Skip to main content

Full text of "English-Sotho vocabulary"

See other formats


B| GLFSH-SESUTO 

tii)CABULARY s 7/5? ♦^jvpcrcn? 


Presented to the 

LIBRARY of the 

UNIVERSITY OF TORONTO 

by 

PROF. A. GLEASON Digitized by tine Internet Archive 

in 2007 with funding from 

IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/englishsothovocaOOcasauDft ENGLISH-SESUTO 

VOCABULARY MoRijA Sesuto Book Depot 

MoRijA. Basutoi.and MoRijA Printing Office 
MotyOy Basutoland This little book /x published in answer to a wifh repeatedly 
expretmed that tJie public fdioiild be prorided with an Enfflish- 
Sesii to ] Wa b u larji . 

A first attempt in this direction ivas made bij the Herd. J. 
Mabille^ in 1S94. His Dictionary rapidly sohl ofit^ bnt his 
premature death prevented him from rerisivfj it and puhUshiutj 
a second edition. For man if years nothing more urns done^ 
until, in 1902, tfie Herd. II. Ih'eterlen prepared a ^iesuto-Kng- 
lisli Vocabulary, which icas published last year. 

We hare hmg hesitated before undertaking the l'Jngli.^h-Se.<uto 
jmrt, as that meant overcoming a double difficulty : that of the 
language, the writer being a Frenchman, and lack of time. To 
write such a book, one sliould work at leisure and not under the 
pressure of a busy missionary life. None better than the com- 
piler knows the shortcomings of this Vocabulary. Such as if 
is, we hopp a will be useful and fulfil its task, until a complete 
and definitive Dictionary of the Sesuto language he published 
at the Mission Press. 

We nuMt add that Mabille's Ih'ctionary has been largely 
used in the compiling of the pi'esent volume. We wish also to 
thank Mr. F. Fnraght Motmy. llcsidt'nf Commissioner at 
Kmhahaan, Swaziland, formerly nf Basutoland, who kindly 
supplied us with the English, or rather South African, names 
of most of the animaU and birds nf the Basutoland Fauna ; also 
tho Jievd. H. Holland, missionary in the Transvaal, who scut 
us a Uhtful list of ciwreclions to Mabillrs Ih'rtionary. 

A. l.'asabs ENGLISH -SESUTO VOCABULARY AnA.MM.N 

Abandon^ Y. ho lahla, faralla, 

lefta, tlohela, tela. 
Abase, v. ho kokobetsa. 
Ahntfh, V, (to mnlio ashamfd) 

ho hlabisa lihlong 
Abnto, V. (tn grow hss) ho 

kokobela, nyenyefala ; 

(to lessen ) ho kokobetsa. 
Abbreviate^ v. lio kliutSofatsa, 

akuretsa. 
Alxlovietiy n. mpa. 
Aberration, u kheloho, phoso. 
AUwr, V. ho liloi'a, ila. 
Abide, V. ho luhi. leta, salfi, 

hlola 
Ability, n raaKenA. l>ohlale, 

matla. tsebo. 
Abjert, a<lj o nyjitsehang. c 

eisehan;,' 
Able, a<lj. e mat la, (i lokelang, 

e t«ob«ng. p lx)hhilc*. 
Abnegation, n. boitMo. 
Aboifp, n. bolalo, litnlo, lohao. 
AMith, n, ho fpHna. etsa Ali.^KNT 

ntho lefeela. 
Abominable, adj. e maDyahi, 

e mpe haliolo. 
Abomination, w. manjala. 
Abmmd, v. ho ba teng kn 

bongata, ho nteloa ke. 
About, pivp. hauii le, hoh"- 

m'a, ka ; adv. e batia e 

e-ba. 
Above, pi-ep. kaholinio ho, 

kaholim'a; adv. kalioli- 

mo, holinio. 
Abreast, adv. ka lio lotaiia. 
Abridge, v. ho khntsofatsa. 
Abroad, adv. (widehjj pha- 

tialatsa; (in a foreign 

ronntrif) hifniscnff l(*Reie. 
Abrogate, v. ho feliNa. 
Abruptly, adv. hang. 
AbMcesg, II seao, .seb^be. 
Abscond, v. ho thoba, nya- 

mela. 

Atiseut, V. (to In' itbsriit) )|ii 

ba aieo, ho hlokahala. Aksolve A ecus ATI U N Absolve^ V. Qo acquit) ho 

latolela molato. 
Abforb, V. (to drink in) ho 

moiiya, momona ; (to 

enqi'oaa) ho hap.a meho- 

polo. 
Abstain, v. ho itima, lesfl, 

tel«. 
Abstemious, adj. e itsiiHrang, 

e se nang meharo. 
Abstract, v. {to purloin) lio 

nantsa, loba. 
Absurd, adj e sethoto, e sa 

tsebisahaleng. 
Abundance, n. nala, khora, 

bongata, monono, nioeno. 
Abundant, adj. e atileng, e 

iigata, e lekaneng. 
Aftuse, V. (to misuse) ho senya ; 

(to revile) ho onianya, 

\\\A\iAo\ii; (to violate) lio 

betj. 
Abyss, n maleke-leke, boliba. 
Accede, v. ho Inmela. 
Accelerate^ v. bo akofisn, po- 

tlakisa. 
Accept, V. (^(j» /aA/*e i(?/iai( /.? 

offered) ho amohela, nka ; 

(/o agree to) ho Inmela. 
Acreptnblc, adj. o Inmele- 

hileng 
/Iccp^.s', n. katamelo. 
Accident, n. seoelo, fjama- 

(jama, ^4ccZa/rti, V. ho etsetsa rnotho 
liUatse. 

Accomodate, v. (/r) 7)fcaAT ///^ 
ho lokisa ; (to help) ho 
thnsa. 

Accompani/, v. ho felehetsa. 

Accomplice, ii. motlatsi oa 
motho (bobeng). 

Accomplish^ v. (l^o complete) 
ho pbetha ; (/o effect) ho 
etsahatsa ; fo be accoiipli- 
shed, ho phetheba. 

Accord, V. (to cause to agree) 
ho Uopaiiya ; (?o grant ) 
ho aitsa, lamella ; /r> 
accord with, ho lumella- 
na, utluana ; n. (agree- 
ment) kiitliiano, tume- 
llano. 

According to, prep, ka, ka ho 
ea ka, ka mokhoa oa. 

Accost, V. ho Inmelisa motho 
le ho bua le eena. 

Account, n. (a narrative) hla- 
hliso; (a hill) lengolo la 
molato; v. to account for, 
ho hlalosa. 

Accumulate, v. l>o bokella, 
ho etsa qubu 

Accuraci/, ii. ho iiei)a 

Accurate, adj. e nepehileng. 

Accursed, adj. e rohakiloeng. 

Accusation, n n^o.so, fjoso, 
tlaUMio. Al>Jl l»OK A reuse, V. ho iijifosa. tioSH, 
tIalMia ; to nrrufefahely, 
ho tlHTiin. 

Arrvfttom, v lio tlonoletsa, 
lemnlet^sa ; (o be nrcnsto- 
med, lio tloaMa, Ipinalla. 

Arhe, n. boloctse, bohloko ; 
V. ho yeoa ke ; mij ear 
achex, ke yeoa ke tR^be. 

Achieve, v. ho ph^lia, pheti- 
sisa, i|etn. 

Aridity^ ii. boh'la, ho baba. 

Achiryirledge, v. ho Inmela. 

ArqvainI, v. ho Isebisa, yuo- 
tsa, bolelta, bMiela : to 
he arqnainted irifh, ho 
tsebftoa le. ho tloaelann. 

AcqumnlaTwe, n. motsaalie, 
eo n taebanaiip- le eena. 

Arqniefice. v. ho Inmela. 

Aninire, v. ho ipatlMa. reka, 
fihiela. 

Arqiilm'tion, 11. iitlio e i-iii- 
loenp, e fih1etRoenj<. 

Arffui't. V ho lokolla, ho luto- 
lela molato. 

Ariiuiftal. n. tokollo. hf) la- 
tolela tiiolat6. 

Acre, II. akere. 

Arrnnit, pi«ep. ami adv. (to 
pluce acr^mtt) ho Iw'a ntho 
hnlim'a o ti^e ka ho Ii 
fapanya ; to r(nn^ anyum, 
ho t4)nnn lo. Arnmonify n to speak with 
nrri'mniij/, ho bna k.i mo- 
khoa o babang. 

Actf V ho etsa ; n. ketso. 

Acfire. adj. e niafolo-folo. e 
mahlaha-hlaha. 

Artnnl, adj. ea sebele, ea 
'nete. 

Acuteness, n. lethuethne. 

Admns apple, n. qhoyoa. 

Add, X. (^to unite) hokopan^a; 
{to add to) ho phaMla. 
eketsa, ekeletsa, kolo- 
petsa. 

Addict, V. ho ineela, lemalla. 

Addition, n. keketso, kekole- 
tso, phaMIo, sot.iat.'io. 

Addrcftff, V. {to frpeak to) ho 
bua le o inonor ; fto write 
on an en r elope) ho nj^ola 
lebitso mokotleng oa 
borife; n. (a.*peech) klio- 
thatfio, thnto ; (one's rem- 
deiire) lebitso la moo 
inotho R ahilonjr tcnj^. 

Adhere, v. ho k horn are I a, 
lomahana, moniahana. 

AdheKire,H(\\. e khoniMrolniM. 
lomahanaiiu'- 

Adjacent, adj. e bapilon^f, e 
hauH le. 

Adjourn^ V. ho Rnihiaetaa na 
ko e ngne. 

Adjiidfje, V. ho ahldlAU. AlMlNCl'ION AriKi; Adjunction, n. kekeletso. 

All jure ^ V. ho hlapnntsa, 

antJa. 
Admimsfer, v ho lisa, tsa- 

maisa 
Administrat ion ,, n pnso, tiso. 
Admire, v. {to wonder at) ho 

makala ke, bOha, tsota, 

babatsa; (to feel respect) 

ho hlonepha 
Admit, V, {to permit to enter) 

ho amohela, kenya ; {to 

receive ai* tnie) ho Inine- 

la, kholoa ke. 
Admonish, v ho laea. 
Adolescent, n. mohlankana. 
Adopt, V. {to adopt a child) 

ho thola (nguana) 
Adoration, n. ho khumamela, 

ho sebeletsa Melimo. 
Adorn, v. ho khabisa, lilo- 

pha, hlophisa. 
Jdult, n. mo^ho ea tiilen«,^ 
Adulterate, v. ho tsueberenya, 

senya bolisa. 
Adultery, n. bofebe. 
Advance, v. {lit. ami fif]) ho 

tsuela pele. 
Advantage, n. molemo. 
Adventure, u. ntho e tsohang 

e hiahela motho, tsietsi, 

ngope-a-setSoha. 
Adversary, n. sera, nioha- 

nyetsi. Adversity, n. bomalibe, bo- 
sot o. 

Advice, ii. keletso, tenioso. 

Advise, V. ho lemosa, elotsa. 

Advocate, v. hobnelhi, emMa ; 
11. 'muelli, moemeli. 

Afar, adv. hok'. moiiamo. 

Affahility, ii. mosa, molemo. 

Affair, n. taba, mosebetsi. 

Affect, V. (to move or touch) 
ho ama pelo, sisimosa ; 
{to he moved) ho perama, 
sisa pelo ; {to be affected, 
to malie a show) ho ike- 
tsisa . 

Affection, n. lerato. 

Affirm, v ho tiisa, omela. 

Affirmation, n. tiiso, komelo. 

Afflict, V. ho hlokofatsil ; to 
be a^icted, ho hlomoha, 
siiaba. 

Affiict.io7i, n. masuabi, mahlo- 
mola 

Affright, v. ho tsosa, tsabisa 

Affront, V. ho fahla. 

Afoot, adv. ka maoto. 

Aforetime, adv. pele. khale. 

Afraid, adj. e tsohileng, e 
tsohang ; to he afraid, 
ho tsaba, tsoha, qaaea, 
feha mahlo. 

Afresh, adv. liape, bocha. 

After, adv. morao, kamorao ; 
prep, kamoi'a', kf^morao. ArrKK Alight After^ conj. hobaDe, eits© ho- 
bane, etiare hubaue. 

Afternoon, n. mot§eai'e oa 
mantsiboen. 

Afiencards, adv. Iihinorao, 
Dtanu, ntoo. 

.[gahi. adv. Iiupe, la bobeli, 
bocha. 

Agahuft, prep, to be against 
ho loantsa, ho hanyetsa ; 
to lean or rest ayahift, ho 
itSetleha ka. 

Age, II. (time of lij'ej lilenio ; 
(a period of time) raotso 
tso. ngnaha. 

Agent, ii. 'mnelli, a<?eiite 

Agility, ii. l)ob('bi'. bobebo, 
lebelo. 

Agitate^ v. (to tttir) ho tsuku- 
tlu, fulua, tsoka, tsoko- 
tsa, kapeisu ; (to disturb) 
ho ferekHiiya, tSosu ; fto 
be menfallij agitatedj ho 
ferekana, hoei-ehaiia. 

Ago, adv. khale, peh* : /<>/'/ 
ago, khaie-kliah- 

Agoufj, II. niahlotnola a \n> 
shua, bohiokO Ix) boholo. 

Agreeable, adj. ( pleasing) e 
khahlebung, c khalili- 
saiij'' ; to tn' af/r*'t'iil)l4', iio 
khahhMia. I'atMia, khH- 
hliaa 

Agree, v. ho luiiiellana. ho utlaaiia. 
Agreement, n. tuiuelluiio. 
Agriculture, n. bolemi, tetno. 
Ahead, adv. ka])ele ; to go a- 

fiead (lit. and fig.), ho 

tsaela pele. 
Aid, V. ho thusa, tlatsa, tla- 

tsetsa ; ii thaso. 
Ail, V. ho baba, kuhi, ba bo- 

hloko 
Ailment, n. bohloko, boloetse, 

lefu, pabo. 
Aim, V. (to endeavour) ho 

pheella, leka ; (to level 

at) ho korola, eka ; n. 

(intention) phihielo, 

pheello. 
Air, n. (icind) moeu ; (ma- 

nnert;) sebopeho, motsa- 

mao ; (tunej piua ; v. Iio 

bea mot'eng fhoi-c e 

hloekisoe ke moea). 
Alarm, v. ho tsosa, ho hlaba 

mokhosi ; n letsoso. 
Alas! interj. yo! khele ! 
Albino, II. lesofe. 
Alert, adj e phakisaii^, it«« 

niohehmg. 
Alien, n mob'chaba. 
Alienate^ v. (/o withdraw af- 
fection) ho aelefaUa; 

(t(* trnnnfer) ho n^ ntho 

ho o Kele. 
Aliglit^ V. Out from a Iwrge) ho Ai-iKi; 

theoha (pereng) ; (a*- a 
bird) ho lula. 

Alike^ adj. and adv. e tsua- 
nang, ka ho tsuana. 

Alive, adj. e utluang, phu- 
lang; to be alive, ho 
utiua, ho phela. 

All, adj. eohle, tsohle, bohle, 
etc. ; u. kaofela ha. 

Allay, V. (to make quiet J ho 
khutsisa; {to make leos 
in pain) ho bebola, ko- 
kobetsa (bohloko). 

Allege, v. ho hlahisa moita- 
tolo. 

Allegory, n. setsuantso, pa- 
pi so. 

Alliance, n. selekaue. 

Allot, V. ho abela, arolela. 

Allow, V. ho lume liana. 

Allowance, n. (a salary) mo- 
put so. 

Allure, V. ho qeka. 

Alms, n. plur. phoniosetso. 

Almiyty, adj. ea matla 'ohle. 

Almost, adv. e batlile ho, le- 
khatheng la; they are 
almost here, ba se ba le 
hauti, ba se ba le lekha- 
theng la ho tihla. 

Aloe, n. lekhala. 

Alojt, adv. phahameng, ho- 
linu), kaholirno. 

Alone, adj. 'notsi ; to be alone. A.MIi.VSSA [)(»[{ 

ho ba mong, 'notsi ; [ 

ivas quite alone, ea e-ba 

'na qha. 
Alonq, adv. pele, koo ; pi-ej). 

ho ea le, haufi le, ham- 

moho; yo along ! hlo u 

tsamaee .' 
Aloud, adv. ka lentsue le pha- 

hamileng, ka ho hoa, ka 

lentsue le phepa. 
Alphabet, n. nteteroane. 
Already , Vidx . se ; it is dark 

already, ho se ho pliiri- 

raile. 
Also, adv le, hape. 
Alter, v. ho t'etola ; to become 

altered, ho fetoha. 
Altercation, n. phapang, 

kliang, tseko 
Alternate, v (to do by funis) 

ho f'apana, ho phomo- 

tsana. 
Although, conj. leha. 
Altitude, n. bolelele, bopha- 

hamo, boholo 
Altogether, adv. hararaoho, 

mahoug, hong. 
Alway, and always, adv ka- 

melila, tnehleiig eohle. 
Amass, v. ho bokeila 
Amaze, v. ho makatsa ; to be 

amazed, ho babatseha, 

inakala. 
Ambassador, n. lengosa, le- Am HIT I MX Am 40sa, uioi'uinuua, inu- 

AviOf'tion, 1). takatso ea ))o- 

holo, takatso e-ii boplia- 

humo. 
.I)u6^, V. bo theka, tlmbOka. 
AinOiti'lt, n. setallo, seii, le- 

r»ba, mokhahlelo. 
Jwior/, V. (fo make hetttrj lio 

bakisa ; Cto grotv better) 

bo baka. 
Amiable, adj. e latehang. 
Amidsf, prep. Iiar'a, iiialui- 

i-eng a, pnkong tsa. 
Ammunitifm^ n. linibu tsa 

ntoa (Ukulo, iiu'sili). 
Amongst^ prop, bai-'a, muhsi- 

reug a. 
AmoiiiU^ u. pHlu. I)()ii^'-ata. 
Amputate^ \ lio poiua setiio, 

bo kbaola. 
Amulet, 11. tbathO. 
Amtute, V. lio bapalisa, tbetsa. 
/lnce^/(/r, n. ntate-inobolo- 

iiolo ; nm-(</tn< lu.nt'iii-- 

iiiolioli 
Anrieut, adj ca klialc, ua 

bohOlo, c tsofutsuii^', e 

bOiileii^. 
Ami, foiij. *ine, bonituu, it*. 
Auffel^ II. lt$ugt;lui 
Anger, n. khalofo, boliale, bo 

itSena, lunkuebcta ; v 

bo baloHsH, Uika. AmjU\ u. kou, sekliutlo. 

Auijrij, adj. e lialeiili'iig, c 
itsenang ; /o />/• funjnf. bo 
lialefa, tlokomas itseiia, 
llala pelo ; t<t he autjnj 
agaiuDt, bo lialefela, to- 
ne la ma bio. 

Auhnal, u. (a feof/// pitsfcscnU 
o///[/'e)seb6puoa ; (a 6fa- 
cnV) plioofolo ; a wikl ant- 
nuil,ny.imiitsiiue; adj. ea 
b'UOpuoa. 

Animosity^ n. lilonanio, bloeo- 

AnkU\ n le«ja(|ailane. 

Annihilate, v. lio timel^tsH., 
felisa. 

Auiwunrd, v. lio tsebi.sa. helm. 
bebMa. tutnina 

Annoijy V. ho kbatbalNa, lilo- 
Ilea, totoiiisa, iilopba, 
Iioi-eittsa, felisa petO 

Aunoga}ire, ii kluitbatsi). 
blopbo, kboi'elettso. 

Awiuallg, adv. ka .Sflemo ae 
s(Ml^ le tm aeng, ka 
n^ruHlui o moiig le o 
iiiong. 

Xnoinl, v. bo tlotHa. 

. I tutthetj anij. u itiong, 9 uguo, 
e aele, o aele. 

AnttWviw. bo ai-aba. aiabi^la, 
futobi ; u. kaiubo, pbe- 
tdio 

Anl, u bobloa, Wi*aau«. AxTAiioXlST 

Antaijonist, ii. ea haiiyetsaiig, 

sera. 
Antelope^ u. tseplie, letsa, 

kliama . 

Ant-hill, u. seolo. 

Anvil, n. tsehlo. 

Anxiety, n. pelaelo, tsieleho. 

AnAi(yni<, adj. {tronhledj e be- 
laelang ; (eagerlij desi- 
rous) e lakatsang ; Z am 
anxious to see you, ke la- 
Katsa liaholo ho u bona. 

Any, adj. mang le mang, eng 
Ifc eug, efe le efe. 

Anyichere, adv. kae le kae. 

Apart, adv. kathoko. 

.Ijpe, n. tsuene ; v, ho etsisa, 
lekisa. 

Aperture, n, mulomo, moiiya- 
ko, le.soba. 

Apologise, v. ho inyatsa. 

Apologue, n. tsomo, setsuan- 
tso. 

Appall, V. lio tsosa, tetemisa. 

Apparel, n. liaparo. 

Apparent, adj. e bonahalang. 

Apparition, ii. sethotsela, se- 
riti. 

Appeal, V. ho ipiletsa. 

Appear, v. (^ito ^(^ visible) ho 
bonahala, boneha, roto- 
ha ; fto come in sight) 
ho hlaha. 

Appearance, n. {the look, the > AlTROhAI'lnN 

mien) ponahalo, ohali. 
mo, tsobotsi, sebopeho • 
to make an appearance, 
ho hlaha, lio itiisa. 

Appease, v. ho kliutsisa. 

Appetite, u (for food) taka- 
tso ea liyo;] (a strong 
{desire) takatso. 

Applaud, V. (/(> clap the 
hands) ho etsa lehofi, ho 
opa ka liatla ; {to praise) 
ho roi'isa. 

Applause, n. lehoti, h'tlatse 

Apple, n. apole. 

Application, n. {a petition) 
kopo qelo ; {attention) 
pheelo, nahano. 

Apply, V. {to have recourse 
to) ho kopa, qela ; {to 
fix the attention) ho se- 
betsa ka pheelo, ho na- 
hana ka pheelo ; {to 
suit) ho lokela ; {to 
agree) ho lumellaiia le. 

Appoint, V. ho khefcha, bea, 
thonya. 

Apprehend, v. {lo sieze) ho 
tMRra',(to think of ruith 
fear) ho tsaba, ho ho- 
pola ka pelaelo. 

Approach, v. ho afcamela; ii. 

kataraelo. 
Approbation, n. ho chaela 
boka. Al'I'IfOrUIATK 

Appi'opriatef v. ho inkela ; 

adj. e lokelang, e t§na- 

nelang. 
Approve^ v. ho kholoa ke, 

emela, chiiehi. 
April, n. 'Mesu. 
Api'oiiy n. |)inafoi*e, foiesko- 

to. 
Argue J v. ho tseka taba ka li- 

polelo. 
Arise, v. {to asreml) ho nyo- 

loha ; (to emerge) ho 

hlahii; (to get up) ho 

tsoha, t-ma; (to rise 

fiom the dead) \\o tsoha 

bafn ng. 
Arm, n, letsoho ; v. lio hlo- 

mela. 
Amiit, n. plur. libctsa, lihlo- 

mo. 
Arvioru, 11. lihlomo, liaparo 

tsa tsepe tsa iitoa. 
Armpit^ n. lehati. 
/Inwy, n. lekliotln la balila- 

bani, sera, lintoa, mphi. 
Around^ adv. and prep, ka 

ho pota kahoblef ka 

nga tsohlo, ka ho uNMa 

hai'e. 
i4roN««, V. ho ♦-''-> t.,,.^1 II 

Riimetsji 
^rra»jf/f', v. ho h)ki>H, liU'ku, 

hlophlHa. ]il()rii:i)i:inva. 

nvanyak 9 Asl.KKI* 

Arrest, v. ho tsuara, eniisa, 

thibela. 
Arrive, v. ho fihla, ho re (|i ; 

to arrire at, lio fihlela, 

tin3'el!a. 
Arrogance, v. hoikakaso, boi- 

khaiitso. 
Arrow, n. motsu. 
Artery, n. mothapo oa mali 

a tsuang pelong. 
Artful, adj. oa masene, ea 

bolilale. 
Artles<t, adj. e se nang bohla- 

le, e bonolo. 
As, adv. ynaleka, ka, ka mo- 

klioa oa; conj. ynaleka 

ha, kamoo...kateng. ka 

ha, leha, lelia e le. 
Ascend, V. hoj nyoloha, hloa. 
Ascent, n, nioepa, mothipo- 

U')ha, pliahama, moqasa. 
Ascertain, v. ho botsisisa, ho 

batlisisa. 
Aslinined, adj. e Uhlong, sua- 

bileng, hlayoatig ke li- 

hlong. 
Ashest n. plur. m()h")ra. 
Aside, adv. kathuk«). 
^\sk, v. ho b6tsa« kopa, kho- 

t-Ra. 
Asleep, adv. v i-()l)et.seng ; 

to be asU'^p, lio ixibala ; 

to fall ashep (Hi. mikI 

/m/.) ho ithobnlln As|'.\RA<;rs 10 

Aiqxiragu.s, n. leimyeli. 
Anpertie, v. (f<, .^latuf^'r) ho 

etselJetsa. 
A.'*}ier.^w)i, u. (« sprinkling 
irifl nuiler) ho f'nfatsa. 
-Kw, n. esdie. 

4««a/Z, V. ho qala, Idnntsa. 
Asmssin, u. 'molai. 
A.<mnlt, V. ho loant.sa, futu- 
hela; n. ho loantsa, 
phutiihelo. 
Asmgay, n. ieniino, bohhisa. 
Assemble, v. (^o ra?/«e /o a^se- 
mhle) ho plintha, bolce- 
11a, bo k any a ; {to rnpol 
together) lio phnthelia, 
bokana. 
Asscmhlj/, n. pbiitheho. po- 
kano, lekhotla, mokha- 
tlt>, pitso, see ma. 
Assent, V. ho IiiiiiMa, Inme- 

llana. 
Assert, V. ho fiisa, holelisa, 

loka, lokolisa. 
Assist, V. ho thnsa, tlatsa, 

emela. 
Associate, v. ho kopana, ho 

etsa setsualle. 
Assort, V. ho bea ka lihWpha, 
ho teanya tse tsiianaiig, 
ho hlophisa, Ivlopliolla. 
Assuage, v. ho iiolofatsa, ko- 

kobetsa. 
Assnvre, y (to take upon Arir.M. 07ie*s self) ho inkela ; 
(to take for qranteil) ho 
lekanya. 
Assnratice n. (a declaration 
to dispel donht) tsepiso, 
tiiso ; (a firm heltpf) 
isepo. 
Assure, v. ho tsepisa, tiisa 
Asthma, ii. lefnba. 
Astonish, V. ho makatsfl, tso- 
tisa, hlolla ; to he asto- 
nished at, lio tjantjella, 
tpota, hlolloa ke, babatsa. 
Astonishmpnt, n niakalo, hlo- 

llo, tsoto, pabatso. 
Astound, V. ho makatsa ha- 

\\b\b. 
Astray, adv. ka lio kheloha, 
ka ho lahleha ; to go 
astray, ho lahleha. 
Asunde}', adv. ka ho khao- 

haiiya, ka likoto. 
At, prep, ka, ho, ha, hauH lo. 
At hirst, adj. e iiyoriloeng. 
Atone, V. (to make amends) 
ho inyat.sa ; {to e.rpiate) 
holefella, ho etsa pheko. 
Attack, V. ho (jala motho, 
loantsa, I'lilnhela, tso- 
hela mafia ; n. phnthn- 
helo, mocjholo. 
Attain, V. ho fihUVla, ma. 
Attempt. V. ho loka. 
Attend, v {to he present) ho Attention 11 AXK ba teng; (to waif upon) 
ho sebeletsa ; {to listen 
to) ho marnela, lemoha. 
hlokomela. 

Attention, n. {paying heed) 
mamelo, temoho, hloko- 
melo ; (art of coin'tesy) 
ketso ea hloiiepho, ku- 
tluo. 

Attest^ X. ho paka. 

Attire, V. ho apesa ; n. h'a- 
paro. 

Attract, V. (to draw) ho ho- 
hela ; (to allure) ho qe- 
ka 

AiulacioKs, adj. ea sa tsa- 
beng let ho. 

August, n. Phato. 

Aunt, n. I'akhali, 'manguane. 

Aurora, n. mafube. 

Autlunitt/, n (legal power) 
matia, boi-ena (bo loke- 
tseng, bo neoang ke 
molao). 

Autumn, n. lehoetla. 

Avail, V. (to turn to proJU) 
ho ithusa ; (/o be of use) 
ho thu.sa ; // avails me 
nothing, ha ho nthnse 
letho 

Avariee, n. boklionatha, ta- 
kat«o ea ho rua, qotho. 

ArnricioHH^ adj. ea lekhona- 
tha. oa qotho. Arenge, v. ho phethetsa, le- 
fetsa ; to avenge otie's 
self, ho iphethetsa. 

Avenger, n. mophethetai, mo- 
lefetsi. 

Aversion, n. kheso, qeno. 

Avert, V. (to turn awag) lio 
phemi.sa (jobisa. 

Avoid, V. ho kaekuetia, phe- 
ma. qoba, qena, sesefa. 

Avow, V. ho luinela, ipolela. 

Await, V. ho lebella, emela, 
leta. 

Awake, or Awaken, v. (to 
cause to awaken) ho tso- 
sa borokong; (to Iteco- 
me awake) ho t.soha, 
phaphania; adj. ea sa 
robaleiig, ea falimehang. 

Award, n. ho ahlolela ; n. 
kahlolo, khaolo ea nye- 
oe. 

Awe, n. tsabo e kopaneng le 
hloinpho. 

Awful, adj. e tsabeliang. tsa- 
bisang. 

Awhile, adv. motsotso o ae 
okae, niotadtHO feela. 

Awkward, adj. (cluinsfj) e 
hOima, e sethoto, e so 
khualilapa ; (difficnll) o 
tnietaang, e thata. 

A.i'c, n. solepe ; Itattle-n rt*. 
kuakiia, tHnkn. B Bnbblr, V. (fa talk idly) ho 
hera-b^i'a ; (to fell ae- 
cretfi) ho genola niakii- 
nufu. 

Baboon, n. tsuene, boboyane 

Baby, n. lesea. 

Babyhood, n. bosea. 

Bachelor, n. Ifesoha (la mo- 
nna), khope, molala. 

'Back, n mokokotlo, seholo- 
holo, (jOtho. 

Back. adv. moi^ao, kamorao, 
kasHTithao. 

Back,v. (to support) ho emela ; 
(to more hack) ho siithela 
memo, ho sntha ka sa- 
ntli?»o. 

Backbite, v ho seba. etse- 

Backward, adj. {irnwilllvf]) 
e pa rrtteng ; (dull) e 
sethoto ; CsZw) e litV 
hanor. 

Bachrardfi adj. kasanthao. 

Ba^7, adj. e mpe, e senjaiig, 
e khopo, e sa lokan*^ 

Badiy, adv. hAin|)0. hakho- 
po 

Baffle, V. ho llaela 

^a^, n. mokotla, kh'etsi, le- B.\NK 

tlolo, tnouba. 
Bait, V. ho chehn, chachehisa. 
Bake, v. ho ftpeha, phi^ha, 

besa. 
Baker, n. seapehi sa bohobe. 
Halance, v. (/o fte equal) ho 

lekaua ; (/o make equal) 

ho lekanya ; n. (a pair 

of scales) sekala. 
Bald, adj. e lefathi. 
Baldness, n bofatla, lekulo. 
Bale. n. moqpqeko, seshoba. 
Ball, 11. (a round thing) polo- 

kiie, pitikue, qeliktt^ ; 

(a bullet) kalo ; (a dan- 
ce) mohobcjlo. 
Bamhoo, n. loqala (phir. li- 

qala). 
Band, \\. (n tie) flamo. tla- 

TTieHo ; (a. company) se- 

hlopha, letsiK'de. 
Bandit, n. renoknanc, sera- 

bele 
Banish, v. ho Ic'lekn. ho 

leleinsa. 
Bank, w. (a mound) tnfiilii, 

qubu ; (of a river) lebopo, 

tiose, most?; (for money) 

tttlo ea khuebo ea cho- 

lote. Baxkxotk 1 

Banknote, u chelete ea pa- 

mpiri. 
Banhiujit, adj. nnd n. oa 

sitoanpr ho lefa melato 

en hae. 
Banner, t). flag«. 
Banquet y n. 8eboka se seholo 

sa liyo, selallo se seholo. 
Banter, n. litseho, mosnaso. 
Baptism, n. kolohetso. 
Baptiftp, V, ho kolobeUa. 
Bar, V. ho knalla, tliibehx, 

farisa ; n. nioknallo 
Bftrheil, adj. e nong le lintlha 

tse hlabang, e mentluH. 
Barber, n. 'me6li. 
Bare, adj e lilobotsenGf. o 

feela, e sehataolo. 
Bare, v, ho hloholisa 
Barefooted, adj. fa sh roalen«r 

lieta. 
Barely, adv. / hare Itarolij 

onofiffh manpy, ke batla 

ke hi' iia chelete e leksi- 

W«/-t, V. {of a iloff) ho boho- 

la ; II. moolo. 
Bark, n. (of a trrt) lekha- 

petla, khnebo 
Jiark, n. (« nhip) nokepe. 
Barley, n. j^areao. 
/?«»•/». n. moliko. 
BarrarLs, w pliir. nth) oa 

ninsolf. Basket 

Bairel, n. (a ra«^') faki ; (of 

a gun) lopo, koto ea 

.sethnnya. 
Barren, adj (of things) e nyo- 

pilen^, o letsaatlare, c 

phollatsi. e sebataolo ; 

(of a woman) e nyopi- 

leng, moopa, iiyopa. 
Barrennes,^, n. bonyopi. 
Barrier, n. qhalisi, motero, 

heke. 
Barricade, n lerako le et.se- 

litsoeiigho loaiia, lch6i*a. 
Barter, v. hn rr*ka, rokisa, 

bapatsa. 
Baxe, adj. e nyatsHlmng ; 

to he ha.te. lio khnahla- 

peha. 
Base, n. (foundation) raotheo ; 

{of tlie human roicc) le- 

ntsne la tlase pineng ; 

V. ho thea. 
Bitfihful, adj. e booi, o li- 

hlong. 
Baffin, n. (a ressel) moi'ifi, 

mokt^ke, lefisoana. 
Bans, n. motheo, sehilo. 
Bask, V. (/o ^'w/'w/ the lieat) 

ho ora letsatsing, ho a- 

tliamela. 
Basket, 11. sei-otd, Ketlatla ; 

{a large basket) seRiii ; 

(n }*asket irith a lid) ae- 

thoto. Bastai{i> 

Bastard, n. ea tsnetsoen*? 

bonjatsing. 
Bat, n. 'niankliane. 
Batch, n. sehlopha. 
Bath, n. morifi o moholo (oa 

tsepe oa ho iphotla). 
Bathe, v. ho tola, ketsa. 
Battali'mi, n. lekhotla la ma- 
sole 
Battery, n. sehlopha sa h'- 

kanono. 
Battle, n. nton, phapanfr, 

qabaiig. 
Bawl, V. ho raeketsa. hoa, 

hoeletsa. 
Bay, adj {hrown) e khunong. 
-^rt?/' n. {of the i^ea) koii ea 

leoatle. 
Bay, V. ho b.hola. 
Be, V, ho ha 
/^<?«r/<, n. lebopo la leoatle le 

Tiang le lohlabathe. 
Beacon, n. mokolokotoane. 
Bead, u. sefaha, tona. 
Beak,n. rnolonio oa nonjana 
Beam, v lio benya, khauya* 
phaisiraa; n. (a ray) 
lehlaseli 
Bmm, n. (timber) balaka. 
Bean, n. naoa. 

Bear, v. (to carry) ho jara, 
sikaia; (to suffer) ho 
maniellH ; (to produce) 
ho t^iiala, bea litholoana. 14 Bedl'oo.m Beard, n. litelu. 
Bearer, n moyari, lengosa 
Beast, n. phoofolo. 
Beat, V. (to knock) ho ot.la. 
bata, shapa, khoboke- 
tsa ; (to overcome) ho 
hlola ; (to strike often) 
ho tea. 
Beaut if uf, adj. e ntle. 
Beauty, n. botle, machosi. 
Because, conj'. kahobane, ke- 
hobane, ka baka la ho- 
bane ; prep, ka baka la. 
Becko^i, V, ho hoehla, khna- 

tha. 
Become, v. (to befit) ho lok^la, 
tsiianela ; (to change 
into) hofetoha, fetohela ; 
he became mad, a feto- 
ha lehlanja. 
Becoming, adj. e loketseng, 

e tsnanetseng. 
Bed, n. mahio, liphate, fao, 

bete. 
Bedclothes, n. plur. masela 
le mephoso ea bete, me- 
alo, liphate. 
Bedding, n. bete le ntho tso- 
hle tsa eona, maiao, 
mealo. 
Bedridden, adj. e sa tloheng 
liphateng ka baka la ho 
kiila. 
Bedroom, n. phaposi, kemere Bei»steai» l.S Hklovkii ea ho iY>baIa. 
Boilsiead, ii. bete. 
Bed time ^ n. nako oa lio ro- 

hala, sei*ok(). 
Bee^ w. iiot>i, semana 
Beef, T». nama ea klionio ha 

e hlabiloe. 
Be€'hive, n. ntlo ea linotsi. 
Beer, n. {light been-) leting ; 

{strong hen-) yoala. 
Beet, n. Hehoet« (se sefabein) 
Beetle, n. kokoanyana. 
fif'fall, V. Iio hlaJiMa, oeln 

holimo 
J>('fit, V. lio t.^uaiiMn, lokMa. 
Before, prep, pel'a, kapolc ho; 

adv. pele. 
lleforehand, adv. pele, ka- 

pele, ka ho raka. 
Befriend^ v. ho etsa e moTij? 

ka BetRHfllle, ho thnsa. 
Beg, V. (to ask earneftth/) ho 

kopa, <|ela, I'apela, koka ; 

(fn ^tkllirit rharitij) ho 

k6pa liphoniOKetso. 
flegrt, v. ho tsuala, l)eleha 
Beggar, n. niokopi, niokoki. 
Begiu, V. {to rnmmenre art ion ) 

ho qala, Rimolla ; {h> 

rnme into net inn) ho «|a- 

l«'-ha, aimolohn 
/.'.'///////*/ 7, n. qalo, i(aleho, 

I simoldho. 
Itogrudgo, v ho Im mAhftno ka. 

Beguile, v. (to deceive) ho 

thotsa ; (to amuse) ho 

hapalisa. 
Behalf, n. on behalf of, ba- 

keng sa, ka iebitso la. 
Behave, v. to behave one\'< 

self, ho ba le metsa- 

mao e metle. 
Behaviour, n. metsamao, lika. 
Behead, v. ho khaola hlolio. 
Behind, prep. karaoiV ; adv. 

morao, santhao 
Behold, V. ho bona, bdha ; 

interj bona! bonancf ! 
Being, n. {r.risteiice) boloiijr • 

(n living creafnre) se- 

bopuoa. 
Belief, i\. tuineK>, kholo. 
Believe, v. {to accept a» true) 

ho Inmela, kholoa ke; 

(to acci^t with some 

doubt) ho tSepa, hlfima. 
Believer, n. molumeli. 
Bell, n. tsepe ea ho lotsa, 

kloko. 
lit'lhtw, V. (to vtHir) lio lln, 

bokolla, poka, hololn, 

khoiiya, tihotsa. 
Bellowtt, n. pliir. si'bnfsjiMn. 
Bellg, n. mpa 
Belong, v. ho ba oa. lio riioa 

ke. 
Behivrd, adj. moratnon, oa Hi:i.n\v 16 Bktwkkn I'atoauo- ; viy beloved., 

tliatohatsi ea ka. 
Belou'j prep, tlas'a, katlase, 

ho ; adv. tlase, fat.se. 
BoJt, 11. senyepa, Ie(]hama, 

semanya, shamatia. 
Bench, n. (a seat) setiilo ; 

(the court) baaliloli ; {a 

table) tafole ea ho betla. 
Bend, v. lio koba ; to become 

bent, ho kobeha, tenye- 

tseha, sekama, kebesela. 
Beneath, prep, tlas'a, ka- 

tlas'a ; adv. tlase. false. 
Benediction, n. hlohonolofalo, 

hlohonolofatso. 
Beneficent, adj. ea molemo, 

ea fanang. 
Benefit, n. molemo, thuso ; 

V. (to do good) bo thasa, 

ho hlahisa molemo ; (to 

gain advantage) ho fa- 

mana molemo, ho tsiiela 

pele. 
Benevolence, n molemo, mo- 

sa. 
Benighted, adj. to be benighted, 

ho pliirimeloa, ho ba 

lefifing. 
Be7it, n. kobarao, khopamo. 
Jienumbed, adj. to he bennm- 

bed, ho shua bohatsu. 
Bequeath, v. ho siela motho 

lerno. Bequest, n. neo e sieloang 
motho. 

Bereft, adj. to be bereft, ho 
shueloa ke. 

Berri/, n, khnnoane. 

Berth, n. (a room in a ship) 
phaposi ea ho robala 
sekepeiig; (an appoint- 
ment) kabelo ea motho ; 
to give a icide berth, 
ho kaekuetla haholo. 

Beseech, v. ho rapeiisisa. 

Beaet, V. (to surround) ho 
teela liare ; (to perplex) 
ho tsietsa, khathat.sa. 

Beside, prep, kathoko ho, kan- 
tle ho, haufi le; to be 
beside one\s self, ho fere- 
kana haholo. 

Besides, adv. kantle ho moo. 

Besiege, v. ho thibella, pa- 
tela. 

Bestiality, n. bophoofolo. 

Bestir, V. ho tsosa, raosa. 

Bet, V. ho phea khang (ka 
chelete) . 

Betray, v. ho eka, fantsa. 

Betroth, v. ho tsepisa leiiya- 
lo, lebeletsa. 

Better, adv. kji mokhoa o 
fetang ; to be better than, 
ho feta ka molemo ; to 
get better, ho thaseha. 

Between, prep. ha?*'a, malm- leng a, jiakeug tsu. 
Beverage, n. seno, lipotlo. 
Bewail, v. lio 11a, lIMa. 
Beware, v. ho iponela, tsiiba. 
Bewilder, v. ho tsietsa. 
Bewitch, v ho loea, phos», 

reba, fhopa. 
Beijund, pi-ep. kapcle ho, ka- 

kaana ho ; ailv. mane, 

hole. 
Bias, n. tsekunio 
Bid, V. ho kdpa, laeia. 
Bide, V ho mamella. 
liier, II. moyai-o oa bafii. 
Big, adj. e tenya, kholo. 
Bigamif, n. ho nyaia basal i b>» 

babeli. 
Bile, 11. nyooko. 
Kill, n (a Ixjak) niolorno oa 

iionyauu. 
Bill, u. {an account) leiigoh> 

la molato oa chelete le- 

venkeleug; (a law) nio- 

i*ero oa molacr o reroaug 

khotla. 
Biml, V. (to fasten) ho tlaniH, 

bofa, holeha, fasa ; (to 

.«»«• tifntu) h(» rokelJH. 

peiivii 
Bird, u. nonyaua, .seiiira. 
Birfh, M. Isiialo, tlhalio. 
Birthday, n. letsatai la tstia- 

1o ea moth 6. 
Bit, n. (of a bridle) tomo ; (a tool) tsept' ea ho bo- 

i-a masoba ; (a small 

piece) ntho e nyeiiyaue. 
Bitch, u. ntja e tsehali. 
Bite, V. ho loma, sl\pin:i. 

sh^roola. 
Bitter, adj e babang ; lu be 

bitter Ch'l. and i\(i.) ho 

baba 
Black, adj. e iitso. e letiti. 
Black, u. motho e Motso. 
Blackberry, ii. monokotsuai 

oa baiina, nionokoiuetsi. 
Blacken, v. ho ntsofatsa ; to 

blacken boots, \\o beiitsa 

Hota. 
llltirkiutj, n. utho e ntso ta 

ho beiitsa lieta. 
Blacksmith, n lelalu. 
Bladder, n. seiiya. 
Blade, 11. {of grass) <|oba ea 

yoang : fof a I'uifr) bo- 
hale ba ill i pa. 
Blame, v. ho nyaisa, laoa, 

khalemela ; n. nyatso, 

taeo, khalemelo. 
Blanch, V. (lit.) ho suciifa- 

t»a ; (Jig.) ho hloekiHa. 
Blanket, ii. woollen blanket^ 

mophoHO ; cotton blanket, 

Ivpau 
Hlasphenie, V ho nyefola. 
Blasphemy, n. njofolo. 
Bla:r, n. khabo; v. ho tuka. liLEACli 

Bleach, v. ho sueufatsa mu- 
sela. 

Bleak^ adj. (exposed) e plie 
nyoleiig ; {cohl) e luitse- 
tseng. 

Bleat ^ V. ho Ua ha nku 

Bleed, V. ho tsua raali ; (to 
bleed by lanciuy) ho 
phatsa, ijobetsa ; to 
bleed from the nose, ho 
tsua mokohi. 

Blemish, n. (a defect) sekoli, 
letheba ; ( a dlfformiti/J 
bohole. 

Blast, V. (to cause to wither) 
ho poutsa ; (to destroy/) 
ho senya ; (to split ivith 
poivderj ho (|h6njisa. 

Blend, v. ho kopauya, tsua- 
kanya. 

Bless, V. ho hlolionolofaU'a, 
boka. 

Blind, V. ho foufatso, t'ahla ; 
the dust has blinded me, 
lerole le mphahlile ; to 
be blind, lio foufala, 
pompala; adj. e sefol'u, 
e sa boiieng. 

Blindness, u. bofoiii. 

Blink, V. ho paiiya, quatsi- 
ma 

Bliss, 11 boiketlo bo boliolo, 
bomalimatle. 

Blister, n. lechnchetsi, letsua- 18 liLcw bah' ; v. ho uyauiolotsa ; 
to be blistered, ho bu- 
luloha. 

Blithe, adj. e thabilung. 

Block, 11. (piece of timber j 
lehong, kutu ; (an obs- 
truction) fchibelo. 

lilock-head, u. sethoto, sela- 
thalatha, setseketseke. 

Blood, n. mall. 

Bloodshed, n. tsoloho ea mali, 
tsoUo ea mali. 

Blood- thirst J/, adj. ea rataiig 
ho tsolla mah*, ea se- 
hloho. 

Bloom, n. (blossom) paleaa; 
(beauty) bo tie. 

Blossom, n. palesa ; v. lu) 
fupuha, thunya lipalesa. 

Blot, V. ho etsa matheba, si 
lafatsa ; to blot out, ho 
hlakola ; n. koli, lethe- 
ba. 

Blow, u. (a stroke) kotio, tja- 
belo ; (a calamity) tsie- 
tsi, sehJoho. 

Bloiv, V. ho foka, bulula; 
the witul is blowing, nio- 
ea oa foka ; to blow a 
trumpet, ho letsa phaja ; 
to bloiv the fire, ho bu- 
tsuela mollo; to bloiv 
out the candle, ho tima 
lebone ; to blow up, ho (}h6raisa. 

nine, adj. e taia, e putnua; 
n botala (bo kaug b:i 
leliulinio), bupuisuu 

(feiii e pulutKoana). 

Bluejf, n. plur. to be in the 
blues ^ lio tepella. 

Blunder^ n. pUoso ; v. ho 
etsji phosu 

Dlunt^ adj. e bot8ua. e iitbi- 
tbi ; a blunt knife, thipa 
c bofHiia, e thitbitsoaiia. 

lilnr, n. letheba ; v. bo sila- 
fats:i 

Blurt, V. Iio ]MiuriiOliH. 

Blntih, V. bo fubela. 

Bluster ^ V. lio tloi-Oba. 

Boar, n. kolobe ea naba. 

Board, n. (tt plank) leiu&ti, 
plauka; {a table) tafo- 
le; (j'ttod) liyo; v. lio 
fepa e mong liyo tseo a 
li lefan^. 

Boarditij-luntttc^ n. ntlo eo 
raotbo a lulan^ ho eona 
ka Iio lefa liyo le beW 

B(ja«t, V. ho ithoriKx, ikot^kii, 
ipbafa, ikakasu. 

Boatfter, ii nioltborihi, iiiolo- 
\xi, IcboiloboalO. 

Boat, n. ackept), Kekueiti. 

Bobbin, I), morut^e oa litsuc- 
le. 

Bodily, adv. ka 'mele, ka ae bele. 

ti<Hlkin, n. subekaeli. 

Btniy, n. {tlie human or ani- 
mal b(Hly) 'mele, 8etdi)0 ; 
(an individual) motho ; 
(a rollertion (*f iudici- 
dnalti) seblopha, mokba- 
tlo ; ei'eryh(xLy, maiig le 
luaug, boble; a nobixljf,' 
motho ea sa tsebi.sahM- 
leug; a dead body, se- 
topo. 

Boy, n. mohlBka, tebetcbe, 
qbafotso. 

Bogy, 11. selhotseln, semon- 
kuRiie, mHinolatu.sali. 

Boil, u. iethopa, thopaue. 

Boil, V. ho bela, loi'a ; to 
cause to boil, bo beliaa, 
loisa. 

Bold, adj. e sa tsHbjMitr, e 
seiig booi 

Boldly, adv. ka luatbi, ka bo 
Ht* tsabe. 

Bohtter, n. mosamo. 

Bolt, n. {of a door) mokuallo 
oa leina^i, bouU) ; {of 
liylUniny) tiali ; v. {lo 
tdiut) bokuaia; (to ran 
aicuy) ho thoba. bobi. 
baleha. 

Boud,\\. {anything thai i*,.,^i.-^ 
tlatiio, tUiiiMJo, ko- 
panyo ; (o promise) t8e- UONK 

piso ; (a union) seleka- 

ne, kopaiio. 
Bone, u. lesapo. 
Bonnet, n. katiba ea mosali. 
Book, n. buka. 
Boom, V. ho luraa, kiritla. 
Boon, u tsitso, mpho, thuso. 
Boot, n. seeta (se fililang 

hlafung). 
Booth, n. ntloana, motlotloa- 

ne, lephephe. 
Booty, n. khapo, thepa. 
Border, n. {limit) moeli. 
Bore, V. and n. (to perforate) 

ho phunya, bora ; boro ; 

{to annoij) ho khathatsa, 

lilolioa ; motho ea kha- 

thatsang. 
Borrow, v. ho alima, kalinia. 
Bosom, 11. sefuba. 
Both, ad j bobeli ; both of us 

loeut to prison, ra ea te- 

i-ookong bobeli ba roua. 
Bother, v. ho khathatsa, ka- 

ba, hloliea. 
Bottle, Ti. botlolo. 
Bottom, n. botlase ba iitho 
Bottomless, adj. e boliba bo 

se naiig ho lekangoa. 
Bough, 11. lekalala sefate. 
Boulder, u. morallana. 
Bounce, v. (to leap) ho tlola ; 

(to boast) ho ithorisa. 
Bound, V ho tlola, tlolaka. 20 BkaXi> 

Boundarij, ii. moeli. 

bow, V. ho keba, kebisa; to 

hoio the body, ho inaraa, 

kobotela. 
Bow, ri. {for arrows) setjha. 
Bowels, n.plur mala, likaha- 

re, likateng. 
Bowl, n. morifi. 
Box, 11. (a case) lekese, li- 

tlole. 
Box, V. (to fight with thejlsts) 

ho loana ka litebeie, ka 

Hfeisi ; (to strike) ho oa- 

hlela, yabela. 
Boy, n. moshanyana, moshe- 

mane, mofana. 
Braces, u. plur. kruspaiie. 
Bracelet, ii. iiiofiri, motitsaiia, 

sepetja, sepeqhane. 
Brackish, adj. e lebu, e le- 

nyekethe, e lethuebola. 
Bray, v. ho ithoriKa 
Braid, v. ho loha, phetha. 
Hralu, n. boko ; (the intel- 
lect) kelello 
Brake, n. utho e kliiuang riia- 

bili. 
Bramble, li. sebayoa. 
Bran, ii. semelesi. 
Branch, n. (of a tree) lekala ; 

(of a family J lesika, mo- 

thapo ; V. lio arohana, 

ho arola. 
Brand, n. (a piece of ivood i J{i:a\i>isii 

bnrninfj) sernmula ; (a 
mari'J letsuao le ohesi- 
tsoenpf; V. Iio tsuaoa li- 
ntho ka tsepe e fnthu- 
aietseug. 

Bmmliith, V. Iio eka, nonya. 

Branitff n. yoala ha se-Kliooa. 

Binsa, n. koporo, t5('j)e e ts^- 
hla, letliose. 

Brace, adj. e sa tsabeiif;, e 
hohale. e senatla ; n 
ftenatla, 8e<{hen(iha. plni- 
laiiialiboho, niohale 

Bran*!!/, u. bohalc, bonatla. 

BratrK n. ts^ko, mofei-e-fei-e. 

Braff, V. ho lla ha osele. 

Breach, ii. seklieo. 

Break, v. (to caiim to break) 
ho roha, ]>shatla, roba- 
ka, bjubjaretsa, thuha; 
{to ijet broken) ho i*ob«')- 
ha, pahatleha; to Weak 
in tico, ho khahloha ; to 
Itreak doicn, ho hloloa, 
ho khathala 'meleug; 
to break the heart, ho ro- 
ba pel 6 : the tueak of 
ilnij, ho chaba ha h»t>fa- 
tai. 

Breant, n. aefubu, IctHiiele. 

Brenlh, ii. pululo, phefunid- 
loho : to be otU of breath, 
ho h^ma. 

Breathe, v. ho phefumoloha. 21 \iRlSi, 

Breathing -time, n. ho ntsa lo- 

tSaea. 
Breechen, n. plni'. marikhne. 
Bi'eed, v. (to generate) ho 

tsiiala (ha ho buon ka 

liplioofolo feela) ; (to 

occasum) ho hlahisa, 

tsosa. 
Breeze^ n. moea o fokang ha- 

sesane. 
Breic, V. ho i*ath6la, ritela. 
Bribe, n. iiik) ca ho khopa- 

misa kahlulo. 
Brick, 11. lekote, seteiic. 
Bride, n. monyalaoa. 
Bridegroovi , n. iiionyali. 
Bridge, n. i)roj^o. 
Bridle, n. tonio, tnohala, ae- 

qaloka ; v. ho kcnya 

tomo. 
Bright, adj. (.x/uM/nj/) e khu- 

iiyang, o halimang; 

{clear) eelileng; (clever) 

e bohlale, e kelello. 
Brim, n. (of a pot) mornnio; 

(of a hat) leptMio. 
Brimful, adj. «• khapatae- 

hang. 
Bring, v. ho tlisa ; to bring 

forth, ho bAa Htholoana, 

ho tHiiala, lu'ltdia ; to 

bring up, ho holisa, m* 

ta ; to bring about, ho 

otaahatjta. HfilXK 

Brink, n lintsi. 

Brisk, adj. e mafolo-folO, e 

hlaha. 
Bristle, 11. boea ha kolobe; 
V. ho lilanfcsa bo«''a, tse- 
tlama. 
Broad, adj. 6 sephara, batsi, 
h^be-hebe, phatlale- 

tseng, petle-petle. 
Broadly, adv. phatlalatsa. 
Broil, V. {over the fire) ho 
besa mashaleng; (from 
heat) ho fnthumala ha- 
mpe 
Brohen, adj. e robehileng, e 
shueleng, e pshatlehi- 
leng. 
Broken-hearted, adj. e qha- 
shohilenor, e robehileng 
pel 6 
Brooch, n. seJiokelo, sepele. " 
Brood, n. malinj^ane ; v ho 
a lama ; to brood over, ho 
naliana . 
Brook, ri molapo. 
Broom, n. lefiMo. 
Broth, n. moTo. 
Brother, n. {of a male) ngua- 
nabo; {of a female) kha- 
itseli ; ymmger brother, 
moena ; elder bi-other, 
Tnoholoane, mrtholo. 
Brotherhood, n. })oena. 
f^ro^v, 11. (fm-ehead) phatla. '^'- BlI.LV 

Brown, adj. e sootho. 
5>-ww, V. ho ya h'nfllia tsa 

makala a lihlahla. 
Rrmse, v. lio ntsa matetetso, 
lio tetetsa ; to he bruised, 
ho phobela ; n. letetecso, 
mororopa. 
Brush, n. and v. (for clean- 
ing) borosolo, ho boro- 
sola ; (a skirmish) ntoa - 
nyana. 
Brutality, u. seliloho. 
Brute, n. {a beast) phoofolo ; 
{a savage person) motho 
ea sehloho. 
Bubble, n. pulnhi, sebuhila ; 
{something not real) ntho 
e sa tieang, e se nang 
'nete. 
Buck, n. kliama e tona. 
Buckle, V. ho ngonia, ngomMa. 
Bud, n. monoko ; v. lio etsa 

liiioko, ho thunya. 
Bugle, n. phala (ea masole). 
Build, V. ho hah a. 
Builder, n. sehahi. 
Building, n moliaho. 
Bulb, n. sehoefce. 
Bulky, adj. e kholo. 
Bull, n. poho. 
Bullet, n. kulo, tholoana. 
Bulhck, n. pliolo. 
Bully, n sengango. serio-n- 
ngolo. BlMP 23 BY-AM»-in Httmp, u. (a swelling) bora- 
rusi, thuruho ; (a thump) 
thulo ; V. ho thesela. 

Bunch, n. Rehlopha, lesihla. 

BhhiVp, n. seshoba, n^ata, 
Rchlopha 

Buuyle, V. ho etsa mosebetsi 
ka moklioa o sa tsebi- 
sahaleng. 

BurtUn^ n. phalilo, boima : 
V. ho imela. 

Burglar. \\. leshola (le plni- 
nyanp niatlo bosiu). 

Burial, n. kepelo 

/.'"//', \ (to destroy by fire) 
lio <*hesa : (^o be on fire) 
ho (hfl, tliokha, tiika. 

fh'is/, \. (to get burst) ho 
phatloha, (jhoma, (|ha 
shoha ; (/o rausr to burst) 
ho patHola, r|h6misn. 

Buru'oed, n. sehhi]>a-hlHhaiU', 
moka<"»la. 

Rurtf, V ho e|H'la, patn, su- 
nya. 

Bur yi'ny-p Lire, n. |>hupu. 

Hush, 11. sehhihla 

liushfl, n. mornlH. 

Bushumn^ n. mo-Hoa. 

ftn»iu**ss, n. moHobetai, tSna- nelo, taba. 
Bustle, n, mofere-fere mose- 

Busy, adj. e sebetsaiig halio- 

16 ; to be bust/, ho pha- 

thaneha, tsuai'Mia. 
Busybody, n. shokhne, lefene- 

fene. 
But, conj. empa, fe^la ; prep. 

ha e «t'», kantle ho. 
ihffrhpr, n. sehlabi ; v. ho 

hlaba hampe, ho bolaea 

haholo. 
Butchery, n. polao e kholo. 

mofela. 
Butt, V. ho thnla, thesela. 
Buffer, n. .sereleli, mafura a 

lebese. 
Butterfly, n. sei-iirubele. 
Buttermilk, n. niofehlo. 
Buttocks, 11. sebono. 
Button, n. konopo ; v. ho ko- 

nopa. 
Buy. V. ho rekh. 
Buzz, V. ho hoba. 
By, prep. hauH h», pel'a, ke. 

ka. 
By-antl'by, H(iv. kapele. Iwi- 

momonvBna. Cabbage 

Cahbuge, n. kolo. 

Cabin, n. lephephe, phaposi. 

Cable, n. mohaUi o motenyn, 
ketaiie e tenya. 

Cackle, v. and n. ho kakatle- 
tsa, kokotlefcsa. 

Caducity, n. phokolo, there- 
kelo. 

Cake, n. kukusi, seiikhuH. 

Calabash, n, m oh ope, seho. 

Calamity, n. tsietsi e kholo, 
sehloho 

Calculate, v. ho bala (lipalo). 

Calf, n. namane, lerole, lesole. 

Calf of the ley, n. tlhafu. 

Call, V. and n. (to name) ho 
rea lebitso ; {to summon) 
ho bitsa, ho hoeletsa, pi- 
tso ; (to invite) ho me- 
ma, memo ; (to visit) ho 
ehakela ; to call out, ho 
bilefsa (mosebetsij ; to 
call for, ho kopa, batla ; 
to call to mind, ho hopola. 

Calling, n (an employment) 
kabelo, mosebetsi ; (n 
summons) pit so. 

Callous, adj. e se narif;' li- 
hlong. 

Callofisness, n. monala, mo- CANDLKSTLrK 

qoma. 
Calm, n. khutso, nguese ; adj. 

e khuisitseng ; v. (to 

render calm) ho khutsi- 

sa, rethefatsa; to be calm, 

ho re kokololo. 
Calumniate, v. ho etselletsa, 

seba, meneletsa. 
Calumny, n. ketselletso, tse- 

bo, tlamo. 
Calve, n. ho tsuala namane. 
Camp, n lihahelo, sekanse ; 

V. ho emisa, lara. 
Campaign, n. nako eo ntoa e 

loanang ka eona, ntoa, 

phutnhelo. 
Can, V. ho ka, ba le matla a ; 

I can, nka ; they can, ba 

ka ; I cannot, kea sitoa. 
Can, tin-can, n. boleke, lebe- 

kere, khamelo. 
Canal, n. foi'o e khoh*) on, rae- 

tsi. 
Cancel, v. ho lilakola taba, 

ho felisa taba. 
Candle, n lebono. 
Candlestick, n. kandelare 
Cane, n. molamii, lerc, thu- 

])a , V. ho otla ka thupa. 
Cannilyal, n. lelimo. Cantken 

Canteen, ii. kantini. 
Cap, 11. moshapo, katiba. 
Capable, adj. e iiang le matla 

a, e lokelang. 
Capacity, u ti^kanjo ea ntho 

kamoo e ka tlalnng ka- 

ten?. 
Capi'iciom, adj. e fetohang. 

kapa kuenehang kame- 

hla, lika-likantf. 
Captain, ii. molaoli, morena. 
Captive, n. motsuaruoa oa 

nt(»H, ea hlahletsoeng te- 

ronkong, sethopshoa. 
Captor, n. motSuari. 
Capture, v. ho tsuara ka iitoa, 

hapa. 
Carbttucle, n. lethopa. 
Carcass, n setopo sa phoofolo 

e shueleng 
Care, n, hloko, hlokoiiulo, pa 

ballo ; kaloso, bolebeli ; 

pelaelo. V ho ipelaetsa. 

To care /or, ho rata. To 

take care of, bo hlokorae- 

la, bttb>illa, cla Reli, nntsa. 
Careful, hdj. e iponelang, 

ipabaliang, e tnasen^. 

A very careful person^ mo 

th6 ea hloko. 7'o be 

careful, ho iteta. 
Careless^ adj. e sa hlokome- 

len^, e lehla^oa. To be 

careless, ho hafaka, tia- 25 Cat 

pukela. kokoroha. 
Caress, v. ho phaphatha, qe- 

kisa. 
Carpent'.r, n 'metli oa lifate 
Carpet, n. lesela le aloangfa- 

Carrion, n. nama e bolileng. 

Cairot, n sehoet^. 

Carry, v. ho yara, sika, roala, 
kakasa, kakntlela. To 
curry on both shonhiers, ho 
sikara ; on the head, 
ho qnqekela, r<»ala ; on 
the back, ho pep->, qhena 

Cart, n. kariki. 

Cartridge, n lehlahlelo, se- 
koto. 

Caite, V. ho khekhetha, be- 
tla, tsrla. 

Cascade, n. phororo. 

Case, n. tnba ; lekese, It^tlole. 

Cash, n. chelete ; v. ho ana- 
iija ntho ka chelete, 
ntsetsa ho hong chelete. 

Cash, n. faki 

Cast, V. ( away ) ho akhela, 
betsa, labia ; ( to inotdd J 
tsolla tscp^. 

Castle^ n. qhohosheane, He- 
qhobo ae hahilncng. 

Castrate, v. h(» fMola, ttiUMola. 

Catt n. kats" ; wild cat, 
phaha. quHbi, 8< Uetae. 
t.«<ipa. Cataract 

Cataract, n fhcroro e kbolo ; 

lern la niMhlo 
Catch, V. ho r.s.ua'a, nka, ko- 
la, tsn SH. qeba, nkn, 
safolH, re safe, ph. tho 
ma, nauna, h' nqn, tsuai- 
la. 
Catechvvun, ri mophathe- 

hoarifl, moromeli. 
Caterpillar, n thithiboea, po- 
pane, raoqepe, leqepe. 
Cattle, n. makhomo; a herd 
of cattle, mohlape; a 
cattle post, moraka. 
Caul, n. mohlehlo. 
Cause, n. lebaka, sesosa, seba- 
ka, nyeoe. The verb, to 
catise, is generally eapres- 
sed by the causative 
form : My wound causes 
me pain, leqeba la ka le 
nkutlu-?^«fa bohloko. 
Caution, n. temoso, keletso ; 
t6moho ; kelello ; v. ho 
lemosa, eletsa, laea. 
Cautious, adj e elang hioko, 
etsaiif^ ka ke!ello, ma- 
sene. 
Cautiously, adv. ka seli, ka 

hloko. 
Cave, n. lehahana, letsaba, 
motlaeea ; v. ho fata, 
cheka. 
Cavern, u. Jehaha ; deap 26 Ckrtipicate 

cavern, mohoma, leoa. 
Cavity, n. st-koti, motlaeea. 
Caw, V. ho lla yualeka le- 

khuabfi. 
Cfiase, V. ho lesa, tlohela, 
phersa, I haofcsa, ho re 
goe. 
Celerity, n. potlako, tafo. 
Celibacy, n. bosoha 
('ell, n. phaposi (haholo ea 

teronko). 
Censure, v. ho nyatsa, khj^le- 

mela, laea. 
Census, n. palo ea batho ba 

sechaba. 
Centipede, n. lefokololi, mo- 

sikaphalla. 
Centre, n. bohare ba nt ho, le 

hare. 
Century, n. sebaka sa lemo 

tse lekholo. 

Cereals, n. pi. lebitso le aka- 

retsang liyalo tsee ho 

etsoang bohobe ka tso- 

na: koro, mabele, poone. 

Certain, adj ea 'nete, ea se- 

bele, e itseng. A certain 

ma?i, motho oa hore ho 

itsong. 

Certainly, adv. ka 'nete, niri, 

ka sebele, amaruri. 
Certainty, u. 'nete, run', tse- 

bisiso. 
Certificate, n. lengolo la ho Certify 27 Charm paka, la ho tiisa taba. 
Certify, v. lio pakH, ho tiisa. 
Chaff, n mooko 
Chafti, V. (the skin J ho phc- 

muia. 
Chafe, V. (to fret, fume) ho 

n^eta, ho itsenn ; to ej'ci- 

te passion, ho halefisa. 
Chain, n. lehlaahlela, leqR- 

katsa, ketane ; v. ho ho 

leha, tiama. 
Chair, u. setuhj sa ho In la, sa 

ho rata. 
Chairman, u. niotsamnisi oa 

phutheho ea litaba 
Chalk, n phofo e tSueu, cho- 

ko. 
CMlenge. v ho ph» plietsa ; 

ho eisa : n. ktiso, phe- 

phetso 
Challenger, w motsnela 

ntoeng. 
Chamber, n. phxposi, ntio eu 

lekhotia. 
Chameleon, n. U'nipot ji . |. 

noabo. 
f'hanre, n. seoelc. ; a ijixnl 

chance, hh^ahlon, lohlo- 

honolo 
Chance, v ho tsuhn, ho hialia. 
Change, v. ho fefola. To be- 
come changed, ho fetoha ; 
to change one*^ mind, ho 
thinya thinya, kneneha ; to change money, ho thu- 
hfi cheletw ; n pbetoho, 
kucneho ; chelete tse 
nyenyanc 
Chaos, n moluba-labe, ntho 

e se n»ng sobop*^ho. 
Chap, n tlhabela, lefafitsane, 
lenga, pptlane ; chap 
under the toes, monyo* 
kolane ; v. ho p^tla. 
Chapel, n. utlo ea thxp^lo 
Chaplain, n moruti oh lekh<<- 

tla la, maaole. 
Chaplet, n. 8ef>iha si jitona. 
Chapter, n. khaoh.nyo, ka- 
iX)lo ea buka, khwolo 
hloho. 
Character, u sem-lo, mokhoa 
oa inotho, sebopcho sa 
mot ho. 
Charcoal, n. mashH'a m lif^t-. 
Churye, v. ho neela (nt'eng), 
ho laeN, bea ra«»lHto ; n 
tiso, hole' eli, txelo, pM- 
bxl'o; he is in my char- 
ge, o paballoiig ea ka ; 
to charge a gun, ho 
hlHhIela serhnnya. 
Charitable, adj. ea fan'ing, 

ratanang If batho 
Charift/, n ho « tsctsa batho 

hantle. 
('harm. n. (mmjir poirrr / 
thatO. sehlare, phosi. Charm 

Charm, v. (to delighfjho kha- 
hlisa. 

Chase, v. ho phallela, lele- 
kisa, qopha ; n. lephallo, 
phallelo, leknata-knata. 

Cha^m, n. lofai-ii, sehoko, le- 
phao. 

Chaste, adj. e hloekileng, e 
sa silafatsoanj^. 

Chasten, v. ho laea motho 
hore a bake, nguella ; 
ho hloekisa. 

Chastise, v. ho laea ka thupa. 

Chat, V. ho qoqa, qamota. 

Chatter-, V. ho bua-bna, ko- 
ma-korna. 

Chatterbox, n. mobua-bni, le- 
hehle, bobeche. 

Cheap, adj. e theko e nye- 
iiyane ; to be cheap, ho 
uyera. 

Cheat, n mothetsi ; thetso, 
leqheka ; v. ho thetsa 
thekisong, phoma, shi- 
nella, khohlisa. 

Check, V. ho thibela, hanela ; 
n. thibelo. 

Cheek, n. lerama ; check- 
bone, kukuthamana. 

Cheer, n. thabo, litlatse ; v. 
ho hlabela motho litla- 
tse ; to cheer up, ho kho- 
thatsa, khothahala. 

Cheerftd, adj. e thabileng. 28 Chink 

hlasimohang. 
Cheese, ii. mafi a thata. 
(Jhest, 11. CbreastJ sefuba ; 

fbox) lekese le kualoang. 
Chen\ V. ho hlafnna, tsohla ; 

chew the cud, thuisa, 

kunia, busolosa. 
Chicken, ii. tsuoanyana. 
Chickenpox, n. mokuana. 
Chide, V. ho khalemela, lio 

nyatsa. 
Chief, 11. niorena e moholo, 

hloho, khosana, mo- 

nghali, moiig ; adj. e 

moholo, oa sehloho. 
Chieftain, n. morena, molaoli, 

seepa-pitso, khosana. 
Chieftaitiship, n borena. ae- 

rena. 
Chilblain, n raouyokolane 
Child, n. nguana, pliir. bana. 
Childbirth, n. pelehi. 
Childhood, n. boii guana. 
Childish, adj. ea bonguana. 
Childless, adj. ea so nang 

bana. 
Chilled, to be, v. ho shua ke 

serame, ho kenoa ke 

mohatsela ; the wind is 

chilling, moea o ha tsetse 

hampe. 
Chimney, n. leifo. 
Chin, n. selelu. 
Chink, n. lepetso, leshua, Chii' 

ietlere, letsetse ; v. ho 

petsoha. 
Chip, n. letjhetso, uiohlono, 

lefatsa : v. ho fatsa, qhc- 

t86l<t, qaqapa. 
' 'hhy, V. ho lla ha lino- 

iiyana. 
L'hisel, n. tsepe ea ho bet la, 

moseto ; V. ho betla, 

seta. 
CJioire, n. klietho, iitho e 

khethiloeng; adj. e khe- 

thehileng, e theko e 

kholo. 
Choke, V. ho khama, fenetha, 

halilamela ; to become 

choked, ho thibaiia. 
('hooge, V. ho khetha, kaua, 

hlalHoiohanya ; to civoose 

out of many, ho thokola. 
I'kop, V. ho i-atha ; to chop 

xcockI, ho bata patsi, 

hlahlatha, hiatha. 
Chord, n. lenika la thomo. 
Chorus, n. hlopha sa libini ; 

sekoto «a pina sc bi- 

noang kc bohie. 
Christian, i\. niokreste, leya- 

kane. 
Christianity, ii. bokreate, bo- 

yakane. 
Christ ian-navif, ii. bitso leo 

motho a le reoung ha a 

kolobetsoa. *29 Circumcision 

Chrishnas, u. mokete oa tsua- 

lo ea Kreste. 
Chronic, adj. e iphetaug ha- 

ngata ; rhrmiic disease, 

lefu le iphetaug ka nako 

e itseng, bohloko bo 

liqebo. 
Chri/i<alit<, ii. phetoho ea se- 

riiiubele le ea tsuele. 
Chuckle, V. ho tSeha. 
Church, n. (a huildinij) kei-e- 

ke, ntlo ea thapelo ; (a 

christian assembly) ke- 

reke, phutheho ea balu- 

meli. 
Churchyard, n, phupu ea 

bafu. 
Chur7i,y \io fehla ; n. lefe- 

hlo, sefehlelo. 
Chi/me, n. mosoang. 
Cicatrix, n. sepha, sebabetsi. 
( 'inder, n. molora oa niasha- 

la. 
Circle, n. mopotoloho, selika- 

likue ; complete circle, 

lesaka la nkope. 
( U'rcuit, n. to make a circuit, 

ho putuloha 
Circular, adj. e chitja yua- 

leka leHHkn ; n. Ii ngolo 

Ih tHcbiao le romeL'ang 

bat ho b« >>aiig>itH. 
Circumcise v h' Di'lotita. 
(Jirrumrisit.n, n lebollo ; to Circumspect 30 Cleak Q'l to the circumciaion^ ho 
bolla. 

Circumspect^ adj o njasene, 
e kelello, e fMlimehnDg. 

Ctrcumstafice, n. taba ; taba 
tseo raotho a phelHiig 
har'h tsona ; in those cir- 
cumstances, lekhfitheng 
leo. 

Cistern, ri. lemenH. 

GittZrJi, n. motala oa motse 
oa hoi'G hoitseng. 

City, n. motse. 

Civil, adj. e narig le meklioa 
e metle, ea hlonepho. 

Civilize, v. ho ntSa motho 
mekhneng e hlokang 
blalefo, ntsetsa pele, hla- 
lefisa. 

Civilization, n. ho hlalefa ha 
sechaba se tsuang tiase, 
tsuelo pele. 

Claim, V. ho kopa u na le to- 
kelo ho ntho ee u e 
kopang. 

Clamber, n. ho hloa botha- 
teng. 

Clamour, n. mohoeletso, nio- 
kho.'^i ; V. lio hoeU^t.sa ka 
ho hloliea, hiaba mo- 
khosi. 

Clan, ri. Ifsika, leloko, mofu- 
ta, lebepa, lekekema, 
seboko; w. people of the same clan, b-itho ba 
.sej)g, ba rasi^ug. 
Clancj. V. ho Ha ha litsepr. 
Clap, V. ho opa ; to clap the 
hands, lio opa ka llatla, 
lehoti. 
Clash, V. (together) ho thu- 
lana, ho tean>i ka mnthi; 
to cause to clash, ho 
thula, thulaiiya. 
Clasp, V. ho tsuara, kopa, 

ngomela. 
Class, 11. seenia, leh^ko, rno- 

fata. 
Clatter, n. lerata, molumo, 
kapa hrata ha ntho tse 
thata li teana. 
Claw, n. lero. 

Clay, n mob a oa ho etsa se- 
retse, seretse ; potclay, 
letsopa , tvhite clay, phe- 
pa, khuaba, mokuetla. 
('lean, adj. e hloekileng, ntle, 
hlokang litsila ; v. ho 
hloekisa, hlatsua, hla- 
kola, tsokolisa. 
Cleanliness, n hloeko, ma- 

khethe. 
Cleanse, v. ho hlatsua, hia- 

kola, ola, kliofa. 
Clear, ad], e liluekilt-ng, eli- 
leng ; V. ho lihiekisa, 
elisa, hiekji ; lokolla mo- 
latonsr Clear u^, v. (of the weather) 

ho sii ; it is clear imj «/>, 

lea S8. 
Clearly, hiIv. ka fnoklioa o 

elileii^. 
Ch'are, v. ho petsula, khaO- 

hanvH, manatiia ; rleavc 

to^ ho khomarela. kopa- 

na le 
Cleft, 11. Iffaru, lepetu, le- 

ukuane ; a deep cleft in 

the tjround. lephHu, le- 

nipatu. 
Clemency^ n. lei-eko, inohau. 
Clerki n. uiongolli oa e niong 
Clecer, adj. ea inaKeiie, ea 

l>ohlale. 
Cleverne«Hy ii. bohlale, nia- 

Hone. 
Cliff, n. Keloino. 
Cliinb, V. ho hloplla, hloa, ho 

re ma. niamaruhi. 
< 'liinate tt tlime, n. inoha- 

tsela kapa niofnthu oa 

nuha ; a icarm climate, 

naha t* I'uthumetsenjjT. 
Clinch, V. hu fupai*8, tiisa. 
Cling, V. ho khomarela, ma- 

marela, mamatlela. ho- 

iiiareia, tsepaitjla. 
Clip, V ho kuta. 
Cloak, 11. kobo, baki v kliulo. 

V. ho ai>e8a, pata. ''i\ Cn.WlM. 

tJlock, u. nako ea ho lekanya 

hhora, orlosi. 
< 'loll. 11. lekote. 
Close. V. ho kiialu, ( the hand ) 
fupani; v. to he close 
fngt't/ier, lio kopaua, 
kotahana ; to be too ch)^^ 
lio petahaiia. adj. e 
hauti , adv. liauti. 
Clot, n. to fall into clots, ho 
le belt! ; riots of blood, 
niHliloelc'. 
Cloth, u qhai, lusela. 
(■lothe, V. ho apesa, aparela. 
Clothes, n plur. .seapaio, 

nieaparo, liaparo. 
Cloud, 11. lera, leloapi. 
CUmdy, adj. it is cloudy, \v 

thibile. 
Club, i\, tnolamu, koto. 
Clunisij, n. e boiiiia, sebopeho 

se He be. 
Cluster, II. lesihla, nehlopha. 
Clutch, V. ho tbuaiTi ka rna- 

tholio. 
Coayulale, v. ho Iiouiuh. 
Coal, u. mashala. 
Coarse, adj. u lioabliun^^ nwi- 
htaila; t<i he coarse, ho 
lioaaha. 
CiHist, I) lubopo Ui U'oaUc. 
Coat, 11 baki, kobo. 
Con.r, V. h(i (|eka. nitatleia. 
Ciui.riutf^ n. lephaphatiui. Gob, 11. of mealies, siequ. 

Cobweb, n. bolepo. 

Cock, 11 niokoko ; v. to cock a 
gun, ho olieha setlmuya. 

Cockade, ii. sekola, seqhofa. 

Co(t'ee, n koti. 

CoJ^u, n. lekese la lio keiiva 
netopo sa mot. ho. 

Cogitate, v, ho iiahaua. 

Coil, V. ho thata, linra; m. 
sehare. 

Coin, u. mofnta ofe le ote oa 
chelete. 

Cold, adj. e hutsetstiig, ba- 
taog; V. to he cold, ho 
hatsola, bata, kuama, 
tsilifala, niaruru. n. (cold 
iveather) mohatsela, se- 
raaie, tsLIili ; ( a disease ) 
mokhohlane, sefuba, mo- 
kotoi. It is cold tO'day, 
ho marui'u kayeno. lam 
very cold, ke hatsetse 
harape. / have a cold, 
ke yeoa ke mokhohlaue. 

Colic, 11. bohloko ka maleng. 

Collapse, V. ho oa kammoho. 

Collar, II. ie«ela le roaloaiig 
molaleug. 

Collarbone, u. lepetu-la-uio- 
lala. 

Collect, V. ho bokeUa. boka- 
nya, phatha. 

Collection, ii. pokello. .T2 OuMMOTtON 

Collision, n. tliulario, teauo. 

Colo^ur, n. 'mala 

Colt, 11. petsaiia. 

Column, i\. tsiea ; coluniit, <*/ 
smoke, topaHo. 

Comb, n. kama ; ( lioneijj iiia- 
tloana aolinotSi ii beaiig 
mahe a tsona ho 'ona ; 
V. ho kama. kukama; to 
comb oneself, ho ipoula. 

Come, V. ho tla : come down, 
fcheoha ; comeback, hben, 
khutla ; come to(/ether, 
ho phutheha, bokana, 
teana ; cone near, ho ata- 
niela ; come off, ho pho- 
loha, phoiiyoha; come 
round, ho tsoha, th useha. 

Comet, n. iialeli e mohatla, e 
mochochoiiouo. 

Comfort, 11. tseliso, khotha- 
tso, natlafatso, boiketh). 

Comic, adj. e tSehisang. 

Command, v. ho rena, laola, 
laea ; n. taehj, taolo, mo- 
lao. 

Commence, v. (faia, simolia. 

Gonunend v. ho ronsa, lio lae- 
letsa. 

Commerce, i\. khuebo, papa- 
tso. 

Commcyn, adj. ea bohle, e 
tloaetsoeng. 

Commotion, 1 1 . m ofere fere , COMMCN'IOATK 3:^ 

pliei'ckano. 
dmimnnicatt', v ho ahela, 

tsobisa. 
(^onimnnicution, ii kabelo, 

Tif(oli8no. 
(^omiu union, n kopano, fume- 

llano, llohj Communion, 

Selallo sa Morena. 
Vompart, e kopaneng kii ho 

tiea, e shuellaneiip, te- 

tcaiieiig. 
t 'ompnnion, n. ea lalang le e 

moDg, motsualie, thaka ; 

compauif^ti <>( " rJiiff, 

moifo. 
Compauj/, n. phutlieho, ino- 

khatlo, niothaka. sekha- 

k hatha, sel)oka. 
(■ouipare, v. ho tSuantsa. le- 

kanya, hapisu ntho tso 

{)eli. 
Cnmparixon, n. sc'tsnantso, te- 

kanyo, pa pine. 
t'ompansy V. ho poU, poto- 

loha, t>eela hare. kopa. 
CmnpaMian. n. inohauhelu, 

khauhelo. To harn com- 

panttifni, ho hfnilin. hati- 

hela. 
CompiUritkt, u. motho oa Irfa- 

ti<' le le leng le ueua. 
i'ompel, V. oiHH kte matU, 

qophella. 
Cowpnmntp, v, \\o lefa. lefola. OON'CKAL 

buseletsa. 
^ 'ompenaatioji. n. tefo, puse- 

letso. 
Complnin, v. ho nyatsa, n^oaa. 

tlalehn, bolela bohloko, 

koma-koma. 
< \miplaint^ \\. nyatso ; ( ail- 
ment ) boloetse. 
Complement, n. setlatso. 
Cnwpleto. adj. e tletseng. 

shuetaeng; v ho <ieta, 

qetella; to he complete, ho 

phetheha, })hethahala. 
( 'ompletely, adv. ka ho pho- 

t.ha, ka ho qeta. 
C'>mpl/riti/, n. ho ba le kabelo 

molatong oa e moiiL''. 
(Comply, V. ho tela, lamella. 
(^ompoHHit, 11. tsnakjino; v. 

ho tsuakanya. 
Comprehe^ul, v. ho uMuisian, 

elellna. 
(ompresfi, v. hr) patisa, tle- 

nyeletsa ; n. lesela la ho 

tiamella le<|eba. 
Comynnnist; u. tiinu'IIano ho- 

lim'a phapang, kapa ho- 

lim'a the t.sekoang. 
I 'ompnlninn, ii. tSuKiimet^U), 

matla, khaiiito. 
Compute, V. ho l)ala, lokaiiya 
Comrade, n motaualle, thaka. 
C<nnrailejilup, n. aetRoalle. 
Concent, v. ho pata. pipiet«A, C(>\<i:?»i: 

hoehlanya. khueieha- 
nya. 
Concede, v. ho tela, Inmela, 

sitsa. 
Conceit, n. bokako, boikliolio- 

raoso. 
Conceited, adj. e ikakasan^, e 
tletseng bokako. To be 
conceited, ho ifch^'ka me- 
roalo. 
Co7iceive, v. ho emola, emara ; 
( think J ho qapa taba. 
emara taba kelollong. 
Concentrate, n. ho tlisa lintho 
kapa batho nj^alont^ a lo 
ngue e vnahareng a ho- 
hie. 
Conception, n komaro, kemo- 

lo. 
Concerning, prep, bakeiig sa. 

holini'a. 
Concert, v. ho rera le ba bang ; 
n. (mmical ) b'pina ha 
li binoa li le nsrata, li 
rnemetsoe batho. 
Concibhte, v ho inolofrtlletsa 

motho ka mosa. 
Concise, adj e khutsoanyane, 

khutsofatsang. 
Conclude, v. ho (|etella. 
Conclusion, n. bofMo, (|efcello ; 
kakaretso ; in conrhisinn, 
ka lio akaretsa. 
i^onrord, w. tnrnellano, teanu. 84 Coxrr\i;n Conc.OHrsi\ n. phiitheho, po- 

kano. 
^'onnihine, n. serethe, moqe- 
koa, .serabu-rabu, njafcsi. 
Concur, v. ho lumellana, thu- 

sana, ilatsana. 
Condemn, v. ho ahlola, tsua. 
(Condemnation. n. kahlolo. 

tsuo. 
Condense, v. ho patisa : ( to 

roagnlnte ) ho hoama. 
(Condescend, v. hoitheola, iko- 

kobetsa. 
Conduct, 11. inetsaniao, hoi- 

tsamaeio, mekhoa. 
(Jonductor, n. motsamai.si. 
Confederaic, v. ho etsa (n- 
mellano, selekane ; n. 
thaka. 
(Confederation, u. tiimellauo 

ea liehaba, selekane. 
(Confer, v. ho nea, sitsa. 
Conference, n. phiitheho ea 

ho bua litaba; thuto. 
(Confess, V. ho bolela, ipolela 

molato, kapa tumelo. 
(Jonfesslon, ii. boipolelo, |)oi- 
iiyatso, thonielo, boitlha- 
hiso. 
Conjldn, V. lio t.^epa., itse- 

pela. 
(Confidence, n. tsepo. 
Confined, to he, v. ho beieha, 
I'tHihlolla; itsibola (used COXFJNKMEM :\;* C0X8Il>ERABLB only for a first child) 
fnyfinfimenf. !i. pelehi ; thi- 

belo, tei-onko. 
Confirm^ v ho tiisR, tsnaela 
Cfwtirmafiofi, n. tiiso, tiisnea 

kciobetsn. 
Coujisrufej v. hoyn tj^R e mong- 

( ka tfielo OH 'mnso. ) 
Cotijlafpafion, n mollo o mo- 

holo, khanare. 
('oiiflict, II. khano e mjitla. 

iitoa, hlabflno. 
(■(mformity, ii. ho hap« !»', 

tsuanH If. 
( 'ftnfnnnd, v. ho rsuakanya, 

ferftkanya, makatRH. 
ConfjiMf. V. lio ferekanvH 

tAaakaiiya, t<iiet<a. 
t'mifufdon, n. phetokano, m«t- 

f ere- fere, lihlon^. 
f 'ottgenl, v. ho hnama ( ke «e- 

rarne ). 
<'nn gonial, fid], ea inofnta o 

\fi mong, pa habo, f f Sun - 

nang. 
i'nnqeitfinn, n. mah* ha a efsi 

mHhloele Iiokon^. kap/i 

niatiaafong. 
('ouiirntnlate, v. ho lelxiheln 
t'ongreffot^^ v ho phnthehn, 

bokana. 
t*(m^regatiou. ti pbiith^ho. 

pokann. 
Cmtj^eturp. v. ho hlomn. lui- kanya ; n khakanyo. 
CmjvTP, V. ho hlapantsa, a- 

ntsa, tlama. i-apela ka 

matia ; (by magic) ho no- 

ha, ho sebefsa ka Htaola. 
< 'onjnrer, n (juggler ) senohe, 

nn^aka ( »a mo-Sotho ). 
f'onfiert,v ho hokanya, lio- 

kahanya. 
Conquer, v. ho iilola, fenya, 

khala. 
Conqueror, n. raohloli, mo- 

fenyi. 
('<*nqupfif, n. ketso ea ho hlo- 

la, ea ho fenya, hlolo ; 

ae hapiloenfj ka ntoa. 
( 'ou.<tripnce, ii. letsjialo, hoi- 

kntliio. 
< 'onscioHs, adj. o ikutlnmig. 
( \rtiffriotui7ies:i, u. h o i k ii M n o , 

boifsebo. 
Cov Iff crate, v. ho khffha, ha- 

laletfla, khakohi 
Co7i!tent, n. turaelo, tnmeUo; 

V. ho ehaela, lumelln. 
Coimequence, n. h*» hlahi.<)oan|i( 

ke tabft, tholoana taa 

taba ; bohoio ; thin iW of 

littU conseijn^ytri*, hiK> ha 

!io na tnba. 
i'onttidf^', V. ho qamaka, le- 

moha, eln hloko, na. 

hana. 
(^n)isiilt'rnhlr, n khnlonnvjni •• Consitftcnt, adj. e tiileug, ea 
ean<? ka tseo a ipolelan^ 
kn tsona. 
Gonmlation, n. tiseliso. 
Console v. ho tselisa, khotha 

tsa . 
Consort, ii. rnolmfsa oa mo- 
nna leha e lo oa mosali, 
niotsualle ; v. ho etsa 
aetsualle le, nyala. 
Conspicuous, adj e bonaha- 

lang haholo. 
Compicuously, adv. pepeiio- 

neiig, phatlalatsa 
Conspiracy , ii. morero oa ba 
bangata oa phetohelo, 
kajia oa boikhantso. 
Constable, n. lekonstabolf, 

lepolesa. 
Constancy, ii. tieo, tiisetso, 

pheello. 
Constant, adj. e tiileng, phee- 

llang, tiisotsang. 
Constellation, n. sehlopha sa 

linaleli. 
Consternation, \\. tsoho e hlo- 
kisaiig motlio matia, 
nyaroho 
Constitution, n. sebopeho, 
mokhoa oa 'mele oa 
motho ; [ hare a good 
constitution, ke na le 'me- 
le o matia ; melao oa 
'ttiiiso oa Rechaba. •>^ CONTKNI* 

Constrain, n ho khanna, su- 
siimetfia, subnhlella, 

ngophella, qophella. 
Construct, v. ho haha. 
(Construction, n. mohaho. iitlo. 
Co7istdt, V ho kopa keletso, 
bofcsa, hlokomela ; fo con- 
sult together, ho I'ensRna. 
Consume, v. ho felisa, time- 
lletsa rnri ( haholo ka 
inollo ). 
Coiisvmption, n. ('(Urease of 
the hmgs ) lefu hi nia- 
tsnafo, lePiiba 
Contact, n. kano, kamano, 

khahlano 
(■ontagion, n. ntho e h)a- 
hisang lefu le fcsuaelang. 
Contagious, disease, let'u le 

tsnaelang 

Contain v. ho tsiiara, tseloa ; 

this Jar rontains water, 

pitsa enae t?efc.soe mefcai. 

Contaminate, v. ho sihifatsa. 

Contemn x. ho nyelisa, soho- 

11a, khfsa. 
Contemplate, v. Iio bolia, ta- 
li misisa; rera taba o 
tlang ho etsoa. 
(Contemporary, n t-haka. 
Contempt n. nyeh"so, kheso. 
Conte?nptthle, adj. e nyeh'so- 

hang, khesehang 
Contend, v. ho fs«'^ka, loana. C-onti:ni X CONTKOVEKSY bauR, tBekisa. 
Content, n kholo, kholiso ; 

adj. e khotsenp: v. lio 

tliethtt, khoIiKH. 
Contention, ii. ntoa, tseko, 

khancr, phapan^, tseki- 

sano. 
( 'niitrntity n. plur. He leiig t€n^ 

pitsenp, lekesenpf, thing 

etc- 
i'onteat, v. tt u ( with worth, J 

klianpf, is^ko; ( with wea- 

potiJt ), ho ioana, tseka, 

hoeh» shana. 
Contitjuoiiity adj. e atamola- 

neng le e ng^ne, e bapi- 

U'li)^ le. 
Contiugenry, n. kotsi ; taba e 

hlahang e sa ka ea lebe- 

lloa, p tsoliHiig e hlaha. 
CittUinnal, atij. e kh khao- 

tseng, 8a fcieng. 
( U>nt innalhj , adv. kamchla, 

nyaha ka nyaha, ngnaha 

ka nguaha, Helat«e. 
Continue, v. ho sala, hh)la, 

tanela pele ; ho ntMetRa 

pole. 
CntitiuHiti/, n. ho He khaotse. 

hloleho. 
Contract, v ho hulanya ha- 

mmoho, tinRhanya ; khu- 

tsofat^a; n. tumellano. 
Contraction, n. kakairtao, pbinahauo, khutsofaiso. 
Contradict, v. ho n^angisa, 

hana taba e holeloang, 

iHtola, twpaiia le, hanyp. 

taa, ho re ii 
Contradictory, adj ( a peraon ) 

raotho ea haiiang, .sengjt- 

ngele, seDt^ange ; (facta) 

taba tse sa lumellaneng. 

He viade a contradictoiy 

statement, ti ferekanya 

puo. 
('ontradictiim, n khano, pliu- 

pano, inahang 
Co7ifrarily, adv. ka ho fapa- 

iia, ka ho hana. 
Contrary, adj. e fajjaneng, 

fui*allaneng, loantsang. 
Contract, n. phapano e bo- 

nahalang; v. ho bapisa 

ntho tse peli ho bontsa 

hoba e upne ha e tsnane 

le e ngup. 
Contribute, v. ho tiat.setRa le 

ba bang ka cheleto ea 

kabelo, ea nethaba-tha- 

ba. 
Contrite, to he, v. ho Ruaba. 

ho hlomoha. 
Contrition,, n. mHsaabi, HK^ 

mohi holim'a nebe. 
Control, V, ho hlahlobA. twi- 

maisa, thibela. 
Controxtemtf, n. t-aekiaano CONTI'MACIOCS 

khang e telele. 
OunfumacioHf!, adj. ea sa 
ntlnenor boWma, ea ikha- 
ntsano;. 
Gov fusion, n. letetctRo. 
Conralearetif, ii. serole, sero- 
jana ; to be convalescent, 
ho quataima, thiiseha. 
Convene, v. ho phutha, bo- 
kanya, mema ; ho phn- 
theha, bokaua. 
Convenience, u. ho lokelaiig 
e xnon^, tokelo, fcsuanelo. 
Co7ive7iieyt. adj. e tsuane- 

lang, e ka etsoang. 
Co7ivention, n. phntheho, fa- 
ha e I'enloeng phnthe- 
hong eo. 
Conversation, n. puisano, rao- 

qoqo. 
Converse, v. ho buisana le, 

bolellana le, qoka. 
Conversion, n tsokoloho. 
Convert, n. mosokolohi ; v. 
ho fetola, sokoUa ; to he 
come, converted, ho so- 
kololia. 
Convertible, adj. e ka fefole- 

loang ntho e sele. 
Convey, V. ho isa, vara. 
Conveyance, n. kotso ea ho 
isa, kapa seo ho isoang 
ntho ka sona ynaleka 
koloi, :{f Coi'T Convict, n motho ea tbiii- 

loeng ka molafto ; v. ho 

tsua motho, mo khoh'sa 

hore o niolato. 

Cmviction, I), tfiun, kholiso 

Co7ivince, V. ho kholisa ka 

'nete, t,hetha. 
Convulse, v. ho sisinva. 
Cmivoke, v. ho biletsa. 
Conh, n. moapehi, 'nipsi ; v 
ho pheha, apoha : lo 
cook well, ho loisa, pjatla. 
Cool, adj e pholileng ; a coal 
■•^prinff, seh'ba se maplioh" 
V. tf) make cool, ho pho- 
lisa, ho foh"sa ; to become 
cool, |ho phola, ho fola ; 
his angtr has cooled down, 
khalefo ea liae e foh'h'. 
Cool-headed, adj. ea itsna 
J-ang, ea nang le kehllo 
leha a le har'a fsietsi. 
Coolly, adv. ka lio pliola, ka 

ho St* ferekana. 
Coolness, n, pholo, niapholi ; 
ho se re let ho ka e 
mong. 
Cooperate, v ho sebeJisana le. 
Copious, adj. ngata, kholn. 
Copper, n. kopoi-o, tsep»'^ e 
tsehla, e khubehi ; ehe- 
lete ( ea koporo). 
C<rpy, n. lengolo le etsisaiig 
lengolo le leng: bnka e le Cora I. 

ngue. V. ho iij^Ia lengolo 
ka ho nka litaba ngo- 
lonpf le leng ; etsisa, le- 
kisa. 

Cora/, II ntho e kang kalaka 
e etsoang ke kokoanva- 
na e fumaiioang leoa- 
ticng, e etsang lihleke- 
hleke ho Pacific Oc^an. 

Crrrd, n. khole, mohala, 
thapo. V. ho holeha, tla- 
ma ka kholo. 

Cordial, aJj e molemo, ea 
'netp, e khothatsang ; he 
ijare me a rorJial recep- 
tion, a nkamohela ka 
mokhoao molemo haho- 
lo ; n. Reno se thahisang, 
fnthumatsang. 

Omduroij. n. lesola le thata. 

Carl', n. Hepako;v. ho thiba 
ka sepako. 

Cnrk'ftcrpu\ n. sekurufu sa 
ho \\\hi Hepakn botlo> 
long. 

Coni^ n. kdro, hiakn. 

V-nrner, n. nekhntlo, koii. 
pha]K)si, ntiha, khntlello. 

CnrHfr-KtoHP, n. leyoe la se- 
khntlo. la ntlha. 

Cortmtnlk, n. Hetha sa ma- 
ngata a koro. 

Cornnntion, n. moketo oa ho 
foeaa moT'i^nn mofapa- 59 COUNTTLLOR 

hloho. 

Corpse, n. setopo. 

Corpiilencc, u. bot^nya ba 
'melc, monyenya, boha- 
kolo 

Cor reef, v. ho lokisa, ntsa 
Iipho8o. laea, bakisa se- 
beng, hakolla ; adj. h 
lokileng, nepehileng, e 
se nang liphoso. 

Correction y n. taeo, kotlo. 

Correspond, v. ho bapana le ; 
ngollana le. 

Corroborate, v. ho riisa, pa- 
kela. 

Corrode, v. ho jeoa ke ma- 
fame. 

Corrupt^ V. ho bolisa, souya ; 
to he cnrrnpted, ho bola, 
ho bei*eha ; adj. e boH- 
leng ; ( a persoit J motho 
ea mekhoa e mebehali. 

Corruption, n >«'1>o1m ; hnho 
ba i)eln 

Coftt, n. theko; tsouyehulo. 

Cottage, n. ntloana. 

Couch, V. ho ix>bala ; n bete, 
malao, phute. 

Couffh, II mokhohlane ; v. ho 
khohloia, hohlola. ho 
hiela. 

Council, n. phutheho ea ho 
rAra litaba. lekhotla 

(Councillor, n monna oa COUN'SKI. 

lekbotla, letona. 
Counsel, n. keletso ; morero ; 

'miielli ; V. ho eletsa. 
Comm/, v. ho bala, lekanya ; 

to count upon ho tsepa. 
Cotmienance, ti. sebopeho sa 

motho. V. ho eDiela. 
Connfpnnand, v. ho nea taelo 

e fnrallaneng ie ea pele. 
Co7i7tflefis, adj. e si' nan^ lio 

baloa. 
Counlry, n. naha 
Gountrymmi, ii. oa naha e le 

Ticfiie le uena. 
County, n. setreko, kai-olo ea 

naha. 
Couple, n. ntlio e tsamaeang 

ka bobeh' ; liobeli l)a 

iitho. V. ho kopanya 

ntho tse peli, nyalisa. 
Conrago, n. mat la, tiisetso 

litsietsiiig, khothahnlo, 

bouatla, bohale. 
ConrageoKn, adj. e rnatla. 

tiisetsang, khothetseiig 
Course, n. moo ho lebiloenj; 

teug ; moi.samao. 
Court, n. lebala, lekhotla, 

ntloea lekhotla ; ba tsa- 

ina<*ang le rnorena. v. 

bo bonyetsa, fereha. 
CourteouH, adj. e rnekhoa o 

metle, e hlompho. 
CoiirtftUp, n. phorebo, tebe- 46 Crack 

letso. 
Court -tiard, n. lebala. 
Cousin, 11- motsnal'a moth 6. 
Cove, n lehahanyana, kon- 

nyana ea leoatk\ 
Corer, v. ho apesa, kbiiiii- 

metRa, kuahela, sireletsu 

aparela ; n. sekuahelo, 

sekhnrnmetso. 
Coveriwj, ii. seknalielo, sea- 

paro, raakhui'umalo, tsi- 

relo, tsireletso, khniii- 

metso. 
Covet, V. ho lakutsa, labn- 

lal^ela. 
Coir, w. khomo e tsehali, 

phoofolo e tsehali. 
Coiv, V. ho tsabisa, felisa 

pelo. 
Coward, n. lekuala, ea booi, 

leperere : a yreal coward, 

lepsheha, 
Coivardice, n. bokua-la, booi. 

letele-tel^. 
CoivJiidc, 11. letlalo, lokoko. 
Co.ccomt), n. lekako. 
(V>//, adj. o tsabaiig, sa tlou- 

elehang. 
Crab, n. lekhala 
Crack, n moliimo o kang 

oa ho lla ha sepbali ; 

le])ets6, lefara, letle- 

re, letsetse, v. ho 

luma : phatloha, netsO- OuADhK 

liH. ho re \ia. 

