Skip to main content

Full text of "Vayittiya rattiṉa curukkam"

See other formats


(1 அதல வத்தத்த 
அர... 


(% 


ட.௦ ப) ட 
ம்‌ ட்‌ ன்‌ 


பப்ப 


ல்‌ 


2... அத ட ்‌ 


ட ட அ ரச அமா 


ன 

19% 
டு 


(வ%28௨2025. 
ப 


ஆத 


2 
. 

கடவுள்‌ துணை. 


ஒம்ம ஸ்தியமுனிவர்‌ இருவாய்மலர்ந்தருளிய 


க வவ தய கிதா ழு டச்‌ கடம்‌ இடை உ 
இ ௦5 த்‌] 
. சரவணபுரம்‌, 
சண்முகரமுதலியரரவர்களாரல்‌ 
பரர்வையிடப்பட்டு, 
ணர்‌? அண்‌ 
புரசைபாக்கம்‌, 
எழமுமலைப்பிள்ளையவர்கள்‌ குமாரர்‌ 
2] ஓ 6 
. இராகவப்பிள்வா அவர்களு 
விவேக விளக்க அச்சுக்கூடத்திற்‌ 
பஇுப்பிக்கப்பட்ட து. 


னவை 


1690: 


ட அடதத ன ப அனத்த டன்‌ 


அ 
200000 
டு ப அ ணு படும்‌ 
6) வ (ற (62 ௪6) 

20092. 
டு 


ஸர 


அட அதம மலும்‌ ம்‌ பலம்‌ 


களை 


3 


2 
கி 
௨ 
கடவுள்‌ துணை, 
ட ்‌ ன பயனாம்‌ அனிய 
்‌்‌ வயித்‌ தியாத்தினச்சுருக்கத்து 
மருக்‌இன்‌ சலைப்புகளின்‌-௮.௧௱இ, . 
கட ல்‌ இட்ட ்‌ பாடற, (பக்கம்‌, பெயர்‌, பாடற்‌, 
ல்‌ - ஜொகை ஜொகை 


கக கரிசாலைஇலேூயம்‌ ௬௭ 
௰ கலிங்காதியெண்ணெய்‌ ௨௪௧ 


1௫௪ கன்னி பதின்ரான்‌அுக்கும்‌ பெ 


௨௧ அக்கினிசூரணம்‌ . ௧௨௫ 
௨௨ அசுவகெநஇச்சூரணம்‌ ௧௨௯ 
௨ட அசுவகெக்தி பலராட்சதத்தை 


2 மலம்‌ ல க(நிக|: யர ௩௨௪ 
௪ள அப்பிரோகசெட்தாரம்‌ ௨௮௨௫௮ காரீயச்செந்தூரம்‌.. கட௪ 
௪௪ அயக்காக்தச்செதூ ரம்‌ ௨௨௬ (டு௬ காளகண்டமேக . 

£.- .அர்த்கனாரீஸ்வசம்‌. . .-. ௯௬௰।. நாசாயணசெந்தூரம்‌ . ௬௪௰ 
௪௩ ஆக்ரொணகயம்‌. . ௨௨௫ ௩௧ இழ்க்காய்நெல்லித்‌ 

௩௧ அசண்டதச்தைலம்‌ ! : ௧௮௭| தைலம்‌. ப குலி 
எ 'இதுவுமொருவகை ௪௧ ௨௪ குமரிதிதைலம்‌ சக்க 
௯. -இரசச்சிந்காமணி. .. (௪௭ கூழ்பாண்டஒஇருகம்‌ ௯௪ 
- ௪௮: இரசபற்பம்‌ ௨௮௯[-டு கூழ்பாண்டஇருதம்‌ ௨௧௧ 
௬ இரசரனமந்தவைரவம்‌ கூடு இடு கெந்இசெந்தாசம்‌ கூகூ௰ 


௨௮ கொம்பசக்குகதைலம்‌ ௧௬டு 
ம .கோரோசினைக்குளிகை இடு 
௨௪ சஞ்சிவுசூரணம்‌ ௧க௯டு 
௨௯ சஈ்சனுதகச்சைலம்‌ ௪௪௩ 
௧௭௬ ச. ரபங்கவில்வா இலே௫யம்‌ ௯௪ 
௨௰ சவுபாக்கியசுண்டி. 2௨௪௯ 


உட எலாதிச்சூரணம்‌ : ௧௪௯ 
௩௪௭ கணக்செண்ணெய்‌ ௨௨௩ 
௧௯ கண்டாத்துரிலேகியம்‌ ௪௯௩ 
௧௪ கண்டங்கத்திரிலேகயம்‌ 0 
கள கண்டங்க த்இரிலே௫யம்‌ ௧௦௩ 
௩௨௭ கண்டங்கத்திரிதிருக ௨௧௯ 


௨௨ கண்டாச்திரிசூரணம்‌ ௧௩௧௫ இத்காகக்கவைரம ௩௧. 
௭௩ கண்டாவிழ்சம்‌ .௨௫௪।கக லோதாரிமணி . ௭.௪ 
௪௫... கபடமாத்திரை ௪௨1௧௫௪ சிந்தா இலேஇயம்‌ கட 
ம கபாடலேடூயம்‌ ௧0௮1௪௨ சுகதேபேஇியெண்‌ ௨௪௯ 
௩௮ கரப்பானெண்ணெய்‌ ௨௨௭/௭. சுயமக்கனி ௩௮ 


4 
பக்கம்‌, படத டட்லி 
ஜொெகை 
௪௩ சூரணங்களின்சுக்‌இு ௨௫௭ 
௪௪ செநர்தாரவைப்புக்‌ 
குக்குரு ௨௬௧ 
௪ சேத்துமசரக்கியாழம்‌ ௩௨௪ 
டூக தங்கப்ற்பம்‌ ௩0௪ 
ட௰ தாம்பிரபற்பம்‌ கூர 
௪௯ மாளசற்பம்‌ ௨௯௨ 
௨௨ தாளிசப்பத்திரிசூரணம்க ௩௪ 
௧௯ இப்பிலிரசாயனம்‌ ௧௧௨ 
௨௧. இரிராட்சகசூரணம்‌ க௨க 
௯௫ இரிலோகச்செந்தூர ௨௭௧ 
௪௮ துருசுகுரு ௨௮௮ 
௭ தூதுளைத்திருகம்‌ ௨௧௫ 
ட௪ சோவ.மேமழுர்கும்‌ 
பெயா கூஉஅ 
டு... ல்பருலர னுக்கு டப்‌ 
௪௩ நஇியம்‌- ௨௫௬ 
௪௯. நாகபற்பம்‌ ௨௯௭ 
௪... .நாடிநிசானம்‌ ப்‌ 
௩. காடி.பார்க்குங்காலம்‌ ட பர 
ட. காடி இலக்கணம்‌ ்‌ ௧௪ 
௫. .. நாடி பாற்கும்மாகவகை க 
கூ. நிலப்பனைக்கிருதம்‌ . : ௧௬௬௯ 
௨௩. சிலவாகைச்சூரணம்‌ . ௧௩௬௯ 
௪௩. பஞ்சஇபாக்கஇலேகயம்‌ ௭௪ 
௨௪. பஞ்ச தீபாக்கினிரூரண ௧௯௭ 
௪ட பஞ்சலோக்கெந்தூசம்‌: உடு. 
௬௨ ஃபதின்முன்‌றுசன்னிக்குத்கை 
லம்‌ ட க 
௫.௨ பவள்ப.ற்பம்‌ “௩௧௯ 


ப்‌ கருக்‌இந்தலேப்புகளில்‌ ணவ 


தக ட்‌ 


பக்சம்‌, பாடம்‌. 
ரர்‌ 
௪௨ பழத்செண்ணெய ௨௬௨ 
1௩. பித்தசுரக்கொழம்‌ கூ௨௰ 
உ௪ புளியாரைக்கிருகம்‌ ௨௧௪ 
௮... பூமதிகுளிகை ௪௫) 
0] பூமணிக்குளிகை ௫௮ 
டு௯ பூரணச்சந்திரோதயம்‌ உடூ௪ 


௩௧ பொன்னாங்காணிக்தை ௧௮௩ 
௪௯ பொன்னாங்கரணிக்‌ 

இருகும்‌ உ௱க 
௫ மகாவில்வாஇலேகயம்‌ வு 
௨௭ மண்ேச்செந்தூரம்‌ ௨௭எவு 
௧௯ மஸ்துமிரசாயனம்‌ ௧௧௪ 
௩௮ மாந்தயெண்ணெய்‌ ௨௯௰ 
அச மிருகரமத்தைலம்‌ ௧௬௮௯ 
௩௭. மேகத்கெண்ணெய்‌ ௨௩௨ 
௫௮. சசகற்பூரபத்பம்‌ ௩௪௯ 
௫௪. ரசலோகசெந்தாரம்‌ ௩௪௫. 
௪௪. லோகசெந்தூரசம்‌. ௨௬௨ 
௪௯. உங்கபற்பம்‌... ௨௯௪ 
௪... வல்லாரைச்சூசணம்‌ .. ௧௩௨ 
கூ வல்லாரைக்கிருதம்‌. ௨௧௪ 
௫௨ வாதசுசக்கயொழம்‌ ௩௧௭ 
௪௯ வாதயெண்ணெய்‌.. ௨௩௬ 
௭... வாதராட்சசன்‌: ௬௭ 
௨௬. வில்வாஇதைலம்‌ ... .௧௫௭௪ 
௩௯ விமுதியெண்ணெய்‌ . ௨௩ ௬ 
௪௨ விரபத்தாகலிக்கம்‌ ௨௫௪ 
டுக வெண்காரஞ்சிலர்‌ சுத்துகலைக்‌ 

சொம்பு சல்கார்பற்பம்‌. . சகு 
௫௰ க கன... டட 1 யக 


படுக்‌ 


-அகராஇ - முற்றிற்று, 

பூயட்டாம்‌ யுற்ற றியி றுநி முறி கமுநகறறி யுறி 


௨. 
்‌- இவமயம்‌, 


- அகஸ்‌இய முனிவசருளிச்செய்த . 


வயித்திய 7 இனச்சுருக்க்‌ 
ட நநாற்நறுப த, 
.... பு 
சிசிலியா சியமி்த்தம்‌, 


பூரணமாய்நிறைக்தகுருமரைதாள்போத்தி 
புகலுறேன்வயித்திபரக்னச்சுருக்கர்தன்னை 
வாரணமாமுகக்தோனைப்பணி£ தவாழ்ச்இி 
வயித்தியகதரன்ழார்‌ நாழ்றோடறுபதுக்‌ சன்‌. 
கா.ரணமாஞ்செந்‌ தாரம்பறபம்லே௫யங்‌ 
கருவானகயிலமொடுகிரு தமெண்ணெய்‌ 
சூரணமாங்கரொாணமொடுக லிக்கமாத்திரை 
சுளுவாகக பல அத்து னோம்பாரே, 
நால்‌... 
சாடிசிதானம்‌, 

அ றுசர்க்க ழிகெ டிலடியாசிரியவிருக்தம்‌, 
கரிமுகனடி_யைவா த.இக்கைதனினாடி.பார்க்இல்‌ 
பெருவிரலங்குலத்‌இற்பிடி தீ.தடிுடிவேதொட்டால்‌ 
ஒருவிசலோடில்வாதமுயர்கடுவிரலிற்பித்தக்‌ 
இருவிரன்மூன்‌ நிலோடி.ற்சேத்‌ துமநாடியாமே, 
,ஆயெகாடிஞான்றும்படபடென்றோடி.ற்சன்னி 

வாஇனிலன்னங்கோழிமயிலென ஈடக்கும்வாதம்‌ 
ஏஇூயவானம்பட்டையிவையென கட க்கும்பித்கம்‌ 
போகியேதவளைடாம்புபோலவாஞ்சேத்‌ தீதுமந்கானே, 
சேத்‌. துமமெ முக்‌இருக்இற்‌ ஜிச்‌இப்புகாவிலேறும்‌ 
ஏழ்மியகசப்புமீறிலெழுப்பிடுப்பிததமாகும்‌ 
மாத்தியபுளிட்புமீறில்வர்இிடும்வாதமாகும்‌ 
சேம்‌ துமக்கன்னி௰்பிக்கம்‌இக்காத்றுவாகமாமே,. 


அ 


வயித்திய த இனச்சுருக்கம்‌. 


வாததீதில்வாசமாகில்வளர்ந்திடுமன்னம்போல 


நீ துய்‌; சவுடலினேர்ம்‌ துகெ௫ழ்ச்சியாய்ச்சுருக்கும்வாங்கும்‌ 


அது ம்றுப்பகறுமேனியசனமுமற்பமாகும்‌ த 
ஏதும்றதனத்தின் மின்‌ னேயெண்ணியேயதிர்துசொல்லே. 


வாத ததிற்பித்தமா இல்வாயதுகுழறிப்பேசும்‌ ௬ 


பேதிக்‌ துத்கலையிட க்‌ துப்பிணங்கியகுணங்கள்‌ வேரூயத்‌ 


தானவுற்றபுத்திகானுந்தடைப்படுந்தடங்கண்மாகே 
கோதுற்றவயிறுவிம்‌ மிக்குடதனைப்புரட்டுந்கேனே. 
வாசத்திற்சே.ச்‌ அமமாகில்வலியொடுவிக்கமுண்டாம்‌ 

பேதம்‌ துக்தலையிடித்துப்பிணங்கியஞூுணங்கள்‌ வேஞயக்‌ 
திதுத்றமெய்வெளுச்து.த்‌ இடமுடனசனஞ்செல்லா 
பேதித்துகாவும்பேசும்பெருகவே விக்கமுண்டாம்‌. ம 


பித்தத்திற்பித்‌ தமாஇற்பி தற்றிடிய்கி முறுக்கும்‌. ட்‌ 
சத்தியம இகமாகுஞ்சரி ரத்இிலிளைப்புமுண்டாம்‌. 
அ.த்தியாயுல நுமேனியாகழும்வேறதாகும்‌ 
வற்றியேவெ ளுச்துக்காயம்வரண்‌ பென்விக்கமுண்டாம்‌. 


பித்தக்இல்வாகமாம்பிட ரியுவ்காலும்கையும்‌ 


குத்தக்‌ துப்போலேயாகுங்குறுகமெய்ப்பதும்பின்னே. ்‌ 


அத்தய. யுலருமேனி.பாகருஞ்சு ரத்தால்‌ கோவாம்‌ 

புக்‌ தியமடியுமிக்கப்பொறுமைபோய்க்கோபமாமே, 
பித்தத்தித்சேச்‌ துமமாடுத்பிதற்றுவாய்குழுதுமிக்கச்‌ 
சத்தியும்வாய்நீர்தானுங்கானறியாமலோடு&்‌ ..... 
சுற்‌ றிடும்பேய்கள்போலச்சுழக்றியேவயிம்நினேடும்‌... . 


பித்தமுமெடுக்துக்கொட்டிப்பிடமியில்கக து க்கட ர்‌ ட 


வாட்டி டுஞ்சேச்‌ துமத்தில்வந்திவொதமாகில்‌ 

நாட்டியகால்கள்‌ போல ரம்பெல்லாம்வலித்‌ அுநிற்கும்‌ : 
கூட்டியபிடரிகானுங்குன்றவேவலிக்குமாகில்‌ ........ 
காட்டியவிழியுமெல்லாம்காக்குவரய்குமறுக்கானே. . ர 
சர்பெறுசேத்மபித்தந்‌இன்ப தூகசப்புண்டாகும்‌ 4 
பார்பெறுகாவுதன்னிழ்பலவிதம்புளிப்பினிப்பாம்‌ :: 
சேர்ப துபேசுமாறு£இடமில்லைகே (ழையாகும்‌. 


சார்பதுகண்ணும்பிளைசாரும்பின்‌சத்கம்வேளும்‌... ட க 


ஆச்‌ அமால்லகல்லவழிவதுமெய்ரண்மாயே 


த ரட்‌ 
சேத்துமச்திந்சேச்துமமா௫ழ்‌. அிமரகவயதிபுவ்சொன்னேம்‌. 


- வயிக்‌இயரத்தினச்சுருக்கம்‌, 
கூற்றன்வந்இடுவதாகுங்கு௮ுவிழிவட்டங்சொள்‌ ளும்‌ 
சாக தவி இற்கான கட்க களால்‌ ட. கானே, 
்‌ ப நாடி.பார்க்குங்காலம்‌, 

-. காலமேசேச்‌ துமநாடிகட்டுச்சிபித்தநாடி. 

மாலையில்வாதகாடி.வகைசப்பிப்பத றிகின்றால்‌ ்‌ 
. ஏலவேயிவர்கட்கெல்லாமியம்பினரிதுகா னென்மு. 
காளஞ்செமரணமென்றுஈன்‌ முனியருளிச்செய்தார்‌, 

.... நாடி இலக்கணம்‌. 

போத்றியகாடி.சானும்போத்‌ துபோற்புற துடித்தார்‌ 
- தீற்றுவின்னுகலேமிக்இஞ்சுகமானேகேளாய்‌ 
காத்திரேதிங்களொன்றிற்கருஇயேதிராவிட்டால்‌ 


124 பம்‌ ட்க்தப மென்றுசைக்கலாமே, 


 குறித்திதசெத்‌ அ வாம க தின்சகோல்‌ இலக்க கன கல்‌ 


கறுக்திடுவிழியாய்பல்லகாரிகையாளேகேளாய்‌ 
மறுத்திவைபேசவேண்டாம்வயஇவையமுடிஈகதென்று 
பொ௮ப்பிலலைஇங்களொன்கிற்புகன்‌ றிடமிமரணமா மே, 


அ௮தஇத்தன்சக்‌இரன்போலந்இத்தகாடிதானும்‌ 
பேஇத்‌ தநிற்குமாஇற்பெருக்கவேகையினூாடே 
சோஇக்துக்கண்நொடி சுரங்களி புக்குமாகில்‌ 
வாத.த்தில்வாய்வு பீடைவர்‌ அற்றுநிற்குந்கானே, 


கடி.ந்கதோர்காடி தன்னைக்கருஇயேபார்க்கும்போது 
விடி.ந்தபின்சேத்‌ தூமகாடி.விகறியேதொடர்க்துகின்‌ ரூல்‌ 
கடிந்கறுபிக்தகாடிகட்டுச்சி துிக்குமாகல. 
மடிந்ததுவாதநாடி.மாலையில்மரணக்கானே. 


ட சேத்‌ துமகாடி சானுக்‌ தியங்கயெமஞ்ஞை போல 


காட்டியவட்டைபோல௩ேேகிே யப.தறிரின்ளால்‌ 
கூட்டவேவேண்டாமேமழுகாளினின்மரணங்கொள்ளும்‌ 
்‌ காட்டமாய்முனி வர்சொன்னார்கயம்படக்குறித்‌ தப்பாரே, 


எந்திய2பந்தன்னிலெரிசுடர்முனையைப்போலத்‌ 
கோற்றியகாடி.கானுர்துயர ஐடஈடக்குமாகில்‌ 
கூற்றனுக்டெழுமில்லைகுறைபடாமருக்துசெய்யில்‌. 
மாத்றியவாணாடானும்களர்ந்இிடுந்தண்ணர்கானே. 


௬௧ 


கி 


கக 


கா 


க்க 


ஹ்‌ வயித்‌தியரத்‌ இனச்௪ருக்கம்‌. 
மே வேறு; | 


கண்ணும்பல்லுக்கான்கருத்துக்கருதுமூச்சுவாய்‌இறகது | 
உண்ணுவயிய்றிக்சேத்தமமுமோடி மிகவேதானடர்தாற்‌ 
பண்ணும்மருக்துபலியா துபண்‌ பாய்ச்சுவாசமேல்வாங்கு 
மண்ணும்விண்ணுந்கானறியமரணமாவார்கண்டிரே, 
. வேவேறு, | 

இடைதொர டைார்பின்‌ழேயெறிபடப்பதறியோடின்‌ ்‌ 
முடிகிடவிய்குமா இன்ரூவரிலொருவசோடில்‌ 
படசவேதாகமிஞ்சிப்பஞ்சிங்கண்‌ணும்வாயும்‌ ப 
அடரவிக்குணங்கள்கண்டாலதிந்துகொள்மாணமென்றே, 


இஃக௮சர்க்கழிகெடிலடியாசிசியவிருச்தம்‌.. ட்‌ 


எடுக்கு 'படுக்கும்மெழுக்‌இருக்குமிளைத்தேமுச்சுதனைவால்கும்‌ 
வடுக்‌ கணொக்தவிழியிரண்மெலரவிழி க்கும்வழிபாரக்குக்‌ ்‌ 
சொல்ற ட ஒலு 


மடுத்‌.துவருவதிதுகண்டாலறி விர்மரண இிச்சயமே, 


இதவும்‌ கால்‌. ணய ரம்‌ 


ஊ௫போன்‌முகமுரீண்‌ உெடம்பெலாஈரம்புசோன்‌ றிப்‌ 
பாசிடோற்கண்பஞ்‌சட்டுப்பாக்‌இருண்‌ மூடுமா! கில்‌ 
. டேபசுகாவறண்டுபே௫ட்பித்த துபிதத்றுமாகல்‌ 


_காசினியறதியச்சொன்னோங்கண்டுகெ ரன்ன மென்ட்‌. 


நாடியான்முன்னோர்சொன்னகற்குதிக்குணங்களாலு 
நீடியவிழியினாலுன்றகாட்குறிப்பினுலும்‌ - 
வாடி.யமேனியா லுமலசொ டிரீரினாலுஞ்‌ 
சூடியவியாதிதன்னைச்சுகம்பெறவறிந்‌ துசொ ல்லே... 
சுகம்பெதவங்கமெல்லாஞ்சுருங்கியகுணங்களாய்நது 
மூகங்குறிகாடிமூக்குச்செவி௮ தனயனநாமி.. 
அகக்துடியடக்குகாடியதுஇசைவிடுஇகாடி. .. 
உகக்துடியுக்‌தகொடியுண்மையாய்கடைகள்பா ரோ. 
பார்மனக்க வலையற்௮ப்பலபலவிசாரம்விட்டு3 1] 
தேர்மனக்தெளிந்துரயுஞ்செய்குணவழியிதென்‌ று 
ஊரகமழுந்தசன்னிலொளிபலவியாஇசெய்யும்‌ 


ட இபனவுண்டியாலேசேர்ந்‌இடுநோய்கடானே, 


'வலிக்இர் சதித்‌ சருக்கம்‌, கூ 


க கொன்னிர்வ 22-00 சல பட்பம்ம்‌ 

எல்லையிலெழுக்ககாடியெழுபத்‌ தீசாயிர த்தில்‌ 

வல்‌ லவர்புகலுகாடி பத்ததிலேழுகிக்கி ப 

"நல்லதோர்நாடி மூன்றுகயந்‌துசீயதிக்துபாரே, ர உன. 

கான்‌ மிகச்குளிர்ச்சகொள்ளி தங்யெகாடிவாதம்‌ ் ட. 

மீன்‌ நு.ஒல்குழலாள்‌ நெய்பாலிறைச்கெளுண்டால்வாதம்‌ 

தின்மிகவருபே கோழிதின்னவர்நாடி. பித்தம்‌ 

வானநற்கனிகடன்னைவாங்கினால்வாதமா மே. ௨௮ 

்‌ வாதத்‌ இிலிளநீர்பின்னைவாங்கனானாடி.வாதம்‌ 

- போதவேகோபமுள்ளேபொருமினானாடி.பித்கம்‌ 

கோதேசேர்கஞுழலாள்‌ தன்னைக்கூடினானாடிபித்தம்‌ 

தீதிலாமுனிவர்சொன்னார்‌திதமூடன றிந்துகானே ௨௯ 
ஸ்‌இரீ புருஷர்களுக்கு நாஒபார்க்கும்வகை, 

தர கென வகைக்குள்‌ ளேசயங்கியகாடி.பார்க்கில்‌ 

வானெனுமின்னேகேளாய்வரும்புனல்சொல்லக்கேளு 

நரனெனும்புருஷர்க்கெல்லாகாடி.கான்வலக்கையாகும்‌ 

கேனெனுமட .வார்க்கெல்லாற்திடம்பெறவிடக்கைசித்தே. கூ௰ 


நாடிபார்க்கும்மாதவரை, . 


த ர டட்சனில்‌ 

அத்தமர்மானியாடியைப்படிகொர்த்திகைக்கு 

மத்தயொனத்திம்பார்க்கமரர்கழிதையுமாசி 

விக்சசன்கஇரோன்மேற்கில்விழுகன்றகே ர௩்தகானே. | த 

கான தபங்குனிக்குந்கன துநல்லாவணிக்கும்‌ 

'மானமாம்புரட்டாிகுமற்றைராத்‌இரியிற்பார்க்கக்‌ 

- சேனென்றுமூன்றுகாடி த்கெளிவாகக்கா ணுமென்று 

்‌ டம போடா ரல கரண்டு உற. 1 ட்டம்‌ 
.... தாடிநிதானம்‌.முற்றிற்று, 
௪த்தாத்தவைரவம்‌; 

இதெண்டர்க்கமி நெடிலாசிரியவிருச்தம்‌, 


ந பாரப்பாபுலத்‌தியனேடுச்‌.சானந்தம்‌ பரிவானவைரவச்தான்‌ சொல்‌ 
_ லக்கேருந, சேரப்பா இரிகடுிகு * இவப்புசாவி இறமான 0 வெரிச்சலொடு 
() () பொரிச்சலேமும்‌, £ரப்பாசமன் கூட்டிப்‌ பழத்தின்‌ சாற்றால்‌ நிசமாக 

4 * இகப்பு-லிங்கம்‌. 0 நிகல: -பெருங்காயம்‌, 
() பொரிச்சல்‌- வெண்காரம்‌, 


(யம்‌ 3 ட 


40 வயித்‌ திய க்‌ இனச்சருக்கம்‌, 


நாற்சாமமறைதிதுக்கொண்டு, காகட்டா ௫ றி பப ர்க்ககீ தப்‌ 
பாமம்செப்பில்வைக் துச்‌ சொல்லக்கேளே, ௩௩ 


கேளப்பாவிஞ்சிரீ ள்‌ ளிக்தயிலம்‌ பட்டக்‌ லிற்கொடுச்‌. 
தாயானால்‌, காளப்பாசன்னிவகை யெல்லாம்போகு ஈலமானசேன்‌ கூட்டி. 
க்கொடுக்காயாஷல்‌, சாளப்பா தேோவ.மென்ற தெல்லாம்போருக்‌ தப்ப 
கண்ணிலிட தீருக்தீரும்‌, கேளப்பா ரசானக்த வைரவங்கான்‌ 'செப்புகி 
தேன்‌ 0 திவப்புகாற்‌ 4 பொரிகானெட்டே, க௪ 


0 வெப்புகாற்‌ * பொரி-வெண்காரம்‌ 
இசசானநீதவயிரம்‌ 


எஃடப்பாகாவியீராறுமாகு மிதமானஇப்பிலியும்பன்னிரண்ட கட்‌ 
டட்பாவிஞ்சிரசந்கன்னாலாட்டி த்‌ களமரகநாற்சாம மரைத்துக்கொண்டு, 
மிட்டப்பாமிள ருபோ னிழலுலத்தி விருகானசெப்பில்வைக்‌.த சீசொல்ல 
க்கேர, அட்டப்பாவறும:னம௰ிந்துபோடு அப்பனேசன்னியன்‌ றர 
லம்போமே. 5 டம்‌ ௩௫ 


வாகராக௨சன்‌, 


வோமப்பா வாதரஈஷகனைக்கேளு புதுமையாம்‌ வேக்கனொடு 
0 நகாற்றங்காந்கஞ்‌, சேமப்பாவப்பிரகசாம்பிரபற்பம்‌ இறமாகவஞ்சுவித 
ம்சமனாய்ச்கூட்டிச்‌, சாாமப்பாவெள்ளைச்சார ணையின்சர ற்முரல்‌ தளமாகநர 
நசாமமரை ததபின்பு, லய டவ அட்ட வெகுசுறுக்‌ 


காய்காற்காம மரைக்இடாயே, தட 
* வேந்தன்‌-ரசம்‌ 0 காற்றம்‌-கந்ககம்‌, 


௮ரைத்திவொய்கொடிவேலிக்யொழக்கன்னில்‌ அருந்துளச்சாறு 
0 இரிடலைக்கயொழம்‌, ௮ரைத்திவொய்வெவ்வேறேசாமம்‌ ரண்டு அழகாக 
மொரத்தையாயுருட்டிக்கொண்டு, அரைத்‌ இடுவாய்சா ரணையி னிலையரைக்‌ 
து அன்பாகமருந்தையுள்ளேைைவத்துமூடி. அமைக்திட்டவிலைகருகப்‌ பு 
டத்தைப்போட்டு அநஙினபின்னெடுக்கதனாலமாக்கக்கேளே, ௩உஏ 


0 இரிபலை-கடுக்காய்‌-கான்றிக்காய்‌-கெல்லிக்காய்‌, 
கேளப்பா இர மூலத்‌ தின்கியாழம்‌ கிருபையாய்நாத்சாமமரைத்து 


க்கொண்டு, மாளப்பாழும்ஞூான்றுவராகன் விசம்‌ ஈலமாகவேயருட்டிக்கட்‌ 
ஒ.க்கொண்டு, காளப்பாநிழலுலர்த்‌ இவைத்துக்கொ டு தளமானசன்னி 


லவயித்திபரமஇனச்சுருக்கம்‌, றக. 


வகைமசேலுமெல்லாம்‌, வேளப்பாவனுபானமறி6துபோடு வெகுசுறுல்கா 
ய்வாகமெல்லா ம்விழலாய்ப்போமே, ௩௮ 
சுயமக்‌கனி. 

