Skip to main content

Full text of "Plantæ rariores vivis coloribus depictæ"

See other formats





























■ 


















\ 




) 








* ♦ 







k , J. 


N 


V 


< 







* • 



\ 



m 




/ 


/ 






0 










I 






I 


/ 





/ 







c 












9 


































P L A N T M 

% 

RARIORES 

VIVIS COLORIBUS 

D E P I C T M 


NICOLAO MEERBURG, 

IiORTULANO IN ACADEMIA 
LUGDUNO BATAVA. 



LUGDUNI BATAVORUM, 

Apud J A C.O BUM MEERBURG, 

M D C C L X X X I X. 








P R M F A T I O. 



longo tempore occupatus in examinandis 6c delinean- 


dis plantis, quas mihi rariores videbantur, & quarum obfer- 
Vandarum egregiam occafionem offerebat Hortus Academi- 
cus, tenta vi anno feptuagefimo quinto primam decadem ico- 
num, propria manu aeri incifarum, Sc naturalibus colori- 
bus depiftarum, in lucem emittere 5 non plane displicuere 
mea conamina, fic ut, a variis excitatus, quinque decades 
ab eo tempore ediderim. Finem autem nunc operi impofi- 
turus , novas quinque fuperaddidi tabulas , indicemque tum 
plantarum, tum papilionum, quas cuique plantas fupei ad- 
didi, delineatas ad fpeeimina, quas in mea Colle&ione adfer- 

4 

vantur. 

Nomina plantarum omnia defumta funt a Cclebcuimo 
Linnajo , cujus fcripta itaque varia etiam citavi , fimili mo- 
do progrellus in defcriptione. papilionum. 

A a Pls- 


[ 


/ 


1 


PRAE ATIO. 

Pier seque, fi non omnes, quas haecce Collectio continet, 
plantas ab aliis depidae non funt , faltem , quantum fcio , non 
eo tempore, quo ipfe eas in lucem emifi, licet multae ex 
iis, ex communicatis annotationibus Clariffimi D. van Royen, 
in Linnaeanis operibus memorantur; Sc, quum ex fola de- 
fcriptione easdem non facile cognofcere datui , aliquam fal- 
tem utilitatem in delineandis illis attuliffe mihi videor , gavi- 
fus , fi peritis in arte non plane displicuerint. Id velim ad- 
tendant, veritati me magis ftuduifle, quam tabularum nitori, 
quem etiam ab homine , qui , a nemine edoftus , fola exercita- 
tione , in arte caelandi parum verfatus eft , expedtare non licet. 

* 


IASMIMUM ( Grandiflorum ) TAO. I. 

IASMINUM (. Grandiflorum) foliis oppofitis pinnatis; fo- 
liolis extimis confluentibus. Linn. Sp. pl. p 9. 

IASMINUM ( Grandiflorum ) Iiifpanicum magno flore ex- 
terne rubente. Linn. Mantiff 11. 316. 

PAPILIO (Helenus) TAB. I. 

PAPILIO ( Helenus ) alis caudatis nigris : pollicis macula 
alba : fubtus tribus albidis lunulisque feptem ferrugineis. 
Linn. Syft. Nat. 745. 

HEDYOTIS (Herbacea) TAB. II. 

H E D Y O T I S ( Herbacea ) foliis lineari - lanceolatis , caule 
herbaceo dichotomo > pedunculis geminis. Linn. Sp. pl. 
pag. 147. 

© 

PAPILIO (Polydamas) TAB. II. 

PAPILIO ( Polydamas ) alis dentatis nigris fafcia interrupta 
flava , podicis fubtus maculis linearibus flexuofis rubris. Lini}. 
Syfl. Nat. 747. 

S A L V I A ( Paniculata ) T A B. 111. 

S A L V IA ( Paniculata ) foliis obovato - cuneiformibus den- 
ticulatis nudis, caule frutefcente. Linn. Syfl. Nat. (2) Man- 
tifT pag. 25. 

PA- 


B 


PAPILIO (Polydamas) TAB. 111. 

P APILIO ( Polydamas ) fubtus confpe&a; hujus ala; fupra 
fafcia lutea e maculis parallelis fagittatis; pofticarum margo 
fubtus maculis 7 , linearibus , fluxuohs ( 3 ) Coccineis. 

COMMELINA (Africana) TAB. IV. 

C O M M E L 3 N A ( Africana ) corollis inaequalibus , foliis 
lanceolatis glabris, caule decumbente. Linn. Sp. pl. p. 60. 

PAPILIO (Troilus) TAB. IV. 

PAPILIO ( Troilus ) alis caudatis nigris : primoribus punflis 
marginalibus pallidis ; pollicis fubtus maculis fulvis. Linn. 
Syft. Nat. 747. 

HYOSCYAMUS (Phyfaiodcs) tab. v. 

H Y O S C Y A M U S ( Pbyfalodes ) foliis ovatis integerrimis , 
calycibus inflatis fubglobofis. Linn. Sp. pl. p. 258. 

PAPILIO (Mnemofyne) TAB. V. 

PAPILIO ( Mnemofyne ) alis oblongis integerrimis albidi - 
nigro - nervofis ; primoribus maculis duabus nigris margina- 
libus. Linn. Syft. Nat. 754. 

% 

DAIS (Cotinifolia) TAB. VI. 

DAIS ( Cotinifolia ) Linn. Sp. pl. pag. 556. 

PA~ 


PAPILIO ( Picra ) TAB. VI. 

PAPILIO {Pier a) alis oblongis integerrimis albis nigro - 
nervofis : primoribus maculis duabus nigris marginalibus. 
Linn. Syft. Nat. 754. 

MARTYNIA (Longiflora) TAB. VII. 

MARTYNIA {Longiflora) caule fimplici, foliis orbicula- 
tis repandis. Linn. Syft. Nat. (2)412, 

PAPILIO (Troilus) TAB. VII. 

PAPILIO ( Troilus ) fubtus confpe&a. Linn. Syft. Nat. 746V 

S E L A G O ( T omento fa ) TAB. VIII. 

S E L A G O ( Tornent ofa) racemis ramofis, foliis ovatis crena- 
tis tomentofis caule proftrato. Linn. Sp. pl. p. 877. n. 7* 

MANULPA ( Tomentofa ) T A B. VIII. 

MANbLEA ( Tomentofa ) foliis tomentofis , caulibus folio- 
fis, pedunculis multifloris. Linn. Mantili ii. pag. 420. 

PAPILIO (Pammon) TAB. VIII. 

PAPILIO ( Pammon ) fubtus confpeaa alis caudatis nigris con- 
coloribus omnibus margine maculatis ; pofticis fafcia macu- 
lis feptem albis. Linn. Syft. Nat. 746. 

CROTON (Lobatum) TAB. IX. 

CROTON ( Lobatum ) foliis inermi - ferratis : inferioribus 
quinque lobis ; fuperjoribus trilobis. Linn. Sp. pl. p. 1427* 
Noftra fpecies femper habet folia trifida , cau’emque pilofum. 

B z PA- 


PAPILIO (Demophon) TAB. IX. 

PAPILIO ( Demophon) alis dentatis : fupra fafcia viridi fub- 
tus grifeo marmoratis. Linn. Syft. Nat. 753. 


IMPATIENS (CapenGs) TAB. X. 

« . 

Planta annua, fub dio laete crefcens, ad altitudinem quatuor 
pedum, caules lucide rubefeunt , geniculatae, flabiles, ra- 
mi alterni teretes, flores lutei intus rubro maculati; 

Habitus Impatientis Noli * tangere. 

Habitat ad Promontorium Bonae. Sp. 

PAPILIO (Sedator) TAB. X. 


PAPILIO ( Sedator ) alis integerrimis, primoribus fupra 
fufeis fafeiaque dilutiore transverfali : inferioribus nigris, 
poftice albo coeruloque punclatis. 

Magnitudo ut in icone. Abdomen & Corpus ni?ra , alx pri- 
mores fupra fufea fafcia integerrima transverfali per medium. 
Subtus margo niger ad mediam alam fufeus* exterum ala 


flava, fafcia per medium angufla transverfali nigro termina- 
ta : alx fecundarim ad abdomen fupra fufex , exterum ni- 
grx, verfus exteriorem partem , atrx, maculis albis coeru- 
lefcentibusque fparfis irregularibus varix , fubtus flavx , ver- 
fus marginem fufex , per medium transverfa fafcia flava ni- 
gro - circumfcripta ornatx , quo colore reliqua alx pagina 
tinefa efl. Verfus marginem fuperiorem viride flavefeentes 
& ad bafim punctulis ternis concoloribus, atque ante fafeiam 
ocellis geminis nigris confpicux. 


VERONICA ( Hifpanica ) TAB. XL 

VERONiCA ( Hi [panica ) fpicis terminalibus, foliis fub- 
linearibus pinnatifido - acute dentatis. Planta perennis. 
Caules filiformes, quas folia ambiunt oblongiufcula fubae* 
qualia , fublinearia , acute pinnatifido - dentata : denticuli 
divergentes recurvati , ad fummitatem quandoque teina , 
quandoque omnino nulli. 

Corollae tubulofae , tubus longitudinem calycis aequans , la- 
ciniae coerulefcentes , flamina lutefcentia , anthcrae viola- 
ceae. 

Habitat in Hifpania. 

PAPILIO (Demophon) mas. TAB. XI. 

PAPILIO ( Demophon) alis dentatis : Cupra nigris fafcia vi- 
ridi, fubtus grifeo marmoratis Linn. Syft. Nat, 753. 

CELASTRUS (Lucidus) TAB. XII. 

CELASTRUS ( Lucidus ) foliis ovalibus nitidis integerrimis 
marginatis. Linn Syft. Nat. 1S1. Mantili. 49 ’ 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

Frutex erectus: Ramis fufcis, duris; folia alterna, ovata f. 
obovata, obtufiufcula , venofa, lucida, breviflime petio- 

lata, margine integerrimo reflexo. 

Pedunculi axillares , conferti , fimplices folio breviores. 
Petala concava, flamina corolla breviora, ftylis crallis, ftig- 
mata tria divergentia. 

PAPILIO (Demoleus) TAB. XII. 

PAPILIO ( Demoleus 1 alis dentatis fufcis: maculis fafciaque 
maculofa flavis; pollicis ocellis binis. Linn. Syft- Nat. 753 

AMARYLLIS (Undulata) TAB. XIII. 

AMARYLL1S ( Undulata ) fpatha multiflora. Corol- 

f ' lis 


lis patulis , petalis undulatis mucronatis bafi dilatatis. 

Habitat ad Promontorium Bonae Spei. 

