Skip to main content

Full text of "Selecta numismata antiqua : ex musaeo Jacobi de Wilde"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

Research Library, The Getty Research Institute http://www.archive.org/details/selectanumismataOOwild SELECTA 

NUMISMATA 

ANTIQU A; E X M U S i£ O Jacobi de Wilde. 
.j^ Monwlimtfec A AMSTELODAMI, 

Sumptibus Authoris. cn idc lxxxxil ru Ufa,f Mi LECTORI. 
X quo tempore Numismatum & 5fy- 
manorum 8c Gr<ecorum colle&iones ag- 
greffus fui , mox ut elegantiora & ra- 
riora nonnulla feligerem , explicarem, 
populoque ederem mea lpectavit in- 
duftria. Virtus, fecundum Qlaudianum , 

quid enim fuhmerfa tenehris 
Troderit f ohfcuro yelutifme remige fuppis , 
Vel lyra qu& reticet , Vel qui non teyiditur arcus. 

Profedo & fic meum mihi Gazophylacium gravans & 
moleftaforet farcina. Habes hic libelli divulgandi pui~ 
cram caufam ; verum & ordinem accipe. 

Divifio nempe fadta in Reges & Regna : Regumque 
ieries apud Amyntam Macedonem, Mexandri avum, fuos 
carceres ; verum pone Jgrippam JutUum^hiloclaudii fiiium, 
fuas habet metas. Regna tamen , Regiones , & Oppida 
ordineillo prorfusdeftituuntur , cum non Sculptor, 

Artifici pingens Yix imitanda manu , 

in exprimendis Numismatibus fcripta j verum fcripta , 
enarrando Sc explicando , Sculptorem fint fequuta. Ordini 
ergo quadantenus confufe , pie Le&or , ignoicas. 

Ha&enus dedramate , tranfeamus ad epiibdia $ qux 
quadruplicia. 

* 1 i.Gn:« L E C T O R I. 

i. Graecae littcrae , Nummorum exhibitorum modulos 
diligenter indicantes ; quas in commentariorum calceinfi- 
gnis clypeus,circulis diftincl:us,jucunde colligit & explicat. 

2. Notx AU,AR,&i£; metalli percufli fpeciem , h.e. 
aurum , argentum , & xs , iollicite demonftrantes. 

3. Mappa Geographica , marium terrarumque innu- 
meris appellationibus reje&is , ea fblummodo exhibens , 
qux 155 Nurnismatibus hifce leguntur inicripta. 

4. Schema Gazophylacii quadruplex. 

Hxc autem , ficut Sc Nummorum nitidiffima pictura , 
procul dubio non difplicebunt : fed fi hic nofter lucubra- 
tionum , fufpicionibus & opinionibus refertiffimarum , 
rivulus fitim non expleat ? cujus autem? quippe Zoilorum 
nigragens procul abfcedat licet , cui pro me Martialis : 

Vaticana bibas , f deletlaris aceto , 

Nonfacit ad jhmacbum nojira lagenatuum. 

cjaid tum ? QccropU faltem Laticecpie MinerV* artibus 
madidi, oro & exoro , ea pcrvolvant , laudent, atque 
ampleclentur. Pfeceant hxc tibi , fagaciffime Spanbe- 
mi y tibi gratiffime <Pat'me , tibi feliciffime fiegere , tibi- 
que qui majorem dierum partcm in teruginofis lamellis ( verbis 
utor Senec<e) confumis. 

Certe vota tranfcenderem mea,fi libellus hic,qualiscun- 
que etiam , inter hoice obambulans, ierena fronte l^toque 
Tuku, Martialis benigniore carmine me fi$ compellaret : Meque fwus omnis , me manus omnis b-ibet ! | I 
'. | 

1 AD 
A D 

JACOBUM WILDIUM. 

I L D I delicium novem fbrorum , 
Phaebi delicium , polite W I L D I , 
Quidquid Grxcia poflidet vetufti , 
Et quidquid Latium reliquit orbi, 

Hoc tu fcriniolo recludis uno. 

Quod mirabitur eruditus omnis, 

Et quantum eft hominum elegantiorum , 

Qui , fi fas finat , invidere vellent. 

At tu, perge fequi , polite WlLDI, 

Iftas innocuas amoenitates, 

Quas odiife nequit , nifi inficetus , 

Et qui barbariem colitque , amatque. 

Adefte , o Siculi venite nummi , 

GraeciE veteris venite nummi, 

iETERNiB monumenta do&a ROMiE, 

Crefcite WlLDlADiE, (fic opto J^crefcite gazse, 

Et Domini docti tollite ad aftra decus. 
Sex annis cui fuccrevit tam rara iupellex , 

Quid fiet, fi tot vivere luftra datur? 

HIERONYMUS GUILIELMU3 
SNABELIUS, 

EccUfafles Daventrknf:. 
IN NUMISMATA SELECTA, 

In lucem edita 
a Cl. Viro ir fummo Antiquario 

JACOBO DE WILDL 

O M A 3 triumphati caput orbis & orbis ocelle, 
f) Terrarum domitrix, Imperiique domus, 
Gloriaque antiquis mgensfuperaddita fxclis, 

Heroumque parens » Martis & artis honos"; 
Ergo, per illuftres toties celebrata triumphos, 
Inclyta tot titulis, ergone, Roma, jacesj 
Et periit, ftigitque tui fplendoris imago, 

^tern fcque U R b I s nil niii nomen habes ? 
Fallor, an antiqua cum raajeftate refurgens*. 

Faclaque ruderibus celfior ipfatuis, 
Tollis ad aftra caput , tollis delubra Deorum , 

Et Capitolino maenia facra Jovi , 
Vectaque quadriiugo vi&rix fuper a?thera curru 

Conjicis hoftiles in tua vincla mantis, 
Quaeque diu domtiit, Romana potentia > gentes 

Exfilit e buftojam rediviva fuo? 
Sic erat. Aufonium Batavus delatus in orbeni 

Relliquiis gaudet te fupereffe tuis.- 
WudiuS) ingenuas }am dudum factus ad artes> 

Delicium patria? , deliciumque domus ," 
Sedulus interpres antiqui WildiuS xvi 

Ecce tuis titulis ofliciofus adeft. 
Eruit ille tua» folersmonumenta fenecta; , 

Nodtis in ignavo quae latuere finuj 
Victrices aquilas cV dignos Confule fafcesj 

Votaque Tarpejo rite foluta Deo > 
Cxfaris aut facram cingentem tempora laurum, 

Et data votivis thura merumque focis, 
Duraque devicta Reges cervice gerentes 

Vincula & ante tuos hoftica figna pedes» 
Telaque , thoracefque & fractum m vulnere fcrrum, 
» Quique triumphales ltixuriantur equij 
Quicquid in Aufoniis olim mirabile Faftis, 

Quicquid Romana? nobilitatis erat , 
Lethxis faelix rccludit Wildius umbris , 

Jamque tibi cultu fplendidiore placcs : 
Emicat e facris nomen vencrnhile nummis, 

Emicat Impcrii gloria prifca tui. 
Etrufcum Batavis Tiberim qui fifteret arvis 

Romano nafci ianguine dignus erat. 

CASP. BRANDT, 
Gcr. Ftt. VIS SER. PXNTXIX VMMO PHYLACIVM- IACOBI.DE .WILDX. 


SCHOOJiTEBEECK.^BI. INSCRIPSn 
A tATRBIBVS • 

coa3r.vrsszK-,pivxrr - , COHSPICIE"NI»V>£ ' 

__ AP . S CHOOXKBEECK. ^,RT . I WgCJBXj? SITj|_ I 
CORX.VISSEB-.PrNrXIT AD . SCHOONEBEECK. . M.TLX . TNSCRIPSIT Tab.i. 
Tab.ii. 
Tab nr 
TiV3.IV, 
Tab.v. 
'JLdLB.I I 
1AB 
TAB.Tin 
TAB.IX 
IAB.X. 
LAH.\1 
TAB.XII. 


■■■' ' 
TADJCIH. 
TAB, XIV 
TA33.X V. 
TAB.XVI. 

Tab.xvii 


i'AB >, 
Tab xix 
Tab.xx. 
Tab.xxi. 


Tabxxh Tabxxiii 
Tab.jxxiv 
Tab.xxv 

r Pag. % 

S E L E C T A 

NUMISMATA 

ANTIQUA. 

Tabula Prima, 

R E G E S. 

I, II, III, IV. AMYNTAS. 
Myntce regis caput , 
contectum. leonis ri<5tu AMYNTA, in primo (nam ut 
omnium typi diverfiflimi fic & in- 
icriptio varia) nrANAiiiN, ( quo- 
rum quidem numerus rarior) in fe- 
cundo ; nrANAioN, in tertio j 8c 
in quarto ( plenioris toni 3c 
tiQuiiar ergo , inierto ra nJ n r n a n a i q n. Aquila, roftro 
pctens ferpentem calcatum. 

Jmyntas hic Thilippi pater, & Alexandri Magni eftavus, 
in Macedonicorum Regum ferie ejus nomine quartus : hic 
utjuvenis; at, apud Canini, 83 imag. & 'Begerum, 112 pag. 
fenex occurrens. Ille fra&is opibus, ingenti pradio,faevienti 

A For~ * SELECTA 

Fortuncc cedens , imperium deferere decreverat : verum 
monitus honeftiifimam fepulturam effe regnum , convo- 
catis undique auxiliis,fpacio trimeftri , Mactdonum omncm 
fibi fubjecit, & provecta aetate poftmodum obiit : nar- 
rante Ifocrate oratore , in Archidamo. 

Leonis exuviis caput ejus velatur , ex Heroum antiquo 
more , vacuaora leonum ferarumve aliarum , galex loco, 
ufurpantium. Stat. Tapin. i Sc 7 Iheb. fed prxfertim 
Virgdius 7 quificde Aventino ^En. 7 lib. 666 verf. 

Ipfe peJes , tegimen torquens immane leonis, 
Terribili impexum feta , cum dentibus albis 
Indutus capiti , fxc regia tecla fubibat 
Horridus , Herculeoj«e humeros innexus amiciiu 

Hic tamen in fpecic leonis pelle eft indutus , ut, per Caranum 
ArgiVum , ab Hercule leonicida trahens originem. De 
eo Jufonius , 10 epift. ad Tont Taulinum. 

Et Caranum , Pellxa dedit qutnominaregum. 

Et Livius , 45 lib. Jujlinus , 7 lib 1 c. Solinus , 14 c. de 
Maccdonia. 

Aquila , in averia nummulorum area , calcans anguem, 
cft vcl urbis regisve iymbolum Sc infigne , vel prodigium 
quoddam Regi fortaffe oblatum. 

Si iymbolum ; notat ab Amyntd domitam 1hffa\iam> 
in qua , tradentibus Solino , 53 c. & Lucianoin Tfeudamante 7 
ierpcntum immanis eft copia. Ita & Areus, Lacedxmonio- 

rum NUMISM. ANTIQUA. ^ 3 
rum rex tertius , Orit* Judaorum pontifici fcribens , figna- 
batlitteras aquiU anguem retinentis fymbolo; vide Jojepbum, 
12 lib. 5 c. Antiq. Judaic. . 

Si vero prodigium; concurrit cum illo Conium C m aru> 
apud Gceronem , i lib. Divinat. 

Hic Jovis altiforii fubitb pemuta fateUes, 

Jrboris e truncojerpentis faucia mor/u , 

Subigit ipfaferis transfigens unguibus anguem 

Semianimum , & Varti graVuer cerVice micantem. 

Quem fe intorquentem lanians , roftroque cruentans, 

Jamfatiata animos , ]amdurosuita doiores, 

Abjicit ejfiantem , © laceratum affligit in unda. 

Vel Honorii imperatoris , Gildonem , perfidum ipfius tuto- 
rem , debellantis , apud Claudianum B. Gild 476 verf. 

Omina conVeniuntdiElo : fuhmsque Tonantis 
Armiger adliquidam, cuntlis Jfecianttbus , <ethram 
Correptum pedibus curVis innexuit hydrum. 
Dumque relu&antem moriu partitur adunco 
Hcefn in uwue caput : truncatus decidit anguis 

Interim de JquiU & Serpentis inimicitiis ( fpe&antur 8c 
apud Leonard Jgoftini, 2 part. ip/imag. in agatha nera; m 
variis fepulcris apud J. Jac. <BoiJJardum , Topograph. Sfc- 
m&: denique in plurimis nummis Siculis apud 1 arutam) 
nolo hic cuntta repetere ex flirito, 1 lib. 39 cap. Homero, 
12 ltiad. Horatio, ^lib.^od. Fifjilio y JEn. XI.75 1 verf * 

A "z Ovt- 4 SELECTA 

Ovtiio, 4 Metam. 713 vetf $&>, wlib. 8, fmue. Ki\ 

candro, in i heriacis ; imo&B. dmbrofio, lib.dcSalomone, 
4 cap. occurrentia. 

(Pjdna denique MacedonU eft urbs, in regione Qierid, ad 
Jliacmonis fluminis , in Tbermaicum finum (eie exonerantis, 
oftium. Dc qua Strabo inExcerptis, 7 lib. Citrumhanc 
nominans (und*e & hodie dida Lbitro , fecundum SV 
pbianum) Ttolemxus, 3 lib. 13 c. &c. Ad hanc urbem de- 
ducitur profiigus Tbemiftocles ab Admeto Molojforum rege; 
apud On. Nepotem , Tbemifl. 8 c : ejusque muris incluiam 
Olympiadem, Alexandri matrem , necat QaJfanJer, apud /«- 
Jlinum, 14. lib.6. c : ad eam denique Terfeum , MaceJo- 
?i* poftremum regem, pradio vincit PW. JEmjlius , apud 
LtiYvam , 44 lib. 6 c. 

Obfervet autem hic Le&or apud Antiquarios nufquam^ 
ni fallor , Numismata occurrere , cujulcunque metalli , 
hac in urbe percuffa ; quod noftrorum nummulorum 
raritatem mire commendat : nempe quos, nuper, anno 
168 j, amicus nofter THEODORUS Van HAGHE, 
in Macedonid y circa T.bejfalorucam, (ad numerum 468) 
in urna lateritia , intra perantiquum monumentum invenit, 
noftroque eruditae antiquitatis reconditorio lubenter in- 
feruit. 

V. PHILIPPI. 
Hercuiis caput , leonind pelle velatum. 
BAsiAEns <MAinnor , h. e. Regis (Pbilippi : Clava , co- 
ronaque c ramis quemeis complexa. 

Leonina pellis iUaeft,nufloferropenetrabilis,Nemae£ 

1* NUMISM. ANTIQUA. y 

leonis, quem , 1 6 vel 1 8 annos natus , non , manibus ejus 
ri&u didu&o , (prout imperiti fingunt pi&ores) laceravit, 
fed pe&oris attritu iufFocavit. Sic enim Statius , de Hercule 
Epitrapez. 4 Sylv. 40 verf. 

Hoc petlore prejfus 
Vaflator Nemees. 
Et Theb. 6 lib. 270 verf. 

Trimm anhelantem duro Tyrinthius angens 
(Pecloris attritu fua jregit in ojfa leonem. 

Hicut plurimum fenex , & barbatus, imo & calvus (in 
cetoenim per tres dies noctescjue delkekens, ex ejus calore 
calvitiem contraxit,docentibus Mythologis)(ubinde tamen 
in Numismatibus adoleicens & imberbis exhibetur ; IoYis 
ex j4\cmeni filius, cujus duodecim labores Jufonius car- 
mine elegantiffimo eft complexus , cjuod fele&iffimis hic 
nummis illuftratum leftoris oculo iubjicere vifum fuit : 

1. Trima Cleonxi tolerata xrumna leonis,, 
Spe&aturin Geu. Patin. 318. 

Maximiani Hetculei. Patin. 444 pa^. 
Conflantini. Patin. 464 pag. 

2. Troxima Lernxam ferro & face contudit hydram. 

In Macrini, Triftan. 301 pag. 

3. Mox Erymanthamm Vis tertia perculit aprum. 

In Toflhumi. Morell. 8 Tab. 4 Num. 
Maximidni. Triftan. 3^8 pag. 

A 3 4. -jfo 6 SELECTA 

4. Ahipedis quarto tulit aurea cornua cerVu 

In Macrini. Triftan. 299 pag. 
Maximiani. Triftan. 365 p- 
j. Stymphalidas pepulitVolucres difcrimine quinto. 

In Marmore Graco Oxonienfi,apud Seldenum y iy^. 

Cuperum in Apotheol. Homeri 261 p. 
Nummi enim hac imagine deftituuntur. 

6. Threjiciam fexto Jpoliavit Jlma^onabaltheo. 

In Macrini. Triftan. 297 pag. 

7. Septima in Augi^ flabulis impenfa laboris. 

Nummi carent imagine,cujus vicem lupplet pidtu- 
ra ^r^ifurTocatijin Toftbumi.MoYdl.8 Tab.3 N. 

8. OilaVa expulfo numeratur adorea tauro. 

In QaracaU*. Patin. 302 pag. Erizzo. 
Gordiani. 693 pag. 

9. In Diomedads Yicloria nona quadrigts. 

In Jntonini. Triftan. 609 pag. 

10. Geryone extintlo decimam dat Iberia palmam. 

Defideratur in Nummis. 

1 1 . Undecimum mala Hefperidum deflritla triumphum. 

In Jntonini Tii. Erizzo , 462 pag. 
Mbini. Triftan. 49pag. 
Get<e. Triftan. 285 pag. Erizzo, 634 p. 

12. Cerberus extremi fuprema e/i meta laboris. 

In Antonini Vii. Erizzo, 460 p. 
Gordiani. Triftan. J43. 

CtaVa NUMISM. ANTIQUA. 7 

Clava Herculis eft telum & infigne , ex oleaftro ad pa~ 

ludem Saronidem in Argia Peloponncfi abfciffa, docente 

Apollonio in Argonauticis , apud Qar. Vafcalium de Coronis, 

6 lib. 407 pag. , 

Corona f «erwai /ov^ w refpicit ; quippe quercus lph iacrata 
arbor, tefteOvidio, Metam. 7 lib. 621 verf. 

Fortefuit juxta patulis rariflima ramis 
Sacra Jovi quercus, defemine Dodonaso. 

Videatur quinetiam & ipfius Metam. 1 lib. 106 verf. & 
10 lib. 90 verf. Virgilii , 2 Georg. 68 verf. Vhtdri 3 lib. 
17 Fab. &, pneter P«»« , 16 lib. 4 c. M Aff«r/« filii Ar- 
boreti Sacr. 1 lib. 2 c 

Vhilippus autem Herculem in Nummo ponit, ut genens 
authoremper Qaranum-, ficutimododi&um. 

V I. 

Vhilippi regis imberbe caput , fpolio leonlno conte&um* 
propter rationes modo traditas. 

♦ iAinnor. h. e. Vhilippi : lovis fulmen, Sc Hercultt 
clava & arcus. 

Fulmen \d IoVts Olympii apud Macedonas cultum per- 
antiquum, &jam ab Archelao gentilitium , indicat : dehoc 
autem Jrriams, Alexand Expedit. 1 lib. 30 c. & luflnu. 
24 lib. 2 & 8 c. vel Aexandri cceleftes natales refpicit ; de 
quibus Iuflinus , 11 lib. 4 c. Solinus , 14 c GeHius x 
13 lib. 4C. & Lucianus, inmortuor. Dialogo. 

De Qlava fuperius di&um 3 arcus & fagitt* , altera 8 SELECTA 

ejus arma : quibus peremit NeJJum ,- Ovid. Metam. 9 
lib. 102 & 127 veri. (Peryclimenum • 0v/W 12 Met. 564 
verf. Stympbalidas aves ; H//^ in Catale&is Virgilianis. 
Aquilamque miierum Trometbea excruciantem ; JBfcyl. 
in Prometheo. 

Hinc eiun Sto&iu alloquitur , 3 Sylv. Herc. Surrentin. 
verf. 34. 

I?o^ fwej arcus , agmenque immite phafetrae, 
Et regum multo pcrfujum Janguine robur. 

Hujus autem Regis acta publica & privata > e Viodoro , 
luflino , aliifque petita , optime in unum corpus redegit ad 
Golt^. Gr&ciam LudoV. Nonnius. 

V I I. 

(Pbilippi, leonis pelle veftiti , caput. 

«m a 1 n n o r ; Eques gradiens dextramque elevans . 

