
foliis breviuscule petiolatis penninerviis basi eglandulosis, stipulis 
exiguis ovatis acutis incrassatis integris; racemis paucifloris, 
bracteis stipulis similibus cum bracteolis integris; petalis masc. 
obovatis margine ciliolatis; staminibus 11, filamentis subglabris. 

Croton erythroxyloides Mull. Ary. in Linnaea XXXIV. 
Ill, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 596, non Baill. 

Timandra erythroxyloides Klotzsch in Erichs. Arcktv 
1841. p. 197. 

SUFFRUTICULUS ramosissimus, rigidus, dense microphyllimis. Rami 
subprostrati, crassi, circiter semlpedales. Hamuli numerosi, breves, cum 
ramis nigricantes, Stipulae nigricantes, intus resinoso-incrassatae- 
Limbus foliorum 5—8 mm* longus, superne spepius 27 f mm. latus t 
lanceoIato*obovatus f basi cuneatue, apice acutus, integer, rigidus, sub- 
nigricans, junior stellato-puberuius, mox dein glabratus. COSTAE secun* 
dariae vix perspicuae. FlOREM unicum vidi mwculum, breviter pedicel- 
latum, statu aperto 37 s mm. latum. Calyx extus stellato-puberu lus. 
Flores fern, et fructus ignoti. 

i 

Mabitat in Brasilia meridionaU, loco accuratiu* haud noUUoi Sella. 

25 


191 EUPHORBIACE AE : CKOTON. 192 159. CROTON SANTOLINUS BAILL* foliis subaessilibus 
penxnnerviis basi eglandulosis, stipulis exiguis, indumento de- 
presso-stellari breviusculo cinerascente; racemo fern, perexiguo 
paucifloro ; calycis fern, laciniis ovato-Ianeeolatis angustato- 
acuminatis; ovario dense tomentosOj stylis bipartitis f cruribus 
bifidis* 

Croton santolinus Baill. Bee. d J ohs. hot IV. 359; Mull. 
Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 596. 

Frtjticultjs gracilis. Rami gubseopario-ramulosi, teretes, nudati, 
atrati. Hamuli numerosi, filiformes, dense folios! , puberuli. Folia 
minuta* saepius 5 mm* longu, 1 — l l f 2 mm. lata, lineari-lanceolata , ob- 
tusiuscula, basi gradatim attenuata, crassiuscula , breviter albido-tomen- 
tella, evenia, Costae subtus leviter promiuentes. Floees fern, raeemosi, 
pauci, Alabastra masc, conica, tomento brevi stellari cinereo-albicante 
vestitaj laciniae imbricatae, nee margine re duplicative -reflexae* Petala 
fern, baud perspicua. Flores masc. evoluti ignoti, 

Af finis et similis Crotoni parvifolio , sed hucusque non satis notus. 
A cl. Baiixox cum Crotone Belichryso comparatus erat, sed aestivatio 
calycis fern, et stipulae longe differunt. 

Habitat in territorio Corrientes: Bonpland re. 661 (in Hb. Mus* 
Paris.). 160. CROTON PARVIFOLIUS MUELL. Arg, foliis ses- 
silibus penninerviis basi eglandulosis, stipulis exiguis lance olatisj 
racemis parvis paueiflorisj bracteis lineari-lanceolatis subnlato- 
acuminatis exiguis omnibus 1-floris; calycis fern, laciniis ob- 
longato-ovatis paucidentatis subaequalibus sub fructu aecres- 
centibus; staminibus 11, filamentis villoso-pubescentibus; ovario 
pubescente, stylis bis bipartitis j capsulis ellipsoideis, seminibus 
laevibus. 

Croton parvifolius Mull. Arg. in Flora Batish. 1864* 
p. 537, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 596. 

Suffeutex plus minusve divaricato-ramoeus* Rabii ramulique sub- 
dichotome dmsi, illi glabri, hi pilie adpressis depresso-stellatis pubes- 
centes et dense foliosi. Folia 10—15 mm. longa, superne 2 — 4 mm, 
lata, saepe subfasciculata, lineari-spathulataj subacute, integra v, superne 
paucidentata , juniora subsericeo-pubeecentia, mox dein plus minusve 
glabrata. Racemi terminales. Calyx masc. 2 mm. longua; fructigeri 
laciniae 4 mm. longae, duae subdistincte reliquis breviores* Discus 
hypogynus undulato-lobatus, Capsulae 5 mm. longae, 4 mm. latae* 

Habitat in Brasilia meridionali ad fiumm Parana: Gilbert n. 26 3 81 
(in Hb. Kew.J. d. Racemi medio cres t exserti. Folia penninervia* Stipulae non glan- 
duloso-lobatae nee -dissectae* Calycis fern, laciniae integrae. — 
Folia mediocria et majuscula. 

161. CROTON INDIVISUS VELL. petiolis limbo multoties 
brevioribus, limbo penninervio basi non glanduligero , stipulis 
. . . .; racemis breviusculis non comosis; calycis fern, laciniis 
laaceolato-ovatis acuminatisj staminibus 12^10 j ovario superne 
in columnam stylarem crassam ovario subaequilatam eoque 
longiorem abeunte, stylorum parte libera breviuscula usque ad 
basin 4-partita, cruribus tenuibus. 

Croton indivisus Veil. Flor. Flum. X 68; Miill. Arg. in 
DC. Prodr. XV. 2. p. 592. 

Planta videtur arberea. Rami vftlidiusculi Petioli 5 — 18 mm, 
longi. Limbus foliorum 6 — 20 cm. longus, 37,-6 cm, latus, ambitu 
rariuBj in eadem icone nunc oblongo-ovatus, nunc lanceolato-ovatus nunc ovato- v. angustius lanceolatus, acutus v* acuminatus, basi saepius 
obtusus, margine dense subargute serrulatus, Costae eecundariae utro- 
que latere 6 — 11, infimae sequentibus breviores, Flores fern, infimi 
solitarii. Calyx fem. subsessilis, in icone circ. 5 mm. longus. Alabastra 
masc. aperientia globosa. Partes omnes in icone glabrae. 

Species hucusque male nota, sed stylorum columna valde distincta. 
Habitat in vicinia Bio de Janeiro: Vellazo* 162. CROTON VELUTINUS BAILL. petiolis limbo 4^10^ 
plo brevioribus, limbo rigido basi eglanduloso subpenninervio 
stipulis obsoletis; racemis brevibus eompactifloris spiciformibus 
bracteis lineari-ovatis crassis basi glanduloso-denticulatis 1-floris 
baud exsertis; calycis fem. laciniis oblongo-ovatis integris- 
petalis masc. lanceolato-obovatis margine et intus villosis ? dorso 
subpuberulis ; staminibus 11, filamentis inferne albo-sericeo- 
villosis; ovario tomentoso, stylis 4-partitisj capsulis globosis 
seminibus globoso-cylindricis laevibus. 

Croton velutinus BailL Mec. Wobs. hot IV. 325. 

Croton Claussenianus a. latifolius Mull. Arg. in Linnaea 
XXXIV. 129 (1865), non Gr* Claussenianus BailL (1864). 

Croton siderophyllus a. velutinus Mull. Arg. in DC. 
Prodr. XV. 2. p. 649. 

Frutex paucipedalis , erectus* Rami ramulique ferrugineo-argil- 
laceo-tomentosi , illi teretes, hi superne compresso-angulosi, validiusculi. 
Stipulae hand perspicuae. Petioli 4 — 9 cm, longi, crassi, more ramu- 
lorum vestiti, juniores cum omnibus partibus juvenilibus rufo-tomentoet. 
Limbus foliorum 4—7 cm, longus, 3^ — 5 cm* latus , plus minusve late 
ovatus, obtusus v. brevissime acutatus, basi rotundato-obtusus v* leviter 
cordatus, tenuiter coriaceus, integer, supra nigricans sed indumento 
stellari brevissimo molli primum subargillaceo tectus dein pills crebre 
sparsis a^spersus, subtus undique tomento breviusculo e ferrugineo mox 
argillaceo-pallescente tectus. Costae secundariae infimae utrinque 3—4 
magis approximatae , patentee, dimidium limbum non y. vis aequantes- 
Racemi demum folia aequantes. Reacteae persistentes , 2%— 3 mm, 
longae, crassae, minutissime basi denticulatae, Pedicelli utriu&que 
sexus abbreviati, circ. 17 2 mm * ^ngi, crassL Calyx fructiger 8 mm. 
longus; laciniae lanceolatae, acutae; calyx masc. aperiens 27i wm. 
latus, Glakdulae hypogynae tenues, late repando-truncatae t calyci 
arete adpresKae f florum masc, crassae, glabrae, Capsulae & mm, longae, 
i. e- a calyce longe superataej ferrugineo-tomentellae, Skhlnta 4 mm, 
longa, 3 mm. lata. 

Praeter ambitum latiorem et magnitudinem majorem foliorum 
summopere similis Crotoni siderophy Ho, sed differt stipulis obsoletis, foliis 
integris j bracteis flores evolutos non superantibus et calycis fem* laciniis 
margine denticulis glandulosis destitutis. 

Habitat in prov. Bahia f in JSerra da Jacobina: Blanchet n. 3660; 
in sitvis Catingas ad Monte Scmto: Martius. e. Eacemi breves v. mediocres, non capituliformes, exserti. Folia 
penninervia v, basi abbreviato-palmatinervia. Stipulae glanduloso- 
lobatae v. -dissectae. — Limbus foliorum 2Y 3 — 7 cm* longus, 

a* Calycis fem* laciniae integrae, non setuligeraej stipulae palma- 
tim divisae, 

163, CROTON SCHULTESn MUELL. ARG. folila sub- 
sessilibus suborbicularibus breviuscule palmatinerviis basi glan- 
dulosis, stipulis palmatim glanduloso-5-partitis ; racemis brevibus 
densifloris, bracteis ovato-lanceolatis utrinque dentibus glandu- 
losis 3 — 5 appendiculato-sublobatis, masculis 1-floris; calycis 
fem. laciniis magnis lanceolato-ovatia acutis paulo accrescentibus 
margine integris non setuligeris; petalis masc. oboTato-lanceo- 
latis, inferne margine et intus sericeo-villosis, superne margine 193 EUPHOEBIACEAE : CROTON. 194 ciliolatis, caeterum gkbris ; staminibus circ. 10, filamentis Ion go 
tractu sericeo-villosis , antheris fere duplo longioribus quam 
latis; stylis 4-partitis, capsutis globosis; seminibus laevibus. 

.FRUTEX paucipedalis , di— tri— tetrachotome ramoBissimus. Rami 
ramulique teretes, illi nigricantes, rigidi, tomentelli, hi oum pagiua in- 
feriore foliorum, petiolis totaque inflorescentia tomento obscure ferru- 
gineo denso asperulo vestiti, ultimi dense foliosi. Stipulae quasi ad 
denies cire. 5, glandulosos, subulatos, satis persisteutes, 17 2 mm. longos 
reductae. Petioli 1—4 mm. Iongi t. foliorum in ramis anni ante- 
cedentis eitorum usque 6 mm. attingentes. Limbtjs foliorum ramulinorum 
2—3 cm. longus et totidem v. fere totidem latus, ramealium saepe 
dimidio major, omnium ambitu fere orbicularis, rotundato-obtusus t. 
brevissime acutatus, basi obtueus v. leviter cordatus, integer, coriaceus, 
supra primum ferrugineo-pubescens, dein parcius pubescens et fusco- 
nigricans; costae primariae utrinque tantum 3—4, infimae dimidium 
limbum subaequantes, subrectae, subtus ]eviter prominenjtes. RACEMinori- 
geri circ. 1 '/, — 2 cm. Iongi , fructigeri demum 3 cm. attingentes, 
Bracteae fere 2 mm. longae, satis persistentes, patented. Flores fem. 
in basi cujusvis racemi 1—4, 7 mm, Iongi, fructigeri 10 mm. aequantes 
et capsulam 5 mm. longam longe super an tea, laciniae suberectae, superne 
nonnihil conniventes. CALYCES masc. aperientes 3 mm. lati. Petala 
fem. subulata, calyce 3-plo breriora. Semina 4 l / s mm. longa, ambitu lata. 

Ad Or. siderophyllum accedit. Indumentum fere ut in Or. eremo- 
pkilo. Habitu et characteribus valde dietinctus, nulli arete affinie; cla- 
rissimo J. Schultes, Med. Dr., Herb. Reg. Monac. subconservatori dicatus. 

Habitat in prov. Minos Geraes in montosis ad Minos Novas : Martins ; 
et in prov. JBahia in subalpinis inter Caiteti et Carabato: Martins. i b. Calycis fem. laciniae baud glanduloso-setuligerae Bed glanduloso- 
dentatae. 

164. CROTON SIDEROPHYLLUS BAILL, petiolis limbo 
4 — 6-plo brevioribusj limbo penninervio basi eglanduloso rigido, 
stipulis lineari-lanceolatis glanduloso-dentatis parvulisj racemis 
brevibus densifloris cornoais, bracteis lineari-lanceolatis 1-floris 
glanduloso-dentatis; calycis fem, laciniis lanceolato-ovatis mar- 
gine sparse glanduloso-pluridentatis ; petalis masc. lanceolato- 
oboYatis, margine et basi longe villosis, intus pubescentibus, 
extus glabris; staminibus 11 , filamentis usque ad medium 
pubescentibus superne cum connective asperisj ovario tomentoso, 
stylis 4-partitis, cruribus tenuibus; capsulis globosis, seminibus 
laevibus. 

Cretan siderophyllus MulL Arg> in DC. Prodr. XV. 2. 
p. 649} exolus. var* a. 

Var. a. HIRS0TUS MulL Arg. L c. p. 650, ramulis patulis 
v. subdivaricatis praeter tomentum pilis horizontalibus hirsutis, 
foliorum limbo dimidio v. subduplo longiore quam lato, basi 
obtuso pallide ferrugineo. 

Croton Claussenianus £• hirsutus MulL Arg. in Linnaea 
XXXIV. 129. 

SitffrCtex circiter sesquipedalis, ramosissimus, TaXJNCULI teretes, 
demum glabrati. Rami ramulique pilis stellatis pallide ferrugineis tomen- 
telli et pilis longioribus hirsuti, pili tamen hi Iongi ores hinc inde decidui 
et defieientes. Limbus foliorum l 1 /,— 2 1 /, cm. longus, subtus tomentel- 
lus, supra minute puberulus. 

Habitat in Serra da Moeda prov. Minos Geraes : SeUo. 

Yar. (3. GENUINUS Mull. Arg. in DC. Prodr. I. c, ramulis 
adscendentibus v* suberectis tomenteUis, foliis ovatis 2— 3-plo 


longioribus quam latis basi obtusis subtus rufo -ferrugineis dein 
pallidioribus. 

Croton siderophyllus Baill. Mec. d'obs. hot. IV. 305. 
Croton Claussenianus (i. tomentellux Mull. Arg. in Linnaea 
XXXIV. 129. 

Fruticulus circ, 2-pedalis, irregulariter dichotomy ramosuB. Rami 
teretes, dense obscure argillaceo-tomenteUi , demum glabrescentes et 
nigricantes; ramuli superne angulosi et intensius rufo-tomentosi, Sti- 
ftjlae circ. 3—4 mm. longae, cadueissimae. Petioli 5 — 7 mm. Iongi, 
find, tomentelli. Lmbus foliorum 2 1 /*— 4 cm, longus, 12—16 mm. 
latus, lanceolato-ovatus, acutus, basi subobtusus, crenato-serrulatus, rigi- 
dulus, supra dense tenuissime et molliter stellato-puberulus T obscurus, 
subtus primum rufo-tomeutosus, demum pallide imove albido-argillaceo- 
tomentellus, Costae infimae reliquis haud longiores nee magis approxi- 
matae, Racemi foliis demum subaequilongi, spiciformes, Beacteae 
3 mm, longae, Calyx fructiger 5 — 6 mm, longus, subinde irregulariter 
anisolobus. Calyx masc. aperiens 2 ! / s mm> latus, rufescenti^tomeutellus. 
Glakdtjlae hypogynae crasaiusculae , obtusae. Capsulae 47 a ^osl 
longae. Semina globoso-cylindrica, 3'Va mm, longa. 

Babit€d in prov, Minm Geraes , e. gr« in Serra da Caraga: Biedel, 
Claussen n. 110, Casaretto n. 2937 f Martins Mb. Flor w Bras. n. 1084: 
prope Villa da Mariana: Martins; prope Cachoeira de Campo: Claussen 
n. 485. c. Calycis fem. laciniae glanduloso-setuligerae* 

* Styli 2-partiti, crura integra et bifida aut bipartite 

165. CROTON ATRO-RUFUS MUELL- Alia petiolis 
limbo 5 — 7-pIo brevioribusj limbo penninervio v. breviter 
palmatinerTio basi eglanduloao dentato, stipulis subulatis utrin- 
que inferne crasse glanduloso - 1 — 2 - 1 obis brevibus ; racemis 
breviusculis , bracteis linearibus inferne utrinque glanduloso- 
2— 3-Iobulatis; floribus fem. sessilibus, masculis breviter pedi- 
cellatis ? omnibus solitariis; calycis fem. laciniis lanceolatis sub* 
obtusis, margine setulis crassis apice crassioribus et gland ulosis 
instructis; petalis masc. obovatis, margine ciliolatis , inferne 
longiusculo tractu barbato-villosie, caeterum glabris ; staminibus 
11, filamentis inferne villosis, antheris ellipsoideis glabris; 
ovario fulvo-hirsuto , stylis tenuibus bipartitis, cruribus fili- 
formibus integris et bifidis. 

Fetjtex paucipedalis , erectus , di — trichotonie ramosus. Rami 
teretes, obscure ferrugineo-hirti. Ramuli densiuscule foliosi, teretes, 
superne compressi, cum pagina inferiore foliorum et petiolis et tota in- 
florescentia tomento stellari rigido breviusculo rufo*ferrugineo vestiti. 
Stipulae 2-2 x /t mm. longae, rigidulae. Petiou crassi Limbus folio- 
rum 3 cm. longus, 2 cm. latus, ovatus, acutus, basi rotundata leviter 
cordatus, dentibus apice glandula prominente obtusa terminatis obtuse 
adpresso-dentatuH, rigide submembranaceus , fragiliS| supra atratus t, 
primum atro-rufescens , erolutua stellato-puberulus f Bubtue intense atro- 
rufus v. dein ferrugineus et densius tomeotosusj costae secundariae in- 
fimae sequentibus subaequales t. iis paulo longiores, dimidio limbo multo 
breriores. Racemi evoluti longitudine foliorum majorum; rhachia vali- 
diuscula, rufo-tomentosa. Bracteab 2% mm, longae, tenues, superne 
subnodosae. Calyx fem. 5 mm, longus, extus dense obscure ferrugineo- 
tomentosus, intus hirtellue ; Iaciniarum kcinulae utrinque 3—6, diametro 
Jaciniarum paulo breviores, laciniae ipsae caeterum baud omnino aequi- 
latae, altera reliquis saepe paulo angustior sed rix brevior. FlOEBS 
masc. aperientes globosi, % l L mm- lati; laciniae obtusiusculae. Olah- 
DULAE hypogynae late truncatae, glabrae, Capsulae et semina ignot*. 

Habitu, foliis supra fusco-atratis subtui rufis ralde diatinctua. 

Habitat in prov. Goyaz, prope praedium dictum Fazienda Coca?* 
PoU n. X636. 195 EUPHORBIACEAE: CROTON. 196 166. CROTON VESTITUS SPRENG. foliis subsessilibus 
pennineryiis basi eglandulosis margine glanduloso-serrulatis, in- 
dumenta subadpresso, stipulis lanceolatis glanduloso-inciso- 
dentatis; bracteis sublinearibus more stipularum dentatis, 1-floris; 
calycis fem, laciniis margine minute ciliolato-lacinuligeris; petalis 
masc, lanceolato-obovatis margine undique ciliolatis utraque 
facie pubesccntibus; staminibus circ. 11, filamentis inferne 
villosis, antlicris fere dimidio longioribus quam latis praeter 
connectiyum fuscum scab rum glabrum puberulis j ovario villoso- 
tomentoso, stylis semel bipartitis, cruribus subspathulatis integris 
v, bipartitis supcrne margine reeurvis ; capsula globosa villosula 
calyce inclusa, seminibus laevibus. 

Croton vesiitus Spreng. Syst veg* IIL 875; Mull* Arg. in 
DC. Prodr. XV 2. p. 650. 

Croton matronalis JSailL Hec. d'obs. hot IV* 308. 

Croton trichophorus Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 132. 

Caules circiter 2-pedales, erScti, dichotome ramosi v. subsimplices. 
Rami ramulique cum omnibus partibua T stipulis exceptis , indumento 
tIIIoso molli cmereo-fuiyo v, cinereo-flavicante vestiti, recti, graciles. 
Stipulae 3 — 7 mm. longae, prope basin, . utrinque glanduloso-unilobae, 
glabrae, fuseae. Petiolj 1— l 1 /* mm. longi v. etiam vix distinguendi. 
LoiBUS foliorum l s / 4 — 2 3 /* cm, longus , B l j 2 — G mm, latus, apathulato- 
lanceolatus v- lineari-spathulutus, utrinque acutus, glanduloso*denticulatus, 
firmus, supra villosus, subtus pilis depresso-stellatis densis subimbricatis 
tomentosus, margine leviter incurvus. Racemi inferne feminei t. longo 
tractu nudi. Bracteae stipulis similes, Calycis fructigcri laciniae 
1 cm. longae, subacuminatae , dorso villoso*tomentosae- Calyx masc, 
globosus, 2 — 2V 2 mT n- latus. Capsulae 57 3 mm. longae. Semixa 
S 1 /^ mm* longa, ambitu lata* basi retuso-obtusa, 

Subsimilis Crotoni nitrariaefolio , sed fiores baud dioici, laciniae 
calycis fem. demum margine hand reduplicativae et indumentum aliud. 
Pubescentia antherarum, sc, ipsorum loculorum, yalde insignitus est. 

Habitat in Brasilia meridionali: Sella; in eiccis Serra da Caraga: 
Biedel; et in saxosis montium Serra de S. Joze: Riedel n* 245. 

■ 

167 + CROTON JOSEPHINUS MUELL. ARG. foliis sub- 
sessilibus densis pennineryiis basi eglandulosis margine integris, 
indumento subadpresso, stipulis lanceolatis glanduloso-lacinulatis; 
bracteis sublinearibus more stipularum dentatis 1-floris; calycis 
fern, laciniis margine minute ciliolato-glanduligerisj petalis ftorum 
masc. lanceolato-obovatis ciliolatis, dorso dense pubescentibus, 
facie interna glabris; staminibus circ* 11, filamentis undique 
cum totis antberis pubesccntibus; ovario tomentoso, stylis bi- 
partitis, cruribus iterum bipartitis; capsula globosa, calyce in- 
clusa; seminibus laevibus utrinque longitrorsum carinatis, 

Fruttculcs 3— 4-pedaIis, dichotomy ramosus. Hamuli teretes et 
breyiter obscure argillaceo-tomentosi, dense foliosi, Stipulae 2—3 mm. 
longae, PetiOli saepius l—V{ t mau longi. Limbus foliorum 20— 27 mm. 
longusj 5—9 mm, latus T lanceolato-spathulatus , breviter acutatus, basin 
versus sensim cuneato-angustatus , undique integer, utraque facie dense 
tomentellus et breviter villosusj argillaceo-albidus v* dein magis 
obseurus, rigidule membranaceus ; costae sub indumento tectae. Racemi 
l 1 /* - 3 cm, longi, saepius circ. 2 cm* aequantes t folia gumma ramulma 
saepe modice tantum superantes, apice comosi, Bracteae flores masc* 
aperientes distincte superantes. Pedicelu feminei fere nulli, masculi 
demum 3 mm. aequantes. Calyx fem. 7 mm, y, demum sub fructu 
7 — 8 mm, longus; laciniae anguste triangulares, longe superne angusta- 
tae f apice obtusae* Calyx masc- aperiens 2'/$ mm. latus, globosus. 
Capsulae 47t — 5 mm. longae. Semina 3V 3 mm, longa, 2 l / g mm. lata, 
matura brunnea, 

A simili Cr. vestitoj qui iisdem locis crescit, margine integro 
foliorum, stipulis pluries minoribus, et indumento filamentorum et peta* 
lorum differs 

Habitat in prov* S* Pauh f in montotU ad S. Jozi: Biedd n. 246. ** Styli flabellatim 4 — 8-partiti aut 4— 8-fidi. — Antherae glabrae* * 

■ 

168. CROTON DECIPIBNB BAILL, foliorum limbo breyiter 
petiolato pcnninervio, basi cglanduloso, utraque pagina vestito 
integro, stipulis linearibus glanduloso-lacinulatis; racemis densi- 
floris apice modice comosis , bracteis linearibus glanduloso- 
lacinulatis; calycis fem. laciniis lanceolato-ellipticis, dorso bre- 
viter sub indumento glanduloso-setuligens, intus glabris fuscis- 
staminibus circ, 10; stylis 4-fidis. 

Croton decipiens BailL liec. d'obs* hot IV. 310; MiilL 
Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p, 651. 

FruTICULUS gracilis; ramuli adulti glabrati, fuscati, juniores cum 
reliquis partibus tomento molli stellato albido densissimo obsiti, sub- 
dichotome divisi, Stipulae 4 — 5 mm. longae, lanceolato-subulatae, 
ciliatae. Petioli 2—3 mm, longi, crassi ? teretes, dense villoso-tomentosi, 
Limbus foliorum 3 cm. longus, 1 cm. latus, laneeolatus, acuminatus, 
basi rotundatus, submollis, subrilloso-toinentosus, margine integer. Costae 
primariae et secundariae subtus prominentes. Racemi breviusculi, junio- 
res capitati. Calyx fem. demum ultra 8 mm. longus. Disci hypogyni 
lobi 5, stellato-patentes, apice truncato transversim sulcati. Petala 
fem. linearia, glanduliformia, StylOKUM crura linearia, apice involuta. 
Capsulae et semina ignota. 

Affinis et similis Crotoni Garckmno a quo praesertim calyce fem. 
longe lanato et breyiter glanduloso-setuloso intus glabro distinguitur. 

Habitat in Brasilia^ veriswiiliter meridionali: Aug. St-H'daire* 169. CROTON CORRIENTESIANUS BAILL. foliorum 
limbo breyiter petiolato pennineryio basi eglanduloso integro, 
indumento fulyescente , stipulis pinnatifido-laciniatis ; racemis 
multifloris apice longe comosis, bracteis sublinearibus elongate 
margine glanduloao-scabris 1-floris; calycis fem. laciniis elliptico- 
lanceolatis^ superne dorso undique setulis apice glanduloso- 
capitatis dense yestitis; staminibus circ. 11; stylis flabellatim 
circ. 4 — 6*partitis. Croton Corrientesianus BailL Rec* 
calcem Crotonis Garckeam; MulL Arg. 
p. 651* d'ohs. hot IV 309, ad 
in DC. Prodr. XV 2* Simillimus Crotoni Garcheano* sed ab eo primo intuitu differ t indu- 
mento fulvescente et praesertim racemis apice longe comosis , bracteis 
nempe alabastra multo longius excedentibus fere integris neo pinnati- 
lobis. Racemi quoad bracteas similes iis Cr* serratifolii f tibi autem folia 
argute serrulata et calyces feminei alii 

Habitat in terriiorio Corrientes prope fines imperii austro-occideniaies 
ad S. Anna: Bonpland (in Hb* Mus. Paris.)* 170. CEOTON GARCKEAJSUS BAILL. foliorum limbo 
subsessili pennineryio basi eglanduloso integro, indumento 
albido, stipulis elongatis glanduloso-inciso-dissectis ; racemis 
multifloris apice mediocriter comosis; bracteis 1-floris linearibus, 
bracteolis duabus similibus consociatis, more stipularum inciso- 
glanduloso-lobatis elongatis; calycis fem. laciniis oblongato- 
ellipticis, superne dorso undique infra apicem ad margmes 
setulis longiusculis capitato-glanduligeris densis ornatis, intus 
Tillosis; petalis masc. spatliulato-lanceolatis ciliolatis, dorso 
glabris, intus sparse pilosis; staminibus circ. 10, filamentis 
elongatis basi parce patenter pilosis caeterum cum anthens 
glabris ; ovario villoso-tomentoso, styUs elongatis breviter flabel- 
latim 4 — 8-fidis; capsula globosa, seminibus laevibus. 


197 EUPHORBIACEAE: CROTON. 198 Var. a. MAJOR MiiU. Art/, in DC- Prcdr. XV. 2. p. 652, 
ramulis longiusculis, stipulis omnibus sublinearibus, foliis 5—7 cm. 
longis, 1— 2V 4 cm. latis, floribus fern, ad basin racemorum 
compactis. 

Croton myriadenus a. normalis MiiU. Arg. in Linnaea 
XXXIV. 130. 

Frutex paucipedalis. Rami fulyo - tomentosi , ramuli et petioli 
obscure fulvo-villoso-tomentoei. Stipulae 4—5 mm. longae, angustis- 
gimae, tenuiter glanduloso-lacinuligerae. Liareus folioriim Ianeeolatus, 

r 

utrinquo acutus, longo tractu aequilatus, inferne ciliato-glandulosus, supra 
leviter obscurior, molliter Yilloso-tomentosus; indumentum paginae in- 
ferior! s magis horizontaliter radians et paulo brevius. Racemi fruetigeri 
circ, 7 cm, longi, pars inferior fructigera I */ s cm. lata, compacta. Calyx 
fruetiger 8 mm* longus, laciniae 3V»— 4 mm. iatae, obtusiusculae, setulis 
fuscis 2 mm. longis ornatae, circiter usque ad medium iie tamen destitutae. 
Glandulae extrastaminales albidae, late truncatae. Antherae paulo 
longiores quam in y. genuine et filamenta e basi baud raro glabrata, 
Capsulae 57 9 mm, longae, leptodermeae , pallidae, puberulae, Semina 
47a mm * l° n SS matura plumbea, laevissima. 

Habitat in Brasilia meridionali; Sella. 

Var. $. ABORTIVUS Mall. Arg., ramis ramulisque et pe- 
tiolis villoso-tomentosis , stipulis foliorum ramealium linearibus, 
ramulinorum lanceolato-Iinearibus, foliis 5 — 7 cm. longis, 
1 — 2 1 /* cm. latis, floribus fern, ad basin racemorum paucis, 
calyce fern, ex parte aboriente. 

Croton myriadenus a. normalis abortlvus MiilL Arg, in 
Linnaea XXXIV. 130. 

Croton Garckeanus a. major * ahortivus MiilL Arg. in 
DC. Prodr. XV. 2. p. 652. 

Habitus praeter flores fern, aborientes ut in a,, stipulae superiores 
ut in f. $ inferiores ut in a,, unde nunc pro varietate propria ab a, se- 
gregata, — Stipulae superiores 8 mm, longae , parte rhachiali inferne 
l 1 ^ mm. Iatae, 

Habitat cum var. a: Sello. 

Var. y. GENTJINUS Mull. Arg. in DC. Prodr. I. c, ramulis 
brevioribus vulgo pallidius villoso-tomentosis , stipulis omnibus 
lanceolato-Iinearibus , foliis 2%— 4 cm. longis, 4 — 7 mm. latis, 
floribus fem, ad basin racemorum pauciusculis. 

Croton Garckeanus Baill. Rec. d'obs. hot. IV, 308. 
Croton myriadenus ft. parvifolius Mull. Arg. in Linnaea 

XXXIV. 130. 

Praeter characters indicates et setulas in calycis fem, laciniis 
supra medium distinctius marginales ab a. et 0. non differt. 

Habitat in Montevideo: Sello; et in prov. Bio Grande do Sul: Gau- 
dichaud n. 1656. 171. CROTON SEKRATIFOLITJS BAILL. petiolis limbo 
circiter 6-plo brevioribus, limbo penninervio v. basi abbreviato- 
trinervio et eglanduloso serrulato, stipulis laciniato-partitis, 
laciniis setaceo-dissectis glanduligoris; racemis multifloris apice 
longe comosis, floribus fem. compactis, bracteis sublinearibus 
elongatis glanduligero-ciliatis 1-floris; calycis fem, laciniis extus 
margin e glanduloso-setulosis; petalis masc, obo van's basi an- 
gustatis ibique et margine dense villosis; staminibus 10—12, 
filamentis glabris, antheris oblongatis; ovario dense hirsuto, 
stylis breviter connatis circ. 5— 6-fidis; seminibus laevibus. 

Croton serratifolius Baill. Rec. d'obs. hot. IV. 312; MiiU. 
Arg, in DC. Prodr. XV. 2. p. 650. 
£ aphorb. Frutex 2— 3-pedaIis, ramosissimus, viscosub. Rami ramuliqu e cum 
partibus junioribus tomento denso nlbido breviusculo tecti. Stipulae 
5—8 mm. longae, glabrae. Petioli 1 em. longi. Limbus foliorum 
6 cm. longus, 1 cm. latus, anguste lanceolatus, subsalicinus, acuminatus, 
basi plus minusve acutus v. etiam obtusus, margine argute serrulatus, 
in serraturis glandulosus, supra parce pubescens, intense viridis, Bubtus 
albido-tomentosus , firme membranacens , venosus. Flores spicato-race- 
mosi, feminei cujusvis racemi circ. 12, approximati, masculi imbricati. 
Calycis fem, laciniae 7 — 8 mm. longae, ovatae, acutae, erectae, apice 
subconniTentes, extus intusque stellato-tomentosae, extus secus margines 
setulis glanduligeris pluriserialibus onustae ; masculi laciniae denticulatae, 
denticuli in glandulam stipitatam abeuntes. Petala florum fem. eubulata 
breTia, apice in glandulam oblongato-oroideam albidam abeuntia. Disci 
glandulae utriusque sexus glabrae, florum masc. crassae, femmeorum 
subpetaloideae et basi connatae, Stylorum crura linearia, papillosa, 
apice inroluta. Capsulae fere 5 mm, longae, Semifa absque caruncula 
3 mm. longa. 

Habitat in prov. Bio Grande do Sul f in lapidosis prope Estancia 
d'ltaruquin: Aug. St-HUaire n t 2704. 172, CROTON CHAETOPHORUS HUELL. ARG/ petiolis 
limbo multoties brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso 
serrulate, stipulis elongatis lanceolato-Iinearibus basi intus auri- 
culato-productis , inferne margine utroque setulis capituligeris 
numerosis praeditis; racemis apice comosis, bracteis rhombeo- 
lanceolatis integris 1-floris, bracteolis parvulis linearibus, floribus 
fem. compactis sessilibus; laciniis calycis fem, latiuscule tri- 
angulari-lanceolatia, intus convexis, dorso fere undique setis 
fuscis rigidis densis glanduloso-capituliferis onustis; staminibus 
circ. 10 — 13, filamentis inferne pilosis, antheris oblongato- 
ellipsoideis; ovario subglabro, sty lis usque ad medium 4— 6-fidis 
basi connatis, cruribus integris et bifidis; capsulis globosis, 
seminibus minute tuberculato-asperis. 

Croton chaetophorus MiilL Arg. in Linnaea XXXIV. 130 f 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 652. 

Fruticultjs 2— 4-pedalis, Caules tmberecti, spuri© di— trichotoma 
ramosi, fere usque ad apicem lignosi, validiusculi T teretes, Bubfusci, 
glabrati v- hirto-puberuli, Ramuu patenter albido-villo^i. Stipulae 
raagnae, foliaceae, 7—9 mm, longae, inferne 2V S — 3 mm, latae et ob- 
tuse &emicordato-*auriculatae, trinerviae, supra medium integrae. Petioli 
vix 1 cm- attingentes, vulgo 4 — 7 mm. longi, validiusculi , tomentosi. 
Limbus foliorum 6—7 cm, longufi, saepius 2— 2 l / 2 © m * latua t lanceolatus, 
acuminatus, basi subacutus t crebre serrulatus, minute pellucido-punctatus, 
firme membranaceus t supra villoso-pubescene et insuper pilis stellatia 
exiguis aureo-fulris adpressis demum rarescentibus adspersus, subtus 
tomento tenui stellari molli subadpreseo. tectue, Racemi circ. 5 — 7 cm. 
longi, juniores longe comosi, saepe eed non constanter supra flores 
femineos interrupto-nudi, BeaCTEAE circ, 8 mm. longae, inferne 2 l f t mm. 
latae, intus glabrae. Calyces fem. sessiles, fructigeri 9 mm. longi, 
laciniae incrassatae, intus dense rillosae. Flores masc, aperientes 
2 8 / 4 mm* lati f dense pubescentes, Glandulae disci hypogyni truncatae. 
Ovaeium pro calycis magnitudine panrum, trigonum. Styli divisi ut in 
sectione Astraea, sed receptaculum masc. villosum. Capsulae 5 mm. 
longae, distincte latiores quam longae, fuscae, asperulae. Semika bene 
4 mm + longa, B l / B mm. lata. 

A simili Or. Garckeano differt foliis serrulatis supra depreBBO-pili- 
geris, bracteis multo latioribus et seminibus baud laevibus. 

Habitat in Brasilia meridionali: Sello; in prov. Mina$ Gerael in 
coUibus tiecis Ouro-Preto: Biedel n. 2807 ; et in eadem provincia ad Cat- 
dot in eampu: BegneU n. 898, Langtdorff. 173. CROTON FUSCUS MUELL. ARG. petiolia limbo 
4 — 7-plo breTioribus, limbo breyiuscule palmatinervio basi 
eglanduloso, stipulis parvulis trjangulari-oyatis glanduloso-lobatis 

26 199 EUPHORBIACE AE : CEOTON. 200 margine apieeque incurvis ceraceo-subteetis; racemis brevius- 
culis, bracteis 1-floris ovato-lanceolatis glanduloso-pinnatilobts ; 
calycis fern, laciniis lanceolatis denticulatis et dorso praesertim 
juxta marginem setis rigidis fuscis apice capitato-glanduligeris 
pluriserialibus onustis, sub fructu accrescentibus; petalis ob- 
ovatis utraque facie glabris, margine basi barbatis, superne 
ciliolatis ; staminibus circ. 11, filamentis praeter apicem 
antheris ovoideis; ovario tomcntoso, stylis circ. 4-partitis, cmn- 
bus longiusculis apice latiusculis; capsulis globoso-cllipsoideis, 
seminibus minute rcticulato-asperis. 

Croton fuscus Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 131, et in 
DC. Prodr. XV. 2. p. 648. 

Var. a. LEUCADENIUS MulL Arg. in DC. Prodr. L c v 
foliis obovatis obtusiusculis basi cuneato-acutatis , calycis fern, 
laciniis dorso fere tota latitudinc setis capitato-glanduligeris 
rigidis dense vestitis. 

Croton Uucadenius BailL Pec. d'ohs. hot IV 338 (1864). 

Suffrutex circ. pedalis, ramosus. Rami suberecti, hispidulo-pilosi. 
Stipulae ineurvae, Vj 2 mm. longae, rigidulae, Limbus foliorum circ. 
3—4 cm, longus, l 1 /* — 2% cm. latus, serrulato-dentatus, fuscidulus, 
utraque pagina pilis depresso-stellatis parce pilosus, junior autem fulvo- 
pubescens. Racemi longitudine foliorum. Bracteae 37s mm. longae, 
patulae, poet casum florum masculorum persistentes. Pedicelli fructigeri 
calyee paulo breviores. Calyx fructiger 1 cm* longus. Capsulak 
6—7 mm. longae. Semika 4—5 mm. longa, Gla^dtjlae florum masc, 
ut in affinibuR crassae sunt, truneatae, subangulosae, superne albidae. 

Habitat in Brasilia meridionali: Sello; in prov. S. Paulo: Aug. 
St-Hilaire n. 146? \ Gaudichaud n. 952; e. gr. in campis arenosis ad Bio 
Pardo: Medel n. 545. 

Var. j3. GENUINUS MulL Arg. in DC. Prodr. L c. P foliis 
rhombeo- v. lanceolato - ovatis acutis basi angustata obtusis, 
calycis fem, laciniis dorso margine longius et dense caeterura 
sparse et breviter glanduligero-setosis v. medio subnudis. 

Myriogomphus fuscus Fr t Diedrichs. Plant, nonnulL Mus. 
Univ. Hafn. p. 24 (1857). 

Suffrutex 1 — 2-pedaIis, divergenter eubdichotome ramosue, fus- 
cescens* Caules et rami fusco-nigricantes. Stipulae intus praesertim 
massa crassa ceracea obvolutae* Folia olivaceo-fusca, rigida. Calyces 
fructigeri et capsulae bene evolutae ut in varietate a. 

Habitat in prov. S 9 Paulo , in campis siccis inter Bataiaes et Villa 
Franca: Hiedel n. 2236 t Lund. C- Racemi elongati, floribundi. Iambus foliorum palmatinervius, Sti- 
pulae glanduloso-lobatae aut -dissectae. 

I 6 . Plantae viscosae, subglabrae; folia glanduloso - puncticulata, 
fragilia. 

174. CROTON MXJSCICAPA MUELL. ARG. petiolis 
limbum subaequantibus, limbo palmatinervio basi eglanduloso, 
stipulis ambitu suborbicularibus dissectis dorso margineque im- 
bricatim breviter glanduloso-setuligeris cum ramulis junioribus 
viscosissimis; racemis longiusculis, bracteis linearManceolatis 
utrinque breviter glanduloso-1— 2-setulosis, floribus fem. longe 
pedicellatisj calycis fem. laciniis lineari-lanceolatis acuminatis 
utrinque glanduloso-lacinulatis; petalis masc. oblongo-obovatis, 
intus basi pubeseentibus, margine ciliolatis, utraque facie 
glabris; staminibus circ, 11, filamentis glabris, antheris ellipso- 
ideis ; ovario stellato-pubescente , stylis 3 — 4-partitis rigidis ; 
capsulis globoso-ellipsoideis, seminibus laevibus subduplo lon- 
gioribus quam latis. FRUncULTJS 3— 4-pcdali9 (Martius), eroctus, patule pauciramosus 
superne longiusculo tractu herbaceus. Caules et folia juniora et in- 
florescentiae plus minusve copiose viscosi, subglabri, virides, teretes* 
ramuli striato-angulosi, sicci compressi, apice parce et breviter stellato- 
pubescentes, subumbellatim ramosi. Stipulae fere 2 mm. longae, valde 
peculiares, quasi in glandulas obovoideo-conica^ truncatas dense aggre- 
gatas circ- 15 — 20, quarum intermedia major yiridis (Martius) , solutae. 
Petioh tenues, patentes, viscosi, vix non glaberrimi. Limbxjs foliorum 
3—5 cm, longus, paulo longior quam latus, late ovatus, breviter acumi- 
natum, basi lata v. subtnmcata cordatus, duplicatO'Crenulatus, rigide sub- 
membranaceus , fragilis, opacus, totus praesertim subtus dense nigro- 
glanduloso-puncticuIatus 3 junior parcissime stellato-puberulus, mox glabra- 
tus, lurido-viridis. Racemi 5—8 cm, longi. Bracteae 2% mm. longae, 
cum pedicellis et rhachi racemorum breviter viscoso-pubescentes, obscure 
cinerascentes # Pedicelli fem, demum 12 — 18 mm. longi, graciles, 
masculi 2y 2 — 3 mm. longi. Calyces fern, valde glutinoso-viscosi, in- 
Becta retinentes, evoluti 8 — 9 mm. longi, subglabri, masculi globosi, 
27 3 mm, longi, viscosi, parce puberuli, dein glabrati, fusco-virides, 
virentes e viridi rubentes (Martins). Glaxdulae florum exiguae. Petala 
masc. viridia- Capsulae 8 mm. longae. SemdtA 6 mm. longa, S l ( % mm. 
lata, nitidula, nigro-fuscescentia. 

Habitat in prov. Bahia in Serra do Oado bravo prope Villa Nova 
da Rainha: Martins n. 2260 (qui jam in sched, admisso nomine plantam 

Balutavti). 175- CROTON GLUTINOSUS MUELL. Am. petiolis 
limbo 2 — 3-plo brevioribus, limbo abbreviato-palmatineryio v* 
subpeimineryio basi eglanduloso glutinoso, stipulis parvis tri- 
angulari- ovatis utrinque glanduloso-1— 3-lobis; racemis medio- 
cribus j bracteis lanceolato-linearibus glanduloso-pinnatilobis ? 
floribus fem. longissime, masculis breviuscule pedicellatis ; calycis 
fem + laciniis lanceolatis utrinque breviuscule glanduloso- circ. 
4-lobis; petalis masc* obovatis, intus basi villoso-barbatis, apice 
ciliolatis, caeterum glabris; staminibus circ. 11, filamentis 
glabris, antheris ellipsoideis ; ovario parce stellato-pubescente, 
stylis 3-partitis rigidis; capsulis depresso-globosis, seminibus 
laevibus leviter tantum longioribus quam latis. 

Feutex humanae altitudims , di — trichotome ramosus, partibus 
evolutis omnino glabratus, fuscus, summitatibus et foliis valde glutinosus 
et succo ceraceo exsudato, in spiritu vini cerino-tincto v. sulphureo, in- 
dutus. Rami teretes, cinereo-nigrieantes , ramuli ultimi superne in sicco 
compressi, valde glutinosi, fusci, Stipulae l l f % mm, longae, materia 
ceracea fueca copiose indutae , crasse glanduloso-lobatae ; glandulae ut 
et foliorum et calycis feminei in spiritu vini solutione coloris fusci sul- 
phureo-tinctae evadunt. Petioli firmi, glabri, Limbtjs foliorum ramea- 
lium 4% — SVa cm. longus, 3 cm, latus, ovatus, acutus, basi rotundata 
leviuscule cordatus, toto ambitu crenatus, dentes adpressi, latiusculi, 
apice subinflexo ceraceo-glanduloso mucronulati, limbus caeterum tenuiter 
coriaceus sed fragilis, fuscus, junior parce stellato-pubemlus et valde 
glutinosus, mox glabratus, minutissime et crebre puncticulatus ; folia 
ramulina conformia sed fere duplo minora saepeque compaginata. Racemi 
circ, 5 cm. longi. Rractbae 3 mm. longae, omnes uniflorae, Pedicelli 
fem. dein 15 mm, longi, superne crassiores, masculi 2 — 3 mm, aequan- 
tes. Calyx fem, defloratus 5 mm. longus, fructiger 7 — 8 mm. attingens, 
masculus globosus, 3 mm. longus, glaber, rufescenti-virens (Martins) et in- 
signiter viscoso-glutinosus , siccus nitidulus, SHOMATA eanieo-pallida 
(Martius), Capsulae 5 mm. longae» Semina 4. l / % mm, longa, 4 mm. lata* 

Tota indole et forma par tram quasi medium tenet inter Cr, 3fui&- 
capam et Cr. Betulastrum, ab illo petiolis, stipulis, capsulis et seminibus, 
ab hoc petiolis, foliis majoribus, calycibus fem. multo majoribus et longe 
pedicellatis et antheris differt. 

Habitat in prov. Minas Gera$8 f in deserto ad Serra de S. Anionto: 
Martius n. 1514; inter Jiumen S. Francisco et Minas Novas: Martius; net 
non in silvis Catingas et Maracas provinciae Bakiensis: Martius* 201 EUPHORBIACEAE: CEOTON. 202 176. CROTON BETULASTER Mtjell. ARG. petiolis 
limbo multoties brovioribus, limbo palmatinervio basi eglandu- 
loso undique glanduloso-puneticulato , stipulis parvis palmatim 
crasae glanduloso-paucilobatis; racemis parvulis, bracteis bre- 
vissimis ovatis utrinque glanduloso-1 — 2-lobatis, floribus utrius- 
que sexus breviter pedicellatis; calycis fem. 5-fidi laciniis ovatis 
utrinque obtuse glanduloso-1 — 3- lobatis incrassatis; petalis 
masc. obovatis intus basi cum receptaculo villosis apice cilio- 
latis caeterum glabris ; staminibus circ, 11 , filamentis glabris 
antheris biemarginato - orbicularibus ; ovario stellato - hirtello 
sty lis crassis 3-partitis. 

