Skip to main content

Full text of "Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Winterswijk 2015"

See other formats


-i/aontea 


gemeente 

Winterswijk 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Winterswijk. 


Nr.4313 

16 januari 
2015 


Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Winterswijk 2015 

2014, nr. X-4 subf 

De raad van de gemeente Winterswijk; 
overwegende dat: 

het van groot belang is dat cliënten betrokken worden bij het te ontwikkelen gemeentelijk beleid; 
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2014, nr. 59598; 
gelet op artikel 47 van de Participatiewet; 
besluit: 

vast te stellen de 

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE WINTERSWIJK 2015 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 


Artikel 1. Cliëntenraad 

1. De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van 
deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door 
het college. 

2. De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een 
afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen. 

3. De cliëntenraad bestaat uit ten minstevijf en ten hoogste uit elf personen. 

4. De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van termijn van twee 
jaar 

5. De cliëntenraad komt ten minste viermaal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar. 

Artikel 2. Ambtelijk secretaris 

Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat 

de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. 

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad en de 

ambtelijk secretaris 

Artikel 3. Taken van gemeentebestuur 

1. Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via 
de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van 
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 

2. Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de cliëntenraad 
wordt toegezonden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de 
gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen. 

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenraad 

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe: 

a. stelt het een vergaderruimte ter beschikking; 

b. zorgt het ervoor, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken; 

c. stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het 
geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht; 

d. zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig 
is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad; 

e. verstrekt het de informatie, bedoeld onder d, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed 
mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en 

f. indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen 
van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies. 


Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad 

1. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de 
gemeenteraad voorgenomen beleid. 

2. Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 15 werkdagen voordat het college of de 
gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de 
betreffende beleidsafdeling. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 4313 16 januari 2015 
_ 

gemeente 

Winterswijk 

3. De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, 
bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende 
de uitvoering van het beleid. 

4. leder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 10 werkdagen 
voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de ambtelijk secretaris. 

Artikel 6. Taken van de ambtelijk secretaris 

De ambtelijk secretaris: 

draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving 
ervan; 

stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een 
vergaderkalender samen; 

stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de 
agenda samen; 

verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met 
inachtneming van artikel 3, tweede lid, uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt 
aan de leden; 

ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij 
hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in, en 
maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de 
volgende vergadering aan de leden. 


Artikel 7. Budget cliëntenraad 

1. Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. 

2. Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht 
die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, 
achterbanraadpleging en organisatiekosten. 

3. Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en 
bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens 
verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget. 

Artikel 8. Vergoeding aan de leden 

De leden van de cliëntenraad ontvangen per vergadering een bedrag van € 40,-- als vergoeding voor 
deelname aan de vergaderingen. Gemaakte onkosten worden vergoed. 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente 
Winterswijk 2015. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Winterswijk in 
zijn openbare vergadering gehouden op 29 oktober 2014, 
de griffier, de voorzitter. 

Toelichting 

Algemeen 

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt 
de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld 
in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de 
ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 
Participatiewet zijn personen: 

die algemene bijstand ontvangen; 

als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 
36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in 
dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt 
en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 
lOd van de Participatiewet is verleend; 

personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet; 


2 


Gemeenteblad 2015 nr. 4313 16 januari 2015 
_ 

gemeente 

Winterswijk 

personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 

personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
personen zonder uitkering; 

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening. 
Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad 
ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van 
burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. 

Artikelsgewijze toelichting 

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. 

Artikel 1. Cliëntenraad 

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven. 

Eerste lid 

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijkte betrekken bij het beleid ligt het voor de hand 
een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of 
vertegenwoordigers uit belangenorganisaties. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door 
het college. 

Tweede lid 

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van 
belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde 
groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en 
waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente 
waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169). 

