Skip to main content

Full text of "Libro d'Antonio Labacco appartenente a l'architettvra nel qval si figvrano alcvne notabili antiqvita di Roma"

See other formats


^i7 
D ANTON 
LAB AC CO ' 
appartenente Ai, 
ARCHlTETTVi^ 
mel qval si 

^ ALCVNE N 

^5c^^L'T5Éè»lla\'- impresso IN ROMA, IN CASA NOSTRA 

N b G NNl DEL SIGNORE M. D. LVIUI. 

Con Priuilegij,chc per dicci anni proffimi, ninno 
ardifca Imprimerlo , nc tarlo 
Imprimere, 

O contrafare, o torli ImprelToiO Contrafatto tenerc,o uendere, 

Sotto le pene che in elTi Priurlegi) fi contengono, 

Secondo i loro tinori , quali 
fcquitano. 
I I h 
PAVLVS PAPA 

r V PROPRIO etc. Cumjìcut accefims,ÌileBusjxìms Antcr^ius Lahaccus,hah:ta 
'tur m Vrhe, mm fer fidraginla mms , uel circa ; àuirfas Jigums, jeufotmits , tdifitiormn 
LnUforum ai anhiteSuram Jfefìantium , ir nectjfamrum , arlcm huiufmoà calicniibus 
pcrutiles ir commJas, Imprimi Jacere jiimmapere itjideut . uerelur tamen , m hrc jua iny 
iufiriatir lahor,alijS fti exinic cxemplum capere pojjcnt lucrum, mastio cuu Juo iamna panai. 
Nos imitar auscammadilalihus,el indemmlali, inpraimijfis opportune con/ulenles./pjiim/ji Antomum,Jfecialihus 
Jnuoritus.ef graffi praffjuentes.Omnihus ir fmguìis imprcjforibusir /cuiptoribus, ac ijuibufuis pcrjoms impri 
menii,et fcutpcndi artem exerceritibui,m ijuibufms regnis,ptomncijs,ir dommijs,morantibus./ub excimumcalio 
niSfir (juingrntorum ducatorum auri decamira y prò una Camera: ApoUoliccetet prò oliera medietaiibui eidem 
Antonio, applicandorum,necnon amìjtonisjigurarum imprimendarum,eidem Antonio fmiliter applicandaruni, 
rejfebìiue penis, quas conirafacienies,abff alia Jeclaratione,ip/o faSo incurrere uolumus ,ne per decemnium i 
tempore imprejftonis diEIarum effgiarum/euformarum compuiandum, formas huiufmoii,fiue paruas, /iue ma/ 
gnas.pro eorum uoluntate,aul aimjldiiam ^uaruncun^t per/onarum.cuiu/cun^iAgnitatis.Satuj.graJus, noiniì 
taiisyuel prehemmentix,aut cdiiiionisfuerinl,quouis quafiio colore, imprimere, feu in/culpere,aut imprimi, fea 
injculpi /acere,/eu impre/Jii.prffiter^ua ex ip/ius Antoni) madaio,uenales exponere, quouis modo pre/umant, /èu 
Jatagant.àyJricIiu! inbibemnSjIrritura ^uo^i elc-decernimiis,Ui nibilhominus uniueufis,et fmgulis, Legali! , Vice 
legali! Gubernalorilm,el iuJicibui Ecclefiaflicii et Jecularibu!,cuiufcunqi digmiatii irc.exiflant,ut eidem Ano 
tonto in premi//ts efficaci! defenfmii prefidio affili di, Ua^i ob/eruari /acianf.etiam per qua! eii uidebilur fenlen 
tia!;cenfuras,el patnaj.m uirtute/anSir ohedienitie,diJ}ri£!eprecipimu!,et mandamu!- degrada (fieciali. Non 
objlantibus quibufuii Apojìolicn.ac prouincialibuj.et /inodalibujconfìitutioniliui.et ordinanlionibu!, ilatuti! tic. 
Catteri/^i, contrari)! quibufcunqi,cum claufulii oportunis.Volumut ante pra:/efii nq/lri Motus propri), /olam/i 
gnaturam fufficere,et uhiq; fidemfacere, in luditio et extra, etiam fi uidebilur abjqi regiflralura,feu Intere per 
hreue noJlrum,Juper premiffis expedire pofint, , IVLIVS PAPA MI, 

PROPRIO etc.C»mfiatt *mpima,MltSus filiut Anlonias Lahaccusjiahita 

il aJ archileduram f],dianUwn , ir neceffariorum , artem huiufmoii ‘caUenlibus 

|; co’Vwodas,imprim Jaccrc fummopcre de[tdcnl,uerctur tamen^ne hxcfua mdìi, 

ftna-.et labar,ali)s fu exinde exemplum capere pojjent kcruir, magno cum juo danno pariat 
Nos igitur ims comoditatihus-^et mdemnitatipn premjjh opportune confulentes,ipjumf Anlonium, [jiecialihus 
fiuoribus,et gralijs pro/biJuentes.Omwbas et finguìis imprejforibus,'jr fculptoribus, ac cjmbujuis perjonis imprit 
mendi,ei fculpendi artem exercenlibus,m ijuibufuis regnis,prouincijs, et dominijs, moranuhus, fui excommnicaa 
lionis,et Ijuì ngentarum ducatorum auri de camera prò una camera: ApoUolica: et prò altera meàetalibus eidem 
Antonio appkandorum,necnon amijfmisjigurarum inpnmendarum, eidem Antonio fmiltlerapphcandarum- 
refieelme pccnis,quas contrafacientes,abJq, alia dedaratione, ipfo fablo ineurrere uolumus,ne per decemnium k 
tempore imprejjionis dibiarum ejfigiamur feu formarum computandum, format huifmodi, fiue paruas ,fiue may 
gnat,pro forum uoluntate,aut ad injìanliam quaruncunq,petfonarum,cuiujcunf dignitalis, fiatai gradui, nobilia 
tatis,uel preheminentia,aut conditionis Jùerint,quouis quafito colore,imprimerc,feu infculpere,aul imprimi feuy 

