Skip to main content

Full text of "Mehcre"

See other formats


۲ 100 7 بل‎ 6 al 6 
۵ ۱۷۸31۱ ۹۵0 41۱۳5 ۸۷9 39۱۷4 0 


M3IASNMOG ۳۲ ۲۱ 

PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 


UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 


PL Vecihi, Mehmed 
248 Mehcure 
۷42+ 

1893 


۱ 8 اقا یهن اقدام ءطبعه سی 
NESL, TO EO PA OL E E O KAN‏ ۱۳ ا کا 


یط مقدمه TE‏ 
ودن ار ته اتاک EE‏ 
ل اقت وامیدم فوقنده مظهر اهدر اولدی . 
مقدمه 4 کتابده 1 اتدیی تس باحك یدریغ 
4 لین SR‏ رغت وهه 
2 [ جورم ]نك ده طبع و شر نه جسبارت 
۰ 099 
مهجوره . که شو اض یفه‌لری شبرنك ماتم 
ادنو قاع ەۇلمەسى» اض کفن‌امنده جو رعش 
برجین با کك ترجه خط e‏ 
وقعه <هثبله مهردل قدر ساده و بیط اولاءخله 

م 


براراوقدرکو جك ده دکلدر. | ندن دریغ‌اولمیان 

3 نظار طاو شاه ك بوکاده تعلقندن امد وار 

1 پولند ینم اجون نشره وحتی ویده مولفنات 

مارم بل آمقیت ايدرك اوو جه الله اغای لازمه 

شکرانه عم ابلدم . ومن‌اه اللوفق . وحمی 
FANN‏ 


مهجوره س 

ای مسر نامه مقال اولان « ههح<وره » - که 
مار دیا اتصالکاه وجود وعدم اده جسم 
ر حانه ول اعشدز ے حاف اصنافندن قا کف 
افدی امنده برذانك کر همی ادی . 

اف افندی؛ وأقعا اولك وقوغ ارشالارنده 
الک ر حسره وارث اوش » ا ر 
فقدان سترمانه له حصول مساعسی افلنده 
قالش ایدی. قط روت وسامان خصو صنده‌روی 
خست کوسترن محتنك قناعت قلب:غنای و حدانء 
عقل وذکا کی حز مهار مقا ده علی‌غرعین 
عص ءسواطف صو صه سه ماهر ایدی که 
او ساه‌دهعمر نی آزادهسمر انهامی‌اره موفق‌اولمش. 
ره رك حوارنده جرع اله رده خدمتحسندن 


ای 


RE: )‏ 
متنتکل عانله‌سنه ارامکاه اولان‌او چاوطه‌لی اونی 
بوك رکاشاتة سعادت قدر قمتدار ابلمشدی . 
عا کف افدی فتبرادی . فقط وحدایغی 
ابدی. اوقدرکه بك جوق سامان واقتداراضانی 
طو ورمقدن صرف نظر رقات دها اجقدران 

ثروت نظرنده لاشی حکمنده ابدی . 
قدربنك قناعت ؛کوس‌تره جك قدر برعنایتی 
کورمامشدی»فقط قاعتکار ادی . او در حهکه 
آرژو وامل نامبله هکسی زیر نج تخیر اه 
آلان قو حا که‌يك ممشت روزره ندارکنده 
فضله‌می عنت‌دنده حقر دی ۰ فکری هچ 
رکون اسب تمش مشذله مندن آزاده قالزدی . 
" فقط هرکونحالی : عالنیح]ا کهموقت‌نولوردی. 
او 4 دنیا نظرنده تباید ار برمهماشخانه » عمر 
مدودالقدار رمسافرت کار عاقل ایسه نی 
کورولسزجه اداره امکدن عبارت ابدی. 


9 3 


۲ 
3 


ی رد نی 9 فك 


۳1 ڪور‎ 1 ٦ 


عندیده ا شایان شکران ءواك ق‌تدار:ترشی 


وازسه اوده کال حسنندن شقه محاسن اخلاق 
و هر متام کند اسنه موافق وللان زوحه‌ی 
ادئ ۰ وساهده ازدواحاك که ه‌درلو 
احتباجات ,شم هنك دفع‌ورفی اجون برارکی 
رقادنه ورقادنی برارککه مادام الات ترفیق 
ایدن قانون .مستحن شرعیدر ب عقول سمه 
ارا ڪه مسا بواان حسنانندن حق استفاده 
اھ دی م رفقه حانی اولان « شفقه »سى 
حقیقة کندیسنك افکاری تقدیر و آزاسنه 
اشتراك اده مله جك افتدازی حایرزدی ۰ . 

ا کف. افسدی عائله. »دك اولدیشی 
ملدیی حون عانه‌سنك قدرنی‌ده سایردی» 
فقط . شفبقه‌دم وقدر شناسلغك قیمت واهبتندن 


۱ ابر دکادی . 


ما کف افدی حان: اولدشی صفت زاوحت 


aE E Sd‏ ی 
E‏ وره ۷ 
بواندیتنی تقد اپدر وکوکلنك عبت یکی سينك 
#ره‌ستیده پالکز ابك ترفهنه EE‏ : 
۱ فقط بوحسن کرت شفقه بك ده نظر امعانندن 
مستور فالزدی ‏ 
بر قادین اجون اول ا‌ده دوش وله حك 
شی زوجیك صسداقت وحتی اله عا که حق 
و اطله مقندر و لقسندر ۹ 
- چوذکه ندقق حقٌ امون صرف ذهن انك 
ایسته‌مین و باخسو ایده‌مین بك چوق‌سطحذار 
قادسنارجه اعدامی موجب کوردکاری حر کی 
ا وی موجب ماعات تا 
اشدکار ندن برقادمنك باشلیجه اراه‌جنی زو جنك 
ات مداراستقامت اولان-استقامت افکاردز. 
شفیقه خانم وجسسندن ارزو وامسدی 
در جهتینده حسن حه استحصالاسديی اجون 


۸ عوره 
ایسه خلقه «قادن» کلهسنك شامل اولداتی 
مایا جامع تی زوجنك ۰ عالله واقر باسنك 
اوه غو و ناموساری حصو صنده انساسك 
بدیته توداع اد وظفه‌ی حسن تایی‌ان 
ارزوسنهاهافن+صر‌ف‌اولان خدمتی و لو حزوّی‌ده 
او اسه بك دهم طامه‌رق رار عالفر ای 6 
سباه سودالی کوزاری ۰ دکاء سودا بسندی اله 
دامٌا رفق حداتی مسعود مک حالبشردی . 
خلاصه زو ج وزو ج هکی بك وجود اوالری 
لازم کان ایک چم منفری امزاج اتدرمف 
اجون حرارت قدر مۇر برقوت ۰ بر عالهنك 
تأمن راحت وسعادتی اون NR‏ فلاف 
قدرفوی ر سب مبت وصدافت اه عبت 
وصدافتك اوفق راوی سوك رز غاد کا 
4 امکده ی کفابة خصو صه سرت :4 ۵و وابي کنج 


گوزره ۹ 

رموه يدبع الاتر اولشلردی . 
اجق نله افلاری بکدیکرلر ك کوکنارسنه» 
محبتارضه ماحصر اولدییی اجون حرص 
وطمع‌کیالی مسحور ادن برحکم غاليك تأثیر 
اشتباقندن مصون او لد قاری حالده» فاكك رع 25 ن 
قور له مامشاردی. جون که صفونده‌شهس‌صاحی 
| کدران قلب معصومارنك مشروعتی ستنده 
قمتدار اولان حت‌‌دو جهسندن رده حصول 
مشخص اقتطاف اتك آرزوسی طب ایکن 
ومقصد کندیاری خرل مدت وقف انتظتار 
اعشدی . فقط اواتظارده نثحه‌سر قالدی . 
تأهللر منك بشنیی سنه‌سی اوانلنده. برکرعه‌اری 
۲ ت غو ش اوله‌رق درنك اعابې اوزرشه 
۰ (+هحوره ) تسمیه اولندی . 
۳ 
مهحوره دناه ھی کس کی کریان کلدي ۰ 


E‏ ا 
حبای هکس کی برکرية معصومانه ابله بزفوناد 
حزن نله باشلادی, قبرانه بزازده طوغدی 
فتظ :قدر نفدو مخ الز دک رور انشا 
فرش اعشدی . دادیار »> داد قوحاغه 
طو غمادی . فقط خدمثنه نعدی اتکی خدمکاز 
احضار اولفش الك مشفقء اله رحم روالده 
له اك عاقل»؛ اك وظفه شب‌ناس بورك نظر 

شفهءلرسنه سایه حاار بنه تودیع قلنهشدی . 

اوابی کنحینه انات حاتلرنك حستات 
قفو اعن ز اولان 2 2 0 لغش 
ابدرك قدرتلری‌تماق‌اتدیی‌حد داخاندم ضوك 
در جه نازو نمی جنده بو بو که بحصر اما ایلدبان ل 

هله ار هدن بزمدت کو بده هجو رنالان با کاش 
راز لقردی سوباک اشلاحه حوحقله رار 
رو بن فذاراری» مسر تلریفوق‌العاده ردر تهب 
کادی ۰ 


افتخار طبی د کلیدر ۰۰.۶ صانع حجمث 
لار پا کی وا شان ادیک خدسز» ساز 
عواطف صمدانبه اده ے هسنك وسل 

ولد ین اون خر همین ی لاه 
برنیدن عبارت اولان حبانك ایسه ال شرف 
باد کاری اولاددر که | کا علاوء : هاس. آبدر , 

خضو ص له عم دید یکمز اقا مشکاه مو فنده شی کاں 

اجون محقق اولان عودندن صوکره برزمان 
رها شا اله اشای» امه خدمت اده‌حك شی 
واوسه انردر . الاركده ال اهشتلسی اولاد 
اولق لازم کاس . جونک ار یالکن ار او لاد 
اپسه مق تراواق استعدادی حار راردر . 

3 


. مهجورەنك حت وعافیت داره‌سنده رور 
شاب اولسنه حصم انظاز آیدن چشم دقت حسن 
ار عه‌سی خصزصنده ده قطءا مس اهن ار و 
اعزدی معا کفت اقدی . اولاد قه‌تی بلدیي 


۲ وره 
قدر او لاد ی‌فسمتدار | ۶+ یكده طر ھی لدی 
تایه کی حکدن فدان تشد رهکه حالاشیر کی 
قبزك صباونندن اعتباراً لازم‌کلن نصا 

واخطارانی ورد زان ابلمشدی . 

ونکله رار اخلاق حسنەنی حله‌سندن اولان 
مکانتی » حسن اداره‌سی ساه‌سنده حق کوزل 
تربیه امشو خصوصیله کوزل معاملهبه و کوزل 
معامله دن ماصع ییاز بای شا | لشدیرمشدی» 
والده‌سی اسه بيك َر کی ھن حالٰی اه زوحق 
لعقسه شدت ورای طرفندن سوق اولندانی 
جهتله اوده:او وب ضامله ادود ۳ وه 
ویاخصوض. جبانت اب عنرت شیف انکاو.نه 
باشلیجه دیب اولان لزومسر ویاخود لزومندن 
زیاده کل دو کی الایق حرکاندن فو ق لر 
چکینیردی ۰ 


مهجورهه كاه وايي صاجت ند بر اداره 


EG EE 


و 2 
غدوحهەارندن ايتن :قدرت اولان قابلشت 
ذانه‌تی, يە استفادم انله‌رك اوقدر, حسن 
مال مدا اسدی که عفلنك ابردیی حد داخلنده 
کا مدز وتو خی حلب. اند جاك جوا کندنه 
ولهزدی .هقد اواسته. سننك ‏ بحکمنجه 
1 منساسبتسزلای اشسه له اه الغسابه 
محجوب وشرمسار اولوب تکرارندن اجتناب 
ایلم‌سی , اجون. والده‌سنك یالکز منفملانه 
برباقیشی کفشایت.اپلر* کویا کندی بر آپیشتهء 
هدف اولدینی معنیدار نکاهلن برر عتال‌منیکن 
اعش کی هوق اوبله ر نظره.معروض اولسه 
بوزنده ربك اشاه کور نوردی 3 درنددن هنوز 
اوقډوده. بر چين جبین کورمامش چونکه 
کشک محدووت ولبد اعاشدی . غا کف 
اد نك خصائل عتازه‌سندن بری‌ده 5 و معرفته 
اولان فيل وحبیایدی» خیاتد نان امت عبقه 


مه 1 #عوره 

امجنده انساه انسانتنی؛شخصیی دنساستی کوستره. 
جك خورشید درخشان اءعله هر کس اجون 
نور بصر قدر لازم بر شی وازسته اوده اعلق 
ع اولدیتی بك کوزل تقدبر ابدنلردن ابدی:. 
خصو صله قاد نا ك حضنبانده رك در لو حذور کور ۔ 
وق ورف کی و جو دند ه دکل عدم وجو دند هک 
مضرت بدیدار او لان بر رهمای انسادی. هشند 
اخلاق تا اده‌حك قدریا کاش دوشنوب‌ده؛ 
اولاد شم لت اولاد شمره میادی درس اخلاق 
کوستره‌جك ‏ بر قسغ آمهمتی عالدن » شر دن 
بر شامنه حبور ادن کچ اند شاندندکادی . 
او جهتله مهجورهء‌نك صیله سوق ده آقدم 
وظائفت سله‌رك الی‌باشنده این مکه و ودی. 
چو چقار را چون در ماز ناب بط مکی 
«هحوره اون عادنا رحای نره ایدی. حو دک 
کندیستی اوراه سوق ابدن بدزسنك ارزوسی 


1 
۱ 


. و‎ AF 
۱۰ یو‎ 
اولدینی اولدیفی یی اوارزه لی اوارژو والده‌سسنك‌ده بك ملتزعی‎ 
. ابدی‎ 

+)<وره‌يك عندیده ایو نك ولاری حصو له 
کتبرمکدن سوه موفقبیت اولوری؟۰۰۰ س 
طر‌فدن‌ده كزك حسن ارسه‌س یو کرك سای 
وغبرنی کوزن هعلمه وص‌سه‌لری طرفتدن 
عادنا. حرمت و مته ائل.اولنحه اراق مکتدن 
ای پر ې اولور؟ 

مهجوره | ززمان اجنده اقزانی کدی. سی 
وذکاسی نه کندیستی‌نه‌ده تملم وندں پینه مآمور 
اولاناری دو جار مشدکلات اكز ن مکتبدن 
ای ای آدن‌صوکره از ده سضا 
انه عن اوفق :غك حکانه کتابلری اله | کنر 
فقط عل الاک دیکش و ماب اشتغال ایلردی . 

وصونله زمان هرك عمر نك اون بدنجی 
سنه‌سته واصل اولدی . اوموسم ت که هي ان 


و( 
۰ ۴ ۰ : 


$ 00 د یورین 

E‏ بولنان مدت حیاه‌سنك اول فصل 
ماریایدی ‏ حسن عم آراسنی مارك فیض 
ندیمنه ابر پشمش کللرکی افکشافه‌سوق انتدی. 
سهای حسنن آفریی ټژدر خهبه کلدی‌که ایی 
اوطهلی براوده. فقبرانه بوبومشءالا ن بدوك 
قلت اقنداری جسمله ملتوسای»نز نای بك‌ساده» 
مك ای شباره م:حصر قالمشن اولدینی حالده 
صاحت عالفر ی - لوط التنده موقعی اراز 
اعك شانندن اولان کو نش کی - اظهار: ماهنت 
ايلبەرك له. مقندر ‏ نارون زاوف ,ادا 
براه‌شنده کونده ردرلو ز تله بز مد بحس نه 
حالدشان اقراننك جله مه فوق‌اتدی.. کوزادی. 
اود جه که کوکلناك راحتنی زونه فدا ايده جك 
قدر با کاش دوشونو ب‌ده کفو منك : حدنك 
فوقه تعلیق نظر استنه ادی ایستدیی کنسعك » 
ارزو.ایلدیی مك ,حرمکاهنی جسن چشم 


آز ای تأمن آندردی ۰ 

رلك زر ن طلو عه مشاه التون صاحاری 
| لشده‌صیح نو م‌اری| کدبران منورجهره‌سی ۰ 
شدتذکاسنه دلالت ‏ اندر ایی مانی کوزله تزبن 
اولعش. صنایم حرترسای صمدانی‌ن جال 
ادرك بردن کوک طدوضی اعتلاه حاضرلنان 
وخیود بری:انداعی اوزرنده صسباحت جال 
راوخ سبح تشک ایلمددی . 

اولوحة صباحك اوزرنده برکلءيحة لطافت 
انکش‌اف امش دهان اواش ۰ تسم اتد که 
دردانهار. شنمار اظهسار ایلر» تکام ات دکه 
کلاعی وی کل کی مشام روحی اوفشاردی . 

هی‌زمان بریشان کسولر امجنده عرض انوار 
ادن 5 دن سیمی بدر حالت‌ده بولتان مهتاب 
جالنك‌سیهصافنه‌دوشمش پرسروسیمرنی اید یک 
هانی نظ تعاق اشسه خیاانة افكارنده 


۳ 


TT‏ ی 
۷ 


ER ۲‏ کک" وره 


سر و سمال قدر تورانی؛شب؛هتاب قدر روحاتی 


امللر حدااولوز دی ۰ 
ماسب. اعضاسنه کیچه الاری ابافاری رت 
وی اورنه اجه ککلی خلاصه سرنا قدم‌قدرت 
کامله احدییّك اعلان واعلاسی امون الاسدان 
دو کواش بر‌هناره وصفنه. سزا ابدی .هی کمله 
آوازهشه: کندیی سودرر» موجود. اولان 
حاذبة حسن و آنندن بشقه‌اخلافندی ملکت‌ده 
کورنلری محلوب ایلردی ۰ 
معامله‌سی_اوقدر نازکانه» اوقدر ؛خاطرنوازانه 
اطوار وحرکانی. اودرجه کنارانه ‏ ادیک 
استعداد نك مس اعدوسی نسدتنده ار 4 أو ابه 
اوله جى حسن تأر نه قتاعت اعنه‌زلم اصب‌الته 
عادناپرقوء خصو صة معنو قدر حکم ویرن» اء عله 
ار باب اصالتی همجنسارندن تفر بق امه انلردن 
مساوی و شقه‌لرندن محاسن‌صدوریق اجعالدن 

۷۱۹ 

بسدکورن سنبکمغ زانه- وفقیز قز جغز ده رمال 
مشحص اوله علردی. 
زمان ب 6 پشکاء تمقیدنه: قانذ تی باطرزه. ,اشا 
و موحودانده؛علل المادی._مبدلات کوسترمکله 
مالوفی اوله‌کشدر حو لات مشهو ده‌سی ده 
مرج اولان می‌وری.مهحوره‌ی اون سک ی 
سال:عمزبنه ابزه بشدبردی: از وقت اولکندی 
کهواره نشین ایکن» وحودندن زرب کهواره 
اولهجق بروحود: دا امك ».از زمان اقدم 
کندی طفل شیرخوار آیکن بر طفل شیر خوار 
ارضاع اجك حغنه کتتردی. مهجوره. عادت 
اوزره کور جى به جقارلفه بائلادی » رز 
بوحسن اتدانك شیوعی متعاقب قزك ان 
وعرفانی اودرجه اشتهار اسّدی ۰ طبالباری 
اوقدر تک ایلدی‌که کویا هن کون اقشامه قدر 


۶ وره 
او کو ج كاو بررواحکاه حسن‌اولوردی: فیط 
ما کف افندی بر عا نله اجنده فقراه بشادانی 
حالده ك حوق مةبلارك عمرار سه دکشمدي 
مسعودله ازدواحنده ی موفقبتی برحی اشرب 

^ للق اسدبي اجون سعادت حال بالطب مایزی 
اولان تب ينك انيسن بك دقبق دوشدونور ‏ 
بوهىله وچمه به ك ز باده‌صضرف ذهن‌آدردی. 
ظهور ادن طاللر امجنده ایسه هنوز اواستقالی 
ارزوسی و <هله تأمین ابده‌حك کمسه کوره‌مد. 
یکندن هر بر نی خاطر قرمیه‌جق صورنده 
مناست بر مانه اله صاوارق قدرك جات شه - 
سنه منتظر اولوردی . ا حرعی طرفددن 
کوردیی 1 
ا جام 1 فده و ودی . حالا كەتە 
آبکنه‌هدیکز » نه وقته فدر بکامه حکز ؟ 


0 ۱ #عوزه ۳۸ 

و اوا ولا کین ما یورس؟ 
بر پر تی سلمین ایی کدینك عس ی ۰ ایامنی 
برلشد رمك نه قدر مشکل مسئله‌در سلیر‌مسین؟ 
برانسان خصوصیله برقادین بر آن اجنده ربق 
آتستی » کوکلنی ۰ آرزوسنی کاملا بر ارککه 
تلم ایده‌جك » صوکره انکله عبری اولدقجه 
نە جك ٠‏ اکن فدرك معاونتنه » تصيادفك 
مي‌وننه‌اوع‌ارسه مسهو داولور ۰ والااواقشامدن 
اعتبارا عمری زهل‌لندی دعک‌در > بر هفته‌لق 
بول ارقداشلغنه » بر آباق سناحت رفقلکنه 
بکزه‌عن. بر حیات مد مه دو ام | بده‌حك ررفاقتدر. 
اك اجون اتی نستنده آراوب طارامل". 
قدرك معاونتی هر‌زمان استرحام الى . ةط 
ایشی تصادفك ص‌وننه راشای . 

جوانی اعطا ادردی . 

مهجوره کان کور جارك ملهسنه والده‌سنك 


۰ 


او هی او زر مه قار ء طالرث حال‌وشانی » 

شکل وقافتی سلمدبی حالده رمقصد خاطری 
اجون د کل . ا مق خصائل موخودء انسانیهسی 
حمله سندن اولان مسافر زور لاث. | مجاععه صوك 
در حه‌لرده رعات آیدر > بو صور له رقات دها 
حسن نظرلر.ی جاب الله شهرتی نزاید. آبلردی. 

یکرعی یاشنه قدو کورجی به جیقاراد نی حالده 

9 1 تب 

شفیقه خام أله »م حوززە ىڭ احا اله الفتلری‌ده 
جدود»«ی ھمحوار ولان بر قاچ خا به لةه 

ا ابدیکه زیادء کوربشدکلری 
فومشولردن فطنت خانم آسمیه اولنور پاشایج» 
برقادین عله خانم نامنده ی همشیردسی ابله پرار 


مرزمان اولدینی :کی شفقه بخا عه کادرلر » عله 

سوره ۲۳ 

بولند حلا فی رە اقول 


ادج .کید ره الف ازى داخلنده ولاسان 
او تیا کارت اوژتره و ناراكو ر یش 
کارندن اسکیدبری. کندیی مك سوردی. زمان 
بتك رقسمی حال وخاطر استفسار سه حضّر 
اواندقدن صواکره علهمسیرجارء نقلفقال ابد ر 
کاغد خانهنك : چبرعی حار نك کوکل‌اوزن » 
روخه قلت و برن ازدحامان بنی » حشر انکیز 
شمانه‌لرتی مد امک . رهه اول کشمش 
اولدیی. یک اغیحه Kile‏ و 
باشلادی ۰ 

ا کف افندنتك مسلاث مانزعی, احکامندن 
ریده یم خصب و ها لاه عانله‌ستی سیر لار مه 
کوندرمامك امدی . 

متیر اال تارمق امرك :أ اورانه کنه‌کدن 


مقصدازسه ر تز‌هدرء واققامواقعمنتخبة »شمو رەنك 

۷ معوزه 
قابل انکار اولان لطافت‌موقعه‌لری آزهی‌جهت 
مساعد ایستهده کدتاركه عمدو یالکز تزه 
و کرنده دکلدرارعنوزقانونمد نك اصلاحه‌موفق 
اولهندینی بر طاق افکارسقیمه احانی واردرکه 
تمان عرض و مال ادن احکام مدنبه‌ی حرز 

خان سلمك لازمکلرکن بالعکس انسانلفی: بکنمیو 
حیوانلغه اعره‌نی کی اوکلر مه کان الله عقد 
مناسبت ادوك انسانلق عالنده بر حیوانلق 
احادنه حالشبزار .. اومقوله‌ارك رغتلری ‏ 
رغتارندن حاصل اولان ازدحام آر‌سنده 
تءطی* از وماز اجون رواجلى فقط شمرازه - 
سزیمی‌سورکلی فة اط حقسز بناء عليه آداب 
انم‌انیهبه کلیاً مقابر بر بازار هوا وهوس تکل 
امك ارزوسنه مدر . 

ار باب عفت ایسه طیرعی اوغالبەلك» اوشانت 
محشر انکیامجنده وله جقلری جهتله کوردیکنك 


و ۳ TT‏ ° سر eg ٩۱0‏ 
و 
۳ ۷ ج 


۱ 2 ۹ *#بوره ۴۹ 

| ارفهسته دوشمنده .شاه کی می امین" ذات » 
| کوردیکی قب ایتک و قح اه هم سرعت ۰ 
برآز مشر نه توافق ایدنی اغفال ایلمکده‌شیطان 
قدر صاحب مهارت اولان ناموس سارقار منك 
تعرضات نی ادیانه‌لرندن قور نله منلر . 

عا کف افندی‌ده بشقه‌هیج بر محذوراوانهده 
عانی برشاوزدن وفاه مقصدله مسیهه مساعده 
اعزدی. 

وندن طولان مهحوره اودرلو | کلنیحهلره 
کاله اولدیندن علله‌ه سکوت اله مقاله 
ابدردی » علیه عکاه‌ستی اعام اتدکدن صوکره 
دیدیکه : 

له اسبر دیون ۰ ممحوره خام ۰ هیچ 
سنك کی کنج کورمدم . انسان هیچ اولزسه 
ماق ابدرده کدر . منزك ا-تانموللی اولدیفکز 
بهیار دی ؟ 


۳۹ *کعوزه 

مهدو ره آلسه : 

ستللی کورمدم‌ده أك ا 8 
اعورم . فط :کور سه مده ارزو ام ۰ جوا 
غلبه‌لی سوم 

حوای و برةرك آوادده شو اوره حر بانه 
باشلادی . 

سس جانم غلبه‌لی سوهسهلاده موقی‌اولبون 
سومن‌مسین؟اقدقحه انسانك کوکای احیلور . 
له کوسترمسون ودرت دوارك اده ه‌وار 
که ؟ 

سب مو قى الننه سنو یامه فقظ عله لاک شواز. 

س غلله‌لکدن سکانه ؟.. سن‌کندی کل که 
باق . 

ب اصل ۲ کلنجهمه باقع ؟ اسان کندی 
كاه اولد اتی رده | که سابرمی 4 

س الله ء الله وقدر عم اکانی<ه اولورده 


7 ۰ #عوره ۳۷ 

سامی اوله حقین؟- .۰ 

سب والله لدم بن اولسهم‌هرکسبکابافیور» 
له | کلنیور صانیرده صبقیلرم . 


سك اسك د ادن ۰ هله ر کر هکت ده 


مت وبندن. 42 او است4 اکنرم » فقط 
اوغلبه‌لکده مکندکل | کلنهم. 

بوحاوره‌ی متعافب E‏ براز کرت دوام 
ایتدی , بعد ءابه کر ارسوزه ماشللانه‌رق 2 

کی ه اولور ؟ برکون اذن ال ,. ضرر وق 
عادی کون اولسیون » اذن ٫الده‏ باز دہ ۰ 
عجب وار بی ؟ 

دیدی.مهجوره | يسه در منك خلاقیکد لب زیحه 

2 85 عاذ کون اجون 2 اسنتد کدن صو.گراه 
آورنی دز . 

ی o‏ که دک 6 


۳/۸ وره ˆ 

جوای وردی . وساحثه اوج کون صوکره 
کال نازو استعنا الها کف افندیدن آلد قلری‌ساعده 
او زرنه او هفته اجنده‌ی خنسالل: اف فطنت ‏ 
شفقه» عله و مهحوره خاءلردن عبارت اولان 
ھەت على الصباح عل موعوده شتابان اولدبر. 

4 

قاحار کی کاانك اسسکان بشمردن خالی اجرق 
حرالرنی» هی وادیلری زم‌دین جنازء باقونی 
شکو فه ا له دو نارق کویا فقو صااءه‌سك 
عراس بدایمنه جوهرین بر ححله کاه ازن 
ابل‌شدی . 

اوه که : نظر هی هانی طرفه انعطاف 
ااه تائر سمه معروض اولان الاك 
ری روزکارد بلقت ف 


*#عوره ۳۹ 

ادر کی رحزن عاشقانه*» رحان خندهٌ ريع 
اولان کلك رنك لطیفنی برابتمام عشوء بازانه.». 
جنك رنکی ر قالحه زم وصاله بکزهته‌رك 
هی‌کوشهده راوه کاه خسن وعشتق غاشا 
اباردی . 

هوا او درحه لطاف ادیک نفس او لندخه 
هوای حت کی وحوده افاضه زوح ابلردی . 
ا( اة اودر الى او درحه انظار 
اعیازدن ہی ایدیکه کویا کورینن ةش ونکار 
بدايەك جلهسی یالکز مهجورەنك ببشسکاه 
قدومنه فریش اولعش ۰ اوطرف کند یله 
بانده‌ق رفقه‌ارندن شقه‌سنه مسدود اولمشدی. 

مهحوره او حال طسعدن اوعام ادن 
تن ی 6 بات خسه نت کده سا تراولدی. 
بر اقاچك اة لطن اننده‌اوطوردی. انظارنی 
ریعك خزنة لطائنی قدز وسیم اولان اطرافه 


ىو ا 3 ا YS‏ 


۳۰ م 

E ON 5 ۰ ععاف ابلدی‎ 


آقطه‌ده نوجو کف ايده ميه حی صوزنده 
ك کتاب: حقیقت» مك فة حکمت اوفور. 
ان ی کر بدیعه‌دن ‏ لشقه 
درلو ار اولوردی ۰ 

احت.اسات قسه‌بی اودر ج هه کادېکه او 
ماشای روح افز اه طاله‌رق عاد تا کندندن کەش» 
بولند ی پرده ب بولند ينی بر نره‌می اولدیغی يله 
ملا حظه ه قادر اولهمتەرق ‏ مبستانه رطرزده 
سرلشدی . اوحال لاق.دی انجنده حارسك‌اوك 
طرفی آچبله‌رق کنیجینة عفتی فدر ستر وحافظه. 
سنه حالشدینی کردن ساضی» صدرنه دوکلن 
بر یشان ضاجلری ار نوتم معان اواشدی 

حال وهرتتی ندسیمن ابتدیی چن زد فام 
اور اوه زار ا ر ت ایا فش 
ادیک او کون کندیسنه غاشای مار اتدړرن 
اتا تصتت . . ۵ 


و 
اه ۱ معوره ۳۱ 

طبحت کویا عاله قو صانعه‌سندن. بر عونه خاوق- 
العاده کوسترمك امد له ارك أك شوخ طلو 

عندن » لا حزن عن و ندن > أك روحاق متا 
نندن, طشوبلادینی: اك دلکتسا نفایسی یالکز 


پروجوده صرغدیرمش » اوو جودی بررمم منم 
حالنه فو عش» بر زد کی اوزرنته اقعاد انله 
ملكارك » رل انظارءاشاسنه عررض ایلمشدی. 
فقط بو نشوه. بوحاات دلشادانه بزساعندن‌زیاده 
سووهدی. زرا کوزی ود بر شخص محهو له 
تصادف انتدیکه دیکر برافا حاك ارقهنشننه کز ۔ 


لله‌رك کندیسنی تاشا امکده آیدی:: 


او وقته قدر بیکانه برنظره معروض اولدیفی . 
اکلادی ۰ دلسوز بر ‌وزندامتکارانه اله صاعار- 
ی طو پلادی : تویبه‌سی اقتضاس اجه بر ارککه 
ولو اوقدر:اولسون,کورءك نظزنده شاهد بازار 


" اولق قدو شنم ابدی . فقط یوند ن کندینی 


۳۲ .نورد 

خبردار او مدن یکی بر برقادسته بای نی‌خبرانه 
بر ار کک کورمکدن دها مذموم ولدینی اون 
نظرنده حجوب اوادبنی‌شخص جهولی و جدانً 
کند بسندن ححنل کو ردی ۰ اقشبام اوزری 
عودت زمانی کو ي ده برارندن فام اب تایه قدر 
شخص مهول ولندینی ردن ابر لدی . 

ادن صو کره اسه ولده تءقیبه قدر حسارت 
ادى . فقط او زمان اغاج وساره کی قابل 
استفاده حائل ولعدیشدن شیخص مهولك 
فطت وعله خاعارك همشبره زاده‌اری (مکرم) 
افندی اولدیتی اکلاشلدی . 

«هحوره وقوع حاله اطلاعی اوزرشه بوک 
هم چ بر سوء معنا ورەميەرك الکن و 
ماله سبله برابر کتدات ایستدیی حالده کندیاری 
بولند یغسندن کله‌مدبکنه حکم اندی ۰ حبق 
راحتسز اندیی اجون کلدیکنه ندامت اسدی» 


E J 
¥ وو‎ 0 
. حال وکه طن وده‌ای حةقة بك مبان ایدی‎ : 
2 ۱ ۱ 
بکرم مه اوجوارده اقات اهر ما‎ 
بکرعی درت کر ی بس باشا رنه مداوملر ندن‎ 
. ر کنج ایدی‎ 
دا صاوشده یی مرك در دی‎ 
سنه‌سی او نده والده‌سنك افتراق اید اسه‎ 
اوع‌ادلیی اجون 2 او کسوز سومشدی‎ 
وط در نك حسن ادازه‌سی‌ساهه‌سنده اولد ےه‎ 
و یوداش»  بر حه‌سنه . حصانه اعا‎ ۲ ] 2٩ 
آولهشدی .وقءءنك زمان حریای اولان بوسنه‎ 
که اوچ سنه اول ی |عشاولد ی‎ 
جهتله کندیسله رار ویون تبزهسی علیه ابه‎ 
دیخر مره‌سی طول فطات خاعدن عبارت ونان‎ 
انه عك ا اسای کندسنه محولدی- کرد‎ 
سئنی وکرك 4.۱ عاله کافی اولان معادنی‎ 
۲ 


9 E و‎ ) ٤ 
ا ری اعد و ودکندن تاهل 3 زو سنه‎ 
دوشدی . ففط وفکر نی زمره ری‎ 
افاده‌سنده مك درلو محذورء سك درلو اساب‎ 
ما زمه ادن شقه رحواب آله‌مدی ۰ زرا‎ 
معروضات مسروده‌دن اکلاشایرکه فطنت اله‎ 
علەكڭ مکرمدن شمه برامیدکاهاری ۰ اشاق‎ 
و اعاشه‌ار نك رمتکفی وفدی . عله حون‎ 
آن ب عاد برازدواج امیدی اولسده اللی بش‎ 
باشنده ونان فطت اجون اوله بر احعالده‎ 

مفقودادی ۰ 

ار ککار ده اسه علی الا کر بعدالتاه ل کور هکان 
دل مک د واقع اولوراسه اوحالده‌ععشت 
حاضره‌اریم.دل اضعا راب‌اواق ملحوظادی . 
ساء علبه فک ازدو احك برمدت‌دها؛ هچ اولزسه 
عله بر لسنه وار نجه هقد رتا خر نی ارزواتّدار. 


مکر س اوولده وحدالسزاق 


و 
9 مأمول اتر ن طولان ان FOE‏ 
3 دو اک رو رر 
3 وکندی ان فدر فءتدار اولان تزه لر نه 
۱ دنباده هیچ رشئی مقابل را اکدا 
١‏ اخطارآبلدیکه رنوع اصرارایدی ۰ ونك‌اوزرینه 
موافقت کج بور اولدیار.حالوکه نهب تون 
دفع ترددهقادراولهمدقارندن باریاخلاق‌وعادای 
کندبارشحه معلوم ری انتیخاب ابدرك ابلروده 
ظهوری ملحوظ اولان مزا که وص‌ورنله 
بر مقدمه مانمهیاعق تصورینه دوشددار ۰ ری 
دفعه ایس خاطر ار نه ط یی ( مهی<و وره ) کلدی, 
مارم قوم شو ای حسد.له جو حةقغنده‌مهحوره‌ی 
مرك هن > واقما قزك معلوم اولان 
اخلانندن طولای ھک کی اوده دور ودراز 


ور اشهركد خصو صات دا ماش ااسده 

ر قابلت حسنو آيدها اوزماندن2دراید‌شدی. 


DRT YN 
سی عا کف افندنك بر کر تی بو هدن اشقه‎ 
. بادنده | کاعایف رخاطره قالامشدی‎ 

شم دیا سه فط ت له عله مك شو بق و ترعسلر ی 
EES‏ ماضی‌بی اخعار ابلری . خصوه.له 
مهو O‏ اسی کو زمبه ل دن ری‌طدی اولان 
ترد لی ودھاے۔او دہ ماھت وق بلنتی کو سرن جال 
دلفر بنك سم نورو زه ارشہش کار کیآنضمام 
رونق شاب اله حاص لالد یی اطافت وصاحت نا 
اولانیحه او کانه طبعتی ااه فرار ور دی . 

فطّت عل‌الاصول شفقه خاعه صاحمت 
اله مجرمك میحورهه طالب اولدشی بان 
ابلدی . #حارهه عا کف افندی رحوق‌ملا. 
حظادن صوکره - بض «طاعانه میتی - نواز 
دواحی بر و ما غدیکندن تازکانه اعطای خواب 
ابلدی . واقعا مکرمك ره سی حصبانی+غبر نی 


#عرره ۳۷ 


ند نمی ده تسام ایدردی . فط کندسنده 


د خصو متا اهل 
مسئلهنده غابت مهم برنقصه واردی‌که اوده 
اوصاحاق آیدی . 

ودن ای مکر ی هه-<و رهنك سهادت آنهسی 
اجان ایده حاب مہ بلکدن خارج ولدی. را.لك 
یی اواملدن اولان حرومىت شستنده‌در . 
اء عله محرومت انسان اجون اك موك 
منطو فدر . : 

آلدینی جواب رد اوزرنه مکرمث صرف 
نظر ایی الازم کلبرآیکن بالسکس اوزوسی تزاید 
ابلدی. زرا کندی راحت‌ومغءتلر نك حافظه۔ 
سنه ده مداراو له حذیی «بلدکاری اون وازدواحی 


_ حصوله کتبرمك املله فطّت وعله قزی او 
42 مرج و 0 او در اع امش لردیکه 


مکرم اون سنه‌اولی حالنی‌تطراندرك اوخالی 

اغوش ن ۳ج ۰ اوسورتهنة 


تصورآننه 3 المشدی ۰ 


حصو صله رو هس واقمه بکرم قدر فت 


وعله ابجون‌ده مو < ۳ وإضطرات ¿ ایدی. 


حالده تاهل ايده ی درکار اولان مکرمك 
ورزر وت ۱ ۲ 
قاد له ازدواحی دوش دوه 6ل و 1 
.نا 6 2 انندی » بزدن‌ده اسىركەوك 
8 هچ اوموازدی: و افعاحقایدر. به‌قدر 
جک وه نازه حکسهسقی و ار.فقط زە اعا یی اندی» 
ارتخدض سدع شدلی ر اله : 
سب آدم سن ده! بزده او طالع ه زر وقدر 
E‏ » سوکان ادیش ورمدیده زی 
و ره‌حك ... تایه قاحیرلهحقشی دکادی‌اما 
قشمت دکش ال عقق تاواستنون؟ 


ا 


۷, 

3 سب ری" امرد واف درحه درحه 
تزایدنه حدمت ادردی . 
ار ودک هار نت 
: افنددنث کر -تردیی استغنای دوشولور » مشترد 
1 منك TET‏ الطبع ماع کی ار دز 
حفندن مهیدوره حقنده‌ی ملاحظاتی وصورنله 
ارشه قوت ولوردی ۰ 
و خواهش وارزو ساقه‌سبله مکرم مقصودك 
و واب رد اله ترك اولهسنه قئل 
اولی‌رق N,‏ اقدیه سوز ره لوحك 
دیکر واسط آرله ر اي دقعه دهتا ماحعت 
۱ اسدی ء وط نه موفقت حاصل اوادی . 
ي حصول :صد مشکلانه تصادف اترکه 
آندیشه شدنددی, اره‌مکرم کندی کندنه : 


oe الت و تاره دیدکاری حدر‎ E 


ا ال اند مدع وستایشی | اعا 

0ک 
E‏ 
OY‏ 


2 1 ر 9 
اوه با : ددکاری کی او اه هیچ ودر ای 
ایسترعی ؟ ولو ایستین اولسه مله عاکف 
اقدی بوقدر ارلایری ؟ ... کو کنو رکه 
کندی طار سور ۰۰ کم یرنه EE‏ 
وقدر شهرت فزاعش . 

وملاحظانی اره‌سنده اده : 

3 SoA E 
بللی ابدی ۰.۰۰۰ او وقت لار ار افاس‎ 
دوشوند ره حك حالده‌ابدی الت‌شمدی ك‌قات‎ 

لنش بر ۰ جب برکره کو رتمك ده کک 
۱ از له من‌عی ؟ 

ی کی خاطرات‌ده وارداولوردی. دهامقدمه. 
سندن مشکلات کوستر مگ س راءلك معقو ی ترل 
وداعه حاشهق اکن بالعکس کندیی دهازیاده 
صو سوق ایدرل حتی ومقصدیی تبزءره 


سوبلیوب مهجوره‌بی برکره اولس‌ون کوره 


۹ FF 


٤١ ۱ وره‎ 


ی اولوت اولدیشنی اسءسار انلدی . 


ا گنج ابدی . جر هسزدی . مع ماه 
حرم اولان رقزی صورت خفه‌ده سکایه 
برار کک هکوسترم ك کی مذموم برح رکته‌مانع جرات 
اولهحق قدر حسن تمه کورمشدی . فطت 
اسه خلةة همشرهء‌سله فردش اول هملك 
ومشر ده مشاه وله جنی حکمتنی . اساه کفایت 
ايده حك درحه عاف ایی اوقدر سوء اخلاق 
صاحی ایدی . وندن بشقه فلکك سك‌دد لو 
کرم وسردینی کورهرك کن دبجه بك جرق 
مر هر مدا اعشدی4 اوساهده مكرمك زی 
دی ارزوسته موافقی 
کندبار جه مقطوع اولان امىدك یکدن وحوده 
کلهسنه وسیله ااذ إيدرك علیه ه دید ی که : 

صان اولاز فلان دعبه + دهااني 
کور توف بلکهسو ز. 

سورسه شمدیي دی ط ساووائر ؟ RE‏ 3 


سم قاد شیک دز .کوزلی» حمرکنی به له جککز؟. 


کر 4 و۱ ف E‏ 
زیادء بکنسه‌نه اولاق : ؟ له E‏ ۳ افدی ‏ 


۳ 


اولاز د به حك دکلی ۰ ۰ ۰ 5 ۱ 3 


لت محر 9 ؟ 225 ES:‏ 


۳ 


کوک ايش کورر ۰۰ اوزر شه ده 


فا کت رنه وا کر ند ۱۳ 
یب ی 7 کره ۵ حبر ری وا 
ت عاد اده <دنی | و ۰ ٠‏ بک بك 
زناده اسنور ره آوده ورزر ۰ 
ارط ردن‌ده‌بو ۶ار هدن خردارار ان مکرم :. 
س اد دیدیککز فدر برمتاع دکلبدر 2 


3 بز اعاب ادرز . 


و لاو غایت ساده» فقط ساده ول عبني اغفاله . 


ص 


۳۳ 


ان 
هجو ره در دن طلب اود E‏ 
مدیی کی مک ر مك عانلهسی‌صورت 2 کد 
| اش ادى اءعله و قمه‌دن 

۵ دی 


دف افندی | سره بر و ا 
تگاری زمان اولا براز عاافت وژی 
رمش هده وء ؛مکرمك ع بو بو ده 
ا «أمول‌عد اتدیکندندکلدی حودک 


وه 


مهار مه امن دی ۰ حتی‌صو ؟ (و ارةدن ر حصت 


89 


آراده شایان رعات از لان قً و مشو ق 
طری مو و <ود اکن وافءه] ام اولدهی 
سل نی ورمامکده هدور اواس درو 
پرکونا. برقاج ساعتلك مساعده کی اهیشمز: 
برشینی دریغ ایك ایسته‌دیکندن ای آبدی, ‏ 
1 

مکر مه کانسحه محوره‌ی لوفارده ذڪر 
اولان حال لاقدانه امجنده کوردیی زمان 
کندی مشر ڪه ووتەرك حال افکار سه 
تقش انتدیی رم دلفرمدن سك کره لار 
واش ودفه قابنده حاصل اولانحس آنشین 
مت ولو مقا بى تمد یه حبات او اسه له فدا 
درك مطلقاشوازدو اجك قوءدن ن ر ا 
برجاره بولتی فرارتی اتاج ابله‌شدی . 

اودقیقه‌دن اعتبارا افکاری دکشدی. او آنه 
قدر رفقه حیات اولق اوزره ارزو اتدیکی 
مهحوره‌نی سر ماه حبات طاعنه باشلادی . 
ازدواجدن بکه‌دیی هر‌درلو ا 
آزدواحنه قول ايده جی قادنده وهه سی لازم 

{e 


پریه‌هی ارزو نی جامم اواق‌اوزره‌ر ( »حوره) 
هش اولندی . فقط واولی خیال موهوم 
ی وکل ء »کر م هی رده عطف نظر آشه‌تور 
9 وگو زسك | وکندن ار از هي #دوشو نسه 
طول ال .کی خاطرندن حشماز . نهزمان 
اولوزسه ال مسعودیت کی رواسی زین 
اندردی 5 خلاصه در حه کلدی که «حو رده ¦ 
۹ +بوری حم له تأهلدن صرف نظر آبده‌مبه حی 
کیت اهل اجوزده»یحوره‌دن شتهنیا اب مك 
5 امکان واحمال خارحنه حبقدی . اوله الکز 
رار ارزوسنك قوت بودنی انتاج ایدن 
حواب رد اودرحه امت کب اتد یکه حواب 
رد دکل؛ علامت تورم کی بر مات ابدی . 
3 ا کف افقدی › فا نده عادنا قدر ك 


3 
Np. 
۳ 


سم اش برعکل معتامی آندی کم نان 

۱ ۰ ٠ وره‎ EE 
اجون دساده هی دراو سعادت و‎ 


قاووشمق الك د اختبارنده » ی »هحوره 
عمری اسه عا کف افدی‌ده عافتی اوله‌رق 
رفز تاه مهج کی اقا 5۳ 
دکلدی ۾ که لر ی مهو ره‌یك دال 
مه<-وری روح کی زب وحجود ادن 
عمر ی امید کی | کا منحصر براقیر + جارات 
قدردن استعطاف ادر کی عا کف افدن.ك 
خبال معصو مندن استدهای مخت آللردی . 
مقصدل ساحه ارای حصول اواسی اون 
اسه اولاحه قوای مشکره‌سنی رف اشدي ا 
حالده رحاره سمولت وله‌مدی . 

وافعا داس متصوره‌سی آشنده شابان اعماد 
ر <هت واردی‌که او ده ۰<وره‌ی وکا 
حاباعلاحمایی ادى . فقط وده امکایدن 
خارج ایدی . 
و و EV r E‏ 
3 1 5 ی اه زقق اور 
اف ی هسحور اده‌حك قدر حسن و آق 
وار ادی . فقط مهحوره فدر حسن اخلاق 
صاحی برفیزی‌هیج مناستی اولبان بر ارککك 
دار انقاقته جاب اعْكءکنمیدر ؟... عا کف 
اقدی کی حاسن اخلائنی حق انات انسانته 
مُداز اوه حق ده کر وعاله‌سنی 
اوصورتله تریبه اك خصومندهده بكوك 
موفقیته مظهر اولش بريدرك کال دقت واعتنا 
الله بوبویدیی یکاه اولادیی بباسنه قارشی ارام 
و اصبراره مور ادء‌حك قدر تسخر ایلمك 
مشکل مصلحندر ؟۰... 
خصوصا صاحنك برقا نی کور که ار 
اولان مهحورهنكث افظه عفت وعصمت 
ا‌نده‌ی اعتنامی‌ده جال وکال نستنده مشپور 
ایکن اوطسعتده_رفره نصل مان عبت 


WOT OS 


aU AT N Ed êt OS TIC یھ و کک‎ 7 
AATEC A CC رم ا‎ 


: ۱39 
O ۱ ۱‏ و 
خبرار ك هیچ بر له اتقات او له حنی شمهعی 


E 


آستی ؟ 

بودراو موا‌مهمه وازهخاطر او چە 
هنك حاب میاه موفقتی مهناه دست امل 
ار بشد رمث در ال کورردی ۰ او له 
او لدایی له هچ بر صو ره دفع و لسکننه 
قادر او لهمدانی شدت الاك حاره‌ی بالای 
امبده قدر سوق امهس ندن اوللیدرکه طااعك 


بو وردن‌ده بر شحر با سنه عنم ابلمکدن صرف 

نظر انده‌مدی. به فا ید ه که و نده کور بلن مشکلات 
امیدمو فقتك دادن زیاده‌ادی ۰ وجو ره 
ر جسن a‏ ماحول او لدقدن بش4 کفتی 
دراه سو امه سی او حالده! سه نوزده بر ده 


اولان ادك سیون امعااعی ماحرظ ادی . 


۱ 1 7 ۹3 3 0 و دی‎ 2" 
۳ ۱ ۱ 6 OE: RR 
POCORN a 
و‎ ۳ 9 


و 
4 

1۹  هروع#‎ 


باه" عله تشتاننه همده نحه‌لی.هم خطرسزیر 


وسیله اعاب اعك اجون کو نارجه دوشوندی. 
مات مهجورەىك ر مسبرهیه دهادعوت 
او عسنه قرار وردی . 

ویدن معصداسه‌ارل ام‌ده موافقت اندوب 
امامسندن نی وقمه حقنده اولان افکار ی 


سه عقب الله مفتونته دلالت اده ك إعض 
اعالی آطوازده وق » | کا قارٹیده حدت 
وشدت کو مه جك اولورسه‌اوزمان‌کال حسارت 
وسر تی اله مخارده تشاث أك ادی . 

بو ندبیر فعانت طر ودند ەحسن تای‌او اندی . 


ی رقاچ کون 9 شه.قه ومي‌حوره اه 


۱ الك وقوع ولان ملافاثار يده 4 م یره لر شل 


کلام ادرك ر کوزده یی اغحسههة کدی 
کف ابادی. و دپحوره اعتذار اسّدی ِ 

ول اولدرنی. 
ادى م با 

a 
اشدی مر‎ e e ۳ 
احق و دنعه معذرت انه مدان راقه‌حق‎ 
۲ صورنده ادارء کلام او اقافتا ي‎ 
فطنت الدرفی مامات اوزرعه مسئله‌ی اوفدر‎ 
اوزاندی. اودرح» اصم‌ار اتسدیکه زواللی‎ 
1 : مهحوره لشةە واب توله‌مبه‌رق‎ 
سن ککدن چکنمم , فقطءمزى وع‎ 
. ابدبپورم‎ 
دعکه تور اولای  ا بوصو رتل حن‎ 


مف کے 


خنام ورم< حکدی. فط فطانت اولامجه شتی 
جع ایدوب بنه سوزنده دوام اه : ۱ 

د زور ن را حنسرزاوله )۰۲ ۰ سندن را حلسز 
اوا»ق وقدر ارام اعزادك. کندله راحشس 
ر جوانیء ووی E‏ درر هر ور 
3 ا E‏ احسن‌الاخلاق اولاز تو E‏ 
وارشایدی کدی هر کم دن عا کوستر مك اتان 
آربای الادون‌در که‌لره | درن ره لع اما ام نظرنده 
اوق‌در مافور امد یک ر اند کر 
لفظنی E‏ تی ال زاده رخن‌دار 
آبدءجك بر خطانه اوعراهمق قد E‏ | 
۰ خصوسیله ات بجر کی دا 
جای صبقدینی علده خاطراجون ماه 
ر ن عه اوطرفدن اعنذازه دل کنذاسنه 
اساد تکر اولوعه فوق‌الماده مافعل اولدی . 
برمقتضای و ےه حدت وناراکمه حا شةل 
رار ادن رات اون لازم‌کان مقا لادء 
8 آنده‌هدی : 

و ù,‏ ی م كە کله کمک 1 ايه جکم 
۳ ۳ 
هیچ روقت راحنسرزده اوام ۰ 3 بر 
راحنس ایدرم... 3 ۰ 

مقاله له قناعت اعك‌ایسندی «فقط فطنتت 
اتدیکندن ګاره قز تعسب وشکات‌دکل امحق 
محذك اوکنی الق مقصدله : 

ب چام سبزی رحتسز ایده‌جکمی بلیورم. 
بوراحتسزاك ی سومدیککزدن دکل لکن بن 
اولسه‌م سز عا ره کیک ۱ 

دیدی . وندن ایه‌یالمکس انیدهک ماورهه 
مسدان اجلدی 

سم هد وث ؟ 

مهحوره -- اوللهیا بز | نی درهءله برار 
کدرز ۰ امال 4سزده او بله كمك اتر u‏ ۰ 
ہی کن کون مکرم آفندی‌ده حارده آدی ۰ 


اولسون. اولقله هاولور | 

8 تلو م5 او کون ن اولسهم ارده 
سرّکله برایر کله جكایدی . بم اجون راحتسز 
؟ اولدی : 

اسان وجدای لسبای 


#6 ۳۱۲ 5 NN. Gm 
: ۵ E vag رن‎ 
‌ ترصن 1 ۱۳9 اک‎ Ar 
aS 4 ری‎ 
ا وره زب‎ 
و‎ ِ 


حسات و حذأم»سندن قطها احر اف وعدی . 
" فقط خاعارك بوک مقا بل ر زاره افشه‌رق 
21ج و بردکازی : 

حوای کندد-ی ول ااظ ابلدی ۰ او آنه 
قار اهت و رمدیی > دقت امدیی وقوعانی 
بر کره نظر ما هدن دی 

بر آن احنده فکریی احاطه ابدن خاطرات 
شبهات تولید ابلدی. نه عالی | کلاعدی. 
ایهم ار ا 
7 رف تن | 
ا 
١ 2‏ 

e 
E 


3 
اتد دی 


یه 81 
محادل کوستردی. خامارك یه دعا | ٤‏ 
جساردلری اولدینندن حن وقدرله ختام و E‏ 
ححه خبره حار پار جشم ۳ متظر اولان مکرم 
واو ای فط دن بالا تخار متك ای یکو نشل 
ر ۳ دهاءاشا امکدن ۰ نی مس 
ی دها باعقدن قاع امد اید نجه و اقا ا 1 
> فط مهحوره‌يك افادات وائههسی 
پ 2 له ای (مدیکندن اعتقاد جه حالنی اکلا- 
و حدت وشدت کت هید 3 
ویان اسه وله مقصنده اماه-ی کن ۱ E‏ 
اوله جغنه حکم ابلدی . E e‏ 
۷ 0 ۱ 
مسبره دء کورمك اه.دی ماقعاع ار لدقدن 
صوکره بالطع اولی ندپرلاده مدیله زوم 
کورلدی «ع ماه شو برایی محاررهده حال 

| اتدکلری جسارتی کوب اقتضا آبدن تشه کف 

۰ 


کوردکارندن ماسب ەقدمەلر اله اک 
بردرحه دهاتوت وردکدن صو ٩‏ ره «-<و ره ه 


طاوغریدن طوخریبه بیان اه قرار ویدار 
1 اوچ درت افشام صو کرهو الده‌سك اوده بولھا۔ 


E‏ بالاستفاده:هحو ره اله تکل اتدکار ی 


لس صاحبنده فطت خام مناسب رزمین 
/ 3 ری أيدرك ومح ازدو احه آیدن‌ده عشی 
۱ و عبلا ود ره هل احلدی ۰ 


دور ودرار مقدمه لر س طندن کوک ‌ بوکا 
ذاو او لدن احضاراتدیی متصور «ص حکاای 
له باشلادی ۰ قوای شطایی‌اله لاك او لاه 


طلافتی بر زره طِ «لاهرق‌سب‌و زاره اودر حه 


وار وردیک GE‏ مفطور اولدای ا 


مرو« تاووادن ری ده رط ص ب اولان 
«پحوره اون بررداغ داسوز اولوب 


۹ یری 3 ۱ د 
کوزردن جبقان برقاج دامله پاش لاله » 

دوشمش شیم کی رخسار کارنی اوزرنده ' 
ار لامشدی.او قعاره‌لر فطنئك اند حسارته 
مدار اولوب حتی اولدن رسب اسدیی و<هله 
عش و قە سى طر فندن روی رد کوردی اجون 
ابكار ه تصدی امش رشخص موهومك الك 
مان بت ادشنی کال سوزشله حکاه اپار کن 
مدققانه رمناست دوشورەرك : 

انسان صل اولورده کدی اجون 
اوله جك ر آدمك حتی رد ابده پار ..* 
قلیدر ؟ . ,صل و رکدو ياء م که سو په 
کندی اولدرمن‌دی .. رقادن اجون وله 
اوله حك قدرسون آدمدن‌انقوحه‌می اولور ؟.. 
نمی رکسون ۰ طوضریمی منم ۰۰۰ بن 
دکل ذره‌قدر م حت اولان‌باهمن :۰۰۰ دکلی 
قم ؟ . . سن اولسه باه ملرممن ؟ ٠.‏ , 

زد ۲ ۵۷ 

: ده اوفاحق ر ده أسءمز احه کر بشدی بوکا 


: مقابل اسه‎ ٤ 

او 


س الله کسه‌ی مشکل حاده ولندر مسون ۰ 
حوای آلدی ِ مه جو رەك م کات ا 


" وصف اتدبی موضع سومدیی وسومیه جک 


و براك هقی ی اولوب هرت سمه س له 


شولدن وص حت سا قە سره رددن عاحز فااق 
ابدی . حااموکه قطنت خام وی عکنه ید ار 
اولان مشکلاك ان عشق اده عاش اولدشنه 
ذاهب اولدی . 


۶ 
* 


زك علامم بدن اغ_لا»جق قدر منار 


نج او لسی خا عارك ند بر 4 او درحه توت و رمشدی4 


ونی عقب ایدن او <عی مالاقایده ا 
فاد حال اجه قطما قرار وردیلر . سا 
عله ای بدی کون صوکره شفقه خاءث هي 
حزکتتنی نظر مجنمس الننده | ولندران فطنت 

E 37‏ وطاق مه E‏ 
سه ات قرف حث 3 آجهرق برجوق ا 


موه فری ¢ چ a‏ . وا ت لزه م 
کوودیی اادد در رجه کر مه حدی ‏ 
بر طور طافنه‌رق: 
س قزم E‏ ری و 2 
طاز له حقمسین 0 


تسد عون ط ارم : ید اتر سه کزامس 
که 


ER‏ حر طار بایرس 4 ده مت و ار جل 


طار لاماسین ,عو ۱ این 


ER 


سس او بهدکل ۰ ا عفر قالش وتیل ۳ 
دیدم‌یا؛ عار بار a‏ .2 طط + 


5 ۳ 
Te 


ی الق استه‌دی ارده 


وقوعنی یی ودرا حو : 

3 خر 0 ر او نوند رمه 0 س‌وز عه‎ a 


۰ ۱ 5 واد كمد ؟ 2 
0 27 3 > ت9 ۹ ۰ ۱ 

عذو ی اسیورژ : هامید من E E‏ والدی ۰ 
هو اده‌حکی وعد ات ۰ 
س و منغعلانه » سوز کزدن ر ثی‌اکلامبورم. 


اش کی و ار سه ج سو مه سالرسکز ا 
س اصل امس » رحاض وار . مهحوره! 


ر حص وار .سک باواره حر ۰ لکن Ee‏ 


حوره او س وای 3 

س فان لله! فوزومهاولنورز . !کلاهدم 
والسلام . ّ 

سور امد مک » سولنام‌ورم . «هحوره 
وعد ابت»طار اه حنک مین ات . 

مه اصای لک ی ی 
ار برددن لهم ؟ دمین‌ده سویلدم . 
رام‌کز وارسه آچرق سوبليك . 

س « حملي رحدتله » اص فلان دکل . 
" مهحوره اسانتک قالدی ... بزی .. بر بشان 


اید‌چکین م 

و "مرا ره « له د٤ك‏ ؟ 

۱ 2 اوت ر یشان ابدهسکسین . راولاددن. 
وقرداشدن وان . 

I‏ وھا حدلله فار شیق رحبرت 
عارض اولدی. بروقت او گنهبائوب‌دوشوندی . 
قبل لام اوا تی اجون تکلیف واقی‌سکوت 
اله شید ره‌مدی . خابتهفعلانه برصورنده : 

وال لقردی . ن ون سزی ر 
اولاددن اده جکشم؟ اولادکزه ن‌نه باعشم؟. 

دیدی . فطات انسه‌محث ودرحهنی ولددن 


صوکره ولو حذور کورسه يله سوزی 


: ودرك کن اوله 4 حغنی | کلاه‌رق واعدء 


هي حه باد آبادی کوزه د 
س سن برثی یاعد کوکلۍ بادك . اہ 

مرن ۳ 3 هلر ؟ ِِ موقعدر 
دشن کندله ء دکلی E‏ أضل بورك . 
طاهحق ۰ او به بر قا ی اصل حکنه: حکین $ 


س ومتحبراه » اصل قاب ؟ ‏ 
نت او له ر دب که ا اون 
۸۶۱ ور ۰ هر دفقه سي نی دوشو وره #۵ عبت 
وسرو ۱ 
بوراه قد Kok‏ مهو e‏ 
دها زاده دوعی ده‌ازیاده حان صقه‌حغی 
| عکلادی. خسن ضصورله,اشث او کی ی 
مکن دکلدی . نا علیه مبور اولهرق جدی. 
7 ۱ 
مد 9 کیکز ۰۰۰ a.‏ لز؛ 0 م 


#۲ 


#۹ 
ا 


ت ین ۰ ا 2 نار 1 : 


E a Es 3‏ ندن ن فاهاولور ؟ 
وت و ایذه حك اس نداد کوردیکزعی 
ِ 


و ام دی :هن ىق ول اجك 
ظ وکل | رجامزی قبول ایت . 


7 
۷ 


س رحا کز هدر ؟ محبتك قول اولقی 


2 


ی و ؟ .عفوادرسکز ان 


e: :‏ - انال ۱ قزم سن قو حه به واره‌خق 
وکین 2 


وت 

LL a DET 


ER e E ES 
واره جم‎ E A نسم‎ 
سب کمه واره‌حفي بلورمسن ؟‎ 
سب وود یل ؟‎ 
سب اوحالده ستی < سندن‌زاده‌سونسندن‎ 
دوشون ر آدمهو آرمق هش .سین ؟‎ E 
سین ده ی‌سوسون »دو شو نسون ده وارهجغ.‎ 
! س ايشته ی با‎ 
سب فقط شعدی ی سو مکای ی‌دوشو که‎ 
ای ر حر کنده وھ اولاز . هنوز بدریدن‎ 
رار ككك سل عوص دق «شمدی‎ 42 
۰ دم شوه حكث الکر ز درمدر‎ ۳ 
سب هیا (سون؟ انسان کو کانه حکم ایده ایر می ؟‎ 
س ن کو کله حکم ادد ایر یم ؟ ار اصل‎ 
حتی اولان ر اد ردن منع آیده‎ ۳ 4 
۰ من سه ن‌ده کاله را رککك میدن الشدیرم‎ 
آفوزم سکا مکانهر ا ا ا‎ 


9. 8 

ر س ر رادرم اللهك ارا و 0 
EE‏ - ودها سوه صاحجه ۰ 1 


س ون 

2 ا ارىسا اولان رقمزی کندی‌کندندن 
اك کار ماقل دكادرده انك اجون ء.ء 
وت د کشد اسه سلمم . 
اوه اولدی.و یار ا |بستدله 
ا جورەنك درندن طب اولندیته واقف 


3 تی معلومدر. نويدن طولانی صوكسوزه 

ك اساعامی استدی اله دهاقدم امال ونك 
کش ی اولدیشندن سوزی ژاده اوزاعبه‌رق ۶ 
E E‏ کا سو لن هط جت واردی ي 


۳ ۲۳۳ 


8 وره 

آ لر نه‌دبرسه ن‌ای پلارم . 

تس آیاسن واره‌حخك ادمك هیچ رحالنه 
قار بشمز مرسین ؟ 

د حول فا بشهم؟ درم ی دوشو ٤‏ 4جك 
برخان > اخود دوشوعبه‌حك راحق 
دکلدر که کندعی کندم دوشولهم . بابامك 
ھی حالندن امان اولدیم اجون ای امي سه 17 

بت فةط فو حه به وارمق وك شندرء اباك 
دکلسن» نە جكك. 

اوراسی طوضری.فقط یه حکم ادمده 
الدبرحی ارانه‌حق شی اخسلاق دکلی ؟ دبام 
انی نسدن. زیاده کوزه‌تر » دوشونور ۱۰ کر 
مناسبکور ر ار :1 ندن‌صو کره 
دوش وله حك شار بک عادر ۰ فکرمه ‏ 
: "آرزومه عاف کور راهم «ازسته م » دیرم 


فةط اره‌ده ھ.۔چ بره‌ناسبت وفکن بن فلای یسرم دم . 


نز 

سب برادر اجون رشی صوردهی ؟ 

۱ ۲ ۰ حر‎ e 

کدی 4 صورمامش 

وج اولا کنندی دوشو نورده صو کره بکا 

صورار ديدم ۰ 

— صورسه‌ه حواب و ررسین ؟ 
صوکره برش ی دهم درم ۰ 

اوره لوراده به قدر کاد کدن صو کره فطنت 
تون قععی ارزواعدییکی‌سویلبه جك دته 
بر شی ده بوله‌مدی ۰ الکز آنسدهننه راحدهآیده 
سلمکه مدار اواق اون : 


سے اری درک بردهاسو باه( . او بردفعه 


8 اکت و رمدی . بردها سوبار 26 


الت سکاده صوردرر ۰ فوزم هزم ۰ سن‌ده 

الکدن کلن‌غیرنی استر 42 . 

ینکن وندن عبارت . ۱ 

سب جام صوردانی زمان ن‌ده آن ابسترم 
دسه‌اد هاولوو ؟ 

سب 2 ویرهجکم حو | بدن‌ده‌اوا کلاشیایی .۰ 
فقط ۰: :صو رن سه هیچ رشی بکله‌ميك . 

ال ان‌شاءاهدصو رارده واش دهأولوزر. 

سوزك وراده ختام ولدشی مهحوره! کا 
ا رد معادله باردهه واقصا فطات 
مستحق از هده مهحوره ولو الاستحقاق 
اولسون كناك اكا ا و 
وم أمدیکندن سندیدنی‌هم تەەيراتك ۰ هده 
انی اون وله ر حك تگرریته مدان 
براشامق اوزره : 

سس نم اجون سرکله فرابتبیدا ايمكیبانجی 
اله راشمکدن البته ادر . قسمت اله ان 

و ن ی آیدرم . و 
رى اولورسکر ... 

اوکیحه‌ی »ما حثهده نو قدرله نام ولدی ۰ 
8 مکرم لحه حاو رای فعنتدن اشندری زمان 
زك مور وان ترمد اولدیی اون 
a‏ اقعا براضطر اب ی احنده قالدی » فقط او 
او جه سندن اولان ( و ررارسه‌ندهعنون 
اولورم ) سوزی تزید شوق وارزوسی اله 
رجه مسرورتن. خا اد 5 :انان 
الدامةده شطادن مك‌فات ماهم اولان امید 
ارف درلو خبالارهسوقابدرههجورهنك ده 
7 کندی مر درهوای زان اولد یغه قدر حکم ابلدی, 
اوشوق طبیی ابله ابلك ایثی ما کف افندی»ه 
دق دها م‌احمت امك اولدی . 

کت اندی طابك تکرری اوزر سه 


۷۰ *گعوره 

کوستربان خواهش وعاله امبت وره‌ركك خبل 
دوشو دی . فقط ابلك آششدن کندسی حو اب 
رداعطاسنه سوق ادن اساب نهاهکان مو فقتی 
ساب ابلبه‌رك عالفته حور اولدی . 
انسان اجون سودي ودر سو لدیک یکر روسه 
حتی ۰ اس‌تدبی قدر استنلدیکی اکلارسه 
و زوسی ارعق اص‌طسعدر . اء عابه فیزده 
کوردیی اوفق برمیل وطلب اوزرنه ع ننده 
بك يوك تبدل ظ-هور اتش اولان مکرمه 
طالعك شوصوك صو تسزای اولکاردن مور 
کدی 
تافرسا بر اضیاراب درون الله نه شکر 
و اندیشه به‌طالدی . کاءیالکز» کاه"بزه‌لر له اوزون 
اوزادی استشارهلر درك هقصده ر راه 
وصول وله لمك اجون دی آرادی.حیفا که 
نەقدر اتعاب فکر اشه املك تأمین حصولی 


a TAD a 
a OE ODE 
REE f 


هعوره ۷۱ 


۳ و 

انون مهحرره‌نك معاونتندن بشقه هیچ بر 

رش اده او حارده دوای موت 

کی امکان خارحنده‌ادی,و:کله زار افکاری 

اقام بلوطی کی رکد نر نکه صوقان امید» هدور 

ەك سویلديی (وررارسه بنده مون 
اولورم ) جلهستی خاطر مه کتیردککه کندی 
" کنديله : 

س وررارسه اوده عون اوله حقمش . 
وندن عادنا ارزو | کلاشلیور . اوت» اودهی 
اتور . فقط ایستدیکی چون سول‌میور؟.. 
طم عی پولا ۰ برقیز اجون بدرینه بو بولده 
صاحعت اعك قولای در ؟... باخصوص 
مهحوره اجون ... فقط حققة بکا وارمدن 
نون او 4 جقسه بوقدر مشکلانی کوزه له لىر. 

کم ایر دها ستون امیدی کسبلمدیده 
کندی‌سویلمنور؟ ۰ کندی سولیا هسه له 


ی و هو ی 

۱ 1 #عوره‎ N 
‌ و الده‌سنه سو لیر ۰ ۰ ۰ جب والده‌ی هک‎ 
ده‌در ؟... طیی اوده فزنك ارزوس نی‎ 

کوزء تر ۰.۰ اوت‌اوت محااق امندی کسبامدیی 
اجون سوئله‌سوردی ۰ رده شمدی ‌احهت 
ایدو باه( به ده حك ؟ 

مهحورهه بردفء» دها احمت ازوی‌وارد 
خاطر اولوردی . فقط ودهه:عسردی. حونکه 
بوولده کایف تکرر ابدر ایسه کوحنه جکنی 
اولدن سویلمش ابدی . مکرم بوحسذوری 
شوه و 

سس آه . رکرهدها مویاسه کده طاز له جق څې ده 


سم 


بم‌وده طار له حغفز ۰ ھچ اوقدر مان رقاب 
سرا ر نی اقها أندرمی؟... مپحوره اجون و له 
برحساری اختار امك EY:‏ ۹ 


تورسحردن باسلمش پر رده حول اله آلوب‌ده 


۱ OF TTR TT رمرم‎ 
E تیوه و‎ ۵ 1 

هی‌درلو ساندن بری ۰ هی‌درلو اسن الله 
صن کوسترمك اولن س خواصندن اولان ٧ت‏ 
مهجورهی مکرم نظرندن برحاله کتبرمشدیکه 
خصائل هستحسه 4 ساترهسی کی‌هتانت قلیه‌سنكده 


E‏ ءعله س ولد یکی و حال حرا 


أده جکندن امین »او حالده اسه د کرار میاحعتك 
محدوردن: خطردن سال اولدرنی اشکار ایدی. 

نصل رحاره دوشوبه لە لى که زك حصول 
۶ ره که اولان مماونتی قرافی اجون 
بردها مان حال اولنسونده انکسار خاطری 
مو جب اولسون ؟.. وسئله حقةة مشكل 
وشایان تأملدی . 

مکرم پرفاج کون فکری وردقدن صو کره 
بوىك اجون ردیر وله سلدی:اوده مهحوره‌يك 
حدی رصور ده صم تی حساب اده‌سنلمکدن 
عبارت ایدی ۰ شمدی به قدریالکر الس اناه 


ی مه 
Vt‏ #عوره 2 
کوستریان اشتیاق واتلاه‌اوقدر وبرسه. 
ده اواتلالك منتج فلاکت اوله حننی اکلاوسه 
الندزکان فداکار انی دریخ اعامستنه قیزله مس 
اولان علوحنای متکفل ادی.اوحالده ال#سهل 
واك امد حت طریق ۶ارض اعکدی . 
بويك اجون ا ذا و جودندن اس فاده 
اولنهجق اسبات موحود ایدی . ی اوو 
اولان استعداد مغلو تی وله حققة شوه کامة 
ا طر فنده‌آو شوم زات اد زشه مأنوسبت کی 
تی رخنه‌دار اده حت احوال مو ره کندسیی 
وحوددن دوشورهشدی . ناه عابه فرصتدن 
بالاستفاده ایشی اعظام ابدركه ساغباندی. ای 
اوچ کون‌امجنده مکرم افند منك اجه خسته‌انی 
شاع اولدی . 
وشاعه اوزره ر کرهده مهحوره‌نك قلنی 
دق اعك وی طبيعيدر. معص‌وم قیز جذز 

E 1 1‏ کی تن معوره Yo‏ 


ا ي ۱ 
مکرمه جدا احسدی . وندن رشقه مهحوره 

الك اوفق شدن هیحانه كله حيك قدر متحسس 
کی واقه اووقه قدر مکرم 
اجو ن هیچ ر لظار محصوصی دوشه‌ده حقنده 
کوستریان شدت #ابلدن تأریاباول‌رق کندی 
مدرك اولدایی حالده مکرهه رعایل خفسی 
موجود ابدی » باخصوص, وحدان صانی.ءلو 


۰ راوك خرامه سحب اواق کی حر به وما 


1 د ور ص دی . َمل بدرسه قارشی ارام 
واصرار اتك ده اوقدو متعسر ابدیکه دکلمکرم 
بلک اجلی بکاه‌نده تسم ادوب ده جارءخللاعی 


ی کود‌ترسه اولوعی دها آسان 


ورردی ۰ 
اواتاده نه رکحه فطات عاکف افندنك 


اوینه كلەرك «هعجوره اب خفباً كور يدك اجون 


/ 7 E 0: RE E OD AE OTT OS RE 
7 4 ۳ / 


I 


1 E کچ بوره وج‎ ۷٦ 

شسفقهنك عمو دن ا ابلدی 4 آر 1 
مقدمه فلان سرده لزوم واحتیاج اولدیدندن 
لوغ بدن طوضریبه بیانمتصده‌شروع ابتدی . 
اورواش قدر فاا رطور حزن انکرال : 
س مهیجوره‌قیزم+حالا بر شی با #مبه حقماسان؟ 
حاانی کورسله دکل» درک سوله‌مك» دها مولة 
دا کار (قلری کوژه آلد برردله ۰ 

دیدی ۰ مهحوره اسه بالاده‌عی‌ضآندیکمز 
أحاساات همی الاس له بلا ختبار : 

س خسته اعش ده‌ایشتدم . نصل اولای ؟ 

سژانی اراد ابلدی. فطت طورنده ق دزی 
حافظه أبدرك : 

س صل اولهجق ؟ نمیبوره هاور » 
نهاو و ور ۰.۰ اهدض سنده قالدی . سن ده 
رشی باعز ل حالزم ا 

سس ناه یله جکمی کن کون سویلدم.بوندن 

لش دا 2 3 2 E‏ 2 

و ی eS‏ وة ط نیم 
2 م المدن بهکلیر ؟ ۰.. 

1 سب و اوکنه باقهرق » ... هاولدی 0 
و آوادی . 

6 - : تانق » باریامه‌ردهاسواك . 
3 بلک وسفر موافقت‌ادر . 

۱ شفقەك غو ی اوزون مدت دوام 
3 امدیکندن حث وندن زیاده دید ۱ ولهیدی. 
مکرم اپسه خستهانك اسفسار اواندینی 


۷ ِ فطتدن ارش دته او له ر حال سر ته کلدیکه بل که 
E.‏ حدا م لك دنله جاك هي ره خسمته او لس 4و بشارت 
کندیسنك فس سبح کی بکدن باعث احیاسی 


IV 
ما ۸ ب‎ 
ابر تمی‌کون عا کف افندی دکانندن عودت‎ 
اتدیی زمان وزیده تب ھ کو نی حالنه مغارب‎ 
براترعزن» رنكتأتره عام آندیشسه موجود‎ 
4 ادی » سب ی اسهمهحوره‌یك‌اخطاری اوزر‎ 
اوکون مک رم طرفندن کوندریان برواسطهاله‎ 
كور شمش وموجب اسف بمض شيار طوش‎ 
. اولمسی دی‎ 
محتاج مان دکلد رکه بوس اجعت له +هحوره‌ی‎ 
طلب‌امجون‌ادی, فقطعا کف افندی وردیی‎ 
عذورك اتی حسدله موافقتی خاطرندن له‎ 
رم‌دی اسهده وخامت اشاهنی مکار حه‎ 
وقالع موه اله ۱ حات! اج ش‌اولان آستلانك مکرمه‎ 
. اوله‌ حق سوء ا مساه ایده‌مدی‎ 
اء عله مسئلهی فکرو نذکره شایان کوردیکندن‎ 


اوچ؟ ون صو کر ۰ حواب فعایی و ره‌ك اوزره 

DN eat Erd‏ اه گر 

eT f‏ ۹ب 
مهلت ۱ لدی 


که وقمای حرمنه سویله‌رك تا بصیاح 
مذاکره ادير ء میاحثه‌لری اره‌سنده عا کف 
افئدی : 

س والله یاه جغمی شاشیردم قالدم .قدردن 
وقدر ای پرستم بکله‌من‌دم . اولهمن دیسه‌ل 
وله شه سیب اواق وحدان قول ایده‌حك 
شی دکل . راضی‌اواسه‌ق اولك کی باخصوص 
قاد لر اجون اك 4م ی قدسزاقی 
امش اوله حفر . مکن اولان براشییاء,وب‌ده 
رکنحك عر ی فدا اك ده کوج . آی ايه 
ا حون معصومت استقا ر ریاد ابلمك‌ده 
مشک : .. حاصلی حبرت وااسلام . 

ا د رەدەق زكرا یو ارژوتی 
استفسار او لفق قراری‌و برادی ٠‏ حتی صورت 
مناسیه‌ده ويك احراستی شفقه‌ه شیه واخطار 
ابلد ی 


۱ وره خا ستو د لک تقر ۶ لاشت 


سومک او در حه مستعد »کل و از نسم اله 
اهتزازه که حك قدر ما : آن ؟ ی ر ماه به 
معروض اوادقجه برقاچ ماهتاب عرض ابد اك 
قدر قابل‌عکس اولدیفندن بالاده‌ده عض او لندانی 
و حهله شمدی هه قدر هیچ ممسه‌حقنده رت 
حصو صه = ساعامش دوه مکرمك کوستردیی 
مل واشتاق قزکین عمانافکار مه عکس انداز 
اولهرق عکن و ى الا فط ردو 
حسیرله لرزان وناابت برچوق املار» تصورار 
ردا انل‌یشدی وا #۶« 

ذانا غاد کبه‌لری شوایکاه | اق ی 
وقت مم‌اسندن بالاتفاده هد رلو مت اغلدن 
آزاده اولان حوا-نی کاملا" کوکلنه حصرادر؛ 
وکلتی استقنانندن بکلدبی ايام مس‌عوده‌يك 
امىدلری » خالار ی ابله طو لد رر ۽ طاعت بل 

A۱ وره‎ EE 
. ارارسه خیاط نها کار نده‌ولوردی‎ 


OC -‏ ۲ ۰*۳ ۴ ی ی“ 
و 
Oa DT YN‏ 8 


فالةبقه احوال وحسیانی یکدیکرنه قاس 
قبول از برچوق فصولی جامعبولان مدت 
حباته بررجم دلکشاء باران ریم قدر فضیخشا 
اولان کنحلك ه‌کوشه‌سنده مکار جه کل هید 
ششسدرمك ۰ هی‌طرفی ركلرار آمال ابلمك 
اون مهحوره‌بك كوكانى القابل » الك مستعد 
ولشدی . فةط‌شمدی»‌قدر اوقلبلاءی این 
ر امد برفکر استقبال الله علوایدی. شمديي 
حسیات اسه اواستقباله رخادم وص »› 
اوکازار آماله رمهر سحری مان ابلدی . 

او شوه روحانی اله مکرعی دوشوندکه : 
ژواللی مکرم. المت‌سومسه‌خسته‌لفزدی. 
دن نه امبدی اولاعق ؟ ی کرحکدن السته. 
مسه هدن الداعغه حور اولسون ؟ ... الىت 


ای و ده 
۸۲ ا E‏ 
اتور . الت سونور . 
تی ا درك حرکتی مواخدهه قدر 
کر بشه‌رك : 
س صا که باب مات ده بو قد ر E‏ .۰ 
ام € كوم « ھچ بر فالقیده ابه دادی . 
اک و رمنوبده کمه و ره حلث ۰ ڪون 
راخی اولور ؟ ۰.۰ 
فقط درك ولووقدرحق و 


كت 


واحرا ۳ ند ه شصان واه وحدای تاد 
e‏ 2 مه کندی فکر نیون هی 
جرح الله 
7( ی و زمون ۰٠‏ لو م4 سلسمز 0 
ماسر بوقدر عاد کو ستر دی ۰ 
دروا کارده الوان ف وب قدرنمدلات کو سترمك 
سان اولان محاکات ا صرهد کدی 
مکر مك عام:4 سوق ادوب : 


و EOF‏ ۳ 
س اوده کندی دیب اولدی ۰ طوروب 
طوررن سير برلر ته کوت ی کو ره کد نه 
معناواردی ؟ هم نه حق اله کورمور ؟ ن‌انك 
هیچ برشینی اومدخ حالده بکا+دن باقور ؟ 
کیمو,خذانه وومواخذات مایت : 
نن کوزل اعشم‌دء ی سومش اعش:۰. 
صانک ن اندن کوزایع ؟... 

اولاو زر قدیره. کچ اولور ۰ ارثق| نظار 
واف‌کاز نی‌مکرمك خبال حسننده طو لاشدرمنه 
باشلاردی . او رالات لطیفه الهاو ذوعلبه ادرك 
مشهوداننك اکاتی عام نامه براقبردی . 

شفیقه خام جه | لدی تعایات اوزرنه 
ار تی کون بدری کند کدن‌صوکره «هجوری 
حاغردی 2 ادب داخلنده کال سر نی 
اه وقوعات خاره‌یی مان ابدرلری استفسار 
ابلدی > +<وره‌يك و رد 2 


TC NE‏ و 

> -اوسزك بلەجککز شی ۰ کن‌دیکز 

دوشونعک ۰ 9 E‏ سر له ددککزی 
احرادن عبار بدر ۰ 


حوان اوزر 4 شو محاو ره حربا نه باشلادی : 


liba ge al: 


ناوت ویزم. دوشو ٤ك‏ بزهدو شر و فاحل ۲ 


زلازم‌اولدتی‌قدردوشوندك. با بر کرمده‌کندمنه | 


صورهلدیدی ۰ 

مهحوره درنك اخلاقنی ملدبی حهتله 
وسوّای ارتق موافتتی حاصل اولدینه وایش 
بالکز کندی ر اه منوط قالدیننه حک ابلدی . 
فقط ظن وذهانه بك ده امنت اده‌مدیکندن : 

کا کید ای مرو ونور ؟ 

سژالی اراد ابلدی . 

وله اکاقابرسه ورمك ایسته‌سور . 
و 3 ام ٠‏ آبستدیکم کی ادم دک در 


دور ۰ 

ND OTD DOO N ی ی ای کرادت و‎ O 
کد کو ا ات وو‎ LS 700 دک‎ 4 ۱ ۷ 
ك , 2 :۳ ر ق- ب و‎ 


ٍ جوا آلجه ا وهل وز ادن 
8 سدل بای r‏ ی اولدی . اواشعای 


کندی ورمك ارزو اعیورسه بکا 
3 ون صوز دور £ ش.مدی به قدر مادی 
آرژوکزهم ات اندمکه شمدی کندی باشمه 


اش ؟ کورمجکم ؟ ی وولدء رامتحانه نهدن 
۱ * ازوم کوردیکز 3 
سس خی قزم . اوایسسته‌میور اما بلکه سن 
ایسترسن ده برکره آغن نی آزادندی:ة 

لت € آغن کی ازامقدن چ حنقه حق > 
سىك ایستەمدبککز یبن ابس تر یع ؟... ولون 
ایسته‌مش سله اولسهم سر انسته‌مدکدن صو کره 


" کا سور دوشرعی ؟ 
س حون دوشمسون ایاوروم ؟ هجك 
سان ۰ ون کندی فکربی سو بلوده بافه م 


۸۹ ی 

اك آوزر سه ەدر ؟ 

بوراه کااحه رمدت د صاوت 
آله : 

سب ار سکزکه کندعه قو جه ااب ا٣ك‏ 
شمدی + ودر خاطر وخالدن له عمامثدر ۰ 
عادت او لد ای اجون الت ارس واره‌حغمی 

ارم قط یی ام 
حککز و 422 «سه‌اوله‌من. ونك اجون 
44 رم افندی ده شقه ری WES‏ رفکرم 
وق ۳ و قدر وارک .ك زیاده ا WS‏ 
او دای <ی A RA E‏ سای ده ۷ أولد می 
کندیکز و نونک ۰ راء‌قالسه کمسه‌تك 
نلا که مب اواق استهم . 

0 

قىز كاو تار تومیدی ار وسننده بالا اختسار 

آغ‌ندن حیقان وحواب شفيقه‌نك اوقدرنظر 


عا کف افدی ذعننده ووندی . واقعامکرهله 
اورت وخابره کی I E E‏ 
دن اول اعزدی افقط مکرعی کرالله 
توش وا درکن اولدبی کی معرمك 
پرنظرله نقدرنی» برقلبك میلالی‌جاهع زیادة 
کان اولان صیاحت الى فبزدءده راشلای 
1 درون حاصل اسر ندن شېه‌لندی . ملگ 
اتی حسییله متکلات سبتون‌بوبودی. چونکه 
" واعا مکرم طرفندن کوردیی ارام واصرار 
"اوزز نه وله رواب اا ى ادا مسەر 
مهحوزدیك استفسار رانده بول س اذه 
کوچ وز ازدواحك روحی طرف-داری 


دکادی ۰ مع‌مافیه رظن وذهاب اوزو نه رار 


فی و رمث ده موافق عل او اد ردنر 


مقصدتي کوز له بدفقه لز وم کوردی ۰ حسںن 


اا کار وده اشراب اتدیی‌سنای دی 

ترسه‌سنه اولان اعیادی حسد.له ولو تاهله دادم .۶ 
اولسه‌بوزوزه استشاره‌ده برحذورتاق‌امزدی ۰ 
تاه علبه «هحوره‌ی حاغه.دی ۰ یال باشنه ۱ 
اوطورندی . شوصورلله »کاله به باشلادیلر . 

قرم چات ا ماه و 
شکرار اولسون. اراق نو ودك » هدك سنك 
اجون‌ده راستقمال تاين اعك رعائله تشکل 
ابلمك زماں کلدی . ونك امجون ساکله راز 
كور بشمك ایسترم ۰ سامر‌سن‌که س قدرل ال 
ماجرف اه زیایه ای ا 
اك مشفق برانانك اله نودیع امشدو . جزمن 
مانع اولدی . نی ارزومن دوجه‌نده مهود 
ایده‌مدك . فةط لزوعی درحه‌سنده دوشوندك 
ودوشولورز . 

تب ال عبر و رسون . یلم ز میم ؟ ۱ 

س باق ن‌مدت مرمده اولده نه جك 


کج 

7 قدر دن‌زا ده ۳ براقتدار رمدم ۰ ۱ کرممودت 

۱ الکز باره ا اولوراعتقادنده‌ولنا دلردن اولبدم 
#رمده ر ن مسموداولدم دعك لازمکایردی. 

فقط ی او اعتفاددن حاذظه ادن حاب اللهه 
شک اولسونک بو کون أل هسفود آدم کمدر 
داسهار کندء‌ی کوستررم.جوذکە ی مزهسهود 
اتدیکز م ماهم مسعود اتدی. ۱ مدالتامل [ 
قزم ! انسان دنساه ركره کر . فقط اذانك 
کوکاندن اه وزك درلو امیدار . ارزوار 
کلیر کر وه از یی آوعت 


ال و یل 


قرم ... آغلاه‌رق کلوب آع-لاءه‌رق 
ا لھ رکوتی استرااجت 
قاب ابله عمش دودر حبانك درلودرلوامیدار » 
ارزو اولسه ابدی فی قالردی ؟... بونی 
زم کی حزه دک لا ات عقله‌ی کالهابردرن 
ا تصدیق اعشلردرهه حیات رامیددن 


عبارندر .۰ بر آن‌امجنده‌ر و دن استکراه‌اولنور 


رحاله کان بدن انسایی انساناره له قول 
اتدیرن حبات ایسه‌حبانك‌هان هی آننه مخصوض 
اولان مشاق کر ای‌ده امد مساحه اتدرر. 
امد اوزون ر کىحە لك ماهتامدرء عمرده آعقت 
اده حکك ظلام‌غفات آمجنده ستی او مستتیراندر. 
امید برقاچ کوالك مهدانی نولنديك ش‌وسیاه 


طو براءكث بدأ نعنده رك و ٤‏ حسن امد 


| ىاه مشاهده اتدکكڭ ش سی سو د رر امد 


ماخی اله جال Î‏ بر رده‌در , عمش 


ایام اجنده‌ی ساعات مسعو دیق تخط راد که 


ےآ سوق ابر . امید آری مشاهده آجون: 


رواسطه رؤعدر . | کراستقبالی اوواءعله اله 
کورمسهك حالندن خشنود اوله‌مدیغك رعمرك 
دواهنی ارزو اجك مین اولورعی ؟ 

خلاصه امبدکه هکس اجون حبايك روحی 

۶ و 9 
1 


ۇي“ 3 

و صر نوریدر فکردهمو جود اولان بر آرزودن 
تولدایدر ۰ ایشته ارزوکه تعر هه تهداده کلز بر 
چوق انواع عالی مسحور اتمشدر کنجاری 
| کثبانامل وازدواج جهتنه سوق ابدر . نی 
کیدلکده الك ر جى آرزو ازدو اجدر . حققة 
۱ ال سوك سعادتی ازدواج تأمان ده تشه 

فقط ك‌قولای» بك اهمیتسز کوریفن ازدواج 
ی اوفدر مهمدرک حبايك قیمتتی قد رادار 
اون عادنا مرل قار اونامق دعکدر . ب 
مادام اليا مسعودتی وی خود مادام اط 2 فلاکتی 
تابار 

رکوندن » رس اعتدن اعتاراً ون مدت 
عری بر آدمك مدت عر له بر لشدره<کسین. 
او آدم اله أو هبه قدر نه حکسان ۰ دوشو 
على كه سنك استقءالك بيك استقالى دعكدر. 
اکر مشربکه موافق اواز سه ویاخودر استقءال 


SAS ۱ ۸‏ نا ی ور اک 
و 7 و ا و 
#س ی 5 


AN KE 


د 


= 
6 


تأمذنه مت كفل | خلاقده بو لمازسهنه ام لوراك ۹ 


حصو صا و خصوصا شوراسیده نظر دشدن 
آسرماءیی‌که انس‌اناق هدعك اولدیشتی انار 


اجون حدی ار سلب اولمدغه اراق برلشمکدن ۱ 
کو حدر ۰ RY E‏ اشکدنسه اولدن 


دوشوعك افتضا ادر . غا ک و آدم عن ماده 
حتنده اودرجه ابت دکلدر « قارا اف 
کم 

( حبرتله رندن قالقه‌رق ) ه‌سویلیورسکز؟ 
بن کیمی اماب اشم ؟. 

(مکانتله ) اوطور قزم » اوطورء واقعا 
زی کندی ا براقرسه‌ك داو و لی به 
وارر دیرار.فقط بن اواعتقادده دک ۰ برباانك 
وظیفه‌سی داووطیه وارمسسون ده اولادی 
امي سنه اسبرا مك دکل اومقولهارهتنزل یه جات 


صورنده بره ادوب ماو کره ا اده حر 

E‏ ك تا لك واردی. تقو ار وشن 
حاب حق ی و حصوصده موفق اسّدی ‏ ۰ 
لکن چوجقسىك. كنجىك »جره سك ه مثالا 
شمدی سی ی مکرم‌افندی | فن بت :وره فرض ايده )که 


ku 


۱ سن‌ده ای ۳( ۰ 


س ( نه‌قام الله ) اقدم تهارسولورسکز؟ 

س دیکله اولادم . بالفررض‌سن‌ده انی اعا 
امش اولسهل. واقعاکحدر.اولد خ»یاتشقلدر. 
وده معسدور کور رم ب فوط € در 
راه واف اوك . 
اوزاقدن بك‌ایی کوردیکات» بك بکند.کك حالده 
اخلاتی احالکه بکنبلهجك‌کی دکلدر. احنال ک 
اوسکانم اسنوک ؟ و او لهس , انك 
اجون سنك e‏ حاادشان اا ی سن‌ده 


7 مسعودانتك ايدترسا كو خصوصی نم رایدراق. 


ی بن سز ك PR.‏ مدا له اسدم ؟ 


ھی 


94 #عوره 


سب مدا حله اتدك دمورم پاوروم. تم راعه 


ت او به دعکدر ؟ 


س ن سی سندن زیاده دوشو ورم ةساك 
سعاددی سندل‌ز اده ارارم ۰ 
کشت اه +هحوره‌نث بو ولده رمیل 


- وی اواسه له الک کوکادن سو a‏ شقه 


برشثه حسارت ابده‌میه‌عکنی ملدیکندنآوقدر 
ممسذور وحتی مکرم ارزوسنه‌موافق بر آدم 
اولسه مقبول کور ردی. ساء عله‌سرداشدیی 
شوم‌طالمات كذ ر ویالهبدکل» حقبقه تصیعت 
زمننده ابدی > .فقط مهیجوره کی مر ملف 
کوکلنه کلن خبال خفسندن له 7 دج ۳ 
مخدره عصمته وله پاکلش برذهاب هه قس‌در 
نار ادر؟ خارمنك بلا اخټار کوزلردن 
اش تان دوکولکه ااا اف آقدی 


A 7 9‏ 
ممعوره ۹ 
اسه وی‌ده مأوستته ہل ادرك نی ده 
E i.‏ . 

سب خير ابرم . صقلمه ۰ مقصدم تصیحندر. 
بر کره خاد امك وظفهم ادى . وندن 
ابار نی کندل دوشون . 

مهحوره‌کال تهور واشعالندنه.چ بر جواه 
موفق اولهسوب اغلاه‌رق اوط‌دن حبقدی. 
کن اوطه‌سنه کردی . راز تور و ع دنت 
افندی طرقدناحوانی شوش اجون کوندربان 
والده‌سی#بزی تاعنك اشنده خحقره <احقره 
اعلاه‌قده و لدی. هیچ برشی‌سو له مبه‌رك دونوب 
ا کف افندك یاننه‌کردی . ما کف افندی: 

سب »یایور ؟ 

ا 2 رسن اغلور 

سب اع۸ورعی ؟ 

س اوت . هم خنحقره خحقره آغلور . 


Dk‏ وره 

سب و دوشونەرك » دع كکه اتور ؟ 
سب و الله يلم ۰ ! 

اوت ابستبورکه آغلیور. ذ نا شمدیه 
قدر بك مسعود شادق ۰ المت و نك ب ده 
رد۵ براض طراب او له ق . دمن دد اده الك 
مسعودم درکن شمدی ال مابوسم ۰ 

س جانم کنحلکدر. برشیدر او لمش .یام ؟ 

بن ون اواش ۰ له اجون بکنمش 
دعرورم. کاشیمکرم‌سوبله جك بر آدماولسیدی‌ده 
سوسه‌ایدی الت ایی برازدواج کورجی 
کوزله او لایدن اسدر. فقط نو له او لن به قدر 
دوام أده حك بر مت له ده الدا عق بك وك 
طالمت لک 

۹ مکرم او قدر اخلافسر مبدر‎ pt 

- بالیکس بك ترت لدر. فقط افر دز. 
شمدیبی ميل ومحتنك دوای امبد اولعز . 

#معوره ۹۷ 

س قصوری یالکز وایسه بك له من . 
اد ماه هه ده | کلاشستلیر ٠‏ ن‌ده مطلق 
"صوکاری چیقمز دعیورم. فقط بم راه قالسه 
ادی دها حدی ادم اراردم . 

- انشا بو ذءاوبله جشار . 

س ان‌شاء لله.مم مافیه مه بردبره وز 
و پره‌جك دک . هله بونصبیحت اوزرینه برقاج 
کون عسوزده پاق له اولجق ؟ 

مهحوره در له و وع ولان حاوره دن صو ره 
مکرم حقنده صب پرحس بدا امش دیک 
«م هلوز مدرك اولدانی سودای خفسی 
الاس له ص تی ماع اعکده جاره‌سز همده 
دونك بوله پرسوء نظر +4 سیب اولد ی 
اون خهم جانی طا ق دومع طر خلاصه فکر ی 
متساوی‌التاثیر ابی قو فالبه آره‌سنده بر جسم 
سا کت کی حرکندن عاجز قالشدی . 

e ۸A‏ رون 

ارئی کون عا کف افندی ڪت دکدر 
صو کره نه فطنت ظهور اسدی. هحور 
اسه کنحه کوردیی معاملهدن فوق‌ادم غل 
اولد نی <هله فطذت‌طرفندن ابلك اجلان مکر 
لقرداسنه »وراه رطور اله : 

س رجا ایدرم بکا پردها بوسوزی ایك 
کوزلر مك حالنه باق ۰ افشامدن‌بری آغللورم 

جوانیو بردی. فطنت ایسه تة اوغرادٍ 
شدنه لمحت اندرك : 

حون ؟ له اولدی ؟ 

« کال صافتله» له اوله حق. دها نه‌اواسون 
پدرم بن ده آنی سویورم اظن اش 
شود قالدی ۰ 

س ( تلاش الله ) | زارلادعی؟ طارلدمی؟ 

ES‏ کاشک اازارلاسه اندی . کاشتکه طارام 
دی .نك قات بدترتی بابدای » 

E‏ ا 

۱ س ه دیدی ؟ اولزعی دیدی ؟ 

3 اولز دعدی.اولورده‌دعدی. سوزارندن 
ون ایسترایسه‌لك وبررم دعك ا کلاشپلیور . 
۳ ای با . ونك امجون هه آغلورسك ؟ 
اترم دبسەك | . 

مس ی الستزم دهم . له اسبر کسون ٠‏ دکل 
استرم دعك ردها ولقردی نی سله احدرع . 
هبج انم وقکن نهدن منم وه 

س دمك‌سن عادنابزه فنالقاعكایسورسن. 
ضرر وق فرداشم . 

س چام بن سزه هیایدم که قالق امك 
ایستبه جکم ؟ بی ای آتش آره‌سنده براقدیکز, 
بن سمزه طاو بلهجغمه سز بکامی طاربلیورسکز؟ 

س کاوب‌ده برکره کوزسهك دکل ابسترم‌دعك 
آلکدن هن نه کلسه‌ساردك . حالنهبورکلر طایاعیور. 
ور منه تا رات‌شوداسنه معاوب‌اولدی. ۰ 


اف اد با دا 
۱۰۰ وره 
برزمان دوشونذکدن صو کره E‏ 
نے ددم والس لام ۰ اولورم مه دام ۰ 
بر ۶ و تررسه و رر وفشه حم ان رشی‌کاز ۰ 
ده حکم راملك وارس4 اوده و ردیی ووت 
دی امامکدر ۰ 
.مهم اجى 20 
نظار سه او رادم حالده اراق استه مامك لازم 
کلیردی ۰ چو نک کن د ییاو تب هایده‌سلوزدم: 
عبار ندز : 
سول وراه کا دکدن مه ش42۵4 خام 
اجرىكيرەرك مب حذه‌نك تمدیلنه لزوم‌کورلدی . 
رساعت صوکر ه فطنت عودت ابلدی. مه<و ره 
ايه اوطه‌سته حکلوب درندن کوردیی خا ج 
از مأموال ممامله ناف وسهد‌آننده متحصلتامراتی 


1 میور" ۱۰۱ 
کمدیی هتله اقشامه قدر آغلادی . الال 
ره خون کی چیقدینی رده براثر بر اققءتادی 
ولان سر شلق ساره کوزار نی" قان اغ 
جو ره رك حتی اقشام اوژری عا کف افندی 
ورد یی‌زمان رجوق | غلام‌ش‌او لد بغنی| کلادی. 
#حوره ضط نهس ايده میه‌رك درك باننده‌ده 
غلاق احمالنی عکرالله اقشام عکنه د هکلدی. 
اکف افندی ونی ده بزانضال ماأوسانه‌ه حل 
دوب حقنده ی‌ذهای برقات دها قوت ولدی: 

مکرمه کلنحه مهحوره‌نك بر آن اولشون 
س هسه وشبطّت لصو ره استعدادی امکان 
امان وحدان صائی اله مان اسدیی مطااماث 
ق در له آرء ارنده اکن وقوعات کند نك 
رزوی طبنعتىله حصو له کتی‌مشدی . 

اشاس مقصد «پحورهه ( ن مکرعی استرم ( 
بد رمك د گلیدر ؟ ايشته او له رامیی اولدای 


E‏ اسف سر ار در ی و 
با ۲۷۳ 
قالندن دکلسه حالندن | کلاشلمش و نوندن‌منتظر 
نجه امکان حصول کوسترمنشدی + فک م کال 
مسرئله ایشی فکرنده جا هه يدرك : 
و بك ای اولدی . ها ایسترم دعش ۰ 
ها ابستدبی ١آ‏ کلاشلیش.هسی.ر له ارت ,ه 
شین با کی افندیه بردها مر احعت اعلی. 

واقعا برقا کونه‌قدر جواب و برء‌جك ایدی . 
فقط ابدث. آره‌سی‌صوغوعاملی: ند بردوشوغکه 
وقت راشامی . 

ار ی کون مکرمك معهود واسطه‌ی شه 
عاکف‌افنسدیی و لدی, | لد انی تعامات‌آوزر مه 
اسای ملاقانده : 

س ایدم وقدر ارزو الله اولان شب 
الت صوکده خیرلی کلبر ۰ کن کوندەعرض 
اعشدم با . اوفق برارزودکادر. ا جداللهاقدن 


) آدم‌حیت ەدر که عشق در 5 ۰ امیدی 

I‏ ( جات قدر ساده دل 
د کلسكز . واقعا | ارت نو تله الى ةده وپولده 
محواولانلرده بك‌نادر دکلدر ۰ اء علیه بوبانده 
مخالفت طرفین امجون نك مضر اوله‌حق . 
مضرت طرفینه تشمیل او جه بالطبع‌عا کف 
ادنك ونی دکشدی . ةط واسطه سوزك 
شحه‌ستی ادازه ابدرك : 
او له دکلی افنتدم .کرم افنندی 
هگ و رد که ارخا . 
۰ او لهیاهرشی مامولدر + مثلانورم ادرسه 
بوندن ی اقتاد من ده متأنراواورسکز: خصوصیله 
کر عه‌خامم اندی اجون دەر | دمك‌سب فلاکی 
اولدقدن صوکره راحت باشضامق کنو له من : 
نکبنندی وحدانی ازعاج اندر ۰" وصورلله اي 
استقای یت ننده کزه قالس4 
موافقت دها موافق اولور طن ادرم . 

PITY I 
2 کت رف‎ 


2 1 من 


دیدی. واقعا بودرلو E‏ اك Tein‏ | 

اساس مقصد مهحورءی‌ده حتدن علاهدار | 
کوسترمك اولدینی کی عا کف افندی طر فندن‌ده 
ودرلو اتی اولندی.» ع ,کف اندی مکانتی 
محافظه ه محبوریتی <مبلهرد وشدت کوسترمیوب | 
بالکز ابرتسی کون جوابقطیی ورمك ارزره 
وکو ن دها مساعده استحصال اللدی . 

اوکحه صاحه‌قدر دوام ادن شکرومذاکرء 
شحه سنده آبشه مواففتدن شمه حاره وله‌عدی. . 
فقط ماره عا کف افندی کوردیی حبوریت : 
اوزرنه موافقته عم ابتدیی. حالده قلبا,صول 
در لرده ما نکم آندی . 

غ بہدرکہ مکرم ‏ واقعا بسبتون سیثاندن . 
بری اولامقتله رار اووقه فقدر د صیری ‏ 
ودر چه‌لرده اندیشی راب ابشدیره جك پوسو | 


حادم کورنامشدی ۰ 

عا کف افندی ايسه الکوجك برماده‌ی له 
موشکافانه تدقق اتدیکندن حوحنك ظورنده 
حققه شایان دقت بض احوال کورمش واودر حه 
امت ورمشدیکو قوعانه آشنا او لا :ار هی 

برخم مه حقسم کوره رك درلو درلو اوکاره 
صاعشاردی . 

ا کف افد یار س ی کونی‌صاحلن‌مهتحوره‌ی 
جاغیردی . برجوق نصا واخطاراندن صوکره 
مکر مله ازدواجار بی تروع اح دیکنی واوکون 
سوز کسیله حکنی سویلدی . وقرار اوزرنه 
بالطع ايشك رنی دکشدیی حهتلهکند یعون 

کوست‌ترمک حالشدیسه ده کوکانك اضطرای 
بوزنده‌ی علایندن آفکاز او لقده اندی. مهحوره 
آومحژوننتی اکلانوب احق مکرمك وخامت 
انجامندن اهون‌کوردیی اجون مسامحه ابلدی . 
خلاصه ار ی کون قرار قطي ویر لهرك ابی 


اک فد منك 3 ر و ت 

عرض او لغش اولان افتدارس زلی ووه قدر 


کرعه‌سی اجون ارزوسی و جهله تدارکاندهبو لهسنه 


مانع اولشدی . واقعا وظیفه شناسانی حسیله ٠‏ 


اوخصوص بر ان‌خاطرندن جقمامش ايس هده 
مساعدهٌام‌کان بر در جه ه قدر تواقصتی| کال اشبه‌ده 
املئی ۱ کال ایده‌مامشدی . 

شمدی دی لوازم حهاز ومصار ف جعت 
نداری‌متعسردی . فقط وعسرت مقصده‌وسیله» 
۳ اولدی . 

معلومدرکه حینات دینیان جوهی کرانقیمت 
هکسه بر خدمتك بدل »یی اولهرق احسان 


ورش وه کین قدر مه . . رخسدمته مدون ‏ 


و لعشدر ۰ هس هش ونکار ندالعنه اش 4۸ دراو 
جبران اولدشمز حهان 3 ر صانع جكمك احمایعظتیدر -. کب عمران اجون 
او E‏ نف جو معقل ال عتازانلبی 
اولاد شردن خدمت وهت بکار ‏ ناه علیه 
الاهی سون .الاهه سولك ایسته‌ن هم زمان 
" کندیی عام انسانیته بر خدمتله مکلف کوریر . 
وطالف ایست4 فوای عقلنه و حسمانمه‌يك 
تخالنی نستنده درحاه ملقم اولوب اجق بو نلرله 
 "‏ اقدی اولان نناسل - که خدام اسای تکشر 
امك دعکدر - معلولیت ای بالاستشا عمومه 
عاب بروظةهدر . 
ويكمتوفف اولدهی ازدواحك‌اسه اللهك 
ای و سغمبرك" حکم شرعسی اولان شراط 
معلومه‌سی غابت سهیل واسان اء علبه هکس 
اجون قابل امکان آیکن کورهء‌نك ‏ دنیان بلای 
میرم مله نی آوقدر اوزاءش ‏ اودر حه مشکلانه 


دوشور:شدرکه ال حوق اب ارزو فقدان 

اک سم i‏ 
حالیوکه عرض اولندیفی وجمله تأهل خالقك .. 
رغ مرك مانزعی بر وظغ»در . دوکون اسه بر 
و ٠‏ نار ن دو کون اه‌مادق ما به سبله 
تال اعامك التون قاشنی اولدیی امجون عك . 
و ناخوه صیرمه‌ی سحاده توله‌مدم ده 
نماز راو تیا برمعذرت «ضحکره رعاتدن . 
بشقه هبح رى 
وطائف لازمه‌سنی عادات زایده ه فدا اعن 
از باب عقل و حکمتدن بری‌ده ما کف افندی 
ایدی . قدرتنك تعلق اعدیی درحه‌ده انظار 
وامالی دی ملق و امکان درحه‌سنده 
اولاه قاعت ابلری 
رهفته صو ؟ IR‏ بط ۱ 


۴ 

فقت اوزرشه اوحه «هحورهه حذور ان 

عهشنندن طولای او درحه ادم و (۵مان 
" اواشدی4 موافقت وافع‌ی وحداننك. 
آرژوستی ۰ کوکلنك آمالنی بای قهر التنه التدن 
شقه برثی دکل ایکن بلک اویله‌بو درجه 
موحب تاتری اولامشدی . 
زرا بك اسز ء .ك: کو جك» عادی بر اخطار 
فلندن اول هده ودرلو براخطارك مهحوره 
اس تعدادده بر وجود اجون ادی رخاطره 
داسوز اوله حغنی سلیردی . هی‌درلو ليكو ددن 
فاع نظرله فا بعد یی زوج وزوحه‌یك حسن 
امتزاج ودوام معاشرتارندن بشسقه ,رشی بکله - 
مامك لازم کلیکن بالعکس قیزجنزه آنی اون 
بر سرماية اندیشه اهدا ایلمشدی . ارين اوازوم ذا اشکار ادی. ٠‏ 
حاعی‌دی . بدرانه ر جوق دعالردن صو کره 
سان مقصده شروع اتدی . 

س فيزم ۰ آلشته سن ده بر عا له صاحی اولدك 
دعکدر . مر 23 اده حکك اتفادءنلك ۱ عرکه 
ایدهحکك خدمتك وفتی کلدی . 

سن ازشته شمدی انسان اولورسین.شمدیه ‏ 
فدر انسان دکلدك دعك السته‌میورم . فقط 
حوحقدك . شمدیه قدر كندك حوحقدك . 
شم ددن E‏ كا حو حقلر 3 صاحب 
اوله حقسن ۰ شمدی به قدر کندله خدمته حتاج 
ادك . شین و عالله ک4: خدمت 
ادەجكىك . انسانت‌سندن خدمت بكلەحك . 
سنك انسانته اده جکك خدمت ایسه او یک 
عانله که زو جکه» اولادکه ایده‌حکك خدمسدن 


رە ۹ 

عبارندر 1 

عمرماث» ۸۷ 1 براتری اولديغك 
اجون تمرم وحودهمسك . سنك‌م‌ونك» سنك 
سعادتك.سنك رفاهك ۰ سنك قدر ی‌ده مسعود 
امك طسعیدر ۰ ايشته عانلهکه واو صورلله انسانته 
اده کت خدمت هم سی م نی ده زی 
مسعود ابده‌حکدر. شوسه‌ادتکه ارات 
اولان زوحك‌ده دا ای NT‏ 

+پجوره کوردیکی شو ده حیران اولهرق 
بلا اختیار درك وزنه باقدی ۰ عا کف 
افندی اسه او معنیدار ذکاهك مضہ وی بالطیع 
ادراك ادرك : 

ب اوت يزم . جدا ای آدمذر . نم اولا 
سکا سویلدکلر عی فامبله بح دیکله‌مامکاکك 
لازم کلیر . او لو شمه به فی کب یك ای طالث 
درحه عبت واشتافار ی‌وصورله امتحان اده 

۳ SEAS 3 ی‎ Sh 
. حکمی سلمی ابدك ۰ اخلام سنحه معلومدر‎ 
 »یکع‌هدبا برایشك درج اهمیتی نصل تقدیر‎ 
اواهسته. کوره به دلو جرک لت‎ 
. بیلیرسین‎ 

ی 

ساوحالده وقدرحق رامتحانی و اعك 
افتضا اعمز. 