Equitem certe nummis impofuit rex Pbilippus^ vel utnomi- 
nis ( Qt\i<7r7r(& enim equos amans) exprimeret naturam ; vel 
ut revera amorem & ftudium circa equos oftenderet. Te- 
ftaturenim luftinus , 9 lib 2 c. Scytbis devi&is , eum vi- 
ginti millia nobilium equarum , ad genus faciendum , in 
Macedomam mififle. Macedoni* autem, ut & Thefjalia , 
circa Larijfam & PeUam & Magntfiam praecipue, paicua ad 
alcndos equos laudatiflima & nobiliflimafuere. Plin. 7 lib. 
56 c. Gratianij Cyneget. Virg 3 Georgic veri. Lucan. 
6 Pharial. 385 & 395 verf. 

Vextra elata iecuritatem , paccm , & falutem fignificat; 
quemadmodum in nummis Qxjareis , Hadriam nempe 

apud NUMISM. ANTIQUA. 9 

apud Iof Montercbium ad Qarpegn* 14 N. imo & inacreis 
ftatuis Domitiani 8c Marci Jurelii fpedatur. 

VIII. 

Apotlinis radiatum caput. 

basiaeqs *iAinnox:M. regis ThHippi: anno regni 
14. Fulmen alatum , intra Querneam coronam. 

Area adverfa refpicit JpoUinem Velphieum , bellumque 
Sacrum, inter 7bejJa(os7bebanosque cum Tbocenfibus, pro^ 
ter hujus numinis temere fpoliatum fanum , geftum : m 
quo Thilippns , facrilegii ultoris perfonam callide fuftinens, 
omnes milites e lauro ( ApoUini facra arbore ) coronas 
fomerejuflit; quibus Dei infignibus confpe&is 7 bocenfes 
territi fugam capefcunt , violatsque religionis poenas pen- 
dent. Juftin. 8 lib. 2 c Taufan m fhocicis. 

Hinc non tantum in aliis ejus Nummis apud Golt^. 
^oTab. jtpotlinis 7ripus cernitur : verum ipfe rex , facri-. 
legiivindex & religionum ultor , lauro redimitus in con- 

fpectum prodit. 

Averfa vero JoVem , Macedonum , ficuti diximus , gen- 
tilitium numen ; de cujus corona diverfa fcriptorum lo- 
ca ad quintum numisma coacervavimus 3 quibus adde & 
OVidii Trift. 3 lib. 1 eleg. 

Et Jovis h*c,dixi, domuseft: quod ut ej]e putarem 
- Augurium menti Querna corona dabat. 

Fulmen , Jovis telum , a Vulcano fabricatum , vulgo trL 
fidum fingitur & pingitur. Res e poetis nota , fed maxime 
ex Vinilu JBneid. 8 lib. 426 & feq. verC io S E L E C T A 

His ( Cyclopibus) informatum manibusjam parte polita 
Fulmen erat (toto Genitor qu* plurima coolo 
Dejicit in terras ) pars imperfecla manebat. 
Tres imbris torti radios , tres nubis aquofoe 
/iddiderant , rutili tres tgnis & alitis aujlri. 

Vide& Senecam , qui , Natur.Quaeft. 2 lib. 14 c.quoque 
JoVitres manubias tribuit. 

Alibi tamen ( nempe in nummis Qfegiis Qxfareisque tum 
Gr<tcis tum Latinis) quoque ViYinitatis & Confecrationis , 
five TroVidentU , five & lmperii fummi fymbolum. ISifi 
mavis Fulmen ( BeOi typum efTe , alasque fignificare celeri- 
tatem , qua feliciter illud efb finitum : quo feniu hoc ver- 
bo Virgilius ufus eft , Georgic. 4 lib. 560 verf. 

Caefar dum maonus ad altum 

o 

Fulminat Euphratem beUo. 
Iterumque^Eneid. 6 lib. 842. verf. 

Quis Gracchi genus autgeminos , duo fulmina belli, 
Scipiadas ? 

Quod ad litteras numerales attinet , invenimus hafce in 
plurimis nummis vetuftioribus apud loh. Paiflant, in Regn. 
Scleucidar. & Lud. Begerum , inThefaur. ita difpofitas : 

ABTAEZxnOIKAMNHOnqp P Z. 

1 234 5- 6 7 h 9 10 20 30 40 506070 80 <)0 ico 2oc:&:c. 

Ufus tamen confiftit in,more P/;ffwc«w,notarum invertendo 

ordinemam,exgr:B 1, eft is,n, 13 jAi^utinhocnummo ) 

1 <\ 5 atque ita deinceps. 

T A- NUMISM. ANTIQUA, ej 

Tabula Secunda. 

I X. 

OLympii JoYts caput barbatum , & olea , ( quantum 
ex tenuitatefoliorumconjicerelicet) coronatum. 

♦ uinnor. N. Vhilippi. Alexander adolefcens , nudus, 
(Bucephalo gradienti infidens ; inter equi pedes pofito fuU 
mine. 

De JoVe, ejusque facrisjamantea ab Archelao regein- 
ftitutis , & veterrimae Macedonum religionis templo , fcri- 
pfimus ad lextum nummum. 

Ille barbatus a ftatuariis effi&us , Luciano monente,lib. 
de Sacrificiis. At en de barbd Trudentii infignem locum, 
271 verf. Hymni de ( %pmano martyre : 

Ars , feminandis efficax erroribus, 
Barbam rigentem dum Jovis circumplicat } 
Injecit atram territis formidinem. 

Nam& imberbis colitur & pingitur , VejoYts , h. e. parvus 
& juvenis Jupiter tum dictus 5 qui,caprx infidens , occur- 
rit in Valeriani Qoefaris nummo , apud Triflanum ,118 pag. de 
cujus etiam fimulacro,apud ^gienfes , Taufanias , Achaic, 
praeter Juthorem M. Etymolog. Feftum , SerYtum ad JEneid* 
& Ovidium, 3 Fafior. 437 veri. 

Jupiter efljuVenis , juVeniles adfpice Vultus, 
Jdfpice deinde $ manu fulmina nuUa tenet. 

B 2 Olea ii S E L E C T A 

Olca JoVem Olympicum fignificat , cui facra facit Alexan- 
<fer,in Mace doniam reverius, apud Arrianum , ij 30. Eum 
enim oleapineam coronam geftaife , in Bliacorum lib. prior. 
teftatur Paufamas. 

De Bucepbato autem , famigeratiflimo illo equo, varii 
varie. Confule ^aderum , Prolufion. 8 c. Lip/ium, epift. 
ad Belgds , 3 lib. 6 epift. (amerarium , Subleciv. 1 lib. 
21 c; praeter JEtianwn , H.Var. 6lib. 4 c. & rerum gefta- 
rum Alexandri Magni defcriptores. Emptus erat 13 ta* 
lentis , fecundum pellium , No&. Attic. 5 lib. 2 c. vel 16 
talentis, h.e. novcmmillibus fexcentis aureis , fecundum 
<Plinium y H. Natur. 8 lib. 42 c. ortu Tbejjaltts, docente 
(Ptinio.8 lib. 24. Ibejfdhm autem nobilium equorum greges, 
multis in locis , laudabiliter aluiffe , ad ieptimum Num. 
ex idoneis authoribus probavimus. Nomen habuit vel ab 
afpe&us torvitate bovind , vel ab infigni, h. e. taurino ca- 
pite armo ipfius inufto , vel potius quod de fronte ipfius 
quaedam corniculorum protuberarent minar ; tradentibus 
(piinio , 8 lib. 42 c. & Solino 45 c. Domiti ( domandi mo- 
dum narrat in Atexandro Plutarchus ) memoriam lcrvat Nu* 
misma apud Gott^. Gneci^ 34 Tab. 15 Num. & apud Pa> 
tin Thefauri, 135 pag. 

Fulmen equi ventri iuppofitum loYis indicat antiquum 
cultum, de quo nihil repetimus. 

X. 

PaUaiis caput, criftata galeii , ( quam ambit oled ) 

tectum. 

jilexaiu NUMISM. ANTIQUA. 13 

r Jfexander , veftitus , & chlamydatus , fubfilienti ®«ce- 
phalo inequitans. Infcriptio fortaise detrita. 

fpaHas , cognomento Alcidas , h. e. Heraclea, Macedonum 
numen gentilitium. Cui centum hoftiis facrificium rega- 
liter conficit ,. antequamcum purpuratorum & fatellitum 
manu Qitium profifceretur, poftremus eorum rex Verjeus 
LiVu 42 lib. 51 c. Prxfertim tamen eam veneratus eft 
Jfexander, ut Gracornm perpetuamfautricem. Juvitenim 
illos , certe Achillem ( Olympiadis proavum ) & VljJJem 
contra exofbs , jam a Taridis judicio, Trojanos-, ut Homerus^ 
ejusque feliciffimus imitator Vtrgtlim , immortali carmine 
teftantur. Verbo Ovid/us , Trift. ilib. 2 eleg. 

Mulciber in Troiam , pro Troia jlabat Apollo, 
JEqua Venus Teucris , Pallas iniquafuit. 

Ita, vidoria alicubi potita,continuo ipfi facra facit Alex- 
ander apud Curtium , 3 lib. 1 1 c. 3 lib. 13 c. & 8 lib. 2 e. 8c 
Arrianum , 1 Sc 6 lib. 

Huic autem facra olea, quam e terra produxit in certami- 
necum Neptuno de Athenarum poifeilione & nomine. Do- 
cet, prxter Mythologos , Oyidius , Metam.6lib. Soverf 

Tercnjfamque fui fimulat de cufpide terram^ 
Edere cum baccis fxtum canentis oliv&. 

Hinc & fubinde, in nummis, hax dea in caflide geftat , vel 
dextra manu tenet, ole<e ramum; quxcum pacis hxc fit 
fymbolum , . fic illa tunc M I N E R V A dicitur PACI- 

B 3 FERA *4 SELECTA 

F E R A ; ex gr. ia nummo Jlbini, apud A/b.^ubenium , ad 
Nummos Arfchotanos. 51 Tab. 23 N. 

De Bucepbalo jam dictum abunde ; verum de hujus in- 
teritu coniule diverfimode narrantes ylrrianum , 5 lib. Ailia- 
mim, jlib. 6c. Curtium , 8 lib. 14 c. & Vlutarchus inviti. 

XI. OLYMPIAS. 

OfympiaJis regiu* facies, (?/;/%>/" i n fid* conjugis , & 
Alexandri animofc matris. 

'Bucephalo inequitans Alexander. Infcriptiocerto certius, 
inclementia temporis , erafa. 

Ea in pueritia dicla Myrtale , Iuftin. 9 lib. 7 c. Alexan- 
drum concepit abfente (Pbilippo, fcilicet ex IoVeLjbico, h. 
e. Ammone, in anguem converfo. /«/?/». n lib. 11 c. L«. 
cw». in Mortuorum Dialog. &c. Qiiod & de fua matre 
Gtymula infolenter affirmare aufus eft Imp. Galerius Armen- 
tarius. Sex. Viclor , in Epit. Sed, an non ipfa Scipionis 
mater talem cum Jove concubitumfatetur, apud Stlium f 
B. Punic. 13 lib. 

Sola die caperem media cumforte petitos 
jid requiem fomnos , fubitm mihi membra lioaYn 
Amplexus , non ille meo Veniente marito 
Affuetm y facilisque mihi : tum luce corufca 
hnptebat qtunqnam languentia luminafomnus, 
Vidi (crede) Jovem, necme mutata fefellit 
Forma dei , quod fqualcntem conVerfm in anouem 
Ingenti traxit curVata Volummagyro. 

Sal- NUMISM. ANTIQ^UA. ij 

Saltem , ignominiae velandae gratia , fabulam excogitavit; 
marito tamen ( ejus quoque impulfuj perempto , facta 
impudentior adfeverationem Atexandri , love fe genitum 
credi volentis , irrifit. GelL Nodium Attic. 13 lib 4 c. 
JElian. 9 lib. 37 c. Solin. 14 c. Nihilominus ab Alexandro 
filio tantopere fuit dile&a , ut eam immortalitati confe- 
crare decreverit. Curt. 9 lib. 6c. Sed , pofthujus mor- 
tem , a QaJJandro , familiae regiae infenfiflimo hofte , vio- 
lentiflime perfequuta , inti-z % Tjdnam conclnfa, &, poft 
urbem traditam,indecore eft interfe&a. lujlin. i^lib. 6 c, 
& Diodor. iq lib. 35 c. 

XII. ALEXANDER. 

AAESANAfor, Aexandri Magni caput, ex more gentis, 
leonis riftu te&um , & (fecundum ipfius inftitutum. Ttut. 
in Ibefeo) imberbe. 

koinon MAKEAONP.N, h. e. ComMtine fdcrttm Macedo- 
num. TaUas fedens , & dextra pateram , laevaque nodofum 
fceptrum, retinens. 

De Tallade, ejus tutelari numine,rupra ad decimum N. 

Sceptrum tenet illa nodoiiim , quale geftat lupiter in 
Numismate Graeco /Aexandri , apud Choulium , Relig. Ant. 
43 P a g- &indenario Vibi& gentis,apud eundem, 61 pag. 

Tatera ludos theatrales fignificat & certamina , in hono- 
i'em Taltadis , a tota Macedomd , celebrata. Vide fimilem 
communionem , ratione lacrorum certaminum , in nummis 
(Bithynienfum , Galatarum , Thngum, & Cretenjium. Horum 
autem praefides Wtbjniarcbi , Jjtarcbi, &c. occupati. 

X 1X1» %6 S E L E C T A XIII. 

aae-anapot, Alexandri : Rcgis hujus iterum, leoninis 
exuviis armatum, caput. 

koinon makeaonon., Commune Macedonum facrum : 
Alexandri, lxvagemina tela retinentis , & dextra leonem 
telo transverberaturi , imago equeftris. 

Leonis ab Alexandro in venatione perempti infignis me- 
moria. Unde per quam egregic illuftratur hic nofter 
Nummus Tlutarcbi loco,invita A/or^n';quemfictransiert 
G. Xylander: Igitur laborem intendit , in expeditionibus 6? vena- 
tionibus [ubigens corpus fmm& periculis exponens ; ut Lacon fe- 
gatm.qui afiflebat , J««»i conficeret grandem leonem, diceret : 
Made Alexander, ifta cum leone de regno pugna ! H*w 
yenationem Craterus Delphis dedicaW, ac fmulacra ex *re 
kottis, canum, <%egis cumleone congrefi, & fuum eifuccurtentts, 
facienda , locaVtt : quorum Ly fippus partem , partem fecit Leo- 
chares. Videatur 6c de hac {jateri dedicatione Vhmus 9 

H. Nat. 34 lib. 8 c. ' 

Verum venationem hanc diftin&ius enarrat Alexandrt 
geftorum non inhmus commentator Q^Qurtius , 8 hb. i c. 
In regianem, hxcejusverba,^^^wBalaria, /><rv««'. 
B^r^r.f opulenttcQ in tUis locis haud uUa funt majora indicta , quam 
maqiis nemoribus nobiltum ferarum gteges claufi. Et mox. 
Alexander , cum toto exercttu jaltum mgrejjus , agitari undtque 
ferasjufit. Inter quas cum leo, magnitudinis rarx, ipfum %- 
vemmVafurusincurreretJorteLyhmachus, proximm Alexan- 
dro , yenabulum objicerefer<c ceperat. Quo rex repulfo, & abtre NUMISM. ANTJQJUA. 17 

juffo , adjecit : Tam a iemet uno , quam a Lyfimacho^ leo- 
nem interfici pofTe , &c. Feram non excepit modo , fedetiam 
11110 Vulnere occidit. Ha6tenus Curtius. 

Similem venationem exhibet in Imperatoris Hadriani 
Nummo Tripolitano Irijlanus , 5 17 pag. in quo venator ille 
felicillimus ( Spartian. 1 & prxfertim 16 c. ) 'Boryfheni 
( equo ipfius peramato ) infidens venabulum vibrat , cly- 
peumque protendit adverlus leonem , armos equi dentibus 
invadentem. 

Sic in militari viro ( certe apud 'Plutarchum in Pelopida, 
iterumque in Thilopoemene J maxime commendatur eum > 
per remiflionum intervalla,venationibus ftudere, ieque hoc 
labore ad bellum durare : unde & de Sttlichone , Impera- 
toris Honorii focero , fic Uaudianus , 1 lib de laud. Sti- 
lich. 64 verf. 

Si quando fociis tecmn 'Venatibus ilanl, 

(Jjtts Stilichone priorferro penetrare leoncs 

Cominus , aut longe y>irgatas frere thres . ? 

Verum de venatione , heroi'co regioque fludio > confulan- 
tur Jui. Totlux , inprxfat. ad Onomaitic. 5 lib. £Wo,de 
Katur. Deorum , 2 lib. y.njloteles , 1 Politic. 4 c. prxter 
Wofgangum Lorijecam , Orat. in laudem Venationis. 

DeFeftis, ludis , certaminibufque , communi regionis 
iumptu, faltem confenfu , celebratis, fupra ad duodeci- 
fflum N # 

C XIV. 18 S E L E C T A 

XIV. 

Jlexandri caput , lconis cxuviis itidcm velatum. 

koinon MAKEAONiiN. n e a K. b. Commune Maccdo- 
num,facrarum curatorum fectmdb : Palmx c ciftis abaco im- 
. pofitis cmergcntcs. 

Palma, ^twe&^uPA©* , h. e. perpetuis frondibus Vtrens^ pon- 
dere fuperpofito non deorfum flectitur , verum in contra- 
rium curvatur. GeUius , Nocl:. Mtic. 3 lib 6 c. Ariflo- 
teles , Problem. 7 lib. (Plutarcbus, Convival. Quzeftion.. 
8 lib. Hinc victoribus traditur , quod non ceflerint, fed 
inbello pertinaces perftiterint. Quin imo (apud Tau- 
fan. in (Pbocicis ) aeneam Palmam cum MwerV* figno in- 
aurato dicant Jthenienfes , duplicis vi&orixmonimentum, 
cpua , una eadcmque die , erant potiti ad Furymedontem in 
Wamphylia , pcdeitri acie , & navali pngna , profpere in 
eo flumine commiisa. Cum vero alii ludi peculiares ha- 
beant arbores vel herbas , quibus vi6lorcs ornabantur; ni- 
mirum laurum , oleam , myrtum , & apium : haec com- 
munis omnium facrorum certaminum prarmium ; de cjua 
fic Martialis , 10 lib. 50. epigr. in obitum Scorpi , nobi- 
liiTimi aurigatoris, in.Circeniibus. 

Frangat Idumxas trijlis Victoria palm.rs ! 
& cxplicatius Qlaudianus , 3 lib.de laud. Stilich. 203 vcrf. 

Cum totis exfurgens ardua pennis 
Ipfa Dtici jacras Vi&oria pcmderet #des / 

NUMISM. ANTIQJUA. 19 

palma viridi gaudens , Sc amiSla troprtis 
Quflos imperii virgo , quajola mederis 
Vulneribus , nullumque doces fentire laborem. 

Ciftx vel urn^ funt ex ipfae qu^ , in certaminibus , forte 
primum , fecundum , atque ita deinceps , locum tribue- 
bant. De his Sidon. Jpollinaris , 23 carm. 315 verf. 

Et te jam uma petit , cietque raucce 
/cclamatio fibilans coron*. 
Decommuni Macedonum facro fupra. Verum hic Num-= 
mus eos fecundo Neocoros fuiife demonftrat. Eft autem 
neokopot vox a diverfis diverfimode intelleda 5 ex gr. 
ab Hub. Golt^io ad Sicilm Numm. 32 y pag. a LudoV. 
NoJinio ad H. Golt^ii Gr<tc. 145 & 1 80 pag. Joacb. Oudano, 
Potentix Rom. 2 colloq. 95 pag. Oth.Sperlingio, ad Fu- 
rice Sabince Tranquillin* , Gordiani tertii , conjugis Germenfe 
numifma , 60 pag. Jlbert. ^ubenio , in Diatribe de urbibus 
Neocoris : denique a Job. Harduino , in illuftratione Num. 
Antiq. Populor. & Urb. qui Neocoros quoque vertit *di- 
tuos } & facrarum tedium curatores ; at , caeteris diftinClius 5 
docet hanc nomenclationem tranfiiife ad populos urbef- 
que, qui , intra iuamacnia , alicui Deo , five Augufto , fa- 
num erexere ; vel pro ialute principis totius provincix 
communia iacra ibidem fecere ; vel certamina communia 
edi curavere. Cum vero , fub eodem Principe , nonmo- 
do femel , fed bis , ter , quaterve , hofce ludos , hxcce 
lacra , & certamina ederent , neokopot cognomentuni 
aifumere eximii honoris loco ducebantc 

C 2 TA. io S E L E C T A 

Tabula Tertia. 

X V. 

ALexandii caput, Nemai leonis pelle cpnte&umv 
aaeianapot. Fulmen JoYis ; & clava , pha- 
retra atque arcus Herculis. 