Vierde lid 

Er is uitdrukkelijk voor gekozen om de cliëntenraad uit zijn midden de voorzitter te benoemen. Daarmee 
wordt gewaarborgd dat ook de voorzitter voor en namens de benoemde doelgroep handelt. Om te 
voorkomen dat de belangen die worden vertegenwoordigd door de voorzitter te prominent in beeld 
komen, is in de functie van een ambtelijk secretaris voorzien (zie artikel 2). De ambtelijk secretaris 
verzorgt met de voorzitter de agendering. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van 2 jaar. 
Omdat in 2015 de cliëntenraden van de gemeenten Oost Geire, Berkelland en Winterswijk worden 
samengevoegd zal voor de eerste periode een onafhankelijke voorzitter worden benoemd. 

Artikel 2. Ambtelijk secretaris 

Op grond van artikel 47, onderdeel b, van de Participatiewet moet worden voorzien in ondersteuning 
om de cliëntenraad zijn rol effectief te kunnen laten vervullen. Om hierin te kunnen voorzien wordt een 
ambtelijk secretaris aan de cliëntenraad toegevoegd. Deze kan de communicatie tussen college en 
gemeenteraad enerzijds en de cliëntenraad anderzijds stroomlijnen. 

Artikel 3. Taken van het gemeentebestuur 

Het gemeentebestuur zal over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk 
secretaris advies vragen aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke 
invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de 
datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen, wordt 
toegezonden aan de cliëntenraad, dan kan het advies van de cliëntenraad van wezenlijke invloed zijn 
op het door de gemeenteraad of het college te nemen besluit. 

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenraad 

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de cliëntenraad wordt gefaciliteerd. 
Niet alleen vergaderruimte is van belang, maar ook de toegang tot kantoormiddelen. Het college zorgt 
voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad 

De cliëntenraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid. 
Het advies wordt uiterlijk 15 werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het 
beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling. 

Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de cliëntenraad geen bevoegdheid heeft in individuele- en 
uitvoeringsvraagstukken. 

leder lid van de cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit moet uiterlijk 10 werkdagen 
voorafgaand aan de vergadering gebeuren. De agendapunten moeten worden gezonden aan ambtelijk 
secretaris . 

Artikel 6. Taken van de ambtelijk secretaris 

De ambtelijk secretaris vormt de ambtelijke schakel tussen de gemeenteraad en het college en de 
cliëntenraad. Hij zal erop moeten toezien dat alle partijen informatie tijdig ontvangen of verstrekken. 


3 


Gemeenteblad 2015 nr. 4313 16 januari 2015 
_ 

gemeente 

Winterswijk 

zodat alle partijen hun taak effectief kunnen vervullen. Doordat de ambtelijk secretaris (mede) is belast 
met de agendering en verslaglegging kan hij ervoor waken dat alle partijen naar evenredigheid aan 
bod komen. De ambtelijk secretaris verzendt de uitnodigingen aan de leden uiterlijk 5 werkdagen voordat 
de vergadering plaatsvindt. 

Artikel 7. Budget cliëntenraad 

Het budget is ter vrije besteding van de cliëntenraad. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten 
worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, 
achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid). Deze kosten kunnen uitsluitend ten laste van 
het budget worden gebracht indien deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door het college. Het ligt voor 
de hand dat het college dit beoordeelt voordat de kosten worden gemaakt. De cliëntenraad zal daarom 
vooraf om goedkeuring moeten vragen. 

De cliëntenraad moet jaarlijks voor 1 september een begroting ter goedkeuring indienen. Ook moet de 
cliëntenraad jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals 
vastgelegd in het derde lid. 

Intrekking oude verordening. 

In de gemeenten Oost Geire en Winterswijk zijn geen verordeningen vastgesteld, die moeten worden 
ingetrokken. 

Er wordt thans gewerkt op basis van de conceptverordening: Verordening Cliëntenparticipatie Wet 
werk en bijstand en Wet investering jongeren 2010, gemeente Oost Gelre. 


4 


Gemeenteblad 2015 nr. 4313 16 januari 2015