infculpifaterejfeuimprefjispreterquamexipfius Antoni) mandatopienalesexponere,quouiimodoprafum’il,jeu 
fatigant,di/lriSlius inhibemut,lrriium qiioqietc.decernimus,et nihilhominus uniuerfis et fmgulis Legatis, Vice 
legati!, Gubernatoribut, et ludicibus Ecde/iajlicis^et Secularibus,cuiufcunqidignitalis etc.exijìant, ut eidem Any 
tomo inpremijfis ejjicacii defenfionit pre/idioaJiJìant,illàqi obferuariftciant,etiam per quas eis uidebitur fenten 
tiat,cenfuras,et penai, in uirtute Jancia ohedientia,diJlrìbie precipimui,et mandami, de gratta Jpeciali . Non 
ob/ìatibuiquibufuii apoilolicii,ac prouincialibui,et finodahluicoflitutionihui,et ordinatiomhui,ftatutis eie. Cale 
rtiqi cólrariji quibuicunf,,cum claufulisopportunis. Volumui autem prejentii noflri Motui proprif,Jolam figrpitu 
ram fufficere,et uhiqifidemfacere,in ludicio ir extra,etiam fi uidtbitur,abif. regijlratura, feu Intere per breue 
nojlrum,fuperpramijfisexpedìripojfint* ~ - 

PAVLVS PAPA IIll. 
7^0 TV PROPRIO flc. Cuti ficut accepimus Jilt^usfihus A’.htius Lih.cus \rthi< 
“(eEIusin \>il>r,ettx prcrfcriplioiìe Quadmgmta annorii , li uUra Romanoj ciuij rpclui,ifu-uS 
JOpos diuerfurwn anUfiitanm, ài fdipliorunfic ttmp'iorum almx Vrtuj’ion line ntpons i.-y 
\dura adunauit.ex ijuihus Ithrum comppjuiC inaino cuti labore, ir impenfa,ai comt.unem rurum 
lutiiequi hnhìtecìurx faci, team proJtlenCur^not Jotumpro puhlico bone, ueruti etmm ad ejftcluin ut ittmoriix 
multa & d:u:rfa eiusdem urbis edificia Ira icmtur ,ijue alias oh uetujiatcm, ir maxmas eiusdem Vrbis ruinas, 
iam obliterata renatebam, diHumqilibruti exudiah impprcjjoribus curauil,uerum cjuia uerelur,riehuiujmodi la 
bor,ir indufiria,ab alifs (me eius llctnt.a imprimatur, cu maximo ipbus Aritonu dam>io,Voìettes i^ilur eius ma 
delimitati opportune cotjulere, ipjump Anlonium tanjuam de rfpuWiM heuemerilum, (pecialibus fauonhus,ir 
gratii^profe-jui Omnibus ir fingults impreJ[oribus,fiue ilamparum,aut laminarum cuius itjigeneris^uel ffieaei 
inciforihusjiue (cuiptoribus tjuouis nomine nuncupatis,ac per fonis ijuibufuis MipnmtnJi,iic /culpenii Jtut mcidenu 
di arie n exercentibus,ifuouis nomine nuncupatis,tam in urbe,ijuam extra eam , at in ciuitatihiis,terris, ìjr locis 
ditioni Eccle/iie , mediate liue immediate jubdiìis,nec no injuibufuis regnis,ac proumcjs,ixiJìentibMS, feu moran 
tibusjub excom nunicationis,(r ijuingentorum ducatorum auri de camera, prò una camera AfoJ}ol‘cr,et prò re 
liijui melietitibus,eiiem Antonio, necnan amtjjionis tam l brorum,ijiumfigurarum , ac laminarum, fiuetìampa 
rum,eidem Antonio applicandorum,re pe£hue pxnis,i}uas inkobedienUs ,ahfij, alia dcilaralione, ipfo fa5o meura 
tereuolumus,ne per decenn’u a,à tempore datx prxfentium compulandum,altcjiios libros,llue jòrmas , parucsjeu 
magiios,aul paruas,uei magnar, prò eorumuoluntate , aui ad infantiam ijuaruncunp petfonarum cuiulcuntj, di 
gnitatis,llatus,gradus,nobililatis,uel prasheminentue, aut ccditionis Jù-rinl,fiouis fir/ito colore uel ingenio, in 
primere,injculpere,rut imprimi, infculpi,uel indici falere, feu firjan imprejjis,injculpitis,ftueincifis- uti, aut ue 
na'es exi>onere,leu retineie,per /è, uel allu ri, feu alios,preterip,am exipfius Anioni) mandatey-oienju, aut uolun 
lale,p‘ouis modo,audcai.t,uel priesumanl,ditlricìius inhtiemus,lrrilum,ir Inane decernentes , puicfiidjecus far 
(i im fii rini,‘andemiji gratiam per fe.re.Paulum Terttum,eidem Antonio concejfam, ir ho.me. lulium etiam 
tertiumpredecepresnojlros Ro^nanos Pontifice<,ipprobatam,tr confirmatam,approbmus,et coofrmamvs, et 
qutlenusopus ltt,le nono concedimus Et niliilaminas motufimil’,lileclo filo AjcanioSjirtiie.S.Mariix in Via 
lata Diacono Cardinali,noUrc,-t Sanclx Romana. Ecclefia: Camerario,ac eiusdem Camerr Apojìoliae aulito 
ri, necton uniuerfis 'or Jtngulis Legatis,Vicelegatis,Gubernalonbus,ir ludicibus,tam Ecclefia(hcis,puam Secala 
ribus,cuiufcuniji dignitatis, t .■xilientibus,id quos prejensnoiìer Motus proprius , (me illius tranfumptwr,iut 
txempìar perueneri', r eorum cuilibet injolidum ,harum ferie,' n uirtute fanSlue obedienticF,ltJlricie precipitrJo 
mindamus,nt eidem Antonio,ln premijis,-fficacis dejinjmis prefidio,aftJlanl,‘r premfa eidcm Antonio oba 
feruari mande‘,’r fictanl,oer ijuas eis,ir eorum cuilihet uidebitur feritenliar,:infuras,ir penas.lnuoiatoetiam 
fi opus flint in premi ffìs ,auxilio brachif fecularis,non objìantibus fiibufuis Apojìohcis,tc prouincialihus,/r- Jmo 
daltbus conshiutiomhus, irordinationihus,(ìatutiff,irc.Ca:terilcjs conlrarijs ijUihufLuneji.Et in fuper, ipuia diji 
Cile admodumfirel,pie[ente nnoflru Molum proprium ad fingala ijueijue loca dejirre,l4otufimiliuolu nus,ir 
ApoHoltca aucioritate decernimus,ipfius tranfumptis,uél exemplis,rtiam in ipfis libris fue operihus imprefftJ.ple 
nam ir totalem prorfus fdem,ubi^ue tam in iudicio,<juam extra,aahiberi,ijur prefenli originali adhiberetur, fi m 
medium exiberetur, r- tp prefentis nofiri Motus propru, fola fignalura fujfcial,juie uhique Jìdemfaciat,lamin 
iudtiictjuam extra, regala nojìrx candlllarie in contrarmm edita, non cbjlar.te. 
S E R E N I S S PRINCIPE, CA ino li 