Sunt qui non Jlexandrum regem, led Hercuhm heroem, 
juvenili & decora facie hic exhiberi exiftimantj nos tamen^ 
cum fidc digniftimo Principe Conftantino Torpbyrogeneta > 
omnes hoice , 8c hifce fimiles nummos Jlexandri , leoni- 
no fpolio exornati , geftare vultum turius crcdimus. 

De Fulmine , telo JoYts , iupra. 

De Clava, ad quintum N. qua: , fecundum Taufaniam in 
Corintb poft labores abiolutos , actis radicibus , regermi- 
navit , & in oleaftrum iterum excrevit. De pharetraquo- 
cjue ad fextum Num. Verum obiervandum & ha:c Her- 
culis arma , inter caetera , Troi<e quoque ita fataiia fuiife, 
ut fme illis inexpugnabilis haxfuerit. Hinc ipie Hercules, 
fummis cruciatibus jam delaifatus , ha:c fhtlocleti mittit, 
apud Ovtdium, 9 Metam. 232 \erf 

arcum, pharetramque capacem 
^cgnaque viftras iterum Troiana jagitttiSy 
Firre jubes Paeante fatum. 

Et , rebus ad Troiam , fatis iuis munitam, deficientibus 
& propemodum deiperatis (Pbilccleten , a iagittarum una 

vul- NUMISM. A-NTIQUA. 21 

vulneratum, & in Lemno infula expofitum , per Ulyffem 
revocavere Grtci, ut Herculis tela Troi* excidium fefti- 
narent. Confulatur OYidius 13 Metam. 334 &4oivcrf.. 
Sophocles, in Tbilotlet. &c. Quamobrem & hae fatalesfa- 
gittse , pofteriori quoque #vo, fumma cum reverentia apud 
Iburinos, in templo ApoUinis , adfervata 5 tefte Juftino , 

20 lib. 1 c. 

X.V L 

Akxandri caput , leonis pelle veftiti. 

ba. AAE--ANAPor. Qfygis Alexandri. Clava, pharetra^, 
arcus, & ( ni fallat oculorum acies ) racemus. 

Racemus Baccbum notat, quem una cum Hercule co- 
luit, quibufque etiam communia facra fecit, narrantc 
Arriano, 3 lib. Sc Curtio 8 lib. 10 c. Quinimo Hercules 
Sc Baccbus inmultis plane conveniunt ; uterque enim vi- 
cit Indos , totumque terrarum orbem fiiis vic\oriis pera- 
gravit ; & ftaccbus , non fecus ac Hercules , leonem domuit; 
& currui adjunxit, narrante Konno , 25 lib Viony/iacor. qui 
utriufque rerum geftarum comparationem inftituit. Ita 
quoqueantiqui Herculem nonfolum, utbellatorem cum 
cJava ; fed Sc quafi bibacem & ebrium cum poculo , feceW 
re. Statius, (videantur 8 gemma apud Leonard Agoftini, 8c 
num. irotmiatarum apud Golt^ium, Magyu Gr^r. 28 Tab.) 
^Sylv. Herc. Epitrape^. 

Tenet b*c marcentia fratris, 
Tocula , adbucfte\?tf meminit manus altera cozdis, 
Snjlinet occultum Nemxo tegmine faxum,, 

C 3 eum.: a* S E L E C T A 

xumquo plane convenit Martialis, 9 lib. 44 epigr, 

Hic , qtti dttrafedens porretlo faxa leone 

Miti^at exhtto ma^ntts in <cre deus , 
yuccaue tulit , fpetlat refupino fidero Vultu , 

Qujus U)>a calet robore , dextra mero* 

.Nifi & fortaffe racemus Ibebarttm fit fymbolum , B<eoti* 
decantatiflima urbs , & Baccbi atque Herculis patria. 
Unde Statiusy 10 lib. de Qapaneo deos provocante : 

Nnflane pro trepidis , clamabat , www/w* Thebis 
S7<tf/j ! «£/ infandct fegncs teUuris alumni 
Bacchus & Jlcidesf 

XVII. 

Alexandri eaput , rlftu leonis (liceatverbis uti Statianis) 
afperatum. 

basi. ^gis. Clava & pharetra Herculis. 

De clava & pharetra fupra plus fatis ; Notandum tamen 
clavam, arcum, & leonis pellem omnium primum tribuiffe 
Hercttli Steficborum Himerxum , docente Atbenxo , 1 2 lib. 
Verum Tlinks , 35 lib. 9 c. ipfius tunicati ftatux veteris 
mentionem facit ; exornatx lcilicet habitu Oetxo , five tu- 
nica illa molefta , venenato cruore NefSi imbuta. De 
.qua OVidius 9 Metam. 166 verf. 

Letbiferam conatur fcindere Veftem , 
Qmtrabitur , trabit iUa cutem , fcedttmque relatu , 
Atit Lerel membris frttflra tentata reVelli. 

Deni- NUMISM. ANTIQUA. 23 

Denique inhifce omnibus nummis , propter exuvias leoni- 
nas , reclinatio illa cervicis (de qua flutarcb. invita) non 
tam exade conlpicitur atque in Golt^ianis (3i&34Tab.) 
qui Alexandrum expanlis crinibus & diadematum pratfe- 
runt. Talem ( accedente quoque vultu , in quo non vuL 
garis animi vigor effulget) pedorofam repandae cer- 
vicis oftentationem indoleA protervam , & juveniliter 
fuperbientem indicare docet,ex hifce numismatibus , pras- 
ter Car. Tatinum ( Impp. <%om. Num.-io pag.) Jac.Spo- 
nius Recherch. Curieus. d'Antiquite , 24 Differtat. de. 
Nummor. utilitate in Phyfiognomia. 

XVIII. 

&4#adis Viclorict caput alatum. 

B. A. h. e. %w Alexandri: Aquila, alas explieans* 

&.fulmini infiftens. 

Dea. ViBoria pingebatur apud antiquos alata , ob cele-- 
ritatem bellicorum eventuum, ipfamque belli incertam 
alam. Hinc OVidms , 8 Metam. n verf. 

Venique 
Inter utrumque Iwlat dubiis Vi&oria pennis. 

exornata , inquam , non alis contradis, verum explicatisj*, 
eodem tefte , Amorum , 3 lib. a eleg. 

Trimo loco fertur fparfis Vi&oria pennis. 

Sc.frudentio , 1 lib. contra Sjmmachum, 28 verf 

Mar* ,24 « E L E C T A 

Marmoreo in templo rutilas Victoria penncts 
Explicet , ® w»/r« /«r^tff formata metaUis. 

Eaautem Jovis capite prognata. fhilo Jud. lib.de Mund 
opificio. Et , cum JoVe , adverius Gigantes caelum inva- 
iuros itetit. Nonnus , i lib. Dionjfiac. ^queac MinerVa, 
ideo & Vicloria cognominat# ; ex fide Euripidis , Nonni s 
Cornuti , & prxfertim Amobii 3 lib. Cujus & ftatua erat 
in arce jttbenienfium alis aureis exornata. Videantur 
jirijlopbontes 'Tjtbagorifia , Euftacbius & Jriftopbanes apud 
Jo/;. Meurfium, Le&ion. r.tticar. 1 lib. zo c. Hinc Alexan- 
der , infigni victoria parta, protinus aras Minerv* fimul 
& Vtclori* exftruxit. Curtius, 4 lib. 13 c. 8 lib. 2 c. Sc 
1 1 c. Huic porro fimilem imaginem profert ex HoftilU 
gentis denario F«/v. Urfintis , & ex gemma 71 , cameo , 
Leonard. Agoftini. Quinimo & MlNERVAM integram 
cognomento VlCTRICEM in CaracaU* N. Trijhnus 
(179 pag. ) & in fefcennii exhibet 100 pag. Numkm. 
fuorum VaiUant: 

Aquila Joyis altifoni ( vide 3 pag. fupra ) eft pennata 
fateUes ; quodfulmen, fi T/inio (H. N. z lib. yjcj fidem tri- 
buamus , in aquilas nullam poteftatem habeat. Aliam ta*- 
men rationem latere conjicit Ger. Voflius , 3 lib. 7 c. de 
. Orig. & Progr. Idololatrix. Forte quod Jovi , cum ad- 
verius Gigantes bellum movens , in Kaxo facrificaret, 
in auipicium vi&orix advolaverit. Laclantius , deFalf. 
Relig. 1 lib. 1 1 c. Illa veroexaquilaiaimgenere, quod 
JoviiS dicitur , nulla rapacitate infame 7 carnes non attin- 

gens, NUMISM. ANTIQJUA. aqr 

<gen$> & ex herbis vivens. JElianus. Hift.Anim. o lib. 

zo c. 

Eadem quoque , fulmen unguibus retinens trifulcunt 
fpedtaturinnummis Siculorum , Locrenfium , & ^pmanorum; 
apud farutam , & Golt^ium : vel ut Majeftatis & 7«/*w 
fymbolum ; ex hinc enim in regum fceptris aquiia po-« 
fita. LiVtus , 9 lib. & Plutarchus in vita (%««*/* : vel 
ut grandia femper portendens\ quemadmodum exempla 
prorlus infinita ex Qlutarcbo , Juflino , Vione , Suttonio , &c. 
petita, demonftrant ; & hifce breviter teftatur Sidonius^ 
127 verf. 

Multos cinxerunt aquiU , fuhitumque per orbem 
Lufit yenturas famulatrix penna coronas. 

Avis enim \\xc a prifcis plurimum celebrata ob 

1. Infigne robur 5 Horatius , 4 lib. 4. od. Beat. Am* 

brofius , i c. lib. de Salomone , &c. 

2. Volatum fublimem j Homerus , 10 Iliad. C/V#0> 

2 lib. Divinat. Jpuleius , 1 lib. Floridor. &c. 

3. Viius acumen ; Horatius , 1 lib. 3 lat. Lucan* 

o (PW/". S///W, 10 B. Pun. & Uaudianus , prsefau 

3 conf Honorii 

4. Animi magnitudinem , Ulyjf. Aldohrandinus , OrnL 

tholog. 12 lib. 
Inrpiciatur G. ^/S/, citatilibri, 3 lib. 76 c. XIX- z6 $ E L E C T A 

X I X. 

Monogrammon in clypei Macedomci, circulis dimidia- 
tis eleganter exornati, umbilicopofitum. 

BAsi. h. e. fygis. Galea egregie criftata. 

An nomen Alexandri Regis hoc monogrammon com- 
prehendat afTerere non aufim ; quandoquidem ex fecjuenti. 
Antipatrivel Antiooni vocabulum potius quamhujuseruitur: 
ialtem clypeos fimiles obfervamus, 23 Tab. in Macedonum; 
24 Tab. in Antigonenjium ; & 38 Tab. in Antipatri regis, 
apud Golt^ium. 

Galea criftata Macedoni* fymbolum eft ; ut enim per 
fulmen JoYts patris , & per clavam Herculis familix au- 
thoris, ita per caflidem Minerv* fax ( de qua fupra ad; 
decimumN.) renovavit memoriam. De hac Ju/onius , 
44 epigr.de Venere Laconum armata: 

Qm ( Palladi) Venus arridens : qui d me galeata lacejsisl' 
Vincere fi pojfum nuda , quid armagercns l 

Notanda quoque hic galeas fcandens crifta : ex more enim 
veteri milites petafos & galeas eleganticrum avium pennis- 
ornabant ; unde Tolybio vHg/m <pd,ho» quam Homerus* 
"iTmttv* nominat , quod , belli Troiani tempore, galeisfe- 
tas e cauda equina illigarent ; ad terrorem icilicet itque at- 
que ad ornatum. Illud autem e Carum tribus inventis 
unum ; monente Herodoto , in Clio , apud G Vofiium 3 lib. 
98 c. fuperius citatilibri. Talis criftx mentionem facit, 
prxter caeteros poetas , $c Ovidius 7 . 8 Metam. 20 verf.ubi 
de Minoe. 7 Cretenfi regc :: 

Seu* NUMISM. ANTIQU.A. *J> 

Seucaputabdiderat criftata caffide pennk, 
In galea formofus erat. 

Denique ealeas quoque fpedamus apud allegatum Goft- 
*tum, ii Tab. in Arcadum j 31 Tab. in PhXtppt regis 9 
36 Tab. in Alexandri, Cajfandri F. & Inful. i 9 Tab. in Pa : 
rienjtum , &c. 

X X. 

Fulmen in clypei Macedonici, variante circulorum glo< 
bulorumque ornamento , meditullio. 

B. A. ^egis Alexandri : Galea Minerv* cnftata. De 
fulmineut patris JoVts telo , jam didum ad fextumN. 6c 
ut potentix , bellique celerrime confe&i fymbolo,ad oda- 
vum N. verum ut felici fauftoque augurio ad quartum 
tricefimum N. commentario tyronum defiderio fatisfacie- 
mus. Degalea ad nonum & decimum N. 

Hujus denique illuftria domi forifque gefta petat 
ie&or ex Arriano , Curtio , Tlutarcho , Jujlino , ut & Daniele, 
nobili Hebraorum vate , qui facro fuo penicillo, huncre- 
gem modo , propter vinolentiam , pardi (7 c. 6 verf. ) 
modo, ob libidinem 8c iram , volantis hirci (8 c j verf.) 
depingit imagine. 

XXI. ANTIPATER. 

Monogrammon in clypei Macedonici, circulis dimi- 
diatis , orbiculis , & fimbriis diftindi , umbilico ex« 
P^ffum- 2i S E L E C T A 

a. b a s. Antipatri Regis : Galea fimiliter criftata. 
Hic Qaffandyi e Jheffalonica (fhilippi filia) filius" 8c 
Alexandri fratcr ; quimatrem, pro Jlexandro , in divifio- 
ne regni , propenfiorem fcede peremit ; at poftmodum ad 
focerum Lylimacbum fugiens , & regno & vita eft exutus : 
narrantc Juflino , 1.6 lib. i cap. 

DeGalea, Maccdonum lymbolo , modo dictum.. 

Tabula. Quarta. 

XXII. LYSIMACHUS. 

LT/imacfoy IhracLa regis, galeatuni & imberbe caput.. 
b a s i a ■ e Q s a r 2 i m a x o r. djg/j Ly fimaclii : Leo- 
decurrens , & hoftes fuos venatores quafi invadens ; iub 
ventre ipiius pofito venabuli culpide. 

Lyfimachus , J t gathoclis ( aui inter Alexandri cuftodes 
primarius ) erat filius. faufanias , in Anic. Alexandri 
porro commilitonum nobilitate licet minor, virtutetamen 
bellica multis fiiperior. Poft regis interitum , cum inter 
ejus. fucceflores provincix dividerentur , gentes ferocifli- 
mx , Jhraces fcilicet & Tontici maris accolae ei, ut omnium 
fortiflimo , aflignata iunt. Periit y . non inftrenue, 74 anno< 
agens , in bello contra Seleucum , yy cjuoque annorum 
validiflimum fenem. Gaetera ejus a&a legantur in collec- 
taneis Lud. Konnii ad herois hujus nummos Golt^ianos. 

Hic quondam (verbis utamur Qurtii^ 8 lib. 1 c. ) cum- 
Henarttur m Syria y occitferat eximU magnitudinis feram fo- NUMTSM. ANTIQUA. *? 

hs j fedUvo bumeroufque ad offa laceratus adultimum periculi 
pervenerat. En venationis hujufce in Nummo noftro pul- 
cherrimam memoriam ! Hinc , per otium , regis Vemetm 
lecmtis , in cruribus & brachiis , leoninorum unguium ci- 
catrices non fine faftu oftendit, apud flutarchum, iavit. 

Vemetru. . . A 

Seneca tamen, delra, 3 lib. 17 c. &■ de Clementia,> 
1 lib. 25 c. Juflinus , 1 j. lib, 3 c. 9lmm ,■ 8 lib. 16 c. Ji- 
fcr. A/tfxiww , 9 hb. 3 e. 1 Ext. imo Scflutarcbus receptae- 
opinioni (a (>rfw, citato cap. explolx ) favent,a Ljfi- 
macho , Aexandri juihi fimul inclufo , ftrangulatum leonem -;■ 
nam fic de hifce breviter Jujlinus : 

Lyfimachusv Callifthenis pbilofopbi miferatus , venenuw 
ei in remedia calamhatum dedit. Quod adeo agre Alexander tulit, 
ut eum objici feroafiimo leonijuberet. Sed cum ad cenfpetlum ejus 
concitatus leo impetum fechTet, manum amiculo involutam 
Lyfimachus in os leonis immerftt , arreptaque linoua Jeram exa* 
nimavit. 

XXIII. PTOLEMAEUS Vhilometor. 
JoVis Ammonis caput , cornutum atque diadematum. 

BASIAEQS UTOAEMAIOT. ffljfgj* Ptolemad \ AqiH$3£ 

gemina? fulminiinfiftentes ; pofito ad latus cornu copiar. 
Dehoc Jove admodum appofita Lucanm> o ffitarfah 

5,1 1 . 

Stat corniger iftc 

Juppiter , ut memorant , fed non autfulmina vihrans, 
Jutfimitis nojlroJed tortis cornibus Ammon.. 

D 3. ^ ^ 3 o S E L E C T A 

Nomenhabetab «V@< , arena; quod delubrum ejus in 
Marmarica , £,>fce parte arenofa , conditum. 

Per cornua regiam potentiam denotant Tbamices , QhaU 
d<ei , & Hebr<ti , prout praeclaro Danielis loco , 7 cap. 
24verf. apudegregium Spanbemium , DifTert. cit.368 pag. 
demonftratur. Sive & vim Solis: quippe etiam Juptter eft Sol, 
apud Macrobium y 1 lib. SatumaL 21 c. Vel ei cornua af- 
finguntur propter arietem , Li^ro !?W* , in arenofis Mar- 
maric* locis , aquae penuria cum exercitu laboranti, fon- 
tem demonftrante. SerVtus ad Ftrgit, 4 ^w. Hjginus, 
Aftronom. poetices, cap. de Ariete. 

Obfervet autem in hifce amoenitatibus minus ver- 
fatus axgenteorum illorum ccnigmatum explicatores admo- 
dum fudare in enodando loco Qurtit ; , 4 lib. 7 cap. 
ubi non ut vulgo legunt umbilico , fed umbriculo maxi- 
mejtmilisefl habitus; opinanturque JoVem Jmmonem maxi- 
ma ex parte umbri feu umbriculi villofi formam ha- 
buifle ; illudque barbatum & cornutum , in numisma- 
tibus , regis alicujus Cyrenaki , non autem LybiciJoVts , effe 
caput. Videantur Vaufjuejus ad Silii , B. Punic. 3 lib. 
10 verf. & Tomafinus ad Qccropii votum 44 pag. IJaac. 
Fofiius, Obfervat.ad Melam, 1 lib. 8 c. apud Anton.ftor- 
remanfium , praefat. Dialog. de poetis & prophetis , ut & 
Jnton. van Dale , de Oracnl. 1 Diflert. 287 pag. 

Diadema ex ingenio caelatorum , ad fua tempora refpi- 
cientium , Jovi tributum ; cum fit apud antiquiores Gr<t- 
]cos ignotum geftamen , nec , nifi poft plures xtates , a 
Macedoniks ex Oriente deduftum. Confulatur lufiinus , NUMISM. ANTIQJJA. jr ■ 

12 lib. 3 c. & Qnrtius , 6 lib. 6 c. Hinc diadema, quod 
Diodoro ferficum , Herodiano Macedonicum , Lucano ( j lib, 
6o verf. ) TeSaum dicitur, hocmodo : 

Cmjjtf* Pellxo prejjos diademate crines 
fermifium. 

Verum de regiohoc capitis ornamento plurima , ut folet^ 
eruditiflime E^ Spanbemius , de uf. & praeftant. Num. j.- 

Differt. 457 pag. 

Cujus autem Ptolemai, inter tot ejufdem nominis reges, 
folo titulo diftindos , hic nofter fit nummus , ignorare 
coo-imur. At quidni Ttolem^ofbilometori Epipbanis filio, 
jEgyptiorum regi quinto tribuimus, quem duo geftarfedia- 
demata, Jifi* nempe & Mgypu\ notat lofepbus, Antiq.- 
ludaic 13'llB: 8c. Ltiqueopinionifaverevidenturgemi- 
nx ilk aquilse , conjun&ae potentiae egregium fymbolum. 

Saltem in plerisque ftolemaiorum numismatibus una tan- 
tum confpicitur aquila ; eftquevel illa , quae ftolemaum 
( Laoi Arfmoesopz filium ) in ameo clypeo expofitum (ex- 
panfis alis ardorem Solis imbrefque avertendo , voiucres • 
abigendo , coturnicibusque laceratis pro la&e ianguinem 
illi mftillando ) coniervavit. Suidas m voe. **7&\ Veleft 
Kilm fluvius , ab irruptione vehementi aquilx nomen ac- 
cipiens ; quem intra fuas ripas coercens Hercules fabular 
aquilx frometbeum vexantis , & ab eo fagittis confixx , ju- 
cundam dedit occafionem. Suidas , loc. cit. Hefychtus^ 
I^ac l^et^es, apud O. Vofiwm , de Idololatr. 1 lib. 27 c. 3 x 8 E L E C T A 

Cornu copix denique appofitum felicitatem 8c omnium 
rerum abundantiam , fub Ptolemaornm placido regimine, 
fignificat. 

