Skip to main content

Full text of "DRUGA BEOGRADSKA GIMNAZIJA Izvestaj Za Skolsku 1976 1977. Godinu"

See other formats


ДРУГА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 
„ИВО JIOJIA РИБАР“ 


ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ШКОЛСКУ 1976 — 1977. ГОДИНУ 


БЕОГРАД, 1977. ДРУГА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 
»ИВО JIOJIA РИБАР« ЗА ШКОЛСКУ 1976 — 1977. ГОДИНУ 


БЕОГРАД, 1977. 
ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМИЛИ: 
МИОДРАГ ВЛАЈКОВИН, професор, уредннк 
РАДМИЛА РАДОВАНОВИН, професор и 
СТЕВАН НАУМОВИН, професор 

ФОТОГРАФИЈЕ 
Д. СТОЈКОВИН 


ВИЊЕТЕ — ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ УЧЕНИКА 


И 3 Д А В А Ч: 

ДРУГА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА „ИВО ЛОЛА РИБАР" 


ШТ АМПА: 

ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕНЕ „СЛОБОДАН ЈОВИН", 
Београд, Стојана Протнћа 52 


АРУГА ВЕОГРААСКА ГИМНАЗИЈА 
„ИВО АОАА РИБАР Г ' ДРУГА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА „ИВО АОЛА РИБАР” ПО- 
ЧЕЛА ЈЕ СВОЈ ЖИВОТ КАО ПАЛИЛУЛСКА ПОЛУГИМНАЗИЈА YKA- 
ЗОМ НАМЕСНИКА КЊАЖЕВСКОГ ДОСТОЈАНСТВА ОД 11. АВГУС- 
ТА 1870. ГОДИНЕ. 

ШКОАСКЕ ГОДИНЕ 1887/88. ОТВОРЕН ЈЕ ШЕСТИ РАЗРЕД И 
РЕШЕЊЕМ ОД 9. СЕПТЕМБРА 1887. ГОДИНЕ ШКОАА ЈЕ ДОБИАА 
ИМЕ ДРУГА БЕОГРАДСКА ТИМНАЗИЈА. ГОДИНЕ 1898. ПРИПОЈЕНА CY ОВОЈ ШКОЛИ СВА ОДЕЉЕЊА 
УКИНУТЕ РЕАЛКЕ И ТАДА ЈЕ ДОБИЛА НОВО ИМЕ — ГИМНАЗИЈА 
„ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА”. 

1904. ГОДИНЕ ВРАЋЕНО ЈЕ ИМЕ ДРУГА БЕОГРАДСКА ГИМ- 
ИАЗИЈА, А ПОСАЕ ОТВАРАЊА ЖЕНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 1909. ТОДИ- 
ИЕ, ШКОАА ЈЕ ДОБИАА ИМЕ ДРУГА МУШКА ГИМНАЗИЈА. ТО ИМЕ 
ЗАДРЖАЛА ЈЕ ДО 1953. ГОДИНЕ КАДА ЈЕ ПОСТАЛА МЕШОВИТА 
И ВРАТИЛА СЕ НА СТАРО ИМЕ — ДРУГА БЕОГРАДСКА ГИМНА- 
ЗИЈА. 

РЕШЕЊЕМ НАРОДНОГ ОДБОРА ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД БРОЈ 
674/1 ОД 28. ДЕЦЕМБРА 1959. ГОДИНЕ ДОБИЛА ЈЕ ИМЕ ДРУГА 
БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА „ИВО ЛОЛА РИБАР”. 

УКЛЗОМ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СФРЈ ОД 14. ОКТОБРА 
1970. ГОДИНЕ ГИМНАЗИЈА ЈЕ ОДЛИКОВАНА ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ 
ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ ЗВЕЗДОМ. - 

■ СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА ДОДЕЛИАА ЈЕ 20. ОКТОБРА 
1970. ГОДИНЕ НАГРАДУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗА ЗНАЧАЈНА 
ДОСТИГНУЋА У ОБЛАСТИ ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКОГ РАДА ДРУ- 
TĆJ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ „ИВО АОАА РИБАР”. НАША ШКОЛА Y ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ 

Y протеклој школској години Друга београдска гимназија ,,Иво 
Лола Рибар" је требало да се, као и све друге организације удруженог 
рада и радне заједнице, својим нормативним актима и својим устрој- 
ством, приближава све више одредбама Закона о удруженом раду и 
да у анализи својих друштвено-економских односа дође до ставова 
о томе који јој облик удруживања највише одговара. Требало је пре- 
испитати доходовне односе, требало је усвојити Самоуправни спора- 
зум о стицању и распоДели дохотка према резултатима рада, требало 
је склопити Самоуправни споразум о удруживању са Електропривред- 
ном школом, Првом економском школом и Центром за услужне де- 
латности, групацијом школе са којом ћемо у спровоћењу реформе 
школе, Заједничких основа образовања, најуже сараћивати у размени 
кадрова, у коришћењу радионица, у организовању производног и 
друштвено-корисног рада. Требало је, једноставно, извршити све не- 
опходне припреме реформе гимназије, припреме за упис према тери- 
торијалном принципу по коме основне школе „Исидора Секулић", 
„Радојка Лакић" и Владимир Обрадовић-Камени" своја одељења VIII 
разреда уписују у I разред иаше школе. Y исто време, требало је 
припремити и наставнике за рад у реформисаној школи: сви стручни 
активи, а и наставници у оквиру стручних друштава у граду, учество- 
вали су у дискусији о Нацргу планова и програма Заједничких основа 
и дали свој допринос у усвајању коначног текста. Исто тако, сви нас- 
тавници су учествовали на семинарима које је Просветно-педагошки 
завод града организовао за све наставнике свих предмета да би што 
лакше пришли реализацији нових програма. 1 


5 

Y току ове године 17 професора је прогцло кроз марксистичке 
семинаре неопходне за предмет који предају, а 5 професора почетника 
кроз педагошко-стручне семинаре, неопходне за младе стручњаке. Ма- 
рксистичко и стручно усавршавање је постало ггракса и потреба свих 
чланова нашег колектива, а тежња ка стицању виших степена знања је 
евидентна код млађих колега (2 професора су ове године магистри- 
рала, тако да сада имамо 5 магистара, а још неколико њих се налази 
на постдипломским студијама). 

Стварањем нових секција, у оквиру Културно-уметничког дру- 
штва „Вукица Митровић" (Организације удруженог рада „Беко") на- 
стојали смо да наша омладина сараћује са радничком, школском и 
омладином других стручних школа, а да у исто време обогатимо об- 
лике ванчасовног рада ученика наше школе и тиме васпитног дело- 
вања на њих. Тако се створио низ нових облика сарадње: актив Са- 
веза омладине I разреда је сараћивао са активом I разреда Војне ги- 
мназије и I разреда Зубарске школе, даље са омладином околних ме- 
сних заједница, са младим техничарима на општини Савски венац, 
у оквиру њихових клубова и секција Народне технике и са спортис- 
тима у граду, у оквиру наших спортских секција које треба да ггре- 
расту у спортско друштво наше школе. Оживљавање рада подмлатка 
Црвеног крста, оснивање одреда Горана и Феријалног савеза, и Ару- 
гих секција и организација, треба да послуже управо што успешни- 
јем будућем раду на остваривању Заједничких основа у којима је ва- 
спитна компонента равноправна са образовном. 

Недостатак школског ггростора и његова недовољна функци- 
оналност стварају доста тешкоћа у раду наше школе. Школа је гра- 
ћена за око 800 основаца, а у њој ове године ради 1200 одраслих ом- 
ладинаца, са великим бројем ученика у одељењима — у I, II и III ра- 
зреду чак и до 42. Школа нема услове за комплетну кабинетску нас- 
таву, иако има кабинете за поједине предмете, али нема за све, нема 
радионицу за техничко образовање, нема спортске терене, који би 
иначе могли да се изграде у пространом школском дворишту. Каби- 
нети су слабо опремљени, збирке некомплетне. Нема довољно ггрос- 
тора за организацију наставе у оним одељењима у којима ученици 
уче различите стране језике (некада их треба поделити чак у три 
групе). Кала се има у виду да су наши ученици претежно са Новог 
Београда (500) са Умке, Сурчина и других околних места, онда је ја- 
сно колико је тешко било окупити ученике у ванчасовним облицима 
рада. Због тога су радне суботе биле време када су се одржавали ча- 
сови Омладинске политичке школе, када су радиле секције, када су 
ученици долазили на додатну и допунску наставу (математике гтре- 
тежно), када су су се одржавали кошаркашки, шаховски и други спор- 
тски турнири, када су организоване посете: Војној академији, Ко- 
ларчевом народном универзитету, биоскопима, позориштима и друтим 
институцијама коте cv зд нзс нпртттпемале ггрогоаме, или пак посете 
Тешмоелектрани „Морава" из Свилајнца и друтим Организацитама 
улрчженог рада. Суботом су нагпи ученици у оквиру секција-ликовне, 
географске, биолошке одлазили и на излете у околину града. 

Наравно, најзначајнији наш задатак била је борба за успех и 
раДну дисциплину ученика. Мећутим, гтреопширни ггрограми, много 


предмета (у II разреду друштвеног смера 16), велики број ученика у 
одељењима, неопремљеност кабинета и збирки, велики број изоста- 
нака ученика (40.000 на крају I полугоћа), одлазак у базен сваке друге 
недеље- ненавикнутост на систематски рад, „„теггжи дани" у распо- 
реду, периоди предавања, па испитивања наставника, извињења поје- 
диначна и колективна, молба за одлагањем писменог задатка и пис- 
мене вежбе, неусклаћеност захтева разредног већа (у истој недељи по 
два писмена задатка и писмене вежбе из предмета где нису неопходне), утицали су да се постигну слабији резултати него што се очекивало, 
кад се има у виду да се увек у први разред упише највећи број одлич- 
них, мање врло добрих и веома мало добрггх ученика основне школе. 
Допунски рад је био организован из српскохрватског језика, страних 
језика, матиматике и филозофије; из других предмета је било мање 
допунских часова, или их није ни било. Око 300 часова је изгубљено 
због боловања и одсуствовања наставника (известан број је надокна- 
ћен). Забрињава што много ученика има 3 и више слабих оцена (на 
полугоћу их је било преко 120), што много ученика има доста изоста- 
нака (оправданих и неоправданих). Изгреда је било мало: пушење у 
просторијама школе, некоректан однос према наставнику или Аругу. 
Искључења из школе није било сем настојања да се ученици који су 
се онемогућили у овој средини упишу у Аругу школу (њих 5). 

Ове године су сви чиниоци радили на остварењу бољих резул- 
тата у нашој основној делатности — успеху и васпитном раду уче- 
ника. О томе су, на свакој класификацији, дискутовали стручни ак- 
тиви, Наставнш-гко и разредна већа и доносили програме својих мера. 
Помоћник директора друг Вукотић, давао је стручне, педагошке, ана- 
лизе и предлоге мера за побољшање успеха Наставничком и разред- 


6 


7 

ним већима, држао предавање за родитеље и ученике о могућностима 
превазилажења проблема насталих у образовноваспитном раду уче- 
ника, разговарао са ученицима (по потреби са психологом школе) о 
њиховим тешкоћама у раду. Био је веома жив сусрет разредних ста- 
решина и предметних наставника са родитељима ученика који су 
знали време доласка у школу и добијали потребна обавештења и ин- 
струкције. 

Савет родитеља школе активно је учествовао у читавом животу 
и раду школе. Својим дискусијама о материјалима са стручних тела 
школе, својим предлозима, препорукама Наставничком већу и уче- 
ничкој заједници, свесрдним учешћем у раду школе родитељи су 
дали велики допринос као организација и као појединци. Ангажовали 
су се у одељенским одборима родитеља, држали предавања на часо- 
вима разредног старешине, разговарали са ученицима који имају 
проблема у раду, сараћивали са одбором ученика и са наставницима, 
били чланови Савета школе и учествовали у доношењу одлука цели- 
сходних за живот и рад школе, помагали при усвајању Правила о 
сарадњи родитеља и школе, која предвићају и нове облике рада Са- 
вета. Y раду су се нарочито истицали друтови Бешлин др Раде, Мар- 
ков Жива, Појић Чедомир, Савић Прибислав (у оквиру Савета ро- 
дитеља и Савета школе), а архитекта Зрнић Јован у урећењу двориш- 
та и спортских терена, друг Раичевић Радивој у раду Комисије за 
норматива акта, Мара Бјелица у припремању екипа за такмичење у 
пружању прве помоћи. 

Ученичка заједница је пришла озбиљно својим задацима — оде- 
љењске заједнице и Председништво Заједнице ученика су редовно ди- 
скутовале о успеху, радној дисциплини, чувању школске имовине и 
предузимали своје мере: присуствовали седницама разредних већа и 
седницама Савета школе на којима се дискутовало о успеху, покре- 
нули такмичење „Бирајмо најбољу одељењску заједницу" и устано- 
вили прелазну заставицу (коју су освајали I 8 и I 5 , најбоља одељења у 
школи) и ггреко својих представника у Савету школе били обавештени 
о свим битним питањима живота и рада школе а и учествовали у 
раду Савета и Наставничког већа. 

Савет школе је, заједно са представницима друштвене средине, 
доггринео решавању низа проблема и тиме омогућио успешнији рад 
школе. Било је доста седница Савета на којима су, у оквиру његове 
надлежности, као и потреба школе, доношене одлуке за несметани 
и бољи рад школе. Савез комчниста, Савез синдиката, Савез социјали- 
стичке омладине, друштвено-политичке организације, имале су велигси 
значај за успешно обављање постављених задатака: својом благовре- 
меном акцијом,, својом васпитном функцијом, појачаним задацима 
нарочито Савеза синдиката и Савеза социјалистичке омладине у свим 
свакодневним и најзначајнијим питањима којима треба да се баве 
ове организације, уткане у наш самоуггравни живот и рад-својим ггре- 
порукама, својом свесном акцггјом. Без рада свих чланова колектива 
у комисијама, одборима, стручним, друштвено-политичким и самоуп- 
равним телима не би било резултата које је гпкола постигла. Y свему 
томе веома је важна чињеница да су наставници ове школе актив- 
ниу раду стручних друштава, у оквиру града, да су активни друшт- 

8 Свеке године ученици I разреда посете Шумарице и положе венце на гробове 

стрељаних ђака 


вено-политички радници који учествују у самоуправном преображају 
нашег друштва и свесном агсцијом токове развоја преносе и на школу. 

Читава јавна и културна делатност школе одвијала се у духу 
прославе Титових јубилеја. Све наше акције и манифестације у шко- 
ли (прослава Дана жена, Дана омладинских радних бригада, Дана 
школе, Дана младости, многа такмичења) биле су у знаку прославе 
40 година доласка друга Тита на чело Партије и 85 година његовог 
живота. Дченици наше школе су са својим програмом, као гости, 
учествовали на бројним манифестацијама (посвећеним или Титовим 
јубилејима или другим државним, школским свечаностима) у сусед- 
ним месним заједницама, на Коларчевом народном универзитету, у 
Музеју револуције, на Калемегдану (у организацији Војног музеја), 
у Загребу, у Бечеју, у Гламочу. ^спесима на бројним такмичењима, 
из свих области свога живота и рада, ученици наше школе дају и свој 
допринос што успешнијој прослави Титових јубилеја и што бољим 
резултатима наше самоуправне социјалистичке заједнице. 

Директор Вера Бјелица, професор О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 


Y току ове школске године АКТИВ ПРОФЕСОРА СРПСКОХР- 
ВАТСКОГ ЈЕЗИКА се бавио разноврсним питањима везаним за свој 
рад, наставни процес и ванчасовне активности, а нарочита пажња је 
посвећена упознавању са новим програмом и планирању рада у I раз- 
реду идуће школске године у вези спровоћења предстојеће реформе 

ШКОЛСТВа. . 

Настава се одвијала према израћеним плановима који су се 
у потпуности реализовани. 

Y I разреду поред усвајања граће посебна пажња је посвећена 
савлаћивању писмености ученика. С обзиром на број недељних ча- 
сова постинути су добри резултати. Y II разреду, као и раније, нас- 
тавна граћа је преопширна, тако да је рад по одељењима био ггрилично 
форсиран. Настава у III разреду оДвијала се без тешкоћа, јер је гра- 
диво приступачно, а број недељних часова реалан. Y IV разреду гра- 
диво се прелазило у припремама за завршни испит. Y друштвено-је- 
зићком смеру теме за домаћи рад узело је просечно 8—10 ученика 
у одељењу. Одржавање консултација било је редовно. 

Према статистичкој табели о успеху ученика по предметима 
може се закључити да су резултати успеха из српскохрватског језика 
задовољавајући. Треба напоменути да је Актив настојао да критериј 
оцењивања буде уједначен, у чему је и успео. 

Анализе успеха ученика вршене су редовно, нарочито после пе- 
риода опомена и I полугодишта, а теме за писмене задатке одрећи- 
ване су по претходном договору. 

Очигледна средства у настави, која су прилично оскудна, ко- 
ришћена су у границама могућности. Неопходно средство, књига и 
литература, максимално је коришћено, како преко школске библи- 
отеке, тако и преко библиотеке у граду. Актив је поднео захтев за 
набавку средстава, као и неопходних књига у већем броју приме- 
рака. 

Радна субота је плански коришћена. Посете предавањима, из- 
ложбама, позоришним и биоскопским представама могу се сматрати 
делом очигледне наставе. 

Сви ови фактори допринели су постизању задовољавајућих ре- 
зултата, успеха, а један од главних несумњиво да су били и допунски 
часови. Са мањим изузецима сви су их професори одржавали. На 
њима је био заступљен рад са ученицима који су имали недовољне 
оцене из предмета. Они су припремали и одговарали градиво по ме- 
тодским јединицама. Треба напоменути да су најчешће ученици били 
иницијатори одржавања тих часова. Мећутим, нису били запостав- 
љени ни ученици са добрим оценама. Њихово шире интересовање за 
поједине писце или области из књижевности допуњавано је на до- 
датним часовима. 


И ове школске године у циљу стручног усавршавања три члана 
Актива похаћало је семинар „Марксистички приступ језику и књи- 
жевности." Стручна предавања у организацији београдске Подруж- 
нице за српскохрватски језик и књижевност такоће су редовно по- 
сећивана, а и састанци са писцима М. Лалићем и А. Исаковићем, чија 
су дела у школском програму. 

Питања новог наставног програма у вези са реформом школ- 
ства била су у центру пажње. Нови програм је детаљно претресан и 
било је доста примедаба. На једном састанку Подружнице, у присус- 
тву свих чланова Актива, дата је оцена програма са многим напоме- 
нама шта недостаје, а шта је у њему сувишно. Актив се у потпуности 
сложио и овластио Подружницу да упозна одговорну комисију која 
је донела програм, са донешеним закључцима. Још није добијено оба- 
вештење шта је учињено, да ли су закључци одбијени или усвојени. 

Такоће се Активу наметало још једно питање којим је морао 
да се позабави, а то је планирање кадрова за идућу школску годину. 
Y питању је недељни фонд часова. Y сваком случају број наставника 
је довољан, уколико не буде и сувишан. 

Ванчасовне активности наставника сматрају се обавезним. Сва- 
ки члан Актива имао је по једно задужење, па и два. 

Литерарна секција под руководством Оливера Зечевић саста- 
јала се сваког месеца, најмање једанггут радном суботом. Састанци су 
одржавани у трајању од два до три школска часа. На њима су члано- 
ви секције читали своје радове, највише поезију, али је била заступ- 
љена и поетска проза, путопис, репортажа и други облици књижевног 
рада. Нарочита пажња посвећена је сарадњи са литерарним секци- 
јама других школа, посебно са Првом, Трећом и Војном гимназијом. 
Осим сталних чланова: Бешлић Ане и Данон Данијеле из IIIi, Клада- 
рин Иване, Стојановић Љубише, Ивошевић Татјане и Ивошевић Мир- 
јане из Ш 3 , Живковић Дубравке из III 5 , Богићевић Драгане из IH 6 , 
Зрнић Жанин из III 8 , Ерчић Душице и Николић Мариоле из IIi, сас- 
танцима су често присуствовали и ученици ван секције, али заинте- 
ресовани за поезију од којих су Брач Биљана, Томовић Снежана и 
Глушац Зоран из IIIi и Ристић Момир из III 5 редовно долазили. Пред- 
седник секције била је Богићевић Драгана из III 6 . 

На почетку године одржавана су литерарна посела на којима 
су уз звуке гитаре читани радови, афоризми, или се разговарало о 
прочитаним књигама, филму, или се покретала питања из проблема 
књижевног стварања. Нарочито се дискутовало о филму „Источно 
од раја" и о румунској поезији. Разловарало се о делу „Мали принц", 
песмама Мирослава Антића, Кишовој „Гробници за Бориса Давидо- 
вића". Прирећена је и изложба слика Жанин Зрнић инспирисаних 
поезијом чланова секције. 

Данон Данијела поднела је извештај о свом наградном путо- 
вању у Париз у организацији YHECKO-a, а Бешлић Ана о свечаности 
поводом добијања Октобарске награде. 

Чланови Секције су одабрали песме за „Искру" и у два броја 
објавили велики број својих радова. I 

i 


На приредби поводом 20. октобра аутори су читали своје песме 
о Београду, а на прослави Дана школе чланови драмске секције изве- 
ли су рецитал поезије чланова литерарне секције. 

Овој се кци ји прикључио се и професор Чукић Зоран са својим 
ученицима. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА била је ове школске го- 
дине, као и ранијих, врло активна. Одржавани су редовни састанци је- 
данпут месечно, у радне суботе, и велики број састанака-проба. При- 
премани су програми, најчешће пригодни рецитали, поводом држав- 
них, градских и школских празника. Поред извоћења у школи чланови 
Секције су наступали и у месним заједницама „Иво Лола Рибар" и 
„Савски венац", затим у Новом Бечеју, поводом Дана школе бечејске 
гимназије, и у Гламочу, на Сусрету средњих школа које носе име 
И. Л. Рибар, браће Рибар и др И. Рибара. 

Остварени су и други видови рада: 

—- самостални рад ученика (група ученика 1Ц: Дмитровић Гор- 
дана, Видовић Зорица, Милинчевић Љубица, Ранковић Јасминка, Сто- 
јановић Љиљана и Цветић Нада припремила је и извела врло успели 
рецитал поезије несврстаних, уз инвентивну музичку пратњу Жељке 
Попов, ученице истог одељења), 

12 


•— кбнтакт са КУД-ом „Вукица Митровић" (рецитал поезије М. 
Антића са члановима Секције припремао је један режисер овог дру- 
штва). 

Очекује се да ће се оваква врста активности — самосталан рад 
ученика, контакти са културно-уметничким друштвима, евентуално и 
другим школама, организацијама, неговати јер код ученика постоји 
интерес, а таква врста рада, сарадње је врло корисна. 

Планирано је и извоћење драмских текстова. Пајвише се отиш- 
ло са припремама „Миша" Б. Нупшћа, али због објективних околно- 
сти, (недостатак бине, декора, костима, погодног термина, није дошло 
до реализације ове актовке. 

Y раду Секције истакли су се: Дмитровић Гордана, из IIi, Ан- 
товић Зоран, Бијелић Ана, najiđi Мирјана, Станошевић Александар 
из II 2 , Живановић Љубомир, Ивановић Душица, Марковић Дубравка, 
Младеновић Светлана и Савић Срћана из II 3 , Митровић Радмила и 
Симић Биљана из II 4 , као и Бајагић Момчило из II 2 и Вукаловић Дра- 
го из IV 6 , који су поједина извоћења пратили музичким импровиза- 
цијама. 

Секцијом је руководио Стеван Наумовић, професор. ШКОЛСКИ ЧАСОПИС „ИСКРА" урећивали су ученици I 6 , I 7 и 
I 8 . Одржано је пет састанака редакције листа. Издата су два броја са 
редовима ученика. Бројеви су били испуњени претежно поезијом, а 
и богатим илустрацијама. 

Р ад ом ове групе руководила је Злата Златановић, професор. 

РАДИО ШКОЛА са својом редакцијом имала је доста успеха 
у раду. Први програм је припремила поводом Дана октобарске рево- 
луције. Претходно је изврпшла избор ученичких радова и пригодних 
текстова који улазе у емисију а затим је све снимила на траку. Про- 
грам је емитован 8. XI 1976. г. 

Пригодни, врло богати и успели програми емитовани су: 1976 
— поводом Дана Републике, поводом Дана Армије, 1977. 6. априла 
(чиме је обележена 36-годишњица борбардовања Београда), затим, 23. 
априла поводом Дана школе и 25. маја, поводом Дана младости и ју- 
билеја друга Тита. 

Ове емисије су прихваћене и врло су популарне мећу учени- 

цима. 

За овај рад задужен је Зоран Чукић, професор. 

Актив негује још једну значајну област ванчасовних активно- 
сти која је већ стекла извесну традицију. Подстицани од својих нас- 


13 


Тавника ученици учествују, у великом броју, у изради пригодних тема 
које расписују и награВују разне организације. 

Ове школске године ученици су добили многе награде, највише 
у књигама. Најзначајније су: 

1. Прву награду YHECKO-a добила је Данон Данијела учени- 
ца Ill-t- 

2. Октобарску награду града добила је Бешлић Ана уче- 
ница IIIi. 

3. За Дан школе награде су добили: Радосављевић Весна, Борић 
Драга, Павловић Анкица и Стаменковић Бојана, ученици I раз. Видас 
Маријана, ученица III и Нововић Соња, ученица IV разреда. 

4. За Мајски сусрет младих који се одржава у Кикинди посла- 
те су песме Кладарин Иване, ученице III и Ерчић Душице, ученице 
II разреда. 

5. На Сусрету средњих школа које носе име Иве Лоле Рибара 
који је одржан у Гламочу I награду је добила Бежановић Јадранка, 
ученица I 5 р. 

6. За Дан школе Гимназије у Новом Бечеју награду је добила 
Ерчић Душица, ученица IIi. 

7. За Дан школе Гимназије „Браћа Рибар" у Загребу награде 
су добили: Цвијетић Ирена, Станковић Бојана, Павловић Анкица 
и Радовановић Јелка, ученица I разреда. 

Сумирајући сва залагања у раду у овој школској години може 
се сматрати да је Актив одговорио својим задацима. 

Руководилац Актива Олга Јелић, професор Настава ИСТОРИЈЕ у току ове школске године, као и претход- 
них, извоћена је и реализована на основу оријентационог плана рада 
који је израдило Друштво историчара Београда. 

Наставни план и програм у потпуности је реализован у свим 
одељењима, јер није било одсуствовања професора или губљења ча- 
сова. Велике тешкоће у настави чинио је неуобичајено велики број 
ученика у одељењима I, II и III разреда — скоро у свим одељењима 
било је око 40. Због тога је било проблема приликом утврћивања гра- 
дива, нарочито у одељењима других разреда. Напором наставника и 
ученичких колектива ове тешкоће су превазилажене и у целини су 


постигнути задовољавајући резултати. Број недовољних оцена у оде- 
љењима био је у границама кретања из прошлих година, изузев у I 
разреду где је био осетно мањи због, у првом реду, доброг састава оде- 
љенских колектива. 

Материјална база наставе у целини је незадовољавајућа јер је 
обим расоложивих учила (историјске и географске карте, скице, дија- 
грами, дијафилмови) врло скроман. Потребно је учинити напор да 
се то стање поправи. 

Припреме за завршни испит обављене су на време и начин како 
то предвићају постојећи школски нормативни акти. Y склопу прип- 
рема за овај испит, током последњег тромесечја, на ванредним часо- 
вима, обнављано је градиво прва три разреда. 

Секција младих историчара, група за други разред, друштвено- 
-језичког смера, под руководством професора Катарине Радуловић, 
обраћивала је теме по избору чланова. 

Теме су биле: „Први српски устанак", „Русија у доба просвеће- 
ног апсолутизма — доба Катарине II", „Солунски фронт", „Операција 
Оверлорд" и биографије народних хероја Моше Пијаде и Иве Лоле 
Рибара. Посебна тема је посвећена животу и раду друга Тита. Посе- 
ћена је и изложба о животу и раду друга Тита у Библиотеци „Борће 
Јовановић". Чланови Секције, групе за I разред, под руководством 
мр-а Миливоја Николића, посветили су се обради историјских текс- 
това из „Историје Старог Рима" од Машкина. 

Секција у целини (чланови из свих разреда) слушали су на Ко- 
ларчевом народном универзитету предавање професора др-а Андреја 
Митровића „О фашизму" и др-а Радована Самарџића „Организација 
власти у турском царству и турско наслеће у југословенским зем- 
љама". 

Ова сарадња са Коларчевим народним универзитетом оствари- 
вана је у договору са другарицом Вумировић, једним од службеника 
ове установе. Са разлогом се очекује продубљивање сарадње у наред- 
ној школској години. 

Чланови Секције гледали су и филмове „Живот и рад К. Марк- 
са и „Сућење ратним злочинцима и издајницима". 

Руководилац Актива Хранислав Живковић, професор 14 


15 


Актив нАставника Психологије, оснбви Науке б 

ДРУШТВУ, ЛОГИКЕ И ФИЛОСОФИЈЕ успешно је реализовао свој 
годишњи програм рада, иако је било неких тешкоћа изазваних кад- 
ровским променама. Другарица Гордана Тошић, политиколог напус- 
тила је н аш у школу и запослила се у СИП-у, те је на њено место до- 
шао друг Милан Николић, социолог, а због болести друтарице Бојане 
Раичковић, часове психологије преузела је другарица Гордана Ке- 
џић, психолог. 

Наставно градиво, предвићено наставним програмом, обраћено 
је у свим предметима и свим одељењима. Наравно, не може се рећи 
да је градиво у потпуности савладано, да су сви ученици стекли по- 
требан минимум знања. О томе говори и приличан број недовољних 
оцена, нарочито из логике и философије. Али слабе оцене нису пос- 
ледица изузетно строгог критеријума, већ искључиво нерада ученика. 
Већина оних који су школску годину завршили са недовољном оце- 
ном из логике или философије су ученици — лоши радници, они су 
радили врло мало или ни мало и најчешће, на питање наставника, 
одговарали кратко — „не знам" или „нисам спреман". Таквим учени- 
цима није помогла допунска настава, јер нису редовно долазиле 
на те часове. 

Y настави основа науке о друштву и философије посебна пажња 

је посвећена марксизму, са намером да ученици схвате смисао, вред- 
ност и значај марксизма као науке и хуманистичке и револуционарне 
идеологије радничке класе. Програм предмета основи науке о дру- 
штву је тако конципиран да је тежиште наставе ка проучавању дру- 
штвено-економског и друштвено-политичког система СФРЈ, изградњи 
самоуправног социјализма у Југославији и остваривању самоуправ- 
љања радника у удруженом раду, као владајућег друштвеног од- 
носа. * 

Y настави философије, иако се, према програму ради о прете- 
жно историјском а не систематском приступу философији, посвећено 
је доста пажње марксистичкој философији, проучавању њених основ- 
них ставова. Савременом развоју марксистичке философске мисли 
посвећено је ове године више пажње него раније, што је последица 
већег интересовања ученика. 

Програмом рада Актива предвићени су посебни задаци настав- 
ника у слободним активностима ученика. Формиране су следеће сек- 
ције: за психологију, руководилац Бојана Раичковић; за социологију 
— две групе, руководиоци Милена Драгићевић и Гордана Тошић, која 
је била и предавач у Омладинској политичкој школи, и за философи- 
ју, руководилац Марина Мирковић. Стручном библиотеком руко- 
вао је Миодраг Влајковић. 

Секције су радиле ггрилично успешно, мада би број састанака 
био већи да није било неких техничких, али за сада, на жалост, нере- 
шивих тешкоћа — недостатак простора за слободне активности. Због 
недостатка простора и оптерећености ученика готове све активности 
су пребачене на суботе, чак и допунска настава, иако је на почетку 
године Наставничко веће донело одлуку да се часови допунске наставе 
не држе суботом. То је ометало рад појединих секција. Y3 то, деша- 
вало се да се читав план радних субота промени неком одлуком Нас- 


тавничког већа, на пример одлуком 6 излету поводом Дана шкбле или 
о колективним постетама целе школе. 

На састанцима секција обраћиване су најактуелније теме или 
теме за ко'е су ученици показали посебно интересовање. Секција 
за социологију обрадила је следеће теме: 

— Марксов метод политичке економије; 

— Фетишизам робе и новца; 

— Одлике савременог капитализма; 

— Историјски материјализам, 

— Религија и борба против религије у савременом друштву. 

Секција за философију је такоће обрадила пет тема: 

— Смисао и значај Ничеове философије, референти Драгана Бу- 
зарић, Емилија Церовић, ученице IVi и Соња Нововић, ученица IV 2 ; 

— Марксова схватања изложена у часопису Немачко-францу- 
ски годишњаци, референт. Зорица Андрић, ученица IVi; 

— Марксово схватдње човека, референт М. Влајковић, профе- 

сор; 

— Сартрово схватање слободе, референт Невена Попов, уче- 
ница IVi; ... 

•—• Маркс и Енгелс о књижевности и уметности, референт Ма- 
ријана Павловић, ученица IVi. 

5 Чланови нашег Актива учествовали су у припремању нових про- 
грама за психологију, логику и основи марксизма и социјалистичког 
самоуправљања за прву фазу средњег усмереног образовања (зајед- 
ничке основе). 

Два професора који ће идуће школске године предавати пред- 
мет основи марксизма и социјалистичко самоуправљање, похаћали 
су семинар организован од стране Завода за унапрећење образо- 
вања и васпитања Београда. " 

Руководилац Актива Миодраг Влајковић, професор i 

i 

i 


i6 


17 


АКТИВ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА је на својим реДов- 
ним сасханцима одржаваним у току школске године пратио рад сва- 
ког појединог професора — члана Актива и решавао настале проблеме 
у настави како се најбоље могло. Сем текућих проблема заједничких 
свим предметима као питање уџбеника, литературе, оцењивања, уса- 
глашавање критеријума, распореда гшсмених задатака, улоге дома- 
ћих задатака, коришћења аудио-визуелних средстава у настави, ана- 
лизе рада и успеха током године, актив је решавао и друге проблеме. 

Y току школске године су два професора отишла из школе: 
професор М. Станојевић у пензију, а професор М. Богдановић у другу 
школу, па је било проблема око замене часова до избора нових про- 
фесора као и проблем самог избора. Y току године је било и болова- 
ња као и одсуствовања, али је Актив организовао стручне замене тако 
да се часови нису губили, већ су били редовно одржавани и стручно 
замењивани. 