> 

Fruticulus paucipedalis , patenter et irregulariter di— trichotome 
ramosus. Rami ramulique teretes, omnes lignosi, rami glabrati, pen- 
ultimi 2 — 2 l / 2 mm, diametro aequantes, nigro-cinerascentes; ramuli 
3 — 7 mnL longi, pubescentia brevi rigida stellar! adpressa fermginea v. 
obscure argillacea vestiti ; internodia foliis paulo breviora, folia caeterum 
gaepe geminatim approximata. Stipulae glanduliformes , maasa ceracea 
obvolutae , crasse glanduloso 2— 4-lobatae. Pktioli 1 — - 1 1 / a mm. longi, 
crassi, LiMBUS foliorum ramealium 15—18 mm. latus, fereque totidem 
latus, late triangulari-o vatus , acutus quidem sed non in acumen pro- 
ductuSj basi obtusus v. subtruncatus, pi aeter trientem inferiorem integrum 
argute adpressodentatus, coriaceus, fragilis, eveuosus, olivaceo-fusces- 
cens, glabratus, foliorum ramulinorum subduplo minor, caeterum con- 
formist junior dense et rigide adpresso-fitellato-hirtellus et viecoso- 
glandulosus, undique subuigro-puncticulatus et insuper verruculis obscure 
tinctis impressis adspersus. Kacemi 27 2 cm, longi, oculo nudo glabri, 
sub lente ad press o-puberuli, ftisceseentes. Bracteae vis 1 mm- longae, 
Tulgo breviores. Calyx fem. tantum 2Y 4 mm* longus, subglobosus, in- 
crassatus; laciniae inferne longius cohaerentes et viscositate ovario ad- 
haerentes. Calyces masc, aperientes globosi, 2*^ mm. l° n g^ parte in- 
feriore ut in femmeis iocrassati, rigiduli, Capsulae et semina ignota, 

Species ob formam, magnitudinem et eonsistentiara foliorum mox 
glabratorum primo intuitu fere Betulam turfaceam simulat, unde nomen 
specificum jam a cL Mabtius in sched- adfaibitum. Nulli nisi Crotoni 
Musdcapae affinitate naturali approximandus; 

Habitat in prov* Bahia 7 in locis apricis silvarum Gttfingas inter Sin- 
e&ra et Maracas: Martius n. 1983. 2 a . Plantae non viscosae, vane vestitae. 

177. CROTON ADENOCALYX BAILL, petiolis limbum 
dimidium subaequantibus, limbo palmatinervio basi eglanduloso, 
stipulis pinnatipartitiSj laciniis setaceis apice glanduloso-incras- 
satis elongatis; racemis gracilibus, bracteis anguste lanceolatis 
subulato-pinnatifidis glanduligeris; calycis fem. laciniis oblongato- 
ellipticis erectis, apice subconniventibus, margine dorso setulis 
numerosis fuscis ornatis; petalis masc, obovatis; staminibus 
10 — 12, filamentis . • , ,; ovario dense hirsuto, sfcylis dicho- 
tome divisis. 

Or o ton adeno calyx Baill. Bee. ctobs. hot IV. 344; Mull. 
Arg. in DC, Prodr. XV. 2. p. 652. 

FaUTiCULUS forte bipedalis, fere omnino glaber. Caules suberecti, 
apice pauciramosi , teretes, f usco-virides , glabri. Kamuu Buperne com- 
pressi, glabri. Stipulae 8—10 mm. longae, parte rhachiali integra 
subulato-lineares , inferne 1 mm. latae, totae glabrae; laciniae utrinque 
saepius 3, 2—4 mm. longae, fere horizontaliter patentes, apice ellipso- 
ideo-capitatae. Petioli lV a — 2V» cm. longi, graciles, supra Bulcati, fere 
g la W . L-™ folios 5-7 L Io ng u 8 , 2-4 - .*„,, o T ..u 8 , ore- 
viter cuspidato-aeuminatus, basi rotundata leviter cordatus r. eupenorum 
ambitu angustior et basi obtusus, omnium firme membranaceus , sub- 
duplicato-serratus , fuscescens, evolutus primo intuitu glaber, laevigata, 
junior Bupra in costis , subtus undique pills stellatis adpressis albidia 
moUiusculis TestituB, erolutus subtua tantum pare© v. parcissime adsperso- 
puberulus. Costae secundariae majorea limbum dimidium aequantes. 
Racemi 8—12 cm. longi, rhacliis et calyces feminei sparse et parce 
stellato-puberuli. Bkacteae 3-3% mm. longae, brevius quam stipulae 
lacimiligerae, parte rhachiali ambitu latiores, persistentes. Pedicelli 
fem. 3 mm. longi, tenues, circiter 12 v. pauciores. Ploees masc. soli- 
tarii v. in axillu bractearum pauci, pubescenteB. Calyx fem. 6 mm. 
longus; laciniarum setulae 27^—3 mm. longae et breviores, apice claTato- 
incrasBatae. Petala fem. subulata, glabra, longitudine raria. Glandulae 
disci hypogyni erectae, crassae, apice recte truncatae, albidae. Styli 
inaequaliter 4— 5-partiti, crura linearia, superne inToluta. Capsulae et 
semina ignota. 

Eahkat in prov. Piauhy: Gardner n. 2309. 178, CROTON RHEXIAEFOLIUS BAILL. petiolis limbo 
multoties brevi orib us , limbo longe palmatinervio basi eglandu- 
loso, stipulis lacero-dissectis glandulosis; racemis floribundis a 
basi florigeris; bracteis fem. palmatim dissectis, lobo medio 
majore glanduloso-dentato , masculis autem e basi angustata 
rhombeo-lanceolatis medio utrinque incisis; calycis fem. laciniis 
ovatis longe cuspidato-acuminatis margine inciso-laciniatis, laci- 
nulis subglandulosis ; petalis masc. basi attenuatis glabris mar- 
gine ciliatis; staminibus 10—12; ovario incano-tomentello, sty lis 
subliberis circ. 6-partitis. 

Croton rhexiaefolius Baill. Mec. d'obs. hot. IV. 813. 

Suffrdtex 1 — I'/j-poclalis , foliorum pagina fluperiore obscure 
nigricanti - viridi Rubiactas et Melastomaceas quastiam simulans y. ex 
forma et situ foliorum Urticeat, coetarum indole Celtideas in mentcm 
revocans. Rami toretes, graciles, subdichotome v. ad upicem axium 
sub verticil latira ramoei, pube brevi rigidula obscure vestiti. Folia in- 
feriora axium alterna, superiora subopposita aut spurie verticillata, unque 
9 cm. longa, 3 cm. lata, petiolo . r > mm. longo stipitata, longe triplinervia, 
lanceolato-ovata v. ovato-lanceolata, acuminata, basi Raepius rotundata, 
serrata, membranacea, subtus pilis stellatis dense hirtella, supra in 
pareuchymate nigricantUfusco pilis subsparsis multo pallidioribus limbum 
ex minore parte tegentibus variegato-cinerascentia. Rackmi 3 — 4 cm. 
longi. Flores brevissime pedicellati, feminei 2 — 3, utriusque sexus in 
axilla bractearum solitarii. Calyx fem. 6 mm. longus, ovario pluries 
longior. Petala fem. obsoleta. Sxylobuh crura angusta, papillosa. 
Capsulae et semina ignota. 

Habitat in prov. Minos Qtra'ii, in Catingat propt Bom Jardivi: 
Aug. St-Hilaire n. 1560. 179. CROTON KXAENZEI MUELL. ARG. petiolis limbo 
5 — 8-plo brevioribus, limbo palmatinervio basi eglanduloso, 
stipulis glanduliformibus exiguis basi grosse glanduloso-bilobis; 
racemis breviuseulis compactifloris, bracteis late linearibus laci- 
nulato-dentatis haud exsertis ? floribus fem. subsessilibus con- 
fertis; calycis fem, laciniis triangulari-ovatis rotundato-obtusis 
erectis, superne integris, infra trientem superiorem rigide laci- 
nulato-dentatis, accrescentibus; petalis masc, obovatis utraque 
facie glabris ; staminibus 11, filamentis inferne barbatis, antheris 
biemarginato-globosis; ovario depresso tomentoso-hirsuto, stylis 
profunda 8-partitis. 

' Fbxtfex paucipedaliB , 'erectus, di — trichotome ramoBuft. Rami 
teretes t obscure fusceBcente8 f indumenti vestigiis ficabri, erecto-patuli- 
Rahuli Buperne obscure anguloBi, tomento bretiu^culo albido-fulvesoente 
vestiti, superne densiuA foliosi, inferne cum rami* denudati. Stipulae 
tix 1 mm* longae t fuacae, glabrae, glanduloso-incrassatae- Petiou 
3—9 mm, longi, cum pagiua inferior© foliorum et toto raeemo tomento 
denso crasso fulvescenti-albido vestiti. Limbus foliorum 4—6 cm, longus, 
27,-4 cm. latua, latius angustiusTe ovatus, acutus, imo apice obtusue, 03 EUPHORBIACEAE: CROTON. 204 basi lata obtimis v. leviter cordatua, crenato-dentatus, rigide membrana- 
Ceus, fragilis, supra pills stellatis parvin densis clem spares munifus et 
fuscescens, Eacioii 2 l / 2 ~ 3 3 / a cm, longi. Bracteae 2— 2 ! / 3 mm, longae, 
interne g]anduIo$o-lobutae. Calyces fem. in quoque racemo circ, 4—5, 
magni, florendi tempore 8 mm. longi, inferne 5 — 6 mm. lati, deflorati 
11 mm. longi j intus dense tomentoso-pubescentes; laciniae suberectae, 
apice subincurvae, dorso ob margines leviter recurvos concavae v. pla- 
niusculae. Calyces niasc, aperientes globosi, 2 2 / 3 mm - lati i pedicellis 
evolutis paulo breviorca. Glandular fem. late truncatae, longitrorsum 
adnatae. PETALA masc. mnrgino ciliolata, inferne barbata. Capsulae et 
semina ignota, ged capsulae ex ovario insigniter depresso verisimiliter 
depressae et semina ambitu lata. 

A proximo Crotone Budolphiano distinguitur stipulis exiguis, petiolis 
brevioribus, fforibus utriusque sexus majoribus et ovario depresso. 

Habitat in Brasilia oriental^ inter Baretio et Furado: Klaenze, hor- 
tulanus et covies Prijicipis Neuwied in timer e Brasiliensi (v* in Hb. Mariii)* 180. CEOTON RUDOLPHIANUS MUELL. AEG. petiolis 
limbo 2% — 5-pIo brevioribus, limbo palmatmervio basi rudi- 
mentarie biglanduloso , stipulis elongatis subulatis rigidis basi 
dentatis, glandulis crassis paucis auctis; raccmis subumbellatim 
confertis pedunciilatls inferne microphyllinis densifloris, bracteis 
lineari-lanceolatis basi glanduloso-2— 4-lacinuIatis, masculis sub- 
unifloris ; calycia fem. laciniis anguste ellipticis rotundato-obtusis 
erectis quasi tubum formantibus, dimidio superiore integris, in- 
feriore utrinque rigide lacinulatis; petalis masc. cimeatoobovatis 
ciliolatis utraque facie glabris; staminibus 9 — 11, filamentis 
longepilosis; ovario globoso dense hirsute, stylis rigide 4 — 6- 
partitis basi connatis. 

Croton Mudolpkianus MiilL Arg, in DC. Prodr. XV. 2* 
p. 654. 

FrUTEx paucipedalis* erectus, Ramorum extremitates herbariorum 
i mil es Crotoni populifolio , excepto calyce femineo. Ramuli validiusculi, 
cum petiolis, rhachi racemorum et calycibus femineis indumento adpresso 
rigidulo aureo-fulvo tecti; pili Btellati horizontaliter radiantes, centro 
tubereulo prominente aucti, unde indumentum caulium aub lente tuber- 
culis spar sis exasperatum. Stipulae 6 mm. longae. Petioli 1 — 3 cm. 
longi. Limbus foliorum 6 — 8 cm, longus, 3 — 4*/ 3 cm. latus, ovatus, 
breviter cuspidato-acuminatus, basi rotundato-obtusus v* obsolete cordatus, 
gubduplieato-crenatus , firme membranaceus , supra adpresBO-pubescenSj 
subtus tenuiter tomentoso-pubeecens et pallidior, Costae seoundariae 
infimae elongatae supra medium limbi productae. Glandulae stipellareSj 
&i adsunt, yalde irregulares, maeuliformes , immarginatae. Ragemi 
4—6 cm. longi, Beacteae tantum 2 mm. longae. Pedicelli feminei 
subnulli V. Yix 1 mm, aequantes, masculi erassiusculi , yix 2 mm. attin- 
gentes, YilloBo-pubeseentes, Calyx fem. 5—6 mm, longus f 37 a — 4Vj mm. 
latus; laciniae snberectae, primum conniventesj dein reflexo^patentes, 
intus fuscae et pubescentes, extus flavido-aureo-tomentosae, infra medium 
utiinque lacinulis 3 — 6 rigidis subhorizontalibus sublioearibus diametro 
laciniarum brevioribus munitae. CALYCES masc- aperientes 2 mm. lati. 
Glandulae extrastaminales crassae. Capsulae et semina ignota* 

Habitat in prov* Minos Geraes, ex Hb* Budolphiano in Hh m Son* 
deriano; e gr* in campis virgidtosis ad Formigas et Fanado: Martins. 
181. CROTON URTICAEFOLIUS LAM. foliis mediocriter 
et longe petiolatis, limbo palmatinervio basi eglanduloso v. 
rudimentarie biglanduloso, stipulis normaliter exiguis glanduli- 
formibus crasso-gIanduIoso-3 — 5-lobatis; racemis in paniculam 
digestis floribundis, bracteis oblongo-subellipticis parvisj calycis 
fem. laciniis anguste obovatis integris intus coloratis, fructigeris 
fiupeme patulis; petalis masc. obovatis apice brevissirae cilio- 
latis, basi elongato-paucipilosis, caeterum utraque facie glabris j staminibus 11 , filamentis parce longepilosis, antheris late ellipso- 
ideis; ovario hirsuto, stylis basi brevissime connatis profunde 
4— 6-partitis; capsulis globosis leviter tridymis, seminibus ob- 
solete tuberculato-asperis. 

Var. a. BAHIENSIS MiilL Anj., ramis superne horizonta- 
liter hirsutis, stipulis circ. 2 mm. longis utrinquc crasse glan- 
duloso-2— 3-lobatis, calyce fructigero capsulam paulo superante 
laciniis calycis fem. lineari-ellipticis , disco hypogyno obsolete 
lobato subundulato, stylis sacpius 4-partitis. 

Croton Bakiensis MiilL Ary. in Linnaea XXXI V. 127 et 
in DC. Prodr. XV. 2. p. 654. 

Praeter differentias indicataa omnibus characteribua optima, imo et 
habitu, cum s. genuino convenit. 

Habitat in prov. Bahia: Blanchet n. 363; prope Cachoeira do campo 
prov. Bahia: Casareito n. 2073. 

Yar. Il INTERMEDIUS MiilL Arg., caulibus superne ad- 
presso-pubescentibus, stipulis exiguis crasse glanduloso-lobatis, 
calyce fructigero capsulam paulo superante, laciniis calycis fem, 
lineari-ellipticis, disco hypogyno breviter v. obsolete lobato, 
stylis saepius 4-partitis, 

Totus pallidior quam in e. genuino, non hirsutus. 

Habitat %n siccis montosis ad Cachoeira , prov. Bahiensis: Martiut 
n. 2193. 

Yar. y. STIPTJLARIS MiilL Arg., caulibus adpresso-pubes- 
centibus, stipulis 3 — 5 mm. longis lanceolato-linearibus acumi- 
nata utrinque grosse et obtuse 3 — 5-glanduloso-lobatis , calyee 
fructigero capsulam haud aequante, laciniis anguste obovatis, 
stylis 4 — 6-partitis. 

Tota planta perfects cum e. genuino quadrat, sed glandulae stipel- 
lares subinde setaceo-evolutae et stipulae multo majores, duplo 4-plore 
longiores, unde lobuli earum subdistantes , in d. genuino autem conferti. 

Habitat in prov. Minos Geraes prope Uberaba: Megnell n. 1081. 

Var. 5, ACCEDENS MiilL Arg., ramulis adpresso-pubescen- 
tibus, stipulis parvulis grosse glanduloso-lobatis, calyce fructi- 
gero quam capsula paulo breviore, laciniis calycis fem. laticeo- 
lato-obovatis, stylis 4-6-partitis. 

Ab e. genuino non differt nisi calyce majore, i. e. plane int#r- 
medio inter a. et s., laciniis ambitu angustioribus, 5 mm. longis. 

Habitat in prov. Bahia , ad JPeira de $. Anna: Martins; et in pat- 
cuis siccis collium prope Bio de Janeiro: Martius. 

Yar. e. GENUINUS Mull. Arg., ramulis adpresso-pubescen- 
tibus, stipulis exiguis confertim grosse glanduloso-lobatis, calyce 
fructigero capsulam dimidiam bene aequante, laciniis anguste 
obovatis, stylis 4 — 6-partitis. 

Croion urticaefolius Lam, Eiicyclop. II. 219', Willd. Spec. 
pL IV. 547; Geiseler CroL Monogr. p. 63; Griseb. Flor. Brit 
West-Ind. 41; Baill. Bee. d'obs. hot. IV. 343; Mull. Arg. in 
DC. Prodr. XV. 2. p. 655. 

Croton multispicatus Veil. Flor. Flumin. X. t. 75. 

Ocalia? lantanaefolia F. Diedrichs. Plant, nonnull. Mus. 
Univ. Hafn. p. 17 (1857), 

Barhamia urticaefolia Klotzsch in Seem. Bot. of He* 
raid 104. 

Calypteriopetalum Brasilt'ense Hasskarl Hort. Bogor. ed. 
nov. s. Metzia p. 34, 205 EUPHOEBIACEAE: CROTON. 206 i j ■ * i ■ Vauihier n. 94 t 95, 435 , Warming n. 1606^ 1607, 1719, Weddell n. 20, 
418 t Widgren n. 842, 343. §§. Foliorum limbus basi glanduliger. 

182. CROTON TETKADENIUS BAILL. petiolis limbum 
subaequantibus, limbo palmatinervio basi 2 — 6-glanduloso , sti- 
pulis glanduloso-Iobatis; racemis elongatis, bracteis parvis; 
calycis fern. laciniis spathulato-obovatis obtusis, fructigeris 
patentibus; petalis masc. subspathulatis apice et margin e ciliatis; 
staminibus circ. 10; receptaculo villoso; capsula puberula, 
seminibus laevibus* 

Croton tetrademus BailL Bee. d } ohs. hot IV. 443; Mull. 
Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 657. 

4 

Planta 1 — 2-pedalis. Caules spurie di — tetrachotome divisi, gra- 
ciles, puberuli. Hamuli cum omnibus partibus indumento breyi molli 
cinerascente vestitL Petioli 4 — 6 cm. longi ? graciles, teretes. Limbus 
foliorum 6 — 8 cm, longus, 4 — 5 cm. latus, ovatus t acutus, basi obfusus 
v. cordatus, 3 — D-nerrius, dentatus, utraque pagina breviter supra tamen 
parcius relutinus, subtus pallidior, Glandulae baseos limbi saepius 
4 — 6, clavato-obconicae , apice turbinato-urceolares. Racemi graciles, 
superne floras masculos in axilla bractearum et solitarios et subfasci- 
culatos, inferne autem flores femineos circ. 10 graciliter pedicellatoa 
gerentes. Bracteae . . * . Calyx fructiger 47 a mm. longue, masculus 
aperiens tantum Vf 2 mm, latus, Petala fern. exigua, glandulosa, eub- 
conica, glabra, GlaxdulaE florum masc, crassac, obtusae, femineorum 
complanatae, apice recte truncatae, utriusque sexus ut mos est glabrae. 
Capsular desunt, sed e columella persistente abbreviata et © forma 
eeminum evidenter breves efc depressae sunt Semina depresso-globosa, 
albido-caruneulata, cinerea, 

Similis est Crotoni urticaefotio, sed praesentia glandularum limbi, 
calyce fructigero patente et floribus longe minor ibus distfnguitur, 

Habitat in prov. Minos Qeraes: Aug. St-Btlaire n. 1500. 

183. CEOTON TRIANGULARIS MtJELL. AUG. petiolis 
limbo 2— 4-pIo breyioribus, limbo palmatinervio basi tenuiter 
stipitato - glanduligero , stipulis subsetaceis mediocribus basi 
glanduloso-pluridenticulatis; racemis mediocribus, bracteis lineari- 

Euphorb, Fruticulus 2 — 6-pedalis, ©rectus. Rami validiuaculi , teretes/ 
superne cum ramulis dense, caeterum lase foliosi, adpresso-pubescentes; 
hamuli tomento arete adpresso laxoque argillaceo breyi tecti f umbellatim 
dispositi. Stipulae vix 1 mm, superantes, crasse et obtuse gbmduloso- 
lobatae, inter indumentum fere occultae^ demum inftiscatae, Petioli 
limbo 3—10 cm, longo eirciter duplo triploye breviores , cum pagina 
inferiore limbi tomento brevi fulvo-incano v. subeinereo restiti, Limeus 
foliorum oblongo- v, triangulari-ovatus , acuminatus, basi subcordatus, 
obtusus v. aeutus, margine obtuse dentatus, supra parce et brevissime 
stellato-pnberulus ; glandulae basilares b. stipellarcs limbi saepissime 
plane nullae, aut rudimentariae et turn in summo petiolo sublateraliter 
supra insertae et sessiles, Racemi simplices, in apice ramulorum sub- 
numerose conferti, unua centralis in quoque ramulo reliquis major, 
saepius 6 — 8 em. longus. Bracteae circ, 1V 3 nim. tantum longae. 
Calyces fern, breviter pedicellatl, basi obtusi et subcinereo-villoso- 
tomentosi, S 1 /^ mm* longi, circ. % ! z ~ z j A capsulae attingentes. Alaeastea 
masc. aperientia I s / 4 mm * lata, parce pubescentia. Discus hypogynue 
obtuse 5-lobusj glandulae extras taminales crassae, abbreTiato-ellipsoideae, 
glabrae. Capsulae 4— 4Y 2 mm, longae. Semoa matura 3V 2 mm- longa, 
subplumbea. 

■ 

Habitat magna copia in cotlibus et montibus prope Bio de Janeiro^ 
mutlis locis: Ackermann n. 77, Burckett n. 705, 2953, CasareUo n. 1305, 
Miedel n. 11 , 52, Langsdorff ', Doettinger, Miers n. $242, Gaudickaud 
n. 1142, Qlaziou n. 228, 346, 787, Guillemin n. 96, Harrison^ Lesckenault, 
Lindberg n. 751 , Lund n. 131 , Begnell n. 186^ Ma rtius Hb. Flor. Bras. 
n. 162, Mikan n. 8, 9, Pohl n. 3905, 3914, Baben n. 940, 943, Selfo, lanceoktiB, mnsculis 3-floris; calycis fem. laciniis oblongato- 
ovatie acutis accrescentibus , margine demum leviter recurvis 
utrinque 4r-6-dcntaHs; petalis masc. anguate spathulato-obovatis 
basi barbato-ciliatis caeterum glabris; staminibus circ 10, fila- 
mentis glabris, antheria pauIo longioribus quam latis; ovario 
hirsuto depresso, sty lis bis pro fun de bipartitis, cruribus elongatis 
tenuibus. 

Croton triangularis Mull. Ary. in Linnaea XXXIV. 12S, 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 656. ' 

Planta altius fruticosa. Rami lignosi, ramoeisBimi, glabratL Ramuli 
foliigevi breviuscu]i } cum petiolis pilis horizontal ibus ferrugineo-fulvis 
villoso-hirsuti. Stipulae 3 mm. longae, tenellae, hirsutae, baBi praeeer> 
tim intus glandulis circ, 5—8 Talde exiguis denticuliformibus laevibue 
praeditae. Petioli circ. 5—9 mm. longi, patontes. Limbus foliorum 
3— 4 l / s cm. JongUB, 2—3 cm. latus, late triangukri-o varus, acutus, basi 
cordato-subtruncatus v. leviter cordatus, grosee dupUcato-serratus, supra 
primu m ,axe rtllco-pubeaeen,,, dei» hirto-pube^e... „bl» pills de„.io- 
ribus stellatig leviter adpressis hirto-pubescens et cineraBoens. Costae 
secundariae dimidia longitudine limbi longiores, infimae utrinque 2, 
quarum majores extus co&tuli^erae. Racemi longitudine foliorum, pro 
magnihidine floribundi. Bracteae latiuficule Ifneareg, florea hand ex- 
cedentes. Calyx fem. 6—7 nun, longufi; calyceg maRc. parvi t uperientes 
fere 2 mm, ]ati } jnniores bispido-pubescenteR, dein casu piloruin longio- 
rum breviter pubescentes, Glandulae extrafttaminalen cra88iuBCulae, 
breves, late truncutue et laevigatae, OapsolM et semina ignota. 

Habitat inter Campos et Victoria: Sello; loco turn indicato Jira&iliae 
orientalisi Princ. Neuwied. 184, CROTON JUUCEUS BAILL. cauUbua juncois tereti- 
bus; fuliis sessilibus distantibus angustis, limbo basi valide 
patellar! -biglanduloso , indumento stellari adpresso, stipulis 
OTato-lanceolatis ; racomis jiaucifloris oxiguis, bracteis lanceolutis 
unifloris; calycis fem, laciniis lunccoluto-OYatis acuminatis; petalis 
masc. oblongo-obovatis; staminibus 10 — 7; ovario fulvo-tomen- 
tello , sty lis semel bipartitis gracilibus , laciniis apice latiusculis 
obiter bilobis; capsulis globosis, seminibus lacvibus. 

Croton junceus Bailh Uec* d'obs. hot IV. 339; Mull. 
Arg. in DC Prodr. XV. 2. p. 594. 

w 

CAULES e caudieibue crassis nodosiB brevibus subterraneis nume- 
rosij junciformes v. pothiB spartioidei, subherbacei, 20 — 40 cm. longi, 
subgraciles et teretes t adulti glabrati et etriati, noTelli pube falvescente 
hirtelli. Indumentum parti urn rigidulum , pur cum et adpreBBum, Folia 
pauca, in ramis v. ramulis primo adspectu aphyllis remote alternu, 
1 — 2 cm. longa, 2 — 4 mm. lata, anguste lineari-lanceolata, basi apiceque 
longiuBCuIe attenuata, hinc inde ruguloea, puncticuluta, margine hirto- 
ciliolata. Racemi 1 cm, longi, BpiciformeB, nunc omnino tnascali, nunc 
basi florem femineum unicum gerentea, superne fere capitato-maBPuliflori. 
Pedicelli bracteolifl duabua sterilibug aucti. Caltck fern, laciniae 
2V 8 mm* longae, subinde leviter inaequales; calyx maBC, aperiens 
I 1 /, mm. latus, Glandulae utriupque sexus minutae; receptaculum 
Tillosum. Capsulae 4 1 /, mm, longae. Semina 3 1 /i mm. Ionga f 

Habitu Uernardiam apartioidem simulat. 

Habitat inter Cuiahd et Ooyaz f et ad fonUi fiuv. Paraguay prope 
Diamantino : Weddell n. 3940. 185. CROTON CAPERONIAEFOLIUS MUELU ARG, 
foliis breviter petiolatis basi breviuscule palmatineniis caeterum 
penninerviis, basi scutellari-2-4-glandiiIosis, indumento simplici 
et stellari longirameo flaccido, stipulis subulato-linearibus elon- 
gatis indivisis; racemis brevissimis paucifloris, bracteis sub- 

27 207 EUPHORBIACEAE: CROTON. 208 linearibus 1-floris; calycig fem. laciniis aequalibus lanceolato- 
linearibus sensim angustatis; petalis masc. obovato-lanceolatis 
interne ciliato - barbatis caeterum glabris; receptaeulo masc. 
parce villoso; staminibus circ. 10, filamentis glabris, antheris 
late ellipsoideis; ovario haud muricato, stylis 2-fidis, cruribus 
profunde bipartitis; capsulis globosis, seminibus ambitu latis 
laevibus. 

Suffruticultjs semipedalis , villoso-pubescens. Caules simplices 
v. Biiperne 1 — 3-ramulosi, erecti, tenues, subflexuoai, inferne teretes, 
superne compressi, undique pilis horizontallter patentibus longiusculis 
cinereo-fulvis veetiti, valde heterophylli et oligophylli. Stipulab circ. 
7 mm, longne, petioloB plus minusve gracilcs circiter aequantes, superne 
flexuosae. Limbus foliorum superiorum 5—8 cm. longus, 10— 1G mm. 
latus (inferiorum autem pluries minor), angusto- v. lineari-lanceolatus, 
utrinque acutus, distanter duplicato-serratus, membranaceus , olivaceo- 
viridis v. fusccseenti-viridis, utraque pagina pilis longiusculis sparsis 
simplicibus et ex minore parte bifidis et stellatis longirameis vestitus; 
costae secundariae utrinque circ. 6—7, obliquae, Iongius adscendentes, 
cum primaria tenues. Flores quasi in capitulum congesti, utriusque 
sexus breriuscule pedicellati, feminoi pilis longis fulvo-albidis dense 
villosi, masculi parce villoso-pubescentes. Calyx fern. 5 mm. longus; 
masculus uperiens globoso-ellipsoideus , 2V 4 mTn - longus. Glandulae 
florum masc. conico-ovoideae, oblongatae, glabrae. Ovarium tomentellum 
et cum stylis elongatis pilis elongatis parce adspersum. Capsulae 
6 mm. longae. Semina 4 mm. longa. 

Frimo intuitu Caperoniam simulat. 

Habitat in campis prov, Minos Qeraes , ad Bio dos Velhas prope 
Lasgoa Santa: Warming n, 1572; ad Mo Pardo prov. S. Paulo: Siedel. 186. CROTON ANTISYPHILITICUS (MART, emend.) 
MUELL. AUG. foliis breviter petiolatis subpenninerviis basi late 
scutelIari-2 — 4-glandulosis , indumento stellari rigido, stipulis 
lanceolato-subulatis; racemis multifloris, bracteis parvulis spathu- 
latis, masc, 1 — 2-floris; calycis fem. laciniis saepe modice in- 
aequalibus triangulari-ovatis haud accrescentibus ; petalis masc. 
Bpathulato-sublanceolatis , inferne longo tractu villoso-ciliatis, 
superne ciliolatis, utraque facie glabris; staminibus circ. 10, 
filamentis glabris, antheris ellipsoideis; ovario breviter muricato 
dense fulvo-hirsuto, stylis profunde bipartitis, cruribus bifidis 
v. bipartitis rigidis; capsulis globosis obiter tridymis, seminibus 
globoso-ellipsoideis laevibus. 

Croton antiayphiliticus Mull, Arg, in Idnnaea XXXIV, 
109, et in DC, Prodr, XV, 2, p. 593, 

■ 

Yar* a. HYPOLEUCUS, ramulis fulvo-vUlosiSj limbo foliorum 
lanceolato supra pilis stellatis subelongatis vestito subtus albido- 
tomentoso et in costis longe fulvo-villoso* 

Habitat in prov. Minos ad 8. Luzia in gtareosis , et prope Burba- 
cena: RiedeL 

Yar. II MOLLIS Mull. Arg. in DC Prodr. I c. , ramulis 
fulvo- v. rufescenti-hirsutis, limbo foliorum sublaiiceolato supra 
pilis stellatis elongatis strigoso-villoso v. demum aspero, subtus 
molliuseule villosulo et in sinu dentium majorum latiuscule 
patellari-glanduligero. 

Croton antisyphiUticus y. perdicipes MiilL Arg. in Idnnaea 
XXXIV. 110 , exclus. syn. St-Hilaire. 

Caules circ. pedales, simplices. Limbus foliorum vulgo 6 10 cm. 

longus, 2— 3V S cm. latus^ inaequaliter lobato-puucidentatus, dentes denti- 
culate Glandulae marginales Yulgo tota longitudine Hmbi adsunt inter* 

Jr dum autem in aliis foliis obviae, in aliis ejusdemque epeciminis ex 
parte tantum r. omnino deficiunt. 

Habitat in prov. Minas Geraes ? in campis editis ad Serra de Grao 
Mogor et versus Contagem dc $. Maria in conjtnibus Goyaz: Martins* ad 
Barbaeena: Pohl n. 1632 pr. p.: ad Lagoa Santa: Reinhard; in p ro v 
Goyaz: Gardner n, 3979; in Brasilia occidentali: Tamberlih 

Var. y. INTERJIEDIUS Mull. Arg., ramulis rufeacenti- 
hirsutis ? foliorum limbo lanceolato supra pilis stellatis exiguis 
scabroj subtus primura pallide fulvo-tomentello imove subvilloso 
dein pilis stellatis breviusculis incano-subtomentellOj margine 
baud scutellato-glanduligero v. sparsius glanduligero. 

Indumentum ramulorum ut in a. y foliorum fere ut in R f subtus 
magis depauperatum quam in varietate or. Folia magaitudine et ambitu 
valde ludunt. 

Habitat in prov. Minas Geraes prope Barbacena: Riedel Pohl 
n. 1632 pr. p. et «. 3917; in eadem prov. ad Lagoa Santa: Warming 
n. 1639. 

Var. £, HETEROTRICHUS MiilL Arg., ramulis et petiolis 
rufesccnti-hirsutis, foliorum caulinorum limbo majusculo obovato- 
lanceolato obtusiusculo, ramulinorum minore lanceolato, supra 
scaberrimo subtus breyiuscule incano-tomentoso margine glan- 
dulas scutellares gerente. 

Limbus foliorum circ, 5—12 cm, longus et 2—37* cm. latuB t 
lobato-dentatus. 

Habitat in Brasilia: Sello; in prov. Minas Geraes prope Ubera&a: 
Begnell n. 1086; et ad BarbaeeTia: Netto^ Riedel. 

Var, e. MINOR MtilL Arg. I. c. } ramulis, petiolis et pagina 
superiore foliorum pilis stellatis brevissimis scaberrimis, pagina 
inferiore breviter incano-tomentella et margine undique v. hinc 
inde in sinu dentium glanduligera* 

Tabula nostra XXXI. 

Croton perdicipes /3. minor Baill. Bee, d'ohs. hot IK 337* 
Croton antisyphiUticus a. echiifolius Mull. Arg. in Idn- 
naea XXXIV. 110. 

Caules circ* pedales ut in reliquis yarietatibus ? adscendentes v« 
suberecti, arcuato-flexuosi , parce e basi ramosi, caeterum subsimplices, 
inferne glabrescentes , diametro 2 — 272 mm aequantes, interdum apice 
brevi tractu hispiduli. Petioli 3 — 8 mm. longi. Limbus foliorum 
5 — 10 cm* longus, 2—3 cm* latus, foliorum inferiorum ut in reliquis 
varietatibus obtusus. reliquorum saepius acutus, caeterum ambitu in iis- 
dem speciminibus satis ludens, Racehi 3 — 7 cm. longi aut subinde 
longiores. Bracteae flores haud superantes, villoso-pubescentes* Floees 
feminei numerosi, deflorati 5 mm. longi, Capsulae ut in reliquis varie- 
tatibus. — Saepe non minor est quam reliquae varietates. 

Habitat in Brasilia meridionaliz SeUo; in prov. Minas Geraes: Wed- 
defl n. 1086, Claussen f Limd } Widgren n. 340 ; prope Barbacena et Registo 
Vdkoi Pohl n. 1632 pr. p.; ad Congonhas do Campo: Stephtm; ad Cal~ 
dost Regnell n. 400; ad Lagoa Santa: Warming. 

Var. ^ WEDDELLIANUS Mull. Arg. I c, foliis anguste 
lanceolatis 4— 8-plo longioribus quam latis, utraque pagina pilis 
stellatis brevibus basi verrucosis densiusculis valde scabraias, 
subtus glandulis marginalibus destitutis. 

Croton perdicipes 5. Weddellianus Baill. Rec* d'ohs, hot 
IV. 337. 

Croton antisyphiUticus j3. anyustifolius Miill. Arg, *» 
Zdnnaea I. c. 

Folia 8-12 cm. longa, 10—18 mm. lata. Flores ut in reliqnfe 
varietatibus. 

Habitat in Brasilia, locis accttratius haud notatis: SeUo^ Weddeu. 209 EUPHOEBIACEAE: CROTON. 210 Var. i). GENUINUS Mull Arg. I c. , ramulis cum petiolis 
et pagina inferiore foliorum indumento abbreviate stelkri den- 
siusculo y. demum Iaxiore aspero-subhirtellis, foliorum limbo 
eirc. lanceolato vel plus minuave oblongata -ovato v. -elliptico 
v. -ovato margine non v, parce scutellari-glanduligero. 

Croton antisyphiliticus Mart, in Isis 1824. p. 586, Lin- 
naea 1830 Litter, p. 37. 

Croton perdicipes St-Hilaire Plant us. t 59 (1827). 

Croton perdicipes a. genuinus Baill. Mec. d'obs. hot. I. c. 

Ocalia Sellowiana Baill. Etud. gen. Euphorb. I 19. jia. 2 
(glandu lae stipellares) . 

Caules clrc. pedales, erecti, nonnibil flexuosi, vage pauciramosi, 
baai demum glabrati, superne pilis stellatis exasperati et apice pilis 
stellatis brevibus hino inde tamen longirameis densiuscule tomentello- 
hirtelli. LiMBUS foliorum circ. 6—9 cm, longus, 2 — 3 cm. latus, rigi- 
dulus, subtus demum prominenter venoBUS et indumento rarescente 
scabratus, densius tamen quam in var. sequente vestitus. 

Haec var. dein morbositate quadam occurrit indumento copioBissimo 
pannoeo albido-ochraceo , folium omnino v. pro parte tantum tegente, 
forma pannosa, ad Kegisto Velho leeta: Pohl n. 262. 

Habitat in prov. S. Paulo, in campis editis e. g. ad Tpanevia'. Mar- 
tins ; et alibi in Brasilia meridionali: Sello; in prov. Minos Geraea ad 
Congonhas do Campo: Stephan; prope Caldos; Lindberg n> 434; ad Lagoa 
Santa frequens : Warming n. 1639 , 1705. 

Var. 3. NITIDULUS Miill. Arg., ramulis et petiolis rufes- 
centi-hispidulis, foliis sublanceolatis supra dense scaberrimis subtus 
laxiuscule aspero-hirtellis prominenter venosis et nitidulis rigidis. 

A varietate sequente non differt nisi indumento ramulorum et 
petiolorum. 

Habitat in Brasilia occidentali: Tamberlik; in prov. Minos GeraSs 
ad Congonhas do Campo: Stephan; ad Lagoa Santa: Warming; ad Barba- 

cena: Biedel. 

Var. 1. LATIFOLIUS Miill. Arg. I. c, ramulis et petiolis 
dense asperis, foliis supra dense scaberrimis subtus in venis 
dense scabratis mox dein pilis brevissimis subdeplanato-verruci- 
formibus distantibus brevissime radiantibus exasperatis nitidulis 
rigidis, venis prominentibus. 

Croton perdicipes y. latifolius Baill. Rec. d'obs. hot IV. 337. 
Croton antisyphiliticus e. cordiaefolius Miill. Arg. in 
Idnnaea XXXIV. 110. 

Foliorum magnitudo et forma ralde ludunt. LiMBUS tamen vulgo 
rigidior quam in var. praecedentibus , costae costulaeque magis pro- 
minentes et indumentum paginae inferioria spars ius, e pilis fere ad 
yerrucam reductis formatum est. Folia saepe, non autem semper ambitu 
latiora quam in var. praecedentibus. Costae saepe nonnihil rubellae. 

Habitat in Brasilia meridionali: Setio ; et in occidentali: Tamberlik. 

Var. k, MINUTULUS Mull Arg., caulibus brevibus simpli- 
cibus superne cum petiolis parce albido-birsutis , foliis lineari- 
lanceolatis parvulis supra pilis minutis subverruciformibus stel- 
latim breviter radiantibus exasperatis subtus brevissime scabro- 
stellato-puberulis et subincanis margine haud glanduligeris. 

Caulis vix semipedalis. Limbus foliorum 3 — 8V1 * m ' Ion* 118 * 
8 mm. latus, duplicato-crenatus. Flores fern, non visi, sed indumentum 
rigidius quam in Cr. gracilescente, cui habitu accedit. 

Habitat in prov. Minos Geraes, inter Tejuco seu Cidade Diamantina 
et Bio Faranahyba: BurcheU n. 6891 (speciminulum pauperrimum) . 

Tota species, cujus varietates satis leves faciliusque inter se 
transeuntes, diuretica et antisyphilitica est. Calycis fern, laciniae non 
semper inaequales sunt et banc ob rem hie nee inter species senei 
Geiseleriae enumerata est, in qua inauper species vere affines desunt, etiarasi 
characteres specifici Crotonis Hadriani ad eos Cr. antisgphilitici accedunt. II. Styli semel dtchotome dirtii. 

§. Limbus foliorum baai gliinduliger. 

1 a. Indumentum abbreviatum arete adpreBSum, saltern in pagina 
inferiore. 

187. CROTON GRACILKSCENS MOELL Arg. foliis 
brevissime pctiolatis angustis subpenninerviis baai late urceolari - 
biglandulosis , indumento stellari abbreviate arete adpresso, 
stipulis e baai triangulari lmeari-lanceolatb parvis; racemis 
elongatis tenuibus parvifloris, bracteislineari-lanceolatifi, masculis 
3-floris baud exsertis; calycis fem. laciniis oblongo-ovatis acu- 
minata; petalis masc. lanceolato- v, Hneari-spathulatis , apice 
ciliato-barbulatis , inferne longe ciliato-villosis; staminibus circ. 
10, filamentis glabris, antheris globoso-ellipsoideis; ovario pilis 
stellatis minutis pubesccnte, stylis semel bipartitis, cruribus 
tenuibus; capsulis globosis leviter tridymis puberulis, seminibus 
laevibus, 

Croton gracilescens Mull Arg. in Linnaea XXXIV. 110 f 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 594. 

Buffhutex pedaliB v. pauIo elatior, e caudiee lignoRo^inorM^to 
multicaulis. Caules erecti, simpliceft, ba«i ciro. 2 nun. tantum luti t, 
tenuioree, ima basi nunc glabrati nunc abbreriatim laimto-tomofitoiii, 
supra baBin glabrati et oliraceo-Tiriil^s , nuperne rum folim et umnibu* 
purtibufl exterioribuH infloreftcentiae jiilin depre*Ho*htclliitjH arvtv adpn'NHjjt 
perexiguie ulbido-iulvis primum donse obsiti, dein uparniun adtiperfti, pili 
autem paginae guperiori** foliorum ox parte ad vorrurulaa peroxiguan re- 
ducti, StrpULAE circ. 2 — 2*/i "»"- longac, pctialoH brcTjHfiimoa ot [attun- 
culos fere acquunteti. Limiujh foliorum 7 — 12 cm. longim t 8—17 mm. 
latuB t lanceolatUB r. Bublinoari» } aeuminahin, bail cuMeto-uTiKuvtntUr*, 
margine inaequaliter duplicato-crcnatOK, ad ninum dontium majorum hinc 
hide minute ficutellari^glanduliger, f i rrn** m<>m}>nunn<v\XH } olirtfreo-rirtdiK. 
(llandulao stipellares ima basi in patina itiforiore nitae, 1 — ] ! / 5 mm. 
latae, tonuiter et prominenter marginatum BACBMi 7—9 cm, longi, 
Beacteak 2 — 27 3 mm, lungae, patenteM , infimae feminearum Raepe 
Tiiioropliyllinae, 2 — 3 cm. attingcnte§. Pkdickij i fern. 1 u, ma^culi 
demum 2 mm. longi. Calyx fern. 3 — 3 1 /, mm. longu*, masculun aperienH 
depreBBO-ovoideue T l*/ s mm. latun, utriu^que nexun adpreftHo-puberuliiH. 
GLANDULAE florum glabrae, extradtaminaloK ovoidene. Capsulak fere 
5 mm. longae et circitcr totidem latae* Skjuka 3 ! / f mm. longa, 2 ! /j >nm* 
lata, pallida. Bobiioi in prov. Ooj/az, prope Caratcante: 
Burchell n. 7701 (speciminula macro anguttifoUa) . n. 1619, 2144. 188. CROTON MEGAP0NTICU8 MUELL. AltG. petiolis 
limbo multotios brevioribus, limbo longe palmatinerrio basi 
tenuiter 2-gJanduloso , indumento stellari adpresso, stipulis 
lanceolato-denticuliformibus exiguis; racemis mediocri bus, brae- 
teis linearibus masculis 1-floris; calycis fern, laciniis subaoquali- 
bus OTatis acutiusculis ; pctalis masc. Ianceolato-obovatis, margino 
villosis caeterum utraque facie pubescent! bus; staminibus 11, 
filamentis villosis, antheris vix longioribus quam latis; ovario 
depresso-globoso, stylis semel bipartitis. 

SUFIHUTKX vix pedslis, prima fronte •ffinitotcm rum Cr. antisyphi. 
litice praebens, Caules gracilet, erecti v. suberecti, niraplicei t. nuperno 
pauciramosi, Ireriter birto-pubencentes. Shpuue «« 1 mm. attinjfonten, 
occultae. Petioli 3—7 mm. longi, tflnuet, pube«c«nte». Limbus folio- 
rum 3—4 cm. Jongxus l 1 /,— 8 cm. latuf», latius anyu«tii«Te obovatuft t. 
obovato-lanceolatUB t. summorum etiam lanceolato-oratus ▼. -elliptica*, 
superiorom acutus, inferiorum obtu»u»,omBiam ba»i unbacutun, superne 
praesertim grossiuscule crenate-denUtua, rigide membranaceus , fragili*, 
fuscescenH-riridis, supra scabro-pubcruluB, subtus primum pilis albis »4- 
presso-subflocculosus , dein parce pubSSCMS, si ima basi inaequaliter 211 EUPHORBIA CEAE: CROTON. 212 fj-nervius; costae laterales majores usque ad */ 5 longitudinis hmbi v. 
longius productae, exteriorea e basi egredienies tenuiores et limbum 
dimidium subacquantes; costae costulaeque subtus prominentes , hand 
rigidae. Racemi foliis demum Iongiores, griseo-pubescentes. Bractkae 
setaceo-lineares, 2V 2 — 3 ™m. longae, baud exsertae, Flores fern, in 
basi racemi cim 3—5, breviter pedicellati, masculi laxiusculi et gracilius 
pedicellati. Calyx fern. 2 ! / 2 v. demum 3V 4 mra - longus, iaciniae baud 
raro paulo inaequules, fragiles ; calyx masc. aperiens 2 mm, latus, griseo- 
subvillosulus. Glandulae utriusque sexus glabrae, extrastaminales 
apice albidae. Fructus et semina ignota. 

A Or. aitiisypkilitico differt stylis semel bipartitis, bracteis setaceis et 
glandulis stipellaribua angustis, Longitudine costarum secundariarum ad 
Cr. longinervium etiam accedit, Red longe tenuior et aiiter vestitus, A 
Or, gracilescenie dein nervatione foliorum, glandulis stipellaribus et indu- 
menta filamentorum recedit. 

Habitat in prov. Goyaz prope Megaponte: Pohl n. 1110. b. Indumentum non arete adpressum, 

a, Stipulae et calyeis fern, Iaciniae valide et longe fuflco- 
setaceo-glanduligerae. 

189, CROTON CHAETOCALYX MUELL. AEG. petiolis 
limbo 3— 10-pTo brevioribus, limbo palmatinervio basi tenuiter 
2 — 6-glanduIoso et margine setuloso-glanduligero, stipulis lan- 
ceolatis brcvibus rigidis in lacinulas setaccas elongatas apiee 
glanduloso-capituligeras divisis; racemis laxifloris, bracteis linea- 
ribus margine incurvis denticulatis ; calyeis fern, laciniis lineari- 
lanceolatis elongatis, extus margine et secus marginem setulis 
fuscis elongatis apice minute turbinato-glamjuligeris copiosis 
ornatis; petalis masc. lanceolato-obovatis , margine ciliolatis, 
dorso glabris, intus pubescentibus ; staminibuscirc.il, filamentis 
glabris; ovario deifse albido-hirto-tomentoso, stylis fere usque 
ad basin bipartitis, cruribus elongatis involutis; capsulis globoso- 
ellipsoideis obiter tridymis, seminibus laevibus. 

Tabula nostra XXX II, 

Croton chaetocalyx Mull* Arg. in Linnaea XXXIV. 133 f 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 657. 