XXIV. SELEUCUS Nicator. 

TaUadis Akiidt galeatum caput. 

BAsuEfls seaetkot. ^egis Seleuci : Apollo ftans , 
denudatus , fagittam dextra retinens , & arcui laeva in- 
nitens. 

PafTim fucceffores Alexandri regis hujufce fy mbolis utun- 
tur in fuis numismatibus ; fcilicet ut & fic tanti imperato- 
risjucundiflimam renovent memoriam ; & inminimisquo- 
quefervide imitentur. ISamque ideo dubio procul (Palladis 
caput huic ( ficut eam a quatuor elephantis magnifice 
tra&am alio , apud loh.Foy-VaiUant ) numismati impreffit 
Seleucus, filius AntiocH ( belli ducis fub Thilippo ) Alexandri 
generofiffimus commilito. 

Hic Verdicca, Antipatro , Qratero , Eumene , Cafiandro> 
filiisque ejus , Jntigono , filioque Vemetrio Voliorcete , &c 
Lyftmacho extinctis , BabylonU , Sj/rU & Jfia rex > a viginti 
& quatuor vi&oriarum numero di&us eft Nicator. Appta» 
ms> Syriacar. 124 cap.. Cui mortuo (a Vtolemxo Ceraww, 
JEgyptiorum rege , per infidias circumvento 6c occifb ; lu- 
flinusy 17 lib 1 c. ) tanquam Heroi ab Antiochienfibus 
templum Nicatorium eft exftructum Sc confecratum. Ar- 
ria?ius y 7 lib. Verum ipfius domi forisque acla ex Appia* 
/io , Iuftino , Diodoro , Vlutarcho , aliisque optime congeffit 
modo nominatus VaiUant , in fuo Seleucidar. Imperio: 
i<juo le&orem libenter allegamus. 

Porro NUMISM. ANTIQUA. 33 

Porro mimm quam diverfimode Jpoflo, ratione attri- 
butorum , in nummis exhibeatur ; nam , ex gr. 

1 . Ut auriga , fcuticam dextra retinens ; quinimo faepe 
quadrigam gubernans ; in Qaracatt<z. Triftan. 172 pag. 

2. Ut citharccdus , palla indutus , citharam geftans 5 m 
Augufli. Triftan. 77 pag. 

3 Ut medicinx Salutaris inventor, collectas herbas 
dextra tenens ; in Trebon. Gatli. Oudan. 40 Tab. o N. 

4. Ut Vates , innitens tripodi , & laurum dextra ferens; 
in Maximi. Triftan. 454 pag. 

5. Ut armentorum paftor , pedo innitens; infra in 
noftro Tbeffalonice?i/t , 72 N. 

6. Denique , ut jaculator , arcu & fagitta fcfc armans^ 
in regis Antiocbi quarti. VaiUant , 105 pag. 

Hic tamen praelertim conlpiciendus occurrit ut Seleuci 
Nicatoris pater ; ialtem ex fide matris Laodices : qux quo- 
que a Deo concubitus munus acceperat, annulum ferreum, 
in cujus gemma fculpta fuit anchora. Juflinus , > 5 lib. 4 c. 
Cujus etiam figura apparuit infemore Seleuci parvuli ; te- 
ftibus Appiano 123 cap. 8c Aufonio , de Urbib. 3 cap. 
10 verf 

III a Seleucum 
Nuncupat : ingenuum cujus fuit ancborafignum> 
( Qualis inufta folet ) generis nota certa ; per onmem 
Namfobolis feriem natha cucurrit imago. Aa V © j4 S E L E C T A 

XXV. 

Seleuci Nicatoris galea munitum caput. 

BAZUEai zeaetkot. fyois Seleuci : ApoUo, facie mu- 
liebri , nudus , palliolo tantum dextrum tegens lmmerum, 
cortinae feu tripodi innitens. 

Cum de Selcuco , & ApoSine , ipfius fuppofito parente , 
modofitdichim,ad Jniiodmm Venatorem eilet transeundum, 
nifi de numinis hujus capillis , virginali ftudio in nodum 
colleetis , pauca reftarenx dicenda. 

Scimus e Tetronw, Jpulcio, Euagrio, Jul Firmico, aliii- 
que apud Vofiium, Meurfium 3c Seldenum , Veteres credidifle 
deos utriufque fexus participes. Ita enim & in Caracai 
Num. apud Vaillant , de Colon. 3#pag. Luna , ieu potius 
Lunus deus,occurrit habitu virili ; qualem quoque Fortu- 
n<z MajcuU tribuunt antiquiores tfymani. Vionyfius Haly- 
carn. 4 lib. Latlantius , Inftitut. 3 lib. 29 c. & 4 iib. 1 c 
plane ut exquifitirTimx pulchritudinis dex Veneri rudem 
barbam affingunt Laceajtmmik SerYms ad Virg. /Eneid.. 
Macrobinsj 6cc. 

Ita <Sc ipfe , de quo loquimur , Apoflo , ftolatus, habitu 
muliebri confpicitur in Qommodi , Patrenfi N. apud. 
VatUant , lib. mox citat. 311 pag. & in regis I>- 
metrii Soteris , apud eundem , in Imp. Seleucidarum ,. 
241 pag. 

Tripus ille eft, quem ( in templo JpoUinis Veiphici , 

td Tarnajjum montem) fpecui profundx impohtum , car- 

mioa. ( Grtci , nunquam Latme) pronuntiatura confcen- 

debat NUMISM. ANTIQUA. 35 

debat Tytbia. Strabo , olib. Viodorus, i6lib. & diftmde 
Lucanus 5 fbarfal. ab 120 uiquead 223 verf. 

Sic JpoBini vzti plerumque apponitur tripus, ex gr.in An* 
tonini Tii Cafaraen/iTS.FaiBant, de Colon 242 pag.& in Maxi- 
mi N. citato : quinimo & folum ejus tripodem obfervamus 
infra, in Crotomwfium M 54 N. unde & corvus ( ffliano di- 
vinatione praeditus , & hinc ^oW/«" facer ales) non tan- 
tum nominatur a S/afio, 3 Ibebaii. jodverf 

Cbw^ J obfcurus tripoium : 

Verum & ei adftans confpicitur apud GorUum , prhru 
partis 10, 8cikc. 111 gemma. 

Eam , corio Pjtbonis ferpentis , ab hoc numine fagit- 
tis confoffi , obdu&am exhibent Sefeucidarum nummi apud 
VaiUant , 140 pag. & Antiocb. Magni N. apud f Begerum> 

'33 P a g- 

XXVI. ANTIOCHUS Siietes, 

Leonis Nem<ei , caput ringens. 

basiaeos antioxot ETEPrETOT. <%egis Antiochl 
Euergetis : Herculis nodofa clava. 

De leone quasdam diximus ad quintum N. Erat ille 
e Lun<e Ipuma natus , Sc ab Iride in montem Opbeltam 
deportatus ; quem primo multis fagittis aggrelfus eft 
Hercules , incaffum : corium enim ejus nulli penetrabile 
ferro : mox autem clava , qua crebris idibus com- 
minuta , tandem brachiorum nexu illlum ftrangulavit. 

E 2 Hf 3< S E L E C T A 

Byginns , Fulgentius , &c. Statii vero locis fupra citatis , 
etiam S/7//, 3 funicor. 33 & 34 verf. addantur : 

Nexuaue elifa leonis 
Ora Cleonari patulo celantur hiatu. 

Eum tamen inter fidera collocavit laboribus Mcid* fem- 
per adverfans Juno: Germanico, AVteno , & Manilio , in 
Aftronom. teftibus ; at validiflimam ferjepellem, thoracis 
inftar , Hercules perpetuo geftavit. 

Antiodus pono , de quo nummus loquitur, Antiochorum 
leptimus eft, Euergetes, h. e. Benefador, %yrU rex, Ve- 
metru Ntcatoris frater, vocabulo Sidetis , i. e. Venatoris 
(Std enimapud Fhceniccs venationem fonax) etiam vulgo 
notus. QuiafuisdefertusoccubuitinSjr/^ contra Tarthum 
dimicans. Jofephus , Ant. Jud. 13 lib. 16. Jujltnus , 3 81ib, 
10 c. apud Vaillant, in Imp. Seleucidarum. 

De clava nihil addimusiis quaejamnotata,ad quihtura 
& «juintum decimum N. 

Tabula QLuinta. 

XXVII. ANTIOCHUS (jyctim. 

ANtiochi Cyyceni diadematum caput. 
BASiAEnzANTioxor fygis Antiochi: Fulmcn. . 
Antiochorum hic nonus, Syrue rex , hntiodi Euergetis c 
Qeopatra filius , Antiochi Grypi y f lve fbilometoris , uterinu? 
frater :• Thilopator m Nummis , at Cjycenus ( erat enim NUMISM. ANTrQJUA. 37 

Cjiici in fropontide enutritus ) a fcriptoribus appellatus 1 
in quo ( a Selenco fexto , Grr/>; filio , circa Antiochiam 
devi&o, capto , ac neci tradito. lofephus, Ant. ludatc- 
13 Kb. nc. 7rogi prolog.4plib.) velut defatigati res Sjro- 
Macedonicas abrumpit Chronologorum vulgus 5 notante 
(ftuperto , Hift. niverf. 10 cap. 

Fulmen Seleuci*, SyrU urbis ampliffim^ & nobiliffim^ 
fymbolum eft : ubi fulmen confecratum & pro Jovc ipfo 
habicum narrat in Syriacis , 125 cap. Appianus. Nempe 
poftquam Seleucus Nkator, in (\j/io monte facrificans, Sc 
de loco condendae urbis confuleiis , augurium fulminis iti 
regione fieria , ad mare fequutus eifet. 

Sed de hoc fulmine convenientius ad noftrum Seleucen- 
fium> 34 Nummum. 

XX VI II. DEMETRIUS Soter, 

Demetrii Soteris laureatum caput. 

ttp. . . . . . . astaot. poa. k p. A- Tyri , facr<e 8c 

inVtolahilis : Aquila gradiens, appofitis Thomicia palma , Sc 
Herculis Tjrii clava. 

SjrU regemrefert infignis ifte Nummus, fed quem ? 
Demetriumnc Soterem f Selcuci Thilopatoris , i. e. quarti , 
filium ? ab Alexandro Bala praelio vi&um & necatum ? cer- 
te conjecturam laureae geftamen , infolicum licet & minus 
frequens , debilitare nequit; cum quoque eundem lau- 
reatum e nummo ad Supplem. JEne<t Ta&ic. exhibeat 
in Antiquitatis agone laurea dudum decoratus , J A C. 
GROISiOVIUS. Saltem peculiari alicui Thomicum re- 

E 3 gi 38 SELECTA 

gi Vemetrio peflime tribueretur ; ut optime ad Vemetrii 
hujus, etiamlauro redimitum, caput, edocet, lib. fepiflL, 
mecit. nobiliflimus Spajibemius.^yppag. Seddehoc,ut &de 
plurimis hifce nummis unicuique judicium fitliberum. 

Aquila JEgyptiorum regum perpetuum eft fymbolum ; 
de quo ad vicefimum tertium N. Eo autem varii reges 
SyrU, inconjugum fuarum (videatur VaiUant ) e (Ptole- 
m<eis genitarum honorem utuntur. 

Palma notat palmetis abundantem Syriam, Tbaniciam 
( qu^ ab ea nomen habet) et Judxam. Calltflbenes apud Jri- 
ftotelem, lib. de Mirabil. Sic palmetorum Idume* (quse 
Silio palmifera , & Lucano 3 lib 2i6verfarbuftopalmarum 
dives) meminit Statius , 5 Sylv. proptrept. Cri/pini. 138 verfi 

Jn Solymum cinerem, palmetaque captafubibis , 
Nonftbifelices fylvas ponentis Idumes ? 

Clava Herculi debetur, non Jbebano fed Qbomicio, (hic 
cnirn eum Jftrocbiten, h. e. aftrorum ducem , & Vefa- 
naum , i. e. tyrannos prementem & calcantem , no- 
minant. Nonnus , 40 Jib. Dionjf. ) qui , triremium re- 
pertor , Tjrios navigare docuit , & longe lateque , imo & 
ad Gades ufque , colonias propagandi anfam prxbuit, 
Nomius , lib. cit. Curtius , 4 lib. 4 cap. Viodorus , 5 lib. 
Unde recte libullus , 1 lib. 8 eleg. 

Utaue maris Vaftum profteFlet turribus <equor 7 
Prima raiem yentis credere docla Tyros. 

De- NUMISM. ANTIQJUA. 39 

Denique etiam purpurae tin&uram , canis fui maxillas fa- 
nie muricis infedas obfervans , primus invenit , iiique 
eonceflit. Suidas. Ifacius Lycopbri interpraes. VttruYms. 

Hinc de ipfius, ut & vicinx Sidonis, purpura Statius, 3 Syhv 
Propempt.. Met. Celeris : 139 veri. 

Qtu preciofa Tyros rubeat , qua purpura fuco 
Sidoniis iterata cadis. 

Qivare murex Tyri perpetuum eft fymbolum ; nempe apud 
Vatllant, de Colon. m Elagabali, 1 3 5. pag f &c. & in Gallie-- 

ni N. 350 pag. in quo prxterea Hercules juvenis triremi 

inliftit. 

Tyrus autemipfa fb<enic'u maritimae nobiliflimum eft 
oppidum, iiiper Ambrofias petras , five inftabiles illas ra- 
pes , monitu Herculis , exftrudum : hae enim fa&x fta- 
biles, poftquam aquila , fupra oleam ibidem inventa , JoVt' 
Sc Keptuno eflet immolata. Konnus lib. cit. & GallieniN. 
apud VaUlant ,351 pag Ethaec illuftrant. Lucani 3 Ehar- 
fal. 217 verf. 

Et Tyros inftabilis , pretiofaque murice Sidon. 

Ubivulgoannotant Tyrum inftabilem nuncupari, quod r 
propter sedium altitudinem , terrae motibus faepe numero 
fitconcufla.S/r^o,i6lib.52oet jn pag. Sjm enimtota,ut: 
maritima & littorea,atque ita cavernofa & ipongiofa,terr^ 
motibus valdeobnoxia. Jrijloteles , Meteor, 1 \h.Juftinus v 
40 lib. 2 cap. 4o S E L E C T A 

Hercuks vero ( qui , in oppugnatione Tyri , per j(bm- 
nium vi(us eft Alexandro dextram porrigere , atque in ur- 
bemintroducere. TlutarcL invita) praefertim apud hofce 
Tyrios opulentiflimum habuit templum. Herodotus, in Eu- 
terp.Jofephus, contra Appion. i lib. Strabo, 16 lib. 521 pag. C«r- 
tius , 4 lib. 2 c. Lucianus , de Sjr. dea. Qpod fpe&atur in 
Macrini, N. apud VaUlant de Colon. 98 pag. Hoc au- 
tem donariis fpoliavit C*far , quod Comeliam, (Pompeii uxo- 
rem , 7)r/7recepiffent. Vio , 9 lib. 60 c. 

Titulus denique iepas kai astaot licentiam & im- 
punitatem fignificat;quodbeneficium(videatur Nepos,Age- 
Jtl. 4cap. ) plerifque fanis eft conceffum j ut ex gr. Dian* 
Hiero-crtfarienfium.Tacitus,^ Annal.62 cap.Sed & ( quemad- 
modum apud Jud<eos ) integr^ civitates erant , & loca 
perfugii, ex quibus , hoc modo facris , nemo , qui vicinis 
damnum injuriamve intuliffet , repeti in deditionem po- 
terat. Ita quoque Samothracum infula inviolati foli. L'u 
Yius , 4j lib. 5 c. Et, in nummis (apud Trijlanum, Ta- 
tinumque , & alios ) urbes Nicomedia , Seleucia, Laodicea, 
Damafcus , Dora, Gabala , Samofata , Apamea, Heraclea,!kc. 
Verum de Gracorum licentia Sz impunitate in afylis fta- 
tuendis confulatur infignis Taciti locus, lib. cit. 63 cap 
prxtereaque de afylis hifce Spanhemtus , Jib, fxpius citat. 
778 pag 

Litterarum P O. A. KPA. aenigmatis explicatio, 
iiobis obfcuriffima , Oedipum , poftulat. 

XXIX. 


N1JMTSM. ANTIQUA. 4* 

XXIX. ANTIOCHUS Niccpkrus, 
JoVis olea redimitum caput. 

B A Z I A E ft Z. ANTIOXOT <=> E O T £ n I ♦ A N O T- 

%egts Antiochi , Vei prxfenth et Vtftbilis : Aquila infiftens 
rulmini. 

Deolea, JoVis caput ambiente , adnonum N. ficut& 
de aquila ad decimum Sc odavum N. di&um; nec occurrit 
quod adderemus. 

SyrU ille rex Antiochorum eft fextus , Alexandri BaU , 
c Cleopatra JEgyptia, filius ; nik.h*opos, h. e. Fitlorio- 
Jus , quoque in aliis nummis cognominatus ; a nonnullis 
in regum ferie omiffus , quod (vivente iilo) Vemetrius 
Nicator SyrU majorempartem confervaverit. Interemptus 
eft a Tryphone Viodoto , Apameno , ejustutore, mSeleucidar 
rum fcriem & regnum vi & fraude fcfc intrudente ; ut no- 
tum e Macchabxorum libris , Jo/epho , Jujiino , & Appiano, 
apud VaiUant. 

XXX. JOTAPA, & ANTIOC HUS 

Comavenus. 

o 

i o t a n h. lotapa : Muliebre caput , humeris amiculo 
velatis. 

Virile caput : Infcriptio prorlus deleta. 

Jotapa ha?c Antiochi , Comagenorum tertii , reguli eft fiiia^ 
jilexandrQ) Sehajlenorum regulo , Herodis A/calonit* five 
Magni pronepoti nupta, Quo marito tandem defuncto 
in regni focietatem adfcivit fratrem , patre mortuo jam 

F & 4 i S E L E C T A 

Qomavenorum regulum ; Antiocbum fcilicet , ejus nominis. 
quartum. Ob communicatum cum fratre imperium Jo- 
tapa Tbiladelpbos eft vocata. CtlicU urbi hxc nomen dedit, 
qu* prius S*foi/fe dida. Ptotemtus , 5 lib. 8 cap. (P//'w«j,. 
5 lib. 27 cap. apud quem /of*/>* , & non T«i* legit Har- 
<to«x, inAddend.adNum.Urb.&Pop. 587 pag. 

XXXI. HERODES A-GRIPPA, Junior. 

a r p 1 n a. Agrippa • Tabernaculum , five tentorium. 

Ariftx tres colligat^. 

Per h<xc adverfe & averiae partis fymbola Jui&orum ce- 
leberrima defignantur fefta ; Scenopoegix nempe Sc Pen- 
tecoftes; de quibus Jo/epbi, Ant. 3 lib. 10 cap. illuftrans. 
eruditiffime Spanbemius , lib. cit, 444 pag. 

Herodes zutem /tgrippa y /loripp<e?bilochudii(cu}us effigiem 
eNummis dant Spanbemius et Begerus) eft filius: inquo Idu- 
maorum Regum fuperbificum nomen defiit , fteremces (qu# 
cum Tito Fejpafiani Imp. filio coivit) &. DrufiB* ( Felici 
nuptx) frater impurus. Jofepbus , Antiq. Jud. 20 lib. 
5 cap. Anno imperatoris 2niM»i tertio defun&us. Jujl. 
Tberienfis y zpud Tbotium , 33 cod. 

Nummus denique,ut £/wtfew*videtur,a 7ud<eis HeUenijlis 
eft percuflus, qui (cum per leges patrias nec regis Jgnppt, 
nec imperantis tam (>/dw,effigiem nummis imprimere per- 
mitteretur)hifce imaginibusf licuit enim,fecundum Maimo- 
nem Hebraum , de Idol. 3 cap. 4 art. arbores , herbafque & 
fimilia formare) ipforum folemnium memoriam expreffe- 
runt. "N U M I S M. A N T I QU A. 43 

Tabula Sexta. 

R E G N A. 

XXXII. ANTIOCHIA, Sjri*. 

A N t i o x e. e t. hp. Antiocbienfium ; conceflae Au- 
tonomix anno 108 : Lyra, 
JpoUinis caput diadematum. 