Cradle, n. bete ea bann. 

Cm/?, 11 mosebetHi ; inHweue. 

Craft ij, jwlj. ea maseiie, ea 
bobiale. 

CraJ}invgs, n bobiale, inn no, 
•PttHene. 

Craff, II. lepetso. let'aiMi. 

Cratii. V. Iio HlK>bH, blob la. 
bloblela ; //* rrnm i/rain 
into a bag, bo hlobla, 
hloblela. tsikbitietsa. 

Cra»*p. II. fn hare a cram}), 
bo honyela mosifH ; to 
be rram/ted togetJier, fii 
tahana. 

Crane, n. mobololi, lebehe- 
mu. 

Craiiiuhi, u. lebata. 

Crua/i, II. molonio on ntbo 
ha e pHhafleba. 

Crater, u. molomo oa vulruno. 

Crave, v. ho kopa ka matla, 
hldloheloH, takatsa. 

Craw, II. tiiiela, or kiiia. 

Crawly V. ho hahabn, abula. 
knnyapa; rrawl on hamla 
and /ft, bo khsKa. 

Crazy, adj. ea'kopaneii^ bbi- 
ho : tit be crazif, bo se 
ikntlae, ho hlanya. 

Creak, v. ho etaa moluino 
o ntlnianntf litR^he Im»- 
bb)ko, Ua niatlere. il (JKEST-FALLtV 

Crtain, ii. lebeyaiia, leloapi, 

leokuana. 
Crease, ii. momeiio 
(\'eafe, v. bo hlola, bopa. 
Creuti(ni. u. popo, blolo ; tse 

hloliloeiig, 'mopo. 
Creator, n rnohloli. 
Creature, n. ntho e hloli- 
loeiig, sebopuoa, inopu- 

oa. 
Credentials, n. lenijfolo hi l)o- 

paki. 
Cre<lit, II. tuinelo, t.^epu, lu)- 

tumo bo botle ba iiiotbo. 
Creditor, n rootboea uaiig le 

molato oa bao. 
Credulity, n. bo luiuela 

kbuela. 
Creek, n. kounvana ea me- 

tsi let-ieng, iiokeug, le- 

oatleug. 
Creep, v. ho babaha. lioliObu, 

v9kVA, khasa. 
Cremation, n. bo cbeisu seto- 

p6 sa motlio ea shue- 

leng. 
Crcscfut, n. (of the uuhjh ) 

khueli ha e bola ; seboko 

sa ba-Turkey. 
Crest, 11. letiopo ; qbooa ; 

the sharp crest of a ninuu- 

taiii, ietaatHa. 
Cresi-fallen, adj. e t<epe« 

letheiig, blabiaitacHMig lib long. 
Crevice, n. lepeteo, lefaru. 
Crib, 11. seyelo ; beteiiyaria 

ea lesea. 
Cricket, n. ( an insect) seqoto- 
melankong; (a game) pa- 
pal! ea bahlaukana. 
Crime, n raolato o moliolo. 
Criminal, adj e molato ; n. 

ea eiitseng raolato. 
Crimson, n. 'mala o bofabelu 

bo botso. 
Cringe, v. ho abula. 
Cripple, 11. sehlotsa, seritsa, 
mohlotsi, sehole. v. ho 
holofatsa ; to become cri- 
pple, ho holofala. 
Crippleness, n bohole, bori- 

tsa. 
Crisp, adj. to be crisp, ho 

phureha. 
Criticise, v. ho ntsa liphoso. 
Crockery, n. lipitsa tsa letso- 

pa. 
Crocodile, n. kuena. 
Crone, ii setsohatsana, mo- 

sali-raoholo. 
Crooked, adj. e khopo, rripe ; 
V. to be crooked, ho kho- 
pama, khoropana, khu- 
tlalla ; a r.rooktd thing, 
ntho e lekliutla. 
Crookednesi^, n. bokhoronkho- 
pshoe. (JkoWd Crop, n su kotuloaiig, kotu- 

lo; V. ho poma, kha, 

kotula. 

Crop, n. Ccraw) tsuela. 

Cross, adj. e hloiuiinileiig. 

V. ho tsietsa, iapanya ; 

ho tsela; ii. sefapano, ma- 

hlomola. He is very cross, 

o hloiianiile hampe. He 

crossed the river, a f Sela 

noka. He took np his 

cross, a oiamella tsietsi, 

mahlomola ( ka baka la 

ho rata Molinio). 

Crossing, n. of roads, makhsio- 

haiiong a litsela. 
Cross-question, v. ho botsisi- 
sa motho khotla ka na- 
ko tse ngata. 
Cross- wise, adj. to put cross- 
wise, ho tsekahanya 
Crouch, V. ho botlia, koko- 

mala. 
Croup, n. lefu la 'metso. 
Crow, n. lekhuaba, mokhua 
bane; molumo oa mo- 
koko. V. ho lla yualeka 
mokoko ; ithorisa. 
Crowbar, n. kofuto, kepp, 

chekoana. 
Crowd, n. bathO ba baiigata 
ba teteaiieng. v. to be 
crowded, ho teteana, pe- 
nyana, patisana. peta- Ckown U Clpidity hnua, petetsnna ; to crowd 
(press) fotjefher, ho pa- 

tisa, bo k any a. 
Croim, 11. inofapahlolio, luo- 

qhaka ; v. ho roesa mo- 

roiia mofapahh)ho. 
Crncifix, n. setsuantso sa se- 

fttpHno. 
Grucifijrion, n. thakhiso se- 

fapanong. 
Crucify^ v. ho thakhisa se- 

fHpanong. 
Cncely Hclj. e ratang ho lulni- 

sa bohloko, e sehloho. 
('rueltfj, n. sehlolio, ho 

utluina l)oh oko. 
Crumby n leknniaiie, mafo- 

fora, leratha. 
('.rumbiiny^ adj. e thelehniig. 
Crumb'ej v. ho eUa maku- 

inane ; ho fetoha maku- 

raaue, kumeha. 
Crushy V. ho psliatla, timetsa. 

felisrt, pitla, pitlakaii} a. 

khobella, thuha. ncfl.- 

uya, boretsa. 
( >/<*/, II. bohoho, lehuliu, .su- 

khohu. • 
nitch^ II. leiv la Heritsa. 
i.Vy, V holla, hoa, hoelutsa ; 

the child ig ''''yw//, 

iiguaiia oa lla; / am co- 
ming, he cried, a iuielo- 

t.sa a re, koa tla : he cries to God. oa rapjlH, oa 
ithapella ho Molimo. 

Cry, n. sello, niohoo, mohoe- 
htso 

Crystal, n. mofuta o hhjeki- 
leng oa galase. 

Cub, 11. lelinyjine la phoofolo 
tse liDg. 

Cuckoo, n. baba. 

(UuUjel, n. molainu, koto. 

Cnff, n. ( blow J kotlo, yabelo ; 
V. ho ^abela, otla. 

V'uLpability, n niolato. 

Culprit, n. ea raolato 

Cultivate, v. ho lenia. 

Culticdtor, n. molemi ,- a youd 
cultivator, sehoai. 

('tilture, n. tsebo, kapa thuto 
ea ho lema. 

Cumbersome, adj. e tsietsang 
ka boholo. 

f^"tnn7ig, adj. c hlaletileug, 
tietseng inauo ; a cun- 
ning fc.llon-, secjnele que- 
!«'. 11. niano, thetso, h>- 
iiya, bohlale, leqel)o, bo- 
rholo-cholo, inahlale- 
iilale. 

^'up, 11 koiniki, inohopu, se- 
tu'ielo, If tobdla. 

Cupboard^ n. lekent* la li<» 
boloka liphahio. 

Cupidity, n. takntso ea liu 
ruH, takalHo. Car, II utja e nipe ; iiiotlio e 

mobe. 
Curable, adj. e ka folisoaug, 

tbusoang. 
Curate, ii. moi'uti oa kereke 

oa Kugland. 
Curh, V. ho tsuara, ho phoka 

motho yaaleka ha lio 

etsoa pero ka tomo. 
Curdle, V. ho hoama, retha, 

hloeba. 
Cure, V. ho folisa ; n. pholo, 

pboliso. 
Curiosily, n. kakamelo, ma- 

katso. 
Curious, adj e akamelang, 

makatsang ; to he curious, 

bo akaraela, lohothela. 
Curl, n. lesosuoa, lengetse. 
Current, ii raatla a metsi a 
noka ; the current is very 
strong, noka e matba ka U Or, 

matla. 

Curse, V. lio lohaka, tgela 
. ka hlapa, blapaoia. n 
thohako, hJapa, (suo. 

Curtain, n. lesela le sirele 
tsang. 

Curve, V. bo koba; ii kobann) 

('Ushio7i, n.*njosamo. 

Custom, n. mokhoa, tsuauelo. 

Customs, 11. plur. makhetho a 
iitbo tsa khuebo, tolo. 

Cut, V. ho kliaola, seha, po- 
nia, ratha ; to cut grass, 
ho bela ; to cut wood, bo 
bata patsi ; to cut a tree 
ho rema; to cut off, ho 
aroliaiiya ; to cut up, 
ho retla, kbetbefcba ; to 
cut out, ho tlosa ; to cut 
short, bo kbutsofatsa, 
ponia bauti. Dabhle Dai.'k DnhUe, V. lio bnpnlsi metsiiipf; 
ho kolobisa ka ho (jope- 
tsa haii^atfl. 

Dagger, n. thipa ea lio hlaba. 

Daibf, adj. ea matsatfii 'olile. 

Dainty, n. seyo se hlabose- 
han^ ; fnV\ e hlabose- 
hang : \ . to l>e dainttf, 
ho iponla. 

Dairy, n ntlo eo uiabeRe a 
bolokoang h* Ijo rekisoa 
teng. 

Dnvi, n. totain e hahiloeng 
ho thibela metsi, letamo : 
V. ho hahela metsi tu- 
tolo, thibela. 

Damage, n. kotsi, tsonjo, fse- 
nyehelo ; thAko ea se se- 
ntHoeiig; V. ho iitsa ko- 
tai, aenya. 

Damn, v. tana, rohaka 

Damnation, n. kahlolo, tauo, 

thohako. 
hiniif), a«lj. e mongobo, o me- 
tsi ; n mongobo, leane; 
V. ho kolobisa ; ho feb'aa 
pelo, fokoliaa ; he (lum- 
ped their irpirittt. a ba fe- 
liaa pelo. 
l>nmp)ieM, n leaoe. lengaln. mongobo. 
l)a)».sv/, n. moraefsana. 
Dance, v ho hobela, tiala, 

etsa chao, snhla, tapn, 

tjeka ; n. niohobMo, 

chao, mosuhlo, setapo. 

motjoko. 
Dandle^ v. ho setaka, lio ba 

palisa. 
l>amh/. n. lekako, oa rataiig 

ho apai-Q bokako. 
Dandyism^ n. mabela. 
Danger^ n. tsietsi. lekaqabo- 

tsi, mothulo. 
Dangerous, adj. e tsabiaang ; 

ire are in a dang emu a 

place, re mothnleng. 
Jiavyle, v. ho lepella. 
happer, adj. e nyenyane. e 

hlaha, mafolo-folo, cha- 

tsi 
Dare, v. h«> tiea pelo, befa 

pelo, St'' tsabe. 
Daring, n e sa tSabeiig letho. 
Dark, adj e lefifi, e iitio, e ae- 
phiri, e leknnutn, e fi- 

fetseng ; t" In- dark', ho 

re t«6 : to get dark, ho 
phiriraa, fifala : to be in 

the dark (iffnore), ho Darken 4f^ Deafen se tsebe. 
Darheti, v. ho Hfatsa ; silafa- 

tsa . 
Darkness^ n. lefifi, bot§6 ; .se- 
phiri, lekunutu ; a great 
darkness, lefifi la nko, la 
bonkantjana, lefifi la 
'moto. 
Darling, adj. e ratehang; 
n nioratnoa, thatohatsi, 
'nake. 
Darn, v. ho topa 
Dart, n. motsu ; v. ho aUliela 
ka matla le ka potlako, 
fula, betsa, pho^a ; to dart 
forward, ho tidlela pele. 
Dash, V ho thulaiiya, hasa ; 
to dash to the ground, ho 
lahlela fatse; to dash to 
pieces, ho pshatla. 
Dastard, ii leknala, ea tsa- 

bang kotsi 
Dastardly, adv. ka bokuala. 
Date. 11. nako, letsatsi leo 
taba e hlahaug ka lona. 
V. ho ngola let.satsi la 
ketso eo u e etsang. 
Danh, v. ho phara ka seretse. 
Daughter, n. morali 
Daughter- in-law, n. iiguetsi, 

pi 111", betsi 
Daunt, V. ho tsabisa, tepo- 

letsa. 
Dawdle, V, ho sisitheha, lahla linako, ho se potlakele 

linako ; n. mosisithehi 

Dawn, n mafnbe, meso ; early 

//a7^n. maluDgua lungna- 

nn. V. ho sa ha bovsiu, 

hlahaha mnfube, chaba 

ha letsatsi. 

Day, n letsatsi, tsiii, motSea- 

re, nyene ; to day, kayeno. 

Day break, n. bos in ha -bo 

e-sa, meso. 

Day by day, adv. ka tsatsi le 

leng le le leiig, kamehla. 

Daylight, n. motSeare, nycne. 

Daze, V. ho ilibanya : tn hp 

dazed, ho rebeha. 
Dazzle, v. ho fahia ka leseli ; 
to he dazzled, ho fahloa 
ke leseli, ho re phatsi ; 
the sun is dazzling, le- 
tsatsi lea fwhla. 
Dead, adj. e shueleng; ii a 
dead person, mofn ; a 
dead, thing, I e bole. 
Dtaden, v. ho thethefatsa, to- 
raatsa ; this drug will 
deaden your pain, sehlare 
seo se tla thethefatsa 
bohloko ba hao. 
Deadly, H(.]j. e bolaeang, shue- 

sang. 
Deaf, adj. tsebe-tntu, thiba- 

neng litse>!be 
Deafen, y. Iio thiba e mong Deafness 47 Deci litsehd 

Deafness, n ho ba tspbe-tatii, 
ho thihana litsebe. 

Deah n sekoto, IcHrolo, bo- 
nerata ; v. ho Mrola, etsa, 
sebetsa. / hare a great 
(leal of work to do, ke r\n 
lo mosebftsi o mongata 
haholo. He dealt well hij 
ine, a nketsa haiitle. 

hear, adj. ( expensive) e the- 
ko e thata, ea bohlokoa, 
e hlokoang ; ( beloved ) 
e ratoaiig ; n my dear, 
'nake, ntsoVso. 

Dearness^ n. theko e kholo. 

hearth, n tiala e kholo ea 
sfkoboto, ho hlokon ha 
iitho, khaello. 

Ih'afh. n. lefa ; to put tn dcuf/i, 
lio holaca. 

Pehft,; V. ho thibeia, hlokisa 
Kcbaka. 

Debate, v. ho taeka ; n tse- 
kisaiio e pontseng. 

Ihhaurh. II lio ya \v ho iioa 
hampe ; v. ho hldla mo- 
tho here a etse aebe. 

DehiUtij, 11. pliokolo. 

hebt. n. luoUto, sekoloto. 

Debtor, n. fa nang le mohifo. 

Decant, v. ( fteer ) rokdlla. 

hprapitatf, v. ho khaohi 
hloho. Decay, v hi) bola, tsofala, 

felH, tim^la. 
Decease, u. lefn ; v. ho falls, 

shna. 
Deceit, n thetso, phomo, bo- 

hata, leqheka, kht-loso. 

phosiso, mano, leqebo, 

bomone-mene, bocholo- 

c'holo 
Deceit fulness, n thato ea ho 

thetsa. 
Deceive, v. ho thetvsa, phoma, 

kheldaa, fosisa 
Deceiver, n lecholo eholo, 

mothetsi, lehata. 
December, n. Tsitoe. 
Decency, n. hlompho, t^kelo. 
Decent, adj, c lokctseng, 

itlhomphang. 
Drn>pfion, n. thetso. phntno. 

khelOso. 
Decide, v ho rera. laela, isa 

tabn lio frlpiijj^ ha pona, 

ahlola. 
heripher, v. ho phntholla le- 

n^olo le ngoliloeni; ka 

hlakn tae m taeyoeng ; 

hhilosa. phuthdi'a 
hecisiou, n. moi'ei'o, qetellopa 

morero, t«eln 
Ikcisive, adj e f el i wing taba. 

khaolnng 
Ihrk, V ho apeHH, kiiahela, 

khabisu Declakk 

Declare, v. ho boleln, yucla, 

hIahisH, pontsenof, seno 

la, tiisa. 
Decline, v. ho hana ; (to get 

weak) ho senyehft, foko- 

tseha. I decline to do if, 

kea ikliauela; hit stnnii/ 

th /s dcclini7ig, mnlla a 

hae ft fokotselia. 
Veclivify, n. thnparao, mo 

then, mothipoloha, mo- 

thuie. 
Decompose, v. ho bola. 
Decorate, v ho khabis«. 
Decoroufi, wdj. e hlomphe- 

hang, loketsen^'. 
Decoy, v. ho qeka. 
Decrease, v. ho fokotsa ; to be 

decreasing, ho boba, bo- 

hla, t'okola ; n phokolo, 

phokotso. 
Decree, n. taeh) ea lekhotla, 

ea 'muso. 
Dedicate, v. ho khethela ; 

khakola nth") 
Deduct, V. ho tlosa ho. 
Deed, n ketso, ketsahalo, 

seetsahalo. 
Deem, v. ho lekfinya, hloma. 
Deep, ftclj. e tebilenof, e bo- 

liba; n, boa tie, boliba. 
Deepen, v. ho eketsa botebo, 

tebisa. 
Deer, n. mofata oa kharaa. 48 Defcikm Df'famation, n. ketselletso, 
tst»bo. 

Defect, ri. koli, letheba, se- 
khopi. 

Defence, n tsireletso; khano; 
self defence, boikarabelo. 

Defend, v ho sirelelsa, loela 
ka matla, kapa ka puo. 

Defendant, ii. raotlalehnoa, 
moqosuoa ( nyei)eng ) 

Defender, a raotmeli, inosire- 
letsi. 

Defer, v. ho suthisa, bee- 
la nako e ngue, ea ka 
keletso ea e niong T will 
defer my voyage, ke tia 
suthiaa leeto la ka ; / 
defer to your advice, ke 
tIa ea ka keletso ea hao. 

Deferent, adj e hlonephang. 

Defiance, n. phephetso. 

Di'ficiency, ii. ho se phethehe, 
fokola, hloka, se haele- 
tseiig. 

Defile, n. khoro, tsela e 
patisaneng 

Defile, V. ho silafatsa, senya. 

Defilement, n. tsilafalo, tsila- 
fatso, tSila. 

Define, v. ho hlalosa, bolela 
moeli oa naha, kapa moo 
taba e fellang teng. 

Dffinition , n . p6 1 e I iso ea ta ba 

Defoi-m, V. ho senya sebo- Deform Er» 1!» Depart peho Rn ntho. 

Deformed, to be, v. ho holo- 
fala. A deformed rhildy 
sekholilo. 

Deft, adj. e masent^, ntle. 

Defy, V. ho ph« phetsa. 

Degenerate, v. ho senyeha 
mekhoa. 

Degrade, v. ho theola, tlotlo- 
lla. Id degrade oneself, 
ho itomatsH, itheola 

Deign, v. ho Iniiiela. 

De{ay, v ho liehisa, rihitlisa, 
rehehlisa; to he delayed, 
ho lieha, rihihleha. I 
shall not delay you, uke 
ke ka u liehisa ; I have 
delayed to answer you, ka 
lieha ho u araba ; n. tie 
hisn, tieho. 

Delectable, adj. e thabisang 
haholo. 

Delegate, v. ho r6ma ; n. le- 
iig08a 

Deliberate, v ho nahana, 
rera ; adj e kelello ; e 
eang batle. 

heliberation, n. nahano, mo- 
re ro 

Delicious, adj. e thabiaang, 
hIaboRehaiig 

Delight, n. thabo, nyakallo ; 
V. ho thabifla, nyakala- 
taa ; fo h»' dvlighted, ho thnba, nynk' lla. 
Delirious, adj. to be delirious, 

ho p6t>», fapaiiH hloho. 

phofa 
Deliver, v. ho lokollx, loela, 

namolela, ho 1» ; bolela. 
Deliverance, n. tokollo, toelo. 
Delude, v ho tht^tsa, khelosa. 
Deluge, n. moroallo; v. ho 

kunhela ka metsi, tswra- 

tsa, tsaralisa. 
Demand, v. ho botsa ; n. po- 

tso, 
Demeanour, n. metsaraao, mo- 

khoa. 
Demented, adj. ea hlnnyang. 
Demise, n lefu 
Demolish, v. ho qhaqha, qha- 

qhdUa, heletsa, qhebolla. 
Demonstrate, v ho buntsa, 

kholisa, hlalosa. 
Demoralise, v. ho fienya me- 
khoa, bolisH mekhoa. 
Demur, v. ho lika-lika. 
Den, n. letBaba, mosima, leoa. 
Denial, n. tatolo, kh«no. 
Defwunce, v. ho tialeha, 

n^osH. 
Dense, adj. e teteaneng. 
Deutitio7i, n. ho tsua meno. 
Deny, v ho latola, itatola, 

ph^ph^tba, qaqabala, 

hana. 
Depart, v ho tlohn, tsama^a, Depend 50 Desi'aik falla. 
Depend, v ho ts^pa, itsuare- 

lla ka. 
Deplore, v. ho suabeln, hlo- 

mohela, Uela. 
Depose, V. ho bea fatse : tlosa 

litulong . h<> bn paki. 
Deposit, n. bank deposit, che- 

lete e siuoangr banket) g" ; 

deposit of a river on its 

banks, tsetl li 
Deposition, n bopaki 
Depraved, adj. mp<', e khopo. 
Depi-avity, n. ts. njeho, bolo- 

tsMtia lonj<. 
Depreciate, v. ho nyatsa li- 

ntho ihekoiig, kapa bo- 

tlefig bn tsona 
Depredate, v. utsua, tlatlapa. 
Depress, v ho kokobetsa, 

tepeletsa ; to be depressed, 

ho tepella. 
Deprive, v. ho amoha, hloki- 

sa, tima. 
Depth, n. botebo, boliba, bo- 

tebo ba lifcaba. 
Deputation, n. man^osa a 

eang^hammoho. 
Depute, V. ho roma motho ka 

boiigosa. 
Derange, v. ho ferekanya. 
Deride, v. ho tseha ka, ho 

nyelisa. 
Descend v, f.heoha, seoha, tholoha 
Descent, n. mothoo. ^4 steep 

descent, mohehle hehle, 

mothipoloha 
Describe, v. ho hialosft, tsua- 

ntSH tuba ka maiitsue. 

bolela 
Desecrate, v. ho senya ntho 

e halalehi ensr, tlotloHa. 
Desert, v. ho tlohe'a, ho la- 
bia, furalla ; they have 

deserted me, ba mphu- 

raletso. 
Desert, n. (wilderness) le- 

h' feel la. nahathothe, le- 

saba-saba le lehlabathe, 

'mananeng 
Deserter, n. mothobi, lesea- 

qhemo. 
Deserve, v. ho tsnaneloa ke, 

lokeloa ke. 
Design, n. morero. v. ho rera. 
Designate, v. ho supa, khe- 

tha, qolla. 
Desire, n takatso, hlolohelo. 

V. ho lakatsa. 
Desist, V. ho tlohela, lesa, 

tela. 
Desk, n. tafole. 
Desolate, adj. e feela, 'notsi. 
Desolation, n. lithako, lesupi ; 

masuabi. 
Despair, n. tSerehano, teneho, 

ho nyahama v. ho tse- Despatch 

rehana, fclloa ke tsepo, 
nyahama. 

Despatch, or dispatch v. (to 
send ) ho rdraa ; ( to do 
a thing quickly ) ho se- 
betsa ka ho akofa ; (to 
put to death ) ho bolaea. 

Despatch, n. lengolo la 'mu- 

80. 

Desperate, adj. e hlokang 
tsepo, ea itetseng, sa 
tsabeug ietho. 

Despicable, adj. e tsaaneloang 
ke ho nyelisoa ; to be des- 
picable, ho njeliseha. 

Despise, v. ho nyelisa, nya- 
tsa, khesa, eisa, nyanya, 
nyonvfl, soholin, qena, 
ngena. 

Despond, v ho fela pclo. 
ntSofala p^lo, iepella, 
khathaia 

Destiny, n se oeUng motho 
ho se kHtnoo a ka 8e 
phemRnfif. 

Destitute, adj. e hlokang, se 
nang mptaualle 

Destroy, v. ho timetsa, ae- 
nya, felisa, qetelisa, ha- 
rasuanya, hleket«a, so. 
hloka. 

Deftmctton, n. tim^lo, phe 
Hho, tsenyo hrfnrh h.. loVnllM 51 Devoid 

Detail, n. taba tse nyenyane; 

n, plur. niHkolopetso. 
Detain, v. h«» thiliela, hnna 

le, liehisa 
Detect, V. h« fumana, senola 
Detective, n. ra nua oa lepo- 

lesa. 
Deter, v. ho thibela ka ho 

tsabisa. 
Deteriorate, v. ho senya, 

mpefatsa. 
Determinntion, u. morero o 

tiileng. 
Determine, v. ho rera taba k<* 
mokh a o tiileng, ho e 
isa qf'tellonj^ : lam de- 
termined to do it, ke tide 
ke tin ho etsa. 
Detest, V. ho h^oea hampe, 

ila, kheaa 
Detract, ( slander) v. ho bua 
hampe ka e mong, senya 
lebitso 
Devastate, v. ho etsa hh ha- 
th othe, ff'iisa. 
Devastation, n. timetso. 
Detnaie, v. ho kheldha, fa- 
poha ; he has deviated 
from the path, o fnpohile 
tsela. 
Device, n. morero, ma no. 
Devil, n. diabolose. 
Dfvisey V. nahHna, i^rn. 
Devoid, adj. e hlokao^ ; he in Devotk 

devoid of pity, o hlo' a 

mohau 
Dei'ofe, V. ho khethela, nee- 
la, abela 
Devoted, adj. e ratang ha- 

holo, e ineelang ; to hp 

devoted to, ho rata ha- 

holo, neeloa, abeloa 
Bevotedness, n. boikhethelo, 

boineelo. 
Devotion, n. borapeli bo ohe- 

seho e kholo. 
Devour, x. ho ya, metsa. 
Dew, n. phoka. 
Deio - lap, n. lebolu. 
Dexterous, adj. ea masene ka 

raatsoho. 
Diadem, n. mofapahloho oa 

borena^ 
Dial, n. ntho ea ho supa li* 

nako ka leseli la letsatsi. 
Dialect, n. puo. 
Dialogue, n puisano. 
Diamond, n. daeraane. 
Diarrhoea, n. letsoilo, lepshe- 

ha ; to have diarrhoea, ho 

psheha, tsolla. 
Dictate, v. ho ngolisa motho 

taba. 
Didionari/, n. buka eo ho 

ngotsoen^ ho eona ma- 

iitsue le hlaloso ea 'ona. 
Die, V. ho shua, timela, fela, 

falla, tsamaea, ithoballa. 52 Diminish 

oroha. 

Differ, v. ho fapana, khet.ha- 
na, se utluane, fetana 

Difference, n. phapano, bose- 
le, khethano. 

Different, adj. e sele, sa tsua- 
lieng. 

Difficult, adj. e thata, boima, 
e tsietsaiig. 

Difficidty, n. bothata. tsietsi, 
tsieleho, boima, thibelo. 

Diffidence, n. ho se tsepe, se 
itsepe. 

Diffuse, V. ( spread ) ho hasa, 
hasanya. 

Dig, V. ho eheka, theba, epa, 
rafa, cjhebolla, cheba ; 
to dig deeply, ho tebola ; 
to dig out, ho epolla. 

Dignity, n. boholo, hlompho 

Digress, v. ho khelolia taba 

Diligent, adj. mafolo folo, 
ea tiisetsang, ea hloko- 
melang ; a diligent per- 
son, sekhothali. 

Dilute, V. ho elisa, hlaphola. 

Dim, adj. e lerotho, sa bona- 
haleng. 

Dimension, n. tekanyo, boho- 
lo. 

Diminish, v. ho fokotsa, iiye- 
nyefatsa, hlephisa ; to 
become diminished, ho 
nyenyefala, hlepha. l)lMNKSS b' 

Dimness, u. lerotho, letifi le 

lesesane. 
Din, n. lei-ata, molunio 
/fine, V. ho y»i liyo tsa ino- 

tseai*e 
/^"'f/.'/i atlj e letiti, litsila, 

mpe. 
Dip, V. ho ina, inela, (jopela, 

qopetsfl, cjophotsa, tsO- 

bunya, lilimetsa. 
/Hre. direful, adj. e tsabehaiig. 
Direct, v. ho isa, lisa, tsamai- 

8a, iebisa ; adj. e seng 

khopo, e haufi ; a direct 

road, tsela e hauti. 
Direction, n. tsamaiso, tiso, 

bolisa; kaelo, nga ; we 

are going in the same 

direction, re ea ngn e le 

ngae. 
Dirge, n koli ea malla 
Dirt, n tsiln, lithole, mokhue- 

lebe, ninnkhoto. 
Dirty ndy e litsila, mpe; v. 

ho silafatsi, fsela ka 

litsila. 
DirtiufSH, n. mnkhenrfa. 
Disahufe, v ho thetsoila 
Disadvantage, n. ts-ny.helo. 
JHsii^rfeabte, adj. e sa ra- 

toeng, khMthMtgani^ 
Disaf/ree, v ho hoeb» fihana. 
Disagrfement, n. ho se lame* 

llane. ^ DlSCOKl* 

Disappear, v. ho nyamela, 

monyela, re nja, re tjole. 
iJisappnint, v. ho se kholise, 

khanoetsa, saretsa, .sua- 

bisa, (wilfully) suetsa. 
Disapprove, v ho se lumele, 

hana, nyatsa. 
Disarm, v. ho amoha motho 

libetsa, hlobolisa libetsa. 
Disaster, n. kotsi. 
Disavotv, V. ho I a tola, hana. 
Discard, v. ho labia. 
Difcem, v ho khetha, lemoha. 
J^iscernment, n. khetho, te- 

moho, kelello. 
Discharge, v. ho lokolla, le- 

leka ; n. tokoioho, tele- 

ko. 
Disciple, n. morutaoa. 
Discipline, n. thnpi-^o. tsa- 

mjiis", ta^o, t'tuto 
Disclaim, v ho latola. 
Disclose, V hu kunn'olla. 

hi no'a, senoi •, njanko- 

\U 
Disconcert, v h«) s nya me- 

reit) e b tho, iKi< t8H 
DiscontnUed dj. i« sa kho- 

ioen^;, f helHflHiii?; to 

be disc^Hitented, ho bela- 

ela, ho tletleba. 
Discontinue, v. h'» teln, lesa, 

tloh' a 
Discord, n. phapang. Discourage 

Discourage, v. ho topeletsa ; 

to he discouraged, ho 

nyahama pelo, tepella. 
Discourse, n puisHno, thuto ; 

V. ho bua. 
Discover, v. ho senola, kunu- 

tollH, fumana bocha. 
Discriminate, v. ho khofcha, 

arola. 
Discuss, V. ho phea khang, 

tseka. 
Discussion, n. tseko, tsekisa- 

no, khang, phetolano. 
Disdain, v. ho uyelisa, khesa, 

nyeuya. 
Disease, n. pabo, boloetse, 

lefu, bohloko. 
Disengaged, adj ea lokolohi- 

leng, ea hlnkang mose- 

betsi ; to he disengaged, 

ho lokoloha. 
Disentangle, v ho rarolla, 

r^^rabolla. 
Disfigure, v. ho senya sebo- 

peho sa ntho 
Disgrace, TV. hlomphollo; v. 

ho hlompholla, hlabisa 

lihlong. 
DifgracefuL aij. e hlabisang 

lihlong. 
Disguise, n. seaparo sa ho 

ikh^kanya ; v. ho pata ; 

do not disguise the truth ; 

u se ke ua pata 'uete ; 54 D18L00ATK to disguise oneself, ho 

ikhakanya. 
Disgust, n. ho se rate, kho- 

bohelo ; V. ho tena, kho- 

bohetsa ; to be disgusted, 

ho nyonya, sulafalloa, 

khoboheloa ke. 
Dish, n. seyana ; v. bo tsola, 

hlatlolla, hlatlhohanya. 
Dishearten, v. ho felisa pelo, 

tepeletsa ; to get dishear- 
tened, ho nyahama pelo. 
Dishevel, v ho sohlokanya ; 

to be dishevelled, ho so- 

hlokana. 
Dishonest, adj. ea hlokaug 

bokhabane, ea lonya. 
Dishonour, n. nyatso, tlotlo- 

llo, hlomphollo ; v. ho 

tlotlolla, hlompholla, 

hlabisa lihlong. 
Disinclined, to he, v. ho 

tsuHfa. 
Disinherit, v. ho khaolla e 

raong lefa la hae. 
Disinterested, adj. ea sa ith^i- 

teng, ea sa talimang, 

moputso. 
Disjoin, V. ho arohanya, no- 

nyolla, khaohanya, tsiie- 

pholla. 
Vislike, v. ho se rate, hloea, 

ila. 
Dislocate, v. ho nonyetsa, DlSLODliE 

isophola ; to be dislocated 

lio nouyetseha, nyetseha, 

thaphoha. 
IHslodge, v. ho falatsa ka 

matia, tlosa. 
hi'sloyal, atlj. e kuuiiehaog, 

e na tsepeheng. 
Din may ^ ii. tSabo, tsolio. te- 

pello; V. Iio tsosa, tla- 

bisa, tepeletsa. 
lUsmember, v. ho poma, khsi 

oIh litho. 
Di*?nttfj<, V. ho khutlisa, lu 

tiela, qhalanva. 
DismoHiif, V. ho theoha pe- 

I'eiig, tholoha 
Disobedience^ n. ho se utiue, 

khaiio, setloko-t^ebe. 
Disotfedieiit, adj. e sa utlut'Ug. 
Diifobey^ v. ho se utlue, hana. 
Digorder^ n. m of ere fere, lio 

se loke, masohioko, ma- 

hiektt ; to put in dimrder, 

ho loebehU, sohlokanya, 

Holob&uya, hIaiithollB. 
Diiiorgnnise, v. ho fei*ekanyH. 
\)iitotonf V. ho latola, tela 
Dtgparage, v. ho nyatsa ha- 

holo, Heba. 
DiiffHirafe, aclj. e Ha lekstien^. 

Ha Uuaneng, « fetaiiHiig. 
Uiifpel^ V. ho (|haUiiya. 
Uispensary, ii. njj^alo eo lio 

iieoang lihlare 55 blSfib*4}AKt) 

Dispense, v. ho arolela, abela 
Disperse, v. ho hasa, hafa 

hasanya, qhahiDya, tsue 

bem ; to he dispersed 

lio etioha, farasa, fata 

kana, (jhnlana, qherne 

tiieha. 
Dixpirity V. ho felisa peio, 

kapa tSepo. 
DtsplcKe, V. ho tlosa ntho 

tulon^ tsa eona 
Display, V. ho phutholla, 

bonahatsa,. hinlosa, pe- 

pesa ; n. poiiahalo, pe- 

peso. 
Displease, v. lio 8e khahlise, 

belaetsa ; to be displeased, 

ho ngongoreha. 
Dinpnse, V. ho bea, hlophisa, 

lokisii. 
Dixposition^ n. sebopeho, mo- 

khoa oa motho. 
Dispossess, V ho aiiioha. 
Difpi'Oportion, n. ho ho leka- 

iie, ho fetana. 
Disprore^ v ho bontsn leslin- 

no la taba. 

Dispute, V. tSeko. I>«rivi>uliw, 

phapang. (|hbHiig, lefo<|o, 
lekuele. 

Disqualify, v. ho hlokisa mo- 
tho tokelo ea iiiho. 

\)isre(fard. ii. khoao ; v. ho 
St' eh* lil()l:«) l)[SKh;ruTAr.LK 

Disreputable, adj. e hlokang 

tsiianelo, tlase, hlabisang 

lililoiig. 
Disi'especf, n. hiomphollo. 
iJtsrobe, v. ho Iilobola, apola. 
Ditimtlsfij, V. ho se khahlise, 

se kliolise, belaetsa, tle- 

tlebisa ; to be dissatisfied, 

ho belaehi, tletleba. 
Dissemble, v. ho etsa ka 

boikaketso. 
Disseminate, v. ho qliala, 

hasanya. 
Dissension, n. kljang, pha- 

pang. 
Dissent, v. ho se lamellaiie, 

fapana. ii. phapano, ho 

se utiuane. 
Dissimulation, w. boikhaka- 

nyo, boipato. 
Dissipate, v. ho qhalanya, 

qhala, nyarnetsa. 
Dissipated, adj. e mekhoa e 

mebe. 
Dissipation, n. qhalanyo ea 

lei-uo la motho, bohlola. 
Dissolute, adj. e mekhoa e 

mebe, sehlola. 
Dissolve, V. ho ({hibilihisa ; 

arola, seiiya; to he dis- 
solved, ho moiiyela, iige- 

beleha. 
Dissuade, v. ho eletsa motho 

hore a se ke a etsa hoi-e .)() DisTiMmn'K hoitHt'iig 
\)istance, n. sebaka, boliole ; 
V hosiea motho peisong. 
Distant, adj. e hole, moiianio 
Distaste, v. ho se rate. 
Distrmper, ii. lefu, boloetse ; 

of doys, semaga. 
Distend, v ho ofclollela iiga 

tsolile. 
Distinct, adj. e furallaneng 
le, e khethoangho e sa 
tSuaneiig le eona ; boua- 
halaiig. 
Distinction, u. khetho, bo- 

holo. 
IHstinctly, adv. ka ho khe- 

tha, ka ho utluahala. 
Distinguish, v. ho khetha. 
Distort, V. ho sokanya, kho- 

pamisa. 
Distract, v. ho iika-likisa, fe- 
rekaiiya, tsietsa ; to he 
distracted, ho iei-ekaua, 
(sieleha. 
Distraction, ii. mehopolo ha 
u hapeloa ntho tse nga- 
ta; pherekano, tsielehu. 
Distress, ii. tsietsi, tsieleho, 
mahlomola, bomalima- 
be ; V. ho suabisa haholo, 
tsueuya, hlomolisa ; to 
he distressed, ho thaseha, 
a pa. 
Distrib/ite, v. ho aba, ai'ola. DlSTliirr 

Dhtn'rt, a. sekoto sa nalia, 

setreke. 
Di>ffrmf, v. ho se tsepe, bela- 

eln, klianana; n. pela- 

elo. 
Ditsturb. V. lio tsosa, fereka- 

nva ; to bo disturbed, ho 

ferekana. 
Disturbance^ w. Ietsn^o. mofe- 

re-fei-e. 
Dumnitt\ v. ho aiola. aroha- 

nya ; /<> bo disimitod, ho 

aroha, khaohana. 
hisi>sf\ V. ho lesa ho sebetsa 

ka ntho. so etst* letlio ka 

ntlio. 
Ihtfh, n. lenjfope, foro e te- 

bilen^. 
lUvo^ V. ho qnela. 
Jh'verit^ adj. tse ling, ba 

bang ; he gave me divert 

thinga^ a 'nea lint ho tsc 

ling. 
Divert^ v. ( to turn attule ) ho 

hlakothiKH ; (to nwti^n) 

)io bapaliKa. 
Diverinty^ n. ho ne tinanen^. 
Direst, V. ho hlobolisa. 
Diride, v. ho arola, ai-ohaiiya. 

khaohanya, aba, kliaino- 

otaii, haohanya ; dirido 

ill tiro, khaniola, khaohi 

ka lehare ; to he dirided, 

|io nrohn. nrnhann. l)o<n.K 

khaoliana. 

Din'iie, adj. ea Molimo ; n. 
moruti oa Evangel i. 

Divine, v. ho noha. 

Diviner, n. senOhe, selOpi. 

Divination, u. bonohe. 

Dirinitij, n. bo-Molinio. Mo- 
limo. 

Division, n. karolo, khanho, 
khaohanyo, khaolo, kha- 
ohano. 

Dirorre, n. lilalo , v. ho hla- 
hi. 

Divulge, v. ho tsebisa, hlahi- 
sa pontseng, pepesa lo- 
kunutu, nyakolla. 

Dizziness, n. raolikua-iikuane. 

Dizz]i, adj. e yeoaug ke mo- 
likua-likuane ; to become 
dizzy, ho eba mahlo. 

Do, V. ho etsa, sebetsa ; do so, 
etsa yiialo ; // will do, 
ho lokile, ho lekane ; 
how do you do/ u sa 
phela na P / have done 
with him, ha ko Ka na 
taba le eena. Do ha e 
beoa pel'a verb c ngue, 
e tiisa. e eketsa se bo- 
leloang ke verb eo : / 
dit love him, ruri kea mo 
rata. 

Docilf, adj. e ka rutoang, 
f ntlnang. DOCTOK' 

Doctor, n. lebitso la motlio ea 

phethileng ho ifchnfca 

bongaka, melao, boruti ; 

V. ho nea lihlare, ho 

phekola. 
Doctrine, u. lithuto, raelao ea 

thuto. 
Document, n. taelo e iiq-o1i- 

loeng. 
Dodge, v. ho tloleia thoko, 

phema ; nka mohlala oh. 
Doe, n. khama e fcsehali. 
Doff, V. ho rola, hlobola. 
Dog, n. ntja ; ( male) pheeke ; 

a small dog, lekesi, bo- 

raki, kanapi ; a wild dog, 

niokoto, lekaiiyane. 
Dog, V. ho latella, tsonia, na- 

narela . 
Dogged, adj. motlio ea hloe- 

ntseng. 
Doings, n. plur. liketso, nie- 

tsamao. 
Do/Z, n. setsuantso, popi. 
Dollar, II. chelete e etsaiig 

Is. 6d. 
Dolt, n. sethoto. 
Domestic, viA]. eo e l«ng ea 

ntlo, e thapileng n. mo- 

hlaiika, lekhabiiny^ine. 
Domesticate, v. ho thapisa. 
Domination, n puso, boreiia. 
Dominate, v. ho rena, busa. 
\iopnnion, p. borena, puso, 58 DoinKK-niiAi-ER 

naha. 

Donation, n. mpho, neo. tsi- 
tso. 

Donkey, n. eRele. 

Doom, V. ho isua, ahlola ; ro 
he doomed, ho ahloleloa, 
ho neeloa ; he is doomed 
to death, o ahloletsoe le- 
fn. n, tsuo, kahlolo. 

\)oor, 11. monyako, lemati la 
monyako, lehlafi le kua- 
lang. 

Dormitory, n. ntlo, kemere 
80 ho robaloang ho eo- 
na. 

Dose, n. tekaiiyo ea sehlare 
se ka jeoang ; v. ho aro- 
la lihlare likot-o. 

Dot, n. khutio, letheba. 

Dotage, n. phokolo ea boqhe- 
hu, bongnaiia-boqhe- 
kung. 

Dote, V. ho thotofala ; dote 
upon, ho rata haholo. 

Double, adj. peli, e habeli. v. 
ho htisa habeli ; n. bo- 
beli ; adv. habeli. 

Double up, V. ho menahanya. 
fntahanya .- to he dou- 
bled up, ho menahana, 
futahana. 

Double -faced, adj. ea ikake- 
tsang, ea thetfiang. 

Double-dealer, adj. temepeb'. n«n 1ST DkAWKK: Uouhi, V. ho belat'la, rabure- 
tsa, khonoim ; n. polae- 
lo, tsnafo, lekhonono, le- 
tsotollo. 

Douhtlp^a, adv lio se pelaolo 

Dough, n. hlama. 

Ootv. 11. lee ha : tnrtfe-dorp, 
leebana khoroaim. 

Down, prep, and adv. tlase, 
fntse; he irorks daini iv 
thf mine, o sebetsa tlase, 
niorafoDg ; he fell dontt, 
H oela fatse ; the fnin is 
down, letsatfji le liketRe. 

\)i>ini, n. masiba a mase.<iane, 
a bonolo, a linonyana. 

[)oinirat(t, adj. e suabilencr, 
tepeletseng, nyahameng. 

Dmrnhin, n motheo, ho ra- 
pama ha thabana ,• adj. 
e rapameug^. thcoliang. 

Dmnirighf, adv. ka mokhon 
o phethehileng. 

howns, n plnr. tliota, schla- 
ba se fionyenyano. 

rh,tnnriii'l< »>]^ k?i hn thf- 

• •SM. 

Ihz*', V. l»o ic shuH, otNola ; 

n. ho otsi'In. horoko- 

nyana. 
Onten, n. lintlio ka I(>sh6me 

Ic metso o 'meli. 
I)rnij,\. ho hnla. hnlanya: 

drag nlomj the ground. ho ritsisa. 

Drain, n. foro ea ho tlosa 
rnetsi ; v. (to empty J ho 
ininya, mina, horn la 

Drake, n letata le letona. 

Drape, v ho apesa, kuaheU 
ka le.sela. 

thaper, n. niorekisi oa ma- 
sela. 

Draper If, n. moleketla. 

Drauf/hf, n. ( drag ) ho hula ; 
( drink) se noang hang ; 
(of air) moea; (of a 
ship ) botebo ba sek^pe 
meteing 

Draw, V. lio hnla, hulela, ki- 
kitlela ; (inhale) phe- 
fnmoloha ; draw a pictu- 
re, ho tsnant§H ; draw 
water, ho kha ; draw 
aside, ho sutha ; draw 
back, ho namosa, honye- 
tsa; dratr near, sunya- 
kela ; draw rmt, ho ho- 
nyolla, ngothola, ntSa, 
pfihemola, t^otnola; r//*a?r 
out by jerks, ho tnfcla ; 
ft raw tmcards one-self, ho 
tosa ; draw vp, ho nyo- 
Da; to be drawn together, 
ho honyeU. 

Drawers, n. plnr. borikhne bo 
boHpaane bo U*nnoeng 
tlns'a borikhne hu bong; tselia, setsiba. 
Drawl, V. ho bua ka ho 

lieha, namolla. 
Dread, u. tsabo e kliolo, se 

tsabisang. v. ho tsaba 

haholo, ho tsoha haholo. 

adj. e tsabehaiig. 
Dreadful, adj. e tsabehan":. 
Dread fulness, n. botsabeho. 
Dream, n. toro; v. ho lora. 
Dreamy, adj e lorang. 
Dreary, adj. e yesang bolutn, 

e tepeletsang 
Dregs, w. litsifa, leriyafa, 

moroko, lehoe. 
Drench, v. ho kolobisa lia- 

holo. 
Dress, 11. seaparo, kobo ; v 

ho apesa ; to dress 

mieself, ho apara. 
Drift, n ntho tse nkoang ke 

raetfii, mahoholi ; (ford) 

leliboho ; v etsa liqubii. 
Drill, n tsepe e phunyang 

masoba, boro ; v. to drill 

a hole, ho phunya le- 

soba ; to drill soldiers, 

ho hlakisa masole. 
Drink, n. seno; n strong 

drink, khehlepe. 
Drink, v. ho noa, phoka; lo 

drink little, ho (jaboha ; 

to drink much and often, 

ho tetepa, tuta ; to CO l)K<>r<;iri 

become drunk, ho tahoa : 
f/on are drunk, u tahi- 
loe ; to make drunk, ho 
taha, taliisa. 

Drip, V. ho qhitsa,' i-otha, 
lutla, qeqa. 

Dripping, w. tsotso. 

Drive, v. ho khanna, isa, 
tsamaisa, phiphiiha ; to 
drive away, ho leleka, 
lelekisa, khorometsa, 
utela ; to drive cattle, ho 
qhoba. sotetsa, okha. 

J hirer, n. inotsainaisi oa 
koloi 

Drizzle, n. and v. lefafatsane ; 
it is drizzling, lea fafa- 
tsa. 

Dromedary, ii. kamele ea 
Arabia. 

Drone, n. ( bee) iiobsi o tona ; 
( idler ) mot ho ea l)o- 
tsua, seklioba. 

Droop, V. ho leketia ; tepeJla. 

Dr(Yp, n. lerotholi, phophi, 
keleli. v. ( to fall in 
drops) ho I'otha, rothela, 
qhitsa ; (to let fall) ho 
labia : drop your stick, 
labia molamn oa hao. D ropsy, n. seema. Dross, n. rnariya, leloapi. 
Drought, n. komello, komo, 
letsatsi ha le ome, leha- Dkovk I 

I la, letsatsi 1« baletse. 
Drove, n. sehloplia sa liphoo- 

folo tse khannoanp:, mo- 

hlape. 
Drotm, V. ho noeloa ke ine- 

tsi, shna metsing; to 

tlrotrn sometluuq, ho (juo- 

lisa. 
Virowiiy, adj. ea otselnng. 
Viruhbing, n. kotlo. taeo. 
\)ruilfjp, V. ho sebetsa u kha- 

thetse; n. ea sebetsang 

a khathetse, hathata. 
\)yn(lgeri/, n. mosebetsi o 

khathatsang, o tSua- 

nang kamehla. 
\hnfj, n. Kehlare. 
\)nnn,i\. moropa ; v. ho lo- 

tsa moi'opa. 
\)runk\ adj. e tahiloeng ; /" 

be renj <lrnnk, ho re fun 
Urnnkaril, \\. letahoa. 
Drunkfunesxy n botahoa. 
O///, adj e pouiifiig, omelc- 

tseng, psh^Ieng. v to be 

drif, ho oina, pona, ome- 

ila, phnt8a; ho nyoroa; 

fn make (trtf, ho pontsa, 

pRhesa, omiHa. 
Di^ne/ifi, n. pooo, komello. 
JhibioHM, adj e belaetHang, 

Ha tseyoeng hantlo. 
Duck, n. letata. 
Dmlffenn, n. Iwhale, k ha Info. I I)rRATlMN 

Due, adv. ka tsuaiielo, bona 
yaale ; he ari'iveS in dve 
time, a fihla ka nako ea 
teng ; our trarelleia arc 
due at noon, baeti ba ro- 
na ba tSuanetse ho fihla 
motseare. n. tokelo : gi- 
re him his due, mo nee 
se mo lokelang. 

Dull, adj. e tkotofetseng, tu- 
tu, sethoto ; e sa khahle- 
heug, sa thabiseng ; eye- 
oang ke bolutu. 

Duhuss, u. bothoto ; nguese. 

Dull/, adj. ka nako ea teng, 
ka tsuanelo. 

Ihimh, adj. e semurau, khu- 
tsitseng ; to become dumb, 
ho mumufala. 

Ihimbnetta, n. bomumu. 

Dunce, n. sethotohali, setse 
ke-tseke, selatha-latlia. 

Ihing, n. boloko, holokoe, 
sesu ; moraha. 

Dungeon, n. teronko e lefifi. 

Ihtpe, n. ea thetsoang habo- 
nolo, mophongoa ; v. ho 
thetsa, phdma, khelosa. 

Ihiplicity, n. polo-peli. the- 
t«o 

Durable, adj. v sa feleng 
kapole. 

Duration, n. ho hloleha ha 
iitho, hloloho Dl KINd 

Durinfj, prep ka, melileng ea 
Dusk, n. shnalane, lefifi. le- 

rotho. 
jyiist, n. lerole, liMidle, lepo- 

qo ; V. ho tlosa, fieln le 

role ; to raise (hist, ho 

kubisa, thuntsa lerole ; 

to throw dust in people s 

eyesy hothetsa. 
Dutiful, adj. e ntluang ha- 

holo. 
Tfuti/, n. tsuanelo, kufcio, to- ^>2 DVSKNTKK'Y 

kelo ; lekhetho. 
Uirarf, n. qokofana, khokho- 

fana, sekutoana, lesasa- 

bolinyaiia 
Divell, V. ho aha, la la, hlola. 
Viwelling, 71. ntio, raohaho, 

bohabo, sehalielo, "Reha- 

hello. 
Dwindle, v. ho kokobela, fela. 
Dye, V. ho taka, etsa iitho 

'mala o sele. 
Dysentery, 11. raotlopo. E Eaoh 

tJach, adj. e mong le e mong, 

e ngae le e ngue, etc ; 

ka bomong, ka boiigne, 

etc. 
ItJager, adj. e mafolo-tolo ; 

to be eage)\ ho laba-laba. 
Eagemens. n. mafolo-folo. 
Eagle, n. ntsu. 

Eaglet, n. lelinjrane la ntsu. 
Ear. II. tsebe ; ear of corn, 

«{uapi, seako. 
Earless, adj. e sd nang litse- 

be ; e hanang ho ntliia. 
Earliuess, n. ho tsohela. 
Early, adj. e taohelang; ea 

ho qala ; adv. e .sa \o ka 

meso, e sa le hosasa. 
Earn, v. ho I'ua. sebeletsa 

moputHO. 
Earneit, a<lj. o pheellaiig, 

tiiHetKan^-, cliesohelang. 
Enrningti, n. plur. moputao oa 

moKebetfti, lemo. 
Kar-ring, n. legale la tRdbf>, 

'mofa, 'iiiapa. 
Eartfi, n. mobo, lefatic. 
Earthguakf. n. tiiRinyeho ea 

lefatse. 
Ear-wa^, n. Hkooo-kono. 
Eaae, n boikMlo, monate ; Erh 

V. ho khatholla, thiisa, 
khutsisa ; to he at ease, ho 
iketla, phareha. 

Kaaily, adv. ka bonolo, ka 
bobebe, butle. 

Easiness, n. boiketlo, bonolo, 
bobebe. 

East, n. bochabela, bochaba- 
tsatsi, bohlabeJH. 

Easter, n. Paseka. 

Eastward, adj. o nga bocha- 
bela. 

Easy, adj. e bonolo, chatsi, 
lumelang, lumelehang. 

Eat, V. ho ya, nyabola, nya- 
betsa ; to eat very little, 
ho habola ; to eat much, 
ho harela, nyokotla. 

Eatable, adj. e ka yeoang, 
jehehang; n plur. liyo. 

Eaves-dropprr. n. ea mame- 
lang a ntse a ipatile. 

Ebb, V. ( tide) ho boea, khue* 
hia ha metHi a leoatle ; 
(of a person } ho fokola, 
ho fela ha motho ; his 
strength in ebbing away, 
Diatla a hae a fela ; hin 
Ufe is ebbing away, o ae 
a le makhathotig a ho Kiu'LLirrox 

shua. 
EhniUffon, n. ho bela. 
Bccentric, adj. motho ea ka 

lio sele ho ba bang. 
Ecclesiastic^ adj. se e lencj .sa 

Kereke. 
Echo, n, pheto ea molurao oa 

lentsue mafikeag. 
Eclipse, n. of the moon, ho bola 

ha khueli ; eclipse of the 

sun, ho fifala ha Ief.sat.<si ; 

V. (fig. ) ho haisa. 
Economise, v. kolopetsa. ba- 

balla. 
Economy, n. paballo. liloko- 

lotsi, qenehelo. 
Ecstasy, n. ho nkoa ke ma- 

kalo. 
Edf/e, n. ( of a skin ) moseho, 

tumu; ( of a precipice) 

qophelo, lintsi tsa selo- 

mo ; ( of a knife ) bo hale 

bpv thipa. 
Edible, adj. e ka jeoanu". ye- 

hehang. 
Edict, n. molao oa borena. 
Edification, ii. khahiso ea 

tumelo. 
Edificp, n TTiohaho, iifclo o 

khoh"). 
I^Jdiry. V. ho hall a, (fig.) 

hahisa. 
Educate, v. ho holisa, ruta. 
l^ducation, n kholo, kholisn, 64 Kith i;i,' thuto. 
Efface, V. ho hlakola. t'elisa. 

Effect, V. ho etsa, ho etsahatsa. 

Effects, n. plur. meaebetsi, 
phahlo ea motho. 

Effeminate, adj. e kang mo- 
sal i ; efffrninate person, 
molilofu. 

Effervescent, adj. e belang 
butle. 

Efficacf/, n. matia a ho etsa- 
hatsa ntho. 

Efficient, adj. e iiang le matla 
a ho etsahatsa. 

^^'.ff'^Olh "IsetsuantSo. 

Effort, n. matla, thoothelo ; 
to make an effort, ho ki- 
kitlela, sokola. 

Effrontery, n. ma bela. 

Egg, n. lehe, letsae ; tmd egg, 
serua. 

Egoism, n. boithato. 

Egoist, adj. seithati, moithati. 

Egotist, n. e ithokang, e huang 
tsa hae kamehla. 

Eight, adj. e rohileny- meno e 
le Viieli. 

Eighth, adj. ea l)oroba meno 
e le 'meli. 

Eighty, n. mashome a robi- 
leng meno e le 'meli. 

Eithor, c-onj. kapa, leha ; adj. 
e mong oa ba babeli, 
mang kapa mang. Hjkct (•»:> Kmisassy Eject, V. Iio iitsa, iifsisH, ieieka 
Kk**. rm/, V. ho atisa, totisH, 

leletntsa. 
Hiabftrate, adj. e phetlielii- 

lentr hantle. sebelitsoeng 

liuntle. 
hJlaftd, u. ( Out. Elk ) phofu. 
Elapse, V. ho feta ha nako. 
Elastic, hdj. to he elastic, ho 

tobosela; an elastic thituj, 

tobo-tobo. 
Elbow, n. setsae; elOotv-bone, 

sengon«;oyaiie ; v. ho 

qhela ka litsue, satutsa 

ka litHue. 
Elder, adj. e nioholo ho; 

n. moholo oa Kereke. 
Eltlecly, adj. e tsofetseiig, 

holileiig. 
EU-ct, V. ho khet}ia ; adj. e 

khethehileii^ ; n. mokhe- 

thoa. 
Elect ricitji, ii. niatia a tiali. 
Elegance, n, botle, khahleho. 
Elementary, adj. thuto e tsua- 

nelanp ba qalang 
Elephant, n. tlon 
Elepliantiaaiff, n. bohloku Im 

Iio nirnha. 
Elecate, v. ho phahsmisn, 

emisR. 
Elecatiou, ti. buholimu, I>o- 

phahamo 
Elritti, adj. leshomft le motsn o nioiig. 
Eliminate, v. labia, iitsa 
Ell, 11. tekanyo ea setsue. 
Elocution, n. mokhoa oa ho 

bua. 
Elope, V. \\o thoba, shobela 
Elo(fuetice, n. lio tseba ho bun 

hantle. 
Else, adj. e moiig, e ngue, o 

sele ; adv. ka mokhoa o 

mong. 
Elsewhere, adv. ngaloiig e 

ngue, ka ho sele. 
Elude, V ho phenia, qoba ka 

bohlale. 
Emaciate, adj. e otileng; to 

hecome emaciated, ho 

mana, manahana. 
Emancipate, v. ho iokolla bo- 

khobeng. 
Embalm, v. ho noka setopo 

ka linoko tse monate. 
Embank, v, ho teela ntho 

hai'e ka totiilu. 
Embankment, u. tutula. 
Embark, w ho kena sekepeii*^ 

ha a nka leMo. 
Embarrass, v. hotsietsa. khar 

thatHa, thethela, He- 
rn Ma ; to be embarrassed, 

ho laietHoa. taielcha. 
Embassy^ w thOmo e*i len^Ha 

aechabenff se aenjr, bo- 

qoau. Embellish 66 

Embellish, v. ho natefisa, utla- 

fatsa, khabisa. 
Embers, n. plur. leupa, lilena, 

raolora o chesang. 
Embezzle, v. ho inkela chelate 

ea e mong e beiloeug ka- 
losong ea hao. 
Emblem, n. sefcsuaritso. 
Embrace, v. ho kopa ka ma- 

tsoho. 
Evibroidert/, n. mohomo. 
Embroil, v. to embroil oneself, 

ho itharetsa. 
Emerge, v. ho tsua, bifcolia. 
Emetic, n. sehlare sa ho hla- 

tsisa. 
Emigrant, n. mofalli. 
Emigrate, v. hofalla, hoyaka, 

shota. 
Eminence, ii. thota e phaha- 

meng. 
Emissarfj, n. leqosa le ipa- 

tang, hloela. 
Emolument, n. moputso, tefo. 
Emotion, n ho perama, ho 

sisa. 
Emperor, n. moreiia oa 'muso 

o moholo. 
Empire, n. 'muso, borena. 
Employ, V. ho it-husa ka, se- 

betsa ka ; ii. mosebetsi. 
Empoiver, v. ho nea e mong 

matla, tokelo. 
Empress, n. mohats'a empe- Encumbrance Empty, adj. e teela, hohlo- 
hohlo ; V. ho tsolla ; to 
be empty, ho itlhophara. 
Emptiness, n. bofeela. 

Encamp, v. ho hloma litente, 
etsa lihahelo, lara, 
emisa. 

Enchant, v. (to delight J ho 
fchabisa haholo ; ( to be- 
witch ) ho loea, upa. 

Encliantment, ii. bolupa, bo- 
upello. 

Enclose, v ho hlahlela, teela 
hare ka lerako, likali- 
ketsa. 

Enclosure, n. fur cattle, iesa- 
ka ; in front of a hut, 
lelapa. 

Encounter, n. teauo, utoa ; v. 
ho teana le, ho loana le. 

Encourage, v. ho khothatsa, 
khothaletsa ; to be encou- 
raged, ho khofchahala. 

Encouragement, n. khothatso. 

Encroach, v. ho ya sebaka sa 
e motig, tlola moeli, ke- 
iia ho tsa e mong. 

Encumber, v. ho tsietsa ka 
phahlo, ya sebaka ; to he 
encumbered, ho phasa- 
phasa. 

Encu7iikrance, n. phahlo e 
tsietsang, tsietsi. End, n. utlha, ntSi, bofelo, 
pheletHO, qetello, phcllo, 
pheto ; thethelo, lef u ; 
cut off the end of this 
stick, poma ntlha ea thu- 
pa eo ; he hats reached the 
end of hisjowney, o fihle- 
tse bofello ba leeto la 
liao; such icaa his end, 
lefa la hae le bile yaalo ; 
in the end, ho feleng 
ha. 

End, V. ho qeta, qetella, (|e- 
tisa, felisa, phetha, phe- 
thisifla ; to be ended, ho 
fela 

Endamjer, v. Uo kt'ii>a tsie- 
tsing, lekaqnbetsing. 

Endear, v. ho ratisa, eketsa 
lerato. 

Endeavour, n lilchellela ; v. 
ho ieka ho tts», kiki- 
tlela. 

Endlesti, adj. e se nang bo 
fela, sa feleng, aa eeng 
kae 

Endurance, n. mamello, tii- 
Hetso, sebete 

Endure, v ho mHinella, tii- 
HeUa, ho se fele pelo 

Enemy, n. eo e leng sera li<i 
mothn, 8»'ra. 

Energetic, adj.e mntla 

Energy, ii ruatln. ()7 Enormous 

Knyaije, v. to he engaged, ho 
ba le mosebetsi, tsua- 
reha ; to engage a servant, 
1)0 hii-a mohlanka; to 
engage the enemy, ho 
qala lira. 

Engagement, u. tSepiso ea 
lenyalo; mosebetsi, iitoa. 

Engender, v. ho tsuala, hla- 
hisa. 

Engine, n. setimela. 

English, adj. seo e leiig sa 
naha IcHpa sechaba sa 
England ; n batho ba 
naha ea England ; an 
Englishman, le-English. 

Engrave, v. ho ngola, betla, 
nguara. 

Engraving, n. setiuantSo se 
ngoliloeng. 

Enigma, n. seiotho. 

Enjoin, v ho la el a. 

Enjoy, V. ho thnbela. 

Enlarge, v bo bolisa. habo* 
11a, atoiosa ; to be enlar- 
ged, ho eketsoa. 

Enlighten, v ho bonesa ; t* le- 
taa. 

EtUightening, n. poueso, po- 
nesetso 

Enlint, V. ho kena kubeloutr ea 
'ronao, haholo ea boHole. 

Enmity, n. bora, hloeano. 

f '%,,,, ,>,if,^^t^ adj. touaua. toiiHnahali. 
Knongh, adj. e lekaiieiig, e 

kholisang; adv. ka ho 

lekana. 
Enrage, v. ho lialetisa. 
Enrich, v. ho luisa, entsa. 
Ensconce, \. ho sireletsa, 

kaahela. 
Enslare, v. ho keuya boklio- 

beng. 
Ensnare, v. ho tsuara ka 

sefi. 
Entangle, v. ho rai-isa, rara- 

bauya ; to get entangled, 

ho rara, rarana, raraba- 

na. 
Enter, v. ho kena, ho re cho- 

be, ho re cheche. 
Enterprise, n. niorero. 
Enterprising, adj. e tsuelang 

pele, sa tsabeng. 
Entertain, v. ho nea e mong 

liyo le thobalo; bapalisa, 

buisa. 
Enthusiasm, ii. cheseho e 

kholo, ho roaleha. 
Enthusiast, n. e roaleha rig. 
Entice, V. ho hohela, qeka. 
Entire, adj. e tletseng, phe- 

thehileng, shnetseng. 
Entrails, ii. plur mala. 
Entrance, n. monyako, kho- 
ro, ; sebaka sa ho kena. 
Entrap, v. ho kenya sefi ng. Entreat, v. ho kopa ka ma- 

tla, rapelisisa. 
Entwine, v. tsopha, sotha, 

loebelilanya. 
Enumerate, v. ho bala, ro- 

panya 
Envelop, v jdiuthela, kua- 

hela 
Envelope, u. mokotlaiia oa 

lengolo. 
Envious, adj. e mohono, mo- 

na ; tt) be envious, ho ho- 

nolia ; to be envious of, 

ho houohela. 
Envy, V. ho ba mona le, la- 

katsa, shuela mona ; u. 

mona, mohono. 
Epidemic, Sid j. e nkoang; n. 

lefu le nkoang, seoa. 
Epidermis, n. khuebo. 
Epilepsy, n sethoathoa, ho 

shua sethoathoa. 
Epoch, n. lekhetio, motso- 

tso. nako. 
Equal, adj e lekaneng ; n. 

ea boholo bo le bong le 

e mong ; to be equal 

to, ho lekan--i le 

Equalise, v. ho nota, latsa. 

Equally, adv. ka ho lekana. 

Equanimity, n. ho se tere- 

kane, ho ba le maikutluo 

a khutsitseng. 

Equinox, n. nako eo bosiu Equity 

le mot§eai-e li lekanang 

ka bolelele. 
Equity^ n. toka, ]io st' re ka 

tlobotsi. 
Equivalent, adj. e lekanen^. 
Eradicate, v. ho fothola, ka- 

kapolla, thefula. 
Erase, v. ho hlakola. 
Ere, adv. pele, e-RO ho ; prep. 

pele ho. 
Erect, adj. e emeng; v. ho 

emisfl, tbea, tsetlamisn. 
Err, V. (commit error) lio 

kheh'jha, fosa, lahleha ; 

(stray J solla, hlahlnthe- 

1h, leiera, khera ; to rauae 

to err, ho lahla, khelosa. 
Errand, n. thomo, niolaetsR. 
Error, n. phofio, hofosi, klie- 

loho. 
Eruption, n. khophole, le- 

khopho ; to fuive an 

ernptimi, ho rokuloha. 
Eyrape, v. ho phema, mo- 

njoha. phonyoha ; n. 

ph6ny<)h(), phemo : he 

had a narrotr escape, a 

phela ka lethekn-theko 
Ettcort, V. ho felehetaa, tsn- 

niMisa ka ho siroletsa 
Eipif, V. ho boneln !>6h*. lio 

nenka 

ExMefttial, a«ij la NrlnDno. 

E»teem. v. ho hlonipha hlo- GO KVENXESS 

komela haholo ; n. hlo- 
mpho. 

Estimate, v. ho lekanya the- 
ko. kapa boholo ba ntho. 
kakauya ; n. kakanyo. 

Eternal, adj. e sa feleng, hlo- 
lebang, sa t'*eng kae. 

Efeniity, n. bosafeleiig, bo- 
hloleho, melila e sa 
feleng. 

Evacuate, v. (make empty J, ho 
tloaa, falhtsa, leleka, te- 
bela ; (quit), ho tlolia. 
t.Kua. 

Evade, V. ho plienia ka bo- 
hlale. 

Eniporate, v lio fetoha ino- 
noane. 

Eve, mantsiboi'a. 

Eren, u. hdj. o lekatieng, la- 
tsehileng;v. ho kata, la- 
tsa ; adv. ka nako e le 
ngue, ka mokhoa o le 
inong ; it is eren so, ho 
yualo ; even now, bona 
yoaie, esita le yuale. 

Ereulufj, 11. mantsibora, hImi 
alniie, pbiriniaim ; /// 
the evening, ka hohloa : 
/// tliv latf evening, ka 
phiriiiiana o kholo ; fhr 
evening come*, meriti en 
Reka. 

Evennetut^ n. ho Ut8oha« l^o KVKNT 70 Excitement lekana. 
fJvent, n. taba e lilahilene^, 

ketsahalo. 
Eventful, adj. an eventful day, 

tsatsi la taba tse ngata. 
Ever, adv. ka nako efe le efe, 

kamehla, ka ho sa fe- 

leng, fotlie-fothe 
Everlasting, adj. e sa feleng. 
Evermore, adv. kamehla, ka 

bosafeleug. 
Every, adj. e mong le e 

mong, e ngue le e ngue. 
Everyivhere, adv. kahohle, 

kae le kae 
Evict, V. ho falatsa, tlosa ka 

matla, tebela. 
Evidence, n. pontso e kho- 

lisang, bopaki. 
Evident, adj e bonahalang ; 

it is evident, hoa bona- 

hala. 
Evil, fuly mpe, e kliopo ; ii 

bobe, bokhopo, kotsi, 

tlokotsi, tsietsi. 
Evil-doer, n. moetsalibe, ea 

khopo, e mobe. 
Ewe, n. nkii e tsehali. 
Exact, adj. e nepehileng. 
Exactly, adv, ka ho nepaha- 

la, ka ho nepa 
Exaggerate, v. ho eketsa, to- 

tisH, tlolisa, fetella. 
fJcvalt, v. ho phahamisa. Examine, v. ho hlahloba, 

lekola. 
Example, n. mohlala ; to give 

an example, ho thea se- 

tsi. 
Exasperate, v. ho halefisa 

haholo. 
Excavate, v. ho oheka, fata, 

fura. 
Exceed, v. ho feta, fetisa, 

tlolisa. 
Exceedingly, adv. haholo, ka 

ho fetisisa. 
Excel, V. ho feta ka ho hong, 

etsa hantle haholo. 
Excellent, adj. e monate, hla- 

bosang, ntle ntle. 
Except, prep, ha e ^(\ k a ntle 

ho. 
Exception, n. khetho, ntho 

e khethiloeng. 
Excess, n. ho tlolisa tekanyo, 

mehavo. 
Exchange, v. ho ananya, re- 

kana ka, rekisa, hueba, 

bapatsa; n. khiiebo, pa- 
pat so. 
Excitable, adj. e ka tso- 

soang, e ka halefisoang. 
Excite, v. ho hlohlelletsa, 

susumetsa, sisimolla, si- 

simosa ; to he excited, ho 

fehelakoa, roaleha. 
Excitement, n letsoso, taisi- K\< I.AI.M 

moho. 
Exclaim^ v. ho hoa, hoeletsa, 

mcketsa. 
Ejl'cIucIp, ho ntsetsa ntle, so 

bale li«mnio1i(^ Kv khe- 

tl.a. 
Excrement^ \\. Irlliute, iiiase- 

pa, 
Exculpate, v. ho latola mo- 

Into 
Excufte, ho iHtoIa, latOlela, 

tsaareln, leballa ; n mo- 

itatolo. 
Execrate^ v. ho 111 oca. 
Execute, v. ho t-tSM, ho phe- 

tha ; ( to put to death ) ho 

bolaea. 
Exempt, adj. e sa tlfingoeng; 

V. ho lokolla motho ho. 
Exercise, n. thuto, tlhakiso, 

mosebetHi ; v ho hlakina, 

ho sebelifla ; to crerrisr 

oneaelf, ho hlhkn 
Exf^rt, V. ho etfla ka matla, 

leka. 
Fixertion, n. tcko, phecllo, li- 

khellela. 
Exhalatifm, n. mouoane. 
ExhauMf, V ho khathatKa, 

foli^a, qeteltRa ; to ftp 

pxhauMteU, ho khatl)<ila 

rni'i. 
f'lrht'hf'/. V ho hlhhiHn, bo- 

tit >:i ti ntho e bo- 1 GXI'KKIMKNT 

utsoang. 
Exhibition, n tlhahiso ea li- 

ntlio pepeiieneng ea bo- 

hle, pontso. 
Exhoi't, V. ho khotliatsH. «'le- 

tsa 
Exhortation, ii. khothatso, 

keletso. 
Exile, n. teleko, tebelo ; v. 

ho lelekela ohabeng se 

8cng. 
Exist, V. ho ba teng, phela, 

KHla. 
Existence, n. boleng, ho ba 

tensr, bophelo. 
Expand, V. ho atolosa, ho 

papatlela. 
Expect, V. bo lebella, enit^la, 

lalela, leta 
Expectorate, v. ho ntsa li- 

khohlola, tsna likhohK)- 

la, kapa rnali. 
Expedient, adj. e thusansr. 
Expedition, n. (hoffte) pha- 

k 1 80 , wa r expedit ion , 

mphi, ho fatiihela. 
Expel, V. hu leleka. tebela. 
Exjiefisive, adj. e thcko v 

khdh'), « th«^ko e fhata. 
Experience^ n. boiphihleh>. 

phihlelo, t^pbo e fnma* 

iioatig ka h(i otsH. k a 

ho lenioha lititho 
Expei'iment, n. teko. Expiation 

Expiation, u. pheko, tefello. 
Exjffire^ v. ho neeln moe«, 

shuesa moqhuele, fela. 
Explain, V. ho hlalosa, tha- 

pholisa, qaqisa. 
Explanatiofi, n. kuahollo. 

hlnloso, qapoliso. 
Explicit, adj. e utluahalaiig, 

bonahalang. 
Explode, V . ho q h o m a ; to 
cause to e.rptode, ho 
qhomisa. 
Explore, v. ho hloela naha, 

ho batla, batlisisa. 
Expose, V. ho bontsa, hianola, 
balolla, hlahatsa; we are 
exposed to danger, re 
phenyoleng. 
Exposition, n. lehlanamela. 
Exqtdsite, adj. e batlehang 
haholo, ntle ntle, nio- 
nate haholo. 
Extend, v. ho otlolla, uana- 
betsa, sitsa ; to hecovie 
extended, ho nama, ho 
iiamela. 
Extensive, adj e sephara, e 

baka se seholo. 
Extent, n. .sebaka, bolelele, 72 l^iYi;- WIT NESS 

boholo 
Exterior, adj. e kantle ; n. 

bokantle. 
Exterminate, v. ho bolaela 

ruri, ftlisa. 
External, adj. e kantle. 
Extingvish, v. ho tima, fcli- 

sa. 
Extol, V. ho roka, tlotliea. 
Extort, V. ho amoha iriotho. 
Extraordinary, adj. e sele- 

sele, e makatsang. 
Extreme, adj e pheletsong. 
Extremity, ti. bofelo, pheletso. 
Extricate, v. ho lokolla, ntsa, 

raroUa. 
Exult, V. ho thaba haholo, 

ithorisa haholo. 
Eye, n leihlo, ( plur. mahlo ) ; 

a person with only one 

eye, moihloe, mohoboko ; 

eyesight, pouo ; iceak 

eyesight, mahlo a bohfi ; 

eyeball, thaka e tsueu; 

eyeb7'cnvs, eyelashes and 

eyelids, lintsi tsa leihlo ; 

eye-glass, liipone. 
Eye-tooth, n. lei no la nfcja. 
Eye-witness, n paki e boneng, F Fablk 

Fable^ n. tSomo. 

Fabulous, adj ea litsomo. 

Far«, n. sefahleho to be face 
to face, ho talimana ka li- 
fahleho ; v ho lebisa se- 
fahleho nga e itseng, ho 
ema a bapiie le ; to set 
one's face afj/ainst, ho ha- 
nyetsa ; to jacetheeuemy, 
ho hianamiHa lira. 

Facilitate, v. ho noh)fats!j. 

Facility, n. bobebe, bonoh». 

Fact. n. ket8o; 'nete. 

Fade, v. ho ponu, senyelia 

Fail, V. (to be wanting) ho hlo- 
keha, hloWhhala, (toco 
me short) haelloa, ho 
qaba, 8ito». 

Faint, V. ho akht*h», ilibana, 
lia-lieloa, tsekela, sare- 
loa; adj. e lia-lieloang, 
taekelang, akhehang, fo- 
kolang. 

Faint-hearted, adj e tsabang, 
e booi. 

Fair, adj. ( lovely ) e ntU-, e 
blokang letheba, e 16- 
kileng 

Fairly, adv. hantle. 

Faith, n. tameio, tsdpo ; bo- Falter 

tsepehi, bokhubane. 

Faithful, adj. e tSepehang, 
fc^epuoang, tsepahalaug, 
ea khabane. 

Fall, V. ho oa ; to fall to the 
ground, ho oela fatSe- ; to 
cause to fall, ho liha ; to 
fall backwards, ho kaka- 
11a, qitimana ; to fall 
down, ho khehl^mana ; to 
fall on the knees, ho re 
khubji ; to fall headfore- 
most, ho kolamela; the 
wall is falling down, le- 
rako lea heleha ; the snow 
is falling, lehloa lea khe- 
thehtt ; the price of wool 
has fallen off, theko ea 
boea fokotsehile, e ko- 
kobctse. 

Fall, n. ( cascade ) phororo. 

Fallow, n. mohola ; adj. e sa 
lengoang ; v. ho lema 
kantld ho ho yala. 

False, fid^y e hl.ikang.'nete, e 
leshano, sa tsept^heng. 

Falsehood, D. leshanu, boha- 
ta, bocholo-cholo. 

Falter, v. ho lika-lika ho 
bneng. Fami 74 Fatti^n Fame, n. botumo, molumo, 

setumo, lebitso. 
Familiar, adj e tloaelaneng 

le, ratehang. 
Familiarity, n tloaelano, se- 

tsualle. 
Family, n. batho ba ntlo e le 

ngue, lesika, leloko ; my 

family, ntlo ea ka, bana 

ba ka. 
Famine, n. tiala, letsapa, tlala 

ea sekoboto. 
Famous, adj. e tumileng ; to 

he famous, ho tama. 
Fang, n. lei no le nchocho, 

lero, lenala. 
Far, adj. e leng hole ; adv. 

hole, koo ; far from this 

land, hole le naha ena ; 

I shall go far away, ke tla 

ikela koo. 
Farewell, n. n phele hantle, 

sala hantle. 
Farm, n. polasi ; v. ho lema 

masimo a maholo. 
Farmer, n. raong a polasi. 
Farther, adj. e hoyana ; adv. 

hoyana. 
Farthest, adj. e hole haholo, 

e hole-hole 
Farthing, n. chelete e nye- 

nyane. 
Fascinate, v. ho hohela. 
Fashion, n. m6k\iodi (haholo oa ho a para ) ; v. ho 
bopa. 

Fast, V. ho itima liyo. 

Fast, adj. (firm J e tiileng, 
emeng ; ( quick) e pha- 
kisHng, e lebelo ; adv. ka 
ho tiea, ka ho se sisi- 
nyehe 

Fasten, v. ho holeha, tiisa. 

Fastidious, adj. ekhahlisoang 
ka thata, ipoulang. 

Fastness, n. seqhobo. 

Fat, n. lefura, oftener mafura, 
letsuana; adj. e nonneng, 
e mafura ; to become fat, 
ho nona. 

Fate, n seo e ka khonang se 
hlaho ; fimelo. 

Father, n. ntat'a mot ho, mo- 
tsuali, rare, ra ; my fa- 
ther, ntate ; your father, 
ntat'ao ; the father of 
John, ra-Joanne. 

Father- in-law, n, mohoe ; a 
woman's father in law, 
matsale. 

Fatherless, adj. e khutsana, 
ea shuetsoeng ke ntat'ae. 

Fatigue, n. mokhathala, kha- 
thalo ; V. ho khathatsa, 
hloliea. 

Fatness, n. ho nona, nala, 
tsila. 

Fatten, v ho nontsa. Fault FlI»EMTY Fault, n. raolato, phoso, mo- 

kopo, letjala ; to be in 

fault, ho ^fama ; to find 

faulty ho bea raolato, 

nyatsa. 
Faulty, adj. e molato, fosang, 

fosehileug. 
Favour, n. mohau, lereko, 

thuso ; V. ho tlatsa, re- 

kdIohe1a,[sitsa. 
Fear, n. t§abo, tsoho, letsoso, 

kilo ; V. ho tsaba, tsoha, 

ila. 
Fearful, adj e tSabang, booi, 

tsohileng. 
Feast, n. mokete, seboka. 

'moka ; v. ho ya tse mo- 

nate 
Feat, n. ketso, kefso e rorine- 

hang. 
Feather, n. lesiba (pi. litsiba). 
Feature, n. sebopeho sa sefa- 

hleho, tsobotsi. 
February, n. Hlakola. 
Frrundity, n. lio b<*«a, ho 

taaala. 
/•V"', n. moputso, patala, tefo. 
Feeble, adj. e fokotseng. 
Feebleness, n. phokolo. 
Feed, V. ho f^pa. 
Feel, V. ho ama, phOphdletaa ; 

ho athia. 
Fueling, n. boikutio, oftener 

maikatlo; roaAisa-peld. Feign, v ho etsa jualoka ho" 

ya ; ho ikefsisa. 
Fellow, n, thaka, tnolekane, 

moeka, niphato, nyeo. 
Fplhivship, n. bothaka. se- 

tsualle, kopano. 
Female, adj. e tsehali ; n.^mo- 

tho e mots, hai, ntho e 

tsehali. 
Feminine, adj. e t^e^ali. 
Fence, n. motero: v. ho etsa 

motero, pireh tsa. 
Ferment, v. ho lomoha 
Fei'ocity, n, bohale bo tio- 

llang mali, Kehloho, soro 
Fertile, >idi e beang", e tsua- 

lang haholo 
Fervour, n. cheseho. 
Fetch, V. ho Irtta. 
Fetters, n. mahlaahlela a ho 

tlama maoto; v. ho thi- 

ma, tsuasa 
Feud, n. khang, khaohano, 

hloeano. 
B'erer, n. febere 
Few, adj. nyi^nyane, e se ekae; 

few people, batho ba seng 

l>akae. 
Fickle^ adj e lika-likang; to 

bo fickle, ho kuetja, 

khaehla. 
Firtumi n. tsdmo. 
Fidelity ^ n Iwtaepehi, bokha- 

bane. Fidget 76 

Fidget, v. ho etaa letsope ; n. 
letsope. 

Field, n. tsimo, tema, naha ; 
to take the field, ho ea 
ntoeng. 

Field-mouse, n. leboli, tali. 

Fiend, n. sera se befileng. 

Fierce, adj. e boh ale, e ra- 
tang ho loana. 

Fijteen, adj. leshome le me- 
tso e mehlauo. 

Fifth, adj. ea bohlano. 

Fifty, adj. mas home a ma- 
hlano. 

Fig, n felga. 

Fight, n. ntoa, hlabano, le- 
tlepe tlepe ; v. ho loana, 
hlabana, qabaua, kii- 
tutsana ; I ivill fight 
you, ke tla u loantsa ; 
they fight for their chief, 
ba loanela morena oa 
bona. 

File, n. (tool) feile; v. ho po- 
ma, seha ka feile. 

File, n. (row) lethathamo, 
mokoloko. 

Filial, ady. e loketseng mo- 
ra kapa morali oa 
motho. 

Fill, V. ho tlatsa, phasa, 
hlophela; fill up this 
hole, kata sekoti seo. 

Fil'm, n. leloapi. Firm Filter, v. ntho e hloekisftng 
metsi; V. ho hloekisa 
mefcsi, hlotlha. 

Filthy, adj. e litsila, ma- 
nkhoto; to become fi It ky, 
ho silafala. 

Fin, n. lepheo la hlapi. 

Final, adj. ea qefcello. 

Find, V. ho fumana, fihlela. 

Fi7ie, &dj. (thin) e tsesane ; 
(heautiful) e ntle. 

Fine, n. (penalty) tefo, tefiso, 
tef elo ; v. ho lefisa ; 
the chief has fined me ten 
oaien, morena o ntefisi- 
tse likhorao tse leshome ; 
I have paid my fine, ke 
li lefile. 

Finger, u. mono, monoana ; 
V. ho tsuara ka meno- 
ana. 

Finish, v. ho qeta, qetella, 
phetha, felisa ; to be fi- 
nished, ho fela, pheth^ha. 

Fire, n. mollo ; to light afire, 
ho besa, phepha, fehia 
mollo ; to keep the fire 
up, ho ufca mollo; to set 
on fire, ho chesa; to fire 
a gun, ho thunya. 

Fire-arms, n. libetsa tse kang 
li thunya. 

Fire-place, n. leifo, sebeso. 

Firm, adj. e tiileng, kopaneng. tSliMAMKST 

Firmament, n. sebaka sa le- 
holimo, raaliolimo. 

Finidy, adv. ka matla, ka 
thata. 

Fiimne^s, u. matla, bouatla, 
tiisetso. 

First, adj. ea pele ; adv. pele. 

First-born, n. let^ibolo. 

First-fruits, n. litbakaiigua- 
bii, lilopotsiea. 

Firstlitig, n. letsibolo la pho- 
ofolo, moi-akapele. 

Fish, n blapi ; v. bo tSuasa 
liblapi. 

B\'sher-man, n. motSuasi oa 
liblapi. 

Fish-}if)ok, n. selope. 

Fist J n. sctebele. 

Fit, adj. e lokelang, tsuane- 
lang, V. bo lokisa, lo- 
kisetsa; tohe fiitingy ho 
lokeia, tsuanela ; this 
dress Jits you very well, 
seaparo seo se a lokcia 
bantle baboio. 

Fit, n. to have a Jit, bo bla- 
heloa ke bohloko bo 
bong ka raokboa o 8e- 
blobo, bo Hbua setboa- 
tboa ; to have a Jit of 
laughter, bo Ueha ba- 
boio, kekoteba. 

Fitness, n tokelo, tiaanelo. 
Fivf. '«dl IilatH*) 77 l^^LATLY 

Fix, V. ho tiisa, bloma, 

tlama. 
FiA', n. tsittfsi ; 1 am in a fix, 

ke rai-ebile. 
Flag, V. ho tepella, kbatbala. 
Flag, n. flaga ca ma sole. 
Flagellate, v. bo sbapa ka 

thupa. 
Flagrant, adj. e bonabalang 

habolo. 
Flagstone, n. letlapa; to lay 

tvilh flag-stones, ho kata 

ka matlapa. 
Flake, n. poli ea lehloa. 
Flame, n. lelakabe, khabo, 

letloabe, tetema. 
Flank, n. lehlakore, lesaho. 
Flannel, n. iesela la boea. 
Flap, n. qola; v. to flap the 

wings, bo pukusela, phu- 

pusela. 
Flare, v. ho btnya ho se ho- 

kae. 
Flash, V ho benya, halima, 

phatsima, tsuelima, ho 

re ijyeli, tseke, ( yualeka 

sethanya ha se betsoa). 
Flask, n. mofuta oa botlolo, 

koma ea mosili. 
Flat, adj. e sepbara, e taitsi- 

taeng. 
Flatly, adv. ka mokhoa o 

tiileng; he flatly rffu8id^ 

s» luina iMji'i, Flat.s 

Flats, n. plur. thota, lehoa- 

tata. 
Flatten, v. ho pharamisa, 

tsitsitsa. 
Flatter, v. ho khahlisa ka ho 
roka, phaphatha, qeka. 
Flatterer, n. leseaqheme, te- 

me, mophnphHthi. 
Flattery, n. thoriso, qeko, 

qekiso, lifcene. 
Flatulency, n. to suffer from 

flatulencxj, ho pipitleloa. 
Flavour, n. tHtsuo; v. ho 

lioka liyo, ho li n^tefisa. 
Fl'wovripss, adj. e bosnla. 
Flaw, n. letheb^, sepha, 

sekoli. 
Flax, n. setlama sa ho etsa 

masela. 
Flay, V ho bna letlalo. 
Flea, n. Intsetse. 
Flee, V. ho bnleha, phapha- 

theha, patla-patla, pa- 

kasela ; he fled from us, 

a re balehda. 
Fleece, n. letlnlo la nku le 

nang le boea, boea ba 

nku bo kutiloeng; v. ho 

kuta. 
Fleet, n. sehlopha sa likepe. 
Fleet, adj. e lebelo ; a fleet 

horse, pere e lebelo. 
Flesh, n nama, letsuabo. 
Fleshy, adj. e nama, e no- 78 Flokiu nueng. 
Fle.uhle, adj. to be flexible, 

ho tenieka. 
Flight, n. paleho ; to put tu 

flight, ho lelekisa, qhala. 
Flimsy, adj. e tsesane, e sa 

tieang, fokolang. 
Flinch, V. ho sutha, khutla 

ka santhao, honyela. 
Fling, y. ho akhela, betsa. 
Flint, n. lehakue. 
Flippancy, n ho bua kapele- 

pele u sa imamele. 
Flirt, V. ho fereha ka mo- 

khoa oa papali. 
Flit, V. ho matha kapele, 

baleha. 
Float, V. ho phahama me- 

tsing, hiloha. 
Flock, n. mohlape ; v. ho 

phutheha. 
Flog, V. ho shapa, otia ka 

thapa. 
Flood, 11. moroallo, sekhoho- 

la ; V. ho apesa ka metsi. 
Floor, n. mokato oa ntio, 

fat§e ho ntlo ; v. ho 

lihela motho fatse. 
Flooring ^ n liplanka tsa ho 

kata fatse ho ntlo. 
Floral, adj. ea lipalesa. 
Floriculture, n tsebo ea ho 

melisa lipalesa. 
Florid, adj. e mokhunoana Vlorin t*ONH marameDg; /le has a 
florid coDiple.rion, ke mo- 
tho ea niali-a-ntle. 
Flonn, n. chelete e etsniig 

-V 

Flounder, v. ho poqa sere- 

tseng, ipitika yualeka 

pere. 
Flour, n. phofo, leti la phofo. 
Flour ink, V. (to thrive) ho 

atleha, ntlafHla 
Floic,*y. ho matha, phalla, 

kopotsa ha metsi ; n. ho 

tlala, phahama ha noka. 
blower, n. palesa, thu- 

nthung ; v. ho thunya, 

ho bea lipalesa. 
Fluctuate, v. ho ea kuana le 

kuane, yualeka maqhu- 

bu a leoatle ; ho se tiee. 
Fluency, n. ho bua kabonolo. 
Fluid, adj. iitho e kang me- 

tfii, e mokeli-keli 
Flurry, n. pherekaiio, mofe- 

re-fere ; v. ho fereka- 

na. 
Flush V. ho fuhela. 
Flute, n. lekoliloe. 
Flutter, V ho phnpnsela ; ho 

ferckuna. 
Flu.i, u. phallo, leluthi, ho 

phalla ho Ha khaotseng, 

ho kolla. 
Fi//, V. ho fofa, rnra, pha- pha ; to fly round, ho 
laba-i-aba. 

Fly, \\. iitsi, ntsintsi ; horse- 
fly, seboba. 

Foal, n. petsana; v. ho tsua- 
la ha pere. 

Foam, 11. makueba ; v. ho 
tsua makueba, tsapola ; 

(J^il' ) '^ ^^ ^''^g^'U^ l^o 
halefa. 

Fodder, n. furu. 

Foe, n. sera, mohauyetsi. 

Fog, 11. moholi, mouoane. 

Foil, V. ho thibelu, tsietsa ; 
to he foiled, ho hloloa. 

Fold,n. (for sheep ) lesaka la 
linku ; ( plait J lephutha, 
lesuebe ; v. to fold up, ho 
hone!etsR,phutha,8hoba. 

Foliage, n. malilaku a sefa- 
te. 

Follow, V. ho latela, latelln, 
hiahlama, sala inoi*ao ; 
to folknv one auotlier, ho 
latelaiia, salana moi-ao. 

Follower, n molateli, moh lu- 
ll I ami ; morutuoa, le- 
hlahana. 

Folly, 11 bohlanya, booatla, 
bothoto. 

Foment, v. ho thoba. 

Fond, adj e ratang ; to be rery 
fond of, ho rata hahold, 
ho hlanvetsn t*ONJ)LK SO 

Fondle, v. ho pliaphatlia. 

Fondiietss, n. lerato. 

Food., n. seyo, liyo, niofaho ; 

nice food, litheohelan^, 

meuye-meuye ; bad- food, 

seleta. 
Fool, n. leoatla, sethoto, le- 

obu, leahlama. 
Fool, V. ho thetsa, ho bapa 

la ka ; he made a fool of 

him, a mo nyekethetsa. 
Foolish, adj. e sethoto, e hla- 

nyang. 
Foolishly, adj. ha sethoto ; 

fjoii speak foolishly, u 

bua kapepe. 
Foolishness, n. booatia, bo- 

thoto. 
F^oot, n. leoto. 
F'ootmark, u. bohato, raohla- 

]a. 
F\>ot and mouth disease, ii. 

mokaka. 
F'ootpath, n. tsela ea batho 

ba maoto. 
Footstep, n. hlabo, b'ka, mo- 

hlala. 
Fop, n. lekako. 
Foppery, n. bokako. 
For, prep, ka, kabaka la, ba- 

keng sa ; conj. kahoba- 

ue, ka baka la hobane, 

etsue. 
Forage, ii furu, habore ; v. lA)h'j:vi;i{ ho batla furu uahen^. 
Forbear, v. ho lesa, felohela. 

khaotsa, mamella 
Forbearance, n. inamello, .se- 

bete. 

Forbid, v. ho haiiela, thibela. 

Fcn'ce, n. matia, sekhahla, 

sekhethe ; v. ho susu- 

nietsa, subuhleilana, su- 

tutsa. 

Ford,n. leliboho, letsiboho; 

V. ho tsela noka. • 
Fore, adj. kapele ; adv. pele, 

khale. 
Forebode, v. ho noha. 
Forecast, v. ho rera pele. 
Forefather, n. ntate moholo- 

holo. 
Forefinger, n. monoana o su- 

pang. 
Fm-ego, v. ho lesa, tela. 
Forehead, n. phatla. 
Foreigner, n molichaba, o 

sele, molata, mosele. 
Foremost, adj ea kapele ho 

bohle. 
F^orenoon, n. motseare oa ho- 

sasa. 
Fm-esee, v. ho bonela pele, 

noha. 
Farest, u. moru. 
Foretaste, n. ho latsua pele. 
B'oretell, v. ho bolela pele. 
Forever, adj kaniehla, ka Forewarn 81 Found bo sa feleng, ka ho sa 

eeng kae. 
Fcnewanty v. ho eletsa pele, 

lemoJia, loma tsebe. 
Forfeit, v. ho senyeheloa ke 

ntho ka molato. 
Fnrfje, n. fntho, sefutho ; v 

ho tea 
Forgery^ ii. molato oa ho tii- 

sa lenpfolo la- bopaki, 

kapa la ehelete, ka le- 

bitso leo e seng la hao. 
Forget, v. ho lebala, hakuon 

ke, timelloa ke. 
Fm-getful, adj. ea lebalang; 

a for(jetfnl poisnu. ninle- 

bali 
Fnifjetfulnpsn, w. bolehali, 

khakanyo, boreba 
Forgive, v. ho t5uai*ela, lese- 

la, leballa 
ForgireneKs, ii. teballo, teselo, 

tSuarelo. 
Forkf n fereko 
Fnrloi-n, adj o lebetsoenp-. 

furaletHoeng, siiloen^^ 
Form, II 'mopd, sebopelio, 

tSobotHi ; V. ho lK»pa, 16- 

kiHa, i-^i'a 
Fnrvxer. adj. ea ka|)ele ho ba 

babeli, ea pelo. 
Fonnerlt/, adj ]»cle, khalc. 

mohla-mou^ne. 
F(*rmidable, adj. e kh6l6ha- li, tsabehang. 
Fornication, ri bohlola. 
Forsake, v. ho lahla, tlohela, 

furalla. 
Fmsooth, adv. ka 'nete. 
Fort, n. qhobosheane, seqho- 

bo. 
Fin-tli, adv pele, kantle. 
Forthcoming, adj. ea tla hla- 

ha bona ynale. 
Fo7-thtcith, adv. bona yuale. 
Fortify, v. ho natlafala, ma- 

tlafatsa. 
Foi'titude, n. niatla, tiisetao. 
Fortnight, n. veke tse peli. 
Fortrestt, n. (|hobosheane, se- 

qhobo 
Fortunate, adj. e malimatle, 

e lehlohonoio. 
Fortune, n. leruo ; good for- 
tune, leseo, katloho, bloa- 

hloa. 
Forty, adj. mashome a mane. 
Forward, adj. ea ka pele ho 

ha bang, ea hlaha : v. lio 

nt^etaa peltv 

Fontcr, V. ho trpji. li<»lisn, 

i*ata. 
FoHter-rhiUl, o nguana ea ho- 

lisoangke baselp ho ba- 

holo i)a hae. 
Foul, adj. e lit$ila, e molato ; 

V ho Hitafatsa. 
Found, V. ho thea moth^ ; Foundation 

( to melt) ho qhibilihisa 
litsepe. 
Foundation, n. motheo, nio- 

ralo. 
Founder y n. moqhibilihisi. 

mothei. 
Founder, v. ho teba ha se- 

kepe ha se senyeha. 
Foundling, n. nj^uana ea la- 
hliloeng ke baholo ba 
hae, ea thotsoeng ke ba 
bang. 
Fountain, n. seliba. 
Four, adj 'ne. 
Foiirfooted, adj. e maotd a 

mane. 
Fourteen, adj. leshome Itj me- 

tso e mene. 
Foivl, n. khoho, nonyana. 
Fmvlei', n. motsuasi oa lino- 

nyana. 
Fox, n. phokoyoe. 
Fracture, n. thobeho ; v. ho 
robeha ; / liare fractured 
my arm, ke i^obehile le- 
tsoho. 
Fragile, adj. e robeliang lia- 

bonolo feela. 
Fragment, n. sekoto 
Fragrance, n monko o mo- 

nate 
Frail, adj. e felang, e foko- 
laug. e ka sengoan^ 
fee] a. 82 Frequently 

Frailty, n. bohohlo-hohlo, 

mofokolo 
Frame, n foromo ; kosene ea 
lemati, kapa ea fenstere. 
Frank, adj. ea bolelang 'iiete, 

ea buang litaba phatla- 

latsa. 
Frantic, adj. e haletileng ha- 

holo, e hlanyang. 
Fraternise^ v. ho phela ka 

boena le ba bang. 
Fraternity, n. boena. 
Fratricide, n. 'molai oa 

nguan'abo. 
Fraud, n. thetso, mano, bo- 

mene-mene. 
Fray, n. ntoa, qabang. 
Free, adj. e lokolohileng ; v. 

ho lokoUa, namola, loela, 

tlamolla, holla. 
Freedom, n. tokoloho. 
Free-hooter, n. senokuane, se- 
ra bele. 
Freeicill, n. boithatelo. 
Freeze, v. ho fetoha leqhoa, 

hoama. 
French, adj. ea France ( Fo- 

ra ) ; n. puo ea se-Fora ; 

a Frenchman, le-Fora. 
Frenzy, n. ho so ikutlne, bo- 

hlanya. 
Fretinenf, adj. e atileng. 
Fretjuently, adv. khafetsa, ha- 

pgata; to do a thing * KlJESH 

frequently, ho btit>a ho. 
f-'i'-fh^ julj. e pholileng, ba- 

tang, ncha. 
/•'/W, V. ho helacla ka, luma- 

luma. TiffA^H. iio'onijo- 

rehji. 
Friable, adj. e ka l.hnhoang 

habonnlo. 
irirtifm, n. pikitlo, ho hohia. 
Fridnij, n. 'etsntsi 1m boh I h no. 
friend, n. raotsnalle, mole 

kano, thakn, mokhotsi ; 

mvfrietid, moleksTi'a ka, 

mokHu'a ka ; to make a 

friend of, ho etsa setana- 

llele 
Friimdnhip^ n. setsnallp. sei- 

nong, bolekane. 
Fiifivdline/ts', u setsnallo, liu 

tloaela. 
Fright, n. tsoho, tSabo 
Friffhten, v. ho tsosa, tsabisn, 

teteiniRa, nondna : to he 

friyhtmed, ho tsoha, fc 

hla mahlo, neneta. 
Friffhtfnl^ adj e tKabchan^, 

fsabJHanp. 
Fringe, n. phello fa ntho e 

knn^ leKpls. Hntsi tna 

eona. 
Fri«k, V. ho tloUka 
FrivolotiM, adj. e hlokoinolang 

litaha tae nyenymie. 
Frock, n. roko. 8;i Fri:strati: 

Frog, n. nketjoane, sehoho, 

sehohoana, nketu, nko- 

laiie ; bullfrog, le- 

utsneta. 
Frolic, V. ho thala, thalaba- 

nya. 
From, prep, ho, ho tloha ho. 
Front, 11 sefahleho, kapa 

karolo ea * Scfahleho ; 

hoikhantso ; in front of, 

l<a pele ho, pel'a, pele 

ho ; to be in front ^ ho ba 

oa pele ; v. ho ema ma- 

bapa le. 
Frontier, n. moeli oa naha. 
Front, n. lebobo, sera me. 
Frostbitten, adj. ho bayoa, 

chatsoa. 
Froth, n. lefilo ; v. ho tlo- 

koma. 
Froim, V ho qekotsa, so.so- 

banya, tsnnkana ; n. tsu- 

nkaiio, tso.sobano. 
Frvctifij, V ho beisa Htho- 

loana, nontsa. 
Frugal, adj. ea yang hanye- 

uyane, ka teknnyo 
Fruit, 11. tholoarin, ae he- 

oanpf ; Tnarno. 
Fruitful, adj. e boaufj hantle, 

e hlahiaang litholoana. 
Fruit' tree, n. aefat« se beang 

lith6lo<)na tne yeoaiig. 
FruHtrnte. v. ho anioha. tima. tiatlapa. 
Fry, V. ho plieha ka rnafura, 

halika. 
F?ieK n. libeso, (patsi, lisu, 

mashalH, tsohle fse be- 

soHng). 
Fugitive, adj. e balehaiig, ba- 

lehelang; n. root ho ea 

balehang. 
Fulfil, V. ho phetha, qetella. 
Full, adj e tletseng ; to be 

full, ho phasoa, tlahi, 

penama. 
Fully, adv. haholo, ka ho 

tiala. 
Fulminate, v. ho qhoma ka 

matla a maholo, ho luma. 
Fume, n. mosi, mouoane : 

V. ho itsena, ho halefa. 
Fun, n. papah*, mosu«Ro: to 

make fun of, ho soholla. 
Function, n. kabelo. 
Funds, n. lichelete ; I have 710 
funds, ha ke na chelete. 
Funeral, n. kepelo. 
Funnel, n setseln, moo mosi 

o fetang. 
Funny, adj. e tSehisang. 
Fnr, n. letlalo le boea. Fv Furious, adj e iteenaug, ha- 

lefileng. 
Furlong, ii karolo ea boroba 

meno e 'meli ea mile. 
Furlough, n. tnmello ea ho 

lokoloha mosebetsingka 

baka se itseng. 
Furnace, n. leifo, sebopi, onto 
Furniture, n. raeeebetsi ea 

ntlo, (yualeka tafole, Ii- 

fculo, etc. ) 
Furrow, 11. moeli oa metsi, 

moeli o etsoang ka pluu, 

foro. 
Further, fid v. ka peyana, 

hape ; v ho iitsetsa pele 
Fune, V. ho qhibih"hisa. 
Fusion, n. qhibilihiso. 
Fuss, n. khathatso tabeng 

tse nyenyane, ho tlnka- 

Ihi ; do not Make such a 

fuss, u se ke na tlakalla 

hakalo. 
Fustigate, v. lio shapa. 
Futile, adj. e nyenyane, e sa 

tsebisahaleng. 
Future, f\{}il. e tiang ho tia ; 

n nako e tIang. 
Fy, excl ea nyatso. ue ! ao ! G Gag 

Oag, V. ho thiha molomo ka 

sepako. 
Gain^ n. lerno, raoruo ; v. ho 

raa, fihlela ka mosebetsi, 

tsuela pele. 
(iaimay, v. ho |lHt6la, hana. 
Gait^ u. motsamao 
(rale, n. moea o matia, sefefo. 
Gall, n. nyooko ; (jig. ) hlo- 

namo;v. ho khathatsa, 

tluenya. 
Gallant, n. senatia ; ea me- 

khoa e metle. 
Gallantry, n. boh ale ntoenjr, 

ho|hlompha basali. 
Gallon, n tekanyo ea ho le- 

kanya tse Dooang ( li- 

qaartH tse ne). 
Gallop, V. ho f.lola, khema. 