VPP* humiìmente il Seruitor diV^Ser» Antonio halacco ’jchehauendo egli 
fattoun libro di molti ed^t^ pertinente all’ nrchitettura, cavato per la ma^ior parte di Roma, con 
le loro Jcrinure necejJàrje, fi degni concederli che per anni dieci niuno altroché ^gb'ipojjtfar ims 
primer,fi in queflaatta di Venetiaycome in tutte Paltrc terre e luoshi del Dominio jua, il detto 
litro, ne quello olfroue imprejjo vendere sfotto pena a chi contrafarrd^di perder tutte ì* opere pagare ducati Gin 
quanta per ciajcuno iitro,un terzo delìiqualifia del accufadorfUno del offttio dove fifara l’accuja , e uno tii ejfo 
juppiican(e,^ufll fe obbliga ojjeruare ^ueI/o,cte per leleggi,in materia di y/ampe coiMi^nto, 

1^52 DieuIf.April/sm Rogatisi 

H E *j 1 yòpraiìiHo jupplicante fia conce ffoy che per anni dieci projjimìynmo altro chejuiyfenzi 
fua permyjìcne,pojJi Jlampar in alcun luogo del Dominio noSfro^iI li-tro per lui compojlo, di mol 
ti edifiij, pertinenti ali Architettura,cauato per la maggior parte di Roma con le loro fcrUture 
necejjaricyne altrouc flampato in quelle uendere,Jotto tutte le pene dechiaratem ^Qsa ANTONIO TABACCO 
ali L e T i O K 1. ENIGMI Littori tinti fa dibifagnach’io uìraccottli,i]uantofujferogran(li gl'attimi de Ro 

mani antichi neU'edijicare,ferche di juejìo moki auWiri r, ‘hanno Jcritio di lungo- èhen ucro,cbc 
Je tante reliquie di fahuche,che Ji ueggon’ adejjo in Roma,fuj[er’ integre, fenza dubbio darrcha 

bonomamfethjegnodela lor’grandezza,inagerleguerre,ijrincendijfonoridolt' m fejì‘ 

^Zvi^endomijempre dilettato de l’antiquità, tr hauendo ueduto al tempo mio cauarne in diuerfi luoghi, 
„'ingegnai,apprejs’ il famojo Bramante, ir Antonio di fan Gallo , mio maeilro, Camendiii in («1 arte e(fer. 
tiinmi intender’ ,l rimettere infieme tal ruine, di che n’hoprefogranfatisfalione,ù- ma (f, me quando quegli ed, 
fitu che fi ueggono minati quafi in tutto-, io me gli uedea ridotti in difegno, integri Et perche fon flato piu uolle 
perfuafo da Mario miojigiiuolo,chefuj}e bene metterne parte in luce, accio non fi perdejfero tal mraorit, ir lan 
IO pm me lo perfuadeua, quanto per effer morti gli anteditti, architetti,con li quali io le haueuo uedute, offerendoj, 
detto Mario ad ogni fatica, per in fin’ a‘it intagliar parte d’effe fìampe-pojhmai che non fujje fe non buono .1 met 

tor fuori tal opera, confiderandocidejfere mollo utile per glijludiofidell’anhitetlura, fi come chiaro ì che maga 

fior frutto [i caua degli buoni ejfeinpi in poco tempo, che non fi farebbe leggendone ijcritti in mollo maggiore, io- 
anche lami huomini chiuano mifurando,ecercando queUe rume, enon lepojfcno ritrouare , ne piglieranno gran 
fatisfatiene,io- anchoragli altri chi ueranno,non batteranno da durar tante fatiche, e potranno m hreue confee 
euire,quel che in molli anni a pena s’è potuta comprendere. Ma mentre ch’io attendeua àjolicitar Mario, che ridu 
ceffo b verfcttione. que^a tale imprefa,mi è occorfo alcun dubbio,che per hauerla moUrata 'a certe perfine, ho dubi 
tato di quel che ci farebbe potuta inleruenire,fi come ci e auuenulo in altre co/e, che battendole lajciate uederejcno 
fiate flampate,àr altri gode le noJlrefatiche.Perci'c mi fon deliberalo di metter fuori quejle pocheche io m.i trono 
,n effere, accio non uenijfe ad e ffetto quel’, di eh’ io mi dubilaua.Faccndo nolo à ciafeuna perfina,che di lotto quel 
che lrouarete,nel modo che lo uedrele difegnalo,l’habbiamo caualo dalle proprie antiquita, e mi furato minutam.en 
te,& non accrefciuto, ne diminuito alcuna co fa, Si che prendete con l’animo allegro quelle poche fatiche Jferando 
che con la gratta del magno IDDIO, in breue tempo manderemo a per/ eltione tutta l’opera. 


- - ,.,. 

'■■rT-.' * 

. ièiiàtì'--C .. ■ ■ i' ' ’. '' Av.. V VV 4 !« i / . 

^ •■ à: . ■ . 1 ^ r-*' »■.. ' ■ 'V •■-< • ■ t ■ •• . 

. . ■ J. . ■. ■ . 