SuFFRUTEX 2 — 3-pedalis, erectus, superne longo tractu herbaceus. 
Caules validiusculi , teretes , pilis horizontaliier patentibus fulvo-albidis 
dense villo-hirsuti et insuper tomentosi, e fuivo fumoso-grisei , superne 
semel aut bis spurie di — tetrachotome divisi. Rami ramulique dense 
griseo-albido-villoai. Stipulae Tix 2 mm, aequantes, glanduloso-fuscae, 
recurvae, inferne praesertim in setulas 2'/j — 3% mm. longas glabrae 
utrinque circ* 2 — 9 divisae, quasi palmatim multipartitae, Petioli folio- 
rum caulinorum l l } % v* raring usque 2*/^ cm. longi, foliorum ramealium 
et ramulinorum multo breviores , saepius tantum 3 — 4 mm. aequantesj 
dense albido-villosi. Limbus foliorum caulinorum 6 — 7 cm, longus, 
37s — ^Vi cxn - ^ a * u ^? ovatus, obtusus v. obtuse subacuminatus, t. etiam 
in eodem gpecimine triangulari-ovatus y baai leviter cordatus, margine 
grossiuscule crenatus et setulis satis numerosis I 1 /* mm. longis apice 
capitato-glanduligeriR onustus, ramulinorum minor, omnium membranaceus, 
siccus satis fragilis, utraque pagina dense breviu&cule viHoso-pubescens f 
subtuK pallidior et siccus, oblique lucem versus inspectus nonnihil sericeo- 
albo-nitidus. Racejti 5 — 7 cm, longi; rhachis gracilis cum floribus et 
bracteis breviter griseo-villoso-pubescens. Bracteae 3 mm. longae. 
Pedicelli fern, 5 mm. longi, masculi demum fere totidem subaequantes, 
utriusque sexus tenuea. Calyces fem, deflorati 8 — 10 mm, longi, copia 
setarum fuscarum quasi obtecti, masculi aperientes 2 mm, lati. Glan- 
dulae hypogynae calyci adnatae, florura masculorum ovatae, superne 
subdilatatae et truncatae, glabrae* Styli glabri, Capsulae 6 mm. 
longae, 5 mm, latae, dense iucano-pubescentes, 

Setulae stipularum conformes iis calyeis feminei. 

Bahitat in proi\ Goyaz prope Megapante et VUla Boa de Ooyaz: 
Pohl n # 1626 , Gardner n. 3436; inter Goyaz et Gavakante: BurekeU 
n. 6496 ; in campis siceis petrosis prope Cuiaba prov. Mato Grosso: Medel 
n« 755 (speeimina macriora^ caeterum tamen non diversaj ; BrasUiae oc- 
cidentalU loon non notatoi Tamberlik |3. Lariniae calyeis fem, sed non stipulae longe fusco-setaceo- 

glanduligerae, 

190. CROTON AGOENSIS BAILL. petiolis limbo multoties 
brcyioribus, limbo longe palmatinervio basi tenuiter pluriglan- 
duloso, stipulis parvulis lineari-lanceolatis obiter glanduloso- 
deuticulatis; racemis elongatis, bracteis subulatis glanduloso- 
denticulatis paucifloris; calyeis fem. laciniis lineari-lanceolatis 
acute acuminatis, margine setulis apice glanduloso-capitatis 
sparse pectinatis; petalis masc. oblongato-obovatis, margine 
ciliatisj intus villosis, dorso glabris ; staminibus 12 — 15, filamentis 
infra medium pubescentibus ; antheris elongatis ; ovario globoso- 
ellipsoideo incano-hirto-tomentoso , stylis bipartitis elongatis* 
seminibus laevibus. 

Croton Agoensis BailL Bee, d'obs* hot IV. 348; Mull. 
Arg. in DC. Prodr. XV 2. p. 658. 

Suffruticulus 2— 4-pedalis , superne herbaceus, Caules erecti 
teretes, pilis rufescenti-albidis deciduis horriduli. Ramuli juniores dense 
hirto-tomentelli, spurie verticillati, gubangulosi. Stipulae petiolis paulo 
breviores, deciduae. Petioli 1 — 3—5 mm. longi, cra&si, dense hirsuti. 
Limbus foliorum 5 — 6 cm. longus, iy a — 2 cm. latns, ramulinorum sensim 
minor, ovato-lanceolatus, sen im acuminatus, dentatus ? rigidue, rugosus, 
supra parce piloso-scaber et subviridis , subtus pallidior et albescens, 
tomento brevi fulvo-albido obsitus; costae secundariae, praesertim infimae 
longissime adscendentes, valde prominentes, pallide ferrugineo-tomentosae* 
Racemi terminales, 6—15 cm, longi, basi feminei et laxiflori Calyces 
fem. breviter pedicellati, 4-5 mm, longi, rigiduli, masculi depauperato- 
fasciculati, aperientes globosi, 2 — 2 x j± mm. lati, extus pilis stellatis 
pubescentes* Petala ochroleuca (Martius) florum fem, subulata aut 
saepius nulla* Disci utriusque sexus glandulae albidae. Regeptaculum 
villosum* Styloeum crura apice invohita. Capsulae 6 mm. longae, 
hirto-tomentellae. Semina 3 — 4 mm, longa. 

Yalde ludit indumenti horizontalis copia, colore tomenti plus 
minus ve fulvo aut albido, forma longitudine et acumine obtuso v. acutiore 
foliorum. Folia vulgo subsessilia et acute acuminata, Setulae calyeis 
feminei diametrum laciniarum circiter aequant. 

Habitat in Brasilia meridiomdi prope Olha d'Agoa: Aug. St-HUaire; 
et %n prov. Bahia in silvis et in campis siccis fruticibus obsitis prope 
Oachoeiraz Martius n. 1727. 


191. CROTON CATARIAE BAILL. petiolis limbo 3— 4-plo 
brevioribus, limbo palmatinervio basi glandulis angustis praedito, 
stipulis lineari-lanceolatis parvule glanduloso-subdenticulatis ; 
racemis mediocribus, bracteis stipufts conformibus maseulis 
1 — 3-fioris; calyeis fem. laciniis sublinearibus erectis, margine 
setulis fusco-rubris apice minute globuloso-glanduligeris onustis; 
petalis masc. lineari-lanceolatis; staminibus 10 — 12; ovario in- 
cano-pubescente , styb's bipartitis; capsutis globoso-ellipsoideis, 
seminibus laevibus. 

Croton Gatariae BailL Mec. d'obs. hot IV. 349; MillL 
Arg* in DC. Prodr. XV. 2. p. 658. 

Suffruticosus, Caules et rami teretes, tomentosi. Ramuli spurie 
verticillati, tomento densiore Iutescenti-cinereo obsiti. PktiOLI 1V« cnL 
longi, graciles^ dense tomento si, Stipulae line ares, abbreviatae, caducae* 
Limbus foliorum 4 em, longus, 3 cm, latus, triangulari-ovatus, subacutus, 
basi cordatugj duplicato-dentatus, rigidule membranaceus , supra parcius, 
subtus densius molliter albido-tomentosus, Costae cum venis latiusculis 
reticulars subtus valde prominentes* Racemi terminales, circ, 3 cm. 
longi, basi feminei et laxiflori, parte mascula densiflori, Flores fem. 
longe pedicellati, masculi in axilla bractearum solitarii v, pauei. Calyx 
fem. 5— 6 mm. longus, pedicello brevior, oblongatus, tomentosus; Iaciniae 
subconniventes. Styli fere usque ad basin bipartiti; crura linearia, 
glabra, apice involuta, Capsulae 5 mm. longae, 4}( % mnu latae. 213 EUPHOKBIACEAE : CROTON. Hand dissimilis Cr. triangulari , sed styli semel tan turn dkiotome 
divisi, indumentum partium jumorum incanum nee pallide ferrugineum, 
et folia subtus valide prominenter yenosa, pedicelli tern, elongati. — A 
proximo Cr. chaetocalyce recedit foliis crassioribus valide reticulars. 
setulis calycis fem. apice depresso-globosis nee turbinatis et praesertim 
stipulis. 

■ 

Habitat in prov. Mato Grosso; Gaudichaud n. 247 (in Hb. Mus. 
Paris.). 214 y. Nee stipulae nee calyces fem. valide et longe setaceo-glanduligerae. 

192. CROTON NEPETAEFOLITJS BAILL. petiolis limbo 
2—3-plo brevioribus , limbo longe palmatinervio basi minute 
patellari-biglanduloso , stipulis clongatis late linearibus obiter 
glanduloso-denticulatisj racemis floribundis, braeteis linearibus, 
masculisfasciculiflorisdeciduis; calyce fem. deflorato subeylindrico- 
oblongato, laciniis elliptico-lanceolatis erectis apice subconniven- 
tibus; petalis masc. angu&te obovatis ciliolatis inferne villosi3 
utraque facie glabris; staminibus 13 — 8, filamentis glabris, 
antheris late ellipsoideis; ovario globoso hispido, stylis basi in 
columnam brevem connatis bifidis, cruribus subspathulatis in- 
tegris dorso sulcatis; capsulis globoso-ellipsoideis truncatis tri- 
dymis, seminibus laevibus. 

Croton nepetaefolius Baill. Pec. d'obs. lot. IV. 344; 
Artj. in DC. Prodr. XV. 2. p. 656. 

Fruticulus circ. 4-pedalis, erecto-ramosus. Rami alterni v. spurie 
di - trichotome dispositi, teretes, demum glabrati, juniores inaequaliter 
compress o- an gulo si, sulcati, tomento tenui albido vestiti. Stipulae 6 mm. 
longae, lanceolato-lineares , acuminatae, membranaceae , pubescentes. 
Petiou 2 — 3 cm. longi, graciles, teretes, tomentosi. Folia alterna v. 
superiora spurie verticillata. Limbus 4 — 6 cm. longus, 3 — 4 cm. latus, 
ovatus, obtuse acutatus, basi cordatus, supra parce villosus, saturate 
viridis, subtus tomento molli albido tectus; costae et venae subtus pro- 
minentes, subtus pallide argillaceo-tomentosae ; dentes grossiusculi , in- 
aequales, obtusi; glandulae minute urceolares, fere eessiles, ccrinae. 
Racemi 4 — 6 em. longi, densiflori. Bracteae 4 mm. longae, angustae. 
Flores fem. 2 — 6, valide breviuscule pedicellati, masculi in axilla 
bractearum pauci. Calyx fem, 5 — G mm. longus, defloratus vix 3 mm. 
latior, dein paulo amplior, cum rhacbi racemorum et calycibus masculis 
hirsutus, masculus aperiens 2 mm. latus. Petala fem. subulata, pilis 
stellatis hispidula. Glandulae disci hypogyni acutiusculae , glabrae. 
Keceptaculum masc. valide villosum. Stylorum crura superne paulo 
latiora, involuta. Capsulae 6V 8 mm. longae. Semina 5 mm. longa. 

Similis Cr. urticaefolio, sed folia basi fere semper cordata, dupli- 
eato-dentata, basi haud eglandulosa, calyx fem. longior subclausus, styli 
alii et semina laevia. 

Habitat in prov. Minus Geraes, in tnontibus prope Penhino: Aug. 
St-Hilaire n. 2063, 2115; in prov. Ceara: Katkmann n. 148 (in Hb. 
Bonder.). 193. CROTON BETACEUS BAILL. petiolis limbo circ. 
10-plo brevioribus, limbo breviter palmatinervio et penninervio, 
basi patellari-biglanduloso , supra pilis simplicibus et stellatis 
subtus stellatis vestito, stipulis setaceis; racemis tenuibus flori- 
bundis micranthis, braeteis setaceo-Iinearibns , masc. 1 — 3-floris 
longiusculis ; calycis fem. laciniis lineari-lanceolatis longe acumi- 
nata, calyce masc. tenello subanguloso glabrescente; petalis 
masc. lineari-spathulatis basi ciliatis caeterum glabris; stamini- 
bus circ. 11, filamentis glabris, antheris late ellipsoideis parvis 
incurvis; oyario rufo-hirsuto , stylis semel profunde bipartitis, 
cruribus elongatis tenuibus; capsulis trigastrico-globosis parvulis ; 
seminibus ambitu late ellipsoideis grossiuscule et irregulariter 
foveolato-impressis. 

Euphorb. Var. a. GENUINUS Mull Ary. i n DC. Prodr. XV. 2. 
p. 626, ramulis fulvo-villosuiia ; foliis lanceolato-rhombeis v. 
rhomb oo-lanceolatis, junioribus utraque facie adpresso-villosulis, 
evolutis supra adpresso-pubescentibus, 

Croton leiaceus Baill. Pec. d'obs, hot. IV. 341 (inter 
species sectionis Astraeae mumeratus). 

Croton Cearensis Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 119. 

Caules paucipedales, longiusculo tractu herbacei, teretes, glabrati, 
palhdi, sub racemo primario terminal! umbellatim ramigeri. Rami apice 
iterum racemigeri et sub apice iterum rudimentarie ramuligeri, superne 
cum ramulis et omnibus partibus junioribus praeter flores pilis stellatis 
fulvo-villosuli v. dein birti, inferne pallide superne intensius v. olivaceo- 
virides. Petiou cire. 1 cm. longi v. breviores, fulvo-pubescenteB. 
Limbus foliorum 0-8 cm. longus, 27,-37, cm. latus, acuminata, basi 
acutus, eubinteger, subconcolor, utraque pagina pilis stellatis supra et 
simplicibus longiusculis subadprep<=i« pubescens. Stipulae 3 mm. longae, 
e basi triangulari abrupte in setam pubescentem abeuntes. Racemi flori- 
gen 3—6 cm. longi , demum usque 14 cm. attingentes. Bracteae 
27 a mm. longae et hirto- pubescentes. Pedicelli masculi calyce paulo 
longiores, horizontaliter patuli, flexuosi, feminei brevissimi et summus 
eorum raro floribus masculis [ — 2 adsociatus est. Calyx fem. fere 
3 mm. longus, masculus 17* mm. latus, junior parce pubescens, demum 
glaber et pallidums. Capsular 5 mm. longae, hirto-pubescentes. Semina 
37,-4 mm. longa, 27 s — 3 mm. lata, pallida, sculpture insignita. 

Habitat in prov. Ceara: Gardner n. 1840. 

Var. (3. LANCEOLATUS MiilL Ar if . I e. $ ramulis tenuiter 
adpresao-tomentellis; foliis ovatO'Lanccolatis longus acuminata 
junioribus subtus dense dein puree pubescentibus supra adpresso- 
pubescentibus dein glabrescentibus. 

Folia 6 — 9 cm. ]onga t 2 — 3 cm. lata, evoluta primo intuitu glabra, 
sub lente tenuiter adpresso-pubeacentia. 

Habitu et modo raniificatioiiis ad species quasilam sectionift /Utraeae 
accedit, eed receptaculum florum mafic, piloeum est et nty)i t&ntum bi- 
partiti sunt* 

Habitat in prov. Ceara; Katkmann n. 149* 194. CfiOTON KALKMANNI Mikli.ARO. petiolis limbo 
2 — 5-plo brevioribus, limbo breviter palmatinervio aut subpenni- 
nervio, basi patellari-biglanduloso, supra glabrescente, subtus 
pilis lepidoto-stellatis tomentoso , stipulis subulatis parvis ; 
racemis floribundis demum longissimis, braeteis parvis triangulari- 
ovatis, masculis 1 — 2-floris; calycis fem. liaud accrescentis 
laciniis lanceolatis acutis integris; petalis masc. ovatis basi 
unguiculari-contracta villoso-ciliatis caeterum glabris; glandulis 
utriusque disci crassis glabris; staminibus 12 — 14, filamentis 
glabris, antheris paulo longioribus quam latis cur\ f atis; ovario 
globoso-villosoj stylis semel profunde bipartitis elongatis; cap- 
sulis depresso-globosis tridymis, seminibus laevibus. 

Croton Kalkmanni MiilL Arg. in DC. Prodr. XV* 2. 
p. 612. 

Fruticulus paucipedalis. Hamuli graciles, cum petiolis, rhaohi 
racemorum et pagina inferiore foliorum indumenta molli imbadpresao 
fulvo-cinerascente nonnihil ar^enteo-nitente fere lepidiformi vestiti; pili 
breviter v. breviuBcule stipitati, horizontaliter radiantes, ut lepides pro- 
funda partitae, &ed radii hie non omniiio in piano uuico inserti et basi 
non v. vix perspicue in disculum connati, in quoque pilo saepiuB 7 — 10, 
aeuminati, saepe satis pure argenteo-cinerei. Stipulae 2 — 2 l f t mm. 
longae, Rubulato-Jineafes, rigidae, fuscescentee, subtamentellae. Petioli 
l 1 /,— 3 cm. longi. Lihbus foliorum 5 — 8 cm, longus, *% — 6Vi cm - 
latus, saepius lanceolato-ovatus , breviter acurainatus, basi rotundata 
nunc latiore nunc angustiore leritiscule cordatus, denticulatas, supra in 
costis pilis stellatis paucis adspersus, mox antem omnino glabratus. 

28 215 EUPHORBIACEAE: CROTOK 216 Racemi 15 — 25 cm. longi, inferno longiusculo tractu feminei, parte 
mascula demum laxiflori, Bhacteae 1 — V/% mnu longae, Pedicklli 
fern, brevissimi v. submilli, masculi evoluti 4 mm. longi, subcapillacei 
quidem sed firmi, patentee et glabri* CALycis fructigeri lacimae 3 mm, 
longae; calyx masc* aperiens l f / 3 mm* latus, subdepresso-globosus, 
glaber v. glabrescens. Capsulae 7 mm, latae, 5 mm, longae, breviter 
hirto-pubescentes, Semina fere aequilata ao longa, levissime et vix 
perspicue undulata. 

A simili Or. rhamnifolio differt foliis subtus late patellari-glanduli- 
geris, indumento argenteo-nitidulo fere lepidiforme, filamentis glabris et 
forma capsularum. 

Habitat in prov* Ceara : Kalkmann n* 145 \ 146. 195. CROTON ABA1TENSIS BAILL. petiolis limbo 6-pIo 
breyioribus, limbo basi breviter palmatinervio caeterum penni- 
nervio basi stipitato-biglanduloso , indumento hirtello fusco; 
raeemis ... . .; calycis fem. laciniis ovatis obtusis erecto-con- 
niventibus; petalis masc. subspathulato-lanceolatis parce villosis, 
femineis glanduliformibus ; glandulis albidis utriusque disci 
liberis; staminibus 10 — 12; ovario globoso, stylis semel profunde 
bipartitis, cruribus loraeforniibus. 

Croton Abaitensis Baill Bee. d'obs. boL IV. 337; Mull 
Arg. in DC* Prodr. XV 2. p. 625. 

Planta fruticosa. PetiOli graciles, teretes, adulti 5 mm. longi, 
graciles, hirtelK, apice sub limbo glandulis 2 seutellatis longe stipitatis 
muniti, Limbus foliorum 3 cm, longus, 2 cm. latus, ellipticus v. ovatus, 
obtusus, basi pier um que rotundatus, membranaceus, inaequaliter crenatus, 
supra puncticulatus, parce pubescens, subtus paulo glabrior et pallidior, 
siccus subferrugineus, COSTAE venaeque valde prominentes* Flores 
racemosi. Pedicelli masc, breves, feminei masculis crassiores, bractea 
et bracteolis duabus plerumque sterilibus stipitati. CALYCIS laciniae 
masc. ovatae , acutae , parce pubescentes* Petala fem. glanduloso- 
globosa, more glaudularum subsimilium disci albida* Receptaculum 
parum elevatum, parce villosum. Styli profunde inter se discrete 
Fructus ignoti. 

Habitat in prov. Minus Geraes prope AbaUi: WeddeU ra. 1818. 196. CROTON LONGINERVIUS MUELL. ARG, petiolis 
limbo multoties brevioribus, limbo longissime palmatinervio basi 
turbinato-biglanduloso, stipulis exiguis deltoideis crasse glandu- 
loso-lobatis; raeemis densifloris , bracteis setaceis glanduloso- 
denticulatis, masc. 1 — 3-floris; calycis fem. laciniis oblongo- 
ovatis acutis integris; petalis masc* spathulato-lanceolatis utra- 
que facie adpresso-albido-pubescentibus basi villosis; staminibus 
circ* 10, filamentis praeter apicem tota longitudine breviter 
pubescentibus ; ovario globoso pallide fulvo-tomentoso ? stylis 
bipartitis mediocribus. 

Var. a. MAJOR Mull, ^rg^ caulibus validiuseulis, ramulia 
ferrugineo-tomentosis, foliis subtus e ferrugineo albido-tomentosis, 

Feuticulus videhir 3 — 4-pedalis t erectue, superne erecto-ramoeue. 
CAULES teretes, superne cum ramis nonnihil compressi. Rami pilis 
stellatis subfloccosis e ferrugineo albescentibus dense tomentosi. Stipulae 
vix 1 mm. superantes, apice incurvae , lateraliter grosse glanduloso- 
2-lobatae* Petioli tantum 2 — 5 mm. longi, crass iusculi, Limbus folio- 
rum caulinorum 4V 3 — 7 cm - longus, 3—4 cm. latus, late ovatus, ellipti- 
cus aut obovatus, obtusus, basi obsolete cordatus, grosse crenatug, 
coriaceo-membranaceus, subtus prominenter costatus efc yenosus, ramea- 
lium 2Y a — 3 cm, longus, 15 — 17 mm, latus, lanceolato-oTatue , acutus, 
supra dense yelutino-tomentosus , subtus indumento pallidiore e ferru- 
gineo-albicante subargillaceo-flocculoso dense tomentosus. Racemi 
evoluti 6 mm. longi, molliter tomentoei. Beacteae 3 — S l j % mm. longae. Flores fem. circ. 4—6, 2 l j 2 mm. longi, pedioellati, masouli aperientes 
2V 2 mm. lati, utiiusque sexus pedioellati. Disci hypogyni glandulae 
prominentes, truncatae. Styli pubescentes. Capsulae et semina ignota 

Hahitat in provincia Goyaz^ in Serra de Christaes: PoM ^ $26 

Var, ft. MINOR Mull Arg.j caulibus gracilioribus inferne 
mox glabratis nigricantibus, ramis tenuioribus cum pagina in- 
feriore ex argillaceo cinereo-tomentellis. 

Tota pallidior quam var, a, et gracilior. Folia caulina non visa 
ramealia^3 cm. longa, 12 — 18 mm, lata, Flores praeter indumentum 
pallidius omnino ut in o. Capsulae et eemina ignota, 

A simili Cr. Ooymensi differt brevitate petiolorum, costis secundaria 
infimis longe ultra medium limbi productis, forma glandularum stipella* 
rium, calyce femineo et indumento petalorum et filamentorum* Foliorum 
nervatio ut in Or, AgoensL 

Habitat in prov. Qoyaz^ ad Rio S. Marcos prope S. Luzia; Poftl 
n. 1637, 197. CROTON PYCNADENIUS MUELL. ARG. foliis sub- 
sessilibus basi cordatis longissime palmatinerviis , basi utrinque 
conferte stipitato - pluriglandulosis , stipulis exiguis subulatis ; 
raeemis mediocribus, bracteis linearibus; ealyeis fem. laciniis 
ovato-lanceolatis acutis integris baud accrescentibua ; ovario 
globoso tomentoso, stylis semel bipartitis, cruribus tenuibus; 
eapsulis globosis modice trigastricis , seminibus globoso-ellipso- 
ideis laevibus, 

Planta videtur fruticulosa, tenuiramea. Rami longo tractu aequi* 
lati ut in plantis scandentibus aut volubilibus, superne subapproximato- 
pauciramosi, teretes, superne angulosi, incano« v. etiam casu ut videtur 
nigricanti-tomentelli, densiuscule et rigidule foliosi. Stipulae vix l 1 /^ mm. 
longae, Petioli 1 — 17 2 mm, longi, crassi, parum distincti. Limbus 
foliorum evolutorum 3 V 2 cm. longus , 18—23 mm. latus , v. foliorum 
nltimorum ramulorum duplo et ultra minor, triangulari -ovatus, acutus et 
junior praesertim mucronatus, basi latiuscule cordatus et quasi amplexi- 
caulis, lobis late rotundatis, margin e denticulato, tenuiter coriaceus, pro- 
minenter et valide costatus et yenosus, basi septemnervius, neryi secundarii 
majores longe ultra dimidium limbum product! ; pagina superior brevis- 
sime stellato-hirtella, virescens , inferior dense tomentella e fulvescente 
albida. Glandulae stipellares utrinque saepe4— 8, valde confertae saepe- 
que ex parte connatae. Racemi fructigeri tantum visi, 4—6 cm. longi. 
Rhachis tenuis, angulosa, Bbacteae 2 l / % mm. longae, patentes, per- 
sistentes. Pedicelli fem. calycem aequantes, circ. 2 x /4 mTn * l° n ^ 
crassiusculi. Capsulae 5 mm. longae et totidem bene diametro aequan- 
tes, albido-pulveraceo-tomentellae. SEMiis r A visa 3V S mm, longa et 
3 mm. lata, minute carunculata, pallida. Flores mase. ignoti. 

Affinitas mihi patentissima, etiamsi species speciminibus valde in- 
completis tantum nota sit. Habit u ad Cr. Agoensem valde accedit, sed 
calyx fem. baud setuliger, et ad Or. longinervium, sed indumentum pallidius, 
folia subsessilia et aliter glanduligera. A Or. mucronifolio dein recedit 
foliis subsessilibus basi cordatis et aliter glanduligeris. 

Habitat in prov* Goy&z inter FunU et S* Jo&o: BurcheU n* 8988* 

198. CROTON MUCROOTFOLIUS MUELL. ARG, 
limbo 5-plo brevioribusj limbo palmatinervio basi minute 
glanduloso et margine setuloso-glanduligero, stipulis exiguis 
Ian ceolato- glanduliformibus; raeemis laxifloris, bracteis linearibus 
sensim acuminatis elongatis, masculis 1 — 2*floris; calycis fem. 
laciniis lanceolato-linearibus integris, margine hinc inde setuloso- 
glanduligeris ; petalis masc. Ian ceolato- obovatis, margine cuio- 
latis, basi villosis , caeterum utraque facie glabris; staminibus 
11—9, filamentis glabris; ovario dense albido-tomentoso , stylis 
profunde bipartitis, cruribus elongatis tenuibus involutis. 217 EUPHORBIACEAE : CRQTON, 218 Fruticulus yidetur 2— 3-pedalis, erectus. Caulis 3 mm, diametro 
aequans, sub apice racemigero pauciranmlosus, tota longitudine pilis 
horizontalibus pallide rufescentibus parciuscule et tenuiuseule hinutus 
et simul pube densa breviter stellari argillaceo-fulva vestitus. Stipulae 
Tix 1 mm, superantes, villoso-pubescentes. Petioli fere omnes aequi- 
longi, 7 — 10 mm* aequantes, dense hirto-pubescentes, Limbus foliorum 
4— 5V 2 cm. longus, Vj 2 ~2 cm. latus, ovato-lanceolatus, longing acumi- 
nata, imo apice in mueronem molliusculum abiens, basi obtusus, margine 
acute et inaequaliter serrato-dentatus ibique setulis 1 1 f 2 mm, longis apice 
minute turbinato-incrassatis onustus, firme membranaceus, supra pills 
brevissimig creberrime stellatis densis aspero-puberulus, subtus breviter 
dense albido-tomentosus; costae secundariae duae longe supra medium 
rectiuscule productae, omnes cum venis subtus valide prominentes. 
KACEaii demum foliis paulo longi ores, Bracteae 6 — 8 mm. longae, 
Pedicelli fern* fructigeri fere 5 mm. longi, maseulis validiores sed baud 
validi, masculi 3 mm. aequantes. Calyx fructiger 7 mm. longus; 
laciniae angustae, sensim acuminatae, subocculte et minute eetuligerae. 
Calyx masc. aperiens 2 mm. latus, dense albido-pubescens. Styli 
glabri, Aktherae paulo longiores quam latae. Capsulae 5 mm, longae, 
albido-tomentosae. Semii^a laevia. 

Species vere distincta, satis similis Cr. chaeiocalyti , sed folia 
angustiora, mucronato-acuminata , indumentum partium multo brevius et 
calyces fern, et stipulae omnino differ unt, A O. Goyazemi habitu et 
foliis longe palmatinerviis margine setuloso-glauduligeris praeter alia 
recedit. 

Habitat in prov* PiauJiy: Gardner n> 2722. 199. CROTON PARDINUS MUELL, AUG, petiolis limbo 
5 — 10-plo brevioribus, limbo longissime palmatinervio basi 
utrinque glandulis obconicis 2 — 4 munito, indumento baud ap- 
presso, stipulis laneeolatis crassiusculis ; raeemis laxiusculis 
multifloris, bracteis subline aribus maseulis 1 — 3-floris; ealycis 
fern, laciniis lineari-laneeolatis integris; petalis masc, lineari- 
liguliformibus, margine ciliolatis, basi yillosis, caeterum utraque 
facie glabris; staminibus circ. 12 — 14, filamentis glabris rigidulis: 
receptaculo lanato; ovario hirsuto-tomentoso , stylis 3 — 4 semel 
biiidis longiusculis j capsulis ellipsoideis 3(— 4)-gonis, seminibus 
laevibus, 

Svffrvticulvs pedalis. Caules e basi prostrata v, decumbente 
brevi ramos cauliformes erectos fere pedales simplices proferentes. Kami 
inferne longiusculo tractu nudi et microphyllini T apicem versus foliis 
gradatim majoribus et minus distantibus omati. Stipulae 3 mm, longae 
y* brevier es. PetiOLI 5 — 18 mm. longi, crasaiusculi , cum ramis rufo- 
hirsutL LlMBUS foliorum infimorum vix 2 cm. longus, superiorum 5—8 cm, 
longus, omnium obovatus, rotundato-obtusus , basi obtusus, irregulariter 
grosse eroso-dentatus, dentibus abbreviatis lath denticulatis* Indumentum 
paginae superioris fuscae primum dense birsutum, dein bre^e et scabrum 
paginae inferioris albido - fulvum tomentellum et simul villosulum. 
COSTAE basil ares majores longissime supra medium limbi productae, 
subtus prominentes, Glandulae basilares subulato-obconicae, 1 —2 mm. 
longae, apice foveolato-excavatae, Eacemi 4—8 em. longi; rhachis 
gracilis, angulosa, tomentella, Bracteae florum fern, 3—5 mm, longae, 
masculorum 2—3 mm, aequantes, femineae normaliter unisexuales , in 
unico tamen raceme bractea summa fern, eimul florem masculum ferebat. 
Pedicelli utriusque sexus 4—5 mm, longi, feminei maseulis yalidiores, 
argillaceo-hirtelli. Calyx fern. 3 mm. longus, sub fructu non accrescene, 
masculus aperiens 2 mm. latus, subdepresso-globosus, argillaceo-tomen- 
tellus. Partes florum mase, rigidulae, satis fragiles, Capsulae 7 mm. 
longae, S 1 /* mm, latae, Semika 6 mm. longa. 

Habitat in prov. 8. Pauh } in campis siccis secus Bio Parda t Biedd 
n, 487. 200, CROTON GOYAZENSIS MUELL, ARG. petiolis 
limbo 4— 6-plo brevioribus, limbo breviter palmatraervio basi 
obtuse truucato-conico-biglanduloso, stipulis glanduloso-denticuh- formibus; raeemis densifloris, bracteia setaceis glanduloso-dentn 
culatis, maseulis 1— 3-floris; ealycis fern, laciniis lineari-lanceo- 
latis integris; petalis masc. oblongo-obovatis, margine superne 
ciliolatis, basi villosis, caeterum utraque facie glabris; stamini- 
bus circ. 10, filamentis glabris; receptaculo villosoj orario 
ellipsoideo cinereo-tomentoso , stylis profunde semel bipartitia 
elongatis ; capsulis oblongo-ellipsoideis 3-sulcatis, seminibus 
laevibus, 

Croton Goyazensis Mult Arg 9 in Linnaea XXXIV, 120 9 
et in DC. Prodr. XV. Z p. 658. 

Fruticulus 2— 3-pedalis, Caules erecti, superne patenter ramosi, 
inferne diametro 3—4 mm. aequantes, teretes, superne cum ramie leviter 
angulosi. Rami circ, eemipedales, sicci apice compreBsi et indumento 
stellari breyissimo subfaiinaceo-flocculoso argillaeeo Yestiti; indumentum 
dein albicans, PetiOli 2—6 mm. longi, rigiduli, dense fulvo-tomentelli, 
dein albescentes, Limbus foliorum ramealium circ. 3'/^— 5 cm, longus 
et fere totidem latus, late OYatus, evolutus obtusus, basi subcordahis y. 
superiorum obtusus, evolutus grosse, junior minutius crenatus, coriaceo- 
membranaceus, demum supra pilis stellatis brevibus dense sparsift aspero- 
puberulus, subtus brevissime et molliter incano-tomentellus et rigide 
prominenter retieulato-venosus, ramulinorum circiter duplo minor ambitu- 
que magis oblongata* et utraque pagina albescenti^tomentosus, subtus 
tamen distincte albior et penninervius. Racebii evoluti 4—5 cm, longi, 
flavido-albidi, BeACTEAE 3*/ a mm. longae, tenuiasimae, tomentosae. 
Flores utriusque sexus pedicellati, albido-villoso-tomentosi. Calyx fern. 
3 mm. longus, masculus 2 mm. latus. Pctala fern, nunc dentiformia, 
nunc subulata fereque laciniin calyciR aequilonga. Avthkiiak ovuideae. 
Styu subglabri. Capsulae G mm, longae, e Havido cinereo-tomentoHHO. 

A proximo uffimbus jam primo intuitu glandulih Htipellaribus sub^ 
conicis apice anguste foveolatia et marginibus ibidem contract!* obtuni« 
nitidulis discernitur. 

Habitat hi prov. Qoyaz, e gr t in campU inter Cataltio et ParacalA; 
Biedel n. 2473, Lund, Fofd. §§. Limbus foliorum basi eglandulosus v. obsolete glandulosus, 

a< Folia breviter palmatinervia y. penninervia, petioli limbo 
3 — 10-plo et ultra breviores. 

201. CEOTON LUZIANUS MUELL Arg, petiolis Umbo 
5— 8-plo brevioribus, limbo irregulariter ponnineivio v. ab- 
breyiato-palmatinervio basi eglanduloso, stipulis minimis glan- 
duliformibus; raeemis floribundis, braeteis setaceis glanduloso- 
denticulatis, maseulis 1 — 2-floris, pedicellis masc. claYatis; ealycis 
fern, laciniis oboTato-lanceoIatis integris; petalis masc. oblongato- 
obovatis, margine ciiiolatis inferne barbatia utraque facie 
glabris; staminibus circ, 10* filamentis inferne parce pilosis; 
ovario globoso dense incano-tomentoso, stylis gracilibus breviter 
biiidis* 

Fruticulus ut videtur 2— 4*pedalis, erectus, Bami teretes, superne 
umbellatira ramosi, valid luscuti* Raxuu angulosi, cum petiolis et in- 
florescentiis et pagina inferiore foliorum tomento stellari velutino ex 
argillaeeo albicante, brevi densissitrie tecti. Stipulae vix perspicuae 
iiicrassatae, indirisae, sub indumento fere omnino occultae. LlMBUS 
foliorum ramealium 6— 8 cm, longus, 3% —5 cm. latus, orbiculari-ovatm 
v. saepius oblongo-ovatus, utrinque obtusus, margine nunc minute, nunc 
grossius simpliciter aut duplicato-crenatus, corjaceo*membranaceus t supra 
brevissime tomentellus, foliorum ram u I in u rum 3—4 cm, longus, 15— 20 mm, 
latus, lanceolate -ovatus, utrinque acutus, omnium subtus indumento magis 
albicante vestitus, Rackmi deflorati 7—10 cm. longi, contigue florigeri, 
BEACTEAE 3 mm, longae, patentes. Calyx fern, 6 mm. longus, masculus 
aperiens 2 J / t mm. latus. Styli pubescentes, primo intuitu omnino sim- 
plices videntur et inter species affines in eo insigniti sunt, quod breviter 
tantum bifidi et parte bifida et ultra laxe cicinnato incurvi sunt. Cap* 
sulae et semina ignota. ^ 219 EUPHORBIACE AE : CROTON. 220 Primo intuitu omnino fiimilis Or, Goyazensi, sed acouratius exami- 
natus differt defeetu glandular um stipellarium, pedieellis floruni masculo- 
rum, forma laciniarum calycis feminei, filamentis haud glabris et peculiar! 
diyinione stylorum* 

Habitat in prov. Goyaz ad Panto Alto pi*ope S* Luzia; Fold n t 1034 7 
1037, 1618. 202, CROTON TRIDEKTATUS MART. MSS. petiolis 
limbo 2 ! / 2 - — 4-pIo brevioribus, limbo breviter trinervio cacterum 
penninervio basi eglanduloso apice truncato S-dentato, indu- 
menta brevissimo adpresso-stallari argenteo-cinerascente, stipulis 
subulatis exiguis; racemis depauperato-paucifloris exiguis, brac- 
teis orbiculari-ovatis obtusis exiguis, floribus brevissimo pedicel- 
latis omnibus solitariis; calycis fern. laciniis lineari-ovatis obtusis 
parvulis; petalis mase. anguste Ianceolato-spathulatis, margine 
undique villoso-ciliatis , faciobus glabris; staminibus circ. 10, 
filamentis basi villosis eaetorum glabris, antheris globoso- 
ellipsoideis; ov-ario tomentello, styLts tenuibus apice breviter 
bilobis ; capsulis ellipsoideis longitrorsum 3-sulcatis , seminibus 
minute foveolato-puncticulatis. 

Fkuticulus erectus, 3-pedaIis, submnbellatim ramosus*. Rami yix 
eras si tie pennae eoryinae, superne vage pauciramulosi, undique foliopu 
Hamuli ultimi filiformes , coinpressi et plus minusve angulosi , argenteo- 
tomentelli, adultiores glabrescentes et teretes, Stipulae circ, V 2 mm, 

m 

tantum longae. Petioli 3 — 7 mm. lati, filiformes, more ramulorum 
yestiti. Limbus foliorum i l / 2 — 2 cm- longus, 4 — 9 mm, latus, orato- y, 
Rublineari-lanceolatus, apice late truncatus et tridentatus s- ex apice 
truncato subaequaliter erecto-3-IobuIatus v» etiam lobulo s, dente inter- 
medio deficiente late emarginatus, membranaceus, integer, junior utrin- 
que pilis adpressis argenteo-vestitus, evolutus adpresso-pubescens ; eostae 
secundariae utrinque circ 4, infimac longiores et limbum dimidium saepe 
fere aequantes , tenues , reliquae vix perspicuae, Racemi gracillimi, 
1 — 1 % / 4 cm, longi. Ehachis filiformis* BiiACTEAE vix 1 / 2 mm, tantum 
longae, ambitu latae, obtusae et integrae* Pedicelli fern. 1 1 / s mm, 
longi, masculi demum totidem aequantes et gracillirnL Calyx fern. 
1 mm, longus, sub fructu paulo longior, masculus aperiens 1Y 3 mm. 
latus, depresso-globosus et densiuscule cum rhachi et braeteis argenteo- 
pubescens. Capsulae parvae, 3 mm. longae, paulo longiores quam latae, 
Semina rompressa. 

Species apice peculiari foliorum insignita caeterumque habitu 
peeuliari distincta. 

Habitat in prov* Bakia^ in campis ad Feira da Santa Anna : Martins 
u, 2221. 203. CROTON CARINATUS MUELL, ARG. petiolis bre- 
vissimis, limbo foliorum penninervio basi eglanduloso lineari 
subtus eosta prominente carinato supra concavo ? stipulis subulatis 
perexiguis integris; racemis elongatis strictis, braeteis subulatis, 
masculis subtrifloris fiores paulo superantibus; calycis fem. 
laciniis lineari-laneeolatis sensini acuminatis margine subincurvis; 
petalis masc. lanceolato-ovatis obtusis ? utraque facie glabris, 
margine supcrne ciliolatis, inferne villosis; staminibus circ* 11, 
filamentis glabris validiusculis , antberis 2 — 2V 2 -pIo longioribus 
quam latis; ovario subgloboso-tridymo tomentello, stylis semel 
profunde bipartitis, cruribus tenuibus apice incurvis. 

Cretan carinatus Mull. Arg* in Linnaea XXXIV* 129, et 
in DO. Prodr. XV. 2. p. 638. 

Fkuticulus paucipedalis, etenocladus, elongato- et Yirgato-ramosus. 
Rami circ. pedales t subteretes; ramuli acute angulosi , superne subcom- 
pressi r cum ramis et omnibus partibus indumenta stellari brevi depresso 
flavido- y, argillaceo-albicante dense vestiti. Stipulae yix 1 mm, longae, auboccultae. Petioli 1—2 mm. longi y. foliorum superioram vix d* 
tincti, evoluti validiusculi. Limbus foliorum 3 — 6 l / 2 em. longus at f 
Yi explanato 3V 2 -5 mm. Iatu^ statu sicca naturali 2 1 / mm , latus i 
multoties longior quam latus, anguste linearis, sensim acutissime y. fere 
subulato-acuminatus, basi acutus, integer, supra subpallidior et nebuloso- 
nitidulus, caeterum utraque pagina dense tomentellus, indistincte nervosus 
totus rigidulus , coriaceus. Raceiii ramos et ramulos terminantes si m - 
plices, aolitarii, 6—12 cm. longi, inferne longiusoulo spatio floribus 
femineis sparsis solitariis mediooriter pedicellatis onusti, firmi, apice 
tarn en saepe incurri. Bracteae eYolutue 3—4 mm, longae infimae 
subfoliaceae. Pedicelli utriusque sexus ealycem circ. aequantes. Calyx 
fenu 3 — 5 l / 2 mm. longus, masculus aperiens 2 mm, latus , leviter de- 
presso-globus, ille extus zntusque, hie extus tantum tomentellus, 
Petala floruiu fern* suppressa aut glanduliformia. Antiiebae 1 mm, 
longae. Capsulae et semina ignota. 

Foliis perangustis subtus rigidis supra concaYis a reliquis brasi- 
liensibus prima fronte distinguitur, habitu caetertim cum diYersissimo Or. 
Scouleri £. Macrati in insulis Galopagos crescente satis convenit 

Habitat in prov. Goyaz: Gardner n. 3438. 204. CKOTON MEGALOCALYX MUELL. ARG. petiolis 
limbo multoties brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso 
femiglneo-pannoso, stipulis lanceolato-linearibus elongatis; ra- 
cemis spiciformibus crassis brevibus, braeteis linearibus omnibus 
1-floris; floribus fem. scssilibus, masculis subsessilibus; calycis 
fem* sub fructu valde ampliati et subindurati laciniis ovatis v. 
ovato^lanceolatis integris haud setuligeris; petalis florum fem, 
setaceis, masculorum spathulato linearibus dorso villosis intus 
glabris ; staminibus circ + 10, filamentis praeter apicem papillosum 
hirtis, antheris duplo longioribus quam latis; stylis elongatis 
tenuibus semel profunde bifidis; seminibus laevibus* 

Fruticulus 1 — 2-pedalis, dichotome ramosus, rigidus, crassirameus, 
horridule ferrugineo-tomentosus et simul hirsutus. Rami et ramuli in- 
dumenta incrassati, juniores ferrugineo -Yestiti, adultiores hirsutie squar- 
rosa Yiolaceo-nigrescente Yestiti, ultimi densiuscule foliosi, Stipulae 
4 — 5 mm, longae, sensim acuminatae, subpersistentes, basi intus coronula 
multiplice glandularum coniformium praeditae* Petioli 1 — 4 mm. longi, 
crassi, cum ramulis horride hirsuti, Limbus foliorum saepius 3 — 3V a cm* 
longus, 12^18 mm. latus, oYatua y, oYato-lanceolatus, acute et longius 
mucronulato-acuminatus t basi obtusus, integer y. irregulariter dentatus t 
rigidulus , utraque pagina dense tomentosus, supra nonnihil obscurior; 
eostae secundariae sub indumenta fere omnino oecultae, RACEMI 
2— 2Vi cm. longi, densiflorL Bracteae 6—7 mm. longae ? stipulis 
angustiores, setaceo-acuminatae, Calycis fructigeri laciniae 9 — 11 mm. 
longae, o mm, latae, haud raro majores et angustiores subaequilongae 
alternant, omnes intus glabrae y. subglabrae, fuscae, extus, horridule 
tomentosae. Flores masc. aperientes globosi, 4 mm- longi. Ovarium 
rufescenti-Yillosum. Styli 6 mm, longi, liberi , . superne arcuato-con- 
niventes* Capsulae maturae integrae et semina integra haud observata. 

Habitu nonnihil ad Or, subferrugineum accedit Ad secnonem 
Geiseleriam 7 aut ad subsect Podostachyn non pertinet 

Habitat in prov. Goyaz , in campis lapidosis petrosisque in Serra S. 
Marcos prope Ckapad&o: Riedel n % 2501. I 205. CROTON PEDICELLATUS KUNTH : petiolis limbo 
3_6_pl brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso, mdu- 
mento paginae superioris stellari inferioris depresso -stellari, 
stipulis minutissimis subulatis apice glanduloso-eapitulatis ; race- 
mis pauciflorisj floribus fem. pedicellatis subsecundis, braeteis 
exiguis oblongo-ovatis masculis 1— 2-floris; calycis fem. laciniis 
ellipticis v. anguste lanceolatis parvisnon accrescentibus; petalis 
masc, sublineari-spathulatis, margine superne ciliolatis caeterum 221 EUPHOEBIACEAE: CROTON. 222 longe sericeo-villosis, dorso pubescentibus, intus glabris; stami- 
nibus circ. 11, filamentis infra medium sericco-villosis, antheris 
late ellipsoideia ; sty lis profunde bipartitis; capsulis globoso- 
ellipsoideis, seminibus minute impresso-puncticulatis. 

Croton pedicellatus Kunth in XXumb. et BonpL Nov. Gen. 
XL 75. t 104; Bentk Plant Hartweg. p. 249; Mull Arg, in 
DC Prodr. XV. 2. p. 639. 

Fkuticulus I 1 /,— 2-pedalis. Caules fere herbacei, inferne sim- 
plices, caeterum vulgo iterum iterumque dichotome divisi, graciles, 
teretes, infer ne glabrati, apice cum petiolis et pagina superiors foliorum 
piliB stellatiB dense Bcabrato-pubescenfes, dimidia altitudine circ. V( 2 mm. 
crassi. Rami subfastigiati. Stipulae vix */a mm* longae. Petioli 
3 — 9 mm, longi, rarius paulo longiores, tenues, Limbus foliorum 
2— 37a cm. longus, 3—7—10 mm. latus, anguste ovato- v, lineari- 
lanceolatus , subacuminatus , basi obtusus r # subacutus, integer, subtus 
gcabrido-tomentellus, incanus, Costae secundariae subtus vix perspicuae. 
Eacemi pauciflori, deflorati 2 cm* longi. Bragteae tix l 1 /^ mm. longae, 
denticulatae, obtusae. Pedicelli fructigeri calycem aequantes, masculi 
vix calyci aequilongi. Calycis fructigeri laciaiae late apertae, acute 
acuminatae, 2 mm, longae v. dein 3 mm. attingentes. Calyces mase. 
aperientes vix l7 3 mm- lati Stylorum crura suberecta, glabra v. hirta. 
Ovarium globosum, breviter v, longiua subfulvO'tomentellum , interdum 
4-merum, Capsulae bene evolutae fere 5 mm, longae, Semina 3% mm. 
longa, 2 l / 2 mm. lata. Ludit forma laciniarum calycis feminei et indumento stylorum et ovarii* Habitat in prov. Bahia in eampis prope Ca>choeiraz Casaretion.2103 f 
Martins n. 2190; ante Fazimda Almas: Fohl n. 1620 , 3353; in prov. 
Piauhy: Gardner n. 2308. — Praeterea in dkione Bracamormsi junta 
cctiaraMum Rentemae: Humboldt , nee non in Columbia prope Fnsagasuga: 
Hartweg n. 1372 9 et secus Jlumen Magdaienae in Novae Granttiae prov. 
Bogota: Triana n. 36S1. 206- CROTON COKCHOROPSIS BAILL, ramulis tomen- 
tosis; petiolis limbo 5 — 10-plo breyioribus, limbo penninervio 
basi supra obsolete setaceo-2 — 3-gIanduloso, indumento stellari 
fere lepidiformi in pagina inferiors adpresso, sfcipulis triangulari- 
subulatis exiguis utrinque glanduloso«2 — 3-dentatis ; racemis 
brevibus, bracteis lineari-ovatis parvulia basi biglandulosis 
inferne utrinque 2 — 3-dentatis, floribus fern, paucis secundis 
pedicellatis; calycis fern, lacimis subaequalibus parvis oboTato- 
liuearibus baud accreseentibus; petalis fem. setaceis ? mas- 
culis anguste spathulatis ? margine superne ciliolatis, inferne 
longo tractu dense et longe barbatis, utraque facie glabris; 
staminibus circ. 9 — 11, filamentis glabris, antheris orbiculari- 
ovoideis; ovario dense stellato-hirsuto , stylis semel profunde 
bipartitis; capsulis ellipsoideis ? seminibus minutissime impresso- 
punctatis* 

■ 

Croton eorehoropsts Baill. Mec. flobs. hot IV. 364 (1864); 
Mull. Arg. in BO. Prodr. XV. 2. p. 640. 

Croton saxosus Miill. Arg. in Linnaea XXXIV. 119 (1865). 