Scapus cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo 
geranii zonalis. Spatha profert circiter 12. flores purpu- 
reos , petalis angufto-lanceolatis , apice valde mucrona- 
tis ; bafi ipfa ovata , flamina declinata. Linn. Syft. Nat. 237. 

PAPILIO (Hecabe) TAB. XIII. 

PAPILIO ( Hecabe ) alis integerrimis rotundatis flavis ex- 
timo nigris : Angulis fubtus punclis pallidis numerofiflimis 
Linn. Syft. Nat. 763. 

BROWALLIA (Elata) TAB. XIV. 

BROWALLIA ( Elata ) pedunculis unifloris multifloris- 
'que. Linn. Sp. pl. pag. 88o # 

Habitat in Peru. 

Simillima B. demiflae , fed caulis duplo major , rigidus , 
craflitie dimidii digiti , quaft fruticofus ; Rami inferiores 
longitudine fere ipfius caulis, quod non in demilla. 

Folia floralia huic fere glabra. Pedunculi alii uniflori, alii 
triflori , quinqueflori & ultra, corolla faterate coeruleo - 
violacea , nec dilute violacea. 

BROWALLIA haec eft fimillima B. demiflae', diftin&a 
tamen ab ea caule ftriflo quaft lignofa Linn. Mantifll (2) 
42 1. 

PAPILIO (Ulyfles) TAB. XIV. 

PAPILIO ( Ulyffes ) fubtus confpecla. Linn. Syft. Nat. 748, 

BROWALLIA (Demiffi) TAB. XV. 

BROWALLIA (Demi fla) pedunculis unifloris. Linn. Sp. 
pl. pag. 87 9. 

PAPILIO (Demophon) Maft TAB. XV. 

PAPILIO ( Demophon ) fubtus Confpecla Linn. Syft. Nat. 753. 

CY- 


' 


CYTISUS (^thiopicus) TAB. XVI. 

CYTISUS ( Mibiapicus ) racemis lateralibus flri&is , ramis 
angulatis, foliolis cuniformibus. Linn. Sp. pl. p. 1042. 

PAPILIO (Scylla) TAB. XVI. 

PAPILIO ( Scylla ) alis fubintegerrimis rotundatis fulvis; 
primoribus fupra albis limbo nigro ; fubtus omnibus ne- 
bulofis, Linn. Syft. Nat. 763. 

c i . - ■ - - - - ___ 

CROTALARIA (Quinquefolia) TAB. XVII. 

CROTALARIA ( Quinquefolia ) , foliis quinatis W ellia- 
tandale - cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28. fig. mala. 

Foliola angufta lanceolata , obtufa , faepe retufa , fubnuda 
lateralibus brevioribus , calyces campanulati. Flores race- 
mofi alterni glabri. Linn. Sp. pl. pag. 10 06. 

Obf. In noftra planta folia ima funt fimplicia; paulo altiora 
funt terUa , adhuc quae altiora funt quaterna fiunt , do- 
nec fuprema quinquefida exiftunt ; unde triviale nomen 
Cl. Linnaeus defumpfir. 

PAPILIO (Melpomene) TAB. XVII. 

PAPILIO ( Melpomene ) alis oblongis integerrimis nigris: 
primoribus fafcia rubra ,* podicis bafi fubtus pun&is /an- 
guineis. Linn. Syft. Nat. 758. 

* 

BALTIMORA (Refla) tab. xviii. 

CHRYS ANTHEMUM Americanum , caule alato , am- 
plioribus foliis binatis , floribus pallide lutefcentibus par- 
vis. Pluk. mant. 4 6. t. 342. f. 3 

Flabitat in Marilandia, ad urbem Bakimore. O. H. U* 

Caulis bipedalis, tetragonus, ereflus, viridis: lateribus pro- 
funde canaliculatis : angulis fcabris : rami laterales bre- 

, yiifimi. 

C 2 E °- 


Folia oppofita, petiolata, ovata, acuminata,. ferrafa, triner- 
via , pateiltia , fubtomentofa , pilis breviffimis , fericeis ; 
antiquioribus fcabra. 

Paniculae terminales, parvae, flores lutei. Corollulae difci 
tomentofae antheris nigris. Linn. Mantiffi (2). 288. 

PAPILIO ( Philoctetes ) TAB. XVIII. 

PAPILIO ( Philofletes ) alis fubcaudatis fufcis; pollicis ocel- 
lis duobus coeruleis pupilla nigra pun&isque tribus albus. 
Linn. Syft. Nat. 75-0. 

Alae Primores, fubtus fafcia lineari alba & linea transverfa 
atra bafeos : Pollicae punclis. 3. albis & maculis 2. violaceis. 

COPvEOPSIS (Lanceolata) TAB. XIX. 

COREOPSIS ( Lanceolata ) foliis lanceolatis , integerri- 
mis ciliatis. Linn. Sp. pl. pag. 1283. 

Obfi in noltra planta folia infima femper ternata exiftunr, 
PAPILIO ( Tineas) TAB. XIX. 

PAPILIO (/Eneas) alis dentatis atris primoribus fupra macula 
viridi ; podicis macula palmata fanguinea Linn. Syft. Nat. 747. 

LOBE LIA (Minuta) TAB. XX. 

LOBELIA (. Minuta ) foliis radicaiibus ovatis fcapis capillaribus. 

Habitat in cap. b. fpei fubaquofis 0. 

Planta minuta (uti Cameraria & Bellium minutum) pollicaris. 

Radix filiformis propaginibus repens. Folia radicalia, obor 
vata , obtufa , tenera , vix crenata , longius petiolata. Sca- 
pus fetaceus , bipollicaris , ereclus , aphyllus , uniflorus. Ca- 
lyx oblongus, lanceolatus, erecliusculus ; Corolla infundi - 
biliformis. Capfula infera oblonga. Affinis Lobeliae Lau- 
rentiae fed tenerior, nec ulla braclea in fcapa, a L. Erino 
differt caule nullo. Linn. Mantiffi C 2 ) ip 2 . 

PAPILIO (Ulyfles) TAB. XX. 

PAPILIO ( Ulyffes ) alis dentatis nigris difco coeruleo ra- 
diante; podicis fubtus ocellis feptem. Linn. Syff. Nat. 748, 


BOERPIAVIA (Scandens) TAB. XXI. 

BOERHAVIA (Scandens) caule erefto floribus diandris, 
foliis cordatis acutis. 

Caulis 6 . pedalis, ftricliiTimus , rcftus, laevis. 

Folia cordata , glabra. 

Umbella: fexflorae: involucrum 5. phyllum, deciduum» 

Corolla diandra , viridefcens Linn. Mantili. (2) 315» 

Valerianella cura fla vica , 1 emina afpera viscofa. 

Pluk. alm. 349. t. 113. f. 7 ; 

Solanum baccflerum americanum, fru£lu corymbolo. 

Pluk. alm. 349. t. 226. t. 7. ^ . . . . T . 

Perperam halce binas icones PluKnetii huic ipeciei Cl. Lin- 
n acus applicavit. Prior male depicta a Pluknetio; pofleiior 
aliam plantam exhibet. 

Noflra Ipecies lemper habet umbellas multifloras. 

PAPILIO (Thoas) TAB. XXI. 

PAPILIO (Thoas) alis caudatis: fupra nigris: fafciis dua- 
bus flavis interruptis , hibtus flavis fafeia coerulea. Linn. 
MantiflT (2) 53 6. v 

ANAGALLIS (Latifolia) TAB. XXII. 

ANAGALLIS ( Latifolia ) foliis cordatis amplcxicaulibus , 
caulibus compreifis. Linn fp. pl. 212. 

Cruciata montana minor flore coeruleo Barr. ic. 584. fi i- mala. 

PAPILIO (Ricini) TAB. XXU. Mas. & Femina. 

PAPILIO (Ricini) alis oblongis integerrimis fufeis : primo- 
ribus utrinque fafens duabus ilavis. Linn. Syft. Nat. 75^* 


SAYTFRAGA (Stolonifera) TAB. XX11I. 

Ftfois ovato -rotundaris , dentatis , crallis primoribus fob- 

tus rubris caule thyrfi floro: foapo aphyllo. , .. 

Cal. perfiflens monopliyllus , 5. partitus, patens, laciniis 

ovatis acutis tribus : fuperioribus minoribus. . 

Cor. irregularis 5. pedata , pentaphylla , petalis tribus upc 
rioribus ovatis furrc£lis , planis, maculis rofeis inreiion us 
duabus deflexis , triplo majoribus , immaculatis niveis ; ne- 
. clar. coronula glanduiofa. 

Stani fil. decem filiformia antherte parva: oilobae caducse. 

Pift. germ. duo ovata, ftyli duo, ftigmata parva obtufa. 

Habitat in Virginia. 

D “A- 


PAPILIO (Polymnia) TAB. XXIII. 

PAPILIO ( Polymnia ) alis oblongis integerrimis luteis; pri- 
moribus fafcia llava ; pollicis fafciis tribus nigris. Linn. 
SyLb. Nat. 755. 


RIBES (Cy nosbati) TAB. X 30 V. 

RIBES (Cy nosbati) aculeis fubaxillaribus, baccis aculeatis ra- 
cemofis. Linn. Sp. pl pag. 292. 

Facies R. {Jvx crifpae, lolia parum filia. Aculeis inftar fpinae 
fub alis Pedunculi faepius trillori. Germen inflore liifpi- 
dum, nec aculeatum. Corolla R. Groflulariae Baccae ma- 
gnitudine nucis coryli undique armatae aculeis robuftis. 

PAPILIO (Pfidii) TAB. XXIV. 

PAPILIO (PJidii) alis oblongis integerrimis fulcis; primo- 
ribus fafciis tribus; pollicisque duabus hyalinus. Linn. 
Syft. Nat. 756. 

PiEONIA (Tenuifolia) TAB. XXV. 

P/EONl \ (Ternti folia) foliis linearibus multipartitis. Linn. 
Sp. pl. pag. 748. 

Radix repens. Folia Delphinii grandiflori S. Anthorae, lupra 
decompofita multipartita in lacinias numerofas , linearis 
laevis. Flos terminalis P. officinalis fed minor, peduncu- 
latus folitarius. Caulis neque ramofus. Verbo quafi Filia 
Paeoniae, ex Adonide apennina. 

PAPILIO (Pafithoe) TAB. XXV. 

PAPILIO {Pafithoe) alis nigris albo fubradiatis punfto cen- 
trali albo ; pollicis fubtus luteis baft cruentatis. Linn, Syft, 
Nat. 755. 


SIDERITIS (Hirfuta) TAB. XXVI. 