போமப்பாசுயமக்னிசொல்லக்‌மேளு புகழான ரசமூன்று இடு நரழ்ற 
ம்சண்டு, காமப்பாகாந்தசெர்தூரம்கா லுகலங்காதே 0 சிலையிரண்டு * 
| சிவப்பிரண்டு, காமப்பாவெழுசூபொடி தானொன்று இவருமல்‌ |] குமரி 
ச்சாறரைப்புக்கேளு, ஆமப்பாபட்சமொனறு௮ரைத்துருட்டி௮ப்பனே 
யிஞ்சொசம்இரிகடுகு தாளே, ௩௯ 


உடு காத்றம்‌-கக்தகம்‌. 
ம ௦ சலை-மனோலை. 
எட விக்கட்‌ 
[] குமரி சோம்றுக்கற்மூமை, 


. தூளிலேயேன்கூட்டிப்‌ பணவிடைதான் போட்டும்‌ மொடர்ந்துவ 
ரைமண்டலக்தான்‌கொண்டாயானால்‌, நாளிலேயக்கினியாமந்தந்தீரும்கா 
டா த பிலிகையுங்குன்மவாய்வும்‌, தேளிலேவாயவென் ததெல்லா௩தீருக்தி 
ஐமானகவுசியொடுபாண்டுதிரும்‌, சூளிலேசு £மெல்லாஞ்‌ சுறுக்காய்த்‌ தரு 
ம்சுகமாகும்பத்தியங்தான்‌ புளிட்புக்‌ உள்ளே. ௪௰ 


இதுவுமொருவகை, 


தள்ளவேயின்னமொருசெய்இிகேளு தகயவானவேர்கனொன்றுகாற்ற 
ம்சண்டு, விள்ளவே௮யப்பொடி.கானாலுங்கூட்டி. விருகானகுமரிச்சாற 
தனாலாட்டிப்‌, பள்ளவேகாற்சாமமமா தீதுருட்டிப்‌ பாங்கானவெருக்கிலை 
யாற்சுற்திகட்டிக்‌, கள்ளவேபாண்டத்தில்‌ பட சம்வைதி துக்‌ கலங்காதே 


பொடிசெய்துஇிரிகிக்கொள்‌ ளே. ட சுகு 


்‌ "கொள்ளடாசேன்‌ கூட்டிமண்டலக்கான்‌ கொடியானகுன்மமட்டும்‌ 
பிலிகையுமதீரும்‌,கள்ளடாபாண்‌ வெகையெல்லாக்‌ தீரும்களமானவக்கணி 
யாமந்தந்திரும்‌, கள்ளடாவிஞ்சிசசந்சேனுங்கூட்டி. கலமானமண்டலந்தா 
ன்கொண்டாயானால்‌, விள்ளடாசுரமென்ற கறுபானான்கும்‌ விட்டுவிட்‌, 
ரர ட ட. ௫2 


கடாடமாத்இிரை, 


போடே ௨கடர டமாக்இரைதான்‌ சேளு புகமானசா, இக்காய்ப்பச்‌இரி 


க்மாயம்‌, நாட கே பேசழும்விலஉடமல்‌இராம்பு நலமானஉபினி * சடைவ 


நிக வயிதஇயசத்தினச்சுரு ருக்கம்‌ ஸி 


ளேண்ிக்கள்பம்‌, சகேடவேவெக்தயழுங்கழத்திவிச்‌ அக்‌ திறமானகுசோசா 
னிபதிஜென்‌ றுஈகான்‌, ஆடவேசமன்‌ தூக்கிக்கல்வத்திட்டு அப்பனே | | 
யரனர்கமூலிச்சாறே, ௪௩ 


* சடைவன்னிக்கற்பம்‌-ச௪டைக்கஞ்சா. . 


|] அனந்தமூலி- -கஞ்சா, 
சாற்டாலேகாறம்சாமமரை ச்‌ துக்கொண்டு சாதகமா வடை வினால்‌ 
பிரமாணந்தான்‌, காச்தாலேமேதினியென்ற தயிர்சாண்‌ ஜூன்று கசக்கர 
சே0 மதுவிலிசிஞூன்‌ றுமான்கான்‌, வார்த்தாலேவாழையிடபூவின்சாழ்‌ 
முூல்வகையானதனிச்சாத்‌ றிலிட்டாயானாள்‌, க தத. 
ரொணிவிசமானசகலக்கரொாணிகசானுமாமே | ௪௪... 


௦ ு,. தேன்‌. 


ஆமப்பாச சக ரணிவாய்வு௬கசொணி ப்பது சொன்ன 
_ ரும்‌, போமப்பாசோறுசோருய்ச்கழிரொணி பொலிவானகீரதாய்‌*கிரா 
ணிதீரும்‌, காமப்பாவயிற்றிலுள்ளகடுப்புத்தீரும்‌ நலமானபாண்டுகேரய்‌ 
க்சொணிதிரும்‌, ர அசல கட்டா தப்பாதுபுளிக்கூட்டி. 
ப்பத்‌ தியம்போ டே. ்‌ டி 
பூபஇக்குளிகை ட 
டோடப்பாசடலத்‌்துண்ணோய்கள்போகப்‌ பூபதிதன்மருந்தொன்று . 
சொல்லக்கேளு, சாடப்பாதங்கமொடுவெள்ளிகா௬ந்‌ களமானலோகமொ 
டுமுக்து.ரத்தினம்‌, காடப்பாசூதமொடுகெந்திலிங்கம்‌ நலமானசீலையொ 
மமதார்சிக்கிரவி, ஆடப்பாவிவையெல்லாம்ட ட்‌ லாட்டியேகா 
த்சாமம்வில்லைசெய்யே, ௭ 


ப செய்யப்பாரவீயுலர்த்இியகலில்லைகத்‌ துத்‌ கன்னட மல 

செய்து, கவையப்பாழுப்புடத்‌தில்‌வர்‌ துபோகும்‌. வளமாகவெடைக்கெ. 
டைதானலிங்கங்கூட்டி, மெய்யப்பாமுலைப்பாலினான்‌கேசாமம்‌ விடாமல 
ரைவிரனீளமுண்டைசெய்த, கையப்பா சிறு லலரத்‌ தசம்பில்வை கின 
பர்கா கணிய த ப லத க ச்‌ ௪௪ 


பண்ணியேபூபதியை முலைப்பாலுக்குப்‌ ல்க வண்ணை பொடு ்‌. 
தாற்கேளு, சண்ணியேசன்னிபதஇன்‌ மூன்றுக்தீரும்‌ தப்பா துகோஷமெ 
ன்றதேழுந்இரும்‌, கண்ணித்திரிதோஷஞ்ிங்கலிகமெல்லாங்‌ காணாதுக 
டல்புக்குங்கருஇடா ௬. ட த வெகு 
சுருகாய்தீ தம. ரணி நனம்‌ ப்பாரே, ப | பட பால்‌ 


_ வயித்தயரத்இனச்சுருக்கம்‌, ப்‌ [௮ 


பாரப்பாபூபதியையிஞ்டுச்சாற்றாம்‌ பரிவானகேன்‌ கூட்டிக்கொடுத்‌ 
தாற்கேளு, சாரப்பாசமமாகப்போனாலுஈகான்‌ சாதுரியப்பிராணன்‌ வந்‌ 
து சற்றேபேசும்‌, அரப்பாபிரமலபியவ்வளவேயரயின்‌ ஆக்‌ துப்பேசிவி 
ட்டமசணமாவான்‌, காரப்பாபூபஇியைச்‌ சொன்னேன்சொன்னேன்‌. சா 


பற மவத வள்‌ பண்ன ப . ச்க்ஷ 
இசசசிச் தாமணி, 


அமப்பாசசடக்சாமணியைக்‌ே ழ்‌ ௮ப்பனேளுசமொடுசிவந்கரத்‌த 
ம்‌, தாமப்பாகாகங்கமொ மி3ெள்ளியு க த்து தயவானபழமொடு இட்சணக்‌ 
தா, நாம: ப்பரசிலை கெம்‌இயப்‌ பே.கம்கலமாகவை ர ரு கல்‌ 
* காமப்பால்விட்டரைப்பாய்சாமம்காலு கருவானசிம்‌ இரராலக்கியா ழக 
தானோ ௮. ல 
ஆ காமப்பால்‌ முலைப்பால்‌. ப 

இபாழச்தாலரை கீ இ௫வ ய்‌ சாமமகாலு கெடி.கானடு வெருக்கம்பாற்‌ 
சாமம் ரண்டு, தியாயமாஞ்‌ *சோெனிலடைத்துக்கொண்டு கி௨வரமர 
ய்கலமென்றசாம்பலு23 க்குள்‌, வியாழுமாயறைபறையரய்‌ வைக்‌ துரமுடி வி.ஐ 
மாகவெழுலைமண்ணுசெய்து, தியாழமாயிரவிஃனிலுலரப்பபோட்டுச்‌. 
இறமாகக்கசப்புடத்திம்சென்றுவாங்கே. ்‌ ௫௪ 

3 சோஇ-பலகறை 

வால்கியேயெடைக்கெடைதான்‌ சூகல்கூட்டி மைக்கனேகரபிழூக்‌ 
காற்கழஞ்சுகூட்டி, ஒங்கியேகாற்சாமக்‌ இரிகடுகுடொம ம.க்கமனே இரிப 
லையின்இியாழ£கன்னாக்‌, றேங்கியேயிருசாமமரைக்தபின்பு இறமாகவெ 
ருக்கனிடப்பட்டைச்சா்றால்‌, காங்கியேயிருசாமமரை கதுருட்டி த்தப்‌ 
பாமகிழலிலுலர்‌ தீதிவையே, ௫௨ 


ட்டா. வைத்திதனைவைசவர்க்குப்‌ பூசைபண்ணு வாகாகக்கணபதியை பூ. 
்‌ _ சைபண்ணு, தைதீததொருமாதிஇரைக்குச்‌ செபஈகான்பண்ணு த்ப்பா 
மற்ழேவியைக்தகான்பூசைபண்ணு, சிக்‌ திசருமாக்திரையை யனுபானத்‌ 
தல்திறமாகக்குன்றியெடைகொடுச்சாம்கேறா, பத்றிரின்‌றசன்னிழுதஜ்‌ 
பதன ட்‌ உ ஒடடாச்‌ ரமென்ர ற்தெல்லாந்தா னே, கடல்‌ 


கொன்சம்‌! $தாமணியின்‌ பேரைச்‌ சாம்‌.றினுல்யமதூதர்‌ ஓடுல்‌ 
குவார்பார்‌, ஏனென்றேயிருக்கால்வயித்‌ தியோ மேயெய்துமோமாச்திரை 
- தானி௰ம்பக்கேளா, பானென்றமாத்‌தரைகள்பண்பாய்ச்செய்து பரிவான 
. வுலகதீதில்வயிச்‌ திஞ்செய்ய, கேனென்றவயிக்‌இயர்க்குச்‌ சொன்னேறின்‌ 
ப னூல்‌இதமானவா இயென்‌ (ா மீ சய்வான் பாரே, இள 


௦4" வயித்திபாக்தனச்சுருக்கம்‌.. 


சகோ சோசனைக்குளிகை, 
பாரப்பா கோவிற்‌ ல்டவு ஒ்‌. நம்‌ ப பல்காகக்கோ ஜோடனை கு 


ங்குமப்பூ, சாரப்பாகர்ப்பூரம்‌ சசசெங்தூரஞ்‌ சார்பான பச்சைக்கர்ப்பூர 
மேலம்‌, சே ரப்பாவப்பிரோகங்கிசாம்புகோஷ்டம்‌ திறமானசாஇக்சாயக்கி 
சாகாரம்‌, அம்ப்பாவையொன்‌ மகன கடனு அப்பனேகல்வத்திற்‌ 


பொடி.ம்‌துக்கொள்ளே. உ குடு 


பொடித்து சனையரைப்பதத்குக்கியாழுங்கேருந பேரானசந்கணத்தா 
ள்யொழஞ்செய்து, அடி.த்ததனைச்சாமம்காலரை தீறதுக்கொண்டுதுவங்க 
வேசண்பகப்பூக்‌ கயொழஞ்செய்து; கடி.த்திட்டிவிருசாமமரைக்துக்கொ 
ண்டு கருவானகுங்குமப்பூயொழஞ்செய்து, அடி.தீஇட்டிவிருசாமமரைத்‌ 
அக்கொண்டு துலங்கவேகுன்‌ றிபோலுண்டைசெய்‌ ஃய, ர அதத்‌ 


க்‌ பி 


உண்டைசெய்துநிமலுலர்த்திச்‌ செப்பில்வைக்து உத்தமனேமுலை 
ப்‌ பாலில்கொடுத்‌ சாயானால்‌, கொண்டைய ௮ஐசேதக்துமங்க டொண்ணாம்‌ 
முற்‌ கொலைச்‌ ஐவிநிஞ்சன்னியெல்லாஞ்சொல்லாதோடுிம்‌, மண்டைக. 
ட்டிச்ளூலைமு கிர்‌ த்தோலூங்கள்‌ மயக்கமொடுசே க்‌ தமம்‌ மாண்டுபோகு 
ம்‌. சண்டையிட்டுவ பட்டம்‌ வலிப்பிசுவுஞ்‌ ஞ்சண்ணுண்டு 'போகுமடர 


செரல்லக்கே ளே... டச்‌ த 
ணத ப டிக்‌. க 


கேளடாபூமணிமான்சொல்லக்கேளூ தடையே கற்‌ 
ப்பைப்பூவும்‌, ௩ மாளடாவாளமதுமொட்டிசேர்த்து. கலமானகுமரிச்சாதக 
னாலாட்டி, வேளடானா; ற்சாமமரைத்துக்சொண்டு. "விதப்‌, ரன தூதுளங்கா 
ய்ப்போலுரு டிச, தாளடாநிழலுலர்த்திச்‌ இடத பலம்‌ களமான 
விஞ்சீச*தேனுங்‌ கட்டே... 2 ௫௮ 


கூட்டியமாத்திரைகா னொன்றுதேய்த்துக்‌ குழப்பியேகாலமேகொ 
மிஃ்காம்கேர, நாட்டியகோர்சன்னிசு மெல்லாக்‌ தீரும்‌ நலமானவிடாசு 
சமும்காடாகேபடும்‌, தீட்டியகோருள்ளியென்ற தைலத்தாட்ட சீமா. 
னகோஷமெல்லர்திரும்‌, வாட்டியேயெண்‌ ணையிலே க ட்டத்ம்‌ யானால்‌, 
வாங்கிவிடும்வாயுவெல்லாமாண்டுபோமே.. ப ட்‌ (௫௯ 


அர்த்ககாஸ்வ. 

போமப்பானும்‌ சீதனாரி சூரணங்தான்‌ கேளு புக மானசூகமொகோ 
விகெதஇ, காமப்பாவெண்காரம்சமனாய்க்தூக்கு ஈநலமானநொச்ூயிஓச்‌ 
சா.ற்றினாலே, வேவப்பாவிருசாமமரைத்துக்கொண்டுவிசமானகுகையிலி 
ட்சிச்சீலைசெய்து, தாம்ப்ட பாமண்செய்துசட்டிக்குள்‌ ள்ள தயவாகவுட்பை 
யிட்டுக்ருகையைவையே, ட 10) 


்‌ ச 

ச்‌. ந. சர. ர டு 
வைத்கதிலேமேலுமரு்‌த வுப்பைக்கொட்டி வாகாகமேற்சட்டிகெர 

ண்டுமாடி, தைக்ததிலே சீலைசெய்‌ தடுப்பிலேம்‌ மிக்‌ தப்பாம்கமலவன்‌ 

னிகாலுசாமம்‌, கைத்ததிலேபாறவிட்‌ டெடுத் தக்கொண்டு நலமானசெ. 

ங்கமுசிர்சாம்றினாலே, பைத்ததிலேகாழ்சாமமாட்டிக்கொண்டு ப பவ்ற்ச ட. 


டகொச்சிசசம்விட்‌ டயா 94 


'ஆட்டப்பாநாற்சாமம்‌ பாகற்சாற்முல்‌ ௮ப்பனேனாம்சாம மாட்டிக்‌ 
கொண்டு, நாட்டப்பாரவிழுகத்இலுலர்ந்தபின்பு கன்முகக்‌ குழலடைத்‌ 
துவைக்துக்கொண்டு, மூட்டப்பாபணவெடை தாள்‌ சாற்றிலிட்டு முறை 
யாகக்கொடுச்திடவேசரங்கள்‌ இரும்‌. காட்டப்பாவிருபுரகத்தோர்‌ புக்கா 
னித்கும்‌ ௧௫: வானமுன்சாத்‌ நினயம்பண்ணே. ௬௨ 


'பண்ணப்பரஒருபுத்இித்‌ க ணலகபூ பக்குவமாய்மறுபுறுத்தி 
னசியம்பண்ண, கண்ணப்பாவிருபுசமுந்தணி6தடோகுக தப்பா து.ஆட்‌ 
புப்பாந்கஞ்சகொள்ள, ஈஉண்ணப்பாபலத்‌்இயற்காச்‌ சொன்னேன்‌ பேணி 
காட்டிலுள்ளோயிதையறி£து யார்தான்‌ செய்வார்‌. கண்ணப்பாவொளிப்‌ 
பில்லை சொல்லிவிட்டேன்‌ கருவானவயித்‌இயர்க்குக்கருவைக்காணே, () 


சிலோகாரிமணி, 


்‌ காணப்பாடுலோதாரிமணியைக்கேளு கனத்த % பொரிதிரிகடுகு 
படியொவ்வொன்று, நாணப்பாகடனுமைாயுகுளூரைவித்து நலமாகவிந 
துப்புகாயமொன்று, மாணப்பாகேர்வாள யிரண்டுிங்கூட்டிவகைபச்து 
மிளரீரிற்சாமமாட்டி, பேணப்பர விலை தைவிரைப்‌ பிரமாணக்தான்‌ பி௪ 
காமனிழலுலர்த்‌இச்‌ செப்பில்வையே, ௬௮௪ 


௬௩ பொரி வெண்காரம்‌. 


வைச்தப்பாவிஞ்சிீர்தேனுங்கூட்டி. வளமானமாத்திரையைக்கொ 
'டித.சரயானால்‌, சக்கப்பாவாயுவொ மிவாசமெல்லாஞ்‌ சாந்தமாம்பிக மெ 
| ல்லாங்கீழேசாடும்‌, வைத்தப்பாமதுவிலேயிட்டாயானால்‌ மாந்தமொடு உ 
ப்பிசமும்வாங்பப்போகும்‌, ஏய்த்தப்பாரிரடைப்புசதையடைப்புதிரும்‌ 
்‌ மிதமானசிலோசதாரியென்‌ காணே, ௬௫ 


ர அலேவெம்‌. 
காணப்பாபாண்டுவகை யரவும்‌ பாகக்‌ கரிசாலைலேதியந்தான்‌ செ 
- ல்லக்கேளா, சாணப்பாபொற்கையான்‌ சாறுபடியிரண்டு- கலமானகெரு 
. ஞ்செசம்பலமிரண்டு, வானப்பரசி.றுகறைச்சாறுபடி.யொன்றுவளமான 


மக... வயிச்தியரத்இனச்சுரு 1 கம்‌; 


ர்க டக உன காணப்பாகிற்க்காலினெல்லிச்சாமு தரு 
வானசெருப்படி ர்படிகானொன்றே: ௭ 


ப றப்பா டிபாஜவலைடின்‌ லது உசமானகாவல்கருல்‌. காலியத்‌ 
இ, ஒன்றப்பாதென்னம்பூவகையொன் க்கு ர்பலக்கான்மஞ்சணன்று 
யிடித்தப்போட்டு$, கண்டப்பா தாணிகீரெட்டொன்‌க்கக்கருவானசா. 
நீறிலுள்ளேகருக்தாய்வைக்‌ துக்‌, கிண்டப்பாசமமாக்கியிறக்கிக்கொண்டு 
த சன டு ர ட பட | ட. “சள 


வடை அமான்று சட 4 செப்புகிறேன்‌ மி 
ளகொடுமிளகசணைரகுாலமார்க்கம்‌, அ வுரியொடுசித்முமூட்டிவளமானபே 
ராமுட்டிவிலாமிச்சோடு, திர்க்கமாய்ப்பலகுன்று நிறு க்‌. துக்கொண்டு. 
றஐமாகவிடி த்கசனை தூணி ரில்‌, சேர்க்க வேசோடசத்தகோ டொன்ஞுய்க்‌ 
காச்சி சகருசேழுன்கியாழக்தன்னிற்கூட்டே, கலு 


க்கி டவல வல்க வாட்டு கூருனகன்னல்வெல்லம்ப. 
லந்சானெட்டு, மாட்டிவாயாவின்பாற்படி கானாலு வளமாகக்கரைக்‌ துவி. 
ம்‌ மிச்சொல்லக்கேரந, காட்டுிவாயடுப்பேற்றிப்பாகுசெய்து கருவானசர 
க ழமேலங்கிராம்பு, நீட்டுவாய்சா இக்கா ய்சாதிபத்திரிசினைவாக வோம்‌ 


குசோசானியாமே. | கனு 


அமப்பாநாகப்பூகற்டகச்சிங்கி அப்பனேகோவ்டமோடக்கிராகார 
ம்‌, சாமப்பாதுரமொடுசாளிசப.க்‌இரி தப்பாமற்திரிகடுகுகிரிபலாதி, கா. 
உட்டா வலக சன்‌ தித்‌ பலந்கானொன்னுகலமாகச்‌ சூரணித்து முன்பாடல்‌ . 
தூவி, வேமப்பாகண்டையிலேயாவினெய்தான்‌ தை ஒர்‌ 
ட்டிககண்டே, ட்‌ டவ ஏடு ்‌ 


ன்ட்‌ ப்பைத டன அன வக்‌ ரப யயட இரிலோகச்‌. 
செக்தூ ந்தான்‌. ரண்டப்பாபலமொன்‌ ௮கூடப்போட்டுத தப்பாமல்‌ 4 
மண்‌ சேம்பலமொன்றப்பா, மண்டப்பாகிண்டியதை மெழுகாய்வாங்கி ம 
கச்தானபுன்னைக்காயளவேகிதம்‌, சொண்டப்பாமண்டலந்தான்‌ சென்ற. 


கானாற்‌ கூறுகெட்டவெண்பாண்டஞ்‌ சிவக்கலாச்சே, சத்தம்‌, 4. 
ப மண்‌ ரேம்‌-பழஞ்செங்கம்‌ ட்டம்‌. 


ஆச்சப்பா பண்டுவகை யாவும்போராம்‌ அப்பனேபித்சதவெட்டை 
க்கைகாவேசச்சல்‌, காச்சப்பாகாந்சலுட ென நி வயபேபேோ சூங்‌ கனமா 


வ பித்த இய 7௮ இன ச்சுருக்க (0, மு 


்‌ ட 
வவாத்இியொமெயக்கர்‌ தக்கம்‌ த ஓச்சப்பாவிக்கமெ ரடுநீர்ச்சுரப்புமு 
ததிமனே சொணிஎல்‌ ாமொழிக்லு ஐயபோகும்‌,நிச்சப்பா வரோ௫ியங்‌. 
களெல்லாம்போகும்‌ டான்‌ * அளவ கெர்திைலமூஜ்‌ 2௪. எ௨ 


% அசுவ கெந்தி அழு க. 
கண்டாத்இரிேகியம்‌. 


மூழ்கவேசண்டாத்திரிமலகியஞ்சொல்லேன்‌ ரூர்க்கமாயிஞ்ட 
சம்படி.தாடனான்‌ அ,றிற்க, அனகப ப னபக னனா ௮ நினவாகப 
டூபொன்றுகூடவிட்டு, சாம்‌ 50 ிர்படி தானொன்று சப்பா 
மல்முள்ளங்கிப்படிநீர்விட்டு, வீழ்‌ கவேபழச்சா படித ட ன்வன்‌ வி 
னித ந. ப க னா 


ரண்டான பனை வெல்‌ லம்ப்லக்சானெட்கெனுயெதைபடுப்பேத்‌ 
விபாகுசேரிற்‌,குன்னான இரிகடுகுரேகமுமமேலவுக்கம்‌ வாய்விளங்கங்‌ 
கிராம்புகாளிசம்‌,ஈன்ராகப்பலமொன்றுஞூணிக்த ஈகலமானபாகினி 
மெொகொற்படி சகான்றேனும்வாரே. ௭௪௪ 


வார்த்தப்பாகிண்டியதைமெழுகு$பாலவளமானலேக௫யத்தை 
. ப்பதனம்பண்ணு, பார்ச்சப்பாபாக்களவுவிகமாகப்பதமுமலிருகேர 
| தத எரக்கி ரதத மறை வரத ரன்சொண்டாயானாற்‌ ௪ 
லங்கா 2சலாகமொவொயுவெ வல்லாம்‌,போத்‌ த்துறுஈற்பிக்கமொவொ 

ந்‌ இளுலை ப்‌ புசமுகல்வலியிஎவும்பறர்‌துபோே ம; ௭இ 


போய்ப்பாரே௫ிங்கங்களன்னகோஷம்பொறுக்காகஞன்‌ மமெ 
ட்டும்பொருகலிவிக்கல்‌, சாமப்‌ பாபித்தத்தினெரிவிதெல்லாம்சாடிவி 
மில்கடுப்புவலிசாக்கமாஞம்‌, சாமப்பரபிக்கச்தின்சுபாலகுத்தல்‌ நு 
டாதுமயக்சகமெலாதடுங்கிமயாடும்‌, சேமப்பா குமரியிடதைலழ் க 
ல்திறமானபிக்க3? காய்திரும்பால்‌ ர, ப ௭௯ 


[162 ஞ்‌ாதீபாக்க சனிலேகி! யம்‌ 


௮. 


பரசப்பாபஞ்‌ தீபாக்கினி யெனப்பகருகின்‌ றமல வெத்து தாண்‌ 
செரல்லக்ே ஷீ, அரப்ப இ: கடுகு 2 மலஞ்சாசம்‌ அப்பனே வகை 
யொன்றுபலக்தாடு னன்‌ அம்யாரப்பாவிளவுப்பாப்சூரணிக்‌ தப்பெ 
ிகானவாவின்பாறி படியி.ண்டு, மீச ப்ப்யனை வெல்லம்பலத்‌ அரனே 


டச்‌ இறப்பாககரைக்சதிலபாகு மெய்ய... டத 


க 3 துல்‌ 23 அப க ்‌ ்‌ 
(9. ப்‌ (ப்‌ 1. ப்பாளூாணாகவகை ஷீ. வர] வி திண்டு! பிப ம9 (ம ட்ட 21 இர 
நியு ழி த்ு (ஸ்‌ கையப்பர: வ்ட்டதி2 மல இண்ம: ண்டு. த்‌ பதப்‌ 1/2 9 டட கன்ட! 
இமம்‌ 0 60991 பப்பாபால்களவு மிரு நே இரத தான்‌. மட்கி 2 ழ்‌ ன னை 


வி 


நர 


௰௮... வயிக்தியாச்னச்சறாக்கம்‌, 


டலந்‌ சான்கொண்டாயானால்‌, கசையப்பாதிருன்‌லியஇ3 கு தரு 
கை வப. | ல எ. 


அமப்பாவுஷ்ணங்கள்பிக்சகவாயு அப்பனே சரீரத்திறுளைவுகு 

கீ தஅபோமப்பாவலிகடுப்பு மெறிச்சல்‌ே பதி 'பொருமலு டன்வாயு வெ 
ன்றரணித தரும்‌, ழே வமப்பாவ வலிகடுப்ப ரமஸ்து வட்டை ரன 
8 ர்இிளல்லாம்விப ற லாய்‌ே ட ர, கரமப்பாவாக்‌ கினிட ைலஞூழ்கு 


அன வனத்‌ விட்டோடு ப்‌. க ்‌ தப்‌ 
ம சண்டல்கத்திரிலேயெம்‌. ்‌ 


சாரர்வானே௫யற்‌ சாஜென்‌ அகேளூசாஜ்‌. இ றன்‌ எண்டங்க 
தஇகி தாக்கம்பாரு, றம்‌. ச்சனை. தூணிகிறில்‌ அப்பனே எய்‌ 
டா ன்ராப்காச்விட்செ,ே சேர்வாகப்பனவெல்லம்‌ பலக்கான்பக்‌ அ. 
சோ்ச்கதி2ல பரல்படி சான்பானாசேறில்‌ வார்வாக ச்இரிலடு 'குதிரிப 
பர கடட ட்ட ண்ட தட பக ர வடடல அலி 


 டலல்ம்‌ ல 
உம்மொ டட ர்‌. .... ங்சப்பட்டை . உத்தம? ன ரகம ச்‌ 
குலம்‌, சாமசமோாடத்திறிப்பிலிபுங்கசாஷ்டம்‌ கலமான தாளிருமும 
அ 7 ஆல 
க்சொக்சாம்‌. வான்‌ ையொன்று லக்‌ சரஜொன்‌ இவள கார்கள்‌ 
ரூரணித்‌ சப்பாகிற்றாவி, செம்மோடாவினேப்படி.சால்லிட்‌ டிதிதமா 
ன கேன இிலேபடிகால்வ சே. ட வு உல தெல்‌ ம ட 
வார்ச்சதிலேகிண்டி௰ய மெ 2பால்‌ வளமானலேூயம்பா 
அன ௮ 9. இ இஞ்‌: ற / ம்‌ 9// 209/0 0 ய 
க்களவுவிதம்‌, ப பர்த்ததிலேயி ருகேசங்கொண்டாயானுற்ப றஐக்குமடா 
க மல்வாதம்பாரிச்ளுலை, ே கெற் றிய ( பத்ரா புழு முக்களெல்லாக்‌. 
சேகத்ைவிட்‌ இடா ரன. பன ஈஜ்றகிடலயுஷ்ணூ? காய்‌ பட த 
மெல்லாஞ்சாரானு இர்கா திலயெங்‌ே கனை ர ட அவ 


இக ஒம்‌ இழி மில்கா, 


௮ 


॥ 


சகேளப்பாவாறுஇங்கள்‌ சென்‌ ட. இருபையாய்பம்‌ பத்‌ .. 