۲هحوره اوزون اوزادیه حا که به رمان 
وله دی اجون عة له شن اولان شو 
حا 42 به ابتایر کی اولدی . والسه طسصدرکه 
کندسی امجون سوه بر تسیی ادى . فقط 
درجه نی اکلاهق ارزوسی دی بالعبسع 
فکر بى اشغال انتدیکندن طبمتده ه فندز 
حسارت وارسه جلسنی طو پلالوب درك 
اوانشم احندن بالاستفاده مارعی‌ض‌رخسارادر 
کی برحمرت کلرنك اله : 

س اوحالده عون مارک ؟ سی حلا 
NAY 


a ون‎ 

چ حبر قرم ی ار وق. سویلدمیاه 
مقصدم سزی رامتحان ادى ۰ 

س اوله دعك لازم له زج طو ژا یکی ای 
کوسترمرور , 

س امان باوروم . وقدر ندفقه هدن لزوم 


زر 


کوریورسن ؟ محزون اولسهم موافقت ادری 
ایدم؟ ؛ بن اولازدسهم سن ی رد اده جکدك ؟ 
س استغفر 'ه» صل رد ایده‌لیرم ؟ 
سب |وحالده ه کی او جیورت صو رایدر سی نکه 
ن‌موافق کوزمدیکم ۰ سن نم زا مداخ 
امديکك حالده موافقت کوستتر:م ؟ بوفکرار 
هب روح سن و الری‌دوشوعه. ی مسعود 
ایده‌حك سره کز . شمدی ماضوی اوئوئوب 
آئی اون جابش.ق لازم کلب ۰ بالفرض بن 
منفعل » منک اولسهم له اوانفعال وانکساری 


O 2‏ 
کدرمك مرك الکزده‌در . 1 4 7 

اکلابه‌مدم ؟ 

اوبلهیا. ت‌مکرم افندی»اولدن ر خصوهم 
وق . وایشده متاراولسه‌م سله طیعی اخلافنده 
"کورد یکم و یاخود دوش وند کم او پفونسز لق 
احوندر ۰ 

کا 

اولله برشی ری شا اولسه سله . 

نت او 

س اوحالده حسن امزاج ابدر » معیشتکزی 
کت یک م ولد م کوستررسهکز اوتأتری‌ده حو 
اش رت ذاتا ارزو اندیک م ولده‌کوره- 
حکمدن امم . حناب حق حسن ‌ اج احسان 
سو و بل اد 

ا کف افد نك مطالءانی «هحوره‌ده ارزو 
اسّديي حسن زی حاصل اللدی . 

۱ SI SN TEES 
۱۱۰ (۶ a. 

2 ۰ ۱ د 

مکر مه کاله لدی حواب موافقت اوقدر 
موجب #نونیتی اواش‌دی‌که برجواب دکل کوب 
حال احنضار نه شمش بر نفس مسیح ابدی . 
۷5 ابشدلدیي قدر مهم او می حالده حسب۔ 
الامحاب اعظام ابلدبی خس تە اق ر اي کون 
اعده مدال اف اوادی: کال خواهشله‌دوکزن 
بدارکاننه باشلادی . 

هتك موعدآصه‌می اولان کون که اتظاری 
دها بکرعی لو کون قدر دوام ایده‌عکدی 
عاره مکرمك عندنده روز حشر قدر اوزون 
برلله“ ستاه اضتار اك صباح ابر ی کی ای 
اولوردی . ات2ظار دان بلایدلسوزك تاثری 
اده بولقامق اجون دن ابی مقبرکی برظلمت 
اناد حسمر دن شقه رشی کورمن واوظلمت 
اچ ده روز مسعود وصال‌وارد خاطری‌اولد حه 


| و‎ PR ONT VEL 
E eR ۱ 


۱۱۹ #عوره 

کوکانده کار جه شعشعه صمح‌هفا اویایر» کال 
تلاش وم ا لکله تابه ار یشک حاالدشسبرکی 
ادع مته 
ھک ك تد د اواننه امکان ارادبی‌زمانی #کن 
اولسه قصر اجک حاره دوشونوردی . 
کوکلندم‌ویدن «شقه رحس لها خردهاو اردی که 
اوده‌مکرم ممحجورء نك صاحی او (شدی, خالقنك 
حبات‌دشان عنایت مخصوصه ‏ معززه‌سی امجنده 
قدری او حانه تفر بق او لهق اجون4 اوحات 
قدرممزز رر فة حبات‌اهدا اش واورفقه حیات 
بال بارانی نة اغاراولق‌اوزره پالکزمکرمك 
اولشدی.واوفقدر سور شاخر ابدیکه هکس 
اجون مدارسعادت اولدینی حالده‌ه, ج وحسه"جون 
برساعت دهادوامنهحکم اك م کن او لفعیانعمری 
| کرنیذکل انسانی حالنه قو وب‌ده کند رسنه اهدا 


آشسه لر بلک و در<ه حس مسرت‌طو +ازدی ۰ 


۱۱۷ معوره‎ CENE 


و حال اله دو کون بدارکاننه باتلادی . التء» 
مکرم ك الك طاتلی براضطر امه اواد تی اوتدارکات 
اساسنده‌ادی ۰ 

او لاعادتبلده» صو کره‌قدرت‌ذانه داره‌سنده 
برندار کده ولفنه‌حور ادی.فقط او ندارکاتکه 
مم‌حورهه مخصوص واواشیا ۵م‌حوره اجون 
میایمه اولئه حق ابدی مکرم انی نصل |ماب‌امده 
سلسون ؟ 

مهحوزه مکرمك نطر نده| نسان‌دکل بر فرشته 
ایدیکه جولانکاه سیرانی طبقات عرش علوی 
اوق اى حالده.سروا زمنه اغش ابدی . 

زی تصور ابر ملك سمایروازه 
ححله‌کاهتی روضه چنتده تیان ادوب ده بر کادن 
پستر » سیم سحردن بالین یاعق درجه لرنده 
مبالغانی بیله ناقص کوزبر کن‌قدرت‌ذایه‌سی‌اشیای 
موحوده‌يك هچ اوازسهو-عی ر قسمندن 


ELO r 


EET WR 

اولسون تدارکه مساعد دکلدی . 
مهحوره کی رماحصل آماله موفق اولدینی 
اجون حك منتدار شکرانی. فقط سه‌اومهحوره 
اجون ارزوسی‌داخلنده بدارکانه مساعده اعديی 
اون خصم شدیدی» حاءی‌طالعنك هم دودی 
هم دشمی اولشدی ۰۰. ۱ 
فطتله علسبه به که ونارك فکرلری ذاتا 
معلومدر. اء علبه متصده موفقت طءعی انار 

اجون دی شایان شکران ابدی . 
آره‌دن بر هفته کدی . جعت لوازی قسفا 
ا کال او هشدی. زمان منتظرده راز دها باقلا 
شدی. مکرم ان مطلوه نقرب اندکه اوقرب 
کدیستی بردرحه دها تعحله سوق‌اباردی. حتی 
کرله شدت اشتباق وک رکنه صاحلی حدله 
مو حود اولان افتخار کندیستنی مهحورهه ر 
مکتوب يازمتی درجهلر مه قدر تشوبق ابلدی . 


5 Ea 


۳ " ممعوره ۱۹ 
مر کا وفطاتی برکال اولدین یکی مطالما۔ 
ىده بك زیاده و لدشندن اولدفحه افادء ‌امه 
مقتدر ادى ۰ ماء عله ۱ ده متاس دت>کهنیجه 
درج اولله‌حق اولان مکتونی قدرت قلمبه‌سندن 
شق» محسسات موحوده‌دن دخی استفاده اندر 

بازدی . فطنته تسلیماً مهحورهه کوندزدی, 

ميحوره او لمكتو ی الد انی زمان آلشمد ‏ 
ی برهه‌امله اولداتی احون‌رد امك دی 
فقط طبیی اولان میل فدسی حس له آوده 
مکر م حقنده مفتخراه رحس تصاحب بدا 
ایامشدی. نو ندن‌طولانیبالعطمع ردواعادههمقتدر 
اوله,به‌رق قول اسّدی . فقط فطنتك اده 
او فومیوب فو نسولنه قویدی . 

افشام اوزری فطنّت عودت ابلدکدن و کره 
در حال مکتوی اوقومق عنمنه دوشدی اسهده 
اووقت‌ده بدر نك عودني + ای متمافب مك 


۱۲۰ میور 0 
وقتنك هر ی. کحه دی ساعت درده قدر 
بدربنك مصاحبای دوام ابلدیی جهئله تایاعق 

زماننه قدر مساغد برزمان مطالعه ولهمدی. 

باعق اوزره اوطه‌سنه کردیی وفت هرحهاله 
انظاردن خالی ولندیندن قو ننولندن مکتوی 
حبقاردی . 

مکتویه پوخ كن ر 22 لا ی 
طرف آجدی ۱ مکتوق حبقاردی . قو سوك 
اوزرنده طو ران فند لاك ضا ۍ الهاو قو مغه باشلا 
دی.هنوز بر حی‌سعاری له | کاله وقت ولەمدن 
توسی اوربلوب دری طرفندن جاع لدی . 
اکتا مهحوره‌نی نه مکرمه‌دا ترویاخود 
شقه رثی اجون حلت اعشدی . بو خصوصكث 
اوژون و بل دفقنه زوم وق. شو قدر وارکه 
مهحوره درك زدنده کنتذران ایدن بر ق 
ساعت قدرمدت مباحثه‌ی نك اشطراب فکرانه 


۹« ا 


و وره ۲۸ 


رمشدی . حونکه عقیی :کتویده آبدی 1 هان 


قا قوب صاروشهق اجون بدر نك هی‌جله-ی 
وایده برقبام ح رکتی کوس‌تره‌رك صوکره نه 
اوطورهغه بو راولوردی . حتی اودرجهکصول 
قامنده بدری : 

س قزم ەقدر تمحیل اندمورسن ؟ یکمی 
او شوك کلدی . هادی باوروم ۰ اوطوره‌مبه. 
جقسەك باری کیت یات . 

دیک جور ابدرك بوک قارشی‌ده بردنبره : 

طوعری برجواب بوله‌مدیشدن جالی دری 
شمه دوشوردی. احق مهحوره الذامی مسا 
عدودن بالاستفاده طوغ‌ی او طه سنه حکله رك 
مان قندرلك اوکنه قوشوب مکتویی اوقومنه 
انلادی ۰ 

بوقاریده عرض اولندنی و حهله ذه بر کاغده 
پازاش اولان محبتنامه» قنديلك سونو ضیامی 


E i Sra N A COLE 
1 ۱۲ 

ات خفیف ر صورنده عکس ابدر ك ده 
غرویده طو نش بر فر ده طوغی بی ثری 
حاوی برضروب لوحه‌سی شو رسم | مشدی. 
مندرحانی اسه ال راق بلوطلردن دوشه‌رك 
سه کلی زین ادن شنمار کی «هحوره ی که 
مک لد کاه انکشاف اسان کلو 2 
رقاج طامله اشك تار دوشوربردی ۰ 
صورت مکتوب 

کوکلده طو ,لانوب‌ده‌دو کان اشکابه رمث 
جمه‌سی‌که سمزی‌اشغال ادن شو هدیانامهمدر 
ڪه او له دکل-هده پالکاسمزخه شو ارالق تقد عه 
جسارتم مناسبتسز کوریلور ۰ فقط ی معذور 
E‏ کوک کدا اراده واختاری حشکزه 
نی اعشدر رای ابلك کوردیکم کون که 
فصل حاعك فحر سیاح‌المیدی ایدی کوکلك 
هی‌درلو اختباری ۰ فکرمك هر‌درلو ادارهتنی؛ 


ET ATCA ET 
1 ۹ 4 TOS 7 

هنتوازه ۱۲۳ 

خلاعه قوای موحوده‌مك‌سزه علق اين با له 
ای گرد قزان ادن .-ع کون حر. 
كاه | ندن شقه‌برحا کم وقدر. 

بیله مرو حیسکز؟شوقکز برو جو ده کر نجه تون 

قواستیاحکامنه اسیرایدسور. بی مکو نشمسکز؟ 
خیالکز بر نظرده برطو ته تون موجودانی نور 
حسنکزدنعبارت کو سترےور. بیلمم ماهتا میسکز ؟ 
عکسکز برقلبه دوشوجه بيك شعل امید اوبند - 
وه سلهم نسم‌سحر یسک ز؟ یا دکز دی ی کوکلی 
برکلشن امال|عکده‌فش ماراله یار یشیور. خیر» 
سز نما چون عم ر نوحه‌مالكاولوب‌ده سون‌اوقاتی 
اای شکراننه حصرایتسهم بنه موفق‌او له ميه جغ 
بر عاطفت صمد انمه‌ سک ز هك وكلك الك حسیامالی نور 
بره له منج اولنه‌رق و جودکزترکیب اولعش 
واغوش سم مه تسام اید لك او زره‌سیحر بلو طلر له 
حنّدن کو ندر لے سکز. هی نومه عق لظ رآبدسهم 


ما 


ES يب در ره‎ a aE ۱ 
E معوره‎ ۱۲ 


سزی کور بیورم .یلم صانع حکم بتون عالی 


تور حالک له مینز بان امش ؟ هر نه دوشو اسهم 
سزده بولیورم . یلمم سزامل دنیان حا 6 اليك 
عون مشخصی و ی انه !حا حسکر ؟ 
ارشته بو اشاق ادی که سره لابق بر زوج 
او لدیغمی واوله ميه جغمی سلدیکم حالده‌ی‌سودای 
زلفکزه دوشوره‌ر طلب وصالکزه حسارت‌انند. 


ردی ۰ وکون سزه مالك اولدم . فقط بن سزه 


سزك کی قدومنه هد جان فرش اولانه سرا 
۳ هد بعالم اسنها تابتمدن طو لا ی قدر مك هی‌زمان 
جبور شکرآنیم « فقط او قدر بی و خصو صده‌ق 
موفقیم ز-تنده خصوصات ساره‌ده‌عا حز بر اٌشدر 
اء عله ملکار ل اغوش ا اهلاق بروحود 
لاعوی مال کت حدمك مك کر ه فوقندەدر ۰ بنه 


اعتر اف ابدرمک بن مزه شایان رزوج‌دکادم . فقط 


1 معرره Ne‏ 
وعحزمله رار کو م التغات | تدیککز قاس أمان 
اولك‌که برع امکان‌د کر. 
سبزی‌سوبمورم. بر وجودروحنی؛ بر لب امد - 
ی » برو جدان ع فی نه قدرسورسهاوقدرسوسورم. 
خبالکزی کوزمدن آیبرمیورم . قانار دوکن بر 
جر حه مل همه به قدر حتاج اینه کو زمك قانلی باه ار ی 
نسکین اجون خالکزه اوقدراحتاح ءار .کوک 
امیدالتفانکزه رستش اند ور. 
رعرك دواعی اجون آمنده نەقدرازوم‌وارسه 
کوک امد التفتکزه اودرحه مفتقردر . 
قانمی »ارو هی » حائی ۰ و حدائی‌محتکزه 
حصر انشدم » بوکون مو جود اولان عبنم مرمله 
رار دوام ايده حکدر . اولوشحهه قدر اللغاتکز 
سایه‌سنده یاشابه ن . اولورکن اغوشکزده تسام 
روح ایکله مود اولهخ . حبات وعاغده 


۱ سعادگی تا من ایده حك ی سکن ۰ ن آه 


ا 


۱۳۹ وره 

بويك الک فدر ی له حکم 
آه . دها نه سولهم ؟ یاد حستکزله دوکدیکم 
اقكاب رانك بر قطره‌سنده ی مضمونی شرح 
اده حك اولسه‌م ر کتاب بت وحوده‌کلر م ‏ 
تصدیع اعٌکدنسه سکوت الله قرب ان وصال ‏ 
عنسنه حصر وحود اده ع امتا 
مسمودزوحکز 
مکرم 
مم‌جوره مکتونی بتیردکدن صوکره ظررفنه 
وصو کره. نت ا 
کردی.اواوفق کاغد بارجه‌میقبزك او اقشامی 
او موسنی » رژبالرتی تون دکشدرمشدی. 
ابر تسی‌کون ابلك‌ایشی‌تکراراً مکتویی اوقومق 
اولدی . واسه اقشامه قدر » کحه. ارسی 
کون دفعانله تکرر اسّدی . خلاصه ممحوره 
اوقیمتی مبتامایی اوفومقله » مکرم ساعتاری ‏ 


2 ای بت ^ 
۷ ۳ .2 بای 


#عوره ۱۳۷ 
تفسیله فوقالارحه‌سنه آن مسوعودی چکمکه ‏ 
مخول‌اوله‌رق مامت عبت کوی‌اولان شه 

حلول اتدی . 

۱ بورایه قدر حث واحمال اسدیکمز وقوعات 
اساسا ما کف افندنك نه‌فکرده » نه‌اخلاقده. 

7 ئە»شىرىدە برذات‌اولدیغی » مم‌حوره‌يك هه‌ولده 
تر س هکو روب آندن‌نه قدر استفاده‌استدیکنی, نه‌در لو 
بوبودادیکنی عض مك اجو نايد ىک بومعلو منك 
بوندن‌صوکرهتصو براولنه حق‌وقا یمه دخل‌کلیی 
اولق اص‌طسعب‌در . اء عله اره ف 1ا 
او عر‌ابه جنی سے طالعدن به‌در حه کار و متحسس 
او له جغنی | کلامق اجو نکنديسنك اخلاق و اف کار نه 
تماما مطلع اولق لازم كاير . 

۱۱ 
هنبه‌کونیعلی الصناح عا کف افندسك خانه. 
سنده مدعوین ابله مکرمك عاله‌سی طوپلاندیار. 


r bg ۱۳۸‏ 
مهحوره برو حه عاده احضار او اسان کل 
لادی کوب نز نات تیا یم ی ده سه 


برقات ده.۱ روق وردیکندن مج کی 


رلور ص باحت اجنده مان او لهرق کدوب 
درینك‌الیی اوبدی » عا کف افندی ايه او 
و بدن اعتبار ا ون کند پسندن ۳1 لحق 
اولان کرعه‌سنك ای وس ام-بی صر دده ستر بزه 
موفق‌اوله‌مدینی برفاچ دامله سرشت کریکلری 
اطررافنده طولاشتمقده ادی4 عازه مهجوره 
اون بکدن برداغ درون اولدی. وافعادرنكث 
صوکره‌ی اخطارانی کندیستی از می قدر متسل 
امش ا اوک نص‌احی‌ده زیاده‌نحه نف 
الہش اولد بغندن فلا اشتاهه بك مستعداندی. 

خصوصیله درك محزوناغنه سددت‌ویرماث» 
در ی محر ون انده‌حك صورنده مسعود اواق 
کد سنه ك حکر سوز رسعادت دی 


ر ۱۲۹ 
برساعت‌صو اره مهج وره بر آراه به دند ر له رك 
مکرمك خانه سنه اعنام الله اقشامه‌قدر سیرحبار له 
معر وض‌عاشاسی اولدقدن‌صو کره کحه‌ساعت معنه 
سنده مکرم نعمت‌عظمای ملاقانه ناثل‌اولدی. و 
موفقءت‌آوزر مه مکرمك در حههسرور تی معلو 2 
مدر ٠‏ عب ه)<وزره به حالده دی ۰ او مسعود 
5ج ممصو م بز جنز اجون ده قیم تی بر صبح نوروز 

ابدی ۰ 

مهحوره دیا کی کوزنی اجره ش» سلمدبی 
اشنا اولدشی وغ تکاهی کو رنه بلا اختاری 
فرباده باشلاه‌شدیک اوفریاد کندی حالندن بر 
رهءصوملسانندن‌ماهیت عا لك لو اضح سیر بدر, 

آره‌دن راز زمان م‌ور آبدوب‌ده بش ای 
شار سه که او کر به مدل حنده اولفدی ۰ 

صباوت دوره حبايك 1 مدت ازا د کس د رکه 
بك درلو مشاق اله كە جك اولان عمره الفت 


A A Oh - سا‎ 

NS‏ رن 
دا اد رمك اون فاكك ش اون ستالك بر 

زمان تاع دز د لة رايز واقعا رای برك 
ودی هر لق انده‌مدیی اجون فدر ی لر : 
فقط تمش ملق بر مر طرمی سحلل اولوب‌ده 
ا ابع قلا من و اش یرای شتا داوم 
ولاسه‌مطلق او و عبارت اولدانی 
تین ابدر ء 

حا کات فکره‌یی اوج بالای کاله ابصال ادن 
اعاظمی له : 

دعقل وادیتهم خا فالسون » 

دحالی فدره ما 

1۳ و صورله ملا فالسون » ِ 

« طولدین ای :ساق کت عانعن » ۳۰ 


و اجه یاب آله دل دواهی 6 
نوحانبله حور استمداد ایدن اوزه | تشدنك 


So". ۳ E 3 
5 AST ۶ 

4 ۱ مععوره ۱ ۱۳۱ 

طببعتك الك نشوهءلی سر خوشاری چو جقاردر.. 
هآنی خاطرء ناته ریاد لطف. راقان 
اوان صاو ی «حوره ك اطف رص ور ده 


اص‌ار امش دی . وحال اله ووبرك عافوان 
شبایه واصل اولدی . 

و ايه صاونك منماسی اولقتله راز 

ساعت‌ه‌وری نسنده روح افزارریع دلکشا ‏ 
در که لدم اهسته وزائنك اهدا اتدیی خالات 
نات دیدیکمز مدت محدوده‌نك امجنه صیغم‌سی 
ارزو اولان ناله اسدارك حممندن حاصل 
2 لمش برشاهد املدر . 
۸ ع ره مت آمبا.ه توف استديی حه له عمر لد 
مدت دواماحه اسددن قورتلمامق نصل طبع 
شرافتضامی اسهکحلك دشلن ادرالثئونات 
مقدمه‌سنده کی ارزولرك ون امالدن طسائل 
آولبی‌ده او له حه حکم طیصدر . 

SF € 


۱۳ *گعو ره 

طبیمت هی رنه بشسقه درلو حلوب اعث 
اون هی‌امیدی » ھی ای ۰ هن دبع یی ک:یحاره 
اتفه دراو کوستر بر ۰ متحسس بر کنحك 
تون مشهودای معشوفه وحداعدر , 

مهحوره هکام شای‌ده اك رقرق < دار 
اك طاتلی امسدار ده کیرمکده دی . 

واقعا الك سودا رست کوکللر قدر «تحدس 
اولد نی حالده هنوز فی صوص و معان بر خباله 
حلوء‌کاه اولامشدی . در نك سودکلر بی‌سوره 
والده‌سنك کور یشدکلر بله کوریشسور ۰ مکرم 
و قعه نك ظهور ه قدر لشقه رحبت خفه سلمز دی. 

فقط طبع تبیجسازی بر آن خن افکارنی 
نقش ونکار معالیدن خالی براقز » کوکلا» » 
وحدالنه طعتك اك كو زل دادن اتخاب 
معشوق اباردی . 

مراری سوردی .شتايك بکای قوت‌انکزی 


A 
۱۳۳ وره‎ 

وآفواید, ۹ 0 روح افز اسبله کش 
حات ادر ك یی بک نشو وا ولغه اشلایان 
مصئوعات صمدانبه‌ی کوردکحه شون آناز 
بدایمی فض نودم شباب ابه متدم برر محال 
قاس ابدرك نکاه حزیی مژده تبر.ك کی ه 
ره ری ری انمطاف ادر > ك 10 
بك حسی برذوق ولوردی ه 

وصولك موم رسعنه نه قدر مفتون اله 
رسمك صح دلکشاسنه ده‌او قدرمشتاق ادی . 

ھی کون کو نشدن اول اویاتر . وردن اول 
حبقار و لوله‌دن ہقمش» انظار حر بصاته‌قارشی 
حهرءالتفات کوسترمکدناوصاعش کی ر ردهساه 
التنده کی شهاستنناه جکان کر ا او لوب ده 
جهت شرقدن اظهار الد یی خننده‌ ی با لاردن 


اول اوسبرایدر ۰ طلوع اله رار کولرء حهان اله 


EL OPO 0۸ ۱0 Fo‏ شام 
3 4 


9 
ی 


۱۳ #ڪووە ` 

رار نشوه(بردی. 
هر صح بدایع‌ای مایت بر قاچ ساعنلك 
مسافه‌دن تمقیب امك عادئی‌اولان اقشام نظرنده 
۳ کتاب, حکمت‌باو یدق , 
صاحلین کوله‌رك جقان کو نشك کوعانك نار 
حسریی ۰ جکر نك خون اشاقله مرج ابدر 
سمای زر وزری اطرافنه طاعتدهی اه اتشيه 
باقدخّه افکار ی ابرشام کی رنکا زنك برجوق 
حسبات احاطه ادن ماه لر نه وافف اولدای 
حالده او چدرت قطره اشك سم له شمسی شرع 
اعکدن کندی آلهمن‌دی . 
گحه نك طلمتی هبای او بادر مقده ف و بدن 
کری قالزدی. ندرا اطرافه خو کن ظلت 
اك الوان الوأحى رر رر کوزدن غاب 
اتدکه خاطرندن مك درلو حسار » خب الار 
۳ > اوباغ ومعصوم فای اله وندن ماهیت 

۱ #عوره ۱ o‏ 
الہ دل لار استخراج ابلردی . 
8 مهاب شون اندی ٠‏ متأب اك عالى ارد 
ال محصومانه حبتار طو بلانوت ركرة نوراواش: 
اوقدر صاف .اوقد ر کوزل قلارك اوقدر عدی 
اوقدر معصومانه تاره احق ر معشسوق 
او له له حڭ اولان مهر عالتابك سودای الغاننه 
ط و تلمش اومیدانده آیکن بر کوشه جو ته جکله رل 
ماشا ادر» آنی‌غاف اده ظط لمیر ادن قوب 
حری ه باثلاز» کندی‌معشو فنه حبران اولور . 
کندنه مدا ابلدیی مکار حه ی سیر باه 
زان 

اك سسس الك غب اله زمانارده كاه بك 
رو ی که بك محزون کور نور. آغلار . و ز- 
ارندن ور آقار » کولر دهاندن ور صاجلر . 
اشکنك قطراتنی » اد-امنك‌عکنی نها طاعلره 
ہی آورمانارهءرا کد صواره » واسع دکزاره 
صاجاز . 
FN‏ #عوره 

کاه اقشامدن » کاه هی کس اونودقدن صواره 
کء نام لش وق کاه منکسراال اوله‌رق اظهار 
دیدار ایدن کاه شای » کاه صبیاحی آمقیب ابلن ‏ 
او افتاده سر در هوايك بر مشتاق عاشامیده ‏ 
«پحوره دی 

کیحه بار اری قوشارك الا 2 بل لار له 
حبیحدال ادر» طائل طائی اوور » نشوم لى 
نشو« اویاتردی . 

بدایع ردکا رلك حهانك دشکاه تسده 
حلوه‌کاه حسیات‌اولان کوکانده برامید رامل‌دها 
موحود ایدی که اوده «محوره بالکز بشامق . 
اجون دکل بر آغوش عبت اجون برادلشدی. 

اده البته برکون الواح احتساساننك اك 
ازکار ندن اأروح افزالرندن تم اش برو جود 
له پرلشهرلد" عمرندن او صورله استفاده ‏ 
ایده‌جکدی ۰ 


وره ۷۱۴۷ 


صاوت لا قنداهسی بدتره ر شو ا شا به 

ارشوبده ارزو دیدکاری محر لد قلك تا*راننه 
تسلم‌روح اتدیی‌وقت طیمت اك اول کندیسنه 
اتظار تاهل» امل ازدو اج‌حستی اهدا ابل‌شدی 
> بو هی کس امجون طبیعیدر. ايشسته بو کجه 
مسعودار اجون اقشاعی لله“ وداع حبات‌اولان 
و اعت طلمت سن ای اوو 
منتظرء او آن هون کادی. سوه حك سو له 
حثك با خصوص بر وقندابری افکارتی تحريك 
| عکده نان نشو حبانك حره‌کاه ستنه‌کردی. 

خصو صله مکرم جوره‌نك نظر محبتنه شایان 
ادی . کج ابدی» کوزلدی. متحعسس رنای 
اه حال سی کرکلده . ودا 
برستشار اویاندره‌حق قدر اعت نای قدر لله 
رادلشدی . 


اوزوشه‌ویلی ۰ اندامی‌غابت اطیف ۰ اعضاسی 


رت 


Cf‏ ۹ اس هد ای و 
۱۳۹ ال وره 19 


متناست» صا حلری» قاشلری» سقار ی» I‏ 


کوزری‌قووالا ۰ > حاذبه حسنی‌زیاده‌غارت صح 1 
ا ال ادی, بو ندن(شقه ماح ده (وغیجقلاه رق 
عاشقانه اطوار واوضاع اله میج اید رك عخاطب 
ابلد یک قله کر محث ۰ کندنی سود ره حك #دز 
متسس ۰ تطوق کلام اشنا دی ۰ مه<رره 
اجون‌ده حوق غرت اعش اولدفحه مشکلات 
حکمش اولسی قىزك معصوم کوکانده زحش ابل 
اویاندرمق اجون ابر جه رصنت اولشدی . 
مهحوره رفافت حدامه‌سنه‌داخل اولان» مسعو 
د٫ت‏ ا درعهده الین ماف وزمه ر 
نظر دة 4 باقدی اوزاقدن ىك جو ق کوردبیمکر عی 
هیندن دها ای کوردی . صو درحه‌رده شایان 
بت بولدی. سوبندی. فقط آومسری‌زهری ر 
خاطره آءقیب اسدی . وافعاته لابق زر بارادی 


ولش ۰ ارزو اسدیي صوریده از دواحه موفق 


و 4 


RN EOE e 
4 3 ° 
۰ ۳ ۳ ۷ 1 


وره 3 ۱۳۹ 
وقوعه هر : ی شع نی 
تلام الیش نی سا ءکوزندن‌طاءلهیانیاشاره 
اوق ری حالده اغن دن‌قاحان‌سوزار 
زهی ناك رر نس رکیقانلی جر محهاربراقه‌رق فکرندن 
مکده‌ایدی .. 
مکرم کندنه سب مسعودیت‌آواق‌فدر سوك 
برع مت ها نقیمتی حابزدیه فقط هم ارم‌بدر ينك 
تم نی امجاب ان ك کی اك مۇر سیت ابله لکادار 
ایدی. ۱ 
مع‌مافیه بوخاطرانی اره‌سندده درك 
ie‏ دفهء-ه سرد وان ادیک مطالعای 
در خاط رابدرك کوکلنی| کااسناند رمغه حالشمقدن 
کری طورعن‌دی ۰ 
ی مه کانحه مهحوره‌اله ابلك زم ملاقانده 
طیعده استعداد سودا ری دده برحال 
هیحامون اله بالکز اغلاردی . 

۳ <S 
8 5 


۱۶:۰ #عوره 

مکرم‌رزه جدکل برطفسل عبت امدیگه حیات ‏ 
سعادتی‌میدا ادرا ی اودققه اولقدی ,هنوز ۴ 
دنتادای و رل برطفل وروزه‌دن کر هدن اشقه 
نه امظار اولنور . 

مکرم انسان‌دکل برقاب امابرو ر یدیماان 
احتسامی دل ج ا تسشن 
اولوردی . طلمت حسانته ر مهر سحری 
اوله حق قدر مهم ره‌سعودته اثل‌اولان قلنده 
خاحاندن اشقه نه کورباور ؟ 

مکرم بر مسمود حیات دکل برفراش احتضار 
ادی ادیک مهحوره کندسنه‌صوك شسنده ر 
دوایءات با خودیرعاطفت مسیحاه کی مشمشدی. 
عمرندن ومید اولدینی حالده بکیدن حیات بواش 
رخبت دن برشادی"مستانه‌دن بشقه هامداولور, 
ایشته مکرم هم طفل نوزاد » هم متحسس ۰ هم 
خته حتضر ایدی . بوکجه ایسه دای کی 


#عوره ¥ 

کوردی . امانه یکی ابر پشسدی . حیانی یکیدن 
بولدی . اء علبه وجودیی برارزش ۰ فکریی 
بر حبرت ۰ نکاهنی بر حزن ۰ کوز ی برک به 
استبلا اعشدی . مقدمه الفتدن ا ايى او چ 
ساعت ص‌ور ه‌قدر هیچ رشی سو در 
ارلهمدی . اندن صو کر ه اسه او وفته قدر 
عر ضحالنه ترجان اولان کر هيك کندسنه 
و رديي انش احدن الاستفاده ابلك مءروضاتی 
بان عبت » ايلك حر کتی عرض پرس‌نشدن 
عبارت قالدی . 

Ê‏ سو پلدی ۰ .او لله سو بلدی که من ارده 
سۇالەلکار نه عرض ‌ذات ادرکن بلک بوقدر 
طوض‌ی ومته< نه سولهض‌دی . 

کوستردی . اوقدو کوستردی که رخزان خنده 
مره عات اولوب‌ده بازدن اول قشکا-ه بلک 
مماوات وقدر ياش دوکه‌من‌دی .. 


یز شا 

دروننت درج اضطرای اظهار اشدی . 
اودرحه اظهار استدی که . رمنتك کشف‌ه‌ضی 
اجون حسدی او تعکر لری طبشاری 
حبقارلسه اساس عارضی وقدر حل کو رلزدی. 
«پحوره ایسه کوردیی احوال هتحسساهتكث 
هیچ بری حار اولدینی اهمرنسدن دون تی 
اعدی ٠‏ مکرم ر طفل او ما اه او رکم 
حهاندان اولدی . مکرم رقلت اهیراز ونا زه 
او بر طبات سض دناس اولدی ۰ مک رم مور 
حواب‌اسه‌او رملکه وال اولدی » مکرمك 

احوال واحتساساتی قدو اعمکده اوقدر 
دورساه طاوراندیکه او افشامی چشم امعاتی 
عارية انادن طوغمه برحزوم بصره اهدا انتسنه 
کوش موخوداتی .ک۵ستنت ادلردی ۰ صورت 
تقدسنه کلنخه کرو سلره‌شایان برقلب مالا کرس ند 
تصو راو علدرکه نکاه التفانندن استر حام حسیات 
و 
ر 


اجون بای رتنه بر حتضر دوشمشدر. او 
نکهده نصل بر ریگ ات کوزنلورسه مهنجوره 
قلا اوقدر متار ادی . 

وای فابك تز د حسیانی اون زمایك‌ده 
لحه تأری اولشدی ۰ مومسم م‌ارادی. ۰ 
او که کو یا فلك کندی نسامحندز بالاستفاده کشا کش 
یات امجنده سعادت اه مشخص رعو نه 
اولان وایی مسعودك اوروز موفقبتار ی تنظبر 
اجون انذال ما حصل اقدارابلمشدى .هو الطفی 
اندی . او له که کویا هر کسه بر انلق صفابه بدل 
برسنهلاث رنك ماعم کوسترن روزکار او کید؛لك 
برعا دیکره تقل وجود اش ۰ جهانك جہان 
قدر قیمتی برلل الات اولق‌اوزره تون‌کاسانی 
هوای محنت اسلا ابلمشدی . 

وقت‌مساعد ابدی, اودر ج هکه, زمان مدهو دار 
چون یدید آننه مأبوسار اونتحویل آواننه 


OI EIT‏ نوت LL‏ لا 
1 < 


ّ 


1 #عوره ۱ 


۳ حام اولان مس‌اعده یل جوعنی ا کح به 


حصرالمشدی.اطر افده سکو نت او عم نمه‌امدیکه 
کوبا دوران بالکز ای حسرنزدءٌ محبتك طوبه 
طوبه یکدیکرارمنه عرض شکایت شیران ایلماری 
اجون دانك هردرلوشمانی اسکاتالمشدی. 
وقوع ملاقانك برشجی ساءتی برح یرت اله 
کدی یکی انی تعقیپ ادن کر به خلجان دخی براز 
سکو نت بو لوب ده بر رار نهان حال امك مساعده - 
نی قزاندقاری زمان اوطه‌لر شك طاغه ناظر 
بر جره‌سنی آچدیار 5 

بصرسوز رظلمت کثفه‌النده ولنان اظراف 
وحوالی کوزارنه اوقدره‌نور کورعکده ابدی‌که 
کویاحدارمقبردن‌روضه حنته رروزن اجامشدی. 

ندرمحاً تزاید ادن حسارت تصف له طو: 
فی‌ی‌مکرمه‌سروسیمی دراغوش ادر کی‌مهحو 


رەنك کردن س ەی اوسننه فرای او زاعنه ۰ 


عوره ۵ ۱ 

مهحورهه براهن ازى اولق اجون دوش 
الط نه اش ب اب سر ؟ ی آودست ای خوا- 
«غله قول امک اه کوستردی» سيم 
بر آتش دلسوژکی هی تتفسده برقات‌دها تژابد 
واشتداد ابلان حرارت عار ی نسکان آمجون 
آره‌صره حرا ورد ردلبر زاف , یشانی کی 
و ر هیر بای کوکار ده راا 
حس‌دها دا اباردی . 
اره‌دن رای ساعت قدر کدی > باز موسمی 
بولق له صباح ایرکن اولد بفندن مشرق 
مشعود کا کار کی اع اضن ننورا>-کاشلادی. 
برفاج آباق خلجان راندن بورغون اولان 
کوکلاری تاج استراحت ابدی . برقاج آبدن 
ری موقوف انار اولان کوزار یی اطنف 
براو ویورودی. نسم‌تمین استراحتاربنههآموره 
بلبل که وار ةا . لار سنه‌قار شیب خوان‌ادی. اوشوق 


و ی 
رویحای آله جوا طالد یار : فقط I‏ دکل 
کات زان حباتار نك ال طاتی فقط او تسده 
اسز پررویای اطبنی اولدی . 

ار تی کون مهحوره کوزینی اجداشق 
زمان خلابة انالد شک ات رود 
سعادتی قو بندهءمکرم اویادشی وقت حباننك 
حانانه مئل انلمش ر مثالئی اعوشنده ولدی . 
ایشته اوکوندن اعتتازا زمان واب آملبروزه ر 


معدشت ها ندانه اعدا ابلدی . 


۱ 

مکرم حسن معا مله سم باکر حرمنه دکل‌سون 
عانله سنه حصر آیلدی. ذا تزسه‌سزیر آدم‌اولدلنی 
کی تك تماق خسیله ام ندر ووالده‌سنه‌ده 
حدی رال حاصلاعش اولديغندن بكم طعا 
بك خاطرش‌ناسانه طاورانر مم‌حورهه اه 
کوکانی باروب ده خبال حصو سنه معان اولان ره 

کندي کره‌حك قدر کندی سودرردي. 

VES hac 3‏ کے“ 
A O‏ ۱ > 


و ۲ 

حتی عا کف افندی اولی ذهای ھان همان 
نبدیل درحهارنه کله رك بر قاچ کره حرماه : 

نج تیا کو ردیکم قصان تریه‌سنده‌دکدی. 
اخلاقنده ادی. فقط اوده نم ملدیکم کی‌ظهور 
امه جك ظن ندرم بوله دوام ادر سنه مګرم 
ارزوم در حه‌سنده دکل ۰ ارزومك فوفنه له 
جبقه حق", 

و کر عه‌سنه : 

سب قزم یهن دکل ان الداعشم. ام 
ساوت حالکزی دام اشبون مکرم 0 اومدیغ 
کی جقمدی . 

بولاو طرز معدشتاردن» حتارندن منوت 
کوستروب مم‌حورهده مك حزوّی اولسه‌ده نه 
موحودولنان رات قلبه‌ی بستون محوابلدی: 

مهو رونك حمستی اقریاسنه‌ده مقدمه مر 
اول‌رق سکز ای‌صوکره عاله موافق بر طالنه 


۱:۸ ور 

ویرلدی 1 و ای ار برزوحی» ر خدمتحسی 2 


رده فطنت اله قالدبار . 
۱ تا« آکاحی سنه‌می‌آواثل ابدیکه»حوره 
زود شوش ماه با 
اواق اوزره بر اوعلان جوحق تسلم ابلدی. 
ا کف افندبنك توسیه‌سی اوزرنه ( حکمت) 
تسمیه اولان یاور ق اوی با خصوص يوك 
بدری ايله يوك والده‌سی امون اوقدر موجب 
مسرت اپد یه هرپوزی "که کجده" ن 
کوندراش برعطۂ صمدامه کیتاتی ایلراردی . 
عا ف افندی حکمتی فوحاعنه الوب بغر نه 
باصد اجه ر طر قدن مهحوره نك چو جنی او لد یی 
دوشونور. رطر فدنده»هجوره‌نك حوحقاهی 
درخاطر ابار » کوکلی کوزینی :الك اشك‌مسار 
ايده جك برك درلوحسیات‌الله مالا مال اولور . 
حوحق کولدکحه اوه فاسندن عسلاردی . 

۱۶:۰ ٤ E STAD ES 9۹ 

نەفاند که طفلاه خنده‌لربله تشیط روح اک 
حوق زمان عمری‌وفا ابلمدی. حکمت ریاشنه 
کرمدن عا کف افندی‌ی شدتلی برض باقه - 
لادی . بك از وقت امجنده بك زیاده ضعف 
حاصل اسدی . مات تتاغه دوشدی . 

و قاچ دفعه اطباه م‌احعت اولنه‌رق اص 
مداواننده بك حوق عبرت اولندسه‌ده تاثری 
کوروندی : مایت برجمه کونی اقشامی ساعت 
او مر واوهارنده کندیننده سکرات موت حال 
مشاهده اولنوب نعدهحرمنه » کر عه‌سنه داماد له 
اقتضا ابدن‌وصایای اکال ابلدکدن صوکرہ برکله 
شم‌ادنی متعاف صول له رار حقان روحی 
قرب احدبته اعلا ابلدی . او اقشام لبم 
حنازه اوده قال حفندن ار ثمی کوی على الصماح 
محله اهالسی وقومش‌واردن کب بر جين 
م‌حوعی مقام اندیسنه ابصال ابلدیار . 


نکن ۳ 


۱۰ و 

ار انه مقاو مت اون رقلىده ولهسی لازم‌کلن 

متا ان او برهارندن )تناز 2ا یرو شنا 
جاملری » جارج وهه لری بارالامق » اوره‌لنی 
واوبلاه وبرمك کی احرال‌طفلانه کوسترمدیار. 
فقط عبت اقربا » حب اخلا هی کس اجون 
طس اولدانی حهتله هی کس اقربا واخلاسندن 
مر ك ضیاعنه ما فتن واوا اور 
بالطع مسل وت در حه‌سنده درکه سودبی 
ذابك عمو ته او چ کون أعلامق الله قناعت اید نار 
ولدایی کی آدلر جه تسکن اس 2 افترافه‌موفق 
اوله‌سانلرده‌واردر ۰ آبشته‌مهحوره علووحدای 
سوه او بله جدی بر حبته | لبشمشدی. خصو صله 
دنیادن‌کیدن شوه حبتنی دنیانك هیچ پرامیدینه 
بکزه‌مدیک» ادا وداع ایدن برکونلاك حر ی 
بر لاق عذاب دوزخدن بدتر کوردیی بدری 
۱ 


۳ ۶ 4 مهح<وره کر له و الد»ء-سی هرت و یسك 


رم 

O ESE ۱ E EE 
SN sê 
کوندم بت کره امثانی کوسترن‎ 3 5 ۱ 
وهی او » هر عاه » ھی آدم اجون طبییی ولان‎ 
اورجه برزمان کند نك ده‎ 
کده‌حی رر ند سندن راز اول ر دیکر ك‎ 
کتمه-سندن بشقه برثی دکل آیکن کویا کندنه‎ 
رمقام مود اوله‌حقمش کی دمانی رحنت اباد‎ 
ن کور هس زه به اش فیآغلهزدی:‎ 
- والده‌سنی ایسه بالطنم‌کندیسی قدر تا لد‎ 
کندن تسیی ه حتاج اولدی قدر تسلیته محبور‎ 
بو لعغله هس کون ۳ اشك سم ار نك قطرات‎ 
دمادم حریانی اله 1 تش افترافث کله حالدث مر‎ 
لردی . وحال اله برقا ای کدی . و لوه قدر‎ 
قبمتدار اولورسه ارلسون هبچ براولو وقدرک‎ 
ضياعنك | چه‌جنی جر مه مایت برفاج. ابدن‎ 
زیاده انشاسون»‎ 
نام کات کر اي‎ 


NEY‏ و 
جدا انسان یاراداش ر یادکار مرك اط ر لان 
هج بروقت جبقماز. فقطابلك تحسرك آجدانی 
بارء‌لر ایام وله‌رق عا کف اقدسنك کندی دکل 
فقط احسیاونودادی. ممجورەلك ناردرونی. 
کریه یرای غر‌سانه ‏ متتحنراله ره رختتدو. 
باه ه منقلب اولدی . 
بر قاچ ای صوکره عاله طرفندن کوستربان 
ازوم واحتیاج اوزرنه فلت تدای شاف اة 
کدوب مم‌جوره یالکز قالدینی کی والده‌سی‌ده 
او نده ر خدمتحسندن شقه کون لد شندن 

۱ 
۱ 
4 
۱ 


مکرمك قراربله شسفیقه خانم فك زونه 
کلادی ۰ 

حکمتك اوجنجی سال عمری اجنده قدر 
کندیسته برارقداش دها کوندره‌ركك وق زجغزده 
( انسه ) تسمبه اولندی . فقط فلك النزاما ری 


ویروب بربی ال . باخود رمسری ای ریاس 


ی وره ۱۰۳ 

اله تعقیب ابدر کی انسه‌نك تولدندن درت ای 
ال 432 رل جات آبلدی . مهتتوره 
حسرت در ى بر درحهبه قدروب‌ده ا 
آتشین بر خلجاندن‌هنوز قورتلءش‌اولانکوکلی 
براز اشتراحت اده‌حی وفت‌قدر والده‌سندن‌ده 
آبردی ۰ صداقی قادن هنوز کنج او لد ای 
حالده مهحوره‌ستی الله حفیدلر یی مکرم ابله‌بالین 
احضارندن قرب احدته‌ایصال الیک برده‌ای 
مادرانه به تسام ابله‌رك زوحنك حای معلاسنه 
E‏ 
بوایکنجی حسرت مهجوره‌یی سبتون‌داغد ار 
اتدی , ایلمش ار ناخنزن اولان نات 
عاره‌یی ام رسنه کوشه نشين مانم ایلیوب 
حتی اوحاله کلدی که رسنه اولی احوالله 
مقایسه اولاسه اوده اوتنك شهراه تعقیبارننه 
حاضر لهقده ظن اولنوردی . 


و کت کو E - NOSE TF‏ 6 
1 ر وک بو 2 


۱۹۵ وره ه 

مکرم اسه اراق مهحوره‌نك اكز روی 


دکل هم زوعی هم انامی هم نای اولشدی . 
زا <دی رارکت کندی‌هی‌زمان او له کور ر. 
مع‌مافیه کندیسی هاوز حره‌نی الات تی الہ 
سودیی کی‌شایان مخت کوردیکندن اوذرحه 
نوازش کوس‌تزیر ۰ #کن حرنبه ازال سنه 
حااشیر.هی‌کس اجون مقرر اولان بو حادنات 
طعیهه ودرحه امت ورمامستی. ذاتا اون 
هرکد موقت اولوب مادام یات یار اوله جق 
زوجی ويا زوحهسی اله اولادی اوله حفیی 
اخظار الله خف | کذارننه حاللشبردی . 
ارفون ر مدت ۶ دکذن ض و ره مهحوره 
اتکی آجی نی‌ده اونونه‌رق ټالکڙ اواز 
فقبردن “فی تام اش اقواث کی کر ند خال 
اون ا رازو حود اراد که ای حسم ر تاره رفاج 
قطره باش دوکردی ‏ کا» کاه مداقلر سه کدوب 


۳۳ 


(eos. ا‎ 3 


٠‏ د اده کذران آیدن ال مسعوده‌لری کی او لله“ 


موّده‌لرنده دغی بان انه یانان ایی و جود ضانعه 


اصوك حدمت اولق اوزره کندی بدل مترو ک . 


تلرندن باند برد نی طاشار طبه 4 موافق اولدشندن 
اناره باقار وصورئله وقت کر ردی . 

ری کوره کلدیی معاملات سسله فان 
محنونانه سودبی مکر مها اسه شوه کام فلا کتنده 
کوستردیی روی شفقت اوزرنه شون ون 
محبتی ارنه‌رق قادلك اولن وظافندن بولان 
حت زوحه‌سی خلفتنده ک علو سك سله فونه 
چیقوب درجة افراطی بولشدی . 

ره . آ د جين مایت 
وصورله دوام اعکده دی . واقعا ابلك عبت 
عاشقانه‌ک ازدوا اج طبعی ارو ر رص بح آلدساطیدر 
قطما دبا محافظه »قدارايدەصض. فقط أبك استاج 
ایی لا زمکلن معاملات‌که انه ك امان مدع ودی 


۹ وره ۱ 
اجون دها زیاده مةتخی اولان عت حده‌در 
او حت حدبه محق درحه مطلو ده دی . 
انبسهنك برنجی وآکایی سن حباترهلری امجنده 
رن ترفه عانله‌دن دشقه رامل ۰ لسریر اولاد 
وعبالندن بشقه بر آرزوءزو جلك» درلك حتندن 
اشقه رحس ۰ه حوره سندن قمتلی برو جود وق 
E‏ 
حتی وطفه ا ری امان معشتك کاله 
حارهسی اولدینی امجون خدهتنه اوصورتئله بذل 
و حود اعش واوساهده قلمیحه معاشی‌ده ره‌ثل 
قدر تضاعف ادرك ساء عله طرز انتعاشاری 
ستون ندل المش‌دی . میحوره‌نك بالکز 
کندی خدمتنه رخدمتکار لسم‌اولندنی کی 
جو جقار اجون ایرمجه رقادین طوتلدی. آشحی 
اسه و ایکسندن بذقه ایدی . 
مکر مك احوال ساشه‌سی معلوم اولد ای هتله 


۳۳۶ ۹ 

#عوره ۱۰۷ 

واقها | کا کفایت ادن ماش تضاءف ایامکله 

منتغام براداره‌ی امان اده حك حاله کل . شو 
فدرکه كرك مکرم و کرلمهحوره اساسا فقروفاقه 
اجنده الشمش و 3 م 4۱۶-9 مألو ف او له 
بولند قار ندن او له ای او چ خدمتحی ابله رار 
عینمکه کافی برمباغم کندیاری‌اجون شایان‌شکران 
بر عمت ایدی . 

انسه ایی ياشنه کدنیحه ه قدر عاله ك ادت 
حای و بلهجه دوام اسدی . 

زوج وزوحه صادق ۰ ت برکال» جو جقار 
مسعود؛ خلاصه‌ازهی حهت ارزواری برکال ابدی. 

۱ SAS و‎ 

انهه او چ باشنه کادیی وفت - که تادلك 
التتحی سنه‌سی و +هحوره‌يك بکرعی اتی سا 
حیانی‌اندی - عانهنك شایان‌تحمیداو لاناحوااندء 
عیب عرب نہ دلار ظهور اجک باشلادی . 


7 ۶ 8 e 5 3 i از‎ MM 4 2 
ORE e a EES e 
۳ ام‎ ۶ S7 : ۴ 

برساعنلك نشوهستی بر ونلك <-ارندن 
قورتاره‌ق کن اوله‌میان فلك وجه عواءاف 
ومساعداتی ندرا نظ حسدندن رمک »ای 
سنه قدر کال <ضور بال ابله ام‌ار اوقات ابدن 
جاره مهحورء اجون مدش بر آفی حاضرلفه 
فرار وردی . 

مکرمك سدلای اولا عشرئله باشلادی . 
تیاغل مهحوره حد معقوانی جاوز اعبه‌حك» 
رطام رذائل ومساوی» سدیت ورمبه‌جك 
صورنده برقاج قدح عشری چوق آوره‌جك 
قدر متعصب اولدییی ی ھکر م دہ هیچ عشرت 
از دکلدی . اج مك نادر و بك از استعمال 
ابدردی ۰ مع‌مافه انی نشوه مك امجون‌استهمال 
ابدر و نشوه‌لردی ۰ شمدی ایسه افشاحاغعت 
ساعت درتلره قدر عدید ی اعتیاد ایدندیکی کې 


اقداحجی کند اسنه آشو ه ره خرن وره‌کده 

ا اطبا اغلامقده ایدی  »‏ 
ب قلا و آندیشه عظاج» بر عدات داُوژ 
ب ای 4 هی حالندن ا کلاشایر دی . فط 
| وللت اسبانی» وی دنه ایدئ .ابعنه بوجووف. 
اميق برایکی ۳ دی مکرم منت عر بده 
E‏ ت اون ردن صو کره او نك ج اشن 
رادم دکل ایکن اآرتاصد د »تی اراز و 


موی همع وب هه ده برایکی کج 
کلامکه باشلادی , بوکاده ؛ ۳ رس ات 


دی . ۱ 

دهاصو کرءاری خده تنك ری صاولدی . 
دیکری اباق 4 لمك احنالندن قطم اميد 

" ادرله کندی صازشدی ۰ .اشی‌کندی. اوك » 
جو حقارك < دمتلر له رار يك دش ے یر ماك 
غاله‌می‌ده 4< و زە نه قالدی . 


1۰ وره 5 

ار مکرم ره ا ال ۲ 
امش ویاخود خسته‌لنه‌رق دوام ایده‌مامش 
او لوب‌ده بو حالار طهوراشه‌ایدی»هحوره‌شکات 
امك دکل اوخدمنندن بشقه بلکه خدمحلکه 
له کدرك زوخنكاوهنشکام اضطر ارنده‌مددرس 
اولور» بوندن‌طولای اصلابرانفعال اظهارامزدی. 
فقط او له دکل » مکرم‌هنوز مامورتده‌ایدی. 
نه معاشنی | لبوردی. او له اولدینی حالده ءدکل 
خدمتجی» ساره حتی ایک اولادله برحرمنه 
صورت‌کافیهده صرف‌انده جك باره.ی نو لمامقد ه 
ایدی . 
اک خبتهاوا ده وری و فده 
خدمشه حص رو جود اندر » بلک کو کا دن فلکه 
قارشی رتکابت اظهار نه سله‌تتزل ابلمزدی . 
فقط او له دکل . 

«هحورهءنی اك زاده دون اه ن اسبايك 

ES 


بدی. بکرم 1 ووی آیدی . اوتلوکه و 
ie i‏ و E E‏ و3 
طویاردی : مکرم الت مرخذاق اندی. اوک 
Sa‏ مد کلن ر را آن واح<د اجنده ی 
اقال اذه عکندن امن ایدی . 

انون بشقه مکرماه کندینی یکوجود آواش 
ای ژوح جرد قاس ابلدیکندن بره عارض 
اولان هدن دیگر مك خیردار اوله‌مامسی 
غبر قابل لد کی کی کندیسی هن حالده مکرمة 
ه قدز تاج ااسه مد عی‌ده هن حالنده دنه 

اودر جه حتاج کورردی . ناء عله اك اوفق 

برآنداشه‌ی آواد ی ومان سله کلوب گنس اه 

< حال ا X>‏ فسا مانء اووفته‌فدراولان 

امثال مش‌وده‌سی وک دل اکن کک اونوز 

دلاق طور وطسعتی دکشدبره‌حك‌فدرهحور 
3 


شا ۵ دب 5 ۱ ك ۴ ۱ 
اس 2 اس سندن E‏ 


مت ۲ 
و کم 
1 

ادن وسبب مهمك آبارجه دار6 اطلاعندن ‏ 
خارج قالی بدک مکرمده کورفی تذلادن 
زیاده الام واضطرای داعی اولقده ابدی. 
بونکله رار مهحوره ودرلو احواله الشما. 
مشدی . بدری ص حومك اكوك شوسی 
مانله سنك کاخند النندن عءارت‌اولد شی حهتله 
عشمر به احتباحی وقدی . زوحی ادسه ودن 
ای ای ادف فدر بلک مستلکی کندرسنه 
| کلانه حق‌در حه‌ده -له رحال‌سکر اطهار ابلها ۲ 
مشدی . اوحهنتله احوال حاضره‌ی »هحوره 
اودرحه اعظام اندر ایدی‌که کویا نظارنده مکرم 


آئلشن وکن‌دهی اقا ال و ی 
قالشلردی . 


مضرقی سول عا له به سرات امك اوزره 
بولنان نو حر حه داسوز تاج مداوات ادی a‏ 
وط صلی هنو زهءلوم دکل که دای حازه‌سنه افلسون» 


#عوره ۱۰۳ 

مرض اشح ص اولفدن نداویه نەل اشبت 


اولنور؟ 


ونك اصلنه وقوف اجون ك حوق ۶ رات 
اتدی . سر خوش اکن اع نی ی هشبار 
اکن بالواردی ۰ رسرر شه الده ایده‌مدی . 
مژالار نه سکوندن ویاخودر آه حزنندن» حتی 
فضا بر بکادز بشقه جواب‌الهمزدي که طببیی ونار 
زاده مو حب می‌اق‌ولوردی . 
ا فکزا مك دراو معا نوتردی ۰ 

فقط مکرمدن آداب واخلاقه وو داه منافی 
برح رکنك صدور نی خاطر و خدالنه له کترمك 
ابسته‌مدکندن ارہ آدمی نصل ربلای 
خاءا نسوز وحاله فودشی دوش ولور > کیحه 
صاحه قدر » کوندوز آفقامه قدر کر اسیاب 
احاد اده جك درحهارده اتعاب الله » رجه 
استعخر اج آیده‌م‌دی ۰ 

وندن ر تساي لازم 
کلبر کن عرض اوه نی و وله 5 مساوی 
فا ل اعدیی اجون بالعکس اتان > اغلار 
وک مك حاره‌سرزقالوب‌ده کیحه‌لری اویکاد 2 
بکندن ۽ عشرق افراطه واردردشدن شکایت 
ندمت سل وله مر ره 


صو نه ور اولد ای اجون و ك ۳۹ 
لر طوباردی . 

ازار اشا مکرم . ده عفانی هرع<. ا 
ترهبن | شید سنه هد و موش اولد اتی حالده 
با یه شسنه کلادی ۰ رمدت ده او نده اد کدن 
صو اره او طوردانی رده قالوب اره مپ<وره 
کال | ر له وت سوروکلر کی کتوره رك شباعنه 
بانبردی ۰ ادیک زهر ولو موقت اولس4 ده 
لوا اجون رو خواب ابدی ۰ هط 
آودر لو احو اه کا مکانه بولانم»<وره اجون 


16 

زمهر بر یغمورار له باریشیر برکربه دمادم اولوب 
صیاحه قدر آغلادی"؛ 
انسانکه کدی زهت نسشنده براستراحت اله 
ورن اسای مدر. 
و هدراو امال کی هن فراززاعتدنده 
روم وق ار وباخصوص اشتنالات فکن هنك 
+حورهی ىك ورعون. دوشوازدیکتدن 
مسدن رساعت‌اول او شوه طالدی . 


ار سی کون اسه بالطیع‌مکرمدن نرساعت قدر 
صو کره او باندی. 

اشته اوکسون که آنسیاحوناحضاراولنان 
ملمةٌ دورانك ما لات یراو اشک ر 
مقدمه‌می دنه کشت او له حقدی بتاقدن 
قالقوب اوطه‌سنه کزدبی وقت مکی یازی الله 
مشغول کوردی .اده قرب ادوب اوقوهمق استدی اسه‌ده مک رم طرشدن یی اولد نی وکواش او لان وی مِ 
طبشاریه چیبقدی . 
ساعت درت» درت مق صورنده مکر 
و به کنمك اوزره اودن حیقدی . «هحور 
چوجقلری امجون احضار اتدیی قهوه اتید 
کندټلر مه وبردکدن‌صوکره کال Oj‏ 3 
اوطه‌ی طو بلا رکن رده برکاغد بار جه سی مصاد و 
ح 
نظری اولدی . هان الدی . ر طرفه باقد 
بوش . دیکر طرفی چویردی اوزرنده اوج 
درت کله کوردی , آوفودی ۰ 
[ اوت اختبارم الدء دکل. بر | تش امجندهع] 
برمکتوب» برذ کره ر حسیحال ھی نه اه 
مكر مك خطدستی اله بازلش بزمقاله مندر جاندن 
ایدی ۷ 5 ۱ 
اختبی‌اری النده اولدشی اء_برای اعكث ۱ 
د و 
اق کم رشی اعتراف اولبوردی ؟ 
ر.حزانی وا معلوم ابدی » 
فط اواختاری سلب ادن عحب کمدی ؟ 
هحون ملوب اولشدی .؟ 
م کونده سك درلو غراسله حلوه کاه اولور 
بر آ+درکهانسان| کر انرا یکو ردک »حیرنندن 
جلدبرهحق: جلد برد قحه ارد فنّدی 
E‏ یار جه له عت قدرع یب ولور. شو له مك 
مندرج او لد نی مقاله اابت مكرمك خص ادن 
الم بر حالی اعا ادر آیدی . فقط اى 
ليده غ رد رکه أوحالك اساج اده حی و 
ويدن ری درجهده حص همند اوله حق‌اولان 
مم‌جوره هر درلو فالقدن , بلکده» زوج هر 

۹ وع شاسه‌دن مارب کده جم سحره مشاه کوره - 
جك قدر علو حناه مالك ابدی . 

اولدینی عالدء سله قص-قاتحلفه وا 
بكرو 5 E‏ 
م‌جوره لەس پار چهستی :ولد یی کاغد بر دیکری 
N‏ مکرم واسطه‌سبله قلمه العش او لداشته ‏ 
ذ اهب ایدی ۲ 

رکره بوحدن ذهای اتشاج ادن پرقليك . 
علومنزاتی برکره‌ده اوعلو حنابك صاحنه قارشی 
رد ات کوسترن بروحدانی دوشوئلی»صوکره 

بوایی قلك یکدیکر شه زوحیت‌کی بررابطسه 
مه م بطم تی دش نفکره للل كفو حک تک 
تا جع اضدادده ه ع بت صاعت کوستردیی 
نظا هر ایلسون, مع‌مافه مه حوره و ءلوحنانی حار 
اولغله زار نه شردی, کو اش بل قابل خسوف 
اکن روحدان اسان تصور اولنه‌مازکه هیچ 

طیری اد ی 5 فقط ودن طوضری»‌سوال 
آله‌سه حخیی او زما نه قدر سی ادن ادا لندن 


الاستدلان تونی قطما و هة رك "ده الله 
دق حفقفته فرار وردی. 

اا اور مکرم اوه" دیق فان هر 
کوک انل بلکه دها شن“ وشناطر 
ا رئده فارشله‌رقی اوطه‌سنه حقاردی ۰ 
مقصدی سرخوش انك اولدایی اجون 
فکرجه بوصورلله نهودلندیروب مطلویی بر ان 
اول حر خصوله کته_مك استردی . در شا که 
کک دوالك الان دیاب اوق خی 
شوش کرد مساق کار 


لکنك»صفوت فلك E)‏ آهی بدر ۰ 


مکرم بنه کیجه یار یدنه قدراجوب هراقدامی ‏ 


.کی صبزدقدن و هان العطوس‌تی ات لوی 


قار لشد روب حب لر ی ارادی ری بوله‌مدی. 


جكجەسك آباختار ی ا6 


قیلدن ر لذلا اید ا جر سز / 


کوردیی رەك عدم مساعده‌عی حسشله و 


حر ای اا نای بر خلحان؛ و حودی بر لرزش؛ 
وحدانی برعا ب ححاب اند د ادى ۰ 

و حققت ماده به اطلاع اجون ودن 
(شقه حاره ودای حه: 4 1 میب او حاله 


سوق واحار ادن طالع تاساز نه ۳ او قو ه 


رق ایشنه دوام ایدردی . فقط اوطالع الک 
مر سب هر وز لك او کوندن صو کره‌ستی آسمم 
ابلمشدی زد 6 ۱3 وا کا عدمه سو قادن 

م کی ۳ صضبط اتد رهش و نظار 
ض اولق ۳ 23 هده 

ش‌ایدی. اولا : اوفق ننه برظرف 
و لدی دا احق و دشن آمنده‌ی 
کدی تحقاردی . 
اوفق ر وله وزرده شوعار لز ۍکوردی: 
صورت »کتوب 
واوگزدهی ج» کونی مه اوراده بکارم 
بلیورم ۰ ی آ لدانیورسکز. فقط هیام . 
الده دکل . سم ورم . ولکزه او له حکمی ده 
لسەم ا افتزار ايده حکم 1 کن کون بازد.م 
شبثه رطو‌ی جواب ایسترم » امضا 
«شس» 
ظرفك اوزرده صل عاهی عر ر اولدبنی 
ا اءصادن ری | کلامق‌ده کف وکرامته 
ترا ۰ Ty a RS‏ 
. احق نوله عانی برد ی 
هچ واه جلي مکن اولهبهجن 
اعد مکرمه, عاند.اولسه او 
بوله‌میسهجننی مع‌هذا بودرجه کر وتآری | 
اناب آید (شنه ٣‏ ھم حالده مکرمك اه 

imida 


مارض ربلا او لد نی ,دو شوندی . حصالا سا۔ 
به‌دن برعاعال لمال تشکل اولنسه انی وره 
کفات اينه حك قدر مور ,اولان احتساساتی 
د شوب مکرم‌حفند.ق نظر خدا-ندی - زواله 
بائلاشمش مهاب ؟ ی - طلام شمات آمجنتده 
عو وبابود اواء» وز طودی با 

سه که ده ی قاریشدرمقده دوام ابلدی . 
أك التده دبک ر رطرف دها ولدی . اشته < حکم 
اعدام شیمه سرا اوار اولان خلاصه خط حجان 
اومک‌پرب دی گرا زین ا از 
مه انك امضتامی اولدییی حالده سرلوحه.له 

القاندن برمحنامه اولدینی اکلاشلمقده ایدی. 
حوره او آن جنده ر ر موق o2‏ قاادی 5 
9 ا مدت عر E:‏ مقداری باز هرق مظروفا 
3 م مہم :4 be!‏ او لش واوتو وب اوفومامق 
خصو صنده مار بر افیامشدی ۰ القای 3 ده 
اوقو لوب ۹ ی معا کی حساری و لمامخله 
ا و ا 
شاد باه بر ایدی ; بکرعی الق 3 ری دی 
سنالك مدت حیسایه‌سی اممجنده ابلك اشینای 
تا ری اودش رقاتك س ساماندوژی اله 
ھاں مکرمك‌اوزر مه توشدی ۰ کته ارشو 
اولان أن صد اق بازد یښ مک توب هنوزحرزحان 
کی سوم جل او تور ؟ ن ۰ اع باره حلو ی کاه خالا لدی 
فی ی دودار له و بار و ب ده‌ایاقار آنتنده جىکنە»ڭ 
استدی ر د »ره طاو ردی ۰ اواس اده نظر ی 
حوحقار نه مصادف اولدی . 
Ge.‏ صب اد لی المندءاو ور اهو کی غات 


ادا پروضع عطفلانه لت اغته 2 ا 
اسه ت جله حق حر مه يك E‏ طوعءامق 
اون بایلتلمش بر م‌بض کی دادن بر 
برصورند. بش انجق‌شهراه مشنارنده وصوانه 
رك فرب ول‌ندفاری خطرکاه بلادن ‏ فظ-ه 
اجون بکدیکرارینی طوار کی حک:ث صاغ‌تولی 
امه نك وبنه. نسه‌نك صول فولی حکمنث اومو- 
زئ اوستنه الوب رلوحه‌تشکل ابلمشاردی. 
وحالی کورنجه رهلة_براشاه حاعل ابدرل 
مکرم اله منازعه حقاره‌ی طالعسز تو 3 
ییون فلکرده ام اوه ى 3 ايل 
حس رقاتی شفقت مادرانه‌سنه یکدیردی . 
مکر مك جاب مه حارش می دها موافق 
کوردی . نناء‌علبه مام حیات امجندء‌موته ر 
مدال مشخص کوسترن مست لا بع ةلك من‌ارطاشی 
کی بش اوحنه دیکیلهرك وکوکنده له قدر حس 


"گوزره 13 

8 در وس و کدورت وارمنة 
کو زاره طو پلاوب باران کی اومیت مغسك 
اوزرنه دو کدی . در نفا EGS‏ تاو اد از 
کی اجنده کندی نه خصوص رحس رمت 
حری اسدییی کوکل عام معناده کی دلدار منك بزم 
شوقاشو ق و صالندهدمکذارسعادت‌او لوب کند سنه 
قار شی اولاز لها حتساسای سومش +.مکرم کند 
سی‌اجون‌او قدراواشادیکه ,کردناحاسنه تفس 
م.ج دکل عه عن رال اج هراو له سابردی» 

مهحوره‌ك او وضع :ع انسیا اسه میدن 
اتدعای آمان المکدن به سقه برشی او موب 
مکرعی اویاید بره سلمك او ای .او آرالق 
وارد اولان رز خاطرهکه دون وز کوز اواق 
دءث اولدای اجون وقوع حاله اطلاعنیکرمه 
سلد بر مکده جدذ,ر ایدی کید ماه اھ اظ 
یله رك وندن صم ف نظار له نه جک حه نات ولدری 


او و eh‏ انلادی ۳ 
i‏ 

« ایی کوزم ل 

زک اواو م وب اراد او له ردح 
اتلاسی کلاغقاجونکوکسمی باروبده کو کی 
اورنمه آنه جتم ,. سنی سو يورم » اوقار سو - 
يورم كه ركو لك ححراك ‏ عمرملدن بر کون 
:یل جربل رواد ۰ 

بوکای دکیدر ٩‏ رده شمه قارثی شاهل 
کوه‌تزوباده ی کونده مك‌کره. اولدر مور - 
بان ! بکا دك درلو: امد کی سرن سپ ودای 
کر زار کات امندیی ,کورمکدم ااا مدز ؟ 
رارك نور لطافتندن: ص کن اولان, کوکاك 
رسحاره‌ی عو ا کده ه ذوق تصور اد ور؟ 
اله سوك افخاری ر ك ال از 


وظفهسی سك مون اغلامق, لد مر ان 0 
بات پولک. اولك اولان بر ارهیی نور 
تکامکدن- ۳ روم u‏ 
برخلاعه بسن ٠‏ نظرمده تون دسماسندن 
غار شش ھم دم ی زر م ءصاحاری 
سجر بلوطار ده > افشاماری جرت روب 
اناو سے چه‌لری سمای م1 
نوریی عباحارده» عکی دک و کوربورم. 
رم اورمانلرة ع؟ س آدوب‌ده » 
لوشهارده ی آهاری » موعد تلاشیدم 
21 ش وکلاری خر بك اله فوشلری فریاده 
حولری کرد روز کاری انه سرق ابدن یاد 
۱ مان انز قنور راک 
هشحرولر» -هسج جر او ژر سندن حبر و ررور. 
فقط خالکدن زیاده وصالکه معتاق اولان 
8 ودک قاعت اشور . هر ان هی‌ساعت 


۱۷۸ 

س کله رار ولق اد.شور > 

کحه یار باری هرکس‌او بود دن ال ایاق 
جکادکدن » عااث ولوله‌عی کسلدکدن ص وکره 
خیالکه صار بلوب‌ده اغلاه اغلاه‌ممار اه کوندر - 
دیکم حرق دعالرك ار مات ی 
بالکز سن کله مسو د اواق بای مره کده او لوب ده 
ودىد رجات 9 ۱۳۰ 

شک اسر اوق دوز ب اه اوق 
ایستیورم» ب وامله نه قدر مشت اق اولدشمی 
ملرمسن ؟ . . لدم سن‌ده او فدر ارزو 
شمسن ؟ ایستدیکم اوقدر استامك »سو دیکم 
قدر سواك کی قدر مدن اولان امیدعك 
سك قات فود پرسمادنه ااا . هرهات 
رده يام هوق ولبورك 4 ی دون 
اجك امجون اراديشك اا اره‌سنده ال زیاده 


متا هل اولداشمي‌مدار سرز اش تاي اد ورسن ۰ 


ENT a 

بونك ری ام اعسه.قدرمك امتقبام 
کون دك کی لدی رفاك اسار 
اتدیکی رون کرد باخصوص بکرعی. 
بکرمی آوچ باشنده عانله وافربا احبار له اولعش 
پر کج بوحرکتندن طولای عنهم طولیری ؟ 
Pim‏ ۳ بارء | کر حت‌کدن شقه ر دوق 
ق اودر دهم ولک 
اولك ادی ر حاندن فمتدار اولدتی ون 
ازات رنه مکافات ایسته‌مش اولورم . هم 
بولکده اولك مساعده سی در بخ ات ۰ 

ن اوزمان ممذور ادم . کیحه کوزلری 
احبلوب‌د» کونش کورمه‌دن .تاه تصادف اش 
بر اعا کی‌سندن اول انی کوره‌شدم . اومهتانده 
اه درطل کی قال ن 
اک زمالهده اودرحه ءابل اعامشدم . 

عن بز باشك اجون عین ایدرم که نی کو رهه 


¢ 


2 ن ا روح 1 ای ی ۱ ا 
هر‌شی؛ هھ ؟ س قران لول 5 

د اجون اولان تکلفی او زادی هه 
۲ لز وم ؟ لورم . ةط آوزون اوزادی به 
مذا کرمه احتباج واردر ۰ وندن ات کی بر 


معناحقار مه روس یکم ردایده بابر بن‌اندةم. 
وکو ن اهر بک امتال استدم . اوکز دق مه 
کرنی مه‌بوراده بکلرم. انتظارك | تشدن اشددرء 


سفای حیاءدر ای کوزم ۰ اما 
( مکرم ) 
مکتو مك ختاء‌ییءتعافب «م-<و ره مك REI‏ 
ای 


میا کت مکرم ۰ و هه قا : 
حله‌می ص دور اتدیکه او حالدمو یی دوز 
دازده براءا موجود ادی. ورم ؟ ی ار.ناه ۱ 
حکراربی ان عالسیوزله باز< بهلبان حس 
رقاتدن اش 42 ماله جا قو رقد شندن رك E1‏ 


بدت برفلا کت دهاً وز کوس‌تردی. «مع<وره 
اسه و درحهلره قدرکاش برایشك هو خطار 
رعه بل بر آن اول مقصدیی قو ه دن دہ له حبقارهق 
حاره و ارسه اوده اي او سوز او لا دلله در که 
ظط4 قاانه‌رق کوزیاٹی دو که بلک ی ن‌او 4 
له حکنی باتهم 6 سه اورای 'لدینی کی برلره 
وحکییی انوب اا ری ده انتالو يك حه 
قو دی ۰ 

ارثق مكرمك او طه سنه کره له حك حساری 
قالامشدی . مکرم کی حانندن زیاده سودبی 

وحای فدر تقد ۱ ۳ وم E.‏ 0 ۱ 
مناسدتی اولان بر ارککله عقد مناست وانك 
مکتوی حسن قول اده‌حك قدر اخلافسز.. 
کندی كوك اعماری اجون راو خرای 
تکاف ابال حك درحه‌ده وحدااسر رطنازه به 


اسر اولشدی: اومکتوب اوه ر قليك ترجه 
حسباتی ادیک مین وقته قدر شرح اوانسه 
«پحوره بك خالندن شقه برش یکو ر له من‌دی. 
اوحت صادقه مکرمده اندی . وت فاسده 
4 انده کو رانور ۰ 

أ کف ادى ص‌حومك وز مك کره 
دامن عاطفنه الحا ایدویده مهحورءه دسترس 
او له مزسه اوله حکتی بان ادن مکرم اندی . 
بوکون مهحوره‌نك‌اوستنه بر آشفته‌يك هوای 
وداس له کبرمکه حاایشان ننه او 

مکرم +هحوره‌یی الدشی کوندن اعتمار ۹ 

- با ۳ اھ‎ e STOLE. ۲ ِ 
۱ E OTE 
یل‎ ۳ 2 2 


\ A ##عوره‎ , 

- هشروعندن شقه‌سنه رغت وغایل اعامکده 
مادنا برقادین قدر متائت کوسترمشدی . فقط 
ومتا ات اسه‌یك نولد نه قدر دوام انده‌سلدی. 
اندن صو کره امد افتداری حد.له اوفق فك 
اکانحه‌اره کن‌دنده بر تدرت کوردکدن بشقه 
انسان الداعقده شبطانه معاون اولان احباب 
فافتلی مض وحدان ملانلری عن مده سهوات 
كوسترەرك اره‌صره احق بك نادر وبك موقت 
صورنده حالس اغباری زیارنه اشلامشدی . 

فقط هنوز مهحورهدی بمتا سودیی وه 
کاه حرمکاه الفتنه داخل اولان تا محرمانی اسه 
بر ایی ساعتلك هوس اکاجه‌ی تاتی اتدیی 
هتله حااندن ادلا ربك و رم‌دی . شوصوله 
الا اومکاتیده عو ابدرك ماهیت س يتون 
مداه حقدی . 

۱ 


بوقار بده صورتی حرر محتنامه به مخساطب: 

لی هم iy‏ جاور تایه سه او ن رعنا ت 
اعتبار بل ماقل او دای تاو از کال صافتند تندنتایی 
اك era‏ تله دو شور حه‌سنه کال 
برذانك کز عه سی فقط ماهیت اعتار له شبطايك 
حصول غبری داه ك قدرماعون اعی‌حناسلت 

انان قیافتنه‌گرمش رخال خسماسی ائ . 
اون‌سکز باشنده کالن اولش » طمعنده موحود 
اولان حرص شوت سا هتله زوحق برژوج 
دکل فط راز مه «وش‌اواق اوزره بك ژاده 
لواش دی ۰ احق اوحتتك ۰ ملد اضنظنه 
مقتدر او له مد هی« حرکات "اهدواری ن که 
ناموسکار را رککات e‏ اندیت 
تأهلنك برحی سنه سی مات" وله دن "زوحی 
طرفندن رد و تطلق اوللوب درك خاهه سنه 
i 1‏ مست وردی ۰ 

بوقار ده حال وشانندن حث اتدیکمز عاثل 
افندی اسه بلاهت درحه نده صافتی اله رار 

_ اولان حکمت حبرترسای اوه انبات جاب 


ماهیتنه برهان اول جق درجهارده قر ر ل ۳ 


الاخلاق ابدی 9 ساء + عه سول کرکانه مت ِ 

اولان شفقت تدراه‌سی رعنادن فتالق E‏ 
احعال‌و رد رهه ر اىك احتی‌دامادده نوکلتمش 
وبالکس هزی مغدوو و شایان مسجت کوروب 
امان ازشراجی موف اسکندیی کی کزوف 
ور عکده حر رال شد د ۰ رعناه کدعجه اخلاق 
و بر چه‌سندن‌صرف نظر حسن و ان جهتبل» دی 
«هحو ره ه ذره فدر بکزه مك دکل اامکس 
بکزه مامك اجون باراداش ظن اوه جق بر 
سهای غ به مالك ادیک : 
۱ 3 ا 4ه ا زکاه 

ساجک انه ایدوب استکرام. . 7 

و اسه هه آنه اک 

کو سئرر چان چان | کراہ 


1 آبدن ۱ 0 ار وه رم د بر 


O LAP RS CI E 


حبر ان اغلایشی آ23 ut‏ موت قدر بارد 
ادی . انمطاف اسدیی نظره E‏ رتکق 
کوستررحه‌سته سباه اولان کوزاری چثم فلك کی 
ال مسعود کوکذاره دیکلر ۰ اخلاقی قدر چیرکن. 
و خدانی قدر مخ اولان کدسواری التنده برك 
نورمك ر رم دی روحی ا کدران صاری 
سهامی قراکاق کج‌لرده جان چکشن ورم 
خسته‌سنه بکزر . کلاعی نار وفات کی 
جکرار بارءلر » صدامی باقوش کی مصیبتدن 
حير و رردی . 1 
وله اولقله‌رار مشرب‌هعلوعی حسیبله رنجی 
درحه‌ده کندیسنه لازم اولان کوزلاث اولوب 


اوعاطفت صم داه به تا ۲ قدر حروم ات او 


نستده محستاج ادی. سارن هر ون باکه هر 


ساعت ایشیکندیسنه قارشی حن‌اضعال کوسترن 


نتوین 


E jg تنه ق‎ 


CeO ORs 


وره ۱۸۷ 
اينهنك قارشسنه کوب دوزکون واه ث لی کی 
بای شیارله تکلءسیا-فید کشد رر مک جالبشیر 
وبلکه کندنی کندی تشخ ص ادەمه جك 
در جه لرده مدیل ريك اباردی. وید دشقه دابا 
کندینه حدی. صمبمی بر نظر اوت و شفقتله 
باقان و الدء و در سنك او نظرك خلاصه رو تی‌اولان 
ونم کوزل قبزم» عم »لك یاوروم» بولاو ستایشاری 
وسلدیی کورشدیی احا واقرامنك حله‌سنه 
ابکده بر کوزللکنك درجهستی صوروب آنه 
اله ادعاه قانقشمش کی کندی مشهوداننك 
عکسنه شاهد آرامق E‏ او لد بشندن اودرلو 
استلهبه اوغی‌ابانارك حبورا و ردکلری « ۲.واء 
سن شیر ین » سوعلیسین. » جواباری‌قصان 
جا کەی حسبله کندیدتی اودرحه اغفال ادر 
و کندی او قدر شربن ظن ابلردیکه سودای 
زأفنه‌دوشنلری فرهاد ايده حکزده هچ‌شمسی 

بوق ابدی . ۰م‌مافیه حسنی له قدر آزایسه ناز 
" ودلای اودرحه زیاده و کوکل الداعقده مهاری 
اوقدر فرق‌العاده ابدی‌که حقیقة" بویا صورق 
حارله مستور اولدانی 1 شوه رفتاری 
کورناربلو طدن بلو طه ذر؟ و وت بو رملك 
قاس امکدہ مضطر قالرلردی . 
ژوعندن | راللاقدن‌دوکره درنذ نکوردیی 
مساعده‌ی وق اطلوب راعمت فرصت عد 
درك هی عه و ازار کوناری خده‌تحی ت مه 
خانهارنده وان رغم هشر ی ياه آلوب سر 
برارنده طولاشیر؛هنوزهیج رکه نك صورت 
عبر مشروعهده مدشن بزعی اولد ایی اون 
شاهد بازار دشله‌من‌سه‌ده استعدادنده‌ی مىل 
دات :دسنك ولاه برهان اولذقدن نشقه 
سیه ارده ی طرز رفتاری ال حاف آشفته‌اره 
وله‌رسان اولوردی . زو حندن اساب هفارفی 

1۹ 

۱ ود تج طر فارندن اه کی ثایی 
اولمشسه‌ده کندیسته رانا » ریب نار له اقبانار 
کشت حاله براز مطلع اولدفلری حه له ادل ۱ 
صوکره هیچ ز طالب هرا نامک ءابدی. بو بل 
ھی کون سوفآق و ورمکدن‌متصدی او کنه کان 

کنیل اشنااق مدا ابدرك هم‌کوکلنی | اند رمك 
هده اوصورتله بر حهانناشنامی دام دو و 
کح کر مك دی e‏ 

ازدواحی ...4 اوقدر صب ایی ادر ایدیکه 

عام قدو وأسع برنجولادکاه رانك دن قدر 
مقدس رفا ون الهسی طرفندن انسای هدرو 
معامدن عاری اوله‌رق داه کرمگ ءدها 
طوضبمی بر آدمه بباسنك ور بباه اولاد نك 
کم اولدیتی در مك اجون وضع اولهش 
اولوب ناموس کی بردکل وز مك جهان دکر 
برجوهی انسانته حفظه آهنن اولان ازدواج 

عندنده ال کر نسکن‌هوسات شایه‌امجون را رګ که 
برقاد ی رل محص و ص برواسطه ایدی . 


متاك ضباسی دکزه‌دوشدبی کو ى ارستاه دمعک 

ادر . فط د کر ده مروسم مقبرم‌ده | ده من از 
کوکاده بر Se‏ سدا اسی نه 9 قدر بان 
3 وعیر تابل رفول حةقدر . شوقدر وارکه 
گت اطهار ا الوان ممکسنك. قابلت 
اواحنه تامدر . رعنا کی دناده هی‌شبدن اول 
محاففه‌سی لازم‌کلن اموس شخصد-یی له حفظ 


ووفا+» موفق او له مامش ررداات مه از دو . 


ناسك قك لد ها هرهز ا 


اه زنه فادر اواز سه حوق کورلز > الک عقل 
و ر ا رمقو له ار لد الفت والس ت لرندن له 


وق واحتر ازی کوستر اب ون و کم ی ا لد ےه 
توزل ر مه کورمش وناموسکار ابه باشامش 7 


ات ی ی رن ی ف 

أدمك ود شتی اق اسقدر ۰ 


مه<وره ر ور عوت ادیک مادیات و۵ 
ا رىك و رمك مکنا ولسه شەل“ و حدای : 


مهر صناحی ما ف ابلردی . رعا اسه ر 
طلعت خسات اندی که تس رن بالغه ودره 
بر برهان خارق لعاده کوس .ترمك املیله صیاحه 
مت الیل رنکی و برمك ای تسه اوظل‌نك 
پالکز عکسیله شعاع شمسی نقتم آیده‌ایر . 
وره بیج اج | +و وار ای 
لازم کلم که مکر مات کو رار دی کی ۳ اور 
قادر رو ده ور وحدای سو عشدی . 
مهحوره استدعای مم هت اجون ایور سی 
غر مه باصە‌رق زمن حزه دوشمش ر ره 
ال کا اقلبه هي کرزی ر ودغه رنك 
اله بایان کو کردون خر اه سك اطهار مات 
اجون نه غربب رار اقاعنه مفتدر اوادتی 

ot:‏ ۳ کت 


0 ا ی پیت 1 ری 
3 ۱ جکرارننه رش + دیشاری یار > طاقش 

۱ بر آفت بر اردی کهاواسترحامه قار ی کوسترد یک 
۱ کورنار سباعك‌ده بضاً کل انبا | 
لن ایده 7 حکنه قائل اولورلردی . 


e زر‎ 


و بد ۵ ارزو و عز ی 

لعر ای اشطر! رن ۰ 
5 ۳ که 1 غله‌لی سومدیی هتله مر 


م‌اقاسی دکاسهده دیل اخلاق اتديي 


€ 
وا 8 ۱ ره صره سیر بر لر بده E‏ 


اعتىاد اید مش ی ۰ ۱ 


تفت سا 

بر هه و ایدی که موس‌مت با صوص 
هواك مساعده‌یی اوزر نه احیاسندن بر نك 


قوق وو ووو اغد خانهه کتمك تکافنی معاامنوبه قول 
دی . ساعت درت ش راده‌لریده محلار ندن 
القهمرق سورك اطرافتی اقب اله طوض‌ی 
وب‌ساطان اسکله سنه امد یر * اوراده‌کراالد قاری 
قابغه را کا غات اهسته.روان بر صورنده 
الحدار اقابه واردش . 

" طالءارنه حار اوکون اودر جه هك 7 و 
فك ازدحام حشر انکزی او قدر فوق‌العباده. 
e:‏ آللی» بشبللی.سیاهلی اض 
حار و لباس ار له برر < حك دمسنه 7 بکرهین 
خانمار دن وسیع بر لاله زار تشک او افش رنف 
لریده بال | اه حالدثیان بکلر, اله آری‌قدو 
تکش قدي . 

الادء‌ده عرض اول دای ۳ 
غله‌لکین اوقدر حظوظ اوازسه‌ده بر نثهیرکاه 
حس و ان اولدینی اجون #ون‌ایدی » ناء علیه 
ANS 
و‎ ENED 


ETD EERE 
اشناجهسنه کندسنه امقده‌اولان‎ ۳ 
۰۰ ۰ اولان زقادنه تصادف اسدی‎ 
سبحان‌اه . عا «قادن کمدر ؟ ] مت‎ [ 

دوش رل آوده دقتلی دفتل باه » وصورله 
بر تعاطی" نظره باشلادیار ۰ "بو حرکتی اس 
قادن طرفندن برمقاله تاتی اوللوب دفت د 
زیادهلشدی . 
۳ ۳ 

ده اوا ا دای ارده سم 1 
چا و : 

د٤د‏ 4 و ات مان اتدمع و ویو[ ۱ 
ری قادن دن عون د کاشن ده 
سح SA‏ حاار شر مش کی صو رده میمون اوسا 
ار جه سنه ر طا حر کار اراز نه باشلا عه مکر م 
فولله ارقداشتی دورهرك خاعه اقلاشدار . 


ا 
۵ 

1۹° 


7 هرب اوزرضنه مکرم ذا قاد ك لزو ی 


قدر الغاتی کورمش: اولد بخندن بلا ,قور مقاله 
امک وشدتله مقاله هانتظار ابلمکه حستارت 
استدی», قادتن ایسه | کاقارشی خابت مکاتکارآه 
رطور الله : 
3 بك افندی . هایستورسکز؟ وراه‌خاق 
راحتسرٌامك اجو نی کلدیکز . 
بولاو کو با مکرمك حرکانندن شکایت کی 

بارد واباهانه رفورنازشده ودی . مکرم 
آوزمانه قدر بر قاچ قاد.نله کور بشمش ایسهده 
ولا کی الق معکلات کوسترمن طاقدن 
اولدقاری کی وله مسیء‌ردم برقاج تصادف 
مو هده راوع آهشسه‌ده هنو زاودرحه معاملات 
محق رانهبه الرشهمدیغند نکال ہورله ادن کوب 
۳ 

۳" : ۱ وره‎ Rt. 
حکیلین حکامز به کد وتا فازشو فا به‎ 


لخد کو ری ۰ و زه هم د iG‏ 
تمحبی حلب انتدی . 


نظرلر» توس لر وصورلله برر بیو لی و آعقنت 
ادنجه مکرم قارنك زلفنسده هوالر او انان 


علافاردن اولدیشنی و ناء عليه متاع وصای‌يك . 


کراشمت اوله حفتی 1 کلاد لد دن هر ده 
کوستردیی حین حبیی‌ده برناز واسغناه هل اله 
و ار آله رق ند قرب‌استدی» 
تودفعه ابسه بالعکس الات کوردیکندن اوکون 


اقشامه قدر برقاچ تلا به حور ات ابلدی : هي 
ملاقانده مطظلهر التفات ت اولدی ۰ 


۱ باژار کوی‌ده ۹ اعحه حا رده ارات وحود 
مدرم امد وصاله کرق کی‌فوت و رهش 


9 


2 

۱ #عوره ۱۹۷ 
م‌هذا قارمنك عشوء لوندانه‌سنی آره صره 
وردیی هزار اشنالزدن دها شرن واش 
ولدیغندن بازار کوق موعد ملاقانده و آشدیر, 
ایکنحی ملافانده اوناعق صبقلمق. اونان‌رق 
سقءله‌رق حرکتاعك هیچ اولزسه4 از لعق 
ون اولان ححای باری او ج دفسه تکرر 
تدرمك معتادی اوشان خام افندی طرفدن 
€ ات رطوزاله اطهارخت اولفدی۸ 
ونان بش قه جمعه وی دی چر ی 
عارنده برلشمك تکلیف ابدلدی ۰ مکرم سه 
,عد فرداه قالدیغی کورحه صقلدلسهده 
فنوز رده ححانی قازنك النده‌ي طمار قدر 
حاك اولمد ادن هیچ برثی سو همه رلموافقتی 
عا آنلدی . ایک ملاقات مکرمده قادی 
رناده حه دوشو مك کی ر حس دا ایلدی . 
خصو صله کی ی قدر اوحوز 
رین لاي 1 7 سس اجون 
اشتای 1 دی جمه‌ی طار ادرك هر سدن 


اول جر ار د ابلدي , 

او کو ن اوحاجی بلاقات شرقه ائل اولدی. 
ودفعه ایسه قاردن هزار کونی‌ولوشهق | 
تکایفنی طو وجه حبانی قالدیره‌رق « ایک کوزم 
قامته قدر وله مەز ە 53ن کور هة كز EY‏ 
برعل مخصو ص‌امس امز سکن ۳۰۰۹ دیک 
حسارت ادى ... خام! سه اوزون ر فهقهددن 
صوکره : « ارزو کز اوقدر قولاعی ظن | 
ادرسکز نم کسه ابل او ولا ۱ 
کور یشدیکمی ایدتدیکز می ؟ ...»جوا یو رجه 
مکرم وهلة شاشردی ... او وله الجندهقارىنك ٠‏ 
تکایفنه مواففندز اشقه رشی دعدی ۰ "فقط اوم ۴ 
عودت اسدي زمان ونك اوله رای ساعتلك 
يار اوله مه حغنه » بایکه جدی برمعاشقه باعق ‏ 
ره که ۱ 1 1 ۳ طوضی ۳3 
ورمرك کندسنه آندن بر استفاده اوله‌مه حغی 
اکلادبتهده سه باژار کوی دیدیی ره کتمکدن 
کندنی | همدی .بشته مکر مك ايشك ماد سنده 
اول اکن زندازءلات امکدن: نوك ر قصوری 


اا اوده کندشتنده فادتاء مل و حسشه 
اند ان کوردیی حالده سومه‌دن ابشك اوکی 
اشوب‌ده هرامبداری. هرحارهء‌لری کندی بدده 
اولان اله‌سنك باشنه اوتولز او نودلز بلالر 
ايه مىدان و رمسندر مه 

عه نی بر ۳ بازاری بر همه تعقیب ایده‌ایده 
الاق لر الفتلززیاده‌اشدی . 

مکرم بر بر نی ولی و لمقیب ایدن بوملاقاتاری 
رالفت خفیه ه منحراعكث ایمتدیی حالده واثعا 
یافش تبه ا دکلیسه دە اساسا 
فکری بحت نکاحنه . کر مك اولدینی اون 

3 EET ار زو سئه و‎ E 
۱ اول اص‌ده ندیسنده کوردیک عشق وهوای هم‎ 
ناز واسغنا امه تز مد امك هم ده دیکر صورتله‎ 
وسالی ول مان‎ 
جبورايلمك ایستردی. بوندن بشته‌مکرمك اخلاق‎ 
- وادانی ا دام احسالنه دوشوردیک سودا‎ 

کشلرندن تون شقه کوردیی حهاله بلا عقد 
مشرو ع کند یله زم وصات اواش بر قاد نی کا - 
حه قول ايده حکنده آردد ابلردی. اء علبه‌هن 
همه هی بازار ی قا چیرماهق اوزرهتاماً اوج ا یکور۔ 
بشدکاری حالددمکرم امید مه احال وصول وله 
مرن کی‌قار نك از واستضامتی "0۱۰+ سرت 
ومثکلان کوکلنی اواءله » اومطلیه اودرحسه 
اماله اعشدیکه رعن-انك میتادی* تکلیفاننده 
آیکنحی بر تأهلی خاطر وخالدن بل کیرمیوب 
مق قاری‌ی اغفال امسون نم موافقت 

کودتردی حالده مور مان مکزرا تأه-له 
از لان ماذو دی خاطرهستی توانده اشلادی ۰ 
او قدر که | کرمهحوزه‌ی آرضاه مکده ۸ حاره 


نے 


دو شوه ماسه‌آیدی‌هان‌عقد كشا ننه قلةيشىردى. 
فقط اتی بدی سن لك حرمنك اخلاقنه امه 
وقونی ده ونده‌یعسرت و استیح اله کند لسایحه 
معلوم ادى اشتته بوحستات من ره ایدی که 
مکرمه کحته اوقوسنی . کوندوزراحتی حرام 
او او ر نعنون ابلشیی:, 

رعنانة کلنیحه مک میت و من دکلدی فة ط حت که 
کوکل دیدکاری ما وسح حستای هر بدیمه‌دن 
بعتقه ذرقساب اتمك اجون اللهك اك 
دوك غطة مشکوره‌سیدر رعنا مشرده بر 
لوقك جرکاب رداتلهالااب اولان وخداننده 
ەدرو ولفی لازم کارسه ازدرلو سوردی . 
دناده شم‌وندن اشقه رشی باهز دی که شسقه 
ری در شو عزدی که ا ای اش 42 
»درو اہی اولدیغنی دوشوه مسون . 

قاد نك در کماهیتنی ا کلاعق اون بالکز 
شون عرض آغك.کافدز 4 ميك تاجن 
وباخصوص ایک اولادباباسی اولدیغنی‌ایشتدکدن 
صوکره اسک حرمندن واز يرمك اجون 
دنباده هدر حاره وارس» هیبنی. دوشویدی . 


اك موافق دولدافی ندبیر ایسه مو جود اولان 
جت وسودای برقات دها شدتلندرمك اولوب 
وم جدوه وخر 
باکر بوبایده ماحصل اقنداری اذا ایلدی ۰ . 
مک مك آز‌یره او رکه بلق اد قلاق اماب 
قاری زمان | کال ابده‌مدکلری مذ! کرانه دار 
اره‌لرنده مخابرهبه_ توط ایدن براختبار قاد له 
کوریشی.ك اجون ادی .رعا یی فحت ا 


E :‏ تشن مک 
اجاسندن برذاك کا واردی El‏ 
صورت مشروعهده برازدواج سوبی وراش 
اولد يغ دن مەهود فادن‌فلاغوزاق صفتله آورابه 
مر ن اوزادی» ک E AR‏ 


۱۵ 
»پجررنك و قوعانه ام اولدیی کحه که 


ر ننک هقدر طلام قاس وفلا کتی وارسه 
بر ارده طبیوبلاهرق آندن نه.کل اعشدی 
يك مشکلاتاله‌صباح اولدی . مکرم‌و قوعاندن 
کا بر اولدانی حهت-له e‏ ی وت 
مده او اقشسام کله مبه حک تی اخار الله اودن 


چقدی ۰ ههحوره اسه ا بألطع حقیقت 
خاروس دل سك قات" 4چ ق ابلدبي (ه 
افشنانه قدر ابی کوزاری اسکن ٠ار‏ اسه 


او ان جات 1 اه تم 

دت اندرك اسه اله رادری زد کد ۱ 
اثی اولان »نوی حسدله کوک اعلا 
مم‌حوره هرایکنسنهده ور نظر شفقت نوجه 
اتدکدن صوکزه ازه‌ارك برده استقبالارنده‌ی 
مکی دوش وه اوغافلاه خنده‌لری جوق 
کوردی, قلب‌ندن» جکرارندن قوبان پر زهی 
انشین سیال" رقه کی کوزارنه وم ادرك 
به اغلاهغه باشسلادی ۰ فقط کر سی آنلره 
كود رمك ایستمدیکندن بادتی رهب چویردی. 
ابشته او اقشام ابلك دفعه اوله‌رق شام غ بای 
حقرقه غر مانه تماشا ابلدی » 
حوحقاره رلك و رمامك اوزره اول | 
حور اولدبنی بر قاچ له لقمه ی - جر ۹ه 
فيل صوفار کی--بوغاز ندن کحبروب او چ درت 
ساعت صوکره برلر سه پایره‌رق قرا کاق بر | 


مه آوار کی طلمتار اه دردسه حاره 
ر س42 اڈ لادی حیفا که یه قدر اعاب فکر 
ايده 4 م قدر ی E‏ قل ده 
۹1 ش قدر. داسوز ر 1 7 زاریده اسه قان 
قدر مدش براشك ماغدن شقه حصول وله 
دی . تکرراً جوجقار سك یامه کلدی . 
تالک آنرلری اون بك ز تونکش بردوره 
فلا کت اعار اعکده اولدشی ای معصوم 
بر تر غفات وراحت اشنده ماشل ٠‏ 
مشیل اووته‌لری نظرنده راحت دوشکنده 
باعق قدر مو راید ی . 
اوحال خاعا نسو ز الم درکاء عظمته فماندی . 
کوزندن‌طاملیان‌هر قماز :نك اوزرنده‌داغ جکرندن 
موه کوستررجه‌سنه رنك خوف کور نور 
کوک ن خنقاز؛ هر آه,نجسر کوکلنه: واعائلق 
آیدرمثجچه‌سنه_کندی خر جنیبانوب بارچه‌لردی. 


او تا لهانم استقبالده" 


نی 


IEE 
ص‎ 
5 


س ساد 


اوحال مذلت اده 


باشلانحه درینی زیارت‌اعمك خاطرنه کلدی . 
دحت قاد نك 4 سعادت دنو هسه AC‏ 
اولان زوحی صورا صاع هده تلا بر میدن 
فرق وى کندیتی 4 وویت ااسنت 
سنك من‌ارندن بشقه برالتحاکاه قالامشندی . 
هان جاریی اورتوب مقبره ذاتاً قین اولدینی 
حهتله اودن حقار ق وله شتابان اولدی. طلوع 
هنوز حهره کشای التفات اولشدی . حبات 
دبدیکمز س خاطر وخاله کله حك مك درو 
وتوعات وله‌رسانه ماشا كاه اولان نو حاده غفلتك 
مننهاسی ب نی‌من‌اراق دان اوعد مسرای 
تهاب سحرك عکس انواربله بك مهج بررنك 
دهشت اغلامشدی ۰ سولر بايد ادن ژیاده 
قد نی اون خر ابی مهم ورندن جوق‌اولان‌عااث 


ولد ی.اوره‌اق کسوی سالدیدکان کی | غارمقه ٠‏ 


ور oe‏ ی ره : توب 
توکنمك امین من ومشافندن قاهش ورغون 
و جوداری ساره قول ادرك - کنشدی ‏ 
نشنده مله هرکون برزوال کوهترمکله عافتمای 
احوال اولان کو نشك تار انندن حفظ اله تمان 
استر اجان سنه حالش کی رکش 2 صفسته 
اختام اواعاندی . .۰ 

هی‌بری رارح حابك برقای رکه دن عبارث 
خلاص.4 حدوده سی حاوی ‹ اولان طااشار 
حباتلو منك خبساتاری کی نا بابدار برر تادکاری 
اولدقلری احسادله اسمنان ی کو دراه حك 
اندرلك باش او حار نده انقای نامار منه خادم خاموش 
برر مننادی» عبرت‌کی ابت‌قدم » غات ساده 
فقط قونحه برعام شژنكف» بربازار طمعساث» 
برشیانت غفلتك اظهار ماهبته کفایت ايده جك 
آوچ درت سطرله ن ایدین ۰ 


EE‏ اا 
اشام شنان اخطار اده لٹ هو e‏ 
دی ی انکشافه اشلامش ء لاقت‌دانه 2 1 
کر برقا چ ج دك بر ظر آوده ا اا 
خنرو مك آموان مان" جال اوم٤‏ مل راز مدن 
صواش بض ده براقا شکو فه کورشوردی 
اطرافده خواسدکان فراغك محافظهنوم 
استراحتاری اجون خر خث‌طبراق ال صوص 
برعنای‌طن اوه جق برسکوت حکمغرها اواوره 
اوسکوتی؛ کاء :کا اور انة نتن رپاوشك مدای 
مهسی. ا خلال اہار ای-1 ام ارك )جراد یز 
انسنه اره مهحو ره‌يك خاجان قلرنهر نظره. ‏ 
خراب مقبرءرعی بب باو ر حقارل امیدرفاهش‌ننه 
برو خوابکاه » قر رقو تم طاشاز مکرمك‌طاشدن ‏ 
قان اولان کوکانهروهدل ایذی » ۱ 
عد مك وحوده قار پشبهرق وحود اده 
مچ وره بو حای, : موف اندی؛ اوماد 
نشقه برأمیدی » فراردن بشقه ر ملا ی 
/قالماءشىدى . 

لاش مالك اله ببا نك ما 
کوزارنین دوکان رن دیدما عا کی‌شاداب 
ایلدی . کوکلیایسه‌کو با نلا کت واقعه‌سی‌زماله 
بدری منفعل اسدیکندن‌ناشی اعش 1 ی اوسنث 


صاءتدن استحلاله حالشبردی . 2 آن اند 
تشر م اوانسه قابنده : ۱ 

أولوم وه ادن بمراز اولان 
طالس را حاره‌سازی رمده‌سان ؟ مار .ام 
دناده باریته‌میان ع لزل اتی ترهدهسان ؟ 
اخل !یراق مد ودای چت اوك 
حاازدن خر د اراز لماز غا ارك د اده ارادفاری 
استراحت کو شا سی ساك ادك دار تحنم ادن 


اشعه برئی" کورلزدی ۰ 

توت ندز ال تقاط اه ê‏ 
درتککنه شین اعتتالیحه‌پابلمش "برقادین‌من‌اری 
مصادف نظری‌او لدی . طاشك اوز زیلددی فو 
بر قاط ری اوفودی : ۱ 

جهان ای دولاب عجاسما 
0 دک هردور کده لش ةه ر ماما 
اندوب نظراری دوحار حسبرت" 
او حسیرندن کلوب دلاره غفات 
سامز ماھت حال .ات 
هررسم کوی که برالفات 
و صور له لوب یدوب کندیکه 
اوصوری خننده و دلیس‌ند رکه 
هرکسه اولوم بی ارتیساب ایکن 
هرمعمورهك عافشت خراب آبکن 
شه انس ثار ده بلا ال 

ور رو دی رنه ۲ 
ا در لغ ادر ین کاه 6 
اوچ کونلك حیانی اساتون کوناء 
هر نف مقبرت اده بیان 
توطلعت براختر ادی درخشان 
اون دی باشنه اولوب رسنده 
جاوه کهکن کوکلی ګه امی‌ده 
هنوز ر نشنوء شاب اشحنده 
وا اک وان اعد 
ورم ددحکاری سل" تهرك 
له قوی سالاحك؛ الك احی‌زهرل 
حروم ایدوب مرندن» عالندن 
انی اولدی دوش‌ازیده كةن 
7 هی ودە رت اولان 
ِ حالف شتناهه امائت اولان 
۱ اوبا کزه‌دامن > او ازك وحود 

, اولوب ملهر مغفرت 3 
فردوس اراسون‌حای فاطمهعصمت 

دك بو له نار صاغ هی حناح طاسی 
اوزرنده اه حط آله برقا سعطر کوردی ۰ 
ونك ده طرعی ترحمۀ حال اوله جغنه حکمایدرك 
اوقومغه اشلادی. | سدوی لار حررایدی : 

زار ۰ شو آن اجنده و شهراهیدن نصل 
بورسهلد اقامت اتدیکك عالدن‌ده او له 
کبورسین . بوب‌ماراری. اوقودکن سن توف 
اد 2 هم ول #شیت یاه له نو قف اعدی د 
دی 

داد لور رقه انات الندمسین ۰ حبات : 
اد ال رجوق مبهبمات اله مالامالدر که 
له سدلت ماهثتی دنايك خاعه‌سی او له‌رقی هن ار 
5 ع اوض‌اسکاه برد رکه زط ر دفوق 
و تفکر له باقارسەك عبر دشلن مسافرت قا له به 
بوه اشذاق اشد» موت دشان نوم استراحتدن 


بودرجه هراس‌واجتناب بك تامحل تورنور . 
هیچ بر کوشه‌سنده اولو هي حور عدك ر 
قالبسان ط_وراغك. حص-والینی » اولدبرديکك 
لوقك اه قار:شدرررسك » اولو تودن ۰ 
ن ان وباق کر 
اولولرك, خوابکاهی اولان‌زمنده . اولوخاکندن 
الان اما کنده‌اوطوربرسین ۰ برفکرحکانه 
اله دوشو اسه ك اولومار » اولوار | ره سینده 
کزرسن نه‌اولکدن قورفارسان . سکا بوخوفی 
القا ادن حت حاء در ؟ هرهات ایك‌ده‌ماهوتی 
دوشوه‌میورسین ۰ 

اوبانی راا ور ۰ ٠‏ بای دا 
اولان حس فرات » الفت وحبت N.‏ ۸ 
چوق همجنسنه مفتون اتدیی کی برچوق 
سی ده کا فشه شدای انار 
اوقدرکه اننا یاد هکورمدکه »کور بشم دکه 
راحت اده مه ی کو رمز سه حصو رازنی ساب 
ابله‌حی‌بك جوق احبا وخورشانی ولور . 
وقتاکه لاقب آوان عمرت خافه ور بلور» 
علاقة حیانیه‌سی منقطع اولور بر آن» برنفس ۰ 
ی برسکونکندیدنی اودرحه دکشدررکه اوسوعل 
وحود فورج اولور. وحودی ۱ حوق 


کوربلور ۰ 

ال هة شوى اك ازا اي ۲ 
واقربامی‌تاوت دشان کردونة وداعه اند ره رك 
من‌اره ارصال ابدرر . 
وکن تیان ارو لوق ضابەك بت 
عودنندن تاز اولنورمش کی - ی 
طاشلرله: e‏ تحتهبار چهلر بله‌سد وحکم 
ابلرار . 

شمدی عاله کلدی و رکفت دی از اده 
کذران ادن زمان برمدت فل خوادن. 


مشهودات حیاته-سی اس رفورفوی: ادن 
عبارت اولان اومعسدومك دناده برافهجنی 
نشبانه کوکلاره اجه‌حنی حرحبه حسرت 
دکدر ؟ همات . ۱ 

هانک اولوواردرک تأر حسری متیحسرار نی 
چات وای ادن زیاده اغلاندون ؟ 

کید نار برکره‌باشار نی‌قالدبروب‌ده کندیلرندن 
صو که مار نه‌حصر و حود ابله جك در چهده 
مل و بت کوستردکاری‌دنبانك حاانی لورسه ار 


ا ا قاری کا تن ال کون ۱ 
وحقةی کار حه دللئدن اسراح اسديکك 
خالده ننه حنانکك دوهی اولتده «ضطرسین 
عات . اوحبات دکل مقدمه ماندز . باشامق 
اودکه حاضر لفقدن بشقه هیچ رشی‌دکلدر .زار 
طاش‌اره ( آممن‌الوت ) دکل ی طوغانارك 
اثار 4 [ واهمنالبات ] بازلسه دها طوغری 
اولور.ءشو خا سیاهی خوابکاه‌موید ادن وجود 
نازئین عم حبانك یی نش -ووغا بوس برنهال 
ازن ادی که کوکلاك اك خی بزاری اجلوب‌ده 
اك قبمتیی امیدار بافلسه رححله 6ء امل 
امنده بر فراش مسمودت ارز ولگ که 
رثی کورازدی . 
Ey‏ خاقت او نك روقی» ات ۱ 
گر ماب اها ی ابدی 
تبحس قای باغزار اماك وض مار حیانرژه 

شاداب اشك ایلمدبي بر زمان» عکس. ملد 
اهتزاژم کلامش بر نسیم» تین صداسله‌اغلامامش 
ربیل بر ا#امشضدی ۰ شمدی اووحود از 
کتدی. کوکلی؛ فکری» کوکلنك ام‌دلری. 
فکر داك ارزواری الله رار عو وناوداولدی. 
بستر وصات بره خاك من‌اره سر بلدی . 