SIDERITIS {Hirfuta) foliis lanceolatis obtufis dentatis pilo- 
fis, bracteis dentato fpinohs, caule hirto, fpi cis intei iu- 

ptis elongatis. Linn. Sp. pl. pag. 803. 

Caulis, rigidus, pilofus, folia lanceolata, obtufiufcula , ru- 
gofo - plicata , ferraturis 3. S. 4 > fubacutis. Brafteae cordatae 
ferrato - fpinofic. V erticilli remotiflimi , fe (files , fex (lo- 
ri 5 caule inter verticillos hirfutiore. Coralia (lava tubo in* 
curvo ; Labio fuperiore lineari , fenlibifido , reflexo, cie- 
do, niveo L inferiore minimo, calyces hirti, fpinis 5. ae- 
qualibus, flamina intra tubum. 

PAPILIO ( Oreftes ) TAB. XXVI. 

Alis podicis rotundatis fubdigitatis , omnibus nigris utrinque 
fafcia lata continua flava inferioribus maculatis, varie coloratis. 
Centrum omnium alarum occupat fafcia continua lata, amoe- 
na flavicans , alae fecundariae fupra feri.ebus binis margini 
parallelis ex maculis lunulatis cordi formibusque flavis infra 
alae fecundariae ab articulo usque ad medium flavae , caeterum 
atrae feriebus , tribus, parallelis margini ex maculis cordi* 
formibus , ac lunulatis ; harum prior feries lubio tincta, 
media coerulea & extremo (lavo eft, leliquum coipus & aiae 

nigerrimo colore umbuuntur. 


SIDERITIS ( Perfoliata) TAB. XXVII. 

SIDERITIS ( Perfoliata ) herbacea hifpido - pilofa , foliis 
fuperioribus amplexicaulibus Linn. Sp. pl. pag. 802. 

Caulis erectus , herbaceus, Lolia infeiioia caulis petiolata, 
fu perior a feflilia , oppofita , amplexicaulia. Floralia cor- 
data, integerrima, acuminata; corollae albae venis aliquot 

rufis. 


PAPILIO f Echion) TAB. XXVII. 

PAPILIO ( Echion ) alis bicaudatis fupra fufcis ; fubtus pal- 
lefcentibus : fafcia rufa ocelloque terminali rubro. Linn. 

Syft. Nat. 788. ' cr 


SIDERITIS (Lanata) TAB. XXVIII 

SIDERITIS ( Lanata ) foliis cordatis obtufis vi llofis, calyci- 
bus muticis lanatis , fpica longa , caule ere&o. Linn. Sp. 
pl. pag. 804, 

Planta fpithamcea , erefla , tota lanata. Caulis fimpliciffi- 
mus. Folia cordata , fubfeflilia, obfolete Crenata , obtufa, 
fpica longior ipfo eaule , feflilis , terminalis e Verticillis 
fexfloris, remotis, valde lanatis. Corollas atroviolaces , 
longitudine calycis , Bracteae ovata? , obfolete ferratae , la- 
natae. 

PAPILIO (Chryfippus) TAB. XXVIII. 

PAPILIO ( Chryfippus ) alis integerrimis fulvis margine ni- 
gro punctis albis , pofticis difco pundis nigris Linn. Sy(t. 
Nat. 767. 

LOTUS (Arabicus) TAB. XX IX. 

LOTUS ( Arabicus ) leguminibus cylindricis ariftatis , cauli- 
bus proftratis , pedunculis trifioris , bracteis monophyllis. 
Linn. Mantili. 104. 

Pedunculi primi unii lori funt. 

PAPILIO (Teucer) TAB. XXIX. 

PAPILIO ( Teucer ) alis fubrepandis lividiufculis , fubtUs 
nebulofis ; pofticis ocellis tribus : poftremo maximo. Linn. 
Syft. Nat. 753. 

BALTIMORA (Alata) TAB. XXX. 

* Caule alato decurrens foliis oppofttis lato lanceolatis pe- 
dunculatis acuminatis ferratis. 

Crefcens ad 8. pedum altitudinem Coreopfm alternifoliam 
fimulans. 

Habitat in america feptentrionali. 

PAPILIO (Oreftes) TAB. XXX. Subtus confpeda. 


ARALTA (Nudicaulis) TAB. XXXI. 

A R ALIA [Nudi caulis) caule nudo , foliis binis ternatis 
Linn. fp. pl. pag. 393. 

Chriftophoriana, Virginiana zarzae radicibus furculofis& fun- 
golis. Pluk. alm. 98. t. 238. fig. 5. flg. mala. 

PAPILIO (Euterpe) TAB. XXXI. 

PAPILIO ( Euterpe ) alis oblongis integerrimis nigris albo- 
punclatis fafcia fulva. Linn. Syft. Nat. 75 6 . 

TRADESCANTIA (Criftata) tab. xxxii. 

TRADESCANTIA ( Criftata ) repens lasvis fpathis diphyl- 
lis imbricatis. Linn. Syih Nat. 3. pag. 233. 

Commelina criftata fp. pl. pag. 64. 

Radix annua , caules teretes , laeves , ramoli , di ffufi , repen- 
tes , folia lanceolata recurvata , laevia , baft vaginantia , va- 
ginis ftriatis, fpathae imbricatae, diphyllae, biflorae, flori- 
bus feflilibus , lunatae , fexparium , fecundae Cal. corolla 
brevior. Petala 3. ovata, feliiiia, coerulea filamenta pilo- 
fa extus ; pilis coeruleis articulatis. Stylis clavatis ftigma 

tubulofum, crenatum. 


PAPILIO (Agenor) TAB. XXXII. 

PAPILIO ( Agenor ) alis dentatis nigris bafl fanguineis: pri- 
moribus ftriatis \ pollicis dilco albo maculis nigris. Linn, 

byft. Nat. 747. 


OENOTHERA ( Fruricofa ) TAB. XXXIII. 

OENOTHERA ( Fruticofa ) foliis lanceolatis fubdentatis, 
capfulis pedicellatis acutangulis , racemo pedunculato 

Linn. fp. pl. p. 492. , _ 

Calyx purpurafeens , tetraphyllis , fed rumpitur altero Im- 
pius & unico latere. T. ubus filiformis , anguftiflimus , 
capfula angulis 4 acutis compreflis folia rarius dentT 
* culata. 


t < ** * 

PAPILIO (Cardamines) TAB. XXXIII. 

PAPILIO ( Cardamines ) alis integerrimis rotundatis albis : 
primoribus medio fulvis ; podicis fubtus viridi nebulofis 
Linn. Syft., Nat. 761, 


E 


OENOTHERA (Parviflora) TAB. XXXIV. 

OENOTHERA ( Parviflora ) foliis ovato - lanceolatis pla- 
nis, caule laevi fubvillofa. Linn. fp. pl. pag. 492. 

Fru&us apex coronatus margine o&ifido , nec quadrifido , 
uti OE. biennis , cui fim illima. Caulis pilis adfperfus, 
fed absque tuberculis ad eorum bafin. Folia repanda - 
fubdentata , minus mollia. Calyx tubo fuo quadruplo 
brevior, infra apicem denticulo notatus, hinc ante ex- 
plicationem mucrones in hac diftantes Petalorum latera 
diflantia , dimidio minora praecedentis petalis. 

Capfulae quadrivalves. 


PAPILIO (Marfyas) TAB. XXXI V, 

PAPILIO ( Marfyas ) alis bicaudatis fupra coeruleis ; fubtus 
coerulefcentibus punflis nigris. Linn, Syft. Nat. 788. 


OENOTHERA (Longiflora) TAB. XXXV. 

OENOTHERA (Longi flor a) caulibus fimplicibus pilofis, 
petalis diftantibus bilobis. Linn. Mantiff. 2. 227, 

Folia Radicalia numero fa , lanceolata , denticulata, pube- 
fcentia coda alba , oblique nervofa. 

Caules faepius 5. , enati infra folia radicalia, fimpliciffimi, 
adfcendentes , hirti , virides , pilis longis , patulis albis. 

Caulis centralis ferius excrefcit. 

Folia caulina ovato oblonga , denticulata , feflilia , radicali- 
bus fimilia. 

Flores axillares fuperiorum foliorum , germine calyceque 
pilofo. 

Calyx tubo infigniter elongato , limbo fuo triplo longior. 

Petala 4 , flava, obcordata, biloba, magnitudine OE. ona- 
grae, fi non majora y lateribus diflantia; altero die rubra. 

Fruftus limiles OE. onagrae, fed longior, inferne anguftior, 
ore connivente minus fcabro. 

Differt ab OE. onagra , quas foliis caulinis fubnudis , fub- 
petiolatis, caule ere&o, ramis lateralibus, vix manifefte 
pilofis - Petalis approximatis , vix emarginatis, nec bifi- 
dis ; calycis tubo vix laciniis duplo longiore. 


PA- 


PAPILIO ( Dido ) TAB. XXXV. 

PAPILIO { Dido ) alis dentatis oblongis nigris viridi macu- 
latis , pollicis fafcia maculisque feptem transverfis cceru- 
lefcentibus. Linn. Syft. Nat. 782. 

SAPONARIA (Porrigens) TAB. XXXVI. 

SAPONARIA ( Porrigens ) calycibus cylindricis pubefcen- 
tibus , ramis di varica tiflimis , fructibus pendulis. Mantilfl 

( 2 ) 2 39 - 

Silene porrigens Sylt. 3. p. 230. 

Lychnis chalepenfis annua, foliis parum hirtis angultis , flo- 
fculis carneis , pediculis infirmis biuncialibus capfulis fere 

rotundis Morif. hili. 3* P* 5 4 1 * mala. 

Caulis bipedalis, ere£tus , articulatus, rigidulus, inferne 
cdaber, fuperne pubefcenti vifcidus ramis divaricati flim is. 
Folia lanceolata : inferiora glabra ; fuperiora fub ramificatio- 
nibus pubefcentia vifcida. 

Pedunculi axillares , folitarii uniflori, capillares, laxi paten- 
tes glabri, longitudine foliorum , dum fructiferi penduli. 
Calyx oblongus , tubulofus, pubefcenti - vifcidus. 

Petala abfque corona , fubincarnata , emarginata laciniis bre- 
vibus Stam. alba, tubo breviora, Germen ovatum. Styli 

diftantes. 

Stigmata fimplicia. . . 

(Jbfi Deleatur inter Silenes ; fubltituatur hxc dilcnptio e 

viva. 

PAPILIO (Daplidice) TAB. XXXVI. 

PAPILIO ( Daplidice ) alis integris retundatis albis margi- 
ne fufeis. fubtus luteo grifeis albo maculatis Linn. Syft. 