Иако се у току године прешло са кабинетске на одељенску на- 
ставу, аудио-визуелна средства су се користила у настави а Актив је 
од одабраних средстава добио два грамофона и један магнетофон. 

Допунска настава је одржавана редовно у свим годинама, оде- 
љењима и језицима. 

Допунска настава је такоће била одржавана за енглески и фран- 
цуски језик једном па и два пута месечно у току читаве школске го- 
дине. Професори латинског језика су током целе године држали ча- 
сове студентима из несврстаних земаља. Y одељењима руског и нема- 
чког језика хоспитовали су студенти. а у одељењима која уче руски 
језик одржавани су и професорски испити. Професори енглеског и 
француског језика су организовали бесплатне курсеве језика за чла- 
нове колектива и часови су одржавани почев од фебруара 1977. јед- 
ном недељно. 

На градским такмнчењима су учествовали само ученици за не- 
мачки језик и постизали следеће резултате: 10 ученика учествовало у 
I и III категорији, 9 ученика се пласирало за републичко такмиче- 
ње. Два ученика су освојила I место и награћени су књигама и пох- 
валницама: Јовић Снежана, ученица Ш 4 и Кукобат Жељко, уч. П 6 . 

На републичко такмичење нису ишли, јер нису били на време 
позвани. 

Остали ученици нису учествовали јер нису били на време оба- 
вештени. 

Руководилац Актива Лзиљана ^рошевић, професор 


АКТИВ НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ је сачинио план рада у 
почетку школске године и трудио се да га оствари до краја, што смо 
и успели, захваљујући залагању чланова актива. Састанака Актива је 
било мало, али су зато договорени задаци извршавани на време, тим 
пре што се овај актив и ове године борио са истим, већ познатим, про- 
блемима, којима је ове године придат још један и, по нашем дубоком 
уверењу, нанео тежак ударац нашем предмету. Наиме, годинама су 


Нланови овог Актива, сТрпЉивО, улажући велики лични труд, стварали 
географски кабинет. Опремали га: шемама, графиконима, сликама, 
збирком метеоролошких инструмената, потребним стативима и стал- 
цима и тако, бар колико-толико, учинили да наш рад у кабинету олак- 
ша ученицима да брже и лакше усвоје градиво које им се излаже. Сав 
тај вишегодишњи труд пао је у воду, јер је нова организација рада Детаљ из Еуфразијеве базилике у Поречу коју су посетили наши ученици 

у школи укинула кабинетски рад и вратило се поново са систем учи- 
оница. Ако свему овоме додамо да 'е за последње три године сачињена 
изванредна збирка, како анимираних фолија, тако и руком нацртаних, 
за рад са графоскопом у кабинету, а сада нисмо у могућности да их 
користимо из горе наведеног разлога, онда је тек јасно колико је за 
наставу географије потребна простОрија која би и даље служила са- 
мо за извоћење наставе овог предмета. 

Ванчасовну активност Актив је планирао још септембра 1976. 
године, јер смо већ ранијих година уочили да без добро континуи- 
раног програма нема ни успеха, усмеравајући сву активност на рад 
географске секције. 

Као непосредни руководилац секције хоћу овога пута да ка- 
жем реч две више о тој групи ентузијаста и најмасовнијој секцији у 
школи, да изнесем неке податке који ће то потврдити. 

Шестог новембра 1976. године чланови наше секције, заједно 
са биолошком секцијом и великим бројем љубитеља природе, укупно 
око 310 учесника екскурзије, кренули смо на излет до Космаја. Бриж- 
љиво припремљени реферати чланова секције саопштавали су најваж- 
није податке о местима кроз која је наш караван пролазио. Екскурзију 
су водили професори: М. Пантић, Д. Јончић, Л>. Вукићевић и Ал. Ко- 
цић. 


19 
; 


Петог фебруара 1977. roAime 110 ученика чланова секције 
из одељења првог и другог разреда посетили су меморијални музеј 
Јована Цвијића. 

Двадесетшестог марта 1977. године географска секција, заједно 
са ликовном секцијом и секцијом младих физичара у организацији 
професора Ал. Д. Коцића, посетила је ТЕ „Морава" у Свилајнцу а 
после тога цркву Покајницу. Број ученика је опет врло импозантан, 
преко 280. 

Ова посета ТЕ „Морава" остаће свим учесницима излета у трај- 
ној успомени. Изванредна организација пријема ученика и саопште- 
ња података о објекту од стране руководиоца Електране, уверили су 
нас у велике могућности овог малог, али вредног колектива. Понућен 
позив на трајну сарадњу ТЕ „Морава" и наше школе професори и 
ученици су срдачно поздравили. Том приликом секцији је од стране 
колектива ТЕ поклоњена колекција фотографија које приказују об- 
јекат ТЕ из различитих перспектива и оне сада красе хол наше школе, 
Посебно вредан дар секцији и школи је колекција различитих врста 
угља које ТЕ користи као енерган, а такоће и пепео од сагорелог 
угља. Нарочиту вредност представља табеларни преглед калоричне 
моћи и хемијски састав свих ових угљева. Професори који су ру- 
ководили овим излетом били су: М. Пантић, П. Борћевић, П. Марић, 
М. Маринковић и Ж. Стевановић. 

Седмог маја 1977. наша секција је посетила излетиште Рајац. 
По дивном времену, на пространим планинским ливадама Сувобора, 
провели смо један изузетно пријатан дан. Шта то значи за плућа наше 
градске деце сигурно сви знамо, али после овог излета осетили смо 
колико нам баш такви једнодневни боравци у природи недостају. Ру- 
ководство пута на овом излету сачињавали су, као и увек, руководио- 
ци секције — професори М. Пантић и Ал. Д. Коцић, као и колеге 
професори: П. Борћевић, С. Радовановић, П. Марић, Л>. Вукићевић и 
Д. Јончић. 

Завршавајући овај извештај о нашем раду желео бих да нагла- 
сим да су сви наши излети и екскурзије и ове године били беспрекор- 
но организовани од стране наше реномиране туристичке организаци- 
је „Центротурист" са којом ова школа има вишегодишњу коректну и 
врло успешну сарадњу. 

Руководилац Актива Александар Д. Коцић, професор 


Настава ХЕМИЈЕ у току ове школске године извоћена је на 
основу плана рада прихваћеног на почетку године. 

Програм је реализован иако је било извесних потешкоћа у 
раду — велики број ученика у одељењима, боловања и одсуствовања 
појединих чланова, Чланови Актива су током године, на завршетку 
сваког класификационог периода, анализирали успех ученика.. Ycnex 
је био променљив — знатно слабији на класификационом периоду 
него на крају године. 

20 


Y циљу побољшања успеха, организована је допунска настава 
по потреби у појединим одељењима. Примећено је да ученици којима 
је потребна оваква настава нередовно присуствују овим часовима. 

Додатну наставу са IV разредом одржавала је професор Б. Мар- 
ковић, а консултације са ученицима који раде домаћи рад ггредмет- 
ни наставник. 

Часови лабораторијских вежби, као и ранијих година, одржа- 
вани су у свим разредима, а изузетно ове године и у IV разреду. 

Хемијска секција је почела са радом 'али рад није настављен 
због ангажовања ученика у друтим активностима школе, а и због не- 
довољног интересовања. 

И поред тога ученици који су били заинтересовани (посебно 
ученици IV разреда) разраћивали су у групама поједине области које 
су им биле интересантне. 

Профееори су били активни у раду Актива града у припреми 
програма и плана за реформисану школу. Професор Б. Марковић и 
Р. Радовановић посећивале су семинар организован на Коларчевом 
народном универзитету за професоре хемије. 

Y току године чланови Актива су се договарали о планирању 
и раду. ПриликОм боловања професора биле су организоване стручне 
замене и зато је настава била у потпуности заступљена. 

Актив у даљем периоду ради на планирању и проучавању про- 
грама за Заједничке основе у следећој години. Y јуну месецу биће 
организована доггунска настава за ученике упућене на поправни испит 
а додатна настава за кандидате на завршном испиту. 

Руководилац Актива Радмила Радовановић, професор 


АКТИВ ПРОФЕСОРА БИОЛОГИЈЕ је редовно одржавао састанке 
на којима су разматрани задаци и проблеми који су се јављали при- 
ликом извоћења наставе. Такоће су разматрана сва питања предвићена 
планом рада сачињеним на почетку школске године. 

Наставни програм је у потпуности реализован у свим разре- 

дима. 

Сарадња чланова Актива остварена је заједничким доношењем 
планова извоћења наставног програма, усклаћивањем обима обраде 
градива, уједначавањем критеријума оцењивања ученика као и ор- 
ганизовањем допунских часова. 

Биолошка секција је радила и ове године. На састанцима су 
ученици упознали технику микроскопирања и припремили и одржа- 
вали реферате из различитих области. Y заједници са Географском 
секцијом изведено је неколико једнодневних екскурзија. 

Посебно су одржаване консултације са ученицима IV разреда 
који су одабрали теме из биологије за домаћи рад на завршном ис- 


21 

питу. Ученицима је пружена помоћ у давању теза, стручној лите- 
ратури и стручним објашњењима теме коју обраћују. 

Посебна активност професора биологије ове године се огледала 
у сарадњи са Наставном секцијом биолога новог наставног програ- 

Y вези са преласком за Заједничку основу средњег усмереног 
образовања и васпитања у идућој школској години, чланови Актива 
су изврпшли извесне припреме, посебно у опреми кабинета за извоће- 
ње новог наставног програма у 1разреду. 

Руководилац Актива Душанка Јончић, професор 


АК.ТИВ ЗА ФИЗИКУ чине три наставника. Y прошлој 
школској години Актив је разматрао више питања од којих су нај- 
важнија: подела одељења на наставнике, израда планова рада, прип- 
реме за завршни испит, писмене вежбе, реализација планова рада и 
критеријум оцењивања, организација рада секција, коришћење каби- 
нета и набавка учила. 

При изради планова рада стављен је акценат на то да теоријска 
обрада наставног градива буде у складу са марксистичком теоријом 
и методом и да се остварује принцип очигледности где је год то мо- 
гуће. Као стални облик рада планиране су писмене провере знања 
преко израде задатака. 

На крају сваког тромесечја актив је разматрао постигнуте ре- 
зултате и предузимао мере за побољшање успеха ученика. Једна од 
мера је допунска настава која је извоћена према потреби и у дого- 
вору са ученицима. 

Оцењивање ученика је било јавно — оцене су истовремено упи- 
сиване у дневник и професорску свеску. Ради уједначавања метода 
рада и критеријума оцењивања, наставници су током године корис- 
тили све облике сарадње. Битних разлика у критеријуму оцењивања 
измећу наставника није било. 

^ченицима завршног разреда, поред тема, дате су тезе као и 
литература за израду домаћег рада. Консултације су одржаване по 
жељи и потреби ученика. 

За чланове физичке секције организован је излет у Свилајнац 
при чему су упознати са радом термоелектране „Морава". 

Радак Бранислав ученик IV 6 разреда освојио је III место на ре- 
публичком такмичењу. 

Као и претходних година, један од чланова актива присуствовао 
је семинару за професоре физике. 

Тешкоће у раду огледале су се у просторним и материјалним 
условима са једне стране и великом броју ученика у одељењима са 
друте стране. 

г Руководилац Актива Полексија Борћевић, професор 

22 


АКТИВ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИ- 
ЈЕ И АСТРОНОМИЈЕ констатовао је у свом годишњем извештају да 
је наставни програм свих предмета у свим одељењима реализован. Се- 
дам чланова Актива држало је 126 часова математике, 18 часова на- 
цртне геометрије и 5 часова астрономије недељно. 

Y току године било је и доста кадровских промена. Другарица 
Зорица Благојевић је била на пороћајном одсуству од почетка гпколс- 
ке године до 12. маја, а замењивала је другарица Мила Богосављевић, 
професор. На боловању су била још два професора — Видосава Сте- 
вановић и Владимира Давидовић, а то је довело, у неким одељењима 
до честих промена наставника (у Ц и I 2 променила су се три настав- 
ника), што се свакако одразило и на квалитет наставе и успех уче- 
ника. 

Програми рада наставника обликовани су према договору нас- 
тавника математике београдских гимназија, утврћени су битни садр- 
жаји којима ученик мора да овлада, да би могао да прати наставу у 
следећем разреду. Овим договором предвићено је растерећење настав- 
ног програма и посебно је указано свим наставницима на оно што је 
битно у програмском садржају. 

Наставници који су предавали у паралелним одељењима сара- 
ћивали су по свим питањима образовно-васпитног процеса: заједнички 
су елаборирали годишње планове рада, договарали се о методском по- 
ступку у обради појединих наставних јединица, договарали се о при- 
преми и прегледу писмених задатака и критеријуму оцењивања. 

Допунска настава је организована у свим одељењима природ- 
но-математичког смера и извоћена је редовно, а у друштвено-језичком 
смеру часови допунске наставе одржавани су по потреби ученика 
(одељења). 

Додатна настава за ученике који имају шире интересовање за 
математику организована је само за ученике I и III разреда. Школс- 
ко такмичење из математике у оквиру Гимназије ове године није одр- 
жано, те су наставници према личном увиду одрећивали најуспешније 
ученике за даља такмичења. 

Y нашој школи је уобичајено припремање ученика IV разреда 
природно-математичког смера за завршни испит: од пет часова колико 
према наставном плану IV разреди имају, један је био посве- 
ћен понављању градива I, II и III разреда. По завршетку редовне на- 
ставе, од 26. маја до полагања писменог испита из математике, настав- 
ници су сваког дана држали по два часа дневно на којима су припре- 
мали кандидате за завргпни испит. Тако се у нашој школи у слобод- 
ним активностима, допунској и додатној настави систематски, у току 
целе године, припремају ученици IV разреда природноматематичког 
смера. 

Руководилац Актива Јорданка Милић, професор 


НАСТАВА ОДБРАНЕ И ЗАШТИТЕ у току школске 1976/77. го- 
дине извођења је .по новом наставном плану и програму. С обзиром да 
у неким основним школама ученици нису изучавали градиво из прве i 

помоћи, убачена је ова тема у план рада и обраћена за неколико ча- 
сова. ј 

Програм је реализован иако је било извесних тешкоћа при i 

извоћењу практичне наставе (расклапање и склапање наоружања, 
припрема за гаћање итд.), због великог броја ученика у одедењима 
а малог броја и често неисправног оружја. До извесног одступања у 
редоследу обраћивања појединих тема у првом разреду морало је 
да доће, због слања наоружања на технички преглед, односно замене. ( 

Ове школске године дошло је до извесних измена и у извоћењу ппсо- 
лских бојевих гаћања. Наиме, други разред је имао два програмска 
гаћања: на редном броју 1 и редном броју 2. И поред тога што 
су припреме за гаћање извоћене у веома тешким условима, ученици су 
потпуно спремни изашли на гаћање и постигли солидне резултате. Оп- 
шта оцена за гаћање на редном броју 1 је врло добар (скоро одличан), 
а такоће и на редном броју 2 оцена је врло добар. На редном броју 1 
успех по одељењима био је следећи: 
позитивних 

негативних 

оцена ј 

1. 

— IIi 

97,15 

2,63 

одличан 

2. 

-и в 

92,29 

7,69 

одличан ј 

3. 

- П 7 

90,30 

9,67 

одличан 

4. 

- н 4 

86,82 

13,15 

врло добар 

5. 

- II« 

84,19 

15,78 

врло добар ј 

6. 

- и 3 

78,36 

21,62 

добар 1 

7. 

- И 5 

70,71 

29,26 

добар 


Појединачно, најбоље резултате постигли су следећи ученици: 

1. Војиновић Мирко, IIs 

2. Живановић Љубомир, II 3 

3. Давидовић Василије, П 4 

4. Мишковић Радмила, Н 4 

5. Трајковић Горан, П 6 

6. Цветковић Весна, П 0 

7. Неделицки Златко, П 7 

Y фебруару Завод за унапрећивање и васпитање је доставио тттк о- 
ли анализу програмских гаћања у ппсолској 1976/77. години, Од уку- 
пно 71 школе, по постигнутим резултатима, наша школа је на четвр- 
том месту. 

Поводом Дана ЈНА такмичиле су се у стрељаштву војничком 
пушком две екипе наше школе: мушка и женска. Мушка екипа у сас- 
таву — Денда Владимир, Радуловић Зоран, Ракочевић Горан, Беш- 
лин Мирко и Фејзула Влазним освојила је пето место у конкуренцији 
81 екипе. Женска екипа у саставу — Ботсић Снежана, Скокин Оливе- 
ра, Павловић Маријана, Цветковић Гордана и Мутавџић Дубравка ос- 

24 


војила је 23. место у конкуренцији 65 екипа. Y појединачној конкурен- 
цији прво место у граду освојио је ученик IV 8 одељења Денда Влади- 
мир и награћен ручним часовником. 

■ На општинском такмичењу у првој помоћи учествовале су две 
екипе наше школе. Екипа опељења I 8 освојила је четврто место, а 
I 7 седмо место. 

Y част 25. маја — Дана младости и 40.-тогодишњице доласка 
друта Тита на чело СКЈ, Завод за унапрећивање васпитања и образо- 
вања, организовар је традиционално такмичење у омладинском више- 
боју. Дчествовале су две екипе наше школе: мушка и женска. Му- 
шка екипа оевојила је 18. (од 80 екипа), а женска 14. место (од 65 
екипа). 

Руководилац Актива Слободан Јовановић, професор 

Y протеклој школској години НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТА- 
ЊА извоћена је у двема салама у нашој шкрли и у базену „25. мај". 
Наставни план и програм је остварен без иједног изгубљеног часа. 

Y вечерњим часовима и сваке суботе тренирале су репрезента- 
ције школе и одржано је мећуразредно првенство у кошарци, одбој- 
ци, пливању и спортској гимнастици. 

Одиграно је 93 утакмица у кошарци за ученике и ученице. Нај- 
бољи су били код ученшса по разредима IV g ; Ш 8 ; П 7 , I (такмичење 
у току), а код ученица Ш 8 ; П 7 и I (такмичење је у току). Женска ре- 
презентација кошаркашица у саставу: Пејовић Мила, IV 5 , Цветковић 
Нада, II-, Вишекруна Ранка Ш 8 , Станисављевић Љуб 1 шка IV 3 , Трзин 
Татјана III 3 , Виличић Ксенија П 4 , Дукић Зорица, II 4 и Јовановић Бран- 
ка, I 4 , освојила је III место на општинском такмичењу. Иста репрезен- 
тација је одиграла три пријатељске утакмице са Зуботехничком шко- 
лом и VII београдском гимназијом. Такоће је учествовала на турниру 
поводом Дана школе Гимназије „Иво Лола Рибар" у Новом Бечеју, 
где је освојила прелазну заставицу а Вишекруна Ранка, ученица Ш 8 је 
проглашена за најбољу играчицу турнира и добила пехар. Мушка ко- 
шаркашка репрезентација је освојила III место на општинском пр- 
венству и одиграла два пријатељска сусрета са VI београдском гимна- 
зијом и Кошаркашким клубом „Зелени венац". Репрезентација је на- 
ступила у следећем саставу: Бркановић Игор, IV 5 , Луковић Синиша, 
IV 5 , Вукаловић Драго, IV 6 , Дашић Јован, IV 8 , Ивић Владимир, IV 8 , Ба- 
раћ Драган, TV 4 , Вишњевац Предраг, IV 2 , Павловић Ненад, III 2 и Мит- 
ровић Горан, IVi. И ове године је одржан турнир у кошарци у спомен 
преминулом бившем ученику наше школе Аврамовски Серафиму — 
Финку. Дчествовало је четири репрезентације бивпшх напшх ученика 
и репрезентација матураната. Победнички пехар освојила је репре- 
зентација из школске 1972/73. године. 

Одбојка је постала популарна као и кошарка, нарочито код уче- 
ница. Одигране су 92 мећуразредне утакмице и најбољи су код уче- 
ника: IV 7 ; III-; П 6 и I(y току) а код ученица: IV9; Ш 2 ; П 4 и 1г. Жен- 
ске репрезентације у одбојци наступила је у саставу: Миљуш Гордана, 
IV9, Маринковић Соња, IVđ, Сладоје Радмила, IV 9 , Миловановић Зо- 
рица, IV g ; Митић Снежана, IV 9 , Ниповић Љиљана, IV 4 и Зец Зорица, 
П 3 . Екипа је учествовала на првенству општине и заузела IV место. 

25 
Мушка репрезентација одбојкаша је такође заузела IV место на опш- 
тини. Играли су: Богдановић Томислав III 5 , Јовановић Зоран, II 6 , Ба- 
бић Милан, II 7 , Марјановић Часлав, IV 4 , Бркановић Игор, IV 5 ; Мила- 
диновић Невен, III 7 , Вукосављевић Зоран, II 7 , Радак Бранислав, IV 6 , 
Бурић Милорад, IV 9 , Манчић Зоран, IV 9 и Новаковић Горан, III 5 . 

19. марта 1977. године одржано је традиционално 20-то првенс- 
тво наше школе у спортској гимнастици за ученице III, II и I разреда. 
Учествовало је 98 вежбачица. Екипни победници су: П1 1( П 4 и I 8 . По- 
бедници по разредима су: Данон Данијела, IIIi, Марковић Дубравка, 
Illg и BapeTiđi Бранка, I 4 . 

На часовима пливања посебну пажњу смо обратили обради 
стилског пливања, јер је занемарујући број полупливача. Наши уче- 
ници добро и радо пливају, мада немамо активних пливача који тре- 
нирају у неком пливачком клубу. Имајући то у виду, освајање првог 
места (женска и мушка репрезентација) на општини Стари град и IV 
место у граду су велики успеси. Овај успех су постигли код ученика: 
краул — Стојадиновић Војин, III g и Дамњановић Небојша, IIIi, леђ- 
но — Јеремић Василије, Ш 8 и Миленковић Драгољуб, IV 5 , делфин — 
Воларевић Драган, IV, и Марјановић Часлав, IV 4 , прсно — Новаковић 
Горан, III g и Пајнић Иван, IV, штафета — 4x50 Јевтић Драган, IV 5 , 
Павићевић Драган, II 7 , Димитријевић Борђе, П 3 и Пековић Душан, а 
репрезентација ученица у пливању: краул — Здравковић Нада, I 8 , 
која је освојила прво место у општини и друго место у граду, Стамен- 
ковић Светлана, IIIi, прсно — Тимотијевић Драгана, Ш 5 и Виличић 
Ксенија, П 4 , леђно — Спасић Марина, Шз и Манојловић Султана, 
Ш 8 и штафета 4x50 — Радуловић Лидија, П 6 , Богдановић Весна, Ш 3 
Ивичевић Зорица, III, и Трзин Татјана, III 3 . 

Наши ученици"су учествовали и на првенству општине Стари 
град у пролећном кросу. Мушка екипа је освојила четврто место а 
ученица Јандрић Бранка, I 6 , је освојила прво место у трци на 800 
метара. 

Одржана су два спортска дана на којима су извршена мерења 
на 500 и 800 метара. 

На крају школске године извршиће се тестирање за све 
ученике-це I, II и III разреда, тестом физичких способности који је 
одредио Југословенски завод за физичку културу. 

Руководилац Актива Љиљана Хабшид, професор АКТИВ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА настојао је 
да у току школске године што успешније реализује наставни про- 
грам. Према подацима чланова Актива, план рада сваког наставника 
је остварен у целини. Као и ранијих година ученици су успешно тео- 
ријски савладали градиво, али — исто тако као ранијих година — 
наставници нису имали могућности да са ученицима изводе практич- 
ну наставу. Y идућој години, после преласка на Заједничке основе 
средњег усмереног образовања и васпитања, обезбедиће се, у сарадњи 
са другим школама наше групе и неким организацијама удруженог 
рада, повољнији услови за гграктичну наставу и.производни рад. 

Настава у I разреду одвијала се нормално, систематски су 
обрађена следећа наставна подручја: техника и техничко цртање, ос- 
нови пројекта, елементи техничког цртања са елементима копирања, 
цртања са детаљистичким склоповима и сл. Ученици показују велико 
интересовање за техничко цртање, те их треба и даље усмеравати у 
том правцу. 

Ученици I разреда, као и остали ученици наше школе, претпла- 
ћени су на Техничке новине, које својим садржајем служе ширењу 
свенародне технике и техничке културе уопште. 

Наставним програмом за II разред предвиђена је наставна 
грађа која посебно интересује наше ученике (мотори са унутрахпњим 
сагоревањем, електричне инсталације на моторним возилима и друго). 
Исто тако се може рећи да је успехпно савладан и наставни програм 
за III и IV разред, наравно, без практичног рада и вежби. 

Руководилац Актива Милчо Велинов, наставник 


АКТИВ НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ настојао је да планским 
и систематским радом са ученицима реализује наставни програм и 
тиме оствари планиране задатке у области ликовне и музичке уметно- 
сти за ову школску годину. И поред отежаних услова насталих у дру- 
гом полугодишту,. од када се прешло на рад по учионицама, ученици 
су са успехом савладали теоријски и практични део садржаја наставе. 

Поред редовне наставе планиран је и остварен рад у ликовној 
и музичкој секцији са акцентом на масовности прославе Титових ју- 
билеја. 

Посебну пажњу актив је посветио ученицима који полажу за- 
вршни испит, организујући довољан број консултација и часова об- 
нављања. 

Актив је са посебном озбиљношћу разматрао новине које ће 
настати у настави у школској 1977/78. години и донео одговарајуће 
одлуке, којима ће се развити нови посебни облици деловања везани 
за активну сарадњу са сродним културним институцијама, као и по- 
себним облицима активности у оквиру школе. 

Члан Актива професор Станко Радовановић, ове године поха- 
ђао је семинар „Марксизам у уметности." 

Руководилац Актива мр Петар Марић, професор 


26 


27 РАД СЕКЦИЈА 


АИКОВНА СЕКЦИЈА почела је са радом почетком школске го- 
дине уређењем школских просторија после кречења. Чланови секдије 
усвојили су програм рада који по обиму превазилази оквире радних 
субота, тако да су обухваћене све значајне манифестације ликовног 
стваралаштва одржане у Београду. 

Поред изванредне сарадње са Народним музејем, Музејем сав- 
реме уметности, Галеријом фресака, Музејем примењених уметнос- 
ти, ове године остварена је и већа сарадња са Галеријама САН, Култур- 
ног центра, Дома ЈНА, Коларчевог народног универзитета и Графичког 
колектива „11. април". 

¥ оквиру манифестација везаних за значајне датуме, државне 
празнике, Дана школе и Титових јубилеја, организовао је низ самос- 
талних изложби следећих чланова секције: Тодоровић Л)ил.ана, II 7 , 
Стаматовић Татјана, Пз, Пајић Мирјана, П 2 , Босиочић Љиљана, IV,, 
Антов 1 гћ Зоран, II,, Гемовић Вера, Шг, Васић Божо, Ш 3 , Звијер Дра- 
ган, I 7 , Крњаић Дивна, IV 2 , група I 4 и група I 8 . • 

Председник ликовне секције Зрнић Жанин, Ш 8 својим илустра- 
цијама обогатила је „Искру" лист ученика наше школе. 

Сарадња са географском секцијом остварена је преко зајед- 
ничких излета. 

Руководилац секције мр Петар Марић, професор . 

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА је почела са радом одмах на почетку школ- 
ске године. 

Y сарадњи са Музичком омладином одлазили смо на концер- 
те, ггрисуствовали позоришним и биоскопским представама (Фест 77). 
Добра и плодна сарадња са Музичком омладином види се и из чињени- 
це да је 700 ученика било претплаћено на смећи циклус. Током године 
посетили смо следеће представе: Концерт на Београдском џез фестива- 
лу; Занесењаци — мјузикл; филм са Феста 67 — Бал лептирова; кон- 
церт за оргуље Луићи Челегина, опера Боеми Бакомо Пучинија и фил- 
мска представу балета Спартакус — Арама Хачетуријана. 

Чланови Музичке секције учествовали су, као извоћачи, на 
свим приредбама у току хпколске године. 

Услови за рад Секције су прилично тешки, пре свега, због не- 
достатка школског простора за слободне активности и недостатка 
кабинета за музичко образовање ученика. 

! Радом Секције, као председник, руководила је Весна Баришић, 
ученица IVi разреда, а најактивнији су били ученици I разреда. 

\ Руководилац секције Станко Радовановић, професор 
28 


За рад ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИЧКЕ ШКОЛЕ, за идејно-полити- 
чко образовање, ове школске године је мећу ученицима наше хпколе 
владало велико интересовање, Пријавило се неубичајено велики број 
полазника, 320 ученика свих разреда, па је створено 7 одељења: 

— 4 одељења Омладинске политхгчке школе „Иво Аола Рибар" 
од учехшка I, II и два одељења III разреда; 

— 1 одељење Семинара за младе хсомунисте, према програму 
Градског комитета СК, а за новопримљене чланове СК који нису прет- 
ходно завршили Омладинску политичку школу; (семинар је похаћало 
38 младих чланова СК); 

— 1 одељење Омладинске политхгчке школе „Борбе", у органи- 
захрхји листа „Борбе". за ученике који су претходно завршили ОПШ 
„Иво Лола Рибар". Школу је похаћало 10 полазника, ученика IV раз- 
реда. 

— 1 одељење вечерње политичке школе, за ученике IV разреда. 

25. маја, на Дан младости, омлади нцим а cv свечано предате ди- 

пломе о успешно завршеним омладинских политичхсии школама. 

Када имамо у виду да је — почев од 1968/69. школске године, 
од када је у нашој школи почела са радом ОПШ „Иво Лола Рибар", 
па до ове школске године — ОПШ завршавало годишње по 100—120 
омладинаца, претежно активиста или ученика I разреда (а школа им 
је помогла да се брзо ухсључе у друштвено-политичхси рад, да оду на 
радне акције, да постану омладински руководиоцвд) онда са бројем 
ученика који су ОПШ завршили ове школске године можемо бити 
више него задовољни. 

Сада у нашој школи, од ухсупно око 1200 ученика, има око 600 
онхгх који су завршили ОПШ; то је снага са којом треба рачунати, 
како у свахсодневном друштвено политичком-животу и раду школе, 
тако и у делатностима омладинаца ван школе. 

Предавачи иа сва три курса бхгли су професори наше школе: 
Вера Бјелица, Храшгслав Живковић и Гордана Тошић. 

До сада у нашој школи није постојала организација ГОРАНА. 
Ове године, 23. марта, на Дан Горана, формирали смо одред горана 
од ученика I разреда. Истог дана је новоформирани одред присуство- 
вао смотри горансхсих одреда омладине са територије општине Савсхси 
венац. 1. априла, на Дан омладинсхсих радних бригада, када је извр- 
шена смотра омладинске радне бригаде наше школе, извршена је и 
смотра одреда горана, и ту, поред логорске ватре у дворишту наше 
школе, уз пригодан програм који су извели чланови драмисе сехсције 
и К¥Д-а „Вухсица Митровић", и горани су добили своју прву наред- 
бу — да раде на урећењу зшсолског простора и очувању зеленила и 
да учествују, заједно са омладином града, на урећењу Титовог гаја, 
Кошутњака, Звездаре и Калемегдана. 

Организација ЦРВЕНОГ КРСТА је ове године добила признање 
Општхшског одбора Црвеног крста општине Стари град,'са којом је 
годинама сараћхгвала. Од ахсција организације треба истаћи сабирну 
ахсцију у вези борбе протхгв алхсохолизма, тахсмичење у пружању прве 
помоћи у шсвиру школе, а затхгм општине. На општинском тахсмичењу 
је учествовало 12 ученица, утлавном I 7 и I 8 разреда. Свесрдну помоћ 
приликом њихове припреме пружила је родитељ Мара Бјелица. Од- 


29 


I 


бор Црвеног крста има у пАану посету старим и изнемоглим особама 
на територији наше Месне заједнице „Кароћорђе" и посету деци која 
се налазе на лечењу у болници. 

XII месна заједница општине Стари град понудила нам je по- 
моћ у оснивању КЛУБА КАРАТЕА; они плаћају тренера да би се у нашој 
школи, за 30 пријављених ученика организовали тренинзи и полага- 
ња за појасеве у каратеу. Понети прошлогодишњим успесима — освајањем првог места 
на првенству београдских гимназија, чланови ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ 
су се и ове године интензивно припремали за нове шаховске окршаје. 

Али, на жалост, ове године није организовано мећугимназијско такми- 
чење, ни било које друго такмичење средњих школа. Због тога се Ша- 
ховска секција оријентисала на организацију такмичења унутар ги- 
мназије. „ I 

Већ у септембру одржан је „Септембарски брзопотезни турнир 
на коме је победио Саво Шкарић, ученик IV 7 , освојивши 10 од 12 могу- 
ћих поена. 

Y октобру је почео категоријални турнир (за III категорију) у 

организацију Шаховског клуба „Црвена звезда", али због осипања иг- : 

рача турнир није завршен. 

Y децембру је организовано такмичење за првенство школе. Ј 

Ачествовало је 11 играча. Прво место је освојио Душан Одоровић, | 

ученик III C , освојивши максималан број поена (другокатегорикник); 

друго место освојио је Саво Шкарић са 7 поена и треће место Алек- 
сандар Кнеселац, такоће са 7 поена. Победници турнира су на Дан 
школе добили дипломе и пригодне награде. 

Y току другог полугоћа одиграно је још неколико турнира, 
најчешће брзопотезних. 

Шах у нашој школи представља запажену спортску активност. 

YcnecH постигнути раније, на такмичењима средњошколаца, створили 
су услове за још интензивнији рад. 

Руководилац секције Драган Павићевић, ученик IV 7 

| 
i 
! 


i 

! 


сАмоДправљање Y ПРАКСИ HAillE IIIKOAE 


O PAAY ЗБОРА РАДНИХ Љ^ДИ 

Збор је одржао укупно 11 седница. На 3 седнице су били прису- 
тни и представници друштвено-политичких организација. 

Збор је расправљао и усвојио годишњи програм школе, пред- 
лог конкурсне комисије за избор директора школе, завршни рачун 
за 1976. годину и донео финансијски план за 1977. годину. 

Такоће, Збор је прихватио договор о упису Зајма за кредити- 
рање изградње аутопута Београд—Ниш и водопривредних објеката 
у сливовима Мораве, Саве и Дунава и донео одлуку о потхшсивању 
Самоуправног споразума о издвајању и удруживању средстава за ра- 
звој народне одбране у граду Београду за период од 1976—80. го- 
дине. 

