Skip to main content

Full text of "Vayittiya malai akarāti"

See other formats


$4] 
்‌ 
ந்‌ ? 


ட்‌ 
்‌ 


க 


த்‌ 
ட்‌ 


த பாத மாறா 


வ்‌ கவட 7 அ, 
ட. து தக றித் வமல்‌ 


ஆட்‌ ரு லி 


த 


கத்த 


லு 
ம்‌ 


- 
ம்‌ 


ப 


0-2 
6 


1. 
642 

ட்‌ 
ம. 
ட்‌ 


படவ பை 


(இ டு 


ப்‌ 


திடு 


பல்‌ 
64 


இடபக்‌ 


த 


ட்‌, க்‌ 


ஆ 
ன 


அ 


ம... 


அல்‌ 


ர்‌ ட்‌ 


கே 


பம்‌ 


கடவுள்‌ து ம 

1 
லன்‌ 


. (2: கவு 114 . தன 2 ஆ 
2492090290. ததத ததத வை 220 


மயிலம்‌ 


பரொமெணியகசுவா.நிகளர 


ல்‌... 


ம்‌ 


சப்‌ 


பட்ணவி யிட வப்ப்‌்டு 


2 


ஹெஸ்‌ 


 பநுணஷவஒமனம ரமப. 


னைக 


ன்‌ 
அலு] ல ப்‌ 


சென்னை-இட்டா 


வக 
ன்‌ 


்‌ 


இ 


௦ 


பார்ததசார 


00 சேட்டு 06 


அவர்கள்‌ ரற்றம து 

பதரி வதரி 


பல்‌ 


2. 
டம 


டத்திற்‌ 


படுபத்மராபவிலாச அச்சுக்கூ 


(9 


ஷ்ஷ்‌ 
ஷா 
ருரு 
ஷு 
வக 
பவி 


பதிப்பிக்கப்பட்ட து. 

ம ௮0 

சென்னை 4 ௮ச்சாரப்பன்‌ தெரூ நெ. ஒக்‌, 


பழட 0-3 ற்‌ டடத] டல்‌ ல்‌ 
எண்ண கய்‌. த்‌ 

ட்‌ 
இல 
144 


ச ன்ன 2 
1௮ டடத படட டத! 7 
வவ வை. பம 


்‌) 
நக்‌ 
[அ 


5 


261 
உதி] 


டூ 
[( ௮ ப லப 0 302 ட்‌ 
பட டத்ன்‌ வடவரை ம 
ஷே ஆ ஆ 0-௯ 


ட்‌] 


50 நடி 
படகை 
ஆஃ 
வட்ட 
2 
ட 
(ம 
ட 

00 
(2௧) 
லு 


நடு 
கரஸ்‌ வ சசிவடதரி 
பதத்தால்‌ 


ஓ 


ல 
டு 


நீ. 
ஒய்ட்‌ 
ன்‌ 


2 


ட்‌ 


க 
பஷ 


1 
கத்ர்‌ 


கி 
2) 3 


ல்‌ 

ஆ. 
875 
4: 


்‌ 


“டு 


3 

ட 


ஷ்‌ 


ப்‌ 
ஸு 
ட்ப 


0924 தர. 
இறத வ வ படப்‌ 


ஓ 


ல 
ரி 


ட. 

2 

நகநாககா கசகசா 1பல்ல்வ நலக்44ககலம்044044 
ப டக்‌ ப தன 
ட [5 வய அகரா இ, 


அயாம்‌ என 


ட்‌ 

ட்‌ “அச்‌ 
அங்குசபாதி-சி௮புள்ளடி 
௮] அங்குசபிசாரி-கொள்ளு 


௮௧ இ-0ே மிவல்‌ 
அசல்சோருகு இத்த அகம்புல்‌ 


௮ சம்‌- வாழை 


அங்குசோலி-அறுகு 


ரட்ட அங்கோலம்‌-அழுஞ்சில்‌ 
அக௬-அகி அல்கோலவைர வன்‌ -௮ [மிஞ்சில்‌ 
அசல்‌- வெள்வேல்‌ அசகண்டா-தைவே வமா 
கவ அழுக்கு அசட்டி- 'அசமதாகம்‌ 
அ.மா ல்‌-டவள் வேல்‌ அசமதாகம்‌-ஓமம்‌ 
"௮கிற்கூட்டு-ஏலம்‌-சக்சனம்‌ ௮சமக்தம்‌-மல்ய தீஇ 
்‌ - ௮குடம்‌-கடுக௫ரோகணி அசமகு தம்‌- அத்தி 
- அகும்பை-கவிம்தும்பை அசம்‌-ஈரவெண்காயம்‌ 
- அகுலி-ஈவிலி சந்சனம்‌ 
அள க இி-வேம்பு ௮சா7து-கொன்றை 
அகைமம்‌-புல்‌ லுருவி அசன்பன்னி-இற்றகத்தி 
_ அக்தேவி: -சேரனைப்புல்‌ |அசனம்‌-வெள்ளுள்ளி 
_ அகாதம்‌-தான் தி ௮சனி-அனிச்சை 


- அல்‌. கபிரம்‌-மாமாரம்‌ 
ர ரப பிடவளனகுக்கு 
. அங்காத்தான்‌-தான்றி 
ட்‌ _ அக்காரம்‌- சம்றாா்‌ 
| - அக்காளன்‌-வனப்புல்‌ 
அ.க்கினி- கெருஞ்சில்‌ 
்‌ ப -னெகொடு6 2வலி-செங்கொடு அசுவகந்தி-அமுக்கறு? 
வேலி ௮௪ சட்டி ரம்‌-கெழுஞ்சில்‌ 
- அக்கினிச்சலம்‌-கார்தீ தீதிகைக்‌ இ ரர அலறி 
இழ; க்ளு அசுவாம௦ ணக்கு-சிஅ பூளே 
' அகுூனிச்வெம்‌-! ்‌பைமோனி அண்டம்‌ அமுக்கறு 
. அகிகு-அகில்‌-எட்டி ு அசோகம்‌- அசோகுமருது 
- அ௮க்கோடகம்‌-கடுக்காய வாழமை-வரிலோத்இரம்‌ 
_ அக்கோலம்‌-தேற்மு அசோனம்‌-கு.றட்டை 
௮ங்கணி-௪ற்டாுழமை பகடு அ சோண்டி- -குறட்டை 
ர்‌ படம்‌ பணத்‌ ர அச்௪கம்‌-நீர்முள்ளி 


அல்கம்‌- கல்தா 

. ௮கிசரவல்லி-ரூறிஞ்சா அச்சத்தி-தத்திரி 
௮ச்சபரம்‌- சாணற்டல 
்‌ 11” 


௮-௪ன்‌ லிகா -தைவேளை 
அசாணிலி-உக்தம தாரணி 
அசிபத்திரகம்‌-கரும்பு 
அ௫ிதாம்புரகம்‌-நிலோற்பலம்‌ 
௮சுணன்‌-வெள்வெங்காயம்‌ 


௮சுபம்‌- அழுக்கு 

ர்‌ 
21 பபபல அ வதுகய யமக ம பகவ ப்வவ் வோ 
] 


ங்காரவல்லி-ச௮ கெக்கு 


(வி 


சட... வைததிய பலைஅகராஇ. 


இ, 


ட்‌ 9 வயா இடது 


அச்சமக்‌- ௪அப்புல்‌ ௮,தவு-அ த. ன்ப 
௮சயம்‌-௮க-தீற * கோரைப்புல்‌. |அதஃா-நிலப்பீர்க்கு 
ஈசரப்பல்‌ ௮தா௪ லம்‌-காட்மெல்லிகை : 
'௮திககாரி-கொடுவலி 
அஇகம்‌-குருக்கத்தி 
௮ இகல்‌-காட்மெல்லிகை 
அதசத்முத- கொடுவேலி 
அனி ழி மப ைகய கணை 
௮ திகோலம்‌-அழிஞ்சில்‌ 
அதசிங்கம்‌-௮திமதுரம்‌ 
'௮ இசன -கொடுவேலி 
.௮திசாரணம்‌-மாவிலிங்ளு 


அச்சா னிரலி-ே வலிப்பரு தத 
அச்சுரம்‌-நெருஞ்சில்‌ ்‌ 
அச்சுவத்தம்‌- அரசு... 
௮ஞிாலி-வறட்சு ண்டி -அடு இன்னா 
ப்பரவை-வண்டுகொல்லி.. 


த்‌ க 
அஞ்செவி-னரட்சுண்டி 4 

அடங்கம்‌-கடுகுரோகணி அ. தஇிகெளாப்ம்‌-தேமா 
அடப்பன்‌- .க௨ப்பமரம்‌ ்‌ 
அடா௪ஹி-புனியாரை .... 1இஇச்சக்‌இரகம்‌” ்‌ 
அடி.தீதிகம்‌-அமுக்கறா- அகம. | வஇச்சத்தரம்‌ ர காளான்‌. : 
அடிம்பு- வதை ௮) இதாரம்‌-இலந்தை 
அடைவிகச்சேலம்‌ 5 கஸ்தூரிமஞ்‌ ௮ இப௪மி-கொன்றை 

சன்‌. அ௮திபதிசிக்கம்‌ ) 


அதிபரிச்சம்‌ ்‌ வாலுழுவை ள்‌. 


அட்டசரப்புல்‌-பீன சப்புல்‌ 


அட்டகாசம்‌-அடாதேரடை அ இபதூற்க 

அட்டகம்‌- -வசம்பு- அயமலா இ அ.திமதரம்‌-ருன்‌ சிவேர்‌ 
அட்டதிசம்‌- அல்ப ௮ இமலம்‌-மாவிலங்கு 
அட்டம்‌-சாதிக்காய்‌ அ.திருத்தம்‌ குற௮க்கத்இ 


அட்டி-அதிமதுசம்‌-இனுப்பை ௪ பாட ்‌ 
ட்டி செஞ்சந்தன ம்‌சந்தனம்‌ ௮ திராம்பை-பொற்றலைசகரை 
அட்டிகம்‌-சா ரம்‌ 


அட்டி மனரம்‌-௮ இமதரம்‌ அதிவிடயம்‌-அ௮ இவிடயம்‌ ' 
௮ட்டிமை ரகம்‌ ்‌ 54 
அட்டினம்‌-௪ரகம்‌ அத்தமம்‌அதிவிடையம்குக்குகில்‌ 
அனிச்சை-நாகமல்லிகை ௮தஇ-அ௪இ-இப்பிலி-வெருகு. 
அணிஞ்சில்‌-ட -கொடுவேலி-சிற்ராரு | ௮ .க்‌இகன் ணி- ன்ட்‌ இம்‌ 
ட்டிகொச்முள்ளி கண்ணி ப 
1/3] மண்ணிலம்‌அதக்தா ம்‌ 
என்டு | அ க்திகொலம்‌- அழிஞ்சல்‌ 
அணுக்கம்‌-௪ந்தனம்‌ ௮.க்திமரம்‌-நீர்முள்ளி. 
௮ண்டகம்‌-குப்பைமேனி ௮ .ச்திதீப்பிலி-யாணைத்‌ இப்பிலி 
அககம்‌-பெருமருந்து அக்திபுரசர தீனி உரி 


அதம்‌-அுத்தி ர ரபா! 
ர பிடு 
அத்திரூ-அரசு 
அத்துகமானி- அரசு 
அத்துமானீ-௮ர௪௬ு 
அத்துகம்‌-அமணக்கு 
அதிதுமம்‌-௮சதை 
அ.த்துலாக்க-கருஞ்சீரகம்‌ 
அத்து வாக்கியம்‌-சீரக ம்‌-கருஞ்சி 

ரசம்‌ 

அத்தூரம-மரமஞ்சள்‌ 
அகர்தகம்‌- ஆமணக்கு 
அந்தகன்‌-புல்‌ லூரி 
அர்தகோரம்‌-கெல்லி 
அர்தகோலம்‌-ெல்லி 


அர்தரவல்லி-கருடன் கிழங்கு 
௮்தாலசன ம்‌-கொடிப்பாச 
அஈதன்‌-கடுக்காய்‌ 


அச்‌ இஃ தில்லை 


அர்இம௫்‌ தாரை-அ கஇப்பூ 
அக்திமலர்கசான்‌-அ.த்‌ இப்பூ 
அச்‌ திமல்லிகை- அதீதப்‌ பூ 
அக்தேசாலம்‌.தேற்றா 


அர்கோர்‌-கெல்லி 

அபர்தலம்‌-செங்க த்தாரி 

அபாமார்க்கம்‌-காயுருவி 

அபானம்‌-கடுக்காய்‌ 

அப்பட்டர்‌-வட்டத்திருப்பி. 

௮ம்பம்‌-வட்டத்திருப்பி-புட்டுத்‌ 
திருப்பி 


அப்பாகம்‌-வாலுமுவை 
அப்பிரியதரு-ஓ.தி 
௮ப்பிரகம்‌-புளிமா] 

அப்பு-பா தயி ்‌ 
அப்புளண்டம்‌-சகரை 
அப்பை-கொவ்வைகொன்றை 
அமண்டலம்‌-அமணக்கு 


வத்த பிலை: இகரா இ 
வைத்தம மலை அர 25 


௮ம்‌ 


அமத்தலம்‌-செங்க தத ரி 
அமரிதம்‌-கடுக்காய்‌ 
அமரியம்‌-குருகது 
௮ மகலம்‌- நல்லி 
அமலம்‌-மரமஞ்சள்‌ 
அமலைகடுக்காய்‌ 
அபளை-கடுகுரோகணி 
அமானை-புளியாரை 
அ௮மிர ம-மிளகு 
அரசம்‌-சறுசெருப்படை 
ா்‌ தம்‌-கடுக்காய்‌-சக்‌ இல்‌-நெல்‌ 
அழுதபுட்பம்‌-இறுகுரிஞ்சா [லி 
அமுதங்க ம்-கள்ளி-௪துரக்கள்ளி 
அழுதராசன்‌-வெளவேல்‌ 
அழுதளிறா 
அழு தவல்லி-£ந்தில்‌ 
௮முத்தாம்‌-மஞ்சட்டி. 
அழு தர ரி-பூனைக்காலி 
அமேதகிக்க-கற்றாழை 
அமை- மூங்கில்‌ 
அமையம்‌-இலாமிச்சை 
அம்பகம்‌-சேம்பு 
௮ ம்படம்‌-ஆடு திண்ணாப்பாளை 
புழூக்கொல்லி 


௮ம்பணம்‌-- வாழை 


| அம்பலகிருக்கம்‌-தில்லைமாம்‌ . 


அம்பலத்தி-கான்‌றி 
௮ம்புசன்மம்‌-தா மரை 

அம்பு-எ லுமிச்சை-மூங்கில்‌ 
அம்புசா தம்‌- தாமரை 

அம்பு தம்‌-கோரை 
அம்புபிரசாகனம்‌-தேற்றுங்கொ 


டஉடை 


அம்புயம்‌-தாமரை 
அம்புவாகினி-௪ லுமிச்சைபா திரி 
அம்போசம்‌-சாமரை 
அம்போருகம்‌-காமரை . 


று ப்‌ 
கட்‌ ட்டி -சொட்டிக்கிழங்கு 
அம்ப பல ம்‌ -மாமாம்‌ 
லம்‌ மில்விரு )ட்சம்‌-புளியமரம்‌ 


மி 0ம்‌ (றா ன்‌ ட்டது -சரிசி2 இர ப்பாலா 


ஸி 


த ம்மை-கடுக்காய்‌. 


8 


அம்மைய ரர்கூற்கல்‌-கொடியார்‌ ல்‌ 


கூசி தல்‌ 

அங்க ம்னு ஜிஞ்சா படட 

அபதி -இருகாமப்பாலை 

அ௮யமலம்‌- அலரி 

அய:- ணி பரு 

நட்டி. யம்‌-இ.று பலா ட்‌ 

து பலி-வெண்கடு டிஞு 

அயவா --வசம்பு 

பவி. இறு றரக்தை 

்‌ அவிக (ம்ப 
அபின்‌ ன்‌ உடடிலப்பனை 
அயிரியம்‌-செட்டி 


தை 


௮பிலிட ம ௪ 


ட்‌ 0 ப தா [த 07 
அப்யலி. இது பறட ட 
இட 


-இருகாமப்பா 
ப்வாம்பல்‌ [லை 


0 


ன்‌ 


த ர்‌] ர ச 


ந 

. ரதி: து ன்‌ ற ற்ப கெ ரர்‌ வ்ை வ்பு ப்‌ புவ 
ம்‌ 

அம்பாக [ம்ம்‌ த] ரர ஆ ரீரி] 


ட 


( ரன்பசர ர்ண்ட்‌ ரட்‌ ஞ்டு 
அ ய 521 141133. ்‌ 122. யூடமுற்‌ 
ப ௩ [சத 
அர ணியாட பக்‌ ண்ட்‌ ந்கரணா 
பம்பர ஆஃ 6 
3 றி தி 233 ர வா | 
ன்‌ அம்பர ரஷ டகம்‌ 
பன்‌ வடு இவல ப்பத்‌ ன்‌ ௫௩ 
அம்‌ குதி தர டடத பம்‌ 


வி 


அமா வம-தாயுரு 


ப்பி ர்‌ -சசெங்கமூ ச்செ 


53 கமுடக்கொறி| 


| 


ர்‌ 
௮ 
ட 


௮ சளி-பி£ 

்‌ வைக்இய. மலை அகரா 


அரு 


்‌ அரம்மை-அசமத டட படல்‌ 
௮பி-கடுக்காய்‌.... 


தம்‌ மன்‌ ்‌ 
ப்நாறி 
௮ரன்‌-மஞ்சள்‌ 


அரவித்த 


்‌ அரி-க௧ ர்க வலி-மூங்கில்‌ 


அரிசம்‌-மிளகு ்‌ 
அரிசயம்‌-கொன்றை-௪ மிச்சை 
அ௮சி௪னம்‌- -மஞ்‌ ௪ள்‌ ்‌ 
அசிச்சக்கனம்‌-செஞ்சந்‌ தனம்‌. 
அரி௫ 7-பெருங்குமிழ்‌ 
அரிசு-மிளனு 
அரிட்டம்‌-5 மொரோகனிவேம்ப 
அட்டம்‌ வெள்வெண்காயம்‌. 
ஆரிததி தஇகடுக்கர 
அரி இன்வயச்ச- திருகாமப்ப ட 
அரி தீஇரம்‌-மஞ்சள்‌. 
அரி 1 மஞ்சரி-௬ படாம மணை 
௮ரி 1மல்‌-மாவிலிங்‌ ங்கு 
அரிமைகா-வெள்வேல்‌ 
: பசும்‌ கொன்றை. | 
அரியகா ரனை-மாவிலிங்கு. 
அில்‌-மறக்கில்‌. 
அமி 'ட.ம்‌-சடகுரோகணி 


அர ஈ௱னி-பேரேலம்‌ 

(1 கஞ்‌ ௭ஏக்தில்‌ 

(ரூ.௯௦ ண்‌ிமிரண்டை 
ட்‌. 
உருக்க “எழாக்ளு 


அரும்கன்‌- அக்‌ 
அ சரவிரா- -பெருங்குகிழ்‌ 


அருச்ளனம்‌ பணடதது. ஃஞுமருது 
அசிட்டம்‌-கடுகு 92 சாவி இப்‌ ப 


ன்‌ 


ழ்‌ வட்டு 


[2 


ஈளை ஙு ுமிச்சை 


அருத்தம்‌ பாமஞசள்‌ 


| அரு *தூருமம்‌-வெல்லேல்‌ 


ட 


ம வைத்திய மலை இகர ஈத; ட்‌ 


துல்‌ 


- இருப்பபதொடரி 
- அருப்பபலம்‌-இணிச்சை 


. இருளக ம்‌-வெள்ளெருக்கு 


ல்‌ 


அருளா இ-வெட்பாலை 


அருளவம்‌-பெறுமரம்‌ 


 அருளுவம்‌ 


௮ரூளா இ-குடசப்பானை 


| ௮ருளாப-சாணை 


௮ருளூருதி- வேம்பு 


. ரேசகண்டு- கரணை 
. அமேடுகம்‌- வாழை 


அரேணுகம்‌-வால்மிளகு . 


அலசம்‌-யானை தஇப்பிலி 
அலகுமகிழ்‌ 
அலகுசோலி-௮ருகு 


அல்கை-பேய்க்கொமமட்டி 


'அலக்கைசுரம்‌-கீழ்க்சாய்நெல்லி 
அலங்கை-அள௫இ 


௮ளத்தகம்‌-செம்பருதீதி 


அலத்தம்‌-செங்கத்தாரி 
அலரி-அலரிகோதும்பை 
அலாமஞ்சள-மிளரு 
அலாபதம்‌-இலாமிச்சை 


, அிலாபு-சுஜறை 


- அலாரிதா-அலரி 
- அலி-ஈ.றுவிலி 


அலியன்‌-கடுக்காய்‌ 


அலுவீகம்‌-வில்வம்‌ 


அல்லம்‌-இஞ்சி.. 
்‌ அல்ஷிசி-வெள்ளாக்பல்‌ 
அல்லி- ஆம்ப ல்காயா 


தோடிபதளை 


குர 


அல்லிபம்‌சபோய்க்சொம்மட்டி 
அல்லியம்‌-கொ ட்டி 
அல்‌ லூர ம்‌-வில்வம்‌ 
அவ கவாய்‌-8ழ்க்காய்கெல்வி 
அவததம்‌-சாய்வேளை 
| 
௪, ்‌ உ க்ு ர்‌ 

அவந்தக்கண்ணி மொருகன்‌ ழக 
அ வயம்‌-இலாமிச்சை (ரூ 
௮ வரி-அ வு , 

ர ஒர்‌ ம்‌ 


அவரை கொள்ளுதுவரைரத லை 


முதலாவன 


அவலி-பூனைக்காலி 

அலா கேசவுப்பி பெரு£ தும்பை 
அலாரபுளப்பி-பிரமி 

அவிரி-அவுளி 
அவிருகம்‌-அதிவிடையம்‌ 
அவுச்ம்பும்‌-ொடரி 


அழகர்‌-வெள்ளருக்கு 

அழக வேதம்‌-௮திவிடையம்‌ 

அழல்‌--9.காடுவேலி 

அழல்விசை-கேர்வாளம்‌ 

அழறபால- எருக்கு | 

அள க்துப்பூசை-மருக்கொழுர து 
சக்கள 5௫ 


அள தி ம்பல்‌-12யி/றுபல்‌ 


அளப்புக்கு-முடக்கொ க்ளு ன்‌ 


1] அலேசுவெப்ப-௮ இவிடையம்‌ 


அலே)-வெற்பம்‌ 
அளேகரும்‌-தாதுளே 


அறக்கப்பிளப்பி- இருகாகப்பாலை 
அரணை-காட்டுக்கசளே 
அருமை-கவிம்‌ ச அம்மை 

அ மிப்பலம்‌-இப்பிலி 
அறுபதம்‌-கையாந்தகரை 


| 


ஆகி 


அ.டகம்‌-வெண்டுளசி 
அற்பகெக்தரம்‌-செந்தாமரை 
அ௮ற்பமாரிசம்‌- இறுகரை 
அற்பருக்தம்‌- வாழை 
இன்கம்‌ 
அனங்கம்‌-இரு வாட்சிமல்லிகை 
அன்ந்தம்‌-அ று -ருப்பைமேனி 
சிறுகாஞ்சொழி-பெருஈன்னாரி 


அனக்தரம்‌-வேலிப்பருத்தி 
ண்ட 

அன ரவன்‌-வெர்தொன் றி. 
அனாசியதித்தம்‌-ரிலவேம்பு 
அனிச்சை-நா மல்லி 
அனிக-நட்சத்திரச்சாகம்‌ 

அனுக ம்‌-செஞ்சந்‌, சனம்‌ 
அனுக்கம்‌-சந்தனம்‌ 

ஸு. னுமாசக்காபொன்னாங்க ண்ணி 
அன்பகர்‌-சமுத்திரசோகி 
அன்தெதி, த்தா ன்பூடு சி ம அடத்‌ 
அன்னயம்‌-. ஆல்‌ ( 


இன்னா?-பரல்த்சாழை 


௮- அச்சா 

ஆகம-சுறை / 

அகரி-இ ப்பிவி (வை 

அகாக்கருடன்‌-கொல்லன்கோ 
சந்இல்பேயத்தி 


காடம்‌-ெவெண்ணாபுருவி 
அ சாயமஞ்ச- சறு௪டாமாஞ்சி 
“சர்‌ ம்‌-. புனே 


- 'இரு-ஈந் சன [6 


ப 


வைத்திய மலை அ கராஇ; 6 


'அதம்‌-௯. 


1 ஆதை 


37... ்‌ ்‌ 
அகர்சக்‌. தாமரை கொட்டைப்பாடு 


௮5... 
ஆே கே௮-கொன்றை ள்‌ 
௮ க்கொத்துமம்- கொன்ற. 
ஆக்கொ ல்லி-தில்லைமரம்‌ 


] தகா இந்‌ ந்தில்‌ 


அதியப தீதும்‌ தாமரை 
ஆியம்‌-கருஞ்சீரகம்‌ 
அசினி-சரப்பாலா 
உண்ன ப பலர 
ஆசுரம்‌- இஞ்சு ்‌ 


அசுரம்‌-வெள்வெண்காயம்‌ 
ஆச்சமாம்‌-முகைப்புல்‌ 
ஆச்சா-அச்சாமசம்‌ 
அச்சுவரி-௮ர௬ 
௮ஞ9-ஏலம்‌ ... 
அஞ்சில்‌-இ.ரங்கு . 
அடகம்‌- துரை 

ஆடனி- துவரை 
அடகம்‌-௮மணக்கு 


ஆடலை-பூ விளா-பூவில்லாமரம்‌ 


அட்டாங்கள்ளி- இருகுச்ள்ளி 
ஆட்டாங்கோ 20) ர- காரைப்புல்‌ 
ஆட்டுக்கால்‌-அடம்பு 

ஆட்டுசம்‌- உடாசகோடை 
அணகம்‌-௪௯ ற்‌. 
அணாப்பிரஈ்மிகான்‌-கமூக்காணி 


டட எல 


அண்டலை- பூவில்‌ ல்லாமரம்‌ 
அண்டை-சேட்கொடுக்கி 
அண்மாம்‌-அழிஞ்டல்‌ 

ந்‌ கற்பனை 
ஆதம்பேஇ- ெ்புகெருஸ 
-காட்டாமணக்கு 
ஆதிக ம்‌-சிறுரு கிஞ்சா 
ஆதுிபரம்‌--௪ர £ இக்காய்‌ 

ஆ தியாமம்‌-மூகைபல்‌ 
அசகோாண்டை-காத்தோட்‌ (ட. 
ஆக்திக்அுனி-வெருகு 

தசா 
ஆரத்திரகம்‌-இஞ்சி | 
- அதிதிஷடி நீர்முள்ளி ம்‌ 
க்துமபுத்தர்‌-பூளைக்காலி... 
ததத அதை. 5 
- அநத்தம்‌-தேவதாரம்‌ ப 
- அற்தை-புரமுட்‌ டிபேராமூட்டி. 
- அப்பு-எட்டி 
ட்‌ அப்புளண்டம்‌ கையாந்தகரை 
ஆமடி-காஞ்சிசம்‌ 
ஆமம்‌-கடலைதுவசை 
ஆமரம்‌-௪ ட்ட. 
அமரிகம்‌-கெல்லி 
| ஆமகலம்‌-ரெல்லி 
ப ஆமல்‌-விஷமூங்கில்‌-மூங்கில்‌ 
. ஆமிரம்‌-மா பன்‌ 
அமிலம்‌-புளி 
. ம்பலா-புளியாரை 
ஆம்பல்‌-ஆம்பல்‌-கெல்லி-மூ£ங்கில்‌ 

அல்லி-புளியாரை ்‌ 
ஆம்பி-காளான்‌. டல 
ஆம்பிரம்‌-மா-புளிமா 
ஆம்பிலம்‌-புஸி-சூளை 
ஆம்பு-காஞ்சொதி 
ள்‌ ஆம்புவம்‌-ஞூரை 
. ஆம்பலா-,தாமரை. 
- அரகோரம்‌-கொன்றை 
ஆர்ககம்‌-சற்‌ தனம்‌ 
்‌ ஆரக்குவதம்‌-கொன்றை 
ட ஆரச்சம்‌-௮5ல்‌ 
்‌. ஆரத்திரகம்‌ 
. ஆஇரத்திராசாகம்‌ ர 
. ஆரம்‌-ஆத்திகடம்பு 
சதனம்‌ 
்‌ ஆராகாரியம்‌-அரசு 

றி ஏ. 

அரிய௪ம்‌-சிறுகுவிஞ்சா. 13 
த 2 


ட்‌ வை த்தியமலை அகசாதி, ௦. 