Inks. 
Gallows, n. sefat^ sa ho fa- 

nyeha hath 6. 
Gamlle, v. ho bapala ka 

chelete. 
Gambol, n. ho tlola. ho th"»- 

laka. 
Ganie^ u (play) papali ; 

( wild animnLt ) phoofo- 

)o tfte tadngoang. 
Gandei'. n. v<^"'^c «* tona. Gasp 

Gang, n. sehlopha, seAma 

sa batho. 
Gaol, n. teionko, chankana. 
Gaoler, n. molebeli oa tero- 

nko. 
Gap, n sekheo, lefaiu. 
Gape, V. ho elimola, ho bo- 

ha ka makalo, lio 

ahlamisa molomo haho- 

16. 
Garb, n. liapaix), tsobotsi. 
Garden, n. tsimo, serapa ; v. 

ho lema lipalesa. 
Gargle, n. sehlaie sa ho 

hl&tsua molomo le 'me- 

tso ; V. ho tsukunya. 
Garland, n. moqhaka oa 

lipalesa le mahlaka, le- 

hlakana. 
Garment, n. seaparo. 
Garnish, v. ho khabisa. 
Garrison, ii. qhoboHht''HTie ; 

batho ha liilang qhobo- 

sheaneng. 
Garrulous, adj. oa mobua- 

bui, oa lehAhlA 
Garter, n. khnelA e tlamang 

kansi ledtdng. 
Giuh, n. leqeba le tebileng. 
Ga^, V. ho ahlamiHa molo- Gati: 

mo habolo, phefurao- 
loha. 

Gate, n. monyako, khoro, 
sekmilo sa lerako, le- 
mati 

Gather, v ho phutha. boke- 
11a, kuelletsa, thonaka, 
bokanya, putla ; to ga- 
ther wood, ho roalla ; to 
be gathered together, ho 
phuthana, phutheha, 
bokana, teana. 

Gatherhig, n. phutheho, raa- 
tiotlosiea, morebe-rebe. 

Gaunt, adj. e otileng, e seko- 
kotoaua. 

Gay, adj. e thabileiig, nya- 
kaletseng. 

Gaze, V ho boha, tali ma. 

Gazelle, n. tSephe. 

Gazette, n. koranta. 

Gelding, n. pere e fao- 
tsoeng. 

Gem, n. lehakue la bohlokoa; 
ntho efe le efe e ntle 
hah 6 16. 

Gender, n botona ka])a bo- 
tsehali ba ntho. 

Genealogy^ n. leloko, leaika. 

General, adj. ca bohle, ea 
tsohle 

Generally, adv. ka tsa bolile, 
ka lio akai*etsa ; th;if( /.s' 
gpnernlly knmvn, ke taba S6 Gkt 

o tseyoaug ke bohle. 
Generate, v. ho tsuala, hla- 

hisa. 
Generation, u. tsnalo, molo- 

ko, mofuta. 
Generosity, n phano. 
Generous, adj. ea fanang ; a 

generous person, sefa- 

bntho ; to be generous, ho 

faua, phaoUa 
(lenial, adj. e thabisang. 
Genius, n. bohlale bo boholo, 

bo phethelnleiig. 
Genteel, adj e hlo phang. e 

mekhoa e molemo. 
Gentle, adj. e mosa, raolemo, 

bonolo ; to he gentle, ho 

fokhotseha. 
Gentleman, n. monna ea me- 
khoa e metle. 
Gentleness, ii mosn, bonolo. 
Gentlewoman n, mosali ea 

mekhoa e metle. 
Gently, adv hantle, butle. 
Genuine, adj. ea sebele. 
Germ, n lefi, monoko, mo- 

thdo, (lalo. 
Geriaiitate, v. lio mela, hlo- 

mela. 
Gesticulate, v. ho etsa likho- 

ba ka matsoho ha ho 

buoa. 
GH, v. ho tibia, rna ; tsuela 

pele ; to get at, ho fi- Ghastly 87 Glitter hlela ; / shall get there to- 
morrow, ke tla fihla teng 
hoRasane; / am getting 
richy ke se ke tla raa; 
I hax'e got a nice 
Iwrse^ ke niile pei"e e 
ntle ; I am getting on, ke 
ntse ke tsnela pele ; get 
up quickhjy tsoha u eme 
kapele; get out of mrj 
way, Moha moo, Rntha. 

Ghaatly, adj. e tsabehaug. 

Ghost, n. seriti, sethotsela. 

Giant, n. seqhobane, sefotoa- 
ne. KPqhenqha. 

Gibe, V. ho soma, nyekc- 
thetsa, nyekueletsa. 

(tiddtfy adj. ca ebang mahlo, 
ea tsneroeiig ke moli- 
kna-liknane. 

GiddineMy ii. molikua-likoa- 
ne, Rolia-liane, maili-ili. 

Gift, n. mpho, nt*o, tsitno, 
phano, lephofio. 

Giraffe, n. thuhlo. 

Gird, V. ho tlama, khahloia, 
slianiatla. 

Girdle, n. scnjepa, leqhama. 

Girl, D. nguanana, morue- 
tsana, moHetsana, nio- 
ntHana, kharebe. 

Girlhood, n. boruetsaiiM. 

Girth, 11. goix)to. 

(h're, V. ho n«**n. fa, sitaa ; to give up, ho tela. 
Gizzard, n. kila. 
(ilad, adj. eathabileng, nya- 

kallang ; to be glad, ho 

thaba, nyakalla. 
Gladdeti, v. ho thabisa, nja- 

kalatsa. 
Gladly, adv. ka thabo, ka 

njakallo. 
Glance, n. khabanyo ; v. ho 

habanya. 
Glanders, n. pliir. lefu la li- 

pere. 
Glare, n. khalimo, khan^a ; 

V. ho khanya, benya, 

lakama ; he glared 
at me, a iitonela 

mahlo. 
Glaus, n. seipone, galase 
(jleam, n. lehlaseli ; v. l»o 

khanya haseNane. 
Glean, v. ho thonaka, qolo- 

tsa, khuahlapisa. 
GleCy n. piua ea thabo 
Glen, 11. khohlo e t.^esane. 
Glide, Y. ho lel^mela. 
Glimmer, v. ho khanya ha- 

Hcaane 
Glimpse^ v. ho*, tauelima, nye- 

motaa, habanya 
Glisten, v. lio khanya lia 

met8i, bckenya. ha lima- 
Glitter, n. khanya; v. ho 

khnnya. phatKinia. t8«^- G-LOBE 

kema, bekenya, benya, 

halima. 
Olohej n. iitho e chit j a e 

kaiig polokue ; lefat§e 

( bochitja ba lona ). 
Gldom, Ti. lefifi ; tepello. 
Gloi'ify, V. ho tlofcla, tlotlisa, 

rdrisa 
Glory, n, letlotlo, khanya, 

tlotliso, botumo ; v. ho 

ithorisa, ithoka, iphafn. 
Gloss, n. ho khaaya, benya 

ha ntho. 
Glove, u. kansi ea letsoho. 
Glow, V. ho benya ke ho 

chesa, ho ba khabeln, ho 

re tlere. 
Gloivworm, n. senakatigueli. 
Glue, n. boka ; v. ho kopa- 

nya ka boka, inaneha. 
Glutton, n. ea rneharo, klio- 

loya, monyollo, setlofa. 
Gluttony, n rneharo, botloCa, 

bonyollo. 
Gnash, V. ho tsikitlana, tsi- 

kitlatiya, pharanya. 
Gnashing, n. tsikiMano, phn- 

ranyo. 
Gnu, n pulnrho, phera. 
Gnaw, V. ho kokona. 
Go, V. ho oa, tsamaea, tloha, 

tsna, ikela ; go on with 

your wdrk, u tsnele peJe 

ka mosebetsi oa hao ; 88 Good 

go aivay from her^, tloha 
mona ; go round the hou- 
se, u pote ntlo ; go aftei' 
him, u mo sale morao ; 
go in front of him, ft mo 
etelle "pele ; you must go 
down, u tsuanetse ho 
theoha ; do not go by, 
btit go in, u se ke ua feta, 
empa u kene. 
(rnar?, ri. phehia, tsenene ; v. 

ho hlaba ka tsenene. 
Goal, n. phello, pakane. 
Goat, n. poh*. 
God, n. Molinio. 
Godliness, n. borapeli, bolii- 

meli. 
Godly, adj ea rape I an g Mo- 

limo. 
Gold, n. gauda. 
Golden, adj. e entsoeng ka 

ganda. 
Golosh, n. seeta sa pula. 
Good, adj. e molemo, moiiate, 
11 tie ; I have a good many 
friends, ke na le metsna- 
Ue e mengatanyana , he 
arrived in good time, a 
Hhla hantle ka nako ; 
he is as good as his word, 
o etsa karaoo a tsepi- 
sitseng ; for good and all, 
ka ho phetheha, ka ho 
fela. GoODIiYt 89 (iUAlK fiuodOt/e^ n. sala liaiitlf. 
(jcmlne^s. n. raolemo, mosa. 

botle. 
fJoocU, n liphablo, thepa. 
GcKJil willy n. lereko, raolemo. 
tioose, n j^ause ; ( fii^- ) ^^- 

thot. . 
Gore, 11. tnahJoele ; v lio 

hlaba ka leiiaka. 
(iorgCj u. 'met so; (pafsaije) 

kholilo, mophoko ; v. ho 

metsa ka ineharo, khora 

hampe. 
Ooryeotufy adj. e iitlc bahOlo. 
Gospel, 11. taba tse molemo, 

EvaiigcH. 
Gossip^ n. mobua-bui ; v. ho 

cbaka ho ea bua. 
Gourd, 1), solotsi. 
Goutf n. lefii la maOto. 
Govern, v. ho basa, tsaTaisa, 

liaa, I'ena. 
Government, n. puso, 'maso, 

boi'^oa. 
Goveruor, n. inusisi. 
Goittiy u. loko, HPHparo no. 

baruti. 
Grave, n. rnohau, isii.^.* ea 

mohau, botle ba sefa> 

hleho, ba tiobotsi, ba 

metaamao. 
Graciou$, adj. e hauhelang, 

tletHeiig mohau. 
Grade, ii. mothati. Gradual^ adj. e tsuelaug pele 

ka molao, butle. 
(hajt, u. lekala lo entiloerig 

sefateng ; v ho enba 
Grain, n. hlaku, koro, tlhoka, 

liyalu. 
GraMinar, n. buka ea melao 

ea puo. 
Granary, n. muliko. 
Grand, adj. e kholo baholo, 

ntle-ntle 
(rrandchild, n. setloholu, se- 

tloholoana. 
(h-and daughter, u. setloholo 

sa uguauana. 
Grandfather, n. ntate moliolo. 
Grandmother, u. nkhoiio. 
Grandson, n. setloholo sa mo- 

shanyaiia. 
Grant, v. ho lumela, uea, fa, 

sitsa, atsua ; n. mpho, 

tsitso, tamelio. 
Grape, n thoioaua ea morara. 
Grapple, v. ho tsaara ; v. to 

grapple with^ ho betana. 
(Jrasp, V. ho tsuara. 
Grass, n. yoang ( plar. ma* 

yoaug ) ; grass usetl for 

thatching purposes, qo- 

koa ; for making baskets, 

mohlomo 
Grasshopper, n. tiie, tsitoe, 

tsie-balimo. 
Grate, n. leifo. Grateful 90 GlUKbsTOtCE Qrateful, adj. e lebohang ; to 
he grateful^ ho leboha. 

Gratification^ n. khaliliso, 
thabiso. 

trratis, adv. ka niohau e eeng 
ka chelete, feela. 

Gratitude, n. teboho, karia- 
nelo, masisi. 

Gratuitous, adj. e etsoang ka 
mohau ; e buoang feela 
ho se kholiso. 

Gratuity, n. tsitso, ueo ea mo- 
hau. 

(jh'ave, n. lebitla. 

Grave, adj. e sa ratang ho 
bapala, kapa ho qoka. 

Gravel, n. lehlohloyane, mo- 
shao, lekhethe, komane. 

Gravity, n. boima. 

Gravy, n. moro, lero. 

Gray, adj. pat8oa,/em. pulu- 
tsoana ; ii. boputsoa ; to 
become gray, ho taba. 

Graze, v. ho fala. 

Grating ground, n. mafulo, 
makhulo. 

Grease, n. lefara ; v. ho taasa, 
tlotsa ku' raafura, tsue- 
hla. 

Great, adj. e kholo, phaha- 
meng, tumileng ; he is a 
great man; ke mot ho ea 
phahameng ; to he great, 
ho ba raohoU"), phahama. Greatness, u. boholo, bopha- 
hamo, bolelele. 

Greediness, n. bokhonatlia, 
meharo. bon3^olO-nyolo. 

Green, adj. e tala, botala. 

Greet, v. ho lumelisa. 

Gridiron, n. rostere. 

Grief, n. masuabi, hlomoho, 
bohloko, mapalesa-pelo, 
masisa-pelo 

(rrievance, n. ntho e khatha- 
tsang, e tsuenyang ; an 
old grievance, sesuoa, 
(oftener pliir. lisuoa^. 

Grieve, v. (to cause grief) ho 
suabisa, utluisa bohlo- 
ko, hlokofatsa ; (to he 
grieved) ho suaba, utlua 
bohloko, hlomoha. 

G^rievous, adj. e utluisang 
bohloko. 

Grievously, adv. habohloko ; 
he is grievously offended, 
o hlabehile habohloko. 

Grim, adj. e bohale, e tsabi- 
sang, e aosobaneng ; a 
grim old man, leqheku 
le bohale, le thata. 

Grin, v. ho sena raeno. 

Grind, v. ho sila, silakanya, 
thumakauya ; to grind 
coarse, ho haila ; to grind 
fine, ho thuraa. 

Grindstwie, n. leloala, tiilo. QripCt V. ho tsnai'a ka ma- 
tla letsohong. 

(irtping, or the gripea:, u. Iio 
yeoa ke mala, lithipa, 
selomi. 

Ltroa7i, V. ho bobola ; n. po- 
boli, pobolo. 

Groiuy n. tsuelesa. 

Groom, n. mohlanka ea ba- 
ballang, ea hlakolang 
lipere ; v. ho baballa, lio 
kuruma lijiere. 

Groove^ n. moeli, foro. 

Grope, V. ho phopholetsa, 
qho({hot.8a. 

Grossy adj. e tenya, e maku- 
kano, e sa hloekang. 

Grosf, 11. one gross, palo e 
lekanang le li-dozen tse 
leshomc le metso e *meli. 

Grossly, adv. ka mokhoa o 
hlokang botle ; he has 
fpossly insulted me, o 
nkomautse hampo. 

GroBsness, n. botenya, bogo- 
rofo, bobc. 

Grotesque, adj. e tiehisang. 

Ground, n. (soil ) mob a ; 
(foundation ) motlieo oa 
ntho, kapa oa taba; 
ijonr arcHsation h(v< ho 
ground, n mo qdaa ho se 
taba ; to gain ground, ho 
tnnela polo : to Im* 01 GROKt 

ground, ho khatlela mo- 

lao 
Groundless, adj. e se naiig 

'nete, e leshHiio. 
Group, 11 sehlopha sa batho ; 

ntho tse emeng hammo- 

ho ; a small group, »e- 

hlotSoana ; v. ho pliatha, 

ho etsa sehlopha. 
Grove, n. moranyann. 
Grovel, v. ho khasa, koko- 

iiiala, abula. 
Grow, V. ho iiiela, hola, fa- 

puha ; to make grow, ho 

melisa, holisa. 
Growl, V. ho bona. 
Grmcth, n. kholo ; quick 

growth, bohlofa. 
Grxih, n (worm) hoaba. 
Grub, V. ho epa, cheba, cheka. 
Grudge, v. ho khanana, nea 

u sa rate; n hlonamo ; 

to have a grudge, ho hlo- 

iiamela. 
Gruel, 11. motoho o nieUti, 

raofokolo 
Gruff, adj. tj goi-ofo, c buaiig 

ka khalefo. 
Grnmhle, v. lio luina hima, 

koi*ot)a, koreha, belaela, 

nganga 
Grumlder, n. motho ea mah&' 

nyetsi, 'raalibecheng. 
Grunt, V. tV n. ho etsa niohi- GUAKl) \)2 

mo o kaiig oa fariki ha 

e 11a. 
Guard, n. tsireletso, tebeio ; 

sehlopha sa balebeli ; fo 

be on ones guard, ho 

quaea, falimeha ; v. ho 

lebela, sireletsa. 
(hiardi'an, n. molebeli, 'mo- 

loki. 
Gness, v. ho noha, lekanya, 

hakanya ; n. tekanyo, 

noho. 
Guest J n. moeti, mot'apoheli, 

momemuoa. 
Guidance, n. tsaniaiso, 

tiso. 
Guide, V. ho ts&maisa, isa, 

luta ; n. motsamaisi, 

molisa. 
(juiie, n. mano, thetso, lonya. 
Guileless, adj. e se nang 

mano. 
Guilt, n. molato, letjala. 
Guilty, adj. ea molato, e mo- 
be ; a guilti/ person, mo- 

nakoli Gi:tti:kal 

Guineamfowl, n. khaka. 
Gulf, n. kon ea leoatle. 
Gulp, V. ho mefcsa ka meha- 

ro, kuenya, hoUela 
irum, n (glue )',b6ka, boroku ; 

V. ho kopanya ka boka. 
Gum, n. (of the teeth) lere- 

nene. 
Gum-tree, n. sefate sa blue- 

gomo. 
Gun, n. sethanya, mopopo. 

sebululane. 
Gunpowder, n. rnosili oa se- 

thiinya. 
Gunsmith, ii. lelala la li- 

thanya. 
Gurgle, v. ho phorosetsa. 
Gush, V. ho koUa, kuella, 

tsaratsa, t§ikhunya, t§i- 

khoha. 
Gust, n. of wind, phoko e 

matlaea moea. 
Gutter, n. moeli oa metsi, 

foro. 
Guttural, adj. molnrao o e- 

tsoang ka 'metso. H Habit 

Habit, n. ( custom ) mokhos, 
temalo ; he is in the ha- 
bit of stealing^ o lema- 
letse ho ut8ua. 

Habitual, adj. ea mokhoa, e 
tloaelehang. 

Habituate, v. ho tloaeletsa, 
lemaletsa. 

Hark, V ho poiim liampe, 
poniaka. 

Maftf n. mofeng, moriaTia. 

Haggard, adj. e lokoselang; 
to be haggard, lio lokn- 
sela. 

Hail, n. sefako ; v. it is hai- 
ling, hoa iia sefako. 

Hail^ V. ( to call) ho bitsa, 
ho«*1etsa, Inmelnia. 

Hailstone, n sefako Re le 
seng. 

Hnit\ n. moiiri, boca ; (me 
hair, qdba ea raoriri ; 
hair of fhr tail of an 
animal, bolitse ; hair on 
the hfjdg^ mohoAte. 

Hat r-d rentier, ti. moknti oa 
nioiiri. 

Hairbreadth, n. botonya ho 
boResfltie bo kan^ ba 
qoba ea moriri Halt 

Hairy, adj. ea mohoete. 
Hale, adj. ea iketlang 'me- 

leng, ea phelang hantle. 
Half, n bohare ba ntho, 

karolo ea bobeli, halofo. 
Half-caste, n le-Seteli, le- 

Bastei-e. 
Half-brother, half-sister, u. eo 

e leng nguan'eno, kapa 

khaitseli ea hao ka 

'm'ao kapa ka ntat'ao 

feela. 
Half-crown, n. rlielete e 

etfiang 2'(^. 
Hnlf-moon, ii. khneli lia e 

thoasitse, kai)a c kho- 

phohile. 
Hall, n. kamore o khololiali. 
Hallotr, V. ho klietlia, liahi- 

letsa. 
Hallncination, n. Iio lumcla 

ntho e seng teng hoio 

teng, ho itlietsa. 
Haht, n. losaka la Infsafxi. 

kapa la khneli 
Halt, ndj. {lame) i-a i>lu- 

tsang, ritsang, qhih' 

tsang ; v. ( to be lame ) 

ho hlfitsa, ritHH. 
Halt, V. (to stop ) ho enia, Haltei{ 94 Hankei? ho I'e futla; ii. kenio, 
kemiso. 

llalfer, n. lehaletere ; lerapo 
la ho fanyeha motlio. 

Ham^ u. naraa e letsuai ea 
sei'ope sa fariki. 

Hatnlet, ii. motsana. 

Hmnmtr, n. noto, tsehlo; v. 
ho khokhotha, khokho- 
thela. 

Hammer- bird, n. masianoke. 

Hammock, n. bete e fariye- 
hoang ea sekepe. 

Hamper, v. ho khathatsa, 
thibela. 

Hamper, n. sethoto se nang 
le seknahelo. 

Hand, ii. letsoho, leboho : 
the right hand, le leto- 
na, la-bo-ya; the left 
hand, le letsehali ; he is 
at hand, o haiiti ; they 
work hand in hand, ba 
Kefcetsa haramoho ka 
kutluano e iitle ; hands 
off, tlohela hie ! J have 
a hand in this, ke na le 
taba mosebefcsing oo ; / 
have my hands full, ke 
tsnaiehile haholo ke 
mosebetsi ; lay your 
hands on him, u nio tsua- 
re ; lend him a hand, mo 
tlmse, mo tlatse Hand, v. ho n^a, neha ; 

hand him this hook, mo 

nee bnka ena. 
Handcuff, ii. lehlaahlela hi 

matsoho la lio tlaina 

moholehuoa. 
Handful, ii. seatla se tle- 

tseng. 
Handicraft, n. raosebeisi oa 

matsoho. 
Handiness, ii. masene a ho 

sebetsa, haholo ka ma- 
tsoho. 
Handkerchief, ii. duku. 
Handle, n. mofeng, moriaiia. 

setSuaro ; tlie handle of a 

spear, theko ; the handle 

of a pot, mohoe\e: v. ho 

t^uara. 
Handmaid, n. lekhabunyane 

la mosali. 
Handsome, adj. e ntle. 
Handwriting, n. mongolo oa 

motho. 
Handy, adj. e tsebaitg ho 

sebetsa ( haholo ka ma- 
tsoho ). 
Hang, v. ho feha, t'anyeha ; 

to be hanging down, ho 

kt^ba, lepella. 
Hangings, n. lesela le lejie- 

peletseiig, moleketla. 
Hanker, v. ho lakatsa, hlo- 

loheloa, HaI'I.USS i»r, Hapless, adj. e maliinabe, 

soto. 
Happen, v. ho etsahala, hla 

lia, tsoha, ho ba teng. 

/ happened to arrive 

just then, ka tsoha ka fi- 

hla hoiia ka nako ena. 
Happines, n. boiketlo, boraa- 

limatle, leseo, lehloho- 

nolo, katleho, monyaka. 
Happy, adj e raalimatle, 

e lehlohonolo ; to he 

happy, ho iketla, ho 

atleha 
Harass, v. ho khathatsa ka 

ho Rebelisa, ka ho be- 

laetsa, ka ho tuba. 
Harbour, ii. moo likepe li 

fihlelang teng li sii-elle 

tsoa niaqhubn a leoatle 

ka maniko. 
Hard, adj. e thata, matla ; 

adv. ka tliata; hard hy, 

c liaiiti. 
f far den, v. lio thatafatRa : 

to become hard, ho tha 

tafala. 
Hardhearted, adj. e pelo c 

thtta, ea seliloho. 
Ifnrdihnoit. u matin, hotin- 

th.. 
Ilnrdbf, snlj. ku thata; J 

hardly believe what yon 

naif, ho thata hoiv kc Haruow 

kholoe ke seo u se bo 

lelang ; it is hardly true, 

e batla e se 'nete. 
Hardness, n. bothata, S9r6, 

lonya 
Hardship, n. tsietsi, bothata, 

makaqabetsi 
Hardware, n. mesebetsi e 

entsoeng ka tSepe. 
Hardy, adj. e matla, bohale. 
Hare, n. 'mutla. 
Haretn, n ntlo ea lirethe 

naheng tsa ba-Turkey. 
Har\, V. ho utlua, mamela. 
Harlot, 11. mosali oa seotsua, 

oa sehlola. 
Harm, n. kotsi ; v. to harm 

some one, ho ntsa motho 

kotsi ; to do oneself harm, 

ho ipolp.ea. 
Harmonium, ii. thomo 
Harm^my, n. tumellano ; mo- 

nnte oa lipiiia. 
Hdiuf'ss, n. raarapo a lipei*^ 

tse bofshoang ; v. ho 

bofa kariki. 
Harpf n. harepa. 
Harp, V. ho bna taba e le 

ngno kamehln, ho hlo- 

lien. 
liarjHxm, n. fwlope «« ho 

tsnaHR lihlapi tse khdlo. 
Ifan'ow, n. o^e ; v. ho ega, 

phophotha. Harsh Harsh, adj. ( coarse ), e ma- 

hoashe, e gorofo ; a harsh 

man, monna ea thatH. ea 

hlonamileng. 

Harshness, n. ('coarseness) 

mahoashe. 
Hart, n. khama e toiia. 
Harteheest, n. khama. 
Harvest, n. kotulo, nako ea 

kotulo; V. ho kotula. 
Ha^h, V. ho poma likoto, li- 

i-ela ; n. sekhaoane. 
Hasp, n. sekhoketsane sa ho 

kuala. 
Haste, n. potlako, phakiso ; 
make haste, akofa, tata, 
phakisa. 
Hasten, v. ho akofa, phaki- 
sa, potlaka, tata, phaka ; 
to cause to hasten, ho 
akofisa, potlakisa. 
Hastiness, n. phakiso; ho 
bna u sa ka ua imamela, 
mahl^le-hlele. 
Hasty, adj. lefene-fene, e 
mahaba, ea buang a 
hal'file. 
Hat, n. katiba, tlhoho. 
Hatch, V. (of a hen) ho qhotsa, 
fuama; (toplotj ho rera 
ka sephiring, kunuta. 
Hatchet, Ti. sel^pe. 
Hate, V. ho ila, hlo6a ; n. 
kilo, hloeo. c^C^ Hazari' 

Hatred, n. hloeo, bora, kilo. 
Hatter, n. moetsi oa likatiba. 
Hauffhtiness, n. boikakaso, 

boikh6h5mo80. 
Haul, V. ho hula ka matla ; 
se tsuasoang letlooeng -, 
I have made a fine 
haul, ke tSnasitse tse 
iigata. 
Haunch, n letheka, thopola. 
Hannt, v. ho lemalla ho ea 
lula ngalong e itseng, 
ho etella ngalo eo ha- 
ngata; a tiger haunts 
this jungle, nkue e ati- 
sa ho lula morung ona ; 
they say this house ^> 
haunted, ba re. sethotsela 
se teng tlung eo. 
Have, V. ho ba le, ho ua le, 
rua, tSuauela; you will 
have to obey me, u tsua- 
netse ho nkutlua. 
Haven, n. kou ea lik^pe. 
Havoc, n. tSenyo, t§enyeho, 

polao. 
Hawk, u. phakue. 
Hawker, n. motho ea tsama- 

eangantsearekisa. 
Hay, n. yoang bo omisitaoeng, 

fura. 
Haystack, n. setha sa furu. 
Hazard, n. taba e hlahang e 
B«i lebelloa. Hazardous Htari Ilazardoiis, adj. e nang^ le ko- 

tRl. 

Haze. n. mohoH. raoiioane, 
mophethe. 

Hazel, adj. e khunong. 

Tldzy, adj. e kuahetsoeng ke 
moholi 

He, pron. o, a. 

Heat}, n. hloho, Rehlolio ; hlo 
ho kapa qalo ea taha ; 
thif has neither head iior 
tail, taba eo ha o na qa- 
lo leha e le qetello ( ha 
e ntluahale ) ; the head of 
a faviily, tota ; a head of 
catth^ khomo e le ngiie. 

Heady V. ho t-gamhiHa, ho ba 
oa pele 

Headache, n. ho yeoa ke hlo- 
ho ; / have a headache, ke 
opuoa ke hloho 

Headiness, n. bohlohothata. 

HeadUrnQy adv. ka potlako. 

Headman^ n. ra motee, ra- 
moteana, monemotBe. 

Headpiere^ n. kntibaea Itsolo. 

Headquartem, n. n^alo eo mo- 
laoli oa maAole a lalang 
ho eona. 

Headship^ n. boholo. 

Headsman^ n. motho oa bola* 
eang ba ahloletaoeng 
lefu ke 'muHo. 

Headstone^ n leyoe le beoaag lebitlcng la motho le 

ngot.soe lebitso la hac. 
Headstro7ifj, adj. e hloho e 

thata, e manga nga. 
Heal, V ho folisa, phekola ; 

to be healed, ho thuseha, 

fola 
Healing, n. pholiao, pholo, ho 

thnseha. 
Health, n mouate 'meleng oa 

motho ; to be in good 

health, ho iketia, bolo- 

keha. 
Healthy, adj e mouate, e 

tiileng, e matla 'meleng. 
Heap,j\. qubu, tutulu, sebota, 

(ihoba, setha ; (of ruhli- 

jf/j) th6t6bolo ; v. ho etsa 

qubu, kuelletsa, bokella. 
Hear, v. ho utlua, mameia ; 

to make one hear, ho hla 

bolla motho litsebe 
Hearf^r, n. moutlui, moma- 

meli. 
Hearing, n. kutluo, mamelo. 
Hearken, v. ho utlua, mameia, 

ela hloko. 
Hearsay, n. taba ea bo-ba-re, 

ea bo-Khothc. 
Hearse, n. koloi ea ho isa ba* 

fa phupung. 
Heart, n. pelo ; with all my 

lieart, ka peld ea ka eo- 

hie ; at heart, kit 'note : Heart- BKEAKiNG 98 Hkkjht to lose heart, ho f ebi pelo ; 
to take heart, ho khotha- 
halrt ; io take to heart, 
ho siiabi«oa ke, ho tepe- 
letsoa ke ; to set the heart 
OTij ho lakatsa haholo, 
ho pheella ; viij heart is 
sad. pelo ea ka e ntso. 

Heart breaL'ing, adj e feli- 
sanpr pelo, e hlomolisaiig 
haholo. 

Heart-broken, adj. e felileng 
pelo, ea suabilene ha 
mpe. 

Heart-burn, n, lesokoUa. 

Hearth, n. leifo ; hearth-stone. 
letseho. 

Heartiness, n. tiisetso, matla. 
thabo mosebetsing. 

Heartless, adj. ea hlokang le- 
reko ; ea hlokang maHa. 

Hearty, adj. e el sung ka pelo 
eohlc. 

Heat, n. mofuthu, mofuthu- 
mala, l«-batama, moat ha 
ir.ela; v. ho futhnmatsa, 
chesa. 

Heathen, n mohedene. 

Heathenism, n bohedene. 

Heave, v. (to raise ) ho emisa, 
phahamisa ; f to throio J 
ho akh^la, tjebe'a ; (to 
swell) ho kokomoha. 

Heaven^ n. Ifholimo Heavenward, adv. nga ea Ic- 
holinio 

Heavily, adv. ka boima, ka 
bothata; he walks hea- 
vily, o tsftmaea butle. 

Heaviness, n. boima, bohloko, 
pelo e boima. 

Heavy, adj. e boima ; to be 
heavy, ho ba boima ; to he 
too heavy, ho imela. 

Hebrew, u. mo-Yode. mo- 
He bern 

Hecatomb, ii. sehlabelo ta 
phoofolo tse ngata, polao 
ea batho ba baiigata. 

Hedge, n. motei'o o entsoeng 
ka lihlahla, lekhuakhiia ; 
V. ho etsa motero, sire- 
letsa ; to hedge in, ho 
fchibella. 

Hedge- hog, n. hlong. 

Heed, n. hloko, hlokomelo, 
ssli, maraelo ; v. ho ela 
hloko, lemoha. 

Heedless, adj. e Ra eleng 
hloko 

Heel, n. serethe ; to lay by 
the heels, ho tSuara, ho 
hlahlela chnnkaneng ; 
to show the heels, ho ba- 
leha ; he is at your heels, 
o se a ea ii fcsuHra. 

Heifer, n sethole, mohatelo 

Height, n. bolelele, boholo, Heiohtkn 99 Hekeon bophahamo ; thabaiia. 
Heighten, v. ho lolefatsu, 

phahamisa, holisa. 
Ifetnfyiui, adj e mpe liaholo. 

e hloeehang, ilohang:. 
Heir, n. moyalefa. 
Heir- apparent, u. en tia lula 
tnlo sa boiviia mob la ho 
shuanp morena. 
Heiress^ ii moyalefa oa mo- 

aali. 
Hell, n. lihelc. 

Helm, n. heleme, sefate sa ho 
tsamaisa sekepe ; (Jig J 
to hold the helm, ho tRa- 
maisa mosebetei, ho ha 
hloho. 
Help, V. hothusa, tiatsa, tla- 
tsetsa, tjrnMa ; n. thuso, 
kemelo. 
Helper, v. ea thusang, nio- 
tsaaeli, mcthusetsa, me- 
tlatsetsR. 
Helpless, adj. to be lielplens, 

ho teka. 
HelplessneM, n. ho hloka ma- 

tla, hohohv 
Helpmate, n niolrkime. mo- 

tUtai 
Helter'9kelter,iuU, kji mofere- 
ifva ie ka potlako ; they 
ran away helter-tkelter, 
ha baleha ba ahohlo- 
mane Hem, n. moseho, 'meno oa 

kObo ; V. ho mena, tebo- 

la, soma 
Hemisphere, n» halofo ea le- 

fatse ho tloha ho Equa- 
tor. 
Hemlock, a. lefokoli. 
Hemrrrrhage, n. phallo ea 

raali. 
Hemp, u. matakuane. 
Hen, II. khoho, kapa nonya- 

na efe Ie efe e tsehali. 
Heuce,R(\v. ho tloha raona, 

ho tloha yuale. 
Henceforth, adv ho tloha 

yuale 
Herald, n. leqosa. 
Herb, 11. setlama, aemela, 

yoang. 
Herbage, n. setlama, moroho. 
Herd, n. mohlape ; v. ho lisa, 

alosa. 
Herdttman, n. moli.sa. 
/fere, adv. mona, moo, kuano ; 

here in the man, soiia 

motho. 
Hereabout, adv. ka np;« ena. 
Hereby, adv. ka bona. 
Hereditary, adj. e tUiig ka 

mokhoa oa lefa. 
Herein, adv. ka bona. 
Hereof, adv. ea moiia. 
Hereon, herenptm, adv. ka 
baka la bona. Heresy 100 Hii'i'ordiA.Mis Ueresy, w. kheloho tliutoiig, 

kapa tumelong. 
Heretic, ea lumetsenp: ♦linto 

e khelohileng. 
Hereto, adv. ho fihla mona. 
Heretofore, adv. ho fihiela 

mona. 
Heritnge, n. lefa 
Hermit, n. motho ea phelang 

bo'notsing. 
Hero, n. SHnntla, mohale e 

rnoholo. 
Heroism^ n. bonatia, bohale 

bo hohold. 
Heron, n. kokolofitoe. 
Hesitate, v. ho tsuafa, lika- 

lika, qea-qea, thinya- 

thinya. 
Hesitation, n tsnafo, tika- 

tiko, lesisitheho. 
Hew, V, ho ratha, rema, 

kaea. 
Hiccough and hiccup, n. thabe ; 

to have the hiccup, ho 

khitloa ke thabe 
Hide, V. ho pata, sireletsa, 

pipia, pipietsa, kunuta ; 

to hide oneself, ho ipata, 

qachama, ineanya. 
Hide, n. letlalo, lekoko. 
Hideous, adj e mpg liaholo 

ho talingoeng. 
High, adj. telele, kholo, pha- 

hameng; adv. bolimo. Highland, n. sehlaba, litlm- 

ba, maloti. 
Highly, adv. kn ]\^^ iilinlinma. 

haholo. 
Highness, u. {elevalion) bolo- 

lele ; {a title) lebitso la 

ho hlompha morena. 
Highway, n. 'rnihi o moholo. 
Highwayman, n. sesenyi, ie- 

sholu la litsela, sehlohi. 
Hilarity, n. thabo, lit.«^ho. 
Hill, n. thabnna, IcrallH. 
Hillock, n. thabaiia, leralla- 

na, thotanyana. 
Hilt, n. mofeng (hahoh) oa 

sabole). 
Hind, adj. e morao. 
Hinder, v. ho thibela, tliiba 

tsela. 
Hindmost, adj. e kamora' tso- 

hle, e kamorao rao. 
Hindoo, n. motho oa naha ea 

India. 
Hindrance, n thibelo, tsietsi. 
Hinge, n. sehokelo, leloke- 

Ifctso ; V. ho fanyeha le- 

mati. 
Hint, V. lio hopotsa, ama 

taba, eleisa ; n. khopo- 

tso, temoso, mokhoatha- 

tsa. 
Hip, n. letheka ; hip hone, 

noka. 
Hippopotawns, n. kubu. HlRl lOl Homesick Hire, v ho alima, kalima, 

hii*a. 
Hireling, ii luohlnnkH cii 

thotsoeng. 
Hiss, V. ho hoeshetsa ; n. le- 

rata le etsoang ka ho 

hoeshetsa. 
History, n. litaba tsa lio phe- 

la ha lichaba ha ii ngo- 

loa ka lenaneo. 
Hit, V. {to strike) ho otla ; 

{to succeed) ho nepa; n. 

nepo. 
If itch, V. ho tisuasa ; n. ( nil 

impediment ) thibelo. 
Hither^ adv. ka nga kuano. 
Hitfierto. ftdv. ho fihiela 

moiia. 
Hive, 11. ntU) ea linois-i 
Hoary, adv. c putsoa, e hlobo. 
Hoard, v. ho bokolla; ii. po- 

kelio, letlotlo. 
Hoarfrost, ii. iHohane, sera- 

me, serarae liii se letse. 
HiHir8t\ adj. <k clM-l'Miy lo- 

utHue. 
HtHix, n. the t. St I ; v. ijo the 

tsa. phonia. 
Hoe, u. niohumu ; v. lio Ivnia 

ka niohoniR. hlaliohi. 
Hotf, II. kidobc. fariki. 
Hoiftt, V. ho phahainiHU. 

emiaa. 
Hoid, v )io t^nait, raa, aiuo- hela ; n. tduaro ; to hold 
fast, ho f uparela ; to take 
hold of, ho nenesa. 

Hole, n. leHoba, sekoti, mo- 
koti, thobn, khatampi; 
to inake a hole, ho theba, 
thebolH, fura. 

Holiday, n. nako ea ho loko- 
loha mosebetsing, kapa 
likolong. 

Holiness, n. khalwlelo, hloeko, 
hokhotheho. 

Hollow, adj e sekoti, e tebi- 
leng ; (false ) e se nang 
'nete; n. fiekoti, mok«'ti, 
semeiiH ; to holhiw out, 
ho fnra, tebiaa ; to he 
hollow, ho fa re ha, teba. 

Hoh)coust, n. st^cheso. 

Holy, adj. e IiHlalelHii^, hhie- 
kileii^; to he holy, ho 
halalela, hloeka, khd- 
ihtMia; to make holy, ho 
halaletSH, hloekisa. 

Homage, \\. nyehelo, th^lo 
kananelo ; to do homage, 
ln> thelH, nyeh^la, ana- 
nela. 

ilo)ne, n. lehae hi motho, 
nthi. 

t/tnitfless, adj e .se nan^ nth"), 
^L' nang lehae. 

Hoiiirly^ adj e kang ea l»«e. 

Homesick, adj. e hh'd6he> HoMKWAUD 

tsoeng hae. 
Homeward^ adv. ka iiga hae. 
Homicide, n. polao, 'molai. 
Ho7iesf, adj. e khabane, ea 

'nete, e tSepehang. 
Honesty, n bokhabane, 'nete, 

bot§epehi. 
Honey, n. linotsi, rnahe a li- 

notsi, monate. 
Honey-bird, n. tsetlo. 
Honeycomb, n khekhe ea li- 
notsi, lekheha. 
Honour, n. hlouepho, bokha- 
bane, tlotliso ; V. ho hlo- 

nepha, tlotlisa. 
Hood, n. katiba ea mofnta. 
Hoof, n. tlhako. 
Hook, n. haka, sehokelo, se- 

khoketsane; v. lio ho- 

kela, tsuasa, qeba, taua- 

ketsa. 
Hoop, n. kokote, hupiiU). 
Hooping cough, n mokhokho- 

thoane. 
Hoot, V. ho leleka ka nielioo 

e nyatnang. 
Hop, V. ho pharuma, qotoma, 

tlola ; (of a bird) ho 

thoena. 
Hope, n. tsepo, tebello ; v. ho 

tsepa, lebella. 
Hopeful, adj. e tSepang, ts^e- 

p'lsang. 
Hopeless, adj e hlokang t02 HOSPICL tsepo. 
Hopple, n. ho etsa sepane, ho 

tlama sepane (yualeka 

pere). 
Horizon, n. bohole moo pono 

ea motho e khutlang 

teng. 
Horn, u. lenaka ; ( of thn 

moon ) lintlha tsa khaeli 

ha e SH tsua thoasa. 
Hornet, n. bobi bo boholo. 
Horny, adj. e entsoeng ka le- 
naka, e thata. 
Horrible, adj. e tSabehang, 

hlooehang, ilehang. 
Horrid, adj c tsabisang, tso- 

sang. 
Horrify, v. ho tsabisa, tsosa. 
Horrm', n. t§abo e kholohali. 
Horse, n pere, pitsi ; y, ho 

pa I a ma pere 
Horseback, n. to go on horse- 
back, ho palama pere. 
Horseman, n. mopalami. 
Horsewhip, v. ho .sliapa ka 

phafa. 
Horticulture, n. tsebo ea ho 

lema lifate, lipalesa. 
Hose, n. kausi. 
Hosiery, n. mesebetsi e kang 

I i kausi le tse yualo. 
Hospitable, adj. e tsebang ho 

amohela baeti. 
Hospice, n ntlo ea ho amo- Hospital lu:? ttu LL liela baeti malotiug a 

Europe. 
Hospital^ n ntlo ea ho uka 

hababi 
//rW, n. motho ea amohelang 

moeti kapa baeti ; mong 

a hotele ; lekhotia, sern. 
Hmtagc, ii. motho ea ntsc- 

tsoang lira, e be tsepiso 

kapa tebeletso. 
Hostility, n. bora, hloeu, hh*)- 

Damo, ntoa. 
Hoi^tler, n. 'maballi oa lipe)e 

lihoteleng. 
Hot, adj. e fathumetseDg ; 

to be hot, ho chesa, fu- 

thamala. 
Hotel, n. ntlo ea baeti, ea 

phapohelo, hotele. 
Houfuiy n. ntja ea ho tsoma. 
Iftiui'^ n. hora, nako. 
Hmirly, adv. ka lihora tso 

hie, ka nako e ogae le e 

ngue, ka linako tsohle 
Houfe, n. ntlo ; ba ntlo vh 

motbd ; a small house, 

ntloana. mokhoro ; v. ))r> 

kenya tlang. 
Household, n. ba ntlo ea mo- 
tho ha*moho le bahlankn. 
Housekeeper, n ea baballan;: 

ba ntlo ea motho ka Ii 

yo lo tse ling. 
Hover, v. ho solla, lika-lika. oka-okela. 
Ui'tr, adv. yuang, ka mokhoa 

oyuang; kamoo, kateng. 
HotibeH, adv. leha ho le 

yualo. 
Huivever, adv. leha ho le 

yuaio. 
Hoirl, v ho bokolla, Ua (ha 

phiri, ha ntja), hlaba 

moolo ; n. sello sa phiri, 

sa ntja. 
Howsoever J adv leha ho ka 

ba yuaug kapa yuang. 
Hubbub, u. lerata, mofere- 

fere. 
Huddle, v. ho kopanya li- 

ntho kapa bat ho ka p6- 

tlako le ka mahleke ; to 

be hiidilled together, ho 

tetehna, patisHna. 
fine, n. ('outcry) niohoeletso, 

mokhosi. 
Hue, n. (cohurj 'mala. 
Hueless, adj. e se nang *mala. 
Huy, V. ho kopa ; n. kopo. 
Huge, adj. e kholohali, tona- 

na, tonanahali. 
Hugeness, xi bohoiohali. 
Hulk, n. 'melo oa sek^pe 

( haholo sa khale ). 
Unit, n. ( husk ) lekhapethi 

la litholoana tae ling; 

( of a ship ) 'male oa se 

kupe. Hum 

Hum, V. ho lioba, biuela 

ka nfiarameiig. 
Human, adj. ea bothO, ea 

setho. 
Huniatie, Htlj. e mOsa, e tle- 

tseng mohau. 
Humanity, i\ both 6, setho; 

mosa, mohau. 
HumantHe, v. ho nolofatsa, 

thapisa, nthofatsa 
Humble, adj. e kokobetseug, 

e ikokobetsang, e nye- 

uyane; v. ho kokobetsa 

nyenyefatsa ; to be hum ■ 

hlt\ ho ikokobetsa; fo 

become humhle^ ho koko- 

behn. 
Humbug, u tlietso, leqheka; 

motho ea sa tsepaha- 

lang ; v. ho thetsa, pho- 

ma, qathant§a. 
Humiliate, v. ho kokobel.sii, 

nyenyefatsa. 
Humility, u. boikokobetso, 

boiiyenyaiie, iiyeiiyefHlo. 
Hnmormis, adj. e tsehisang 
Humour, n. mokhoa, sebo 

peho; V. ho lumella, ho 

khahlisa. 
Hump, n. selota, sekofo sa 

khorao. 
Humpback, n. inotlio ea le- 

khutla ; io be liuinp 

backeiL Iio khutlalla. 104 Hush 

Humus, 11. mobu o eiitsoeug 
ke litlania tse bolileng. 

Hunch, u. kokomoho, lekhu- 
tla, selota, sekoto. 

Hundred, n. lekhoh") ; a hun- 
dred times, halekholo. 

Hunger, n. and v. ( to crave 
for food ) ho \ii\)fi . hloa- 
balla ; {to desire much ) 
1)0 lakatsa, hloloheloa. 

Hunt, V. ho tsoma, phaila, 
phallela; u. letsolo, tikj- 
lutsnane. 

Hunter, n. setsomi. 

Hurl, V. ho akhMa ka niathi. 

Hurrah ! iiif niohoo oa tha- 
bo, OH hlolo, oa litlatse: 
haialia ! 

Hurriedly, adv. ka pofclnko. 

Hurry, v. bo akofisa, potla- 
kisa, fcatisa ; to be in a 
liurry, lio akofa, potlaka. 
tata : n. pothiko, male- 
ba-leba. 

fiiirf. 11. lp((eba, kofcsi ; v. ho 
iitsa kotsi. utliiiKa bo- 
hlokO, thOnkha. 

Husband, i\ nioiiua, nioliatsa 
oa mosali ; v ho habaUa 
liantlo. 

Husljaudman. n. nioleuii. 

Hush, adj. e khutsitseng; 
V. ho khutsisa; hush 
uowl khntsang, tholang. HrsK lu:» HYroCKITK Unsk. n. lekhapctia ; \ . ho tlo- 

sa lekhapetla. 
Hvskiiieifs. II. makherehloa. 
Husky ^ adj. ( hoarne ), e che- 

leng lentsue, e niahoere- 

li(»ere, e niohoro-lioro ; 

( rough ) v makherehloa. 
//*</, n. motlotloane, niokho- 

ro, utlu. 
lint' tew, II. fifafa. HijeHa^ n. phiri, lefiritsoaut*. 
JTyffiene, n. se etsoang ke 

raotho hoi-e a boloke ha- 

iitle 'mele oa hae. a se 

ke a knla. 
HymUy n. set'ela, thoko. 
flifpocrisy, u. boikaketsi, bo- 

iketsiso. 
ITyporrite, ii. rnoikaketsi. mo- 

iketsisi. 1 

/, 'pron. poiia. 'na, kc, ka. 

Ihisy n. mokhotlo. 

Ice, n. leqhoa. 

Icicle, r\. leqhoa lo lepellang. 

Idea. n. khopolo 

Identical, adj. e tsuanang ha- 

ntl*» le e ngue, e sa fapa- 

neng le hanyenyane. 
Idiot, n. sethoto, e se nang 

kelello. 
Idle, adj. e se nang moaebe- 

tsi, e botsua ; to be idle, 

ho lahla nako botsueng, 

ho pealla. 
Idleness, n. botsua, bobolu. 
Idol, n. setsuantso se rape- 
loan g. 
Idolatry, n. tsebeletso ea li- 

tsuantso, bohedene. 
If, corij. leha, ha, hoya, hola, 

holane, ekare ha. 
Ignite, v. (to kindle) ho ho- 

tetsa; (to take fire) ho 

hotela. 
Ignoble, adj. e nyatsehang 
Tgnominioiis, adj. e lihlong, 

e sekhobo, 
igncn'ance, n. lio se f.seWe, 

both o to. 
Ignore, v. ho se tsebe, tlolie- la, iphapanya le ntho 
yualeka hoya n sn e 
tsebe. 

Ill, adj. e mpe, e babang, e 
bohloko ; n. bobe, pabo, 
boloetse, bomalimabe ; 
adv. hampe, ha bohloko ; 
to be ill, ho knla. baba, 
ba bohloko. 

Illbred, adj. o holisitsoeng 
hampe. 

Illegal, adj. e sa eeng ka mo- 
lao. 

Illegitimate, ad j . e tsuetsoeng 
kantle ho lenyalo, ka 
bonyatsi ; an illegitiviate 
child, le-tla-le-pepiloe. 

Ulfavoured, adj. e tsobotsi e 
mpe. 

Illicit, adj. e sa lumelehang. 

Tlliterate, adj. o sa rutehang. 

Ilhnannered, adj. e mekhoa e 
mebe. 

Illness, n. pabo, bohloko, bo- 
loetse, lePu 

Illuminate, v. ho kliant.sa, 
bonesa 

fllumination. n. lereli. pone- 
setso. 

Illusion, n. boithetso. phoso, ll-LLSTRATK 

t lietso 
Illiuitrnte, v. Iio i|5ujish. ho 

tsnflntSft. 
llhislratiou, n setsuantSo. 

qaqisiso 
lUnstriouft, acij. e tiimilenpr, 

j)hahHni('ng. 
Ill wUI^ II. bora, blooo. lilo- 

namo. 
hunge^ ii. sut^uaiitso, papiso, 

kbopotHO. 
hnaginati'.'n, n khopolo, t^- 

kanyo, kelello. 
[hiiiffiney V. ho lekanya, hlO- 

ma, hopola, rera. 
Imbecile, adj. e sethoto. 
Imbibe^ v. ho monya 
Imitate^ v. ho et«isa, lekisa. 
fnimaculate, adj. e hlokan^ 

letheba, k8pa sekuli. 
Immature^ adj. e sa botsoang. 

sa phethehaDg. 
Immeasurable, adj. e fetang 

litekanyo tsohle. 
fmmediately. adv. bona yua- 

le, ku .phMkiao, kapele- 

pele. 
Immemorial^ adj. ea bohOlo- 

hdl6 bo ke keng ba ho- 

poloa 
Immense, adj. o khdlo haho- 

Id-hold ho feta tekanyo. 
linmensurable, adj. e ke keng 

ea Ickangua, e 8^ nang ]n7 Imi'assaulk ho lekangoa. 
I w merge, v. ho qopetsa, ina. 
Immerse, v. ho ina, ho keiiVM 

metsing. 
I nnnersinrt, n. kolobetso e:i 

motho ha a kengoa me- 
tsing ka 'mele kaofela. 
Immigrant, n. mofalli. 
Tnimiarate, v. n. ho falla, 

yak a. 
Imniigration, n. phallo, ho 

falla, tjako. 
Imminent, adj. e tia etsahala 

bona yuale, e hMufi. 
fmvwbility, n. ho se sisi- 

nyehe. 
I m moderate, adj. e sr nang 

tekanyo, se nang boi- 

tsaaro. 
immolate, v ho hiaba, bolaea. 
I m morality, n. ketso e fapa- 

neng le molao oa Moli- 

mo ; bohlola. 
Imm&rtality, n. ho sv sbne, 

ho se fdle. 
Immovable, adj. e se nang bo 

sisingoa, se nang bo an- 

tbisoa. 
Immunity, n. tokoldbo. 
Immutability, n ho se fetohe. 
Impart, v. ho ab^la, nea. 
Impartiality, n hoRekhdtbe, 

ho Re en ka iSobofai. 
ImpoMMable, adj. e ke keng ea Impassible 108 

t§6loa. 
/mpassible^ adj. e sa utlueng 

letho. 
Impatience^ n. ho liloka se- 

bnte, ho hloka mamello. 
Impatient, adj. e felang pelo 

IcMptfle; to be impatient, 

ho fela pelo, felloa ke 

pelo, khena. 
Impeach, v. ho n^osa, tialeha, 
Impede, v ho thibela, thiba, 

emella. 
Impediment, n. thibelo, tsietsi 
Impel, V. ho susumetRa, ngo- 

phella. 
Impend, v. ho okamela, ba 

lekhatheng la ho oela 

holim'a. 
Impenetrable, adj. e ke keng 

ea phungoa, e ke keng 

ea kenoa. 
Impenitence, n. ho hloka pa- 

ko, ho se bake. 
Imperfect, adj. e sa phethe- 

hnng, sa tialang. 
Imperil, v. ho isa tsietsing. 
Imperious, adj. e iaelang ka 

boreiia, e ikakasang. 
Inpermeable, adj. e ke keng 

ea koloba. 
Impersonate, v. ho ip^a ba- 

keng sa e mong. 
hnpertinence, n. ho se utlue, 

boikhantso. Imi'0;>siklk Impervious, adj. e ke keug ea 

phungOH, e ke keng ea 

koloba 
Impetuosity, n mahlaha-hla- 

ha, raafolo folo, bohale. 
Impiety, n. bonyefoli, ho se 

re letho ka Molimo. 
Implacable, adj. e se nang ho 

nolofatsoa pelo. 
Implant, v ho hloma. 
Implement, n. lint ho tsa ho 

sebetsa. 
Implicit, adj e utluahalang 

leha e sa boleloe. 
Ihip)lore, v. ho rape I a, rape- 

lisisa. 
Imply, V. ho bolela, ho re. 
Impolite, adj. e se nang me- 

khoa ea hlompho. 
Importance, n. boholo, boiuia , 

it is a matter of impor- 
tance, ke taba e kholo. 
hnjmrtant, adj. e kholo. 
Imjwrtvne, v. ho khathatsa, 

hlolicH, t§uenya, tonose- 

tsa, ngamola hloho. 
Impose, V. ho laela, ho tlama 

ka mosebotsi ; to impose 

on, ho thetsa. 
Imposition, n. (a fraud ) 

thetso ; ( a tax ) lekh^- 

tho. 
Impossible, adj e si tang, si- 

tehang, sitisang, e ke Imfotlncy 

ken^ ea etsoa 
Impnfennj, n. hositoft, boliole. 
Impound, v ho kenya sek«»- 

teng, hlahlela sekete. 
Impoverish^ v. ho fnmaiiehisa. 
Imprnctirable. arlj e ke ken^ 

ea etsoa. 
Imprecatiof}, n. thohhko, IiIh- 

p'^olo 
Imprpgnahle^ adj e ke kenp 

ra nkoa ku riiatlH. 
Imjness^ v ho hatisa, tiisR. 
TmpresKinn, u. khatiRo, lo- 

tsiiHO, tiiso 
Impre$nveneifs, n boholo ba 

taba kapa ba ketso ha 

bo ke ke bn lebwleha 
Imprint, v. ho hutisa. 
/inpriMm, v. ho hlahlela te 

ronkoiip. 
Improbable^ hclj. e ke kenp 

ea etsahala. 
improper, adj. e so naiij? 

tsnnnelo. 
Improve, v. ho Iftkisa, iiatefi- 

Ha, ntlafatna : ( lo grow 

iritcr ) ho hialefa. 
Improvident, adj. e Ra tsebeng 

ho bolokela nako o tianj? 

letho, e hlokan^ bohUh* 

ba ho itokiaetHa t^Jc 

tiang. 
hnprmise, v. ho bna taba ii 

«A kn nil itnU i«i«-t«in poum 109 IXAPFRECIABLE 

le ho e nahana. 
Impnidenc€y n. ho hloka ma- 

sene, ho ba raahaba. 
Imprudent, adj e hloka ng 

masfene, ei mahaba. 
Impudence, n. ho so re letho 

ka ba bang, boikhantso. 
Impulsion, n tsnsnmetso. 

n^ophello. 
Impunity, n. ( exempt from 

punishment ) ho hloka 

kotio ; ( exempt from 

ivjxirrj) ho se nang kotsi. 
Impure, adj. e litsila, e luke- 

hileng, sa hloekang. 
Impute, V. l.o bailo. 
In, prep, ho, ka. kahare ho, 

kahar'a. 
Inability, n. ho siton. 
Innrctssibln, adj e se nang 

ho fihleloa, se nang ho 

hloelloa. 
Inaccuracy, n ho se tiepe, 

phoso. 
Inaction, n ho se etse letlio, 

ho lula fe^ln. 
Inadminsible, adj, e ke keng 

ea amoheloR, e ke keng 

ea luroeiloa 
Inadvertence^ n. ho se lemohe, 

bohiasoa. 
Inanttioti, n. ho sai'cloa. 
Inappreciable, adj. e ke keng 

ea lekangoa. iNAfT 1 

Inapt, adj. e sitoaiig. 
hia-fmurh, adv. ha tabn H 

le yual(» 
inattentive, adj. e sa utlneng-, 

sa eleiig hloko. 
Inangiiratp, v. ho khakoln, 

hula. 
Incapable, adj. e sitoang ho 

etsa. 
Inrnrcernte, v. lio lilahlela tt^- 

I'onkoiig. 
fncnd/ary, u. ea ohosaDg 

ntho ka boonio. 
fnnmsc, ii. libano, lianibetso. 

raoarubelo. 
Inr.o.rtitvde, ii. ho se tsebe, 

pelaeh). 
Incessant, adj. e sa khao- 

tseug, ea mehla. 
Incli, n. karolo ea leshome 1h 

inetso 'raeli en foot. 
TncklenU n taba e }ilahileng 

e sa ka ea hopoloa. 
Incisive, adj. e bohale. 
Incite, V ho susumetsa, hlo- 

hleletsa. 
Incline, v. ho sek^misa, ra- 

pamisa; to he inclined, 

sekehit, sekama, seka, ra- 

pama ; to be inclined to- 
wards, ho sekamela, se- 

kehehi. 
Inclose, V ho kopa, teela hare. 
Include, v. ho akaretsa, ho h) iNfKEASK kenya. 
Income, n. mopntso. 
furomparabJc, adj. e ke keng 

ea bapisoa le ho hong. 
Incompatibility, n. ho se In- 

mellane. 
Incompetent, adj. e sn h')ke- 

leng. e .siioani:, e sm tse- 

beng. 
Incomplete, adj e sh ph^'the- 

hang. 
Incomprehensible^ adj. e sa n- 

tluahaleng. 
Inconsistent, adj. e sh tsiia- 

nelehnng, e lio sele ho. 
Inconsolable, adj e ke keng 

ea tiselisoa. 
Inconstant, adj. e si tieung, 

e feto-fetoharig. 
Incontinent, adj. e sh itsua- 

reiig. e phelang ka bo- 

hh)la. 
Inconvenient, adj. e S'» loke- 

lang, e tsietsang. 
InccnTorate, v. ho kopanya, 

teanya. 
Incorrect, adj e sa nepehang, 

e phoso. 
Incorrigible, adj e hanang 

ho baka, e se nang lio 

lauoa. 
Increase, v. ho atisa, eketsa, 

totisa, anafatsa, ugata- 

fatsa ; tn he increasing, Incredible 111 Indisfensaule ho ata. tota, eketseha ; 

n. kateho, katiso, totiso, 

ngatafalo. 
Incredible, adj. e ke keng ea 

lumeloa. 
lytcreduloiia, adj. e sa lume- 

lang. 
Incriminate, v. ho n^osa, tla- 

leha, bea molato. 
Inculpate, v. lio nyatsa, tla- 

leha. u^oKfl. 
Incumbrance, n. tsietsi, boi- 

ma. 
Incur, V. ho lokeloa ke. 
Incurable, adj. e ke keng ea 

fola ; II. sekokanynna, 

moloetse. 
Intlebted, adj. e molato ea 

chelete. 
Indecent, adj. e sa lokelang. 
Indecision, n. tika-tiko. 
Ittdpcor(H(s, adj. e sa eeng ka 

raekhoa e metle. 
Indeed, adv. ka 'nete, efela. 
Indefatigable, adj. o Ha khn- 

thaleng. 
Indefinite, adj. e He nang ino- 

eli, .se nang moo e klin- 

tlaDg. 
Indelible, adj. e ke keii^ en 

hiakoloa. 
Indemmfy^ v. ho lefeila. bu- 

Rellet«a. 
Indemnity, n. iefello, punele- tso, seotla. 
Independence, n boitokollo, 

bolokolohi. 
Indestructibility, n. ho se fe- 

lisehe. 
Indicate, v. ho supa, sapisa, 

qolla. 
Indictment, n. qoso pefa le- 

khotla. 
Indifference, ii. ho se re letho, 

mohoalolo, mohoalotso. 
Indifferent, adj. e sa I'eng le- 
tho, 8 se nang taba 
Indigence, n. bofutsana, bo- 

fumanehi, bohloki. 
Indigedion, n. ho se lule ha- 

utle ha liyo ka maleng. 
Indignant, ad] e halefileng; 

to be indignant, lio pho- 

phoma, tloka. 
Indignation, n. khalefo. 
Indignity, n. bobe bo etse- 

t^soang motho, ho se hlo- 

niphc. 
Indigo, n. 'mala o l)opu(s()a 

bo botso. 
Indirectly, adv. ka moklion <• 

()otang. 
Indiscreet, adj. ea ikenyang 

tabeng t8co a se naug 

taba ho tsona, ea nho- 

khue. 
IndisjtensabU, adj. e hh)- 

koaDg kamchia, e ha- Im.isi'(>.<i: 112 

tloang liaholo. 
hidisposp, V. Iio lialefisa, hlo- 

iiamiBa. 
Tmlisposition. ii. paboiiyann, 

bohlokonyana. 
Indisputable, adj e ke ken.L' 

ea tsekoa. 
Inch'ssohhlc, adj. e ke keng 
oa ngebilihisoa metsiiio-, 
e tiileng 
Indistinct, adj. e sa bonalin- 
leng hantie, e lero- 
thong ; something indis- 
tinct, moruerue. 
Individual, adj. a le mong : 

11. motho e moug. 
Individually, adv. ka bomong 
Indivisible, adj. e ke keng ea 

aroloa. 
Indocile, adj. e liaiiang lio li- 

8oa, e aa utlaeng. 
Indolence, n. botsua. 
Indomitable, adj. e ke keng 

ea thapisoa 
Indorse, v. ho ngola iebitso 
la hao kamora' pampiri 
ea chelete ; bo emela. 
Indubitable, adj. eo lio ke 
keng ha belaeloa ka eo- 
ria. 
Induce, v.. bo isa, hlolilelletsa, 
qeka, qekisa, sustimetsa. 
Indulge, v. ho Inniella. lema- 
lia, I m;xi'i.1(;aiu.k 

Industrious, adj. e niatolo- 
folo, e vatang ho sebe- 
tsa. 
Industry, ii. mafolo-foh") nio- 

sebetsing. 
Inebriate, v. ho taha, tab isa. 
Ineffectual, adj e se naiig 

raatla. 
Inefficacious, adj. e Re naug 

matla . 
Inept, adj. e sethoto 
Inequality,' n ho .se lekane. 
Inert, adj. e se nang lio ai- 
singoa, e bofcsua, e b^- 
nama. 
Inestimable, adj. e ke keng 
ea lekangoa. ea bobk)- 
koa bo fetisisang. 
Inevitable, adj. e ke koug ea 

phengoa. 
Ine.mct, adj. e sa nepebang, 

e sa nepeng, e phoso. 
Inf. reusable, adj. e se nang ho 

latoloa, e raolato. 
biexliavstible, adj. e ke keng 

ea fela. 
Ine.vorable, adj. e se nang bo 
rapeloa, e sa nolofaleng, 
e thata. 
Incrpensive, adj. e sa yeng 

chelete e ngsta. 
Inexperience, n. ho se tsebe. 
Inevplicable, adj. e ke keng 
ea hlalosoa, sa hlalose- iNKXi'KKsjjim.E 113 Ix«;rks> 

liHDg. boielu 

Inexpressible, ndj. e ke keng Infirm, ud] e sa tieHH«^ 'ine- 

ea boleloa. leui^, o fokolang. 

Inextricable, adj. e ke keug /w/?rmari/, n. ntio ea ho okela 

ea raiolloa. ba kulang-. 

ln)allibh% adj. e ke keiiCT ea Inflame, v. lio botetsa, tu- 

foaa. kisa. 

Infamous, adj. e tuinilensj: ka In flammable, adj o ka ho- 

bobe, e nipe ka ho tsa- telang. 

beha. Jnflamviation, n. borurusi. 
Infancy, n. bosea, bunv*- thuraho. # 

nyane, f|alo, t^imoloho. Inflate, v. ho kokomosa ka 
Infant, ii. lesea. ho bnlula. 

Infant irith, n polao ca ngiia- Injlevi, v ho koba. 

iia. inflexible, adj. e ke keiig ea 
/iifanfn/, ti. I)ahlabani ba koheha. 

eaug ka luaoto, litaxso Jnflliience, u. mat la ; v. ho {^u- 
Infedion, n. ho nkaoa ha le- sumetsa, kholisa. 

fu. Inform . v. ho tKcbi.-^a, belia. 

Infect, \. Iio ibuaetsa. Informer, u riuM|Osi, niureetsi. 

I nfeliciioH«, adj. e znalimabe, Infringe, \. lio roba niohuv 

f» na atlehang. tlola tekanyo. 

Inferior, adj e katlasc. live- Infuriate, v ho haU^tisa ha 

iiyane : n. inotlh; e.> holo, hiantsa. 

leiig thise ho e mom:. Infusf, v ho fsebi. Im ina 

inoeira iiiotho, mohha. metsing. 

Infernal, mlj eo v leiig ea Jtujenion^, adj. e maHene, bo 

lihehv lilale. 

Injiih'l, ad( liiMitdeiitr Intiennonx, adj. e iie luing bo- 

bokfeHttf ikelMiso, ku uang iiinho. 

Infulelitij, n. ho >r i>. |M II. . Ingratiate, v. ho ikenya mo- 

ho hloka 'netf. haum^ o<i luotho 

Infinite, adj e 80 naiig laoeli InifratituiU'i ll. ho si» lebohe 

jn<i-i .• lliiH IjMirr, .m. njiii^r Ivfjrt'^'- •> h'» keiiri : in;»fl:i a I iNOOLfc' ho keua. 
Ingulf, V. ho metsa, kometsa. 
Inhabit y v. ho aha, lulu. 
Inhabit ant y n. moahi. 
Inhale^ v. ho hoha, aiubela ; 

to cause to inhale, ho 

arubetsH. 
Inherit, v. ho ya lefa. 
Inheritance, ii. lefa. 
Inimical, adj. e uaiig le bora_ 
Inimitable, adj. e se imng ho 

etsisoa, kapa ho lekisoa 
Iniquitous, adj e sa lokRug^ 

e mobe. 
Iniquity, n. bokhopo. 
Initiate, v. ho rata tsa qalo, 

ho senolela. 
Injunction, n taelo 
Injure, v. ho etsa hampe, se- 

nya, ntsa kotsi. 
Injury, ii. kotsi. 
Injustice, n. ho se loke, bobe, 

bokhopo. 
Ink, n. enke. 
Inland, adj. e bar a lefatse, 

e bohareng 
Inlay, v. ho horaa. 
Inmate, ii. moahi. 
Inmost, adj e kahare haholo, 

e hare- hare 
Inn, II. ntio ea phapohelo, 

hotele. 
Innate, adj. ea hlaho. 
Inner, adj. e kahare. Il4 Insecukk 

Innermost y adj. e kahare ha- 
holo. 
funkeeper, n. raoug a utlo ea 

pliapohelo, mong a ho- 
tele. 
Innocence, n ho hloka mo- 

lato, kapa mano. 
Innocuous, adj e se nang ho 

ntsa kotsi, sa senyeng. 
Innovate, v. ho (^ala ntho e 

ncha. 
Innoxious, adj. e ke keiig ea 

senya. 
Innumerable, adj. e fetang 

palo. 
Inoculate, v. ho phatsa, lio 

kenya sehlare, enta, se- 

setsa. 
Inodorous, adj. e sa iikheng. 
Inoffensive, adj. e se nang ho 

tsayoa. 
Inopportune, adj. e tlang e 

seng ka nako. 
Inquest, n. potsisiso ea lekho- 

tla, tekolo. 
Inquire, v. ho botsa, hloho- 

hla. 
Inroad, n. phuituhelo. 
Insane, adj e hianyang. 
Insatiable, adj e sa khoreng, 

e meharo. 
Inscribe, v ho ngola. 
Insect, n. koko, kokoanyana. 
Insecure, adj. e m tieang, e Insensibli: llo Insult i lithallong. 
Insensible, adj. e sa ntlueng 

letho, e Hhueleng sethoa- 

thoa 
Inseparable adj. e se nang 

ho kbhohangoa. 
Inside^ n bohare, boteng, se 

kahare, se kateng. 
hmdious, adj. e thetsang, e 

lekang ho tiuasa ka le- 

rabii. 
hisight, u. pono ea bohare 

ba ntho. 
Insignificant, adj. e sa reng 

letho, sa tsebisahaleng. 
Insinuate, v. ho ikopanya, ho 

itloaelanya le ba bang 

ka bohlale. 
Insipid, adj. e bosola, e se 

UHiig kutluo ha e la- 

tsuoa; to become insipid^ 

ho t«la, tapa. 
hisitit, V. ho pheella, tiisa 

raatla. 
Insolence, n ho Ke hlomphe, 

boikhohomoRO, manga* 

nga. 
Inspect. V. ho lekolUf hlahlo- 

ba. 
Inspector, n. mohlahlbbi, nio 

lekoli. 
Inspiration, ii. pululelo, \A\v- 

famoloho. 
Install, V. ho b(*« rnotho tu- long tsa hae. 

Instance, n. lekhdtlo, taba e 
hlahaDg, f.aba e e^soang 
mohlala ; in the first ins- 
tancej lekhetloug la pa- 
le. 

Instant, n. motsotsoaiia. 

Instantaneous, adj. e hlahang 
ka inotsotsoana o kang 
oa ho panya ha leihlo. 

Instantly, adv. bona yuale. 

7n5^earf, adv. bakeiigsa ntho. 

Instead of, prep, bakeng sa, 
tulong tsa. 

Instinct, n. kelello ea liphoo* 
folo. 

Institute, v. ho bea, tiisn, 
hloma, qala. 

Institution, n. peo, tiiso, thu- 
to ; sekolo se seholo. 

Instruct, V. ho ruta, eietsa, 
holisa. 

Instruction, n thuto, keletso. 

Instrument, n. ntho efe le efe 
eo ho Hebetsoang ka eo- 
na. 

Insubordination,, n. boikha- 
ntso, ho se utine 

Insufficient, adj. e haellang, 
e sa lekaneng ; to he in- 
su^cient, ho liaeila. 

Insult, n. hlapa, thohako, 
nyeliso, komang; v. ho 
phureha, omanya, hia* Insurance 1 

paola, komotela. 

Insurance, n. tefo e ntsuoang 
hore ntlo, ha e ka chii. 
beng ba eona ba buse- 
Uetsoe. 

Insure^ v. ho etsa tefo ea 
insurnnce. 

Insurrection^ n. phetohelo. 

Intact, adj. e sa kang ea se- 
ngoa. 

hiteyraf, Hdj. ntho ha e le 
kaofela ha eona. 

Integrity, n. bokhabane, ho 
loka. 

Intellect, n. kelello, kufclui- 
siso. 

Intelligence, n. kelello, tse- 
biso, taba, hlalefo. 

Intemperance, n. botahoa, mc- 
])«ro ho iioeng. 

Intend, v. ho rera, hopola ; 
f intend to go homo, ke 
hopotse lio ea hae. 

Intense, adj. e matla, e bo- 
hale haholo ; the cold is 
intense, ho Iih tsetse lui- 
mpe hahohj ; he hates 
me intensely, o ntlboile 
hampe. 
intent, adj. e bOpotseug, plie- 
elelseiig; ii. rnorero, 
plieello, sepheo. 
Intention, u. niorero, pheello, 
thato, khopolo. lO Inteui'usi-] 

Intercede, v. ho buella, ra- 

pella. 
Jntercfipt, v. lio tSuara tse- 
leng-, thibela, khaoletsa. 
Intercessor, ii. 'muelli, mora- 
pelli. 

Intercourse, n. kopano ea ba- 
tho 

Interdict, v. ho hanela, thi- 
bela. 

Interest, n. ( conctrn ) kabelo ; 
(good) molemo; (money) 
phaello ea chelete ba- 
il keng ; V. ho hHpa pelo, 
ho ba le kabelo ; to he 
interested in, ho hloko- 
mela, tjaiitjella ; this is 
to ijour ifUerest, hoo ho 
tla a hlahisetHa molemo ; 
/ am much interested in 
his doings, ke hlokomela 
Htaba tsa hae haholo. 

Interfere, v. ho keiia tabeng 
tsa e mong, namola. 

Interior, adj e hare ; n bo- 
hare, botevig. 

Interment ii. kepcdo. 

Interminable, adj. e sa feleng 

Internal adj. e kahare. 

International, '<\.d\ eo e leug 
ea lichaba tsohle. 

Interpellation, w. potso lekho- 
tleng la 'muso. 

Interpose, v. ho kena lipa- InTEUI'KKI keiig, ho Damdhi. 
Iiiferpref. v. ho hhlosa, phn- 

tholla, toloka, fetoln. 
IntetTogate, v. ho botaa. 
Intentipt, v. ho khaola. kena 

hanong, tea niolomo. 
Inierstic^^ n. sebaka se sese- 

saiie maharen£7 a ntho 

tse peli. 
Interval, n. ( of space) sebaka 

se mahai-eng a ntho tse 

peli ; ( of time ) nako e 

fetileng inaharen«r a 

litabu tse peli 
Intervene, v. ho keiiella lita- 

ba, kena lipakeng, na 

rndia. 
lnterve7ttion. n. naniolo. 
hiterview^ n ho teana, ho ko- 

pana ka moi-ero oa ho 

bna h'taba. 
fnffiftfinf-^ adj. e k ah a re, ea 

iitlo ea motho. 
Intestines, n. plur. mala, li- 

kateng, likahare; hiij 

intesfine, khuto : small 

intestine, mu<|opo. 
Ifitimact/, II. setHiialle. 
Intimate, v. ho lemoHa, eh*- 

taa 
Intimnfe, adj. ea aetanalle ; 

ti. niotsnalle, thaka. mo* 

khotsi. 
fntimifiafr. v. Iio ti^abiaH. 17 In UTILITY 

Into, prep, ho, ka ho. kahai-e 

ho. 
fnfolerahle. adj. e se nang ho 

mamelloa. 
Intolertince, n ho se mamelle. 
Intoxicate, v ho tahisa, taha ; 

to he intox^c-ated, ho ta- 

hoa. 
Intractable, adj. a se nang ho 

tsamaisoa, se nang ho 

thapisoa 
Intrench, v. ho teela hare ka 

lengope le ehekiloeng. 
Intre/nd, adj. e bohale ntoeng. 
Intricate, adj. e rarabaneng, 

mraneng. 
Intriffue, \\. morero o mobe 

oa sephiri ; ( a lore af- 
fair ) phereho e sephiri ; 

V. ho rera motho hhrnpe 

kasephiring; fereha ka 

sephiring. 
Introduce, v. ho hkhisa ht>, 

kenya, kenyeletaa. tlisa, 

bt^a! 
hitnidc, V. ho ikonya tabeng 

tsa ba bang, sunyakela, 

flukubela tlatlamela. 
hit ruder, n. niothd ea ike- 

nyang litaheng tsa ba 

bang, moakameli. 
lunudatiov, n. moroallo oa 

metsi. 
hivfiliftf, u iitlu) (• HO rian(r Invadk 118 iRkBLKUOUS thnso. 
Invade, v. ho futuhela, kena 

naha ka ntoa. 
Invalid, »dj. e se naiig ma- 

tla ; n. mobabi, ea sa 

thusehang, sehole. 
Invaluable, adj. e theko e ke 

keng ea lekangoa, ea bo- 

hlokott. 
Invariable, adj. e sa fetoheiig. 
Invasion, n. phutuho, phutu- 

lielo. 
Invective, n. piio ea hlapa, 

nyatso. 
Invent, v. ho qapa, qala, iqa- 

lla. 
Invert, v. ho fetola, qethosa, 

loboka. 
Invest, X {to cloth ) ho ape- 

sa ; ( to place in office ) 

ho nea matla, borena ; 

( to lay out money ) ho 

kenya chelate more- 

rong itseng. 
Investigate, v ho botsisisa, 

batlisisM, lupella. 
Inveterate, adj. e se nang ho 

tloha ; an inveterate habit, 

temalo e ke keng ea 

f etoha . 
Invincible, adj e ke keng ea 

hloloa. 
Invisible, adj. e ke keng ea 

bouoa, e sa bonahaleng. Invite, V. ho mema, bitsa. 
Invoke, v. ho rapela. 
Involuntary, adj. e sa etsoang 

ka boorao : e efsoang ke 

motho leha a sa rate. 
Involve, V. ( to comprise ) ho 

akaretsa ; ( to entan^ile ) 

ho rarisa ; to be involved, 

ho rareha. 
Inward, adj. e kuhare ; adv. 

kahare, nga hare. 
Inwards, n. plur. mala, lika- 

hare. 
Irascible, adj. e halefang 

feela. 
Ire, n. khalefo 
Irksome, adj. e khatatsang. 
Iron, n. tsepe e ntso ; adj. e 

entsoeng ka tsepe. 
Iron, V. ho selila ka tsepe. 
Irons, n. plur mahlaahlela ; 

to put in irons, ho tlama 

ka mahlaahlela tero- 

nkong. 
Ironstone, n. leyoe la raoralla. 
Irrational, adj. e se nang ke- 

lello 
Irreconciliable adj. e se nang 

ho boelangoa 
Irrefutable, adj. e ke keng ea 

arayoa. 
Irregular, adj e sa eeng ka 

molao, e khopo. 
Irreligiour, adj. e hlokang iRKEJIKlHAUl.i 119 IVOKV borapeli. 
Irremediable, adj. e ke kenuf 

ea lokisoa. (> k(> kenp; rn 

phekoloH. 
Irreniissible, adj. c ke keiig 

ea tsnareloa 
fr reparable, »dj c k<» ktiijr 

eii li)kis(»a. 
Irreproachabh'. mcIj. »• so whwj: 

III Ola to. 
Irres'intible. adj e ke ktiijif ea 

hlolfif, ea lianeloh 
/rrexolnte adj. e lika-likaiij,', 

SH rieansr. 
frre.-^po?isible, adj. e sc inniir 

Ix'ikarabelo. 
irrerocahle, adj. P ke kriiLT 

«'a hOela ea fetoloa. 
Irrigate, y. ho nosetsa. 
Irritate, v. ho haloHsa. 
Irritatiov, n. khalefo. lihu'- 

ny«» 
frrtiptiou, n. Ill) tlolehi ka- 

haro, ho fntnha han^ 

hanfj 
jMlaud. II nd Ish\ 11. sehleko hleke. 

Islet, n. sehleke-hlekonyana. 

J»o1nte^ V ho bea bo 'notsing", 
bea kathoko. 

isi<ue. n. and v. (^ a flwcing ) 
phallo, ho kolla; ( a re- 
mit ) so latelanpr. se 
tsuaii*;^ ho, qetello, phe 
tho ; ( children ) bana. 

/stkinns, 11. mokhamo oa Ic 
fatse, moseneke. 

It. pron. pers. .siii^-.. c. <•. a, 
bo, le, se. 

//Wj, I), and V. ( i<lcin disea.'ie J 
leklmekhue, ho tsua le- 
khuekha^, ho hbhlona; 
( strong desire } takafsj), 
ho lakatsa haholo. 

Itching, n. botsikinyane. 

hiuerant, adj. ea tsainapan^ 
kanielihi. 

Itinerary, n. moitiix) oh leeto, 
kapa buka <• xij-''^ '^neii|Bf 
tsa niat^to. 

Itself, ))ron. eon.'i, nnn. 

Iron/, n. lonaka hi thm. Jarbek 

Jabber, v. ho hua kapele pp- 
le. 

Jackal, n. phokoyoe, tliikhui. 

Jackass, n. esele e tona. 

Jacket, n. baki. 

Jail, n. teronko. 

Jailor, n. molebeli oa tero 
nko 

Jam, n. komfeiti. 

Jam, V. ho patisa. 

January, n. Pherekhong. 

Jaundice, n. bohlokd ba nyo- 
oko. 

Javeline, n. lernmo 

Jaw, n mohlahare, setlena. 

Jealous, adj e honohelang, 
e boulelang; to be jea- 
lous, ho boiilela, hono- 
hela ', ( of a ivoman ) ho 
fufehela. 

Jealousy, n. mohono, lefufa, 
pouLlo, mopenene, ma- 
qiti. 

Jeer, v. ho soma, tseha ; n. 
tsomo, litseho. 

Jelly, n. reke reke. 

Jeopardise, v ho kenya li- 
thallong. 

Jerk, V. ho betsa, sisinya, hu- 
la Joint 

Jest, V. ho RuaRua, Ra5ha, 

tlaela ; n. t§iiaso, me- 

suaso 
Jester, n sesuasui, sephoqo 
Jet, n metsi ha a koUa, ha a 

phutsalatsoH. 
Jew. n. mo Yode 
Jeivel, n lehakne la bohlokoa. 
Jingle, n. molumo oa ho 11a 

ha lintho ha li otlana ; 

V. ho re ngene-ngene, 

khuarakhuara. 
Job, n. mosebetsi o sebe- 

tsoang ka matsatsi a 

itseng, o lefshoang ka 

moputso o itseng. 
Jockey, n ea palamang pere 

e beisoang, tjoke. 
Jocular, adj. e suasuang. 
Jog, V. ho trsamaea butle. 
Join, V. ("to put together J ho 

kopanya, teanya, lasa; 

(to come together) ho ko 

pana, teana. 
Joiner, n. 'metli oa mamati, 

oa lifate. 
Joint, n. moo ntho tse peli li 

kopanang ; (articidation) 

lenonyello, lenonyeletso ; 

to become out of joint, ho Joint I2l' 

nonyetseha, tsuepoha ; 

to pit out of joint, ho 

tsuephoUa. 
Joint, n. ( of meat ) nama e 

lokisit.soeng ke .sehlabi 

ho e i^ekisa; a joint of 

mutton, nama ea serope 

sa nku. 
Joke, n. metlae, mosuaso ; t 

ho Ruasua, sMoha. 
Jolly, adj. e thabileng ka 

mehla. 
Jolt, V. ho hlokolH, hlehlisa 
Jonquil, n. teele, teele roka 

teele-khom5, teele tsi 

kaane. 
Jostle, V. ho sisinya, kha 

hlela, thalanya. 
Jot, V. ho ngola taba bukeng 
Journey, n. It'^to ; v. ho eta 
Journeyman, n. motho w 

sebelisoang ka letsatsi 
Jovial, adj. e thabileng ka 

mehla. 
Joy, n. thabo, motlotio, nya- 

kallo. 
Joyful, adj e thabileng; to 

be joyful, ho t)»»}u( nya- 

kalla. 
Jubilation, n. thabo f khold, 

mehoo ea thabo. 
Jubilee, n. mokete o phe- 

toang ka mora* lilemo tae 

mashome a mahlano. Jury Judge, u. moahloli ; v. ho 

ahlola, t.sna, ahlolela. 
Judgment, n. kahlolo, tsuo. 
Judicious, adj. e etsoeng ka 

kelello, e nang le kelello. 
Jug, n pitsa, senoelo. 
Juggle, v. ho thetsa ; n. the- 

tso. 
Juggler, n. senohe, selopi 
Juice, n. raoro, lero, metsi a 

litholoana. 
July, n. Phupu, 
Juvible, V. ho ferekauya. ko- 

pa-kopHnya. 
Jump, V. ho tlola, tlolaka, 

thala, qatoma, loabela, 

latoma ; to jump up, ho 

ratloloha ; to jump from 

high, ho tsethema. 
Junction, n. kopano, teano. 
Jnne, n. Phupjane. 
Jungle, n. moru o teteaneng 

haholo, mofero. 
Junior, adj. eo e leng moe- 

n*a 8 mong, monyenya- 

ne. 
Jupiter, ( the planet ) n. Tosa. 
Jurisdiction, n. tokelo ea 

boahloli, moo moahloli 

a nang le tokelo le ma- 

tla a ho nhlola 
Jurisprudence, n. taebo ea 

boahloli. 
Jury, n. bathO ba khethi- Just 
loenp ho ahlola ba n^o- 

Just^ adj. e lokilen^, e Iftke- 
tsengr, tSuanefcaeiig. 

Justy adv. ka mokhoa o yua- 
lo feela, bona yuale ; ka 
nepo, ka tsietsi ; it ift 
just sOy ho yiialo hantle; 
he just escaped, a pbo- 
nyoha ka letheke-tbe- 
k^, ka tsietsi ; he has 122 Juvenile 

just left me, o tsua tloba 
ho 'na bona yunle. 

Justly, adv. ka tSuanelo, ka 
tokelo. 

Justice, n. ho loka, toka. 

Justify, V. bo bt^a ea loki- 
leng, latolela molato ; to 
just if ji oneself, ho ikara- 
bela. 

Juvenile, adj e ncha. Kaffir Kind Kaffir, n. le-Tebele. mo- 
Kone. 

KaffircoiTiy n. leb^le, mabele 

Kaffirsheeting, n. leqapa. se- 
khakha 

Kaross, n. letata, tlabapi. 

Kee^i^ adj. ( sharp ) e boh ale ; 
( eager ) e mafolo-folo ; 
( bitter ) e babang. 

Keep, V. ( to hold in charge, 
have care of, protect ) ho 
bolokd, bahalla, alosb, 
lisa, lebella, lOtolofsa ; 
( to remain in av.xj stale) 
■ ho sala, hh)Ia, lala ; keep 
it well, u e boloke ha- 
ntle ; he keeps well, o se- 
tse hantle, o hlula a 
phela haiitlo ; keep hiw 
company, u lula le eena ; 
to keep hack, ho tSaara, 
tliibdU ; to krep from, ho 
8e etse, ho ho lumelle 
ho etsa ; to keep on, ho 
tsuela pele ; to kcejt up. 
iio 'na u etsa taba. 

Keep, n. ( condition ) ho phe- 
la ; this horse is in good 
ke^p, p^K' eo e phola 
hantle. Keeper-, ii. 'nioh")ki, 'maballi, 

moalosi. 
Keeping, ii. poloko, paballo, 

tiso, kaloso, tebello; the 

money is in his keeping, 

ch»^lete e kalosong ea 

hae. 
Keg, n pitaa ea tsepe, faki- 

nyana. 
Kennel, n. ntloana ea ntja. 
Kernel, n. lefi, pelo ea hia 

ku, kapa ce, tholoana. 
Kestrel, i\ seotsanyana. 
Kettle, 11. keMele. 
Key, 11. senotlolo. 
Kick, V lio v.ilia ka leoto, 

thakhiiiya, thakhila. 
Kid, n potsHiiyane. 
Kidney, n. phio 
Kill, V. ho bolaea ; (to slavgh 

ter) ho hlaba. 
Kiln, n. sebopi .sa setene, 

onto. 
Kin, 11. mofuta. leloko 
Kind, adj e mosa, honolo. 

iiiolemo 
Kind, n. mofuta, lebepa , 
they are of the same kind, 
ke ba mofuta o le inong ; 
this is a good kind of blanket, hoo ke kobo ea 

mofuta o motle. 
Kindle, v. ho hotetsa, besa, 

tukisa ; (fignr : to excite) 

ho halefisa, tukisa. 
Kindnesf!, n. mosa, molemo, 

thuso. 
Kindred, n bahabo motho, 

lei ^pa. 
King, n. morena. 
Kingdom, ri. 'miiso. 
Kinsfolk, n. bahabo motho. 
Kinsman, n. oa habo motho. 
/Cm, ij. kako ; v. ho aka. 
Kit, n. liphahlo, mesebetsi. 
Kitchen, n. kitshene, kokoisi. 
Kite, 11. (a bird) seitlhoHeleli 

phakuana-t<^oana, nkho- 

li, mankhOH. 
Kitten, n. lelinjane la kntse. 
Knapsack, n. mokotla o ya- 

roantf mokokotlong oa 

mefaho ea tsela, khetsi. 
Knave, n. motho ea lehata, 

molotaaua. 
Knead, v. ho luba. 
Knee, n. lengole. 
Knee-cap, n. theleli, khola Khaai. 

Knee-halter, v. ho khina 
(p^re). 

Kneel, v. ho khmuama. ro 
koqa, koqama, inbama. 

Knife, n. thipa. 

Knit, V. ho loha. 

Knoh-kcrrie, ii. molamu, ko- 
to, kotjaiie, rao.saqa. 

Knock, V. ho otla, tlmla, ba- 
ta, mula ; to knock at 
the door, ho kokota ; to 
knock on the head, ho 
baca, (figur.) ho felisa ; 
to knock down, ho otlela 
fatSe, ho lihela fatse ; 
to he knocked together, bo 
thulana. 

K7iot, n. bfito; to make a 
knot, bo fina ; to undo a 
knot, ht) fino'la. busolosa. 

Knoiv, V. ho tseba, lumela, 
ntluisisa ; to make knoiim, 
ho tsebisa, pepesa. 

Kmnving, adj. e mHseue, bo- 
hlale. 

Knowledge, n. tsebo. ho ruteha. 

Knuckle, n. senoko. 

Kraal, n. lesaka, motse. Laborious Landmark Labor ioti;/, adj. e raafolO- 

folo ho sebetseng. 
Labour^ n. mosebetbi, mo- 

khathala ; ( of child- 

birth J bnhloko ba pele- 

hi ; V. ho sebetsa, kha- 

thala ke mosebetsi. 
Lace, V. ho lokeletsa. 
Lacerate, v. ho hahola, ruso- 

lla. 
Lachrymal, adj. f ntsisaiip- 

meokhd 
Ldchnjmosr. adj. o sekang 

meokho. Hang, sekisang 

meokho 
Lucky V. ho hloka. 
Lad, u. mohhinkanyaua. 
Itadder, n. Iei*e, sehloellelo. 
Laden, fiiVy e yai*aii?. o \mv- 

loang 
Ladle, u. khaba o kholo. 
Lady, \\. inofumahali, inosali 

ea k ha bane. 
Lag, X. ho iHamaoa butle. 

lit'ha. Hala raorao 
Laggard, adj ea li^huD^ ; 

n. rautho eu boUus, ea 

peallang. 
Lair, a. letsaba, aelao. 
Lake, n. letAa. Lamb, n. konyana ; v. ho 
tsnala ha nka. 

Lame, adj. e hlotsang, ri- 
tsantj ; to be lame, ho 
hlotsa, khiletsa. qhile- 
tsa, ritsa. 

Lameness, n. boritsa. 

Lament, and lamentation, n. 
Hello, seboko; koli-ea- 
malla ; v. ho phohomela, 
Ila, llela, binola e mong 
kuli-ea-malla. 

Lamp, n. lam pi. 

Lance, n. Icrumo ; v. ho 
phatsa. 

LanC4?t, n. thipanyana ea ho 
phatsa. 

Land, n. lefatse, uaha ; v. 
(to take out of a ship) ho 
nUa batho le lintho se* 
k^peng, ho ba boa lebo- 
pong ; ( to com^ o\U of 
a ship) ho theoha 9eke- 
ppng. 

Landlady, \\ mosali mOug a 
ntlo ea phapohclo. 

Landtord, n. monna mong 
a ntlA ea pliapohelo. 

Landmark, n mokdldkotoane, 
aet^mahaie. LaNDSCAI'K 126 Late Landscape^ n ponalialu ea 

naha. 
Landslip^ ii. mobu o tliele- 

tseng thabeng. 
Lane, n. monyetia, tsela e 

patisaneng. 
Language, n. puo. 
Languid, adj. e tepeletseng. 
Languish, v ho liila ka ho 

fokola. 
Languor, n. tepello ea 'raele. 
Lank, adj. e otileng. 
Lap, or lappet, n. set'ea ; v. 

ho phuthela, aneha. 
Lap, n. to hold in the lap, ho 

fara. sika. 
Lap, V. (to drink as a dog) ho 

qapha. 
Lapse, V. ho etsa molato e 

seng ka boomo, thelleloa, 

phonyoheloa ; n. phoso, 

molato, tebalo. 
Lapwing, n. letletleraane. 
Larceny J n. ho atsua. 
Lard, n. mafura a fariki 
Large, adj. e kholo, sephara, 

tona ; very large, e tona- 

nahali 
Largeness, n. bophara, bo- 

hOlo. 
Lark, n. (a bird) 'mote. 
Lark, ii. (fun) papali ; v ho 

bapala papali tse sa 

lokang, ho seba Larva, u kokoanyaiia ha u sa 
le ka sebokong. 

Larynx, n. qhooyoa, kolu, 
qoqotho, qhoqhoqho. 

Lash, 11 (a thong ) sephali, 
phafa, t'oreslaga; v. (to 
give the lash) ho sliapa 
ka phafa. 

Lash, V. ('to bind) ho tiama, 
fas a. 

Lass, 11. moruetsaua. 

Lassitude, u. khathalo, rao- 
khathala. 

Last, adj. e qetellang, e mo- 
ra o ho bohle, ea ho qete- 
11a ; adv. kamorao ho 
bohle, qetelloug ; he 
arrived the last of all, a 
fihla morao ho bohle ; 
he arrived at last, a fihla 
qetelloug ; he loved lier 
to the last, a mo rata ho 
isa qetellong ; he has 
breathed his last, o time- 
tse, o shuele. 

Last, V. ho hloleha, ho se 
senyehe kapele 

Last, n. fororao ea tsepe ea 
ho etsa lieta. 

Latch, n. senotlolo sa leiuati . 
here here. 

Late, adj. e liehileng, lie- 
hang ho fihla ; adv. ka 
ho lieha, ka phirima ; ijATEKAL 127 Lkaf you are late u liehile ; 

it is late, ho pliirimilp, 

ke bnsiu. 
Lateral, adj. eo e leng ea 

lehlakore. 
Lath, n \ehH\\o . to put tatha 

ON a rofif, ho balla ntlo. 
Latin, u puo ea Im-Roma V>a 

khi.le. 
Latitude, \\ boholo ba iitho 

ho equator. 
Latter, ndj oa moi-ao ho ba 

babeli. 
Latterly, adv. hautinyaiiH. 

maoba. 
Laud, \\. thm-iso, thoko ; v. 

ho rori-^H, roka. 
Laugh, V. ho tdeha, khotsa ; 

to lauyh at, ho t-i^ha ka, 

ho tUka. 
Lauyhtei, ii. lutseho ( jjlur. 

litleho ) 
Launch, v and ii. ho kenya 

sekepe metHiu|L!: 
Laundry, u. moo iw. \\\,\- 

tSUHUg tUHNclH. 

Lava, n. ntho v thuan^ 1j«) 

volrawK 
Larinh. v. ho aba liahoh*. 

labia letda. 
Law, II. iiiolao. taeio. 
Lawful, adj. t> Inmellanaiitf 

le molao. 
LatrlenH, adj c sa eeiig ka njeoe. 

niolokisi oa li- 

i' hlephileug, sa molao 

Lawsuit, II 

Lawyer v.. 
nyeot* 

L(i.<', adj 
ticaiig. 

Lad'ity. ii ho se tiee. 

^yay, V. ho bea, hlahisa, 
the^i ; to lay on the grou- 
nd, ho bea fut^e ; to lay 
a foundation, \\o thea ; 
to lay the table, ho teka 
tafole ; to lay eggs, ho 
beaniahe; to lay a.side, 
ho bea ka thoko, ho tio- 
hela ; to lay bare, ho 
senola, kuaholla ; to lay 
hold of, ho tsaara. 

Lazy adj e botsua, ca sebo- 
lu, sekhoba, serepha. 

Laziness, u. botsua, bobolu, 
monyebe, bouya 

Lf^ad, V. ho tsamaisa, etella 
pele, isH. bontsvi tsela ; 
/o lead a horse, ho tsua 
I :i pete nthan 

Lead, II ( the nutat ) loto. 

Londir. n inofsjirnaisi, ino- 

llv. 