Antiochia fedecim Antiochiarum eftclariffima&maxima. 
Iofephus , Bell. lud. 3 lib. 3 cap. Strabo , 1 6 lib. cui Epu 
dapbne, eturbium SeleucU, Jpamea , & Laodice* magna 
ibror dicitur. A Sf/e»co Nicatore , in Sjri* ad 0row/ewi 
flumen,in Sylpii montis clivo condita, & ab ejus patris 
nomine denominata. Eujlachius , comment. ad Qionyfium. 

Orientis pulcher apex Ammiano , 22 lib. 10 cap. qui 
(praeter luftiniamm Imp. 11 lib. 77 tit.Codicis) deVapbne, 
ejus amano & ambitiofo fuburbio , lauro cupreffoque 
perpetuo virente,fontanifqueaquisirriguo , 19 lib. 12 cap. 
In cujus umbilico Jpoliims ( ut & 2)ww* ) ampliffimum 
templum ab Antiocho quarto , h. e. Bpipbane , pofitum. 
Strabo ioco cit. Anno Cbri/ii 366, quum Iulianus Imp. effet 
Jntiocbi<e> fubita vi flammarum (Ammiano 22 hb. ncap. 
tradente) exuftum. Hujus fuburbii fic meminit Claudianus, 
3 Rapt. Troferp. 772 verf. 

Qualesnon diVtte ripa 
Lamlit Apollinei nemoris nutritor Orontes. 

F 2 22*- 44 S E L E C T A 

Eam vero tanto odio profequebatur Hadrianus , ur 
Syrtam a Pbtnicia voluerit feparare , ne tot civitatum 
diceretur metropolis. Spariymus , 14 cap. Contra co* 
loniam fecit Jntoninus (Pius.. Spanbemws, adverfiis ^ca. 
ligerum, lib. cit. 7Jjpag. Tem-emotibus , imperatore Tra- 
>>io ibidemhyemante, poene tota everfa , anno Cbrifli 116. 
Qhf 58 1ib. Eufebius , in Qbron. Poftmodum , nomine a 
lufiiniano Imperatore concepto, Tbeupolis fuit dida. 

Hanc in nummis paflim vel capite tenus , & vela- 
tam confpicimus; prorfus ut Edeffam, Berytum, aliaf- 
que SyrU urbes : nempe apud Vaillant, Mun. & Colon. 
in Vejpaftani, 100 pag. vel integram , rupibusinfidentem, 
& emerfum fluvium pede deprimentem ; apud eundem, in 
Jlexandri y 161 pag. VolufianiopLZ , 317 pag. 

Lyra, aeque ac Tripus , innummis, ApoUinis eftfym- 
bolum; quzmMercurium conftruxiffe , & ^/wfc donaffe 
perhibet Hygmus , Aftiron.poet. 7cap. Meminit hujus 
Ttbutlus , 3 lib. 4 eleg. agens de numinis hujus ornatu : 

Artis opus rar* t fulgens tefludine & auro 
Tendebat le^a garrula parte lyra. 

Ea calamo five pledtro percutiebatur , ne fcilicet aOiduo 
pulfu digiti laedantur. Hinc Statius ait , 1 AcbiUeU. 
Qualis Lycia yenator Apollo 
Cum redit , & f<eYis permutat ple&ra pbaretris. 

Sed de lyra , & inter hanc citharamque difcrimine fuse 
Otb. Sperlingius, lib. cit. 7opag. & Ifa> Vofius, depoemat. 
eantu, & virib. rythini, 07 pag. Per- iNUMTSM. ANTIQUA. 4j 

PercurTus autem hic nummus a SyrU quodam praefide, 
anno Neronis fexto, & centefimo atque odavo conceifae Au- 
tonomix; qux initium habuit anno qimdragefimo feptimo 
velo&avoantenatum Cbriftum, nempe Tompejo > accept$ 
ab /ntiochienfibus pecunia, urbem eorum fuis legibus re- 
linquente. Torpbyrius , in Excerp. apud Scaligerum , 62 pag, 
De hac Autonomia, e Ciceronis , i lib. ad Atticum , 6 Epiit. 
Liv/i, 33 & 38 hb.&c. optime , lib. cit. 780 pag. 

tpanbemius. 

Caput diademate (de quo ad vicefimum tertium N.) 
fi non ^prifrfu , faltem Dtana , ejus fororis eft ; non ete- 
nimfolummodohorume jo^ & £4*0/1* gemellorum cull 
tusplerumqueeft conjun&us ; verum & eos forma mire 
fimiles fuiife docet Qlaudianus , 2 lib. de raptu Troferp» 
27 verf. 

^ Trivi^e lenis ft>ecies , & multustnore 
Fratererat, Vhxbique %enas , Sf /kww4 Phaebi 
£/7? /?Kf f j , Jolusque dahat dtfcriminafexus. 

Quid quod ApoUinem , virginali facie & ornatu , in vice- 
fimo quinto N. fuperius exhibuimus. 

Saltemambo egregia delubra ,in Jntio chU fuburbio ha- 
buiffcmodo diximus. 

XXXIII.BYSANTIUM, IhracU: 

flian* lampadiferse velatumcaput. 

BisAN. kaaxa. Vj^antium , Qhalcedon; Neptunus, 

f 3 Vh- 4 (5 S E L E C T A 

Sy^antium relpiciens , inferne amiculo tectus , faxo'in- 
fidens , & dextra apluftre , lsevaque tridentem geftans. 

Dwut lampadiferae fimulacrum ftatuere By>antii , ob- 
fidione moleftilfima relevati. (Philippo enim Macedone, 
urbem obfidente , ac meatum occultum fodiente , foffori- 
bufque clam e foifa erampentibus , Hecate , h. e. Lucina , 
five Lucifera , civibus lampades obtulit , & hoc pa&o ab 
obfidione liberavit. Unde & locus , circa portum a faci- 
bus appellatus eft d)«r^w», Bojporium. Stephanus , de 
fBy^ant. Qonflant. Torphjroveneta , 2 lib. 12 c. Them. 
Euftachius, aAT>ionyf. Hefychius , lib. de origine C.P. 

Hinc & fubinde By^antii lervatricem in nummis Lunam, 
crefcentem , ftellamque <$«<r<po*o» , vel & duas lampades ex- 
hibent; obfervante Harduino , lib. cit. J97 pag. 

De Dwwd lucifera, five Luna ( no&u vias monftrante, 
&: ideo Enodia Callimado di&a) fic ( praeter Taufaniam , in 
^rc^.) S|EMf5« 12 lib. B. (P«/;. 521 pag. 

^itfe» ut Latonia Yirgo 

Accenfas quatiai Phlegetontis gurgtte tadas. 

Capitis poftcrior pars velo te&a in Diis divinitatis , & ia 
hominibus confecrationis eft nota. Ita, ex gr. velati 

1. Dii y&roferpina, in Sardianorum N. apud Seguinum. 

QereS) in Tanormitanorum N. apud (Parutam. 

2. Urbium Syriacarnm genii; puta Antiochi^ Edeffe&c. 

apud Begerum & VaiUant. 

3.H0- NUMISM. ANTIQUA. 47; 

3. Homines ; Ju/ius C*/ar, Conftantius Cblorus, Conjlantinus 

Magnus, &c. apud eofdem & Angelonum , ^rfcbo- 

tanum, fatinum t &c Ueopatra Jntiocbi Grypi mater, 

Tbiliftis, Jntonia,Marciana y Fauflina, Taulina, ($c. 

Sedde loVis & lunonis capitibus , velamine rutilante tedis, 
QapeUa , de Nupt. Philolog 1 lib. 

By^antium ( quam defcribit Vio in SeVer. ) Megarenftum^ 
Lacedccmoniorum , & <Baotorum y Grxcorum antiquiflimorum 
eft colonia , TbracU regia , olim Lygos dida. P£mms 4 lib. 
11 c. 6c ^ujonius , 1 epigr.de Conftantinopoli et Carthagme 1 

Ite pares , tandem memores , </«oi numine dbum 
shiguftas mutaflis opes & nomina : tu quum 
ByzantinaLygos, tu Punica Byrfa fuiftk 

Nomen a By^a?ite (quam in nummo exhibet Baudelot , lib de-' 
Utilit.Peregrin.ioopag.)accepit,quifilius NeptunietQroef~- 
f* , /«* fili^e , , Megarenjium dux , oraculo monituseam con»- 
didit. 

Illa poftmodum Qonftantinopolis dicta , Qonftantino } re- 
licta tityma , eam , ab imp. S^tero dirutam, reparante, 
illucque fedem imperii transferente propter incurfiones 
barbarorum ; nempe ut hinc eis citius obviam ire poffet» 
Videatur , praeter citatum Qonft. Torpbyrogenetam , 2 lib, 
Them. 1 c. Eufebium , Chronic Stepbanum , in By^ant* 
et Lud. Nonnium , ad Golt^. Gr^ciam , .Topographia- 
ff>/r Gyllii 

Qbakedon vero BitbynU eft ur&s >4d oftium ?tm&E#xb& 

h 48 S E L E C T A 

cregione Bjy^antii Unde Qlaudianus , breviter & vere, 
Homrii quart. conf. j 76 verf. 

Galigine liber 

Bofporum adverfam patitur Chalcedona cerni. 
Megarenfium cjuocjue , Jrcbia duce , colonia. Tbucydides , 
4 lib. Strabo , 7 lib. Afefti , 1 lib. 10 cap. Antea Troce- 
raflis , Qolpoefla , et Qacorum oppidum , ied hodie Scutari 
cticta. decorum autem nomen habent incolx , quod cum 
pulchrior ad urbem condendam locus adeffet , peflimam 
partemelegiffent ; atcjue ita commoditate et opulentia illa 
pifcaturae carerent, cjua gaudet ora Bjrgmtii. Herodotus , 
4 lib.i44pag Tacitus, 12 Ann 63 cap. Tlinius, 9 lib. 1 j cap. 

Neptunus refpicit heroemB;^^w,filiumjvel iplum fretum 
Tbracium ; illo forte faxo infidens , de cjuo locproxime cit. 
(Plinius: E/?,inquit,m EuripoThracii Bofpori, w ipfis Europam 
AHzmque feparantis freti angufliis , laxum miricandoris , a vado 
ad fumma peUucens , juxta Chalcedonem, in latere Afia:. 
JHujus aflfetlu territi tbymiijemper adverfum Byzantii promon- 
torium Qexea caufa appetlatum Chryfoceras ) prxcipiti petunt 
agmine. Itaque omnis captura Byzantii efl , magna Chalce- 
donis penuria. Eadem Strabo 7 lib. 

Apluftre maritimx, in nummis,potentia: eft fymbolum 4 
licet iubinde trajeclum maris fignificet 3 ex.gr.in Vtflafiaiii 
apud TriHanum, 287 pag. Male tamen ab aliis appellatur 
acroterion ; cum hoe prora? , et illud puppis fit ornamen- 
tum. Meminit fytilius, in Itincrario : 

InconcuJJa Vebit tranquillus apluslria flatus. 
Detridente fermoerit ad fexagefimum o&avum N. 

xxxi r. NU M I S M. A N T I QJU A. 49 

XXXIV. S E L E U C I A , Syri*. 

JoVis laureatum caput. 

2EAETKEHN TQN en n 1 e p 1 a 2. Seleucenfmm qui in 
fieria : Fulmen alatum , appofitis Diofcurorum pileis. 

Jo\em , iub nomine Qeraunii , coluere Seleucienfes , He- 
fychio docente ; non iecus ac JoVem Fuiminantcm , Fulgera- 
torem , ac Tonantem Qtymani venerantur ; quinimo apud 
illos ipium Fulmen , numinis inftar , confecratum • quod, 
in hacurbe condenda , Seleucus augurium fulminis fit ie- 
quutus. Jppianus , Sjriac. 12 j cap. 

Eft autem Seleucia , ( defcribit Toljbius , j iib. 
59 cap. ) regionis Seleucidis in Sjrw caput ; in confi- 
nio QlicU & TbamicU ad mare iita ; montibus Coj^- 
/>/»^o & (Jrf^Fo , nec non rluminis Orontis oftio proxima ; 
a Tompejo Magno , eje&oe Sjria Tigrane , llbertate dona- 
ta. Strabo, 16 lib. Colensetiam, prxter Ceraunium , JoVem 
Cafium , lapidis five petrae facie. Erafmus , in Adag. Hujus 
etenim mater \bea quoque petrofa & montofa , Tbeodoreto. 

Fulmen (de quo Tlinius , 2 lib 51 cap. ) licet v€/c«- 
lapio, Vbaetonti Sc Jiaci Odeo fuerit infauftuin & lethiferum. 
Virgiliusj 7 ^««<£ 773 verf 0W</. 2 Metam. 311 veri~ 
iterumque Virgilius ., 1 ^. 48 verf. profperum tamen &c 
grandia portendens erat auipicium inter fulmina nato 
( Baccho (quiignigena Qvidio, 4 Metam. 12 verf. Strabo, 
13 lib. ) Mithridati fontico ; bis fulminibus ta&o , & idcir- 
co Vionyfi five Liberi cognomentum in perpetuum uiur- 

G panti. jo S E L E C T A 

panti. C tcero -> orat - P ro Fl acc0 - flutarchusi lib. Convival. 
quseft. 6. Dio (Prufaus , 37 orat. Seleuco denique heroi', 
SeleucU urbis feliciffimo conditori. Jppianus, loc.cit. 

Diofcurorum pileoli in nummis maritimarum urbium 
confueta funt fymbola. Cernimus enim illa in Jfcalo- 
nitarum , Tripolitanorum , Ahydenorum , fhocaenfmm , &c. 
apud Triflanum & fatinum. Caflor enim & Fofc, ./oW* 
ex Z> da filii , 5: Helena fratres , immortalitatem confe- 
quuti , praefertim a navigantibus implorabantur , quafi 
ventos& .sequora placare valerent. Unde Silius ^ ij lib. 
B. Pswc. 643 pag. 

£W fujpiratos magno in difcrimine nautis 
Ledxos referam fratres .? 

Revera ignes funt ftellarum inftar ; quod meteori genus- 
navigantibus profperum , fi geminum in antennis appa- 
reatj fi vero iolitarium (quod flelen* tribuunt) incidat, 
trifte & periculofum. Tlmius , 2 lib. 37cap. S*w«:<iNaJ 
tur. quaert. 1 lib. 1 cap. Hinc Statius , 3 Sylv. PropempJ 
Met. Qeleris : 

(Proferte benigna 
Sidera & antenna gemino fuhfidite comu^ 
Oebalii fratres 5 Vobis pontufque polufque 
Luceat-, Iliacae longe nimbofa fororis 
Jftra fugate , precor , totoque excludite cdo. 

Atde Viofcuris plura ad trigefimum & nonum N. I NUMISM. ANTIQUA. j % 

XXXV. EPHESUS, JonU. 

>e *. Epbefiorum : Apis. 

MANTiKPATa Cervus dimidiatus recumbens , juxta 
palmam dactyliferam. 

Fpbefus, a conditrice Smyma olim denominata , Afi<& 
lumen eft , & JonU urbs illuftrifTima, ab Ama^onibus vaga- 
bundis & A/iam depopulantibus,ad Cayftrum flumen condita. 
fimmj) lib.29 cap. Ab AndrocloXodri regis At benienfium filio, 
colonia deduda, renovata.Sfr^o f 4 lib.Denique & ab^- 
//;ocfc Lyftmacbi filio ftudiofe reftaurata. Paufanias , in iftfif. 

Habuit magnificum 2)w«<c , non venatricis fed mul- 
timammix, & omnium viventium nutricis , templum (in 
nummis apud Tetitum, Differt. de Ama^oiu 3ocap)in- 
ter orbis feptem miracula numeratum , 420 annorum fpa- 
•cio , a tota Afia perfectum. Plinius , 36 lib. 14 cap. 8c 
16 lib. 40 cap. Cui pepercit Xe rxes } cum delubra cun&a 
Afiatica daret ignibus. Solinus , 53 cap. poftea tamen ab 
Heroftrato incenium, ea no£te qua Alexander VelU natus. 
Solinus, loc. cit (Plutarcbus m Mexaiid. Qicero , 2 lib.de na- 
tura Deor. 

Apis emilTarum coloniarum fymbolum eft. JElianus , 
P/^o , Varro , &c. apud L^«r. (Pignorium, Symb. 48 Epift. 
Praefertim jitbenienfium ; qui tredecim colonias , uno tem- 
pore, in Jfiam deduxerunt : quarum primaria Epbe- 
Jus. Paterculus , ilib.^cap. VitruYius , Archit.^lib.i cap. 
CJaflis autem duces erant Muf* , fub apum fpecie. Thilo- 
flratus , in Melet . Hinc & Smymd , genus Atticum fefe 

G 2, jac^ 5* S E L E C T A 

ja&antes , apes in nummis ponunt. (Petr. (BeUorius , Not. 
in Numm. ape infignitis. 
Cervum E/V;f/wr«wnumismareferre Libanius docct^ in enc. 
2)/W:quoniam illa vi&ima pro Iphigenia^mn imo & plerum- 
que , 'Diance oblata. Unde haec non tantum Elaphica dicitur; 
fed ipfms dics feftus,apud Athemenjes appellabatur B^aty&ix»*. 
Strabo,o lib. Taufanias>m Boeot. A Qallimacbo quoquca vena- 
tione cervorum E**faB6\@. cognominaturjHymn. Jpotinis: 
ubi &de ara Veliaca^o ApoUine quadrimo , ex cornibus fini- 
ftris Qntbiadum caprearam,afororeinterfe&arum, compac- 
to; cujus & mcmmitVlutarchus t in7bef.Sc lib.de Anim.foler- 
tia.0W<//«j,Heroid.2r epift.ooverf Martialis.bpcdi. i epigr. 

Alibi quoque apro Ephefu pro figno utuntur ; & qur- 
dcmhacdc caufa. Epbefi conditorcs dubitantcs quo in 
loco civitas dfet xdificanda, ab oraculo tulere refponfum 
eo loco exftruendum, quem pifcis oftendcret & aper hor- 
taretur. Sic pifcatoribus prandium prxparantibus , cxi- 
liens cum prunapifcisin virgulta & ftramentacongeftadc- 
cidit 5 qua congcrie accenfa , fub ea latens aper , igne per- 
tcrritus , in montem., quem afperum vocant, confugit, & 
jaculotransfixusprocubuit.ubi poftca Mwerv* deltibrum 
pofitum. Et hoc loco Fphefu , ex infula in continentcm 
traiicicntcs, urbana xdificia inchoaveie , Vimuccmc tcm- 
plum in foro, ac ApoUinis fjt biiin portu,erex£re. Athciueus, 
% lib. Deipnafoph. 1 6 cap.- 

Palma vcro D/<7//^,fubeanatx,eftfymbolum. Homerus,'m 
Uymn.ApoHmis, 0vidius,6 Mct.33 5 ver ^ Euripidesfm Hecuk 

Dc MANTiKPATQ nihil habemus certL 

XXXVI. NUMISM. ANTIQJUA. 53 

XXXVI. PRIAPUS, HeBeflonti. 

Veneris pulcherrimae caput. 

npiAnEiEfiN. Vriapeenftum : Palma daftylifera , inter 
delphinum & navis gubernaculum . 

Venerem hic fpedamus Lampfacenam, Priapi, petulantis 
hortorum , reique rufticar praefidis ( ut & navigantibus 
prxpofiti numinis ) lafcivam matrem. De quibus,ne ne- 
fariis chartamque & animum commaculemus , confulendi 
Virgdius, Ovidiusy Sidonius , Tetronius , Arnobhs , Viodorus 
Sic. & Taufanias. Saltem Lampfacenifriapum pro Stfa/;o 
( refpice eorum mixtum facrificium in cameo , apud Leon. 
Joojlini, i Part. 13 Imag. ) & vice verfa , habebant. 
Jthenkus , i lib: 24 cap. apud quem , in folemnitate Vio- 
nyfiaca <Ptolem<6 Vhiladelphiyfriapus adfiftebat 'Baccho ineodem 
curru. Idem, 5 lib. 8 cap. 

Vriapus, regionis Hetiejpontiacambsfi Mile/iis, five a Cyp- 
cenis condit^ Akxandri Magni tranfitu celebris. Vlinius^lib. 
1 2 cap. Strabo. 1 3 lib. Mela y i\\b. 1 o cap. Nomen habens a 
Triapoycpicm ideo HeHefpontiacum nominat Firgitms, ^Georg. 
7 1 1 verf& Aufonius.Qupid. crucif. 86 verf. Vicina Lampfaco, 
Vriapum quoque praefertim veneranti.0 Vtdius^ 1 Trift .9 eleg. 
Palma Penerem fpeclat, nempe Cypriam • palmas enim 
Qyprias commendat Vlinius , 13 lib< 4-cap. 