ளிச்தமோரும்‌, காளப்பாபடிபத்துக்கூபவிட்டு நலமானபுளியில்‌ தா 
ம்‌ 1 உ ஆட ௩ 11] த்‌ 
க்‌கஇிடிகதுபோட்டு, தத பலர சடிகிரும்பெடைக ப்‌ 5 


௩. ட ்‌ ஸ்‌ ௮9) ட்கு ள்‌ ல டி 
“உ நகிகுகொ இ க்சகவைததுஎட்‌ டென்‌ தேயி. நுுக்ககொண்டு, 2வளப்பர 


க தரம ர எதி விருகானவிஞ்சாசம்படி கானான்‌ ற. (). 


(2௦ ப 
3 த்‌ ்‌ 3/ 0௮) இத ட்‌ 
ஒன்னானபழச்சா௮படி கானொன்றுஉ க்தமனேே தருடு த சம்ப 
(௧) 
டி.தாடினான்‌ று, சென்னான௫ ரைபடித ட்ட இசெருப்படைதா 


ன்படியொன்௮ கென்னம்‌,பூ$ரப ண்டாடபடியொன்று கோமல்‌ 


வயித்தியாத்தினச்சருக்கம்‌, ௰௯ 
ஸிபதறுமற்படியொன்‌ன௩ட சட்கி 27, சண்டானவாவின்பால்ப ழி. 
ரக வலன்‌ த க ன வெல்‌ ல்லம்பலர்கான்பத்‌? ப ப சி! 


ப்காகக்களை குதல்‌ ட்டும்‌. பாகு: சரில்புக்குவமாற்கடைச்சா 

க்ளு 7௧0 ஞு கலஓமம்‌,க௰ ற்குசன ! இ) ப்லை ற கரஷ்ட “மாஞ்சில கலமானசீரகம்‌ 
ப பரணகம ஏலம்‌, லை ச்சானசொம்பு சாளிசப்பத்‌இரி கருவான லவ வ 

சுகே்‌ காலாணஇப்பிலி,ஐ.க்க காசபல மொன்று தூக்‌ 5 ரண்டு உரு 


வர்க இள ற நுப்பாய்ம்‌ ரூரணக்தான்‌ செய்யே. கா்‌ ௮; 


'செய்பப்பாமுன்பாஇித்‌, தாவிக்‌ சண்டிக்‌ செயமாகவாவினெய்படி 
கான்வாரு கா. சென திலேபடி சான்வாருகு மம்பாகலேகய 
கதைபகசனம்பண்ணு,பையப்‌ பாவிருசமஞ்சியிரே உரங்கொள்ளப்‌ ப 
ஐச்குமடாப. ன ள்‌ கை எல்லாந்‌ திரும்‌, மயப்பாபித்ற வட்டைல 
திதவாய்வு மயக்கமோடக்க ன ரப ரமற்தந்தானே. ப சர்‌ 


ட ஒபாம கெள ப்பான கேகமெல்லாம்‌ வண்டுபோல்கறுக்‌ 
ர இல்‌, அரி ்‌ -மாமசேசகாம்பிலிசையாமலாழ்வு அப்ப 


8 


(த்‌ ரத்தன்‌ 7 யெ 7 (தர 6 ணரா 


ல்‌ ற 
மீளா பொருமலுடனுப்பிசங்களிழைச்சல்‌ தீரும்‌, பக்‌ தமாம்பத்தியங்க 


லம்‌ 0 சி நிதம்‌ டா. ( உடம்ப! ரிப்பன்‌ மபா 


ஊரன்முய்காகிறதுபக்குவமா மண்ட லத்தி இல்‌! சொல்லல்‌! சகேளெ... அள 


மகாரவில்வர இஃலகியம்‌ 


ர ரர சபால ன்‌ இ! சருக்காகநே நாய்‌ 
ககெல்லாமகாவில்வ வாஇி,வல்லக்கேள்வில்வஇன்கூல மப்பா வளமாக 
ப்பலம்‌ நாறுவெ.ட்டிவர்‌ ர ப பற்ல பம்‌ மிச்சைவகைபாதிரிநல 
மாகரன்னாரிப ... ல்லக்கேள்சற்றா மல்விபேராமல்லி ௮ 
சானூறுவிளா? ரூமாமே, ட அரத்‌ 
ப ்‌ 

அமப்பா௮ுவாகைமுன்னயோயெப்பனேழுசுமுசுக்கசைகொ 
மிஃவலிகெற்முன்‌,சாமப்பாவசையொன்றுபலமன்‌ முருப்‌்ஈஉலமாகவி 
டதத தெயிரு தா ணிரி ரில்‌, வேமப்பாலெட்டொன்ளாய்‌ வடி தீதுக்கொ 
ண்டியவருளாதே ட வனா ர கர்‌ அபடியொ 


ன்றுவி ட்கி கலங்க தட 2 ச்க்களைசெெர்கரலு மம பரம ௮/9 


அ மப்பாவாவின்பால்படி சான்‌ ரஸ்‌ சி) அப்ப மனகரைதீதெல்லா 


ம்பாருசேரில்‌, போமப்பாதி இரிகமிகுசிரிபமாகஇி.புகமானலவங்கமோ 


ப 


3௮ 
'டேலங்கோஷ்டம்‌,சாமப்பாமதுாதெச்சஞ்சீார மார்ண்டெலமானவிள ங்‌ 


௧ 


பவ வர தமத்த பதி, வ/ ரமப்பாகாளிசம்‌ : தணட ப்பூ அக்கராகாரம்‌ 


ட தட்‌ ட்‌. த ட்‌ ம்‌ 
லவளமானமல்லிவிளாவ! ரிசி தல்ல. ஆய 


உ௰ வயித்தியாத்தினச்சுறுக்கம்‌. 

'சதக்கானமுர்திரிகைபேரீச்சுவில்வக்திறமானவாலுளஞுவைமா 
ஞ்ல்றுகாகம்‌, பாகசானகாகணமும்பருததிவித்தும்‌ பகருவேஈனி 
ம்பவிச்திலுப்பைப்பூவு, தூச்கானவகையொன்‌ அபலமொன்குகச்சூ 
சணித்துபாகிலேதாவிக்கண்டி., ரீக்கானதேன திலே படியரைசான்‌ 
விட்கெனைவாகசவாவினெய்படியரைதான்‌ வாரெ. ௯௯ 

ப்‌ நிம்பவிக த மேவப்பங்கெ : 

வார்தீதப்பாமெழுகு சபால்‌ எண்ட்‌. கண்டி வளமான லகயதி 
தைப்பசனப்பண்ண, கோத்கப்பாலே௫யத்தைப்‌ புன்னைக்காயளவு 
கொண்டவெரவிருமேரர்இிரும்கோய்களை்‌,சாற்றப்பாசலாசமுடன்‌ ரோ 


சியங்கள்‌ தவமா, வக த ட சத்தியெரி 1ப்பாண்டு காத தப்பாவிஷ 


பாண்வெவித்தெ ிச்சல்‌ கனமானவுப்பி க ங்கள்‌ ொணிம பாேமே.௬௨ 


போமப்பரகைகாலிலெ ிவுகாற் த சல்புகலும்வெள்‌ மளாக்கரளம 
ன்னகோஷத்‌ நாமப்பாளூ லயொசெசெபர்சானெட்டுலமானசாங்கள 
அ பததுகரலுந்காஃப்பாயிக த்குமன்‌ திகாற்பதுக தான களமானவ ஸ்‌ 
சொபருர்டீடெ6 ல்லாம்‌,ஆமப்‌ ாவஇச ரசமூள்‌ பக வத்‌ அருளான 
லோதம்வைக்‌ க்துக்கொள்ளுக்கொள்ளே. ப ம. 


கூஜ்மாண்‌ டலேயம்‌, 


கொள்ளவேகூழ்மாண்டலே௫யம்கான்‌ குணமானகூழ்ப்படிசர்‌- 
துபடிகாலு,, விள்‌வேகாழையிடவிமுதின்‌ சாறு விரு சானபடயொ 
ன்டி சென்ன ம்பூவோ ன்று,கள்ளே வபழச்சாறு றயடி தானொன்று கள: 
மான வாவின்பால்படி தான்சண்டு, ள்ள 3 வேசர்க்கரைதான்பலமோப 
திதுபதராமற்கரைக்சகணை ப்பா குமே. ௯௪! 


சேருமேசோகமல்லிமிகாஷ்‌ டம்திறமானமிளகுமா௫க்காே்‌ யலஷ்‌ 
காருமேசாஇக்காசாதிபத்திரிகருவானமதரமொகொளிசச் கான்‌ வா 
ப லடபல்‌ மனைக்‌ ( மொன்ளுககைல்‌ சனி க 2 
வி,ே ட்ட ம்‌ தனின்படி ௦ ௮0. னவ ிட்கிணளைவாகக்க ம்ம பயாலகண்‌ 
வாங்கே. ்‌ ௬௫ 

ட ்‌ ்‌ ல 

வதங்கியேடன்னைக்காயள எவுவிசம்வளகானலேயெத்தைக்கொ 
ண்டாயாஞால்‌, நீ ங்குமேகாமாலை மஊசரகையெல்லாம்‌ நீங்கா தவஸ் ௧௭ 
சமள்திவெட்டை,,தாங்கயகோர்பிரமியங்கள்‌ வெள்ளைவிழ்த தல்‌ தள 
மாரும்தேகபுஷ்டி விச்‌ அவு௮ம்‌,பாங்கியே புஷ்ணகோப்நிர்க்சுருக்ளு, 


ம்பறல்கும்‌ பலிப/லையிலை 52௦ ர்ஸிக்கொள்ளே. ௬௯. 
சாபற்கவில்வ ஈதி மட லய ட 


கொக வேண்ட மொன்று சொல்லக்‌ களு ஸர அழுதன 
இண 5 ன்ட்‌ 
இகவில்வாஇமில யக்‌, விள்ளவேவில்‌ வ வேர்வகட்காசவர்‌ விரு காண 


ட வெவடடத்‌ க்கு லனா, தெள்ள "வரித்த த்வில்வமுள்ளிவ 


அயிச்தியரத்தினச்சுருக்கம்‌, 2௯ 
“எமானபேர்மல்லி % கூர்தல்முள்ளிகள்ளவேசாரணைவேர்கண்டங்கா 
லிகவமானவிலாமிச்சை£ீந்தில்‌ கானே. ்‌ ஆ 


% கூர்தல்முஇயார்கூக்தல்‌ 


சானென்றகொடிவேலிபொன்ருசுட்டைகளமானநஈன்னாரிசி நு 
தேக்கப்பா,வானென்றமுூலிவகைபதின்‌ மூன்று கான்வளமானபல 
மஞ்சு இடி சுதுகைய,வேனென்றவாற்றுநீர்தூணிவிட்டு விளங்கவே 
எட்டொன்௫ய்கிறுத துக்கொண்டு, கானெறகன்னல்‌ வெல்லஞ்சே 
ச்சானா௮ு கருவானவாவின்‌ பால்படியிரண்டு£ ரே. ௬௮ 


செர்தீகப்பாகரைக்கதி2லபாகுசெய்து திறமான திரிகடுகு தரி 
பலாஇ, வார்க்கசிலேரொம்யேலமிருரேகக்கான்்‌.ளமானகோஷ்ட 
ந்தாளிசப்பத்இரி, தாத்ததலேயோமம்‌ ரண்டாத்தைண்டுகள மான 
கொச்கமல்லிலவங்கப்பட்டை, ஆரக்கதிலேயக்கராகாரமா ததைதி 
ப்பிலிஅப்பனேவால்மிளகு சாதிக்கா.பாமே ௬௯. 


ஆமப்பாவ கையன்‌ அுன்மொன்றக அட்லி வப்‌ 
ப்சூரணிக்துச்‌, சேரப்பாபாகிலே தூவிக்ண்டிக்‌ இறமானதேன்‌ படி. 
கெய்யசைதான்விட்டு,சாமப்பாகுழம்புபோல்வாற்வைத்து நலமா 
கக்கழஞ்சிநிழையிருநேரங்கொள்ள, சாஃப்பாபிக்தவெட்டைபாண்‌ 
டு அறுக தவ றுண்டுபோகுமடாசயமட்டுக் கானே. . க்‌ எல 


கானென்றகுன்‌ மமெட்டுங்சொணியா௮ர்‌ கடமானவாய்சசப்பு 
வெள்ளோக்காளக்‌,கேனென்றவாயூரலக்கினிமக்கர்‌ திறமானசுலை 
பொ௫ுகைகால்மாந்தல்‌,பானென்றபித்தமதுகாற்பதுர்‌ கான்பறக்கு 
மடாமண்டலத்தில்பரி $்அகொள்ளு,வேனென்றபத்தியக்தான்‌ புளிக்‌ 
சப்புவிளங்தோர்புகைே யாடுபெண்ணுக்தள்ளே. ௧ 


தள்ளப்பாஇமிலோகம்‌'வைத்துக்கொள்சு தளமானவசலரசச்‌ 

செக்‌ தாரக்‌ கசான்‌,கொள்ளப்பாலோகசெர் தாரக்தா னுங்குறையாமற்‌ 

மணவெடைதாள்வைதக்துக்கொள்ளு, தளளப்பாபிச்சமன்றதெல்‌ 

லாம்போகுந்‌ கருவானசேச்‌ அமங்கள்கொண்ணாற்முரும்‌, விள்ளப்‌ 

மத. 2 ச ட றே விருகாகவின்ன மொருசேதிகேளே 
சண்டங்க க்கிரிலேயயம்‌, 


சேளப்பாசண்டங்கத்‌இரி யான கெடிசானலே௫யக்தான்‌ சொல்‌ 
கீலகெளு ன்ப ட அழு கதத அறன்‌ றந 2 லமானகரிமுல் வி 


பெ... | ஜி) ததி பரத்தின அ ரூக்க ழ்‌. 


யதற்குப்பாத, தாளப்பாசி திருமுட்டி பேர்‌ ரருட்டி கன்‌ ள்மானமிள 5௫ 


க வரக்கபநகத 7 பதவ ர்‌ 
க வேலிகளாவும்‌ ட்‌ சள்ப்பாவர்‌ க தண டைமா றல மத சாரி யப்‌ 


4) (ஸம) / 
பலையவிலாமிர்ளைமுட்கா 2 வளையா மம்‌, | ரர்% 
உ டடாாத்‌ ்‌ ட ப பப்ப பட்‌ 2 ்‌ 
ட அமபபாமி்காரையடனு ச காமியம்‌ அபபம்ன த்‌ 2 ப்‌ 
நசஞ்‌ 11 (ப ஆ ்‌ ்‌ ்‌ ல்‌ ம்‌ 8 ல்‌ ட த்‌ 
கர விலி ங்கம்‌, காமப்பாவை தடியான உ. கு. 2 ல417 (2 ர] 
ஆ 2 பது ன்‌ வடட அது லு ம்‌ 
கெயிருத திறை] ப சமப்பரிவட்டிடம்‌ வ்‌ ய்‌ ச கதுவ க்கி 2 21 (25) 
இன கொம்கட்‌ க ன ௮5 22.7] ன்‌ மப்பர்படி பதில] தமத 7 இடைபட்ட வு! மா. 
£ானவாரவின்பால்படி சானா ண்‌. டக ப டது 
"பத 033 ்‌ ்‌ பட ்‌ ல] க ட்‌ படம அம்ப 4 ல) 
டு. ர்‌ ்‌ ட கத ட த இ 
சலாடான சரக்களைசான்பவு ளைக்‌ ஜூதிலா வாகக்‌ ரைத்த 


வம 


ஃ உரு 
மேய ப்ட்‌ றல்‌ சண்டான்‌ டைச்சசக்குசொல்லக்‌: ௮ ஆஸ ஞூகஃருவான இ 
ந நர 
விகி குதி ப. லள்இ;, நனருன டிங்கி வ! ரர லர. ன்க்லாமாக 9741 7 5 ை ஹ்‌ ட! 
க்சொவைக்கப்பட்‌ பட்டு ன்று ச வவர கரல்பக்திரி பர ர 


ததைல வங்கப்பத்திரியுவ்கூட்மெ. | எடு 


கூட்வொய்வகையோன்றுபலுக ல த்‌ ளவஅப்பா 
ய்‌. ரூரணிக் னு, தாட்வெொப்பாகிய்ல 
'ஈப்யரை த. தான்விட்டு, கரட்ட ண்ட கு பரலி டல க்ண்டிகா 


ட்‌ 


குரலாக வண்டு ஐ லமாக தி 2 தத்‌ 


2 ௩ ர 

காமல்‌ /ங்கானில்வ மில்‌ கீன்வைக்‌.௮, சீட்வேசய்வேயெ்‌ ந்ஜான்‌ ட்‌ ன்னை 

்‌ 
க்காய்விதம்‌ இெமாகமண்ட லத்தலதிரு 5.2 காய்ச்கள்‌ யச 
கேளு மான்‌ சயமெட்டும்‌ ம்குன்‌ வ. ன்ற 

% 222 

ன்பதுமிபாம்காரக கதானிரைப்பிளை ன்‌ ழ்‌, ர்ம்காரலைகர்டா இ) ளவு 
தல்சழல்லாதங்கள்‌ ரர அனி ன்‌. ப்பிவ (ட்டை. கெர்‌ ர்ப்பச்ளுலை ஐ 

(்‌. ல்‌ 8 பவன த ர்‌ 


வு ண்பொகும ர்‌! மேல்ல ல்லாம்‌; ௮ தரன சாளக மும்லோகக வு 


ஜி 
கூடா -4 மை வரககுமுக ங்‌ 7 ர்‌ வொ தத்ரும்பா கத ட்‌ ்‌ ரகா 


ர 
கட்டி கி கியம்‌, 


ட்ட ட ஆரப்‌ த ்‌ 5 ப | 
பாருமமகபாடமேலயகச்கைசொல்2வன்‌ பண்பானரரவலொடு 
வரசுவதச்தி, சேரு மகருங்காலியொதியம்பட்டை திறதாகபலம்பதி 
துகிறுதிதுகொண்டு, சாருமெயிடி த்‌ தூசைய ததா ட பத்தல கமர்‌ 


புப்பேற்றிஎட்டொன்ரா: ஃஷனாருமப? னவெல்லம்பலர்தான்பத்து 


வளமாகக்கரைத்சகண்ப। குூசெய்மீய, ்‌. ்‌ ௮ 
பாகிலைதூவுகற்காம க்‌ வகைபகருமல்கஞ்சாலைசகு த்திசெ 


ட. படத்‌ கய்‌ [ஆல்‌ ்‌ க 
்‌ ப்பட ர்‌ வரி ்‌ ்‌ 
ய்த,பரகிம்‌ ரன்‌ ணு ௮ தரண்‌? பாங்கான மிளகுசுக்குசி 


ல்ல டள. [ரகம ழ்‌ லச யாமி சானணியேோச மம்படு ருலமாய்ச்சி 


வக 1 11 வும்‌, ]... வில லவ ட. நாச று. ட. 22 
ரஜ்இ! த ரது லன உ. ௮காகட ப பூபல்னாக வயர.ம 
ல்லி தயா உடலமாளும்‌, ்‌ ்‌ 3௯ 


இதி்‌ சப பத்தி உச்‌ ட்த்்‌ ட்ட ்‌ பட்‌ 
வயித்திய? ததினன்சு ௧௮ம்‌. உ. 


அருமேராம்புபலே சர திப்ப அ பபை ளான இிக்காய்வி. 
டையந்தி ப்பிலி: டு: வன்க யாண்‌௮ டட ல 'மாகவிஎ: 
வறுப்‌ பாப்ஞாணித்து வேேக்ே மெபாகலெ தா “வியே, சான்வெ குசுருக்றை 
ய்‌! னெய்யும்விட்‌ட டுக்‌ லட ஆர கு மபிக்கா நில்‌ பதனம்பண்ணித 

தப்பா மல்மண்டலர்தான்‌.. பாக்கள்‌ வு கரள் கேள. க்‌ 


ராவா. சுக்கெொல ட எத்தி கம்‌ ப்க்ள்‌ ௮”. மூன்‌ ஸ்ளகுகொ னீ 
ரமி வரய, பளுவான கடுப்ப 4 ்‌ 


இபபட நி்‌. 


த தி 77552 5341 ௦ டக ராணி பாங்கா னே (2 இ 

ச தது தே! மல ண்வ்ார்ய்‌, க அக வர இப்ன ததாது வர்‌ ணா, குத்ரி 
கடத ( ஸு 

அபற்றனாயு னளைமா கிர டம்‌ யெல்லசர்தீரும்்‌ இரும்‌ மார்க்கமுட னி 


வன்ன மொருவரிசையா ர்‌. ட : கக 


உப ட ம ட உர சய அட்ரா 4 
ப 1 ப 1722 லி 2 வ்‌ பஞ்‌ 05 


ப தட பகு கர்ட்ட, ப ட்டது அட்ட 
போருமே "இப்பிலிர ஈரயன் ஞ்சொல்ல ன்‌ ன்‌ பசருசன் ற இங்பிலியு்‌, 
பலக்கான்பம்‌ த, 5 20 (லெ குமஞ்சுசுக ட்‌ மன்கமானவிருபக 
ம்‌ ன 
2௪ம்‌ ரண்டு, ௮௫ மயா கிதை ரண்டு, சசி பத்த 2. அடைலானலவ 


சப்‌்பதி இரிய ம்பட்க ட களு மஜி கிபலை லவல்கமேலன்‌ கனமான 
கொடி கலி லிபலமொன்‌ அனாக்கே, கல 


டர 


ட த பிள அப்பாய்சூ- ணிதன்‌ சுகமான சர்க்கரை தான்க 
மழய்க்கூட்டிகு சாக்கியேே சேன்விட்‌ முபிசைக்‌ க ண்டு தப்பாமல்‌ 
லெ. 3. 100. ப ச டில அறுதிப்‌ கக்கி (பம ர॥னணொப்ம 7/7 ட ரப்‌ ச்ச 
௪ம்‌ திறமானகேத்‌ கீதமே கோய்தொண் அவா திருரு। ம்‌, நீக்கியேயதி 222 
னவ ட்‌ வல்லாம்‌. நீல்‌ இவிடு 'மண்டலத்தில்கின்‌ னவாய்ார , அபக 

ரு பரிபட. சடட்‌ அலு இன்‌ பட ள்‌ 
 பாரக்திிவாயப்பல அத பனா 29௧ 20 உர பை 111211” 13 
வ ன அத்‌ பம்‌ கட ்‌ படட தத வத்த 
சசாயனஞ்சால்பேேன்‌ 3௪ திட வரப்‌ சன 2 . அ லட. இற 
. ரு ்‌ ட பச ்‌ ன்‌ ட்‌ ப்பட ச 
12/௮ ரன்‌ அபு ப்தி, ப்ச்‌ [22 ற்‌ ௮ றிட்வா தட்‌ 2 (வண தசம ௪ 


(4 


ச்‌ தன்றி * ்‌்‌ ன ்‌ தவ த ர! 
லக்தார்கசேக ௮. தள்‌ உரன ௧3:20: மிடடான்‌ பலர இலர்‌ 07, ர ர்‌ 
வரயகன்னு தடட ம்‌,தன்பாக 531 2, க டுகுதி ர] பலைய ம சத்வா சவத்‌ 9-2 


கல்‌ 
க 


ட்ட ட ரல 2 சால்லவங்க! ப 1அஇரி ௮ பப்‌ கா லாட்‌ 
வாய்விள கம்‌, போமப்பா்‌ மல்லியிரு ௪ ன்‌ மாம்‌ ்‌ கழானகுோோரச 
னி அப றைகெற்தம்‌,சரமப்பாகருத ட லட்‌ இ ங்க்விக்லரன கே 
ழ்‌. சில்லிவ்‌ ட லரமிச்சைரா லம்‌ ட ப்பா ர்‌ ன்‌ ஆர்‌ லெ “ல்‌ 7 மின கஜ (ி ௫ 
லா பாட அரி கையேபரீர்‌ ச்‌ கட்டிட கமழ 
கன்‌: ப்பாவெட்‌ பாலைாமரை ச மங்குகுல மான சர இல்காய்‌ இ 


உற கத்ர்‌ வலவன்‌ சன்‌ 
சாம்பபத் கர்‌ யாட பதன்‌ ப்பாகருேம்மீ ல ௦ெ.இ/ வைக ளு இம மாரகபல பகடு ககர்‌ 1 


ன்லுகிலுத்துக்‌ காண்?காட்டப்பாவிளவ ] ௮ப்பாய்சூரைய்‌ அகழ 


௨௪ வயித்திய தின ர்குருக்கம்‌, 


வானருக்குமப்பூகோரோ௭ரிைகர்ப்பூரம்‌, வ ச 2 
கூடச்சேர்த்து வளமான சர்க்களைசேர்கானுவாங்கே 1. சமக்‌ 


பதன்‌ யயாவின்பால்படிகானாறுவளமானஈர்க்சரையைகமை 
கதுக்கொண்டு, பாங்கி ட ம பாது பதருதேஞாணக்‌. 
தைசாய்ச்சிக்கொண்டு,தேங்கியேசகேன்படி தானொான்றுவாருதிறமா 
டமி வனை ய்ய ை தபா வாரங்கிமி ய மெழுகு? பால்‌ிண்டிக்கிண்‌ 
டிவளமானபிங்கானில்பசனம்பண்ணே. ர்‌ பட்ச 


பண்ணப்பா*விருே சரம்பாக்களவுகொள்ளப்‌ 11ரிவடனே தீரு. 
ன்றவிபாஇம? களா,புண்ணப்ப £9சந்தியொெலைதிரும்பு அமையாங்க 
ண்டத்த த ல்வால்‌ இழப்‌ ச உண்ணப்பாரவாய் வாவ ரகமெல்லாம்காடா 
அபிரமியங்கள்லிக்கபுற்‌ ஐ, கண்ணப்பா சேத்துமகொய்தொண்‌, றை. 
ற்முருர்தவறுண்டு பே “குமடாபத்பெங்காளே, க௰௮: 


௫வு பாக்கியகண்டு, 


கரரப்பாவுலக க தோர்கோய்களெல்லாம்‌ கலங்குமடாசவுபாக்‌ 
இயசுண்டியென்ஞால்‌,சகரப்பாசக்கதுதான்பலச் கானெட்டு நினைவா 
கமேற்றோலைக்சிவிப்போட்டு.சாரப்பாமொச்சைவிரைபிர தா 
2௦மூலைகவிப்மபாரடம்‌.எரார்பபரமிமாசசைவிரறாைப்ரமாணததா: 
ன்சளமாகவேகறுக்கிப்புதுஈட்டிக்குட்‌,சேோப்பாசெம்முள்னளிச்செ 
நஇராயும்‌ இறமானமூருக்கலையங்கரிசாலையாமே 5 ௧௯. 


ஆமப்பரசிறுளெருப்புகாற்றிவாட்டி அப்பனேசாரறுவகைபடி 
கால்வீதம்‌ காமப்பாபுனுசட்டிச்சுக்‌கில்வி: ட்டி தரலமாசவெவ்வேறேப 
மண்டில கத்னா அப்பால ன ச. அன்றாயச்ளூரணிக ௮, “சளமாகவடிகொ 
ண்‌ 2டயப்பால்வைக்‌ ௮போமப்பாதக்ம காலம்வா௮ஞவைவி, த்தூபு. 
கழரனகூகை. கிறு பப்‌ ர்ளாங்கூட மு. ்‌ ச௪௨௰ 


த டு பலக. ல்‌ 
கரிய பாளம்கறும்‌। க்குக்‌ க்கிலியம்‌ 


பன்ர மபர்‌ ந்திய ரபி ள்ங்க க்‌ இர்‌ ர பவ ல்லிகூரூன / இப்பிலி (0 
ச்இப்டிலியு லம்‌ தாட்டப்பாவகைய்‌ ட அபலந்தான்வாக்இ நலமா 


கவிளவறுப்பு யர ரணித்து கூட்டப்பா வமுசக்குறாபொன்ருாகல்கை. 
(5.௮௫ வரனாக வாட்ட நக ட்‌ ன்‌ 9) இத்‌ 5 ட்ப பகிலப்ப னையும்வகையொ 
ன்று அக்கு நிக வாகப்ப லமிரண்டுகி )றுதறுக்கொள்ள... ௧௨௧ 


கொள்ளப்பாசுத்திசெய்இிடிக்‌ அக்‌.தாளாய்க்‌ கூணமாக்வடிகொ- 
ண்டுவைக்துக்கொண்டுவின்ளப்பாமுலவளைகசதாளொனஞாய்‌ கூட்டி. 
விளங்கவேசாக்கரையைச்சமனாய்வாயகி ஈஉளளப்பரவாவின்பால் பட. 
யிரண்டில்நலமாகச்சாக்கரையைக்கரறைத்துக்கொண்டு, அள்ளப்ப௪ - 


வடுப்பேற்றிப்பாதசனான்‌ ௮ப்பெழமுன்தூளைக்கொட்டிக்க்டே 


வயித்பொத்தினம்க க்கம்‌... ௬ உழ 
ண்டப்பாதூளாகரன்ளுய்க்‌ கிண்டிக்‌ இருபையாய்ப்‌ புதுக்கல 
௪ந்தனிலடைகதீது. ஈண்டப்பாவொருகடினிருே சாரங்கொள்ளஈலம 
கத்திருெ இ பர பத ட்‌ 
ம்‌ சருவான ட்‌ ெமியங்கள்‌, ரூகாவாயு, கண்டப்பாவ தமொடு பி 
மெல்லா கரணா மம டன. கண்டுகொள்ள. ௧௨௫ 


டெகொள்ளவேயம்‌ 2 அரமாம்லாயுதிரும்‌ கூருனூே ச) 2327/ கைவாகளூலை 


பரத கா நர கூர்ப்பானவாயூறல்வாய்கசப்பு 


ப 


கொள்ளவேவயிற்கிலுள்ளவியாியெல்லாம்‌ குடி2பாருஞ்சவுபாக்‌ 
சியசணம்புக ல. கொள்ள வேபுல ஸிகசப்புப்பத்தெற்கான்‌ கூர 


ராவ யோடு மிபண் ணும்‌ 3 நன்மி இத 32௨௮7 
01/ ்‌்‌ 4 
ல்‌ 
கள்ளப்பாவக்கினியாஞ்‌ ண கைச்சொல்வேன்‌. சளமான 
கொடி வலிதிரிகர௫ுவொமம்‌, ஸ்‌ ப்படி அமசெதக்கு, யானைகிப்பி 


லியுங்கோஷ்டம்‌, விளங்க யகோரிரண்டுப்புவ வகைபபொன்று பலந்தா 


ன்‌, கள்ளப்பாகாயங்கால்வசம்பகால்‌ தால்‌ ர ஈலமானகடுமு ல்‌ 1.7 


ரைப்பலக்தான்கூட்டிக்‌, செள்ளப்பாவிளவறுப்பாயச்‌ சூரணித்துதி 


திமமான சீனிசமாங்கூட்டிக்கொள்ளே. ௧௨௫ 
தரிராட்சதகளுரணம்‌, 


கொள்ளவே வெரு நகடிச்தூள்வெர்கிரிற்கெ கரள்ளக்‌ கூரானகர௱ 
-ணிவகையுரவாயு, டட வமூகவாயுவா, கமல்லாம்‌ பறக்குமது 
திரிராட்ச.கரூரணங்கேள்‌, தள்‌ ரு. டட 

ஜான்‌ அரமமுக்காவேலா, நள்ளவேகெற்பொரியமு 
தீகக்காசு நலமானவேலமொடுகர ம்புகூட்டே. கஉ௭ 


3 முத்தக்காள து ரஈரைக்கிழங்கு. 