ஆரியன்‌-௮(வி டைய 
அருக தம்‌-காவல்‌ 
அசே-ஆத்தி ட்‌ 
அரை-அரை-நீருளாரை-௮.த்திமச | 
அரைக்காலி-தல ழக்கோரை ல்‌ 
ஆர்‌-அத்தி-கொன்றை 
ஆர்க இ-தப்‌ பிலி 
௮சகோதம்‌-கொன்றை | 
ஆரக்கம்‌-கோடன்‌ கொல்லன்‌-கோ 
ஆர்துபம்‌-௮ த்தை 
ஆலக ம்‌-நெல்‌ 

லகாலம்‌-நிலவாகை 
ஆலூரீடை- அலரி 
அலம்‌-ஆல்‌-புன கு-மாவிலிங்கு 
அலலிருட்சம்‌-ஆ௦ே காண்ட 
அவியம்‌-சிறுகு௮ிஞ்சா 
அலூக ம்‌-வில்வம்‌ 
ஆலை-சரும்பு 
அவம்‌-குங்குமமரம்‌ 
ஆவல்லி-௫க்‌ தில்‌ 
ஆவாரசை-நிலவாகை 
ஆவாகை-நிலவரகை 
தவாரை-அஜிரை 
அவிப தம்‌-பேறாமுட்டி 
ஆவிரை-அவரை 
ஆவின்‌-புல்‌லருவி 
ஆவு-குன்‌ இ 
ஆவேச, ஆடு திண்ணாப்பாளா 
அளகம்‌--சுரை 
ஆளவணங்கி-௮ ரசுகதொட்டால்வா 
ஆளவள்ளி-மலைச்சக்‌ இரவள்ளி [டி 


ஆற்கோரம்‌-கொன்றை 


அற்றலரி-சடப்‌ பூச்செடி-செல்‌ 
இஞ்சி கொட்டை ப 


கோடகசாலை | ஆற்றுது ம்மட்டி-பேய்க்கொம்ம 


அற்று-கெட்டி-நீர்ச்சுண்டி. [ட்டி 
அ்றுப்புத்தான்‌-பூனைக்காலி 
ஆற்றுமறி-ரீருமரி 
அற்றுமுள்ளி-கண்டங்க தீ இரி 


அன கம-ளரை ்‌ ரி 


ழ்‌ 


இப்‌ 
அன க்தேர்‌-விடத்தேர்‌ ட 
றா ட அவபப்லு 
ஆனை-அ.தி, | 
அனைக்கன்‌ அ த்த 
ஆனை தடி ச்சல்‌-புளிகரனை சினா 
ரதத னப்‌ பெப்பர்‌ வடைய 


புளிய ணை 

அனை வணங்கி- சோள்கொடுக்க 
இ 

இகசுக்கு- நீர்டுள்ளு 
இகலி- -பெருமருந்து 
இகனி- -வெற்கிலை 
இகுச-மூாங்இல்‌. 
இகுடி- காக்கொட்டி 
இகுளி-கொ ன்றை 
இக்கு-கரும்பு 
இசஷி-சஸ்‌.தாரிம்ஞ்சள்‌ 
இங்கு-பெருங்காயமரம்‌ 
இங்குக்காண்டான்‌- நீர்‌ மூள்ளிகெ 

ருஞ்சில்‌-பெருங்கரும்பு 
இங்குதாக.பிதரோரணி. 
இங்குராமம்‌-பெருங்காயம்‌ 
இசருகம்‌-வெள்காத்தும்பை 
இசவில்‌-கொன்றை 
இசுகர்‌--கடுஞ த 
இ௫ிபலம்‌-பேய்ப்புடோல்‌ 
இசுகாரு-கடம்‌ ! 
இசையாடி-௫ லக்‌ இகாயகச்‌ 
இச்சி. இத்தி 
இச்சியல்‌-சடுகுரோகணி 
இச்சியால்‌-இத்தி ...... 
இச்சகம்‌- வெர்தகோன்றி 
இடபவாகனன்‌-எருமைகாக்இ 
இடங்கம்‌-இலவங்கம்‌ 
இடாடிமம்‌-காதுமா களை... 
இடிகம்‌-பெருபருந்து .... 
இடுகால்‌-பீர்க்ளு 


வைக்தியமலை அசராஇ, 


இஷ்டம்‌-அமணச்கு 
இணர்‌-இூச்சிலிமா மாம்‌ 
இரண்டு-புலிகொடக்‌ கக 76 
இண்டை- அண்ட சம்‌ ரட்‌ 
மூல்லை 


'இதழி- -கொன்‌ை ற்‌ 
| இதை-காராமணி 
அனை கெருஞ்சில்‌-பெருகெருஞ்சில்‌ 


இத்து 


இக்துரா ர காவாப்பும்புனு 


ழஇர்தம்‌-புளி 


இக்திரசுகர்‌தம்‌-ஈன்னாரி... 


| இரக்கிரமம்‌-வெட்பாலை 


இக்திரபுசிப்பி 

இக்திரபுஸ்பம்‌ வடட 
| இந்திரவல்லி-முட்கொன்றான்‌ | 
இர்திரவாசம்‌ 
இர்இிரவாமம்‌ ' | - நெய்தல்‌ 
இர்‌ தரவாருணிபேய்‌த அப்து 
இர்திராணி-கொச்சி 

இக்‌ இரி-ஈன்னாரி 

இக்திரேசகம்‌ இந்‌ வழமல? 
இர்திரரேகம்‌ 1 - வெட்பாலை 


இர்‌ இரேயம்‌ வெட்பாவட்டை 


இர 
இர்‌ தீவரம்‌ கருங்குவளைகருகெய்‌ 
இ£அமாரம்‌-கடம்பு. .. [தல்‌ 
இர்துவாரி ப்ட்‌ 
ந்சுவாரி 


|இஈதுறு-இலக்தை 


| இயல்பூ 


இரத ௫ளம்‌-கடபம்‌ 
இக்துளி-நெல்லி 
இந்துள்‌-நெல்லி 
இபஙகம்‌-புளிமா 

இமலம்‌-மா மஞ்சள்‌ 
இம்பி-கருச்‌ தினை 
இம்பூரல்‌-சாயவேர்‌ 
இயக்கினி-கண்டங்கத்‌தி ரில ப 
அத்‌ ப 
இயக்கிரி-இகத்தி. 
இயல்‌ பூ.தி-ராய்‌ே ள்‌ வேள்பில்வும்‌ 
இ வில்வம்‌ 


லட கட்டட ட அதுக்கில்ல? அலத 
[| 


வைத்திய மலை௮௪ ராதி, 


- இயவை-இவரை 
- இயாகம்‌-கொன்றை 


_இயா ௪தம்‌-சிற்றகத்தி ப 


இயாதக ம்‌-துதி 
இயுசாவியம்‌-கொன்றை 


இயைய மே-வாழை 


இரசம்‌ வாழை 


இரசனா-௮ர த்தை 


இரசாலய-கரும்பு-பலா - மாமரம்‌ 


கோதும்பை 
இரஞ்சனம்‌-செஞ்சர்கணம்‌ 
இரண்டிகை-இண்டை 


இரகதம்‌-இத்தி 


. இரதம்‌-மா 
.இரதசர்தியாகம்‌-செர் தாமரை 


இர .தி-இலங்கை-கார்‌தீதிகைப்பூ 


இச திகார்தன-காமரை 
இரசத்தசாகம்‌-செங்கிரை 


இசே 
இரத்தபிண்டம்‌-சீன மல்லிகை 
இர த்தபுடபிகா-மூக்கிரட்டை 


இ ரக்சம்ண்டலம்‌-செற்காமரை 


இர.த்தி-இ.த்திஇலங்தை 
இரத்திரி-இத்தி. 
இரத்தோற்பலம்‌ 
இரமபிலா-மிளகு.. 
இரளி-கொன்றை 


| இராகவி-பெருகருஞ்சில்‌ 


இராகவிண்ணாடசம்‌-கொன்றை 
இராகூச்ட்டம்‌-வெண்காயம்‌ 


இராசயுகம்‌-பால்‌ - 

இரா ஜவிருட்சம்‌-கொன்றை 
இராசதாலம்‌-கழுஞு | 
இராசியம்‌-தாமரை . - 


இராசசூயம்‌-தாமரை 
இராடம்‌-வெண்காயம்‌ 


..இராந்து ண்டெ.இலக்தை 


இராமமரம்‌-மண்ணி 


லா-ஆக்தா 
இராமம்பிரியம்‌-தாமரை 


..இராவடம்‌-அசோரகு : ம. 


சச்‌ 

செந்தாமரை 


மத 


| இராவடி.-பேரே லக்‌ 


இரிஓயா-பூனைக்காலி 
இரிஞ்‌-மகிழ்‌. 


ன்‌ | இருகுக்கக மொசுமபொசுக 


இஞ்சுகம்‌ மாத (சை 


[இருசு மூங்கில்‌ 


இருண்டி. சண்பகம்‌: 


இருத்தை செங்கொட்டை 

இருபன்னியம்‌ செங்கொட்டை 
இருப்புலி.துவரை. * 5 | 
இருப்புக்கொல்லி இவனார்‌ வேம்பு 
இருப்பை இலுப்பை 


| இருவேலி வெட்டிவேர்‌ 
இருளி*கருஞ்சீரகம்‌ 


இருள்முகா ௧ வி 


உ. இறட. 
இரேசசி கடுக்காய்‌ சற்‌ தில்‌ 


1 இரேசககுணா கடுகு 


।இரேசன்‌ வெள்வெண்காயம்‌ 


இரைத்து புலிதொடக்கி 


।இலகம்‌ ஊமத்தை 


இலகு அஃகல்‌ சிமி தவி 

இலகுசம்‌ ஈரப்பல?: 

இலசுணம்‌ வெள்வெண்காயம்‌ 
இலச்சை கெட்டமரம்‌ கற்றேக்கு 


இலஞ்ச புண்கு மூழ்‌ 


|இலஞ்சியம்‌ இழாகெல்லி 


இலட்சுமணம்‌ தாளி 
இலணை அரசு 
இலதை இலந்தை 
இலவு இலவு தேற்று 


இலாங்கலி செங்காக்தள்தேங்கு 


வெர்தோன்றி செங்கை 


.. | இலாஞ்சிலி ஏலம்‌ 


இலாவடம்‌ புளி 
இலாடவி அகில்‌ 
இலிகுசம்‌ எலுமிச்சை 
இலிங்கப்புடோல்‌ ல விரலி கொவ்‌ 
இலேபம்‌ வால்மிளகு 


இ ம்லாபுக ம்‌ நிலக்க டம்பு 


வை 


௨. வை ததிய 
இஸ்க்கொடி லெ. கிலைக்கொடி 
இல்லம்‌ தேற்ரு 

இவகட்டம்‌ மிளஞு 
இளசாட்கசம்‌ கொன்றை 
இளஞ்ச ஈகை த்திரி 

இஞ்சி அவுரி 

இளம்புல்‌ ௮றுகு 

இதடி. சருந்தினை 

இறக்தி இத்தி 

இறலி இந்தி மருதுகொன்றை 


இறுகங்கியான்‌ கையாக்தககரை 


உ. 
இறுங்கு காககச்சோளம்‌ 
இும்பு சார்கிதிகைப்பூ தாமரை 
இறுனாசம்‌ இலாமச்சை 
இறை மாமரம்‌ 
இறைவனிம்பம்‌ இவெஞர்வெம்பு 
இன்னாலை இலைக்கள்ளி 

ன்‌ 
ஈக சர்சனம்‌ 
கை புலிக்ெ சாடக்கி. 
ஈங்கம்‌ சந்தனம்‌ 
சங்கு புலிதொடக்‌இ 
ஈக்கை உப்பிலி 
ஈசதேசத்தி பெருமருக்து 
ஈசரமலி 
சகரவேர்‌ ட பெருமருது 
எஞ்சு ஈச்ச 
ஈண்டு பல்தொப ௮ 
ஈமம்‌ பாரி 
சமம்‌ பாதிரி 
ஈமவாரி வசம்பு 
ஈபக்கொடி புலிதாடங்கி 
௪யம்‌ பா .இரி 
ஈய வரி ய 


மலை௮கரா இ. 


ஈழுத்தவ-பெருங்கள்சர 
ஈழம்‌- கள்‌ 

ஈன த்தார்‌. ம இ்வனல 
சஈனம்‌-கள்ளி 


3 
உகவல்லி-சாகமல்லி . 
உகா-உவா ட்‌ 

உது. 
உக்கிரம்‌- இலாமச்சை 
உகனம்‌ 

|உதின்‌ ்‌ புனிமா 
உக்கிரகந்கம்‌ | கரும்பு! வேம்பு 
உக்கிரகந்து வசம்டு-வேம்பு 


உக்கிரசவா-காதடுதாட்டி 
உக்கிரச்சாவார- கொண்டை... . 
உசரிதம்‌-நெருஞ்சில்‌ ... | 
உ௫ிரம்‌-மிளகு 

உ௫ல்‌-உ௫லை 

உச்சச்செடி-பல்‌ லூரி 
உச்டிதம்‌-கெருஞ்சில்‌ 
உச்தெமல்லிகை-ஊடுமல்லிகை 
உடம்பு-தகொரட்டி 

உட-௨௫ ப 

உடபாதகம்‌- பனை. 

உடுப்பை- உ௫லை 

உடை-வேல்‌ 
உடை-கொல்வேல்‌ 


உட்டிரம்‌-தேள்கொடுக்‌உ. 


உண்டாத்தா-கள்ளி 
உண்டுக ம்‌-வெருவாரை 
எண்ணம்‌-ஓடை. 
உதகவன்‌-கொடுவேலி 

ர பன ப ப 
உகரகோமதம்‌-பாலடை 
உகரவ ணி-கண்டங்க தஇிரி 
உகராவி-மரமஞ்சள்‌ ட 


ராயை புலி 02/ டக்இ சஞ்லேஇஞ்‌ உகதிழுிப்பான்‌-விஷ்‌ணுகாக்‌ 


ஈரம்‌ கரும்பு குங்குமப்பூ 
ஈரவுள்ளி ஈரவெண்காயம்‌ 
சர்‌ அரும்பு 

கர்கெ ர்ல்லி உப்பிலிக்‌ே காடி. 


| உகாசனன்‌-கொடு2வலி 


| உதி-ஓ.தி 
உதமுளிப்பான்‌-லிஷூரக்‌ இ: 
1 உதிர்க்குகரி-கருடன்‌ கிழ ங்ளூ 


ப்றிய 
வைத்திய மலை ௮கராஇ; 


உதிர்‌ வேங்கை- -உதிரவேங்கை 


-உதும்பசம்‌-னு/தி. அ எருக்கு-சல்‌, 


8 


வகதி 
உயி, 


உத்‌ தமதாஸி-ே வலிப்பரு ்இி- உத்‌. 


. தாமணி 


“உ த்தம்‌்கொட்டைமுர்‌ திரிகை 


உத்தம்பரி-கொ த்துமல்லி 


௨ தீதம்பலம்‌-முரந்‌ திரிகை 


உத்தவா ணி-கண்டங்காலி 


உத்‌, தரபலம்‌-இசங்கு 


ல்‌ உத்தாமணி-வேலிப்பரு த்தி 


௨த்தாலம்‌-5அ-விலி 
்‌] லி எனி [.] 
உத்திராபன்னி-சணல்‌ 


- உத்திரி-பருத்தி 
உரமத்தகி-சிறுகுமிஞ்சா 


உக்மத்தம்‌- ஊமத்தை 
உபகுக் க்‌ மாத்‌ | 
உபகுலியம்‌-த இப்பிலி 
உபருலலம்‌- சுக்கு 
உபஞல்லியை- இப்பி லி 
உபதாசம்‌-பனை 
உபரா௫சம்‌-இத்றகத்தி 
உபவம்‌-சிந்தி ல்‌ ர 
உபவணும-காஞ்சொரி 
உப.ியாவி-கோட்டம்‌ 
உபோ தம்‌-பேய்ப்பசளை 
உப்பலி-உப்பலி-புலிகொடக்கி 
உப்புக்கட்டி-9 அ.கட்டுக்கொடி 
உமதக-௪ணல்‌ 


உமரி-உமிரி . 


உமற்கடம்‌-தருப்பைப்புல்‌ 


. உமாஃகுன்றி 

. உமாதட-௪ணல்‌ 


உமியல்‌-வ௪ம்பு 


்‌. உம்பல்‌-குமிழ்‌ 


... உயர்‌- குன்டி ச. 


ர்ச்‌ ட 
22ல்‌ 


உயாவை-காக்கசணம்‌. 
உயிக்‌ 


உயிறு ்‌ இலாமச்சை 


1 உ-௧4 


91 
உலூ, 
உய்யக்கொண்டன எருமைமுல்லை 
கொரய்யா... 


ரசல்‌ உ ்வலினத்‌. 
உரகம்‌-மல்லிகை 
உரப்பம்‌-பெருங்காயம்‌ 
உரிகொகத்துமல்லி 
உரித்திரம்‌-மஞ்சள்‌-மரமஞ்சள்‌ 
எலுமிச்சை 
உருத்திர சடை-மஞ்சிவிக்கான்‌. 
உருத்திராட்சம்‌-உத்திராட்சம்‌ 
உருவாரசம்மட்டி- விரு 
உருவாரம்‌-வெள்ளரி 


1௨ நவி-சாயுருவி 


உர வை-ரூரை-மாள்ளி 
க. “கொத்துமல்லி 
உசோச்‌ ணி-கடுகுரோகணிபித 
சோகினணி 
உ ரோகனம்‌-மாள்ளிலவு 
உரோசனி-5௫கு-ெரக்தாமரை 
உோகனி-சிறுகாஞ்சொ லி 
உரோமக்கிழங்கு-வசம்பு 
உலகங்காத்தான்‌- அவிரி 
உலகுலம்‌- இப்பிலி- இரிபாலை 
உலங்கா ரணை- அ விரி 
வட்ட அஜுக்லு டி. இலுகிலுப்‌ 
பைவள்‌ 
த ரான்னிலி படப்‌ ம்புல்‌. 
உலாகுனாம்‌-மனோசலை 
உலாக்கா-மனோச்லை 
உலாங்கு-காவட்டம்புக்‌-கஇ) சிலு 
ப்பை 
உலாங்குவி-காவட்டம்‌ 
உலாமா-கச்சமரம்‌ 


உலிமனி-௩; ரயுருவி 


உலுவம்‌-வெக்தியம்‌ 
உலுவா-பெருஞ்சீரகம்‌ 
உலூகலகம்‌-கு ங்திலியம்‌ 


எட்‌ 


உலோூ-பேய்ப்பசர. 
1உலோூகம்‌-சக்சனம்‌ 


மில வைத்திய மலை ௮/கராதி, 


உலோமசம்‌-௪டாமாஞ்சில்‌ ர. ஆ 
உவர்ச்சங்கம்‌-முள்ளிசங்கு . . - | எருக்கலை. எருக்கு 
உழிஞை-சறு பூலை எருந்தி எராழுட்டி 
உள்ளி-வெண்காயம்‌ - ப்‌ எருணம்‌ செங்குவளை (௧ 
உற்பலசாணன்‌-பெருங்காயம்‌ | எருமுட்டை பீராறுவெதுப்படக்‌ 


உற்பலம்‌ கருகெய்தல்‌ கோட்டம்‌ ! எருமைக்கஞ்சொ.லி. காஞ்சொ.றி 
எம தீவி செங்குவகா செங்கமுநீர்‌| எருமைகாக்கி சாணாக்கி 


உதைத்தகு குறிஞ்சா .... [எருமைகோரைப்புல்‌ ராணல்கோ 
உன்மத்ததி ரைக்கிழங்கு 
உன்மத்தி ) குறிஞ்சா. |ஈலி கள்ளி அவதர பத்திடட 
உன்‌ மத்தம்‌ ்‌ ப எலிச்செவி கொடியார்கூந் தல்‌ 
ப இ பணம்‌ ... [எலித்துருமம்‌ தான்றி 
க்க... ்‌ உ 4 ளவிபாலம்‌ காட்டாமணக்கு 
உன்மை-உழிஞ்சல்‌. எலிப்பரலை காட்டாமணக்கு 
உன்னி-௮மிஞ்சல்‌ சலியால்‌ காட்டாமணக்கு 

 ஊ எலியொட்டி ஓட்டொட்டி 


எலியொட்டிப்பூண்டு குருக்கி 


உகம்‌ ஊ: மதிடை த 
எ௮ம்பு த மா பட 


ஊகடன்மாருங்கை 
ஊட்டிரம்‌ பக்க எவலம்‌ இஞ்சி ம 
ஊ.இசை முல்லை ப சாமூகா கோடுவேலி ட 
ஊத்தைநாறி பிராமி... ட்‌ வீ 
ஊமத்தம்‌ ஊப.த்மை்‌ _ ஏகம்‌ இப்பிலி 
ஊமிழ்‌ சிறுபூலை _ 1எசவாசம்‌ அல்‌ 
ஊரண்டினார்‌ கள்ளி. ஏகாரவல்லி பாலா பகல 
ஊருடை முருங்கை . /ஏூடாவகம்‌ அதிமஅரம்‌ ்‌ 
ஊருடைமுகலி மறுகை, 'எடகம்‌ தேக த்‌ னே. 
ஊர்பபுலம்‌ ஆமணக்கு ட்‌. வர திரம்‌. மலையா க்தி. 
ஊர்வரப்பன்‌ வெள்ளரி 
க்‌ ட்‌ ஒ.ட்‌.. 


சதினம்‌ ர புளி வ ட ட்ட 
.எஇன்‌ அருஞ்சில்‌ புளிமா ல்‌ ஏமபுட்பம்‌ பொன்முல்லை 
எஞுன்று நூன்‌ 2... ஏமல மதுரை ஸ்‌ 
எட்டு விசமுட்டி. ஏமவ இ கடுக்காய்‌ 


வ2 ண்டம்‌ வூயுணிது க்கு 


் ன்‌ ஏம ஏரச்தை பிடரிகாம்பு 0. 
எண்‌ எவள டப ஏலம்‌ ஏலம்‌ இசங்குசடாமாஞ்்‌ 
எதளா புளியமரம்‌. “(மை 
எமகாகம்‌௮சமதாகம்ஊமைத முதிரை 
எமநாகம்‌ ஊமத்தை 
எம்புகம்‌ நிலக்கடம்பு ஏலா ஏலம்‌ பேரேலம்‌ 


எரிமு சேங்கோட்டை .. !எ௮ சல்கஞ்செடி 


. கசகம்‌ வெள்ளரி 


எவாங்கம்‌ 


ஏவாங்கனம்‌ ] அசம்தாகம்‌ : 


ஏமனக்கோடு 
ஏனல்‌ இனை 
60 

கலம்‌ சிறுநாகம்‌ 
எந்தர்‌ மனை 
ல்யஞ்சு நிலம்பணை 
லயவி: கடுசகாய்கடுகு 
ஐச்‌ தாலம்பளை 
௦ வணிமருதோன்லி.. -. 
வேலி 8விரக்கொவ்வை 
்‌ ்‌] ்‌ 7 ம்‌ ்‌ ்‌ 

ஓக்கம அ௮சுமதாகம 
- ஒுதம்‌ கற்றாழை... 
ஒட்டத்தி ஒட்ட்தத்தி 
ஒட்டி புல்‌ லூரி 
ஒட்செ செடி. ஒட்டொட்டி 
ஓதஇியம்‌ ஒஇ 


ம்‌ மாமரம்‌ 


ஒலி கொடுவேலி 
பன 

ஒங்கல்‌ மறங்கில்‌- 

. ஓசை வாழை 

ஓடம்‌ ரா 5 

ட்ட 

ட்‌ ஓடை கிலுகிலுப்பை 

. இதிமம்‌ புளி 

. ஓகம்‌ ௮சமதாரம்‌ 

்‌ ஓர்பயிம்‌ கோங்கு 

ர... ச 

. ககமாரம்‌ மணத்தக்காளி 

. சகவசுகம்‌ அல்‌ 

ககுபம்‌ மருது 

. கககரிகம்‌ சக்கர. 

_ கங்கு கருந்தனை 

-சசகன்னி வெருகு: 


. சகசகீரீகம்‌ கக்கரி- 
- கச௪க்கரா தேமா ்‌ 
த கசங்கம்‌ பீநாரி அகட க ட்‌ 1(அ 2 


லைத்தியமலை அகரா இ, 20௫). 


கசங்கு ஈந்து... 
கசமாது ஊமத்தை 
கசம்‌ கடுகு 


க௪ற்பம்‌ மஞ்சல்‌ ்‌ 


கசேருகம்‌ தமரத்தை. . 


. |[கச்சகா கொள்ளு - 


க௪ட றவ கன தன்‌ ல்‌. 


|கச்ரூரம்‌ கழற்சி பகுறட்‌ டை 


கச்சோல மாஞ்டுல்‌ : 
கஞ்சம்‌ ர தாமசைதுள 


கஞ்ச்க££ சிலிர்‌ இழுருக்கு 


கடம்பம்‌ கடம்பம்‌ வாலுளு£ளை ' 


கடம்பு கடம்புகருங்குருவைநெல்‌ 


1கடலஞ்சிகம்‌ கருப்பைப்புல்‌ 
“கட்லட்‌ அது பேயமு௪ட்டை 


கடலாமணக்கு காட்டாமணக்று. 
கடலாடி காயுருவி 

கடவு கணக்கு 

கடவுள்தாரம்‌ தேவ, தாரம்‌ 


௦0 ட. 


கடவை கணக்கு 
கடற்பொடி தும்பை 
கடற்கொழுப்பை எழுக்தாணிப 
ண்டு. ப 
கடற்பாலை சழு.க்ேசோஇ 
கடறமுமை செர்தாழை 
கடாரை கடாரகாரதிதை . 
கடிகண்டு பூனைக்காலி 
கடிச்சவாய்‌ அடைச்சான்‌ காஞ்‌ 
சோதி 


கடிப்பதை கடுகு. 


கடியடு இற்ற த்தை 
கடியிரத்தம்‌ மூக்கெட்டை. 


கடிலா மூக்கிரட்டை: 


௰௬ 
கடு கடுக்காய்முள்ளி 
கடுகம் க டுகுசோகிணி 
கடுகு கடுகு குன்‌ மி 
கடுக்கைகொன்றை மருகு 
கடசொம்‌ கடுகுரோ கிணி 
கிச்காழை பறங்கிக்தா மை 
கடுகம்‌ மருக்காரை 
கடுகித்தா வெண்கடுகு .. 
கடுநிம்பம்‌ நில வம்பு 
கடுகதி காயுருவி 
கடுப்பு ஊமச்தை 
கடுப்பை வெண்கடுகு 
்‌ ்‌ 

சடுப்பக்கிவெதுப்படக்கி௪ ௬முட்‌ 

டோரி ப 
சாடிமாம காஞ்சா. 
கடுமுள்‌ கண்டங்க ததிரி 
கடுபலம்‌ இஞ்சி சருணைக்கிழங்கு 
சடவெங்கம்‌ இஞ்ச 
கடுவங்கம்‌ இஞ்ச 
கடுவன்‌--மாவிலிங்கு 
கடுவிஇத்தம்‌-கடுகுரோகணி 


கடேசியம்‌-மரமஞ்சள்‌ 


கடைச்கடடு ல 


கத 


நடைச்சிந்தாமை பறங்‌கித்தாழை. 


கட்ரரி-எழு ரது டர பம்‌ 


கட்பலம்‌ தான்றி. 


வைத்த பலைஅகமாதி, 


்‌ கண்மூலி ௮2 


கணம்‌ இப்பிலி 

கணவலம்‌ இரசு ௨. லஒ 

கணவிரம்‌ அலறி 

கணி வேங்கை 

கணிகை முல்லை 

கணை கரும்பு. 

கண மங்கல்‌ 
சண்ணுக்கினியான்‌ கையாக்தச. 