Nat. 760. 

CODON (Roy e m) TAB. XXXVII. 

Cal. perianthium monophyllum , decempartitutn foliolis 
lubulatis , perfidentibus ereaiufculis : alternis brevio- 

Cor. monopetala campanulata bafi torulola : Limbo decem 
partito squali , Nectarium decem loculare ex fquamis i o. 
unguibus flaminum infertis, conni ventibus , receptaculum 

Stam ^lamenta decem , longitudine corolla». Antheracralfe. 
Pift Germen fuperum conicum, ftylus limplex, longitudi- 
ne flaminum , ftigmata duo , longa , fetacea , divergentia. 

E 2 Per. 


per. biloculare. 

Se m. plura fubrotunda hirta in pulpa exfucca colorata. 

' Caulis herbaceus , firmus, cubitalis, teres ramis adurgenti- 
bus , folia alterna petioiata cordata ovata , fubrepanda , 
indivifa , acuminata , fubcoriacea glabra fupra a venia , 
Flores fupra axillares , folitarii, pedunculati, facies co- 
rollae Atropae Belladonnae albidi , extus notati ftriis io. 
purpurafcentibus Herba tota adfperfa ftriis Royeni Linn. 

Syft. Nat. 3. 292. 

% 

PAPILIO ( Marfyas ) TAB. XXXVII. 

PAPILIO {Marfyas) (fubtus confpccta) Linn. Syft. Nat. 788. 

THEA C Bohea ) TAB. XXXVIII. 

THEA {Bohea) floribus hexapetalis Linn. fp. pl. pag. 734. 

PAPILIO (Hippothoe) TAB. XXXVIII. 

PAPILIO f Hippothoe ) alis integerrimis fupra fulvis imma- 
culatis; fubtus cinerafcentibus : punctis ocellaribus nemo- 
rolis. Linn. Syft. Nat. 793 ’ 

SENECIO (Chryfocoma) TAB. XXXIX. 

Corollis nudis foliis longioribus linearibus , praelongis. 

Habitat ad Promontorium bonae lpei. 

Planta fruticofa floribus corymbofis , folia > priora in planta 
juniore funt folia coronopi. 

PAPILIO (Clio) TAB. XXXIX. 

PAPILIO (Clio} alis oblongis integerrimis fufcis: primo- 
ribus albo maculatis,* pofticis falcia alba Linn. Syft. Nat. 

75 

GORTERIA (Araneofa) TAB. XL. 

Foliis integris dentato fpinofis, amplexicaulibus , ramis al- 
ternis , floribus pedunculatis luteis fubtus violaceis. 

Habitat ad Promontorium bonae fpei. 

PAPILIO ( Anthilochus ) TAB. XL. 

PAPILIO ( Antilochus ) alis caudatis concoloribus flavis : fa- 
ciis margineque nigris , caudis albis longitudine alae Linn, 
Syft. Nat. 751. 


CYANNELLA (Capenlis) TAB. XLI. 

Gor. Hexapetala petalis 3, inferioribus propendentibus fta- 
men infimum declinatum longius. Linn. Syft. Nat. 243. 
Videt, plukt. phyt. 434. fig. mala. 

PAPILIO (Polyxena) TAB. XLI. 

PAPILIO ( Polyxena ) alis caudatis, fupra purpureo nigra, 
alis promoribus , macalis albis duabus minimis fubtus ne- 
bulofis. 

Habitat in America» 

SOPHOR A ( Tinaoria ) TAB. XLII. 

SOPHORA ( TinSoria ) foliis ternatis fubfeililibus foliolis 
obovatis glabris. Linn. Sp. pl. pag. 534. 

PAPILIO ( Ulyfles ) TAB. XLII. 

PAPILIO ( Ulyjfes ) alis caudatis nigris difco coeruleo ra- 
diante; pollicis fubtus ocellis feptem. Linn. Syft. Nat. 
748. 

Ais primores atrae : a faafi ad medium macula ccerulea tcp- 
tem - dentata : maculis 7 fufcis lanceolatis parallelis in 
parte alarum nigra fimul aream coeruleam intrantibus. 

ROYENA (Villofa) TAB. XLIII. 

ROYENA ( Villofa ) foliis cordatis oblongis fubtus tomen- 
tofis. 

Simillis Royena lucida fed rami villofi Folia elliptica , oblon- 
go, bafi cordati fubtus tomentofa, obtufiufcula, breviter 
petiolata petiolis villolis , Flores axillares , nutantes, foli* 
tarii pedunculis villofis longitudine florum Bractea: 2 , 0 p- 
pofitse , ovatae , acuta: , pubefcentes, calyce majores eo- 
que fubjecte deciduae. Linn. Syft. Nat. T. 2. pag. 302. 

Habitat, ad. cap. b, fpei. 


F 


PA- 


PAPILIO ( Kollina ) TAB. XLIII. 

PAPILIO ( Kollina ) alis angulatis dentatis nigris , primo- 
c ribus omnibus fupra maculis coerulea. 

Magnitudine. Pap. Polycliloros. 

Habitat in Afia : Chi na. 

LYTHMJM ( Petiolatum ) TAB. XLIV. 
LYTHRUM ( Petiolatum ) foliis oppofitis linearibus pe- 
tiolatis, floribus dodecandris. Linn. Sp. pl. 641. 
Anonymos flore purpureo ringenti , galea bipartita labio 
quadripartito feminibus vafculofo inclufis , caule vifcofo. 
Florem habit tenerum & citiflime marcefcentim , mane fo- 
lummodo confpicuum Clayt. n. 418. 

Folia lanceolata, oppofita, integerrima, caulis pubefcens 
vifcofus Flos ex fingula ala folitarius , calyx tubulo fus , 
oblongis , ventricofus , ore obfolete minimo fexifido. 
Petali fex , tenuia oblongo. Stamina duodecim , fex ad 

t 

- fingulum latus. 

Piftillum unicum. Stigma capitatum. 

Cuphea erecta foliolis oblongis - ovatis oppofitis fpicatis ter- 
minalibus. Brown. jam. 2 16. 

PAPILIO ( Philca ) TAB.. XLIV. 

PAPILIO [Phile a) alis integerrimus angulatis flavis : pri- 
moribus macula ; pofticis limbo luteis Linn. Syft. Nat. 

7 ^ 4 - 

TEURIUM ( Cubenfe ) TAB. XLV. 

TEURKJM ( Cubenfe ) foliis ovatis incifis glabris fubcunea- 
tis , floribus folitarius peduncularis Linn. Manti fli pl, 

pag. 80. 

Habitat in cuba? humidiufculis. 

Caulis erectus , glaber , inodorus. Flores albi. 

PA« 


PAPILIO (Dirce) TAB. XLV. 

PAPILIO (Dirce) alis angulatis fufcis, primoribus fafcia 
flava: fbbtus nigro undulatis Linn. Syft. Nat. pag, 770. 

ALYSSUM (Hyperboreum) TAB. XLVI. 
ALYSSUM [Hyperboreum) loliis incanis dentatis, flami- 
nibus quatuor bifurcatis. Linn. Sp. pb 9 * 0, 

Lunaria foliis ellipticis incondite dendatis Krafchen. ad. 

Petr, 1747* P* 3 ^ r * * 5 * ^8* r * maia * 

Stamina 2. breviora ungue acuto notata , reliqua 4. ad ba- 

fln fquama emarginata. 

PAPILIO ( Bixse ) TAB. XLVI. 

PAPILIO ( Bixa ) alis rotundatis fufcis bafi viventibus: 
podicis fubtus fafcia lactea. Linn. Syft. Nat. 795. 

> -0 

Pap. Maf. faepe caudata. 

OTHONNA (Tagetis) TAB. XLVII. 
OTHONNA ( Tagetis ) foliis linearibus pinnatis fubden- 

tatis, caule herbaceo. Linn. Sp. pl. 1 3 ° 9 - 

PAPILIO (Phidias) TAB. XLVII. 

PAPILIO ( Phidias ) alis rotundatis atris nitentibus margi- 
ne albis ore anoque rubris. Linn. Syft. Nat. 795 * 

CINERARIA (Linifolia) TAB. XLVIII. ^ 
C1NERARIA ( Linifolia ) pedunculis unifloris foliis fpar- 

fis caule fruticofa. Linn. Spec. pl. 12 44- 

1: - Cau* 


Caule fruticofus , coffipofitus , fcaber folia cOnfertiffima * 
linearia anguftiflima , virida pedunculis folitarii , uniflo- 
ri, filiformes, foliis longioribus. Amcen. Acad. 6. afr. 
82. Flores parvi lutei. 

PAPILIO (Aonis) TAB. XLVIII. 

PAPILIO ( Aonis ) alis angulatis grifeis : primoribus flave- 
fcenti nebulofis ; fupra ocellis fefquiaiteris Linn, Syft. 

T 

Nat. 7 69. 

HELIANIHUS ( Anguftifolius ) "TAB, XL1X. 

HELIANIHUS ( Angujlifobius ) foliis alternis linearibus 
Linn. Sp. pl. 1279. 

PAPILIO (Quercus) TAB. XL1X. 

PAPILIO ( Quercus ) alis fubcaudatis fupra coeruleis; fub- 
tus cinereis linea alba , pun&o ani gemino fulvo. Linn. 
Syft. Nat. 788. 

LEE A (Crifpa) TAB. L. 

LEEA ( Crifpa ) caule angulato fimbricato. Linn. Mantift. 
pl. 125. 

Radix tuberofa , caulis fublignofus , annuus, articulatus , 
tripedalis, angulis membranaceis crifpis , Folia alter- 
na, pinnata, rachi marginata: foliolis petiolulatis. 3. fi 5. 
ovali -oblongis, lineatis, glabris argute ferratis, nervis 
transverfis, intertextis ftriis transverfis parallelis. Stipu- 
la folitariae, fubfolia, feminulares, carina ciliata. Pe- 
dunculus corymbofus. Flores nivei exigui. Utriusque 
ipeciei. Nervi oppofiti funt. 

PAPILIO (Dejanira) TAB. L. 

PAPILIO (Dejanira) alis dentatis fufcis : primoribus tf- 
trinque ocellis quinque ; pofticis fex fafciaque alba repan- 
da. Linn. Syft. Nat. 774. 


; 


PiENNiEA (Longifiora) TAB. LI. Fig. t. 

PiENNAA {Longifiora) foliis oppofitis rhomboideis adi 
tis floribus quadrifidis purpureis , tubo longiifima. 


PiENNiEA (Cneorum) TAB. LI. Fig. i. 

PANNiEA ( Cneorum ) foliis lanceolatis acutis. 