ای زات عوال مکوت . 


حقمدك خانه خاطر ده هدوز تاقد ا 
کرچه انراد یلان خاس غردان ده 
سرك امی لان ص_داقته ورد ادن 

و رهوج باد محتك اوزرنده نصل برنشانه 
سر ك مام اولد اسه او له جه سو سک سق ,د لد 
او زرندهق شو سطور سے اه زا درس 
اداه اولسون ۰ 


حوره اوفودقدن صوکره کندی کندسه: 

زو زوالی چوجق : j‏ 
وم . گدنه آجنری و احبات 1 
اوبار بلادن قور ىلان ىرىك اعلبدر, منك‌وفانک 
اغلایانار کندی حاتلرنه اغلاسه‌لر دهامناس 
اولور ۰ فقط انم زکه.سن دک سعوداولورده .. 

1 بهدالأمل ] خير خر اوله داك اولسهل ده 
مو قت ایدیه سن‌دهدمانك هه او له حغتی| کلاه 2 
حقدك, اوزمان ورا کاوب ده نم کی‌شوطاشاری 
اوقوسەك ابرکن قور-لانلری مسعوده کدی 
بدنحت کوره جکدك. ایشته‌شمدی‌او هسعودسانین . 
او دحت ده ن ۰ 
بو خا رهی متعاقب نه کندی وکر ی حرح ندرك ۳ 

س ن‌ده هلر سروس | هن زیر مکرم 
دکل | .هی قادن ی کی طالعسر او اسه دناه 
تشدیره حك آ نا ولعزژدی ۰ 

از دوشوندی > متعلفیا و خنحفره 


اعلاه‌رق 

SAG 
اولدی» ودی 5 طو کدی ؟‎ 
. وله اوله حکك مهحوره‌ی نصل اونوك‎ 

ایشته بن سه اومهحورهم . سن له اولدك ؟ 
بو خلیجان ابله باشلایان‌کره‌سی بش‌اون دفبقه 
ودر دوام اسّدکدن صوکره امد مسعود یکی 
بدر منك من اره‌ده وداع ادرك عودت ابذدی : 
اوه کردیی زمان حوخقار هلوز او هودن 
او باعاهشلردی ۰ یار ےم ساعت قدو بکلهدکدن 
صوکره حکه‌تی اویاندردی . مکنبه کوندردی. 
فة ار اجك ن و بدن اکلاملىدرکه 
عار حبانی ماضی کی ماضدك طلام نس انی 
ده عو اذواق مر دن اآرلش: 
AE‏ امید | سنه قارشی امید آنسی کی رمبت 
معدوم حالنه رکرمش اولذ انی حالده SAE‏ 
استقبالار نی بر آن خاطرندن حبقارمن » حالده 


۳ ۳ ۱ ۷ ا ی و 3 sak‏ زان E.‏ 
BRON‏ ور 


۷۲۰ ۱ عوره 

کؤرد یکی نبدل عظم حس یله کندی کندی 
تشخ ص اده‌صوب‌ده‌اسهتی اونوعق درحه‌ر مه 
کادیی زمانارده له | تارك خدامتاز ی‌اونوفزدی: 

حوره الای حت حسبله هیچ کسه به 
سوب4مدیی سر دهعت حارء فى والفدن‌عاجز 
قالدی . عافت احمالکه موقت برهوسدرکندی 
کندسه کر امیدله ایشی حریان طسعسنه ترك 
ابلدی ۰ حابوکه مکرمك موقت دکل بالمکس 
شئامنی نسسده مود اولان اشناق کوندن کونه 
ازدیاد اوزره آیدی ۰ 

تی و کون قارئ کر مه کو زد کی شاف 
اوزرنته الشه کر یو روب ده مقضد مث وهی 
بر آن اول‌قوه‌دن فءله حقارمق تصورسه دوشەرڭ 
بونك امجون بالاندن برطارغیناق اقاع ابلدی . 
او انفااك دوام اسدبی دزت کون ظرفنده 
هوسك آومدانیوحهله موقت رهوس اولدیتی ۱ 


مذرمك ماهیتی کی کاملا سدانه حقمشدی . 


اوك و جوحفار لك طرز معشتتاری بقازیده 
عرض او لعشدی. اوحالیانتاج اندن استات نیمک 
مکرم تون قز اجن رعانك | کل هوساننه 
حصرا تمسی‌ابدیت اوصور تلاذاتا اوك خدمتحی 
وساره‌سی صاولش وتون خدمت مهیحوره‌نك 
اوزر ه‌قااش اولدقدنشقه بار چە لوش نورد 
زدء لش بر سادا فکر ا وفع ونحه‌بارکران آلتنده 


ازیلسی کفایت یرهش کی رده 2 عل‌الا کز ‏ 


کیخه‌لری او حه دردهقدر آی‌قالان جو <قار نك 
حالی سفألتارنی دوشونوودی؛ انشان که هم 
زك 0 2 اق‌دار له که هسمء ر ر ماوق 


غر در حوق شه الاشمق » حوّق ١‏ شت 


حمل اتاك نضل حکم ايى ایسته الشوب 


حمل اتدبی شسسار جدامتم‌ایی جاوز اید جه 


شتاومت انده‌مامك‌ده او له حه جر صن 


aa 4 " a 
£ 

0 

3 

۳ 

ا 3 اء عليه مهجوره مرس 
هرچ او #سدانی : خاطرندن له .کر مدیی 


احوال غی هيه هقدر متائت وفوی وارسه 
ج‌سنی طو لاه رق‌صوالك در چهاره‌قدز طیاندی . 
فقط صوك درجه‌ی نجه کوس‌تردیی متانت 
وحمل ررسهام ا نین اولهرق جکرازمنه 
طباه باشلادی . 

مهحوزه غدای:؛ حبات اولان ایی ساعتلك 
" اوقو سندن جروم» !ی که اتید اوادی؛ 
وحوددن تون بتون‌دوشدی ٠‏ ابو وای بد ہر 
رفاهی ۲ ی حواولدی ۰ 

مکرم. ایسبه بارچهانوب طپزاقاره که‌سی 
کو کانه » محواوله‌می ارزوسنه اودرحه حکوم 
ادى که» يجو ره نك بو صو رنه باشلایانمقدمة ررض 
بر بر حق آی‌ظرفنده سا-نی‌رنکنید کش د ره رك 
چو جقار ك له نظر دقت واس فار نی جلب اش آیکن ٠‏ 
re ره‎ A E 

ارہ ی ان براشق ایستمدیی غ يردن 
E‏ حروم اولزبههساغه دوش وش به قدر 
خسته اولدثفته له ولاف دکلدی ۰ حی اسا ۔ 
نلمیه‌حق درحاده اغن ب درکه مهجوره فراش 
اډاغه اسر لو بده وز ودوم صو ورهحك ر 
مددرس ورودشته اخل قندر تظار آولداش 
زمان»کرم او بدخنك کوتردیی لوح دلراشه 
آخنمقدن زیاده ارتق هی حالده رعنای نکاحنه 
قول امك فرار ی ورمش اولدشدزاو آرهاق 
بو نله شور رماع ظهور اتدیکنه ادف 
ابلمکده ابدی . 
مهحوره تعنانندن‌نومد اواشدی : فقط ذاعاً 
اوح دادن نون بولعدینی "حهتله احلنه تشنه 
دی له جاك زخالده اينه ده ناور نكأ صاغاشنده 
قاش ابی معصوم اولادتی ارده ا و کسوژ 
امك‌اپسته‌ندیکندن اماد عافنی ارزوایازدی : 

و ره امامیهکندی حاقایربه‌دوشوفات ۱ 


احتالی اولدیتی | کلادنی مکرعی انقاظ.اید رل 
بر طالب طلب ابتدی , مکرم عاد کتندنزیاده 
خس ته اولك وقد امتداد ایدم عکی. آکلامق 
اجون بك جلنده فاده کوردی.کان‌دو فتور 
اسه کندسنه صورت فده : 

سب خسته ملک‌لدر : براز اول طاوراعق 
لازم کلبردی .. مع‌مافیه الدن. کان غبرنده قصور 
اولعز ۰ فقط عنایت الاهدن . ۱ 
چواله راب برای تسلی تیب یی علا جارك 
رحنه‌ستی و رم‌رك عودت الدی ... . 

مکرم علاجلری باند ر دی ۰ ههیدوره دو امه 
باشلادی» کوکننده ی اضطراپ اله اوکبوری 
بر درحه به قدر حففدن اشسقه خده‌تی کورلن 
وذاتاً اومقصدله ترتبب اولقش اولان علاجار 


موقا جدمتلر ی ایا انز رده ینت ده صءفب 1 
4 که ال هلول در 
PE E,‏ 
خوزة ۳۳۱ 


رمانسزلق اشم‌اسزاق کوندن‌کونه تزاید اوزره 
ی ۰ 
تدرا رحاله کدی که E‏ وریت 
به اوژرنه هان ایی کونده بر طبدب جايله 
یاج حاصل اولوب و انار اسه 
ند سندن اصلا امد اولدنغی مان اندراردی . 
افکار انسانمه قلا وقوعانه هقدر معروض 
پسه‌عی اب و قوعات احادنهده او قدر مستمددر. 
فکاری دوحار وله وحسرت ادن الب له 
و افکارك تمدلانشدن حاصل اولور . 

طبع بش اوکتاب مو رامال بکزرکه مندرجای 
س کله رار E‏ له اغلاتر . 

آنده عرض ايده جکمز حال م کر مك مقدمات 
حوالبله کاملا" معکوس اولدقدن بشقه عام 
ايده ودرلو وقایع‌اك حت وفوعنه له 
سانك قال اولهمبه‌حنی کلبر . حال بوکه انی 
۸ E‏ 1 یت 1 لل اول 
قاریدن کودیی شدت تضږ ق اوزر مه ممجورهنی 
ارضا ادوب‌ده ایکنی عقده حصول موافقتته . 
چاره جو ایکن بویولده رمانع مشکل ظم‌وری ‏ 
بك زیاده ا مو < اولمشدی > اء 1 
اك عافتی اجون دکل احق ال ماو نهر آن , ل 
واصل اولق اجون اعادة عافیتنه چار جذ اله 
منتظر آیکن‌اطادن حت منتظرءنلف ناقابل عودت 
اولد نی استیضارابادی.ابشتهاوزمان قامتنشانده 
مکرم‌مقبرهده‌دفننه | راردها طوض لسی اولوصویار 
کی کندی مطلو نی مهحوره زو الاسنك محونده 
کقوه‌رد اص وال زندانده مق ارت ۳۳ 

بکله مکهباشلادی. انسانی استعداد فطربسنه کورء 

قاوذا وك تامریحار آولان قوب 
۳ 5 تدر دوزکون سوره‌ش 
۲ ی صوری ررسه‌دن بشقه مس تی‌او ليان 

i. ۱‏ راز ده مل تیاو 
4 توردیی جهلهغیرمعقول.غیرمشروع.غیرلایق بر 
مسمودیت خاطری اجون بروحجودك موی 

# ار نه دوشورهشدی کوزمنك او کنده 
۱ 3 توبوداری و کوش اولان یاورباری زر 
کت رنده والد فلر ی ار کران سم ا الننده اوتی 
بوکلنمش اموات کی عزرانیل اغلانه‌حق برحال 
انکسار کوستردکاری‌حالده‌او انسنده‌ی امدندن 
اشقه هتج ارشی کورمامکده ادى هة 
مم کیجه‌ار اجنده فراش اح ساریده = 
فرا کل دکزاره عکس ابش ضیف ر اختر 
عکنی | کدران ههو رەك وی مژده 


TT وفان اوادینی امجون اهنك ساز 
اولەرق دکاردی . ت 
خصوصا اك شایان تشفیع شوراسیدرکه اوه 
«م<و ر دك اوزرنه اولندیی حلده راحت 
اده لمك احمالی: | ی تطلیقه فا 2شسهده‌اور ده 
ته رسيب منقول اده 0005 0 بر اولدی 4 
حالده شمدی وحودی ستون قالقه نی جهتله ۰ 
املك و صورت غبر مشکلهسی کندسی چو ن 
دها موافق کورلکده ابدی . TR‏ 
ودا کرحه اکا سوت ی 9 ۲ 
ڪه عو واهلا کندن امین بر شی وارسه اوده 
وحدان سلمدر. جدی 11 قاب ب هیچ بر 
هی ی لوا نك تاره EE‏ وز - 
له تم( اسان او لا درك من ای ۰ 
حن‌تاری له شقه درلو اولداتی حالات 
سکر وحنك تنوعیله تاتدر . 
انسانك صفت طاهه و وسله افخاری‌اولان 
جوهی انس‌ائته درجه لب‌اقتی بو دراو وقایع 
مهمه سین ایدر . وفسه ا سوللم‌ك 
کنوب قوشانوب کز مك ھک س اجون عکندر. 


مکرمك ابه معلوم اولان تصوراتی ساندن 
صو ره ماه تنه دار ما 2هده ولعق زانددر. 


بر ایی آی قدر امتذاد ادن شو حریان 
وق-ه مدی طرفده رده رعنانك دقق 
آحوالی لازم کلرسه شدت انتظاری اوحالی 
واشدی که مکرمله مادی؛ افتسلری غات 
ناز کانه و دها صوبره‌لری نه عاش قاه 
و خاطر نو ازانه وقوع ولقده یکن بای و کش 
قاری» و ردب شدت تور میم کی برفاج 
3 راع وح ادلهه قدر مدان اجش؛ قاری 
امیدندن آبرا شکوکذارکی مهاجات یأمی| کد رر 
رصولت مقاومت برانداز اله کوردی رده 

ِ 
“۷ 2 

مکرعی" قاصوب قاووره رق تمحیل | سی 


الم‌شدی. حتی‌صول زمانارده 4 مهتحوره‌نك 
اعادء حتی حال "ولد اطبا طرفندن درمتان 
ام لعقده دی ۰ مکرم رعنادن کوردبی شلات 
اضق اوزرسه ابی انش آره‌سنده قالوب قارك 
رمدت دها مهاتی تازاعق اجون : 


» #یاه م ۹ سن ی | ستر سین دهن سی استه ِِ 


من یسم ظن ابدنورسین؟ فقط شوحالده «قصدك 
احراسنه ر حاره وارسه کوس‌ترده موافقت 
ادەع؟ اولوم خسته‌سی اولان اوده نصل حست 
یله سلبر ؟ اه شاهددرکه سنك مشتاق اولد شك 
امله بن سندن مك قات زیاده مشتام ی ۳ 
مطلو مك سندن مك در حه زباده مطلو عدر. 
فقط معدورم عفوات راز دها بکله. بن سنکم. سنك مندهل» سك جاره؟. بک مندن بشقه کمسه نك ۲ 


۱ 

۹ 
۱ 


۳ 


وجداعك RE eR‏ اجون ی بودر حهتضسق 
اتمه . المدن #کلیی؟ عزرائیل دک جانی الهسم. 
ورم دک که بر آن اول اولدره م . برم وق که 


کوندرهم ,حاره وق وسل ایدم ده لس تدیکمز 

و قت آشتدیگدی و حو ده کتبره 2 ِ دا 
حتسه‌کالندن ۲ میذین مقصدل صداقدسه‌مو | خذء 
آیده‌حك عل وله نين مقصدك وصال اسه 


۱ ازج انستظار اله‌موفق اوله ملیرز .زمان دک که 


سید رکك در حاوق کے فك دک که 
ف و تطرق ايده ملاع ۰ ی 
عقو ات . معذور کور . شسدت اتظارکة 
رار Sz‏ کم شوبارکر آن > کبردکیشوھن کا 
لاک آدم ar‏ هة عررانیل الله هم 
و بدره مقصدك محوم اسه بوحانده دوام ا 
<سته‌دن اول ی‌اولد ر وب هامید وصالی سبتون 


1 آخرنه : راقەسین. 


5 ازا دای سر زنل ا ما 
صورتی مندرج حوای وردی EE‏ 
و وس ra‏ 

يك افندی ! 

Rs‏ ر سیر برارنده کوکدکزه را کلاعجه 
آراهقاعش.بکا باز يق که فوردشکز دامه‌دوشه‌رل 
راحتمدن ؛ امیدمدن ار لدم 2 

نی ای ارچ ای مذا کره ابدهل دوش وه( 
ده‌صا و صاتلادیکز, بروقت حرمی راضی‌ابده جک 
د*وفت بر دیکز .شمدیده اوده خسته‌وار ۰ 


اواب اولسون‌ده‌صوکرهاه جغمزیباه )دیو رسکز . 


ارت 6 موافق ر خرکت اد دن طن 
یدرم ۰ 

برده « عر رالد کم که جانی بر ار ان‌اول له « 
دسوزشکر ۰ زه به عن‌راسل اولکزی هده 
حرمکز جانی آلکزی تکلف ابتدم. فقط 
۳۳۹ 

جان آاغه هوسکز وقسه ون نی هی‌درلو 
ندئه‌دن حرومینده بر ميته بکزندیکز ! 
« ورم د دک که بر کون اول حو ایدم » و 


رمورسکز. بن سزی ورم کی دکل ت کی 
تور رم . وَل قز حال ن بافقدن ذوق مورک 


نم جامی حون یاقدیکز ؟ یازیق دکلی؟ بن 
انسان دکلیے ؟ بر انسانی حو انمکدہ نه لذت 
بولورسکر ؟ 
مادامکه مقصدکز کوکلکزه ر | کاحه واق 
ادى ڪون نم کی عاره‌ی ا اب اتدیکز؟ 
کی ودی ی توکل زواجت 
نصل برحرکت اوادیثنی بیلیرمیسکر ؟ 
نم اجون برامید اولدیکز. کوکلك اك کزلی 
کوشه‌لر سنه کردیکز OEE IT‏ 
محکوم اتدیکز ی یھ اھا ری مین پور 
چوپرمك ای ټورسکر. نم له کناهم واردی , 


: ۱ یت کار ۴ 
(شنه دوشدیکر؟ ۳ امه ای 


هحون ال جدی برقلبه قارشی ال#نحذی برههامله 
صوری کونتردیک. مادام که اوصوونی کوستره رك 
وحاله سیب اولدیکی شمدی ڪون وزخو و - 
رسک ن سزه حرمکزی نطق اند لد دم 
حتی.مزکله ابلك القت بیدا ابشدیکم زمان متأهل 
اولدشک‌دن سله خبردار دکلدم . فقظ ام 
برکره اولدی. رکره دوشدم . برکره طوتلدم. 
فورتشتی جار سى وه ای ری ۳ 
اعامکه حاانشردم + 


کندی مقص .دنك حاصل اواسق ادون ۱ 


حرمکزك اولستی بكله مك قدر محف بر جنك 
سبزده موحود اولسنه اانه م۰ 

وده وعدار کر کی ی الداجی برحیله‌در . 
فلا کناهدر ی قدر . وله دوام ابدرشته‌ک بالحر اىك 1 ده E‏ سرب و : 
شرم م صوك قرارعی عرض ایدیم ۰ » حرمکزك 
اماد عابت اعه‌سنه منتظر اوله حةسکر. 

تون رو طفه‌دره وظبف هکز ماع 
اولهم واواق ایستهع ۰ 

حرمکز كوفای بک باه حکسه که ر لوسزه‌یاقدشمیه- 
جق بر حالدر.سزی‌یاقشمیه <ق بر حاله سوق ايده م 
وامّك ارزو ام . 

شوقدر وارکه ده کندمه بر بردکل بلک 
برچوق وظیفهرم وارک بوناردن بریسی حتی 
تر حسی شمدی ی ا اسا تردن رنه وارمق 
اجون بدرمك کجه کوندوزدوامایدناص‌لر نی 
۱ وه کت مکدز ۰ 

شمدی به ق در آلدن کدی قدر صتاوصا - 
قالادم ٠‏ هنر سه ردرلو معذرت ردرلو تصور 
توادم» هیستی صساودم ۰ ممزك نی الداند شک 
مدمه بن‌ده و آلده‌ی مدرعی لد اندم . 

سر اه 1 REE‏ اون ۳ 
الد ادناو صاء. ورسکز .نامه عه ر مده ابلك دفعه 
بو و قعه اوژر م4 لان سو لمك باشالاد نغ »دن 


اوزون و لي سور درهع. .حصو ص.له سز عاشق 
الدانورس‌کز ۰ تن اہ 4 والده‌عی ۱ ری 
الد اہ جورم ٠‏ 

حرمکزك ه زمان کب ګت اده حسی 
يلنەمن . حهول برامید اجون بکلیوب طور - 
مق‌ده‌موافق‌دکلدر. 

سز اووظه کزی اجراه مبورسکز ۰ ن 
اسه بدرمه قاری اولان وەی ار اق تا خر ۱ 
ایده‌میه‌جکم . بولك اجون مایت اون کوه‌قدر 
بکا حواب فی و برس ۰ ای عت » هیچ 
أو زر س4 نکاح زمانی لان ایلمزسه کی اون ۱ 
برنجی کوندن اعتنارآ نی برا کاته طاعلسکز . 

شوی‌ده سو بلیه که تعیین اندیکم اون کون 

1 ظرقدہ ک چکجکم خاجان وانتظارك بهوده 

اولدیغی ورم . ذاتا سر اپشك ارقهمی 
کسامك اجون € طرقدن توولده ر حرکت 
بکله‌دیکز . ایشته موفق اولد.کز اوله حقسکز . 

فقط کوکده هیچ بروحه اداونودلیعکن 
ارله‌سان محتکزك نشو قله شوصوك اخطاردن 
کندکی ملع یدهمی جک 4 بک لایق کور- 
دیککر معامله‌نی بشقه‌لری حفنده احرا اعیك. 

آنکسار الق ای شی دکلدر . 

ن سر دن ار له ج 5 فقط کوک ار تلمیه‌حق . 
سز ی او ونه حقسکز . فقط کوک سرزّی او نو 
نه جق ۰ سر مسعود باش اه حقسکز ۰ ن کو 
اولهسغ. زماناوله حق‌که‌سز آرهن‌ده‌ی‌ما حرایی 
اد اتدیگکز وقت : 

کے مات حبا مهم اجنده او له بر ماحراده 


کر مشدم رعا ٠‏ کرحك ی سورمش ۰ 

۱ ر مس مات خبالاری‎ a i 
او ودره‌حق ۰ حال بوک اوقدر یاد اشدیککز‎ 


رعنایه اوماحرا رزه وداع اوله حق . احمالکه 
او زمان طمراق التنده طبراق اولدق برکیک له 
اه جق )- 
وخ نه بدحت اعثم , سنزی ,کوومکدنسه 
کور اولسه ایدم هیچ اولزسه اعده‌ي قازه 
. کوناری کورمك بلاسندن قورنابردم. ضرری 
وق . بوده کتاب عم رکز ده برخاطره اواسون. 
عر کزی رعمره زه فائل امکدن‌ذرق i:‏ 
عادتکز بای قالدقیحه انی طر ادرسکز . باق 
اون کون و وداعه منتظر اولکز . 
امضا 
(رعنا) 
مکرم جوان‌امه‌یی اوقودیفی زمان مرت 

نج( 

ور هو 
| وحم مشجندحالنه کردی . قارمنك بر الماش 

قدحسله زهر ص ونار کی عاش قانه افاده‌لره 
بوغهرق کوستردیی جملی حبت او بلهتاثیرایتدی که 
کویا فلکزده بر صاحه عفتك فریاداستم‌دادی 
آدی . 

ونی بازان کندی مساویستی باخصوص شو 
باز د نی غدل برقات دها ارات اعش بر مر اله 

هواادی ٠‏ مشرو ع بر ازدواحه حسن مقدمه 
اولق اوژره ادب دازه‌سنده خاره دکل بوعاد ا 
طول ّقادیشتك متأهل برارککه محتت-امه‌نی 
ادی » او امه نك ٠‏ او حك واو له 
متسس اولوب او محبتنامه‌ی بازايك ماهیتیاسه 
ادا تمل الله | کلاشپلیر . 

خضوصا حرمی احل دوشکنده فریاد ادن 
بر آدمه ) ی آل) دوب دداو حاله سسلت و برد - 


کدن صوکره برده رکون اول مقصدی حصو له 

اف 5 ان 

ASE‏ ا ا 
کترمك اجون نودرحه فان کوسترماك * “لان 
سوبلمک یک البشدیتی بیان ابتدیی الاه هم 
وقولی همده بك جوق طالرلری بولفبی:بدری 
طر فندن احبار آو متس :۲ بی افاداسله بلا ةده 
به وذدر مهارت کامله زا او لدیثی اکلاعق 
کی حرکات قار نك شبطاندن دبلمش اولدی 
صو رت <a‏ رو هه‌سندن زیاده شاان دقت اکن 
مکرم عاد ا اله اولشدی ۰ 

مکتون وزکره او فودی . هس اوقو دشنده 
فکرندن عرب ربب بيك درلو حس کیردی. 
هان ە<ورەىڭ اوزر نه قوشو بدە ا حت کی 
و جودینه کرهركایاغه یاخوداولوم کی‌جانکاهنی 
لبه رل وحودی قالد رمق او حالده 2 سه 
اله : 

ون اولیورسین ؟ 
زاعنه کر شا درحه‌ر نه کلدی . کندی 

و مر وج ۷:۷ 
آرزوسنه قربان اوش ۰ کندی آرزوسی 
خاشریامجون‌فراش فلا کته‌سرپلمش راه 
شایان مم همت دکلدی. اوحاله سیب بکاه اولان 
وکا دحت ایدی ايلع مان سعادنی اجون 
دونك اولسی لازم کلیرکنیجون‌حالاصاغایدی؟ 
شیطان کی طاشلرلە‌ر ح او لوب دهفراش‌وصاله 
بدل خال من‌اره بتبرلسه که انساننتك حسق 
جزالندیرمش اوله مه جنی مکرم رعنا ملموننك 
فرار قطی اعطامی اون وبردیی اون کون 
رنه هر الد یا یش رح ,و مات 
یی هيج اولزسه عقد کوتی تصسمیم امك 
تصورسه‌کری کی‌قوت و ردی ۰ فقطمهحوره. 
ات اولب ی بر کون اول اول 
موجب کے حله اهمتی ولنسه‌ده خلقك 
طعن و تشذعندن رده اولداحه حسن اخلاق 
صاحی اولدیتی کندرحه معلوم ولان عاقل 
اشد نت حر س 1135 دار 3 1 


شاه قالقشان ر آذمه زور وم و اة 
معتوله‌سندن فورقاردی . 
مهحوره‌نك اوحال ضعف واحتاجی امنده 
کوندن‌کونه زايد اوزره اولوب زمانك امتدادی 
حسدله مناو ب4- کله زاف ددا ولنان‌قومشوارده 
پزار اولدقارندن حاغیرلدقیجه اعتذار اسدعلری 
حالده مکرمك هبج اوازسته او آرااق كرك 
جو حقارك کرله اواسارفراشك تأمان استرانعتی 
اجون ندل هوساته صرف اشدیی ره دنل 
ر شم اروب دەر خده تی‌ندار لا مك خاطر نه 
اک اش ۰ 
مهحوره اسه اودر حهلری ولدقدن e‏ 
2 اسنه رروی ص ھت کو س۸ر هان زو عدن 
ه‌درلو استعان‌یی برتتزل اعحل تاقی آرلدیی 
جهتسله_ اخطارءلزوم کورمزدی. آنجق حور 

1 وه E‏ وخدمته ارلان e‏ کشر 
1 ابتدی یکی یسه‌هنوز ك حك آیسه‌ده جنك 
ذا جکدیی مشةت کی اولد ات حالده رده 
والده‌سنك خدمتنه مك صوری الله اوغ ادلی 
مثکلات اسيتون ورک بارجەلامغه باشلادى. 

حار ه هرحر‌کننده بافعل محناح معساونت 
اولدیتی حالده لسان متاست اله بر تسلیت ادن 
سله برق ابدی که اوغر‌ادانی شوفض ملك کند۔ 
سی کی ربا اجون انسانتك الك وسع الباب 
راتحا کاهی اولان خسته‌خانه‌نی خاطر شه 
کترمکده آیدی ۰ 

مکرم اسنه کندی عالنده شو اون کون‌مدت 
ظر قده به ولده حاره ولوب‌ده‌رعنا خاءك املنه 
رشهراه احتال وله له حکنی دوشوغکده اولد _ 
ای صرهده مهحوره‌ی خسته‌خانه کوندرمك 
تدیبری خاطر نه هیچ کادی دکاسهده تصلسه 

وق بك ا ٩ TE‏ ]ی 
دقن ۰ 
N‏ 
فلکك کوشه من‌اری تنظی ادر جا سنه 
فراکاقی رل حزن آلودی اید ی که ق 
اضطراندنههجوره ساغنده باب مکرم تاغك 
باش اوجنده‌ک‌مندرك اوزرنده ماحم افکار اله 
محضور ادبار مهحرره اراق نصل اولورسه 
او لون خسته خاه بهحان ۳ هیچ اولزسه ر 
كور بشەجك ۰ و تسلشاب ا آدم وزی 
کورمك قرارنی ورمددی . ض‌سدرکه‌مکرمده 
او اقشام نوبایده کندسنك افکار ی اکلامق 
تصورنده‌ایدی . ساء علیه‌نات مناسب رزمین 
نوله رق‌دندیکه 2 
سس اه جور . سنك‌و اضطرايك نی 
هلاك ابده‌جك.باقدقیحه بورگ بارچه‌لیور . 


1 e ۱۳ O GL 
۳ 3 1 A 1 
N #کعوره‎ 0۳ 


دس (مسم‌زیابه‌وغات آج برنسم ا4( ا 
الاهودن کلنه دنور ؟ 

س دوقتورفورقبله حق پرشی بوقدردیدی . 

س اوت ده اوله الداندی . 

- الداندی ه دعك ؟ حققتی سورلدی . 
فقط بك‌دقتلی باقق‌لازم دیور . 

ایشسته باقیللورم | . وندن ای نصل 
باقیلیر ؟ 

س آردناقبلیورسن آمهجوره؟ دیدکلری‌کی 
دای غکنمن ؟ 

س دیدکاری کی باق #۶کن دکلسه کن 
لاش دو ارون یاقا سلاا :ندا اوقدر 
بافیلیورم . 

وکا باقلمق دعزار. باقامه نصل اولدیغی 
بل سلیرم اما ه جاع ؟ 

هه دعك ؟ 

هسرلث؟ ان 4 a‏ یم ۳ ۳ 
مثلنه توقف ادر . 


اوقدرنه ده لزوم‌وق. 2 ابده جك 
قدر ۰ 

اصل لزوم وق . هج اميت اولی.ان 
رةك اقدارتدای واه ار 
میدان ویروب‌ده‌اوج کونده ته جك برشیئی‌اوج 
آی اوزاعق ای حش ؟ 

ه دور؟ فرض‌ابت4 ای رشی‌اولسون. 
الدن به کلبر ؟ 

[ بمداثأمل ] نم بملدیک بر دوقنور دها 
واردی .ای هچ کتیرمدك.یارنبرده انی جاغره) 
اقب ئەديەجك . 

د به ده حك ؟ اوفوه حق دکل | . اشده 
ده‌حي بارء‌اله اولەجق . 

اا کزریشرژم ۱ ۳ اولان علاعاری انا 
کاو اور 
مکرم خسته‌خانه لقردینی بوقدر قولاغنه 
قو بدقدن نی کله حك طداث خسته خانه هسوب 
اولد تی آکلاندقدن صوکره ار سی کوتی ابلك 
ایشی کدوب دوفتوری حلب اعك‌اولدی . 
عر با خسته خانهسی سرطه.ی احرد مك حقنده‌ی 


مهارتی ساه‌سنده بین الاقران عم اعش ارباب 
حذاقتدن اولوب مکرم الله حقوقلری بك‌قدم 
انس4ده یکدیکرار منك احوال خصوصرنه 
واقف اوله حق‌درحهده‌دکندی . 

مکرم دوقتورله کلبرکن حرمنك خسته انی 
معابته ادن دیکر ندرك افاده‌لرنی کندشنه 
| کلاندیی صرهده حلب مرتحم آجون : 

RES:‏ ادم روحودلاولوم دوشکندها حله 


اتار | ا قدر ی 1 امش اند 
اول اولوب‌ده‌کور مامکه سك کرهر اضیع . 

دیدی . اجدیك اسه صفتنه لابق رلسان 
تسلیت‌کارآنه الله : 

سب جانم هرخستانك اولبی لازم کلز آء 
هان ای دوفتور ورم د عکله ورئی‌اولورمش! ّ 
عرض تشخ‌صنده يا کلق بك چرق واقع اولوره ٠‏ 
انشاء'ه او له حبقم‌ز. کو زل هده باقبلور عافت 
ولور . 
سب بان شاعام فقط اوده‌مشکل» حون ؟ 

س حون اولسون بزم حالز معلوم. افندا- 
رمن انحق على کل حال عینمکه کانی. او عالده 
طبیعیل زو می‌در جه‌سنده باقیله میه حق» کندسی‌ده 
سفالت امنده زده ..... هله بوحالده اولورسه 
فامته قدر ور2؛درداولهحق ۰ 


#عوره : 794 ۰ 2 آوت خنته‌ای‌اهتتسر له اولس کوزك 
قمع اه آز تاو ر. 

ایشته کوزل بافه سلمك احنای مفقود. 
وف اون له ر کی خاره خسته غاه‌دو . 
ةط اوده کن دال . 

مكرماك شبطاناره درس و برن‌صورت جعلیه‌سی 
وولو ری مق فار انق ٠‏ دوقورسوابا ! 

س. دنل عمکن دکل ؟ 

موان اراد ادوب حققه فادنك خسته - 
خانهه کتمکله ای اوله‌یله‌جکی | کلارسسه 
اوخد:ته باری موفق اواق اجون رمقدهه 
باعق ااستدی . 

ا افندم قاده شمدی خسته خانه تکلیف 
8 درا مسا و ررك فرتادة اغلاز 

س اراق‌انك فریادسه » شفا وله حیی ر ره 
کدن آدمك مناسشتیر واو بلا نه باقر ی ؟ 

e 8‏ لت وا موی 

د بکله .وب و ندرماندر 8 
مس امان‌افندم و کف ادم ۰ 
س جم ەدەك .زورژهمی اولد ره حکسکز ۱ 


سز تکااف ايده من سه کر ن‌سویارم ۰ 
سب ع ب فکرده‌سک ؟ وقدر و 


» OO To 


رقادن طیی سر ی ده اودر سور ۰ سز دل 
ڪون م»لسون ؟ 

افندم قادندر . 

= او قدز مد قفا ه دوش وعك لازم دکل ۰ 
شمدی کیدوب برکرءبانه(ده | کر عافبت ولی 
مان ااسه هان خسسه ځا به به و او راده اویدن 
ژیاده راحعت ادر رم ۰ 

مکرم وص‌ور له دو سورد ھی جاب 


ج 3 ۱ ی 
i‏ ا 
ا ۳ آل وا 1 اشاق ن و 
کتیروب مهحوره‌ی کوستردی . احدك غایت 
دفتله معاشه اسدی . فقط اولي دوفت‌ورار 
دکل بالمکس کندی با کلهرق خستهلنی کوزل 
تحص ابده‌میوب انیا ولمسنی حتمل کوردی . 
مهحورەىك ياه او طوره‌رق دیدی که ِ 


دو ور 

سب فيزم خستته لك مهلك ری دکلدر . 
لکن ابی اولق اون ابی باقلمق ایستر . 
| 6 اسه اقدتك حل مساعد دکل . ونك 
اجون | کر ی دبکارسهل سنی‌خسته خانهه 
کوندرهم ۰ 

مهحو زه س 8 سوز ی کسه رك»ن ای اوق 
| لست هورم ٠.‏ 

دء فتور سس 4 دعك ؟ 

مهع<و زره سب ای اولق ایسته میورم ً 

دوقتور سب سن اله مو رسه ك ايت انار 

وار. سنك حائك r‏ مره ۱ 
اجون لازمدر . 

مهجوره س نم حیاتم کسهه لازم دکل . 
حتی کندم اجون‌ده لازم دکل ِ جوحقارم آء 
اویاورحقاراجون لازم . فقط همام؟ اه و بله 
ند راعش.وکون‌ای اولسهمده بارن اوله جك 
در 

دوفتور = هی ؟ س اوله عکدر . فقط نصل 
اولسه او له وف شوم 1 
امیت ورمبانی کنده باشانی کوردهمی؟ 

مهحوره او سر ده‌کورمامه_سکزدر ‏ 
فقط کورلکه بکری بش باشنده حساندن 
مقانارده ولور . 

مکر م « دوقتوره » افندمسده کزه‌سوبلنوره 
ن له سم ؟ المدن کلدیی درحه ده فداکارلغه 
هی‌زمان حاضرم , فقط زیاده سنه هده سلرم. 
تب متلق سنیزیاده جه اورسبه#مش. 
وحان صبقندباری انك تاثبر در . زوحکك 
اقتداربی‌کندلاده سلرسن ۰ الت الندن که 
لازماولدینی‌قدر يابار. فقط نه بابسون انك النده 
ار 

مهحوره‌دوفتورك بانده‌ه-ج رنك و رمدی. 
الان‌مهحو ره‌يك‌رعنا م؛»سنه وقوفندن خبردار 
او ان مکرم اسه‌احد یکك کند سنه‌معاوشدن 
بالاستفاده : 

افندم قاد.ناره یاراعقه.ك مشکل. انسان 
اق فدا تسه سلمیور > انك‌عافتی دن 
زياده کم آرار ؟ اه لب الدن حتی حاعدن 
و ره‌رك رخدمت کلسه درغ ام : 

مهجوره وسوز آوزرنه لقردین‌اوزاعمق 
انون : 

YS 


وا وی ون و و OT‏ 
N‏ رونت کورش‌ورز 

جوا اله ختممقال ابلدی . ا هديك ده و حواب 
اورا بررحته بازارق کدوب سه خایه ‏ 
اجزاخانه‌سندن المسنی مکرمه مدن وبرقا چکونه 
قدر ت کله جک سوب لد کدن‌ صو کرء آودن‌چیقدی. 

مکرم مهجوره‌دن آدیفی وعد اوزرشه 
اوقدر نون اولدی ء تکراراً حاعسون اجون 
او قدر روی شفقت والتفات کوستردیک کویا 
حقیقه خته‌خانهه آو ندر مکدن مقصدی کته 
مت هش E‏ 

خسته خانه ه کتمك فدخری ه«هحوره‌ه دها 
اولاش اودش حالده [ خسته‌خاه ] اڭ 
یالکز قادنارده دکل ارککارده‌مله حاصل ۱ 
احدیی‌توحش اتری اول ليد رکه فملبات و زکوست بر 
کوسترعن عزاردن سله‌اجتاب اميه جك پردرجه 


£ e pir‏ 0 ۴ کا ای 
حسدله روعد اطف اتی اتدیکندن اندننکول 
, اسدبرمامك‌امجون اوقدر رو ی لتفات ؟ کوسمتردی ۰ 
آوقدر حت وشفقت. اراز اتدی » اودرجه 
معاملهسیی د کد د ردی 4 -ازه قاد نك 
طامنسو زاقده نورخورشده نظیر اولان حدان 
صانی مانهان ‏ هدراو ظلام باس وشرای دم 
وامااندرك کندی‌کندنه : 
سس جاع اساسا بوقدر خان بر آدم دکلدی . 
مکرمك وحالاره حسارت ابده‌حکنه رویاده له 
آوره حکم خاطر ع»کلزدی ۰تصلسه طونلدی ... 
وت تصالس4 بر بلاه طوتلدی . کندی ضط 
ایده‌مدی ۰۰۰۰ دعك شمان‌آولش ES.‏ 
ی د کے ودی م ی دو ع 


یوت و جقمَت و رن 


o» 


E ی‎ 
تصورانه دوشوره‌ر اللهك ور حندن 
لا قاب با 0 اوزمانه قدر حکدبی 
نم« باك حمله‌ستی اونویدی . 
وحال اوزر نه ایس کندی رکره منکسر 
اولدیتی جهتله استقاله اوفدر امت و رمسهده 
اعد عافتی جوحقار نك امادء ماسبتی دعك 
اوله جتی اجون حت خسته خانهده دکل < 
نده » من‌ارده » حينمده اواسه نه کدوب 
بولغه فرار و رردی . 
مع مافه انسانك روح الاملی باخود امل 
" روحی اولان امد که حش اندیی اك اوفق 
برتحن اه نو هی ۱ 3 
کندیسنه خسته‌خانهه کنمدن‌ده ای اوله امك 
احالاتی اخطار ابلدکه او ولده رحاره ولاسه 

وره ۷ 


دی مك کرء حاه متت او ادن ب م 


که مکرمه خطابا 
سب کی خسته خانه ۰.۰۱4 اومشوم ره‌کنم 
این اوق عکن: دکلی ؟ 
سب دکل »هحوره دکل . واقما هه وقت 
اواسه دو ای بی کیره لیر زو بره‌جی علا جاری ده 
خسته خانه‌دن اله ارز فقیط سکاده باقلمق 
لازم ۰ لمباهجق؟ بن » قدر باقسهم بنه ازوعی 
قدر یافه‌مام , 
| س (محزونانه رتاءلدن‌صوکره اجنیچکدرك) 
اه اوراده‌ده کم یلیر نه‌قدر صقرله غ . 
ح سن صبقلماز سك اما نوراده یرنه باه جغز؟ 
س (منقعلانه ) ادم سنده ۰.۰ 
سس صل ادم ده .۰.۰ سن اوراده‌کور بشه 
جك ادم بولورسك . بن هر کون صبباحدن 
اقشامه فدر برابرم . جوحقار هر کون کلبرار. 


۹ 

ذاتاً قالسەك قالسەك هابت بر 
اصل IE‏ 1 

آدم بن اوراده کمله کوریشهچکم؟ | 
(باشنی دیکر طرفه جورەرك تاج باس الله  )‏ 
کمله کور بشه حکم ء کمسه الله کوریشه حك 
جال قالدی . عن‌راسلله دکلی ؟ . ..نرهدهاواسه 
کوریشه جک ...اه یارب ١ء‏ الت امتحانك 
سوکیلی قولار یک خصوصدر . 

مكرم مهجوره‌نك یأس وتاتراننه جلى فقط 
غابت ماهرانه برصورت اشترال کوستره‌رك : 

س صقلمه . ۰ صقلمه حوره 4 سا 0 
سن عالك نهاولذیشنی سله یه حك قدر ما كە سز 
دکاسن . انسان عمری‌امجنده هس کوردیی شیدن 
وقدر دار اولسه مزطییی عمش دکل بکرعی ۶ 

" سنه له اوله‌من‌دی دنور ؟ فضایه یا ایر ؟ 


وه ر 

rs اوت ۰۰ ۳1 اوت وصا > فدر‎ ES 


وراد ډو لوب دهابار جه وزحتی جکمکد نه 
هم سن هم بز دیشه‌زی صسیقارق بر قاچ کون 
آجنده عافت ولق طب دها مععولدر . 

(اوژون مدت فکردن صوکره ) کده 
جکم. خسته خانه به کده جک ۰ لازم کلیرس4 
حهنمه کدهحکم ... کده‌حکم. فقط کندم اجون 
دکل ۰.۰ جکدیکم بلا بکا رانك له اولدینی 
اکلادی . نظرمده عمرك ذره قدر قدر وقه‌تی 
بوقدرکه کته‌احتیاحم اولسون . فقط بم حم ایی 
تم چوجغك حتیء ایک بوتی بوکولیاو ر جنك 
راحتی»ابی سکسك‌امددر. انارامچونكدەجكم. 
ارادیم حت امیدم کی براره دیسه ضیف 
طر اقارمله طپراقاری‌قازه جغم» کوکلره جبقدیسه 
کجه پارباره‌قدر اللهه کوندر دک دعالر عه 
سبازیلوجن . 

۷۰ 

حتك سکا لازمسه‌سن زه #قدر لازم 
اولدیغی یلرسن . سنك وحالك حله‌مزی . 
کندکدن بتر تاششدی .کت مهخورة ضرری 
وق . انسان هی‌درلو "فلاکته الشر ۰ شفرعزه 
طاشن ( بسار داطضافری» تی وا ته اق ۲ 
تنهباق , 

س سو لدم‌باکدهجکم ۰۰۰ . کون هوقت 
به‌ساعت کتدك لازمعه هیچ طور ميه جخ 

ایرسی کون طب دوایيك خستهنی بر 
دها «قلامق وظ فه‌ا نسانتکارانه‌سنی احراابادی» 
مد رکه ارہ مهجورهء‌نك اغفالنده حک‌قدری 
دعك اولان تصادف مکرمه ك ژیاده باردم 
اندرك دوای‌بکاف یاکاش ادص الله ویردیی 
با کلش علاحلرلك."حسن تأفری کورلهدی ۲ 
ناه عله «هحوره وندن طولای اطهارشکران 
اتديي صره ده خصوصا وله بر امس بره 


٣۹۱ r 
: تو‌طنده‌ی مو فة تندن ن اشی دوا مك کال مسر تله‎ 
. سدق ی بت التاق او4 سجن‎ 
ابت حسین تأثیرنی کوره‌جکن.هله برکزه‎ 
خستّه خا به به کلوت‌ده کوزله باقاسەك دها ار ن‎ 
ای اولورسن‎ 
ی عا ؟‎ 
عا به دعك آفزم ۰ بوراده ومشعقی‎ 
حکهکاه اوراده مکمل اقلق رمیدر ؟ وراده‎ 
- ر ايده ایی اوله جقسهك اوراده اون کونده دوزه‎ 
لسن‎ 
ا‎ 
اد و ؟‎ 
. اسمى بك فورقج‎ 
کولهرك ) اه اه !سی چو جق ظن‎ ( 
آدنورم . آوراه حس:4 اولغه دکل اتی او لغه‎ 
کدسورسن . انساھ عافت »لهحنی ر قورۆج‎ 
او لور ی ؟‎ 

اولوز نم : 
سب مدت عمرنده اوی کی الشه4حق قدر 


آلفشمازسته الست 


خسته خانه ه مدوب کلن بلک هچ وقدر . 
خس ته‌خانه‌ده طوعوب وومش ر ادم‌ده تصور 
ایده‌منسن ۰ ھی کس بو بله بیك درلوشی‌دوشو 
ی اده کتمش . داوی اوفس : فا 
ولشدر ۶ اش رکره کید جه به قدر . 

اوراسی طوغری ۰ فقط کدشه به‌قدر 
مشکل . اورامی‌فنا. 9 ای اوله حفنی‌ن‌ده 
امید آبدیورم . 

هیچ بولك فا ده‌حك پرثی‌وق.سن 
کندك اعظام اندیورسن . 

س اصل نن اعظام اند ورم . اوقدرده 
آهمیندن دوشور ميك اقدم . هیچ برجهای 
دوشوعسهل له هیچ اولزسه ی ملکدر ۰ 

اصل ع لك ؟ 

ا 2 

۴ 
ملسهم. ال الار سنه »خستته‌خانه كوت هار سنه 


دوشمكث ایستر میم تا 
| کا باقارسهل هز او لاز . قدرتم 


اواسه‌ده حالشمغه حور اولمسهم ن‌ده خسته‌خاه 
تی اعك ایسته اين عم وطيفهم 
ستك خنتهلعندن مشکلدر ` 

او زانی تلو 2 

سس هم ده خسته‌خانه کو شه سی ۰ وق يەم 
ال الاری ... فلان وثلری خاطرکدن حبقاز, 
اورای ۴ اداره مده‌در . خسته خانهتك طبلت 
او لی م . اوراده بن »د رسهم اواولور . سک 
ایی خدمتحی من ابدرم . ابس‌تدیکك قغوشه 
باتربرم ۰ نم اقر بامدندر درم ۰ امین اولکه 
انا کدن بابا کدن ای باقارار . 


اه عبر و رسون . 


اس وس سس سس 
N i 2‏ 2 اک ۳ 
متکلات آچوب‌ده اوضراشق ایشمی‌اولهجق > | 
ادرسه کز کدەجکم . وکون» لازم اسه‌شمدی . 
کم ۴ 

سب هاشو له . کوردکمی؟ برازمتانت لازم . 

ن ذا کتمم دعیورم . بالکز 
یالکز چوجقاری قاج کونده برکوررم . 

= قاچ کون بهدءك ؟ هرکون > هر‌ساعت 

ررسین . صباحدن اقشامه قدر یانکده 
بوانورار . ابترسهك که له قالهسلرار اما 
جور او 

س اولز اقدم . ار کح واه من ار . 
فورقازار . 

سب :فور کله ج برشی لوق اما ضیقیلیراو » 

س فورفسلهحق شیده واردر . اولز 
اولورمی ؟ 

#عرره ۳۹ 

۹ به‌دن فورفهحقار ؟ 
س حوحق دکلی 4 ادن و رقار» 
اولودن قورقار. ۰۰۰ اولهیاارلودن ۰۰۰ آه کم 
کار 5 قار سسا آولور . 
س سن ولهش باری دوشولورس هك رده 
اواسەك ابی اوله‌من‌سن . اجدلی کان اولور . 
انی دوشونمك ٭ لازم:سن کندی حنکه باق . 
دوقتور ىك »هجوره‌ی تکرار معاته مدرك 
از کونلك‌لازم کان علاحارك رخته‌ار ی‌و ردی. 
ار نمی کون هوامساعد آولورشه خسته خانه‌دن ر 
سد به و ندرلك‌اوزره‌مقاوله او لنه رق‌اودن‌خقدی. 
دو ان بك84:ضای‌علو بای اولان فرط م ی 
خسالله مھ ورامك ددا اماد عافتی اند - 
کندن وصورله فاع وارضاسنه غرت 
المشدی . وفسه سرظدی ولندای سمه خا به به 
فادین قبول اولفیه جنی کي میجوره اون 
٠ ڪورھ‎ Er 


تصمم اوانان خسته خانهده کندیسنك پرمآموریت 


خسته خابهمی طباب او لیا له دخی ألفت وحقوقی 
قدم وقوی ولذوب‌هان اوکون مهجوره اجون: 
به فدر لا ز مسه اوفدر دات ومعاوت حصو صله 
صبات و توصه الردی ۰ 
۱۷ 

ار سی کون اعت ۳ ق بدی راده‌لریده 
ر کون اول باه اولفش اولان سد به دونك 
او کنه کلهرك اغوش مزار کئ مبت محر کنك 
اتظار قدرمنه وف آو دی ۰ سد به بل حبر 
ورودی صدای بوم کی مهجورهه. ببامبخش 
مصردت او لدی ۰ «محوره ملاء 4 سر و له فیام 
ادر اموات کی نه اوق | کدران الندن 
ای قالد بر دی .و لو له حشمر سبرامدر بر نظر مدهش 
ابله هدن بافدی ۰ کوریشن سد به دکل شو 


TNE AED 
ET ۱ + ا کر گس‎ IR 
4 ۶27 وی‎ 1 
۲۳2۷ #عوره‎ 

مام رنکارنك حسبرنك بررنك نظر فری الہ 
وباعش وناوت ادی . 

اك خاه‌سوز الفحیع اولودارك اشکال مه 
ق فاق اندر قدرنکم‌شکن برتارله باشنی 
حوردی . اوزمان ایسه نظر یعس ۳1 
اموانه اقاضة روح ابدر ۰ حسری مسو ی 
روی‌جسدندن آیرره وجودی جای‌قدر طاتل. 
عدم وجودی اولوم قدر آجی. محلمی جهان 
قدر رونقلی ۰ غرسابی‌مقبر قدر مظل ایک یادکار 
حیانه تصادف‌ابلدیکه ری والدهس نك اوحالنی 
ادراکه مقتدر اولدینی اجون مدارآیکن ‏ خنحر 
ی کی کریان اولان حکمت دیکری استه 
حانی نیو ه عدم اتداری حسرله مست این 
زندانه کرش کی اغلانه‌حق برفلا کته فارشی 
خنده‌ار کوسترن اسه‌اندی . 

مکرم ایسه باثی اوجنده شهید احتضار ننه 


۳ ED 


۳۹۸ مر ره. 
تبشمش عن رال کی کوله رك TL‏ ۳ 
عبرت حطر فرب الله خدمتنه حاضر مةد هایدی: 

مه حوره بولندانی ری جهن کی و رده 
بنج ۰ علت کی چکدّه اوصاهجق ؛ میت 
اجون اولوب‌ده فور ساحغه حا یشان خسته‌لر کی 
ر ان اول حیقمق ااستدی ۰ مقصدی وم 
اکلاندی . 

مکرم ایسه ابلك مار پغموری کی با جى 
برکوزیاشی ابه اغلاه‌رق احضاراشدیی آدماری 
حاعبردی ۰ 

جکهنیباغلارکیباشنیباءلادیار.اولو اورت رکبی 
حارشدی اور ندیش ۰ بحبنچد, کی اتلك آور نوسنه 
ياتر دولر ۰ ناوت کی درت اوحندن طو یدیا . 
ولو کی :اشاض ك ا ا 

«ه<وره او حال باس اجنده کال امالندن 
چ برمیت قدر باب ایدیم ةمل وچا 
بافدقجه رروح قدر کار اولوردی» اجوای 
قابل ادراك اولغله برار قل الوقوع والده‌سنك 
1 کده حکندن خبردار اون و وله و حبرت 
امد ه‌قالدی. اسه اسه دايك هم رین 
حبردار اواد اتی دماده کو لکدن لشقه هچ 
رشی سلمدیی حالده قدر بلاج ستنهلرحه 
سوره‌حك کزهسنك مقدمهستی کوستر ر جه سنه 
طفلانه دکل هم أنه بر فریاد و بکانه فوولدی. 
حکمت قویك اده والده‌سنك باه‌کلدی : 

E 

يورو 

۶ اغلادرق ) آننه جک‎ ( e 

( کذا اغلاه‌رق ) اولادم. باوروم ! 

سس ( <ح<قره‌رق ) ره کداورسن ؟ 

۸ ( کرنه شنده دوام اله ) هیچ اولادم : 
بوره تمیورم ۰ 


۸ E 
Mi 


اویله ایسه بورایه هدن |100 فوك 
او کنده طوران ه در ؟ نو حر شار سی ون 
بکایورار / 

مکاله وراه قدر کلنجه مهحوره‌ده حواب 
اعطاسنه قدرت فالدی . مکرم اسه ايش ك 
اوزاه حنتی ا کلادیغندن : 

ae‏ . حکمت !.. اوغلم سن چو جةمی 
اولدك ؟.. چون آنهی اغلاسورسن. اوای 
اولمغه کیدیور . 

اقا ای اواغه‌ی ؟ 

ای اولفغه کد وریا » دوقتورك او مه 
دور ۰ ای اولوب سنه کله جك ۰ 

مش عون وراده ای اولور ؟ 

اوغل . هی‌کون دوفتور اده ولعزسه 
« ج ای اولوری ؟ ۰۰۰ دوقتوری هی کون 
وراه نصل کتیرهل ؟ 


۱ NEI 2 0 #عوره‎ / ARE ۳۷۰ 
LAR 
سے‎ i ANE OE TEAS AE 

۷ 


۱ 5 مود هی ۱ 0 
س اولله ایسه بزی‌ده برایر کوتورسون . 
ی سزده کده حسکق ۰ هله طور باق . 
انی کونور:! براش د رە ده سر ی ده نوره جک . 
برادر له يدر بثك مکالهسی وت آسه 
و الده‌سنك اتکی طو ٤ش‏ اولد انی حالده اعلامقده 
اندی ۰ مهجوره‌یی قبودن‌چقار برایکن قبز جفر 
اولاحه صداسله فر یاده باشلا عه حکم ت که 
رسای ایند قیر اش قوش قادبنه بکرن 
ضوف فو للر له همشمرهسناك نو دنه‌صار لزق ۳ 
. س اعلامه اسه ! اغلامه قر داشم انەم 
ای او لغه کدیوزمش آی‌اولدقدن صوکره نه 
کله حك اش " صوکره زد هکده حکز. صوص 
فرداشم صوص ۰ 
مهحوره‌ی اب دزد بر دولر ۰ و که 5 ونك 
آرقه‌سنده قوحاق قوجاغه اشکربز تحسر اولان 
حوحقار نه افدی ۰ رکره ساخته رنك کو ستر۔ 


LESS er E 
ر‎ 5 ۰ 


1 رنه‎ wr 
f . مکده اولان مکرنه ع اظ لدی‎ 
اك داسوز صورنده وداع ابتدیی اوی‌کوزدن‎ 
یردی. وزی دادن چویرر قدر حزین‎ 
براغعال الله اوکنه جونردی . مادة زو قدر‎ 
کو چك‌فقط معا کرعا(قدر وله اولان‌قعارات‎ 
اشک داماتی ناك حسر:ابدرك سده برندن‎ 

کت ادى ۰ E:‏ 

اي فلکزده معصوم» رعسب <مسته اله 
ایی معصوعی فلکزده » رخستتای فرب 
ابده‌حك قدر سنکدل برخانندن منکب اولان 
او چبیت اوه جکرار بارهلیهجق برلو حه اشکل 
اعشدی که مصادف اولان نظر دفت دا انه 
کندیکنه شمان اولوردی ۰ : 

کیدن سدیه دکل برسفینۂ اپدی السیر ایدی. 
برقای امیدندن» بروجودی روحندن آیرمش. 
بأس‌قدر وا-ع الماح رعمان فلا کنك »حسبرت 


a Saha EPOSA ANO AF 
O ۲ 1 . 


ا من اولان جهات: ساحل نابذیربنه قارشی 
کوکل کی تلاعام حجنت امجنده جااقانهرق کم لیر 
رهه کو تور بور دی ؟ 

کدن سفیته دکل رل الك دهندتلی طالغه‌لری 
کچ نه ان زر باوت اندی ٠ک‏ لر 
تر و له ۶در تاا نه حالما نه اده حك ۰ زدە لدی 

یش رمش کی حامل اولدیفی وجودك باشنی 
کم ایر هانتی طاشاره جاره‌تمق دی ؟ 
کدن تابوت دکل رنك سراهیله جسم امش 
برطالع ناساز ابدی . اوظلمت اباد تخسر اجنده 
حارف حیات تعقیب ادر کی . برمشیت غر‌سباه 
سنوی دن مدش رست وداعه 
سوق اعکده دی . 
ان طااء ال هی‌ام.دندن. هی‌املندن آرشس 
بر کوکل ا ٠‏ ايك إل هة کوشلریته ‏ ال 
عمرق کردابار, ۱ 

۱ مقتور و2‎ ۱ VE 
. کدن هیچ رشی دکل باکر رسده اندی‎ 
بان اولادندن» بر خستهی ساعندن آیبرهش»‎ 1 ۳ 

رغربی اوندن خسته انت کونور وروی: 
سدیه کوشه‌ن صلا هه قدر حوحةار بارانه 
تصادف اش‌ماهتابکی اشك دمادماری امجنده 
سوئوك سوئوك مشهود اولان چشے حر لر له 
والده‌لرنه نظر انداز اول ار له کوزدن غاب 
اوانحه شوبی ابوب وقاری 4 حبقدیار . 
والده‌ار نك ستاغی‌قالد رلامش تالک ورغانی» 
یاصداتی ررطرفه دوشمش اولدیشدن ساض 
اورتوسیله راحت دوشکنه بکزه‌مش آبدی » 
اسه فوشه‌رق ساعك انه انلادی. وزی 
فو ون داندی . طسوفای ۲ کدرر برکر ها بل 
فرباده اشلادی . حکیث .7 ب شیر یت زا 
فولندن طوهرق‌فالدردی. 
کل قرداشم. کل بزار ده‌طوره| ۰ آغلاه جق 
هو ار؟اننهم نهكه حك .هم از ده کده حکز و 


` Vo 
بوللو اوتوز اوتوز بش‌یشنده بولنان بدربنك 
اونوز یك بارچه اوله می کوکلی بوزندناچدبنی 
جر هبه اواوچ بش باشنده‌ی جو جق دواساز 
اواغه حاانشردی . ۱ 
مکرم اسه بوللدینی ولوله» حشر انکزاشنده 
بر مت وحبرت آمجنده قالقله رار ذ کری 
جانار یاقان اومنظره قامتتمونی سیر اتدیی 
حالده قلباً هان او کون رعنساه مژده و رمك 
اجون اساب دوشوءکده ایدی . 
۱۹ 
«هحوره ساخسته خانه‌سنه کونور ,لوب‌اص‌اض 
داخله که 2صوص برفغوشك موحودی 
مىاته ادخال اولندی . 
بارم ساعت صوکرء مکرم کلوب کویا راحتنی 
تأمین ابتدکدن وه‌کون چوجقاری کتیره‌جکنی 
سورلد کدن صو کره عودت ابلدی . 


#7 


۲۰ ۳۷۹ 

ره حوره ءلکی امنسده برداری بت 


اولان اوجای تحسرده هچ بر اشنا بوله‌مدی. 
صاعنه افدی . حاسله اوغی‌اشر کج رورم 


تقلیدم حالبشبر باپغان بر قادین» قارشسته باقدی 
اولو کی ماضاره‌نورو ۶ش ر ایی خدءتجی. حاصلی 
جلهمی دیانك خارحنده امش قدر کندرسنه 
سکانه اندبلر . 

طب دو ای بك !فکار خبرخواهانه‌ستنه متنی 
اولان خدمه رضم مه اولق اوزره اوکون 
خسته‌خاه ه کلدی ۰ «هحوره‌ی لزوعی در 
تسلیه ابلدی. کندی باننده وخی ار حه خسته 
خاه طبب اواه توصبهاله عودت‌انتدی. 

چاره مهجوره بك مشسکلات اله اوکزی 
کبردی, اوقا که افعنام اولدی" اوزنهلق 
فراردی کوب غربای خستکانت طالع س.اهلزری 
بر ره طو ,لاه رق رظامعت کذفه حالنده اطرای 


۱ 


1 ا O‏ 
فراکلسدن قورناردقاری اره‌لرك اوه 
مظام رشام فلا کته تصادف‌اعش ېد کل 
حباتار ی ننظیر ادن سونو ضیالربلهعا جزلك» 
جارەمىزلك. کسه‌سزاك خبتل كى چهره ‏ 

ارنده: اط شفقت, وتا ملده ران آ تشن حصوله 
کترن علام باس اظهار ایدراردی . 

کحه‌يك طلتی حهانك الوان کاذه-نی نصل 
کم ادرسه حقایق ماهبایده اوفعدر واضح 
سا ست وان ره 
سکس ‌بتزدهار ۰ اك محزون کوکالر اك بزیادہ 
کیجه‌لری.ضطرب وهآ وس اولورار ۰ اكمؤ لر 
اغعالی » ال جانسوزحزنی کا رکوستر . 

«پحوره فلکك اوحهرءه ساهنه‌قارشی‌ستون 
باس اده قالدی . فکرری اینبه یدرک 
حتندن زیاده جوجقار سه متعلق ابدی . 


۳۷۸ *کعوره 


هنوز یکرعی » یکرعی بریاشارنده ب کج ابدی‌که 
خسته خانه به کلهلی ای آ ی حاوز اعش‌اولدینی 
حالده اطب‌انك غبرت مدفقاه‌لری هیچ برغره 
اتاج اعامشدی . کوندن کونهحت بر ه‌م‌ضنك 
شدی ارەرق مابت جلهنك امیدی منقطع 
اواش» ساغنكانده2لدانعقآمجون له اطرافدن 
استعانه‌واستمداده محسوراوله حق رحاله کلشدی, 
کحه ساعت ای جت راده‌لرنده و اوحاع 
الله فریاد کش اضطراب اولان رای خسته‌دن 
بشقه هرکس اوبودیار . ۱ 
کمی قدر نك بالكز عام مناده حانسنه 
مساعده‌اتدیی اما نماشاه‌قو ولش» کمیروا - 
دەدە فور یله مد انی بر چوق عام مدهشه‌دن ضور 
اولان‌خوابدکاك اکلتبلری رطرفدن راحت 


و خوادن‌محرو‌اولان اره‌لرلادوای‌داغ‌درون 


۳ 


Sa 


24۳ 9 

#عوره با رن 
کی‌اغنلرندن آبیرمد قاری آه ض سبانه نم آهسته 
وزانه قار یشهرق عااك سکوت شاه‌می امنده 
طو لاشه‌طو لاشه کره حك سامعة عبرت» طوقنه حق 
داب مهت آراردی . 
ساعت‌درت» رش راده‌ر ده مهحوره مهاجمات 
ان تاب قالهرق اوودی.اوشو دکل عادنا 
برطالغناق کدی . فقط قدر اوقدر اولسون 
استراحتنی حوق کورمش اوللدرکه ایی ساعت 
موه فقو ك دژو ده ولوله,انداز اولان 
بر اه حاخراش کندسنی اویاندردی» 
خدهتحیار اله آیاقده وان دیکر ر ایک 
کش یکندباری بر آه اله جلب‌ابدن کنج خسته نك 
باشنه طو ,لامش لردی . هجوزهده کوزار نی 
اک دیکدی . 
کج خسته برکره ناغنسدن طوغر‌یلمق 
استدی , درمان اولدایی حهتله له اولدیی 


ATTN‏ *#عوره 

بره دوشدی . متعاقا منك مثکلات الله بر ودوم 
صو ایسنه -لدی.عوقی اجدکدن صوکره تنه 
بر آه سنهشکاف ال اراس خیقان ای خا 
القاس حیاه‌سی اوله‌رق روح معضوه‌یی بارکه 
احدته ابصتال ابلدی. خده‌یحبار مالوفتاری 
حسرله غات لافندانه رطوراله م حو مهك 
جکرتنی باغلادبار. قادروب امواه خصوص 
برمحله کوتوردیار. ٠‏ 

ووقعه اووفته قدر باکه ردفعه سله کات 
موت حالی کورمامش اوّلان «)جوره» بكوك 
بردهشت الما ادى ۰ 

ابر ثمی کون استفسار خاطری اجون کان 
اوغلی اله عکرمی حاغتبرنه‌رق اوراده تل 
اده ميه حکندن اوه کونورمه‌سنی رحا ادى 
اسه‌ده مکرم ك بلا اله ا باشندن صازدای 
مامي تکرارا اعادهنی خاطر شه سله کتیره‌ك 

۳۸۱ 1 وود‎ E E 


ر در 


۳ 

ایکون درآودسایس اله فکرندز صرف 
نظر اتدردی .۰ 
مهیحوره هر کونی الله و روز شرء ھ 
کحه‌سیله رشب بلذا ننظیر امك اوزره خسته 
خانه‌ده کرعی کون قدر قالدی . فقط برقالاشکه. 
نموذباه . اوله‌دن قبرم حبس اولنسه بلک قبردن 
بدتر اولان اوعاء حسرده حکدیی عذاب رو حه 
اوعس دی م: 
چو جب قار هر کون کیراردی ۰ بدرار ك 
ردل احواادندن ری کاوس کی اوزراږ ےه 
جو ش اولان سفالت و ریشای ودفعه سبتون 
تزاید اعش اولدشندن. کندیسی س له اجحون 
کلدکار ی حالده. لوس‌تر‌دکلری حال ضس انه 
اک فان اعلاعق اجون دردندن» علتندن 
دها شدید ۳1 حاصل اندردی. . 
۳ ایسه اوج درت کون قدر بلا فاصله: 

متعافاً او درت کونده ر کج عبادیده قور 
اعامش ااسهده ر هشته‌دثبری الک ر کره 
کورو یش اندی . 

خسنه خانه برغ ت کاء هران اولغله رار 
«هجورەنك حدا اسباب استراختنی اکاله غرت 
او لهعتده ادى . دو انی بك کیش ی: الک 
کتیردکلری کون کومستردیی زیارت وظفه 
انساتکارانه‌سی بر دعابه _ متحصر رادی. 
خسته خانه سر طبدی؛ دوای بکك توصهنی حتی 
لزومندن زاده احراه حالیشدی . ودن شقه 
مهحوره‌نك نزا کت اخلاقی: لعف معساملای 
تون کوربشدکلر ی مفتونبت درحه‌سنده جلب 
انامشدی ة ناه علبه فغوشنده ولانار بکرمی 
کونلك بر آشناءدکل فرق بللق؛ازدوشت. حقو 
قدر سورارء خدمتحار رخسته‌خانه خدمتحاسی 


دکل رانا کوزله باقارلردی . فوط -اره 

۱ : ا YAY‏ 
باشنه یابدینی برخراهده مور اقامت اولشدی. 
دکل اومنتدن . او نظردن مس رور ابلق بلک 
جنتده همبزم حوران اولوب‌ده تسر رنه چنم 
رضوان مور بوانسه بنه کولاره‌قارشی کرمه‌دن؛ 
سونلره‌قارش انفعالدن بشقه رمقا له کوسترهببلمك 

اقتدارتی حازّد کلدی.. 

حقنده کوستربان غیرت‌ایسه بر میتك‌غسل 
وتکفنه صرف او لنان صوك حدمت فسلندن 
ابدی. حتی وقتی او قدر نها کیرر ابدیکه 
یکرعی ک‌وندبریاوراده ودش تعالده 
تریه‌سی حسبیله سر کدد تی کمسهه قاماً سو ۔ 
بلهمنسهده زوحی هحی و ه امم الله مسما 
اولدینته وخاه‌لری ارده بولندیضه دار برحث 
هك قدر اولسون کمه اله دور ودراز 


مصاحبه به کر شمامشدی . 


۲۸ و ره 

۳۰ 


سره خانهده کبردیی قامت کو نل نه مع‌ادل ۱ 
ينك بکرم جی اقشاعی‌که برصالی کیعجه‌نی ایدی 
مم‌حوره ندرا ضع زاد اتدیی حهاله او 
اره‌اق مك ابرن باغفه الشش اولدیشدن 
اعت اوچ رادهارنده او تقو نامیلله بو مستی؛ 
اضعراه طالزی.حتی برقاج ساعت بك راحت 
اوودی . حا که او راحت قان مامی‌کی حان 
لقف مد ویرباش اواللندرکه او اندر 
حکدیی اله تمدیات طاقتفرسامی. انله آندن 
صوکره اوتاه جن افءالات فلك برره طو۔ 
پلاهرقر وی امیله نظر نو حشنه برلوخه ,دهشت 
عرض ابلدی . مذهودات وافعه سك تاشری 
الله سیحردن ایی‌ساءعت اول اویاندی» حکر نك 
الك محر ح » ال حرارتلی کوش هلر البارده 
الك نافرسا خنحرار صوفواش قدر موراوجاع 


۱ یو ره ۳۸۰ 


الله تداغنك امجننده اونوردی . مدهش رؤا 
دنراه آغلافق اون کادیی حالده برقا ساعتد. 
بری خواب راحنه وارمش اولان حارهه 
وظ فه‌ستی اخدلار انشدی. کیحه نك ندرا عو 
اولاری - زونه ما SEAT‏ ۲ کزان طای؛ 
صبحك - از ی اند اما ی اس طلامک 
فا آزاتی انله عکن" قرا "تور لین 
9 > عاك ران تعدیای اوله حق ودر 
کوز باشی دو کدی . 

رونا مدهشدی . دهشتله رار یه دکل 
ماضىه متعلق بروقعه دهشتنمونك خر خش 
وقوعی اولشدیکه تسری هان او کون ظهوره 
کلادی ۰ 

خسته خانه‌لر اجون ص عى اولان‌اصول معلو - 
مدرگ بمض رده ایام خصوصه‌سنده دش 
برارده اسه هی کون خست‌کانك اجبا واقربالری 


A‏ میور 


طرفارندن زیارت او لعلرنه مساغ قادن .. 


بوراده ه‌کون ا ونه دول اولان مساعده 
اوزرینه حکمت الله اسه کی دوکر هراد 
دخی عاله ار ندن کلذار بولسوردی . <صو صله 
مج بورمنك ول طررفدمی شافده پان 
( ءايشه خانم ) - که بک باه جوارنده 
اقامت ادر بر عانله به موب ادی شدت 
فق رو فافه‌سا شه سل خسته خانه ه اعنام او لهُشسه‌ده 
متعلقاننك حقنده بكوك محیتلری بولندنندن 
همشیره‌سی اولان ( حلیمه‌خام ) هی کون کلوب 
کندسیی وفلاردی . الکزاندن برکون اولی 
ازار ایرتسی کونی وظیفه زبارنده قصور اش 
اولدیغ‌دن او کون کادبی زمان عایشه خانم 
طرفندن رحوق‌سته‌اره سرزنشاره اوغراههرق 
اره‌ارنده شو حاوره حریاه اشلادی . 

اده .اه اسز کت و ن. کوزدن اوزاق 


و 
o‏ 1 
a‏ 

‌ 1 و ور یت ی 
ioe Rs‏ % 2 


FAV 4 *#عوره‎ : 


اولان کو کادن‌ده اوزاق‌اولور درار عمش 


برقاچ نون‌کورمسه‌ار بتون تون اونوده جقار. 
حلیمه سب آرلا ٠‏ سی کے او ویدی ؟ 
اونومس هکز کلیر وقلاردیکز . 

چ هی‌کون کلیورمیم ؟ 

اینتر کل ایستر که مه لازم ».دون ی 
اقشامه قدر بکاند کدن‌صو کره ... 

س آبلاجم. شورایهکله ی یکی مق آی او لدی. 
شمدی ه قدر هیچ ر کون بکاندمی؟ تا 
واه سنك < تەلەك ده بك دایز اوور . 

س اوت او له‌صاترسن . اه اسر کون کل 
بوراده نم رعه باند. باق! انسان بکله‌مك نصل 
اولدشی | کلارسن ۰ 

سے وق شمدیه قدر شی بکلتمش اولسهم 
بورگ یاعز ۰ برکون کلامك‌انلههبسنی اونوتوب‌ده 
حامی باقدرفک شاشورم .. ایشم ارلسسه 
الت کابردم ۰ 

۷ دی رن ارنی ۳ 4 رل 


صو د بلمدیگ و 


سب قوزوم بن ايشم اوله حثنی EE‏ ۱ 

ا ۰ سن دان ؟ 

او بله دکل آبلاجنم .ول کون ورادن 
ا 

ن ن 

کند کدال صو ره حاغبرددار ۰ 

س روه ؟ ۳ 

. قوه‌شوده نکح واردی‌ده‎ Ox: 

۳ فا ) #فقدرده سو ۶ اکن 
وارمش‌با . خسته‌خاهدهک A‏ ری 
دوکوه كمك . بوندن سول ایشمی اولور ؟ 

ا كاك تایه کتدیکمی بلس 
طار امزسن . 

ی بوراده 3 دوشو ود , 
9 ماه اون حستهلق تا زر له ر کو ناك 
قصوردن طولای ك زاده منفعل اولدانی و و 

انقه لك ازالهمی , قابل اوله مه حغیی حلمه ۳ 
دیخندن ایشی ابلربلمامك اجون اختبار سکوت 
آبلدی. مجوره‌ازسه ابصیاح‌دوام ابدن کر هی 
7 از سبکوات وش اوندشضدن ساعنك 
انده باعقده + اویانق ایکن له کوزنه کرمکه 
خادشتان رولالت الى -درخاطر" اشامك 
اون انارك خصوصی مصاحار نی دیکاهمکاه 

اشتعاله حانشمتده ادی . 

عایثه خانم سیاله“ برقه کی ك شسدید فقط 
شدنی نستده مسر دع ا مرور برحدت واهء_ال 

3 


^ 


و 


عایه بوقدر سم او ات ت ق 
ازاله ادرك طرز معامله-نی ند 
مکاله شورنی الدی . 
یشه. ای کت و ۳۳ ا / 
اف ؟ ۳ 1 
س دوکون دکل نک 
آکلادمنا ؟ کا دک و 
سب فوم‌شولردن بر سك . هم بك سود: ۱ 
بر أ دەك . سویلمهم شاشه‌حقسین . 
س نکاح اواق کمسه‌ده کورلامش e‏ 
ا ؟ 
خر ۰ امسهده آورطامش برشی کی 
تويك قو حه د واره‌جغتی هچ او عزدم . 
O‏ 
سے دون نکاحنه کتدیکمز خاعك ۰ 7 


رن و ۱ 

اس سن وراه کو ريش مکی كلدك نیاو زمبه‌عی؟ 

مت لوده اوز له حك به‌و ار ؟ 

EEE س‎ 

ار رن سو له مبه كە ڭ ڪون لقزد سو 
آحرله 3 هم الك :کی ادل عون کزل 

اولسون 5 ۱ 7 1 
ابلا :ظا ریلم اما :وا سن بر تحف او 2۱ : ۷ ‌ 


ایدی. حلم ایسه بو محاوره‌دن اول حریانا,دن 
۱ معاملات‌او زر نه‌اوفق بر لطیفهیاه‌رق هم شيره سنك 
تارای ا کدرمك اد دوشمشدی ۰ 

کم مصدی‌او أطفهه وا 7 
ابله عايشه سوال اشدکه کولهرك ‏ 
جوابار ویرمکده‌و<تی بعضا | ده 
دی ۰ حاوره 42 باشالادی ۰ 

عانشه سس حال سو له مبه حکمسین 3 
مت سویلرم ۰ وج رن طاز یامه 
مت حایك انش سو نله ۰ سر سو اجه ۰ 
عااشه‌یث وحوای راز مم‌و رنه وافع او لدی. ۱ 
حلیمه اطیفه اله اولی تاترآی اجا درکن | 
یکدن بر اشعاله ها مدان اجه حذنی | کلادرق 
اعطای حواه حور اولدی: 
و نکاحنه کتدك. رعنا خاعث. 
ها شوزم فوشو . 
س اوت . عاقل افندسك فبزی . 2 


انف شاو دایکلق ر ادم دبوردك ا ٠‏ 


ائ وتكن ردان اكلادك $ 


توا 4رد و ر و 
3 ده آندن بشته سول جاك آدمتالسه 
ا اسرکون . اول آشفته حاب 
دی‌سویلریی ؟ 
ر ن‌ده هیچ کتمك انسته‌هدم اما 
والدەسنك خاطری وار . 
س ھا . والدهسی ءلك کی قاد در ۱۰ ما 
کندی عاداشلاق : 
س بلاق که شیلاق 
امد ت که مادیاندن‌مه‌دوداو لوب ده و حودندن : 
ا 

بر دور بهن یا له »طاق جه می یو ردی 
مقصده حااف ر‌حالات حت و 
سك اوك ة دل در محتق امه احمال 
1 و رمامك حصو صنده طبع اشر ه اعطا اسدیی 


حس اب کک EE‏ زد a‏ 


فت 9 کم اتدی ۰ E‏ 
13 اشقه بر مشه و نه اهب اولدی . 

حالیوکه حریان ایدن مباحثه م‌اشده ا ا 

فلا کت کزلعش ر فة ساه ادى . : 
عااشه س ای مه وارمش 1 ۰۰۰ هیچ" 


ای اله حق ادم اومولزدی . هانی ناموسبیزی-. ۳ 
ORE‏ 3% 
الم O E‏ ره ال 7۷۳ 

اولدفیده ای ر اوعس دموراز . 
- ادم‌سنده ! اي ادم اوله قاری‌نی البرعی ؟ 4 
لی :1 ابلادو هم 1 
نصل له بیلیر ؟ قوزوم اوکونار مش ۰ . 
شمدیی ارککلن شتبطانه بکزه‌ووار ‏ او . . 
فولای فولای کا رر :اف او 
دی او کر مشدر 

۱ ۰ 1 3 ا ار .کار .تايه بذزه‌ور 
3۹ دور ا اوالله عمرسه شیعاای ده لد ابر ۰ 
ی سس اوت # مال اولدیغی مايرم . اما او ص‌ده 

اروب ور بر کن‌هی حع هر ازار -وفاالرده 
یر ارده بایدر ی بز له اد :ل دهار O‏ 


ê‏ س الدانریا ؟ ال ار دکا 


قادنی الدانه<ق دکل 1 . 


ر الاير ۰ قادن 


س ب اناه 9 دودو وو اورم 


بوقاری ماعون صوری برش در . #سنه حع 
ایدسورلر . 
س مرون ص ورای ما شرعاناغی دیاب ؟ 
س افندم شرطان اوا:له آنسان سویایری ؟ 
عر بده ش.طایه عا ی راولای:ابید دس 
ا ق کوره ب‌طورر کن بوزه اقبوب‌ده 
سور N‏ وگن ادا اه حق ۰ اودکل 
ر هلر ر طتعلمز والسلام . 5 
سب yl‏ حر تار ای ردن کورسون ه صو 


ری ویاور ۲ وزی اور مور. الک ز قرد9 


اشد مورار ۰ 


سای وی ۰ بوس ىده می کورمیو رار 


ی | سو قاء» بر اسکاه حدقه‌حق دکل 1 
برقاروش اوسی وار . 
سب as‏ لازم حا جام . اتلد ناو سانتو و |. 
سن اکااق . ای کمه وارمش؟ انی سو باه 

هانی الك ردوستی وار دهابشدردك . 


ست ها ۰ 


۰ - کے ۰ ‌ 
مہو ره مك فده و هه حنحر گش ودر 


ای ر كر نه حاصل اولدی ۰ 
حلمه مس و اولی دوهی کند لس دن ۱ 


۷ 
2 


بوذ چورمش ۰ 

س دعك | 6 وارمامش ؟ 

مس خبرا کا است شقه رنه وارمش . 

اولهیا رعنا امون قوحه ولق کوحی ؟ 
۳ مهعحوره ضر به کی متعسافت تورمدن 
قورتلەش کو یاوق الامول راشراح درون‌حس 
اتدی . 

مسموعاتی رعنابك مکرمدن نوز و لهمبه‌رق 
شتقه رنه واردیغی :فهام اعکده ادی . 
خاللوکه رعناده دوست ارامق کو کا اوی 
آرامق نوعندن اولداتی آمجون بورواتدن ايك 
استحراج ادیک معا جقمزدی . ماوره نه 
دوام اعکده ادى . 

س حر غك ادی هاعش طوعدهی ؟ 

کے اھا .وا یار اوی ۱ 


دوشوندم وله یر سهم و a‏ 
— ی اعش عا ؟ r E‏ 
ست کات اعش ۰ ھر , ك کوزل بر آدم ا 
اودکل . ثم ال زیاده بادبنی حرف چو . 
<ةلری‌ده وارمش" ۰ 
بب چوحقلرمی ؟ 2 
ارو هم ده ابی‌دانه . 
سب د٤ك‏ ادن دتل 3 
خر حرعی وفات امش ۰ 
ا ووا . واه زواللی <و<ةلرك 
باشلر 4 . 
ارو[ نلری کم رار هار ؟ 
سب لە احق ؟ 1 ورمادراولدرر . 
اه کم هلری اوک وز اون انا حقلری 
اواسه اوخنزر قار نك اللنه قالزاردی . 
س فسمت ‏ اللهك ودره هدور ؟ 


جک جکاری وارمش . 

۳ بری ا ب و آدمك بر کور 
بردو تید ی وقش ؟ E‏ ه‌اولدیه‌ی ر 
سوب اتی دە ی بولعامش 
س کے ایر ؟ البت سویاین‌اولسه ارتق بونی 
۱ گنه » . هادی کندی سومش ده هی‌شدی 
ی ۳ امش ۰ باخود رذالاتی طو عامش ددم : 
اکا جوحق تساج اتك آ تشه اعق‌دعکدر . 
حر بف اولادندن‌ده مقمدی‌با . اج کوکسبمی 
کلیورمش ؟ 
س خیر کی جو‌قله تصسل ام کوکسی 
کله حك ؟ واوراه کدسور . 
اوی‌نه‌طرفده اش ؟ 
ررك جوازنده. 
مهجوره فاده بر اجی. ضریه دها طویدی. 
کوزازی مرا قسدر ماشاسنه تو بواش کی 

ماه خاای دک رک ای کا 


۰ و 42.8 تا لین صو کره : 
س ها ... خاطر عه کلدی . حر فك آدی 


م5 


Re 
و دعز مهحوره اولومدن صوق رار الله‎ 
4 اژلومدن ور رباشتلق بجت قاری"‎ 
ع ۰2 اغلدرکه جثم شر نه نیب‌وقوعات‎ 
فتاه صوص ر دوربن تخکمیك اولد نی‎ 
. کله تلسون‎ 
عاره قادن هیچ زر جورله" جت وفوعنه‎ 
امکان تصور اده‌مدیی مسموعات ومشم‌ودای‎ 
مادا رؤا کی‌تلتی ادرله‌ولندبنی خسواب‌کران‎ 
فلا کندن اویاعنه حالشی کی تاغنك امنده‎ 
فار لا و جودنی غار چه لاو"‎ 
همت مسا لی دو شو غاد رکه بوانه‌اوله حکنه‎ 

فا عهداز. عانلی ادن وا خان طرفندن وفانی 
اداعه او لئے دى ۰ و اف EWES‏ تصنع اولنان 
کذبك اسات حققتنه حالیشیر کی دما يك هی درلو 


امال و ادء افندن جر و هبنده ر مدن ندر 0 


خوندیقی رمقردن عدهشدی ۰ فقط و حودنده 
بر آن دها یاشایغه اب ولوان قالد اتی حالده 
س روحی اجون عززایل وقت مناسب 
تکار مش کی باور قاری رفاچ کره دها کوره 
سى مکن این اوق‌درحق رحبات ستله 
یه حوق ق كورلەرك وقای اشاعه اله 
حاننك برکون اول حقمسنه سه حانی قدر 
سودبی رحانی سب اولقده دی . 
اوی » راحی ۰ ی ای انر تنم ۰ 
ام‌دی ۰ سعادی زر غاب اولش ‏ 
فقط اواو » اوراحت اواوك آتشی» اوراحتك 


دشمی اولان براش فته به صرب اواش‌ابدی 


آوزر سه | کردانك وسل“ ان اولان‌حبات 
اله حایلث عل ضور ی اولان دنا برلشدیر - 


لوب‌ده واشت رازه دی ده مقدار دی لسن 


اولنسه کوزندن دوشن رطامله باشه e‏ 


که حك قدر نظرندن ساقط اولشدی . 
فقط بدحت قادن صاد قورشو ننه‌اوغ‌امش 
کی برعالناشناستك بك اعحل برهوسنه قربان 
اولش کتبعدی . 
خصوصا اوعالناشناس تصاب كى كنديسنك 
شوت الت اتد شمه ا و 
صافلاه حقدی ۲ 
قدر ند یی راودن رمق ۰ گندی‌دشمن 
حیاتی اسه مقبره مشاه اولان حاء حسردن 
راوه همده کندی محروم اولدنی بر اوه 
ک تبره جکدی ۰ 


بك يوك تبدلاته خاد ی شوصوكوقعە ‏ 

نب نشقه e‏ 3 ی و 
باشله نو بوده‌ر لك رر رال از حالنه قود ی ایی 
سکس او لادی اوه رب تعدی بهآسلابدییوردی یک 
ای براققدن انشه اعق خری اولد تی اوحالنده 
وه قارشی اخطار اولفشدی . 
اتی به سویله‌حکنی یی» كمه TE‏ 
شاشردی .کر نده الحا انده حك ر حل لا 
سو بلبه حك برسوزقالشدی که اوده درکاه احدته 
قبان‌رق اله حكر وز و آء الله ملك اولك 
سرعت طهوربی استرحام ایلمکدن عبارت‌ادی» 
مك درلو کرم وسردعاله ص ات محی‌اولان 
کو: زلری اك اولدنی حالده حکمت اله هی 
کوزنك اوکنه کن-بردی ۰ فلك و زکتدنك 
عمل ادمه جی بلای کونا کونی نصل ادك 
حورفهمقدر [-4صبغد ر وی ادسه‌اوده حو حقلر ك 


اوکو ندن اعتبارا دوام ابده‌حك اولان مشت 

4 


انەر ی ران 
او حالده ۰ او مو فعده ۰ ار محلده »او حسده 1 


بروالده تصور او لعاندرکه « انسام 6 د 48سنه 
مداراولهحق هی‌درلو فدرت انساه‌دن هقدر 
روم اسه « والدهءم » دعك اجون اقدم 
حال رازان فا فقتنادراه 4 کر کی 
کوکه آخوب ده اه فارتی شک ان 2 رشن 
اده جك قدرمالك‌ادی . آوحالده واوحس الله 
جو حقار منك | ساۍ کوزسك‌او کنه کتبردی: 
یکنت خایی کند اسنه کفندن در رهامی 
مرت قکوماك امجن ده » اولوبکژی باغتلامش 
بررنکده ؛ اس هي وحودی دازه دوشمش 
رمعصوم حالنده کورندی دز وا میات باقاردی 
اوضعف و وروی احنده صغوفسدن دوه ۶ش 
اولان قوانی اوزاده‌رق رعنسادن بردیام ۱ کت 
استه مکده‌مقا بدا اه راقمه ۱ که .دل برسله 

ا ور ردی ۰ | لاه مه بافاردی غناك ۳ 


قهری التنده سفبل بولوردی . 
عم خالنده ر لله وص ال تصور استدی. 
کندی ححله‌ک. امالی اولان اوطه‌ننده کندی 
فراش سعادتی کوزطه زین ایلدی » ش-کل 
وشاه‌انی سلمدیي رعنای کندی کر حه الاس 
دی . او ححله‌کاه املده اوفراش سادنه 

کدی : 
مجرعی دوشوندی.: کو لك ااسه‌ستی کدو- 
دی . عااك اك فراکلق ر گحه‌سنده اوسعادت 
خانه زفافه صۇقەرق رعنا الله هم اغوش حت 
ابلدی . 

او آره‌اق نه حکمت الله انسه واردخاطری 
اولدی ۰ او ایی او کسوز اس طالعلری 7 
بوزار نه قارشی 5ا امش اولان رو نك ۳ 
که ك ا ع۹ ہی اند خاف 

ون ۰ e‏ و رشان درارشك ‏ 
طربکاه آذواقنه ائن ماغلرله دم طواراردی 1۳ 
بو حاله يل اهمه حکار نی را اتدی . 
آیکسی ده خستهلنه‌ر ق کندیسی کی اره‌اولد قاری 
احون کندیسی کی خسته خانه کوشه‌سنه دوشوب 


بری برنتاغه»دیکری دیکن ساغه سرپلدیلر 1 
ا احد اج ده نانندن E‏ ران آبدن‌شو 

تصورات ارمی حقبقة کوریورمش قدر 

دوحار یاس اش او الید رکه عبراختباری درونندن 


طهور ادن براه حرن فوشك اده و او له 


انداز اولوب حتی کند.-ی سله ولد مسی* 


غفلندن اویاندبردی ۰ 

اوارالق کو زی ه تصادف دی کهبالتصادف 
حکمت‌ده اجر یه کرمکنه ابدی . 

بلکه هنوز طوبلمدسه اولادینه قارشی 
باوش کی مصدتدن خبرو رمك ایسته‌مدیکندن 

۳ ی ا انه جع لوط وی 


شو وده ماو ره به باشللادرش ‏ ۳ 

مح<وزه س تصادان او ؟ 

۲ وود 

بت اصل اولهم ۱ شهج اف ۰ 

س ااه بر ده 4 دحون کت مدل ؟ 

س او ده ادى ۰ ن جة ار کن هوا براز 
وزوق ایدیده oo.‏ 

مسب تاباك آودهی 1 

ار 

سس رهه کتدی ؟ 

واه يام ۰ دون اقشام‌ده کلدی ۰ 

= اوی 5 

ھل ى او غم دمز اي O E E‏ 

ب حير . زی قومشوه رأقدی . 


79 ای EE‏ ) 
وا لمم > پرشی سولهمدی »یی 
حاغ مش له هاومش اوراه کتدی ۰ 

- عجب وراه کله جکمی ؟ 

5 بو کون کورمدم که یلەع . 

مهحوره کندینی ضیط اجون بك يوك 
مدکلات حکمکده‌اولد بغندن حکمتك قارشسنده 
انشه اوطوریر کی ر حالده ادی» اء علبه اب 
وی منقطع ایک ۳ | کلاغامق اما.له 
جوجغك دفیی اسای دوش ومک باشلادی » 
وایسه کندیسی اون وجودندن روحی 
طرد ا2-ك دعك اولدشی اجون اعارق‌در 
۷ 1۳ کوزه | لدبردی 

1 اوغم ۰ ۰ باوروم + طبر بره کوندره‌جک. 

ست سولله | ااك ۱ رھ يتر سەك کدوم ۰ 

بکا ببا کی نوله سل هیسین ؟ 

ون ؟ تبون علمیورمسین ؟ 


ک و حاغرسە ل اولر می“ 


وه هادی کت باوروم 5 هم ده شمدی کت 

3 ی ا تەدەم ؟ 

آننهم شمدی سیی‌اسشور‌دی . 

ا 

ارهدن برایی دققه کدی . مهحوره‌يك 
حسیات ۳۳ قطره قطره کو زار نه قدر 
کلدی . اغلامستی کورمدن حوحنی كوندرمك 
ارزوسله : 

سنت‌اهادی اوعم > هادی مد کت 

س کید سووم ه آنته جک > شمدی‌کدهرم 

سب و en‏ ۰ 
شمدی کلاسون فةط سن کله ۱ 

تب ڪون ؟ ۱ 

س کله یاوروم . بابلا کیندکدن صو کره کل . 

س النهجکم سن بی بو له قوغمزدك ه 
أولدك؟ 

— (رکنسدرنی ضط اده‌میوب خنحقره 


خنجقرهاعلاهرق) قو میورم. باوروم قو حیورم. 

فقط کت . ورادن کت. نم باعدن کت . ی 

کورمه . او لادم ی کورمه ۰ کت ابا ی کوندر: 
هادی ء شمدی :اش دی لت 

جو جق حر ده چ بر دلله مقتدراولهم,+رق 

طوغری قالقوب ابو به در مك یاننه کتدی 
۰ ۳۹ ۲ : 

اقا د ات »سم وده‌دن | کلاه لد .یی و هله مکرم 


تاو > 


3 وکین 
3 اد ۳ اة نده مین اولان اون کونی 
کله‌مامش ابدی . ۱ 

بعنی مهحوره‌ك خسته‌خاهه اعن‌امی 
وکالرده وحدانارده بلک ا حه شاه حك 
ماما زوز حر هلر فی لازمکار ان مکرمده 
E‏ وحدان بولودنی؛ وکلی اسه قو و به 
,وشمش وهر کی - رملءونك حاه هوندنده 
اب اولد نی ا#-ون کرد یه ھچ 5 
حاصل اعامشدی . 

رن واه ال 
دی به صاحمت ادرلرعناانی طلب ابلدی. 
مافتی او مذکور اولان عائل افندی اسه 
حداشیده اه کی قز لك افادای جسم 
ستدیرمکدن بشقه هیچ رثی سامدیی حهاتله 
,عنايك موافقتندن بشقه مناج اتحصال 

ای اول وفای کندیسنه تبلغ اولندینی زمان 
اول تأمل اعشن» اک حوحق صاخی 
ش اولان ر آدمت ای حرهفسه4 ار 

نه نو ا معامله اتدیکنی: خصوصا خسته‌لکنده 
نەصورت حرکت کوستردیکنی» حقیق انك 
استقالی اکلاعق اجون مقتضای عقل‌وندس 
۰ اکن صاف ادعکز وکا له حاحت کو رمامشدی. 
طلىكا ر سی کونی حواب‌موافقت‌اءطا اولندی. 
اوچ درت کون صوکره عاقل افندسنك خانه‌سنده 
نکاح عقد ابدلدی . حت رهفته صو کره زفافك 
احراسی دخی نحت قراره المشدی . 

حکمت والده‌سنك یادن حقه‌رق طوض‌ی 
شوه > درك او طه‌سنه کتدی . 

مکرم بر تون‌اولی‌مقدمه هسعودمتنك شرفنله 
خندان وشادان برحالده اندی.حکمی کورشحه 
شاشردی , 

اولفق تیان - حبرت رشی ان در 
زرم کدی جهتله حکمتك تو هکس اند رال قوع 
ادى ۰ نارين بوده رسب حدی اولدیغی 
اکلادی . حوحدك یانه‌کادی : 

ات 5 .هت ۲ 

س هیچ .. برشی نوق ۰ دمین حسته‌خاههه 


اوع ادم‌ده ۰۰۰ 
> ات کوزذادا 3 
ورم : 
س ای > بورأه ون کلدك ؟ 
س النەم بوللادی. 
وون ؟ 
چسب سای استور ۰ 
س بلیمی ايسور 1 
ب اوت . هم شمدی کاسون . آقشامه 

ي ت ھی ر باده هدش 4 


: ۳ 
ET >‏ .۰ هر ول ورد هز ی 4 
س ای بوقدر له حضردق ادن ؟ 

خن واه مادم ۰ ی پاد هه چ او طور:دی. 


۴ وخ چ 
۱ هقی اس د به و بدردی ۰ 


مکرم هي حوره طر قدن برقدر درت ومر عله ۱ 


a E NT‏ اوقدر رزمان دود آشنده 


نایر بله برت اه حالی هب هورق 3 باخو داضعر آنی 
زيادە اند رك کد اہ A‏ اتد کنه ذ«ب 


۱ 


ولو او ده او له قوجه برتایااه زك مدای 


اتاج ادن حرکت خا-اهسنه قاری هچ | 


یر 

ار حقتة تین امع ون هرر 
کی ر مهح<وره واحتك او قدرحق ۳ اوووسته 
موافقت لازمه ااساست اولد نی تدم ك 
ادى او حال راط امنده موعودالا حضار 


اولان حیداهکاه امائك حلول و قت دخو ی انتظاز له 
متغول آیکن حسته‌خاه کی کر سوت رارم ۲ 


کتمی ٤‏ کند اہ 43 رحسن اس تقال احیامی 
عر ده ایک ن اولک حاضم لنان بر رنه 
منج وموّر وصایاسی د کله می ااسته‌مدی ۰ 
0 صاو م۱۵42 اقدشدی : 

ج و او * ن کتده .کرم . 

س انهم شمدی کاسون دیدی . 

کی او نله اسه ن اوه دمم : 

سن ملیرسن ۰ ةمل عون نەك باه 
کتمیورسین ؟ 


یت ۳ ر 
هدعث ؟ هیچ اوسکا ری 4 
مت دیدی ۰ 
تب وقنه زاره دهاعیکوآندردی 0 
ف یره ۱ 
نای وااو 
1 ايلم ساد کت با ی اض وت ون 
سن‌کله‌دیدی کلبرسه‌لده آندن‌طو کر کا ل‌دبدی» 

سیحان‌اه . د٤ك‏ بکا ری ری 
و یهاگ ۲ 

من واه‌یلمم » بکاسو یلدیی بوقدر . 

- کندیی نصلدی . حدتامی ایدی ٩‏ 

خیرحدقی فلان وقدی . حدتی وقدی 
اماجوق اغلوردی . 

اعلو ره دی ؟ 

س اوت‌اعلوردی هم دەك ‌زیاده اعلوردی» 


1 . 
.. تا 


2۹ 

ق س سس نش وو تاش ی ی ی یی ی ی ات ق ی یت ی ات ی ی ی ی ووی 

رن 
اس نی( -اغلاز کی کوررده 
به اولدك ده صورعنعی ؟ 


س صورار اما صورمدم . ۱ 
سب هدن ؟ 3 
ووو وفت یادیک ۲ 
یت دعك او قدر حوق اعلاوردی ؟ 
د هم چو ق اعلبور دی هم ده ی.اوطور دی 
-( دوشوەرك)پیء بک » هادی سن‌کت. 
ن 
ب ايسترسەك اوهکت . فقط خسته‌خابه هه 
کتسەكدە کله حکمی خبر ورسهلك ابی اولور. 
حکمت پاباسندن ای بله‌رق بنه طوضی‌خسته.. 
خانه» کتدی .مهحوره مکر مك وروده‌شدتله 
منتظردی» حکمتی کور نه : 


7 وه 


¥ 
a 

۳۸ *عوره 

توله‌مد کمی . 

س ولدم اجک ۰ 

ac‏ دیدیکمی سویلدگی 

ود 

a.‏ حون کلدی ؟ 

ح که حك . 

و وت ؟ 

سن لت‌ده ن‌شمدی کارم ددی ۰ 

ب مادامکهکله حك اعش‌سنی وراه‌قدر حون 
وردی ؟ 

ب عضرری وار آننه‌حکم ؟ بن سنك یشکدن 
بور یلو ری ؟ 

2 ورله‌حفی نن ده مارم امالز, یو قدی. 

۳۹ سلمم 8 او له‌دیدی . 


مت به د دی ٩‏ 


عو ره ۳۹ 
سے دن کت کهتحکمی حر و ده ده 
کلیورم دیدی . 
ا دك اک رار جقمدی ؟ 
سست حبر ۰ وده ایدی ٠‏ 
E‏ لو فسه اقشام اوزر کی کله جك ؟ 
1 قالسون شمدی کلسون وور دام ۰ 
ا 
س بي شمدی کورم دیدی 


س سو یلدم . مطاق شمدی ال دور ددم. 
ى 

س صوردی . عا ڪون حاعمردی دیدی ۰ 
س سن له دید ؟ 


س يام دیدم ۰ بك حوق اغلانور ديدم e‏ 

۳ ۳ م ۱ 2 ان و 
نے اغللاد مین سو بلدهی ؟ و 
aE‏ انم 
EL‏ آن سو يسه اند ؟ 
له بیلهم ۰ سز برشی تیه | دیک که : 
سب له انسه خر ری وق ... مادامکه شمدی 
کله چکدر .هابدی سن کت یاوروم. 
س ( محزوناه ) پی آننه‌حکم . 
دوب والده‌سنك بانندن حیقدی »اره‌دن‌ساعتار 
دی« وزمکرمدن اثربوق.ساعت طقوزی اونی 
ولدی.اتظار e‏ کتد ه»شدتلندی ۰ 
۳ او راولدی . اور ق اولدی . سشهمکرم 
مه<رره اوزمانه قدر اجمالک وده رائی 
هووا ی اون تا ابا ور رلتیه ۱ 
یکن مذاره‌لردن, مو ذل اعلای که للهه باشلا عه 


خر خول gt‏ 


ù 

امسدی اسشون منقطع اولدی .او وق ت اسلا 
اکلادی که و کندسی 9 ۱۹ ضوك رنه 


پربودوم صو ششدرره‌جكقدر اولسون بت 
وشفقتی قالا+شدی . 

وقتاکه کحه اولای مه فلات کناب ونر الفاد 
کاتاندن بر غه ا احه‌رق مسدرحاتی فره 
طو بر اق طولد برر کی <اره نك رالا نه افکار نه 
طو لد ردی ۰ 

حبات دبدیکمز مدت حدوده اده ركونك 
ر کونه مش اد عدم امکان حقغتله نظار ا 
انسان هن کوننه سکانه در . طسیی چحورەده 
معدت عمرنده بر رمه کر اي کون 
کورمامشدی.»ثلاعا کف افندی‌صحو مك نظر 
شفة ی اللنده والده‌سنك اغوش عت وحاننده 
- رورشاب ناز او لوب کوله او ابه کرو 
۱ کندی روالده اولوب‌ده صوکره کوزکوره 

۱۱ 

از اولادندن TE‏ هکس ِ 
دی ؟. 

مثلا مکر مله و اتدکلری‌زمان برانسان 
اجون الك اوفق رهده‌سیی له برندن آلوبده 
دیکرینه ويرمك مذموم وهعیوب اکن مکرمك 
ازوفت امجنده کوکل‌کی خصائل انسانبه‌سنث 
جوهری فغك اولان رو قمتداو اله راز 
کندسته اهدا امش اولدایی امد استقنالی‌الندن 
|١‏ لوب ده رسردرهوای فشك فرش بای اده جکنی 
خاطره کتبرمك قابلمی ابدی ؟ 

مثلاحکمتنی؛ اسهسق آغوش شففتنه | لو بده 
تسربر فوادی اجون کوکدن اشاب ملك کی 
تکرار سماواه صعودارندن احتراز اندرحه سنه 
بغرنده صیقدلنی وقت او عاره‌لرك باالری صاغ ٠‏ 
ایکن بتم» االریموجود ایک اوکسوزاولوب‌ده " 
قدرك اشارنه اوی انا ایله برجهم زبانسی سبط ايده جکنی رژیاده له کوره‌ایرمیدی ؟ 
۰ یی مکن اولسه عمر طبعنك برقاچ مثی 
قدر اوزانودده اومدتامنده بالکزابی حصول 
فوأدنك اکال راحت وسعادتار نه حصراوقات 
وافکار امك وانارك مس‌مودتار له مس‌مود 
وشیسکام اوق الس ركن فلکك اخرندن 
هردققف-ی جم ساعتلری قدو اوزون 
هررصیاحی مانمکیحه‌لری قدر قراکلق براستقبال ‏ 

کوندروب‌ده نور.نظرندن‌اسکدیی ایک دردانه 

حبانی بابلر بنك بازمة هوسی اولان بر آشسفته 

ا 


ندنده خوار وحقیر E TE RA‏ ووارلا تران 
کندیسنك خسته خانه‌کرشه‌ارنده جان وره جک 
حتی هانف الفیدن خبر وبر هلر جب احمال 
تصور ايده سلیری ادی ؟ 

۲ اشته شو وفوعات جار که هی‌کسه اولدنی 
کی فقط دها شد ید ره‌ورنده مهحورههده‌عالك 


۳ EO 5 م‎ lz 
ا4 او‎ 3 ۲ , 2 
E E EER 
CA) AO PAO 7 
DS ارو‎ SI E 3 


ول ا سبرعتی وسرعتی 
سریع التدلدن شة» هج ر 8 E‏ ۰ 
فةط او کحه که شب دکل کویا دماده #هقدر 
قاره خر باز اش اف وارسه حلهسنك مداد 
ستاهی بر بره طو رلاه‌رقی اظهتار ريكحقیقت 
اجون سواه بابلمشدی . چاره «هحورهه 
مسدت عنرنده عل‌الا کش اه واه اله کردیی 
لال ماعنك هدسندن بدتر کادی ۰ 

اغڭ اجنده اتای شردن هیچ ور 
کوره‌جك کوزی قالدیتی جهتله ورغاتی باشنه 
چکرك نابصیاح آغلادۍ ۰ صسباحلین ا رکندن 
برخده‌تجی کوندره‌رك 4 مکرعی حاغبرنذی : 

مکرم اوده‌ایدی . ,خد مت مهحور هط ر فندن 
حاعبرلد خی سو بلدیی وفت : ۱ 

مس یی هادی سنکنت‌دهتن کلام ۰ #ا 
حوای اله صاردی ء فقط اووعدده رکون 


ِ 

ی کی توعد فلهرق 1 ساعت و 
مکرملث" رنه حکمت کلدی : م‌حوره : 

او اياك رده ؟ 

بت اوده. 

يە جکمی ؟ 

واه لیم . صساحلان خدهتی کلدی 
ادی 

- اوت ن کوندردم . 

۴ حدفتحی به شمدی کلبورم دیدی. 

ایا اه 

و کر ی بکاده‌سن کت‌ده بن کلبرمدبدی. 

دون بحرن کلامش ؟ 

ی بيلەم . دون کلدمی ؟ 
۱ کلدی یا . سن کتدك صو کره بن اقدامه 
۴ بکله دم .کلدی : 


س واه یلمم . ره ری سو لمدی . 

رسوز زر ا ا ار 
فقط بنه کان کیدن ظهور ایقینجه مهجورء : 
اوغل سکمت . اا دایب 

سس واه سلمم . آنثه حکم . ۱ 

ب شمدی‌ده قوره کدر. و اوغل سک 
ایی ۲ ره زحمت اوله‌حق اما زره دها کت‌ده 
سو له کلسون ۹ 

سب .یی آنه جک 1 

حدمت فودن جقوب سرعت فوق‌الساده 
اله اوه ششدی . احق دری کندرسندن یارم 
ساعت اول حقه‌شدی . اره جوحق زو 
ناه بر طور اله دوق ا © ات اه 
کدی : ۱ 

وت آنتهجم ۰ 
نه وار پاوروم ؟ کلدکی؟ 

= سرا و ۱ 


بت kK‏ 
سے ناب موه 


2۷ دعك نه اوعي‌امدی ۽ 

۰ و دوام اتدی‎ E راز‎ Sl 
اقا مهجوره قورقولی رؤا كور ركن اوباعش‎ 
ی رحال اله برندن قالقدی . ارفه‌سنه ر‎ 
عناق اده او وروی‎ 
از کاغد استدی.اوفق بر وصله بازدی م نه‎ 
: مته وره‌رك‎ 

س ایی کوزم اولادم . ورک بارچه بارچه ‏ 
رد اما تیم ؟ بك لزوعی وار. انكاجون 
له بدر بکه ۳ ۳ 
س پک آننه‌جک . ضرری بوق, » سن 


۲۸ و E‏ 
اوزوله ۱ د.کلنه ۰ دیکلنه کدرم 
و ردی.مکرم او فومت باشلادی ۰ ۱ 
صورت مکتوت 

اشتمدم ظن اك . ار آویدن طولادا 
ححوب اسەکز دل دکل کندبکردن اوتانکی. 
خسته خاه‌ده حان اوسنده ونان بر عارك 
نهحکمی اوله رکه بندن اوانیورسکر؟ | کر 
بن انسان اواسیدم اوزر عه اولهکه لزوم کور 
عن‌دیکز. هر هایسه جوحقارم اجون سوبله جك 
26 ز ه ۱ 
مکرم مکو ی اوفودلنی زمان نبه‌سندن 
اور لشه دو ککله رار به رکید کنشد برمبه‌ر: 

1 س اونه ؟ اوغلم خستالاك اننککك ذهننه‌ی 
او فوعش . هادی . هادی کت سولله . رژیامی 
کورور ه در ؟ تم اولندیک فلان وق . اوله 
موبله ؟ هادی شمدی‌کت . 

3 سز که جکمیسکز ؟ 

۰ برازدن کلرم‎ E 

س دون‌ده او له‌دیدبکزده کلدیکز. فوزوم با 
رار جده! بك حوق اعلاور. 

نت ھاو هادی‌سن کت‌ده ن کلیورم : 

دوب حکمتی‌صاودی آسهده س «هحوره‌يك 
کسی اسعاف اعدی. اوکون‌ده اقشام اولدی. 
نه مکرمدن رار طهور اعدی . ارتی کون 
على الصبأح 4<ورە کاو رمکتوب بازدی ۰ 
خدمتحی اله مکرمه کو ندردی ۰ مکرم هنوزاوده 
ایدی . مکتون | لوب اوقودی . 


صورت مکتوب 


ای یکو ندثبری حکمت و خدمتح‌ابه قادف در 

خی کي وندرسورم کاس 6 دون رمکتوب 
بازدم. 4 حیوای U‏ کلکده 
نه فنالق دوشونیورسکز؟ بن‌کوکلکزی دکل‌سزی 
ایستیورم . بتکزی دکل دجو آبکری بکلیورم . 
خستهم . خسته خانه گوشته 4 + ض سم ۰ 
اناع . م اولادمك ای هوسکز کی الك فراکلق 
قوره ‏ دوشمشدر `. سول بر سوزیی 

دیکلهمبهحك قدر ‏ زه ۵ کا انتدم > 

اولدیککی‌دن او نامورسه از او ناه i‏ زش.دن 
چون جکنمدیکزه به ایسه پونار بکا لاز‌دکل آ. 
شو خرایه ده لک اوچ دش ,کونلات .ده عمرم 
قا لمش در اه نی قورنازسون‌ده‌هرکسی نطلل 
انس عه. اوه له زهو ایض ول ردو 
او داز بازديم کاعسده دو ا 
« خستەلقی ذهنه‌ی طوقودی . هادی‌هادی. 