FeUTIculus 1V 3 — 2-pedalis et altior, yalde irregulariter dichotome 
aut alternatim ramosns. Rami teretes, ferrugineo-pubescentes. Bamuli 
graciles, tomento brevi pallide ferrugineo vestiti. Stipulae V/ a mm. 
longae, sub indumento suboccultae. PEMOU 3—4 mm. longi, teretes, 
tomentosi. Limbus foliorum 3—5 cm. longus, 6—12 mm. latus r. sub- 
inde duplo latior, vulgo anguste lanceolatus, acuminata, basi subacutus, 
firme membranaceus , integer, supra dense stellato-tomentellus , subtus 
indumento rigidiore pallide ferrugineo dense tectus; costae primariae et 
Becundariae subtus paulo prominentes; secundariae obliquae, infimae 

Euphorb. sequentibus baud longiores. Racemi circ. 1—1 Vj tm- longi v. deflorati 
paulo longiores. Bracteae 2 mm. longae. PlORes fem. in quoqne 
racemo parum numerosi, subsecundi. Calyces stellato-tomentosi, feminei 
florigeri et fructigeri 2'/ a mm. tantuni longi, maBCuli aperientes globosi, 
fere 2 mm, lati. Gla:n'DUlae hypogynae truncatae, calyci adpressae, 
florum masc. exiguae, obtusae, carnosae, omnes glabrae. RECEPTACULUM 
longius villosum. Stili basi breviter connati. CapsULAE 4—5 mm. 
longae, 37j mm. latae, obiter trisulcatae, fulvo-tomentellae. Sejhina 
3 mm. longa, 2 mm, tantum lata. 

Prima fronte a CV. pedtcellato discernitur habitu robuBtiore, foliis 
longioribus acutioribus et indumento rigidiore, caeterum calyce femineo, 
petalorum indumento et filamentis glabris. — Indumentum nunc magis 
fulvescens, nunc praesertim in speciminibus e prov. Goyaz magis cine- 
rascens v. albescens. 

Habitat in prov. Minas Geraet: Claussen n. 768 ; in prov. S. Paulo: 
BureheK n. 5510; e. gr. in saxox',* subhumidis prope Ypanema et Caitiz 
Biedel n. 1998, Lund; prope Goyaz: BureheU n. 6567, 6660; prope 
Cavalcante prov. Goyaz: BureheU n. 8063 ; ad Bio Claro: Pohl n. 1627 ; 
et ad Cargo do Jaragoa item in prov. Goyaz: Pohl n. 2072; in Brasilia 
occidentaK, loco accuratius non indicato: Tamberlik. 207. CROTON ANGUST1FRONS MDELL. ARG. petiolis 
limbo multiplo brevioribus, limbo foliorum penninervio baai 
eglanduloso, pilis paginae auperioris stellatis inferioris fere 
lepidiformibus , stipulis brevissimis glanduloso-lobatis; racemis 
brevibus, bracteis laneeolatis parvis 1-floris; calycis fom. pedi- 
cellati laciniis lincaribus subaequilongis acutis; petalis florum 
masc, ligulato-lanccolatis, margin*? superne dense ciliolatis, basi 
dense barbatis, utraque facie glabris; staminibus circ, 10, fila- 
mentis glabris, antheris vix longioribus quam latis; stylis semel 
bipartitis; capsulis ellipsoideis, seminibus obsolete reticulato- 
B. FrxjticulUS 2 — 3-pedalis (Riedel). Rami trichotome v. polycho- 
tome diviBij tetiueaj gracileft, adpreBso-ftcabro-tomeiitelli, ferruginei, mo- 
dice folios!, ultimi compreBsi. Stipulae perexiguae* Petioli 1 — 2 mm. 
longi, Ltmhus foliorum 2 l J t — 4 cm, longus, 2 — 5 (—6) ram. lutufl, 
lineari-lanceolatus v, gaepiua linearis t sensim acuminatum, basi acutue, 
indlstincte costulatus ; indumentum paginae Buperioris minus densum, 
inferioris pallidius et fere lepidiforme, 8c, radii pilorum fiubhorizontaliter 
circa pilum partialem terminalem dispoeiti basi sacpe inter se coalescunt 
et disculum perangustum more lepidum formantes , Bed tamen non ora- 
nino eadem altitudine in pilo basilar i insert i sunt. Habitus caeterum 
et florum forma et etructura praeter calycem femineum fere omnino ut 
in Cr. corchorop&h sed folia angustiora, pili parti ales in pagina inferior© 
foliorum brevioreg, flores utriusque sexus comparati, nee non capsulae, 
distincte minor cg, et indumentum partiura paulo brevius. Ob lacinias 
calycis feminei lineares, subacum^natas, varietas angustifolia tantum 
Crotonis corckoropseof esse nequit, 

■ 

Habitat in prov. Minas Ocrae"*, in siccis prope Viatnantina: Biedel, 208. CKOTOtf ERIOCLADUS MUELL. ARG. ramulie 
setoso-Ianatis, petiolis limbo 5— 6-plo brevioribus, limbo penni- 
nervio basi eglanduloso, indumento stellari haud adpresso, 
stipulis subulatis exiguis; racemis brevibus, bracteis lineari- 
lanceolatis integris parvulia inasculis 1-floris, floribus fem. paucis 
breviter pedicellatis ; calycis fem. laciniis saepe leviter inaequa- 
libus Ianceolato-linearibus parvulis erectis ; petalis fem. aetaceis, 
masculis lineari-spathulatis , margine superne ciliolatis, inferne 
longo tractu dense et longe cibato- barbatis, utraque facie 
; staminibus circ. 10, filamentis glabris, antheris 

29 
223 EUPHOKBIACEAE: CEOTON. 224 orbiculari-oYoideis circ. triente longioribus quam latis; sty lis 
semel profunda bipartitis suberectis; capsulis ellipaoideis, semi- 
nibus minutissime foyeolato-imprcssis* 

Fkuticulus paucipedalifl , ©rectus , di — trichotome ramosissimtis, 
superne dense foliosi. Rami diametro 3 mm. aequantes, teretes, demum 
hirto-pubemli ; ramuli teretes, dense l&nato-hispidi, setulis apice fastiglato- 
stelligeris fulvo-albicantibus demum mutilatifl et uigricontibus dense 
vestiti. Petiou 2 — 4 mm. longi, crassi, more ramulorum vestiti. Leubtjs 
foliorum 2 l U — 3% cm. longus, 6—10 mm. latus, lanccolatus v. fere 
lineari-lanceolatus , acuminatue, basi aeutus , margine subinteger, junior 
compaginatus, evulutus supra secus costam primariam suicatus, subtus 
costa valide prominente carinatus, valde fragiHs, supra pilis longiusculis 
ima basi breviter stelluto-ramuligeris subvilloeus, subtus pilis varie stipi- 
tatis stellatis albescentibus den^e tomentosus, et in costa praesertim 
lauato-subhirsutus. Racemi 7—15 mm, longi, compactiflori, lanato- 
tomentosi. Rracteae vix V/ 2 mm * longae. Calyces utriueque sexus 
breviter pedicellati; pedicelli fern, crassi Calyx fern. 2^ 'mm, aequans; 
laciniae yalde angustae, subinde leviter inaequales, intus glabrae et 
fuscescentes. Calyces masc. aperientes globosi, fere 2 mm, lati, tomen- 
tosi. Petala fem. calycem dimidium circiter aequantia, Glakdulae 
utriusque sexus crassiusculae , glabrae, FiLAMENTA brevia. Oapsulae 
4 mm. longae, SVg mm, latae, leviter 3-sulcatae, cum parte infraapicali 
stjiorum tomentosae. SEMIKA 3 mm. longa, 

Cbaracteribus proximo ad Cr, corchoropsin accedit, sed habitu 
multo rigidiore, ramulis indumento horridulo setuloso quasi incrassatis, 
indumento foliorum, bracteis integris et forma laciniarum calycis feminei 
et stylorum ramis longioribus differt. 

Habitat in prov. Minus Geracs^ prope Agoa Suja: Martius. 209. CROTON ERIOCLADOIDES MUELL, AEG. petiolis 
limbo 5 — 6-pIo breyioribus, limbo foliorum perminervio basi 
eglanduloso, pilis paginae superioris stellatis inferioris sublepidi- 
formibus, radiis circ. 12 fere usque ad imam basin et ad pilum 
partialem terminalem v. etiam omnino inter se liberis, stipulis 
setaceis paryulis; racemis breYibus ? bracteis lanceolatis baud 
exsertie omnibus 1-floris; calycis fem. laciniis leviuscule in- 
aequalibus sed conformibus lanceolatis; petalis florum masc. 
obo vato-lanccolatis ciliatis utraque facie glabris ; staminibus 
circ. 11, filamentis glabris , antheris paulo longioribus quam 
latis; sty lis semel bipartitis; capsulis late ellipsoideis, seminibus 
laevibus. 

FeuticuluS pedalis (Riedel), di — trichotome ramosus, densiuscule 
foliosus, totus undique dense e ferrugineo fulvo-tometitosus , tomentum 
tamen paginae inferioris e lepidibus stipitatis radios fere liberos emit- 
tentibus formatum est. Rami et ramuli crassiusculi , hirto-tomentosi ? 
teretes, ultimi leyiter compressi. Stipulae 2 mm, longae. LimbuS 
foliorum circ. 2 cm. longus, 6 — 8 mm, latus ; costae secundariae infimae 
reliquis paulo longiores sed vix tamen obliquiores. Flores similes iis 
Cr. corchoropseos et CV. lachnocladi. CapSULAE 47 a mm. longae ? 4 mm. 
latae, profundius 3-sulcatae quam in affini Cr* Ypanemensi et semina 
omnino laevia, nitida, 3'/^ mni f longa. — Rami tenuiores quam in Cr. 
eriocladoi eras sio res quam in Or. corchoropsi* 

Habitat in prov. Qoyaz 7 in collibus siccis glareosis prope 8. Luzia; 
Riedel n* 709. 210. CROTON PALUDOSUS MUELL. ARG. petiolis 
limbo paulo breTioribus, limbo palmatinemo basi eglanduloso, 
stipulis parris deltoideo-ovatis basi glanduloso-lobatis, indumento 
depresso-stellari; racemis brevibus paucifidris, bracteis parvis 
oblongo-ovatis inferne glanduloso-inciso-lobatis; calycis fem. 
laciniis lanceolatis margine pectinatim glanduioso^laciniatis, capsulam demum paulo superantibus ; petalis masc, ovatis bas* 
contractis, basi intus et margine villosis; glandulis utriusque 
sexus liberis crassiusculis truncatis; staminibus circ. 11 fii a . 
mentis ima basi pilosis; ovario glabro^ stylis bipartitis; capsulis 
globosis leviter tridymis, seminibus laevibus* 

Croton paludosus Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 13$ 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 661. 

Suffrutex infrapedalis, diffuse' ramosissimus, microphyllinus, primo 
intuitu glaber, partibus junioribus et in foliis hinc inde sub lente \\V\% 
stellatis fulyis adpressis rigidulis et paryis adspersus. Ram ramuli 3 ue 
tenues, apice primum nonnibil patenter bispiduli, mox dein lapsu pilorum 
patentium tantum adpresso^pubescentes. Petioli filiformes, patuli. Lih- 
bus foliorum 6 — 15 mm. longus, 4—10 mm. latus, interdum fere orbi- 
cularis, vulgo late oyatusj obtusus, basi leviter cordatus y. obtusue ob- 
tuse crenulatus, rigide membranaceuSj fusccscens* Racemi circ, 1 cm 
longi, circ. 5 — 10-flori. BraCTEAE yalde abbreyiatae, 1 mm. haud 
aequantes. Pedicelli graciles, calycem fere bis aequantes, patentee. 
Calyx fem. demum 4 mm. longus, masculus aperiens 2 mm. latus 
depresso-globosus , basi truncatus , glaber, Sepalortjm fem, lacinulae 
diametrum sepalorum fere aequantes, adseendentes, apice incrassatae 
rigidae, subcylindricae, Petala fem* denticuliformia, Capsulae 3 l f 9 mm. 
longae. Semika 3 mm. longa, ambitu lata, pallida, minutissime lon^i- 
trorsum striolata/ 

Satis similis Croioni ovaVfolm @. nummulario, sed characteribu* 
yariigj indumento, stylis semel dichotome diyisis et ovario glabro omniao 
diyersus. 

Habitat in prov. Bahia r in paludosis prope Japira: Blamketn.3095* II 211. CROTON GLECHOMAEFOLIUS MUELL. ARG. 
petiolis limbum subaequantibus , limbo palmatinervio basi ob- 
solete biglanduloso raembranaceo , stipulis e basi triangulari 
lineari-lanceolatis fasciculato-piligeris j racemis brevibus, bracteis 
lineari-laneeolatis , floribus fem. paucis confertis; calycis fem. 
laciniis orato-lanccolatis superne subbidentatis et integris, mo- 
dice accrescentibus ; petalis masc. lineari-spathulatis basi apice- 
que dense barbato-ciliatis ; staminibus 11, filamentis glabris; 
receptaculo dense gossypino; ovario dense hirsuto, stylis bi- 
partitis; capsulis depresso-globosis hirsutis, seminibus fere 
globosis obsolete asperuKs. 

Croton glecJiomaefolius Mull. Arg. in Linnaea XXXIV, 
126 (Martio 1865), et in DC. Prodr. XV. 2. p. 643. 

Croton tragifolius Baill. Rec. d'obs. hot. VL 16 (Sept. 
1865). 

Planta perennis, e caudice crassiusculo lignoeo multicaulis, infra- 

pedalis. Caules subprostrati , divaricato-ramosi , filiformes, teretefl, 

superne cum petiolis et racemis et foliis junioribus hispidulo-pubescentes. 

Stipulae 2 mm. longae, membranaceae , pubescentes. Petioli vulgo 

horizontaliter patentes, graciles, hirtelli, limbo vulgo paulo breviores. 

LlMBUS foliorum 12— 18 mm. latus, paulo brevior quam latus, reniformi- 

orbiculatus , basi cordatus , apice rotundato-obtusus , grosse dentatua, 

indumento stellari subadpresso vestitus, supra demum glabrescens, vindia, 

subtus persistenter pubescens. Racemi vix 2 cm. longi. Bkacteab 

stipulis conformes , virides , dorso fusco-fasciatae , omnes uniflorae. 

Calyx fem. 2 mm. longus, sub fruefcu paulo longior. Laoiniae calycis 

maso. 1V 3 mm. longae, fuscidulae. Styli e basi depressa adseendentes. 

Capsulae vix 4 mm. longae. Semina ambitu orbiculari-elliptica, 3 mm. 

longa, late carunculata, dorso sublaevia, latere ventrali distiuctius 

asperula. 

Habitat in Brasilia meridhnali: Sello; in prov. S.Paula ad margin* 
viarum seem Bio Verde: Aug. St-HUaire n. 1387 ; in ca/mpi* gramuto»# 
ad Ar/urnasffJ: Biedel n. 263, Langsdorf. 225 EUPHORBIACEAE: CROTON. 226 ii. a. I. Styli bis diehotome dimsi v. crura primaria ex parte integra. 

212. CROTON SCLEROCALYX MUELL. ARG. foliis 
breviter petiolatis superioribus basi patellari-biglandulosis , sti- 
pulis setaceo-subulatis elongatis; calycis fructigeri ampliati 
sessilis laciniis 5 — 7 spathulato-Ianceolatis superne pinnatim 
lobatis; floribus masc. compactis; petalis maec. spathulato- 
oboyatis dorso glabris, margine ciliolatis, basi ad margines et 
intus villoso-barbatis ; staminibus 5 — 9, filamentis glabris; re- 
ceptaculo fere glabro ; ovario piligero, stylis profunde 2-partitis, 
cruribus profunde bifidis; capsulis calyce inclusis subgloboais 
3-sulcatis, seminibus laevibus. 

Croton sclerocalyx Mull, Ary. in Linnaea XXXIV. 134, 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 662. 

Var. a. GENUINUS Mull. Arg. I. c, caulibus pilis rufes- 
centi-fulvis hirto-pubescentibus ; foliis lanceolatis, supra pube 
brevi stellari scabrato-puberulis, subtus pilis stellatis longioribus 
molliusculis dense incano-villosulis ; calycis fructigeri laciniis 
superne grosse laciniatis v. subtrifidis, intus glabris et fuscis; 
ovario toto breviter stellato-pubescente. 

Podostachys sclerocalyx F. Diedricks. Plant, nonnull, 
Mus. Univ. Hafn. p. 12 (1857). 

Caules sesquipedales , iuferne lignescentes, caeterura herbacei, 
indumento rigido rufescenti-fulyo patente aspero vestiti sed longe minus 
et brevius yestiti quam in yar. £., superne 2 mm. lati. Stipulae 
5—6 mm. longae. Petiou 6—15 mm. longi, breyiuscule et dense fulvo- 
hirsuti. Lmsus foliorum 5-6 cm. longus, 17 2 — 27 9 -plo \on%ioT quam 
latus, saepius rhombeo-lanceolatus v. etiam rhombeo-ovatus, grossiuscule 
et inaequaliter subduplicato-serratus, pilis rigidis et elongatis destitutus. 
Racemi basi floribus femineis 2-6 sessilibus dense confertis onusti, 
parte mascula densissime florigera 8—15 mm. longa terminati, spatio 
circ. 15 mm. longo inter flores fem. et maBC. nudi. Bracteae anguste 
lanceolatae, 2 mm. subaequantes, horizontaliter patentes. Calycis fructi- 
geri laciniae 9 mm. longae, intus supra medium fascia pallidiore ob- 
longata apice et basi acutata notatae. Calyces masc. 2 mm. Iati, ob- Subsect. 4. Podostachys Mull Ary. i n Linnaea XXXIV. n 

Sl t - Crotonis sect. Podostachys Baill. Etud. yen. Euphorh. 
365. — Genus Podostachys Klotzsch in Erich s. Archiv. 1841. 
p. 193; Endl. Gen. pi Suppl II. p. 90. — Racemi basi haud 
mixto-bisexuales, inferne compacto-feminei, superne masculi, 
inter flores femineos et masculos longiusculo tractu interrupto- 
nudi. Calycis fem. laciniae margine haud reduplicativo-recur- 
vae. — Species omnes indumento stellari, nunquam lepidoto 
praeditae et stamina omnium circ. 11 v. pauciora. CONSPECTUS SPECIERTJM. 

Styli bis diehotome diviai v. crura primaria ex parte integra. 

Stipulae omnium eetaceae, " elongatae. 

Semina laevia, receptaculum fere glabrum, laciniae , 

calycis fem. pinnatim lobatae . 212. Cr, sclerocalyx. 
Semina laevia, receptaculum fere glabrum, laciniae 

calycis fem. integrae . . . 213. Cr. ODONTADENIUS. 
Semina impress o-puncticulata, receptaculum vil- 
losum, laciniae calycis fem. denticulatae 

214. Cr. Lutcdianus. 
Styli semel diehotome divisi. — Semina obsolete impresso-puncticulata. 
Stipulao lineares elongatae, folia triplineryia. 

Calyx fem. 5-merus, laciniae oblongo-obovatae, 

stamina 11 215. Cr. Teucridium. 

Calyx fem. 8-merus, laciniae Iineari-spathulatae, 

stamina 13—14 216. Cr. aberrans. 

b. Stipulae glanduliformes , folia penninervia, calyces 

fem breveB 217. Cr. subferrugineus. 


ovoidei, ultra medium 4— 5-fidi, pubescentes. Filamenta validiuscula, 
elongata. Capsular fere 6 mm. longae, fuscae. Semina 4 mm. longa. 

Habitat in prov. S. Paulo, in campia itoeii graminosia prope S. Car- 
los: Uledel n. 1874, Lund. 

Var. 0. INTERMEDIN Mull Arg., caulibus inferne breviter 
lignescentibus breviuscule et patenter rigide hirsutis; petiolis 
breyibus, foliis lanceolato- v. rhombeo-ovatiB acutis basi breviter 
cuneato-acutatis grosse serratis, supra pube breviuscula stellari 
et subsimplice adpressa pubescentibus, subtus hirto-pubescenti- 
bus concoloribus ; ovario pilis exiguis sparsis adsperso et superne 
longioribus hirto. 

Caules 2-pedales, apice horizontaliter dense rufo-hispidi. Habit-n- 
ut in y, rufidulo sed indumentum partium brevins. Limbus foliorum 
5—8 cm. longus, 2— Vj s cm. latus, subtus non longiuscule yillosus, sed 
sparse et patenter pubescenB et insnper pilis brevibus stellatis, quales in 
praecedente varietate magna copia tncurrunt, magis albidis et distantibus 
praeditus est. Inflorescentiae , flores et fructus omnino ut in var. a,, 
sed ovarium aliter yestitum, so. indumento simul ut in a. et o\, sed 
parciore praeditum, et SEMINA dein paulo breviora. 

Habitat in prov. Minos Qeravs, ad'Caldas in campia : BegneU n. 1088 
et Widgren n. 348. 

Var. y. RUFIDULUS Mull Ary. I c, caulibus inferne lig- 
nescentibus 1— 2V a -pcdalibu8j parte superiorc horizontaliter 
dense rufo-fulvo-hispidis, inferne horizontaliter hirsutis; foliis 
breviter petiolatis rhombeo-ovatis, supra pilis elongatis uparais 
ex majore parte simplicibus,' subtus pilis faBciculato-stellatis et 
simplicibus elongatis villosis; ovario superne sparse hirsute 
caeterum glabro. 

Croton rufidulus Baill Bee, doba. hot, IV. 317 (1865). 

Habitus ut in p\ intermedia, indumentum puHium autem inter 
p\ intermedin ni et 3. hirautiasimum medium tenet. PKTIOLI vix 1 cm. 
attingentes, fere^semper tan turn 3 — 7 mm. longi. Calyces fominei crobro 
hiBpidissimi. 

Habitat in campia prov. Minos Qeroi'a , ad Jtumcn Sapucahy oliimjue 
locis: Martins n. 693, Aug. St-IIilaire n. 277, Clausaen n. S/6, 776; ad 
Lagoa Santa; Warming n. 1640; in Serra da Lapa in campia: Ritiltl 
n. 1122; in prov. Ooyaz ad Bom Successut Pohl n, 1077 ; in Brasilia 

occidetdali: Tamberlik. 

* luxuriant, foliis duplo major ibus, stipulis duplo latioribus linea- 
ribus membranaceiB , pilis in pagina inferiorc fere omnibus nimplicibus, 
floribus fern, subspareis. 

Habitat ad Lagoa Santa, in saxosis, Jilia umbrosarum ut videtur; War- 
ming n. 1640. 

Var. 5. HIRSUTISSIMUS Mull. Ary. in Linnaea XXXIV. 
234 (1865), caulibus circ. pedalibus longo tractu lignescentibus, 
indumento fulvo-rufescente horrido hirsutissimis ; foliis minus 
breviter petiolatis rhombco-ovatis grosse serratis, utraque pagina 
densius longe hirsuto-villosis ; ovario superne pilis elongatia 
parcis hispido. 

Croton sclerocalyx (1. rufidulus Mull Ary. in DC.Prodr. 

XV. 2. p. 662. pr. p. 

A. yarietate praecedente recedit caulibus longius lignescentibus, 
petiolis longioribus, saepius; 13—17 mm. longia, indumento in utraque 
pagina foliorum densiore. 

Habitat in prov. S. Paulo, in graminosis siocis prope TaubaU et 
Mugi: Biedel n. 1629, Lund n. 777. 

Var. f. HISPLDUS Miill Arg., caulibus humilibus suherectis 
ramosis, ramis undique longe horizontaliter hispid is, pilis rufo- 
fulvis laxis; foliis minoribus lanceolato- v. anguste rhombeo- 
ovatis acuminatis grosse serratis breviuscule petiolatis, utraque 
facie sparse et longe villosis; ovario ipso glabro, stylis autem 
hispidulis. 227 EUPHORBIA CEAE: CROTON. 228 Petioli 4—8 mm. Iongi. Limbus foliorum 2 1 /*— 4 cm. longus, 
12 — 18 mm. latus. Piu ramorum et caulium juniorum 2 — 27 3 mm. 
Iongi. Semixa typi. 

Habitat in campis siccis prope Jundiahy prov. S. Paulo: Laiigsdorff. 213. CROTON ODONTADENIUS MUELL. ARG, foliis 
breviter petiolatis basi ntrinque 1 — 2-glandulosis in sinubus 
dentium glanduligeris, stipulis lincaribus elongatis; calycis fern. 
subsessilis laciniis linearibus integris; floribus masc. valde con- 
fcrtis ? petalis lanceolato-obovatis dorso glabris margine ciliolatis 
basi ad margincs et intus breviter villosis; staminibus circ. 
8— 10, filamentis glabris ; reccptaculo subglabro; oTario superne 
piligero, stylis bifidia, cruribus bifidis; capsulis baud obteetis, 
seminibus laevibus. 

Croton selerocalyx b. lanceolatus Mull. Anj: in Linnaea 
XXXIV. 135, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 662. 

Caules circ. semipedales , inferne lignescentcs , pauciramosi, dia- 
metro circ, 2 mm, aequantes, i. e. satis tenues, praeter basin undique 
pilis pallide rufo-fulvis longiusculis horizonteiliter patentibus densiusculis 
hirsuti omnino ut in j>. rufidulo speciei praecedentis. Stipulae 5— 8 mm. 
longac, 1 mm, latae, pubescentes, Petioli" 6 — 12 mm. longi, dense 
hirsuti. LlJiBUS foliorum f>~ 7 cm, longus, 1—1 1 / 2 y. rarius fere 2 cm. 
latus, anguste rhombeo-lanceolatus, obtuse acuminatus, basi cuneato- 
angustatus , grosse duplicato-serratus, coriaceo-membranaceus, fragilis, 
utraque pagina pilis elongatis laxis v, sparsis villoso-pubesceus; costae 
gecundariae infimae reliquis vix longiores, in specie praecedente autem 
longiuscule adscendentes et in sequentibus longiores, Racemi parvi, 
inter flores fern, et maseulos breviter tantum interrupto-nudi t- in aliis 
speciminibus fere contiguo-florigeri. Flores fern, et masculi ut in specie 
praecedente, sed laciniae femineorum omnino aliae, 7 — 8 mm, longae, 
fere IV2 mm - l fl tae, superne paulo angustatae, non spathulatae nee 
lobatae. Capsulae 6 mm. longae, subglobosae, 3-suIcatae, glabratae, 
nigricanteg. Semina fere 5 mm. longa et 4 mm. lata, i. e. ambitu lata. 
— Inter Iacinias 5 calycis fern* subinde oceurrunt sexta parvula aut 
subinde septima. 

Cum specie praecedente tota natura partium conyenit, Bed multo 
minor et angueti folia, et e speciminibus melioribus ab egregio Warmingio 
lectin op time differt calycis feminei structura. 

Habitat in prov. Minas Oeraes: Widgren; e m gr. in campis aridis 
petrosis prope Lagoa Santa: Warming n. 1641 , 1642. 214. CROTON LUNDIANUS MUELL. ARG. foliis brevius- 
cule petiolatis basi palmatinerviis et glanduligeris, stipulis seta- 
ceis elongatis j racemis gracilibus dense laxifloris; calycis fem. 
laciniis spathulato-lanceolatis aut -obovatis, margine plus 
minuBve subglanduloso-serrulatis, capsulamsuperantibus; petalis 
masc. oblongo-ovatis basi cuneatis, dorso glabris, apice ciliolatis, 
basi ad margines et intus villosis; staminibus circ. 7 — 12, fila- 
mentis glabris; receptaculo Tilloso; ovario varie piloso, stylis 
bipartitis elongatis, cruribus integris et bifidis ; seminibus minute 
foveolato-puncticulatis. P Croton Lundianus Mull. Arg. in DC. 
662. n XV. 2. Var. a. RUFIDULUS AMI. Anj., caulibus elatis fere undi- 
que pilis horizon taliter patentibus rufo-fulvis dense breviuscule 
villoso-hirsutis; foliis omnibus breviter petiolatis, petiolis limbo 
5 — 8-plo brevioribus, limbo lanceolato-ovato longius acuminato 
v. foliorum inferiorum latiore, omnium grosse dentato, utraque 
pagina hirto-villoso ; calycis fem. laciniis oblongo-obovatis superne 
inciso-dentatis,- ovario undique tomentoso-hirsuto , stylorum 
cruribus bifidis aut bipartitis aliisque integris* Indumento caulium mag-is rufescente fere Crotonem sclerocalycei 
y. rujtdulum simulat , sed receptaculum masc. villosum et semina non 
laevia; flores masc. caeterum confertiores quam in reliquis varietatibua 
hujus speciei. Characteres reliqui omnino cum Or. Lundiano quadrant 

Habitat in Brasilia, forte in prov. Goyaz: Pokl. Var. (3. MAJOR Mull. Arg. I. c. ? caulibus validis hirto- 
pubesccntibus apice dense pallide villoso-pubescentibus* foliis 

w 

mediocriter petiolatis primum utraque pagina dense villoso- 
pubescentibus, dein brevius pubescentibus v. supra glabreseen- 
tibus, magnis ovatis v, oblongo-oyatis grosse serratis; calycis 
fructigeri laciniis oblongo-obovatis superne obsolete crenato- 
dentatis; ovario toto hirto-pubescente, stylorum cruribus bifidis 
et integris. 

Caules bipedales et altiores, vix nisi apice ramosL Fouorxjm 
limbus 4—6 cm. longus, 2— 3Vg cm ^ latus, Iktlorescentiae pars masc, 
gracilis, laxiflora. 

Sahiiai in Brasilia, forte in prov. Goyaz: Fold; in rzideratis ad S. 
Jodo d'El Beg: Martins. 

Yar* y. LATIFOLIUS MiilL Arg. t c, caulibus fulvo- 
hirsutis dein hirto-pubescentibus; petiolis inferioribus limbum 
dimidium fere aequantibus ? superioribus eo multoties brevioribus 
limbo late rhombeo-ovato v- orbieulari-rhombeo grosse dentato 
supra pilis simplicibus sparsis, subtus stellatis inaequalibus 
paulo nuHierosioribus breviusculis sed sparsis vestitoj ca^cis 
fem, laciniis spathulato-lanceolatis praeter glandulas margin ales 
integris; ovario strigoso-birsuto, cruribus stylorum integris, 

Croton KlotZBchii a. latif alius Baill. Mec. (Fobs, hot IV, 
347 (1864). 

Tabula nostra XXXIII, 

Caules 1 — i^-pedales, erecti, subsimplices , inferne diametro 
3 ram, aequantes. Stipulae 5 — 6 mm, lorigae, temiissimae. Limbus 
foliorum 4 — G cm, longus, 27 2 — 37 2 cm » latus, supra demum fere 
glabratus, fuscescens r utraque pagina concolor, dentes lati crenati, 
Calyx fem. defloratus 4—5 mm, longus. Calyces masc, aperientes fere 
2 mm. lati, praeter marginem laciniarum glabri, pedicellos exiguoa 
tenues bene ae quant es. 

Habitat in prov. Bio de Janeiro: Gaudichaud n m 1137 , Weddel 
w- 821; prope Bio de Janeiro in silvis: Martins; in adscensu Serra de 
Estrtlla: Martins , Warming n m 1616 ; in aridis prope Mandiocca: Biedd, 
Langsdorf n. 487. 

Var. 5. BAHIENSIS Will. Arg, I* c v caulibus gracilioribua 
pilis subadprcssis mollius hirto-pubescentibus ; petiolis Umbo 
4 — 7-plo brevioribus, foliorum limbo laneeolato-rhombeo v. 
oblongo-rhombeo-ovato grosse duplicato-inciso-dentato, utraque 
pagina molliter pubescente, subtus pallidiore v* primum subtus 
subincano; calycis fem. laciniis obovato-lanceolatis non dentatis; 
ovario superne sparse hirsute, stylorum cruribus integris, 

Croton Klotzschii (i, BaMensis BailL Uec. ctohs. hot 
IV 347. 

Folia evoluta 3—5 cm. longa, t%— 2 f /| cm. lata, non glabrae 
centia, tenuiora quam in ft* majore. 

Habitat prope Bahiam: Blanchet n. 1665. 

Tar. f, SIMILIS Mull. Arg. L a, caulibus pubescentibus, 
foliis rhombeo-ovatis grosse dentatis pubescentibus subtus leviter 
incanis; parte masc, racemorum longe pedunculata abbreviate; 
stylorum cruribus bifidis. 

Croton similis Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 134. 

Fere omnino similis varietati sequeuti, sed caules non hispidi et 
pars masc. racemorum brevis, fere capituliformis et styli demum aln. 
Foliorum paginae inferior is indumentum caeterum multo lasius. 

Habitat in Brasilia meridionali ; Sella, 229 EUPHORBI ACE AE : CROTON. 230 qui Yar\ a. GENUINUS Mull Arg. L c, caulibus gracilioribus 
adscendeiitlbus undique hirsutis et simul adpresso-hirto-pubes- 
centibus; foliis rhombeo-OYatis acutis grosse incise- dentatis, 
dentibus acutiusculis, pagina superiore brcvitervilloso-pubescente^ 
inferiore concolore pilis aliis simplicity longiusculis , aliis stel- 
latis et longloribus et abbreviatis adspersa; calycis foin. laciniis 
late obovato-lanceplatis superne dentatis; ovario stellato-lursuto, 
cruribus stylorum integris. 

Podostachys Lund t anus K Diedrichs. Plant nonnull 
Mus. Ilafn* p. 15 (1857). 

Similis varietati sequenti, sed indumentum magis patens , longius 
et calyeia fern, laeiniae superne distincte, interdum grossiuscule dentatae. 

Habitat in prov. S. Paulo props Taubai6; Lund, Burchett n, 4033; 
prope Rio de Janeiro: Lund n. 781. pr. p* 7 Eiedel n. 1624. 

Van tj. SUBFLOOCOSUS Mull Arg. I c, caulibus gracilio- 
ribus patenter ramosis undique pilis adpressis rigide hirto- 
pubescentibus; foliis rhombeo-ovatis acutis grosse v. submedio- 
criter inciso-dentatis , supra sparse adpresso-pilosis, subtus pilis 
stellatis breylbus demum rarescentibus adspersis; calycis fem + 
laciniis obovato-sublanceolatis superne obsolete dentatis; ovario 
superne parce hirsute, cruribus stylorum saepissime integris, 

Podostachys subfloccosa Fr> Diedrichs. I c m p> 13* 

Caulks omnino ut in varietate praecedente, circ. pedaleB v t aes- 
^.ipedales, divergenter ramosi, firmi, rami superne umbellatim divisL 
Foliorum limbus 2 l j % — 3V 2 cm, longus, v* interdum subduplo major, 
saepius iriente v« duplo longior quam latus + 

Haee varietas satis ludit altitudine et cra&Bitie caulium, nee non 
magnitudine foliorum, Limbus evolutus tan turn ad eostas parce vestitus, 
caeterum glaber, v. in parenchymate pilis stellatis perexiguis adsperwu^ 
nunc undique aequaliter aut subaequaliter minus breviter stellato-pubes- 
cens* — Formae magis grandifoliae primo intuitu fere pro formis gla- 
brescentibus varietatis ft. majoris habendae. 

Habitat in prov* Bio de Janeiro ^ in monte Coreovado supra Mandioca: 
Sella, Schuch; in prov. S. Paulo prope Taubaie: Lund ru 781. pr. p.; 
prope Amparo: Lindherg n. 439; ad Jozi Gonzafaea^provji Pohl n. 1648* 

■ 

Var. &. INTERCEDENS Mull. Ary., caulibus graeilibus ad- 
scen dentibus patenter villosis et adpresso-hirto-pubescentibus ; 
foliis longius petiolatis rhombeis obtusis grosse in ciso- dentatis, 
supra villoso-pubescentibus, subtus pilis stellatis brevioribus 
adspersis; calycis fem, laciniis obovato-lanccolatis superne non 
dentatis; ovario superne pilis stellatis hirto caeterum glabro. 

Habitat vn prov. S. Paulo: JBurchell n. 39 JO. 

■i 

Var. i. PSILOPHYLLUS Mull. Ary., caulibus elatioribus 
gracilibus di — trichotome ramosis glabratis, ramis suberectis, 
apice fulvo-rufescenti-hirtis mox glabrescentibus; foliis rigidulis 
oblongo-ovatis acuminatis v. acutis grossiuscule dentatis sparse 
stellato-pubescentibus mox undique omnino v. fere omnino 
glabrescentibus, dentibus margine subcallosis; calycis fern, 
laciniis spathulato-lanceolatis superne obsolete dentatis; ovario 
superne densius hirsute , stylorum cruribus integris superne 
involutis. 

Caules quam in y. altiores, magis erecto-ramosi, folia rigidiora et 
mox fere omnino glabrata, caeterum haud dissimilis formis glabrescenti- 
bus yarietatis praecedentis. — Limbus foliorum saepius 27,-3 ,, cm. 
longus et circ. 12-14 mm. latus. Capsulae paulo latiores quam longae, 
5 mm. latae; semina 3V a *■**• longa, 3 mm. lata. 

Babitat ad Padre de Correia, Sumidouro et Bibeirdo prov. Mhm: 
PoU n. 14, 1611. 
Euphorb. 

Var. k. HIRTUS Mull. Ary., caulibus breviusculis adscen- 
dentibus undique patenter hirsutis; foliis parvulis ambitu latis 
late ovatis v. inferioribus fere orbicularibus, inferioribus prae- 
sertim divergenter grosse raciBO-dentatis, utraque pagina villoso- 
liirsutis; calycis fern, laciniis obovatis; ovario undique stellato- 
hirsuto. 

Caules infrapedales v. vix petlem acquanten. Limbus foliorum 
15— 2a mm. longus, 10—14 mm. latus; dentes foliorum Bimplices aut 
dentati, obtusiores aut acuti. 

■ Habitat in Brasilia meridionali : SeUo, Iiaben n. 763, 783, 

Var. A. HlLARTI Mull. Ary. I. c. f caulibus breviusculis 
ad 8 cen dentibus pilis subadpressis et hinc inde patulis hirto- 
pubescentibus ; foliis parvulis ambitu latis late rhombeo-obovatis 
v. ovatis v. inferioribus suborbicularibus, patenter grosse dupli- 
cato-serratis v, laciniato-dentatis, breviuscule viHoso-pubesconti- 
bus; calycis fern, laciniis obovato-lanceolatis superne dentatis; 
ovario subglabro, cruribus stylorum subintegris. 

Croton Klotzschti y. Hilar ii Baill Rec. dobs, hot IV, 347. 

Medium tenet inter x* hirlum et p, mollem , illo mtniirt hirftutus, 
hoc autem magis hirtu^. Lnnu s foliorum 15— 22 mm. Ionguw, 8— 13 mm. 
latus, induxnentutn hand malic. 

Habitat in prov, 8. Paulo: Aug. St-IIilaire n. 1 116; prope Lorena 
ejusdem prov. in versurU silvarum versus loea campcttria: Martini. 

Var, it. MOLLIS Mull. Ary. I, c. t caulibus brevibus %- 
nescentibus divergenter ramosis, superne densius foliosis molluis- 
cule adpresso-pubescentibus; foliis parvis late ovatis v. late 
rhomb eo-ovatis obUsis grosse dentatis breviter et molliter 
stellato-pubescentibus; calycis fructigeri laciniis oblongo-obovatis 
acutis obiter crenato-denticulatis ; ovario toto villoso, cruribus 
stylorum integris. 

FOLIA ut in var. duabua praecedentibus, eed obtusius et minus 
profunda dentata et aliter vestita, circiter 1 l j, t cm. longa. 

Habitat, in prov. Espiritu Santo: Princ. Keuwied. 

Var. v. PUBESCENS Mull. Ary. I. c. t caulibus foliisque 
molliter pubescentibus , foliis lanceolato-ovatis v. ovato-lanceo- 
latis, grossiuscule et obtuse duplicato-serratis; floribus pubes- 
centibus, calycis fructigeri laciniis crenato-denticulatis, ovario 
undique pubescente, stylorum cruribus aliis integris aliis bilobis. 

Simillimus varietati sequenti, sed folia molliter pubescentia et 
stylorum crura ex parte " biloba. 

Habitat in prov. Minos Geraes : Martina (v. in Hb. Beg. Berol.J. 

Var. £. SERRATUS Mull. Ary. I. c, caulibus elatioribus 
pilis adpressis hirto-pubescentibus; foliis rhombeo-ianceolatis 
elongatis utraque pagina cum calycibus utriusque sexus et axi 
racemorum stellato-pubescentibus; calycis fructigeri laciniis 
lineari-Ianceolatis subintegris; ovario superne parce piloso, 
stylorum cruribus integris. 

Caules circ. 1— l 1 /, v. rarius 2 pedes alti, teretes, fulTO-pubes- 
centes. Stipui.ak 2T-i mm. longae. Petioli 3-8 mm. aequantes. 
Limbus foliorum circ. 2'/ t -3 cm. longus, 6-10 mm. latus, utrinque 
acutus, basi cuneata saepe integer, caeterum grosse et acute serratus. 
Rhachis racemorum 4-7 cm. longa, filiformis, sub floribus mascuhs 
longe nuda. Pedicklli masc. calycem subaequantes , femmei calyco 
duplo bre«ores. BraCTEAE masc. 1— 3-florae, lincares, patulae. .Caltx 
fructiger 9 mm. longUB ; laeiniae juniores saepe paulo inaequales. 

Habitat inter Victoria et Bahia: SeUo, Btanchet n. 1824. pr. p. 

30 231 EUPHORBI ACEAE : CKOTON. 232 Var. o. OLABRESGENS MiilL Arg. I. c, caulibus praoter 
summitates glabratis; foliis rhombeo-lanceolatis, primum pilis 
paucissimis adspersis, mox. omnino glabratis v. in costia tantum 
parce piligeris; calycibus extus subglabris. 

A praecodente varictate non dififert nisi indumcnto evanescente et 
calyce fruetigero paulo brcviore. 

Habitat in coUibus aridis prope Bahiam: Sahmann n. 494, Blanchel 
n. 1824 pr. p. 

Var. jr. GRACILENTUS Mull. Arg. I. c, caulibus gracilibus 
tenuibus subadprcsso-pubescentibus, foliis lanceolato-ovatis par- 
ciuscule adpresso-pubescentibus glabrescentibus , calyce fern, 
parce stellato-pubigero, capsulis glabratis. 

Hamuli multo gruciliores quam in o. glabrescente et folia paulo 
Iatiora, flores masc. paulo minores et gracilius pedicellati ut in 
q. leptophyUo. 

Habitat in prov. Ceara: Kalkmann «. 141 (v. in Hb. Sender.). 

Var. p. LEPTOPIIYLLUS Mil 11. Arg. I. c, caulibus tenuibus 
adscendentibus valde di — trichotome ramosis, praeter summitates 
adpresso-pubescentes glabratis; foliis anguste rbombeo-lanceo- 
latis parvulis glabris v. in cosfcis parcissime piligeris tenuiter 
serratis; calycis fern. laciniis anguste spathulato-lanceolatis 
superne denticula'tis , ovario superne parce piligero, stylorum 
cruribus glabris. 

Multo gracilior quam o. glabrescens et magis angustifolius quam 
n. gracilentus. — Lijubus foliorum 14 — 18 mm. longus, 3 — 6 mm. latus. 

Habitat in prov. Pernambuco: Gardner n. 1129. 

Var, <s. MICROPHYLLUS Mull, Arg. h c, ramulis tenuibus 
superne filiformibus, cum foliis hispido-pilosis ; foliis parvis 
ambitu latiusculis basi breviter cuneatis, pilis albidis elongatis; 
internodio nudo racemorum iiliformi. 

Croton Klotzschii t. microphallus Baill. Hec. d'ohs. hot. 
IV. 347. 

Foliorum limbus 12—18 mm. longus, 8—10 mm. latus. 

Habitat in prov. S. Paulo: Aug, St-Ifilaire n. 1115, II. Styli semel dichotome dirisi. — Semina obsolete impresso-puncticulata. 
a. Folia triplinervia. Stipulae lineares, elongatae. 

215. CROTON TEUCRIDITJM BAILL. petiolis limbo 
4 — 6-plo brevioribus, limbo triplinervio basi glanduligero, stipulis 
linearibuB elongatis; racemis breyibus, bracteis masc. pauci- 
floris; calycis fern. laciniis oblongo-ovatis acutis erectis superne 
patulis; petalis masc. obovatis villoso-oiliatis; staminibus circ. 
11; ovario globoso, stylis bipartitis; seminibus minute impresso- 
puncticulatis. Croton Teucrtdium Baill. Bee, d'obs, lot IV. 349; 

w 

Arg. in DC Prodr. XV. 2. p. 665. Suffrutex 1 — 2-pedalis. Rami teretes, pube tenui albido-glauces- 
cente ut et omnes reliquae partes induti. Hamuli subverticillati, circiter 
3—5 ex apice ramorura orti. Petioli circ, 5 mm. longi, teretes, dense 
tomentosi. Limbus foliorum 3 cm. longus, V/ % cm, latus, oblongo- 
ovatus, acutus, basi rotundatus, firme membranaceus, duplicato-dentatus> 
supra parce, eubtus dense albido-tomentosus ; costae subtus prominentes. 
Stipulae petiolum fere aequantes, apice glandulas 2 stipitatas orbicularis 
scutellares gerentes, caeterum glanduloso-subdenticulatae, Racemorum 
iiiternodium vacuum breviuroulum, sed distinctum, Flores masc. in 
axilla bractearum pauci aut subsolitarii, pedicellati, feminei in racemo 
plurgs, coaferti, subverticillati, ima basi racemorum siti, sessiles. Calyx fem* 5 mm. longus, masculus aperient tantum l l / 3 mm, latus, globosus 
incano-pubescensL Petala fioruni fenu robulata. Olandulae extra^ 
staminalea parvae, subconicae, obtusiusculae , albidae, femineorum eom- 
planatae, apice truncatae. Stylorum crura papulosa. Semina 4 mm 
longft, fuecata, nitida. 

Crotonem Lundianum q. Hilarii quemadmodum simulant, sed long© 
validior, folia majora, styli et calyces feminei alii. 

Habitat in prov. Espiritu Santo: Aug. St-Hilaire n> 262, 216. CROTON ABEERANS MUELL. ARG, petiolis limbo 
multoties breyioribus ? limbo triplinervio basi tenuiter subulate- 
biglanduloso, stipulis linearibus elongatis basi subulato-unilobatis- 
racemis eapituliformibus , bracteis masc, 1-floris; calycis fern, 
vulgo 8-partiti laciniis lincari-spathulatis elongatis subdenticulatis, 
calyce masc. 6— 8-partito ; petalis masc. anguste lanceolato- 
epathulatis, basi barbatis, superne in margine ciliolatis, utraque 
facie glabris ; [ staminibus 13 — 14 , filamentis glabris , antheris 
dimidio longioribus quam latis; ovario longe birsuto^ stylis bi- 
fidis v. bilobis ; capsulis subglobosis 3-sulcatis, seminibus ellipse- 
ideis obsolete impresso-punctatis. 

Planta perennis, 4 — 6-pollicariSj basi lignescens, multicaulis. 
CauleS simplices v. ima v, fere ima basi divifii, suberecti, herbacei, 
tota longitudine pilis circ. 3 mm. longis borizontaliter patentibus obscure 
fulvis nitidis et densiusculis vestiti. Stipulae G — 7 mm. longae, petiolos 
bis vel ter aequantes, superiores praesertim angustissimae. Folia apice 
2 — 4 conferta, capitulum florum quasi involucrantia, reliqua distantifl, 
pauca, infima gradattm minora et ambitu Iatiora, obovata, summa ovato- 
lanceolata, acuta, basi subobtusa, omnia grosse duplicato-serrata, fusca, 
firme membranacea, utraque facie pilis longis laxis villosa; pili paginae 
superioris simplices, basi leviter bulbosi, paginae superioris autem basi 
breviter stellatim ramuligeri, v, etiam si mavis, stellati et pilo partidi 
terminali valde elongate terminate Capitulum fructigerum Vj % cm, 
latum, circ. 1 cm. longum, floribus masc. paucis tantum et uno latere- 
dejectis ornatum, longe fulvo-hiftpidum. Calyx masc. apertus 3 ram. 
longus; femineus 6 mm, longus, sub fructu 10 mm, aequans et gessilU; 
hujus laciniae superne 1—1 Va mm. Utae. Capsulae 6 mm. longae, 
hirsutae. Semina 4 mm. longa, 27a mm * la * ft * 

Formas minores et hispidiores Cr. Lundiani simulat sed calycibus 
vulgo 8-meris valde insignitus est. n, 546, Habitat in prov. S. Paulo in campis arenosis secus Bio Pardo: Biedtl b. Folia penninervia. Stipulae glanduliforraes # 

217. CROTON SUBFERRUGINEUS MUELL. ARG. foliis 
breviter petiolatis penninerviis basi late patellari-biglandulosis, 
stipulis brevissimis glanduliformibus; racemis spiciformibus bre- 
vibus rigidiSj bracteis triangularibus minimis ; calycis fern. lacK 
niis anguste lanceolatis acummatis exiguis a capsulis multoties 
superatis; floribus masc, confertis, petalis masc. lineari-spathu- 
latis angustis obtusis basi ciliatis caeterum glabris; staminibus 
circ. 10, filamentis glabris; ovario dense feirugineo-tomentello, 
stylis profunde bifidis erectis, cruribus apice involutis; capsuHfl 
ellipsoideis r seminibus obsolete depresso-puncticulatis caeterum 
laevibus. 