Leaf, II. It'hiaku ; (i>f a book) 
leqeplio ; v. hi> bea ma- 
hiakn ; the learett are fal- 
ling of, mahlaku a foTo- 
reha. iBAQUE 12H Lkgitimatk Leagiiey n. ( an alliance ) se- 
lekane ; v. ho etsa selo- 
Uaae ka morero o itseug. 

League, n. (a measure ) se- 
bakft sa limile tse tharo. 

Leak, n. lepetso; v. ho lu- 
tla, tsuehla ; your secret 
has leaked out, lekunntn 
la hao le se le tseyoH. 

Leaky, adj. e lutlaiig. 

Lea7i, adj. (thin) e otileng, 
e mosesane ; to be lean, 
ho mana, tsera, tserema: 
(t lean animal^ mokela. 

Lean, v. (to incllnej ho ra- 
pama, sekama. thuUi- 
ina ; fto rest against, or 
upon) ho ikokotlela, itSe- 
tleha, iqhotsa. 

Leanness, n. ho ota ; (of an 
animal) bok^ta. 

Leap, V. ho tlola ; ii. tlolo. 

Learn, v. ho ithuta. 

Learned, adj. e I'utehileiig ; 
to be learned, ho ruteha. 

Leasty adj. nyenyane haholo; 
adv. ka bonyenyane bo 
boh 6 16. 

Leather, u. letlalo le sulii- 
loeng. 

Leave, u. tumello, sebaka ; 
tumeliso ; / (jave him 
leave to go, ka rrjo fa 
tsela, ka mo lumelhi ho ea ; / took leave of 
him, ka mo lumelisa, ka 
khaohana le eeua. 

Leave, v {to quit) ho tloha, 
ho falla ; (to forsake) ho 
tlohela, furalla, siea ; 
to leave of, ho phetsa ; 
they have left me out, ba 
ntsiile, ba ntahlile ; 1 
leave you to yourself, u 
etso kamoo u ratang. 

Leaven, ii. tomoso. 

Lecture, ii thuto. 

Ledge, n. letsatsa, letSetse- 
thonyano. 

Leech, ii. kiiili. 

Leek, n. motsuiitsunyaiie. 

Lees, n.piur. litsifa. 

f^eft, adj. e tsehali. 

LeftJianded, adj. leqele 

Leg, n. leoto, serope. 

Legacy, n. mpho e .siiloeiig 
ke mofu. 

Legal, adj. e eaug ka mohio. 

Legend, n. tsomo. 

Legging, n. kholdoaiia ea 
raaOto. 

Legion, ii. lekhotla hi maso- 
le. 

Legislate, v. ho eisa melao. 

Legitimate, adj. {law fid) e 
lokileiig ; ( horn In wed- 
lock ) ea tsualetsoeng 
iiyalong la sebele ; v. ho LtisuKi; 

tiisa ka moluu. 
Ij'^iAtirey n. sebakn, phdmolo. 

boiketlo. 
Lei^urtly^ adv. ka ho inkela 

sebaka, ka boikt'tlo. 
fjeuwu, n. lamune. 
Luiifiy V ho alinia 
Lenffth, n. l>olclelc. boholo, 

raotopo, botopo : at 

length, (jetellon^ 
Lengthen^ v. ho lelefatsa, 

hoHsa 
Lengthy, adj. e teletsaiia. 
Levicnt, adj. o rekolohanj^. e 

bonolo 
Ltn-s n. seipone se hOlisantr 
Leopard, n nkue, lengan. 
Leper ^ n. molepeim. 
Leprosij, w lepera. 
Lesion, u. letetetso. 
Less, adj e uyenyane ho, 

nyenjane ho e-na Ic , 

adv. hanyenyane ho. 
Lengeit, v. ho nyenyefatsa : 

/o he U'sseiit'ni/, ho nye- 

II V('t';i la 

Lci<8iin^ II. thato ea sekolo 
Lest, ronj. c Bt? bo, o pc ?'o 

mohlomong 
Aw, V. </t> allov)) ho lumella, 
lesa, tlohela ; ^/o p«/ tn 
hire) ho alima, hii*a ; let 
him alone rao tlohole; 
let him in, a kenc ; lei 129 LICIX8K 

him out, a tsue ; let off 

l/onr guft, betsa ka .se- 

thnuya sa hao. 
Lethargy, ii. bolokuana. 
Letter, n. ( of the alphabet j 

lilakii, letere ; ( an epis- 

tlej lengolo, borife. 
Level, n. (a maso?!'^ instru- 
ment ) vaterpase. 
Level. a<lj. e lekaneng; v. (to 

make even) ho kata, ba- 

talatsa, iatsa, alatsa ; 

(to aim) ho korola, eka 
Lever, n. chebo, kofuto. 
[jtvy. V. ho hloaela, bokella 

(yuhleka lekbetho ) ; ii. 

tlhoaelo. 
JAar, n. ea leshauo, Ichata. 

ea maka, leketa-kooma, 

le.seo-see. 
Libel, n. len^olo la ho st^ba 

motho. 
Liberality, n. phano. 
Liberate, v. ho lokolla, loela, 

namolela. 
Libertine, n. sehlola sa mo- 

mm ; adj. e phelanp ka 

bohlola 
I liberty, n. tokoloho, toelo. 
Liltrttry, \\. polokelo ea libn- 

kii, ntio ca libuka. 
License, n. (permissionj tu- 

mello ea ho rekian, ea 

ho hu6ba. laksenRe ; Lick 

(exc-ess) tokoloho e sr 
uang boitsuaro ; v. ho 
lumella, nea matla. nea 
tokelo. 
Lick, V. ( with the tongue ) ho 
nyeka, leka ; to lick ones 
l/'ps, lie tapola; to lie/: 
the dvst, ho shua ntoeng ; 
to lick into shape, ho ho- 
pa, lokisa. 
Lick, V. rto heaty ho otla ; 
fto conquer) ho hlola ; 
our enemies got a good 
licking, lira tsa rona tsa 
liloloa hampe. 
Lid, n. sekuahelo. 
Lie, V. (to tell a falsehood) 
ho bua leshano ; n. le- 
shnno, leshako, maka, 
tlae, bohata ; this is a 
lie, ke leshano ; it is 
only a little lie, ke qebe- 
sela feela. 
Lie, V. {to rest lengthwise) ho 
lula, robala, rapalla ; 
(of an animal) ho bo- 
tha ; to lie on the back, 
liobatalla, kanama, pha- 
rama; to lie face down- 
wards, ho paqama, pa 
tiama ; to lie down, lio 
robala, phekama 
Life, n. bophelo, ho pheli 
fane, l;;n ijir.TIT-HKAh'TK1» Lifeless, adj. c hlokang bo- 

phelo, e slmi'leng. 
Lifetime, n. tsiu tsa ho phela. 
Lift, V. and n. ho emisa, pha- 

hamisa, tsosa, nyolla. 
Ligature, n. ho tlama, tla- 

mella, 1 1 am ah any ana. 
Light, n. leseli ; fknowledgej 
tsebo ; to bring to light, 
ho senola, elisa ; to come 
to light, ho senoleloa ; to 
see the light, ho hiaha; 
tsualoH ; adj e oliloutr : 
it is light, ho eb'le. 
Light, V. (to kindle)ho hot.c- 
fcsa, besa, bonesa, tukifia, 
to light a candle, iio bo- 
nesa lebone ; to light thr 
fire, ho besa mollo. 
TJght, V. ( to light from a hor- 
se or a carriage ) ho the- 
oha pereng, kapa kari- 
king. 
Light, adj. (7iot heavy) e bo- 

bAbe, chatsi. 
Lighten, v. (to fill with light) 
ho bone.sa, boncsetsn. o- 
lisa, hcntsa. 
Lighten, v. (to make less 
heavy) ho etsa chatsi, 
fokotsa, yarolla. 
Light-headed, adj. e hlokanjL;- 
kelello, ko])aneng hloho. 
T/ight'hearled, adj ea so LlGHTNLSS 1 

uang letho le roo belae- 

tsang 
lAghtnt's.-t, II boliel)**. hochn- 

tsi 
Lightning, n. lehalimH. leto- 

16, Mali ; // fs tight ninff 

Ie« Iwnvn. lea ha lima. 
Like, Bflj. e tJ^nanang lo, e 

vnaleka : to bp /ike, ho 

tsaauH le, ba ynaleka ; 

ailv. o ka. yualo. ka ni<) 

khoa o lo monsT, ka ho 

tsnana. 
Like, \ ho I'ata khahloa ke, 

khetha ; likes and dish' 

ken, ho rata le ho «e rate 
1/ikely, adj p ka hlahanp 

adv. mohlomong, ekaba 
Liken, v. ho lekisa, tgnantSa 
Likeness, n set in ant so. 
(Jkeirihp, adv ka inokhoa o 

tSnanang. 
Ijiking, \\. lerato, thaU). 
LiJy, n. {amm) mohalalit-oo 
himh, n. setho, lekala. 
Lime, r\. kalaka 
T/iviit, n. raoeli ; v ho bpHhi 

ntho moeli. 
/ inp, n. boritsa : \ ln» i i- 

tAa, hlotaa. 
fjimpid, adj. e hloekileng. 

Cllleilg ; ''^' '"* h'nt),irt "ho 

hloeka 
Line, n. (n rord) khoic-. :n List khnele ; (a mark) motoa, 

motaka ; (a written line) 

mola. taela e ngoliloeng ; 

(line of fa 171 ill/) lesika 

la mdloko. 
fjim's, n. plnr. ( boundary ) 

ineeli ; hard lines, t.siefsi, 

bomalimabc. 
Lineage, n. leloko, iesikn. 
Linen, n lesela. 
Linger, v. ho lieha, lika-lika. 
Linguist, n. motho oa buani; 

{mo tse ngata. 
Liniment, n setlolo. 
Lining, n. fnrnng pa sea- 

paro. 
Link, n. { of a chain ) t.sppe 

p le ngue ea lehlaahle- 

la ; (a ronnecticn ) ko- 

pano ; v ho kopanya. 
fjinffl, 11. sefate se holirno 

sa kosene. 
Lio)i. n. tau. 
Liouesf, n. tan e tSehali. 
Lip, n. molomo o mong. 
Lignefg, v. ho fot5ha nietsi, 

ngebiliha. 
Liquid, adj. e metsi, e moke- 

li keli ; n. metsi a mo- 

keli-keli. 
Liquor, n, seno se taliang. 
Lisp. V. ho bna ka ho bebe- 

nya. 
List, n. lenaneo In mantsno. LlSTLN I 

la inabi<so, 1h mesebetsi. 
Luieii, V. ho mnmela. thee- 

tsa tsebe. sekelia tsebe. 
Listening, ii. iiiamelo. 
Listleas^ «flj. e sa hlnkome- 

leng. 
Literary^ adj. e hlalosanf*- 

tsa libuka. 
Literature, n. libuka, man^^o- 

lo, tsebo ea libnkn. 
Litter, n. stroi e aneloarif^ se- 

taleng. 
Little, adj. e nyenyane, khu- 

tsoanyauft, se kae ; adv. 

hanyenyane, ho se ho- 

kae. 
Live,\. ho phela, utlaa ; (to 

dwell) Inla, aha ; adj. 

e phelang, iitlnaiig. 
Livelihood, ii. ntho tsa ho 

phela. 
Lively, adj. e mafolo-folo, 

roalehang. 
Liver, n. sebete. 
Jjivestock, n. makhomo, ma- 

pere, phoofolo tse rui- 

loeiig. 
Livid, adj e sehlefalang. 
Living, adj. e phelang, 

iitluang ; n. seo motho 

a pheiang ka sona 
Lizard, n. raokholutsoane, 

khatoaiie, sefelekoane, 

'marnpharoanc, tjalla- VJ LOCKKT tjalla 

fjo ! int. bonang I 

Loud, n. inoi'oalo, phnhio, 
thoto, fraga, moqeqeko, 
Tno.sitikue ; v. ho roesa, 
yarisa, phahia, belesa, 
inisa, iaisha; to load a 
gun, lio hiahlela sethu- 
nya ; to had. a waggon, 
ho Iaisha koloi. 

Loading, n. fraga. 

Loaf, n. polokne. 

Loafer, n. leqaqa 

Loan, n. kalimo, utho e bei- 
loeng malisa ; to make a 
loan, ho )iaina ; to return 
a loan, ho iiiimoha. 

Loath, adj. e sa rateiig, v 
tsuafang. 

Loathe, v. ho teiioa ke, kho- 
boheloi ke, nyonya. 

fjohe, n. of the ear, lerete la 
tsebe. 

Local, adj. ea ngalo oa liore 
hoitseng. 

Locality, n. ngalo, inotse. 

fjocation, n. naha e sehe- 
tsoeiig batho ba bat§o 
South Africa. 
Lock, 11. senotlolo; v. ho 
kualla, hiahlela, ngoma; 
to lock together, ho ngo- 
mela. 
Locket, n. koomanyana ea Locomotion ii^a Loom khabisu e i-oftloang mo 

Locomotion^ n ho tsamHea. 
Locomc^ive, n. koloi ea mo 

lie, setimela. 
Locust, n. tsie. 
ljOCU8t-bird, n. lehiakangaa- 

to. 
fjodge, V. ( to reside) ho lula, 

aha; (to deposit) ho 

boa, h^H polokong. 
Lod'finy, n moo ho luloaiig. 
Lojly, adj e phahamenuf. 
Log^ n. lehong, katu. 
Ijoin, n. lethekn. 
Loiter, v. ho lika-lika, in- 

tleha. 
Loiterer, n. moIika-Hki, le 

Kotetsa. 
/>fwf», adj. ea morig, e lii- 

tseng bonnot«{iig, e sa 

nyslang. 
Loneliness, d. bnnnotii, bola- 

tu. 
Lonely^ adj. iH mong, 'notsi 
Long, adj. « telele, kholo ; 

adv. khale, haleleJe ; 

long ago, khale haholo 
Long, V. ho lakatsa haholo, 

lahaJHbela; to long for, 

ho hlololieloa. 
Longevity^ n. bophelo bo bo- 

Iflfle. 
Longing, n. hlolohelo. Longsightedness, n. ho bone- 
la hole 

1 jontjsuffpring , n. mamello, 
sebete, boiphapanyo, ruo- 
h«(U 

Look, V. ( to look at ) ho ta- 
lima, shalima, sheba ; 
( t-o appear) ho talirae- 
ha, bouhhala ; look at 
me, ntalime; you look 
tired, u bonahala u kha- 
thetse ; to look about, 
ho thalaksa ; to look after, 
ho lisa, babaila ; to look 
back,, ho hetia; to look 
black, ho T.JHmela ; to 
look down upon, ho nye 
lisa ; to look for, ho ba 
tla; /(> look out, ho fali 
meha, quaea ; to look 
round, ho senka, haba 
nya; to look up to 
ho blonepha; to look 
upwards, ho lelnla. 

Look, n. (act of looking) cha- 
limo, chebo, pono ; 
(appearance) sebopeho, 
tiobotsi ; we admire her 
good looks, re taota bo- 
ilo ba \\Hv. 

Looking 'glass, n. Keipoue .sa 
ho ipona. 

Loom, V. ho bonahala lero- 
thong ; something loo- } 134 Low ming in the dihtance, mo- 
ruerue. 

Loop, n. sekhoketaane, lei- 
hlo la lerapo ; ^o make a 
loop at a rope' ft end^ ho 
hlamcln 

Loose, adj. e lokoiohileng ; v. 
ho lokolla, thimolla : to 
break loose, ho thoba 
teronkonef : to let lonsn, 
ho lokolla. 

Loosen, v, (to make loose) ho 
lokolla, hlephisa, buso 
losa; (to become loose) 
ho hl^pha, Idkoloha, 
khuehla, pshemoha 

Loot, V. ho hapa iitoeng ; n. 
khapo. 

Lop, V. ho seha, qotha. 

Loquacious, adj. e bua-buang, 
ea lehehle ; a locjna- 
cious person, leperoha^ 
lehehle. 

Loquacity, n. bohehle. 

Jjord, n moi ena, mong, mo- 
nghali ; v. ho rena, bn- 
sa. 

Lordship, n. borena ; lebitso 
la hlonepho, yualeka : 
your lordship, monghali. 

Lose^ V. ho labia, timelloa ke, 
lahleheloa ke, senyehe- 
loa ke ; to he lost, ho la- 
hleha, timela, nyam^la- Loss^ n. tahio, tsenyeho. ta- 
hleho, tSenyehelo ; to 
cause a loss io, ho seiiye- 
taa ; to he at a loss, ho 
tsieleha. 

Tjot, n. kabelo, karolo; 16- 
tho ; it is my lot, ke ka- 
belo ea ka ; / will take 
this lot, ke tla nka ka- 
rolo eo ; to draw lots, ho 
laola ka lotho. 

Lotion, n Reo ho t h oy oh ni; 
ka .sona. 

Loud, adj e lumang, tleio- 
iang, e lentsne le pha- 
hameng, e phepa, e phe- 
fa ; a loud voice, lentsue 
le ph^pa. 

Loudness, n molnmo. phefa 
phepa. 

Lounge, v. ho sekama ka bo 
tsua, khathea, ba le mo- 
tsamao o bo tsua. 

Louse, ( plur. lice ) n. nta. 

Love, V. ho rata ; n. lerato, 
thato ; moratuoa. 

fjoveable, adj. e motle. 

Lovely, adj e ratehang. 

Love-potion, n. lehabea, mo- 
rati.so. 

Lover, n. morati. 

Lovingness, n. ho rateha. 

Low, adj. and adv. (not 
high ) e nyenyane, e sa Low 

phahameng ; (deep) e 
tebilenir, e tlase ; ( hnvi- 
hie) e kokobetseng ; (not 
dear) e tbeko e bonolo; 
( <iofl ) e tsesane, yuale- 
ka : a low mire, lontsne 
le lesesane. 

Ijow, v. ho I la ba khonio 

TjoW'hred, adj e bolisitsoeng 
bofutsancng, e niekhoa 
e mebe. 

Lmver^ v. ( to lessen ) ho ko- 
kobetsa, theosa, theola. 

fjOicer^ V. ( to be stcilcn ) bo 
sosobana sefablebo ; ( to 
be darkening ) bo fifala. 

Lowland, n. iiaba e katlase 
bo litbabn, e fatse, ma- 
boatata. 

IjoiclinenH, u. boikoknbetso, 
kokobeb) 

L(>w 'minded, adj. pa maikn- 

tlo H 1118 bf 

Low-spirited ^ adj e felileng 
pelo, tepeletseng. 

LntfaL adj. e Ha kuenebang, 
.' tiiactsaiig bo borena 
ba bnbo. e tSepcbang. 

Lucid, adj. v rlilpiiB', utbia- 
bHiaiig. 

l/urk, 11. katlebo, leblobonolo, 
bomaliraatle. 

Lucrative, adj e rainang, 
ent.5nn^ 13") LUNO-SICKNKSS 

Lucre, ii. marao a mabe. 

Ludicrous, adj. e tsebisang. 

Luggage, n. pbablo ea moeti, 
tboto 

LukeH'a}in, adj. e fofo ; ^no/ 
zealous ) e se nnng che 
seho. 

Lull, V. ( to quiet ^ ho khu- 
tsisn, iTjbatsa ; (to cease ) 
bo le.«a; (to become 
calm ) bo khutsa ; ii. 
kliutso. 

Lullaby, n pina ea bo roba- 
tsa bana. 

Lumbago, n. lefn la seholo- 
bolo. 

Lumber, n. (useless things ) 
mcRehetsi e lahliloeng, 
e se nang thuso ; (tim- 
ber) lifate tse remi- 
loeug morung; v. bo 
bOkella ka niahlek^. 

Luminarij, n. ntbo cfe le efe 
e bonesang. 

Luminous, adj. e bonesang, e 
kbanyang 

Lump, n. lekot«, qelikue, 
khuabi, leqbntbu. 

Lunacg, u. boblanya. 

Lunatic, n lehlanya. 

Lunch, u. liyo tsf> yeoang 
motSeaiHv 

Lung, n. let&UHfo. Lurch l.'i<) Lynch 

Lurch, V. ho thekesela. khauya, ho benya ; {fa- 
Lure, V. ho qeka. me ) boturno. 
Lurid, adj. e lefifi, « t^abe- Lustrous, adj. e benyang. 

hang. Lusty, adj. ea matia 'meleng. 

Lurk, V. l)o lalla, nanarehi, Luxation, n nonyetseho. 

ipata. Trnxurianf, ndj. e raelanp: ka 

Luscious, adj e hlabosohang. matla. 

Lust, n. takafcso e kholo, e Luxuriate, v. ho inela kapele, 

mpe ; v. ho lakatsa. ka bongata ; ho phela 

Lustily, adv. ka matla, ka hamoiiate. 

bonatla. Lynch, v. ho bolaea motho 

Lustration, n. hloekiso, hia- kantle ho kahlolo ea 

tsno. molao. 
Lustre, n (brightness) ho M Machink 

Machinv, n machini, setime- 
la. 

Mackintosh^ n. kobo ea pula. 

Maculate, v. ho tsela ka li- 
tsila, silafatsa 

Mad, adj e hlanjanj?, sa 
ikutlaeng, itscnang; to 
hecovw mad, ho hlnnya 

Madden, v. ho hIantSa. 

MadhonsL', \\ ntlo ea mahla- 
nya. 

Madman, n. lehlanya. 

Madness, n. bohlanya, lio se 
ikntlne. 

Magazine, n. ( a store J ntlo ea 
ho bOkella iibctsa le 
mesili ea ntoa ; ( a pam- 
phlet) koranta tia buka 
e hiahang ka iiako tsi* 
itseng. 

Magic, n. boloi, bolau ; atlj 
ea l)oloi, e niakatnang. 
lagistractj, w. kantoro, ntlo 
ea magiHti*ata. 

Mngintrate, n. moahloli, 'niu- 
HiMi, magiatrata. 

Magnanimous, adj. e pcln c 
khoiO, e khabane. 

Magnificent, adj. e ntle hah6> 
In. I' innk.if m»n«' Maintenance 

Magnitude, n bohOlo. 

Maid, n. moraetsanu ; an old 
maid, lefetoa. inosuhla. 

Maiden, n. moruetsana. 

Maidenly, adj. e yualeka mo- 
ruetsana. t* ikokobe- 
tsaug. 

Maidservant, u. lekhabunya- 
ne 

Mail, n. niokotla le koloi ea 
ho tsamaisa marife. 

Maim, V. ho holofHtsa set ho 

sa 'male ; to be maimed 
» 

ho holofala. 

Main, adj. ea pele ka boholo, 
kalitulo; n. niatla, bo- 
holo. 

Mainland, n. lefatse ( ho le 
khetha ho lihh'ke-lile- 
ke). 

Mainly, a<lv. haholo. ho fe- 
tisa 

Maintain, v. ho etnisa ku 
tiiRtsoho ennHfl, iiisa, 
tsetlaniisa, boloka, tii 
Hetsa 

Mnintenanc* , u. se liiHUlig 
bophelo, liyo le lichele- 
ti* tseo ho ))heloaug ka 
tsona. Maizk I 

Maixe, n. pooiie, cliaake; 

white maize, poone ea 

hoi'otho. 
Majestic, adj. e Hebopeho se 

tsotehang. 
Majesty, n. boholo, boreiia ; 

raorena 
Majoriti/y n. boholo ba nio- 

tho ha a qala ho ipiisa 
Make, v. ho etsa, hiahisa ; to 

make awaij with, ho ti- 

metsa ; to make for, ho 

ea ; to make much of, ho 

i*ata, hlonepha; to make 

up for, ho buHeletsH, tsc- 

lisa ; to make icay, ho 

tsuela pele ; n 'mopo. 
Maker, n. moetsi, 'mopi. 
Malcontent, adj e sa kho- 

loeng, belaehmg. 
Male, adj e tona ; n motho e 

motona. 
Malediction, n. thohako. 
Malefactor, n. sfseiiyi. 
Malevolent, adj ea lakale- 

tsaiig ba bang bohloko 

le litsietsi. 
Malice, n. lonya. 
Malicious, adj e lonya; a 

malicious person, semola 
Maliyn, adj. e hloeang ha- 

holo ; v. ho etselletsa, 

seba 
Mcdleabtf, adj e ka lelefa- 38 Manifest 

tsoang ka ho teoa. 

Malleate, v. ho otlolla ka ho 
tea. 

Mallet, n. noto ea sefate. 

Maltreat, v lio etsa motho 
hampe. 

Mammal, n. phuofolo e anye- 
sang bana ba eona. 

Ma7i, n. motho, monna 

Man, V. ho bea aehlopha sa 
balebeli ; ho matlafatsa. 

Manacles, n. mahlaahlela a 
ho tlama matsoho. 

Manage, v ho tseba ho etsa, 
baballa, tsamaisa ka 
bohlale ; ho etsa hantle ; 
he cannot manage his 
horse, pere ea hae e 
mo hlotse ; / will ma- 
nage it all right, ke tla 
ho etsa hantle. 

Mandate, n taelo, taotso. 

Mane, n moetse. 

Manes, n. plur. balimo. 

Manfully, adv. ka senna 

Manger, n. seyelo. 

Mangle, v. ( to tear to pieces ) 
ho hahola, riisolia. 

Manhood, n. bonna, senna, 
botho. 

Mania, n. niokhoa o tiileng 
o kang oa bohlanya. 

Maniac, n. lehlanya 

Manifest, adj. e bonahalang, Manifestation 131> Marcu l)onoang ; v. ho bouaha- 

tsa, hlahisa : to he iiiayn- 

j'est, ho pepeneliH. 
Manifestation, n. ponahatso. 
Manifold, »dj e raekhoa e 

mengata, e mefuta e 

mengatH. 
Manipulate, v. ho tJnara, ho 

sebetsa ka raatsobo. 
Mankind, n. setho, batbo. 
Manliness, n. senna, bonna. 
Manner, n. mokhoa, 'mopo, 

tsobotsi ; in a manner it 

is true, ka nga e ngue 

ke 'nete; in icJiat ma- 

nfier / ka mokhoa o 

yaang ? 
MannerHf n. plar. mekhoa, 

raetsamao, lika ; this man 

has Imd manners, motho 

eo ke sefeuyane. 
Man of -war, n 8ekepe sa 

ntoB. 
Manor, n. ntlo ea moral na- 

heng. 
Manse, n ntlo ea inorati. 
Mansitm, ntlo ea morena, ea 

morai. 
Manslaughter, n. p6)ao. 
Mansuetude, n. moAa, bonolo. 
Mantel, and numtelpitce n. le 

tlapa kapa planka v 

okantetHcng leifo 
\fantis, n. kukoanvana e bi- tHoaug molimo oa ba- 

Roa 
Mantle, n. yase, eetipana, se- 

kuahelo ; v. ho kaahela. 
Manual, adj. e etsoancr ka 

matsolio; manual work, 

mosebetsi oa matsoho ; 

n buka e akarelitsen^ 

thuto e itseng. 
Manufacture, n. mokboa oa 

ho etsa mesebetsi eohle. 
Manure^ n moiteli o beoang 

masimoug bore a bee 

hantle 
Manuscript^ n. lengolo le 

ngoliloeng ka letsoho. 
Many, adj. e ngata; many 

times, hangata ; in many 

ways, ka mekhoa e 

mengata ; n. ba baugata. 

tse ngata, etc. 
Map, n 'mapa. 
Mar, V. ho .senya. senya ka 

matheba. 
Maraud, v. ho ea bonokua- 

ne, ho utsua. 
Marble, n. maimoni. 
March^ u. inotNamao kapn le- 

eto la maKole; pina ea 

masole ; v. ho tsamaen 

ka mokhoa oa mattole ka 

leuaueo le ka hloko. 
March, n ( the month ) Hlo- 

kubdle. Mare Uu M ASS Mare, n p6r6 e tsehali, 'me- 

ri. 
Margin, n. moeli, moeli oa 

buka, oa pampiri e iigo- 

loang. 
Marine, n lesole ia sfkepe 

sa ntoa; likepe tsa se- 

chaba se seng ; adj. eo 

e leng ea leoatle. 
Manner, n. motho oa likepe. 
Maritime, adj. ea leoatle, e 

bapileng le leoatle. 
Mark, n, letsuao, pontso, te- 

heletso ; v. ho tsuaea ; 

lebeletsa ; lemoha ; he 

is a man of mark, ke 

monna ea khabane, ea 

tumileiig; he has made 

his mark, o iponahalitse 

ka liketso tse kliolo. 
Market, ii. lepatlelo la the- 

kiso, papatso. 
Marksman, n monua ea ne- 

pang hantle ka sethu- 

nya. 
Marmalade, u. korafeiti ea 

lilamune. 
Maroon, n ha 'Bat so ba ito- 

kolotseng bokhobetig. 
Mar(/uis, n. lebitso la kho- 

.sana. 
Marriage, n. lenyalo, bohali. 
Mjirry, v. {to give in mar 

riage ) ho njalisa, kopa nya lenyalong ; ( f o take 

in marriage ) ho nyala, 

nyallana, ( of a female ) 

ho nyaloa ke. 
Mairow, n. moko. 
Marsh, n mohlaka, mohla- 

kalH, qhafutso. 
Marshal, n. mor^na e moho- 

lo oa masole. 
Marshal, v. ho lokisa, ho 

hlophisa batho. 
Martyr, n. motho ea pakang 

tumelo ea hae ka ho 

niamella lihloriso le le- 

fu ; V. ho bolaea ea tii- 

setsang tumeloiip ea 

hae. 
Marsh-mallou-, n. se thiba- 

pitsa. 
Martingale, n. mathenkela. 
Marvel, ii. makatso ; v ho 

makala, tsota. 
Masculine, adj. e toiifi, ea 

raonna. 
Mash, 11. tsuakaiio ea lintho 

tse yeoang kapa tse iin- 

oang. 
Mask, n. semonkuane ; v. ho 

ikhakanya. 
Mason, n. sehahi, 'iiietli t)ji 

mayoe. 
Masonry, n mosebetsi oa se 

hahi ; tsebo ea bobetli. 
Mass, 11. ( the Lord's Supper ) Mass 141 Matte i{ rookete oa Selallo sa 
^lorena kerekenpf ea 
Roma. 

}ffuis\ n. (a quantity) bongata 
bo boholo, kolna. 

}[asgacre, n polao e kholo. 

}fn/tsirc, adj. e kliolo, e boi 
n\H. 

}fnjtii meeting^ n. pitso e kho- 
lo ea ho bua Htnba tsa 
sec h aba. 

Mfiftf, n. sefate Ra niasela se- 
kepeiig. 

Mnsfer, u. mOug, raonghali, 
motsfimaisi, raoruti ; v. 
ho hlola, ivna, tbapisa ; 
to be master of onrselj, 
ho ipasa, ho it§uai*a, ho 
se buRoe ke litakafso. 

yfnftterpicrc, n. mosebetsi o 
fetiRisang ka botle. 

Miuifei-y, n. borena, hlOlo. 

}fasti'f'f:f,'. n. ho hiafnna, 
tsohla. 

MfiKtiff, n ntja ea niofuta. 

Mat, 11. mosenie; v. ho loha. 

Match, II ( an equal ) o niong 
ea lekariHng Ic c mong ; 
V. (to combine together J 
ho b6a haminoho t8e le« 
kanaug; (to be equal) 
ho lekana. 

M'lfch, n ( a marriage J le- 
nvah) : v. ho nvalisii. Ma fell, u. (a light ) fuiv- 
honkisi. 

Mafchlefts, adj. e ke keng oa 
l^kangoa le e ngue. 

Mate, n. niolekane, thaka ; 
niotsamaisi oa bobeli oa 
sek^pe ; v. h(^ kopauya 
tse lekanang, 113-alisa. 

]faterial, adj. .see e leiig sa 
niele, sa numix ( see e 
seng samoea ). 

Material^ 11 ntho eo ho sebe- 
tsoang ho hong ka eo- 
na. 

Maternal, adj. eo e leng ea 
'ni'a bana. 

Maternity, n. niaikntluo a 
'm'a bana. 

Mathematics^ n. plur. thuto 
tsohle tsa lipalo. 

Mat rice, and matrix', n. pO- 
pelo ; ( a mould ) foro- 
nio. 

Matrimony, n. lenyalo 

Matron, n mosnli e moholo, 
niosah' oa'raotsamaisi. 

Mattel', n. seo lintho li en- 
tsoeng ka sona; taba, 
lebaka la tnba ; v. ho ba 
le taba ; it does not viat- 
tf^r, ha ho nang, ha se 
letho ; it is a matter of 
two hoursy ke taba ea ho 
ra tse pelJ. MATTtK Matter^ n. (pus) bolalii ; v. 

ho febla bolalu. 
Mat r ess, n. inatrase. 
Mature, adj. e butsuitseng, 

e fihiileng bophethe- 

bing ; v. to he viature, 

bo butsoa, phetheba ; to 

rendtr mature, ho bu- 

tsaisa, bo tlisa bopbo 

thching. 
Maxillar, adj. oo e leng ea 

mohlahare. 
Maxim^ n. puo ea 'nete le bo- 

blale, raaele. 
}faximum, n. palo e phethe- 

hileng, etletseng. 
May, n. Motseanong 
Mayor, n. mong a motse, ra- 

motse. 
Maze, 11. mofere-fere meho- 

polong ; V. ho fereka- 

nya. 
Meadoiv, n. thota ea makbu- 

lo. 
Meagre, adj. e ofileng, nyo- 

pileng 
Meal, n. ( of grain ) phofo. 
Meal, n. (food) liyo; to take 

one's meals, bo ya liyo, 

bo lula tafoleng 
Mealies, n. poone. 
Mea?i, adj. (low) e tlase, e 

kokob^tseng ; ( poor ) e 

f u ma n eh i I en g ; ( stingy ) 14*2 Meddlesomk 

e lekhonatba. 

Mea7i, adj. ( intermediate) e 
mahareng, e bobareng. 

Mean, v. ( to intend ) ho re- 
ra, liopola ; ( to signify ) 
ho lekanya, bolela. 

Meander, n. matsiielintsneke 
a nOka 

Meaning, n. khopoio, morero. 

Means, n. plur. ( resources ) 
chelete e rniloeng, liii- 
tho tsa ho sebetsa ; by 
means of, ka, ka thuso 
ca ; hy all 'ineans, e, ka 
sebele ; by no vieans, le 
banyenyane ; by any me- 
ans, ka mokhoa ofe le 
ofe. 

Meantime, in the, adv. le- 
khatheng leo. 

Measles, n. maselesele, kho- 
phole. 

Measure, ii. tekauyo, tekaiio, 
mokhoa ; v. ho lekanya. 

Measurement, n. tekanyo. 

Meat, n. iiama. 

Medal, n. chelete ea bo ho- 
potsa taba e hlahileng. 

Meddle, v ho ikenya, aka- 
mela ; to meddle with, ho 
kenella. 

Meddlesome, adj. ea ike- 
nyang tabeng tsa ba 
bang. Mediatk 143 Menial Mediate, v. bo uamdU, namo- 

lela ; adj. e hare. 
Mediation^ ii. namolo, namo- 

lelo 
Mediator^ n. monaraoleli, mo- 

buelli. 
Medical, adj. eo e lenp en bo- 

iig^aka. 
Medicament, a. se blare 
Medicinal, adj. eo e leng ea 

liblare. 
Medicine, n. seblai'e, mona- 

na ; to give medicine, Jio 

noesa seblai'e, bo pbe- 

kola. 
Mediocre, adj e seng ntle bn- 

kaknng. 
Meditate, v. bo nahana. 
Medley, n tsnakano. 
Meek, adj. e mosa, bonolo 
Meehtegs, ii. mo.sa, bonolo. 
Meerkat, n. mosbn, mocbalbi. 
}fpet, V. ho khMbianyetHfl, 

teana, pbntheba, fible- 

la 
Meet, adj. e lokdauL'. »• tstiH- 

nelanp. 
Meeting, n. pbutbebo, poka- 

no, sebok". 'moWH, nm- 

khntlo 
Meeting honftt% n. utlo eu b(» 

pbutbobela teng 
Melancholy^ n. pel6 e nt.Mo, 

tepello, bo bidmoha. Mellow, adj e bonolo ke bo 
butsoa, e tobo tobo ; v 
bo nolofala, bnrsua, to- 
bosela. 

Melodious, adj. e monate bo 
utluensr 

Melody, n pina. 

Melon, n sejmnspeke ; wn- 
ter-melon, iebapn. 

Melt, V. (to 7n,ake liquid) ho 
qbibilibisa ; ( to beco- 
me liquid ) ho qbibi- 
liba. 

Member, n set ho. 

Membrafie, n. letlalo le lese- 
sanyane. 

Memorable, adj. e tsnaneloan^ 
ke bo bopoloa. 

Memorial, n setika sa kbo- 
potso. 

Memory, n. khopolo, tsebo 
ea litaba t«e fetileng. 

Menace, v. bo sokela, rorela ; 
n. tsokelo, tborelo. 

Mend, v. ( to repair ) ho loki- 
aa, rdkabanya, kenya 
setaiba, lapa ; (to grow 
bettei- ) bo thnseba. 

Mendacity, n leshano. 

Mendicant, n. mokopi. 

Menial, adj. e tlnse, e koku- 
betseng, ea bob Ian ka ; 
n. moblaoka. lekhabu* 
nyane. Mensurauli. 

Mensurable, adj e ka leUa- 
ngoang. 

Mentalf n. eo e leng ea kn- 
tluisiso, ea keif llo. 

Mention^ n. taba e buoang ka 
molomo, e hopotsoang ; 
V. ho bua taba, bolela. 

Mercantile, adj. eo e leng ea 
khueb(». 

Merc-nary, adj. e talimang 
nidputso feela, e luka- 
tsang leruo ; n. mohla- 
nka ea lefshoang. 

Merchandise, n. liphahlo tse 
rekoang. 

Merchant, n. moreki, more- 
kisi, semausp, mohuebi. 

Merciful, adj. e mohau, e 
lereko. 

Mercifulness!, n. mohau, le- 
reko. 

Merciless, adj. e se nang mo- 
hau. 

Mercy, n. mohau, lereko ; to 
have mercy, ho hauheia ; 
to he at the mercy of, ho 
ba matleng a e mong ea 
u hlotseng. 

Mere, adj. e f eela ; a mere 
nothing, tifcho e nyenyano 
fee I a. 

Merge, v. ho tebisa ; to be 
merging, ho teba, fella. 

Merino, n. mofuta oa linku 144 Mid-day 

tse boea bo botle. 
Merit, n. ( goodness ) kha ba- 
ne ; ( desert ) tsuanelo ; 

V. ho t.suaneIoa ke, loke- 

la moputso. 
Meritorimis, adj. e lokeioang 

ke ho roriRoa, ho lebo- 

huoa. 
Merriment, n. thabo, taeho 
Merry, adj. e thabileng, tha- 

bisang, tsehisang. 
Message, n. tal)a, kapa taelo 

e rongoang, raolaetsa, 

motato, thomo ; to send 

a message, ho laetsa, 

romela. 
Messenger, n. lengosa, mo- 

romuoa, morongoa. 
Metal, n. tsepe ea mofuta ofe 

kapa ofe 
Mete, V. ho lokanya. 
Metecrr, n naldi e qhoraang, 

e oang har'a sebaka. 
Methinks, v. ke lekanya. 
Method, n. molao ; to work 

with -method, ho sebetsa 

ka mokhoa o reriloeng 

hantle 
Mettle, n. pheello, mafdlofolo. 
Mew, V. ho Ma yualeka katse. 
Miasma, and miasm, n. mo- 

nko o mobe. 
Mid, adj e hare. 
Mid-day, n. raotseare o mo- MiDDLt 145 Mint holo. 
^fuJdle, adj e hare ; n. bo- 
hare, lehBiv, halofo ; in 

the middle of, har'a, raa- 

hareng a, pakeng tsa. 
Middling, adj. e raahareng 
Midnight, n. bosiu bo boholo, 

seroko. 
Midst, n. bohare ; adv. bo- 

hareng, mnhHreng ; in 

the midst of, har'a, ma- 

hareng a 
Midtcife, mos»li oa 'melehisi. 
Might, n. raalla, bonatla. 
Mighty adj. e matla. 
Migrate, v. ho falla. 
Migratory, adj. e fallaiig. 
Mild, adj. ( gentle ) e bonolo, 

e mosa ; ( not cold ) e sa 

hataelang. 
Mildew, n. hlobo, borokn, 

hoaba. 
Mile, n. tekaDyo ea bolelele 

( jarede tse 1760 ). 
Militant, adj. e loanang, hla- 

banang. 
Milk, n. lebese ; butter- milk, 

mofdhlo ; thick sour milk, 

mafi. 
Mill, n. leloala, ntlo ea le. 

loaia. 
Millepede, n. Mokololi. 
MilUr, n. mong a leloMla. 
Millet n. niofuta oa mabeld, /lyaiothe. 
Million, n. millione. 
Millstone, n. letlapa la le- 
loala, tSilo. 
Mimosa, n. ledka. 
Mince, V. ( to palliate ) ho 

nyenyefatsa taba ; to 

mince meat, ho sila nama. 
Mind, \\. kelello ; v. ho ela 

hloko, hlokomela. 
Mine, pron. pog. ea ka, sa ka, 

la ka, etc. 
Mine, n. moi-afo ; v. ho rafa, 

cheka. 
Mineral, n. leyoe la raofuta 

ofe le ofe. 
Mineralogy, n. tsebo ea ma- 

yoe ka mefuta ea 'ona. 
Mingle, v. (to mix ) ho tsua- 

ka, tsuakanya ; ( to join 

ivith others) ho kopana. 
Minister, n. mohlanka, le- 

ngosa, moruti ; v. ho 

sebetsa, ho seboletsa, 

ho thusH. 
Ministry, n. bolisa, boruti ; 

lekhotia lesebetnang ta* 

ba tsa 'muso. 
Minority, n. bonyenyaue, bo- 

nguana. 
Mint, V. (to coin) ho t6a 

chelate ; n ntlo moo 

chelete e t^oanar. 
Mint, n ( a plant ) koeua. MiNUTK 146 

Minute, n karolo ea mfisho- 

me a tseletseng ea hoi*a. 
Minute, adj. e nyenyane, tse- 

sanynne. 
Miracle, n. mohlolo, niHkatso, 

pabatso, moeka. 
Mirage, n. liphalana tsa sele- 

mo. 
Mire, n. soretse, tebe-tebe, 

qhafutso, lepoqo. 
Mirror, n. seipone sa \ho 

ipona. 
Mirth, n. njakallo, thnbo. 
Miry, adj. e tietsenp seretse. 
Misadventure, n. tsietsi. 
Misanthropy, n. ho se rate 

batho. 
Misapprehend, v, ho se utlui- 

sise 
Misbehave, v. ho itsamaela 

hampe. 
Miscarry, v. ho tsua mpa, 

folotsa. 
Mischief, n. Kotsi, bobe ; to 

do mischief, ho s^ba . 
Mifchievous, adj. e louya. 
Misconduct, n. raotsamao o 

mobe. 
Misdeed, n. ketso e uipe. 
Miser, n. lekhonatha. 
Miserable, adj e maliraabe, 

e fumanehileng, e soto, 

e senyehileng. 
Miserly, adj. to be miserly, lio Missing 

konana. 

Misery, d. bomalimabe, bofu- 
ma, bofutsana, tlokotsi, 
bosenyehi. 

Misfortune, n! tsietsi, boma- 
limabe. 

Misgive, v. ho belaetsa, se 
t§ep^he. 

Misgiving, n. pelaelo. 

Misguide, v. ho tsamaisa ha- 
mpe, khelosa. 

Mishap, n. tsietsi, kotsi. 

Misinterpret, v. Iio hlalosa 
hampe, utiuisisa hampe. 

Misjudge, v ho ahlola ka ho 
se loke, ka phoso. 

Mislay, V. ho lahleheloa ke. 

Mislead, v. ho khelosa, fu- 
posa. 

Misplace v. ho bea ntho moo 
e si'ng tulong ea eona. 

Miss J n. lebitso la mornetsana 
la hlonepho. 

Miss, V. (to miss the mark J 
hofosa, khikhiritsa; fto 
perceive the want of) ho 
hloka ; to be missing, ho 
hlokeha ; ii. phoso, hlo- 
ko. 

Missile, n. sebetsa, ntho e ka 
betsoang, e ka akhe- 
loang. 

Missing, adj. e hlokahalang. 
lahlehileng. Ml.SSION 1 

Mission, n. thOrao, bongosa, 

bornti har'a lichaba. 
Mission ary, n. moiuti har'a 

bahedene. 
Missive, n. lK)rife, lengolo. 
Misspelt V. ho ngola kapa ho 

peleta ka ho se loke. 
Misapend, v ho senya. lahla. 
Misstatement, n ho bolela 

tuba ka phoso. 
Mist^ n. moholi. 
Mistake, n. phoso, bofosi ; v 

ho se utinisise. ho fosa. 

thelleloa. , 

Mister, ii. Tonghali. 
Mistress, n. mofumahali. 
Mistrust, n ho se tsepe, pela- 

elo ; V. ho 8e tsepe, ho 

belaela ka. 
Misunderstand, \ hoseutlui- 

sine 
Misunderstanding, u fofotho. 
Misuse, V. ho etfta e mong 

hampe. 
Mite, n. kokoanyaiiR. 
Mitif/ate, v ( to lessen ) ho 

fokotHH ; ( to soothe J ho 

khutBiBa 
Mittens, II plur. kausi ea 

letHoho. 
I//'. \ ho tfinaka, tHua- 

kanya, ankanya, Uae* 

bera. kopanya; to become 

mited, ho kopana, tsna- i7 MODKKATION 

kana. 
Mixture, n tsuakano, mo- 

horo-horo. 
Moan, V ho bobola, Inmaela, 
Inmaluma; n. pobolo ; 
the wind is moaning, mo- 
ea oa puka. 
Moat, n. foro e tletseng ine- 
tsi e sireletsang qhobo 
sheane. 
Mob, w. mahoohoo, batho 
ba bangata ha etsang 
lerata. 
Mock, V. ho soma, tseha ka, 
thetsa, soholla ; they 
made a mock of him, ba 
mo soma, ba mo suenye- 
tsa. 
Mode, n. a mode of living, mo- 
khoa oa ho phela ; a mo- 
de of dressing, mokhoa 
oa ho apara. 
Mocker, n. mosomi, sesoholi. 
Mocker i^, I), fsomo. 
Model, II. patrone. 
Moderate, adj. e l6ketseni(, le- 
kaneiig ; v. ho tsuara, 
thibela; to be moderate, 
ho kokobela, ho se ha- 
lefe. 
Moderator^ ii. motsamaisi oa 

phutheho. 
M(Hi€ ration, n. tekuno, boi- 
itiuaro Moder: 148 Modern^ adj. ea mehla ea 

IcByeno. 
Modest, adj. e ikokobetsang, 

e itsuHrHii^. 
Modify, V. ho fetola, isa ho 

sele 
Mohair, n. boea ba seiboko. 
Moist, adj. e mongobo, e le- 

sue, e metsi. 
Moisten, v. ho kolobisa, 

nya ea . 
Moistness, and moisture, n. 

mono;obo, lesme. 
Mole, n. fthe animal ) khuiti, 

mokunyane, pua, nio- 

kuru. 
Molest, V. ho tsuenya, kha- 

thatsa. 
Mollify, V. ho nolofatsa. 
Molten, adj. e qhibilisitsoeng, 

tSolotsoeng 
Moment, n ( an instant) nako- 

nyana, motsotso, motso- 

tsoana ; ( importance ) 

boholo ; matters of great 

moment, taba tse kholo 

haholo. 
Monarch, n. morena e moholo. 
Monarchy, n. 'muso o busoang 

ke morena e moholo. 
McnasterJj, n. ntlo ea bamo 

nke. 
Monday, n. mandaga, la pele. 
Money, n. chelate, malj. MOONSHINK 

taeo, Monition, n. taeo, keletso, 

temoso. 
Monk, n. momonke. 
Monkey, n. tsuene. 
Monogamy, n ho nyala mo- 

safi a le mong. 
Monotony, n. ho ea kapa ho 
Inma ka mokhoa o Ic 
mong, ho se fetohe. 
Monster, n. ntho e t§abehang 

ka bobe. 
Month, n khueli. 
Monthly, adj. ka kliueli e 

ngue le e ngue 
Monument, n. ntlo ea khu- 
potso, sefika, seemahalo. 
Mood, n sebopoho, ho In la 

ha pelo. 
Moody, adj. ea liqeho, oa sua- 

bileng 
Moon, n khueli, ngiieli ; thf 
new moon, khueli e thoa- 
sitse, e rohile ; the full 
moon, khneli e tolokile; 
the first and last quarter 
of the moon, khueli e 
khephohile. e qhetso- 
hile. 
Moonlight, adj. and n. ngueli ; 
ahright moonlight, khueli 
e lenyeta. 
Moonshine, n leseli la khueli ; 
( a mere show ) ntho e se 
nang 'nete, seriti feela, MOOB uu MOTHKB Moor^ u. ( waste laud ) naha 

e sa lengoang, e rape, e 
mohlaka. 
Mooi\, V. ( to moor a ship ) lio 

emisa sekt^pe. 
Mope, V. ho hlonamH. 
Moraly adj. ea bobe kapa ea 

botle ba meklioa ea nio 

tlio ; e lokileug ; ii. 

thuto. 
yfnialitij, n. botle kapa bobe 

ba mekhoa ea njotho. 
Morals, n. mekhoa le litsua- 

nelo tsa bophelo. 
Morass, u niohlaka. 
Mftrbiff, adj. e sa iketlang, 

mpe. 
More, adj e fetang; adv. ha- 

holo ho, ho feta, ho 

e-na le ; it exists iio more, 

ha e sa le eo ; give him 

much more, mo fe haho- 

16 hape ; more and more, 

hape-hape. 
Moreover, adv. h«pe. 
Morn, and morning, n. hoRasa ; 

karolo ea pele ea letsatsi; 

this morning. hoHHsane ; 

tlie early morning, racBO. 
Morning .<tar, u Mphatlula* 

inane 
Morose, adj. e bidnaaieng 
^[<>rrow, n. hoba^ane, mdso ; 

f(t morrow linvinsane, ka rnoso. 
Morsel, u. thathaua, sengua- 

tha. 

Mortal, adj . ( destined to die ) 
e shiiang; {deadly) e 
hlahisant^ lefu, isang ho 
shuenK; n- ea bnsoang 
ke lefu 

Mortar, n. (a cement ) sere- 
tso se lubiloeng. 

Mortar, n. (a vesstl ) pitsa 
( ea ho thulanya lihla- 
re ho li t8uakany» ). 

} fortify, V. (to subdue ) ho 
shuesa, thapisa, suabiaa ; 
( to become corrupt ) ho 
bola, senyeha ; (to be sub- 
dued ) ho suaba, ho ko- 
kobela. 

Moslem, n. motho oa thuto ea 
Mnhomede. 

Mosque, n. ntio ea thapelo ea 
ba-Mahomede. 

Mosquito, n. moiioang. 

Moss, n. bonbft, holele. 

Most, ndj. haholo ; n. boholo 
bo fetiHang ; adv. hnho- 
l6-h6l0. 

Mote, n. nthoanyHna e nye- 
nyauti hhh6l6-h6l6. 

Moth, n. tiuele 

Motlier^ n. 'm'a motho ; my 
mother. 'ni6 ; your mo- 
thfr. 'm'ao ( 'm^-oa-hiio) ; MOTHKR-IN-LAW l60 

their mother, 'm'a bona, 

etc. 
Mother-in law, n. mohoehali. 
^fotherlesi:, adj. e timele- 

taoeno: ke 'm'a eona. 
Motion, 11 rnotsamao, ho tsa- 

maea. 
Motive, n lebaka, sesosa. 
Motley, adj e mebala bala. 
Mottled, adj. e matbeba. 
Motto, n lepecbo. 
Mould, 11. ( earth ) niobu o 

motle, o bonolo, oa bo 

letna merobo. 
Mould, V. {to cast ) bo foro- 

ma, cbata, bopa ; n. fo- 

rorao. 
Mould. V. ( to become mouldy) 

bo bola, senella, pbere- 

blana, puta. 
Mouldy, adj. e bolileng, pu- 

tileng. 
Moult, V. bo sola. 
Mound, n. tutu I u, setika. 
Mount, and mountain, n. tba- 

ba, leloti ; a mountain 

range, inaloti a koloka- 

neng. 
Mount, V. (to ascend ) ho 

hloa, nyoloha, pliabama; 

( to raise ) ho pliahami- 

sa ; ( to mount a hoi'se ) 

bo kalia, palama ; ( to 

'procure a horse ) ho ba- MU€H 

tiela e monj? pere. 
Mountaineer, n ea phelang 

raalotiiig. 
Mountainous, ri. e lithaba. 
Mourn, v. ho lla, lala ka bo- 

fifi, bo llela. 
Mourning, n. bnfifi, liaparo 

tsa bofifi, lillo, malla. 
Mouse, n. tueba, lephobo. 
Moustaches, n. plur. litela 

tse bolim'a molomo. 
Mouth, x\ molomo. 
Mouth and foot disease, ii. 

mokaka. 
Mouthful, n mothamo, se ka 

tlatsang molomo. 
Movable, adj. e ka tlosoang, 

ka sisingoang. 
Move, V. ( to carry or convey ) 

ho tlosa, pbabia, sutblsa, 

suebebla ; ( to arouse, 

affect, persuade ) ho sisi* 

nya, susumetsa; {to 

clionqe one's residence) ho 

tloha, sufcha, falla ; to 

be moved, ho sisa peld, 

perama. 
Movement, n ho tsamaea, ho 

sisinyeba. 
Mow, V. bo bela yoang ; n. 

setha sa yoang bo be- 

isoeiig. 
Much, adj e kbolo, ngata, te- 

lele : sidv. hah old, ha- Men lot MuTh Ogata ; n boliolo, bonga« 
tft ; too much, hnholo, 
ho feta tekanyo ; ^•o mn- 
cJi, hakana, hftkalo ; hoir 
mucli f hakae ': ho le ho- 
kae ? to make much of, 
ho hlonepha. 

Mud, n. seretse, niobu o metsi, 
qhafutso ; to walk in the 
muil, ho khutlela. 

} fuddle, V. ho loka, fapauya. 
tsiiakanya ; n molube- 
lubc. 

Muddi/y adj e sei-etse. e litsi- 
la, e mpe. 

Mujfier, 11. sekliafo 

Mng, 11. senoelo, lebekei-c*. 

Mulhcrnj, u. nioiiokot^nai oa 
baiiiia. 

Mule, n. mnlete. 

MultipUcatum, u. katiso. 

Multiply, V, (to add to ) lio 
atisa, anafatsa, ngatafa- 
tsa, phnellu; (to grew 
in nuuiber ) ho ata, ato- 
loha, anafala, njB^atafahi 

Mnltitnde.n. bongatii, letsur- 
li', boieaue, melilimu 

Mumhley V. ho mokonyetHa 

Mumvii/, 11. setopo hh niotho 
se b6h')kiloenj( ku linoko 

Mump, V. ho bebenya. 

yfwtips, 11. plar. litemetoaiie. 

Minich, V. ho qhOba mothu- mo, hiafuna. 
Mum'cipalitt/, ii lekhotla la 

motse. 
Munificence, n. ho fana, 

phano 
Murder y u. polao ea sehloho ; 

V ho bolaea ka sehlolio. 
Murderer, u. 'molHi. 
Murmur, v ho luma-luma, 

konia-kouia, korotla ; n. 

mehima-lumo, korotlo 
Murrnnriinj, n meluma-lamo, 

korotlo. 
Muscle, n. niosifa 
Muscular, adj. e mat la. 
Muse, V ho nahaiia, imamela. 
Mushroom, ii. khuaeane. 
Mtisic, n molumo o monate 

oa lipina, oa thonao, oa 

iiletsa. 
Mask, n setetla. 
Muslin, 11 khase. 
Must, V lio tsnanela, khoiia ; 

yon must do if, e ka 

khoiiH u iio etse 
Mustard, ii mosetureda 
Muster, v. ho lekola, hlopho- 

Ihi ; to be mustering, ho 

phuthchn. phuthehehi 

hiahlobo. 
Mufty, adj. e bolilenjf, puti- 

leiig. 
Mutability, u. phetholio. 
Mute, m\\ f semumu, t* sa Mutilate 

bueug; II. semuiuu 

Mutilate^ V. ho holofatsa, pu- 
ma sotho. 

Mutiveei\, n. mofetoheli. nn) 
kuenehi 

Mutiny, n. phetohelo ea [iia- 
sole ; V. ho fetohelji, 
kueneha 

Mutism, n. bomurau. 

Mutter. V. ho bna hasesaiie, 
koi*otla. 

Mutton, n. iianiH ea nku ; a 
miiftou ch(rp, lehopo hi 
nku le halikoaiig. 

Mutual, adj. e arianelang. 152 Myth Muzzle, V. ho thiba molonio 

ka ntho ; n raolomo le 

nko ea phoofolo, ea ae- 

thunya. 
My, poKS. pron. ea ka. oa ka. 

sa ka, etc*. 
Myself, pers. pron. ka sebele 

sa ka. *na ka sebele 

sa ka. 
Mysterivus, adj. e .sa utluisi- 

soeng, patiloeng, ea le- 

kunutu. 
Mystery, n. lokunutu, sephiri. 
Mystify, v. l»o thetsa, phoma. 
Myth, 11 tsomo. N Na.; 

Xag^ n. pt*r^ e nyenyane. 

Nation, (of the finger) lenala 
( plur. linala ) ; (oj iron ) 
sepekere, thakhisa; v. 
ho khokhothela, tha- 
khisa; fa hit the nail oh 
the head, ho nepa taba, 
ho e utluiaisa hautle. 

S'aLed, atlj. e hlobotseng, e 
feela, e pono-pono ; to be 
naked., ho hlohola, itlho 
pliai-a. 

Sakednem^ n. phollatsi, bo- 
feela. i)onup6iio. 

\tme, n. lebitso, botumo : 
V. ho rea lebitso, bitsa, 
khethn, thonva ka le- 
bitso. 

Santely^ adv. ke ho re. 

ynvipsake, n. niotho ea bitso 
le le leng Ic uona. 

Sap, n. boi'oko bo bokhu- 
tsoanyane ; v hoi-eshna, 
robala hanyeny/ine. 

Najjc, u. letitolamolala 

Napkin, 11. lesela la ho ya 
tHfolenp. 

Narcotic^ atlj e I'obatsaug: 
n schiarc »e robatsan^". 

Narrate, v. ho ({aqif>a. Naturally 

S^arrative, n. qaqiso. 

Narrow^ adj. e fcsesane, pati* 
saneng ; v. ho patisa, 
nyenyefatsa ; to become 
narroiv, bo nyenyefala, 
k 6 tab an a. 

Xaaal, adj. eo e leng ea nko. 

Nasty, adj. e lit§ila, mpe- 
mpe. 

Xafai, adj. eo e leng ea 
tsualo. 

Natio7i, n. sechaba. 

National, adj. eo e leng ea 
sechaba sohle. 

Nationality, n. seboko, mo- 
futa. 

Native, n. ea tsualetsoeng 
moo a hahileng teng, oa 
t€ng, oa hae, motala. 

NatitU'j n. the Natives, bat ho 
ba Bat5o bn South 
AfrioH. 

Nativity, n tsualo ea Morena 
Yesu. 

Natural, n. eo e leng ea 
hiaho. 

Naturally, m\\. ka mokhoa oa 
hiaho ; ka mokhoa o 
utluahalang; he is natu- 
rally yooil, () molemo, ke Natiri: li 

tlhaho ea hae ; this is 
naturally what you expec- 
ted^ ho utluahala hore le 
ne le lebeletse liuiia hoo. 

NatuTP, n. hlalio, mofnta, 
sebopeho; ntho tsolile tse 
bopiloeng. 

Naughtily, adv. ka mokhoa o 
mobe, ka lonya. 

Naughty, adj. e mobe, e sa 
utlaeng. 

Nausea, n. to have nausea, ho 
uyeka, feroha. 

Nautical, adj. eo e leng ea 
likepe. 

Naval, adj. eo e leng ea h'- 
kepe. 

Nave, n. (of a wheel ) boh are 
ba lebili. 

Nave, n. ( of a church ) bo- 
hare ba i.tlo ea kei^eke 
e kholo. 

Navel, n. mokhubu. 

Navigable, adj. e ka tsama- 
aoang ka sekepe. 

Navigate, v. ho tsamaea ka 
sek^p^. 

Navy, n. likepe tsa ntoa. li- 
kepe tsa sechaba, batKa- 
maisi ba likepe. 

Nay, adv. che ; ti. khano, 
fcatolo. 

Near, adj. e haufi, tootse, ata- 
metseng ; adv. haufi, i Nkk pele ; prep. hanH le, 
pel'a ; v, ho atamela. 

Nearly, adv. hauti, e batlile 
ho ba. 

Neaniess, n. bohanfi. . 

Near-siglited, adj. e sitoang 
ho bonela hole. 

Neat, adj. e hloekileng, ntle ; 
a neat person, sethakha. 

Neatly, adv. hantle, ka hloe- 
ko, ka makhethe. 

Neatness, n. Iiloeko, ma- 
khethe. 

Necessary, and necessaries, n. 
ntho tne hlokoang, tse 
batlehang kamehla. 

Secessary, adj. v loketseng, 
e ke keng ea e-ba ka 
mokhoa o mong, e tsua- 
netseng ; it /> necessary 
that you should work, e 
ka khona u sebetse. 

Necessitate, v. ho khaiinelln, 
ngophellfi. 

Nci-cssity, n. ntho e tsuane- 
tseng ho bateng; (pover- 
ty ) bohloki. 

Nech, n. molala ; ( of land ) 
lekhalo, moseiieke. 

Necklace, n. sefaha. sekhama. 

Neckring, n. lepetn. 

Necktie, n. le.sela la molala. 

Necropolis, n. phupu ea bafu. 

Need, n.nnd v. ( lobe obliged ) Needll 

ho tsuanela; (to want) bo 
hloka ; / need not go, hn 
ke tsnanelehoea; I need 
nothimj, ha ke hloke le- 
tho. 

Xeedle, n. lemno. 

Needfi, Hclv. ka tsuanelo, e ka 
khona ; he needs musf 
die, e ka khona a shue. 

Negation, n. tatolo, khann. 

Negative, ndj. and n. e lato 
laiig, hanan^; V. ho hn- 
na, latoia. 

S'eglect, v. lio tlohela, lesa, 
lahla, khuahlapatsa : n. 
bohlasoa. bosafa. 

Seg}igt'un\ n. bohlasoa. bo- 
safa. 

Negligent, adj. c lehlasoa, e 
.sekhuahlapa, e sebolu. 

Negotiate^ v. ( to bargain ) ho 
bapatsa : f to treat icitli ) 
ho buisaiia holim'a, bui 
Sana ka. 

Negress^ n. mosali e Motso. 

Negro, n. motho ( monna ) e 
MotSo. 

Neigh, V. ho Wu. ha pero ; n 
sello sa pf^iv. 

Nfighbonr, n. ea ahiKanenf,' Ir 
u«'uiB ; V. ho aha hauti h- 

Nrithcr, adj. leha a le mong ; 
they ifhali not go, neither 
of them, ba ke ke ba oa. l.V> Neutral 

leha a le mong oh bona ; 
conj. leha e le ; they 
f<hall not eat, neither 
shall tJiey di-ink, ba ke 
ke ba e-ya, leha c le ho 
noa. 

Neophyte, n. mosokolohi. 

Nephew, n. mochana ( e rao 
tona ). 

Nerce, u. mothapo oa boko 
'meleng ; (strength) raa- 
tla, ho tiea ; v. ho ma- 
tlafatsa, iiatlafatsa. 

Nervous, adj. eo e leng ea 
raethapo ea boko ; ( agi- 
tated ) ea ferekaneng. 

AV.v/, n. sehlaha. 

Nestle, V. ho baballa ka le- 
luto. 

Net, n. ietlooa, seti ; v. ho 
tsuai-a ka Ietlooa. 

Net, adj. (pure ) e :hloeki- 
leng. 

Netlur, adj. e tlase. 

Nettle, n. stinging nettle, ;bo« 
bateii. 

Settlv, V. ho tsueuya, hale- 
(isa. 

\puralgia, n. bohloko ba rae- 
thapo oa boko. 

Xrnfer, adj. o seng tona Ichn 
o le tsehali 

Sf'Hinil, adj. e na tMuclcng 
mnng kapa mang. Nevku I 

ATevcr, adv. le ka mohia o le 

mong, le hanyenyanc. 
NevertheJess, adv. lelia ho le 

yualo. 
New, adj. e iicIih. 
Neioish, ndj e nchanyann 
Newly, adv. bona yuale, lia 

iifi. 
Neivness, n. bocha. 
News, n.pinr. litaba, semetle- 

metle. 
Newspaper, n korftiitH. 
Next, adj. e baufi le, blabla- 

manor; adv. kapele 
Nth, n. pene. 
Nibble, V. bo lonia-lomn, kbe- 

repa, kokona. 
Nice, adj. e monate, ntle» 

molemo, makbetbe,tsuai" 
Nicenetis, n. rnakbef-he, ma- 

cbo8i. 
Nicety, n. makbotbe, macbo- 

si. 
Nick, n ( a notch) sekotjana. 
Nick, n. in the nick of time, 

ka nako e tsuaneleliang. 
Nickname, n. lebitso la seso- 

mo ; V. bo rea e mong 

lebitRO la sfsomo. 
Niece, n. mocbana ( e mo- 

tSehali ). 
Nicotine f n. bokaali 
Niggard, n. lekhonatba ; adj. 

e lekbonatba. 5 Nobody 

Niggardness, u bokbonotba. 
Nigh, adj e baufi, e atame 

laueng ; adv. baufi. 
Night, n bosin 
Night-fall, n. sbua'ane, ba 

bosiu bo oela fatse. 
Nightly, adj. eetsoang bosiu ; 

adv. ka bosin bo bong le 

bo bong, bosiu ng. 
Nightmare, n. bo pbofa. 
Night -walker, u. ea pbofang 

a be a tsamaee bosiu. 
Nimble, adj. e tsamaeang 

kapele, babobebe. 
Nine, adj. e robileng mono o 

le mong. 
Nineteen, adj. lesbome le me- 

tso e robileng mono o le 

mong 
Ninety, adj. masbome a ro- 
bileng mono o le mong. 
Ninth, adj. ea boroba mono 

o le mong. 
Nip, v. bo tsipa 
Nippers, n. plur. letlaonyana. 
Nipple, n tlhoko. 
No, adv. cbe; adj. ha bo. 
N<MUty, n. bokbabane ba 

pelo ; butbo ba babolo 

ba sechaba sa bore 
Noble, adj ea kbabane. 
Nobleman, n. motbo e raobO- 

16 ka leloko. 
Nobody, n. ha bo motbo, NOCTUKNAL 

Nocturnal, adj. ea boKiu. 
Nod^ V. ho kebn hloho. 
Noise, n, lerata, molnmo ; v. 

f to spread abroad ) ho 

tnmiRa, hasa ; ( to sound 

loud ) ho ctsa lerata, ho 
luma, tleroln. 
Noiseless, adj. e hl(^kHng lera 

ta, khntsitseng. 
Noisiness, n. lerata. 
Noify, adj. e etsflng Iei*ata ; 

to be nttisy, ho peroha. 
Noi*omenpss,w. moiiko o mobe. 
Nomad, n. moleleri. molele, 

raosolli. 
Nominal, adj. e lenp tenj? ka 

Icbit.so, e Renp- ka. bo- 

eona. 
Nominate, v. ho rea lebitso, 

khetha, bea. 
Nomination, n. khetho, peo. 
Nnn-attendanre. n. ho se be 

ieng ( phuthehong, kho- 

tia, eUr. ). 
Non compliance, n. ho se hi- 

mffle. 
yrme, adj. ho se le a mong, 

ha ho e mong, ha a eo. 
Nonentity, ii. Iio se be teiig, 

ntho e leng sieo ; it is a 

nonentity, ke ntho e leng 

Hieo. 
Nxmtense, n. mantduo a sa 

utiuahaleng, a aa teebi- 157 NOTLWORTHY sahalung ; to speak non- 

sense, ho itlantla. 
Nook, n kou, sekhntloana. 
Noon, n. raotseare o moholo. 
Noose, V. ho tsaasa. 
Noi', conj. leha e le. 
Normal, adj. e eang ka mo- 

lao, ka mokhoa oa teng. 
North, n. leboea ; adj. e nga 

ieboea. 
Norther/}, adj. o nga leboea, 

e tsaang leb5eeng. 
Nose, n. nko. 
Nosebleed, n. raokola 
Nostalgia, n. ho yeoa ke bo- 

lutn ba'hae, hlolohelo. 
Nostril, n. linko. 
Not, adv. se, ha, base 
Notable, adj. e tnmileng. 
Notch, n. kueno, sekotjana ; 

V. ho fura ; to make a 

notch, ho kuena. 
Note, n. ( a sign ) lefsnao ; 

( a letter ) lengolonjTina, 

hialoso ; ( of music ) hla- 

ku e ngue ea pina ; v. 

( to icrite ) ho ngola ; ( fn 

observe ) ho lemdha. 
Note book, n. buka e ngoloang 

taba tse tSnanelang ho 

hopoloa. 
Noted, adj. e tumileng, tae- 

yoang. 
Noteworthy, adj. e iGketseng N0T111N( ho turn a, bu tseyoa. 

^othivff, n. ha ho letho, khue- 
la, lifotle, lelea ; adv. le 
hfinyenyane ; to make no- 
thing of, ho ae utluisise. 

Nothingness, n. lefeela, bosa- 
oana, lefeela-felane, le- 
lea, selala. 

Notice, n. tern oho, temoso, 
tsebiso; v. ho lemoha, 
ela hloko. 

Notify. V. ho tsebisa, tumisa 

Notion, n tekanyo, khopolo. 

Notoriety^ n. tsebo ea bohle» 
botumo. 

Notwithstanding^ corij. lelia 
ho le yualo. 

Nought, n. lelea, letho. 

Noun, n. lebitso 

Nourish, v. ho f^pa, otia. 

Nourishment, n. liyo, kotlo. 

Novel, adj. e ncha. 

Novelty, n ntho e ncha. 

November, n. Puhiuguana. 

Novice, n. moqali, ea sa tse- 
beiijuf. 

Now, adj. ynale, bona yuale. 

Now-n days, adv. mehletitr ea 
yuale. 

Nowhere, adv. ha ho kae le kae 

Nowise, adv. ha ho ka mo- 
kho>i ofe le ofe. 

Noxious, adj e Benyan^. 

Nude, adj. e fei^la. hlobotseng. lo8 Nutritive 

Nudity, n bof^ela, pono 

p6no. 
Nuisance, n. khathatso, ntho 

e senyang. 
Null, adj. ea lefeela. 
Nullify, V hq etsa lefeela, 

felisa. 
Numb, adj. e sa utiueng letho. 
Number,' n. palo, bongata ; v. 

ho bala bongata ba ntho. 
Numbness, n. bohatsu. 
Numerable, adj e kabaloang. 
Numeral, adj. e bolelang li- 

palo : e ngue, peli, tha- 

ro, eto. 
Numerate, v. ho bala ka lipalo. 
Numerically, adv. ka palo. 
Numerous, adj. e ngata, khoh'). 
Nun, n. mosali ea itlamileng 

ka likano tsa bosoha 

( kerekeng ea Roma ). 
Nuptials, n. plur. bohali, le- 

nyalo. 
Nurse, n. mofcpi, moanyesi. 
Nurse, v. ho anyesa, otla, oka. 
Nursling, n. lesea, ngnana ea 

anyesoang. 
Nurture, v. and n. ho lisa, 

hoiisa. 
Nutriment, n. seyo, kotlo. 
Nutritious, adj. e fepang, 

otiang. 
Nutritive, adj. c fepang, 

otlanjr. o OnSCEN.K 0! excl. oho! 

Oakf n eike. 

Oar^ u. lesokoaiia la sekepe. 

Oasis^ n. sekhutio f»e setle, se 
nang le liliba le yoang 
se teetsoeng hai'e ke le- 
feela. 

Oats, n. haboi*e. 

Oath, n. kano, hlapanyo. h la- 
pa ; to take u?i oath, ho 
hlapanya, ana. 

Oatmeal, u. phofo en, garese. 

Obdurate, adj. e pelo e thata. 

Obedience, n. kutluo, mamelo. 

Obedient, adj e utiuang. 

Obeisance, n. kiiiarao, kolx)- 
telo. 

Ohetity, ii. monyenva, boha 
kolo. 

Obey, V. ho utlun. inamela, 
ipea ho. 

Object, n (a thiiiff ) iitho e 
hopoloang, e beoang pe- 
I'a mahlo a motho ; (a 
purpoite ) pheelo, phihie- 
lo, RepbtMj, maimc. 

Object, V. ho liana, lialala. be- 
larla. iiyRtHa. 

Obr/ection, n. khnno, tabu vo 
ho hanoung ka baka la eona. 
Objectionable, adj. e hanehi- 

long, hanoang. 
Objurgate, v. ho khalemela, 

nyatsa. 
Oblation, n. sehlabelo, sea- 

belo. 
Obligatoi'jj, adj e tlamang 

motho. 
Oblige, v. f'to constrain) ho 

tlama, khoka. ngophe- 

lla ; ( to do a favour ) ho 

thusa. 
Obliging, adj. e thusa ng, mo- 

lemo, raosa. 
Oblique, adj e khopo, I'apa- 

meng, khelohileng. 
Obliterate, v. ho blakola, fe- 

lisa 
Oblivion, n. {forfjet fulness) 

tebalo ; (remission) tSua- 

i-elo, teselo. 
Oblong, adj. e bolelele bo fe- 

tang bophai-a. 
Obloquy, n. puo e nyatsa ng, 

tSAbo, ketKellelHo. 
Obnoxious, adj. e hlocchang, 

iloang. 
Obffcenc, adj r hlabisang li- 

hlong, sittdoang metao 0«S!(;emty 

ea bloeko. 
Obscenity, n, ntho e siteloanij 

melao ea lilo^ko. 
Obscure, adj.e hlokanq- leseli, 

e lefifi, e sa elaiig ; v. ho 

fifatsa, pata. 
Obsequies, n. plur. mekboa 

ea kepelo. 
Obsequious, adj. e lumelang 

feela, e ikokohetsang 

hah old. 
Obsei-vation. n. fenioho, te- 

moso. 
Observatory, n. mohaho oa 

ho talima Unaleli. 
Observe, v. (to take notice of ) 

lio lemoha, ela hloko, 

ela sell ; (to behokt with 

attention ) bo quaela, 

qamaka ; to observe the 

stars, ho lepa linaleli. 
Observer, ii. molemohi, mo- 

hlokomeli, molepi. 
Obsolete^ adj ea khale, eo ho 

sa se])etsocng ka eona 

mchleug ea kayeiio. 
Obstacle, ti. thibelo, kborele- 

tso. 
Obstinacy, ii. boblobothata, 

mauganga. 
Obstinate, ad j. e banang, ikba- 

nelaiig ; to he obstinate, 

ho iigangella, ngangisa- 

«^ le, 160 Occupy 

Obstreperous, adj. e lerata, e 

khatbataang ka bo bio- 

liea. 
Obstruct, V. bo ibiba, thibt^la. 
Obstrnction, n. thibelo. 
Obtain, v. bo fihl^la, bona, 

rua. 
Obtrude, v. bo ikenya moo n 

se nang taba. 
Obtuse, adj. e tbibaneiig li- 

tsebe. 
Obviate, v. ( to remove difficul- 
ties ) bo suthisa, hleka 

litbibelo; (to hinder) 

\\o .sitisa, thibela. 
Obvious, adj. e bonalialang, 

utluabalang. 
Occasion, n. lebaka, sebaka. 
Occasion, v. bo hlahisa. 
Occasional, adj. ea moblo- 

mong. 
Occasionally, adv. ka moblo- 

mong. 
Occident, n. bopbirima-tBatsi. 

bopkiriraela. 
Occiput, u. sekotlo. 
Occult, adj. e patiloeng, e se- 

pbiring. 
Occupant, ii. rnoabi, moriii. 
Occupation, n. raosebetsi, ka- 

belo 
Occupy, V. ho aha ho, lula bo, 

rua ; to be occupied, ho 

tauareh^, OCCUK 

Occur y V. (to happen J ho 
etsahala, hlaha ; (to be 
presented to the jnitui J 
ho hlahela khopolonj^; 
this event occurred i/es- 
terday^ taha eo e etsa- 
hetse maobane ; Muddenly 
it occurred to )iu% liaiig 
ka hlaheloH ke khopolo 
eo. 

Occurrence, n. taba e hiahang. 

Ocean, n. leoatle le lehoh'j. 

Ochrt', )i. letsoku. 

Ociobei. II. Mphalaiie. 

Octogenarian, n. niotho ea le- 
mo tse mnshome a robi 
leng meno e le 'meli. 

Oculist, 'ix. ngaka ea mahlo. 

Od/i, adj. ( stranije ) e maku- 
tsang, tsehisang : ( un- 
matched ^ e sa eeng ka 
bobeli. 

Odious, adj. e hlocehang, 
ilchang. 

Odium, n. hlot'O. 

Odoriferous, adj. u nkhang 
hamonate. 

Odonr, n. monko, inonkho, 
fofonelo. 

Of, prep, oa, ba, ea, la, Ha, a, 
t.sa. 

Off, pi*ep. hole le ; to be off^ 
ho ba t Helen jf, ho tsa- 
maea: off! hi' off! tsa- 1(51 (Jkpsaddlk 

inaea ! tloha raona ! 
Offal, n. t.se lahloan^. lithole. 
Offence, n. tlolo. tsito, mo- 

lato ; to fake offence, ho 

khopjoa ke, hlabeha 
Offend, V. ho siteloa, tlola, 

khopi.sfi, fahla. 
Offender, n motloli, rnokho- 

pisi. 
Offensive, adj. e hlokofatsang; 

n. to take the off'ens^ivCy 

iio qala sera. 
Offer, V. ho behMa, hIahisM. 
Offer, Ti. iiAo, mpho. 
Offei'ing, \\. nyehelo, seabelo. 

kabelo, karianelo 
Off'ertory, ii. kabelo, koleke. 
Offhand, adj. ea etsang a sa 

nahane ; he is eery off- 

fianded, ke niotho ea se 

Dang hlonopho 
Office, n. (an eviplayment) mo- 

sebetsi ; ( a kindness ) 

thaso; ( an appartinent ) 

kantoi-o, lekhotla. 
Office^', n. letona, molaoli. 

khosana, (|hook\i 
(Official, adj. ea *muso ; n mo- 

tho ea kabelong ea 'rau- 

so. 
Officiate^ v ho tJni«ra thuto, 

moaebetHi. 
OjjiciouH, ».dj. e thuHang 
Offsaddie, V. ho ((hanolla. Offspriku 

Offspring, ii. baiiH, litloholo, 
leloko. 

Ofty often, oftentimes, ofttinies, 
adv. hnngata, khafetsa, 
makhotio a luan^^ata ; to 
do a thing often, ho atisa 
ho etaa. 

Oh ! interj. yo I yo 'iia ! khele! 
khili ! 

Oil, n. oli, raafura 

Oil-doth, n. lesela le tlotsi- 
tsneng ka oli. 

Oint, V. ho tlotsa. 

Ointment, n. setlolo. 

Old, adj. e kholo, holilong, 
tsofetseng, putsoa, ea 
lecjheku, ea khale ; tn 
grow old, ho hola, tsofa- 
la. 

Old age, n. botsot'ali, boputsoa, 
bocjheku, bokhale. 

Old-fashioned, adj. e eang ka 
mekhoa ea khale. 

Oldish, adj. e holileng, tsofe- 
tseng, ea khale. 

Olive, u tholoana ea mohlu- 
are. 

Olive-tree, w. mohluare. 

Omelet, 11. ma he a phehi- 
loeng ka rnafura 

Omen, XI. .sesupo, pontso, uio- 
hlakolana ; had omen, 
mohlakola. 

Ominous, adj. e sokelang. Itl'J Onslaugh'I 

Omission, n. ho hakoa, tebalo. 

Omit, V. ho tloliela, lebala, 
feta. 

Omnipotence, n. matla 'ohle. 

Omnipresence, u ho ba kalio- 
hle. 

Onmisciencc, n. tsebo eohie. 

On, prep, ho, holim'a ; adv. 
ho ea pele, pele ; on a 
sudden, hang, ka sehlo- 
ho ; on the way, tseleng ; 
on high, holimo 

On ! interj. </o on, e-ea pele. 

Once, adv. hang, hong, pele, 
khale. 

07ie, adj. e ngue, e moug, le 
leng, etc. ; one by one, 
ka bomong, ka bongne ; 
owe t?07/, ka tsacsi le leng. 

One, n. any one, mung le 
maug ; every one, motho 
e mong le e mong; one 
may say, nka re, re ka re; 
one's hat, katiba ea mo- 
tho ; oneself, 'na ka se- 
bele. 

Oneness, n. bougue,';bong. 

Onerous, adj. e imelang, e 
boima. 

Onion, n. eie. 

Oiily, adv. feela ; adj. e le 
ngue, e 'notSi. 

Onset, n. nehelo ntoeng. 

O^islaught, n. nehelo e matla Onward 163 Or ntoeng. 

Onward^ adv. pele. 

Ooze, V. ho lutia, tsuehia 

Opaque, »dj. e sa bonHletseug. 

Open, V. ho buln, thibolla, 
phetla, qhehetsa, ahla- 
raisa ; 1e be or become 
open, ho thiboloha. phe- 
tleha, ahlama, pepene- 
ha ; to open the hand, ho 
faparolia ; to open the 
eyes, ho tutubolla; /o open 
a bag, ho lokolla mokotla. 

Open, n. tn the open, pepe- 
neneng, qelcoleng. 

Open, adj. e ahlaniileug, bu- 
lehileng. 

Open-handed, adj. e fauang. 

Open-hearted, adj. e sa pa- 
teng tsa hae, fanaug. 

Opening, n. boahlamo. 

Openly, adv. pontseng, pe- 
peiieneng. phatlalatsa 
pel'a bohle 

Operate, v. ho sebetsa. 

Operation, n tSebetso ; (^ <wr- 
giral ) ho .«»t*ha mele 
ka bougnka. 

Ophthalmy, n. lefu la mahlo. 

Opine, V. ho hloma, leka- 
iijR, hopola. 

Opinion, n. khopolo, iiioho- 
polo, tekanyo. 

Opponent, adj. e hanaiig, e hanyetSHTig; ii. mohani, 

mnhanyet.'si, moloani. 
Opportune, adj. e nyafang, 

e lokelang nako eo e 

etsoaiig ka eon a. 
Opportunity, u. seb«ka se 

loketseug, nako e tSuH- 

iielebaug. 
Opportunely, adv. ka tsuaue- 

lo, ka tokelo ; to anive 

opportunely, ho nyafa. 
Oppose, V. ho loautsa, ban a, 

hanyetsa 
Opposite, adj. e fapaneng ka 

litulo, bapileng, leba- 

nenj?, maloka le. 
Opposition, n. kliano. kha- 

nyetso. 
Oppress, V. ho tuba, thopa, 

tsuenya, imela. 
Oppression, u. ^cruelty) bo- 

tubo, tsuenyo ; ( state of 

being overburdened ) ki- 

melo, mokhathala oa 

'mele, tsuenyeho 
Oppressive, adj. e tubang, i- 

inelang, khathatKang. 
Opjtressor, n motubi. 
Opprobrimis, adj e uyatse- 

hang haholo, e hlabi- 

Kang- IDiloiig. 
Option, n kh^tho 
Opulence, n. moeno, let'umo. 
Or, conj. leha e le, kapa. Okalle 

Oracle, n. taba ea bonohe, 
ea bopix)feta. 

Oral, B(lj. e buoaii*? ka niolo- 
mo. 

Orange, u. lamane. 

Oratiwi, n. thuto. 

Orator, n. ea bnang hantle, 
phetheli-a-phethe. 

Orb, n. ntbo e chitja. 

Orchard, n. serapa sa lifate 
tse beang litholoaiia. 

Orchestra, n. sehlopba sa 
libini kupa sa liletsi tsa 
liphala. 

Ortlmn, v. ho bea motho bo- 
ruti ka peo ea matsoho, 
laola, khetha. 

Order, u. makhetlie, hleko, 
molao, tHclo, lenaneo; v. 
{ to put in order ) hleka, 
ho bea ka makhethe, ka 
lenaneo ; ( to command) 
tsaraaisa, laela. 

Orderly, adj. e nang le ma- 
khethe. 

Ordinance, n. molao, mokhoa 
o beiloeng-. 

Ord/uarihj, adv. knmehla. 

Ordinary, adj. ( usual ) ea 
roebla, ea bohle ; (plain) 
e sa (sotehang, e se 
nanp^ taba. 

Ordination, n peo ea ma- 
tsoho. 164 Ornithology 

Ore, n. tsepe ha e e-so ho 
hloekisoe, e sa kopane 
le moba kapa mayoe. 

Organ, n ( of the body) se- 
tho ; ( an instrument ) 
thomo e kholo. 

Organism, n. 'mopo. 

Organist, ii ea letsang tho- 
mo e kholo. 

Organise, v. ho lokisa, hlo- 
phisa . 

Orgies, n. plur. mokete oa 
botahoa le bohlola. 

Orient, n. bocliaba-tsatsi, bo- 
chabela, bohlabela. 

Orifice, ti. molomo oa ntlio. 

Origin, n. tlhaho, qalo. 

Original, adj. ea pele. 

Originally, adv. qalong, tlha- 
hong. 

Originate, v ( to cause to be ) 
' ho hlahisa ; ( to begin ) 
ho qala, hlalia, (|aleha. 

Orion, n. Makolobe. 

Orison, n thapelo. 

Ornament, n. khabiso, rao- 
khabo, hlopho, hlophiso, 
hlopheho ; v. ho kliabi- 
sa, hlophisa, homa. 

Ornate, adj. e khabileng, 
hlophisitsoeiig'. 

Ornithology, ii. tsebo ea nie- 
futa le mekhoa ea lino- 
nyana. OrI'HAX 16o OOTLKT Orphan, n. kbntsaua. 
Orphanage^ n. ntlo ea ho bo- 

loka likhatsann. 
Orthoilnxy, n tnmelo le thuto 

t8e lokileng, tse sa klie- 

lohang. 
Orthography, n. mokhoa o 

lokileng oa lio ngola 

mantsne bo se pboso ; 

mong»lo 
Otciliate, v. bo tsokotsebn. 

ea knaiia le kaana. 
Ossuary, n. moo bo bolo- 

koang masapo a bafu. 
Ostensibly, &dy. ka mokboa <• 

bonrtbalang. 
Ostentation. n. |K)nRbalo, 

qnelo. 
(htiary, ii. noka inon *• ke- 

iiaiig leoatlenir. 
Ostrich, II, mpsbe. 
(Uher, adj. o sele, e mong. 

Ip leng, se seng, etc 
Otherwise, adv. ka bosele. kn 

mokboa o mong. 
titter, n. qibi 
Ought, V bo khoiiH, <• ka 

kbomi ; / ought to go, e 

kn khona ke ee, ke tSaa- 

nefse bo ea. 
Ounce, n. tekanyo ea l)oima 
thir^ poR8 pi*on. ea ix)na, taa 

rona, etc ; our horses, peiv 

taa rona ; our house, ntb» ea rona. 

Ourf, poRS. pron. of Ist. pers. 
pi. ea rona, etc. ; those 
horses are ours, peiv tspo 
ke tsa roua ; this house 
is ours, ntlo co ke ea ro- 
na. 

Ovrselres, recip. jin^ii. rona 
ka sebele. 

Out, ad\ kantle; to be out. 
bo ba aipo bae. 

Out, V. bo isa kuana, Iblekn ; 
interj. out with yonf e- 
ea kuana ! 

Outbreak, n. ntbo ba o qale- 
ba, ba e basana ka raa- 
tla ; there is* an outbreak 
of sickness amonfjst oftr 
cuttle, lefu le kene ka 
matia bar'a likbomo tsa 
rona 

(httcasi, n. niotbo ea leleki- 
loeng, ea tebet.soeng. 

(hitcry, n moboeletso o mo- 
bolo, mcketso. 

Outdo, V. ho fetisH, tloliHa. 

Outdoors, adv. kantle. 

Outer, adj. e kantle. 

Outfit ^ u. mosebetsi le liapa- 
ro tsa mofcbo 

Outlaw, n. eo raolao o mo 
tsuileug, a mpa a bale- 
bile. 

Outlt't, n, seo ntho kapa Ii- Outlive 

ntho li tsuang ka sona. 
OiUlive, V. ho siea motho ka 

ko phela. 
Outmosf, adj. e pheletsong", e 

kantle. 
Outnumber ^ v ho feta ka palo 
Outpour, V ho t sol la. 
Outrage, v. ho hlapaola, kho- 

ba, etsa hnnipe; n. hla- 

pfl, sekhobo. 
Outt^ght, adv. hang, ka mo- 

khoa o phethehileng. 
Outrun, V. ho siea ka ho ina- 

tha 
Outside, n. bokantle ; adj. e 

kaiitle ; adv. kantle. 
Oustpread, v. ( to extend ) ho 

ala; ( to diffuse ) ho nam a. 
Outstretch, v. ho otiolla, 

atlatsa. 
Outstrip, V. ho siea. 
Outward, apj e nga kantle 

ho; n. bokantle; adv. 

nga kantle. 
Oval, adj. e bochitja bo mo- 

tnpo yualeka lehe. 
Oven, n. sebopi. 
Over, prep. ( above ) holim'a, 

kaholim'a, kapele ho ; 

( accross ) mose ; adv. ho 

feta ; adj. ( more ) e se- 

.setseng ; (past) e feli 

leng, fetileng; he is over 166 Overpower 

noka ; there is only otie 

over, ho setse e le ngae 

feela ; it is over, ho fe- 

lile. 
Overhear, v. ho hlola, ho busa 

ka raatla. 
Ovei'bearing, adj. ea ikhoho- 

raosang, ea ratang ho 

busa ba bang. 
Overcast, adj. e kuahetsoeng 

ke niarn. 
Overcome, v. ho hlola, fenya. 
Overcoat, n. rnotutla, yase. 
Ovei'do, V. ho sebetsa ho tlo- 

la tekanyo. 
Overfeed, v. ho fepa ho tlo- 

lisa tekanyo. 
Overflow, V. ho khaphatsa, 

khaphatseha. 
Overjimcing, adj. e khapha- 

Tsehang, kholo, ngata. 
Overhang, v ho okamela. 
Overhaste,i\. phakiso e kholo. 
Overhead, adv. holimo, ka- 

holimo. 
Overhear, v. ho iitlua tseo ho 

nong ho sa lekangoe 

hore li ka utluoa. 
Overlook, V. ( to inspect ) ho 

hlahloba ; (to neglect ) 

ho feta tab.**, holeballa. 
Overmuch, adv. ka ho feta 

tekanyo. the. river, o mose ho Oveipower, v. ho hlola ; to he OVERRILE 

overpowered, ho bluloa, 

palloa. 
Overrule^ v. ho bnsa, rena 

holim'a . . . ka matla. 
Overrun, v. ho aparela. 
Overseer, n. mohlahlobi, mo- 

lebeli, raolisa. 
Overtake, v. ho tsuai'a. 
Overthrow, v, ho liha, heletsa, 

hlola ; D. timelo, t^e- 

nyeho. 
Overturn, v. ho liha, heletsa, 

qethosa, ripitla. 
Overwhflin, v. ho sithabela, 

hlola, kokobetsa, pho- 

thoma. 
Oioe^ V. ho ba le molato oa 

ntho ; I owe you a shil- 
ling, ke na le molato on 

bhilliog ho nena. 
Owl, n. mohooe, sephoOko. 167 Ox Oivn, adj. e railoeng, e nang 
le mong a eona ; my 
own, oa ka ka sebele ; my 
own son, raor'a ka ka se- 
bele ; your men so7i, mo- 
r*a hao ka sebele, etc. 

Own, V. ( to possess ) ho rua,- 
ho ba mong a ntho ; ( to 
confess ) ho lumela ; he 
owns many heads of cattle, 
o mile likhomo tse nga- 
ta ; he owtis that they are 
his, o lumela hui*e ke 
tsa hae. 

Owner, n raoug a ntho, mong 
a sefolo. 

Oa-, n khomo, pholo ; a young 
ox, khonguana, lerole, 
lesole ; a very large ox, 
kekete ; a pack-ox, pe- 
Icsa. Pace 

Pace, n. sehato, motsatnao ; 
V. ho hata, tsamaea. 

Pacific J adj. e ratang khotso, 
khutsitseng. 

Pacification, n. ho etsa khotso, 
khahiso. 

Pacify y V. ho lilahisa khotso, 
khutsisa 

Pack, n. phahlo, thoto, pele 
so, raoyaro ; v. {to tie 
up ) ho phutha ; ( to send 
off in a hurry ) ho khu- 
tlisa ka potlako ; ( to leave 
in a hurry ) ho tloha ka 
p6tl»ko. 

Package, n. phahlo e phuthe- 
tsoeng. 

Pack-horse, n. pehsa ea pe- 
re. 

Packing, n. ketso ea ho phu- 
tha. 

Pack-saddle, n. qhana ea ho 
belesa. 

Pact, n. tumellano, selekane. 

Paddle, v. {to play in the 
water ) ho bapala me- 
tsing ; ( to propel with 
oars) ho soka sekepenya- 
na ; n. lesokoana la se- 
k^pe. Palataiilk 

Padlock, n seloto. 

Pagan, n. mohedene. 

Paganism, n. bohedene. 

Page, n. ( leaf of a hook ) le- 
qephe ; ( attendant ) mo- 
hlanka, lehlahana. 

Pail, n. khamelo. 

Pain, n. bohloko, hloraoho, 
masuabi, tlokotsi, hloko- 
falo ; V, ho utluisa bo- 
hloko, suabisH, hlokofa- 
tsa. 

Painless, adj e sa ntlniaehg 
bohloko. 

Painful, adj. e utluisang bo- 
hloko. 

Painstaking, adj. e sebetsang 
haholo ; n. mosebetsi. 

Paint, V. ho tlntsa ka fer^- 
fe, taka, ferefa ; n. fere- 
fe. 

Painter, n. ea ferefa ng. 

Painting, n.tseboea ho etsa 
iitSuantgo ka f^refe. 

Pair, n. ntho tse peli tse 
tsuanang, bobeli ; v. ho 
kopaiiya ka bobeli. 

Palace, n. ntlo ea borena. 

Palatable, adj e iHfsuehang, 
hlabosang, e monate, Falatk 169 Pahamoi K Palate, n. lehalapa. lebalebn. 
Palaver, n. pitso ea marena. 
Pale, adj. e hloentseng, se- 

hlefetseug, tsehia; to be- 
come pale, ho hloenya. 
Pale, n. { for fenrivg ) lithii- 

pa tse lintlha tsa ho 

otsa motfTo ; v. ho etsa 

motei'o ka lithupa tse 

yaalo. 
1*aleness, n. hloenyo, ho se- 

hlefala. bosehla. 
I'ulini/, n. motero o entsopug 

ka lithupa 
Palliate, v. ho fdkotsa litaba 

ka lipuo tse monate, 

khuerehanya. 
Palliative, n. ntho e nolofn- 

tsang, atho e khuere- 

hflnyang. 
Pallid, adj. e hloentseng. 
Pallor, n. hloenyo. 
Palm, n. seatia, bophara hh 

Ifttsoho. 
Palm-tree, n. fiefate sh pule 

m». 
Palpable, adj. e ka phopho- 

letsoang, toboket.soang- 
Palpitation, n ho nba ha 

pel 6. 
Polity, n komello ea litho. 
Paltry, adj e nyataehang, e 

nyenyane. 
Pan, n. pane. Pane, n. seipone, galase ea 
sefenstere. 

Pang, n. bohloko bo boholo. 

Panic, n. letsoso, sehloho. 

Panorama, n. tsenola. 

J^avf, V. ho feheloa, sisimo- 
ha. 

Pantry, n. ntlo eo ho boloke- 
loang liyo ho eona 

Pap, n. lehala, niotoho, le- 
shele-shele, sehlehe, se- 
qhaqhabola. 

Paper, n. pampiri ; adj. ea 
pampiri; v. ho maneha 
ka pampiri. 

Parable, n. setSuantso, pa- 
pi so 

Paradise, n. paradeise. 

Pnruffine oil, n. parafini 

Paragraph, w. karolo, khao- 
lo ea leugolo, ea buka. 

Parallel, adj. e bapileng ka- 
hohle ; to be parallel to, 
ho sika le, ho bapa le, 
ho ha maloka le. 

Paralyse, v. to be paralysed, 
ho hloka matla. 

Paralytic, n and adj. e ome- 
letseng litho. 

Paramount, adj. o kliolo, e 
fetang tse ling ka bo- 
holo; the paramount chief , 
mor^na e moholo. 

Paramour, n. seraburabu, Pabai'HUAsi: 170 Pahtition nyatei. 
Paraphrase, n. hlaloso. 
Parcel, i\. ( a portion ) karo- 

lo, sekoto ; ( a package ) 

phahlonyana, seshoba; 

V. ho arola. 
Parch, V, ho omella haholo, 

ho tlabola. 
Parchment, n letlalo leo ho 

ngoloang holim'a lona. 
Pardon, n. t§uarelo ea libe, 

teselo ; v. ho ti^uar^la. 
Pare, v. ho ebola. 
Parent, n ntate kapa 'me oa 

motho ; motsuali, mo- 

holo. 
Parish, n. setereke sa kereke. 
Parity, ii. ho lekana, ho fcina- 

iia. 
Park, n. serapa sa lifate se 

likelitsoeng-. 
Parley, n. puisano. 
Parliament, n. lekhotla la se- 

chaba. parlamente. 
Parole, n. to give one's parole, 

ho itlama ka kano here 

u ke ke ua baleha. 
Parotid, n manketea. 
Parricide, n. 'molai oa nta- 

t'ae. 
Parry, v. ho qoba, phema, 

kuela, thasa. 
Parsimony, n. bokh5natha. 
Parson, n, moruti oa kereke. Part, n. karolo, khaolo, se- 
koto, seabo ; v. (to quit 
each other ) ho khaohana, 
a rob an a ; ( to divide ) ho 
arola, khaola; (to break) 
ho khaoha, aroha. 

Partake, v. ho ba le kabelo 
ho 

Parted, adj. e khaohaneng. 

Partiality, n. leema, le^me, 
lio ea ka tsobotsi. 

Participate, v. ho ba le ka- 
belo ho. 

Particle, n. karolonyana, ae- 
kotonyana. 

Particular, adj. (distinctive) e 
ikhethang, e khethang ; 
( attentive to small things ) 
e elang tse nyenyane 
hloko. 

Particularity, n. ntho e khe- 
thang e mong ho e 
inong. 

Particularise, v. ho khetha, 
khethahanya. 

Particularly, adj. ka ho khe- 
tha haholo. 

Parting, n. khaohano, karo- 
hano, tumelisano. 

Partisan, n. ea emelang ha- 
holo motho kapa morero 
o itseng. 

Partition, n. khaohanyo, ka- 
rohanyo. Pautly 171 Pasiyhj.m, Partly, adv. ka ng'e ngue, 
hanyenyane ( e seng ka- 
ofela ha eoiia ). 

Partner, n. ( aw associate ) ea 
tsuefeng mosebetsi le e 
rnoiig ; ( a hnshand or 
wife ) mohats'a motho. 

Partridge, n. khiiale. 

Party, n. (a faction ) ba kopa- 
neng ho loantsa ba bang ; 
( a body ) lotsii/'h', ]p- 
khotla. 

Paschal. hiIv. seo e ieug sa 
iiiokete oa Paseka. 

Pass, V. ( to move onward ) ho 
tNHmaoa ; ( to go beyond ) 
ho feta ;(tobe received) ho 
amoheloa ; to pass away, 
ho sliua; to pass by, ho 
nvelisa, lebala ; to pass 
over, ho tiuaiela ; to pass 
one's word, ho it la ma, 
ikana: to come to pass, ho 
etsahala, ho hlaha ; to 
briiuf to pass: hf> ctsa- 
hatsH. 

Pass, II ( a permission ) |iasa ; 
( a narroir entrance ) 
khoro. 

Passable, adj. e ka tseloang ; e 
ka ainohelofing. 

Passage, n ( voyage ) ledto ; ( a 
narrow road ) monyetla. 

Passably. in\\ . ka inokhoa o iiiotlenyaiie. 

Passenger, n. raoeti. 

Passion, n. ( anger ) ho it§ena 
liaholo, khalefo e befi- 
leiig ; ( love ) lerato le 
leholo ; the Passion, ma- 
il lomola a Morona Yesu 
Kreste. 

Passionate, adj. e halefang 
ft'eln. 

Passion- ireek, ii. veke ea ma 
hlomola a Yesn, veke e 
lilahlangoang ke Paseka. 

Passive, adj. e mararllang, 
e SH hanang. 

J^assireness, ii. mamelio. 

Passover, ii. mokete oa Pa- 
seka. 