^својен је Предлог друштвеног договра о основама стамбене 
политике у. Београду. 

Збор радних људи је на предлог стамбене комисије усвојио ранг 
листу радника школе за решавање стамбеног питања. 

Усвајањем предлога програма за спровоћење Закона о удру- 
женом раду, Збор је усмерио активност ка усаглашавању досадашњих 
Самоуправних споразума и Статута овоме Закону. Y том циљу изабра- 
на је Комисија за праћење примене Закона о удруженом раду а име- 
нована су и радне групе које ће припремати предлоге Самоуправних 
споразума и Статута школе и давати Збору на разматрање и усвајање. 

Разрећен је детаљно програм и време извршења ових послова. 

Рок за завршавање ових задатака је 1. јули 1978. године. 

Председник Душанка Јончић, професор 


САВЕТ ШКОЛЕ 

Савет Гимназије радио је ове године интензивније него ранијих 
година и разматрао скоро све значајније проблеме из живота и рада 
школе. Савет је радио у ширем, у ужем саставу и по комисијама. Од 
28. августа до краја маја ове године одржано је 18 састанака Савета 
у ширем саставу и 13 у ужем саставу. Y току октобра месеца дошло је 
до промене председника Савета. Друг Милан Богдановић, дотадашњи 
председник, отишао је из наше школе и за новог председника је 
изабрана другарица Видосава Стевановић, а за заменика друтарица 
Полексија Борћевић. Чланови Савета су: 


1. Представници друштвено-политичких организација: 


Бешлин Раде 
Борћевић Љубомир 
Јевтић Милорад 
Куртовић Хуснија 


Марков Жива 
Савић Љубица 
Савић Прибислав 
^рошевић Славољуб 


30 


31 2. Представници колектива: 

Благојевић Зорица 
Влајковић Миодраг 
Драгићевић Милена 
Борћевић Полексија 
Зец Милица 
Јовановић- Слободан 
Милетић Петар 


3. Представници омладинске 

Живковић Дубравка 
Ивић Владимир 
Јанковић Емилија 
Копривница Веселин 


Милошевић Надежда 
Мирковић Марина 
Новта Јелена 
Памучина Саво 
Радоњић Драгић 
Стевановић Видосава 
Шаматић Димитрије 


организације: 

Милошковић Гордана 
Шврака Јасмина 
Милојевић Зоран 


Комисије Савета школе: 
1. Конкурсна комисија: 

Драгићевић Милена, 
председник 


Урошевић Љиљана 
Савић Љубица 
Никић Бранка 
Зец Милица 


2. Комисија за цивилну заштиту: 

Бјелица Вера, председ- Спасић Сретен 

ник Вукићевић Љиљана 

Јовановић Слободан Никић Бранка 


3. Комисија за унапрећење васпитног процееа и сарадњу са 

родитељима: 


Вукотић Крсто, пред- 

седник 

Бјелица Вера 


Раичковић Бојана 
Марков Жива 
Шврака Јасмина 


4. Комисија за излете и рекреацију: 


Живковић Хранислав, 
председник 

Коцић Александар 
Димитријевић Нада 
'i Марић Петар 

32 


Јончић Душанка 
Бешлин Раде 
Игњатић Зорана 
Фејзула Влазним 
Орлић Мирољуб 


На стастанцима у ширем саставу расправљало се, измећу ос- 
талог, о перспективи наше школе с обзиром на целокупан развој ср.е- 
дњошколске мреже, односно о преласку на Заједничке основе усме- 
реног образовања. Савет је редовно разматрао материјално послова- 
ње, одобравао финансијски план и усвајао завршни рачун, одобравао 
набавку учила и опреме и расправао о доношењу и реализацији Го- 
дшнњег програма рада школе. Посебну пажњу Савет је посветио ре- 
зултатима рада на крају прошле школске године као и резултатима 
рада на свим класификационим периодима ове школске године и при- 
хватио мере за побољшање успеха предложене од стране Наставнич- 
ког већа. Савет је одлучио о упису ученика у I разред, решавао кад- 
ровска и друга битна питања везана за рад школе у целини. 

Објективну тешкоћу је чинио кворум представника друштвено- 
-политичких заједница и организација. Поједини представници су ве- 
ома ревносни и редовно посећују састанке, а неке нисмо ни видели 
или смо се са њима само упознали на једном до два састанка. Морамо 
рећи да су нам стални и редовни чланови Савета, представници дру- 
штвено-политичких заједница и представници Савета родитеља школе, 
у многим питањима помогли и допринели бржем решавању свих 
питања којима се бавио Савет а нарочито питањима из финансијске 
струке. Надамо се да ће оваква сарадња да се настави и да ће и даље 
доносити добре резултате. 

Оцењујући рад у протеклој години можемо слободно да закљу- 
чимо да је био плодоносан. Проблеми су свакако постојали. Они су 
неизбежни свуда где су задаци и где се ради. Најкрупније смо иста- 
кли. Неки проблеми ће нас дочекати и у следећој школској години. 
Свакако да ћемо их на почетку идуће школске године имати пред 
собом и настојати да их репшмо како би рад у наредном периоду 
био богатији успесима и резултатима. 

Председник Савета Видосава Стевановић, професор 

ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА 

Заједница ученика, у овом саставу, почела је са радом децем- 
бра 1976. За закашњење које је настало првенствено су криви субјек- 
тивни фактори, али и објективне околности. Од свог оснивачког са- 
станка па надаље Заједница ученика је радила редовно и са доста 
успеха, наилазећи у свом раду на пуиу подршку директора школе и 
свих самоуправних органа. 

Главна тема већине састанака био је успех у учењу и могућности 

! за његово побољшање. Ученици су износили своја искуства и запа- 

жања у вези са наставом и учењем, о чему се потом дискутовало. 
На тај начин успевало се, донекле, у сагледавању ситуације у школи 
и могућностима за њено мењање. Такоће, веома се често покретало 
питање начина извоћења наставе као и односа ученик-професор. Ра- 
зматрани су и проблеми организационе природе. Y раду Заједнице 
ученика учествовали су и ученици-чланови Савета школе и износили 
питања која су била покренута на састанцима Савета. Y другом по- 
лугодишту је започео са одавањем признања најбољим одељењима. 

! Прелазне заставице због најбрљег успеха у учењу примило је оде- 

i 

i 


33 
А>ење I 8 , за успех на полугоћу, а потом I 5 , за успех на II класифика- 

ТД1ЈИ. 

Рад Зајед ниц е ученика у току ове школске године није по- 
казао све могућности ове организације. Тешкоће су углавном биле 
организационе природе, што се одражавало на рад комисија Заједнице 
ученика, на обавештавање ученика и њихово бројније укључивање у 
рад. Управо због ове организационе неуходаности многе акције нису 
спроведене у дело. Мећутим, никако се не може занемарити улога 
к °ју је она одиграла. Ученици су почели да разговарају о најоитни- 
јим проблемима живота у школи и да своја мишљења достављају 
другим органима. Имајући у виду да су ово били тек први кораци 
ове организације, њен рад сасвим задовољава и означава почетак 
једне много шире делатности. 

Председник Заједнице ученика, Ристић Момир ученик III 5 


САВЕТ РОДИТЕАјА 

Ca.ee. т родитеља школе састављен. од tio једнох представника ро 
дитеља из сваког разреда (представник је биран на родитељским са- 
станиима), има 32 члана и то су: 

'Коњикушић Никола, Стојановић Татјана, Георгев Загорка Ђа- 
puHCLK Чедомир, Теншић Брпнко, Божиновић Aduodpuz } IIojuH в о 
мир, Радовановић Живорад, Видић Марија, Поповић Драгица, Мано- 
сијевић Боривоје, Кривокапић Hada, Крстић Вера Вечериновић Љи- 
љана, Манасијевић Боривоје, Марков Жива, Андрић Милан, Ивановић 
Јелисавета, Видовић Бранко, Ристић Косовка, Рашић Брангсо, ВучиП 
Јелена, Зрнић Јован, Tlonoe Стеван, Јоцић Кристина, Гомилић Ј ихо- 
мир, Петровић Душан — секретар Савета родитеља Бешлин Pade — 
председник Савета родитеља, Дворншс Брангсо, Ивић Нигсола, агси г 
Бошгсо. 

Савет родитеља, као део самоуправног механизма школе, нас- 
тојао је да наће најповољније форме рада, како би, у оквиру својих 
компетенција, које му из Статута школе проистичу, допринео реша- 
вању низу питања која се појављују у процесу образовања и васпи- 
тања ученика. Основна концепција у раду Савета родитеља била je 
да успостави што чвршћу везу измећу разредних заједница, разред- 
них старешина и угграве школе, за једне стране, и друштвено-полити- 
чких организација, са друге стране, настојећи да у директном кон- 
такту, и што непосредније, стекне увид у стање појединих одељења и 
рад школе у целини. На основу овакво прикупљених информација и 
анализа настојали смо, у заједници са управом школе, да покренемо 
различите акције за решавање низа питања која су била актуелна у 
датом тренутку. Овакав начин рада произишао је из раније постиг- 
нутих договора и процена, да решавање свих горућих питања треба 
да се одвија у основним ћелиј ама — одељењима. Стало се на стано- 
вшпте да је решавање постојећих проблемских питања могуће ако 
се правац деловања усмери на рад са ћацима, на активнија и систе- 
матска ангажовања родитеља, на максимално залагање ученика. 


Ммајући на уму изнете концепције рада СавеТ родитеља је у 
протеклој школској години одржао 4 седнице, на којима су се рас- 
прављала питања од интереса за успешније одвијање наставног про- 
цеса и стварања потребних услова за овакав рад. 

Пре свега, Савет родитеља је у заједници са инокосним и само- 
управним органима школе, а на основу писаног материјала, анализи- 
рао успех ученика на крају сваког тромесечја. Поред тога, на основу 
извештаја представника из појединих одељења, долазили смо до ни- 
за значајних података који су нам дали могућности да објективније, 
свестраније и критичније сагледамо ситуацију у одељењима и школи 
у целини, и усмеравамо акције. 

Ово се, пре свега, односи на укупан успех ученика у разреду, 
а посебно на успех из појединих предмета. Том приликом је уочено 
да у процесу образовања има, поред објективних тешкоћа и низ пи- 
тања која су субјективне природе и захтевају критички осврт наро- 
чито одељенске заједнице и омладинске организације (изостанци и 
бежање са часова, дисциплина на часовима, однос ученика према на- 
ставницима и друштвеној имовини и др.). На часовима разредног 
старешине, на састанцима разредне заједнице или на седницама ом- 
ладинске организације о томе би требало расправљати. 

Када је реч о активности родитељаи њиховом ангажовању у 
раду родитељских састанака, Одбору родитеља и Савету родитеља 
школе, морамо овом приликом рећи да смо постигли значајне резул- 
тате, али да у целини не можемо бити задовољни. 

Наиме, када је реч о родитељским састанцима треба истаћи 
да је било случајева када су они схваћени формалистички и, углав- 
ном, имали информативни карактер. Одбори родитеља у разредима 
нису показали довољну заинтересованост и иницијативу да, као пред- 
ставници родитеља, испоље више активности на плану побољшања 
рада и услова за рад у разреду, и да, у з'аједници са разредним ста- 
репшнама и представницима одељенске заједнице, траже решавање 
одрећених проблема, него су, по правилу, чекали да састанке заказу- 
ју искључиво разредне старепшне, што значи да акција није била у 
довољној мери изражена, јасно усмерена и синхронизована са препо- 
рукама Савета родитеља школе. Нема сумње да је овакав однос ро- 
дитеља према својим обавезама имао одраза и на успех у одељењи- 
ма. Мислим да треба рећи да један део изабраних представника у од- 
бору и Савет није схватао своје обавезе, па не само да није испољио 
неку активност него чак није присуствовао ни једној седници одбора 
и Савета. Ово треба имати у виду и код наредног избора за одборе 
родитеља у Савет и треба дати поверење само оним који желе, хо- 
ће и могу да испоље овај вид друштвене и родитељске активности. 

Ради потпуније информисаности и успехпнијег одвијања рада, 
Савет је успоставио и контакте са СК и ССО школе. Овде треба иста- 
ћи и учешће родитеља у решавању низа питања. Поред тога, врло 
је запажена и улога делегата родитеља у самоуправним телима и ко- 
мисијама у којима су родитељи, заједно са члановима радног колек- 
тива Гимназије, учинили напоре да се многа питања решавају на 
најбољи начин кроз самоуправне органе и да у том процесу утичу 
да самоуправни односи још чвршће буду присутни у овој школи. 

Председник Савета родитеља др Раде Бешлин 


34 


35 
О РАДУ ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 


ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Марксистичко образовање је у широким размерама подстак- 
нуто у читавој земљи, па и у нашој школи. Рад Основне организа- 
ције Савеза комуниста у школској 1976/77. години је превасходно 
био усмерен на идејно-политичку изградњу како сталног дела члан- 
ства тако и ученика-комуниста. Састанци су редовно одржавали и 
свакодневни проблеми темељито разматрани. 

З адаци који су се постављали пред чланство СКЈ су још један 
од начина да се кроз идејно-политички рад и млади комунисти уведу 
у систем самоуправних односа, као и да се кроз конкретну акцију 
приближе уставним начелима и Закону о удруженом раду. 

Осим образовања и васпитање младих је основни задатак шко- 
лских колектива. Y нашој школи је то остваривано радом омладин- 
ске политичке школе „Иво Лола Рибар" и „Борбе" у оквиру Гим- 
назије и листа „Борба". Основном политичком школом је било обу- 
хваћено 320 ученика од I до IV разреда. Предавачи су били профе- 
сопи школе: Вера Бјелица, Хранислав Живковић и Гордана Тошић. 
Поред овога 38 младих комуниста је завршило семинар за младе ко- 
мунисте. Уз све ово чланови СКЈ су разматрали и све текуће пробле- 
ме који су је јављали у раду школе као и мећународној политичкој 
ситуацију. Кроз дискусију су чланови сагледавали још јасније ци- 
љеве које пред њих поставља савремени тренутак развоја СФРЈ и 
наша самоуправна заједница. 

Основна организација је одржала 10 састанака чији је днев- 
ни ред проистицао из потребе колектива а био је и усмераван од 
стране ОКСК Савски венац. Њима су редовно претходили састанци 
секретаријата, чији су чланови усклаћивали свој рад са радом. ОК 
Савски венац. Програм састанака ООСК наше школе је био богат за- 
нимљивим предавањима о најактуелнијим политичким темама. Пре- 
давачи су били: Драгутин Николић, Крсто Вукотић, Вера Бјелица, 
Сретен Спасић, Хранислав Живковић, Оливера Зечевић, Љиљана Ву- 
кићевић. 

Један од превасходних задатака је био поред идејно-политич- 
ког образовања и пријем у СК ради чега су одрећени критеријуми 
којих се држао и ССО. Политика пријема. је била да предлог потек- 
не из базе, односно из одељенске заједнице ученика, да проће кроз 
дискусију актива омладине чланова СК. Тако је пред ООСК изнет 
предлог да се у чланство прими 52 ученика који су задовољили пос- 
тављене критеријуме. Примљено је 34 члана. Од тога су 3 професора 
и 31 ученик. Пријем једног дела ученика III разреда је током диску- 

36 


сије одложен за касније. Тако сада наша ООСК броји 130 чланова од 
којих су 32 члана радни људи школе а 98 чланова су ученици. 

Организација СК се бавила свим битним питањима живота и 
рада школе мећу којима и кадровским питањима — избором дирек- 
тора и помоћника директора школе. 

Основна организација се бави проблемом самозаштите, цивил- 
не заштите и општенародне оДбране, па су оформљене и комисије 
које прате посебно и ову врсту активности. 

Закон о удруженом раду је и код нас прошао кроз све фазе 
припрема, тако да се и на Основној организацији синдиката диску- 
товало и о нацрту Закона о удруженом раду. 

Припреме везане за усмерено образовање су извршене на свим 
нивоима, тако да је и у том правцу наша школа спремна да прими 
прву генерацију ученика која ће радити према Заједничким осно- 
вама образовања. Акциони програм СКЈ и синдикат полазе од тога да 
у савременом друштву, раду и животу сваки посао тражи одрећену 
стручност. Зато је потребна стална допуна, усавршавање, као и прек- 
валификација. Образовни процеси нас нужно воде у производни, 
стваралачки и. самоуправни рад. Морамо ускладити потребе и мо- 
гућности уз једну разумну толеранцију. 

Све акције и манифестације у току ове године биле су у духу 
Титових јубилеја: прослава 8. марта, 1. априла, Дана омладинских 
радних бршада, 23. априла, Дана школе, 1. маја и 25. маја, Дана 
младости. 

Заједно са свим радним људима наше земље и ми смо својим 
резултатима учествовали у изградњи самоуправног социјализма и себи 
поставили нове задатке у сусрет XI конгресу СКЈ. 

Чланови секретаријата су: Лзиљана Вукићевић, секретар, Ми- 
ладин Радисављевић, заменик и чланови: Јорданка Милић, Анћелија 
Станојчић, Миливоје Николић и ученици Алексов Никола и Фајзула 
Влазиим. За следећу годину су изабрана два нова ученика: Кузмано- 
вић Горан и Орлић Мирољуб. 

Другарица Штефица Саболић члан политичког актива, је ак- 
тивно учествовала на свим напшм састанцима. 

Секретар 00 СКЈ Лшљана Вукићевић, професор 37 
САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ 

Резултате које је у овој години постигла организација Савеза 
социјалистичке омладине II београдске гимназије могли су су да буду 
далеко већи да је постојала боља координација рада унутар актива и 
самог Председништва ССОЈ. 

Активи су формирани по годинама, тако да имамо четириакти- 
ва на чијем челу је председништво актива, које има председника, за- 
меника председника и комисије. Председници актива су чланови Пред- 
седништва ССО гимназије. Y исто време, чланови Председништва ССО 
учествују у раду заједничких комисија Наставничког већа, Савета 
или Збора радних људи школе као што су: Комисија за екскурзије, 
Комисија за јавну и културну делатност школе и друге. 

Y оквиру Представништва ССО гимназије изабрани су предсе- 
дник, два подпредседника, благајник и руководиоци комисија за кул- 
турно-забавни рад, за идејно политички рад, за радне активности, за 
спортске активности и за ОНО. Руководиоци комисија сараћују са 
предметним наставницима који су стручни руководиоци секција у 
оквиру наставе својих предмета. Комисија за културно забавни рад 
је била једна од најактивнијих комисија, мада сви чланови нису били 
подједнако активни. Нарочито су подбацили ученици задужени за ор- 
ганизацију одлазака у позориште, биоскопе, а и за организацију ли- 
ковних изложби. 

Y оквиру ове комисије радила је радио-шокла која је емитова- 
ла 4 емисије у укупној дужини од 105 минута, које су биле посвећене 
значајним датумима. 

Децембра 1976. год. почела је са радом и „школа играња" које 
је окупила велики број ученика наше школе. 

Y току године су одржане и 4 шранке које су бите мање-више 
успеле. На њима се забављало преко 1500 ученика наше гимназије, Вој- 
не гимназије и другарица из Зуботехничке школе. Исто тако ова ко- 
мисија је помогла КУД-у „Вукица Митровић" да прикупи што в иш е 
ученика наше школе у своје редове. Основан је и Клуб Дједињених 
нација у коме су најактивнији ученици II разреда. Клуб је пршод- 
ним рециталом поезије несврстаних обележио Дан ^једињених нација, 
а Савез омладине је учествовао у акцији солидарности са ослободи- 
лачким покретима света. 

Y оквиру комисије за идејно политички рад ове године је 320 
ученика похаћало Омладинску политичку школу „Иво Лола Рибар", 
а 10 ученика Омладинску политичку школу „Борбе". Y досадашњем 
раду Комисија за идејно политички рад је забележила и активности 
младих чланова СКЈ, њих 38 је завршило семинар за младе кому- 
нисте. 

Комисија за радне активности у протеклом периоду је наилазила 
на теппсоће у свом раду, а то су пре свега недовољна ангажованост 
ученика наше школе на извршењу својих основних задатака. И поред 
тога комисија је радила и забележила резултате што се тиче локал- 
них радних акција. Радило се на урећењу дворишта, али се то свело 
само на скупљање одпадака и друге хигијенске радове; мећутим, за 


дефинитивно урећење дворишта потребан је детаљан архитектонски 
план, извесна средства и стручан кадар који би руководио радовима. 

Основан је и одред Горана од ученика I 5, 6, 7 и 8 разреда. Фери- 
јални савез је у оснивању. 

Y оквиру спортске секције ученици свих разреда су се такмичи- 
ли у одбојци, кошарци, рукомету и фудбалу, и на нивоу школе и са 
ученицима I разреда Војне гимназије (на иницијативу секретаријата 
актива I разреда). Врло активна била је и Шаховска секција која је 
одржала турнире у школи и ван ње. Организован је и курс за возаче 
за ученике претежно III разреда, што је такоће акција комисије за 
спорт. 

Комисија за ОНО је сараћивала са Војном гимназијом и Војном 
акедемијом, а организоване су мећусобне посете ради зближавања са 
ученицима оних школа и упознавања са њиховим начином живота и 
рада. Веома су успешно обављена такмичења у оквиру школе из стре- 
љаштва и познавање ОНО. За знање показано на такмичењу ученици 
су награћени књигама. . 

Члан председншптва ССО је и председник председништва Зајед- 
нице ученика која је ове године радила на решавању својих најзна- 
чајнијих питања: борба за успех и дисциплину, чување друштвене имо- 
вине. Седам представника 3Y су чланови Савета. школе на чијим. сед- 
ницама дају мишљења Заједнице о томе какав је њен став о поједи- 
ним питањима. 

Сви ученици наше школе су чланови Црвеног крста а 96 уче- 
ника је дало крв. Три екипе су учествовале на школском такмичењу 
указивања прве помоћи, а једна секција најбоља, учествовала је на оп- 
штинском такмичењу. 

Y благајну ССО је ове године ушло 82840 прихода а изашло 
566 динара; сада се у благајни налази 26840 динара. 

Активности Савеза омладине у овој години су само увод за још 
успешнији рад у наредној школској години, за још веће резултате 
које ћемо постићи у првој години реформе школства. 

Дубравка Видовић, ученица III 4 


ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА 

Организација Савеза синдиката школе била је у протеклој го- 
дини врло значајан чинилац у животу и раду наше радне организа- 
ције. Радило се према програму који је усвојен на почетку мандатног 
периода Извршног одбора. Y периоду од јануара до половине фебру- 
ара Извршни одбор је радио на припреми годишње скупштине Син- 
диката, са свим новим програмима и плановима за наредни период. 
Годишња скупштина је одржаја 14. 2. 1977. године. На скупштшш је 
усвојен извештај о раду за претходни период, извештај о материјално- 
-финансијском пословању организације, акциони програм и реферат 
о наредним задацима организације. Y дискусији која је била врло 
плодна, истакнут је значај и улога Синдиката у нанкф средини и из- 
ражено задовољство због ангажованости великог броја чланова ко- 


38 


39 лектива. Покренута је акција на активно учествовање у решавању 
свих проблема везаних за наш рад, а и акција за марксистичко обра- 
зовање наших чланова колектива. На прве семинаре иде или их је већ 
завршило двадесет професора. Синдикат се укључио у Акциони про- 
грам општине и града око остваривања реформе образовања и вас- 
питања и у рад око праћења и усаглашавања нормативних аката са 
Законом о удруженом раду. 

Синдикат се активно ангажовао у решавању расподеле личног 
дохотка. 

Поред свих важних питања која су разматрана на састанцима, 
није изостављен ни друштвени живот радника школе. Прослављени 
су сви празници наших народа и то у оквиру Титових јубилеја — 
85. роћендана и 40 година руководства СКЈ. Овом јубилеју је посеб- 
но посвећен Дан школе који је ове године прослављен. 

Активност школе, Синдиката и свих органа и организација је 
и даље на спровоћењу реформе и Закона о удруженом раду. 

Председник Радмила Радовановић, професор БИБЛИОТЕКА 

Y току ове школске године набављен је известан број дела из 
школске лектире и савремене књижевности, тако да у књижном фонду 
тренутно има 8929 књига. Чињеница је да још увек нема довољно при- 
мерака појединих дела која су обавезна лектири и да то ствара одре- 
ћене тешкоће у раду библиотеке. Ову ситуацију отежавају још и уче- 
ници нередовним враћањем књига. Сматрамо да би у идућој школс- 
кој години требало планирати већа средства за набавку лектире. 

До краја ове школске године биће обезбећен савремен смештај 
књиге, како би сваком ученику био омогућен слободан приступ књизи. 

Библиотека је и ове, као и ранијих година, организовала не- 
колико културних манифестација. 9. октобра 1976. године на Раднич- 

40 


ком универзитету „Веселин Маслеша" ученици су гледали филм „Жи- 
вот Карла Маркса". Поводом Дана ослобоћења Београда у холу наше 
школе је отворена изложба „Тито — борац за мир". Сајам књига обе- 
лежен је сусретом савремених хшсаца и наших ученика. Том прили- 
ком књижевници су читали одломке из својих најновијих деда. 11. де- 
цембра 1976. године организована је за све наше ученике филмска 
представа „Издајице и ратни злочинци". 

Библиотека „Борће Јовановић", са којом годинама успешно са- 
раћујемо, отворила је 23. децембра 1976. године изложбу са темом 
„Југословени у шпанском рату од 1936—1939. године". 

Током целе године ученици су обавештавани на малом паноу 
у читаоници о новим савременим издањима у нашој и светској ли- 
тератури. 

Од јануара 1977. године у библиотеци ради још један библиоте- 
кар (са непуним радним временом) професор југословенске и опште 
књижевности Аића Мирковић. 

Мр Злата Златановић, професор 


БАЧКА ЕКСКУРЗИЈА БЕОГРАД—ПОРЕЧ—ПУЛА 

250 ученика трећег разреда, од првог до' осмог одељења, били 
су од 12—18. IX 1976. г. на екскурзији и том приликом упознали, раз- 
гледали велики број географских, историјских, економско-индустриј- 
ских и културно-уметничких појединости, знаменитости. 

Од Београда до Копра путовали су возом, ноћу. Путујући ауто- 
бусима од Копра до Пореча ученици су упознали творнице „Симос", 
„Деламарис" и „Бује". 

Y Поречу, смештени у хотелима „Зелене лагуне", ученици су 
могли да упознају квалитет високог, индустријског туризма овога 
краја. 

Стари, лепи град Пореч и његови споменици, од остатака рим- 
ских храмова, добро очуване архитектуре романтике и готике (Роман 
ска кућа и кућа „Два свеца"), архитектуре ренесансе и барока (згра- 
да Археолошког музеја), до савремених концепција наше архитек- 
туре — поред обавезног, програмом предвићеног обиласка — био је 
свакодневни домачин наших ученика, који су, одушевљени најзначај- 
нијим спомеником, Еуфразијевом базиликом, добро проучили и све 
споменуте културно-историјске споменике као и туристичке заним- 
љивости. 

Једнодневни излет од древне и савремене Пуле обогатио је зна- 
ње ученика бројним вредностима, од гиганта — Пулског бродогради- 
лишта „3. мај", преко једне од најлепших и највећих арена старог 
Рима, па чувеног римског храма Августа и Рома и Сергејевог славолу- 
ка, интересантног и за великог Микеланћела (цртежи, студије архи- 
тектонског решења), до дивних творевина византијске, романске и 
готске архитектуре, које чине склад са многим делима других сти- 
лова и праваца у архитектури овога града. 


41 ЛЕТОПИС 


Y току боравка успостављен је другарски однос са ученицима 
гимназије из Сплита и ансамблом „Седморица младих . Одиграно је 
и неколико утакмица у малом фудбалу, турнир на коме је победила 
екипа састављена од наших ученика и професора. 

Према подацима који су изнети може се закључити колико је 
велик васпитно-педагошки значај добро усмерених, савесно планира- 
них и беспрекорно изведених екскурзија. 

Мр Петар Марић, професор. ЛЕТОПИС 

за школску 1975/76. годину 
(допуна прошлогодишњем) 

Август 

23. VIII Одржана је седница Наставничког већа са дневним ре- 
дом: 1. Распоред поправних и завршних испита. 2. Одрећивање коми- 
сија за упис ученика у нову 1976/77. годину 3. Израда наставних пла- 
нова рада за нову школску годину. 4. Израда распореда часова. 

Од 23. до 30. VIII Одржани су поправни испити, писмени и ус- 
мени, завршни испити, писмени и усмени и ванредни испити. 

26. VIII Одржана је седница Наставничког већа са дневним ре- 
дом: 1. Успех ученика на поправним, завршним и ванредним испитима. 

27. и 28. VIII извршен је упис ученика у I, II, III и IV разред за 
нову школску годину. 

31. VIII Одржана је седница Наставничког већа са дневним ре- 
дом: 1. Подела ученика на одељења. 2. Одрећивање разредних старе- 
шина. 3. Подела часова на наставнике. 4. Распоред часова. 5. ¥сва'ање 
школског календара. 

Крај школске 1975/76. године. 


за школску 1976/77. годину 

Септембар 

1. IX Почела су предавања у новој 1976/77. години. 

6. IX Савет нт коле у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Избор професора енглеског језика на неодрећено време. 

7. IX Одржана је седница Наставничког већа са дневним ре- 
дом: 1. Екскурзија ученика III разреда. 2. Разно. 

9. IX Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Договор о упису зајма за кредитирање изградње ауто-пута Бео- 
град—Ниш и водопривредних објеката у сливовима вода Саве—Ду- 
нава—Мораве. 2. Дискусија о могућим кандидатима за избор дирек- 
тора школе. 

Од 12. до 19. IX Изведене су екскурзије за ученике III разреда 
на релацији Београд—Загреб—Љубљана—Пула—Пореч и за ученике 
IV разреда на релацији Београд—Бар. 

20. IX Савет школе у ужем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Повећање накнаде за рад на школском извештају и пи- 
сању диплома. 2. Набавка школског инвентара. 3. Избор новог члана 
конкурсне комисије на место В. Бјелице. 

23. IX Одржана је седница Наставничког већа са дневним ре- 
дом: Извештај разредних старешина о опредељивању ученика за групе 
предмета и домаће радове на завршним испитима. 2. Извештај са екс- 
курзије ученика III и IV разреда. 3. Програми рада разредних већа 
и разредних старешина у новој 1976/77. години. 4. Извештај дисци- 
плинске комисије. 


Октобар 

6. X Збор радних људи одржао је седницу са представницима 
друштва са дневним редом: 1. Усвајање гдишњег рада школе у новој 
школској години. 2. Питање статуса Рајковић Драге, пом. службеника. 
3. Разно. 

14. X Савет школе у пшрем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Текући послови. 

20. X Отворена је изложба у школи поводом 20. X са темом Тито 
— борац за мир. Драмска секција школе извела је за ученике приго- 
дан програм поводом годишњице ослобоћења Београда. 

21. X Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Избор директора школе по расписаном конкурсу. 

24. X Поводом Дана Уједињених нација драмска секција школе 
извела је рецитал поезије несврстаних народа. 

25. X Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Избор директора школе по расписаном конкурсу. 


44 


45 

Новембар 

9. и 10. XI Одржане су седнице разредних већа свих одељења!, 
II, III и IV разреда. На дневном реду било је разматрање успеха и 
владања ученика на крају I класификационог периода опомена I 
полугодишта. 2. Разно. 

15. XI Савет у ужем саставу одржао је седницу са дневним ре- 
дом: 1. Набавка школског инвентара. 2. Утврћивање накнаде за вр- 
шење дужности директора и заменика директора за протекла два 
месеца. 

Од 15. до 20. XI Одржани су одељењски родитељски састанци 
поводом краја I класификационог периода опомена I полугодишта, 
на којима су родитељи упознати са- резултатима успеха и владања 
ученика. 

17. XI Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом: 

1. Извештај о резултатима успеха и владања ученика на крају I кла- 
сификационог периода опомена I полугодишта. 2. Разно. 

17. XI Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 

1. Извештај о деветомесечном обрачуну. 2. Попуна места професора 
српскохрватског језика. 2. Разно. 

17. XI Синдикална подружница одржала је састанак са днев- 
ним редом: 1. Усвајање Правилника о каси узајамне помоћи. 

23. XI Одржана је пригодна приредба за ученике и наставнике 
поводом Дана Републике. Програм је припремила драмска секција 
ученика. 

Од 27. XI до 1. XII није било предавања — Дан Републике. 
Децембар 

4. XII Ученици IV разреда са проф. К. Попов посетили су Пла- 
нетаријум. 

6. XII Одржана је седница Наставничког већа са дневним ре- 
дом: 1. Предлог конкурсне комисије за избор ггрофесора руског је- 
зика. 2. Одрећивање рокова за завршне и ванредне испити. 3. Разно. 

7. XII Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Извештај о успеху ученика на крају I периода опомена 

2. Усвајање годишњег плана рада школе. 3. Избор професора руског 
језика. 4. Давање просторија за двомесечни течај уметничког играња. 
5. Расписивање конкурса за библиотекара школе. 6. Разно. 

7. XII Савет школе у ужем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Одрећивање висине личног дохотка за помоћног ло- 
жача. 

10. XII Y част Дана Армије мушка и женска екипа школе так- 
мичиле су се у стрељаштву београдских средњих школа. 

11. XII Ученици III и IV разреда гледали су филм о ратним зло- 
чинцима и издајицима са разредним старехпинама. 

20. XII На проглашењу победника у Дому пионира у појединач- 
ној конкуренцији у стрељаштву. Победник је Денда Владимир, уч. 
IV разреда. 


22. XII Радио шКбла емитовала је пригоДан програм пбвбДбм 
Дана Армије. 

23. XII Зббр радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Додела допунских средстава за куповину стана Мандић Јасни, проф. 

31. XII и 1. и 2. I није било предавања — новогодишњи праз- 

ници. 

Јануар 

5. I Синдикална подружница одржала је састанак са дневним 
редом: 1. Информације о задацима на спровоћењу реформе средње 
школе. 2. Избор координационог одбора за спровоћење реформе. 3. 
Разно. 

5. I Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 

1. Предлог конкурсне комисије за избор библиотекара школе. 

5. I Савет школе у ужем саставу одржао је седницу са дневним 
редом: 1. Одрећивање главне комисије за инвентарисање. 

Од 7. до 14. I Одржани су завршни испити у јануарском року. 
Од 10. до 14. I Одржани су ванредни испити у јануарском року. 
10. I Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним родом: Решавање по жалби на избор професора руског језика. 