V AA:_: 


,.•■ . “i j '• -V» *1 

.■■ ■ • 4 ^ 

. .r. 

'■*■'' ' y . • \ .. .^ ' ^^ -^4 

• ■ - ■ ;> .-. ■-■ ' 'f ^^3 

• *4 'i.-^ 

•. ìlf .• ■ .{ -»ì •:iS' • '• ìJ^' 


T' ^'1 


»Ì^t ■'vV' f 

^ '1 

■A ^ ^..v ■ • • ■ ' ' .’ . •■ -V - : ■ ■■ T]M>- 

,♦• ' ’i. ♦ **•»■.• ■'■•■ '^ .' » . /^'S:*3Ì«H6*gÈalS 

‘ ' VA ;• 

'‘ìf •“• V, ' - --fS .>■ w-<-.. 
PIANTE DEL MOLO DI ADRIANO MrS^ ^iante^ fono // ^Mjofo di oij (friano: ò’ non ut ora altro di •\'acuo nef 
majiicno def Jondo, cUd La scafa, oLc andaua intorno: Jono mtjiiratd a j almi: 
dajcuno mrtito in dodici dita: et o^ni dito in parti emme, chiamate minuti. Immo 

LA FORMA DEL MOLO NE LA PARTE DI FVORI l G^effo dìe afjrcfenkji dice Smt’An^efo, antieofnenteju iffejìoCcro eP Adriano,^ certo 
c&fii ofiera /arte^iH (atu>ro feti ornata, fi' come a fu anchora ncdtm^ano fa fa 
ma^njjìcentia . €ra rumtojra iftondo eTjmdro di farfacani, ci^diedimo fa fucr’jorta 
jer an£are a torno, dcndejijmo co^dfcrare amntaj^c ffvrt^a di taf ^craj come 
nota fa pianta dljl^m massiccio, cfe certo jijarcffc co^ruato fun^c tcnyo,s' e^ non fpc 
JiatoJatto rumare, Jfira f cornice cfdfua^o, ni erano caua^fi,^ fatue jer tutto jcr do cf 
juandó'Bcffari^uittorioJò contro af Re de Gotti, con^ucf futtar foro add^so tate fìat 
tue, e caua^f, dinota cfe ucramenteji^ero m fuo^ojlmif. Re fajdne cfe èjuojtnimd 
to, me ne rijorto affetto di Cfementeva. Pontefice Maxmo, cfcmi dfc cfejueffa di 
metaffo ehcji uede afprefnte in S.FietroJùfenef^umita di jueJloMofo. 
%*i M Twa* IH .imih'il .•jM'iWi H « vi'iJ ii.wti •'•■ «£'wi*t(m. AtYi'!# ». • 
u. . v.U'ol I I " . .nt M •. ^ iU-'V. I' ' >mi'\ s ' ■ ■; 

j- .■• ^e5§*t*iirtti . l:i> 'iifi-; y , lirtKM-t' ■, i / 'iS V.' /<' 

■u^ V'-nv'" Mi-- 'j. aifc-ii, I, li. WV' ' « T'. . A %fbr. '-A ' ■ >1. .ii'y-. .? II 

«. . .,•#.> • ,11^- . f ’i'-u. ■W*.*' M'i- ■' «.i.f». 

\ 1.»..,' >■ ' ' . IKi* 

l.\ .f, ur>^— ■' >. ' ' ■* r!|«» i'- 

•vmiiHi. i\iè> . ' Ri« •' ■ts- ■..’i*' -vuv I . '■ Ifl (R I ■• 

. ^ .*■ '■h WV'* 
UK.' ' , I à' • >5 


- ' i 
■ 4 
' ». O -, •l' 'S'., ...1^! ■ ■' ■* 
ir' ■ 


■r r 7 P I A N T A DEL TEMPIO ra C'itRn Scflr mttt^mtà,£ì(otna,lftmjno cS fi^cTramnc mnomeifi Nerm, 
certoemirmi^^ojijcrlkjuiijm^urata jrmtdz^^imcojerlàieffii concor^ 
àantia,eumi^ m ojcrci,c cerio c^ejujt miraÉtfe^cÉe colòni cHelc rimimuatio, 
nonjljotemtw acUdirre k credèrr,(£ edif^JnHayer mane Ì huomm, ma £ y» 
^anti .ifor èeff’ ei^tio era rtcch^mo,ene Hijarte itfterlorejmlè cotone, af 

J^no.S.uieranoJhftue ajeJùre. eJìmiCmenteJym (a cornice clafcuna colina &m> 
m fajuajhtm mjte£', cèe ut erano m lutto jer numero uentyh j\atue,Jin-^ f 
a[tn feUij^imejnetre mifcèlate, Po^i£', Seymitm, Afafafbi, e moHeJòrti £uctje , Ce 
juali' aaómauano [ayarte£ £entroyoi £^n era tutto £ catCt£ manm,cCe la 
yr^entkjua era tale £ Sauerjattojxcyir oyntynjona , Jtla accio éeji conyreC 
NEL FORO DI TRAIANO tfajenon w tutto almen' fonia ttmjiof'fc noW 

to jmrtkuftmftt, ey^o in moliiyrz.'^i romcfordnw ridiedryfmiìcérjà £^oyno 
Jarf u(f(re myiujarti,amcjfnfy^a cauarr e^rutto nfifnto da-cii^cm jludiojo . 
Oftra £ju^o era ncinto di mura aliarne con dyjnj tedermeoii riyùni dijìatu^ 
juad mura da fayarte didentro corr7fjiondmo,ma dtfucri non fanno earr^mden' 
z«, (Afe- mi da a crederr^ efe [ajirada datile jued rmdare, i ede [a cardia defjih [' 
daddia cat^atoyerriDcdcytfjl'fra fuoyo modo noédràjudtettyii,Jieome Jtucy^ono mod 
tudtn fdijitij auiui ajyr^o t^rrtti,^aeeomodàtrJ?ecindó eJÌU,ma uei^diamo a lem' 
Jurr^tutto [’edytùjum^umto eod draccio'jiorentinoja meta def juaf'} juijotto di' 
moddfatad. i( iraicis Jofto jof.- 1 mcJ di 'Jdirini dmu w miruh éo 
-’i- 


lifS" W"? ■•Y7*' 