۱ او هي وق « جبواي و رمشیسکز : [ کر 

ان ی کل 

زار ریم اا ال صو کرء‌ده 
خسته خانهه قل اولدینم وقت کور بان بالاجخی 
فقتکزه الداعامش‌اولسیدم » بلک وسوز ازی 
كح دمه دیکاردم , فقط ی فلك دانك 
ب‌دراو کرم وسردی الله امان اعش: هن 
متحانه سرّی آلت‌انلم‌شدر . وقدرحاربدن 
وک کل ځکن اواورکه سور که انت 
9 اه #خقار » احسسهم به 
ولور ؟ ونارك اتی وق | الکر حالای " 
لداععه حالنشمه‌کر در . اوت سراولندیک 
م و نازار ار سی کو ی ام در کر او یده 
کح اوادی . الاشکی حاعك اسمیده رعا 
اندو . او نله دکلی ؟ خالا آلدانه‌عمی؟ اه 
ون .اه نوی انون + فط 
شسوکا ارم ٩‏ بکا رجح ابدوب‌ده او یی 

۳۳۷ وره 
ارقمی -قدر دشکز قادن رفاحشهدر . 
نوندن بشقه ایی جکر بارهم اون بربلادر. 
سزه بو خصوصده سوبلیه‌جك پرایی سوزم 
وار . وفسه سزی کورمك أ تە ندم . 
کلکز . الله عشقنه ۰ اولادکی باه مر 
بو کون کاک . حالکره دار ایشتدیکم 
بکاربارداقزهم‌اولور. ن رة اچ ۳ 0 
کلیرسه‌کز احلدن اول کلبکز . امضا 

»هحوره 

ویدن اول کی أله کوندردی مکتون 

«پحوره کنو بازشدی . فقط کوندن کو نه 

ضعنی تزاید ابتدیکی جهتله ومکتو بی E‏ 

زمان تاب ونوانی بول ددن ای کون اول 
کندیسنه سرکذشتنی ,بان اعش اولدافی عایشه 


۱ 


۱ 
: 
۱ 
۷ 


o 


خاعث برادر 42 بازدر دی ۰ 
۰ا ی عا تندسی سو لدی اسه‌ده رنب 

۷ ۴وا ۳ 


۳۳۳ ی‎ SR 


جهتیله ودن اصلاح او لعشدی کرم 


مکتو ی: موك سظرار بته قدر- على الباده 
اوقودی . فقط ماه قر ب اولان « الدشکز 
قادن برفاحشه‌در » -لهستی کورحه سر ناقدم 
زا نش غضت ۇر اند قالدی . 

مکرم اجون وعنا حفنده بر سوز امك 
دشمن الندن بر حر عك قدر ea‏ ادى . 
خصوصا ظرند» خیالی تسم ایتدردکه دکزه 
دوشمش رعکس فر و یاخود جنتدن چیقمش 
برحور قباس ایلیوب ده صب‌احب اولداندن 
طولای دنالره استغنا کوستردیي رفرشته‌ی 
فحش کی ملکِتك دکل بشر تك اك دون 
درکهارده کورهک نصل تحمل ابدر ۰ کوسترنك 
معاهلهسی نصل هم آبلیه‌مابردی ؟ 

حالموکه ملك ن‌اسدیی شطان پالکز فا حشه 
اولس4 ادی ضرری فسنه ,عا قالمردی ۰ 

۳۳ #عوره 


او ساده فا حشه دکل سء ادت دشمقی » وحدان 

ورعی» عانله مسضیی»او» بارق ی رفا شه 
دی ۰ 
ویدن بشقه‌مکرم ایی‌اوج کوندن ری نکاح 
مشمروع ابل‌ر عايك‌صاحی اولدیعندن زوحتنده 
بولنان رقاد:4اسنادفحش اولفسی بکك ناموسنه 
طو قنمشدی . 
حالبوکه اختبار استدیی حرکت - که اساسنه 
مطلع اولوب‌ده کوزندن‌قانی پاش دوکيهجك - 
شکلا" انسانه مشاه اولان کندسندن شسقه 
برفرد تصوراولهم‌دی بالکز قحشه مم مك 
برقادیی تحت نکاحنسه قسول امك دکل آقل 
کنره‌حی رده - قضابه قارشی قربان کر کی 
آ نك قدو منه قارشی ا لك وصغنه شزا ر 
عاره‌بك قای‌دو کوب ده او له قول ا کدی فقط 
مکرم و ناری‌ادراکه » عا 42+ مقندر اولسه‌ادی 
۳ وحرکات وقوعه کلزدی . 


RN OE E a A ELD و‎ Fo 2 4 
۳ 3 ا ا‎ i م‎ 5 ۳ 


TE a 
و حداننكاحکام ماد ڭوز خه اك جل بربرهان‎ 
اواق‌او زره کال ورله او طه‌سنه حنقارق راز کاغد‎ 
حبقاردی ۰ فلمی آلدی مکی له لته قارشی‎ 
اطاله" لسان امدیکندن‌طولاق فکرشه مستحق‎ 
توخ اولان «هحورهءه. خسته‌خانه کوشه‌سنده‎ 
حانی الله اوع‌اشان اومهمان عه فارشی شو‎ 

بولده بر جوب یازدی : 
و رستامکتوات 

ایی اوج کوندر بی جغیریورسك ۰ ایشم 
او له ادی کلبردم . ایت اولورسه نص ل‌کایرم؟ 
هم نین یاه حقسین ؟ اللم+شکر اوراده هشيك 
موجود. ومکمل . بن کلوب‌ده‌سنك جانکه جامی 
اه حم ؟ رده اولدك لقردسی حقارمشن . 
سکا طوورمامق امجون المد نكل بایدم . ایشی 
با اساسندن حفق اعشدن . مادام که او هدر 
ن‌ده سوبلیورمکه اواندم. فقط الدع سبك 


u 2 5 ۷ 
5 ۰ بد؟‎ 


مدر سکا هانی ملعون کاوب‌ده درلو 
درلو شيار | کلانیورسه اه بلاسستی ویرسون . 
او لندك ده بکا قانار وندرسورسن . رک 
دوشو اسه آ۰ او ليوب ده نه یاه سلیردم؟اوحده 
. رفادین وارعی؟ن ار ککم: برارکات او منه» و حفنه 
نه قدر باقه یلیر ؟ ...صو کزهحدستی بزو می ستاقاره 
سره ؟ام عشقنه ی آیکیده ر دنیاه‌کندیک» شمان 
اه . سن اوراده رای ا کال ادوب ر آن 
اول ات له باقن + و رسک مق له با 
اکلادمی 5 بوکون پارین کلیرم . بوقدر له ه 
لزوم وق . امضا 
مکرم 


مکتوی خدمی ه وردی : 


ی وی ادف 


3 
ر کل ۴ 4 
2 

ی ۱ 
ود 7 
I‏ ۴عوژه 
۱ 0 ۳2" اک 4 کې ® 

A‏ کے درسه ؟ 
مب بن مکتو به بازدم . 8K‏ ايشم اولز سه 
بوکون کلیرم . اولورسه یازین: . 
بت وجل بو کونلرده خستەلنی ز باده‌لشور . 
بار مه راشه‌کزای اولور . 
خوورء افیدنزی ؟ 
سب یر ادم . i‏ اسبر4سون . هدن 
امشست اوسون . دکل اما خسته لقدر افندم . 
اوز»ک کلیری ؟ ۱ 
-هادی . هادی» من کت .ەع جارە ى 
بولورسهم بو کون کلیرم . 
ارتي و 
= جاه قدراوزون صو ربورسن ؟ دیدما . 
ایشم وار | ار قور مله سایرسهم کلیرم ۰ 
ست واه افندم‌سز ملیرسکزاماوکون‌اوخستن 
کورمکدن يوك ايش ارله‌من . 


مسبت سن سه خا به TE‏ 
عالت عقل خواحه‌س‌سین ؟ 

سس استغفر اه افندم ۰ 3 رفقرم ۰ سزه‌عل 
اوکرعك نه‌حدم ؟ 

س اوله ایسه سویانن شمی پاپ‌ده هی كسك 
ارشنه قار امه ۰ 

خبرافندم . ن کمسه‌يك الشنه قاریشم‌یو- 
رم. پالکز کوردیکمی سوپلیورم . بزهی زمان 
باه کره من سه کده هر 8 سو ورک اوچ 
کو ندر ی کعحه کوندوز اعلورمش. هم دوجا اك 
احسندن فلان دکل . سزی کوره‌مدیی اجون 
اغ بورهمش ۰ 

کک قادن قا ES‏ البت اعلار ۰ 

سرت واه سلجم ۰ 0 دار بت EOE‏ 
ر ادم . او چ ۳۹ وش بدار لد ادوب‌ده 
چولو ك ۰ جوجنهك فقه‌ستی دوزمك اجون 

#عوره NR‏ 
نوراده سنورونیوزم ۰ ملکتم سکز کونلك 
ولدرء وک ن وله بر خب آ اسهم طاعءلز ی 

طاشاری طیرمانرده کدر ششبردم . 

(حدلله) اوف ۰ حرف کک داد 
طوتلمیه جقمی ؟ 

امان ادم ن سزه فزه حدق ر ئی 
سوبلمدم . 

بت ارلقی حستتهخانه خدمتحسار دن‌ددی . 
نصحت دیکلیه جکز . کت دنم . دفع‌اولوب 
كهك 1 . 

ورم ایدم اشته بدیورم. ( اې 
ادے اتوب دوه‌رك ) صورارسه رشی ده‌عمی 

أقدم ؟ 
ای ده حکسن ٠۹‏ حراف مک ویده 

بازیی دسورمءسوز | کلاض‌هسین ؟ 
س ها سوبلم فندم سوبلهم . کلبه‌چكایشی 

۳4۰ 

وارش . فادمناره: اغلامسته قولاقاص ویده 
ادن الم دیور دعم. 

سن بوقرودن طیاق هدن ابر لبه جقسن . 
هادی باشمی درده صو2ه دیورم شکا . 

خدمتی کاغ۶-دی الوب آرلدی ه خسته - 
خانهبه کادیی زمان محوره اسدن ان به شاب 
دی . مکتوی | | لدی فرط وش ایشا گنز 
آذان اوقور کی یك خرف وخلدان ابله مط.مه 
ادی ۰ فقط تموذااله . 

متدرحات که ب معلومدر ۰ 

«هحوره‌یك قرات الاس نده نه کی حالاره 
کله حکنی تعر اف السته‌من الک TA‏ لوک 
رعنانك عفت وعصمتی حقنده ایدی » اوراه 
که بل از ار اله : 

س امو سک که کل سمیدر او لوی E:‏ 

بک هھ مکرم . مارك اوادون اوله انه . 

دیه فریاد ادوب کندندن کدی ٠‏ ثثن اون 


i عوره‎ 

دفقه قدر زمان ص‌ور اتد کدن صو کره اعاده 
هوش ابلدی ب مکرمك ارتق خسته‌خاههکلهسی 
احمالدن بعد اولدشی اکلامشدی . سوقدر 
وارکه کرك او حالده سله قابل زوال اولان 
یت فرتیات a‏ عدا شابان 
ص حت لو ارت اه اسهه فارشی 
ياقهلرندن طوئوب‌ده دکزه | تار کی رهوس 
ملون ااسیله اختبار ابتدیی خیانت آوزرخنه 
مکرمه هچ اوازسه کوک.ك زهی نی وشالنه‌حق 
قدر برسم ومم‌زاش اعه‌دن جان ویره‌ی عله 
حال کورردی ۰ کویاه روحی او انفعال شد ‏ 
ددن عبارت آیدی‌ده مکرم تاه جو ه دیده‌دوز 
انتظار اولان عزراملنه تسام ایده‌جکدی . 

در بدا که عله مدهش بروقعه موله کوسترمک 
لش دندحك فدر -اره‌به حمیل ار بل 
ایلن فلك اوفدرعق ر ارزوسنه اواسون 
موافقتی چوق کوربردی . 


e ۳:۲‏ شیپ 
س ته خانهه کله سی ثر بن ال 
اولدشی اکلادقدن‌سوکرء بل رب اخرای 
مقصد ايده سلمك ندبرتی دوشوندی. حالو4 

ره بازه‌ق‌دکل بلکه بازاش برکله‌ی اوقومقدن 
9 عاحز قاله حق درحه‌رده و حودك اب 
و وی ای تور نظردن حروم ایدی . ساء علیه 
بوعنای مه عایشه خاءعك رادرندن کی ایلدی. 
آص‌ادفك رمی‌وت محخصوصهمی اواق اوزره 
اوذات همشبره‌سله دور يشم اوزره حسهخانه به 
کاشدی ند دی یاه حاغبردی , ذاناً وقوعانه 
وفوف واطلاعی‌حسدله دور ودراز مان‌مقصده 
حاحت N‏ ار اش دیک ولده 
رمکتوب بازه» سی توصذنه ابل ار ی کونی 
کت باه جکنه دای و عد آ ادی 3 


ار س ی کون کک شه ی مکر مله رعنانث 

۱ ۳۰:۳۲ 
مم اولان وم مار ی ادی فك على الصیاح 
عاقل افند منك خانسنده‌قادین وارککدنص کت ر 
عل لا عرض و حو دا داد ی .مدعو و ه::ظر او لا نار ك 
ارقه‌سیالندقدن‌صو کرءلاس ردکار نك ز شی اله 
خرامان او لان نو عم وس فتنه‌ساز اراد هند ر له رل 
رارنده دک ر برقاج آراه دها اولدییی حالده 
مکرمك او سه ارصتال او لندی ۰ مکرم رعنای 
ج اترام کین نورامتد کی حان و هان 

د رارش وق ‌خارقالعاده اىلەقارشىلىەرق على الاصول 
قولنوغته کروب او طه دنه حبقاردی ِ 

برقاج کون اده و زسنه موق 
i E ge 2‏ ن بالا حره 
سْلثه صلا حدمتی اه ادرك اواك اون <سته 
خا يه به کوندرندی‌زمان او لودن ساب آو لان‌حسد 
صني ها وکوشه‌دن قالد بر لشدی, بو کون حعم 


۲ Ss 

ret 
حانه ارامکاه‌سه‌ودیت‌اولان نها وکوشهایدی.‎ 
۲ حکمت درك اخطار ولذ ہی اوزرته آلت‎ 
قاد ہکان دع وی وسبر حباری استقال‌الله مشغول‎ 
فقط زندانده حلاد باخود دوشکده احل انتظار‎ 
ادن ر حال‌اشنده آدی.‎ 
اسیه بوقاریده وقوع حال ادراکه عدم‎ 
اقتداری حسیله سلان وواسنده اوشار قوش‎ 
باورسی کی غات شن وشتاطر بر حال ابراز‎ 
ابلردی ۰ فقط صبباجلن کوردیی حاضراق‎ 
اوزر منهبدرینه کم‌کله جکنی صورمش و وا نهلك‎ 
حك وا یوت ا‎ 
داشادانهه فوواش این ه«نوز رشی طهور‎ 
: اعنیحه اشاعی‌به رادرك يانه اهرك‎ 
اغا ك ؟‎ 
يەرەك فردائم ؟‎ 4 = 
هانی | نەم رده ؟‎ 
ا‎ 


خیرم بوق ۰ کم سورلدی ؟ 

بابام او له دیدی . 

بدیدی ؟ 

کم که حك عون حاضر ورز دید ده 
اناك كله حك ددی ۰ 

ق يلم ۱ خبرم وق . هادی حیقه | 
صورام . 

ایی قر داش درار منك‌یاننه جبقدیار.او لاحکہت 
سوزه باشلا ەرق ارەده شو محاوره جر بان 
اسّدی 

حکمت - بافنه‌کز | انسه دیور ؟ 

هکرم س دیور ؟ 


حکیت س آننه‌م کله جك دیور .سز اول 


کات ست روت که جك؟" TET‏ 
حال وارعی ؟ 
مدرم س ایشته کادی با . 
اوه س (تلاش اله) هانی ترده ؟ 
مکرم ‏ اچ رده اوطوریور . 
اسه قوشه‌رق اجریی اوطه‌لرك ایکنستی ده 
آرادی. برنده قو کو فومشودن ماد کل ر غ 
دبکرنده اسه مه او له 2 اله ارهلرنده ‏ 
دز ەش يلان اولوسی کی- رعنانوز کوستر۔ 
مکده ایدی» اندسه کا درك يانه عودت 
الدی . 3 
اة ی راشای و را 
بولەمدم . 
مکرم -(کوله رك) اوراده کوشه‌ده‌او طورسور 
رمدگی ؟ 
اه کورمدم . 


ر مکرم — اه ام . حالم باشنه الاسار» چیحکار 
طاقش خضل تورمدك . 
اسه بت ها 
مدرم س اوراده کوشه‌ده ر بسی‌او طورم‌ورعی؟ 
اه س اوطورور. 
مکرم س هاق ی لواب كەش ۰ 
اسه س ها . گوردم ۰ 
مکرم سے ابشتة اوسنك ةك دکلی ؟ 
اسه هدن اسهم‌اولسون ؟ 0 اسهم 
بوفي ؟ 
مکرم — و اراما لوده ائەك 
اسه س (اغلاه‌رق) ن‌اوله انه‌استهم. 
ن‌کندی آننهعی اتر مه 
حکمت ایشی كلامش اودر 4غابت محر و نا به 
بر طورابه ویب وکوب انبسه نك قولندن‌طوتهرق : 

2 OR 


FER‏ ور 
جه شاد فرداشم . . هادی ز اتیب 
دم سن اغلامه ۰ آنهمن وق د دکل [ , اه 
مرو رسون . الن‌شاءه ان اولورده کلبر, به‌وار 
اعلاهحق ؟ 
دەر ا۹ی الوب اشاعی به آندردی ۰ 
اره اسه فلکات کرم وسرد نه دها اوزماندن 
معروض او لد نی ده 4 قدر وااف ماھی 
اوله‌مسهده حسبرت مادر جکر ی داعلامقده 


آبکن ھچ لوب کوره‌دیی رقاد اك انانی 

اوله‌سی خصوصا انامی اولدیمی دری طرفندن 
مان اولعسی اودرحه‌حاأی باشدی‌که کوزنك 
ای کورن والده منك حسیاننه ترجمان اواش 
طن ادردی . ناء عله حکمت شيره سنك 
بکاسنه مقتدر اوله‌مدبنی کی او : ۳ 
برقم شدیدیده کندنده ولندینندن او بان 


14 راش انله قر داش نی اله‌رق طوغ‌ی و الدءسكث 
باننه کتدی: ۰ 


#۳ ۷ (۳ aE 
Oa 


1 ر‎ E GBS 
۳۹ هب هس مج‎ 
مهیجوره تام یأس واض‌طراب الله نفسی 
کندسندن قاحار کی هی فسیی فوفالارج‌سنه 
احرا امکدة وکوستزهیی خال نتان ذاتالوزده 
اون درحه‌سنده ولان اد حتی تون ازاله. 
| لدیکندن حدمت ارط ر فندن یکه نلمکده اندی. 
حتی حکمت الله انسمه تاغنك بانی‌باشتنه‌قدر 
کاشسارایکن اول‌اص‌ده کندبلری طاعدی . 
صوکره‌دن طامدیااماده روقت تکلمه‌متندر 
او 4 مد ی .مع مافره شفقت مادراهسنك درحه‌سی 
آکلاملدرکهحانی آغن -4 کش د نز له جك بر حالده 
ايکن کوزی‌یك آززمان سوکره ابدباً قطم نظر 
اینه‌حی علاك هیچ رحاانی کورمدیی حالده 
اوایی‌معصوم كسك کوزارنده‌ی کر به ار یی 
کمرسخدی . ناء عله فلکدن استمطاف اند ر کی 
کوکدنی و جودینی صیقوب دهبرسوزسویله لمك 
اقتدارنه مالك اولیحه اولا وی -وال‌ابلدی . 

aS ار‎ TS 
EEE ۲۰.۰ سس نهاو ء پاوربارم‎ 
۰ اغلامدق‎ eal خر‎ KEE 

مهحوره -- کوزارکزدن بای رت رنه 
سامت ت اعلامدق » 

مهحوره ات مه م قیزم حون اغلاول ؟ 

حکمت و الدءسنی متاتر اعمامك فک له اغلا- 
دشی :مه حااشد اسه ده اناسه جو حقاش له 
سوال ورن اوزر الا ماهر 
وحالی کورشه : 

- یاربی اولهجکم ... سولله تیزم ۰ حون 
اغاورس ؟ 

اسه س آنته‌چک ۹ 

مهجوره س پاوروم ۰ 

اسه س صباحاین بابام دیدیکه ... 

حوره س 4 دیدی ؟ 

اسه س نەك کله حك دیدی . 


يب س 9 ی ۰ وان 
«حوره برچ تردن کلم آیاوروم 8 
اسه س له ۳ له دیدی . 
E‏ اوق 5 ن ر شی دعدم ۰ 

سسس ای ٠‏ به‌دن ۰۰ او له سو لدی ؟ 

سس امم ۰ آوده ۰۰ اوده برعلبه لات و اردی. 
تقد ها ۱؟ 

بونار کم ده صوردم ۰ 0 
3 3 ۱ ۱ 9 
انح ال کله جك دیدی ۰ 

سس صو اره ۰ 

حنسسه صو کره کله دم ای بکلدم کار لك ۰ 

© وت ۰ 


سب صو اره ن ده لدم صوردم ۰ i‏ 


پو ممیوره 6 

اجر بده دیدی . 

شتی | 

2 بکیندم ارادم توله‌ندم . اوراده برقادن 
واردی + 

س قاد می ؟ ۰.۰ 

س ها . ايشته آننه اودیدی . 

س ( تلاش الله ) صو ره . 

س نن ده او له آننه ایست م ی گندی 
آ نمی السترم ء دسه آغلاه‌رق بوراه‌کادم. 

ر او هزیا 

ارهده ر ایی دقةه سکوت اله وفت 
کیرد کدن‌صوکره انیسه والده‌سنك ساغنهاتملوب 
اغله‌رق نوتنه صار دی . 

س قوزوم آنته‌ج ٠‏ سن‌ایی اول‌ده ار تق 
کل وان اوقادن کون اعی ؟ 

ایشته اوحال حزن اوله سنه شکاف ۰ اوه 


Tori ۳ ۱ و‎ 

ا حانسنوز نرم راه امكل اعشندی4 عاره 
هجو رەك وض روحی اوساعت امجنده مقدر 
او اسه بل که مك الوت له هر با ده‌ه‌دی و 

وره رزمان دوشوندی ۰ a‏ نی 4 
اا 
> اوغ . قرداشات يك‌م‌اق‌ابدعور. کوئور 
وی کزدیر. اقشام اوزری مه کا اوض‌آیکز. 
مق ایده‌چك اغلاه جق»رشی بوق . اوسزل 
| هک اوله‌س . لان ملك طو نم زک 
هادی »هادی» شمدی كك ی‌ده راز الک 
راقك . 

سم او هی کدهل ؟ 

س 4 ساحقسکز ری اوه كدو ب دهنه. سا 
حقسکز ۷ج 5 3 
۱ سس جک ۰ بزکزمکده با 


۱ 


IG 1 r 


کمک کل : :کون فا اا 
آجیلسون. هادی. اما افشام‌اوزری اونوعيك.. 
نه اوعس اىك , 

تاه اص نامثلا ,کے 4 وق 
طبشاری جقدیار.هنوزوقت ایرکن اولدی‌دن 
اقشامه قدر» صو وله امار ساعات اندهحکار یی 
کندیاری‌ده ‏ سلمزاردی . 

خو حةارك عودئنی متعاکت مهحوره عاشه 
خامی‌حاءردی. هلوز رادری‌ده او راده اندی. 
کجه اوده یازیلوب اوکون كتير نله جك اولان 
مسکنوب واقضا کاشه‌ده مهجوره نك اص 
ولدشدن آق مرندی. عاشه خاءك رادرنی 
ساغنك یانه‌اوطورندی. 

برکاغ دنم کتبرندیار . مهحوره بواندشی حاء 
فلاکت اجنده سرتاا هی‌مونی اری اری ترحمان 
بأمی اواش قدر بر رشان بر حالدهیسندی ی کی‌سویلدی 

محرراو نص سو لد اسه او له حه‌بازدی.احق د اده ۱ 
هیچ رقلبه عکس ابدوب‌ده و آتش‌عالسوزمدااباماد ‏ 


مسی مکن اوله‌هیان اووقعة موّله الاو رەك 
افادای بازای‌ده کندسی قدر اغلاغقده ابدی . 
اء عا جر ری ساعتلر سورن کا 
«پحوره طرفندن حال وموقی نتنده مور 
سو للندیی کی سدکدن جاک ده حرری 
ارا ی محافظه ا لر تراصنوزنده: فقط 
قدرتی داخاده ردب وتصح..جح ابلدی .ساعت 
اوثر واده‌ارنده مکتوب افر ازلندی.متماقا 
حکمت الله انسه الدقاری شبه وجه الله خسته 
خاه به کله رك حکمته ودا مکراخه کوندردی. 
جو حقار بانندنربلبرکن مهحهوره آیکد-نی‌ده 
تکرارا حاغءرق بر وفت وزار ضه باقدی. 
صوکره تاغنك امجنه الوب کوزارندن‌او دی . 
او خاره‌ار اواقشام‌اوی | نا اوه کیدیورلردی: 
| بدرار ك بزم ر شوق وصای زین 
و 8 حقدی ۰ رعنا واصل امل او ه جقدی ۱ 
و دنه بالکرز بانه حقلردی فقط کنداینی ۰۰۰ 
۱ م لیر به اوله حقدی . ۹3 2 
ی TEPE‏ 1# 
صو کر هته خانهدن حبقه‌رق و نو نار ی وكوب ۳ 
عزون ۰ محزون اولر شه واردش . 
جوحقاراوه کلدکاری زمان مکرم بوق‌ابدی ۰ 
صو کره حکمت والدهس_نك ام نی بر ان اول 
اجرا امك املیله س وقاغه جیقوب بد 


ماه ور بولدی .6 .یو بردی کرم چو 
او قوءغه باشلادی : 


E 


وحدانا اك سول برتبزل ارادم برار سک شو 
مکتوی از مةدن گنای | لهمدم ۰ تن دسادهم. 
فنط کوک مقر ودر دراب او لشدر ۰ ناء عه 
تروق وهی دسادن کل آخرندن و 
من‌اردن پشیداش صدا قدر مدهشدر ۰ سن i‏ 
رت ام‌طویار . 8 
اوچ کوندابردرقاج کره خبرکوندردم ۰ ایک 
دفعه کاغد بازدم . كلدك ء درمانعءدن؟ ورود 
عافتعی اعاده ابدرده باشکه بلا اولورم دی 
فورفورسان؟حباءمسن؟ باعده‌ش‌دفقه ولور- 
مگ مقدرمی‌نقیر ایده‌جكث ظن .اد پورس ؟ 
۱ طالعممسن 3 صوك برارزومه موافقت کوستر ر- 

ج ِ هد 3 جى کوچندررەش او e‏ کون 

3 شدید i‏ ای ۰ سن ااه ۳ 
E‏ شو محداجانه‌دن بر آن اول فورناهء‌ق اجون 
ملت الموتی دعوت اتہه ایدم حت ابلرده 

۱ کلبردی 8 

کوندودیکك مکنو بده چو جقارءباقه جق کسه 


1 ڪور 4 ی 


اولدنی و رقادنه ااك ولنسدنی اون 
3 کدی 0 ونم وق در س۹ل RRS‏ 
خدمتیه ور له جك فدرده می مصرف 
اولهه‌حق ؟ بکاقاره طو براقار حاضنر بر کن سك 
احضار اس د کت حیحلهکاه املده زم و صت‌الك 

" اولندیکی بازمشن ۰ رشدهتی 


اوله حق» شوراده طاء‌مدن فراکلق. رمدن 
امدسرز + وحودمدن خراب فکرمدن رشان 
رل ما ایند دی اک وروی 
عزراجه جان و بربرکن سنك آغوش یازکده 
امد کی تفر نکر باصه حك رعا خاعه عجب 1 
شا آبانی قدرد.می‌ه«ده کز او اه حق ۳ 3 

رمتك سك مصلاعنده قوردءك زمعشره 
ایی او کسوزله او کسوزلکنیس بت کوستر مک ال 
حسارت ایدسورسین ؟ فرض ام که کندی 
و جدانکده و لاناره بوق‌فبول انتدیره بایرسین. 

بةاری‌ده نم کی رعتیا.غامی. الق 
: ان ادیک أابدرەءەجەك بر وار۔ 
سه آلكده بری سن «ری ن» بریده-د ن 
و ی کورن آللهدر . 
ط-و ال رکه رعا خاهی شمدی حوخقارة 
باقدره‌ق اجون الدل . وقبله هاجون سو - 
مشدلء؟ جو حقارك بر خدمتکاره »سن بررفبقه»؛ 
1 ن اسه نوله ته خا به کوشهارنده 1 وانن 
الله ان ورک حور وحتساج اولدیشمز 
زماده حون رعا خاعك س ودای سای 
کوکلکده برطوعشدی ؟ کا قاووشەمن سەك 
دادن حینکدن ابر له جفی. ازد فك قاکله 


رعنا خاعه نامه لر تسود ادوب ده امنده ای 


۴ 


رلور امیدی ی رشب مطامه لشسه الین سن 


دکلسین ؟ ن فرش باس واضطراب احنده 

فةط رعا خا٤ی‏ چو جقاره اشق اجو ن الدیغ ٠‏ 


۳۹ ی( 
کندم اجون دکل فقط یالکز جوجقارعهوقاره - 
کون کو سترمامك اجون للهك عواطف صمدا. 
نه‌سندن استرحام عاذت اتد ۰ زمان رکون 
اول مقصدی حاصل اتك امجون خسته خانه 

کوشه‌ارینه‌دفع ابدن سن دکابسین ؟ شو چکدیگم 
حال دلسوز اشنده اولوم سله مقار مدن احتراز 

زک اورا ورا 0 رابت ا 
اند همو بده ساغ اکن قره کومدکك 
ششمزمش کی اولادن کونده ا 9 2 
ا جکدرن سن دکلاسین ؟ آم ۰ عم 
+دهشتی جم اش ؟... ضرر وق ۰ سب 
مسعود اول ۰ سن موفق اول . آلشته‌هر شی 
سکا اروك ذاخنده ول فارگ کدسو 2 

فةط کندی حر کی كندل دوشوگلنسن... 
سن ی او له ر زمانده دراعوش اعش ابدل که 
جهان دان و راه نك طاع ددکلری رنك 


و اس با ی 24 ٠و o‏ امنده 
عبت ك ككك اد خنی کوشه‌ارنه ‏ کلدی . اک 
مقابل‌سکا عمرعی» استقباای و بردم.حکمت کی 
الاھ کی ای محصول حت نشدردم . 

لل ارکب و جودم کی بر خاله سیاه ایدم . 
فض ددم سن اولدك ۰ ن سرت متسس ر 
کوکلدم . خبال مك بکا ممذوق اولشدی . 
ند وحدان صاف ایدم . سن او و حدایكث 
تورعفتی ايدك . بن بر قااب بې روح ابدم» سن 

¢ حم اولمشدا : ا توف‌سکاهده ن 
بر یب ایدم بسن بکا ,آشینای e A‏ 
زو رن کل نايم رو چدان 
عفتدن » بر حسد روحدن » ر حسته شفادن ‏ 
برع بب اتان هس ه بکارسه ن هسی‌سندن 
بکار دم. سن‌اسه رهه خزان. کوکله‌حسرت: 


روش[ 

به قدر وانشین ايه E‏ ا اع سو 
حمدی . اوائل نك نه قدر ماد 

وس او قدز اسان طهور اللدی . ا 
کک 2 0 

اهر وللا ا امد دیدکاری والدء 
استقمالی باكر سنداه ولورکن ا بکا امد وا 
ا حقدك : a‏ 
كاك ای ستمار له امتعان اول 

و پرقولیم ‏ فقدط بشرم . تمده مل 
ايدەمىه به حکم ر بلا وار اوده و اقعام سن‌فراش 
اک ستاو دنک کله زم اولور کن خوك 
او د دوا تنهالندن قورقش ۰ او کنوزلکدن 
انمش ۰ یافه‌اری برتق » کوزری اك ای 
معصوم نواأله در . وافشام سك وکا بار 
اولانك ابلك خدمکزه فآموردرار . فق طط 

غ E‏ بر اا ده ی روج 
۳ 6 ك زار لانکندی 1 1 تالر نك صوكخدمتندن 


مرو ۳ + یاعه ۰ . اه EN LS‏ 


سودیگکك ای اجون یاءه » اوامی‌او کسوزی 


اڪ مز سه (2 بکا هي حقم حلال او لدون: 
مکرم ! سن بیلیرمیسن که ول دیدکار ی ای 
برعا( »کان د کل برجهان اضر اردر ۰ بر کسه 


علاسن‌که آمالنیا 46 » _مسعودتتی محافظه‌به ‏ 


مقتدر اوله‌جلسون نن كاج أيكن اللهك‌حسن 
روسل بر عاطفتنه مظهر ایدم ‌ بر انهه 
مقابل اولوب‌ده کندءه عمف نظر اش دک 
: کندمده او لله بر استقبال کور بردم‌که کو يا ی 
حات دیدیکك وشہراه موقت اده صوك 
مس <له به قدر رکردونه مز بز اله کتوره حکدی. 
بوکون کور ورسن اوصو لك مس حله به 4 اوعال 
شبابانده اوت وداع اب کک راضی اولخ 


هه ۷۱ 
ِ 1 عك او 7 رلاد‎ EC 
ری حوق کوریور ۰ يشته ول‎ 

۰ 9 < و سل ده‎ e 
م کی ربب اجون انجحق برحل مخصوص‎ 
اوله حق خاك سیاه التنده دشارم دوکاوب»‎ 
 ادغ کوزلرم آقوب. وجودم فورداره سلاذاره‎ 
اولوب دە دناه کادیکمك نشاهسی او‎ 
من‌ارمك طاشندن بشقه برفاج تک فاد می‎ 
وقت فلك رسنك اوروبده‌اشمك طاسی‌طتن‎ 
اداز اولسه اندن «حوحقارم» ته حالده‌در ؟»‎ 
صداسی اش .د له جکدر ۰ کدنو رم . ةط‎ 
بکا ایی مره براقیورم ۰ بن کیده چکم . لکن‎ 
کوک انلردن اراو روحم درکاه عن‌نده‎ 
اناره کان اوله حقدر . اونوعه . اه عشقنه‎ 
۱ . ۱ اوابی شمی اونوعه‎ 

۱ ب م Al.‏ عك جاده سکاهی‌شنی 
اونوندره‌جة-در . فّط ی اونوت . اننزی 
نومه . سن شمدی روسنم عبت اجنده‌سن. 
کوردیکت کل اښددن شقه هیچ رشی 
دوشو نزسن ۰ 

فقط پرموسم ویسع ام سدم. کل نآزاواکت له 
کا کور برسنکه رتكالا ی‌شاهد یکی سک 
5 ی کولر. بردانه‌ستی برندن چقار. جیقار درك 
طو براعی قاز + باق پرکوشه: بوله بلیرمیسین که 
برقاد مك حفوظ اواسون. دنماده هی‌امیدله 
تیحه‌سی بودرءشوق وشادی»‌قاساوب‌ده‌صوکق 
سا ند تارشن , 

1 و کون کو سرو کاک معأماله بك ايخ ودن 
7 قاچ کون اول روا یله برعام فلا ده 
کوره‌شدم. اوزونا سکا صوك یادکارم او لدو رکه 
بکا برهساتف الغیب اولدینی کی سکاده بلک 
برخم اد اه و + عاطرام 4 کر گه 
حالا بورع ارچه‌للیور ۰ و خاءزه زک حکز 
اولد نی افشام دی . 3 

رویاده کش ر #ر أده اشم ۰ موسم ابلك 
مار . وفت صیاح » و و هوا 
غات لطذف ۰ بر مر کنےارنده اوط‌وردق ۰ 
اا4 فوحا ردر ۰ خوکتزی او دده 6 سن‌ده‌یا۶دهم 
ادل . ٣‏ 

حکمت بردن حك طو بلاوب فز داش نه 
و ر سور ۰ اه ادلر 4 او شور ۰ بزده او نلره 
باقوب اکایورز ۰ 

هر ایی لیافدن متشکل ابدی امک راون 
آقان صو برلشهرك. برنهر, اوشدی . بر زمان 
هره باقدلك. روقت بکاباقدله.حزونانه دیدلنکه : 

س اباق «بپحوره شومر هه بکزیور ؟ 

وزیی س‌کا چورردم ۰ شه سن سوزکده 
نی برعانله نك ٤‏ 1 ر قاد له 


ق وارککث حا حانی تصور ادسور, باق . 
ی رانك صولری مالا کله‌رك برنقطه‌ده 
وآشمشار :اوی سكع رکدر .ری ده .۰ 
ایی وجتود, براواش ۰ حیاتاری رر 
قا ریشمش . طاتلى طاتلى أ قوب کدبیور ۰ 
بن حزون محزون وزیکاةسدم. چکدیکم بار 
1 زياد سله اونوغق ٤ک‏ ا 
اسه سوزیک اتاندم . 
س اه امرمسون . 
ديدم .۰ زاو اشا اللهمشنول‌اولورکن ردن ره 
ر فورطنه جقدی . اورنه‌اق قراردی .کو اش 
عادتاغات اولدی . بر کول بر بر ه‌قار بشدی. 
آغاعار دور دی . سدار سقلدی . عم شقه 
بر حاله کدی 4 
در E 3 9 N‏ مر 9 
روز ء اوکنه دوشه‌رك هرطرف i rt‏ 
ايت ٠ضس‏ اضر الطالمغة باشسلادی . الالدة 
کوخولدی . کونجولد که اطحالدی :۲ ۷ 
]له اشمزه قدر امندی » کو جوله کوحوله 
برحارقدرقالدی. پردبره رشدبله ېره حار هرق 
صواری, طاغتدی ..مرالریر بزندن آمردی.: 
مرك برابانی قوریدی . برندن آ نشساجقهغه 
اشلادی جرا برجهنم قووسی , حالنه .کبردی. 
بر مارطاغ اولدی. اتشار؛ قفل<-لر وسکوردی. 
انشك سیاه دومانی عادنا صو کی قوی اور 
مجرادن کل( ؤت ارد ر رى 8 درکراک 
اب و آشن.امنزاج اجى .. 
اوانناده جو <قارله‌سن خابار عهکلهرلاطر فی 
اراندم. ه, چ بریکزی کوزه مدم ۰ یجب صو نمی 
دوشدیار ده ېره قوشدم . بالکز عکسکزی 
: ۹ E O N 
ره نہ‎ 
۳-۹ لاد وره‎ 


1 


۱ صوده کوردم .. اه 

نونك » حکمتك وجوداری» باد اری 
اواتوات تشر 4 بافش.. سنك موان ده اوقاره 
باوط .اواتشسیی دومان بای ورامش ١۱د‏ که 
اوعر اشردك » 

طوئوب چ-وجقاری الق ایستدم حرفا 
کوردیک صوامجنده برکردکه ۰ صوالننده رخال 
دی + طوکق» بلق کد .کا نک یقه 
برعالده مده وھد اراسان رچ ل 
ایدنوره‌شم,بولدینکز ره ال‌ار یش درمك کن 
او لهمدی . 

شو ر وای ةفلك کار امشدر:» فقط آنا 
سمزء تعلق آنده‌حك قسمندن آهعشقنه چو جقلر گی 
حافظه ابت » یاعه ‏ مکرم! برفاحشه‌نك 1 تش 
هوسنه اواي اور تی بائدرمه . 

مکرم ۱ وجودك ء مينك له مرم قدر 

قىم لى آدی ۰ سفق" 2 Ss E E‏ 
ارلدقدن‌صو کره ععرمدن,دنامدن‌ده ار بایورم. ۲ 
نی اونوغ» . اه عذقنه نی اورت ۰ وکوندن 
ادا ابدن ایام سعادنك اشحنده سوک رعنای 
دراغوش ادگ او حارهی‌ده درخاظر الاک 
روقت ما فو حاغ لك این شمدی دورا: 
قارشی امد اسار کی اض کفاره "ضار هر و 
قاره طو برافاره آتلمش ٠‏ پرهوس OR‏ 
بولند قزبان اولش کتمش‌ده کدرکن سکا 
اک ار سله اعامشدر . 1 
رعنای قولک الو بده سیر ماره حبقدشك 
زمان او بدشحتیده خاطرله که روفت رعسادن 
زیاده سکا سویلمش واوحتی حباننه ماه لامش 
اولدینی حالده صوکره سان رغنانك بزم ماه 


کدرکن ای‌خسته خانه !خد یحاری فولار نه 


الهرق قبره کوئورمشار » برجم ناز نین آیکن 


VN, SENE 
بر خاشاك ی کی نشب اک _اعشبر» ایی‎ 
او لادی ی وحودی لازم آیکن برو حود‎ 
ازوم :ای کی اوستنی اوره‌رله حتی کور هجك‎ 

ردليك دله بر 2امشاردر . 

و ن شبودرکت طول امل‌قدر مدید طن 
ابيکك استقبالندن استفاده ات ,ن اسه خاك 
ساه اده حو و نانود ار لیم . فوط ی‌ده 
اوئوعه ۰ 

دص ٣ک‏ ایی او کوز اسل HE‏ ۱ 
وارك بر مه حکمت ۰ بر Oo‏ 
آوء بکا انارلٍقدر دق ر ت کلاندی 

سن 2 قدر سله‌من‌دن ۰ حسمرت او لاد ه دك 
اولد نی سلیرمبن ؟ اله سامز سن . أللهك 
اوقدر شو کی قولی دکلسن که سی او لله احی 
برستمله امیحانه ازوم کورسون . 

ایشته اوایی غربیکا براقیورم : کولدپرر - 

۱ VY 
سلاو بلهکوادیرکه مکی و فلکك ا وه‎ 
. صو کره سل" قهری 1 :ده زاون اولس ونار‎ 
اک اناری‌ده انالری :کی اولدبرهجکسبه2 باری‎ 
۰ او بله اودبرکه جان ۲ جیببی طوعسونار‎ 
حکتی بزلل کن ور ۰ السه‌ی اناسزدره‎ 
باباسزدر » او کنو زدر » مدر ده ام ال‎ 
برقو انور باکر می‌زبارتامون‌لزه م‎ 
۳ ۶ ی ت ورسوتاز‎ 
ده رک نکو سر رده سن‎ "١ ا فف‎ 
- فعلکه ندامت ابدهرك اولاذیکك‌قدری اوکره‎ 
ەسەك » انار ساه کده مسعود اولوزارسه‌اوزهان‎ 
سنده پرایر مزارمه کل ۰ بکا چوچقارم نك‎ 
قبرم قندو نار اولر ۰ اوابی ارد یقات‎ 
اوزرنده ولسندر . اوزمان‌دیکه : ( #هحوره‎ 
رمال دن رعاله هل انتدیکك زماز ب اي‎ 
باد کار ْ3 او مراد وکو( بن کک ناهم نادم ۱ بوکون‎ 

۲ ٩ HR 1 ۳3 ty O OS ۹ 

انار شفق کی شن ۰ کوکل کی حترمدرارء اج 
اوکوزاری که قازه‌طو براقاراشجنده سوءشدر . 
قالدبر اوطالمسز بائی‌که اه باس ظامت > کاه 
خالك سیاه اله لد ده بو زلر؟ ی E‏ 
رکون كز ۰( 1 
وحودم سزی اوراده کورمن . فقظ ۳ 
سیرادر ۰ کر یک اتديکی او -ازه لره ده 
آندرسه حضور رب عن ده ا شامت + مدن 
قورنله‌ص‌سن . شوو راه ده مك آزمرم‌الدی. 
قدرمك وقندرحق رمعاونته باری منهر 
اولورسهم بلکه نو کون یاقهعی قوزتاربرم‌ده و 
اخشای‌ده دساده کرم + بارن» اور کون 
وقاغى ادش.درسهله RA‏ قرعی زارت 
اه . سکا هی‌حتمی حلال اتدم » پالکز 
چوحقاره باق ٠.‏ بای وداع . اما 


( «هحوره ) گر بای ا 
حالاشبردی ۰ 


مکتوبی مانتنه‌قدر اوقودی . حر ك طاشار 


اوه سنده از له حك‌طاش‌ورکنه مکتوب‌ذره‌قدر 
ِ تابر یوب یالکز حکمته خطاباً : 
س اوغل بو ی آنه‌کمی. ویردی ؟ 
س اوت. 8 
ا عجبکم پازش 


9 را لدم ۳ بازسی دکلی ,؟ 
SS‏ ی وله بازاماز هينه 1 
نی اولي ۰ 
مندر حات مکتو يلك ک: ندسی رود يمهم اوی 
او لد ی حالده انلره بادی‌ده مسودی» حرری 
کم اولدرغی ارامفه قالقدشدی . 
وفنا که افام اولدی فلك افق منلونندء 

e a 


۳ 


انقو 9 مه وکاخد اتسام» مانو سره رخون 
تارج رنھ اعساهی ترم شدعو 
بولنان رقا رفق‌اله فا اده ساعت‌مسعو ده 
وصالاف EE‏ 6ای حال س ماده 
خنده‌غای تبر بك قباس ابله‌حكث قدر س ۲ 
اا ر از قات ابلردی .مهحو وه عبت E‏ 
کندیسنه بر کون دهاکوستردیی حون فلکات 
ای باشنه -قمفه حااشر کی اغا اجنده 
بر خال اضطر اب کوستر ردی : 

احق 5 معدوم اولان امد حباتی دون 
مقطع اولشدی . ناء علیه مکرم‌هالری ابه رار 
برععر موعود بکلرکی وقت‌م‌هون وص‌الی 
بکلدکار ی صرهده لنت جات خد میج ار ی ده 
ەخورە ی بکا شیر لردی, توصور له کیحه اولدی. 
ضیای شمس حاره ممحوره‌نك نور نکش کی 
شوندي . اطراف امیدی کی قراز‌ي , .: 

aR 


مر زو ۰ طلجت اودرجه ۹ 
E‏ ابدی که ھم ایی طرف بات احوالنه مطاع 
پر نظر دقت ماو اه امطاف ی ساعت 

ساعت 4 ار موت وهلاك اولان «مع<رره دك 
ا ل عس د O‏ حاله فلات أجل زه وحنك ‏ 
رعنا اله هزم و صات» ف Cee‏ ادى 
ومسبرت اولدقاری بر بیجن کوزینه کوسترهاء 


مك اجون برلره. کوکلره‌اولو طویر ی ريعش 


ا ن ادردی ۹ 
۱ مکرم ا اوطوریرکیب بر آتش‌سینه. 


سوز لجاز ادف زاره حورجم ۳۱ 


حکرك زمکا ء ملافابه دخول زماه فاو و شدی» ۱ 
عادت بلداو زره رفقامی وذوات لار و ارقن 
او ده ودر کتهرددار ۰ ااه یداه کی امانه 


i. 


E 
A 


معرره ۳۷۹۷ 
ذکری سق‌اندیی وحهله اوطه‌يك عفرو - 

شات ور بای .9 جدیدابدی.»)حوزه» قاری 
خد کی به وبرهحك ش‌اون غ ش مماشی 
و دی کون اخ خو او ن 
مقام اعتدارده ران ادن مكرم افندی‌حش ر تاری 
رعتانك ارزوسنی» مطلوی اکال خصوصنده 
ماحصل اقتدار ی ندل اعش‌ودوفق اواشدی. 
" رعغنا اسه د حشرده دفتر اتال ندقق 
اولنمه دنام پالکز آلداعق‌وهی آلداندیشدن 
هی آلداندهندن کندرسنه‌روحبرور فقط موشت 
مغفای<ه خاعازسوز فقط مود رده حقارهق 
اجون کاش دیذله جك قدر شیطتلی بربلاربای 
روزکار اندی. وندن‌شقه وزنده‌ي ردهعفی 
حا کحاك» وخداننده‌ی حس‌حانی حو وابطال 
ابلین طبع ملعتولی نظرنده حرصهوس.دن 


اش 4۸ +عالو لے و رت و آمه‌دن لش 42 

۳۷۸ 

ملا حظه برادانی 73 O, unl‏ 
برعا امکانی هدم ونحرسه مفتدر اولان‌کوکلنده 
مکرءدن شقه رثی اوادینی کی 7 رم‌حقندهده 
اوافشامه وصولدن رشقه بر امیدوفدی. 
محکرمك خاحان عاشقاه‌می » قار لش 
دنوار اده قالش کو ب ك باوربسی؟ بر 


قاس < ر بصندهی اهتزاز E‏ ید قە قدر کل مه ۲ 


میدان؛ 1 1 ده‌تماقا ازی استغایی| ونویدی. ‏ 
دیاده هي ن اله سیر مہ بی ابل احمال 


اولان روی ححاب رایداز ك اوزرنده‌اریاب 

حا سه بالاخی شاهد لك ادر ۲ ی ۱۳ 
دوواعی a‏ اول : FD‏ قالدر دی . 
مکرم طرفندن کندیسته‌قارشی لازم‌کلنقدمات 

ما نی کندی درمبان ابلدی . + اوقدر 
طاسقا اوقدر متجسسانه ۰ برزمان اطف ابله 
کیرد ی که خار حدن واتف احوالی اولان‌ر ادم 


N I E 
E #عوره‎ Eh 

درکله‌سه‌عذق کی عم فروز برحس وحدابنك 
ر ع:اکی خاعانسوز روحدان ملعنت قز ده 
نصل اولوب‌ده‌وانه له چکنه ابقیامت تعجب 
و تلف ارلردی. حال وک قار بده ی عذق رعشق 
حقبقی ؛ برس ودای جدی د کل رن كکل‌کی- 
رقاکره قوقلامة-له صوله جق برحال موقت 
ادی . اتی ملعون اکر تکل ان انیب 
وب‌ده دعوای مساشته کر بشسه‌آباسی داه 
کلد که بوزك کره نادم و شمان ده حك‌طاقدن 
اواغله آدمی باشدن دکل حنندن له جقارهق 
عندنده اهمیتسز ولندینی‌کی محخاطنك کدف 
مزاجنده اوقدر مپارتی وارایدی‌که یارم‌ساعت 
کور بشم که قارشسندهکث کاملا" ماهستنی اکلار 
دسلسه خطا اوازدی . 
بوندن بشقه او استمزاج اوزر ننه اکا کوره 
ادارء حرکت وکلام امکده » حك سوزننك 


EA‏ *#عوره 
دکل حتی بوزینك رنکنی بیله ایسسندیی زمان 
دکدشد رمکده او له اهل ریچ ادیک اری 
اٍری مف امراج ای کشی ابله کوریشورکن 
رشخص اث بردلکدن احسوال وحرکانه ۰ 
افادات و معاملانه نظر ایداز رات او اسه برتاعه 


۳ 


اده مر اف و صو ری اقابل وز مرك ردک 

کیروب هیچ ,رنده ھا کو-ترمین ابرشام زمبنه 
یش طن ادلردی ۰ مکرمك الا و سر ی 
اسه دھا لت کو دن کو کل شتتی کیو جداننه 

مار ن حثی هرزمان اولدشی کی وط رها 
مر لاه رص ورده عشق و حت زه‌زندن 
طوندیره‌رق بروقت مان بت واشکای‌حران 
انلدی . 

3 


تسام اده‌حی زمان عراشل ر ده وہ عه 


A.4‏ 0 اح ارہ ۳ صو ھی 


#عوره ۳۸۱ 

تصادف ابدركك مژدة احانی |( جه سونجندن 


اواش کی عاد با بی از لوب کدرك اوژون 
مدت کلامه» اعاده حو ابه مس در او له دی ۰ 


معروض او نند مالع خا 911 باو ط از ای 


ر عنانك‌صور با قاه غلابان و رهحك قدر حراز تنل 
فقط ضمنا باقوش صداس‌ندن ؛ تم فریادندن؛ 
فن هاف نوق رارلان .و اة 
قطره قطره کوزاردن‌باش‌دوکلوردی ۰ قاری 
اوژون مدت حث کندی طرفدن تطویل 
ازم اولوند:.مکرمدن < جوز اشندن 
بشقه برجواب الهمریجه حرفك رن اغلا - 
کک سلدیی حالده شره الت اولمتق نجل .له 
لوق اولان وحداناث سوق» برده بر آن 
اوك بکانه خاک حکوب کندسنه قارشی سان 
میت اتد رمك املله دبدیکه : 


dw. 


» اولفشدر .الت ت کروب < مد ای<ه خاط رک کلب‎ E 

= اوت ۰ 7 د a‏ 1 


علادم زمان ی دوشو ءعكث رل | بسته هن دیک ۰ 1 
۹ 

رس قدر کوزارم قانلی باار دوکرکن 
مز بتاغکزده راحت» راحت اووردیکز؛سزل 

" من اعدیککر ز حاله فلاف م حجت‌اتدی مىز 
دوشوعدگکر محاره‌ی اه دوشوندی . 
دو کدیکم کوزیاشنه‌قارشی قدرم کوله جك بر کیده 


ده بم با عده :م دشم اجون ِ 


۶ 


5 


نونکا ا .۳ 
ات کم جۆرە خا٤له‏ ده هکز تواو طه‌ده احرا 


نف 
۹ 


ابت کوردک<ه اغلارسکز ددم ؟ قدره فاد 
هسویانور؟ طتالممدن املاث کورمك ۶ 


او لسه‌سمز ی کو رمن‌دم ۰ بی ر بلاه دوشورد 


قلمی ۰ اد ارءمی آلدن الدی ` ۰ دماده به قدر 


لت تدر ام هد ی سز ده ط» بلادی۰ 


۲. . 


ګڪوره : TAY‏ 
سم کولرس هکز برا ركولك » سزاغلارس هکز رار 
اغلامق استعدادیی بکا و ردی ۰ صو کره 
. محلسکزده پولوب ده سزنم رقیم جون‌اغلارکن 
ىدە سرك اجون إع_اامغه ۶ور ادى ۰ 
رری بوق » بکه‌ضرری بوق . اغسلایکز . 

ES ۶‏ حلکزءالت ت اغلاز سک ءالت: *مع<و زه 
دن کوزادی * دن انسانتیی دی دکلی؟... 
زمانده سرزی رساعت راحت برامدیی اجون 
أ6 اعلارسبکن ۰ سری کوروب ۰ حالکزہ 
4 اون ۰ الدن کلی ودا آیدوب ده مات بر 

کا ورك قوهتدن ور حك بناغندن آبیرد اخ 
2 ا کول جکم بر گحه‌ده اعلاتیرسکز ۰ 
1 ری توق وده قد ر ۶ش ەدەم ؟ : 

رة مکرمك قوای حسه‌سی,کابلا پاش 
کوکلی یانفان خراه‌سندن دتر اولش » حی 


رظابت آبد ردنت اولان وچدانده جن 

وت میور سنه ر قا مامش 37 RA‏ ۳ 

اعلامق با خود “وز ون دوشو مك خاطر سه 
راون ۰ سره بکابی درام استدیی حالده غات 
بروضع عاشقاه ابل رعلانك الندن تعلاد فاه 
لايق اولان ونی الاك شمش اسقدامنه اک 
کی برعارفەبوكەزل : 

ن > رعنا... اه عشقنه امه :.. دهاعالی 
اکلامدگی ؟ ن‌ده »حوره اجون اغات جى 
کوز» »هحورهو» حکتی. اسه‌ی لام کی 
دوشوه جك عقل فالد ی ؟ 

بت ها بوده کر اسانکزله كرك قلمکر 
اوزر ازه‌فرضا اولش بر rs‏ 


بهاندی او A‏ ادی"؟ 


سے اده » 
س ابا نهدن حن مك مادتکیت چام بن 
مزه نی سول دندمی؟ والده‌ری ورم اولد سه 

RR 
۳۸ ی(‎ 


هش 
13 
f‏ 
ر 
٣‏ 

نم ته قباحتم وار؟ 
س باعه رعنا... جلهہی سکا قربان‌اولسون. 
انس‌انك کوکاندن قمتلی هیچ برشئی‌او لهمن. 

بن آنی کا قران اتدم . 

مکرمك کر ەی ندرجاسکونت بولقده‌ايدى. 
معمافبه رعنا حر هك اسیاب بکاستی یلدیک حالده 
قصداً شقه درلو تانی ومواخذہ ادیک کی 
مکرم‌ده قار سك مقصدنه وانف‌ایدی ۰ ونکه 
برابرزه‌بنوزمان‌هی ایک طرف مجون‌ده بوصور نله 
کنم حالهلزوم کو- ترمکده ابدی.رعنا GEG‏ 

باشلاب‌رق : » 
هم ه‌وار وقدر اغلاه‌حق ؟ اسرد له 
«پهحوره تزاولدی با ؟دعا ادك دەر اباق اودایی 
اولسون,بنکلیر.سزدهمسموداولورسکز. اوده.. 
س صوصء رعا صوص . اه عشقنه‌صوص» 
محبم حرمنه اولس‌ون صوص . ی بروقت 

۱۳ 


e 


ٍ 


وس 3 

ج ا و ۰ برزمانده‌سانکهبی 7 
ره‌حکرك ؟ 19 
س اما او وفت‌ده ن هلاك اوله جق اشم 1 

هسام ؟ قدر دکرکه هرشی ارزوم کی ظهور 

اسون» سر «سعود او لات‌ده ن‌ده سز ك ولکزه 

وران اولهم . 
وسوزی سویلدیی زمان وای حزن 

و مک مهار نندن اودر حه اس تفاده 
امشدی‌که حقینة ورن »محو و شابان 

ص هت رحالده طن ارلردی»مع ماقه سون 

امہ الات قلا دن ازاده دکله‌ی . 

عاره سر رانك اوی. راحاینی ۰ مر ی» 
او لدي آماانی .زو جنی» حاصلی هر‌شاثی الندن 
الوب وحاله کتردکنن ا یتک اك 
خاط ره بولله ملهسی گند اجه اول 

اولان باد<» دیکه‌رك اوخالی له #صقانردی» 


ی ۱ 
.. 

3 

نه سوزنده دوام اله : 

اياده انسانك باشنه نك جوق شسیار 
کاوب ۆر بك چوق حالا, ی فقط 
0 عبت قدر هم طاتی. .هم آجی رحس »هله رقب قدر 

زه‌ی بر بلا کورمامشدم «دو شود که ادن 
اوبله کلرورکه کن اولسه هان کندوب خسته خانه 
کوشه‌سنده احل کی وفاز نه چو کوبده جای 


بر آن اول چېقارمغه جالبشه جخ فرط ا 
۳ : 

سب یامه رعنا . اه رضاسی اجون یامه . ی 
سو . فقط A‏ بوقدر کوسترمه . 

س فصقامورم افندم . فصقامورم. حسته 
3 ۰ .احل دوشکنده. دئل ١١ء‏ 
وه طو راقارالننده سی سون بروجووله 
کلری له بولعهسنه و دای او یود .۰ 
او چون سنی سویور ؟ چون واو مش؟ 

4 
۳۸۸ ۱ عو و ی 
چون بوعاله بندن بشقه نی سوهجك برکوکل 
کلش؟ ون او کوکل حالا موجود ؟ ون 

اووجود حالا صاغ ؟ ون اولیور ؟ هدن 
طو براقار التته کرمیور ؟ 

اوح : اوح 3 
کردی .۰ او له کردیک #شرده له من‌ارندن 
مشکلات الله قالقهحق . ۱ 

س فقط بوسوزارم سزه آغیر کابره ابرم ۰ 
الکزدن کلسه عمرکزی » حتی نم مرمی اک 
وررده باشاععه حالنشترشکر ء وکلی ؟ 

س دنیاده بر کوک واردی »ادن آلدك . 
پرروح‌واردی ۰ سن‌اولدك ۰ رامیدم‌واردی » 
کندی شکلکه صوقدك » پراستقتا! واردی . 
کندیک حکوم | دك وکون ¢ اجون هی‌شی 
هر عام سن اولدك . بکا احسان ایده‌حکك 
حبات وافشامه فدری دی ؟ بکا برعا 

اد لاد ۶ ی رعا انه کتبرواه » ده 
ن٤ی‏ کور مادن ایی المةمى ارستیورسن ؟ 

سا نشی . جام اه مبارك اون هم 
مشوبلمهم 1 هان اولدیبا : ن کندی خالی 
مویلورم ء لقردتى احبلمقله الدن كاه 
ولد بربرم د که سزلهاواوم‌درجه‌ار_نهکله چککزی 
وت اس مر 

سب خصوصمی پایسورسن ؟ عهسدعی 
دك . عینکمی وار؟زفاف اوطه نی ال قان 
هی واه جفسن ؟ ی اولدرمك اجنومی 
اوادبردلك ؟ کولدبرمك اجو ټی‌اولد ره عکدن؟ 
1 ایس قرتائلف اواق خانه متدو . فقط 
واقشام ۰ بواقتتام نی باغشلا ء نا که عمرمده بر 
ونکور‌ش اولهم . ۱ 

س مرکزده رکون کورمدیکزهی ایدی ؟ 
کون مهحوره خاء-له اولان جم کوننك 

۳۹۰ وره ۱ 9 1 
جب قرا اق ركا او بلری؟ ن ی 
نظ ر کزده انك صاچنك پرتانه بکزءه یر ی‌م؟ - 
اوف. رعنا اه اجون صوص . 2 
نه دعك اولدیغی علمیورمسین ؟ کوکلی ارج 
بارچه آندوب‌ده ایافار اله می اله حقسین عن ز٠‏ 0 
باشك اجون بن انى سنك سکده برك قدر سوا 
مامشدم . دکل شمدی ابلك بوزیی کوردیکم ۰ 
هیچ ملمدیکم زما:لرده اوبکا محست دان 
حس موّتری وبره‌مامشد ی ,فقط ».۰ فقط سر 
سو رورم . ی اعلاعه . 
بزیمی سوییورسکز ؟ 
سی سو رورم E,‏ سر در جه سزء 
تعرانی امکانسز برصورنده سوبیورم . 
- ( كولەرك ) اناه عمی ؟ 
( خاحان اله ) حالامی اهل BM‏ 
e RE‏ 

۳ ۳ ۲۳۳ ۹۲۳ ۳۷ ووو 

- #قدر سوسه کز الت مهجوره خام‌قدر 
دکادر . 

4 یامه رعناه کناهدرن یی . کجاده 
براولونك دیش ارله طرااقار له ارط مه . 

مکرم سنه اغلامغه باشلادی . رعا ایسه 
ي‌حمت دان حس انسانت رده حی 
برکره کوکلنه مس‌افر سله اولدینی اون 
الك کره‌سنه آحبمدی. شوقدر وارکه آن بان 

تزابد اوزره وان حرص و آرزوسی حسببله 
ارتق قل وفاله . سرزنشه خافعه ورمك 
ایسدیی امجون می دکشدردی . 

لیم ۰ سلرم ۰ کا اولان محبتکزل 
درجهستی حق‌سزدن یرم فقط ی‌معذور 
کوریکز . دمینده سویلدم . سزه‌ندن اول بر 
شقه‌سنك صاحب اوادینی دوشوندکه نه 


ياد یغمی» »یاه جغمی‌شاشیر ورم . معذورم. 


كوريرسەك اد سکن را 
کندی قولاك 9 دای قر اک : س مات ۱ 
مر حالك » روحمك رک ge‏ 
نه ارزو ادرسه‌ك یات . 7 

دز بات ت اطف » عبت نم راب ر 
ااه اله ۱ نو سو مور تور ۳ دکلی 

( اعلاەرق ) آه ! 

«هحوره‌ی بردهاخا! رک کیا 
دی ؟ 

سته اصلا ‏ 

کل .. کل ک وکا ال درینکوشه یار » 
باق ال ی اوراده نه عالده تولورتن 
ی وجداهده یه + اج 4 
1۳ 

9 3 3 ن‌ده سی سو یورم » هم 
| بلسو د رمک شمدیدن ص وکره نك او لزسه 
۰ باشاه مهغ کی شمدی» قدر اصلی باشتاد شمه 
ای کر : 
اا وم ۱ 
` وعنا ء بکا خش انتدیکات ساد الايد 
حافظه ابدهجکن با ؟ 
سب ومسعود زى ذلك جوق کورهه جك 
دکلی ۱ مکرم کل . 
تخر دق ۵ 
وساحدات ماثقانه خبل زمان امت داد 
اقا انامه بردی اما خاروس . 
دی کته ختامو ر لدی .در تح قده ایی سو داش 
مسعوده‌فراش ا لار نده حت قدر لطف» عر 

44 ۱ میور ۱ 
rE‏ 2 
قدر فمشلی رخواب E ES‏ 
ی ۳ 
مپ‌حوره 4 کانیحه او شسنبه کونی معهود 
مکتوی حکمته د کوندردکدن صوکره 
اراق وحودنده ار کران فلا کته مقاومت 
ابده‌مله جك قععا ناب وتوان قالدبنی جهت-له 


پسیتون کندیی غیب ایلمشدی ۰ 

کحه‌نك ساعت ایکیسنه قدر دوام ایدن 
شدئی برط اغناق ام له کوز اجه مامك 
کن اولدی . مع‌مافیسه وقارىدەده ذاری 
سق اشدیي اوزره ارتق حا دن امد 
قالدنی اون خده‌تحبار وساره طرفندن 
Fd‏ 1 ادى . 

ساعت‌ایی که مکرمك سماد انه زفاقه‌وقت 
دخولدی کو اه قد رخالا را 2 ارارق 


و اه سست و ر مش حصمار ی و ار سے۹ ھی 

I E AT 
ات یر‎ 
1 


qo ٠ وره‎ 

بردن طوبلاه‌رق صوك رلوحه دها اراز له 

شارده 3 
س قااق . #یانیورسن؟ ه‌آووورسن؟ مکرم 
زفافنه کربور. رعنا کلینلاك لبامی اله سودیکتی 
آغلاش ورلن ۰ وان ؟ کورمك 
ایسته من سان ۹ زوحکك توس‌عودشی عون 
آورمیورسن ؟ 

دش ۷-1 همست قدر باب رحالده ادلی 
حااده برددره وحوده رفوت وزندکانی کله رل 
کوزاری احدی. اغڭ اجنده اوطوردی. 
فغوشكث داخلنده کر ده ولان خده‌تجی‌ی 
حاغبردی . ساءتی سوال ابلدی . 

_— ام اي ۰ 


حوای | انه هس ه قدر 0 ری ۰ احوالی 

کی ا رشان ارت 71 ول SS‏ اولان 


هل :قاف سس نی‌خاط ندچ بقاره‌مامشدی, ۱ 

ا علبه‌او آن اده مكرمك ر ره ده نه جاده 
اولد یخی ۰ رعنانكهشدتل برانتظاری عبر مکده 
ویاخود كروب حنوز خنام انتظاراولان سمادت 
وصاله ائل اوش ولندشی » خلاصه اوطه - 
لرك ۰ کوکدارسنك خلحا نانك احوال 
ودرجانی نظرنده اوبله جم |<دیردی 4 کوب 
کوکلی کی نورذکاهی:» مکرمه تعلق امش‌ده 
زم کرما کرم محتاریده برای ولوش دی . 
اوزون مدت دوشوندی . روز كارك شعدت 
تأر ننه طوتلمش کی‌قلندن قو بوب ده آمحزتی 
اله تمق اولان ادو ا ال 
خطرلی تلاطمیا کد زردی . فقط E‏ 
آنشن ر 2 سردن لشقه حستانه عاد هیچ 
برحر کت قالسامش اوتلندرکه ۲ کوزندن برقطره ‏ 

اک 
EE‏ 


3 EE ۳ 

سس ا 

اش دوکر فاد اوله‌من‌دي .` ۱ 
رمدت ٩‏ تن متو کرد کدی ىده 
2 ارتق و کره‌شدر ۰ او بله با شمدی 
پرایردزار . 99 
- نه رخلجان مقاومت برانداز ماره‌بی تاغه 
بروی. اا اوومن. باسلنق» حالی لماك 
کندسی اون آرزو اواله‌حق براستراحت 
ایدی . فقط انك اجون عاره ابدی که هی‌حالده 
اوله جك اولدینی حالده بر آن اول بوقهر وسم 
عالندن کر اتی قو رنارء موب دە ضف و حودلاه 
بولندینی محر بی بیان فلا کت اندم آسبله اله 
ای حقه ضرق اولغه حالش طورردی . 
اره دن بارم ساعت قدر کدی . برکره دها 
کوزنی اجدی . بودفعه نور کای دها زیاده 
ميال انطفا ابدی . برکره اطرافه باقسدقدن 
صو ۳ بّه ساءی اکلامق الس‌تدی. : شدت 

TR ق‎ E ص.ف‎ ۰ 


کد کدی ِ 
رازده توصورله وقت عدکدن صو کره 
ا در ده بکرعی‌دق2+وار ابدی‌که ر حال هول 
انکز اله له ستاعنك امحنده 'وطوردی ۰ کوزلری 
احبقدی . فقط انتةاله حتضر اولدینی عوام 
علو هنك انی رؤناده کورمش ده جهانه اتا 
فروشاق ابدرش کی کر مکاری‌سوزولك درکاه 
ا و رازم برانوار اديت ولش‌ده ور 
اتظار ی إ6 E‏ دکاه وداعی‌غابت 
شلوك .اسن 
یکرعی وققه قدر او حال-حبرت نظر 2 
ابلدیی برنقطهده ثابت‌براقدی» متعاقاً هان باری 
به قدر برمیت‌حالنده بولنانو حو دنك توانسز 
انی حسدږ له کند نی براقه‌رق آر ره EE‏ 
کوزاری وقاریه دیکلدی . ت 

N DT‏ ره و وی وب جع 
Eray 5 5۹ i AF 25 9‏ بو 
SLI iE Tl‏ 3 ا ER“‏ ۲ 
یل #عوره ۳۹۹ 
پر اب 

اوزمان که مکرم اله رعنا ارتق سم 

و سرزاشه خاء» ورەرك خوایکاه املار ضه 
کرمشار» یکدیکرلرته احساس انتدکاری‌ذء و 
مسعود تك ال‌الاید دوامو تام ی حون بکدیکر . 
رندن هد و جان طلسله مش‌غول اولقده 
بولهشاردی الشته او زمان» هھ وره داك هدراو 
علا دن قطع نظر ابدركکوز بی‌بالاه‌دیکمش: 
اللهی‌اله اشتغالات وحدانبه» قو واش » حنندن 
کندیستی استقاله کش ایی ملك کی زر بن ر وال 
8 او کندم او جوشان, کس و اه 
شکلنده ایی فرشته‌ك نش روازنه وتف 
انظار اىلمشدی . 

دادن حور‌ك اوزره ولندانی کوزاری 
اوابی نور نظره تصادف ادوب ده کندیکند مه : 

6 کیت کل اوغل مه و 


باوره«. وم ۰ 


ِ 4 ۳ ان وهای کی‎ OLE ULSD E 
FTI تم ای ۲ وود 2 ۳۱۳۵ بو ( و‎ 
¥ MEINE د‎ SSE OD me. 

I ای‎ TT 

1 2 AE ۳۳ 7 
2 ی‎ o ۱ : 
بولاوسوزاره باشلا نه اطرافنده بولناذارحال 
احتضاركك حلوایی‌کوره‌رك باشنه طویلاندیار . 
کل شہادت وتلاوت قران الله اشقاله اشلادیار ٠.‏ 
اھ اک رو تام حار بكث کبوردی 4 
او آن اجنده رعنا الله مکرم بربرمنث آغوش 
املارنده اولدقلری حالدء الغ ال برخواب 
راحته طااشاردی. ایشته او آن اشنده «هحو - 
رونك صو مدای اون ی وا 
مقاب برک شهادله وار ا ا 
صوك هس روحنی اوایی کرونیه ودیبع 
ابله‌رك قریکاه احدته کوندردی . 
هپحوره‌ی دادن قالد رديار . خستنه. 
خابه‌يك اموانه خصوص اولان ر ل 
مظلمنه کتو ردیار. حسد داغداری ر کیحهده 
اوراده مسافر اولدقدن صوکره ار آسی کون 
علی‌ااصاح غسل ونکفیننی اجرا اتدیلر»برفج 
8 ا بری و رده اون مت فلت 
صوللوحه ای ده گورما دن ۲ وندرمکرات ی‌اولز 
اعشب کی حر کی تأخر ادن تابوه ولد ردیار. 
اوچ درت خستهخا4 خدسحسیء ر امام رده 
من‌ارحدن عبارت برحعتله سبلوری ا 
ما عاژم‌راه‌او اد بار. 

او که مکرم کوزدیی شسمل" سىرك 
تارجم آرامی اله برقاج کره اویاعش» اون 
اولدشی کی ار آسی کون دەك آبزکن قالقمشدی . 
مادت بلده اوژره اوده مه کونی مه برغلللث 
اوله‌حنی حهاله م رعا خاءله مسافراری‌راحت 
راق. همده فکرحه سعادت طن ابلدبی 
دلائت خانه سوزی کدی مشر مده ولان 
ادانی»ه ر ان اول تربك اتدرمك اوژره 
قالقار » قالقمز كو كلك ااسه‌سی کوب اودن 


حقدی . 

با میب ۱ 

کرك قومشوار بنه برجیله کوسترمك‌وکرکمه . 
کندی مسروری حسببله اوکون اوکنه کلنی 
آسرر اممك استعدادنده ولندش‌دن جقارکن 
حکهتی‌ده يانه آلدی . ولده کتدکلری مدمه 
آره ارنده شوحاوره حریان ابلردی . 

E ATS 2‏ وآنه‌ی سوه - 
جکمیسین ؟ 

باباجغ . بکا انى صورميك ؟ 

و ن اوغل ؟ دها دون کلدی . #فااق 

كوردك ؟ 

ویر و رفنااق کورمدم 

اوله اينه حون سومیورسن ؟ 

( اغل‌رق ) آننهم طاریلیر . 

س هازی اة ؟ 

نی مر آننهم ۰ 

او عون‌طاربلت 5 ۱ غم ؟او رشی‌دعز. 

GA)‏ رب 
اد TR‏ 
AO‏ ی ۳ 

تصل دعز ( خاجقره رق ) دون له‌قدر 
اغلادی کورسه‌کز . 

— الهی اوغ ۰ او حسستهده ايك اجون 
اغلور ۰ 

نه به ؟ خسته آلسه ده شمدی ەقدر وله 
اغلامبوردی ؟ 

بش او له اما بو كو نلرده‌زیاده حه راحنسزده... 

LE‏ ) دقتلی دول باقەرق ( زیاده‌ی ون 42 ؟ 

بوق ۰ اوه قورقیلهحق بر شی دکل اما 
راحتسزلی ژیاده‌ده‌اندن 5 

کین مندیاتی بوزمه ابوب اععلاه‌رق بر 
وقت دوش ندکدن صوکره اوشودن اویابرکی 
ردن ره دیدی4 : 

۵ > ۳ ۳ 

چم 
EÊ‏ ها لتر سەن ؟ 


سس قوزوم بابابرشی بلواره‌م مارمسکز؟ 

کر 0 ( 1 ا 3 ۱ 
ای 
س (راشه اغلادینی E‏ 3 بای بو وكرام 
هادی A4]‏ کدف : ۱ 


تس اوعم شمدی نصل او لور 11 
. س چون نصل اوله‌حق ؟ او سزی حوق 
اپستیوردی ۰ 
حکمتك کوزندن طاملیان هرقطاره زهی الله 
صو وراش برر اجر مرب اولفرق بلک 
فلکات فلندهاو نواز او نو نامز جر حه ار احاردی. 1 
حتی وزج تأثرتی آندن اکلاملب‌درکه ا آ١‏ 
ضی‌سانه‌سی مکر مکی قانه اش طولدراسه  .‏ 
خارحاناتر کوسترمه جك رملعت جهنمنك له 0 
آوکانی راز وموشاهه‌رق : 3 
ست هادی ۰ بن بك کسدهم اما باری سی 


N aa ق‎ a ا‎ 

ری شمه کدی 
مهحوره‌نك ابونی قہودن اق قرق اللی 
خطوه فدر آرلش ابدی. فورطنهه طوتلہش 
۱ ی ی غر‌سانه رصورنده صاللانه‌رق کدرکن 
حکمت اه مکرم تصادف استدبار ۰ 
تاو حامل اولانلردن بریسی اوه «)جو- 
رەك مکرمله مي‌اسلاننه توسسط ادن وحتی 
صوری حایف سالقه‌يك برنده مندرج مکتوقی 
کونوردیی زمان مکرمدن برده حقارت کورن 
خده‌تجیابدی «مکرم وج کت نی کو ره 
طا مد یار » TE‏ رک 
باقنەك 2 نهم صل ؟ 
محاره جوجغك صتندن خبر صوردانی 
دحت والده‌سی عمداغایك باربلا کی دوش 
محمانده ادی » فقط د حسن اخلاق‌صاحی 
ر آدم او لغله رار قاره<بر موده‌حلکی سنه 

باقدشدره‌حق طامدن ولودی حهتله : 

ی 

جوا ال اورادن ماوشی ‏ 0 و 
اوزر نه کت بدرننه . 

ها پااج . آنیه کدیل. 

س سن کت ۰ اوغ . ۰ بن رازدن کلرم . 

حوحذك کره.ی » کسی حققه دطراش 
انسه‌ده مکرمده مهحوره‌ی کورمك ارژوی 
اولدقدن شقه کو ره‌حك وزی‌ده قانامشدی . 
ساءعلله حجوحنی برازدن كلك اوزرء الدانه‌رق 
حسته‌خانه به صاودی . کندی دودی هد 
اقا حکمت دوه ما 

کورجه براز توف درل ۱ 

بهافدی جرج نورد ۱ 

والده‌سنی کورهک کتدي. 

س سز کورعن»یسکز ؟ 

A 

او کورم .. هدن صوردكک ؟ 
س هیچ ۰.۰ لقردی صورهق قباحتمی ؟ 
مکرم اولی وق؛دن طولای ذا حر ده 

منقعل ادى . وسوّال اوزرنه السه آفعال 
رقات دها اریهرق : 

س لقردی صورهق قیاحت دکل اما هکس 
کندشه عاد اولان» کندی وظفه‌می‌داخلنده 
بولان شی صوره‌بیایر . 

اوت . بن وطيفەسزلك استسدم . فقط 
ايشته او ترمه‌سزلی مه ادمورم . کنسه‌کز 
مك ابی اولوردی . 

بو حاورە نك جریانی اناسنده اونی حامل 
او لا نثر آغیر آغرورعکده مکرم اسه خی مین 
اغا الهقونشدینی حهنله انار ی لعقرب اعکده 
ایدی . حر هدن آلدینی حواب اوزرنه سه 
سوزه‌باشلاه‌رق : 


۱ 1 ٩ نده‌کزعی افندم‎ ۳ 
EE 

چا وت ۱ 

س اعمال دکل حقق ۰ ن قار عك اه 
که م“ کماشم قاری کوره‌شم › 2 


E ۱‏ دی وارکه آبکده ر سوبس طوررسن ‏ 


س سح 2 1 افندم 1 
س انش کندم کدرم 6 E‏ حو حغمی 
کوندررم: | تسش از ده کوندرم» سن قاری؛ 
قوحه ک تخاس سان ؟ 
سے حر 3 ندم عم حرمکزحقنده رک 
وق الک حو < اوراه باکر ز وندرمامی 
ایدیکز . 
سس ن ؟ 
نز س ۳ اوله ج ده آیك اجون 1 


۳ 

2 هدن والدتی از“ 
2 هانی والاسی و 
ی وادمتی وار ؟ ااشته خسته خانه‌ددی 
E‏ ۱ 
۶ و تاد ولادمی وق : 
۱ س هدن ۰ مهحوره والده‌تی دکلی ؟ 
س اوت والدهسی اما اوراده دکل . 
س تصل اوراده دکل ؟ رده کتدی ؟ 
ووی افا ایك درا کندی : 
جس د ی ده ایشته‌شمدی بز من‌اره کو ور ورز ۲ 
مکرم وعوان اجه وک طوردی . 
اقا متحبرانه رصورنده اوکنه بان‌رق : 
دعك وفات اتدی ؟ 
اوت اف مهف عقوم بخ غرمکره 
ممرار و رنون او کتدی . ۱ 


امت یا موم موه ؟ 


a OD NT‏ ی 
4 و ها 


i1۰‏ وره 

حکمته کلنحه بباسندن رلدقدن صوکره 
طوضی سس هخا به به » والده‌سی م‌حوم؛ لك 
اوطه سنه جقدی . کال اشتباق اله قوی 
آحدی . 

ژوالای جوحق والده‌می حقنده روا کوربان 
تمدیان قا مدرك اولدیی حهتله فوق‌الماده 
ر ان ی «لندفدن شقه ( 11 ) امیله باشار مه ۱ 
کتیریان قاریبه اولان خصسومت طییعه‌می 
کندسیی والده‌سنه رقات دها دوشورمش.حتی 
برکحه اجنده اوقدر کوره‌خی کلش ادیک 
ټوبی آجدینی اناده امریبه کیرثجه هان 
بتاغنه آ تبلوب ۰ بو نه صار بلدرق طوبه طوبه 
او ءك فکرنده ادی . او اماله‌اجری‌ه کردی. 
سرعتله ساغك باه کدی . ه کورسون که 
اومشم‌دضسده کفنی | کدیرریر ساض‌اورتودن 
بشقه هیچ رشی وقدی . اشناق ومحسرله 

۱ #عوره ٤١‏ 
قوشهرق : اغلاه‌رق کرب اراد آناجتنك 
فلك برنده بلار اسدیرمشدی . ۱ 
بونی کورر کورمن اختباری الندن کدی . 
بتاغك انه قب‌انه‌رق ( آنه جکم ) ده فریاده 
باشلادی . خدم:حبار جو حنی قالد روب عااشه 
خاعلث یا کتو زدیار» بر ایی دفقه ق-دراسلته 
حالشدی ابسه ده ارثق ااشی اکلامش او لنله 
کنمه امکان قالدرندن هیچ اوازسه اوی 
کورهك اوزره وقوع ولانءبستیاسهافابلدی. 
بر خده:جی به ر فقا از «بك ارفه‌سندن کوندردی ۰ 
آوزمان اسه مکر مله مد اغا ی تبر مش لرء ` 
انا ایشی الا کی حنازه سنده‌ده ولعامته 
هیچ اولزسه دیق اوناندشی حهنله مکرم‌ده 
خدمتحبارله رار وله دوزلش ادى . 
حکمت اوه بتشدی, فریاد وواوبلاسیاسه 
ردرجه ده ابدی‌که چاره جوحق اومستی؛ کی متا له ای ی و اس 


فلاکت اجنده کویا مادر ای e‏ ۱ 
اولوم اوشوسندن اویاندرمقه حالنشیر ۰ ۲ 
حنازه‌ی يول اوستنده وان برجامع شر شه 
کونوردیار ۰ اوج بش کشیدن عبارت برجمیت 
قر باه انله مازینی قرلدیلل ۰ بعده ننه آوموزار- 
نهآ لهرق بوله باشلادبار . 
حکمت فریاد وانشله والده‌سنك صوله 
دهده ا ان تشدع اولوردی .ار بلای 
حسرندن شکایت» فقط حق ماهبتی | كلاه حق 
صورنده فلکك وفاسزاغیی حکاتدن عبارت 
اولان سوزاری ایسه‌زد وحدانتده والده‌ستك 
مس‌مودبت‌اخروهسی اون ال مور دار 
درحه‌سنده آندی . ۱ 
جنازه فبرسنانه واصل اولدی . عزاری 
ذاتاً احضار اولفش ارلغله مکرم باننده اولدیفی 


حالده میحوره‌ی دان اندردیر ۰ اوزری 

EY وره‎ 8 


رقچ مه بار چه سره له قیادیار .طا طو براقله 
آورندپار . 


ارات اباد شسدمدن بر واره و حوده ؛ 

بر کهوارهٌوحوددن برم‌ارهتان شیاه رمارستان 
شبایدن برعام‌امیده» برعام امیددن بر جاه فلاکته» 
برحاه فلاکندن بر کوشه سفالنه آله کان 
«هحوره ات نه بر ل اد با اک تلور ق 
اصلنه رحعت آبلدی . 

کوورنار حکمنك افلاکه چفاز (آننه جکم.. 
کتدهی ؟ ۰:۰ بزی کماره برافد ؟ ) ولاو 
فر بادارندنم:] وا اغلاشه‌رق عودت اندیلر . 

۲٤ 

مکرم مهحورهء‌نك وفانندن طولای اصلا 
مار اولدی دسرسه حقبقته رازمباعد ار لور. 
فة ط ت نراق کونشه فاووشمش کجه کی 
ء 4۱ *گعوره 
رعنانك شعله» خبالی الله بر آن امجنده محواولور 
کدردی ۰ 


کور او له حق کوزارندن برطامله پاش دو2دی: 
اللهك اسئله؛ اعمالنه قارشی بر آهدن بشقه‌حواب 
وله‌سه‌حق اولان افن‌ندن رفاحه حیقمدی . 

حتی کوکذار ۰ وجدانار بارچهلیهچق پر حال 
عبر تماد رکه امام عل‌الاصول حنازه‌ی رز که 
اتدیی زمان اوراده بولنان اوچ‌بش کشی حال 
وشای مامدطری رفادنه اه رضاسی اون 
حسن شب هادت استدکاری حالده مکرم رعنان 
لاه مشعول و ندشدن اك وی 
دیلندن برحرف له صدور انمد . 

الکزدها راقشام‌اول تائل‌سعادتکاه وصال 
اولدانی حهاله و کون کندسی اجون اكقمتلى 
برعیدا لامل ایکن وله برزماننده آه و انان‌دیکله مك _ 
اه اشتعالی حصو صب له بولنه فدا اشديي 1۱ EC a SRG 


قربان فلاکتك هنوز مشم‌دندن عودت اعکده 
ولندانی رعناسیی وله شرار له ازعاج و عطور 
ایلبی ایسته‌مزدی . ناءعلیه چوجنك تعیب 
خاطریاوز دکل کندی تأمین‌استراحتی اجون 
تسلیه ه جالیشیردی ۰ 

ا وقعه‌نی ردرحه‌ه قدر ادراك 
اده مله دفق‌ماهیی ااعلیع کند سنه عال 
آبدی . شوقدرواره در نك والدهسی ص حومه 
حفنده روا کوردی تمسدیات صو کره‌دل‌ده ای 
اوله حق‌ده حله‌ستی اغفال دوب حسته خانه به 
کوندرمهسی و اخصوص شو صوك اوچ 
فده مورد طاو 
اریده‌جك قدر «وّثرخبرلر کوندرمش» کوزلری 
آفه‌حق قدر | نشین اتظارار عمش اولذی 
حالده بر کره‌اولسون کنمه‌شی چوجغك روح 
قلینده بدری حقنده او له شدید براعال‌حاصل 


اش 
۴ 


ا نوز نه E‏ ت 
سک دردی ¢ فوا ا اظن ادر وی 


ستووی اف کته 2 ۳ ۲ 
اولان‌خوعه مقدرا تی‌دیکلیور قراس ابلردی ۲ 


کرت بدرندن کوزل روه کورمامشدی . ۱ 
وةل ۋزە کی ادى م‌حو مدن ‏ 


کندیسته شل اعکده عادنا برالکتریق اقل 


خدمتی اذا ایلمش اولدشندن اووقتسه قدر 


جو حفلش ره سی دکل در اه حقی کندندن 


ند برایی اش سو کار ه فارشی ل بر حجان سان 
۱ اظهار نه مساعده امامشدی 0 


او کون ااسه وکاتی 3 در ییافو ده سب 4 


جرال سیون بائفن خر ابه س4 دو در مك 


درحهلریده توان دلسوز ر ادب 
ور ره دوشو که E‏ اولد هدن (رکاره 

ك rer‏ وت اقب 
ماننده انر eT‏ ری بدرندن : 
۳ کے ااه اوغل : اغلامه . نه یام ؟ س 
سا ارن وج وزرسون ان 


نه دور ؟ 

ولار قسکن وتسلیه زهینده‌سوزار ایشتدکه 
اله شدئیل انفهء‌الار کوست بر : 

اا ء سن آنه‌عی بك عزون » بك ضبب 
اور ور رکء کده ادك اولزردی ؛ 
شہدی ونی صل او نوه حقسین ؟.. 

کی -مرز نثلرله رد حواب ابلردی ۴ 

ات سین رتال لر اعد نواند - 
تن کک ابك تسکنی امول ابدی . فقط 
اسه هنوز بك كوجك. خصوصا اناستنه بك 
دوخن اولدیغدن شاد وآء»دن خبرداز 
ء ۱ 


اولورسه انك فرباد واننندن فور تمق ۳ 


اولهسه عنیی -ابردی , له عليه له سوزنه 
بروقاه رصحت سوتی و ردرك ۰ 

س اوغ صائین انن‌کاك وفات اتدیکتی ٠‏ 
فرداشکه سویامه. اه اسر کسون خستته فلان 
اوپدرده صوکرء هر ۰ 

دیدی. حکمت| پسه هیاس و انکساراله : 

سب له ماحقسکن؟ خسته‌خاهه کوندر رسکز: 

جوای وبردی. فتط اودها.-+ نك وقوع حاله 
و قوفنده‌ی حذوری ملد یی اون ندرك اخطا۔ 
ر ی‌معقول ومول کوردی. اقشاماولوب‌ده‌اولر نه 

کردکاری زمان کانفومشو ودعوتلدارك | ری 

صاوشمش اولدفاردن رعنانك باه بالکن 
ای ی واردی ۰ مطرم کای<ه انارده دبک 
او ط 4ه حکلەرك نوص :س مکار کال ناز 
وعشوه اله شرىك مسمودتی فول ابلدی . 

و ۱ 


مکرم حنازه» تصادف ابد یی زماندیری 


رعناه يوك برءژده اوله حنی حهاله ر آن اول 
رقيەسنك وفای اخبار امك امل مشومنده 
۷ 0 امرب مسرت رشیمش کی 
ردئره سو لك ازست‌مدیکندن اوطه‌ستنه 
کرر کیرمن ضعف‌وزونی کوستربر برحال ابل 
مندرك اوزرنه او ردی . کزیش حه برس 
الدقدن صو کره 

اوق ... وکون نه‌فدرده نورلدم ۰ .۰۰ 
حاع چیقدی ۰ 

کی‌شکایانه ا وک . رعا اه »هحوره‌تك 

اوادیکنی نی خاطر -4 کتمره سوب بالک ز مک مك او کون 
سمه خانه به کندیکنه ذاه‌اوله‌رق 


3۳ بك چو ھی طو لاشدک ؟ 


2 هچ ‌صورهه ۰ تون آستانمو لی طو لاشمش 


ری ی( 
ی 
7 


1 ِِ ۱ E 
1 E سب غا ما س ته خا به به کتدیکر‎ 

بن ال وله الق 7 

س بشقه رشیهمهلازم . اوراه را .. 
اکاباقهم : 

س اورادن صوکره حوق ورولدم . 

کک ایدم سکز E‏ بے ایی کحه ِ 
رو باده نه ترس مس ی ۱ شمدی‌ده 
عقاکز ط.یی آنده‌در. 

س کمده ؟ 

س کمده اوله حق ؟ مهحوره خاعده ‏ 

سب ین ۳ تب اک او لورعی؟ 

مت ال ارو aS‏ 

- او لیا . عفلك مهجوره‌ده يورين . 
مهحوره آخرنده اولورسه ثم عتم صل انده 
اولور ؟ 

سب ه دك ؟ 


۱ 

4 وره OR‏ 
سب دمیندبرینه‌سو پلیورم. | کلامیورهیسین؟ 
یلکن ورادم دیدیکز . مقصدکزی له 
لم 9 
هز اراغه کندم‌ده انك امجون ورلدم . 
7 ( محبرله ) من اراغ»ی ؟ 
سب آوت مهحوره‌ی کو توردك ۱ 
۱ ای اولدعی : 
نت اه سسکا عمرار ورسون . اوکتدی . 
رعنا حوره ك وفاتی» جبقه‌می‌کوزلرنه 
دکن اولان رقیه‌سنك عام حباندن چقدیغی 
ایشیدتجه فوق‌الماد» #نون‌اولدی 
بو یله اواغله برابرمکر هم کوکلنده بو هی حتهل 
اولان حس تأثری‌جوق کورمکدن‌ده اق 
وحدای هنع ادع‌مديي حهاله : 
ست با ؟ ... او له اسه دعك مب مانغده‌سکر ؟ 
دوب عدمدن ررارله راشمك اون 


۰۶۳۲ *#عوره 

بررارتی اراه آرایه وحوده گنی ددله جك 
قدر هم افکار دای اولان مکرمدن : 

سب ایی کوزم ڪون ماده اولع .۰ 
سن صاع اول‌ده سکا وز ك مهیحوره قران 
اولسون 

حوای ای لامه کیت واسه‌تك 


بو تأهلدن ووالده‌ارنك ار -الندن سکره 


رعنادن کوردکلری تسد بالك آمرلنی حال 
اولوب احق سل .فلکت برخاءابه او له حسق 
تاهر‌مقاومتفرسادتی اکلامق|محرن باکر وانی 
مءصوەكڭ حالار ن یکو رما کفایت اباردی ۰ 
خاعث رای کون قدرامتداد ادن سکاەلی» 
پکلی کوب ده رازاوه البشج» چوجتاره 
او ولده بر مءآمله به اشلادی 4 کوب و الده ری 
اولوت ده !لرك برحیات قالی ر مت عطما 
"دی ۰ صاحاین ابر کندن‌قالقارار ۰ آوه دٍ بری 


۱ و 3 ۳ 
1 7 ی ۴ لان راز قهوه اتدنك نداریامجون 

فلکدن‌عنات انتظارادرکی- رعناك تدوسی 
او کنده ساعتلرجه طولاشیرار » بکارلرءاومدت 
انتظاردن‌صوکرء خانم افندی اغ دن قالقوب » 
قوی آچوب‌ده کندیار نی کوریر کورعن - بنه 
| ککمی؟کور وغاز کرامجون نی اویاندردیکز . 
دی ۱ های باشکزی سك . 

کی تو ڪات شدیده‌ده ولور . سك از 
واستغنا > مك طور اس :ار الله وبردیی 
درت لقمه ای بر عز باشندن دفع ابدر . 
مکتبه درکن حانطهلرمنه کوندوزیه جسکاری 
تواله قور . الثرنه برباره وبراز. والدء‌اری 
‌حومه‌نك وت دن قاله اسی رر کوملك . 
بیرتق بررقوندره اله سورونه‌رك کدرار. جاره 
آنسمهيك هو درس | کلاهحق. مکتمه کده حك 
وآتی اولدینی‌حالده قاری باثدن دفع اجون 

٠ وره‎ ٤ 


زورله کو ندر ر ءمکتءدز عر دندن صو کره طوغض ی 


اولرته قول اولمزار . ع ا خلل 
کامك امجون اذانه قدرسوةافارده نوزه طو راق 
اجنده باخود قار پغمور النده اوسارار. اقشام 
عکنی در لر بله رار بد دن صو ؟ رە‌هان بانارار . 
ا صو کره کندبار یی صیانت‌انده حك 
رکه لری قالدی ایسه اوده بدراری آیکن 
بدرارمه حالار ی سو لماك شکایت اده لمك 
احمای‌ده مفقود ایدی . هله اولله رحرامده 
وانسونلرصو کره رعنا له مار؟ ولو سوب اسه ار له 
نه فاده امید اولنور ؟ 
بك آز زمان صوکرهء‌رع:انك مکرمه فارشی 
اولان وه امله‌سی‌ دخی د کشه رد اکاده حجان مان 
ارازنه واوده جو جةار ت کوردکاری معام له به 
اشا 5 اش لاد ای حالدء کندنی مدافعه ه زقی 
بوق ۰ واطاعل جاره چسوجةار نکدپرده 

۸ 
0 


aT, Sk ۱‏ ا کت ادوب 
رعنا اسه ویدن بالاستفاده زوالانلری عادتا 
رکه فرد ورن رآحك رب اف 
ابلدی .کویاً کندی برچوحق» چوحقارایسه 

سار بر پر رده هر نامه 
جکراربنه‌طوقنوب « انه » دبهفریاد ابتدبردکه 
محظو ظ اولوردی . 
حت‌انیسه برکون بدیی‌شدالی برطیاق‌اوزرنه 
در نه شوت اعش مکرم طرفندن رعناه 
حن صورله وقدر آعدی اعاه‌سی اخطار 
اولعسی اوزر نه 5 ی الق وحداننل حسیا ی 
تصو بره باش لابه رق 

وای اقدم . ِ قمتل اا هی 


۱ روو ادیکز. اه بلالر ی و رسون . خبری 


متاع اول »لر انالری کبروب‌دها وکسوزقالزاردی. 
خر خبر بن باربن‌کیدرم ۰ اه بلاگژی ویرسون. 


1 4 ED 
3 0 8 1 ۰ 4 ۰ 
رت‎ E 2 
3 4 گڪوره ۷ ا‎ 4 ٦ 
۳ N O E 

بربر کر له حشر اولك . 

ەقدمهسىله او له را ده ولندیک 8 
تام درت کره ایاقار-ه قاعفه مور ابلدی . 
بوندن صوکزه حوحقارده‌شکات».مکرمده اسه 
اه امکان قالدشدن قاری هیا اتد یک ییار ۰ 
٭ سی هعم اولنوردی ۰ 

برده مکرمله طرز معدشتاری تدقیق امك 
لازم کلیرسه ھی حانی بر ج حکده نه قدر استعداد 
ا ولنورسه قار نك مبل وی ده اوقدر دوام 
اسدی . اوی بارفنی سقوب ۰ م-ابت ارزوی 
وص‌الیی ر عاره‌نك خون شم-ادتی اله تأمین 
ایدوب ده‌اغوشنه آ للد نی مکره» اولان ملو حبق 
زوال واق اجون قاری ر خزان مدنی در 
له بکله‌مدی . 

اف الغرام-دندرکه و هان او چ آی 
صوکره قاري مکر ي کورد هدشن کورهش؟ ي 
ویلری و E‏ س وزی 2 
( جاك ةسون ) جواسله مقالله ایامک 
باشلادی ۰ 

اولا کوستردیی اطوارمنفعلانه مکرم‌طرفدن 
از وه حل ارلدیسهده رعنانك تدرعاً 
تزاید اوزره وان حقاوان, انفعالان بردرحه»ه 
کلدیکه کور نار رزوحه. بردلداردکل خسانتك 
جزای سزا- ی جرا اون مهجوره‌نث رزبای" 
حهنملقا شکانده داه عودت اش اه انتقای 
ظ ن ادراردی ۰ 

مکرم «دستی حکر هسنه حمل ابدر» ايش 
توا مار کدی وارد :به فرند 
ف رنه قطعا حکم | یوب اسسیاب تمو ری از له. 
التفات ونوازشی اعاده غبرنه دوش هرك الندن 
کلدیی قدر اطاعت واش.اد. 2 و +شر مه 


خدهت آیدرسه ده مه جان جد دن قو ر نله من دی 


متام ۳ برشی و و E‏ 
امکان و قدرت خارحنده ولد شون لام ندارك 
اوله .جه اوقدر اشعال کوس‌تریر » اودرحه 
زهر رکه مکر مدن اشقه هر کم کو رسه اسان 
دکل برسللال باوریسی ظن ابدر . وتم‌دیاق 
اوزرنه معرم السدن کان فدا کارانی اختبار 
آیدوب‌ده ارزو بر مه کر ر ےا 0 ده سك 
درلو فصان» مك درلو خطا ولور . 

هیچ برسبب اولدینی حالده خانم‌کندیسنه 
طاریایر. او که اك خان ادمارك جهره‌رندن > 
الك يمسر فا لد قابار ندن | لنوب نوزنده 
طو بلانان ربك شدت آغاراری دوحار خوف 
ودهشت ابار. بوزنهباقان عزون کوکالر له آهی, 
هنکامه بین کوزلرله اشی طوبلاش‌ده رحهره 
عبرت اولش صانر, اوحهره او حال له رار 
مکرمه کوزل کور ور اودهشت وافءال او رو E‏ در حه Se‏ زارحقار»سوزاری 
اوقدر حان باقارکهكويا عالك نه قدر قهر وستمی 


وسم آواش» عافی 3 دن اشا ا حون 
ماده رروزن کناداو لش کی اوعاغ و روستمك 
بالاسنده بردهان احیلمش ۰ بلافاصله زهی‌لر » 
آ نشارصاحار . هی آتثبارژ زهرناك حازات 
معنوه‌قدر دلسوز » سنه شکاف اوله‌رق‌ظم‌ور 
ابار. مه‌اوهعاملدلر » او خطاب وعتابار مکرمكث 
قل نی حر بك ابار . سودادو اون 
رعنايك مماملای اسه ر قادنك زوحنه 
وبا خود برار ککك زوحه‌سنه‌قارشی اسان ادب 
وانآنته اقشه‌حق ار اولدیتی ,اعون 
لازم‌ککن مقال‌نك کاملا" اوکتی الشءکندسنه 
اوه حق هردرلو اخطارانه قارشی سد ۶ات 


AO‏ رم اجون المدهش و الشایان اند شه 
سره کن مکرم ال س نون ادی . رء) 
کندسی اله برار و نشقه دوشوءله حك 
هوار ؟ 
کم رت یحاره رو ی رکون مکشدن عسودت 
ِ زمان طوغر‌ی اوه کار دیک اجون 
رعنادن طساق بدی. باباسنه شکایت ایده‌عك 
اولدی . :5 رم ایسه قاریدن اول طاوران‌رق : 
و و الاه گزحقلیدر . ات متا 


ہ۸ <سمر لل سد كدو کدی, آو سر لفنا اولدشکزی 


اس » <ر اه ايشك او کی آلدی. ارك 

بوجوایی حکمته‌رعنادن کرره کلدیی معاملایدن 
ز اده ار اتدی .كەت وق" جو دری 
فا اف افندی ی ص‌حومه وارث دد له ك ودر 
دک اودرج؛ لزده عایحناب ابدی,بااسئت,رعنا 


س 


1 ۰ ۰ سس وی ر 
> ۰ ‌ بش شا رتور 3 قارك ٠‏ 


۳ 

یه و ایی یی 
حالده شمدی به قدر مساحه‌ایدوب‌ده ساره ره 

چکذبردیک اذا کفایت امش کی برده بوزارینه . 

قارشی کندبارینی حقسمز » انی حقلی چیقارمی: 


۳۳۶ 


ری هوسای خاطری اجون الق قادضه 
اولان خلوصنی حوحقلرك هیحقنی ایاق‌النسه 
الق درحه‌اره قدر کتورمك کی انسانته 
هیچ بروجهله تطیق قبول اجك پونده 
اولان معاملانتة دقت اتدی . فقط سکوندن . 


$a‏ مك حرکتنی» هس امب‌دلری 6۱ قالان 
طالعسزلر ده حالار یدو شو علیدر م بدرلرندن 
موس اولان عکمت ۸۱ نهنك مایحألری 
اكز والدهء‌لرمنك سنك من‌ارندن عبارت‌قالدی. 
آهی‌صیاح مکتىدن‌اول» ه‌اقشام مکتندن‌ص وکر 
قپرسستاننه کدرار ۰ مغفرت ازله» احدیت کی 


a انا‎ N a 
. اقا ۳ کا‎ RN 
E ETON E89 

0 r 
7 آیکبی مزارك اوزریه تبارق باران وعتکی‎ 
و زارندن اقان سرشئك دما دم اله خاکی‎ 
ترطیب ایلرلر» الارن والده‌رینه سوبلهرا‎ 
. او صورلله آ نش فا تسکته جالبه_برار‎ 
همات ! اولو سور غ یار می؟ ؟طاش واب‎ 
. ورری ؟ اوده باااری کی صامت‎ 
رعنانك مر ورزمانلذاناً بك ازوقت ظرقد:يك‎ 
ول فان کی سمش اولان مساملاق‎ 
۰ مکرم حق:دوده ار در ج هه کادی 4 ا‎ 
شرن ۳ حال_دن عان اولوردی ۰ مارم‎ 
اسه رده اراهجی وا کندنده کے‎ 
اباردۍ . حالبوک مابق احوالی معلوم اولان‎ 
رعنا پادکاری مكرمك تحت زکا ن کردکدن‎ 
صو ره ده سیر ارده ط و لاشہقدن وازجمدیی کی‎ 
بروقتدنبری کرم بك صبقلاشدبرمش»احوال‎ 
وحرکانی تون ښدل ارهش او سې اول باولدوشو.‎ 
هجو ای یت یی برددتدنری 
رعا هیچ رجعه وبازاری قا جر مس اولشدی ا: 
معمافیه خصو صات ساره ده اوامر و ذاه امیت 
و رمك دکل کندیسنی آدم طانعنه سله زل 
اعدیی حالده و خصوصده قورقهحق. دوشو 
نه جك نقطه‌لری او لدینی <هله مکرمدن استبذان 
ادر ا قر ماه ودر 
ش.طنتکا رانه مساعده استحصال ایلردی که مکرم 
او ان اجنده کندنی دوشوء‌کدن آنی‌دوشوعکه 
"میدن وله س دی .ثلا همه ک٣‏ ہی» بازار جه دی 
اولدمی قادین م-انه بولەرق عظی بر غسونا 
. یار و » مکرم صیاحه قدر او ومیهرق 
ات دم اغلور او »کال ترا ستله 
اوبور . صباحلن اویاجه سنه‌رسورر برشب 
څرانی اولودن معاوات بکارحه‌سنه رقاب ناه 

استي عام اله کیرش ۰ رویا-نه کرمک حالدشیر 

3 au E O NT ON ` 2۹ 
: ۳ ۲ u : 
N E AY 
1 OS KP Mr 
۱ aL 1 
1 1 4 ا‎ ° ۰ 


ما اب 


71 ساع نك آباق او <نده حان کرش مر 4 سنه ۱ 


اوض‌آشمش اولان اوه‌غلوب سوداه.اه , بشان 
حاله برنظر ۶س عطف ادر » اهت ور - 
مبارك اوطه‌دن چقار » شونك او کنده جو 
ةرك هانکسنه تصادف ابدرسه : 

54 نه کا رای اسدرکز ده ی او باد بر دبک . 
بلهمکه نفسکز لوقت طوئلهجق .های اه 


ط و اون .حه از له کو ندوز سزکله اوغ ا ورن 


شیی ,اماز یار یی ه بلاارم حاندقی, اللمم‌سن فورار . 
دهازیاده کوکانی حمق > حدئی کسه 
برایي‌سله ازشد زره ساعت‌دردهشه قدر دیکر 
براوطه‌ده‌اوطوریر, اقشامدن ری رحواب شاف 
الامش اولان مک اسسترحامتی تدکرارده 
«ضطرقالوب‌ده‌با هکره حك اواسه قوغ‌لور.عك 


ساهو رر حه سنه اوکار نه انەر ق‌حکامر: مکرمث ۱ 


‌‌ 

1 
۱ 
ِ 

لو عا ەز و هار ان 2 
E O‏ بر خضبله اجری كەرەرك : 

س ین کزهکه دیورم . 

دلوب سحو آبه مار او لور: مکرم اسه بوقدر 
طا «ظهر تی سوك رموفقت ع ادر : 

۲۷ a ایک کوزم کت 5 اکان‎ E 
صورمغه یھ حاحت‎ ٠ کامرسه‌لان ده اک برم‎ | 
ن 2 ارزو ماع اولورعیے؟ وة ی‌حوق‎ 
کاتمه ن اخشامه قدر 9 اولورم.‎ 
. کت‌ده جاو ق کل‎ 

ES‏ ص دن ماعدا هیچ بری کندنه 
ماد وگ ا صا مت و ربهر ك اوطه‌دن 
چبقار. هکرم اپسه آندن صو ره چبقوب جار نی 
سوسی ا کال اله مشغول أ ان باه كدوك : 
س رعتاء رعا با 4۶ ۰ آجی‌بکا احی تیان 
ایده‌مورم e‏ اق سن مگ کدمورسن. ن 


IESG RR a م یی‎ 
۲ سس کم رز و‎ 2 7 3 E 7 
4 L3 E 


اغلامغه قاور ر م 5۹ » اواور ق محز ور را 
قدر اغلاءه . ته(: و 
ده ساعتل حه دوام ادن او شون اکل 
او لح به قدر يالو از ره رعا سيره ينمك ارزو سه 
طری اولان ۶ و نشندن طولای اطف ابدرده : 
س هادی . هادی او دن جسخیل ۰ اده 
اعلامه . 
ده جك اولورسه هروك !شارت رطر فدن 
اومسروریت» ,رر فدن ده اقشامك ت ا ظار حلو لے 


مدرم دبواه کی جره‌دن ره ه قوشار ۰ افشام 

اوزری کلبر کن؟ :ودن فارشبلار ء طایی اووفتده 
رعا نون کورور. 9 ده محادله حاضر . 
خلاصه4 لعر لف اولنه‌من ‏ ر ص ور ده عم 
برراردی . 

بو حال دوام أده اده صو کره ر حاله کلدی که 
قارینك فرنندن صسوکرهء‌اری ندرم حاصال 

اج 1 a‏ ی ا التي و د 


کند ب-ندن تفر اطور شک اننه نی شه دی به 
قدر ‏ که حصولیلازمکان شهانه دوشدی. 
مع‌مافیه او وفته قدر رعناك عفتندن ش.ه لک 
مانع‌اولان مت به اودرحة کالده اسه ده کو راه 
کان‌معاملات غ به وفکری وجودهکتیرمشدی. 
مکرمك فکری ازعاج آیدن زهر‌لی شم لر 
کندیی مض شحقیقاه‌ده سوق‌ادی . 
۳۹ 
برقاج کون‌صو کره مه برجم کونی عادت رز هی 
احرا اعك‌اوزره رعنا کنوب سوسانه‌رك اودن 
چقدی . چیقارکن چیر ی جابربنه ده جک 
سو لمش سه ده ن وان سوء حر کتی واثعابسه 
طببی کده جک بری طوضری سولهمیه‌جکندن 
عاب اتك لزوعی اشکارادی . مکرم رعناه 


EEE a AE‏ کے 
کا کو ام کر یه حك زر صور ت مدر اه ده 


کر یی او توز اد کر بسندن اورک اشسلادی 
رعنا ار‌صره ار 4هسنه باقەرقوتلاشل ارصورنده 
طی هسافهابدر ر خی کند کدن‌ص کرہ ر وتو نی 
اڭ او و طوردی ۰ ترکرة د ها اطرانی 
ج أسّدی. مدر ی کورمدی , تۆتونتجىنى 
اوفاحق برکاغد وردی . کاغدی او و وب مه 
بولی تمقسه باشلاه‌رق واو یدن اللی الهش آوم 
انار ده صاغ طر فده رطار سوواعه صادی ۰ 
4 مه دیک سوقاغ ك کوش سنه کاو کن دی 
عاشا اعکده ابدی » صابدینی ا رن 
ای تشکل اندن هو * واصل اولدی . نظر 
ی ردا عطلف اتد کن ص وک م 
مرم و ورد ندن صوکره ی دو ه واه 


وره ۳۹ 
. س ر قال دکاننك اوکنه کلدی‎ Ah 
اوكمك اوی ادی ؟ رعنا اوراه ون‎ 
کرمش‌دی ؟ وابد شه اله يك زیاده ص‌اقده‎ 
اولدینندن مقصدینی اکلاغیه‌جق صورند» مض‎ 
تحقیقات اجراسنه حورت کو ردی . اله چ‎ 

ب باقسه‌کر | اوسته . شواو کمك‌آودر ؟ 
شوقارشیکیمی؟ 

به اوتت: : 

وان رو 

و ك کے ؟ 

بت برکات ۰ 

نے کا کا 

ب یکرمی سکز اوئوز اشارنده وار . 