2. Избор библиотекара школе. 3. Информација о конкурсу за шефа 
рачуноводства школе. 4. Разно. 

13. и 14. I Одржане су седнице разредних већа свих одељења 
на којима је утврћен успех и оцене владања ученика на крају I по- 
лугодишта. 

15. I Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 
1. Утврћивање резултата успеха ученика. 2. Казне ученика. 

15. I Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Одлука о повећању личног дохотка од 5% за 1977. год. 

Од 15. I до 31. I није било предавања. Зимски распуст. 

31. I Почела су предавања у II полугодишту. 


Фебруар 

3. II Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Избор шефа рачуноводства по конкурсу. 

3. II Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 
1. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I полугодишта 
и усвајање мера за побољшање успеха у II полугодишту. 2. Усвајање 
предлога плана уписа у I разред у школској 1977/78. години. 3. Миш- 
љење Наставничког већа о Правилнику о сарадњи школе са родите- 
љима. 4. Разно. 

9. II Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I 
полугодишта. 2. Усвајање Правилника о сарадњи школе и родитеља. 
3. План уписа ученика у I разред нове школске године. 4. Усвајање фи- 
нансијског плана за 1977. год. 5. Избор шефа рачуноводства по кон- 
курсу. 6. Разно. 


46 


47 


9. II Савет школе у ужем саставу одржао је седницу Са Днев- 
ним редом: 1. Предлог за регулисаље радног места благајника. 2. Ра- 
зно. 

14. II Синдикална подружница школе одржала је годишњу ску- 
пштину. 

14. II Савет школе у ужем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: редом: 1. Утврђивање вишкова и мањкова после изврше- 
ног пописа имовине школе. 2. Разно. 

19. II Ученици са професорима физичког васпитања учествовали 
су у сусрету II, IX и X београдске гимназије у Школском центру „25. 
мај". Том приликом директор Центра је говорио о примени заједни- 
чких основа и искустава. 

21. II Синдикална подружница организовала је предавање друга 
Појића, члана Савета родитеља, са темом — О расподели ггрема ре- 
зултатима рада и новим задацима. 

24. II Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Усвајање заврпшог рачуна за 1976. г. 2. Допуна постојећих и избор 
нових комисија. 3. Усвајање финансијског плана за 1977. г. 4. Усвајање 
ранг листе за доделу стана. 

24. II Савет школе у шсирем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Доношење финансијског плана за 1977. год. 2. Усвајање 
завршног рачуна за 1976. год. 3. Разно. 

24. II Савет школе у ужем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Текућа питања. 


Март 

8. III Одржана је пригодна прослава по одељењима. 

15. III Бојево гаћање на редном броју 1 за ученике Пг. 

16. III Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Усвајање финансијског плана за 1977. г. 2. Расписивање 
Конкурса за избор професора основа науке о друштву. 

16. и 17. III Одржан је годишњи систематски преглед целокуп- 
ног особља школе. 

24. III Синдикална подружница је организовала предавање друга 
Радивоја Раичевића, правника, са темом — Објашњење неких делова 
Закона о удруженом раду. 

28. III Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Усвајање финансијског плана за 1977. год. 2. Утврћивање ранг ли- 
сте радника школе за решавање стамбених проблема. 3. Припреме за 
прославу Дана школе. 

Април 

1. IV Одржана је приредба у школи поводом Дана омладинских 
радних бригада. 

, 2. IV Одржана је смотра цивилне заштите особља школе. 

4. IV Одржане су седнице разредних већа IV разреда пово- 
дбм завршетка класификационог периода опомена у II полугодишту. 


4. IV На граДском такмичењу у знању немачког језика такми- 
чило се 10 ученика. Прво место освојили су Кукобат Жељко, II р. Јо- 
вић Снежана III разред. 

11. IV Одржане су седнице разредних већа IJI разреда пово- 
дом завршетка класификационог периода опомена II полугодишта. 

12. IV Изведено бојево гаћање за ученике II разреда. 

12. IV Одржане су седнице разредних већа I и II разреда пово- 
дом завршетка класификационог периода опомена II полугодишта. 

13. IV Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 
1. Успех и дисцхшлина ученика на крају класификационог периода 
опомена II полутодишта. 2. Задаци за израду годишњег програма рада 
школе за школску 1977/78. годину. 3. Предлог трошења средстава амор- 
тизације. 4. План прославе Дана школе. 5. Разно. 

Од 13. до 16. IV Одржани су одељењски родитељски састанци 
на којима су саопштени резултати успеха на крају класификацио- 
ног периода опомена II полугодишта. 

22. IV Дочек гостију — ученика и професора Гимназије „Браћа 
Рибар" из Загреба и Гимназије „И. Л. Рибар" из Новог Бечеја. 

23. IV Излет у Караћорћево са ученицима и професорима — гос- 

тима. 

24. IV Полагање венца на гроб Иве Лоле Рибара. Свечана акаде- 
мија у школи поводом прославе Дана школе. Y извоћењу програма 
су учествовали гости из Загреба, Осмогодишња школа „Браћа Рибар" 
из Београда, чланови драмске и музичке секције школе и Културно- 
-уметничко друштво „Вукица Митровић". Отворена је и изложба ра- 
дова чланова ликовне секције школе. Подељене су награде за литерар- 
не радове. 

25. IV Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Извештај о успеху ученика на крају II периода опомена 
II полугодишта. 2. Расподела средстава по финансијском плану за ка- 
бинете. 3. Приговор Мирковић Анћелије на решење Савета школе за 
радно место библиотекара. 4. Записник службе СДК о прегледу заврш- 
ног рачуна за 1976. г. 5. Програм рада школе — учешће Савета у из- 
ради. 6. Разно. 

27. IV Збор-радних људи одржао је седницу са дневним редом: 
1. Доношење одлука о потписивању самоуправног споразума о изд- 
вајању и удруживању средстава за развој народне одбране у Бео- 
граду за период од 1976. до 1980. године. 2. Жалба А. Мирковић, биб- 
лиотекара. 3. Припрема за објављивање конкурса за избор помоћника 
директора. 4. Извештај контроле службе СДК. 5. Сусрет средњих шко- 
ла у Гламочу. 6. Разно. 


Мај 

2. и 3. V није било предавања — празник рада. 

10. V Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 
1. Именовање Испитног одбора и испитних комисија за завршни ис- 
пит у јунском року. 2. Договор о обезбећењу радионице за наставу 
основа технике и производње по заједничким основама. 3. Оглашавање 

49 слободних радних места. 4. Прославе и Титови јубилеји у Загребу, 
Новом Бечеју и Гламочу. 

10. V Збор радних људи одржао је седницу са дневним редом 

1. Доношење програма за спровођење Закона о удруженом раду. 

11. V Одржано је такмичење у омладинском вишебоју. Учество- 
вале су женска и мушка екипа. 

14. V Група ученика и два професора отпутовала у Нови Бечеј 
ради учешћа у прослави Дана школе Средњешколског центра „И. Л. 
Рибар". Драмска секција је учествовала у програму са рециталом, а 
женска екипа за кошарку освојила је III место и добила пехар, а нај- 
боља кошаркашица заставицу. Добијена је и I награда за литерарни 
рад. 

18. V Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 
1. Расписивање конкурса за помоћника директора. 2. Екскурзија уче- 
ника II разреда. 3. Разно. 

19. V Група од 30 ученика и 5 професора отпутовала је у Заг- 
реб на прославу Дана школе Гимназије „Браћа Рибар". На свечаној 
академији предате су четири награде ученицима за литерарне радове. 

19. V Савет школе у ширем саставу одржао је седницу са днев- 
ним редом: 1. Расписивање конкурса за помоћника директора. 2. За- 
писник инспекције заштите на раду. 3. Извештај бившег режисера 
о извршењу закључака контроле СДК. 4. Извршење финансијског 
плана за I тромесечје 1977. год. 5. Програм о примени Закона о удру- 
женом раду у школи. 6. Програм рада за школску 1977/78. годину. 
7. Разно. 

20. V Одржани разредни испити за ученике IV разреда. 

20. V Проглашење победника у омладинском вишебоју. 

21. V Спортски дан за ученике I, II и III разреда. 

23. V Синдикална подружница одржала је састанак са дневним 
редом: 1. Предлог радне групе за израду самоуправног споразума о 
основама и мерилима за стицање и распорећивање дохотка и распо- 
делу средстава за личне дохотке. 2. Дискусија по предлогу. 

24. V Група од 10 ученика и 3 професора отпутовало је за Гламоч 
ради учешћа на Сусрету средњих школа које носе име Иве Лоле Ри- 
бара и браће Рибар. Добијена је I награда за литерарни рад. 

25. V Одржан је хнколски час за све ученике посвећен Титовим 
јубилејима. Омладинску политичку школу похаћало је 320 ученика. 
Поводом јубилеја подељене су дипломе и хсњиге за идеолошко-полити- 
чко образовање. Том прилнком Лзиљана Вукићевић, секретар ООСКЈ 
одржала је предавање — Тито — мисао и дело у току НОР-а. 

26. и 27. V одржане су седнице разредних већа IV разреда по- 
водом завршетка II полугодишта. 

27. V Престала су предавања за ученике IV разреда. 

27. V Одржана је свечаност поводом поделе диплома Омладин- 
ске политичке школе ученицима III разреда. Том приликом одржао 
је предавање Хранислав Живковић, професор. 

30. V Наставничко веће одржало је седницу са дневним редом: 

1. Утврћивање успеха ученика IV разреда на крају II полугодишта. 

2. Разматрање и потврћивање предлога стручних актива о додељивању 
диплома за изузетан успех у савлаћивању наставног градива из поје- 

50 


Диних предмета. 3. Подела преДМета (часова) на наставнике. Инфор- 
мација са седнице директора београдсхсих гимназија. 

31. V Свечаност приликом поделе сведочанстава свршеним уче- 
ницима IV разреда. 

Јун 

I. и 2. VI Свршени ученици IV разреда подносили пријаве за 
полагање завршних испита. 

3. VI Кандидати за ослобоћење од полагања завршних испита 
бранили су своје домаће радове. 

4. VI Писмени задатак из српскохрватског језика на завршном 
испиту. 

II. VI Писмени задатак из математике на завршном испиту. 

15. VI престала предавања за ученике I, II и III разреда у дру- 

гом полугодишту. 

Од 16. до 25. VI обављени су усмени завршни испити. 

25. 27. ,и 28. V обављени су поправхш испити за учеххике IV 
разреда. 


ТЕМЕ ПИСМЕНИХ ЗАД4ТАКА ИЗ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА 
I разред 1. одељење 

1. „Сваки човек је био једна прича и свака прича је остала недовршена” 
(Из једног писменог задатка поводом крагујевачке трагедије 21. окто- 
бра 1941. године) 

2. Аик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији (Наградна тема поводом Дана Армије) 

3. Свет који видим и свет који желим 

4. Дате су две теме: 

а) Без чега би ми живот био лепши (ружнији) 

б) Y аутобусу (репортажа) 

5. Дате су две теме: 

а) „Све што ј’ било под пепелом 
на дну наших срца скрнто 

у ватру је разбуктао 

друг нам Тито, Тито, Тито” — В. Назор 

б) Титова визија света (Тема са конкурса YH) 

6. Дате су четири теме: 

а) И рођендани слободе разбуђују у нама слике из прошлости 

б) Радост грађења истпнског данас и још љепшег сутра 

в) Иво Лола Рибар — понос и идеал и моје генерације 

г) Тито — део моје младости (Теме наградног конкурса загребачке и 
бечејске гимназије) 

Предметни наставншс Зоран Чукић, професор 

I разред 2. одељење 

1. Над гробом крагујевачких ђака 

2. Моја запажања о новој школској средини 

3. Дате су две теме: 

а) Како сам провео-ла јучерашњи дан 

б) Да ли смо у стању да осетимо патњу других (Поводом представе о 
издајницима и ратним злочинцима) 

4. Дате су две теме: 

а) Догађај са зимског распуста 

б) Моје поверење је изневерено 


51 
5. Дате су две теме: 

а) „Све што ј' било под пепелом 
на дну наших срца скрито 

V ватру је разбуктао 

друг нам Тито, Тито, Тито" — В. Назор 

б) Титова визија света 

6. Дате су четири теме: 

а) И рођендани слободе разбуђују у нама слике из прошлости 

б) Радост грађења истинског данас и још љешнег сутра 

в) " Иво Лола Рибар — понос и идеал и моје генерације 

г) Тито — део моје младостн 

Предметни наставник Зоран Чукић, професор 


1 разред 3. одељење 

1. „Мој тата и моја мама никад нису имали девет, једанаест или четр- 
наест година ..•— М. Антић 

2. На месту где су пре тридесет пет година стрељани моји вршњаци 

3. Аате су две теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији (Наградна тема поводом Дана АрмиЈе) 

б) Моја омиљена књига 

4. Дате су две теме: 

а) На аутобуској станици (репортажа) 

б) Ја и ... (Ученици треба сами да допуне наслов) 

5. Дате су две теме: 

а) Y школском дворишту 

б) Мој будући позив 

6. Дате су четири теме: 

а) И рођендани слободе разбуђуЈу у нама слике из прошлости 

б) Радост грађења истинског данас и још љепшег сутра_ 

в) Иво Лола Рибар — понос и идеал и моје генерациЈе 

г) Тито — део моје младости 

Предметни наставник Зоран Чукић, професор 


I разред 4. одељење 

1. То се догодило ове јесени 
, 2. „Помало је такијех јунака 

ка’ што бјеше ...’’ 

3. Дате су две теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачкоЈ и социЈалистичкоЈ ре- 
волуцији 

б) Пршсаз Ј‘едног филма 

4. Дате су две теме: 

а) То j'e био незабораван трешггак 

б) Шта би требало урадити у борби против алкохолизма и наркома- 
није (Наградни темат) 

5. Дате су две теме: 

а) „Све што ј’ било под пепелом 
на дну наших срца скрито 

у ватру је разбуктао 

друг нам Тито, Тито, Тито” — В. Назор 

б) „Тај мали видик што кроз прозор видим 

и мене мотри с хиљаду очију” — С. Раичковић 

6. Дате су три теме: 

а) Иво Лола Рибар — понос и идеал и моЈ_е генерациЈе 

б) Радост грађења истинског данас и још љепшег сутра (Наградни 
конкурс поводом Дана школе загребачке гимназиЈе „Браћа Рибар ) 

в) Тема по слободном избору 

i Предметни наставник Оливера Зечевић, професор 


52 


I разред 5. одељење 

1. Дате су три теме: 

а) И ја сам постао гимназијалац 

б) Губитак вида није пораз у животу 

в) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава (Наградни 
конкурс) 

2. Заволео сам лик епских народних песама 

3. „Без муке нема науке” — Народна пословица 

4. Био сам члан истраживачке екипе 

5. Дате су две теме: 

а) „Лола — младост — револуција” (Наградни конкурс поводом су- 
срета средњих школа које носе назив браћа Рибар) 

б) Вест са радија 

6. Баци ... пролеће ... сусрет (Конструисати приповетку) 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 


I разред 6. одељење 

1. Дате с_у две теме: 

а) Моји утисци о гимназиЈ'и 

б) И слепи човек j'e радни човек 

2. Анализа једне епске песме 

3. Дате су две теме: 

а) Лик народног борца из народноослободилачког рата и сошцалис- 
тичке револуције 

б) Једна страница из мог дневника 

4. Дате су три теме: 

а) Алкохол је унео немир у дом мога пријатеља (Тема са конкурса) 

б) Моја другарица или друг (портрет, лик) 

в) Тренутак маштања 

5. Дате су две теме: 

а) Тито у рагу и миру — носилац револуционарних кретања епохе 

б) „Осећам вечерас, док посматрам ласте 
и пупољке ране, 

како срце моје полагано расте 
к’о видик у лепе, насмејане дане.” 

Д. Максимовић 

6. Дате су три теме: 

а) „Лола •— младост — револуција” 

б) Радост грађења истинског данас и још љепшег сутра 

в) Тема па слободном избору 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 


I разред 7. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Мој разред (опис) 

б) Губитак вида није пораз у животу 

2. Анализа једне епске песме 

3. Дате су две теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалис- 
тичкој револуцији 

б) Једна страница из мог дневника 

4. Дате су четири теме: 

а) Дрога — једно од највећих зала 

б) Алкохол је унео немир у дом мога пријатеља 

в) Радости и бриге ћачког живота 

в) На крилима маште 

5. Дате су две теме: 

а) Титова визија света (Тема са конкурса YH) 


53 
б) Крај логорске ватре 
6. Дате су три теме: 

а) Иво Лола Рибар — понос и идеал и моје генерације (Тема са кон- 
курса) 

б) Радост граћења истинског данас и још љепшег сутра 

в) Тема по слободном избору 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 


I разред 8. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Сећам се основне школе 

б) И слепи су радни људи 

2. Анализа једне епске песме 

3. Дате су две теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији (Тема са конкурса) 

б) Једна страница из мог дневника 

4. Дате су три теме: 

а) Другујмо с књигом, а не с цигаретом (Тема са конкурса) 

б) Радости и бриге ћачког живота 

в) Каквог професора желим 

5. Дате су две теме: 

а) „Све што ј’ било под пепелом 
на дну наших срца скрито 

у ватру је разбуктао 

друг нам Тито, Тито, Тито" — В. Назор 

б) „Осећам вечерас, док посматрам ласте 
и пупољке ране, 

како срце моје полагано расте 

к’о видик у лепе, насмејане дане.” — Д. Максимовић 

6. Дате су три теме: 

а) Иво Лола Рибар — понос и идеал и моје генерације (Тема са кон- 
курса) 

б) Радост граћења истинског данас и још љепшег сутра 

в) Тема по слободном избору 

Предметни наставник Злата Златановић, професор 


II разред 1. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Уметничка и научна дела потврћују моћ човека током векова 

б) Губитак вида није пораз у животу (Наградни конкурс Савеза сле- 
пих) 

2. Дате су три теме: 

а) Три света „Горској вијенца" 

б) Лик Владике Данила 

в) „Пас свакоји своје бреме носи” — П. П. Његош 

3. Дате су две теме: 

а) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

б) Мојамајка 

4. „Ја у кући, ја у школи, ја у ствари” (Тема Шикман Гордане, учени- 
це Пз) 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

II разред 2. одељење 
, 1. Дате су две теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу (Наградни конкурс) 

; б) „коме закон лежи у топузу 

| трагови му смрде нечовјештвом” — П. П. Његош (Наградни кон- 

курс) 


54 


2. „Пас свакоји своје бреме носи” — П. П. Његош 

3. Дате су три теме: 

а) Борићемо се да нам младост буде лепа 

б) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

в) Слободаи избор теме (У вези борбе против алкохолизма наградни 
темат) 

4. Мај ... сусрет ... песма (Конструисати причу) 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 


II разред 3. одељење 

1. „Београде, јутро моје” — М. Павловић (Тема поводом годишњице ос- 
лобоћења Београда) 

2. Дате су две теме: 

а) „Пас свакоји своје бреме носи” — П. П. Његош 

б) „Што је човјек а мора бити човјек” — П. П. Његош 

3. Дате су три теме: 

а) Борићемо се да нам младост буде лепа 

б) Трезвеност је одлика јаких и одговорних 

в) Слободан избор теме 

4. Школа'... невреме... људи (Конструисати причу) 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 


II разред 4. одељење 

1. 0 пријатељству 

2. Дате су три теме: 

а) Којом стазом живота ћу најрадије поћи 

б) Пред уметничким делом 

в) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији 

3. Ову страницу поклањам мојој мајци (сеетри, другарици...) 

4. Пред радостима лета 

Предметни наставник Јела Раковић, професор 


II разред 5. одељења 

1. Један мој појам лепога 

2. Дате су две теме: 

а) Једна слика из моје измаштане будућности 

б) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалис- 
тичкој револуцији 

3. Дате су три теме: 

а) Утицај природе на моја расположења 

б) Борићемо се да нам младост буде лепа 

в) Идеал Титове младе генерације — здрава, свестрано развијена ства- 
ралачка личност 

4. „На муци се познају јунаци” — П. П. Његош 

Предметни наставник Јела Раковић, професор 


II разред 6. одељење 

1. Шта је за мене лепо 

2. Дате су две теме: 

а) Моји друтови и ја — кроз десет година ... 

б) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социЈалис- 
тичкој револуцији 

3. Кад сам на себе био љут 

4. Y сусрет лепотама лета 

Предметни наставник Јела Раковић, професор 


II разред 1. одељење 

1. Дате cv две теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу 

б) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава 

2. Дате су две теме: 

а) „Благо оном ко довијека живи 

имао се рашта и родити” — П. П. Његош 

б) „Љепше ствари нема на свијету 

него лице пуно веселости” — П. П. Његош 

3. Дате су три теме: 

а) Борићемо се да нам младост буде лепа 

б) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

в) Идеал Титове генерације — здрава, свестрано разви]ена стваралач- 
ка личност 

4. Дете ... милиционар ... група л>уди (Конструисати причу) 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 

III разред 1. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Складност лепоте природе и људских особина, дата у књижевном 
делу, помогла ми је да нешто ново и о себи сазнам 

б) Очима се ствари гледају духом се стварност сагледава 

2. Дате су три теме: 

а) „Ја осећам данас да у мени тече крв предака мојих јуначких и 
грубих” — М. Ракић 

б) „То је онај живот где сам пао и ја” — В. П. Дис tj 

в) „Ншсад се нисам стидео једноставности мојих радости — Б. Десница 

3. Дате cv четири теме: 

а) „Песници желе, или да почче, или да приреде уживања, или да ком- 
бинују то двоје” — Хорашце 

б) Мисао у ужем смислу, мења се Једино с осведочењем али ставови 
и осећања мењају се из најразличитијих разлога Ричардс 

в) Фест 1977. — приказ једног филма 

г) Када бих ја био професор 

4. Дате су три теме: 

а) Тито — део моје младости 

б) Радост граћења истинског данас и још љепшег сутра 

в) Тема по слободном избору _ , 

Предметни наставник Оливера Зечевић, професор 


III разред 2. одељење 

1. Дате су четири теме: 

а) Улога несврстаних земаља у борои за мир (Наградни конкурс) 

б) „Коме закон лежи у топузу ...” П. П. Његош , 

в) Слободан избор теме о Уједињеним нациЈама (Наградни конкурс) 

г) „Лутам сву ноћ у cBoj'oj машти" — В. Витмен 
2 Дате cv двс тсмб! 

а ) Лик народног борца v народноослободилачком рату и социј алистич- 
кој револуцији (Наградни конкурс) 

б) Песма српске модерне коју највише волим 

3. Дате cv две теме: 

а) Циљ науке је увек истина 

б) Како доживљавам уметничко дело 

4. Дато је пет тема: 

а) Лола — младост — револуција 

б) Тито — део моје младости 

в) Радост граћења истински данас и још лепшег сутра 

, г ) И роћендани слободе разбућују у нама слике из прошлости 

’i д) Тренутак моје усамљености т . , 

i Предметни наставник Олга Јелић, професор 


56 


III разред 3. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) И тако, из године у годину, читајући нова књижевна дела, сазнајем 
нешто о себи 

б) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава 

2. Дате су две теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији 

б) „Данас нама кажу, деци овог века...” — М. Ракић 

3. Дате су четири теме: 

а) Y овом уметничком делу нема ничег безначајног 

б) За њега је једна једина реч често клица сна 

в) Ова песникова страница припада мени 

г) Фест — гледај, тражи и зачуди се 

4. Дате су две теме: 

а) Друже Тито пишем оно што срце говори 

б) Тема по слободном избору 

Предметни наставник Оливера Зечевић, професор 


III разред 4. одељење 

1. Дате су четири теме: 

а) Улога несврстаних земаља у борби за мир (Наградни конкурс) 

б) „Коме закон лежи у топузу ...” — П. П. Његош 

в) Слободан избор теме о Уједињеним нацијама (Наградии конкурс) 

г) Младост је сањар који често живи у будућности 

2. Дате су две теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији (Наградни конкурс) 

б) „Ја пјевам 

и пјесме моје у свијет падају ко звијезде" — А. Б. Шимић 

3. Дате су две теме: 

а) Одувек човек трага за новим открићима 

б) Ко]у вредност тражим у уметничком делу 

4. Дато је пет тема: 

а) Лола — младост — револуција 

б) Тито — део моје младости 

в) Радост граћења истински данас и још легапег сутра 

г) И роћендани слободе разбућују у нама слике из прошлости (Теме 
наградног конкурса) 

д) Носим у себи једну лепоту 

Предметни наставник Олга Јелић, професор 


III разред 5. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Изненаћен сам новим сазнањем лепоте које сам доживео читајући 
ово књнжевно уметничко дело 

б) Очима се ствари гледају духом се стварност сагледава 

2. Дате су три теме: 

а) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији 

б) „Шта сањам а шта ми се догаћа” — И. Андрић 

в) То је песник свију нас 

3. Дате су четири теме: 

а) Сликовити начин изражавања, осећања и радост стварања — казује 
ово уметничко дело 

б) Фест 1977. — приказ једног филма 

в) „Миршпу силно бијели цвјетови 

и пада ситна кшпа прољетна." — И. Андрић 

г) Када бих ја био професор ... 


57 


4. Лате cv три теме: . 

а ) Иво Лола Рибар — понос и идеал Moje генерадиЈе 

б) Радост грађења истинског данас и још л>епшег сутра 

в) Тема по слободном избору 

Предметни наставник Оливера Зечевић, професор 


III разред 6. одељење 

L afv тршињу'за' складом, застајем изненада, пред лепотом: у књижев- 
ном делу, природи или људском лику 

б) Очима се ствари гледају духом се стварност сагледав 

2 ’ аГлик народног’ борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 

кој револуцији _ n . 

б) „Заборавио сам Јутрос Једну песму ja — U. и. дис 

в) Тренуци радости због успешног обављеног посла 

3. Аате су три теме: 

а) Када бих j'a био комедиограф 

б) „Ја не знам куд ово иду дани моји — И. Андрип 

в) Јутрос облаци небом иду, а ја слутим радости 

4. Аате cv три теме: 

а) Иво Лола Рибар — понос и идеал Moje генерациЈе 

б) Радост грађења истинсхог данас и још љепшег сутра 

в) Тема по слободном избору 

Предметни наставник Оливера Зечевић, професор 


III разред 7. одељење 

1. Трагам за суштином и смислом лепоте 

2. Да ли сам некад пао на испиту из савести/ н 

3. „Човек сам себе спрема како би што бољи био — Сократ 

4 ’ а) а И ртђенданиГгло'боде разбуђују у. нама слике из прошлости 

б) Радост грађења истинског данас и joih љепшег сутра 

в) Иво Лола Рибар — понос и идеал MOje генерациЈе 

г) Тито — део моје младости 

Предметни наставник Зоран Чукић, професор 


III разред 8. одељење 

1. Дате су две теме: 

а) Импресије са ђачке екскурзиЈе 

б) Улога несврстаних у борби за очување мира у свету 

2. Дате су две теме: 

а) Песник је гласник свога времена 

б) Испеваћу песму о ... 

3. Дате cv две теме: 

а) Људско стваралаштво нема граница 

б) Истина је увек циљ науке 

4. Дате j'e пет тема: 

а) Лола — младост — револуциЈа 

б) Тито — део моје младости . 

в) Радост грађења истинског данас и још љепшег сутра 

1 г) И роћендани слободе разбуђују у нама слике из прошлости (Наград- 

ни конкурс) 

i д) Свет око мене 

\ Предметни наставник Олга Јелић, професор 


58 


IV разред 1. одељење 

1. Дато је пет тема: 

а) Улога несврстаних земаља у борби за мир (наградни конкурс) 

б) „Коме закон лежи у топуз ...” — П. П. Његош 

в) Слободан избор теме о Уједињеним нацијама (наградни конкурс) 

г) „И што погледам све је пјесма, и чега год се такнем све је бол’’ — 
И. Андрић 

д) Проблем отуђене личности у савременоЈ' књижевности 

2. Дате су две теме: 

а) Човечанству нису потребни моћни већ слободни народи 

б) „Ја пјевам 

и пјесме моје у свијет падају ко звијезде” — А. Б. Шимић 

3. Дате су две теме: 

а) „Што је човјек? А мора бит човјек.” — П. П. Његош 

б) „Негде у нама длета кленгу мост, мамећи нас у даљине” 

4. Дате су три теме: 

а) Тито — део моје младости 

б) Ко познаје историју свога народа испуњен ie поносом и потребом 
да му увек помаже 

в) Кроз науку и уметност упознајемо говор сунца 

Предметни наставник Олга Јелић, професор 


IV разред 2. одељење 

1. Дато је пет тема: 

а) Улога несврстаних земаља у борби за мир 

б) „Коме закон лежи у топузу...” — П. П. Његош 

в) Слободан избор теме о Уј'едињеним нацијама 

г) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава 

д) „Осећам велику љубав за људе, за њихово дело ... 
за све што је човеково на овој планети.” — И. Андрић 

2. Дате су две теме: 

а) Пун је сила свет, али ншпта од човека јаче није — 

б) ,А пјесме распламсане болом 

горе ко свијетла за даљине” — Д. Цесарић 

3. Дате су три теме: 

а) Моја порука уметнику 

б) Својим наглим развојем наука решава многе тајне 

в) „Није живот сан. Будите будни! 

Будни, будни” — Лорка 

4. Дате су три'теме: 

а) Тито — део моје младости 

б) Ко познаје историју свога народа испуњен је поносом и потребом 
да му увек помаже 

в) Кроз науку и уметност упознајемо говор сунца 

Предметни наставник Олга Јелић, професор 


IV разред 3. одељење 

1. Стваралачки занос човеков оплемењује његово живљење 

2. Дате су две теме: 

а) Књижевна анализа Ј'едне Андрићеве приповетке 

б) Лик народног борца у народноослободилачком рату и социјалистич- 
кој револуцији 

3. Дате су четири теме: 

а) Борићемо се да нам младост буде лепа 

б) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

в) Идеал Титове младе генерације — здрава, свестрана, стваралачка 
личност 

г) Слободна тема 


59 4. Дате С у три теме: 

б) Ко^познаје историју^ свога народа испуњен је поносом и потребом 
да му увек помаже 

в) Кроз науку и уметност упознаЈемо говор сунца 

Предметни наставник Јела Раковић, професор 

IV разред 4. одељење 

1. Дате су три теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу 

б) Поглед смета мисли и језику 

в) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава 

2 аК/Све ^то тежи ка другој обали, којој се торавља као циљу, и на 
којој тек добива свој прави смисао — И. Андрић „ _ и 

б) „Све то има нешто да савлада: неред, смрт или несмисао 

Андрић 

3. Дате су три теме: 

а) Борићемо се да нам младост оуде лепа 

б) Трезвеност j'e одлика снажних и одговорних 

в) Слободан избор теме 

4. Дате су три теме: _ 

а) Тито — део моје младости . пптпрбпм 

б) Ко познаје историју свога народа испуњен je поносом и потребол 

да му увек помаже 

Љумтш[ . професор 

IV разред 5. одељење 

1. Дате су три теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу 

б) Очима се ствари гледају, духолг се стварност сагледава^ 

в) Срећан сам што видим као да видим, али несрећан што не т у 
што други могу 

2. Дате су две теме: 

а) „Тече и тече, тече Један слап 

шта у њем значи моја мала кап Д. Десарип тттимић 

б) „ЧовЈече пази да не идеш мален испод звиЈезда. А. Б. П1им1 

3 а^Идеал^Титове младе генерације — здрава, свестрано развијена ства- 
ралачка личност 

б) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

в) Борићемо се да на младост буде лепа 

г) Слободан избор теме 
4. Дате су три теме: 

а) „Корачам слободним путем 
свет ie гшеда мном.” —- В. Витмен 

б) Научнаи уметничка дела потврћују моћ човека током векова 

в) Радост граћења истинског данас и још љепшег сутра ^ 

Предметни наставник Стеван Наумовић, професор 

IV разред 6. одељење 

1. Дате су три теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу r 

б) Очима се ствари гледаЈу, духом се стварност сагдедава^^ 

i в ) Срећан сам што видим као да видим, али несрећан што не f 

што други могу (Наградни конкурс) 
i 2. Дате су две теме: 

I а) „Из смрти за слободу 

\ слобода увек ниче" — Д. Максимовић 


ćo 


б) „Човек, то гбрдб звучи" — М. ГоркИ 
„Човек је човеку вук” 

3. Дате су четири теме: 

а) Идеал Титове младе генерације — здрава, свестрано развијена ства- 
ралачка личност 

б) Боримо се да нам младост буде лепа 

в) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

г) Слободан избор теме 

4. Дате су три теме: 

а) „Корачам слободним путем 

свет јс преда мном.” — В. Витмен 

б) Уметничка и научна дела потврћују моћ човека током векова 

в) Радост граћења истннског данас и још љепшег сутра 

Предметни наставшпс Стеван Наумовић, професор 

IV разред 7. одељење 

1. Лепа је у човеку потреба за трагањем и новином 

2. Дате су две теме: 

а) Животе, ти куцаш на моја, а ја на твоја врата 

б) Лик народног борпа у народноослободилачком рату и социЈ'алис- 
тичкој револуцији 

3. Дате су три теме: 

а) Борићемо се да нам младост буде лепа 

б) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

в) Идеал Титове младе генерације — здрава, свестрано развије ства- 
ралачка личност 

4. Дате су три теме: 

а) Тито — део моје младости 

б) Ко познаје историју свога народа испуњен је поносом и потребом 
да му увек помаже 

в) Кроз науку и уметност упознајемо говор сунца 

Предметни наставник Јела Раковић, професор 

IV разред 8. одељење 

1. Дате су три теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу 

б) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава 

в) Срећан сам што видим каб да видим, али несрећан што не могу оно 
што други могу 

2. Дате су две темеГ 

а) „Све то има нешто да савлада: неред, смрт или несмисао” — И. 
Лндрић 

б) „Све тежи ка другој обали, Koj'oj се управља као циљу, и на којој 
тек добива свој прави смисао” — И. Андрић 

3. Дате су две теме: 

а) Трезвеност је одлика снажних и одговорних 

б) Слободан избор теме 

4. Дате су три теме: 

а) „Корачам слободним путем 
свет је преда мном” — В. Витмен 

б) Уметничка и научна дела потврћују моћ човека током векова 

в) Радост граћења истинског данас и још љепшег сутра 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 

IV разред 9. одељење 

1. Дате су три теме: 

а) Губитак вида није пораз у животу 

б) Очима се ствари гледају, духом се стварност сагледава 

в) Срећан сам што видим као да видим, али несрећан што не могу 
све што други могу 


61 
1 а) а Хве А тоимГнешто да савлада: неред, смрт или несмисао 1 ' - И. 