பொன்னாங்‌ காணி (ணை. 
கண்ட ட்‌ பட பு 


கண்டங்காலி கண்டங்கத்திரி 
கண்டஇப்பிலி. அத்த தகட்க 
கண்டங்கள்ளி 


சுண்டலம்‌ முள்ளி 


1 கண்டல்கண்டல்சாழைநீரமுள்ளி 


கண்டிசிறுகரா 

கண்டு கண்டங்கத்திரி 
கண்டீரவம்‌ சதாக்கள்ளி. 
கண்டுகம்‌ மஞ்ூட்டி 
கண்டுபாரங்கி அதெக்கு 


கண்டுமலம்‌-சிறுசேக்கு 


 (கண்டூதி காஞ்சொரி 


கண்டோம்‌ பூனைக்காலி. ்‌ 
கண்ணா இப்பிலி 


தண்ணிகம்‌ மணத்தக்காலி :' 


( 


ழ்‌ 'கண்ணீர்கடுக்குடைமூக்கரட்டை ்‌ 


கபி 


கதலம்‌-வாழை 


கதம்பம்‌-கடப்பம்‌-வெண்கடம்பு 


குதம்பு-கடம்பு: 
சதகமபாரி-தேற்றா . 
2. ய்‌ க்னுவாளி 


ர ம ப... 
கத்திரியம்‌ ஆடுதிண்ணாப்பாளா 
க தீதினானா நிலவேம்பு 
கந்தகட்பலம்‌-கான்‌ ஜி 
கந்தச௪டகம்‌-தமாக்தை 
கற்தசுக்கிலம்‌-௮இவிடையம்‌ 
கந்தநாகுலி-மிளகு 
கந்தநாகுலியம்‌- அரசை 
த டன்‌ 
கந்தம்‌-கரணை-வ௪ம்பு 
கந்தரம்‌-புன்முருங்கை 
கந்தகருவா-௮மணக்கு. - 
கந்தா த்‌ இரி-நெல்லி. 
க இ-கமுஞு ன்‌ 
கக்இிவாருணி- ப உ. 
கர்துகன்‌-தான்று.. 
கந்தேறு-டூ காடகசா லை 
கற்ைை- கரணை 
- கந்தோதம்‌-தாமரை. ... 
கபம்பம்‌-வாலுளுவை 
்‌ கபநாசம்‌- கண்டங்கத்திரி. 
கபாடக்கட்டி-வசம்பு 
சபால்‌ தஇி-௮விரை 
சபிதம்‌-கருஞ்சரகம்‌ 
கபடித்தம்‌-விளா ச 
கபிதனம்‌-வாகை.. 
கபோதம்‌-புமுமுட்டி 
கமரதம்‌-மணத்தக்காளி 
கமலம்‌-தாமரை 
கமலம்‌-வெட்பாலை 
கமி-மிளகஞு 


கம்பளிகொ கடன்‌ 


வைத்தியமலை அகராதி, 


செல்ப்‌ 


்‌ % ட்‌ 
7 ச பதர்‌ ௪. 


க அழல்‌ 


பணி 


கம்பு-செந்‌ இனை 
ப தட அலல்‌ 


கமி 


|கயடேரிகம்‌-அகில்‌ 


சயத்தகம்‌-துளகி 
| கயிம்வாது-வசம்பு. 

கரகம்‌-தாதுமாதளை 
 கரசம்‌-புலிகொடக்கி 
| அரஞ்சம்‌- பன்கு 


கப்ப ர-டு வருகு 


| 


*(காகாளம்‌-பனை 


'கரமஞ்சமி-காயுருவி 

ப கரம்டை-சிறுகளா 
|கரவீரம்‌- அலரி 
காளம்‌-எட்டி. 
லகராடம்‌-மருக்காரை 
எ ரத்து எ அதத 


| கரிசன்னி-வெருகு 

8 கரிக்கண்டு-லையாக்ககரை 

கரிக்கை-ஜையாந்தகரை 

। கரிக்கோலம்‌--௮.மிஞ்சில்‌ 

கரிசலாங்கண்ணி. சையாக்கசரை 

। கரிசனம்‌- க்க ல ௮ அன்றி 
ர 

ரண்டு கையாந்தகரை 

கரிதிப்பிலி- அனை த.இப்பிலி 


கரிப்பான்‌ - கையாந்தகரை 


| கரீ.ரம்‌- அலச அக்றாவெல்‌ 


கரு ்‌ ங்காலி-கருங்காலி-௪ட்டி. 
கருங்காலி-கரு ங்குவலா 
கருஞ்சனம்‌-முருங்கை 
| 


கம்பகா ண்ண வவ்ல்‌ வகுத்த 2 வ்தயக்துனை பப சன னக 


அலைல்வய் 


கருஞ்சூரை-செங்கத்தாரி 
கருடக்கொடி-கு.விஞ்சா பெரும 
டம்‌ 


ப ்‌ 


சசக்குட்‌| கருடக்கொவவை-காக்கணம்‌ 


கொல வவை 

க்வி உம்‌ ஜட பட்ட அவ்‌, 


னு ... வைத்திய மலைஅகராதி, 


கல்‌ க்ளீ 


கருடத்தொண்டை-காக்கணம்‌ கவரிருக்‌ க்ஞூ- கணக்கு 


கொவ்வை கவார-வான, 
கருணை-௪.ரணை ப கவலை-சலலை செர்திளை 
கருந்தோளி-அவுரி ஆ. 
கருமஞ்சரி-நாயுறாவி.. ்‌ கவி-பூனைக்காலி 
கராவிளா-வில்வம்‌ 'கவித்தம்‌-கடுகுரோஃ ] 
கருமுகை-இருவாட்‌ ச.ஏறுெண்‌| கவியங்கம்‌-வெட்பாளா 
பகம்‌ கவிர ம்‌-அலரி 
ப ப கவிே ராமம்‌-பூனைக்காலி 
கரும்பு ஐம்‌-பனை கவிர-முருக்கு 
கரும்பூமகிசை கருவமக்ை சுவடகம்‌-வவெட்பாலை 
க விரவ ரக்த ட வில்வம்‌ கவை-௮இல்‌ 
கருவிளை-காக்கணம்‌ 
. னா, டட படல்‌ 
கரைக்கல்லோலம்‌-கடற்பாகி கழலாபு-பீர்க்கு 
கர்ச்ஞூம்‌-கழச்‌-பேரீக்து கழல்‌-கயற்‌த 
கலட்ட கொக்துப்பசன்‌.. சழுத்சுபதம்‌-அ இவிடையம்‌ 
கலப்௪ ்‌ 1 மங்கு - கார்த்திகைக்‌ கழத்பதி-பெருங்குமிழ்‌ 
பண்ணு ம) சழாய-கழுஞூ 
கலகம்‌-வன்னி கழாய்வனம்‌-சறுசை 
கலிகை நாகமல்லிகை கழுஇ-9நதில்‌ ' 
கட்த கட்‌ வெட்பாலை கமுழுள்‌-மா தளை 
ஐலி௪ம- வன ௮ க ம்‌ ்‌ உ: 
கலிஇ-இப்பிலி ட 5 
கலிர்துருமம்‌- தான்‌ ஜி 7 2 லட ்‌ 
ரல ப லஓுகலுப்பை டத்‌ அபயம்‌ 
கலிமாலகம்‌-அஇல்‌ - ப களந்தாி-தான்‌ மி. 
கலினி-இப்பிலி.... களவு-களா 
கலிணை ளை - கொள்ளு மிளஞு களாவகம்‌-றுரை 
சலீரம்‌-முறாகிகு களிகம்‌-லாலுளு£வை 
௬௦ லயகம்‌-மஞ்சள்‌ கள-மஇழ்‌ 
கலலகாரம்‌ - - செங்குவலமா நீர்க்க கள்ளாம்பல்‌-வெள்ளாம்பல்‌ 
ளிரி | சுள்ளிமக்‌ ்‌ காரை-பெருங்கள்ளி 
௯.:ி- மிளகு 
கல்காரகுஃகப்பிட்டி மாம்‌ கியா மணக்கு-பரங்கியாமணக்‌ 
கஓகம்‌-பெருவாகை | தெலுகு ப்‌ ப 
கல்லுக்கலைக்காத்தான்‌ 4 பொன்‌ கற்காணம்‌-கருஞ்சேசம்‌ 
பதம்‌ 20. கற்சூரம்‌- கழற்சி பேரீந்௮. 
சல்லுனி-பேய்க்களா. .... க ற்ட-முல்லை ்‌ 


கல்லு ௮ுணி-புல்லூரி 1ததியரம்‌-பொன்னாங்காணி 


கரக ்‌ 


கனசமிளகு-வால்மிளகு 
- கனகாரியம்‌-ஊமத்கை 

கனம்‌-கோரைக்கிழங்கு 
சனலி-கொடுவேலி 
கனவுமடி-விஷமங்கில்‌ 


கன்மலி-எலம்‌ 


கன்னல்‌-கரும்பு 
கன்னவகம்‌--இ.றுரை 
கன்னிகம்‌-மணிக்சக்காளி 
சன்னி-கற்ராமை காக்கணம்‌ 
சன்னிகாரம்‌-கோங்கு 
கன்னிரம்‌-இசங்கா 
கண்ணுறுதம்‌-சிறு டை 


சா 


காகராச-பாற்சோற்றி 
காகதுண்டம்‌-அகில்‌ 
காகநேரி-மண த்தக்காளி 
காகத்துரகஇ-கா க்தொட்டி. 
காகரி-- இப்‌ பிலி 
காகித்தம்‌-குறிஞ்சா 
காகித்‌இரம்‌-கு விஞ்சர 
- காஞூராகி-புடோல்‌. 
கசாகோட௫-வாலுளுவை 
காகோடி- எட்டி 
காகோளி-௮சோரு கொடியரசு 
்‌. சதேள்கொடுக்கி 


காக்கம்‌-ஞகூரட்டை கொவ்வை 

காக்குரட்டை-கறு ததகாச்கணம்‌ 

காசா-காயா--நாணல்‌ 

காச-டுரகம்‌ 

காடிமீர ரர்த்தம்‌- ஆடு திண்ணாப்பா 
3 

காசை-சாயா. சாரணல்‌ 

சச்சி. துவரை 

“சுரை-புளிச்சக 
காச்சுரை-புளிச்சஃரை 


ட வைத்தியமலை அசராத. 


0௯ 


காகி 
காஞ்சன ம்‌-புன்கு 


கார ர மஞ்சள்‌ 


கஞ்‌ ஈரகஞசா 


ல 
| பு மட்டி 
' காஞ்சொ ரி-சாஞ்சோன்‌ மி 


| த ல்‌ 


சாட்டணம்‌ பெரு ங்குமிழ்‌ 


காட்டகத்தி-பேயத்இி 

| காட்டில-வாழை 

| கரட்டும்குறுக்‌ ௮- ர 
சை. 
| 


காட்டுச்சாகவல்லி- காய்வெள்ளி 

காட்கொரத்தை- பெருங்குரு தது 

| சாட்டுமுருங்கை-மாவிலங்கை 
காட்டுமந்காரை-காட்டாத்தி 

ட்டி, 


1 காட்டுவெள்ளரி - பேய்க்கொம்ம 


காட்டெரூமை- அள்வி எரும: ௫ 
அரக்கள்ளி 


காணம்‌-கொள்ளு 

சரண படவ வக 
காண்டகம்‌-இர்இல்‌ நிலவேம்பு 
கா்‌ தலம்‌-அலமாம்‌ 
காதாங்க-பாற்சிசாற்றி. 
கார்தானிகம்‌-சன்னிமரம்‌ 
காந்தள்‌-கார்‌ த்திகைப்பூ 
காத்அகம்‌-வெண்காந்தள்‌ 
சாமப்பூ- மகனகாமப்பூ 
ட்ட செருஞ்சில்‌ 
காமரம்‌-அஇல்‌ 

ர்க மசியல்‌ 
கரமரிசம்‌-புல்‌ லூரி 
காமளை-சி௮கிழக்ளு 
காமன-இப்பிலி 

கார்‌ 


காம்பிரம்‌-முருக்கு 
காம்பு-பூசனி மூக்கில்‌ 
காம்போகி-குன்‌. மி 
காம்போகி-கு இரைவலாலி 
காயத்திரி-கருங்காலி 
காயம்‌-மிளகு வெண்காயம்‌ 
காய்தீதானியம்‌- அகட பள 
காரவல்லி-பாகல்‌ 
-காரி-அவிரை.... 
காரரிமை-கொடுசவலி 
காநிரத்‌ ௮ ன்னா ப்‌ 
காருச்சிவம்‌-கடற்பாகி ப்‌ 
காருடம்‌-க௰ிப்புடோல்‌ மருக்கா 
ரை 


ன ர பட. 
காருன்னி-அடுதின்னாப்பாகா 
கார்‌ -கார்டுநல்‌.. 
கார்கோணி-ேள்கொடுக்கு 
கார்கோளி-கோரைப்புல்‌ 
கார்க்குட்டை-கறுத்சகாக்கணம்‌ 
கார்கோழி - 
ஞ்சேகம்‌ 


கர்ப்பாசம்‌-பரு தீதி. 
கார்ப்பான்‌-கையாந்தசரை 
கார்மணி-கையாந்ககரளை 
கசாலகம்‌-சேற்கொட்டை 
காலி-புன்மாருங்கை 
காலேயம்‌ - அகில்‌ கஸ்தாரிமஞ்‌ 
சள்‌ ப 
ம வகா படு காட்டை. 
காவற்கலி-வாமை. 
காவா-காட்டுமல்லிகை 


காவாளி - காட்டுமல்லிகை காய்‌! 


வேளை 
காவி-கருங்குவனை ட்‌ 
காவிளை-காப்வேளை சொளிஞ்ே 
காவீரம்‌-அலரி 


கரு பக்கா கரு ! 


இப்‌ 


காளகம்‌ மருக்காளை. 
காளம்‌-அவுரி எட்டி 
காளி-சக்கரி 
காளிகம்‌-மணித்தக்காளி - 
காளிஈ்சம்‌-எலம்‌ 


காளி ர்‌த-வாகசை 
காளினியம்‌-க த்தரி 
காறடி-மருக்காரை 


காறல்‌-காற்றகொட்டி. 


கானகம்‌- கருஞ்சீரகம்‌ 

சான தீதேறு-மஞ்சள்‌ 
கானமமெஏவல்‌-காட்டுமல்லிகை . 
கானவிருக்கம்‌-பர இரி 

கான நனம்‌ 

கானிலிச்‌ இரன்‌-கொடுவேலி 
கானிலம்‌-கொடுவேலி | 


கான்‌ மரம்‌-அல்‌ 
இ 


இத௲ணி-காக்கணம்‌ 

கிச்சிலி நாரத்தை 

௪௫ விக்கிழங்ளு இங்குுப்பல்லி 
கிஞ்ச பன்னி நாயருவி த்‌ 
கிஞ்சம்‌-புளிமா 

கிஞ்சுகம்‌ முண்மூருக்கு மரு என 
இடை இடைச்இ 


கிட்டிக்க ங்கு சன்னல்‌ மங்கு. 


டதத சட்னு இல்‌ 
கிட்டினன்‌ இப்பிலி. 


கட்டு சிலுகிலுப்பை 


இச்துள்‌ கூர்தற்கமுளு 


இரஞ்சனம்‌. முருங்கை 
இரச்திராயகம்‌ இலக்‌ இகாயகம்‌ 
கரக்‌ திமூலம்‌ திப்பிகிமூலம்‌ 
ன கழுகு 


்‌்‌ 


வைத்திய மலைஅகராதி, 

ப குண 
இரர்கஇ நிலவேம்பு ்‌ குக்கிலம்‌ அ திவிடையம்‌ 
 திரிகன்னி பவெள்ளைாகாக்கணம்‌ ருக்குரம்‌ கோடகசாலை 
ர்‌ -இரிமல்லிகை மலைமல்லிகை வெம்‌ | குக்குலு குங்கிலியம்‌ ப 
்‌்‌ பரலை | குங்கிலிகம்‌ சங்கிலிகம்‌ வாலுளு 
ர ரிச்சரிடம்‌ சாதிக்காய்‌ வை 
யா கதே வர்‌ நிலவேம்பு 


( திரிடம்‌. வேலிப்பருத்தி 
இரிட்டி பரண்டை 

கங்கு குங்கிலியம்‌ ப 
குசர்தனம்‌. செஞ்சந்தனம்‌ 


இருட்டி பிரண்டை 
'கிருட்டினசிரகம்கருஞ்சிரகம்‌ 
-இருட்டிணிபாணம்‌ எட்டி. 
இருட்டி ணபேடம்‌ கர்ப்‌ ராகணி 

இருட்டிண்மூலி பன்‌ 
இரு ச ட்டிணவல்லி ஈன்னாரி 
( கிருட்டிணி சாக்கணம்‌ 
கிருதம்‌ செம்மாறாங்கை 


பங்கம்பாள்‌ பேய்ப்பிர்க்கு 
"இருமிக்குன்றம்‌ வாலுளுவை 
 இலுங்கி கிலுகிலுப்பை 
கிழவி முருங்கை 
 இளவரி தண்ணீர்விட்டான்‌... 
இரரயாச்சன்‌. கற்டாுழை 
கா த்தர ல்‌ ஆ 

அணி ட ப 
| ஆயி விளா 
கம்‌ மறங்கில்‌ 
இடமாரி இறு புள்ளடி , 
்‌ தவம்‌ ஊமத்தை 


அலலது ன ட 
நதி ட 

னி | ள்‌ 


குசம்‌ தருப்பைப்புல்‌ 
டன்‌ தாமரை 

குசை தருப்பைப்புல்‌ 
ருச்சத்தின்பாதி சிபுள்ளடி 
கூச்சம்‌ ர 


கூச்சம்‌ குன்றி 
குஞ்சரம்‌ ௬௫ ருங்குவளை 


குஞ்சராசனம்‌ ௮௮/7௬ 


இருணிநாசம்‌ குருசாணிே பாமம்‌। முஞ்சாம்‌ குன்றி! 


குடாகாம்‌ வேலிப்பருத்தி ல்‌ 
குடக்கினி சுருங்காலி 
கூடசப்பாலை வெட்பாலை 


குட்சம்‌ மலைமல்லிசை வெட்பாலை 


குூடப்பம்‌ இலுப்பை 
குடமணம்‌ கருஞ்சீரகம்‌ 
குடவளப்பம்‌ இணப்பை 
குடவன்‌ கோட்‌ ்்டரற 


ரூடான்‌ செம்முள்ளி 


கத்தத்‌ அட த கருக்கு 
குடிரம்‌ குர்ரை '! 
கூடை, வேல்‌ 


ற று சிற்றரத்தை 


ட்ட செட்ட்டகு 
குட்டநாசம்‌ வெண்கடுகு 
கூட்டியிடிக்கி சற்ற தைத 
குட்டினம்‌ கருஞ்சிறகம்‌ 
 குணகண்டி. சிவதை 

ஞ்ச 


ருணபலம்‌ ௮ இவிடயம்‌ 

குணலி இந்‌ இல்‌ ட்‌ 
குண்டலி இசங்கு சீந்தில்‌. 
ரண்டு எனை குண்மே டேர்சனை 
குண்டைச்‌ சம்பா சொரிகுருங்கு 


ருதம்‌ தருப்பைப்புல்‌ யெண்கா 
8. யம்‌ 


ஞுகானன்‌ அர்கரி 

௫. ௮மபகர்‌ ்ம்பை 
குதிதாலம்‌ காட்டாத்தி । 
குத்தாலா கடுகுசோகணி 
குத்தம்‌ சணல்‌ 


குதம்‌ கருன்‌ 


குர்‌ அரு ஞூரஅருக்கம்‌ 
ண்ட்‌ 67 ட. 
குபையம்‌ சிறுபுள்ளடி 
குபேரகட்‌ சன்னி மரம்‌ 


குமரசம்‌ மாவிலங்கு 


குமரி கற்ருழமை 
படம்‌ வெள்ளெள்ளு 
குமிதிஎம்‌ தேக்கு 
குமிழ்சூமிழ்‌ காணல்‌ 


குமுதம்‌ கருப்பைப்புல்‌. பெவெள்ளா கலிகம்‌ இலப்பைவன்னி 
ம்பல்‌! ருலுச்தம்‌ கொள்ளு 


குமிலி அளக 
கும்பஞ்சான்‌ சிவதை. 
கும்பம்‌ சிவதை 
கும்பளம்‌ பூசணி 


குயக்காலம்‌ நிலக்கடம்பு 
'குயத்தினலகை நிலவா 

கயா ரோங்கு 

குய்யபீசகம்‌ எட்டு 
குரக்கன்‌ கேழ்வாகு... 
கூரங்கன்‌. எட்டி 

்‌ கூரல்கு மொசுமொசுக்கை 


யம்‌! 


குருவிக்தம்‌ குன்றி கோளைக்கிழ 


குூலகாயம்‌ ம்ப சகி 
ட வை த்திய மலை அகர இ. 


பர 


ரண்டம்‌ பச்சைப்‌ ள்ள ம 
்‌ | பட டகன்‌, 
கூரம்‌ பப்பு பாகல்‌. 
கூரல்‌ தினைபா திரி 
ல்‌. ண்ட்‌ த 


ரூரவம்‌ கோட்டம்‌ பேரீர்ன. 
கூரலாம்‌ குலிஞ்சா.. 


குரவ கூசா 


குருகு குருக்கத்தி ம 
குறாசம்‌. வெந்தோன்‌ றி 


குருவிக்கி புல்‌ லூரி ்‌ 


ட்ட 


குலகாலம்‌ நிலக்கடம்பு 
குலத்தம்‌ கொள்ளு . 
குலம்பா. பேய்ச்சுரை 
குலவுகாசம்‌ காணல்‌ 


குலாக்குலி சாவட்டம்புல்‌ 


.குலாகானி தில்பு 


லு லிகம்‌' இலுப்பை 


( கு௮ுமூலம்‌ இஞ்சி 

குலோமி வெள்ளருகு 
'குல்லரி இலந்தை... 
குல்லளை கஞ்சா துளசி வெட்ட [ 
குல்வலி இலந்தை. . 


குவரிகுண்டல்‌ வாலுளுவை 
குவலயம்‌ குவளைகெய்தல்‌ 
குவலை கஞ்சா தளி | 
குமிச்சாமரா கொட்டைப்பா௫ ! 
அண்‌ 2 ஈக்தைச்சூரி ரி. 


குளவி மலைப்பச்சை 

(ர 
ம 

| 
| 

| 
| கூகாகம்‌ 5: 0 
| 
| 

டர அற்பூகம்‌ கூற்தற்கமுகு 


- கூமரை கோங்கு 
 கூம்பல்‌ குமிழ்‌ 

கூரம்‌ கோடகசாலை, மாகல்‌ 
காரணம்‌ கோடகசாலை 

ப கூர்கேவு வெண்கடுகு. 


டீ கூர்ச்சம்‌ தருப்பைப்பல்‌ 


“கூலம்‌ சாராமணி, பாகல்‌ 
கூவிவரிம்‌ வில்வம்‌ | 
- கூவி வில்வம்‌ 

குளிரி நீர்க்குளிரி ப 


்‌ "சுதஞ்சி செம்முள்ளி 
" குசஞ்சிஈர்அ செம்முள்ளி மது | 


ட 


. கு௮குத்தாளி சிறுகாளி 
. குறுத்அழாய்‌ இறுதளடி 
. குறுக்கொட்டி சிறுகாஞ்சொரி 


அத்த ரதத தக்‌. பீச்சுவி 


ளாத்‌ இ. 


| 
'குூற்பகம்‌ காணம்‌ 
- குனட்டம்‌ அதிவிடையம்‌. 
- குசைகம்‌ சிறுகாஞ்சொலி 

ப்‌ 


கூ 


'கூச்காரம்‌ கடம்பு 


கூஷ்மாண்டம்‌ பூசனி 
கூடம்பில்‌ சுரை 


- கூகளம்கூகாளிதா அகாவெள்ளரி 
அதார்‌ வெள்ளரி 


 கூதாளம்‌ கூதாளி 


ஏ” குதம்பை சொ அப 


பூண்டு | 


அலம்‌ நக்க வக்கவிவ்கைக கைவ வ கண்கைவதை வது வைகைவயவைவ வ ககயட வ்‌ ப்ரஷக்கவளியவததுத அதுத வபவவக்ப்ஸ்மை அவதி டைத்பவவ 


வைத்இ.ப மலை அகராதி, ௨௩. 


கெர்‌ 


கூழம்‌ எள்ளு. 
கூற்வரகு ... 
கூறு எள்ளு 


கெ 


ட்டி பூலா 

கெசாசைகா கையார்தகரை 

கெசகன்னி வெருகு 

மெசசமாமாடி எட்டி. 
கச்சம்டிமூல்லை 

கெந்தகம்‌ காய்வேளை . 

கெர்கனம்‌ கோடகசாஓை 


கெற்திகம்‌ பாம்புகொல்லி 
கெர்இிபரம்‌ ஆடுகின்னாப்பாளை 
கெர்திவாருணி பெய்த்திமிட்டி, 
கெவுரி வெள்ளாக்காக்கணம்‌ 
கெவுரா துளு 

கெவவியம்‌: டட அவல 


கே 


சேசகம்‌: கையாற்தசரை 
கேசரம்‌ மகிழ்‌ 

கேசரீகம்‌ சாயுருவி 

பழி கியா மைய 

கேகினி சங்கங்குப்பி 
கேடைகம்‌ புருமுட்டி 
௦௧௧௯௧ தை 
கேக்கும்‌ கொடகசாலை 
கேந்துமுகியம்‌ சாய்வேளை 
கேப்பை கேழ்வரகு 
கமாக. வெவரைக்காக்கணம்‌ 
ிசலிகம்‌ அசோ 

மேவல்‌ இரனியம்‌ பிளரூ 
செவல்‌ வள் க்கொடி 
கவு ிவண்கடு 


கேளி தேங்கு 


கொடி 
கு 


கைச்டு கமுகு 

கைதை பதக்‌ 
கைத்தகோடாம்‌ எட்டி 

_ கைத்தா காட்டாமணக்கு 
கைரவம்‌ வெள்ளாம்பல்‌ 


கொ 


கொக்கு மா 
கோக்குமர்தாரசை காட்டாத்தி 
கொக்கேறி நெட்டி 
கொங்காரம்‌ கொங்குமம்‌ 
கொங்கு கருஞ்சுரை 

கொச்சி மிளகாச்‌.9௪டி : 


கொடாலகம்‌ வெக்தோன்‌ றி 
கொடிக்கழல்‌ கழற்சி 
கொடிக்கால்‌ வெழ்‌கிலைக்கொடி 
கொடிச்டு காவட்டிம்புல்‌ 

கொடி நெட்டி. நீர்ச்சுண்டி 


சொடியத்தி நீர த்தி 
கொடி யான்‌ கற்னுழை 


கொடுப்பை பொன்‌ எ்னாங்காணி 


கொட்டாவிவிட்டனுச்ருகாயுருவி 


கொ £ண்டருளம்‌ யெட்டி 


கொண்டச்சாணி நஞ்சறுப்பான்‌ 


கொண்டம்‌ குதிஞ்சா 


கொம்மட்டி மாகளை ததா 


கொம்மை மகொம்மட்டி 


கொரிக்கலம்‌எழுக்காணிப்பூண்டு 


கொருடன்‌ கொவ்வை ்‌ 
கொல்லன்‌ கோவை வ காக்கணம்‌ 


கொவிர்கம்‌' செம்முள்ளி 
க! திஞ்சி நாரத்தை 


வைத்திய மலை௮/௧ராஇ, 


| கொற்றவன்‌. மூடக்சொற்றான்‌ 


'கோசண்டம்‌ நெருஞ்சில்‌ 

கோசா 


கொழிப்பூண்டு குப்பைமேனி ம்‌ 
கொழுக்கிரி மல்லிகை... 
கொழமுஞ்சி கொள்ளுக்காய்வேளை 
கொழுமிச்சை நாரத்தை 


கொள்ளி எருமைகரக்கு 
கொள்ளியம்‌ உமிரி புன்ரு 
கொஜ்‌,சிகலை நிலவேம்பு 


கொறுகச்கி நரணல்‌ 
கொருக்கா ஈமழப்புளி 
கொதறுக்கை காணல்‌ 
கோ 
சோ இலக்கை | 


கோகலி கடம்பு 
. 


கோகநகம்‌ தாம்ரை 
கோகன தம்‌ மசையாத்சகரை நில... 