கூட்லொய்கொக்கமல்லி லிமுளரு வேலி கூரானஇப்பிலியுங்கூகை 
நீரும்‌, காட்வொய்சாதிக்காய்சாதிப்பத்திரிகூட ஈலமானவால்மிள 
குலவங்கைப்பத்திரி, ஆட்வோய்கையபொன்‌. றுபலமொன்னாக அப்ப... 
னேளசூரணித்துச்சர்க்களையைக்கூட்டி, ே 2வட்லவொய்‌ டப்பட்‌ கான்‌ 
தேனிற்கொள்ளவெகுசுறுக்காய்ச்சொல்லுசிறேன்‌ விளம்பகேளெ 


கேளப்பாவச்‌இரவாயுவு பாண்டு£2ரகம்‌ கெடியான தாபசுரம 


யக்கம்‌ தாக்கம்‌, வாளப்பாபிக்சவகை சகாற்பதுந்தான்‌ வளமர்னவ 
சோூிகங்களன்னக்தோஷம்‌, சாளப்பாவுஷ்ணா?நாய்செத்‌ அமங்கள்‌ 
நலமான னவக்இனியாமர்தவாட்‌ ஏ. காளப்பாகையெரிவுகாக்தலெல்லா 


மத்‌ தவுண்டுபோ( அட்டர்‌. கெய்யிற்கொள்ளே, ர ஜக4] 


கம்ம ச] 
க ்‌ 
ட 


ஸ்‌! அழல்‌ படவி திண்ம 
[அ 2ஈ ப்‌ நி) பிச்திய நி ஸி தர வ ய்‌ (5 பர்‌ 812 7 ௮௮ 4.22 
்‌ படட நல ஆட ஆ 
அரை வ அிஸ்‌ 5 39) ஆர 297 66. 


இகொள்ளகேய கவ ர பட 10 மகள்‌ சூலமான வறக கொன்‌ 
அசாகப்பூண்டு, கள்ள வமயலம்வால்மினகொெய்டபி தளமான இப்‌ 
பலி பீமொட்ளெக்கு, விள்ளவரப்பத்இரண்டுங்கூ ட்டி வ்ையானன 
சவகு கதியஙுபகுுகாலு, க எண்ம சீ இ. ஈய தல்‌, ர்ஜ்து ன்று கரண்டு 
கலமானவிளவுப்பரய்ச் சரணா கால ப்‌ பய வ்பாவக ௮. அல 


செய்யப்பாசமகைச்சர்க்கலாபைக்கூட்டிக்‌ திறமான வாவின்‌ 
பால்நெப்யிற்கொள்ள, சையப்பாவொருகடிசான்‌ கொள்ளஞாம்பெ 
டி கனமானமேகசவகையெல்லாத திரும்‌, மெய்யப்பாவஸ்தஇச ஸ்‌ வெ 
டடைபோகும்‌ மேலானசவாசமமோ டில பாகும்‌, ௦ கையப்பர சே 


த்தின்பாண்டுபோஞும்‌ மா ர்ன துற மில. ல்லாஞ்சார. ரென்‌! ற ௯௰ 


கண்டாத்திரிஞூாரணம்‌, 


அ: ட தப உ டி (0 ரி ்‌ ௪ 
ரர உகண்டாக்கிரிஞசண ஜசெய்வென்‌ கருவான விஞ்ச து 
பலக கான்பல்து, சேர்ட்‌ வமேற்மறாலைப்‌ போற்கிப்போட்டு்‌ இ றன 
மேவ றுக்கெதைப்ப மச்சாறாட்டிச்‌, தாரவேக மென்‌ அ ணறப்மேபேச. 


ட்கிச்‌ சவர மல்மறுகாள்கான்‌ வியுலர்ச்‌; அரே வச சமும்பலந்தா 


ஜோன்‌ று ௮ப்பே னஞுன்டே 2பாலேபழச்௪, பாட்ட. ௧௬௬ 
ஊட்டியேமறுகாள்‌ சான்காயப்‌ போட்டு உத்கமனைமிளகொடு 


காரவிசப்பத்இரி, ஈாட்டியெஇப்‌ லீ ா ர்‌ க்‌ ம்பு ஈலமான தனர்‌ 


ம்டமொவொய்விளங்கம்‌, வாட்டியே யிளவறுப்பாய்‌ள்‌ 

நன்‌ (நே உடு ஸிகுது 
வளமானசாக்களைகான்௪.மயைக்கூட்ட. உீட்டியே ல ர்றகடிதான்‌ 
சகொண் டாயாுல்‌ நிங்கிவிடும்பி௮ இித்முதல்வா யவ ம பாய ௧௬௨, 


போமப்ப, வோட ச ட ன்ன கோஷம்‌ புகழான பிச்சவெட்‌ 
க ட ாமப்பாவாயவொடுவாகமெல்லாம்‌ காடா 
௮ருலியெலலாகவினமாகும்‌, செமப்பாவயிற் கி அள்ளலியஈதியெல்‌ 
ல்க ைமா அறு ம றல. வன்‌, சாதபப்ச த 2 ர்ர்க்காயி 
அச்சொன்றனோம்‌ கலமானஞாணாத்கைகாட்டிப்பாமை. கர 


ம்‌ 


தாளிசப்பத்திரிச்சூர ணம்‌. 


ட்டியேசொல்லுகிேறேன்புலத்தியவெயையா ஈல்மான குரஹி 


ர 
ண்‌ இப ரன்‌, டா வா்‌ பல ந சான்பத்‌ 


௮ கழுவாம இரிக கடுகுதிரிபலாதி,. நிட்டிே யசோஷ்டமோடத்தாகர்‌ 


[்‌ 


்‌ ( ட ்‌ ்‌ 
0௦ கலைவ த்தர )பிலிசீரகம்‌, கூட்டியேகொ கி: அமலலி வாய்விலா 


வ்குநு கூரரனகிராம்பெலஞ்சாதிக்கா மிய, ட்‌ நடி கள 


ட அகபுக 
டன்‌ 


கட்டபகு 0910 ரரி சம ப்ப ச ்‌ தப்‌ 
ட வியிதிது பா அலினார்ன (ற்‌ த்‌ ற க உ 


1 
இ) ்‌ 111) 4 சக்ர த சதஸ்‌ 100 
| க. 7 ண்ட ப ன்‌ 22 படு (40/ ரடிஈரி பஹ வயல்‌ தபு ரம ப தயவு தடுப்‌ பார (ரி தமர்‌ ௮2 வரர்‌ டல்‌ 


ப ரண ௪ 
காம்யா பெத்‌இிரியுமாஞ்‌2செசப்பு கருவான வரன்‌ மிளகுல ல்வங்்‌ 


ட ரு வ்‌ பப றத்‌ ம்‌ 
பன்‌ ஞீ இலா பட பத நல்‌ (0 டார நுரர்க்‌ ௪ஸர மி்‌ ன்சமணாம்‌ மரவ 10 


௪. ர ப்‌ ம ஓ. ப ம்‌ 1 னு 4 
டச்‌ திறமாகப்‌ப சைக ்ட்கரு கடிகா மன ரம்‌. வர்யொிம 


ஓ இ 182) ப்ப ட்டு 
ஊ்டலர்சான்‌ கொண்டாயா ஷு ல்‌ வாறி (குமடாசயகாச௪ மலை போம்‌ 


ம்‌ 


அஷ. 
கக 
௬ 


பேோமட ரவஸ்ிச சமல லைட்டை பொறுக்காத நீர்கிகாகம்‌ 
புண்ணாெஞ்ல்‌, நாமடாபித்தவெட்டைபிக்‌கப்பாண்டு காடா துகி 
ம்்னை 1॥வகையெல்லசக்‌ அஸ்ரம்‌, ட ர ப்‌ வரா ௮ கற்க ளான 6 விடி திரவப்‌ 
அனர ரல வனி அகல ஈக்கல்‌, சாமடாகைகாலி கெரிவுகாட, ரலி தடி 
சரத்து மாம்புளியோபெகையும்‌, கலள்ேளே. ஸப்டவு 


விழு பக5௪ பாக்களைக்‌ ச்ளுூரணை ற்‌, 


தள்ள2வபஞ்சபோக்கனியென்னும்‌ களமான . சூரணதைன்‌ 
இர்‌ 2] 0 ரி 
சொல்லகமிக ௦. ர ௮ வரி தடிய ஈடேலஞ்செச ம்‌ விது ரக ௨ 


கையொன்‌ அபலடு ரகர வன்க, சனவேயிளல்‌ அப்பாயச்‌ ஸூ ரணி இன்‌ 


டி 


்‌ 9. ந தது பிட்‌ 
இலட்ரகல ரஜ. (௪ வ்‌ ர்ண்‌ இச ட்‌ தத காட இர்‌] 7: 3 நமதா. ட ர ழ்‌ ட்‌ இல (11/ ன்‌ ழு மி னம 1/7 
ன வம்‌ ர ட்ப அடகவ 
ல்வெருகடி தால 31 ய 8 ள்‌ 5 (0 கி ப ட்ரீ ல்ல (4) டம க்ய ம்க்‌ வு வ்‌ யா 
| ய்‌ 5 ௫ ப சு 
। ஈாா இனுஷ்ணேோோய்‌ பரு லை வர। ய்வு சசரக்கமிகுதவா பம 
மிலேக்மம்ொலம்‌, தப்புசிம்றன்‌ பொரும்‌ ட்‌ மி செரியாமாற்தம்‌ 


கம்‌ தல | கர்‌ ர ப டி த 5] 5 22 வ்கி 14 டல்‌ 
ட்ட 7 ஒழ்‌ யத்‌ ஆ ம்‌ பட்ட பதர ப்ம்ப6 ம்‌, 1 )/ ட்‌ 1 2 201 ப்பு பி வ உறு 3. 1 3 அமலை மன) 
ட 5 க 
ட்டை / (3763 1 மல்‌, ழ்‌ தி ட ௫ 1 ப] ம்‌ இரதி ரும்‌, கபித்த (ஸி த ர்க்‌ பயக பியட்‌ 3-3 


பி ப்‌ பி்‌ 2) 2 ( ்‌ ப ம ரு 12 ப்‌ 
ப்ற்க்‌ 5? 1) நலமான கம்‌ நீ௪ம்ைவ ல்‌ பு மப ாய்கு ஸம்‌ ரி பெ ஷிடத ஆத்தி 


2லவைஜஹாச்‌; ரூர்‌ (2 


ற 
அல்டடாக கோர ணா (திதா ன்‌ 12௪ ்ல்ல்க்‌ கம்னு இத்தி நஸ்‌ [ன ல்ல டாக 
சுத குங்கூட்டி ட்ட படு ப எ ப ர்ய்விளாங்‌ ம்‌ லம்‌ பெொரரகவஷைக 
க்க வல்‌ தபான ஜு ட்‌ 
க்ருவொருபலமிமேதூக்கும்‌, லமாகரவிழுகள்கதிலுலரப்‌ 32 2 ப௱்ட்டுசசி ஐ 


ந்‌ 


ன்‌ | ்‌ 2 *1 ௮ இழ? ட்‌ ்‌. 
மூமலிடிதீ சா ௮, வமா சர்க்கைர காலா அம கய ட 


ம்‌ க டு 9 8 - 
டட இவய மலரும்‌ ரி வ்‌ கெ ர்ண்டா 213 ட்டி வல 2 3 

| ரட்ட மத ர ப (ல ட்‌ (ட 1 கமய ப்‌ கடுக்க தல 
4.35 எப 2 விர்‌ 11... மயி மர்‌ 2௦ னு ல சப்ப ப்‌ ௮ல்‌ பரனை 7. பத பதத ற்‌ 


அம ன 

த இலி சற்ககட்‌ சடப்‌ 9 [ 
ல்க தப /7- 2 வி ய்‌ ஸ்‌. ம்‌ க தத்து ற 2/ ட (22 0, இ முட்‌ விய வடட லம்‌ 21 அ பும்‌ (தி லல 0/1) கீ ட்‌ 
ம்‌ 3 
ரரி லி இ 5 2 7 ம்‌ டக உகர ஸ்‌ ப்‌ பன்‌ 
122 வபவ்ச்பாட்மி இப்‌ இ 110 ட (க (ல ச) வ்‌ 4௮ அப இர ட த வட பவிப்பிர்‌ அடு 7 அம ம்‌ ப்ரி: 


ச்ட்‌ இடவ கவிப்‌ அண்ட தப வு பத்த தபலு ட்‌ ற ்‌ 
(9 [1 ல்‌ மயி ம்‌ ற்‌ பரு தி க்‌ லிட்‌ வ்‌ க பல 0 2 5 (று [ம்‌ ௮ சி 7 ௮1 ( 7/7 இர டு 


பிர்ற்‌ யும்‌ பட 0 2 மடக்‌ ஒலி பு ்‌ க மப வ வவ ்கக 
யமி இப அகிய க தனு 29 அம தத 47 பிழி 81/7 (வடக்‌ வசி சச்‌ 4 ம்க் ி.. வண்யு 


ம்‌ டத! 51028, 


க வி/ குயித்பொத்னெச்சருக்கம்‌.. | 


சாற்று? றனிரமுகல்பலபக்கங்கள்‌ தளரா. தவயிதவிம்ம ஸிரு 
ல்‌ தீ; ரம்‌, சதி றுகிறேன்‌ குன்மவெட்மெ காதாங்கள்‌ தெளிவான 
வாயு ரம இட் ன்றிது த அன்‌ ப்பவலி கெர்ப்ப2 றர 
கம்‌ அள்‌: சரிபம்பு முல பட அபே குய்,சு சற்‌. றுஇிற ன்வெ 
த்கிரிற்கெ ரண்டாயானால்‌ கலங்கா ேலயிற்‌ ரினுள்ளவிய. ரத? பாம 


% 


வல்லாலரச்‌ காரணாம்‌. 


போமப்பாகூணமொன்‌ ௮ றுசொல்லக்கே முட்க்‌ புஅமையாம்‌ வல்‌ 
லாரைப்பாலித்ம பாட்டு, கரமப்பா வலிச்‌, அலா அஃ கரயப்போட்சரு 
ஈலமாக்சூரணித்‌துப்பு லம்பத்தகானணால்‌, காடப்பாசொம்பேலஞ்சாஇ 
க்காயப்‌ களமானபத்‌ ர்‌ புமாசக்காயும்‌, சேகமப்பா த ரளி௪ப்பத் தரி 


திரிபலாதி மகம்‌ ன .. குளஉ 


செய்யப்பாவசையொன்றுபலக்கானொென்று திறமாக விரண்டு 
மொன்றாுய்ச்செர்தி அகக்கொண்டு, பையம்பாசர்க்களைகான்‌ சமணம்‌. 
கூட்டிப்‌ த வட்டு 'டி.சானெட்யிற்கொள்ள, சையப்பாமே 
கமெல்லாம்சவவண்டோபோரய்‌ சரீரத்தல்காக்திரயல்லாமக்‌ சாக்த 
மாரும்‌, கையப்பாபிரமிய 5 சொக்இியெல்‌ லாம்‌ கனமானவுஷ்ணகோ 
ய்காணா கன்‌ 2, ௧௪௯ 
காணா அஇரீரருகல்கீடுரிப்பு கண்ணெரிவுகண்புகைச்சல்‌ காணு 
தோடும்‌, ே கா ப ட்ட ட ஞ்ரூடும்‌ பட்டு ல. ரன நீர்க்ரூடு 
ங்குலிரக்துபோகும்‌, நாணா மது 2மகந்தர்‌இ2மகம்‌ நரடர ஷய 
ப ட ப. டகர சபப்லா.்‌ முழ விரச்சிகாணும்‌ 
கொண்ணவொவப்பிமாகம்வைக்துக்கொள்பே. தாளா 


உ ்ப்ரார்‌ ௪ 
௪ஞ்சீவிச்‌ ராணம்‌. 


சகொகச்சாவெ௪ஞ் ர விரூணத்தைச்சொல்‌ல லன்‌ ரூணமான உர்‌ 
திலடி.க்கண்வொங்‌அ, விள்ளவேே மற்னமோலைவாங்கிப்போட்டுவெறு. 


ளாசேநறுக்கி ய தயல ரப்‌ பாட்டில ்‌ கள்ளகே வயிழ. கீது ண்ணாய்‌ ம்‌. ரூ 


ரணிக்துர்‌ கருவாகவடிகொண்டெடி தீ.தாள்வாகவ்கி, ட கரவ்டம்‌ பல 
இறில்சுக்கிசெய்து மக த்்‌ வப்‌ திபடிமிய, ௧௪ 


வரி வத 


்‌ உஸரூ பன டப்‌ ்‌ ்‌ த்தின்‌ 
படியாகவரைப்படி கான்சனிபோட்டுப்‌ பாங்கசக சனியுலர்‌ இ 


ஹி 


க்காயந்தமபின்பு, அடியாகவாலிலிட்டிடிக்‌ தூ கொண்டு! பை 


்‌்‌ ்‌ ௪. ட்ப ்‌ * 
இக்காம்சாஇப.த்இிரி, ஈடியாகவால்மிளகேலங்கோம்பு குசகரா தாவி 
சமூமாசக்காயும்‌, வடிவாக கவிளவறுப்பாய்‌ ச்ளு ஷி க்து.. வளமாகவ 


சைக்நெ. ர்குபலக, சான்கூடம கர்‌ காள 


வயித்திபரக்தனர்ஈருக்கம்‌, தட்‌ 


கூட்டியேயிரண்டுமான்௫ய்சசேர்ச்ுக்கொண்டு குறையாம 

| க பபப வ வம ப்‌ 
காறுபலஞ்சினிசேரக்‌.து, நாட்டியேவெருகடி கானெய்யிற க ஊண்‌ 
% ப்‌ (2 உ. ௪ டு 0 வற 2 இ 1] ல சட்ட ்‌ 
கலமாகத்தருகோய்ஈவிலக்கேளு, காட்டிகமா மேகி ॥ிருபதுவும்‌ 
2 பாகும்‌ சளமானபிரமியங்கள்‌மேகமெல்லாம்‌, வாட்டியெவற்றிப 
கோரதேகமெல்லாம்‌ வளமானவலஸ்இிசாம்வெட்டைபோமே ௧௪௭ 


யோமப்பாமுலகத்தின்சூடிபோகும்‌ பொல்லாகபிக்தவகை யெ: 
ல்லாம்போகும்‌, நரமப்பாசகண்டுணர ிவுகசைகால்காக்தல்காரடா. தூ 
கமெல்லாங்குளிர்ச்சியாகும்‌, தாமப்பாயூறலெல்லாம்‌ தவறுண்‌2. 
போக்‌ களமானகபாலத்தன்ரணங்கள்‌ ரும்‌, சேவேமப்பா வகலரம்‌ 
சந்தூரர்கான்வெகுசுறுக்காய்பணசெடையப்பிரேகங்கவொள்ளொ 


தி லந்‌இ௫்ளூர ணம்‌. 


கெொள்ளவேயே லாஇச்ளூரணங்கேள்‌ குணமானலவங்கமொன்‌ 
அமிளகிரண்டு, விள்ளவேகாகம்கால்‌ க.ளிசமெட்டு விகமானகூளை 
நீர்பதினாராகும்‌, கள்ளவேசுக்கனுதான்முப்பத்‌ீதாண்டு நலமானவே 
லமதவறுபத்துகாலு, கள்ளவேசர்க்கரைகான்‌ -மனாய்க்கூட்டி கல 


நஅபுதுக்கலசமதிற்பகனம்பண்ணே. க௫ஆ 


பண்ணவேவெருகடி, 0 ப்ரா 
மொலொகதம்வாய்வு, 0 இரணமரிலரக்இி தளமான 
ட டன்‌ சண்ணவேேலவிஷங்கணுடாதோடும்கலமான 
 குஷ்டமொடுகுறைநோய்தீரும்‌, 9 பண்ணடு லெபெரும்ப ரகிவெலுக்பு 


ருக்கிப்‌ பிஷ்பாரராதோடுமினனமொன்றுகேமளை; கய 
௮சுவூகெற்தி பலராட்சதத்தைலம்‌. 


ஒன்றானவுலகத்தொோர்கோய்கட்கெல்லாம்‌உ. ரைக்கிறேறேன்‌தைல 
மொன்தறுறுதியாக, சன்னானவசவ 3 அபலராட்சத சாமமதுசொ 
ல்லு இென்கவிலக்‌ே கந ரர வால்‌ ர] 
ரூமுட்டி ப.இ? ரர ர மட்‌ கன்றுன௱ன்னாரி ௪௪இல்‌ 


ட்‌ ட்டது ்‌ (5 ப்‌ ப த்தல்‌ 
_ விலாமிச்சுகோரையுடனெ ய்ச்சட்டியுவியெண்டு ண. குக 


எண்ணவே இறை த. ளஇூவெட்டி இதமான மூலத்தை ப்ல்ர்‌ 
ஜி ரகர, தண்ணேயதில்காலு? வராது ஈஉலமான கு்கராடன 
பலத்து ரனெட்டு, தண்ணமேைசொம்பரக ஞூ. வல நீதான ட்டு கள்ளிவி 


கவெகையெல்லாம்ப, ந்து) ன ம்‌ மத்து கும்‌; த ல இ. 2331. வெயிட. ந அற ரண ர ட 


ம 


8] 
உ. 
6 


வடக்க அ அல வ வற்வரி கய்‌ 
வப இப்டி வட 


அணி. ரில்‌ பகத்‌ தம்‌ ரய கீறி ட மி (8௪3 ஒதி வபர வ து 


ழ்‌ ்‌] ட்‌ உ ச் ்‌ ணி 200] ்‌ 
யி வயி த்தி ம்பா கல்ன கருக 120... 


ஆகுவ க எகா குர்தா ஊோ்து ௮தஇன்பாஇ தயிர்த 
ண்ஷீ்பால ௪ரைற்னு, ரு குவா ய்சகலக்கவகை மருக ஐ ந அடி 
ட ட க்‌ டி (ஸ்‌! ச ச்‌ (அ ம்‌ 1. 

யர்‌ இர கடு, ஞூ. இரி ரிபலாதுி இ, மாகளறாுவாயகை2 தூயது விம காஷ்டம்மா 
ஞ்ூில்முச்சாகமும்பூஞ்சார்‌அசெற்தம்‌, பாக்றாவாய்‌ மஞ்சள றே ராகணி 


செவ்வள்ளி பச்லைபூலாஹலக்களிய றல்கூட்‌ே லலி கர 


கூட்டுவோய்ச௪ கருப்பிலவங்கப்பட்டை கூற, தம்‌ வகைக்கரைப்‌ 
பலமாக, அட்வொயாவின்பா ல்விட்டசென்‌ ய்‌ அப்பனே யொழமெ 
0 ம்‌ டி ட ப்‌ 
லாமணாய்சனிற்க மைத்து, சரட்வொயடுப்‌ே பத்திக்‌ கொதிக்கும்‌ே ர்‌ 


ல ட்‌ பது ல கா யு சபதம்‌ பக வ எட்ட ம்‌ ப்‌ 
அ நலமாகமுனன ரக கூ:்அியா மமவிடம்‌, மடம்வாயம் பம பற்று முறி 


்‌ ௪ 6 ்‌ ட்‌ ப்‌ ௩. த து 
ராராமதைனை முன்ன வ ற்குப்‌ ர தீறுவடிக்திடாமிய ... கழுிகு 


வ.9.தீஓிட்டகைலம அழும்‌? பாது வாகாகதீ இரு றவியா. து 
கள, பிடித்‌ டா கின்ருலைபஇனைட்மெயபெரானவாதத்தின்‌ 
குலைதாலும்‌, மட ததிட்டவாதசாம்பி, 5, கசரம்வசயவு மயக்கமொடு௮ 


்‌. ல்தி ச்மசாமான்டு2 பாஸு த்‌ அடி.தஇட்டு? 1 ச௪ண்ணுமடா 05 திலெ மம்‌ 


ச 5] டு ட பத்ய்டட பன்‌ டனர்‌ சகு 
பைடியல்லாம்‌ அணுகா த்‌ தயகஃ ய மம விவரம்‌ 2212 4 ரி 


மந்தமோாபெ ஈண்ட கயெல்லாம்போரும்‌ மைக்களெகண்பு 
கைஎ்சல்கைகசால்காற தல்‌. 2 ?தமாமுடம்பெசிவுசுவாசகாசம்‌ பின்‌ 
பாராசதோடுமடாமேகமெல்லாம்‌, பதமா மபத்தியங்கள்பளிக ப்பு 
பாங்கானபுை கயேரடுபண்ணுர் கள்‌ ச, இ* தவகசையென்னைப்‌ 2ப௱ 


லிய. ரருஞ்‌ ல்லா இக த்தி வள்ளை சர்ப ம. விரங்கினை 


இரக்கிமியமலயெமான்‌ ௮௪. (ல்லக்சேரே இகமானவில்லா இ 


உ 


(9. (பீ 2 ற்‌ ச்‌ ம்ம்‌, கர நு! ண உயவில்வம்வி லாமிச்சை ௬ க்கை பர் நுதுரலாக்‌ு 


வி ன்‌ ஏம 
ஞ்‌ விவ கையெரன்று. ம்ஸ்ட ஹா. ங்ஜிழ யக தநா டன்பலந்தா னெட்டு தா 


ன்‌ ்‌ 5 


விட.கிலுக்கல்வெள்ளகிரிற்‌2 பட்டு, சக உம(யமசாடசத்‌ தொன்றா 
ய்‌ ௪ ல ந்த 

கக்கரய்ா்சி அப்பனை கொம்பா னு மளா்கான்ர ரண்டே. கிள 
பொண்டான தா ரட்‌! மடொன்னாக்கி நினைவா? எள்ளெண்ணெ 


ய்படிகான் சுசி, முன்று ரானவான்‌ ன்பாலபடி ச்‌ குலமானகற்க 


வசை ரால்லகமக. ம்‌. தல்‌ டட பனு ரி பலாதி வ க்‌ சட அகம்‌ 


ம்‌ ப்‌ ட்‌ 8 ட்‌ டி ன்‌ 
மது பற்மிகார வத்டப, அிவ முனவிரு ரூபா ஞ்சில்‌ மஞாண கருதுசகெது 


பது 


2 


கப்பம்‌ அப்பள, ப ப்‌ ர்‌ ரன மம்‌ ட்‌ ்‌ 
ங்கிிழமுறல்‌ பூஷ்சாம்‌ இம்மா, ஃஇய 


௪ 


யில்தியர க இன ந்தவ தன 


என்ன 2வசெவ்வள்ளிலவங்கப்‌ (பட்டை இ; சதமானபைச்னசயொ 


த. 