-.i- -V. < . _ 

. ,, w ;, ■ (> Vf > t I*. M T ■'""■ ì <1 -1 :ì 'VI. 'IH- 

f - • ' -(tt'.R ^ ■VM’WV*’ I^IM-;-' ^ V 4» ?1»(«>m <»tKV^V>V 

,’ - .. «r.tah «li. -^..it ^ '%'»•. ■• ,'si(rtwwwfcw 

’ 'fr' f :s- :v. -I#1 M.Mvn!ii 4 ‘«(i^fJ^ ■«- ■ .-.<^*1 Vvwt» ^Mfv, . v; (CtóO ' 

M,>jnr^r;. -,ttr . i R^i ;v.i<ijw >i»t H'-i-^^>':\t.'.>AMWH‘ *ui^ 

'. ■ ''. > »"«i il,»!.'. 

i-iw •*•.^ 4 a»'. --.‘-fwà'W ■>*".* ivi**’- '■ ' ■«>**<*•• wWto« 

^ • *''g‘ '4 ib5A 

■ '■ 'si*. -T* ilf, ':*«»>« »4.'i«ron«i\ '««M . *(•■’ 1 «M.V« n :• i .' 


if-. ,- irtifey -; '■ > < 

F> - «• ^ . • ^ 1 


Li' . iy 

r> •>• • • < 


ki y-.-V' -r - r» • , ' 

.■,;r ■ ■■ 'I . 


A^'4. 

.'?f' . . ..' '• > i . r\- ^ 


9 fi', 


.. ji . . 

Jf- V *, 1 , 

■ ■> i . ^ V . , , 


' ■ M •'*V 
* ‘ ": 'y , *• ' ' '• . 

^ ■' l- ' \ ,Tn . 
^Ìk'\ 

1 -H 
r•■'^;A-^. 
!*«•_ 
éM." .'. . ■ V ■ 


- -■'y* V ■'■« 


ì^."' , ',• 

mr_,-.*£,’.-fv..,v;i‘- ■ 


“ •' / 


'q, 

' Ik^y. C ■ ’■it.^ -■;*,•-■■ ' -Mi;, 

, -ÌK:'- ■ •. ■'*■ y% ;A... '>[. V',-,.; ' i./-^--"' 

' ‘v-'i ' ’■- /' il 


.1.' • ■ '^' 

hi LO DIRITTO DE LA 
(iarta So dim^hvW fajnmftt /cf utt^io tuCjifìv (ÉTmanp, cpn Q munt inturWj 
ùji^m ^Jottv m dittico fo lÙritt^ i£' If rmn'a,nr (ijfartr £jwri ammm cmm mm enw jufjwmm mptrm: awaruaw m mi mm umnc mnm 

. . .'»■ I 

. ; 
1 '-i . 


' 


. 'il ir, ’ 


- /! n: 
^ i; T-!' 1- 


■Ili 


•., l, ■ 


i-.li. WI. •) . 
■ i; 


^ Mi t.i ...M.. 
.yU\\ h) 
1-y, li li- ■ 


■ •Xr.'., v 
. - \ ' i. 


V- 


'■r<r‘ 


A'^Vi Cn ù'r. 


><y..'Art«nm t\ 


'A 


>.T,T 


M-. i ,V ■ 


.I.lVi!,' ' ! 
, ,,- 


i-r,-" 1 


■ y t - 


MlViì.ll. ^Sii.tVlV! ij t!V 


t:S 


-C 

.V,: 1 UM'.'- 


■ VAi 
;i 11',;.;, 
V ■’. 


Kiv-rA» • • ' 


'.l t.-n'A M-riwh 


A.; 'i 


iKÌ 


!4 <vv"V. \i' 


"XXX 


' 


. 


ì;ìT' " 


A-!Ì:!5;ì '! .'i '1t 


.iXi- ’ i 1 


- Vi 


\\1 '.Y'-'h • 


. i.i 


/ 
'! »' X"'.ni . • 


■ ,li‘. 


5<;\ Vr ; 


•.'.i.uAiii'- l’t 


1 :\;U. 
'.} ■ ■• i» 


■ -, •■ •. , 1',, r ' K 5 


:V. ■ 


l'itri A)‘. 


. 'M- K, 
.-vs’.-. Mii’ ■■ ' X 


L.v'v’r 
arcèìtrito fo imito modo in iiunj' owtr,cómc cdimji uc&,jicrciocdo modo lo {idttaw^orj^ 
nuom.^^c minéit rifatto mma in o^ni cantone una della cffcretùne,da ^er corjtf 
iièmta,cio} cheljnl^ho id/itto cantone non£mmuiua,elarcditmne correnid là oerle codnneé' 
minwie juanàji^nem al cantone rifaftam tanto, jmnt'em fa ifiminatione clela afonna ecioja' 
ceuajteruentr'a ritrouar ifuiuo défjiif^ro.Ji come cdiaw fo ueefi jmjótto afJ^no.R.Circa 
fe m^urejà mjàmto cof émccio efiujo in minutij^anta. 
t*. .‘li 

■ *■; =, '^ ■- -si ■ ■■ • ■■■ •■'■•■■ 

. . ■ ■ 

’i,-' 

/.-Af .pA , V,. ' . .-,, 

■• :. :■ :> - - ■ '• ■ ■ •/ 

■ -'r. ■ 


xo fapiura iQfaim-a,nflàjmLrJi^rttiì Curtio armare ,uvemifTen^ di Giouc Statere^, mefte rim £ornamett 
e£inti^i,dcCjua[afjr^enterurJonoritrì^trwldru’,£oriiinr Corinéw,òanciora c£r s' a^orttani molto da ijc ritti ifiVi' 
tnmio;mmtc dimanco c^Rc ddfijìiu Reàid- meglio int^i ordini cRcJianm Romajeedd djarerr dUutUjfiarcRitcItimcl' 
[enti cRcJonoJìati a ncjìri temji, éfiojcrmc non cijo tremare macamento deuno, ncjcrconntijiojiyern trvuar m^ià djujb. 
\Corju^ èc&ifRmint^o tritio Ju laucrato moìto dif^rntcndtt,c IcjictrcJùronoJi dm c^iuntrfuna conùftra,cS ayjiena in 
molti ìuo^Ri Jiyo^ono d^ccmere QJue cdmjurc,c certo s'^linonj^ejkto cojidm corneo, non jareddono r^atr tanto tenyo 
injnedi juellr tre coSne d djr^mtrjì u^ono.Erjer ejìerc c^i imjortantcd'do notato it^icme con lijuoi memÉn,jua£ 
Juronc mijumti col Rracao dtto dijojira jiartito m mmutij^anta. 