வேம்பு | 


கோ௫லவாசம்‌ மாமரம்‌ 
இச்‌) இ தம ன்‌ ்‌்‌ இ ௪ 
கோகிலாட்சம்‌ கொம்மட்டி மா 


கனை நீர்முள்ளி . 
கோகிலம்‌ சி௮ளுலிஞ்சா 


கோகுத்தம்‌ மல்லிகை 
கோக்கம்‌ நெல்லி 


கோங்கிலவு கோங்கு 
கோசம்‌: ௪ இக்காய்‌ 


கோசமம்‌ பீர்க்கு 


கோசம்‌ மகிழம்‌ ்‌ 

கோசாங்கம்‌ காணல்‌ 
கோசாரி பீர்க்கு. ச்‌ ்‌ 
கோஷ்‌ மாமரம்‌ ்‌ 


"வைத்திய மலைஅகராதி, - உடு 


கோல்‌ சகா 

. கோடம்‌ செங்கருங்காலி கோவணி ஆத்தி 

.. கோடாரம்‌ எட்டி _. [கோதார்க்‌ கட்டாத? 
கோடல்‌ வெண்கார் தல்‌. கோமி பன்லிக்கிழங்குவெருகு 
கோடாகங்‌க. கோரைக்கிழங்ளு கோடிச்கால்‌ கொடியர* 
கோடாசூரி கோடகசாலை.. |கோழிக்கொடி கோழியவரை 
கோடிசவம்‌ சதுரக்கள்ளி 'காழிக்கொண்டை சாவத்சூட்டு 
கோடிலம்‌ கோட்டம்‌ ்‌ ப்பண்ணை 
கோடை செங்கார்கல்‌ வெண்கா |கோளகம்‌ ம்‌ மிளகு 

.நீதள்‌.. கோளி அத்தி ௮ல்‌ 


சகோளேசம்‌ குங்குமப்பூ 
2. 55 கிழங்கு இற்றாக்கை (கோள்‌. காவட்டம்புல்‌ 


கோணி அத்தி - /கோறிகொடி இலந்தை 
கோண்டம்‌ குறிஞ்‌ சாகெருஞ்‌ ௪ 
கோண்டை இலந்தை கெள 
கோதி கோதும்மை 
கோத்தடிகை சொக்றோதர்கை | கெள கொள்ளு. 

களசுகம்‌ குங்கிலியம்‌ 
ர சியல்‌ கெட்டி, கெளக்கி வால்மிளகு 
கோக்திரம்‌ வரகு ன்ட்‌ கடுகு புஸிஈறஃா 
கோத்திரிகை கொடிமுந்திரிகை (கெளரிகேணி வெள்ளக்‌ காக்க 
கோக்கனை பேய்க்கொம்மட்டி ணம்‌ 5 


சோர்‌ தளங்காய்‌ ட தன்காய்‌, கெளரியம்‌ கருவேம்பு 
கோபருண்ட ம்‌ எட்டி ச 
கோபிகாரம்‌ கூராமரம்‌ 
ட்‌ கோமாம்‌-சுரக்கள்ளி 
. கோரங்கம்‌ நெல்லி 


சககரி பொன்னிறங்கலக்‌ தகரும 
பூவுள்ளமருசகோன்‌ இ 
ககசா கிறுகுலிஞ்சா 
சகடம்‌ தமரக்ைை 
சுகத்ரெவிீரியம்‌ ௮ 
அ ௦ அறு 
சுகரிகம்‌ காயுருவி 
சுகர்‌ பாம்புகொல்லி 


கோங்கி இற்றேலம்‌ 
கோர க்கர்முலி கஞ்சா. 


கோரண்டம்‌ பச்சைப்புூஉள்ள 


ர ப சகரடி பீர்க்கு 

| | சகாகேவி சீவி 
கோரவாரம்‌ ௪க்‌ தனம்‌ சியம்‌ நிலப்பனை, மஞ்சள்‌ மாச 
கோலகம்‌ தஇப்பிலி.. ட குடம்‌ சேம்பு 

| கோலம்‌ பிர்க்ஞு ்‌ | 7 

கோலா இப்பிலி சகுடை இற்ககக்இ 
சேரீலி இலக்தை/ இப்பிலி .... சகுட்டகம்‌ அடுகின்னாப்பாலா 
கோல்‌ இலக்தை _ [| சருலாட்சம்‌ வெள்ளறுகு 


4 


அர்ஷ்‌ 


உடலா வைக்திய மலை ௮/௧ரா.இ.ஃ ப 6 


டு சுதி 
சட்டி தாமரை ப 
சட்டை ஜைவேளை 
சட்பம்‌ அது 

சணம்‌ சணல்‌ 

சணாவு கையாக ககரை 
சணடன பு 

சண்பகம்‌ செண்பகம்‌ 


சகுலாதி கடுகுரோகினி 
சகோரம்‌ செம்பரகச்தை 
௪க்கரபஇ தகரை 

சக்கரம்‌ பீர்க்ரு மலைமல்லிகை 
சக்காரம்‌ தேமா 

சகஇரகாசம்‌ புலிதொடக்கி 
சக்கரபுட்பி குப்பைமேனி 
சக்கரம்‌ அதீதி ககரை 


சக்டகுரவா தபம்‌ செம்புளிச்சை சதகம்‌ ஜான்‌ றி 


சதகுப்பி சதகுப்பை : 
(சத்களம்‌ காமரை 
'சதபதுமம்‌ தாமரை 
சபைத்இரி அடுஇன்னாப்பாளை 


। ர்‌. ட்ட்பேை 


சக்கிராங்கி கடுகுரோகினி - 
சங்கங்குப்பி பிச்சுவிளாக.இ . 
சங்கபுங்இ கடுகுரோ கினி 
சங்காரி குதிரைவாலி 
சங்கினி பிச்சுவிளாத்தி 
சங்கு இசங்கு கடுகு சோதினி 
சங்குறிதி கிலுகிலுப்பை 


சதபுஷ்பம்‌ சதகுப்பை 
'சதவிரியம்‌ வெள்ளறுகு 
சகவிீரு மல்லிகை 

சதாபடம்‌ எருக்கு 

சதாபலம்‌ எலுமிச்சை 
சதாஞார்க்கம்‌ பாம்புகொல்லி 
சதாமூலம்‌ தண்ணீர்விட்டான்‌ 
சகாவேரி. சண்ணீர்விட்டான்‌' 
1௪ம்‌ கக்கி 

சங்குபுட்பம்‌ ஞாழல்‌ 
சங்குமரு வேம்பு 

சசம்பரி ௮மணக்கு ௩ 

சுசாபம்‌ சறான்ளூரி 

சியம்‌ அச்சா கஞ்சா நிலப்பளை 
சசுபம்‌ அசோகு 


சச்சடம்‌ தாமரை சலம்‌ மூங்கில்‌ | 
௪௫௪ நீர்ச்சுண்டி | ந்ணலு ஸ்‌. ட. பயறு 
சனம்‌. 


சதுரம்‌ ௪ ௫ுரக்கள்ளி 
சதுர்கூலி அவிரை 

சுதை பாலைமுன்‌ னை 
சத்தபருணி எழிலைப்பாலை 
சத்தி நீர்முள்ளி கூமமட்‌ டக்‌ 
கொடி 


சஞ்€ீவகர ணி புளி 
சஞ்சீவன்‌ மா. 
சஞ்சு ஆமணக்கு 
ல கசடக்கோ தன்‌ வசம்பு 
சடாதரம்‌ அரிகெல்லி 
சடாதாரி கொடியார்கூந்தல்‌ 
சடிலம்‌ சடா மஞ்சில்‌ 
சடினம்‌ வசம்பு 
ண கெட்டி 
சடைக்கா ந்தம்‌ வசம்பு 
௪டைச்சி நெட்டிபாடு 
சட்டால்‌ வில்வம்‌ 


சத்திரம்‌ தும்பை கவிம்சீ தம்பை 
'சத்திராத்தி ௮ரத்தை 
,சககபுட்பம்‌ காரப்பு 

சந்தம்‌ சந்தனம்‌ 


ச 


வைத்திய மலை௮கராதி, 
சழ ௪௫ 
சம்பளம்‌-௪ லுமிச்சை 


சந்தனா இ-வேங்கை 
சம்பா-சம்பாெல்‌ 


சந்தா மப்பம்‌-ள ருக்கு 


சந்கானகரணி-அ௮றுகுபெருமரு | சம்பீரம்‌-௪ லுமிச்சை 
அ... சம்பு சம்புப்புல்‌- எலுமிச்சை கா 
சர்‌ இல்‌-ஐதங்இில்‌ 


சம்மியாகம்‌-கொன்றை 
சயக்இ-வாதமடக்கி 


% 
த்‌ லயன்‌ ்‌] பப பட்ட ட பபமிய்யவ்வலைவை வ அைக்கைஷ 


சந்‌ தாரதிலகம்‌-௪சந்தனம்‌ 
அந்‌ இரகா ம்பயம்‌- வெண்டாமரை 


சந திரிகை-பேரேலம்‌ 
சந்திரேகம்‌-கார்மோகரிசி 

சந்து-சந்தனம்‌ 

சந்‌ துதயத்தான்‌- தா துவளை 


சபம்‌- மூங்கில்‌ 

சபலா-இப்‌ பிலி - 
சபினம்‌-வசம்பு 
சபீனம்‌-வசம்பு 
. சமங்கை-அடுதஇன்னாப்பாளை 
சமனம்‌-அடுஇன்னாப்பாளை 


வசம்பு 


சமாது-ஊமத்தை 
௪சமாலுகம்‌ குறிஞ்சா 
சமிகணக்கு-வன்‌ 
சமித்து-கஞ்சா 
சமிபாகம்‌- கொன்றை 


சமிலாக- இப்பிலி 
சமீரணம்‌-இடாரை 
சமுதீஇரசுத்தி- ஆராய 
சருத்திசோகு- -சமு.தீதிரப்பாலை 
சமு)த்திசே வட என 
மூன்‌ 


சமுத்திராக்தம்‌-சறுகாஞ்சொ.மி 
பதவ ர , 

சமுப்பவும்‌-தை வேளை... 

சமுூள-௪வண்டிலை 

சமீபங்கி செண்பக மே ' 

சம்பரி-சேர்வாளம்‌ 

அரக அப்பி பலம ப்ட்‌ பழம பல்டட்ம்‌ தோயம்‌ அடம்‌, மணித்‌ வடம டல்டட மட்‌ அட்ப 

| சயம்‌-அம்பல்‌ 


சயா-வாதமடக்கி 
சயிக்கர்‌-௮ர௬ 
சயிநூகம்‌-மேகவன்னம்‌ 


ளமருகோன்‌ ி 


பூவுள்‌ 


சயிலங்க மலை-இருவேலி 
சயிணி- இப்பிலி 

னம்‌ இருக்கொன்‌ை 
௪.ர௪ம்‌-ு தக்ளு ப 
சாச்ிறு கு ிஞ்சா 
சரணம்‌-அரசு 
௪ரம்‌-ரநாணளுல்‌ 
சரவணம்‌-நாவல்‌ 
சாளம்‌-வை 


றி 


ப்‌ [| ஞ்‌ ர 
க்ர்ர்சுன்‌ 2-௮/ரசு 


சரித்திரை-புளி 

சரிபம்‌- அசோகு 
சரியம்‌-சிறுஈன்னாரி 
சருப்பராக-நாணல்‌ 
சருப்பராச்சயம்‌- .பிச்சுவிளாத்‌இ 
சரோகம்‌-தரமரை 
சசோருகம்‌-தாமரை 


சர்ச்‌ ச்காசைவள்ளி-வத்தாளைக்கழ 
ச்‌, 
சாப்பராகி-பிச்சுவிளாத்இ 


சாவசாதகம்‌- வேங்கை 
சலகாங்கம்‌-தாமரை 
சலசம்‌- காமரை 
சலசன மம்‌- தாமரை 


உ௮ 


சுன 


சலருக ம்‌- தாமரை 

சலிதிப்பிலி-நீர்‌ தீஇப்பிலி 

சலினி- இப்பிலி 

சலோற்௪சம்‌-ஞுங்கிலியம்‌ 

சல்ல-௮.க்தி இளவு தேள்‌ 
கொடிக்கி 


சல்லியம்‌-செஞ்சக்கன ம்‌ 
௪வரி- இடு 
சவரிக்கொடி- -கொடியார்கூர்‌ தல்‌ 
சவிகம்‌-விஷ்ணுகரந்தை 
சவுகந்து-வசம்பு 


சவுசயம்‌-மூருக்கு 
௪வுண்டப- திப்பிலி 
சவுனாகம்‌-கையாக்ககரை 
சளகந்தம்‌-வ௫ம்பு 
சறுவாணுபூ தி-சவதை 
சறுதாசம்‌-வேங்கை 
சற்சுகாதி-பெருமருக்து 
( 


சனகந்தம்‌-வசம்பு 
சனகம்‌-புளியாரை 
சன மாலி-இலவு 


சனிபாகம்‌- கொன்றை 


சனுகம்‌-மிளகு 

சன்ன ௪! லம்‌- லண்கடுமு 
சஎன்னராஷ்டக ம்‌-சிற்றா த்தை 
சன்னிகாயகம்‌-அ.ம்பை 
சன்னிரம்‌-மரமஞ்சள்‌ 


* 


ர்‌ 


சாகம்‌-சறுகரை சேக்கு 
சாகாங்கம்‌-மிளகு 
சாகனுண்டம்‌-௮ில்‌ 
௪௭௪. மூ௦லி-௪ீ “ந இல்‌ 

சர சினி- ற இ 


வைத்த ள்‌ பயலை ர 


சார 


ப 


|சாங்கம்‌-£ந்இல்‌ ..... 
| சாங்குகெளரி-பளி றன 


சாசன ம்‌- வெண்கடுகு 


வப இ- இர ரம்‌ 


சாடி- இப்.பிலி 


சாட்டுவலம்‌- அறுகுகாவல்‌ 

சாணிக்கப்பூமி-பீரக்கு 

சாதலம்‌-தஇரரய்‌ | 

சாதவண்டு-க மிப்படோல்‌ 

சாகவேகா-கொ€ வேலி 

௪ சாதிஆடாதோடை-சிறுசெண்ப 
கம்‌ சந்தில்‌ பட ம 


க க சா இக்காய்‌ 
சாஇடலம்‌-௪ர இக்காய்‌ 


'சாதிரம்‌-விஷ்ணுகரந்கை 

'சா இனியிர்ச்‌ குட்‌ 

சாஇ ர்க்கு-முசுக்குட்டை 
சாதேவம்‌-குறுகாவல்கிறுதாவல்‌ 


சாத்‌ இரவேரி-சண்ணீர்விட்டான்‌ 


சாந்தம்‌-சந்தனம்‌ 
சாந்தவாரி-சண்ணீர்விட்டான்‌ 
சாநீது-௪ந்தனம்‌ 
சாமம்‌-அறுகு 
சாமாம்புட்பம்‌-கமுகுமாமரம்‌ 
சாமரம்‌- சிவதை ப 
சாமுண்டி-அவுமிசாணல்‌ பொன்‌ 
னாவிரை 


சாமுதம்‌-கோரைப்புல்‌. . 
சாம்பம்‌-பெருகெருஞ்சில்‌ 
சாம்பல்‌-சாவல்‌ 
சாம்பவி-பெருநா வல்‌ 


சரம்பற்பூசனி-நித்‌அப்பூசனி 


|சாம்பாட்கு-கறிப்புடோல்‌ 


சாயல்‌-மஞ்சள்‌ ்‌ 
சாய்‌- இரள்கோரை | ட்‌ 
சாயமரம்‌-சிதை 


ய்‌ 


- சாரங்கம குறிஞ்சா கிறுகு.லி 


_ சாரசம்‌-தாமரை 
- சாரணம்‌-கொடியார்கூந்தல்‌ 


- சாரிபுத்தெ-எட்டி 
- சரரியம்‌-எட்டிகன்னாரி 


சாலக ம்‌-சி௮ுதிஞ்சா 


ஷமி அர ஆகக்‌ நலக்‌ 3. -வ 


இ 


. சாலேயம்‌ சிறுதேக்கு 

்‌ சாவதயிலம்‌ மா 

- சாறடை-சாறணை . 
சாறுதாரி-கையாக்ககரை 
்‌. சாறுவேலா-சாரணை | 
। சாற்சமக்தம்‌ மலையாத்தி 
। சான௫இ- பொன்னாங்காணி-மூல்‌ சதாம்‌ போசம்‌ 


ரசஸ! 


்‌ ட பட்ட வத ௪. | ௨4 


இக ்‌. சக்கடி அவரை 

சிக்குரு முருங்கை 
சிங்கப்பெருமாள்‌ துளி 
எங்கம்‌-அடாகதோடை 
இங்கி-வல்லாரை 
இுங்கிகம்‌-௧ மிமுள்ளி 
சிங்கபட்டம்‌ கொடிப்பாலை 


சாரகந்தம்‌-௪ந்கனம்‌ 


ஞ்‌்சா 


சாரம்‌ இலுப்பைகொட்டைமுச்‌ 

இரிகை பாலடை 

, ப இங்கிரம்‌ கொடிப்பாலை 

இங்கிலி குன்‌ விபுலிதொடக்கி 
சிகம்‌ சமர த்தை 
'சிசரம்‌ சந்தனம்‌ 
இகரம்‌ கிலுகிலுப்பை 
சுள்‌ கோடகசாலை 


சாரிபம்‌-நன்ஞாரி , 


சாலம்‌- -அச்சா 


ற்ப கஞ்சம்‌ புளிமா 
சாலினி-பாக்கு சிஞ்சாரி புளி 
- சாலோகம்‌-சச்சனம்‌ சஞ்சுரம்‌ புளி 


சிதப்பூரம்‌ பொன்னாங்காணி 
சிகமருசம்‌ வெண்மிளகு 
சதகம்புளியாஜார விஷ்ணுகரந்தை 


கனம்‌ கோடகசாலை 
- இதாம்பசம்‌ வெண்டாமரை 


| 'இல்‌ ௪ துமலர்‌ கண்ணீர்விட்டான்‌ 
- சானினி-சறுரை-சேம்பு _ [இதரம்‌-நேர்வாளம்‌ 
- சான்மலி-இலவு ௪க்கசாகள ம வெண்கடுகு 


| சித்தமன்‌ அ௮அமணக்கு 
த்‌ தித்தமுகம்‌-சிலுகிலு ப்பை 
சித்தம்‌ முருங்கை... 


- சிகண்டி சிற்றாமணக்கு சிச்சன்‌ இலவு 
- திகமதம்‌-௮ர ததை 
இகரப்படி-கோட்டம்‌ சித்கார்த்தம்‌ வெண்கடுகு 
: இகரி-புல்லூரி | இத்தி எட்டி நிலப்பனை 
 இகரிநிம்பம்‌- மல்‌ வம்பு. இத்தரகம்‌ கொ வேலி 
இகரியந்தம்‌ புல்லூரி ்‌ சித்திரமூலம்‌ கொடுவேலி 
 இகலோகம்‌ அகில்‌... சிக்திரலாலி கொடுவேலி 
॥இகாஷ்ம்‌ பாடு... இத்திரம்‌ ஆமணக்கு கொடுவேலி 

்‌ இடிமா கொட்டை முந்திரிகை 0 சிறுகு கிஞ்சா 


ய்‌ 


க்‌்‌ 


இவ 


இத்திடு கிலுகிலுப்பை 
இத்துறாபம தகோவாளம்‌ 
தேசம்‌ சாதிக்காய்‌ 
இகதகம்‌-புளி 

இத்தம புளி 

இந்துகம்‌ கொச்சி 

இர்துரம்‌ புளிவெச்சி 
இந்துவாரம்‌ கொச்சி 
இிர்ாரம்‌-செங்கொட்டைபுளி 
இப்பா திழுூலி தைவேளை 
மட்டி பேய்க்கொமமட்டி 
இகற்தூரி சிறுபுள்ளடி 
இமிலி பூளை 


சிமுட்டி ஈம்க்காய்கெல்லி 
இம்பதை இறுபுள்ளடி. 
சம்பத்தை சிறுபுள்ளடி 
இம்பை அவரை 
சியச்சினி (வேலிப்பருத்தி 
பெத்தினி தக்காளி 
தியிருதம்‌-கடுக்காய 
சிரக்கோழி குலழாதொண்டை 
வசம்பு 


சஇிரத்தக்காளகம்‌-மருக்காரை 

இரம்‌ ஆமணக்கு கமுகு வாத 
மடக்கி 

சிரீடம்‌ குன்றிவாகை 
சோவணம்‌ காட்டாமணக்கு 

சிரோட்டம்‌ கடுக்காய்‌ தான்றி 


கெல்லி 


இராணி காட்டாமணக்கு 

. திரோவிருத்தம்‌ மிளகு. 
இலற்‌இ இலந்தி மரம்சிலந் தி 
இலாந்தி சந்தில்‌ 

சிலாப செய்யுகெருஞ்சில்‌. 
சிலியானை முடக்கொற்முன்‌ 
ரர ப அகத்‌ 


உ மலைஅகராஇ; 


குறு 


1 


இிலேதம்‌ செம்முருங்கை 

சல்லம்‌ எட்டி மீதற்றா 

நதில்லி சிறுரை 

இல்லை கிலுகிலுப்பை 

இவகம்‌ நாய்ச்சீரகம்‌ 

நிவ.தடி. வெள்ளரி 

இவெதாரம்‌ தேவதாரம்‌ 

இவெச்தம்‌ செம்முறாங்கை 

வெக்காசை செம்பருத்தி 

இவர்தவேசை செம்பரத்தை 

இவக்தி கொடிப்பாலை 

சிவமது இிறு_ளளடி 

இவமல்லி கொக்குமக் காரை 

இவல்‌ பகன்றை | 

இவஞார்கிழங்கு கார்த்திகைக்‌ கிழ 
ங்கு 


சிவனாபாகல கொவ்வை 
இவகடுக்காய்‌ சம்க்காய்நெல்லி 
ப்ங்கம்பாளை வன்னி 
சிவாட்சம்‌ உருத்திராட்சம்‌ . 
சிவாருகம்‌ ஆலமாம்‌ ப 
சிவிகரம்‌ சாஇக்காய்‌ 

சிவேதை இந்தில்பகன்றை 
இவ்வல்‌ கடற்பா 


இியத்தினி வேலிப்பருத்தி 


சிரியமாத்தி இத்றகத்த 
சிசியினபுட்பம்‌ வெண்டாமரை 
இலிவில்‌ அதில்‌ 
திறிபலம்‌' வில்வம்‌ 
சிறுகடலாடி நாயுருவி 
இறுகாரிடம்‌ சாதிக்காய 
இறுகால்‌ காவட்டம்பல்‌ 
சறுகுமிஞ்டு கேர்வாளம்‌ புளி 
பாரை ்‌ 
சறுகம்பம்‌ மலைவேம்பு 
இறுபாலர்‌ பேய்புடோல்‌ 


- இற்திரு-இலுகிலுப்பை ா 
சிற விலைகடுக்காய்‌-குன்‌ ஸி நெய்ச்‌ | 


இற்‌. 2றாண்டம்‌-இற்முமணக்கு 
_ சினா-பங்கம்பாளை 

ர சினுடிகா-மூக்காட்டை 

. சினாவில்‌-தும்பை 


| | சினே௪காரு-சா இக்காய்‌ 


| ளெனிசன்னி.குன்‌ வி 


்‌ தி 

. சிக்இரியான்‌ 


. இக்குரு-முருங்கை 


ரு வைத்தியமலை அகராதி, ௩௪ 


சித ்‌ ்‌ சுக 


்‌ ப்ட்‌, 


சி௮ுமாரோடம்‌-செங்கருங்கர லி ௪ததா-அத்தா 


. சிறுமூலம்‌-டிறுஇிழங்கு இ இப்பிலி சமுை-கொடிழுக்இரிசை 


்‌ இறுவன்‌-றுபுள்ளடி. சீமையத்‌இ-தேன த்தி 
. இறுவிட-கண்ணிரகொணம்‌ கொ எரகபாடி-கோட்டம்‌ 
ள்ளு ௪ரமோடா-விழி 
இ நீறி-ப௪னி . ௪ீரம்‌-இலாமிச்சை 


சீரா-பலாசு 

| சரிடம்‌-வாகை 
சிரிணபன்னன்‌-வேம்பு 
சம்‌ 
சாக்கொழி-கரைக்கொள்ளு 
| 2 த்திழ்‌ ம-துளசி. 

| ீலம்‌-சந்தில்‌ 


எட்டி 


வகங்‌-எலம்‌ இருகா மப்பாலை 
வேற்கை 


சினிபம்‌-வாகை 


 ரட்னுப்க ப 
லட்‌ சு | சீவர்‌ இ-கடுக்காய்‌ சச்‌ இில்பாலை 


புல்‌ லூரி 


| ”வற்தல்‌-சீர்இல்‌ 
ட । சதனாகினி-வெ ற்றிலை 
சீகம்‌-கமரதக்தை । வனி-செவ்வள்ளிபாலை 
௪க்காசா-காய்ப்புடோல்‌ இக்இிரா | சீவா-பாலை 

ன்‌ இன ப்பா-பரங்கிக்கிழங்கு 


சி 


வ்‌ 


2 -இரி. ௨ல்‌ 


சுகசிம்பி-புனைக்சாலி 

சீதம்‌-௮கில்‌ சக்சனம்‌ ஈறுவிலி | சுகட்டான்‌ -நாணற்புல்முடக்கொ 
இதவார.ம்‌-மல்லிகை , ற்முன்‌ 
௪தவாரம்‌-வேலிப்பருத்‌இ ப 
சதளம்‌-கொடிமாதளை கோடக. சுக தாரு-௪ட ம்பு: 

சாலைசற்றகத்தி ௬௧ த்திரம்‌- -வாகை 


| சகந்கு ம்‌-௮.ர ததைவாழை 


சீகாரி-செம்புளிச்சை 
௪காளம்‌-கூர்தற்பனை 
௪தஜை-பொன்னாங்காணி 


। சுகாற்தம்‌-ஈரவெண்காயம்‌ 
சுக்கானூரை-புளிக்கரை 
சுகம்பல்‌-புளித நளை 


ரம வறு.. | சகக்கம்‌சரவெண்காயம 
ப்‌ 


சுர 


சுக்லைப்புட்டா-கு ங்குமம்‌ 
சுக்லைம்‌-பழுமு ண்ணிப்பாலை 
சுக்குமம்‌-சிற்ேறலம்‌ 
சுக்கை-மொசுமொசுக்கை 
சுல்சம்‌- தடு இண்ணாப்பாளை 
௬௫௧ ம்‌-புளியாரை - 


௫ 


௬ரத்தம்‌-இத்திரப்பு லாவி 


சுகொடுமீட்டான்‌-முடற்கொற 


ன 


உ கணை ்தோறரை 
சுண்டி -கொட்டால்வாடி 
சுதம்‌-நெருஞ்சில்‌ 
சுதர்ச்ச-அரக்கள்ளி 
சுத்துரு-கண்டங்க ச்தயி 
சுபுட்பம்‌-பவள மரம்‌ 
சுமங்கை-அஆடுதின்னாப்பாளை 
சும்புள்‌-கடம்பு 
சம்மை-அவிரை 
சுயிரகம்‌-தருப்பைப்புல்‌ 
சாகாமலிகம்‌-செருக்‌ இ 
சர௪ம்‌-௮ர த்தைிறுகிழங்கு 
சுரசா-துள ளி. 
சுரதாக்கு-அரதிதை 
சுரபி-தேள்கொடுக்கி பிரமி 
சரபி- துளசிமல்லிகை 
சுரபிபத்இிரை-சம்புகாவல்‌ 
௬ரமலிகம்‌-செருக்துி 

சுரர்‌ துரு மம்‌-சதேவதாரம்‌ 
சகாரளிகை-பாலை.. 
சாளிகை-பாலைமரம்‌ 
சுவலை-அ.ரச 


சுவன்ன்‌ யூ க-செப்புமல்லிகை 


சுவரசகம்‌-௨ ட்டிபுருமு ட்டி 
சுவாசகம்‌-பேராமூுட்டி 


சுவாதுகண்டம்‌-கெருஞ்சில்‌ 
சுவாதுக௧ஈஇ-துளசி 


வ சதய அகராஇ, 


சூர 
ஈவிஇத்த-துள? 


சுவே குகாண்டம்‌-சத்தில்‌ 


சுவேத்குசமம்‌-வெள்ளரு க்சூ 


சுவேதசராம்‌-ராணல்‌ 
சுவேதா லம்‌. சாரண 


சுவேசுமூலி-தொட்டா ல்வாடி 
சுவேதம்‌-சாணல்‌ மாவிலங்கு 


சுழாரை-பொன்‌ னாவிறைவஞ்சி 


சுளி-புளியாரை 
சுளிை க-மாருங்கை. 