Croton suhferruyineus Mull* Arg. in Linnaea XXXIV* 
135, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 666. 

Frutex videtur circ, 5-pedaIis, erectus, totus pilis ferrugm«°- 
fulvis steUatis .adpressis dense vestitus. Rami ramulique persistenter 
vestiti, illi 4—5 mm. diametro aequantes, ter«tes t hi 8— »*/• ™ cragSIf 
leviter compressi, illi vulgo spurie tri — tetrachotome ramosi; pin ralDU 233 EUPHORBIACEAE: CROTON. 234 Iorum breviter stipitati, inaeqimliter strigoBo-radi antes antrorRi et retrorsi 
rainulis laterality 2-3-plo longiores, valde rigidi, fere lepidem profunda 
radiantem forniantes, pili folioram et flomm aequaliter radiantes, radii 
in pagina inferior breviores, in superiore tenelli et magis adscendentes, 
non magis albidi. PktiOli 4-8 mm. longi, validi, apice uhinque valide 
glandnligeri; glandulae saepe 1V S -1V S ™™- latae, concavae, brunneo- 
fuscae, margine tenui pallidiore demum flexuoso cinctae. Limbus folio- 
rum evolutus 3V 3 — 5V 3 cm. longus t. rarius paulo major 1V 3 — 2 cm. 
latus, laneeolutug, acutus, bagi subobtusus v. breviter acutatus, minute 
denticulatus, rigidus, fragilis, subtus pallidius vestitus. Racemi 2 - 2 * s cm. 
longi, rhadii validiuscula trigona, supra flores femineos confertos epatio 
6—10 mm. longo ananthi. Pedicelli abbreviati, fructigeri vix 2 mm. 
longi, maseuli evoluti fere l 1 /, mm. longi. Calyx fructiger minimus, 
laciniae yix l 1 /, mm. longae. Calyces masc. in quaque bractea saepius 
gemini, aperientes l 1 /, mm. lati. Glakdulae florum masc, truncatae, 
glabrae. Capsulae 7 mm. longae, 5 mm. latae, trigastricae , dense 
ferrugmeo-stellato-tomentosae. Semina praeter carunculam 5 mm. longa, 
3 1 /. mm- lata, e plumbeo et albido variegata. 

Habitat in prov. Goyazf ad Fazmdam Almas: PoM n. 1622, 3354. 

Sectio V. ASTRAEA Baill. Etud. gen. Euphorb. 363. t 17. 

fiy. 7, et t. 19. fiy. 1; Griseb. Flora Brit. West-Ind. 38 et 42; 

Miill, Ary. in Linnaea XXXTV. 78, et in DC. Prodr. XV. 2. 

p. 666. — Genus ASTRAEA Klotzsck in Erichs. Archiv 1841. 

p. 194; Endl. Gen. plant. Suppl. II. p. 90. 

Calyces utriusque sexus regulariter ,5-partiti. Petala florum 
masc. evoluta, femineorum rudimentaria aut omnino suppressa. 
Receptaculum masc. glabrum. Ovarium trimerum. Styli vulgo 
e medio fiabellatim divisi, 

• 

Sectio Americana, optime naturalis, characteribus tamen levioribus 
tantum a reliquis diversa. Plantae fere undique v. superne longiuscule 
herbaceae, di- v. saepius spurie tri — tetraehotame ramosae, indumento 
stellari plus minusve vestitae, Polia petiolata, indivisa aut in iisdem 
speciminibus indiyisa et palmatim 3 — 5-partita, aut constanter 3 — 5- 
partita; petioli imo apice glandulis minutis aucti, glandulae similes iis 
quae etiam in margine foliorura saope occurrunt, Racemi terminates, 
elongati, niicranthi, florlbundi, inferne mixto-bisexuales. Calycis fern, 
laciniae angustae, margine glanduloso - denticulatae , masculi di&Hncte 
imbricativae. Petala florum masc. utraque facie et margine superne 
glabra, basi abrupte in unguem breyem contracta, inferne supra unguem 
pilie xnollibus creberrimis breviusculis dense ciliolata, quatia in reliquis 
sectionibus baud observantur, Styli yulgo in crura ultra 2, vulgo 6 — 8, 
fiabellatim abeuntes. Capsulae leptodermeae. Semina (nbi nota) cylindrico- 
tetragona, grosse subrugo&o-aspera. 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Styli eirciter ad medium usque 4^8-fidL 

a* Stipulae subulatae aut setaceae, mdivisae, elongatae. 

a, Racemi comosi, L e. bracteae flores distincte superantes; — 
folia rigide membranacea. 

i Petioli limbo 2— 5-pIo breviores, Iimbus 3-partitus, 

) flores masc. pubescentes , * 218. Cr. COMOSUS, 

I Petioli limbo 5— 10-plo breviores, Iimbus indivisus, 

* flores masc. glabri u - - • 219. Cr. SUBCOMOSUS. 

b. Racemi non comoei, i. e. bracteae flores masc. baud ex- 
cedentes, — folia membranacea. 
FoKa omnia indivisa! crasse subrubro-marginata, 

subsessilia 220. Cr- cinctos, 

1. v Folia dimorpha, 3— 5-partita et indmsa, flores 
1 masc. glabri, ovarium piligerum . 2. 
(Folia omnia 3— 5-partita . 3. 
Petioli limbo 3-4-plo breviores, Iimbus grosRe 

crenatus 221. Ce. Oardnerl 

2* Petioli inferiores limbum subaequantes , dein 
sensim breviores, ramulini go 3 — 6-plo brevio- 
res, Iimbus minute denticulatus 222. Cr. PaulinuS. v \ t Petioli limbo 4 — 1 - plo breviores , ovarium 

g ) glabrum 223. Cr. Jatropiia. 

iPetioli limbum demum aequantes , ovarium pili- 

' S erum 224. Cr. lobatus, 

^. Stipulae minutiKsimae , simpliciter glanduliformes, 

Iimbus dimorplms ...... 225. Cr. praetekvisus. 

y. Stipulae exiguae, deltoideae, glanduloso-palmatilobae 

226, Cr, Klotzsciui. 

II, Styli semel bipartiti 227, Cr. PAUPERULU3. 

It Styli (eirciter ad medium usque) 4 — 8-fidi! 

or. Stipulae subulatae aut setaceae, indivisae, elongatae, 
a, Racemi comosi ; — folia rigide membranacea. 

218. CROTON COilOSUS MUELL, ARG. petiolis limbo 
2 — 5-plo brevioribus , limbo trifido v. tripartito coriaceo-mem- 
branaceo, stipulis subulato-setaceis clongatis; racemis rigidis 
comosis; calycis fern, laciniis ovato-lanceolatis, floribus masc, 
pubescentibus ; petalia obovatis inferne crebre ciliolatis caeterum 
glabris; staminibus 15, filamentis glabris; ovario tomentoso, 
stylis 6 — 8-fidis. 

Croton comosus Mull. Arg. in DC. Prodi\ XV. 2* p. 667* 

Var. a. MAJOR Mull. Arg. L c mf bracteis longe exsertis 
cum ovario ot capsula dense tomentowis. 

Tabula nostra XXXIV, 

Caulks videntur 2— 3-pedales, superne horbacei, flo< cofto-albido- 
tinm'iitosi, caeterum Hgne^centes et glaliii^centt 1 ^, validiuHruli, toroton. 
Ramuli cum pagina inferiore foliorura et petiolis totaque intloreHcentia 
pilis sfolliitiK IVn-Ligineo-ulbicantiblli v. demum Hubcinereirt dense tomein 
tosi, Stipulae 6 i) mm. longae, praeter banin longo tractu teniUHHimao, 
tomentosae. Petioli 1-3 cm. longi, YalidiuseuH. Limhus foliorum 
6—10 cm, longuR, eirciter dimidia longitudine co^tarum majorum late- 
ralium v. profundius 3-Iobuw, i. e. brovius quam in Cr* lohato divinuK, 
supra nigricanti-fuHCUs et prinium viIIohuIuh, dein parciuHCule stellato- 
puberuluK, demumque glabrenccnH; pars libera Joborum lateralium termi- 
uali duplo brevior, omnes breviter et acute acuminati , mucronu!ati t 
margine denticulati. RacemoEUM rlmehis valicia, inferne 2 mm, latu, 
albido-tomentoRa. Bracteae 8 — 10 mm, longao, e basi lanceolata longo 
lineari-acuminatae, fiaccidae, villoso-tomentosae ? flores masculos longiun 
superantes. Calyces fem, laciniae 6—7 mm. longae, sub fruotu ovato- 
lanceolatae, margine ut in speciebus afflnibus glanduloso-pubulato-dentatue. 
In quoque pulvinulo florum masc. insuper vulgo buacteolae pluroa 
lineares circ. 2 mm. longae evolutae sunt. Flores niasculi at in CV. 
lobato sed paulo majores. 

Habitat in prov* Minos Oera'is > in Serra da Cara$a aliisque loci* : 
Ca&aretto n. 2745, Clawsen, Martins n, 1000* 

Van /3, MINOR Mull Ary* I c, bracteis minus longe 
comoso*exserfcisj capsula glabrescente. 

RACEMI ob bracteas eirciter triente breviores primo intuitu distincte 
minores quam in varietate a. et indumentum ovariorum minus denHiftn, 
demum rarescens. -FOLU circ. triente v. dimidio minora. 

Habitat in prov. Minus Oeraes, e. gr, ad Oura Preiai Pohln*3911, 
Clausscn ru 613 f SeUo; in cotlibus sicci* umbrosis prope Aguas Quctde*: 

Riedel «- 495* 

* 

219. CROTON SUBCOMOSUS MUELL. AUG. petiolis 
limbo 5— 10-plo breyioribus, limbo indiviso longe acuminate 
rigide membranaceo, stipulis subulato-lincaribus ; racemis elon- 
gatis breviter comosis; calycis fem. laciniis lanceolato-ovatis 
acutis inferne crebre multidenticulatis; floribus masc. glabris, 
petalis masc. obovatis inferne dense ciliatis caeterum glabris; 
staminibus circ. 14, filamentis glabris; ovario dense tomentoso- 
hirto, stylis circ, 6*fidis. • 235 EUPHOKBXACEAE; CROTON. 236 Croion Gardneri /J. lanceolatus Mull Arg* in Linnaea 
XXXIV, 135, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 667, 

Caules paucipedales, ereoti, validiusculi, teretes, superne G mm. 
lati, parce puberuli , fuscescentes. Hamuli oppositi autternati, cum 
pagina inferiore foliorunij petiolis et rliachi racemorum molliter stellato- 
tomentelli, dein glabreseentes. Stipulae 3—4 mm. aequantes, subfirmae. 
PetiOLI 1 — l l / 2 cm, longi v. foliorum supcriorum breviores* Llmbus 
foliorum S 1 /*— 8 cm t longus, 2 — 3 cm, latus, ovato-lanceolatus , fere a 
bad apicom versus longissime et sensim acuminatum, imo apice mmc 
aeutissimus , nunc obtuslusculus , saepc mucronulatus , basi rotundato- 
obtusus v, brevissime contracto-acutatus, margine argute sed minute 
denticulatus, supra primum pubcscetis, mox autem glabrescens et fusces- 
oens, subtus dense et persistenter tomentellus, primum ochraceo-albidus, 
dein obscurior. Racemi Talidiorea ut in Cr. comoso, sed breviter tantum 
comosi et folia omnia indivisa. Floiies ut in Or. comoso y sed maseuli 
glabri, et laciniae calycis fern, aliter dentatae. BbaCTEAE evolutae 
tantum 4 mm, longae, L e* multo breviores quam in Cr. comoso, eui 
species e consistentia firmiore foliorum, floribus masts aperientibus fere 
2 mm. latia et indumento copioso ovarii uf finis est. Caeterum Croioni 
Paulino etiam habitu accedit, sed racemi comosi, flores masc* majores et 
folia omnia indivisa. Cum Crotone 
sed planta rigidior, 
cedit longiores, Gardneri indumento peeuliari petalorum conyenit, 
flores paulo majores et bracteae duplo et quod ex- Habitat prope Jozi Gonzalves^ prov.f: Pohl n. 3416. b. Racemi non comosi, 

220- CROTON CINCTUS MUELL, ARG, petiolis brevissi^ 
mis, limbo foliorum omnium indiviso pennincrvio rigide mem- 
branacoo fusco margine incrassato eolorato cincto, stipulis 
setaeco-Iinearibus ; racemis elongatis non comosis, bracteis 
lanceolato-lincaribus pedicellos masc* subaequantibus; calycis 
fern, laciniis lanceolato-ovatis margin o rubro-fusco incrassato 
cinctis et sparse glanduloso-dentlculigeris, sub fructu ampliatis; 
floribus masc + glabris, petalis masc. subellipticis praetor basin 
barbato-ciliatam glabris calyce brevioribus; staminibus circ. 14, 
filamentis glabris; ovario glabro, stylis profundc 6-fidis; capsulis 
amplis. 

Cables e caudice tenuiter digitiformi toruloso et lignoso satis 
numerofti, semipedales v, majores pedales, erecti y. arcuato-subflexuosi, 
saepiasime simpliees, nunc interne pauciramei, cum reliquis partibus 
glabri et subfusci y. oliyacei, inferiore parte teretes, superne angulosi, in 
parte fiorigera s. rhachi triquetri et margine acuti, Stipulae 2 — 2 l / 2 mm, 
longae- Petioli 2 — 4 mm, longi, crassi. Limbus foliorum infimorum 
exiguus, late oboyatusj raediorum 3—7 cm, longus, V/ 2 ^3 cm. latus, 
lanceolato-ellipticus, superiorum paulo minor et ambitu angustior, utrin- 
que y. tantum apice aubacutus y. acutus, margine obiter v. distincte 
crenatus et margine insigni incrassato intensius eolorato subcupreo- 
fusco cinctus, Beacteae florum fern. 4—6 mm, longae, angustae. 
Pedicelli fructigeri 10—12 mm. longi, florum mascnlorum circ. 3 mm, 
longi- Calyx mase* aperiens 2 mm, latus, subglobosus, depresso*obtusus, 
femineus 6 mm, longus, sub fructu 10—12 mm, longua. Qlandulae 
florum masc, crassae, truncatae, pallidas Antherae 8ublatiores quam 
longae, incurvae. Ovarium 2— 3-Ioculare, Capsularum cocca 8 mm. 

longa, Semixa haud observata. 

■ 

Habitu ad Cr* Klotzscliiamtm satis accedit, yalde diBtinctus, 

m 

Habitat in campls siceis ad Bio Pardo prov. S* Paulo: Biedd 
n. 608. 221. CROTON GARDNERI MUELL. AltG. (emend.) petiolis 
limbo 2— 4-plo brevioribus, limbo tripartite et indiviso mem- 
branaceo, stipulis setaceis firmis mediocribus; racemis elongatis tenuibus non comosis , bracteis triangulari-lanceolatis quam 
pedicelli masc, evoluti triplo brevioribus; calycis fern, laciniis 
anguste liguliformibus distanter setaceo-dentLculatis pubescenti- 
bus; floribus masc, glabris, petalis praetor basin dense ciliatam 
glabris; staminibus circ. 14^ filamentis glabris, conneetivo pallido* 
ovario pills subsimplicibus brevibus adsperso, stylis profunde 
6-fidis. 

Croion Gardneri a* cordatus MillL Arg. in Linnaea 
XXXIV, 135 ? et in DC Prodr. XV, 2. p. G67, exelus, specim. 
Blanc ket 

Rami inferne Hgnescentes , teretcs , pallidi , adpresso - puberuli 
superne atigulosi et ibidem cum petiolis f costis primariis et secundariis 
foliorum juniorum indumento stellari brevi molli subadpresso et flavicaute 
yestiti. Stipulae tantum 2 l / 2 — 3 mm, longae, laxius pube^centeB, Petioli 
lVa—^Vi cm. longi, graciles* Limbus foliorum 8 — 10 cm, longus si 
indivisus 4: — 5 cm, latus, oblongo-ovatus , longius cuapidato-acuminatus 
basi rotundato-obtusus v, leyiter cordatus, in iisdem Bpeciminibus nunc 
grossius nunc minutius crenatus, si divisu8 ambitu latior eyadit, laciniae 
laterales intermedia minores, breyiores et angustiores, juyenilis supra 
adpresso-pubeseens, subtus perftistenter yelutino-pubescens , junior et 
eyolutus plus minusye pallide Tiridis, Racemi fere pedales; rhachis 
angulosa, pallida, parce adpresso-puberula, inferne distanter florigera, 
Bracteae inferiores ut in speciebus affinibus bisexuales, 2— 2V S mm, 
longae, reliquae yix l ] f 2 aequantes, Pedicelli fern, validi, masculi 
capillacei. Calyx fructiger 6 mm. longus, laciniae apice breviter et 
acute acuminatae. Calyces masc, aperientes \ l / 2 mm, lati, reliqui 
juniores minores, pallidi. Capsular demum glabratae, 6 mm. longae, 
pallidae, Semina cum apiculo 5 mm, longa, 3 mm* lata, distincte et 
acutiuscule tetragona, 

■ 

Habitat in prov* Ceara: Gardner n* 1839^ et prope Bakiam; Blan- 
che? n t 3654 pr. p. 
222. CROTON PAULIXUS MUELL, Arg. petiolis foliorum 
infe riorum limbum subaequantibus, mediorum eo dimidio, ramu- 
linorum eo 3 — 6-plo brevioribus 7 limbo foliorum 3-partito et 
indiviso membranaceo, stipulis subulato-sctaceis ; racemis elon- 
gatis micranthis non comosis, bracteis lanceolato-linearibus in- 
ferne denticulatis flores non superantibus ; calycis fern, laciniis 
spathulato-lanceolatis v. sublinearibus margine distanter subulato- 
paucidenticulatis ; floribus masc. glabris, petalis masc* lanceo- 
lato-obovatis praeter basin crebre ciliatam glabris; staminibus 
circ, 14, filamentis glabris; ovario et stylis 3^ — 8-fidis parce 
pilosis; capsulis globoso-ellipsoideis, seminibus cylindrico-tetra- 
gonis grosse rugoso-asperis, 

Croton lohafus a. Paulinus MillL Arg. in DC. Prodr. 
XV. 2. p. 667. 

Astraea Paulina RDiedrichs* Plant nonnulL Mus. Univ* 

Hafn. p. 16 (1857). 

Caules 2— 3-pedales, teretes, glabrati, fuscescentes, inferne Ion- 
giuscule lignescentes, superne lierbacei et ibidem cum pagina inferiore 
foliorum praesertim juniorum molliter stellato-pubescentes ; indumentum 
breye, subadpressum, STIPULAE ut in Cr lobafo sed paulo breviores, 
Limbus foliorum 4— 6V 2 cm, longus, rarius ex ma j ore parte indirisua et 
turn elongato-triangulari-ovatus, 2 l j % — 3 cm, latus, basi obtusus v, leyiter 
cordatus, longius cuspidato-acuminatus , saepius autem occurrit profunde 
3-partitus, et laciniae turn lanceolatae, cuspidato- acuminatae, lateralea 
terminal! saepe duplo ti iploye breviores v. etiam ei subaequilongae, yulgo 
eo multo angustiores, supra fusees centes ant obscure olivaceo-vindes, 
pilis pro majore parte simpltcibus pubescens, subtus indumento brevi 
stellari oliyaceo-cinerascente molli vestitae, Racemi graciles. Calyces 
fructigeri 4 mm. longi, pedicellis 3 mm. longis crassis incano-tomenwww 
praediti, adpresso-pubescentes, masculi aperientes l 1 /* mm. lati, g» n 
elausi minores et gracillime pedicellati. CapSULAE et semina ut in 
Cr. lobato. 237 EUPHORBIACEAE: CROTON. 238 A proximo Crotone lobato foliis dimorphis, petiolis simul brevilus 
et longioribuB, et indumento copiosiore brevi, et dein caulibus inferne 
lignescentibus distinguitnr. Floret, et fructus utriusque exacte couveniunt. 

Hahxtai in pro v. Bahia prope Moritiba: Bhmehet n. 3654 pr. p.; in 
prov. Minos Geraes : Glaussen n. 765 ; prope Santa Luzia prov. Goyaz : 
Poll: in prov. 8. Paulo, in cultis prope Yt& : Lund. 223, CROTON JATEOPHA MUELL. Aug. petiolis limbo 
4— 10-plo brevioribus, limbo foliorum 3— 5-partito membranaceo, 
stipulis elongatis e basi ovata setaceo-subulatis; racemis elon- 
gatis basi longe imdis gracilibus non comosis , bracteis e basi 
ovata subulato-acuminatis flores masc. majores attingentibus ; 
calycis fern, laciniis anguste lanceolatis obtusis utrinque subulato- 
paucidentatis; petalis masc. praeter basin crebre ciliatam glabris; 
staminibus 15, filamentis glabris; ovario stylisque glabris, stylis 
elongatis circiter usque ad medium 4-fidis. 

Croton Jalropha Mull. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 667. 
Croton hiatus Vellozo Flor. Flum. X. t. 70., non Linn* 

Frtjticulus videtur 2— 3-pedalis, superne longiuscule herbaceus, 
partibua junioribus pilis depresso-stellatig v. Bubsimplieibus albidis niti- 
dulis adspcrsus, demum plus minusve perfecte glabratus, siccus totus 
nigricanti-fuscescens. Kami et ramuli teretes. Stipulae 3 mm. longae, 
perangustae , subflaccidae. Petiou vix 2 cm. attingentes , saepiue 
1 — iVs cm - longij tenues , apice supra minute biglandulosi ; glandulae 
iis ad marginem partition um tota longitudine sparse occurrentibus 
similes sunt et leviter tan turn emcrgunt. Limbus foliorum circ. 6 — 7 cm. 
longus, profunde 3 — 5-partitus; partitiones patentee, lineari-lanceolatae, 
scnsim acuminata e, evolutae 10 — 14 mm. latae, margine argute adpresso- 
denticulatae, subtus pallidiores , obscure olivaceae. Kacemi ut in Or. 
Kloizsefdano , sed inferne longo tractu nudi, i. e. bracteis et fioribus 
ibi omnino destituti et bracteae longiores, 2 — 2V S mm. aequantes, apicem 
florum masculorum evolutorum subattingentes , in apice aut parte supe- 
rior e racemorum tamen non comoso-exsertae. Pedicelli fern. 2 J /g mm. 
longi, rigidi, maseuli capillaceo-tenelli. Calyces utriusque sexus magni- 
tudine ut in Cr. Klotsschiano. Capsulae maturae et semina nondum 
cognita. 

Color partium ut in Cr. lobato a, Manihot, sed folia breviter petio- 
lata, et laciniae foliorum angustiores. 

Habitat in Brasilia meridionali, verisimiiiter in prov. Bio de Janeiro 
aut Minos Geraes : Vellozo, Sello, WeddeU n. 77 8. 224. CROTON LOBATUS (LINN, emend.) MUELL. ARG. 
petiolis eYolutis omnibus Hmbum subaequantibus, limbo foliorum 
profunde 3 — 5-partito membranaceo, stipulis subulato-setaceis; 
raeemis elongatis micranthis non comosis, bracteis lanceolate 
linearibus inferne denticulatis flores non superantibus; calycis 
fem. ^laciniis spathulato-sublinearibus distanter subulato-pauci- 
denticulatis ; petalis masc. lanceolato-obovatis inferne crebre 
ciliatis caeterum glabris; staminibus circ. 15- — 12, filamentis 
glabris; ovario parce piloso glabrescente , stylis 3 — 8-fidis; 
capsulis globoso - ellipsoideis , seminibus cylindrico - tetragonis 
grosse rugoso-asperis, 

Croton lobatus MillL Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 667, 
exclus. var. a, 

Var. a. MANIHOT Mull. Arg. I. c, caulibus elatis inferne 
nonnihil lignescentibus v. undique herbaceis; foliis 5— 3-partitis, 
laciniis lanceolatis longe acuminatis, partibus junioribus pins 
mixtis brevibus densius parciusve aureo- v. albido-pubescentibus 
demum glabrescentibus saepe obscure olivaceo- v. nigrescenti- 

Euphorb. viridibus, pagina superiorc adpresso-pubcscente; racemis elon- 
gatis firmis; ovario stylis et capsulis parce piligeris v. demum 
omnino glabratis. 

Astraea Manihot Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. p. 194. 
Croton Manihot Baill. Bee. d'obs. lot. IV. 341. 

Caules 2— 3-pedales et ultra, Petiou inferiores limbum subinde 
superani Foliorum laciniae longiores et paulo angustiores quam in 
sequentibus varietatibus, ?ulgo obscurae, rariua virides. Racemi saepa 
fere pedales, florifaundi, Bracteae maee, 3— 10-florae ut in reliquis 

varietatibus et inferiores* ut in illis bisexuales, 

Haec Tarietae intordum (ad Lagoa Santa) cum forma normali oc- 
currit multo tenuior, foliis duplo triplove ihinoribus, et turn a sequent© 
varietate laciniis foliorum longe acuminatis distinguitur. 

Habitat in Brasilia meridionali: Sello; prov. Bio Se Janeiro prope 
Mandiocca: ffiedet; ad Canto GaUo: Peckolt n. 100 (fere gfaberj ; ibid- in 
silvis primaevis: M&ximowicz fu 21; in prov. Minos Geraes: Claussen 
n. 467; e. gr. ad Caldas : Regnell tu 247 ; prope Dourado: Widgren 
m 364; ad margines silvarum ad pedem mantis Serra da Piedadei War* 
ming n. 1633, 1634; et ad Lagoa Santa: Warming n, 1632; in silvis 
eaednia et in ruderoiis prope GiiararUingutu prov, S. Paulo: Martins. — 
Hie forte etiam Burchell n> 7882 e Goyaz, sed specimen valde incompletum* 

Yar, (I GRACILIS Mull Anj. } caulibus gracilibus inferno 
4 lignescentibus; foliis subparvulis 3-partitis, laciniis ovato-lancco- 
latis breviuscule et obtuse acuminatis, partibus junioribus pilis 
stellatis v, mixtia parce adprivsso-pubrscontibus dtMiunn glabratis t 
foliis supra demum glabris; racemis parvulis tencllis; ovario 
stylisque glabris, stylis minus divisie. 

Croton lohatus {3. Manihot * gracilis Mull. Arg. in DC. 
Prodr. XV. 2. p. 668. 

Croton lobatus Gardn. in Hook. Loud* Jouriu of BoL /• 
540 y non Linn. 

■ 

Foliorum laciniue orancs nubaoquilongae, vulgo 2Vi — ^ cm. longae, 
8 — 15 mm, latae t raro majores, tenuiuHruIe membranareae, Racbmi 
4 — 8 cm*] longi, fructigeri vix 10 em. attingentes* Capsulae naepo 
dietincte minores quam in reliquis varietatibus, 

Hahifat prope Rio de Janeiro: Martins, Gaudichaud n, 1129, Guit- 
lemin «, 167, Schilch^ Gardner n, 230, Burchell n. 2855, Warming 
n. 1613 1 1614, Harrison n. 68, Glaziou n. 686, Biedel n. 54, Afikan 
n, 11; in dumetis ad Coral FaUa: Pohl n. 3910; in Brasilia occidental* 
sine loci designations: Tamberlik* 

Var* y. DIGITATUS Milll Arg. L c, caulibus basi sub- 
lignescentibus apice dense adpresso-hispidis; foliis 5 — 3-partitis 
utraque pagina longiuscule vinoso-pubesceritibus , pilis sub* 
simplicibus adpressis fulvescentibus in apice petiolorum paten* 
tibus; calycibus fem* yilloeo-pubescentibus, masculis glabris aut 
pilis paucis elongatis adspersis* 

Croton digitatus ScMeehtend. in Linnam XIX. 359. 

Folia aaepius 5-partita, ambita orbiculari-orata, basi truncata aut 
cordataj laciniae majorefi S l / t -b% cm. longae, circ. 14— 22 mm. medio 
latae, basi cuneato-anguwtatae, nunc etiam majores- FLOEBS rubelli. 

A reliquis varietatibus praesertim indumento ramulorum et foliorum 
digno&cenda* ffahiial in nmbrosi* prope Bahiamt Salzmam fu 492, Luscknaih 
n. 62 f Lhotshj, Blanchet n. 167, 422 1 Marlins; ad llheos: JiieSd n. 48; 
in ruderatis ad Villa Nam da Bainha ejusdem prov.: Martiui. 

Var. 5. PALMATUS Mull. Arg. I c, caule humiliore Biro- 
plici v. apice breviter pauciramoso herbaceo, partibus junioribus 
indumento simplici et stellari brevi pubescentibus moi glabratis ; 

31 239 EUPHORBIACEAE : CROTON. 240 foliis profunde palmato-5 lobis et aliis paucis 3-lobatis am- 
bitu suborbicularibus ; ovariis stylis et capsulis glabris, stylis 
3 — 5-fidis. 

Astraea palmata Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. p. 194. 
Caules yix pedales, erecti. Inflobescextiae subglabrae, abbreriatae. 
Habitat in Brasilia meridionali } loco accuratius non noiato: Selio. Var, £. RIPARIUS Mull Ary. I. c, caulibus herbaceis v. 
inferne lignescentibus apice cum reliquis partibus junioribus 
tenuiuscule stellato-pubescentibus v. hinc inde pilis lcmgiusculis 
patentibus raris adsperaisj ovario et capsulis breviter stellato- 
pubescentibus. 

Croton ripartus Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. 

II. 90. 

Croton trilobatus Willd. Spec. pi. IV. 556; Veil. Flor. 

Flum. X. t. 71. 

Sckradera scandens Willd. in Gmel. Diar. hist. nat. 1. 

cum icone, ex Willd. 

Croton lobatus Pal. Beauv. Flore Oware et Ben. 1. 59. 
t 36, non Linn. 

Plantae praeter defectum bispiditatis et indumentum brere ovarii 
cum 7j. genuino quadrant , et quoad divisionem foliorum , magnitudinem 
partitionum et consistentiam caulium satis ludunt. 

Habitat in prov. Espiritu Santo ad Mio Belmonte: Princ. Neuwied; 
et extra imperii limites in Andibus QuitoensibuB : Humboldt : in JSenegambia, 
Guinea, Oware et Benin, in Nuhia, Cordqfania, Abyssinia et in Arabia. 

Var. £♦ SEEICEUS Mull Arg., caulibus herbaceis, apice 
umbellatim pauciramosis, apice cum ramulis et partibus foliaceis 
juvenilibus adpresso-flavicanti-sericeis ; foliis 3- v. rarius incom- 
plete 5-partitis utraque pagina pilis mixtis brevibue adpresso- 
pubescentibus, laciniis profundius duplicato-inciso-dentatis ; ova- 
riis et capsulis pilis stellatis valde abbreviatis adspersis. 

Forma elegans. Foliorum laciniae exterior es duae, ubi 5, reliquis 
2 — 3-pIo angustiores et iis 2 — 3-pIo breviores, intermediae parte libera 
4 — 5 cm. longae, medio 2 — 27 a cm. latae. Calycis fructigeri laciniae 
6 — 7 mm. longae, fere omnino glabratae. 

Habitat in cultis ad Lagoa Santa prov. Minos Oeraes: Warming 
n. 1635. 

Var. t), GENUINUS Mull. Arg. I. c, caulibus herbaceis 
apice cum parte superiore petiolorum et partibus juvenilibus 
pilis simplicibus elongatis horizontaliter patentibus hispidis; 
ovariis et capsulis pilis elongatis simplicibus v. hinc inde e basi 
incrassata incomplete stelligeris hispidulis. 

Croton lobatus Linn. Spec. pi. ed. I. p. 1005; Lam. En- 
cycl. II. 215; Geisel. CroU Monogr. p. 75, exclus. syn. Forsk.; 
Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. II. 90; Schlechtend. in 
Linnaea VI. 764; Griseb. Flor. Brit. Wesl-Ind. 42, 

Astraea lobata Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. p. 194. 

Cnidoscolus Surinamensis Miq. in Linnaea XVIII. 749 
et XXI. 476. 

Caules 1 — 2-pedales v. raro humiliores, euperne nonnihil angnlosi 
et parce subdichotome aut umbellatim ramosi, apice cum omnibus 
partibus junioribus albido-hispidi, quo charactere a praecedentibus prima 
fronte distinguitur. Pili inaequaliter stellati, uno partiali elongato 
terminati t reliqui partiales valde abbreviati v. saepissime nulli aut rari. 
Limeus foliorum 5 — 3-partitus, demum saepe glabratus non villoso- 
pubescens ut in f. digitato, sed junior in costis inferne saepe villoso- 
hispidulus. Calyx fructiger circ. 6 mm. longus; laciniae 1—2 mm. lafae. Plores rnasc* nondum aperti 1 mm. lati, aperientes paulo lati 
saepius glabri. Capsulae circ. 6 mm, longae, leptodermeae ut in f / 
specie, Iaeves, vulgo pallidae, Semina grisea. 

Habitat in Brasilia oriental^ prope Corgo et Hyacmtho } prov. ? - P jj 
n. 1645; props Bahiam: Blanchet n. 17, 422, 1191, Sahmann n t 493 . 
in prov. Goyaz inter Funil et S. Jodo ; Burchell n. 9021 ; in prov P ' 
prope Santarem in campis : Martins ; in vieinitate Obidos : Spruce n iflo 
et prope Para: Burchell n. 9606. Extra Brasiliam crescit in Burinamia'* 
WuUschlaegel n> 46 4^ 999, Hostmann n. 1573; in Guyana anglica: Sch 
burgh n. 1098; in Venezuela et Nova Granata f in Mexico meridionali 
in variis AntiUarum insulis, 

* 

Reliquae varietates duae hujus speciei, sc. Seemanni et intermedin 
in Brasilia hucusque non lectae sunt* §* Stipulae minutissimae , simpliciter glanduliformes ; — limbui 
foliorum dimorphus. 

225. CROTON PRAETERVISUS MUELL, ARG, petiolis 
limbo 2— 4-plo breyioribus v. limbum dimidium superantibue 
limbo 3-partito et indiviso membranaceo, stipulis minutissimis 
simpliciter glanduloso-denticuliformibus; racemis elongatis gra- 
cilibus non comosis, bracteis lanceolatis quam pedicelli maac. 
evoluti duplo et ultra brcvioribus; calycis fern, laciniis lanceo- 
lato-linearibus aeuminatis margine setaceo-multidenticulatis pu- 
bescentibus; floribiis masc, hirtellisj petalis praeter basin crebre 
ciliatam glabris; staminibus circ. 14, filamentis glabris, connec- 
tivo fusco; ovario pilis stellatis hirto, stylis 6 — 8-fidis 7 cruribua 
elongatis bifidis et integris. 

Croton Gardneri a. cordatus Milll* Arg. in Linnaea 
XXXIV* 135, et in DC, Prodr. XV. 2. p. 667, quoad specim, 
Blanchetiana. 

Caules teretes, apice exsiccatione compresso-angulosi, supeme 
cum pagina tota inferiore foliorum et petiolis tomento breyi denso 
flavicanti-cinereo et molli Yeatiti. Stipulae vix l / 2 mm. longae, cylin- 
drico-ovoideae , obtusae. Petioli 1 — 5 cm, longi, firmiores quam in 
simili Cr. GardnerL LiMBUS foliorum 7 — 15 cm. longus, indivisus et 
minuB profunde 3-partitus ? indivisus oblongo-OTatus ? cuspidato-acuminatus, 
basi truncato-obtusus t. subobtusus saepeque nonnibil obliquus, tripartiti 
laciniae laterales terminal! multo minores, patentee, acutae aut cuspidatae, 
junior supra adpresso-incano-pubescens , eyolutus fuscus et sparse ad- 
presso-pubescens, subtus pallidior et dense et obscure incano-puberulus. 
Racemi circiter semipedales; rhachis inferne angulosa, undique tomento 
breyi fulvo-cinereo denso vestita, FlORJES ut in Or. Gardneri^ aed m«- 
culi fusciduli et baud glabri 

Antea infauste cum simili Crotone Gardneri conjunxi, a quo primo 
intuitu foliis supra fuscis nee yiridibus, subintegris nee plus miousT© 
grosse crenatis et indumento copiosiore densiore, et dein praeeertim 

stipularum forma et minutie omnino differt 

* 
Habitat in parte meridionali provintiae Bahiensis: Blanchet n. 3155, 
3155. a. f. Stipulae exiguae, deltoideae, glanduloso-palmatilobae. 

226. CROTON KLOTZSCHII MUELL. ARG. petiolis 
Umbo 2— 5-plo bre vioribus , foliis aliis profunde 3-lobis aliis 
elobatis, stipulis minutissimis deltoideo-ovatis glanduloso-lobatis; 
racemis elongatis floribundis gracilibus non comosis, bracteis e 
basi triangulari subulato -aeuminatis paucifloris; calycis iem. 
laciniis spathulato- lanceolatis sub fructu Hneari - spathulatis, 
utrinque subulato-paucidentatis ; petalis masc. obovatw 
cuneato-angustatis inferne crebre ciliolatis caeterum glabnsj 241 EUPHORBIACEAE: CROTON. 242 staminibus circ. 15, fil amentia glabris ; ovario paucipiloso glabres- 
cente, stylis 5— 8-fidis divergentibus, cruribus elongatis; capsulis 
globoso-ellipsoideis tridymis, semimbus tetragonia grosse tuber- 
culato-asperia. 

Croton Klotzschn Mull Arg. xn Linnaea XXXIV. 136, 
et in DC. Prodr. XK 2. p. 669. 

^ Var, a. LATIFOLIIJS Mull. Arg. I c v petiolis lirnbi partem 
dimidiam v. tertiam aequantibus v, longioribus, foliis superioribus 
l % / 2 — 2-plo longioribus quam latis ovatis y. ellipticis majusculis 
abrupte cuspidato-acuminatis basi contracta obtusis v. acutius- 
culis margine grossiuscule crenatis, calycibus subglabris, ovario 
stylisque glabris v. fere omnino glabris* 

Astraea glandulifera Wawra in Maxim. Reise 31. t 42. 

Partes juniores plantae parce pilosulae, mox glabrescentes et dein 
glabratae, prlmo intuitu undique glabrae, fuscescenti-Tirides* Caules 
visi cum inflorescentiis circ, sesquipedales , yirides, teretes, superne 
herbacei. Indumentum depresso- stellar e. Limbus foliorum 6—10 cm. 
longus, cuspide circiter 1 em. longa terminate, firme membranaceus, 
interdum subflaccidus et pallidior. Racemi seraipedales, gracillimi, in- 
fernq saepissime mixto-bisexuales , i. e, bracteae inferiores femineae 
praeter florem femineum insuper masculos paucoft grerentes; rhacMs 
subg^ora. BbaCTEAe et calyces fere omnino glabri, pilis stellatis tan- 
tum paucissimis albidis adspersi sunt. Flores fem. rigide, masculi 
tenui&sime pedicellatL Calyx fructiger 5 — 6 mm, longus, masculus 
aperiens depresso-globosus , fere iy s mm, latus; alabastra caeterum 
subduplo angustiora, minima. Receptaculum cum petalis et filamentis 
omnino indumento carens. Capsulae 6 mm, longae et circiter totidem 
latae, cylindrico-globosae, utrinque truncatae, glabrae, pallidae. Semina 
4 mm, longa, angulosa, variegato-punctata* 

Habitat in prov. Bahia , in sepibua et silvis ad Joazeirot Martins; 
in parte meridionali eju&dem provinciae: Blanchet n. 3216; ad Ilheos : 
Wawra et Maly n. 342- pr. jp., Biedel n. 47 1 408. 

Var. fr INTERMEDIUS , petiolis limbo 2— 4-plo imo 5-plo 
brevioribus, foliis ex parte 3-partitis aut omnibus indivisis 
superioribus 2 — 27<r * m o 3 — 4-plo longioribus quam latis 
longiuscule acuminatis grossiuscule crenato- denticulatis, floribus 
fem, et stylis vix non glabris, 

a- major, foliis majusculis 6 — 9 cm. longis, 2 1 /* — 3 7s cm " Ifttis, 
basi acutiusculi?, apice breviter acuminatis, grossiuscule crenatis, 

Similis varietati «., sed folia magis oblongata* 

Habitat in prov. Bakia ad Ilkeost Wawra et Maly n. 342. pr. p tJ 

Biedel n t 46- 

b. minor, foliis 4- 5 em. longis, 16—22 mm, latis, OYato-lanceo- 
latis, basi ro tundato- obtusis , apice longe et acute acuminatis, minus 
grosse crenulatis minusque infuscatis et brevius petiolatis. 

Habitat in Brasilia orientali: Gardner n, 1137 ; verisimiliter in prov. 
Ceara: Kalkmawn. 

Var. y. OBLONGIFOLIUS Mull. Arg. I. c, petiolis limbo 
2— 5-plo brevioribus, foliis saepius omnibus indmsis 3 — 6-pIo 
longioribus quam latis parvulis infuscatis rigidulis breviter 
acuminatis et minute denticulatis, floribus fern, et stylis vix non 
glabris. 

a. divaricatus Mull. Arg. 1. c, bipedalis, foliis 37,-4'/, cm. loogis, 
12-22 mm. latiB, ovato-lanceolatifl , basi obtusis t. leviter cordatis, 
apice breviter acuminatis. 

BabUat in Brasilia orientali: SeUo ; in fruticetis arenosis prop* 
Macahe" prov. Bio de Janeiro: Biedel «. 370 pr. p. 

b. prunifoUus Mull. Arg. I c, foliis 2V,-*V t cm. longis, 5-9 mm. 
latis lanceolatis basi obtusiusculis v. cuneato-ac utatis minute denticulatis 

aut fere integris. 

Astraea prunifolia Khtzsch in Bricks. Archiv 1841. p. 194. 

Habitat inter Bahia et nctoHa : SeUo ; et in fruticetis arenosis prope 
Macahi: Biedel ». 370. pr. p. Var. S. GENUIXUS Mull. Ar< } . I c, petiolis limbo 2— 4-plo 
brevioribus, foliis 3-partitis ct indivisis ovato-Ianceolatis longius 
acuminatis basi obtusis aut subacutis minute crenulatis junioribus 
Bubtus praesertim pubeseentibus , calycibus fern, plus minusve 
sed vulgo parciuscule pubeseentibus, ovario et stylis sparse 
piligeris. 

Astraea Klotzschii Ft. Dledrichs. Plant nonnull. Mus. 
Univ. Hafn. p. 15 (1857). 

Plantae similes iis varietatis f. , sed ma^is pubescentes, folia, 
calyces fern, et ovaria minus glabra et folia longius acuminata minusque 
infuscata et minus rigidula. Limbus foliorum caeterum magnitudine ludit, 
nunc 5—8 cm. longus et 2—3 cm. latus, saepius tamen dimidio aut 
Bubduplo minor, in iisdem ramis saepius magis quam in y. oblongifolio 
inaequalis, foliorum Buperiorum saepe eensim duplo et ultra quam in 
reliquia minor. Calyx fructiger subinde glabratus. 

Habitat in prov. Bahia: Blanchet n. 1071; inter Campos ct Victoria: 
SeUo; et in arenosis prope Villa Nova prov. Bahia: Princ. Neuwied; 
prope Tocaja: Mikan n. 10; prope Macaraiba: Hb. Bafn. ; loco Brasilia* 
non indicato: Pohl. II. Styli semel bipartiti. 

227. CROTON PAUPERULITS MUELL. ARG. foliis in- 
ferioribus longe, superioribus breviter potiolatis, limbo palmati- 
norvio basi patellari-biglanduloso pilis dopresso-etollafis nitidis 
albis adsperso^ Btipulis glaiiduloso-denticuliformibus; racemo 
spiciformi breviusculo, bracteis 1-florie lanceolato^subulatie parvis; 
calycis fern, laciniis triangulari-lanceolatis longe acuminatis non 
accresccntibus ; petalis fem, aubulatis, masculis oblongo-obovatis; 
staminibus circ, 13; ovario pubescente, stylis profundo bipartitis, 
cruribus gracilibus; capsulis oblongo-ollipsoideis, seminibus 
cylindricls lacvibus. 

Croton pauperulus Miill Arg, in Flora Batisb* 1864. 
p. 485, et in DC. Prodr. XK 2. p. 671. 

SUFFRUTICULUS infrapedalis, e basi parce ramogus aut simplex, 
praeter basin ligneBcentem tota longihidinc hetbaceus, radico tenui 
fibrosa praeditue, pauoifoliatus, Caules cum petiolis pilis depress®- 
stellatis BubadpreBsis albido-pubescentea, Limbus foliorum 2 — 3 cm. 
longus, 10—18 mm, latus, ovatus r 4 ellipticus, breriter acuminatus f 
serrato-denticulatus , in costis primariiB et eecundariis pilis niveia ad- 
pressis adspersus f demum glabratus. Racemi terminales, Vj t — 2 1 /* cm. 
iongi, parviflori, basi flores femineos 2 — 3 seaeilea gerentes. Calyx 
fem, sub fructu 2 l j t mm. baud superans. Calyx masc, aperiens \ x } t xxm* 
latus, tenuiter membranaceus, paliidus, glaber. Capsulae evoiutae pro 
planta magnae, 7 mm. longae, 5 mm. latae, incano-pubescentos. 

Habitu nonnihil ad Crotonem glanduh$um accedit 

Habitat in territorio Tucuman, prope San Jago : Tweedie n. 1215 (in 
Hb. Hook.). — Forte in Brasilia australi etiam legendu** Sectio VL QUADRILOBUS Miill Arg. in Unnam XXXIV. 

78, et in DC. Prodn XK 2. p. 672. 

Calyx utriusque eexus 4-partitua ; laciniae aequales. Petala 
florum masc. evoluta, femineorum rudimentaria. Receptaculum 
masc. pilosura. Ovarium trimerum. 

Species unica nota brasiliensis. 228. CROTOK SAPnFOLITS MtJELL ARG. petiolis limbo 
3— 5-plo brevioribus, limbo penninervio basi sessili-biglanduloso 243 EUPHORBIACE AE : CROTON. 244 rigidulo pills depresso-stcllatis adsperso dentato ad sinuin den- 
tiuni crasse ghinduligero , stipulis parvis denticuliformibus ; 
raccmis brevibus, bractcis triangulart-lanceolatia masculis 3 — 1- 
floris; calycis fem. laciniis triaiigulari-laiiceolatis acutis integris; 
petalis masc. obloiigato-ellipticis utrinque secus marginem et 
intus superno dense crispule lanatis; staminibus eirc. 11, fila- 
mentis pubescentibus* anthuris triente longioribus quam latis; 
ovario hirto-pubcscente* stylis semel bipartitis ; capsulis maximis 
ellipsoideis. 

Croton sapiifolius MUlL Arg. in Linnaea XXXIV, 137 7 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 672. 

Planta videtur altius fruticosa* Rami teretes, virides, glabrati, 
BUperne obtuse angulosi et pilis valde depresso-ntellatis nitidulis fulvis 
fere lepides minutas simulantibus parce adspersi, sub infloreseentia vulgo 
umbellatim pauciramosi, Stipulae vix l*/ fi mm- longae, crassiusculae 
sed exiguae. Petioli 1—3 cm. longi, supra concavi. Ldibus foliorum 

g 18 cm, longus, 3—6 era. latus , oblongo-obovatus, acuminatus, basi 

acutus v, interdum cuneato-angustatus, distanter obtuse serratus, olivaceo- 
flavescenti-viridis, ima basi v. potius in summo apice petioli biglandulosus, 
in petiole nonnihil inclinatus v. interdum subrefractus, junior pilis parcis 
adspersus, evolutus omnino v, fere omnino glabratus , coriaceo-membra- 
naceus; costae secundariae alternantes , longius ante marginem arcuato- 
adscendentes; venae venulaeque numerosae, utraque pagina prominentes? 
anastomosantes ; sinus dentium marginatum inaequalium saepius glandula 
sessili Terrucaeformi aucti. Racemi circiter longitudine petiolorum. 
Pedicelli calycibus breviores. CALYX fern, 5 mm* longus, sub fructu 
non accrescene, masculus aperiens 2 ! / s mm, latus, reliqui autem paulo 
juniores vix 2 mm* lati, utriusque sexus virides. StylOEUM crura 
BUperne uneinato-incurva. Capsularum valvae 18 mm. longae, dorso 
7 mm. latae, unde capsulao circ. 12 mm. latae, supcrficie furfuraceo- 
pubescentes, Semiua ignota, 

■ 

Habitat in Brasilia meridioncUi aut orientali: SeUo* Sectio VII. DECARINIUM Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 
78, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 672. — Genus DECARINIUM 
Rafin. Neogenyt. p. 1 (1825). — GEISELEKIA Klotzsck in 
Erichs. Archiv 1841. p. 254, et in Hook. Lond. Journ. Bot. 
1843, II. 47; Endl. Gen. pi. Suppl. III. p. 98. — BRACHY- 
STACHYS Klotzsch I.e.; Endl. I.e.; Baill. Etud. gSn. Euphorb. 
373. — GEISELERIA Miq. Stir p. Surinam. 98 (Geiseleriam Kl. 
et Brachystachyn KL amplectens). — Crotonis sect. GEISELERIA 
Baill. Etud. gtn. Euphorb. 359. t. 16 fig. 36—38. 