டிபூல ர்வ த வலம்‌, பன்ன வேவ கையொன்‌ அபலற்தான்‌ வர்க்க பிட ங்கா 


வவ ர்வின்பா ல்விட்மீடயாட்டி, முன்ன! மேசியா தது ண்ணெய்க விற்‌ 
கமைச்துமோகமா பப்ப இறுத , குமலபாசல்‌, கன்மைவ மூதா 74020 


கன மாகக்‌ கணபதியைப்பூசகதுவடிக்திடாயே. ௮0௪௪ 


ராச்திட்‌ , -ட்ே த வாகாககருகிறவியாதி 
வருததுடடமலைலம (02 வடம 1 7 1:21 ம ்ஹ() இலியா த 
கேர, பிடிச்திட்டமேகடீரிருபதும்போம்‌ பேசானபிகவகைக? ற 
பதும்போம்‌, எ ரமா சாலைத்‌ து பா கக மிலாலை 


யாதரடுல்கோய்சொல்லாசதாடும்‌, கடித்திட்டமேகவகை வறட்சி 


யெ 0) லாது காகும்‌ லோடமேேடாகருதி திப்பாே 11: அய 
்‌ ந ்‌ த 


கூமசிக்ைல [ம்‌ 


சு 

வடு ததியமனையையா நெய்‌ த உ 
௦ விருகானகுமரிச்சாற்படியிரண்டவெள்ளாவின்‌ பால 
அதான்படியிரண்டு, கருகானஎள்ளெண்ணெய்ப்படியிரண்‌' ரி 


கறென்கற்கவகைதிரிககிகுசோஷ்டம்‌, த்‌ 'னமாஞ்மயயொடு இ 


தந] ௪ [்‌ ட்‌ 
பலயுஞ்சாகம்மதுரமொபெஞ்சாந்தோடேலமென்‌ னே ௬௮௮ 
ட 
ேவேே சயிலை ஈஈலம்‌. இதமானலவக்கபத்திர்‌! 
என்னவெபெச்சையிலைபூலாமலம்‌ இதமானலவுக்கபத்திரிய 


்‌ ட்‌ ] 4 ௪ ) ஸூ ர ்‌ ப (தி 
ம்பட்டை, அன்னம்‌ வசெவ்வள்ளியககரோகாரம்‌ அருளான்‌ கஸ்‌.தாமி 
ட்‌ ப்‌ ்‌ 4 மி 5 மி ்‌ ன்‌ பம்‌ சடல இண்ட 
வைங்கங்கெந்தம்‌, தன்னவேரோகணியும்சகெண்பகப்ப இப்பிலியம 
படல ர என்தன ள்‌, பன்ன ட ன றுபலமரைதான வ 


ங்க ன) பரி வ] னவாவின்பால்படிவ 1. கடல சியம்‌ மட்ட ஷ்ல் டை 
ப்‌ 


௧ ப 


௪ 4 ட்‌ ௫. ப்‌ ௫ சர்வ 
ர ற்றியேசராதீ2 தனாமணயசாறறனுளனேோே ௮பட என ய்டுப்‌ 


2 


்‌ இட்டப்‌ 
. பேற்றிக்கமலமாக, மூட்டியேமெமுகுபகமாகவாகங்கி ஈததிராமஃ வ 
டி. த்த இனைல்‌ . சாவில்விட்டு, சாட்வொய்தாளியத்தில்லைத்‌ அகல 


ர்‌ 


மாகமண்டலநற்கால்‌ டட மு காட்டி.க மாயம்‌ டலக்‌ அன பத 


4. -ு 4 ன்‌ 
கூமமயாது சாத ரகமாய்த ன திரு கர்ப்‌ றி, ஐ்ம்களளை கடகி 
2 ம்‌ ( [0 ௫56 ப [2 ப 2 நிய | திப்‌ ந ்‌ ட படம்‌ *:்‌ 
கே லாட. ர்‌ து வாய கட துமி, 715௩0 வர்ற டத வ! [௦ வல்‌ ன்‌ ஸ்ம 
ப லப 
ட்‌ ம்வெட்டை போகும்‌, ப டு... பாடு திதமெல்லா ஸ்‌ டம்‌ இதமா தி (த னு ஸ்ப பட 
்‌ 5 7 
இல்வ றட்ழுதலூறல்‌? பாகும்‌, வாடா தட. ம. ஷ்ம்வா 
“ஹும்‌ வெளியானேகமெல்லாம்வண்ணபோலாம்‌, வாளடாகஉயி்த 
தன்கை அ பதித பண்ற படவ ம்‌ 2 க ப்‌ 
சீல்விரிய/ முல டேட்ட்மிமல்‌ 220 ன்‌ உம ம பட்ட டட ம யப பம 00 


பத தரம -௫/ தமி 


௬௨ வயி இய 2 கத்தின ச்சுருக்கம்‌; 


கொம்பாக்குத்‌ றஹைல 


- மழெவேகொம்பாக்குதக்கைலங்கேளு மசக்கானகொம்பரக்கு 
பக்தா ட்ட முகிழ்‌! கா ரிரிரெட்டொன்றாக்கி நிசமானதா 
ரி 3 ண்ட்‌. கத விட்டுத்‌, ஜா முடி பது பயெள்ளெண்டெய்‌ சேர்தானைஞ்‌ 
சு தபிர்சண்ணிர்மள, ட டட 'கழவேகாடியறு சேர்‌ 
சான்ரண்டு நிசமாலக்‌ கற்கவகைசொ ல்லக்ே களே, ௧௬௫ 


கேளப்பா. நடக்‌ பபைகிகுரோணி அளிய ,றல்பூஞ்சாக்‌ தூபள்சை 


ப்பூலா, நாளப்ட ்‌ செவ்வள்ளி லலல்கப்பத்‌இரி நலமான: ளைங்கத்‌ 
கோக ர. மகர 'வ்டம்‌, காளப்பாகன்‌ தூாரிமஜுாங்கெர்கர்தயவா 


கவிருசேகம்விர! 5௫. ம்‌, பா்‌ வகையெ ஈன்று சழஞ்சிண்டி 
அப்பையா வின்‌ பால்வி .ட்ஹேட்ே 5, ௬௭௯ 


அட்‌ ர்‌ கவு கரைத்துவிட்டு. அடப்பே ற்‌ரிமெரூ 
குபகசமானவாமிற, நாட்டி பவடிக்குல்‌! மு முல மபா. நலமாக 
ச்‌, இருகி ரத்த ரியர்‌ 09 தாட்டிக மாப்பி தீ மீ கேட்டையள் இச ஈம்மிபா 
ம்‌ தலை மயக்கம்வாய ஐலசா வரட்டும்‌ வாட்டிய ச ர. 
மெ்பாகும்‌ வற்மியதொர்கதேகமெல்லாமூறும்பா 2 கள்ள 


ஊறுமேோனவெட்டைக்கனசரங்கள்‌ உக்தமனேகனப்பாண்டு 
லெஞக்ககேகச்‌, கேறுமமேதிரேகக்திவ்வலிகடுப்பு தி இறமானளுலை 
யெல்லாக்தீருச்‌ இரும்‌, காறுமேகற்றுழைபு ச. 
தளையுராடாதோடும்‌, று மசாசமெல்லாக்‌ இ ப னு திறமா 
னவொன்றைவிட்டொருகாசொன்னே, | ௧௬௮ 


மிருகாமல தைலம்‌, 


என்ன ேேமத்‌: இயர்தான்புளிகசப்பு இதமான புதை மி பெ 


ண்ணமாகா, கள்ளமவதைலகமொன்றுசொல்லக்‌ 2 கந களமானமி 
ருகாமலகறைலஞ்சொல்வென்‌, பாகத்‌ 
மு ஈலமானகாணிச்சா அபடியிரண்டு, பன்னவே ப அத ட்‌ 


ண்டி பாங்கான செவ்விள கீர்படி. சானெட்‌ே ட, ௧௬௯. 


அப டி ல்‌ றி * | ்‌ ்‌ ்‌ த 0 
பய னை பர பழுதில்லாவாலின்பால்‌ படி. 
தானிரண்டு, நெடியானயெள்ளெண்டு ணம்படி தான்‌ ரன்‌ றுசேர்க்க 


ட்‌ ச 2 ்‌ ந்‌ த்‌ ஸ்‌ ்‌ ர ட்‌ ச ன்‌ ப ம 
விதிற்கற்கவலை டம்‌ 82 ௬௫௦, கொடியானமதுரமொடுமகாஷ்ட 


நடக வற்த பபப வலடபததட 00 டடத படட. 


அப்வுந்கு பக்‌ க்கக்‌ அத்தகு 
௫ ௩ 3 பச 1 ச வடக்‌ [்‌ 
மேலக்‌ குமரரசானிபச்‌ சையிஅப்பூலா லம்‌, கடக ரன்கள்‌ தாரி. ப 


ஞ்சில்தீரலு கருவ ன பத்தியம்‌ சாதிக்காய்கூட்பே. குலம்‌. 

ட 


்‌ பரன்‌ த பாம்காகமுழு? ளு டல்‌ த்‌ 
(அகா சமோடக்திம லை டடக்‌ ப கட்ட ள்‌ 

ரர அடம்‌ டன ட்‌ டட 
பா ள்‌ கடகம்‌ யதான்‌. வாசவேலில மிச்சை: லலத. வ ::” 

- தமப்பாகன்னுரிபற்பாடகக்சரன்‌. டப்‌ ௭ ட்‌ ்‌ 
தகாலு. அர்க்க ளவ அன்ற கவா டொழியாக விடி.த இடிக்க 
டாேே வரத அத்‌ வக்தம நலமான பா அக்கன்‌. 

நடக்கக்‌ நத்வி படி அதக வதன்‌ ர ம்க்‌ 
,யொன்று. "ஆம சகபழாக்ளசசாத அப்ல 


பட அத்த. மே... ”.. அடல்‌ ட்‌ ட்‌ ர. ல்‌ சவம்‌ ்‌ ்‌ 

ட “ சானப்பகுஞ்சாக தகை க ப்ல ட்‌. ட்‌ 


ர்‌ ்‌ ன்‌ வடக்‌ 


கட்டு சிவேனிள்‌ கர்கள்‌ உக்கம்‌ பறட கவ 
அட சா சப்பா ரர ர்‌ பூசா இக்க ய்ய, 


லம்‌ உ ஆளப்பாசெவ்‌ வ்‌ஃ ள்‌ ள்ளிசெ. ண்பகப்பூ 
டத டப்பில்‌ தட்டு வகைப்டன்ன்‌ டகர அற்‌ 
மாக னவர்‌ வின்பால்விட்டேயாட்‌ ர பகல று *. பக்கத்‌. மண்‌. 


்‌... வழிக்‌ 'அக்கொண்டு. தாஎப்பாகுக்குமப்பூகே 
ல்‌ மூகதிலேகழ சலீம்‌. கேளப்பாபொ 'ம.க்.இட்‌ 
ககன அன்டு 


நே ற. பேணிய சான்‌ கா உ ன்றன ப டடக்‌ கவக்ல்‌ காயரைப்ப ன்‌ 
உ ஆர்‌ னும்‌ குர ஓூயேதரு ஈறவியாஇிகேரர : காட்‌ ஈதுமேகமென்கஇருபதுகச. ர 
ர. ன்சசடியேகீரிழிவுகிசருககால்‌ எள்ளூண்டுபோகுமடாக்ஷமக்கா. னெ... 

“டும்‌ கரழியேசக்ண்டு வடட ப ல்‌ பறம பட்‌ மோ டும்‌. ்‌்‌ 
ப ன்‌ எம்‌ . 

ட ணே. 

ப தமேயாமிசமியக்கள்‌ க்கா ந்த உச்ச கனெக லுக்கா கல்‌ ்‌] ட்‌ 

்‌ ன சாட்ட பன்ன்சிக் ன்ப தகக பகவத்‌ ன 


24 20 ப்ட்‌ 


இதனிட்தகே பஸ்போயகற 2 கமலப்‌ ட்‌ ்‌ சேவல்‌ அக்க 

ன பல பறம ன ேகப்பாகது சம்‌ தபலமிசகாட. அவல்‌ 
ர ன்‌ அட்‌ டு ௪ அரி மே. 

ட 


்‌ படட ர லறத் அவலக்‌ த்‌ ஐப்‌ புகழா சல்‌ ர்‌ ட்டா. ப 
 கறொய்கேன்‌. சீட்டப்பாகேத்திசகேோ ய-தெசண்ணுற்று.ம்கிலைமைகெ 
்‌்‌ ட்டகாசமெல்லாநீல்ப்போகும்‌ ௨ வாட்டட்பா. பித்தமெல்லாம்‌. வரங்இம்‌ 
. போகும்வைமாககமேத்திரங்களொளி? யமி 5 15 காட்டப்பா அனத 
ட. இல வத படல வம ஜறமகள்‌் மன்‌ அப்‌ ட ரம. 


வ “சழ்க்காவ்ளெல்லிதனகலமி,.. ர்‌ னத்‌ 
ப ர? ம பபணழ்க்காவித ஜொலித்தாள்‌ டப தக உம்‌ 


்‌ த்தாணிரிரில்‌ வாளப்பாெட்டொன்றாய்‌ வடிததுக்கொண்டுவள மான ட்‌! 


வெள்‌! ஊளைண்ணெய்ப்படியீரண்டு காளப்பாக ரவின்பால்‌ படியிரண்டு௩. 
. லமான 82௧ கதான்பலமிசண்டு வேளப்பாபா எல்க்‌ தன ஒத்த ்‌ 
அரகய தகக அல க ட ல்‌ ர க்‌ டட ட ்‌ 


ட்‌ . வால்இியேமுழுவெரப்பித்தவெட்டை பர்கபொற்டி மஞ்சள்‌ காமா 
ததிய: ற. தாங்கிதேவாந்இமெல்லா௩ சபறுண்டபேோபோம்‌ சலைமயக்கம்‌ 
. வாபூறல்சாக்தமா கும 'தேல்யேயு ' 'சுசல்கள்‌ தர்ர துபோகும்‌: வங்கியே 
சொன்ன அம ல்லடன்‌ வரப்பட என்ஸ்ட்‌ சே 2 ப 

ய்‌ பஷ 

்‌ ப பயல தனல ஒதுக்‌ 5 த்தம்‌ சபொன்‌ வெரல்‌ 
ககர 8 வாதண்‌ உடநொ சீசசங்கு கினைவாகவெருக்கோ ச. 
ன்‌ ரசதிகள கணி அ டட ட்‌ 

. சரலானப அஒலிசல்ேச்ச சககொண்டச குக டடத 


என்ரிவரல்‌ விராத்‌ கமா வ 
5 பகனக கக்ச்‌ வத்தக்‌ 
ட்‌ கள்ளி இணமான விலுககள்‌ வி. 


ட. - கூட்டியேதிரு குகள்ளிஃ னால்‌ ள்ளி கூசா! ்‌ 
ல்‌ விக்கி. சாட்‌ ப்ப பாட தக்‌ ஹக்க மாகும்‌ 
5 யுன்‌ ௪௦ ட்டி. க. ௦7% 
கொ சைன்லேகஸ்‌ தாசில்‌ சிட்டியே ்‌ 
பசக க்க ன்ட்‌ ட. அமத்தி ச்சருக்கம்‌) ர ம ்‌ வலத்‌ எத்‌ ப வவினையம்‌: பானையிலேற்றி. வாக்‌ சோசோசனையுக்‌ 
்‌ - கழஞ்சபெொ உக்திட்டு பிததிட்டசனனிவகை பதின்மூன்‌ றுக்கும்‌ பேசா 
(ஸ்‌ ்‌ ன யத தயியகதாயானால, தித்திட்ட சன்னியெல்லா௩ சலக 


உடவன ம்அடியானவிசுவுக்குத்துவளைபோட, வள்ள அந்தன்‌ த்‌ 
மிருது ல கட்‌ ப்ப கண்பலு ன்‌ ட ல்டத்‌ சக டு ப 


- சிலப்பனை கரக தம்‌... பல்கி ல | ்‌ ட கபம்‌ அட்‌ ன்‌ 

மவ்த்‌ க்கில்‌ 3. கண்க 

டண்‌ நன்கு: 'சொல்லக்கேளு. குலமான ப ்‌ 
பதட்ட டை, )விள்ளவேகருக க்கா லிமாகப்பட்டைவிசமான$ வேகம. 
_னிஉபட்டைதானும்‌,அள்ளவேவகையொன றுபல. 2யத்தாக அப்பனே 
_ யிடிஅதுரனருயிரு தூணிகீரில்‌. றத்‌ கங்க வலி வடட காசி. 
ல அச்சான கடவிஸ்பான்‌ னல்‌ தண்ணம்‌ ப்ட்‌ ட.” ௭௧௭௬ 

ட வேக்சன்பட்டை. அரசன்பட்டை. ்‌ 

ன்‌ ண்ட பவானி படம்ன பைண்டு நினை வாகப்பு ரியாகசை 
_ச்சானுபடியொனன. விண்டப்பரகோலை ட தண்டுச்சாறு. விதமாகப்‌ 
- படியதுதான்கூடவிட்டு உன்றப்பாபொன்முசுட்‌ ைச௮காஞ்‌?ே சாறி த 
- லமானவினாம்வித்‌துகொச்‌துமஸ்லி. பக எழ. ட ட்டடடார்ற ௧௬ 
டலா எசககட்பிமம்‌. பட்‌ 24 ்‌ ௭௯௭ ப 


ப்‌ ன கடத 


ன்‌ 'இமப்பாகர்க்கடகமாம்பருப்ப சத்தை பவே காட்டத்திழேக்‌ 
அர்வ்கன்‌ நாமப்பாலதிவிடையமகூவிளத்தின்பிள்சுகலமானவிளாம்‌. 

- பிஞ்சுமாத ளையின்பிஞ்சு தா மப்பாசகதனமுஞ்சாத்திபேதி. தளமான 
- புளிவிரைத்தோல்முத்தாகாசு வேமப்பாகிறுகாகம்லடங்கப்பட்டை வி 


ஒக்க? சவபடக்கூட்டடட. ரக ஈன 

கத்த. ஆட்‌ ்‌ டப்பாவாவின்பால்விட்டறைத்து. அப்பனேகெய்த 
இருட்ட ப்பாவடுப்பேற்றிக்கமலமாகரு:இரா மல்மெ 


_ னிலேகனசைத்துவி: 
ப முகுபதமாலபோசு ர த்‌ ணக வறு 


ட இம்‌ பட டத அ 2. க்ஸ்‌. 
ன கொள்ள ௦ே௦ரும்பாக ண்‌ ௫லம்பரா கூ உ ருனபிசமியல்கள்ச ட ஜாக்‌ தக்கரட்பிமன்ட. கைகால்காக்கலகளமானகு 
பட ரகு ப்பன்‌ கள்‌ ப டடுட்டாட்ச டட நரவ்தக அகான்‌ 
.. கூட்டப்பாமருக்துவெள்ளை, யமுச்சமூகேர்கூச,தேவகைக்செண்‌ ட்‌ 


ன்‌ சவாய்வு பரக வட்ட ௮ கமாக 


்‌ ட ஆபத்‌ ௫ இ 


்‌. கால்‌ மணை கடட கட ம்‌ 


அசத செ விவாக வா வினபமல்விட்டுஆட்டே... பு உரச. 
ணப நிட்டியேசர இககாய்சா, இபபத்திரி நினைவாகக்‌ சோசோச. ட ்‌ 


ட்‌ னால்ழுக்‌ கல்கம்‌ சரும நக ச ட ்‌. கண்கள்‌ -உ௱& க 


்‌ _ன்ளவெரிகட்கெல்லாம்‌. வாட்படனேகேதஇசமெல்லாக்‌ குளிர்சசிய/கு..... 
பும்‌ 'வளமாகுமவாமகாற்தம்விட்‌ பெபோகும்‌. கடன்‌ கண்ந்க ்‌ ர 


இபடிகாஜென்னு. காளடாகாணிஎசாமுப்டிகான் ரெண்டு. 'கலமானசெ ட்‌ 
வ்விளகீர்படி.காரண்டு. தாளடாவா வினெய3 சீசர்‌. தானஞ்சுதளமான. ௪௫ 


்‌தவிட்டு வேலப்பாவடுப்பேற்‌, 


்‌ உைகியோ மம்‌ போமப்பாகார்‌ச( ( தசர்சமு, ம்‌, டம்புதிராஃ ஜின்‌ 'லமா ட்ட 


ப கொல்ுகேடர லொன்று கொ்லக்கெளா ர க 
ப சன்‌ சவபடியொல்‌ ன்னு. பகல. 


-ன்றுவிருதானவாவின்பா. ல்‌ படிகானொன்ன. பவட அல்‌ 


-ஆய்டியேரெல்க்குள்ளேகளசதிதுவிட்டு. அடுப்பேத்றி த ம்ம்ட்‌ லர்‌ 
'னக்கற்கண்டப்பா நாட்டியேகழஞ்சு விறைபொடிஎதுப்போடகெலமா யக 


'கக்ண்டிவைத்துக்கசசைழுூ.விலம்‌. மற்‌ த அட்டன்‌ தக்‌ ப ப்த்டல் வனை எ. 


சூட்‌ உடெனேயு ஷ்ண ோவெல்ல இரும்‌. சுகமாக மலெரி, வுகைகா 
ல்கரஈசல்‌ காட்டேனேயுலக்துனெதமேககதிரும்‌ நணுகானுவயிற்றிலு.. 


பத த ர்கள்‌ அக ரன்‌. ம 4 றை ல 

-புனியாசைகிருதம ட... 

_ கேளடாபுளியாரைச்சாறுபடியொன்னு. இருபையுள் ளவன்‌ ௮ ட 


காவில்பால்சேசஞ்சு. ஆளசாசசகமுயாசக்காயும்‌. ௮ம்பனே மசமொ. ப 
மெழஞ்சுகாலே. மம்‌ ட ப 

ட்‌: 


"தலப்பாகவின பால்னபடே மாட்ட. கலமானரெய்சரத்தித்‌ கரை பத 

யதி திமெழுககனால்‌ விருசாக ௧௨ வ 


கசத்்ப்‌ அக காலப்ப: பத்இியமேலாம்‌ ச சண கத்த ர 


ன. மயஃயெல்‌, 2 


ள்‌ 19 டக 


்‌ எத ப த்‌ % ்‌ -1்‌ அ ன்‌ 11 1 
27% ப க ததத ல படவ அதல்‌ னகர 2. ர்‌ ப அம ்‌ . ள்‌ 
படர தட்டிக்‌ டபக்‌ வல வர்‌ பட்டவன்‌ ட பரடகு கலக த பரன அமல 2 டபக்‌ கக அல வவட அல்கல்‌ இத்த வ கு கன்ட ம 2 பகத தட அதட்ட ல பகல வனர கல்ப 2௧: 
மத ககக அதர டந்த ரம வறக அணின்‌ ப ப ழமம்‌ அரள அ 29072 ப்‌ படதே வன்‌ 2-3 தத்த அ ப்ரிக. கல்‌ பித்‌ லர வ 3 3 ட ப்ச்ச்‌ 

(2 இதப்‌ உதட இற்கு வளவ இர, மத ட்‌ 3: . / ்‌ 
* அடதக்‌ அ தக்‌ மனத்த, ட ்‌ ்‌ 
ப்லம்‌ ப கிழதத 1: ப 25 

க: 
05 1 னல்‌ 
ஸு 
நட்‌ 13. ப 
004 4 ழா பன்‌ 
ச்‌ ்‌ 5 ச 
03-22 2 ப இடத்து பக்க 


ர்‌ ச்‌ கள்வத்‌ ன ர்கவ்கேன்‌ மறக்‌ கொழு யானவல்லாமை ்‌ 
 ச்சா௮ப யோன்‌” காளப்பாகாணிச்சா ஓப. காஇஞென்௮. தளமான 
. பெரசெலைச சானுபடியொன று. காளப்பா பச்ச; படிய )ச;கான்‌ விட்‌. 
... இகலமானகாவினெய்படிகான்‌ ரண்டு. ஆளப்பால £வின்பால்‌ படிதான்‌ ௪. 
தடதட வம்‌ அடு கச ப. டம்‌ உள. 


நட ட தரக்‌ யே பெச்இரியுகாசக்காயும்‌. டப ட்ா்ச்‌இப்‌ 
பூர்‌ டமி கேவ கடக்க படம்‌ ப ஸ்ததக்‌ கைய வறக 
ட ர வேம்‌ மிகும்‌ 

“பேயோட்கி வாயோட சமை தவிடடபெயிலேத்றி வளமாக 'ஸ்ம்கக்‌: 
டல்‌ த்க்‌ ர்‌ க ப உ௱௮ 


ச சு 
12 ள்‌ 
டல 3 கந்தம்‌, 


ர ரட்ட ௮ ர ப்ப வாகாகப்‌ போட்டதிலே. 
.. இண்ழுக்கிண்‌. டூம்‌. கடிச்திட்கெகரண்டிரிறைகொண்டாய்னுல்‌: கலங்கா 

தேமண்டல2 இல திருநோயகள்‌ தடி தகிட்டமேகவகை யெல்லாங்‌ தரும்‌ 
'தனமான்சுனிரசசியாஞ்சரீசமெல்லாம லெ ஓத்தட்ப தன்னன வார்ட்‌ 
ழ்‌ வம்ப்போகும்‌ விருகாஷபிசமியரும்கிட்டுப்மோச்சே,- ப்பா உர. 


்‌ கோ ர. னாள்‌ ரன்‌ 

ப்‌ லையோகும்‌ காச்சப்யாகுஷ்டமொ டுசொழறிசீசஙகுகருவான 0 சிக்குவை 
. கோய்காணாதோரடும்‌-விச்சப்பாட .இயொடு. யோனித்ற்ற௮ுவிதமானபு 
.. ண்புசைகள்விழலாம்ய்போகும்‌: பண்சுய்பாகிச டட்லி ட டபக்‌ 

்‌ ட்ட கடக ப்து புனல்‌ மே. கர அ ப போடு 
. | ட்‌ இக்குகை' ட்‌ கத ்‌ ்‌ 
்‌ ்‌்‌ 1 தக்‌ ௦ல்‌ ற்மாண்‌ ட ழ்‌ ன த: ம்‌. நரச வக்‌ 4 மு | 
்‌ ல்‌ க பக்ரா வம்‌ ரர பனிக்கால 
்‌ சன்று கானுமேதாழையிட விருதினை உன்றாகடழமொன்னு. தெ 


ல்‌ னனம்பூச்ச ரனறுகாகு. மபடியொன று கூடவிட்டக்‌. கலங்காதேகுமரிச்சா. 
.. இபடிதானொன்ன சா௮ுமேசெவ்வின்‌ நீர்படி கானொன்று களமான வா 
4 ட... டட ட | ட்‌ 


ட த்ர ம *.. ்‌ 
நஷ்ப்வ்‌ 2 க திட கய்‌ ச்‌ ர 
| ப்‌ இடச்‌ (253 க்‌ டக 0 றி க்‌ ம்பு 


ட்‌ ரக்த. அவாகரா பவாய ச சதி 

ட சர்‌ ட்‌ மம்‌. மல்‌ ம்ம்‌ க்‌ சலமா வரவில்‌ ன்‌ பால்‌ 
5 டதத பட ட கட தட ட படங்க டடவ்க 
ல்‌ ரத்த வத னக அல்‌: அரத கக்‌ ல 
| இப்பிலேற்றி காட்டியேமெழுகுபசமாகும்போ.து பண்ன எவ்டட. 
கலாகதுள்ளே சாட்டியேகற்சண்டுபலா தான்‌ ரண்டு. கருவாகப்பொ டத. ் 
இட்டுக்கரண்டி விசம்‌: மூட்டியேமண்டலங்கால்‌. வ வாக்க க்‌. ன்‌ 
ண்ட்டிரமியக்களமேசம்போமே, ப க ட ட வடட அனல்‌ உச. 


இல ட்‌ ம தட்டடு ப்‌, (2 

ட... னை ல்க செ ப்‌ க்தல்‌ ல்லா ச அச்தச்த்குன்‌. 
யெ. 2 காமப்பால ஸ்திரணமஸ்‌இ வெட்டை. கரடா. துகி சாணியெெல்லா ர 
கனினமா கும்சாமப்பா வெம்புழுக்கமலையெல்லாம்தவவணே போ... ்‌ 
்‌ குமட ரபிக கமெல்‌. பது 2 சத வ னவ. 2 அட்‌ உண. 
கனம. கீசத்றுப்போ ட்ப டட. ் 5ம்‌ 52 

ததர கிருசட்ட ர 
ததடி: ரன க ளக ஞுல்கேளும்‌ டன்‌. ட. இ 
ன ட கம்புப்‌பாகண்மூள்ளி கண்டல்கசஇரிகறு து. ல்ல. 
.சீசேரியாட சம்தாடடை. சற்ற ப்போமமிளகுஇப்பிலிகக 'க்காய்‌. சஇிமுன.. 5 
"தூரால்பையும்‌ உகையொனறுக்கு ௩றஅப்போம்பலமகாலு. கொண்டி ட 
க சத்தா நலம௦ ட அல னல்‌ ல்‌ ட ட்‌ 


ணட ல ரவேகோவசத அண களான அக்கட பல்மரா 
_ரூபாணமக்தூத்றி' காட்டியேயாவினெயபடி தான்‌ ரண்டு. நலமான௰உாவி. ட்‌ 
ன பாடி தான ரண்டு. காட்சயேதிரிகடுக இரிபலா இ. கருவானதாளிச ல்‌ 4 
கிகேர்ஷ்டமக்கரொ வாட்டியேவாய்வினலாளு சரசமுமோமம்‌: வாகி. 

ண்ட ச.த்தைசண்‌மலக்காணே,. ம இரத க்க வல்ல வனம்‌ ரகக்‌ ்‌்‌ 


எலமொடுசொம்புசாதிசகாப்பக்திரி எச்‌ இடுவோம்‌ கனக்க ட 
ப அசழஞ்சுமூன்‌ று ஆலமெொடுவாவின்பால்வீட்‌ே டெயாட்டி அப்பனே . ்‌ 
ய்தனிலேசரைத துவிட்டு ஞாலமொடுபெழுகுபதமாகுகே, 9௧ 
ஓகொண்டு£ண்டி விதம. கரலமேமண்டலந்கான்‌கொண்ட மானால்கு 
வத ரறும்மெட்டுககா ககன்‌. லல 
.்‌ த்ர 
வ்்த்‌ 


ட ்‌ இல்தல. மன வுஷ்ன 
்‌ படல தம்வசம்‌ க்‌ க ர்தத்பால்‌ கும்‌அப்‌ னே 
வாயுவென்றதெல்லா நதர 6. சோணு? நகை ஜஷாப்வதிகுர்கும்‌ 

இற்தக்‌ எனக்க ுச்ச்க ககக ன. . ப க ல்க இரினா ரம டட றன்‌ சா கடன்‌ கரசம்முள்‌ ட 
ர னாட ஈவகையொன்னுபலக்கானஞ்சு 'வசையாகவடி.த்‌இரு தூ ணிச 
தில. காளடச ரர கு டட. 
ம்‌ ண்டத்திலூ த ல ரல மட்கலன்‌ உடன்‌ பதக அரன்‌ அதல்‌ ்‌ உக்கு 
டர க ரகம அடைபட சான கண்டு அக்கம்‌ அடர 
-தான்சணடு. சாச்‌இியே-ற்கவகைசொல்லக? ப்‌ சனமான இரிகடுகூ.இரி 
பலாஇ. ஏற்றியேயேல?ே மாடச்கிராகாரம்‌. இகமான௫ூம்புசாஇக்காய்ப 
தரி. ஆற்றி? யகாஸிசம்லலலகப்பட்டை தன ப்‌ சசணடுிரம்‌ ண்‌ க்‌ 
இர்டத்த... தக எர 2 டக்‌ பன 
்‌. ஆம பப்பா வ்கையொன் ௮. சழஞ்சுமூன்று ர ப ட பன்னம்‌ ல்வ்‌. 
ட்ட யாட்டி நா மப்பாகெய்கனிே லகனாத்தவிட்டு நலமாகமெழுரூபத 
ட க்கனில்வக. த்து சாமபபாகசண்டி கிறகொண்டாயானால்‌ க௮றுண டே ்‌ 
சய: 1ரசமெலலாகஇரும்‌. வேம்ப்பாவலிப்பிகு வு 2 வெ குண மிபோகும்‌. வி. 