Delphinus , circa hanc urbem frequens , ( Venerem 
pifcis GeHio, Nod. Att 7 lib. 8 cap & puerorum lafcivus 
amator Solino, ncap.) oppidorum littoreorum quoque 
eft fiymbolum. Mirum & jam olim obfervatum eft 

G 3 ven- 54 S E L E C T A 

ventos ac tempeftates imminere , cum delphines , mari 
tranquillo , praeter folitum Ixti ac ludibundi variis gyris 
ac flexibus lafciviunt. Legantur, de Grtcorum ad Euboeam 
f^diflimo naufragio,Srwcrf Agamemn 444 & feq. verfus. 

Temo denique , five gubernaculum , quoque urbis ma- 
ritimae , navalium ftudio & peritia excellentis ; fignum eft 
notiflimum j qualecernis in Jntiocbi quarti N. apud VaiU 
lant ,200 pag. 

XXXVII. T"EOS, JonU || 

Gryphus fedens , finiftrumque pedem elevans. 
t h 1 a n. leiorum : Hederacea corona. 
Gryphus ApoIIini facratum eftmonftrum. Unde Sidonius, 
.1 carm. 307 verf. hoc numen fic alloquitur: 
Nunc ades , Psean , lauro cuigrypbas obuncos 
Dotla lupata livant , quoties perfrondea lora 
Fle tlis penniferos bederis bicoloribus armos. 

Videantur Claudianus , 6 conf Honorii, 30 verf. Vbiloftratus, 
3 lib. vit. Apollonii, i4cap. apud Vofiium, de ldolatr. gen- 
iilium , 3 lib. 100 cap. 

Teos JonU eft urbs , Lebedo vicina , Anacreontis Lyrici 
patria \ una earum urbium ad quas pertinebat Vanionium. 
Herodotus , 1 lib. 1 42 cap. Strabo, 14 lib.Cujus cives, non fe- 
rentes Verfarum contumelias,xtate Anacreontis,mbc, quam 
ceperat Harpagus , animose reli&a , in Ibraciam naviga- 
vere , & Abderam condidere. 

Hedera perpetuo virens , (Baccbo , lemper juveni , facra 
*eft. Pafcalius, de coronis , i lib. 16 cap. Vofsius , de 

Mo* 


NUMISM. ANTIQUA. $f 

Uoloiat. i lib. 1 1 cap. Verum cum 'Bacchus , five Liber> 
atque Apollo, five So/, idem fitnumen Viodoro , Onomacrito, 
Eumolpo , &c hinc in Apollinari illo fefto , cjuod in £fy<t- 
toft&i memoriam triduo celebrant , ritu 'Baccbico coronan- 
turhedera. Macrobius , i lib. 18 cap. apud ^o/J/wm , lib. • 
cit. 2 lib. i^cap. & Joh. Cbifletium , Comment ad Tab. 
Abraxeas , 7 cap. 11 Tab. At quidni reipicit hxc coro- 
na Anacreontem y nobilem lyricum ? poetas enim hedera 
coronari, epoetis; Firgdio>.% Eclog. 13 verf. Horatio, 
1 lib 2 epift. ad Florum. OVtdio , 5 Faft. 379 verf & 1 lib. 
Trift.6 eleg. & 5 lib. 3 el. &c. nihil notius : placuit tamen a 
nnefertim iequens illud Vropertit , 4 lib. 1 eleg. 

Ennius hirfuta cingat fua dilla corona , 

Mifolia ex liedera /wwge , Baeche , tua. 

XXXVIII. CNOSOS, Cret* inf 
Europa tauro infidens , peplum finuoflim utraquemanu T 

retinens. 

k n n s n vr m Qnoforum : Labyrinthus quadrangularis. 

Europttj Aoenoris Tyrii filix , a Jo\>e , in taurum converlb 5 . 
m Qreiam ininlam delatae fabula ex OVtdio , 2 Metam. 
17 Fab & 5 Metam. 2 Fab. Horatioc^uc , 3 lib. 27 od. 
notiflima eft. Illa autem pulcherrima fada , poftquam 
puella Angehy JoVis & Junonis filia , pigmentum matri iub- ' 
reptum huic obtuliifet. Scoliaftes , ad 2 Idyll. 7btocriti. 
Cujus quoque oifa , apud Qorinthios t per Ellotiorum fefta, » 
in pompacircumferuntur. Atben#us 7 15 lib. 6cap. Ve— 

rum 1 5<* S E L E C T A 

rum, doccnte Luciano > lib de D. Syria , hsec F«™/>* 
Sidoniorum eft dea Aflarte ; cultu fcilicet illius inftituto 
iniblatium Agenoris, poftfiliam, a Qretenfi quodam prx - 
doneraptam. Taurusinterim, ejus ve&or , inter Zodiaci 
XII figna cxleftia relatus eft Hj°uws, Aftronom.poet, 
2 lib. 21 cap. Manilius , Aftron. I lib. Qiiod Aprili menfe 
ibl intrat. Sf««?r^ , Herc. Fur. 8 verfi 

Hinc, qua tepente Vere laxatur dies, 
Tyrix per undas yetlor Europae nitet. 

Cnofos , five Cnojfiis , Creu quondam non ignobile oppi- 
dum, ad IJam montem , inter Gortynen & LySlunu Strabo, 
I o lib. Vlinius , 4 lib. 1 2 cap, Hodie Ginofa , vicus : cu- 
juscives, ut Creten/es omnes , artefagittandifiuere nobi- 
liifimi. Unde Virgilius , yJEneid. 306 verf 

Cnoifia bina dabo leVato lucidaferro 
Spicula. 

De Labyrintho Cnofiio, a "Vctlalo artificiofiifime exftruclo , 
Vlutarchus , in vit. The/ei ; Vhilofiratus , in vit. Apollonu, 
4 lib. 1 1 c. atque fic S^c^ , Hippolyt 645 verfi 

C«w primapuras larba fi^naret genas , 
Monfiriquecctcam Gnoifii W#tf domum, 
E* longa curvafila collegit Yia. 

Ubi notandum obiter Minotaurum , Vafiphae natum, in hoc 
Labyrintho , fuiife cojiclufum 5 ibidemque a Ihefeo perem- 

ptum, NUMISM. ANTIQ^UA. 5? 

pmm,poftquam huic amans Ariadne filum, quo fe Lahyrintho 
explicaret,dediflet.Verumh£cex Hygini , 41 Fab.nota. 

Tabula Septima, 

XXXIX. AMISUS, GaUtict, 

CAlais juvcnis alatumcaput. 
amiso. Amifo: Cornu copix inter Viofcurorum 

ftellata pilca. 

Caput hoc,eleganter alatum,certe eft Calais , Zethi fra- 
tris , & ftore* ex Orythia Attica filii : quod , in merao- 
riam conditoris , re&e nummo ( confer caeteros Jmifeno- 
rum cum Tatladiis rymbolis apud Golt^ium , Af. 3 Tab.) 
impofuit Athenienfium haec infignis colonia. 

Nifi credere mavelis alatos hofce fratres , cum Argo* 
nautis Qolchon profe&os (OVid. 6 Metam. Val Flacc. 1 Ar- 
gonaut.) huc appulifle, & fimul urbis condendse occafionem 
aliquam dedifle. 

Saltem in ltalia Cales , five Calefium, urbem prior con- 
didit, teftevelipfo Sitio, 8 B Tun. 

Non parVrt conditor urhis 
(Utfamaeft) Calais 5 Boreaz quem rapta per auras 
Orythia Vago Geticis nutriVit in antris. 

iterumque 12 lib. 

Threjiciam*/»* Calen ; Veftras a nominenati 

Orythia, domos l 

H H» 58 S E L E C T A 

Hiquoque Harpyas, excaecatum Tbineum miferevexantes* 
abegerunt , Sc ulque in infulas Stropbades , five Tlotbas , 
fugarunt : ab Hercule poftmodum perempti , & in ventos 
converfi. Virgilius , 3 /En. lix verf. H)gmus, 19 Fab. P<*- 
Upbatus , cap.de Wineo 

jimifus GalatU nobile eft oppidum , haudprocula 5/- 
no^t, ad mare fitum 5 Athenienfium , utidiximus , colonia. 
Arrianus y Per. Fow/. Euxini 118 pag. Libertate donata ab 
jiugufto, poft Acliacam victoriam , A. V. C. 722. S/r^o 
12 lib. Hinc Amifenorum civitas libera ac federatajuniori 
Tlinio ( 1 o Hb 93 Epift. ) vocata. 

Cornucopi^, ficut 32 pag. fuperius explicatum, feli- 
citatis & abundantia: eft indicium : quippc cum hoc Tacem 
exprimit , inter cxteros , optime Seneca , MeJ. 64 veri. 

Qui€ dat beiligeris focJera gentibus , 

Et cornu retinet diVite copiam. 
De Diofcuris quardam diximus ad trigefimum quartum N T . 
Erant autem filii LeJ<c , a Jovefob oloris forma comprefla:; 
ex cujus ovorum altero Qaflor & Tollux , alteroque emer- 
sere Heleru & Qlytemnefira. Undere&e Horatms, 2 lib.. 
1 iatvr. de Tolluce. 

Caftor gauJctcquis, 0V0 progn.tfus eoJem 

Tuonis. 

Cum vcro navigantium maxime propitia fint numina; 
urbes littorex diverlae nomen titulumque ipiorum liben- 
ter alTumpferunt : ex. gr. 

i.Vicf NUMISM. ANTIQUA. J9 

Viofcjron , LjbU vicus; in quo Taridtm perfequuti 
Htltnam rapu&efratres. Stipbtmt deUrb. 
Vufcmorm infula& urbs.admare Erjtbrtum. fUmus, 

6lib. i8cap. Ttohmtus, 6 lib. i j cap. 
©w/f «r«f , /£« & Sebaftopolis quoque dicia , ad 
Antbemunta fluvium ; Milefiorum 8c Atbentenftumcir- 
ca ?0B/«m celeberrima colonia : ab aungis lcihcet 
fratrum condita. Pfiws > 6 lib. 5 cap. 5<>/miw , 
2 j cap. Hodie Vrtymdt TSLigro , Geograph. 3 

comment. _. 

2>fcw SiVifi* urbs , vetuftilfima & nobihflima , m 

oralittoralia Laconibus condita. Cicero, 4, j & 7 

^m». Sm&> , 6 lib. PAuw , 3 lib - 8 ca f • Sllms > 

14 B. Pk». 
Qioftmas , five Lacinium , Magnx Gr*cix promon- 

torium.circa Qrotona: &c. 

X L. A M A S I A, Cappadoci*. 

Caput imberbe , diadematum. 

amasei. ^ma/w: Cornu copis inter Vtofcuromm 

ftellatos pileos. . . 

Caputillud regalifafciacin<5tumfortafsemagni Mubrt- 

datis , Vonti regis eft. De cujus geftis LudoV. Konnms ad 
GoltxiiAf. 4 Tab. . . . 

Amafxa , amplilfima Ponti urbs , & totius provinax 
optima metropolis , Strabonis geographi patria ; quam 
prxfluit Iris fluvius. Vlinms , 6 lib. 3 c. & Straio , 
«2 lib. Oppidum & hodie infigne, nomen retinens, 

H i a 5 60 SELECTA 

a TaVemerio defcriptum , Itrner. i Tom. 9 pag. 

De cornu copiae , pUedtisapt fratribus abunde diclum. 
Obiter tamen obfervandum pileum ut apud fymanos & 
Macedonas Libertatis , ita apud Laconas Nobilitatis fuiffe 
indicium. Hinc VlyJJes in nummis exprimitur pileatus : 
<poniam,propter Venelopen Lacanam , civkate donatus, & 
Spartan* nobilitati eft infertus. Vlinius , jj. Jib. 10'c. 
Euftacbius ad 10 lliad. Homeri. Hrnc Cajlore^ etiam ge- 
nere Lacones , femper te&i pileis : quos tamen alii non 
male , ob rationes ad trigefimum nonum N. ditfas , ovo- 
ram vocitant putamina. 

X L I. R H O » U S> inf! Afie, 

Solis tyodii radiatum caput. 

po. mhnoa.qtos. tyodiorum, Mcnodori ; Rofa, ap- 
pofito fulminis figillo. 

tyodos infukeit Afm minoris illuftriflima ; in Qarpathio 
man, ad meridiem fere Carue adjacens: cognomine op- 
pidum , circa Veloponnefiaca temporaconditum , habens. 
btrabo 14 lib. Soli facra; teftibus in Vriapum 77 Lu£ 

Eft tutela Rhodos beata Solis. 
<k Manilio , 4 Aftron. 

luaue domus Vere Solis , cui tota facrata es / 

In divifione enim terrarum inter deos abfuerat So/, & cum 
poftmodum de refortitione ageretur, emergentem cfundo 

ma- NUMISM. ANTIQUA. 61 

maris tyodum Sol vidit & obtinuit.. Vindarus, 7 Qtymp. 
Hinc nulia dies tam nubila , in qua fol non oriatur in hac 
urbe. Vlinius, 1 lib. 61 cap. Solinus , 21 cap. Unde 
Horatio ac L«f4?/o ( cui & Vbcebeta) non immerito c/dra 
dicitur. Quinmo Hyperion, five So/nomine quartus,ibidem 
natus, docenteC/Vf row*, 3 lib. Nat.Deor. n c.Jmpelioopt, 
2.0 pa^.apud Antiquitatis caliginofae fagaciffimum perfcru- 
tatorem JAC. PERIZONIUM, Dilfert. ad Qlaudii 
N. a. Seguino editum, 267 pag. 

Dicitur vero eam habere nomen a Qtyodo , Keptuni h- 
lia, So/wque amafia. £Woro , jlib. 55 cap. Plaufibilior 
tamen origo nominis extatapud Ifidorum ,. 14 lib. 6 cap. 
ficenimille: Rhodos cycladum primaab Oritnte , 01 £«o 
rofoccaputolim (rofcc capitolium ha&enus legere , etiamcum 
Nonnio) diciturejfe in\entum, dum ibi civitas condcretur ; ex 
quo & urls & infula Rhodos eft appellata. Sic locum per- 
quam feliciffime reftituit omnium litteratorum encomiis 
digniffimus GlSB. CUPERUS, Harpocr. 105 pag. 

Dcnique praefertim nobilitata ^bodos coloifo Solis , 
immenfe magnitudinis, ut non. immerito inter feptem 
orbis miracula fuerit numeratus. Vlinius, 34 lib, 7 cap, 
cujus collapfi fragmentis , nongentos camelos oneravit 
ille (cui <2(/Wo, anno Qbrifti $77, capta) ea vendiderat 
Sara^enus. Zonoras & Cedrenus apud Nonnium ad Golt^ 
Gr.ec. infulas. Refpicit ftatuam Statius , 1 Sylv. Vomitiani 
ameum equum celebrans , & imperatorem alloquens : M z "Sul 6i SELECTA 

Tua fidereas imitantia flammas 
Lumina contempto mallet Rhodos afpera Phcebo. 

Dixi ^bodon a rojfe capite , h. e. calyce , nomen accepiffe, 
Spanbemius tamen , Jlcipbronis i Epift. notabilem locum, 
4 Differt 273 pag. citans , afferit innummis nonrofam, 
led balauftium , five mali <Punici florem , ad lanas tingen- 
das (Plinius, 13 lib. .9 capj idoneum, confpici. Cui 
fententi* , licet ingeniofe 6c non vulgari , fubfcribat qui 
volet. 

Fulminis fignum JoVem refpicit. 

De Menodoro five tribuno , five facerdote , vel monet£ 
praefedto, nihil annotamus. 

X L I I. 

Solis radioflim caput. 

?o. KAAA120ENOS. ^bodiorum : Rofa , addito & ca- 
ducei figno. 

De Sole , 'IJWoque infula', fuprafatis : verum enimvero 
quod ad radiatam coronam , prifcorum regum geftamen, 
attinet, quidmirumeam Sofi tribui , quem & Sopbocles, 
in Oed tyranno , regem vocat. Unde tfrgitius, m Cata- 
led.de ort. Solis: 

Sol infignecaput radiorum ardente corona 
(Promit, abcequoreis Tethyos ortusaquis. 

illa autem duodecim radiis , ob totidem Zodiaci figna, di- 
ilin&a, De his Seneca, Oedip. zjo verf. ad Solsm: 

ZM NUMISM. ANTIQUA. <*5 

Tuque , 6 fereni maximum mundi decus y 
%'ts Jena curju ftgna qui Vario regis. 

Hinc quoque Latinm rex ( cui mater Circe , Solis filia ) 
corona radiata exornatus, ap&ftgdwm , 12 i£tf. ifoverl. 

£«/ tempora circum 
Aurati bis fex radii fulgentia cingunt 5 
Solis aVt fpecimen. 

Caduceus infigneeft Mwwr^mercatorumprsfidis; de quo 
ficomniumoptime Fulgentius.i lib. 20 z.VirgamMerbJerpenti- 
bus nexamob hoc actjicwnt, quod mercatoribus detaliquando regnum, 
ta fceptrum 5 # )>«/»«« , ut /erpentes. Ille. quoque virga Pacis. 
didus; quodeo ( ab Apolltne pro lyra accepto) in Arcadia 
duos angues dimicantes a fe invicem difcuflerit. Macrobius^ 
1 lib. ipcap. Hyginus Aftronom 2 lib. /cap. deLyii. 

Verum quoniam Mercurius quoque & eloquentiae fit 
Deus, caduceus hic forte %hodiorum indicat eloquentiam;. 
quam inter Jtticam atque Afianam mediam ftatuit Qum- 
ttlwius, inftitut. Orat. 12 lib 10 cap. quin imo ^Woj adeo 
litterarum ftudio floruit , ut plurimi eo tanquam ad com- 
mune gymnafium confluerent : annotante Konnio ad 
Golt^jt Inf. Gr<ec. 23-Tab. 

Laliiflhenes fortaise monetarius , vel aliquisob meritain 
patriam celebrandus. Ita, apud Golt^um , Inful. Gr<ec. 
23 Tab.in tyodior. nummis legas nomina. Timotbei y Jrifiei D 
GtUiaJimacbiyikc. 

2LLIIL 64 SELECTA 

XLIII. CHIOS, inf. Afue. 

Spbynx refidens , pede dextro premens amphoram. 

xios asmenos. Cbios. Afmenus: Amphoradiota. 

Spbingem nummis impofiiere Cbii propter Homerum y 
lliade & Odyffeis notiflimum poetam , quem fuum illi ven- 
dicabant. Cicero , Orat. pro Arcbia. Nam hinc & ipfum 
Homerum monetre fux iniculpferunt. Jul. Toliux , 9 iib. 
6 cap. At quid cum Homero Spbynx ? fane quoniam ea ia- 
pientiae xnigmatica: , -oraculiique involutx ftudium indi- 
cat , & Homerus Fabularum & allegoriarum parens ele- 
gantiflimus habetur. Spanbemius y 3 Diflert. contra TrL 
fiamim , 2 1 8 pag. 

Spbynx autem haec noia /Egyptiorum ( qux capite flola ve- 
lato. &finepennis) ied Grxcorum; a quibus illa pennata 
& pingitur & fingitur. JElianns , 7 lib. Au/onius, in Gryph. 
num ternarii , &c. 

Amphora indicium eft optimi vini , quod JrVfium 110- 
minant authores ; nempe quodiu ArViJio nafcebatur : qui 
locus, docente Strabone, afper & importuoius , optimum 
totius Grtfci* pnebebat vinum. De vino Cbio multa 
Qliniusy 14 lib. 7& 15 c. Horatius , 1 lib. iofat. 1 lib. 3 fat. 
& 9 Epod. &c. & de ArVifio fpeciatim Vtrgilins , j eclog. 
71 veri. 

FinanoVutyfundam calatbis Arvifia neclar. 

Qbios lonum celeberrima infula eft , urbem cognominem 
kabens^ inter Lesbum Samumque pofita : Strabo , 13 lib. 

Mar- NUMISM. ANTIQUA. 6 S 

Marmore, (Tlinius, 5 lib. 31 cap.) Ficubus (Martialis, 
«3 lib. 23 epigr.J & , ut diximus , Homeri natalibus, 
vinoque generofiffimo clara : hodie Scio* 

De Jfmeno nihil. 

X L I V. 

Sphynx refidens; addito racemo. 

xi 02. mhnoaopos. Cbios, Menodorus. Cadus Qbius, 
& Viofcurorum ftellati pilei. 