9 I 


I Vt* - , V ‘ > -* >* ’ ’ 

■ .. : «iV'-v H'- .'«i ■< . . • ■••♦; J 

. I >*■ ' *■ I ■ ujrjcr. . 

' i, • •.r. •#•-’ t ; V. .. ^ ' ♦l'-id ^ . 

; ■■'■.'1* J^ v:' U. '-i .*. 

,' , .u.‘ ‘ ’Jf.i W.' iV wp 

' '*1 ,\n'.»'u rf- • 

•ìnj 

' ' \h *y * ' .jt •f :i,. p.l i . :^: c. 


. i * •••:-•■# . f B ' ''■■ ;:; ; .■ < 'W r vo 

, '■ iL**‘- ' • I ■• ■ - • * - 'i'» ^ ** ' 

.. • ' . , «jrf.-.- yV.*-; . . ' . ° 

.* :^. — • -*■■^9'- • * 

ù . ... ■;. .^ -..S- 

.•- . •- ■ ■ ~ 
V-'^i .. ' i ' * - “'>y t* • ■ ■ /“ 

'V- -.r 

v;;. 


J .il •4^: 


’ i' ' • \ ■ *. > Kt 
*. . '•<• » ^ ..J» 
.4' ' 

'■-f, ♦ c.- 


.<*' vC . ■ . ìfr;'v 

' • \ ^ 5,‘ V V 

' ■ \ .' 1 j ■ r" cV\ 

■• c • >;/T- 

.li 
'■ »? ■■'• '"'"v ^ ■■; ^'\>' X I 

•* .„ '-VÌI. '■• '»»■ ' *Ojfc^+T- I 

■*' ■-' ■-';■■■ ... : ' • ■ ; ?, i - I “ 
2 . 2 , PASSATO EDITI TIO 
^ • ’">v -J. .•,« 

VT-’ ^ -^*^.TÌk*'ii»W|>n-5^»K •■‘«»>i 5W 

' ■■'■ ^ ■■ ■ ll}»^ ^.•■^' ««l"K il 1/' • »i- \w ««»•< ' ' ' 

! .> jj Sii, > . ,y,%nbnAjeuti, < 

= . • 111 ■ ■J« ‘alt#»ifiin,V^«r\4tv 1 yl- ‘.inVni'yiyi'' 
f. Uj^, '4111 •''WiVWw.iisIhfw' 

] Ktl‘1» 'VI,* 
m ; « li»' -■ -*1 y , ^ N‘.«* >^-y ^ ■: 

j- ’ -V-^V --J .'- , J ’ ' ,- 

vUvi yni’-Sv^ r 1 ’ • .■y" — -.' ■■*- ” — . -"'-^ — I ^ I 1 ‘ 

,# ,':> '-^ 0 0 O IHìI 

!Ì 
■'A^^lòiTiiedro i&MarceSù limiedìfiresmtt'eQ, 
ffoa 5anNuiBiimam'ereu trono trt Tctt^ 
(uno acanta ràfro,tif/Wdó ée(&notano Ccyr^f- 
tijncmtcecSntìilcm.^mairTm^DoriccJe^ 
anato. Afaueuam jufccmbm!ó1naMo,eJà‘ 
cem ^eCincomenimti clieJcmeVttruuio cioè fiejferjàr imeti^e eauaCi ènec^ario 
rt tìnércD&tmo ^uaU c^ejic.ucmtone.ecosi 
Jhau^jìerdo Cdonotato injomama^ore 
ne tx fi^uente cHartajnu Mwamke .QmJh 
ec^tw (àvu^mjìcirtt em c^^ermo everta cft (kc ® ® © © © 

^oJUci 
© o 

o 


@ 


® © 
-©■ @ 

o O o 
o _ G O o: 

v: o^ffmh 

toneCaC diesa i£San t>lu\ 
carttere.^ra t^y^enne c 
ifijìui:co,tnoCtoricco c(tnU 
anedemoSo cofrmeconv 
cllVitniuio,ne i^comvai 
io it Ce co[òme,etin àwre- 
ùm. 
m 

O Qt^ misurati coi 

® Q I ® 

i # 
£marmD S mmuti,etel?eL-ne {kjvma cfi'a^orejui £iremata.ne 
JicaiD ifcarcere £cIm£o J)ecmviro,CojuaCcldamo carcere de (àyfef e 
manajicomejcriue Vmyonio Lato, eJùeJx^' ® 

® o © 
© ® 
© © © 

® o ® ^?enJò ju^ed^tiondottoin 
carcere, erano in^r^ateQmura 
dentro ajue/hdyepennhetu’era- : j 

unc^dera, £ teuértim.e t una £m 

mi.cdexCuano deCaCar^exza 
tra SracciO. ó'.etd^ora eraiyie 
nojra Co muro et Ce co Cane, e i^a 
iecofdnejin afl^eCC dyuora,et 
m t^a era vr^roCato eCmuro & 
Jjyjertm daicdto dijiiorajorfe 
4 - - (muaa,et con erano carcere roumato ano. loflnt^ì ^ucdére- 

etjaito c^e £' abitare . 
'^i^.lì.mtnuà' J J. Ja Cinmura.aC' 

aCa-o cfej)ej»nni,dijioicieraunaJò(G-' 
Ya ^imdrmiintamg ^r^a-tminuà. I © 
© 
© 

© 
© 

o o o 

0 © 
rt» Mrtto tn fesantcmmut . affano. ^u'^aCaha<^Se ' 

^'^nandthea^odiniarcello,minezzadeUifctuomet£^ j 

Jcena. j 
• f-'' ,..:,-V' i i.-'m ' t 

- ' 3 


£J! ' I' 
'*V - ; j,i ij ^ V» '»> ril^£i»»».t*f •■ . «c 1. 1 . 