தகதக வ பட ரருவாக்க டட டயம்‌ ன்‌ ௨௨௧ ்‌ க. 

ம படுப ர அக்கட அரி பகு ட வத உ 
ட்‌ ம்பமந் த போகும்‌ கேசபபாகுனமமெட்டு நீலகிபபோகுமகிலைபான ப்ந்‌ 
டதா சகாசகீங்ளும்‌ வாசப்பாசேத தமச பெல்லா! கநரம்‌. வளமானவாய்‌ 
ட்‌ வெல்லாமாண்டுபோகும்‌ , ஆக சரள கத்தின்‌ ச. அப்பனே 
ள்‌ மண்டலசகொள்ளக யோ மே. ப னல்ல 

்‌ பன சலனம்‌. இதல்‌ ல்க்கேளு: புகல்முச்‌௪ச்‌ கொ 
௮ வெண்டோல்‌ படி.தானொன்று. நாமப்பாகையானசாறுகலமானசூ 
. மரிச்சா ஜிருள்ளிசசாறு: 'கேமப்பாகோலவைச்சாறு. புளியாசைச்சானவி 
அதள கா ப்பவத்கதக்‌ அ தாமப்பாவகையொன்று. சசறுபடுகா ண்ட 
 கப்பாமலலண்‌ெ ணமிலேக கூடவாசே, தவர்‌ 0 பபப 

ப்‌ வார்சீதப்பாச2 இக்கா்சா இப்பக்‌இரி டக சகாய சார்க்கு. 
ட கச்‌ வாததுப்பா கோட மோடகிரா சா. ச்ஸ்‌ இ.சமசன சகம்‌ உரை 
க்கான கசத்கப்பாலவங்கப்‌ பத்மம்‌ டை கருவானவெ ட்‌ 
சயன று டர உரக ரர ச௫மே. சன்ன ப 


உஉ௰ 
ர னுள்‌ ளோ க்‌ பன்ரா யகது ட ன்னா 
- க்தாய்கழஞ்சவிதம்‌, ஆட்டியேபொடித்திடகே. டக்‌ ஜெயாக, டட 
்‌்‌ னேகொ தட்‌ ப ட ப்‌ 


ல: 


பகன்‌ ணெ கணகர ங்கள்‌. கெடிய யானமா ர டுப்‌ ட 
க்கள்‌ நரளடாவுல ர்த்ததின்றறணல்களெ ளல்லாம்‌ கலமாகவாறுமட ச கெர்‌... 
ப்பவெட்டை தாளடாகணப்பாண்டுவெளுச்சுசேகம்‌. சளம்ரன. சீரழிவு. 
ட்‌ ல்‌. வேள்டா த்‌ படட டக லில்‌ பன்ர ககன்‌ ஆன்‌ 
ல்‌ னல வொருசேதிகளே,.. ட 

ந: 


பம டட லித்டு டர்பம பரந்த 090 20% பவ வ வல 1 க்கு 
ப கவல்‌ உப்பல்‌ பட மகட்‌ பட்‌ அக்கட 0022 வரத்‌ 

| அடல வதரி சரப்பானெண்‌. ணெய்‌, ட ட என்‌ .. 
"சே தியென்‌ ஐகசப்பானாம்‌. சண க்அக்செல்லாம்‌. , செனிலான வெண்‌. ்‌ 
க்‌ யொனறுசொ எண்ம டத்‌. சா தியெறைபூவரசுசெ1 கத்தாரி' தள ப்பூ. ்‌ 
 தகரப்பனொ மெகண்டல்சாலி. வேதியெழை நிலவாகை பகயொக்‌ றக்‌ 
விசமாகப்பலம்பத்து. நறுக௫க்கொண்டு ஆகிய ததாண்கிபெட்டொ.. ்‌ 
எழு பதம பர எர்த்‌ அடடா ப. ப உவன்‌ 
ப ஒன்தப்பவெள்ளாட்டினபால்தானொன்று. ர தக சர. 
கர்கள்‌ வி ட ட தரன லத்‌ ஒப்‌ வ்‌ ்‌ 


ம்‌ 
பஜ 
்‌ 
்‌ 

ட்‌ 
த 
்‌. 
த 
்‌ 
3 
ம. 
ஜு 

ப்ட்‌ 


5 கையெ வாசேசரண்டி. 

ன்‌ 


நின கரத்தாவ்கும ட ண லட. தளமான. ்‌ 


டை பதட்ட பவளி டதத வ ௫3 


-மாச்தயே ரண்‌ ணெய்‌, ர . 


தா னெ: ன்றமா&்‌ெ கண்‌ செய்சொலல்‌ 


ண ள்கட்டத்‌ ன்‌ ரெ எ்தகேர்க 


ப்பே்தில மககள பொட்டெனலே பயி 2. ன 


தல ளப்பர?ே றல கன ல்வனா டம அனவ ணெலய்ள. 
ரகம்‌ நாளபடசகோவைச்சாற்‌. காணிச்சாறுகலமானவல 
லா சைசெருப்படையின்சாறு. வேளப்பாயானையிடபெருஞ்சிச்சாறுவெ. 

குசுறுககாஞ்சீந்திபி்‌டதண்சேசரமு. ஆ ்ட்பக்கக ல ்‌ ட. ட்‌ 
அ 2 ட ்‌ ௬௬௮. 
க. அமப்பசவாமண்சக்க்‌ என்றொல்‌ ப்படி மூக்கால்‌ ப்பட வெள்‌ 
ட்‌ ளெண்ணெய்படி தான்முக்கால்‌. காமட்பாசாற்றிலேவிட்டு கசேளு. சது. 
. சானசாஇக்காய்சாஇப்பத் தரி வாமப்பரமாசக்க:ய்‌ கர்கடகச்சில்கி கள... 
்‌ மானசண்பகப்பூகாட்டாச இப்பூ. சமபபா௫ுதகா கமேலக்‌. குரோ சானி. 

பட அறத்‌ சழஞ்‌ ப ட்தத்லு டெடைகான்‌ தூககே, ட ௨௩ ட 

்‌ 2 னர வின்பால! வட்ட்யாட்டிக சுமக்காக இலா? ணயி 
்‌. ன செத்க அனிய்இன்‌ தாம்கியே சித்தாோருலீவேரின்பட்டட சாதகமா: 
- பலமொன்று கூடப்போட்டுத்‌. தேக&பேயடுப்பேற்றி மெழுகுபதம்பாச்‌ 
_திதுத்‌ இறமாகவடி ததகனைக்கலசக்‌ துள்ளே. ஆக்கி3யேகற்கண்டுடலமமெ 
கடன ணச்‌ பணம்‌ வட பம்‌ ௨௩௮ 

கொல்‌ ம்ப கப அலவ ட்ட யானால்‌ சொட்ட 
"ல்லால்குனி்‌* துபோகும்‌ தன்ளப்பாரணககூர3தஇி லிக்‌ஃப்புற.று தள்‌. 
-மேயோணிப்புற்றரிகரக்இ உன்ளப்பாவெடி. திலைமே- வறல்‌ ௩லமானசெம . 
.திதிரவகுகாடா தோடும்‌. பலக கட்‌ அடத பறட அவத 
ரர. ந்‌துட பர க்கள்‌ ஸ்‌ ௨௫ டு ம. 


ம்‌ 

்‌. க வவசான்தம கோ ஷ்டலெ ஸெஉக்கமே 


ட லம்‌ ௮ அம்பே ே ன்‌ வெள்‌ ளூ ள்‌ ளி எக 6 ம்‌. 

ப 


ர்‌ டவ பவசண்னடா பணத்த ௮ து ப்‌ லே 
ட்‌ வட்டு போமப்பாவடுபபேத்றி (ட பரனை ட்டி டுக்‌ ன்‌ 

வேயிருக்கொரு* சலசத்‌. ன்னே நமப்பா மக்டல படன்‌ ்‌ ்‌ 

மாகககொண்டுவரவா அகன்‌ தான்‌, கே மப்பா. பகதியக்காலுப்பைச்கள்‌ 

| ஞூ. லெருசஐக்‌ லபக்‌ 7 கெர்பபவா ய்வே, 4 ப ்‌ வ்‌ பாத்தமல்கம்‌ 

. செப்ப இன வாய்வெல்லான்‌. 'க௫ிசெட்டோடும்‌ - தி குசக ள்‌. 
ம்‌ ததின்வலியெல்லாம்போம்‌ கற்பத்‌இஃபுமுககளெ. கலா. கழுவிவிமும நா ்‌ 

ப டாதுளூலை௦ யெல்லாகளினமாகும கற்பசதிலிசுவமுதல்‌. வளர்க துபோகு. ர 
ம்சஈஇடுப்பில்ஞூலையெல்லாஞ்சர்க்கமாகும்‌ அக ட த்‌ ட 


வனத்‌ ஆச்சரியமினனமொன்றறைக தேனே. வாத்‌. 

டட. 'தறைறேனல்லெண்ணெய்படிகனொன்னு. டவ தடி 
-ய்படிகானொன்று. முறைகிறேன்‌ மூலவேர்‌. பலா தானரண்டு. முனையாக . | 
 வாவின்பா லிட்டேயாட்டி. நிறைகறேன்கன_£ஈவிட்‌. படுப்பிகேற்றிக.. 
்‌ -னைவாகமெழுகுபதக்சனிலவடிக்‌.து ஞூ வலத அனலை. கொண்‌. 
| தல்‌ இடு தரல ஒர்கக்ட்து கணி்வோல்கை தது ௨௬௩௯... 


' கதிப்போககு.மிமெரிப்ட மத்தா பற்று ட கந்தம்‌. 
ல்கடிபோடப்பச உர௲,பபோழுள்ளழலைவாயநாற்றல்கள்‌. நட்‌ ரஈசேயெரி. அ 
பபெல்லாஈஸினம. கூட சேறிப்போஞ்சூலைமுதல்வெடி ரணங்கள்‌. ப ்‌ 
தகுட்டமெலலாந்தீரக துபோகும்‌. பத்தர்‌ நல பரக அ்ள்‌.. ்‌ 

யா னல்‌ க கட அலு அர்ல்‌ ரகக கட்‌ ர... .. 

நன 
ஆகு 


_ சலிங்காஇிஎண்‌ ணெம்‌,... 


சமக பல்‌ 2. லிக்கர கட த்னணொய்‌ ணவ செ: ட 
வர்க ம. சதியனேகேள்‌. 'கன்மமென்‌ றம்மட்டி கசாய்ச்சாதப்பாக. 
்‌ பவ கப்படியிசண்டாலினீர்சான்‌ சன்மமென்றபடி மிரண்டு. லர்‌! 
(0 சரீர்சான்தப்பாமல்படியொன்று. கூட்டிச்சேர்‌. தது. பன்மமெண்ற. வா. ்‌ 
கட ட] ன்னா. பகரா பதல்க வறன்‌ கூடவாவே ப ்‌ 


பி சலில்கம்‌ அம்றட்டிச்காம்‌,.. 
ட ப அற்ரன்ல ச்லட றலி எதிர்த்‌ 
அ தத்்‌ கி ்‌ நத அல பரப ர ்‌ 


ட. ர ட அ ணனனா க்காமல்‌ டட லட்‌ 
பேத்‌றிமெழுரு பதானால்‌ ஏ ஏன்‌ தப்பாகலசமதீல்‌ வடி.தீ.தல, வத்தேள்ன்‌ 
ல. னசொல்வேனக்கசைக்‌: காலஎசோவிசமாசக்‌. கான்றப்பா. கொண்டுவரப்‌ 
ட்ட பச்குகாள்சான்‌. கவுசையொம்‌ பீலிகையங்கரைக்துபோகுா ஆன்றப்பர்‌: 
ற கட்த எக்‌ அணசாதுமகோ தரல்களத்றுப்போமே படிவ 
ட அற்‌ தட்ப வரவில்‌ இர அமென்னம்‌. ப்்துவைம்‌. 
த ட டிவாய்வு கற்ற ப்போக்கெர ப்பவலி "கெர்ப்பச்சூலை நாட தேயி 
பல்‌ சவுபுமூகழுவிலீழும்கறறுப்போகிகைகாலில்கட்டு /ஞூலை ச/டல்புக்குல்‌ சூ. 
ட ததும்‌, லிகாணாமோமும்‌ பற்றுப்போம்வ யிதகிலுள்ன ர அ ப 
: தாகுமடாவில்ளமொன்ன்‌! க்லிக்‌ இர ட லப 

ர ட டட்ப காகயென்னொல்‌, ப்‌ 
ன்‌. த டரவப்பெண்லற க ப்கெடியானவாமண 
. சன்‌ புன்னை யெண்ணெய நாளப்பாவெள்ளெண்ணெய்‌ ஐந்அ்கூட்டி. 
- தலமாகவையொள்று படியசைதான்‌ சோத்துக்‌ தாளப்பா' வெள்ஞள 
.... ஒரிவசம்புகரயம்‌. க்க ட மவ சப்தர்‌ அண்டன்‌ பவர்‌ 
ட்‌ டல்‌ ர ட கட்டட 

ட்‌ தடமாவ ப்பனன்‌. ச எள்‌ ப்பனேகாடியா 


- லசைத்துப்போட்டு. வேமப்பாசாடிப்டி.ரண்டிலேதான விருகாகக்கால 

.? அவிட்ட டுப்பிலேத்றிப போடப்பாமெழுகுபதம்‌ வடிதீ௮க்கொண்டுபு 
“சழாசக்கவசமதிக்ப ,கனம்பண்ணி. சாமப்பாமேற்பூடுப்‌ ன த்துக்காம்ச்‌ ்‌ தத்தக்க ப்ரம்‌ 'வாதமெண்பதவுக்கானே, படட ்‌ ா பல 
டதா ளென்தமோலகை சூலையெல்‌ லாக்‌. களமான இமிரவாசம்‌ புதவி 
்‌ வலன உ டண்ர்துபக்ப்றத்‌ சாகாது சர்க்க 
ம்‌. 

்‌ கர த்இனச்கருக்‌ 4 
த டம்‌ ே க பெண்ணெ ன்‌ ்‌ 


படுவா க ட்டொன்னும்‌! வடித்துவால்‌ ம ச 
ரக அயன சலப ய்தனக்‌ குள்‌ ச அர்‌ வள அாகக்கடுக்காயும்‌. ்‌ 
ககுரோகணி. தா ம்‌ யேமிளகுடகே பத யுள்ளிவகையொன் று. ட்டன 
பலமமைதானைதுப்போட்மி ஏல்கியேயடுப்பேற்தி. மெழுகுபதமா 
ஞா என்னசொஃவேன கலசத்துள்வழடிகீதுவைதது. உண்க ம்‌ கே 
தட அதில பறபல ப ப ப. ்‌ உம்‌. 
த்த ர அம வலா கன்னல்‌ வளன்‌ தன ச. ்‌ 
மலளர்சதுபோகும்‌. 'காமபபாமூலதஇன்‌- ரலி நாடாது. 
ன பித்தமெல்லாக்‌€ழேசா டும்‌. க்கப்பட்‌. பபோல்செத்யெண்னெொ.. 

ர. பரதக்‌ த லட. வல 

ர கபன்‌ ர ரத னை ரம்‌ ல்‌ 
னகுமரிச்சா றுபடிசாஜென்து” 'வேனெனறகரிக்காய்கான்‌ பலமிசண்டு.. 
விருதாகவசைத்தெண்ணெய சன்னிற்போட்டுக்‌ கானென்ற. வடிப்பேத்‌ 
கிரது கனல. சண்ட பபற்த கக சகலசம்வாமே ப ௧8௧. 

தர ர்கணட ரல சா அடகு கடிக்காம அல்லதை டலா ்‌ டித்த. 
. மென்றகாத்பதும்போம்‌ வ த்தப்பாவெரிவு முகல்காகஇிதீரும்‌. என்ன. 
சொல்வேனுஷ்ண கோயெல்லா. கதிரும்‌ காத்‌சப்பாபட்சமொ. த ௧. 
டித்தாயானால்‌. கருவானகோயெலலா்கானணாதோடும்‌.. பார்சதபபால 
டடக்‌ பர ன்ப து அமரத்‌. பாருபாசே, ௨( னி 

, விசபக்இரச்சலிக்கம்‌, 

சற ான வ த க்கலிக்கக்கேளு பறக்குமடாபசா( 12 தல்சன்‌... 


கரவ சே சப்பா இரிகடுகு கடுக்கா யமா இமமானவாள மாடு இ 


ல்‌ சரம்போடேமும்‌ கேசப்பாவெக்தயச்சாததனாலாட்டி, வெகுசு று. கர 


ப்‌ 33 


 கால்சாமமரைத்‌ துக்கொண்டு. ண்ட டண்ன் ட்‌ லி: கட்‌ 
ப வயல்‌. ப தகத ட 

பாலதுபமப ட அ... ரதையாள்‌ வடக 
- செய்து சாப்பாவசலையிட. ஜரிசீரில்‌ க ட 
ஸி. ச்சன்‌. ச்‌ ஷம க. ர வர்கம்‌ ச்சக்கோஷம்‌ சிளமான ॥ 
்‌ க்யா, ததோ ஷூமெல்லாம்‌. க ரடம சமரச ப டல்த்ல்‌ அன்றித்‌ ஆகா யப்‌ 
ச்‌ சாரக்‌ த்க்‌ ட்‌ ப்‌ 5 தத்து வதன்‌ தன பாம அன்ட்‌ ௨௫௬ 
்‌ ட்‌ ட்ட 4 சசம்த புகைய ர்‌. சங்க 
மோடு 'வெள்ளிமுச து. சரமப்ப2மதரொடு கராம்புஇ பிலிநலமா 
்‌. னபவளமொடு ரூசஇசாட்சம்‌. , காமப்பாசோஷ்‌.. மோடகஇரொகாசம்சள. 
்‌ மானகாகப்பூ கூவிள த்‌ இன்‌ மூலம்‌. ஆமப்பாகலைக்கொம்புச்செ தூசு. 

- ப்பனேயாடாகேர௨ ட மூலா சானே.. ட ம்‌ 2 ்‌ ௨௫௭ 
தா்‌ னென்தநூளைப்பாலா ரை ற தெடகடுட்‌ சப்பாமல்‌ ்‌ மேன்னு 
. தீதிநாவிற்போட நானென்நதோஷமொட சன்னீயெல்லாம்நாட ர தகர 
ட்‌ வறட்கொவமுக்தல்‌ தேனென்‌ திசக்கோத்தோ. ஷம 'வாஈஇிகற. மானவி 
்‌ வான்‌ உ படல்‌ வர்தன்‌ டல்‌ வச உபெபோகும்‌ வ 

சூரணித்து ட த கக்கல்‌ நல்மா ட்ட ட ப்‌ 
தோ ப சக்கதம்‌ எற்பட்ட 2 வள மா சத ௮ கட்‌. 
இவா்‌ ப்‌ ட அனித்தா த்தனர்சரச்க்‌ 
ட தோகசெகதாப ரம்‌, 


கென்‌ தலாக ச வனா. தயவானய ப்போ டி 8, ட 
்‌்‌ இண்டுன ய்விட்டு வா ளென்றகா ழிகைதாண்‌. அறு பதாஞல்‌. அண்டர்‌ | 
லுத்ககளோப. பிங்கானிஐ விட்‌ கி சானென்றபழச்சா௮பிழிக துவிட்‌( நிகல... 
்‌ மாகக்ண்டிவைக்று. நாலாநாளில என்க பட கர்வ கழுவி. 
்‌ு ப்பட்‌ சதமாக வியர்‌ சதிப்‌, பணக்கான் துக்‌ ணட கலு ௨௯ ஸ்‌. 

ச்ச த்இதகம கறக்க வைனை ம .. 
ட்டிகாசகியேபழச்சாத்முல்‌ சாமமகாலு. சரியில்லாப்பொத்தலையால்சா ட 
-மம்காலு மே க்கியேயரைக்கையிலே ௬ மூப்பூவப்ப: இறமாகக. _கழஞ்சினி. ட 
. றசேர்க்துப்போட்டு வாகலிபெபிலவுசம்௮, என்க நகத்தால்‌ அள 
மா ட வலம்‌: கன்ட 0. ச அட்‌. 4 உட ட ப) 

- போட ப்பாமூக்காலும்‌ டக்தது ஈனால்‌. சமான கால்க “மம்‌ ம. 
க்கொண்டு காட ப்ப்‌ பிலலைசெய் த. வியுலர த்தி. சலமாகமுன்போ? ம. ன்‌ 
டச்தைப்‌ போகி ஆடப்பாவாரினபின்‌ னெடுக்‌ வுப்பரரு. அப்‌ னே மாரு. ்‌ 
ககம்பூப்போலாமரனம்‌ காட்ட ண்ட ல்‌ னனுபானக்இல்க. ்‌ 

ருவாககசேன்‌ கூட்டிக்‌ 6 சொன்‌ மல்‌ 5 2. ௨௬௪. ்‌ 


தான்‌ வல கவ யன சவ ம 
டைபித்கவாய்வு கள்ளவேகசய்வென் றெ வலா க இரும்‌. காடாதேய்சோ 
சியங்களன்னச்‌! கே ஷம்‌ விள்ள வேமயக்கமொடு வாந்தி ன ட்‌ 
பித்தமெல்லாம்‌. எிழலாய்ப்டே பாகும்‌ ப்ட்‌ மட எற பற்‌ . 


ல்சாப்பிடவே கே கன கூட்‌ ஸதி எ ்‌ ௨௬௫௮. ்‌ 

12 ய 


ரக்த வ. 
- னானை பைபோ ல்‌ கர்‌ ப்ப ககக தவெள்னெட ப 

“வமித்தயரத்இல்சரம்ச்‌ ு ச்ஸ்‌ 


0 


இக ச ்‌ டன்‌ ரர செ4்துரக்கேளு ப மானப்‌ 

சமனாய்க்கூட்டி, னவெ்ளாம்‌ கால்சான் கூ 


வத 


ட்டிக்‌ டன்‌, ர்ச்ம்‌ ஈல்‌.கரன்‌ செட்திசமனப்பா, விள்ளவேசுத்திசெய்‌ 
ஜ்‌ கல்வசஒட்டு விருகாண சபசிகிபகிறும்‌ சாமம்சாலே. உள்ள 


ட்‌ | ம்‌ 6 ப்‌ கர்‌ 
லட ஜி. பர்‌ ்‌ 1 % ப மட்டக்‌ ர ] 1 
பசல்‌ பற்‌ இலர்‌ 
டத 


ட்‌ நாலு க: மூப்பூவ்ம்‌ பனகன. ஃலமானபொழ்றலையால்‌ சாமம்‌ 
காலு, சாலா எனவரைதி இபில்லைரவியிற்‌ காய்க்தால்‌ கரழவானவோட்டில்‌ 
வைத்தோம்‌, சாலாகமுப்பசெருப்‌. புட்‌ _.சதிற்போடு தப்பாது 
'செக்தரரமருணன்‌ே போலா, ( மாலாசப்பண: வெடைதர்‌. னனுபானத்தி 
ல்‌ மைனே ெண்வேசம்‌ போம்பேய்கேளே. 5 ௨௬௮. கேளப்பாபாண்டாறுள்‌ ராவிடம்‌ இருபைமாம்பித்தம தகா 
த்பஅம்போம்‌, காளப்பரவாவ்வேசடு. -வாதமெல்லாம்‌ நகாடாதேயக்கினி 
யாம£தல்‌ே ஞூ, சூளப்பாகாஐுவெல்லா முறுக்கத்தேறும்‌. சுகமாக: 
இண்ட ல வத்கபவ ம இளப்பாயின சச்சேனில்‌ கொண்டா 
த்வத்‌ அணுக அபாண்ட பவப்‌ ௨௬௮ 


ட 


ச. ப பகெ்ள்க பெச்ல்லாதகொர்ப்பகோய்‌ 
சொல்லாே தாடும, காமப்பாவாஈதியொூ பொருமல்விம்மல்‌ காடாக 
வுஷ்ணமாம. வாய்வுதிரும்‌, தரமப்பா. சேத்துமங்க ளெல்லாக்திரும்‌ த 
“லைமயச்சம்வாயூரல்‌ சாந்தமாஞும்‌, வேமப்பர ப.த்தியல்கார்‌. ிகெதமெல் 


லாம்‌ தவற வட்டு வின்ன்கேளே. ந வட உளறி 


ம 


இரிலோச ௧௯ செர்தாரம்‌ 


7 


வ இரிலே லாகச்‌ ள்‌ 0டியானலோகமோப்‌ 
அ ப்பிரேகம்காக்தல்‌,. காளப்பாமுன்றையுக்தான்‌ சுத்திசெய்து .கலமாக. 
ச்சமன்கூட்டில்‌ கல்வத்‌ இட்ட, தரளப்பாசுச்திக்த. கெக்திசமன்‌ கூட்‌ 
இதி தப்பரமல்வாலைரசம்‌, பாதிசேரத்‌ த) அரப்பா ராசிறுக்‌ சாமு 
ம்கனு அப்பனேவரைக்கையிலே மகனது உரக்‌. ளத ட்‌ போடப்பாமூக்கழஞ்ச. இகவ பொத்தலையால்‌. ௩7 தீ.௪ர 
_ மமமை ச்‌ அக்கொண்டு,. காடப்பாசெருப்படையால்‌. 'சாமம்காலு கண்‌. 
-முனகுமரிச்சானு சாமங் காலு, சேடப்பா. பில்லைசெய்து ரவியிற்போ 
ட்டு திறமாகவோட்டில்வைச்கோடுமூடி, ஆடப்பா சில்செய்து. புடதி 
ளட உண்‌ ரம்‌ என்ப எட டில பசக்‌ ட உது 
வக்‌ கலு ஏ... 4 ட 


இட்‌. ்‌ ப வறித்தச்தினச்சருக்கம்ப. ட்‌ 


கேளப்பாலிங்கமரை। ப்பலந்தான்‌ கூட்டிக்‌ கெ 5. ம்மா பச 


சாமமெட்டு, காளப்பாவரைத்துபில்லைசவியிற்காய்‌ தால்‌ டனமு£முப்‌. 


பகெருப்புட ச்சைப்போடு, வேளப்பாசெர்தூரமருணன்‌ே போலாம்வெ 
குசுஞர்‌ காய்ச்சஞ்சிவிரூ ணச்இல்‌, கா எப்பாபுணவெடைதானெய்யிதி 
ச்‌ ம்‌ ன்ளாக சப்பா௮மேசகீரதவதிபடோலே, ண்ட பாட இ ௧. 


வ 


தவறிப்போம்பாக டுவகையெல்லா 6 இரும்‌. ர ரன்‌ 


றகாற்பதும்‌ பாம, சவறிப்போமேகமென்‌ தவிருபக்கொணறுமசாக்த. 
(2) ம்வாயுவெல்லாமொழி (த போகும்‌, தவறிப்‌ போமுமட்சூூிமிரு உல. வ 
ல்லாஞ்‌ சக இரன்போல்‌ சேகமெல்லாக குளிர்ச்சியாகும்‌, தவறிப்போம ம்‌ 
படம ன வமு எப்‌ மெல்லாம்‌. சன்துரடாலிள்ளமொனனு.. சாற்றக்‌. 
கேளே... 1 ௭ ம்‌ மரல்‌ உளள 


ப்ஞ்சலோ ரகக 


சேளட £பஞ்சே லோகச்செக்தூரக்கான்‌ செடியானசம்‌ மொடுவே ப 


ள்னிசசம்பு, காளடாகாகதமோடிருமபில்வைத்‌த கலமாகச்சுத்திசெ 
ய.ர எமனாய்‌: “கூட்டி, கேளடாகொத்கக்தான்்‌காட்டிப்பிட்டு வெகுளா 
ளு சமசைவி ரம்கால்கான்‌. ஆளடாமுப்பூவின்‌ ஈண்ணமொன்றனு அப்‌ 
த்தல்‌ தவத்‌ ன்‌ ம்‌ 
அட்ட அதல அளைவ டக்க -ம இவண்பதுர எ யம வக்‌ கல்ல 23 க்க அ 2௮௮ த்தன 

பனேபழச்ச கிறா ரூலசாமம்காலே, ட 0 ்‌ ்‌ ௨௭டு நற ்‌ 


காத்சாமமரைத்துகேயுலர வைத்து ன்ற டன டோடு 


ரூல்‌, லான சலைசெயது மூழப்புடத்தின்‌ செனறேதானுமினபின ்‌ 
னெடுச்‌ துக்கொண்டு, காலாணகரிச -லைச்சா ற்திலட்டிக்‌. கசகாமலகாற. 
சாமமசைத்தக்வொண்டு, வேலான முழப்புடத்தித்செஈனூரமாகுமவி 
வாம்‌ கா தசாமகைட்ட்‌. 2 வ்‌ ௨௭௬... 