De Sphynge mox didum : Statii tamen eximius locus 
de Tbebana , obviis aenigmata proponente , & non folven- 
tes interimente, minime eft: praetereundus. Ea illum e 
2 Jhebaid. jo^verfi 

Qontra importuna crepido 
Oedipodioniae domus alitis : hicfera quondam 
Patlentes ereSlagenas , fuffufaque tabo 
Lumina , concretis infando fanguine plwnis, 
fylliquias amplexa Yirum , femefaque nudis 
Pecloribus fletit ojfa premens , Yifuque trementi 
■Conluflrat campos , fi quis concurrere diBis 
Hoffes inexplicitis , aut cominus ire Yiator 
Audeat , & dur^e commerciajungere linoucc. 

De Viofcurorum pileis fuperius ad tricefimum quartum , e-t 
cjuadrageiimum N. 

Menodori Cbii mentio nuiquam nobis occurrit. 

■I TA* 66 SELECTA 

Tabula Octava. 

X L V. MYTILENE, inf. Lesbi. 

Ior. dpokaas hp JuliamProcUm Heroinam : 
Caput hujus heroinx , gradibus inflexos gerentis ca- 
pillos, humeris amiculo obte&is. 

mttiahnaion. Mjtilenaorum : Sappho poetria refidens, 

& lyram gremio imponens. 
Similem fereexhibuitnummum,Selecl:.Numifm.6i pag. 

nonvulgaris judicii vir fetr. Segmnu* \ verum ut hac in. 
cognitse mulieris elegantiffima imagine Antiquariorum 
induftriam folummodo "acuat & excitet ; non emm clare 
cdocet qu* fit illa Julia Trocla heroina , conjedatque in- 
tcrea Trocli Crammattci , fub imperatore Mar. Auretio 
confulis, & ad proconfulatum evedi effe filiam. Atille 
ex Lycia oriundus, & nummus nofter in in(ulx Lesbi 
primaria civitate cufus. Strada tamen & ex eodem 
Jriftanus, apud Spanbemium, 7 DuTert. 637 pag. . credunt 
eam uxorem frobt impcratoris ; cum tamen dubio procul 
nummus, aetate Trobt fupenor , circa Antommrum tcm- 
pora fit fignatus. Hardumus denique , Num. Ant.Illuftr. 
33 j pag. auguratur eam efte filiam lllius Qlaud. Aml. Trocli, 
quem & heroem pariter vocant Tbyatireni, in infcriptio- 
ne vctufta , apud Spmnm , hmci\ Jtben. 1 Tom. 393 pag. 
Eam faltem , quaecunque tandcm fucrit , cxleftes honores 
confequutam tuulus heroin* adxriptum docet. Tali 
a enim NUMISM. ANTIQUA. fil 

enim fenfu heroinx nomine utitur OVdius , i Trift. 

Trima locmm [antlas heroidas intcr hahcrcs. 

Ncque enim omnes viros foeminafcjue principes , a quibus 
falutem & incolumitatem accepiiTent , in numerum Deo- 
rum referebant Graci , fed & ixpiilime tantum honoribus 
heroicis arrlciebant ; quemadmodum flutarchus , (lib.de 
Mulier. virtutibus ) exemplo Lampfaces aperte definit. ln 
_:iim honoribus tantum donata ftatua , &c. ve- 
rum in divinis aderat etiam facrificium. Vofiius , de Ido- 
lolatr. I lib. i z et 13 cap. ubi de Ljnceo, Hjacintbo, Seleuco 
X:;atcre, &e. heroibus illuftribus. 

Capitishunc omatum nou indecorum tutulum Farro, 
coronamque turritam , z Tharf 358 verf.vocat Lucanus: cjualis 
Junonis in Samiorum noftro 1 37 N. De difpofitis hoc modo 
crinibus Majiilius , j Aftron. 113 pag. 

.- curafui cultus , frontifque dccor* 
Ssmpercrit: tortos in fluhum ponere crines, 
Jnt vinciis revocare comas , & vertice der. 
Fmere , Gsr appojitis caput emutare capiHis. 

Et, utfolet, false )uy>enalis , 6(at. 501 verf. 

Toi jrremk c.dinibus, tot adhuc compagibus altum 

zUficat caput y Andromachen i fmite yidchis^ 
Tcjl minor ejt. 

Quibus adde & Statii, 1 Sylv.Epithalam.S/rftf, 113 verC 

I 1 Ccl- S E L E G T A 

•\ 

Qelfe procul afj)ice frontis honores, 
Suggeftum^ com*. 

Mytilene urbs libera Leshi(JEolicarum infularum fertiliflim^) 
nobiliflima & maxima , inter Methymnam & Maliam fita. 
(Plinius , j lib. 3 1 cap. Tittaci Sapientis , Jlaei Lyrici , 
8c ^/?/^poetri2enatalibusmeritoglorioia. Viogen. Laer- 
tius ? m Titt. Straho, 1 3 lib. &c. Cujus urbis laudes apud Ho- 
rattum^ 1 lib. 7 od. ejufque imitatorem Martialem^ iolib. 
68 epigr. & pr^fertim propter agrosjucundos& fertiles , 
apud Qceronem, orat.contra %iUum occurrunt. 

Hax autem Sappho? ( harmonia? Mixolydix , tra- 
goediis aptae, & pledri inventrix. Suidas ; Tlutarchus, 
dc Mufic. j 1 8 pag. ) tanto in honore a Mytilends eft 
nabita , ut omnibus numismatibus ejus imago impri- 
meretur. Jul. Totlux , o lib. 6 cap. Mifere deperibat 
'Phaonem, Leshium nautam; qui factus formofilTimus poft- 
cjuam Venerem, fub anus fpecie apparentem , fine mercedc 
transfrctaffet. JEIianm , Var. 12 lib. 18 cap. & &aQ 
phatus , 49 cap. de Vhaone. Sed ab ifto fpreta, injurix 
impatiens, in Jcamaniam , ad Leucaten petram fefe con- 
tulit , indeque , in amoris remedium , fdh in mare dedit 
praxipitem. Hinc de ea (prxter Statium , j fylv. Epiced." 
Patris) hocmodo Aufomus, Qup. cruc. 24 verf. 

Et de nimhofo faltem Leucate minatur 
Mafcula Lesbiacis Sappho periturafagtttisl.. NUMISM. ANTIQUA. 6 9 

Itaque poftmodum ad hanc petram , e tota Gr<zcia reci- 
piebant fek amatores deiperantes , ut , ab eafeie in mare 
mittentes , ( viris autem hic ialtus folummodo falutaris ) 
amoris infania liberarentur. Strabo, 10 lib. SerYius ,zd 
l.JEn. 274 & 179 verf. &ad 8 Eclog. 59 verf Sed de 
Leucadio hoc faltu quotannis inftituto videatur (Photius , 
190 Cod. apud Jof Scaligerum , & Ptolemxus , Hepbteft. 
filius apud Jac Totlium , ad Jufonii loc.citatum. 

Denique & hax Sappho vocatur a citato Aufonto & Ho- 
r-atio ( 1 lib. 10 epift. ) mafcula, quod puellas amicas 3c 
fodales amabat , et fadiflime fe&aretur. 

XLVI. POLYRENE, inf. Creu. 

Baccbi caput juvenile et cornutum. 

noMPENioN. Poiyreniorum : Tauri oblati vittatum 
caput , facro cultro fubtus pofito. 

fiaccbus , qui et Liber Pater , alibi Indus eft et barba- 
tus j ob inventum torcular ad divinitatem eve&us : T>io. 
dorusy 3 lib. 63 c. alibi vero Bceoticus , et imberbis ; Indico re- 
centior , et JoYis Semeles<^uc filius : quibus accedit et ter- 
tius , Qreticus ( de quo nos hic ) in hac iniula , ut Qre~ 
tenfibus placuit, natus. Dlodorus , 5 lib. 75 c. Fingebantur 
autem ( inquit Macrobius , 1 lib. 1 8 cap. ) Liberi Fatris 
fimulacra (de quo quoque Vhila , h. e. alato , (Paufanias 
in Lacon, ) partim puerili rttate , partim juVenili , pneterea 
barbata , fenili quoque. 

Itaque r: Puerum (nifi Cupidinem illum vocitare ma- 
velis) exhibet GorUus , 3 1 gem. Boijjardus , in mar- 

I 3 more^ 7© SELECTA 

more , 6 part. 53 imag. & ChouL Relig.^w. Ant. 

*34 pag- 

2. Adolelcentem Cotienfis Qaracatl* N apud Triflanum, 

207 et 208 pag. fioiffardus> 3 part. 149 imag. 

3. Senem 21 et 22 Gemma, apud Begerum , 30 pag. 

Naxiorum N. apud Golt^ium , Grrfc. inf. 18 Tab. 

denique apud Spanbemium , ad Juliani Cael.30 pag. 

videatur Taufanias , in E/wc. prior &c. 

Unde, iecundum Diodor. & Ulpian. in Demoftbe?iem , 

ad hanc ©rfcc/;/ variam xtatem convenientes legebantur , 

in Saccbanalibus , puerorum, virorum , &: ienum chori ; 

notante ad Leo//. dgoftini 5 1 pag. fuperius laudato G RO- 

KOVIO. 

At & cornutus fubinde infcenam prodit apud Canini y 
100 Imag. apud 'Bcgerum , in Teniomm N. 240 pag. 
Hinc , praeter Euripidem , in Baccb. Nonnum , 12 Dionyf. 
20 1 verf. Tlutarcbum , lib. de //fc/. & 0/iV. Diodorum , 
3 lib. 64cap. Atben<xum y ij lib. Hefycbium, Horatium y 

2 lib. 10 od. Val. Flaccum , 2 Argonaut. Tiemejianumcpic 

3 eclog. optime Ovidius , Heroid. 15 epift. 23 verf. 

Sumefidem & pbaretram y fies manifeftus Apollo : 
Jccedant capiti cornua j Bacchus mj. 

&: Sidonius y 22 carm. proem. 26 verC 

G/7«^ d«w rumpunt 
Comua , & indigenam jaculantur fulminis ignem. 

Sic NUMISM. ANTI QJJ A. fi 

Sic ipfe , flutarcho ( Gr<ec quaeft. 36) vocatus taurus,apud 
€tticenos tauriformem habuit ftatuam 5 docente Athen*o y 

11 iib. , . 

Sed cur ille cornubus decorus ? five quod vinum 
Gornua addatebriis; five potius , quodcornubus bubu- 
lis in conviviis ufi prifci , vina in iis milcentes. Atbenxus , 
loc. proxime cit. Euftacbius & Vydimus , ad 8 & 13 lliad. 
Xenophon , 6 lib. Exped. Cyri ; in fine : iterumque, 7 lib. 
in convivio Seutbis &c. Kemefianus, denique 10 eclog, 

Tum Satyri, lafcivaeobors, fihi pocuta quifque 

OLvia compuit Quod fors dedit , boc capit ufus ; 

Cantharon bic retinet ; cornu &£/'* d/rer adunco ; 

QoncdVat itle manus , palma/que in pocula Vertit. 

Quem morem & gentes barbarae ad Septentrionem retk 
nuerediutiflime. THnius, 11 lib 37 cap. Videantur infi- 
gnia talia & emblematibus mire exornata apud 7Aow. 
Sartbolimm, 30 cap. de Unicornu ; & HaVelmannnm , de 
famox» illo comu comitis Oldenhurgtci. 

Tolyrbene, five Tolyrhenium , urbseft (/e^e, circa mon- 
tes Albos ; multis ovibus abundans , & inde nomen fortita 
Vlinius, 4 lib. 11 cap. Ttotemaus ,$lib. 17 cap. Cujus cives 
etiam arte fagittandi nobiles. Volyiheniornmeriim fagittario- 
nmmemiiiititaPo/)*«w,- jlib.61cap.de VhUippo rege lo- 
quens: Ajjumptis autem Epirotis, qm omnes fuas Vires Mace- 
donibus conjunxerant , & funditorihus trecentis, qui ex Achaia 
mifti fuerant , Cretenfibus item trecentis , quos Polyrhenn 
mijerant , pergebat ire 1 &c. 7* S E L E C T A 

Tauri caput vittatum Keptuni cultum , etiam in hac 
infula , refpicit j ei enim immolatum fuiffe taurum docent 
Virgilius, 3 JEn. 1 19 verf. & Statius , 2 Achift* 200 verf.&c. 
herois hujus difceffum e S970 cantans : 

FluStuque fub ipfo 
Crtruleum regem tauro Veneratur , avumque 
Nerea; vittata genitrix placata juVenca efl. 

Unde , apud Arriamm,6 lib. Atexander , ad /72^' fluminis oftia, 
tauros Neptuno cxios in mare projicit.Sed infpiciatur quo- 
queSfrv/«j, ad JEn. lib. cit. M acrobius , 3 Saturn. 10 cap. 
Vittar denique , in hoc N. qux tridentes Begero > prac- 
ter corollas & ferta, vi&imarum erant folennia ornamen- 
tajquarumin facrificiis quoquememinere Vtrgitius,^ Georg. 
486 verf et 2 JEiu \ 33 verf & Ovidius , 1 5 Met.130 verf. Se- 
neca> 7byeft. 686 verf Juvenalis y 12 fat. 118 verf. apud Qhour 
lium y Stuckium , & Saubertum. Verumfumxiant hxcOvi- 
diijjam citati , 7 Metam. 428 verf 

Feriuntque fecures 
Colla torofa boum , vinctorum comua vittis* 

X LV 1 1. AEGAE, Macedonix, 

Jpollinis lauro cin£hnn caput. 

a 1 r a e &g* : Caprae nefcio quid ore retinentis caput. 

De Jpotiine y ejufque attributis. jam multa ad odavum, 
vigefimum quartum, & trigefimum fecundum N. fuperius. 

Laureatus autem plerumque ab artificibus exhibe- 
tm\ 5 quod ; Vaphne in laurum transmutata , eam perpetuo 

itt* NUMISM. ANTIQUA. 7} 

lubens geftaverit. Sic enim ipfe, apud Ovidium , i Metam 
557 verf. ad amatam : 

At auoniam conjux mea non potes ejfe , 
j4rbor eris certe , dixit , mea : femper habebunt 
7e coma , te cithara , te nofirce , laurc , pharetrx l 

Sed de corona laurea legatur flmius , 15 lib. 30 cap. 'Paf- 
calius de Coron. 8 lib. 1 cap. & feq. 

Mg<e , Macedoni* nobilis urbs , ab ovibus , quas pafce- 
bat , Melobotira dicta ; regionis hujus anticjuorum re- 
gum fedes , Sc , Terdicca jubente , fempiternum fepulchre- 
tum. Tlinius , 4 lib. 10 cap. Sohnus , 14 cap. Jujlinus, 
7 lib. 1 cap. cjui , 2 cap. obfervat credi extin&am in 
.Alexandro ftirpem , cjuod locum lepulturx mutaverit. Prius 
Edeffa nuncupata ; verum caprarum gregem , obfcurato 
cado , fequendo eam occupans Qaranus nomen mutavit , 
populumque vocavit JEqeatas. Hic autem rex Thilippusy 
jilexandri pater , occifiis eft a (Paufania. Jofephus , Antiq. 
JuJ. 11 lib. 8 cap. incujus N. apud Golt^ium, 30 Tab. 
caprae gemina? procumbentes Qwani regis cgregiamoften- 
tant memoriam. 

An potius JEoeum campum numisma reipicit ? quipro- 
pe Qyrrham , lub Tarnafjo monte urbem ApoUini iacram; 
circa hanc enim & Velphos , in vicinia campi JEyei, caprse 
ApoUinis oraculum primo manifeftarunt. Viodorus, 16 lib. 
16 cap.unde & in Delphorum N.fimile capra? caput cernitur. 
Golt^ius , 8 Tab. Nifi JEgii fit , urbis jichane , in Telopon- 
nefo. Tlinius, 4 lib j cap. ubi Jupiter capellae lade eft enu- 

K tritusj 74 SELECTA 

tritus ; ut ex Arato , ad Golt^. Gr<ec. 9 Tab. obfervat 

LuJ. Nonnius. Nam certe M**, liberum CicilU oppil 

dum (dequo Tlinius, 5 lib. 27cap. ut nec aliae Lydi*, 
JEolidis , E«£a* , Thracenfxs Cberfonefi, Locridis> & Atolia , co- 
gnomines urbes hujus loci funt» 

X L V 1 1 1. ABDERA, ThracU. I 

abahpiteqn. Abderitarum : ApoUinis radiatum caput. 

p. »iai. Fhilippi: Gryphusexultans, interaftrum lolis 
& clavam Herculis medius. 

Abdera civitas libera , Tlinio , 4 lib. 1 1 cap. Vemocriti 
patria , TbracU potentiflima urbs , in ora maris ALg<ei , ad 
amnemW^i a Diomedis Jhracti lorore nomen habensj. 
poftea pulchra If/or«w (de quibus fuperius) colonia. 
Herodotus, 1 lib. 1 68 cap. Diodorus t 1 3 lib. Strabo, 14lib.de 
Teo.443 pag. Solinusy 15 cap. Mela, 2 lib. 2 cap. 

Ejus autemincolas paflim ut ftupidos traducunt Ju\>ena- 
ff#, iofat. yo^erf Martiali*> iolib.2 5 epigr. &c. ied Lu* 
cinnus (Dial. quomodoHift.fit fcribenda,6oop.)eos afebre 
miro delirii genere correptos narrat ; ita ut non nifi tra- 
gxdias & jambica cantillarent. Hi denique, propter im- 
menfam ranarum & murium vim, patrium folum,regnante 
Caffandro, mutavcre, & inultimis Macedonia finibus agros 
occupavere/ juflinus , 1 j lib 2 cap. 

Caput hoc radiatum forfan ApoUinis eft Milefii : quip- 
pe Mi/««j urbs J<?m* princeps, a Qmenfxbus admarecon- 
dita.MW*, 1 lib. 17 cap. celebre templum habens ApoUi- 

nisDydim<ei. Sed de hoc Strabo , 1 4 lib- 43 6 P- '^ fms > 5 lib - 

20 cap. NUMISM. ANTIQUA. 75 

29cap. Qurtius^ 7lib. 5 cap. Suetomus , (y/g. 21 cap. 
Statius , 8 Tfcj. 1 99 verf. Taufanias , in ^rc^i/. i*/>»fe;w , 
7iib. Macrobius , Saturn. 1 lib 17 cap. 

Gryphus ^ofc dicatus eft ales; dequo e Sidonio,8cc. 
ad trigefimum feptimum N. Adde tamen & hifce Jpu- 
lejum, 1 1 Metam. qui fic de Solis acu pido pallio : Humerts 
dependehat , pone tergum , talorum tenm , f rrf ffl/tf chlamyda, quiqua, 
tamen Yiferes , co/ore Vario circumnotatis infwiibat anhnalibusi hinc 
dracones Indici, inde gryphes Hyperborei, ftos infpeciem pin- 
nata: alitis generat mundus alter, 

An tamen hoc fymbolo , in ingratiffimam memoriam 
Perfarum , Solem venerantium , ufi fuerint Jhderiu , judi- 
cetperitus polyhiftor ; Xerxes faltem , poft cladem ad 
Salaminem acceptam , in J/iam refugiens , & Jbderam tran- 
fiens incolas , ingentibus antea fumptibus exhauftos , con^. 
vivio adhibuit, & (Herodoto 8 lib. 1 20 cap. narrante) 
acinace aureo & tiara auro intertexta donavit. 

Clava denique Vbilippi regis ab Hercule defcendens 
ftemma notat; de qua fuperius plus fatis. 

XLIX. HIPPIAS, Iheffalix. 

inniAs. Htppias : Equus decurrens dimidiatus. 

11 p. Crater anfatus. 

Omniahic abdita , obfcura , & caliginofa ; quamvis & 
apud Gokyum, inf. Gr*c. 28 Tab.in Caralitarum N.plane 
fimilemequum, fimilem craterem confpiciamus ? quippe 
vocabulo HippU deftituitur, quodin noftroclare legitui\ 
Quidergo? quid fibi vult illud Hippiasf eftne nomen ma- 

K i gi^ 7<* SELECTA 

giftratus , nobilisve prarfefti vel monetarii ? eftne forte no- 
men filii Tififtrati , Atheriienfium tyranni ? equitatu prxva- 
lentis adverius Spartanum Cleomenem ; qui idcirco planiciem, 
in qua dimicaturus erat , arboribus proftratis equiti inviam 
fecerat ? Frontinus, Strategem. 2 lib.o cap. de quo Hippia, 
111 Marathonio prxlio contra tfVr//ij cxfo , Juftinus > 2 lib! 
9 cap. Velpotius Baotorm (iec. Volybium, ii76pag.) 
five Theffaiorum (fec. Livium, 42 lib 54 c. ) prxtorisj 
a Co/mw , quod cum P*r/ro fbcietatem contraxerat, eje&i; 
& poftmodum Regis ejufdem ducis & apud %i,*« w le- gati ? Verum ha?cce mihi fcribenti Stephantts aurem vellit & 
admonuit (Pbalannam , nrbem Terrbebi* ad !?^«w fluvium 
prope7*w/*, & £///>/>/* nomen habuifle 5 fcilicet ex fide 
Hecaui , 1 ]ib. Hiftor. Saltem Tbalanna: meminit cjuocjue 
exade Straboy iib.303 pag. &obiter Livius^i lib j^cap. 
Remotis ergo conje&uris cunftis praemiflis hunc elegan- 
tem nummum urbis efle Hippi* vix dubitarem. Sed, ut 
veriflime Terentianus (Adelphor. j ad. 4 fc. ) ratiocina- 
tur Uemea , 

Nunquam ita quifquam bene fubdutla ratione ad Yttam fuit , 
Quin res , cetas , ufus femper altquid apportet noVi , 
Aliquid moneat , ut itla qu<t te jcire credas , nefcid* : 
Et quxtibi putaris prima, in experiundo repudies. 