J *|>.<*àr-. - ^ t’'j 1 


V- - JUIil^l ••♦ - - t ’..f , 

■| I r 
-iJ ■ '■:\^.-:y '■ ’ ’«\, ■»>i'l.“'-:'.r". '-«t 
f ■* fc *■• .<«ÌK ^WAyilw •' . f , . 

^ ^ . I-_«T tpt.L ■i ' -=A «*A<1 A 

)(!j : .^ A»^w*tny‘''*^'*'‘‘' --*.i>' f 

‘i!*.--^ >• ■ ^ x7W->ri«W*^' lU^tofivr «^iX,£' : o 

o Si ^ f:.-i 

' *\A>«rv«tìiii Jt I *’ ' y ^V* * S. 

PIANTA DEL TEMPIO SEGVENTE 

'"l^^iantajuijotto {mcjlrara r mciferna,iii nojira tmcnUonr,tnJirmc rcf lue (dritto, 
jmiy,£moJìra mdfajr^umr carta: et drncÉc fmtmtion nojlrafufc di trattar fór 
lo (fi cofr anticdc,normmrm nVjiaiJo notarfi injtmc cond aittr cofferutidc via' 
cere £ ci^cumjìucfi^o (di ju^' arte. ^ 
i7 DENTRO E diritto FVORI 
'JSZ^ 

O imoflratofii a diclra il Puffo , Cluudio Imperator Romam edijìàinfieme con i’alfro, 
che Traiano dopo lai u'ag^iunfe : e certo che fu mollo neceffdrio farlo, fi per che non ci era perla 
alcun a Ojìm, fi perche la bocca del Teuerefu feinpre ripiena, e biffa di acjua per le percofe del 
Mare, e di ejjo Teucre, che contrajìando injiemeuanno mauendo l'arena, chehora cauano in un 

luogo, bora riempiono in un’iltrotne la ^uale nonpoteuanpaffare fenon piccoliffiini nauigb: per 
ciofecenoquejh mirahilporto , accio fuffi capace d’ogni gran nauiglio ; e come fi farehhono potute condurre fi gran 

fatue , eh’ crono in Rama , e fi gran jafi.e colonne , eh' anchor al prefenle fi ueggono :fu adunque di necrjila 
farlo',ema(fvi:ein queflo luogo , non ci e fendo deue farlo piu uicmo ala Citta ^ Roma di quefo ; ma perche a i 
noflrì tempi fi riiroua in tanta mina, non hopofuto figurare tutti gli edifici , che u’erano minutamente perciò che 
ue n’erano infiniti, fi come molte reliqu.e, che n’appareno , lo dimojlranot folamcnle do notitia de le cofe piu notabili, 
fi come con lungo tempo, e molle fatich- ho potuto ueder,e toccar con maria. Pertanlo dico, che nel porto rJt Traia.ia , 
tlqual’edi feifaccie, ui fumo polli m ciajcuna faccia certi tronchi di colonne, non molto dijlanti l’uno da l’altro ,/ara 
/i per Ic^ar le naui,de li quali al prefinte fi ne ueggono di molti, e fiora ciafcunofeceno un epilaphia con certi rumea 
ri dentro, e quefi numeri erano un fegtw a i mercanti del porto con gli altri di fuori, percioche ogniuno di coloro , che 
uerrma con la naue piena japeua a qual tronco hauea d’attacar la fra naue , fmlmente ogni patrone del magazino 
Japeua a qual tronco ueniua la fra naueema per quanto s’epotuto comprendere , non fi uede , che quejii tronchi di col on 
ne fiano fiati adoperati a tal effno, anzi fi uede, che fumo rimurali dentro un graffo muro, il quale andaua feguitana 
do intorno le faccie del porlo, taf lanio certe iniratenon mallo dillanlil’una da l’altra: e que fio muro fiprauanzau* 
lecobnnedi iraana altezza, .ir miniera che lecolonne erano in tutto rimurate, tr appiè delditto murofeceno alquanr 
tigraii, hqualifcend.-uanonel’acqia,efrl primo grado appreffo al mura ai poferoper ordine certi quadrigrandi di 
teuerfrna ,àr ad ogni quadro un’anello di ferro. , o aera dì mettalo , fi come da certi firamini ha camprefo , e quefli 
quadri li 'fumo malta pia eammoJi de le colonne , tanto che in cambiode le colonne ujarno quejii anelli , ecofijlaua 
quello porlo, e fuori dtldiltomuro ui era la uia , la cui latitudine è cqualmenle canne 17. e palmi 7, poiuieranae 
mgazinijiqualialprelenlefinolanlo difirulti, che ancor che in un luogo ci fi uegga certi figni à cortile, ir m un 
altro certi figm di fiale, non dimeno offendo tanta rumati, tran [1 poffono hauere perfettamente, percia pongo jolamen 
te l’ordine , com’egli ilauano ,/i carne ho ufo , e inifrrato , la grofiezza de ipilajlri fra l’uno e l’altro niagazino e 
palmi 4 e un terzo , e fra l’uno e l’altra pilajlro la Itliludine di ciafiun magazina èpaimi Z l e mezo. quelli chefegui 
tano’lfiumkincerano Sacqua. e quegli, che fino dal’alirolato alporto di Claudio, erano fimilmmle adacqua, ma 
paren’ejfer fatti da huomini priuati fuori del difigno uniuerfale, perche non fino dentro forte niurio , ma efolh a la 
campagna, come fi fanno e borghi a le Città, gl’aliri che fino intorno le facete del porlo, erano di terra, dopo quefi' 
u'eranno le mura, lefialiflauano,ficomehodimaflrato. perdo che fine uede buona parte, e maffime appreffo la 

portaptincipale.maperutnirealemifore,dicochetalarghezzadtdilta portaè canne I epalmiiemczo ,la lari 