ت بوارده‌بالکز میاو طورور. كەسە سى دوھى؟ 
ب والدهمی اله همشیره‌ی‌وار. شقه کەسهسی 


ری * 

خیرء .اولی ایدی e‏ ی 
اتدی . : 

ا اولفدی اوق ۰ 

« متايه » ادم ڪون وفعدر اه 


صورورسکر؟ ؟ ب؟ میا وم ؟ 
م وره‌حك حواب نوله مبه‌رق‌شاشیردی. 
شاشة نلختی متعاقب خاطر مه شو ولده بر دسسه 
کی . 
سا ووو بك سای وار اواسه‌حك اش 
د الشندم ده و 
E‏ اوت بزده‌او له اتدل ۰قطاصیی حبقمدی. 
س دعك حاعش ؟ 
س جاروب جایدیدی اہم ۰ یلکز شوراده 
رعداه واردی ۰ اك ری اله جقدی , سوز 
- کسام مش نکاح اوله حق ایک نکر ی دوندي . 

ے خیر پکنما‌ش‌ده دکل‌اما ۰.۰ واه یل که 
بکم کناهی دوه هکس بر دراو ر. 
حال کنیدات وااسلام . 

مارم م کفتی اکلادی. الاری» ابافلر ی تتره هرك 
ور ءوك استدی . فقط فکر نك صوك شمهستی 
د امك اجون شو ر ای سوّای‌ده ابراددن 
کندی اله‌مدی . 
_ حب شمدی آودء‌مدر ؟ 
سا واه لیم ۱ رای ساعت اول کح لاله 
شو فهوه‌ده آوطور بوردی» شمدی اوده اولل. 
وکون هدر ۰ موه 4 کشمز . 
ب کزمک فلان کتمزی ؟ 
کدر اما کتمام* ش ادی ۰ دمین والده‌سبله 
مشبره‌سی شو طرفه دیا . کندی هیچ 
کوروندی . 

1 ام‎ #۳ ` rr PO, a 
نز‎ E 
i e ۳ 8 یا بر‎ ۷ 


4 
اس کرش ۷4 


35 کور و 
دای والده‌سیله #شیره-تی اودن صاوارق 
رعناں مول امد دی ۰ مکرم غالادن ار باون 
جقمز سوقاعی کوره له جك ,ر رده ر قهوهخاهه 

او طوردی . 

کوکانده او کونه قدر آنشنا اولدینی بر آتش 
مقاومتسوز و وجودنده برارژه » ار خلسان . 
پر حال کہ کویا +هجوره‌نك کوکلی دياه کش ده 
اقام الق اون بر بد قدر ت اوله‌رق اراه 
ارایه مکرعی ولش وال موك جزا اواق اوزره 
رعنا اله ابلك ملافأنارری کوردیی وفت حس 
اسدیی ار رقای حانکاهنه القا ابلمشدی , 

مکرمك قهوءده اوطورمسی اقشامه قدر الته 
وکر ه سوقاغه چىقەسى ا ل اولان رفتین 
کوره يلمك #شکل وفافنده اولدیغی اکلامق 
اسباینه میی ابدی نی ماه حیات بلدیی 
جع آمالی ار فدن کندیسته قدم ورجح 

یره ۲ 
اولئان رقدك حققة ‏ کندرسنه فائق اولوب 
اولدشتی شهاك ازستردی . وده‌سودانك 
سطحبین فلباره خصوص حسانندندر ۰ رکره 
رعارفقیی که شون زیاده سوه‌ش. زر اره 
رفتی اجون کندیستی ظررغبتندن حروم ایلرش 
من امه عوفق اولسون: ولو 
اواسون کوزی رفقیده اولدفسدن صولره 
کوکلی مابنده با کلش اولسله رعنادن‌انتقامی 
له حق . رفقينك کوزللی رعناه عاد «سئله 
اولدیفی جهتله بوخصوصی یش اممك اعحل 

ادی . 

مذرمك غلای درحه افر اطده اولان ”س 
رقای برقا کره کندیستی هان قالفوب کدرك 
اوك قوی حالق» سده‌نسندهی» بازوسنده‌ی 
فویك هسیی استه‌مال اله رفتین ارجه‌اق ا 
حرکاه سوق‌ادردی, فقط رعنان دوشوآوردی. 


4 وره ۱ ۱ 

او له رحس ارت رعنادن ادا مار ثتی اتاج 

یده‌جی کی حت کیفرتی» کوودیکنی‌رعایه یلد . 

ااعا شمه او لد ادن اي نله بد بر وه‌صایحت+موافق 
کورح‌دی. خلیحاتی لت اون رررر 

فکر نه طو دای خاره لردن امعقوی و قعه‌دن 

خبردار اولدشی اص اكلامەرق اما (عد سوقاعه 
کمک سار و ادن ورمامك صو را له اشخك 
او الى :ادى : 

رط ر فدن ونی دو ش ونور رطرفدن حار حشمله 

کورمکه مار اولد نی رفقنك اودن حقەسى 
بکار» ر طرفدن افد ام او لوب‌ده اوه کدرك 

او کو لك سنه اع.اره زشت اولان حر منی گندی 

قو حاء:ده کو رمث وراك او دنی a‏ 

دا ننه باشلامق اجون تعحیل ایدردی . 

۱ ساعت او به فدر لای اتظار دوام ادوب E‏ 


E 
۱ وک‎ 

اونده رعا خانم سوقاغك کوشه‌سندن طهور 
ابلدری شک م صر عه ه طو لمن دی تر هرك 
کات افا ای رعا زرا 
استغا فر وش اء اله کلدیی وی تعقب ايدرك 
لظر دن غاب اولدی , مدرم نه قهودده 
اوطو ردی ۰ ر عنادن صو اره رازن اوده اند 
قالد ردن طء یی طدشاری ه حبفه حق امد له 
انتظار ده دوام ادوب امبدیاسه ته محر 


زوجم 


ره 


اوله‌رق آره:ن بارم ساعت ور | ه قق 
کا لات قافی ۰ ماض » اوزون رخرقه اله 
حاه » طرز دعاشته باتشمز رقاقده جةوب 
ديلك اوطوردانی فهوءه کلدی ۰ رەك 
او کنده اسقانسل او امةله مشخول. ای كثدن 
صر کب بر جم‌نك موحودی میاننه قار یشدی . 

رفتی حقبقه کوزل. جداً نظر فربب برکج 


ادى . اوزوتجه ویی ۰ شدای‌بکزلی قاره 
1 


3 *گعوره 


کوزلی قاره فاشیی از مقل رفتار وخراعمی. 


لقردیمی غابت نا زکانه» ابت کار طورلی‌ابدی. 
رعا اله نه صورله ألفت و اش ق دا اتدکار سنه 
كاده قاد اٹ حال ذانا ا ات نوده 
مکر مه اولان مناء +تلر ی کی وقوعه کشدی . 
فقط رنقرنك مکرمدن قات قات ا ولنسان 
حسیی مباوی» احوالنك إك سوك السانلغه 
6 هر دراو من تی بالك ا صورننك انسانه 

۰ #پسندن عبارت فالدانی کی رذال 
E‏ فك أك برحسی ده صور رسالك 
اولان رعنای دها زیاده حلوب آبلمشدی : 
رفقبنك کندیسنه فوقنی مکرم‌ده سام ابدرك 
وحودری برده اش ویر تا ابلادی برزمان 
وزادنا نی اطو از ادن صویکزه 
که زا. ادن نار اضطراه اوزون مدت 


0 أل مسەرك نو ددن حقوب طوف‌ی 


۱ 


فو ا اف و 


یت 


E 0 ا‎ 
E i e‏ زمان ا 
ج ».قرغ عذاه کرمتن» امدندن آزاش» 
با ات ه ر اولش: آرادء احا 
خاب حکلمش احراات ساه‌سندن طولان 
بردوزخ عذاه | مامش دب له حك حاله اشدی. 
آوطه‌سنه کردی ۰ برقاج ساعت او کی به قدر 
کوکانی؛ رو <نی اله اجی. اوا | تشن قاری 
التنده ازدیي عالده هنوز رقابت دشان بلای 
مقاومنسوزی یا مه احساس اعش اولان 

حت نظرنده ر لشقه ر کک اس ی . 2 
زواله وز طوق دکل ۰ کال شدنذدن برغ 
وکنه رمیل انتقامه حول اكد دکل » بالکز 
کوکانده اوجاعنه تحمل کتبراز برداغ اچدی . 
واقما فکرندن او آن امجنده اوله رحس الةم 
کمکده ایدی که عابد اولدنتی وحودی أله 
کیره بیلسه بلک اتی دشار بل قوبارارق‌یارهارینه 

نی 


ELE ٠ وره‎ UNE SK 

ادق aR‏ ۰ ر ی 


-هام رقابتد نک کین لا ږارء لر صو قوب اوصور نله 
اولدرسه بنه میحمت دکل قناعت عله آنمزدی. 
فقط اووحود دکل رفت ادی. اك منتقمکرکذار 
کی دوشونور اله مظلوم فابلرقدر آغلاره آهنی؛ 
ا Mb‏ رتیه <صراباردی . رعنای 
درخاطر ايلدکه پرزوجه دکل پر ده ه له 
اتش میه‌حق. دات طبعنه حکم انتدیره‌جك 
درحه رده کوسنردیی فرط وضع » 
م امان باز مید انه وی ن ايه قار شی 
به او املك در ترمتیی» ەدە أو معساملهی 
ارازه .ور اولان برفلت اض طرار وصداقتی 
در بش اهر اختبار اسدیی حرکتندن اشی 
اعصانی لرزان اولور » الى اباعی نترر» چک سی 
کلدلیر» فقط نه رعناه عاد اغن‌ندن برسوز 


جبقەز . اک لازم کلن طمن وشنری رفش ه 


۹ 
e ۱‏ کت در بر جوحقم‌شدء رای 
آی ضلال مش . دوشو ٤ز‏ دی که کدی ده رعناه 
رفق 8 ی مفتون او ادری . خصوص. له رفقنك 
3 یالکزانی تی بکارانی جس بل کت اه سنه 
ص .احب. اومبتك اشسامندن‌طولای دعوای 
مر او بکنذییآیته 
رعنساه اولان ميل اشس:یای خاطری آجون 
برعالهیی خراب اش براویقمش» براوجاغی 
سو ندرهش › بر ای وو وگ . چشم 
اتصای او حهتاره عطف عطف نظر اسه الىت 

رفتیآلهکندی ار ءسنده ګرا نشین ونار وان 
اله عادی بریان کح قدرفرقو تفاوت کور ردی. 
در غاکه او چشم انصاف قابل ية اولسه ادی 
زا و حلار ژیك ساحه طهور اوازدی ۰ مکرم 
اجون رعنای رل اك امکان داخلنده دکندی, 
معلوم اولان میل وسودامی‌اودرجه‌ارده ادیک 


۱ ۵ 


3 


E TMi“ 


RASER“ 
ادن ادبا دکل ر بلک رقاج ون ار لمش‎ 
0 اولسه باشاهمیهجنه: اوصورله‎ 
تاره حر له اطفامی اجون‌هچ ۳ تولهمه_‎ 
جنه قطما امین اى اک وروی واه‎ 
اوزر نه تطلیقه فالقشسه مدار حباتی اولان‎ 
۱3: رعنادن آرلق انار وا ا‎ 
مادنا برومینامه اولهجق تیه او ۱ و‎ 
یتح اوه سلردی ۰ تك اودرحه‌اردهتثری‎ 
عضا كور بان ام-اللله ناتدر . فقط وطالف‎ 
انسامه‌ی مق طا وب هم ده حافظه درك‎ 
باشایان تر تلب الت تابوسی حب‌اندن ول‎ 
کوره‌رك ناموس خاطری اجون هرلا قاتل(ایر.‎ 
9 لكن مکرم اووظفهه شتا نی‎ 
رار رعنایی وحالده لی اب تدکلر نله کور شه‎ 
رل قول ایدوبده ا‎ 
ابلمکه‌ده و حدانی مساعده اسه سله تواك‎ 


ی 


va.‏ موم "یقت 

اوئدنی کر ور وز کوز ارامق ۳ 
۹ اکلایدرق رعنان آودن کتمکه سبب‌کوتردیی 
2 و ءلرد دن منع‌و او صورله خار حااولان‌معاملاتی: 
کسمك ایدی. بر برارنه قارشی اولان مءاءلهلری 
قانون طبیعسنی او درجه جاوز اش . ذتا 

6 د یت . اطاعت 

زوت » زوحعهلك الامش اولدینی حالده 
تصوری فدله چقارمق. اودن چبقه‌اسیاجون 

رعاه شمات واخطارانده ولنوب‌ده دیکاتمك 
#مشکل مصاحندر . نونك مشکلای مکرمده 
مدرك ابدی. فقط شقه هیچ رحاره‌دوشوعکه 

مقتدر دکادی . 

مکرم اوطه-نه کردکدن صوکره ر مدت 


ار دای کی عادت داکه‌می خلافده 

اول‌رق رعنای هیچ حاغ‌مدی. هی اقش-ام 
قمودن کادیی وفت وهرجه-» وبازار کوناری 
رعا سبردل عودت | دکدن‌صوکره یاه کدوب 


کندیسنی کورمك صباحدن بری ك زیاده 
کوره‌حی کلهرك افشامه ك بلا آله واص.ل 
اوله ملدیکی اکلاعق هی‌دفیقه بر بشقه صورتل 
ان ته حاشهق ممنادی اکر ن او گونبونسار 
خلافنده حر کی کویارازاغض طوروب نازه‌ی 
طبیہه کوس نرو کی ایش ابد دن کدکدن 
صوکزه ارازمات او ااي 
ذیه‌انده ولعق شنه مبی أيدى . فة_ط 
بر ساعت قدر با کز اوطوردانی حالده 
رعنادن ۰ اوطه‌سته كك ويك 
ابستدیی مکانه مقابل ر 0 طاوراعق 
کی هیچ برحرکت ظهور اعینجه نه کندیدی 
رعنايك پاننه کتمکه حور اولدی . رعنا اه 

گلدیکندن ان او 4 قدر کب 
قاعده‌نك خارحنه حبقدشندن محزون ابدی . 
اقشام اذانلك اقرب حسیله یافلاشمش اولان 

عك وفننه قدر مکرم ار ردی سولمدی ۲ ۱ 


س 


مك کورلتیسی توب چوجقارده اوطه‌ار نه 
چکلهرك بالکز تالدقدن صوکره بر ماسب 
مقدمه اله رعناه ددی که : 
هدز ؟ 
المت قبول ایدرسین ٠‏ بى فیرهن‌سن ۰ 


وک ؟ 


ك 
اوف جام سول ٠‏ نما سوم ۰ سواه 
حکی سلم؛‌دن شول اتد رون له 


- بوق اهمیلی برشی دکل . شوسپربراری 

-) دقل وز TT e‏ 
ب ,رشی او مامش ۰ <ؤق ق دوام ابدنلراجون 
دیدی» فودی‌آولورده ۰ة 

" سکم نهدبرسه دیسون. خلط انمه ار . 


تام وس له کدونه کمسه ری باز وت 

TE‏ 2 ك 
دهوزم . اه اسرکه‌سون . که کوندز کزسهله 
شمه لقبه جکمی کندلاده اورسك . فقط عالك 
انی طورمور . 

س ما خاط اعش. نن‌کندعی کندم ملد کدن ‏ 
و کم کم نهد رسه دسون ۰ ۱ 
سبره کتمك م ا ك اولان 
اهنت مملومه‌نی ج ۴ و ویک 
بوولده‌ی اخط‌ارانه حصر دقت ابدرك دها 
زیاد‌لشمه‌دن اوکی الق ون 2 هی 

ام ۰ 9 قار اسه ف" سن قار: ره 


خیرات ۰ یه امنت اد ورسك RE‏ 
کندء, ی ابرم برده-نی. اشقه کمسه‌ی دوشو : نم 
ھم كىك ث دیدیکنه باقارس‌ق ایشم‌زوار ۰ ايلك 
اغزی طوریری ٩‏ 

اوو طوعری حولورت. انسان 
کندی نظریده حوب اولاملدر . فقط لیر 
نا | نوله شارك شروعی وقوعندن بتردر . 
انك | جون‌عاله سوزسو له مکه میدان رآژاملیدر. 
س سیحان اه عا و زسو یله جك ده" خ‌وده 
حبس اولوب قاله جى دک با ؟ 
کے هدن حوس اوله حقسین ایی کوزوم 
بوقدرقومشواروار. فومشواره کدرسین.ارهصره 

بدریکك او مه کدراز :سیر ىتا 0 ن ۱ 

بشقه برکونده برار کدرزءام‌سزك. قومشو - 
اردل‌د. رقاچ ای دعوت ت ادرسن ۰ عك‌یاار» 
ار کندن کدرز ۰ افشامه قدر اکلترز . 
"یت ن ك چك اجون سره كيده ۸م . طوله 
بدلامی دک کیان 3 سس ن 
کدوبه ا س یراید جک؟ مه کونلری 
کدرم . بازار کوذاری کدرم . کزر» | کار ء 
کلیرم . 
ا اون رسمری برلداشمهه‌اولور؟ 
س سنك آمجون یالکز سیر ری دکل چوق 
شیلری ره اسدم .. راحتمی ترك اسدم. کادم 
چوجق دادیسی اوادم ء کلایی اولدم ۰.۰ هر 
امیدعی ترك اتدم . او لیا فوزم. ن‌قادندم . 
OES 2‏ کو ر ام‌دی . کوزل‌اولدقدن 
صو اره کم اواسه | لبردی» بك قاری آولوردم . 

۲ و ۳۳۳ هن + : وره fv‏ 

تول لاق اصاحی اولوردم ۰ بن سنك اجون 
اناری ترك ابتدم . سن ده نم وناو ڃكدينك 
ابده ی خلطه قانلانده سبر عهاولسوز قار بشمه . 
س شم اون انارك حبستی ترك ابتك اما" 
نده رصدافت و لد ك که شتقه كمسا ده 
دول من دك ۰ ۱ 

س صداقتمی ( کوله‌رك ) کولهع باری . 
صدافت , سنده‌عی توصدافت ؟ 

| مو رسن ؛ صداقمده کمک وار: 
دها #قدر صدافت اوله لیر ؟ 

س واه بلیرسن‌که جوق لقردی هم فس 
بورارء همباش آغی بدر باق باشکه 2اق‌اولسون 
اما بن واوك هم خامی . هم خلابتی » هم چو۔ 
حةار یکات دادسی »> هم سنك ا > 
خدتحرك | ld‏ نم چکدیکی 
لیر او 4b‏ ایک ن اي لقمه ۰ شاعت 

اوزر مه رده ستو قاغه ڪڪ :دك » اوه ادك 0 0 


وق امم نهاو لدی. وال ی درکله م۰ کو بلر- 
سه سویلسول» م کزمه‌مه توزمه‌مه قارشامز. ‏ 
ارشته وقدر. وله حه ارشک الو بررسه بك اعلا 
الو برمن‌سه من سلیرسین . اما ن اڈ الوب 
کدرمدعبورم.لکن كەسەك دبدی قود اسنه‌ده 
امت و رمعا وله حك لقردی آرار. 
هله بوحله قاد‌لری اء بلالر ی و رس‌ول» 
صاح تهوسی ده طوپلاتر ام اند ری 
کو جاری آدم چکرشدبرمك. سویلسو تا عقطارثه 
کانی سو اا ونار .کن اوو # . 
بو 
مکرم رع_نانك هبیج آورالر ء بناش‌مدینی 
کورمجه معاء له دکشدرمکه میور اولدف ۶ 


les 
اجوز ن 0 : ۰ سیی واوده مس‌مود 
ايده مدکی ملیورم ل یه حارء4 عاحزم . 
اك دی وظیفهم صدافندرهانده قصورامورم. 
(شقه <هتارده‌ده الاك کر منه منتظرم . انشا اه 
هی‌شی اولور ۰ پالکز و ده ی رحامی تبول 
اعاسین قهوهلرده > سوقافارده اولان میا حه 
عی‌الا ار هسبره ار ٤‏ مسر ره دوامادن قاد زار 
حقنده . له مو جر مادام‌که اورایه بالکزا کا مك 
أ ر انسان ج _روقت وجداننك 
راحتنی کوکلنك | کدنحه-نه‌فدا ادن واا - 
ملدر . سنك ددکك کی کندمی کندم لام 
کم هد برسه دپسون‌-وزی اصلا معقول‌دکندر» 
جونک هیچ رشرعك > هسچ بر اط امت 
هیرچ برقانونك نظر نده| نسايك کندی‌حقنده شاد 


مقول اولەض. هن کی شفه‌سندن صورازار. 
شوقدر وار ۱ اسان اک لامك اون لازم 


۳ ۳ ۳ 0 رگ 
ESSEN E : :‏ 
ا و نی ۱ 
N?‏ وره ٠‏ 
.2 


کان اسای افظه آدرده دشمن افتراسی اله 


لکهلنررسه ار اب انصاف نظر نده ۰ ذورومخدور 
عك اوللور اووفت لت و هرت سب‌اولاناره 
عانددر . فقط هقدر معصوم » هقدر قاحتدن 
ری او لورسه اولسون بر آدمکه کندی وقاه 
اهر عام نظرنده قل وقالی مو جب اوله جق 
حرکنده ولنور اوحالده مالم #درسه حةاږدرلر. 
جود 4 که كەسەك احوالی حققه ا 
اولدینی کی مسه کته بالاحی شاهدلك 
با کهده و ۰ هرک رک 
هدر 11 سو اتمامکدر ۰ 


سس او له ما برشی‌سویامسونلرده انلاملیی؟ 


بانلامق لازم کادیکنی دمینده سو بلهمش 
ایدم .. باتلامامیی ء فط کرمکهده کال 1 
ائلامامق اجون مطلق جر جی حا ره کتمك 


لازم دکل | . انان اکلنمك اون ه قدر 
E 
سس ن‌اوراده اکایورم . 
- آرتق اوزاي ل . فضله سى حةبةة باش 
ANE‏ عم رکده سکا تو له بر درم ده و لعدم. 
" فقط شمدی جورم ۰ فا بعد سیره کامکك 
لازمدر. کیده یکك رار برایی قومث_و اللہ 
بدرکك خاهسندن عبارندر. وقسه هم سن راد 
اولورسك» همده ن. 

رعا کندیی برهعلوم اولدایی يله 
ادعامی کی معص‌ومانه رتنزه اوادش‌دن دها 
ابر یسته حسارت ایده‌مدی . »کرم‌ایسه قار منك 
بزاع احامق فکر نه مبنی اولان ستکو ی اءای 
مطاوعت تاتی ابدر وقدرله صوصدی. فقط 
| ته رابك سکوی اقراره دلاات ايده جك 
وکوت > له ده مکرمث طنی قر ن حقرةت 
ادی . 

oN‏ ها 


او اقشام کدی ء ار می کون 9 ق 
دی ۰ ودن ی ادى .اوکیجا ده کدی , 

تا مه افشامندن اعتماراً ازار صباحله قدر رعا . 


سه مکرمه طارغان. مکرم ایسه اوا واقعه‌سنه 
اطاعتله ار آق‌سیر‌ص‌افندن عه‌حك ظننده‌ایساده 
تکرارا او ولدء رمساعده اس‌ترحاه وق 
ولون اون اغا 0 وروت 


آلدره‌رق الان متانت ومكاتى حافظه اكد" 
وھچ رروی ۱ مکده ایدی . بازار 


کوی صیاح £ EE‏ صو کرد هھ 
هروفتی کی اذن 7 کلر فورفوس.له 
رء‌نادن اول اودن صاوشدی ا 
بی اولسه مله .کندسی اولدیی آ2 ون آذن 
آله هقی واذن | لهمدینی جهت- له کده ميه جك 


ابدی . حالبوکه ساعت ندیاره قدرقهوه خانهلرده 


و قت کروب‌ده یذ یده : 


را و ی 
ان ی 3 ِ 4 ۰ ۰ 
امیدله اوه عسودت الک زمان رعنابت 
ن برحار يك ودره اودن حبقد ای 


وکده‌حی ری ده حبرو رمه رك 3تسدیکی 
انسه‌دن اسخمار الدی د 

نصاع وناك اصلا و 0 
اوغ ادیتی بلاینا کهانیدن قورااءتق:جوندوشوه 
لدی او ر حار هدن ده i‏ نوس قا[ه ٣‏ راق کر ی 
اسان یکی توت ۶ کن‌دکادی: جواكەرعناىك 
واقعه ی قول و اسماع اجه شندن رف اله الفتده‌دوام 
آبده‌جی | کلاشادانی کی وقدر متیح-اسرانه 
الوب ورسو ره‌سندن‌ده 6۱ کو کنم‌سی » پاک 
مکرمدن آیربرق (ستتون | 6 وارم‌قی کی 
اذکار فاد ده وی احمالی استدلالاولور ۔ 
دي . مکرم بوک دار براماره الدء اده امك 


SS Soi 

.مت BIE E‏ 
آم مد به هان رعنایك آو طهسنه کردی ۰ ده 
وان معدد اناخارلردن بری اطق ابدرك 

فو نصوانی آجدی. کندی اشندن عمش اولان 
لصا او جر 
الد کندن رفة:كرعنانك اف كار واه لار سە کت 

وقوف ا-ك اجو ن الداول تو تصوانده‌مکتوب 
آراءق حازه‌سی‌عقانه‌کلد ی :قو تصولی‌قاز شدردی. 
برثی بوله‌مدی : نه وادی , فةط فار لشد و- 
دای اشیانی | اشامبه‌حق وحهله ری رلرننه 
وضع وظم ایلدی . قوتصوادن صوکره 
ےندوغك اه کتدی . ص‌ندوعه اصیلمش. 
اولان‌اوفق ر اصمهکانده الاخ اراو درمقەشکل 
او لد ت دن e‏ آچه له جکی وو وده 

آیکن ا د احق ولدی . رعا لاش 
اله کا ٤نی‏ اونوء۶ش . صو کره‌دن‌ده سوقائده 


احق ر افوب جبقد اني باخاطر ته امشو خود 


ا ا 
اولمق و قوعبولد هدن بت و43۹ زەت 
اماشدی ٠.‏ ۰ 
مادو احدی. ی وی 
الداننده پراسکلی مد یل در و انده صاریلن برکاعد 


0 


ولدی. آچدی اوقودی. فات کوزل ر حط 

ماهر انه ام شو سطرلر محرر ابدی : 

صورت مکتوت ٤‏ 

نوزدیدهم رعا . 

بازدقارك بى بك متأثر استدی . فقطننیاه!. 
قدره اه دنور » جل اتكده او ادمك قهر نی 
ساره عندشکار اولوده وار 
اش . اه فورنازدون . اوژوله . وده کحر . 
۱ روخن ازار کونی E‏ آر لدقدن‌صوکزه قه وه ه 
چیقدم . م تاهادن واز کحشم مه نت در لو 
درلو قل وقاني موجب اواش‌اءش . ونك 


ی هک ور چا مه با 

و 

اجون براز ê‏ طا و مق لازم کلیوز ۰ 3 
کلوب کدر؟ ن اط ا دقت ات ۰ مقصدمزی 

احراه موفق او!ءدن براش حیقار هه م. اوده ‏ 
او ادیغمی | کلامغه‌حاحت وقدر. تعین‌اتدیکمز 
کو نلرده م مه حال بکار م. احق وال ده »له هم شيره می 
برره صاووب صاوامدغمی وئوعیه براقەجغ 
کاءددن ا کلارسین . وندن صوکره ه‌وفت . 
کببرکن اوزاه اوضرا. ٩۱‏ و ور 
نه مکتوب براقبرم. او وقنده ارده کور یشیله 
له جکی بازارم » الک ز اوه کروب قار کن 
دفت امت .ایی کوژوم . ۱ e‏ 

.کی م رعنانك کند لسندن » جوجةلردن ٠‏ 
شکاتی حاوی مکو نه جواب‌اولدنی اکلاشهلان 
وا دك بای ا ال 
او هش او لدخی | کلادی ۴ ا صائلامق 
و اشام اوزری رعنتا کلدیی وت بلا 


EN 

رخ a‏ دبک کل TT‏ 
تکدرومنازعه اناسندهکوستروب رل وم درد 
ابامك ايستدى . فقط و بده کک (مقصدنه 

موفق‌اولەدنباشەزەررایش اجر( ) لیک 

آسنقال اجون ر مقصده خدمت اول حنیی کلاعتده 
ادى نظردقتنه تصادف آشدیکندن شاد رعنانك 
هدن ۱ راق ۰ رتیه وارهق کی 'فکار ری 
وار اسه بوصو رتل آجلهجق بز عی اروس له 

امد ز امك وهی ارش مداه حبقدقدن وی 
آرتق صوك حسارتی اختبار اله ال صواد 
حرکثق ا2 اول اجرا ادوب او حالده هیچ 
برندس و تشه مدان قالامق احتالانیبلتشکر ˆ 
به تکتون مندیل ابله رار قودی. صندوعی ده 
اولد بی کی براش د بر ور تبادی ووقوع حالی رعنابه 
اکلاعقدن صرف نظر له ۰2-2۱ دولده رحاره 
دوشو که 5 


` ۷ 


۸ 1 ی 9 

اقشام اوزری اذاه ‏ شین رعنا ده عودت 
اسدیی وقت هیچ مکرمك باننه اور مرق 
وی کندی اوطه‌سنه کردی ۰ مکرم | سره 
صباحدیری وحودیی لرزان ادن شدت 

ور نی ابی س اعت قدر ر کم وض طه موفق 
اولوب جه جوحقلر یادقدن صواره 
اوقدر رجا واوقدر ذبه ونی اوزرنه اوکون 
مه سوفاغه ک2 م4 سندن > رمسبره تمزهی اون 
كنديسك کوفلی فروب: ات حاهی ایاقی له 
ال تین طولای مه رص‌ورت ازکان‌ده 
رعاه سرزاش اده‌حك اولدی . رعا اسه : 

حاب الستر اه افندم بار دن زی 
وق . تلاك علبرسك . 

مقدمه‌سیله فریاده‌باشلاو A EE‏ 
سویله‌حکنه نادم وشمان ابدرك احمالدن 


عبداولان سبردن ماك ۰ سو قاعه حبقم سنه 

مسا تت ولد بدایر ال مقصده 
موفقبت محال اولدینی کلاشادی ۰ 
مکرم قادينك واوئلامی اوزرنه اتسار 
صمت و سکوت ایلیوب نه اولی فکری 
و حهله رشقه بولده حاره آرامخه فرار و ردی. 
رعنا حدتی آسکن ایدنجه‌به قدر سوبلندکدن ‏ 
شبرازة ماهیتی اولان لس‌انی اله در 4 دای 
رقات دها | کلاندفدن‌صو کرهخوابکاه است احتنه 
چکل‌رك کال مافتله اوبودی .مکرم نا بصباح 
"بر آن نوم واسترا-ته می‌دان وترمین افکار له 
2 
اوغی‌اشوب ار تسی کون اسه ابرکندن شوه 
کتدی ۰ 
اوکون-حکمت اله اه نه عادت وحهله 
صیاحاین جافلرندن قالقه‌رق سك بلا | بلهاعط-] 
اوانان ررد | کر یی بدکدن صوکره مکنه 
"کنه‌شاردی . فقط اڭ درت اش کن 


1:۷۰ ور 

بری مزاحی منحرف اولوب اونده باقه جق : 
ممت اد‌حك لمسهسی اولدشدن 
دوا بر نه طاق عکدن» کوکلی ارجه ‏ 
هدن اة صوله ين ي لهرق 
ایاقده بشدر مکه حالشمش ومکته دواهنی 
کاش ایدی . اوکون اسه خسته‌انی اوصو ۔ 
- رله حمل ومقاومت‌اولهز ردرحهه کادیکندن ‏ 

ساعت‌الی راددر دم وا ۳ 
اعکه حور اولدی . «کشدن حبقدی . فاط 
کده‌حك پر لوق 1 او وار فةط او ده ار وق» 
ہو سنه بافللاشد ای زمان کوشاده طوروب عدم 
۱ من طو لای دواره طاه‌رق برفاچ دفیقه 
دوشوندی. کدوب تبویی جالجه طیاقبه جک 
همر آندی» و اقعا خسته انی ح٣‏ له معدو ردره 


فوط او معدرت Da‏ مدار ارلهحق دکل 

< ا ان تن اجو ن‌ 


و و تی اوا دى وره واقف اولان 


e‏ آچوحق آوواده ر حل اغلاوب و 


کد صو کره برد نبره برباش‌دوتسی» بر کوز 
رارسی رك دوش مه دن اوه تشه لمك 
فکربه هان ورو وب تبوی جاادی ۰ ,رس 
جقمدی . ردها حالدی . مه ایشدن وق . 
اوح <سنده یت رعنا جو<نی 
بافه‌سندن طوتوب : 
مس ماعون ۾ اجه چکدیکم دش مدی ده رده 

کو ندو زعی‌باشمه بلا وك ؟ اه قالدره.ی 
کافر . کافرك کی 

دنه ره حار بدی ات2 

اه حستدم . 

دیک مدان واله دن بر قاج ده طوقات 
پایشد ره رق : 


8 


A AED OE و‎ 
نلاس‎ 4 ۳ 4 7 a 


۷۲ ۱ یره 2 
ب هادی دفع اول کت ۰ شسمدی کت . 
کو زم ورمس‌ون . هادی کله‌ن ولاره کت ۲ 
قاره طو راقاره‌کت. ۱ 
رو ونی قدادی, حکنت سو قافده قالدی. 0 

زواللی جوجق‌غلاه اغلاه» وز ه» سورینه 
سه کوشه هقدر وروهرلاوراده دوشدی, الاك 
هنوز تفربق نيك وبددن عاجز پرمه‌صوم بای 
او نك قوی او کنده طاشدن یاصدیق طو را 
قدن دوشك اوزرنده قالش ادی‌که وکا سب 
بااسی اوله حق محلوق غر مك هوسات فسا 
سنه شدت ام‌ماکندن باثقه هچ برشی دکادی » 
فقط او فلت حزامی او آن اجنده 4 او له 
برهوس فاد واسطه‌س.له احرا او لعقده ایدی. 
حکه‌تك اند نی کوشه اوك قانوسنه ناظر بروبرانه 
داخل_ده اولوب ولدایی ردن قاو وفابودن . 
ودای بر کورو لس ده آراده ض ح لار 

ار 2 و رە دن حك اراد 


اولد نی کوروغز ادى . آرادن برساعت قدر 
کدی ۾ نه کت آوراده ‏ کوزاری تا وده : 
پرساعت صوکره قاو آجبلدی . اجر بدن غابت 
سوسلی » شیق رکاج چقدی» شمسبه سنه 
دایاءرق صاغ طرفه دوغی‌ی ورووب کوزدن 
غاب اولدی. . حکمت له والده سنك ۰ هده 
درك اقرا ندن اوله رات اوا سدیفی 
ملد یکی حهله طا دی ر آدمرك او دن حبةمه سنه 
لمحت الدی . 

سوقاءك کوشه-نده اعلابه‌رق ا اتّدی. 
فةط فار دن کوردی معامله صوك درحه‌لرده 
کک ی لب ای یدرک مه 
دراه سوله مك قراری و رمشدی . 

ا ع اوزری مکرم اوه ادن صوکر 
حکمت‌ده‌مکتیدن عودت ادن مشبره-ی ِ» 


DC Ai‏ با 
5 ۰ ۹ 


2 ار ا ي طعام ِ 


: bl SN. 

"| 


اوذه معنالل ر حرکت اور قورفوسیله حورا 


سفره »او طوردانی زمان صباحدنری خو ناه 
دوکدبیاجون خوین اولان کوزاری رصورت 
مططرانهده آکده بررعنایه حواله" نظر ادوب 
رعنا ايه بوندن رشکاته اوضرامه جغتیا کلاه‌رق 
اندن اول مج مه El‏ ددی4 : : 


- بك افندسك و کونی ھەرقی الد قى ٩‏ 


/ م ه معرفی ؟ 


aE‏ معر تیار له حق‌ساعت اده اوه کادیء 


تك مکته؟مامدحی ؟ 
ب یلم کنامثمی وقسه خستهم دهخواجه۔ 


ى آلذامش > 4 اولش. ساعت اشده ٠‏ 


سس 2 A‏ خطاا > »او ڪون 4 بادل؟ 
رت أك 1 لش ان » اد راحسوز وق 
اذکار اله «شخول اولدشندن دویائن قر دبلری 


E 
: تذاره تست ۷ رت ۰ ا رضا 
جو زه ۰ با لاه وق 
2 تن‌ده براعلا نه‌ادم. هم مکتدن‌قا جسون» 
همده اوده باشمه بلا اولسون . 
مکرم قاشلر له قاد نك حر نی قد رایده حك 
ر اقارت کوسب ترجه كنت حمق اده مە رك 
سه اغلا غه باشلادی . مساحثه ده اوکوزیاش.له 
ختام ولدی . 
زهردن‌بدتراولانءکاری موب‌ده براشکنجه 
اولان- مره دن قالقدقدن صو کره حکمت بالکر جه ' 
اوطه‌سنه حکلمش اولان يدرك يانه کره رك 

ش 


۳ 


^ EE 

۱ ۷۹ 3 ره ۱ 
قوغلمق دکل شمدی ه E‏ 
رتکدر سله الث ماشدر . ٠‏ 
ای و .»کات ەدر ؟ 
- بوکون بن خسته اولدیغ اجون مکتبدن 
اذن 1 و 0 
3 
صوکره اوه کلدم . قوی جالدم. بروقت ‏ 
اجبلمدی ۰ صواره هم حقارق ی زاره 
چاربدی ۰ 


TOT OOO وا‎ TOT 


اتن سك خسته اولدیای ه ساسون ؟ ٠‏ 
میدن قاحدی ظن اعشدر 3 ۱ 
فیک ال ان سل شنت اقو وم 
زا رظاغه | هن اولدیکی کوندبری آلیشدق : 
و 
ا نی ایجری آ هرق *. ان دی . 
ن‌ده قارشی وراه به کندم , امی بر طاشه ۱ 


1 


۰ 


ات 

VV 

کر انات 
قدر کدی . بزم تو اجلدی . اوزون بویلی» 
سقلى ر حراف حبقدی . اللده ده شمساسی 
واردی موی جک رل نوربدی ۰ به سر به‌ده 
انهم ك اقرباکزدن‌او له بر آدم برق .عا کمدی؟ 
ص‌اق ادم ده ... 

مکر م حر فك کم اولدثی اکلاو ب قاد نك 
و درح‌اره قدر حقدثان حسارتنه حبران 
اولدی . بودکله رار اشی مداه حقاره‌ق 
ده وافی ابه ج کی حمنك سوزاری 
بح اوله‌رق قیول! له سکوت ایلءك ده جو جدك 
بانده کوحکلاث اوله حفندن : 

- هادی > هادی . وی صاهان ر رده 
دنم له م » سکا دنواه در ار. قاويك او کندن‌عن 
و ۱ ی اودن حق-دی ده کدوب باقهله - 


حوای ال EE‏ 


کر اخطارانته وکرلك ۶ 
اا واه ودن و ۱ 
د به وقوع ولان ادعالر نه امت اعدی . 
رعنابه کانجه برکون ول دعوت آقش وی 
سوکل رفقستلت زمکرا و ار 
آیکن کنحلکده شمش احل‌کی نشوهلی وقنده 
حکمتك کسه ق ون ان ما رده 
چوك آو کون افشامه قدز آورارده وی 
حمل اولدیغندن جبقارکن رفین کوروب. ١‏ 
کورمدیکی مص‌اق امکده اندی. برده‌هی اقشام 
عکدن صوکره خاعم اند نك ارژوی و حهله ۱ 
سسار نی سلر نی جبقارمیه‌رق میت کی کوزدن 
غاب اولوب اوطه‌ار مه حکامك وت ی اکن 
اوک با خصوص ا 
نم اودیفی حالده بدرینك. ا کک جار 


DD ums A Ds Nu, ی ی‎ 

۱ کفی ا ی اکلاه‌رق 2 ا وزمقدنسقه 


ره وله‌مدی ۰رفریاد اله احریه کردی. 

امايك دوستاره کوردیکزمی؟ ذهر او لهمی 
چ ٠‏ مکتیدن به دی دیدم ده بکا اقترا 
آنیور . کدی اللهك غضی» فحبانك یی 
کندی 1 ظطن اتدل ؟ خر خر .ان 
پارندن صوکره و اوده طورمام . صسباحلین 


کدرم 2 ۳ او 3 7 : تامو سدر فوزم شمه شه 2 


بکزەمضن 7 ۱ 
2 مکرم به باه جئتی شاشرەرق : 
۱ ۱ و ا د ar‏ 
۸۰ 

دید کدن خو مور ی ردر جه دها € 

ملمكث و اشستدکار نة اناده خاغنی تأمین ۱ 
ا مك اجون حکمته دونهرك : 

ب سی فارسزء لوزسز ردرل‌سی. 1۹1 
افترا ها . علم‌ام سنك کوزاری اویارم . 

دروب کی اله آوچ درت طوقات 
بابهدبردی . حکمت اغلهرق اوطه‌سنه کدوب 
قرا کات ساغنك امجنده فورفوسندن ترد مکده 
اولان همش‌سنك فوشه کردی. قادنك لەره۔ 
لری» فریاداری الان دوام ابدرك آردصره‌قیونه 
طوعر‌ی‌ده جوماری واقع او لد قح اقا رنده 
بربرارسه صاربلوبهم ورقارار.هم ده‌اغلاراردی. 
و حال ابی ساعت قدر سوردکدن وره 
رءا اوودی. مجرمده ساعه جکادی, 

لمف ده قرات کت و ۶ انز 
همان ستاغندن‌فرلاه‌رق ماه نك اوزرنده‌طوران 

2 نمی . کوب کف هی با ا 4i‏ 
اوطور و جکان هر هگفنده مشر آسه ده 
او کونی وقعه دن خبردار اولیان انیسه 
کوکلی از ۱ وحودی‌ده ورعء-ون ۰ معدت 
آولدیتی حهتله اویووب اوشودهده طااءمسنك 
es)‏ رن مه‌رق‌درلودرلور و الر کرردیکندن 
6ء ساقلارءکاه اغلار 6ء حار #بردی. حکمت 
درت لر دن ط و آشمش ده چق له جق .ا له جق 
کوشه‌ازی | تشله سد اولعش بربانن اجنده 
قالوب دناده هر درلو حاره دن ام.دی کسلد کدن 
صر کره وحودینی خاك هلاه اعش‌منر عدم 
بر حسم یناب کی با نان هم ± مره سنك نو شه‌صار لدی» 
ساعتلر حه آغلادی. او که او له ر که ادیک 
كوا فلك برعبرت کوسترمك اون حهنمك 
اك ایی کوشه‌لریدن راز بر ال فا کلق حه - 
ارندن رقاچ ساعت آلش دهدنیا مه کترهرلاواوطهیی ۶۴ 
۱۹ 

فس 7 لوب رح ال و 


هری اولاش 2 292 سے را ماه عودت | 
ا۶ش‌ده اي ازوی عحز؛ و او 
ر اه ار عبر زه سر‌لشدی ۰ ۱ 


وقتا ه صباع اولدی حهنمك أك قراکلق 
که لرندن اش او لان اوشب ۳ ٤‏ مر ۰ 

1 


روز حاب فدر دهشت لی رکو نك صیاحنه و ل 
اشدی۔ حکمت اسه یك انی کوزارندن او بدکدن 
صو کره شاغندن قالقدی . ا 
برکاعد حرقاردی ۰ فورشون اه برقا سور 
بازه‌رق ماے يك اه وزره رافدی. اسه‌ی برقا 
کره‌دها او دی ۰ اعالابه اعالابه سوقاق قوس ن 
طدشاری جقوب کتدی » 1 
e‏ 3 ی 8 

۲ مومع بازاواق حسا له ساعءت س دز رادهلرنده 
۷ ۱ 

و قتندن وج تفر او ر EEE‏ : 
وق ایسها انسه آویانه‌رق‌ساقده کدی E‏ 
بواج بط ارادی وله‌مدی. دری او باععه 
رادرك اوده اولمدیغی خبر وردی. 
* مکرم : 
ف طاق یدیا بو کون مکشه ار ان 
ممشدر ۰ 
دیدی, صو کره ماصدنك اوزرنددی کاغدی 
ولددار . اوزرنده شوسطرار باژیی ابدی . 
صورت مکتوب 
ام ار تق بوندن‌زیاده کم . وندن‌صوکره 
ی ارامه . آسه‌یده رره سلمد ور. الاه 
اصیارلدق . حکیت 
مکرم کاعدی اوقودینی وفت : 
- اه اه! چون مکشه کتمدله دعك ابه اقترا 


۳3 

کدرسه کون همه و در ۳ 


بلند اواز اله سویلديی سوت 1 
اپشتدیرمك وجوحنك فرار هسرب اولدشندن 
طولای حصوانی طببی ظناتدیی حجویتی 
ازاله اك اجون ابدی ۰ بود کله رار بکرم 
فیرحق ضرب وتکدیر ایدرك عاقبت بان » 
ا اوی رکه ور الدي حکمته قلاً 
بردرجهه قدر اجیم‌شدی. 

ساعت درت مج بش صوارسه کلاحه‌اودن 
چبقه رق عادنی و جهله طوضری فبوه کدی . 
برقا دقبقه برنده اوطوردق-دن صکره حاننك 
صقنتسی < له کمسه‌ی تورمك السته مدیکندن 
اتصالندءی‌تنفس اوطهسنه چکرلهرك قبونیقبابوب 
کندی ډندنهدوشو غکباشلادی ۰ رعا اله الك 5 4 را ارا را 
صوکره چ وحقارك حکدکارنی» حکم‌تك 
ES‏ بوقدر باه“ و فدرمشقته تیم لآ یدوب 
رد که شکات ت ادیک * کال تواضع واسترحامدن 
اشقه برمعامله کوس‌ترمديي حالدء نه قادندن 


رو ی دل مدیی کی رده‌کوزی او و ۰ 


اغبار اله الفت» حتی حرانی ا اوه قدر قبوله 
جسارت ابشدیکی برر برر فکرندن کبردی . 
مك ودی مرهدن عاحز د له حك قدر اله 
اواد نی و یکدیکر بنی ولی و تمقیب ابدن 
وقوعات مء‌لومه قار نك باشنه بر بلای ميرم 
اوادینی | کلانه کددیی حالده مه دفع ابدوب‌ده 
۳5 سای تحاص ایامءکه کر پشه دی . کوب 
بر عمان‌ساحل نابدیده دوشمش‌ده هلاك اوله حننی 


ملدبی وناء علیه قورتلمفه حاشسدینی حالده 


۷ 
پە 

رعنای ابلك سو دک کو ندن 
اوزره بواندیغندن | برانی» رعناسر اشام تی اصلا 
خاطر نه له کتبره میه‌رك صوك رعزم غبورانه 
اله حسن‌صورنله دفعندن‌ومید اولدینی مساوی 
احوالندن رمك اجون حبر وشدث کوسترمک 
فرار و ره ملدی ء گند یکند نه E SE‏ 
برعت خاطری‌اجون بو شمه بلاده حکله عم » 
عدنی وزنه اورمادق آبسقده اویش هر فهر 4 
حمل‌اندم سلنمدی. ارتق‌معامله ید کشدرمك 
لازم کادی . وکون دوب قطما فو واعه 
حبقماستی شبه آندرم . حبقه‌حق اولورسه 
صالیورم جبرایدرم. حرم دکلمی ؟ اذن و روب 
ورمامك کندی الده . شاد وله قو حبربه 
آلتنه‌کردیکنه صیقیلوب‌ده درسك‌یاننه E‏ 


۹% 

نود ر 9399 کو کرهار اق مق ظانه a‏ م 
بلکه دکلء طسسدرک بشقه-مله معامله‌سی اون نی 
حالده بی سور » بکا روی دل کوسترر . 

وی وهای درن ده شوه 
ایدرلهان‌او طه‌دن جقدی. طوعری اوه کلدی. 
وقاچ کره قو بی حالوب | جلمدیننی کورنجه 
کمسه اولدی ۰۱۳۱ ق ۶ اخذ واعطا 
استدکاری قالدن سوّال ابلدی , قال اسه : 

رساعت‌او ل‌طیشار یه حبقدی, اناختاری‌ده 
بزه راقدی . 

حواسله اناختاری اعاده آدلدی . رعنا سوقاغه 
جقسده »کرمدن اول اوه کله حی اون 
اناختاری براق أقضا امزدی. راقشندن السه 
کچ کله جکی استدلال اولندی» مکرم اناختاری 


0 
€ 


او گی دتدی؟ ااختاری بر زدی اما چن 
هدن براقدی ؟ 


بولاو خاطرات نمی اله او نله براقشام 


_ جب قا جد ی ۳ 

ابتدیک کوی باابدی برحاله ائل اوی‌ویاخود. 


اوله‌سی حقق اعش‌ده و ایی حالك هادکسی 


وحوده کله حك اس 4 او کون اقشام آوزری من 


ادمحکمش ۰ 


ساعت طقوزی کدی ۰ رعنادن ابر وق ۰ 


اون‌اولدی» نه رعا بوق ه اون راولدی» اون 


ایکی اولدی» مناره‌ارده موذذاز نام‌جلیل احدیتی 
اعلاه. کوکذلر اسهاع اسم اہ اه مبیجهباشلادیاره 


وتك اه 8 وخ الو اذای 
ماك 9 و ته ارلق وتاك 
7 ۴ دی کسش اولان مکرم کندی 
۱ کندنته مرك درلو اند بشه‌اره دوشەرك کاء‌در مك 

اوه کندیکنه واو اقشام قاسی اجون اصرار 
ود کته ذاهب اولورء کاه اس شون که حکنه 

> م ابدتر > كاه رفقبنك خانه‌سنه کدرله نشکل 
ا بزم کرما ک رم وصایی ترك ایده‌مدیکندن 
اوراده قالدای دوش واور» حاص مک 

دراو دراو خاطرات غر 4ه جلوهکاه آولور» 

له هچ بره حکم بلیه‌من‌دی ۰ ا فاع 


درك اوه کدوب آرامق » اوراده اه 
کورمك» شاید ر سده می طاریلویده کتدی 
ااه بالواروب کوکلنی درك کری کتبرماث» 
جکهتك فرارنه ست وردیکندن شرم ار 
اسه دندسی اجون سك اولادی قران اولسه 

اهت و برمرهچکندن بونده حجابه مل‌اولدینی ‏ 
اکلاغق ایسندی.کوندوزرعناهقارشی‌جبروشدت 
کوسترمك عن‌منده اولان مکرم او نتلرك حله _ 
سندن صرف نظر ابله طااع سیاهندن یالکز 
رعناستی‌کورهبیله‌ك وحله قصور وکناهبلهبرابر 
سره اسر حت اندرك ایافارسته دوشمك » 
خاك قدمنه وزسورمك اجون مساعده‌استرحام 
ابلردی . 
قا در نك اوه کتمکه انبسه‌نك اوده یالکز 
بولهسی مانع اول رق ننی جو رار تی کوناك صباحنه 
مره اجه کیردی. فا کور کوستردیکی 
مکافات ومازاتی افعالك درجه اهرتی نستنده 
تمحرل ادن زمان محوره‌يك انتقاءنی‌مکرمدن 
بك حابوق اخذء قالقشمش» دوذکله ابر مكرمك 
مدو ره ی حوه سب اسدیي و حودی‌اوانتقامك 
اخذه واسطه ابل‌شدی . مکرمك رعنادن 


RE‏ رد 
5 کور ۹۱ 
کوردیی مهجورهنك مکرمدن چکدیکندن در 
اا 9 رامع امی. سال مورك 
خسته خاەدەک مر احامندن کری فالزدی . 
مکرم د اده وکل رمقرده » فقط ر خاتك 
بد قهرنده وقوع شرادتندن طولایی »لك الو بك 
برصقت مسیحاه اله اعطای روح ابدز صورنده 
فض روحنه مظهر اواشء طال:_ك هی‌سته‌ی 
دیاده | کال ابلیه‌رك دنرادن راحتاعكجون 
کتمش اولان مهحوره‌يك مقبری کی زمه 
بال ورملاءکدن فراش استراحت ملش 
7 ازا مستحق عدات 
کوردیی عادسه صوص ر مقیر‌حزادء» ر 
زبای“ بر جك تا بانه | یی التنده أدی. 
مکرم صاحی اسدیی کی و اول 
اودن چقارق طوغری و درك خانه‌سنه 
کندی. فقط اود کەی ولهمدی. کمسه 

و RT E,‏ قو E‏ ام 2 ساعت ‏ 
بو او کنده کله دکدن و رز 
وما وسا عودت ابله رد قم بدرساث آو ده 
بو لد رشنه ذاه اولدی. رعنانی رده رفقنكڭ 
اونده اراهخه نی مه ممپود قالدق زناف 
اوده اولوب اوندشنی. مشرهسی ا ای 
برار در توفه‌اناری رره صاومشمیدر ۰ 
بونلری سوال اله آله حفی حوایدن استدلال 
کشت اعك ااستدی . شالدن رفقنك اوده 
الک اولدیی اکلاشلانحه رعنايك اوراده‌ده 
بو لعدیفنه امندت حاصل آیلدی ۰ 
مکرم اوض‌ادبنی‌صدمة فاتك تار تاسوژی 
له اوکون فوه کتمدی . آیکندی» 
ین اونده ینکن اوطورمقده وزع افق 
رده بواوب ه صورلله کوکلنی آبدرك جرشه 
درونه دواساز اوله له حکی دوشوغکده ایک 

صور یله و اولان « حسان » دی 
جوجق ظهور ابتدی . مکرم حسبی‌کورنه. 
رعناه اس رخری حامل اولق احالله می 
کوب آن مونی ر مه جا رشان داع قلت 2 
بردوای عاحلی اعش‌ده فلك ك کوکاندن قو بوب» 
کج عاطفتندن چیقار ق ایاغنه کش کی‌تاتیابادی 
درحال سوال وحواهه مر بشه‌رك : 
9 وار؟ رعا اتی كورود 
کوردم افندم بزده در > 
- ان صیاحان کادم کمسه وقدی ۰ 
ب اوده ابدك اقدم . بك ابر کن کلدبکرسه 
آنش‌آهشی دو. ۱ 
E E‏ يەم E‏ شمدی نه سو انه حکسن؟ 
۳ ۱ 


رعنا خم دہز ی اسنور ادم 3 

س رهه ا ؟ 
 -‏ اوت افندم . 
a‏ 
دعوت اولدي: دن طولای صو درحه ارده 
مون اوادیسه‌ده رعنانك ناريك مغه نی اولسه 
بیله ساعتلرجه رجا ابتدیرمكث ایاغتیاو دبرمك 
عادتی اوادبنی. ونك اجون اسه اکر ولفق 
لازم کہ جی جهتله بنه حسینه خماب : 
ازده کم وار ؟ 
ی وق افندم . 
- ما دری رده ؟ ۱ 
بت انندی‌ادج اقدامدر و رد 2 


خاع ده رار ی ؟ 
ت-‌ گر ار 5تددلر 0 


محرم در حال سترهسنی که‌رله ان اله رار 
ام بدر سك او سه کندبار ِ جر یه کردیی 


رم‌رعنانك ترده‌اولد بغنی کلاد ندن»باخطو ص 


iA hila hiii و‎ ۳ ada OD ûû MM Macan hi 

۲ زان ی ۳ و ور مك » 
اوراده لازم کادی ودر رحا وؤ اتر حام امك 
کوکانی راخی ايدرك الوب اوه کتبرمك اتر 
دی ۰ حال و که رعنای او لك حو لوده خزان 
بلوطی قدر رننکسز وبارد بر صورلله اش دو کدرر- 
مک اماده برحالده ولدی , کورحه با 4 قرب 
أيدرك ٠‏ 

ج رع ی او لد ره حکمسین ؟ احلی+-بن ؟ 
تی ٩‏ 

س ممزه ٬ض‏ سو يلیه جكارم وأرده آنك اجون 
جاع دم . 

ت سو لله e‏ سو له . امامت ۰ هسو تاره 
باش او سننه ۰ و إل اول عفواسدیککی سو له 
اھ ےه انی سو له ۰ ون دون که الک 
: براقدك ِ ەز مین ان ن اری 
باشامق 3 اجون ك E:‏ اولوم اکى 

۱ ا ادم‎ 3 e BE 

ك سو له ایی کوزم 0 اس سول . :2 


هارزولوارسه اعایت, فقط ی عفوانتدیککی ده 
سوله . ۱ فا 
س دیکله یکی ۰ : 2 


E عذو ر اسدله ی ؟ سین‎ TT 


دکلسین دکلی ؟ 


و آ از اله » ۳ دیکل مك ا“ E‏ 


هورم ۰ سقدم اوصادم ۰ تا ششور ۰ 
ب دی مقدك رعنا؟ 05 کوکات 


ی سقدك ؟ 


صدافتند) 
اوت‌صدافتمدعی: محنمدعی مقدل؟ 


2 و تلر ی د .کله مك اسسته‌میورم ۰ سمرز ی 


د رکه بکز ۰ نو و4 ھچ ل اور دزه حواب ۱ 
1 سر 3 

۳ مکرم اوه کرو وی تمامش > ژناده 
ول کوره‌سدیی اون حولنك 2 
سنده او طورمش ابدی, رعنا نه مکرمه خطابا: 

ج ملرشکز که سره وارالی برس:ه‌دن‌زیاده 
آولدیء 


ت.اوت ه 

1 او برسنه اجنده هیچ رمکافانکزی 
کورمدکدن بشقه باشمه کین فلکت جکمدیک 
بلا قاادی. 

هفلاکت کوردك ه بلایه اوع ادله ؟ 

- دها ه بلا اولسون. مزه کللا لات اتدم. 
جوحقارکزه دادیلق اشدم. اوکزه خلایق 
ات ار نکر کدی راس گری `" 
سیر نگ ٠‏ 2۵ج بر شی مدز سکو. فقط 
بن چکهكارمي لیورغ. چکدکلرمكث بر مکافاتي 


مکافانم اولدی. واتما الده ه‌وارسه «دنی 
1 ه حصر اندم. فقط حصر ات-دیکم شیث 

هری. د ری اولدانی اجون سول مکدژز. 
ِ سكا اكوك هدیم کوکادرکه صدافتنك 
يە ص نم4 ده م اولدیغی ملد.کلك اون الزیاده 
اک نون اوللدین ِ 

صداقمی ؟ 

- اوت : برکوکنده هقدر وانه علیزمه‌اوفدر 
صداات . 

رجا ادرم . بکا صداقتدن محث اعیکز, . 

۰ اجو ن ؟ صداشمه امن دکلسین؟ 

کا صداقت وه یل فدذا و شدانه 
بن اساه یرم » 

ي وایرعنا. کونده‌ك کره اافلري اویدیکم» 


کورمدیکمی‌ده E‏ ۰ ۳ و ی 


ت اوت رعتا. سک هچ ر شی ی همم . 2 ۱ ِ 

۱ 
۱ 
3 


أف فز فق فة افو وى ۳ 


#عوره ۶۹۹ 


کیجه‌ر صیاحه قدر اغلاديغ ۰ سنك اجون 


د وکدیکم کو زیاثاری او و تلد ی ده‌شمدی‌صداقمی 
انکار ایدورسن اوبی ؟ 

ا اواد ینم حالده نم ایانحی اوعك 
سره باشمزدی. کندی و ء صدا 
فته کل<-4 سمز روقت مهحوره خانم اجوزده 
اوه اغلامشسکز. انك‌ده بالکز الك دکل؛ تون 
عاله‌ستث ایاقلر ی او عشسکز. <سته اولوب 
تافازهدوش سک لد قدن‌صو کره ی و ره به 


قدر هردققه وز نه باقوب و 


صوکره نی کورنجه انی اونوندیکز. هم اوله 
اونوندیکز همز نم يتا رده ذوفکزلهء اکلنحهکزله 
مشغول آیکن انك خسته خانه کوشه‌نده حان 
ویردیکنی ایک حالده‌وژکز له صرارمدی. 
ی نله آعدیتر.: سر دساده 
حرمکزه عانله کزه قارشی اوله حق»صدافتکز دها 

N a aS 
طوض‌یمی ماهیتکزا کا ابتدکدریکزدن | نش‎ 
3 ایی کون اون یادها‎ 
او سو کلی مهحوره‌کزك یادکاری ابدی . اندن‎ 
بشقه ولوبکا فترا ایندیی آجونم-تحق اوله‌رق‎ 
طباق سه ده همز دن حفا 77 ر دی اجون قاحدی.‎ 
قا حان‌ده‌کنددی او لاد کی ابدی. ار قهسندن هله‎ 
قدر ول وارد دیکز. رکره ارامق؛ رکره‌دوشو عك‎ 
مله خاطر کزه کلدی . | کر محسنکزه‌اماعق لازم‎ 
کابرسه ٥ي حوره کوزمزل او کنده رعبرت..۱ کر‎ 
شففتکزه کوکنمك لازم کلبرسه اولاد کزه‎ 
. اتدیککز کوزاوکنسده رمع املون کوردك‎ 
شقه بفالدی ؟ .۰...۰ شفقدن دن ده‎ 
کدك. عجب سرك قدر دای آدم‌وارهیدز؟..‎ 
مکرم بوناری دیک د آدن‌صوکره رده بیاغیاق‎ 
صفتنه اوضر‌اح» واقما کندسندن اتی ر آدم‎ 
دها مو جود اولدیغی ادعا ادن رعا رذلهسنك‎ 


وا ا و ا نی ك 1 


س 


س ی و تجد کدن زیاده سواووسین 
9 ۳ ودی : 
دردعر رعا: 
وا مکی سو لهدك . های اه راخی 
او لسو ن. ده اد م و دی . شمدی 
ایسنديکك طاشه باش ې 0 
دوب و قاریه چیقدی . مکرمك قادینه 
- قارشیاعطااسدیی جو e‏ لد یی جهتله 
بوقدر تارا ده جك» بو دز جه ولوله یا تاج بله جك 
به سولله‌دیکتی کندی‌ده ملمیه‌رك شاشتن › 
شاشقین اط رافنه اشمغه اشلادی . 
رعنا وقاریه حقارق ۳ 
ب هادی . ارتق وراده اتک فاندی . 
سس سس 


بورك حانکز. رهی ابسترسه اورانی آشمر نف 
ادك . E‏ 
مکرم هه قدر رعنای كورمك الستد اس۹ ده 
موفق اولهمبه‌رق. حسینی توسیط ابله واقع 
اولان رحار هده بر حواب شاف آلهمبه‌رق 
عاثبت نه حساك اخطاری اوزرنه حدی 
ارا ی بولو شمه به قدر اودن کدوب ار ی 
کون که‌رك رجا امك اوزره طبث-اریه 
نوردی . ۱ 
زواللی مکرم حالا نهه اوغرادیشنی سله‌مبه‌رل 
صو جوا ی قاد ك عظمت:ه طو قو ند نی <هتلهآیدن 
طو لا نی حدتلند یکنه حک اعکده‌ابدی.او جهن مه 
او شوسز فطکال تأر له بارداقار طو لو سی ادیک 
راقنك‌نائرندن مست اولهرق کردی. ارلسی 
کون ابه کندی قم بدرنك اوه کتء‌زدن 
اول حسین کله رك زرده رر مکتو ی کتردی: 


ادى ضر تلر ی 

کر می فر ق‌الغاده سودىککزیادعا احدیککز 
حالده دون ده کز_فابرخانه‌ده بوقکن كلەرك 
سوقاقدن عْناره ابه يتدرهجك ر صورنده 
بانسد آواز وتحقير الله وقوع بولان معاملهة 
غی سەک زە ط وغ سی تحب اتدم . واقعا عاره 
قادن هروفت مشرب و اخلافکر ون ایک 
ابدرك رنجی حرمکزك خسته‌لکنده ووفاننده 
نه معام له اتدیگکزی. نه حرکنده ولندهکزی 


م ۳ . 
وساء عابه مز دل مات وصدافت وش فقت 


وانسانت تا اوله مه حننی سو له‌دیکندن 
ن‌ده اولادمك استقالنی سزکله تأمان اده - 
ملمکدن تومید اواش اداس همده وله قهر 
وحف کزله اولادیکزکی آی‌ده اودن قاحبردقدن 
صوکره بورالره قدر کذوب‌ده ار واغبار و بوشجه 

ا ا تطلایی روا 0 3 مرن 
e‏ مع هدا ووقوماندن صوك درحه‌ارده ۱ 
hs,‏ و دون و ی أولاد»ەك الکردن 


حلاص او لدشندن باشی وو حود بولنان محظو - 


ظ‌‌ده اونسبده‌در ۰ اء علبه برطرفدن صاغ 
قورسلدبهندن طولایی جناب حقه قارشی اهای 
شکراز برطرفدن ده وای حاره‌دن صوکره‌اراق . 
كەمتەك Sr‏ ۳ 
باعامسنه دعا اه مش‌غول . کر عهمك تکام 
وسایره‌دن سزجه معلوم ویزجه مضبوط اولوب 
ارزو کز وحهله تکفن ومهیزه صرف اک 
موفق اوله‌مدیشکن حس‌ابانك کمه کریاده 
اولهحق عا کات متعدده من ءکافی آیکن بزی رده 
عا 1 علا هده ورلفه سور اعه‌دن اسو به 
اله‌مکزی اخطارادرم ۰ مق 


ام ا قوع ولاز 
منازعه‌ده رعناك « وای بکامی ستو لرك 2 ۱ 
تاو آولسون :» ديه و ریادی کو 9 
E‏ آبدسورسن » دیدیگندن طولایی بك ۱ 
حدتنندیکنه و« ن‌ده ونی سردم » ی 
آره‌ده و له موحك برادکسار خاطر وقوء.له 
بردها طرفنك یکدیکره عابل وارژوی اتلاف 
وتا لاس خلت اتدیکنه عک ارلکدء 
ایکن الا کوب کندسی شاشر دی. لاش 
وخلجاتی ایسه ص‌اسله وجاوه اله قابل تسکن 
29 هان کندی قالقەری قاع بدری‌عاقل 
ادنك خا سنه کدی وی يه خابه رن 
#سومی اجلدی > ده فول اوآآدی . 
آوژون مدت قبو او کنده دوام ایدن انتظارندن 
واای کد ومسکنتله ته سول ابله‌راد 
لاه کال رسوخ ابار حه‌سته شائ لاكنده ال 
۰ کی درلودرلو » صریب » قاب اوضاع ومسکنت 
ابرازندن‌صوکره برحواب‌الدخه دونك او کندژ 
صاوشه‌سی یکن اولدیدی | کلایان عاقل افندی 
باشنی جره‌ذن اوزانه‌رق : 

ائدی 4 انس‌شورسک: له ری 
ونك اوکند" طورمکز رذاات دکلیدر ؟ 
حدر ۰ دباحلکی هو بک وار ؟ 

_ خبر افندم دیلاعی دک اما بدتر اوادم ۰ 
لعف مرخ قبوی اجکز ری کوزمت : 
سرکله کوریشمث آیسترم . 

- ی کوروب له باه جتسکز 4 كوريشەجك 
هکز وار؟ 

- اه اقدم. بوقدر حقارت بك زیاده اولیوره 
بن بجیمیم ؟ 

اوت ماحسکن: دویدبری ال اولدیکزه 

سزی هیچ 2 e‏ رى + قبول امك 


۳3 


و . وقسه له eT‏ د 
مکرم امجری به قبول اولیسی اجون اولان 
نای رجوق دوام اتدردی الس هده عاثل 
ادنك صوك دفعه اول‌رق اعطا اشدیی : 
- آون‌کون طورسه‌کز فاده وقدر, کندلاده 
مکتوب بازك . شقه حاره اوله‌من . 
حوای و رون قوب چکلهر ك استرحاماننه 


حوالسمع اتمامکده اتی اوزرنه بهوده نفس 
ووقت اضاعه بلمکد نسه حر یر افادۂ رام ای 
فرالشدرءرق اوه عودت ابلدی . 

خلاصه آوکوندن اعتارا ام ابی کون بلا 
فاصله محریر وارسال ابلدیی بکرعی بی متجاوز 
»کا سنه > اس ترحامنامه‌لرنه و تطلیقدن خبری 
اولدشه دار اولان افاده و ادعالر ےه یالکل 


م 

بری ی او بت وانك واضطر انه اشتراکز۔ 
دن‌ناثی والده‌سله وفقبرك حکدکار ٤ز‏ آعر نف 
اولنه ملمك احنالندن ریدر. ماء عله تکاحکر 
ونکاحکر النده یشاه‌ق بلاسندن خلاصنی عناب 


هدن کی امدء کلدیکمز ۰ حالده بسون اه اه تال ۳ 


ای کون اول ارژو من بو دفعه 
ااسه قو او کنده و اقم اولان هوهات غیر لاه 
و صورت طالمىقكز س وقاادن کر ن اوچ درت 
مك ها دنلر نله تابت أ 2 شب مدای به 
ودر Sale‏ زه اسدیي حدمتك »ء حکد یی ز نك 
راع احری له اولهمبه جقآولان برقاچ قوش 
نکاحنی ورمکدن دور تامق اجون اصلیییانکاره 
حرانکز ماهیتکز ی ر درحه دها امات‌استدی. 


فقط جانی قورتلدیفسندن او بر فلج کروی 
۱ ‌ راق قاله الیسهرق و کی نذ کره‌مده عرض 
اواندیی وحهله حکمه کریایه احضار اولنان 
دعاوی متعدده توب طور ركن رده محکمه - 
ارده اوغ‌آشمتی تروشم اعیه‌رك مباغ عن‌بوری 
" صدفه سلامت سر اولق اوژره اغشلادی. 
بالکز انك امجون انکار اواندنی معلوعز ولان 
آطاق مدئله‌سی نه مدان حته حیقاراز ااسه 
تولد ایدوحك حورت قطعه اوزرنه محخمهه 
ص‌احمت و حک قاضی به رالمات قلنهحنی 

مان اولور . عافل 

تطلیقدن حفقه خبردار اولدی »-لوعز 
اولان مکرم‌رعنانك ادعامی‌موافق ست‌اولدیشی 
اوزمانه قدر یکرعی‌کره درمیان امش اولدیشندن 
وره‌حلت حواب وله‌مدی . وقاریده E‏ 
وشانندن‌جزوی تاو لش اولان عاقل‌افندی ارت صاف ۰ ا ساده و ر 77 ا « 
کرءسنك ماهبتنی EAL‏ ی رعا دنراده 
انساناری افساد ایدوب‌ده ات اون اکذحه 
حاضرلبان شیطانار کی مکرمس‌دن راز نفره 
لاه بوکونلری دوشوله‌رك دها اوو ق دن 
کبزی کزلی اشتکارله » ,هحوره‌نك حکابه 
داسوزله درك قولاغی‌طولدیروب زوجندن 
صوغو تش وصوکره باه جفی اياك ندیرری 
اولدن احضار ایلمش ادى . مع‌مافبه عاقل 
افدی اورەه حقان تطلق مهن عدم 
صتندن قطعا خبردار دکادی . 
رعنا رفی‌اله رمدت صورت عبر‌شروعاده . 
الفت اسدكدن وعد اه افندمك :5 4۶ یله 
ازدواحدن صرف نظر ادر دکدن صوکره 
کندی وارمغه قرار و روب وایسه مکرمدن 
بوشاننه موف اولدیتی جهتله مکرعی بزار 


8۹ وره ات‎ a 


ادرك آغزندن تطلیق سوزنی جقار مقا مجون ٠‏ 


وقاریده عرض اولنان معامله‌لرده ولمشدی. 
صوکره‌اری شنم وحقارت‌الله کرمك کندیسندن 
صوغوهق و اراق احعایی اوا دی اکلاعه 
رفش الله الاتقاق حبله ولنه صاندبار . بو ندیر 
شرطتکارانه ه قرار و ردبار . 

حکدتك او دن فرار اسدیی کون که رعناده 
ندرك او نه کدوب افشام عودت اعامشدی. 
ا وکیحه وز مك درو غ وه انکز اله مکرمدن 
شکایت وکویا حکمت سله اولادی آیکن بدرنك 
مظالندن ببزار اوله‌رق اختبارفراراتدیکنی حکابه 
ادى . 

ایراسی کون صباحاین مکرم عاقل افندنك 
اونه ک‌دوب قوب حادینی زمان هرکس 
او خوده ولندشدن ی سای الک رع 
کورمشدی ۾ ةط رب انتدیي بالانجی شاد 


¥ 

و وی نج 
«وز حاضر ولودرنی کی ی بدربتك وا لى 
حرله‌سنه واقق اک ثوی ا آجامش 
آیدی . حونکه قاوله‌اری موحنیعه او کون 
رای له ی رفاج ارادل خاه-وز 
طو بلاه‌رق آوحو ارم کله جك و حاضی اولد قاری 

A‏ اوك او کندن که رعناه اکلاندقدن 
صوکره رعنا طرفدن مکرم دعوت اولله‌حق 
واو آجر ده !کن ارادل معهوده وی 
اولك او ۱ کین وت کوب ابشستدکلری و 
اوزر نه طوروب درکلب‌رك طلافث وفوعی 
اتش او له حقلردی . و قمه‌ده ةة بو صورلله 
طهو زه کلدی . فقط زاعك ا-ای وفوع-ده 
رك انل افدی وکرله حری E‏ 
اودن عاواش اولدفلری <ه:-به وفوعی ادعا 
اولنان طلاقی کددکلری وقت رعنادن ارشندیلره 
رعنا : 

E‏ اه اج . شکراو لسون. خانندن‌قورتلدم. 
دەرك باباينك وده صارلدی . کرك عاقل 
اندی و1 رل حرعی‌ذانا مکر مدن منون‌او لدقاری 
جهتله وعنای برك سار . رعنامه سوزه 
باشلاه‌رق : 
- آمه‌سز انك له اولدیفنی بیلمءزسکز, شمدی 
سورارده صو کره نه انکارابدر, برکت‌ویرسون 
ونك اکان عنارایشتدیار. حتی ن ده 
بردائه سك اسہنی صوردم . د اده یه ی آدمار 
وار. اسمی رفعت بك اعش . ه‌وفت لازم 
اولورسه شوراده بی اجلان فالك‌تارشسنده‌ي 
قهوه‌دن صوره‌یی آعش ۰ ۱ 
ده‌رك اره اختاری کوندروب رفءعلهوايك 
واسطه‌سله رفتی و دیکرایی‌رفقار له کوریشدبردی. 
مکرم آلان وناردن خبردار دکل دی . 
مکرم عافل افن‌دیدن الهجنی صوك مکتوب 
۱۷ 

اوزرنه بشقه حاره ووله‌مه رق : ۱ 
- اطلیقدن نم خبرم بوق, ایتراردهکمه» 
م‌اجمت ابتسونار. انسان یادیثنی سلمزدکل |ء 

اانه مقتدر السه‌لر حقسو تار . 5 

جوای وردی ۰ وگ اوززته ر ری 
تشویق ابدرك ذااً رفتی وهسب‌الری دی الده 
او لغله حکمه به بالراحعه سان کشت ند یووب 
مکرم دعوت اولندی . 

مکرم برحکمهبهکیردیکهحکمه‌دکل, کویاجزای 
عمل تمه صوص برحل آ۶ش‌دهءنةد ردرحة 
عظمتی عقول شرل سك قات فوقتده ولنان 
حناب منتقم عادلك عدالت دشان صفت علبای 
قدسبه سی زمه ازل اوله‌رق ااب جرم 
وكناهك حزای سزالریی حکمه 8 پرحاک 
وجوده کترمش . اوحاک اوکمة ء_دل 


وحزاه‌تافی اوش ۰ 

9 AT NTT 
ا‎ 4 


*کعوره ۵ ۵۱ 

قہروغضب احدشدن برزبای راداش,رعنااك 
شکلنه سل اش . قاه فلك‌قدر حدت » 
حدننه جهم قدر شدت‌و رش حننده شب‌مام 
قدرمامبرچن‌قسوت ۰ چب حرق دومانی کی 
شرارهر ز دهشت . مدنکاهی ایستدیی قله 
ار شمك اون طول امل فدر اوزون. 
انظاری ایستدیکنی ارك اجون سودا قدر 
موه لسانی ااب جرمه مخصوص برنازیانه 
شتا ان کی روحلره پابشمق امجون داغ 
طانسوز ایدی. 
مکرم ورعنا وقوعانمله مهحوره فقرهٌ جکر 
سوزنه واقف برچثم ع-برت اوحاک عداله. 
دهاوشو نط ادا وله 
صیاح روزحساه واصل‌اوش‌ده اشای حساب 
وکناه قوبواش ظن ابدردی. 

احرا اولان عا 42+ عاد بولندینی معلوم 

۱ ممعوره 
اولوب مکرمكث انکاری و a‏ استاعنه 
ازوم قعایی کورلدی . 

رعنا طرفندن اسه ارازل معلومه احضار 
اولعش اولفله برر ررحاب واسیاع اولندفاری 
صرهده بود ردن و ودام‌احتباله اوغ اه جغندن 
قطمیاً خبردار اولیان مکرم حبرت وتمجبه نج 
حالی کوزء‌کده آیکن‌شاهد صره‌سنده‌ال#صو کره 
رفقرنكده اجریه‌کبردیکنی کورنجه بر اغناق 
کله‌ر 2 دنواره طباندی فالدی.هسج ر حواهده 
مقتدر اوله‌مدی. 

شاهد.لرکال شبطنت وبا خصوص و لهاوسقمق 
قدر م رمستئله‌ده بالاحی شاهد لك امك کی 
استمداد فطر بر نك سوق ادیک دنائت 
ولتد اولان 0 ومه‌ارتاری ساهه‌سنده 
طلاقك سحت وفوعنی اناتابدركقاتی‌طرقدن 
رعناك تحت نکاحندن چیقدینی و آر آق بر 


ی جک ۳ 
سا یی مکرنه بیج اوی .زعا 
انیب توحبه "خطاب له تک 
- اللهه بيك کره ی : او هر بلادن 

۱ فورتولدم» آو له رز ر بداندن حقد که ده 
وک کلدم طن ايد دوزم 1 ! افندی ءبع 
باشمه ن کمسهنكف خاطر نله ا 
شر ولوپا E‏ 

و طوعر‌ی ور دی > مکرم‌اسه 
د ايقن برحالده اولوب رعتانك ده نورذیکنی 
کور جه اون کندی فاب آیده‌رك : 

مه : . کتمه اه جور 
ی واه 

« قاضیب» - افندم. سویليث, امد 

قاضی 2 کسه واب و رمه‌دن 
رعا آلهرق 2 


ر کنا تک فادی . 


۳ oh. ec FT 1 TARE اه ار‎ 
۲۰۳۰ ۱0 Dp (mt ir 5 کے‎ 


(۹ 


9۱۸ #جوره 
ی ایسته‌سه کز براقز ابدیکز « قاضیب » 
کوریورمیسکز؟اف دیلو بربیه ۰ بوبله ‏ 
اخلاق کوردبکزی ؟ 
خلاصه رعنا وبدری وشاهدلر؛.ودن‌جیقارق 
بور بدیار.مکرم دخی رعنایی نکاهی الله تعقیب 
ايده ايده انج كمه نك وسنه قدرانه بلدی. 
فقط درم نسزانی حى ببله اورادن بر راه بنهرك 
اناردن ارلغه حور اولدی . 
مکرم هنوز رعنادن فطماً نومید اولامشدی, 
حتی اناردن آبربلوب آراهیه بندیکی زمان نی 
اوه جان آنه رق» نه مخابره وصور ساره ايله 
مي‌احمنارده بولنەرقاسلاف حص وله کتبرمك 
ایدی + 
و حالالله اوم‌واردی»فقط نظرنده‌اواولکدن» 
مال ماللکدن» کندی‌انسا نلقدن چقمشدی . 
افشام اولدی ۰ اورته‌اق فراردی» او ال 


#عرره 9۹۹ 


غ باه به.اوحزنه قارشی طءعی آولان اشتداد 


ارات کاک سی ام درك اونه سوق 
اتدی + تبوی حالدی ۰ جر دن عکس اندن: 

یر و بل 

ات واا دا تلو تهقار کش زفز ]ده 
اغلامخه باشلادینه ده قتول اولقدقدن بهقه 
حقار له زه وطزد اولندی» اوسه عودت ابلدق. 
او کحه‌یاغلامنله عبره‌رك صباحه‌واصل‌اولدی. 

ارتق کندسی جونذ مهجوره عاره‌تاك 
درد عمر مه دواساز اولان احلدن بثقه رخارة 
خلاص قا!امشدی . ضباح اولوب‌دههواسباهدن 
ماضه حویل رنك امدحه شاهدقدری ناضدن 
ساهه حول اش اولان مکرم.اوظهتنی بالکز 
ورە رل حش نىرى بردرحه دهتا زايد 
ابندی. اقشام بدری شاشقیلقله هیچ بزشی 
ندرك دی جهتله پر به برابر آچ قالش 

۶ ۱ ۱ E N 
ومندرك اوزر مه ق ورله‌رق اوومش اولان‎ 
انسهه باقدی . حکمت خاطرننه کادی ۰ لکن‎ 
احق اوه کی اه را‎ 
تجره‌دن باقدی . ع! نه ا اف زاش‎ 
 هدشدمآ طو ش»قوشارالانه» ار باب‌مصالح‎ 
هکس ایشا مه باشلامشار ۰ دنمانك حالی له‎ 
اوچ کون اولک حال.فقط انك رؤب » ءشمو‎ 

دانك ,اکا قارشی منظارء‌لری دیکی کون اولش؛ 
کو بانه قدر مقایر وارس+ پرلش‌ش‌ده برحهان 
اوش + اموات: روجببز اولذفاری ا بر 
سوق طبیعی الله برارندن قالقه‌رق حر کته 
باشلام‌شار» ورو لرء کزنارء هپ اولو .. کنات 
سر تایا کفنپوش ۰:۰ 

هردرلو, دو'دن موس اولان 2 نردبره 
خاطر نه رثی وارداولهرق برندن صیحرانوب 
چکمچه‌سندن برکاغد حبقار دي . . قلمی آآدی 1 
رهق قوروب ابندی. نهنك 
بانی او جنه کلدی: ۱ 
اه ۰ آنسه فيزم E‏ 
e‏ » و او باه‌تق 4 1 و ٩‏ ار - 
شک 1 . 
قاو ق قذم 1 ۶ شومکتوبی ده نهک 
کو تور و E‏ 


ی ور و ۱ 
ابا ناگ و ۶ ۰ و ge‏ و ۳ 
کوئورده الوق جوای‌کتبر . 
اسه مکتوی الدرق امن چا ۰ اقل 
افدننت تاه کدوی؛ وق و 
9 جره‌دن : ۱ 
۳ کمدر او ؟ 
ماه احکز ل 

۰ 3 

و مج بوراده | شك‌وار 4 

بابام کونبردی » 

ایسه» دمعامله ایرازنه تدیر مدسسانهی 


مساعد دکلدی. جو دک اووقهقدر مدر ە‌قارشی 
مساوی؟ اخلاقندن بمح اتدیکی اشالرده 
جوجقارك الندن بزار وشایان حت رحالده 
بولندقارنی بان اله مکرم. حقنده‌ی افاداتې 
2 کید اپلمش وکندیسی آناره آجبر کی 
کوروغشیدی ۰ انیسه ابله فونیشورکن عاقل 
اندی هنك او کنه هرك : . 
ماقل‌افندی- تاو قیزم .یبا کی کوندردی؟ 
انسه - اوت افندم رمکتوب وارده . 
مال اف‌دی - انك مکتوی جز . بزمله 
برمناسبتی قالدی . کجه کوندوز راحنسر اهنك 
ازوي وق . #باش بلامي اش ٩‏ »»: کیت . 


o #عرره‎ 


بوبله سولله . مکتوب فلان کوندرمسسون . 


قول اممك احمالی وقدر والسلام . 

ره قاندی . انسه وحالی کورنجه عودت 
ومکتون بدرسته اعاده انله وقوع حال سا 
ابادی . 

کی کته هلق مه سم 
عتنی وشاهدارلد شهادتاز ی کاذب وولندینق 
درمبال اعشدی : مکتوب کید لسنه اعاده 
اولندشی وقت مه کوندرمك‌ایستدی: فط 
ومسئله‌نك رادعادن بشقه ری اوله-خی 
| کلاه‌رق‌طرز استرحاعی بده حور اولدی . 
دیکر برمکتوب‌یازارق نه‌انیسه اب کوندردی . 

انیسه قبوبی جالدیفی زمان بنه ماقل اقدی 
مجره‌دن اوزاه‌رق : 

او ؟ قفوم نه سنیدن ؟ ۰.. 

اوت افندم ۱ 

مکتوب وار افندم . ۱ ۱ 
ت اه اه بومکتو يك آردی ۶-۹ 
حکمی ؟ ۰۰۰ هوفته قدر اوض‌اشه جن ز؟دمان 
سوبه‌مدمی ؟ بکا مکتو بکوندره‌سون دعدمی؟ 
سردیدیکن » بن‌ده سویلدم ۰ مه کوندردی» 
4 ب سن‌ده مه کندیسنه کووررسن ٠‏ 
افندم مه کو د ربر. هم بلکه سن کتورمدك 
ده می‌ازارلاره سر له هه 
عافل اند اسه و e‏ ولفرق 
اکا ی ۱ 
739 ور قرم و برده حنوای از ام م بن ەکو۔ 
تورسه( مه کوندوه نلک ارهده‌سن بور له جقسین. 
انوب قو دن مکتود ف آلدی اجو ب اوو 5 مته 
باشلادى.. 

E 8‏ مکتوب 
نم وعنا خامی تطلیةم : مەی قطماً قر ن 
ت دکلدی . ةمل مادام که بو له ادعا اوشسور 
باس وق . ر افقدم المقده الاك اله نکا حك 
جدیدی عکندر. صوك دفء» اوله‌رق یاقا رک زه 
مامش اولدیغ حالده کر ارا عقد نکاح اجون 
اسر عام اند نورم و دوام یامه سبب 
اوله حقدر. والا و کون اه جم حواب اوزره 
عمرمه خاقه ور له حکدر . مکرم 
ماقل‌افندی مکری‌غایت کاذب غات‌مدسس 
بیلدیکندن یاه خاعه حکراحی مشه اناعدیی 
کی اولاده آندن ز باده احبدشدن اسر حامنه 
اميت ویرمدی . شوحوای بازدی : 
صورت واب 
شمدیه قدر تطلتی انکار اتدیگکز حالده 
بودفعه دید نکاح اون استرحامکز واقعا 
اولی ادعا کرده هنوز سانکیه دلالت ابده‌حث 


e a 

برقاج سوز و ء عکسنه دلاات 
ایدسور. سمزك له ودسسه؟ زه عقل‌اردرهك 
اون ملد قروا و ا 
ادر . عبد عاحز ابه حمداه المعال اوخلقت 
واوخهلنده خاق اولغامشدر ٠.‏ 

سرکله هیچ بر علاقه ومناس مز قالمدنی حالده 
هنوز مکاتیب ابله تصدیمدن کری طورمایشکز 
کویا شمدیه د کن اولان ازعاحات متوالن هکز 
بر خانه خلقنه کفانت ا#سامش کی شمدیده 
وصورنله- حضور انك امجوندر . فقط تکرر 
ابدرسه وح رکتکزدن‌ده‌سزی ماع اسدرمك 
ا چون هردرلو جاره وسهوات »وجود اولدبفی 
ار 2 

اسه حوای کتروب در نه تسام ابلدی . 
مکرم او قودقدن صوکره بر ساعت قدر اوطه ‏ 
سنده طولاشوب ا ار برکاغد جبقاردی: 


E E eo 
oV ار #عوره‎ 

رت ون خلحان 
ورر رحال الله برقاج س‌طردها بازدی ۰ نه 
:اسه به و ر‌رك کوندردی ۰ 2۲ 


عائل افندی ااسه اصد ءات واقءدن 3 چیھ“ 


وقوعانه عدم وقوفی <سیبله - حق ضور 
اواشدی . ارين هیچ فول اعامك ایستدی 
ایسهده جاره فرك کوسترديی تظ اوزر نه 
نه کاغدی‌الهرق‌حواب تسطبرده عوراولدی. 
مکرمك مکتویی شولله یازلشدی : 
: مکتوب 
نم حیاغله سزی نمدیده‌لزوم کورم. چونکه 
ا برعه باشاه‌حق» باخودم بريه اوله جك 
دکاسکز . جدی اولەرق عرض ابدیورم . 
بر عاره‌يك محووهلاکنه سب اوافه وحدانکز 
مساعد اسه نه تمندده دوام آدرسکز . 


مکرم 

5۲۸ معوره 

"ماول اوندی شو و لده رحواب باردی 5 


تن 


دکل کوندردیکز چوجفك خاطری اون 


ب‌حق شاهد E‏ صد نما کر از سزك 


| حالهء سمعاعتبار اوشور ۰ بوقسه سر ی لو جر - 
کتدن چوقدن ماع ايده یلرداه. بز سز ك ر یکره 
ياشاه جى ابسەك سزده بزم اجون باشاه‌حق 
اولور ان مت نت او سلث؛بار فك دشہی 
دک . شمدی به قدر آغن می‌اجوب‌ده حقاز ده 
: 0 ا ۰ فة سر امراج ایدهمیهرك 
سکز بک به علق ادر ؟ فما لع ۳ ودرلو 
و ده و ا اولورسه قمعا ول 
او هه حنندن امین او لك ۰.-هودهزحندن بر حه 
حبقماز . مال 
مکرم مکنوبی اوقودافی زمان اقشام نقرب 


۱ ۲ اه ار‎ A e ۱ ۳ 

ا و ۹ 
اجمشدی . ړکره دکل بيك کره دها مرا حشدن , 
جکنمزدی 3 فقط رسنه‌دن ز باده فام بدری 5 
اولان عاقل افندنك اخلاق واحوالی شیک ۰ ۳ 


جهتله عن‌ادندن ميه جکنی» بناء عليه بوندن 
صوکرء اون جق‌می‌اجتاربنك هیچ بری قبول 
اولفبه خی قطماً بلیردی . اقشام اولدی . 
ساعت اور جه کدی , 

نه قدر عبر متحسس ر وحدانه مالك اولسه 
ا و فن اشامت - مستامی اندر 
اواق اوزره - طصدر. اجى وحدانك الت 
احکامنه کوره اوندامت ما بك اوق بمضاً 
بك کچ » بعضاً بر تفسکرله بمضاده مدهش بر 
عبرت » مور برتحه کوره‌کله حاصل اولور. 

انان کوریلورکه برهمحنسنك ال اوفاق 
آتکسار افر ےا سیب اولسه متعافاً حر ادیک 
ندامت وحدانیه بلک هفته‌لرجه حور وراحتتنی 

سب ابر .اسان وروی E‏ 
اراق دم نا حقنه جرات ایلدیی حالده فلی ‏ 
نظاهی ادوب ده حزای سزاسنه اوض‌امد قحجه 
۱ قً نارای له طوعز . 

افعال ساقهسندن‌ده اکلاشیلر که مکرمده 
او خلفتده‌ادی. مه<وره‌يك حکرنده جر حه ار 
آچدرق مایت عربنك ال روقل ياتى 
کوره‌حکی بر زمانده قاره طویراغه صوثش‌ایکن 
اکر اوفعلنك حزامی بك از زمان امجنده 
وص‌ورنله سرزدۀ ظهور اولیوب‌ده رعا اله 
مسمودتی دوام ابتسه دی هیچ شمه وق ٠‏ 
مهجوره‌ی برکره خاطرینه ببله کتیرمزدی. 

فقط شب‌ووفه؛ ضرسه که کویا احسکام زمانه 
مهیحوره سر کذشتی ره‌تبای دق ق ال او مش ده 
اک اما مساوی ومشاه ولق آوزره مکرمك 
اف مقدرانه صو له رغه اتان ابلمشدي, 

۱ وره ۱ 

صوله جای راتی اولان من اسان 
سوق ابلدی . اسای قومشواردن بر منك 
اونه کوندردی : ین اودن چیقسوب ۱ 
+پحوره‌نك مدفون اولدبفی قبر سانه متوجهاً 
فطع مسافه ایده‌رك ام وب زوا واصل 
اولدی . ` 

غر وب الواح متك ال حزن انکزی» قبر ۲ 
ستان اسه آو تسده دهشتی بر جای عم باه در. 
غرو بك ک2 چشم وداعه4 جو هش (Ne‏ موت 
کی قبر سم تايك علامم موتی کوره‌ش‌ده 
فورفوسندن تن تصته از ی ۱ کدبران E‏ 
فورفو۵م طاشار نه عکس اشد ردیی رنك‌حزن 
کو ادماده هقدر حزن وار سه ر ره بلاه‌رق 
ر لو سوه مام اطهار اعشدی . 

دک ه‌دوش شمش ده تهلکه غر قو هلاک اوغ‌امش 
برقضاژده‌يك داه صوك عطف اتديي زار 

جار 


2 وره‎ A 
E تسیر کی‌مفريك مغل طاغلری ا‎ 
. خونن له کوریان شعاع خورشید - قدوقامتی‎ 
ماهبت ماله ونه امک حالاشبر کی مالمك‌اك‎ 
دهشتل کوشه‌ارنده اثبات فسدم ابلین بوکسك‎ 
سرو افاجارمنه عکس ابدوب‌ده سایه سیاهاری‎ 
من زم‌دین آوزرنه دوش‌وردکه رشهبدك‎ 
پشیل صندوقه‌سی اوزرنه مدادساه اله زاش‎ 
۰ سر , کذشتنه بکزر دی‎ 

معمورة حباندن الك جلى رر شاه اولان 
خراب مقبرهار اجنده کوکلی کی حله‌سندن 
فریباه برکوشهه چکلمش ومزارجینك 
وقتبلهبری غالب‌اولامق اون آوزرنه قوبدبی 
برقاج طاشك دخی چوغنی سیل‌زمان کونوره‌ر 
فریده اوی [ منهدم بر رحه بکره‌مش او لان 
مهجوره کزلندیک اد میا 0 تون 
خاء ساه اواش. باش اوحنده طاای کی نان 3 رت آوت ؛ ۰ ء اق ت اده ی کی ا<.لمه‌دن 


صواش هیحان برقاج جحك ۱ اوزرندء مر ی 


کی وفاسز برقاج جن وقيربنك آوست طرفنده 
اجبسلان اوفق حوره الس ه حالا اغلارده 
کوزنك باثی طو راقدن رشح ادر کی 
پغموردنمترا برفاجدامله‌س وکوریلبوردی ۰ 

مکرم صاغلفنده امید سعادت ؛ خته‌لکنده 
امکان ن عافیت کی نن قاحدینی وراك 
وفانشدبری هیچ منار تی ز یارت ایهمش: 
فةط رشهید فرنده شطان بافقشمبه حنی اجون 
لوده طوص‌ی برحرکت ابلمشدی» 

شمدی اسه ار منك شکل وسیامی کی 
خبال مال خاطرنده قالان قب ی راز حری 
اله ول‌دی . او فه عبرت کوز نه اوقدر 
مدهش کورند ۍکه وحدانی کی دنیاده هیچ 
برشیدن متحسس ومتار اولق شانندن اولبان 


E م9‎ ۱ NAT 

برسنك جان عادنا ارجه‌لمشدی . فقط اوتا" 
مه<ور مه دکل؛ هو رد سك قات بد ار 
اولان مشهودات وافعه‌می اوزر ته کندنه عاند 
ایدی. ۱ : 
مارك باش آوجنسه اوطسوردی ۰ بروقت 
کندسنكده خوابکاه اس‌تراحتی اوله‌سنه بلک 
بك از برزمان قالش اولان طو راغه باقدی . 
برکره ماوانهٌ لضب نکاه دقت اناثه رل برلوحه 
تاه اوزرنده محل اولان شوم اله کوب 
ماهبت عالی وماهست عاله وله حقسق دعكل 
اولان سنکستانی کندیسنه دها واضح‌کوسترمك 
اون عرض حهرء لطافت ادن ثری مشاهده 
ابلدی . سنه‌طو براغهباقدی,زمین‌وسما اره‌سنده‌ی 
فرق کوزسنك‌ا وکندن کحیردی. ماضن اله الى 
اجنده اوغر‌ادیشی نبدلات خبالا* تصوراتی 
مالا مال اللدی . تر کردده مهحوره‌يك اوائل 

0۳۰ 
مسووتی صوکرهء‌ی فلا کتی» تي صولانفستی 
ايده به قدر سك کره کند یسنه می‌احمت 
اقا ن ووا 9 موی وه 
ماقت قوینندن چقمش بر ار نك لاراوموزنده 
قراه لنن زه ودم صادفی اتکی 
درخاطر ابلدی ۰ برزمان مزارك اوستنده‌ي 
طاش بارچه‌ار سنه بافوب و 
هن فده اولش کو ی و هل" وز 
اوستی من‌اره فاندی . 
اوآن اند مکرمكت فکرندن ن ال 
برلوحه اوزره تصوبرقابل اولسه‌تصادف ابدن 
نظر دت عطف ابدن قلب آ تش‌کی باناره عو 
اولوردی.او زون‌مدت‌او حالده کر باه وقت شبردی 
ایی ساعت صوکره برندن قالقدی . 
من ارستابه ذاناً کج کاش اولدشدن ساعت 
ای بواش.اوره اق کوکای کی فرارمش؛یالکز 


ON 4 ۳‏ وا رم 
۰ رز 
As rw ۳۹‏ 3 نید 
ر 1 


CONE ۹‏ 
ولدینی بره شین بر مارك باش اوجنده يانان ٠‏ 
تدبلك ضاسی هنوز هلال حالنده بولان قرله 
انوارنه قاریشه‌رق طاش‌لرده صولوق» حزین 
برريك اطه-ار ابلردی: مکرم غات مشکل 
رمس له اجون غابت مدققانها ال فکراندوب‌ده 
وردیی دحه قطمه اوزر سه تشداته فام 
ابر کی - ردابره برندن قالقدی . 
دادن اخرته ءاف نظر ابدرل» دناه 
صیغمیان وحسودی اجون آخرنده بر آرارکی 
من‌ارستاه باه عا 6 ا آهسته 
برصورنده وزرا و ا ا 
کلدی « کر 

صیاحه قدر بالکزوقت کبردی. ار تسی‌کونی 
عل الجر اشاق ور ا قل 
کترندی . اه ظروف رمکتوب وردی . 
اي کور بشسدیی احباسندن بز نه کوندردی ۰ 


ی 
RE‏ 


۳ و ییو‎ ENS 
5 2 : و چا تاره وت‎ 1 
RS ورد‎ ld 
اغدی الان دات اوقومغه اشلادی ۰ صورق‎ 
3 شو ایدی : ی‎ 
صورت م مکتوب‎ 


نظراره هکون بيك صورت کوس‌ترمك 
عادت قدعه‌سی اولان قدر بکا او له برحلاظهار 
ادیک عم وحوده کندی وحودعی کندم 


۱ زیاده کور سورم ۰ 


پردوز خ عداب اندوع . درت طرفم آتش 
کدی . برانشکده بلا اده براتشسباره 
فلا کت اولدم . 

نظردفتی اندازه ابده‌ر د او لوب‌ده 
اطلسندن‌قدهتمه برعتن جقارامدقاری‌کردونی 
ن‌ده جر به ابتدم . هی‌طرفی زندان ا « هی 
کوشه‌سی حالس مام اولان بومنتخانهاك النده‌ی 
مقار تهایدن بشقه جای اراعی وق اش ۰ 
مکتو ف , کشر نانسه‌ذاناً اوکسو ز ایدی. شمدی 


۵۳۸ وره 
بلکه سز ش‌وسطراری اوقودیغکز زمان تم 
قااشدر ۰ فرداشی اوچ کون ندر فاب ی ۰ 
ده اللهك درکاة نمه اضما لدم . 
۱ مکرم 
شخان آدم؛مکتوی اوقور؛ اوقوعن ردق 
فرلاه‌رق مکرمك اونه کندی.قونن حالدی. 
ريدن ,رسس ظهور اعینجه مان وفه‌ی | 
حکومته بالاخبارکلن مآمورارله زار وی 
اجدبردیار . اجری کرددار؛وقاری حقوب‌ده 
اوطهسیی اجدقلری وقت‌مکرمی جسم بې روځ 
اوله‌رق قانار امنده اده ولد بارءمکرمه 
مدان سات اولان اواوط» اولامهحوره‌به 
حح له کاه »> صو کره مهحوره الله مکرمه 
بر نشبه‌کاه حبت اولوب مجساره‌نك بلارجه 
انکتاف ابدن خندة سمادتله رکازار آمال حال 
کره‌شدی.صوکره رعانك مگ تو بار ی اواوطه‌ده 


میور 0۳۹ 

اله عبردی.اواوطه‌ده اوغ‌ادیفی بلای | کلادی. 
او اوطه‌ده صیاحاره قدر اغلادی. او اوطه‌نك 
زمیننده مك چو ق کوز باش‌لری قوریدی . 
او اوطهده خستهلنه‌رك خسته‌خانهه ده مه 
اوا و رقم کد سی خت ناهد 
جاني الله اوض‌اسبرکن رعنانك نه اواوطه‌ده 
کدان اواد شش ایشندی . وکوه قدر وله 
7۷ وفعه دلو زه سب اولقده و ,کانی ازاده 
براقان مکرعی مه کندی کوکلی وزندن کندی 
لبله جزالندبردینی کی ثال عبرت اولان جم 
متنی‌ده او اوطه‌نك وس‌طنده انظار اعتباره 
عرض ایلدی . ۱ 

مكرمك نعثی حکومت معر فشلەغسل وتکفن 
وادراه ڈوسی جوارنده احضار اولنان رمقبرء 
دفن اولندی . 

او آرانق‌مکتوب کونوردبی‌ذانك اونده بولنان 


F20 š 


VEN OD RR 


۰ ۵۶ معوره 

اسه الله وقعه‌نك شبوعیوزر نه ماله جتان 


حکمتك ورعنانك ا<ءالاخره‌لری « حکمت » 
امیله عقیب اوله‌جق جلد تانیده مفصلاً کور له 
حکندن « مهحوره »وراده ختاهىد بر اولشدر. 
» خایه € ح 

وفعه‌سنك اتی ال رار اولدقیحه مفصل 
اولان « مهحوره » زان حاضردکلدی 3 ماه عله 
باه رقتمقیب اولقش:معمفیه مشاغل سارءنك 
کنری زمانه تصادف اتدیی حهتله طرز 


تحر بر مه لزوعی قدر دقت واعتا اولهامشدر . 


معترف بو ندیم محر الله برده‌کترت اشستغال 
وانك محصولی اولان عدم اعتا ر آراه طوبلا. 
برسه حصولی طبیعی ولان واقص بر درحه 
دها تزاید ابدر . بوبایده معذورتای اولنه<غمی 
ور 55 ای و لد یم توحهات ماله دن انتظار 
EOS‏ د .ی 


hn. cdi Ze Riin i 

E 
2 
۱ 
سممرم ر زرو‎ 


۳ 8 ادت ا 
i‏ 


۱۳۱ 

ده ر 
` 


۳ ۳۷ ۰ 


۳ 
۳ 


۱ اتف‎ 
۲۴۶ ۹ O 


i 6 0 
۱ 
مقدمه سر گذشتاری - قسم اولده - عرض 
وتفصیل اولفش اولان حکتله انسهکه 
بکدیکراربشه قراش اولدقلری قدر طاایسیز ‏ 
لکدهده هحیال ایی شیر موز ادبار یدیا 
قدر » اولا ارم لندن حان لیر کی بر دهشت 
سنه سوز انله والده‌اری الارندن آ لش ماقا 


پدراری آنی, تمقیب امش هنوز حتاج معاونت 
اولدقاری حالده او قدر بالکز قالش ابدیارکه 
هر‌ایکسی اون ربرارندن بشقه پرالتجا کاه 
وارسه اوده ساه اولان درکاه اخدیت‌ایدی. 

ادم دنا ايله رار بازادلش هچ کیسه 


بوقدر . دنناده السه هیچ کمسه اجون امکان 
با تصور او من بناء علیه. هی‌کس )اجون 


(0 


GTI dd 
۴۳ ۳ 
1 


٤‏ حکمت 
آمحق ردار غربت اولان عالده کی استقبال 
ايده جك » کلدیی رك م‌اجنه الشدیره‌حق › 
الشنحه‌به قدر هی درل و کرم و سرددن محافظه 

اله‌حك مهمانواز وازسه اوده انوسدر . 

حکمتله انیسه او ریب ابدیارکه کلدکلری 
برك من‌اجنی دئل حتی لسانی سله حقیله 
اوک مان کواکتدکری اي وود ا کسی 
رر متعاقب عو ومعدوم اوش » صفند ‏ 
قاری اک آغوسك کی بزدن نتشاد . 
هل کنر کندی سودای معنش‌تنه دوشمش ؛ 
كمه ينك حالندن | کلاعش و شاق 
بشقه سنی دوشونه جك اوچ کنی به تصادف 
اولنورسه نفسیدوشوندرمك احتباجنه دوحار 
اولش او چ سك کشی کوریلور ۰ بر غربت 
اادك من‌ار قدر قراکلق برکوشه‌سنده قالدبار؛ 
الارنده بر صنعت ‏ بر صنعته اشاب اون 


اس اس سس سس 


۷ 

۳ 
فدرت » نقد وروت » خلاصه هیچ برو جهله 
جار اقامت اولدیشی کی امکان عودت‌ده اراده 
واختبارار ندن خارج ابدی . 

او له ایی فلکزده نك اغلامقدن شنقه 
اللرندن نه کلبر ؟ بری م‌ارمادر »ری اعاز 
بدر» بری‌ده‌کندی حال سفالتاری اولق اوزره 
اوچ خاطرء نك سته‌ارینه» حکرلرینه اجك 
تى جرشه‌لر برر منبع خون اولش ؛ حصول 
غبرتاری | حقکوزباشندن عنارت قالقده انی 
ندرلری دقن اولندبتی کونك ابلك اقشامنی 
انسه نك صوله مکتو ی کوتوردیک ذانك 
قامتکا هنده کردیار . بو ذات ایت رح 
وششیق اولذله رار - واقعا صو کره‌لری افعال 
اتمشسهده - مکرماه حقوق بك قدے » بناء عله 
مهحوره ورعنا وقعه ار بله جوجقارك سم رکذ - 
شتارته عامبله واقف ادى , حتی آندن اول 

حتاری حت قدر اوی یک اضرا a‏ 
تتفرامسنه‌ده بووقوف سیب مستقل اولشدی . 
وطاف انسانه‌سنی هوسات فسانبه‌سنه قران 
امش بر خاسك صاغلنده یکس » وفاتنده یتم 
براقدینی بوایی معصوی صیانت - صفتنی 
فعلاده محافظه اده‌حك قدر - ماهبنشناس 
بشریت اولان هروجدان اجون بروظیفه لازمه 
ادى . وندن شقه راز اول‌ده محث اولندشی 
اوزره کندبار تی خانه‌سته و ان ات 
اوماهیته وقوفله برار فرط مر‌حت صاحی 
ایدی . بنابرین یالکز بر اي ی که لك دکل 
ادا تزدنده أا اله تاين رفاء ومعشتارسه 
حالشمنی اقدم وطاتف » اخص امال سلبردی . 
حیفا که کندیسنك بر رفقه‌سله بش اولادی 
اوفاش حالده کنشینی ده | تاره ا اولد ثه 
اءاشیه ابد وجك فیدر مساعدة زمانه 

ائل دکلدی . 
آندن صرق نظررفیقه‌سی غابت بدخوء غابت 
تنده‌شرب» حوحقاری‌السه اووالده نك حصول 
تزه سی ولندقلرندن حکمتله انسه‌ی اوراده 
توندیزمق » تفه انك دکل بلکه فهر آتنده : 
ومروق | لتنده حوروئوب حو وزون انك 
د مك اولدنغی سلردی. وحال عاره ادم اجون 
سوك براندنشه > شدد رعداب روح اولدی ۰ 
قدزت مساعد دکلک آبری بر رتدارك ادوب 
اوراده| تفاق و اعاشهلر مه حالنشسون, حالامکان 
کوسترعن که کندی‌اوبنه قمولایتسون . وجدان 
راضی اوا زکه کندی کندباره براقه‌رق الست 
کلری ره باشار ی اورمقده ازاده سر پراقسون . 
النده‌برشی کلیرسه اوده با خصوص‌شوصولوقعه 
اوززینه وظبغۀ داه حکمنه کیزن فریادوبکالرینه 
بالاشتراك برابراعلامقدن عارت ادی , 
2 ES EE E 

تسده اخود کندی اولادنده ادف امش 
قدر متأر اولوب او تأر نستنده کوزارندن 
خونابه دوکدیی حالده رفتقه‌تی خانم افندی 
طر فددن اعلامسی له له جوق کورلدی . آنك 
چاری اجون نهدن بوقدر اه وانین ابتدیکندن 


مسول اولدی . ساقه ص متله زمان انسانته 
دوکلن او چ دامله اش عبات اواندی . 
- سنه‌لرجه بر اوی » حتی بر شباعی خوابکاه 
اندعش > ررندن ش او لاد و جوده .کتزمش 
ایی قاب آزه‌سنده‌ی تخلف حسای دوشوعل : 
صو کره او چاره‌نك حالی تصور اغلدر . 
» مشنو ماه نظر آ هه دا ومم-جورهده تأهلدن 
حت احلا ع ا مهار 
بمضارباب مم اتی طرفارندن تعمیقایدلش ,کوب 
مهم» شایان تأمل بر جوق خطرار» تم لکد رکوستر. 