ஆட்டியேமுழப்புட த்தின்‌ ன” ர ட எற்கு ப 


மாகுமெடு தீனக்கொண்டு தடு உயேஇரிகடுற்பண௩தா வ்‌ கொள்ளமு 


தண்ட தேன கூட்‌ மண்ட கான்‌, காட்டியேவாயுவென்றசெண்ப து. 
ம்‌! பாம்‌ காடாதுமி. சனி த்தின்‌ டம காட்டம்‌ இம்காறிக்‌ 
ட ரப மக்‌ வலன்தா க உளள... 


பழ பெ 


மண்டு ர ச்செ௦தூரம்‌.. ம 0 சி 


சே௱டாவாறிர தான்‌ வருவஞ்சென்‌ த. ப ர 

ஸ்வெ்னு, சாளடாலாவிவீர்சன்‌ னிலேதாவ்தள மாசக்காய்ச்சி யேதோ. ட 


ய்ச்சுத்சோய்ச்சு, வேளடாபத்தவிசைதோய்ச்செடுத்தவிருகானசல்‌. 
வத்திற்பொடி யாய்ச்செய்து ப மாளடாப த்திலொன ஹ்கெதிசூழம்‌ கல. 
பரக தரவ பப்பா வோ 1 . ௨௭௮ ரர்‌ 

“அழ்த்தியாத்தின்சரும்சம்‌ | பர்‌ த 


்‌ கூட்டி வேபறச்சா்ஜில்புடக்தான்‌ ப ததக்செரிகராதப்‌ ப 
க்தான்பத்து, ஆட்டிே யேசெருப்படையின்புடகதான்பள்‌.து அப்பனே 
செம்பைச்சா௮புடர்தான்பத, 8ீட்டியேயாசனிட பட்டைச்சாற்றி. 
ல 'சேராகப்புடமஞ்‌ ஈடே ஈட்டெடுத்த, சாட்டியே செர்தூரம்பொடிகா 
ன்செய்னா கன மானபரணி சனீலடைத்துக்கொள்ளே. படு! ௨௭௮ 


ப கொள்ளவே கிரிஃடுகுசேனிலேசான்‌. அசை டம்‌ 
ஐக்கொள்ளே, விள்ளவேவிலப்ராண்கொமாலையாறும்‌ ! ,விருதானபா 
ண்டுவசை( குடிபோமப்பா, சளளலேபித்தமெல்லாக்க௦ மனா தனா 
மானசேத்தமே எய்சொண்‌ணாற்றாறு / ட கள்ளவேகடலபுக்கிக்கா ணு 


தோடு சண்டா வோவெண்பாண்டக்கருமபாண்டமாமே. - ௨௮௦ 


ரகர நக வனச்ன கம்‌ அகலா தவர்‌ இிவிக்சலகன்‌ 
போகும்‌, சாமப்பாவாயுவென்ற 2தலலாம்போகும தளமான கரத 
சோஷுடாதோடும, காமப்பாஜுஅமடாமேமமின்னு கலகலென 2 
சேகமுமுறபெபோகும்‌, காமப்பாசண்டபடி.சொன னோமின்ன நவ்‌ 


மான வபபி3ர கவசைசொல்வேனே. ப உதக 


அ௮ப்பிரேகச்செ தாரம்‌, 


ட்‌ 


ட 


- செசல்லக்கேள்கருஷ்ணவப்‌ பிரேகம்வாக்கி சுறுக்சாகக்காய்ச்9 
கெயாலித்போட்டு வல்லக்சேள்சமுவியதை யெடுத்‌ துக்கொண்டு வா 


1 கானகெல்லோட ப்பிசேகங்கூ கூட்டி, உலைக்செள்காஓ யிலேபிசைஈகாயா 


ல்‌. கலமானவப்பி?ரசமிறம்கு: ம்பாரு.. டப பப 


செளிவிலு த்து ர ரர பாவாட. ௨௮௨ 


"போட்டப்பாஸ்லர்க்தமின்‌வெடுத் துக்கொண்டு படக 
நிபோட்டுநீயும்‌, ஆட்டப்பாபழச்சாறிருல்நாலுசாமம்‌ ௮ப்பனேபதஇ 
'லொன்௮சொதிகூட்டி, காடடப்ப: பில்லை சட்டிரவிரண்டேகான்‌ நல 
| மாகமுப்பசெரு ஃப்புடச்திற்போட்டு, ர டர ட ரான்‌ சட 
ட்்ஸ்‌ 72௧௧) தசாமமரைத்தக்காட்டே. உணு, 


ப படி வ்லய ப்‌ த பப சனமானவோட்டி சிட்டுப்பு 
டத்தைப்போடு, ஆட்டியேகல்வத்திறபோட்‌ டுநீயும அப்பனேகெர்தி 
பிட்டுப்பழச்சாருடம, பாட்டி: பேப,த்தவிசைப்புடத்தைப்போடு பா 
த்காகப்பிவனெடுத்துக்‌ கரிசாலைச்சா மயில்‌, வாட்டியேபட ம்பத்துப்‌ 
ன ற பச்சி வாசா செருப்படைச்சார்விட்டிட்ட எட்டே. உத 


வில . ( 7 
12 ப்வ்ல ்‌ ம்‌ 
84 ர 


௨. . வலித்தயரத்நிலச்சருச்சம்‌.. 


தள வய டட அம ரவ ன ர 1 
02 கீட்டியேபொுதலைச்சாலுபுடகதான்பத்து. சேரானபொத்றலை 
யிற்புட6தானஞ்சு, சட்டியேச௮செருப்படியின்சாத்முல்‌ ச்சகாமற்‌ 


புடமஞ்சுபோட்டெடுகஐ, டோ த்த 
- ககனேபுடமைக்து. 'போட்டுக்கொள்ளே. வழ. வதனம்‌. 


- சொள்ளப்பாசெஃதூரமருணன்போலாம்‌ கொடி தானவனுபான. 
மறிஈ தகொளளு, விள்ளப்பாசயமெட்டுமீளையிருமல்‌ விருதானசேத்‌ 
அமகோய்தொண்ணாற்றாறும்‌, கள்ளப்பாபதந்தோடுக்கடலேபுக்குக்‌ 
கருவான சஞ்சிவிஞாண த்தில்‌, அள்ளிப்ப ணம வவடை தா மேணிற்‌. 
கொள்ள ௮.திஅப்போகாகீரிழிமகன்‌ போமே. ௨௮௬ 


து லு 


' போமப்பாதேகத்துள்மாச்தையெல்லாம. போகுமடாபிரமியகோ ்‌ 


ரும்ஜெல்தாம்‌.. சாமப்பாவுட்‌ சூடள்ளெரிவுசானும்‌ களமான தேகமெ. 


ல்லாமகுளிர்ச்சயொகும்‌, வேமப்பாவிக்‌ நா௮மபுஷ்டியாகும்‌ வெகுகா ப | 
சோயெலுஃபுருக்கிவிழலாய்ப்போகும்‌, படப்‌ வட உர்‌ 


ணும்‌ த ப டட ர. . ௨உ௮ள்‌. 


“சொல்லக ேள்புலதிதியனேபற்பச்‌ க்கச்‌ அச்சான ்‌ 0 
ள்‌ ௮சூட்டச்கேளு) வல்லக்கேள்‌ ள்‌ கருசுசுச்திபண்ணிக்கொண்டுவகை : ல. 


வாகமுப்பூகீர்மூன்‌ அகாள் தான்‌, ல்லக்கேள்சாரகீ/ மூன்‌ அுகாள்‌ சாண்‌ 
-ழகாகரகியுலாத்‌இப்பலக்தான்‌ தூக்கு, . வல்லக்கேள்வக்கத்சைக்கடு 
ஞ்சண்ணமூ. வாகாகவெடைக்கெடை தான்‌ கவசமயோடே.. ்‌ ம. 


இசசபத்பம்‌. ்‌்‌ 


24] 


போட்பமாரவிவிகு வெழுகாள்‌ சாட ர சகாத்கட பட பட- | 
ணச்சிலை, உரடப்பாருன்றுசுச்திகாயவைது. கலமானகாடையிலேகு 9 
ருவுமாகும, பாடப்பாசிமிளுக்குள்ப சன மபண்ணி பதக்கிததோரளூத த 
திதில்பச்திலொன்‌.௮ு, ட கக்க வாக தப்த ட்‌ நிசமாகரவி ந்‌. 
புலர்த்தியோட்‌ டில்வையே- ள்‌ முர ப ய்‌ வாச ௨௮௯ ர்‌ 


வையப்புா மேதூமுக்கல்‌ அசசண்ணம்‌ வளையா மறிக்க மு. ்‌ 
வைத்துமூட்டி, செய்யப்பாசிலைய த மூன்றுசெய்து. இறமாககுக்குட ட 
ச்திற்பற்பமாகும,. மெய்யப்பாசசபற்பமபரணிகனிலடை த்த விரு. ்‌ 


தானகெய்சேனித்பணர்தான்‌ கொள்ள, , கையப்பாசாே பத்த அதி 
(5 கண்காணாசே, மெடாவின்னல்கேளே.. ப ் 

ம ,கேளடாசர்வாங்கவா.தம்‌ தரும்‌. சக கா்‌ கோ பெட்டுக்கி. | 
ரூம்‌, பக்கமாக லட்டு பதச்கட்டக்‌! என்னிய... 


ந 


வ்‌ ட 1:11 


அ பத்தல தல்ல ட ட படக கக கல தல தத்வ அகத்க்க ல்‌ ப்‌ பகலில்‌ 


ோதல் ககக பலவ கல கலத்தல்‌ கலக்க தகட்ட 23 க்க 
9 அரிச 
பத்‌ 
ட்‌ ஞ்‌ 


ட. கலித்தத்தெச்சும்க்‌, ப ர்‌ ட பல 
ட. ்‌ பழகப்‌ ்‌ (தவத்த்‌ 
பண்ற பன்கன்றாசாள்‌. 2 2 ன சராடாருந்திற்கேரரக்னால கல்‌ செரியெ. 
்‌ ட்பேயே $மடா சரகோயெல்லாம்‌,. பக்க பதின்‌. வலிச்துப்யோ 
ட இம்‌ ககத்தானகெர்ப்பகோம்‌. மாமர சான. ௨௯ 

 தாளகபத்பம்‌, ்‌ ன்‌ ம்‌, ்‌ ர்‌ ்‌்‌ 
| ராத ச லத ன்ள சொல்லக்சேளு வகை ன .தாளகம்‌ 
தான்‌ சுத்திடெய்‌ ௪, விறமடாரசபதிபக. ல்ருசுரரும விரகா.த. வரய்நி 
டரா லசைச்துக்கொண்டு, சானுமடர்சமர்‌ சாணுக்தா ளகத்இிலப்பிச்‌. சது, 
சாகரவியுல/த்திச்சுண்ணச் லை, சிஅமடாமூன்‌ அசெய்‌.து சண்ணத்தி 


கிவைக்னான்‌ சிறப்பாகக்குக்கெ த்தில்‌ இவன்‌ போலாமே. ௨௯௨. 


- ஆமப்பாமால்தேவி. பத்‌. தலை, ' அளவிலொரு, பணர்‌ தாக்கத்‌ 
க்ந்டள்‌ ள்‌, வே மழப்பாக்யமெட்டு மிளைப்பேோ டா ளை. விர "தோ 
மம ௪டல)தஇல்கெர்‌! ப்பகோய்‌ சாரா, காமப்பா வெலும்‌ பருக 
இ ” அஸ்திரணக்கள்‌ ர த்தன. ௨௯௩. 


, வக்கபத்பம்‌, ்‌ 


ப . கேளடாவல்கத்தை. 4 சென ப்ட்‌ நட்‌ 
ல ஜீ, காளடாதாளகமும்‌ சசருஸ்கூட்டின்‌ சமனாகவாய்கீரா வரைக்‌ 
அக்கொண்மி, வாளடாவகங்கமென்‌ றக்‌. கட்டிகாண்‌ வளமாசப்பூசியே 

மனுய்தியும்‌, ஆளடாரவிமுகத்தி அல சப்போட்‌ டு. அப்பனே. சுண 
ஞூம்புச்‌ சலைசற்றே. ்‌ ர்‌ ப ௨௬௪ 


்‌ சுதிதியேசண்ணாம்புக்‌ குள்ளேவைத்‌அச்‌. ச கமாகமுழப்புடத்த 
| ல்‌ நிறிப்போகு ம்‌, மித இயேவக்கமென் ற பற்பக்கன்னை. வரிசையாய்து 
ரக்னா ன சல்‌ குத்திே 2ய்பணவெடை தாண்‌ பேணிலபமா. கொ 
ண்டவரப்பச்றைகாள்‌ இது ததிசகன்‌, வற்றியேபிரமியங்கள்பிரமே.கல்‌ 
ு வருகின்‌ தெ அபு ருக்க. தாண்டுச்பானே தக ௨௯௫ 


ர்‌ மாண்டு பாலு. மரர்இியத பபபல வறட்வயொடுசொறி 
இரற்கு மாண்டுப்போகும, _மாண்டுபோ மேலூறலபடாக்சவூறல்‌. வ. 
. கையாணலவிடங்கள்‌ மாஜிப்போகும) மாண்டுபோமபெரும்பாடு வ ்‌ 
. இித்அக்குத்தல்‌. மகத்தான புகைச்சல்விழி. மாதிப்போகும்‌, ப மாண்டு. 
சேயமேகமென்‌ கருகல்‌ லாடு வஸஃயான காகத்தின்பற்பக்தானேஃ 'சாகபத்பமஃ 


 சேனப்புர்சாகத்தைச்‌ கத்திபுண்ணிக்‌, ணவ அண்டா ல 
சாளகமும்‌. வங்கபத்பம்‌சமனாகநாகத்துகடையே: 


ட தட்டிச்‌, ர்‌ ள: 7 ப்‌, ரர்‌ 
ட க்கி, வர ளப்பாகாய்கீசா வைத்துக்கொண்டு டுத்து சட்ட 


மத ்‌்‌ ்‌ ட்‌ -கமித்தத்்னச்சருச்கம்‌ ்‌ ்‌ ட்‌ 

மடி ்‌ 
பயம 


்‌்‌ ட்‌ 


கிக்காய்ச்சிர்‌) சாளப்பாசண்ணாம்புச்‌ கிடத்திக்‌. சத்சனக்சனினு' 
ம்புக்‌ குள்‌ே சேவையே... ம 0 ௨௬௭. டி 
ட்‌ வைத்தப்பாமுழுப்புடத்தில்‌ சமிப்போகும்‌. 6 பகடு லிய 
வடு சொல்ல்க்‌2, கந) 6 கைத்த்ப்பாஇரி ஃடுகுசாளிசப்பஇரி கருவான 
ப லஉவ்கமைக்துஞ்‌ சமஸஞாய்க்கூட்டிட்‌, பைத்தப்பாரவியிவ்வைத்துச்‌. ர. 
'சணித்துப்பதறா, கவ கொண்டு. வைச்சாக் வெண்ே டே, ௬சசப்பாப. 
ணக டைசான்‌ தேணித்கொள்ள எழுஃகதொருகிலேத்ுமவேல்கொ ்‌ 


ண்‌ ணாற்று மே. டு வ 1 ல்‌ 40 பட்‌ 


்‌ 8 வாசு கம்‌, ட்‌ 


ப 


ஆறான சோசகில்வா யி நீஅப்போரும்‌. அப்பனே மாமென்து. 


செண்பதுமபோட, 1 ஜனபித்தம்‌ தகாத. பனுமயபோஸ்‌ ்‌ வெகுசுலுக்கா 


ய்‌ மேசுமொடுசூ* வதர ரா பம ன ட்ட இய்காற தெட்டு, இரும்‌. ௩லமா. ்‌ 


சகழுவிஷிவவள சாராத. 2, கூழு 3 பனற்னல்‌ வர்டட்ட வில்‌ 


மமெை கப்கள்‌ ௫ குடி மே பாகபாமெ. ட்ப. ௨௬௮௭ ்‌ 


ன்‌ 


. தாமபிரபற்பம்‌,. வு 


॥ 


 பர்றங்சதமவ்த ம்‌. டர அடற்னில்‌. பாடம்‌ 


அதசமேசாய்ச2, சேோரபபாமேே லச கத்தஈ தட்டி கினைவாஃகாகமுககர ம 0 
ளசமுககூட்‌ டூ சீட. சாரப்பாவா ழ்‌ க்ரா. வ்ரததூக்‌ 04: ண்‌. சமக கத்தக்‌. 
மபிரஉக க்குபபூள்‌, அசப்பர சவியுலா ச்தின்‌ சஎண்ணச்சில்‌.. அப்பனே. ர்‌ 
ரி ர்‌ சுண்டைததிலவையே- 5 ப ரம்‌ பி ௩ ர்‌. 


ர்ச்‌ 


வை சதப்பா சுனபுடமாய்ப்‌. போட்டு )டடுக்க்‌. வாகான சாம்பிரம்‌ ப. 


த்‌ காகும்‌, ஸ்கத்ச த்தன ரம்பாசா௯ு வெகுகுமுக்காய்‌ காணடா வுனுபாண 


மதிர்தபோ - சப்பாஞ்- மமட்மிஞ்சூபைகிலெட்டுக ௪ குடியே... - 
சூ்சரிசடுகு ௦ ே்‌ வத்த. சிரசப்பவிகாயோ. நவன குரி 
ஞ்‌. சிதறிப்பே பலெள்ளியிட , பற்‌. ங்கே. டி பமக 


'வெள்ளிபதிபம்‌.. 


பணம்‌ ர ர 8 


சேப்ப ல ச்‌ ப. சுகசெடடிக்‌ே | யான ரசபஸ்பம்‌ வன்‌. ்‌ 
கேற்ப து ப்ப ரதன்‌ கி! ப்‌ ட மூன்‌ துடேராய்‌ ஈலம?ஃ ஸவ்ாய்நீரா வரை ட்‌ 
சி. ல்‌! இதுத பயன்‌ (க உள; ப்பா! லெள்ளிக்‌. கச்‌ சமனாய்ப்போடு. விருதா னு 
வியு: வ்கி 2ல்‌. அ ய்‌அ, 1. சூளப்பா சண்‌ உணா: ர்க சக்தி தூ. ்‌ ்‌ 
இகாகமு த பட சஇங்‌ தாக்கிவால்‌ 2௧. ண கணிய 1 கரல. 


லாக தே! ர்‌. த. சதைப்‌. பதனம்பண்ணு. வசையாசப்பணவெ 
மடல்‌ பட அ ல, அடதஙத அ டக்க ததத வக்‌ பலன ல ம பலவு அத வல்‌ அட கப படபட அகரம்‌ ம ப இல்வல வல்‌ பபப வ திபா பபபல தல்‌ ததடி வப அ0 
வலிவு அபர ய்‌. வ] 227 அடர தற தத்தத்‌, ப வர்க படப்பட ச அபக வகள்வி என கு ்‌்‌ ம்‌ தல்‌ நரன அ வட்படபி உஅவ எர்மம்‌ ட த 


ர்‌ 


ப்ல்‌ ப லத: அதவது. 
அகப்‌ ஆக அப பலவைக அ சனியும்‌ அப்ல 

சரடடயர ட டட சதய பரிய, ௭ 


டைசன்‌ ேனிற்கொள்ளச்‌, கேங்இ, கோர்‌ கல லபைப்புச்‌.. சதய ட்‌, 


ன்‌ ட்ப ச்‌ இரா ஃ௮ரிஃ௪ணம்‌ ள்‌ இருர்திரும ஏ கோர்காச0 ம 
ள்பபுசத. 5 மிசைக்கு' மேலில-ஃப்புற ஐ. மயா ஸிப்புறி.து; ட 

 தீதியகி கசகசிமன்னால்‌ நதக்குலடசக்ளை மொருபுத்பக்கேளே: கற்க | ்‌ 
ப அனிர்வோத்தெச்சகுக்ம்‌, கா ன்‌ ..இ௫. ு 

்‌ பதக்கப்‌ பஸ்ட்‌ ரி டி ்‌ ப. டு ப 

- கேளப்பா தல்கமொழுபலக்தான்‌ வால்‌இக்‌ இருபையரல் த ட்‌ 


தச்‌ ண ல காளப்பா பழச்சாற்றில்‌ பூங்காவியா தறிடலமாக 
டத தசட்டின்மேத்‌. இ௫ுக்காயச்சிச, சதாளப்பாவைக து.தரல்‌ காய்சல்‌ 
கொண்டு. தீளமா௫வ। ங்கபற்பமகசகபற்பம, கேளம்பாசசபத்பம்‌ வீரம்‌ 

ம அர்த ட்‌ பறத்கம வர்க்‌ ்‌ ம்‌ கான. 

ஆட்‌ ச்த்க்ட ம்‌. திகம்‌ “ஒூ.ற்பூசி ரட்ட அம்‌ சுண்ண... 
ம்வைத்து, கிட்டிய போ ல்மூழுச்‌ திலை செய்து. நேராகமு.மப்புடத்தில 
. ரீதிபபோகுா,. காட்தயேகரு 3 சசக்கரல்‌, விரல்காலகூட்டிக கனமானவ 
ண்ட நீர்‌. தனனாலாட்டி௪, சாட்டி யேரவியுலர்த்தி, போட்டிலவைக தள்‌ 


-சடங்கமாய்முறப்புடத் தில. தாக்கொக்கே ப. உ௱டு. 


வாங்கியேயெடுத்து ப்பார்‌ வெண்ணிரு ராகும்‌ வள. சானதேனெய்சர்‌ 
க்கரையிற்கொள்ளச்‌, சல்கியே ட்‌ ட்டு லாம்‌ தப்பாது 
தோஷ்மெனற வேத 6இ. தம ரீ கிய வலிபபிசியு 2 ப.2ஈ௮போகும்கி 
 வைவுகெட்டசேத்துமே நாய்‌ சொண்‌்ணாற்று௮ம்‌,. தேக்கியேலாதமோ 


மெண்‌ பது$தான்‌ சிசதிட்‌ ப்‌ ஈப்பிததமதுவொழிஈ தபோமே, கச 


ஒழிஈதபோம்‌. பிசதவெட்டை இராணி.2. பகும்பாடு ஒழியாசடு 


ரமியே கா வொ௫்க்ட போகும்‌, ஒழி ௨துே சசம்குனமமெட்டும பாண்‌. 


டோசாதம்‌ உத்தமனே 5 தக்‌ 'கழிச்சல்திரு ௨, ஒழி ற போகும்‌. 


ர்‌ வச ணர்‌ ராகம்‌ ற. ட்‌ சகாகோகுட்டமெட்டும கடலேபுக்கும்‌, ஓ 


11. 


ஜிந்துே பரம்‌ ரெ “இடு பல என்திற்ல்‌ உட்சுரக்கள்‌ நீர்ச்சுறுக்‌ 
டக தட டம்‌ ட வட்‌ நேம ்‌. கள 
 வெண்காசஞ்சிலாசச்து சங்ல்சொம்பு கல்கார்பற்பம்‌. ்‌ 


ம்‌ ட இல லாசததூதாண்‌ பாவ்கானகலைக்‌ வெம்பு ௪ ப்‌ 
அருக, "சேரப்பாசமனாகப்‌. பொடி ச்‌. துக்கொண்டு இறப்பானப 
 சூத்திதான்‌ சமூலமெல்லாம்‌,, ழே உப்பா குட்டகனைச்சம்பலாக்‌இ நினை 
- வாரகப்படியென்ற றக்க அனான்‌ வாமப்பாகாலாஅ: ற படிசல௩தான்‌. 


்‌ வாகாசக்கலக்க. வநட லையே... ண்ட்‌ வர்ற உ கர 


சபக்‌ 


ர்‌ வைத்சப்பாகாலரகாள்‌ கெளிவியச்‌அ' வாசாகமுன்‌ மருக்தில்‌ வி. 


ட்டேயாட்டிற்‌,. கைத்தப்பாகா. ல்க மம்‌ மரைத்‌ துவில்லை கனமானரவி 


யில்வைச்துலரப்போட்டு. பட்லு பய வதா தோடுமோடி. ய 
 த்தமனேடில்சட்டி. ட பாரதத்‌ பாடு, ரங்கம்‌ பட்கர்‌ க 

ல) த ஒப்வடையிரகவையபுப்‌ 6 ( 
ட்‌ சார்ட்‌ ல டடம ல்‌ ம 

பச்கம்‌ எற்திறு கர்பம்‌ ௧௧௮0 ைபபிளகிலில்‌. அவன 
திர்க்சமாய்க்‌ கொண்வோப்‌ போமசொய்கேளே. டத்‌ பவ சம்சு. 


கேளப்பா பெ.௮வயின மீகோதரல்கள்‌ ரிதம்‌ சல்லடைமப்‌ 
| புசதையடைப்பு, சீளப்பாநீரருசனீமெறிவுகா ஹூ. கீடாதசவுசையோ. 
ட. கீராமபல் தானும்‌, ஆளப்பாரீர்ச்சுரப்பவுப்பிசல்கள்‌ அணுகா தூவயி 
திலுள்ள. கீர்க்கட்டுமயோம்‌,. டப்‌ அர்க்க த. 


ட தக எட்ன்‌ இத கககள்‌ 0 ர, வலு ப்‌. ௦௨. 

்‌ ப புவளபழ்பம்‌. ல்‌ ்‌ ட ம. 
ள்‌ ம செளப்பாபவளம்னு. பலக்தாஜென்ன. றபப கண்ர்‌ கன 1 ர்‌ 
க்‌ப்போடு, கேட்ட தா ௬. விட்டூநீயும்‌ விருகானகாழிகைதா. ப 
னருபதானால்‌, காளப்பாகழு 4 யதை யெடுத்துச்கொண்டு ஈலமானகர்‌ இ 
_ப்பூரச்‌. சிலாசக்துகான்‌. கரளப்பாசமனாகக சல்வத்திட்டும்‌. சார்வாண. ] 
பிரண்டைச்சா. தகனாலாட்டே, பா்‌ ட்ப ள்‌ கக. ] 
ர - அட்டியேசல்சாமம்‌. பில சட்டி. பரமன்‌ யோட. ்‌ 


7 ப்தல்முடி, சாட்டியேழுழப்புடத்இல்‌ நிரும்பாரு ஈன்றாகபின்‌ ஸமம்‌. . 
பர்‌ கன பபா க்கட னை வணக்க ணடுகினவாக்‌. 

5 கம்‌ வ ன்கலகுல்‌ எ கெட்டும்போ கும்‌, தாமப்பக “தேனிலே. க. 
-ண்டாயானால்‌. ௪4 லாணமேலூமல்‌. சவ.ஜிபே பாகும்‌, (கா த்த ப்க 
ந :1: கிந்கர்கும்‌. ந வர்ர பலர! து .... கடு 

| ர ன்‌ ல்‌ ரா ம வாத்கரக. மொழு, சக்த 


போப்பா. சரக்களுப சன ஊதும்‌. பயர்‌ க ன நர்‌, ள்‌ 


உயித்தியாக்இனச்‌ பருகச்‌. 2 பு 


த்‌ தானென்ற அுசரவப்பைஇப்பிலிமூலமும்‌ ப 
௮ங்கூ மலம்‌ )வேனென்தவெள்ளருகு நிலவேம்போடு .விருகானமுருக்‌ 
"கம்வேர்கழத்‌ சே வரும்‌, தானென்றகண்‌ டங்க்‌ இரிபேராமுட்டிதருவா 
ஊற்ற த்தை வீலிய்சம்வேரும்‌, கேனென்ற்சிறுகாஞ்சோரி பேச 
,திதைசெளியானச்‌ சதக "பைவிஷ்ணுகார்திபாசே. ்‌... ௬௧௭ 


ன பாரப்பா விஃஃவகையிரு ப த்தொல்‌ ரன. பலம்விதம்‌ தூக்கயேயிடத்‌ 
அகையச்‌, சே சப்பாவிருபத்‌ே தார்பங்குபண்ணித்‌ இறமாகவொருபம்‌ 
'குசட்டியிலிட்டு, வாசப்பாரூன்றுசேர்சலந்தான்‌ விட்டு வளமானகாழி 
“கைதான மபபதகானால்‌, ஆசப்பாவடுப்பேற்றிக்‌ கால்கீசரானுல்‌ அப்ப 
னேவ கொண பிவ்கானில்வாசே. ப ௩௧௮2 
ப | வார்சகப்பாவாதராட்‌ - சதின்குளிகை வளமாகப்பணமொன்று 
(பொடித்து ௦ ப்போட்டித, கேத்சப்பாசேன திலேகழ௫குக்தித்‌ இற 
மாகவிருகேரங்கொடுத்தாயானால்‌, பாரத்சப்பாவாலசாரல்நடுக்குவாகம்‌ 
பதுறுஇன்‌ றகாளின்‌ முஹை 'பறக்துபோ கும்‌, காத்தப்பாகடுப்புவலிகட 
இெயுக்கும்‌. கருவானபித்தநொய்க்யொழல்கே? ல. “௩௧௯ 
ப ப பித்தசுரக்யொழம்‌,. 