சுள்ளி-அனிச்சைஆச்சாகுங்கும 


சுயிர்க்கொன்றை-மா 
சும்ணம்‌-கரணை 

சுற-கொ ற்றான்‌ 
சுுணிதம்‌-அணிச்சை 
சுனக்குடம்‌-௪துரக்க ள்ளி 
சும்‌-வெள்வெண்கரயம்‌ 
சுனிசன ம்‌-புளியாரை 
சுனுக்கு-௪துரக்கள்ளி 


மூ 


சூ க்குமகண்லெம்‌- இப்பிலி 


( 


சூ க்குமபத்திரம்‌-கொத்தமல்லி 


ரு ப 6 ட 
சாகம்‌ செங்கரும்பு 

சூக்குமம்‌-சக்‌ இல்‌ 

சூக்ளுளி-வெற்றிலை ்‌ 

1 க்‌ 3௮ ம்‌ கவ்கை்‌ ர்‌ டு ப்‌ ! 

| ன்பு ௮ல்‌ வேலிப்பருத்தி 
சூசகம்‌- கருப்பைப்புல 
சூடினர்‌-கோங்கு 


அள்‌ 


சூ.தம்‌்-பவளமல்லிகை லி 


புளிமா 

(ட்‌ 


சூது-ஓரிகம்த்தாமரை தாமரை 


சூர்‌ துமம்‌-௫வற்‌ இிநாயக ம்‌ 
சூப்பிபம்‌-பாம்புகொல்லி 


ஞூரண ம்‌ கானை 


சூரம்‌-கடலை 


செய 

ரால்‌: ம்பம்‌ 27 

 சூரியன்‌- செவ்வெருக்கு 

- சூரியகாக்தம்‌-பெழு அவணங்கி 
சூரியகாந்தவாமணக்கு-செவ்வா 
ர னாடு 

- சூருமம்‌-கருப்பைப்புல்‌ 

சட சூரை-தூ தவளை 

ளகு-வ! £ல்மிளகு 

கில்‌ “வெர்‌ ற்மிலை 

- செகரி கம்‌-காயுருவி 
- செக்கவுரி-கற்ளுரை 
| -செங்குமு, தம்‌-செவ்வாம்பல்‌ 
-செங்குவரை-. செங்கமுதீர்‌ 
 செங்கோடு-செருந இ 
. செச்சை-செர்‌ அள௫-வெட்சி 
்‌ செஞ்சம்பா- செம்பாகாகெல்‌ 
- செந்தம்‌-௪ ழீ த காணிப்பூண்டு 
விவ தன்‌ ம்பு 


 செக்காடிக்கா- மூக்கிரட்டை 
-செக்து-சடாமாஞ்டல்‌ 
செக்கொட்டி-இறுகா ஞ்சொறி. 
ர செந்தோன்‌ மி-கார்‌ த்திகைப்பூ, 
 செப்பிடில்‌-ச௪டாமாஞ்சில்‌ 
. செம்பசகா-இவப்புப்பசலா 
செம்பண்ண-காவற்பண்ண 
. செம்பிச்சு-செர்தொட்டி 
. செம்புளிச்சை-செம்மணத்தி 
ட_செம்மண ச வப 
- செம்பை-இத்றகத்தி 
- செம்மட்டி-மாமஞ்சள்‌ 
்‌ செம்மரம்‌-அழிஞ்டில்‌ 
- செம்மலை-அவிரை 

' செயமரம்‌-மாமஞ்சள்‌ 


செபலை-௮சோரூ ௫ 


வைத்து பெமலை அகராதி, 


மனைவ ய ப வதய வைய வைய யைய வணயய வைய யய அவையவை வைவ்‌ ச வதனையல்‌ ப வை வல வைத வைப யன்டை ய யவன க வை யவன்‌ வளியை அவன்பவ்வகையை அவவை வைய வைய வய னைத வை யைவ அதவ வட கணை ளை வகைகள்‌ ளா 


கட 


| சேவ 

| ள்‌ 

செருக்கம்‌--மா, தலா 

| இ௪ ருந்த செருந்தி மணித்கக்கா 


| ளி வாட்கோரை 


. செருக்தி - மணித்தக்காளி வாட்‌ 


கேரை 


செலதம்‌-கோரைக்கிழஙகு 
செலமலம்‌-௧ டற்பாகி 
செலியம்‌-இலா மச்சை 
செலு-நறுவலி 
செவிரம்‌-பா௫ 
செல்வஃகார்‌ 


செவ்வல்லி. ்‌ செவ்வாம்பல்‌ 
செவ்விய ம்‌-மிளகு 


(2௫ 


சே ௮மிஞ்சல்‌ சேங்கோட்டை. 
சகரம்‌-மா 
சேகரி-ராயுருவி 
சேடிலி-வாஜை 
சேக்கை-இவப்புப்பாளை 
சேச்சை-பாலை முல்லை 
சேகாம்பல்‌-செவ்வாம்பல்‌ 
சேகதாரம்‌-தேமா வெட்டு 


சேர்து-அசோகு 
சேபலம்‌-சேற்கொட்டை 
சேமரம்‌-அழிஞ்சில்‌ 
சேம்பை-மீசம்பு 
 சேயா-கடுக்காய்‌ 
சேயிலம்‌-இலுப்பை 
சேயெபசம்‌-மர மஞ்சள்‌ 
சேய்‌-ஐங்கில்‌ 
சேலகம்‌-கோரைக்கிழங்கு 
செவியால்‌-இலா மச்சை 
சேலேக-ஈந்கனம்‌. 
சோலை-௮சோஞ 
-சேவகம்‌-பேய்வெண்காயம்‌' 


| ்‌ ம 
௩௪ . வைத்திய மலை அகராதி, 
சோதி டா இவ்‌ 


சேவகன்‌ பூடெகாந்தள்‌ - இறுபுள்‌ ரட்ட அம்‌ இந்‌ இல்‌ 
ளடி சிற்றாமுட்டி சோம்வல்லரி- பொன்னாங்காணி 
சோம்பு-ந_ ச்‌? | 

சேவகன்‌ பூண்டு-ரற்றாமுட்டி 
சேவாலம்‌-நேர்வாளம்‌ சோ சபுட்பம்‌-பிச்சுவிளாத்ி. 
சேறு-விளா ௨... சோளம்‌-சோளம்‌ இறு 
சேனாவு தகரை 
செள 
சை | 
. ।செளகநர்திகம்‌-வெள்ளாம்பல்‌ டி 

சைலகம்‌-மலையிருவேலி செளண்டி-இப்பிலி . | 
சைவலம்‌-பாடி ரக படற ௮௭ல்‌ ம்‌-புன ல்முருங்கை | 

சொ ்‌ ஞா ' 
சொக்கல்‌-முக்கிலி . | ஞாயிறுதிரும்பி - பொழுதுவண)| 
சொண்டி-வேர்க்கொம்பு ங்‌ | 
சொடக்கு-கடுகு கிலுகிலுப்பை | 
சொலியன்‌-முடக்கொறறுன்‌ ஞாழல்மாது-ஊமத்தை 


ஞாழல்‌-குங்குமம்‌-கோங்கு ற 
ன்னாவிரை மயிற்கொன்பை| 

சொல்‌-செக்கெல்‌ - ஞாழி-வெள்ளைக்கொடி 
சொறி-காஞ்சொறி ்‌ ப 
சொர்ன சீரகம்‌-கரும்பு ப ஞெ 
சொனாகம்‌- -வேலிப்பருத்தி ஜஷஞெகரு-கொடும 
சொன்னல்‌-சோளம்‌ ்‌ தக்‌ 
சோ ப | ஜே 
சோகம்‌-கடுகுரோகிணி ஜேயா-பெருமருக்து 
சோகாரி-கடம்பு ர்க 
சோகம்‌ அஇல்‌ இங்குறுப்பல்லி டத 
சோசனம்‌-வெள்வெண்காயம்‌ ப 
சகோணாக ம்‌-பெருவாகை ன்‌ தகரு-புனமூருக்கு 
தகுவிமா-சேங்கொட்டை 
்‌ ப ப 
சோணிதம்‌-மஞ்சள்‌ | தக்காரி-வாகமட கு 
சோதிமயம்‌-வாலுளுவை ண வபா 0 
சோ இதமயம்‌-வாலுளுவை ப தங்கையைக்கொல்லி- இ சதியாக 


சோபாலிகை-அடம்பு டகை தட்டி- -கோட்டம்‌ 

| தட்டிலம்‌-சதகுப்பை 

| தட்டை-மூங்கில்‌ 
 தணவம்‌-அரசு 

- தண்டுலியம்‌-இறுகரை 
ததபத்திரி-வாழை 


ஞி 
ஸி 


தந்‌ தபத்‌இரம்‌-மல்லிகை 

6 
॥ 

' தர்தயாவனம்‌-கருங்காலி 
| தகு சேர்வாளம்‌ 

7 த௫்‌இரகம்‌-ூந்‌ இல்‌ 

॥ தச்னுகம்‌-சடுகு 

, தந்துசாரம்‌-கமுகு 

தந்‌ அபம்‌-கடுகு 

£ தந்‌ துவிக்கிரியை- - வாழை 
। தபனன்‌-கொ டுவேலி 


்‌ பம வல 
்‌ பரி வன்னி 

| மார்க்கவம்‌-பீர்க்கு 
அத்தா 0 

- தமிச-வேங்கை 
தம்பலை-நிலவிலகைைை 


. கரரகதம்பம்‌-கடம்பு 


ம கராச-வெள்ளெருக்கு - 


தீராக-கக்சந்தராய்‌ 


்‌. கம்‌ 

அருவிகள்‌ பனை 
தருணி கற்றாழை | தந்த௪டம்‌-எ.லுமிச்சை விளா 


- தமரகவொலி-கிலுகிலுப்பை 


்‌ தயிலபாணிக ம்‌-வெண்சந்கனம்‌ 


வ படா தூ. முல்‌ 


_ திருணம்‌- அ. மணக்கு பெருஞ்‌, 


”.. வைத்திய மலைஅகராதி, 


டு 
தாடி. 
தலைத்தாது-நிலைப்பனை 


தலைச்சுருளி-பெருமருந த] 
தலைச்சுருள்வல்லி-பெருமருக து 


படற மருந்து 


ம்‌. 
ந்‌ 


தலைவிரிச்சான்‌-சா றா 
கலைபேடம்‌-பொடுதலை 


ர்வ ந ப அறயுன்‌ 

தவ ளோ ற்பலம்‌-வெள்ளா ம்பல்‌ 
தவனகம்‌- மருக்கொழுந்து 
கவிட்டுச்செடி- மலைக்கொய்யா 
தவுசயம்‌-முரு கத்ரு 

தீழல்‌- -கொடுமவலி 
களப்பத்துமரம்‌-கூற்தற்ட [னே 
தளவம்‌-முல்லை 

களுவு- முல்லை 

தளுகாழை-வா தமட த்கி 


தற்பஇ-கமுரு 

இல்‌ வகு5ு)- ஆச்சாமரம்‌ 

கன வை-இுறு கசாஞ்சொதி 
தனிவல்லி-குப்பைமேனி 
கனிகம்‌-கொகத்தமல்லி 
தனிசா-கொத்தமல்லி 
கனித்திருமம்‌-வறங்கில்‌ 
கணனுவிருக்கம்‌-அச்சா 
சனமலோகிதம்‌-செஞ௫௪ர்தனம்‌ 
சகனவெயாதம்‌-சிறுகாஞ்சொறுி 


இர்‌ 


தா௫-மருதோன்‌ தி 
தாச்ச-சோனைப்புல்‌ 
தாடகம்‌-நீர்முள்ளி விழி 
காடி மஞ்சம்‌-சத்திக்கொடி.. 


தாடிமம்‌-தாது மா தளை சிற்தேலம்‌ 


தாட்சம்‌-கொடியார்‌ இரிகை 


தாத ஆத்தி 
தாதை-பேய்க்கொம்மட்டி 


௩௭ 
ல 
தாத்திரி- ஆடுதின்‌ னுப்பாளை 


தாமம்‌- கொன்றை 

தாமரசம்‌- தாமரை 
காமலடடம்க்காய்நெல்லி. 
தாமலா-புன்னை 
தாம்புலோவல்லி-மஞ்சாடி 
தாம்பூவெல்லம்‌- வாழை 

தாம்‌ பூலவல்லி- -ெத்றிலை 
தாம்பூலி-வெற்றிலை 
தாயைக்கொன்றுன்‌ - புல்‌லூரிவா 


ழை 


ம்பி 


நூ 


தார ம்‌-இற்றாத்தை தேவதாரம்‌ 
தாருக சலி-காட்வவொழை 
தாருசம்‌-செம்புளிச்சை 
தாருணி-ஈத்தைச்சூரி 


தாலபத்தி, கடு பல 


காலபோ தம்‌- ரா 
தாலமூலி-ரிலப்பனை 
தாலம்‌-கூர்‌ தற்பனை 
தாலி- -இம்க்காய்செல்லி.. 
. தாலியம்‌-பா.இரி 
காலு உண்ணி - வெள்ளக்‌ காக்க 
ணம்‌ டி 


தாவணி-சண்டங்க தீதரி 
தாமை-தாமை தென்னை 
காளி-காளி பணை 

 ரளின- இவெகை நிலவாகை 
றா வெள்ளாகாக்கணம்‌ 


தானியம்‌-கொத்தமல்லி 
தி | 


இகசம்‌ 


ன. டல 
இகனா-கொடுவேலி 


இஇிரி-மூங்கில்‌ | 


௫ 


வை த்தியமலை அகராதி, 


இக்கு: -கொடுவேலி 
_ | திக்குறு-புனமுருங்கை 


(தஇிசைகா-கொடுவேலி 
திர 


, திசைபிலம்‌- மருக்காரை 
தஇடமை-வெள்ளெருக்கு 
இடாச்சுண்டி-வரடசகண்டி 
இட்டை-வெள்ளெறுகு 
இிண்டசம்‌- று லப்பை 
இண்டி-அரச | ்‌ 
இதளம்‌-மா மரம்‌ 
இத்தகம்‌ 
தத்தம்‌ ] மலைவேம்பு | 
தித்தா-பிகரோகினி - வட்டத்சி 
ரப்பி. | 
தப ம்ப , 
இச்திசாகம்‌-மா விலங்கு 
இத்தாம்‌-௮ரத்தை 
இத்தரிச்செராணல்‌ 
இத்திரு- நாணல்‌ 
இர்தஇடம்‌-புளி . 
இர்திருணி-புளி 
இபதிசம்‌ ர்‌ ள்‌ 
இபதிச்சம்‌ வாலுளுவை ப்‌ 
இப்பியம்‌-அ௪சம காகம்‌ 


இமிச-வேங்கை 
இமில்‌-வேங்கை 

இயசம்‌-மர மஞ்சள்‌ 
இயாமம்‌-இ ருவேலி முயற்புல்‌ ்‌ 
இயேசேயே- -மரமஞ்சள்‌ 
இடறிதுன் ல த 

இரக அ£மம்‌-செம்புளிச்சை 
தக்கம்‌ யிரண்டை 
இரக்கத்காரு-நிலப்பனே 
இரங்கம்‌ ) ்‌ 
இரங்கலம்‌ 1 மிளகு 
இரணராசன்‌-நிலப்பளை . ' 
இரணபஇி-வாழை 


, 

நல லடட அடப்‌ ல த்க்‌ 
்‌ 


இல 


. திரப்புசம்‌-சத்தரி 


ய இரல்‌-காட்டாமணக்கு 


. 


இரலாரம்‌. நிலப்‌ பனை 


இரளக்கோரை-கஞ்சாங்கோரை 
- தஇராமரம்‌- பவளமல்லிகை 
ர ஆ 


திராட்சம்‌-கொடிமுக்இரிகை 
தராயக்தி-கம்பக்இராய்‌ 
இராவடி-ஏலம்‌ 


'இரிசண்டம்‌-நெஞ்டுல்‌ 


... திரிகை-கொடிமுந்‌இரிகை 


திரிபுரமெரிச்‌ ட காச்இி 
இரிபுரி சாறணை 


. இரிலோகி-விஷ்ணுகரந்தை 


இருக ம்‌-சா இக்காய்‌ 


ப்‌ திருசோபம்‌-வெண்டா மரை 


இருடகாண்டம்‌' 


ம்‌ இருடககிர ந்தி மூங்கில்‌ ௪ 


திருடி-கள்ளி 

இரு ண்சாரை-வாழை 
திருணகேஅ-மூங்கில்‌ 
திருணரசூனியம்‌-காழை 


.இருணராசன்‌-ப 


இருமர ம்‌-௮ர௬ 


- இருமலர்‌- தாமரை 


இருமாலுக்கு-காமரை 


்‌... திருமால்கொப்பூம்‌-தார மரை 


இருமேனியழமக- குப்பைமேனி 
தருவாத்தி ஆத்தி ப 
திருவிளம்சிவதை-இராய்‌ 


இழரேந்‌இ- இராய்‌ 
இரையல்‌-வெற்றிலை 
திலகம்‌-மஞ்சாடி 


தஇலகம்‌-எள்ளுமஞ்சாடி 
.இவி இராட்சம்‌-கொடிமுக்திரிகை 
்‌ திரி ரா பபப 


வைத்திய மலைஅகராதி, 


கள்‌ 


பது 
| 
| 

| 


| இரியம்‌ செவ்வள்ளி 


। இரிலேகரி-விஷ்‌ண்கரக்ை 
இரிவாசம்‌-தக்கரி 


இறைவிச்சுதா-மக்கரட்டை 

| 

ட்‌ படட 

எ 
இச்சனம்‌-மிளகு 
இட்சணசண்டம்‌-முள்சாவல்‌ 
இீட்சணகர்தகம்‌ ஈாவெண்காயம்‌ 
தீட்சணகம்‌ வெண்கடுகு 

தீட்சன்கண்டூலம்‌-இப்பிலி 

திட்சணபகத்திரம்‌-அலரி 
தீட்சணபட்பம்‌-கராம்பு 
இீட்டணசாசம்‌-இலுப்பை 
தீட்டணம்‌-கஞ்சாங்கோரை 
இத்தா-வட்டத்திருப்பி 
தித்தியம்‌-௮.ர தைத 
தீபதிச்சம்‌-வா லுளு£வை 


இரட்டி பக கிலலு பபபல உம்ம படட அம 


தீப்பியம்‌-௮சமதாகம்‌ 
தீயளி-காசா 

தஇீயாரை பொன்னாங்காணி 
தாக்கதாரு-நிலப்பணை * 
தர்க்கபாதபம்‌-கென்னை 
இர்க்கமுலம்‌-முட க்கொற்னான்‌ 
தீர்க்கலோகிதம்‌-சலச்‌ திகருப்பை 
தர்க்கவிருக்கம்‌-பெருமாரம்‌ 


ஆ! 


அச்சம்‌ கொம்மட்டிமாதளை 
அச்ச௫தரு அ௮அமணக்கு 


அரு ்‌ 

அடக்கறுப்பான-முடக்‌ கொற 
மூன்‌ 

அடி -இசங்கு எலம்‌: 
அடிகம்‌-தும்பை 
துடையரசு-விஷூங்கில்‌ . 
அணவு-கணக்கு ்‌்‌ உட ச்‌ 
துத்தம்‌-காணற்புல்‌ நாயப்பாகல்‌. 


நீர்முள்ளி 


அ.த்தமனு முயதீபுல 
அக்கரம்‌ ஊமத்தை, 
அம்புகர்‌-தும்பை 
தூம்பரம்‌-அ த்தி 
தும்பராஷ்டகம்‌-பேரர ததை 
அம்பாலை-சரை 


தும்பி-கொற்னறான சுரை 

. தும்பு-கரும்பு நெருஞ்சில்‌ 
தும்பை-தும்பை வெற்றிலை 
அம்மிட்டி-ிறுகுட்டி. பேரிந்து 


துரக தமூலம்‌-நீர்முள்ளி 
தரமி-தா தவளை தொடரி 
துராரோகம்‌ பனை 
துராலபம்‌-சறுகாஞ்சொலி 


துரிஞ்டில்‌-உ௫ில்‌ 
அருக்கம்‌-குந்‌துருக்கம்‌ 
அருத்தூரம்‌- ஊமத்தை 
அருபவருணி-காட்டா மணக்கு 


அருமம்‌-குங்குமம்‌ 
துருமேசுவர ம்‌- பனை 
துருமோற்பலம்‌-கோங்கு 
அருவாட்டி-சிற்றேலம்‌ ப 


அருவா இ-காட்டாமணக்கு 
அுரோணம்‌ தும்பை 
அர்த்தூரம்‌- ஊமத்தை 

பபப பயம யவன அணை அமா அவவை 


வைத்தியமலை அகராதி, 


அற 


| 
அஇுவரை-- துவரை மரம அவரை 


பயறு 
। துவன்‌-வட்டத்திருப்பி 
அவிகபா 
அவிகாபா 0 


அவிகாயாசின்‌-செம்மாருங்கை 
அவிபுச்துரு கண்ணீர்விட்டான 
அவை துளசி 


துழாய துளி 
அதுழாய்வனம்‌-துளகி 
அளபம்‌- துளி 
துளவி- இப்பிலி 


அளவு துளகி 

துளை- ஏறங்கில்‌ 
அுறுட்டி-இற்றேலம்‌ 
அ.ற்பரிசம்‌-சறுகாஞ்சொ தகி 


ர 
தூிக ம்‌-புளியாரை 
தூட்டிகம்‌-னும்பை 
தாதகனம்‌-மூங்கில்‌ 
தூது தூதுவளை 
தூகம்‌-புளிஈறளை 


தூம்பல்‌-௬ரை 


தூம்பு-மறங்கில்‌ 


அர்த்தம்‌ ஊமகதை 


தூர்மம்‌-சேதள்கொடுக்‌ இ 


, தீர்வை அறுகு 


தூோத்தரம்‌-பர்இராய்‌ 
தூசோணம்‌-கவிழ்தும்பை 


| தாலம்‌-இலவு நீர்முள்ளி பருக்தி 


-தூறவம்‌-நாவல்‌ 


அலியாகனம்‌-செம்முருங்கை ம்‌ தூறு-இராய்‌ மஞ்சள்‌ 


] 


௩2 தவி 


தூறுகுணம்‌-கடம்பு 
தூறுட்டி இற்றேலம்‌ 
அாறுதலையன்‌- பிராய்‌ 


தூறுபுட்பம்‌ லத்தி 
. தூறுபுட்பம்‌-£ந்‌இல்‌. 


தெ 


- தெங்கு சென்னை 


செசலம்‌-சேமா 
செசவம்‌-மா 
தெசனி-மஞ்சள்‌ 

தெசனி பெருங்குரும்பை 


௦௧5 ௫-கோவாளம்‌ 
கெருவிலமூ-குப்பைமேனி 
சென்‌-சகென்னை 


'தென்னி-வாழை 


தே 


சேகனி-மஞ்சள்‌ 
தேக-புல்‌ லூரி 


, தேக்கு "தேக்கு கமுகு 


. தேங்கிட்டி-கேள்கொடிக்‌ தி 


தேசனி-மஞ்சள்‌ 
௪-௭ .லுமிச்சை 
தேவகந்தம்‌-குங்கிலியம்‌. 
தேவகந்தர்‌- சீேசேவியார்‌ 


தேவகந்துறு சமதவியார்‌ 

தேவகரு-தேவகாரம்‌ 

சேவகார ம்‌-தேவதாரம்செம்பு ளி 
ச்சை 


தேவதை -அக்குமல்லிகை 
தேவம்‌ ம்‌-௮(னிச்சை குளிநாவல்‌ 
தேவர்பிட்டை வெற்றிலை 


"தேவி சீதேயார்‌. 


வைத்திய மலைஅகரா இ. 


தேறு-தேற்றா 
சகேனி- கடுகுரோகிணி 


தொ 


தொக்குி- சமூ.ச்‌இராப்பச்சை 


| தொடரி-புலிகொடக்கி 
'தொட்டவிரல்‌-தி.த்‌ 


கான்‌ பெருங்‌ 
பவம்‌! 


கொட்டி காய்ஞ்சொ தி 
சதொண்டை-கா ற்ஜேட்டிகோவை 


கொவியாகரம்பை-ந த்கைச்சூரி 


'தொவ௫லுகம்‌ பாவட்டை 


தொன்மரம்‌-அல்‌ 
தா 

தோகல்‌-சோனைப்புல்‌ 

தோக்குளம்‌-பரு தீத 


உத 
தகோடகம்‌”காமரை 


| தோட்டி-செங்காக்கள்‌ கெல்லி 


கோண்டி-வறட்கண்டி 
தோ திபேலா பேராழுட்டி. 
தகோரை-குழகெல்‌ 


தோல்்‌-மாங்கில்‌ 
தோளி-அ வரி 
தோன்றி செங்காந்தள்‌" 


112 


நக௫திகம்‌-குன்‌ நி 
நக இபீசம்‌-புலிகொடக்கி 
நகதகோக்கி வேலிப்பருத்தி 


நகரி-வறட்சுண்டி 
நகார்துஜோேணம்‌-தும்பை 


ஈகவியாக்காம்‌-புலி தொடக்கி 


யி 
நரி 


நர்‌ சேகேள்கொடுக்கி 
நகுத்தம்‌-புனுளு 
நசேடிறு-பல்‌ லூரி... 
நகைகோக்கம்‌-மஞ்சள்‌ 
ரஈகையால்‌-பகன்றை 

. நக்காரி-வறட்சுண்டி. 


நக்கிர-ேகேள்கொடுக்கி. 


நகாரி-காஞ்சிரை 
ந௫யரி-குப்பைமேனி 
நஞ்சாப்பாஞ்‌ சான்‌-பொடிப்பாலை. 
நடவை-சணக்கு ்‌ 

நடப த்திரிகை-சேம்பு 
நதீசம்‌-காமரை 
தத்தபிலா-எருக்கு 
ஈததகமாலம்‌-புனகு 


நத்கம்‌-புன்கு 

ஈத்தம்‌- வாழை எருக்கு 
நததை-கடுகு 

கற்இபத்‌இரி-ஈ௬ு, இபவட்ட்ட 

நர்‌ இப்பூசனி-சாம்பற்பூசணி 
நர்‌ இயாவர்தம்‌-ஈந்‌ இியாவட்டம்‌ 
நச்திவிருட்சம்‌-சின்னிமாம்‌ | 


நந்தை-கொற்றான்‌ 
நதீசம்‌-தாமரை 
நமக்காரி-வறட்சுண்டி 
நம்பு-நாவல்‌ 
நரகனாதி-கேள்கொடுக்கி 
நரந்தம-காரத்தை 
 நரந்தை-கொற்றுடி. ்‌ 
நரளி-கடலை 
ஈரிமருட்டி-கிலுகிலுப்பை 
தரிப்பாகல்‌-காட்டுப்பாகல்‌ 
நறிப்பயறு-மின்னி 
நரியுடை-மொசுமொசுக்கை 
ஈரிவிலா-நிலவிளா ' 
கரிவெருட்டி-கஇிலுகிலுப்பை 


“வைத்‌இய மலை அகராஇ; டு 


ந. 
்‌ 
1. 
'அவைவைகைவளைமைவகைவசைவைகவைையவைகளைகைைய பையை வையை ய படமா! 


நாகு. 
நவஞ்சம்‌-௮சமதாரகம்‌ 
நவ பொடுதலை ய 
நவநாகம்‌-அசமதகாகம்‌ 


நவம்‌-சா ண 


களத்தம்‌-௪டாமஞ்சி 

நளம்‌-காரமரை 

ஈறவம்‌-அனிச்சம்‌ ட்‌ ஞா 
முல்‌ 


ஈறவு-குங்குமமஈம்‌ 

நற்‌ ரகம்‌-கருஞ்சோகம்‌ 
ஈற்பலம்‌-வெட்பாலை. 
நற்பிகியம்‌-பற்பாடம்‌ 
கனந்தம்‌-புன்கு 
நனையாவிருட்டி-கொட்டைப்பால்‌ 
நன்பன்‌-சணல்‌ 


யக 


நாகணம்‌-கநோவாளம்‌.. 


 நாடுசெ ந்‌ இ-வஞ்சிக்கொடி 
நாககெர்த-கோவாளம்‌ வஞ்சிக்‌ 
கொடி. 

நாகமல்லி 

நாகமல்லிகை - 


ர இணி. 