Calyx masc. aequaliter 5-partitus (casu 4-partitus, Geise- 
Uria KL), femineus iiiaequaliter 5-partitus; hujus laciniae 
duae anteriores reliquis distincte majorea* postica plus minusve 
et subinde valde reliquis brevier. Petala florum masc* evoluta, 
ib alabastro imbricata, femincorum rudiraentaria t, omnino de- 
ficientia* Receptaculum masc* vestitum. Ovarium trimeram* 

Characteres omuea praeter calycem fem. aniaolobum cum iis 
gectionis Eucrotonis exacte quadrant Habitus varius, formas minorea 
nonuullas praeeedentis sectiouis calyce anisolobo praeditas iterum prae- 
bens ; plantae Immiliua fruticosae v, suffruticosae , raro herbaceae et 
annuae, — A genere Juhcrotmie^ ubi calyx fem, etiam anisolobus^ habitu 
differunt et in eo, quod laeinia impar, ut et in toto genere Crolone^ 
postica est nee antica. — Species omnes hujus sectiouis in America 
crescunt* quarum una Peruyiana, una Guyauensis, una Antillana et una 
Texana, reliquae omnes in Brasilia observantur. 

Species more subsection um Eucrotonis ex indumenti indole in series 
duas disponendae sunt. Series I, LAMPROCROTON. — Plantae lepidotae (ultimae tome* 
toso-lepidotac, facile pro tomentosis habeiidae). 


CONSPECTUS SPECIERtJM, 

I. Styli bis v. ultra dichotome divisi (in specie secunda interdum semel 
bipartiti) T in Cr. Itacolumii ignoti* 

Folia utraque pagina dense lepidota t lepides 

breyissime circ. 80-radiantes . 229. Cr, SQUAMulostjs. 
1 'Folia utraque pagina dense lepidota, lepides 

la \ 

usque ad medium 20 — 40-radiantes 

230. Cr. cixerellus* 
Folia supra non lepidota , 2* 

Folia supra stellato-pubescentia, lepides paginae 

inferior is breviter radiantes . 231* Cr + SEEPyllifolius* 
Folia supra simpliciter pilosa, lepides paginae 

inferioris longe radiantes , 3. 
Lepidum radii circ, 20-28* folia pennineryia* 

filamenta basi villosa . * , 232. Cr. Itacolumh, 
Lepidum radii circ. 10* folia yalde oblique penni- 

nervia, filamenta glabra * , 233, Cr. fall ax* 2. o* II. % 3. Styli semel dichotome divisi (rami in Cr. Isabelli subinde brevissime 

bilobi). 

A* Lepides subsessiles aut breviter stipitatae, horizontaliter radiantes, 
1 jFolia supra non lepidota . 2. 
| Folia utraque pagina lepidota . 5- 
Folia supra simpliciter pubescentia. petala praeter 

marginem glabra 234. Cr. CEANOTHIFOHUS, 

Folia supra stellato-pubescentia • 3. 
Folia supra glabra (ab origine) . 4- 

Lepides profunde radiantes, ovarium stellato- 

i pilosum . # ...... 235. Cr. pallidtjtus. 

Lepides breviuscule radiantes, oyarium lepidotum 

236, Cr* tenellus 

Petala tf dorso lepidota, obovata 237- Cr* puncticulatus. 
Petala non lepidota, subliueari-spathulata 

238 + Cr* Gaubichaudl 
Petala non lepidota, obovata, flores dioici (in 
reliquis sub 2 — 4 enumeratis monoici) 

239. Cr. Urtjguayestsis. 

Flores dioici, calyx fem. extus lepidotus, intus 

glaber 240. Cr. myrianthus, 

Flores monoici * 6* 

Calyx fem. extus lepidotus, intus stellato-pubes- 

cens 241* Cr. ericoides. 

Calyx fem. utraque pagina (intus tenuissime) 
lepidotus . 7. 4. 5. 6* 7 IPetala florum masc. dorso lepidota 242. Cr. buxifglius, 
IPetala florum masc. non lepidota . 8. 8. Calycis fem* laciniae oblongo-ovatae v. ellipticae, 
lepides paginae superioris ciliato-radiantes 

243. CR. WIDGREOTANU9. 

j Calycis fem. laciniae spathulato-obovatae, lepides 
paginae superioris crenato -radiantes 

244. Cr* cneorifouus, 

B. Lepides longe stipitatae, fas tigiato-radi antes. 

Indumentum pallide fulvum, bracteae inferne 

laciniatae 245. Cr. Isabelli, 

Indumentum ferrugineo-rufum v. -fulvum, bracteae 

non laciniatae .*.... 246* Cr* JulopSidium. 

I. Styli Us et ultra dichotome divisi (in Cr* cinereUo subinde et semel 
dichotome divisi)* 

229. CROTOK SQUAMULOSUS MUELL. ARG. petiolis 
limbo circ. 5-plo brevioribus, limbo penninervio basi eglaiiduloso 
utraque pagma crebre lepidoto, lepidibus magnis in pagina 
superiore angulosis breviter ciliolato- circ. 80-radiantibus, stipulis 
minimis glanduliformibus ; racemis brevibus oliganthis, bracteis 245 EUPHORBIACEAE: CROTOK 246 late linearibus 1-floris hand exsertis j calycis fem, laciniis leviter 
inaequalibus, majoribus oblongo-obovatis obtusioribus , reliquis 
oblongato-ellipticis, extus lepidotis intus stcllato-puberulis; 
petalis masc, obovato-lanceolatis , margine villoso-ciliatis, dorso 
tenuiter lepidotis , Intus glabris; staminibus circ. 15, filamentis 
glabris, antheris paulo longioribus quam latis; ovario crebre 
valide lepidoto, stylis bipartitis, cruribus bifidis. 

Frutex videtur paucipedalis , raraosissimus , totus creberrime et 
valide lepidoto-squamulosus. Rami teretes, valde et breyiuscule multi- 
ramulosi, ramuli circ* decimetrales v. breviores, dense folios! et in 
axilla foliorum ramulos exiguos microphyllmos gerentes, creberrime 
lepidibus latiusculis hinc inde adseendentibus argiUaceo-fernigineta vestitl 
et superne compresso-angulosi, Pettoli foliorum evolutorum 3—6 mm, 
longi. Limbus foliorum 2—3 cm, longus, 7 — 12 mm. latus, elliptico- 
lanceolahis, utrinque acutua v. subobtusus, rigidulus, margine subrecumis, 
supra lepidibus angulosis amplis tenuissime et brerissime radiuntibus 
virescenfi-argillaeeis, subtus lepidibus paulo longius radiantibus argillaceis 
hinc inde centre femigineo-iuaculatis baud arete adpressis creberrime 
vestitus; costae secundariae distantes, paucae, lepidibus onmino tectae, 
Racemi in ramulis numerosi, circ. 6 — 8-flori, ramillos basi micro phyllinos 
terminanies. Bracteae fern, 5 mm, longae, masculae paulo breviorea. 
Calyx fern, 5 — 6 mm. longus, firmus, pedicello validiusculo subduplo 
longior, fere isolobus, alabastra tamen ut et ea florum masculorum 
distiucte obllqua et laciniae 2 paulo longiores reliquis obtusiores. FlOEES 
masc, aperientes 2 mm. lati, leviter depresso-globosi, Lepides pctalorum 
florum masculorum candidae, profunde radiantes* Ovarium valide et 
creberrime lepidotum. 

Species magnitudine lepidum et habitu insignia: folia ut in 6V, 
Widgreniano f sed rigidiora et aliter colorata sicut in Cr, cneorifolio; lepides 
cum iis Crotonii buxifolii fere conveniunt* 

Habitat jprope Bio de Janeiro: Glaziou n* 3742. 230. CROTON CINERELLUS MUELL. ARG. foliis breviter 
petiolatia pemimerviis basi eglandulosis utraque pagina dense 
lepidotis, lepidibus inodice radiantibus cinereo-fulvis, stipulis 
obsoletisj raeemis parvulis, braeteis linearibus vix exsertis; 
calycis fem. laciniis mo dice inaequalibus liguliformibus obtusis 
v. subobtusis, extus lepidotis, intus stellato-puberulis et inferne 
laevigato-glabris ; petalis masc. anguste oblongo-oboratis margine 
barbatis dorso tenuissime lepidotis; staminibus circ. 11, filamentis 
cum connectivis parce pubescentibus; ovario dense lepidoto 
stylis bipartitis, cruribus tenuibus bifidis et integris; capsulis 
ellipsoideis leviter trisulcatis sub cinereo -lepidotis , seminibus 
laevibus. 

Croton cinerellus Mull. Ary. in Linnaea XXXIV. 137, et 
in DC. Prodr. XV. 2. p. 672. 

Fruticulus 2 — 4-pedalis, erectus, ramosissimus. Rami erecti, 
teretes, mgricantes. Ramuli inferne obtuse angulosi, superne acute tri- 
gono- aut compresso-angulosi, graciles, cum pagina inferior? foliorum, 
petiolis et raeemis juvenilibus densissime pallide fulvo- aut argillaceo- 
lepidoti. Lepidum radii circ. 20—40, rix dimidia longitudiue inter ee 
connati. Pettoli 2—3 mm, longi. Limbus foliorum 2— 5 cm. longus, 
evolutus saepius 8Vi— *V« cm * oeq«ans, 2—6 mm. Iatus r ambitu latius 
angustiusve linearis, acutus, integer, rigidulus, plus minusve erectus, 
occulte penninervius, utraque pagina lepidibus tectus, coBta media supra 
imprespa, subtus prominens ; lepides paginae superioris magis riridescenteB, 
arctius sessiles, rigidiores et paulo brevius radiantes. Racemi demum 
longitudine foliorum, laxiflori. RHACms acute anguloBa. Pedicelli fem. 
3—4 mm. longi, maeeuli paulo breTioree, illi in qnaque infiorescentia 
l«-4. Calyx fructiger demum 6 mm, attingens, laciniae tantum 2 mm. 
latae , dorso carinatae, margine planae. Caltx masc. aperiens Tix om- 
nino 2 mm. latus. Capsulae 6 mm, longae, 4 V,— B mm. latae. SEWXA 
4 1 /, mm. longa, 3 mm. lata, a dorBO distinete compreBaa, fusca et 
nitidula. 
Eupborb. 


Koimihil ludit colore lepidum nunc magis argillaceo-cerino, nunc 
magis cinerascente. Lepides petalorum valde tenellae, argenteae, pro- 
fundius quam in foliis et calyeibus diyisae. 

HabUat prope Uberaba in parte occidenlali prov. Minos Geraes: 
Regnell ft, 1083; et in campis sfceis ad Batata?* et Villa Franca: Eiedel 
n. 2253; ad Cidade DiamatUina: BurcheU n. 5645. 231. CROTON SERPYLLIFOLITJS Bailk foliis breviter 
petiolatis penninerviis basi eglandulosis supra stellato-pubes- 
centibus subtus crebre lepidotis y lepidibus breviter radiantibus, 
stipulis perexiguis; raeemis parvis paucifloris, floribus lepidotis, 
braeteis linearibus omnibus 1-floris; calycis fem. laciniis modice 
inaequalibus ovatis et oblongo-ovatis breviter acutatis paulo 
accrescentibus; petalis masc. lanceolate- obovatis pills stellatis 
albidis villosulis ; staminibus circ. 13, an theris ellipsoideis; ovario 
globoso pilis stellatis aspero-pubescente ? stylis bis bipartitis j 
capsulis pilis ferrugineis stellatis rigidis asperrimis, seminibus 
laevibus, 

Croton serpyUifoUus BailL Bee. d'ohs. hot IV. 355; 
MiilL Anj< in DC, Prodr. XV. 2. p, 673. 

Fruticulus circ, 3-pedaHfl, Rami graciles, subdiehotoniG divisi, 
valde ramosi, jiiniores cum petiulin, pagina inferiore foliorum et calyeibus 
lepidibus cerino-aureis rigidifl dense squamuloso-vefltitL Folia parva, 
approximate v. juniora imbricata. Petioli 1—2 mm. longi, Limbus 
foliorum 5-10mra ( longus, 3— 6 mm, latus, ellipticus v. oblongo-ovatus, 
subacuminatua , basi obtusus, crassus, supra intense viridis et pilis 
stellatis perexiguia tectuRj subocculte penninervius; venae baud pornpicuao. 
Flores masculi femineis longius pedicellati, feminei 1—2, Calyx fem« 
5 mm. longtis, masculus aperiens globasus T 2 — 2 1 /* mm. latus, Pktala 
florum fem. BubuUta* ealyce quinquies breviora, apice glandulosa. Glan* 
dulae extraHtaminatcft minutao; disci hypogyni lobi complanati, apice 
transveraim truncati. Stylorum crura linearia, apice papillosa, demum 
revoluta* COCCOEUM endocarpium demum solubile* Semina fuscata. 

Species ramulis dense lepidotis primo intuitu quasi formam parvi- 
foliam et brevifoliam simulat Crotonu cneorifotii. 

Habitat in prov. 8* Paulo, secui rivulos et ad via* prope Eyneya- 
Villa et Mine&o da Cidade: Aug* St-HUaire n. 1495, 1580 ter. 232. CROTON ITACOLUMII MUELL. ARG, foliis breviter 
petiolatis penninerviis basi eglandulosis supra simpliciter pilosis 
subtus lepidotis, lepidum radiis circ. 20—28 breviter inter so 
connatis, stipulis perexiguis glanduliformibusj raeemis parvis 
paucifloris, braeteis linearibus vix exsertis masculis 1-floris; 
petalis florum masc* lanceoIato*obovatis dorso superne sparse 
lepidotis, intus glabris, margine ciiiolato-barbatis, basi unguiculari 
dense lanato- barbatis ; staminibus circ. 11, filamentis basi bar- 
batis, antheris paulo longioribus quam latis. *■% Fruticulus ab egregio collectore in molite Itacolumi cum Or. 
eeamthifolio lectus et cum ea commiscue herbariis inaertus ftiit, habitu 
tamen, ob folia latiora majora, potius Cr.faUacem feimulat, sed evidenter 
diifort eostis foliorum secundariie, si excipias infimas, magis apertis b, 
minus obliquis, pagina inferiore foliorum breriiis Testita et nitere lepi- 
dum longe minus relato, lepides enim magis horkontaliter radiantes et 
aliter constructae, e radiis 2— 4-plo numerosioribus magis aibidis for- 
matae sunt, et filamentorum basis dein ipsa Yillosa est nee glabra* 
Flores fem. tamen hucusque ignoti sunt et incertum remanet an Cr* 
ceanothifolio an potius fallaci magis ex stylorum figura sit approximandus. 
Cum Cr. faUace tamen habitu et praesertim etiam indumento peculiar! 
pctalorum florum masc. melius quadrat* 

Habitat in monic Itacolumi: Biedd n. 407 pr. p. 

32 


247 EUPHORBIACE AE : CROTON. 248 233- CROTON FALLAX MUELL, ARG. foliia breviter 
pctiolatis valde oblique penninerviis, basi eglandulosis , supra 
subsimplicitcr pilosis , subtua lepidotis, lepidum radiis circ, 10 
breviter inter se coimatis, stipulis obsoletis; bracteis setaceis 
subcomoso-exsertis, nmsculis 3— 1-floiia; ealycis fem, laciniis 
ovatis subobtusis modiee inaequalibusj petalis masc, lanceolato- 
obovatis dorso sparse lepidotis, intus glabris, margine ct basi 
uiidique dense barbatis; staminibus cire. 11, filamentis glabris; 
ovario stellato-tomentoso , stylis elongatis bipartitis, cruribus 
bifidis; capsulis globosis levins sulcatis, seminibus laevibus* 

Croton fallax Mull. Arg. in Linnaea XXXIV, 137, et in 
DC, Prodr, XV 2. p. 673. 

Frutex 2 — 5-pedaIis, ereetus , valde ramosus. Rami compressor 

teretes, fusci, glabrescentes. RamUU compresso-angulosi, circiter semi- 

pedales, erectlusculi, cum petiolis et costis paginae inferioris foliorum 

juvenilium et racemis juvenilibus subfloccoso-fulvo-tomentosi, tomentum 

lepidibus stipitatis fere usque acl centrum nomrihil fastigiato-radiantibus 

formatum. Petioli 2—6 mm. longL Limbus foliorum 37 a — 5 cm* longus, 

12 — 18 mm, latus, oblongato-ovatus, breviter et obtuse acutatus, basi 

obtusus v, obsolete cordatus, serrato-denticulatus, supra obscure fuscus 

et pilis simplicibus y. bine inde e basi verrucosa pubeseente inaequaliter 

stellatis villoso-pubescens, demum saepe glabratus, subtus lepidibus modiee 

stipitatis densis obtectus et e fulvo demum cinercus, subopacus; radii 

lepidum saepius circ, 10, horizontals v. saepius adscendentes et invieem 

Bubintricati ; costae secundariae utriuque circ, 5, supra impressae, subtus 

valde prominentes, omnes longius adscendentes. Racemi demum folia 

subaequantes , basi parte feminea laxe 1 — 2-flori, Bracteae omnes 

setaeeae, 3 — 4 mm, longae, lepidoto-tomentosae. Pedicelu fern, 4 mm. 

longi, masculi vix calycem superantes. Calyx fructiger 5 — 57a mm, 

longus; laciniae laneeolato-ellipticae v. -obovatae, dorso carinato-uni- 

nerviae, intus stellato-puberulae. Calyx masc. aperiens 2 mm, latus, 

alabastra tamen vulgo angustiora. Capsulae 5 mm, longae et latae, 

fulvo-tomentosae* 

Habitu simillimus Crotoni ceanothifolio , sed stigmata 12 nee 6, et 
lepides radiis tantum circ, 10 subfastigiatis, nee circ. 16, multo brevius 
connatis constructae sunt, unde nitor indumenti magis velatus est. 

Habitat in prov, S. Paulo , in carnpis editis et in fruticetis ad mat- 
ginw silvarum grope Mugi: Lund n. 780, Miedel n. 1528 pr. p. IL Styli semet dichotomy divisi. 

A. Lepides subsessiles aut breviter stipitatae, horizontaliter radiantes, 
* Folia supra simpliciter pubescentia. 

234, CROTON CEANOTHIFOLIUS BAILL, foliis breviter 
petiolatis oblique penninerviis , basi eglandulosis, supra sub- 
simpliciter pilosis, subtus lepidotis, lepidibus longe radiantibus 
stipitatis Tulgo pilo longiore centro auctis, stipulis obsoletis; 
racemis parvulis , bracteis subliuearibus subspathulatis vix ex- 
eertis omnibus 1-floris; ealycis fern, laciniis modiee inaequalibus 
laneeolato-obovatis obtusis, extus lepidotis, intus stellato-puberulis ; 
petalis masc* anguste obovatis margine barbatis caeterumque 
utraque facie glabris; staminibus circ, 11, filamentis glabris; 
ovario lepidibus stipitatis hirtello, stylis bipartitis breviusculis ; 
capsulis globosis trisulcatis, seminibus laevibus. 

Tabula nostra XXXV, 

Croton ceanotkifolius BailL Rec* d'ohs* hot IV, p. 295* 
I Arg. in DC. Prodr. XV, 2, p. 674, inclusa forma *. 
Croton Minarum Mull* Arg, in Linnaea XXXIV. 138. 

Frtjiex ramosissimus elatior v. arbor 10 — 12-pedalis (Martius), 
Rami ereeti, subteretes, circ. 3 mm. crassi, tomento denso ferrugineo 
lepidoto longe radiante hirti. Hamuli duplo et ultra tenuiores, inferne saepius longiuseulo tractu aphylli t caeterum paucifoliati , magis com- 
pressi, more ramonim, petiolorum et racemorum dense ferrugineo 
tomento so -hirti Petioli 3—6 mm. longi. Limbus foliorum rameorum 
2 ! / 2 — 5 em. longus, 8— 25 mm, latus, in ranralis dimidio et ultra minor 
lanceolato-ovatu^ v. lanceolatus, acutus, rarius basi apiceque obtueus 
etiam utriuque breviter acutatus, integer, supra obscure fuscescens et 
pilis longiuseulis subadpressis simplicibus v. e basi verruciformi pauci- 
ramulosis pubescens, subtus lepidibus breviter stipitatis borizontaliter 
14— 18-radiantibus e fulvo flavido- v + demum cinereo-argenteis omnino 

tectus, nonnihil argenteo-nitidulus; costae secundariae utrinque circ. 5 7 

supra impressae, subtus prominentes, infimae reliquis distincte lon^iores 
ut in foliis palmatinerviis, limbo dimidio tamen breviores, subrectae 
reliquae magis patulae, Lepidum radii saepius triente longitudinis inter 
se connati, Racemi vix ultra 3 cm. longi, Calycis fructigeri laciniae 
longiores 4 mm. subaequantes, capsulis aequilongae. Calyx masc, 
aperiens 2 mm, latus, cum femineo hirto-lepidotus. Connectivum dorso 
scabridum, Capsulae fulvo -hirtellae, SemixA 3 — 37 4 mm, longa 
2V 4 mm. lata. 

Cum simillimo Cr. fattace comparandus est, cujus styli bis dicho- 
tome divisi et lepides profundius radiantes. 

Habitat in prov> Minas Geraes: Aug. St-HUaire n. 227 \ 558, Steven 
Langedorff ; in sitvis caeduis props Tripui et Ouro Pretoi Martins n, 854 
Miedel n 9 1528, Pohl n. 1634; ad Bio Itabira: Claussen n* 14; in fruti- 
cetis ad rivtdos montis Jtacolumi: Hiedel n. 407 ; prope Mugi prov* S. Paulo; 
Siedel n* 1528 pr* p. ** Folia supra stellato-pubescentia, 

- 

235. CROTON PALLIDULUS BAILL. petiolis limbo circ. 
4-plo brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso supra 
stellato-piloso subtus lepidoto, lepidibus densis profunde divisis, 
stipulis obsoletis ; racemis bisexualibus , bracteis lanceolato- 
subulatis utriusque sexus 1-floris; calyce fern, anguloso modiee 
accrescente, laciniis ovatis margine subrecurvis; petalis masc 
cuneato- obovatis basi villoso-ciliatis ; staminibus 10—14; ovario. 
pilis stellatis sericeo-tomentello ; capsulis globosis obtuse trigonis, 
seminibus laevibus. 

Croton pallidulus BailL Rec. d'obs. hot IK 296; Mull 
Arg. in DC, Prodr, XV, 2, p, 674. 

Rami ramulique teretes, lepidibus stipitatis demum crispulis et 
pilos stellatos subfloccosos simulantibus griseo-nitidulis floccoso-vestiti, 
irregulariter v, interdum subdichotome ramosi. Petioli 1 — 1 Vi cm - 
longi, more ramulorum floccoso-lepidoti, Limbus foliorum 47a — ® cmi 
longus, circ, 12 — 18 mm, latus, lanceolatus, obtuse acuminatum, apice 
saepius minute nigro-mucronulatus , basi obtusus, supra pilis brevibus 
stellatis sessilibus densiuscule pubescens, subtus lepidibus varie stipitatis 
et sessilibus fulvo-albidis nitidulis quasi tomentoso-vestitus* Costae 
secundariae supra leviter impressae, subtus prominulae, patentes ; venae 
baud perspicuae. Racemi circ, 3 cm, longi, basi flores femineos paucos 
gerentes. Calyces fructigeri plus minusve approximati; laciniae valde 
inaequales, majores obovatae, obtusae, 6 mm, longae, minores ovatae, 
acutae, 3 — 4 mm, attingentes. Capsulae circ, 5 mm. longae et paulo 
latiores quam longae, 

Subsimilis Or, fallacl, sed praeter stylos aliter divisos jam costis 
secundariis baud longe adscendentibus et lepidibus paginae inferioris 
pallidioribug et indumento stellari paginae ab eo et a Crotone ceanothi- 
folio praeter alia divers us est. 

Habitat in prov* S, Paulo: Aug. St-Hilaire n w 1473. o* 236. CROTON TENELLUS MUELL, ARG. petiolis limbo 
multoties brevioribus, limbo penninervio basi eglanduloso supra 
stellato-pubescente subtus argenteo-Iepidoto, stipulis obsoletis; 
racemis brevibus basi femineis, bracteis lineari-lanceolatis pedi- 
cellos aequantibus ; ealycis fern* laciniis spathulato- obovatis, 249 EUPHORBIACEAE : CEOTON. 250 basi angustatis, extus lepidotis, intus stellato-pubescentibus, 
duabus minoribus; ovario lepidoto, stylis semel bipartitis. 

Suffrutkx erectus. Caules diametro 3 mm. aequantes, teretes, 
lepidoto- scabri. Rami densissime intrieato-ramulosi , tenues. Hamuli 
vaMe tenelli, 1— 2-pollicares y. breviores, ffliformes, subflaccidi, pauci- 
foliati, lepidibus argillaceis breyiuscule etipitatis subfloeculoso-yestiti. 
Stipulae omnino obsoletae. Limbus foliorum evolutus 6—8 mm. longus, 
3—4 mm. latus, oblongato-ellipticus, utrinque breviter acutatus, integer, 
firme membranaceus , supra cinerascenri-virens, indumento stellari sub- 
adpresso v. obliquo brevi pubescens, subtus lepidibus cinereo-argenteis 
dense vestitus ; lepidum radii 40 - 70, circiter usque ad medium connati. 
Pedicelli 2Vg— 3 mm. longi, tenues. Calyx fern. 3 mm. longus, 
Plores masc. in speeiminulo unieo viso monatrose multiverticillati. 
Capsulae et semina ignota. 

Primo intuitu fere pro forma Or. migrantis ramulis tenelli s, foliis 
parvis et ambitu abbreviatis habenda, sed lepideB foliorum paulo -pro- 
fundus radian tes et pure v. subpure argenteae, et calyeis fern, structura 
ut in sectione Decarinio, Indumentum paginae superioris dein longius 
et non erectum nee densissimum nee brevissirae tonsum est. A Crotone 
leptophyllo jam calyee et ovario lepidotis differt. 

Habitat in campis edilis prov. Minos Oeraes ad Piris: Martius. 

*** Folia supra ab origino glabra. 

237. CROTON PUNCTICULATUS MUELL. ARG. foliis 
breviter petiolatis perminerviis basi eglandulosis, Bupra glabris 
puncticulato-scabris, subtus creberrime lepidotis, lepidibus latius- 
culis ciliato-radiantibus, stipulls obsoletis ; racemis parvis pauci- 
floris 7 bracteis laneeolatis superioribus niasculis subbifloris; 
calyeis fem. laciniis valde inaequalibus obovatis rotundato- 
obtusis; petalis masc* oblongo-obovatis dorso crebre argenteo- 
lepidotis intus glabris; staminibus circ, 12, filamentis glabris; 
ovario dense lepidoto, stylis semel bipartitis, cruribus acutis; 
capsulis subglobosis trilobis, seminibus laevibus, 

Frutxculus videtur circ. 2 — 4-pedalls, ramosissimus, Kami teretes, 
superne angulosi, eroluti lepidibus equamuliformibue rigidulis decolorato- 
subargillaeeia asperl, juniores cum petiolis et totia racemis creberrime 
fulro-lepidoti, praeter ramos longi ores multos breyes paucifoliatos geren- 
tes. PetiOLi 1—2 mm. longi ? crassiusculi. LlMBUS foliorum 1 — 3 cm* 
longus, 6 — 11 mm, latus v, lanceolate- t* lineari-ellipticus 7 utrinque 
obtusus v + subobtusus 7 apice saepe mueronulatus ^ margine fere omnino 
integer, rigidulus, in costa media eupra impre&su$ r subtus carinatus> 
supra obscure Yiridis, siccus undulato-puncticulato-asper , coctus laevior 
sed prominulo-puncticulatus et pellucido-puncticulatusj ab origine omnino 
glaber, subtus autem creberrime lepidotus; lepides argenteo-argillaceae, 
centro fuscidulae, aliarum radii circ. 50—65, breviter liberi, aliarum 
circ. 35 usque ad medium y. brevius in disculum centralem lobatum 
connati, Racemi folia vix aequantes, mox argillaceo-Iepidoti. Bracteae 
florum apicem haud attingentes, circ. 5 tantum, quarum 1 — 2 inferiores 
fenuneae, 1 -florae , reliquae v. omnes masculae et ex parte biflorae. 
Pkdicelu utriusque sexus calyee paulo breviores. Calyx fem. junior 
apice obliquus, fructiger quoad lacinias longiores 4 mm. longus, extus 
dense lepidotus, intus tenuissime stellato-puberulus T masculus aperiens 
2 mm, latus, depressus, Petala masc. margine pubeseentia. Discus 
hypogynus lobatus, tenuis, glaber. Capsulae globoso-obovoideae, 5 mm. 
longae et latae , dense argillaceo-Iepidotae. Semina 8^ mm. longa, 
latiuscula, nitida. 

Specimina foliis minus oblongatis praedita Orotonem migrardem 
simulant, sed pagina superiore foliorum et calyee femineo anisolobo 

valde dijfferunt. 

* 

Habitat prope Bio de Janeiro: Glaztou fu 89 l t 2710. 

238- CROTON GAUDICHAUDI BAILL. foliis breviter 
petiolatis penninerviis basi eglandulosis supra glabris subtus 
dense argenteo-lepidotis, lepidibus ciliato- circ. 40-radiantibus ? stipulis obsoletis; racemis bisexualibus floribundis micranthis 
basi nudis; bracteis fern. 1-floris, masc, 3— 1-floris, oblongo- 
obovatis cxiguis; calyeis fem, laciniis lanceolato-ellipticis acutis 
modice inaequalibus demum subaequantibus; petalis masc. sub- 
lineari-spathulatis margine villosulis utraque facie glabris ; 
staminibus 15 — 11 , filamentis glabris, antheria globosis; ovario 
dense lepidoto, stylis bipartitis v. profunde bifidis tenuibus; 
capsulis globosis parvis , seminibus late compresso-ovoideis 
laevibus. 

Croton Gaudichaudi BailL llec* d'ohs. hot IV. 293; Mull. 
Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 674. 

Croton minutiflorus MiilL Arg* in Linnaea XXXIV. 138, 

Frutex ramosissimus, stenocladus, forte humanae altitudinis* Rami 
teretes, cinereo-nigricantes, glabrati. Ramuli tereteSj superne compresso- 
angulosi, lepidibus creberrimis argenteo-fuscesceutibus tecti, satis dense 
foliosi. Folia erecto-patentia, PetiOLI 2 — 6 mm* longi, tenues, more 
paginae inferioris limbi vestiti. Limbus foliorum 2 — 5 cm. longus, 
4—8 mm. latus, anguete lineari-lanceolatus , utrinque acutus, integer, 
obsolete penninervius , supra fuscidulus et in margine lepidibus paucis 
onnstus v. nndique omnino glaber. Costae secundariae tenues, saepe 
vix perspicuae. Lepides foliorum opaco- v. nonnihil argillaceo -argenteae; 
radii acuminati, pro 3 / 9 longitudinis in disculum medio obscure cinerum 
connati, Racemx subelongati, graciles; rhachia tenuis, obtiiBe angulosa, 
Inflorescentiue partes omneH cxteriorea crebre lepidotae; lepides centro 
inftiscatfte. Calyx fructiger 8 mm. attingens ; masculus globosus, vix 
l l / a mm, latus, aperiens diametro haud omnino 2 mm. aequans, L e, in 
genere exiguus; flores utriusque sexua pedicello tenui circ. 2 mm. longo 
praediti. Capsulae 3 — 37s mm * longae, argillaceo-incunae. Semina 
3 mm, longa, 2*/s ^^ fn * lata, fusca, nitidula. 

Habitat in Brasilia meridionali: Sella f Oaudichaud ft. 1672; et in 
prov. Bio Grande do Sul: Aug. St-IIUaire n. 2525. 239* CROTON URUGUAYEtfSIS BAILL. foUia breviter 
petiolatis penninerviis basi eglandulosis supra glabris subtus 
crebre lepidotis, lepidibus fulvo- v. flavido-argenteis ciliato- 
radiantibus, stipulis obsoletis; racemis masc. floribundis a basi 
florigeris fasciculifloris minutifloris; petalis florum masc. obovatis 
margine ciliatis caeterum glabris; staminibus circ. 15, filamentis 
glabris* 

Croton Uruyuaymsis BailL Ree. dtohs, hot IV. 292; 
MiilL Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 575. 

Rami fruticis teretes, subsparse ferrugineo-lepidoto-squamulosi, 
juniorea obtuse trigono-angulosi v. subacute compressi, cum petiolia 
lepidibus albido-ferrugineis dense vestiti. Foliobuh limbus 4—8 cm. 
longus v. saepius circ. 6 cm. aequans, 8—12 mm. latus, linearManceo- 
latus, apicem versus longius sed obtuse acuminatus, basi obtusus v. 
juniorum acutus, integer, supra fusees cens. 

Flores fem. ignoti et species banc ob rem quoad locum systemati- 
cum nondum certissima, sed ex summa similitudine juxta Crotonem Gau- 
dkhaudi locata est. Ab hac specie differt floribus dioicis, magnitudine 
paulo majore partium, foliis Hubduplo majoribus, lepidibus foliorum 
evolutorum fulvo- v. flavido-alfaidis , junioribus flavidie v. fiilvU, racemis 
masc. a basi florigeris et dein forma petalorum. 

Habitat in Banda oriental: Aug. St-Htiaire «• 2249. P, et 2449. o, 
— In Brasilia australi forte reperiendus* **** Folia utraque pagina lepidota. 240. CROTON MTRIANTHUS MUELL. ARG. foliis breviter 
petiolatis penninerviis basi eglandulosis supra subsparse subtus 
dense lepidotis, lepidibus utriusque paginae ciliato- circiter 
55-radiantibus argillaceo-argenteis, stipulis obsoletis; racemis 251 EUPHOEBIACE AE : CROTON. 252 numerosissimis parvulis unisexualibus, bracteis lineari-lanceolatis; 
calycis fern, laciniis modice inaequalibus oblongo-obovatis acutis 
intus glabris; petalis masc. spathulato-lanceolatis margine 
barbatis utraque facie glabris; staminibus circ. 12 , filamentis 
glabris, antheris paulo longioribus quam latis; ovario lepidoto- 
squamoso, stylis bipartitis reeurvo-patentibus, 

Croton myrianihus Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 138, 
et in DC. Prodr. XV. 2. p. 675. 

Frutex ramosissimus. Rami graciles , teretes. Ramuli numerosi, 
superae compressi, lepidoti, ramillis par vis paucifoliatis in racemum ab- 
euntibua plus minusve mimerosis aucti, unde racemi valde numerosi. 
Limbus foliorum 2—4 cm. longus, 5—10 mm. latus, v. in ramulis duplo 
et ultra minor, lineari-lanceolatus , utrinque acutus, indistincte nervosus, 
integer. Lepidum radii fere 8 /b longitudinis in diseum connati, tenues, 
acuti, in pagina superiore latius connati. Racemi paryi, vix floribundi, 
lepidoti, masculi minus quam feminei pauciflori, utriusque sexus tamen 
foliis evolutis breviores. Pedicelli masc. calycem fere bis aequantes, 
feminei masculis duplo breviores. Calyces utriusque sexus extus crebre 
lepidoti, intus glabri, feminei vertice obliqui, sc. statu nondum aperto. 
Receptaculum masc, dense pilosum. Glandulae florum glabrae. Cap- 
sulae ignotae. 

Habitat in Brasilia merid 'ionali '. Sello «. 3936. 

241. CEOTON ERICOIDES BAILL. foliis breviter petio^ 
latis penninerviis basi eglandulosis utraque pagina lepidotis, 
lepidibus eleganter ciliato-radiantibus, stipulis obsoletis; racemis 
demum elongatis, bracteis lanceolato-subulatis utriusque sexus 
1-floris; calycis fem« laciniis modice inaequalibus obovatis, extus 
crebre lepidotis, intus sfcellato-pubescentibus; petalis masc, ob- 
ovatis basi dense ciliatis; staminibus circ. 15; ovario dense 
lepidoto-squamoso, stylis bipartitis elongatis, 

Croton ericoides BailL Ree+ d'obs. hot IV. 293; Mull. 
Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 675. 

Suffeutex ramosisBimus , erectus v, plus minusve decumbens, 
leptocladus* Rami ramulique elongati, dense foliosi, cum foliis dense 
lepidoti. Foliorum limbus breviter petiolatus, l7 a — 27 a CT °, longus, 
lVi — 2 mm, latus, lanceolato-lineariB, utrinque acutus, occulte penni- 
nervius, integer , subtus longitrorsum leviter carinatus r supra praeter 
lepides olivaceo-viridis, minus dense lepidibus tectus, subtus lepidibus 
creberrimis veetitus. Lefides paginae superior is brevissime multiradian- 
tes, valde adpressae et similes iis Cr. myrianihL Racemi basi florem 
fern- unicum v* paucos gerentes. Pedicelli masc. calycem sesqui 
aequantes. Calyx masc, leviter depresso-globosus, aperiens l a / 3 — l 3 /*™ 1 * 
latus, lepidotus. Lepides omnium partium centro flavicanti-fuscescentes, 
convexae, marginem versus quasi cerino-expallentes. Fructus ignoti. 

A proximo Cr. myriantho praeter flores monoicos differt ramulis 
©longatis, foliis multo angustioribus et acute acuminatis et racemis 
longioribus. 

Habitat in prov. Bio Grande do Sul^ in pascuis sabutosis prope 
Stapera vulgaris: Aug. St-Hilaire n, 1812. 

242. CROTON BUXIFOLIUS MUELL.ARG. foliis breviter 
petiolatis penninerviis basi non glanduligeris cum floribus utra- 
que pagina lepidotis, lepidibus margine brevissime crenato- 
radiantibus, stipulis obsoletis j racemis brevibus comosis, bracteis 
lanceolato-subulatis; calycis fern, laciniis spathulato-lanceolatis 
extus intusque similiter lepidoto-squamulosis j petalis fern, 
linearibus parvis, masculis oblongo^obovatis dorso lepidotis intus 
glabris margine ciliato-barbatis; staminibus circ. 11 — 12, fila- 
mentis lepidibus paucis longiradiantibus adspersis; ovario 
squamuloso-lepidoto , stylis bipartitis , cruribus erecto-patulis 
sensim acuminatis j seminibus laevibus* Croton buxifolius Mull. Ary. in DC. Prodr. XV 2 
p. 676. 

Croton eryihroxyloides a. et ft. huxif alius Baill. liec 
d'ohs. hot IV. 297 (1864). 

Croton liiedelianus Mil 11. Arg. in Linnaea XXXIV. 104 
(1865). 

Fetjticulus 1— 3— 6-pedalis, ramosissimus , praeter formam folio- 
rum magis abbreviatam ambitu latiorem et indumentum foliorum minus 
ferrugineo-flavicans toto habitu cum Cr. cneorifolio quadrans, optime 
tamen floribus majoribus, petalis dorso kpidotis et stylorum ramis sensim 
angustatis specifice diversus est, Caules spurie dichotome ramosissimi 
teretes, ciuereo-nigricantes. Rami ramulique ultimi compresso-angulosi 
lepidibus fere omnmo integris ferrugineo-argillaceis laxe subadpressis 
vestiti; radii lepidum circ* 60 > nonnisi apice brevissime inter ge liberi 
tenues, Petioli 2—5 mm, longi, latiusculi. Limbus foliorum 2— 3V 2 cm, 
longus, 8 — 15 mm. latus, supra crebre viridHepidotus, subtus e cerino- 
argenteo-lepidotus, latius v. angustius ellipticus^ utrinque v. basi obtusus, 
apice saepe molliter mucronulatus, integer; lepidum radii vix apice 
brevissime inter se liberi. Rhachis racemorum acute angulosa. Pedi- 
celli fern. 1 — 2 mm* longi, masculi 2—5 mm* Iongi. Flores albidi v. 
albido-ocbroleuci (Martius obs,). Calyx fern* 6 mm. longus, laciniae 
breviores 4 ! / a mm. attingentes; petala iis triplo breviora. Calyx masc* 
aperiens 27^ mm - latus* Capsulae 6 mm, longae et totidem latae, 
trisulcatae, utrinque truncatae, crebre pallide lepidotae. Semika bene 
4 mm, aequantia, atro^fuscaj nitida. 

Habitat in prov. Minos Geraes, in saxosis Serra de Piedade: Itiedet 
n. 2805, Lund n m 34 , Sello f Aug, St-Hilaire n. 2245 , Warming n, 1611, 
1717, Aekermann; ad Tymbopiba: Biedel n* 374; in campis editis siecius- 
cutis prope Ouro Preto: Martius n. 1128; in prov. Bio de Janeiro: 
Glaziou n t 3743* 243. CROTON WIDGRENIANUS MUELL. ARG. foliis 
breviter petiolatis penninerviis basi eglandulosis utraque pagina 
lepidotis, lepidibus breviter ciliato-radiantibus, stipulis obsoletis; 
racemis parvulis laxifloris micranthis non comosis, bracteis 
lineari-lanceolatis 1-floris; calycis fern, laciniis oblongo-ovatis 
v. oblongo-ellipticis utraque facie lepidotis; petalis masc. 
lanceolato-spathulatis margine ciliato-barbatis caeterum utrinque 
glabris; staminibus circ. 11, filamentis glabris; ovario dense 
lepidoto, stylis bipartitis, cruribus undique tenuibus obtusis 
apice incurvis; seminibus laevibus. 

Tabula nostra XXXVI. 

* 

Croton Widgrenianus Milll* Arg. in Linnaea XXXIV. 
104, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 676. 

Frutex 3— 4-pedaiis, erectus, subfastigiato-ramosissimus. Saw 
teretes, obscure cinerascentes. Hamuli angulosi, cum petiolis, pagina 
inferiore foliorum et racemis totis creberrime impure cinereo-lepidotl 
PetiOLI 2 — 5 mm. Iongi, graciliores quam in Cr. buxifolio et Cr. cneori- 
folio. Lihbtjs foliorum saepe in iisdem ramulis magnitudine et ambitu 
variabilis, 2—4 v, interdum 5 cm. longus, 7—15 r. interdum usque 
20 mm. latus, elliptico-lanceolatus, utrinque acutus, v. etiam basi non- 
nihil cuneato-angustatus, tenuiter coriaceus, supra crebre obscure cinereo- 
lepidotus, subtus ex argiilaceo-pallidior* Lepidum radii circ. 60, paginae 
superioris circ. 7a — % longitudinis connati, paginae inferioris 7i longi- 
tudinis v, paulo ultra liberi ; lepides in calyce femineo similiter ac in foliis 
radiantes, sed in pagina superiore profundius divisae saepeque pilo 
terminatae, Racemi foliis breviores, basi feminei v, undique tantum 
masculi, Bracteae infimae majores, relijuae circ* 2 l / M mm, longae. 
Calyx fructiger 4 mm. longus, masculus aperiens vix 2 mm* latus. 
Capsulae 4Y s mm, longae t 37,-4 mm. latae, paulo oblongatae, dense 
lepidotae. Semika 3— 37^ mm* longa, valide carunculata, fusco-mgri- 
eantia, nitida. 


253 EUPHORBIACEAE: CROTON. 254 A proximo Cr. cneorifolio primo vieu recedit lepidibus pallidis plus 
minusve cinereis, ambitu multo latiore foliorum, racemis haud exserto- 
comosis et dein structure lepidum paginae superioris foliorum. 

Habitat in prov. Minus Gemi-s: Widgren n. 315; prope Caldm in 
campis : RegneU n. 1082 ; et in fisauris rupium ad Pedra Branca ; <?. A. 
Lindberg n. 435. 244. CROTON CNEORIFOLIUS Muell Aug. foliis 

breviter petiolatis rigidis penninerviis basi eglandulosis utraque 
pagina lepidotis , lepidibus paginae superioris margine erenatis 
inferioris mediocriter radiantibus, stipulis obsolctis; racemis 
brevibus comosis, bracteis subulato-Ianceolatis; calycis fern, 
laciniis spathulato-obovatis utrinque dissimiliter lepidotis; petalis 
masc. obovato-lanccolatis lanato-ciliatis eaetcrum glabris; sta- 
minibus 11, filamentis glabris; ovario crebrc lepidoto, stylis 
bipartitis, cruribus apicem versus haud angustatis truncato- 
obtusis; capsulis globoso-ellipsoideis 3-suIcatis, seminibus laevibus. 

Croton cneorifolius MillL Arg. in DC. Prodr. XV. 5- 
p. 676. Var. a. LONGIFOLIUS MillL Arg. in DC. Prodr. L e. f 
foliis anguste ellipticQ-laneeolatis utrinque obtusis v, obtusius- 
culis circ. 3*/%— 4-plo loBgioribus quam latis, vulgo in iisdem 
ramis minoribus cum majoribus mixtis. 

Croton erythroxyloides f. longifolius BailL Rec, d'ofts. hot 
IV. 296. 

Fhuticultjs saepius 2— 3-peclaIis v* etiam altior et eubinde G pedes 
attingens. Rami spuria dichotome et subfaFtigiatim ramosi, teretes, 
cinereo-nigricantes. Hamuli plus minusve erecti, circiter 2 — 4-pollicares, 
paucifoliati, 3-gono- v. CGmpresso-angulosi, cum pagina inferiore foliorum 
et totis racemis lepidibus densissimis argitlaceo-cermo-flavicantibua tecti; 
lepides angulosae, radii circiter triente longitudinis liberi, inaequilongi. 
Petioli 3—4 mm. longi, validiuseulL Limbus foliorum 27j — 6 cm. 
longUB, saepius 7 — 15 mm, latus. Flores et fructus plane ut in van ($. 

Habitat in prov. Minas OeraSs : Aug. St-Hilaire n* 780 ; in mante 
liacolumi: Riedel n t 54 pr* p, f Glaus sen n. 463; in lapidosis ad Ca&ti: 
Riedel n, 2804 pr. p. 

Var. 0, GENTJINUS MillL Arg. I. c. p. 677., foliis anguste 
elliptico-lanceolatis utrinque plus minusve acutis v. ex parte 
obtusis, circiter 3V 2 — 5-plo longioribus quam latis* 

Croton eryikroxyloides y. cneorifolius BailL Rec 9 d 7 obs. 
hot. IK 297 (1864). 

Croton oleoides Mull. Arg. in Linnaea XXXIV. 82 (1865). 

FeUTEX 2 — 6-pedalis, ramosissimus , Bimillimus yarietati a, f sed 
folia acuta. Lepides paginae superioris margine tantum crenatae, radiis 
circ. 70—80 eompositae, obscuriores quam in pagina inferiore; hujus 
lepidum radii circ* 60 t circiter a / 8 longitudinis v. paulo brevius iconnat; 
eae paginarum calycis similiter inter se diversae, in pagina exteriore 
tantum crenato-radiantes* Folia ut in yar, «., suboleoso-nitidula, eupra 
obscure argillaceo-Tiridia T aut obscuriora, utraque pagina creberrime 
squamuloso-lepidota. COSTA primaria subtus valide prominent, secundariae 
Tix perspicuae* Racemi folia demum aequantes; rhachis angulosa. 
Flores fem. sessileB r masculi breviter pcdicellati, Calyx fem. 4— 4 l /s ram- 
longus, oblongo-oboToideus, Capsulae 4 mm. longae, superne praesertim 
trigastricae. Semina oblongato-ellipsoidea t 4 mm, longa, plumbeo-fusca. 

Habitat in prov. Minas Geraes } in monte Iiacolumi: Riedel n. 54. 
pr, p. > Claussen n. 330, 463, pr. p ; ad Cachoeira do Campo : Casareito 
n. 2508; ad Inficionado: Lund t Riedel n. 512. pr. p. f PoU n, 3468; et 
versus Pir£$ et Gong&riha do Campo : Martins. 