ரட்ட. மிருபத்சொன்றும்‌ வ்ரதம்‌ ர்‌. 
ழுவ்கேளு, சாளப்பாவிலா மிச்சைசிறுகாஞ்சோரிகலமானவில்வவேர்ப௪ 
இரிவோகானும்‌, ஆளப்பாவஇம அ ரஞ்செவ்வல்லிகோஷ்டம்‌ அப்பனே 
'நன்னாரிசிலவாவரை, டத ப டல ர காயு 


பைவேர்‌. பேரிச்சங்காே ய்‌. உ௨உ௰ 


| சாே யோயோனை த்த ரம ட்ட வன்ன கா 
டொக்கப,பாயோடுபஇனைஈ்‌ துபலவி கு தூக்‌இப்பக்குவமாயிடி தீ.துை 
பப்பச்குகேளு, சாயோடுவிருபக்தோர்‌ பல்குபண்ணிக்‌ தப்பாமலொ 
. ருபச்குசட்டிலிட்டுச்‌, ஜடப்‌ வல்‌ ௮ கழ்டி பயவு கக்க 
ட்டதிஃ லெ யடுப்பிலேம்றே.....” ௩௨௧ 
பவ ஏழ்றப்பாகாழிகைதான்‌ முப்பதா ஞல்‌என்மீகனேகால்சேர்கானெ 
டச்துக்கொணடு, சேர்க்தப்பாதேனதிலேகழஞ்சுகூட்டிக்‌ இதமான 
கோசோச்னைக்குளிகையொன்று,. பார்த்சப்பாவிழைத் ச கனையிருமே 
சந்தான பதருமற்கொடுத் துவரப்பிக்ககசரமெல்லாம்‌, காக்கப்பாகண்‌ 
'காணாதோடிப்போகும்‌ ககுவானகாவமட்சகழன்றுபோமே. ௬௨௨ 
போமய்பாநாக்கிலுள்ள முள்ளதெல்லாம்‌ பொறுக்காதகீர்த் காக 
ம்போருஞ்சொன்னேன்‌,. மாமப்பாவுடம்டுபரிவுகாக்தலெல்லாம்‌ ௩0௩ 
ட்ட அத்தம்‌ 0. ப்வாஸ்றா தத்து அட்‌ பப மல்லா 


ல்‌ லல ௮ * த்‌ 2 


னி] 


வத 


ட எல 


டர 


8௮ ப வயிச்‌இய7த்இனச்சருக்கம்‌. 


_ம்சிக்கி 2 இலிரககிவிஷஞெ ோபாசம்போம்‌, ஆமப்பாசேத்துமசுசம்‌ 
பதி௫ிஞன்‌ அசன்‌ அப்பனே திருதத்குக்கியாமுல்கேளே. 0 ௩௨.௨ 
செத்துமசரக்யொழம்‌.. 


சேளப்பாசுக்றாச்‌இப்பிலிகிர- மபு கெடியானதுசாலப்பையக்சொ 
காரம்‌, காளப்பாகருமூள்ளிககிக்க யோடு கனச்சவாடாதோடைகார்ப்‌ 
பபப காளப்பாமுக்‌இரிகைகண்டங்கத்‌இரி .லமானபதிஜஞென்றுவ 
கையைக்கசேளூ, ஆளப்‌ பாபலவிகம்கி௮ுத்துக்கொண்டு. அ.ப்பனேயிடி. 
திதுகையப்பள்கூகேளே. . ௬௨௭ 
ப பன்கென்னப இணைக ப வன தாலா திய்க வம பவறு 
சட்டியிலிட்டுப்‌, பல்கென்னரண்பெடி சலந்கான்‌ வாருபதரூதேழுப்ப 
ன்‌ மாழிகையூறினாக்கால்‌, ன வழிப தீதிக்கமலமாகப்பதறாம 
ல்சால்சேோதா 'னிஒஉத்துக்கொண்டு, புல்கென்னகேனிலேகழஞ்சகுத்‌ 


இப்பாசப்பரசக்இே ராதயம்பணர்‌ தான்போயே. ட கூ௨டு 


போட்டப்பாகோசோசனைக்குளிகையொன்று புகழாகக்கலக்இ 
யிருகேசல்கொள்ளக்‌, காட்‌. ப்பாகபமெல்லால்‌8ழேசாடும்‌. கனமான 
சேத்‌ குமசரங்காணாகோடும்‌, சேட்டப்பாவிருமலெல்லாம்க்ஷண தீஇல்‌ 
திரும்றெகடுப்புகுத்‌துவலிசேராதோடும்‌, காட்டப்பாவலியிசுவுல்கல 
ல்சியோடும்‌ கருவானசதியொன்௮ுசொல்லக்கேளே.. ௨௨௭ 

சன்னிபதின்‌ மூன்றுக்கும்பெயர்‌ ்‌ 

"கேளப்பாசன்னிவகைப தின்‌ மூன்றுக்கும்கெடியானகாமமதுசொ 
ல்லக்கேளு, காளப்பாதாக்திரிகனக்ககனுமாகும்‌ நலமான சகோங்கமுரு 
தீதிசசாம்‌, வேளப்பா௫த்தவிப்பிரமையோடு விகமானகண்டகுபசங்க 
ருனியாசம்‌, ஆளப்புசவிக்கத்னதம்பக்ககேத்திசம்‌ அருளானரக்கஷ்டி. 


விரு தா... இஉள 


தக ழுக்துபபெயல சி 
ஆமப்பாபிரலா பம்பினியாசம்‌ அப்பனே சன்னிவவைபஇின்மன்‌ 
அக்கும்‌, வேமப்பாே தாஷமென்ற! 2கமுங்கேளுவிருகானசிட்ணகோ 
ஆம்சம்கதோஷம்‌, ஆமப்பா! ர்தோஷமஸ்‌ திதோஷம்கலமானகொடி. 
தோ ஆம்வலிே தார கான, சாமப்பசையோகத்‌ கோஷக்தோ டுசதூ 
ரானகதோஷவகையேழுக்தானே. ந்‌. , பதி ௬௨௮ 
தானென்றசன்னிவகை பஇன்மூன்றுக்கு தளமானதோஷவகை 
யேமுக்ஞுந்தான்‌. கானென்தமருகதுவகை முன்னேசொன்னோம்கல 
மானசன்னிக்கு கச்தைலஞ்சொன்னேம்‌,கானென்றமாத்‌ இசையும்கலிம்‌ 
கஞ்சொன்னோேய்‌ கழுத வாக்க யக லம வயு எதன்‌ னென்றவ 
யி ச்தியத த்மைப்பார்‌ம்‌ கரனாகில்மைக ந்சனெ குன்குகீ : கிரிகொப்பாம்பா. 2, 
டண்‌ * 


லலி 
ஷ்‌] 

வ்யிச்பொத்இனச்சுகுக்ச்ம்‌, ௫௯ 


கெக்திசெட்‌, தாரம்‌. 


பார்ப்பரசெக்காஞ்‌ சொல்லக்சேளு குட பலாப்‌ 
ல்்தான்வாங்க, 'கேப்பாவோட்டிலிட்டிருக்கும்போது நேரானரசம்‌ 
பலந்தானாலுவிட்‌ டே, சாரப்பாவறுச்‌ காக்கால்பற்பல்போலாம்‌ சாகுக 
யார ய்ப்புதுச்செங்கல்‌ பாக்குப்போலுடை தீத) 'வாரப்பாபாண்டத்தில்‌ 


போட்‌ டுப்‌ 'பின்புவளமானகதியுப்புச்சோசைத்தான்வால்கே. கஉ௩௰ 


வாங்கி 2 மயேமுன்பற்பங்கல்‌.லு ப்புக்கலந்‌து. வா்காகப்பாண்‌ டத்தித்‌ 
தாவிரீயும்‌, தால்‌சயேமேல்பா னைகவிழ்த துமூடி,த்கப்பாமலெழுசிலைம 
ண்ணுசெய்து, சாங்கியேகாயவைத்தடுப்பிலேத்றிச்‌ சர்தகமாய்க்கமல 
காடாக்சனியினாலே, தேங்கியேகாற்சாமமெரியிட்டாக்கால்‌ இறமாக 
க ர மா ள்‌ ௩௧௧ 


ஆம: /பாகூதபற்பம்பலம்‌ 'கானாலு அப்பனே க: தப்லம் யூலகூட 
ட்டி, நாமப்பாவரிசாரம்பலந்கான்‌ தாக்கெலமாகப்பொடி செய்துகுப்பி 
யிலேபாதி,வேம்ப்பாபோட்டஇ?2 லயேழு?லைசெய்்‌அவிருதானச கியி 
லேகா.பப்‌ போட்டுச்‌ தாமப்ப தாளிக்குள்டரலுவிரல்மண்‌ சரன்‌ சப்பா 
ம்ல்பா இமேல்‌ குப்பிவை? யே உட்௩௨ 

வைசீதப்பாகழுதக்தளவு மணலைக்சொட்டி வாகாக முத்‌ தியுஞ்சர 
மம்காலு, கைத்தப்பாவெரியிட்டேயாறிப்‌ பார்த்தால்‌ கக்காதுதேவ்‌ 
காய்போல்செர்தூசமாகும்‌, ரைச்தப்பர்வுடை.ச்செடுக்துப்‌ பதனம்‌ 
பண்ணா ஈலமானவைியா இயெல்லாகாடாதே ஈடும்‌, மைச்சப்பாசெந்தாசம்‌ 
லக்கா ஜென்று மைந்தனேழுன்பற்பம்பலக்தாகாலே, கரட௩ 


நட 


காலானகெக்‌தபலமரை. தர்ன்போட்டு ஈலமாரன்தாரல்கால்பலமு 
மாகும்‌, காலானகல்வத்தில்பொழ சீதுநியுய்‌ கசகாமலகுப்பிக்குப்பர 
போட்டுச்‌, சேலான ேையோரே முஞ்ெ சய்து பகன்‌ கடவுள்‌ 
ங்கல்‌ தேய்க துப்போட்டு,வாலான சிலை? 2யாசேழுஞ்செய்து மைந்தனே 
வாலுகையிலடுப்பிலேந்தே. ப கூக்‌ 


ஏம்றியேத்சரம$தீதியாத்போட்டு எடுக்‌ ஐபார்செர்‌.அா மரு 
ணன்போலாம்‌ பாத்தியேயிப்படி யே. பத்துமுறைசெய்து பாவ்கான 
செக்தாசமெடித்துக்கொண்டு, தேத்தியேசெந்தூ£ம்பல$காளுலு இற 
மானபற்பமதுபலக்கானாலு, ஆக்தியேகெகந்தியஅபலக்தான்‌சண்டுஅ௮ 
ப்பனேதாரம்து பல பமடம்‌ உட 


ஆமப்பாடிலைகாவ்தர்ன்‌ தாளல்கால்கான்‌ அப்பனேகல்வத்‌இம்‌ 
பொ.க்துக்கொண்டு, மாமப்பா ரக்தமபூச்சாற்றுலே நலமானகாற்சாம 
திக ்டிககொண்டு, ர: இாச்ண்துாத்சாபசபரகில்கக்காவர? 


த்‌ 


ட 


ட்வே 


ப வலழ்பெத்ன /சரும்சம்‌; 


௩ ட்‌ 


ப றுகேளு, சாமப்பாலிருசாமமாட்டிக்கொண் செமர்த்தாசப்பொ 
டு ம்ல்‌ அனவ. ப ட இரட்ட ப 


ஆஃ 


'கேளப்பாசாமம்ச ண்ட ட்டி க்கொண்டுகெடியானரேக்கஇிலேபல 


. 


மும்போட்டு, சாளப்பாவரை ந்தரு, கஇிப்‌ பொடியாய்ச்செய்‌ துலமான 


குப்பிலேபரை,சான்போட்டு, வேள ப்பாலையோரேோ முஞ்செய்அவெகு. 


சுறுக்காய்வால்‌சச்செங்கல்தேய்த்துப்‌ே பாட்டு, ஆளப்பா வாய்க்சூமகக 


க்கட ல ம. ... க௯ள 


ஆட்ட ப்பாசாம்‌। ரட்ட பட னம்‌ “5 ் 


மூட்டப்பாகாட ஈக்சொமமெட்டுமூகண்டகிருவாணிபூசைசெய்‌௮, ன 


ட்டப்பாவாறினமின்‌ னெடுச்‌ தப்பாரு கதிர்போலேசெட்தா ரங்கண்‌ 
கொள்ளாது,கிட்‌ டப்பாலோக த்தில்‌ தாத்றுக்கொன்னுநிலைக்குமடாவா 
னமதுப து. கானே. ்‌ ்‌ கஉ௩௮ 

பல்சாகுக்தேகத்தில்‌ சூன்‌ மியெடைதேனில பக்குவமாய்வருட. 
வ 2. வித்தா ஒக்கா ட டதத விட்‌, 
கிவீட்டுச்சரீரக் சார்வாசிகட்டும்‌. அக்தாகும்ஸ்‌ இரீகளுடன்னுபோ 
கிச்கால்‌அப்பனேநாறுபே/கோற்றுபோவா ர்‌ சிம்காகுக்கேகமலுசிவ 
6அமின்னும்செடமிறுவெயிரம்போலாரும்பாறே, உ௩௯ 


காலகண்ட மக நாராயண செ னா பம்‌: 


பாரரப்பாகரல்கண்டமே நாராயணன்‌ பரிகரன சடன்‌ ரஸ சரித்‌ 
லக்கேளு,சேரப்பாசர பக்கும்பலந்கானெட்டுத்‌இறமான கே்க்கமோப 
லாகானப்பா, வாரப்ப சாளகமோ பலர்‌ கானொன்று வளமானிலைய 
ராைசெர்தூாரமரைதான்‌, அரப்பாலிங்கங்க "ல்வெள்ளிகால்‌,. தான ப்பனே. 


பவன அழிந்த ன | , ்‌ கூ௪௰ 


31. 


ஒன்றான கடரைவங்கங்கால்தா தக தொப்த கஸ்‌ 


சரண்டுலன்‌ ருூனதங்கமதுகழஞ்சுவொன்று; மாட்‌ டாப்பாகாபியொருபல 
முட்தான்‌, குன்ளுகற்பொழு, செய்தே பரைப்புகேளு கூறானபொ.ற்கை 
யரன்சாமமாரலு, உ வ்டது ம்ரிப்யூச்சாமம்கானு சேர்முருக்கமபூச்‌ 


ரத ட ்‌ ்‌ கூ௪௪ 


அரா சாமம்‌ உ ரணடாரும்பழித்சாக வில செப்பு 
ச.க்கம்பூபோட்௰ி, வென்றாகவெளுத்தபின்பெறிக துபோட்டுவி ருகாக 
விருசாமமெடுச்கேயாட்டு, சென்றாகரவியுலர்த்திப்பொடிகான்செய்‌ 
அசோரப்பாகுப்பிக்குச்சலைசெய்‌ துவி. ஐப்பாகுப்பில்கு தப்பாதிபோட்‌ 
வருகாகவா பமா சைய ப்ட்‌ ர ரட்‌ 


மச்‌ ப்‌ 


பணத்த ம டப்பா 144 வ பக, அல்களம்‌ *டஅத்ல்‌ அரகி 


1 


வமித்தயத்தினச்சருக்க்‌ ம்‌. ப ட தச்‌ 


செய்த ப்பாவாலுகையிஃடுப்பி? ச... னி 


ட்சொமம்‌, செய்தப்பாகமலமோபெட்சரமக இச்சயாம்கடாபக 


'னிசாமமெட்டு. 'செய்தப்பா தியாத்திமீசா ணிய இல்‌ சர்களியுமதுவோ 


பேசைபண்ணு ்‌ செய்தப்பா குப்பிகனைவாம்பப்பாரு இறமாகக்கருஞ்‌ 


சிலப்பாய்ச்செர்‌தூசமா மே ட ௧௪௨ 


] 


ப ஆலஸ்பாபணகெடைதான்‌ செணிம்சொள்ள அணுகாது குன்ம 
மெட்டும்பிலிபாறும்‌, போமப்பாபெருவயிறுமகாதசங்கள்பொலலா 
தச தைவிம்மல்கீர ருக்கல்காமப்பால்வினாச்கதொருசோனகைப்பாணடு. 
கனமானகீர்க்குத்தல்காளா2 மகம்‌. காமப்பாவக்கினியாமந்த? மல்லா. 


பப்ஸ்‌ தறன மம 2 சேதிகேளே: ப ௩௮௪ 


சசலோக ர்செக்தா ரம்‌ 


பொன்‌ தசொல்‌ லபல தடட 2னஜயா இதமானரசலோ 


கச்‌ செர்தாசக்கான்‌, அ ு) இயென்‌ ஐசூ சபற்பமபலங்கான்‌ ரண்டு அப்பனே 


லோக மொன்றனுகாக்மைஷந்கூட்டி, வாதியா ம்லிங்கமரை வெண்காரம்‌ 


ஷாகான்வளமாகச்சாரங்கால்காபிகால்கான்‌, காதியென்தகெக்தியினாம்‌. 


இசுட்தாரங்கால்‌ ரண்‌ கனமாகப்பொோம செய்சேதயறரைப்பகேகேளே.௩௫ட 
அ 4. தி 


ட்ட பழச்சாழ்‌, 22ல்‌ எாமம்கா லு. ட பால்‌ 
சாமம்‌ ரண்டு. காளப்பர்செ -ரப்புகால்சாமம்சண்டு நலமான குமரிப்பூசா. 
மல்ண்டு தாளப்ப! செம்மாள்ளி௪. ரமமொன்று திளமாகவேயரை குர 
விய யிற்போட்டு, 6 ேவெள் ப்பா: செய்ததனைல்‌ குபபித்கேற்றி விசமாணவாய்‌ 
மூடிவாலு கையில்லையே ்‌ குசா 


வை ்கப்பரவவேட 0 மச மம்‌ வாசாகல்‌இபாக்கினிகமல 
ங்கெளு, கை த்தப்பாசாமமெட்டெ ரித்த க்கொண்டு கனமானகாடாக்கி 
னிசாமமெட்டு, வித்தப்பாவாறவிட்டடைத்‌ தூவால்கு விருசாகச்செங்‌ 

கல்கிறமாகக்காணும்‌, பை்தப்பாபொடிசெய்‌ அுபணக்தேனிலுண்ண 
ப்பறக்குமடாகாமாலை பரண்டுதானே உச்சா 


ல்‌. கானென்தபித்தகோய்‌ தலைகெட்டோடும்‌ தப்பா.துவாதமென்ற 
செண்பதும்போம்‌,நானளெ ன்றசன்னியெல்லாம்கா டாதோடும்‌ கலமான 
வாயுவென்றசெல்லாக்தீரும்‌. கானென்‌றதலையிலுளள வியாஇயெல்லாம்‌ 
_ கடல்புக்குஞ்ரூலைபதினெட்டு்‌ இரும்‌, மானென்ற 2சனிலேபச்துநாள்‌ 
'கொள்ளமது சச ர மன்னன்‌ கேளே. ௩௪௮ 


க ப்லம்‌ த்‌ இன ககட்டு ்‌ 


் சசகர்ப்பூசபத்பம்‌. 
கேளடா சசகர்ட்‌ பூ ரபத்பகங்‌ே கேளு ந க ட்ட ரகம்‌ 
ய்‌, நாளடாகல்‌ வுப்புகைபோற்பண்ணிலமானரவியிலேகா£ப்‌2 பா 
ட்டு ,கேளடாசட்‌ டிக்னஞப்பைபோட்டுச்‌. இறமானே மத்சட்டிகொண்‌ ப 
டு, காளடாவெழுலைமண்ணுஞ்செய்துதனமானாலியிலேகாயப்‌ 
போடே, ௩௪௯ 


போட்ட்ப்பாவடிப்பேத்திக்‌ கமலமாகப்‌. புசழாககாற்சாமே மெரித்‌ 
சாயானால்‌, நீட்டப்பா 2தல்காம்‌ போலுதுித்கும நிசமாகவதையெடு 
ததுக்தாக்கக்கொ ஸ்ட. காட்டப்பாபலம்காலுபிங்கானு£குங்கருவான 
வெக்றிலையின்சாஜ்‌/ ல்விடு, ஆட்டப்பாச விமுக்தி. லுலர்ந்தபின்பு 
அப்பனேநீயஞ்சுகரம்சாறுவிட்டே, க௫௰ 


ட டப்பாசவியிலேயுலர்க்கபின்பு விருகாகபொடி.ப்பண்ணிகுப்‌ ல 
(9கஇட்டு, விட்டப்பாவரைவா௫சமட்டம்போட்டுவிளக்‌ கியேயெழுலைம ப 
குலக அட்‌ ப்பாவாலுகையில்வைக்‌ துன்‌ ரூய்விதமாக்வெ ௮ 
ண்சாமமுத்தியிட்டு. விட்டப்பாலா சத்த எ கத்த 
பற்பமதை பெடுச்‌துக்கொள்ளே உக ்‌ 


 ள்ப்பாக் துட 0 கர குகிப்பானபத்பமத்‌ 
பலகால்‌ தூக்கி, ஈள்ளப்ப ரபொடி செய்துவெத்திலையின்‌ சாறுலமாகவி 
ட்டதிலேரவிபுலர்‌,த்தி, விள்ளப்பா ே மேருவிலேயமைவாசி2 பாட்மிவிரு 
தானவாலுயிகைலடுப்பிலேற்றி, கள்ளப்பா முத்தீயுஞ்சாமமெட்டு கச்‌ 


(“72 சமத்து சல டு 1க வ 22 ௮௮1100 


காமலெடுத்தாதியபின்னுடைத்துப்பாசே. ் ௩உடுூஉ 


அட பட ௧1 அப்ப ௮௧) ப்ப. அதவம. 
சொசய 1 ப அன ட ஆரபடககலு அமர | 


பாரப்‌ 'பாமுன்‌ே லத, செம்‌ ரதி ரகவெடுத்தெடுத்த ்‌ 
ப்பச ஊம்பண்ணி, ,சாரப்பாபணவெடைதானெய்கேனித்ருன்‌ சார்வாக . 
மண்டலங்கால்கொண்டாயானால்‌, சேரப்பாசூலைபதினெட்டுக்‌இரும்தி ்‌ 
றமானூசக்திபுண்புரைகள்‌ இரும்‌, வேசப்பாமேலூற ல ுஸ்‌.இிர ண்மெல் ட்‌ 

லாம்பெஙவேருய்த்‌ திரும்டாவின்னவ்கேளே. தடுக்‌ 


கரரீப்ச்செட்தாரம்‌. 

ட்‌ ம்‌ 


கெள்ப் பாகா சிய்த்‌ தட்சன்‌ கெடியானகாரீயம்பலக்‌ கானா 
லூர்ள ப்‌பாபழச்சாதற்றி லுருக்இிச்சாய்த்‌ து நலமானஈல்லெண்ணெய்‌ 
கோமயத்திலேழு. தாளப்பாகோசலத்இிழ்கொள்ளுச்சாம்கில்களமான 
எட கக்ததுமன்னம்‌. 4 ஆள ப்பாவகையொன்றுக்கேழுகரஞ்சாய்‌ 
த்து அப்பமேேபலகாற்சட்‌ ஸு. யிலேவை ய, பர பத ௩௫௪ 


அ. 
டன்‌ ல்‌ 


ஆ. 


ண பப்ப ண்‌ ட்டம்‌. 2 அல்பம்‌ ல வது தமன்‌. அறிவில்‌ 
ப்ட்‌ ஆட ல்‌ 2 ல்‌ 


க வலி 


அல்கு ல்‌ ல்‌ 


ட்‌. ரு 


மித்தியச த்னெச்சருக்கம்‌, சல 


வைத்தப்பாரசமனு கால்தான்‌ கூட்டி. வயமாகவுருத்கையிலாவா 
- ஜரப்பஞ்சாள்கம்‌, தைச்கதிலேகறுக்கயெபிடி த்‌ துக்கொண்டு தளமரி 
கப்போட்டதிலேவ௮ுப்பாயப்பா, றைத்ததிலேகாற்சாமல்வறுக் காயா 
னால்‌. கலமானசெந்தார மருணன்போலாம்‌, பைத்‌ திலேசெந்தூ? மெடு 
க்அக்கொ ணி ப.த்தியமா்‌ ச்சிசாவிற்‌ பசமாமே.. க ஒடு 


. ஆமப்பாகாற்சாமகருச்துபோட்டு அப்பனேகாக்சாமம்‌ சும்மா 
ப்வழுத்து, ௪ மப்பாசெக்தூர மெடிக்‌ துக்கொண்டு தளமானகேனெ 
ப்பில்‌ பணக்தானுண்ணப்‌, போமப்பாபிரமியகோய்‌ பெரும்பாடெல்‌ 
தூம்‌ பொல்லாத$ிரிச்சனங்கள்‌ போகுஞ்சொன்னேன்காமப்பார£ரிழி 
வுகடலேபுக்கும்‌ கலங்காேகல்லடை ப்பு தெ நிக்கும்பா 2 தி ௩.௫ 


பூசணச்சக்திரோகயம்‌. 


பாரப்பா பூரணச்சக்திசோதயயென்றால்‌ பறச்குமடாவியாதியெ 
லாஞ்சொல்லக்கே ஞூம்‌, தாரப்பார சமிரண்டுசிலையசைக்கால்க வருமல்‌ 
வெ கசுறுக்காய்‌ 'ரேக்கறுவு! ம்பல$்கானென்று, காரப்பாசர க்கெல்லா 
கிகல்வதிஇட்டு கசகாமத்பொஒி தீ துமன கொளன்அபட்‌2ே (ட உடுள 


ப ஒன்றப்பாவரை ப்புக்குக்சா கேளு உம்சமனேபழச்சாத்தீத்செ 
. _ ம்பசத்தம்பூ! போட்டு, கன்தப்பாவெரூத்திலே காள்தான்சென்றால்‌ க 
"லங்காசேபிழிக்தெறிக்‌ துமருக்‌இல்லிட்டு, வின்றப்பாசாமமேயிருப,கா 
கும்‌ வேளாகபொற்கையானிருபத்தொன்றும்‌,சென்றப்பாவரைக்கை 
பிலேதருக்குருகேள இமாகபணவெலட்தான்‌. கூடப்போ £டே. 


போட்ட ப்பாரவியுலர்த்இப்‌ பொடி தான்செய்துபுக(மாகமேருவி 
லேயரைவா௫ே ே பாட்சி, காட்டப்பாடலையோரே மூசெய்‌.துகன.மானவர 
லுகையிலடுப்பினே கற்றி, நீட்டப்பா திபமோமெட்டுச்சாமம்‌ நிலையான 
'கமலவன்ளி மெட்டுச்சாமம்‌, ஆட்டப்பா கஈடாகனியா௮சாமம்‌அ ட்‌ ப்ப 


னேசலாகையிட்டுக்‌ ண்டிப்பாரே. ப ௬௫௯ 


பாசப்பாசலாகைமூகங்‌ கழப்புகண்டால்பக்குவமென்‌ே தேதியை 


யாத்றிப்போட்டு, சேசப்பாபூர ண்ச்அ௩் இனை ப்போலே இறமாசக்காம்‌ 

,இயதாயிருச்கும்பாரு,, வாசப்பாகடைக்தெடுச்துபலமேதாச்‌ வகை 
யர கப்பொடிசெய் துகஸ்‌ தா: ரிதாளு, ஆரப்பா சழஞ்சியொன்று அப 
போடு அப்பனேகோசேசசினை மான்‌ கழ்னு சியாே ம்‌. ( ௩௬௰ 


ஆமப்பாகூட _லிட்டுப்‌ பொடி. டப அப்பம்‌ ன பரணிகனி 
கடைத்துச்கொண்டு, 'சோமப்பாபணவிடைதான்‌ சேனிற்கொள்ள இ 


ஆச்‌ 


ப்ரா ரர. வயிழ்‌ இயர த்தினச்‌ சருக்கம்‌. ்‌ 


7 தசன்னியென் ற மூலம்‌ இரும்‌, வேமம்பாதோஷ்மென்ற. 6 சேழுக்தீறு 
மவெருளாகசேத்துமகோய்‌ சொண்ணுாற்றாறும்‌, வாமப்பாகழ்கேர்‌ 


க்வெலியுந்கேகம்‌ வளா னல்‌ அய னனுக்த பம்‌ ய... ௩௭௬௪ 


செய்யவேபூசணச்‌ ௪ம்‌ இிரேசயமென்னால்‌ இடுஃகடுமேசாமென்‌ 


இகணுபத்சினாலு, கையவேகாகமட்டுல்‌ கடவேபுக்கும்‌ கனமான மேச 


'கோயிருப்‌, கதொன்மும்‌, பைய லேபிரமியங்களகன்றுபோகும்பாசப்பா 


தேகமது தவக்துமின்‌ ஸம்‌, வையவேவருடமொன்று பணவெடைகம. 


ன்கொள்ள்‌ மக ககா செப்பின்‌ சதல பரதக்‌: டன ௩௬௨ 


ஆரப்பாகோய்ூன்பூ குசணே மேசெய்து டவ] 


சோதயம்வைக்து, சாமப்பா மண்டலக்தான் கூன்‌ அசென்ரூ ல நலமான 


சே கமேயருண்ன போலாம்‌, போமப்பாசரஸ்வதஇிதா. னிருக்தஞ்செய்‌ 


வாள்‌ பு5மானசுபமெல்லாம்‌. பாடலால்கேள்‌, காம்ப்பாலிறுகுமடாசை 


த 


எயாரக்தில்‌ கருவானலி£அவதுலிழாதென்னே: ..... ஐ௬௧௯ 


 என்னவப த்‌ இயம்‌ தான்பா லுஞ்சோ அ இர மா க ட 2 


இசையாகும்‌, பன்னவேபொல்னாங்கா ணி புளியா சையாகும்‌,கன்னவே 


கிளகுோகமுமாகும்‌ கறியொன்(ு ரஸ்‌ மூன்னித தாது தானெ யுமாகும்‌,தன்ன 


[தி 


௫ ட ௫ ஞ்‌ பா சப்பத்‌, சூம்‌ ம்‌ மாணசம்‌ கனுதிதயிலமூழ்‌ே ௯. 


ப தகா டத்‌ கட ர தடக்கும்‌ ரர அதிட்்‌ 
சூச்செபந்தான்‌ பண்ணு, நெ௫ழலவேதியானமெட்‌ கோழுமாய்பண ணு 


'கேராகத்தேவியைக்தான்‌ இயானம்பண்ணு ணு. இச வே சவன்தனை யே 


பூசையண்ணு இராகலியாஇயெல்லார்‌ தவறுணடேயபோம்‌, மிழவே 


ரன்ன வட ஒட்டன்‌ க ம... க௬டு 


அவித்தியரத்இனச்சருக்கம்‌. ்‌ முத்தித்னா 

வெனில்‌ ன்‌ 
ட 
௫