0 N 
۶ En 

لدیک ا اب تی‌ازدواحدن صرف 
نظر اتد بره جك درجه‌ارده بواندیت ی کور لش . 
بلک شابان قبول اولدقاری حقنده ادعالرده 
جر ان اش ۰ هی وجوده کتبردیک اترك 
مقدمه‌سنده - اعترای حر اله سان معدرت » 
ود توحهه عدم لباقت معرضنده - تازدیم 
مقاله لر عادتا فهرست مقامته که رك مندرحات 
ای و یدد 
کندی امك قمتی کنده معلوم اؤ 
یفندن وخصوصده اظهار جزدن بشقه ,رشی 
دەم » فقط اوقیمته بك ای اشنا اولدلم حهتله 
کاب ذز قذر نها دزی 
و د عات مد کندة دوانكف 
لسانلرسته . جا که منه دوشه‌حك قدر قدردن 
روم دکللردر . 
تصل برفکزه خدمت ابتدیکمز » نصل بر 


۳ 

۱۰ 


چا استحص‌اله ا ا الکز ارات 


تدققك دکل خان مدعبدن )2 بلک 
عحومك تحت تصدشندهدر . 

جناب مدعینك اسه افاده‌دن مأل حبقارمق؛ 
متمیده انتقال ايده لمك خصوصده‌ي قدرت 
وقابلتی شخصنه عاند اولدینی جهت-له تدقیتی 
وطیفه‌م‌دن خار جدر . 

الکز مقصدمن تأهلی دکل صورت تأهل 
مشکل وشاان دی کور لوده اهل 
استته اولان وقوف حسسله اندن منتظ 
مسعودشی امان اون برخدمتدن عبارندر . 

ایک عمری زهرله‌ن » ایک حبات اتش فلاکته 
اقان اپشته بونوع تأهادرکه بر وجود اولسی 
لادم کان ابی فلب تى 9 زا 
انمدیکی حالده ایک اوکسوزك حاللربنه قلببك 
باره‌لر ندن قائلی باش دوکر ۰ دیکری اسه انك 


r :‏ ی 
اغلادیفثه كوا 
و ایی قلب و ایی وجدان اوتوزسنه‌دن 
زیاده بر برده باشامش فقط - اتشسله آب کی 
بربربنه ضد » بربرينك محوینه خادم اولدینی 
اوق - اوور نة اده ایکشی ده اک 
اوتوز انه راحت کورمامشدر 3 
تاهلة دار اولان خا کاعزه وده کوش 
قدر جل - ر برهاندر ۰ مع ماشه هی درلو 
عوارض | حاب حبات امون اولدشدن انسان 
اعا اولسار فقط کندی فصاتی سلمنوب ده 
كى کورمموز ده كونشك وحودی ناه 
ایی کوز کر سه ادعادن شنقه ری 
دکلدرکه وندن‌ده اواسه اولسه ایشدنری 
کولد رمکدن عدارت برشحه حاصل اولور . 
هس نه | اسه بل مظل ؛ حشقت ضیادارایکن 
طلمتك وره . کذبك حقبقنه هچ بر وقت 

وم ريك | 
ا مقصدی او موحودده طاش وو ا 
اولان برفکر سقیم انك ماهیت حقیقیه‌سنه ذره 
در ابرات. تخل ام مه 0 ان 
دنك استدییکی تلق کمک اختیارش 
تاد ترا اب E‏ شروع ایلیمل» : 
حکمتله انسه رهفته قدر ولندقاری ارده 
مسافرة" قالدبار . فقط اوصاحه‌نی خامك 
حن حشله آ ندن کوردکلری درس ساهه‌سنده 
U 7 AT‏ 
AEE‏ شاان است‌زا ء الصا مداد 
تغل ۽ کر بهی مضحك ۰ فر بادی آهنك تلق 
الان کوحك یکلرله كوك خاعارك کاه لطفه 
که حدی اولان اسم‌زا و جقارتاری هان 
ابکنیی کوندن اشلامشدی . 


بدرازی اسه عانله سنك کوستردیی معامله‌دن 

ال 
E‏ 


AAA AOE Sa N ۳ da. 
۰:4 نب‎ 2 AA HH 
O DK Tr IN TN ن‎ 
1 ت‎ <r ۷۹ ۲ 0 
۶ 4 > 7 
4 ۱ ی‎ a ۷4 


جوجقار"قدر بلک دها زاده متا اولوردی . . 


نه جارهکه سوق طالع چاره‌نی بونارك اجه 
دوشورمش دە لک مدت عمرنده 
عا نهسندن حکمتله انسه‌ه روا کوربلندن بشقه 
بر معامله کورمامش اید یک تیه وتو بيخ ايله 
ا6 شون : 

الندن برشی کلرسه اوده مناسب بر حل » 
برطالب وله‌رقی حوحقاری - اوتوزسنه‌دنبری 
حندی باشه زندان اولان خانه سندن 
قو روز اند زد 

وق سار واجیابی وارنه اف وانه نله 
ایسته‌ین اولوب اولدیتی صوردی . هفته 
تایب عناق ایند لس جک 
« بای افندی » نامنده کاردن برذات اولادلغه 
افبتدی] - ۱ ۱ 

حکمت بہائی افندینك حضورینه چیقارادبنی 


زمان حوجفك تر به سی حسنْ حرکتی 
حصوصا بادکار طالمی اولوب برکتاب سیاه کی 
سرتابا وجودق ستر آبدن محزونبتی اوفدر 
حسن نظر اوقدر رقت جلب ایلدی 6 ائدی 
همان ابلك کونندن حکمتی اوده البقویدینی کی 
مرکذشتاری انشدر انت افتکتره ستاق دا 
هان کتبرلستی قطضا شته ابلدی ۰ اسده 
رادریاه رار اوزاه قول او لندی : 
رش 

مانی‌افندی مدت عر بی جار ته حصرایلمش؛ 
فقط ه‌تششده بك سوك موففته نائل اولهرق 
تروتی درجۀ مطلوبه‌به کتیرمش برذات ایدی : 

دزت دفعه تأهل امش ۰ دنایه اوق متحاوز 
اولادی کش اکن اك کوعکلزی‌اولان «هنیر ۵)- 
دن بشقه حله‌سی اوان طفو لتلرندن ترك خبات 


ابلمشاردی . رفقه‌لرندن ایسه ایکسی ذها کنج 
(ح OT‏ 
ایکن چوجتارینه همراء اولشار * اوجنحسی 
کودیان بمض سرء احوالی اوزر يته تطلیق 
اولمش» ناء علبه‌صول زمانارنده ما افندسنك 
بالکن منره‌سی ايله مره نك والده سی اولان 
OT‏ 
ان افندی.دوق اشنای حت ۰ فمتشاس 
ع نله : رقیق|لقتلت ءکریالطبع بر آدجفزایدٍی , 
ی عزو اون طقوز باشنده ایکن: آغوش 
ازدوامضه قبولایلدیی ابلك حرمنه هم عاشقانه » - 
همع نله پروورانه برحبت بدا امش ایکن آره‌دن 
درت ما تنگم قاد عغز ك او چ آی امجنده 
ایی باد یسی ابله برایر نظرندن غاش اولسی 
قلنی او قدر جر هدار ایلمش ادیک آ ندن 
صوکره او چ دفمه دها تأهل امش ۰ اره‌دن 
لک کا کال وتو رطا نے کن اوی 
چااده الك حر مني رژیاده کورمه‌دن کیردیی 


ار ی ار وت با ی یر را تن 
aL 4 ۹ ۷ ٩ 2‏ 


کورلزدی . اوقدر قلی رقق ۰ اوفدر حتی 
حققی برذايك مادام با بر بر ارقه سنه رفاج 

ممصا کب او وافلف الا موی و و ا 
حبرت اولاد » انهدام انه » ضیاع همراه کی 
سمام ستمنه اوغ‌اسی قلینده صتوله درجه 
تحملی نستتنده داغارء باره‌لر امش اوداغاره 

اوجرشه‌اره ایسه بالکز برحیات اولان صوك 
حرعی ابله منیره‌نك تار بی مهم اتحاذ ابلمش 
ایدی . بناء علیه كرك رفقه‌ستی كرك کرعه‌ستی 
هکره و جرک ارده خوك دا سرت 
براقیر » هیچ برایشارینه » هينج ,رمقصدلرینه 
مداخله انز » کرله معقول کرك غبر معتقول 
هرارزولریی » هرامللری ترو ج ابارء» خلاصه 

کندیارینه قارشی بالکز مطلو بار نك تأمین 
وتس‌یاندن بشقه بروظیفه دوشوغز » پالکز او 


۱۷ E OT 
وظبقهنك اجراسنه حالنشیردی . حالنوکه شابان‎ 
ا ر هت وارسه اوده دابا ده ری‎ 
اجه ادا روی دل ره شمشر سم‎ 
کوس‌ترمکدن کری طورمامش اولان طالع‎ 
ناسازینك بچارهه جکدبردیک بلا : آچدینی‎ 
اشوس کی دز یا کور دی‎ 
(EG معامله ه لابق طاقَدن‎ 
» فاد ن کدی 4 و دن « لعمه‎ 
تسمبه اولشدی . جو حافندن اعتارا افندىتك‎ 
حر مکاه‌ازد وا جن هک ر نجه به قدر دنناده او غ آمدینی‎ 
کرم وسرد » جکمدیک بلاء کورمدیک سفارت‎ 
قالامشدی کردکدن یاک اسه ائل‌اولدی‎ 
نومت عظما اسدندن » حتی ارزوسندن وزسك‎ 
قات بالاتر و لندینی جم‌تلهکویا قرا کلق برقو بودن‎ 
۱ . سیاوانه صعود ابلمشدی‎ 
سعادټ هر‌کسده قابلیت فعار به سي اعتاربله‎ 


سپ بش 

7 ا | بضدر. انان 

9 فیض ادن ماو لهاتم امنهار 
ایار. فقط اوا رکندی استعدادسه کوره‌در. با کل 
کی کوله‌رك بوزینه بقانلره چهرهنای التفعات 
اولور » با ایصیرغان اوتی کی زهرلی باپراقار بل 
باننه اقلاشانك حانی باقار . 

نعیمه ( قادينك اسمی ) کل کی روی ابتسام 
کوسترماث دکل ایصیرغانهده رمت اوفوته‌حق 
پرخلقت مذمومه‌به » برلسان دلسوزهء رطور 
غریبه ۰ برفکر نله مالك ایدی ۰ 

کوردیی لعمت رفاهی ابیتی حالنه تطسق 
ادوب د کیج هکو ندوزسر بسجدءهٌ شکران‌اولسی 
از کرکن بکس ایتدیکنی e‏ 
قدرت کورر کورمن. قب‌القدن بشسقه پرئن 
ارسته‌من اولدی . 
درپ اره دخولندنِ اعار رد بدا 


2 


o CORDES ENR LAD a: ٤ یط‎ 


ا ۳ پ 
RET r 3‏ 
ی A O‏ ی 


خلقنك عمومنی بیزاره حتی برقاچنی باشتی الوب 


سارو اجار راقشدی :۱ 
وافعا افندی ه قارثی او ولده معامله اراز 
اذہ غ دی . فقط قلب انستدانی صاحنك 
اسانئدن » افعالندن » وزسك در بسندن‌اسلمش 
ر شنشه احنده محفوظ مالعسه بکزر : لزومنه 
کوره اوشبشه نه‌قدر الدبزلنسه ‏ نه قدر مىك 
رنك و ماهتی ستره حالشسه نه اریاب تدقق 
اون فرق وتقدر اتمك اساندر . 
ساءعله افتدی» قارشی نه‌قدر سکوت آلا 
تو صعاه معم و ده قاری انی‌ی کوتونی 
تفر نقدن قطعاً عاجز ۰ انی معامله اه کو تومعامله 
4 اولدفتدن ساناده عبر و[دانی اجون 
شقه‌لرته قارشی اولان حدت وشدی افقنددن 
کشمه ازوم کورسن‌دی . وندن السه ه‌ماهستده 
و لندیتی ؛ نه مال اولدیتی بك از زمان اجندء 


یز 


۵ 


۱ E 


۱ 0 ابلمشدی . . فقط 2 ای ا 
اووفته‌فدر باك حوق انقعا لات PETE‏ 
7 بونك | کثری‌اولان » زوجه مفارقتندن‌اباری 
کلش اولدینی انجون نیمه‌ی - خطده بولتش 
امك کی - هردرلو قصانیله برابر بر نعمت 
عظما ا اىدر » هی درلو شایصنی مساه 
ابلردی . 
منبره ازدواحار نك او حنحی سنه‌سنده دنناه 
کلشد ی که تولدی کندیسندن ایک سینه اول 
ندرك مطلقه‌دن‌اولان رجو جغك ائنای‌وفاننه 
تصاد ف الد یکندن عاد تا بردرده‌دواء رعلته‌شفاتلتی 
اولمشدی .فط عا کف افندی اوزمانه قدر او بله 
برقاچ سعادته نائل اولش ایکن هیچ بری قویننده 
قوجاغنده قاله‌رق سعاد ت کی ذوقنه طوعه‌دن 
۷ کوزینك اوکندن غاب اولش ۰ برینك وفاتی 
دیکر منك ولادی لعقس امك اوزره منبره‌دن 


rS 2‏ چا A IE‏ تا 
N 1۲ 7 0 Ab ۸ ١‏ ,۰ ۷۳ +۳۹4 
‌ پا ۳ LF ۱-۹4 Ax:‏ ۳3 1 ی ر ۱ 1 
۱ ر 


" اول اون اولاد کوش اولدیة دن آنك ده 
پشایه جنندن قطاً نومید ایدی  .‏ . 

حتی حوحفك تولدی اوطه‌سنده افشام 
غاز نی سروب دعا اله مشغول اولدلی بر 
و ار ارك دراه اخنته فرش : 

13 باری و صو عابت E‏ : 
+تونکله برتحربه » برامتحان دها لازم کله جکسه 
آندن اول € ار ال ۰ 

دولاو ولادت دکل وفات طوعش قدرغ ‌سانه 
رباس شدید اله دعا ابلمشدی . 

بتعا کف اقدىنڭ لیات ف‌سه‌سی| حکامندن 
اوللیدرکه وفات ادن ایی رفقسی حقبقة " 
مك وصفنه سزا اکن - کناه امش ده 
ملکلردن آیربلهرق زبانیاره تسلیم اولفشکی - 
اوابی فرسته‌نی الندن‌الوب‌ده باشنه نصمه‌شطانی 
نیتال این زمان اون اولادندن حروم اتدکدن 


E 7‏ ا 13 PE‏ 
ای حبانند نرادا 0 2 ولا ار دق 
اتخات ابامشدی . 

اوقدرکه دناه ۹ ۳ دسانك هچ 
بر حالندن خبردار اولیان بر جوجق حقيقة" 
ملك اولدایی حالده منبره نك اخرندن دناه 
تعدی احون کلدیکنه دلالت ادن الات نظر 
طفلانه سی هرکیمه تصادف ابتديسه شیطان 
کورمش کی سمله خوان اولشدی » 

منبره اوج درت باشار سه کلدی ۰ او سی 
تولوت ده رای ۱۱۳ اولدینی 
لسان مادرزادی اکلائه‌حق قدر ‏ سوئله - 
شلک اقتذار کب اده اول اؤل اوکنه 
کلنله غوغابه باشلادی . غ مدرک بدری حقله 
خلب بر آدم اولذیفی > هرکسه قازشی معامله‌سی 
بالکز تلطفدن عسارت قالأیغی حالده قابلت 


NE‏ و و 
ا و 


2 ی 7 مج بر سوزی :جح ۳ 
طوری بکند ند برع ده والده‌سنك عمومیت‌اعتار بله 
جان اقب + کوکل قبرمنس» مخصوص اولان 
لقردیار ی باله‌مکه سوق ابلردی ۰ 

مثلا (کل ) دمک اوکرعه دن (کور اول ) 
دی باله‌مش ۰ ( جام ) ديه بيلك انجون بك 
جوق زحت جکمش ایکن ( جانك جبقسون ) 
دعکده بك حانوق صاحب رسو خ اولشدی . 

طقوزء اون‌باشا ری ولوب ده برازده‌ و حودنده 
فدرت وقوت کو زه ارلق منیرهبه کم ماع 
اوله‌سلی . 

لسن ايله قيردني ليسارم سل می اه ۰ 
بوص وغیله آتش صوقار وھچ ووک ون 
فا او از نی کمین مسو ل ولون داد 
خلقة غات حلم اولان بدری کنبدیمی ابه 
والده‌سنه قارشو حلمنی ب ارزو اولفبه‌جق 13 

درحه ده - وارد ردلنی کی والده سی قزی 
اقا نطو این بو دک لکندنه رشعاون 
بتشداردیی لون قات قات افتخار انار دی . 
از مله طقوز باشنده برچوجغك الندن قا حمق 
هی‌کس اون مکن اولاتی حالده موم او 
خلقنك وص وع التتده ازلسی بااندن راز 
اول خانم اقدیدن دکلری طباغك حاصال 
انلدی زیونلقدن واخود اوکنه اوطورود‌ده 
آرزونتی ارا نحدتی یکن ااا € قدر 
حبوان کی تە لمك خصوصنده الدقاری اوا 
یی ی رها 

منبره برقاچ ای اول هم دانما باننده ولنوب 
برایراوینامق‌اوزره اوفق برحاریه باخودنسالمه 
امستی‌استه‌مشدی. مای‌افندی قزتك حرکاتی 
هنو زخو جاه حمل | عکدهایسه ده ر فقه‌سنك حدت 
وشد ت ماد یی چون ا لار يته اې بر چو جق تسام 


: ا ۳ ۲۵ 
مك توف و ر اک 
بدتر اولدیتی بك کوزل تقدیر امدردی . 
بونك اوزرینه ای صاوصاقلاه‌ری صور - 
له اوته‌یه بری به تیه ایتسدیکنی ۰ جار به 
ا بصمارلهدیتی سوباردی . فقط وکره ری قز 
بری ارکك اولهرق ای جوجغك کمسه‌سبز 
قالوب ایستینه و بر بلهجکنی بانی افندیدن اول 
خر الیش ول امار ی اطرافله خر 
الشاولدیتندن اد حکزه‌سوبله جك‌سوزقالدی: 
مع مافیه بنه بہائی افندینك چوجقاری کتبر مك 
اوزره کر تدای حرمنه فارثی فوری 
پرمطاوعتدن بشقه برنی دکلدی . 
فکراً کدیسنی جوجقار کلدکدن صوکره 
باطبه ‌اجعتابدره بررعلته متلااولدقاری 
سو پاتمبك و اخود هرنه صوره اولورسه 
او اسون برمعذرت‌کوستره‌رك قبولرندن صرف 


A OY‏ ها او ای مب 

۹ 
نظراند رمك استردی. فقط حکمی‌کوروب 
باشندن کن وقایع موّلهنی ایشیدوب ده حاله 
واقف اولدسی زمان وحدا نك الك مسق 
کوشه‌ارنده ار مون اولان حس ض‌خت‌هردرلو 
تدیرنی اووندبردی . خصوصا وزان کوشه- 
سنده بشقه التحا ايده جك هیچ ر رلری‌اولدلنی 
اجون ولوحفاده عکنه‌رده کندی‌اونده تولفق 
بردرحه به‌قدراوسفالدن اهون‌کور ندی. و ندن 
نفقه له قدر حدیدالزاج اولسه وحالده فللش 
شاان حت ایک اوکسوزه » ایک مخاره به 
ناک عنف وشات -کو ماع امندنده ایدی . 
حیفاکه کندیستی بوامیده سوق ایدن بالکز 
صفوت وحدانی ادی . وقسه سمه اجون 
جوجقارك بکس ویوایه‌کده‌جك ردن حروم 
اوله‌اری مانع دکل بالعکس ایستدیکنی بافشه 

رها مساعد رفرصتدی . 

۲۷ SEN 

تک ا دد نسوک عودت‌اعدی. 
| خبر آهمشیسید هکلهرك بهانی افندیایکسنی‌ده 
جرمه کوتوره‌رك نعیمه‌به کوستردیی انناده : 

E‏ دبدکلری کنبردله .رتك آدی 
شکمیت » پرسنك‌ده اسه ... فقط وناری نک 
اقا تفه ابدرم . اللهدن شقه کمسه‌اری ۱ 
بزدن بشقه, کوکنه‌جکلری ۰ بر برلرندن بشقه 
اشتالری وقدر . طالعسر باورشةار . دها ,و 
أشدهکورمدکار ی بلا» حکمدکار ی قهرقا لامش ۰ 
باشارسه کلنی ا!شنسه‌ه عل الله اغلارسن . 

مقدمه‌سیله کوزطه توصیه اتدی . لعیمه 
جوجقارك اناسز + باباسز اولدقار ی ایشتمش 
ایسه‌ده انیا فندینك بودرجه‌سوزهلی کوستردیی 
وقوعاته واقف دکلدی . اء علبه اساس 
مسله‌به مطلع اولتق مراقی هر کسحه طبی 

اولدقدن شقه حان با مقدن مشعله افق ۰ آدم 

اغلاعقدن شرق د 0 وق آلان تمه 
بول سوزشلی سرکذشتاری . »ونر وفه‌اری 
مصال کی دیکله‌مك مراقی اولدیشندن بك 
سوردی . ۱ 

ای افندی حکابه‌نك تفصیل اولته‌سی‌احون 
حرمندن کوردیی تکلیف اوزرشه - بلک 
جوجقارك حسن صورئله محافظهار بنه مدار 
اولور - امیدی ابه مهحوده اله مکرم و قعه‌ستی 
اوقدر مور برحورنده | کلاندی‌که کون رمان 
ترسنه دوره باشلامش‌ده ماضنده قالان اووقابع 
موْله تکرار مندان"طهوره کے وبرکزه عاأنده 
ادیک کی و که ده ای اف اند 
جربانه باشلامشدی : 

غ سدرکه قاری حکابه‌نی دیکلدیی اناده 
حکابهدن دها مور دها موم مقاباهارده 


irr. 

و 
بت ۲۹ 
و لنوردی» عام بر آبنه‌دز. وقایع‌ایسه لور دا 
او اهنك معنوی, رر عثالندر ۹ فقط ان 
هرفظر بشقه یی کندی قلنك عکسندن‌عبازت 
کودیر » هرفکر بشدقه یع یکن دی مظهربی 
نستندء حا که ادر. شئونات عالامجنده‌کوریان 
مدلار افکار شر به‌نك اختلافندن بشقه هیچ 
برشندن دی "او ؛ 
هکنیا کتدق فعلنده حقل * کندی غ‌منده 
مستةم کوسترن کندی فکری . کندی وجدانی 
اواکاو لاله فان ان ناعنك بر یرای کو 
ابدر جه‌سنه‌کوستردکلری تخالفه باقبابرسه فکرلرء 
و جدانلراره‌سنده سول فرق‌اولدلنی‌کوربلور. 
ستاك ضو راخ قذاراتسه 
واقف اولودده بلک مر کونلك وقاایی اون 
- قانىااخه به قدر - کوزاشی دوکامش - آعنمه - 
دن بشقه - بك از کوکل قالش‌ایکن نممه و قعتی 


, 4 a یر‎ A LD E E se 
1 | ERZ / فا ای وه‎ 5 
NE RRA e 
0 21 1 ٠ بش۵‎ ۰ ۰ 
A E O ۳ ۰ 
1 17 اوقدرغہیب محا که ایدردی که عجاره مائی‌افندی . 
وزنه باقدخه- اولاد شم اده او له بز 
لوقك جتی و جود اا ود 
اطبفه اتدیکنه حمل اباردی ۰ 

ملا( جود مکرمك ابلك اتلاسته واقب 
اولق‌اوزره جکمحه‌سنی» جیباربی‌قاربشدردبنی 
حکابه اولنورکن قوجه‌سنه باراعق امون : 

های‌تریه‌سزهای انسان هیچ قوجه‌سنك 
حببتی قار بشدنررعی ؟ 

ديه يوا خذء(بدرده مکر مك ونای الق اجون 
مهحوره‌ی خسته‌خانهبه کوندردیک سویلنیرکن 
نه اولکی نکر ابل : 

نه بانسون ؟ زوالل حریف شقه درلو 
حارهدنی وله مام شک 

ولاو او باه شبطانارك سله متفوری اولش 
بر ملعونی حقلی کوریردی ۰ حتی بہائی افندی 


سل 
۲ و 
ق ماما | کلادوتده 3 
س ايشتە نعیمه جکم .. بو نار بوبهایکیاوکنوز. 
a‏ باق ۷ اله سوك خدهت انك 
دعکدر . سنكرشیبابیه‌جني‌بليرم. افقطادقت 
ایت ده بشقه‌کیسه خیربالامسون . زیرا نونازلد 
کوکنی سقمق برکبه بسقمق ايله برابردر . 
خاک سیله خلب رقت حالشدبتی صره ده 
کوزلرندن بردامله باش اقتمق شوبله طورسون 
حتی ررك ارده کوسترمدکدن سشقه : 
- اما اعورسر ؛ قدمسر يرمش . ها .. 
جوا و یردی ۰ ارہ ای افندی للف 
ین فهر“ کورمش کین سویادیکنه ٤‏ سویلبه - 
جکنه بيكکره پشمان اوادینه‌ده بشقه صورتله 
قابل آداره اولان رید ادازه ابله : مساحه 
وقت رمک النشمش ای . ننه اخشاو 
مکش اندوب اوطه‌سنه حکلدی . ۰ 

منیره‌ی جاعرهرق : ان 4 

کل باوزوم . کل . باق سکا هلر کتبرندم , 
کل اولادم . 

منمره اوطه‌به کرحه شاهان سر چیه اقا کی 
انمطافندن حان قصدی | کلاشلر وحشانه بر 
نظراه حو خقاری‌سوزدنی.. صو که وا امه : 

ی بونار کی ؟ 

دبدی . انك اوزرنه اره ار 
حربان ابلدی . 

وا بری‌ده 
خلاشك . امش کت ٩‏ 

سس خلالغمی ؟.... 

ب لاد امه ار کی 
ودوم ۰ 

( ۳9 0( آنیسه‌ی 


2 0 ۳ ۷ ۲ 7 ۳9 


۹ کشت ۳۳ 
کوستره‌رك ) ونك ادی نه:؟ 
تاه 
اوته کنك 4 
= ( اونوندیتی اما ایدر بر طور الله راز 
دوشونهرله عده حکمته‌خطابا ) اوغلان » سنك 
اد نه آندی ؟ 
حکمت ے ( ونی وکهرك ) ا افندم , 
حوجقس‌دن حوای | لدقدن صوکره بروقت اا 
فز و ا ات ا لك فظر مس تم 
ملکا رل جناح حاینه لابق بیکس چوجق.اوا وکسوز 
اوروء اویتم معصوم ذاتاً اوج باشندن‌بری فلك 
- باورولی قوش بوواسی طاشار کی - اناسنك 
ر بوردیی» باباسنك اوجاغنی بیقوب طاغیتمش ۰ 
باثارینه تصادف ابدن سنك سم بناریی پارچه - 
لامش فقط بواحارنده ال كوجك » الاعاجزء 
اك تمسمز بولندیفیاجون چکیان قهر و بلانك اك 


oC 4‏ ی Nh aA ES‏ 
ه رت ام 1 ٣‏ زان نز 
۱ ۱ ۱ 

۳4 
زاده انده تأثری کورلشدی ۰ 

اوقدرکه نه وقت حالنه اقملسه تیف وجود 
2 اوزرنده غ ببانه برظرفه بو ککهرك ضعیف 
برجهره ابراز ایلان هت وقب‌افتی طوعدینی 
کوندنبری دوش جزینه بوکلندیی بار بلانك 
تاژر باه قد وقامتی‌دو نا اولش برفلکزده اولدیتی 

اکلاتبردی . ۱ 
خصوصا صول فلا کتاری اولان ارتحال در 
اوزرسه شو رهفته طرفنده اغ‌ارسه لقمهء 
کوزارینه اوق وکر مامش» کوکلاری» وجوداری 
استرا حتدن ار کورماهشامدی.ستاء 0 

موحوداولان ضعیی رقات‌دها ارتردقدن لشقه 
اولا مسافر بولندقاری برله بای افندینك 
قوناعی سنده خیی مسافه او لدیخندن کلنحهبه 
قدر اعه ورلشدی . خانم افندسك اوطه‌سنه 
کردیی وفتدن بری - کرر کرعن الدیفی تیه 


re 7‏ 
شد نداوزرسه - الا قاووشد برهء‌رق ركوشەدە 
طورمقده » فقط ورغوئلق » احلق : ضعفاك » 
راختمزاك تا ۰ توانی کسمش اولدیشندن 
بوکولش بوب ابله عرض تسلیمیت اندن مالی 
حهره‌سندن - فلکك بای تنه أب رودوکر 
بی - عادتا احل تری دوکوردی ج 
خانم ای بادکاری ایسه منبرهسی ایله بابر 
اسکلی قاشدن معمول سول برقولتوق اوزرنده 
کال استراحتله اوطوروب او منظرهی کو رد 
حالدء هی اوازسه اشاش« ادوب برازاستراحت 
اعمه‌اری سله دوشو عدی . 
نظرم‌حمتنه التجا امش ایک‌غربسك نظر ندہ 
اولاحه دهشتبله ظاهی اولان بریشانلقلری » 
سفیلا کر ی کوکانده حب بزتأثر حاصل اتمدئ . 
انسان ابدی » انسانلعك یکانه سرمایه شرف 
و عیزی اولان عقلدن قابلتی نستنده حصه‌متد 

1 ۳ ۳۹ ۳ در بر 
eT TY EF OFFSET‏ 
کندیبنی انسانلفك وظا فنه ی ایک 
خارجنه سوق ابلردی . ۱ 
یه ری بر اوطهده بلک ب رکلسهده 
طو مش ۰ رانا قوجاغنده » بلک بر بوسبت 
اوزرنده مومش » قصاب النه عمش قوز یکی 
سودنه طوعه‌دن اناسندن ار لمش ؛ جو حقاقده 
قض اولفش روح کی هیچ برذوقی کورمدن 
اوندن ‏ باباسندن حروم دوشمش » اوائل‌شیای 
ال النده » قهرالتنده كبرمش» خلاصه‌دورانك 
ا شنده نه قدر عاتب تعدیات وارسه هرسنی 
کورمشض» فلکك بازوسنده نه قدر قوت ا 
هسی‌حقنده استعمال او لمش» توکون الله ر لقمه 
رفك کد ارادم ده از طاشار هرك 
دلشلری دو کد کیان موز کم 
منرهکمدی ؟ واقعاسو برکاشانه‌ده . مساعد 

حکمت 0 
بر ثروت اجنده طوغشدی » فقط كيدن 
طوعنشدی ؟ نه رانساندن دکلی ؟ نه ایدی ؟ 
سه برانسان دکلی ؟ احکمت انسه انساندن 
دشتقه ترشیمی: اندتار ۰۰۶ انسانتكت هر کسه 
شامل‌اولان احکاعی انار حقنده‌ده حاری‌دکلی 
ایدی ؟ 

انارده کونده بر صنورت دیکرله وله خش 
عقول اولان عالی آرامکاه اید عامشمی ایدیلز؟ 
تعیمه‌نی برکابه‌دن برداترة سعادته » بر بکانه نك 
بای فهر ندن رهقلاك اعوش یه سوق ادن 
زمانك مره ردا رة سعادندن بر فق یکلنه‌سنه » 
را راهان رفاات: اونماخنه طر‌دانشن 
ملحوظ وله من میا بدی؟ حکمتله | ننسه‌ق حکدکلری 
پریشانلق نسبتنده برمسمودیته ناثل انك قدرله 
افتداری خارحنده‌ی ابدی؟ 

نیمه بوناری محاکه به مقتدر اولنه" طینی 

ی یب 1 
اودرلو معاملهده 7 7 ا 


اوی عل الا کش 05 ای اا 
وطفه لازمه‌سنك عکسنه سوق اداردی ۰ 

حکمتله انیسه بر جق ساعتدن زیاده ضعیف 
آباقاری اوزرنده دیوان طوردقدن ضبوکره 
مساعده‌سته مظهراولدیار. خان‌افندی اشاعیدن 
قالفه‌ارك پر جاعیردی ۰ جوجقاری ,تسام 
درك : 

+ ال ونار ی اشا هه کو تور .. سنك ا 
بائه جقار . ارقه‌لرینه برراقات حامه‌شور ارك 
ایت‌ده,بارین ۱ کسیکار ی ماملارز ,۰.۰۶ ای 
منبره نك کن .سدنه‌دن قاله انتاریاری واردی 
( انیسه نی کوستره‌رله ) بوک باقبشمز اما ناه ؟ 
شمدیلك.انی کنبون , ,اوه کنه‌ده وسنه‌کنازدن 
ور .... فقط سلمم اولوری؟.. 

اولور افندم ». . 

: 


حکت ۳۹ 

۰۲ یلمم اواورنه کدیز + بقل‎ ERO 

حندوده بکزه ور ۰ اوله‌حتی هنچ اوعام » 
( نوم‌ال ) توسی‌ابتدکلری حاربه جوجقاری 
آلهرق اشاغی‌نه انندبردی . کندی اوطه‌ار نده 
خصوص برکوستردی . اشنی برو شببلته : 
کومادکلری‌کی پارجه‌لخش برز بورغان تخصیص 
اولدی": منرم خاعك اسکازندن: رر قات 
لباس کیدبرادی ۰ بدمخت باورشجیار کویا دنیابه 
الک قهر وعذاب چکمك اجون کلشار کی 
سنه‌اردنبری باپار ينك »> اوکی انالز ينك الارنده 
کوردکلری کفایت اهرك شمدی‌ده الحا کاه 

نامسله بوزندان بلایه حبس اولندیان . 

خام ادنك حین حشندن» مره خاتك 
ضرب و و حندن صرف نظر دانره‌ده تو لنوت ده 
اوفتسه قدر آندن دشقه اله کور دزی 
اون هنراری بالکز بیوکنه طاپوب کوچکنی 


a‏ ار 
د کم 1 ای ۱ 
بیکسکلری » چاره‌لکلری مساعد بر فرصت 
اولدی . 
دانده خلت امجنده ایکسنه روی‌دل‌کوسترن 
برذات وارایسه اوده الکز مای‌افندی ابدی . 
نه فا بده که هانی‌افندی جو جقار شو له طورسون 
حتی کندی له قیزندن » حرمندن بد معامله 
کورنبه ,مدافعه ادمه جك قدر ج وسکوت 
کوستره‌رلءکندی قدر‌کندی تفزیل ادلمشدی. 
ناء عليه حوجقار اجون انك ملاعتندن » 
تلطیفندن یکرعی اوتوز کشبلاك برخعیت اشجنده 
الکز برکشنك ستمندن مصون قالقدن بشقه 
شحه حاصل اولزدی . 
حتی منبره حکمتله انسبه‌نك کلنشارینه بك 
نون او لدیفی حالده بالکز جاتی بر جهت صیقد یسه 
اوده ارزوسنه توافق امین اسملری ابدی . 


٩ 


OE 
` جونکه شبری‌الاصل اولدقارنه :لالت ابازدئ/‎ 
بناء علیه بونی تبدیل امون والده‌سنه عماجت‎ 
ايدرك حكمتك (خورشید) . اننه‌نك ( داربا)‎ 

تسمیه اوهستی طلب ایتدی . 

خانم افندی نونده اوزون اوزادی‌به تأمله , 
مناقشه‌یه حاجت کورمدی . هان جوجقلری 
حاعبردی ۰ منبرهنك طای و حهاه توسم او ند 
قار یا خارایلدی » انسه ونك نهدعك او لدیتنی 
له بك طوغ‌ی اکلامه‌مدی . واقعا حکمت‌ده 
بویله پرشیه تصادف ا,عامش ‏ اوقته‌قدر ن‌اوینه 
بسلمه ا لمش“ »ده بریره بسلمهلکه کتمش 
ادی . فقط مقصد نه اولدیغی اکلادی‌احون 
بوندن حقبله زیاده متأثر اولدی . 

دناده الله انا تامسله برامىد و رمش» فقط‌هنوز 
نشوه‌ستی کورمه‌دن اللرندن | لمش» قدر باشارینه 
ابا نامیله بر بلا کوندرمش » بوزندن جکدکاري 0 یی آشمتی ب1 TS E‏ 
ملتجالری اولدینی اجون ضیاعی کوکلارنده اك 
آحی بارءلر اجمثن » اوایی امند ضايمك ایسه 
خبال كفن وشار له سناث من‌ارازندان شقه 
بر بادکارلری قالدپیبه اوده ایکسیته و ردکلری 
اسمدن عارت قالش ایدی . 

هن رسک فا اه 
والده‌سنك صداستی درخاطرابلردی ۰ فرداشتی 
نه وقت - انیسه - دیه حاغرشه‌ار اواسمی پلکه 

نی رلک کر کر ازا مدان بااستی‌دوشو نوردی . 

بناء" عابه روحنث اك قمتلى او ج انسندن 
بری اولان اسمتی, النبان الق :اناسنك خیالی 
کوکنندن جیقارمق و باخود باباسنك مزاریی 
بقمقله مساوی ادی . 
- فمل نه حاره که دنایه‌کلد یکله ی کندی قدرینه 
له حتيبرکرهاو اسون | ستعطا في‌قبولایتدیرهمین 


EN ag 
۲۳ ی‎ ۱ 

بر عارهنه ابل قار سنه ص‌امی روج استدیرمك 
مکن اولورمی ؟ 
تعکتك برامندی وارسته اوده - کندنته 
هرکنسدن زباده روی‌دل کوسترن - باق‌افندی 
قالشدی: بواسمد کنشدرمك مسئله‌سندن‌حرفنه. 
کرعه‌سنه اج اوضرف نظر ایتدیرهیلیرامیدیه 
اختار جسازت دز اک افادءٌ حال ابلدی . 
انی افندی حو جقدن وسوزی‌ایشتدبی زمان 
سلاملق اوطه‌سنده بالکز اوطورمقده ابدی ۰ 
اول ام ده ایشی کوسترلدیی قدر مهم تلق 
امُدیسه‌ده صوکره‌دن خو حفك اغلاه‌رق لو نی 
توکوی ده : 
ت افندم ۰ دنناده‌انامل ؛ ابام پریادکاری 
قالدلسه اۋاد آذعن‌در رم ای 25 الزدن‌ال‌سهکز. 
دعه‌نی اوزر شه حاره ادم حکمت قدز 
تأثره تحکمتله برابر کربان اولدی. درحال‌حر مه 


۳ ۳۶ 1 2 + ۱ ا 
e 1 5 ‌ ۹ ۳‏ , ی 1 1۷ , 
e 4 CE h‏ 2% رو 1 
ER‏ 5 ۷ 1 ی 1 ا 1 تیف ااا ۲ ۰ 
E‏ ا :5 ها 
e ۳9 1‏ 


O TEES 
حاصل ایتدیکی تأثبری» اوفق برشی اجون اویه‎ 
برض سک انکسار خاطر سه وسیله اولقده ر‎ 

دوق اولمدیغی ۰ صورت مناسنه‌ده سویلدی . 
غ نبد رکه خا افندی وندن طسی ار 
اولزسه‌ده باری افندينك خاطری اجون ایشدن 
صرف نظر ایمه‌می لازمکلیرکن بالء‌کس حکمته : 
ا ایکنجی کو نند می فتنه لکه باشلادی ؟.. 
ملعون . بن سسکا کیت‌ده افندی به‌عی سولله 

ديدم ۳ 

ده جوم ادوب استرحام امك رق احت 
امش کی رده طاق | عقدن ا 
افندی قارینك حقسزلنتی ۰ بدمابنه تودیم 
اشدیکی بر اوکسوزل بغیر حق اوغرادیی 
مم‌امله‌نی کورمه‌سی اوزریشه طسی برانفعال 
حاصل امش واو انفعالك تأئریله اس ی انفاذ . 


۶ NS 

حون عادات‌دا ەسی ځار جنده اصرا رکو سترمش 
ایکن انده بیله موفق اولهمبه‌رق اوزون بویل 
زاعلردن و ره ب هیچ اولزسه انسه نك 

و آزاه کول اوق اوژره تا 
تتبحه شیر اولدی ؛ ۱ 

5 
یره بدی باشنده ایکن مکتبه وپرلشدی : 
فقط محصله اولان عدم رعتی الله برارعاوت 
فطربه‌سی بر آیده اوکره نله جك بر محشك بر 
سنه‌ده سله ختمنه مساعده اعدیی حالده هنوز 
قسم ابتدایبه دوام ایدردی . 

غن ببدرکه والده سی چوجفك تحستر شه 
صتاخدن اقشامه‌قدر طانه‌مدبیی» دری والده 
سنك اه‌ندن بشقه بر شمه اهست و رمدنی 
حون منوه نك مکتسدن صرف نظر ادرك 
اوده اوقومه‌سی وباخود بسبتون تحصیلی تر 
واز که مامشدی . 

فقط ع ومعرفنه اولان ماندگيع اداری 
کلبردی ؟ اصلا . 

منیره کندینك او لدیغی بیل‌زدی که کندینه 
لازم اولان حوه‌ی هدر اده‌سلسون . احق 
اوده کندسنه اقراناولهجق برکثی‌سله و ای 
حالده مکتب لبالب مسناریله طولو » خصوصا 
اوده له قدر او اسه معاملات و مىاحثات دار 
ناموس وادب داخلنده جربان اشدیی حالده 
اورادء خلقتنك سوق ا خی ۱ 
دها حوخلقدن تاا ی وا ۳ 
دا اندي مه اف اسل عت راز 
رده زیاده ایدی . 

اوسا قه اله مکی زب تا 
زماناری که زنجیرله چکر کی وقتسدن اول 


ی برقا کره RE‏ جال E2‏ ۲ 


اووشیفه جااشدینی عهد شای منقربا لول 
ایدی - كرك مکتی »كرك مکته کدوب 
رای ا اسای خجکمندهوآزت 
صفتله راز تدل» قدب هرابر تراك الین رذانلنه 
بك مساعد ولد یغندن دهازاده حسوربت حاصل 
اعشدی : 
مثلا : مکترك سکسانی» وزی‌متحاوزیولنان 
موحودی اجشنده کندی طرعت_دهی بر انی 
بوز سزدن بشقه جوجق وقد ی که منیره نك 
معامله‌سندن دابکر اولدیتی قدر ماحثه‌سندن 
حجوب اولبون ۰ تکدیرندن کوکلی قبرلدنی 
ودر ده وزی فرارمسون . 
کذرکاهندها نسان بوقدی که قزك - بك‌اززمان 
امجنده - ال عفتسمر برمخاو قدن‌طوغوب ده اك زیاده 
نامو سس بر ده بو بو تاره رحت‌اوقو ته حفته-حننده 
اوقومش قدرقطی حکایلهسون. بانندهبرلالهسې 


یر و ردیل 


اولالن؛ e‏ 3 ۱ 
حالده کون بوقدی که کر عن تسده , کر 
عودتنده سئیله متناسب بر چوق کورسون‌ده 
دبوانه‌ار کی صر هرق دشنه طاشیون ۲ 
خلاصبه رادار ابدی‌که ال پر فقبر اونده بر 
سفالت عالده طوغرابدی . دهااوزماندن طبراغه 
کومولو بده رمم اولمه‌سنه کم ایدنلر تفای 
کورویده ارقه‌سنه دوشناردن چوق پولنوردی . 
منیره نك بوفاروده هنوزاون اون رباشارنده 
بواندیتی ذکر اولعشدی . اوسنده برحوجقدن 
بودرلومساوی‌صدوریاحتالدن سدکوراسون. 
"کنات ماق مقدمه نتدن ایا ۱ 
انشا نك )ادى ال ز با هم ج ایدم اهر 
اولور ۰ اون بر باشنده دکل حتی طقوز باشنده 
اوه جو جقل رکور ياو رکه بابدقار ينهاو توزباشنده بر 
ا رکات‌باشقدن استضاا در , منبره‌ده اوطاشدن‌ابدي» 

ای ۹ 
یره حکمتك‌ده کندیسی ايله برابر مکتبه 
نی ۱ ی موی جکمت هده ی 
حسن ی اولدشه مل اعاملدر . 
قبودن کونش طوغمه‌سی نه قدر حال ایسه , 
منمره نك و حدا نك حسن لت صدوری ده‌ا ودرحه 
امکادمز ابدی . اء عامه الکز کوله کی ار فه ‏ 
کرفرنات اون کول خی چت 
استفاده سنی دوشو عك دکل حتی قدر فضیلتټ 
باوب . مکتبده برشی اوکره نیله بیلهجکنی 
در ابدوب ده ونك حکمت اجون مقدمه 
فض اولهجغی ۱ کلاسه ادی شمه ویک 
رفافتندن طرد ابلردی . 
ا کتدیی مکتب انتدایی اولدبنی حهتله 
هم دحکوره . هم ده انائه مخصوص ادی . 
کت والدەسى م حومه نك صاغلند نبری برقا 
نه دوام اخش > دوامنده اله هرمن دکل 


7 

قبل استفادها لش ا و 1 ا 
صنفت اتداسنده ودی مکتباک ا 
قولاو انه جق لباقت واقتدارکوستردی.نه حارهکه 
منیرہ نی بوکا راضی انملك مکن اوله‌مدیت‌دن 
دسي زار برصنفده ولمغه حوراولدی . 
ااام ده قاف وکا حانی ‏ صقاداسه ده 
صوکره قیزك کندیسنه درس اوقومق دکل 
اوطورمق اون بیله راحت ویرمدیکنی کورنجه 
برشی ا وکر عدکدن صو کره طبیی ه‌صذف لك 
مناوی اولدشه حکم ا دادیب کا اود 
کندن ضرف نظر مکنستده منوه‌دن الوردیک 
معامله ء اوغ ادلی حةارت ا انسانسه اك 
سوك عمرتار کو سره جك وقایع مۇلمەدن معدود 
ادی . 

صناحلین ا رکندن کدرار . حکمتك ابلك 
وظفیه سي خاعك بوتناریی سیلمك » بمسده 


ا 

7 ey N 
 هتستسد قارشسس‌نده اباق اوزرنده اواه‌ننه‎ 
احترام اولق . عك برکن کذا قارششنده دوان‎ 
طلورمق» خلاصهکیجه تاقد امم ارادیی با‎ 
ساعتدن بشقه نصل اباق او زرنده‌وقتی کر س هکو ندزده‎ 
اقشامه قدر ارام استراحت کورمامك » حتی‎ 
بضاً قیاحتی اولدیفی حالده منیره خانم طرفندن‎ 
اوبله تلی اولان حرکانی ؛ فقط عل‌الا کش‎ 
بلاسیب دیکرلرینه بر مایش اقندار اولمق‌اوزره‎ 
وقدن امحاد استدیکنی متلره مقاب لکونده اقل‎ 
رای دفعه طاق عکدی‎ 
طالعسر حکمت طالندن کلن بارستمله سله‎ 
انکسارە لايق اوله حق برعت ضسه مالك اولدینی‎ 
حالده ال متحم ی کوکلری‌ده حباتندن نومبدایدن‎ 
شووقوعات طبیعی صبروساماتی باقار» تابو توانتی‎ 
حو ایدردی . فقط نه باپسون * کیمه بیان حال‎ 
اینسون ؟ منبره‌دن معاملاتنك تعدیلی مى اجك‎ 


°١ 


CF 9‏ 17 
اجلدن مرحت کل مکلهمساوی: وال هش کات 
ابله اوکنی المغه حالشمق بالعکس بر جزایه دها 
اوض‌امتامجونم‌انه »نی افندیدن استعانهانمك 
من‌ار طاشنده حواب شای ایسته‌مکدن عارت. 
ناء علبه باشنده ی اتش فلا کته بردر جهه قدرمدار 
تسکان اولهجق رشی وارسه اوده‌انح قکوز سك 
پاشتی ایدی . 
صوکره‌دن (دلرب) تسمه‌اولنان انهه کانجه 
ساحل سلامتدن ا رکو رمز برعمان هلاکه غق 
اولش‌ده مدار امىد.اولهرق النده بالکز برتخته 
E TE‏ 
کی صاحاری برادری مکشه کتدکدن صوکره 
انسان جکرینه آچیقمش بر آ لایحشمراتامجنده 
کاه صاحسیز قالش قوزی کی هرامازاه ,که آن 
وداعه بافلاشمش رو ےکی لرزان اولورء کوکلنك 


وحودنك تار وضعیی - فلكت مقدرانی حىشه 


۳۹ سکت 4 
بازمش کی بوزنده کور بلورکن خانم‌افندی 
بادکاری - هنوز بالا سنك کفنی عسولامش ۰ 
خونی قورعامش اوبله بربتیمی بلاسبب کونده 
برقاچ کره ضرب وتحقیر انمکدن جکنمزدی . 
منیء‌نك کنتدیی مکتسه اغنبادن بر ذانك 
عاقله نامنده طقوز باشننده برکی سی دوام 
ابدردی . 
عاقله منبره اله هان عن اقندارده دشله حك 
قدر تروتلی برعانله اچنده طوحش, مدبررپدر» 
عقللی » م لی بروالده النده بو بومش » 
انلرده کوردیک تریه‌به کندی قابلتی ده منضم 
اوله‌رق حقبقة انسان اولادی دشلدیی قدر 
کار زاده وصفنه بعزا رغال کس‌انعش‌ادی : 
خصوصاً دری حاذب بکك هان ایی او چ 
باشندن بدا یله اسمی کی دیلشدن آییرمدینی 


نصا و اخطارات معقوله وجداننده اوبله بر 

ای کر هئو زا طقوز ادم ۳ ید rE‏ 
سراتر وحسیات انسانبه قابل روّبت اولوب‌ده 
قل ىتشر ماو اسه ص‌حجمتدن .ر شفقتدن » حشن 
نبتدن » علوافکاردن ۰ خلاضه هږ رلو خصائل 
وعزایای بشمر به دن متب بر عون عال العتال 
منجلی اولوردی ۰ طوغدیتی ۰ بیو دیک برده کر 
وعظمتدن اثر کورمدبی اجون غابت متواضع 
ااشمشدی : عا لهسی اجنده ثروت کی تشز 
شدن انسای.انساندن تفرلق ادنو لاو 
اعدیی امجون نظرنده هکس مساوی‌ابدی . 
بناء عليه تخالف مشرب حسئیله اونه‌دنبری 
صومدیی منەرەلڭ کی دمک ا 5ا 
معامله یکو راد که برقات‌دهانفر تآ یدز» تحکمتك 
بال ارچ ال وداد ما لوی . 
بیتیمس. کون مناه اا۵ عار ابر میدن 
طولان چاره جوجنی اوادبرجه ه قدردوگه‌سی 


E‏ هة 


اوزر نه اق اوخن کر 2 و بکاشنه تيل 


آیده‌میه‌رك هیچ رمناستی اولدایی حالده بانته 
کلوب : ۱ 
بے انعا مه فرداشم مس بالوار برم‌ده بردها 
: وک ۰ 

دعش ونه او حدئله منبره خانم اوکون ءك 
و يرلمىەرك افشامه اودر اچ راقلیتهستی تاه 
اتمشکن عاقله لالاسنه سو بلیوب کیزلیجه طعام 


عاقله نك اخلاقسه اولان امنست و قزاندبتی " 


توجه والده‌سنه » بدر يته قارشی هن عندستی 
قبول اتدیرمکه کافی ابدی ۰ اوکفاهه اولان 
اعټادی حسله حتی ر مامره نك انشندن 
آلوب کندی قوناقار نه کتورمك تصورار ينه 
قدر حبقشمش» فقط بو 6 اوده برهسشسه‌سی‌دها 
بولندیتتی کو با مانع عد ابتدکدن بشقه پدرینه 


5 
مند‎ SE 
4 1 2 n, 

٦ه‏ 
می‌اجمت ابشدیی زمان جاذب بکك افق 
افندیله بك اس حةرق‌اولديغندن ونك مناسب 
اوله‌میه‌جنی جوا الشدی . 
حکمتله انسه عام برسته‌او بلاجهنمنده: اوقهر 
التنده وقت رديار . اکن طیعتك احکامبله 
ضدلاشیرکی اومدت ظرفنده و وله‌حکلرنه 
کوجولدیار . اوقدرکه رسنه دنبری کندباریی" 
کورمان بر آشنالری‌تصادفاینسه بلکاطانعزدی. 
خصوصا مرینك اك نشو ونا بول‌جق 
رفصل اتداسنده اولی سرکذشتنه رت 
اوقوته‌جق ,ربکانه قهری التنه کروب انیسه 
عاره‌نی تدز شا راجت و سود یکی کح 
روم ااواهنه 4 یی رک اا وه 
اوچ کونی افده صور امک باشلادی . 
اوحال امحجنده ده سنه خاطر وخباله که حك 
معا مله اردن ۰ تکد رلردن : حقپرلردن 

یل 


9۷ ۱ حکمت‎ E 
فورتيلهمندی . 
حتی ویرانهبه دوشمش سابه‌سحاب کی‌ضعیف 
و رها اولان آار خف واش 
ال ضصفت تصرلری ماه خسته‌لکنی | کلامقده 
تردده دوشورمننایکن بالکز خانم افندی بادکاری 
اله تيز خاعك اساعه‌اری مکن اولز ؛ انسه 
وداعه حاضرلنبر کی کندندن عوب‌ده کندی 
سله طانبه‌مدینی E,‏ او باشده بر سدن 
خدمت یکامه‌لری اظهار دناتار ننه کقبارت 
ازم شکی برده اوحاانی خدمت قاحاقلغنه حل 
ابلمکدن ای 
جکمته کلنحه طوغدینی کوندن او وقته قدر 
کوروب کیردیکی ایام اجنده برقاج مسعودکونه 
تصادف اه اوده والده سنك صاغ ۰ پدربنك 
سرازاده ولندینی زمانارده‌ی اوان طفولتی 
اولوب انلری بدرنك وجدانی » والده‌سنك 
روزکاره ال فصسح برترجمان اولان اه وانای 
ایشتدکه > دناده تصادف انتدیی فقط شکار ی 
له خاطره حمر ننه شش اده‌سله‌حك قواو 
رار تولنهممه‌رق الندن قاحبردینی والدهو دوه 
او د ده مراه اوق اوزره تولسدخی 
کوردکه تحملی اناز صبری توکنیر » عغانسا. 
تدده خانم ROT]‏ منیره کی ماو قار 
بولندیتی دوشوندکه u‏ اولدبننه اوتائین » 
درکاه احدسدن الک او زره صغ ه۹ مدای 
لاحك النده , کندیمنه سای کات 
طلب اباردی . 
خکمتاك همشره سندن شقه تسو دای ۰ 
دوشوندیی برهمشیرسی وها وارسه اوده عاقله 
ادى . زواللی وا اه کمن اجون وافصا 
بيك درلو قهر وجفبناسۍ توکنمزسه ده هیچ 
او مز سه رده روی امه کوانیتوق مالك هی درلو 


‌ : ۳ (۳ AE. 


ES 7‏ 
راحتی اه رار ماضتك غا کستانندن سله ار 
کور مین مقابر فاسنه‌کومدیی کوندنبری فلکك 
بالکز ستم وانفعالنه اوغ‌امش» الک زهنکامه‌سنه. 
ی بزا له کرت امه وه 
دی فهر و بلامه آ لنشدیرهء‌رق کندی امردشحات 
مفقود » ساحل سلات نامشم‌ود ر گان پلا 
اجنده بالکز سوق روزکاره ترك ایلمشدی . 
کندیسی امون کوردیی بلادن مك قات 
شدید » حکدیی باردن سك قات شل اواسه‌ده 
ته بل مکندی + زرا طالعندن بشقه ر لظف 
بکله‌عن دی 6 عکسی ظهورندن متام او تون 

واحیفا که چکدیک بارك حتی بیکده بر يشه 
فوای جسانیهمی» سن وسالی متحمل اولیان 
فرداشك فورطنه صدانیع کل کون نته باران 
ای ا کنر مر شش دلگبسی ابه کوکلنات 
ما هی اره‌سلندنن چک ابدزلم.ماهیت 


اک 
مخ 
۹ 


اذواق وامالدن حروم اولدقدن شته والده 
سنك ارحالندبری طااعندن اعتارا درسه 
قدر دریغ التفات این بر وجوده برکونه . 
تی راه سله مصادف اوله مدشدن ابلك 
دفعه اولهرق حالنه اظهار رقت ایلن عاقلای 
مادنا د توافت اضتا کاق ای‌عدی ۱۳ 
هرکون انفاس کی بریریی وی ولقیب‌ایلن ‏ 
مصائب دورانه معروض اولدقه ۰ مژکان‌کی 
کوزندن آبرلی ان قطرات اشکاب نوز ی ال 
ابلدکه حالندن بالکز عاقله‌ی اک ابدر > بالکز 
انکله حسیحال ابلردی . 
عاقله نه کلنحه طالعندن کوردیی مستاعده 
سابه‌سنده هی درلو اساب استراحت مکی ھم 
درو الام واضطرادن مصون اولدبنی حالده 
حکمتك حالی » ادسه‌نك حکابانی قلنده اویه 
برحس سداا نجش |بدی 4 ذاتاً خصائل انسانبه‌ی 

نفسنده کورمتن قدر متأثر اولق عادتا قدعه‌سی 
ا دن کندنی: بر حکمت قاس ابارء 
کندینه هی‌مطلی » هی‌سعادتی تسہیل و تأمین 
ايان اعافاشه بسضیاراینته فارشی نضتل. چین 
ستمار » آمل خصانه معامله ار کوستردیکتی 
دوشو ندکه سشنده الاغنه کلش کی آماده اولان 
هی دز اد باب مسمودیت نظرندء لاثی 
ا قالبردی . 

برکحه تصور اولمزدی که والده سی اله ندر له 
برابر اولنسون. اره‌لرنده مکتبه داتر میاحثه 
جریان ایسون‌ده حکمتی باد امسون . 

برکون کمزدیکه بولده ر فقیر. اودهبربیکس 
کورسدون ده حکمت اجون ۰ اناسته. اجون 
اغلامسون . 

براقشام دوشو مزدی که اغنسه » لقمه الدینی 


۱ 
سو قله شقه سنده کوردیی فلاکت وادباری 


۲ ¬ اوا 2 نج 
5 ف جا ,* و (ia‏ ۱ 
3 : 9 8 ۱ 1 
4 ‌. 3 2 1 ۱۳۳ ۳ 6 
۱ با ۲و۳ و زمان برلقمهل نه قهرار » نه جفالر التنده بوله - 
بیاناری کوزینك,ا وکنه کتورسون‌ده لقمه‌می 
بوغازینه دیزلسون » خلاصه عاقلهاجون حکمتله 
انیسه‌نك برینك كورەرك » برینك ایشیده‌رلد 
رن[ اولان حالاری ۳۳ داع درون 
ادو 
اره‌دن | لی آی قدر دها م ‌وراتدی یک 
انسه‌نك حل اقامتلری ‏ که برعم سم دعکدی ۳ 
ایی اوکسوزہ عاله یی کلش جوجق کی کون 
کدکه تعدیاتی ارره‌رق اسکد که سفالتاری 

زاده‌لشدی . حتی ایکنجی سنه اواخرنده 

بر درجه‌ه کلدی‌که حکمت همشیره‌سی اجون 
اورادن قورتلمدثه اشامق مکن اوله‌میه‌جننی 

اکلادی . فقط نه باون ؟ رهه کینسون؟ 

درت طرف دکز له حاط ج.لاق براطه‌دن» درت 

طرق طوتوشمش ,ربانغین پرندن نره‌به قاجیلیر ؟ 


اب ین 

ETA‏ اولق نه دعك او لداننی! کلاععه 
کش اولان اوایی شمه اقامت اجون دکل حتی 
مسافرت اجون سله حالهجق بردو وقدی . 
بهانن افندیه دننادن سوز اکلامق » احکام 
انسانته رعابت اعك. شانندن اولابان حرمتكث 
چوچةار حقنده ابراز ابتدیک معاملهن کوردکه 
واب امید یه کناهه‌کبردیکنی | کلامش. حرکتنه 
بيك کره نادم وپشمان اولشدی . 
نه باپسون‌که اوه قبول نامك بردرجهه 
قدر اسان ایکن شمدی اودن حقارمق بستون 
مشکلدی. حونکه قول ادن اول حو جقار له 
هیچ ,رمناسبتی اولدینی جیتله اوندن طرداعك 
کوحکلکنده و لش ا ولیه جن یکی اوزمان الکز 
Proc‏ اولدیتی حالده: سنوی ای 
سنه‌دنبری سوق شفقتله حقارنده .بك قوی ,ر 
حس بت بیدا ایلمشدی . 


ARA AON le VT ACY IT AY‏ و 
: 

14 
بناءعلبه جوجقار امجون باه بیله‌جکی برشی 
وارسه اوده الندن کلن معاو بآنده قصو را هرك 

م‌فها بوبوعك ۰ بر بر مآمودیت باخود 
انه اواك اند ,تقو هی 
ااب ‌ادهحی رزو جه وزە رك مسعود ايلىەرل 
ماضنك حکد ردیی آلامی او نوم ره‌قدی . 

حیفا که چاره ادم استقبالارندن صرف نظر 
حالا" سله بر آن اتتا اااي ا 
اوله‌من‌دی .' 

بو موفقبنسزاك وجداناً او بله احی تأثرلر » 
او باه دلسوز حسان دا | بلمشد یک حالار © 
اقدقه چککر بش کندی اوغرامش قدو 
ورک انار وامکان وانوب‌ده اورادن خلبصلر- 
به؛ بر دلاات اندن ا اوایت» کندشی بر کین 
عذا بدن‌قورتارمش‌قدرموحب من و تی اولوردی» 

ای افندنك عاقله نك بدری حاذب بکه 


7 E E N Ds 
1۵ حکیت‎ ۱ 
. اولعشدی‎ 

اوحقوق حسبیله هرحالده هیچ اولزسه 
هفتهده برکره او لسون بر رلریله بولشیور » 
کوریشوراردی ۰ : 

حکمت ايله انبسه نك کوردکلری ته دات 
0 دە کرعاسی قدر متاس 
ادردی . فقط بر ادمك بوزسه قارئی اولاد 
وعبالنك سوء حرکتارندن حث انمك تریهبه 
کیا منافی اولدقدن بشقه ممای‌افندسك ماله سنه 
نه قدر سور عبره‌ساه‌حکنی بك ایی سلدیکندن 
و کرد ااا کرد رای 
كرك حقارنده روا کوربلن معاملهدن حث 
احمامشدی ۴ 

ایکنجی سنه ماننده بر آرالق انبسه نك 
شدلیجه برجایه طوتوله سی اوزرینه بشه 

۳ 


علاج بر نله کن جبان کوسرن خانم افدینك 
حر ڪاتنه قارشی E‏ طبر وسامای 
بستون محو اوادی - اوتارله : 
= حالی وزندن اکلاسلو . خسته اولسه 
ڪون بلان خسته‌لنسون ؟ حب خدمت اعك 
بو تکدیری معکدن . و ازاری جکنکدن 
کوجیدر ؟ 
دیدی بوسوز اوقدر حدنی موحب اولدی که 
خاع افندی عاره ای اقه سندن طوتوب 
برلره حار هرق ا اوازه استمدادی سلاماغه 
4 عکس ابدوب‌ده افندی تشنحه‌به قدردوکدی. 
۱ حیی ونی قاغت آده‌مدیکندن اوللدرک 
9 تاغنده حا ابله اوغ اسان انسه‌ن‌ده فولندن 
۳ توب ره فرغ ۲ 
بووقعه م‌انیافندی‌به اووقته‌قدرکوردکلر سنك 


در ادزم ار لیشبرکی " 


۹۷ gon 
۰ ۰ حله‌سندن زاده ار ادى‎ ۱ 
کے اففال وانکسارندن آخترازا لک رکه‎ 
سله حدت وقدت لو نارمدیک حرمله اا‎ 
تسكن ايده مه‌رك متهررانه برطرزده بر الله‎ 
: حکمتی برالیله ابسه‌نی طوتوب‎ 
الکزء جوجق تسلم انك ذاتاً اننه‎ 
وی 3 اوی ردم ۰ قط وله ای‎ 
که ودرلو معامله انده‌حك قدرطاش ورکلی‎ 
اولدشکزه واف دکلدم ِ و و د که دمسه‎ 
کناهه‌می کبردم ؟ انستدیککزی کتیردم ورم‎ 
اولق امجوعی‌کتبردم ؟ سرانسان اولادس‌کزده‎ 
بونلر بشقه مخلوقی ؟ کوکندیککز هدر ؟.‎ 
اواسه‎ 3 r انکزدء‌ی درت مجحق باره‌می‎ 
و تورک الك عاو وسال‎ 
ادشورسکز‎ 
: دەرك سلاملغه کو توردی‎ 


خانم افندسنك زوحندن او زمانه قدر اصلا 
کورمدیک تکدبر واقعا جانی صبقمشدی , فقط 
حاصل اولان تأثر انتباهنی جلب ايدەرك فعلنه . 
تدامت ی ارندن اجتناب اعهسی لازم کلب کن 
بالکس - سبب اولدقاری امجون - جوجقاره 
دهاشدید بر نظر خصومت سدا ابلدی . حتی 
اخذ ثارامجون افندسك اوده بولمبه‌جنی بروقت 
هت 6 زرط باشلادی ۰ 

موی رتصادف اولق اوزده او کون حاذب 
بك قوناغه کلش وجوجقارافندیله برابرسلاماغه 
حقدقاری ائناده اوراده ولعشدی . 

وقعه ص حت وانس‌انتی انی افندیدن بر 
قاچ درجه زیاده اولان حاذب بکه بالطبع او 
ساقه‌سته کوزل روستله اتخاد ابلدی . 

واقعا بر عانله رس ورسه سی اجون كرك 


7 


3 


۸ 1۹ 
اولاد وکر انباع ومنسوباتنه بك بوزویرمامك». 
ازومنده براز شدت کوسترمك مقتضای موقع 
انبه‌ده خبتهلی وحودی کی عبان اوادینی 
حالده انوه به بو ولده معامله € ولعق مولقی 
اولهمیه جنی وخانم اقندبنك نه‌درجه فقراپرور» 
نه قدر غینواز اولدیغی هرکسحه معلوم ایکن 
وحالی مطلق رحدنی زماننه تصادف امش 
او له حیی مقدمه سسمله باشلاهددق زمان وزمانه 
تا و رایی طر فده حافظهاتدی : 
فقط سای افندی ه ھی حمله سی او 
اتشلتدای + ۱ 

م‌انی افندی السه ا ادن کی و 
عنون اولدانی و ایک بیکسی حافظه اون 
کوستردیک بر انسانیتك بالعکس ایک بیکسك 
سفالتاریی انتاج ایادیکنی کوردکه وقتله قمول 
ابتدیکنه بيك کرء ا دم وپشمان اولدیتی‌درمیان 


۵ 


ها 
کی 

دک GO‏ ی ۱1۱ 

س وال بر حاله کلدمکه بر فده 
و 
قادین: بری‌چوجقء هانکنسنه سوز | کلام ؟ 
بونلراوفق برقصورایته‌لراناره بيو ككورىيۈز. 
واقعا دندیککزکی برعانه صاخیامجون لزومنذه 
حدت وشدت لازتناوز اریز سشوز 
| کلهته‌میوزم 1 


بونلر احون رشی سویله برقات دها حدنی 


موحب‌اولور. سم ابدرمکه برایسته ین او لسه‌ده 
ایکستی ویرسهم سول ربوك التنده قورتمله ۳ 
واقعا ایی سنه ظرفنده اولادم کی مت حاصل 


کده حکلری برده راحتارندن امن اولورسهم: 


او تانرده بردرحهبه قدر مندفع اولور . 


حمله‌ستی علاوه انلدی . ۱ 
۰ ۹ 


ان ای ۴ 2 e]‏ ۳ ۹ 1 # ۳ ` _ ۳ 1 


0 9 E 
بکك حو حقیار حقنیدهی افکاری‎ 2 
و عافله طر فين ده جوجةارى الق امجون‎ 
تکلیف واقع اولدینی حالدہ بالکز مرانی افندینك‎ 
بتیر اوله‌سنین ابجترازا مخالفت کوسترذ دک‎ 
: . معلومدر‎ 
شمدی تومقضدای کید نلرن اول بها افندی‎ 
درمیان ابدنجه شایان تأمل بشقه هیچ برحذور‎ 
شم مایم اصلا ترادع‎ 
ای کنی سویلدی . اوکون ماو هيه خاعه‎ 
. و برلدی‎ 
حادب بك افشام اوزری او نه عودت‎ 
ا سوب جو و بر ایک کون فو‎ 
اورابه کله حکلر نی سو بلدیی وقت عاقله اله‎ 
والده‌می دندبلری برزندان اسارندن قورتلمش‎ 
. قدر نون اولدیار‎ 
قدرك ال قمتدار برلطف محصوصی‌اوادانی‎ 


RTE O an, EASA‏ ی 
۱ و۳۹ HEE tT‏ 
1 8 ۱ 


تا کت 
حالده فضا که اولدقه نادر تصادف اولنان 
انحادمشمرب» امتزاج عانله حاذب بکه من‌طرف له 
الله احسان اولش ؛ رفقه‌سی الله كنديسنك 
محا کات عاقبه ؛ مشمرب واخلاق»افعال وحرکات؛ 
خلاصه هی ‌حالاری برفکردن > روحداندن » 
بر وجوددن تفریق اولش قدر یکدیکریته 
مطتانقی ولد نب غه کانه تون سیف" 
دشاری اولان عقله‌لری حتی حاذب بکك 
همشیره زاده‌سی اولوت او چ دلت ا ول 
اوی ارتحال اس اوزرینه کندیسنده بولان 
الى » بدی باشارنده‌ی فاتز سله اوعانله‌دن تر ره 
کوردکلرنی انانه کافی برخصلت ملکانه نه مالك 
آندبار . 
سکم ابله انس له نله کر کناشخار ین اون 
بري عاقلا دن ابمیداه کی باه دز 
حر ی ده به یاف اولوردی . حتی بر قاچ د فعه 


71 کت ۷۳ 
باطرت ایت کرد 
ده‌لکندن مك قات اهون زور بو مستاهده 
9 بط یه ردابتدن صرق نظن 
اعسنی واو راضی اولسه سله عاقله واسطه‌ساه 
حکمته بیان حال او لنه‌رق عادنا همشیره‌سیله برابر 
قاچیرلسنی جاذب یکدن عیاش فقط برجواب 
موفق اوله‌مامشدی . 

شمدی ایسه معلويك بوصورله سر عای 
ظهوراواد هی کورنجه زوجنه برچوق تشکرار» 
بر جوق دعالرله برابر هی آیکسنیده کندی 
اولادی مقامنه قاع ابدرك قدرتی یه تعلق 

- ایدرسه دریغ اعمیه چکنی قطمباً وعد ابادی . 

۵ 
چوجغك بوندن صوکرهک زمانلری حاذب 

بکك قوناغنده کذار ابده جک جهتله اکا دار 


راز فصیلات و يرمك لازم کلر : 


8 


3 

حاذب بك تجازدن ادرنهلی بذاك خدوغی 
ای و فا سل روان و و بر 
ادر ن‌ده بولعش ۰ بمده تارته عاند برایش‌امجون 
بدری استانتوله کله‌رك کندیستی‌ده رایز د 
مش ابدی ۰ مۇخراً بدریتك وراده وقوع 
وفاتی اوزر شه کندوب ادزنه ده ی اقلا کنی 
صاعش وتکرارا: علو دت 0ا 5ا دزی 


استاننولده بر اشمشدی". 
پدرينك وفانندن صوکره برهمشیره‌سی اب 
کندیسی والده‌ار سك با نده‌قالد یار ,والدء‌اری 
اسه فرط ذکا و حسن اداره صاحی عاقل بر 
قادن اولوب جو حقلرك ثروت و وارداتار ی 
مك کوزل اداره امشدی . 
حاذب بك تأهل اشندیی زمان هنوز اون 
یکو باشنده ادی. بردرجه‌به ودر تك "۱ برکن 
کردیان و تامل کندیسی اون کک ج ڪي 


oh 


Vo ۱۳ O O 
ك اوزون برانتظاردن صوکره حصوله کلش‎ 
چونکه ينه کندی متعلقاتندن بولنان رضقه سی‎ 
نازندم خاعله: اردار نده‌ی رابطة عاشقانه تأهلدن‎ 

بش سنه اول باشلامشدی . 

عشق و حت سعهسی اولان ازدواحك 
ضوی و دار عموعی دکلسهده مك 
وات تما ی ادا مش ریک سق واردر. 
واقعا او صورتله اولان تأهلبردن بنا سوء 
نتبحه کو رلدیک قابل انکار دکلسه‌ده بوعل | لعاده 
اولان ازدوا حاردهی کی در جه‌سنده اولامقله 
برابر ازدوا جدن‌صوکرهءده حتك او لک‌صورتله 
حریای ارزوایدوب‌ده بالطبع ۱ کا نائل اوله‌میان 
زوجار » زوجلر بننده ظهور ابدر . جونک 
عشق وهوا بشقه , تأهلك جدیت واهمیتی بنه 
لشقه‌در . نار ین مدت معاشقه طرفنده حریان 
ایدن احوالدن بالکز محبت اسک قوتی محافظه 

۷۹ 

تسه‌دها و معا ملات عاشقانه نك جلهسی‌باقیاوله هن 
مثلا بالکز بربرارندن بشقه برشی دوشو مین 
برعاشقله عاشقه معشوقه سنك قل الازدواج 
کونلر » هفت»هار » بلک ابلرحه امتداد ابدن 
حسرتلر سایتنده وقوعه کان حدود وموقت 
ملاقاتارنده اراز اتدکلری صورت استای 
بعدالتأهل هکون » هی‌کیجه برابر بولندقاری؛ 
خصوصا اره به رده امور ته کردیی حالده 
سنه اولک کی مافظه امك عکن اولهن . 
ایشته ارادقاری حسن معاشرتی بول می‌رق 
عدم مسعودستار ی مقدمه ازدواحاری اولان 
علاقه وحبته حمل ایدنارك ا کژی بو فکرده 
بو لنانلردر . 
بوقنة پرمادمنك اطا امتافتق افقیق رگن : 
مکل ایستمك نده ه‌قدر فرق‌وارسه بالشاهده 
بربریی ارزو واخاب ایمکله بشقه‌ارينك‌تعرینی 


E ia 


اوزرسه تأهل انلمك ده اوقدر قفاوت 


موجوددر . 

جاذب بك رفیقه‌سی نازنده خامی اوصورتله 
اتاب امش ۰ سومش ۰ کندیی سودیرمش 
وکر المشدى ۱ 

آلدقدن یی اه ازدواحارندن کلدکلر ی 
مسعودیت طرفیی نه درو تأمين مك لازکلیرسه 
یل داریا 
اون وسله" ازدداد . محستاری سعادتاریا چون 
قو کافیه : سعادتلری اوسابه ده حققة شابان 
فطه وتقدبر اولشدی . 

تأهلدن ایی سنه صوکره حاذب بکك مشیر سی 
احاب روندن ردانه و رلدی . درت سته 
ده عافله دنساه کلدی , 

حاذب بکك همشبره‌سی‌ده حاذب بك اخلاق 
وطبيعتنده ملکضصات »كر الطع » غایت صبیح وجیه بر دلربا ابدی . نه جاره‌که ازهر‌جهت 
قسعودت هیچ کمسه اون غکن e‏ 
ناء عليه او عا نله ده عاله فان نامب له بر بادکار 
راقدقدن اي اوج سنه سو قاد حفزی وای 
متعاقب زو جنیغائب | کله زمانك برستمد لسوزینه 
اوغی‌امشدی . 

بوقاریدهده عرض او آندیفی و جهله مشیره‌سی 
والشته‌سنت واف وز ا 
باننه | هرق عاقله اله و وو شکده ادی 2 
فقط جوجق غابت ضعبف وه درلو علل 
وا‌اضه مسستعد بولندیغندن وقی کش بدک 
کمش اولدینی‌حالده هنور مکته ویرلامشدی. 

عاقله ابرنسی کون مکتمه کتدیی زمان ابلك 
ایشی حکمتی جاغءرق همشیره‌سی ايله برابر 
کندی باناریته ا له حقاریی سو بله‌مك اولدی . 

عاره ت بانغی‌انجنده مددرس بولشکي 


مژده‌ی ایشدشجه مان | کیلوب عاقل‌نك اتکنی 
اویتی : عاقله | کا مقابل : 

- استفواله . سی کوردیکم کوندنبری فان 
فرداشم ادك . شمدی ارتق ستون فرداش 
اولیورز . هم سن بندن بسوکسن . سن م 
الی دکل . بن سنك الي اوعك لازم کل . 
اورادن قورتباوب بزه کلدبکك اون 
سو ښورسەك اک ن سندن زاده سو یلیم : 
چوک بر جفادن قورتبلیورسه ك بن دها بر 
۳ 

سن وسالنه نظرا فرط ذکاسنه دلالت امکله 
رار فيك علو جناینه بردلیل على دها دعك 
اولان شوحوای حکمتی برقات دهسا.منتدار 
ایادی . اقشام قوناغه کتدیی زمان وقوع حالی 
کیزلیحه انسه‌یه سویلدی . 

اسه واقعا اوقدر عقلى ابره جك درحه‌رده 


۲ ۰ A ATE I NAT APONTE 


1 > ۸۰ 

دکلدی. فقط اوزنداندن» او بلادن قورشله حفنه 
طبیی نون اولقله برایر چکدیی حن ومشاق 
بچارء‌نك نه‌درجه جات یافش کوش بیلد رمش 
اولدیغی اکلاملدرکه دها کتمه‌دن کتدیی رده 
معامله‌کوره جکنی دوشونه‌ركه پرادربنه جواباً : 

س بقالم اوراده دوکیه جکلرمی : 

سوالی اراد ادوب : 

اوراده دودر 2 فرداش کی : 
اولادکی معامله | بدرر. سن هیچ راق اه ۰ 
فان زو شورادن قورتیلهم ۳ 

چوا الدی , 

کو 
فوناغنه کلدی . افندی خام ا ندیه مانره به 
سوبلدیی حالده حوحقاری الارندن اله لمك 
مکن اوله‌میه‌جننی بیلیردی ۰ 

جاذب بك قوناغه کلدیی زمان چوجقارې 


۱ ۲ ۱ 

حرمه‌بردی . اوحرمده‌ایکن يكایکیستی آرابهب 
[لهرق اقاستکاهنه عودت ابلدی . 

وقعه افندنك کتخداه تسه واخطاری 

وکتخدانك حسن ادار‌سی ساه‌سنده برقاج 
ساعت قدر بک قالدی . عده اشبدلدي 
زماندخی کوب حکمت همشیرء‌ستی الو بکمسه به خبر 
و رمیه‌رك اودن فرار امش سوسی ورادی . 

خام افتدی الله منبره وکا صوك درحه‌لرده 
م اسف اولفغله برار درارسك مدخیی ولندیتی 
قطعب خاطرار به کلدی . ناء علبه هر‌حالده 
ایرتسی کونی برکره حری اولفه‌اریی رجا واله 
کرارسه ارتق نهار کوره‌حکلری مقام تفاخرده 
ون سو کره افددنده ورا جواب 
شاق الوب اختار سکوت ایادیار . 

و تبدیل 2 2 E‏ 0 
اددار » حتی مقدمه اقتال اولدی دسلسه‌روادر. 
آندن صوکره حاللری حقيقة" تبدل طرز 
معدشتاری جدا حول ابلدی که تفصنلانی انس 
کور له حکدر ۰ 

شو ایی سنه ظرفنده ولندقاری بره کلنیحه 
واقعا اوراده اقامتلري حکدکلری اذا کی موقت 
ایسه‌ده مینك رعنا ابله ارا ظهور اپد حك 
ا مهمه‌سندن طرلای فراموش اوغامق 
افتضا ادر . 

رده مکرعی روحىی کی ترك ادوب ده 
هت کی اکر ا 
احوالدن خر لر ا ا نر 
او لسون . ۱ 

٦ 
رعیا ا وفتی ایش‌تدیی کون وله‎ 


۳ ۰ TT 
و حرت ا د قالشدی . فقظ موسبمك‎ 
چيجك بثبشدیرر کی موسم دکل حتی هر‌کون‎ 
یکبرعاشتی» هی آ نیا چون یکی رکو کل | کلنجه‌سی‎ 
پیدا انمکه جالیشان وجدان لثیمنجه رفقیسنه‎ 
نظرا مکرمك ص‌ولوق ,ریبراق قدر ببله قدر‎ 
. وقمتی قالامشدی4 ضاعنه احسون‎ 
. اوسر بزمبن اولش فوری رال ابدی‎ 
حبکنه وب کمکدن بشقه نه قدر وقمه‌تی‌اولور ؟‎ 
کورنارك » انشبدنارك عومنحه رامت‎ 
مخصوصهابله تلی او مش کی کی دوشو ند رمش»‎ 
بك جوق کوزری ناك امش اولان وقعة انار‎ 
رعنانك حمعتی وقت موعودندن برهفته سله‎ 
تخیر انده‌مدی. سودیی ر فقدسنك فراش وصالنه‎ 
کر مك امحون م‌اره صوقدانی نو دك کفنی‎ 
. صوله‌سنی » طبراعی قور عهستی یله یکله‌مدی‎ 
شرعاً وری لازم کان مدت معینه دكن‎ 
A4‏ ور 


1 
۳ و خر 


و ترا هان آیکنی هفته اجنده نکاح وایرتسی 
هفته دی معت احرا اولندی . 

شاان استغراب رجهت وارسه اوده قم 
اولده احوال واخلاقندن حث اسدیکمز عاقل 
افندی بر آدمك سبب موی اولش ۰ برقادنه 
اولادی و لندینی‌احون نه الندن کلن خدمتده 
ولمی دکل حى اولادم دعک سله بزل امه جك 
وحدانده بارادلش ایدی . 

او بل اولدینی عالده و عات او کار 
اختباری اوقدرتسځر. اودرحه‌اغفالاباردیکه 
مکرمك تحتی قوجه برعام » بر وجود » برحبات 
فدا اعکله مدان شوه قو دی ته حلا 
اشامزده فر بنك ستفسظهسنة قاسلی واندن | 
الدینی تأمینات اوزرسنه حر مك انجاری رعنائك 
تردن دل دی 0 آبار و که تشه 
فائل اولوردی . وظفه خانی قوجه دکنشدبر. 

CAC re Aa‏ و ۱ او با 
N‏ دوه مت ا Ao‏ 
مکدن غارت دینلسه حح اولان رعنانك 
0 بش اوتوزسنه‌لك رزمان » رمدت مر 
احنده شواوحتی کلنلکندن اوزون اورادی 
حه حاجت بوقدر . بنا علبه جعي تكوننك ۰ 
دوکون او تك تفصلات زانده‌شندن ضرف 
نظرله رفی ابله صورت وصاللر بنه نقل کلام 
ایهم . 
زفاف فصل شتانك الاقراکلق. ال بمورل. 
الا حزن ترکنحه‌ننده احرا اولعشدی.. 
میا اوبله برظلمت اراز ادردی‌که نظر تعلق 
اتدکه برهوس فاسد سا مّه‌سله او لا برجاره‌نی؛ 
صو کره برهواداریی قربان‌اندوب‌ده هنوزانارك 
بجکرلرده آحدقاری جر مه تحر التبامبذرو 
اوله دن ر اوحنجی سودا کشنه له کاء وصال 
احضار ته یشان رعنایه اوزرنده روبردیی 
امون کناهنی بوزینه اورمش دبه‌ج قکلیردی. 

ا HE‏ ا خایذبر اب 
اهمطاع امیده قارشی دوکلور اشکاب نوسدی 
کی بر طلمت کشفه اجنده زول ادن باران 
الك حرارتلی کوزباشارندن تخر انش دنله جك 
قدرحزین خلاصه عم فورقولی رژبا کورمش‌ده 
اغلای‌رتی + فریاد ایدرك اویش برکرانخواب 
عفلته بکزه‌مشدی ۱ 

رفق اوطه‌ه‌کردیی زمان رعا بلک حر لی 
یله شرمسار ابده جك ر صورت سم نستانه‌ده 
فولتوغنه كرەرك قابه‌ه اوطورتدی . 

قارینك شو اوجنحی ازدواجده تکرروقوی 
حسییله صورت قبول والتفات اون ماکمی 
اورشن او لدقدن اشقه می‌ورزمان باشلیجه‌مدار 
توغلی اولان بوزسزلکده ده رسوختی آزیید 
ایلمشدی ‏ 

BG GD یکی‎ RE SAE 
سر سەك صو رنده حر مانه‎ E ور‎ 
. قواده تردد اعدی‎ 
O 
مشتروعه‌ی سب بکورسه برلهزو جیت عالمنده لازم‎ 
. کلن اذای نسوای» اصلا اهنت ویرمدی‎ 
- شر تاسمی طو قندینی بری اقه حق درجه‎ 


ارده حرارت اراز ادن دوداقلرندن عادا 
شوتار آقتسدیی حالده فهقه»ه لرله کولکدن 
کدی : 

نند اهتزاز مسد شد ا 
و هوس اکلاشلدتتی حالده رف دها ر سور 
سویلمه دن اوصدا ايله بیان عشتق امکدن . 
اوتاعدی . 

وجه ادن هر نکاه حر یصانه سی بالکز هوا 
ماوت افلان اسا ساب فی 


1 ۹ 


۹ 


i‏ ابلدیک حالده e‏ از 
باخود همنشيننك قوجاغنه بر آن اول آتیلمغه 
بول آرارکی کوزیی وجودندن آیرمدی ! 
رفتی ایسه قارينك هرحالی حتی مکرمدن 
دها خصوصی دها اشکار اوله‌رق سلدیی‌حهتله 
بونلری جوق کورعن وا کا اسدیک معامله ايله 
انك تحت نکاحنده‌ایکن کندیسیله اولان‌مناسبت 
غير مشروعه سنی دوشوعیهر اویله برخسلوی 
زوجه اانه لايق کورن و جدانی اق حال ده 
تعیب ابلمزدی . انحق رفت طعا میال‌سکوت 
بنی شتهته زتلکدن خوشلامز» ازومدن 

# 
iv 
نز‎ 
A3 
1 
7 
۳ 
3 


فضله سوزی سومزدی . انك اجون قار ينك 
کوستردیی معمامله‌دن یك‌ده عنون اولزدی 
دتلسه خطا اولز . ۱ 

ونکله برار دفق رعنای سومن‌ده دکلدی. 
سور هم اوله سورد ې که رعنانك الک هوساننه 


۲ 

E SRDS Clr esi‏ موه وی وی ان 
۱ ات زا ۸۹ 
ر در اموفت اواد 
اوزمان اون نه راحت وساماتی سلب اعکدن 
کری طورمنان عى الله مقایسه اولنسه بلک 
برقاج قات زناده اولدینی کوربلوردی . 
قار ينك بالکز بیان حبته عاند اولق اوزره 
ساعتار جه سور وب کد ن سقط لر ی وبا خصوص 
ا شووب وید مه دار اردی‌اره‌سی 
کسلمین سوالارینه شو جوای اعطا ابلدی : 
سب مادام ې سو يورسن چون تمه 
تووسن؟. انسان صودیکدن فصو ر 
بلمك مکنمیدرکه بی سودیکك حالده بنده 
وفاسزلق » الانجیلق کی حالاری وجودندن 
شم لیورسن ۰ 
وحواب ازه‌ده شوشاورهه مىدان احدی : 
ت بی معذور کور ۱:.. سنده قصور 
کوزهتعکمه کور اولوب‌ده نه قصوریی به ده سنی 
۷ 

E‏ داضی م . E‏ بای س 
نصلا کلایاے . ١‏ ان ۸ «(سی‌سوریوده) 
سوز ی اتك نا ی تم O‏ 
کوکنلده نصل <سباراوباند بر دا سلمر‌مدسن ؟+» 
سكا سويلمامك وباخود حتکدن محروم اولق 
قورقو-یله نصل خلجانار چکدیکمی. نصل جان 
آجیلری کیردیکمی اکلارمبسین ؟ بی‌سودیککی 
کندی لسانکله کونده بر قاچ کره سو بلتم زسهم 
نه حالارم کله کب EE‏ اک ۱9 
به حالازه کرد یک E SS‏ 
2 ودرعی E‏ !ا او ا سنه 
صوراجغ . سن سومك نصل اولدنفنی بم قدر 
بلرمسك ؟... سن بی نم سنی سودیکم قدر 
سورمسك ؟.. 

کل ... اکر کوکلی تشر ع اجون بر 


حاره دوشوه‌سایرسهل بارده باق بت دید یکك 


۳ 

3 ۷ 


خته بکر هه سلرهتسان ۰.1 
کو ی ب بم مح دن زیاده‌می 
کو ررم ۲سن بی بدن جوقی ستورسن؟ اویه 


ايسه چون اغلابورسن ؟... چون بن هرکون 


اغلیورم‌ده سی کولرکن کوزمیورم ؟ 

وال ...| کر ار تکردء ادا 
دز اغلامغه مستعد اولسه‌ار دنانك هر‌طرفده 
یغمور یر بنه کوزیائی کور بلوردی . هر رده 
فر ود بشید بلیردی ء وو ع 
قار هو اولسون :"مر ارک‌گریده ندنک 
کی احتسٌّاسنه مغلوب اولورده اغلارعی طن 
رمک 

حاوزءتلف لوزن اسعال آوزز نه رتك 
اده ارنه‌رق ارده حشقه عاغمانه مار 
جراانه اشلادی ا 


3 


تل و ارغان ایو ری باق کندی 
ون ۳۳ 
ح سب تس 

1 و ۳ او 1 ب‎ EN 
1 3 5 4% 20 ۹ 0 
وم و۳ 9 رام ونر یه‎ Y 2 AE و4‎ 
۳ YN o ا‎ EN 5 ۴ # 2 
۹*1 ا‎ 12 . ۳ 
U * ۰ ھی‎ ۲ 0 
۸ ۳ E 
5 


ال شابان دقت جهتی او ماحث اغ اء 


ائناسنده بربرلرینه مقام تفاخرده کوستر‌دکلری 
خدمتار ادی‌که قیمت اشنای انشانعت بر فرد 
سوزارپی ایشتسه ایکسنی‌ده فهراعکده مضطر 
قالبردی . 

ازجله رفتی اییدن ای‌به حن هک ری ویردیک 
زمان رعنابه خطابا : 

سید مین * الا حتمیهباساها مق 
اسنتورسن. .بای متا 91 
ادسورسن . بودن فوتل دعا نصل دلیل 
اتسن :سى وجه ال یط رک 3 
بوشاعق|مجون قاند يروب ده حکمهبهکوتوردیکمز 
بالاجی شاهدار صانکه سنکله آره‌هده کیزلی 
رمناسبت اولدیغی اکلامدداری ؟ ...۰ بن 
سنك عصمتکه و رمعامله ك اولدی ایسه‌ده سله 
الڪز یکا اولان عدت 2 
بالکز کا قارثی اولديغه اميم . فقط انارده 
وامنتك حصولی قابلمبدر !... عفتنده شمه 
حاصل اولش برقادی تحت نکاجه الق ه‌دعك 
اولدینتی دوشوه ملمسورمسك ؟ 

= اا؟... ی اكه منت التنه الق الستته - 
نورسن او لرعی ۰.۱ دشیکك کی اوشاهداركد . 
ننده برثم»لری او لسه ای مبزله هك فولا در , 
فقط نم بنك اجون ابتدیکم فدا کارانی اون - 
مورمسن؟اوت». دنمانك حال او هدر » شمدی به 
قدر اتکمك اش کسه کورمامشدی : بالکز 
سنك محبتکهقا یلدم .بالکز سنك‌سو دا که مغلوب او لدم, 
الک زسی‌سودم.بالک زسکله کوریشدم.بیلمم زواللی 
مکرمك‌اهیمی حبقمور؟نه‌در؟.. ناموسسزاولدیغمی 
بنه بالکز سنك اغن کدن ایشید بیورم. ضرری بوق 
یکم ضرری بوق . بی نصل ایسترسال اویهکور. 
او باه طانی . او بله‌سوبه . بکا کلن سندن‌کلسون‌ده 

4 


۹ 


3 
ابسترسه بلا او لسون . ۱ 
آقوزم را امو سىم دان واری ؟.. 
بن حبتی اکلامفسه چالیشیورم . سن نه ديعك 
ایستدیکمی اکلامامغه جالبشیر کی هرسوزعه 
غکنی جواب و ر ورسك . وفسه لقردی 
| کلامامغه عشمی اند ؟. 

ی NB‏ ناموسسىز طانسدید مك یت 
اکلاعقسدر؟ عرمده و" ور احديغك 
بارهلره »ک وکلده اوباندبردیغاك خبالارهقانسلوب ده 
یت مان مت استدسهم فامته در وزعه اور 
باشمه قاشی دبدم؟ مقصدل نما مون برفدا کار اق 
ایتدیکی اکلاعقسه بن سنك اجون ایتدعی ؟ 
مکرمی‌آونوندکی ؟... دهاناغنده فان فقو قلاق . 
با نار تدم کف ضصوندی.. ان سك اون 
قوجه بر انسان فر بان ایتدم ؟ سن م اون 
اوفق برقصوری کورع‌سه نه‌اولور ؟ 

7 امامت رتك 
قباس مکمل دعك اولان و 
حاوره حققة انسانه حبرت و رر. رفی 


اجون موقت برهوسه . ه«شوّم برخته راموس 
فدا امك » رعنا اجون طاعدنی بر ادمك 
سودای فاده طوتلوب ده فده نندی 
زوج مشروعنی اولومه قدر سوق ابلمك کویا 
شابان افتخار » مدار مىاهات بر هنر (عش 71 ۱ 
بربراریی وهی ارزو اولعز سوزرله منتدار 
ی ری ور یه رتیه 
ماهتله عادا مساشته حالشیرلردی . 

ال سزاوار استغراب شوراسند رک فدر ی 
شت و هی انسان اولان اجون حضادم بل 
یمتنه <تی جوهی حان له ابل ايده ميه جاك 
قدر عالی وقنمتدار بر شی وارسه اوده عفت 


اولدیقی جهتله عفته تعرض حبانه سوء قصدایله 
مساوی مع مافیه» عت تفس اربانی اجون عفثه 
تعرض دکل حتی اوفق برحقارته سله‌اوغراسه 
انفمال ابلمك طسی ایکن رفقینك سوزلری 
زعناده ضوزا اولیون زاره 7 0 2 
انمزدیده او محث ائناسنده کوردیی التفاته‌ده 
کال عشق اله مقالله ابارذی . 
رفق ابسه اساسا سوداسی جلاده عاشق‌اولق 
ذ مك ولدقدن بشقه انسان‌اجون رقاتل لسانندن 
کت فعلی دکل حتی نشقه منك ال اوفق 
انکساز خاطرته سب اواش بر آدمدن سله 
ترضیه‌دن بشقه برشیایستمکه عدم رغبت طبیعی 
اکن قار نك‌کال مساهات ابه سوبلدبی‌سوزاری 
ماما دیکله دکدن صوکره - قانلی قلیچ بالادکی 
وزی . کوزی او عکدن ده حکنمزدی 1 
ع اوره ای : اي جى ETRY‏ دوام 
اشدکدن وه خاه بذ ر اولدی . 

TT 


کات ۹۷ 
ر8 7 اولاند خل کلیس یکورادبسه ده" 
شمدی به قدر شخصندن محث او مامشدی ۰ 
واقعا دناده ال مذموم ۰ الك شاان تلعین فعل 
بالاحی شاهدلك اکن باخصوص اوستمق قدر 

مهم برمستله‌ده ارتکاب ابدیثی ماهیتی اظهاره 
دلیل کافدر . فقظ اشخان وقعه‌نك ال مهماز- 
ندن ری دندش اوادتی اجون هوت 
وماهیتنه وفدر وفوف بالطبع کفایت از . 
رفتی اولدخه ای اشار برع ده طوش: 
بویومش» چوجقار اجون ال سوك مسعودیت 
د٤ك‏ اولان شفقت مادرانه‌دن . ماه دردن 
بالکز طفولیتنده دکل ‏ شبابنك‌ده بر قسمندن 
ار لامش ! یکرعی اوج » بکرعی درت باشارینه 
قدر پدری اله والدسی الله رلکده ولعشدی. 
بد ره کانحه واقعا فوق‌ااعاده تروث وسار 
احاندن دكلدى. فقط الك سوك روت موجوء 
٤‏ 
دی حسن تن 1 1 وارد 
قزاحی اداره و اوسا رفاهستی. . » شای 
افظه اید نارون اولدینی, جهتله عا له وعسالی . 
مسعو دا نه اشاتبردی ۳ 
رفیی درك ۰ والد تا کا نه مزا ۱ 
حا ننری او لدنیاجون والده‌سی: دری‌طر فندن 
بر حوحق دکل » عادنا تطبب خاطرلری اجون 
حنندن ونور اواك او 
حیفا که دها طوغدینیکوندن.سود رینه قان 
ا52 حاضبر لیر کی خصمانه برشدتله منظورك 
تا حاننه دیکان نکاهی ك از زمان اجنده 
نه ماهتده پریادکار اوله جنی ۱ ڪلا مش ۽ 
EC‏ ین ار بر ملك اتی ابددلری . 
جهنمدن قا مش رزبانی قدر حانندن بزدیرمش 
ابدی. جوج ةحەدکل » بالعکس انسان اولد ہرمک 
جاابشیں کی کوستردیک خویسزلق » کیجهلی 


اوه 

0 
۱ نی 0 ...| 
ای 1 ۲ 


O عکمت‎ 

کوندوزی آردی اره‌سی کسلمین اله سی فرنادی 
ڪاره والده سی حانندن زار اندر قاد ڪغز 
اولادصاحی‌اولش شر دکل »اولاد اجسته‌اوغی‌امش 

کی کر دای به کررفتار اولش وعادتا بشکنك 
باننده تی برسه الین دیکلبه‌رك اوصورتله و توهش 
اندی . 

درت‌باشنه‌کلد یی زمان شقه‌درلوا لندن خلاصك 

عدم ا حمالى | کلابان‌والده‌سنات اصراری‌اوزره , 
واقعا هو ز حصبل اده سله‌حك دک داه ده 
هیچ اولزسه کوندوزلری اوده ولعامنی امحون 
مکته ورلشدی . فقط رفن اوراه دوام 
اتدرمك مانن ۸ 
اولدش حالده مکته دوای اوده ولوټ ده 
اقشسامه قدر حکد زهج راحتسز لکدن سول 
غا له اجدی ‌هی رصاح کمز دې ەرف قالفهسنی 

e ۹9‏ 
قواندن طوتوب‌ده سوروکهمکه جبور ایقه‌دن» - 
لاسندن ,طاق عه‌دن مکشه کتسون ده والده - 
سنی حزون راقسون. ,ربریی متعاقب ایکون 
ا کمزدیک وقتندن برقاج ساعت اول مکتدن 
قاجدانی ایشدبلوب خواجه‌سی » بدری ارفه 
سندن‌سوفاقارهدوشمسو نلرده والده‌میاحتضازره 
کلش قدر خلجانار ۰ جان اجیلری کیرمسون . 
اش وندن عارت قالسه سه تعلتی کندسه 
واخود کندی والده‌سنه » بدره عا ید اولور . 
بدی سکز باشارینه کلوب ده وجودنده براز 
قوت بوانحه‌کندندن ضیف ولد یتی‌دوککدن» 
کندندن کوچ ك کوردیکنی نبه‌لکدن بك زیاده 
محظو ظط اولغه باشلادی . نه خبرلی متاع او دی 
اندن اکلامایدرکه کندیسی مکته کو چك بر 
اجرت ابله بد اوفول اولندیی جلنم ازنقبان 
صوکره موجودك هان ربنی مکتی ترك وتبدیله 


AA کت‎ 

"حور ابلدیکندن خواجه‌ستی ویردیکنك یکرمی 
مثل متضنرر ۰ حتی بدرینه قازشی شکایته قدر 
سوق واخار اعشدی . 

تحصیله کلنجه ابتدالری بك کوجك اوادینی 
اجون تقدبرده معذور اولسهده ضوکزه‌لری 
سنی اوتی جاوز ادثهبه قدر اکلامه‌سی لازم 
کلیرکن بااعکس رفقينك عندنده تحصیل ازومسز 
برمشقتدن» هو ده راشتغالدن بشقه رثی‌دکلدر. 
اودرجه که ضربات قلی طیاق قور قوتی اب 
هر‌کون حدطیمیسنی برقات تجاوز ابتدیکعالده 
الى بدی‌سنه امجنده حتی الی‌بدی سطر بازیی 
طوغری اوقوه‌جق قدر اقندار حاصل ابده . 
مامشدی 2 

هله اتدای موسم شاب دعك اولان اون 
دردتجی تال خباتی که عمر انساننك الك اسوك 
تبداار کوستترء‌جك بر دور تحولیدر رفتیده 

اویله تحوالر »اوه غبهلر اظهار ابلمشدیکه- 
ولو دنباده هیچ ر شیدن سا اولق شانتدن 
اولسون- حالنه واقف ‏ افعال وحرکاننه مطلع 
اولوب ده الساإست نامتو تار ال هجك 
برفرددوشو نلمزدی. مثلاھ مکو ن‌ازارایشتدیی» 
مر‌کجه طیاق بدیکی حالده اشکال روفي سله 
طوغربدن طوضریب اوکرنه‌مبن رفت اززمان 
احنده عشرتك ر تفریق انواعنده اوبله اقتدار 
حاصیل ایتدی 4 فرق سلاق میخانه جیلرله 
مساشه قام اسه توق ابلردی.. 

انلك سنّه‌می اولق اوزره اوکنه کلنه صدا - 
تاشمك» معقول »غير معقول سدبار احاد ايدرك 
نزاعه وسیله بولق.خاتی ازعاج انم ك کی افعالندن 
صرف نظ رکیجه‌لری اوده لامك . کتدبییبری 
سویلمامق + سویانهیه‌چك برارده کوریشیله 
میه‌جبك اداذلله الفتدن کبرو طوزمامق کی 


4 E Et ۳ ۷ و ند‎ #۹ 


بدری مجاره‌سی ایسه «رار اون ال روك 
دنحختلق - که اك قیمتسلی بادکار عمری اولان 
ولادتی شۇء خالاء کورنك نی صاع آیکن 
سار "ماوت ولق دعکدر - اکا اوض‌ادثه 
دناه کنر دنکنه نه د کل کی کی کلد رک ست 
تره شال اولور » شفقت درانه‌سنك سوق 
واجبازیه آوة ره نضیحته قام ایلنه حقارت 
کور ردی ۰ 

بدری وفات اسدیی زمان دفق بکرعی اوج 
اشنی تشد ئ :ادن ضوکره والده‌سله کو خك 
بر مشیر شتی الله قالهرق واقعا بر ایک سنه قدر 
خاطر و خیالهکیه جك صورتده سنباك. بریشاناق 
حکدرار: فقط متعاقاهر نه دنسه رفقنك رد ر جه به 
قدر تتدیل اخوال انمهنی اوزرنه عا هنك ده 
رفاه حالناعاده‌او ند اسه‌ده خر فك اساسا مساو یه 


4 ب O‏ 
Ne‏ کیت N‏ 
احواله اولان میل وانهما ی جلى اولدیغندن . 
صورتی دکیشدی » فقط سیر بنه شابان نفرین 
اندی . 
ازجله رعنا کی بررذیل ايله اتاق ایدوب ده 
براو سقمق ‏ بر آدمك سيب حوى اولق . 
7 راو مقمق HERT‏ زوحی اتلافه 
سیب اولق . خصوصیله عفتسزلکنی بالفعل 
f‏ 0 قارثی اسات اعش بر قادن نحت 
نکاهنه قبول امك اجون نصل ,رحس » نصل 
بروجدان صاحی اولق لاز م كەج آشکاردر. 
اصل عرض او لنه جق جهت زفق جوجقلنی؛ 
کنحلکنك بر فسیمنی اتا اوءالارده کریش 
ولزومندن يك زیاده تجریه قازاعش اولدیغندن 
رعنانك دسایسنه يك قولای اینا میه‌جفندن بشقه 
مشریی مکرم کی رجا ونیازه مساعد دکلدی . 
اوجهتله آره‌دن اي آی سله کمه‌دن تع 


کت ۱ ۵ ۱۰ 
اله معاملهاری اوقدر ندل اشدی واوندلده 
رعنا او درحه غریب ۱-والة تصادف ابلدی‌که 
انز تم اوادردیکنه کل لکد قماغ 

- براقدلفته بوز سك کره نادم وشمان اولدی. 
رعنانك مشر واخلاقی شمدی هه قدرمکررا 
تحره‌او لندی. ساء علله‌انسانته؛ وطالف شر هه 
عاد هیچ ات دد وحودی قابل 
اولدینی جهتله ولو مؤقت بر هوسله قوجهبه 
وارشهده کندیسندن قوجه مخانك ر ایک ادن 
زناده دوام و شاسی مکن دکلدی م رفیی ه واردنی 
مت خومانة حتش و و و وا 
, توسترمشدی. فقط اوائل از دوا جار ندءماگمه‌ده 
ابراز استدیی معامله اندن شقه و شی دکلدی . 
مکرمك حبتی نه قدر جابوق زواله بوز طوندیسه 
رق ه اولان سل واشتاقیده انق او سنده 

دوام انده سلدي . 

و زا دشیمن . قدر د تور | 
ودر E‏ را اشلادی . » رف هده ح 
تند رحا کوستردیی يوز دوندی . . اکاده حقاره ‏ 
حاضراندی . فقط رفق‌مکرم کی پرهواوهوس 
خاطری اجون انارك جلهسی ,جما ابدوب‌ده 
باشنه اور ده وی اكك“ جبکنه رکنه دکه 
ایاغنه دوشمك صورتبله مقابله ارك 
طاقدن دکل ابدی: ۰ 

حتی تأهابرنك اکنم ای پاتنده ز مه به 
کتمك مسله‌سی آوزدینه ا آجله‌رق 
قاری آمساعده استحصال ابله‌مدیی جهله 

_ قوزوم . قوزوم » بن اوبله صیتی‌به هم ۰ 

خلالق‌ده هچ دگ ۰ شمبدی ده قدر ای دفعه 

قوجه‌به واردم , آیکسی‌ده نی باشار‌نده طاشیر- 

اردي : حتي مکرمك حال کندلده پلیرسن. 


۱ موه‎ O TIE 
بر ارزومه راضی اوله ... ۰ اوح. م افندم . . و نرده‎ 
کور کی را ادن ور ابی وریت‎ 
. بن بك اعلا کندرم‎ 
: دلوب بوک‎ 
حتی فنودن‎ ٠ يك اعلا کید تلن‎ 
جبقه عن اسان کی وم ول ن¿ اسدل؟,‎ 
اوتناديغك او وی بکاده‌می و ندیره‌حقسین‎ 6۱ 
صانبورستنك ؟ مکرمدن سره کتمك اون‎ 
مساو الدتغك رمان ترمبه کندردله ؟ سن‌ده‎ 
بلیورنسین .۶۲ ۰:۰ آنی دوشسونده ۱ اكور‎ 
بندن, آذن ایسته . .۰7 هم اوه کندی باشکر‎ 
. ایشتدیکك. كاك سنوداسندن واز کی‎ 
سن فاریلی. قوجه‌لق هدعك اولذیتی لور‎ 
طاعلام‎ e سە بن یلبورم". صوکرء‎ 
كيك قالز هه‎ 


3 ۲ ۳ 
OT O, یه‎ ۳ ۱۰۸ 
۶ ۰ یه‎ 9 4 ۳ ۲ 
جوابی ویرمش ؛ حقیقه" سو زى بالفعل 
اشا درك رعنانك ی‌هفته میلو کرد رکون 
بلا رخصت درك خانه‌سنه کتمسی اوزرسه 
تتاقاره سر هه قدر هه مشدی . 
آرعنایه کنج باشنده اه کار کی 
۳ تبدیل ابلدیی زوجارینك هیچ ی ۱ 
ط رفندن بودرلومعامله کوسترلدی کی بدرندن‌ده 
بلکه مرنده بر سله مامش » حتی بر تکدیره 
. اوغی‌امامشدی . وندن ناشی رفقنك اوحرکتی 
بالطع بك فناحالده انفعا لی جاب ابعش ء خصو صیله 
اوزمان اجون شمان قدر سله سومدیی بر آدم 
طرفندن اومعاملهبه اوض‌ادلسی افصالی قات 
قات تزاند ایلمشدی/ ,او وله جرف اوه 
بوفکن پدربنك اوه صاووشه‌رق ایرپلمق 
سوداسنه‌دوشدیسه‌ده بواو جنجیو قوعات‌اوزرینه 
بدرندنده اولی قدر بو زکوره‌مدی 2 مافبه 

رفتينك بازدبنی اوج درت سطراق بر نهدید 
نامه‌ده اومقصدل بك قولابقله ساحه حصوله 
چیقه‌یه‌جنی اکلاشیلدی . برقاج کون اوراده 
اقامتدن صوکره تکراراً عودته حور اولدی 
ابسه‌ده معاشر نك ء معدشتك لذنیء ذوق قاهش. 
هله تکدیر ايه "طیاق سی هان وقوعات 
روزهره صره‌سنه کمشدی . اناری بوحالده 
نی کیجهلی کوندوزلی بر برلربه محادله‌ده ترك 
یله جوجقارك طرز معدشتار بشه عطف نظر 
ایلیهز . 
٦‏ 
حکمتله اندسه حاذب بکك قوناغند ه کر کند. 
پسندن » كرك حرعی الله جوجقارندن اویله 
برصورت فول کور دولر که دیاب کلدکلری 
رش نهدن اوحالی کورمدکاری ۰ 
اومعاملهه تصادفی اعدکاری اجون بر اودن 


اخود روژیاده و ندفارته 39 م ایده و 
ا e‏ 

زرا ,کوردکلږی خال بر اذمك بس‌لمه‌سنه 
دکل ال مشفق » ال محتلی ‏ ال اولاد دوشکونی 
رند رك اولادسه کوستره حکندن‌ده زیادهابدی. 

قوناقده ایکسی اجون ابری براوده ۰ ایک 
کوحك قار بوله » بردادی تعبین او لندی. حکمت 
مکته کتدیی حالده اورادم منبره‌نك تحقیرندن 
قورتیله‌من ملاحظه‌می اله عاقله‌ده برایر اولق 
اوزره مکتی ترك اندرك اوده خواجه تخصص 
اىدلدی » ۱ 

حرم » سلاملق اوك اهالسی کاملا" حکمتی 
کشت تب سك ه انبسه‌نی انسیه خام ديه حاعبررار» 
الکن حاذب کله جر مر کید جوجةارنه 1 
اولدیت یکی اسمار سنه باد اندرلردی . 


0 مخت له ال 2 7 نی 


الک انسته‌ه عبن اشادن اوله‌رق رار 
اد قه عاق ابه هکره میوسات»کرله از 
ساره »کر او بوجاق خلاعه هیچ برشی آلفزدی. 
عاقله اقا رك حکمتلهنبسه‌دن‌اوفق بر فررقاری‌وارسه 
اوده او لکنارلك اوکسوز اولدفاری اون خانه 
خلقندن زر جه ها خاطر نوازانه اتک ر 
فلرندن عارتدی . وقسه دردی بر ارهءذه کو 
روب‌ده قرداش اولدقارینه حکم اما مك محال 
ادى . 
حاذب بكك حاسن اخلاق » حرميك زو جبله 
هنحال بولشی ۰ سار او خلقنك اسه اوترسه 
ابله مألوف اولاری سابه‌سنده حرکتاری رار 
انسانیت تا اولنور . اصل سزاوار شکران ۽ 
شابان تذ کار بر جهت وارسه اوده عاقلةنك حتی 
فا رل انسان اولدقاری سله نلهمه خکلری 
پرسنده واندفاری حالده حکمتله انسه‌نك 
رن 


ریب اولدتلریی وغر بېلك نه ديعك اولدیغی 
یرلو ب ده حّار نده الار ندن‌کلدی قدر لطفکارانه, 
فرداشحه‌سنه طاورا عاریدر . 