PiENNEA (Mucronata) TAB. LI. Fig. 3* 

P /ENN/EA ( Mucronata ) floribus parvis rubris foliis cor» 
datis acuminatis. Linn. Sp. pl» pag. 

PAPILIO (Caricae) TAB. LI. 

PAPILIO (Carice) alis integerrimis fulvis Jfco commu- 
n i albo , limbo cinereo ocellato. Linn. Syit. Nat. 79 * 


ECHIUM (Capitatum) TAB. L1L 

ECHIUM ( Capitatum ) caule pilofo floribus capitato corym- 
bofis Ecqualibus , flaminibus corollalongioribus , folus xsp • 

linn Svft. Veat. Sp. pl. pag- r 

Caulis lignofus ramofus pilofus. Folia lanceolata , a per a 
fetis patulis , pellucidis, bafi bulbons. . ... 

Flores denfe in capitula terminalia congefti. Corollae regul r , 
infundibuliformes, vix Lycopfidis majores. 

Stamina corollis & ftylus flaminibus duplo longior. Mantifll 

Spec. Lin. pag. 42. D. Royen. 

PAPILIO (A.mathea) TAB. L1I. 

PAPILIO ( Amcitbca ) alis angulatis , fupra fufcis albo pan- 
datis , fafcia rubra , linea nigra undata. 

Linn. Syft. Nat. pag. 779* 

CYRILLA annotinis «ntuur * 

mofis‘ Foll alterna petiolata, exftipulata, lanceolata ( Ligu- 
ri...: 'i integerrima , glabra , fupra fubtiliflime venofa. 
Ra-emi’ piures terminales, rami praecedentis anm P ' 
li i pithame i , bracteis fetaceis , longitudine pechceliorum. 

•Plores albi i Petala difco longitudinali villola. 

S* taic arbor diltinguitur. Sunt ,qm ilkn. Celatam vo- 

Academicum ornat , mihi Cynlla racemifloia videtur. 
Mantiff Spec. Linn. pag. 50. 


1 






• 


PAPILIO (Amathea) TAB. LUI. 

PAPILIO ( Amathea ). Linn. Syft. Nat. pag. 779. 
STAPELIA (Tuberofa) TAB. LIV. Fig. 1. 

STAPELIA ( Tuberofa ) Folia lanceolata undulata ciliata. 
Radix fimillima radici Cyclaminis. 

Char. cum Echitide multum convenit. 

Habitat ad Caput Bonae fpei. 

COLUMNEA (Humilis) TAB. LIV. Fig. 2. 

COLUMNEA ( Humilis ) foliis petiolatis dentatis , fepe cer- 
natis , fubtus rubris , floribus rubris. 

PAPILIO (Tipha) TAB. LIV. 

PAPILIO {Tipha) alis fubcaudatis nigris: primoribus ma- 
culis duabus: pollicis difco rubro -emarginato albis. 

Linn. Syft. Nat. pag. 776. 

EUPHORBIA (Procumbens) TAB. LV. 

Radix tuberofa extus rugofa , fufca , Cyclaminis radici fimil- 
L lima. 

Ramuli rariores nudi , lineis exarati , aculeis inftructi procum- 
bentibus. Habitat ad Cap. Bon. Spei. 

D. Thunberg mifit ad Hortum Lugd. Bat. 

PAPILIO (Oenone) Tab. LV. 

PAPILIO (i Oenone ) alis denticulatis , primoribus albido 
maculatis Tu bbiocellatis, pollicis bafi cyaneis ocellis duobus 
Linn. Syft. Nat. 770. 


IN- 




INDEX GENERUM PLANTARUM 


Alyflam. 

Tab. 

4 6. 

Impatiens, 

Tab. 

10. 

Amaryllis. 

Tab. 

J 3* 




Anagallis. 

Tab. 

22. 

Leca. 

Tab. 

50. 

Aralia. 

Tab. 

3 1 * 

Lobelia. 

Tab. 

20. 




Lotus. 

Tab. 

29. 

Baltimora. 

Tab. 

i8 — 30. 

Lythrum. 

Tab. 

44. 

Boerhavia. 

Tab. 

21. 




Browallia. 

Tab. 

M 

J 

• 

Manulea. 

Tab. 

8. 




Martynia 

Tab. 

7* 

Celaftrus. 

Tab. 

12. 




Cineraria. 

Tab. 

48. 

CEnothera. 

Tab. 

33* 

Codon 

Tab. 

37* 

Othonna. 

Tab. 

47- 

Columnea. 

Tab. 

5 4- 




Commelina. 

Tab. 

4- 

Penntea. 

Tab. 

5 r « 

Coreopfis. 

Tab. 

19. 

Poeonia. 

Tab. 

25. 

Croton. 

Tab. 

9- 




Crotolaria. 

Tab. 

17- 

Ribes. 

Tab. 

24. 

Cyanella. 

Tab. 

41. 

Royena. 

Tab. 

43- 

Cyrilla. 

Tab. 

53. 




Cytifus. 

Tab. 

16. 

Salvia. 

Tab. 

3- 




Saponaria. 

Tab. 

3^* 

Dais. 

Tab. 

6. 

Saxifroga. 

Tab. 





Selago. 

Tab. 

8. 

Echium. 

Tab. 

52. 

Senecio. 

Tab. 

39* 

Euphorbia. 

Tab. 

55. 

Sideritis. 

Tab. 

2 6. 




Sophora. 

Tab. 

42. 

Gorteria. 

Tab. 

40. 

Stapelia. 

Tab. 

54- 

Hediotis. 

Tab. 

2. 

Teucrium. 

Tab. 

45- 

Heiianthus. 

Tab. 

49. 

Thcna. 

Tab. 


Hyofcyamus, 

Tab. 

5- 

Tradefcantia. 

Tab. 

32- 

Jasminum. 

Tab. 

h 

Veronica. 

Tab. 

II. 


INDEX PAPILIONUM. 


Papilio. 

Helenus. 

Tab. 

I. 

Papilio. Teucer. 

Tab. 

29; 


Polydatnus. 

Tab. 

2-3. 

Euterpe. 

Tab. 

3i- 


Troilus. 

Tab. 

4-7. 

Agenor. 

Tab. 

32* 


Mnemofyne. 

Tab. 

5 - 

Cardeminis. 

Tab. 

33- 


Piera. 

Tab. 

<5. 

■ Marfyas. 

Tab. 

34 - 37- 


Pammon. 

Tab. 

8. 

Dido. 

Tab. 

35. 


Demophon. 

Tab. 

9- it -15. 

Daplidice. 

Tab. 

3* 


Seftator. 

Tab. 

10. 

Hippothoc. 

Tab. 

38. 


Demoleus. 

Tab. 

12. 

Clio. 

Tab. 

39- 


Hecabe. 

Tab. 

13* 

* Antilochus. 

Tab. 

40. 


Ulvffus. 

Tab. 

14-20—42. 

Polyxena. 

Tab. 

41. 


Sc' lia. 

Tab. 

16. 

* Kollina. 

Tab. 

43- 


Melpomene. 

Tab. 

17 - 

- — • — • Philia. 

Tab. 

44. 


Philodtitis. 

Tab. 

18. 

Dirce. 

I ab. 

45* 


ASntas. 

Tab. 

19. 

Bixse. 

Tab. 

46. 


Thoas. 

Tab. 

21. 

Phidias. 

Tab. 

47 * 


Ricini. 

Tab. 

22. 

• Aonis. 

Tab. 

48. 


Polymnia. 

Tab. 

23. 

■ Quercus. 

Tab. 

49. 


Pfidii. 

Tab. 

24. 

■ Dejanira. 

Tab. 

5°* 


Pafithoe. 

Tab. 

25. 

■ Caricae. 

Tab. 

5 f - 


Orefhs. 

Tab. 

2 6 — 30. 

Amathea. 

Tab. 

52 - 53" 


Erhinn. 

Tab. 

27. 

• Tipha. 

Tab. 

54- 


Chryfipus, 

Tab. 

28. 

* Oenone. 

Tab. 

55- 





1 









/ 








% 







I 











* 




t 






l 


c 








* 




\ 




9 


\ 


* 




/ 


•••* 




r 





/ 


V 




l 










^ - 










I 



TABJI 






* 



















i ■ 




\ 












TABJU- 





aj6 



i 


l 



) 



{?tf/irdti 7 naf Oinf^ #iAAcr 7 ta/u / Ju y? A n r rrjm?o?A 

/ /A s .. . _/’?!••/ : 7 ^ 

lytaaT , 


friciffi' ycun frvc-rt /tdtte/J /7 rr?Ar??v Ze tttru , zyndr 




IcJa&r trtti/r? ttu t t/cc/c ‘fda/c/ccri , r? Ac yprTTYtiuty t "// 1 


aldxar trruem mu y c /uu 7 c y “~y ' > 

^7 tfrtJTatS mtb lAaAAm rv A axAnAtytAoru . 

' t' J , r . / /6 7 . ✓ 7 


AinncuZ met y ZymyA AryumAL ; er? .5 ttry-Afc 
YialctLr Arpy. nrrz‘ ram tueor . trAA- ff AA fp' 00 


j 


iJur- 


ito? //t Sf- 










J~{. q/ ..jb&dj 



L 


. -r 


I 

















7 



















\ 




( 






/ 


I \ 


\ 




! 



/ 















Jiant' J}- 


't 'TtTOUtf- v? litdor /(a vet -meC tftj/tn Ju. 

‘ cV 

yvfwrf 2 r j , cllL- y-JJV7'f/c'7l Qt/rG/r>J 77 U-/ / tSTl ' 

/ / '/ ' ‘ " 

,wrjw 


cifrttojbn /ntf' yirt» tler/a f t/rt twer ^ te/c 

y^lcSfc(/7V Yfcn fpYY-ri tt %u/ri , /f u/Ziupi f( fhk // t U/2 ■ ($ J 


/ 


%£ 


dem dr 


■fi' y asn frfi 



7UIA 


. mnrn^' im /<? 'pJltTn 



/ 





r' 





, i 






V 





TKB-V. 



V 


\ 





i 



orfMsn co 

<f * 


U.<j , 


\ 


TAB-V. 


k 














’ 






< 































YB.yi 




'' 

i tc JC &trr'&j-sra/& fe>o<Ju 

' V -.. 


L 


.. V 






p/actl (p 



0^u/raJ. f 

clu A }WKc,n /Pyinvy^f , kwr/t/t , J/ q 


' P 

lA/n Acui/naP /ca/jc t 

/ 


a 


7 / iutwtioI ■ hjtf-fl , cie f*q /e y- -'e // /ni l 


:[ trvr ; r /ufnt/T. 


aq 

y v . “/{(ruthupl H /7 J~aCJ ■ ( 4$. \ 


y 



< 





A 











/ 



s 











\ 



c 












t 







1 










-» 






k 







i 




\ 


\ . 