Tar, y. LANCEOLATUS MiilL Arg. in DC. Prodr. L c, 
foliis Hneari-Ianeeolatia basi distinctius angustatis apice acumi- 
natis, eirc. 5— 6-plo longioribus quam latis. 

Euphorb. Folia ut in varietatibus a. et {}., sed angustiora nmgisque com- 
plicato-earinata, 

Habitat in prov. Minas GeraHs: Claussen n. 330, pr, p., Riedel 
n. 54. pr m p., 512. pr, p.; ad Inficionado: Warming ti + 1707; in siccis 
lapidosis ad Caiti: Riedel u. 2804, pr. p m 


B. Lepides longe stipitatae, indumentum tomentoBum simulantes, sed 
radii tamen di.stincte in disculum nitidum basi connati. 

245, CROTON ISABELLI BAILU foliis breviter petiolatis 
penninerviis basi eglandulosis lepidibus longe fastigiato-radian- 
tibus vestitisj stipulis subulatis; racemis brevibus apice comosis, 
bracteis linearibus inferne laciniatis; calycis fem, laciniis lon- 
gioribus oblongato-ovatis basi subangustatis; petalis masc. 
angustis undique to inentofio-pubescen tibus; staminibus eirc, 20, 
filamentis pilosis ; ovario tomento villosulo pallide fulvo vestito ? 
stylis bifidis elongatis; capsulis ellipsoideis, seminibus laevibus, 

Croton, Isahelli Bat 11. Rec. d'obs. hot IV. 318; MUll.Ary. 
in DC. Prodr. XV. 2. p. 677. 

Sxjffeutex tomentoso-lepidotue , habitu Crotonem eampestrem Bimu- 
lans. Hamuli alterni, cum reliquis partibuB tomento pallide fulvo undi- 
que obHiti. Pili flocculoBO-lepidiformea; lepidum radii elongati t fiub- 
fastigiato-Hdecendentea y. etiam horizontales, bafti in diwculum angufttum 
longe stipitatum confluenteB* Foliorum limbus petiolum muHoties Bupo- 
rans t indiKtincte penninervius, majorum 3 — 4 cm* Ion gun et 1 cm. latua 
v. paulo latior, angunte ellipticuB, utrinque breviter sed acute acumiuatuK, 
rigiduluB, suberectuB, integer T indumento amocne pallido-fulvo vowtituH. 
Racemi 5 — 15 mm. longi, pauciflori. Flores utriusque sexua pauci v, 
feminei solitarii, pcdiccllatL CALYX fern, 6 mm. longus, laciniae intus 
praeter partem fuperiorem glabrae et rubcllae t mascuhi* aperient 
3 — 3'/^ mm, latus, uterque denne lepidoto-tomeiitoRUR. Pktala fem. 
filiformia, brevia, glabra, apice Hubglandulono obtuga, florum maftr, 
lanceolata, inferne villoma, eaetcrum undique crebre BubtomoiitoAa. 
Glaxdulae florum masc- parvae, glabrae , femineorum calyci adnatao, 
complanatae* Capsulae 5Vt nira. longae, more ramulorum et foliorum 
veBtitae. Semina 4*/^ mm. longa, brunnca, nitida. 

Habitat in prov, Rio Grande do Sul: habelk s, Aug. St-HUaire 
n. 2774. 246. CROTON JULOPSIDIUM BAIU,. foliis breviter 
petiolatis penninerviii basi glanduligeris , lepidibus fastigiatim 
longeradiantibus vestitis; racemis brevibus apice comosis, 
bracteis anguste linearibus haud laciniatis; calycis fern, laciniis 
lanceolatis valdc inaequalibus acuminatis; staminibus circ, 16, 
filamentis longitudine cum connectivo rufo-pubescentibus; ovario 
indumento sanguineo-rufo hirto-vestito, stylis profunde bipartitia. 

Croton Julopsidiurn BailL Rec. dobs* hot IV. 318; MillL 
Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 678. 

Frutex ramulis, foliiB et reliquis partibug junioribus tomento 
densissimo e lepidibus longe radiantibus formato ferrugineo-rufo v. fulvo 
tectus. Foliorum limbus 1—3 cm. longus, 5—15 mm. latua, ellipticuw, 
basi apiceque obtuftiuHculus, mollior quam in Crotone Isahelli , pntulus t 
indisdncte penninervius, subtus pallidius vestihis, Rackhi subpauciflori, 
Bimilei iis Crotonis Isahelli, Caltx fem. 4 1 /, mm. longuBj masculua 
aperiens 2 l j % mm. Iatu«, globosus, utriusque sexua tomento copioBo san- 
guineo-rufo vestitus. Petala maBC. bafli longe attenuata, apice acutiui- 
culft, Bubglabra, sicca subviolacea, superne extua praesertim ad costam 
pube tenui lutescente adpreesa vestita, feminea brevissima linearis. 
(Jlandulae florum mB»c. recte truncatae, glabrae, albidae r hypogynae 
erectae complanatae inaequaliter crenatae. 

A proximo Or. Isahelli statu florigero differt colore indumenti, foliis 
patentibus et obtusiusculiB, bractearum indole et floribus fem. minoribus, 

EabUat in prov. Rio Grande do Sul: Gaudiehaud n. 1675. 

33 255 EUPHORBIACE AE : CKOTON. 256 Series II. GEISELERIA. (Hie speciatim pertinent synonyma supra 
sub sect. Decarinio citata). Plantae non lepidotae. (Calyx fern- in Or. 
puhgioide et Cr* pulegiodoro leviter tantum anisolobus). CONSPECTUS SPECIERU3L 

Styli bis et ultra dichotome divisL — Folia omnium penninervia. 

Stamina 15 — 18*) — Stipulae integrae, petala 
1 , masc. intus villosa, limbus basi glanduliger 

247 . Cr. Pohaderbis. 
Stamina circ. 11. — Stipulae glandules o-dentatae 2. 2. Limbus foliorum basi patellari-biglandulosus, folia 

utrinque vestita 248. Cr* Hadriani. 

Limbus foliorum basi non biglandulosus , folia 
t supra glabra 249. Cr* pimeleus. II. Styli $emel dichotome divi&L 
§, 1. Stamina circ, 15. 

* Indumentum depresso-stellare . 250, Cr* LANATUS. 
Indumentum non depresso-stellare, 
a. Folia eglandulosa, — Calyces fern, sessiles. 

I Flores fern, mimerosi, filamenta inferne pubes^ 
centia • 251. Cr* lachis t ocladus. 
Flores fern, pauci, filamenta glabra 252. Cr. Lap anus. 

§. Folia basi glanduligera. 

Spicae floribundae, ealycis fenu pediccllati laciniae 

obovatae 2 mm* longae . . 253* Cr. pulegioides* 

Spicae oliganthae, ealycis fern, subsessilis laciniae 
oblongo-oboyatae 5 — 6 mm. longae 

254. Cr. pulegiodorus* 

§, 2. Stamina circ* 11—9. 

A. Pili depresso-stellati, adpressi, — Limbus folio- 
rum basi glanduliger. 

a, Stipulae eetaceae, filamenta villosa, folia 
penninorvia - 255, Cr, Gard^rlutcts. 

b, Stipulae glanduliformes y filamenta glabra, 
folia palmatinervia . . . 256, Cr. stjblepidotus* 

B. Pili foliorum stellati, non depressi. 
«. Limbus foliorum basi non glanduliger. 

a. Limbus foliorum palmatinervius* 
Petala masc. intus villosa, filamenta in- 
ferne villosa . . . . 257. Cr. grewioides* 

b. Limbus foliorum penninervius v. sub- 
penninervius. 

Limbus oblongato-ellipticus , spicae elongatae, 
antherae subarcuatae * * . 258. Cr. Spica. 

Limbus lanceolato-ovatus, spicae* elongatae, an- 

therae ellipsoideae, rectae . 259. Cr. Chapadeksis, 

Limbus ovato-lunceolatus, spicae breves., antherao 
orbiculares . 2. L 2. Limbus penninervius , petioli limbo multoties 

breviores .**...• 260. Cr. Hormhtom. 

Limbus subpenninervius, petioli limbo 4 — 6-pIo 

breviores ....... 261. Cr. Catikganus. 

£. Limbus foliorum basi glanduliger (saepeque 
ex parte eglandulosus). 

i 

! Petala masc. utraque facie et margin e villosa, 
stipulae setaceae, semina laevia 262. Cr. mollis. 
Petala masc, praeter marginem glabra . 2. 

Racemi elongati, flores fern, numerosi, glandulae 
bracteolares late urceolatae, stipulae 4 mm, 
longae • . 263. Cr. aspeerimus. 

Racemi subbreves, flores fem, conferti, glandulae 
bracteolares non late urceolatae, stipulae mi- 
nimae ,.,....* 264. Cr. Tamberxjku. 

Racemi breves , flores fem. pauci, glandulae 
bracteolares non late urceolatae , 3. 2. Calycis fem, laciniao integrae, semina laevia 

265. Cu. desertorum, 
Calycis fem, laciniae majores utrinque 1-dentatae 3. - 266. Cr, bxdentatus. 
integrae , semina 
, 4. 

integrae > semina 
5. semina laevia 

Calycis fem* laciniae omnes 

celluloso-foveolato-impressa 
Calycis fem, laciniae omnes 

minute tuberculato-aspera 

Limbus foliorum basi et inter dentes marginis 
glanduliger, calycis fem. laciniae obovatae, 
petala masc. oblongo-ovata . 267. Cr. ADENODCWTUs. 

Limbus foliorum basi glanduliger, bracteae 
lineari-spathulatae, flores masc* mediocres 

268. Cr. glandulosus. 
Limbus foliorum basi glanduliger, bracteae 

lanceolato-triangulares, flores masc. minimi 

269. Cr. cham aedryfolius. 
5. Calycis fem + laciniae cuneato-obovatae, bracteae 

■ 

basi dilatatae. folia inciso-dentata 270. Cr. terbe^aefolius, 4. L Styli bis et ultra dichotome divisi. — Folia omnium penninervia* 

247. CROTON POMADEKRIS Baill. petiolis limbo 
multoties brevioribus, limbo penninervio basi glanduligero in- 
dumento adpresso-stellari vestito, stipulis subulatis exignis 
intcgris; raeemis subcapitatb-congestifloris, fioribus fem. nume- 
rosis conges tia; calyce fem. inacqualiter 5*partito elongato, 
laciniis obovato-lanccolatis acute acuminatis ; pet alia masc. 
elongato-spathulatis apice rotund atis intus margineque inferne 
longe Yillosis; staminibus 15 — 18, antheris elongatis* ovario 
villoso, stylis subliberis subtrifidis; capsulis in calyce subinclusis, 
seminibus ruguloso-asperis. Croton Pornaderris BailL Hec. d*ohs* hot IV. 311; 
Arg. in DO. Prodr. XV. 2* p. 678. Frutex 3— 5-pedalis, a basi diffuse ramosns. Ram baud raro 
subverticiJlati, saepius spurie oppositi v. subternati, subangulosi, junior es 
pube densa ferruginea fulvescente tomentosi. Petioli 7 mm. longi, 
teretes, tomentosi. Limbus foliorum 8 cm- attingens, 2 cm. latus, ellip- 
tico- v* obovatoJanceolatus, basi subcuneato-attenuatus, apice acutus v. 
obtusus ; costae venaeque prominentes, ferrugineo-tomentosae. Eacemi 
spiciformes, saepius 27 2 cm, longi, compactifiori, usque 18 mm. lati. 
Flores fem. sessiles , masculi interdum ex parte aborientes et turn 
bracteae vacuae. Calyces fem, 5 — 7 mm. longi, cum masculis extus 
dense stellato-tomentosi. Capsulae 47 a nim. longae, 5 mm, latae 
globoso-ellipsoideae, utrinque truncatae, obtuse trxgonae* Semina 37a mm+ 
longa. 

Subsimilis formis angustifoliis Croionis campestris, 
Habitat in prov. & Paulo : Aug. St~Milaire n. 1426* 248. CROTON HADRIANI BAILL. petiolis limbo multoties 
brevioribus, limbo penninervio utraque pagina pilis depresso- 
stellatis vestito basi patellari-biglanduloso , stipulis lanceolatis 
glanduloso-dentatis parvulisj raeemis breviusculis , bracteis tri- 
angulari-lanceolatis acutis glandulosis denticulatis haud comoso- 
exsertis; calycis fem, laciniis aliis lanceolato-ellipticis breviter 
acutatis, aliis anguste lanceolatis paulo brevioribus; petalis 
masc. elliptieis ima basi dense villosis; staminibus circ. llj 
filamentis basi villosis ; ovario dense villoso, stylis basi breviter 
connatis 5 — 6-partitis. 

■ 

Croton Hadriani BailL Mec, d'obs. hot IV. 313; Mull 
Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 679. * ' 257 EUPHOEBI ACEAE : CROTON. 258 Flanta fruticosa, altiuscula ut videtur. Rami terctes, scabridi, 
juniores pube stellata fulvida v. ferruginea dense tomentosi. Stipulae 
supeme saepius tantum glanduloso-bidentatae. Petioli circ. 1 cm. longi, 
tomentosi. LlMBUS foliorum bene evolutus usque 14 cm. attingens, 5 cm. 
latus, vulgo tamen circiter triente minor, ovato-lanceolatus v. lanceolato- 
ovatus, acute acuminatus, basi plerumque rotundato-obtusus, inaequalitcr 
denticulatus ; costae primaria et secundariae utraque pagina promincntcs ; 
indumentum undique adpressum, Flores brevissime pcdicellati, feminei 
pauci, in racemum spiciformem circ. 2 cm. longum dispositi. Calyx 
fern. 5 mm. longus, masculus apericns globosus, l a / 8 mm. latus. pETALA 
florum fem. subulata, apice glanduloso-dilatata. CAPSULARim valvae 
47 a mm. longae. i. e. parvulae. Semina iguota. 

Species inter af fines insigniter grandifolia. 

Habitat in Brasilia, loco speciali ignoto: Hb. Adr. de Jussieu in Hb, 
Mus. Paris. 249, CROTON PIMELEUS BAILL* petiolis limbo multotios 
brevioribus, limbo ponnineryio basi eglanduloso supra glabro 
subtus pilis stellatis vestito, stipulis angustis basi laciniatis 
glanduloso-dcnticulatis ; racemis densifloris 7 bracteis 1-floris 
linearibus apice comoso-exsertis glanduloso-denticulatis; calycis 
fern, laciniis longioribus laneeolato-ovatis brevioribus ovatis 
subacutis; petalis masc. basi longe angustatis; staminibus circ, 
11; ovario ellipsoideo stcllato-tomcntcllo , stylis brcviuseulis 
4-partitis; capsulis ellipsoideis trisulcatis, seminibus laevibua. Groton pimeleus Batll Mec. d'ohs* hot IV. 307; 
Arg. in DC. Prodr. XV 2. p. 679. Frtjtex humilis, graelliter subdicliotome ramosus, Eamuu juniores 
dense albido-tomentosL Stipulae petiolis aequilongae v. iis pauIo Ion- 
giores, lanceolato-subulatae , fuscae, glabrae, Petioli 2 — 5 mm, longi, 
Limbus foliorum evolutus 4 cm. longus, 5 mm. latus , anguste lancco- 
latus, acutiusculus , basi plerumque longe attenuates, crenato-serrulatus, 
BUpra intense viridis, subttis tomento molli denso glaucescenti-albido 
tectus; costae primariae subtus prominu!ae > secundariae et venae vix 
perspicuae. Racemi evoluti l l ( % cm, longi, Beacteae fern, bracteolis 
2 auctae, masculae arcuatae, albido-tomentosae, margine ciliatae, Ala- 
bastra masc. globoaa, dense albido-tomentella. Calyx fem. 4 mm* 
longus r incanus. Petal a masc, sup erne ciliata, feminea obsoleta. Glan- 
dulae masc, minutae, carnosae, albidae. Discus hypogycus 5-partitus, 
lobi plani, apice rotundati Aktiiekae globoso-ovoideae, connectivum 
infuscatum, Stylorum crura apice involuta. Capsulae 4*/a — 6 mm, 
longae, albido-tomentellae. 

Planta tenella, ex stipulis glanduloso-dissectis quodammodo ad Cr. 
Gavcheanum et affines accedit, sed reliquis characteribus longe distat. 

Habitat in prov, 8. Paulo , in saxosis juxla Bio Verde prope Peri* 
tura; Aug* St-Hilaire n* 1391+ IX Styli semel dichotome divisL 
§• 1. Stamina cim 15 # 

■ 

* Indumentum depresso-stellare. 

250- CROTON LANATUS LAM* foliis breviter petiolatis 
breviuscule triplineryiis basi patellari-biglandulosis y stipulis 
denticuliformibus, indumento depresso-stellari; racemis validis, 
bracteis 1— 3-floris; calycis fem* sessilis laciniis modice inaequa- 
libus, duabus OYatolanceolatis, tribus lineari-Ianceolatis v* fere 
linearibus, longe acuminatis intus glabris ; petalis masc* obovatis 
praeter basin ciliato-barbatam glabris; staminibus circ. 15, 
filamentis exterioribus Talde barbatis reliquis glabris j receptaculo 
masc, lanato; ovario hirsutissimo, stylis profunde bifidis tenuibus; 
capsulis subglobosis hispidis, seminibus laevibus, Croto?i lanatus Lam. Enci/cL IL 211 (1786); Willd. Spec, 
pi IK 551; Miill Art], in DC. Prodr* XV 2. p. 679. 

Suffiujtex circ. pedulis v, dimidio altior, irregulariter ramoeup, 
pilis fulvis v, incanO'ferrugineis breviter stipitatis depresso-stellatis 
^aepeque ccntro pilo partiali elongato terminatis dense tomentosns, 
Ramuli 272 mm * cras8i f longo tractu eimplices; internodia foliis circ* 
duplo brcviora. Petioli 2 — 7 mm, longi, crassi, dense tomentosi, 
Lbibijs foliorum 3 — 5 cm, longus, l*/ 4 — 2 */* cm. latus, oblongo-obovahis, 
obtusus y. breviter acutatu^, ba^i obtusus v. nonnihil cnneato-angustatus, 
subintegcr, coriaceo-membranacens, Bubtus pallidior, utrinque adpresso- 
tomentosus, COSTAE secundariae obliquae, infimae folium dimidium fere 
aequantes et supra basin inscrtae ut in foliis triplinerviis, limbus tamen 
caeferum penninervius, Eacemi 1% — 4 cm* longi, ab ima basi feminea 
florigeri, circ, 7 mm. Jati, denFiflori, Alabastea masc. 2 mm, lata, 
globosa, cum floribus femineis, bracteis et rhachi dense abbreviato-hirto- 
tomcntosa, Calycis fem. deflorati laciniae 3 mm. aequautes. Discus 
hypogynus nanus, 5-lobatus, crcnahis. Petala fem. subulata, STYLI 
4 mm. longi. Capsulae 6 mm, longae et totidem latae. 

Satis similis cnt Crotoni campestri, Bed differt indumento magis ad- 
presso, pallidiore, foliis triplinerviis et calyce fern, anisolobo- 

Eabitat in Montevideo : Comvierson; %n Brasilia vieridioncdi : Aug* 
St-IIilaire n. 211? bis f 2034 bis , Sella, Gaudichaud n. 1662; in prov m 
Minaa Gemva: WeddeU n t 1321. ** Indumentum non dcprcRso-fltellaro, 

251. CROTON LACIINOCLADUS MART. Mss. np. MUKLL. 
AltG. petiolis limbo 4— 7-plo brevioribus, limbo ponninervio 
basi eglanduloso, indumento atellari baud depresso, stipulis 
pcrexiguis glanduliformilms 2— B-lobis; racemis valde compacto- 
floribundis micrantbis, bracteis ovatis parvis masculis 3-floris, 
floribus fem, numerosis aut abortu paucis sessilibus; calycis 
fem. laciniis oblongo-ovatis, 2 — 3 circiter triente minoribus; 
petalis masc. lanceolato-obovatis basi unguiculari dense villoso- 
ciliatis cactcrum glabris; staminibus circ. 15, filamentis basi 
villosis, antheria triente longioribus quam latisj Btylia profunde 
bifidis parvis tenuibus. 

Feuticulus paucipedftlis. Rami di— Hchotomo ramoBi, Bubgracilea, 
cum ramulis teretes, demum glabrati et cincrascenteB. Ramuli praeser- 
tim nuperiores dense fulvo-vilJosi saepequo dein indumento fiimul rares- 
cente brevius nigro- v. nigrescenti-vestiti. Petiou subgraciles. Limbus 
foliorum 3 — 4'/, cm. longus, 12 — 20 mm. lnhis, lunceolato-ovatuB, 
acutas, basi obtusus t. Icviter cordutus, crcnato-denticulutus, Bupra bre- 
viter subcinerascenti- v. fugecscenti-tomentosus, BubtuB tomento molliter 
villosulo e fulvo-incano dense vestitus, membranaceus , fragilts. Costae 
secundariae utrinque 5—10, infimao baud elongatae. Racemi 3—5 cm. 
longi, circ. 7— 8 mm. lati, subsimiles iis Cr. rhamnifolii, alii basi floribus 
fem. satia numcrosiB confertis ornati, alii iis destitute Calyx fem. 
parvus, vix 2 mm. superans, fere arete aesBtlis, FLORES masculi 
aperientes globosi, diametro l"/ 4 mm. aequantes, cinerasccnti-villoBuIi, 
pedicellis saepins duplo breriores. Glandulae cxtraBtaminaleB parvae, 
truncatae, pallidae, glabrae. Filajiekta exteriora altius quam interiors 
pubesceniia. Capsulae et semina ignota. 

Habitat in prov. Jialiia, in tilvit siccis Catinga* ad Villa. Kova do 
Jiainkaz 3fartiui n. 2289*. 252. CROTON IAPANUS MUELL. ARG. petiolis limbo 
3 — 5-pio brevioribus, limbo subpenninervio basi eglanduloso, 
indumento stcllari haud depresso, stipulis perexiguis glanduli- 
formibus indivisis; racemis parvia densifloris, bracteis lanceolato- 
obovatis parvis masculis 1— 3-floris, floribus fem. paucis sub- 
eesailibus; calycis fem. laciniis majoribus ovato-lanceolatis, reli- 
quis lineari-Ianceolatis et fere triente brevioribus, omnibus 259 EUPHOKBIACEAE: CROTON. 260 acutis; petalis florurn masc, lanceolato-ovatis obtusis basi ungui- 
culari-angustata longe villoso-lanatis caeterum undique glabris; 
staminibus circ. 16, filamentis undique glabris, antheris paulo 
longloribus quam latis ; stylis semel profunde bipartitis; capsulis 
ellipsoidcis 3-suIcatis, seminibus lacvibus. 

Pruticulus 2— 3«pedalis, abundanter di- v. rarius trichotome ra- 
mosus, superne dense foliosus et undique in partibus annuis tomento 
ferrugineo breviusculo yestitus. Rajii ntmulique teretes, ultimi plus 
minusve distincte compressi, firmi, sed graciles. Stipulae sub indumento 
occultae, minutissimae, obtuse conicae, Petioli 4 — 6 mm, longi , dense 
et breviter tomentosi. LijjbuS foliorum saepius 16—22 mm. longus et 
7^ — 1 mm. latus, nunc etiam paulo major aut minor, oblongo- v. 
lanceolato-oyatua , saepius breviter aeutatus , rarius obtusus , integer 
v* superne obsolete dentatus, rigidule membranaecus, supra fusces- 
cens et minus dense quam in pagina inferiore yestitus, longior dis- 
tincte penninervius, brevior autem subdistincte v« subinde distincte tri- 
nerviug. Racemi 1 — 1 1 / a cm, longL BRACTEAE 1 mm. longae, pedicellos 
florurn masculorum nondum apertorum aequantes, apertorum semiaequan- 
tes, Calyx fern. 2 mm. longus, maseulus aperiens globosus 1 — l x / 5 mm. 
latus. Receptaculum masc, dense yillosulum. Capsulae 5 mm. longae, 
4 mm, latae, pallide ferrugineo-tomentosae. Semina 3 mm. longa, fusca, 
nitida. 

Habitu ad Cr* corchoropsin et af fines ace edit. 
Habitat in Serra da Lapa: Riedeh 

253, CROTON PULEGIOIDES BAILL. petiolis limbo 
4 — 8-plo brevioribus , limbo triplinervio v. subpenninervio basi 
minute glanduligero, stipulis minutissime denticuliformibus ; 
racemis gracilibus multifioris, bracteis brevissimis triangularibus 
basi subdilatatis, masculis subunifloris; calyeis fern, pediccllati; 
laciniis modicc inaequalibus oblongo-obovatis subacutis parvis; 
petalis masc, lanceolato-obovatis basi dense ciliato-villosis cae- 
terum glabris; glandulis hypogynis liberis truiicatis masculis 
ovoideis crenatisj staminibus circ. 16, filamentis glabris; ovario 
hirto - tomentoso ? stylis profunde bipartitis gracilibus ovario 
2 — 3-pIo Iongioribus* 

Croton pulegioides Baill. Bee. dobs, dot. IV 361 (1864); 
Mull. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 682. 

Croton triBiis Mull Arg. in Linnaea XXXIV. MO (1865). 

Frutex paucipedalis, erectus, irregulariter di — trichotome ramosis- 
simus, partibus jumoribus et foliaceis indumento verrucoso-siellari et 
glanduloso cinerascenti-obscuro v. pallida fuscescenti - obscuro tristis. 
RA3II ramulique teretes v. posteriores superne angulosi, apice breviter 
lurido-villosuli* Stipulae vix l ( 2 mm- longae, inter indumentum saepe 
occultae, setaceae. Ldibus foliorum 2— 3 l / a cm* longus, 1 — 1 Va ^ m * 
latua, lanceolato-ovatus, acutus v. breriter acuminatum basi breviter 
aeutatus } rigidule membranaceus ? margine denticulatus , supra cinereo- 
aut fuf;cescenti-obscurus, fuscidulus, rilloso-pubescens, subtus subincauo- 
luridus et brevius stellato-pubescenSj coctus cum reliquis partibus odorem 
euavem Mentfiae Pulegii subambrosioideum spirans. COSTAE secundariae 
utrinque 5 — 6, parum conspicuae, inferiores limbo dimidio paulo brevio- 
res. Glakdulae stipellares limbi subclavatae, tenuissimae, inter indu- 
mentum suboccultae. Racemi 2 — 3 cm, vulgo aequantes, demum 5 cm. 
attingentes , inferne longiusculo tractu feminei, Bracteae pedicellis 
duplo et ultra brevioreg, glandulis minutissimis bracteolaribus adsoeiatae. 
Pedicelli 2 mm, longi. Calyces fem. 3—9, 2 mm, longi, fructigeri 
demum 4V 2 mm, attingentes, a Btylis longe Buperati, masculi depresso- 
globosi, V/ 9 mm. lati. CapSULAE S l ( 2 mm. longae. Semina ignota, 

Habitat in interiorihus provinciae Bakiae f ad S. Thomas: Blanehet 
3786 ', e* in silvis Catingas : Martins. n. 254. CROTON PULEGIODORUS MUELL. ARG. petiolis 
limbo 3 — 6-plo brevioribus, limbo triplinervio basi obconico- 
biglanduloso , stipulis minutis subulatis ; racemis abbreviatis oliganthis, bracteis brevibus triangularibus basi utrinque 1^-2- 
laciniatis masculis subunifloris; calyeis fem. scssilis laciniis 
leviter inaequalibus lanceolato-ovatis subacutis capsulam sune- 
rantibusj petalis masc. spathulato-lanceolatis, basi dense ciliato- 
villosis, apice margine puberulis, utraque facie glabris* stami- 
nibus circ. 16, filamentis glabris, anthcris dimidio longioribus 
quam latis; ovario tomentello, stylis profunde bipartitis gracili- 
bus aeuminatis basi connatis ; capsulis ambitu globosis 3-sulcatis 
seminjbus laevibus. 

FeUTEX paucipedalis , dichotorac ramosus, fere omnibus characte- 
ribus optime cum C7r. pulegioide quadrans, sed tamen a sequentibus bene 
specific e diversus. Totus non lurido-tristis sed viridis et pagina inferior 

foliorum nonnihil cinevascens. Folia majora, 3 — 7 cm. longa, 18 28 mm. 

lata, multo iongius acuminata, margine intcgra y. obsolet-e denticulate 
et distincte triplinervia, sc* costae eecitndariae infimae limbum diraidium 
attingentes, trita caeterum cum iis Cr. pulegioidis conyenientia; gJandulae 
baseos limbi multo majores. Spicae depauperatae, l l / 2 cm, longae, flore 
fem, yulgo unico basi ornatae v- etiam eo destitutae; rhachis et bracteae 
utrinque basi laciniigerae. Pedicelli fem. subnulli y, vix 1 mm* longi. 
Calyx fem, defloratus et sub fructu 5—6 mm, longus et laciniae quoad 
form am omnino aliae, extus undique et intus superne tomentellae, cae- 
terum interne glabrae. Petala florum fem + glandulam stipitatam for- 
mantia. Capsulae 4 mm, longae , cinereo - tomentellae , leyiuscule 
3-sulcatae. Semina 2 1 / i mm. longa et fere totidem lata, apice abrupte 
subacuminata, 

Hahitat in prov< Minaa Geraes: Claussen. §. 2, Stamina circ- 9 — 1L 

A- Pili depresso-stellati, — Foliorum limbus baBi glanduliger. 

255. CROTON GARDNERIANUS BAILL. petiolis limbo 
5 — 6-plo breyioribuSj limbo peiminervio basi cerino-glaaduloso 
supra pilis stellatis subtus depresso-stcllatis vestito , stipulis 
setaceis; racemis superne densifloris, bracteis linearibus alabastra 
superantibus omnibus 1-floris; calyeis fem* laciniis majoribus 
oblongato-obovatis obtusis , reliquis ovatis subacutis ; petalis 
masc, obovatis inferne unguiculato-angustatis et villoso-ciliatisj 
staminibus circ* 11, filamentis villosis; ovario tomentoso, stylis 
bipartitis; seminibua obJongatis laevibus. 

Croton Gar dneri anus BailL Bee. d'ohs. Lot IV. 301; 
Miill. Arg. in DC. Prodr. XV 2. p, 680. 

Frutex videtur paucipedalis. Rami alterni v. spurie dichotomi! 
teretes, juniores compressi, pilis yalde depresso-stellatis fere lepides 
simulantibus crispulis lacteo-argenteis nitidis adspersi, apice denfiius 
ventiti. Stipulae 37 2 mm, longae, angustae. Petioli circ* 1 cm- longi, 
pilis ferrugineo-albidis dense vestiti Limbus foliorum saepiua circ* 
5 cm* longus, 2 cm, latus, lanceolato-oyatus ? acutus, basi obtusus, in- 
teger, membranaceus , supra pilis stellatis exiguis abbreyiatis asperulus, 
obscure argillaceo-yiridis, subtus cinereo-pallidus, obsolete nitidulus, 
breviter adpresso-tomentellus. Glandulae baseos stipitatae, subtenues, 
flavidae. Racemi circ* 3 cm. longi T stricti, inferne flores fem. paucos 
sparsos gerentes , superne masculis compaetis onusti. Bracteae similes 
stipulis. Calyx fem. 4 — 5 mm. longus; laciniae inaequiiongae , ambitu 
angustiusculae. Calyx masc. aperiens subglobosus, 2 l / 2 wm. latus, 
Capsulae non risae, ex forma oblongata seminum longiores quam lata©- 
Semixa 6 mm. longa, 2 mm, lata. 

Habitat in prov. Ceara: Gardner n. 944 (v. in Hb. Delessert). 256. CROTON SUBLEPIDOTUS MUELL. ARG. foliis 
subsessilibus palmatinerviia subulato-acuminatis , basi anguste 
subulato-biglandulosis , stipulis subulato-glanduliformibus , indu- 
™ en to arete adpresso-stellari brevi argenteo-mtido sparse; 261 EUPHORBIACE AE : CROTON. 262 racemis elongatis tonuibus, rhachi angulosa, bracteis lineari- 
lanceolatis 1 -floris ; calycis fern, laciniis lineari - lanceolatis ; 
petalis masc. obovatis margine puberulis caoterum glabris; 
staminibus circ. 10 , filamentis glabris, antheris vix dimidio 
longioribus quam latis; stylis subliberis basi patentibus semel Frutex videtur paucipedalis, gracilis, virgato-ramoaus. Rami 
teretes, pulveraceo-argillaceo-subtomentelli; ramuli praesertim superne 
angulosi, diametro l 1 /, mm. aequantes, similiter ac rami et rhachis 
racemorum vestiti. Folia mternodiis vulgo duplo v, triente longiora, 
suberecta, petiolo vix 1 mm. longo crasso praedita. Limbus ramealium 
3—4 cm, longus, 2— 2 1 /* cm, latus, ovatus, mucronato-acuminatus, basi 
obtusa obsolete cordatus, margine irregulariter distanter acute dentatus, 
membranaceo-coriaceus, fusco-viridis, leviter nitidus; costae secundariae 
infimae valde elongatae, utrinque 3 inaequales fere ex ima basi pro- 
gredientes. Folia ramulina saepius 2 cm. longa et 1 cm. lata, ambitu 
angustiora, Indumesth foliorum pili valde depresso-stellati r exigui, 
approximati sed inter se distinctly fere ut in Cr. nitrariaefotio. Racemi 
florigeri circ, 4 — 5 cm. longi, laxiflori, micranthL BnACTEAE 2 ! / a — 3 mm. 
longae, sensim angustatae. Pedicelu fem. calyce duplo breviores, in- 
crassati, masculi calyce paulo longiores efc tenuiores. Calyx fern. 
4— 4- 1 /, mm, longus; more foliorum sed densius vestitus; laciniae saepe 
nonnihil inaequales, omnes sensim longe angustatae. Calyces masc, 
aperientes globosi, I 3 /* mm. lati, cinereo-tomentellL Glandulae utrius- 
que sexus glabrae, florum fem. truncatae, masculorum apice late obtuso 
extenuatae et pallid for es. Ovarium albido-tomentoaum. Fructus et 
semina ignota. 

Species nulli cognitarum arete affinis. 

Habitat in prov. Piauhy trnt Goyaz: Gardner n. 3437. B. Pili foliorum stellati, non depressK 

a, Limbus foliorum basi non glauduliger. 

■ 

a. Limbus foliorum palmatinerviuH; — petala florum masc, in tuft villosa, 

257. CROTON GREWIOIDES BAILL, petiolis limbo 
multoties brevioribus, limbo palniatinervio tenui basi subeglan- 
duloso, stipulis minimis denticuliformibus ; racemis elongatis 
gracillimis, rhachi filiformi erecta a basi florigera, bracteis 
exiguis lanceolatis subunifioris quam pedicelli 2 — 3-pIo brevio- 
ribus; calycis fem, laciniis modice inaequalibus inter se distan- 
tibus lineari-lanceolatis parvis; petalis masc* lanceolato-obovatis, 
margine inferne et intus villosis, dorso glabris; disci hypogyni 
glandulis crassis; staminibus circ. 11, filamentis inferne villoso- 
pubescentibus, antheris subglobosis tenellis; ovario fulvo-tomen- 
tello, stylis profunde bifidis gracilibus* 

Croton grewioides BailL Bee. d*obs. hot IV. 365 (1864); 
Miill Arg. in DC Prodr. XV. 2. p. 681, 

Croton glycosmeus Miill Arg. in Linnaea XXXIV* 140 

(1865). 

Frutex paucipedalis , erectus, patule ramosus et saperae uudique 
breriter ramuligerus, partibue junioribus coctie in speciminibus jam ante 
30 annos lectis snayem et dulcem odorem Anisi epirans. Rami penultimi 
graciles, eireiter pedales, apbylli, glabrati, fusco-nigricanteB. RAifULi 
ultimi breves, paucifoliati, patuli, apice in racemum lis vulgo duplo 
longiorem gracillimum laxe floribintdum subincanum abeuntes, cum foliifi 
totaque inflorescentia indumento stellari brevi incano-fulvesoente obtecti. 
Stipulae crassiusculae, oblougo-ovoideae f minimae. Petioli 3—6 mm. 
longi, graciles. Lbibus foliorum 8 f / f — 4 cm. longus, 12—20 mm* latue, 
ovato-lanceolatus , acutus v. breviter acuminatum, basi obtusue et eglan- 
dulosus aut sub acerrima lente tantum minutissime glauduliger, demius- 
cule subduplicato-serrulatus, utraque pagina pilis etellatis valde abbreyiatis 
tomentello^pubescena, subtns dietincte paliidior et incanus; costae secun- 
dariae utrinque 4— 6, infimae dimidium limbum superantes, longe et fere 

Euphorb. rectilincatim adscendente^. Racemi 4—9 cm, longi, subargillaceo-fulvi, 
dense minuft breviter puberuli. Pedicelli calyeem superantes, masculi 
capillacei, feminei validioren et arcuato-adscendentes. Calyces fem. 
plures t 27 f mm, longi, masculi aperientes fere 2 mm. latn Glandulae 
utriusque sexus discretae, rotundato-obtusae, femineae masculis crassiores 
et calvci longiuscule adnatae, glabrae. Filamekta triente aut dimidia 
parte inferior <> villoma. Capsulae et eemina ignota, 

Gracilitate racemorum, minutie ealycia feminei et indumento peta- 
lorum et filamentorum inter affines insignita. 

Habltai in prov. Bakia, in silvis paludosis Catingas de Japira: 
Blancket ru 3100. b, Limbus foliorum pennineryiue v. subpenninervius. 

258. CROTON SPICA BAILL. petiolis limbo multoties 
brevioribus, limbo penninervio basi 3 — 5-nervio, stipulis exiguis 
caducis; spieis elongatis, bracteis masc, lineari~subulatis alabastra 
supcrantibus basi stipitato-biglandulosis; calycis fem, laciniis 
inaequalibus acutis integris et superne bidenticulatis; petalis 
masc, lanceolatis basi longe angustatis villoso*ciliatis, femineis 
subulatis exiguis; staminibus circ, 11, antheris subarcuatia; 
ovario dense stellato-pubescente, stylis bifidis inferne connatis. 

Croton Spica Baill liec. d'ohs. hot IV. 362; Mull Arg. 
in DC. Prodr. XV. 2. p. 682. 

FbuTICULUS tomento brevi donno cinereo v, lutcfloente vestitui*- 
Rami ramiilique teretes* PETIOLl % cm, longi, rnissi, tori-teH, LiMHUS 
foliorum 5 cm. longun, 2 cm. Iatu&, oblongato-ellipticuft, crawwus, molIiB, 
inaequaliter erenatus, utraquo pagina velutinus, »ubtuft mollior et paliidior; 
costae primariae et Recunduriae prominentew. SficAB eas Lavandulae 
Spicae referentcH, ramulon apice plun minuHve nudatos v. paucifoliatos 
terminantes. Laciniae CALYCIXAE utri usque acxuh 5, extus Btellato- 
tomentoftae, masculac ovatae, acutae, nubvalvatae, femineae cra»Bae. 
Glandulak florum masc, Hubmembranaceae, obtupac, niccm fuscae; lobi 
disci hypogyni complanuti, submembraiiacei, apice crenulati, Antiierab 
extua glanduloso-fuscatae, glabrae, loculi intuft sulco profundo vertical! 
eejuncti* StyLORUh laciniae apice involutae* Capsulae ignotae. 

Habitat in prov. Motto Qrosm: Gaudlchaud n. 249 in //&, Mus+ 
Par, (non vidi). 259, CROTON CHAPADENSIS MUELU AEG, petiolis 
limbo 6— 10-plo brevioribus, limbo basi breviter tripli — quintu- 
plinervio caetcrum penninervio basi eglanduloso, indumento 
stellari baud adpresso, stipulis subulatis minute paucilobulatis; 
racemis subelongatis, bracteis lanceolato-linearibus breviter ex* 
sertis indivisis omnibus 1 -floris, pedicellis calyce multo brevio- 
ribus maBCuIis sctaceo-bibracteolatis; calycis fem. laciniis majo- 
ribus obovatis superne utrinque 1-dentatis, reliquis ovatis 
acutis; petalis florum masc, spathulato-laneeolatis, basi dense 
ciliato-barbatis, dorso minute et parce puberulis, intus sericeo* 
pubescentibus ; staminibus circ. 11, filamentis undique glabris, 
antheris ellipsoideis rectis; stylis breviter 2*fidis tcnuibus; 
capsulis subellipsoideis apice obtuse 3-Iobis 3-sulcatis, seminibus 
laevibus. 

Suffjiutex eireiter pedalis* CAULES erecti, vix tamen fitricti, bu- 
perne alternatim pauciramoai, caeterum Pimplices, cum ramis teretes, 
inferne fulvo-hispidi et cum parte superiore simul cinereo-tomentelli* 
Rami circ. 5 cm. longi. Stipulae 1 mnu longae, fuscae, tomentellae. 
PettOLI 2 — 10 mm. longi, cum tota pagina inferiore foliorum et super- 
ficie florum utriusque eexus tomento denao breri cinereo v, potius e 
flaricante cinereo*albido obtecti. Limbus foliorum caulinorum 4—6 cm. 
longus, 17,-3 cm. latus, lanceolato-ovataa, acutus, basi breviuscule 
cordatus, gro^e inaequaliter gubduplicato-dentatus, supra fusceecena et 

34 2G3 EUPHORBIACEAE: CROTON. 264 dense stellato-pubescens, ramealium circiter duplo et ultra minor, acutior 
et minute denticulatus; costae primariae et seeundariae subtus pro- 
minontes, BRACTEAK 3 mm. longae. CALYX fern. 3 nim. long us, mas- 
cuius aperiena Vj H mm, latus; feminci laeiniae minores reliquis breviores, 
G-laxdulae tenues, flonim fem- late tnineatae, crenulatae. Ovabjubi et 
STYLI pilis stellutis albidis dense pubescentes, CAPSULAR 4 mm. longae, 
5 mm. latae- BsHlNA 4 mm- longa, fusea, nitidula. 

Habitu ad valde diversuni Cr, pycnadenium accedit. 

Habitat in siccis props Ahlea da Chapada: Riedel n. 113(1 260. CROTON HOEMINXTM BAILU petiolis limbo miilto- 
lies brcvioribus , limbo pennmervio basi non glanduligero, 
stipulis brcvissimis; racemis brevibus; ealycis fora. laciniis moclieo 
inaequalibus v*x accrescentibus ovatis; petalis masc. spathulato- 
lanecolatis acutis rilloso-ciliatis; staminibus circ. 11, filamentia 
. . , ., antheris orbicularibus; ovario globoso stcllato-tomentoso, 
stylis bifidis; capsula oroidea, sexninibus laevibus. 

Croton Ilorminum Batll. Jiec. (Fobs. ?<ot IV. 315; MillL 
Arg. in DC. Ptodr. IK 2. p. 082. 

Frutkx parvulus. Rami dicliotome v. ternatim dirisi, graciles, 
juniores tomento ferrugineo vestiH, adulti aufem indumento nigricante 
tecti. StipUlak caducae. Pktiou 1 — 3 mm. longi, dense tomentosi, 
LlMBUS foliorum 2 % f 2 era. longus, 1 om, latus, ovato-Ianeeolatus, acutus, 
basi obiusue, crassiusculus , mollis, subtus dense tomentosus, margine 
tenuissimc glanduloso-crenulatus; costae primariae et seeundariae subtus 
prominentes , ferru^ineo-tomentosae- FlOres inferiores plures feminei, 
masculis numero subaequalcs. Calyces utriusque sexus extus pilis stel- 
tatis rufeacentibus tomcntosi; laeiniae oyatue, ncuminatae, feie valvares. 
PetAlA fern, calyee dimidio breviora, filifonria, erecta, puberula. 
Qlandulae utriuaque sexug complanatae, upiee rotundatue, glabrae, 
albidae, ReceptAGUlum mane, villoaum, Stylorum crura gracilia, in- 
voluta, papillosa, Capsulae tenuiter fulvesceuti-puberulae. Semina 
ovcMea, compressiufcula, ferruginea, 

Habitat in prov. Ninax Qeraes; Clans sen n, 768, 261. CROTON CATINGANUS MUELL. AUG. petiolis 
limbo 4Va — 6-plo brevioribus, limbo basi breviter quinquenervlo 
caeterum pciminervio basi cglanduloso , iTidumcnto utriusque 
paginae stellari, stipulis obsoletis; raceiris brevibus paucifloris^ 
bractcis exiguis oTato-lanceolatis masculis subunifloris ? floribus 
fern, in quoquc racemo paucis, pedicolJis abbreviatis ; ealycis 
fciru laciniis accrescentibus longioribus oblongo-oboratis, rcliquis 
oboTatis, omnibus obtusis; petalis masc. oblongo-obovatis mar- 
gine inferne villoso-ciliatis, superne ciliolatis, dorso parce 
villosis, intus glabris; staminibus circ. 10, filamentia basi sericeo- 
pubeseentibus, antheris orbioulatis; stylis scmel profunde bifidis 
tenuibus. 

FeutiCulus 2— 3-pedalis (Martius), graciliter pluries dichotome 
ramo^us. Rami ramulique teretes, hi fusco-nigricantes et hirto-pubes- 
eentes, iili obscure ferrugineo-tomentosi. Petioli evoluti 7 — 8 mm, 
longi, gracilea. LdjbuS foliorum 3'/^ — 4 1 /* cm. longus, 7—^17 mm, 
latus, laneeolato-ovatus y* ovato-laneeolutus, longiueculo tractu tarn en 
subaequilatus , apice breviter acutatus, basi subacutus, supra obscure 
fuscescens , tomento^o - pubescens , Bublus incano - tomentosug. COSTAE 
secundariae infimae 2 utrinque fere e basi limbi progredientes, longe 
adscendentes, sed tamen d*midio limbo distincte t, longiuscule breviores; 
costae subtus baud prominentes* Racemi saepius I x j % mm. longi. 
Bracieae parvae, denticulatae* Pfi>icelli utriusque sexus X — l l j % mm. 
longi. CALYCIS fern, florigeri laeiniae longioree 4 mm, aequantes, reliquae 
triente v* saepius subduplo breviores, sub fructu demum duplo et ultra 
majores. Calyx masc. aperiens globosus, 2 mm. longus, incano-tomen- 
tosus, Capsulae integrue baud visae, earam valyae autem sunt 47/^ mm. 
longae, palWdae. Semina baud visa. Similis Cr. molli Benth., sed caulibus liaud glabresceivtibu^ costi^ 

t "''7 

Becundariis minus numerosig et subtus baud prominentibus praetor alii 
diflert. — Radix (<x Mart.) i^i morbo ^allico praestat. 

Habitat in prov. Bah la , in silvis diet is Cutingas ad Villa Nova da 
Ralnka: Martius n, 579. ft. Linibus foliorum basi glanduliger (saepeque ex parte eglundulosus), 

262. CROTON MOLLIS BENTH. petiolis limbo multoties 
brevioribus , limbo penninervio basi elavato-2— 4-glanduIoso 
stipulis setaceo-subulatis parvk; racemis mediocribus, bracteis 
anguste rhombeo-lanceolatis utrinque angustatis subdenticulatis 
bracteolis minim in utrinque glandula parva acuta iis lon^iore 
munitis; ealycis font, laciniis modice inaequalibus obovato- 
oblongis, minoribus lanceolato-liguliformibus et aeutioribus ■ 
petalis masc, spatliulato-lanceolatis u L ,raque facie et margine 
villosis, basi densius barbato-ciliatis; staminibus 11, filamentia 
glabris; ovario tomentello ? stylis bipartitis ovarium bis et ultra 
aequantibus; capsula oblongo-ellipsoidea calycem duplo et ultra 
superante; seminibus compresso-cylindricis oblongatis laevibus, 

Croton mollis Benth. in Hook. Journ. of Bot. VL 375* 
MillL Arg. in DC. Broth. XV. 2. p. 683. 