। நாசகெர்‌இ-தநேோவாளம்‌ 


நாகசேேனி பெரு மருக்து ன்‌ 


... கரகம்‌-ஞாழல்‌ புன்னை 


நாகரங்கம்‌-சேன்‌ ரோடை 
நாகரி-குருக்க த்தி 
நாகருகம்‌-சேகேன்றோடை 
நாகரேனு-செவ்வியம்‌ . 
நாகவல்லி-வெற்றிலை 
நாகினி-வஞ்சிக்கொடி வெத்திலை 
நாகுலி-௮ரத்தை 


6 


'கதாகுலி-௮ரத்தை இரிபுரண்டான்‌ 


பூட 


னவ தல வல்விம. அல்ட ட்ட அகத்தில்‌ அது 
2. ல அல்லை 
ல்‌ லட்‌ 
2] 
னி 


-நி௯௬.. | நீல 

நிச்சலீ- தாளி 
நிச்செயம்‌-வெள்வெங்காயம்‌ 
நிககம்‌-நீர்முள்ளி 

நித திகம்‌-கண்டங்க த.இரி 
நித்திரம்‌-சண்டங்க கதிரி 
நிதஇல்‌-கொச்சி 
ரிம்பதேசம்‌-முடக்க நீரான்‌ 
நிம்பம்‌-வேம்பு 
]1கியக்குரோதம்‌-அல்‌ 
நியாசம்‌-வேம்பு 
நியாதம்‌-வேம்பு 
நிரம்பியபுட்பம்‌-வாழை | 

| நிர்க்குண்டி-வென்றரொச்சி 


நிலம்‌-கள்ளி 


 காசுகம்‌-பிர்க்‌ ப 
- காதவ த்தம்‌-பெருகெருஞூல்‌ 
தாே சேனி-மண த்தக்காளி ப 

, நாமம்‌ - அம்பை ்‌ 
_ தாமம்‌-காரதிதை,பாகி 
. நாமவந்தம்‌-பெருகெருஞ்சில்‌. 
. நாயரஞ்சி-நாயுருவி 
"காய்க்கரந்தை-குன்‌ வி 
அாய்காக்கு- -இல்க்களளி 
பகாரங்கம்‌-நாரதிதை 
- தாரங்கம்‌-தேன்றோடை 
. தாரியங்கம்‌-தேன்‌ ௫ோரடை 
நாரராயணம்‌- ௮7௯ 
காராயணி-கசண்ணீாவிட்டான்‌ ப்ப 
நாரிகேளம்‌-தென்‌ னை ப | த்த க்‌ 
ர ரறுமரட்‌ நிலவாகை--அவிரை, கிலப்பாகல்‌ 
ட த க ட்ட நாதி பலன்‌ அ வவக்க வ வள்‌ 
. தாவியம்‌-கார்திதிகைப்பூ 
தாளகம்‌-இலாமிச்சை ... ர. 
. காளிகம்‌-வள்ளைச்செடி 
சாளிகேளம்‌-சென்னை 
சாளினி-புளிமா 
சானாங்கள்ளி-இலைக்கள்ளி 
ட நரரணா-சடைச்சிச்செடி 


டதாற்‌ றம்‌-வசம்பு 

நீ 


ப 8ட்டினவிசல்குலித்தான்‌- கரத்து 

தாயகம்‌. 

நீ ர சிப்பம்‌ 

। நீபம்‌-வெண்கடம்பு 

. 1சரோருகம்‌- தாமரை 

_ 1 கீர்க்குணம்‌-வெண்ணொச்சி 

| நீர்க்குளிரி-கல்லராய்ச்செடி 

| நீர்ச்சண்டி-கொடி கெட்டி. 

| ரீர்ப்பன-புல்லாமணக்கு 

| நீர்க்கும்பி-கீர்முள்ளி 
தீர்மேல்‌ நெருப்பு - கொட்டைப்‌ 


நி 


. திகாவா-பிரமி 

' நிகும்பம்‌-கேர்வாளம்‌ 
.நிக்குரோ தம்‌-சாட்டாமணக்கு 
நிசாக௪சம்‌-வெள்ளாம்பல்‌ 


நிசாடு-மஞ்சள்‌ ர்‌ | மறி | 
 நிசாபிசா-மரமஞ்சள்‌ நீர்வல்லி-வெற்றிலை 
- கிசாபுடம்‌-செவவாம்பல்‌ | நீர்வல்லி-தண்ணீரவிட்டான்‌ 


 நிச-மஞ்சள்‌ ட்‌ 


ஜி நலபுட்பம்‌-காஞ்சிரை; விஷ்ணுக 
்‌ அசளம்‌-நீர்க்கடம்பு | ப 


சீத்தை கர்‌ 


நிலாமர்க்கம்‌-கையாக் தகரை 
நீலம்‌-கருங்குவளை, பணை. 

நீலி - அவுரி,மேகவண்ணப்பூவுள்‌ 
. எமருதோன்றுி, பற் வ எ 


நீலோ தபலம்‌-கருங்குவளை 
நீவாரம்‌-குழரெல்‌, செக்‌ இனை 


ரீள்சடையோன்‌-கொன்றை 


வைத்தியமலை தசரா; ்‌்‌ ப 


ல்‌ உரக்‌ 


ப ட்டப்ப் பத்த 


ரெல்லி-கெல்லி, முள்ளி. 
்‌ கே 


கேமி-ஜங்கில்‌ 


.நெமிசக்‌ தணைவேங்கை 


நேயம்‌-நிலப்பனை 


நேரேடம்‌-கநாவல்‌.. 


. | நேரேட-காவல்‌ 


/ 


நுக்குடம்‌-காஞ்சிரை 
ுணவு- -தணக்கு; நுணா 
அணவை-தணக்கு 
நுபம்‌-எருக்கு 
நுவணை-மா 


தா 


நாடி-சிற்றேலம்‌ 
தூழில்‌-கொடிகொதி தீ கான்‌ 


கெ 


கெடியோன்‌-அளசி, மூக்கொட்டை. 
நெடும்பா-ஆடாே காடை... 
செடுவிரல்‌-காய்ப்பாகல்‌ 
கெடுவோ-சாயவேர்‌. 
கநெட்டம்‌-மிளகு .. 
நெட்டில்‌-ஐூங்கில்‌ 
கெட்டிலிங்கு-௮சோகு 
கெய்ச்சிட்டி -சிற்றிலைச்செடி. 
்‌ கெய்ப்பீர்க்கு- அரைப்பீர்க்கு 
.செரிநெட்டி-சம்பம்பல்‌ 
கெய்ச்சட்டி-செங்கழுகீர்‌, பவளக்‌. 
குன்று, மணி. 
நெர்க்குண்டி-நோச்சி 


ர வவவமை. 


்‌ நேளி-தாமரை ்‌ 


ரைக்திகை-முல்லைக்கொடி 


நைபாலி-அடுக்குமல்லிகை 


நோ 
தோவு-மஞ்சள்‌ 
த 


பகம்‌-கொக்கு, மந்தாரை 
பகர்‌-பந்கம்பாழை 
பகவிருக்கம்‌-ரிலக்கடம்பு 

பகன்‌ ை கிலுகிலுப்பை, சிவதை. 
... தத்தில்‌ 


பங்கணி-பங்கம்பாழை : 
பங்கசாதம்‌-காமரை 
பங்கயம்‌-தா மரை. 
பற்கைகஞ்சா 
பங்கூறம்‌-மரமஞ்சள்‌ 


| பசமருத்திரம்‌- மரமஞ்சள்‌ 
படத்‌ ர்க. ர 


பசுண்டி-சரகம்‌ 


।பசுநாஃபிராய்‌ 


பது 


பசும்பிடி-பச்சிலை மரம்‌ - 
ர ட ப்ர 
பச்சைக்கொம்பு- இஞ்சி. 
பஞ்சரம்‌-செருக்தி 
பஞ்சாங்குலம்‌- ஆமணக்கு 
பஞ்சாமிலம்‌- இலக்கை 
பஞ்சாயங்‌-கோரை 


பஞ்சு-பருத இ 
படகம்‌-விஷ்‌ணுகரந்ைத 
படப்பொலி-துத்தி 
படமடக்கி-தாமை 
படமுருக்ைசெந்நாயுருவி 
படரை-௮ 


படர்கொடி-பிர்க்கு 


௯: 


படலிகை-பெரும்பிர்க்கு 
படவை-செருப்படி 
பாடாரமூக்கி- -வ பவ பத வு 
படிரம்‌-தந்தனம்‌ 

படுவராயூ பாற்சோற்றி 
படோல்ராக-பேய்ப்புடோல்‌ 
பகோலிகை-வெள்ளரி 

ப பட்டகம்‌ -புழுக்கொல்லி 
பட்டிகை-நந்தியாவட்டம்‌ 
பணியிசாக்கு-கண்ணீர்விட்‌ 


டான்‌ 


பணை- ௮7௯ மூங்கில்‌ 
பண்டுகம்‌-செவ்வகத்தி. 
(।ண்டா௫இ-சேம்பு 
பண்டுகம்‌-௮௪சம தாகம்‌ 
ப.தம்‌-௮அகு 
பதரி- -இலந்தை..... 
பசனற-வெர்கொன்றி. 
பதிகம்‌-பாசி 
... பதிச்சம்‌-வாலுளுவை' - 
பஅகரை-பழமுண்ணிப்பாலை 
ப்தூமம்‌-காமரை 
பதுமார்க்‌ ஈம்‌-கவிழ்தும்பை 


ரி ப வைத்திய மலை௮கரா இ. 


பல 


பத்கரு-மொசுமொசுக்கை 
பத்‌, இராசிராயம்‌-௪சந்கனம்‌ 
பத்இிபம்‌-கடுக்காய்‌ 
பப்பரப்புஸி- பெருக்கமாம்‌ 
பம்பம்‌-இராய்‌ 

பம்பிகை பீர்க்கு 

பயச- இருகாமப்பாலை 


பயருஇி-இருகாமப்பாலை 
பயிரவி-முடக்கொ ற்ரூன்‌ 


பயிருக ம-டழ ம்பாசி 
பயிலியம்‌-குப்பை2 மனி 
பராகம்‌*சர்கனம்‌ 
பரி-பருத்தி 
பருததவழகை-பில்லிகை 
பருவி- இல்லை 


பலசாடவம்‌-மா தளை 
பலசிமோட்டம்‌-மாமரம்‌ 
பலச்சாடம்‌-குன்‌ மி 
பலதூசு புளியாரை 
பல்பூரகம்‌-மா களை 
ப்லப்பிசேதம்‌- இப்பிலி 
பலம்பழம்‌-சேங்கொட்டை 
பலவ-பலா 
பலன்‌-ஈரவெண்காயம்‌ 


பலாசம்பலா-மாருக்கு ்‌ 


பலாசு-புலியாருக்கு, முருக்கு 

பலாண்டு-சரவெண்காயம்‌ 
பலாதலம்‌-பூனைக்காலி 

டு ஞு முல்‌ 


| பலாலதோதகம்‌-மாமாரம்‌ 


பலோருகம்‌-பா இமி 


பலோற்பஇ-மாமரம்‌ 


பல்லவத்திரு-௮சோரு 


பல்லாதக-சேங்கொ_டடை. 


। பல்லாக௫-சேமாம்‌ 


பல்லிரை-சதுரக்கள்ளி 


பல்லினர்‌ர 26 ம்‌ மல்ப்பக்காள 


8 83. 
தடு பரசு 


ப்ல்லிகை-சேங்கொ.ட்டை 
பல்லுகம்‌-பெருவாகை 
பவிததிரி-தருப்பை 
பழம்பாசாம்‌-கருஞ்சாகம்‌. 


பழப்‌ பே௫ி- செருப்புகெ௱ஞ்சல்‌ 


பழபாகல- தும்பை . 
பழுமரம்‌ அல்‌. 
ப௮ிவை-நநதியாவ ட்டம்‌ 


பறுணி-கொள்ளு, சந்‌ தில்‌, பெரு 
ங்குமிழ்‌ பெருங்குரும்பை 


யீ 


பறைசீவி-சிறுஈன்னாரி. : 
- பற்றை-செங்காந்தள்‌ 
பற்பம-தாமரை.... 
பழற்பீர்க்கு-வெள்ளைப்பீர்க்கு 


பன சம்பலா-பாற்சோற்றி 
பனசயித்தி-அரசு 
பனரை-கைய்க்கொட்டான்‌ 


பனிச்சா பனிச்சா, கஞ்சாங்‌ தோ 
லோ 

பன்‌ மிக்கு றும்பு-நிலப்பனை 

பன்‌ மிமொ க) த-சிறுகு விஞ்சா 


பன்னி- சணல்‌ 


பாகல்‌-பாகல்‌, பலா: 
பா க்ஞுமாம்‌- கமுகு 
பாங்குமம்‌-கறாஞ்சரகம்‌. 


பாசல்‌-சரகம்‌ 


பாசருகம்‌-அ௮௫ல்‌ . 
பாசாணபே இ-செப்பு கருஞ்‌ 

பாடு நீர்ப்பாகி, கெட்டி 

லல்லு பல்‌ 


பட்ன் வான்‌ ம ஜோணிகாட்டாமணக்கு 


. பார்வது-பெருகெருஞ்சில்‌...: 


பார்லதம்‌-வாலுளுவை 


வைத்திய அழுவாத. 


பார்‌ 


பாடலம்‌-பார ர்‌ 


'பாடலி-பா இரி வ்‌ ட 


பாடா-பங்கம்பானா 
பாடகம்‌-சந்தனம்‌ 


பாடை-பருத்தி 
பாடைகுலைத்‌, தான்‌-பாகல்‌ 


] டாணம்மழை-வண்ணக்குலிஞ்சா. 
பாணன்‌ காட்டாமணக்கு. 


பாணியம்‌-வலம்புரிக்கொடி 
பாண்டில்‌-வாகைஞாங்கில்‌ 


'பாண்டு-இறு பூலா ப 


பாண்லொ-கிப்புடோல்‌ 
பாகசத்துவம்‌- ௮ சு 
பாசரோகணம்‌-அரசு 


பர்‌ அளமூலி-செருஞ்சில்‌, புழுகி 


கொல்லி 
பா இரம்‌-மலையா த்‌ 
பாதிரம்‌-பா இரிய மூங்கில்‌ 
பாத்தம்‌-மரு.து. 
பாத்திபம்‌-புருமுட்டி. 


பா.தீதியல்‌- பதம ணீர்விட்டான்‌ 


பாமதம்‌-வாரலுளுவை 
பாயசம்‌-பா க றி 
பாய்விரி-பசளை 
பாரங்கு- சசேக்கு-பாரத்துவா 
இ காட்டுப்பருத்தி 
பாரி-கோட்டம்‌. 
பாரிசாதம்‌-பவளமல்லிகை, முரு 
க்கு | 
பாரிபத்திரம்‌-வேம்பு. 


' பாரியம்‌-கடுக்காய்‌, பாறிபத்திரம்‌, 


முருக்கு 
பார்க்கவி- னா சப்‌ வெள்ள. 
அறி ்‌ 


பார்வதம்‌-வாலுளுவை 

க வைத்‌்தயமலை அகராதி... அடு 


ப்ண்‌.. ப 17த 
பார்வதம்‌-வேம்பு ்‌ பிண்டி- அசோகு 
_ பாலகம்‌-கோட்டம்‌ . மு பிண்டி கம்‌-மருக்காரை 
. காலதயனம்‌-கருக்காலி..... பிண்டிவாளகம்‌-இருக்‌்அருக்கும்‌ 


- பாலமாடாங்கி-வேலிப்பருத்தி | பிதிகம்‌-பெருக்குரு ம்பை 
. பாலி-அ௮ல்‌, செம்பருத்தி பித்திகை-சறு சண்பகம்‌ 
பாலிகை-அ௮டம்பு பிப்பலம்‌-அரசு 


அவ்டபபபயவபப்‌ 


| பாலி வி-முறுக்கு பிப்பிலி- இப்‌.பிலி 

பாலொவை-கொடிபாலை | பிப்பிலியத்‌இ- பெரு நருஞ்சில்‌ 

- பாற்பிற்கு-வெள்ளைப்பீர்க்கு பிரக இ-க.த.இரி, கண்டங்கத்திரி 
பானல்‌-கருங்குவளை பிரசாரம்‌-வேங்கை 


_ பானியவல்லி-வலம்புரிக்கொடி பிரமபத்தாம்‌-புகையிலை 
பாளவெடி ச்சான்‌ - புளவைகொ பிர மமூலீ-பிஈமி 


ல்லி | . பிரானம்‌-பங்கம்பாழை 
ப பிரசோசனி-கண்டங்க த்‌ இரி 
டு ப ... | பிரி-வெருளு 
பிரு-௧ ததரி 
 பிதபெந்து ப பிருஅுவிகை- ஏலம்‌ 
-பிகராகம்‌ 1 ' பிருந்தம்‌-துள௫ி 


மாமரம்‌. 
பிலசும-வாகை ்‌ 
பில்லிக்குராயன்‌-இலாமிச்சை 
பில்லியத த பெருசெருஞ்‌ சில்‌ 
பிறகரீகம்‌-அ.கில்‌ 
பிறசாதனம்‌-தேக்கு 
பிறசாரினி-கொடியார்கூக சல்‌ 
பிறத்தியக பன்னி-நா யுருவி 
பிறப்பார்‌-தாய்வேளை 
பிறரோகி-வறட்சுண்டி 
பிராமுட்டி-பிருமுட்டி, சாயவேர்‌ 
1ரிலியகம்‌-கடம்பு 
ஞாழல்‌-வேங்கை 
பின்னியாக்க ம்‌-ஞுந்துருக்கம்‌ 


பிகவல்லபம்‌ ) 

[செவ்‌ வியம்‌-பரு.த்தி 
பிசனம்‌-செஞ்சக்கனம்‌ ப 

( பிசாசவப்பிறியம்‌-மிவம்பு 
பசொச்ச-சடாமாஞ்சில்‌ 

்‌ பிசிதம்‌-வேம்பு 

._ பிசு-பருத்தி 

்‌ பிசுதூலம்‌-பருத்தி 

. பிசுமந்தம்‌-வேம்பு 

| பிசுமர்தம்‌-€சேவியார்‌ 

. பிளூகம்‌-வேலிப்பருகஇ.. 

. பிச்சம்‌-இருவேலி- காஞ்சிரை ்‌ 
ழ்‌ செ௫-சிறுசண்பகம்‌ 
. பிஞ்சம்‌-௪்திக்கெடடி 


ப வனையனைவவ கவை வலவ ய அமவ வைவாதுவைையான ட. பக தினமா படமல்ல மித்த சல வ மோ ல வனப்‌ பம 3 மிப பழு ப யகுஹ்‌ மட 


 பிடி-ஏலம்‌ . ப ப ி 

்‌- பிட்டர்‌-அதின்ஞப்பாளை 

. பிட்டிமம்‌-ஏலம்‌ ்‌ 1 
டாட்‌. | பிக்லா 5இ-சங்கங்குப்பி 


| பிண்பட்பம்‌- அ! சாகு, செய்வு பிஞ்சல்‌-பிஞ்சல்‌-பூச்சுவினா 
ந... ட பவப்‌ _ । பிதகதலி-செல்லாழை 

பூத்‌ 


தகம்‌-இருவேலி 
பிககாரகம்‌-வேங்கைமரம்‌ 
 பிதசாவேரம்‌-மஞ்சள்‌ 
பிதசாரம்‌-சக்தனம்வேங்கைமரம்‌ 
பீகசாரம்‌-செவவள்ளி 
பீதசாகம்‌-வேங்கை 
பி.தயூச-ெம்மல்லிகை .. 
பத்தாம பன்ன பனசை 
பீதபூகம்‌-கொம்மட்டி, மாகளை 

_ பீதம்‌-மஞ்சள்‌ 

பிதை-மஞ்சள்‌ 


சவ வும்‌ மரு 
தோன்‌ மி 

பிரா றி-பெரு மாரக 

பீரம்‌-பீர்க்கு, பூவரசு, வாகை 

ருகா-பீரோகிணி 

பர்‌-பிர்க்கு 


பினம்‌-பாகி 


வெல 


1 
புகள்‌-அகத்தி 


புக்கி-பிராய்‌ . 
புடவிஷலம்‌-ச.குரட்டை 
புடா பா. நம்‌ 6 
புட்காம்‌- தாமரை 
பு.பகம்‌-மூக்க கரட்டை 
புட்பகாதகம்‌-ஐறங்கில்‌ 
புட்பம்‌- வாமை . 

புனை ங்கில்‌. 
புண்டரம்‌-வெண்கரும்பு . 
புண்டிடாகம்‌-வெண்டாமரை 
புதீதாத்‌ இிரி- அரிநெல்லி 
புதீதிதம்‌- காஞ்ச 
புதீதாசென்னி- தாளி 


இி ல்லி. 


.. வைத்திய மலை அகராதி, ட்‌. ப்‌ 


சனா 
ட்‌ பு.தீதிசாரி 
| புசுதேன்‌ 
பு புரசு-பலாசு 


வர்‌ டத 

வலன்‌, 


பு (ததத கவழுள்ளிழ்ச்சா்கெ], ப அம்மு; அகன்‌ நத 
ப 1] இண அதன உ வடம்‌ 


பா 


| [த ப 


| புருபீரு- தண்ணலிட்டான்‌ ப 


.. லவா--பூலா. 


படல பகத்‌ ட படபட (ல 


தொட சன்‌ சங்கிலி : 


தொடரி . 
புலிபம்‌-பொன்னாவிரை 


புலியுகிலி-புலிதொடக்கி 


| புல்லாந்தி-பூலா . 
| புல்லிபம்‌-புஸிக தளை 


புல்‌-புனை 
புல்லூஇியம்‌-பனை 


) புவிதம்விருக்கம்‌-வெருவாகை 
புழுக்கொல்லி-ஆடுத்‌ இன்‌ னாப்‌ பாளை 


புளப்பாகம்‌-சிறுவா லுளுவை 


ர வபண்‌ 
புள்ளியம்‌-சிறுகுறிஞ்சா 
புறப்பண- முல்லை 


| புதிபு-ழூல்லை 


பு ற்கொட-ச்ரை 


பு.ந்பதி-பனை 


புத்போதிஃபூலாசு 


புத்றுளி-பனை 
புண்க। ரலி-காசா, பாதிரி. 


| பல்லடம்‌ ப டர 


புன்னஅவம்‌-சா நண 
புன்னாசம்‌-கோழிக்ளோை., ன்னர்‌ 


புன்னிடா்‌- தாமரை 


க்‌ 

சைத்திய மலை௮கராதி, டான. 


யூல. 


யூகரம்‌-கையாக்ககரை 
பூங்கரும்பு-செங்கரும்பு ்‌ 
பூட்காம்‌-கோட்டான்‌ 
பூட்பராசன்‌-கருஞ்சீரகம்‌ 
பூத்சாரப்பன்‌- காரி 
பூ ககேசனி-௪டாமாஞ்சில்‌ 
பூதகேசரி-வெட்பாலை 
 பூத்கேகி-கான்சூரை 
 பூதிகிதுரை புனமாறாகறு. 
யூ தகாசனம்‌-சேங்கொட்டை 
பூதம்‌-அல்‌ 
பூதவச்சம்‌-பூகாரி. 
பூதவம்‌-ஆல்‌, மரு , 
பூதவாகம்‌-தான்துி 
பூதவிருக்கம்‌-பெருவாகை 
பூகவிருட்சம்‌-ஆல்‌ 
பூகிே த௫-வெண்ணொச்சி 
பூகன்‌-கடுச்காய்‌ ப டு 
பூதாங்குசம்‌-பேய்மருட்டி 
பூதாத்திரி-£ழ்காய்நெல்லி 
பூதி-நாய்வேளை 
பூதிகம்‌-௮கில்‌, சாதிக்காய்‌ 
பூ இகாஷ்டம்‌-செப்புளிச்சை 
| பூதிவாகம்‌-வில்வம்‌ படு 
பூரிம்பம்‌-லெவேம்பு 
பூர்தாது-கோங்கு 
பூர்‌.துணர்‌-புன முருங்கை 
்‌ பூபதி-மல்லிகை ்‌ 
 பூப்பருத்தி-பூவரசு 


பூமலேக்கெம்‌-சங்கக்குப்பி, ஞா. 


மல 

ட்‌ பூமிகாயகன்‌-நிலவேம்பு ்‌. 
பூரகம்‌-மத்தங்காய்ப்புல்‌ 
பூரணி-இலவு ற 

. பூரிககர்‌-அ.கில்‌ 


பூருண்டி-வேலிப்பருத்தி ்‌ 


_ பூலத்தி-மருது க 

பை 


பூல்‌யூலா 
பூவை-கரசா 
பூழ்க்கர ம்கோட்டம்‌ 
பூழியபலம்‌-பூசணி 
பூளம்‌- பூவரசு 


பூனைவணு இ-குப்பைே மனி 
பெ 


வட ம்‌-கழற்சி 


பெண்னை-பனை நீர்முள்ளி 
பெதரிகாளம்‌-காஞ்சிசை 


1பெருத்தல்‌-பெருங்குரும்பை 
|பெருத்தி-கறிமுள்ளி 


பெயா தன ம்‌-வேங்கை 


பெருங்கிழங்கு-சீனப்பா. 

பெருங்குறட்டை-காக்கணங்‌ 
கொவ்வை | வட 

பெருமுட்டை- பிகாரி ட 

பெருவாகை-பெருவாகை, வேலி 
ப்பருத்தி 


பே 


பேதி-கே?வாளம்‌ 
பேஇிகாரி-பேய்க்குமட்டி 


பேயூமத்தை-மருளுமத்தை 
பேய்த அமிட்டி-பேய்க்கொம்ம ய 


பப்டி. 


'பேயப்பலவன்‌-படுவன்‌ சீரை : 


பேரத்‌்இ-க கிமுள்ளி 
பேரிகம்‌-வட்டத்திருப்பி 
பேய்மாடி-புளிகறளை 


சை. 


- 1பைந்இினை-கருர் தனை 


பபொ. 


பொக்கணப்பிச்சி-முடக்‌ கொத்‌ | 


தான்‌ 
பொக்கணம்‌-பெருமந்து 
பொங்கர்‌-அலவு 
பொரிலலா-புனகு 
பொருதல்‌- அம்பை 
பொரும்பி-சுழுலாவரை 
பொற்காசு-கொள்ளு 
பொதரறாது 
பொன்முசுட்டை-பற்கம்பாழை 
பொன்னால்பளம்‌-கெய்க்கொட்‌ 
பான்‌ 


போ 
போகிவல்ல। ம- சந்தனம்‌ 
போசம்‌-அக த்தி 
போதசம்‌-காஞ்சிரை, பசலை 
போ இ-அரசு 
போக து-பனை 
போக்தை-பனை 
போம்பல்‌-நீர்க்கடம்பு 
போல்‌-மங்கில்‌ 


போளம்‌-நிலக்கடம்பு 


( 


கம்‌] 


மகரவாழை-காட்டுமல்லிகை 


மகருகம்‌-கொடிவேலி . 


கவ ப யன்‌ சமர 


சோன்‌ இ. 


மரசுவேசம்‌-சிறுவா ுஞளுவை 
மகாதம்ப ம்‌-பெருமரம்‌. 
மகாகீலம்‌-கையாக்ககரை 
மகாபலம்‌-கொளிஞ்சி 
மகாபூ- பெருஞ்சீரகம்‌ 
பரண படவ மா 


அவ வப வவுயுவயயயணையவை்‌ யவன்‌ யல் வவ வ யவ வவன்வ பயவறைவதுக்சைவ கவை 


்‌ மகாபேல தமருளுமத்தை 
1மகாவல்லி-வில்வம்‌ 


ட சுக்‌ தீ ரம்‌-மூறங்கில்‌ 


வைத்தியமலை சரா... ட்‌ 


மச 


மகாவிருத்தம்‌-௪ அரக்கள்ளி 
மகோற்பலம்‌- தாமரை 
மக்கம்‌-எருக்கு ந்‌ ்‌ 


மச்சு பூனைக்காலி, 


மச்சியம்‌-கடுகுரோகணி ப 
மச்ஏயொச்‌? பொன்னாங்காணி 
மஞ்சனி- வேலிப்பருத்தி 

| மஞ்சரி- நாயுருவி 

வர இலைக்கள்ளி 
மஞ்சாரி-கஞ்சாங்டகாரை 


மஞ்டுகம்‌- காளி 


மஞ்சகை-சையாக் தகரை. காளி 


மஞ்சிட்டம்‌-மஞ்சாடி . 
ம்ஞு இடலை-வாமை ை 


மஞ்சிறு-கையாக்தகளை 


மஞ்சூரம்‌- கடலை 


மடவை-தணக்கு 

மடி-தாழை 

மணங்கு-இருவாட்சி 
மணலி-மருக்கொழுகஈ து 
மணிப்புங்கு-கெய்க்கொட்டான்‌ 


மணிப்புளகு-நெய்க்கொட்டான்‌. 


। மணியாமணக்கு- -பறக்கி யாமண 


க்கு 


மணவிசம்‌-மாதனை.. . 


மண்ணில்வேக்தன்‌-அரசு, வெற்‌ | 


தலை. 