/ 











. Hj 

[nml A . // 


~ct&r- /cyitt rccm c (ypn. \ n ct/qtjS$ 

fi/, JL /fi 


GTrcitiiy. 9 '”® / 7 

; / yn/n rrwb/rc/ri ' a£/(wr' ye£u.£&m) f fru^-i? t 

7 


'rru£ 're te'T/ witft Jfc/yw n ^ £ r rrr/tufi tAsn. , /m 


// 


t r p cb- aqA'/ftt v 

A 

t 


t/r* u- n fr/ntrm£_ 

fi fi 

/ (/ V 

/7 


7 ( 

‘r/fU/W?? /~ {i/n f fm ^tcY 6 n 


rfffitnc yfaffc/r:. yyv \dt/r2tyd/ ra/n dm-frt- \«A~ Ar .j-nch&n 


'irftriL ttuyri ff A- f 02 . g,J 


o 

(/' 



TAB VII . 


•Cjf £&nr /*<*& 




« 





WolJ <P 




Ci//7i/77i^r7zy- 


Mt 


Ju vftdtrryfdi ptr&d { 

/f 



f' 


^ ttuS- c*/faasrU yrufi&n, 



friu/n< 1 ) aZ/tn aasn cU/ri 

/Z 

C-asnt 


/ 


/ 


4^7 
YO/~n^y 


raZ) ,y(.r'aa/ . di a.ju.iHfu mtJ «« 

<// O tf /6S.(fi) 


^ju^e/ri atfott*- ■ iTf a x . 
^■fW~rct tsr> 'jtfjUCtJ 

















TAV.Vn 

■ 




I 




I 










j 

i 

I 

• 

/ 

I 


i 

* 








1 








V. 


J- 



C/tlturid 






(7 


777- e/' '££'7-? (jTTr&n&n fram) 

Jf 

/9 


yam QTicb/resn cfTaa.uW cftmia^rrLesT-( ^rt/rit^uyn 



% 


l 



















/ 






















0 % - : iL&tsrlnxv jfi- fcc ' 1 


'fce-T? 


YO/n 
jA/rarTi 


* ' ftm ^srnj?- Yuy&t , Je yrarYYn y*u)ce. 

frrtm frrws-n -rrtcf j.yrn.d? adisnyr? t ch_y y ki&n 
■/ ttu/ 7u^n£^ Yfaaywi? y yia^f^n j yasn m/a-rar) 
Jj_ Y(.£'Y' i^ttu #(■{?'?) ytlrri / y # v TrifY j-vta/rY 


cub/ron , -rne/Y uyn &rxusn£sn 

d> a^k/ff/i-n twey j 7 jyrarr/e 071 % /-eJ^ 


C~>j 

7 ~ZlfY} ff ' -C/t} ■ y 


T 


Jtu. 


dlX/Yrt - rn™ fcrfsn 'fdummctt 


/ 


tm qrgurt fr? 


c/esrtsr? 





txbxi 

I 







t 


i— --- -* 


^ . aa/ M 

'<J' WffjJw- 'r -rr,om^ %8<hr- If/u A *afa 

jjrnd oicfiicj fitfj* > Y&sn 


'Cf/7) 

tt/7i & (fl flJllfT'71 

tesT 


/w tm l W Y^jf/fy r^n A U^otin A 

rfrrryAu/j i fi/n J/ortitif/n /f titti /ti J/<ft- C ti-j 
XurvrtiJf n<rvmti A Atir c/^rti 
%u JhwlrO %cytU' rsm rrieUrtm /rw&A i£. 




\ 1 '■ 







i O&JUirri 




3.XII ! 

l 






r 


o 






I 



KO Ki 




/Y Jtody 


TAB.Xlf. 

i 








I 



TAB XIII 




J/aai f3. 




♦ 


\ 


I 


\ 



TAB XIII 


















d?/aa/ / 4 ■ 

V-U/f/uf. 5 y / (J Um h^U-n' ffn Cf&fc, '/casu/ 

,/ .J ✓ . ✓ • ,S'A / ^ 7 


cL. * iu ytXi./on mm 'fffl&Ti ifruisv 'Ai/^/7 nu/ ot> ffauuivTft 
(yO/nc ori ( nufidxsn ^ -on furorum cltm TtX/n/ yxt fc mrvlc 
, YCin crndtrxn d^/ fa?u r/ rruf ytlii yTa/c/du 

dru/cf/ tjp di ywrfijt wtide/nS.t/n ^ 

'' irutfuyn (f /fa/ :/ J/( ( ja . ) 


tm yrt-Oi 


A OTCf.K 

W 


af-Luf/i&n 

l/ 


)m/jL da/uf i / a/ fui r ram md&rcu a 


L Llf, 

■hmt 'JO ■ ruoi 'fuTf/n . 


/7 uxasr de 


cU. 



M#dt 


41 - 



. 


I 







\ 


r 




I 


I 













\ 


I 


V 



# 





\ 














V 












B3Cv" 




* 


£/aaJ f £ . 


'! {/m^/irrc 


djL£clwr- /cafM / , 


/ 


; / rnc<yru 7 i£y^/<- 

/uu // , fivri ‘ftmyn 2\rasrf 


cUjl oU vfU&n rrnctaaZL* Tuu ff,r<vn {rertm y»n 


f / 


rru./ -cun Heuxmv^n bZund •ov iyru Irtaucwc riufcj-fJ 
clol/ti cU (i/ndt/n dinr <rT crr^^iur/f dn ^ fOm amdor-e-ri 

qrMuvr m&vrrior# . tsn frvriiwri cdw rame desr 


"<*£*/&> wu&m Oft rrirf*. Jty/^n ,W um 



i x id 

J-CL2^~ A (yj-f 

Xu dmilYt^- ran 


dvTCm , :Haa/ JJ • 


TAB30/ 




\ 




l 











* 






5 










' \ 


. 






I 




























I 











/! /> 





... vn ww y. 


c/ 


dii w ‘yrtrfikr) ^yt^/Pn? wtd Pex/P , nud ■u n yjyrnsr /c t-/ c 
injuL juyri TO^n ) / Jjl aorwYpfcr 
tm 

!/ 

( £<*■! Iit c(cru{y < <' - Tr/i /Pff'/? ra/n t/i poren?jf(/c , t/> rri>) 


^r/tyr? /c&OsTUf f 

ioLrt,7) UJ C/u/^mcf ifnuvu^ /dafy/yv 



ffui(/nni ■*&” c 


JjLs (jy Iflg/Yllf d(^ 


'HI 


di/ 




, uaa/ . 1 & • 

. 0*$ rncU ///c xa/w/ . P amad/ /ryu/ 




Cy-UH , rnc4 u rou-''u^y S 1 '//' 

'dp. a// 'iY/i-e ror/('^ur/^7i)^^ Yfr?) Pan/Y/lln 




\ 





J 


TABXVI 



•:_// . j\t<LU/r ^vc 


t> .J 
j « c / • i J 







i 

0 




■ * 

1 

. 





* 




\ . 4 '' • 




1 

/ 

V " ' . * 

* 


■ 

* 




. 


: 


■ 


• 

■ 

l 

J - • 

* • • ' 






' ' v - 

* 

• 

' ' 

* 

* ■ 




• 

.T 

' 




\ 

■ 

\ 

. 

' 



• 

■ 

, 

• 

, 1 

* 

/ 


TABXVI 



^C; J&ncJll : jvy8 



i 


fifaaJ- // . 


iuMrrWZL . 

fi OTr) aiWff/cA 


cLut-- v/l. 

wiefti'ri fami 

/ 

'}j {YXyrjHJfr , rriQt/ctirrie if 

, Wrevrf /testi' 

ctCLYi c/e/n 

/ / / 
isI/TVl Iffri KtX/TLi 

Ycim rrno/f/r^n nra), 

cIl <Yrm//s-n 

yYHu/sYT' 

rrud 

JUsn 

■rw cb» ifa/rii . 

uol ( }Yf$- Ortd/.Mi 

/f 

liiTidlmoi f f . 

M 

/> 

i/ /3$. (ss) 

// 

‘‘ZlCrt/c-i A 

/ T 

ctiil 

\3 ■ 

‘ / 

/' 

/,.irui 

YT t . 




TAB XV I 




» 




TABXV1II 







TABXV1II 


f 

■f 













i 










. 

•i 















I 



/ 


tlcun J an jyra/rf /uu ■ dt <yznnrf/(/n yau 


f 

Hvran 'nu/ a/71 ^Tiu/runa^Yta^ 
ftun rruduan ydak/ ,clu 

%Jtuun // /Qfr C,f- 


oL MUYT, 
nrrt /X 


i u 


e X'Im's// 4 


l^/aad X ^ ' 



•X vitri 










BXX 



■jf. j&dtz ( • 


Z' 



0 , 'r 

<\y 


Waah -LO- 


VUff/lif. w 1 Afjiindr >/ ‘AaZ&r? p4'A<4 


tJn otaor - fca/M / clu. A 'yyuAon yam tftnrrn 


fiujf ,ttu 4' 'ttsn fflaou^yfuru' AAiJ tm f rruzo^n , 

(vnmjvn <Un rcJb) ytou rrrcLu yiaP/t/- yam mdtovn 
{icd~ jfyuA/n 77~ct/~ fyt-cA- p( fiL/c/ct^n- on > vzobiT^t/i/ t/7j 


yTTlfyfton q.yil/c.(.-n ZlTtZL- , Ori /T 7 J 4 t C£Z; (&?* 4 /- £ 


yior (rtrcf/i 


y/t/. AC' u/tcu/oi / f 

J 


If* // KJJt 

Ci . % / y // ✓ ? / /y\ 

J' (l ■: fiajw P azfuozr r&n hrrz n a&wcu/ t 

trn o-jz liaaf /A ycun rmAcTO^L- , rnooi/r A €£f.U 

vArf/tiA ep '/Aaf . 

J? / / 


Cpo.) 
/ 9) 

tUt 

COf.L 






TABXX 




jf, J%s/ylur^ • 





- -yf 



















■ i 




— 



TABXXI 








b 


■ 


• f 






JYda 2 , JLJ. 



di UtwrZC af}- 

q-cf/cuvrif em ^a/n iinrtm 


'X 


/ 

um*- 




& 


id* j yO/n 077 . 
/ J 


yyu /tesrij 
'Jtf/T 7/uf 

f 

c/i/re// iJ nw{~ 


aatwy-e . 