Passport, n. lengolo la pasa. 

Past, adj. e fetileng ; the past, 
mehla e fetileng; prep. 
he went past wi^, a mpheta. 

J'aste, n. motoho, hlama ; v. 
ho maneha ka boka, ma- 
naraisa ka motoho. 

Pasteboard, n. parapiri e te- 
nya haholo. 

Pastern, n tihako ea p6re 

Pastime, n. se fetisang linako 
hamonate ( yaaleka pa- 
pal!;. 

Pastor, n moHsa ( oa linku, 
kapa oa kereke ) 

Pastoral, adj. aeo e leng .sa Pastorate 1 72 

bolisa. 
Pastorate, n. bolisa ha morut.i. 
Pastry, n. likuknsi le tse 

yualo. 
Pasturage, n. niakhulo, mafu- 

lo, maliso. 
Pasture, v. lio alosa, lisa ; to 

be pasturing, ho aloha. "^ 
Pasture, n. makha o, mafulo. 
Pasty, adj. e yualeka motoho. 
Pat, V. ( to stroke gently ) ho 

phaphata, ( to strike If. 

ghtly ) ho otla hanye- 

nyaiie. 
Patch, n. (apiece of cloth se- 

tved on ) lelapi, setsiba : 

V. ho lapa, rokella se- 
tsiba kobong. 
Patent, adj. e phetliloeng, e 

pepeneneug, pont§eng. 
Paternal, adj. sco e leng sa 

ntat'a motho. 
Paternity, n. kabelo ea mo- 
tho eo e leng ntat'a 

bana 
Path, n. tselanyana, 'mila- 

nyana o tsamauoang ke 

batho. 
Pathetic, adj. e hloniolang 

pelo, e llisang. 
Pathlfss, adj. e se n^ng tse- 

la, e sn t.s>»maunt'ng. 
PathoK, n. sa niotho ha a 

baa ka ho hloraola lipe- Patkonv.mic 

16 tsa ba mo mamelang. 
Pathtray, n. tsela e tsesane, 

'mila. 
Patience, n. sebete, maraello, 

boiphapanyo, pelo telele. 
Patient, adj. e sebete, e ma- 

mello, e pelo- telele; to be 

patient, ho beheha, khoba 

matsQafo, iphapanya. 
Patitnf, n. motho ea kiilang, 

mobabi, mokuli 
Patiently, adv. ka mamello, 

ka sebete. 
Patriarch, u. motho ea holi- 

leng, mopatriareka. 
Patrimony, n. lefa le sie- 

tsoeng bana ke ntat'a 

bona. 
Patriot, i\. motho ea ratang 

fatse la habo. 
Patriotism, n. lerato la naha 

ea habo motho. 
Patrol, n. sehlotsoaua sa ba- 

hlabani ba lebelang mo- 

tse ; V. ho tsamaea ka 

sehlotsoana ho lebela 

motse. 
Patron, n. moemeli, raosire- 

letsi, raong. 
Patronise v. ho e 61a, sire- 

letsa, babnlla. 
Patronymic, n. lebitso le 

tsunne ho bonthfa mo- 
tho mobolo, Patter, v. ho re tlapa-tlnpa 
jualek» pula ha e e-nn. 

rattern, u. patrone, masehe- 
llo. 

Paucity, n. bonyeuyane ba 
ntho, bo se bokae. 

Pauper, n. mofntsariH, mofu- 
maiiehi. 

Pause, n. kemo, khntso ; v. 
ho ema, lesa lio etsa, 
kliutsa. 

f'ai c, V. ho kata ka mayoe. 

Pavement, n. mayoe a kati- 
leng. 

/^avilion, n. tente e kholO. 

Paic, n. leoto la phoofolo tse 
uaiig le maro ; v. ho 
fata ka leoto yualeka 
\yeve, kapa poho. 

Pawn, V. ho bea tebeletso ka 
ntho matsohoiig a o 
mong ; n. tebeletso. 

I'ay, V ho lefa, namoha, ,»a- 
talH, putsa ; to pay back, 
ho buseletsa, lefetsa ; to 
pay a fine, ho lefa ; to pay 
for, ho lefela ; to pa// 
attention, ho ela hloko, 
iio ela seli ; to pay off, 
ho lokolla mosebetsiug ; 
n. tefo. moputso, patala. 

Payable, adj e tsvanetseng ho 
IrfshoH. e ka patalotiug. 

Pay 'day, n. letsatHi la ho lefa 173 PtAT basebet«i 
Payment, n. tef.», mopiits<\ 

p>-talH. th^-lo, riiryo. 
Pea. n eivkise 
Pence, n kh«.tso, khahiso ; to 

make ones peace, ho boe- 

lana le; /o hoid one* s peace, 

ho khutsH. 
Peaceable, adj e ratang kho- 

tso, khutsitseng, sa ha- 

lefang 
Peaceably, adv. ka khotso. 
Peaceful, adj. e hlokang 

lerata, e khutsitseng, 
Peacemaker, n. ea hlahisaug 

khotso, ea boelanyang 

batho. 
Peace-offering, u. ny^helo ea 

ho kopa khotso, kapa ea 

ho leboha. 
I'eaceofficer. n. lepolesii 
Peach, n. perekisi 
Peach-tree, u. sefate saj)ei*eki8i 
Peacock, u. yiikoko e toiia. 
Peak, n. hloi'6 ea h'^ti ohooa 

ea thaba. 
Peal, n. niolunio o muhOlo ; 

a peal of thunder, niolu- 

mo oa sealuma. 
Pear, u. pere. 
Pearl, n. perela. 
Peasant, n molemi ea phe- 

lang ka ho lema. 
Peat, Ti. mobu oa litlama t.se Pkat.« 174 pKNAIi bolileng tsa khalo 
Pt^tf, n. plur seheso se en- 

tsoenp: ka litlama tse 

holileujLr 
PehUey n. lehakue le lechitja. 
Peccability/^ n. matla a lio 

etsa sebc, hoetsalibo 
Peccadillo, n. phosonyana, 

molatonyana. 
Peck, V. ho kota. 
Pectoral, adj. seo e len^- sa 

Sffuba 
Peculiar, adj e ikiu'tliaii«i-, 

makatsang. 
Peculiarity, n ntho e leiig lio 

mot ho a le niong, eo a 

ikhethaiig ka eona. 
Pecuniary, adj. ea clielete. 
Pedago'fue, n. moHsn oa weko- 

lo. 
Pedant, ii. ea ithori.saiig ka 

ho ruteha ha liae. 
Peddler, n. sernausi se tsa- 
"maisang mesebetsi ho e 

rekisa 
Pedestrian, n ea tsamaeang 

ka maoto. 
Pedigree, n. leloko la iiiotho. 
J'eel. V. ho ebola, khuebotsa ; 

to be peeling, ho eboha, 

khuebotseha, qaqapeha. 
Peep, V. ( to look ) lio uyai-ela ; 

( to begin to appear ) ho 

honnhala bocha ; ( to cry as a chicken ) ho lia yua- 

leka tKUoanyana. 
I'^er, n. {an equal ) ea leka- 

neng le e mong, mole- 

kane, tliaka ; ( a lord ) 

kliosana ea lekhotla la 

'muso 
Peer, v ho tilima ka phee- 

llo, taliraisisa. 
Peerless, adj. e se iiang e 

t§uauang le eona. 
Peevif(h, adj. e bopang ; to be 

peevish, ho bopa, bopo- 

loha. 
Peg, n. sethakhisa. setnapo ; 

V. ho thakhisa, bapola. 
Fellicle, n. leloapi. 
Pell-mell, adv. ka tsuakano, 

ka mahleke ; to be pell- 

mell, ho shohlomana. 
Pelt, n. lekoko, letlalo le 

boea la phoot'olo. 
Pelt, V. ho befcsa motho ka 

ntho e ngue ; to pelt with 

stones, ho tiepetsa, tla- 

pniiya. 
Pen, 11. (a nib) peue ea ho 

ngola ; v. ho ngola. 
Pen, 11. { an enclosure) lesaka 

la liiiku, ntloana ea 

likljoho; v. ho hiahlela, 

patelletsa ; to be pent up, 

ho patisana, qobellaua. 
Penal, adj. e bolelaug kotio, Pknalty 17: Fkicikin k e otlaug". 
Henalty, n. kotio c otlansr 

motloli o» molii" 
J*pna7ire, n. })()lil6k6 l»() niaiuc- 
lloani; liore ka bona ho 

lefshut; sebf. 
Ppure^ n. plur. esi f>rnni/, clu- 

letenyaiia. 
Fetidly n. (a lead pencil) 

potoloto ; ( a slate pen- 
cil ) ])ene «a letlapa : v. 

lio n^ola ka potloto. 
rendant^ n. lesale la tsebe. 
Penetrate, r ( to enter) 1m > 

kena liare ho iitho ; ( to 

understand) ho utluisisa ; 

( to pans further ) ho fe- 

tela |>ele, tsaiiiatfla pelo. 
Peninsula, u. hlolila, hloliloa. 
Peniteiice, ii. lio saaba, ho 

ikiiahhM'a bakeiig sa 

sebu. 
Penitent, h. ea suabutseiig li- 

be tsn hae,ea li bakelanjc. 
Pcuitentianj. n ntIO ea tero- 

nko ea lio bakisa baHebi 

liben^ tsa bona 
Penknife^ n. thipanyana 
Penman, n. ea n^olan^ lia- 

ntle. CM lilt Ml in- lin 

n^ohi. 
I'ftnianf, and pvnium, w. lla^'-a 

e nyenyanc 
PennilesM, julj. ea He nan^^ chelete, oa uiofulsana 
Penny, n. clieletoiiyanft ea 

ko})Oio 
l'e}iui/-wise, adj e tsebant^ ho 

boloka eheletonyana e 

uyeuyaiie. 
l'cniiion,Ti mopuiso o neoaiij^ 

mot ho ea sebelelitsen^jf 

"luuso ka lemo tse itseii^. 
Pensive, adj. e nalianang, e 

tepeletseng 
I'mtticeh/, adv. ka nahano, ka 

lio tepuUa. 
Pentateuch, n. buka tse hla- 

nO tse (|aloiig ea Testa- 

mente ea Khale. 
Pentecost, n. mokete oa Pen- 

takonta ; tsoloho ea 

Moea. 
Penury, n hloko e kholo ea 

ehelete, bofiitsana. 
People, n. batho, leeliaba, se- 

eliaba; v. ho ahisa batho 

nahenj< e itsenLT. 
Pepper, n pepej-e ; v. ho 

noka ka pajjei-e ; ( to 
pell ) ho tlaponya. 
I'eppermint, u. pepei-emente. 
Peradventure, n. ka inohlo- 

nioii^, k;i li«> fvoliM. ka 

seoeh) 
I'erauilmlah', \ . ho solla, 

feta ka. 
Perceive, v. ho lenioha, ela ^E KOEITIHLIC 176 pKRiODicnv liloku, athiisisu. 
Perceptible^ adj. e ka lemo- 

huoaug. 
Peiceptiou, n. ttMiioho. 
PerchyU. (a jnde ) thupa e 
telele, lei-e ; ( a measure ) 
tokanvo ea bolelele ; v. 
lu) lula holim'a sefate 
vualt^ka nonyana. 
Perchance, n. adv. ka molilo- 

nioug, ka ho tsolia 
Percussion, ii kotlo, lio otla 

ho etsang- raolumo. 
Percussion-cap, n to])isi 
Perdition, n. talileho. timelo 
Peregrinate, v. ho etehi iia- 

heng e ugue, phanya- 

phaiiya, solhi. 
Peregrination, ii. leeto mafa- 

tseng a sele 
Peremptorily, adv. ka matla, 

ka mokhoa o kliaolang 

litabH. 
Perennial, adj. ea kamehla, 

ea lileruo tsohle 
Perfect, adj. e ))hethehileng, 

fcletseng ; v. }io phetha, 

phethisa, phethisisa ; to 

be perfect, ho phetheha. 
Perfect ihility, n. oka phethe- 

hang. 
Perfection, ii. pbeUicho; to do 

a thing to perfertion, ho 

etsa ho liong ka mokhoa o phethehileug. 
Perfectly, adv. ka mokhoa o 

phethehileug. 
PerJidioKfi, adj. o tlietsaug, e 

lonya, e 'pano. 
Perfidy, n. boeki, bolotsana. 
Perforate, v. ho phnnya ma- 

soba . 
Perforce, ailv. ka matia ; to 

do a thing perforce, ho 

etsa ho hong ka ho ngo- 

phelloa. 
Perform, v. ho phetha, phe- 
thisisa, etsahatsa. 
Perfume, ii. monko o mouate ; 

V. ho tiatsa nionko o mo- 

nate. 
Perfunctory, adj. e etsoang ka 

bohlasoa, ka ho se hlo- 

komele. 
Perhaps, adv. ekaba, mohlo- 

mong 
Peril, n lithallo, lekacjabetsi. 
Perilous, adj. e ka lilahisang 

kotsi 
Period, n. nioteotso oa lilemo 

tse itseng, lekhetlo. 
Periodical, adj. e hlahang ka 

nako e itseng ; n. kora- 

nta e hlahaner ka veke 

kapa ka khueh, ka nako 

e tsuauang. 
Periodicity, n tlbaho ea ntho 

ka nako e le ngue ka- Pkimsm 1 

niehla. 
Perish, v, lio timela. fela, re 

time. 
Perjure, v. ho hlaj)anya ka 

leshano ; to perjure one- 
self, lio ikana ka leshano. 
Perjury, n molato oa ho hla- 

panya ka leshano. 
Permanence, n. ho ba teiig 

kamebla, ho hlola. 
Permanent, adj. e leng teng 

halelele. e hlolang e le 

teng kamehla. 
Permeate, v. ho kopana le 

ntho e ngue ka ho feta 

liar'a eona. 
Permissibley adj. e ka Inme- 

Ilchang. 
I'ermijtsion. n. tumello. 
Permit^ v. ho luniella, nea 

tokelo ; n. lengolo la 

pasa, laksence. 
Permutation, n. ho fapana, 

phetoho, phapano. 
Pernicious, adj. e senyang. 
Perpendicular, adj. e hloma- 

mi leng, tsepamcng, ro- 

phileog. emeng tsu^ ; 

/o Ite perpendicular, ho 

hlomama, ropha. 
Perpetrate^ v. ho etsa ntho e 

rape ; thig man haa per- 
petrated a murder, mo- 

pna 60 o entRe molat(^ 77 Pkkson 

oa polao. 
Perpetual, adj. ea kamehla. 
Perpetuate, v. ho ntsetsa 

ntho pele, ho etsa liore 

ntho e hlole e le teng. 
Peipetuity, n. bosafeleng. 
Peiplex, V. ho tsietsa ; to he 

perplexed, ho tsieleha 

haholo. 
Pe)plexitij, n. tsietsi, tsiele- 

ho, k hatha tso. 
Pertfuisitiuii, n. potsisiao, pa- 

tlisiso. 
Persecute, v. ( to pursue with 

cnmitij ) ho hlorisa ; (to 

annoy ) ho khathatsa ; 

to be persecuted, ho hlo- 

risoa. 
Persecution, n. hloriso. 
Perseverance, n. tiisetso, ma- 

mello, pheello, sebete, 

leqophf. 
Perse r ere, v. ho tiisetsa, pe- 

setsa, pheella; to pei-se- 

rere in doing something, 

ho bela-belleloa, ho 

phecha-pechaua le. 
Persiflage, u. sesomo. 
Persist, v. ho tiisa mat la » 

pheella, tiisetsa. 
Persistency, n. pheello. 
Person, n. motho ; a certain 

person, motho oa hoi*e 

hoitseng, nyeo. Pki{sona<;k 17.^ ri:r;vinis J*er!<ona(jt\ n inutiiO e molio- 

16, ea tumileng. 
Personal^ adj. seo e leug sa 
motho o itseng, e sens: 
sa ba bang ; thin is mi/ 
persofial properti/, iitlio 
eo ke ea ka kasebele 
Fersonalitfiy n. ( indicidmi- 
lity) se khethang mo- 
tho e rnong Vio ba bang. 
Personally^ adv. ka sc^bele 

sa motlio. 
Personate, v. ho iketsa mo- 
tho oa hoieng, ho iketsa 
o sele. 
Perspective, n. fa rieivj pono, 
tsenola ; fan expect a - 
timi ) tebello. 
Pei'.<uasion, n. (act (tf persua- 
ding) kholiso ; (a convic- 
tion ) kholo, tumelo ; 
(a relifjfi(ms belief) tu- 
melo. 
Perspicacious, adj. ea bontsi- 
sang, ea lemoliang, ea 
ntluisisang hantle. 
Perspicaciti/, n. temoho. 
Pe^'spicuous, adj. e boutsisi- 
soang habonolo, utlua- 
halang, bonaliHhing. 
Perspiration, n. mofnfatfio, 

phufulelo, khororo. 
Perspire, v. ho ntsa mofufii- 
tso, fnfnla, fnfulMoa, kha likhoi-oi'o. 

Persuade^ v. ho kholisa, hlo- 

la ka lipuo, meoa-mena. 

Persuasion, n kholo, kholi.so. 

Persuasiveness, u. matla le 

tsebo ea ho kholisa. 
Pert, adj. e hlaha. 
Pertain, v. ho ba oa. 
Pertinacity, n. ho khomare- 
la khopolo ea hao ; ho 
phehMla haholo. 
I'tntinent, adj. e lokelnug, 

tsuanelang. 
Pertly, adv. ka bokako, ka 

bohlaha. 
Perturbation, n. phei'ekanyo, 

mofere-fere. 
Perusal, n. ho bala bnka. 
Peruse, v. ho bala ka hloko- 

melo. 
Pervade, v. ho tlala ; the 
house is pervaded ivith 
the smell of paint, ntlo 
e tletse monko oa f^refe. 
Perverse, adj. e klio})o, khe- 

lohang, e lonya. 
Perrerseness, and pt-rversity, 

11 bokhopo, lonya. 
Perversion, n. kheloso, faposo. 
Pervert, v. ho klielosa, fa- 

posa. 
Pervert, n. raokhelohi, mofa- 

pohi, mokuenehi. 
Pervious, adj. e ka kenoang, Pk.st 171> Philaxtukopist e ka utluisisoaug. 

/V<^, n. (a disease ) lefu la 
seoa ; f a banc ) ntho e 
senyang, e khathatsant; 
haholo. 

Peater, v. ho khathatsa, tsi- 
etsa. 

I'esfiferoiis, adj. e hlahisaECf 
leFa la 8eoa, e senyung 

Pp<*tilence, n lefu lefe le lefe 
le seiiyang, le bolaeang 
yua'eka seoa. 

ppf, u. f an animal fondled ) 
phoofolo c uyeuyane e 
rrttoang haholo, e phn- 
phafho»ng ; ( a fit of sul- 
kuuf ) hlonHHionyaim ; v. 
ho rata, phaphnthN, ne- 
neka ; to give a pet name, 
ho thothokisa ; to he in 
a pet, ho hlonama, h<» 
l)op«. 

Petals II. lehlaku la palesa. 

Petition^ n. kopo, q^lo ea ba 
hangata ; v. ho kopa, 
qela. 

Petitioner^ n. mokOpi. moijeli. 

/'etnfi/, V. (to become stone ) 
ho fetoha ha ntho ha e 
fetoha leyoe : (to amaze J 
ho makatsa haholo ; 
to be petrified, ho thoto- 
fala ke ho makala. 

Petroleum, n. parafioi. Petticoat, n. mose oa k a hare 
oa niosali. 

I'etti.^hnes^, n. hloDaino. 

Potty^ adj. ( little, inferior ) 
e nyenyane, e se nang 
taha, e se nang hoho- 
lo ; a petty chief, mo- 
re nanyana. 

Tetnlance, n. hlonnmo. 

PpH\ n. setulo sa kereke. 

riialanges, n. pliir. maaapo a 
menoaiia. 

Phalanx, w. lekhotla la ba- 
hlabani le kopaneng. 

Plmntom, n. sethotsela, 86- 
riti. 

Phari:iaism, n. boi-apeli ba 
tsobotsi, ba boikaketsi. 

Phase, u. {of the moon ) ho 
fetoha ha khueli, ha e 
toloka, kapa e thoasa; 
{appearance) ponahalo. 

Phenix, n. nonyana e bole- 
ioang litsomong tsa k ha- 
le, e tsuantsang bophelo 
bo sa feleng. 

Phenomenon, n. taba e etsa- 
hatsaug, e itlhshisang, 
eo ho sa tseyoeng hantle 
lebaka la eona 

Phial, n. pitsa, kapa botlolo 
ea ho boloka lihlare. 

Philanthropist ^ n. oa ratang 
ho etsetsa batho hantle. I'hii.osoi'iiy 

lebu e le li<» tliusK b:i 
taittauxi!. 

Philosophy, n. tsebo e pliH- 
hftmen^' ea niahlale « Ic- 
fatse 

Philt-er, n. lehabuH. 

Phleifm, u. ( a vi«cid matter ) 
mathe a metei, Beholilo- 
la ; ( temperament ) pel 6 
e thatH, e su tsoteleno: 
litaba. 

Phosphoresceut, adj o klia- 
iiyang" ho kaiig ha sona- 
kangueh. 

PJwtngraphy, n. ho efsa li- 
tsuantso liolim'a pampiri 
ka leseli la letsafcsi 

Photograph, n. 8etsuant§o se 
efsoaDg ka leseli la le- 
tsatsi. 

Phrase^ n. poLelo e khntsoa- 
nyane; v. ho bna kapa 
ho ngola mautsne ka 
raokhoa o itseng. 

Phthiffis, Ti. lefnba. 

Physic, n. ffhe knowledge of 
luedecinej bongake, tse- 
bo ea ho folisa ; ( reme- 
dies ) lihlare ; (a purge) 
sehlare Ba ho tsollisa; v. 
( to treat with vwdecine J 
ho phekola ; f to purge J 
bo tsolIJKH. 

Physical, adj. ea 'mele, ea ISO I'kki.i-: popo 

/^kyuiriun, u. nij^aka, mophe- 
koli. 

f^hysicK, n. plur. tsebo ea li- 
ntho tsa popo, tsa ma- 
la tse le tnaholimo le me- 
khoa ea tsona. 

Physiology, ii. tsebo ea tsa 
bophelo ba motho, ba li- 
phoofolo, kapa ha litla- 
ma. 

Vinno^n Ihorno; adv ho bi- 
Tia ka kokobetsO ea len- 
tsae. 

Pick, n. ^rt tool ) pei'ke, mo- 
homa ; (a choice) khetho; 
( to pluck) ho kha ; 
( to select) ho khet.ha ; 
( to take up ) ho tsuara ; 
to pick off, ho arola ka 
meiioana ; to pick up, 
ho thola, thonaka, phu- 
tha ; to pick a hone, ho 
kokona ; to pick a qua- 
rrel, ho fehla iitoa; this 
man is always picking 
a quarrel, motho eo ke 
leqhoko la melila. 

Pickaxe, n. peike. 

Picket, n. i^n. guard J sehlo- 
pha Nil lihloela; (a sta- 
ke J thakhisa e kholO. 

Pickle, V. ho boloka liyo ka 
asene hore li se ke tsa PlCKHOrKKT 181 Pilfer bola. 

Pirkpoi'ket, n. losholn Ic nrsang 
lintho Upokothoiiij tsa 
batho, lenanabisi. 

l'ii^nii\ n. mokete o etsouncr 
nahenjf, oo ba eang ho 
ooiia ba inkelang liyo 
tsa bona. 

Pietnre, n, setsnant§o, teka- 
ntlo ; V. ho t§nantSa, 
ngola. 

Pictvrenqne, a(ij. e ntir, e 
bohehfliig. 

Pi'', n. kukisi eo ho keii- 
tsoeng nama kapa lintho 
fse ling ho eona. 

PIcbaJd, adj. e niebala l)ala 
( phatsoa. na<a ). 

Piece, w. sekoto, karolo, sen- 
guatho, thathana ; v. 
{to vieml ) ho rokella 
mala pi, ho lajm; ( to 
join J ho kopanya ; apiece, 
ka hong^ie ; of a piece, e 
tSnanang ; to pieces, e st- 
nyehileng ; to fall to pie- 
ces, ho qhalana, ho se- 
uyeha haholo 

Piece-iiieal, ftdj. e ka bongne, 
u arohileng, aroloaiig ; 
adv. ka bfint^'iu' 1cm ho 
arola. 

Piere^rnrk, ri. niostbetsi o 
nknoang stoko Pier, n. t&ioa ea mayoe, lera- 
ko le hahiloeng leoa- 
tleng ho sireletsa likepe. 

Pierce, v. ( to penetrate ) ho 
phnnya ; ( to force a way 
into ) ho fohla ; ( to af- 
fect deeply ) ho hlaba ; 
his heart tV jnerced with 
narrow, pelo ea hae e 
hlat>iloe ke niasnabi. 

Pierrinq, adj e phni.yang, 
hiabang 

Piety, n. borapeli \ jUial piety, 
ho hlonef)ba batsnali le 
ho ba ntlna. 

Piy, n. kolobe, fariki. 

Pifjeon, n. leeba. 

Pigeyed, adj. e mahio a nia- 
nyenyane a tebileiig. 

Piy -headed, adj e hloho e 
thata, sethoto. 

Pigmy, n motho e niokhn- 
tsoanyane hah6lo. 

Pike, n. lemmo la mofuta. 

Pile, n. (a heap) qubu ea li- 
ntho ; ( of hnildivgn ) 
matlo a inangata ; v ho 
bokella, etsa qnbu. 

Pile, Ti. (a stake) ^efate ae 
Retenya se hlomiloeng 
futie. 

Piles, n. plnr. ho tsua mohla- 
mu 

Pilfer, V. ho ntsna tithoana PlLtllvlM 182 tse nyenyane. 
Pilgrim^ n. moeti, raoyaki. 
Pilgrimage^ n. leeto le lele 
lele la raaoto la ho etela 
n^alo tse halalelang. 
Pill, n. sehlare ha se entsoe 
litholoana hore se tie se 
kuengoe habonolo. 
Pillage, n. khapo e entsoe ng 
ntoeng; v. ho hapa, se 
nya. 
Pillar, n. tsiea 
Pillow, n mosamo, mosame- 

lo ; V. ho sama, samehi. 
Pilots n. motsamaisi oa seke- 
pe, motsamaisi; v. ho 
tsamaisa sekepe, tsamn- 
isfi. 
Pimple, n. sehloba. 
Pill, n. sepele, sethakhisa, se- 
qhobosho, sekhokhuane ; 
V. ho tiisa, thukhisa, 
hlohlomela. 
Pinafore, ii. pinafore, fores- 

koto. 
Pincers, n. plnr. letlao 
Pinch, V. (to squeeze ) ho tsi- 
pa, nyatha, fefethetsa, 
nyanyabetsa, suphela ; 
( to he distressed, in wa- 
nt ) ho ba tsietsing, bo- 
hloking, ho fumaneha ; 
n. se tsipjoang ka me- 
noana e 'meli ; to know PlKATK 

irherv the slioc pinchas, 

ho tseba taba hantle, 

ka niokhoa o tietseng. 

Pi7ie, n. sefate sa mofntH. 

Pine, V. ho sareloa, nut, yeoa 

ke bolutu. 
Pining, n. tsareio. 
Pinion, n. lepheo la nonya- 
iia ; V. ho sitisa motho 

ka ho tlama matsoho a 

hae 
Pink, n. 'mala o mofubelu 
Pinnacle, n hloro ea ntio, ea 

thaba. 
Pint, n. tekanyo ea ho ieka- 

nya ntho tse luetsi. 
Pioneei', n. lesole kapa motho 

ea hiekelang ba bang tse- 

la ; V. ho qalla ba bang. 
Pious, adj. e rapelang, eang 

ka tsa Molimo, tletseng 

borapeli. 
Pip, n. ( a seed ) thootse ; v. 

ho Ha yualeka tsuoa- 

nyana. 
Pipe, n. (a tube) pompo ,• 
(/or siuoAim^j peipi, ka- 

kana. 
Pique, n. hlonamo. ho lilabe- 

ha. 
Piracy, n kutso e etsoang le- 

oatleng 
Pirate, n. lesholn la maoatle; 

V. ho utsua, ho utsua le- l*iii()«;rK 188 Plajji'i: oatlen.e:. 

Pirogue, n. sek^ptina. 

I*istol, n. pistolo, mofuta oa 
sethunya se senyenyane. 

A*//, n. (a cavify ) luokoti, 
moi-afo; (a snare) lenie- 
iia, seboko ; f the fjrare J 
lebitia. 

Pitch, n. (tar ) boka bo bo 
teo ba lifate tsa pine ; 
V. (to Idac/cen ) ho tlotsa 
ka boka bo botso, ho 
iitgdt'atsa, fifatsa ; it is 
pitch-dark, ho lefifi ha- 
bolo. 

Pitch, n. (elevation) bopba- 
bamo, bolelele ; the pitch 
of a roof, ho phahaiDa 
ha lerulelo la ntlo ; v. 
( to Jliiig ) ho akhela, 
hihla ; (to set or plant ) 
bo bio ma ; / will pitch 
my tent here, ke tia blo- 
ma tente ea ka bona mo- 
na ; (to riav and fall ns 
a ship ) ho ])habanta le 
ho teba ha sekepf^ ha s(> 
taokutloa ke maqbuhu. 
Pitchvr, n. nkho. 
Pitchfork^ ii. £ereko e kholo 
ea ho 6l68n koro, hareka. 
Piteous, adj. e tsuaneloaiig ke 
bo banbeloa ; c Hiiabi- 
leng. Pith, n. inatla, nioko oa setla- 
ma, oa sefato ; moko oa 
taba. 

Pithy, adj. e matla. 

Pitiable, adj. e tsuaneloaiig 
ke ho banbeloa, e hlo- 
niohang. 

Pitiful, adj. ( tender ) e bau- 
lang, ; ( contemptible ) e 
nyelisebantf. 

Pitiless, adj. e se nang mohan. 

Pity, n. khauhelo, mohau, 
masisi, peramo ; v ko 
utluela motkd bohloko, 
haubela, qeuehela, reko- 
lobela, pei'ama, sar-elloa. 

Pivot, n. ase. 

Place, n. (site, spot ) sebaka, 
tulo, bolulo, ngalo ; 
( stamliuff ) seerao, boe- 
mo ; ( a rillaye ) motse ; 
( one's residence ) lehae ; 
a puhlic place, lebala, le- 
patlelo, lekbotla la mo- 
tse. 

Place, V. ho bea, emisa; tn 
take place, ho etnah ala ; 
to take the place (f, ho 
kcna tuloug tsa e mong ; 
to give place, bo suthela. 

Placid, adj. e khiitsitseng, 
moHa, thobang pelo. 

Plague, i\. lefu la sooa, lefu 
le nkuoaog, tsietHi e Pl.AII. 

kholo ; V. ho khatliatsa. 
hlopha. tsietsn, tsulnbn- 
tla. 

P/aiW, 11. tjale 

Plain, u. ( lerel land ) lesaba- 
saba, lehoatnta, tliotti, 
nahathote. 

Plain, adj. ( clear ) e bona- 
halang, senohileng, po- 
ll tseng ; ( without orna- 
inent ) e sa khabang ; to 
make plain, ho boiiesetsa. 

Plainly, adv. ka mokhoa o 
bonahalang. 

Plainness, u. ho hloka botle 
kapa khabo. 

Plain-spoken, adj. ea buang 
phatlalat.sa, a .sa tsabe 
ho bolela *nete. 

Plaint, n (a law- suit ) qoso, 
tlaleho ; ( a lamentation ) 
pobolo, korotlo. kha- 
oauo. 

Plaintiff u. moqosi, motla- 
lehi. 

Plaintive, adj. e hlomolang, 
Buabisang. 

Plait, n. and v. (a fold) 'me- 
no, ho rnena ; (a braid) 
mo'oho, ho loha. 

Pla7t, n. ( a scheme ) morero, 
pheelo ; ( o sketch ) se- 
tsuantso sa ntio e hahu- 
oang, sa motse, sa naha ; 184 PhATKOK'M 

V. ho rei-a. 

Plane, 11. ( a tool ) phalo ; adj. 
e latsehang ka mokhoa 
o lekanang ; v. {to make 
hvel ) ho latsa ; ( to work 
with a flane ) ho fala. 

Planet, n. naleli epotangLe- 
tsatsi yualeka LefatSe. 

Plank, n. lemati, leplanka; 
V. ho kata ka liplanka 
fatse. 

Plant, n. Betlarna, seiheia ; v. 

(to put in the ground ; ho 

lema, hloma ; ( to snt 

firmly) ho hloma, emisa. 

Plantation, n. serapa sa lifate, 
tema ea nieroho, polasi e 
lemiloeng lifate. 

Planter, 11. mohlomi, molemi, 
raong a polasi. 

Plash, V. ho qaputsa, ho ba- 
pala raetsing. 

Plaster, v. and h. (to plaster 
walls) seretse sa ho li- 
la, ho lila, bateha, pha- 
ra ; ( for sores and 
woimdb ) pleistfcre. 

Plasterer, n mosilili, 'matehi. 

Plat, V. ho h)ha thapo e se- 
phara, ho foia. 

Plate, n. aeyelo, seyana, 
boroto. 

Plateau, n. sehlaba. 

Platform, n. mohaoloana, se- Pl Al'HlBLK 185 PLUBLi! thala. 

Plausible, adj. e ka kholisang. 

Vlay, V. ( fo iiuinae oneself ) 
ho bapala : (to perform 
OH an hisfrumenf ) ho le- 
tsa (phala, kapa tho- 
mo ), tilietsa ; to play oh 
or upon, ho thetsa, soma, 
t$eha ku ; n. (recreation ) 
papali. 

Playful, adj v iHtang lio bn 
pais. 

Plaf/mate, n thaka, uiphato. 

Plaything, ii. ntlio e bapa 
linang 

Plea, 11. (a s^uit at law) 
nyeoe ; ( something alle- 
ged in justification ) sco 
niotho a theileng uycoo 
ea hae ho sona ; ( an 
apology ) lio ithapellH, 
ho itatola. 

Plead, V. ho emela nyeoe, ra- 
[)ella, baella. 

Pleading, ii pnello, keniulo. 

Pleasant, adj. e kliahlehang, 
kliahliKang, thabisaiig. 
thabileng; to be pleasant, 
)io khahl^ha. 

PleOiiayitry, u. mesuaHo, taba 
e t^ehisang. 

Please, v. ( to give satisfaction, 
jdeasnre ) ho khahhi. 
khahliBa, nyakalatsa : ( to like ) ho rata ; it 
pleases me to do this, ke 
ithatetse ho etsa bona 
hoc; to be pleased, ho 
khahloa ke, khahlisoa 
ke ; to he pleased with, 
ho rata, ho lumela ; if 
you please, ak'a ( before 
a verb ). 

Pleasure, ii. khahlivso, mo- 
nyaka, nyakallo. 

Pledge, u. tebeletso, tsepiso ; 
V. lio lebeletsa, tsepisa. 

Pleiades, n. plur. Selemela, 
Selemela se setona, Sele- 
mela se setSehali. 

Plenitude, ii. botlalo, ho 
shuela, ngatafalo, bo- 
Dgata. 

Plenteous, adj. e tletseng, 
fthuetseng, ngata. 

Plentiful, adj. e ngata, kholo. 

Plenty, ii. bongata, raonono, 
moeiio, khora, nala ; to 
have plenty, ho en a 

Plethonc, adj. ea tietseng 
mali ho fefn. 

Pleura, n letsualo, letlalo le 
apesitseng matsuafo. 

Pleuresy, n. lefu In matsuafo. 

I 'liability, ii ho kobeha ha 
iitho, bolea, l>dlenna. 

Pliable, adj. (fle.nblej e ko- 
behang iiabonoln ; ( rosy ^LKiMT 186 Plyim to persuade ) e kholoaiig, 
kholiHoansr habouolo. 

Vlight, n. bolulo l>o bobe ba 
mothd, tsietsi ; he is in 
a sckl plight^ o tRietsiii^ 
e kholo. 

P/fjf/i/, V ho tsepisu, lebele- 

tSH. 

P/w/, V. ho tsanifleA. bo ithu- 
ta, le ho sebetsa butle le 
ka pheello. 

Plot, u. ( of ground ) tenia. 

Pfe/, V and n. ( a aoispiracj/ ) 
ho rera ka lekunutu, 
morero oa sephiri. 

Plough, 11. mohoma, ]iluu; v. 
ho lema. 

Pl<rugkman, ii. raolemi. 

Ploughshare, ii, sekare sa 
mohoniR. 

Plurk, V. ho kha. khola, hlo- 
ba, fofora. khuebola ; io 
pluck nut, ho lioiiya, 
khebOtsa, hlothn, mu- 
mula. 

Plug, n. sepako sa lio thiba 
lesoba ; v. ho thiba ka 
sepako. 

Plumage, ii. luaKiba a noiiyjj- 
na. 

Plumb, an<l plmiib-Une, u. 
Hkltiloto ; V. ho lekaiiya 
ho loka lia lerako. 

Plume, n. leaiba ; v. ( to atrip of feathers ) ho hlOtha; 
( to adoi-n ivith feather),- ) 
ho khabisa ka masiba ; 
to pkiine mie's aelf, lio 
ikakasa, ikhohomosn. 

Plump, adj. e nonneug, e 
phokho-phokho, e lebo- 
ko-boko ; v. (to get 
plump) ho nona ; (to ma- 
ke plump ) ho liontsa ; 
(to fall suddenly ) ho oa 
ka sehloho, haboima. 

Plumpness, n leioro, leroro- 
pje, leboko-boko, ])h6- 
kho-phokho. 

Plunder, ii. kliapo ; v. ho 
hapa, ripitla. 

Plundering, u. kbapo, ku- 
tsuo, bosholu. 

Y^ lunge, v. (to throw into the 
water) ho ina, lihela, 
lahlela metsiiig ; (fo 
dive) ho itihela, quela. 

Plural, adj e ngata. 

Plurality, n. bongat-a. 

Pluvial, adj. ea pula. 

PZ//, \ ( to work diligently ) 
ho sebetsa ka matolo- 
folo; ( tosollicit ) ho kopa 
ka pheello ; ( to urge 
persistently ) ho pheella ; 
n. ntho e rneimoeni^, 
'rneiio. 

Plying, \\ ho kopa ka matin. t^NEUMONlA l87 PoisaNOis Pneumonia, u. bohloko bn 
matsnafo 

PoarA, T. ho ucsun liphoofo- 
lo tse TROiigoang kh mo- 
lao oa 'muso feela. 

Poacher, n. ea utsuung li- 
phoofolo tse tsongoang 
ka molao. 

Pocket, n. pokotho ; v. ho 
kenya pukothoug. 

Pocket 'hook, ii. bnkaujana e 
ngoIoaDg tse tsaaue- 
tseng lio hopoloa. 

Pod, n. lekhapotla la naoa, 
la evekisi 

Poet, n. mongoli oa lithoko. 

Poetry, n. lithoko. 

Poignant, adj. e bohloko ha- ■ 
holo, e hlomolisang, e 
hlabang pelo ; hia grief 
lb' poiytiant, masuabi a 
hue a hioinoiisa pelo. 

Point, n. (a shaiy end) 
ntiha, bonchoncho ba 
ntho; (a dot J khutlo; 
( an aim ) pheelo ; ( // 
place or time near to ) le- 
khatheng la, haati le ; 
(the main que«tiofi ) ta- 
ha 6 kholo, taba-taba ; 
the point of mj/ assa^/ai/ 
is tdiurp, ntiha ea lera- 
mo la ka e bohale; / 
have gained my point, ke iihletse seo ke neng ke 
«e pheeletse; he is on 
the point of dying, o le- 
khatheng la ho shua : 
when will yon come to 
the point, u tia thant^a 
neng ? 

Point, \. ( to make a thing 
sharp ) ho etsa ntho bo- 
nchoncho, ho ntlhafatsa; 
( to aim J ho korola ; ( to 
point a^ ) ho supa ka mo- 
noana ; (to point out ) 
ho bontsa, hlaloRa. 

Pointedly, adv. ka motjue he- 
be ; he spoke pointedly, a 
bua a tiiie, ka motjue- 
bebe. 

Pointedness, n. motjuebebe. 

Pointless, adj. e nthithi. 

Poise, V. ( to ascertain Ihs 
weight ) ho lekanya boi- 
ma ba ntho'.X^'? balance) 
ho bea ntho hantle hore 
e 86 ke ea oa ; the girls 
poise their pitcJiers ni- 
cely OH their heads, ba- 
ruetsana ba bea linkho 
ka Diakhethe hlohong 
ba Ii leseletsa 

Poison, bore, bolao, chefo, 
mahloko; v ho bOlHca 
ka chefo ; ho sfnya. 

Poisonous, adj. e mahloko. Pot! 188 POMPOUSKliJiS 

PokCy V. ( to push agai^ist ) ho Politeness^ n. mekhoa e me- BDtntSH ; f to feel for ) ho 
phopholetsa ; to poke at, 
ho hlaha ka linaka 

Pofcer, n tsepe ea ho sututsa 
mashala mollong. 

Polar, adj. eo e leng ea lebo- 
ea kapa boroa. 

Pole, n. ( a staff ) sefate se 
sesesane ; ( of the earth ) 
ntiha ea lefatse. 

Pole-star, n. naleli e sapang 
pole leholimong. 

Polemic, adj. e tsekang taba. 

Polemics, n.plur. ts^ko ea 
taba tsa thuto. 

Police, n. bopolesa. 

Policed, adj. e busoang ke 
mapolesa. 

Police-officer; and policeman, 
n. lepolesa 

Policy, n. masene le bohlale 
ho buseng. 

Polish, V. (to make smooth or 
(flossy J ho bentsa, etsa 
boreleli, ehokola, hohle- 
la; (/o make refined) 
ho nea motho mekhoa e 
metle ; n. penyo, pentSo. 

Polished, adj. to be 2)oh'f<hed, 
ho benya, khanya ; ho 
ba le mekhoa e metle. 

Polite, adj e nang le mekhoa 
e metle, e hlomphang. t\f, hlompho, hlopheho. 
Politic, adj. ea bohlale; e 

t8eh«ng tsa tsamaiso ea 

sechaba. 
Political, adj. ea taba tsa 

pu8o. 
Politician ii. molokisi oa 

tsa puso. 
Politics, ii.plui-. thuto ea li- 

taba tsa 'muso. 
Poll, n. ( a register of names) 

lengolo la batho ka 

lihloho tsa hona ; ( an 

election ) khetho ea mo- 

nna oa lekhotla. 
Pollute, V. ho silafatsa, se- 

nya. 
Pollution, n. sesila, tsilafaio, 

ho se hloeke. 
Poltroon, n. lekuala. 
Polygamist, n. ea nyetseng 

sethepu. 
Polygamy, n. sethepu. 
Polytheist, n ea rapelang me- 

limo e mengata. 
Pomegranate, n. sefate le tho- 

loana tsa granata. 
Pommel, n. sekofo sa sala. 
Pomp, n. bokhabaiie, khabo 

e kholo. 
Pompoumess , and pomposity, 

n. ( ostentation ) bokha- 

bane ; ( hoastfulneas ) boi - Pom. 180 PORC'KLAIN kakaso. 
Pond, n. letSa la metsi a e- 
jClimeng, letamo. f ;.^. 

l*ondei\ V. ho uahaua, losa. j 
Ponderous, adj e boima. 
PonderoHsness, and pondero- 

sity, n. boima bo boholo. 
Poniard, n. thipa ea ho hla- 

ba; V. ho hlaba/j .. 
Pontif, 11. raoprista e mo- 

holo ; bitso le leng la 

inopapa. 
VotttificaU, n. plur, liaparo 

tsa mabishopo. 
Vontificatey n. and v. kabeloea 

mabishopo le baprista 

ba kereke ea RoniH. 
Prnttoon, n. pouto ea ho tsela 

noka 
Poiiy, n. pere e khatsoanya- 

ne, poni. 
PooZ. n. let^anyana. 
P(n)p, n karolo e phaha- 

meng ea sekepd ka nga 

morao. 
Poor, hdj. ( needy ) e famane- 

hileng, hlokang ; (lean) 

e otileng ; c person %cho 

is poor, mofursana, mo 

hloki ; interj, poor man ! 

motho oa bat ho / 
Voorly, adv. haoyenyane, ka 

mokhoa oa bofutshua ; 

adj e an iketlang 'me- leng. 

Poornessi, n. bofatsana, bo- 
hloki, bofiimo. 

Pop, n. molumo o mokhu- 
tsoane o kang oa sethu- 
nya ; adv. ka sehloho ; 
V. ho kena ka sehloho, 
ka potlako le ho tsua ka- 
pele ; to pop off, ho nya- 
mela hang, ho re nya. 

Pope, n. lebitso la Mornti ke- 
rekeng ea Greece ; la 
Mopapa kerekeng ea Ro- 
ma.. 

Popinjay, u lekako la lehe- 
hle. 

Poplar, n. pampliri 

Poppy, n. setlama sa mofuta 
oa sehlohlo. 

Popular, adj. (pleasing to 
all J e tloaelehang, ra- 
toang ke bohle. 

Popularise, v. ho etsa ntho 
hore e thabise bat ho bo- 
hle. 

Populate, V. ho boa batho, 
atisa batho. 

Popularity/, n ho ratoa ke 
batho 

Pnpuliition, n. batho ba naba 
e itst^ng, baahi. 

Vopulous^ adj. e nang le ba- 
tho ba hnngata. 

Porcelain, n. mofuta oa lipi- POKOH 

tsa o bonaletsani?. 

Porchy n. inathule. 

Porcupine^ u noko. 

Pore, n. lesoba letlalon^ la 
ho ntsa mofufntso. 

Pare, v. ho talimisisa, ho le- 
kola ka phalimehu e 
kholo ; lie is alwayn po- 
ring over his books, o 
nts'a ithuta libuka tsa 
hae kamehla. 

Porl', n. nama ea kolobe. 

Pnrnueness, and porositif, n. ho 
tlahi masobanyana a 
manyoiiyane. 

Porridye^n. motoho oeiitsoeng 
ka phofo ea garese. 

Por/, n. ^tt harbovrj kou ea 
leoatle moo ho emaiig 
likej>e. 

Part, n. ( demeanour ) motsa- 
niao oa motlio. 

Portable, adj. e yarehang, 
ntho ha e ka nkuoa ka 
matsoho. 

Portal^ ti. monyako o kha- 
bileiig. 

Portend, v. ho hlalosa tse 
tlan^, ho senola. 

Portent, n. mohlakola. 

Pdrter, n. molebeli oa mo- 
nyako. 

Portico, 11 mathule a ma- 
hojo. 11)0 Possession Portio)L,i\. (apart) karolo, 
sekoto ; (o. share ) ka- 
belo, karohj ea lefa ; 
( a tvife'ii fortune ) leruo 
la mosali ea nyaloang ; 
V. ho arola, arohanya, 
abela. 

Portionless, adj. ea se nant^ 
kabelo lefeng-. 

Portliness, n. ( corpulence ) 
botenya ba 'mele oa mo- 
tho, bonyenya ; ho tsa- 
maea ka mokhoa oa mo- 
tho ea nang le boholo. 

Poiirait, n. setsuantso. 

Portray, v. ho tsuantsa. 

Po.se, V. ho tsietsa ka lipotso 
tse thata. 

Poser, 11. ( one who asks diffi- 
cult questions ) ea tsie- 
t.sang ka lipotso tse tha- 
ta ; {a difficult question J 
potso e thata, selotho. ■ 

Position, n. kemo, tulo, bo- 
emo. 

V*ositire, adj. e tiileng, tiisi- 
tsoeng ; I am positive 
about it, ke tiile, ho yua- 
lo. 

Positively, a.dv. ka 'nete, ka 
sebele, riiii, ka mokhoa 
o tiileng. 

Pcfssess, V. ho I'ua, ho ba le. 

Possession n. morao, leruo, Possessor 

monono, thuo ; ( mad- 
ness ) tsa moth 6 ea hapi- 
loeng ke raothek^-theke, 
kapa e le lehlanya ; to 
take possession, ho inkela 
ntho. 

Possessor, n. morui, mong a 
ntho. 

Possibility, n ntho e ka etsa- 
halang. 

Possible, adj. e ka etsahalang. 

Possibly, adv. ekaba, mohlo- 
mong. 

Post, n. (of timber) tsi^a, se- 
fate ; ( for soldiers ) 
lit) 6 ea masolo moo ba 
lebellang ; ^a situation ) 
raosebetsi oa mothft, seo 
a 86 se^^etsang ; ( the 
uuiil ) poso ; (a cattle- 
post) moraka, motebo ; 
V. (to place) ho bea ; 
(to post letters) ho isa 
mangolo posong ; ( to 
stnd with speed ) ho ro- 
ma motho ka phakiso. 

Postage, n. fefo e lefaug bo- 
rife. 

Postal, adj. ee e leng ea poso. 

Posterior, adj. e kamorao. 

Posterity, n litloholo, leldko. 

Post-haste, ii. potlako ; adv. 
ka potlako. 

Posthumous, adj. e hlahileng 191 PoTTKD 

ka mora' lefu la mong 

a eona. 
Postman, n. motho ea tsama- 

isang poso. 
Post- mark, n. letsuao hi ka- 

ntoro ea poso mango- 
long. 
Postma^fter, n mong a kan- 

toro ea poso. 
Post-office, n kantoro ea poso. 
Postpone, V. ho suthisa uako 

ea ho hong. 
Postscript, n. kekeletso ea le- 

ngolo ( e tsuantsoang 

juana : P. S ). 
Postulant, n. mokopi, moqeh'. 
Postulate, V. ho kopa, q^la 
Po^, n. nkho, pi tsa, khamelo, 

lefiso. 
Potable, adj. e ka nooang. 
Potash, n loho. 
Potation, n ho noa. 
Potato, n. tapole. 
Potency, n. mat la. 
Potent, adj. e matla. 
Potentate, n. morena e mo 

holo. 
Potential, adj. e neng e ka bt 

teng empa e sieo. 
Potion, n. moriana o nooang. 
Potted, adj. e bolokiloeng ka 

pitseng ; potted-meat, na- 

ma e boldkiloeng leko> 

poising, menjd-meny^. PO'lTER 

Potter, n. 'mopi oa lipitsa. 

Potter srlaif, n lotsopa la li 
pitsa. 

Pottery, n. mesebetsi ea se- 
bopi. 

Pmirh, n. mokotia, sekoba ; 
V. ho kenya mokotleiig. 

Pmtltice, n. motoho o beoang 
lisong ; v. ho ))(»« moto- 
ho sesong. 

Potiitry, n likhoho tse fe- 
pjoang. 

Pounce, n. lero hi uonyana 
tse kang lenong; v ho 
tlolela holim'a. 

Pound, n. (of ivelght or mo- 
ney ) ponto. 

Pound, n. (for cattle ) seke- 
te ; V. ho hlahlela seke- 
teng. 

Pound, V. (to stamp ) ho tn- 

la, qaqata. 
Poundage, n. (a charge per 
pound )^tefo*kH ponto ea 
boima kapa ea chelete ; 
(of cattle) ho hlahlela 
seketeng. 
Pour, V, (to cause to flow ) ho 
tSOlla, qhatsa, tSela, 
khohlonietsn, horomela; 
( to floir ) ho t§6loha, 
phalla, koUa ; to pour wa- 
ter, ho p6sa ka motsi ; 
to pour water in a pot, 19-2 Pkaotk'I': hohlaliea; to jmift drop 
by dritp, ho rothetBa. 

Pout, n. hlonamo; v. ho to- 
pola molomo. 

Poverty, n. bofntsana, bofu- 
ma, boliloki, bositsi, le- 
sitsi, hloko, bosehla, bo- 
qaqa, lesheli. 

Pou'der, n. mosili ; v. (to re- 
duce topoirder ) ho sila. 

Pmvd^r-fiask, n lenaka la 
mosili. 

Poirer, n rnatla, tokelo, bo- 
rena. 

Poiverful, adj. e matla ; a po- 
wtrfal person, sekila. 

Powerless, adj e hlokang ma- 
tla, e fokotseng. 

Pmverlcss7iess, n. ho hloka 
matla, ho sftoa. 

Pox, n. lefu le kang la se- 
kholopane le nang le le- 
khopho. 

Practicable, adj e ka etsoang. 

Practical, adj. a ka etsoang, 
eo ho ka sebetsoang ka 
eona. 

Practice, n. (a freqiient ac- 
tion ) ho etsa hangata, 
ho hlakisa, ho pheta ; 
fa hahita custom) rao- 
klioa temalo, bolema. 

Practise, \ . ( to do habitually J 
ho etsa ntho hangata Practitionkij im PRKCri'irE kamehla ; ftu exercise a 
profession ) ho sebetsa 
raosebetsi o ifseng ( o 
kang oa bongaka ). 

Vractitionery n. ea etsang mo- 
sebetsi hangata \o ka 
tloaelo. 

Prairie, n. IcRaba-saha le tle- 
tsenp yoang. 

Vraise^ n. thoko, thoriso, tlo- 
tliso, lithohutso ; v. ho 
i"oka, rorisa, tlotlisa, bo- 
ka, fapha, thoholctsa, 
kokosa, thothokisa. 

Praiseworthiness, n. tokelo ea 
ho i-okoa, ea ho rorisoa. 

Prmse^vnrthy, adj. e loko- 
loang ke lie rokoa. 

Prance, v. ( of a hmse J ho 
tlola ; ( to ride ostenta- 
tiousli/) ho palama ka 
bokako. 

Prate, v. ho liehla, phanioha : 
n. bohohle. 

Pratinfj, n. bohehlr. 

PrnltU, V. ho bna-bna. (joqa. 
l>eboi'a, shnashuaj-a, qe- 
cha-qeoha, holoketsa. ho 
bna-bna yaaleka hana ; 
11. meqoqo e kan^ ea 
bana. 

Prattler, u. lehAhle, khefla 
ca moRhuanhnailo, nqe- 
(•hane. Praif, V. ho i*apela, q^la. ko- 
pa, petetsa, qosa. 

Prayer, n. thapelo, (it»lo, ko- 
po, qoso. 

Prayerful, adj. e ineetseng 
thapelo, e i^tang thape- 
lo. 

Preach, V. lio vwii\, kliotha- 
tsa. 

Preacher, n. moruti, mokho- 
thatsi, 'moleli. 

Precarious, adj. ( uncertain ) 
6 ka etsahalang, empa 
e se na ho tsepjoa. 

Precauii(yn, ii. temoho, ho 
iponela ; v. ho elefsa, 
lemosa. 

Precede, v. ho etella pale. 

Precedence, n. tokelo en ho 
ba kapele ho ba bang 

Precedent, n. mohlala. 

Precept, n. taelo. 

Preceptor, n. moiiiti ( ea I'u- 
tang bana thing ea habo 
bona, e aeng aekolong ). 

Precinct, n. moeli, motero, 
naha e teetsoentj* haro. 

Precious, adj. ea bohlokoa, o 
hlokolotsi, e thata th6- 
kong ; ( emplof/ed ironi- 
rallt/, ha ho bnoa ka ae- 
scroop e nyatschang. 

Preciousness, n. bohlokoa. 

Vrcripirf. i\ solomo. mnkolo- IM:l< niiAii 

l»otItNi, iiiiilckc'>Icke ; to 
irall' (Uowj n prerijt/rr. 
ho tlinthaka. tsuapc'lla. 

P*-#»r/;)i7a/»\ v. {to throw 
down ) ho lahlela selo- 
TTionjj. lihcla ; {to urgr 
on ) potlakifla; ( to hurry 
on ) ho potlakn ; ( to fall 
hrofllong) ho oola, ifi- 
helft, tsnbelln. 

Vron'p/'tah'on, n. potlako. tnto, 
lehlanvatKana. 

Precise^ adj. e leng eona eo> 
na, e nepehileng. 

Prengenps^i, n. nopi'^ho. 

Preeisi&Hj n. nopo, nepeho. 

PrerhifJe^ v. ho thihola. 

Preroaond, adj. e biitsnitsenfj 
e e-so ]io 1)6 nako ; a pre- 
roriovn rhitd, iicrnana ea 
isama«'an£f. ea buang, 
ea ithntileiiG^ lio hong o 
e so ho he nako ea teiig. 

Prnrocity, n. lilalefo o o-so lio 
he nako ea teng. 

Prprurpor, n. o et^lefsensf po- 
lo. 

Predecessor, w. ea iiong a le 
pele, ea eteletseng pole. 

Prctlestinate. v. C to preor- 
dain ) ho laola litaba 
kamoo li tsuanetseng ho 
hlaha ka<eng. 

Prrdotprininfi, v. ho r4*»ra pele. Iiwl. 1M{K»;nant 

Vrrdicaiifoit, ii. bolulo bo bu- 

be. 
Pndirt, v. ho proiVta, bolela 

taba e e-s'o hlahe. 
Prediction, n. l^oprofetn. so 

profetiloeng. 
P rcdtlectio7i , n. ho rata ho 

hong 1)0 fota lio hong. 
Prrdifipoaitim?. ii. ho sekamo- 

la. leba nthong <; sa lo 

|)ole. 
ProdmninfOi/, adj. e hlolang, 

c fetang ka matla, kapa 

ka bongatp.. 
Predominate, v. ho hlola. fefn 

ka matla. 
Procmincnt, adj. e kholo. o 

phahameng. 
PrecvM, V. ho phela polo ho 

t.so ling. 
Preface, n. litaba tse ngo- 

tsoeng (|along ea buka 

ho lilalosa se ngoliloeng 

ho oonn. 
Prefer, v. (to like more than ) 

ho rata ntho e ngue ho 

e ngue ; ( to promote ) ho 

ntsetsa pele. 
Preference^ n. khotho. 
Preferment, n. ho ntsotsa po- 

' le. 
Prcff nancy, n. bolma ba mo- 

sali, kemoio, keraaro. Pregnant, adj. o emereng, l*|{»;.itMH< i; 

moima, moimmia ; tn be- 
come /n'Pffnrntf, ho omai'a, 
cir.ola. 

Vrejudice. v. and n. (bins J 
ho sckamela taba feela 
leha n sa ka iia ipotsn 
lioro na e yuang le ho e 
hlahh')ba ; f^'/a^m///'^ ho 
senva. 

Vidato, n. mornti e niohoh') 
kei'ekenG; oa Horn a. kapa 
ea Kngland. 

{^re/nninarjf, adj. e etclersene: 
pele. 

Prelvde^ n. pinanyana e bi- 
noanj? pele ho e-so ho 
binoe eo e leng pina ; 
ntlio o bolelang se tlang 
ho etsoa. 

Vrpmahnc, adj. e butsui- 
t.song, lilaliang e e-so 
ho be nako. 

VremedifatOf v. ho rei^a pele. 

I*)r7n/'#v, adj. ea pele ; n. lilo- 
ho ea raatona a 'niuso 
nahong tsa Knrope. 

l*/y?»j/>v>(, n. plnr. matlo, ma- 
.simo ; ho i.< mi the pro- 
7)j/Vv.s% o bona tbin£r, «• 
Ime. 

\^i(nn'inn,u mopntso, pnse- 

li-t.o 
\*tri>rrnjnil inn. n. iio I>iiiitt)a 

ko (aba e thi))o]an^ tse i:>:. I*i;i:m;\. i: 

ling. 

Preonlai)!, v. ho kh(''Min. ivi-a 
pelo. 

P)'pparnf/n)ij n. tokiso, hieko. 
hlekeio. 

Prepare, v. ho lokisa, iil^kn, 
loki'set.sa. 

Pi'cpaif, V. ho lefa mothO 
pele a e-so ka a sebetsa. 

Vropoatorona^ adj. e sa t.sobi- 
sahaleng, o sethoto. 

Prerogative, n. tokelo, kabe- 
lo ea boholo. 

Prnaafie, n. ae bolelanp^ t.^^e 
tla etsahala. 

Preiibijter, n. moholo oa phii- 
theho. 

Preftbifferianifiui, n mokhoa 
oa keveke e busoang ke 
baholo. 

Preabyterj/, n. baholo ba ke- 
reke e le ncrne lia ba 
phutbehile. 

Prearience^ n. ho tseba litabn 
li e-so ka li etsahala. 

Prescribe, v. (to order ) ho 
laela, ho beela molao. 

Prearription, n. taelo ( baho- 
lo bakeng .sa lililare ). 

Pr^tteHce. n. (the ftafe of 
being prcnent J ho ba 
feng, pontSa ; ( thr de- 
meanour ) ho ba ha mo- 
tho, l>oAmo: /;/ (he jire- Aeucp <>i\ poPn. pontsong 

ea. 
I**v»>vw/, adj. e leng teiif^, o 

hanfi : fhp prfuput tiuip^ 

iiako oa \ nalo ; at pre- 

■s'rnf, ynnlo. bona ynale: 

prffteiv'o of 7n /??</, ho se 

forekane. 
\^,rsrnl, u. mplio, neo, pase- 

la, iiyMielo, phano ; to 

make a proso7it, ho atsua, 

nyrliMa ; v. ho boa, ui'U, 

hiahisa. 
Vi'psiO)]tat!ini, n. poo. 
Vif.it'7itrinPi)t. u. maikulhio a 

ho lokanya <po Ha oisn- 

hala. 
Vre-^rrratloii, n. [)oh")ko. pohj- 

keho. 
Vrc!iPrratiro. a«l j. o boU'ikfincj' : 

n. 71 the e bdlokanir. 
Vro>tcn'i\ \. ho buloka, phu- 

h'»sa ; n. tholoana tse bo- 

loklloeng ka isuekoro. 
Vrpfieri'Ci\, n. moseletsi, 'rao- 

loki. 
Pz-cKi'dc, V. lio tsamals^a phu- 

tlioho. 
[^rn.'inleitt, u. motsamaJsI ; n. 

liloho ea 'muso o 1)1- 

isoang Jlppiihlic. 
l*/v,<..s, V. ( to nrgc )\\o phco- 

Ila, akofisa, snsnmetsa ; 

(to enforce) ho n^ophella; 11 Ml l*ui:Ti;\h (to embrace) ho kopa ; (to 
rrufh, to pomjiress ) ho lia- 
ra, hatisa, patlsa, katolla, 
patolletsa ; n. (itrf/eneyj 
pheello, tsiiRvimetso; ^a 
piereoffitrnitvrcj leke- 
so la ho boloka liapai-o : 
(a machine) klmtlso; 
(the )iPicspapei:< J liko- 
ranta tsohle hammolio 
tsji naha e itseng. 

l'ye.^.s'///fy, adj. { nrgenl J e 
tsuauetseng' ho etson 
bona ynalo, o akolisang ; 
(importunate ) o tslo- 
tsaiig: n. pheollo, kako- 
liso. 

l*/<?.sv?/nv', n. boiina, phoollo, 

Vreslige, n. lebitso, botumo. 

Vre>inme, v. ho lokanya, lio. 
pola, Inniola taba ka ho 
lekanya hoi'O ko 'noio. 

Vre.smnptlon^ n. boikakaso, 

Vrpfnf nipt nous, adj. o ikaka- 
sang, it-^epang. 

Pre.<nfp2wsf, V. ho lekanya ho- 
re taba o t je. 

Wefenil, v. ho iiisa here ta- 
Im ke 'nefco atlie u tsoba 
bore ke iosliano ; ho etsa 
ynaleka boya eka; to 
pretend to he, ho iketsa ; 
he pretends to he ill, o 
ikotfMi oa kiilang. I'kktestion IV* 

PreteiUion, u. ho tseka taha 
lelia nioliIomoDg u sc ua 
tOkelo ho eoiia. 

Prefeit, ii. thetso, hoc t- song 
'oete. 

Vrettinesf, n. botleuyaua. 

Pre////, adj. e ntle ; adv. ha- 
iiyenyane ; f am pretty 
frelf, ke pliela haiitle- 
iiyane. 

Vieoail, v. ( fo ortrcuinv ) ho 
hlola, feta, feuya : ( /" he 
injoirc ) ho atfi, ba nga- 
ta. 

Vrevailiuij, adj. e hloteciig. 
{"etaiig, atileng. 

Vi'ialnrr, n. boiigata bu te- 
lisaiig. 

IV».'t(i/*/ca/r, V. ( to rtadr the 
truth ) ho se bolele 'uete, 
]i() khelolia *nete; (to 
gn j)'o)n side lo side ) ho 
thiuya-thinya, lika-lika. 

Vi'event^ v. ho thibda, thiba, 
tlakanya, emella, sitisa. 

Vrtn'eniiuH.^ u. iiiibelo. 

IVire/t/Zic, adj. c thitnjiaug; 
u. thibelo. 

IVe»/, II. khai>o, hluibiiu, tliu- 
snlelo; \.{tuf*eize) lio 
hapa; (to weigh t>n fhr 
niimi ) ho iniefa 

r '., n. thrko, tofn. iiio|iu- 
inn, Ijohlokoa ; V. ho hca 7 Prime 

theko ho ntho. 

Vririlcssj atlj. e bt- Daug lio 
i-ekoa, ea bohlokoa. 

Vri'L; n. ( a thorn ) moii- 
thia: ( a wmind ) le«|eba 
hi ho hlayoa ; \. ho hla- 
ba ; (fignr) ho ioma, 
ho ya ; a nail hatf pri- 
rked myjhvjer, sepekeit; 
.<e hlabile monoana oa 
ka ; his conscience is pri- 
cking him^ leisualo lea 
mo Ioma, lea mo ya. 

l^rickle, n. moutlua. 

l^rirkliiHss, ii. ho hlabeha. 

Pricktf/'pear, n toroi'eea. 

Vridc, n. boikhohomOso, 
motlotlo. 

IVit'tf/, n. mopiiaUi. 

Vriesthood, ii. bopiista. 

\*rig. u. lekako, lehlusi. 

P>-m, adj. o IdophisitsueiiLT. 
kliabileiig. 

Vriniacy, ii. kabolo ea mobi- 
Hbo{x) e moholo f areh- 
hishitp ) . 

Vrimary^ adj. ca pule. 

Vriviaici ii. mobishoiM> e mu- 
lioiO ( airhbishop ). 

P///nf, adj. {jirnt ) c kapele ; 
C earla) e butsoang ka- 
pele ; ( e.rrellmt ) e nio- 
fiato hah6h'>; n {of thf 
doif ) loi^^^tho. moKo ; f »/ i*KlMKSfc:ss 

the I/ear ) solemo ; ( uf 
life ) lilcmo tse ntle tsa 
bocha ba motho ; v. ( to 
load a gun ) ho theha 
setbunya. 

Vriincnesa, ii. botle bo boholo. 

Vrivmr, n. buka ea pele e ba- 
loang ke bana. 

Vrimitive^ adj. ea boholo- 
holo. 

Vrimojenial, ailj. oa letsibolo. 

Prince J n morena, khosi, 
khosana. 

Prijiredum, ii. litokelo kapa 
naha ea boi-eiia. 

Vrincess, n. mofumahali, 
khosatsaua. niofumaha- 
tsana. 

Vn'ncipal, adj. ea kapele, ea 
hloho ; n. fonc who lea- 
ds ) motho moholo : 
( the head oj a .school J 
luotsamaisi oa sokolo ; 
( of immojj ) L'lielete e 
beiloeng lio ata, ho pba- 
ella. 

Vrincipalitif, ii. naha ua mo- 
rena ea bitsoang prince, 

Vrincipalli/, adv. haholo, k» 
ho nka bohSlo feela ba 
iitaba 

Viinciple, ij. taba ea Helilolu), 
ea moth^o. 

F^r/w/, V. ho IjBtisa ; u. ( a printed work ) paiiipiri e 
hatisitsoeng ka lihtaku, 
korania ; (calico) lesela. 

Printer, u. mohatisi. 

Vriniiwi, ii. khatiso, se hati- 
sitsoeng. 

Printing yrcss] n. khatiso. 

Prior., adj. e etelctseng pele. 

Prison, i\. teronko, chankana. 

Prisoner, n. motho ea teron- 
kong, raoholehuoa, mo- 
tlamuoa. 

Prithee ( I pray thee ), iuterj. 
hie ! kea u rapela. 

Privacy, n. bonnotsi, .sephiri. 

Private, adj. ea bonnotsi ba 
hae; u. lesole feela. 

Privation, n. bohloki, kamo- 
ho, bofutsaua. 

Privilege, u. tokelo, boholo ; 
V. ho uea tokelo. 

Pririf, adj. ea lekunutu, ea 
sephiri . 

Prize, n. ( a capture ) ntho e 
hapiloeng ntoeng, haho- 
lo sekepe ; ( a reward ) 
sebeo, moputso ; v. (to 
set a price on, ) ho lekji- 
nya theko ea ntho ; ( to 
esteem highly ) ho i.*ata 
haliolo ke ho hlonepha. 

Prohahilify, n. lio e kan^- 'ne- 
te. 

Probable, adj. e ka etsaka- pROHAiiLV l!»i> Profession 

laug, u kan^ 'uetc. PttKuraOle, adj. ea nlbo ha v 

Prubabh/t adv. ekaba, niolilo- ka iihleloa. 

iiioii^. I 'roth re, v. (in an/niri') ln> 

Pmbatiuu, n. Uiko. Hblela ; (/«» //e/ for ano- 

i^ubatioiter^ n. ea lekoaii*^. /Aer> bofuniaiielaemong; 

l^robe, V. ho leka, hlabh")ba (to brinf/ about) bo etsa- 

bantlc. batsa. 

I'roblem^ u. pOtso ea lipalu. Vrtnli(jaly adj. ea seuyang 

Probl€matu:al, iXiVy ea iitho clielete; n. leiilaKoa; to 

ha nioblomuii«^ e tla br itrLnJiijal, hu bafa. 

hlaba. I'rodlgiouSy adj. e kbOlo lia- 

Proboscigj n. iiko e telele ea hold, e boholo bo ma- 

tlou. katsaiig, e hlollaiig. 

I'rocAidfire, ii. uiokhoa oa l»o Vrodigij, w. nioblolo. 

tsamaiba litaba. Produce, v. ho hiahisa, iiieli- 

Prvreed, V, {to adrancv) bo sa, bonahatsa ; ii. so hla- 

tsuela pele, tsamaela bisoang, se beiloeug. 

pele; (to emanate) ho J'rodnct, n. mosebetsi, tho- 

tsua ; {to rome, as from loaiia ; se beoang ke tsi- 

a source) ho tsua, kolla. mo (mabelo) etf. 

Prtjceedingj n. motsamao, ta- Product ion, n. lio bea, tse 

ba. beoang. 

Procegis, V. lio tguela pole ha Profanation, n. bloinpholb), 

ntho. tlotloUo. 

Pri>regsi(m, II. iiiokoioko ou I 'n fane, adj. e bluinpbo- 

batho. Hang, tlotlOllang, sa ha- 

Pruclaim^w bo tumiua, tse- laleleng; v. ho hlo- 

bisa. mpbolla, ilotlolla, tlobi, 

Proclamation, u. tuniiHo. tse- nyelisa. 

biso. Prifens, v. ho bolela, bolelisa, 

Proclirifij, n. tiekanielo, ino- ipolela. 

tli'M. Pnfi'HHiou^ i\. (a iltciaralion^ P, I 'I- rant i not I . u bn liebu, av arownt) pi^lolo, boi- 

lika-lika. polclo, nioipolelo ; (a PROFESSOK 26u t*KOLOXC. businesSt a caUingJ kabe- 
lo ea moth 6 ; (a boify of 
persorui) bohle hainnioho 
ba kabelo e lo ngae. 

ProffSifor, n. moruti oa seko- 
lo se phahaiuen«^'. 

Profesiortship, n. kabelo ua 
moruti ea yualo. 

Proffer, v. (to offer) ho bea 
iitho khethoug ea nio- 
tho, ])eelo ; (fu attemytj 
ho leka. 

Proficiency^ atkl proJicieNCf/, n. 
ho tsuela pele, khOlo 
tseboiig. 

Profile, 11. setsuantso se bo- 
nahatsang lehlakore le 
Icng la sefahleho sa iiio- 
tho, kapa la ntho efe le 
efe. 

Profit, u. leruo, phaello; v. 
(to hriiKj good to) ho 
tiiUHa ; (^0 gain advan- 
tage) ho bona molenio 
ka, ho atlelia. 

Profitable, adj. o thusaug, o 
niolenio. 

Profligacy, n. bohlasoa, bo- 
phelo ba bohlola. 

Profligate, adj. ea phelaiig ka 
bohlola, ka bohlasoa. 

Profound, atij. e tebileng ; n. 
{theahgsii) kuetsa ; (the 
acaj Icon tie. Profuse, adj. (lavish) e fanang, 
ea lehlasoa ; (abundant) 
o ugata. 

Progenitor, n. motsuali. 

Progeny, n. baiia, litloholo, 
Ieh")ko, ntsele. 

Proijnostic, ii. taba e supaug 
tse ka etsahalang. 

Programme, n. lenaueo la tse 
tsaauetseng ho etsoa 
moketeiig ka})a pitsong 
efe le efe. 

Progress, v. (to move forward) 
ho fetela pele, ho tsuela 
pele ; (to advance or im- 
prove) ho phoraela, tsue- 
la pele ; n. tsuelo-pele. 

Prohibit, v. ho thibela, lia- 
nela. 

Prohibition, ii. thibelo, klia- 
no, khaiielo. 

Project, V. fto cast or throw) 
ho lahla, lahlela, akhe- 
la; (to scheme) ho i-era ; 
(to extend beyond) ho 
tsuela ntle; (to jut) ho 
hohomela, chochomela. 

Project, 1). mororo. 

Projectile, n. ntho e betsoaiig 
ynaleka kulo. 

Prolific, adj. e tsualang ha- 
holo. 

Proliw, adj. o biiang lolo-lolo. 

Prolong, v. ho lelefatsa, isa PkOMKXAI'K 201 1*K(>I'KKTY lialelele. 
I'lOnienade, v. ho itsamaela, 

iehakela. 
Pi'nmi)icnr»\ anil piominencij 

n. sc phaliameng, se bo- 

nahalang. 
P lomiitoiif y adj. o fotang tse 

ling, e bonabalang lia- 

holo. 
Prnmisrnous, adj. e kojm-ko- 

paneng, e mofore-fero. 
Promiscy u. pallo, t^'epiKO, te- 

beietso ; v. ho balla, tse- 

pisa, leMetsa, kholosa. 
Promontoi-tj^ n. tuiini c ke- 

nang leoatleii«i, liloa- 

hlo:i. 
P mm oft', V. ho holisfi. nt<p- 

tsa \)e\e. 
Pmmply adj. c akofang, e ma- 

folo-fulo; V. (fn hirifo) 

ho .sQsumetsa, akofi.^ui. 
rrompthj, adv. ka raafOlo-t'u- 

h\ ka ho akoi'a. kapelo. 

hang. 
I't'omnlgale, v. ho tumisa, 

tflcbisa. 
Pr<mt\ adj. e sekanielang. 
Vroiioynrc^ v. ho ntSa lontsne, 

lio bua, ho qapOlisa ; to 

pifmnunre badly, ho ho- 

lokotsa, ho m»*th8. 
PrnnoHuriallou, n. r|a|K)h8o. 
Proo)\ n. {mi eridt^i^e) kho- liso, bopaki; (a trial) 
teko ; (a sheet printed for 
correction) pampiii o ha- 
tisitsoeng ha ho sa ntsu- 
oa liphoso. 

Pro}^, n. (d support) inosoba, 
setselictso; v. ho tsehe- 
tsa, ho khueletsa. 

PropoffatCj V. (to cause tn in- 
creaaej ho atisa, hasa; 
{to have offsprim/) lio 
tsuala, ata. 

Propel, V. ho Rusumetsa, tsa- 
maisa. 

Propeller, n. ntho o .snsume- 
tsang sekepe, o se tsa- 
maisang yualeka mabih' 
kapa ficretr. 

Propensity, n, tsekamelo ea 
polo. 

Proper, adj. (///, suitable) oo 
o leng ea ntlio ka aobolo, 
e lokefseng; (decent) 
nioklioa o moilo. o lokl- 
leng. 

Properljf, adv. ka tOkolo. ka 
tSnanclo. 

Property^ n. (a peculiar qua- 
lit i/) tokolo ea nfho ; the 
jlre hat fne propi^rty of 
burning, mokhoa on mo- 
Ho ko ho rhesa ; (a thinff 
owned) lonio; thix it my 
property, boo ko nf bo ea ku, c ruilooug kr 'na. 

I'roph^rif. n. tsebiso oa se tla 
hlfthn, l)0|)rofota. 

I'lnpht'tti/. V lu) bolela tse rliv 
lilaha. ho pi'ofetn. 

PiOfthet. II. raoproft'ta. 

I*rtipitiaie^ v. ho iiolofatsn. 

t'rnpitiatioti. ii. nolofalo, iio- 
lofatRO. 

Vi-opHwus, adj ( I'arournhle) 
e lumellanjij ; {wercifnl) 
c lianhan<r, o rekoh')- 
haiig. 

ProfiotiioH, u. (sf/m.)Uitrif) te- 
kanyo oa lint ho tse tSim- 
nang ka boholo, kapa 
liolelelo, kapa boiifrata; 
iitizr) boliolo; {oqnal 
aharo) kaiolo, kabelo e 
lokctsenp^; v ho h-ka- 
nyetna, hapisa. 

Propoiiiotuite, a»lj. e leka- 
nen|?; v. ho ltkany<«tsa. 

Piopoxal, n. pet'lo. 

J ropogCf V. (to place or sff Uc- 
jorf) ho beela; (/o ma- 
ke an off or of inarria(jo) 
ho kopela lenyalong ; 
{to deHi(jn) !io rera ; mav 
propimea bvt tf(nl (liapones, 
mot ho oa m*a ompa lio 
phetha MoliniO. 

Vropositlon^ n. p661o. 

Vrnpouvd, v. ho h«V'la, hla- •J()*J I'k-msik'.m i; 

hi.sa. 

I'ropn'ptor, n. inonu: a ntho. 

I'ropriefy, n. Oterorinn) to- 
kelo. 

I'ropulm'on^ n. tsiisumelefcso. 

Prnrogiie, v. (/o /m/ n/^) lio 
sntliisa. 

I'm-tcrihe, v. (^o banifih) ho 
lelekela iiahengf o sele ; 
(io utlentirt) ho hanela. 

Vrosey r\. se ngotsoeng, so l)ii- 
oang, see e seng lithoko. 

I'rotiecnte, v. (/o .swe crimiva- 
Uij), ho n«>:6sa, ho isa mo- 
tho kapa nyeoe khotla. 

I'roaelyle, n ea sokololielang 
thatons: e sele. 

Prosper t, n. (that irhirh is be- 
fore the eye) pono ea se 
pel'a mahlo a motho : 
(expectation) tsf'po ; v. 
{to aearch for minei'aU) 
\\o batla moo ganda ka- 
pa lidaemane Ii ka ra- 
fjoang teng. 

Proaper, v. (to thrive) ho B,t\e- 
ha, ba le leseo, hlohono- 
lofala ; (to render fo^in- 
note) ho ntla. ho atlehi- 
sa, thnsa. 

Profit ilutlon, n. bohlola, boo- 
tsua. 

Prostrate^ v. (to throw iioini) 
rnpnlatsa, liha, lihela Pkostkation 20:^ Pbovokk false ; (to cvhand) lio 

khathatsa hnhOlo ; adj. 

e rapaletseng. lilietsenj^ 

fatse, khathetfieng. 
Prnsit rati nil ^ n. (the act of lay- 
ing flat J thapallo; (e.r- 

haustioiij rnokhathala, 

tsarelo. 
Protect, V. ho sirela, sireletsa. 

qobisa. 
Protection, n. tSireletso, t.«i. 

1*610. sesireletso. 
Protector, n raofiireletsi, 'ma- 

baili. 
Protectorate, n. paballo oa 

'muso. 
Protejit, V. (to make a aoiemv 

declaration) ho tiisa ka 

inatla; (to di^Acnf) ho 

hana. 
P)'Otest, and protentatiwi. n. 

(a written declaration of 

dittsent) lencrolr) la klia- 

no. 
ProteAtantf n. ea Imnang tsa 

thuto ea Homa. 
}*rotract, v. (to lengthen) ho 

lelefktsa litaba : (to d^- 

fcr) ho snthisa. 
Protrude, v. ho ntSotsa iit h> ; 

tobe protrtuliii'i. ho tmie- 

la nt.le. 
Protuberance*, n. soriba, le- 

khnthn, ntho o pmotsong utlo. 
Proud, adj. e ikhohomosang, 

ikakasang; tobe proud, 

))o ikhohomosa. ikakasa. 
J'rove, V. ho khoUsa, tiiBa, bo- 

ntsa 'nete ea ntho. 
Provender, n. fura ea lipho- 

ofolo tse fep Joans:. 
Proverb, n. puo e buoang ke 

bohle, leele, maeU*. 
Provide, v. (to prepare) lio 

itokisa, itokisetsa ; (to 

foresee ) ho bonela pele ; 

to provide for or against, 

lio itokisetsa ho hong 

(}io kang tsietsi) ; to 

provide icith, lio bat lei a, 

baballa ka. 
Prmidence, n. paballo, ponelo 

(haliolo ea Molimo). 
Providential, adj. e hiahileng 

ka thiiso ea Molimo. 
Province, ii. seti-eke sa naha, 

sekoto sa naha. 
Provision, n. paballo, mofa- 

ho, liyo, ntho e babale- 

tsoenp: ; v. ho baballa 

ka liyo. 
ProvisiotiaU adj. ea nako e 

ir..seiig feela. 
Provocation, n. khaletisn, plu'- 

photao, khalefo. 
Provoke, v. ho bonlelisa, kho- 

thot^a. plipphotsa, qho- Provomm; 201 

lotsH. 

I'rovokinq^ adj. e lialetisang. 

Proxv. n. sefuba sa sek^pe. 

Prowess, n. ketso ea bohale, 
ea bonatla. 

Froxvl, V. lio nanard, lallH. 

rrnxiniafr, ndj. e hfiuti ha- 
ll olo. 

Proximity, n bohauH. 

Proxy, n. ea emeng kapa ea 
sebetsan«i' bakeng sa e 
mong. 

Prudenre, n. maseno, kelello 
ea maqiti. 

Vrnnincf, n. ho poma maka- 
la a lifate. 

Prurience, w. takatso e ma- 
tla. 

Pry, V. (to ppep narrowly) ho 
nyerela ; (fo examine 
closely) ho tah'misisa, ba- 
tliRisa; to pry into other 
people's affairs, ho leka 
lio tseba lituba tsa ba 
bang. 

Psalm, 11. pesaleme. 

Psalter, n. bnka ea h'pesalo- 
me. 

Pseudonyin, n. lebitso leo mo- 
tho a le nkih^ng e se la 
hae I'liri. 
Pshaw ! intcrj. he ! 
Pnherty, ri. nako oa bonna 
kapn oa l)ORnh'. Puhlic, adj. (.! pontseng, e pe- 
peneueng, ea bohle ; n. 
batho bohle. 
Pvb/icly, adv. pont§eng, pe- 

peneneng. 
Puhliran, n. mong a kantini. 
Pnhlication, n. (a printed 
work) buka e hatisi- 
tsoeng; (the act of ma- 
kiiig public) tsehif^o, tu- 
miso. 

Publicity, n. tsobo ea bohle. 

Publish, V. (a book) ho nt§e- 
tsa babali buka ; (to 
announce) ho hobosa, 
fcumisa. 

Pnddinq, n. kuknsi ea nn)fn- 
ta. 

Puddle, n. metsi a emeng a 
lakehileng. 

Puerile, adj. e kang ea bana. 

Puff, (a whiff) n. piilula. 

^*^{ffj V. (to breathe hard) ho 
feheloa; (to swell) ho 
kokomoha, phaphamola ; 
(to sivell with pride) lio 
febelakoa, ikhohomosa. 

Puff-adder, n. thamahalinko- 
tsane. 

Pufflny, n. mofelielo. 

Pugilist, n. ea loanang ka Vu 
tebele. 

Pugnacity, ii. ho i-ata ho joa- 
na. Pull 20r, PlRLOIN Pull. V. ho hula, hulanya ; to 

pull dowriy ho (jhaqha, 

qhaqhOlla; to pidl out. 

ho rusolla. f6th6la ; tn 

pull up, ho ema. 
Pulmonary, adj. eo e lenp ea 

matsnafo. 
P"lp, n. nama oa tholoana ; 

V. ho tnia, ho otsa moto- 

ho ka ntho o thata 
Pulpit, n. Retulo sa ho nita, 

sefala. 
Pulpy, adj. e tobo-tobo. 
Puhntion, n. ho uba ha polo 

kapa ha mothapo oa ma- 

li. 
Pvhe, n. ho uba Im motha- 
po. 
Pulverize, v. ho etsa ntho rao- 

sili. 
Pump, n. pompo. 
Pumpkin, n. niokopu 
Pun, n papal i ea mantsue. 
Punch, n. fa fool) tsepe ea ho 

etsa manoba ; v (to per- 

I'ornf^) hn phunyn mnso- 

ba. 
Punch, V. (to strikr ivifli the 

fiat) ho otia ka aetebole. 
Punch, n. (o bevei'ttge) seno 

.sa mofuta. 
Punctilinvs, adj. ea tnakhe- 

thu hahold-hoh') mo- 

khoeng^ ea hae. Punctual, adj. o nepaug tiako 
kamehla. 

Punifh, V. lio otla. laea, kha- 
lemela. 

Punishment, n. kotio, taeo. 

Punt, n. ponto ea ho tsela 
noka. 

Pup, n ntjanyana. 

Pupil, n (a acholarj moru- 
taoa; {the pupil of the 
pj/e) thaka ea leihlo. 

Puppet, n. katafelana. 

Pur, and purr, v. ho bona ha 
katse. 

Purchase, v. {to buy) ho 
i*eka ; n. ntho efe le efe 
e rekiloeng. 

Pure, adj. e hloekilcnp^. 

Purgative, adj. e tSollisanj^, 
pshchisang; n. sehlai-e 
Ha ho tsolb'sa, sa ho 
pshehisa. 

Puri/e, n. sehlarc .sa ho tso- 
lla; V. {to imrify) ho 
hloekiaa; {to have dia- 
rrhea) ho tsolla, psheha. 

Purification, n hloekiso, phe- 
kolo. 

Purify, V. ho hloekisa, t.«*e- 
ka, phckola. 

Purist, n. oa khothan^' ma- 
ntsac a )tao haholo-hoh'i. 

Purity, n. hloeko. 

Purloin, V ho Inbeln, ]^( Kl'LK 20(1 PVIHON l^nrjdr, adj. e kbubclu; n. 
bofubelu, })ui'e|>era. 

Purport, n. kliopolo. luoiv- 
ro ; V. lio rera. 

Purpose, n. morero. pbo- 
ello; V. ho rem. hopola. 

Purposely, adv. ka boomo. 

Parse, n. mokotlana oa che- 
lete, selata. 

Pm'fiue, V. (to chase) ho pha- 
Ua, ))ha]Iela, lelekisa, 
reba-rebisa ; (to si rive) 
ho pheella, reetsa. 

PnVfiHif, 11. phallo, lephallo, 
phallelo, leknata-kuata ; 
(a course of occupation) 
mosobetsi o pheelloang. 

PfiruJenf, adj, e ntsaiij^ bo- 
lalii. 

Pur ret/, v. (fo proride) ho 
baballa ka, batlela. 

Push, V. (to make a thrust) ho 
susumetsa, tutla, suthi- 
sa; to push down, ho 
kotOla, hlahlela, sohlo- 
inotsa; to push in, ho 
sohletsa, sohleletsa ; to 
push o)i, lio hahamala, 
ho suaumeletsa peh' ; n. 
tsusumetso. 

PusiUaniinit If, n. boknala, 
Ijooi. 

Pustnlo, n. lethopanyana le 
tletsen^ bolabi. /'///, V. lio bea; to put away, 
ho tlosa ; to put back, 
ho khutlisa, bea tulong 
tsa eon a ; to put on, ho 
Bpava, ten a; to put by, 
ho boloka; to put off, 
ho snthisa, beela nako 
e ngue ; to put down, ho 
felisa ; to put to rights, 
ho lokisa, to put fo sea, 
ho (jala leeto leoatlenji: ; 
fo put In the sword, ho 
l)olaea ka lerumo ; to 
put trtist in, ho t§epa ; to 
put up at, ho fapohela; 
to put up with, ho ma- 
iiiella ; to put out (a 
candle) ho tima (lebo- 
ne). 

Putrefy, v. ho pnta, bola. 

Putrid, adj. e bolileng, 
nkhang hampe. 

Putty, w. cemente ea ho tiisa 
liipone lifenstereng. 

Puzzle, n. tsietsi, lelepa, pe- 
laetso, selotho ; v. ho 
tsietsa; fo he pmzled, 
ho tsieleha. 

Pyf/iny, n. motlio e raokliu- 
tsoanyane halioh"). 

Pyramid, n. moalio o phaha- 
rneiig «> qetellang ka 
ntlha. 

Python, n. hloaro, Q Quack 

(^uark^ V. (to cry like a duck) 
ho ila ynaleka letnta. 

f^itark^ n. (an empiric) mo- 
tho ea ikctsanp np^ka 
e se eon a. 

Qf/adranfflp, n. setsnantso se 
mahlakore a mane le 
likhntlo tso *ne tae leka- 
iiang. 

C^tadnnnanpy n. Icbitso la 
tsnciie e leng lu> re e 
na le maisolio a mane. 

f/vndi'upefl^ adj. e iiang le 
maoto a mane ; n. phoo- 
folo e maoto a mane. 

Quadruple, adj. ntho ha e 
ati.<;oa hane ; n. bone ba 
ntho; V. ho atifla hane 

(/uagga^ n. qnaha. 

(^uail, n. (a bird) kuekiie. 

Quail, V. (to tremble Jrom 
fcarj ho thdthomela ko 
hotSaba; (to faint) ho 
Hai'Moa ; fto giro wnij) 
ho tepolla. 

(Quaint, f<lj. e mofntn o mn- 
kataang. 

Quoke^ V. ho si.sinyeha ke 
ttiabo, kapa ke ho hatse 
la: n ffii.«<invoho, tho- Qr.VRRKf. 

thomelo. 

(Quaker, n. lebitfio le ree- 
tsocng bakresce l)a bang 
ba ipitsang "metsnallo" 
( Frienda). 

Qualification, n. tsnanelo, 
tokelo ea ho tsnara mo- 
sebetsi o itseng. 

Qualify, V. (to render oneself 
(It foi' a certain task) ho 
itokisetsa mosebofai o 
itseng. 

(Qualify, !i. taba ea ntho, mo- 
Icmo, boholo, tokelo. 

(Juautity, n. bokac, bosr- 
bokae, boholo, bongata 
kapa bonyenyane ba 
ntho. 

(Juainif n. (an u}ioafti7)ci>s of 
conscience) ho longoa ke 
letsnalo. 

Quarantine, n. nako eo sekt**- 
p« .«50 hancloang ho krna 
konng here batho ba so- 
na ba s*» ke ba kopana le 
ba fatHe ka baka Ir lofu 
le nkoang le ka fnma 
noang lo \v ho bona. 

(Quarrel, n. khaug, t.seko. pha- 
pang, thai*ang, (|abang : <^)l AI.'l.'KI.SO.Mi; 

\ . Iio (|al)aiui Ic luotJio, 
tseka, tsokisa. ipliapa- 
nya le. 
Quarrelsome, adj e ratang ho 

tsoka, e I'atang khaiig. 
Qimryy^v. lio rnfa ; n. uio- 

rafo. 
(^vart, n. karolo en bone ea 

gallon. 
Q.uarter, n. (t ho fourth part) 
karolo ea bone ea nthoefe 
lo el'e; (/Jipjour/hpart of 
the yearj karolo ea bone 
ea selomo, kliueli fse 
tharo ; {apart of a town) 
lobatooa, lefapha, lokc- 
keraa ; {mercy cfranted hy 
the conqueror) khaiilielo 
ka nga lio sej'a se loa- 
ntsoang; v. {to divide 
into four part'i) ho arola 
ntho kof o tso 'no ; {to 
fttation for lodglnfifi) ho 
boa bahlabani ho In la 
motseng. 
Quarterly, arl\ . ka kavnlo oa 
bone, hane ka selemo, 
hang ka khncli tso tha- 
I'O ; n. koranta e ha- 
fisoang hang ka khnoli 
ise tharo. 
Qvarferft, n.phij'. niatlo ao 
bahlabani ha Inlang ho 
'onn. fjvartet, n. pina o rnaiilsiu< 

a mane. 
Quart:, n. lehakue. 
Quash, V. {to ermhj hosila- 
kanya, pitla, tula; (to 
subdue) ho hlola, feliRa. 
Quaver, v. ho thothoniela, 

tlakasola. 
Q'lay, n. lebopo le ahiloeng 
moo Hkepe li omang lio 
phahlolla liphahlo tse 
ho tsona, kapa ho nka 
liphahlo. 
Queen, mofnmahali. 
Queer, adj. e makatsang. 
Quelle V. (to rauiie to cease) ho 
felisa ; {to quiet) ho ko. 
kobetsa, khutsisa. 
Qtiench, V. ho time, felisa. 
Query, n. potso; v. ho botsa. 
^?/e.<f/, n. patio, kopo; v. ho 

batla. 
Question, n. potso; v. ho bo- 
tsa, arabisa; in ques- 
tion, taba e tsekoang, e 
botsoang; out of the que- 
.-it ion, e ke keng ea etsoa, 
e se nang ho hopoloa. 
Quefitionable, adj taba o ka 
botsoang, c sa utlnnaha- 
leng. 
Qnihhle, n. leshanonjana, 
<)uicl\ adj. (done in a short 
timp) o phaklsang, e Quicken 

potlukang ; (alive) e phe- 
lang, utluaug; adv. ka- 
pelu, hona yuale; ti. 
(the lie lug) ntho u plie- 
lang, motho ea phelaiig ; 
tlie nuirk and the dead, ba 
phehiDg Ic ba shucleng ; 
to be qitick, lio phakisa, 
akofa, itlhahaiiela. 

Quicken, v. (to catise to haa- 
ten) bo akofisa. potla- 
kisa; (to make alive) 
lio phelisa, utluisa, tao- 
sa ; (to become alive) ho 
phela, iitlca. 

i^uickening^ n. kakOHso. plie- 
Hso. 

Quick-lime, u. kalaku v be- 
bitsoeng. 

(Quickly, lulv. kapele, lioua 
ynalc. 

Qnirkitess, n kakOfo, tato. 
mafOlo-folo, solilnhlo. 
potlako. 

Qiiirk'sand^ u. tebetcbc, It'- 
ll lubatbe Ic tetebelang. 

i^uick-silvei\ u. iavpc e tSueu 
c boinia e metbi yualc- 
ka luto ha c qliebilisi- 
tsoe. 

(^uickicittcd, adj. e ktlello t* 
hnnti. e utlni.siHang ka- 
pole. 

',f"'d M pofompi ca kuac. 2UJ» Qui 

Quieaceuf, adj. (resting) u 
omeiig, phomolaiig ; ("i- 
lent) c khutsitseng. 

Quiet, adj. (!<till) u emeug ; 
(calm, not nvisi/) c khu- 
tsitseng, e thotseiig; u. 
khut.so, phomolo, senya ; 
V. (/() calm) lio khu* 
t sisa, thdlisa ; to he or 
become quiet J ho uyaha, 
khiitsa, thola. ho ic ko- 
kololu. 

Qnietli/j adv. ka moklioa o 
tsitseng, butle, ka se- 
nya. 

QnilL 11. (a feather) lesiba ; 
(of a porcupine) niou- 
tlua oa hloDg. 

(^uilt, n. lesela Ic apesitaeng 
bete. 

(luince, u. kuepeiv. 

(Ruins'!, 11. lefu la 'metso. 

(,hi. int essence, ii sebelo- bele 
sa ntho. 

Quintuple, adj. e atisoang 
hahlano. 

(luirCf n. sehlopha sa maqe- 
pile a panipiri a ma- 
shouiu a mabeli a inetso 
e niuue. 

(^uitf V. (to absolve) ho tsua- 
I'ela, lesella, tlohella 
molaio ; (to gire up) ho 
tela ; adj. o tlohelctsocng Quirt 2iu 

molatO, e lopolotsouiig. 

Quite, adv. ka moklioa u 
tletseng, liaholo ka mo- 
klioa o phetbehileiig. 

Quittance, n. lengolo la ho 
lokoUa e nioug mola- 
tong. 

(juicer, n. {for arruivs) kho- 
lilopo, selepaiie. 

Quiver, V. ho ihothomela, QUOTF, 

llaka.sela. 

(Quizzical, adj. e laehiBang. 

(^Uide, V. and quotation, n. 
(to cite) ho qotsa mau- 
tsue a e mong, kapa 
taba e ngotsoeug bu- 
keng e ni^ue ; {to name 
a j)rice) ho bolela preisi 
ea iitho e itsenj'. n Haimjit 

liubbit, u. plioofolo o t»ua- 
iiang le 'mutla, iinpa e 
nyenjaiie bo oona. 

Jiabble, u. mahoohOo. 

Uabid, ailj. {jurions) e lia- 
letileug; (mad) e hla- 
iiyang. 

fiace, n. (a contest in run- 
Hing) peiso, lebeiso; ti. 
plur. races, peiso ea li- 
pei*6; V. (to run f^uic- 
kly) ho matha ka le- 
belo ; (to run in a race) 
ho boisu. 

/ititt?, 11. (a Jamil// or stock) 
mofuta, molOko, niora- 
be, lebt^pa. 

liacket^ V. (^» make a noise) 
ho etsa lemta. 

liadiaiue^ and radiancy u. 
khuuya, phatuimo. 

Uadiate^ v. (to uliine) ho be- 
nya, khanya, phatsima. 

liadical adj. (arising front the 
root) ea iuoIno ; (cofisiitu 
tional) ea tlhaho; (com- 
fdetc) e tletseng, e phe- 
tliebilong ; (//<f? root of n 
ivord) mot so oji pim, 
oa Icntsue. Kaimlm 

Ixuft, 11. sehleka, lekaou. 

liufter^ n. sefate sa hu t'ei^a 
iitio ; to put u}) the raf- 
ters of a housCf ho fera 
ntlo. 

h'agy n. leharasoa, lemutha, 
sekatana. 

Uage, 11. khalcfo, i)efo ; v. 
ho halefa, befa, befe- 
lloa. 

liatjyed, adj. e likatana, e 
luaharasoana ; to be ra- 
gged, ho qhanqhaiia. 

Jiaid, 11. phutuhelo. 

Rail, n. (for fencing) sefate 
.se sesane, tsept' e tse- 
sane ea ho etsa motero ; 
(for a railway) tsrjH* 
ea litsela tsa koloi ea 
mollo; (the railway it* 
self) koloi ea toollo. 

Hail, V. (to scoff) ho Houia ; 
(to reproach) ho nyatsa 
hahole. 

Hailing, n. (a fence) moUni). 

Hailing, n. (a reproach) 
nyatso, khalemclo. 

linilroad, n. tsela oa koloi ea 
mollo. 

Huitiient, n. Hoaparo, kubo. Rain 21: Uank liuiuj n. pula; a conliuuutai 
raiuy inolupc; a heavy 
rain, kbimyapa, tseola ; 
V. ho iia ; it in ruining, 
ea ua, pala ea iia ; to 
raai<e to rain, ho ncsa : 
to Jjegiu to rain, ho hlo- 
raotsa ; to keep on raininff, 
lie tjotja ; to cease training, 
ho sa, ho emisa ; the rain 
is stopping, lea sa ; the 
rain has stopped, le sele, le 
emisitse; it is raining 
heavily, jjula e na mclu- 
bela, ea phukhumetsa. 

liaise, V. (to lift up) ho pha- 
hamisa, nyoUa, tsosa. 
kokotolla. rapolla; (to 
erect) ho emisa. 

/i(i//y, \ . {to collect and put 
in Older) ho bokella, ho 
phutha batho ba qlia- 
laneng nfcoeng; {to reco- 
ver strength) ho thuseha ; 
{to recover cner^jy and 
hope) ho t«oha mat la le 
pelo, ho khotliahala. 

Raisin, n. inorara o omisi- 
tsoeng. 

Rake, 11. uiosebetsi o ineiio 
a tst'pe ho bokella, reke. 

Ram, n. (« male sheep) pholen. 

Vnrn, v. {to strih') ho tliulii ; 
{to thrust i?i) lio lilalilo- la, ape 1 la. 

liamOle, v. ho solhi. 1 1 labia- 
thc'la, lelera. 

Ramification, n. lekala, luka- 
hina. 

Mamify, v. ho etsa iiiakala a 
maiigata, hlomehi, aro- 
hana ka makala. 

Ramrod^ ii. thupa ea isepe 
ea ho hlahlela sethu- 
iiya, laestoko. 

Ilancid, adj. e bosula, e pu- 
tileiig. 

liancour, ii. hlouamo, loiiya, 
lisuoa. 

Random, ii. at random, ieela, 
ka ho so hlokomele. 

tlange, \\. (a roa) mokoloko, 
leuaneo ; (a kitchen appa- 
ratus) iitho ea ho plie- 
iia liyo; {the distance to 
tvhich a gun can shoot) 
sebaka sa ho betsa ha 
sethuTi}a, v. (to put in 
a rote) ho kolokisa; (to 
rove) ho sol la. 