حرکتاری اودرجه ابدیکه رکون اسه 
«صارا خام افندىنك ك زناده سودیی بارداغنی 
دوشوروب آمردی‌که وقضا کیمدن صدور اه 
اولدخه ِ۳ تکدر4 مستحق اوله‌حنی طسی 
اندي . 

عافله السه والده‌سنك ولو حانی ډدرده سوسه 
بربارداق اجون انیسه‌به برشی سویلمیه جکنی 
شقه‌سنه شدئی طاورانسه سله اسه ك معارف 
طونیله جغنی بك انی بیلدیکی جاادهبنه بلک بر 
لقردی او لسون سویارفور؟وسیله م متی آوزرینه 
الەرق باردانی کدی آیردیفنی سویلدی 
ومټا بلنده : 

ب افررن ابرم ؛ E‏ اوبارداقك 


Ss o‏ ی ی ی 
SS‏ 
عج‌ه‌ندر یمتلی اولدیغی» سول با کدن یادکار 
قالدیغی بیلدیکك حالده بشقه اوبنابه جق شی »صو 
امحه‌حك بارداق بولهسوبده ای قر د اک تحب 

او لنور» سوزاریی ایشتدی . 

حکمتك ال سودیی؛ ال محظوظ اولدنی 
| کلنجه درسه حالبشمق ابدی, ذاتاً اوه‌دن بری 
خلقتنده اولان شل مال کندرستی فضل وکاله 
عادتا مفتو انه ت امش وشدت ذکا ساه‌سنده 
سعیندن مره اقتطاف امك اجون کوردیک 
سهولت شوقی برقات دها تزسد اللمشدی. 

عندنده علمك اوتدر تدر وقیمتی > تحصله 
حالیشمقله کن زماننك اودرجه ذوق واذی 
وارد یک کوز پرده‌سی کی قورانج ۰ قرا کلق 
رنکلرله ری متعااب بیش چشمنه چکیلوب‌ده 
هی درلو اذواق مرب سستر ایدن هنکامه‌ارلد 
ماضی اله برابر ماضیده براقدةلري اوان طفو- 


ANEW 
PSS. 

71 

1 1 
یگ 4 


/ 2 وف‎ NE 4 


لتتدن اعتءار 1 افیا بکك دا بره ننه کانجه به 
> قدر قطعیاً حروعی اولدینی حس شاطی اثجق 


درسارینه جالیشیرکن بولور » فکریی بر آن 
اندیشهٌ حبانندم ازاره کور رنه اق درسنه 
اد بر سل حلیله مسفول اولدیفی زمان 
کوربردی . 

شمدی ایسه ايستديي ةدر حالشمق اجون 
ارزو اشدیی مساعده وفرعتی ولنحه 
خواخشی سارن زا امین وا تتاب 
معرفته اوله بر هوسله او ولش ادیګه 
| کربرکون وطیفه‌ستی» د ری بپهمیرب‌ده حل 
مشکل اجون ابر تی کونی انتظاره محنوراو لسه 
اوکو ئك نپ وده کذراننه .مر ند یمه افش 
قدر متأثر اولور» صاحه تدر او ف ملادی. 

حو جغك نو درحه واعاجاه »کنعدی 
اسییتجدادندن بشسقه جاذب بکله الم افندیدن 

و او لد 
نی کی خصو صا درساراخ عاقله له رای مذاکره 
امه‌سی » برایر حالدشمه- ارا راوه معنو به 


کد ادی.. 

خوابکاهادیسی اولان خال سیاهالتنده جو رۈك 
بر قاج کک قسون انج بر قفاسندن بشسته 
اتری, » نشا نەن قالنان والده سنك اخرندن 
عکس امش دای متحسرانه‌سی وبانخود قر بکاه 
احدیتدن‌توجه ایلمش نکاه صیات یکی اغلانه‌جق 
کن ادن ار 
اولان عاقله‌به زواللی جوجغك تلنسده اوي 
صمیمی» او باه جدی» باخصوص او ندر معصومانه 
برحبت مو جود اد ی که طفلانه و برادرانه اولقله 
رار عشق خقق دسلسه خطا اولزدی: . 
بنا عليه عاقله یله بوابر بو لندخه كوكلنك اك 
رو حبخش امیدار یلها امید پرورتسلیلری سم 


8 ۷ 

ظن ایدر ورایر درس اوقودشه طبیمت 
مصورلك قدر مۇلفكدە دل‌مهارت انلمش‌ده 
اقشامنده . صاحنده فر‌ونده . ماهتانندی 
کحه‌سنده. کوندوزنده کوستردیک ال آنشین»! اد 
نورانی . اك حزین» اك مهیج الواحنی بر کتاب 
شکانه قوبه‌رق‌کندیسنه اهدا اتش وانی مطالعه به 
فوولش قدر محظوظ اولوردی . 

کوندوزاری صاح » اقشام خواجه‌لرندن ایی 
دفعه درس آلبرلر » الدقاری درسی ایسه اله 
مساعد زمانارده ا کی اىدرلردی . 

صعاح اولوت‌ده ت هنوز ساحه آرای حصول 
اولامش فقط استعداد حصوله دلا تل قطعه 
کوسترمش املکی-کونشك طلوعدن اول جهت 
شرقدن شر انندیی انوار تشهیر بدایعه ۰ تبشر 


سحریهزیزاوراقه باشلا هک وکل کی متحسانه 
اوبانبرار ۰ کتاباریی آلهرق اوطه‌لرسنك عاشق 
نظری کی الك لطف ااره » الك حزین جهانه 
ای او کنهاخود مارك شام 
خبالى کی اك لطیف بدایمله مزین » اك 
حزن انکیز بر کوشه‌سنه جکیارار » عام آینه‌دن 
براق رنکلر اظهار ابدر . ه‌ذره‌ده هی بد لعهده 
هر‌حبحکده هس بز حمنده انار قدرت بایان 
اولور هت کنات برکتاب ت حالنه کرره 
حكمتك اك دقق نقطه‌لری ال برمژده شکوفه‌لرده 
طبعتك اك رفیق نکته‌اری الك ضعبف نماللرده 
کوربلور وکوبا درساری اللرنده‌ی ر‌الهدن 
دکل کتاب حققتدن اوقوراردی . 
وظیفه‌ارتی | کال ایتدکدن صوکره موفقیتار. 
بنك صفای قلبارینه علاوء ابشدیکی نضاط 
روحانی ايله بزبرینه قاووشمش کوکلله ابید کی 

شادانه‌مسعو دانه غخه لز ند هکز زار » حونی 
ای ولقلباریا حیاهکای بات درلوامالروحاریته | 
نموه خش اولور ۰ او صورتله وقت کبروار ۰ 
ساعبتة فو سن اعتارا معان اولان رحق شاعى 
خواحه‌لرسنك باننده ئل مشکل وحدید وطیه 
اله اماو ابدرلر اندان صنوکزه طقوزه قدر 
درسدن آژادة او لسه‌رده بنه مااحثه‌لری مذا - 
کره‌لری کاملا" دزسته مان اولور طقوزدن 
اونه‌قدرتکرار خواجه‌لرندن‌درس | لبلر, اکاده 
کجه‌ری جالبشیرلردی. اقشام اوزرلری کونش 
خوایکاه اعتراسه تونحه اندوت‌ده راد ضابعك 
مقبرزواله دوکولش قان ی کوزیاشارنی وخودب: 
امیدزا اه پر وتعقست اوا لش سوزشل آحسزاری 
| کدیران الوان خونن دامن اسانه اضلهرق 
اطراف معزب سودا:قذر حزین فقط حزی 
قدر لطیفت: منظ هار کوستن مک باشلا غه یله 

و ۱۰ 
اطبیعتك انازینه برتشمیرکاه باخود تن‌یر ایلدیکی 
ا اقا کاچ دنه ااه اقدو تز بها بذل 
مهارت ایلدیی لر .کو شی هبه جک نرالر ِ 
ضباحلین کوله اوبنایه خوابکا هندن چیقمش 
ملتفت بر نوحوانی | ,کدیران‌حالتله دوام ابتنامنی 
حولات دوراندن اشحق ,نرکون قدر محافظه 
|بدناونوحوان لطافئك حهره‌سنده‌ی جین‌مام» 
چینندهی نقش سم منظور لری. اولده واقعا 
بوندن ابرماهیت/ بمحقیقت کشف رو اتد لاله 
سن‌وزماناری مساعده ایز فقطکوکلارنده سك 
درلو خیاللو» مك درلو حسار بیدا اولوردی . 
از کونازی عل‌الا کش اقشام مکی بفیحه‌ده 
ر مك عادتاری اولدیندن اقشام عالارنده بعاذب 
بکله خاع افندی‌ده برابر:بولونورار و جوجقارا 
مان ت عط لای | نار موان کر برعلاو کلهد بت 
اولوردی ۰ عکلربی پدکدن صتوکره راز دها 

بفحه‌ده اوطوربراز ء, شنده طلام 8 اه 
اطرافیاحاطه! دوب ده کوندزلالوان‌مشم‌وده‌سی» 
ار نظر ربابی نسیان کی بر ظلمت عمبقهه 
حول باخنود اد کر عدم اباد ماخی»ه انتقال 
ایدنجه اوطه‌لرینه جکلهرك بنه برایی اعت 
قدر درساریله اوغراشیرار » متعاقا چواق 
چوجق هب بریرده طوپلانوب ماهتاب وارسه 
بنه بفحه‌به حبقارار » اولدینی حالده اوطه‌لرنده 
او نو دار تلف حکابه ار باه ام‌اراوقات اىدراردی. 
قبش موسمی وافعاطرزهءشتار بنك بوصو ر له 
حربانته مساعد اولدیتی اون حاو انسدن 
بك نون اولزلردی . فقط انى ده برطرفدن 
درساریاه* برطررفدن تر تب ابتدکلری او بو ناری» 
| کلنیحه‌لری ابله اشتغال ابدرلك کبروب منم‌ای 
نکاه انتظاراری اولان مارم قاووشورزدی . 
حکبتنك همشیره‌سیله برابر : امبداریننك حتي 


E.‏ و دار شین 
ik ٣‏ یا وان ۱۳ 
ماضنك هی‌درلو اکم وسر دق اوتودیرمش » 
الکز دورن اونده تصادف اولش ۰ 
نا کهانی اولو باخود بزم وصلتده ایشیدلش 
اولوم خبری کی اونشوه مسعودت امحنده کاه 
کاه ار ای وجود اولوب‌ده صفای رو حاری 
اخلال ايده جل ابی خبال وارسه اوده بری 
والده‌لربنك» ,وی پدراربنك بادحزیی ابدی‌که 
| کا قارشوده هیچ اولزسه ایستدکلری زمان . 
زارت .ده‌ملمك امجون‌نائل اولدقاری مساعده 
اله متسللی اولوراردی . 
هفته‌دها ییا قلی بردفعه‌من ار ستان هکیدرلردی. 
حاذب بك والده‌لری و بدزلری اجون مصنع 
ومکمل بررطاش‌باپدرمش مهجورهتککنه حزن 
برتار مخ حك اتدیرمش وصورنله جوجقارل 
صو ارزواری‌ده حص وله کیره ره ماهنت 

ناهگان ۰ بر ونه دما وا دش 

کی کندیاری‌دانماوا دز منك پدوار بنك‌روحی ۰ 

اجون حسنانه سوق اندر ولاز م کان مفاوتی ‏ ۰ 
معا زیادة ادال اطردی ‏ ۱ 
حی بکث درحه id‏ ۳ ۹ 

طاشاری ارک ر اتد بر هیک زمان بواك چو خقار جه 


نە در جه مو خط نو نیت ا لخدا رقسالمت او لى 9€ | 


اشکار ایکن راو عنوشت انلهتراتر بزده خاطزة 
دلسوز او باندبرهء‌جفی دوشوعش وحرکت 
واقعه‌ستی واقعا ار الان ىڭ اوه برابر نارهبه 
فتل صوشق قباندن برخدمت تاق انلمش »> 
باء " عایسه: کنیا بشله تله یاوه 
ایده‌مامشدی . 

اره‌دن اوچ دوت کون Na‏ ۳ 
برصباح جو جقار علل‌العاده والده‌لریی زنارت 
مك ایستتدیار ».اوزمانه قدز هنچ برشل ` 


¥, U 
هیچ ا رکره حروم. قالدقاری مس اعدم نه‎ 
استحصال, اواندی . انارننه قوناقدن براوشاق‎ 
ترفق ادله‌رك سبلوری قموسنه‌متوجها حرکت‎ 
, ۰ ايلد بل‎ 
زمان موسم صبفك ای ا ولد دن انار‎ 
بخزان رو عو ن.اولغه » هواشماریق حوجقار‎ 
. کی کام کولوب/کاه اغلاغقه: اشلامشدی‎ 
قوناقدن حبقدفلری وقت هنوزحهره کشای‎ 
التفات اولش,اولان کونشبك, عکس انواری‎ 
انار وموحودات عالی فدرت بالغه صمدانه‌دن‎ 
ونه برر ح.أت ملاحالنه قوجشایکن‌سیلوری‎ 
فیوسنه کلدکلری وقت ,روز کارك بش تعشنده‎ 
طولاشه,طولاشه ,یره طوپلالوب شمسیستر‎ 
ابلین قارم یمور بلوطیاری نا کهبانی ظهور‎ 
اقش اطرافی, سیر نك امک باشلادی:‎ 
اوزو نی قصهی.ابریلی.او فقل قامت حدوده‌اری‎ 

۱۳4 کنن 

به‌هیبتع) اولان‌جسیم» قورقنج سنروی‌اغاجاری 
کوب اوراده‌ده ه‌لرینه دیکلدکاری امواتك 
تجلیات ماضیه‌ستیاسخباره خصو ص اش کیی-کیمی 
ارسی فرش » ری دوربلمش »هدم بر 
قلعه برجنه بکزه‌مش طاشاردن » کیمی مکمل 
پارمقاقار اجنده جسم ومصنع سنکلردن» کیمی 
هنوزیکاواقلهبرایرفقیراویکی‌درمهبرایی‌طاش 
باخود م‌کوز برتحته پارچه‌سندن تشکل ایلمش 
اولان مقرءلر اوحزن سناهك عکسله اقشام 
دکزنته دو شمش ساب شا حل کی ما تما رزنكنیدا 
ایلمهاء مدوخ -کوکازادن سقو د 02 
مك مشکله > مك مانعهه تصادف ابدرك مترل 
مقصوده واصل اوله‌رق آهسته اهسته هوب 
ابدنباد شمالی اغاجاره طاشاره نجار برق اطرافی 
طولاشوب زمبنك جنستان بژغلده حاله 
مهیج ,رتلاطم وبرمشدی . 

بجکیت ۱۲۰ 
حوجقار من‌ارستانه کو نجه -اوزمانه قدر 

اوبها لشدفاری امون والدهء‌لر نك بادحسر نی 
نشانه حباتی - بانفین ,رنده مجوهی تحری ایدر 
کی -ببقلمش» خاکسار اولش ,رمقبره غریبان 
اجنده آراراردی. حتی برقا کره کبردکلری 
بردن اعتبارا حل مقصوده فدر لعقب اولنان 
طریق اوزرنده معمور ومنتظم من‌ارار هیچ 
اولزسه اوزربنه تارمخحه حیانندن برقاج سطر 
بازنش طاشار کوردکه والده‌سنك اوقدرجق 
بر لعاف زمانهه اولسون ائل اوله‌سوب ده 
فلکك خوایکاه مو بدنده سسلاب ستمدن 
قورتلمش قیر یق ,رطاش بیله بولندیرمدیغی 
دۈشونەرك حکمت دون ا ولش فقط هشره‌سنی 
تأتراتندن. حصه‌مند ابلمامشدی . اوکون نه 
قبرستانه کیردکلری زمان بیوك ,رپارمقلق شجنده 


بکیبابلمش عظام الیکل» جسیم الشکل باد یزار ل 


دوشو ندیه" 

ا اکا مالک 1 2 مقىلك 
اولوستی :تزیین امك ون بو 

او کم سای دنباده نه صورتله اوقات کذار 
تمر اولش برمسعودك صول منزلی اولش‌وای 
صولهمنزل ایدن کم بیلیر دنیاده نصل باشامشدی؟ 

او خاطوءلر, اوه تحکمتة والذه‌سی لالدو 
مه‌نلشه لارا اروت از هاا لار لادی . 
قلندن ( حاننده سله بخستهاخانه کوشه‌سندن 
بشقه حان ورمجك بر بوله‌میان برغرییت ات 
نارن دهز طاشن «ولمزسه چوفیدر؟ ) کی 
زهیل؛ و O N‏ 

افا بك 


قرداشیله برابر مارك a‏ و اقا 

O E TT OS TS‏ سای ی دس ات ی ی یش 

EE LV و ی بر‎ E ra OES 


YE 2 N 9 ۳ e 
E SS 


سس بیلمم قرداشم . اوزرنده بازنیور اما شم 
بوکسك » هم اجه بازاش اوتوبه‌مدم.. 

-- ( برزمان باقدقدن صد وکره ) نه کوزل 
با شا . ۱ 

دوجو تسکت وان دى 4 اقا 

بنه انییه من‌اركك کنارنده فلی بر له بحکدرله 
کندی کندسه : ٠‏ 

- زواللی انشهجکم ۰ قبریق پرطماش, له 
3 

بوسوز حکمتده سوزشی برکر په حصوله 
- کتفردنی + ای کو رنه انسه‌ده باشلایهرق نراه 
کلدکلر ی کو نار دن بریوظفه دائه‌لری‌سکمنده 
اوادینی جالدم حاذب بک اتساب ادلی راز . 
ادر لشیش و یلک او نودلش اولان فربادواتن 
او لش و انس اولبدی نا ۱ 


زمانه لك 0 لدیر TE‏ ستیگ 
عادت قدعه‌سنه برهان جلیدرکه حو جقار بلک 
بردفیقه‌صو بکد فوا برنائلیت‌ابله فوق المد 
مسرور اوله جقاری حالده اوکون اوس‌اراو نله 
برخاطره وجوده کتبرمش واونائلتك حصوالنه 
مقابل هچ اوا زسه اوقدرکوزاشی‌دوکشاردی 

رفاقتارنده ولنان اغا حال کو رجه ایکسنی‌ده 
الازنین طر هرق 0 ۱۱ 

هادی بکم . هادی » انه کزی زارت 
ايدەم ده دون . بوقدر اغلابه‌جق نموار؟ انار 
اولدیسه الله سزه ر و رسون .بك افندی‌ده 
بر با کز ء خانم افندی‌ده برانا کن . 

تسلیتیله اباری به طوغری سوق ابلدی . 
زاره تقرب ابلدکلری زمان سکارجه زوارك 
بای قهری التنده ازیلمش » اجه بروجود 
کومادیکندن سله اثر قالامش وعزار اولدیننه 
لیذ 
برتشانه وازشه اوده باش اوحنه صوفنلان بر 
7 قریق تحته پارچه‌سیله اورته‌سند کی داغ دروف 
| کدنزر پردانکه تراک ادن برقاج طامله باران 
رحمتدن عسارت قالش بر خاك حقی زبارت 
ابده‌جکریی ظن ایلردی ۰ 
اویله اولدینی لدم قبرم واصبل اولوب‌ده 
ال یکور کر ینت ىك قات؛فوقاده مكل 
ومزین بر ند تصادف ایدنجه بوی هیچ 
خاطر لریشه کتبرسدکار ندن حکمت فز باد 
اله : 
س اونه!.., مش‌اریی‌ده‌می جوق کوردیان؟ 
برینه بشقه‌سنیم ىكو مشار ؟ بوقسهبا کلشمی كلدك ؟ 
دیک باشلادی . انارندەک اغا ی حوماره 
زار باښلدیغۍ» حتی برجوق فدا کارلق اختیار 
کی یط رخا دنرادن 
خردار اولدقاری سلمدیی جهتله شاشرءرق:. 
۵ 

سس بشت سل ۳ ۳ 
مس ان در 4 ااوزرنی اوقوپنه‌کن لس ان ما 
جک مښ‌اره هرب اشندی, ۾ اجه تعلق ا 
خطله ازلش اولان تارحی اوفودی » مده 
همشبره سنه سویلدی. هم حزوندت 4 هم متوئیت 
الەقاريشق ,راجو د زاشی‌ده‌او راده‌د وکییار : 
مارك اطرافندن برساعت قدو: ابر لمدبار . 
طاش اوقدر متین ناملمشدی که تخیالات شاع انه 
ايله توصینی لازم کلسه ۰ مکرمك سنك قلیندن 
بالسه اوقدر متان اولزدی دشله سلبر . 
اوزرنده ی تا غ او قدرمقتریاز لش ؛ خصو صله 
بر معترضه داخلنده جل <طله مسطور اولان 
( مهجوده ) اودرجبه کوزل جسك وتحریر 
اولهشدی که انالرینك کوکلارنده صاقلادقاری 
باد, حزن انحق اوتأئبرزی حار اولدینی کی 
طا لعا نك هی معامله سنی قهر بو ز ند ن کو سټروب ده 

هه ۸ 


WT ی‎ 


. اوک ے کان ا فالیغاوی کر نرمرنی: هلت قلما ره 


بحکرلرینه حك ونقش ابادیی (مهحوره) نحق 
اوقدر ترسح اوانه بلمشدی . 

بواسنناعت :قدا زیا اد کین یو رکه 
دوندیان + .انندای عودنده دراری ده زارت 
ایدوبان‌ده‌او ولذهمعمو ر كور چە سىرۇ ریتاری 
طی برقات دها تزاید انلدی م۰ رازده اوراده 
طوودقدن صوکزء قو ناغه, عودت ابلدملن. 

صباحلین يك ایوکن چیقمشار وع عت 
وعودتاری بر قاچ ساعت امجنده ختام ولش 
اولس حهتله. قوناغه کلدکلری زمان هنوّز 
جاذب بك مأموربنته کنيامش ایدی . 

چوجقارك عودتاریی ايش د ەنە جاغبردی. 
برحوق ندرانه اللفاتاردن» نوازشاردن صوکره 
اوکونتی زبارتارندن نصبل بر احس حاصل 
ابلدکلرتی صوردی . 


اطيعتنك بخشایش مخصومی ES‏ 
" ححاب وع فان اله التفات کوردکه کل کی E‏ 
فبزاران حکمت ایسه کال شرم وححاب الب 
اتکی اویه‌رل درجه منونیتاریی وکندیار ندن 
کوردکلری لط دنیاده هیچ کمسه دن کون ۔ 
مدکلربی مقام تشکرده عرض ایلدی :۰ 
جوجغك سان حال این یی اناده ی حزن 
متواضعانه‌سی» خصو صله وقعه‌نك‌درجه‌سوزش 
واهمیتی حاذب بکه - ذاتاً فلکدن حهرء انفءال 
کوره کوره‌جانندن بیقمش اولان ایک چارهبه- 
مخزون بوز . مناك کوز کوسترمامك امجون هر 
زمان شن وشاطر کورو مکه حالبشدینی وموفق 
اولدینی حالده اختیا رندن زیاده اث ایلمش 
اوللبدرکه حکمته مقابلة" اغلامرق : 
سکن دیاریی بیلمدیکم حالده والدم‌کزار 
بدرک زکندی شمشمرهم کا رادرم مقامنه 

ام AVS EE‏ تا ات ون 
EGE aA i‏ 
۱۳۷ 


۱ 0 تسم اک سوکین احلاویت 
تراد Ra:‏ 9 حقدن نی 
اة ق برف اوات‌ده آنیده نز مسعو 
دسکزی کوره‌رك انکله. مسنرود ۳ 
جوای ووردی» ۰ ر. 
حاذب بك حققه حقىقة انسانلق منت بجوه رکرا. 
نقد رل دوق آتنای ماهیتی اولان واو حوهض ‏ 
کرانقدول احابنه بادهوا ویرلیوب انسانك,عام 
انسانته قارشی نه‌درلو مدبون وموطف اولدیفی 
تقدتر ادن اعاظمدن ایدی . 
علو ماهیتنه حرکات واجراآت مثمودسیاله 
| جلی»العالی برهاند رکه خلقتكکو نده‌بوزسك دلبل 
رل اماف ابده‌کلدیی الد كيه پرانظردکوشتره- 
مدیی مساوات ,انسانیه نظرندن کون کی اشکار 
اولدفدن‌شته‌او تساو یی الکژ ۲ ود مد اشوب 

" دیکرارندن"تفریق ۹ مت اکورامدیاد: ۱۳ 
حتی- قصاب النه دوشمش قوز یکی سوالدم. ‏ 
لرمنك هنوز شفقتندن "شیر غذاق اوله‌جقلری 
برزمانده! فلکك شرهحه ار » سورابخار:آحدینی 
جکرارنده‌ی آحیی اونوندیزمق, اجون‌الندن . 
اکان غاکاز لهه جقا زغ مت انقسدیی: ڪي 
اخوال نارای ده بلکه کتدی: خرن قدر 
دوشلونه‌ركك » بالکز عاقلهبه توارت وانتقال 
ابدءحك اولان املاك. واموالسدن «حجله‌سی 
حصهمند امك دز خه‌لرننه قدر سوق افکار 
ابلمشدی.. . 
»ایا سای یلها بو فکرده تسد ابلدی ! 
حکمنك .ال حاضده‌ی شی ان لی 
وغدیرتی دام ابدرله اخلاقی حنا فظه مك 
شبرطیله. مکتسبات علمیه‌سیی. تراق ایتدیزرنسه 

نك ده فا زه ۾ المه‌شنده شابان انديشه و جهت 
< 


فقط توافکزی حرامنه آجقده جر برزمان 
دوخار ردد او لدی .,وافهتا اعك مشمرتی ۰ 


اخلاقی سلدبی »-وطالف انسانبه‌دن معدود: 


اولان هنچ بولح کب ءتعلل بای ی 
ا 9 


بيك درلل املن:ظپیی ایکن ولو بر عاجزك تزفه' 


واقدازری و لنده‌او لیتون‌هی‌شسی شابان کورسه‌ده 


ا E‏ امك BE‏ باتهم 


زمان رامل E‏ اله 
جو جقاراك | منارلقسدن عودت اسدکلری 


O E E 

3 ۱ و۳ 
کندیته داماد لت تکارت قدر چیقشدی» 
بومقطیدی حصوله کتیره بیابزسه طبی انیس 


و 


کورچ د E‏ باننه اروا TEI‏ 1 
بو قاریده عررض اؤلندی ا حکمت من‌اردن: ‏ 
طولانی اقتضا ایدن تشکزی بالاغا طبشاری به 
جبقدقدن صوکره حالنده‌کوستردیکی تأرکنچنة 
مت وصفنه مزا اولان خام "افنددیده 
زودونی‌نانی بادا تن اوللید رکه کربیکلرنده ۱ 
طولاشان فطرهء‌لری برزمان جوجقدن صاقلا 
مغسه موفق اولدیتده اوطدشاری به مجبقار 
جیقمز شیم کی رخسارینه دوکولکه باشلادی» 

حاذب يك ایسه اوحالی مناسب, فرصت تانی 
ىدوك شوصورلتله مان افکاره برزمبن ولدی 2۶ 

ي دنانك هغیت حاللری وار؟ ۰۰ الشته 
شو جو جقارده رمتال. .۰ نو نارده ور نابادن 
حاصل اولش » برانادن طونش ۰.» طالمی. 
| کلامایدرکه بوکون اك وك منوندتاری» انالریته : 
ابالږینه برر طاش دیکمکله حاصل" اولیود ». 
کت ۱۳۷ 


ارتزمقده ایدی .۰ بك ينه دوام ابدرل : 

ب شواناره چکدکارینی اونوتدیر مق امجون 
المد ن »فياه جخ 2 فقط باه ۰۰.۹ نهابل‌مسعوود 
ایدم ؟... هادی وکون راحتارنه » رفاهارنه 
حالیشه‌م + قدرتم هبه یتسه . بت ی 
اولورسه هستی بدل ایدم ۰ فقط اصوای 


او له‌حق . بزم باعزده موقت رمسافر : بزدن . 


ماک نه او له حقلر ؟ ۰ 
( تلاش ابله ) نەدعك ۱ . .چون مسافر 
اولسون... بو قسه منز د ەع بر اره و بزهحکسکز؟ 
ته ررغ ۰:5 الله اسمرکسون.: ۱۶۰ثلری 
ورمك‌وجدانعی بشقه‌سنه‌تسلیم يمك دیعکدر... 
بن صاغ اولدسقه انار بربره کتمزلر . 
- اوبله ایسه چون مسافز دموزسکز؟ . 
سب دکلارعی ؟ » . ۰ انار زه میسافرٍ کسه 


5 3 ۱ ۴ EE TSR SEE E RED r ad 

E OA I‏ ا ا 0 ا WORT.‏ : ۱ از 
ph‏ ا 7 EG ۳۹ ù e‏ 

2 ۰ ی ا ج ۱ 

۱ ۰ PIE a 
۳ 0 ۰ 
و۳ ۹ ی‎ 
7 و‎ ۱۳۸۰ 

۷ 2 
۱ 

as E r e,‏ بای 
اولش ؟....انالرك» بابالرك» میلیو نارجه 0 
وروت یله بر آدمك مسعودسی تما ایده-ورده 
ونار مکی مددرس وله ج2 ۰ بزدن صوکره 
کم ابت اده‌حك؟» , ۰ 
یو ۱ 
الله کر . ... اوقدرینی دوشنمك لازم کليرنه 
بز عاقلهنك ده صوک نه.اوله جننی همین . بزه 
وکونی حالار یی دوشنمك دوشر : اي 
اری. امجون‌ده الزدن کللی: ایارز! فقط قدرلری 
بنه کوادکار ی ایسته‌هن‌سه ۰۰ 
ازمده بر مدث سکوت دوام ایتدی.» متعاقاً 
حاذب بك حسبحال ایدر برطرزده :- 
2 سل اخلاقه باقنورم‌ده وحالده 
بولندینی امجون شوجوجنه جکرم بانیور . بللی" 
باشلی 2 ادم او اسی4 آبدی دها بشقه شبارده ۱ 
کت ۱۳۹ 

عکن ادی . 
صورت بان ضایر 4 و 2 3 


ا 
و کدی 2.8 


ايلاء ء ء.مثلا داماد اجك ده مکندی . 

( ایشتدیکی جلهدن جسارت هرق ) 
بکاقالسه هیچ رجهتی دوشو عم. اخلاقکوزل. 
کندی انبنان اولدقدن صوکرء بشقه دوشو نسله. 
جك نه می قالیز؟ فقط با کنخ فک مله اولورعی؟ 


سد دك ؟ زم قزعنه قومشوارعی قاریشه :. 


جقی. مزا مناصب کوود کدن صسنوکره. بش قه 
دوشونیله جك .نه قالر ؟ 
۳ ند 3 فقط بم نشیم 
سس ۳ اد مورا لازم کلب دیزسه‌کز 

اوزمان او او اعلاشیلی " 
سب طیعی؛ | کا صورله‌دن و 
ن اتاو 
م طوغریسنی سویلیه‌می ! 
چون سوبلمیهجکسکز؟ 
سنك نه فکر ده اوله‌هنی مسلمیورم ۰ 
وقسه 2 حوفدنږی م ھا 


امه مانا با اولادی اجون ريوز 


سك درلو شئ دوشونور : وز سك درو امند 
دوشر . تا کدی کنو ۶ پگ هدن 
عالى براره‌و رمك کی اماز بولنورسه برا و کسوزله 
ازدواحی پك تولای جوز اولنه‌من ۰ الوک 
اوارژوار * اواملار‌ندهده موخوددره فقط ى 
ونی دها موافق کورمورم مد تاا ر 
خانم افندی برندن قالقدی. بکك هه رل 


pe 


9 ی 


1 2 کت ۱۸ 
غات محظوظانه برطور ايله : 

سس بکم . یکرمی بلاق حر مکزی بوندن 
صوکره می اوکرهء‌نه جکسکز ؟ دها بم نظرمده 
انسساتلرك :انشسانلعك »دراو تلق,اولندیفی ؛ 
لمو ر مچتبلگ زا )ا نماولادمك راحتندن شمه 
نه اررزوماو له سلیی؟ ([ 
صوکره انسانك بر رندن آیریسی غبریسی اولور. 
عی؟۱ کراصا لت دسه حاثاولورسه‌ق‌سوکلراصالی 
بالکز کوزل تیه کوزمکدن غبار ت کو ربو رار: 
او حالده کک اصتل دکلسه‌ده سز ساب کزده 
ترنیه کوربور » ,رااصادن نهفرفی قال ؟ 

اکر روت ارانه‌احقی اولورسه‌ق جیا ننه 
بوز بيك‌ده شکر اولسون جناب حق انار.کی 
دها بر قاچ کشیی سلمه‌حك قدرغق وبردی ۰ 
دها نهبه احتاحجز قاار . 

بکله خا علو قلبارندن طولای ,ر برش تبريك 

ال ار ۵ ۷۲ #: 


tr‏ ی 
اتد کدن‌صوکره آر هلر نله بوفکردهتصمی‌او لندی, 
کھت رات اون دردجی سال حسان 39 
عنفوان شاحك اول فصل ماری ادی-سن 
وسال اعتمار بله کو ستردیی لزوم اوزرینه ارتق 
عاقله نك کندیسندن قاخجه‌سی اقتضا ابلدی » 
جاذب بلك حاسن اخلاقی یله بوک تبیه 
وناموس "عا هبه متعلق اموری صوك درجهارده 
دوشو نوردی ۰ :سوندن بشقه عافله اله لتا 
استقنالاری اجون هنوز هرکسدن مکتوم» فقط 
اکن کندیسیله حرمنجه موجود : بلک مصمم 
اولان نت مسستقلله فبرّلك راان .اول حکمتدن 
قا خز له می از ونی با بعملان»ابلایشدی؛: 
بمنبار فك جو قار دم امال اند مج تاو 
| نشینی تمریف وتصویره حاجت بوقدر ۰ ایک 
فرداش » ایک رفق . ایک .اشنا اوه‌شندء‌طهوو 
ابدن خدود وموفت آبریاقسله کوکل اجتمکده 


cd 9‏ ی ها ۷ مب 3 Aa‏ رز نت ti‏ : > 
1 ۳۳ ۱:۳ 


صورند» برافترامك » خضو صله عاقله کی ذوق 
رالفتء بغت عست سلبز» حکمت کی قدر عست 
اکلار ای قلده نه انی نه زهرلن حیبتار 
اویاندیره‌حنی ناو در 5 
حکمت‌هرکون‌کوله اوبنابه‌بتاغندن قالقوب ده 
مطالمات ودی اجون قد ره راخیلحش؛»ر 
کتاب تیش دعك اولان‌عاقله‌سنی سودای سباهی 
۲ کدزر پریشا نکسواری اشجنده مو رکو زار يله 
کندیسنه منتظر بولد غه کوکنسك امپسدتی 
کوزىتك اوکنده,بولش قدر ودلشاد اولورکن 
شهدی:صباخاری خاغندن قالقهسقهاکوبا جر 
ناميل برعلم خسبرته مصادف اولور ۰ نوریزینه 
طلم تتکودوردی» نظرندءعالك ر نی دکشمش. 
صباخك ظیاسی» مارك نسیمی» اطرافك لعافتی 
مکندپسنه مامدن خښ ویر »اي کون اول 

پیش 6( a‏ 3 خندان 7 
اولان کار آچیقلی قوبولی صادیل قر مزریل 
رنکلرله يشل جن اوزرښه باملرق بشیل 
زم د اوزرسه ابلاسارله » بافوتارله » آلتونلرله 
می‌جانارله ایشللمش بر چيجك دمتنه بکزهین 
کوناکون ازهار آرتق نظرنده فمتدن» لطافتدن 
دوشمشدی . 

کوکلنی که ۰ کوکلنك تحسسات وتحسمراتی 
او نو مه چالیشردی. سه‌معناد قدیعنی بوزمیه‌رق 
کون درساریه اشتغال ابدر» هرکون لغیجه 
بمندن»,کز مه‌سند نکر ی طورمازدی۰ءلی امْصوص 
سنك ابارنلمه‌می صله حا کات عقلیهمی ده 
اونستده ترقی. امش بناء علیه ادراك نبكوبد 
اسدن ابه افتدار حاصل ادامشدی ۰ بوندن 
طولای عافله‌دن ابر لد امون ودرجه متفر 
اوبه نك افکار محومبهبك ن اک بخ ر وشرده 

۱:۰ 
اولان تفاوتی حسییله - کندیسنه سو نظرجلب 
امك احتالی‌ده موجود اولدیغی لیر » حزنی 
محزون آیدن سب ب کی کوکلنده اشکنی کربان 
ین خبا ل کی چشمنده ساقلامنه‌الیشبردی» ‏ 
جفارک اوقلب + ددونند, اتا برظلامین ده 
زهی‌آب اتفعالنی کنارندن‌دوکی 5۳ انارحزو نتی 
وجودبنك ه‌ذره‌سنده آبری آرری اظهار 
ايان . اواشك کثرندن طوره‌جق بر وله‌مامش 
کوزارندن زم قطره دوکاوردی , 
عاقله‌ده اپسه بالکز حکمتك عین‌حالی موجود 
ایدی دینیلیرسه احوالی بك با کلش » یعنی بك 
ناقص تعر یف ابدلش اولور . ۱ 
ارککلکله مادة" بك بوك برفرق کوسترن 
لتاق مادء او تسده تفاونق حا زدر.قادنلرده 
منلان سرور » انجذاب امال » انهمال هوس ؛ 
ابنارتِ ارزو بالنسه بلک برفاج درجه زیاده ‏ 

۳ المد اام ره ETRE‏ شدت ار 
۶ ہام بأس دخی اونستده اولور ٠.‏ ۱ 
اء عليه عبن واعه‌نك برارکی برفادین قذر 
مت ایده‌مه‌حی» اوحالده اه عن واعه‌دن 
برقادمنكث برارککدن برقا قات زناده نون وبا 


مغموم او له جنی طسغندر ۰ 

نخصوضنا ماھ کی سترابا جک دن٠‏ مرا 
حزندن باراداش کنج حکمت کی حتی 
معصومانه اولقتله برابز هر‌صورتله اشستداد 
واشتعاله‌ستعد اولق اوزره که کلندء طاشدانی 
بررفيقنك وید رده ی انش مقصندکیاك 
ابرمیه جک برارده‌کوزینه کو رو مه سنه‌طبیی رکوزننك 
او کندن غائ امش قدر دون اولشدی . 

افتراق وال انلها برای قدر دوام ابده‌سلدی. 
اوس ایك صورت کذرایایکنسنك‌ده حالازننده 
نکر نده اویه برتبدل بدا ابلدیکه صاقلامق 

3 ۱: AY E I 
۷ ۱ عکمت‎ 5 
ایستدکلری اسباب کونش کی تظاهر ایتدکدن‎ 
1 دشقه احامنده رده ر خاوت کوساتر مانا‎ 

ل کوچ مدففانندس غل غا 
دن کیزن جاذب بك ند پرواحتباطه من کل الو جو« 
مناف اولدشی حالده برکون سک حاعس هرق : 

ا ! ستیك حزون کور بسورم.سبی‌ده 
طییعی: نم بیلدیکم کییدر . 

انسان بر فرداشندن آریلیوسه السته اغلاو » 
فقط ەز آبرلدیکز.اوده و راده‌سن ده وراده‌ساثء 
واقعا شربعتك حکمی معزی برریکژیکورمکدن 
منع ایدسور م فقط وندن اوفدر محزون او با 
ملیسکز . شمدی ,رربکزی‌کورمکدن منع‌آیدن 
شریمتداك و زمان هیوقت بربریکزی کورمکه 
مساعده زومرم دم عکندو ۰ سن وی 
جالش. وظفهکلهمشغول اول. باقم انی نه حال 


ان 

۱:۸ حکست ۱ 0 
دیهش ۰ حتیابزیی‌ده بوصورتله آسلیه‌دن‌بشقه 

حاره توله‌مامش ایدی : ۱ 

بکك تسلیت زمیننده‌سو یلدیک شو بر قاچ سو زدن 
مقصدی بالطبع | کلاشلدی - که حکمت امون 
خاطر و خاله کلیه جك. بلکه رژیاده بیله کوربله. 
میه‌جاك ,رمسعودیتكمژدهٌ روحبخشی اولدی- 
حکمت هر درلو انام وعواطفنه مستغرق 
اولقلهبرابر بکدن عنابتك بودرجه‌ستیبکلهمأمکده 
حقلندی . 

انسان دیدیکمز خلوق غریب شکل وصورث 
اعتاز له یکدیکرننه مشابه وعائل اولدیفی عالده 
سسبرت وماهت شطه نظرندن اوفدر ب 
وغریب تبدال رکوستربیورکه حتی‌دقایق و حقافنه 
عقل اردرمك له ملسونارجه افرادندن و 
قاچنه نصیب ومتنر" الیو » 

دنیابه رکس عریان کلیور . دنیادن هکس 


۱:4٩ حکمت‎ 

بنه عریان کندییور. بونقطة نظردن دوشونلسه 
كیمسەنك کمسه‌دن فرق بوق . اوبه اولدینی 
حالده حدالغاه‌سی انسانه کندی انسانلغنی سله 
مح اوکرعکه مساعد اولبان بر عمر طببعی 
ظرفندء را باخود؛ خیال نوعندن اولان:بسض 
احوال بوخاطره‌نی يك‌جوق فکراردن سیابور, 
درت حق غی‌وشلق روت وباخود اوفاق ۶ 
موفقیت سایةسنده کندیی مال انسانتنك فوفنده 
- باخود کندیله هم قدرت اولی‌انلزی اوعالكث 
دوتنده کووک حالشه‌رق خلقتاث رد احکامی 
ايله انسانلق امجنده بشقه بر انسانلق. اادمه 
قالقیشانار؛ بولنیور . 
نام عله جاذب بکك قدرت تقذیهسی بشقه 
برنده او لسه حکبت کی فلکك بيك درل و کرم 
وسردندن آرنه‌قالش + کندی طاللی سله بوزننه 
ادن استفنا کوسترمش بربیکسدن قیزیی د کل 

مائ افندسنك حالی اك موه بر عونه‌در ۰ 


حاذب بك امش بده اعاظم ایسسه ادملفك 
وظیفه لازمه‌سی اومشترنی: تعقیب اعك اولدبنی 
حالدہ مع اتأسنب بك تادر کورپلیور + بتا‌علیه: 
ارم جوحق - اووقته‌قدر مخت ناسازی دابا 
وظفه‌ندن,, السانلفندن بر برطام انشان 
قبافتنده‌شیطا نا رل ز برتعدیاننهسوقا هش وجفادان». 
بلادن. پشقه .هر بر,معامله کورهامش: اولدبنی. 
حهتله - انس نلفی خاسلکدن, عبارت, ولشدی:». 
واقما جاذب بکی بوندن مستتنا,کزردی؛ لکن, 
نه علو حنایك ودرحه‌ستی رانانده مسلتحیل 
الامکان تلق انلردی ۰ 0 

کك, و عه اوغیدق او زرسه ا 
دکیشدی/. عا لك بیلدیک کی زعام آولدیفنی,». 
انستانارده, کوردیی_احوالك مومه شام :| 


ی تا رتش ی و ی هشن 
ات ۱9۹ 
TE‏ | کلادی.. الم ن ۵ ا(؟ 
۽ عاقله هکانخه هم قادین» 7 حتی‌حوحق 
"اولبایفی جهتله رن اک لاهمی م۲ بن کیمم؟ 
«اوکم .نی بر سمه يه لابق کوردی ۰) يلاو 
لداع ابا مکی 
بك‌سودیی اجون بوبه برفکرله وارد خاطری 
او لدیندن صرف نظر بعلو افکارشه برد ليل 
جلیدرکه بو خضوصای دوشو بوب ده کندیسنی 
خکمتله مستاوی کرردیۍ اون درك علو 
حناننه برقات دها محلوت اولشدی ۰ 
جاذب ؛يکك اجاز مسییح کی کوکاان احینا 
ادن مده عاطفتندن‌ص وکره کذران.ابلان‌زمان 
ای حوحق اون طائل" بر مدت: معاشقه 
او لدی.. 
حکفت هر زمان عاقله ی داؤشو E‏ ان 
کوکاندن آریان خیال لیا دمکذاراولوزٍ؛ 


0۲( جات ٤‏ 
استشالده عافله‌ه لالق. برزوج او لهسلمك اجون 
ماحصل مق دور نی صرف وا بذا لا بار,بالکزاوامند 
عالنده‌ده بلای خسمرت باشندن! کسك اولزسه‌ده 
قیزی‌هکنحهز ژیاده کورمکله انی‌تسکانا دردی. 
عاقله ه کلنحه حکمته » حکمندن نك قات شدید 
رسودای قلی اه محلوب دی » اودرحه که 
کیج هکو ندوزءقشام‌صباح بتون‌قوای مفکره‌نی 
اک خصر اعکدن. هی‌زمان| نکله‌مشغولاولقدن 
حتی‌انك درجه سیی واهتامنی ۱ کلامق امجون 
اسه واسطه‌سله صورت خفه‌ده خواجه‌لر ندن 
استعلام حال‌ایلمکدن کری طورمن» کوستردیک 
عاطفته. عدم لباقت ابراز ابلیوب‌ده درك 
فکرندن رفظ هنیآ ۱31 
"کی .دور اندیش ,زذات اتخون انی محال| ندر 


مجالاوادبفي حالده ه‌دقیقه فکريني زهمای شهار 


کم Nor‏ 
الینده ز ون ادردی.. 
خکمت او ؛ طقدوزیاشنه 1 زمان 
اوامیدلۍ خواهشك سوقیله مکتسبات عله‌سنی 
اودرجه‌به, کتر‌مشدی که اوفودنی درس ره 
هی‌هانکسندن حت اچیلسه مباحثارینی جدا 
حبرنده براقه حق صورنده سان افکار او 
کوردیی فونك می‌هانکسندن بر سؤال ایراد 
اولنسه سبائلی حق دوجار شرم وححتاب 
ابلردی ! اله الدیفی کتسایی کندی تال قدر 
سهولاله | کلار » اکلادینی محئی اسمی کی قطمبا 
فراموش ایلمز وایکسنك. بربرده چا نود 
دردن اولان فرط . ذکا اله وة حافظه بك 
ایکسنه ردن موفقتده کوستردیی کال توادر 
خقتدن معدود اولدیغی اشات ابلردی. 
حتۍ جاذب بك محاسن افکاری مله‌سندن 
اوق اوزره فضل وکالك قدریی محق سلوت 

YTS #9 


ود 

ازن کنخلکنده هه موی ر1 
افکار اعش اولدرفندن حقله ال وفاضال برذات 
اہی ۰ او له ایکن برقا دفعه کم دا خواحه.: 
لرندن درس الدیی: انتا ده علوم,وفنو هعاشا 
حریان ایدن.مد‌ذا ک راه لرا نده نو لشن الکن 
تشویق, اجزن دکل برقول ,حسخ اولتق اوززه. 

غایت. منو انه. رطون ابله : ۰ , ها 

ويله دوام»ا در سه قا نىتە پاک مک 

مباحثه به هیچ بررخز ك قدرنی تعلق چیه 

بن ده جناب ,جقدان اوه عنایت بکلرم:» اوالا دك 
بان کمه‌می زمانك ترقناننه دلالت.ایدر ,امد 
ایدزم 5 اوغل یآ و خصوضدهده سول ز مسعودسته: 


نال بده عکدر . ۱ 
جو جغبداثاکالی, نالک مین : بخصو ضندة 
دکلدی. کالك لازفه اۇلاسى5 عك اولان جين 


اخلاقده اوادرجه ضدت وشبرت قزا عشدیک + 

.هن کسك: مرا تیآ دیخصندة؛ آزامق طریق 
مستقیمنی التزام الد نار" حون اتبات مدءالرینه 
کافی برزمثال او مش ونوحقیقتی دوشنو نه‌میه‌رد 
برد ادماك محاسان ومزایاستی بااسنك نیت 
اضافه‌سنده کوونازوا لالا کن تتا بالق 
بوخاندان قندعه مسب ولد نی فکردنه 
دوشورمشدی . 
بزده شکل وقافت جهتیاراعق لاکز 
حکیث سفق" حر تو تل ای صمدانه نك ال 
ارهن وااو لكان خلفتا.دی!اوبلهک : 


ورسه باقان ك کال جسن ا قسنم :اولده ۱ 


آصور ووصف اولهش اولان مهحوزه 
ص حومه دشناده قالان صوك املی حری اجون 
اخزنده تکی‌را دنلاه ,عبودت ,امش ,اد غلك 
اترو عاد تانساسل اروا حه قاتلا وله جنیکلبردی- 


(Bol 


حاذب: بك کی اصلدالتی, مخبلاندان تاتی؛ ایلیهرلد 


E‏ برفرق وارسه TE‏ یک 
بنك ارک اقشه‌جق تدر اوزون . ی : 
بالطٍع ر قادن ویوا شاف تازا حر‌ارتندن 
حافظه ايده مدیی جلدسنك برازاسمرجه اوله‌سی 
ایدی‌که بو - ار ککلکی حسبیله- حضننه برنقصان 
دکل پالیکس خادم کال ایدی ٠‏ ا اا 
عاقله‌ایسه طسعت حزان استعداد نده مو جود 
اولان کافه قوا واقتداری بذل ايله تشدبزدیی 
برنونهال لطافت اید یک اندام دلفرینی کورء‌نك 
نظر اشتیاقی جلاب اعکده طول املله بار یش » 
نکاه محزیی تصادف ادنك کوکلنی وجده کتبر- 
مکداه ضنای سحره . ور صاحه رشك انداز 
اولوردی . 
دنیابه بر عام علویدن انتقال ابدرك نظری 
الا اوعانده قالش کی دا نما مبال اعتلا بولنان 
کوزلری قویو مانی ایدی ؛ فقط اومائلکده 

۱۰۷ 

برلطافت ۰ اولطافده بر تأثر موجود ایدیکه 
کوب قلمکار طعت متحسس کوکلاردة حزن 
سودالراو اند رمق ا چو ن کو زر بنه شام غریبانك 
ساحل مغربه دوشن نور سیاحندن ایک مینای 
زم‌دین ایشلمش ایدی . 

اوچشم هبجاعش اله سای صبح نوروزی 
| کدیران جلد لطبفنه باقه‌لشمقده اجاد حسان 
ابلیه جك ندر امتزاج کوسترن مژکانی صاجاری, 
قاشلری کی قوصر‌ال بررنك ابله داعا طسعتگ 
ال ۶ مساز: انا رز خسیا.الواجنه هملک 
ابادیی انظار سه رهنالق ابد ر کی انظازله 
رار سوزئاور » شدت ذ کاسنه دلالت الان 
بحدت نظری ایسه - خاقة ‏ مغموم باراد لمش بر 
دراه نا کهانی کوستردیی حال ھور کی -دانا 
برحزن مترورانه» رتور محزونانه ابل‌کورنلزی 
باقه‌رق ت جلب اباردی . 


رد کل مال سلکی 7 


دوداقاری کوبا سکوتبله‌ده بر معنای التفیات 

۸ 
انکشاف غنجه‌لر کی - دانما ابتسامه حاضر لثان 


اشر ا رچآ لان خن اسک و یژ دة وصال قدر احبای 
روح ایدردی . 
' بجرکاتنده» اطوارنده رحاذهمو جود ا یدای 4 
کوبا قو تالفه نه‌قدر «قلب + نه قدر. نظز وارسه 
پزوجودده مع اید زك .اوونجودی برشمع آمال 
ابلمك سوداسنه دوشمش ده فلبلره » نظر له 
خصو ض نوردن بر مقناطیس خاق واک نال 
کل کی بر اندام » اهستزاز نهال کی بر خرام 
ویرمشدی . 

خلقة ٠“‏ اطعا .ال كز بده خصائل وحادن 
انساننهنك احاعنه فکزی نه‌قدر مستعد اسه 
الا" بر یشانلفه اودرجه میال ابدی » کوندهبر 
درلوزینت» ساعتده برد رلو قیافتله جدید و تزبیده لزوم 

و TO‏ رک 1 
کی e‏ 

ETON ۱‏ اراستی الاي سالا اده ۲ 


ی 1 


4 


کی ما ی تاش هی‌اهتزاز نده سك زنك لطافت 
کوټ رمات هر اطاقی بیکلر جه قلی, اهتزازه 
دوشورمك اجون الك تخد کوره‌رك ]ززا 
تأس روح افزاسیله تهزیز ابادیی کسواریانار 
قدرتك نور عفتله امتزا جندن حاصل اولان 
کردن سیمبانه دوشدکه ؛ دوش نازسه دوکو .. 
ادکه » پریشانلق انجنده صقلاعش موه جال 
اتکار اولوردی . 
کلمی اوقدر دلنوازانه اندی‌که رصوك درحه 
منکنتراولوب‌ده | نکسارسه‌سبت او لانارء‌قازشی . 
سان انفعال اعکده مضطی قالسه اواشعالی نله 
التفات قدر روج اوفشاردی ۽ اخلاقنه کلنیحه 
ذاتاً جو جقلقدن بریاولان احوالیا کاو ترز مان 
فصیحدر. حا که‌سی حکمؤصواب قدرطوغری 
مطالعه‌سی طلوع صباح قدر پارلاق . افعال 

سس سس ۳ 
بدرينك اوتوز قرق کشیی استیعاب ادن 
دس وتنام » والده‌سی اله بنا فا اوله‌رق 
خانه خلقنك لهس ی کندی مادوننده و لندقاری 
حالده ندت یر ی امحنده ر بلک زكر ء کنویدندن 
کی متکسراوامتن: نعیه منك موه 
بر حبتدن بشقه نظراریی فزاعامشدر. مقدمه‌دن 
اعتارا وراه فدر سط وان اولنان احوالدن 
جوجقارلارتحال بدردن‌ص وکرءی‌س رکذ شتاری 
وعافله ابله عا نله نگ نای "۱ کاو لدی . 
وقعه‌نك اصل شاان دقت جهتی بوندن صوکره. 
درکه- یالکز بوقاریده‌ده عرض ایتدیکه زو جهله 
مناسست کلمه‌سی اولان منره‌نی خاطردن حقار. 

مم اقا اییز بداب ۱66 ۳ 

۴ ۷ 

اد یکرمی بدنجی سسال حیا تی اوائلی 

۱ ۱۰ 
ابدیکه اول فصل مارا خلولی حسییله هکس 
صیف‌ارنه نقل امش ۰ اومیانده جاذب بك‌ده 
خانه‌سی خاتی ایله برابربوغاز اجنده بو آنان‌کوشکنه 
کیتمش ابدی . 
جوجقلرك صاح‌العید سعادتاری دعك 
ا ولان عت ك اوسنه اوم‌اراحندهاحراسی مصمم 
اولدیتی جعبتلهکوشکك مفروشات موجودهسی 
کاملا" ديل و لاد اول ۰ طععت فاطره 
بغحه‌ستی ۰ حوالسنی > صنعت کامله داخلی » 
مفروشای زین انمکده کوبا بر بریاه ماه به 
قالقدشه‌رق‌صنایع حیرترسای طبیعتله طبیعپروران 
صنعتك اقدام و اهمامارندن تشه کاه ماره بر 
۹ ونه لطاتّف وصع اولمشدی ؟ 
مان انك کندی قدو مئ .کندئنه ترىك 
ابدرجه‌سنه نور التفاتی آ نار رسعك‌ال كوجك» 
الك خی قطه‌رنه در نشمر ادرله ه‌کوشه‌ده 


5 1 ۹ 


رصح سار هر درهده r.‏ مسار اوانذر. 
دل رنه کونی ادی », حاذب 0 


رفیقه‌سبندم ۰ عنوم اوخلفتده 6 مسرت 
بر شوه مسعودت ا ادی . عافله 
اجان فاده وجدا ك ار ي 
اولان وه میزەسی ابله عن ميت هده بولنان 
طبع سلیمنجه بادیرمش اولدینی للك 
ا ۰ مننهای ا عر اعش ؛ 
نور شفق کی منن‌ای نهال قامتی اولان زلف 
زرتاری اوزره التوندن مج بر چانك وضع 
ایلمش » او کون کلین اول-ینی اون بری 
«سرندن » ری‌ده حست‌الا دب اوسبرتی کم 
واضا ره صرف ابلدیی غبرندن متحصل ایی 

س طمعی * مارك قابه اعتنا الله تشديرديي 
ی رخسارسه رقات دجا هنت 
وررمش » دعوتبارك » مس‌افرارك خصوصیله 


۳ 


ی 

۳ 


8 ار ی اه تفا Sh‏ ری ۲ 
۱ حلمت ۹۳ 
والده‌سی‌اناه| خلای‌ساتره‌سنك معروض عاشالری 
اولدقجه حیحابندن دوکان تراراور خسار آتشان 
اوزرنده طولاه‌رق اوزرنه طاملان قطرات 
شنم هنوز قور مامش کابرك لطافته بکزه‌مشدی! 
حکمت اسه الدیتی امل اوزرنه دهاً راقشام 
اول کوشکدن کدرا مسافرة وندیل از ده 
زمان‌موعءو دك مسارعت حلو لنه‌متتظر و لنوزدی. 
الکز او کون ساعت درت مق زاده‌لرنده 
کوش کلوب اصنول وعادت وميه اماه 
وطفه‌لازمه نهدن عارت ایسه‌اجرا ابلدکدن 
ستو راه تکرارا عودث اتّدی . افشامه فقدر 
رفاقتندہ نوانان بر قاج ذات ابله وقت کیروب 
خة «قدمه موعودء سعادت اولان ساعت 
َُننه زفافه کردی ! 
7 ارك قد رت بالفه کی هر طو قندیت یکوشه ده برغا 
حبات وحوده کتبرن باد رواخشاسی اطراف 

9۵ ای ۹ اون‎ 
7 ٩ NES. YY AY : 2 
TEE 

114 جا 

موقیی نه قدر زیان یدیس هنوز هلال 
حالنده بولنان ماتایك نور ی رک طاغجاره » 
ساحلار» عکس ابدن سای سیمینی‌ده بوکیحه‌ی 
فرق‌ال اده زره قدار ا 5 کا 
تفاس موجود؛ طبعت اولانجه قوتمله اوکحه 
تج امش . بالکز اوکوشبك دکل بتون عام 
موجودات بردوکون اوینه بکزه‌مشدی ! 
سیاهه مين بر رنك مائی کوسترن -مانك 
اوزرنده کوا کب رمي دل منای باك جل 
ومن چندن تلوین‌اوعش ,راطلس شیفام اوزرینه 
ابریلی, اوفافلی طو نوی پارلاق اتکلر طولوسی 
الاساره‌ار صاجلمش » باخود ایک مسعود محبته 
همای اقال کی عوام الادن نزول ادن خبال 
سعادتك قدومنه قارثی حفه سماه التوندن » 
مجوهی‌دن منسوج بر قاليجه استقبال و 


ادی ! ۱ 


RA SAS 


حکمت ۱۹۰ 
متناظرلری بوانان - بوک اك طاغلر اوزرنه 
طوغری توجه ادن مرك ضیامی دکرزده 
سر وشم حاصل امیوب ارعش‌ده دکزه 
دوکولش کی پارچه پارچه کورینور . 

روزکار اسدکه سطح امك نم کوشه‌سنده 
بر کوکل جارینير کی دا اولان اوفق اوفق 
طا له رکویا کوش ابل بالدیزاھ کوچ کو چك 
مکارجه اهرام حاصل اباراردی . 

اقل , امل ان , براییه بوومش »,بل 
درس او آومش » برابر کزمش؛ هنکام صباوتنك 
قسم اعظمنی برایر کیر مش اوادیفی اجون 
یکاه‌سی دکلدی . اوبله ایکن شوصوله رابطه 
مطلوبه لرتی عقد وتأمین ایلین مسل ازدواج 
قیزده او بله بر حتحاب حاصل اعشایدی که مدت 
عمری امجنده حکمته خطاباً واقع اولان الفاظ 

مکالانی جع اولنسه بلک عود انفاسنه قريب 
بواندینی حالده اوکنحه کوب لسان برینه قلق 
استه‌مال ابدرده قلننكك احتساساتی سه قای اله 
سو پارکی صداسی حزین راهتزاز لسانی اود 
مرلکنت کوت ردی ۰ 

خصوصا ,زشین! وزمانك انات ا 
ماعا که عدق وعته عاند اولسی طی 
ایدی دره‌ده جریان ایتد که کوکلی کی سرا 
عشق وعتدن خلق او لش‌ده مژده وصال 
اکدبرر بر سیم اهسته وزاك کلم اء هوسه 
تصادفق اعشحه‌سنه سنرردی . 

حکته کانخه واقما اوامله" سعادت کد سی 
اجون بر صنح نوروز مسرت ادی ! حیفا که 
خاطرنده حاله‌عاند مسرندن زیاده ماضی‌به راجع 
بیکارجه باد » سکلرجه خیال اوباندیر 
خباللر اسه مجاره جوجنی کولهجی طا مك الء احی.اله سوزشلی,رالتفانی اولق‌اوزده 
حکمت مدت عبر ی اده او بله رزفاف ماشاا مش 
ادیک هنوزکند ينك دکلایشدناراشحنده نفسنه 
هیچ تعلتی اولاانلرلاده خاطرلرندن جبقمق 
حال ابدی . 

حدمت والده‌سنی دوشونوردی . او والدءکه 
عمریناك ال فيضلى . ال رونقل ,رصبح جلا 
سنده پروفاسزلك نظر میل وحبتی قزا مش ؛ 
صوکره انکله ازدواجارینه قدر روی مساعده 
کوسترمش ۱۰ کا و ادمش ۰ انك اغوشنه. انك 
سَاغنه کرمش. البت انرك ده لله زفافاری وله 
مسرتلی » نشاتلی بر که تتسکیل ابش » 
دراخا که اوکیحه مدمه سبعاویت کل ۳ 
تقو جامت: اولشن! 
قه اولوب ده معثسوقانه اعوش امله 

کیان AW‏ 
کربه وبکابه سوق ایلمشدی ! اصل ایلمسونکه . 

۱۹۸ 


الان رز كادناق ر ا وزیا 
منفور اولش که وجودندن ایکی نونهاله حبات 
یتشدردیک اوینه وجودی چوق کورلش ۰ 
بر سرد رهوانك تسکین هوا وهوسی امجون 
سل تفسنتلاه اوندن فوغولش ۸ ایق ارو 
پسندن اربلمش * دیری تابونی اطلاقنه سزا 
اولان قاره رسدههه ندر لهرك خسته خانه 
کوشهارسه کو داز لىن » قرارده"» حهنمازدة 
سله دهشتی تصور اولنه‌سه‌حق درلو عذاباره» 
جذالره حباننده هم ده حب‌اننك بای بیتمش : 
ندب ل کی | لطفابه نور طوطوب ده کندی نك 
بو کی وحودسه بار اولدیتی برزمانده 
بو خاطرءر نوکتتته رده ندرك ایکنحی 
زفافی دوشوندبردی . طالععنز اناك موه 
خانه کوشه‌ارنده» غربت و از یشان بز حالده نان 

۱۷۳۹۹ 
دنیاسندن واز کوب ده کندی وحودی. دها 
طوغریسی موجود اوادیتی کورمامك امون 
آینه به باققدن احتراز اتدیی برزماننده اولرنده 
ترس اولنان بزم شوقا شوق وصالی درخاطر 
لدی انی ایرنیی کون ایک 
دی ا چ ی را ق اون 
اواقتاملق صوله ‌حله‌سنده مسافر ادوب‌ده 
اوجسم ی روح اموات فعوشنده عافت عالدن 
مونه کوستریرکن باباسنك رعنا ايله هم آغوش 
ناز وتیاز اوله‌رق صباحه قدر کبردکلری 

لله وصالی کوزبنك اوکنه کتبردۍ ! 
بردهعاقبت احوالی تخطر ایدبیوردی. بونارك 
صوک ه اولمش ؟ بری بر رذیلك هوسننه 
قربان او لمش کیتمش . دیکری کښدی فکریله 
رطع ایتد یکی ملعنتتك جزاسنی نه کندی 
البله اجرا ایلمش ۰ ب وكون ایکسنك ده 

۷ رن و 
ودل ار لزه علو رای 0 رلوك و 
ضعیف حسدللان حور دك وکیک یکی 
قانی کفتندن طویراغه حو یل اعدله راز خه له 
قالامش! حتی اولده رفاه ايله باشامغه البشمش» 
اولد ه رفاه تا سننه؛مستعد اولدقاری حالده 
قدر صولٌ خوایکاهار ننك کندی متروکاتارندن 
بایلمه‌سنی جوق کورمش‌ده باشار ندءک 
سله تصدفا 1 رکز اولعشن 

حکمت بوناری برو رر بیش جشمنه‌کتیرو که 
طالنك او اقعامی مساعده‌ستی عادنا کندنه 
چوق کوریر . تیاه اغلامق امون کلش ؛ 
عمری اینه‌یه عکس اش مئال کی راؤبتدن 
بشقه جهن مفید اولز ایک خیالك ماغنه حصر 
اولفق | جور نبا رادلشد هو لك کندیسنه از 

و یمتا مب اعلار دی ! 3 

0e‏ اوه بر زمای نوا کاب 

کیرمك » بالطبع جان صیقمه‌سی EES‏ 
آاکی کی ود حقلى کوره‌جك قدر 
حق وباطل جا که به اولان افتداری سا اه اه 
اوده اشترالك ابار ؛ برطرفدن‌ده تسکین وتسلیته 
حالنشردی 1 

مع ماقه برساعت قدر دوام اپدن بکا سل 
روان اش‌ده اوکنه دوشن حخس ناتنا 6 
سنوزمش کوتورمش کی کوکارنده‌ی باراند - 
بشه,یه اخقت :ویر دی متعا قا طبیعی بر انشراح 
کلدی ! فورطنه لئ برکیحهده سماوای قابلاان 
قازم بلوطار روزکارك ماه طاعلمش‌ده 
مهتابلت نبا وعالك رو تی ,عرد ن1 ایلمش: 
کی اوحزن وکر هدن صوکرهطاتلی طاتلی تیل مار» 
روتحنواز التفاتار: برپستا راه نازان» پرسنشکارا نه 
نمازار نون کوستزمکه باشلادی ! 

ساعت نمف الیه قرب انش اید یک اهناب 

۳ ی دی مت 


رمارگ نتاراباردن 77 
فلكك نظر حسدند نکم ابدر کی طلمت اباد 
زوالته حك اهرك اورته‌لنی بر ظلمت احاطه 
الائ 1" 

اوزمانه قدر سدار ناز اولان ایی‌سودا کش 
مسعود مهتای تنظ |د رجه سنه برخرام لطنف 
اق نخرایکاه اباو بی ک1 

مساعدء زمان سعادت حالار نی اخلال.اعك. 
ایسته من ده حلسارنده سکانه ولعامق اجون 
اوهو سله مقادرتارندن احتراز ابارمش کی 
ساعتارجه او بوبه دیا ! حتی اوقدو دکل 
بر براربنك سیر دیدارینه بیله قساعت کله‌دن 
صاح اولدی ۰ شفق ماله ءژدة حسات کتور 
کی مشمرقدن بشوشانه برچهرء بشارت کوس 
مک باشلادی . عاك اس کونشهبتیخ برشقه رتك 
لطافت اظهار استدی . 

ی ۱۷۳ 
طلوعه حاضر مش خورشید کی بتأقارندن 
جیقه‌رق کمش ایام سمادتارنده بلک هکون 
ارامکاها نساطاری اولان کو شه لر هاو طوردبار. 
هو نام اله کش ده کونشدن استفاضه ادن 
نوری کونش قدر پارلاق کوسترمش فر کی 
" بررارینه معروض اولدقه کد مسرتارندن 
نورار باغار » روحدن حاصل اولش واخود 
روحه قوذ اون بارادلش قدر وجد اور 
وطن اولان صتاح روزکاریی مزر 
ابللن التفات عاشقانه‌لری ۰ مکالات ملتفتانه‌لری 
كوبا ميخت بتك رر له" میشره‌ستی تشکیل 
ادلردی . 
شو ازدواج اوه بر مسعو دتك مقدمهسی 
اولدیکه مح تضوبر ماهیتی اون مسعودیت 
دان خباله وجود ورمك لازم کلیردی . 
ا کی مرو :بو کول اد 

برخسته شفاسنی » or‏ ه‌قدر د 

او قدر سوردی؟ E‏ ت عاقله سنه مفتون 0 
پر طیعت ارہ » بر ار طسعته طبیعته » برنمال آیهه 
برحن بارانه نه‌قدر مفتون اسه اوقدر مفتون 
ادی ۰ 

ريتك فا دیکربنك اتناتندن شتهمد 
بولمزدی . 

چیفت باراد لش ای مخلوق باخود بری دیکر- 
سك ساه‌میراعشان کی جک اق اند نم هه 
اول حراغ اولدینی مأموربده کن ومیه رر9اج 
ساعتدن دشقه بر برلرندن اربلمزار » ازدواحك 
اشراب اتدیی معنای امتزاجه حقبق بر وله 
+ کوستربرلزدی ا 

حاذب بك ایسه دنباه دک کش هان 
عیالتوالی دبنله حك درجهده‌استراحت قلب اله 
باشامش واحکام زمانه نك عمومه شامل اولان 


#۷ 


۱۷۰ a. is 
تيك ودندن تون مصون الماک ور‎ 
ناله اهون مصائب الله قوزئلمش تحار اندن‎ 
اوادیی حالاه شومو فقتندن حاصل دی‎ 
حظوظیت آوزمانه قدر هیچ اشنا اولدینی درحه‎ 
. افراطده بر خس روحای ادی‎ 
۸ 
حکمتله انسه مفارقت اسدکلری زماند تبری‎ 
ُ ی افندی سا توحبه نظری اولمٌدی‎ 
وقعهیه اولان مناسبت کلیهاری بالکز ماضیدهی‎ 
ای سنه‌اك وقوعات ابه خاعه ذبر اولدیینی‎ 
. جهتله سنه نظر تدقبقدن کرمك لازم کل‎ 
مانی افندی حرمنك سنو اخلای تەی‎ 
اوله‌رق اوته‌دنبری‌حکمکده اولدبنی درد و مشقت‎ 
کقات مش کت کر انى ردول اوقدر‎ 
بزار اولشدیکه کوب نسانرینه بر تلان اور سی‎ 
وحوده‌کترمش ووجوده‌کتردیی اجون‌کناهه‎ 

منیره î‏ درت ۰ اون i RE‏ 
مساوی" احوالی » ردائل اخلاق‌ده ر رادهه 


کلدی که تون افوال واحوالی جع او لاسه 


امجنده انسائبته موافق کور له جك » مدوح تلتی 
او لله‌حق ح رکت تحر ی ا مك اجله درمان آرامقله 
مساوی ادی . 

انسان اجون ذاتنه حرکت تسان ادن عقل» ‏ 
حرکاتنه چم وصع این وحداندر . او بلا 
بر بانك اله 3 جوهی عقل وکر کسه 
نممت وجداندن حرومبتندن نای اوللیدر که 
دیاده هیچ بر حرکتی عقیله وهیچ رفی 
TT‏ 

الك سوك قصورى ٠‏ یمن اك سول تقصيراتنك 
سب صدوری عقلسم لکنه برهان قطمی اولان 
فرط غر‌وری ادی. دنباده کندي ھر قادندن 


عاقل طائر ؛ کندی افکار و آراسنی هی قزدن 
زیاده بکنیر ؛ الك معقول اقوالی سفسطه تلقی 
ایدر کندیسنه قارشی اختبار جسارت ايله نصح 
ود بوانده اخطارانده بولانار استهزا واستحقا. 
رندن بشقه برمعامله کورمن‌لردی . 

بدری واقعا قبزبنك التزام وتعقیب استدیی 
ملك فصل بر کریوهه واصل اوله جفتی 
سلیردی . ۱ 
فقط انى شهراهندن حويرمك اجون بر حاره 
دوشونه‌من‌دی. نصبحته قالقشسه اوده‌هیکسك 
کوردیک مقابل‌دن بشقه بر شی کورعن ۰ تکدیر 
وتو جه تصدی اه کندیسی ارکك وخصو ‏ 
صیله در اولدینی حالده سویلیه‌مدیی وسوبلیه. 
میه‌جی سوزاری کندی محصول ری اولان 
اون بش باشنده برقیزدن ایشیدیر . بناء" علیه 


بت خير خواهيانه‌سي ارده اوزون ویل 


که ۱۷۷ : 

۱ TE واوسورته سو لور ب‎ Re 
بشقه ,رشی انتاج اتمزدی.‎ 

وب 9 : درندن اغتسارا موم 
تاره احتی ابيد تارك سوه نظریی قازانعش؛ 
می‌کسك منفوری اون اولان منار سی اوقدز 
تقدیر ایدر ‏ افعال وحرکاتی اوقدر مستحسن 
کر دی SR SSE‏ ماو نت او نت 
بيوك بر خاطر قیرسه بسوك بر حدنی ینوب ده 
اوفق ر خاطر قرمقدن اعتراز امش قدر 
مدوح لی اولنوردی . 

اوساه‌ده قىز الك سوك حامسی » الك فوی 
اک وای ای زرا والهنی برآنان 
اجون و جو دی ار زوا ولمبه حق‌حتیقسحاو لەجق 
درحه‌ارده حل اله متصف اولان ای افندی‌ی 
اوقدر موز اعد که لا قاری کونك 
اورته‌سنده کونك انکاره قالقشسه زوجندن 


۲ ۹ 


ID O O و‎ TO 
۱۷۹ کیت‎ 
جواب موافقت البردی . ناء عله منبره .ال‎ 
مهم » الك شابان توخ بر قیاحت حى بر رذالت‎ 
ارت کا ی اهوت ده‌افندی ر چان نهد ید کوستره حك‎ 
او اسه خام مانع اولور هم او صورلله مانع‎ 
اولوردیکه بحاره ادمك اوغرادینی‌شدت بلکه‎ 
. برقاچ کون راحتسزلکنی انتاج اباردی‎ 
دنباده‌هی کېك خروشری تفسنه‌عا بددر. منبرنك‎ 
سوء حرکانی سایه‌سنده قزاندینی سوء شهرت نه‎ 
کندی نفسی اجون موجب مضرت اولهرق‎ 
 دصاب‌یه مکن اواسه کو لکذسته حان و روب‌ده‎ 
لی رده حکندوسنه ر رشق وجوده‎ 
کتبره جك قدر حریص وهوا پرست اولدینی‎ 
حالده‌اوثرووتلی حشتلی مدرك بکانه اولادی‌یکرعی‎ 
ایی باشنه قدر بالکز پشبابوب بر نظر رغبت‎ 
. کوسترن بیله ظهور اتدی‎ 
یکری ایک باشنده آیکن ازدواجنه طالب‎ 


NA 


اولان - ماهی بك - ایسه وقوعات عالدن مخبر 

صافدل برکنج اولدینی اجون بوکا جرأت ابش 
واره جوجق شحق اجینه‌جق درجهده مغدور 
اولشدی . 

ماه اولدخه معروف بر فاملباه منسویتی 
حسیبله کوزل تربیه کوزمش وکوردیکیتریه‌دن 
جد] استفاده امش ب رکنج امدی فقط پدرندن 
هنوز رم مادرده ایکن نم قالدبنی کی و الده. 
سندن‌ده اون سکز اون طقوز اشازنده ایکن 
آ یراد نی جهتلهاندن‌ص وکر کبردیک بر قاچ سنه‌ظر- 
فندءبالکز بشامق وواقعا کندیسته! و شدن‌اولد.قه 
روت وبسارتوازث وانتقال اعشسه‌ده کرد 
حو جقاتی حسسله اداره ایده‌مامسی ۰ کرکد 
دوست صفتله اطرافی الان شاطنك فک 
شطتکارانه‌اریاوترونی بك حانوقمو امشدی. 

یی ایسستدیکی زمان بکرمی بش باشنده 


بالکز اقامت اعکده اولدزنی ساحلخانه‌دن شقه 
ری قالامش؛ معدشتی‌السه ع ی کل حال ادار ه‌سنه 
کاف اولان ماش مأموریته متوقف قالشدی . 
تم تکر کندینسنده بر اج سنهدن بزی 
موبتوک دی : 

فقط عرض اولنان عجز وضرورت بوکامانع 
اول دی کی رای افندسنك‌کلننلات برقمزیاولدیفتی 
ابشتدیی زمان‌ده طله بك حسارت انده‌مامشدی. 


حالن وکه‌افندساث| حوال خصوصیه‌سنه‌واقف ذواندن 


بری ذاتاً منیرهبه برزوج بولدیفی حالد کندیسنه 
سوك مکا فات موا عود اولدیغندن ماھ وقدر 
خواخشنی‌مساعد برفرصت تلتیاندرك الندن‌کلن 
رتد ها قصشور ایلمدی : تاره لحو اتك 
مقدمه‌سی منیرهعی المقدن عبارت اولان فلا کت 
آنبه‌سی اوحریفك هومی منفعتی ایلهباشلادی 


ای ۸ 


ادی:. اووفته قدر موحودندن اللا آوو حنده 

عدم er EOE‏ هیچ رد. یا 
طلب اولعامق اوزره, ما ماهره ورای 


فرار لشدبرلدی. 

درل عبر قابل تعداد اولان 9 مدمو 
مه‌سندن .رید فرط غور عظمتی ایدی که 
اندن‌ناشی‌کندسته و بردیی ا و4 ده 
دابا کوزی یوکسکده بلق وماهی کی تھی 
دست بربیکسه حتی جاریه سنی بیله لیکو مامت 
اخلاقندن مأمول اولنوردی ۰ اویله ایکن سا قه 
حرص وهوا ابله و ناره اطعا اقلاشمه‌قدن یققه ر_ 
ایشك تمتر بی حون و (لده‌ستی | چباربیلهانتدی. 

حیفا که بوقدر مهم برمسنلهدهپالکن هوساتی 
دوشو نه حك وازدوای بالکز تسکن هوس ات 
اجون ظن ابده‌جك قدر کچ اندیش بر وکر 
عن‌مندن ۽ تششدن ‏ نه‌قدر مستفید اولورسه بو 


تأهلك ده‌ا و قدرفانده محش او لنه جنی‌درکارایدی. 


9 1۴ یت UO Se...‏ ی 
NS OTE‏ ۳ ۱ 


A نیا‎ 

وجهل فق ر قاق كرقتار اولش کمشه‌سز 
برکنج انی فقط اساسا کوزل تزبه کوردیی 
کی تروق ادن کنسه ده تسه وی 
یدیربیه مجك توللرء شلوك انتماهش وازن 
حن اخلاقی عافظه اعشدی: - 

قرا ر ا و نج هفته‌سنده‌هم نکاه؛ هم ده هعبت 
اجرا اولندی . حازه ماهر الی‌الامد هم آغوش 
آزدواج اولق اوزره بر رَفقه مره فاووشوب 
ای مابةٌ عل بن ركن دها ابلك نوزتی کوردیی 
کخه‌دن قىز نه‌ماهتده بر بادکاراو لدیفتی | کلادی. 

حتی" بلك ابلات ملاقانك ایکنجی اسا عى 
ختامنذیر اوله‌دن فعلنه اوقدز ندامت ابلدیکه 
اکر منرء‌نك خاطرندن سله کذازن تصنور 
اولنه‌میان قدر ازدواج کندیسنجه حق معلوم 
اوه ادی دها ا وکیحه اودن تارقدن صرق 


ملش اکا 1 واقعا اوقا ىدە دە مان اوللدیتی 


KR 

نظر ایدرك احتیار فرار ایمه‌سی طبیی ایدی, | 
منبره نك ماھ کیزستزدزنی و 13 قادسك 
زوحنه دکل ۰ تر ره لحه برخاعك خدمکارنه 
یله لابق کوره‌میه‌جک صورنده ايدي . اولا" 
زفافك برکون اول‌وفوع بوله‌سی آشجون‌هکیمله 
اولورسه اواسون عقد رابطه ازدواج تسب 
ادرك او خصوصده ماهر غابت اسز 
کوردیی ضرورت حالی صوکره جوجنی ژیربار 
حکمنه الق اجون اودرجه مبب‌اعد ,رفرصت 
تلتی ابلدی که چاره ماهی خدمتکار جه سنه امتثاله 
حور اولدنی او امی‌سناث برنده فضتا اوله‌دق 
اهمال کوس‌ترسه بوزننه عطف اشدیی نکاه 
استحقاردن الك مدهش . الك سامانسوز معناار 
استخراج اوللوردی ۰ 
دها صوکره‌اری ايش دوندن عبارت قالدی: 
ماه ك کوردیک حقارانه مقابل نه قدر قابلت 


4 


کا ۳۹۵ 
حمل نه قدر امکان صبری وارسه هسی حو 
اولوب‌ده برکون کو ردیی برشدت اوزرسه: 
مد نیما دخ اون امد ور افیتان 
قارشسنده کنده صیر وسکوت کورمکله ایشی 
بودرجه‌یه چیقارماملیدر . بز بورایه خدمتکار 
صفتیله دکل» زوج صفتبله کلدك.حالبوکه تربه‌سی 
عام اولان دازه‌ارده خدمتحبارده ودرلو معاه‌ه 
کورهن : 
د سنه مقاپل کوحك ای ای فهقهه‌ار 
فو بارارق . 
رن 1 بونی‌ده لقردی ده‌ی سوب لور - 
سن ؟ ۰۰۰ 3 رل ادوب Bye‏ واردیغمی 
دوشو میور سن ده سنك تندن حقار ت کو ردیککتی 
سویلیورسن ... بشقه برده خدمتکاراره پاعزار 
ايش iF‏ ۷ رل اسهم سن ده احق 
بر خدمتکار اوله سلردك. . . هسادی فوزوم 
هادی ».. حانك السترسه . 


٣ E) 8 و‎ 0 


o‏ ما a ae‏ و بوچ ور 


,جراخ ودی رس ناه 09 , یط 
ماھںفقر مده اا ارا 
ابدی باس من کنیا ت احون و ولده معا مله نك 

"روت دکل بلک ابدی برحبات مقابلنده, ماه 


هضمی تصور اولنه‌من‌دی . ا 3 


املف شیوزاری اجه "دك بر اولنحه عادت. 
داعه‌تی تحکمنده ولنان سکوت ومکانتی اخلال 


امىەرك اوطه‌دن طدث ان به حبقدی : فقط 
وحقش هس منازعه شتحه‌سنده اولدني کی 


مه مه 


بالکز صوفه‌ه قدر اولیوب راز a‏ 
یکك شمسه سی r‏ سوفاق قوسندن ده 
طشاری به حقد لی ایشیدلدی ۰ 


ودفعه‌ی متازعه ارء‌ده اوج نش آی ودر 


مفارقت وفوعی انتاج ابلدی . ماه او مدت 
طر فنده برقاج کره. رارطه ازدواجك تون 


قطعنه قرار و رمشدی, :لکن قم بدری ماف 

ن . ۸۷ 
افندنك اون نی کد کوستردیی زوی 
دل وات و خضوصا متبره اند ار ماز ب منازغه 
ظهور ابتدکه یز تکدیر وتوب خ» کندیسنی 
ایسه تلطیف وتسابه صورترله ابراز ابده‌کلدبی 
حسن ندبری شو مفارفت انداسنده دی هس 

ار وود وم ۶ روط 
آغبرارك ازاله سی ابله تیف بنه وسیله جوی 
ال کی مشهود اولان خر خواه‌انه 
کار ی ماه‌ی حرمندن ه‌فدر دلکر اسه 
کندیسنه اودرجه عبوز ومتدار امش دی . 
بنام علیه تطایق فکرینه دوشوب‌ده نیتی استتخیار 
او لندقنه باق افندی ,یدن اصرف نظل 
امەس اون ,مناسب واسطه‌ار اعزام اولنوب 
او حهتلة مقصدی حصوله کتره‌مدی ۲ 
درت ای صوکره ننه_بهائی افندبنك توسط 
واصراری الله تألف بان او + فقط نه 

فانبم کر اومفارفت‌جه مره جوز وس اقا 
اوله‌مدیغندن ایکنجی کوندن اعتباراً بنه منازعات 
ساشه تجرره باشلادی . 

انی افندی حسن تدیری ساه‌سنده ایی 
سنه‌قدر طرفنی اداره ابده‌رك صوك درحه‌ارده 
اجتناب اوزره ولندی تطلبق مسئله سنك 
حصوله مدان و رمدی . نه‌فاندهکه بر دیکرلد 
ام واحتاطی سابه‌سنده دوام! بده حك مسعودیت 
- ولوهر‌ه اولورسه اولسون- اواص احتباطکاه 
رك مریله مشروط دعکدر. کوبده لت کره 
هدام یلان کوستردیی ده الکز ورف 
مقاومتی ابله طوران بر بنا اوفونك حوی 
آنندن اعتتاراً منهدم وخراب اولق طیعندر . 

بناء علله بانی افندسك کال تدر واحتتاط 
اله مرك مدت دواعی طرفنسده محافظه 
ايده بیلدیکی مناسبت زوجیه اج وفاتنه 
فدر دوام ابلدی . 


TT DA A O‏ ده 
۳ کیت ۱۸۹ 
ازدواحك ابکنحی سنه‌سی اواخرنده اندی 

شدتلیحه براه متلا اولدی . اص تداو لسبنده 

0 ابا واهیامدن شج اسيل 

اولیه‌رق ابتلا سنك اوجنحی هفته‌سی امحنده 

جم اناس ایلدی . 
اقندبنك وفانی کیحه‌نك ساعت او جنه تصادف 

ابلدبی جهتله بالطبع اواقشام قوناقده قالش 

ابدی. غر‌سدر که اجر ده‌اوصاحی واو خلقنك 
ول انز دایز جبازمبی موی ار 

خته زر وازرم O‏ سر زو Ee‏ 

اولدقلری حالده منیره نه اوطه‌سنده زوجبله 

منازعه به و ولش وذاتاً کورناری ماه دعوت 
اتون بارادلش اولان ماغلی چهرسی کوب 
اباسنك ضیاع ابدیسندن طولانی دوجار بأس 
وماع اولدینی جهتله اوزرنه جهم دومای 
جوکش شبیطان صفتنه بکزءب‌رل اظهار چان 

/ ی 
۱۹۰ 


مات اون دها مساعد وصورته کرمندی. 
ابرشی کونی جنازه‌ی قالدیردیار ۰ عظم 
مرغلمه‌اك الله ائنای حباننده احضار اتد رمش ۰ 
اوادی م_دفن تحص وصضنه کوتوره‌رلك دفن 
. ایلدیار . حنازهده اقرا 0 الک تاهرقن 
مک تة و مانشدی شابانتأسقدارکه حناژه‌ده 
بولعذینی کی اقندی م‌خومك دنساده‌ده 
دامادندن آبشتته ارک رماوا اولدیندن 


- مه 

منهره نه قالان زوت موحوده‌سی انك بدادازه‌سنه 

انتقال امش دعك اولدینی‌حالده ماهی قبرستانه 

کتدیی عودت انتد یی انتادء "قارندن اقاستق 

قورتارمق اجون تکرراً بر نزاع اجه فکرا 

اشاب ووشائل حری اندزدی ۰ 

نانك فونجه‌ول تواشت-اعق اوقدر جار 
جات‌انده خك احوالدن‌دکلدی. نظر‌نده‌ا زککلر 4 

ارککلکدن فتاه بر ن نارای اولدیفی کی 


۹ Saale AN: E ODA rca 
N hl 
زوحنكده اوا رککاراے: نش وتا جع ی‎ 
حرم اولمقدن بشقه اممیی بوق ابدی. خصوصا‎ 
درك پال موروی کملا کندینه انتقال‎ 
ادوب اوصورله غور وعظمتنه کلن شدت؛‎ 
افکار واجر آتشده کوردیی سر تی درکار‎ 
اکن ماهرء امتنانه هدن حور اولسون ؟.‎ 
ماه اولزسه ر دیکر باه عفد رادعنه ازدواج‎ 
نمی آوباشده واوافتداری حا ز برفادیکال‎ 
منتله | له جق يك جوق اراب حرص وطمع بو لندینی‎ 
آشکارایکنبالکزا کاباغلاعنی نهدن ترو مابلسون؟‎ 
فقط ماص اساسا سواه وی دست اولدشی‎ 
۰ حالده اوساه‌ده ثروت ورفاه وزی کورمش‎ 
شاء عله - حققت اوله دکلسته‌ده کندی‎ 
اعتقاد حه - باتك مفارقت وقوعی ماه اجون‎ 
مغدوری منتج اوله‌جقمش ۰ طلست نه برش‎ 
ترئیب ایمدکدن صوکرء آخرك مفدوریتی :نهدن‎ 
دوشو لسون ؟‎ 

۱۹ 1 1 
باخود بلا سیب قوجه‌دن بوشاعق باخصوص 
ماهرکی حسن اخلاقی بتون کندیستی بیلنارجه 
مخت تصدقه امش برزوج ابله کته‌مامك سوه 
شهری انتاج ابده‌جکمش. بشقه درو پرمضرت 
متصور اولدقدن‌صوکره فوری رشپرت الک 
سندن نه حقارکه احتراز ایلسون . ازدواحك 
هد .مك او لدیغ ی کند یسنحه معلو گید رکه اور بطهی 
مقر اصله‌کسر قدر س هو نله - قطع اكد هک 
ذورك اهمتی در اوه :لون ؟ 
ماه السه فوای عقلمه‌سی ساه‌سنده ماظور 
وحاطی اولان ادمك طبنت ومشر ی بلک 
ایک ملاقانده اکلابه‌جق قدر سریم الانتقال 
اولدیفندن ایک سنه‌دن ری رار و لندیشی رفقه. 
سنك‌ده مشرب واخلاقی بك انی نظر ندفیقدن 

کی‌هشدی. 


بناء علیه عقلا تصمیم وتصور ایلدیکی تطلیق 
مسئهسنك کندیسنجه هیچ بر تأثر اولیه‌جفی . 
سایردی ۰ 
افندی م‌حومك وفانندن اوچ هفته ص وکره 
بر غه کونی ماهن عادت دای ه‌لری حکمنده 
اولان‌منازعای صو در حهره وارد رارق اره‌ده 
هضم وحملی حال بك جوق سدوزار تسای 
۰ اولندى . متعاقاًایشك ایستدیی در جه به کلدیکی 
کورنجه هان اودن طبشاری فیرلادی . 
منیره غوغا اجك ذاع هھ کونی خالاری 
اولدیتی کی واقعا بودفعه براز شدتلنمش ایسه‌ده 
ا ودساقال انشوق یی اوبلدلفندن ناه اه 
تطلیقه قدر کریشه‌جکنی سلمزدی . بوندن 
بشقه النده‌ی ازم کندی کی ھر کنن لسحیره 
موق خا ند ابا کین ماه ری 
" فعلندن فوق‌العاده نادم وتألف بین اجون کال 
تلاش ومالکله واسطه جو طن ادردی . حتی 
۷ 

ا رای د فوه 3 اولاد وی 
بدری ص حوم وساطات ت امش اولدبفندن 
والده‌عی ایله کرکن مقام است‌زاده : 
-- زواللی ماه » بیام‌ده اولدی . آره به 
کیروب باریشدیره‌جق هیچ کیسه‌سی قالدی. 
اقمم نماپلجق! ۰۰۰ واه واه ۰ باری بر آره‌ه 
کر ناو یه 
دەر کودشدی. او که اقشامه حتی ار تی 
صساحه قدر ماهی‌دن اثر ظهور ادیک کی 
ارتم یکو نکندیسندن کان برمکتوب بوذهايك 
درچه «طلانی اظهار ابلدیکه صوری شوادی. 
» مکتوت « 
خام افندی ! 
پدرکز م‌حومك وفاتندن هنوز بر آی بیله 
مامش اولدینی حالده سزی بوزاوستی براقوب 


جکلیشمی پلکه انسانیتسزلکمه حکم ایدرسکز 


۳9 ay 1 ۹ « ۳2 0 ۲ ۹ ۱ Ece MET ONU 
و‎ 
٤ و‎ ۰ 


سکن +۱۹9۱ 


فقط سز كوكل قیرمق . خاطر اجيتمك انجون 


پدوکزك ماعنی او نو مق دکل جنازه‌سی قالقنحه به 
قدر له بکلهمدیککزی دوشو نورس هکز ی بو 
ح رکتمده معذور کوریرسکز طن آیدرم. سل 
سک 4ای سنه اول ن واقف ماهیتکز او لمديع 
جهتدله سزی طاب امش وسزه پرزوج اولق 
اوززه محت کا جه الش, ایدم . 
سزایسه‌زوجیت نهد عك اولدیفنی ببلمدیککز. 
دعیدر؟ بوقسه‌اغفال اعکده رک ز قدر حکم‌وقوی 
درکار اولان‌یش اونغ وشکزی عادات واحکام 
عالی‌ده, تحوبل وتب‌دبه کافی طن اسسدیککز ‏ 
در 2 نه در فقر واحتبا هی بر نقصه 
عدایدرك بی زوج دکل عادتا خدمتکار مقامنده 
طو يغه سله یرل کوسب‌ترمدا یکت ۲ معاملاتکز 
ادنو > ود حقارت قدراجی ۰ 
حرکانکز وصد جان کی مدهش اوله‌رق جران 


۷۹9 اندی, ری ی سنه‌درا ier e‏ 0 
هیچ بر به حمل ایز ۰ بالکز پدرکزل 
خاطرینه نی ابدی . بوفسه وجودی وجود 
قدرمهم. قیمتی حیات قدو عالی قیاس ابتدیککز 
"روت هوق اکن سزله قدر اغقاله کافی دکلدر . 
ولو اولسه سله باره راحت اجون ارزو اولنور. 
راحتی اخلال ایده‌جك ثروته کم ایل ابدر ؟ 
سز اللهدن طیبه ويرمك امجون پارء » علاجه 
صرف اعك اجون قدرت نقدبه استرسکز؟ 
سرا ساب هکز ده اوله حق روت ده ولو حهان 
کله :بد لله انحق زهی اشترا او لنور . 
دناه ن‌ده سزك کلدیککز بر عاله عدمدن 
کلدم . سزی اونقد وسار اله مسعود ایدن 
مقدراتا کامقابل بوعاجزه‌ده رقاب و برمشد رکه 
ابامدن ینبم آنامدن او کسوز قالد یغ کو قاری 
دستکر استمدادم اولهجق هنچ 3F‏ تصادف 


و ۱۹۷ 
۳9 
ضرورت وسفالتك انواع مدهشه‌ستی کوروب 
کیردیکم جهتله پارەیه نم سزدن زیاده حریص . 

اوقلع لازم کلیرکن بو کون سرك وزدم حتی 
و برع فداه حرأت انده‌مدیککز بز اوزوی 
نلو سایه کزده نائل اواد یغ کی نم بیس در 
واعاده ندرك مقابلنده موی وجدانه‌می 
استرداد ایلیورم . 

برایر بولندیغمز مدجه سزدن برروی دل ؛ 
برعامله" انسانتتکارانه کورء‌مدیکم اجون سزی 
سومامکده معذورم ء ونکله برابز موند اول جى 
اولان شومقارقتك مه برتأیر حاصل اب جک 
ظنده بولفیکز . ازدواج دسایه انسانك 
ایکنی کلشی یی ایکنحی عمرینه قووشهرله 
انسان‌کامل اوله‌رق‌ناشایشی دعکدر: نه‌مشئومدر 
اوطالع که اوتشننده: اواحادده مشکلات ومواع 

۱۹۸ 


اقاعابدرك تکزارا عودته جبوریت خاضل‌ایدر. 
نه شابان عر تدر او عاره که اوطااعك هدف 
تیرانفعای اولوردها لملهبایدینی‌اوی‌بنها یله یقمقدن 
بشقه حاره‌دوشو نه من. همات ! بو نلرسزه بر شفسطه 
کلب . کولهحك برده اغلار دنوانه کی غه 
برازردەلك مقدمه‌سی اولاش حالده تامازا ركن 
اغلا مقسدن کندمی. مداه شدو کاغدی 
اوقورکن سزده‌اغلانه جك برده‌کولن؛دنوائه کی 
کولرسکز . فقط ثم کاغدعه اولسه بیله کندی 
تال اغلاملسکز که طالعکز دناده سزی 
کون کی اشکار اولان حق ابله کیجه کی م 
اولان باطلی فرقدن عاجز برامشدر . 
هذیانارعه نصییخت معناسی ویرمسون ۰ ایک 
سنه‌در اخرت عذای دنباده کاله حالدشیر 
کی بلاار » اشکنحه‌ار امجنده کن تمرم » اوقام 
اتاهکزه مسروف اولدشی حالده مثتربکزده 


- کوندن کونه بدتر اولقدن بشقه - بر فرق 
کورمدم . 
قابایتنده استعداد اولیان بر ال صویرننه 
E‏ اله اس قا اوانسه نه ممم اولز و 
رین سزه نصح وپند ايله کن اوقام اوقات 
اک جووهدر اولقدن بشقه شعحه‌ی 
دا اولدی. اویاسك تولیدایتدیی شومفارقت 
و اولان اى فطع | 
جکندن فا بعد صلاح وعدم صلاحکزل ته 
ھچ بای اوله‌من ۰ 
N‏ 
الداتان وک سقیمکن حکمنحه -- بروسیله 
چولفه حمل ابدرسکز پستتون با کلیرسکزکه 
اساس مقصد.عی صوله سوزم سزه ‏ کلانه حقدر. 
باق بوندن صوکره وظیفهم بدرکزه رحتخوان» 
رون اله ران اولقدن عبارتدر.... (۸۱) 


۳۰ 


امنده قالدی . فقط کندرسندم حقیقه هیچ 
برتأئتر حاصل اولدقدن نشقه اماش ددی یکی 
اواغلانه حق حاله کلک الاق افنی نادن 
ری اطوزمدی: 

والده سی اله وقعهنك ماهره اوله‌حق 
سوء انى دوشونه جاك 568 ال تا 
اولمدلتی حبتله ولوانده معذور لی اولسون 
هیچ او له کند ی نول غ تلف نالاستحقاق 
اوغ ادلی زدوحشردن طولای متاذی اوله‌سی 
لاز مک رکن بالعکس قز ك خندهاراینهء قهقهه‌لرینه 
اکن شاه نل 5 

اعتقادار حه بور ازادە لك تلتق اوانوردی . 

عارت ادی 0 
منبره کاغدی اوفودلنی زمان وحرای ظن 
وذهانندن بك عرد تولدینی اجون مت وحبرت . 

E 1 EDE AO 


کت 1 ۱ ۰ ۲ 

واقعا عفت وعصمت نظر دقتدن دور طوتلد 
تقد رده حقبقة ازاده لكا دی که نتبحه‌ده‌اوصو- 
رتله طهور اسدی . 
منبره‌اودرحه هوساننهحکوم ومنهمك اند یک 
دنیاده حرص وهومی ولنده اختیار اعیه‌جی 
فدا کارلق » ارتکاب ابلمبه‌حی رذالت تصور 
او لنه‌من‌دی ‏ 
کنحلکندن دکل لی حوجقلنندن باغلا - 
مش اولان اماک - که وقاریده بالمناسبه 
کر اولع دی + کندیتی هی‌درلو رذل له » 
هس نوع فساد اخلافه سوق واجبار اجون 
الك قوی , الا مین بر سب اولدی جالده 
اوزمانه‌هدر عفتنه رر تقیصه عارضن اولامه‌س یکند. 
فلگ قدراشنای عفت اوله‌سندن دکل ماھ کی 
صاحب حسن و آن ,رزو جه‌مالك بولمه‌سندن‌ایاری 
کلشدی. دج واه زوجندن ابرلدقدنِ صوکرهده 

aA ۷۰۲ 

تانوت مه رىت ارو دی | 
دشلرسه بك طوغری اولز . شوقدر وار که 
تطلیتی متعاقب کذرای لاز م کان مدت معنه‌ن 
جان جکاشیر جه‌سنه پرتلاش وم‌الکله - خم 
اتدکدن صوکرء بشقه بربنه وارمق تثبثاننده 
افانه ان انمدی . غد رکه اواقتدارده رقادی 
کال خواهش وامتان ال ا0 ا لرا 
ارباب حرص وطمع بولنه‌جغنه دار اولان ی 
هرکسك وارد خاطری اوله‌جق رذهاب ایکن 
وندن اوولده شحه حاصل اولدی . قادسك 
سوء شهرتی نه‌درجه‌اری بولدیغنی اکلاملیدرکه 
طالب ظهور اعدیکن یکورونحه ا وکنهکنه فندی 
طالب اولوب بوبابده بك مدققانه تشاته کر بشمش» 
بك جوق وعدار» لطفارله واسطهار تدار كانم | 
اولدرنی حالده الى بدي آی قدرهیچ بررعت‌ایدن 


کورلدي . 

۳ و‎ Cd 
۱ YT 


رت ۱ رش 

حتی اوزونجه برمدت اولدینی کی بلای 
وان سب بن اوقدر وه 
اوزون کوریتن اووقت ظرفنده تنهالنی حاننه 
کار امش وتششانندن بر شحه حاصل اوله‌ماشی 
عادتا بای ,خلت ایلمش, اولبد رکه ماهن الہ 
تکرارا عقد رابطه‌ه قدر راضی ۰ راضی دکل 
بلکه ارزو کش اولشدی . فقط ماهر اوراره 
ساشمدی . 

منبرهنك اووقت‌تنهایدهمری سمری حالر نده 
کردی . 

مسومم. حباول ایدوب‌ده خواهشکران 
تنزهات حاول. موسمله. برابر باشلیان رغتازی 
استانبولك معروف اولان مسبره‌لریی حشردن 
مونه نا ایلدکه بر جمه . برپازار کمزدیکه 
مره ری .کل ,فا چبرسون.. 

خصوصیله برکون تصور اولزدی که مسبره‌دن 


ان رز از 
E 4‏ اه 3 
ادب وعفتی داخلنده عودت اقدرنج اوتا زود 
سکز کثی طافیل‌سون 
کزدیی » طولاشدینی برلرده نه‌قدر ارک ؛ 
کوردیی ارککار امجنده نقد رکنچ وارسه کوا 
حمله‌سی اشنای قدعی اد . ا وکنه کلنه روی 
دلکو سترمکدن حکنمز »رازروی دل کوردیکنه 
قاشاریله ‏ کوزار یله درلو » درلو شکااره کزه‌رله 
مضمرات قلبه‌ستی افهام واشراسن عون 
ابلمزدی. حتی جرانی وندن عبارت‌ده قالدی: 
برایک آی بو صورتله وقت کجوب بوزسزلکه 
| لشدقدن صوکره کیزلی الفتارده نظرنده ماح 
تاق اولمقه باشلامشدیکهمقدمه‌سی آننده تعز یف 
او لندینی وحهله اشلادی . 
مارلدکاغد خانه‌ساحه‌سنی حقیقه " کوربله جك» 
سوه جك بررنك زص دنه قوبدلفی بر باراد 


کونی اندیکه منسبره ایک کون اؤ لدان قرار ء 


SOTE Fh 
۰*۰ کت‎ ۱ 0 
لاشدیر مش اولدبنی حمتله صباحلین بتاعندن‎ 
قالقار قالقمز انه قارشسنه كحەرك زینتی‎ 
. کل ابلدی‎ | 
مو ن الوب ارابهه را کا اودن‎ 

حقدی . ۲ 

هوا فوق!اعاده مساعد وارك دخی اوائل 
حلولی اولق حسبله کاءد خانه صوله درجه‌لرده 
غلمهلاث اندی . اودرجه‌که ساده‌لرله حبوان 
واراهلرله کترتندن عادتا اوساحة زمرد فامك 
هر‌جهتی ترا و لمش ودره بربر قوغالارجه‌سنه 
غبرت وشدتله تعقب این صندال وقاشارله 
طوله‌رق عادنا بر قا شخانه لعانته بکزه‌مشدی". 

منیره ارابهده بولندیتی اجون طبییی ارابه 
ارهسنده ساسه اندر ایدی . 

موقعك"غله‌لی » عاشا کرانك کر او 
هواده نو لسانارلك 2و منضه اولدینی کی مره 


۷۰۹ ا E‏ 
اجونده طسی سول بر فرصت » پروسسیله" 
اسفاده اوشدی. 
حتی قبشدن یک قورتماد نی جهتله بر مدندن 
بری محر ولسدانی کاغدخانه‌نك اوحعستل 
كسى واخود اکنحه‌لی جعت صوك 
درحه‌لرده اذواقی جات ور تك اعش‌وهر ری 
پشقه برفافت » بشقه رزیت اله نهال تورسته 
کی مش ناشاسنده خرامان اولان بکارلمناظر 
دارباسی ارهن غشی ایدر كکند ند نکجرمش 
اوللدرکه اووقته قدر رخالی بالکز اشارتدن 
عسارت قالرکن اوکون احسارندن زناده‌حه 
کوزنهکسدبردیک برذانه شفاها ده حرف اند از لغه 
قالقرشدی . 
بوکی معامله‌ار عل الا کنر ارکث طرفندن 
وقوعه کلیس ولو شاهد بازار سله او له مخاطت 
اولان قادن هیچ اولزسه ناز امجون براستغنای 


r بوکیت‎ 

مو ییک ره لت جرا له 
بحخاطنی اوشرم وححاه دوشورمشدی . 

بوشخص مهول شکل وقیافت نقطه نظرندن 
الکز منرء‌نك دکل منبره کی بك جوق هوایرا. 
ستان هوسك جاب انظارینه مقتدر ابدی . 

بالکز حر فك اوزرنده‌یلباس وسار هکوستر۔ 
مسه‌ده حالندن احساب حاء وثروندن اولدشی 
| کلاشملردی . 

منبرء‌نك کندیسنه ابلك خطای بك 
سمربستانه واقع اولدی . اوسر بستی چە می 
اوله‌رق اوده انید ولده مقابهه حرات 
ایده راك بر نج یکونیالکز برقاچ سوز تعاطبسی ابل 
قناعت اندادی. ال مهمی جع هکونی,ننه بر لشلمك 
فراری اولدی . 

منبره بك چوق مسیره‌ده کزمش» بك چوق 
کنکودمش و کوردیی ابله‌ده فارشدن قارشی به 

۲۰۸ جک 
تعاطی ناز ونازه کرشمتهی ۾ فوط شمدی به ۱ 
قدر هنوز کمسه ايله طوغ‌یدن طوضریه 
مخاطه وملاقاته جا رت اعامش اولدیفندن 
اوکونکۍ موفقتی کوکنده بك طاتلی بر نشاط 
اویاندرمش» بالکز جمعهنی يك آتشین انتظارارله 
چکمکده عظم براضطرابه سوق ایل‌شدی . 

جمه کوئی ملاقات سنه تکرر انتدی . نو بواده 
اکلنحه‌لردن صوك درحه‌لرده ذوقبات اولدرنی 
حاندن | کلاشلان معهود بك ایسه خصوصیله 
بیندیک آرابه وحامل‌ولابس بولندینی مجواهرات 
وملبوساندن موجك بر ثروت ساحی اولدبنی 
اکن اولان نی یرالد تما ارت 
اجون اوکون. سوسه بر قات دها اغتا امش ؛ 
بردرجه دها کوزالشمع 3۳ 

مالاقات: اتاد اسه مقر ای 
مهارت سامسنده اوقدر از کانه معامله 


کت ۹ 

کوستردی که حقبقة ˆ قاری ہی ایکنیی الفتنده 
ایی بیالق سودا کش قدر مجلوب ایادی . 

حتی عودت زمانی کلوب‌ده بازار کونی اجون 
بنه برموعد تلاق تعیین ایدرك بر برا ندن آیربلیر 
ایک وه هی زمانکسدن فضیله ان چس 
دروی اله متحسس اولشدی. قوناغه کلدکلری 
دقیقه‌دن اعتبارا ذکر وفکری بالکز | کا منحصر 
اولدی. بالکز آی دوشوندی. الکز اندن حث 
اتدی . 

حری‌اولان‌دادبسیله‌مبا<ثانیایسه‌عی‌الا کش 
حرفه تکلیف ازدواج اون مناسب بر چاره 
مذا کره سنه عا ند ابدی . فقط ونده هنوز 
فکری تخلیص ابده‌س‌دیک بر چوق شبات 
موجود ایدیکه بونارك باشلیجه‌سی حرفك 
هو ندن » صنعتندن ‏ مأمور تندن فلانشدن 


قطعا خبردار اوله مايشي ایدی . 


۳۰ ج 

هنبر ه وناری اوزمانه قدر برقا چ کره اکلاءق 
السته‌مش وحیل سواللرده ولاشدی ۰ ةيل 
حریفه خدهتی » هوی » حتی موقع اقاتی سو. 
رادخه سوزی دکشدیرمش » بالکز اسمنك 
( مسعود) اودیشدن بشقه هیچ رر شی 
سوله‌مامشدی . 

متا عله شا هل ۵2و و دکلیدر ؟ نه حبدر » 
یله اشتغال ابدر ؟ بونار بالطیع موجب عاق 
اولوردی . شو قدر وا شاد متاهل دکاسه 
وباخودمتأهل اوادینی حالده تکرارا تأهله قائل 
اولورسه خصوصات شام نظر اعتاره الامق 


۳ 


مره طر فندن تصمم اولعشدی . ثلا حریف 
اوعا هيه اتساب لیاقتندن حروم ,نی فرومایه 
طافندن بر ادم اسه خاعك تمزل اعامسی لازم 
کلبرکن شدت حرص وهوا بوناری کلیاً نظر 
ډټندن تبعید امش وثروت موجوده‌سی اني ده 


ا ۲۳۱ 
او ن اولدیتی. دشو هوك هنه 
اولورسه اولسون فوله عنم ابلمشدی . 

ملاقات بر قاچ کره دها تکرر ادوب الفت 
دها زباده خصو صاشد کدن f‏ منبر ده 
زور بازوی هواسنه غلبه احمالی بالکلیه منقطع 
اولدی . حتی تکلفك اولا مستهء‌ود. طرفندن 
اولشه‌سی مقتضی ایکن بونده کور دی TN‏ 
اوزوشم بوئذ کزه ازارق کندیبی منلموده 
كاف ازدواج ادی . 

حیفا که مسعودده کوردیک میل ومبته نظرا 
تکلیفنه‌هر حالده جو اب مو افقت ظهو را ده حکندن 
قطعيا اميد واو ايکن بالمكس مأمولنك عکسی 
طهور ایلدی. بعی الدی جواسامهده کنديسنه 
اولان شُدت عابلدن ن اواندقدن صتوکره 
ااذ امی‌ی باینده شمدبااك سویلنه‌مبه جك بمض 
حذورار موجوداوادیفی؛ بناء علیه برزمان‌اجون 


اس زد ای ار 
7 "1 
۱ 


E NY 

تأخر مقصده مبوریت بودي درمیان 
اولمشدی. بالکز ابستدکلری قدر الثت ومتده 
هیچ رمانع متصور اولدئی‌ده حواشامه‌ده 
مندرج ابدیکه قارنك او انفعالی اره‌سنده 
ومژده مدار تسلسی اولدی . 