^aftlkpri , s y/MK/m Jimujf s 3 1> 











J{°. J\L< 


FABXX I 1 










TABXXJI ‘ 





X 

















* 


$W: J l . 

iLCilUJ. ./mmafO/int/ Ju J/_ . 

. J j> (f . / j ry * /, , 


vtu-fwn fcvnjsVf&r/Mj i yrzazdA/iA? jjrrw/n AttjA. A 


/A, 


tbr’2//d/ mid tvm CfV U- fo/riAt/11 . 


YTcn Utm <\,yrelts7 


( 


7/<nAAjf» (( Jtu/d 'A 232 ( $A) Avnm JA A' 30. 


i d 77 i asnmJtA< Aex- /i A- ‘y)TU ( /cem a/vo-i 


jhjum /Aaamrf , u* Jiwlyr fcm Arror/ yp d2 pt-faal 


/ / 


tdot-t/n/i ) /u/ wy/j£-- 7 cb a<?AAf/Ar? ran-/ Au 
( ' V/ / A /■ ■/ /A / / s/l 

CtTfTiopLtU/ri (/j yom / Up tpp , {<H yjy cti 


1 ^ M "/ A ' /V- 

■rtr H c ciOTOuO^. ''uam dc Y7ti d&T nltt/n , t 


io r /> 
/ u 


em fu , i<rt/cd. A- A A d. ;j- Af- f 

... / / J*. ** 

A) i ifiMMtm fMrudtm ya Mi ftW/Tia4#fctstp 

' / / '/ 


hif GOmt/rtJc&^/d jtvftd/ (Ai lOddUtf q vpr/mA 

yfaarr' ya/n A /{<z/i /2 dt 'rta&on Aft/yip/. 

/ 




i 


TABXXII ! ■ 



i 


V . 


N 


\ 



J 




yfaiui J-2> ■ 

(^(Km-zt^u/rt^L Sa/irid/- 

' j, * ' f/ ZJ /<Z Jf 


di yfujLm fto ‘ 


lamay/tyrjM.q , jnat. 


v tm 


Jc ? uJ 


(h <Y/rnyfliL^i rruu ’/ (&n q-ejlvn fcurt^ / J.-L. ciy /c-^ w n rrusf 

dmic 7Wd''d, /fa nJi r \y ^ r ^ xo< 

%LL - A cLlc/ Jff S • L ^J cL/J - /r " ^ • UL-i dcOiLrflil&STTLz. 

/ 




\ 


J 


TABXXUI 












TABXXIV 



JfjA 




/ -/ JL 4 


CUU 


ffifidii/ $tivnas \ Mi- d 

'i / /fi 0. . ‘ /j% / ■ '7.J- / 

VtUJc&i (Z/rij.WKTJMt' , QTtWn /u’Sy 7 , df 


X- 


sqjvrfb n jru/f J/yi £S de 


me/ lyTul mriwn- 


/ / ' V 

odia d'? y//y/itno/ ^ famde^ny : d/eru/laim (( /////(_ 

0 ,d nn n " • ' , / •• /} // ■ J -/— 


// 12 , 3 . }/.; JZie y/uriOA^T^tc /yi fdd/srm 

, - / f , ■ ,, 4 (f f 

V fj ■ em t Mffijfc/ /i de*/- 3 . /i^ieu m 3 . 



TABXXIV 


x .M 


VSULTT' 


\ 




TABXXV 











Q/ 

(duu 




(wnj Im 


d/ /4/ ’ </ r/ / /• 

Sswnaj- /cafw . du dc vri/fons /mif 

fiWfJcA/ id' ,s em zwwrd t i effl', 772 ^" lemtJ yrid - 

yddiu jt/Ti d/x/nj . e/n '4rtcs mdi Ju/w&W- <rp d rrirrdiuu? 
f v * J • / 


t<J/wdud d/d /nxd 4 & 


TABXXV 





(LCU 


it 





I t, 


<XVl 



fflaaf- c l 6 '. 




xv . JildoburJca/, 

r i/tM'r/ fy-n -^ 2 vr 


/ ■ , A 

vcwi/ c/tda/ 


r- 


■ r 1 / v_, x 

■ qtfUjCMV (Y€40/ nT / 

, /// 





?,-n -yyffc/d /urft ttU ( tt/n 

■: , y / /;•_,/ // 

fi-ti/n) , Jjl aty({sr''h' n duri TtunJ rru/t 

4 u f 

/ / 

CjtU^- tlYftbT 




- tm fit') ' 

/ / V/ 


z//c Tdad/r/ dc 


'em/?' 


firrtrn * 2U rcurT fr/dM^wzs' -3 0. 


tabxxki 



L jjuur 6 '■U/ri 






f 


.r/aa/ ■ 

CtfUMls' ' b™ a^arrfcjty %apd(U^. 

ctu Ivftt ckrcLa) ctadaU' fi, fou 


y ' 7'u-e $ , j-jvr) d’ 

/ 0 

efdu a,d/ , ’) 1 Ctm Yi^Madcj 'rmjz/~ 

rnrJU- ■ ’^dt/Yi r ni^^ \Jy$. JYa/~- ^cPtf). 

'ZUL- ^{rtrtlq II l/tLlJ & fflpirffayn //. JjV- 'lAO ■] 


























\ 










\ 




dAaJ-JcP. 



* '■ i ia/Jl/ . Jl/_ J/ wujfivx . 

■ ' , ' ‘ Ss / 

tf tm y 7 U07^M^ Cf^&Z /<W// ' di ^nrfjfar] Ltdir 

witfe- <ytix£''// t/n 4J / 77 TAYTW^&riJ 'TOsnJ'' 

£? HtvjmuY t/cffi, ^Ta/- 

/ f n ;l ' 


<*f/. y 


/*> 

/ 


\ 





*c 

































f 



I 



$(aal ■ Jj/‘ 

i'°/ tUO/]: y? r.Aliuf ■ /? uilt/r/ca^ju , dii dx yYtiJas. 

irU-d , on &ujt- &iumaq.h<y /auff / y am fnolt/rvru 


iUYirt/ci - dx (iq.it/j Ut/rL/ t/m 


(HTi 


rat/ri/, 


yYCMT yOrrj 


lud Laailr fy cJfltfL aryff if lynd wtx ti/n Aa/Ae^i 

X C' i S / / A' // r.z (f 


duum 'frttd em fqncj cc^rfL-l/rriC . ff n diuyn // IImA 
ffl Zi£- t^z) d diowi iau/jri/i/u Ui/ud/J j?i- 1Z>. 

:/// <xaf/ trp b jHjfarfijr 


Jiuji 


J5 d/Tiruurt i/r wxfd ondu 


\ 


I 



IXBXXIX 





Vw 


r 






(Sititi A « ^ Lu'i/c/7- / cIul di ynt/aoi c/t 

jiptarri &?? iwojt/ Avuft, ran iradamz qtif / 
um ^warftati rumd du -me/ ju/ // j/rm di 

yinnlfo} •- , dc a^U/tfwri Trude c/td , d dtulan^dd 
jM^arri , vtaa/rar> Vtc-C Aaa~uti7i? itjh <taoi fia/f, rnticmf- 
Ydieuc yta/dcmA d, fimvwrfte. ttrrJ t d trulA/fd 


wix/ceo 7 a&ta/ri/drr/ 


& 


vy; 


■ ^udimlic. 


tm cu ciuiantic CftU, IU dcii /A 

U / / /h a 


/> 

'urrruL. 


zap-d 


ract fcnrvto ftidiat. J-£ ■ 


* 


( 









( 


* 


' 





I 












TAI3 XXX I 



9 / 

1 7 /, 

&<mA yfctAma / - jkapi/ ' ? du Jjl yn^Jdn 

Irnij »W , W ita 

Utjt jtn wn fu&n m>j. %Sf>ll^k.f- i$t 
C &-0}J 'Armi/ atf 4yvA/ onduAri. . 





r 





3 'faaJ < 32 . . 


Jltjmn' 1 . 333? 'k&fttt ' , rrud dc wie/c£'7i pe/ami 

rrcord^ aa/m J&n jrrm' d/hvn fflrt/kcdm dw j dx 

r dl cUX^x f/csil cm i rruZcdr) t}Vld~ 
t/n a cflcsrxY uarrt/d 'rrad Y 1 // Ywa/rti tf/adkcrn 


tnr X 

ifnrf'dtl'r} c/tftriKL/d , (It 
J- 


'&nr L 


t^n cf-tctim rcoru 33 rii/lcum (1 Ju<A. f/ tCfy. /3 

/ n / . ' 


/ :0 

Tn.iun yinr i d 


3 -C cm 


(Sed/ - Ircdtc-xx _ <xn C&isncd 



























) 





















I 






I 


























fffaa/ ,35. 

tt/rda/mimi '/ . 7&J $ Lefi/r/tiuiLS (3 Jj a v iauf~ 

hajitl d-u- df wufcfsnJ Tcru> ya/n ra,-r>J f, n ,^i/ fuejd _ 

(L rtvyfdn f e/ r, / tdc/? -y tix a/ n /• v, c ( e ajdn/rfdn *fasr> 
n di/ft/ft Ljnrt/n ^ yyf/d/ . jf&£t/&tyn t! d/i/j( %d J. do 
(i/ mamm^ ymi firrori fy J c dd //<&/; yiivvr. 
{(/ vyvtf/c rasy? 'mdtwv % d pAnd ae™ /< 


6 
iLt 
t/n 


jj^jp ~ v / jfLM-sc / ctn/tr 

{vTon yoj. Yfttqoi ij,. ‘mi cta/i > Jl ( nJcrZitJ/ ui/end 

„ /Q / 


a o 


fyiSt. 





TABXXXm 





L 










S?iaa/ /J?A. 

\J/VCU/ ///'&/ ■ rndtj/e/iy KopuBip*. 

dlt Je /( (%Lri ■ '■/■// (/ /re ^cart~t//r^d yarn /nrr&n 

)wmc//e/i- 'f/a/iu w’; me, / eemS jyva/r/i/i. rame fiee./l _ 
yarn c ruIoM/n //mueyy r<e/// y me/ ? vrarf/e 


vjwvn 


%U fi/dtiujn // Ack . W 3 f(. ( Uj- ) //c/Ameis/f 


erp m/v 



' ■ dtl/ ///na/ d ■ Ythetusr- / r,/? 2 

/ (■/ / 

/' 


Xlc cL/ /(cy/duu<_y rcvr> fii/nr ■yyj puLtt/~ SJ' . 