மண்ண-வாலுளுவை 
மண்டம்‌- ஆமணக்கு , 
மண்டலாட்‌ உட்க தட கப்‌ 
மண்டி தம்‌-சிறுகீ ரை 

மண்ம ஓஃமருக்கொழுக்‌ ந்து 
ழமதம9-வெள்வெங்காயம்‌ 


'மதலிங்‌ கம்‌- அமுக்கு. 


| பண வனானா 

அவிய்ணவ் வலப்பால்‌ பபற கெ ெவ்ம்‌ ப்ச்‌ வலவ 


ப்ப 

்‌ ல அம்‌) 2 நகது 
ம ல்‌ வயித்த மலையக இ, ப 
மா மாச: 
மாகபன்னி- வட்டத்திருப்பி மராடம்‌ மருக்காரை ௩ 
மனைம்‌-மருக்காரை மராமரம்‌- அரசு, ஆச்சா, கடம்‌ 
மாதலம்‌-சகொன்றை ட பம்‌ 


| மதிபதஇிச்சம்‌- வ வாலுளுவை 
_ மஇவாம்பல்‌-£ந்‌ இல்‌ 
மதரம்‌-காஞ்டொை 


மராம்‌-கடம்பு, வவெண்கடம்பு 
மராளம்‌ மாதை 


மதுதாதம்‌-மாமரம்‌ வ அண்ட்‌ 
. மதூபருணிகை- அவுரி மரிச-மிளகு 
மதுபன்னி-க்‌இில்‌ மரூ-மருக்கொழுக்து 


மருகு-காட்டுமல்லிகை 


மஅமல்லிகை- அடுக்க மல்லிகை 
்‌ டத மருச்சகம்‌-கொம்மட்டிமா தனை 


மதுரசம்‌-கொடிழாந்‌ திரிகை 
மஅசசப்பிலு-பெருங்குரும்பை மறாகம்‌- ம ப்ம்‌] 
மனுரபாகம்‌-கழுதூ. 2 நத்திபோ தி-நாயுருவி 
மதுரம்‌ கொடிழுர்‌, இரிகை, செஞ்‌ | றாயபுகா-வாழை 


சந்தனம்‌ அழு அபத ல்‌ 
| மருவகம்‌-மருக்காரை 
ட. மதூகம்‌- இலுப்பை மரறாவாரி-பாலை 
மதாகம்‌-காஞ்சரை ்‌ மருள்‌ மருட்கிழங்கு 
- மதூலி-அ௮தஇம தரம்‌, மாமரம்‌ மரை-தாரமரை 
| மத்தம்‌- ஊமத்தை... மாக்கடி-பூனைக்காலி 
| மத்தனலிங்கம்‌-மருக்காரை மலபம்‌-௪ர் தம்‌ 
ப மத்தாடி-கருவ மத்தை மலா ச-றுபூளை 
| மத்தியகர்தம்‌-மாமரம்‌ மல்தாங்கி-பங்கம்பாழை 
 மந்தாரசு- வெள்ளெருக்கு மலையாமம்‌-சர்சனம்‌ 
। மர்தாரம்‌-செம்பாத்தம்‌, முண்டு மலயினுச்சி-மாங்கிஷே பதி... 
| மர்இரி-இராய்‌ | ருக்கு மலையின்முனிவன்‌ - மிளகு, ௮ 
| மம்மட்டி-சற்றாமுட்டி த்தி 
| மம்மாயி-மாங்கிவ்பேதி மலைவெட்பு-சக்தனம்‌ 
மயிலம்‌-குப்பைய மனி மல்புறு-கார்போகரி௫ி 
மழலியம்‌-செம்பருத்தி .... மல்லகம்‌-றுவாலுளு£வை 
| மயிலை இருவாட்டு மல்லிகம்‌ மல்லிமை 
| மயிலைஈக்‌இி-மருே கான்று 
 மயில்‌-செங்க ததாரி மா 7 
। மயில்‌-முனிவன்‌, அகத்தி ப 

மாகச௪ம லகையாககைரை 

மயூரம்‌-காயுருவி ட்டி மாக இ இப்பிலி முல்லை 
| மயூரம்‌-மமில்கொன்றை ..... |மாகந்தம்‌ மாமரம்‌ 
 ௦ரவம்‌-குங்குமம்‌ .............. [ மாகுக்தம்‌ பூனைக்காலி 
பழம்‌ வெண்கடம்பு மாசுகம்‌ பீர்க்கு 


7) 


ல .... வைதீதிய மலை௮கராஇ, 
ங்கு: டடத 


ப மிகுர்கவனம்‌-கண்ணீர்விட்டா 
மாச்ச-பாம்புகொல்லி ன்‌ ர ்‌ 
மாஞ்சில்‌-சடாமாஞ்சில்‌ | ்‌்‌ 
மாடம்‌-உழுந்து மிகுப்பலதீ தம்‌-காச்தோட்டி 


மாதவி-குருக்கத்தி மிரிகபத்திலி வரட்சுண்டி. 
மாதிமா மிரியம்‌-மிளகு 
மாதிபோ இ-கெருஞ்சில்‌ மிரிஞ்சி-செம்முருங்கை 
மாஇரி-௮ இவிடைநீம்‌ மிருகம்‌-நீர்வள்ளி 
மாதுங்கம்‌-கொம்மட்டி மாதா மிருத்துலிசம்‌ மூங்கில்‌ 
மாதுலம்‌ ஊமத்தை மிரிசாளம்‌- தரீ.மரை 
மாதுளங்கம்‌ மாக மிலாங்கலி செங்காந்தள்‌ 
மாதேவி சசேவியார்‌ ட மிலேச்சந்தம்‌-வெள்ளாவெங்கா 
மாந்தப்புல்‌ காவட்டம்புல்‌ யம்‌ 

மாந்தி மா மிலேச்சாசம்‌-கோதும்பை 
மாமுடி கெட்டி... மிளகுகரணை காண்டை 
மாமுனி நாயுருவி மிறுங்கம்‌-கையாந்தகரை 
மாய்‌ அச்சா மிறு€ரம்‌ இலாமிச்சை. : 
மாரம்‌ கோடகசாலை மிறுது சமுக்திராப்பச்சை 


மார்க்கம்‌ கையாந்தகரை மிறு தஅபலா-ெல்லி .... 
மாலஇ-சிறுசண்பகம்‌, மல்லிகை மிருதுபுட்பம்‌ வாசை 
மூல்லை மிறுச்காலகம்‌ துவரை 


மிறுத்‌த.ம்‌ கொடியர்‌ இரிசை 
மாலம்‌-குங்குமம்‌ மின்னி கறுத்தாக்கண, கீர்ப்ப 
மாலுகம்‌-வேம்பு நட்‌ ப 
மாலராம்‌-வில்லவம்‌ 
மால்கொடை- துளி மீ 
மால்முருகு அள ர. 
மாவகம்‌-இலுப்பை, காஞ்‌ | மீகை புலிதொடங்கு 
இரை மீக்குவம்‌ மருது 
மாவிருக்கம்‌-௪துரக்கள்ளி மீதி சருஞ்சூரை. 
மாவிலாஈதம்‌-விடத்தேர்‌ அண்ட கெல்லி. 
மாவிளம்‌--வில்வம்‌ - ்‌ 
மாழை-புளிமா, மா பத்‌ | 
மான்குளம்‌-அ௮டம்‌ 
க த்‌ முகரி காழை 

மூகினி புளி 

மி முக்குளி கோழிமுழையான்‌ 

முசலி தாழை; நிலப்பனை. 

மிகுண்டம்‌-சாரணை முசுக்கட்டை. ச ம்பனிசொண்டா 


மிகுத்தியல்‌-வில்வம்‌ டன்‌ 


% 


| ப டவர்‌ ட்‌ 
॥்‌. லட்‌ 
இ... 

்‌ த்‌ ்‌ 
.. ௦ ) 

்‌ வைத்திய மலைஅகராஇி; டுக்‌ 
மல யூக 

ட்‌ மூலவல்லி-வெற்றிலை 

முசுவல்‌-முசுட்டை முவிலை-நரிப்பயறு 

முஞ்சி-காணற்புல்‌ ்‌ மூ௮ுவா-பெருங்குரும்பை 

(முட ங்கல்‌-தாமைழாள்ளி 

மூடிமேல்முடி- செருந்தி ம 

' மூீடிமேலழக-கோடகசாலை 

| மூட்டி-காஞ்செரை மெல்லிலை-வெற்திலை 

| முண்டக ம்‌-கருக்குவாளி 

| முண்டகம்‌: தாமரை, தாழை மே 

 மூதியம்‌-சாய்வேளை த பப்‌: 

திசை௮ வரை-காராமணி, கொ ரு 


ள்‌, துவரை, இவை தலியன 


 மக்சகம்‌- கருக்குவாளி 

்‌ மூக்கக்காசு-கோரைக்கிழங்கு 
மூ ச்காபலம்‌-இசஙனு 

்‌ முர்சாழ்‌- மூங்கில்‌ 

(ருரு அதில 

முரு. க்கு-முருக்கு, எலுமிச்சை 
 மூருவிலி-வவவாலொட்டி 
பயல்‌ .. வனமல்லிகை 


முழல்‌- கழற்சி. 

முள த தாமரை 
பத்தில்‌ டம 
 முற்கம்‌- பய_நு 

மூனி- ௮௪ த்‌. தி 


ரன்ன 6-௨ உ௫ில்‌ 


தே 


மூக்கிலமுள குமிழ்‌ 
/மூக்கில்‌-வசம்பு 


்‌ 
| 
ப ரந்தம்‌- வெண்டாமரை 
1% 


மூடன ம்‌-மிளகு 
'மூண்டன்‌-மிளகு. 
மூதிக்கம்‌-வெனார்வேம்பு 
மோமூத-இசங்கு 
!மாலகர்தீம்‌-இரு வேலி 


மூலகம்‌-மூள்ளங்கி 


குல்‌ ப பப்‌ னம்‌ 
மேகராடி- -மீயிலடிக்குருக்து 
மேடங்கு- புமூக்கொல்லி 


மேகை-பொ்றலை, கையாக்தக 
[ரை 
மோ ்‌ 


ஸமோகம்‌-பாஇரி 

'மொ௫ம்‌- முருங்கை, வாழை 
| மோதம்‌- -அசமதாகம்‌ 
மோதை-வசம்பி 
மோரடம்‌-பெங்குரும்பை 


மெளா 
மெளவம்‌-வன மல்லிகை 
ய 
யங்கூரா-௮ திவிடையம்‌ 
யவாசம்‌-சி௮ுகாய்ஞ்சொ.ி 


யா: 


யார்‌-.தந்தைச்சூரி 


யார்பாதம்‌-வா லுளுவை 
யாலம்‌-அச்சா 


| [யானை கெருஞ்சில்‌ பெருகெருஞ்ட 


்‌ யானமஞ்சள்‌-பெருமஞ்சள்‌ ்‌ 


[ 


| யூக வத்திர த ம்‌-காட்டாத்தி 


ல பட ல்ல 


ண்‌ 


யூ இ த.ம்‌-முறல 
யெ 


யெவானி-அயமதாகம்‌ 


யோ 
யோசன வல்லி-வல்லாரை 
வ ்‌ 


வக தீ டமி லற்ச் ட 
வஞுண்டம்‌-கவ்‌ 9ம்‌ தும்பை 
வகுண்டிகை-கஞ்சா ங்கோரை 
வகுண்டிமடம்‌-வாலுளுவை 
ஸன்ட 
வகுள்‌-3 சமு.த்‌இரப்பச்சை 
வங்கம்‌--கதீ.இரி 
வ௪க ம்‌-கொடி வேலி 
வசம்பு-வசர, மிளகு 
வூகரம்‌-௪க்இல்‌ 
.சு-வெள்வெண்காயம்‌ 
வூகம்‌-மிள 
வூரம்‌-அனை ததப்பிலி 
க. மல்லிகை, 
வச்சநி-மஞ்சள்‌ 
வச்சா தநி-௪ீந்‌ இல்‌ 
வச்செசெலகம்‌-கோரைக்‌ திழங்கு 
வச்சிரநிம்பம்‌-கரு வேம்பு 
வச்சிரம்‌-சதுரக்கள்ளி 
வச்டரவல்லி-பிரசண்டை 


பட்டம்‌ 


னி 


வச்ரோங்கம்‌-௪துரக்கள்ளி 
வஞ்சசாசுரம்‌-0 கரடுமிவலி 
வஞ்சுளம்‌-௮சோகு, வேங்கை 
வடமரம்‌-அல்‌ 

வடல்‌-அல்‌ 

வடவிருக்கம்‌-அல்‌ 
வைத்தியலை அகராஇ; 


கு 


ட்டச்திருப்பி-பங்க டத்‌ 

வட்டு-க ஜிமுள் ளி 

வண்டுகொல்லி-6 வண்டகொல்லி 
தேவாரம்‌ 

வண்ணொமலர்மர்‌ ம்‌-சண்பகம்வே 

ங்கை 


வ அல 


கரி- இலந்தை 
ட்ப. 
வச்சகம்‌- வெட்பாலை 
வ ட்டு! க்கு 
வ தீதிறவாரு, -செம்புளிச்சை 
வத்திரோணம்‌-பெருமாம்‌ 
வந்த்மார்க்கம்‌-ராயுருவி 
வர்இத்கல்‌-பங்கம்பா மை. 
வயகுண்டம்‌-௪ விழ்‌ அட ம்பை 
வயதரம்‌-தடுக்காய்‌ 
வயவெற்றி- இப்பிலி 
வயற்கள்ளி-பொரிப்பூண்டு 
வயாமது-சந் இல்‌. - 
வயிரகாணி-பெருநெருஞ்சில்‌ 
வயிரவளை நரிப்பயறு 
வயிரவல்லி-பிரண்டை 
வயிரவன்‌ -இறுஇரை 
வயிரவே 
வயேகடம்‌-மாவஞ்சம்‌... 
வரண்டியம்‌-பேராமாட்டி ்‌ 
வரரகன்‌ பூர-கூத்தன்‌ கு, கம்பை. 
வதாக -சிற்றர ததை; பன்ஜிே மா 
த்தை 
வராளி-பாலை 
வராலி-பிரமி 
வரிப்பிரோத்தம்‌-௪தகுப்பை 
வரிவரி தண்ணீர்விட்டான்‌ 
வரிவரிமணலி-கற்டுழை 
வரிவன ம்‌-இல்லை டட ட 


வருக்கை-பலர 


ை 14 
[குர யமி வா 


கட 


வரு டகம்‌-மடக்கொ த்தான்‌ 


அபிவ 


வரு கலைக த்தரி 
வருந்‌ அரு-கோங்கு 


- வரை-ங்கில்‌ 


வலம்புரி-நக்தியாவட்டம்‌ 
வலி-நுவிலி 

வல்லம்‌-வாழை 

வல்லி-புன முருக்கு, மூருக்கு - 
வவலிமொடி-பெருமருக்து 
வல்லிக ம்‌-மிளகு 
வல்லிசம்‌-மினு 


்‌ வைத்திய மலை௮சராஇ, 


வான. 


வாகுவம்‌-வஞ்ு 
| வாகுனி-டம்க்காய்கெல்லி 
வா சம்‌ இ-குருக்கக் இ 

| வாசம்‌-இலாமிச்சை 

வா சங்கயம்‌-மிளகு 
வாசாதி ்‌ 


அடாடுதாடை 
வரச ன ப ்‌ 

'வாணகந்‌இ-அரசு 
வடணி-௮௪சமதாகம்‌ 
வ்‌. ண்டியம்‌-பேரா முட்டி 


வல்லியம்‌-செவ்வெள்ளி, மஞ்சள்‌ வாதபோகம்‌-பலாசு 


- வழுதுணை-௧ தகுரி 


வாழை-சுரபுன்னை 
வள்ளல்‌-வள்ளிக்கரை 
வள்ளிக்கண்டம்‌-சந்தில்‌ 
வள்ளியம்‌-கிளகு ் 
வறட்சுண்டி அடுதின்னாப்பாகா 
வறகாரு-கரிமுள்ளி 


வற்கமார்க்கம்‌-றாயுருவி 


| வற்குசா-கார்போசரிகி 


வற்சமம்‌-குடசப்ப-லை 
வசனம்‌-காமரை 

வன இத்தம்‌-குட௪ப்பாளை 
வன மா-கொடுவேலி, முதிரை 
வன மாலி-பிரமி 

வன முரை-(ம2 துர 

வன வசம்‌-சந்தனம்‌- 


- வன்னி-வன்னி, கொடிவேலிசண 
.. வன்னிகர்‌-பொடுதிலை 


வன்னிபலியம்‌-கொடுவேலி 
வல்னெத்து-ஈத்தைச்சூரி 


வாசம்‌- செங்கை 
வாினி-பா இரி 
வாகுச-காரபோ கரி ப்‌ 


(சிக. 


வாதம்ஃவில்வம்‌ ்‌ 
வாதரநுக ௦ -௮ரசு 


ப வாதாரி-௮மணக்கு 


வா இவ ம்‌-வஞ்டு 
வாதாகம்‌-சேம்பு 

வா தைவரி-ஆமணக்கு 
வாந்தியம்‌-தோன்துி, வாலுளு 


வை 
ட 


வாமசுக்கிலம்‌-பென்னாவிளை 
வ மலோ௫கம்‌ கற்றாழை 
வாமல்‌-மறங்கில்‌ 
வாருணம்‌-மாவிலங்கு 
வாரத்களகு-௧க ஜிமுல்லை 
வாரிப்ரசா தன்‌-ேற்ரா 
வாரீசம்‌-தா மரை 
வாருக ம்‌-வெள்ளிரி 
வா ர்தசாகி-சற௮ுவமுகலை 
வார்க்தாபம்‌-க தீதரி 
வார்த்தாக-சிறுவழு கலை 
வாளபத்திரம்‌- கருங்காலி 
.வாலபுட்டி -முல்லை 
வாலுங்கி-கக்கரி 
வாழகம்‌-ஞாந தருக்கம்‌ 
வாழபுளப்பி-முல்லை 
வானகம்‌- மஞ்சாடி 
வான பத்தஇயம்‌-பலா௬ - 


இச. 
விண்‌ 


வானப்பிரத்தம்‌-இலுப்பை 
வானரநேயம்‌-பழமுண்ணிப்பாலை 
வானாசி-கார்போகரிசி 


வி 


விகசதா-மூக்கிரட்டை 
விகசம்‌-மஞ்சாடி 
விக௫தம்‌-புகமாருக்கு 
விருரம்‌-வெள்ளெருக்கு 
விஷழுட்டி-காஞ்சிளை 
விசத்துரு-அடம்பு 
விசவல்லி-இழ்காய்நெல்லி 
விசலி-௪ச்தில்‌ 
விசாலம்‌-கடம்பு, பேய்‌அம்மிட்டி 
ட்டா ப 
விசிபக்தம்‌-வேம்பு 
விசுமிகினி-வேம்பு 
விசுகம்‌-கிப்புடோல்‌ 
விஈவம்‌- று திவிடையம்‌' 
விசுவாடவேங்கை 

விச்சை கயன்‌- புல்‌.லூா? 

விச்சநந்‌ வ 

2 அறிவ. அட 
விச்சிறல்‌-கோரை 
விச்சை-வெள்ளெருக்கு 
விடம்‌-௮திவிடையம்‌ 

விடர-அ௮ திவிடையம்‌ 

விட்டரி- அத்தி 
விட்டில்‌-பிராய்‌ 
விண்ணல்‌-காவட்டம்புல்‌ 
விண்ணாட-கடுகுரோகணி 
விண்டபூகம்‌-மா தளை 
விண்பகல்‌-மூங்கில்‌ 
விண்டுமா௩கல்‌-விஷ்‌ ணுகரத்தை 
விண்டுகம்‌-தகரை ..... 

விண்‌ ணுகம்‌ கதிமுள்ளி 

வி தா-புனமாறாக்கு: 


வைத்‌ இயமலை அகராதி, ்‌ ்‌ 


விரு: 


வித்தியம்‌-புரன்‌ கி ம்‌ 
விசிசதரகம்‌-வெள்ளெருச்கு 
விச அசம-தாளி ்‌ 
விர்தியவாசனி-கோட்டம்‌ 
விர்தையம்‌-செங்கத்தாரி 
விபத்கம்‌-காட்டிரை. . 
விபிதகம்‌- தான்‌ ஸி 

விபுசத்அரு- கண்ணீர்‌ விட்டான்‌ 
விம்பம்‌-கோவை 
விம்பிகை-கோவை 
வியல்கணா-இப்பிலி- 

வியல்பூ கி--வில்லவம்‌ 
வியாக்கரி-கண்டங்க த.இரி 


% 


வியாகிராகம்‌-புலிதொடங்இ 
வியாஇ-கோட்டம்‌ 

வியா திகாதம்‌-கொன்றை 
வியாப்பியம்‌-சோட்டம்‌ 
வியாளாயுதம்‌-புலிதொடக்க 
விரகறம்‌-செள்ளைச்சாறணை 
விரணம்‌-விழற்புல்‌ 
விரல்கொடி-ராயுருவி 
விரவி-வெள்ளிரி.. 


விரிசா-கையாந தகரை 


விரி பூ௫ி-பற்பாடம்‌ 
விரீ.கி-டநல்‌ 


விருகு-வெருகு 


1விமுக்கதேனி-புல் லூர்‌ 
விரு௪க த்தி-விரியறுகு - 


விருச்சிகம்‌-சா நண 
விருப்பலாபம்‌-கெருஞ்சில்‌ 
விருச்சிக்காணி-தேள்க்கொடுக்கி 
விரு சம்‌ வெள்ளெருக்கு 

விருத்த பன்னி-பங்கம்‌ ம்பாழை 
விருத்சம்‌-நிலக்கடம்பு 
விருக்தி-மருது ப 


ப்‌ சதக 
விருந்தம்‌-வேன்பு 


- வெட்‌ 


வில்வம்‌-௮(இல்‌ 
விலாப ண்‌ னிவிழு, இலுகிலுப்பை 


பெருங்குரும்பை 
வில்லுமள்‌-இற்றாமுட்டி, 
வில்லுவம்‌ வில்வம்‌ 
விளகம்‌-சே*்கொட்டை 
விளங்கம்‌ வயுவிளங்கம்‌ 


பம. சிற்றரத்தை 


விளத்தாரு- அடம்பு 
ளவு விளா 


விறுமதரு பினமுருக்கு 


- விறும்முறலி-பிரமி 


விற்புத திசாயகம்‌-அழமுக்‌ இரா 
வின்னா-கடுகுரோகணி 


வீ 


விசகா-வேங்கை 
வீடி-கொக்கான்‌ 
வீடிகை-மெற்கிலை 
விச்துகம்‌-சககுப்பை வெள்ளி 
விரசாக-சேற்கொட்டை 
விரணி- இலாமிச்சைமிளகு 
விீரதருமருஅ, விடத்தே 
விய-பங்கம்பாழை 
வீரிடம்‌-நாவல்‌ 


வெ 


-வெண்டு கம்பு 
வெகுபத்திரி- ர்வு ட்‌ 


ள்ளி வட்டு 
வெகுசர ம்‌ ம்‌-கரும்பு 


வெருலாங்சம்‌-அடுதின்ளுப்பாளை 


வெருலா இ- -சிற்றேலம்‌”.... 
வெட்டி-இரும மேவலி 


ன்‌ வெண்கூகாளம்‌-நீர்த்தாளி 


வைத்தியமலை அகரா இ, 

குடு 
வைதி 


வெண்கோட்டம்‌ ௮க்கரா 
வெ இ?-மங்கில்‌ 
வெர்கல்‌-வெந்தயம்‌ 
இவருனை-பாவட்டை 
வெலிகம்‌-கற்ருமை 
புவளிறு--நறுவிலி 
வெளிக்‌ அமரம்‌-முருக்கு 
வெள்ளியம்‌-விளா 
வெள்களா-வேங்கை 
வெனப்பிலி இருவேலி 


்‌ வே 


வேகம்‌ அடம்பு 
வேணு-ங்கில்‌ 
வேதம்‌-வாலுளுவை 
வேதன்‌-கடுக்காய்‌ 

வேத்திரம்‌ இலந்தை; பிரம்பு. 
வேயல்‌-மூங்கில்‌ 
வேய்‌-றங்கில்‌ 
வேரல்‌-ரங்கில்‌ 
வேரி-இருவேலி 
வேரிச்சுமம்‌-வெள்ளெருக்கு 
வேர்க்கொம்பு-இஞ்சி 
வேல்‌-மூங்கில்‌ 

வேலை-கரும்பு 

வேமம்கரும்பு ன மே 


ங்கில்‌ 


வேளுங்கு-வெம்மாடல்‌ 


வேளை-கைவேளைகாய்வேலா 
வை 


1 வைகுண்டம்‌- தும்பை 
வைசயச்‌இ-வா சமடச்‌ 

வைதூ- இப்பிலி 

வைத்தியமா தா-௮டா தோடை 
விருமன்னியம்‌-சேங்கொட்டை 


வயித்திய ட முற்றிற்று, 


ம்‌ 


சதததகாகராகக சக்க கக்கா்கா எர்தக்க காக்கக்‌ 
ர 
உ 


கடவுள்‌ துணை, 


சேசேர்த்கப்பட்டன 


ணை 25 செணைவகைளு, நனக நனவாக, ்‌ ட்‌ 
அடல்‌ 


அபி 
ம 


அ௮ஃகரம்‌-வெள்ளெருக்கு 
அக்கம்‌-உருத்திராட்சம்‌ 
அக்கிரார்தம்‌-சேம்பு 
அக்கினிசேகரம்‌-மஞ்சள்‌ 
அக்கினிமுகம்‌-சேங்‌ காட்டை 
அங்களி-க ற்ராழை 
அங்கனம்‌-கடுக்காய்‌ 
அங்காரிகை-கரும்பு 
அங்திஷம்‌- வாழை 

அ ்னி-க ற்ருழை ்‌ 
அங்குலி- விரல்கொங்கை 
௮சனம்‌-வேங்கைமரம்‌ 
அசாரம்‌-அமணக்கு 

௮ க-அவுரி 
அசுவத்தம்‌-அ௮ இ அரசு 
அஞ்ச கம்‌-அ.த்இ 
அடுஇலைக்காம்‌-செக்காயுருவி 
அணிஞ்சில்‌-வில்லம்‌ 


௮ கலஞுலி-அடுகின்னாப்பாளை ப 


௮ தஇிகர்தம்‌-ச௪ண்பகப்‌ 
௮ இசாமியை வெண்காுன்‌ ஜி 
ணத அ 
அதோோராஇ-கவிழ்‌ தும்பை 
._ அத்தகோரம்‌-ெல்லி. 
அ.தீஇரம்‌-இலர்தை 
அ௮த்திலை-செருப்படி 
௮ர்தகோளம்‌-நெல்லி 
அபாகசாகம்‌-இஞ்சி 
அபிரங்க-கருநெல்லி 


வைனை வைகசைவைைபைவளைவவுட அணைகைகையைகைைை வைகை வ வணைவாவைளை தை ண வைணவ வைகை வாள ணை கைவ வளைவை வைனை வலுவா வான வலைய பககக எனை அகணை வைை வைவைகைய கைவ கையா வைகை அவனகக அனவ ணைைகா வானவ வயப்‌ 


அகா 


அப்புத்தரட்டி-தட்டுக்கொடி. 
அ௮மண்டம்‌-அ௮மண க்கு 
அமரி-க.ற்டுழை 
அமர்ர்க்கம்‌-காயுருவி 
அமிருதை-இப்‌பிலிதுளசி 
அமிர்தவல்லி இக்‌.இில்‌ 
அமுதம்‌-தான்‌ கிக்காய்‌ 
அம்பராம்புயம-கடற்றாமரை 
அபா கினி- தாமரை 
அம்மே பாசம்‌- தாமரை ்‌ 
அ.ம்மீலிசை-புளி 

அ ரணி! அன ட 
௮ரகஇ-சசெல்வல்லி 


௮ரிசு- வம்பு 


அரிச்சுனம்‌, எருக்கு மருது 
அரிதம்‌, மஞ்சள்‌ யர்‌ 
அரிநிம்பம்‌, மலைவேம்பு 
அரிபாலுகம்‌ தற்கோலம்‌ 
அமாக்கம்‌, எருக்கு 
அலகை, கற்றாழை 

அலாஈ தபூ; கொற்றான்‌.. 
அல்லை, அல்லைக்கொடி 
அவித்‌ வக்ப்‌ இ௮ப்பை. 
அற்கத்தி, இப்பிலி 
அத்பபஅமம்‌, துளி 
௮னீகினி, சாமரை. 


அனுபுசம்‌, இஞ்சி 


வு அத 
ஆகாயவல்லி--சந்‌ இல்‌ 


ன 


ஆசவ ட பனை 
ஆண்குமஞ்சான்‌; த்‌ 


அ களை--மா க 


ஆ.ச்தா-௮௪னி- நூனாத 


அபன ம்‌-மிளகு 


ஆமண்டம்‌-அமணக்கு 
்‌ ்‌ பத்‌ ட ்‌] 
அமலகமலம்‌, கொட்டைப்பாட 


ஷை 


ச்‌ ப்‌ 
ன்‌ இக்கவம்‌- கரும்பு 


இசை சமூட்டி, செருக வ்‌ 
இக்இரசாலி, அழிஞ்சில்‌ 
ண த மரை 
இயவை, குழநெல்‌ 

2 ரசகம்‌- பீர்க்கு 

இரசபலம்‌- மதங்க 

இரணி பன்‌ கிமொத்தை 
இரத்தகுமுதம்‌-செர்‌ சாமரை 


. இரத்தகசந்தனம்‌, செஞ்சக்கனம்‌ 


.இலைப்பச்சளி) பெரும்பசளி 


பட அ. 


