Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


Receipt date: 10/27/2009 SB , 

3wu<ir> 0?4s> '20 :2. OfvIS o&a '-00:5- 
U.S. c - Or CGMf.SRC? Substitute for t or ^ 1449/PTO 

INFORMATION DISCLOSURE 
STATEMENT BY APPLICANT 

(Uss as many sheets as necessary) 


Complste if Known 
3-: ^~ a - 


Fifiiig Date 


^epe „<- . 


* 


Yong CheoS PARK 
2827 
N. A. Dantessen 


Sheet j 1 1 of 


2 


r- r 


0465-1029P U.S. P ATENT DOCUMENTS _ AS-2004:01904A6-A : f FOREiGN PATENT DOCUMENTS Hxaawaar 
scaaaa s a ;aa; .. 
Name of Pat&niee or 
Aaplica::: ot Cited Document 


VVatra -a-iavara aaasaaar 
U «tete»8«r aigures 
_ ^ CSSS 1 -:';;:-<:.v' , .X,;.o X , . W .*«: 


Date 
MM-D&-YYYY 


8.A 
07-13-2005 
vVO-AOOAOOoSOl-AI 


04-29-2004 


:-■ 


EP-1 576 60 3- AO 


on 2i 20 ;? 


BD 


VYG-.200A059648-A2 


07-15-2004 


BE 


OP-'- 647O8S-A0 


06-29-2005 


8F 


WC-2004A:29942-A1 


24-08-2004 


3G 


^-10-26i286-A 


09-20-1998 


ABS? 
8H 
02- ; 5-2002 


• G_ 
E; 
OA 31 -2003 


B4 


98O-2005A24792-A2 


03-17-2005 


BK 


< A. A 


i : 


"His'' 
BL 


■JP--8-273162--A 


10-18-1996 
|ABS 
/Nathan Danielsen/ 
Date 


12/04/2009 

-;. ssiia: f reference consider*;!. wae-ha: w not aasSan :s :n aaaiannanae wis! slr'aa 603 Draw :<aa :arosaa aiiaSaa :< > % at 
aaaaaieaaa iaaaaa- aapy a' !a:s fcaa ,-,;:a .aa.aa.aaaaaans.aaaa: ia asraaaa;. - Oaf r-;0 . : iaaaa aafaaaaaras; v,iasa aA rraaxaa aaa: sa sir- 
:a ta.o a.-ia No. a:a as.: aasaaa.l yunaa.- J > a.f R : gsaa-a-aa-;.;. r.sssaass- taa; appsaasaa was sax: aaa:' aaaia :>■:; aoaa ar is aaasaaa- -a -a- 
sn;a::a aaasaa aasa;aak>- somsar <y?<w; ' Sas roads Caaaa a: U5a:C Paiaa; Oossrraass a; > a: - a-aaa-l : 

- t V a' 

a:aaaaa :ha stria: »::::*« a: :he sates; aosaraa-: " a.iaa a? -da-Svasa:-.! ay- Sa aopaa.-.aate av:;*ats as asaaaasd as ;aa sassssoa: sarita- W:K 
s .Iti n or K" 1 h ) JH«: I ALL REFERENCES CONSiDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. INDI Receipt date: 10/27/2009 Substitute for form W9/PTO 


Complete if Known 
Dnf #5101 


INFORMATION DISCLOSURE 


Filing Date 


| September 26,2003 


STATEMENT BY APPLICANT 


First Named Inventor 


Art Unit 


|2627 ~ 


;;.'»>■; «.=; many sr.v.'ts 3$ nsc&ssaty; 


Examiner Name 


IN. A. Danielsen 


Sheetj 2 ! <H 2 


Attorney Docket Num 


ber |0465-102SP 1 FOREIGN PATENT DOCUMENTS 
Foreign Patent Document 
Name of Pafe"tf?« or 


| [sm""'" 
MM-DD-YYVY 


Applicant of Cited Lkxaaa.ar.? 


k ti i 
10-14-1997 


ABST 


08-07-1 9S6 


ABS 
1 ^ 


01-31-2003 


ABS 
JP--11 -S6418-A 


03-30-1989 


ASS 


05-31-2002 


ASS 


|BR 
09-16-2004 
! BS 
09-10-2004 
|BT 
03-2 ••; .2002. 


ABS 


:bu 


JP-2006-518533-A™ 


08-10-2006 


Ml 


; 8v 


= ~ „ - 


1A 30-1985" 


S85-A1 


02 10-2000 
IBX 


JP-10-193154-A 


07-31-1998 


ABS 


1 BY 


RU-2 208 84--t-C2 


07-20-2003 


ABS 
VVO-2004/077415-A1 


09-1 0-2004 
~ 


| Examiner ! 
[Signature ! 


/Nathan Danielsen/ 
[bate ] 
jCorisidered j 


12/04/2009 


I a! i:aa te; ;lei f aar,^;;^:;.-^.-..:; 'o aa ; a;:caaa * CiT-l NO : ''aosa 3 ; v>!;.-aaaas) *-a:aa aa- r^aaaaj V.'::: -v wiXjic- «a:«aa:. >:'; aax: 
aaaa::"! \ 37 ~ : '^xaaaaMa i aa:i aaa'iaaKaa , > site.' ' aa, t cv a avsiiaiaa • " IV 'Applicant's 

-:s.':nt:-;r ;oaao:a:0 ; Saa K>a<>: Cods; tJSP'tO aaaa;; aoaBaaaaa 'a wy;vv.:»pia.y'?v or M-'t : ; ' aa 1 .;.■••! '' aa>«- 0:i\cc Uaa asaaa 
-aaaa caa : a :vVIP0 i.maaaaj ST a; ' ror jaaaaasa ^ i ciaaaaiyaaa tne , ■:>< iaa vara ai tha a;; 0 a of (::« u f >n nv 

■ ;,M:-5 p-jieK •J.iu-jma"! : ' Kind a; aaaaaaaat by *a aaraaaaajia syraaaa, a'. BaJiasaa: at', ilia aoaaaaaa urria: Vvday S'aaysra ;;r.!C a ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. INDI