б) !све И тежи ка другој обали, којој се управља као циљу, и на којој 
тек добива свој прави смисао” — И. Андриа 

3. Дате су две теме: 

а) Борићемо се да нам младост буде лепа 

б) Слободан избор теме 

4. Дате су три теме: 

а) „Корачам слободним путем 
гпет ie ппеда мном” — В. Витмен 

б) Уметничка и научна дела потврђују моћ човека током векова 

в) Радост истинског данас и још лепшег сутра 

Предметни наставник Мирјана Наумовић, професор 


СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА КОРИПШЕНИХ Y ОВОЈ 
ПЖОЛСКОЈ ГОДИНИ 

Српскохрватски језик и књижевност 

1. Димитрије Вученов и Радмило Димитријевић: Читанка за I, II, III и 
разред (™ с ебануџбеник за ^ахш Станисављевић: П реглед југословен- 

ске k££E 5S за ^П? П 1 и W Р^ 3 Р е А (посебан пргф^ник за^вшш ^а^Је.д). 

3. Др Радомир Алексић и МшшЈа Станић: Граматика српскохрватског je 

зика. 


Историја 

i SMpS |Ж Ја иГхЈр Р иК Р 1 А у Д ско Г друштва и kv^vpb од 

историје од Х1-ХХ 

всса, за П р^ред ^А^Исто™^ Ш разред др^штвено.језииаог смерд 
s! Богдан сХ,евЛ и др Борђе КиежевиВ: ИсториЈа за III разред 
природнодштематиикги^смера, ^ Историја најновијег доба 

за IV разред друштвено-језичког смера. 


Основи navice о друштву са друштвеним урећењем СФРЈ 

1 An Mhdko Пеповић: Основи науке о друштву са друштвеним уре- 
ћењем 1 ’ Југославије — ^основи политичке економије и друштвено-економског 
система СФРЈ — приручник за III разред друштвено-Језичког смера^ ђ 

2. Радошин Рајовић: Основи науке о друштву са друштвеним урећењем 
Југосг^ије^друштаено^^еђење! заЈ 11 разред^Ија^плера. др у Штвеним уређењем 

Југославије (социологија) — приручник. 


Философија 

1 Гајо Петровић: Логика — за III разред гимназије оба смера. 

2. Др Светлана Књазева: Логика у пракси (приручник). „ ачг . р . 

3. Др Г. Зајечарановић и В. Стевановић: ФилософиЈа за IV разред. 

Психологија 

i 1 . Др Н. Рот и др С. Радоњић: Психологија за^ II разред гимназије. 
\ 2. Др Н. Рот: Психологија личности (приручник). 

] 


62 


Аиковна уметносТ 

1. Милутин Ружић: Кратак преглед историје уметности 1 део (текст) 

2. Милутин Ружић: Хиљаду слика из историје уметности I део (слике) 
за I, II и III разред. 

Музичка уметност 

1. Томислав Братић: Музичка уметност за I разред. 

2. Гордана Савић: Музичка уметност за II разред. 

3. Миливоје Драгутиновић: Музичка уметност за III разред. 

4. Стана Букић-Клајн, Јосип Андреис, др Драгутин Цветко: ИсториЈ'а југо- 
словенске музике. 

5. Музичка енциклопедија. 

6. Јосип Андреис: Историја музике, I и II књига. 

Аатински језик 

1. Гортан-Горски Пауш: Elementa latina за I и П разред. 

Руски језик 

1. Институт за стране језике: Уџбеник руског језика за I разред. 

2. Институт за стране језике: Уџбеник руског језика за II разред. 

3. Институт за стране језике: Уџбеник руског језика за III разред. 

4. Институт за стране језике: Уџбеник руског језика за IV разред. 

5. Институт за стране језике: Уџбеник руског језика (I година учења). 

6. Институт за стране језике: Уџбеник руског језика (II година учења). 

7. Институт за стране Ј'езике: Уџбеник руског језика (III година учења — 
друти страни језик). 

8. Вера Николић: Граматгаса руског језика за I, II, III и IV разред. 

9. М. Богдановић и А. Тарасов: Лектира из руског језика за II, III и 
IV разред. 

Француски језик 

1. Батушић — Монати: Уџбеник француског језика за I разред оба смера. 

2. Батушић — Монати: Уџбеник француског језика за II разред оба смера 
(Загреб). 

3. Поланшчак-Дринковић: Француска читанка за III и IV разред (Загреб). 

4. Институт за стране Ј'езике: Француски језик за II разред гимназије (I 
година учења). 

5. Институт за стране Ј'езике: Француски Ј'език за III разред гимназије 
(II шдина учења). 

Енглески језшс 

1. Брихта, Гргић: Уџбеник енглеског Ј'езика за I разред. 

2. Брихта, Гргић, Радовани: Уџбеник енглеског Ј'езика за II разред — оба 
смера. 

3. Брихта, Гргић, Радовани: Уџбеник енглеског ј'езика за III разред — оба 
смера. 

4. Брихта, Гргић, Радовани: Уџбеник енглеског језшса за IV разред — оба 
смера. 

5. Aleksander Z.g 
Немачки језик 

1. Иво Медић: Wir sprechen und lesen Deutsch I (прва година учења). 

2. Марчетић-Жмегић: Wir sprechen und lesen Deutsch II (друга година 
учења). 

3. Марчетић-Жмегић: Wir sprechen imd lesen Deutsch III трећа година 
учења). 

4. Институт за стране језике: Немачки језик за I разред средњих школа 
(пета година учења). 


63 5 Институт за стране језике: Немачки језик за II разрел средњих uiK 
<ШеС1 6 Г њГс“т^ е » страие језике: Немачки језик за Ш разред средњих школа 
( “ АМа т. Г И™?1Г ) с Ч ,ане језике: Немачки језик за IV разред средњих школа 
(осма година учења). 


Математика 

- иате Твдис Г лав еР Михаилови1т: Геометрија за II разред rrtHaanje природно- 
-математичког^смера.^ д„ ебра З а II разред шмпазије, друштвено- 

-језичкогсмера^ Геометрија за II разред гимназије дррштвеио- 

-језичког см & м ЕандиВ1 др ИдиК .д а јовић: Математика за III разред 

ГИМН Тар П ВЧШ Н 'А ај™л“Мие Г м“?Га за IV разред гилгназије ирироднњмате- 
МаТНЧ 9°АЈ М |рнест Стипанић: Математика за III и IV разред гимназије АР?ш- 

"“TlSfS™ SSf издавање »ибеника. 


Нацртна геометрија 

1 АР Загорка Шнајдер и АР Весна Томашић: Нанртна геометрвда за 
Шра !ремшф^^ Томашић: Нацртна геометрија за 

"^“^^"з^ка^Ктака из нацртне геометрнје. 


Физика 

рмреА 

ж.тичког^смера^ивић, др инж , Дригшна Ивановић и Б. Марков: Фпзика за 
Иразред^т^језичкогсмерШдивв^ фтшЕа за ш разр ед природнњмате- 

МаТИЧ 5 0 Др“с Р 1Ш.ивић, др шгж- А- Ивановић и Б. Марков: Физгша за III разред 
др ? ш тве№је г зичког н смера. нн л о обрадомЉ „ м , Секулић: Физика за IV разред 

природно-матемагичког слгера^ анаран р ^ м Распопов ић: Збирка задатака из 

физике. 


1 Станимир Арсенијевић, др Миленко Иелап: Хемија за II разр д 
назије^^оба смера^ др Драган ВиторовиК: Х емија за III разред гицна- 

7 е Т^ А "ми™™ц С к: Р Си Р отановић: Хемија за III разред шмназиЈе 
друштвено-језичког смера. 


64 


Виологија 

1. Др Синиша Станковић: Виологија за I разред гимназије. 

2. Др Војислав М. Петровић и Гордана Р. Вујак/шја: Биологија и физио- 
логија за II разред гимназије друштвено-језичког смера. 

3. Др Војислав М. Петровић: Биологија и физиологија за II разред при- 
родно-математичког смера. 

4. Богољуб Станковић: Органографија и физиологија биљака за III разред 
природно-математичког смера. 

5. Др Павле Радоман: Органска еволуција за III разред гимназије друш- 
гвеног смера и IV разред природно-математичког смера. 

6. Др Милорад Јанковић: Екологија са елементима биогеографије за III 
разред друштвеног и природно-математичког смера. 

7. Др Петар Мишић: Генетика за IV разред природно-математичког смера. 


Г еографија 

1. Миодраг Ковачевић: Основи опште географије. 

2. Миодраг Рајичић и др Владимир Бурић: Географија света. 

3. Др Драган Роднћ: Географија Југославије. 

Техничко образовање 

1. С. Петровић: Техничко образовање за I разред. 

2. Дипл. инж. Ј. Максимовић и дипл. инж. Смрекар: Техничко образовање 
за II разред. 

3. С. Борћевић и С. Поповић: Техничко образвање за III разред (скрипте). 

4. Милан Јерков, мр Милоје Андрић, Душанка Николић-Јерков, Петар 
Мрћеновић: Техничко образовање за IV разред. 


Одбрана и заштита 

1. Др Милан Вучинић, инж. Милан Пујић, Михајло Радоњић, Слободан 
Стошковић, инж. Милан Васиљевић, Љубиша Токовић, Здравко Бузаџић, мр 
Јован Васовић, др Алимпије Алексић, Алексије Шћепановић: Одбрана и заш- 
гита — уџбеник за I разред средњих школа. 

2. Петар Алавања, Михајло Радоњић, инж. Милап Пујић, Bojira Лонћо- 
вић, мр Јован Васовић, инж. Милан Васиљевић, Слободаи Стошковић, Радисав 
Вековић, Душан Митевски: Одбрана и заштита — уџбеник за II разред средњих 
школа. 65 


I 


ПОЛАГАЛИ ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ Y JYHY 
И ABrYCTY 1976. ГОДИНЕ 


I разред 1. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Витомировић Д. Петар 

2. Рајковић С. Оливера 

3. Ранковић С. Јасмина 

4. ^рошевић С. Марина 

5. Кораћ В. Горан 

6. Гвозденовић Н. Маријана 

б) положили испит у августу: 

1. Бецић Ч. Предраг 

2. Братина Р. Борис 

3. Ерчић Д. Дунгаца 

4. Мратиновић М. Снежана 

5. Хорват А. Наталија 

6. Милићевић Г. Миша 


I разред 2. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Бућински С. Гордана 

2. Вуковић Л. Драгана 

3. Кандић Б. Милица 

4. Кузмановић С. Небојша 

5. Мрвош Б. Раде 

6. Николић С. Горан 

7. Цвејић 3. Јасмина 

8. Шоппсић Н. Наташа 

б) положили испит у августу: 

1. Димитријевић П. Борће 

2. Мећед Ч. Драгица 

3. Милчић Р. Владан 

4. Савић П. Срћан 

5. Живановић Т. Љубомир 

I разред 3. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Гајић Б. Даница 

2. Гајовић С. Марина 

3. Поповић В. Жељка 

4. Радовановнћ А. Гордана 

5. Шупгаловић Д. Јован 

б) положили испит у августу: 

1. Маринковић |C. Лидија 

2. '■ Увалић Р. Реља 

3. 'Таталовић М. Александра 


I разред 4. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Бјелић Н. Ана 

2. Николић А. Сузана 

б) положили испит у августу: 

1. Милићевић Д. Мирјана 

2. Радуловић М. Радмила 

3. Станковић А. Вера 

4. Поповић Д. Саша 

в) понавља разред: 

1. Џаковић М. Драгутин 

I разред 5. одељење 

а) положили испит у јуну 

1. Богуновић М. Јасминка 

б) положила испит у августу: 

1. Живковић Д. Марина 

I разред 6. одељење 

а) положили испит у августу: 

1. Јовановић Т. Бојан 

2. Стефановић М. Браниелав 

б) понавља разред: 

1. Вујковац М. Светлана 

I разред 7. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Поповић Б. Горан 

2. Тмупгаћ И. Жељко 

3. Рукавина И. Славица 

4. Стојановић Л. Љиљана 

б) положили испит у августу: 

1. Мишковић Б. Весна 

2. Паљић С. Драгољуб 

3. Станкоски М. Биљана 

/ 

II разред 1. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Дамњановић Б. Небојша 

2. Марков Ж. Иван 


3. Радуловић Д. Милица 

4. Стојановић С. Вукапган 

5. Томовић Р. Снежана 

6. Шекуларац Р. Верица 

б) положили испит у августу: 

1. Николић Г. Зоран 

2. Питман Н. Ана 

в) понавља разред: 

1. Гојковић Р. Соња 

II разред 2. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Андрејевић С. Слаћана 

2. Вучковић Ј. Вања 

3. Николоски С. Светлана 

4. Грба Б. Марина 

б) положили испит у августу: 

1. ГвоићП. Миле 

2. Дабетић Д. Драгиша 

II разред 3. одељење 

а) положио испит у јуну: 

1. Бјелица М. Љубомир 

б) положили испит у августу: 

1. Богдановић А. Весна 

2. Павић Д. Јелисавета 

3. Радисављевић Б. Александар 

4. Царичић Б. Владан 

в) понавља разред: 

1. Мајсторовић Р. Бошко 

II разред 4. одељење 

а) положили испит у августу: 

1. Костић П. Зоран 

2. Лукић В. Александар 

3. Лутовац М. Радмила 

4. Мећед Ч. Драган 

б) понављају разред: 

1. Илић Р. Душко 

2. Јаковљевић М. Драгана 

1 

II разред 5. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Борћевић М. Радован 

2. Мандић Б. Мирко 

3. Михаиловић М. Дарко 


4. Огњеновић М. Радослав 

5. Таталовић А. Драгана 

б) положили испит у августу: 

1. Смиљанић Н. Горан 

2. Стевановић Ч. Силвана 

II разред 6. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Борћевић С. Дејан 

2. Николић М. Ненад 

б) положили испит у августу: 

1. Каргановић С. Драган 

2. Настасијевић Б. Сташа 

3. Павловић Т. Ненад 

4. Станковић С. Олгица 

в) понавља разред: 

1. Мајданов Д. Јасна 

II разред 7. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Анастасов П. Саша 

2. Басарић В. Ненад 

3. Кецман Д. Милан 

4. Радуловић Б. Бранко 

б) положили испит у августу: 

1. Грозданић Р. Драган 

2. Кнежевић М. Оливер 

II разред 8. одељење 

а) полоџио испит у јуну: 

1. Живковић М. Драган 

б) положио испит у августу: 

2. Миљановић М. Милан 

в) понавља разред: 

1. Малешевић В. Нада 

2. Стаменковић М. Алекса 

III разред 1 .. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Јанковић Д. Емилија 

2. Лазаревић Т. Снежана 

3. Раичковић С. Владимир 

4. Тепавчевић М. Небојша 

5. Крајновић Б. Александар 


66 


67 
б) положили испит у августу*. 

1. Брадонић Б. Дубравка 

2. Вуканић В, Горан 

3. Исидоровић Љ. Милена 

4 . Ноћез Y. Душанка 

5. Петронијевић М. Деса 

в) понавља разред: 

1. Станисављев Ј. Драган 

III разред 2. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Вишњевац Н. Предраг 

2. Борћевић Д. Дубравка 

3. Поповић В. Зоран 

4 . Радуловић М. Зоран 

5. Топаловић Д. Милица 

б) положили испит у августу: 

1. Антић Д. Биљана 

2. Јовић С. Душан 

3. Радојковић Љ. Мирјана 

4. Ракочевић Ж. Горан 

5. Трбовић Б. Смиља 

в) понавља разред: 

1. Корица М. Весна 

III разред 3. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Јанковић Ж. Душица 

2. Радовић Б. Биљана 

3. Савић В. Милан 

б) положили испит у августу: 

1. Воларевић П. Драган 

2. Драгићевић Ж. Душан 

3. Јоковић Л. Анкица 

4. Тушановић Р. Драгана 

в) понављају разред: 

1. Несторовић Н. Снежана 

2. Џикнић М. Маријана 

III разред 4. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1.1 Жутић М. Милан 

2.\ Томић Ј. Габријела 


б) полоЖиЛи испит у августу: 

1. Билановић Л. Радојка 

2. Јатић П. Гордана 

3. Марјановић Д. Часлав 

4. Павић П. Марин 

5. Тасић П. Слободан 

6. Челиковић Ј. Миодраг 


Ш разред 5. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Бурковић Д. Гордана 

2. Мирчетовић Б. Небојша 

3. Поповић М. Слободанка 

4. Ристивојевић М. Миленко 

5. Чоловић Ј. Божидар 

б) положили испит у августу: 

1. Дамњановић М. Саша 

2. Миленковић М. Драгољуб 

3. Пољак Т. Жељко 

4. Фирез Ј. Јелена 

5. Шуљманац Т. Снежана 

6. Маринковић С. Зорица 

в) понављају разред: 

1. Олуић Д. Радојка 

2. Зафиров А. Никола 

III разред 6. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Бановић Р. Мирјана 

2. Кајганић В. Велибор 

3. Раичковић Н. Татјана 

4. Радуловић Н. Недељка 

5. Турковић М. Милан 

6. Џветковић Д. Срћан 

б) положили испит у августу: 

1. Борћевић Л>. Кристина 

2. Павловић М. Зоран 

в) понављају разред: 

1. Веселиновић Љ. Душан 

2. Копривица Д. Зоран 

г) губи право на даље редовно 
школовање у овој врсти 
школе: 

1. Радуловић С. Јелена 


III разред 7. одељење 

а) положили исхшт у јуну: 

1. Гајић Б. Драган 

2. Игић Н. Јелена 

3. Јанковић Д. Зоран 

4. Миленковић М. Весна 

5. Ољачић С. Весна 

6. Савић М. Драгомир 

б) положили испит у августу: 

1. Бранковић М. Зоран 

2. Павићевић Л. Драган 

в) понављају разред: 

1. Барјактаревић Д. Зоран 

2. Данон 3. Ивана 

3. Јевтић Д. Миша 

4. Маринковић Б. Радослав 

III разред 8. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Калућеровић С. Небојша 

2. Кубот Б. Драган 

б) положили испит у августу: 

1. Бурић Б. Бранка 

2. Јовановић Б. Зоран 

3. Младенов Г. Мирела 

4. Ољача М. Мирјана 

5. Шољом С. Иван 

III разред 9. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Благојевић Б. Бранислав 

2. Благојевић Д. Миодраг 

3. Богдановић П. Весна 

4. Вучичевић М. Братислав 

5. Дамњановић Т. Зоран 

6. Радовановић Б. Анћелка 

7. Радовановић Љ. Весна 

б) положили испит у августу: 

1. Бобот Р. Раде 

2. Ивковић А. Јована 

3. Лилић Д. Коста 

4. Манчић С. Зоран 

5. Миљуш В. Гордана 

6. Ситарић 3. Мила 

в) понавља разред: 

1. Петровић Д. Драган 


IV разред 1. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Војводић Д. Александар 

2. Живковић Д. Мирослав 

3. Јовановић С. Миодраг 

4. Копривица П. Зорица 

б) понављају разред: 

1. Милошевић Ж. Светлана 

2. Нук Љ. Весна 

IV разред 2. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Николић М. Ивана 

2. Стијеља М. Томислав 

б) положила испит у августу: 
1. Карапанџић М. Гордана 

в) понављају разред: 

1. Граовац Ј. Слободан 

2. Борћевић В. Гордана 

3. Шојић Д. Милцвоје 

IV разред 3. одељење 

а) положили иепит у јуну: 

1. Мрћа С. Јованка 

2. Неданоски Н. Ратко 

3. Стоисављевић М. Нада 

б) положили испит у августу: 

1. Митровић М. Александар 

2. Ратковић В. Ранко 

3. Стевановић М. Весна 

в) понавља разред: 

1. Глоговац Р. Жарко 

IV разред 4. одељење 

а) положили испит у августу: 
1. Здравковић Д. Срћана 

б) понављају разред: 

1. Маливук М. Споменка 

2. Хаџи-Никовић Д. Предраг 

IV разред 5. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Вучић Ж. Зоран 

2. Буровић Р. Бранимир 
3. Живковић Ч. Зоран 

4. Матић М. Владимир 

5. Маџаревић М. Слободанка 

6. Митић Ц. Бранко 

7. Параушић Д. Небојша 

8. Пражић С. Војин 

б) понавља разред: 

1. Петровски Р. Бранко 

IV разред 6. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Борћевић Ж. Сузана 

2. Соколовић Р. Зоран 

б) положио испит у августу: 
1. Драче Б. Алија 


IV разред 7. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Денчић Д. Весна 

2. Миливојевић Ч. Зоран 

3. Павловић Б. Јасмина 

4. Радосављевић М. Мирјана 

5. Џувер М. Костадин 

б) положили испит у августу: 

1. Гајић Д. Радомир 

2. Петровић П. Гордана 

в) понавља разред: 

1. Ракић Д. Олга 

IV разред 8. одељење 

а) положили испит у јуну: 

1. Раичевић Б. Радован 

б) положили испит у августу: 

1. Букић Б. Арсеније 

2. Јовановић Ж. Биљана 


ЗАВРШНИ ИСПИТ ПОЛОЖИЛИ У СЕПТЕМБРУ 1976. ГОДИНЕ 


1. Аврамовић Миладин 

2. Андрић Весна 

3. Ановић Александар 

4. Бериша Сузана 

5. Виденовић Момир 

6. Вукосављевић Хелена 

7. Вучић Зоран 

8. Гурски Сашко 

9. Дабетић Борће 

10. Денчић Весна 

11. Докмановић Вера 

12. Драче Алија 

13. Борћевић Сузана 

14. Буровић Бранимир 

15. Живаљевић Зоран 

16. Живковић Зоран 

17. Живковић Мирослав 

18. Јанковић Душан 

19. Јовановић Биљана 

20. Јовановић Миодраг 

21. Каран Гордана 

22. Карапанџић Гордана 

23. i Копривица Зорица 

24. ' Лазетић Весна 

1 


25. Лесковар Бојан 

26. Марић Гордана 

27. Марковић Љубинка 

28. Марковић Новица 

29. Максимовић Зорана 

30. Матић Владимир 

31. Маџаревић Мирјана 

32. Маџаревић Слободанка 

33. Миливојевић Зоран 

34. Милошевић Лепосава 

35. Минић Емилија 

36. Митић Бранко 

37. Митровић Александар 

38. Мрћа Јованка 

39. Неданоски Ратко 

40. Николић Ивана 

41. Нинковић Мирко 

42. Павловић Јасмина 

43. Параупшћ Небојша 

44. Петров Невенка 

45. Петровић Гордана 

46. Петровић Драган 

47. Пилиповић Горан 

48. Пражић Војин 


70 


49. Радосављевић Мирјана 

50. Ратковић Ранко 

51. Соколовић Зоран 

52. Станић Драган 

53. Стијеља Томислав 

54. Стевановић Весна 

55. Стефановић Предраг 


56. Степановић Љубинка 

57. Стоисављевић Нада 

58. Терзић Драгана 

59. Томчић Марија 

60. Чавић Драган 

61. Букић Арсеније 


ЗАВРШНИ ИСПИТ ПОЛОЖИЛИ У 
ЈАНУАРУ 1977. ГОД 

1. Глоговац Жарко 4. Нук Весна 

2. Здравковић Срћана 5. Џувер Костадин 

3. Раичевић Радован 6. Шојић Миливоје СПИСАК РАДНИКА ГИМНАЗИЈЕ НА 


’o 

& 

i 

Рч 

Презиме и име 

Звање 

Године 

службе 

Стр ука 

1. 

БЈЕЛИДА 

Вера 

директор 

26 

југословенска 

књижевност 

српскохрватски 

језик 

2. 

ВУКОТИИ 

Крсто 

помоћник 

директора 

24 

историја 

3. 

АНТИИ-РАЈЧЕВИИ 

Катарина 

професор 

17 

латински језик 

4. 

БЛАГОЈЕВИП 

Зорица 

п 

3 

математика 
нацртна геометрија 

5. 

ВЕЛИНОВ 

Милчо 

наставник 

21 

техничко образовање 

6. 

ВЛАЖОВИИ 

Миодраг 

професор 

29 

философија 

7. 

ВУКИИЕВИИ 

Љиљана 

t> 

18 

биологаја 

8. 

ГИЗДАВИН 

Јованка 

» 

10 

историја 

9. 

ДАВИДОВИИ 

Владимира 

» 

4 

математика 
нацртна геометрија 

10. 

ДРАГИИЕВИИ 

Милена 

ii 

13 

социологаја 

11. 

ДРАГОВИИ 

Вера 

ii 

2 

енглески језик 

12. 

ДУЛИИ ц 

Мирјана '■ 

fi 

23 

физичка хемија 

13. 

БОРБЕВИИ 

Полексија 

tf 

16 

минералошко- 
петрографска група 

14. 

ЖИВКОВИИ 

Хратслав 

>t 

20 

историја 

15. 

ЗЕЧЕВИИ 

Оливера 

професор 

магистар 

21 

југословенска 
. књижевност 
српскохрватски 
језик 

16. 

ЗЛАТАНОВИИ 

Злата 

>f 

9 

српскохрватски 
језик и 
југословенска 
књижевност 

17. 

ЈЕЛИИ 

Олга 

професор 

33 

југословенска 
књижевност и 
руски језик и 
књижевност 

18. . 

i 

ЈОВАНОВИИ 

Анђелија 

» 

9 

италијански језик 
латински језик 


\ 


1 

! 

i 

ј 


! 

1 


! 


| 


I 


KPAJY ШКОЛСКЕ 1976—77. ГОДИНЕ 


Разредно 

старешинство 

Шта је предавао 

Друге дужности 

1 


— 


— 

— 


— 


— 

— 

иа 

боловању — 

математику: 1/1, 2; нацртну 
геометрију: Ш/6, 7, 8; IV/6, 7 


Члан Савета школе - 
Члан делегације нпсоле 

— 

техничко образовање: Ш/1, 2, 
5, 6; IV/4. 5, 6, 7, 8, 9 1Ш6 

логаку: Ш/2, 5, 6, 7, 8 
философију: IV/3, 4, 5, 6, 7, 

Члан Савета школе. Руково- 
дилац актива 

3TV/5 

fmTf 8 П 9 1А 4 ’ 5 ' 6 ' ? ' 8; 


Секретар ООСКЈ 

— 

историју: 1/1, 2, 3, 4 

Професор Музичке школе 
„Мокрањац" 

— 

математику: 1/5, 6, 8; Ш/1, 2 
нацртну геометрију: 1Ц/5 


1 

IV/2 

основн науке о друштвц: III/l. 
2, 3, 4; IV/2, 3 ' 

Члан Савета школе' 

-< 

енглески 'език: 1/5, 6; II/l, 5, 

6, 7 


— 

IV/8 

Ш/7 ИК 8 У: 9 1Л ' 2; 11Ш ' 4 ’ 5 ' 6; 


I 

1/6 

физику: 1/3, 4, 5, 6; П/4, 5; Ш/1, 

2, 1 j 8 

Члан Савета школе. Руково- 
дилац стручног актнва. Члан 
делегације ппсоле 

IV/3 

историју:1/5; П/6, 7; IV/1, 2, 3, 4 

Члан делегације ппсоле 
руководилац стручног актива 

Ш/5 

српскохрватски језик: 1/4: 

III/l, 3, 5, 6 
срлскохрватски језшс: 1/6, 7, 8 
библиотекар 

Председавајући делегације 
усмерене према СИЗ-у 

III/2 

српскохрватски језик: Ш/2, 4, 

8; IV/1, 2 

Руководилаг стручног 
актива 

1372 

латински језик: 1/5, 6, 7, 8; П/2 


'o 1 

Qj 

\o 

Ž 

Презиме и име 

Звање 

Године 

службе 

Стр ука 

19. 

ЈОВАНОВИН 

Слободан 

професор 

2 

биологаја 
одбрана и заштита 

20. 

ЈОНЧИН 

Душанка 

tt 

25 

биологија 

21. 

коцин 

Александар 

» 

22 

географија 

22. 

КОЦИН 

Злата 

tt 

1 

руски језик 

23. 

КРИЖАН 

Јасна 

tt 

8 

физичко и здравст. 
васпитање 

24. 

МАРИН 

Петар 

професор 

магистар 

19 

ликовна уметност 

25. 

МАРИНКОВИН 

Мирослав 

наставник 

27 

одбрана и заштита 

26. 

МАРКОВИН 

Борислава 

професор 

19 

хемија 

27. 

МАРКОВИН 

Гордана 

t> 

2 

енглески језшс 

28. 

МИЛИН 

Јорданка 

tt 

26 

математика 

29. 

МИЛЕТИН 

Петар 

tt 

5 

физичко и здравст. 
васпитање 

30. 

МИРКОВИН 

Анђа 

*t 

— 

југословенска и општа 
књижевност 

31 

МИРКОВИН 

Марина 

tt 

8 

философија 

32 

НАУМОВИН 

Мирјана 


4 

југословенска и општа 
књижевност 

33. НАУМОВИЕ. 

Стеван 

ч 

11 

југословенска и општа 
књижевност 

34. НИКОЛИН 

Милан 

il 

— 

социологија 

35. НИКОЛИН 

Миливоје 

професор 

магистар 

15 

историја 

36. НИКОЛИН 

Ружица 

професор 

11 

руски језик 

37. НАЧЕВСКИ 

Надежда 

" 

14 

хемија 

1 38. НОВТА 

Јелена 

li 

21 

енглески језик 


1 

l 


Разредно 

старешинство 

Шта је предавао 

Друге дужности 

1/4 

одбрану и зашгату: 1/1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8,; Н/1, 2, 4 

Члан Савета школе. Руково- 
дилац стручног актива. 

Члан делегације школе 

— 

биологају: 1/1, 2, 3, 4, 5; II/7; 

Председник Збора. Руково- 
дилац стручног актива 

1Ш7 

географију: 1/1, 2, 3, 4; И/5, 6, 
7; IV/1, 2, 3, 4, 5 

Заменик председника Збора 
радних људи 

Руководилац стручног актива 

— 

руски језик: 1/7, 8; П/3, 4, 5, 7 

— 

IM 

физичко васпитање: 1/7; II/l. 

2, 3, 4, 6, 7; IV/5, 6, 7, 8, 9 

— 


ликовну уметност: 1/4, 5, 6, 7, 8; 
Н/2, 3, 4, 5; III/l, 2, 3, 4; IV/1, 

2, 3, 4 

Руководилац стручног 
актива 

— 

одбрану и заштиту: П/3, 5, 6, 7 

— 

ШУ8 

хемију: III/8; 

вежбе: П/6, 7; Ш/5, 6, 7, 8; IV/5, 

6, 7, 8, 9 

Члан делегације школе 

— 

ешлески језик: III/l, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

— 

W7 

математику: Ш/З, 4; IV/3, 4, 5, 

6, 7 

Руководилац стручног 
актива 

— 

физичко васпитање: 1/1, 3, 4; Члан Савета школе 

Ш/1, 2, 3, 6, 7; IV/1, 2, 3, 4 

— 

библиотекар 


III/l 

основи науке о друштву: ■ Члан Савета школе 

Ш/5, 6, 7, 8; логику: Ш/1, 3, 4 
филозофију: Ш1, 2, 8, 9 

— 

српскохрватски језшс: 1/5; П/1; 
IV/4, 8, 9 

— 

IV/6 

српскохрватски језик: П/2, 3, 

7; IV/5, 6 

— 

— 

основи науке о друшвту: IV/1, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

' —- 

— 

историју: 1/6, 7, 8; Ш/1, 2, 3, 4 

— 

— 

руски језик: Ш/1; IV/2, 3, 4, 8, 9 


хешгју; П/4, 5, 6; 111/2, 3, 4, 5; Председавајцћи делегације 
IV/5, 6, 7 школе 


енглески језик: IV/1, 2, 3, 5, 6, Члан Савета школе 

7, 8 


74 


75 


Ред. број 


Презиме и име 


39. ОБУНИНА 
_ Милојко 

40. ОЈДАНИЕ 

_ БорБе _ 

41. ПАМУЧИНА 

Саво 

~А2. ПАНТИП 
_ Миодраг 

43. ПОПОВ 
_ Ковиљка 

44. РАДОВАНОВИП 
_ Радмила 

45. РАДОВАНОВИБ 

Станко 

~4Д РАДИСАВЉЕВИП 
_ Миладин 

47. РАИЧКОВИИ 

_ Бојана _ 

48. РАКОВИБ. 

Јела 


49. РАДУЛОВИБ 

• _ Катарина 

50. РАПЖОВ 
_ Нада 

51. САВИБ 
_ Зорка 

52. СПАСИЕ 
_ Сретен 

53. СТЕВАНОВИБ 
_ АнВелка 

54. СТЕВАНОВИБ 
_ Видосава 

55. СТЕВАНОВИБ 
_ Живота 

~~56. ТЕРЗИБ 
__ Софија 

57. БИРИБ 
_ Василије 

58. УРОШЕВИБ 
_ Лиљана 

’ 59. ХАБШИД 

Љиљана 


Звање 

Године 

службе 
професор 


наставник 

нрофесор 


професор 


Ст р ука 


математика 
нацртна геометрија 

физичко и здрав. 
васпитање _ 

руски језик 
географија 
математика 
хемија 

музичка уметност 


физичко и здравст. 
васпитање _ 

психологија 


југословенска 
књижевност и 
српскохрватски језик 

историја 

а) француски језик 

б) латински језик 

техничко образовање 

немачки језик 

немачки језик 

математика 
нацртна геометрија 

енглески језик 
биологија 

техничко образовање 

француски језик 

физичко и здравст. 
васпитање 


76 


Шта је предавао 


Друге дужности 


математику: II/4, 5, 6, 7; 
нацртну геометрију: IV/8, 9 

физичко васпитање: 1/5, 6, 7, 8; 
II/l, 2, 3, 4, 6; IV/5, 6, 7, 8, 9 

руски језик: 1/6; П/1, 2; Ш/З, 
4, 8 


географију: 1/5, 6, 7, 8; II/l, 2, 3, 
4; IV/6, 7, 8, 9 _ 

математику: 1/3, 4; Ш/5, 6; 
хемију: П/1, 2, 3, 7; III/6, IV/8, 9 


музичку уметност: 1/1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8; П/1, 2, 3, 4, 5; Ш/1, 2, 

3, 4; IV/1, 2, 3, 4 _ 

физичко васпитање: 1/1, 3 4, 6, 
8; П/5, 7; Ш/3, 4, 5, 6, 7, 8 

психологију: П/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

српскохрватски језик: П/4, 5, 
6; IV/3, 7 

историју: П/1, 2, 3, 4, 5; Ш/5, 

6, 7, 8 _ . 