. உஇரபந்தம்‌-மா தர. 


| உச்சக௬-0 


ரட்ட “பொன்னாங்காணி 


இரத்தபழம்‌-அல்‌ 
இரத்தவிசம்‌-மா கல 

இராகி, குரக்கன்‌ 
இராசகனி-எலுமிச்சைக்களி 
இராதிதிரிகாசம்‌, வெண்டாமரை 
இலாயம்‌-ஏலரிசி 


௨ 


உக்கிரி-வ௫ம்பு 
உக்கு- லக்‌ | 


உசுர டம்‌ ரண்டை 
உட்டணச௪ஞ்ச்‌ீ வி, பிர ண்ட 


உட்டணம்‌-மிளகு 


உதிரிடசஏலை ம தூளகி 


ம்‌ 


எவவ வ வையவன்‌ ன்‌ வைக்சைவ கிவள வ்வைவக வவைகை கணை ல்னிவவை கனை வைகையை வைக்‌ அண்வக்கை அமை தவனை வகை யவ வையவைகை யப கயை வவனைதயை 
வவ அ 


வயித்திய மலையகரா இ 

% 
க ப்‌ ள்‌ 
ப ணைவககைகரக்கைை அறைக்‌ வை டாவ வைட ண்வைவகளைகள வகை வதுவை வாதி வையக வடக்க கலாங்பளைவைவவைகை வைணவ வய அவையை ப டம 


ட. 


உரேோ௱மி-மயிர்ச்சைப்‌ மடு 
உலவமரம்‌-இலவு 
உலவை தா௫- இப்பிலி 
உலோகிதம்‌-மஞ்சள்‌ 
உ.றங்கபுளி 
உறவி-மலைமுருங்கை 


ன 
ஊழைக்குருதது- அளடு 


ள்‌ 


ச்‌ 


எரி, கொடுவேலி 


எறிகாலி, காம்‌ டாமணக்றா 
ரி 


எகசபததிரிகைவெண்டெ௫ 
ஏகாங்கம்‌ சற்தனம்‌. 
ஏகாகதம்‌-சந்கனம்‌ 
ஏ்திஇரி-சா இபத இரி 
ஏமகதாரி-வபொன்்‌ லூமக்ைக 
ஏலை-ஏலம்‌ 


89 


வழு க-காட்டாமணக்கு 
இ 


ஒவெடக்கி-ஒடனடக்கி, குப்மை 
மேனி இராய்‌ 
ச. ்‌ வன தெல்‌ 


ந 


கசனாவிர்தம்‌-கொடைப்பாகி 
ச௪ப்பி-மயிர்ச்சிகைப்பூடு, வல்லா 
ரை, வேம்பு 


௧௮ த்தி வீழி 


ஜக்கு 


இனி வயித்திய மலையகரா இ; ட 
கத இழ 
] னன புணதபோ 
கடரி-மாமஞ்சள்‌ கன்னிக்கிழங்கு-சின்ன க்‌ கிழங்கு 
கடலடி-இலவங்கம்‌ டகர ்‌ 
சடி.ரோமம்‌-கோரசைக்கிழங்கு காக்கட்டான்‌-காக்கணம்‌. 
கடு-மாவிலங்கு ்‌ உ... த 
கடுக்க இ-இஞ்‌? டக்‌. 
சன்‌ னக இதி 1ல்‌ ட்டிஞ்ச-சாச 


கடுநிம்பம்‌-நிலலேம்பு 

க ணு மூங்கில்‌ 

கஇர்ப்பசை, அல்லி, குவளை 
ரா ப்பாரி-ஃ சாமரை 


கத்திரிணி, தேக்று; | காயம்‌ | 


கக்தகம்‌, முருங்கை, வெள்வெண் 


கந்தபக்தம்‌-வெண்டுளகி 


கந்கசாரம்‌-சர்கனம்‌ 

கீ தபுட்பை-அவுரி 
கந்தம்‌-முருங்கை, வெள்வெண்சா | 
கந்தாம்‌-கடற்பாகி (யம்‌ 
க்ந்தாரசம்‌-சர்சனம்‌ 


௬ரந்தை, கரற்தை, சகல்லாரை 
சரா, இலவங்கம்‌ 


ச 22.1 ப்‌ 
கரிசலை பெ!ற்றலைக்காயாக்கசரை 


கருகாசம்‌-கொடுவேலி 
கருகெய்தல்‌, கருங்குவளை 
கருப்பபாதம்‌, செம்மூருங்கை 
கருமசம்‌-- ௮7௬ 


கருமமூற்ல ம்‌ - தருப்பை 
பட்டன்‌ பணை ்‌ 
கல்லரவிச்கம்‌-இத்தி 
கல்லாலம்‌, கற்றாமரை 
ட்ட ர்‌ 

கழுநீர்‌, ஆம்பல்‌, செங்கழுநீர்‌ 
களப்பன்‌ மி. -பெரு ருகுமிழ்‌ 
கற்கம்‌- தாமரை 
கற்காரு-அகில்‌ 

கஅற்கேோை வ-க௬டன்‌ கிழங்கு 
கற்பம்‌, புளியாரை 

கற்பி. ப சல்லாறரை 


7] தழ: -ு 2 லாலா 5 ஐழுமரை 


அகவை ப அைதைகக்லை- 0தளககளுவ்‌ எவய ப பவவள்ங்ககைஹ வட்‌ வல்‌ 


ட திர பெட்‌ டகதீதுதஇ 
| காட்டுப்பாகல்‌; பழுபாகல்‌ ' 
காதட்டி-௮அகசொண்டை 


காயத்‌ தி-பொன்னாங்காணி 


காயம்கடுகு 

காய்கிறக்கு 
காய்சுறக்கு புளிச்சக்கிளை 

காய்ச்சுரை ்‌ 


டக ப 

| காமி..சண்டங்கதஇரி 
கார்முகம்‌-மூவ்கில்‌ 
கார்வட்டம்புல்‌, மாந்தப்புல்‌ 


கா ழ்‌- இரும்பிலி 


பவை வவட வளைய அலகளகைய ளவ பய ககக கைட 

இ 

இஞ்ச வேம்பு 

நட்ர்ச்‌ 
இஞ௫ித்து புளிமா 


| ஓக்கம்‌ 3. இப்பிலிூலம்‌ 
இரந்திகம்‌ 


| 
1 


இருட்டிணம்‌, மிளகு 
கிருட்டிணை- கடுகு; முந்திரிகை ல்‌ 
வால்மிளகு 
கிருமிரசாச-ரிலலாகை 
 கிள்லா-சா இபத்‌இிரி 


ச்‌ ்‌ 

ர: 


। எம்நோக்கி-சேர்வாளம்‌ 


பல தத வட்ல அல்‌ பதிப்பது டவ்ஹு்‌ அவப் கடத்‌ 


வைத்தியமலை யகராஇ, ்‌ இ௯ 
- கோண்‌ இத்‌... 
| கு (22: £பி-க௬க இட்‌ மட (ப்‌ 
.. குசுமம்‌-காயா கோபுசத்தும்பை-அடுக்கு தீம்‌ 
ம. குச்சி-மயிர்ச்சிகைப்‌ பூட நல்‌ ரண்டம்‌-பெருங்கு விஞ்சி 
ல்‌ குஞ்சு. -ஞூன்‌, ஜி - திகாலமாலம்‌ஃ- மலையா மணக்கு 
ரூடாரி- இப்பிலி ... ][கோலவேர்‌”நிலப்பனை 
கூடி கை-ஏலரிகி கோ ழைலிக்து- அள 
குட்டியிடுக்கிகோடைக்கி ழங்கு | கோளி-கொழுஞ்ி 
முதட்டம்‌ (க. கோறகொடி சுரை 
குதபம்‌-தருப்பைப்புல்‌ - ௪ 
குயின்மொழி-௮திமதரம்‌ சஞுந்தம்‌-கமுகு 
குருவி-குன்‌ திடணி சடைச்ச-புளியாலர 
குவம்‌-அ.ம்பல்‌ ப சடைமுடி- இருக்கொன்றை 
. குவாகம்‌-கழுரு சத இ.குத்திகாணை, வேம்பு 
_ குறதீஇ.நிலப்பனை | சந்தரி-துளகி 
௯ சமங்கை-கொட்டால்வாடி. 
_ கூர்ச்சேகரம்‌-தேங்கு சம்புச்சயன ம்‌-அஆல்‌ 
கூம்‌-நறுவிலி சருசபம்‌-கடுகு 
கே சுவ்வா௮-மரவள்ளி 
கேசமுட்டிவேம்பு . (சனனமாலி-சதகுப்பை 
ப த்‌. ௪ன்னிகாயகம்‌-சன்னிசாயகம்‌ 
சைச்சற்றோடை-புளிகார.த்தை படு 
கைப்பு-அடுதின்னாப்பாக சாரம்‌-தாழை 
சைவிை-வெந்தயச்செடி. சாணங்கி-துள 
ட | சாதகம்‌. எருக்‌ 
2 ப்படி டமில்‌ சாதப.த்‌இரீ-வசுவாஇ 
| கொடிச்ச-கொடுவேலி சாமை-சாமைப்புல்‌, கற்சேம்பு ப 
கொடியரசு-அவரை சார ண க்‌இ- சாரண 


கொட்டை-கொட்டைக்காக்தை |) சாவணம்‌-நாணல்‌ - 


்‌ கொட்டைமுக்து-அமணக்குமு தீ சாவா க்கிழங்கு-கருடன்‌ தழங்கு 


கொழு ு-மருக்கொழுந்து (அ. சான்‌ மலம்‌-இலவு 
கொமுமரம்‌-செம்மாம்‌ ல்‌ ்‌ 
கோ 
ப ்‌ சிங்கமு-பெ ரன்னாமத்தை 
கேர்கயம்‌-தாமசை க சளி-பொன்னால்காணி. 
கோகருணி-பெருங்குரும்பை ர பரபல்மாம்‌ 


கோடைக்குவ ணத. வ 1சிதேசகதிரம்‌-வெ. ண்கருங்காலி 


- கோட்டம்‌-கோட்ட,; ட்‌ 1௪த௫- -பொன்ரங்காணி 


கோட்டாரி-கல்லாரை...... "| தத்திசரேகை-அச்சு 
த்த அந்தாக்தை. ன 1சித்இவ வாரரத்தி-கண்டங்க த்தி: 2 

௬௰ வைத்தியமலை ய்க.ராஇ, 


.... சூகி 
இத்திலிகழ்‌-அுத்தி. 
இரணி-ஓமச்செடி.. 


இறுகாய்‌-சா இக்காய்‌ 


கிறுத்தக்காளி- ர ல. 


ஏறுபாலி-கள்ளி 
சகின்னி-இலவங்கம்‌ 
8 


ஈகளி-பொன்னாங்காணி 
சதலை-கொம்மட்டி, மாதா 
சிரணி- ஒமச்ெடி 
௪ீவனி-ஆடுதின்னாப்பாளை 
சீவி-அ.ழிஞ்சில்‌ 

சு ்‌. 
சுகந்தமா-கருப்பூரமாம்‌. 
சுகர்சமூலி-வெட்டி வேர்‌ 
சுகுமார தூவி- இலவு 
சுக்கங்காய்‌-மிதக்கங்காய்‌ 
சுக்கு-வேர்க்கொம்பு 
சுக்குராறிப்புல்‌- மாக்தப்புல 
சுணைவு-பேய்க்கடலை 
சுண்டி-ே வேர்க்கொம்பு . 
சுண்டை-கண்டைச்செடி. 
சுண்ணவ.ர௫-ருல்லை. 


சு. ரஞ்சன ம்‌-கழுனு. 
க.ரமி-சாஇக்காய்‌ 
கூரபு-இலவம்பிசின்‌ 
சரம்‌-இலவம்பிசின்‌ 
சுராகரம்‌-சென்னை 
சருட்டி-மயிர்ச்சிகைப்பூடு 
சுவானம்‌- காயுருவி 
சுவிகை-கச்சோலம்‌ 
சுள்ளிடுவான்‌-மிளகாய்‌ 


சுனவு-பேய்கடலை 

ல்‌ 
ளூக்கு மபத்‌ பட்‌ 
சூதகம்‌-ம 
ரூ ர ட - 
சூரி- எருக்கு, ந.த்பை க ட்ச் 


புளிச்‌உக்கரை 


கவத 


கூ 


தினி 
ரூலி-சது.ரக்கள்ளி 
சூழ்கதழை-தாமரை ய 


சு 


செங்கலம்‌-செற்காமளை . 


|. சஞ்சா லி-டு௪க்டிஈல்‌ 
௫௪ கருப்‌ பை-ஈச்சுப்பு ல்‌ 
செப்பப்புல்‌-சாணஜ்புல்‌ 


ழ்‌ செப்பிலை- தும்பை 


சே 
சேரன்‌ கொட்டை-சேங்கொ ட்‌ 
டை 


சொ 

சொரக்கம்‌-கச்சசாலம்‌ 
சொரசக்கோரசி.லவங்கம்‌ 

ன்‌ சோ 
சேஇமா-சோ திவிருட்சம்‌ 
சோமவுலுக்கம்‌-தேக்கு 
சோமாக்கியம்‌- சாமரை 
சோம்பலம்‌-சேம்கொட்டை 


சோரி-சிறுசெருப்படி 


சோற்றிலை- கத்தாழை 
௪ ட்‌ ர்‌. 
1 தகல்‌-இராய்‌ 
தீகன்‌- இராய்‌ 


கங்கைச்‌ ச்ட-ரூ வளை 


தட்டான்‌-கோட்டம்‌, புடோல்‌ 


தணக்கூ- அணா 
கணலம்‌-எருக்கு 
தந்தக்சாரி-வாதமடக்கி 
தமசரோசை-இலுகலுப்பை 


தயிலபிீதம்‌-௮.தஇப்பிசின்‌ 
தருத்சமனி-மர மஞ்சள்‌ 
| கிருமராஜன்‌-பாலை மாம்‌ 
தருடம்‌-த. £மரைபட்பம்‌... 
சலைநிம்பூம்‌-சுவணா்‌ வேம்பு... 
சலைலிரிச்சான்‌-செருப்படி 
தற்பலம்‌-வெள்ளாம்பல்‌. (னி? 


ப தனிவலிப்பெருமாள்‌- க 

்‌ அகிர்த்தானி-பவளமல்லிகை .. [ேசலயா-இலவு 


ப வயித்திய மலைஅகராஇ? ௬௬ 


ன 


அஜி சோல்‌ 
தன்மம்‌-இப்பிலிமுலம்‌ 
தன்னினி-வேங்கை ்‌ அசிலில்பிசம்‌-பரு த்‌ திவிதை 
தா வடி-அ.கில்‌ 
தாரகமளக்கி-புளியாளை _ 1அடியாஞ்சி-இசங்கு 
தாத்காரி-நெல்லி அட்டவிதொடரி 
- தாபமாரி-கான்‌ தி [ம்‌ அட்பிரதருசனி-சோம்பு 


டி 


தாபிஞ்சம்‌-௮அமணக்குபச்டலைமர அட்பிரசம்‌-கருஞ்சொண்டி 


தாரமரைமணி-காமரைக்கொட்‌ அம்பிகரும்பு-பனிங்கை 
- (டை துரங்கப்பிரியம்‌-ே காது.ம்பை 


தாரம்‌-நாரக்தை 

அசேணிகை-அவிரை 
இட்டனம்‌-இலுப்பை அலோபம்‌-கருஞ்சன் டி ன்‌ 
இிட்டி-இனை அவர்ச்சிகை-கடுக்காய்ப்பிஞ்சு 
தித்தம்‌-ரிலவேம்பு துவன்‌- வட்ட தீதிருப்பி 
இயர்‌ இ-இராய்‌ அவி தாத்துமசம்‌-சாஇக்காய்‌ 


| அளம்பிக்கிரி-௮ கொண்டை 


இரசமூலம்‌-முடக்கொற்றான்‌ ர ஆழ்‌ 2 
அற்தம்‌-கொம்மட்டி 


இரக்கம்‌-கொன்றை 

இரக்திகம்‌- இப்பிலிவலம்‌ அனாவி-இுப்பிலி ட 
இரம்‌-த௫ரை அ 
இரலடி-ஏலம்‌ 
இ.ிகண்டம்‌- கெருஞ்சில்‌ தாங்கமூட்டேகோரைக்கில்கு . 
இரிகாலோ௫. ஆ.ம்‌- தருப்பைப்புல்‌ தூதுனை- தூதுவளை 
- இரிபுடிபலம்‌-அமணாக்கு ப அஆரர்னா-முசற்பூல்‌ | 
- திரிபுரமெரிகச்சான்‌-மாவிலிங்கை | தூலகம்‌-பருத்‌இ ்‌ 
இருசோபம்‌-வெண்டாமரை தாலினி-இலவு 
இரட்ட ர. உ. கெ 
்‌ திருடழம்‌ ] தேங்காய்‌ பலர்‌ 6 ] கேள்கொுுக்‌இ 
ருடன்‌-விய ணாக லை தெகுட்டி, 
 இருவட்டி-கள்ளி ்‌ 
- திலபருணி- இன்்து கப்பை தேங்சாய்ப்பூகாரி-சதெங்காய்ப்புள்‌ 
இவாபீதம்‌ வெண்டாமரை-௪ந்.த. ஜேவபவனம்‌-௮௭௯ ட்‌ 
தி (ன தலம்‌-மாமரம்‌ 
்‌ கேர்வாசம்‌- ௮7௬ 
அல்ப ரத்த கர ர தா்‌ 
தா 


வகதைலி-௮. மணக்‌ ்‌ 
ரகக்‌ கொங்இன்‌- ன்பு அச (ங்க 
தீயபுட்பம்‌-சண்பகப்பூ ட்ட சொட்டால்வாடி-தொட்டாற்கரு 
ட்‌ ராட்‌ சம கொடிகிக்கலு 2 கொதி பப்பரப்புள்ளி 

்‌ ன்‌ . தோ 

.. [தோகச-அசோகு 

அயித திய மலை 


ஆ. 


௮க.ராஇ., டத ள்‌ 


௬௨ 

ந ்‌ 3 
கங்கை-இறியாஈங்கை, லட்‌ ப ச வம்‌. ட 
கச்சினி-கேள்வரகு ப 5 செக்குரோதம்‌-ல்‌ .. பி 
கஞ்௪- கூன்‌ மணி, தண்டன்‌ ட ட்திபய்‌ ்‌ 

னப ட்‌ ட்‌ (சப்க்கட்டாத்‌, -பூவக்தி.. 

அரப்தா எடன்‌ ர என்னு செய்ச்சிட்டி-செங்கமுடீர்‌, பவள. 
கண்டன்‌- சணல்‌ | 


தத்தைச்சுண்டி-நத்கைச்சூரி 
குத தர மணி-ே வலிப்பருத்து. 
கருலி-பட்டுப்பருதிதி 
கரையல்லி-வெள்ளாம்பல்‌ 
நவ்வல்‌-நாவல்‌ 
தன்னாமி-ஈன்‌ ளூரி, பா வு ரஷ. 
தா 
தாகதேனி-பெருமருந்து 
காகவள்‌ ளி- வ்‌ விலை 
தாதேயம்‌-ர் இல்‌ 
தாமகுண்டம்‌-- தும்பை 
தரயிறு திருப்பி பட்டகம்‌ 
நாயிறுவணங்கி ்‌ ங்‌ 
ந கட்டம்‌ 
நரய்‌ துளி கஞ்சாகிமீகோரை 
தாப்வேளை-காய்க்கடுகு 
காவீ-வசகாவி, ஊமத்தை 
ட்‌ 
காஜி-கத ற்ருளே 
௪ புட்பம்‌- செவவாம்பல்‌ 
இரு, வம்‌ -மொச்சைப்பப ர 
நிலவி -நிலவாகை 


கிதைருதா மல ர்‌ 


த ௮ 9 வடட 
நீரொட்டிஃநீராரை 
கீர்க்கமல்லி- அல்லி 
நீர்ச்சங்கு-ஈங்கு 
கீரவல்லி-நீர்வளனி, சண்ணீர்வி 
ட்டான்‌, வெத்திலை 
தீ லகசலம்‌-கழுங்குவளை 
நிலமருர்து- ௮. 


| கெருஞ்ல்‌-கெருஞ்‌ ட்‌ 
| கே 


“| பசும்பய-பாகுப்பயறு 
பத்தியகாரி-சி௮ு. ரை 


ப பந்றை-செங்காந்தல்‌ 


க்குன்‌ ௮மணி 


தேபாளம்‌. சேர்வாளம்‌ 
ப 
பங்கம்பாலை- பங்கம்பாளை, ததி. 


ன்னாப்பாகா 
பஙிகேசம்‌-பங்கேருகம்‌, காரை 


பராய--பிராய்‌ 

பரிமணி-கரந்தை 
பருவயோனி-கரும்பு 
'பல்தேசரம்‌-சென்னை 

ழ பல்லகி-சேக்கொட்டை. . 
பல்லம்சேமரம்‌ 
பறம்கிக்கொடி-பூசுணி 
பதஙூக்கிழங்கு-சீனப்பலா வ்‌ 


டவ ௮ வச்ச 
பாடம்‌-வெற்கிலை 
பாதோசம்‌- கா மழை 
பாரராவதம்‌-கருங்காலி . 
'பாருசியம்‌-அஇல்‌ 
' பாலடை-சிதஇரப்பாலடை, 


டு 
பிசாசம்‌-பேய்கரும்‌ ம்பு. க டகுபதி 


பிச்சை-வாை ழ்‌ ம்‌ (பஜ்ரு அித்தவவவிவ இ பினுயுத்திக ளில்‌ பம்பம்‌ அக்‌ அத்ப்வப்வு மு ்‌ பக்கலில்‌ 11? 
வ்கி ன்படி பில்‌ட 01 40% 


| பித்தசாந்‌ இ- பொன்னாங்காணி 


பிரமகண்டு-குருக்கு ம 
பிரமபததரம்‌-பிரமப தீதிரி, புலை 
பிரியக ம்‌-௧ ரும்பு யிலை. 

ட பிருக இ-கத்இரி ஆர்த்து 

வயித்திய மங்காத, க, 
கக ட யச்ளை 
பத பு மஞ்சலிக்கான்‌-உருதஇரசடை 
ம௪னாலயக்‌-காமரை 


்‌ புக்குத்‌ திருப்பி-வட்டத்திருப்பி மதி-௮அசோகு, ௮.இமதரம்‌ 


புண்ணியதிருணம்‌-லென்றருப்‌ |மதிதிருணம்‌-கரும்பு 


டை ய்ரு மோக ம்‌-சம்புகாவல்‌,விள மது ரவல்லி-௪௧௧௨௮ ரவள்ளீ 


சதிதி) புருண்டி-மல்லிகை மதுவீசம்‌-மா தளை 
ல்‌ ி |மதிகை-ஊமததை 
ட ஷீ । மரல்‌-மருன்‌ 
பூக்கம்‌-சமுரு பலி சனம்‌ 
பூர்கிபுன்ளு ்‌ . 1மலைவிரிதம்‌-அன்னபேதி 
_இமாரி-வேம்பு | மனிலாப்பய நஃ-வேர்கடலை 
__தூவந்தம்‌-ரிலாவிரை ப அட்ட மா ப 
. பூவந்தி-புன்கு, பொனனாங்காய்ம| மாதம்‌-கராம்பு. 
சம்‌ மாலயம்‌ ௪௫கன௰ 
"பூனைக்காஞ்சொரி-சிறுகாஞ்சொ மி 
ல்‌ பெ (அி மிருதா ந்பலம்‌-நீலோதற்பலம்‌ 
| மிருத்திருவட்பம்‌-கரும்பு 
பெருக்கு-பப்பரப்புளி ்‌ ஜ்‌. 
பெருமரம்‌-பீநா.றி,பெருங்கள்ளி | மீனஞ்சு-மீனெரிஞ்சான்‌ பூடு 
பெருமருக்து-ஈசு௭, மூலி மீனகொல்லி-மீனெஞ்சாம்பூடு 
பெருமல்ல தி-பெருங்கள்ளி 1 ட்‌ 
பே ட்ட 
] | ।மூசு௮ப்புல்‌-அள தீ அப்புல்‌ 
பேழூமத்தை-மருரமத்தை (மூளா-முள்ளல்கி 
பேய்ப்புல-ஒட்டுப்புல்‌ | ஞூ 
்‌. பொ மூக்கிலி-சொக்கிளிப்பூடு 
பொரிப்பூண்டு-கரிப்பான்‌,வய றக |மூங்கி-சஅபயறு 
ள்ளி... ரன (படட அக்கம்‌ 


1.” மகாவிருத்தி-சேம்பு 

172 2 


மக.இி- திப்பிலி ்‌ ன்‌ ப மேனி-குப்பைமேணி 


பய. 

மகதை-.இஅப்பிலி ்‌ ட டன்‌ 
மகசகச்தம்‌-வெண்காயம்‌ | மையல்‌-ஊமத்தை 
மகரர்தம்‌் தேமா... | மோ ்‌ 
மகரத்தப்பூ-வெர்தமம்‌... | மோசா டம்‌-சந்தனம்‌ 


மகசகாலம்‌-மாமாம்‌ ? | யா்‌ 
மகாதுருமம்‌-௮[7௯.... தடம்‌ ]யானைச்சாரகம்‌-க திதரிகாயகம்‌ 
ட... யாளைப்பிச்சான்‌-புனிஈகரளே 
1யானைவணங்ளெகேள்கொடுக்கி 


மந்கல்லியம்‌-சர்தனம்‌. 


பன 

௬௪ வ்யித்சிய மலை௮ுகராஇ; ர வடு வு ம்‌ 
வாறி வச 
| ழி 
2] 7 வாலுஞுவை-5 வ அளுவையான௮ ்‌ 
1: 4 
வ்ங்கனம்‌-சேம்பு ப வி. 
வங்காரவச்டி வாங்குறுவாகா£ டத 
லங்இயம்‌-தூங்கல்‌ விசபுட்பம்‌- தாமரை. 
1 ஆ ்‌ -தூரம்ரை . 
வசத்திற்சோ இனி- எலுமிச்சை விசுப்பிரசூரணம்‌- தாமரை 
வக்‌ இரு-மாமரம்‌ | விசுவபேட-கம்‌-வேர்க்கொம்பு 
3 ர்‌ த்‌ 4 * 
வூயெம்‌-கரா ம்பு விசுவாமித்இர பிரியம்‌ ட 
| ்‌ ர 
வச்-காயா (கிச்ச்‌ ணன்‌ 

ப்‌ ப்‌ ௫. ல்‌ஃ ற்‌ 
வதீதாக்கு-கொம்மட்டி 'லிம்பட லகு 
வம்‌-மஞ்சன்‌ ல்‌ - 

9 ப / ஞர்‌ காட்டை 
வரியரி?-சேசம்‌ ர சொசக்‌ பு 
-. கக்‌ இிரணம்‌-மூவ 
வருட்டம்‌-வேம்பு ப்‌ 
்‌ ; ட பகு 
வனசோபனம்‌-தரமரை விருக்கபாக/ ்‌ ட்‌ ” 

ச ம்‌ ட ப 5 
வனமல்லி-காட்டுமல்லிசை பத பாடு ப்‌ 
வன்னிகருப்பம்‌-ர மூங்கில்‌ டர்‌ விருக்ககா க்‌... 

ப ] 
வன்னிவண்ணம்‌-செர்காமரை | விருஎம்‌-இ ன 
்‌ | வ்ளா்‌ தீதி-வி 
யி 
கம்பம்‌ ட க அதம்‌ 
விங்க-சேற்கொட்டை 
வாட்‌ -டாமை-கட ந்ராழை வீரை-வாரன 10 
வாட்டி. படப்‌ -சந்தவம்‌, மஞ்சள்‌ வெ 
_ வாணகதீஇ-௮ரசு | வெண்குன்‌ இி- அதும்துரம்‌ க்‌ 
வாசலம்‌-அ௮திமதுரம்‌ வெல்லி-சிற்றேலம்‌ | 
வாசவி-௮ மணக்க ட வே 
வாதிகம்‌-சேம்புர )வேரம்‌-மஞ்சள்‌ 
வாதிங்கணம்‌-- சேம்பு வை 
வாரிசாகம்‌-கா மரை வைச்சிரவனாலயம்‌-அல்‌ 
மலையகரா இ - முற்றிற்று 
ரப கண்ட ரதி ப 
| 
இத ர்‌ 
விட்டுப்போயிருந்தவைகளெலலாம்‌ 
்‌ பி ஆமா 1] த] உ 8. . ்‌ ஜி 
. மேர்க்கப்பா்‌ டி.ருக்கின்றன; 
ற ன்‌ ்‌ ழ்‌ ட்‌