Feutex 4 — 9-ped.ilis, gracilis- Rajii breviusculi, teretes, nigri- 
cante?, glabrati. Hamuli ultimi foliigeri Inr^uto-pubescenteg et leviter 
angulosi, vix decimetrales. Indumentum fulvum, rigidulum, stellare, yix 
densum. Stipulae Vj 2 mm. longae, basi bi/^landulosae. Petioli 3— 7 mm. 
iongi, firmi, fulvo-tomentelli simulque breviuscule fulvo-hirsuti. LlMBUS 
foliorum^circ. 3 — 5 em, longus, 6 — 12 mm, latus, anguste lanceolatus, 
utrinque acutus v* basi obtusus, subtus incano-albicans stellato-tomentel- 
lus, supra pilis longiuscul*s ima btisi vcrrucoso-incrassatis et pilis secun- 
dariis multo brevioribus auctis densiu* villoso-pubeBCena, margine obsolete 
denticulatus , firme membranaceus ; costae secundariae utrinque saepius 
6 — 7, infimae reliquis Iongiore& et obliquiores, sed limbo dimidio multo 
breviores, Racejii foliis majoribus eaepius duplo breviores. Bracteae 
vix 2 mm, longae, vulgo 1-fiorae; glandulae bracteolarum vix perspieua- 
rum approximatae , ovoidoae, subacutae, glandulam bifidam simulantes. 
Pedicelli calyeem aequantes, feminci pubdistantes, cum floribus incano- 
tomentosi. Calyx fructiger 4 mm, longus, masculus aperienB 2 l ( 2 mm. 
latus, non nihil obliquus et depresso-globosus, Glandulae hypogynae 
ealycis laeiniae altius adnatae , crr^siusculae, florum masc, compresso- 
ovoideae, craBsiusculae, utriusque sexus glabrae, Capsulae 6 mm. 
longae, 4 — 4V 3 mm - latae, leptoderme,;e, 8EMIKA valvis capsularum fere 
aequilonga, grosse carunculata. 

Habitat in prov, do Alio Amazonas prope Maudes: II* Spruce 
n. 1806; ad Jlumen Amaztmum: Riedel n. 1454, 263. CK0T05 ASPERRIMUS BENTH. petiolis limbo 
E ~10-plo brevioribus, limbo trirtervio basi biglanduloso, stipulis 
lanceolato-linearibus basi minute glandulosis, glandulis stipella- 
ribus foliorum et bracteolarum breviter stipitatis urceolatis; 
racemis elongatis floribundis, bracteis e basi dilatata auriculato- 
bilobata concava lineari-lanccolatis, floribus utriusque sexus 
uumerosis ; ealycis fem. laciniis modice inaequalibus lanceolato- 
obovatis, minoribus angustioribus ; petalis masc. obovaro-ligub* 
tbrmibus margine ciliatis utraque facie glabris j staminibus 11, 
filamentis glabris ; ovario globoso strigoso-hirsuto, stylis bipartitis 
ovario multo longioribus j capsulis globosis tridymis hispuhs. 

. Croton asperrimus Benth. in Hook. Journ. of Bot. 1851. 
VL 376; MillL Arg. in DC. Prod* XV. 2. p. 683. 

Frutkx erectus, ciroiter G - 1 pedes aliitudine aequatis, superne 
elongnio-ramosus, rami supeme tri — tetrachotome umbe71atim ramtiiigen, 
tereies, mednllosi, superne cum ramulis rt omnibus reliquis partibus 265 EUPHORBIACEAE; CROTON. 206 pilis fiilvis mediocribus subadpreseis hirto-pubescentes. Rasjuli fere 
pe.da1.es, superne compressi et densius vestiti. Stipulae 4 mm. longae, 
margine obsolete subdenticulatae, Petioli 2 — 15 mm. longi, superiores 
vulgo vix 5 mm. excedentes. Limbus foliorum 5—8 cm. longus, 2 l / t — 4 em. 
latus, oblongo-rhombeo-ovatus, acutus, basi nonnihii sed breviter cuneato- 
angustatjs, inaequaliter hinc inde grossing serrulatus, basi utrinque glan- 
dula latiuscule urceolari, breviter stipitahi auctus, utraque pagina fere 
coneolor, subtus breviter et dense stellato-pubescens, supra pilis longio- 
ribus basi breviter stol'igeria et renitentibus aureo-fulvis villoso-pubes- 
cens. Costae infimae limbum dimidium Iiaud aequantes, sed longiuAcule 
tamen adscendentes, Racemi 3 — 8 cm. longi, demum fere pedales. 
Bracteae 3 ! / 3 mm, longae, urcuato-adseendentes, nigricantes. Calyces 
fern, rigiduli, sub indumento fusco-nigricantes, subfragiles, florigeri b mm. 
attingentes; Iaciniae lon^iores sub fruetu 7 mm, longae. Calyx masc. 
aperiens 2 mm. latus, globoaus, a bractea triente longitudims superatus. 
Discus hypogynus albus (Martius). Capsulae 5 mm. longae et totidem 
latae. Styli circ. 4 /* longitudinis semel in crura firma linearis glabra 
divisi sunt. 

Foliorum magnitudine et forma rhomboidea basi subcuneata, nee 
non longitudine racemorum et altitudioe fruticis inter affines insignia. 

■ 

Habitat in regions inferiore Amazonum , prope Obidos: Spruce (in 
Hb* Benth.J / et in campis et ntderatis ad ftuv* Maraiiftdo: Martins 
n. 2194. 264. CROTON TAMBERLTKII MUELL, Aug. petiolis 
limbo 8— multiple) brevioribus, limbo penninervio basi et in 
sinubus dentium subtus anguste stipitato-glamluligero, stipulis 
minimis triangulari-lnnceolatis integris; racemis breviusculis, 
braeteis anguste linearibus minute lacinuligeris et nodulosis 
omnibus 1-floris, floribus utriusquc sexus submimerosis, femineis 
confertis ; calycis fem. laciniis inaequalibus, majoribus 2 obovatis 
obtusis integris, rellquis lanceolato-ovatis acutis; petalis masc. 
obovato-Ianceolatis, margine praesertim inferne longe ciliatis, 
utraque facie glabris; glandulis florum masc. triangularibus acutis 
glabris; staminibus 11, filamentis glabris, antheris subclavatis 
duplo longioribus quam latis; ovario pallide tomentoso, stylis 
seme! bipartitis elongatis, cruribus tenuibus; capsulis tridymo- 
globosis, seminibus laevibus, 

Tabula nostra XXXVIL 

Frutex videtur circ. 3— 4-pedulis, erectus. Rami apice confertim 
ramuHgeri, teretes, tomento aspero obscure ferrugineo vestiti. Ramuu 
circ* decimetrales, terete^ j indumento pallidiore v. superne cum pagina 
foliorum juniorum tomento cinereo-albido tecti. Stipulae tantum 2 / g mm. 
longae, inter indumentum suboccultae. Petioli 2 — 8 mm. longi, validius- 
culi, rigide ferrugineo-tomentosi. Limbus foliorum ramealium 6 — 7 cm. 
longusj 3— 3 l / 2 cm. latus, ramulinorum triente minor, oblongato-ovatus, 
acutus, basi angusta breviter fcordatus, grosse sed breviter duplicato- 
dentatus, rigide membranaceuB, supra fuscus. pilis stellatis brevibus hir- 
tellus, subtus indumento stellari albido v, demum obscure cinereo vesti- 
tufl ; costae secundariae infimae nonnihii approximatae sed sequentibus 
non longiores. Racemi deflorati 4 cm, longi, florigeri vix 2 7* cm. 
aequantes; rhachis albido-tomentosa, Bracteae 4 mm. longae, flores 
masculos excedentes, persistentes T angustissimae. Flores fern, in basi 
raeemi circ. 5—8. subsessiles, masculi aperientes globosi, 2 J / 3 mm. lati. 
Calyx fem. % % j M mm, longus, fructiger vix longior. Capsular 4 mm. 
longae. Semina 37 a mm. longa, 2V a mm. lata, variegata, pallida, nitidula* 

* Habital in Brasilia occidentalit Tambwtik (v. in JK. Mus, Vtndob.). 265. CROTON DESERTORUM MUELL. ARG. foliie sessi- 
libus breviter palmatinerviis oaeterum penninerviis basi 2-glan- 
dulosis, glandulis depressis late apertis anguste marginatis, 
stipulis ovatis integris parvis; racemis parvulis, braeteis ovato- 
lanceolatis integris, masculis 1-floris, fioribus fem. paucis arete 
sessilibus; calycis fem. laciniis majoribus late ovatis, minoribus anguste ovatis et brevioribus, omnibus acutis et integris; petalis 
masc. obovato-lancrolaiis rotundato*obtusis, inferne villoso- 
ciliatis, superne ciliato-puberulis, utraque facie glabris; stamini- 
bus circ. 11, filamentis glabris, Rntheris dimidio longioribus 
quam latis; stylis semel bipartitis tenuibus; capsulis globosis 
tridymis, seminibus laevibus, 

FrutiCULUS videtur paucipedalis. Rami teretes, obscure depaupe* 
rato-tomentosi, irregulariter ramulosi, Ramuli ultimi circiter Bemipedales, 
subdistanter foliosi, longitrorfuim suloato-angulosi et ferrugineo-fulvo- 
tometitosi; internodia folia aequantia v. iis longiora. Stipulae circ. 
IVj mm, longue, ferrugineo-tomentosae. Petioli indistincti v. liint* inde 
I — 2 mm. longi, crassi. Limius foliurum 2'/, — 4 cm longus, 10 — 15 mm. 
latus, lanceolatus, (ibtusus v. obtusiuftculus, basi nonnihii angufiiattie, tota 
longitudine duplicato-crenatus, rigide submembranaceup, supra viridis t 
pilis stellatis brevibus aequirameis dense vestitus, subtus pallidior, Bub* 
cineraecens, pilis leviter longioribus densis rigide tomentosus. Costae 
secundaria^ paucae, iiifimae duac nunc limbum dimidium aequantes, nunc 
eo duplo et ultra breviores t cum reliquis subtus valide prommentefu 
Glandulae stipellares 9 / 4 mm. tantum latae, tenellae, depLinato-BCutcl- 
lares, pallidas Racemi 3-4 cm. longi. Rhachis inferne t ubi flores 
fern. 1 — 5 inter Be subdiatantes inserti Funt, ^atiR rigida et anguloaa, 
dein gracilior, baud raro Rpatio brevi inter flores fem. et maBculos nuda. 
Flores masc, denRi. Bracteae 2 mnu longae, persistentes, patenteR, 
cum rhaclii et floribus fulvo-tomentosae, Calycis fem. laciniue majoren 

3 mm. longae, reliquae circ, quarta parte breviorefl et ambitu angustici- 

refl. Calyces ma»c. aperienten gluboni, 2'/, mm, lati. Capsulae a mm. 
longae t puulo latioreH quam longae, rigide fiilvo^iumenttiHao, Skmina 

4 mm. longa, 3V 9 mm. lata, i, e. utnbitu lata f 

Species mnigniNj habitu nonnibil ad Cr. GayazetiHtm ot afflnofl ac- 
cedil, sod calyces lem. dtwtincte et ootiitanter atUMilfihi. Petals tlorum 
fem, dein ludunt nunc hubulata, nunc Hncari-H]iiithulatu, fere temper 
calycin luciniirt uequilonga. 

Habitat in deserto provinciac Minos (JeraHi: Mart\u$ m 

1 26fi. CROTON JJIDKNTATUH MUKI-L. AUG. foliis in- 
ferioribns lon^ius, rcliquiH breviuscule petiolatis abbreviato- 
trincrviis basi graoiliter stipitato-bighindulosis, stipulis setaceis 
elongatis; racemis subclongatis gracitibus, braeteis sputlnilato- 
linearibus basi utrinque minute 1 — 3-glancIulosis 1-floris; calycis 
fem. laciniis yalde inaequalibus , postica parva integra lincari- 
lanceolata, reliquis cuneato-obovatis circa medium utrinque 
acute unidentatis; petalis masc, liguliformihns superne ciliatis 
inferne dense barbatis; staminibus 11, filamentis glabrin verm- 
coso-asperis , antheris ambitu latis; ovario hirsuto, stylis pro- 
funde bipartitis ovario longioribus; capsulis globosis, seminibua 
compressis laevibus. 

Tabula nostra XXXVIII, 

Croton hldentatus MiilL Arg. in Linnaea XXXIV. 140, et 
in DC. Prodr. XV. 2. p. 686. 

Planta 1— 2-pcdalig f gracilis t bast Hgnescen*, caeterum herbacea. 
Caules diametro 2 2 1 ;, mm, tantum aequanten, erecti, nimplice^, nuperne 
umbelIato-2— 5-ramei, cum ramiH terete**, demum plabrati et fuftcewcen- 
tes t apice cum rami* obscure fulvo-liirtellj, apicen autem ramorum 
villoHo-tomentosi. Stipulae 4 — fi mm. longae, e baai lanceolata longe 
Betaceo-acuminatae, flexuosae. Petiou 3—16 mm. longi, tcmieH. Limbus 
foliorum 3 — 4 cm* longtiH, v, in caulibun demum 57t C1IU attingens, in* 
feme 17,-2 cm. latus, v. caulinorum latior, ovato-lanceolatuft (junior 
lineari-lanceolatup), ftennim longe acuminata*, baei leviter cordatim, inciHO 
et duplicate -dentatufl, membranaceun t fugco-viridiff, breviter villono- 
pubeReen«» hubtun leviter pallidior. Racemi loagitudine foliorum, parte 
maseula denftiflori, pubescent i a obscure incano-fulva veRtiti; rhachift et 
bracteae Tilloso-pubescentes. Pedicelli fructigeri 4 mm. longi, masculi 
3 mm. attingenteg et tenellL Calyx fructiger 5 — 6 mm, Iongus; laciniae 
firme membranaceae, majot es acuminatae, utrinque in*igniter unidentatae. 
Calyx ma»c, aperJens 2 mm. latu», depreeBO-globoRUs , ambitu obtuse 267 EUPHORBIACEAE : CKOTON. 268 pentagonus. Urceolus hypogynus repando-Iobatus , ealyci fere onmino 
adhaerens. Glaxdulae extrastaminales ovoideae* superne tenuiores et 
incurvae. Capsulae 47 2 mm, longae et latae, yix distincie 3-suIcatae. 
Semika compress a, 3 3 / 4 mm. longa, fere 3 mm. lata, griseo-plumbea. 

Ab omnibus varietatibus Cr. glandulosl prima fronte distinguitur 
foliis longe et sensim acuminatis et breviter inciso-dentatis, et dein 
ealyce fern, et seminibus. 

Habitat prope Bio de Janeiro : Hb. B* BeroL ; et in prov, Espiritn 
Santo ad Barra do Jucu: Brine* Neuwied. 267, CROTON ADENQDONTXTS MUELL. ARG. petiolis 
limbo 2 — 5-plo brevioribus, limbo IrinerYio basi et margine 
inter dentes glanduligero , stipulis setaceo-subulatis ; racemis 
brevibus, bracteis Iinearibus basi biglandulosis 1-floris; calycis 
fern, laciniis obovatis inaequalibus, 1 — 3 minoribus ? una acutiore; 
disco hypogyno exiguo; glandulis florum masc. ovoideis glabris; 
petalismasc*oblongo-ovatis basi unguiculari-contractis et barbato- 
ciliatis superne ciliolatis; staminibus 11 — 8, filamentis glabris, 
antheris ambitu latis j ovario hirsute, stylis profunde bipartitis, 
cruribus gracilibus; capsulis globosis calycem aequantibus; 
seminibus ambitu latis minute celluloso-foveolato-impressis. 

Croton glandulosus a. adenodonius MiilL Arg. in DC. 
Prodr. XV. £. p. 684. 

Similis vulgatissimo O* glanduloso ij m seordioidi, sed altior, et eaules 
lignescentes , raniuli tamen ut in illo herbacei , et foliorum limbus in 
sinubus dentium subtus setula apice capitato-glanduligera tota longitudine 
auctus est, Insuper ab illo differt calycis fructigeri laciniis majoribus 
late obovatis et obtusis, reliquis obovatis et una ovato-lanceolata acumi- 
nata ? hand ulla basi cuneato~angustata* omnibus multo latioribus et dein 
forma petalorum masculorum. — Petioli 5 — 15 mm, longL Limbus 
foliorum 2 f / t — 4 cm. longus, 12—18 mm, latus* aeutus v* acuminatus, 
raro etiam obtusus, subduplieato-crenatus; dentes nunc obtusiores, nunc 
acutiores, utrinque circ. 15 — 22. Calyx fructiger 5 mm* longus* Re- 
liqua ut in CV\ glanduloso 7], scordioide. 

Habitat prope Bio de Janeiro: Biedel n. 65 7 Lund n. 130 , Lhot&ky 
n. 55 > Gardner n t 113. 268* CROTON GLANDULOSUS (L. emend.) MUELL. ARG, 
petiolis limbo 2 — 5-plo brevioribus, limbo brevius longiusve 
palmatinervio basi glanduligero, stipulis setaceo-subulatis; race- 
mis mediocribus v. abbreviatis, bracteis lineari-spathulatis basi 
glanduligeris; calycis fem P laciniis evolutis auguste spathulato- 
lanceolatis basi longius angustatis, una lineari-lanceolata acumi- 
nata reliquis plus minusve imo mulfco breviore; disco hypogyno 
subobsoleto, glandulis florum masc. ovoideis acutiusculis glabris ; 
petalis masc, liguliformibus apice ciliolatis inferne barbatis; 
staminibus 11 — 8 , filamentis glabris ? antheris ambitu latis ; 
ovario fulvo-birsuto, stylis profunde bipartitis, cruribus elongatis 
gracilibus; capsulis globoso-ovoideis calycem subaequantibus, 
seminibus compressis minute celluloso-foveolato~impressia. 

Or of on glandulosus MiilL Arg. in DC* Prodr. XV. 2* 
p+ 683 j exclus* a. et (3, 

Var, a* HIRTUS MiilL Ary* I c. p. 684., caulibus validis 
superne plus minusve tereti-angulosis et dense horizontaliter 
hispidis caeterum reclinato-hispidis; foliis praetersumma longius 
petiolatis majusculis late rhombeo-ovatis obtusis v* acutis basi 
quintuplinerviis majoribus duplicato-crenato-serratis , glandulis 
stipellaribus limbi graciliter longe stipitatis ; racemis subelongatis, 
bracteis omnibus utrinque setuloso-unilacinulatis et utrinque 
bracteola dibrachiato-setacea auctis, setulis omnibus elongatis apiccm subcontractam sub- 
fem. lacinia postica reliquis 


apice glandulam ovoideain infra 
lageniformem gerentibus ; calycis 
2 — 6-plo breviore* 

Croton hirtus UIUriL Stir p. nov* p. 17. t. 9 (1784) * Lam. 
Encycl. II. 213; Willd. Spec. pL IV. 540; Geiseler Crot. 
Monogr. p. 62; Kunih in Ilumh. et Bonpl. Nov. Gen. II. 72. 

Croton Klotzschii BailL Rec. d'obs. hot IV. 316. pr. p. 

Brachjstachys hirta IQotzsch in Hook. Loud. Journ. of 
Bot. 1843. II. 47. 

Caules circ, sesquipedales, subsimplices v. parce ramosi, irregula- 
riter dichotome divisi^ superne plus minusve angulosi v. compressi. 
Folia inferiora et ad di— triohotomias sita longe, superiora breviter 
petiolata, circ. f> em. longa et 4 cm, lata v. etiam plus minusve majora. 
Racemi saepius demum 2%—S cm- longi. Glandulae stipellares et 
bractearum nunc longe, nunc brevius stipitatae, Bracteolae vulgo di- 
brachiatae, bracteis subaequilongae , subhyalinae. Calyx masc, 2 mm. 
subaequans t fructigerus modice ampliatus T capsulam aequaus y. ea circ f 
triente brerior. Capsulae circ. 5 mm. longae. — Petioli foliorum ad 
dichotomias et inferne sitorum limbo dimidio plus minusve longiores. 

Habitat ad vias prope S. Carlos; Tjund^ Biedel n. 1863; ad Lagoa 
Santa frequens : Warming n. 1605; prope Bakiam: Blanchet n. 103; in 
prov* Para prope Santaremi Spruce n* 193; prope Para: Burchell 
n. 10061; ad Tarapofo in Peruvia orientali: Spruce n, 4237 ; in Guyana 
galtica: Leprieur, Sagot n, 502 ; in Surinamia: Wttllschlaegel ft. 462; in 
Venezuela: Fendler n. 2414; in Nova Granata prope Bogota: Triana ; in 
Peruvia ; Ruiz. 

Var* j3, MARTII MiilL Arg.^ caulibus gracilioribus elatiori- 
bus ramulisque vix compressis undique horizontaliter rufescenti- 
hispidis; petiolis limbo 4 — 5-plo rarius inferne 3-plo brevioribus, 
limbo ovato v* oblongo-ovato obtuso majore duplicato-crenato- 
serrato, glandulis limbi gracillime stipitatis; bracteis setuligeris ; 
laciniis calycis fructigeri valde angustatis* 

Folia ut in a, hirto sed breviter petiolata, indumentum caulium 
ut in b. Sagoti* Caules ereoti, basi perenni. Setae fere urentes (Mar- 
tius)* Petala alba (Mart* Obs.), 

Habitat in prov. Maranhao, in campis et pascuis ad ftumen Itapicurh 
prope Caxias: Martins n. 2557. a, 

m 

Var. y. SCHOMBURGKIANUS Miill.Arij., caulibus yalidius- 
culis subadpresso-hirtis et pubescentibusj foliis majusculis 
breriuscule petiolatis duplicato-creuatis, superioribus subtus in- 
canis, glandulis graciliter stipitatis j setulis glanduligeris in 
racemorum parte inferiore evolutis, in superiore depauperatis v. 
plane nullis. 

'. Habitus ut in or,, sed folia duplo brevius petiolata, rc. petioli ad 
triehotomiam circ. centrimetrales, foliorum inferiorum circ. lo mm. long], 
indumentum caulis autem brevius ut in £• Gardneri. — Haec varietas 
Crotonem kirtum cum Cr. glandulosum Auct, omnino jungit. 

Habitat in Guyana angliea: Schomlurgh n. 101, forteque etiam in 
reglone Paraensi, 

Yar. 5. SlEBERI Mull, Arg., caulibus validiusculis di — tri- 
ehotome divisis superne horizontaliter caeterum parciuscule 
reclinatim hispidis; petiolis ad dichotomias limbo 4 — 5-plo 
brevioribus, limbo medioeri subduplicato-crenato, glandulis folio- 
rum graciliter sed breviuscule stipitatis, bracteis glanduloso- 
setuligeris. 

■ 

Gracilior quam var. a., minus hispida, folia duplo minora magisque 
ovata et brevius petiolata. 

Habitat in insula Trinitatis: Sieber n. 106 ; in Venezuela: Fendler 
n. 1236, et verisimiliter etiam in regione Rio Negro, 269 EUPHORBIACEAE: CROTON. 270 Var. t. SAGCTI Mull. Arg., caulibus gracilibus Yix non 
teretibus, undique horizontaliter fulvo-hispidis; petiolis ad 
di— triehotomiam et infeme sitis, limbo lanceolato-ovato acuto 
et subsimpliciter crenato 4— 6-plo brevioribus, glandulis foliorum 
graciliter stipitatis, bracteis glanduloso-setuligeris; laciniis calycis 
fem. yalde angustis. 

Folia 3—4 cm, longa, l 1 /,— 2 J /a cm. lata, hirto-pubescentia. 

. Habitat in jtrov. Goyaz inter Funil et 8. Jodo: Burchell n. 8913; 
et in Guyana gaUica ad Acarouany: Sagot n. 503. 

Tar. a. GAKDNERI Miill. Arg. in DC. 1. c p. 684, cauli- 
bus validiusculis parce divisis adpresso-subhirtis; foliis majus- 
culis grossius subaequaliter crenatis, petiolis ad di— trichotomiam 
sitis limbo subtriplo brevioribus, glandulis limbi graciliter at 
mediocriter stipitatis, setulis bractearum et bracteolis ut in var. 
sequentibus ad glandulas sessiles reductis. 

Habitus ut in a. , sed indumentum caulium aliud , denies foliorum 
omnes v. fere omnes sircplices, folia glabrescentia. Calyces fem. paulo 
minus anisolobi. A var. f. SckomburgJciano recedit foliis alitor crenatis 

Habitat in prov. Goyaz; Gardner n. 3435; in prov. Bakia ad 
Ilheos: Biedel. 

t 

J- 

Var, ij* WarminGII MiilL Arg., caulibus validiusculis 
superne compressis undique horizontaliter rufescenti-hirsutis; 
foliis majusculis longius petiolatis oyatis obtusis longius quin- 
tuple erviis , glandulis foliorum breviter stipitatis , glandulis 
bractearum sessilibus, 

Planta- basi ligneseens, fere pedalis, folia ut in m* hirto, ad dioho- 
tomias petiolos mo dice tantum super an tia , basi glandulis munita ut in 
&. intermedia, et indumentum caulium ut in e* Sagoti* 

Habitat in ruder atis prope Lagoa Santa prov. Minus Gerags hand 
frequens : Warming n. 1646. 

Var. S. INTERMED1US Miill. Arg. in DC. I. c, caulibus 
minus validis simplicibus v. superne trichotome divisis tenuitor 
reclinatim fulvo-hispidis ; foliis mediocribus ovatis obtusis gros- 
siuscule duplicato-crenatis, petiolis ad di — triehotomias et inferne 
sitis limbum semiaequantibus, glandulis foliorum sessilibus, sti- 
pulis longiuscule setaceis; lacinia postica calycis fem. reliquis 
circ. triente breviore multoque angustiore. 

Flanta vix pedalis. Caules fere ad basin usque retrorsum bispidi. 
Folia longe petiolata et dentata ut in a., sed minora ut in £., et glan- 
dulae foliorum ut in varietatibus sequentibus. 

Habitat prope Bahiam : Blcmcket n. 1234. pr. p. , 3656 , SeUzmann 
n, 496; nee non in Mexico prope Vera Cruz: Schiede n. 62. 

Var. i. SCORDIOIDES Miill. Arg. in DC. I. c. p. 685, 
caulibus firmis pluries di — trichotome divisis superne patenter 
rufo- v. rufescenti-hirtellis v. breviter hirsutis; foliis oblongo- 
ovatis v. ovato-lanceolatis v. lineari-ellipticis obtusis v. obtusius- 
culis subtus plus minusve incanis v. cinerascentibus Bimpliciter 
crenatis, costis secundariis infimis adscendentibus dimidium 
limbum non attingentibus, glandulis foliorum sessilibus v. fere 
sessilibus. Croton scordioides Lam. Encycl. II. 215. , 

Croton kerbaceus Veil. Flor. Flum. X. t. 69. 

Geiseteria corchorifolia Klotzsch Plant. Meyen. in Nov. 
Act. Acad. not. Cur. XIX. Suppl. II 418. 

Planta 1 2 — 4-pedalis, herbacea quidem sed caules et rami 

firmiores quam in varietatibus praecedentibuB, primo intuitu inferne sub- 
lignosi et magis quam in illis divisi. Indumentum caeterum satis ludens, 
copiosius aut parcius. LimbuB foliorum quam in £. intermedia magis 
oblongata, caules brevius quam in illo vestiti. Glandulae foh'orum ut 

Euphorb. 


in var, sequentibus sessiles aut vix distincte stipitatae. Denies foliorum 
ut in var, Pequentibus adseendentes, fiubtriangulares et subacute — Oc- 
eurrit subinde foliis ambitu latioribuft, longiue petiolatis et tenuioribus: 
forma * umbrosa. 

Habitat abundanter in coUibus siceis prope Bio de Janeiro > pluribus 
foczs: Commerson, Biedel n* 6 t 9,. Meyen, Baben, Selto* Gaudichaudn. 1138, 
Burchell n, 712, Weddell ft. 50 , Langsdorf, Guillemin n. 30 , Lindberg 
n. 747 7 Casaretto n. 1595 f Sckueeh (cum forma umbrosa,), Mikan^ Gardner 
n. 114 , Warming n. 1609 , Miers n. 3233; in monte Corcovado: Pohl 
n* 3915 , Martins n, 208; ad Faracatu prov. Minos: Pohl n. 1633; ad 
Jlumen Bio Paraopeba in $ylvi$ prope Funil prov. Minos: Warming n. 1610; 
ad Taubctfi: Biedel; prope Bahiam: Blaneket n. 1234 pr, p n 3156. A.; 
Brasiliae occidentalis loco non indiccUo : Tamberlik; et in prov. Para: Hoff- 
manns egg* Haec varietas ludit: 

* SuRltfAMENSIS GeiseL CroU Monogr. p. 
Prodr, L £., foliis subtus albido-tomentosie. 64; Mull. Arg m in DC, Habitat in Surinamia forteque in regione Para. 

** pabvifolius Miill. Arg. in DC. Prodr. I c^ caulibus variis 
magis divergenter di — trichotome ramosis, foliis omnibus v. pr, majore 
parte circiter dimidio et ultra minoribus, junioribus subtus albido-villoso* 
tomentosis. 

Habitat prope Bahiam: Blanehet n. 259; prope Caxoeira in herbidit 
ad vias , forma humilis subprostrata : Martins; prope Bio de Janeiro': 
Vauthier n. 138. 

Var. k. SUBINCANUS Mull Anj. m DC* I c, caulibus 
firmis parce di-trichotome divisis superne adpresHO-hirtrliis; 
foliis oblongo-ovatis subtus submcania, costis secundariis infimis 
foliorum inajorum limbum dimidium attingentibus, glandulis 
sessilibus v. subsessilibus. 

Indumentum ramulorum et caulium ut in l t gennifw l folia autem 
ut in (, scordioide. 

Habitat in picinitate urbis Santarem in prov. Para: Spruce n. 786 t 
Burchell n. 9604 f 10001 ; ad Taubati et prope S, Carlos prov* $• Paulo : 
Biedel n, 2803, 

Var. X. GENUINUS Mult. Arg. in DC. L c, caulibus firmis 
apice subtrichotome longirameis superne pallidius stellato-hirtis, 
pilis subadpressis ; foliis oblongo-oyatis viridibus^ costis secun- 
dariis infimis adscendentibus limbum dimidium subaequantibus ; 
capsulis calyccm paulo excedentibus. 

Croton glandulosus Ltnn* Amoen. acad. V* 409; Lam* 
Encycl* IL 213; GeiseL CroL Monoyr. p. €4* pr* p>; Griseb. 
Flora Brit West-Ind. 41* 

Croton affims GeiseL Grot Monogr* p. 25 (caules non sunt 
lignosi). 

Geiseleria glandulosa Klotzsch in Erichs* Arckiv 1841* 
p. 254. 

Caules plus minusve divergenter ram o si, virides, 1 — 4-pedaIes, 
ba«£ lignescentes aut herbacei. Folia super iora breviter, reliqua longius 
petiolata, evoluta circ. 3 cm, longa , vulgo 2— 2'/ t -pIo longiora quam 
lata, FlOEES utriuftque sexus et fructus ut in or. hirto. Pktala alba 
(Martius). Capsulae vivae pallide testaceae (Marti us). 

Habitat in prov, Bahienst in montanis siceis ad Soteropolin: Martius 
it. 2152 f et in prov* Maranhdo in herbidis ruderatii: Martins n. 2578; 
caeterum creseit in variis AiitUlis, prope Vera Cruz et prope Mexico* 

Var. ii* OCCIDENTALIS Mull* Arg*, caulibus divergenter 
di — trichotome ramosis superne pallidius stellato-hirtis, indumento 
horizontaliter patente et adpresso; foliis oblongo-ovatis acutis 
Y, acuminatis yiridibus, costis secundariis infimis dimidium lim- 
bum subaequantibus, glandulis foliorum parvulis breviter et 
I graciliter stipitatis; capsulis a calyce paulo superatis. 

35 271 EUPHORBIACEAE: CROTOK 272 A L genuino recedit gland ul is foliorum minoribus stipitatis et 
calyce f rue tiger o Ion gi ore. 

Habitat in Brasilia occidental i: TamberMk (v. in HI. Imp. Vindob.). Var. v. TEKELLUS Miitt. Arg. I. c, caulibus tenellis de- 
bilibus superne minute horizon taliter hirsutis; foliis ovatis 
viridibus, costis secundaria infimis dimidium limbum superan- 
tibus, glandulis foliorum sessilibus. 

Caules vix semipedales. Indumentum pnllidius quam in -q. seor- 
dioide, minus rigidum, et folia hand incana , shmlia iis I. genuini, sed 
tantum 6 — 10 mm. longa. 

Habitat in Venezuela: Fendler n. 1236. p 9 . 

Obs. Eeliquae 3 varietates hujus specjei, se. Lindheimeri , angusti- 
folia et septentrionalis (conf. DC. Prodr. XV. 2. p. 685 et 686) foliis 
angustioribus et breviter trinerviia in parte australiore Amerieae septen- 
trionalis creecunt 

269. CROTON CHAMAEDRYFOLIUS GRISEB, petiolis 
limbo 3— 5-plo brevioribus, limbo palmatineryio grosse dentato 
basi biglanduloso , stipulis subulatis parvis; racemis parvulis 
subpaucifloris tenellis , bracteis lanccolato-triangularibus basi 
bilobis brevibus masc* subunifloris; calycis fern, laciniis modice 
inaequalibus, omnibus anguste obovato-lanceolatis v. sublineari- 
spathulatis ; petalis masc. obovato-liguliformibus basi longe 
barbato -cilia fcis apice ciliolatis; disci bypogyni glandulis mem- 
branaceis laciniis calycis altius abatis, glandulis extrastamina- 
libus exiguis complanatis ovatis crenatis; staminibus 11 — 8, 
filamentis glabris; ovario cinereo-hirsuto , stylis profunde bi- 
partitis breviusculis; capsulis globosis, seminibus compressis 
minute celluloso-impressis. 

Croton chamaedrijf alius Griseb. Flor, Brit West-Ind* 41; 
Mull Arg. in DC Prodr: XV. 2. p. 686. 

Geiseleria cltamaedryfolia Klotzsch in Hook. Lond. Journ. 
1843. II. 47 (exclus. syn.); Miq. Stirp* Surinam. 98. t 30. 

Planta annua v. inferne ut videtur nonnibil lignescens, cire. ses- 
quipedalis v, bipedalis, graciliter di— trichotome ramosa, Caules teretes* 
flavicantes, hirto-pubescentes ; BAMi angulosi, ramuli subcompressi, ad- 
presso-pubescentes, Stxpulae 2— 2 1 /* mm - longae, pubescentes* Limbus 
foliorum evolutus 3V 3 — 4 l /i cm. longus, l l / 9 — 3 cm. latus, caulinorum 
late triangulari-ovatus , 4eciduu3, ramulinorum ambitu in iisdem ramulis 
valde ludens, angustior v« latior, triangulari-ovatus aut latins angustiusve 
triangulari-Ianceolatua , apice obtusus, basi obtusus v + leviter cordatus ? 
utrinque grosse circ. 5 — 8-dentatus; dentes obtusi, lati, latere inferiore 
l_2-crenati v. integri, obtusi aut acuti; liinbus caeterum membranaceus, 
subtus pallidior et cinerascens, pilis supra simplicibus et stellatis, subtus 
Btellatis, in utraque pagina sparsis adspersus, angustior triplinerTiuSj 
latior quintuplinerviue* Glandulae limbi urceolares, breviter et tenuiter 
stipitatae. Eacemi foliis breviores, Bbacteae pedicellis duplo et ultra 
breviores, masculi 1 — 2-flori- Pedicelxj fern, calycem aequantes, rausculi 
calyce longiores, glabri. FlOEES masc, 5— 4-meri, 11 — 8-andri ut in 
speciebus affinibus T aperientes tantum 1 mm. lati, in genere minimi, 
praeter marginem laciniarum yiabri aut subglubri, obtuse angulosi* Calyx 
fructiger 4Vt mm - longus; laciniae angustae f basi longe inter se dis- 
cretae. Capsulae 4 mm* longae et latae, obsolete 3-sulcatae, basi 
apiceque truncatae T albido-pubescentes, Semina 3 mm, longa t 2Y a mm. 
lata, griseo-plumbea. 

A Crotone glanduloso praeter folia discolora et indumentum mollius 
diflfert forma bractearum, calyce femineo, glandulis florum masculorum, 
stylis brevibus, et dein floribus masc. multo minoribus. 

Habitat in regi&ne superiore fluminis Amazonum: Poeppiy n. 2603, 
Tamberlik ; in prov. do Alto Amazonas f in sltvis Japurensibus : Martins ; 
inter Santa Anna et Para: BurcheU n, 9353; prope Cuiaba prov w Mato 
Grossoz Siedei; in Nova Granata: HoUon n* 849; ad Bogota: Triana; in 
Venezuela: 3ertero 7 Otto; in Guyana anglica: Schomburgk n. 101, 241 t 
480; et in Surinamia: Kappler n, 1417 f WuU&chlaegel n. 463* 

270, CROTON VERBENAEPOLIUS Muell. Ana petiolis 

inferioribus limbo 2— 3-pIo, superioribus eo multiplo breTioribus 
limbo palmatineryio grosse dentato basi biglanduloso, stipulis 
sublinearibus; racemis spiciformibus abbreviatis, bz^aeteis e basi 
subbiauriculato-dilatata lineari-lanceolatis eglandulosis pedicellos 
superantibus; calycis fern, laciniis valde inaequalibus, majoribus 
cuneato-obovatis acutis intcgris, reliquis lineari-laneeolatis bre- 
yioribus ; petalis masc, oblongato-ovatis basi barbato-ciliata 
unguiculari - angustatis apice ciliolatis ; glandulis hypogynis 
crassiusculis oblongis truncatis laciniis calycis longius adnatis 
extrastaminalibus OToideis superne incurvis ct tenuioribus et 
pallidis; staminibus 11, filamentis glabris; ovario hispido, stylis 
bipartitis ovario longioribus ; capsulis globosis, seminibus minute 
tuberculato-asperis. 

Croton verbenaefolius Mull. Ary. in Linnaea XXXIV. 
140; et in DC. Prodr. XV. 2. p. 686. 

Planta circiter sesquipedalis, inferne longiuscule lignosa. Rami 
circiter pedales, semel y. bis trichotome divisi, teretes, pilis stellatis 
hirto-pubescentes ; ramuli superne compressi et indumento horizontali 
fulvo-rufo densius yestiti. Stifulae 5 mm, longae, lanceolato-lineares. 
Limbus foliorum inferiorum triangulari-ovatus, 4 — 5 cm. longus, 2 1 /*— 3 cm. 
latus, acutus, basi leviter cordatus, superiorum latins angustiusve tri- 
angulari-lanceolatus, sensim ftcuminatus, basi obtusus, omnium utrinque 
grosse 6 — 10-inciso-dentatus , membranaceus , supra viridis, subtus cine- 
rascens, utraque pagina pilis stellatis pubescens; dentes lati, breves, 
acuti, integri v, unidentati. Racemi et flores masc. ut in O. glanduloso, 
sed bracteae aliae, 3 mm. longae, persistentos, erectae, basi dilatata 
subcavae et eglandulosae v 4 uno alterove latere obsolete et minutissime 
uniglandulosae. Calyx fern, sub fructu 5 — 5Y a mm* longus; laciniae 
majores superne 2 — 27a mxn - l a tae, capsulam longius superantes. Cap- 
sulab parvulae. Semina 2 1 / 2 mm, longa, leviter compressa, 

A proximo et satis simili Cr. glanduloso i« scordioide dijBfert caulibus 
inferne lignosis, foliis longius acuminatis et grosse inciso-paucidentatis, 
bracteis basi latis concavis biauriculatis > calyce fructigero et seminibus 
asperis. 

Habitat in Brasilia meridionali : SeUo; in prov. Minos Geraei in 
eampo dicto'Serrado prope Galdas: Regnell n. 1087. Sectio Vni. DREPADENIUM Mull Arg. in Linnaea XXXIV. 
79, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 089, — Genus DREPADENIUM 
Rafin. Neogenyt p. 2 (1825), — Genus HENDECANDRA Esch- 
seholtz in Mem. Acad. Petrop. 1826; Linnaea 1828. III. Lit- 
ter. 1. p. 150; Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. I. 252. pr.p.; 
EndL Gen.pl. n.5824; Hook, et Am, Bot. of Beech. 389. t 91; 
Baill. Etud. gen. Eupkorb. 371. — Genus ASTRO GYNE Benth. 

Plant. Hartweg. p. 14. Calyx utriusque sexus regulariter 5-partitus. 
utriusque sexua suppressa aut rudimentaria. 
masc. pilosum. Ovarium trimerum. Petala florum 
Receptaeulum Species notae 8, crones americanae, una elata et macrophylla in 
Brasilia crescens, reliquae in territoriis circa mare Antillarum habitantes 
suffruticosae aut herbaceae et microphyllae sunt. 

271. CROTON EICHLERI MUELL. ARG. petiolis limbo 
2 — 5-plo brevioribus, limbo juniore penninervio evoluto ab- 
breviate -palmatineryio amplo basi utrinque subulato - 1 — 2- 
glanduloso, stipulis subulatis elongatis; racemis macrairtnis 
elongatis, floribus pedicellatis, bracteis 1-floris; calyce fem. re- 
duplicativo-anguloso, laciniis ovato-triangularibus acutis; petalis 
fern, subulatis, masc. minimis sublinearibus pilosis; glandulis 273 EUPHORBIACEAE : CROTON— JULOCROTON, 274 glabris florum fern, adnatis; staminibus circ. 15, filamentis in- 
ferne pubeseentibus , anthcris late ellipsoideis; ovario muricato 
et stellato-hirto, atylis 3 basi connatis divergentibus bifidis, 
ramis bifidis aut incisis ; capsulis magma dense molliter eclrinatis. 

Tabula nostra XXXIX. 

Planta videtur arborea. Rami ultimi validi, teretes, diametro 7 mm. 
aequantes, cicatricibus prominentibus spurie subtuberculati, Buperne ob- 
tuse angulosi, et cum foliis juvenllibus, petiolis et racemis indumento 
stellari duplice longiore et breviore argillaceo vestlti, demum glabrati. 
StipulAe 7— 10 mm. longae, rigidulae, angustae, Petioli evoluti 5— 10 cm. 
longi, subteretes. Lisieus foliorum evolutus circ. 14—18 cm. longus, 
vulgo triente longior quam latus, breyiter cuspidato-acuminatus , basi 
obtusus v, saepius angustiuscule cordatus s coriaceo-membranaceus , mar- 
gin© denticulatus, dentieuli minores integri, majores si adsunt unidentati; 
pagina superior oliTaceo-nigricans , praesertim in costis parce stellato- 
puberula, demum glabrata, inferior pilis stellatis subfloccosia argillaceis 
et insuper pilis breyissimis adpressis stellatis valde tenellis mollibus im- 
pure argenteis densissime vestita; glandulae limbi exiguae, stipitem 
validiuscule setiformem 2 — 4 mm, longrnn terminantes. COSTAE secun- 
dariae utrinqtie circ. 13 — 15, infimac 2—3 utrinque basi approximatae, 
sed limbo dimidio multo breviores, Racemi evoluti folia subaequantes. 
Pedicelli fem. 5 — 6 mm, longi, validi, subrecurvo-patentes, maseuli fere 
duplo breviores et teimes. Calyx fern, 6 mm. longus, sub fructu 8 mm. 
attingens; masculus aperiens circ. 3%. mm. latus, Capsulae actileis 
mollibus 3 — 4 mm. longis stellato-pilosulis dense tectae y depresso*sub- 
globosae, cum aculeis circ. 15 mm, latae. Semixa submutura laevia, 
9 mm* longa* 

Species summopere insignita, nulli cognitanim arete affinis, primo 
intuitu praesertim pagina infer iore argenteo -pallida ad Or, Uructiranam 
aceedens, sed foliis amplioribus brevius petiolatis dietans, et dein Croto- 
nem echinocarpuTn capsularum indole in mentem revocans, sed foliis 
omnino diversa, ab utroque petalis florum masc. suppreseis v. eximie 
rudiment ariis diversissima, 

i 

Habited ad Porto do Rio Cervo inter Ouro fino et Caldas : licgneli 
n. 242*. • APPENDIX. Species inquirendae, valde dubiae. 

272. CROTON CALYCINUS SPRENG. Neue Entdeck. III. 
24, ramis dichotomis, foliis eglan dulosis ovato-oblongis crenatis 
supra stellato-pubescentibus subtus dense tomentosis, caiycibns 
fern. maximis, stigmatibus multipartitis, 

Habitat in Brasilia, 273. CKOTON COMATUS VELL. Flor. Flum. X t 74; 
Milll Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 694, foliis longe petiolatis 
ovatis acutis, basi eglandulosa cordatis, breviuscule tripli — quin- 
ttiplinerviis integrisj racemis in genere giganteis oblongato- 
ellipsoideis latitudine dimidium diametrum foliornm aequantibus 
utrinque obtusis, bracteis densissime imbricatis magnis orbicu- 
laribus flores obtegentibus ; calyce masc. trifido; ovario tridymo, 
stylis subliberis dimidia longitudine 4-fidis. 

Plants scandens, fruticosa. RAMI divergenter intricatim dichotome 
ramosi. Limbtts foliorum 9 cm. longus, 6—7 cm. latuB, petiolum erolu- 
turn aequans', in icone cum omnibus partibus glaber, ia petiolo aperto- 
patente subdeflexus v. subpendulus. Kacemi in apice caulium aggregati, 
in axilla foliorum summorum arete sessiles, sed ramulo pedunculiforrai 
apiee 2— 4-foIiato spurie pedunculati, 5— 6 1 /, cm. Iongi, 2— 3 1 /, cm. iati, 
terminalis in icone erectus, alii ramulos subapicales terminates in ramulis 
arcuato-recurTis penduli. BRACTEAE rotundato-obtusae, 7—12 mm. latae. 

Species valde insignia, e calyce masc. trimero, si vere hujus 
generis, sectionem propriam formans, forte tamen generice diversa. 

Habitat in ditione Bio de Janeiro: Velfozo, 


274. CROTON GNAPHALOIDE8 SCHEAD. in Gottmger 
gdehrt Anzeig. 1821 p. 708 } foliis oblongo-lanceolatis acutis 
crcnulatis supra teuuissime pubescenti-hirtis subtus cano-tomen- 
tosis, petiolis bifariam pilosis, 

Feutex 5— 6-pedalis. Pili bifarii petiolorum in ramulis decurren- 
tes, rigiduli, pallid e Jerrugmei T apice stelluht pilorum minutorum terminati. 

Habitat secus Jlurnen Farahiba : Princ. Neuioied* 275. CROTON PANKOSUS G. AHLBERG Plant, bras, 
dec. II. n. 18 (1818), ex Regensb. Bot. Zeit. 1821. p. 332, foliis 
ellipticis acuminatis integris stellato-hirsutis subtus tomentosis, 
racemis terminalibus, staminibus barbatis. 

i 

Habitat in prov. Minus Oerae's: Freyreiss. XII. JULOCROTON Mart. 

JULOCROTON Martius Herb. Fl. Bras. p. 119; Klotzsch Plant. 
Meyen. in Nov. Act. Acad. nat. Cur. XIX. Suppl I. 417, et 
in Erichson Arctiv 1841. 1. p. 193; EndlicLGen. pi n. 5828; 
Baill, Etud. ghi. Euphorb. p. 374, et J tec. d'ohs. bot IV. 367; 
Mull Artj. in DC. Prodr. XV. 2. p. 700. — HETEROCHLAMYS 
Turcz. in Bull soc, not. Mosc. 18 13. p. 61, et in Flora liatish. 
1844. p. 121 ; Endl Gen. pi Suppl V. p. 91, ~ CKNTR ANDRA 
Karst. Flora Columb. I. 177. t. 88 (1861). — CROTONI8 spec. 

Auctorum, 

CALYCIS maseuli fj-partiti laciniae (levissime) 
quincunciales , feminei anisolobi laciniae irabricativae, 
duae posteriores reliquis multo minores v. obsoletae. 
PETALA 5, hypogyna, florum masculorum imbricativa. 
DISCUS utriusque sexus evolutus, florum masc. extra- 
staminalis. STAMINA (saepius 11) receptaculum late 
occupantia, unum vulgo centrale ; antherae in alabastro 
cum apice filamenti refractae, birimosae. Rudimentum 
ovarii nullum. OVARII loculi I-ovulati. STYLI dicho- 
tome divisi. FRUCTUS capsular is, columelliger. SEMINA 
carunculata, albuminosa. EMBRYO in albumine rectus, 
cotyledones ovatae, radiculam aequantes. 

Fmutices, suffrutices v. plantae perennes, in America 
calidiore crescentes, pilis stellatis copiose vestitae. Cajjles 
saepe angulosi, parce ramosi. FOLIA altema, brevius 
longiusve petiolata, bistipulata, firma, plus minusve denti- 
culata v, crenulata, basi glandulis stipellaribus praeier 
speciem unicam quoad flores masc tantum notam semper 
destituta, brevius longiusve palmatinervia. INFLORES- 
centiae terminates, bisexuales, basi v. inferne femineae, 
caeterum masculae. FLORES dense spicato-racemosi, 
bracteati et bibracteolati BRACTEAE 1-florae, lacero- 
dentatae v. lacinulatae, Calxcis feminei laciniae majores 
lacero-dissectae v. subpectinatim lacinulatae, posteriores 
duae saepe valde reductae v. fere obsoletae caeterum, si 
adsunt, valde variabiles. Petal A florum masc. calycem 
subaequantia , femineorum saepissime obsoleta, ranus 
setacea. Discus extrastaminalis regulariter 5-glandulosus,