латински језик: 1/1, 2, 3, 4; П/1, 

3, 4, 5, 6, 7 ____ 

техшгчко образовање: П/1, 2 3, 

4, 5, 6, 7; Ш/З, 4, 7, 8 

немачки језик; 1/8, П/5, 6; Ш/2, 

4, 7; IV/1, 3, 4, 6 

немачки језик: П/3 

математику: 1/7; Ш/7, 8; IV/1, 
2; нацртна геометрија IV/5 

енглески језик: 1/1, 2, 3, 4; П/2, 

биологију: 1/6, 7, 8; П/1, 2, 3, 4, 

5, 6 

техничко образовање: 1/1 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8; IV/1,2, 3 
француски језик: 1/5; П/4, 5,6, 
Ш/2, 3, 8; IV/4, 9 . 

физичко васпитање: 1/2; Ш/1, 
2, 4, 5, 8; IV/1, 2, 3, 4 


Члан делегације школе 


Бредседник организације 
синдиката школе 
Руководилац струч. актива 


Заменик секретара ООСКЈ 
Члан делегације школе 


Замена за болеспог 
професора 


Предсдник Савета школе 
Члан делегације пдсоле 

Члан делегације школе 


Руководнлац стручног 
актива _ 

Руководилаг струч. актива 
Члан делегације школе 


77 

g Ред. број 


Презиме и име 

Звање 

Године 

службе 

Стр ука 


i. ЦИЦВАРИН 
_ Љубинка 

61. ЧАБРИБ. 


математика 


астрономиЈа 


62. 

ЧУКИН 

Зоран 

>г 

8 

југословенска и 
општа књижевност 

63. 

ШАМАТИН 

Димитрије 


15 

физика 

64. 

НИКИН 

Бранка 

секретар ,, 

31 


65. 

КАРИН 

Љубица 

рачуно- 

полагач 

14 


66. 

СТАНОЈЧИН 

АнБелија 

админи- 
стративно 
финансиј- 
ски служ- 
беник 

14 


67. 

РАДОЊИН 

Драгић 

домар 

нисоле 

15 


68. 

РАДОЊИН 

Душанка 

радник на 

одржавању 

чистоће 

8 


69. 

РАДОСАВЉЕВИН 

Сотир 

столар 

27 


70. 

РАЖОВИН 

Драга 

радник на 

одржавању 

чистоће 

14 


71. 

СТОЖОВИН 

Божурка 

радник на 

одржавању 

чистоће 

25 


72. 

МИЛОШЕВИН 

Надежда 

радник на 

одржавању 

чистоће 

16 


73. 

ТУОВИН 

Радмила 

радник на 

одржавању 

чистоће 

28 


74. 

ЗЕЦ 

Милица 

радник на 

одржавању 

чистоће 

21 


75. 

жишин 

Драгица 

радник на 

одржавању 

чистоће 

21 


76. 

ГАЈИН 

Милева 

радник на 

одржавању 

чистоће 

13 Разредно 

старешинство 

Шта је предавао 

Друге дужности 

— г 

ттематику: П/1, 2, 3; IV/8, 9 


—■— £ 

---- 

хстрономију: IV/5, 6, 7, 8, 9 


1/1 с 

I 

рпскохрватски језик: 1/1, 2, 3; 

Члан делегације хшсоле 

физику: 1/7, 8; П/1, 2, 3, 6, 7; 

IvjD, 0 

Члан Савета школе 

Члан делегације хшсоле 


Члан Савета школе 
Члан делегације школе 9 


кЛАСИФИКЛЦИЈА IIO VCL1HXY 

1/1 — Разредни старешина ЗОРАН ЧУКИВ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одличним успехом: 

1. Стаменковић Т. Бојана 
б) са врло добрим: 

1. Величковић Ј. Јадранка 8. Пантелић Т. Биљана 

2. Гатолин М. Лана 9. Пешић И. Предраг 

3. Дела Петар К. Горан 10. Прелевић И. Раде 

4. Живадиновић Р. Гордана 11. Пристов В. Александар 

5. Лаврич И. Злата 12. Радишић С. Вера 

6. Мркајић М. Жељко 13. Рајковић С. Милан 

7. Николић Д. Зоран 14. Станимировић В. Мирољуб 

15. Стојчевски С. Мирјана 

e) са добрим: 

1. Буњевац М. Александар 6. Петровић М. Александар 

2. Глоговац С. Љиљана 7. Петровић О. Михајло 

3. Коњикушић Н. Предраг 8. Степић Н. Ирена 

4. Павковић М. Зоран 9. Степановић Б. Драган 

5. Павловић Р. Анкица 10. Тасић С. Снежана 

11. Томић Т. Ирена 


г) са довољниМ: 


1. Драгаш М. Мирјана 2. Јовановић П. Маша 

3. Ракић Б. Нада 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Атанасковић М. Александра из енглеског и латинског језика 

2. Бошковић Б. Јасмина из географије и биологије 

3. Буловић Л. Жељко из музичке уметности 

4. Иванчевић М. Весна из музичке уметности 

5. Јеринић Љ. Загорка из математике и физике 

6. Марковић В. Нада из географије и математике 

7. Огњановић А. Драгослав из физике и разредни испит из историје 

8. Пижурица С. Снежана из латинског језика и математике 


В) Понављају разред 

1. Гарчевић М. Бранка 2. Лазаревић Ж. Синиша 

3. Станковић П. Саша 


I/2 — Разредни старешина ЉИЉАНА ХАБШИА, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Стојановић П. Мирјана 2. Стојковић Б. Мирјана 


б) са врло добрим: 

1. Анћелковић В. Тамара 8. Коларевић А. Биљана 

2. Бабовић В. Вуко 9. Минић М. Јасмина 

3. Бранковић Д. Бранка 10. Мишковић М. Жарко 

4. Вуков П. Бранко 11. Ненадић Љ. Љубица 

5. Голубовић Ј. Анита 12. Старчевић С. Драган 

6. Јанкулоски А. Зденко 13. Стефановић Д. Маја 

7. Којић Д. Миодраг 14. Стојковић Б. Душан 


e) са добрим: 


1. Аћимовић О. Весна 

2. Батизић Ј. Весна 

3. Жујовић 3. Ивана 


4. Земљак В. Мнлан 

5. Ковачевић М. Љиљана 

6. Коврлија П. Снежана 


81 

7. Пејановић Д. Марина 11. Семјонов А. Ирина 

8. Прелевић Ч. Драгана 12. Сободић 3. Наташа 

9. Ракоњац М. Вера 13. Танчевић М. Биљана 

10. Секуловски С. Татјана 14. Теодорчевић М. Милан 

15. Тодоровић Т. Милица 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Аксентијевић С. Марина из математике и биологије 

2. Весовић А. Слободан из енглеског језика 

3. Илић М. Зоран из енглеског језика 

4. Стефановић М. Мирослава из музичке уметности 

5. Стојановић Р. Снежана из енглеског језика 

6. Стокућа Ж. Милица из математике и физике 


В) Понављају разред: 

1. Николић Б. Александра 2. Орлић С. Звездан 


82 


Г) Полаже разредни испит: 
•• 1. Гајановић П. Ненад 


1/3 — Разредни старешина ЖИВОТА СТЕВАНОВИЋ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одличним успехом: 

1. Грковић Д. Јасмина 6. Станковић В. Татјана 

2. Димитријевић Т. Мирјана 7. Трошански Д. Силвана 

3. Кордић Р. Бојан 8. Шобот В. Милена 

4. Првуловић В. Мирела 9. Тадић С. Драган 

5. Радовановић Д. Јелка 


б) са врло добрим: 

1. Аксентијевић Р. Милица 6. Јанчић Б. Јелкица 

2. Васиљевић Д. Маја 7. Костић В. Гордана 

3. Видовић Б. Бранка 8. Радивојевић Д. Зоран 

4. Георгиев С. Светлана 9. Цвијетић Ч. Ирена 

5. Гулич М. Иван 10. Шаренац М. Горан 


e) са добрим: 


1. Анћелковић М. Драган 

2. Булат В. Петар 

3. Вуковић Л. Биљана 

4. Бурћевић Д. Александра 

5. Лончар Д. Будимир 


6. Миловановић Р. Мирослав 

7. Радошевић М. Зорица 

8. Савић Љ. Бисерка 

9. Теофиловић Б. Сања 

10. Трипковић Д. Дејан .83 

1. Благојевић М. Срћан 


г) са довољним.: 

2. Стевановић Б. Зоран 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Вуковић В. Јасмина из математике 

2. Гвозденовић Р. Гордана из математике и биологије 

3. Гегић С. Драгана из латинског језика 

4. Илић Д. Владимир из математике 

5. Ставрић Б. Небојша из латинског језика и математике 

6. Стојковић В. Драган из математике 

7. Таталовић Ч. Владимирка из математике 

8. Трифуновић М. Весна из математике 


В) Понављају разред: 

1. Станојевић Љ. Милисав 


1/4 — Разредни старешина СЛОБОДАН ЈОВАНОВИВ, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Бојић С. Оливера 4. Радосављевић Б. Весна 

2. Јовановић В. Гордана 5. Спасојевић Р. Мирјана 

3. Маринковић С. Душко 6. Носић Р. Маја 


б) са врло добрим: 


1. Варићак Ч. Душан 

2. Вајовић П. Мирјана 

3. Борћевић В. Драган 

4. Капсарев Д. Александра 


1. Аничић Л. Иван 

2. Витошевић М. Владимир 

3. Вучковић С. Срћан 

4. ј Димитријевић Д. Дарко 

5. ' Јагличић Б. Зоран 


5. Лончар Д. Оливера 

6. Милићевић Б. Небојша 

7. Стопшћ Ч. Братислав 

8. Челикић Ч. Мирко 


) са добрим: 

6. Миловић Д. Дубравка 

7. Нешић Ј. Зоран 

8. Опалић М. Ненад 

9. Раичевић Р. Љиљана 

10. Чанак А. Александра Б) Полажу поправни испит: 

1. Андрејић А. Оливера из географије и математике 

2. Белић С. Драгослав из математике 

3. Дивнић С. Драган из математике 

4. Драгојловић Ж. Александра из математике 

5. Јовановић 3. Сузана из математике 

6. Мајкић М. Мирослав из математике 

7. Петровић М. Љиљана из енглеског језика и математике 

8. Радевић М. Бранка из математике и физике 

9. Радошевић М. Предраг из латинског језика 

10. Ранћеловић А. Драган из латинског језика 

11. Танасковић Ј. Драган из латинског језика и физике 

12. Томовић В. Небојша из енглеског језика и математике 

13. Хартман М. Зоран из математике и физике 


В) Понавља разред: 

1. Баретић Т. Бранка 
Г) Полаже разредни испит: 
1. Миловановић Б. Зоран 


84 


85 

1/5 — Разредни старешина БОРБЕ ОЈДАНИБ, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са обличним успехом: 


i 

; 


8. Милетић М. Александра ј 

9. Михаиловић Б. Мирослав 

10. Младеновић Б. Јулијана ј 

11. Перић М. Мирјана ! 

12. Поповић С. Весна i 

13. Стојчев А. Мирјана ! 

14. Тепшић Б. Биљана ! 

| 
| 

б) са врло добрим: 

1. Баљен Л>. Весна 7. Коковић М. Милена 

2. Бежановић Р. Јадранка 8. Лазић Т. Зорица ј 

3. Гајовић Д. Мирослав 9. Матуновић А. Радомир 

4. Допућа Б. Ненад 10. Перић И. Игор 

5. Јевтић Б. Јулијана 11. Ханомихл А. Ана ! 

6. Јовић В. Ненад 12. Штрбац Д. Душка 

13. Јаничић В. Мирјана i 1. Антић Ч. Галина 

2. Васић И. Ненад 

3. Грозданић Д. Данка 

4. Борћевић М. Биљана 

5. Клачар П. Милован 

6. Максимовић Р. Јелица 

7. Миладиновић Б. Дејан 


в) са добрим: 


1. Вучинић Д. Весна 6. Мрвошевић Б. Снежана 

2. Давидовић П. Споменка 7. Тушек Р. Рудолф 

3. Букелић Ш. Дарко 8. Чукић Р. Биљана 

4. Јеремић Д. Бранка 9. Шарбајић П. Синиша 

5. Љумовић Р. Весна 10. Јаничић В. Милан 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Богосавац С. Соња из математике 

2. Илијев 3. Весна из математике и музичке уметности 


В) Понављају разред: 

1. Антоновић Д. Александар 2. Марковић В. Владо 


1/6 — Разредни старешина ПОАЕКСИЈА БОРБЕВИБ , професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Јока М. Дејан 3. Ристић Б. Гордана 

2. Мијалковић С. Никола 4. Стоичевић В. Слободан 


б) са врло добрим: 

1. Алар М. Јасмина . 7. Манић Ј. Мирјана 

2. Божиновић М. Драгана 8. Марковић М. Драгољуб 

3. Биновић В. Милка 9. Милетић Ж. Гордана 

4. Борћевић М. Зоран 10. Милошевић А. Ненад 

5. Конради Е. Ина 11. Митић Б. Саша 

6. Конради Е. Тања 12. Паповић П. Предраг 

13. Тодоровић П. Мирјана 


e) са добрим: 

1. Антонић М. Свјетлана 7. Петковић Р. Радмила 

2. Гарић М. Биљана 8. Петошевић Б. Гордана 

3. Копчалић Д. Душица 9. Радојковић Р. Снежана 

4. Кресоја М. Мира 10. Рашковић Н. Светлана 

5. Мартиновић М. Душко 11. Станојевић М. Сања 

6. Милановић П. Владан 12. Стојановић М. Душица 

13. Сужњевић М. Љиљана 
Б) Полажу поправни испит: 

1. Дреновац С. Милена из математике 

2. Дурсун П. Зоран из математике и биологије 

3. Јандрић Б. Бранка из музичке уметности и математике 

4. Мипшћ Р. Бранислав из музичке уметности 

5. Николић В. Светислав из математике и физике 

6. Пантић А. Горан из математике и биологије 

7. Пупавац М. Мирјана из математике 

8. Саздић Д. Горан из географије 

9. Симић В. Снежана из географије и биологије 

10. Соломун Д. Бранислав из географије и биологије 

11. Стојановић Ј. Предраг из биологије 

12. Џиновић Ж. Љубомир из биологије 


1/7 — Разредни старешина ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋ, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са оОлинним успехом: 

1. Звијер Б. Драган 3. Коров Б. Весна 

2. Јекић Д. Љиљана 4. Балић Б. Савка 

I 5. ПГкрбић М. Биљана 


ј 

i 


ј 

i 

f 


! 


б) са врло добрим: 


1. Антонијевић Б. Александра 

2. Васић Б. Гордана 

3. Војиновић П. Зорица 

4. Кријешторац А. Садета 

5. Крстић А. Срћан 

6. Мајсторовић П. Драган 

13. Тешић 


7. Милосављевић М. Лидија 

8. Паунић С. Вук 

9. Радоичић М. Горан 

10. Радуновић Б. Мирјана 

11. Савић В. Зоран 

12. Теохаревић С. Ненад 
Р. Драгиша 


1 . 

2 . 

3 . 

4. 


1 . 

2 . 

3 . 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 


e) са добрим: 


Живаљевић С. Горан 
Златковић Ж. Татјана 
Зупанц А. Борислав 
Мандић Б. Мирјана 


5. Петковић Р. Душко 

6. Радован М. Нина 

7. Салковић С. Весна 

8. Станојловић М. Снежана 

9. Џунић Д. Зоран 


Б) Полажу поправни испит: 

Аврамов Б. Зоран из математике 

Бикић Д. Светлана из математике и физике 

Кокоруш Ј. Маријана из музичке уметности и биологије 

Појић Ч. Стевица из музичке уметности 

Радовић М. Светлана из математике 

Томашевић М. Слободанка из латинског језика и биологије 
Цицмил В. Снежана из физике 
Шегић Д. Лидија из математике 88 


89 
1/8 — Рфредни старешина СОФИЈА ТЕРЗИБ, професор 
А) Завршили су разред: 

а) са одличним успехом: 


1. Божић И. Гордан 

2. Дашић М. Весна 

3. Драшковић Р. Драшко 

4. Живановић А. Биљана 

5. Канкараш Љ. Зоран 

6. Митровић С. Мирјана 


7. Павловић А. Биљана 

8. Радовановић Ж. Јелена 

9. Самарџић Р. Љиљана 

10. Стаменић Б. Весна 

11. Сушић М. Бранко 

12. Цвијовић О. Мишо 


б) са врло добрим: 


1. Бахиић В. Никола 

2. Вранешић Т. Зоран 

3. Вукосављевић В. Владимир 

4. Гавриловић В. Славица 

5. Дујић А. Александра 

6. Здравковић П. Нада 

7. Зивлак Б. Драгана 


8. Костић М. Биљана 

9. Милијашевић Р. Славица 

10. Михаиловић Б. Злата 

11. Николовеки Д. Оливера 

12. Остојић М. Василије 

13. Петровић Д. Горан 

14. Тодоровић Р. Биљана 


4. Дубљевић М. Сретен 

5. Марић Ж. Радмила 

6. Милошевић Љ. Снежана 
Д. Мирослав 


в) са добрим: 

1. Брадонић П. Предраг 

2. Брајовић Р. Љиљана 

3. Весић П. Драгана 

7. Радаковић 
Б) Полажу поправни испит: 

1. Кадић О. Синиша из математике 

2. Калањ Б. Биљана из математике 

3. Конатар П. Јелена из математике 

4. Сретеновић Д. Љиљана из математике 

5. Станковић Ж. Снежана из математике и физике 


IIU — Разредни стареишна ЈАСНА КРИЖАН, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Вадља П. Снежана 4. Милинчевић В. Љубица 

2. Видић Н. Зоршда 5. Митровић Н. Марина 

3. Кебер 3. Бранка 6. Стојановић А. Љиљана 


б) са врло добрим: 

1. Берић П. Софија— r — 5. Маричић И. Татјана 

2. Видић А. Весна 6. Минић Д. Весна 

3. Димитријевић Г. Слаћана 7. Николић М. Мариола 

4. Димитровић С. Гордана 8. Проловић М. Јасмина 

9. Ранковић С. Јасминка в) са добрим: 

1. Витомировић Д. Петар 6. Недељковић В. Марина 

2. Маринковић С. Лидија 7. Нинић Р. Гордана 

3. Кукић М. Ксенија 8. Обућина С. Александра 

4. Миљатовић С. Гордана 9. Попов В. Жељка 

5. Мићић Б. Драгана 10. Радоњић А. Наташа 

11. Цветић Н. Нада 


г) са довољним: 

1. Гвозденовић Н. Маријана 3. Савић Д. Весна 

2. Рајковић С. Оливера 4. Станић П. Снежана 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Гајић Б. Даница из математике и физике 

2. Ерчић Д. Душица из математике 

3. Кораћ В. Горан из физике и хемије 

4. Милићевић М. Миша из физике 

5. Мартиновић М. Снежана из математике 

6. Николић М. Зоран из математике и физике 

7. Таталовић М. Александра из латинског језика и физике 

8. Урошевић С. Марина из математике и биологије 

9. Хорват А. Наталија из физике 


II/2 — Разредни стареишна АНЂЕАИЈА ЈОВАНОВИЋ, професор 
А) Завршили разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Мацура Л. Биљана 3. Поповић И. Гордана 

2. Павешковић В. Бранимир 4. Радовановић Ж. Снежана 

5. Царевић Б. Надежда 


б) са врло добрим: 

1. Војновић Д. Мирко 7. Пајић И. Мирјана 

2. Голубовић Б. Снежана 8. Пивач С. Биљана 

3. Дрча Д. Олгица 9. Радованов А. Гордана 

4) Јовановић Б. Љиљана 10. Станишић С. Михаило 

5.} Јојић М. Горан И. Станошевић Т. Александар 

6.1 Копанлија Л. Јања 12. Тепавац Д. Жељко 


92 e) са добрим: 

1. Антонић С. Зоран 6. Николић А. Сузана 

2. Бабац Н. Марина 7. Ранковић Р. Мирјана 

3. Бабовић В. Маја 8. Рипић С. Снежана 

4. Гајовић С. Марина 9. Иордић А. Јасмина 

5. Милојевић М. Елеонора 10. Станковић 3. Олга 

г) са довољним: 

1. Радуловић М. Радмила 

Б) Полажу поправни испит: 

1. Бајагић Ж. Момчило из физике 

2. Бјелић Н. Ана из енглеског језика и географије 

3. Вујић Б. Мирјана из физике и биологије 

4. Жшпић Р. Марина из математике 

5. Милићевић Д. Мирјана из енглеског језика и биологије 

6. Пашагић Б. Катарина из математике 

7. Радмановић М. Гордана из математике 

8. Стаматовић А. Татјана из физике 

9. Станковић А. Вера из географије и физике 

10. Стојић Л). Снежана из географије 

11. Тодоровић М. Душко из енглеског језика 

В) Понављају разред: 

1. Мидајић В. Љиљана 

11/3 — Разредни старешина МИОДРАГ ПАНТИЋ, професор 
А) Завршили с у разред: 

а) са одличним успехом: 

1. Живадиновић С. Љиљана 6. Пејчиновић Д. Весна 

2. Зец М. Зорица 7. Сладоје М. Мирјана 

3. Јеремић Д. Татјана 8. Станисавл.евић Ч. Мира 

4. Кијурина Б. Злата 9. Шикман Б. Гордана 

5. Марковић А. Дубравка 10. Шулески М. Снежана 


б) са ерло добрим: 

1. Беатовић Л>. Милисав 4. Марчић Б. Мирјана 

2. Ивановић Г. Душица 5. Стојановић Л. Љиљана 

3. Крнета С. Гордана 6. Стошић С. Олгица 


в) са добрим: 

1. Бућински С. Гордана 5. Недић В. Зорица 

2. Маљковић Г. Весна 6. Новаковић Ж. Маја 

3. Милошевић Б. Слободан 7. Радовановић М. Војислава 

4. Младеновић Д. Светлана 8. Тадић М. Милош 


94 


г) са довољниМ: 

1. Радовановић Т. Горан 
Б) Полажу поправни испит: 

1. Вуковић Л. Драгана из енглеског језика и латинског језика 

2. Димитријевић П. Борће из енглеског језика и физике 

3. Живановић Т. Љубомир из енглеског језика и латинског језика 

4. Кандић Б. Милица из математике и физике 

5. Кузмановић С. Небојша из латинског језика и физике 

6. Манасијевић Б. Гордана из математике 

7. Мећед Ч. Драгица из енглеског језика и немачког језика 

8. Петковић Н. Драган из латинског језика 

9. Савић П. Срћан из немачког језика и латинског језика 

10. Тмушић М. Жељко из латинског језика 

11. Шошкић М. Наташа из латинског језика и математике 

Б) Понављају разред: 

1. Мишковић Б. Весна 2. Двејић 3. Јасмина 


II14 — Разредни старешина КАТАРИНА РАДУАОВИЋ, професор 

А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Биберџић С. Биљана 5. Марко М. Лидија 

2. Величковић Р. Нада 6. Мојсиловић М. Мирјана 

3. Илић Т. Зорица 7. Стевановвић М. Драгица 

4. Качар Б. Драгица 8. Стевановић В. Јелица 

б) са врло добрим: 

1. Бојић С. Весна 7. Миросављевић Д. Драгана 

2. Буровић М. Слободанка 8. Митровић М. Радмила 

3. Зељковић С. Радмила 9. Мишковић Р. Радмила 

4. Јоцић В. Звездана 10. Симић М. Биљана 

5. Кривокапић П. Јелена 11. Соколовић В. Ранко 

6. Милићевић Ј. Татјана 12. Шипетић М. Владимир 

13. Гиљен В. Зорка 

e) са добрим: 

1. Виличић Ј. Ксенија 7. Красавац М. Ненад 

2. Давидовић П. Василије 8. Миљуш С. Невенка 

3. Дукић Б. Зорица 9. Мишић Н. Светлана 

4. Живковић Ч. Драгомир 10. Поповић Н. Сања 

5. Зечевић 3. Срћан 11. Цветковић Љ. Весна 

6. Јаковљевић М. Драгана 12. Штулић В. Славица 


95 
г) са довољним: 

1. Арсенијевић К. Зоран 2. Јованић Л. Смиља 

3. Чилић Љ. Мирјана 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Николић Ж. Данијела из физике и латинског језика 

2. Симић С. Јасмина из хемије и латинског језика 

В) Понављају разред: 

1. Богуновић М. Јасмина 2. Живковић Д. Марина 


17/5 — Разредни старешина МИЛАДИН РАДИСАВЉЕВИЋ, професор 

А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Антонић Д. Виолета 5. Маринковић Ј. Светлана 

2:, Јовановић М. Зорица 6. Мишић Р. Невена 

3.. Јовановић Б.Марина 7. Поповић С. Бранка 

4.јЛуковић Б. Љиљана 8. Станојловић Ж. Бранка 

96 6) са ерло добрим: 

1. Вукановић Г. Радица 3. Кузмановић Д. Драгана 

2. Кнежевић М. Весна 4. Михајловић С. Јасмина 

5. Цветковић М. Нада 


e) са добрим: 

1. Бацковић Б. Божица 7. Лупшић В. Зоран . 

2. Вилотијевић М. Зоран 8. Нинковић Н. Милица 

3. Зорић В. Катарина 9. Поповић Б. Горан 

4. Јовановић Г. Предраг 10. Пековић Р. Марина 

5. Јапунџић М. Марица 11. Станковић В. Мирјана 

6. Јеремић М. Вера 12. Стаменковић М. Алекса 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Василић С. Радмила из латинског језика 

2. Јовановић Т. Бојан из хемије и биологије 

3. Крстић К. Невена из хемије и биологије 

4. Луковић М. Биљана из математике и латинског језика 

5. Обућина Ч. Снежана из математике и хемије 

6. Педипшћ Т. Мирјана из хемије и биологије 


97 7. Ранковић Ј. Мирослав из немачкОг језика и географије 

8. Рукавина И. Славица из хемије 

9. Станојчић Д. Милана из хемије 

10. Станкоски М. Биљана из географије и математике 

11. Тишма Ј. Јасна из латинског језика 

12. Цвејић 3. Весна из хемије и биологије 

13. Цицмил 3. Саша из латинског језика 


II 16 — Разредни старешина НАДЕЖДА НАЧЕВСКА, професор 

А) Завршили с у разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Вечериновић М. Драган 3. Миловић С. Зорица 

2. Кукобат Ј. Жељко 4. Питић Љ. Горан 

5. Цветковић 3. Весна 

б) са врло добрим: 

1. Вукша Ц. Снежана 7. Миловановић 3. Звонимир 

2. Дамњановић М. Драгиша 8. Мирковић С. Душко 

3. Дрндарски А. Снежана 9. Милошевић Т. Татјана 

4. Букић П. Драган 10. Стевовић Б. Љиљана 

5. Манић Ј. Драган 11. Трифуновић И. Снежана 

6. Миленковић Т. Александар 12. Томић М. Светлана 

13. Шухнњар Д. Душко ^OOO^JOsCn^OJbJH-* 


e) са добрим‘ 


1. Гајовић М. Владан 6. Мостарац Т. Ненад 

2. Здравковић П. Иван 7. Наћ-Мељкути Ј. Ибоја 

3. Зекић В. Зоран 8. Трајковић Д. Горан 

4. Крстуловић Љ. Жељко 9. Рајић Р. Миодраг 

5. Маричић Р. Небојша 10. Узаири А. Џубеир 

11. Цвијовић М. Чедомир 


г) са довољним: 

1. Новаковић Л. Миодраг 

Б) Полажу поправни испит: 

• Драгојловић С. Драган из математике 
. Беновић К. Гордана из историје 
. Јовановић М. Зоран из математике и физике 
. Мићић Ј. Јован из латинског језика и физике 
. Пеличић В. Слободан из математике и физике 
. Радовац Н. Александар из математике 
. Радуловић Ј. Лидија из математике и физике 
. Томић М. Драган из математике и физике 
Шушиловић Д. Јован из историје и латинског језика 


В) Понављају разред 
1. Паљић С. Драгољуб 2. Тошић Т. Љубица 

П/7 — Разредни старегиина MHAOIKO ОБУБИНА, професор 
А) Завршили с у разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Влајић С. Драган 7. Неделицки Б. Златко 

2. Бурћановић П. Миша 8. Пешти Ш. Јадранка 

3. Карановић Б. Мирко 9. Сарић И. Петар 

4. Максимовић Ж. Радиша 10. Сарајлић М. Зоран 

5. Максимовић А. Теодор 11.. Стевановић М. Живко 

6. Мандић М. Горан 12. Шобот В. Радмила 

б) са врло добрим успехом: 

1. Васиљевић Д. Радмила 6. Михајловић Љ. Бојана 

2. Војводић Н. Елизабета 7. Моро Љ. Неда 

3. Вукићевић Д. Александар 8. Поповић С. Небојша 

4. Вукосављевић М. Зоран 9. Радановић Д. Душанка 

5. Бапић М. Љиљана 10. Станојловић Ж. Бранко в) са добрим: 


1. Бабић М. Милан 4. Драговић И. Душан 

2. Буњевац Б. Смиљанка 5. Поповић В. Сања 

3. Вуковић Б. Ранко 6. Шкорић Г. Борис 

7. Ковачевић П. Срћан 


г) са довољним: 

1. Милић М. Славенко 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Мартић Б. Ангелина из физике 

2. Малешевић В. Нада из латинског језика и математике 

3. Младеновић Љ. Зоран из географије 

4. Мрвош Б. Раде из историје 

5. Павићевић П. Драган из латинског језика 

6. Секић С. Будимир из латинског језика и физике 

7. Чолић М. Снежана из историје и физике 


В) Понављају разред: 

1. Станковић С. Драгица 0 


101 


III/l — Разредни стареишна МАРИНА МИРКОВИБ, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Данон Ц. Данијела 4. Салопек Н. Јасна 

2. Јоксимовић Р. Снежана 5. Стаменковић С. Светлана 

3. Радивојевић М. Мира 6. Станковић Б. Слаћана 

7. Докмановић В. Вера 


б) са врло добрим: 

1. Бешлић 3. Ана 5. Миловановић В. Душан 

2. Крстић Д. Љиљана 6. Радуловић М. Рада 

3. Марковић М. Дијана 7. Ристић В. Снежана 

4. Марков Ж. Зорица 8. Посовић Д. Свјетлана 

9. Шекуларац Р. Верица 


e) са добрим: 

1. Дејановић Ч. Драган 4. Марков Ж. Иван 

2. Бокић М. Небојша 5. Николић Д. Веселин 

3. Играч Т. Биљана 6. Павловић Д. Даша 

7. Пињух В. Драган 

г) са довољним: 


1. Видаић М. Давор 4. Поповић С. Слободан 

2. Глушац М. Зоран 5. Радуловић М. Слободан 

3. Ивановић Б. Душан 6. Томовић Р. Снежана 

Б) Полажу поправни испит: 

1. Адамовић М. Весна из основа науке о друштву и математике 

2. Дамњановић Б. Небојша из енглеског језика 

3. Зорић М. Милан из ликовне уметности и математике 

4. Јакшић Б. Душанка из основа науке о друштву 

5. Јоковић А. Димитрије из ликовне уметности 

6. Николић Г. Зоран из основа науке о друштву и биологије 

7. Радуловић Д. Милица из музичке уметности и хемије 

8. Стојановић С. Вукашин из основа науке о друштву и логике 

9. Џелебџић Б. Татјана из музичке уметности 

В) Понављају разред: 

1. Маринковић Љ. Ида 2. Цветковић Т. Лидија 


III/2 — Разредии старешина ОЛГА ЈЕЛИЋ, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличшш успехом: 


1. Андрић М. Јадранка 

2. Анћеловић С. Нада 

3. Видас М. Маријана 

4. Вуковић Р. Лелица 

5. Борћевић Д. Корнелија 


6. Жакула Р. Јадранка 

7. Митић М. Љиљана 

8. Петровић С. Драгана 

9. Радовановић М. Мира 
10. Спасић П. Марина 


11. Пулибрк М. Биљана 


б) са врло добргш: 

1: Гемовић И. Вера 5. Крстић С. Драган 

2. Борћевић М. Љиљана 6. Поповац В. Аленка 

3. Жагар А. Златко 7. Поповић С. Весна 

4. Ивановић Т. Дубравка 8. Станисављев С. Драган 

i 9. Стојановић В. Славица 


i в) са добрим: 


1. Андрејић С. Слаћана 

2. Вујанов Д. Лидија 

3. Грба Б. Марина 

4. Ивошевић Ј. Марина 

5. Јовановић Ж. Гордана 


6. Ковачевић М. Горан 

7. Микалачки С. Светлана 

8. Омладић М. Хермина 

9. Петковић М. Милан 

10. Стојковић А. Оливера 


г) са довољним: 

1. Илић Т. Мирослав 2. Максимовић Д. Сабрина 

Б) Полажу поправни испит: 

1. Глумац Б. Небојша из логике и француског језика 

2. Дабетић Д. Драгиша из логике и биологије 

3. Ивичевић Н. Зорица из логике и математике 

4. Јовановић П. Јован из логике 

5. Николић П. Боривоје из логике 

6. Пекмезовић Ж. Благоје из биологије 

7. Станић М. Гордана из логике и основа науке о друштву 

8. Стојичић В. Гордана из логике и француског језика 

В) Понавља разред: 

1. Гвоић П. Мнле 


102 

Ш/З —■ Разредни старешина ЗОРКА САВИЕ, наставншс 
А) Завршили с у разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Васић Б. Божо 4. Ивошевић М. Татјана 

2. Златановић Г. Бранкица 5. Солдатовић В. Јасмина 

3. Ивошевић М. Мирјана 6. Судимац В. Милка 

б) са врло добрим: 

1. Вилотијевић Р. Марина 6. Пашалић Т. Давор 

2. Гоцевић Р. Радмила 7. Равановић Д. Бранко 

3. Кладарин М. Ивана 8. Стоиљковић М. Јасмина 

4. Лазаревић Б. Маја 9. Стојковић В. Драгана 

5. Матијевић А. Јелисавета 10. Трзин С. Татјана 

e) са добрим: 