gbezza di ciafiun di que torrioni e canne z e palmi 9 ■ tutto’l diametro del tempio tondo è canne il. la largcczi 
za de l’altra porta piu dentro é canna I epaimi ^ e mezzo, la larghezza del leuer e canne 40 in cerca-, per eia 
chegli'edouepiuedoue meno. la larghezza del fiumicino 'ecanne ioin cercha , perche anchor quetìo'e doue pue 
doue meno . la larghezza de la bocca del portodi Traiano e canne ?S , la larghezzadeì canale che ua uerjo 
fumicino'ecanne I7 epalmiq.la grofezzadei pilafiri del ponte fognalo I i canne z e palmi 7 qutho ffath 
doue paffa l’acqua fra un pilafira e l’altro , ecanne a e palmi ? .in quello mede fimo canale u’ era un’ altro fonte , 
il quale e notato G . ma la larghezza di queflofra l’un e l’altro pilajlro ecanne j e falmi 7 . quel ricinlo quadro 

dlango fegnato A con le uolte intorno , è opinione d’ateuni , che fujfe un’arr.fhileelro, ira perihe e di forma quadra 

e l'amphilhcatri Jt ueggono dijcrina orale , ne manco ci fi uede jegno alcuno di gradi , doue hauejfero a fare li fceti 
latori , fi fame frgliono hauere gl’amphilhcatri , lo per me lo filmai piu prifio per un luogo^ di mercato , onero deue fi 
riduceffero i mercà’.li e negotialori afar con/iglio fra loro .equelluogofigraloH,il quarelutto aperto come piaz/ 
za, polena fmlmente Jnuire a tali effetti, apprejfc quello quel recellacolo d’acqua fignatoM, il quale bada le lane 

de le topaie , e li^radi , che feendeno ne Vac^ua , kaurua una fola forta di largh(2za di due canne , la c^ual ejftndo 
cofi piccola ,’ dinota che per offa non pa ffauano fi non piccolijfmi nauigli , e per qucjìc tion/i può penjare , chequi den, 
tro uififaceffero nani, ne riconciajjero leuecchie , eccnquajale , ma piu prejìo polena eferun luogo, nel qual friy 

ducefferoi piccoli nauigli a fiaricarfi , li quali porlajfero rollc da mercato , e per l’ufo quotidiano de li hahlanli,e di 

/oreffieri , come fijuolene mercati de l’altre Citta, per non meficlarfi con le nani , che portauano nel Traiano robe 
he da magazini, per eia che, eo/icome e magazini fin uieini al T raiana , ne piu ne meno la piazza fegnata A,chtà 
/òpra ho ietto^ che poffua femr per nicrcdfo,è uìcina a tjuejlo ricettacolot per il che fon di parere^ che{fueJJi duoi luoghi 
neramente ferwjjero a tal’ef^etti: ebenche al fe^no O fia lafciato imperfetto) non dimeno era ferratot ma, perche al 
preferite è rumato , io Tbop^o nel modo, che Ji truoua.(puell’ altro canale c/:)e un uerjoH molo, c della medefima Itrrgezs 
zadel'altfo biadetto, cioedicanne ivepalmi^t laìarghezzadelmoloe canne la [ualonghezzae canne i 
^ua! era furto mafKciodihuonmuro,poi haueua una grojjezza difopra di palmi 4 di muro y che ìifaceua parapetto 
in tornotla larghezza di ciajcuno di efue torrioni é canne 10: e dentro ogni torrione u erano duo tronchi di colonnetla 
larghezza (ii ^uel luocbo , doue pafa l^acua da un capo del molo , è canne 5 . il pala2zo il ^ual’e fegnato P, era del 
Gouernatore perfua hahitatme^^al prejente lo chiamano le cento colonne e penfo che s'halbia rifeiuato quejlo nome 
per le molte reliquie de le colonne, che ci fi ueggono [otto terra t e certo, che quejìoera luogo da magijìrato • perciò che 
gli epojìo nel pìuheV luogo y che ui fia , e Valtezzade ditto palazzo foprauanzaua tutti gl'altri edifìci , donde pofeua|/ 
ueder entrarci nauigìi ne le bocche del porto di Claudio per inaino nelTraiano: ma per efer al prejente molto difiruf* 
fo , ir anche molto dijfficil* a conofcerlo , ne ho pojìo yólamcnfe un fegno di fantafia , perciò che non fi può compren^ 
dercy com^egli Jlaua uera>nente»il uefeouato è luo^oyatto modernamente, doue fono alcfuante jlantit da poterui hahitar* 
alprejente. il Porto di Claudio era nella firma dimo^lratay fi come con gran finche ho potuto comprendere, e tajlar* 
in molti luoghiJoue e quella Imea fegnata L I al prejente è il lino del mare , il ^ual' è ritornato al luogo dì prima, 
inanzichejìtjje tagliato'l terreno , e fibricat*il porto : da ijuella linea in dietro è rmajìo ficco, eccetto che appreJ?o*l 
molo e pantano fo , ma il porto di T raiano e pieno d'acqua , quelle due bocche nel porto di Claudio , una per Uuante , e 
Palfra per ponente , ciascuna elargha canne jo, f come con molta difficulta ho potuto taffare neìmar^y emijurar> 
le j perdo che al prejente fono molto diflrutte , Valtre mifure fi troueranno ne la figura difegnata ; e fu mifiurate con 
la canna dimuro, che al prejentes*ufa in Roma-^ e ciafeuna canna e palmi 1 0. 
uJJKSfenk si^ciojù cixuatDj^aif Can^ùl^lio ctiCcollèQ^rwixfedTijueC fù^o cCoue(ìi^iJi^cei(V{lntAno,Tno[to dèjhvtìD etto 
umatD, d'ar£ne Comjjosito, lutto ornato cfsinta^Ci etjò^dami Sef^mti :Jàmijw'at> co[ Sracdojiorentiwjìartito injèjìanta 
minuti ... 
'/f// "'Totuió (frC anèhmur' 
?i&lì» 4*.Wjk, 'a>‘,.,4v 


'éf -?o 
•ii-iii I , «S'a -i i 5 ] 

limar