Rank, adj. (musty) e bosula, u 
nkhang hampe. 

Rank, adj. {vigorous) e ma- 
tla ; (strong in groioth) e 
iiielang ka matla. 

Rank, \\. (a line) mokoloko, 
IcnniU'O, mola ; (n dr.- 
grvc of dignity) seema, U.WSA* K •Jl;j H.vni.K tulo. 

Ii4insark% v. (to gearch tho- 
roughly ) lio batlitiisa ; 
(to pillage) ho hfipa. 

/2ai»«om n. topollo, tct'elo ; v. 
ho lopolln, loola, lefeln, 
namola. 

fiap, n. kokoto ; v. lio kokota. 

Rajmcious. adj. o meharo, o 
i-atani,' ho hapa. 

Hapf^ n. p»'*to ca mosali. 

Hapiil, a<l j. e plmkisang, ako- 
fang. e lel)e]o. 

lt<ipiti<t, n. phii'. pliororo. 

Tiopine, u. khapo. 

Unpl, 1 1, Itr rnpt, v. ho iiknoa 
ke moca, ho nkMoa mo- 
I'enff, ho tsota lialioh'i. 

liapturr^ n. tsoto e khoU"). 

Ttare, atlj, (scarce) oa holilo- 
koa, »• hlokoang ; dutf 
i1e)ifii) c sa trtrnnonor. 
iialikaneiig. 

liAiofij, V. (lo hecrnur tldtimrj 
lio qalikana ; (la vuilr 
thinner) ho C|aHkanya 

liairhf, n. ka mohlomonjnf, o 
st'iig hangaia. 

TiiimitgHf and raritift n. ntho 
oa inohlomoo^. sooolo 

liit-ii'ul, n. ino1ots4ina. 

/?a>»/'. V. f'/o /ciy/- with the 
fjrotfntfj ho hp1ot<m ho isa 
fat HO (ho sa siuoo lotho). h'osh, adj. t' tataug, o niut'Olu- 

folo, e poflakaiiiT hn fcta 

tekanyo. 
lidshy n. (au eruptiO)i) lekho- 

pho, khOplioIo ; to hnro 

a rash, lio khophoha. 
Rn.<iJrnPs>i, u. tato, mafoIO-folo 

a setlioio. 
litisp, w. i-aspore ; v. ho feila 

ka ra.spere. 
ItOiiphrrrj/^ n. monokotsuai oa 

ha<^ll. 
lidt, 11. letsuote. 
Itdfe, 11. (a la.r) lokhotho ; 

(n price fi-reil) thoko o 

boetsoenprnthoo itsoiig; 

V. (lo eah'viidfp) ho leka- 

iiya, Ickanyc <.«;.' I. 
It'afo, V. (lo chide) lio kliale- 

mela ka thata. 
Jialhrr, adv. ho iVta kamoo. 

ho e-na lo. 
liaiifij, V. ho tiisa, net^ifalBa, 

paka. 
ItafioHf 11. (a ji.ccJ ailoirancc 

of food) bougata ba liyo 

t,8eo niofho a li Tiioang 

ka tsatsi lo long lo lo 

long. 
Iialional^ adj o ct«oang ka 

kelello. 
ffatfhf V. (to produce quickly 

rfipentcd ffOi'udfi) ho etsn 

loi-a<a ka ho shohlonia- J{AVA<;r. 214 Ur.Ai" ii^a lintho. 

J^nrafje, v. ho senya, timetsa : 
n. tsenyo, tsenyehelo. 

Hare^ v. {to ivander in mind) 
ho phofa, pota ; {fo talk 
irrationally) ho bua ho 
se hoimamelo, kn ho- 
thoto. 

Havel, V. (to hecmne entangled) 
ho rara, rareha, thateha ; 
to ravel out. ho rarolln, 
thatholla. 

Jlaren, n. mof uta oa lekhuaba. 

Jiavenoitf, adj. (voracioufi) e 
meharo ; to eat raren- 
ov.fily, ho fnta, fntaka, 
ho ya ka meharo. 

Ravine, n. khohlo e tebileng. 

UarisJi, V. (to fill rritli delight) 
ho thabisa haholO, ho 
tlat.sa thabo ; (to violate) 
ho beta mosali. 

Uavishme/it, n. (f/reat delight) 
thabo, thabiso e kholo. 

h'atv, adj. (not cooked) e tala, 
e sa phehoang ; (7iot 
altered from i^s natural 
utate) e tala ; a ra^c man, 
motho ea tala ; (cold 
with damp) e hatsetseng 
ke moiigobo 

Uawnef<s,n. (uncooked) bo tala, 
ho se butRoe, ho so phe- 
}ine. Uay, 11. (of liffht) lehlaseli. 

Razor, n. lehare. 

Txoarh, \. (to touch, to attain) 
ho honyella, finyella, 
fihlela Cntho) ; (to stretch 
out the hand) ho nana- 
betsa ; (to stretch out 
the hand in ord.er to 
attain a thing) ho nana- 
bela, hlaelet.sa. 

Bead, v. ho bala ; ircll read, 
ea rutehileng. 

Readable, adj. e ka baloang. 

Reader, n. 'mali kapa mobali. 

Txeadily, adv. kapele, ka bol- 
thatolo. 

Readineaa, r\ boithatelo, boi- 
tokiso ; to he in readiness, 
ho ipeakanya, qahama. 

Ready,fidi e lokileng, itha- 
telang, itoki.sitscng ; to 
mal'e ready, ho itoki.sa. 

Real, adj. ea sebelo, ea 'nete. 

Reality, n. sebele, 'nete, ho 
leng teng. 

Realise, v. {to see clearly) ho 
bontsisa ; (to convert into 
money) ho fetolela ntho 
cheleteng. 

Really, adv. ka 'nete, ka se- 
bele; interj. really ! en ! 

Realm, n. 'mnso. 

Reap, V. (to cut ivith a sickle) 
jip hela ; (to gather the KkAI'IN« Hkok.* I'l'Oft) lio kutula : (/•• 
receive a^ // reward) ho 
amoheln. ( firfvr.) ho ko- 
tnla. 

Renpiufj, n. kotulo. 

}tear, n. {the part behind) mo- 
i-ao ; {the laat) ea moi'ao ; 
rear-line^ moln oa «|Ot.e- 
llo oa masole a phuthe- 
hileng ; rear-guard^ nia- 
khothi a setseng a mang 
inorao ho a sii^eletsa ha 
ho fntuheloa, seiao, Ip- 
sotetsa. 

U4>ar, V. {tn rai^e) ho tsosa, 
emisa ; (io edneate, in- 
.tfrtfcf). ho hoiisa, nita ; 
(to ri»e mi the hind legs, 
att a Juhse) lio ^ma ha 
peiv ka inaotO a morao. 

Heanntiy n. {the farupi/ of ten- 
Mfniing) kolelh); (a ravse, 
.< mofirf) lubaka, moliloli 
oa tAba ; (inofU^rafinn) 
tdka ; ( juHire, right) to- 
kolo ; /»v reason nj\ ka 
baks la ; in reai^on, iu all 
renjton^ ka tukelo, ka 
foka ; w (to argue) ho 
tHoka taba ; {to e.raHtinr) 
ho lihililoba I aba; (/<> 
pcraiiade lnj arguiit<eni) ho 
khdlina mot ho kn ho nm 
hlalosetHa taha hnntio ItriiaonaUlt, jkIj. c et^ouiig ka 

kelello, ka tokelo. ka 

tekanyo. 
Iteasnniffg^ n. nahaoo, loso. 
JieheU n. moikhaiitJ^i. mokaki, 

seloma-mokhoki, mokiie- 

nehi ; v. ho ikhant^a, fe- 

toha ; to rehel against. 

lio ikhantseUa, t'etoliola. 
RehellioHf}, adj. e ikhantsaiig. 
Jiehellion, 11. boikluint>io. pho- 

tohelo, 
Uebnumly v. ho tlolelu morao. 
Ilehuff, V. ho .hana, liana le. 

hannla ; n. khaiio. 
litdinke, v. ho nyatsa, khak»- 

mela : n. nyatso. khalo- 

moio. 
liecovt, V. ho kueneha. 
/ierantatinu, n. kueneho. 
Recede^ v. ho .sathcia kassa- 

iithao, khuilela morao. 
Itrrripi^ 11. lontfolo la ho tiisa 

lioha moIat4'» o ietiloe ; v. 

ho etsa Irngolo le vuhIo. 
Iteceive^ v. ho amohela. ka|»a. 
liereut, adj. n ncha. o \mv,\ 

hiaha. 
UerpntlytSiilv niaoha, haali. 
ItWepfark^ II. iijralo kapa 

piiaa moo ho bolokoaii^' 

11 the tso aoidhotsooiit;. 
liervptiont n. kamohiMo. 
/iV(V'j?>f, n. (ft fiHffpetitiinu of Rec!pk 21< 

n-ork) ho lesa mosebctsi ; 

(a retreat) qalo e sephiri. 
Recipe, n. lengolo la ngaka 

la ho laela lihlare. 
Beriprocate, v. ho etsetsana 

ka hore le e raong. 
Recital, n. pheto. 
Recitation, n. ha ho phetoa 

seo moth 6 a ithntilens: 

sona ka hloho. 
h'ecite, V. ho pheta. 
Reckless, adj. e sa itSuareng, 

e sa hlokomeleug letho. 
Reckon, v. {to count) ho bala ; 

{to efitimate) ho lekanya ; 

{to think, to suppose) ho 

hopola ; to reckon for, 

ho ikarabela ; to reckon 

on, or upon, ho t?epa, 

tiepela. 
Reclaim, v. {to resctie, deliver) 

ho pholosa ; {to regain, 

recover) ho boela u rua 

ntho eo u nong u e amo- 

hiloo. 
Recline, v ho sekaraa. 
Recluse, adj. e itnletseng bo- 

'notSing. 
Recognise, v. {to know again) 

ho tsebn ; (to avmc) ho 

Inmela. 
Recoil, V. ho sutha, tlolela 

morao ; {of a gun) ho 

rah a ha sefhnnya. ) Rkcruit 

Recollect, v. hoelelloa, hopola. 
Recommend, v. {to praise) ho 

emela, buella; {to advise) 

ho petetsa, eletsa. 
Rccommendatiov, n. kemMo, 

puello ; keletso. 
Recompense, v. ho putsa, busa ; 

n. moputso. 
Reconcile, v. {to cause to re- 

unite) ho boelanya ; {to 

become reconciled) ho bo- 

elana. 
Reconciliation, n. poelano, 

poelan3''o. 
Record, v. ho ngola taba hore 

e 'ne o elelloe ; n. ma- 

ngolo a taba tse tsua- 

netseng ho elelloa. 
Recourse, n. to have recourse 

to, ho ithnsa ka, sebe- 

tRa ka. 
Recover, v. {to get again) ho 

tihlela ho nong ho lahle- 

liile ; {to get better in 

health) ho thuseha, ko- 

koboloha, quatsima. 
Recreation, n. ho phomofcsa 

'mele ka ho bapala, 

papali. 
Recriminate, v. lio qosa ea u 

qosang. 
Recruit, v. {to regain strength) 

ho thnseha, kokoboloha ; 

(to raise new soldiers) ho Rectify Reef batla ba ka keuang bofio- 
leng, kapa niosebetsing o 
itseng; n. lesolc le tsua 
kena bosoleng, kapa mo- 
tho ea kenang booha 
mosebetsing o itseng. 

Rprtify, V. ho lokisa ho klio- 
pameng. 

Ji^ctihule^ D. ho loka, toka, 
bokhabane. 

Hector, n. moruti oa kereke, 
motsamaisi oa sekolo se 
phahameng. 

Rfictiun. n. mokoteng, mohla- 
mii. 

R^rumbeut, adj. e sekameng. 
e fat§e. 

R€Cttr^ V. (to return to the 
mind) ho elelloa ; (to ha- 
ve recouTite to) ho ithasa 
ka; (to ocrur again) ho 
boela ho hiaha. lio ctsa- 
hala hape. 

Herurrence, n. tabn teehi p 
hltthiletig, leboela. 

Red, adj. e khnbelu (fern, 
khnbet.soana), c reng 
tlere; n. bofubela. 

Redden, v. (to niake red) ho 
fnbetsa; (to become red) 
ho fetoha khnbeln, ho 
fuba. 

Rcddilion, n. hoinT-Mo. puHO, 
pnsetsn Redeem, v. ho lopdlla. 

Redeevier, n. molopolli. 

Redemption, n. topollo. 

Red-handed, adj. e matsoho 
a mafubeUi a tletseng 
mali ; the thief was caught 
red-handed, loshohi la 
tsuaroa liona ha le ntse 
le utsua. 

Red-hot, adj. e hlenneng. 

Redness, n. bofubelu. 

Redmthle, v. ho phcta, etsa 
habeli. 

Redoubt, a. qhobosheane. 

Redress, v. (to rectify) ho 
otlolia, lokisa; n. tokiso. 

Reduce, v. {to lessen) ho foko- 
tsa, nyenyafatsa, khue- 

hlisa : ''''^ rnvqitrr) ho 

Iilola. 

Reduction, n. (a liniitaiion ) 
phokotso, uyenyefatso ; 
{of a fractured or dislo- 
cated limb) ho bnsefsa 
lesnpo le nonyetsehileng 
tnlong tsa lona : {a ccn- 
. quest) hlolo. 

Redundance, n. bongata bo 
tloliHang. 

Reed, n. lehlaka. 

Reef, n (of rocks) maiika a 
knahetHoeiig ke met Hi a 
leoatlo. 

Reef, V. ho phnthn uiasoln a sekfepe. 
Reel, V. (to stagger) ho the- 
kesela (yoaleka motho 
ea tahiloeng). 
Reel, n. (a Scotch dance) chao 

ea ma-Scotch. 
Heel, n. (a spool) toliki. 
Refer, v. (to direct to for 
information) bo isa mo- 
tho ho e mong (hore a 
utlue litaba ka eena) ; 
(to alludej ho lekanja, 
hopola. 
Reference, n (an allusion) ho 

bua ka. 
Refine, v. (to cause to purify) 
ho hloekisa, ntlafatsa ; 
(to become pure) ho hloe- 
ka, ntlafala. 
Refinement, n. hloeko, ntla- 

falo, mekhoa e metle. 
Reflect, V. fto thrmv back light) 
ho halima, haiimola ; (to 
meditate) ho thuisa, losa; 
(to reflect upon) ho nya- 
tsa. 
Refiectio7i, n (of light) kha- 
limo, lereli, khalimolo ; 
(meditation) monahnno, 
n^hano, moimamelo. 
Reform, v. (to change from bad 
to good) ho baka, fetoha, 
nchafila; (to cause to 
change) ho bakisa, ncha* Ufa i Mil* 

fatsa ; n. nchafalo, pako, 

phetoho. 

Reformation, n. phetoho, 

nchafalo; The Reforrma- 

tion, nchafatso ea Kere- 

ke e qaliloeng ke Luther 

ka 1517 A.D. 

Refractory, adj. e ikhantSang. 

Refrain, v to refrain oneself, 

ho itsuara, itima, lesa. 
Refresh, v. (to cool) ho pho- 
lisa ; (to give neiv strength 
to) ho khatholla, kha- 
tholosa. 
Refreshment, n. (neio vigour) 
khatholoho ; (food) liyo 
tsa ho ikhutsa. 
Refuge, n setsabelo ; to take 
refuge, ho tSabela, bale- 
hela 
Refugee, n. mobalehi. 
Refusal, n. tatolo, khano ; 
(option) tokelo ea ho 
khetha pele ho ba bang. 
Refuse, v. ho la tola, sola, hla- 

labala, hana. 
Refuse, adj. ea lef^^la, e 
se nang theko ; n, se 
lahloang, lithole. 
Refute, V. ho bontsa hore 
taba ha e na 'iiete, ho 
fetal a taba 
Regard, v. (to observe) ho hlo- 
kornela, ela taba hl.ko ; IU:«JF.XKRATr L>|!» Uki-atki» (to ealeein, li> reffpect) ho 
hlonepha ; ii. (attention) 
hlokomelo, seli, hloko ; 
(resppcf) liloTiipho. 

liegpnerate^ v. ho tannin la 
bobeli (mooeno^), ncha- 
fatsa, 

liegeneratiou, n. tsnalo ea 
bobeli, Hohaffilo. 

L'pgcJif, n. ea bnsang bakeng 
sa eo e leng morena ka 
sohele ha a sa le monjo- 
iiyano. 

Jiegicide, n. 'molai oa mo- 
rena oa soc'haba. 

fieginient^ n. lekhOtla la ntoa. 
phafa, mphi. 

liegicni^ n. naha, setreko sa 
naba. 

Uegister^ n. bnka ea ho ngola 
tse tsuanetseng" ho elo- 
lloa , V. ho nirola kho- 

liegrot^ n. pelat-lo, uiasiiabi. 

i|enehelo, lokhonono, le- 

tsualo; V. ho hela(3lla. 

(|enehela, suabela, llola. 
Uegvlar, adj e cang ka mo- 

lao. kapa ka niokhoa o 

beilocng. 
Regulate^ v. ho tsamaisa ka 

molao, lokJMi. 
Jiefmbilitaip, v. ho hnsetna 

motho ttilong t«a hao. Ixeign, \ . ho rena, biwa ; n* 
hoivna, puso. 

Rein, n, lei^apo la tomo ; v . 
lio tsamaisa ka lerapo 
la tomo ; to rein in, lio 
tSnara ; to give the rein, 
lio lokoUa ; to tal'e the 
reins, ho InkMa hon^na, 
ho basa. 

Reindeer, n. phoofolo e kaiifj 
khama. 

Reject, V. (to discaid) ho 
labia; ('" drrh'rt^) lio 
hana. 

llejeciion, n. talilo, khano. 

Rejoice, v. (/o he glad) ho 
thaba, thabela, nyaka- 
lia ; (to male glad) ho 
thabisn, njakalatsa. 

Rejoinder, n. karabo, phetolo. 

Relapse, v. ho knencha, oola : 
(to get ill again) ho tsO- 
holoha ; n kueneho : tso- 
hcilOho. 

Re.late, v. {to report) ho <|n- 
(psa, pheta, thapoUsa. 

Rolated, adj. e leng oa habo, 
oa loloko Ic lo leng ; e 
malokaneng lo ; this man 
is related to vie, motho 
eo ke oa heso ; thin affair 
iM related to another, taba 
eo e malokaneng lo o 
iigiio. Kni.vTios 2*20 

Relatiofty n, (« narrative) 
qaqiao, thapoliso; (a con- 
7iection between thmgp) 
kopano ; (kindred) mo- 
habo motho 
Relative, adj. e lokflneag le ; 

n. oa liHbo motho. 
Relax, V. (to loosen, make leas 
rigid) ho khaehlisa, hle- 
phisa, lokollH, nolofatsa ; 
(to he less rigid) ho khae- 
hla, hl^pha, lokoloha, 
nolofala. 
Release, v. ho lokolla, ho- 
lla ; n. tokollo, tokoloho. 
Relent, v ho nolofala, khu 

tin bohaleng. 
Reliable, adj. e ka tgepjoang, 

e t§epahalang. 
Reliance, n. tS^po. 
Relic, n. masala, ho setseng. 
Relief, n. (help) thi.so. 
Relieve, v. (to set free) ho lo- 
kolla ; (to help) ho thusa. 
Religion, n thuto, bornpeli. 
Relinquish, n. ho tela, tin- 

hela. 
Relish, n. tatsuo ea ntho e 
monate; v. (to have a 
liking for ) ho latsua, 
rata ; (to have a nice 
taste) ho latsueha, utlua- 
hala. 
Reluctance, n. tsuafo, ho sc KLMKMnRANCi: rate. 
Rely, V. ho ts^pa. 
Remain, x. (to stay) ho gala: 
(to be left) ho siuoa ; 
(to continue) ho hlola ; 
(to last) ho hlola, hlo- 
leha. 
Remainder, n. ho setseng, 
mosala, mesaletsa, mo- 
salla, lesala, masiea. 
Remains, n. plar. ho setseng, 
masala ; (a dead body) 
setopo. 
Remand, v. ho bnsetsa mo- 
tho teronkong ho fihle- 
la tsatsi la kahlolo ea 
hae. 
Remark, v. ho leraoha, ele- 
lloa, ela seli, bolela se 
lemohiloeng, n. temOho. 
Remarkable, adj. e tgiiane- 
loang ke ho lemohuoa, 
e mak>itsang, e sele. 
Remedy, n. (that which cures 
a disease) sehlare, pheko, 
phekolo, moriana ; (re- 
lief) thuso ; V (to cure) 
ho phekola, folisa, (to 
repair) ho lokisa. 
Remember, v h(» hopola, ele" 
lloa, hakoloheloa, lebele- 
tsa 
Remembrance, n. khopolo, 
khdpotso. Rbmind 

Remindy v. ho hopotsa, ha- 

koila. 
Reminiscence^ n. khopolo ea 

tse fetileng. 
B4nnts8. adj. e lehlnsoa. 
Bemiitsion, n. teselo, teballo. 
Remissness^ n. b<>hlasoa. 
Remits v. (to pardon) ho 

tsaarela ; (to relax) ho 

nolufala ; (to send money) 

ho romelH chelete. 
Remittance, n. chelete e ro- 

meloang. 
Reucnant^ n. masala, ho se- 

tseiig. 
Remonstrance y n. keletso e 

khalemelatig, khano. 
RemonstratCy v. ho hana taba. 
Remorse, n. letsualo, bohloko 

ba letsualo le sa koko- 

beleng. 
Remote^ adj. (dista)U In space) 

e hole, e sebakn ; {dis- 
tant in time) ea khale. 
Remotenesiiy n. bohole, bo- 

khale, sebaka, bobolO- 

holo. 
Removal, n. ho tlosa, Lo su- 

thisa. 
Hemwey v. {to take or }mt 

away) ho Buthisa, tlosa, 

falatna, phnhia, bl^ka ; 

(to change place) hu su- 

tha. tlohn. falla. 221 Repeal 

Remunerate, v. ho put»a. 

Rend, v. ho haholn, h^roia, 
tabola, petsola. 

Renegade, n mokuenehi. 

ReneWy v. ho nchafatsa, etsa 
bocha, qnla l»ocha. 

Renounce, v. ho tela. 

Renovate, v. ho nchafatsa, 
ntlnfatsa. 

Rtnown, n. botumo, setnmo, 
tlotliso, It-bitso. 

Rent, n. (a split) khahoho, 
kharolo, tabolo, patsolo, 
letSetse ; (of a houce) 
chelete e lefshoang ho* 
lim'a ntlo ; (an income) 
chelete e phaelloang ke 
e beiloeng bankeng ; v. 
ho nka utlo, t§imo, ntho 
ka ho e ntsetsa chelete 
ka selemo. 

Repair, v. (to mend) ho ioki- 
sa, thiba sekheO, mome- 
Ua ; n. tokiso. 

Repair, v. (to return to) lio 
ea ho, ho khutlt-la, ho 
leba ho. 

Reparation, n. (renewal) to- 
kiso ; (com^yen sa t ion ) 
tefello. 

Repartee, n. ho araba ka bo- 
hlalo le knpele. 

Repast, n. selallo, sebOka, liyo. 

Repeal, V. ho felisa talm e HErEAT neug e lumeletsoo pele. 

liepeat, v. lio plieta, etsa la 

bobeli, leka la bobeli, 

lokolisa, touta 

Hepcatedly, adj. liaiigata. 

kliafetsu. 
Repel, V. ho khutlisa ka ma- 

tla, leleka, tsabisa. 
Repent, \. {to feel sorrow) ho 
ikuahlaea. baka, suabe- 
la ; {to change one's con- 
duct) ho bakela, fetoha. 
Repentance, n. pako, boinya- 

tso, phetoho. 
Repetition, n. pheto. 
Repine, v. {to he discont tin- 
ted) ho ngangella, luma- 
luma. 
Replete, adj. e tletaeng. 
Reply, V. ho araba, arabela. 
fetola; n. kurabo, phe- 
tolo. 
Report, V. ho tsebisa, beha, 
bolela; n. tscbiso, taba 
ea bare, bokhothe, nio- 
lumo. 
Repose, v. ho phomola, kha- 
tholoha, robala ; n. pho- 
molo, khatholoho. 
RepreJiend, v. ho khalemeia, 

nyatsa, laea. 
Reprehension, n. taeo. 
Represent, v. {to show) ho 
bontsa; (to personate) \22 liEl'UDlATi; 

ho ipJ^a kapa ho bcoa 
bakeng sa e mong. 
Representative, ii. ea emeng 
bakeng vsa ba bang, Ic- 
qosa. 
Repress, v. ho thibela, hlola, 

tsuara, phoka. 
H^eprieve, v. ho liehisa kotlo 

ea molato. 
Reprimand, v. ho khalemeia, 
nyatsa, laea; n. khale- 
melo, nyatso, taeo. 
Ri'pruach, v. ho nyatsa, laea, 
khalemeia; n. {a censure) 
nyatso, taeo, khalemelo ; 
{an infamy) sekhobo. 
Reprobate, n. ea ineetseng 
bo be. molahluoa ; adj. c 
hanang nyatso; v. lio 
hana, lahla. 
Reproduce^ v. ho etsa bocha. 
Reproof, n. khalemelo, nya- 
tso, taeo. 
Reprove, v. ho khalemeia, 

nyatsa, laea. 
Reptile, n. sehahabi. 
Republic, n. naha e busoang 
ke motho eo e leng mo- 
lena ka ho khethoa c 
seng ka hlalio. 
[iepudiate, v. {to discard) ho 
lahla; (to disavow) ho 
latola; {to divorce) ho 
hlala. Refcgxasce 

Hepugjiance and repug nancy y 

n. khobolielo, nyonyiso. 
Kepulse^ v. ho leleka, hlola. 

nena; ii. teleko, hlolo. 
Hejjfi.lsire. adj. e khobohe- 

laiiu", khobOhetsang. 
Reputatioiij u. botumo (bo 

botle). 
Request, V. ho kopa ; n. kopo. 
Require^ v. (to demand) ho 

kopa ; (to need) ho batla, 

hloka. 
Requisite, adj. e hlokoang, 

batloang ; n. ntho e hlo- 

koang. 
Requisition, n. k6])0. 
liequital, ii. puseUo, tetetso. 
Requite, v. ho bosa. basetsa, 

lefetsa, phetetsa. 
Rescript, n. taelo kapa iiiolao 

oa boreua. 
W^scne, V. ho iiauiola, loeUi. 

namolela, pholosa ; n. 

namolo, toclo. pboldso. 
Iiescarrh, n. patio, patlisiso. 
Resemblance, n. ho tsuaiia le. 
Resenibie, v.; ho tsiiaiia 1o 
Resent, v. ho halofcla. hlabt*- 

ha. hloiiainula. 
Resentment, n. khalet'o, hlu- 

iiamo. 
Referee, v. ho boloka, bolo- 

kela ; D. {somethimj kept 

in store) ho b6l6keloaDg o Uesokt 

nako e ugue ; (a bodt/ of 

troopsj makliotla a ntoa 

a bolokelojiug tsietsi ; 

(shyness) bochala-cbala. 
iieserred, adj. e ikhutsetsaug, 

e boc'halaehala. 
Resf^rvoir, n. letamo, lemeiia 

la metsi. 
Reside, v. ho aha, lula, hlola. 
Residence, n. lehile, talo, ka- 

ho, bohaho, lehaho. 
Resident, u. ea lutseng, mo- 

ahi oa teng; Oi. magis- 
trate) 'musisi. 
Residue, n. ho setseiig, ma- 

sala. 
Resijn, V. ho tela, bea fatse. 
Resignation, w. (submission) 

boitelo, mamcllo. 
llcsin, n. boku ba lit'ate. 
Resist, V. ho hana. hanyettja, 

hanela, tiakalla. 
Resistance, n. khaiio. kha- 

iiyetso. 
Resolute, adj. e tiileng, buti- 

leng pelo. 
Resolce, v. {to decide) ho I'era ; 

(to unravel) ho lurolla, 

inenOlla taba ; ii. pheello. 

memo. 
Resi/nant, adj. e lumaug. 
R'cAwt, V. {to hare recourse) 

ho ithusa ka ; ii. (ajrequ- He SOUND 224 liBTIKlJ maletsoeng ho phutheha. 

Resound, v. {to se?id back 
sound) ho luma, lumaela ; 
(to spread the fame of) 
ho tumisa. 

Uesptid, V ho hlonepha; u. 
hlonepho. 

Respectability, n. hIomi)heho. 

Respectful, adj. e hlonephMng. 

Respiratiotij n. phefumoloho. 

Respire, v. ho phefumoloha, 
ut§a moea. 

Respite, v. ho phomotsa, nea 
sebaka ; u. phomolo, 
sebaka. 

Uespond, v. ho araba, fetola. 

Responsibility, n. boikarnbe- 
lo ; to incur a responsibi- 
lity, ho ioeela leoma. 

Rest, V. (to repose) ho pho- 
mola, khatholoha ; (to 
sleep) ho robala ; (to lean 
on) ho itSetleha ka; (to 
abide) ho lula, lala ; (to 
f/iverestto) ho phomofcsa, 
khatholosa, khatholla ; 
(to set for support) ho 
tsetleha; ii. phomolo, 
khatholoho. 
Rest, n. (that which remains) 

masiea, masala. 
Restitution, n pusetso, tokiso. 
Restive, adj. e hanang ho ema 
(yualeka p^re). Restless, adj. e sonopang, 

e tjolHDg, e sitoang ho 

lula kapa ho robala. 
Restm-e, v. (to replace) ho 

busetsa ; (to renew) ho 

tsosa, nchafatsa. 
Restrain, v ho thibela, t§ua- 

ra, phoka. 
Restraint, n. tsuaio, thibelo. 
Restrict, v. ho bee I a ntho 

meeli, khaoletsa. 
Result, n. phello, tholoana. 
Resume, v. (to proceed again) 

ho tsuela pele ; (to begin 

again) ho qala bocha, 

tsosolosa ; (to take back) 

ho tsosolosa. 
H>esurrectio7i, n. tsoho (haho> 

1o ea bafu). 
Kesu^citate,v. ho tsoha. 
Retail, v. ho rekisa lintho ka 

boiigue ; n. thekiso ea 

lintho ka bougue. 
Retain, v. ho boloka, tsuara, 

hana Ic. 
Retaliate, v. ho re tjotjo, ho 

iphetelsa. 
Reticence, n. ho khutsa taba 

e tseyoang. 
Retinue, ii. lekhotlaua le tsa- 

maeaijg le morena. 
Retire, v. (to depart) ho fcloha, 

ikela ; (to go to bed) ho 

ea robala. Hktirkmkm 22r. IIkvkkkr Hetiremenff ri. ho pbela ka- 
thoko ho batho. 

fictiring,»(\]. o tsabangr batho, 
e ratang ho phela thOko 
ho batho. 

Reforiy n. karabo e thata, 
photolo ; V. ho araba, ho 
fetOla hafhata. 

Retract, v. lio latOla, kiienc- 
ha, kuenehela. 

He^racfatiofK n, tatdlo, kue- 
neho. 

lietreafy v. (to retire before 
an enemy) ho khutla ha 
makhotla a hlotsoeng 
ntoeng, ho tsabela ; /7o 
withdraw) ho khutla, 
alola ; n. Cthe retiriuf/ 
of an army) ho khutla 
ha makhdtia ; (a plan* 
of mfety) Retsabelo. 

Retrench, v. ho khaola seko- 
to, fokOtsa. 

Retrenchment y n. phokotso. 

Hetrihufion, n. jmsotso, tefc- 
tso, moputso. 

Ketriere^ y. ho bnflctfla bolu- 
loiig ba pele, lokina. 

Metroffradc, v. ho khntlola 
mora'. 

Rcfroppcct, 11. Iio tnlim.i tso 
morao, nabana tse song 
li etSHhetae. 

RWf/?'w, V. (to rfymt\ nr^ to go back) ho khutla, l)6ela ; 
(to covie again) ho khu- 
tla, boela ; (to give back) 
ho busa ; (to send back) 
ho khutlisa ; (to return 
home) ho khutlela hae, 
ho oroha ; n. (the act of 
coming back) khutio ; 
(a repayment) tefetso, 
puso. 

Reunite, v. (to come together) 
lio kopana bocha ; (to 
bring together) ho kopa- 
nja bocha. 

lleveal, v ho senola, hlanola, 
kuaholla. 

Revel, V. ho etsa moketo oa 
liyo o lerata, o sa 16- 
kang. 

Revelation, n. tsenolo. 

Revenge, n. phetetso, tefetso ; 
V. ho phetetsa, lefetsa 

Revenue, n. (an income) phac- 
llo ea fhelete ka selemo ; 
(apuhlir income) chele- 
te tsa makhetho a 'mu.so. 

Revere^ v. ho hlompha. 

Revei'cnre, n. hloniphoo nang 
lo tsa bo ; v. ho hlompha 
haholfi. 

HcverKc, V. (to invert) ho leto- 
la ; (to annul) ho felisa ; 
n. (a misfortune) t«hle- 
holo; (the nppmite aide) Kkvi;|{| •J'J<i \{iv\ Ielilakoi*e le lenjif. 
Hererf^ v. ho kliiitlela. 
llprieti\ V. \\o lilahlobo, leko- 

la ; n. hlahlobo, teko- 

lo. 
Revile^ V. ho omanya, hla]>a- 

61 a, nyefola. 
Uen'so, V. ho ntsa liplioso. 
litviral, n. tsoho, letsoso. 
lipvire, V. (to bring to lifo 

again) ho tsosa, phelisa 

boclia ; (to come to lifo 

afjair/) ho tsoha. thuso- 

ha. 
Jiovolf, V, ho I'ctolia, fetohela, 

ikhantsa, tlakalla ; ii. 

phetohelo, boikhantso. 
Rpvolution. n. (amotion) phi- 

k 61 oho ; (a changr) phe- 

toho 'musong-. 
Rrrolutioniap, v, ho i'etola 

mokhoa oa ntho haliolo. 
liPvoIrer. n. pistolo ea moi'ti- 

ta, raboloro. 
TiPward, v. ho putsa ; n. pee- 

lo, sepheo, moputso. 
lihninatifun, n. bohhjko ba 

masapo, ba nipsifa le 

manongello. 
lihlvorpvofi^ n. tsiikiilii. 
lUh, n. lehopo (pi. likhopo). 
liihhon, n. bands, lelente. 
Ilice^ r\. reisi. 
I\iph, adj. ruilenpr, onnenpj ; to hi' rich, ho riia, iuma, 
ena ; to makp rich, ho 
riiisa, ent^a ; a rich 
per.^ony moimi, mofnrai. 

h'iche.f, n.plnr. loruo, marno. 
lefumo, Ictlotlo, moono, 
moiiono. 

Richly, adv. haholo-holo. 

Ridy V. {to free) ho namolMa ; 
(to deliver) ho loela ; to 
get rid of, ho knola, ito- 
kolla. 

Riddle^ n. potso e nohuoang, 
selotho, lelepa ; to propo- 
se a. riddle, ho lofcha 
selotho. 

Riddle, V. (Jo make many ho- 
left) ho phuuya masoba 
51 mangata ; ii. (a .nere) 
sefe e kholo. 

Ridp, V. (on home back) ho 
palama, kalama, kalla ; 
(iti a carriage) tsamaoa 
ka koloi ; n. palamo. 

Rider, n. raopalami, mokalli. 

Ridge, 11. (a rise of ground) 
sehlohlOlo, letsuapo, le- 
t.satsa ; (of a hoitse) mo- 
kokotlo oa ntlo, 'moto- 
mot 6. 

Ridicule, v. lio tseha, noma. 

Ridiculous, adj. e bothoto bo 
tsehisang. 

Rife, adj. (plenfiful) o nti' KiFLt; 227 Rise leng, ngata. 

Rifl*\ n sethonja se litnela 
kahare. 

Uifle^ V. {to plunder) ho 
ntsna hahold, ho hapa. 

Jtift, n. lepetso, lefani. 

Rig, V. ho apesa. 

Rightf adj. e lokileng, lu- 
tseng hantle ; n. tokelo, 
ho loka ; v. ho lokisa ; 
adv. ka ho loka; all 
iight, keteng, ke bantle; 
right and left, ka nji^a 
tsohle ; right away, right 
off, hona yuale, kapele • 
hy rights, ka tokelo, ka 
tsuanelo ; to set to rightx, 
ho lokisa, hi oka. 

liighteOHitj adj. e lokileng. 

Righteousness, n. ho loka, id- 
ka, toko. 

Rigid, adj. e sa kobeheng, e 
sa koyoeng 

liigidity, n. ho se kobehe. 

liigonrcms, adj. (very cold) e 
hatselHng hahOlo. 

Hind, B. lekhapetla. 

Ring, n. (o» ornament) lesa- 
le ; {a circle) ntho fi 
chitja, mopotoloho, neli- 
ka-likue. 

Jldng, V. (/o «m«mi) ho 11», ho 
Inma ; (to cause to sound) 
ho letBa ; ring the hell. let Pa tsepe ; the bell is 
ringing, tsepe ea lla ; n. 
molumo oa t^epe ha e 
lla. 

Ringleader, n. motsamaisi oa 
sehlopha se reriieng 
ntho e mpe. 

Rinse, v. ho hlatsua ntho ka 
ho e tsobunya metsing. 

Riot, n. mofere-fere ; v. ho 
etsa mof ere fere. 

Rip, n. petsolo, khaholo ; v. 
ho hahoia, harola, pe- 
tsdia. 

Ripe, adj. e butsnitseng, phe- 
thehileng. 

Ripen, v. (to make ripe) ho 
butsuisa, phethisisa ; (to 
grow ripe) ho bntsua. 

Rise, V. (to get up) ho tso- 
ha ; (to moi^e upward) 
lio nyoloha. phahama ; 
(to begin to ajypear) ho 
hlaha ; (to swell) ho ko- 
komoha; (of the sun) ho 
chaba ; to rise ahare, ho 
phahnm^la. 

Rise, and rising n. (a getting 
up) tftoho ; (an elevation) 
thotha ; (an inc^rease in 
value) ho hloa ha thdko 
ea ntho ; (a sedition ) ho 
ikhantSa ha bathe (ka 
mor^ix)). Rlr^K 228 

Risk^ V. ho ipea tsietsing, 

leba tsietsing. 
iiife. u. mokhoa oa tjiebeletso 

ka kerekeng, yualeka 

kolobetso. 
Witnah'sm, n. thnto e tsepi- 

leng mekboa ea tsebele- 

tso. 
Rira/, 11. ea tsekaiig utho e 

le ngiie le e mong ; v. 

ho tsekisana le e mong. 
mive, V. ho petsola, aroha- 

iiya ; to be riveu, ho pe- 

tsoha. 
Kwei\ n. iioka. 
Road, n. tsela. 'mila. 
lloaniy V. ho solla, lelera, se- 

pela, hlahlathela, phaila. 
Bonn, adj kiiebu, ( fnm. ko- 

tsoana). 
/toav. V. ho pnruraa, rora. 

pora. 
Roar and roaring, n. mororo, 

purumo. 
Roast, V. ho halika, besa ; ii. 

nania e besitsoeng. 
]ioh, V. ho utsiia, tlatlapa. 
Robber, n. lesholu, senokuanc. 
Robbery, n. bosholn, kutsno, 

tlatlapo. 
RobiiM, adj. e matla, o tiileng, 

e senatla. 
Rock, n. Iffika. 
Jiock, V. {to rock a child) ho RCH'K koeetsa, ebesela. 

Rock-rabbit, n. pela. 

Rod,n. thupa ea sefate, ka- 
pa ea tsepe e telele, e 
tsesaiie. 

Rogue, n. molofsana. 

Roguery, n bolo^sana. 

Roll, V. {to revolve) ho phiko- 
loha, kolokoteha ; {to 
cause to revolve) ho phi- 
kolosa ; {to form into a 
routid mass) ho phutha, 
thata ; {to roll on the 
ground, like a horse) ho 
pitika, iphetholaka ; to 
roll doiim, ho theta, the- 
teha; n. {a mass made 
round) lekokoma, ntlio e 
phuthiloeng. 

Rollers, n. plur. maqhubu a 
maholo a leoatle. 

Rolling, n. ho si'sinyeha ha 
sekepe leoatleng. 

Roman, adj. ea niotse oa Ro- 
ma ; n. mot ho oa motse 
oa Roma 

Uoman Catholicism, n. thiito 
ea Kereke ea Roma. 

Romance, n. {a ficticni) tsomo. 

Rovip, V. ho bapala ka lerata, 
tlolaka. 

/?oo/, n. mofero oa ntlo, Ie» 
nilelo ; V. ho fera ntlo. 

Rook, n. the African rook. R-TjOM 229 Royally mokhuabaDe. 

Room^ n. (a tipac^) sebaka ; 
(an apadnienf) pha- 
posi, kemere; to muke 
roomy or give room^ ho 
snthMa, khatolin, ^;n- 
raha. 

Itooinyy adj. e sebaka, kliolO. 

Roost, n. moo linonyana li 
i*oba!ang; v. lio robala 
ha linonyana. 

Root, n. motso, raothapo ; v. 
{tefix in the earth) ho 
hloma fatse; (M take 
root) ho mela metso, ho 
tiea ; to root out, lio 
fotliola, thefula. 

Rop€y n. mohala, thapo. 

Rose^ n. palesa e ngftie. 

Roty V. ho pherehlana, bola. 

Rotati'm, n. phikoloho. 

Rntte^i, adj. e bolileng. 

Rottennesfty n. bobohi. 

Rough, %A\. (nigged) e maku- 
kuno, o mahoashe, o ma- 
kh(Vehloa,e mangeletoa ; 
(coante in mannerfi) c 
mekhoa e mebc. 

Rotiiul, adj. (• chitja, o chi- 
pjoa, e pahipshaa ; v. 
(to make romid) ho etsa 
hochitja, ho bilika. cho- 
kola ; adv. ka ho pr)ta ; 
prpp. ka )ii>a tsohle ; to go round, ho pota, 

potoloha ; all round, ka 

n^ tsohle ; to bring 
, round, ho tsosa, foh'sa ; 

to come round, ho tsoha ; 

a round fhiuff, pilikue, 

pitikiifv 
Roi(7idahout, arlv. ka lio pota- 

pota. 
Roundness, n. bochitja, bo- 

khilikue. bopilikiie, bo- 

psliipshua. 
Rouse, V. (to cause to awake) 

ho tsdsa ; (to become 

awake) ho tsoha, raoha. 
Rout, n. qhalano, hlolo ha 

lokhotla le hlotsoe, Ic 

baleha, le ferekane ; v. 

ho qhalanya, qhala. 
Routine, n. mokhoa, teniHlo. 
Roie, V. ho solla, hiahla- 

thela. 
Rnrrr, u. mosolli, mohlahla- 

theli. 
Row, n. (o Hue) niola, letha- 

thamo, 8e»»ma sa batho. 
hUiTf V. (a boat) ho tsamaisa 

Rokep^ ka masokoana. 
Roll', n. (a finnult) mofei-e- 

fere. 
Roicdy, n. moforekanyi. 
Royal, adj. ea boi'^na. 
Royally, adv. ka mokhoa oa 

boW*na Ru: 2^0 Ul.KAI. Rub, V. ho pikitla, silila, ho- 

hla ; to ruh off, ho ku- 

tlnla. 
Rubbish, n. h' thole, ntho e 

lahloang. 
Ruby, n. leyoe la bohlokoa. 
Rudder, n. leraati la ho tsa- 

maisa sekepe. 
Ruddy, adj e khubelu. 
Rude, adj. e se nang mekhoa 

e metle, e sa tsebeng ho 

bua ka hlompho. 
Rue, V. ho 11a, llela, snaba. 
Ruefulness, n. masuabi. hlo- 

moho. 
Ruffian, i\. morora, motho e 

mobe. 
Ruffle. V. {to disturb) ho fa- 

panya, tsaakanya (ntho); 

{to agitate) ho ferekanya 

(motho). 
Hug, n. kobo ea boea bo ma- 

hoashe. 
Rugged, adj. e mnkukuno. 
Ruin, u. tHhIo, pheliso, tse- 

nyeho, tsenyo, lesupi ; v. 

ho felisetsa ruri, Hohlo- 

ktt, seiiya. 
Ruinous, adj. e felisang, se- 

nyang. 
Ruins, n. plur. lithako tsa 

motse knpa tsa ntlo. 
Rule, n. (a law) molao, taelo ; 

{gm^ernment) puso ; v. bo busa, laela. 
Ruler, n. (a governor) 'mtisisi ; 

(an instrument) thnpa 

ea ho ngola litsela. 
Rumhle, v, ho etsa molumo o 

tebileng, ho shesha. 
Ruminate, v. {to chew tJie 

food) ho busolosa, thui- 

sa ; (to meditate) ho na- 

hana, losa. 
Ru7)iinant, n. phoofolo e bn- 

solosang. 
Rummage, v. ho phenyekolla. 
Rumour, n. taba ea bare, 

mohoasa : v. ho tumisa, Run, V. ho titiraa, matha, 
phalla, tsirimala, kheli- 
motsa, reba-reba ; to 
run after, ho phallela ; 
to run at, ho qala ; to 
run away, ho baleha, 
thoba, (to elofe) ho sho- 
belisa ; to run down, ho 
timetsa, felisa ; to run 
out, ho fela, qetela ; to 
run through, ho hiabaka, 
phunya ; to run shcyrt of, 
ho hat-Uoa ke, feiloa ke. 

Runaway, n. mobalehi, mo- 
thobi. 

Rupture, n. khaohano; v. bo 
khaohanja, patsola. 

Rural, adj. eo e leng ea na- RrsH j:^! Kvi. 

liu. boroku ; v. ho yeoa kt» 

HuAhy V. (to movo irith I'ltdpu- mafome. 

re) ho horometseha, Rvatir, adj. {rural) oo e leng 

khohola ; tn nish affninaf^ oa naha ; (intfmiqht) o 

ho khorohela. sa initehanfr. 

Kushy n. (afila?it) \o\\. Inrsn- R;<.s^/Z/\ n. ho hoasn. sunli la- 
ne, lesuoane. i sa 

R«5*m«, adj. oa iijiha ca liu- Kit^;^//, adj. e tletseng mafo- 

ssia ; ii. motho oa naha me. 

ca Russia . Rttthfefist, adj. e hlokang r.w- 

R /'.<?/, n. (nf virfah) mafr>me ; han. 

(a (fi^eafip hi grain) Yihor'i, R^/r, n. prareae. s Sabbath 

Sahhath, n. letsfltsi la pho- 

molo, la Molirao. 
Sabre, n. sabole, thipa ea 

ntoa. 
Sacei'dotal, adj. ea bopiMsta. 
Sack, n. (a hag) mokotia ; 

(a measure) tekanyo ea 

hnshel tse tharo. 
Sack, V. ho senya motse o 

hapiloeng ka ntoa ; n. 

ho senya, ho ripitla. 
Sacking, n. lesela la ho etsa 

mekotla. 
Sacrament, n. kanelo ea Ke- 

reke (Selallo, Kolobe- 

tso, etc). 
Sacred, adj. e khethiloener, 

halalelang. 
Sacrifice, v. (to ^ffer to God) 

ho h la be) a Molimo ; (to 

destroy) ho f elisa ; (to give 

up) ho tela ; n. sehlabelo. 
Sacrilege, n. ho senya mesc- 

betsi ea Kereke. 
Sad, adj. (sorrowful) e sua- 

bileng, o hlomohileng : 

(calamitous) o suabi- 

sang ; to be sad, ho sua- 

ba, hlomoha, siama. 
Sadden, v. (tn make sad) ho Sail 

siiabisa, hlomola, ntio- 
fatsa. 
Saddle, n. qhana, sale ; v. ho 
qhaneha : to saddle off, 
ho qhanolla. 
Saddle-cloth, n. tleleki. 
Saddler, n. moetsi oa liqhana. 
Sadness, n. raHsuabi, hlomohi, 

mahlonoko, potlololo. 
Safe, adj. (secure) e pholohi- 
leng; (not dangerous) e sa 
tsabeheng ; n. (a chest) 
lekese la tsepc la ho bo- 
loka ntho tsa bohlokoa 
tse kang lichelete. 
Safe-conduct, n. pasa ea ho 
tsepisa motho hore a ke 
ke a senytoheloa ke letho. 
Safe-guard, n tsirelo. 
Safety, n. pholoho, polokeho, 

poloko. 
Saffron, ad j e t§ehla. 
Sagacious, adj. o raasone, e 

kelello. 
Sagacity, n. masene, kelello. 
Sage, n. (a wise 'ina7i) mo- 
tho ea masene ; adj. e 
hlaletileng, e kelello. 
Sail, n. lesela la sekfepe ; v. 
ho tsaraaea ha sekep^ ; Sailok 233 Sandwich (to begin a voyage) ho 

qala leeto leoatleng. 
Sailor^ u luotho ea sebetsang 

sekepeng. 
Saint^ n. moliHUIeU, iiiorBpeli 
Sake^ n. lebaka, pheelo ; for 

the sake oj\ ka lebaka la, 

ka baka la ; r/o // for my 

sake, u hu etse ka baka 

la ka. 
Salary, u patala, nioputso. 
Sale^ u. thekiHo, theko. 
Saleable^ adj. e ka rekisoaiig. 
SalesuioH, n. morekisi. 
Salient, adj. e bonabalano-. 
Saliva^ n. niatbe, ntenta. 
Sallow, adj. e sehlefetseng 
Sally, n. and v. ho tsua, 

taueia. 
Salmon, n. hlapi o ugue. 
Saloon, n. kemei-e e kholo oa 

ho umohela baeti. 
Salt, n. letsuai ; adj e tle- 

tneog letsuai ; v. ho iioka 

ka letNuai. 
Salt-cellar, pitHanyaim e tse* 

loang leisoai o beoaog 

tafoleng. 
Salt pan, n. let.^a leo letsuai 

le nkoatig ho lona. 
Saltpetre, ii. Icyoaua, lenyi- 

ketliH. 
Salubrious adj. o hlokang 

mafn, e phelisnng ha- raonate. 

Salutary, adj. e pholosang, 
thusaug 

Salutation, n. tumeliso. 

Salute, V ho lumelisa. 

Salvage, n. moputso oa ho 
putsa motho ha a pho- 
lositse sekepe, kapa 
eoiia mesebetsi ea seke- 
pe e pholositsneng. 

Salvation, u. poloko, poloke- 
ho 

Same, adj. e le ngue, a le 
mong, ea sebele. 

Sameness, u. ho t§uaua. 

Sample, n. phahlo tse bou- 
tsoan}? ke morekisi ho- 
i-e ea rekang a tsebe ho 
khetha tse mo loke- 
lang. 

Sand ijicat ion, ii klialalctso, 
hloeko, khetheho. 

Sanctify, v. ho halaletha, 
hloekisa, khetha ; to be 
sanctified, ho halaleha, 
khetheha, hloeka. 

Sanction^ u. iiiso, tumello. 

Sanctity, n. bokhetheho. 

Sanctuary, ii. ngalo e hala- 
lelang. 

Sand, 0. lehlalmthe. 

Sandal, n. inoqathatso. 

Sandstone, n. leseru. 

Samliotrh, n. lioguathoana Saxe 

tse peli tsa boliobe tseo 
ho kentsoeug uama ma- 
La reng a tsona. 

Saiie, adj. e kelello e loki- 
leng, e sa hlanyeng. 

Sanguinary, adj. e sehloho, 
e ratang lio bolaea. 

Sanguine, adj e tletseng tse- 
po, e khothahalang. 

iianitary, adj. e bolokang 
'mele oa motho. 

Sap^ 11. metsi, kapa mafura 
a lif ate 

Sapf V. lio clieka tlas'a ntho, 
ho e heletsa. 

Sapient, adj. e hlaletileng. 

Sarcasm, n. nyatso kapa tso- 
mo e bohloko. 

Sardonic adj. e tsehang ka 
ho soma. 

Sash, n. senyepa. 

Satan, n. Satane kapa dia- 
bolose. 

Satanic, adj. e tsuanelaiig 
Satane. e mpe-mj^e. 

Satchel, n. mokotlana oa ho 
kenya libuka. 

Satiate, v. ho khorisa ha- 
holo. 

Satisfaction, n. lio kholoa, ho 
tiala, kholo, ho khora. 

Satisfy, V. (to give content) ho 
kholisa, khahlisa, kho- 
risa ; (Jo convince) ho 234 Savouu 

kholisa, thetha; to he 
satisfied, ho kholoa. 

Saturate, v. ho tlatsa ka mo- 
klioa o phethehileng. 

Saturday, u. tsatsi hi botse- 
lela. 

Sauce, 11. moro. 

Sauce-pan, ii. picsana. 

Saucer, n. periuki, uiori- 
tsuaua. 

Saucy, adj. e hlokaiig hlo- 
uepho, hlomphollaiig. 

Saunter, v. ho so I la, khathea. 

Sausage, n. naraa e sitsoeug 
e hlohliloeug ka mala a 
khomo kapa a fariki. 

Savage, n. (not civilised) mo- 
tho ea sa rntehang, ea 
tiase ; (fierce) motho ea 
bohale, ea hlaha ; adj. 
(uncultivated) o sa le- 
iigoang ; (untamed) e sa 
thapisoang. 

Save, V. (to deliver) ho pho- 
losa ; (to lay by) ho bolo- 
ka; to he saved, ho pho- 
loha, bolokeha. 

Saving, prep, kantlc ho, ha 
e se. 

Savings, n. plur. chelete e 
bolokiloeug. 

Saviour, ri. mopholosi, 'mo- 
loki. 

Savour, n. and v. (to have a SaVOLKLE.-> 'Sio SCAKLET 

Scalpy u. letlalo le holimu 

ho hloho : v. ho tlOsa 

letlalo leo. 
Scamp, 11. sekeleme, mothO e 

mobe, niolotsaua. 
Scamper, v. ho matha ka le- 

belo. 
Scan^ V. ho chalatsa, tali mi - 

sisa. 
Scandal, n. khopiso, sekhopi. 
Scandalise, v. ho khopa, 

khopisa, fahla. 
Scanty adj e nyenyane, u sa 

lekaneng, sa tlalang, 

fokolaiig. 
Scapegrace, u. moth 5 ca sa 

tsebisahaleng. 
Srar, n. (a mark) lebali, se- 

babetsi, raosohlo, tlha- 

ka, motoa ; (a bleniish) 

sepha. 
Scarce, adj e hlokoang, u «a 

lekaneug. 
Scarcely, adv. hanyenyanc, 

ka ho sc lekane. 
Scarcity, n. bo hlokoa ba 

ntho. 
Sc^ire, V. tSoHA. nOnusa, nya- 

roBa. 
Scarv'crow n. utbo ea bo 

tSosa Huonyaita iiiaKi- 

moiig, Ketiosu. 
Scarj\ n. aercfe. 
Scarlet, n. 'mala o niofiibe- taste) ho latsueha ; (tu 
liave the appearance of) 
ho tsaaua Ic. 

Sannirlejis, adj. e su latsue- 
heng, o bosula ; to be 
navourless, ho tala, tapa. 

Savoury, adj. c latsuehang. 
e monate. 

Sau\ u. saga : v. iio saj^^a. 
sell la, pom a ka saga. 

Sat/, V. ho bolela, yuela, 
yuetsa ; it in said, or thei/ 
say, ho thoe ; that is to 
say, ka iiiantsue a maiig, 
ke ho re ; n pulelo, puo. 

Saying, n. poleio, poo ea 
maele. 

Scab, n. lekhuekhue la linku. 

Scabbard, n. selata sa sabole. 

Scaffold, n. sethala moo bo 
bolacloaiig liseiiyi. 

Scaffolding, n lifate tse hlo- 
iigoaiig fat&e moo lihahi 
toa ntlo li hlooUang 
t>eng. 

Scald f n. tlabolo ; v. ho tla- 
bdla, cheHa. 

Scale, n. (of a jisli, or any- 
thing like it) lekhakba- 
pha ; V. (to peel off) ho 
(|ai|api*ha. 

Scale, V (to rliinlf) Im lilou, 
bloella 

Scaks, fi. plur. Hckala 236 Scatter 

1q ; adj e khubelu. 

Scatter^ v. (to cause to scatter) 

ho qhala. qhalanya ; (to 

be or become scattered) ho 

qhalana. 

Scenery, n. ponahalo ea naha. 

Scent, n. (srtiell) lephoka, 

monko; V. ho nkha. 
Scpptre, n. lere la borena. 
Sceptic, n. 'raelat-li, ea sa 

kholoeng. 
Scheme, n. morero ; v. ho 

rera. 
Schism, n. kheloho thu- 

tong ea Kereke. 

Scholar, n. morutuoa oa se- 

kolo ; motho ea rute- 

hileng. 

School, n ntl© ea aekolo, ba 

sekolo; v. ho rata, holisa. 

Schoolboy, n. moshanyana ea 

eang sekolong. 
Schoolhouse, n ntlo ea sekolo. 
Schoolmaster, n. moruti oa 

sekolo oa monua. 
Schoolmistress, n. moruti oa 

sekolo oa mosali. 
Science, n. tsebo e tebileng, 

hlalefo 
Scientific, adj. e leiig ea tsebo 

e tebileng. 
Scintillate, v. ho ntsa lihlase, 

ho beuya, phatsima 
Scion, n. (of a tree) lehlo- SooUT 

mela la sefate ; (of a 
family) lehlOmela la 
utlo ea motho, ieloko, 
setloholo. 
Scissors, n. plur. sekei'e. 
Scoff, V. ho soma, tseha ; n. 

tsomo. 
Scoffer, n. mosorai, sekobi. 
Scold, V. ho laea, khalemela, 
nyatsa, nyekethetsa, ro- 
rela, rothotha. 
Scope, n. (a space) sebaka ; 
(an aim) pheello, mo- 
rero. 
Scorch, V. ho tlabola ; to be 
scorched hoomella, pona. 
Score, n. (tiventy) mashorae 

a mabeli. 
Scorn, n. nyeliso, khoso, tla- 
ko ; V. ho nyelisa, khesa, 
tlaka. 
Scorpion, n. phepheng. 
Scotch, adj. ea Scotland. 
Scot-free, adj. ea se nang ho 

lefa molato oa hae. 
Scoundrel, n. raolotsana, ske- 

leme. 
Scour, V. (to clean) ho hlatsua, 

hloekisa. 
Scourge, n. (a lash) phafa, 
lerapo la ho shapa ; (a 
calamity) kotlo ; v. ho 
otla, shapa. 
Sco^it, n. hloola, raetleyoa ; v. Scowl. 23: Si:ai. ho hloela. 
Scotvl, n. tsosobano; v. ho 

sosobana. 
Sn'amhle^ v. ho hloa ka ho 

itsuarella ka raatsoho. 
Scrap, n. sekotoana sa ntho. 
Scrape, n. tsietsi. 
Scrape, v. (to nth out, to erase) 

ho hiakula, fefa, fula, 

qeqebolotsa, karapa. 
Scraper, n. plialo. litseloa. 
Scratch, u. (a flight icomid) 

leqebanyana ; v. ho fefa, 

ngnai'M, nguapa, ngnnea, 

ngua^la. 
Scraicl, n. mongolo o raobe ; 

V. ho ngola hampe ka le- 

tsoho le boima. 
Scream, v. ho meketsa, hoa, 

hoeletsa ; u. meketso, 

mohoo. 
Screech, v. ho meketsa. 
Screen, v. ho flii'eletsa, pata ; 

n. tlireletso, lehlafi, le- 

sira. 
Screw, n. sekurufu ; v. ho 

tiisa ka Reknrufn, lio 

patina. 
Scribbh, v. ho ngola hampe, 

ho ngola kapele. 
Scribe, n. mongoli. 
Scripture, n Icngolo, hahdlO 

mangolo a Bibcle. 
Scrub, n. btxiRoIo : v. ho hla- tsnima h an tie ka bix)- 

solo. 
Sn'tiple, n. pelaelo, tsnafo ; 

V. ho belwela, tsnafa. 
Scrupulovfi, adj. e makhethA 

hahOio. 
Scrutinise^ v. ho batlisisa. 
Scujfle, n. ntoanyana, ntoa ea 

batho ba bnbeli. 
Scttll, n. le.sokoana le lekhn- 

tsonnyane la sekniti, se- 

kuiti ; V ho tsamaisa 

sekuiti ka le.sokoana. 
Scullion, n. lekhn bunyane le 

hlatsnang Hpitsa 
Sculptor, n. ea betlang litsua- 

ntso t a mayoe. 
Sculpture, n. tsebo ea litsua- 

ntso tsa mayoe ; v. ho 

betla litsuantso 
Scttm, n. makaeba, lefilo, 

manlu-ulu. 
Scythe, n. sehelo. sekelo se 

selolele. 
Sea, n. leoatle. 

Sea-coast, n. lebopo la leoatle. 
Seal, n. (an animal) phoo- 

folo e phelang leoa- 

tleng. 
Seal, n. (rt ttignet) tsepe e 

nang le setsnantSo kapa 

Icngolo la ho tina^a ; 

tiiao; letftnao; v. ho 

tiiaa. St AM 

SeaiH^ 11. (a hem) muo mese- 
ho e 'meli e rokalm- 
utsoeng ; {of coal) mo- 
thapo oa mashala ; (of 
ore) oa isepe efe le efe 
mobung ; v. ho rokella. 

Seatnah^ n. motho ea sebo- 
tsang likepeng. 

Seapooi, ii. motse o pel'a kou 
ea leoatle. 

Sear, v. ho ohesa, omeletsa. 

Seared, adj. e omeletsensf, e 
seng e se tala. 

Search, v. ho batln, lekola, 
fupiitsa, phenvekOlla, 
runa ; n patio. 

Sea-fiielc, adj ea kniisoang 
ke leoatle, a be a rate 
ho hlatsa. 

Season, n. (snifahle time) na- 
ko e tsuanelehang ; (the 
four divisions of the year) 
karolo ea selerao ea 
khueh* tse tharo: se- 
lemo, lehlabnla, hoetla, 
maria ; in season, ka na- 
ko ea teng ; ont of sea- 
son, ka nako e sa tSua- 
nelehang. 

Season, v. (to render palata- 
hW) ho noka. 

Seat, n (a chair) aetnlo ; (a 
situation) bolulo ; (a site) 
sotSa ; (a lioiisc) ntlo ; v. !:J8 Si-cniLTi; 

ho lulisa. 

Sea-7ceed, n. setlama se mo- 
lang leoafcleng. 

Secede, v. ho tloha, arohana. 

Secessiov, n. karohano. 

Seclude, v. ho khaohanya, 
kualla kantle. 

Second, adj. ea bobeli ; (/'«- 
ferim') e katlase ho e 
ngue ; ii. (a support) 
motlatsi, motlinsi ; {of 
time) karolo ea masho- 
mo a tseletseng ea mi- 
nute ; v. lio tlatsa, nt.se- 
tsa pele ; secornl-hand^ 
e seng noha. 

>>econdary, adj. e hlahla- 
mang ea pele, e nyenya- 
ne, e m nang boholo. 

Secondly, adv. ftaba) ea bo- 
beli, la bobeli. 

Secrecy, n. sephiri, bo'notsi, 
lekunutii . 

Secret, adj e patiloeng, ea 
leknnutu, c sephiri ; n. 
lekuimtu, sephiri se sa 
tseyoeng. 

Secretary, n. (a clerk) mo- 
ngoli ; (a^ bird) 'ma- 
molanguane. 

Secrete, v. (to conceal) ho pa- 
ta ; {to produce from the 
blood) ho ntsa, tsua ; gall 
is secreted hi/ the hlood. Secretly mi Seemini; nyooko e tsaa malinf;^. 
Serreilt/y adv. ka spphirinp:, 

ka lekunutu, ka ho pata. 
Secty n. sehlopha sa batho 

ba cang ka thnto e le 

ngae. 
Section, n. karolo, khaoha- 

nyo, khaolo, Bekoto. 
Secular, adj. seo e seng sa 

Kereke, yualeka lithu- 

to tAe ling. 
Secure, v. (to protect) ho si- 

rela, sireletsa, pholosa ; 

(to fasten) ho tiisa ; adj. 

e tiileng, phemisitsoeng 

tsietsi. 
Security, n. (safety) pholo- 

ho ; (a pledge) tebele- 

tao, t&episo. 
Sedate, adj. e khutsitseng, 

e 8^ nang ho ferekana. 
Sedateitess, n ho khutsa, ho 

hloka pherekhiio. 
Sedative, adj. e khutsitseng ; 

n. st'hiare se khntsi- 

aanf? buhloko. 
Sedentary, adj. e atisani^ ho 

italtiia bae, o sa tsueleng 

ntld. 
Sediment, n. litiifa. 
Sedition, n. phetoholo, boi- 

khnntso, kneTieho. 
Seditious, adj. e i^atang ho 

fetohola. ho ikhantss. Seduce, V. (to lead astray) bo 
khf losa, fapoKa, qeka : 
(to deprave) ho lihela ho- 
hloleng. 

Seducer, n. mokbelosi, mo- 
faposi, moqeki. 

Seduction, n. molato oa ho 
khelosa (haholo bo isa 
bohloleng). 

See, V. bo bona, tali ma, bo- 
ha, lemoha ; see to it, 
u hlokoraele taba ena ; 
to see about a thing, ho 
hlokomela t4*ba, ho ima- 
mella eoua ; let me see, 
ntumelle ke bone, a nke 
ke bone. 

Seed, n. peo, hlaDyelo, b'ya- 
lo ; V. ho bea peo ; seed 
time, nako ea ho ynla. 

Seedling, n. setlama se me- 
laiig peong. 

Seedy, adj (not strong) e fc- 
lileng matin, e sa ike- 
tieng. 

Seek, V ho batia, leka, fu- 
pntsa, hoam howra. 

Seem, v. ho bonahahi yua- 
leka hoya, ho t^uana; if 
teemtj ho yualeka hoya 
eka. 

Seeming, adj. e bonahaiang, 
e kang; n. ponahMlo, 
tiobotsi, 8eb6pebo. Seemingly 24^) Sense Seemingly, adj. ka ponahalo, 
ka ho bona ka mahlo. 

Seer, n. senohe, nioprofeta. 

Seethe, v. (to cause to hoil) 
ho beh'sa ; (to he boUm^) 
ho bela. 

Seize, V. ho tsuara, hapa, 
nka ka matla, pholla. 

Seldom, adv. moklomong. 
mohla ope, e seng ha- 
ngata, ka seoelo. 

Select, V. ho khetha ; adj. e 
khethehileng, e ikhe- 
thang. 

Selection, n. khetho, ntho e 
khethiloeng. 

Self, n. sebele sa motho, se- 
bele ; myself, 'na ka se- 
bele ; self-confidence, boi- 
tsepo ; self-denial, boi- 
telo; self-posession, boi- 
tsuaro, ho se ferekane 
kapele ; self-reproach, 
boinj'-atso ; self -righteou- 
sness, ho ipona ho loka ; 
self -sufficiency, ho itsepa, 
ho ikholisa ; self-vnll, 
boiketsiso, boithatelo. 

Selfish adj. e ithatang ; a 
selfish person, seithati. 

Selfishness, n. boithato, mo- 
penene. 

Sell, V. ho reka ka, rekisa, 
bapatsa ; (tn betray) ho eka, nea matRohong. 

Semblance, n. {appearance) po- 
nahalo, tsobotsi, sebOpe- 
ho; {likeness) ho tSiiana. 

Seminary, n. sekolo (haholo 
sa boruti) . 

Semi, pref. ha e kopangoa 
le raantsue a mang e 
bolela halofo, yualeka ; 
semicolon, fehelo (;) ; 
semicircle, halofo ea 
selika-likue, etc. 

Sempstress, n. mosali ea pho- 
lang ka ho roka. 

Senate, n. lekhotla le phaha- 
meng. 

Senator, n. monna oa lekho- 
tla le phahameng. 

Send, V. ho roma, roraela, 
romeletsa ; to send away, 
ho leleka, tebela ; to 
send for, ho roma motho 
kapa lengolo ho lata o 
mong. 

Senile, adj. ca botsofali, ea 
boqheku. 

Senility, n. botsofali, boqhe- 
ku bo kopaneng le bo- 
thoto. 

Senior, adj. oa fetang e 
mong ka lilemo. 

Sensation, n. kutlno, boikn 
tliio. 

Sense, n. (p&i'ception) kntluo .SENSF.LESS 

tatsno ; ( understand ingj 

kelello ; coviviofi sense, 

kelello ; out n/ his sensps, 

e hianjang. 
Senseless^ adj. e se nang ku- 

tlan, e sethoto. 
Se)i8ele8:inetit!, n. bothoto. 
Sensihility, n. kutluo. 
Sensiblcy adj. (intelligent, jn- 

dicioiisj e kelello, e bo- 

hldle; (easily moved) 

e maikatlao a tsoHoang 

habonolo 
Smsibly, adv. ka mokhoa o 

bonahalang, ka kelello. 
Seiiititirc, adj. e utlaang, e 

maikntlao a tsosoang 

habonolo. 
Senfiualj adj. e i*ataug tsa na- 

nia (haliolo libe tsa na- 

ma). 
Seuituality, u. ho rata t.sa 

nama (ho ya, ho noa, bo 

hlola). 
Sentence^ x\. (a series of word s) 

mantsuo a kopaneng ho 

otsa ta ba ; (a jwl^meni ) 

kjihlolo ea lekhotia; 
lio ablola. 
.-^riin nirnt, n. Ixjikutlno, 

khopolo. 
Sentry, n. molehelt, aeboholi. 
Separate, v. (to dindc into 

parts) ho ardhanya, L'tl Sfri.u. 

khaohanya, arola ; (to 

sever from iho rest) ho 

khetliP, ho naniola : (to 

withdraw from oach 

otiierj ho aroha, aroha- 

na, khaohana le; adj. e 

khaohancng, aroha neng. 
Separately, adv. ka bomong, 

ka ho arohaua, kathoko. 
Separation, n karohano, 

khaohaiio, khaohanyo. 
September, n. Loetse. 
Septuagenarian, n. motho ea 

lilemo tse mashomc a 

supileng. 
Sepulchre, n. lebitla. 
Sequel, n. {that wich foll-ows) 

se hlahlamang, se hamo- 

1^0 ; (result J qetello, 

tholoana. 
Sequestrate, v. ho tsnara ka 

nako e itsem:^ nfho o 

tRckoang. 
Seraph, n. lengeloi, soraliiue. 
Serenade, n. lipina tse et.<;e- 

t.^oang e niong boRin kn 

mokete. 
Serene, adj. (clear) e elileng; 

(peaceful) e khutsitseng. 
Serge, n. lesela la mofiita le 

otsoang ka boca ba 

Hnku. 
Serial, adj. oa lenaneo, e latp- 

lanang. hl.KIKS 24-2 St; vi: MI Kill Series, ii lenaneo. 

Serious, adj. (weighty) e 
etsoang ka kelello, ka 
nahano e kliolo. 

Serjeant, n. raolaoli oa maso- 
le kapa oa majDolesa. 

Sermon, n. thuto e etsoanp" 
kerekeng, khoihatso. 

Sei-pent, n. noha. 

Serum, n. metsi a maliDg, 
lero. 

Sei'vant, n. mohlanka, mofo, 
lehlahana ; a female 
Ftervant, lekhabunyane. 

Serve, v. fto work for) lio 
sebeletsa; {to amst) ho 
tbusa ; (to suit or be 
ronvenientj ho lokela, 
t§uanela ; to serve out, 
ho abela ; to serve up, 
ho tsola, beela liyo. 

Service, n. tSebeletso, lesebe- 
tsi, boblanka. 

Serviceahle, adj e thusang, 
sebeletsang. 

Servile, adj. ea bohlanka, ea 
bokboba, o ikokobe- 
tsang. 

Servitude, n kholeho, bokbo- 
ba, bofo, bolilanka. 

Sessio7i, u. (a meeting) pbu- 
theho, mokbatlo ; (a 
period) nako e itseng ea 
ho ithnta. kapa ea ho lula ha phuthebo. 

Set, V. fto put or place) hobea, 
lulisa; (to fix) ho emi- 
sa, tiisa ; (to be fixed) ho 
tiea; (of the sunj ho like- 
la ; to set about, ho qala ; 
to set apart, ho bea tho- 
ko; to set aside, ho la- 
bia ; to set dmvn, ho bea 
fat§e ; to set free, ho 
lokolla ; to set out, ho 
qala leeto; to set right, 
bo lokisa ; to set to, ho 
inetMa. 

Set, n. utbo tsa mofnta o le 
mong kapa tse lumella- 
nang (yualeka : n spf of 
tools.) 

Settle, \ (to establish) bo lula, 
aha ; (to close by agree- 
ment) ho lokisa (taba), 
ho felisa (tseko) ; {to 
sink) ho oela tiase, seka; 
{to pay )ho lefa (molato). 

Sottlpment, n. (a colony) moo 
batho ba tlilong bo aha 
teng. 

Settler, n motho ea aliang 
iiaheng e ncha. 

Seven, adj. e supile. 

Seventeen, adj. e leshOme le 
metso e sapiieng. 

Seventh, adj. ea bosupa. 

Seventieth^ adj. ea raasborae Si: VIA TV 24:1 .SH\I,I,<»\V ;i supileng. 
Sevenffj, adj. mashome a sii- 

pileiij;:. 
Screr^ v. ffo divide) ho klia- 

ola, poma ; ^o be divided ) 

ho kliaolia. 
Several, adj. (more than two) 

ba bang, tse ling, vXq. 
Severalh/, adv. ka ho khnola, 

ka bongue. 
Severe^ adj. e tliata, p khale- 

mclang. 
Sereritij, n. bothata. khale- 

melo. 
8eWf V. ho i-oka ; to setr toge- 
ther, ho rfikeUa. 
Sewer, n. foiT) e cliekoang 

tla.s'a niotse ho amohela 

nietai a Htsila ho a i.sa 

hole. 
Seiring, 11. nioroko. 
Se.r, n. ho khethang hot una 

le botsehali. 
S''.rngeuanan, n. mot ho ea 

lemu tsc mnshorno a 

tseletseng. 
Se.i'tnn, n mot ho ea bwba- 

llaiig ntlo ea km-eke. 
Shaljfff/, adj. fragged) lika- 

tana ; (louteviptihle) e 

nyelisehang. 
Shackle, V. ho tiama, faaa. 
Hharklen, n. pinr. mahlaa- 

hiela. Shade, v. (to screen) ho Rii*ela ; 
(to obscure) ho fifatsa ; 
n. moriti ; (a iicreen) 
ntho e sirelang ; (a slight 
difference) phapano o 
nyenvane ea 'mala. 

Shadow, V. fto cloud or darkeuj 
ho sii^la, fifatsa ; n. mo- 
riti ; (a faint appenranre) 
mornerue. 

Shady, adj. e meriting. 

Shaft, n. (a7i airoti^ motsii ; 
(n pit) tsela e pha- 
ntsoeng fatse ho theohe- 
la raomfong ; (a handle) 
mofeng, theko ea lern- 
mo. 

Shak^, y (to agitate) ho sisi- 
nya, hlohloi'a, tsukiitla, 
tsokot.sa, nauna, tsnlu- 
l)nnya ; {to waver) ho 
sisin\ eliH ; (tn tremble) ho 
thothomela. tlakasola ; 
to shake hands, ho lnme- 
lisana ka letsoho ; In 
shake off, ho lahlela holr 
le iu>na, ho nlitbatsa; 
n. (an agitatio,' ) <<Jyi- 
i!}'0, t8i8in3'ehc) 

Shaking, w bohor^ho.so. 

Shaky, adj. e si.sinyehang. 

Shallot, u Retlamn Ra shaloto. 

Shallou\ni\i. {having nodepth) 
osatebane; (triffin:/) e .Sham 214 Shattim; se nang taba, ea let'eela ; 
n. sebaka moo metsi a 
sa tebannr. 
Sham, 11. tlietso, pliomo, ntho 
e fit' iiang 'nete ; adj e 
S(' naiig *nete, e lesliaiio ; 
V. (lo decelrej lie tlietsa, 
phoma ; {to counterfeit) 
ho ipea yualeka hoya, 
lio ikakasa. 
Shamble, v. ho tsamaea ka 
ho Inila maoto, ka ho 
• kutlula. 
Shame, v^. ho hlabisa lihlong ; 
n. lihlong, letsnalo; for 
shame^ ha u na lihlong 
hie ! to put to shame, ho 
hlabisa lihlong ; to have 
no shame, ho nyamoleha. 
Shameful, adj. c hlabi.sang 
lihlong, si' nangmokhoa 
o motle. 
Shamefnlly, adv. ka mokhoa 
o hlabisang lihlong, ba- 
rn pe-mpe. 
Shamalessness, n. ho hloka 

lihlong. 
Shank, n. moonio. 
Shanty, n. ntlonyaua, motlo- 

tloane. 
Shajw, V. ho bopa, nea ntho 
sebopeho, lokisa ; n. se- 
bopeho, tsobotsi. 
Shapeless, adj. e so nang se- bopeho. 
Shapely, adj. c sebopeho se 

setle. 
Share, n. (a portion) karolo, 
seabo, kabelo ; (the blade 
of a plough) sekai^ sa 
moboma ; v. (to distri- 
hutej ho arola, aba, abe- 
la, siela. 
SJiark, u. hlapi e telelo e se- 
ll I oho. 
Sharp, adj. (having a keen 
edge) e bohale, e ncbo- 
cho; {acute of mind) e 
ntluisisang, phakisang ; 
(piercing) e boh ale, e 
lomang ; my knife is 
sharp, thipa ea ka e 
bohale ; the cold is sharp, 
ho hatsetse hahok") ; he 
is a sharp boy, ke mohla- 
nkana ea kelello ; sharp- 
shooter, ea nepang ha- 
holo ka sethnn3'a ; shaip- 
wilted, ea masene ha- 
holo. 
Sharpen, v. lio leotsa, cho- 

oha, tSotsa. 
Sharpness, n. (keenness) bo- 
hale; (acuteness) kelello; 
(severity of language) ho 
ba bohale (lipuong). 
Shatter, v. (to cause fa break) 
ho roba ka likoto. psha- SiiAvi 24o 

tia; (to yet broken) ho 

psbatleha. 
Sltavc^ V. (to cut with a razor) 

ho beoln, bel)e6la. 
Shacingf n. mokuto. 
Shawl, n. tjale. 
She, pi-onoun fern., o, a, e, etc- 
Sheaf, II. iiirata : v. lio etsa 

iigata. 
Shear, v. ho'kuta ; shcurf, u. 

plur. sekere sa ho kuta. 
Sheath, ei. seluta 
Sheath, v. hu keuya selateng, 

ho apcsa. 
Shed, n. (a hut) niokhoro, 

motlotloane. 
Shed, V. ho tJfela, t§6lla ; to 

shed tears, ho Ha. 
Sheep, II. nku. 

Sheepfold, n. lesaka la linku. 
Sheepish, adj. e lihl6ng, o 

tsabang hnlioIO. 
Sheep-shearing, n. ho kuLa 

linku. 
Sheet, II. (oj a bed) lesela la 

bet-© ; (of paper) lerjpphe 

la pampiri ; (of a book) 

Ipqephi'; la buka ; (of 

iron) Ieka()a la taepc ; (of 

water) sebaka se hc- 

phara 8a niotui. 
Sheeting, n. lesela la ho elNa 

masela a lM}to ; kajir- 

sheeting, Icqapa. 8im*T 

Shelf, n. kalana ea ho bea 
lipbahlo ka tlung. 

Shell, 11 (of a fruit) lekha- 
petla la tholoana tse 
ling; (of an egg) kha- 
ketla ea lehe; (of the 
musael) khetia ; (of a 
fjnn) kulo ea kanono ; 
V. (to break off the shell) 
ho ebola, khothola; (to 
fire shells at) ho betsa 
ka likulo. 

Shelter, n. tsirelo, sekhuru- 
metso, sesireletso, tSire- 
letso, setsabelo ; v. (to 
protect from injury) ho 
sireletsa, sii*ela ; (to 
get under cover) ho kena 
tsii-elftsong 

Shelve, V. (to be sloping) ho 
sekuraela ; (to place asi- 
de) ho bea thoko, su- 
thifla 

Shepherd, n. molisa. 

Shr/dierdess, n. nioUsa e nio- 
tM-liali. 

SliAirij), u. majfistrntu, 'iiiusisi. 

Shield, n. (a battle-shield) 
tl»t»be; (a shelter) tSi- 
i-elo ; V. ho sii^eletsa, bi- 
lietsa. 

Shift, V. (to change), ho feto- 
la; (to transfer) ho tlosa 
11(^*8 ngue ho isa ho Hele, ."Mill.LlNC •JK ;Smuim butbisa, tlosa ; n. {an 
artijice) leqheku. 
tSJiilUng, n. chelete ea se- 
Kaglish e lekaiiaiig \v 
peDni tse lesliome le 
metso e 'meli. 
iShl)i, 11, sliin-houe, moouio. 
moijguana niasliua, mo- 
tholo. 
Shine, V. ho bcnya, kliauya, 
phatsima, boualiala ; ii. 
klianya, ponalialo. 
h>/umu(/i n ponahalo ; adj. e 

boiialialaug, khaiiyang. 
Ship, 11. sekepe; v. ho keiiya 
batho kapa Hphahlo se- 
kepeng. 
Shipment, n. kefcso ca ho 

fraga sekejje. 

Shipping, n. lisepe, ea likepe. 

Shipicreck, ii. sekepe ha se 

timela leoatleiig ; v, ho 

timetsa sekepe. 

Shirk, V. ho phema, qoba oio- 

sebetsi kapa litsuapelo. 
Shirt, n liempe. 
Shiver, n. (a fragment) seko- 
tonyaua sa ntho (liaholo 
Ba galase) ; v. {to break 
to pieces) ho pshatla. 
Shiver, v. {to quake) ho tho- 
thouiehi ke .seianie, ho 
qhaqhasela, 
Shivering, u. (a tremhling) thothomelo ku sciauie 
kapa ke ho tsoha. 
Shoal, 11. (a great (luantity) 
bougata; {a shallow) moo 
ho seng metsi a ma- 
nga ta. 
Shock, V. {to offend highly) 
ho khopisa, ho hlaba ; 
n. (a collision) teauo, 
tulaiio ; (tt violent sur- 
prise) tsoso. 
Shoe, 11. seeta; v. ho roesa 

lieta. 
Shoemaker, n moroki oa lieta. 
Shoot V. {as with a gun) ho 
betsa, phosa, thunya; 
to shoot with a bow, ho 
fula ; to shoot ahead, ho 
siea ba baug peisong ; 
{to hud or sprout) ho thu- 
nya (palesa); ii. (a young 
branch) lehlomela, se- 
thopo, letlobo. 
Shooting, n. ketso ea ho 

betga. 
Shooting star, n naleli c le- 

levang. 
Shop, 11. leveukele, ntlo ea ho 
se betsa ; v. ho ea reka 
mavenkeleng. 
Shore, n. lebopo, mosiko, 

bose. 
Short, adj. e khutsoauyane ; 
in short, hakhutsoanyano S 11 OKI CUM INC 

ka ho akai-etsa ; to fall 
or conie tfhort ho sitoa, 
ho fella, ho haclloa ke ; 
to slop short, ho enia 
hang, ho khaotsa. 

ShortcMninff, n. (a failure in 
lint I/) phokolo, tsito, khu- 
ello. 

Shorten, v. {to make short) 
ho khutSofatsa ; (to be- 
rome short) ho khutSo- 
fala. 

Shortly, adv. hakhutsoa- 
nyaiie, kapelo. hoiia 
yuale. 

Shortnejis, u. bokhutsoanyaue. 

Short-si'jhteJ, adj. ea sa bone- 
lung hole. 

Shot n. {for a y tin) kulo, lo- 
poro; (the JllgM of a 
missile) thnnyo, petso ; 
a good shot, moth 6 ea 
betsanj^ hantle; a loiiy 
sfwt, ho betsa hole. 

Shoulder, n K;lietla; v. (to 
thru«t) ho suhumetsa kn 
niaila ; (to carry on the 
shouUler) ho yam lehe- 
tleng ; to put one's shoul- 
der to the wheel, ho thu- 
sa, ho tlatsa ba bang, ho 
hlola t-sietsi 

Shoulder-blade, n. acphaka. 

Shout. V, ho lioa, hdi*h'tHa. 'IVi Jmiuili peroha, luluetsa, meke- 

tsa, tlei*6la ; n. 'mohoo, 

mohoelet.so, inolnhietsa; 

shout > (f joy, litlatse; 

shouts of alarm, mokhosi. 
Shore, v. ho susumeletsa 

pele. 
Shovcl,'n. nioluta oa kharafu ; 

V. ho bokella. 
Shotr, V. ho bontsa, supa, 

bonahat.sa, yuentsa, hla- 

hi.sa, taliraisa ; n ntho 

tse bonoang, ponahalo 

pontso. 
Shotcer, v. (to water copiously) 

ho koiobisa, ho nosetsa ; 

n. (a short fall of rain) 

Icfafatsane ; (a copious 

supply) tsitso, tsoloho c 

kholo. 
Shoicy, adj. e ratiinj^ ho bo- 

nahahi, kapa lio bonoa. 
Shred, v ho seha likoto- 

nyana ; n. sekotonyaiia 

sa ma la pi. 
Shrew, n. mosali la bohale. 
Shretvd, adj. e kelello, e bo- 

hlah», e niaeh', e le<jhnele. 
Shrewdness, n. keleilo, bo- 

hlale. 
Shriek, v. ho nieketsa, lulue-" 

tsa ; n. lueketso. .seliiliie 

tso. 
Shrill, a(ij V lerat»», e moiumo SiiiciNi; 1 

o hlabaug tsebe. 
Shrine^ n. lekese la ho bolo- 
ka lintho tse halalelang. 
Shrink^ v. {to contract) ho 
houyela; (to recoil) lio 
honyetsa. 
Shrivel, v. ho finaliaua. 
Shroud, n. (the dre.ss of a 
corpse) lesela la ho kua- 
hela setopo sa motho 
V. (to dress for the grave) 
ho apesa raof u ; (to 
shelter) ho sireletsa. 
Shrub, n. sehlahla. 
Shrug, V. ho sehletsa mahe- 
tla (e le pontso ea liore 
motho ha a hlokornele 
tse boleloang). 
Shudder, Y. ho tlakasela ; n. 

tlakaselo. 
Shuffle, V. (to mix) ho kopa- 
nya, ferekanya linfcho ; 
{to maJce a noise with 
the feet) ho kutlula ka 
raaoto. 
Shun, V. ho phema, liana, 

«utha pel'a. 
Shut, V. (to cause to shut) ho 
kuala ; {to shut itself) 
ho kaaleha ; to shut in, 
ho kualla kahare ; to 
shut off, ho thibela; to 
shut out, ho kualla ka- 
ntle. W^ Si(ill Shutter, u. leruati le kiiahe- 
lang sefeustere. 

Shi/, adj. e tsabang, e lekiia- 
la ; V. lio tsoha. 

Shyness, u. lihlong, bokuala. 

Sick, adj. e kulaiig, babang, 
khobohetsoeug. 

Sicken, v. (to yet sick) ho 
kula, baba; (to make 
sick) ho kuliaa, babisa ; 
(to be disgusted) ho khO- 
boheloa ; {to cause disgu- 
st) ho khobohetsa. 

Sickliness, u. ho atisa liu ku- 
la, boshuashua. 

Sickly, adj. to he sickly, ho 
khohleha. 

Sickle, n. sekele. 

Sickness, n. boloctse, pabo, 
lefu. 

Side, 11. lehlakore; v. ho 
sekaiiiela. 

Sideways, adv. ka uga tlioko, 
ka ng'e ngue, kammoho. 

Sideivise, adv. ka ng'e ngue. 

Siege, n. thibelo (ea motse 
ka makhotUi). 

Sieve, n. sefe. 

Sift, V. (to separate ivith a 
sieve) ho sefa, tseka ; {to 
examine closely) ho batli- 
sisa, botsisisa. 

Sigh, V. ho feh^loa, flisimo- 
loha; n. mofehelo, raa- Si«;nr •ito SrMi'i.K si-su pelo. 

Sight, n. ft he act or faculty 
of neeing) ho l)ona ; hi'^f 
night ii* gooil, ke moth 6 
ea lK>nan^ hantic ; ^a 
spertacle) pono, tsenolo; 
fof a gun) ntho e sethu- 
njeng e lisang leihlo ; 
V. ho bona. 

Sign, n. (an Indication) pon- 
tso, tsupo ; (a irondtr) 
moeka, mohlolo ; v. {Jc 
H'l'itc n}ip\<i signature) ho 
ngola lebitso ; (/o indi- 
cate hy a ffign) ho qlina- 
•'a. 

Signal^ n. ntho ea lio siipa, 
tsebiso ; adj. o bonaha- 
lang, tnmileng. 

Signaiisp^ v. ho ttimisa. 

Signature^ n. lebit.io kapa 
letSnao le l)ooan^ lengo- 
long ke iTiong a lona. 

Signet, n. let^^aao, tiiso. 

Significance^ n fa mcuning) 
hIaloAO ; ( impmianre ) 
matla. boholo ba taba. 

Signijicaut, adj. e hlal6>jnn[r. 
• ikhethang, khoh* 

Significaiivc, adj. e sapan^, 
t$aani.«ang ka inatla. 

Signify^ v. (to make known) 
ho tAebisa ka lipontno, 
hialO.sa; (to mean) ho re, ho bolela. 
Sile^ice, n. khuiF,o, tholo : v. 

ho khiitsisa. 
Silent, adj. e khntsitseng ; 

to lie silent, ho khntsa* 

ho re tn, ho thola, 
Sile.w n. lehakoe. 
Sil.k\ n. sei. 
/S/77, n. motht'o oa monyako 

kapa oa i^efenstere. 
Sillinesn, n. bothoto. 
Silly, adj. e sethoto. 
Silver, n. silefera. 
Similar, adj. e tsuanan^^ 

o kang, e lekancnf^. 
Similar if//, n. ho tSaana, lio 

lokana. 
Similarly^ adv. ka mokhoa o 

ynalo. ka mokhoa o 

tsuanang. 
Simile .S" Similitude, n. no- 

tsuantSo, papiso. 
Siminer, v. ho bela, tsapola. 
Simony, n. molato oa ho ivka 

kapa oa ho i*eki.<;a hka- 

belo kerekeng ka rhelete. 
Simooin, n. mo^a o chesang 

hahulo. 
SimpeVf n. ho bonya base* 

thoto. 
Simple, adj. (rotifti/ft ing of one 

only) e le nguc ; (not 

complicatetl) «' bonolo ; 

(unadorned) <' sa klia« 8iMi'i,r;T0N 250 

bang ; (sillii) G sethoto. 

Simpleton, n. sethoto. 

^tmpUnfy, n. (artlps.we>\^) 

bonolo ; (s'il/inesfi) bo- 

tlioto 

Simplify, V. ho klinfcsofatsji, 

noJofatsa. 
Simpb/, adv. feela. 
Simulafe, v. ho etsisa, lekisa. 
Smulfanenus, adj. e etsoang 

ka nako e ]o ng-ue, 
Sin, n sebe, tsito, tlolo ; v. 
ho etsa sebe, seba, sitoa, 
tlola. 
Sinful, adj. o etsang sebe. 
Sinner, n. moetsalibe. 
Sinless, adj. e se nang sebe. 
Si7ice, adv. tt prep, ha e sa 
le, ha e sa le ka, ho fchl- 
ha, kahobane, ereka kn. 
' Sincere, a^lj. ea 'nete, o klia- 

bane. 
Sincerely, adv. kn 'note, ka 

pelo eohle. 
Sincerity, n. 'note, bokha- 

bane. 

Sinecure, n. kabelo e I'uisang 

niotho kantle lio mose- 

betsi. 

Sinew, n. lesika, mosifa. 

Sinews, n. plur. matla, 

b{)natla. 
Sinewy, adj e matla. 
Sine/, V. ho bina ; (o/' binls) S\\i\: ho Ihi (ha linonyana). 
Singer, n. sebini ; n cjood 

iiinger, kheh^'ke. 
Singe, v. lio tlabola. 
Single, adj {not <hmhle) a le 
niong, o le ngue ; {nn- 
married) oa lesoha ; v. 
to single out, ho khotha, 
thonya, arola. 
Single-hearted, adj est' nang 

ma no. 
Singly, adv. ka bomong. 
Singular, adj. {not plural) e 
ngue ; (uncommon) o 
ikhethang, e sele, maka- 
tsang. 
Singularity, n. boselo, boi- 

khetho. 
Sinister, adj. (eril) e mpe, o 

sa lokang. 
Sink, V. (to send to the bot- 
tom) ho tebisa, tetebe- 
tsa; (to go to the bottom) 
ho teba, tetebela, qcela ; 
(to decline) ho fokotse- 
ha, fokola, kokobela. 
Sinuosity, n. matsueli ntsne- 

ke.' 
Sip, V. ho habola, phdka 

hanyenyane. 
Sir, n. monghali, morena. 
Sire, v. ho tsnala (ha ho 
buoa ka liphoofolo fe(*- 
la) Muri* SKiriMN'iJ Sirnp^ II. send se etsoaog ka 
Icli la litholoana le no- 
kiloeng ka tsuekere. 

Sinter^ n. {of a inan) khai- 
tfieli (ea motho e mo- 
tona) ; (of n woman) 
nguan'abo (oa motho e 
raotSehali). 

Sister-iu'law, n. (sinter of 
one's wife) nguan'abo 
moRali eo u mo iije- 
t«eng; (sister of (w/eV 
husband) khaitseli ea 
monna eo u njetRoeiif^ 
ke eena ; molamo. 

Sisferly, adj. e lOkelant;- 
knaitseli kapa ngDaa'a- 
bo motho. 

Sit, V. ho la la; sit doioi ! In- 
lang I (to h'ood) ho ahi- 
ma. 

Sitting, D. (a meeting) phu- 
theho ; (time spent in 
sitting) nako eo phn- 
theho e Intseng ka oona. 

Site^ n. setsa, ngalo. 

Situated, ad j e hitneng. 

Sitmtliou, n. tulo tsa lit ho, 
taa motho, et<\ 

iSi'-r-, adj. tielehi. 

Sixpence, n. chelete (penny 
tsc tieletaeng). 

Sixteen, adj. e lenhOmo le 
metsSo o tHe]i»tHencr. SiMh, adj. ea bot«elela. 

Sixtieth, adj. ea mash dm e a 
ti^letscng. 

Si.rty, adj. mashome a tSe- 
Ictseng. 

Size, n. boholo ba ntho. 

Skate, n. seeta sa ho tsama- 
»''a leqhoeng ; v. ho tsa- 
maea ka seeta seno le- 
qhoeng. 

Skeleton, n. masapo kaofela 
a motho, kapa a phoo- 
folo, mo.sohlo. 

Sketch, n. .setsuantso sa ntho; 
V. ho tsnantsa ntho 
pampiring kapa puong 
ka lihloho feela. 

Skiff, n. Kekepenyana. 

Skill, n masene, bohlale, 
boquelequele. 

Skilled, adj. e tsebang, e 
masene. 

Skim, (to take off tlw cream) 
ho okola; (to pass Ugh' 
thj) ho feta taba ka 
bonolo. 

Skin, n (of an animal hody) 
letlalo ; (the hark of a 
plant) lekhapetla ; v. (to 
flay) ho buha. 

Skin-deep, adj «• sa koneng 
haholo. 

Skip, V ho tlOla ka l>ob6bA. 

Skijvpinq mpr. n. lcli;ifl»i. Smi'I'I'R 2r)2 

Ski.f/})ei\, u. motsamHi'si oa sc- 

kepe. 
Sh'rmiftJi, n. ntoanyana ; v, 
ho loaiia ha hatho ba 
song liakae. 
S/f/V/, n roko, likola, moa- 
paro ; v (fo go along the 
edge of) ho sika le. 
f^kulk, V. ho nanara, lalla, 
il3ata; n. motho ea tsa- 
bang mosebetsi. 
Skull, n lehata la liloho. 
Sky, n. sebaka sa leholimo, 

boputsoa ba lona. 
Slab, 11. letlapa 
Slack, adj (loofie) e hlephi- 
leng, khuelilileng; (not 
diligent) e sebetsang 
butle, ka ho se hloko- 
mele. 
Slack, and Slacken, v. (Jo 
make loose) ho hlephisa ; 
khuehlisa; (fn become 
loose) ho hlepha. khne- 
hla. 
Slackly, adj. ka ho hlApha, 

ka ho khiK'hla. 
Slatn, V. ho kuala ka matla, 

ho otla. 
Slander, v. ho etselletsa, se- 
nya lebitso la raotho, 
soba ; ii. tiebo, ketselle- 
tso. 
Slander ons, adj. e etselle- Sl.KrxJi; tsaug, sebang. 
Slang, ii. mantsue a (japu- 
oang puong e ngue le e 
ngiie, a senyehileng, a 
sa ratoeng ke ba buaug 
piio ka moklioa o hloe- 
kileng. 
Slant, adj. e sekameng, see- 

lefcsang. 
Slanting, adj. e nekelang, e 

seeletsang. 
Slap, V. ho jabela, p hat ha, 
phai]a,oahlela,phnbuIa; 
n. tjabelo. 
Slash, V. ho hlaba, ho hlatha 
ka sabole, kapa ka se- 
lepe. 
Slate, n. letlapa ; v. ho rulela 

ka matlapa. 
Slaughter, v. ho bolaea, hla- 
ba, felehanya ; n. polao, 
hlabo. 
Slave, n. lekhoba, mofo, mo- 
ruoa ; V. ho sebetsa ka 
raokhoa oa lekhoba. 
Slavery, n. hokhoba. 
Slavish, adj. c lokolang le- 
khoba, e injenyefatsang. 
Slay, V. ho bolaea, hlaba. 
Slayer, n. 'molai. 
Sledj and Sledge, n. fa carri- 
age without wheels) selei ; 
V. ho thotha ka selei. 
Sledge, n. (a hammer) noto Sr.EKK •258 Sl.oi'K e kholo ea ielalu. 
Sleek, adj. e boreleli ; v. ho 

etea boi*eIeli. 
Sleep^ n. boi'oko ; v. lio I'o- 

bala. 
Sleeper ^ n. morobali. 
SleeperSy n. plnr. Hfate tseo 

ho bcoang litsepe tsa 

koloi ca radio liolim'a 

toona. 
Sleephiess, n. takatso ea ho 

i*obala. 
Sleepy, adj. e robalang, e 

t^neroeng kc boroko ; 

to feel very fleept/, ho 

khaleha ke boroko. 
Sleeplessnefift, n. ho hlobaela. 
Sleet, n. sefako se sesesane ; 

V. ho na sefako Re yualo. 
Sleeve, n. ietsoho la .seupero. 
Sleigh, n. aelei ; v. ho rsania- 

ea ka selei. 
Slender, adj. v tScRanp, ea se- 

kokotoane ; to be blender, 

ho .«*»»neka. 
Sienderfi^s.t, n. Itokokotoanc. 
SUre^ n. Hcnguatho, sekoto. 
Slide, V. ho thelia. 
iSV/V/A/, adj. 8 r.scftane, foko- 

t«eng, nyenyane; v. ho 

Be IT lotho ka, ho nye- 

Hkr. 
.S7/)>i, adj. tlieaanc, o 8i* 

nanc hotenva. Slime, n. raobu o kaug le- 
tsopa 

Sliniiness, n. leqe-l^qe. 

Sling, n (an instrvnieixt to 
fhroiv stonea) lotjeke- 
tjane ; (to ftupport n icov- 
ntled arm) lesela le be- 
oang ho tsuai^a letsoho 
le i*obehiieag ; v. (to 
throw) ho betsa, hoakhe- 
In ka matla. 

Slink, V. ho ikela u ipatile, 
ho thoba. 

Slip, y. (to glide involunta- 
rily) ho thelia, ritsa ; 
{to slip away) ho thoba ; 
to slip from the memory, 
ho haka ; a slip of the 
tongue, ho thelia ha le- 
leme ; n. (the aet of dip- 
ping) ho thelia, ho ri- 
tsa ; (a)i error) phoso, 
khako. 

Slipper, n. lieta tse ixMiloang 
ka thing foela. 

Slippery, adj. p thellang. 

S Upper ineitit, n. boreleli, ho 
thelia. 

S/oop, n. mofuta oa Hekepe. 

S^, II. nietsi a litsila, 8et*e- 
tse. 

Hlop, V. ho Bonya ntho ka ho 
e kolobiaa. 