1. Алфиревић С. Мира 7. Матић П. Аница 

2. Василић С. Зорица 8. Мацић М. Слободан 

3. Весовић Б. Весна 9. Станојловић Б. Милена 

4. Јаковљевић Б. Небојша 10. Стевановић М. Гордана 

5. Кремић Д. Љубица 11. Стефановић М. Весна 

6. Матејић Ж. Александар 12. Пурић К. Драган z ) са довољним: 


1. Бјелица И. Љубомир 2. Ивановић К. Јелена 

3. Рајновић В. Срћан 

Б) Полажу поправни испит: 

1. Богдановић А. Весна из физике и биологије 

2. Булајић Д. Љиљана из математике и физике 

3. Борћевић С. Јасна из биологије 

4. Ерчић Д. Зорица из енглеског језика 

5. Повић Д. Јелисавета из основа науке о друштву и биологије 

6. Радисављевић Б. Александар из биологије 

7. Сотоница С: Весна из физике и биологије 

8. Стојановић М. Љубиша из музичке уметности 

9. Царичић Б. Владан из основа науке о друштву и логике 


В) П онављају разред: 

1. Илић Р. Оливера 2. Сладић И. Славица 


711/4 — Разредии старешина САВО ПАМУЧИНА, професор 
А) Завршили с у разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Барншић В. Јасмина 6. Игњатић Д. Зорана 

2. Бошњак С. Ранко 7. Јовић Б. Снежана 

3. Видовић Б. Дубравка 8. Кузмановић В. Горан 

. уковић Y. Драган 9. Мрвошевић Б. Милош 

5. Доминиковић В. Јелица 10. Шимшић Љ. Рада 


б) са врло добршм: 

1. Булатовић М. Татјана 5. Мариндолац М. Недељка 

2. Дамљановић Д. Библијана 6. Маринковић К. Душан 

3. Зрилић М. Светлана 7. Мујкић Е. Фадил 

4. Јовановнћ М. Анка 8. Павићевић В. Драган 

9. Пејчиновић В. Радица 1. Белановић Н. Јасна 

2. Бркљача С. Зорица 

3. Девић М. Драгутин 

4. Лутовац М. Радмила 


в) са добрим: 

5. Мајсторовић Н. Саво 

6. Миленковић Г. Славимир 

7. Никитовић Ч. Деан 

8. Стевановић В. Даница 


9. Цвитковац Ј. Јованка 


г) са довољним: 


1. Костић П. Зоран 2. Тоскано Ј. Бруно 

3. Трифунац И. Владан 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Дукић Д. Раде из биологије 

2. Лукић В. Александар из основа науке о друштву и биологије 

3. Мећед Ч. Драган из математике 

4. Михајловић М. Љубиша из биологије 

5. Стокић Р. Стојанка из биологије 


Т 


В) Понавља разред: 

1. Мијаиловић Ж. Живорад 


Ш/5 —• Разредни старешина ОЛИВЕРА ЗЕЧЕВИЕ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одличним успехом: 

1. Ковачевић Д. Гордана 4. Станковић В. Зоран 

2. Костић С. Новица 5. Тимотијевић М. Драгана 

3. Ристић В. Момир 6. Станојевић С. Бранко 


б) са врло добрим: 

1. Васиљевић Ч. Александар 5. Мићуновић С. Радован 

2. Живковић Ж. Дубравка 6. Новаковић М. Горан 

3. Кнеселац Р. Александар 7. Савић А. Верица 

4. Мирковић Ж. Зоран 8. Стојадиновић Б. Војин 

9. Јовановић Д. Марија 


e) са добрим: 

1. Бајало А. Нада 5. Мићковић М. Бранислав 

2. Бранковић Б. Владимир 6. Срдић С. Срћан 

3. Грујичић В. Даниела 7. Терзић С. Владета 

4. Дубљевић М. Биљана 8. Трајковић М. Марина Б) Полажу поправни испит: 

1. Александрић Ж. Мирјана из логике и биологије 

2. Богдановић А. Томислав из математике 

3. Видовић М. Борће из енглеског језика 

4. Воларевић М. Ненад из основа науке о друштву и логике 

5. Вујовић С. Оливер из математике 

6. Борћевић М. Радован из математике и биологије 

7. Јанковић М. Радослав из енглеског језика 

8. Јосић Ж. Љиљана из логике 

9. Кондић Б. Душанка из физике 

10. Мандић Б. Мирко из логике и математике 

11. Михаиловић М. Дарко из математике и физике 

12. Стевановић Ч. Силвана из математике и физике 

13. Пешић В. Братислав из логике и математике 

14. Милошевић Ч. Владимир из физике и биологије 


В) Понављају разред: 

1. Огњеновић М. Радослав 2. Смиљанић Н. Горан 


Ш/б — Разредни старешнна МИОДРАГ ВААЈКОВИЋ, прифесор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличшш успехом: 

1. Богићевић М. Драгана 3. Кукобат С. Мирослав 

2. Иванчевић Б. Љубомир 4. Матић Ц. Милица 

5. Нешић Н. Ивана 


б) са врло добрим: 

1. Дајић Р. Нада 6. Петрушић Б. Вукадин 

2. Јововић Б. Биљана 7. Соколовић Р. Драган 

3. Малешевић Р. Гордана 8. Станковић М. Иван 

4. Мирковић М. Дејан 9. Станковић М. Ирена 

5. Пантић Б. Милан 10. Топалов В. Златко 

11. Еетковић Б. Милан 


e) са добрим: 

1., Вулешевић С. Соња 3. Кнежевић Б. Нада 

2.1 Дошен Б. Горан 4. Микавица Б. Славица 


108 г) са довољним: 

1. Милошевић В. Жарко 2. Павловић С. Илија 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Верига Б. Александра из биологије и техничког образовања 

2. Гавриловић Б. Горан из логике и математике 

3. Борћевић С. Дејан из основа науке о друштву и биологије 

4. Јевтић Д. Мита из основа науке о друшхву и енглеског језика 

5. Копривица Д. Весна из енглеског језика 

6. Милошевић Ј. Драган из хемије и математике 

7. Мишић Р. Милен из математике 

8. Николић М. Ненад из физике и математике 

9. Одоровић П. Душан из енглеског језика 

10. Рајков Б. Весна из биологије и математике 

11. Рашић Б. Горан из математике 

12. Рашић Б. Зоран из математике 

13. Станковић С. Олгица из физике 


В) Понављају разред: 

1. Каргановић С. Драган 2. Настасијевић Б. Сташа 

3. Павловић Т. Ненад 


109 
III/7 — Разредни старешина ЛЛЕКСАНДАР Д. КОЦИЋ, професор 
А) Завршили су разред: 

а) са одличним успехом: 

1. Глишић Р. Горан 2. Коларевић Р. Ивана 

3. Орлић Р. Мирољуб 

б) са врло добрим: 

5. Скокић М. Душан 

6. Тодоровић М. Љиљана 

7. Челикић К. Мирјана 

8. Шиљак Ч. Гордана 

в) са добрим: 

I 

1. Бркић Ф. Славенко 4. Козић Љ. Бранко 

2. Данон 3. Ивана 5. Стековић М. Зорица 

3. Борћевић Љ. Маја 6. Тодоровић Р. Вукашин 

7. Михаиловић Ј. Миодраг 
1. Вучић Д. Невена 

2. Давидовић М. Јасмина 

3. Миладиновић С. Невен 

4. Симанић М. Мирјана 


г) ca довољним: 

1. Мирковић Р. Небојша 

Б) Полажу поправни испит: 

1. Васиљевић Р. Бранко из логике и биологије 

2. Васиљевић Р. Снежана из математике и физике 

3. Грозданић Р. Драган из енглеског језика и математике 

4. Делић Ј. Мирјана из основа науке о друштву и физике 

5. Дреновац Б. Душко из математике и физике 

6. Живковић С. Радивоје из математике 

7. Илић А. Предраг из основа науке о друштву 

8. Јаворина Д. Анка из математике и физике 

9. Кецман Д. Милан из логике 

10. Кнежевић М. Оливер из енглеског језика и математике 

11. Нешковић.Р. Зоран из математике 

12. Павловић Б. Христивоје из математике 

13. Радуловић Б. Бранко из енглеског језика 

14. Стефановић Д. Душан из математике и физике 


В) Понављају разред: 

1. Анастов П. Сашо 2. Басарић В. Ненад 

3. Станић М. Зоран 


177.8 — Разредни старешина БОРИСААВА МАРКОВИБ, професор 
А) Завршили с у разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Аићелковић Н. Снежана 5. Јанковић Ж. Бранислава 

2. Билић М. Милица 6. Манојловић М. Султана 

3. Божић Р. Оливера 7. Марић Д. Маја 

4. Јеремић М. Василије 8. Милићевић Б. Биљана 

9. Ракић Д. Горан 


б) са врло добрим: 

1. Вујановић М. Зоран . 6. Миљковић Д. Соња 

2. Зрнић Ј. Жанин 7. Роквић Д. Владимир 

3. Јовичић 3. Милена 8. Суншћ С. Бошко 

4. Љубић Б. Звонимир 9. Трајковић 3. Небојша 

5. Манојловић Б. Весна 10. Шарбајић П. Оливера 


111 


в) са добрим: 

1. Атанасковић Љ. Предраг 6. Марковић А. Предраг 

2. Вукићевић М. Јасмина 7. Мартиновић Д. Биљана 

3. Димитријевић М. Душан 8. Обрадовић 3. Невенка 

4. Бурћевић Б. Драган 9. Пантић М. Драгослав 

5. Лукић М. Зоран 10. Савковић С. Зорица 

11. Тодоровић Р. Милисав 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Вшнекруна М. Ранка из француског језика 

2. Живковић М. Драган из математике 

3. Миљановић М. Милан из основа науке о друштву и логике 

4. Радичевић Ј. Миле из математике 

5. Савић Д. Бобан из математике 

6. Трајковић М. Милош из математике 

7. Хркаловић С. Душан из математике 

8. Шћекић С. Александар из француског језика 


В) Понавља разред: 

1. Јовановић М. Мирослав IV/1 — Разредни старешина ВАСИЛИЈЕ ЋИРИЕ, uactaeUmi 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Андрић Ч. Зорица 4. Малевић А. Јованка 

2. Баришић В. Весна 5. Павловић Д. Мирјана 

3. Јовановић М. Мирјана 6. Попов С. Невена 

7. Стојков М. Катица 


б) са врло добрим: 

1. Биров И. Снежана 5. Михаиловић М. Биљана 

2. Бузарић Н. Драгана 6. Седић П. Катарина 

3. Вукосављевић В. Аница 7. Скокин В. Оливера 

4. Митровић М. Горан 8. Фирез И. Блаженка 

9. Џамић Р. Љиљана 


e) са добрим: 

1. Бањац С. Љиљана 5. Николић Д. Маријетица 

2. Граовац Ј. Слободан 6. Пешић П. Весна 

3. Ивковић Р. Дубравка 7. Радовановић Д. Срћан 

4. Лазаревић Т. Снежана 8. Тепавчевић М. Небојша 

9. Трифуновић М. Драган 
г) са довољним: 


1. БорВевић В. Гордана 3. Миљковић Д. Душанка 

2. Исидоровић Љ. Милена 4. Фердић Н. Љиљана 

5. Шкаре Ј. Весна 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Брадонић П. Дубравка из философије 

2. Вуканић В. Горан из математике 

3. Церовић Д. Емилија из музичке уметности и философије 

4. Петронијевић М. Деса из енглеског језика и математике 

5. Пећез Y. Душанка из математике 

6. Џелебџић Ј. Александра из математике 


В) Полажу разредни испит: 

1. Ранковић С. Владимир 


IV/2 — Разредни старешина МИАЕНА ДРАГИЋЕВИЋ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одличшш успехом: 

1. Вучинић Д. Јасминка 4. Крњаић Б. Дивна 

2. Јоцић Ж. Зорана 5. Трбовић В. Милица 

3. Кокот Ј. Марина 6. Шврака С. Јасмина 


б) са врло добрим: 

1. Босиочић В. Љиљана 7. Лукач Б. Бранка 

2. Васић Б. Мирослава 8. Нововић М. Соња 

3. Вукићевић Н. Снежана 9. Радишић П. Миланка 

4. Денић Л. Зоран 10. Радојковић Љ. Мирјана 

5. Кокир Д. Сања 11. Радуловић М. Зоран 

6. Крњић М. Милица 12. Стојковић Б. Весна 

13. Бурић П. Миљенка 


, e) са добрим: 

1. Иауновић В. Никола 2. Велимировић В. Жарко 

114 ^ IV/3 — Разредни старешина ХРАНИСААВ ЖИВКОВИЋ, професор 
А) Завршили су разред: 
а) са одличним успехом: 

1. Боровић Н. Зорица 2. Бокић А. Снежана 

3. Речи Д. Елизабета 

ш 


1. Антић Д. Биљана из музичке уметности и математике 

2. Вишњевац Н. Предраг из философије 

3. Борћевић Д. Дубравка из српскохрватског језика и философије 

4. Јовић С. Душан из философије и математике 

5. Поповић В. Зоран из српскохрватског језика 

6. Ракочевић Ж. -Горан из српскохрватског језика и философије 

7. Трбовић Б. Смиља из енглеског језика и математике 

8. Томић Д. Гордана из философије и математике 

9. Топаловић Д. Милица из философије 


115 

В) Упућују с е н а разредни испит: б) са врло добрим: 


1. Војновић Ј. Бурћа 

2. Вранић Д. Гордана 

3. Вујичић Р. Весна 

4. Гомилић Т. Марина 

5. Јурић Ј. Стјепан 

6. Костић М. Милосав 


7. Миловановић М. Милена 

8. Павловић Б. Анћелка 

9. Павловић М. Смил>ана 

10. Путниковић Н. Јелица 

11. Радовић Б. Биљана 

12. Ратковић В. Сташа 


13. Стевановић С. Нада 


в) са добрим: 

1. Бајац И. Јелена 3. Николић А. Весна 

2. Јанковић Ж. Душица 4. Савић В. Милан 

5. Станисављевић М. Љубинка 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Воларевић П. Драган из основа науке о друштву 

2. Драгићевић Ж. Душан из философије 

3. Јоковић Л. Анита из историје и географије 

4. Остојић 0. Бранка из основа науке о друштву и философије 

5. Ракић Ј. Милица из основа науке о друштву 

6. Тушановић Р. Драгана из основа науке о друштву и философије 


1. Марковић М. Данка из свих предмета 

2. Цветковић Ж. Гордана из историје, основа науке о друштву, фи- 
лософије и ликовне уметности 


IV/4 — Разредни старешина СТАЛКО РАДОВАНОВИЕ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одличним успехом; 

1. Деспотовић Д. Драгица 3. Милић Љ. Марија 

2. Бурић М. Гордана 4. Шулејић М. Сузана 

б) са врло добрим: 


1. Зили М. Ксенија 4. Лакочевић М. Нада 

2. Јаковљевић М. Љиљана 5. Марковић М. Данка 

3. Кларић Ј. Јелена 6. Цветковић С. Јасна ;117 
в) са добрим: 

1. Алановић Ж. Биљана 4. Борћевић М. Милован 

2. Бараћ Д. Драган 5. Радовић П. Љиљана 

3. Видосављевић Љ. Драган 6. Сертић Д. Драгана 

7. Томић Ј. Габријела 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Билановић Л. Радојка из философије 

2. Дамњановић Б. Раде из философије и ликовне уметности 

3. Живаљевић С. Биљана из философије 

4. Жугић М. Милан из философије и географије 

5. Јевтовић С. Весна из философије 

6. Јотић П. Гордана из историје 

7. Павић П. Марин из географије и математике 

8. Челиковић Ј. Миодраг из философије 


В). Понављају разред: 

1. Марјановић Д. Часлав 2. Тасић П. Слободан 


IV/5 —• Разредни старешина ЉИЉАЛА ВУКИЕЕВИБ, професор 
А) Завршили суразред 
а) са. одличним успехом: 

1. Јанкуловски А. Зоран 3. Омановић А. Емир 

2. Марушић Н. Лидија 4. Петровић Д. Жижа 

5. Тричковић М. Светислав 


б) са врло добрим: 

1. Даничић Д. Олгица 4. Пејовић М. Мила 

2. Луковић М. Синиша 5. Попстефанија П. Иван 

3. Милошковић М. Гордана 6. Сомборски Д. Синиша 

7. Шоргић М. Слободан 


e) са добрим: 

1. Борчић Р. Гордана 4. Бурковић А. Гордана 

2. Бркановић Љ. Игор 5. Буровић Р. Биљана 

3. Вујичић Ч. Радомир 6. Јевтић П. Драган 

1 7. Ристивојевић М. Миленко 

118 Б) Полажу поправни испит: 

1. Дамјановић М. Саша из нацртне геометрије 

2. Малетић А. Младен из енглеског језика 

3. Маринковић С. Зорица из математике и хемије 

4. Поповић М. Слободанка: из физике 

5. Радивојевић М. Радојка из философије и математике 

6. Тривановић Љ. Душанка из нацртне геометрије 

7. Фирез Ј. Јелена из нацртне геометрије и хемије 


В) Понављају разред: 

1. Миленковић М. Драгољуб 2. Мирчетовић Б. Небојша 

3. Шуљманац Т. Снежана 


IV/6 ■— Разредни старешина СТЕВАН НАЧМОВИБ, професор А) Завршили су разред 


а) са одличним успехом: 


1. Грифчева В. Весна 

2. Жанко М. Адела 

3. Јарц В. Булиано 

4. Кузмић М. Снежана 


5. Мутавџић Р. Дубравка 

6. Продановић Б. Милета 

7. Радак М. Бранислав 

8. Стевовић Б. Драгана 


119 


i 

i 

б) са врло добрим: 


1. Ашнер Т. Горан 4. Перић А. Мира 

2. Богојевић М. Бранислава 5. Пољак И. А. Борће 

3. Пајнић И. Иван 6. Рогић И. Нела 

7. Шајиновић М. Градимир 


в) са добрим: 

1. Вукаловић М. Драго 4. Мутавџић Л>. Михајло 

2. Коџо Д. Гордана 5. Перовић М. Душан 

3. Крбањевић С. Јелена 6. Раичковић Н. Татјана 


z ) са довољтш: 

1. Турковић М. Милан 
Б) Полажу поправни испит: 

1. Бановић Р. Мирјана из енглеског језика и физике 

2. Бешлин Р. Мирко из хемије 

3. Винчић Љ. Јасминко из хемије и биологије 

4. Борћевић Љ. Христина из физике 

5. Кајганић В. Велибор из математике и хемије 


Ш 6. Плишко А. Драган из философије и биологије 

7. Радуловић Н. Недељка из физике 

8. Тасић Н. Зоран из хемије 

9. Цветановић Д. Срћан из физике 

В) Понављају разред: 
l. Младеновић М. Зоран 2. Павловић М. Зоран 


IV17 — Разредни старешина ЈОРДАНКА МИАИЋ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одличним успехом.: 

1. Дедић 3. Фахира 3. Симанић М. Љиљана 

2. Копривица С. Веселин 4. Тодоровић А. Бојана 


б) са врло добршч: 

1. Болобан М. Мира 6. Лабанац Г. Снежана 

2. Бошковић П. Зоран 7. Панић Л. Србољуб 

3. Гилић В. Нада 8. Паунић Т. Зоран 

4. Дворник Б. Драган 9. Стевановић С. Славица 

5. Јовановић П. Весна 10. Храниловић А. Маргарета 

в) са добрим: 

1. Васић П. Бојан 6. Ољачић С. Весна 

2. Гајић Б. Драган 7. Паишћ Л. Милан 

3. Јанковић Р Босиљка 8. Совић Ж. Драгомир 

4. Јанковић Д. Зоран 9. Стражичић М. Бранко 

5. Миленковић Ж. Весна 10. Чолић Б. Дубравка 

11. Шкарић Д. Сава 

г) са довољним: 

1. Крндија М. Радмила 2. Ражнатовић П. Владимир 

3. Ристовић С. Саво 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Игић Н. Јелена из философије и биологије 

2. Чомић Д. Мирослав из философије и биологије 


В) Понавља разред: 

1. Павићевић Ч. Драган 


IV/8 — Разредни старешина Мирјана АУЛИБ, професор 
А) Завршили с.у разред 

а) са одличним успехом: 

1. Глигорин Ј. Душан 5. Петрић М. Вукомир 

2. Ивић Н. Владимир 6. Ристић М. Рајко 

3. Јелић Д. Гордана 7. Симоновић Д. Јован 

4. Кинкела С. јулијана 8. Степановић В. Зоран 


б) са врло добрим: 

1. 'Арсенијевић К. Зденко 4. Којић М. Станиша 

2. Бајт С. Драгана 5. Лукић Ц. Верица 

3. Даниловић М. Зоран 6. Смиљанић Н. Живан 


в) са добрим: 

1. Арбутина Ј. Јадранка 5. Лучић Ј. Владомир 

2. Боровић Н. Миодраг 6. Младеновић М. Драгослав 

3. Бурић Б. Бранка 7. Пухаловић Р. Митар 

4. ЈСоњикушић С. Ано 8. Цветановић П. Драгана 

1 


122 г) са довољним: 

1. Дашић Б. Јован 2. Станковић Д. Биљана 


Б) Полажу поправни испит: 

1. Денда Н. Владимир из математике 

2. Јовановић Б. Зоран из .енглеског језика 

3. Калућеровић С. Небојша из философије 

4. Кубат Б. Драган из философије и математике 

5. Младенов Г. Мирела из биологије 

6. Ољача М. Мирјана из философије и географије 

7. Радивојевић Љ. Бранко из физике 

8. Фејзула С. Влазним из математике и физике 

9. Шољом С. Иван из философије и хемије 

В) П о н а в љ а р а з р е д: 

1. Делић В. Драган 


.123 IV/9 — Разредни старешина — РАДМИЛА РАДОВАНОВИЕ, професор 
А) Завршили су разред 
а) са одлинним успехом: 

1. Алексов Ц. Никола 5. Митић Б. Снежана 

2. Афар Л. Аврам 6. Радаковић М. Весна 

3. Веселиновић М. Александар 7. Сладоје М. Радмила 

4. Милојевић Д. Зоран 8. Биповић М. Љиљана 


б) са врло добрим: 

1. Бурћевић Б. Миле 4. Маринковић В. Соња 

2. Бурић М. Милорад 5. Сакић Б. Зорица 

3. Јовичић Р. Јовица 6. Стојаковић С. Зора 

> 7. Трифуновић В. Драгана 


e) са добрим:. 


1. Благојевић Д. Миодраг 

2. Весић И. Бранислав 

3. Дамњановић Т. Зоран 

4. Манчић С. Зоран 


5. Миловановић 3. Зорица 

6. Настасовић И. Мирослав 

7. Паунић Л>. Јован 

8. Радовановић Л>- Весна i 


! 


Ј 


i 

i 

i 


I 
г) ca довољниМ: 

1. Богдановић П. Весна 
Б) Полажу поправни испит: 

1. Гојковић М. Душан из математике и физике 

2. Бурић С. Светлана из биологије 

3. Ивковић А. Јована из математике и нацртне геометрије 

4. Миљуш В. Гордана из математике 

5. Радовановић Б. Анћелка из математике 

6. Ситарић 3. Мила из математике 


Г) Понављају разред: 
1. Благојевић Б. Бранислав 125 
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 1976/77. ГОДИНЕ 


о 

о 

18,33 

26,97 

О 

<N 

ТГ 

<N 

3,70 

o 

<N 

co 

t- 

22,52 

o 

uo 

o* 

3,78 o 

o 

O 

o 


л 
Свегг 

s 

X 

GJ 

sr 

co 

сч 

<N 

CO 

00 

co 

<N 

ЧГ 

тг 

t^- 

OO 

00 

to 

<N 

CO 

»Г» 

тг 

i 


o 

05 

т— < 


05 

05 


oo 


LO 

сч 

to 

1 

т-4 

i 


<N 

со 


00 

00 

CO 

05 

<N 

-«r 

<N 

o 

i 


i 


^r 

co 

S o 


CO 

30 

<N 

(N 

1 


i 


ćo 

k 

m 

h 

co 

00 

t^ 

r- 

. l 

<N 

<N 

05 

1 

<N 

i 


co 

co 

to 

LO 


t>- 

l 

05 

t^- 

i 

CO 

i 


05 

CN 

•*r 

^r 

eo 

t^ 

1 

t— 

т-н' 

00 

i 

<N 

i 


Г- 

<N 

н 

co 

co 

eo 

о 

i 

<N 

co 

<N 

1 

i 


05 

сч 

s 

«N 

CO 

co 

<N 

1 

<N 

. 05 

1 

i 

i 


o 

co c 

05 

05 

lO 

O 

CO 

c© 


i 

i 


t"- 

CO 


co 

05 

o 

ц 

[ 

о 

co 

co 

1 


i 


05 

CO 

g 

t^ 

co 

00 

r- 


05 

т— < 

^r 

1 

CO 

i 


co 

co 


CO 

to 

— 


<N 

<N 

<N 

• co 

1 

CO 

i 


co 

co 

н 

UO 

CO 

05 

00 

i 

CO 

<N 

^r 

i 

<N 

i 


05 

co 


ТГ 

o 

05 

05 

co 

CO 

LO 

т-Ч 

г-н 

i 


co 

co 

E-< 

co 

to 

o 

<N 

co 

co 

05 

i 

<N <N 

^r 


CN 

n« 

05 

o 

<N 

<N 

co 

OO 

1 


i 


•— н 


_ 


05 

t— 

<£5 

05 

<N 

05 

i 

<N 

i 


o 

^r 


Р- 

CN 

О O 

co 

r- 

I 

— 

i 


OO 

CO 

s 

co 

LO 

co 

*—4 

т— < 

о 

co 

05 

1 

iN 

i 


^r 

u 

lO 

00 

lO 

<N 

I 

lO 

<N 

CO 

1 

CO 

i 


тг 

r 


co 

co 

CN 

00 

o 

co 

CS 

1 

сч 

i 


o 

CO 

o 

<о 

00 


LQ 

<N 


i 

<N 

i 


00 

co 


<N 

LO 

CN 

O 

— 

co 

<N 

ZZ 

i 

т-4 

■ i 


o 

'»r 


- 

co 

05 

т—Ч 

r—< 

^r 

O 

co 

05 

i 

1 

i 


05 

co 


oo 

CN 


t^ 

1 

co 

co 

LO 

1 

1 

i 


00 

co lO 

co 

05 

I 

<N 

co 

1 

1 

i 


iO 

co 

g 

CO 


co 

CO 

I 

O 

co 

<N 

i 

1 

i 


<N 

чг 

w 

LO 


co 

O 

1 

r- 

co 

<N 

1 

<N 

i ffl 

гГ 

co 

00 

o 

1 

N 4 

<N 

co 

r-H 

1—4 

Т-4 

i 


05 

СО 

в 

CO 

05 

o 

o 

<N 

*-н 

co 

00 

1 


i 


O 

*<r 


CN 

<N 

-cr 

to 

““ i 

co 

00 

_ 

<N 

i 


<N 

тг 


_ 


iO 

— 

co 

о 

CO 

co 

1 

CO 

i 


тг 

o 

£ 
n 0 

8. <9 

ce S 
fflO 

a 

s 

V 

s 

ч 

« 

O 

!< 

s 

a 

lO 

o 

« 

o 

>3 

ft 

m 

X 

s 

а 

io 

o 

4 

* 

s 

s 

3 

o 

и 

o 

t=C 

o 

X 

s 

g 

a 

m 

o 

n 

s 

% a 

m S 

O р. 

s 

s 

и 

cd 

ft 

c 

o 

c 

ј5 Ен 

§ g 
° S 

И s 

s 

55 

n 

OJ 

a 

ет 

o 

a 

>> 

g в 

3 ° 

B s 

« 

0 

Рч 

ет 

cd 

a 

>> 

•1—5 

СЗ 

*9 

м 

cd 

K 

o 

K 

0 

£ 

И4 

ет 

Сб ^ 

»т4 CO 

55 * 

§ К 

пЈ 

a o 

CE 0 

0 o o 

lO CJ 

>5 0 

Рч o* 3 

< 

ft 

w 

m 

u 


ј i7. НИКОЛИБ Марјетица, пблагала је завршни испит II групе предл1ега; 

бранила је домаћи рад из српскохрватског језика „На кланцу — приказ”. 

Полалсе поправни испит из философије. 

18. ПАВЛОВИћ Маријана, ослобоћена је полагања завршног испита као 
носилац дипломе „Михаило Петровић Алас" и одличан ученшс. 

19. ПЕШИЂ Весна, полагала је завршни испит II групе пр.едмета; брани- 
ла је домаћи рад из ликовне уметности са темом „Жан Батист Ками Коро”. 

Положнла са добрим успехом. 

20. ПОПОВ Невена, ослобоћена је полагања завршног испита као носилац 
дшгаоме „Светозар Марковић” и одличан ученшс. 

| 21. РАДОВАНОВИБ Срћан, полагао је завршни испит II групе предмета; 

L бранио је домаћи рад из ликовне уметности са темом „Салвадор Дали”. 

Упућује се на поправни испит из философије. 

22. СЕДИЋ Katapuna, полагала је завршни испит III групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из психологије са темом „Алкохолизам и личност”. 

! Положила са врло добрим успехом. 

23. СКОКИН Оливера, полагала је завршни испиг III групе предмета;. бра- 
нила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Бура Јакшић и њего- 
во доба". 

Ј Положила са добрим успехом. 

24. СТОЈКОВ Катица, ослобоћена је полагања завршног испита као но- 

1 силац дипломе „Светозар Марковић" и одличан ученик. 

' 25. ТЕПАВЧЕВИЂ Небојша, полагао је.заврпши испит II групе предмета; 

бранио је домаћи рад из српскохрватског језшса са темом „Поезија Тина Yje- 
ј вића". 

1 Положио са добрим успехом. 

26. ТРИФУНОВИБ Драган, полагао је завршни испитТП групе предмета; 
бранио је домаћи рад из психологије са темом „Развој личности". 

Полозкио са добрим успехом. 

27. ФИРЕЗ Блаженка, полагала је завршни испит I групе предмета; бра- 

i нила је домаћи рад из историје са темом „Устанак у Срему 1941”. 

ј Положила са'одличним успехом. 

[/' 28. ФЕРДИБ Љиљана, полагала је завршни испит II групе предмета; бра- 

нила је домаћи рад из философије са темом „Платонова Држава — приказ". 

Упућује се на поправни испит из одбране рада. 

29. ЏАМИБ Љиљана, полагала је завршни испит III групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из психологије са тембм „Ставови". 

Положнаа са довољним успехом. 

i 30. ШКАРЕ Весна, полагала је завршни испит II групе предмета; брани- 

1 ла је рад из ликовне уметности са темом „Сава Шумановић”. 1 . 

i Упућује се напоправни испит из одбране рада. 

IV/2 разред 

\ 1. БОСИОЧИБ Љиљана, полагала је завршни испит II групе предмета; 

i ослобоћена је одбране домаћег рада као носилац дипломе „Стеван Мокрањац" 

Положила испит са врло добрим успехом.. 


126 


131 2. ВАСИИ Мирдслава, ПОЛаг&ла је завршни Mcmir I rpvne предмета; бра- 
нила је домаћи рад из српскохрватског језика за темом „Поезија Десанке Мак- 
симовић". 

Положила са врло добрим успехом. 

3. ВУЧИНИЂ Јасминка, ослобоћена је полагања завршног испита као 
иосилац дипломе „Вук Стефановић Караџић”. 

4. ВУКИЂЕВИБ Снежана, полагала је заврпши испит I групе предмета; 
бранила је домаћи рад из историје са темом „Фашизам у Италији". 

Положила са добрим успехом. 

5. ДЕНИИ Зоран, полагао је завршни испит II групе предмета; бранио је 
домаћи рад из социологије са темом „Аруштвена улога религије и борба про- 
тив религије у нашем савременом друштву”. 

Положио са довољним успехом. 

6. ЈОЦИЂ Зорана, бранила је домаћи рад из историје са темом „Развој 
првог српског устанка”; ослобоћена је полагања осталог дела завршног ucnufa 
због одличног успеха и одличне одбране домаћег рада. 

7. КОКИР Сања, полагала је заврппш испит I групе предмета; бранила 
је домаћи рад из нсторије са темом „Сарајевски атентат 1914". 

Положила са врло добрим успехом. 

8. КОКОТ Марина, полагала је завршни испит I групе предмета; бранила 
је домаћи рад из историје са темом „Наполеонови ратови”. 

Положила са одличним успехом. 

9. КРЊАИЂ Дивна, ослобоћена је полагања завршног испита као носи- 
лац дипломе „Вук Стефановић Караџић”. 

10. КРЊИЂ Милица, полагала је завршни испит II групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад нз српскохрватског језика са темом ,Дасаба у роману „На 
Дрини ћуприја”. 

Положила са добрим успехом. 

11. АУКАЧ Бранка, полагала је завршни испит IV _ групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из географије са темом „Преспанско језеро од постанка до 
данас”. 

Положила са добрим успехом. 

12. НОВОВИЂ Соња, полагала је завршни испит III групе предмета; осло- 
боћена је одбране домаћег рада као носилац дипломе „Светозар Марковић”. 

Положила са одличним успехом. 

13. ПАУНОВИЂ Никола, полагао завршни испит IV групе предмета; бра- 
нио је домаћи рад из географије са темом „Европске метрополе — Москва, Па- 
риз, Лондон”. 

Упућује се на поправни испит из српскохрватског језика. 

14. РАДИШИЂ Миланка, полагала је завршни испит III групе предмета; 
бранила је домаћи рад из психологије са темом „Пубертет и доба младалаш- 
тва”. 

Положила са добрим успехом. 

, 15. РАДОЈКОВИЂ Мирјана, полагала је завршни испит I групе предмета; 

бранила је домаћи рад из социологије са темом „Економске кризе хиперпро- 
дукције". 

1 Положила са добрим успехом. 


16. РАДУАОВИЂ Зоран, ' полагао је завршни исгшт IV групе предмета; 
бранио је домаћи рад из социологаје са темом „Главна обележЈа капитализма 
и промене у савременом капиталистичком друштву”. 

Положио са добрим успехом. 