مع ماقیه مره اجون الفتی صمقلاشدرمق 
حتی ایستديي بو لده خصو صاش د ر مك‌ده 
عکندی. واقما اووقته قدر دامان عفتنك هنوز 
لك لامش اولدینی محققدی . احق قارن.ك 
ماهبت جلیه‌سیاوته‌دن‌بریذ کراو لنان‌احوالندن 
تماما ا کلاشلمشدر . خلقتنده فنالقدن شقه بر 
امان الماك ..فکرنده هرنه ا 
اولورسه او لون دوقی | کال انمکدن شقه 
براندیشه.عا کاننده طوغری‌ی اکری دوشو . 
عکدن شقه برانستعداد E‏ عقّلا" جوز 
اعکده‌اولدننی طر قك نهم دودر کر بوه ردائت 


یلیل : AY‏ 
او لدیغی | کلابه سلسون . ۱ 
الدینی جواب اوزرنه کوندردیی دیکر بر 
قاج نذ کرءنك جوان‌ده برجس یکی ظهور 
اده صبر وسامانی بسبتون و اولدی. حر فله 
هر نه صورئله اولورسه اولسون همبزم اولغه قرار 
وردی ۰ 

مسعو د اله س دی عرض او لنه حق 
اولان( احوالندن | کله شله جى اوزره - ابشنی 
کوجنیسیرلرده » سوقاقارده قادان تعقب امک 
حصر :الین اراذلدن اوادینی جهتله قارنك 
شدت عشق وهواسنه درحه محکو منتیل و فدر 
عفت‌طانی رکز وهدن اولدیفتی» بنا رن بك قولای 
الده ادلی مسکن اولدیغی ۰ ۱ کلامشدی . 
و را وک 
او وفوف اوزر سه فاری» اولان معاملاتی 
دکنشد بردی اينغ عاشقانه اولفله برابر برازده 


۳۹ نک 4 
هوا برستانه کور مک باشلادی ۰ 

غ‌سدرکه حریف تف اتی برمقدمه الخاد 
ایدرك مقصدی نتیجه‌دن بکلرکن منیره یادکاری 
اوبولده کوردیکی تکليفك هان بر تجیسنه موا - 
فقت کر ميدي 2 

خلاصه و صورتله باشلبان حرمت طرز 
الفتی دکشد رءرك کوندز مسبره‌ارده بر ایک 
ساعت دوام ایدن ملاقاتار کوندزلی کیج لی 
وهعض خصوصی ررلرده اجرا اولعفه باشلادی. 

منبره صوکره‌دن حاصل استدیک او ابتلای 
مشومدن اودرحه ٤ون‏ ابدی که اکر مسعود 
صورت مشمر‌وعه‌ده ازواحه قائل اولسه دق 
بلک وقدر محظوظ اولزدی.. 

مسعود الله برایر کبردیکی هر کییجه ابتدای 
شاسك نوروزه تصادف امش ,رصح دی‌صفای 
ودر بارلاق کردی . ممود انتظاریله امار 


کت ۳۱۰ 

روصت فدرطائل م‌ور ابدردی . 
درجه اتلاستی اندن | کلاملمد رکه نظرنده 
عالندن . حناتندن قمتداز اولان مروتنه لحتی 
واده‌سنی بب له تشبريك امك دکل بلکه بیکده 
برندن حصه‌مند ابلمك السدن کلدیی: اده 
مسعوده بك چوق عطه‌لرده بو امش وهرویردیی 
باره‌یی الرچه‌سنه رمسرت اله اعطا ابلمشدی. 
مسعود ك کم اولدیتی هنوزعهول اندیء بالکز 
تکرر الفت فقر حالی: قل مداومارندن ولندیقی 
اکلاعشدی . فقط حاله باقلرسه مسفود غایت 
ستفاهته مال ابدی . حزن خاعك حقن‌ده 
اولان فدا کار لقلری اولدفه مهم وکزتل 
اولدی حالده نه کم یاد بز باره ولعز 
واستعانه‌سنك آردی ارهن ۍ کسیلمزدی . ناخود 
غابت دسسه‌کار ادی ٠‏ خاعك فرط حتی 
ارق ان ای سور دك یکره 


E a ۱ 
۳ ۳۹ 
۰ دو شمشدی‎ 

بت بو حالده اوچ آی قدر دوام ابتدی . 
اومدت ظرفنده هی‌کون اوله‌سه‌ده اقل هفته‌ده 
ای دفعه وقوع ولان ملافا تلر مير ەی ایدن 
ای‌به وزدن‌چیقارمش ساولء» ابتدیکی راه‌مامو ه 
اه اشد بر مشدی . 

بوندن بشقه مسعود ابله اوقدر کژتل الفتار 
قارينك هی حابي لكەىحق ر بر ونه اولان طعءندهده 
برغا حاصل اش اولیدرک اوجنجیآی اجنده 
مثلا مسعودلك بازه طلی ضمننده بك صق 
اد ببامده یو دیدن اشتکا ایض بقه دی آرء 
بولمدیفندن محشله اعتذار اک باشلادی ؟ 

مسعود نا ممله وسم اجک ز و شسخص 
محهول الاسب حققه ۹ ۲ اولدی قدر 
هلاه اجوالدهد+ فو ان لاس الق 
بر هقرت تدر رق اوه بان 


کت ۳۱۷ 

استغناسندن فکرینی اکلاه‌رق حال اولنه ارحاع 
اجون حاصل مقدو ری صرف ابادی . فقط 
اونه‌قدر غبرن کوستردیسه منرهده اوقدر نفرت 
زیاده لشدی . 

وافعا الفت‌ومحنت سبتون منقطع اولامشدی. 
فقط اقطاعه اوباه قوئ استعدادار کوسترمکده 
اند یکه توحال انله بر ای دها دوام ايده مته جک 
حزژی تأملله | کلاشلردی . 

تی برجمعه‌کونی ابدی مقاوله"سانقه مو جنحه 
مس‌عود الله متبره یات اج تک راوید 
بو لنشدنار . زمان ومکاك مساعده‌تی هروقت 
اجون مذوله اولدنی حهنله اوکون احون 
ای ساعت قدز وملاقاندن ضوکره ارلق 
مقرر ادی. مسعود اله منیره‌ی معاته اجان 
وباخود افاده‌سی قرن فرط او هرق خلاصه 
هرنه دنسه شدتلی برلزوم کوستروب براز باره 


۳۸ 
ویرمه‌سنی ی ایلدی . 
منره‌نك و اغبا اوزر نده‌اوکون < ریفلك ماو ۴ 
درجه‌سنده باره وقدی . فقط قوناغه عودندن 
صو کر هکوندرمك مکن وحتی بونك امثاییکرانله 
مسیوق آیکن روی اعتذاری کوستردی : 
مسفود ایسه اوارالق و بولده اعتذارارك بك 
حوغنی کوروب رمکده اولدیغسدن زیاده 
متأثر اولش اوللدرکه : 

س شمدی اوزرکزده باره وق ایسه,کیدوب 
کوندرمك امجون‌ده حاره بوقی؟ پاره اولدیفندن 
دکل و رمک کوکلکز اولدیعندن وق دسور- 
سکز . هع مافیه بغله کوریش|مکه نیتکز وارسه 
اوعکندر . امین اولك که بندن بر تکلیف یله 
کورمن‌سکز بوللو سرزنشده بولتهجق اوادی. 
منیره هینه صورتله اولورسه اواسون اوفق 
براطفته مظهر اولای منتدار طاعق ابله مألوف 


عکمت ۳۹ 
اولوب‌منتی التنده بو لنان ترادمدن ايه تشکردن. 
رحایتدن بشقه ,رمعاملهبکله ميه جک طعی ابدی. 
ناوین راز مم‌ورانه سوبلمش اولان و حله 
صول درحهده حانتی صتقدی .خصو صله 
حرفدن ذاناً بش اولدیی کی برشه 
بز ددکرننك نار کدی کدرا ت ند کات 
ولچ سعدن - قو اماد مم نچو راه لوصو رند.: 

سس شن بی ترك ایدرسهك ن سکا بالواره جغمیے 
ظن اید بورسن؟.:. غریب شی..۰ سکا بوعظمت 
تردن کلدی ؟ راز وز بولاكده کندتی شقه 
دراوعی کورمکه باشلادل ؟ ...بك اعلا نك اعلا 
ایشته بوکوندن اعتارا سنی ره اىدوزم. ردها 
وزع کو ره سابرسهد عشق اولنون . 

سو زیی بر نجه مسعوددن حواب المغه وقت 
براشه‌رق ارالهسنی وروندی . 

منره‌نك فکری حقبقة " اوکوندن اعتبارا 

1 ¥ ت1۳ ۷ : ۰ ڈو وم‎ ۷ 
۱ 7 ۷ UH 7 ۷9 0 7 ETN ا‎ 
۹ ۷ ر‎ Si ۸ e APD e 1 0 
E < N ۷ 1 ی‎ RN E OR A ET 
0 ۲ مر‎ 1 
3 ها‎ ALS 

۱ ۷ ۱ ۰ 1 7 اه 1 

8 0 گات‎ YY ec 

تطعیاً مفارقت ایدی فقط مسعود توسیم اولان 
شخص ھول که کندیسی اجون منیره باغلی 
برابو دعکدی - طییی قطع رابطه ومناسبتدن 
قلا صوك درحه‌ده تاسف ابلدی . 
و ۹ 0 
رعنانك احوالی برقاچ‌سنه‌دن ,ری نظر دقندن 
کیرمدك . رعنا ازدواجندن هان برایی ای 
صوکره رفقدن‌ده سقه‌رق اکاده روی انفعال 
چهرة تتفر کرسترمکه پاشلادیفی ویوکا مقابل 
کندیسندن تحقیر وتضييقك هر درلوستی کور - 
دیکنی مقدما عرض اش اد . ود زمان 
ابل قارسنك فرت وانفعالی ». حر فك حقارانی 
بر در جه به کلدی که یکدیکره اولان معامله‌لری 
زوج وزو جه معاملاتنه 8 
جانی اولش ایک دشمن کی 
بکز من دی . 
وش ان ات ۳۳ 
رعنا رفقیدن ایراق فکر‌يك جابوق تصور 
حتی تصیم ایلمشدی . نه چاره‌که رفق انسان 
اجون عناده نه قدر قابلت وارسه اودرجه‌سنه 
عنود . کنه‌دار » عنادنده مصر » جفاده ثابت 
غریبالطبم بر آدم ایدی . حدتی تحريك ادن 
بو خصمتی ولو کندی قاننله وق لازم کسه 
انی وق اون کندی قانی نشار اعکدن 
احتراز ایلمز » بردشمنندن اخذ انتقام احون 
کندی جاتی ویرمك اقتضا ایسه اوانتقامی آ لق 
اجون حاق و رمکدن کری طورعندی . 
ا بر کیان سر 
عذانی ابله کن اوقاندن بد تر » انکله برلکده 
باشامق اولکدن شنیم اولدینی حالده رعنانك 
ال شدتلی ارزوسی ۱ک عاد اولدی احون 
مفارقتی ترو مج انمز واوجفای تابسوزی جکر 
طوریردی . شوقدر وار بر برارنك زوحی. 
:..#( 


زوجسی وکل مادا مآمور جازاتری امش کې | 
ارە لە اغى قادن ر ECE‏ 
باننه امکان قالدینی حهتله هس درلو ممیاملات | 
زولحه ارام وراحتاری کي منقطع اولشدی  .‏ 
اوجهتله راون راما کندی ذوق . کندی هواسی | 
ارقه‌سنده طولاشبر » مشربنه موافق بولدیی 
قادنله کوریشدود , حازات اوستنه جارات 
سوس ورەرك هفته‌لرجه او فرط دونده 
بالعکس رعنایه‌ده ایستدی یکی کزوب ایستدیی 
ال کوریشمات اجون میدان پراقیر ایدی . 
رعنا رفقنك تحت نکاحنده کر دیک مج 
i E‏ فده دوست کدی ی برع 
سوداکش اسکنتمش: فقط احوالی کتمه اوا 
شاری غات پارکانه » ا 


محبوری حسایله حر 
من شماه اداره ا درك هی بری خاطر فبمیه <( 


و ی و E TI‏ 
۱ : ۳۳۳ 
ملعو انه‌سی زوجی طرفدن ایشیدلامش ایدی . 
حتی صوکره‌لری سنی تجاوز ابدرك اولک نظر 
رعتدن دوشمش اولدییی حالده شدت حرصی 
سنه اوطریق مشومدن صرف نظر اعه‌سنه 
مانع اولشدی . 
رفق ایسه اوده رعنا کی رعنا ايله برای 
بو لندینی مدت ظر فده بوزار جه قادینل هکو ریشمش 
و حل باز قاچ معش و قه اله عین مدنده معامله 
اسدیی احون ع‌الا کنر نام مستعار قو للا عش 
ایدی . حتی پنه اورفتی ایدیکه - کندیسنجه 
کوردیی بر حبوربت اوزرنه ‏ ١ک‏ قارشی‌ده 
مسعود - تامنی طافنه‌رق اوج ای قدرده متبره 
ابله دمکذار محت اولدی . 
رف مشمرب اعتباریله بلکدرعنادن دها‌جائی 
اولدینی اجون ذاتاً تسکن هوساننه مدار 
اولقدن بشقه ,ر میت دوشونه‌مدبی معشو . 

۱ ۱ ETE EFFET 
اوسهولت شحه‌سی اوله‌رق اوفته قدرك حوق‎ 
قادنیه مسلط او لش ا وید د‎ 
ار اولدرتی حالده منبرهدن مفارقت بك کو یم‎ 


کدی ۰ حون مره دیکراری کی الکز ۲ 


قادن دکل رفی اجون بر اسستفاده‌ی شامل 
بر قادین اولدیفندن وزندن برجوق مستفید 
اولق ۰ برجوق باره قزاعق املنده ایکن بوبه 
از زمان ظرفنده الندن قاحیرمعه‌سی طسعی فوق. 
الماد اسن الت اولدی! دای متا تاه 
تجدیدی اجون بك جوق تثدذنرده بوللدی . 
بك جوق تدیرار قوللاندی. بك جوق مسبره 
طولاشدی . منیره‌ی کورمك عکن اواسه‌ده 
کوان شه اف ازات توله‌ندی سین 
آیریلبر ابریامز د اولدن حاضر ابعش کی - هان 
هفته‌طر فند ندا رك اند ی عاشق معشو افاج داسنه 
EE EO OUAD 
7 UT 


طوتلمشن اولان منیره رفتی به برنظر رغبت اماله 
اعزوغ »> 
حتی برفاج دفعهلر ارابه‌سنه تقرب ایدره 
استد عای عفوه حراث ابلدبی حالده هیچ بر 
مقابله کورمامش ۰ بالکز صوله می‌اجمتنده 
کوستردیک ارام واصراره برجواب الش»فقط 
الدیتی .حواب : 
تیا نز زیمت رییکن ۶ یا € 
همات اکر و ار .. كىلە ذو قمه سا کمسکز؟: ا 
وقبه بفقه روش معامله کو رما ارك 
سز بواصرارده‌دوام ایدرسهکزبزده قارشلفندن 
کر قالماز.. 

وللو نه زد و حقردن عارت فالشدی . 
رفقينك مشرب واخلاق‌ذاناً معلومدر. واقعا 
قباقتی وطرز تکلمی اوبله کوسترعنسه‌ده طبعاً 
الك شابان تلعین ارادلدن ایدی . سارن مره 

۸ 

ان 


NY By 4 et 

اۋاد وودر EN: IT IER‏ واا زو 
سمت ساه‌سنده الذه روك بوسر رشته وله« 
اولدبنی حالدده قاری‌ی کندی هوا وهوسنه رك ` 
اندوب‌ده اوبله اوچج ای احنتده al‏ مسندنت. 
عر‌نده فزاندینی جموع منالفه مساوی بانه‌و ین 
بردوستدن ا رامق خاطزندن سل کمزدی : 
رفقی‌عم‌اجعتارینه» تششارینه ایستمدیی‌ولده 
جواب الدثه مهلك :علطو تلمش‌ده عاد 
عافتی اجون هانک طسه اجعت انتدسه 
عدم امکان کوستترلشن قدر دون اولوزدی» 
وقاریی صو جواف الدقدن سیک ايه 
منبره نك حسن صورتله » ترضیه ابله» رجا ايله 
اعاده مناسدت اندر » حاصلی کو زلادکله اله رر 
مخلوف اوندینیی تطعساً اکلادی . فقط منبره 
اجون مناسبتك تجدیدی نه‌قدر غير مکن اه 
کندیسی امجون‌ده فعای اودرحه محال ایدی . 


۳۳ 

فکرا بوک بیجاره وله ملری ايه اوده 
,.قاری‌بی هدید واخافه ایلهصورت جبریاده 
اه اجك ی اس ایی الد 
پروس له احجان ابليهرك اند ن متف د او مى| شی . 
رفتی امجون بومبله: اوقدر مشکل,».متعسر 
دکلدی. جونکه اوچابلق الفنی ائناسنده‌قارسنك 
هی جا لی ب کوزل نظردقتدن کر«رك بالکز 
اش بهمیه جغی وار تق ولو لار ءا لبشمش |ولدیغندن 
ار ترله ایدګه برسه ممه‌حال پردیکرتی 
بدارك اجکی بجوم ابلتش اولدیفی 
بك ایی سلردی » اء عانه مثیره‌ی باخود 
اتاب ایلدی وا اجک هی کم ایسه انی 
هد بل اجون صفات رذبلانەسى,طاقەرق اره‌ده 

برعسرت جبقارمق وموفق‌اوله سلرسه اوصو 
رتله بشقه‌لر باه الفتك قطعیاً اوکنی ارق حجورا 
کندسه رام اعك الستردی ۰ 

es A 

میرم ایسه - رفتينك ذهابی اثبانه جالیشیر 
کی - اندن مارقتنك ابلك غفته‌سی اشنده 
راجی بك نامنده بردیکرننی بوله‌رق انکله الفته 
بائلامشدی . فقط بوایکنجی ابتلامی اوادینی 
جهتله وافعا هنوز جرب سی بك ناقص ایسه‌ده 
رفقنده صوکره‌لری کوردیک روی شندت 
اوزرشه چکنمکه محبوریت کورمش وبر قاچ 
هفته حقیقه" الفتی مکتوم طوته بیلمشدی. 
مثلا راحی ابله مسبره‌ارده قطعبا کوریشمز. 
رما هکتد کی ایام حصو صه‌ده فوناعه عودت 
ایدرکن علی | کنر رفتی طرفندن تعقیب اولندینی 
جهتله اوکونلر طوغری اوینه کیدر ایدی . 
راخی رف یکی مارم نك انعام و عاطفتنه احتیاج 
عرض ابده جك طاقدن دکلدی. بالعکس مقایسه 
اوانسه بدنده وان روت ویساری قادتککنك 
ایی مثانه مساوی ابدی. اوثروته مالك اولدینی 


۱ شوت ۳ 
کی اوتوز بشنحی سال ری امجنده بوالندینی 
حالده هنوز هیچ تأهل اتمامش » مر سفی‌انه 
اکلنتخه‌اره و قف | بلبه ره اوصورتله وقتکرمی 
دها ذوقل ولشدی . 
راحينك بوغاز اجى حهتنده موله برادربله 
کندسنك.محل اقامتلری اولان کوشك انظار 
بار واعیاردن محفوظ برموقع لطیفده باپلعش» 
بتابرین ایستدیی کی اکلنمکه غابت مساعد 
بو نرادن ا لکد هفتاده خان: ایک 
اوچ‌دفعه اورایه‌کیدر لرءایستدکاریی و لندیزه‌رق 
ایستدکلری ابله وقت کیررلردی . 
تصادفات سه دندرک راحنكت توله برادری 
هادی بك مقدما متأهل اولدینی حالده ضوکره۔ 
دن حرعی وفات اعش وحرمك موجودی 
انله عدم موجودنتی ائناسنده ننه هوا :وهو سنه 
تبعیت اعکدن کری طورمامش طاقدن ابدی. 

اووسیله ایله بولندیفی رزالنده اثبات قدم ایلین 
اخلاقسبز قادىنارك بك. جوغیله الفت واشنای 
سدا ایلدیی, کی او اشنالرك ری‌ده معهود 
رعنا ملعوهسی ایدی . 

رعناهادی بك اله وقعه‌دن برفاج له اول 
کوریشمش ۰ هرنه‌دن ایسه اوزمان بك مقموله 
وم عون آولش.مع‌مافیه بك‌هواپرست اولدینی 
ندر هوائی مشمرب بولندیغندن اوالفتك اوزون 
مدت دوا اومولز ایکن اغا خدمتی بالکز 
نفسنه منحصر راشوب خصوصیله شو صول 
سته‌لرده بکات نظر قنولی. جلب اده سلهحك 
بولده بعضارك کر نة توسط ابتدیکندن 
هنوز مناستی بای ادی . 

هادی بت اه راجیب یکدیکر ار نك هرس رنه 

محرم» هرفعلنه مشترك ابدیار . اوسبیله برينك| 
خرکتی دیکرشجه معلوم وحتی بری نه اپار 

۳ TOOT A OE 
۲۱ TD. E 
دیکری‌ده اشتتراکه مىال اولدقارندن کوشکده ل‎ 
E ایکنسی ده ترلکده ولورار ایکسنكث‎ 
که بزلکده تو اند ررار یی‎ 
حتی او وستله نله رعنا هادی‌الله برانر بو لندقه‎ 
! رای ابلهده کو ققش دی‎ 
اجيلك منیره اله مناسنت کسب اینمه‌سی‎ 
رعنانك مره اللهدة الفت سدا ابلمسنه سف‎ 
. اوادی‎ 
چو نکه منیره مناسبتی متعاقب هفته‌ده پرایکی‎ 
دفعه‌کوشکه دوامه باشلامش وعل‌الا کنرکتد که‎ 
! رعنانی اوراده ولشدی‎ 
رعنا بکلردن بش اون غرروش یاعقدن بشقه‎ 
مقطده خادم اولدینی جهتله کندی قزانجنه‎ 
ماع اوله بتله‌جکنی تصور اعدیکندن منبره‌نك‎ 
اساه اوفدر حال صقلمامنشدی . منیره‌السه‎ 
پارههعدم احتیاحی حسییله خده‌تی بالکز ذوقه‎ 
ماد اولوب حرکات واقعه‌سنه ایسه عشق وحبت ٠.‏ 
سوبی دركەن و ا رعا وا 
فقط رعنانك راحی‌نه برمنایتی اولدینی )آل 
الفتی بالکز هادی بکه منحصر اولدینی جحقنده 
و بریلن تأمنات قطمیبه ادك ری 1 
ایلدی.. حتی اندن صوکره رعنا.الله اوقدر 
سویشدیارکه ع‌الا کنر کوشکه کیده‌چکلری 
کحه‌اری اولان قرارلاثدیره‌رق ایکسی‌ده 
پرلکده ولنوراردی . ۱ 
کوشکهکنده‌جکلری کیجه ی زنجیرار له جکرلر» 
اوراده بولندقاری زمان‌جننده کذران اش مر 
مؤبد قدر طاتلی کلیرء انتظار اله کن وقتاری 
جهنم عنابندن پدت کر ب ابال وسال ایت 
ذوق وصلت قدر سریع مور ایلردی . 
بولندقاری حالی موجب شکران پرذوق » 
بر اکلنجه ظن ابدراردی ۰ نظرارنده عض . 


7 GFT OTTO Ae NE 2 ES 
7 3 ۱ ۶ ٩ ۳5 E Be رگ ا‎ 1 
AN TR 
/ 4 ٤ 
5 4 


er تعکت‎ 


وعنتك قدر وقمتی وق اد یکه طو تدقاری 


بولك مسالك محختلفه شرب اجنده‌تعقبی نه خلقنده, 
تاو قاز زعخمتر شاو اغى لۇ تارده 
انسانیت نقطة نطرندن موقعاریی طانسونار . 

انشك الك غی رفق 3 حرمنك دوام 
ای طالارد» و من واو وراه ال دتته 
وارنجه‌به قدر هی‌درلو شنطنتی اوکرعش آیکن 
رعناومسلی رحوق‌سنه‌لردنبری اختناراعش» 
حتی بکی کوک کی هادی بکك قوسنده 
چورعش اولدینی حالده حرف هنوز هیچ 
پرشیدن خبردار دکلدی . 

توتنك‌سبی او لسهاو لسه ګت او لد حسسله 
قارینك هیچ برحانی نظن تدقیفدن کرمایشی 
اوله بیلر . وقسه رف امجون کندی کی 
رفیقه‌سنك دە تالس اغبارده‌دمکذارحنت او لسنه, 
اوکنه کلنه بزم ارالق انه وجداناً قائل 

اولور و وناری سله‌رك هم وحمل ادردعك ۱ 
بك قررن حقیقت اولهماز . 

رفی ناموسنك قدری سلمسه سله عقانحه 
صر دلك دعواسنده و لنا ناردن اولدلعی حهتلها بشه 
ذره‌قدر مطاع او لسه بك بشقه درلو ده 
بولله‌جنی درکار ابدی . 

وندن صرف نظر رف شو صوله زمانارده 
او بله برحالهکشد یک نظر نده وحودی اله‌عدد 
وحودی مساوی اولان رعنانك دکل » مره 
دن بشقه هیچ کمسه‌نك تدقیق احواانه قدرتی 
توقدی . منبرهنك حلب انظاره ‏ خر بك ی 
بك ذه مستعد اولیان حسن و انی دکلسه‌ده روت 
وسامای حر نی بر در جه جور ایلمش:سناءعابه 
انی الدن قاجبرشی اوقدر مونجب تلاش وتأستی 
اولشدیهکیجه‌کوندوز عقلی فکری | کامنحصر 
,ا اولدیت یکی هج عه ھر پازا رکو لکهکي اه سنا 

لشنده طولاشیردی ۰ 
حتی حر شك لعقیب وم‌سدیدی منیرهده 
مطوب اولان تأثتری حاصل ابل‌راه .بر ارذلق 
مسبره‌دن فلان صرف نظر اعک وراحنك 
کوشکنه کتدمی زمانارده دخی غابت مدبرانه 
صورنده‌اطرافی تدتیق وس ایلمکه جبوریت 
کورمنقدی:: 
پر عه کونی ایدی . منبره بلکه ایک اوج 
ایدبری کزمکدن » اکلنمکدن حروم اولدبنی 
کی دادیسنك‌ده برطرفدن تضبیق دوام اندر 
رودو روت اجند هکندیسیکورمدیکندن 
ارتق‌تعقیندن اوصا عشدر ملاحظه‌سله جر عی 
جابربنه کتمکه قرار وبردبلر ! 
فقط برملاحظه اوزرسه صوله حسارتی کوزه 
الد روب ده خاله حققت قوی و ره سلمك 


طبیعی الندن‌کلزدی. نام علیه ذاتاً حار نی هکون 

بشقه درلو کینمش وکرا ارابه‌سی ايله عنمت 
اعشیدی. لکن اولد غه قوی کوردیک ملاحظه‌سی 
حقبقته بك مباعد طهور ایلدی. قوناعك برفاچ 
خطوه ابر سنده فقط سوقاق احنده اولدبتی 
اجون قوناقدن كور مبه جك برمحلده کائن اولان 
اوفق راهوه‌خانه اونه‌دن‌بری‌رفتیه حای‌انتظار 
اولشدی ؛ 

هغه » هریازار دها اورتهلق آغی‌برکن 
اورابهکدوب اوطوری ساعت درده» شه‌قدر 
ی بکار کی - کوزی قودن ایرپلمز؛ مایت 
اتیب قدر کمسه ظهور ایزسه التیدن صوکره 
منبره‌نك مك سودیی مسبره‌ری طو لاشهرق 
اوراده ارادی . 

هنوز واعتمادی محافظه اعکده اولان دفق 
اوکون‌ده صساح قهوه‌سن. معهرد فهوه خانهده 


o EE AL OE OO O ۳‏ ون ی رخ 
PAA: O ER‏ ۱ 7 3 
KES‏ ان 7 ۳ , ۲ 
0 ۷ 1 ی 

امحجه‌ر لك انتظاره قو ولشدی . 

صو زاراهنی اولد کی الد 
قوه بوش برکرا ارابە‌سی کله‌سی رفقينك نظر 
دقتی جلب ابادی . اولدینی رده کزاسدی. 
دقتله باشغه باشلادی . 

SS a 
شوه‌ورفتاری دکنشد رمک .کندیی سلد رمامک‎ 
حالشدی ایسه‌ده موفق اوله‌مدی ! رفق طبعی‎ 
. قاری‌نی طانیدی . اورفق‌ی کورمدی‎ 

ارابه آبودن آیربلیر» ایریلمز رفق‌ده قهوه 
خانه‌دن حبقه‌رق ارقه‌سندن ورعکه باشلادی . 
براز کیتدکدن صوکره برکرا حبوانی طونه‌رق 
تعقیبه فو بولدی . 

جير ی حا رنه وار هه قدر منبره کتذیسی 

7 دى > اوراده آراه‌ستی E‏ 

اطرافی عاشا انده‌حی‌زمان‌وهلة رفی قارشسنه 


کت ۷ 

AAA‏ حکمت»! 
چیقنجه مکل ع کاک ا 0 ا 


حتی حرفك اة نابته کی بانندن آیرلهرق 
او عاووشدقه تعقیب تەی اوانفسال ابراز 
ابلدکه نهدیده قالقشمه‌سی برایی ساعت قدر 
انحق دوام ایده‌بیان ذوقی زهر ایتدکدن بشقه 
النیی عمه‌دن عودته حور ابلدی 3 
منیره دوه رف بنه تعقیبه باشسلادی ! 
ووناعه قرب اسدکلری زمان حوانندن اسه‌رك 
صاحبنه تسلیم ابلدی . اووسیله ايله برقاچ دقبقه 
تأخر ابلدیی کی عقلنجه حالی کیسهیه اکا 
ی استه مدیکندان براز دها وون 
صوکره- ول اورامی‌اولدینی حهتله-_قهوءنك 
اوکندن کدی ۳ 
خالموکه آباردن بری دوام اند هکان حرکات 
محنونانه‌سی حله اهااسننك ذاتاً نظر دقتارتی 


SAC êl E 


TOS‏ سر 
چلب ابش ویسلدکلری ».طانیدقاری آدم 
اولدی حالده هس جعهء هربازار عله خاقندن 
اول اثبات,و جو د انمه‌سی هی کسده برشمه اوباند- 
رمش اولدینی کی اوکون اوقدر علنی صورنده 
ار‌ن تمقیب. واراه اه ,عودت کی بسبتون 
ار ابلان J‏ ها داد 
اشتااولدقاری منیرهءابلهمناسیت خفیه‌ببی بو لندیفنه 
حاص-ل انتدکلری ذهای شوه ایلمشدی . 
اوذهاب شحه‌سی ی بازار کونی فهو خانه به 
کلدیی زمان هی‌کندن دشقه برمعامله کوردی. 
حتی محله دایق نار ندن ایی‌کیشی کندیته کناب 
اوله‌رق شو ولده بر محاوره باشلاد بار»: 

برشحی ت قارشی قوناقدن خبرکز واری ؟ 

کی س هانکیبندن 0 

بان اک 

4 ج اولش ؟:.. ,رشی وادمش ؟ 


سا Ece‏ 
4 اکت 
س دوکون وارمش دیه ایشتدم . بیلمم بو 

هفته‌ی ا عش ۰ کله جك هفته‌می اعش . 

- اوراده‌اوبله بك‌تولای دوکون اوله‌م‌ده 
انك اجون 

دی سد دوکون اوله‌ من عی ؟.. 

برشحی س اوله‌مازا ! 

دیکری س عون؟ 

س وال بک قالبرسه غالا هر‌اقشام دوکون 
اولبورده انك اجون . 

هن اقشام اولان دوکونك اوله‌حق 
د وکو نە نه ضرری‌وار؟کینی دکلسك 1.هم هرا قشام 
ادر هم ده هي‌هفته اندر . 

ایکنی س دیوانه‌میسکز اه‌عشقنه؟.. بوراده 
هی‌افشام دو کون اولورده فوجه برحله اهالسی 
الشتمزعی ؟ : 

رید ايشتمزبا؟... نره‌دن ایشده جك ؟.. 


یت ۳ ۲:۹ 
ایشیدیوومش ۰ +۰ ابشتسهگ آباقه] . 
ایکنی س نه او لش کہ به اشد چن ؟ .. 
دنیاده هر شبشی کووبه بورمسق سزله 
عادتکز میدز ؟ 
دیکری س هایدی باقهل . شوقوجه له نك 
کوزی او کشده اولان شبازی"ا تکار ابت‌ده 
کودهم سی ۰ 
ایکنی س بتون منك کوزی اوکنده نه 
اولش»نهنانکارایده جکمشم؟...واقعاقیزلبراز 
سم بستلی‌وار. فقط انکله بود رجه سنه حکماولنو ری 
اعش؟:باباسی او له لی دهاقاچ سنه او لدی ؟ هنو زکفنی 
چورعدی دیسهم جار . مر حومك لطفی › 
انسانتی کوزمامش امجمزده کم وار :,. بوانك 
اولادی دکلی 1 
برشحی س له د مك ؟ ۰ بر باباسنه نه دبورز ؟ 


آیکنجی -- ابا سنك خاطریي صایسه کز 
۱ AO ۷ , 
د‎ ۰ ۹ 
VSS ۲:۲ 

اولادسه وله درا e‏ ۱ 
برنجی - باباس ناك خاطریی بز صایه‌جغمزه 
اوصارسون‌ده اوبله بر. آدمك اولادی اولدینی 
توالت و کت دنه لقردی سو لتمسون»,۰ 
ایکنجی ب هرکسك حقنده سوز سویللیور. 
هرسوزك حیح اوله‌سی لازم کلز | . 
برحی- (د هازناده حدتله) سن 1 ی ماپا ید ہے 
درکن بستتون هرکسك آغزیی اچد _وسورسك. 
هادی ایشتدکار عزلهسی‌بالان۰۰ توسفرکده‌می 
,الان + . .۰ کوزمنله کوردله, دعدیارعی؟ 
بردلیقانی ابله برقاچ که سوقاقده کور اشدبی 
حتی ب رکں٥‏ وا بوره برا بر بیندکلر یکو رلمدرعی؟.. 
2 اوافشام خاعاث اوده اولذشی الشند -. 
لدمی PEO‏ 1 عقب |عدیلرعی E‏ 
هفته‌ده ایک کجه ٤‏ او چ که اوده بولعدینی 
آویولقدینی کیچهار کوپریدن وابوره ینوپ نرءبه 


E کان‎ 

کتدیی منلوم اولدیننی ۰ | کثبا او دلیقانلبنك ‏ 
برابر اولدیفنی‌ده‌عی بلان ده حکسن ؟ ۰۰۰ 

ایکنعی - واه برادر بن بوقدر مشهو دات 
اله عفت کر جوت لک اسناد ادهع ! 

E‏ مخز اه 
زم اىك حقنده هیچ برغی‌ضمز وق . الزدن 
کلد یی قدر باباسنك خاطری اجون کح ابدییورز. 
فقط ايش حدی عرسه هی‌کس ابلك اشفته‌سنه 
بلاخی شاهد لك 0و 1 

مساحثه رفقنك نظر دقتی جلب اده‌حی 
ط‌عدو. سرزنش فا ده کندیسنه مانداولدشی 
حالده اناره هیچ حواله" سسمم اعتبار ایه‌رله 
بالكز منبرءنك شوصول وقوعانی حقنده ویربان 
تفصیلانی دیکله‌دی . 

حك بندکدن رض وکره قهوه دن قالقدی . 
اوه عودت اللدی ۰اندن نکر رهن کا 


۳:4 کیش 

ایشنی » کوجنی ترك ایدرك قاد تعقیبه قرار . 
و ردی ۰ 

رفق امجون بوتعقییده صوکره‌دن ,ر عسرت 
ظهور اتدیکه اوده محله اهالسنك ارتق 
ری تیه ری ای کون 3 
دوامی منع اتمە‌لری ینی عادنا قوسه‌لری 
اندن شقه اورالرده کافی السایق ولور وطو 
لاشیرسه ضابطهبه تسلیمه حبوریتکوره‌جکلر یی 
ان اعهلری ادی . فقط رفت بوکاده حاره 
ولقده زجت جکمدی . اوکوندن اعتبارا 
کو ريده بکله مکه قراد وردی ۽ بر محشنبه کونی 
ادی که رفتی‌می کون ساعت‌التبدن اونه‌قدرحای 
آرامی‌اولانکو برسنك اوزرندهاطرا نی تحسس ابله 
مشغول ابدی. موسم بازكاك حرارتلی زمایبهی 
اغستوس انك تام‌اواطیاولدینی جهتل هک وکدن 
نور یر هتش باغدینی بر زمانده‌هکون اقشامه‌قدر 


E E Oa OTN TT ۲ ۹ 


to حکمت‎ 

کونشك‌قارشبسنده‌فرونه انبلمش‌میمون‌یاوریسی 
اورادن اورا ه طولاشه‌رق انتظار اتدبی 
امل. اکم اانتقال ان دی وحو دندن ار 
تاو کون ىمى الهش مود 
وناز انله استانبول طرفندن کورندی . 
باننده کندیسی اله الفتی ائناسندهده حرم 
و خدمتکذاری اولان دادسی موحود ادی . 
رفق قادینك ای ,وبر کتمدیکنی | کلادی! 
فقطکورینورسه طییی بنه‌احتیاط طریقنی النزام 
ایده‌جکنی وبلکه اوکرن کده‌جک ,ردن صرف 
نظر اىدركه ابشی | كلاسا مق اون عودت 
یله جکتی پك‌انی بیلیردی , بناء عل هکو ر یه رل 
آعقیی سیب ایلدی . 
منبرهیه کورغیه‌رك اوکندن صاووشوب خفباً 
تعقسه باشلادی . 
منره اوکون زینت وانتظامنه اوقدر اعتتا 


+: dt ل ۳۴ :۱ ۳1 سا‎ ۲ ۱ ۳ E 
9 5 ی ان‎ RY 
۳ ۹ 1 


N e + 1 


امش ابدیکه دفعاتله اغوشتی خوابکاه ابادیک 
رفق سلهبکنظرده طاعتد ه دوحاز تردد اولدی. ‏ 


جناب حقك انس‌انلغه حصوص اولان هس 
درلو عسواطف وخصالئلندن محروم اولوب 
اوحرومیت حسییله انساتی بالکز شکل وقیا. 
فتدن ظن اسدیی حالده عاره رحسن اندامه 
بر آن وحاله‌ده مالك دکلدی . ۱ 

اء غلیه ال سول سرماه‌سی دمك اولان 
بوزیی بد قدرتی تکذیبه جالبشی کی هر کون 
اقشساماره قدر زین وتلوین الله اوغی‌اشمق 
معتادی او لوب اوکون ایسه راجبسی الله کور- 
بشه‌حکندن معتادی صو درحه‌ارده دقفت 
واعتنا اله احرا ابلمشدی . 

بوزينك قاره‌ستی کتمه جالبشیر کی صورتنك 
هر طرفی دوزکونله بویامش . هردرلو قیمت 
انسانمه‌دن‌حروم اولانشخصنه رفمت اضافت 


2 


f 


اڭ ۲۷ 

و بر مك بور یی اثبات ایا ر کی بو تی قولاقار نی 
و ران ر نگیو تیبری 
مو ما عل انساننتده تفاو 3 کوستریکر کافی اولان 
طاش پارچه‌لربله طولد,رمش. هر‌تلنك اهنزازی 
راو سقمغه‌استعدادکو سترن ویایی‌صاحار ی بلای 
سرکی‌طوپللامش. صاچار ی طوزدن طویراقدن 
بلاق ویو سل تردن زیاده زشه: خجممت 
اجون کول وزك رده عفادن 
اچ اولان ناغى تانه‌سننه اجمقاایش . 
آرقه‌ستنه لاجبورد. بر فراجبه یی 
او زره بکد الوم وينه که حکنه انه 
تصتادف امش ,کی بل صیقلمش ۰ا جام لی 
4 کدی زا ارہ خارتنی لتقت لی رر 

بررنك کاذه کرمشدی 

منبره رفق نی هیچ. کورمبهرك بیلت ملنه 
قدرکلدي + اورادن ایی بسات آلدي ؛ فقط 


۲4۸ د ی ۰ 
اسکلهه مخصوص اولدتاریی ‏ کلاه‌مدی . 
نارين واور رهه قدر کدسورسه اسکلرنك 
یلتی الەرق صوکره انار هسانی اسکلهبه 
جیقارارسه اوده جبقمفه حور اولدی . 
وابور اناطولی وروم ای ساحللربنك هراني 
حهتنه‌ده اوغراهجق اولدینی حالده‌کال تلاشدن 
اعلانه ‏ اشارته بافامش اولان رفق بالکز بر 
جهتك ساحلنه چیقیله‌جق قوی کوره لتر بر 
موقعده اوطوردی . حدت ورفاتدن متحصل 
برحس شدیدك کوکلنه ویردیی خلخان ایسه 
وارك دکل کندینك سله شهراه استتقامتی 
اونو تد رمش» رطرفدن قو یکو زتلهمك رطرفدن 
ککیتدیکی»کیدہجکی بری‌بر آن اولاکلامق اون 
فکریی. قلنی تضییقابدن‌تلاش وتمال كکوزار نی 
قرارتمشدي. ناء عليه وابور ابلك اسکله‌سندن 


E Os 
قالقدقدن صوکره رهه او 0 سل فر قنده‎ 
اولیه‌ری طاوشان بوواسی بکلر او کویی کی‎ 
نیتره‌یه» تیترءبه . صولوبه, صو لو به صولاسکله ه‎ 
قد رکیتدی. غ‌ببدر که‌اوتلاش ونال ك کندیسنی‎ 
برقات دها تعحیل وتردده‌سوق امك واوسا شه‎ 
اه وانور دها ايلك اس که به وارمه‌دن قاچ ره‎ 
اوغراه‌جفنی ,رقاج کره صورمق لازم کلبرکن‎ 
بالکس بالکز ,رطرفی بکله‌مکله وقتی کبرهرلد‎ 
تا واورك من‌ای عن‌عتنه قدر واصل اولدیکه‎ 
اوزمان وی حبقه‌جنی اسکله ه حبقمش. کوشکر‎ 
واریش* صویوتعش د وکو مش بلک بورغونانی‎ 

یله کیتمشدی . 

رف صوك اسکله» واروب سه مستور 
برمحلدن چیقان مشتربارك. تمومنی سیر ایدوب ,| 
واورده کندیسندن شقه کمسه قا لماش حالده ‏ 
منره‌نك ظهور اعدیکی .کور چه حدتندن» 


ARI‏ دی زره کف ال ی ۱۳۰۷ رز ار دا 


e a: 
! 2 23 بأسندن زاده نا حيزت‎ 
. قادینك بیندیک واپوره بیندیکندن امین ایدی,‎ 
کوزتله‌دیی قودن برکشی قاجبرمدبنی کذايك‎ 
ای بستایردی . اوحالده منتره ترم‌نه کتدی ؟‎ 
وابور مآمورارندن کوردیی اخطار اوژرننه‎ 
رفق اسکله نه حقمقه حور اولدی. فقط ارتق‎ 
کیدن کیندیکی جهتله تعقرك یوم آخره تعلیق‎ 
7 جورت درکار اولدشدن سلتی‎ 
تکار والوره کز مهرد ءودت انلدی . انای‎ 
عودنده فکری بسك درلو خبالارله مشنغول»‎ 
ذهنی اشکننخه‌لر» عذابارالتندء ازبلمکده ولد‎ 
حالده قارسنك تصل اولوب‌ده‌کندینی کورفه‌دن‎ 
جبقدیغنی دوشونورکن وؤابورك ابلك مناشدیفی‎ 
اسکلهدن صوکره ساحلك دیکر جهتنه توجه‎ 
اتتدیکنی کو رجه عقل باشنه کلسدی . هان‎ 
. ووشه‌راه اعلانه باقدی‎ 


3 f NO VDI 


ی ۳ 
¡ ایش ایشدن کدکدن صوکره وابورله زیقاق 
آواریتل اکلادی :طسیدک رفقیده بلیرشا. 
يك موش بزندامت مدا اعشدی , بالکز وقدر 
زجتك هچ اولازسه قارننك حل عن عتی هانی 
ساحلدهاولدیفتی! کلاعش اوله‌سی‌مدار تسلسی 
اولدی .. 
فقط او اقشام مننه‌نك بی سودازده‌سی 
یه همبزم حبت اوادیفی اومشئوم‌کیجه نصل که 
بجلث؟.... اووقت غنبره کیمارله اوطور وز؟... 
کیمارله مجلس کرما.کرم عشرتی تیه رامش ؟... 
کیمار بوسه‌چین التفانی‌اولیورار.کمارك نشیمنی 
آرامکای کمارك فراشنی ححله کاه : کمارك قو۔ 
جاغی خوابکاء ابدییور کمار نشوه‌مند التفانی 
او لبور . اوالتفانك . اووصالك » اونوازشك ء 
اوناز ونیازك حصوانی بارین کیمار دراغوش 
ادمحك ؟ 

۷ a: 
E TONG 


۳0 KERT 1 
e AAA LSS O 0 
1 3 a ۷ ای‎ ١ ٩ 
راا 19 ۱ ج‎ ۲ ۷۲ 


9 

ساده بین نظراره قععه‌سی کوچلمش قرص 
خورشید قدر اطبف کوریان اوصاری معدن 
پارچه‌اریی مجحب کم درکیستة طبع ایله‌جك ؟ 

رفتی وخباللر ای" استانتولی تولدی . اوه 
هفته‌ده انحق ای که کتدیی وبراقشام اول 
ايسه اونده بولندینی جهتله اوکحه هی زمان 
وقت کیردیی رذالاخاه‌لردن اس هکنهشکدی. 
اوفرصت شحه‌سی ادیک قوحه‌ستنك اوه 
کله‌حکنی سان واو کلدکه کوب والده‌سنك اوه 


. کتمك معتادی اولان رعنالی مستتفید"مُدراه 


اوده کوشکده نو لعقده ابدی . 

کوشکه کلنحه هادی » رای » منبره » رعنا 
ودیکر ای طنازه‌دن عدارت اولان زم مت 
ىنكار وان ده شیع بر صورنده ماه اولفش ۰ 
بفحه‌نك کنارنده حوضه شین اولان حنزارینه 


کلیمار بایلمش ‏ طاقار قورولش ‏ انسانردن 


کت رن 
کل راجلل خم انات اورادنکربزان ‏ 
اوله‌رق کویا انسانلقدن خارج بربر » انسانتدن 
بشقه برعام حدث امش . 
الفتاریرذبلانه» محتاری مشئوم» هی شساری 
برهوای شهوت امش دق حبتاری بالکز حرص 
وهوسه عاد هن عضواری » بتون وجودلری 
برنفس یمه بعش کی بتون و جوداریله شناعته 
منهماك, سوزارینه سامعه حملاعز» منظره اريه 
نظره انسانبت طیاعز ! کویاقانون خلقت برتبدل 
کو مدید دیشل ارککلی اوج اش کلب 
براغاج دینده. برصو کنارنده طوپلانه‌رق اهن 
قو ولشاردی . 
. عرش بنك اون ایکیسی ایدی.بنا‌علیه مهتاب 
غرویدن اول طلوع اعش وانواری بر زمان 
اجون تنویر عاله کف اولدشندن اواطافت 
عاشا اولعق اوزره فارار باقلمشدی . 

N‏ يك الك ال 
اولان اوعا) NE‏ 3 و 
اولدقه ذوق اشنای طبیعت» توي اسل دل 

بر آدم ایدی . , 
مرك : معشوقی غاب ا اك , لطف 
چهره‌ی بر دلربانك EN‏ ور 
حزین یله تعقیدنه چیقمش. کزدیکی؟ طو لاد نی 
پراره حزندن اثرلر,براقیب + عکس ایتدیی » 
کورندیی حهتاره حزنله قار بشیق نور لطدافتی ‏ 
دوکیلور کی کو نش بانار. باعز۔ عرض چهرء 
ادوب ده اشتباقندن حرکته محالی قالامش قدر ‏ 
آهسته روان اولان ماهتايك ا 
رنك نورانی باخود ور روحانی حسیاتی جا 
لکیل ۱ 
اوا حساسات اوماهتانی‌قا جير مه دن دها جعیتلی 
برعام بابعتق فکرنی تولید ایتدی . بونی همبزی | 


ناه وا کو زمان هبنج برالفت یلین“ 
ظهور آیعدی. منیره امون ايشك بودرجه‌ننی 
سلمهن والده‌سندان؛ منتاعدة استحصال» اكه 
هیچ ر مانع وقدی . دیکر ایک ملمونه اینه 7 
موقعازی مساعد اولدیغندن اوللیدرکه بلاامتاع ۰ 
مُوافقت: کو س یار : 

رعنابه‌کانحه واقعازو حندناحترازی مو جود 
سوز و یردیک اقشام حر فك اوده بولنهبیلمه سی 
مأمول ایسبهده اننشان الداغقده ابلسن, ابه 
مساهتدن خکنمز بر ملعون اون رف ه 
ام ۱ کلاعق مشکل او لدینی‌کی ولو اواوده‌ده 
بو انسیة وا ات اوی اون متا یهلا 
اسدیي حالده وجودی عدم وحودسه مساوی 
اولدیغند ن کندیسنه امیت ویرمین زو جنك 
دروخ امه حکنی سلیردی ۰ 

او چکون م وکره نی آيك‌اون بشن یکیحه‌سی 
سه واو قتام ساد" اه تیب رت 
باق فراری و رلدی . 

ساعت درده قدر علی| لعاده ا کوب اندن 
صوکره هکس پرارینه چکیلدی ۰ ایرتسی کون 
صب‌احلین منیره ,رابر کتیردیکی معهسوده‌ی » 
رعنا بکدن عطیه‌سنی الدقدن صوکره طاغیلوب 
اوچنجی کونك انتظارینه قویولدبار . 

موعود اولان او جنحی کون منره ساغندن 
قالدیی زمان اولا کر هه فوشه‌رق هواه باقدی. 
مصمم اولان ارزونك حصو لله صو درحه‌ارده 
مساعد کو ونه فوق‌العاده نون اولدی. جو دک 
وغاز امجنه کتدیی زمانارده والده سنه واقیا 
چمچ 
جکنی کتم ابدرسه شایدکوپریده باخود واپورده 
کور هرك تواتراولدورء ساءعلمه به داعی" مه اولور 
مالاحظه‌ساه بوغاز امحنه فقط مکتبدمکوریشد یکی 


۲ 

۲۰۷ 


احباسندن بربهیده جکنی‌سوبلیه رل اذنالیردی. 


اوحمتله هوا مساعد اولزسه طسی اوراده اذن 
ویربلهمیه جی. شاد و بر لسه‌سله مثلا بارداقاردن 
بوشانیرجه‌سنه یغمور باغارکن بوغاز امجنه اذن 
ابسته‌مك موافق اوله‌سه‌حنی امحون متصدله 
حصوای هوانك مساعد و لعسنه متوقف ایدی. 

مامره فی کے کیک ر قاچ مثلی زاده اولق 
اوزرم ومدت اه فارشسنده اوغر‌اشدقدان 
ومساعده لازمه‌ نی ده اصتحصال اشد 
صوکر معو د دادی‌ابله برابر قوناقدن چیقدی. 
کوپری‌به طوغرادیار . 

رعنا ايه تصادفا اوکون اوده بولنان رفقن 
والده سنك اوینه کتمك مانه سی ابل بالاغفال 
ابلك واورله کوشکه حان آ عشدی . 

رفیبه کانحه قهوه‌ده‌ی مسموعاننك ته 


کیب قناعت ابده‌لیدن يی منیرهنی بوغاز اجنه 


۹ ۲ 


کدر ن-کوروید: یادا موفق ERT‏ ۱ 
زماندن بر ىستون عقاینی, »اداره‌ستی قاحبرمش» ۱ 
حتیمقدما ساعت التیدن ص وکر کدهر كاقشامه 
قدر کور دا ولندیفی حالده صوکرء‌اری ام 
اذانله برایراوندن چيقهق؛ اقشام‌صوله ا 
عودئنه قدر بکله مك معتادی اولشدی . 

کنو ره سوز ون 

ی د قیقه قدر تخر اعسه اندی ابلك و وانوره 
تشه جك نان د راز یکدی 

ابلا واوردن اون دققه صو رک پر ئ به 
وت بر قاچ ساعت جلاد اوکنده کزینور 
کیتلاش وتهالکله برباشدن ترباشه طولاشدی . 
هر ی رساعت قدر اوزائر. هی‌ساعتی برکون 
قدر امتداد ایدز ۰ اضطراشدن ايش بلک 
دفیقه باشنه عمرندن بر ای سنه تك قدر شدت 
ضربانه اوغی‌اردی , 


حکمت ۳۹ 
۱ وحال ایله حقیشده ای اوج ”اعت فقط ‏ 
کندینخه يك حوق مدت طولاشوب آاقاری 
تحریکدن عاجز قاله‌جق قدر بورادقدن صوکزه 
منیره دها بشقه برفیافت » دها تلاشیل برخرام 
له ظهور ایتدی.. بنه کورنیه‌جك بر جهته 
صاقلانه‌رق منبره سلتی الوب واوره بندی. 
دفق بو دفعه اولاشحه تدسواحتاطی نظر 
دفتدن دور طو عدتی جهتله ندبی‌واورك 
اعلای»اشاوتی, ره ه کد حکنی. هانی اسکله ده 
اوغررایه جقی از رارجه‌سنه کوزدن کبردیک . 
اوده سلتیی الەرق واوره دی . 
منبره هروقتی معتادی وجهلهان شاره‌لردن 
وه کرمشن‌دی . رف اسه قادينك رده 
اوادیتی بیلمیوب بالکز قبولری کودهبیاه جك 
برموقع ااب ابتدیکی حالده تصادفاً مام اه 
قموسنه قارشی بر جاده اوطوردی. . 

وت E OE‏ 
واور یربا اسّدی. برقاجاسکاه کج دکدم - 
صوکره براسکهبه بناشدی که منيرەنك کیدهجی 

رده او اسکله جوارنده ادی . 

, قاری وابوزدن جبقدی» رفت بتەكور هرك 
جیقوب خخفیاً تعقیبه باشلادی.. خبلی زمان قطع 
مسافه ابتدکدن صوکره بر قبونك اوکنده 

طوردی :۰ ردفعه حنغراعی حکدی صدا 

عکس ابدر انمز وناری فاندن ره نك بری 
آچیل‌رق اچیق باشل بر آدم کورندی . دفتی 
اده کوردی . فقط اورفق نی کورمدی 

وباخود او واه رفس او ا 

کوردی‌ده آلدبرمدی 1 

کوشك غار جاده داخلا اولدینی قد ر کر زل 

واسع ر اع احنده کان ادیک رفقنك نظر 

دفتی‌جلب اجون بوانتظام ناشلیحه وسیله اولدی. 
منیر هکی موجودسنك برفاج‌مثی ثروت ویسادی 

حكنت ات 
او لسه‌ده‌ته‌عتاوقاعت کیت انمه‌سیمکن اولان ر 


قاد ,ناب چون طبی اوج بش غر وش ثروت ده یرجه 
جاب| نظاره سبب اول بیلیردی. خصوصا خر هدن 
کوریان‌باشی احیق آدم 4 حالنه باقلرسه خدمتکار 
فلان اولنوب مسافر اولدیشی قد رده هی‌حالده 
کوشکك صاحی اولدانی ۰ رعنانك اسه احق 
کوشك صاحت هکدهیسله جکی جهتله مطلق 
کوریشسدیی او اولدینی رفق امجون متحقق 
دعکدی . شکلی غابت کوازل ۰ غابت اقشقل 
اولوب بناء عليه منره‌یی آندن ایرمق عادتا حال 
اولدهی ۱ کلاشلدی . 
مع‌مافیه یو حال رفتنك‌کان وانتقانی برقات 
دها تشدد وزمد اندهجی طسی او لدشدن 
ولو آپرمقه موفق اولسهم ببله هیچ اولزسه 
راحت ویرمامك. حتی‌اواقشامدن اعتسارآرذالنه 
باشلامق فرادی وردی . 


و 

منیره اجر یه کرد کده صوکرءرفی بوقادیبه: 
جیقوب جره دن فلان کندیسنی کورمکه میدان 
رودن اودادن‌صاووشدی؛ ,کو شکك وار 
فقط کیزلی بر برده مییخانهبه کپردی . 
ذا عشرت نك‌اسی معتادی ادی. اوکون: 
اببه تأر و خلحاننك. کالندن هروقتی معتادی 
تجاوز اتدیره‌جی طبیعیاولدیفندن میخانه ی 
جاعص‌وب راقن اصیار لادیتی سره د کا دی 
غائب | بده جك در جه نه کلب سه زاده کتی‌مامه‌ستی 
یه ایلدی . 
هنوز ساعت اونره کله‌دن راق‌به باشلادی. 
تصادفك غا ندند رکه رفق قارینك وغاز 
| محنه‌دوامنی‌قهوهدن بالالتزام‌سو بلنم‌کنایشتدبی 
کی کوشکك احوال خصوصیه‌سنی‌ده بومیسخانه‌ده 
هیچ برشیدن خبردار اولیه‌دق ,ربریله کوریشن 
ایی کشیدن ایشتدیکه بری بنچوان » بری‌ده 

و 2 ۲ 
بو عجبازه‌لر بعد رکه عقللری زی 
قرات لرنده اولدیفندن ایی اوج فذح راق 
اجوب‌ده براز استراحت اندمجکلزی زمانارده 

االو اکا غاد ابدی . نناء" عله | کی 
عض برلر دن باره القده ده کلات خکدیکنی 
اکلاندلیی صرهءده : 

اه مر ویرسون . يشه اك طوضربمی 
شو وقازیی کوشکدر . 

ده ره رکه شك اوزرنه رخاوره 
آجبلدی . رفق بو قدرجق سدوزدن کوشك 
هان یکوشك اولدیفی طسیی | کلاسه‌ده حر فك 
اوحهتی‌کوسترمه‌نندن شه له‌رله دفتله د که مک 
باشلادی. اککی سنه سوزنده دوام ادوب: 

بیلمم شویله ایتورهش. ینم نهمه لازم؟... 
نم حساعی ورسور ۰۱ نه باپارسه باپنون . 

نجوان جواب: "  "‏ ۳ 

13 هر کسك باره‌سنی و رر ۰ 
#ایورمش ؟ کیمسهیه پرشی باپدینی بوق . 

-- بوق پار اجون دکل آ. کوبا جابقن اعش . 
اوه قادین کتیریورمش ۰ یلمم هاش . 

- اورامی الان دکل ۰.۰ هسمز بملیورز . 
فقط باره حدم ام امجون بر نی دعه ا 


بو قدر . 
قادن کنو ردیکنی ده کو یله کورن وق |... 
خی اول دکل .هه اوه ده را 
ای باورز. تکار کوربشدیکنی بل بلورز. 
E‏ دعك كرجك ر 
ب کرچك . هم کرچك . هم يك صسیق 


o٠ او‎ 


کوچیکمی ۰ بیوکمی ؟. . 
سن کوجی‌ده او باه FE ٤‏ 


ان » بیوکنك قاریسی دهاوفات ایتدی . 
- قاریسی وار ایکن‌ده اویه امدی ... فقط 
کوجچی یک برشی ولش ۰.۰ 
بك کوزلی ؟ 
كوزل هدعك ؟ . . . وزنه باقان بزدها 
باقهم دور . 
ردك ؟ء ب 
RES‏ قاچ کره کوردم ا 
بو کون اسکلهده قانقدن کوفه‌لری الیرکن بنه 
اورادن کوردی . غالا اون و ابوربله کلدی... 
کوشك بولنه طوخبلدی . 
دعك وافشام ع وار ها : 
عم وار با؟۰ ۰۰ ساده بواقشامی ؟ ... 
هفته‌ده ایک اوچ دفعه اولیور ... بالکز اوعی ؟ 
دها نهار کلوب کیدییور . فقط کمسه فرقنده 
او ولج 

ابنامزدم . 
وان کت دک AN‏ رکیی 
او لسه هادی سو ورده کلبور دبع کال ان 
دوستی اولبه مطلق باره ابل هکله جاك ۰ حال نوک 
کوحکك شتدیی دونی بی‌صالون ال ون 
زنکن اکش. ه 
زنکینمی امش ؟ 
و 
یندم بر ایش انجون لت O‏ 
بریره کردم که ناو لدیغمی شاشیردم. دور . 
سب نه طرفده اعش ؟ 
سس وام اسان واب مزا هش اما با 
شحوان بروقت دوشوندکدن صوکره محله نك 
ا یہی به سول که ر فقت هم 5 هیلع 
رفتی حاو ری دیکاه دی انناده حدتندن/ 

۱ ۳۷ 
تام احردی . اودرحه اجحدی که مان رال" 
ا ا یل این ینای ری 
عدم افاذدن مضطر فالرق اد تشاک قدر 
ورمش ومیخاه‌دن طاغیلمق زمان کلدیی 
ائناده رفی عادتا کندی غب انمشدی . 
۱ 
منمره بل به کلدیکی زمان‌رعنا اله رابزا و کون 
اجون موعود اولان ضنافی اماده ولدی . 
اقشاماوزری ساعت او رشق رادهاررسه‌کلون ده 
کونش - دادن بوز جوز ر کیت بر.چهرة 
محر ون اه مغر ب که ره شامك حزن‌غر یبای 
رو عا اولحه ننه بفحه‌ه حبقدیار . 
هوا صباحک لطافتی حافظه انش » موس 
صنفك اسنه الك روشیل ر زمای اولدشدن 
بوغاز ای حرالری» بولندقاری رموقعدن ایی 
طزفی قدرت فاطرءنك اك لطف ٠اك‏ برحنته 


مد 

TN df NEBI و‎ 4 rS 

Ha, ONES ی یه‎ A ۲ GF TE 
۲۳ ۱ ۰ تیم‎ ۱ ۳۹۸ 


انار داییی وصنعتکار مدئنتك اك ماز ال 
منتخب مو قعار ده و جو د اا ولش اما کن مصنوعه‌سی 
یمین اولوب هرطرفی بشقه بررنك کوسترن 
سواحلنك هر‌طرفنه ,ردن مشتاق‌اولش‌ده رده 
آرام ایده‌جکنی بیلمز ۰ هر بری آبری آبری 
زیارتابده‌رك. هی طرفه‌باش اورادق» کوزیاشیکی 
اهسته و زو نانه برطورله حاغلار رر حاری‌ی 
ا کدیران دکز افشامك خزنته قارشی بر رنك 
باغلا مشدی که کویا هی ذره ۰ هر مو جود 
غرروب شمسدن متأثراً رکو سیاهه کرمش: 
فقط طعا استعداد تسمه اولان مغلوبتاری 
اوحالده‌ده موحود اولدنی حهتله اغلار کن‌ده 
کولکدن کندیاریی الهمیه رق عم لباس ماع 
احنده حزون محز ون‌کو له راد کاخنده اسای 
قطرات اشک ايله ابصلاتر بر حسرتکش: صبح۔ 
احاله بکزه‌مشدی . ساعت اون اییی کدی. 


۲1۹ 


ار قه‌سندن طلو ع| بدرل ساه‌سنی ددم انواری 
طاغارهء ساحللرء تشر ابلدی» اور هل کتدکه 
اب طافت ,ابندی .. 
ضیافت امجون ویربان قرار موجینجه اوچ 
کون اول منیره. رعنا» هادی . راحی ابله دیکی 
ایکی رزیه‌دن متشکل بولنان جمیته اوکیجه ایک 
اشفته دهاعلاوء اولمشدی که بونار مسلکاررنده 
تأمین‌رواج امجون لازم کان اسبانی | کال اش 
طاشٌدن اولدقارندن ایکسی‌ده موسیق به آشنا 
اندیار . بناه علیه انرك وجودی حلسعی ایل 
برحلس طرب اواش وماهتابك سايةٌ حزینله 
. . قارشی اهنك ساز وصدالری طولاشمقدن جال 
کیلش قدر آهسته هیوب ایدن نسم لطیفه 
طائلی براهتزاز ویره‌رك کرم اکرم نشاط اولان 
اوبزم حبتك هرفردی پرمست صفا اولشدی . 
تاعبت اد رادار تک اور تن رن 
دوام ادلش ای وسرورك زاده‌لی لساتنده 
زیاده اجلمه‌سی طبیعی بولهش اولان عشمرته‌هان 
هر نغمه‌ده برکره ماجعت اولعشء اوچ درت 
ات مادا ساغل دست سناقندن."ا یلامش 
اولمغله محاسده و لنانارك عمومنده حالت مستی 
واوسدله ضوك درجه‌ارده سربستی ظاهرو بایان 


او لشدی. 
منیره‌صاچار ی امو زارینه طاغیتمش؛ عشم نك 
تأثریلهکوزاری سوزاش » بناقاری قیزارمش » 
امادء حنش‌اولان تکاهی حزن‌ونازن ررنك 
کب اعشدی . رعنا اسه کندندن اسقه 
کیمسه‌نك نظرمیل ورغتنه قابلتی‌قالامش اولان 
روی منحوسی استکراء واست‌زادن شقه هچ 
برشیئه بارامدینی حالد هکرسه سله تسکنننه موفق 
اوله مه‌نچی هو ساتنك تن نله هنو زکندنه 

VA 


اور دریگن حرف نی دی 
بناء عليه اوده کوبا منرهنی تنسظی ابدرك 
کیسوای ریشان بر حالده. صالیویرمش ! .حتی 
سر خوشلقدن بشقه بوپواك بك اسک مألوفی 
اولسی ج یله هی کسدن‌زیادهسمر بست بو لندیفندن 
ملبوساتی جیقارارقکوکسی. اوموزاری اجیقء 
قولاری قیصه کتن برکوماك ال قالش کیب 
كمك اوینك بدل تخر بی » باخود اوجاغنك 
های‌اطفاسی اولق اوزره تدارك اسدیی خو 
کردنلکنی بو تنه طاقش ۰ سا اه مستی ايله 
آجی. آحي‌کوله ره ؛ درلو درلو شکذاره کیره وله 
ویته الاس حلقه طاقلمش ارشه بر میمونه 
بکزممجدی. 
ساعت دردهء‌کلدکدن صوکرم حلسدن ستون 
رفع تکالیف اوانه‌ر ق كسەن ك کیمسه یکو رمک 
حال کالامشدی , ی . ۱۳۳ 1 4 ی 
رفت بهکلنجه ساعت ایکیده نه ره جفتی بیلمیه. 
جك درحه‌ده سر خوش اولد تی حالده مسخانه‌دن 
جیقه‌رق طوغری کوشکك جوارنه کلشدی. 
کوندوزک فکری اویله دکلدی . فقط او ان 
امجنده الندن کلسه کوشکه کرمکدن حکنمزدی. 
حونک شدت مستی صوك لعاشتار وخ اکوزه 
الد ر مشدی . 
فقط نصل کیرسون ؟ .... قوبی جاسه کم 
اولدینی‌صوریلهجق. ه جواب و رسون. جاله‌سیه 
تردن کیره جاك و واه 
بوتصورات ایله ادوسه طوتلمش کی کی یلا 
لابوب ایی طرفنه بیسقیله‌رق باغك اطرافتی 
برایی دفعه طولاشدی . رمدحل ولهمدی. ‏ 
واا و خصوصا کو نداوزدن ووزغون 
اولدیتی اجون راز استراحت اعه‌دن طولاشمغه 


جالې قالدی . ماهتابك عکس انمدیکی قراکلق 


۱ حکمت ۳۷۳ 
رلفپتده راز دیته اوطوزدی 2 

طولاشدلنی ائناده ااقارسك باتبردیسندن 
هیچ برشی طوعزدی. اوطوردینی زمان اسه 
قولاغنه حزین بر سسله طاتلی بر ساز صدامی 
کلدی. دقت اتدی. سس قادن سسی. هم ده 
بعضاً برقاچ سس براراده عکس اديور . براز 
دیکله‌دی . کوشکده اؤادیغی | کلادی ۰ کندی 
کنده : 

دك جلس تکمیل . بن الت بر حاره 
تولور ؟ بورانه كرەرم ... 

لنم زکه کروب‌ده ‏ باه حق ابدی ۱ ... او 
حالده » اوموقسده اورایه کرمك کوز کوره 
اولومه حان آ عقدن شقه برشیمدو ؟ 

بونلری دوشوندنرمن سرخوشلقدی . 
کو ميه وتار طرش ۴وا وجل 
جلسك ساعت اوچ درت راده‌لرنده ی حالی هبسنی بردن صوك درچه‌رده نشئه لندیره‌رك 
سازل فص یکریز هوالرینه‌دوکگش وهب ,راغن‌دن 
سساری ابشیدبلهرل واش يواش رفقنك 
قولاغنهلدکه بزمك نهقدر اکلنجه‌لی اولدبغی 
اکلان » اء علبه: حدت ورقای رقات دها: 
آزتارری ِ ۰ 

بارع ساعت قدراوراده اوطوردقدن صوکره 
برندن‌قا لقدی.دوارلاطرافی بردهاطو لاشدی» 
ودردحی دورده باغك قنوسنی کوردی الله 
وقلادی.احبلمقامکانی وق. او رادن کرمك‌ده 
ال ۱ 

فونك باننده اوزوشه ر اغاج وار ابدی که 
نصفنه قدر دالدن وداقدن ار اولدینی جهتله 
ایی 
امجریبهکرمك مکندی. رفتی, اوک ا 
برمعاسه ایتدی. کو زین ,کپدو ور یی !ا سس سك 

کہ 
انکاربی طوپلاه‌رق اغاجه چیقمقه باشلادی . 
سك بلا ابله اللری قان اجنده اوله رق اورته 
ره در کلدی . اورادن دالاره طوونوب 
دواره اوستنه حقدی". 

نه قدر مست اواس» ستون محوی قابل 
او له‌مبان خوف و احتماط حسدله دنوارلداوزرنده 
وت اولا ملاختی ونای ایض سمل 
اربابندن اولدینی امجون داعا اوزرنده:سلاح 
طاشمق معتادی اولوب اوکیحه‌ده روولوری 
موجود ابدی . 

دواردن دبک براغاج ولەرق لغحه به گبردی» 
شمشیرارك آزه‌سنده کندخی صاقلاه‌رق اغن اغ 
ابلر دلدی . 

ملس اوای حالده دوام اوزره اندی. فقط 
رعنا برایش آشجون بش دقبقه اول بحررمهکتمش . . 
وهنوزعودتاعامش اولدیغندن موحوددکلدی. 

0 LE 
3 مان‎ 4 
1 
۳۷ ۵ 

محلسك شماتت حشر انکیزی دفتی دکل رفق 
لی یکرم یکشی بوررسه نه پنیردیستی ایشتدیر - 
ماک کافی ای نام ع 
بهراون آدم بریسنده بوانوب بفجه‌نك چیحکلك 
اله سبزه دیکلمش اولان حلنی تفریق ایدن 
فاصله نك , شمشبر لا رقه‌سنده صاقلاندینی حالده 
A‏ خبردار اولدی . 
رفق تلاش وخلحانی زنجیرارله باغلانسه 
ضبط او لنه‌مه‌جق بردرجه‌ده اولوب بيك بلا ايله 
کندی ضط ادردی . فقط ضط ابوب 
نهاهجق ؟ دم اف ,کی ده سلمن اون 
تعقسدن منیره‌دن لشقه منبره دن آلسه IN‏ 
تروتندن شقه رمطلوب ومأمولی وقدیک اک 
کد وبا کج دوشنسون ۰ 
مثلامنیره‌یی الکز منبره یی برقادین اولدیشی 
اجون سوسه‌ده ىتى فرضا رکال او لسه او 

SO er‏ ۱ 6 افص ف ا د 
an‏ 14 ۱ ۳ 3 ۰ 
r‏ ۳( ۰ بت 
AAR‏ که 
N OSE‏ 


VV ِّ‌ ۷ 


حالده بلک او بله برمحلسده؛ او بله بر حالده ۰ او باه 


برزمانده بولندیغی کورشجه رقابتی بنه مسون‌ده 
بشقه دراو جرآتارده بولنسون ۰ حالبوکه ا کر 
منبره اسکی مواعد و عطیاتی منه او و جهله اناه 
دوام ایلسه احمال که راحی ايله الفتنه مساعده 
دکل‌توسیط ایدر. بنابرین مادام‌که ميل ورغیت 
قاری به‌دکل قارینك التونلرینه‌درء اوحالده اعادة 
ماسق اجون مدید واخافه‌دن بشقه‌هیچ ,رحاره 
وق.فقط e‏ تیوه اوراده امکان 
متصور وکل ۰ وی روک ل تهدیده فالقشمق 
حتی| ورادم مو جوداوادینی 1 کلاشلسه حاتندن 
بیکده بر امید اولیه‌جفی درکار .. بنابرین باغلی 
ایکن شکار کورمش او کوبی کی خلجان 
وحدنی ایلری‌به سوق ایار » احتیاط مانع عن می 
اولوردی . 

وحال الله اون‌بش بکرمی دفقه قدر اوراده قله حکوم اولوبده وقت مر‌هونی كلك اجون 
کرای کون زندانده قالسه بلک بودرنعه*عذات 
واضطراث حکمزدی : 
رفقنك کوزی متا مابره‌ده او لوب نکاهی 
اغلاعش کی بر آن ایریل‌زدی: منبره ايش هکوا 
اوراده بر رقب موجود اولدیفی ببلیرش‌ده 
برقات دهاتحالی اقوت بردرجه,دها انتقام الق 
هوساه اولاحه نوازش والتفاتی اغتاره ندل 
ایدرمش کی رفقیناث اك قول وملغوب 
زمانارنده در کورمدیی ذراجه لرده عشو مار 
نازار کوشا بر »شح نلف برقا رها ان" کان 
ورقاتنی تشد د ابلزدی . 

رفقتنك باغه دخولشدن بر قاچ داقبقه اول 
برایش امجون حرمه کیندیکی بوفادیده عض 
اولعءش اولان رعنا ايسه اومدت ظرفنده انشی 


= ۲ 3 e ان ِا‎ ZE N ki SE. 


حکمت ۷۹ 
تسوه ابدرك تکرار بغجه به كلك اوزره قبوه 
اعشدی . 

ماهتاب وسط اانه قدر ععود اسدیکندن 
انواری ال شعشعه‌لی صورنده‌عکس اش واوره لنی 
اسدن اه ضبادار ابلمش اولغله جمادات » 
موحو دات عادنا سحیلیر. حتی شندن‌انسان له 
تشخیص اولنوردی . 

بوندن بشقه ساعت. ایی‌به ۰ ایی چقه قدر 
اورته‌لغك لطافت روح افزاسی ۰ طاغارك » 
اورمانارك نورار امجنده‌ی حزن دلفربی عاشا 
اوامق اوزره محلسك شعاعی بان مشعله* طمیمت: 
دعك اولان مهتابك ضابنندن عبارت قالدیسه‌ده 
نة سن بخوغلی. زاده دیدن 
اورته‌ده‌ی طاقلرله یکدیکرارشك وزیی ای 
تلبت این وکا ارده مس کون 
اولان‌فناراردن یی دانه‌سی‌باقدرلش» او صو رنه 

e E NR 
بغجه یکرمی » اوتوز ادیم کریدن کلن بر آدم‎ 
تشخبص اولنه سله‌حق قدر ادسلق اولمشدی.‎ 
رعنامستانه رقافتده‌شن وشاطر قودن حقه‌رق‎ 
حوضك انته قدر اقلاشدی . دنا سقلسه‎ 
پشقه طرفه توجیه نکاه اعه‌سی مکن اوله‌میان‎ 
رفتنك منره‌نی نصل بردقتله نظر التنده بولند‎ 
بردیغنی اکلاملیدرکه رعنا ا خوضك کنازنتة‎ 
کلنحه‌ه قدرانی کورمدی. اندن صوکره حلس‎ 

افر ایی نك : ما 
آنول. ووفته قدرنرده قالدك ؟... شمدی 
کلبرم دید . برساعت اولدی . 

ولاو خطانی, رعنانك ايسه کو له اوسا مه حالنه» باشنه 
اقبشمیه جق بر صورندهاشفته اغ ار نهباشلایه‌رق: 
نه اولش افندم ؟ . .. واه واه نه قدرده 

سم . بش دققهآربلسم اولیور ... 
کی ناز کانه جوابلری حر فك نظردقتی جاب 
۸ ا € ی‎ REK e RT e 
٣۸۱ کلت‎ 0 
درل رع یز کوردی. بردنره کندی کندینه:‎ | 


بولق کم E‏ 

دیدی . کوزاری اصیلمش کی طبشاری 
فرلادی. نی وغولش کی طیقا بدی. وجودی 
شمش او کنه وز ری تستره‌مکه باشلادی ۰ 
عقلی ناموسی کی مجو . اداده‌سی وجدای کی 
منسلب اولدی . 

اوله حال؛ اونه دهشت . اونه فلاکت امدیء ‏ 
نکاهنده ولنان رقادین اوحالده اوموقعده 
ولاسون . نعوذ باه توا نصل حمل اولنور ؟ 

دوشوعزدیکه اورعنا مکرمك < E‏ 
ا ای اله اوه کوریشوردی > او له 
شب وروی کون تشه یا قوعات 
وندن‌اول کندی طر فندن‌اوحرا اواندینی‌وقت 
رعنا رفوحه‌سی اولدیتی فارسنك حباتی سله‌رد 
اخود سلمیه‌رك هرنه صورتله اولورسه اولسون 

| تم 


ا F2‏ اتدیکیی ۱ اه 

و وکین رعنای وخاد دار 
حکنه‌دء کندی کذوب شهادت اتدی 2 کر م 
دنوانه کی کوندوز اقشامه قدر و که صاحه 
قدزنا اه سور تدای رمالا 6 اتد 
طولای بر بزلریی تبريك ایدراردی . مکرم عاقل 
افندیمس‌حومك فیوسنه‌کلوب دهناقه‌سنی ببر هرق 
فرباد اشدیکی وقت بری ردن »ری کوشه 
باشندان باقارده کو لنشوراردی ت مکرم كت کندی 
جزاستی کندی اللله احرا ادرله قانی کفنارله 
طو پراغه کدی ی کون بوك ,رانکلدن قورتتلدق 
ده نون او(شلردی . 

زمان اوقدر قدرتسز و جود. حکسیزمیدر که 
در حال اوو تو لسون؟...وجودیاو قدرامتا لس 
مید رکه برقوجه‌سنی او خیاتی ار تکاب ایدن‌قادیی 
الی‌الامد رام‌ابلیه حك قدر حکوم انده‌یلسون ؟ 

NA 9‏ 
مهجورهء‌نك انتقامنی مکرمدن خاطر و خیاله 
کلیهحك برصورنده الان.احکام: قدرت رعناده 
برافرعی ؟ 
مکرمه کندی چزاسنی کدی ايله ترتیب 


اسدیرن افتضای ,مشت دفقی ی محازاتسزمی 


باقر ؟ 

اوبر مجاس عشمرت دکلکویا برمیذان عبرت 
امدی‌ده اکیکلر‌ندن سله ار قالامش ر وجودك 
روح‌سحسری دنیاب‌عودتابدرلرفیی اورا 
سوق المش وذوق وصالنه ملك اجون براو 
مقوب بر جان‌آقوب‌دم بلاحی‌شاهدلکنی ارتکاب 
اتدیی زعنانك,اوحالی" کوست‌مشدی . 

رعنانشوه‌سنده. حلسا کلنجه سنده‌دام ایکن 
نا کهافی برسلاح‌سسی اورتهلقی بربرینه قاریشد. 
بردی ۰ هادی برندن فیرلا هرق اولدینی برده 
فالدی رای قم دا کغه‌ده مقتدر اوله‌مدی . 


ٍ E ONE ENO iA ی و‎ 


At‏ حکمت 

صوك در جه ارده جبان اندی . رفراد اله 
دوشوب باسلدی » 

کر اوچ درت رزبه کیعی او کی عاللر ده 
بك جوق وانه‌رق الشمش اولدقارندن باسلوب 
اسلمغه حاجت قاله‌دن احجری ه قدر قاحشه 
سلدبار . کیمی اولدقاری بردن هیچ قیملدانه. 
میه‌رق فریاده باشلادبار. رعنا ایسه مون ماهیتی 
اولق اوزره نشان بابشد رل کی تاالنك اورته. 
سنده احبالان مر هلك دو کی قاتا ات 
غلطان اید ىک باره‌ی صولوق آلهمیه‌جق بر 
برندن دی اون حابالامثه سله‌زمای قالامش 
دوشدیک رده فالشدی ۰ 
سلا حك سسسله قاد لرك فریادی اوزره 
طشار بدن اوشاقار قوشه‌رق وقعه کوردبار . 
هادی ایله‌راحی‌به برضرر اصابت ادیک اجچون 


AR RG 


۳۸۵ ۳ 

وهل حاصل اولان تلاشلری بر درجه‌به قدر 
مندفع اولدیسه‌ده طبیی اویله بر جرأت كمك 
طرفندن اقا ایدادیکی بلمث, :متسر 
دردست اعك اوزره فحه‌ی ارادش 
رفقی وقسهنك عقیبنده بنه کږدیک بردن 
قاحه‌لمك تششده و لندیسه‌ده الی ااتی‌لرزان 
اولدفدن بشقه اغاحی سله وله‌مدی . اوزرسه 
واردیار. هول حان اللینه سلاحه طاوراندی: 
فقط موفق اوله‌مسه‌رق بالدیرندن باره‌آندقدن 
صوکره اله کدی . ۱ 
رف اله کنحه رحوق زده‌لندکدن صوکره 
طیصد رکه حکومته تسلیم اولندی . اوراده کم 
اولدیفنه واورایه هاون ونصل کردیکنه دار 
اراد اولان اسثله‌به مدار خلاص اولق اوزره 
مقتوله نك فوجه‌می اولدینی ورزماندبری و 
بولارده طولاشدینتی ایشیده‌رلء خصو صا میب 


aS‏ لا 
A‏ کیت 
ایتدیی جوا ور دهده بومدار عقووخلاص 
اوله‌مدقدن بشقه اول ,امي ده اساندیرمقده مکن 
اولدی. زرا رکرەرعناده خر قك ادعااتدیی 
فعله ارار بون صورت. قالامش ؛ عادتا اختبار 
د یله جك برحاله کش اولدیخندن انك فخشنی 
اسنات .مشکلدی . 
بوندن‌صرف نظردفق سناوغنادن بلکهبرایی 
باش بوك اولدینی یعنی اللینی متعجاوز بولندینی 
حالده بشه‌سی اوقدر قو و حالۍ او قدر.کنج 
کوستریر ابد یکه اوتوز باشسندن بر باش زیاده 
اوله‌سنه اساعقده بللکه.والده‌سی سله ترزدده 
دوشردی » جتی اوناشده نو للدلنی حالده منبره‌نی 
دام‌اغفا لهموشورون ده آباشاهه وی و یداش | 
زمان هنو زاو توزای باشنده او لداغنی سوله‌مش 
وقولنك‌تا کید ی اجون طورتنك وخدانته‌مائل 
اولان رنك‌کاذبندن يك‌سول استفاده ایلمشدی. 

بتایرین اویله بکرعی طقوز اوتوز باشسنده 
بر ادمتك اللی باشنده حرعی اولاق وفوعات 

" ادوا دکلستهده نه بر ردد حصو لنه ساٹ 
ا#لشوی . 

رفق اورادن حسوسخانه ه هل او هرق 
اسنطافتهاتداراو لندی اسه ده | لد میحر هدن 
متأثرا بر آی‌صوکره اوده رعنانی تعقیب ایلدی. 
اوصورتله بربریی موش ای یکل ب کی‌یکدیکربنی 
خو ادرك وحوداری قالقدی . هادی وراحی 
بكار اجون ده وقوعانك مدهش مور یهار 
بدا ايده جک طسع در .فقط ترټن اند لجل 
نتام اجوال معلومه‌دن اولدینی کی هادی الله 
راحنك وندن رڅ قه وفعه‌ه دخل وتعلقاری 
اولدیغندن تفصتلدن صرف نظر اواندی . 

۱۳ 


وقعه ال زیاده منیه‌ی تداهش اعشدی. 


YAY 


۲ لا‎ rT او‎ 
۱ ۶ ا‎ N 2 ۹ 
0 
yr ۱ 1 


E جر‎ ۳۸۸ 


واقسا کوراتیی متعاقب هیسی قاجیشه‌رق 


حرمده صاقلاندقاری جهتله انار اله کماءشار 
و رفی منبرهءبه » منرءنك کم اولدیضه ۰ 
اوافشام اوراده بولندیخنه دار تفصبلات و بربه. 
جك قدر معمر اولدیفندن انلر قطماً مکتوم 
والشدی.. 

فقط منبره ابرتسی کون فورقوسندن سوفاغه 
حقامه‌رق اکن فوناعه عودت اسدي 
زمان خت لدی :امه ا ۱ 
حسته‌لي اشابننده کیجه‌لری صامسقلادی . 
صاقلادینی ائناده عل‌الا کنر ۰ اووفوعانه 
دار برطام سوزار سوبله‌مه‌سی والده‌سنی ع‌اقه 
دوشوره‌راه دادی فا لغه صبقشد بر لدی قاری 
کوردیک تضییق اوزرینه تحمل ابده‌میوب 
-الکزه من ء نك وا لده‌سی‌واقف اولقاوزره- 
ایشی اظهار استدی دادی قالفه و حر کتندن 

اف 1 e‏ هگ 
اد A‏ ی 3 


طولانی يوك برتوسخ‌کوره‌جکنی‌ظن‌ابدردی. 
حالیوکه خانم افندی یادکاری قیز بنك کتدیکنه 
قیزه جفته پالعکس صاغ قورتادیفنه تشکر ابدوب 
دادی السه حون او له بره کو توردیکندن زیاده 
چون کتوردیکی سو به‌مدیکندن ولاف 
حدتلندیکه وا انسانك ناهج کر 

دادی قالفه به و فءه نك LI‏ و 
طو عهسی» حتیاعاده عات ادیک زمان‌منمره نك 
له والده‌بی طوید بخندن خبردار اولامه‌می 
قطعاًتنیه واخطار او لندی . کوبا اوجهنم آتشی 
اه له ازاله‌سی‌قابل اولیان‌شانس»عضت تفه یله 
رعش وکو ا خانم افندینك تفکری وجه-له 
داد ی قالفه نك کتمی اله بون ی کمسه طو عامشدی. 

لو قوناجبك قازشبندم کن اولوب 
رفقينك انثای حاتنده دروننده کن محاوره‌ی 
رض استدیکدز قمو ه خانه ده رفق‌د طانہانارده 
۰ ۱ 

هش تا VA‏ ار CLA‏ 
1 ۶ ۱ رد 

۳۹۰ ۱ 
واردی ۰ رفقنشك صورت ار تحال FTE‏ 
جیقنجه خصوصیله حرفك ذاتا منیرءی تعقیب 
اداه کلدیک معلوم اولدقدن بشقه کفتك وناز 
اده وفوع ولی ومبرء‌نك اوافشام اوده 
بولمیوب رکون ص وکر هکلهرك ارابه‌دن‌قو لتو قله 
اند ریلشی اناری ش۹ه دوشورمشدی . 
خلاصه ماعره‌نگ وصول؛ وفوعات اوزرته 
شهرنی اوقدر بود ی که اوتوز قرق»کشیق 
تفه واماشنه‌نه- مقتدز"اوادیقی رالد ان 
سله‌مکدن عاجز برداز و دیار غرشه رغیت 
ایدوب‌ده ارزوی ازدواج کوسترسه موفقیث 
کورمن‌دی ۰ 
ال سول مشکلات قاری رعنا وفعه‌سندن _ 
و کر او بله هرایس کی دۋا رمک مقتدر 
اوله مدن یکی مورت مشتروعه‌ده برهتي وبول 
ابدن‌ده بولمديغندن العتاة باه قودورمش کی 
وتحبرارله باغلانفحق رمال کلشدی. 

وحال برسنه‌قدر دوام اتدی. اندن ص وکر 
تدرا اسک خوف واتباء زائل اولدینندن 
منیوه‌بنه حال سابقنه عودتاستعدادی کوسترمکه 
اشلادی . 

فقط نه قدراو لسه خاطره‌ستی سله بلك قنامته قدر 
او نوته سلمه‌سی مکن اوله‌مبان وقعه‌معنهوده‌اولی 
قدر سم لستًا نه طاو را عه‌سنه مانع اولو ردی . 

منبره او جنحی سودازده‌سی اولمق‌اوزرهبربی 
دها بولدی. برقاج آی‌قدر کورشدی . حربف 
غات‌قو ونان شطان» کار اشنا برثی اوللدرک 
اومدت ظرفنده کندسی اله الفی ه. هه 
طر فندن اکلاشلمدی . 

حتی بدی سکن آی انکله الفتی وبرسنه تنا 
اوطور پثی زماننده هیچ بروقوعانی سرزده 
ظهور اولایشی اوت هتك بريکینك حقنده‌اولان 


۲ عکنت 
سوء نظراریی بیله بردرجهیه قدر تبدیلایدر" 
اوصلاندیتنه , ترك اخلاق اسدیکنه ذاهب 

او لا نلرده ولعشدی E‏ 

وقخه‌دن ایی مق اا صوکره مرا 
والدسی مدهش رخسته‌لکه طوتلدی . اد - 
یلن تداو بدن» کوستریلن اقدامدن باقر حاضل 
اولدی ..اوچ ای حان جکیشمش کی اوچ آی 
باتوب کندی‌ده اولومه راضی اوله‌حق قدر 
جانندن بیقدقدن صوکره تسلیم روح ایلدی » 

امور ادارسی سیون کندینه قالش اولان 
منبره والده‌سنك وفانندن ایی آی صسوکره 
کور یشدیکی بک تکلیف ازدواج ایلدی. بك 
بوک موافقت ابتدیسهده حقبقة" زوج وزوجه 
اولوب او تشکیل اعك امجون دکل » منفعتی 
تأمین ايلمك فکرینه مبنی ایدی . 

نکاح عقد اواندی . زفاف اجرا ادلدی + 


Ta ۱‏ 
0 ۳ ات 
حر بف منبرهبه کندیی اوقدر سود زدی»ء بالکز 
منبرهانی دکل شبطاناری سله اغفاله کان اولان 
قوف او او درجه اتفاده ابلدی که 
تأهلك ابلك آنی ختامنده قاری بتون املاك 
ووارداتی حتی سنداتی 5 تسلم اله ا 
کندی بول آحدی ( 
بکله اوچ سنه تدر کیندیار . واو چ سنه 
ظرفنده قمیا" رضای طرفن وقبابا منره‌نك 
خبری اوله‌رق عهده تصرفنده هقدر اموال 
واملاك وارسه حلهسی بک دور وانتقال 
ابلدی . 
دردحی سنه اواخرنده بك بالا لام برعوغا 
جیقبارارق منبره‌دن ابر بلدی » منیره حرینی 
او لی عظمتی باق اولق‌اوزره اودن قوغدفدن 
کو سنذاتنك‌اعاده‌سیامجون بخ رکو ندردیی 
زمانبالکز مرح تصرفنده براقدینی‌قوناغك 

ا JR‏ اوناعز . دان ۳ 
کی انر بن ابا تدیی ام ی 0 
اشترا ابتدیکم زمان قیامته‌ندر کندیسیله نمك 
اوزره بر مشاوله‌ده بول امشدم » ه وزژه 


بشن ایستور ؟ . مال ك0 ایسله 
محکمه‌به م‌اجمت ابده‌سلیر ۰ اوراده هن کسك 
حق احقاق‌اوللور .. او هر اوکنه‌کنی بارمفنده 
اوشاعش‌ده بی‌ده‌ی اوبله‌ظن ابدسور , فقط 
ی الداتەے درکن کندی الداشوو ۰ 

جوای ورردی . 

حرف اصلا استانبوللی اولدینی‌کی کندینه 
مالك مشهوره‌دن برينك اشرافندن بولهق‌سوسنی 
و رردی . اوساه‌ده منبره‌ه حاعزدن اول‌ده 
آزبارهایله حوق عظمت صاندرق کند‌زکن 
سلد بر مشدی . 


9 ام 4 ۳ 


مع‌هذا منرء‌ناك موعاملاکنی بدلمقابلنده 
تصرفنه کیره‌بیلمکدن قطمبا محروم اولفله 
رار یك‌ده هی,دست دکلدی . 
۰ ساء عله اوولده بردعواه قام اوق لازم 
YS‏ کو ندره حک ش‌ودی اولذن‌حاضر له 
مش اولدینی کی - وحرفك اون پادسی 
وقدی . وقدر مالی نصل باره اله الدی؟ - 
خاطره‌سنك ورودنه حل وقدی . 

حتی منبره الدینی حواب اوزر نه اقامه 
دعواده طسعی وقت کرمبه‌رله اولانجه قوتیله 
جالیشدینی حلده مأنوستدن بشقه برتبحه 
ا ايدەمدى . 

اقامت اتدیی قوناقله حکمحه‌سنده تولنان 
قود و زفاج بارحه محوهی‌دن بشته جلهسی 
الندن کتدی 1 

۲۹۹ کت 
۷۱ 

برمدندنری حکمتی نظز دقتدن ان 
حكمتك عاقله ابله‌اولان معاشعه‌لری.معامله‌اری» 
ازدوا چاری,سوختری من 2 ا ی 
اره‌دن سنه‌ر کدیی حالده اومعشت + اوحت 
نصل باشلادیسه اویله دوام انتدی ِ 

والده‌سنك وفانندن اعتاراً عاقل‌نك قوناغنه 
کج قدر کوروب کبردیکی هنکام‌ار مر 
طیعیسی امجون مقدر اولان مشاقی خت‌وا کال 
اعش اوللبدرکه تأهاندن صوکره انامسانقه‌ستی 
اونوعامق » خاطرسی خاطرندان چیقمامق 
اجون موقتاً کوکلتی عذاب واضطرابه سدوق 
امك ایسته‌سه اساب دوله‌حن‌دی ۰ 

انسه ايه مور زمانله یووب برادری 
کی انك‌ده بررفیق مر اله مسعود ابدیه جك 
زمانی کلدی | تحاف سالفه‌ده .حکمتك تأهل 


7 1۳ با 4 


عکنت ۲۹۷ 
عرض اولدینی صره‌ده جاذب بك ابله خانم 
افندننك | يسه ده برادرزاده‌لری فا تزه‌ویرماك 
ارزو و تصورنده بولندقاری بان اولهشدی . 

هفانده که هیچ بر آرزو نكازهی جهت نواقصدن 
ازاده اولق اوزره حصو له امکان تصور 
اولنه‌من . اء عليه هنوز هرایکسی‌ده عهد 
شاه واصیل اوله‌رق بك وخاعك لازم کلن 
تشناته باشلابه‌جقاری صرمده جاره فا نز تاجو 
جقانندنبری"آثاری ابراز اده کلن علل 
وام‌اضك اشتدادینه قربان اولدی کیتدی . 
بووقعه‌نك اوع له کی قدر قرابت » ذوق 
بت یں بر عنبه نمدرلو تأ ايده کی 
اشکاردو, بنابرین كرك جاذب بك كرك رفیقه‌بی 
کول وکست که ات ت تکارت دیش هشن 
کی - برحزن ومام امجنده قالدیار . 
بذ کار ودفته شابان وقابعد ند رکه حاذب بك 

a 


۳۹۸ شک 

مسا تسه 
هنوز بکرم باشنه واصل اولامش: بر برادد 


زاده سنی غیب انش اولدیتی جهتله دنیانك ‏ 


نظر نده ذره‌قدر قمتی قالبه‌حق درجهده حزون 
اولش ایکن وقعه‌نك هر چکندیسنه تعلتی اولیان 
آنسه به نه درلو تا اد»جکنی لدیک اجون 
حزق وبکاستی کنم ادر » 

بوندن بشقه که حك داماد اوجسم سل 
خاف اولوب او اوده الك موقعنسه کله جك 


این قزك خاطری اجون بفرنه طاشباصهرك ‏ 


او آحی به ده قاتلانه‌رق انسه‌یی کورشحجی به جا د 
مه باشالاد بان . 

عاره انيه نك اينه رار بوبودیک فا زه بر 
نظر خصو صی بولق طیعی‌ایکن انك ضیاعندن 
له قدر مارا ولد سنه کورحی هه چیقمامق ون 
اودرحه عناد كوانقىدئ ل 


فقط کوردیکی نصاج ودها ي ا 


ّ 


حکمت ۳۹۹ 
خر خواهانه بر امل اوزرنه موافقتنه حور 
اولدی . ۱ 

| مهیحوره عل جو مدن اعشارا شمدی ه قدر 
یکدیکریله تعلق ومناسبت بیدا ایدوب شوعا هلر 
اجنده بك حوق شاانحبرت رات کی هد رال 
لو ناردن رى دە ای اندی م‌حومكار حالندن 
صوکره منیره نی تطلیق ایدن ماهرلك الیسسه به 
ارب دی متا تامو نو خان 
اساب اعه‌سی فقره غ سه‌سندر . ماه منبره‌دن 
اوقدر بزار اژزلش ۰ اودرجه حانی باعشدیکه 
اندن انق زمان رادهاتأمل انه‌سی اك خالصس 
دوستی‌طر‌فندن تکلف او لنسه دشمن‌اولوردی. 
او جهتله برقاجسنهبالکز باشادی.مو خرا متأهلار 
احنده‌کوردیی بعض مسعودارلهانتظام حالاری» 
حسن معشتاری از دو اجك جر به‌سی‌و جهله‌مضر 
برثی اولدیننه وواقعا کندی حانی بعش ایسه‌ده 


فد ار رس 
.۳ کات 1 
هرتأهلدن او بولده نيجه حاصل اولیه جننه قناعت 
کامله حاصل اعشدی . 

ناء علبه عکرارا اولك سوداشنه دوشه‌رل 
او ائناده کندیسنه انسه توصیه؛اولعله درحال 
طلت ابلدی. . 

ماهی ابسه‌یی اوکسوز » بسلمه برقیز ده 
استه‌مشدی. وقسهکونن » مقدار ندن زاده ± 
شنه طمعدن حاضل اتدیی انتا موود اکن 
حاذب بکك اوزکر عه‌نی اولسه طالت اوله‌ستی 
عقل قول اعزدی . 1 

حاذب بك اسه ماهس طرفندن کلودده : 

- قوجه‌به و یربله‌جك ,ربسلمه قز وارمش: 
اللهك اهی‌یله انی ابستیورز . کار قوستندن 
حون کاز ترسه‌سی 3 رسون‌ده وارسو ن 
پسلمه اولسون . 

زمیننده طلبه قالقبشان میاجناره : 

E 
اوترییه نی ن ده کوردیکم اجون اومده‎ 
وون بر او کسوزك اولادمدن فرق وقدر.‎ 
نم تریه ابتدیکم بر آدم‌ده ب باباسندن پشقه‎ 
پرشی طاییز . بویله قبول ابدن ايشه کیریشسون.‎ 
هم بسلمه دیدکلری قبز بو آودن‌ده چیقه جق‎ 
۰ دکلدر‎ 
ام کوکیسی کر‌جك. کيمك جانی ابسترسه.‎ 
کی برجواب ویرمه‌سی بر زمان امجون ايشه‎ 
. صغوقاق و رمشدی‎ 
ماهی‌بوجوانی النجه براز دوشوندی. چونکه‎ 
جواب براز بد ایدی. بوندن بشقه اواوکسوز؛‎ 
تیم برقیز آرادیفی حالده جاذب بکك انیسه‌ی‎ 
کندی‌اولادی مقامنده‌طو عه‌سی» او و لده‌معامله‎ 
امه‌می وال اخرالعمی اومعامله‌سنی محافظه اده‎ 
جکنی ببلدیرمه‌سی . حتی طبشاریبه و برمامه‌سی‎ 
باهش فوزو مرا اند هلر ارہ عا کذاره‎ 


N hE a ۰ 

f ۳‏ حکمت 9 e‏ وهی 
سوق ادرله حتی ضرف نظر اهب قدار قرار 
و رمشدی . 


فقط بونده دوشو ندله جك دها بشقه حهتاردة 
وار: کندستی قورتوتان ابلك تأهلندن حکدیی 
حن ومشاق دئلی ۰.۰۲ فقط وکا تطننق امك 
حار دکل . 

حونکه پر حسنده مینك لله نی کدی 
قم والده‌سی اولوب کندی انك دامادی» نام 
عله اولادی دعك اولدشی حالده اندن رروی 
شفقت » مرضنانت کورمامشن ! ونده السه انسه 
جاذب بکك هیچ بر شیی" اولدینی حالده 
اولادندن ربق امور . اولاد معا مله‌سی 
کوستربور. اولادی‌کی حتی اونده کلان اندرا 
برابر اشتمق ایستیور ۰ بونك اکا قیامی نصل 
ساز او له لیر ۱ 

غر یی شودرکه وانفا انیسه بز ابل قیزی 


oT‏ م ت 
2 
el 4‏ 


حکیت ۳۰۳ 

وحاذب بکه الکز سوق می‌حتدن بشقه هیچ 
برجهتله مناسبتی بوق ابدی » فقط بواواږ ويله 
ابدی . شمدی ايسه انسه سانجی دکل یکك 
بالذات‌دامادی اولان حکمتك قرداشی» بنارین 
اقارب ,ومتعلقاتندن معدود دی . 

جال وک اهال بسلميە رك » احمال بله‌رك .هی 
نه‌صورتله اولورسه اولسون ماهرء حادب بکك 
اوندهءکلان اولهجق براوکسوز قیزبولندیغی خبر 
و ینار ابزاك حکمتاك همشمه‌سی اولدیتی سوبله - 
مامش اولدقارندن ماه بوک واقف دکلدی. 

شو اواك اجا اتدبردیی حاکات ورا 
دور اشی ر زمان ا خر اتد له ده ماع 
حصولی اولدی . 

کک بی اون ظا رت د ملي 
اولان فرار قطبی‌نی کوزه لد بردی 1 اج کوک 
اولق اوزره انسه‌ی طلب ایتدی ۽ جوجغك 


rT TT OTR Ter 


۲۰ نت 
تاره یی ودی اوه متا کی د 0 
ویومش, فقطاخلاق نقطه نظرندن شابن‌تقد بر 
برکنج بولندیفی تحقق ابشدی . 
طرفنك ارزوارله نکاه عقد اولنندی . 
نکاحدن ص وکر بر آی‌قدر جعت تدارک‌وساتره 
اوقت کدی. ای نم‌ابننده معت مه او لوب 
ماهر زفافه کبردی . 
ماهس برقا کون احنده حرمندن» ام بدری 
مقامنده بولنان حاذب بکدن » خانم افند دن > 
حکمتدن » حاصیی موم عانله دن اوندر منون 
اولدی‌که ایکنحی تأهانی وقدر اوزاندیته نك 
ا ندامت ازا 
انسه ایسه واقعا ماهری ايلك کوردیی کون 
ه‌مشمر ده نه‌ماهنتده. نها نخالاقدم بر آدم‌اولدفنی 
اکلامش» ساء غلبه زوتجندن نخشنوداولشدی : 
فقط هنوز فاٍم حومی‌اونوتهمدینی‌کي‌اندن 


کک 45 
متحصل ماتم وحسری باق اوادشدن بر زمان 
ادا چهرء مام ابرازا دراه وحال ماهر له نظر 

دفتی حاب اسّدسه‌ده اوده موات ادى . 

ارءدن زر زمانکدکدن‌ص وکزه اوحال ده کدی 
اوده زوحئله مس‌عودانه » ص فهانه باشامغه 
باشلاددار . 

فلار تلز می نله وكرت كيك 
بوکر عه‌بی کهوّاره ز یب وجود اولشدی , 
انسه‌نك‌ده ماهه وارديفنك ایکنجی سنه‌سی 
اوائلنده رکز هنی دنساهه کلدی . حکتکی 
وره آسسه اولهشدی . التسب‌تککی شفقه 
وس ادیش . 

حکمتاك عاقله‌سنی؛ ماهلا نسنه‌سی‌الله صورت 
امتزاج و طرزمعیشتاریی تصو راعك» مسعودیت 
ازدواج > راحت تمر » رفاه معنشت نه دعك 


اولدیفی اکلاعقدن بشقه هیچ برئی دکلدر , 


۳۰۹ حکیت 
جاذب بك اموال واملاك موجوده‌سنك نصفی - 
حکمتله عاقلهبه » نصفنی ماهرله انیستهبه فارغ 
اوادی ۰ اموال مذکوره‌نك ,له سی عاقلهبه 
توارت وانتقال ادهج حهتله عاقله نك وندن 
منفعل, اوله‌بی .اومولورکن_بالعکس, پدر نی 
کندیسی تشویق اعشدی . 
بوبله اولقتاه پرابر امور اداره شه جاذب 
بکك النده » بعنی. بی‌دامادلر اوقدز برمشغلهابله 
او لسون اوزولکدن ازاده ادی . 
دا ترء‌نك اند هکوجك ۰ وك هک سکندی 
موقعی بیلیر * بیوکلردن حرمت ‏ کوچکلردن 
رعات‌دن بشقه رمعامله کوراز . کمنه کمسه‌يك 
اکب ار اط ری و جن اوه وق وه 
بولمن, . حتی اوشاقار » جازبهلں » خدمتکارار 
ببله او او احون. اومعدشت اجون ارادیلمش 
ډینږلهجك قدر حسن حرکنده بولنودلردی , 


کھت ۳۰۷ 
خرف هادان اون نە سو اجان بيك ` 
وفات اسدی . بووقعه اوعانله اجون طن بك 
سول براهام اولدی .:. 
حاذب بکدن او چ سنه صوکرّه خانم افندی 
- ارتحال"انلدی , آمور اداره كام حکمتاك النه 
قالدی » ماهر ایسه نحر میله برابراملاك موروه نك 
نصفنه صناحت اولدش عالده بکك وفاتشدن 
صکره حصه‌ستی افرازه* ادازهن تفر قه قالقدشمق 
کی حرکتازده اصلا بولمدی . 
داترءك انتظاعی کافالسابق حافظه‌او اندی. 
2 
ماهی اننسه‌دن اول بردفعه دها تأهل امش 
اولدیغۍ وباشندن کن وقوعای‌سویلهمش‌ایدی . 
ناء عانه وقوعاته اوك خلق وا.ف‌اولوبانسه باه 
حکمت ایسه پدرلربنك وفانندن صوکره مان 
افندبنك خانه‌سسنه نه صورتله ول او لندقاری 


»۳ مکش 1 

منبره‌دن » .والده ستندن ,دفعاتله ,کزردکلر ی » 
خلاصه‌ا وا یی سنه لك س رکذ شتار ی طب ی | کلا مش 
اولدقارندن هی ایی جهتده منبرمه اولان 
مناستاری | کلاشلمشدی . 
حاذب بکك وفانندن اون ایی سنه صوکره 
منبره‌نك فوق‌العاده ضرورته کرفتار اولدیی ؛ 
تدارك اسباب معدشتدن عاحز؛ سفیلانه برحالده 
اشادیتی ابشندبلوردی . 

نون اولا ماهر‌ایشتمشدی, قوناقده رفقه‌سی ‏ 
ابله حکمته و عاقله ه سوبله‌دیی زمان انسانته 
باقدشیر نەقدر خصائل واا وارسه هان‌هسنی 
حامع دعك اولان عائله حون هی بری آبری » 
آیری مظالی . حقاراتی کوردکلری. منبرء‌نك 
لوطل سول .براندیشه او فی ی چ کات 
الذات اشی حشق استدردی . 

منیره ایکنجی‌زوجندن آبرادیفی زمان.حر فك 


Din ۰ 5 9 0 


عکتت ۳۰۹ 
انائ وق سابه‌سنده بالکز اوطوردننی 
قو ناقدن بشقه النده هسی وارسه‌کتدیکنی و قا 
و دهع ض اعشداه 8 
انث اوزرسه قادین دعواه فام ايدرك الندن 
کلدیی قدر اوغی‌اشمش وحی‌اجمت اعديي رو . 
قالامش ايسه ده. ايش اساسا بك صاغلام دلا نله 
ربط اولمش اولدیغندن پالکز ,رقاج پارچه 
املاکك اوده می حمة اعادهاو لو رکی استردادینه 
موفق اولشدی ! 
مع‌مافیسه اکن حسن صورتله عمر کیر مک 
قابلتی اولسه امالك مذکوره دن الدینی کرا ابه 
اقامت اتد قونانده مادام اطباة مسترشحانه 
باشامه‌سی. حقق ایدی . 
فقط قاری ایکنی زوجندن ابرلدینی زمان 
والده‌می ده وفات اعش او لدیغندن ستون 
اراده‌سی » حریی النده قالش » بنابررن سلدیی 


۳۰ حکنث 
کنق»کزوب خر کت :کد ل | تون ا 
وازدرمش ش‌او لدشندن اولا املاکدن باشالاه‌رق 
صره‌سیله قوناغه قدر هسنی ضناعش واحوال؛ 
ضر ورنی ابشنلدلدبی زمان مفروشات ته دن 
بنله النده رش فالامشدی.: 
کحکو کد ونی تحقلی ‏ امتکمان! سو کر انها 
غاقله وماهیءسویله‌دی . برزمانمذا کزهایشدیار, 
قوناغه قول ایدو برابراوتورمق ایستدیار. 
فقط قار منك شاه عفتی خوف کی ون 
دنناه کندیق کوسومش اولدیغندن اوه قوی 
بك ترو ج اولنه‌مدی ۰ بناء علیهءعاقله ال انیسه 
الذات کدو ب میره‌نی ارایوت ولدیار. اوتوره 
لە جک کی اوفق بر اوک الدیار . تفزیش 
انتدیلر. بانته - کندی‌ارزومیو جهله د برباغی 
قادن ۰ برخدمتحی » راوشاق ورادا او 
کراسی الله خدمتضاراه معاشتای ومصارفات 


ات A‏ 
ته کاملا" کندی طرفارندن تأده اوئدقدن 
بشقه منبره‌ه خرجلق اولق اوزره شهری. 
برمعاش آمیین ابتدیار . 
منبره‌باشاد نی عوا ل سفیالانه ده بك جوق‌هنکامه‌لر 
کورمشکرمش. اوسامه‌ده متنه‌اوللیدرکه‌اندن 
صوکره افعال ساشه‌سنه تو کار اولدی . 
حتی بر سنه صوکره مناسب ,رطالب ظهور 
ادوب حکمتك انضیام رای ابله اکا ور لدی . 
اولنحه به قدر اساب مسد قوناقدن تدارله 
اوئدی . حرفهاً بشادی . 
قوناقده‌کارك اسه ایک الله بربرده اوطور- 
دقاری, دها صوکره بر جوق‌ده جولوق‌جوجق 
صاحی! و لدقاری حالده ختام مرار مه‌قدراواشنده 
ایی کشینك بر برندن| ند یک واقماولدی در سه 
نهدرلو دمکذار عمر اولدقاری | کلاشیایر , 
چات 
L80 ۱ 71 

۲