Hlope, n, ttickamo. mot heft. Si,oiMN<; 

mothule, motliipololia ; 
V. {to cause fo slope) ho 
sekamisa ; (fo he sloping) 
ho sekama, rapama. 
Sloping, adj. e motheo, seka- 

metseng, rapameng. 
Sloppy, adj. e seretse. 
Sloth, n. botsua. 
Slofhfnl, adj. e bofcsua, e sa 

rateng mosebetsi. 
Slonchf V. {to cause to hang 

down) ho lepeletsa ; {to 

he slouching) ho lepella. 
Slough, n. {a muddy place) 

mohlaka, tebe-tebe. 
Sloven, n. mofcho ea aparang 

ka bohlasoa. 
Slovenliness, n. bohlasoa, ho 

hloka makhethe. 
Slm:enly, adj. tt odv. e bohla- 
soa, ka bohlasoa ; to he 

slovenly, ho sobokella. 
Slow, adj. {not quick in 7no- 

tion) e eang biitle ; {d,uU) 

e sethoto. 
Sloivly, adv. bntle, ka ho 

lieha. 
Sloivness, n. lenama, bonoko, 

letsotollo. 
Sluggard, n. moth 5 ea botsua 

kamehla, mosala-a-Iutse. 
Sluggish^ adj. ea hohofetseng; 

to he sluggish, ho hoho- 

fala. 2")4 Smki.l 

; Slumhery v. ho otsela ; ii. ko- 
tselo. 

Shtr, V. {to soil) hosilafatsa; 
{to pass lightly) ho feta 
feeia ; n. (a stain) sekoli ; 
{a reproach) nyatso- 
nyana . 

Slush, u. seretse. 

Sly, adj. (clever) e hlalefi- 
leng ; Ccunning) e lonya. 

Smack, n. (a hlow) tjabelo. 

Small, adj. e nyenyane, khu- 
tsoa ny a ne. 

Smallness, n. bonyenyane, 
bonyane, bokhutsoane. 

Small-pox, n. sekholopane. 

Smart, adj. fheenj e bohale 
{quick) e phakisang 
{trim) e apereng hantle 
V. {to feel pain of mind) 
ho hlabeha, utlua bohlo- 
ko; {to feel pain in the 
hody) ho babasela ; n. 
boh I ok 6 bo hlabang. 

Smash, V. ho pshatla, khoba, 
pitla, pitlakanya, tlmha. 

Smatte^', n. tsebo e nyenya- 
ne. 

Swear, v {to plaster) ho lila, 
hoba; {to soil) ho sila- 
fatsa. 

Smell, V. {to have a smell) ho 
nkha ; {to perceive a 
smell) ho fofonela, ho S.MKI.I Snort utlua monko ; n. {an 
odour) monko, lephoka. 

Smelly V. lio (jhebilihisa. 

S «}//<», V. ho bony a, bososMa, 
bobotbAha, lileletsMm ; 
n. lebOiiyo. 

Smite^ V. (to striLo) ho otia, 
bata ; (to kill) ho bolara. 

Smith, n. lolala, setei. 

SwtV/iy, n. ntlo eo lelala 
Ic sebetsa ng ho eona. 

Swot A", n. henipc o tsnanang 
ie baki. 

Snmke, n. mofti ; v. (to emit 
smoke) ho etsa mosi, kn- 
l)ello ; (fn smoke a pipe) 
ho tsnba ; to end in amo- 
ke, moi*ero lia o senyelia 
I'liri, () fetoha lesapi. 

Smooth, adj. o boreleli, e bo- 
nolo ; V. ho batala<sa. 
silila. 

Smoothing- iiotif n. tlopo ea 
ho siiila. 

Smooth in(j-pla}i'\ u. tsepe e:i 
ho bet la. 

Smooth-tougued, adj. ca bu- 
sing hamonaio, ea (jo- 
linang ka li|>ololo. 

>ni(>nilines- - ' releli, bo- 
latai. 

Smother^ v. (io cause to snf- 
jocate) ho bipa, bipela, 
bipct8a; (to be suffocn- ting) ho bipelana. 
Smuggler v. ho tlisa ntlio ka 

iialieng e ngne kantio 

ho leklietho. 
Smtff, n. letlieba lo ontsoeng 

ke muoa kapa ntho efe 

e litsihi ; mooa, phori. 
Snail, n. khofu. 
Snake, n. uoha, 
S7mjt, V. (Jo hiea{' ffhort) ho 

khaoha, robeha; (to 

try to seize) ho qothola ; 

n. (a andden bite) ho h")- 

ma. 
Suare, n. sofi, iemcna, leralia, 

moqeche ; v. ho tsiiasa. 
Snarl, v. ho roi'a ; n. moroi-o. 
Snatch, v. lio hhiibila, pshe- 

niola, phaniola, r« pha- 

nio, re lioala. 
Supiik, V. ho itsunya ka bo- 

hlalo ; n. motho ea itsn- 

nyang ka bohlale. 
Snocr, V. ho tSeha, soma ; n. 

tselx), t§omo. 
Sneeze, v. ho ethimola. 
Sniff, V. ho tsepana, fofonela, 
Snirrl, v ho hloephetsa ma- 

mina. 
Sniveller, n. e Hang lVM*la. 
Snob, u. lokakn. 
Snooze, V. ho oUtda, 
Snore, n. ho bona, kurutla. 
Snort, V. ho knrutia ha Sxow 256 Sf>FT V. ho lxVi« pere. 
Hnou\ n. lehloa 

theha. 
^noitdrift, n. qnbu ca lehloa. 
Svofi'-v'h'tr and ^nowy, adj. 
e bosaen bo kang ba 
lebloa. 
Sn?<&, V. ho ntsa phoso, kha- 
lemela, nyatsa, laea ; u. 
tavo, nyatso. 
^vn{i'. n. (tohacro- powder) 
knae, prompi e tsuyoang 
ka linko; v. {to snuff 
iohacco) ho tsuba knae 
ka linko. 
^tmjf-hoiv, n. kooma. 
Snvffers, n plur. sekere sa 
ho poma khuelo ea le- 
bone. 
Snuffle, V. ho bua ka linko. 
Snng, adj. (concealed) e pa- 
tiloeng; (cowfortahle) e 
iketlileug, e monate. 
So, adv. yualo, yuana, ha ho 

le yualo, ka baka loo. 
Soak, V. ho kolobisa haholo, 

ho ina. 
Soap, n. sesepa. 
Soapy, adj. o tlotsitsoeng ka 

sesepa, e kang sesepa. 
Soar, V. ho fof^la holimo. 
Soh, V. ho sisa pelo, ho 11a 
haholo; n. lillo tso bo- 
|]l6k0. Sober, adj. {not under the in- 
fluence of drinlc) e sa 
tahoeng. 
Sober -minded, aili. e it^na- 

rang. 
Sohernesa, n. boitsuaro ho 
noeng kapa ho hnlefeng. 
Sociability, n. lio rata batho, 

botsualle. 
Sociable, adj. e ratang ho lu- 

la le batho. 
Socialif^m, n. thnto e reng 
mamo 'ohle a kopangoe 
ho abeloa e mong le e 
mong ka ho lekana. 
Socialist, n. niotho ea ratang 
here barni ba araohuoe 
maruo a bona 'me a 
abeloe ba hlokang. 
Society, n. {an asfiociation) 
mokhatlo; {the public) 
batho bohle ba sochaba, 
kapa ba motso ; {perf^ons 
who associotej batho ba 
ehakelanang, ba nang 
le setsnalle. 
Sock, n. kausi (ea maoto). 
Socket, n. ntho e sekoti co e 
ngue e hlomelloang ho 
eona; the .^ockei of the 
eye, bohobolokuana. 
Sod, n. lekote la mobu. 
Soft. adj. e bonolo, e nyeke- 
ih^, e namonamo, SoJ}cn, V. {to make ifoft) ho 

nolofatsa; {to grow soft) 

ho nolofahi. 
Softly, adv. ka bouolo, ka ho 

hloka lei-ata, butle. 
Hoftneas, ii. bonolo, bolea, bo- 

leaiia, boi*eletsaiia, bu- 

tsa-biitsa, iiyeketlie, 

nyeke-uyeke. 
Sot/, n. {earth) mobu ; {laml) 

lefat'se, uaha. 
HoUf V. {to pollute) lio sila- 

fatsa ; u. litsih«. 
So/oMrn, V. ho ahella, yaka ; 

n kahello, tjako. 
Solace, V. ho tselisa, khotlia- 

tsa; n. tseliso, kliotha- 

tso. 
Solar, adj. eo e loug ea letsa- 

t8i. 
Solder^ v. ho kopaiiya, mo- 

mahanya; ii. t»cpc eo 

ho kopangoang lit^epe 

tfie thata ka eona. 
Soldier, n. lehole, mohlabani. 
Sold'ery. n. masole ha a bo- 

loluu Iiammoho. 
SoUy u. letlulo la t>et'ta le iiu- 

tang fattte, ix)hato. 
Sole, adj. {tingle) e le iigac, 

u 'noUi. 
Solely, adv. feela. 
So/em», adj. e tiabehang, e 

kholO. 257 80 Lo 

Sole^uness, 11 botsabeho 
Soleiunity, u. (a ceremony) tse- 

beletso ca borapeli ; 

{(jravity) botsabeho. 
Solemnise, v ho etsa utho ka 

mokhoa on tsebeletso 

ca Molimo. 
Solicit, V. bo kopa ka niatla, 

ka pheello. 
Solicitor, 1). {one iclco asks) 

motho ea kopang; {an 

attorney) mouiia ea bue- 

llang bhtho khotla. 
Solicitous, adj. e baballang. 
Solicitude, u. hlokomelo. 
Solid, adj e thata, e kopa- 

ueng, e tiileng ; 11. iitho 

e kopaneng. 
Solidify, V. {to make solid) 

ho koi>anya, tiisa ; (to 

ijroic solid) ho kopana, 

tica. 
Solidity, 11, ho tiea, ho ko- 
pana. 
Solidly, adv. ka mokhoa o 

tiileng. 
SoUlcujuise, and Soliloquy, v. 

and n. ho ipuella ha nio- 

tho a le 'not»i. 
Solitary, adj. e 'nolsi, a le 

mong ; u niotoai«toai. 
Solitude, u. bo'notii. 
Solo, n. pina binoang ko 

aiotho a \c mong Sul-r<Tl<'K 258 SoR»:i;i{i:i; Solstice, 11. uako eo letsatsi 
le keneng tlung le lesa 
ho furalla bohare ba 
lefatse. 
SoMiwi, n. {an e.t'planatim) 
hlaloso, karabo ea po- 
tso ; {something dissol- 
ved in a liquid) metsi a 
kopaueng le ho kaiig 
tsuekere, letsuai, etc. 
Solcahiliti/, u. {ability to pay 
ones debts) matla a ho 
lefa molato oa chclete. 
Solve, V. {to clear up a diffi- 
culty) bo hlalosa, raroUa 
(taba). 
Sombre, adj. e letiii, e lero- 

thong. 
Some, adj. e mong, e ngue, 

ba bang, tse ling, etc. 
Somebody, u. 'nyeo, e mong. 
Somehoiv, adv. ka mokhoa o 

mong. 
So^nething, n. ntho e ngue, 
ho hong, se seng, selo, 
leiho. 
Sometime, adv. mohlomong, 

ka tsatsi le leng. 
Sometimes, adj. ka mehla e 

meng, mohlomong. 
Somewhat, n. hanyenyane. 
Somewhere, adv. ng'e ngue, 
tao, tao-tao, bakeng se 
seng. Somersault, n. hlohlolingua- 
ne, ho phethOha (ha 
motho) . 
Somnambulism, n. ho tsamaca 

ha motho a robetse. 
Somnolence, n. takatso ea ho 

robala. 
Son, n. mora. 

Song, B. pina, sefela ; a song 
of praise, thoko; a s&ng 
of death, koli ea malla ; 
a song of icar, mokoro- 
tlo 
Songster, n. sebini. 
So7iorous, adj e molumo o 
hloekileng, o phaha- 
meog. 
Son-in-law, n. mokhuenyana. 
Soon, adv. kapele, bona 

yuale. 
Soot, n. mooa. 
Sooth, n. 'nete. 

Soothe, V. {to tranquillise) ho 

khutsisa ; {to appease) 

ho nolof atsa ; (to gratify) 

ho khahlisa. 

Soothsayer, n. senohe. 

Soporifermis, adj. e roba- 

tsang. 
Soprano, n. lentsue la pele 
pineng ; inotho ea bi- 
nang lentsue la pele. 
Sorcerer-, and Sorceress, n. mo- 
loi oa monna, moloi oa .SoKCLKY 

iiiosali. Sorceri/i n. boloi. 

Horditf, adj. ea lekhonatlui. 
e qeueliL'laug. 

f^ordidnefiSj n. bokliOnatha. 

Sore, n {of the body) letete- 
tso, seso. sebebe ; {of 
file mind) raalilomOla ; 
adj. e boliloko ; my hand 
is sore, ke yeoa ke le- 
tsohu ; my heart it, sore, 
pelo ea ka ea opa, e bo • 
Iiloko, e hloiuohile. 

Sorrel^ adj. (tt light browit 
coulour) e thokoa. 

Son'oWf n. masuabi, mahlo- 
mola; v. ho utlua bo- 
liloko, ho hlomoha. 

Sorry t julj. e hlomohiiuDg, 
ttuabileug. 

Sar/, u. (a species) inofuta, 
inokhoa ; v. (to separate 
into classes) ho arola ka 
lihlopha; (to be Joined 
with others of the same 
species) ho kopaiigna i' 
le tKa laofuia • 
mong. 

Soj'i, II. nioea; (eneryy of 
miml) pelo e matla ; (a 
leader) motsainaisi «>a 
morero. 

Sound J n. niolamo; r. {to 
tnahe a noise) ho Inma . 269 Sov£ukh;n 

(to play oh) ho letsa. 
tilietsa. 

SoHud, adj. (healthy) e phe- 
lang hautle ; (correct) c 
lokilenjjf. 

H"ti,tfl^ V. (to ascertain the 
depth of water) ho hlO- 
lilotsa (noka kapu le- 
oatle). 

Sounding, adj. (sonorous) e 
utluahalang, lamang. 

Soup, n sop ho. 

Sour, adj. (acid) e boliia; 
(morose) e sefahlelio se 
sosobaneng, e hlona- 
menp", v. (to he acid) ho 
baba, ho ba boIila; (to 
he morose) ho hlonania. 

Sonrcef n. (a spring) niohloJi 
oa seliba ; (the first cau- 
se) mokolli, hloho, cjalo. 

Sourness, n. boliia. 

South, u. boroa. 

Southerly, ailj. c iiga boix)a, 
u Lsuang boroa. 

Simtheru, e lobileng boroa, o 
tsuBiig boi'oa. 

>outhtcard, adv. ka u^a l)o- 
voa. 

Sovereign, n. (a king) more- 
tia ; (a coin) chelete ea 
gauda V iekanang shi- 
lling tKe niaRhome a ma- 
beli. bOVKRL'IGNTT 2(,>U Spkcii'V Sovereignty^ u. borena, puso. 

So?f, 11. (a sicine) fariki e tse- 
hali. 

Sozf, V. ho yala. 

f^pace, 11. (of tune) iiyalia, 
nako ; (of distance) se- 
baka ; (of land, room) 
sebaka, 'manana ; (ait 
inter cal) lipaka. 

Spacious, adj. e kliolo, e se- 
phara. 

Spade, n. kliarafu. 

Spaii, 11. (a measure of length) 
boahlamo ba letsoho ; (a 
shan't duration) sebaka- 
nyana ; (a yoke of oxen) 
lipholo tse lekanang ho 
hula koloi ; v. {to mea- 
sure by the hand) ho le- 
kanya ka boahlamo ba 
letsoho; (to fetter a hor- 
se) ho khina pere, ho e 
etsa sepane. 

Spank, V. ho yabela ka letso- 
ho le ahlameng. 

Spare, v. (to exercise forhea- 
raiice) ho lesa, tsuarela, 
tlohela, qenehela ; (to 
live frugally) ho phela 
ka boitsuaro, ka ho 
bolokaleruo; adj (sca- 
nty) e hlokoang; (not 
required at present) e 
sa hlokoeng yuale ; (lean) o osesane, e oti- 
leiig. 

Sparingly, adv. hanyenyaue, 
ka ho qenehela. 

Spark, 11. lilase. 

Sparkle, v. (to glitter) ho 
beiiya; (to emit sparks) 
ho qatoha, ntsa lihlase. 

Sparrotv, ii. serobele. 

Sparse, adj e c^alikaneiig. 

Spasm, n. ho satalla ha 
mosifa o mong ka mo- 
tsotso o monyenyane. 

Spatter, v. ho iiyanyatsa, 
fafatsa. 

Speak, V. ho bua ; to speak 
to, ho buisa ; to speak 
for, ho buella; to speak 
together, ho buisana. 

Spear, n. lerumo, kuebe, 
bohlasa ; v. ho hlaba. 

Special, adj. e ikhethaug. 

Specie, n. chelete ea gauda, 
kapa ea silevera. 

Species, n. (a kind) raofuta; 
(a race) leloko. 

Specific, u. (particular) se 
khethang iitho e ngae 
ho e iigue ; (a remedy) 
sehlare se loketseng le- 
fu le itseng; adj. e 
ikhethang. 

Specification, n. khetho. 

Specify, v. ho khetha ka Si'KCIMEX 261 Spihk puo. 
^perimev, n. (sample) ntho eo 
ho snpjoang tsa mofnta 

le mong ka oona. 
Bperious^ adj. e kang c na le 

'note. 
Speck and Speckle^ i\. {a apot) 

letheba, sekoli. 
S/)erl*//'</, adj. e rolo, e tho- 

bosha, e tsasa. 
Spectacle^ n. ntho e bohuoang. 
Spectarlcn, n.phii . liipone tsa 

mahlo. 
Sperfator, n. motho ea tali- 

mang, ea bohang. 
Spectre, n. scriti, sethotsela. 
Speculate, V. {to meditate) ho 

nahana; {to purchafte for 
future sale) ho i^ka 

1 in tho ha li rekoa ka 
chelcte e nyenyane, ka 
tsepo ea ho li ivkisa ha 
theko e .se c phahannlo. 
le «»a ho raa ynalo. 

Speculatimt, n. moi'i^i'o, (lia- 
holo o etsoang ho atisa 
lichelete). 

Speech, n. pno, polclo. 

SfM^ed, V. {to be f/ittck) ho 
tata, phakiKa, ak6fa ; (/o 
cause to he quick) ho 
akofiRa ; (to omnttt) ho 
thuRa : may God »2)eefl 
i/ou, Molitno o u t.hu.*jp (moi-ei-ong, kapa leetong 

la hno) ; n. lebelo, pha- 

kiso. 
Speedy, adj. e phakisang, 
Spell, n. {n chai-m) pho.so ; 

V. ho phoRa. 
Spell, n. (a job) mosebetsi oa 

motsotsonyana. 
Spell, V. {to tell the letfeis) 

lio peleta mantsue. 
Spend, V. ho sebetsa ka rhe- 

letc , ho senya, ho etwa 

ka bohlasoa. 
Spendthrift, n. motho ea 

senyang lei'iio, lehlasoa. 
Sphere, n. ntlio e clntja. 
Spice, u. linoko; v. ho noka. 
Spider, u. seokho, sekho. 
Spider* s-iceb, n. bolepo. 
Spike, n. (a larfje nail) aepe- 

kere se seholG ; v. ho 

thibn ka sepekcro. 
Spill, V. ho tsolla, kapon, 

labia, re ka]ie. 
Spin, V. ho oh la. 
Spiual, adj. o leng ca moko- 

kotlo. 
Spine, n. (a thorn) phatsa. 

raoutlua ; {the backbone) 

niaHapo a niokokotlo. 
Spinster, n. mornetsana oa 

losoha, niothepa, mosa- 
hla, lefetoa. 
Spire, n. torn. Si'iKi'i' 

Spiiii, 11. (fjie soul) moea ; (a 
(jliost) seriti, sethotsela ; 
{ardoH}') matla, lohala ; 
(a liquid) mofuta oa 
seno se kang yoala ; 
llie Spirit, Moea o Hala- 
lelang ; the spirita of the 
(lead, balimo ; v. {to 
convey away) hohlnibila 
iitho jualeka hoya o le 
ka boloi. 
Spirited, adj. e leliala, e ma- 
blalia-hlaha. 

Spiritual, adj. seo e leng sa 
moea, sa kelello, (e song 
sa nama). 

Spiritualise, v. ho lilaleflsa, 
ho isa ho tsa moea. 

Spit, V. ho tsLiela mathe, 
ho ntsa molomong. 

Spite, n\\\ovo, lonya ; v. ho 
etsa taba ka khopolo ea 
ho t.sietsa, ea ho suabisa 
e mong. 

Spittle, n. raafche, lekueba, 
b'nqhenqhe 

Splaffh, V. ho qaphaletsa, qa- 
fcoha, re phosn ; ii. leilio- 
ba la seretse 

Spleen, n. lebete, bolutu. 

Splendid, adj. e ntle haholo. 

Splendour, ii. botle, khanya, 
ho benya. 

Splice, V. ho kopanya mehala 2&2 Si'(.\.;k 

e 'meJi kantle lio lefito, 
e leng ka ho e iShanya 
liammoho hantle ; n. moo 
kliole tse peh' li kopaneng 
ka ho rOkahangoa lia- 
mmolio, raofapo. 
Splint, n. ^for a broken bone) 
sefatjana sa ho tlamella 
set ho se robeliileng fa 
small piece) phatsa. 
Splinter, v. {to break into 
fragments) lio robaka b'- 
koto ; 11 phatsa, sepha, 
lefatsa. 

Split, V. {to cause to split) lio 
petsola, arola, qhetsola ; 
{to becoitie split) ho qhe- 
tsoha, petsoha, arohana ; 
11. lepetso, letlere, le- 
pliao, leshua. 

Spoil, V. (to mar) ho seiiya, 
silafatsa ; {to destroy) ho 
hleketsa, sohloka, se- 
nya ; to spoil a rhild, ho 
seiiya nguana ka ho mo 
nea tsohle tsee a li ra- 
tang, a be a ikhantSe. 

Spoil, n. {plunder in var-time) 
khapo, thepa. 

Spoke, n. sepeike. 

Spoliate, V. ho tlatlnpa. nya- 
bela, ya. 

Sponye, ri. seponse ; v. ho 
hlakola. iSi'ONSoi: 26;t SlMM <K Spo>w(/r, n. ea ambang bakeng 
SH e moiig. 

f^pftjifa?ieous, n«lj. v etsoang 
ka ho rata, ka ho ifha- 
bisa. 

Spoon, n. khaba 

Spor/, n. papali ; v. (to make 
memj) ho bapala ; (to 
jest) ho saolia, suhsua. 

Spot, n. {a stain) letheba, se- 
koli ; (a place) sebaka, 
talo, RetSa ; v. ho etna 
Icthoba, silafatsa : upon 
the spot, hona yualc ; to 
live upon tfie spot, ho 
Inia, ho aha bona nga- 
long ena. 

Hpokeilj adj. {marked wilJ, 
ftpots) e i-olo, c t?asa, e 
maroboko. 

Spmutaljf, 11. plur. lenyalo. 

HpouMc, n. mohatsa. 

fipont, n. tnoloiiio oa pitsa, 
oa letisoana, oa ponipo ; 
V. bo f.8ai*afsa. 

Spraifi, V. hn nonyetsoha, 
fafOba. 

S/wrtjr/, V. bo paqama. 

S/wrii/, n. (a itmall In'aiirh) 
ntlba ea lokala la Rpfate , 
{drop» of irater) mam- 
tboH a raetai a akho- 
loangke tnoiia. 

Hprrfnt. \ . (to Hi^nfff}) ho hn- sa, hasaiiya; (to catise 
to extend) ho namisa ; 
(to he .tpreading) lio na- 
ma, namela, papetia ; 
(fo place on something) 
ho ala; the iiewa are sprea- 
ding, titaba iia basana; 
tipread the tablecloth, ala 
lesela la tafole ; the 
crack in the wall is 
spreading, lepetsa le le- 
rakong le ntse le nama ; 
the fire is spreading, mo- 
llo oa keka. 

Sprig, n. (a shoot) lekala le 
lesesane. 

Spring, v. (to begin to grow) 
ho ({ala bo mela, tsuela 
iitle ; {to leap) bo tlola, 
qotoma ; (to can.fp to 
exphtde) bo qbomiRa ; n. 
(a season) selemo ; (a 
leap) tlolo ; (a Aonrce) 
seliba ; to spring att bo 
tlolela holim'a; fo spring 
forth, bo tlolela |)ele, ho 
ratlOloha ; to spring 
upon, bo I'ntldlohola. 

Spring bock, n. tSepbe. 

Sprinkle, v. (to scatter a 
liijnid) bo fafatsa, nya- 
nyatsa, foka, phutsa. 

Spruce, adj. (ueat in dress) 
pa npfti'fliij? httntlo. kn SlMMH T makhet-he. 
Sprout, V. ho mela, hlomela 
(litlama) ; n. lehlomela. 
Spur, n. (for riding) sepoio; 
(of a cock's leg) lenala le 
leholo le leotong la 
mokoko ; v. (to use the 
spurs) ho hlaba ka sepo- 
ro ; (to urge forward) ho 
susumeletsa pele. 
Spurious, adj. eo e seng ea 

'nete. 
Spuriousnessy n. ho so nano- 

'nete. 
Spurn, V. (to reject with dis- 
dain) ho leleka, ho khn- 
tUsa ka ho nyelisa, ka 
ho khesa; n. nyeliso, 
kheso. 
Spy, 11. hloela, moraela ; v. 
(to discover at a distance) 
ho bonela hole ; (to play 
the spy) ho hloela 
Spy -glass, n. fcrkekere. 
Sguahblc, v. ho tsekisana, ho 
qabana ; n. tseko, khan«f, 
qabang. 
Squad, n. aehlotsoana. 
Squadron, n. (of cavalry) 
sehlopha sa bapalami ba 
ntoa; (of warships) se- 
hlopha sa likepe tsa ntoa. 
Squalid, adj. e mpe. e litsila. 
Squall, V. ho raeketsa; n. 264 Squkfzk 

niohoo, meketso. 
Squall, n. (a storm) sefefo ; 
(figur.) to look out for 
squalU, ho falimeha, ho 
Icbela (ka baka la li- 
tsietsi tse ka hlahang). 
Squander, v. ho senya, labia, 
ho sebetsa leruo ka bo- 
lilasoa. 
Square, adj. and n. e nang le 
mahlakore a mane a le- 
kanang, le likou tse *ne 
tse lekanang ; (an ins- 
frunient) tekanyo ea tse- 
pe eo libetli li sebetsang 
ka eona; y. (to make 
square) ho etsa ntho li- 
kou tse 'ne tse lekanang ; 
(to make even) ho lOkisa. 
Squash, V. ho buretsa. 
Squareness, n. bokutu. 
Squash, n. (a kind of gourd) 

mofnta oa mokopn. 
Squat, V ho Inla fatse. 
Squeak, v. ho Ua (ho kang ha 

fariki ha e hlayoa). 
Squeamish adj. (feeling sick) 

e pelo e nyekang. 
Squeeze, v. (to press) ho pati- 
sa ; (to oppress) ho tnba ; 
to squeeze out, ho peteta ; 
to squeeze through, ho fo- 
tisa har'a ntho e ngue 
ka ho patisa. Squint, V. ho ha le mahio a 
pelekaneng, n saka. 

Staby V. ho hlaba ; u. leqeha 
le entsoeng ka tsept' e 
bohale. 

Stability y n. ho tiea. 

Stable^ adj. (ii<xed) e tiileng. 

S/rtW^, 11. setala ; v. ho hla- 
hlela setaleng. 

Stacks n. qubn ea maiigata a 
koro, qubu ea yoaiig ; v. 
ho haha qubn e jualo, 
ho etsa setha. 

Staff, n. (a stick) molamu 
koto, lere ; (a pole) thn- 
pa ; (a badge of authnrifi/) 
lere la boi'ena. 

Sfaff, 11. (a body) matona a 
molaoh' oa ntoa, kapa 
batlatsi ba 'musisi, kapa 
batlatsi ba motsamaisi 
oa sekolo, etc. 

Stage, n. (a fraviework of tim- 
ber) mohaoloaiiB moo ho 
l)(*oang Titbr) tse imhii- 
oang ; (a rest ing-pl ace oti 
a jonmeif) moo ho pho- 
moloaiig ha ho nkiloe 
lee to ; (ilte distance tra- 
velled over) lekhetto. 

Stag, n. khama e tona, tlo- 
tsela. 

Stagger, v. lui tlH]<M«-lfi iln'-- 
k^s/'ln Stafjnant, v. e emeng, e sa 

matheng (motBi). 
Stagnate, v. ho se mathe (ha 

metsi), bo se tsamatV, 

bo ema ba mosebetsi. 
Staid, adj e tiileng. 
Stain, V. (to blot) bo etsa ma- 

theba. silafatsa ; n. (a 

blot) letheba, tsila; (a 

disgrace) bo hlabisang 

liblong. 
Stair, n. metbatinyana ea bo 

nyoloba 
Stake, n. (a post of tvood) se- 

fate se chocbiloeng se 

blomiloeng mobuiig ; v. 

(to wager) ho phea 

khang. 
Stale, aflj. (tasteless) e 

tapileog, e sulafetseng; 

(worn out) e scuyebileng 

ke ho bola. 
Stalk, V. (to icalk) ho tsa- 

maea ka mot.samao oa 

mot bo ea ikliohomoHaTip:; 

{to creep warily) bo na- 

nam. 
Stalk, u. (a stem) tlbaka (ea 

poouc, oa mabele, etc). 
Stallion, n. poho oa peiv. 
Stalicart, adj. e matin, e sa 

tSaheng. 
Stammer, v. ho kok«'if]otsn, 

hoelofl, t.Inila. Sta.m.mi:i.'in<; 
^tamiiierimj, adj. u kokwlle- 

Sfammerer, u. lehoelea, le- 
tsefola. 

Stamp, V. (to strike ivith the 
foot) ho qititsa; {to 
impress with a mark) 
ho tiisa, tsnaea ; (to 
crush) ho tnia ; n. {a si- 
Onet) tiiso, letsuao; (a 
postal stamp) setempe. 

Stanch, v. ho thiba rnali ; 
adj. (strong and firm) 
ea mHtla, ea 'nete, 8 t§e 
pehang. 

Stand, V. (to he erect) ho ema ; 
(to halt) ho lain ; (to en- 
dure) ho tiis^ts'*, raame- 
lla; (to remain) h'» hlo- 
la ; to stand up, ho ema, 
raoha; to stand by, ho 
emela, loanela ; t>> stand 
fast, \in se i'x'alike, ho ti- 
ca ; to stand one^s ground, 
ho 80 suthn; to stand 
together, ho lamellana; 
it stands to reason, hoa 
utliiaha a, e ke ke ea 
e-ba ka mokhoa o mong ; 
to make a stand, ho 6 ma 
ka hore u ea loana 'me 
u ke ke ua sutha ka 
sail f ha o. 

Standard, n. (a rule) ntlio e 260 SiAin beiloeug u be molao, 
tsuauelo ; {a flag) tiaga. 

Standinf/, adj. e emeng, tii- 
leng, hlolehang; n. (conti- 
nuance) hloleho ; (rank) 
tulo, boemo. 

Star, n ualeli ; a slwoting- 
star, naleh' e chachame- 
tsang. 

Starch, n seteisele. 

Stare, v. ho tjamela ; to stare 
at, ho ahlamela. 

Starling, n. (a bird) leholi. 

Start, V. (to move suddenly) 
ho raoha, qotoraa, plia- 
moha, sisimoha ; (to 
disturb suddenly) ho tso- 
sa ; (to commence) ho qa la 
(morero, leeto) ; n. (a 
sudden motion) ho re r«o ; 
(a setting out) qalo, tsi- 
moloho. 

Startle, v (to cause alarm) ho 
tsosa. nyarosa ; (to beco- 
me alarmed) ho nyaroha, 
re tleko-tleko, tsoha. 

Starration, n. ho shna ke 
tlala. 

Starve, v. ho shna ke tlala, 
ho la pa. 

Starveling, n. (a weak animal) 
moketa 

State, n. (a position) boemo, 
kemo, tulo ; (a dignity) Staiki.v 2<;7 SlKAM Ik>1i61o ; (a country) iia- 

lia; {the civil power) 'mn- 

so; V. {to net forth) ho 

lilahisa, bolcla. 
Sfnffli/, adj. e kliabane, e 

phahanieng : adv. ka mo- 

khoa o phahameng. 
Sfatcvicnt, 11. faba e bolo- 

loang, c hlahisoang. 
tifat^'smmi, n. monna ea hla- 

lefetseng taba tsa li- 

ehaba. tona ea boi*ena. 
Sfateswa)i.<thip, n. bohlaie ba 

tona ea borenn. knpn to- 

kelo ea cona 
Sfftfifni, n. (a place) again, 

Ix>Iq1o ; (a rank) seemo, 

tnlo; (« railway station) 

moo koloi ea mollo e 

emi.sHng ho nka baeti ; v. 

ho hda. 
Stationanf, adj. o emong. 
>^tntionpr, n. moi^eki.si oa li- 

panipiri le lintho tsa ho 

ngola. 
Stnfionerif, n lii)nka, lipn- 

mpiri le ntho tsa ho iigo 

la iHe rekisoang. 
Statist icti^ n. pdkcllo oa li- 

taba. kapa ea lipalo tsa 

batho, etc 
Sfatufn n. netsnantfio so en- 

t<iocng ka leyoe kapa ka 

ts^p«'. Stature, n. boeiiio, bolelele. 

Statute, n. molao. 

Stay, V. (to Mop) ho onia ; (/(/ 
remain) ho Inla ; {to kce/i 
from departure) hocmisa, 
thibela ; (to prop) ho t$e- 
tlelia ; n. (a continuance 
in place) hlolo, ho lula 
ngalong e le ngne; (a 
prop) t^etleho. 

Staysy n. bosloroko. 

Steady n. in stead oj\ bakeng 
sa ; a hnmefitead, ntlo. 

'Steadfast ^?n\']. e tiilpnir. tiiso- 
tsang. 

Steadfasfneas, n. tiisetso. 

Steadiness, n. tiisetso, ho so 
fetohe. 

Steady, fidj. e tiileiig. sa feto- 
hoiig. 

Steak^ n. 8ekoto sa nama se 
besoaijg. 

Steal, V. ho utsua, loba, lo- 
bela, fotha ; to steal away, 
ho thoba ; to steal a mar' 
oh, ho siea mot ho a aa 
lomoho, ka ho ipata. 

Sfeatth, II. {the act of stealing) 
kntso; (secret ac/, secret 
means) (|nmat8i, leku- 
nutn, sephiri ; 6// stealth, 
ka leknnnin. ka aephi- 
ring 

Steam, mo«'*ana oa metsi a 8'l'KAM-l!i»AI 208 NlKWAHIi belang. 

Sfenm-boaf a,in\ Hf earner, n, 
sekepe &o tsamaisoang ke 
moeana oa metsi a be- 
lang. 

Steed, n. pere. 

Steel, n. tscpe e fchata e bi- 
tsoang setala ; v. bo tba- 
tafatsa, tiisa. 

Steep, adj. (precipitous) e mo- 
epa, e motheo o moholo. 

Steep, V. (to soak J ho ina. 

Steeple, n. tora ea kereke 

S^<?er, V. (to direct) ho tsa- 
maisa ; (to guide a ship) 
ho taamaisa sekepe. 

Stellar, adj ea linaleli. 

Stem, 11. (the body of a tree) 
kutu, 'mele oa sefate ; 
(a stalk) tlhaka; (a race 
or stock) mofuta, leloko. 

Stem, V. (fo stop) ho emisa, 
thibela. 

Stench, n. raonko o raobe, 
sebolu 

Stentorian, adj. e lentsue le 
matia haholo. 

Step, V. (to make one pace) ho 
liata ; (to walk) ho tsa- 
maea ; ii. (a forward 
movement) ho hata, Jio 
tsamaca ; (the space pas- 
sed over) mohato; (afoot 
mark) boliato ; (a manner of walking) motsaraao ; 
(a noise when walking) 
seqi, liqi ; (one rise of a 
stair or ladder) niothati, 
sehlollelo; to step aside, 
ho eniela kathoko ; to 
step into, ho kena (tlung 
kapa morei'ong) ; to fake 
a step, ho qala ho ea nj^a 
e itseng, kapa ho qala 
morero, taba. 

Step-father, n. baiia ba bitsa 
ynnlo monna ea nye- 
tseiig 'm'a bona eo e 
seng ntat'a bona ruri. 

Step-mother, n. bana ba bitsa 
yualo mo8Hli ea nye- 
tseong ke ntat'a bona, eo 
e seng 'm'a bona ruri. 

Steppe, n. lesabasaba. 

Sterile, adj. e njopileng, e 
sa beerjg. 

Sterility, n. ho ba nyopa, ho 
se b^e 

Sterling, adj. (yenuine) ea 
sebele, ea 'neto. 

Stern, adj. e phatla e tiileng, 
e leihlo le thata. 

Stern, n. marao a sekepe. 

Stei'imess, n. bothata. 

Steiv, V. ho pheha ka metsi ; 
n. naraa e phehiloeng ka 
metsinyana. 

Steirard, n. mohlahlobi ofl SrirK •JGi» Stii'ekh iiiPsebetbi ea mong a 
liae, qliooku. sej)hatho. 

Stici:, u. thupa, lere, ujosaiia, 
molamu ; v. (to pierce) 
ho hiaba ; (to fi.r on ) ho 
khoraarelisa, maneha ; 
(to adhere to) ho kho- 
iiiai*ela, homanla ; to 
stick otit, ho tauela iitle, 
hohomela ; to .stick fast^ 
ho hHoellH ; to stick to, 
ho khoniHr^la, hHu»-lla. 

Sticky, adj. e khomnrelHiiir. 

Stiff, adj. (firm) e tiileng, e 
stithletseng, e thnta ; 
(rigid) e sa otiolohang; 
a stiff cold, m<»hatsela o 
moholo ; ini/ hand is 
Htiff with cold, letsoho la 
ka le tsikitlanc ke ino- 
hatseln. 

Stiffen V. (to tiiakr tiliff) Uo 
thatafrttsa, satalMtsa, 
hhimNlat8R ; (to become 
ftiff) ho SHtalla, hla- 
malln. 

St iff'ueckeil , adj e niolala o 
satalctHcng. 

Stifie, V. ho khainu, fenetha, 
tima, halihimola, piipe- 
tsa, hipetsa. 

Stigma^ ii. leUouo la molat/i. 

Htigviatite, v. ho t.saaoa ka 
Mnao la nveliso. Stile, n. mehaoloana ea ho 
hloella Ifiako. 

Still, V. (to calm) ho khutbU 
sa. fokotsa; adj. e kha- 
isitseng, emeng ; adv. 
(after that) It-ha ho le 
yualo ; (to this time) le 
yuale; (continually) ka- 
mehla. 

Still-born, adj. (nguana) ea 
tsualonng a se a shuule. 

Stillness, n. khutso. 

Stimulant, adj. e susume- 
tsang; n. sehUiv .se tso- 
sang, se natl. far sang. 

Stimulate, v. ho susumetsa, 
tsosa. 

Stimnttition, ii tsasametso. 

Sting, n. (of an insect) tsene- 
ne ; (anything thnt gives 
acute pain) utho efe le 
efe e utluisang bohloko 
haholo (loha e le ntho 
kapa tahn) ; v. ho hia- 
ba ; ho utiui.sn bohloko. 

Stinginess, n. bokljonatha. 

Stingy, adj. o lekhonatha, e 
timanang 

Stink, n monko o niobe; v. 
ho ukha humpe. 

Stint, V. (to limit) ho bea 
mocli, thibela ; n nioeli, 
tekanyo. 

Stipertd, n. mopntso, tefo. Slll'l LATK 270 .SlONK ^tipiilate, V. bo lumellana. 

Stipulation, n. tuniellano 

ShV, V. (to agitate) lio fulua, 
rita, tsokotsa; {to incite, 
to rouse) ho tsosa, rao- 
sa ; {to move one's self) lio 
tsoha, raoha, sisinyelia ; 
11. niofei-e-t'ere, letsoso. 

Stirrup, n. moralio. 

Stitch, V. {to seiv) ho roka ; 
n. {of seiving) moroko ; 
{a sudden pain) lehlaba. 

Stock, n. {a stem) kutu, 
motloang ; (a racCy a fa- 
mily) leloko, mofuta. 

Stock, n. {the money of a 
bank) chelete ea bauka; 
{the goods of a shop) li- 
jihahlo tsa levenkele ; 
{the beasts on a farm) 
liphoofolo tse ruiloeng 
ke molerni ; v. ho bO- 
kella, ho rua. 

Stockade, n. moterq, (ihalisi 
e entsoeng ka lithupa. 

Stocking, n. kausi (ea maoto). 

Stocks, n plur. (for prisoners) 
litsepe, kapa lifate tseo 
ho tsuasoang batlamuoa 
ka tsoiia teronkong. 

Stock-still, adj. va emcng a 
sa sisinyehe. 

Stoical, adj. e sa i-ateiig ho 
uthia thabo kapa bohlo- ko. 

Stoicism, n ho se utiue tha- 
bo kapa bohloko. 

Stoker, ii. mobesi oa moUo 
koloing ea mollo, kapa 
sekepeng. 

Stolid, adj. e sethoto. 

Stomach, ii. moholu, rapa; {1st 
stomach of a ruminant) 
moholu ; {2ud) qati <, 
{3rd) iithane, ntsothane ; 
{4th) leshuele, ntlo-ea- 
lehlanya ; (a inclination) 
takatso ; (to have stoma- 
ch-ache) ho yeoa ke 
mala. 

Stone, u. (a mineral) leyoe ; 
{a gem) lehakoe ; {a 
kernel) thootse ; (a mea- 
sure of 10 eight) boima ba 
lbs tse leshome le metso 
e mene ; sand-stone, le- 
seru ; a mill-stone, leloa- 
la, tsilo ; v ho tlepetsa, 
tlapunya ; adj. e en- 
tsoeng ka leyoe ; stone- 
blind, e foufetsenw rari ; 
stone-cutter, 'metii oa 
mayoe ; stone-dead, e 
shueleng ruri ; stone- 
still, ea sa sisinyeheug 
le heuyenyane; to leave 
no stone untitrned, ho 
pheella, ho leka tsohle M«Kll. •271 SlI.'AlN t^ ka etsoang, u mi 
tihbe mokhuthalu. 

Stool, n. (a seat) setulo se se 
iiaiig seit^etleho sa iiio- 
kokotlo; (t/ie tcacnaiiuij 
of the bowels) ho ithusa. 

Htoopj V. (to bend foncards) 
hoinama; n. kiuamo. 

Stoji^ V. (to cense from ijoimj 
Joncard) ho »'ma ; (to 
kinder) ho emisa, thiba, 
thibela, uba; (/o r/a-e) 
ho 8ib». paka ; (to hare 
of) ho tlohela, lesa : n. 
thibc'lo. 

St Of page, ii. thibelo. 

Stopper t n scpako. 

Storayey n. ho boloku lipha- 
hlo tlunjr ea tsona. 

S/o/t', ft. levenkele, ntlO ta 
ho bOlokaliphaltlu. 

Store-keeper J ii iiiunp-n Ifvcn- 
k»-le. 

Stores^ ii.pliu. ii|»jiiiiil() lelia 
e le liyo tse bokeh*- 
tsoeiig. 

Stork J n. mokotatbie. 

S/oriu, n. (o/ the elemeuts) 
sefefo ; (a tnmtdt) mofe- 
ru-fei-e ; v. (/» attack) ho 
fatuhela ka matla; (^' 
6r aiitjrif) ho halei'a lia- 
hOlu. 

Storming^ n. ho nehc^la mo Ise, ho phahla tsa oonu. 

Stormy, aiij. e setufo. 

Sto)y, 11. fa narration) qaqi- 
so; (fl jiction) tsorao; 
(a //6) tlae, metlae. 

Story, u. (a //oor o/ a huil- 
ding) karolo ea utlo a 
kaliolimo eo ho uoaiig 
ho eoiia ka methati. 

Si Old, adj. (^corpulent) e tc- 
nya ; (caliaiit) e seuatla, 
c tiileng. 

Stocc, n. leii'o la tsop*- lit ho 
pheha liyo. 

Stow, V. (/o arrauyc and 
pack) ho lokisa liiitho 
hore li koalloe. 

Straggle, v. (/o /oit') bo so- 
lla, lelera. 

Straigld, adj. e lokileng e sa 
khopaineng, u sasaiiie- 
t.seiig; adv. bona yuale. 

Straighten, v. bo khopaiiio- 
lla, otiolla, Uctlarnisa. 

Strain, v. (to cvtetul with for- 
ce) ho otiolla ka matla ; 
(to uiakf great efforts) ho 
itckababdlo; (to injure 
by orertaskiug) ho si*- 
nya ka ho sebelisa ka 
bo feta tuWaiiyo; (to 
jilter) ho hlOMba, bloc- 
kisa : n. (a violeid effort) 
phobello V kholo ; {an Stkau '2l'l 

injury) teko e senyang, 
nonyetseho ; (a sonij) 
pina. 
Strait ^ adj. e patisaneng, 
tsesane ; n. (a passage) 
mokhamo oa metsi o 
muhareng a maoatle a 
mabeli; (a difficulty)ho- 
thata, tsietsi, ho ba mo- 
qotetsiiig. 
Strand, n. lebopo la leoatle. 
Strange, adj. (unusual) e sele, 
e raakatsang ; {foreign) 
eo e seng ea liac. 
Stranger, n. raolafca, o sele, 
molichaba, ca sa tse- 
yoeng 
Strangle, v. ho khama, fene- 

tha, qhuela. 
Strap, u. lei-apo ; v. (to fas- 
ten) ho fasa ka lerapo, 
ho tlama ; (to punish) 
ho shapa ka lerapo. 
Stratagem, n. bohlale ntoeng, 

mano. 
Strategy, n. bohlale ntoeng. 
Straiv, n setroi. 
Stray, v. ho kheloha, lahle- 

ha, lelera. 
Streak, n. motaka, moreto ; 

V. ho taka ka 'mala. 
Stream, n. noka, metai a ma- 
thang ; V. ho matha (ha 
metsi, ha batho ha ba STKri>K hiahlamana ka bonga- 
ta). 
Streamlet, u. nokana, mola- 

tsoana. 
Street, n. seter«ta. 
Strength, n. matla, boiiatla, 

hotiea. 
Strengthen, v. (to add strength 
to) ho natlafatsa, matla- 
fatsa, tiisa; (to grow 
stronger) ho matlnfala; 
(to get better in health) 
ho thuseha. 
Strenuous, adj. (eager) e 
pheellang, e tiisetsang. 
Stress, n. matla. 
Stretch, v. (to cause to ex- 
pand) ho otiolla; (to 
draw out) ho atlatsa, 
nanabetsa ; (to become 
stretched out) ho otlolo- 
ha ; to stretch out the 
hand, ho nanabetsa le- 
tsoho ; to stretch out the 
legs, ho takalatsa maO- 
to ; to stretch one's self, 
ho uanaboloha; n. (an 
extension) kotloloho ; (a 
stretch of land) sebaka 
sa naha 
Strew, V. ho hasa, hasanya. 
Strict, adj. e cang ka molao. 
Stride, n. bohato bo bolele- 
le ; V. ho hata khato e St KIKE 273 Sti i. sephara. 

Strife, n. khaiig, pliapun^. 

Strike, v. {to hit) ho otla, 
bata, yabela ; (to sound 
an a bell) lio lla (ha 
tsepe) ; (to cause to sou- 
nd) ho letsa; {to snr- 
prise) ho makatsa, ho 
lemosa ; (to refuse to 
work) ho hana ho sebe- 
tsa ; to strike hands wi- 
th, ho tiisa tume llano 
ka ho neana matsoho ; 
to strike out, ho hlakola ; 
stricken in years, ea ho- 
lileng haholo. 

StHkinff, adj e makatsang. 

String^ n. (a cord) khole, 
Ieqhn61e, ieratsoana. mo- 
hala ; (a line of things) 
rookoloko. 

Strip, V. (to make bare or na- 
ked) ho tsolJBa, hlobo- 
lisM ; (to direst oneself 
of clothes) ho hlobola, 
itMolisa ; (to deprive) ho 
amoha, tiatlapa ; (to pull 
off) ho tlosa. 

Stripe, n. motaka, nioivfo. 

Stripling, n. mohlankanya- 
na. 

Strive^ v. (/o endeavour) ho 
pheella, leka ka niNtla, 
hahamala; (to labour hard) ho iketlaetsa, ho 
kikitlela ; (to contend) 
ho tsekisana, phea 
khang. 

Stroke, v. (a blow) kotlo ; (a 
s^idden attack of disease) 
pnbo e oetseng motho 
ka sehloho. 

Stroke, V. (to rub gently) lio 
phaphatha. 

Stroll, V ho chaka. 

Strong, adj e mat la, e thata, 
e tiil»^ng. 

Stronghold, n. qhobosheane, 
seqhobo, 8efoi*o. 

Strongly, adv. ka matla. 

Structure, n (a building) mo- 
iinho, khaho; (the form) 
sebopeho. 

Struggle, v. (to strirc) ho le- 
ka ka niatla, ho pheella ; 
(to use violent eiforts) ho 
loana ; n. (great efforts) 
pheeilo e kholo, teko e 
inatlH;ffl contest) ntoa, 
qabang. 

Strut, V. ho tsamaea ka bo- 
kako. 

Stubble, 11. aeriie. 

Stubborn, adj. o hauang, e 
ikhautrtang. v manga* 
nga. 

Stud, n. (a button) konopo ea 
huinpr. Siri) 

Stud, u. (of hornes) mohlapt- 
oa lipore tsa lipoho t5?e 
tsualaiio-. 

Student, n. moithnti, morn- 
tnoa. 

Studiovs, adj. e i-Htang ho 
ithuta. 

Sfnd//, V. ho ithuta, ho ineela 
ho ithuta; n. (an appU- 
cation of the mind) ho 
ithuta ; (a branch of lear- 
ning) thuto, lithuto ; (a 
room) kemei'e eo motlio 
a ithntfclang ho eona. 

^tnjf, n. (0711/ matprlah) ntlio 
eo mesebetsi efe le efo 
e entsoeng ka eona ; 
(tJie stuff of which the 
clothes are made), qhai, 
lesela la ho etsa likobo; 
i/ojir clothes are made of 
good stuffs liaparo tsa 
hao li entsoe ka lesela Ic 
letle ; v. (to fill rery 
full) ho tlatsa liaholo ; 
(to crowd) ho patisa, pa- 
tisana 

Stfifjlng, n. seo ntho e tlatsi- 
tsoeiig (hlohhMooiig) ka 
son a. 

Stumble, v. (to make a false 
step) hokhet5emMa,kh6. 
pjoa ; (to slide into 
error) ho lahleha, khe- 271 hMVf.K loha ; (to cause to stnm- 

ble) ho khopisa. 
Stumbling-block, n. khopifio, 

kholokhotheho. 
Stump, u. kutu : v, (to lop) 

ho seta. 
Stini, V. ho ilibanya; to be 

stunned, ho ea le maili-ili. 
Stunt, V. ho hanela ho ata 

kapa ho hola. 
Stuntedness, n. leripa. 
Stupefaction, n. thotol'alo, bo- 

thoto. 
Stupefy, V. ho fliotofatsa, 

roba. 
Stupendous, adj. e kholo ka 

ho fetisisa, e makatsang 

ka ho fetisisa. 
Stuvid, adj. e sethoto. thoto- 

fetseng. 
Stupidity, u. bothoto, booatla. 
Stupor, n. (torpor) bolokuana; 

(amazement) makalo o 

kholo. 
Sturdy, adj. (strong) e matia ; 

(stout) e tenya. 
Stutter, V. ho lioelea, holo- 

ketsa. 
Sty, n. seta la sa lifariki, 

hlasela. 
Style, n. mokhoa oo niotho a 

n go I ail g kapa a bnang, 

ka oona, morigolo ; v. ho 

rea lebiiso, SlASlON 27^ 

Svasion, n ho kholisa, kho- 
iiso. 

^uattive, adj e kholisting, v 
uang le matla a ho kho- 
lisa. 

Suavity, n. bonolo. monate. 

Stfhalterii, adj. and n. e knthi- 
se ho ba banc: bosoleng. 

Subdivide, v. ho arohi. 

Subdue, V. ho hloUj, thapisa. 

Subject, n. {haring a uiasfer) 
mofo, motholuoa ; {the 
matter treated when spea- 
king or writing) hloho 
ea tuba e buoang kapa 
e ngoloan^; (the topic) 
taba. 

Subjection, 1^. bohlanka, bofo. 

Subjugate, v. ho hiola, tha- 
pisa. 

Sublijue, adj. e phahanieng, 
p phethehilenp (lia ho 
baoR ka tubn, kapa ka 
motho). 

Sublimity, n. ho])haham(> (ba 
mokhoa kapa ha maikn- 
tlno). 

Sublunar, adj. e tias'a khuoli, 
e lefatseiig. 

Submarine, adj. e tlaH'a mptai 
a Icoatle. 

Submerge, v. ho qnelisa, kenya 
nietaing, aparMa ka me* 
♦ si. ') Srn.><Kt;i i;nt 

Submission, n boip^ho, ku- 
Muo, ho uyehela, boiko- 
kobctso, boineelo. 

Submissive, ndj. e inehelang, 
utluang, ikokobelitseng. 

Submit, v. (to surrender) ho ipea 
ka tlas'a ; (to leave to the 
judgment of another) ho 
bea taba kahlolong ea e 
niong ; (to cease to resist) 
lio iueelrt, bea libetsa fa- 
t§e hobane u hlOtsoe : v. 
(to cause to submit) lio 
hlOla. 

Suborn, v (to incite to commit 
perjury) hosnsumeletsa e 
mong bore h ikane ka le- 
shano. 

Subordinate, n. ea kHtlnso ho 
e inong, mohlanka. 

Subscribe, v. Cto sign) ho bea 
lebitso ; (to attest) ho 
puka ; (to assent) ho lu- 
mela ; (to promise one's 
support) ho tsepisa bore 
n tla kena ni()reix)ng o 
ilHeng u o ntJietso ohe- 
U'te. 

Subscription, i\ (money subs- 
cribed for any undertaking) 
cholete o ntsntaoaiiir mo- 
ri<ro o mong kapa kora- 
nta, etc 

Subsequent, arlj. r latelang» hlrthlamang 

Subside, v. ho uyamela. likela, 
kokobela. 

Subsidt/, n. tiatso ea chelete. 

Subsist, V. {to retain existence, 
to live) ho hlola. phela ; 
(to have the means of 
living) ho ba le se n plie- 
lisang. 

Subsistence, n. se ka phelisang 
raotho. 

Substance, n. (the essence of a 
thing) seo ntho e ngne o 
entsoeng ka sona ; (some- 
thing real) ntlio ea 'nete, 
ea sebele ; (wealth) lerno, 
motloang. 

Substantial, adj. ea sebele, b 
tiileng, e ka tsaaroang. 

Substitute, y. ho bea e mong 
bakeng sa e mong, bea 
ntho tulong tsa e ngne. 

Subterfuge, n phemo, motlo- 
sa-ng»ka. 

Subterranean, adj. e tlase ho 
lefatse 

Subtile, adj. (thin) e tsesane ; 
(fine) p boh 1 ale. 

Subtle, adj. (cunning) e bohlale, 
nnasene. 

Subtract, V. and Subtraction, n. 
ho Uosa Dtho e ngne o 
nyenyane ho e khOlo. 

Subversion, n. thipitlo, tiho. khclctso. 
Subvert, v ho ripitla, lihn, he- 

letsa, felisa. 
Succeed, v (to follow) ho la- 

fela, hlahlama ; (to pros- 
per) ho atlelia, fihlela. 

nepa. 
Success, n. katlelio, lehloho- 

nolo. 
Succession, n. (an inheritance) 

lefa ; (a series) lenaneo, 

lethathamo, mokoloko. 
Successive, adj. e latelang 

hlahlamang, hlahlama- 

naiig. 
Successor, n. ea latelang, ea 

lilahliimang. 
Succinct, adj. e akaretsaiig, e 

khut§oanyane. 
Succour, V ho tlatsa, thusa, 

namolela ; n. thuso. Ma- 

tso. 
Succulent, adj. e hlabosehang, 

e monate (tholoana e me- 

tsi a raonate). 
Succumb, V. ho imeloa, hloloa. 
Such, adj. yuato, o yiiana. 
Suck, V. ho momona, monya, 

anya. 
Suckle, V. ho anyesa. 
Suckling J n. ea anj^esoang. 
Sudden, adj e etsoang hang- 
hang, e hiahang ka sr« 

hl6h5. Si niȣXLY 27 Si MM.MCY Huddeniy, aiiv, ka behiohO. 
lianp^, hang- hang 

i'^uddenness, n. tsoniptso, so- 
hloho. 

Sr/r, V. (to prosecute) ho 
isa motho nyeoeng; (to 
entreat) ho qela, rapela. 

Suet, n. raafiira a thata. tao- 
tso. 

Suffer. V. (to feel pain) ho utlua 
bohloko, hlomoha ; (to 
bear patiently) ho mame- 
11a ; (to permit) ho lesa, 
Inmella. 

Sufferance, n. mamello. tii- 
niello. 

Suffering, n iriMhlonioIa, bo- 
hloko. 

Suffice, V. ho lekana. 

Sujficienf, adj. e h'k;ni«Mi«r. 
Idkeiang. 

Snjffocatfi, V. (/o ra^(^Y' sujj'oni- 
tion) ho khama, pupn* 
tla; (/o become suffoca- 
ted) ho qhucMa. 

Suffocation, n. khanio, rihuo- 
lo 

Suffuge, V. ho npaivia ka 
ntho c kang rnetsi. 

Sugar ^ n. tsaekeit) ; v. ho 
nOka ka Uuckere. 

Sit/far cnne^ n. ntsut*. 

Sugjent, v. (to adntte) hn 
elet.Ha. Suggestion^ n. keletBO. 

Suicide, n. boipolao; to com- 
mit suicide, ho ipolaea. 

Suit, n. (of clothes) liaparo 
tsohle tsa motho ; (a 
request) kopo ; (a court- 
ship) phereho ; v. (to 
fit) ho tsnanela, lokola; 
(to agree together) ho lu- 
raellana le. 

Suitable, adj. e loketseng. 

Suitor, n. moferehi. 

Sulk, V. ho hlonama, bopa, 
ngala, kuata. 

Sulh'uess, n. hlonamo, knato. 

Sulky, adj. e hlonameng, 
kuatiing. 

Sullen, adj. e pelo e ntso, e 
halctileng, ikhantsang. 

Sullff, V. ho silafatsa, senya. 

Sulphur, n. sebabole. 

Sum, n. (of money) oheletc e 
kopaneng ; (a total) bo- 
khofela ba ntho e ngue : 
(a summary) kakaretso ; 
V (to condcvsc) ho ko- 
paiiya ; (to cominite) ho 
lokanya ; to sum up, ho 
akai'etKa. 

Summary ^ adj. (cAjncise) <• 
akarctsang, khutsoa- 
iiyane, ctsoang kHpclr ; 
II. (aw abstract) kaka- 
retso. SoMi:i;s\ri;r 27S 

Somersault, u iilohloli- 
uguatio. 

i^nmmit, n. hloro, hlolio, 
qhooa. 

Snimnon, v. ho bitsa ka taelo, 
ho biletsa motho khotla. 

Swnmonfi, n. plar. pitso, le- 
npfolo le biletsaiig motho 
khotla. 

Snmptuoiia, Sid'], e yang che- 
lete e ngata, ntle haholo. 

Sun, n. letsatfii ; the snn haa 
risen, letsatsi le ch a bi- 
le ; the sun has set, letsa- 
tsi le phirimile, 

Sun-hirnt, adj. e chesitsoeng 
ke letsatsi. 

Sunday, n soudaga, tsatRi" 
la Morena. 

Sunder, v. hoarohauya, kha- 
ohanya. 

Sundries, n. plur. mesebetsi e 
itseug, e raenyenyane. 

Sundry, adj. (mcrre than one, 
several) e fetang bongue 
ka bongata (tse ling, 
a mang, etc.J 

Stinny, adj. e benjang, e fu- 
thumets* ng ke letsatsi. 

Sunrise, n. ho chaba ha le- 
tsatsi ; nako ea ho cha- 
ba ha letsatsi. 

Sunset, n. ho likela ha letsa- 
tsi, ho phirima ha le- Srri;i;i(»iJ tsatsi, phirimaiia. 

>>tmshi)ie, n. ho khanya lia 
letsatsi. 

Sunstroke, ii. lefu la ho baton 
ke letsatsi. 

Siiperahonndancp, n. tlalo e 
fetifiisaiig. 

Superannuated, adj. ea tsofe- 
tseng 'me a lumelloa ke 
bona ho tsiia mosebe 
tsing a e'o phOmola a 
nts'a fiimana moputso. 

Superb, adj. e ntle-ntle. 

Supercilious, adj. e ikhoho- 
mosang. 

Superficial, adj. eo e leng ea 
kantle, ea lekhapetla 
feel a. 

Superficies, n. bokantle, boa- 
hiamo. 

Superfine, adj. e ntle haliolo- 
holo. 

Superfluity, n. bongata bo 
ft'tisisang tekanyo. 

Superfluous, adj e fetang te- 
kanyo, e SHiatig. 

Superintend, v. ho tsamaisa, 
lebela, lisa (mosebetsi o 
mong). 

Superinfendant, n mohlahlo- 
bi, molebeli, moalosi. 

Superior, adj. (higher in qua- 
lity) e monate, e ntle ho 
feta ; (higher in rank) o SirKlMORlTY -jyi' 

phahamenii^ ho feta ; n. 

(one of higher rank) 

moholo, niong, niorena. 
>>uftenoriti/j n. ho feta ka 

molemo, ka botle, ka 

roatla. etr. 
Superlative^ adj e kapelt^ ho 

bnhle, e fetHii^ tsohle. 
Supernatural^ adj. e fetang 

tsa tlhaho. e mohlolo. 
Superpofte, v. ho bea iitho 

liolim'a e npue, ho kolo- 

hanya. 
Super ftition^ n. lio lumoln tsa 

}>oloi. 
Superstition s^ adj. p tsabang 

Iwloi ka ho himela hoi'o 

bo na le taba. 
Super ri»ion, n. lilahlobo. bo- 

liwi, bolebcdi. 
Supine^ adj. o botsua, e lehla- 

8oa. o itnlolanjj fe^la. 
Snppor^ n Rolallo, liyo tsa 

TTiantHibot'a ; v. ho lalla. 
Supftlanl. V. ho amoha v 

monjf tnlo tsa hao ka 

mano. 
Supple, adj. o bonolo, kobc- 

bang. 
Suppleners^ n. lK>lea. bonolo. 
Suppiicapt, ?i mokopi oa iko- 

kol>€t<;Mng. 
Supplicate v. ho kopa, laprln. 
Supplication, n. fhap<^lo ••a Sn.'K 

nioikokobetsi, qelo ea 
boikokobetso. 

Supply, V. (to provide) ho tla- 
t.setsa, bonela ; (to serve 
instead of) ho ipoa mose- 
bet.«ii bakeng sa e moug ; 
n. (a sufficiency) ho ba 
le ntho tse lekanang ; T 
have a good .supply of 
food, ke na le liyo tse 
iigata, tse lekaneng. 

Support, V. (to hold up, to 
prop) ho vara, tsehetfwi, 
tsetlehisa, kakatlcla ; 
(to help) ho thusa ; (to 
maintain with food) ho 
otia, thu.sa kn liyo; n. 
thnso, tsetleho, kotlo. 

Supporter, n moemeli, motla- 
tsi. 

Suppose, V. ho lekanya, ha- 
kanyn. 

Suppress, V. {^to put iloivn) ho 
feliaa : {to conceal) ho 
pat a (taba). 

Suppurate, v ho tsna bolalu. 

Supputc V. ho lekanya, bala 

Supremacy, n. l>oh6l6, liori»na 
bo bohjlo. 

Supreme, adj. e phahameng 
ka ho fetiRifta. 

Surcharge, v. ho yarisa ho 
tlola tokanyo. 

Sure, adj. (certain) c liilenif, SruKTV ea 'nete; {free Jrom 
danger) e pholohileng; 
adv. ka 'nete, ka ho ti- 
ea ; to he sure, ka 'nete, 
ho se pelflelo; to make 
sure, ho tiisa hore u se 
ke ua hUheloa ke tse- 
nyehelo. 
Surety, u. (o bail) teheletso. 
Surface, n. bokahoh'mo ba 

ntho. 
Surge, n. leqhubu la metsi, 
kokomoho ea leoatle ; 
V ho phahama haholo 
ha metsi. 
Surgeon, n. ngaka (e sa phe- 
kolang ka lihlare, empa 
e sebetsang ka thipa 
'meleng ea bakali). 
Surgery, n. bongaka (ba h- 
ngaka tse sebetsang ka 
lithipa^ 
Surly adj e hlOnameng, c 

pelo e nt^o. 
Surliness, n. hlonamo, pelo 

e ntso 
Surmise, v. ho lekanya, ha- 
kanya ; n. tekanyo, 
khakanyo. 
Surmount, v. {to overcome) ho 
hlOla; (to surpass) ho 
fettt. 
S-^rname, n. lebitso la leloko, 
jebitso le ekeletsoang •280 Srsci;i"rioi-K 

, holim'a le seng Ic lo teng, lepechO. 
Surpass, v. lio t'eta, t'etisa, 

hlola. 
Surplice, n. kobo o tsuen ea 

moprista. 
Surplus, n. se salang. 
Surprise, v. and n. (to take un- 
aicares) ho tsometsa, 
fantsa, hlahehi motho 
ka sehloho, tsoma, tso- 
metso; {to strike with 
luondtr) ho nyarosa, tso- 
tisa, makatsa; makatso. 
Surrender, v. {to gite one's 
self up) ho ineela; {to 
deliver up) ho n^ela, te- 
la ; n. teelo, neelo, bo- 
ineeh). 
Surround, v. ho teela hare, 
kopa, kopela, bokauehi, 
patela. 
Survey, v ho lekola, hlahlo- 
ba, lekanya (naha) : n. 
tekolo, hlahlobo 
Survej/or, n. molekoli, mohla- 
hlobi, molisa oa setreke. 
Survive, v. ho phela e mong 

a se a le sieo. 
Susceptible, adj. {capable of 
being added to) e ka tla- 
tsoang ; {that may be chan- 
ged) e ka fetoloang ; {im- 
pressible) e maikutluo «- SUbl'LCl '2b 1 Sweet tsosoaug habonolo. 

Suspect, V (to mistrust) ho 
belafclu ka ; (to imagine) 
ho lekauya. hopola. 

Huspend^ v. (to lianfj) lio feha. 
lepeletsa,fanvehu ; (to de- 
prive for a time) ho tlosa e 
mong tulong tsa liae ka 
iiako L* itsensf ; {to cease 
for a time) ho khaotsa. 

Sttspense^ n. (indecision) tika- 
tiko ; to be in suspense , 
ho ema f^el^, lio lebella. 

Suspicion, n. pehielo. lio so 
tsepe. 

Sustaitty V. (to hold up) ho 
eraisa, tsehetsa : (to 
keep alive) ho phelisa, 
otla ; to sustain a loss, ho 
seiiyehehju. 

Suture, II. (in surgery) ho ro- 
kella Icqoha lioii' h» ko- 
paiie. 

Suzerain, n. iiiorena, niOiig- 
hali. 

Stcagger, v. ho itiioka halio- 
l6, lio tsaniaca ka lio 
kucbohi, )io kucbehi. 

Swallow, n. (a bird) lefuko* 
tsaiie. 

Siralloir, v. ho kuenya. im- 
tsn, hohlometsa. 

Siramp, n. mohlaka. lebt-- 
f^'bo ; V. lio iKamtHa. Swami, n. mohlape, seblo- 
pha, letsuele, boieane ; 
V. ho phutheha ka bo- 
ngata bo boholo, ho nye 
lienyeha, nyekenyeha, 
nyehonyeha,. 

Swarthy, adj e ntso sefahle- 
hong. 

Sxoash, u. lerata la iiietsi a 
phallaiig ka mat la 

Sway, V. (to wave) ho si.sinya, 
tsokotsa ; (/• govern) ho 
ba le mat la holim'H, ho 
busa : n. (a swinging 
of a weapon) ho nonya ; 
ipcwer), puso, borena 

Swear, v. ho hlapanya, ana, 
hlapaola. 

Swearing, n. lilapa, lilapaolo. 

Sweat, u. mofufutso, mo- 
khuelube : v. ho ntsa 
nit.fufutso, ho fufiilcloa. 

Sweep, V. (to clean with a 
broom) ho tiela : (to carry 
off with riolenre) ho nka 
ka niHtla, hluibila : ii 
ho tiela. 

Sweet, adj. (pleasing to the 
setues) e raoiiMte, e hla- 
bdnehang; (like sugar) e 
utliiNhalang o le yua- 
k»ka (sofkei-o j (pure) e 
hloekileng ; (mild) o 
mOKa; (pretty) v ntlo. hWKHTtX ■IS' Syntax Sioeeten, v. bo natei'atsa, iia- 

tefisa 
Sweetheart, n. molilankaua 

ca fereliaiig, kapa mo- 

ruetsaiia ea ferehoanfr. 
Sweetness, u. monate, mosa, 

ho hlaboseha, raeklioa 

e metle. 
Sweet-tempered^ adj. e mosa. 

c sa balefang. 
Swell, V. (to cause to rise or 

increase) l)o kokomosa ; 

{to bulge out) ho koko- 

molia, ruruha, hohomo- 

ha ; u. {an enlargment) ko- 

koraoho; (a/o/>) lekako. 
Swelling, i\. borurusi, thuru- 

ho, leroropshoe. 
Swerve, v. ho kheloha. 
Swifty adj. {quick) e etsaiig 

ka potlako, e lehala ; 

{speedy) e lebelo. 
Sivi/tness, n. lebelo, bobebe, 

sekaya . 
Sivim, V. ho sesa, hlapa. 
Swimmer, ti. sehlapi. 
Swindle, v. ho thetsa, pho- 

ma, utsuaka maiio. 
Swindler, n. lehata, lesholu. 
Swine, 11. kolobe, fariki. 
Siving, v. {to move to and fro) 

ho ebesela ; {to whirl 

round) ho fere 11a. 
Swinge, v. ho ofcla, laoa, otla ka ill u pa. 

Switch, 11. thupa v tsesaiie, 
lesuai. 

Swoon, V. ho ilibaaa, akheha, 
lia-lieloa, re tsii, shua 
sethHathua; n. selia- 
liane. 

Swoop, V. ho hluibila, photho- 
nia hang; ii. hluibilo. 

Sword, 11 sabolc. 

Silvan, adj. eo e leug ea me- 
ru. 

Symbol, n, setsaantso. 

Sympathise, v. ho Uela nio- 
tho letsetse, ho utluela 
e moiig bohloko. 

Sympathy, u. ho utluela bo- 
hloko. 

Symptom, ii. pontso, tsupo. 

Syncope, ii. (o fainting) ho 
ilibaua. 

Sy?iod, 11. phutheho ea baro- 
inuoa ba likereke tsa 
inofuta o le mong. 

Synonym, ii. lentsue le bole- 
lang taba e le ngue le 
lentsue le long (yuale- 
ka : ho tsolia le ho rao- 
ha, ho tsoha le ho pha- 
phama). 

Syntax, n. melao ea puo ; 
thuto e rutaiig kamoo 
mantsue a puo a t§uaue- 
tsong ho boleloa le )io SVI'HII.IS 28:5 SystkM ugoloa katcug Iioit; ua 

ithutaog puo eo a e tse- 

be bantle. 
Sffphilis, u mokaOla, 'luoto, 

cjoshuoa. 
Si/rittge, n. sctSelo. IcKlaka ; 

V, ho tsela metsi ka 

setselo. Syrup, u metbi a litholoaiui 
ha li phehiloe ka tsue- 
kere. 

System, ii. {apian) nioivix); 
{things assembled in re- 
gular order) lintho lia li 
beoa ka lenaiieo It; lo- 
kotseiig. Table Tallow Table, n. tatole. 

Table-laud, n selilaba. 

Tacit ^ Hdj. e sa boleloeng, e 
khutsitseiig. 

Taciturn^ adj. e khutsang 
kaiuebln. 

Tack J u. (a small nail) sepe- 
kere se senyenyane. 

Tact. n. rnnsene. kelello. 

Tactics, n. tsebo ea bobioli 
ntoeng. 

Tadpole, n. mokulubete, 
lenyane la iiketjoane. 

'I ail, n. mobatla, mosela ; to 
turn tail, ho baleha. 

Tailor, n. moroki oa liaparo. 

Taint, v. ho silafatsa, senya ; 
n. kob*, letheba. 

Take, v. (to seize) ho nka, 
tsaara, kuka ; (to obtain 
in any manner) ho amo- 
ha, amohela ; (to sival- 
low) ho metsa ; (to 
choose) ho khetha ; / 
have taken my hat, ke 
nkile katiba ea ka ; 7 
shall take your money, 
ke tla II amoha clielete 
ea hao ; take your food, 
amohela liyo tea hao ; to take alojiy, ho yara, 
ho isa ; to take aicay, ho 
tlosa ; to take care, ho 
falimeha ; to lake care 
of, ho baballa, h'sa ; to 
take heart, ho khoth^a- 
hala ; to take hold of, ho 
tsuara , to take leave, ho 
lumeb'sa, ho khaohana 
le ; to take place, ho etsa- 
hala ; to take to, ho rata, 
ho khahloa ke ; to take 
arms, ho qala ntoa; to 
fake to heart, ho utlua 
boholo ba iaba, ho e 
hlokomela. 

Tale, 11. (a stm-y) qaqiso, taba ; 
(a fiction) tsomo, leslia- 
110; (a^i?)^ leshano. 

Talk, V. ho bua ; n. (a conver- 
sation) puisauo ; ( a 
speech) puo, lipuo, lipo- 
lelo; (a report) botumo. 

Talkative, adj e rataug ho 
bua, ea hehle-liehle. 

Talker, ii. uiobua-bui, plie- 
teli-a-phete, lehehhi. 

Tall, adj. e kholo, telele, e 
phahameng. 

Tallow, 11. raafura, tsotso. Tally 28.^ Tastk 7a////, V. {to fit) ho lokela, ho 

lekana ; (to make to 

correifpotul) ho lokisa ho- 

re bo tSaane hantle. 
Talon, n. lero la lenong. 
Tame, adj. e thapileiig, c 

stmg hlaha; v. ho tha- 

pisa, hlola : to heroine 

tame, ho tha pa. 
Tamenesa^ n. lio thapa, bo- 

kuala. 
Tampei', v. (to vieddle) ho 

ikenya moo u se nnng 

taba. 
Tan, n. lekhapetla la sefafo 

8a eike leo ho suhoang 

m^itlMlo ka luna ; v. ho 

8uha. 
Tangible, adj. e ka phopho- 

letBoaog, e ka angoang 
Tangle, n. moraretso. 
Tank, ii. lernena la nietsi, 

tikho e kholohali ea me- 

tai. 
Tankard, n. aenoelo. 
Tantaline, v. ho Uepisa ka 

Uepiso ca h'f^t'la. 
Tantamount, adj. e lekaneng 
Tap, V. (to bore into) ho phii- 

nya lesoba (nthoiig e 

kang faki). 
Tape, n leqhn^le (Ic sepha- 

ra). 
Taper, n. lebone la roofuta. Tapestry, u. masela a khabi- 
leng a manehiloeng ma- 
boteng a ntlo. 

Tapeworm, n. many 6a. 

Tar, n. tin' ; v. ho tlotsa ka 
tiri. 

'Tardiness, n. (sloumessj tieho, 
botsua. 

Tardy, adj. (sluggishj e bo- 
tsua; fhitej e\\v\iHug. 

Tare, n. mofoka, lehola. 

TargeJ, n. pakane, sebeho, 
tekele. 

Tariff, n leng«»lo la licht*lete 
tse tsuanetseng ho lefe- 
loa 'raiiso hoHm'a lipha- 
hlo tse kenaiig kapw tse 
tsnang naheng e itscug 

Tarnish, v ho' siUfatsa, se- 
nya. 

Tarpaulin, n. seile (lesela 
le kuahelnng Hphahlo 
koloing, k'ha e h* maba- 
leng a mavenkele). 

Tarry, v. (to delay) ho lieha ; 
{to stay behind) ho eiiia, 
Rala moi'ao. 

7Vi»7. n. kukusi e enteoeng ka 
litholoana. 

Tart, adj. {acid, sour) e bo- 
lila ; (severe) e bohale. 

Task, n moHobct«i, tsima ; v. 
ho scbelisa ka ho i*g 

Taste, V. (to test by the tongue) 'l^^sT^.^•|•|, 'JH^J 

ho latsua, leka ; (to hare 
a flavonr) ho ntlnoa e 
ka ; 11. ( //a ro?n') tatsuo, 
kutluo. 

Tasteful, adj. e khnhlisang. 

Tasteless, adj. e bosula, e rao- 
tefcepelle ; to he tasteless, 
ho tapa. 

Tastelessness, n. bosula, mote- 
tepelle. 

Tasty, adj. e hlaboaehang. 

Tatter, v. ho tabdla, hahola. 

Tatters, n. plur. likatana, rna- 
. liarasoa ; in tatters, e li- 
katana, e maharasoa. 

Tattoo, V. ho taka, rara ; n. 
nyao. leamohela, mo- 
khoTa. 

Taunt, V. and n {to reproach) 
ho nyatsa, klialemela ; 
{to ridicule) ho soma. 

Tavern, n. kantini. 

Taicdry, adj eikhabisang ho 
tlola tekanyo. 

7'a,r, n {a duty) lekhetho, 
khafa; (a censure) kha- 
lemelo ; v. {to lay a rate 
on) ho nfcsisa lekhetho, 
ho khafisa; (to nrcfise) 
ho ngosa. 

Taxation, n, lekhetho, ho 
ntsisa lekhetho. 

Tea, n. toe. 

Teach, v. ho rntn. 'ri:i;i(»rAi,isM 

Teacher, n. moruti 

Teaching, n. thuto. 

Team, n. liphoofolo tse bofi- 
loeno; koloing, sepane. 

Tear, n. mookho, keleli, mo- 
nj-epetKi, likhapha ; to 
shed tears, ho seka meo- 
kho. 

Tear, ii. (a rent) taboho, 
tabolo, khahoho, kha- 
liolo ; V. (to divide by 
pulling) ho tabola, ha- 
hola, mamola, harola ; 
(to become divided) ho 
hahoha, taboha, haroha ; 
to tear from, ho tlosa, ho 
amoha ka matla ; to 
tear out, ho fothola ka 
matla. 

Tearless, adj. e se nang meo- 
kho. 

Tease, V. ho tsietsa, tsuonya. 

Teat, n. 'mele (pi. mebelo). 

Tedious, adj. e yesang boln- 
tn, e khathatsang, e fe- 
Hsang peio. 

Teew, V. ho bi^ha. tsuala 
haholO. 

Teens, n. lilemo tsa nguana 
ea mahareng a leshome 
le metso e meraro le le- 
shome le mOtso o robi- 
leng mono o le mong. 

Teetotalism, n. ho itima tso- Tk.M MKNT 287 

hie tse t&hang. 

Tegnmenf, n. Ictlalo lo ape- 
sang 'mele oa mothu 
kaofela 

Telegram, n. taba e rongonnj? 
ka telegraph,. 

Telegraphy n. kholo ea tsepr 
ea ho romela 1 if aba ka 
electricity. 

Telescope^ n. ferkekere, seta- 
limelahole. 

Tell, V (to relate) bo bolela, 
yiietsa ; (to rxnint) ho 
bala; (to explain) lio 
yuentsa, ho hlahisa. 

Temerity, n. ho sr tSabe le- 
tho. 

Temper., v. (to mi.r) ho ko- 
pnnya, tsuakanya ; {to 
make fit) ho lokisa ; (to 
mollify) ho nolofatSH, ko- 
kol^ietaa; n. (a mixture) 
kopaiiyo, tsuakanyo ; 
(fliifpofition of mind) se- 
bopfho, botho; (irrita- 
tion) b hnle, to fie out 
of temper, ho hnlefH, ho 
frivkana pel6. 

Temperament, ii. acbopcho, 
botho, pel< 

Tfmp**ranre, i> tM)i(vu;uu, 
boitinio. 

Temperate, (moderate or in- 
fermrdiate) e lekaneng. TiiM»i:xr"Y 

e sene: kholo, e seng nye- 

nyane, e inahareng ; 

(moderate in heat or 

cold) e mahareng a ho 

filth amala lo ho chesa. 
Tempe-ft, ii. (a .sitorm) sefefo ; 

(an agitation) mofere- 

fere. 
Tempestuous, adj. e sefefo, e 

mofere fere. 
Temple, n (a church) tern- 

pele, ntlo ea keieke. 
Temporal, adj. ea lefatJe 

lena, ea raotsotso ona. 
Temples, n. plnr hlafunrlo. 
Temporary, adj. ea motsotao 

o se okae. 
Temporise, v. (to delay) ho 

lieha, lika-lika ; (to yield 

to circuinHtancef) ho 1«- 

tela litaba. 
Tempt, V. ho leka, cheha 
Temptation, n. moleko, teko. 
Ten, adj. e Itahome. 
Tenacious, adj. e pheeletseng, 

e khoraarebing 
Tenant, n. m'*ahi (ea lulang 

liu e monc: a mo ntietsa 

lekhtHho.) 
Tend, V. (to take care "f) ho 

leb^la. fNlimAh^la, lixa. 
Tend, v. (to have a leaning) 

ho KfkRITKMH. 

Tendency, n. tiekamfelo. 'rr,Nni:i: 

Tender^ adj. (not hard) e bo- 

nolo ; (affectionate) e mo- 

sa. 
Tender^ v. and n. (to present) 

ho neela, ho beela. 
Tenderness, n. bonolo, mosa. 
Tended'- hearted, adj. e pel 6 

e nolo 
Tendon^ n. mosifa. 
Tenebriotis, adj. e lefili. 
Tenement, n. se bolokoang 

ka nako e seng e kae 

(yualeka ho lema moko- 

bobo, kapa ho hira 

ntlo). 
Tenet, n. seo motho a se In- 

metseng. 
Tenfold, adj. o atisoang ha- 

leshome. 
Tenor, n. (of the human voice) 

lentaue la boraro pi- 

neng. 
Tense, adj. (rigid) e satale- 

tseng. 
Tenseness, n. ho satalla, ho 

tosa. 
Tension, n. ho otloloha, bo 

satalla, ho toseha. 
Tent, n. tente, motlotloane. 
Tenth, adj ea leshome. 
Tenuity, n. (thinness) boss- 

.sane ; (rarity) bohlokoa. 
Tepid, adj e foofo, e letabe. 
Tepidity, n. bofoofo. lotabo. 2.^S Tki^tamknt 

■Verm u. (a limit) moeli ; 
(an expression) puo, le- 
ntsue ; V. (to name) ho 
bolela ntho ka lebitso. 

Terminatr, v. ho phetha, 
qeta, qetela, qetella, fe- 
lisa. 

Termi7iation, n. phetheho, 
bole I o. 

Terrace, n. mothati, 'moto- 
moto, mohaoloana. 

Terrestrial, adj. eo e leng ea 
lefat§e, ea mobu. 

Terrible, adj. e tsabehang. 

Terrier, n. ntja ea mofata. 

Terrify, v. ho tsosa haholo- 
holo, ho tsabisa. 

Territory, n. naha, lefatse, 
'muso. 

Terror, u. tsOho e kholo, 
tsabo. 

Terse, adj. e ngotsoengf h an- 
tic. 

7\'st, n. (a trial) teko ; v. ho 
leka. 

Testament, n. (a will) lengo- 
lo le siiloeng ke motho 
ha a shuele la ho bolela 
kamoo a aroletseng bana 
leha e le ba bang leruo 
la hae; (Uoly Scriptu- 
resj Buka ea Molimo : 
Testamente ea Khale, 
le Testamente e Noha. Testator 289 Therefore Teiftalui\ n. ea siileng ngolo 

la testa men te 
Testicle, n. Ifntp, leknalatH, 

leq«ta 
Testify, V. ho pakn, tiisa. 
Testimonial, n (a certificate) 

lengolo la bopaki. 
Testimony^ n. bopaki, pakelo. 
Te*her, v. ho holeha, khiua ; 

n. mohaia oo pere kapa 

phoofolo e holehuoang 

ka oona. 
Te.rt, n. (the subject of a 

discourse) temnna ea 

bnka eo ho rutoang ka 

eona. 
TfiU't-bfwk, 11 buka e lilalo- 

sang thuto ea mofata 

ofe kapa ofe e ngole- 

tHoeiig ba likolo. 
Textile, adj. e ka lohaoang. 
Textual, adj. e eang ka se 

ngoliloeng. 
Texture^ n. moldho. 
Than, coiij. ho e-na le, ho 

feta. 
Thank, v. ho leboba, anant^- 

la, boka, dankisa. 
Thanks, n. plur, and Thank 

you! interj. ahe! dan- 

ki ! kea leboha ! 
Thankful, adj. e lebohang, e 

ananAiang. 
Thnf, f\(\}. on. pnn«*. oiio , ivl. pron. ea, eo, etc. ; conj. 

bore, hoba, hobane. 
Thnfrh, v. ho riil»''la ; n. ma- 

rulAlo. 
Thaw, V. ho qhibiliha 
Theatre, n. ntlo ea lipapali. 
Thee^ pers. pron. uona. 
Theft, n. kutsuo ; ntho e n- 

tsuitsoeng. 
Their, poss. pron. ea bona, 

ea tsona, etc. 
Them. pers. ])ix)n bona, tso- 
na, etc. 
Theme, n. (the topic) seo ho 

buoang holim'a sonfl. 
Themselves, pron. bona ka 

sebele sa bona. 
I'hen, adv. eaba, ebile, mo- 

hlang oo, ka taba eo, 

lekhatheug leo. 
Theocracy, v.. borena ba Moli- 

mo. 
Theolagy, n tsebo ea tsa Mo- 

limo. 
Theory, n. klioj)«>lo c sa the- 

oang holiin'H liketno. 
Tlierapeuticji, u. tsebo ea bo- 

ngaka, tsebo ea lihlare. 
There, adv. moo, knana, ma- 
ne, inohlang oo, teng. 
Thereabout m<]v luinH !<■ lu'rn. 

lo oo 
Thereby, a<lv ka Ijoo. 
Therefore, adv. ka baka leo. Therefrom 

ka lioo, ka hoiia. 

Therefrom, adv. ho tloha ba- 
keng se itseng. 

Thei'em, adv. kahare ho moo. 

Thereof, adv. ea teug. 

Thereto^ adv. ho fihla moo. 

Thereupon, adv. ka hoo, ho- 
lim'a moo. 

Thereivith, adv. ka hoo. 

Thermal, adj. ea mofuthu, e 
futhumetseng (seliba). 

Thermometer, n. ntho ea ho 
lekanja mofuthu. 

These, adj. pi. ana, bana, tse- 
na, etc. 

Theij, pers. pron. ba, li, etc. 

Thick, adj. (not thin) e te- 
nya, e nyeiiya ; (corn- 
fact) teteaneng, petaha- 
neng ; (stupid) e setho- 
to ; through thick and 
thin, ka mokhoa o tii- 
leng, ka ho se re letho 
ka Hthib^lo; adv. haho- 
lo. ka ho teteana, ka ho 
petahana. 

Thicken, v. (to make dense) 
ho teteanya ; (to become 
more denfte) ho teteana ; 
(to coagulate) ho hoa- 
ma, retha. 

Thicket, n. moru o teteaneng, 
mofero. 

Thikneftfi, n, botenyn, bonye- 290 Thik'tkkx nya. Thief, n. lesholu, senokuane, 
lefotha, sefotha, leseela. 

Thieve, v. ho utsua. 

Thigh, n. noka, serope. 

Thimble, n. fingerhute 

Thin, adj. (not thick) e tse- 
sane, e nyenyane ; (li- 
quid) e metsi ; (lean) e 
otileng; (not crowded) e 
qalikaneng ; v. (to make 
less numerous) ho foko- 
tsa ; (to make lean) ho 
sesefatsa, otisa ; to become 
thin ho sesefabj, ho ota. 

Thine, poss. adj. eo e leng ea 
hao. 

Thinness, n. bosesane, boho- 
ko-hoko. 

Thing, n. (o-'^y substance) 
ntho, letho ; (a matter, 
an event) taba. 

Think, v. ho hopola, nahaua, 
lekanya. 

Third, adj. ea boraro ; n. ka- 
rolo ea boraro. 

Thirst, n. and v. (the n^ant of 
drink) lenyora, ho nyo- 
roa ; (an eager desire) 
takatso e kholo, ho la- 
katsa haholo. 

Thirsty, adj. e nyoriloeng ; to 
be thirsty, lio nyoroa. 

Thirteen, adj. leshome le me* i HUM i;i N i ii 2JU TllKol tso e meraro. 
TJitrteenth, adj. ea leshome 

le met so e nici'aro 
This, ndj. ona, ena, sena, etc. 
Thither^ adv. mane, knana. 
Thotiff, n. lei'apo, lekota, se- 

ngaloka. 
Thorax^ n. sefnba. 
Thorn, n. montlna, tsehlo. 
Thorny, adj. e mciitlna. 
Thorough, adj. e tletseng, 

e phethehilen^. 
Thorongh-bred, adj. en losika 

le phethehileng (phoo- 

folo). 
Thoroughfare, n. tsela, 'rnila. 
Thono, adj. pi'on. bano, tseno, 

etc. 
Thou, pers. pron. o, u^na. 
Though, conj. leha, leha ho 

le ynalo, leha empa. 
Thought, n. khopolo, tekanyo, 

nahano. 
Thoughtful, a<lj e tletseng 

khup6lo, e nahanang, e 

hlokonriHlang 
Thought fulne^K, n. ho ha le 

khopolo, hlokomelo. 
Thought leii», a<lj. e hlokang 

khupdio. 
Thought lesitnejut, n. mohoalolo, 

mohoaldtso. 
Thousand t n. nekete 
Thousandth, adj. e« aekete. Thraldom, n. bokhoba, bofo, 

bohlanka. 
Thrash, v. (to separate the 

seed from the straw) ho 

pola ; (to heat souiully) 

ho otla, shapa. 
Thrashing-floor, n. seotlo. 
Thread, n. khole, tiuelo, ha- 
re ; V. ho follela. 
Threadbare, adj. e tsofetseng 

(kobo) ; to he threadbare^ 

ho nathdha. 
Threat, n. tsabiso, tSokelo. 
Threaten, v. ho t^abisa, sok^- 

la, rorela. 
Three, adj. th«r6 
Threefold, adj. e etaoang ha- 

raro. 
Threescore, adj. ma ah 6 me a 

t.seletseng. 
Threshold, n. mohato oa mo- 

nyako. 
Thrire, adv. hararo. 
Thrift, n (a thriving) katle- 

ho ; (economy J pa bn I lo, 

p6l6ko. 
Thrill, V. (to penetrate) ho 

kAna ; (to pierce) ho hla- 

ba. 
Thrive, v. ho atleha, qh6m^- 

ha, taaela pele. 
Throat, n. 'met.so. 
77iro6, V. ho opa. choba. ru 

nya, fntha. nba Thhone 292 

Throne, n. terone. 
Throng, n. letsuelo ; \. (to 
swarm) ho nyehenyeha, 
nyekenyeha, katnna. 
Throttle, n. qoqotho, qhoqho 

qho ; V. ho khama. 
Throuf/h, prep, ka, ke, har a, 

kahare ho. 
Throvfjhont, adv. hohle, hare. 
Throic, V. {toHnci) ho akhe- 
la, tjebela, kirietsa, he- 
tsa; (to toss) ho lahla ; 
(to prostrate) ho liha; to 
throw dfrwn, ho lihela, ba- 
tanya, heletsa; to throiv 
away, ho lahla ; to throw 
one's self doini, ho ita- 
hanyaj to throw out, ho 
leleka", tebela ; to throw 
up, ho tela. 
Thrust, V. and n. (to drive 
with force) ho betsa, su- 
sametsa; (to stah) ho 
hlaba. 
Thumb, n. monoana o motona 

oa letsoho. 
Thump, 11. ho otla ka ntho e 
boima yualeka molamn ; 
V. ho mala, potlotsa, 
thesela. 
Thunder, u. aealuma, letolo ; 

V. ho luma. 
Thursday, n. la bone. 
Thus, adv. yualo, yuana, tjemi, ka rnokhoii o yua- 
lo, ka mokhoa o yuana. 
Thwart, V. ho thibela, tsietsa. 
Thy, poRS. pron. ea hao, .sa 
hao, la hao, tsa hao etc 
Thyself, pron. uena ka sebele. 
Tibia, n. moomo. 
Tick, n. (an insect) letseise 

la khomo, seboba. 
Tick, n. (the beat of a watch) 
mo hi mo oa orlosi ha e 
tsamaea. 
Ticket, n. tikete. 
Tickle, V. ho tsikinya. 
Ticklish, adj. e botsikinyane. 
Tide, n. kokomoho ea leoafcle. 
Tidings, n. taba tsa motho 

ea hole. 
Tidiness, n. makhethe. 
Tidy, adj. e makhethe. 
Tie, V. (to fasten) ho tlama, 
holeha, bofa, penya ; 
(to make a knot) ho fina 
lefito, hoktla ; n. leiito, 
tlamo, tlamello. 
Tiff, n (a draught) qabolo ea 
seno se itseng ; v. ho 
qabola. 
'Tiger, n. pho«^folo e fetang 
nkne ka boholo e phe- 
lang naheng ea Asia 
feela. 
Tiger-cat. u. quako, phahft,, 

tloH. tlUHT ^93 tiTlIK 7'ight^ adj. (not loose) e tla- 
miloeng, tiileng ; (com- 
part ) e kopaneng ; (nut 
leaky) e se iiang leso- 
ba, e 88 latlang. 

Tighten, v. ho patisa, tiisa, 
peiiya. 

Tile, n. lekote le hesitsoeiig 
la ho ralela. 

Tillf n. fa vioney-bo.c) leke- 
senyana la ho kenya 
chelete. 

Tillage y n. temo. 

2'i7/, conj. ho fihlela, ho isa 
hn. 

Tilly V (to cultivate) ho lema. 

Tilt, V, (to lean to one side) 
ho sekama, 8ekamela. 

Timber, ii. lifate tsa ho haha. 

Time, u. nako. motsotso, 
mohla ; v. ho lokisa 
nako, bapisa le linako ; 
at times ka nako tse 
ling; in time, ka nako 
e Uuanelehang, ka nako 
ea long ; time ivimemo- 
rial, bokhale-khale ; at 
the Maine time, le hona, 
le teng, leha ho le yua- 
lo ; alnnit that time, 
lekhatheog leo 

Timid, adj e booi, e lekuala; 
to he timidy ho pt^fa. 

Timidity, n. bokuala, b<K)i. Timorous, adj. e tsabang, 

e booi. 
Tin, n. (a dish) boleke. 
Tinder, n. ton la. 
Tinge, v. ho tlotsa, taka. 
Tingle, v. ho lla, re ngene- 

ngenc-ngene. 
Tinker, n. ea lokisang like- 

tlele, ea thibang masoba 

a lipitsa. 
Tinkle, v. ho lla ha t^epe. 
Tinael, n. ntho e nang le le- 

i-eli, e khanyang. 
Tint, n. 'mala, koli. 
Tiny, adj. e nyenyane. 
Tip, n. (the extremity) ntho 

e pheletsong, ntlha. 
Tippet, n. sekhela, setipa, 

setipana. 
Tipsy, adj. e tahiloeng. 
Tipsiness, n. botahoa. 
Tirade, n. mokoloko oa man- 

tsne. 
Tire, v. (to he or become 

fatigued) ho khathala, 

tepella ; (to cause fa- 

tigue) ho k hatha tsa, 

tena, t.^uenya, ngamolu. 
Tiresome, a«lj. e khathatRang. 
Tissue, n. lesela lo Idhiioeng. 
Tit, n. ntho e nyenyane ; tit 

fttr tat, ho iphctetna. 
Tithe, n. karolo ea leahdrae, 

lekhdtho In karolo ea Title 294 leshome le ntSetsoang 
kereke. 

Title, n. lebitso ; lebitso la 
tlotliso, la borena. 

Titter, v. lio tseha. 

To, prep, ho, nga ho ; to is 
also expressed by the 
locative case, as : I go to 
the chief y ke ea ho mo- 
rena, or : ke ea more- 
neng ; / go to tow7i, ke 
ea motseng. 

Toad, n. sehoho, maiiqaqana. 

Toast, V. (to scorch hy fire) 
ho besa, omisa ka ho 
athametsa mollong ; n 
(of bread) bohobe bo 
besitsoeng. 

Toast, n. and v. (to drink to 
the health of) ho lakale- 
tsa motho boiketlo le 
katleho (ke mokhoa o 
atileng lilallong le me- 
keteng ea ba-Basueii). 

Tobacco, n. kuae, leqoba. 

Toe, n. mono, monoana oa 
leoto ; the big toe, mo- 
noto. 

Together, adv. haminoho, 
mahoug. 

Toil, V. ho sebetsa ka thata ; 
n. mosebetsi o boima. 
Toilsome, adj. e sebelisang, 
khathatsang. ToNK 

Toilet, n. (a dressing-table) 
tafole eo motho a itlha- 
tsuang ho eona ; (a mo- 
de of dressing) mekhoa 
ea bo apara; (the ope- 
ration of dressing) ho 
apara, ikapesa. 

Token, n. pontso, khopotso, 
tebeletso. 

Tolerable, adj. e ka lume- 
lloang, e ka maraelloang. 

Tolerance, n. ho se loautse 
lithuto tsee u sa kho- 
loeng ke fcsona. 

Tolerant, adj. e lumellang, 
e bonolo. 

Tolerate, v. ho lamella ntho 
e sa ratceng, ho ma- 
mella. 

Toll, n. (a tax) lekhetho la 
litsela, la librogo, tolo ; 
V. ho ntsisa lekhetho. 

Toll, V. (to ring a bell) ho 
letsa tsepe. 

Tomb, n. lebitla. 

Tombstone, n. leyoe le be- 
oaug lebitleng, leo ho 
ngoliloeng lebitso la 
motho ea epetsoeng ho 
lona, 

Tome, n. buka. 

Ton, n. tekanyo ea boima. 

Tone, n. (a sou?id) molumo ; 
(of tlie voice) lentsue. Toiiys^ u. plur. letlao. 
Tcnujue^ n. leleme; (<i Ian- 

ifuage) pac». 
TvfuCy n. sehlare se fniij; 

'mele luatla. 
Tatuiagey u. boholO ba plia- 

hlo tse ka hlahleloang 

Kekcpeug. 
Tonsils^ ii. litemetoane. 
Tonsure^ u. ho kuta moriri 

hlohung ntlheng ea le- 

hata, ho sapaug eo e 

leng moprista kerekeiig 

ea Roma. 
Too, aclv hape, le, ka ino- 

kho& u le moijg. 
7oo/, II utho tseo ho «t be- 

tboaug ka tsoria (saga, 

noto, etc). 
Toothy II. leiiio (plui. iii.nu; 
Tup, II. hlorjf qhooa, utUiH, 

iit.ho e holirno. 
Topic ^ II. Uiba e buoaiig. 
Topple, V (to fall iU/u'h) Iio 

oa, iiyebella ; {to thruir 

iUnvn) ho hhii, lihelu. 
Topsy-turvy ^ adv. leqhnba- 

iu|ha, uiantakalaUHiii 

ka ho lilananiH. 
Torch, u. aerumola. 
Torment, v. ho tsucnya, lih")- 

])ha, tubii, hlokofalHa ; 

II. bohloko, tMueiiyoho, 

Uueiiyo, hlori'lio, hh")- 2\.K) ToiMH 

kofatso, hlokofalo. 

Tormentor, ii. mof.saeiiyi, 
rnohlokofdtsi, motubi. 

Tornado, n. sefefo, setsoko- 
tsane. 

Torpid, adj e ituletseug 
yualeka hoyaoe e sliue- 
le. 

Torrent, u. iiokaiiH e lipho- 
roro. 

Torrid, adj. e i'uthumetseng 
haholo. 

Tortoise, ii. khulu. 

Tortuous, adj. e lika-likaug, 
e khopo. 

Torture, v ho hlokofntsa, 
habolisa ; n. bohloko 
boo iiiotho a bo utlui- 
sojinsr (hore a be a ipo- 
lele taba e itseng). 

7'tM<*, V. ho akhela holiiiio. 

Total, adj. eohle ; n kaka- 
rctao, ho f61a ha ntho. 

Totter, V. lio tlakasdla, the- 
keuola. 