I 


l/ A >5 ■ 



r/uff/ca rdG jywArrt 

c/c cypui 7Twt |WY/»^ /uf<t fivndei i c//i a/c fasri/, 

cie rnlf ■/AauW&J- of/etjfAoru Ui/rvnAu/ 


f f ■ t g 

i/c/J?-. mA &ru£fay>^ ? fl ali f(^i- ^ 

IjYKjJCL tmjcsr & A 1'HMl <. /aMn , . 







■MMHaaoaNMM 















\ 
















3 r 




'~cu yun nnrcnJ 

o' 


fitunlZ/Maiuvi 7 ne/ wn %wwrdco-LS ya/n ar/t/fs/vui 

ijlaaiavaff/w mi/ wmrd . 'Isssyu / 1 - 9 /nu^m f/ 

J / 0 ■ * 


$■ 3 >ff- (tif-J t/T! /clic/rna.?// fc/dlrdjf vn ^ /{ ys/r/ 
I Jju ’/. /j/fraf S- H4,uu/r / vn £ ■ cIutu /Casui a/rUi' r' 


yO/n 07 TcL/TiAd 


jt^uu/r 

' ' A %i. ur/ // ynm 














■ ^LdaJ 3 (P ■ . 

^umlhirt u.m ' /npait/h clu A 


l k 


ira /A ? 1 


yO/n iW77 77?//-) i?//?? yuu/ruhC- rrm 


A /cfiu / " /i.mr/ rn i/ 


truLmw m n) , yw irndc-rem ./ c/i/ /me / yy i A 

/? /i , /> /? , ^ , 


ULW 


yActfzAi 


Ktsrx m£4 yVLC 




.7 

m/rfA 


V ITMiu, 


' ntuf i/p 


m 


Qp&u Afum f U Ac CtCsr/i/ A-C,' /o/peUlj 71 
f- j; */ < 1 ** /•/’. 


Uu 11 


cnrre/rv ■ lu- s/rutUyri fj JftrfL %■ 3/£ ■ ift 


I 


I 


l 



f > 












I 





4 



\ 


. i 


■ 




rABXXXIX 










► 




< 








0 , i 


J 9' 


(jj.0 {fiwaf-ka/u-l . dic di utilem- favit. 


SnatKarruf^ h. 7 VU/n uu// \ di. <rror/h ? ? 

(f 


1 


(l 


jl a, 



0 


'r 



■iJ <jt/n yrc/ ddn dec-^1'7 , (Y/pu 


'i/7i me/ <t/ii y>'( 


7h 



ii JfaM 2M -{$z)a Jd&rtOM 

■/idA/l l/tof y^n /rriJe/eeyrLJydcef^^r&r^n^. 

i <j 7 


/ 

















I 

/ 





tJur(s-.'r 






41 . 



c/t- 


Z^Clfl-flrru ramo ■ th 


t/n JJM/rjU-lO 1 -. 

o 



iyu/c&. 


, mjd~ <jtm &rto obru 


y ( a < „ — Xi// tD j?4y &? '/, rru/~ 4*^1/ 
cmrtlau jWMywrKs ori / --m^sbru ywn 

jurttKD] Yfityn) rrtdwv/riJ q^yci/c/, £inrrri/ 


> I 





I 

















1 


3facd~ ^5 . 














\ 





I 


P/mJ -44. 



'v/t/tu. crtfy-widLj 

q/ §rouru 




%) ' o(mau/- ' T&yufj \c/u^ /*- 
yrvL&vn (rn^KC^'^4 fzH&y em crfnem c/u/ }u^f- 


/v t/ft 


/ ^ <// 

ttuu eje/n (yrfc7i t 

oicfWTUtoi m *;/ i<utsT> rA/rqtly/eiw jfr^dem T%m} 
'^utwimjS yfi/ff’ ■ Ya/\ ', $A- $ , /f /y A Jm ' i y 


Jjl yrm: 

ch 


p/otccf *3 



4 





\ 







JY (Jfrtf- XafH 


/ A $ ■ 

KMXi/ . Jit dit, mtici/TL- /icrt 


7 



y. 


1 mf/ t'n JxjuttJ Jjt <y/ 7 vr m&/ U/n Qfti/Jn/ 

i <b\ / f / / / Q 


imn/ y&v ondort/ny atJf mt/ yvr&r-i t/tcj 

v / iutluLjn H ( « 'O • ftj da v / / .■■;■/ 

rui o rt'j ' U/n Jnnfi 'mi/ cU Hali/, /rj hi/ /f/t '- 
cpitii/Ji/ hripi//c//d <rf irj /u( J/zh 

jwd i i h/ f/rudiufHj 'if ' 3 (P/ ( / i : 

/ djJ 2 J,(/ 0 ~y’ aasr-i djL JrfOT? en 



Ut-Xs 


t/ 7 eteo~zyd*~t ydejtmc/^' 







\ 





( 

















fa 


fca/wbJbtc- , dad cb <. 


eo 7 


ortu/rv ddi/ri d 


Ut rrnhutir^ 

! *~ ) cL aqfio/lc. 
o / C/ A j 

iVUicri fr &TU) _ 'Jit /WbClM/ C 


mx 


f 

77 


Jj 

iiU/n eiivf/n 


■UL£ 


ff 




CfjTTl, 

77 7 ^ 7 ? tndt/Ttn,- rrud uoi 
Jc/~ 7co^c/d// : c nec//’ de dridn ?u. 
tuf , aj/ ^tton tia/f flay f&Ti J/eiy vn J7ayd-7(eyu/. 


\_-- 

aa. 


\m 


'Mtf&jm ttsj (,t t 


Jmm ^JtwmumMc /njic&h //na,b. 44- 


(/ 


/ 











0 



















/ 



i 


y ! 








K 


/ 





r 


. - — u ^ a 



(aa. 


/ AT 

r> •/ 


Zuclldcf. ^ 


[da/ /i- 

d f /7 C"" X ' / / 

ytCzfum rrrda^ua _ c//tntf/CrisnJ xv//(d md Y>ldc 

ja/ndu/rt Zvuf/ (Lai deK^ e/n aaad n^nd ■ litndtayri 

fi. d v/T ^ f i 

l) JtdL d- ??'//■ / 6 a.) Cii or JrULs Xf Z«_," 

fvTC/n a l/ cy '/iLj t/n/xJ^ y^y/rtrn ( - 


X 



N 





XLVni 


\ 



( 


4 ' 








I 





) 


I 


l 


* 




* 





■ 



\ 



» : 




U 





■ V 


) 








f 

























( 


TA B XUX 





i 







r aa, 


/ 


49. 


QjWrm<f, ja/n clt offccnOc t 


TD /rrne n^ , 


/■'■( dal di- yvufice -rO t£/ru la&Ii ■ eye/ffl-Qyd 


&7; ' y(tn ffccauw tuL£‘/f f Ytyn S7ith rvn afarcmf 

rnU a.o, wittc ferup tm fote, mvyt /jLu/rh^ " 

. /1 6; dc n oui7 j . zu, e/r y? Jc y/aa/ ToY-C-t- 

4J--7 u^zorii/ coloL')- 'aaldorU ^Cajc/nJt ^ c/;r terne ( m 

zith nclx^ . ?¥riituu/v // <ftuA^ ffaSZydt 

lAcft. i tm / * '^ol'77l(/7 OOOt Tico/rrd 2-7 d dfftfedf-Zl, 






'Wn 





' 


















V 















■ 
















ftfacut' SO 


'tL&T) 


/ r ~\ /' /* 

J IjCmXtftLy’ $f<y • r/ <fcdn^- J*y,uY ^ 

cLl cL *JLo ?<£S m 6**nAyf 

* ir "f Yyt r ~*r 

M/ mlfusn vrdteru f*”K 


% L ^rv/ftvn tvwn vn rv olt. CU) LLjffcn fi: j 

2if M/:-d ' /tmr, ^JomitoV fft. 

M 4 fUlUf» H ^ , 'p A fr 

lj£— Xjy m-ch^: clinem ^rvrtisn vcor, • 


quiouftiCf ifoYr'1'l' 

/ U. f I U 






\ 


l 











*>!* «•'SScrr*' 


TABLt 



r 

¥ 









'a. 


6 ! 


CcO^tCM f . fyrwntt- /cAcvnof , /Cct/Wi 

, J j J 

daJ aJL 


* J 

v/aJwTi trrtcf 



teJ] 

■</ 


'/7) 

A? 


...... .- ., . 3 em $?W7>/e#tcu-r<f 'tiaf/ i 

zzf is/n pfwruz£/rui *Yi£d^/Mt/<L_. (rv / rru^dm J a& 
cvn. af/fTCLaud iptnna V . Jrrufhcyn // rf-- 

y l i$(P< J & V/fe^' 77 Wfta/~*4C. 

1 ' n / v /// x /c r / / 

/. %aptu£y* erilfrfvJ, fp < xl ~ 

^OUTCUtcO- $inrm&7} 2* $ Z& J Uwa / rn£. . 

i / 






tab li 










TAB LII 





\ 














V. ' ' 







\ 



'2 


/ 

<yyu/c 67 i 


. d/mcd/dofJ. • x/fbrnf , du di 

U rv» frrv?i' drtwnvu/ vrS- /fy/w? 

Jn r/rrdvn <rf ' at Ju) da/n) vn ?Avarrde 
CflCjtijd, ^TU.jJ ■ wfrffld l/f) dc- ‘ Jfldx/ri' . £Lf- 

^rhdLxjn // Jfadc $ p j£\ __ 

* d l Lruh ^u ' u V/» 

/ , /// • • / 9 , 


jmt fam* , /• 

y6(/rl dc- \ dnrndd/^ U£- ck <*tt 4 vn 

(I 



TAB LII 




© 




- s 






ma 



£3 


cIol, M jYu/con fyetfof 
fuuJt, fctm Ornor) £uon , 7 ruJ~ nUto JfrpfHTi y teonJ? 
TUirclton /jCVT) ) f o 



fn tf/ 3 l£ , ///? ) ZjuL- wn aon 

yfcT) ^imMeky. ffJV c£ f/£uifT 

je.Utr Joip&f /. ya/n jt) doron m£ &rr> £/iu/7WT) 

fcam : ) iit jjridrt^' . rr> ton £or Xj£on£^ em aam 
$frefnrit/i£— ^r^QtrnclL^ yryft'£fi ■ 


0 












/ 


' 







I 

t . 


I 



I 





o 



// 

(m . 



1 


/ 



) 




I 






TAB LV 







I 


• - • ' 


















.. 4 . 








_ 
























* 

. 






< 


1 




• / 


1 


/ 




i 


* 

f ' ' ' 


\ 









<