17. СТОЈКОВИЂ Весна, полагала је завршни испит I групе^предмета; бра- 
нила је домаћи рад из историје са темом „Цезарова диктатура . 

Положила са врло добрим успехом. 

18. ТРБОВИЂ Милица, ослобоћена је полагања завршног ucnura као но- 
силац дипломе „Светозар Марковић" и одличан ученик. 

19. ЂУРИЂ Миљенка, полагала је завршни испит III групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Корени анализа . 

Положила са врло добрим успехом. 

20. ШВРАЈКА Јасмина, ослобоћена је полагања завршног испита као но- 
силац дипломе „Светозар Марковић” и одличан ученик. 

21. ВЕАИМИРОВИЂ Жарко, полагао је заврппш испит I групе предмета; 
бранио је домаћи рад из историје са темом „Ослобоћење Београда 20. октобра 
1944". 

Упућује се на поправни испит из енглеског језика. 

IV/3 р а з р е д 

1. БАЈАЦ Јелена, полагала је завршни испит I групе дредмета; бранила 
је домаћи рад из социологаје са темом „Учење Светозара Марковића о државн 
и друштву”. 

Упућује се на поправни испит из историје. 

2. БОРОВИЂ Зорица, ослобоћена је полагања завршног испита као носи- 
лац дипломе „Светозар Марковић” и одличан ученик. 

3. ВОЈНОВИЂ Ђурћа, полагала је завршни испит IV групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из историје са темом „Ослобоћење Београда 20. октобра 1У44. 

Положила са добрим успехом. 

4. ВРАНИЂ Гордана, полагала је завршни испит I групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из историје са темом „Фашизам у ИталиЈИ . 

Положила са_ добрим успехом. 

5. ВУЈИЧИЂ Весна, полагала је завршни испит I групе предмета; брани- 
ла је домаћи рад из социологаје са темом „СКЈ као водећа идеЈНО-политичка 
организација”. 

Положила са добрим успехом. 

6. ГОМИАИЂ Марина, полагала је завршни испит IV групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из историје са темом „Животни пут и рад секретара Cr.UJ- 
Иве Лоле Рибара". 

Положила са врло добрим успехом. 

7. БОКИЂ Снежана, ослобоћена је полагања завршног иашта као носилац 
дипломе „Светозар Марковић” и одличан ученик. 

8. ЈАНКОВИЂ Душица, полагала је завршни испит III групе предмета; 
бранила j‘e домаћи рад из психологаје са темом „Утицај социЈалних фактора на 
формирање личности". 

Полозкила са добрим успехом. 


132 


133 9. ЈУРИЕ Стјепан, полагао је завршни испит IV групе предмета; бранио 
је домаћи рад из географије са темом „Дунавом од Шварцвалда до Црног мора". 

Положио са врло добрим успехом. 

10. КОСТИЕ Милосав, полагао је заврпхни нспит I групе предмета; бранио 
је' домаћи рад из историје са темом „Илинденски устанак". 

Положио са добрим успехом. 

11. МИЛОВАНОВИЕ Милена, полагала је завршни испнт II хрупе пред- 
мета; бранила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Љубавна 
поезија Десанке Максимовић". 

Џолоохила са добрим успехом. 

- : 12. НИКОАИЕ Весна, полагала је завршни испит IV групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из географије са темом „Совјетски Савез — његово место 
данас у индустријском свету”. 

Положила са добрим успехом. 

13. ПАВАОВИЕ Анћелка, полагала је завршни испит III групе предмета; 
бранила је домаћи рад из психологије са темом „Проблем очувања душевног 
здравлаа”. 

Положила са врло добрим успехом. 

14. ПАВАОВИЕ Смиљана, полагала је завршни испит III хрупе предмета; 
бранила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Родољубива поези- 
ја Алексе Шантића”. 

Положила са добрим успехом. 

15. ПУТНИКОВИЕ Јелица, полагала је завршни испит I групе предмета; 
бранила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Песме о НОБ-и". 

Положила са врло добрим успехом. 

16. РАДОВИЕ Биљана, полагала је завршни испит II групе предмета; бра- 
нила је домаћп рад из српскохрватског језика са темом „Анализа романа „Сео- 
бе" (1 део) М. Црњанског”.- 

' Положила са добрим успехом. 

17. РАТКОВИЕ Сташа, полагала је завршни испит I групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из историје са темом „Организација власти у првом срп- 
ском устанку”. 

Положила са добрим успехом. 

v ; 18. РЕЧИ Елчзабета, ослобоћена је полагања завршног испита као но- 
силац дипломе-„Светозар Марковић” и одличан ученик. 

19. САВИЕ Милан, полагао је завршни испит I групе нредмета; бранио 
је домаћи рад из социологије са темом „Главна обележја и промене у савреме- 
ном кагшталистичком друпггву”. 

Полаже поправни испит из основа науке о друштву. 

20. СТАНИСАВЉЕВИЕ Љубинка, полагала је завршни испит I групе 

предмета; бранила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Нуши- 
ћевкомедиографски рад”. - 

Полаже поправни испит из историје. 

21. СТЕВАНОВИЕ Нада, полагала је завршни испит I групе предмета; 
бранила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Жал за младост у 
делима Боре Станковића". 

ј Положила са врло добрим успехом. 

13.4 1 


IV/4 р а з р е д 

1. АААНОВИЕ Биљана, полагала је завршни испит II ipvne предмета; 
бранила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Комедиографски 
рад Бранислава Нушића". 

Полаже поправни испит из музичке уметности. 

2. БАРАЕ Драган, полагао је завршни испит IV групе предмета; бранио 
је домаћи рад из историје са темом „Војни пуч 27. III1941." 

Положио са добрим успехом. 

3. ВИДОСАВЉЕВИЕ Драган, полагао је завршни испит I групе предме- 
та; бранио је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Анализа ликова 
у драми „Коштана”. 

Положио са довољним успехбм. 

4. ДЕСПОТОВИЕ Драгица, полагала је завршни испит I групе предмета; 
ослобоћена је одбране рада као носилац дипломе „Светозар Марковић”. 

Положила са одличним успехом. 

5. БОРБЕВИЕ Милован. 

Одложио полагање завршног испита. 

6. БЧРИЕ Гордана, ослобоћена је полагања завршног ucnma као носи- 
лац дипломе „Светозар Марковић” и одличан ученик. 

7. ЗИАИ Ксенија, полагала је завршни испит II групе предмета; бранила 
је домаћи рад из музичке уметности са темом „Фредерих Шопен — жнвот и. 
дело". 

Положила са одличним успехом. 

8. ЈАКОВЉЕВИЕ Љиљана, полагала је завршни испит III групе предмета; 
бранила је домаћи рад из психологије са темом „Типологија личности". 

Положила са врло добрим успехом. 

9. КААРИЕ Јелена, полагала је заврхпни испит I групе предмета; 'брани- 

ла је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Психолошка анализа ли- 
кова у Открићима”. у- 

Положила са добрим уагехом. 

10. ААКОЧЕВИЕ Нада, полагала је завршни испит I групе предмета; бра- 
пила је домаћи рад нз српскохрватског језика са темом „Врање у Коштани” — 
Б. Станковића. 

Положила са добрим успехом. 

11. МАРКОВИЕ Данка, полагала је завршни испит I групе ;предмета, бра- 

нила је домаћи рад из историје са темом „Активност Светозара Марковића на 
ширењу социјалистичхсих идеја". . . Г 

Положила са врло добрим успехом. 

12. МИАИЕ Mapuja, ослобоћена је полагала завршног испита као носи- 
лац дипломе „Светозар Марковић" и одличан ученик. 

13. РАДОВИЕ Љиљана, полагала је завршни исгшт III групе .предмета; 
бранила је домаћи рад из психологије са темом „Одбрамбени механизми и њи- 
хов значај за упознавање личности". ; 

Полаже поправни испит из философије. 

14. СЕРТИЕ Драгана, полагала је завршни испит I групе предмета; бра- 

нила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Анализа Проклете ав- 
лије И. Андрића”. * - "• ■ 

Положила са добрим успехдм. 


135 15. ТОМИЋ Табријела, полагала је завршни испит IV групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из географије са темом „Крагујевац као гигант аутомобшг- 
ске индустрије". 

Положила са добрим успехом. 

16. ЦВЕТКОВИЋ Јасна, полагала је заврхпни испит I групе предмета; Бра- 

нила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом „Проблем наслећа у 
Кореххима Д. Посића". . . . • 

Положила са врло добрим успехом. 

17. ШУАЕЈИБ Сузана, ослобоћена је полагања завршног ucnrna као но- 
силац дипломе „Светозар Марковић” и одличан ученик. 


IV/5 р а з р е д 

1. БОРЧИЕ Тордана, полагала је завршни испит VIII групе предмета; 
бранила је домаћи рад из географије са темом „Копаоник југословенски Урал”. 

Полаже поправни испит из биологије. 

2. БРКАНОВИБ ИГОР, полагао је заврпхни испит VI групе предмета; бра- 
пио је домаћи рад из хемије са темом .Длкахш и примена у индустрији". 

Полаже поправни испит из математике. 

3. ВУЈИЧИЕ Радован, полагао је завршни испит V групе предмета; бра- 
гшо је домаћи рад из математике са темом „Тригонометријске једначине”. 

Положила са добрим успехом. 

4. ААНИЧИЕ Олгица, полагала је заврппш испит VIII групе предмета; 
бранила је домаћи рад из географије са темом „На обалама Охридског језера". 

Положила са довољним успехом. 

5. БУРКОВИЕ Гордана, полагала је завршни испит VIII групе предмета; 
бранила је домаћи рад из географије са темом „Рудно благо Косова”. 

. Полаже поправни испит из математшсе. 

6. ЂЧРОВИЕ Биљана, полагала је заврпши испит VI групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из хемије са темом „Бакар производња и једин>ења”. 

Положила са довољним успехом. 

7. ЈАНКУАОВСКН Зоран, ослобоћен полагања завршног испита као но- 
силац дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик. 

8. АУКОВИЕ Синиша, полагао је заврппш исгшт V групе предмета; бра- 
нио jje домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Осна ротаиија равних 
ликова”. 

Положио са врло добрим успехом. 

9. МАРУШИЕ Auduja, полагала је завршни испит VI групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из хемије са темом „Гвожће у природи и његова производ- 
ња". 

Положила са врло добрим успехом. 

10. МИАОШКОВИЕ Гордана, полагала је завршни испит VI групе пђед- 
мета; бранила је домаћи рад из физике са темом „Електромагнетна индукција”> 

Положила са довољним уагехом. 

11. ОМАНОВИЕ Емир, ослобоћен је полагања завршног испнта као но- 
сиј^ац дшгломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик-. 

i 

136 


„ 12. ПЕЈОВИЕ Мила, полагала је заврпши нспит VIII групе предмета; 

оранила je домаћи рад из географије са темом „Кувајт земља нафте”. 

Положила са добрим успехом. 

13. ПЕТРОВИЕ Жика, ослобоћен је полагања завримог испита као носи- 
лац дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик. 

14. ПОПСТЕФАНИЈА Иван, полагао је завршни испит V групе предмета; 
бранио је домаћи рад из физике са темом „Отпор и отпорници”. 

Положио са добрим успехом. 

15. СОМБОРСКИ Синиша, полагао је завршни исш-хт VI групе предмета; 
мотор” /? ' ома ™ из Ф из11ке са темом „По.лифазни системи, индухоцхохш 

Положио са врло добрим успехом. 

16. ТРИЧКОВИЕ Светислав, ослобоћен је полагања завршног испита као 
носилац дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик. 

17-, ШОРГИЕ Слободан, полагао је завршни испит VIII групе предмета; 
брахшо je домаћи рад из географиЈ‘е са темом „Обим и структцра јцгословенске 
спољне трговине. ' 

Положио са добрим успехом. 

18. ЈЕВТИЕ Араган, полагао j’e заврпши испит VI i’pvne предмета; бранио 

Је домаћи рад из хемије са темом „Преглед I групе ПСЕ са обрадом натријума 
ИЈедињења”. * 

Положио са довољним успехом. 

19. РИСТИВОЈЕВИЕ Миленко, полагао је заврпхни исгшт VI групе пред- 
мета; орахшо je домаћи рад m хелшЈ‘е са темом „Бакар — производња и j’e- 

ДИН>6Нзс1 . 

Положио са добрим успехом. 


IV/6 р а з р е д 

1 . АШНЕР Горан, полагао j’e завршшх испит VI групе предмета; бранио 
je домаћи рад из физике са темом „Ултразвук”. 

Положио са врло добрим успехом. 

2. БОГОЈЕВИЕ Бранислава, полагала је завршни испит V групе предмета; 
оранила je домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Ортогонална пројек- 
циЈа рогљастих тела”. 

Положила са врло добрим успехом. 

3. ВУКААОВИЕ Араго, полагао је завршни испит VI групе предмета; бра- 
ни° je домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Коса пројехсција рогљастих 
тела . 

Положио са добрим успехом. 

4. ГРИФЧЕВА Весна, ослобоћена је полагања завршног испита као носи- 
лац дипломе „Вук Стефановић Карацић". 

Положио са добргш успехом. 

5. ЖАНКО Адела, ослобоћена је полагаЊа завршног испита као носилац 
дипломе „Вук Стефановић Караџић". 

6. ЈАРЦ Ђулијано, ослдбоћен је полагања завргиног испита као носиАац 

дшгломе „Вугс Стефановић Караџић". ■ • ■ 


137 

7. КОЏО Гордана, полагала је завршни испит VIII групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из географије са темом „Y посети Андрићевом Вишеграду 

У :пућује се на поправни испит из математшсе. 

8. КРБАЊЕВИЕ Јелена, полагала је завршни испит VI групе предмета; 
бранила је домаћи рад из физике са темом „Полифазни системи — индукцио- 
ira мотор”. 

Положила са довољним успехом. 

9. КУЗМИћ Снежана, полагала је завршни испит VII групе предмета, 
ослобоћењна је полагања домаћег рада гсао носилац дипломе „Михаило Петро- 
вић Алас". 

Положила са врло добрим успехом. 

10. МУТАВЏИЕ Дубравгса, полагала је завршни испит VIII групе предме- 
та; ослобоћена је одбране рада гсао носилац дипломе „Михаило Петровић Алас . 

Положила са одличним успехом. 

11. МУТАВЏИБ Михајло, полагао је завршни испит VI групе предмета; 
бранио је домаћи рад из хемије са темом „Елементи I групе ПСЕ са калијумом 
и једињењима". 

Упућује се на поправни испит из математшсе. 

12. ПЕРИЋ Mupa, полагала је завршни испит VI групе предмета; бранила 
је домаћи рад из физике са темом „Полупроводници". 

Положила са добрим успехом. 

13. ПЕРОВИЋ Душан, полагао је завршни испит V групе предмета; бра- 
иио је домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Пројекција купе”. 

Упућује се на поправни испит из нацртне геометрије и одбране рада. 

14. ПОЉАК Борће, полагао је завршни испит VII групе предмета; бранио 
је домаћи рад нз биологије са темом „Еколошка контрола човека у природи". 

Полоогсио са добрим успехом. 

15. ПРОДАНОВИЋ Милета, бранио је домаћи рад из нацртне геометрије 
са темом „Пресек рогљастих тела са равни”; ослобоћен је гголагања осталог de- 
ла испита због одличног уагеха и одличне одбране домаћег рада. 

16. РАДАК Бранислав, бранио је домаћи рад из математике са темом „Јед- 
начине геометријскнх места тачака у равни”; ослобоћен је полагања осталог 
дела испита због одличног успеха и одличне одбране домаћег рада. 

17. РАИЧКОВИЋ Татјана, полагала је завршни испит VIII групе предме- 
та; бранила је домаћи рад из географије са темом „Италија земља сунца и 
туризма”. 

Положила са добрим усггехом. 

18. РОГИЋ Нела, полагала је завршни испит VII групе предмета; брани- 
ла је домаћи рад из хемије са темом „Елементи II б групе ПСЕ — Цинк и једи- 
њења”. 

Положила са врло добрим успехом. 

19. СТЕВОВИЋ Драгана, полагала је завршни испит VIII групе предме- 
та; бранила је домаћи рад из биологије са темом „Безусловни и условни реф- 
лекси”. 

Положила са одличним успехом. 

' 20. ТУРКОВИћ Милан, полагао је завршни испит V групе предмета; бра- 
нио.. је домаћи рад из физике са темом „Спектри и спектрална анализа". 

i Упућује се на поправни испит из нацртне геометрије. 

\ 

138 


21. ШАЈИНОВНЋ Традимир, полагао је завршни испит VI групе предме- 
та; бранио ,ie домаћи рад из физике са темом „Борова теорија". 

Положио са врло добрим успехом. 

22. ПАЈНИЋ Иван, полагао је завршни испит V групе предмета; бранио 
је домаћи рад из физике са темом „Рендгенски зр аци ”. 

Упућује се на поправни испит из нацртне геометрије. 


IV/7 разред 

1. БОАОБАН Мира, полагала је завршни испит V групе предмета; брани- 
ла је домаћи рад из математике са темом „Површина многоугла". 

Полозгсила са врло добрим успехом. 

2. БОШКОВИћ Зоран, полагао је завршни испит V rpvne предмета; бра- 
нио je домаћи рад из физике са темом „Транформатори и трансформација елек- 
тричне енергиЈе”. 

Положио са добрим успехом. 

3 . ГАЈИЋ Драган, полагао је завршни испит VIII групе предмета; бранио 

je домаћи рад из географије са темом „Савезна регп/блика Немачка — индустриј- 
ски шгант Европе". . 

Полаже nonpaemi испит из енглеског језшса. 

4. ГИАИЋ Hada, полагала j'e завршни испит VIII групе предмета; брани- 
ла Ј е домаћи рад из биологије са темом „Размножавање скривеносеменарки". 

Полаже попраени испит из математшсе. 

. 5- ДВОРНИК Драган, полагао j‘e завршни испит V групе предмета; бра- 
нно је домаћи рад из физике са темом „Хемијски извори електричне енергије". 

Положио са добрим успехом. 

6. ДЕДИЋ Фахира, ослобоћена је полагања завршног испита гсао носилац 
дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученигс. 

7. ЈАНКОВИЋ Босиљгса, полагала је завршни испит VIII групе предмећа; 
Бранила je домаћи рад из географије са темом „Београд од 1944. до 1976." 

Полазгсе ггоггравни испит из биологије и математигсе, 

. 8- ЈАНКОВИЋ Зоран, полагао је завршни испит VI трупе предмета; бра- 
нио je домаћи рад из физике са темом „Полупроводници". 

Полазгсе поправни испит из хемије. 

9- КОПРИВИЦА Веселин, полагао j'e завршни испит VI групе предмета; 
бранио je домаћи рад из физике са темом „Полифазни системи и. индукциони 
мотор . 

Положио са одличнглм успехом. 

10. 1СРНДИЈА Радмила, полагала је завршни испит VIII групе предмета; 
бранила j'e домаћи рад из географије са темом „Обојена металургија СФРЈ — 
стање и проблеми”. 

Полазгсе поправни испит из географије и енглесгсог језигса. 

11. ААБАНАЦ Снежана, полагала j'e завршни испит VIII групе предмета; 
оранила je домаћи рад из биологије са темом „Нелија као основни облик жи- 
вота”. 

Полозгсила са добрим успехом. 


139 
12. МИАЕНКОВИЕ Весна, полагала је завршни испит V групе предмета; 
бранила је домаћи рад из математике са темом ,Ддиционе формуле тригономет- 
ријских фун 1 сција и образци који следе из њих”. 

Положила са довољним успехом. 

13. ОЉАЧИБ Весна, полагала је завршни испит V групе предмета; бра- 
иила је домаћи рад из физике са темом „Структура језгра атома". 

Положила са довољним успехом. 

14. ПАНИБ Србољуб, полагао је завршни испит VIII групе предмета; 
бранио је домаћи рад из биологије са темом „Морфологија, анатомија и физио- 
логија срца и крвних судова код човека”. 

Положио са добрим успехом. 

15. ПАУНИБ Зоран, полагао је завршни испит V групе предмета; бранио 
је домаћи рад из математике са темом „Једначине геометријских места тачака 
у равни". 

Положио са одличним успехом. 

16. РАЖНАТОВИБ Владимир, полагао је завршни испит VIII групе. пред- 
мета; бранио је домаћи рад из географије са темом „Италија земља сунца и ту- 
ризма”. 

Положио са добрим успехом. 

17. РИСТОВИБ Caeo, полагао је завршни испит VI групе предмета; бра- 
нио је домаћи рад из физике са темом „Њутнов закон гравитације”. 

Полаже поправни испит из хемије. 

18. СИМАНИБ Љиљана, ослобоћена је полагања завршног испита као 
носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић". 

19. СОВИБ Арагомир, полагао је завршни испит VIII групе предмета; 

бранио је домаћи рад из биолошје са темом „Полне жлезне — ендокрини зна- 
чај”. . - 

Положио са добрим успехом. 

20. СТЕВАНОВИБ Славица, полагала је завршни испит V групе предме- 
та; бранила је домаћи рад из физике са темом „Резонанција и љен значај". 

Положила са добрим успехом. 

21. ТОДОРОВИБ Бојана, ослобоћена је полагања завршног ucnuta као 
носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић”. 

22. ХРАНИАОВИБ Маргарета, полагала је завршни испит V групе пред- 
мета; бранила је домаћи рад из физике са темом „Ласер и његова примена”. 

Положила са врло добрим успехом. 

23. П1КАРИБ Caea, полагао је испит VIII групе предмета; бранио је 
домаћи рад из биологије са темом „Ланци исхране”. 

Положио са довољним успехом. 

24. СТРАЖИЧИБ Бранко, полагао је завршни испит V групе предмета; бра- 
нио је домаћи рад из нацртне геометрије са темом: „Мећусобни положај тач- 
ке, праве и равни у котираној пројекцији”. 

Полаже nonpaemi испит из нацртне геометрије и одбране домаћег рада. 

'■ 25. ПАШИБ Милан, полагао је завршни испит V групе предмета; бранио 

је домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Пројекције призме". 
ј Упућује се на nonpaenu испит из нацртне геометрије и одбране рада. 

140 


26. ЧОАИБ Дубравка, полагала је завршни испит VIII групе предмета; 
бранила је домаћи рад из биологије са темом „Еволуција мозга човека — граћа 
и функција предњег мозга". 

Упућује се на поправни испит из математшсе и одбране рада. 

27. ЈОВАНОВИБ Весна, полагала је завршни испит V групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из математике са темом „Тригонометријске једначине”. 

Положила са врло добрим успехом. 

28. ВАСИБ Бојан, полагао је завршни испит VI групе предмета, бранио 
је домаћи рад из физике са темом „Наизменична струја”. 

Положио са добрим успехом. 


IV/8 разред 

1. АРБУТИНА Јадранка, полагала је завршни исгшт V групе предмета; 
бранила је домаћи рад из физике са темом „Радови Михајла Пупина". 

Положила са добрим успехом. 

2. АРСЕНИЈЕВИБ Зденко, полагао је завршни испит VIII групе предмета; 
бранио је домаћи рад из биологаје са темом „Промет воде у биљном телу”. 

Положио са добрим успехом. 

3. БАЈТ Драгана, полагала је завршни испит VI групе предмета; бранила 
je домаћи рад из хемије са темом „II група ПСЕ огранка б — цинк и ј'едињења". 

Положила са добрим успехом. 

4. ГАИГОРИН Душан, ослобоћен је полагања завршног испита као но - 
силац дипломе „Михаило Петровић Алас" и одличан ученик. 

5. ДАНИАОВИБ Зоран, полагао је завршни испит VIII групе предмета; 
бранио j'e домаћи рад из географије са темом „КуваЈ'т земља нафте". 

Положио са врло добрим успехом. 

6. ДАШИБ Јован, полагао је завршни испит VI групе предмета; бранио је 
домаћи рад из физике са темом „Ласери и њихова примена". 

Положио са довољним успехом. 

.7. БОРОВИБ Миодраг, полагао је завршни испит V групе предмета; бра- 
гшо је домаћи рад из математике са темом „Аритметичка и геометријска про- 
гресија”. 

Положио са добрим успехом. 

8. ЂУРИБ Бранка, полагала је завршни испит V групе предмета; бранила 
je домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Конусни пресеци". 

Положила са довољнгш успехом. 

9. ИВИБ Владшшр, ослобоћен је полагања завршног ucnura као носи.аац 
дипломе „Михаило Петровић Алас" и одличан ученик. 

10. ЈЕАИБ Гордана, ослобоћена ie полагања завршног испита као носи- 
лац дипломе „ВУК СТЕФАНОВИБ КАРАЏИБ". 

11. КИНКЕАА Јулијана, бранила је домаћи рад из нацртне геометрије са 
темом „Пресек рогљастих тела са равни;; ослобоћена је полагања осталог дела 
завршног испита због одличног успеха и одличне одбране домаћег рада. 

. 12- КОЈИБ Станиша, полагао је завршни испит VII групе предмета; бра- 
нио je домаћи рад вз хемије са темом „Преглед елемената I б групе са обрадом 
бакра и једињења”. 

Положио са врло добрим успехом. 

13._ КОЊИКУЈПИБ Ацо, полагао је завршни испит VIII групе предмета; 
бранио је домаћи раД из географије са темом „Човек је већ освојио месец — 
наЈновија истраживања". 

Положио са добрим успехом. 


141 


14. АУКИБ Верица, полагала је завршни испит V групе предмета; брани- 

ла је домађи рад из надртне геометрије са темом „Међусобни положаји тачака, ј 

правих и равни у котираној пројекцији". 

Положила са довољним успехом. . 

i 

15. ЛУЧИБ Владимир, полагао је завршни испит VIII групе предмета; бра- 
ifflo је домаћи рад из географије са темом „Велики пловни канали — Панамски 
и Суецки”. 

Полоохила са добрим успехом. 

16. МЛААЕНОВИП Драгослав, полагао је завршни испит VI групе пред- 
мета; бранио је домаћи рад из математике са темом „Једна.чине геометријских 
места тачака у равни”. 

Упућује се на nonpaeuu ucntir из српскохрватског језшса и одбране рада. 

17. ПЕТРИЕ Вукомир, ослобоћен је полагања завршног испита као иоси- 

лац дипломе „Михаило Петровић Алас" и одличан ученик. ; 

18. ПУХАЛОВИВ Митар, полагао је завршни испит VII групе предмета; 
бранио је домаћи рад из хемије са темом „Индустрија сумпорне киселине". 

Положио са врло добрим успехом. 

19. РИСТИБ Рајко, ослобоћен је полагања завршног ucnma као носилац 
дипломе „Михаило Пгтровић Алас" и одличан ученшс. 

20. СИМОНОВИВ Јован, ослобоћен је полагања завршног ucnma као но- 

силац дипломе „Михаило Петровић Алас" и одличан ученик. ! 

21. СМИЉАНИВ Живан, полагао је завршни испит VI групе предмета; 

бранио је домаћи рад из физике са темом „Микроскоп оптички и електронски". ј 

Положио са одличним успехом. ' \ 

22. СТАНКОВИВ Биљана, полагала је завршни испит VIII групе предме- 
та; бранила је домаћи рад из географије са темом „Ледничка језера Црне Горе" 

— приказ". ј 

Положила са добрим успехом. 

23. СТЕПАНОВИВ Зоран, полагао је завршни испит VI групе предмета; 
бранио је домаћи рад из хемије са темом „Преглед елемената I групе ПСЕ са 
обрадом натријума и једин»ења". 

Положио са врло добрим успехом. i 

i 

24. ЦВЕТАНОВИВ Драгана, полагала је завршни испит VI rpvne предмета; 

бранила је домаћи рад из хемије са темом „Гвожће у природи и његова произ- 
водња”. i 

У пућује се на nonpaemi ucnm из хемије. ј 

i 

i 

IV/9 разред ^ 

1. AAEKCOB Ншсола, ослобоћен полагања завршног испита као носилац \ 

дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик. 

2. АФАР Аврам, ослобоћен је полагања завршног испита као иосилац ди- 
нломе „Михаило Петровић Auiac" и одличан ученик. 

1 

3. БААГОЈЕВИБ Миодраг, полагао је завршни испит VI групе предмета; 
бранио је домаћи рад из хемије са темом „Нафта и састав нафте у природи". 

Положио са довољним успехом. 

4. БОГДАНОВИВ Весна, полагала је завршни испит VII групе предмета; 
бранила је домаћи рад из биологије са темом „Морфологија, анатомија и физио- 
логија система органа за варење код човека”. 

I Упућује се на поправни ucnm из хемије и одбране рада. 

142 


5. ВЕСЕЛИНОВИВ Александар, ослобоћен је полагања завршндг iičnma 
као носилац дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик. 

6. ВЕСИВ Бранислав, полагао је завршни испит V групе предмета; бранио 
је домаћи рад из физике са темом „Електрични мерни инструменти”. 

Положио са добрим успехом. 

7. ДАМЊАНОВИВ Зоран, полагао је завршни испит V групе предмета; 
бранио је домаћи рад из физике са темом „Ултразвук”. 

Положио са довољним успехом. 

8. ВУРБЕВИВ Миле, полагао је завршни испит V групе предмета; бранио 
је домаћи рад из физике са темом „Наизменична струја”. 

Положио са добрим успехом. 

9. БУРИВ Милорад, полагао је завршни испит VI групе предмета; бранио 
је домаћи рад из хемије са темом „Угљоводоници у природи и примена". 

Положио са добрим успехом. 

10. ЈОВИЧИВ Јовица, полагао је завршни испит V групе предмета; бра- 
нио је домаћи рад из физике са темом „Први и други принцип термодинамшсе" 

Положио са одличним успехом. 

11. МАРИНКОВИВ Соња, полагала је завршни испит VI групе предмета; 
бранила је домаћи рад из хемије са темом „Оксидоредукциони процеси”. 

Положила са добрим успехом. 

. 12. МАНЧИВ Зоран, полагао је завршни испит VIII групе предмета; бра- 
нио је домаћи рад нз биологије са темом „Промет гасова код човека”. 

Положио са довољним успехом. 

13. МИАОВАНОВИВ Зорица, полагала је завршни испит VIII групе пред- 
мета; бранила је домаћи рад из биологије са темом „Докази еволуције". 

Полахсе поправни ucnm из одбране рада. 

14. МИАОЈЕВИВ Зоран, ослобоћен је полагања завршног ucnma као но- 
силац дипломе „Михаило Петровић Auiac" и одличан ученик. 

15. МИТИВ Снежана, ослобоћена је полагања завршног ucnma као но- 
силац дипломе „Михаило Петровић Алас” и одличан ученик. 

16. НАСТАСОВИВ Мирослав, полагао је завршни испит VI групе пред- 
мета; бранио је домаћи рад из хемије са темом „Угљеник у природи и његова 
неорганска једињења”. 

Положио са довољним успехом. 

17. ПАУНИВ Јован, полагао је завршни испит VI групе предмета; бра- 
нио је домаћи рад из физике са темом „Основни закони механике и њихова 
примена”. 

Положио са довољним успехом. 

18. РАДАКОВИВ Весна, полагала је завршни испит VII групе предмета; 
бранила је домаћи рад из биологије са темом „Крвни систем кроз еволуцију”. 

Положила са одличним успехом. 

19. РАДОВАНОВИВ Весна, полагала је завршни испит VIII групе пред- 
мета; бранила је домаћи рад из географије са темом „Копаоник југословенски 
Урал”. 

Полаже поправни ucnm из биологије. 

20. САКИВ Зорица, полагала је завршни испит V групе предмета; бранила 
je домаћи рад из нацртне геометрије са темом „Пројекције купе”. 

Положила са добрим успехом. 


143 


21. СААДОЈЕ Радмила, дслобоћена је полагања завртндг iičnufa као нд- 
силац дипломе „Михаило Петровић Алас" и одличан ученик. 

22. СТОЈАКОВИЕ Зора, полагала је завршни испит VII rpvne предмета; 
бранила је домађи рад из хемије са темом „Савремено схватање структуре ато- 
ма”. 

Положила са добрим успехом. 

23. ТРИФУНОВИБ Драгана, полагала је завршни испит VIII групе пред- 
мета; бранила је домаћи рад из географије са темом „На обалама Охридског 
језера”. 

Положила са добрим успехом. 

24. ЋИПОВИЋ. Љиљана, брнаила је домаћи рад из хемије са темом „Пле- 
менити метали — сребро; ослобоћена је полагања осталог дела ucnma због од- 
личног успеха и одличне одбране домаћег рада. 

25. МАРКОВИЋ Јасмина, полагала је завршни испит VI групе предмета; 
ослобоћена је одбране домаћег рада из хемије као носилац дипломе „Михаило 
Летровић Алас". 

Положила са врло добрим успехом. 

ВАНРЕДНИ КАНДИДАТИ 

1. БУРИЧИЋ Славица, полагала је завршни испит I групе предмета; бра- 
нила је домаћи рад из српскохрватског језика са темом: „Проблем наслећа у ро- 
ману Корени Добрице Еосића". 

Положила са добрим успехом. 

2. МААИВУК Споменка, полагала је поправни испит из енглеског језика и 
математике. 

Положила са довољним успехом. 


ПОСЕБНЕ НАГРАДЕ 

За најбољи домаћи рад из историје на завршном испиту награ- 
ћена је ФИРЕЗ Б ААЖЕНКА, ученица IV/1, из Фонда „Миливој Палач- 
jcoeuh Палачко”. 

За најбољи домаћи рад из биологије на завршном испиту награ- 
ћени су: РАДАКОВИИ ВЕСНА, ученица IV/9 и ЛАБАНАЦ СНЕЖАНА, 
ученица IV/7 из Фонда „Бранислав Борћевић”. 

За најбољи рад из српскохрватског језика на завршном испиту 
награћен је ТЕПАВЧЕВИИ НЕБОЈША, ученик IV/1 разреда из Фонда 
„Слободана Крчевинца-Пахарухова”. 


ОБАВЕШТЕЊЕ 

Поправни, разредни, ванредни и завршки испити у августовском 
року школске 1976/77. године одржаће се од 22. до 30. августа. 

Молбе за полагање испита подносе се од 16. до 18. августа. 
Седница Наставничког већа одржаће се 22. августа у 8 часова. 
Упис ученика за школску 1977/78. годину извршиће се 26. и 27. 
августа. 

Детаљна обавештења и распоред полагања биће објављен иа ог- 
ласној табли. 

■ Директор, 

\ Вера Бјелица, с. р. 

\ 

144 ' I