Toitrk, V. {to rome in con- 
tact with) ho amatia, 
kopauji ; (/o perceive tty 
jri'liw/) ho aniH, pho- 
pholetHH, thetaa; {to 
rimtv at) ho Hhln, fihlii- 
U ; (to nitften) h(» nolo- 
fataa, ho hlonidia; ii. 
katiio, phopliolctso. Touchmf/, adj. e hlomOlaiig. 
Tmching, prep, liolim'a, ba- 

keng sa. 
Touchy, adj. e lialefaiig ka- 

pele. 
Tough, adj. e thata, e sa i-o- 

beheng. 
Touyhen, v. {to grow tough) 
ho tiea, thatafala; {to 
make tough) ho tiisa, 
thatafatsa. 
Tour, II. leeto. 
Tourist, n. moeti. 
Totu, V. ho hula sekepe me- 

tsing ka mohala. 
Toivard, totcards, prep, ka 

nga ho. 
Towel, n. fatuku, thaole. 
Toiver, v. ho phahama ha- 
holo ; to toiver above, ho 
phahamela, okamela ; n. 
tora. 
Toivering, adj. e okamelang. 
Town. n. motse, doropo. 
Townsman, n. moahi oa mo- 
tse. 
Tmj, n. ntho ea ho bapalisa 
baua ; v. (to play with) 
ho bapala. 
Trace, n. (a footstep) mohla- 
la, hiabo ; v. {to folloiv 
by tracks) ho latela, ho 
ea le mehlala ea ntho. 
Traces, n. plur. marapo ao Traii, lipere li hulang ka 'ona. 
Trachea, n. qhoqhoqho. 
Track, n. (footsteps) mohla- 

la, mokhotho ; {a path) 

tselanyaiia. 
Tract, n. (a region) naha, 

sebaka ; {a srhorl trea- 
tise) bukanyana. 
Tract ability, ii. boiiolo. 
Tractable, adj. e bonolo. 
Trade, ti. khuebo, roosebetsi, 

lesebetsi ; v. ho hueba. 
Trader, n. semause, mohuebi, 

levenkele. 
Tradesman, n. mohuebi, se- 
mause, levenkele. 
Trading, n. khuebo. 
Tradition, n taba tse nea- 

noang ka molomo, nea- 

no. 
Traduce, v. {to calumniate) 

ho etselletsa. 
Traffic, n. khuebo, papatso ; 

V. ho hueba, bapatsa. 
Tragedy, n. (a fatal event) 

ketso e nang le polao, 

e sehloho. 
Tragic, adj. e sehloho, e bo- 

hloko haholo-holo. 
Trail, v. {to draw, to drag) 

ho hulanya. 
Trail, n. (the track of an 

animal) mohlalaoa pho- 

ofolo, mophula. TifAIN 20'; TRANS I'ORT Train^ v. (Jo teach) ho nita ; 
(to tame) ho thapisa, 
purnha : n. (of n < I reus) 
moplietho : (n proce- 
ssion) mokoloko ; (a re- 
tinue) balateli ba mo- 
rena; (of railway-wa- 
gons) raakariki a koloi 
ea raollo, trene. 

Traitoi', n. moeki, leseaq he- 
me, lehlabaphio. 

Tramp^ v. (Jo tread) ho ha- 
ta; (to wander) ho sol la, 
lelera; n. moleleri. 

Trample^ v. ho hata ka lua- 
oto, hatella, hatakela. 

Trance, n. ho hapeha ha mo- 
ea ponong. 

Trauquillity, n. khutso, klio- 
tao. 

Tranfjuil^ adj. o klmtmtsen^'", 
e khot^o. 

Tranf-act, v. (tn prtjonn) lio 
sebetaa taba : (tn nnn- 
plcte) ho phdthn 

Transaction, ii. foki.Ho oa 
taba. 

Transcendent^ aclj. e molomo. 
e ntle ka ho fetisa. 

Transcrihe, v. ho [n^ola taba 
la bobeli, ho kopitsa. 

Transfer, v. (to make mer) 
ho tipAla e moDp ; (f«> 
co^iveif) ho tlosa, sn- thisa, isa nga e njE^ue. 
TrauAjiguration, n. ho fetoha 

ha sebopelio sa ntho. 
Transfix, v. ho hlaba. 
Transform, v. ho fetola. 
Transgress, v. lio tlola, si- 

teloa. 
Trangression, n. tlolo, t§ito. 
Transgressor, n. niotloli. 
Transient, adj. e fetang. 
Transition^ n. phetolio, lio 

tlOha ho . . . ho fetcln ho. 
Transitive, adj. e nanor le ma- 

tla a ho feta. 
Translate, v. (/o remove) lio 

tlosa, isa ho sele ; (/o 

into-pret) ho fetfjln, 

toloka. 
Translation, n. phetolo. 
Transmit^ v. ho tlosa ntho ho 

e mong ho o fetisetsa 

ho inon<»'. 
Transparent, adj. e boimlo- 

t.sang. 
Transpire^ n. (/o perspire) ho 

fufnlnloa ; (/o become 

public) ho hasana. 
Transplant, v. ho tlosa ntho 

))akeng se seng ho o 

hlonia bakeng so scng. 
Transport ^ v. (/o removed ho 

tlfiaa mona ho i.sa mane ; 

(/<> banish) ho lAhMcMa 

naheng o hole, faUtsa ; Tkan ;|M>iri 
ho 298 Thkaty tliabisa 
i^cmiveyance) (to rai'ish) 
ha hoi 6. 
Transpmi, ii 

togo. 
Tmnnpfrrtafion, ii. ketso ea 
ho tlosa ngalong e ngue 
ho isa ho e ngue, pha- 
latso. 
Traiispose, v. ho bea ho hong 
bakeng sa lio hong ka 
ho ffipanya. 
Trap, n. n sefi, talk), raoqe- 
che, lemena, leraratau ; 
v.. ho lalla, nanarela, 
cheha sefi. 
Trash, n. ntho e se nang 

thiiso, lefoeln. 
Traraz7,n. and v. (fo toil) ho 
sebetsa ka thata, mo- 
Rebetsi o boima ; (to 
suffer the pains of cliiU- 
hirth) ho ba pelehing, 
pelehi. 
Travel, v. ho eta ; n. leeto. 
Travelling, n. leeto, boeti. 
Traveller, n. inoeti. 
Traversf, v. {to wnndor over) 
ho phoUetsa, haola ; »dj. 
{lying across) e beiloeng 
ka ho fapana le. 
Treachery, n. keko, mano. 
Tread, v. (to ivalk on) ho tsa- 
maeaholim'a; (to tram- 
ple) ho hata, hatakela; (to beat under the foot) ho 

kata, bateha. 

Treason, n. keko. 

Treasure, n. (riches) letlotlo ; 

{something much valued) 

i\tho ea bohlokoa v. ho 

boloka(chelete),b6kella. 

Treasurer, n. 'moloki oa h- 

ehelete. 
Treasury, n. poU')koh3, hobo- 

lukelo. 
Treat, v. (to discourse) ho 
bna, ho bolela taba ; 
{to entertain ii'ith food) 
ho fepa moth 5 liyo ; (to 
behave toicards) ho etsa 
niotho e mong hantle 
kapa harape; (to give 
remedies) ho phekola ; 
{to negotiate) ho bua tsa 
khotso, ho felisa khang ; 
n. (an entertainment) 
seboka, mokete oa 
liyo ; (something that 
gives pleasure) thabiso, 
ntho e khahlisang, e 
nyakalatsang. 
Treatise n. bnkana e ngo- 
tsoeng holinVa taba oa 
hore. 
Treatment, n. tsebetso, ho Re- 

betsa ka 
Treaty, n. tumellano, sele- 
kane, longolo la sele- Trkble : 

kane. 
Treble^ ad j e bang teug ha- 

i-aro ; n, lentsue la bo- 

i*aro pineng ; v ho atisa 

hararo. 
Tree^ n sefate. 
Treititjle^ v. ho thothomeln, 

tetema, tlakasela, reke- 

tla, sisinyeha. 
TremeiHlonSy adj. o tsabehang, 

e kholo haholo. 
I'lemulmut, adj. e tliOthome- 

lang, tlakaselaiig, tsa- 

bang. 
Trench, n. (for prof ectimi) le- 

ngope, foro e cliekiloeng 

ho thiba lii*a ; v. ho che- 

ka lengope le tliibariLr 

lii*a. 
'rrcspanx, r.. tsito, tlolo ; v. 

ho Hit^loa, tlola. 
Trialy n. (a test) teko ; (an 

attempt) ho leka, teko ; 

(a judgment) kalilolo; 

{nn'afflirtion) mahlomo- 

la : (a temptation)\ mo- 

leko. 
Triangifi, n. HetSoantKO se H- 

kon tse thai-o le mahla- 

kore u mai-aio. 
7Vi7>e, n. leloko, moloko, 

inoMibo, niohlobo, se- 

chabn. 
Tribulation, n. tMnenveho .^99 Thim 

botubo. 
Tribunal, n. lekhotla le ahlo- 

lang. 
Tribune, n. (a platform) sc- 

tulo 86 phahameng seo 

ea buang a emeng ho 

Rona, sethala. 
Tributary, adj. {paying tri- 
bute) e ntsang lekhetho; 

(subject) e bnsoang, e 

ka tlas'a e mong ; n. 

(an affluent) lekala la 

noka. 
Tribute, n. lekhetho, tefelo, 

ny^h^lo, gnfa. 
Trice, n. (an inf<fant) nako e 

khutsoanyane. 
Tricfi', n mano, thetso, ma- 

lepa, mene-mene, leqe- 

bo ; V. ho Ihetsa ; fo 

play a trick on, ho suetsa. 
Trickle, v ho keleketla, qhi- 

tsa, lutla, rothela. 
Trident, n. feieko e kholo e 

linaka tse thai'o 
Triennial, adj. e ct«oang 

hang ka lemo.tHB thard. 
Trifle, V. ho bapala ka ; ^ n. 

ntho e h6 nang t4iba. 
Trigger, n. niokhuephetnane. 
Trill, n. ho thothomela ha 

lentsae ha ho binoa. 
Trim, V. (/<J clip, to ^tare) ho 

|otha, ho Moka ; (to Tl.'l.\lMIN<! 3( 

adorn) bo khabisa, blo- 
pbH, hlopbisa ; adj. e 
blophiloeng, o ntle, e 
lokileng. 

Trimming, n. likbabiso tsa 
liaparo. 

Trinity, n, boraro bo leng- bo 
Molimo. 

Trinket, n. khabiso e seng 
ea boblokoa. 

l^rio, n {of persons) batbo 
ba bararo ; (a musical 
composition) pin a e bi- 
noang ke batbo ba ba- 
raro, e letsoang ka lile- 
tsa tse tbaro. 

Trip, i\. (Jo make a false step) 
ho khopjoa ; (Jo step 
nimbly) ho tsamaea ha- 
bobebe ; n (a stumble) 
ho khopjoa ; (a mistake) 
phoso ; {a short voyage) 
leetonyana. 

Tripe, n. {the entrails) lika- 
hare, likateng, mala, 
moholu. 

Triple, adj. e leng ka boraro ; 
V. ho atisa bararo. 

Tripod^ 11. setnlo se maoto a 
mararo. 

THtCy adj. {comm,on) e ati- 
leng; {ivorn out) e tso- 
fetseng. 

Triturate^ v. ho thnhaka, si la, )0 TltoDllLK etsa niosili. 

Triumph, v. and n. {to obtain 
victory) ho hlola, hlolo ; 
{exultation for success) 
ho thabela hlolo, ho itho- 
risa ka hlolo, moilotlo. 

Trivial, adj {trifling) e s6 
nang mosebetsi, se nang 
taba. 

Troop, n. letsuele, sehlopha, 
phafa, sera, lekhotla, 
mohlape; v. ho tsamaea 
ka makhotlrt, ka sehlo- 
pha. 

Troops, 11. makhotla a bahla- 
bani. 

Trophy, n. khapo e hapilocng 
ntoeng. 

Tropic, n. tsela e ugoUloeng 
'mapeng moo letsatsi le 
khutlang. 

Tropical, adj. ea linaha tse 
futhumetseiig. 

Trot, n. mohlehlo ; v. ho hle- 
hla. 

Troth, n. (faith) tumelo ; 
{fidelity) ho tsepeha. 

Trouble, v. {to disturb) ho 
khathatsa ; (to molest) 
ho hlopha, ho tsuenya ; 
(to make uneasy) ho fe- 
rekanya ; rto grieve) ho 
suabisa ; n. {distress) 
letsnenyeho, tlokotsi, TROrBLEROMF. 301 Trt^tfulness mah lomola ; (tiueasiiiess) 

hlopho, lekaqabetsi. 
Troublesome^ adj. e tSne- 

nyang, khathatsang-. 
Trough, n. sejelo. 
Trousers^ n. pinr. horikhne. 
Trow, V ho lekanya, hopola, 
Trotcel, n trofolo. 
Truant, n. sekhoba, motho 

ea botsna.' 
Truce, n. khotso ea nako e 

seng ekae. 
Truck, V. {to barter) ho hne- 

ba, bapatsa. 
Truck, n. (a store truck) ko- 

loinyana ea ho yara li- 

phahlo mavenkeleng; 

(a railway truck) kariki 

ea koloi ea raollo e 

nkttiig liphahlo. 
Truculent, adj. e tsabehanp: 

ka tsobotsi. 
Trudge, v. ho tHamaea ka 

boima, ho tHamaea butle. 
True, adj. ea^'iiete/]ea sebele, 

e tiiepehileng. 
Truism, n. *nete e a*'* iiauL'' Ih» 

fetoloa. 
Truly, adv. ka 'nete, ka se- 
bele, amarari, niri. 
Trump, V. {to deceive) ho 

thetKa. 
Trump, and Trumpet, n. hcIc- 

t8a Ml kopom. phala, t«- rorapeta ; v, {to suuwl a 
trumpet) lio letRa phala ; 
{to proclaim) ho tnmisa. 

Trumpery, n thetso. 

Truncheon, n. molamn o mo- 
kbut§oane. 

T'rnnk, n. (a bo.r) lekese ; 
(a stem) katu ea sefate ; 
(the main body of any- 
thing) 'male oa ntho 
(kantle ho litho) ; {of 
the elephant) nko ea 
tlou. 

Truss, n. (a bundle) sehlo- 
pha; moqeqeko oa li- 
phahlo. 

Trust, n. and v. (a confidence) 
tsepo, ho tsepa, kholoa 
ke ; {to commit to the 
care of) ho tsepela ; {that 
which has been given in 
cliarge) aeo motho a se 
noiloeng hoi*e a se bo- 
loke, seo motho a se 
tJiepetsoeug; {to][hope) 
ho tscpa, ho kholoa : 7 
trust he will woi'k well, ke 
tsepa hore o tla sebetsa 
hantle. 

Trustee, n. raotsepuoa, ea 
tsepetsoeog ntho. 

Trustful, adj. e tS^pehang, 
tiepahalang. 

Trustfulness, and Trustiness y TlM'STV 

11. bdtsepehi 

Tnistij, adj. e tsepehang, e 
k ha bane. 

Truth, n "nete, sebele, leke- 
te, koma 

Truthful, Hilj. e bnang 'nete 
kamehla. 

Truthfulness, n. ho bua 'nete 
kamehla, botsepehi. 

Try, V. (to attempt) ho leka ; 
{to endeavour) ho phee- 
11a ; (to eivamine) ho 
lekola ; {to try judi- 
cially) ho ahlola. 

7hih, n. faki. 

Tube, n. pompo, seb alula. 

Tubercle, n. (a ■pimple) letho- 
pa. 

Tuck, V. {to gather up) ho 
phutha, khiaetsa. 

Tuesday, a. la bobeli. 

Tuft, n. (a cluster, a bunch of 
hair, of feathers, etc.) 
sehlotho, tlokola, sekola, 
mosunya. 

Tug, V. ho hula; n. (a pull) 
khulo; (a small vessel) 
sekepana se hulang tse 
ling 

Tuition, n. thuto, ho ruta. 

Tumble, v. and n. {to fall) 
ho oa, rapalla, heleha ; 
(to cause to fall) ho liha, 
rapalatsa, heletaa. 302 Ti'RN 

Tumbler, n. Keuoelo. 
Tumefy, v. ho ruruha. 
Tumour, n. lethopa, seso, 

bohhua. 
Tumult, n. raofere-fere, phe- 

rehano, letsuili-tsuili, se- 

rukhu. 
Tumulus, n. tutulu holirn'a 

lebitla. 
Tun, n. faki e kholo. 
Tune, n. piiia, 'raino ; v. ho 

lokisa thomo. 
Tunnel, n. foro e phuntsoeng 

fatse leha e le katlas'a 

thaba. 
Turban, n. lesela le roaloang 

hlohong le thatiloe. 
Turbid, adj. e hikiloeng. 
Turbulent, adj. e etsang le- 

rata, e ikhantsang. 
Turf, n. {a piece of untilled 

land) thite; (a sod) le- 

kote le nang le yoang ; 

{horse-racing) lipeiso tsa 

lipere. 
Turkey, n. kalakune ; a wild 

turkey, mokhootlo. 
Turmoil, n. lerata, mofere- 

fere; v. ho khathatsa, 

tsuenya. 
Turn, V. {to cause to go round) 

ho phikolosa ; {to change 

the direction of) ho s6- 

koUa, ho faposa,] '^khe^ TUKN«'1>AT ms TwiNi; losa ; (to reverse) ho 
fetola, pheth6tn,qeth6la, 
ribolla; (to move round) 
ho phikoloha ; (to chan- 
ge one's direction) ho fa- 
poha, kheloha; (to be- 
come reversed) ho fetoha, 
phethoha, ribeha, qe- 
thoha ; n. (a circular 
movement) phikoloho ; 
(a change) phcthOho, 
tsOkoldho ; (an opportu- 
nity) sebaktt; />// tur?is, 
ka ko hlalilarnana, ka 
ho phomotsana ; to a 
tu7-n, hanile Iiahulu ; to 
turn aside, ho sntha, 
kneknothi ; to turn out, 
ho Idleka, nt*a ; to turn 
over, ho ph^tla le ho 
hlahloba (ntho e kang 
bnka^ ; to turn back, ho 
khatla; to turn over a 
new leaf, lio cjala bocha ; 
to tnrn tail, lio baleha ; 
to turn the l)ack upon, ho 
nyeliHa, lio fnralla ; fo 
tnrn the head, ho yena 
tiKiliknaliktiaiie, ho ma- 
katsa, ho tsona ; to turn 
up, ho etAaliala, ho hla- 
ha ; to turn round, ho 
reteleha. 
Turncttat, n. moknenehi. Turnip, n. moi*oho o bi- 

tsoang rapa. 
Turpentine, n. tramontene. 
Turpitude, n. mokhoa o mo- 
be, kptso e litsila, ketso 

e lihlong. 
Turret, n. toranyana. 
Turtle, D. khulu ea leoatle. 
Turtle-dove, n. leebana-khO- 

roana. 
Tusk, n. lenaka la tlou. 
Tutor, n. (an instructor) raora- 

ti ; (a guardian) molebe- 

li, moseletsi ; v. ho ruta. 
Twang, n. (a nasal voice) 

mokhoa o mobe oa ho 

bun ka linko. 
Twelfth, adj. ea leshorae le 

metso e *meli. 
Twelve, adj. e leshdme le me- 
tso e 'rr.eli. 
Twclremonth, n. selemo se 

tletseng. 
Twenty, adj. e mashome a 

mabeli. 
Twice, adv. habeli 
Twig, n. lekalanyana, lehlo- 

melanyana. 
Twilight, n. ahualaue. 
Twin, II. lefahla, lootMa. 
Twine, v. {to twint) ho lohn ; 

(to wintl) ho phntha ; 

(to embrace) ho kopn ; 

n. (a cord) khuMt*, mo- 'rwiNGi-: 304 

bala, thapo. 
Twinge, v. ho utiuisa boh 16- 

ko; n. bohloko bo se- 

hloho. 
Tn-inkle, v. and n. {to flash) 

ho benya, ho phatsima, 

halima ; (to open and 

shut the eye) ho panya; 

(an instant) motsotso o 

mokhutsoaiiyane ; in a 

twinkle, ka ho panya ha 

leihlo. 
Twirl, V. (to cause to rotate) 

ho phikolosa kapele ; 

(to revolve rapidly) ho 

phikoloha kapeJe. 
Tu'ist, V. ho loha, tanta, so- 

tha, ho tsuephola. 
Two, adj. peli. 
Two-edged, adj. e mahale a TzAk 

mabeli. 
Twofold, adj. e habeli ; adv. 

habeli. 
Two-handed, adj. e tsuaroang 

ka matsoho a mabeli. 
Type, Tt. (a symbol) set^ua- 

ntso ; ( for printing - wm-k ) 

hlaku, letereea khatiso. 
Typhoon, n. sefefo ho Indian 

Ocean. 
Typify, w ho tsuantsa. 
Tyrannise, v. ho busa ka tha- 

ta, ho etsa ba bang ka 

thata. 
Tyranny, n. puso e thata. 
Tyrant, n. motho ea hapi- 

leng borena, ea bnsang 

ka thata. 
Tzar, n. lebitso la marena a 

Russia. tf UmguiTY 

i'bitji'iti/, 11.' ho ba kahohle 
Udder, n. letsuele (la phoo- 

folo feela). 
Ugliness, n. bube ba tsobo- 

tsi, raokhoao mobe, ma- 

khenefa. 
Ugly, adj. e rape. 
Ulcer, n. seso, lethopa, se- 

bebe. 
Ulcerate, v. ho fetoha seso. 
Ulterior, adj. e kapele, e hole, 

e tla etsoa hamoi*ao. 
Ultimate, adj. ea (jetello. 
Ultimatum, n. kopo ea ho 

fela. 
Umbilicus, n mokhabu. 
Umbrella^ n. samperela. 
Umpire, n. moahloli, moa- 

i*6lelj. 
Unabashed, adj. e se nang 

Iihl5ng. 
Unabated, adj. e sa kokobe- 

leng. 
Unable, adj e Hitoang ; to be 

unable, ho sitoa. 
Unacceptable, adj. e Hr nang 

ho araoheloa. 
U accustomed, adj. e sa tloat*- 

Ung. 
Unacquainted, adj e aa tae- UXHIASSED 

beng. 
Unalienable, adj. e ke keng 

ea abeloa o sele. 
Unaniviitt/, n. tnmellano ea 

bohle, bongue. 
Unanswerable, adj. e se nang 

ho arayoa, e sa feto- 

loeng. 
Unarmed, adj.e sa hlomelang. 
Unassuming, adj. e sa ikho- 

horaoseng, e sa itSepeng, 
Unattainable, adj. e ke keng 

ea tihleloa. 
Unattended, adj. e sa felehe- 

tsoeng ke motho, e 'no- 

t§i. 
Unavoidable, adj. e se nang 

ho phengoa. 
Unaware, una wares, adv. ka 

sehloho, ka ho tsome- 

tsoa. 
Unbecoming, adj. o sa tsua- 

neleng. 
Unbelief, n. ho se liiraele. 
Unbeliever, n. mosahinielang. 
l^nbend, v. {to rela.r) ho nolo- 

fatsa ; (fo make straight) 

lio sekamolla, otiolla, 

kobdlla. 
Unbiassed, adj. e aa eeng ka Unhind 306 Unction tsobotsi. 
Unbind, v. ho lokolla, tla- 

mollR, thatolla 
Unhlemlshed, adj e se nang 

sekoli. 
Unbolt, V. ho notloUa, kua- 

holla. 
Unborn, adj. e e-song ho 

tsaaloe. 
Unbosom, v. ho seiiola se 

patiloeng pelong. 
Unbound, adj. e sa tlaiigoaiig, 

e lokolohileng. 
Unbounded, adj. e se nang 

moeli. 
Unburnt, adj. e sa chang. 
Unceasing, adj. e sa feleng. 
Uncared-for, adj. e sa hloko- 

meloang. 
Uncertain, adj. e sa tioang, e 

lekhonono, e belaetsaug. 
Uncertainty, ii. lekhonono, 

rnohokotla. 
U7ichangeable, adj. e se nang 

ho fetoha. 
Uncharitable, e se uang 

lerato, e sti nangmohau. 
Unchastity, n. bohlola, ho 

hloka boitsuaro. 
Unclaimed, adj. e lulang e sa 

batloe ke motho. 
Uncle, n. (maternal) nialo- 

me ; (paternal) rangua- Unclean, adj. e litsila, e sa 

hlatsuoang. 
Uncl&se, V. ho bula, phetia, 

kuaholla, senola. 
Uncomfortable, adj e sa hla- 

hiseng boiketlo, e sa ike- 

tleng. 
Uncommon, adj. e sa afcisetig 

ho hlaha, e sa atiseog 

ho etsaliala, e sa ateng. 
Uncompromising, adj. e sa 

eeng ka thato ea ba 

bang, e tiileng. 
Unconscious, adj. e sa iku- 

tlneng. 
Unconverted, adj. e sa sokolo- 

hang. 
Unconcern, u. mohoalolo, mo- 

hoalotso. 
Uncork, v. ho ntsa sepako 

bofclolong. 
Uncouple, v. ho lokolla, bofo- 

Jla, arola. 
Uncourteous, adj. e se nang 

mekhoa ea hlompho. 
Uncouth, adj. e sebopeho se 

sa khahliseng. 
Uncover, v. (to remove any 

covering) ho kuaholla, 

penola, phenyekoUa ; (to 

take off one's clothes) ho 

hlobola; (to bare the 

head or the feet) ho rola. 
Unction, n. (a smearing with Uncoltjvated 307 UNDE8IKABLK fat) setlolo, tlotso, tlolo ; 
(a mode of address) mo- 
khoa oa ho bua oa mo- 
rati o nolofatsang lipelo 
tsa batho ; extreme unc- 
tion, mokhoa oa ba- 
Roma oa ho tlotsa ka oli 
motho ea leng lekba- 
theng la bo sbua. 

Uncultivated^ adj. {not ploug- 
lied) e sa lengoaiig ; {iiot 
educated) e sa rutehang. 

Uncurl^ V. {to loose from curls) 
bo forolla (moriri) ; {to 
make straight) bo oil 6l la. 

Uncut, adj. e sa pongoang. 

Undaunted, adj. e sa Lsabeng. 

Undeceive^ v. ho thetsolla. 

Undecided, adj. e lika likang, 
thinjtt-tbiiiyajig. 

Undefiled, adj. e sa silafe- 
tseng, e bloekileDg. 

Undefined, adj. {md eaflained) 
e aa hlaloHehaog; {not 
with Jiied limifs) ♦» s<'' 
nang raoeli 

Under^ adv. tlasu, k;illa.se ; 
prep, katlasu bo, tlas'a, 
katla8*a ; under sentence, 
ea ahlotsoeng, ea ahlole- 
teoeng knblolo e itseng ; 
t^ keep under, bo busa. 

Vnderdom', adj. e sa kang ea 
pboboa bantle. Undergo, v. {to suffer) ho 

utlaa bobloko, utlaa bo- 

ima ; {to endure) ho ma- 

mella, yara. 
Underground, n. sebaka se 

tlase bo mobu, lelumela. 
Underhand, adv. ka loDja, ka 

bo pata. 
Underlay, v. bo ba katlase bo. 
Underline, v. bo etsa letsuau 

lakhopotso katlas'a ina- 

ntsue a Dgoliloeng 
Underling, n. moblanka, mo- 

fo. 
Undermine, v. bo cbeka fa- 

tse katlas'a. 
Undermost, adv. e katlase- 

tlase. 
Underneath, adv. tlase, katla- 
se ; prep tlas'a, katlas'a, 

katlase bo. 
Underrate, v. bo Ickaiiya 

ntho katlas'a theko ea 

eona 
Understand, v. bo utlun, bla- 

lObanya, utiuisisa, ele- 

Uoa. 
Understanding, ti. kutluisiso, 

kutluo, tamellano. 
Undertake, v. ho ink^la mo- 

sebetsi, bo (jala mosobe- 

tsi. 
Undesirable, aidj e ke kciig 

ea lakatsoa, e sa rate- Undeserved 

lieng. 

Undeserved, adj. e sa tsuane- 

lang, sa lokelang. 
Undetected, adj e sa kang 

ea senoloa. 
Undeterred, adj. e st* nang ho 

sutha ke tsabo. 
Undiminished, adj. e sa kang 

ea fokotsoa (palong, ma- 

tleng etc.). 
Undo, y. (to reverse, to annulj 

ho etsdlla ; (to loosen) ho 

lokolla, finolla ; (to ruin) 

ho felisa, qetelisa. 
Undress, v. ho hlobola hapa- 

ro, apardlla, nyueka. 
Undue, adj, e sa lokeleng, 

sa bapang le molao. 
Undulate, v. hoetsa maqhaba, 

ho phikoloha yualeka 

maqhuba. 
Unduly, adv. ka mokhoa o 

sa lokang. 
Unearth, v. ho utolla, epolla. 
Uneasiness, n. ho so ikutlue 

monate, ho se iketle, pe- 

laelo. 
Uneducated, adj. e sa riite- 

hang. 
Unemployed, adj. e h lokang 

mosebetsi. 
Unetjual, adj. e sa lekaneng. 
Unequality, n. ho se lekane. 
Uneven, adj. e niakukuno. 308 Unheedei) 

Unevenness, u. lekukuno, lehe- 

h6ma. 
Unexpected, udj. e sa Icbe- 

lloang, e fihiang ka 

sehloho. 
U explored, adj. e sa lekoang, 

sa lekoloang. 
Unfair, adj. e khopo. 
Unfasten, v. ho lokolla, tla- 

molla, fasolla. 
Unfit, adj. e sa lokelang, e 

se nang tokelo. 
Unfold, V. ho phutholla, 

manoUa. 
Unforeseen, adj. e sa le be- 
ll oang. 
Unfrequent, adj. e sa etsaha- 

lang hangata, e hlahang 

ka seoelo. 
Unfurl, V. ho phutholla. 
Ungodly, adj. e sa tSabeng 

Molimo. 
Ungrateftd, adj. e sa lebo- 

heng, e sa rateng ho 

leboha. 
Unguent, n. setlolo. 
Unhappiness, n. bomalimabe, 

bosoto. 
Unhappy, adj. e soto, e soto- 

fetseng, e maliroabe. 
Unhealthy, adj. e sa pheli- 

seng hantle, e babisang 

(naha). 
Unheeded, adj. e sa hloko- UxiFonM 

meloeng. 

Uniform, aclj. e sebopeho se 

le Heng kamehla, e sa 

fetobeng ; n. seaparo sa 

masole. 
Uniformity y n. sebopeho se 

le «eng, ho tsuana. 
Vnintentinnal, adj. e sa 

eUoaug ka houino. 
Uninvited, adj. e sa me- 

muoang. 
Union, \\. kopaiio, khomare- 

lano, bulekaue. 
Vnique, adj. ngue, mong, 

'notSi. 
Unifton, n. niolumo o tsua- 

nang, o lumellanaog. 
Umt, n. bongae, motso. 
Unite, V. lio kopanya, iexx- 

nya ; to hr imifptl, ho kn- 

pana. 
Unity, n. tumellano, kopaiio, 

bongae. 
Univenaly adj. ea kahohle, 

e akaretsang tsohle. 
Universe, n. iitho tsohle tse 

bopiloeng lefatseng le 

le maholimong. 
UnivpT^ity, n. sekolo se pha- 

hanieng. 
UnjnMt, adj. o sa lokang. 
Unkind, adj. e se nang ra6« 

sa. 

Viilnrr, v lin lokolla. a09 Ux.in KT 

Unlawful, adj. e sa bapang 

le molao. 
Unless, conj. ha e se. 
Unlike, adj. e sa tguaneng. 
Unload, V. ho phahlolla, be- 

hoUa, yarolla, laolla. 
Unlock, V. ho notlolla. 
Unloose, V. ho bofolla, loko- 
lla, thatolla, tlamOlla. 
Unlucky, adj. e malimabe. 
Unmai^'ied, adj. e sa iija- 

lang, e sa nyaloaug. 
Unmask, v. ho senola, hla- 

nola. 
Unmorable, adj. e se nang 

ho si.singoa, e tiileng. 
Unnecessary, adj. e sa lilo- 

koeng. 
Unnerve, v. ho fokolisa. 
I'npack, V. ho pliahldlla, 

beholla. 
rii paralleled, adj. e se nang 

ea habo eona, eo lio 

seng e ngue e yualo. 
rnperreired,m\\. e sa lemS- 

hnoeng. 
l^npleagant, adj. e sa kha- 

hliseng. 
I'uplouijiu'd, adj. e sa len- 

goang. 
Unpolite, adj. e so nang ino* 

khoa ea hlompho. 
Unproductive, adj. e sa beeng. 
Unquiet, adj. e sa khiitseng. UXK'AVKL 

e sa lulang. 
Unravel, v. ho rarolla. 
Unrighteousness, ii. bokhopo, 

ho se loke. 
Unripe, adj. e sa butsiiang. 
Unroll^ V. ho thatolla. 
Unruly, adj. e sa iitlueng 

molao, e manga nga. 
Unsafe, adj. e ka kenyang 

tsietsing. 
Unsay, v. ho latoia, kueneha, 

(mantsae a hao). 
Unscrew, v. ho lokolla seku- 

rufu. 
Unseat, v. ho tlosa e raong 

tulong tsa hae. 
Unseemly, adj. e sa lokelang. 
Unsettled, adj. e ferekaneng. 
Unsightly, adj. e scbopeho 

se sebe. 
Unsuitable, adj. e sa loke- 

leng. 
Unstable, adj. e sa fieangr ; 

to be unstable, ho se tiee, 

ho khuehla. 
Unsteady, adj e sa tieang. 
Untamed, adj. e sa thapang. 
Untidiness, n. bohlasoa. 
Untidy, adj. e lehlasoa, le- 

safa. 
Untie, V. ho lokolla, linolla, 

khiuolla, tlamolla. 
Until, adv. ho fihiela ha, ho 

isa ha, ho isa ho. 810 III- 

UntOj prep, ho, ho isa ho. 

Untoward, adj. e se nang hlo- 
mpho, 6 khathatsang. 

Untrue, adj. e se nang *nete, 
e leshano. 

Untrustwoi'thy , adj. e se nang 
ho tsepuoa. 

Untruth, n. leshano, maka. 

Untwist, V, ho tsophoUa. 

Unveil, V. ho senola, hlanola, 
tlosa lesira. 

Umvell, adj. e sa pheleng ha- 
ntle ; to be untvell, ho 
baba, kula, yeoa ke. 

Unwilling, adj. e sa rateng, 
e hanang ; to be ununUing, 
ho tsiaafa, ho ba lekho- 
nono. 

Unwillingness, n. monyebe, 
ho tsuafa, lekhonono, le- 
khoko. 

Unwittingly, adv. ka ho se 
tsebe. 

Unworthy, adj. e sa tsuane- 
loang. 

Up^ adv. holimo ; int. tsoha ! 
up and. doivn, mono le mo- 
na ; the ups and downs 
of life, thabo le raahlo- 
mola a bophelo bona, le- 
hlohonolo le bomalima- 
be ; it is all up, ho feli- 
le, ha ho sa le tsepo ; 
the time is up, nako e Ul»BKAIl» 

fetile ; dotie up^ e iokisi- 

t«oeng, e khathetaenfr 

haholo. 
Upbi'aifi, V. ho khalemela 

haholo. 
VpheavFy v. ho emisa, phaha- 

misa. 
Uphill^ adj. e theta. 
Uphold, V. ho tiisa, tSetlanii- 

sa. 
UphoUtery, n. mesebetsi c 

beoang ka tlung. 
Upon, prep, hoh'mo lio, lio- 

lim'a. 
Upper, adj e holimo. 
Uppermont, adj. e liolirao-li- 

mo, e phaha menir haho- 
lo. 
Upright, adj. e khabane, e l6- 

kileng. 
rpi-ightncsn, n. bokhabane, 

ho loka. 
Uproar, n. mofere fere, lerata. 
Upshot, n se hiahisoang ke 

taba, tholoan«. nhMlo, 

qetello. 
Upnide-down, adj e (lutholii- 

leiig ; e mofere-fere ha- 

hdlo. 
Upward, adj. e Icbaiig holi- 
mo. 
I'rbanity, ii hlompho, roe- 

khoa ea hlompho 
Urge, V. ho RuanmcrHa, phee- :U1 Utensil 

lla, akotisa. 

Urgent, adj. e potlakisoang, 
6 akofung, e tsuanetseng 
ho et8oa bona ynale. 

Urinate, v. ho rota, ntsa me- 
tsl. 

Urine, n. moroto. 

Urn, n. nkho, pitsa. 

Us, pers pr rona. 

Usage, n. (cnstomj mokhoa, 
teraalo. 

Use, V. (to employ) ho ithusa 
ka, sebetsa ka ; (to he 
tvonf) ho tloaela, ho ati- 
sa ho ; I used to go there 
often, ke ne ke atisa ho 
ea teng ; / aui used to 
this work, ke tloaelane le 
mosebetsi oo. 

Useful, adj. e nang lo thuso, 
e molemo. 

Useless, adj. e se nang thuso, 
e se nang molemo. 

Usual, adj. e atileng, ea me- 
hla 

Usurp, V. ho hapa ntho ho 
8e t<)kelo 

Usurer, n. motho ea batlang 
phaelloe fetang tekanyo 
holim*H rhelete eo a e 
alimang ba bang. 

Usury, n. ho batU phaello e 
tloligitseng tekanyo. 

Utensil, n. mosebetsi, ntho Utilisk 812 

eo ho sebetsoang ka eo- 

na. 
Utilise, V. ho sebetsa Ka. 
Utility, n. thuso, molemo, 

mosebetsi. 
Utmost, adj. e pheletsong, e 

qetellisisanof 
Utopian, adj. ('chimerical ) e 

lenor ea bophethehi bo 

ke keng ba fihleloa, ea Uttermost 

toio. 
Utter, adj e phethehileng, e 

tietseng. 
Utter, V. ho.buH, ntsa lent sue. 
Ufferance,]in. 'ho ^ntsa puo, 

puo. 
Utterly, adv. haholo-holo, ka 

niokhoa o, tietseng 
Uttermost, adv. e qetellisi- Vacancy Van Vacancy, n. {an opice utifil- 

led) tnlo e feel a ; (empttj 

ftpare) sebaka se feela. 
Vacant, adj. e feela, se nang 

moDg a eona. 
Vacate, v. (to withdraw from) 

lio Hutha. 
Vacation, n. nako ea ho pho- 

mola (haholo likolong). 
Vaccinate, v ho phatsn, enta. 
Vacillate, v ho lika-lika, 

thekesdla, ha le pelo tse 

peli, tRokotReha. 
Vacuity, ii. aebaka se fe^hv, 

bofeela. boHeiigeng. 
Vagabond, adj. e Repelaiig, 

lelerang ; n. lephan^a- 

phanja, molcleri, mosc- 

peli, motohaki. 
Vagary, n. taba or boh 1 any a, 

e hlahang ka sehloho. 
Vagrant^ adj. c aepelang, le 

lei*ang. 
Vague, adj. (not reliablej e 

Ka tMebiaahaleDg ; (ill- 

tUjinedJ e niora^ru^. 
Vain, adj. (prondj e lekako; 

(ineffectual) e f^ela, e 

nydpiletig. 
Vainglory, n. boithoriso. Vale, n. phnla. 

Valiant, adj. e Ra tsabeng, e 
senatla, e matla. 

Valid, adj. (true) ea *nete ; 
(not weak) e phelang 
hantle, e macla 'meleng; 
(legal) e eang ka molao. 

Valise, n raokotla oa moeti. 

Valley, n. phnla, khohlo. 

Valour, n. bonatla. 

Valoiirous, adj. e senatla. 

Valuable, adj. ea bohlokoa. 

Valuation, n ho bea theko 
ho ntho e ngue ; theko 
ea ntho 

Value, n. (excellence) bohlo- 
koa; (worth) theko; (use- 
fulness) molemo ; v (to 
estimate at) ho lekanya 
th^ko ea ntho e ngue; 
{to prize much) bo luta 
hahdlo. 

Vampire, n. (a fabulous ani- 
mal) lehelehuraa, kho- 
Inmolumo ; (a Mpecies of 
bat) mankhane e mohd- 
l6 ; (au extort ioner) mo- 
tho ea yaiig lintho taa 
bath 6, moloi. 

Van, n. (a front line) mapele Van :U4. a sera se fiituhang. 
Van, 11. (a carriage) koloi e 

nkang liphahlo. 
Frtw^aZ, n. mosenyi. 
Vandalism, n. ho rata ho se 

nya feel a. 
Vanguard, n. mapele a seta 

86 t'atahang. 
VaninK V. ho nyamela, fel«, 

ho re nya. 

Vanity, n (pride) boikhoho- 

moso ba lefeela, bokako 

bo sethoto ; {anyfhinf/ 

empty, vain) lefeela, bo- 

saoana, bosfngeno. 

Vanquish, v. ho hlola, fenya. 

Vapid., adj e sa ntluahaleng:, 

e snlafetseng. 
Vapour, 11. TTiouoane oa me 

tsi a belang, moholi. 
Variable, adj e fetohang, sa 

tieaiig, e lika-likang. 
Variance, n. ho se tsiiaiio, 
phapaiio ; to h^ at vari- 
ance, ho fapana, ho sb 
utlnane. 
Variatim, n. phetoho 
Variety, n. mefutH e aa tsua- 

neng e mengata. 
Various, adj. (different) e 
sa tsuaneng, e niefuta ; 
( manifold ) e ngata- 
nyana. 
Vaf-nish, y. ho tlotsa, bentsn ; Vkhkmkn*"V 

11. tlolo e benyang. 
Vary, v. (to alter) ho fetoha, 
fetofetoha; ( to make 
different) ho fetola ; (to 
he different) ho fapana, 
ho se tsuane ; (to disa- 
gree) ho se utluane. 
Vase, n. pitsa, nkho 
Vassal, n. mofo. 
Vast, adj. e kholo, e sephara. 
Vault, n (an underground 
building) ntlo e ahi- 
loeiig fatse ka tlas'a e 
ngue ; (a care) lehaha. 
Vault, V. and n. (to leap) ho 

tlola,tloleIa. 
Veal, n nama ea naraane. 
Vedette, n. seboholi sa mopa- 

IhUli. 

Veer, v. lio fetoha. 
Vegetable, ii. set lama, moro- 

ho. 
Vegetate, v. (to grow as plants) 

ho mela yualeka litla- 

ma ; (tf> lead a useless 

life) ho phela bophelo 

bo tlase. 
Vegetation, n. (the plants) li- 

tlama; (the process of 

growing) ho mela ha li- 

tlama. 
Veheniency, n. bohale, bo- 

thata lipuong, matsnafo 

a phahameng. Vkhiclk 31.5 

Vehicle^ n. koloi 

Veily n. lesira ; v. ho apesa, 

khuinimetsn, pnhx. 
Vein^ 11. niotliapo oa mali. 
Vfilnrity, n. ]>hakiso, lebelo, 

Rekay8. 
Velvety n. leseia la mofata 
Venalit]!, w. sebopelio sa mo 

t)io ea ka rekoHiig ka 

chelete here a etse mo- 

aebetsi o mobe. 
Vpnerable, a<lj. e hlomphc- 

hang. Vkk«;k Venprato, lil<)ne])lin. tiaba. 
Vengeance^ n. phetetso, t^fe- 

tso. 
Vengeful^ adj. e ratang ho 

iphetetsa. 
Vejiialf adj. o ka tsiiareloHiig. 
Venifon, n. nama ea phoofolo 

e tsomilocng. 
Venom, n. {poison) mahloko, 

chefe ; {itpite) lonya. 
Vent, X. ho nt?a, lokolla ; 

he gate rent la his (m- 

ger, a in^^la bohale ham- 

pe (a Re ke a itSnara) 
Veiitilnte. V. ho buleU tnot'H 

hore o kene ka thing ho 

e pholiHa 
Vfntilator, n. ntho e foki 

Rang moc*a ka thing. 
|>,,/„,, V iw. itekdla; n. Re ka etsahalang, morero 
o ka Renyehang, o nang 
Ic kotai. 

ypnturesome, adj. e Ra tla- 
beng, 

1V«M5, n. {a planet) iialeli e 
bitRoang hosaaa Naleli 
ea meso, kapa Mpha- 
tlalatsane, le ka phiri- 
mana : Sefalabohoho. 

Veracitij^ n. 'nete, mokhoa oa 
ho bua 'nete kamehla. 

Veranda, ii. mathule a pel'a 
ntlo. 

Verb, n. lentsue le leng la 
pno le Rupang ketso. 

Verbal, adj. e buoang ka 
niolomo. 

Verbatim, adv. ka ho piu'ta 
'ona mantsue a bole- 
tHoeng. 

\'erboin\ adj. e niantRue a 
mangata-ngata. 

Verdanctj, n. botala. 

Verdict, n. kahlolo. 

Verdure, n. botala. 

Verge, n. (a rod) thnpa, lere ; 
(the brink or border) 
liiitfti ; (a margin) moeli ; 
to be oi» the verge of, ho 
ba hnuK le, bo lala lin- 
tSing tHH ; ire are on the 
verge of fighting, re ae re 
batia !« loana. VER<iK M6 \'lAM>S Verge, v. {to tend, tn incline) I 

ho leba ho, ho sekamela. 
Verifi/, V. lio batla, lio snpa 

'iiete ea taba 1 

ypyili/, adv. ka 'iiete. 
Veritahlfi, adj. ea 'nete. 
Vermilion, ii. bofnbelu bo 

ren^ tleie T 

Vermin, n. bkokoanyana tse 

lomang (ynaleka liiita, V 

litsitsili, matset.se). I 

Versatile, adj. e fetofeto- 1 

hang, e lika-likang. 
Verse, n. tern ana ea sefein, 

temana ea Bibple. 
Versed, adj. e tloactseno-, e 

tsebang hantle. 
Versification, n tsebo ea ho 

Bgola lithoko le lifela. T 

Vei'sion, n. (a translation) 

phetoh) ; {an accouvt) 1 

polelo ea taba. 
Vertebra, n lesnpo la rr.oko- 

kotlo. I 

Vertical, adj. e emeng, e tse- 

pameng. T 

Vertif/inous, adj. e ebisang 

mahlo, e tsuarisang mo- I' 

likua-likuane. 
Vertigo, n. ho eba, molikna- I 

likaane. 
Very, adj. ea sebele ; adv. 

haholo. I 

Yesper, n mantfliboea. 'espe7\>i, n. plur. thapelo ea 
ka pliii'inijina keiekeng 
ea Homa. 

essel, n. (« vase) pitsa, 
nkho; {a ship) sekepe ; 
a blood-vessel, mothapo 
oa mali. 

^cst, n. bakinyana, onere- 
baki ; V. ho apesa. 

^estige, n. mohlala, masala. 

estment, n. seaparo. 

estry, n. {a room) kemere e 
kopantsoeng le nth") ea 
kereke moo moruti a 
apai'ang kobo tsa lio 
ruta ; (a committee) 
phutheho ea baholo ba 
kereke. 

eteian, ii. le.sole ia khale, 
motho oa khah'. 

eterinary surgeon, n. ngaka 
e phekolang liphoofolo 
feela (e seng bafho). 

eto, n. thibelo, khano ea 
morena ; v. ho liana. 

e.i\ v. ho khathatsa, kha- 
noetsa, habolisa. 

e.vation, n. k hatha t so, kha- 
noetso. 

iaduct, n. borogo eo 'mila 
kapa koloi ea mollo e 
fetang holim'a eona. 

lands, n. nam a e phehiT 
Joeng. ii;kai i: 8lf \'l\KY.MM> Vibrate, v. ho thotJioinela. I 

Vicar, n. motlatsi oa moruti V 
OB kei*eke. 

VirarioHs, adj. ea emeng ba- V 
keng sa e mong. 

r<W, pref. lentsue le beoang 
pel'a le leng ho lx)lela \ 
hoi*e raotho eo o ka 
tiase ho e mong, yaa- V 
leka : vice-president, ea \ 
hlahiaraaug motsama- 
isi, etf. 1 

\'ire, n. (a blemish) sekoli ; \ 
(a depracity) bokhopo, V 
bobe, inokhoa o kho))o 

Vice, n. ( a prestt) seknrufu V 
se seholo sa ho patisa V 
lintho ha ho sebetsoa I 
fu thong kapa sebetle- I 
h)iig. \ 

Vic^ver$a, adv. ka Ijo fapa- 
na. 

Vicinitii, n. ho ba haufi le, 
ho ahisana le. 

ViriouH^ adj. e khopo, e lo- 
nya. 

Viciouitnew, n. bokho{>o, lo- 
nya. 

Vicisgilmle, d. phetofao lita* I 
beng t8a motho I 

Victim, II, phoofulo ea sehla- 

bvlo-; mothd ca etnuang V 
hainpe ke ba bang I 

V'ictor, II. iiiohlOli, inpnni I ictonj, n. hlolo, pheuyo. 

Ictuah, n. byo, iitho tse 
yeoang. 

ie, V. ho tsekisniia boholo, 
ho plieella hu lilola le ho 
siea ba bang 

'ieu\ V. ho boha, lekoln : ii. 
pono, tsenola, maboiiu. 

igil, n. tebelo, phalimeho. 

igilant, adj. e lebelang, e 
falimehang. 

igorous, adj. e matla. 

igunr, n. mat la 

He, adj. e nipc v nyelise- 
hang 

ilify, V. ho etseller^a. seba. 

Hlage, n. raotsanH, doi'opo. 

illaiti, 11. motho e mobe. 

illainy, ii. bobe, bokhopo. 

indicate v. (/o jtu<tify) ho 
lokafatsa, latolela mo- 
lato ; {to maintain a$ 
fntc) ho tiisH hore ke 
'iiete ; {to prove to be 
just) ho bonahat.sa hoi^ 
ke *nete, hore ho loki- 
le ; /(* vindicate oneself ^ 
ho ikarabela. 

indication^ n. boikai*abulo. 

'itidirh're, adj. e i*a(aiig ho 
iphetelKM 

'fii*, n. moram. 

'inegnr, ii. asetie. 

'in^ynrd, ii, nerapa ku me- Vintage rara. 

Vintage, n. se kotuloang se- 
ra peng sa merara. 

Violate, v. (to transgress) ho 
tlola (molHo) ; (to ravi- 
sh) ho beta raosali. 

Violence, n. pefo, soro, se- 
khahla, leqholo. 

Violent, adj. e befileng, e 
soro; to be violent, ho 
befn, befola. 

Violet, adj. 'mala o bofubelu 
bo boputsoa. 

Violin, n. viole. 

Viper, n. quane, marabe. 

Virgiyi, n kharebe, morue- 
tsana, mosali e mocha 
oa le8oha. 

Virginity, n. bosoha ba mo- 
sali e mocha, boruetsa- 
na. 

Virile, adj e» senu«, e ma- 
tla 

Virility, n. senna. 

Virtue, n. bokhabane, mole- 
mo, hloeko. 

Virtuous, adj. e khabane, e 
se nan^ mekhoa e me- 
be. 

Virulent, adj. e befileng, e 
bohale. 

Virus, n. bolalu bo tsuang 
lisong. 

Visage, n. {the face) sefa- 3 18 VoCABULAJfV 

hleho; {the appearance) 
sebopeho, tSobotsi. 

Viscera, n. plur. mala. 

Visible, adj. e ka bonoaiiir 
ke leihlo ; to be visible, 
ho bonoa, ho bonahala 

Vision, n. (a perception) po- 
noeamahlo; (an appa- 
rition) pono ea mohlolo. 

Visionary, adj. (imaginary) 
e se nang *nete. 

Visit, V. ho chaka, ho etela, 
chakela ; n. ketelo, cha- 
kelo. 

Vital, adj. (necessary to life) 
seo motho a ke keng a 
phela kantle ho sona ; 
seo morero o ke keng 
oa phetheha ka title ho 
sona. 

Vitaliiy, n. matla a ho phe- 
la 

Vitiate, v. ho seiiya, silafatsa. 

Vitreous, adj. e kang galase. 

Vitrify, v. {to become glass) 
ho fetdha galase; (to 
convert into glass) ho fe- 
tola ntho galase. 

Vituperate, v. khalomelo 

Vivacity, n. lehala, mafolo- 
folo. 

Vivify, V. ho phelisa, utluisa. 

Viz, adv. (namely) ke ho re. 

Vocabulary, n. buka e hi a- \'oo.\i. 3iy Vui/llUK iosaiig mantsue a puo. 

I'ocaly h(!j. eo e lenjij ea le- 
ntsae, e etsoang ka It'- 
ll t sue 

Tora/iow, ii. (a trade) mose- 
l)etsi oa motho. 

Vociferous, adj. e hoan^, e 
meketsuiig. 

Vogue, n. mokhoa. 

Voice, 11 leiitsue. 

Void, adj. {evipti/) e feela ; ii. 
(aw empty space) sebaka 
se feela ; to viake raid, 
ho etsa ntho lefeela. 

Volatile, adj. (that eraporu- 
ten) e fellang sebakeiiir : 
{fickle) e knetjaiig. 

Volcano, II tliaba u tliu 
n^ang mollo 

Volley, II. lethala. 

Volubility, n. ho bua kap-'le- 
pele, Uihuhle. 

Volume, n. (a idngle book) 
buka ; (7/k' //wY^-) boholo. 

Voluntary, adj. e eUoiiiig ka 
ho i-ata, ka )io ithaopa. 

Volunteer, n ea koneng bo- 
Holeiig ka hu rat4i, iiioi- menii ; v. ho itliaopa. 
\'oliipfuoiis, adj. e rataiij;; 

boiketh) le nien^^aka ea 

nama. 
Vtnuit, V. ho hlataa, khaplia- 

tsa;n lehlatso, inahiatsa. 
\'oracity, n. meharo. 
Vorte.r, n moo nietsi a fere- 

Iiaiig. 
V^ote, V ho ipoleJa ha bat ho 

ba sechaba ha ho klie- 

thoH lith<» tsa parlame- 

nte, kapa ha ho tiisoa 

iiiolao ; \\. tokelo ea nu)- 

thO ho k bet ha yualo, 

kapa mokhoa oo a khe- 

thileiig ka oona. 
Vouch, V. ho pnka, tiisa 
V<>U(liKafe,\. ho liunela, ho 

* tsa ka mohaii. 
\'nic, 11. kano, inoikano; v. 

ho ikaiia. 
I'oyage, n. leeto ieontleiig; 

V ho et'« ka Kckepe. 
lubjar, adj. e tla.se, e nva* 

iseliaiig. 
Vnltnrt', n letlaka, lenoiig. w Wabmlk 

Wabble^ V. ho thekesela. 

Waddlfi, V ho fokaela. 

Wade, V ho tsamaea me- 
tsing, ho qaputsa. 

Wafer, n. (a piece of paste) 
ntho ea hiama ea ho 
kuahela borife ; (for the 
Eucharist) bohobe ba se- 
lallo kerekeng ea Roma. 

Waft, V. ho sesisa, fcsamaea 
holim'a metsi. ho ea le 
raoea 

Wag, V. (to move to and fro) 
ho tsoka, tsokotsa, tso- 
kotseha. 

Wage, v. ho etsa ; to wage icar 
against, ho futuhela, ho 
loantsa. 

Wager, n. pheo ; v. ho phea 
khang. 

Wages, n. plur. inoputso. 

Waggon, ii. koloi. 

Waif, n. (without an owner) 
ntho efe le efe e se 
uaug raoug a eoiia ; (a 
wandering child) agua- 
na ea se naiig baholo 
ba hae. 

Wail, V. ho Utt, bohola, hi- 
ma-luma. VVai.k 

Wailing, ii. lillo, poboli. 

Waist, 11. letheka. 

Waistcoat, n. onorobaki. 

Wait, V. (to expect) ho lebe- 
11a, lulela, emcla, leta; 
(to remain quiet) ho ema, 
ea butle, bea pelo, kho- 
ba matsaafo; to wait 
for, ho emela, leta ; to^ 
wait upon, ho sebeletsa ; 
in ivait, ho lalla; ivait 
a little ! bea pelo ! 

Waiter, n. rnohlanka ea se- 
beletsang ba lutseng li- 
yong. 

Waiting, n. tebello, kemelo. 

Wakeful, adj. e lebelang, fa- 
ll mehang. 

Wake, and Waken v. (to rou- 
se from sleep) ho tsosa 
borokong ; (to be roused 
frmn sleep) ho tsoha 
borokong, phaphama. 

Walk, V. (to (Jo at a foot's 
pace) ho tsamaea ; (to 
travel on foot) ho tsa- 
maea ka maoto ; (to 
ramble) ho chaka ; to 
ivalk away, ho itsama- 
ela, tloha ; to walk to Wau. a21 

ami fro. ho chekola ; 
to vmlk quirkhj^ ho pe- 
nya-pcnya ; to iralk 11 
nlou'ly^ ho kuabctla ; ii. 
(manner of walking) mo- 

» t^amao ; (tlie itpare wal- 
ked over) Kebaku seo 
motho a se tsamailcng ; 
(a rocul) tsela. 

Wally n. (an eiiclositre) le- W 
rako ; (the sides of a 
bnilding) lerako, lebota- II 

Wallet^ n. (a knapmrk) khe- 
tsi, gekoba, mokotln. 

Wall/>it\ V. ho pitika sere- 
tseng, poqa, knhipana. 

Wan^ adj. o st^lilefetseng, e 

hloentsenpf. U 

Wand, n. (a xtirk) lore ; 
(a itm'g) lesuai. 

\Va7uler v. (to ramble) ho 
aolla, leloi'a, hlahlathMa. 
phaihi, Bhota, sepela 
(to go anting) lio kho- 
lOha, iahlf'hH, fapoha ; (/<' 
bedelirions) ho phofa. 

Wandeier^ n. inoMe{>eIi, mo- 
leleri. 

U'aiip, V. (to derrease) ho iiyo- li 
nyefala, qopha, hh^'phn, II 
fMa. 

It ant n// a<lj. (tlerrraKiny) v 

hl^phan^r, e nyenyt?- II 
falanf^ : tJif vioon i* Wares 

waning^ khueli ea qhe- 
tsuha. 

an/, V. (to he without) ho 
liloka; (fo fall shoi't of) 
ho haelloa ke, befolloa ; 
(fo desire) ho iakutsa; 
n. (dejirioncy) bohloki, 
bofiitsana , khaello ; 
(poverty) bofutaana. 

'atdonly, adv. ka bohlasoa, 
ka bosafa. 

'ar, n. ntoa ; v. ho loana, 
f 11 tub a ; civil- war, ntoa 
o lilahilciig raahai-ens: a 
batho ba sechaba se le 
BOiig ; man of war, se- 
kepe sa ntoa. 

ttjv/, V. (to keep in mfety) 
ho babalhi, lebella, sii'e- 
letsa ; to ward of, ho 
j>hema, ])heinisa qobisa; 
n. (a watch) tebelo ; (a 
fronghold) qhoboshi'a- 
110 ; (a cliild under guar- 
diannhip) nguana en 
liaoang ke motho e 
mong ea kliothotRoemg 
hona, 

'ardeu, n. molcbeli 

'ardrobe, n. phaposi kapa 
lekeae ieo ho luMokoang 
liapaix) ho lona. 

'area, u. pinr. liphnhln tun 
khnAbn Wai.'kiioisk 322 

Warehouse, n. leveiikele. 

Warfare, n. iitoa. 

Warlnosf!, n. kelello, niasont'*. 

Warlike, adj. e ratHng- bo 
loana. 

Warm, adj. e futlnimetseng, W 
e ehesang ; v. (fo heat) 
bo fntbnmatsa, liako- 
nosa, tboba ; (<o he 11 
warm) bo futbumala ; 11 
{to heroine animated) bo 
futbumala pelo, moea ; 
he is warming to Jiis taftk, 
o qalile bo ohesebela mo 
sebetsi oa bac. 

Wni'mth, n. (heat) mofutbu- 

mala, mofnthumela, mo- 11 
futhu ; (earnestvesa) cbe- 
sebo. 

Warn, v. bo lemosa, tsabisa. 

Warp, V. (to twis't) bo kbo- 
pamisa ; (to turn from 
the pr(yper rcurse) bo 
kbeloba. labb'^ba ; (to 
pervert) bo kbelosa, fa- IF 
posa. 11 

Warrant, v. bo tiisa, paka ; 

11 lengolo la lekbotia la 11' 
bo tsnar;i motbo. 

Warrior, u. moblabrtiii, peke- 11' 
ula, mobale, motbo oa 
ntoa. 11 

Wary, adj. e masene, e kelello 

Wash, V. no bliitsua ; n. (thr \Y\TVM 

act of tva^hing) lio bla- 
tsna, bo itibatsua ; to 
ivnuh one's face, bo ipbo- 
tla ; to I rash one's hands, 
bo blapa, batlela. 

ash-stand, n. tafole eo mo* 
tbo a itibatsua ng bo 
eona. 

asp, 11. bobi. 

aste, V. (to squander) bo 
senya, bat'a, bafaka ; (to 
throw away) ho labia, 
qbala ; n. tsenyo , tse- 
nyebelo, tablo ; to lay 
waste, bo ripitla, felisa, 
etsa lesupi. 

atch, n. (an attendance 
withoiit sleep) tebelo ea 
bosin ; (a look oiit) bole- 
beli ; (a sentinel) sebo- 
holi ; (a time-piece) na- 
ko ; V. (to keep guard) 
bo lebela, falimeba, fali- 
TnebtMa. 

atcliivord, n. lepetjo. 

atc/ter n. molebeli, sebo- 
boli 

'atchfvlness, n. tebelo, pba- 
limebo. 

atchfnl. adj. e lebelaug, 
falimebang. 

ater, n. luetsi ; v. bo nose- 
tsa, nosa ; to hold ivater, 
bo bolokrv metsi, bo pe Watrkkaf.i, 32: 

lutle ; to make water, ho 
rota. 

Waterfall, ii. phororo. 

Water'furrotP, n. moeli, foro. 

Waiter mehn, i\. lehapn. 

Waterproof, adj. e sa kolo- 
l)oii<^ ke pula ; e bolo- 
kang metsl 

Wnterfroof, n. baki e kholo 
ea ho itsirelietsa pula. 

Watempontf n. leholiolsuana. 

Watery, adj. e tsuanang le 
metsi, e metsi. 

Waie, n. leqhnbn la leoatle ; 
V (to move to and fro) 
ho tRokot.sa, tsokotseha ; 
(to herloh) lio Iux'-IiIm k:i 
letsolio 

Waa-, n. boka ba liiiut.ji. 

Way, n. (a romlj tsela, 'iiiila; 
(a mode J mokhoa ; ft> 
ffive tray, ho tf»la ; to 
make iray, ho snthein ; 
to make one' it way, lio 
tRnela pele katlehon^ ; 
to go one'd way, ho ikMn, 
ho itsaniaela ; in tlie 
family way, ho ba moi- 
niana ; in the tpay, e 
thibolfing ; to put out 
of the way, ho tidsa, ho 
■nthiiui ; to be under 
way, ho tHaDia<'»n (ha 

8pk^p^) : to qn tho Wfttf Wkak nf all the earth, ho shua. 

Wayfarer, n. moeti. 

Waylay, v. ho lalla, nnna- 
rela. 

Wayward, adj. e ikhantsang. 

Weak, adj. e fokotseng, e 
bohohlo-hohlo, e let^t«- 
ma ; to he weak, ho foko- 
la, tserema, nyei*a. 

Weaken, v. ho fokolisa, fo- 
kotsa ; to be weakening, 
ho fokola. 

Weaknei^s, n. phokolo (phir. 
mcfokolo), bohohlo-ho- 
hlo, botdtema. 

Wealth, n. leruo, bofiimo, 
monoiio, moeuo. 

Wealthineufi, n. bofnmo, bo- 
ra i. 

Wealthy, adj. e iniilcng, 
e enneng. 

Wean^ v. ho khuesa ; to be 
weaned, ho khua. 

Weapon, n. aebetKa sa ntoa ; 
(maromo, knakna, se- 
thunya, etc). 

Wear, v. (to last) ho hlola, 
ho Rt» senyehe ; (/o wante 
hy nne or time) ho «ciiyi»- 
ha, tsofala ; to wear 
away, ho Mcuya, feliaa ; 
to wear out (a) ho hlola 
ho ina c|etelIong. (b) ho 
fAIn, ho feh'sn. (c) ho Wk.m; 824 Wkk; khathatsR, tsiienya ; /o 
tvear off, ho f^la, ho hla- 
kohn ; n. {decay hy use) 
lio sen3'eha, ho tsoi'ain ; 
{the act of lasting lonrj) 
ho hlols, ho so senyehp. 

Wear, v. {to wear clothes) ho 
ti'iiR, apara ; ireariny 
apparel, Iikobo ; to wear 
the breeches, (mosali) en 
busaiii*- moinia oa liae 
ie ntlo knofela. 

Wearines.^, n. mokhathala, 
tepello. 

Wean'some, adj. e khatlia- 
tsang, hloh't'ang 

Weary, v. {to exhaust) ho 
khathats^; (to harass) ho 
lilolit'^a ; {to become wea- 
ried) ho khathala, fela 
matla. 

Weather, n. Cae-Siito hHS no 
synonym for this word, 
but the following- senten- 
ces may be used) the 
iceather is fine, le sele 
(lit. : it docs not rain) ; 
the weather is bad,, en na 
(lit.: it rains); the wea- 
ther is warm, ho fiithn- 
metse ; the weather is 
cold, ho hatsetse ; v {tc 
endure) ho ma me I la. 

Weather cock. n. mosobetsi o beoang holim'a tor a ho 
snpa moo moea o tsnang 
teng. 

Weave, v. ho loha, lohanya. 

Weh^ n. (a tissue) lesola le 
lohiloeng. 

Wed, v. ho nyala. 

Wedding, n. lenyalo, mokete 
on lenyalo. 

Wedge, n. Isepe ea ho petso- 
la.mayoe, kapa lifate. 

Wedlock, n. bophelo ha ba- 
tho ba nyetsoeng. 

Wednesday, n. la boraro. 

Wee, adj. e nyenyane. 

Weed, n. lehola, mof oka ; v. 
ho hlaola. 

Week, n. veke. 

Week-day, u. matsatsi 'ohle 
a veke kanth^ ho la 
Sondaga. 

Weekly, adj. ka liveke tsohle. 

Weep, V. ho Ua, ho ngefa, ho 
ntsa meokho, hobokolla. 

Weepi7iy, n. sehoko, sello, 
likhapha. 

Weevil, n. tlup^. 

Weigh, v. {to put in the 
scale) ho lekanya boima 
ba ntho, ho bea seka- 
lfni( ; {to have iveight) 
ho ba lo boima ; {to rai- 
se) ho emisa ; weigh this parcel, bea p hahh Wkioht 825 Whale eo sekaleng; how much 
does it weigh ? boima ba 
eona ke'ng? ihi» matter 
weighs on my mind, taba 
ena e boimn, e imela pelo 
ea ka; the if have weighed 
their anchor, ba emiaitse 
ankom (Rek(^pf» se tsa- 
maile). 

Weight J n. (he/iviness) boi- 
ma; (a standard of 
weight) ntho e lekanyang 
boima ba ntho ; (impor- 
tance) boholo. 

Weird, n. adj. ea boloi, o t8»»- 
behanjr. 

Welcome^ a<) j. e thnbeloang, h 
Hmoheloang ka thabo ; 
n. kamohelo e etsoang 
kn thnlx) ; v ho amohehi 
ka thabo. 

Weld, V. ho tea litftept*, ho 
li kopNiija ha Y\ fu 
thnmotflo 

Welfare, n. boikdtlo, bomali- 
mBtlp« katleho. 

Well, n. (a spring) st'Iibn, 
lemena ; v. ho kolla 

Well, adj. (healthy) e mona- 
to 'meleng, e iketiilmg; 
adv. hanth*. ka inukhoa 
oa teng, hamonnt^ ; well, 
let us go ! n re taama- 
peng hie ; well- dime, ke hantle, ke teng ; icell- 

enough, hantlenyane ; 

well-hmwii, c tumileng ; 

well' to-do, well-off, ho 

rnn, ho ba le monono; 

well'wixher, ea u laka- 

letsang molemo, ea n 

thnsnng; all is well, ho 

sa le ngaese. 
Wellheing, n. boiketio, lehlo- 

lionolo. 
Wflter, V. ho ipitika, i>oqa 

(seretseng). 
Wonch, Ti. (a young woman) 

kharebe, thope. 
Wend, V (to go) ho ea ; (to 

pass to and fro) ho po- 

t/)l6ha 
West, n bopliirimela, bophi- 

rima-tfiRtHi ; adv. ka 

nga bophirimMa. 
Western, »<])'. o n^a bopln'ri- 

mela. 
Westward, adv. ka iiga bo- 

phirim^Ia. 
Wet, adj o metsi, e mongo- 

bo, p leaijo ; ii. metai, 

mongobo, lesue ; v. ho 

kolobJRH, nyaea ; to 

gel wet, ho koloba. 
Wethf-r, II hamole. nkn e 

faotaoeng. 
What*; n. hiapi en b-OHtle e 

fettng taohle ka l)oli6i6, Wmakf 

)VIiarj\ 11. ngalo eo lio be- 
ofiiig lio eona mesebetsi 
e t-amaisoang ke sekepe 
Wharfage, n. chelete oa tolo, 
e lefeloang mesebetsi e 
tlisoang ke likepe. 
What, i-elat pron. e, ea, 

tse, ba. 
What '! inter, pron. efe, bafe, 

life ? etc. 
Wheat, n. koro. 
Wheel, n. lebili, leoto la ko- 
loi. la raaohini ; v. ho 
tsamaisa ka mabili ; to 
wheel round, ho reteloha. 
Wheel-harrow, n. kiribare. 
Whel^, n. lelinynne la ntja, 
kapalatau, la phiri, etc. 
When, conj. ha, mohia, ere, 
eitse, care, en'ere, eana- 
eare, etlaie ha, etlare 
hobane. 
When ? adv. neng ? neneng ? 
Whence, adv. ka ho tsna ho, 

ka ho tloha ho. 
Whenever, qdv. Wamehla ha. 
Where ? adv. kae ? hokae ? 
Where, adv. nnoo. 
Whereabout, adv. kae ? lia- 

ufi le eng ? 
WJiereas, adv. t^reka ha. 
Whereas, conj. a the, kanthe. 
Wherelyij, adv. eo ka eona. 
Wherever, adv. hohle moo. :^2(^ W w I N N V 

kae le kae. 
Wherefore, adv. ka baka leo. 
Wheresoever, adv. kae le kae. 
Whereupon, adv. eaba. 
Whet, V ho leofcsa, halefisa. 
Wliether, conj. kapa; tell me 
whether yoit loill (jo or 
not, u mpolelle hore na 
u tla ea kapa che. 
Whether, comp. pr. ofe ho ba 

babeli, efe ho tse peli. 
Wlietstone, n. leyoe la ho 

leotsa. 
Whey, n. (thin milk) hloea. 
Which, rel pr e, ea, tse, ba, 

eo, tseo, bao, etc. 
Which, dem. adj. eotseo, bao, 
etc.; inter j. efe? lefe ? 
etc ; the hat which he 
choscy katiba eo a e 
khethileng ; tvhich hat 
Jiave you chosen ? u khe- 
thile katiba efe ? 
Whiff, 11. pnlulo. 
While, n. sebaka, nako, mo- 
tsotso ; conj. 1 i, ere ha, 
en'erc ha, athe. 
rr^j?^, conj. ha, ka nako eo, 
anthe, athe, kanthe, 
kanthebo. 
Whim, n. khopolo 
Whimper, v. ho lla ho khu- 

tsitsoe ; n. sello. 
Whinny, v. ho lla yiialeka Willi- 327 Wholly pere. 
Whip, V. ho s])Rpn, lat'a. 

utla ; II. Ftephali, pliafn ; 

to whip n;>, ho t8aai*a 

kapele, lin hhiihila ; tn 

whip out, ho iitsa, pshe- 

mola ; with whip and 

ftpur, ka phakiso e feti- 

sisang. 
Whip- 1 ash, n. foroslafifa. 
Whipping, n chapo, taeo. 
W/iiil, V. ho ferella. 
Whir/pool, n niotsi a fere- 

Uang. 
Whirlwind, n. Retftokotsane. 
Whiiik, V. (fo morn rapidly) 

ho tsamara kapelp. lio 

feta kapele 
Wftiftkers, n. lite In {t&e mara- 

meng). 
Whiitky^ n. moFata oa yoala 

ba ne-Kkooa. 
Whimper, v. Iio nyenyetsa, 

haeshetRa, nyenyeletsa ; 

n. hneKhetso, iiyenyele- 

tso. 
Whint ! exclam. mamela ! khn- 

Ua! adj. o khntRitNcng, 

e aa cUeng lerat<i. 
WhintJr, n. inoloh', phahi en 

ho ii'il immIoII • V lin t r»n 

molol 
Whif, n not (I whit, U» hanye- 
nyano. Whife^ adj. e tiuen, e renqf 
bja ; (pure) e hloeki- 
leng ; n. bosneti, motoa- 
toa : a White man, le- 
Khooa, e Mosuen ; fhr 
Whites, ba-Basueu. 

White-lead, n. ferefe e tsnen. 

Whiten, V. {to make u'hito) ho 
tsueiifatsa ; (/«» become 
white) ho tsaenfala. 

Whitenesa, n bosuea, motoa- 
toa ; (piiritif) hloeko. 

Whitpwnah, v. ho lila mabo- 
ta a iitlo ka knlaka e 
tsnen. 

Whither, adv. moo,. 

Whither F inter, kae, hokae r* 

Whitsuntide, n. mokete oa 
Pentakonta. 

Whizz, V. ho Ha (ha knlo e 
fetang kapele). 

Who, rol. pr. e, ea, so, le, ba, 
a, eh". 

Wlw? int.. pron. mang? 
ofe? bafe? 

Whole, adj. eohle, kaofela, e 
phothehilcng, tletseng ; 
n. kaofela ha. 

Wholeitalr, n. thekiao ea li- 
phahlo ka l>ongata. 

]\'linh>somr, ad i •' t»lu'Ii>»iintr, 

<• moleni< 
W'holhf. adv. kn iio frla, ho. 
hie, kaho]ile. kaofMa. Whooi' 828 Will WJwop, n. (a shout J mokhosi 
oa lio phalla ; u'ar'whoop 
mohoeletso oa ntoa. 

Whooping-cough, n. mokukii- 
toana. 

Whose^ rel. proii. ea, ea hae. 

WJiose ? interr. ea mang F 
whose horse is this ? ke 
per 6 ea mang eo ? 

Wlioso€ve)\ rel. pron. mang 
le mang, leha e ka ba 
mang le mang. 

Why? inter, ka baka la'ng ? 

W%, conj. ke ka baka leo. 

Wich, n. khuele ea lebone. 

Wicked, adj. e rape, o khopo, 
e lonya, e molotsana. 

Wickedly, adv. liampe, ha- 
khopo. 

Wickedness, n. bobe, bokho- 
po, lonya, bolotsana, 
niano. 

Wicker-woik, n. mesebetsi e 
etsoang ka moseme. 

Wicket, n. (a small gate) le- 
matjana ; (o/ the cricket- 
game) lithutsoana tsa 
papali ea krikefce. 

Wide, adj. (l)road) e sephara, 
e batsi ; (distant) e ho- 
le ; adv. hole, ka bopha- 
ra, ka ho phatlalla. 

Widely, Sihy. phatlalatsa. 

Wide7i, V. (to cause to expand) ho pharafatsa, phatla- 
latsa ; (to become loide) 
ho hola, phatlalla. 

Widow, n. mohlolohali (oa 
mosali). 

Widower, n. mohlolohali (oa 
monna). 

Widowhood, n. bohlolohali. 

Width, n. bophara, bobatsi, 
boa h la mo. 

Wieldy, adj. (manageable) e 
ka sebetsehang. 

Wife, n. mosali ea nyetsoeng, 
raobats'a monna. 

Wild, adj. (untamed) e sa 
thapang; (not ploughed) 
e sa lengoang ; (not inha- 
bited) e feela ; (excited) 
e lilaha, e bobale ; n. 
lefeella, lefatse le sa le- 
ngoang. ^ 

Wilderness, n. lefeella, naha- 
thothe. 

Wildness, u. bohlaha, bohata. 

Wile, n. thetso, mano, leqhe- 
ka. 

Wilful, adv. (obstinate) e 
ikhanelang ; ( intentio- 
nal) e etsoang ka boo- 
mo. 

Wiliness, n. mano, bohlale. 

Will, n. (the power of deter- 
mining) thato ; (a testa- 
ment) testamenteea mo- Will oF-THK wisr 

f u ; yoOiUiciU^ molfino, 
mosa; ill-will, boi*a ; /" 
hare one's wilU ho etsai 
kamoo u ratang, ho H- 
hloloa ke seo u se laka- 
tsang ; v. ho rata, ho 
lakatsa : the aiudltanj 
verb "?r///" /x ejrpressetl 
by the auxilianj '*tla" : / 
icill go to vwrrow, ke tia 
ea hosasane. 

Will-of'the-icigp, n. niokebe. 

IVilUng^ adj. e i*atang, e 
lamelang. 

Willow, n. moluoaiie. 

Wily, adj e tlietsaiig, e ma- 

DO. 

Win^ V. {to yain in contest) 
ho hlola, ho hapa ; {to 
earn) ho rua ntho ka Iio 
•- sebeletHa 

Wince, V. (to llinrh) ho ho- 
iiyela, 8utha ka Ranthao. 

Wind, n. (o/ir in motiofi) mo- 
ea ; (flatnlence) ho pipi- 
tleloa; v. (to gire Inei- 
thiny-time) ho n^ He- 
baka km ho phefnnioloha 
(yualeka peru ha u Imuh 
inatha huholO), ho pho- 
iiiotMi ; {to tumnd, as a 
trumpet) ho letsa (pha* 
Ih); to take tvitnl, ho ha- 
Haiia, ho tiiiiia; fo takr :^2J» Win. J 

//*«? wintl out of one's 
sailn, ho senya nici^ei-o ea 
e mong, lio mo hh>kisa 
katleho. 

U'iml, V. (to twinf round) ho 
soUia, fa pa, thata, tha- 
tela ; ( to meamler) ho 
tsuehkana, ho etHa ma- 
tsueliiitsueke ; (to encir- 
cle) ho tsuelika, kopa. 

Windfall, n. lehlohonolo, 
leruo le Hblelang mo- 
the a sa le lebella,. 

Winding, n potoloho. 

Windmill, n. leioala le tsa- 
malsoang ke mooa. 

VJindoir, n. : efensfcere. sei- 
pone. 

Windpipe, n. qoqotho, kolloa- 

UH. 

Windward, adv ka iiga mo- 
eeug. 

Windy, adj. e nanj; le moea. 

Wine, n. veinr 

Wine press, ii. .seliat«*ln sa 
veine. 

Wing, II (of a bird) lepheo 
(pi. liplieo, mapheo) ; 
(of a building) lehlako* 
re la ntio ; to give iriugsy 
ho ukdtiHH, ho |>otlakiHa : 
fright yare kim icings, n 
bal^hb ka lebelo ke lio 
tsohn ; to be nmler the w INK 3^0 WirusTA; icings^ ho sireletsoa, ho 
baballoa : "I ivill rejoice 
under the sJmdoic of thy 
WLngs*\ ke tla hlasiraolo- 
ha raoriting oa raapheo a 
hao. 

Wink, V. ho nyemotaa, sefco- 
tsa. 

Winning, adj. (attractive) e 
khahlisang, e hulang 
pelo. 

Winning 8 J u. plur. chelete 
eo motho a e ruileDg ka 
ho phea khaiig. 

Win7ioiv, V. ho olosa. 

Winter, n. maria ; v. ho hlo- 
la maria iigalong e i- 
tseng. 

Wipe, V. ho hlakoln. 

Wire, 11 tsepe e tsesane, ta- 
i*ata ; barbed wire, tara- 
ta e meutlua. 

Wiry, adj. (tottgh) e matla 

Wisdom, n. hlalefo, bohlale, 
maele. 

Wise, adj. e hlalefileng, e bo- 
hlale ; to be loise, ho 
hialefa. 

Wise, n. {manner, icay) mo- 
khoH ; in any wise, ka 
moklioa ofe Ic ofe ; in 
no wisCf ha ho mokhoa. 

Wish, V. (to desire) ho laka- 
tsa, ho Inba-laba; (to long for) ho laba-labela » 
(to wish to another) ho 
lakaletsa ; / wish to be 
successful, ke lakatsa ho 
atleha ; I wish for success, 
ke laba-labela katleho ; 
I wish you success, ke u 
lakaletsa katleho ; n. ta- 
katso, ntho e lakatsoaiig. 

Wistful, adj. e mamelaiig, 
e irnainelang hautle. 

Wit, u kelello, bohlale ; to be 
at one's wit's end, ho 
tsieleha ruri, ho se tsebe 
hore na ho ka etsoang. 

Witch, n. moloi (oa mosali). 

Witchcraft, n. boloi, boie. 

With, prep, le, ka. 

Withal, adv. haniuioho le, 
ka mokhoH o le inoiig, 
ka mokhoa o yualo. 

Withdraw, v. (to retire) ho 
honyela, sutha ; (to cau- 
se to retire) ho honyetsa, 
suthisa, iit^a, tlosa. 

Witlier, V. ho pona, oraelia, 
ho re potlo. 

Withhold, V ho tsuara, ho 
hauela. 

Within, adv. kahaic ; prep, 
kahare ho 

Without, adv. kantie ; prep. 
kMntle ho. 

Withstand, v. iio hauyet.sa, W IT XtSS haiia. 
WilnegSf n. (a person who 

gives evidence) paki ; 

(a testimony) bopaki ; v. 

ho paka, pakela. 
W'ittingli/y adv. ka buomo, ka 

ho tseba. 
Witty, adj. e kelello, e bo- 

hlale. 
Wizard^ n. moloi. 
Woe^ u. bomalimabe, kotsi. 
Woful, adj. e mHlimabe. 
U'f/Mian, n. mosali. 
\yomanh(XHl^ u Iwsali, sesali. 
Womanly, adj. e lokelang 

mosali. 
Womankind, u. batsali ha ba 

akaretsoa, sesali. 
Horn//, n. pOpelu. 
W(/tuUi\ n. (surprise) makalo, 

makatso, tsotello, tsuto ; 

(a prodigy) mohlolo, mo- 

eka ; v. {to feel surprise) 

ho tsota, babatsa, mu- 

kala, tHotclla, hlolla 
Wottderment, ii. niakalNo. 
Wondrow, hdj. e makatHaii^, 

taotiaatig. 
Wotii, n. tloaelo, teiualu; v 

{to be arntjrtomed) ho 

tloaela, ho lemala ; (to 

do often) hoatiaa ho ; ailj 

e tloa^lanif. c (loa< 

imng. :H3i VVoKk 

WiHjj V. ho fereha. 

Wood, n. (a forest) mora 
{the substance of trees) 
sefate, lehong, khong ; 
(timber) lifate, lii'emo, 
liplanka ; fire- wood, patsi. 

Witodcut, n. setsuant^o se 
hatisoang se betliloe ho- 
lim'a sekoto sa lehoug. 

IVotnled, adj. e tletseug li- 
fate, e meru. 

Woollen, adj e entsoeug ka 
lehong. 

Woodland, n. naha ea meru. 

Wood' work, u. mosebetsi o entsoeng ka lifate ; ho 
betla lifata. 

Wooing, n. phei*eho. 

Wool, n. boea ba iiku It- ba 
poll. 

Woollen, adj. o entsoeng ka 
bot^a. 

Word, n. (a term) leiitsue ; 
(talk) mantsiie, lipolelo, 
lipuo ; V. ho boiela, bua ; 
iyi a word, ka lentPUf le 
le leiig, ka ho akaretsa ; 
to eat one's words, ho la- 
tola iiiantHue, ho kue* 
neha. 

Witrk, V. ho 8ebet«a, otoa ; 
11 (a labour) moaebetsi, 
IcHobetai ; (an action) ke- 
t HO ; to set to work, ho tida VVuK'Kiior ba bang mosebetsi, ho 
qala ho sebetsa ; to go to 
ii'ork, ho ineela mose 
betsi. 
\VorkJwn.se, n. ntlo e b6l5- 

kang mftfufcsana. 
Workman, n. motho oa mo- 
sebetsi 
Workmanship, n. mokhoa oa 
ho sebetsa, tsebo ea ho 
sebetsa. 
W^orkskop, n. ntlo ea ho 

sebetsa. 
W(yrld, n. (the earth) lefat§e ; 
(mankind) batho ba le- 
fatse lohle ; {the un- 
godly) ba sa lumelang, 
ba ratang tsa letatse (e 
seng tsa Molimo ; {cus- 
toms of meti) mekhoa ea 
batho ; (very much) ha- 
holo-holo: It did him a 
ivorld of good to rest 
aivhile, ho phoniola ha 
hae ho mo thiisisitse ha- 
holo-holo. 
Wm-ldly, adj. e ratang tsa 

let'atse. 
Worm, n seboko. 
Wormicood, n. lengana. 
Worry, v. ho khathatsa, 
tsuenya; n. tsietsi, taba 
e khathatsang. 
W^m-se, adj. and adv e mpe ho feta, e bohloko ho 
feta, hampe ho feta. 
Worship, V. {to honour) lio 
hlonepha ; {to adore) ho 
khumamela Molimo ; {to 
pe^foi'in religious service) 
ho rapela kerekeug, ho 
sebeletsa Molimo ; n. 
hlorapho, khumamo ea 
pelo. tsebeletso, thapelo. 
Worst, adj. e mpe haholo ka 
ho feHsa ; n. taba e fe- 
tisisang ka bobe ; v. ho 
hlo^a ; the worst calamity 
has happened, ho hlahile 
tlokotsi e fetisisang ; 
I am worsted, ke hiotsoe. 
Worsted, n. ntho e lohiloeng 

ka boea 
Worth, n. {price) theko ; 
{excellence) bohlokoa ; 
adj. (equal in value to) e 
lekanang le ; (deserving 
of) e tsuaneloang ke. 
Worthiness, n. bohlokoa, bo- 

holo 
Worthless, adj. e hlokang 
theko, e se nang taba, 
e se nang mosebetsi. 
Worthy, adj. e lokeloang ke. 
Wot, V. ho t«eba. 
Wound, n. leqeba, lengeba ; 
V. ho ntsa leqeba, hlaba. 
Wrangle, v. ho tseka, qabana ; Wi{.\N«;i,iN« 333 Wrox«j I). tsiMvo. khang, (|ai)aiig. 

Wrangling^ n. tseko, khaue, 11 

ll'/Yi/', V. ho phiithela. 

Wrapper^ n. ntho e phuthe- H 
lang. e knahelang (yua- 
leka pampiri ea lio U 
phnthela liphahlo ma- 
venkeleng). 

irra//*, n bohale bo boholo, 
khalefo. 

Wreak^ v. to icreak leriffentire, 

ho phctetBa. \\ 

Wreath, n. mofapahloho oa H 
raahlaku. 

Wrpathe, v. ho fiotha, loha. il 

\\'recl\ V. (to drxtrotf) ho se- 
nya, felisa ; n. {of atthip) 
Ktfk^pe 86 sentRoeng ke 
Icoatle, (deMrurtiofi) tse- 
iiveho ; (the remains of 11 
a thing hroken) ho ae- 
taeng ha ntho e shneleng 
e Renyc'hileng. U 

Wrench f V. ho fothola, ntSa 
ka matla. U 

Wretil, V. ho hinihila, amoha 
ka inatla. 

Wrentie^ V ho loana. betana. li 
hoeheahana, kcelebeta. 

Wretch, n. motho e niolnj, en 
nyeliaehang. 

Wretched, iwlj. (unhappy) ea 
malimabe. ea auto ; 
(rntitem/ttiftle) o mue, e nyelisehaiig. 

'relrhednesx^ n bomalimabe, 
bosoto. 

'riggUy v. ho penja, solo- 
pa na. 

ring. v. (to ticiitt) ho aotha, 
KothahaiiyA, meneka ; 
(fo nf/upcze) ho tlliotla ; 
to lining from^ lio amolia 
ka matla ; to wring out^ 
ho tlhotla. 

'r inkle ^ n. letsika. 

V?>/, n. leqaqailane la 
seatla. 

V//. 11. (Holy Writ) lua- 
iigolo a halalelang, bii- 
ka ea Molimo ; (judicial 
icrit) lengolo la lekho- 
tla. 

'rite, V. ho iigola ; to write 
to, ho ngolla ; to write a 
letter, ho ngola lengolo. 

'rithe, v. ho sonopa, solopa- 
na, sonopaiin. 

'riting, n. mongolo, nio- 
khoa oa ho ngola, le- 
ngolo. 

rong, n. (what in n4it ri- 
gid) ho Re Idke, bobe, 
bokhopo: (an injustice) 
aeanoa ; adj. (not right) 
aa ldkang« e phoHO; 
(twt true) e «eng ea 
'nete, e leahano ; a<lv. WroN' 334 W ka khopo, ka phoRo ; v. 
(to injure) ho etsa e 
mong hampe, ho senya 
e moiig ; {to impute evil) 
ho etselletsa ; to do wrong, 
ho etsa bokhopo; to go 
wrong, ho lahleha, ho senyeha. 

Wroth, adj. e halcfileng ha- 
holo. 

Wry, ndj. (twisted) e sothe- 
hileng; (crooked) e kho- 
po ; to make a lory face^ 
ho tlena. Yacht Yll.K Yachtf n. Hek^'p^nyanft sa 
mofiita. 

Yard^ n. (a ganien) tSimo ; 
(an enclosure) sebaka se 
likelitsocng ka lerako. 

Yard, n. (a measure) teka- 
nyo ea bolelele ba mao 
to a mararo ; {of a ship) 
Vifutc tse yarang mase 
la sekepeng. 

Yarn, n. (ttpun wool) boea bo 
ohiiloeng. 

Yawn, V. ho elimola. 

Yea, adv. e, ka 'nete 

Year, n. nelemo, nguaha (p\, 
mengiiaha) ; thu f/ear, 
mononguaha ; iw^t year, 
iaao ; last year, iiguaho- 
lii ; the year before last, 
nguahoiakolH; leap ymr, 
aelemo se nang le matMH- 
toi a 366 ; year of grace, 
lilemo taohle Ue baloang 
hn tlolia tMialong ea 
Kreste (li aopjoa y na- 
na : Anno Dominn, A,V). 

Yeurliutf, n phoofolti o le 
mo ae acng. 

Yearly, adv. ka lilemo. 

Y^'ftrn. V. Iio liloloht'loa, bo- f^lloa, labalabf)la. 
Yell, V. ho meketsa, hoa. 
Yelloic, adj. e t^^hla; n. bo- 

sehla. 
Yelp, V. ho bohola ha ntja. 
Yemtian, n motho ea hahi- 

leng nahensr. molemi. 
Yes, adv. ♦.'. 

Yesterday, n inaobane, 
IW, conj leha lio le ynalo; 

adv. sa, hape. 
Yield, V lio tela, lura^Ia. 
Yoke, u. (for (wtn) yoko ; 

(a cotiph) lintho ka bo- 

beli ; v. ho bofa yokong. 
I'on, adv. mane, kuana. 
Yonder, adj. e mane, e kua- 
na, e mola. 
Young, adj e neha ; n. ieli- 

nyane. 
Youngster, n. moshanyana. 
Y^our, and Y(ntrs, pi*on. ea 

hao, ca lona. 
Youth, n (early part of life) 

bocha; (a young person) 

motho e m(K'ha. 
Youthful, Hilj. e nicx'ha. 
Youthfuluess, n. bocha. 
Yule n. nako la Kivaoma'^e z Zeal 
Zeal, n. cheseho, pheMlo. 
Zealms, adj. e cheselielang 
Zehra, n qnaha, pitsi ea 

naha. 

Zenith, Tx. baka sa leholimc, 

se okametsen^ hloho ea 

motho. 

Zephyr, n. moea o mosesane. 

Zero, n palo e reng : ha ho 

letho. 
Zest, n. (flavour) ho la- 

tsueha. 
Zigzag, n. letRuelintsueke, ZOOLOCIY 

tsuelike, tsuelikana. 
Zinc, n. t^epe e tsneii. 
Zodiac, n. tsela eo ho long 
yualeka hoya letsatsi le 
tsamaea ka eona seba- 
keng har'a lihk)pha tae 
leshome le metso e 'meli 
tsa linaleli. 
Zone, n. sebaka se itseng se 

potang lefatse. 
Zoology, "■ thuto e rutang 
mekhoa le mefuta ea 
liphoofolo. I APPENDIX 

An English-Sesuto list of some Basutoland 
QUADRUPEDS, BIRDS, REPTILES, Etc. C) 

Adi»kk Caxakv 

Addei', Mouutain»adder ; — Camirtj, Cape-cunarif : — 

Quaiie. Tsuere. 

AdtUr, J'tiffadder ; — Ma- Cat, Wild cat : — (^uabi, 8t- 

rabe. tsetse. 

Aut, (■ommou ant : — Boliloa. CW, Coinetje-rul ; — Molube. 

Aut^ White ant ; — Lesetla- Cat^ fjape-ivrlc-cnt ; — Xa- 

oko. ktili. 

.Iw/, lied aid ; — heroana. Chameleon , — Leobu, Lc 

Anteatetf Aard work ; — rapetje, Leiioabo. 

Thakali CJuit, Fa miliar- rha f : — Le- 

Antliwi; — Pulintsuelu. tlerpiiyane. 

ItabooHt Dogfaced Bahowi ; — Cicada ; — Tsitoe. 

Tsuene, Bobyane. Cobra, RingJuiU ; — Masu- 

liarbel ; — Letsuala mu. 

Ilittem; — Khttiti-mohlaka. Coot; -• Mohotle. 

Bieetfbock ; — Noue. Ccnirser, Burchetrs ; — Mo- 

Boty Gadfly; — Papisi kopjane. 

linffah; — Nare. Cranes Crowned-crane ; — Lv 

Hunting, Cape hnnting ; — hemn. 

Maboi*okoiiiie Crane, Stanieiji* ; — Moho- 

BuKtard ; — Khllptt. loli. 

Bustard; — Khun. Cratie, Wattled rntnt : Motl.-i- 

Bustardf Kruforhan btuttard ; thomo. 

— TIatiaot). Cricket, Houne cricket ; — Lt- 

Buzzard, Jackal luim id ■ — tjekotjatie. 

Khayoaiuv CroWy While Crow, or hUjifp- 

I * ) This list does not conUin tbe iiamm of domestic or more common 
animals, which will be found in the Vocabulary. tlan Vulture; — Tlaka- Grouse, Sand-grouse ; — lje- 

tsoliane. khuakliue. 

Croii\ White-bellied; — Mo- dry shock; — Phut hi. 

hakayant'. (hinea-fowl; — Khaka. 

CruiL\ White-necked ; — Le- Gt/paetus, Lammerf anger ; — 

khuaba Seoli. 

CurleiOj Stone- cur lew, Dik/cop; Hammerhead, Hammerkop ; — 

— Khoho-ea lira. Masianoke. 

A>oj/, Wild'doy ; — Leka- Hare, Common hare, Kol haas ; 

nyaiie. — Moutla. 

hove, Namaqa dure ; — Mo- Hare, Plain-hare, Vlak-haas ; 

khoroene. — Leeshane. 

Dove, Hing and Turtle-dove; Hare, Red- hare ; — Hlolo. 

— Leeba-Khoroana. Hure, Jumping- hare, Spring- 
Duck, Wild- duck ; — Letata. haas; — Tsipshane. 
Eagle, Tawny eagle ; - Ntsu, Hartebeest ; — Kharaa. 

Ntsu-kobo-kobo. Hawk, Lammer-hank ; — Pha- 
Hland ; — Phofu. kue. 

Finch-weaver; — Thaha. Hedge-hog: — Hloiig. 

Fly, Dragon-Jfy ; - Mofehlo. Hemipode ; — Mabuaiieng. 

Fly, Horse ft y ; — Mokhasi. Heron; — Kokolotitoe. 

Fly, Tsetse-Jff/ ; — Tsetse. Honey guide ; — TSehlo. 

Genet; — Tsipa. Honey -sucker, or Malachite 
Gentle; — Tsenyane. sunbird ; — Taletale. 

Gnu, Brindled, or Blue Wilde- Hyaena, broivn ; — Phiri. 

heest ; — Khakoiig. Hyaena, spotted; — Lefiri 
Gnu, White tailed or Black tsoane. 

Wildebeest; — Pulumo. Ibis, Bald- Ibis or Wild Tur 
Gnu, old bull e.ipelled from the key; ■■- Mokhootlo. 

herd; — Mahihi. Ibis, Hadadah Ibis; — Le 
Goose, Egyptian goose; — ngaiigaue. 

Lefaloa. Ibis, Sacred- Ibis; — Lehahi 
G909e, Spur winged; — Letsi- iiyane. 

khui. Iguana, or Monitor TAzard ; — Polo. 
tfackat, SUver Jackal ; — Plu) 

Jarkal, Manhaar Jackal or . I ard 

M'olf; - Thikhui. 
Kestrel, or Wind hover : — 

SeotKiiiivana. 
Kingfisher : - Si- i noli. 
Kite, Black- shouldered ; — 

Phiikuana tsuaiia. 
Kite, I Hack Kilt ; — 'Ma 

nkboli. 
Klipsprinyer , — Sckunie. 
Koodoo , - Tholo 
Ldpning, ( 'roirnrd Jjapwimj, 

or Kiewit ; — lietletle* 

ix)aiie. 
hark ; — 'MoU-, Tsiroaiu*, 

T^se, SethetHa-baliKana. 
I^rk, Cyt throat hark, Kalk- 

omtje : — Lc'tliu»;If. 
I/eopard : — Xkue. 
f jeopard, Hunting Leopard . — 

LengHU. 
Lizard ; — Tjallatjalla 
Lizard, broim : - M..11... 

lutHoane. 
Lizard. ]'arana Lizard, 

IMii.tliukallo. 
Lizard, Zonure Lizard: — 

'MHinpliaroant*. 
Locugt'bird : - l/i»Iilaknnj^nia 

to 
Locuftbird ur H'hiif xwh UllIXorKKu.* — Mokotutsie. 
Martin, Sand- Martin ; — Ijc- 

kabtilaiie. 
Mcerkai ; — Mo.slia 
Meerkat, grey ; - Moclmlla. 
Millipede; — Lefokololi. 
Mole ; — Kliuili, Mokuiiva- 

iie. 
Mole, Sand-mole ; — Puu. 
Mole, Variable Mole : — Alu 

kiini. 
Mongoose; — liclilaharu. 
Mongoose; - Masamaiie. 
Mongoose, Handed Mongoose : 

— Lt'toli 
Owl, generic nante-, — Moliooe. 
Old, ; — Sepliooko. 
(hrl. Eagle Onl or Horned 

Owl\ — Morubisi. 
(iribi; — HloMbie. 
Otter; — (^ibi 
J'orcupine ; — Xoko. 
I'ig, Wild pig ; — Kolobu. 
iluail ; — Kueke, SekiH'qe. 
/mi//, Water- rail ; — Mpa- 

kaiMika 
llatffi; — Stfele. 
llfclMH'i', lltMHl-lieelnMk ,• — 

Lcbelt^, i^abi. 
Iteebock, Vaal or lire^'IU^' 

fntck ; — f^ilHH. 
f,'rnt.fwrl\ l!nfl,nrl: . M„. 

/ - - 1 ollKlllll. U()( Ki;.\i;iiLi,i.- *i4u 

liuckbahhler ; — Molisa-li- 

pela. 
Ruck-pigeon; — Lee ha. 
Rock-rabbit, Coney, Dai>!<ie ; — 

Pela. 
Rook, African- liook ; — Mo- 

khuabaue. 
Hacred Heetle ; — Khola-bo- 

lokue. 
Secretary-bird ; — Mamola- 

nguaiie, Leklieloha. 
Serial, or Tiger-cat ; — Pha- 

ha, Quako, Tloli. 
Shrike ; — Tsemeli 
Shrike, Backbakiri Shrilce ; — 

Pjempjete. 
Snipe; — Kuekue-leinao. 
Sparrow; — Serobele. 
Spreo, Red-ioinged ; — Le 

tsoniila. 
Springbuck; — Tsephe 
Starling, biculored ; — Leho- 

li. 
Steenbock; — Thianyaiie. 
Swallow ; - Lefokotsaue. 
Sivift; — Lehaqasi. 
Vulture; — Lenong, Leno- 

nyaue, Letlaka. 
V^ulture; — Seniauama. Vulture, Eared-vulture ; — 

Letlakapipi. 
Wagtail, Cape Wag tail ; — 
Motjoli. 

Warbler; — lllatsinyaue. 
Warbler, <Uass Warbler; — 
Mot in yaue, Motintinyu- 
ne. 

JVarbler, IlusJi-Warbler ; — 
Setliole-moru 

Warthog, Vlack-rark ; — Ko- 
lobe-moru, Mokhesi. 

Waxbill, common ; — Bora- 
liaiie. 

Wheut-ear ; — Setsaauatiki . 

Wheat- ear, Capped, Schaap- 
wachter ; — Thoromeli. 

Wheat-ear ; — Khaloli. 

Wheatear, Southern, Ant- 
eating; — Thume. 

Widow-bird, long-tailed, mu 
le ; — Molepe. 

W idow'bird, long-tailed, fe- 
male ; — Lebelo. 

Wood-pecker, Ground Wood- 
pecker ; — Mobetle. 

Zebra, Qagga ; — Qua ha. 

Zebra, BurchelVs; — Pitsi MORIJA PRINTING OFFICE NO 594 
^