Equus decurrens non folummodo civitatis nomen , fed & 
iplam Tbeffaliam refpicit , equeftri laude multum pollen,- 

tem, NUMISM. ANTIQJUA. 77 

tem, nobiliumque equoram greges plurimis in locis alen- 
tem ; uti indicavimus fuperius ad ieptimum , iterumque 
adnonum N. I nde & equites Tbe/Jali, apud Gr^ecos m 
pr^eliis femper maxime defiderati j Tbilippuscpic Jlexandw 
pater 7heJJaham mvadtb&t y nonpr<ed<ecupiditate y fedquodex- 
ercitui /uo robur Theffalorum equitum adjungcre geftiebat. Ju- 
Jlinus , 7 lib. 6 cap 

Cui & praefertim vi&oriaad Granicum amnem adfcri- 
bitur. Diodorus , 17 lib. 21 cap. Sic equitatus 7bejjalici 
virn , fi turmatim & acie jufta pugnent , iuftineri vix ac ne 
vix quidem poterat. Tolybius, 4 lib. 8 cap. Ad rem Lucanus, 
6 Pharial. 396 verf. 

Trimtts ab xquorea percufiis cujpide faxis 
Theffalicus fonipes , beUis funalilus omen , 
Exiluit > primus chalybem , frxnofque momordit , 
SpumaVitque noVis Lapithae domitoris habenis. 

Quid quod TJieJJali omnium primi in arte equeftri excel- 
luere , ut Telethronii Lapith<e. 3 ac Qentauri; Thoioen , OJJam, 
Othryn , aliofque TheJJalide montes inhabitantes , quorum 
mentionem faciunt Vir^ilius , 3 Georg. 1 1 j veri. Statius , 
9 7beb 220 verf. 10 7beb. 222 verl. 8c 2 Acbilleid.yyft verf. 
&c. Unde & in Tbefjalia primo confpectus fuit equus, cui 
nomen Scyphius. 'Pindar. interpnes in 4 Vytbior. ValerJProbus 
ad F/r?. 1 Georg. Sed infpicias Plinium , 7 lib. j6 cap. 

Crater poculum cxteris eft majus ; heroicis enim tem- 
poribus fignate largius potatum 5 utabunde poetarum car- 

K 3 mina 78 S E L E C T A 

niina demonftrant. Prxfertim Centauri, genere Ibeffali, 
ebrietate apudPoetasinfames.Quamob rzmOvidiusJPtruboi 
& Hippodames nuptias, Lapttbarum Centaurorumcpiz intempe- 
ftivam pugnam defcribens , Eurytum hiice, 12 Metairu 
noveri. alloquitur: 

Nam tibi /<£Vorum fevifiime centaurorum 
Eury te , quem vino petlus, tam virgine Vifa 
j4rdet; & ebrietasgeminata libtdine regnat. 
Videas cjuocjue i Art. Amandi, J03 veri. Vtrgtlii 2 Georg. 
455 veri. &c. Stejicborum Lyricum , & dehoc cratere fpe- 
ciatim JuVenalem , 1 2 fat. 44 verf. 

Urn? cratera capacem 
Et dignum fuiente Pholo : fcilicet Centauro. 

L. 
fiiana fedens , arcumque remiifam dextra retinens. 
ao. Atk . . Aper. 

Nummulus obfcuritate priori minime inferior. Non 
enim hic aufim legere Atboitarum ; quorum tamen num- 
mos oftentat Golt^ius, Grac. 24 Tab. ut nec Atbenienftum , 
Sc multo minus Mtolorum ; licet adfit Diana, Ipretae reli- 
gionis afpera vindex , Qalydonnt , regno Oenei ( qui , ea 
negle&a, diis omnibus frugum primitias obtulerat) aprum, 
agros paffim vaftantem, & armenta agricolasque tollentem 
immittens. Ovidius , 8 Metam. 282 verf &c. 

Aper ne ergo eft ille Calydonius , J&toliam infeftans? nam, 
prxter hunc & Etymanthium , in Erymantbo, Arcadt<z monte, 
ab Hercule occifum , tertium , magnitudine vel eximio 
robore celebrem , aprum apud authores non invenimus. 

SaU 


NUMISM. ANTIQJJA. 79 

Saltem Martldis hofce conjungit , 11 lib. 6o epigr. ubi fic 
Lydia canis , ab apro interfe&a : 

Fulmineo (pumantis apri fum dente perempta y 

Quantus erat Calydon , aut , Erymanthe , tuus l 

Tabula Nona. 

LI & LII. PELOPONNESUS. 

'Eftudo , cujus dorfi fpina nodulis o&o diftin&a. 
Area quadrangulans , fimiliter ofties divifa. 
'Veloponnefus . nomen habens a Velope , Tantali VbrjgU 
regis filio (quipopulum e Vbrygia in hanc terram , bar- 
barorum antea habitationem , adduxit. Hecauus, apud 
Strab. 7 lib. 222 pag.) undiquemari cingitur,pr£terquam 
ubi Qorintbicus ifthmus continenti GrxcU anneditur. Fi- 
gmk,(Viony/io , Mela, 2 lib.3 czp.Solinoque , 1 2 cap. docenti- 
bus) ob finus & promontoria , queis ut fibris littora ejus 
funt inciia , platani folio non abfimilis : quemadmo- 
dum a Job.Laurenbergio , Gr*c. Ant. Hpag. non eleganter 

depingitur x 

In noftro tamen nummo teftudini aflimilatur, forte 
ob prominentiarum , five promontoriorum , maximein- 
fignem Qhelonatem , urbemque proximam Chelonen , h. e. 
teftudinem. Vlinius , 4 lib 5 cap. Hodie Capo ii Cbia- 
ren^a. UndefortafTe fic I. Quint. FUmuvus apud Livium, 
36lib.33 cap. Sintilem inquit, pojfefiionemejus in/uU (Pe- 
loponnefi ) cenferem Achans ejje , author efiem Senatui 
Populoj«e Romano ut eam Vox babere finerent : ctterumficut 

teftu- So S E L E C T A 

teftudinem , ubi cotlecla in Juum tegtmen efl , tutam ad omnes 
icluslideo, ubi exerit partcs aliquas , quodcunque nudaVit 7 ob- 
noxium atqueinfirmum habere : baud difitmtliter Vos Achxi, Scc. 
Eadem fere Ytutarcbus, in Flamm. ioo pag. hoc modo : 
Achxis quidem Zacynthum in/ulam Jtbt Vtndtcare intendenl 
tes dehortans periculo/um fore dixtt quemadmodum teftudinibus 
extra tejlam , ita ipfts extra Peloponnefum caput protendere. 
Ts 7 odi & t rearum fe&iones ( in priori quinque & in pofte- 
riori nummo oct.o) non adeo totidem promontoriaquam 
partes divifionefqueinfula? hujus celebratiflimserefpiciunt. 
Sunt autem hx : 

i. Qotmthia. z. ^icyonh. 

3. Jchaja. 4. Elis. 

5. Mejjenia. 6. Jrcadia. 

7. Laconica. 8, yirgta. 

Sed videatur de hifce divihonibus,prxter Thucydidem , 1 Jib, 
Joh 'Bunonis ad Yhil. Cluyeri 4 lib. 7 cap. iliuftrationes. 

LIII. iETOLIA. 
YaUaiis galeatum caput. 

AiTnAHN. ALtolorum : Hercules ftans , dextram lco- 
nis exuviis involvens , lxvamque clavaeimponens. 

YaUadcm hic denuo exhibemus , Gricorum perpetuam 
fautricem; de qua ad decimum rVl. quippe 

1. Achilli & 2. L7>y?i auxilio venit ; quemadmodum 

adnonum N. notavimus. 
3. Viomedi JEtoiorum duci , ad Irojam cum cxteris 
c7;-4i/j pugnanti, fuit fubfidio. Homerus-, j &feq. NUMISM. ANTIQJUA. Si 

lliad. eique fatale fimulacrum Trojanis exofis eri- 
piendum conceflit. Virgdius , i JEneid, i<5y verf. 
Ovidius , 13 Met. 344 verf. 

4. Tydeo , patri hujus , Oenei regis filio , Ihebani belli 

tempore, opem tulit. Statius, 8 7'foi. 7i3verf. 

5. J^t/ow/ , vellus aureum petituro , auxiliatricem por- 

rexit manum , Argo navim fabricans. Val. Flaccus, 
1 Argon. Seneca , Med. 365 verf. Vide quae ad 
fexagefimum noftrum N. 

6. fietleropbonti, Glauci, Qorinthtorum regis filio, fiiccurrit, 

dum fraeno injeclio pegafum domat ; unde Chalinitis^ 
h. e. Frxnatrix , di&a. ^Paufanias , Corinth.161 pag. 
Videas inferius noftrum 126 N. 

7. Herculi deniqueadftitit,Z±«r>;/?/;e/ regis mandatacru- 

deliflima exequenti ; ex gr. Hydram ad flumen 
Jmymonem fagittis configenti. faujanias , Eliac. 
prior. 588 pag. Hinc, apud Golt^ium, Sicil. 9 Tab. 
in Heracleenfium nummis , Hercules Nem^um leo- 
nem pe&oris attritu fuffbcante , no&ua [fatladis 
ales) leonis armis infidet. Ita & hunc adjuvavit 
in duello contra Cycnum , Martis filium. Hefiodus> 
in Harc. Scuto. 

ALtolia ad orientem Locros O^olas habet vicinos , meri- 
dionale vero ejus latus )onius finus alluit ; dum ab occidente 
amne Acheloo ab Jcarnania dividitur , & a feptentrione ad 
Qoracem montem porrigitur. Verum videas de hac Stra** 
bonem apud Lud. Nonwum ad Golt^ii Gr<ec. 7. Tab. 

L J-Jcr 8i S E L E C T A 

Hercuks eft non ille antiquiflimus , &zyptius ; de quo 
Diodonts, lib. 1 7cap. Tacitus, i lib.2<5cap.neque Tyrius- de 
quo Juftmus , 44 lib. 4 cap. & nos fuperius, ad 28 N.neque 
Lybicus ; de cjuo Pan/awas , in '?/w. Sotinus , io cap.. 
7/Sta ffr.Origin.14 lib. 6 c&p.Silius, 1 2 B.?/w 497 pag neque 
Qreticns, five lelchimus , Olympici certaminis author; de. 
quo DioJornSj 3 lib. 74cap. neque ^omanus , five Sabinus- 
Sancus; de quo ^irro, de L.L. 4 hb. Ftftus , 'Propertius, 
4 lib. 10 eleg. neque Germanus , five Qelticus ; de quo 
lacitus, Mor. Got o cap. Lucianus, Herc.Gall. 1 cap. 
verum Thebanus , Amphitryoms filius , horum omnium fai 
migeratiiumus ; cum quo Jchelous , ^o//> amnis , D74- 
w/r* , 0e»ei filiae , quoque nuptias ambiens, in ludte certa- 
meninfeliciter defcendit. 0Vfc//«j , 9 Met. 31 verf. /)/'o- 
</ow, 4 lib.3 j cap.SVr^, 1 o lib.3 1 5 P- Hjginus, 3 r Fab.Cui 
poftmodum Dejamra, zelotypia furens ob fibi prxlatam 
Jolen , veftem venenatam-mifit , atque hoc modo necis au- 
thor fuit. Sophocles , in Trachin. OVidius , modo citatus, 
o Metam. is>7vcrf.Se>ieca, Uerc Oetcei, 571 verf. Verum de. 
Hw«fe plura iuperius , ad j, 6, ij, 16, 17, 26, & 28 N. 

LIV. C ROTO N, ./**//*.. 1 

Aquila cervi capite infiftens. 

?po. Croton : Tripus. 

De Aquilarum felki augurio nihil hic repetemus; fatis 
fuprafcripta ad 1 , 18, & 23 N. de hac tamen noftra fic 
appofite Jnftinnsy 20 lib. 3 cap. Vugnantibus Locris ( cum 

otonienfibus ) ab acie aquila numjuam recefit, eo/aue tam 

dm WJMISM. ANTIQUA. 83 

diu circumVohVt quoad Vtncerent. Nifi 6e aliam victo- 
riam refpiciat aquila ; nempc BrunJufien/em forte : quippe 
urbis Brundufu ( defcribit Lucanus , t ?/wr/. 610 verf) 
portus, frequenti utrinque flexu, cornua cervini capitis re- 
praefentat; unde rede b^}^ dicitur , quod, Mejjapio- 
rum lingua, cervi caput fonat. Strabo , 6 lib. i o j pag. 

Ita,proculdubio, in fimilem vi&orix memoriam , in 
Troadenji N. apud VaiUmt , Colon. 320 pag. aquila bovis 
caput ; in Adranenfium N. apud Goh^tum, Stctl.6 i ab. lepo- 
rem ; in Tydnenfi noftro luperius , 1 N. ferpentem calcat; 

(Voro?/ , Jchxorum colonia ( defcribit LiVius , 24 /iJ. 
3 c^/7. ) halle oppidum in Bruttiorum regione, ad finum 
Tarentinum 1, juxta JEfarum , ex oraculi Delpbici monitu, a 
MyfceUo conditum ; ^^/0 urbi & Lacinio promontorio 
vicinum.Sf ™£o , 6 lib. 1 8 1 c. nomen habens a Qrotone , Her- 
culis ex Htfpania redeuntis hofpite ; cujus jufTu, in gra- 
tiam Qrotonls , imprudenter ab eo interfecli , urbem con~ 
ditam fuiiTe docet QVuTm , 15 Met. 22 verf 

Patrias a%e defere fedes ; 
I/^/e Jilw/z lapidojas ^ELiaris #&/<& 

& mox, 48 verf. 

Grates a%it iUe parenti 
Amphitryoniadae : ~\>enti\qw> faVentibus rfquor 
NaVwat Jonium ; Lacedsemonium^tte i arentum 
t&roeterit t & Sybarim , Salentinumj«e Nexthum, 
Thurinosjwe finus , Temeien^we & J a pyg* s ar ^ a > 

L 2 Vx^ $4 SELECTA 

V\xque pererratis qu& fyeclant littora terris , 
JnVenit ^farei fatalta ftumirits ora ; 
Kec procul btnc tumulum , fub quo facrata Crotonis 
Offa teqebat bitmus \ jufaque ibi moznia tcrrj 
tondidit , & nomen tumulati traxit in urbem. 

videas & Sttidam, Jamblicbum, de vit. Vjtbag. o cap. Art- 
ftop/.\ Scoliaften , in Nub. Viodorum , 12 lib. o cap. 
urbs falubris , athleticae rei ftudens , bellipotens , vi&o- 
riaque contra Locros animofa. {pytbagoreorttm habuit fcho- 
lam , & civem Milonenu Strabo , loc cit. Vionyftus , £#- 
ftacbiuSj &c prxterea 8c Junonis Lacirit* templum no- 
biliffimum. LiVms , loc. modo cit. Sed videatur CluVerus, 
Ital. Ant. 4 lib 1 j cap Sc Golt^ii^ Ma^n Gr<zc. 19 Tab. 

Tripus , (m quo quoque facrificabant arae loco veteres) 
fignificat ApoUtnt facra in eo oppido fieri folita; hoc enim, 
Qelpbico authore, conditum, 6c huic , bello adverlus 
Locrenfes ingrucnte , decimx prsedis a Qrotoritenftbus votae. 
Jufltnus , lib. modo allegato. Videas interim de tripode 
ApoUirits qu^ead vigefimum quartum NL 

Denique & obiter obferva (cum 'Begero , 1 78 pag. } no- 
tam ? in Crotonienftum , ut in Syracufanorum nummis , locum 
K obtinere. 

LV. DYRRACHIUM, MacedonU. 

atp. . . . innor. Dyrracbii ; Fbilippi : Alcinoi quadran- 
gularis hortus. 

meniskos. Menifcus: Vacca la&ans vitulum j appo- 
fito navis clavo. ftyr- NUMISM. ANTIQJJA. % 

Vyrrachium ( defcribit Lucanus , 6 lib. 1 7 & feq. verf ) 
olim lUyrico , poft MacedonU attributa urbs , Epidamnu s 
antea dicta , Corcyraorum , duce <?halio Qorinthio , colonia 
maritima Strabo, 7lib.nopag. Mela y i iib.3 cap. Ihucydi- 
des, 1 lib. ubi lepidiflimorum fuorum Mencechmorum fcenam 
ponit nobilis ille Sarjinas. 

Vocatur avt^^o^ , quod ibi , cautium afperitate, difrT- 
cile iittus ; at mox , euphonix gratia , At^y<t%«ov. Euftachius. 
Hodie "Hagufa ,• verum legequas ad Golt^ii Groec. 1 Tab.late 
profequitur eniditiffimus nummorum illuftrator Nonnius. 

Jlcinoi hortus Qorcytorum conditorum ( vide & hune in 
Corcyr* Nummis, apud Goh^ium , Inf. 1 Tab.gratiffimaeft 
memoria 5 Corcyr* enim (in qua Thdices , Alcinoo rege, 
habitarunt ) pomariorum tanta fuit fertilitas & copia ,ut 
fru&ibus pramiaturis novi mox fuccederent. l T nde Star 
tius , 1 Sytv. vill. Ttburt. ManL Vopifci, 8iverf. 

Quid hifera Alcinoi" laudem pomaria ? "Vofque 

Qut nunquam Vacui prodifiis in aera rami 
Martialts, 8 lib. 68 epigr. 

Qut Corcyrsei Vtdit pomaria regis. 
Vacca la&ans nihil aliud fignat quam agros urbis com- 
pafcuos & fertiles , civefque agriculturx ftudiofos : quem- 
almodum clavus potentiam maritimam fignificat ; de quo 
fuperius, ad $6 N. 

Vox Vhiltppi vel Menifci nomen monetariorum prgefe&i, 
pr^toris , tribuni r vel Toletx alicujus refert. 

L 3 TA- 86 S E L E C T A 

L V I. I 

atp. nATSANiA. Vjrracbii ; Vaufania : Hortus Akinoi. 
Vacca ladtans vitulum ; addito monogrammate. 

De omnibus modo dictum ; neque VaufanU nomen 
. aliud quam pnefe&um aliquem Vyrracbienfem fignificat. 

Tabula Decima. 

LVII. MACEDONIA, ] 

Slleni caput barbatum , pampinis cinctum. 
m a k e a o n n n. M acedonum : Corona hederacea. 
Silenus 'Baccbi efl: cducator, lenex calvus , aiello ple- 
rumque ve£tus ; cujus meminere Ovtdius , i lib. de Arte, 
16 verf. 4 Metam. J43 verf. Nemefanus, 10 eclog.& Seneca 7 
Oed. 419 verf. 

Te fenior turpi feauitttr Silenus afeUo , 
Turgtda pampineis redimitus tempora fertis. 

Corona hederacea ftaccbum quoque fpe&at , qualem de- 
fcribit Statius ,7 7beb. 651 verl. 

Clypei penetrabile textttm 
TaUentes hederx Nifxzqueferta coronant. 

Attamen non folum fiaccbi ( vide 37 N. fuperius) fed & 
(Priapiy Satyrorumcpic erat ornamentum. Atbenxus , 5 lib. 
Ibeocritus^ 3 epigr.apud Ta/ca/ium, 1 lib. de coronis, 18 cap. 

In- NUMISM. ANTIQUA. 8? 

Interim refpicit hic nurnmus Macedonum vetufta 'Baccbica 
& firpbeica myfteria; '- donum zclbracum , montem ./Etwwti 
accolentium , furiofis facris ■ fimilia : quorum ritus quo- 
que Olympias , Jlexandri mater , ut Macedonkarum cxterae 
buellae, celebravit. Tiutarchus, in vit. Alexandri , 7 pag. 
unde & illa pampinis ornata confpicitur in cameo , apud 
Leon. Augoflini , 76 imag. ut ad hanc gemmam obfervat 
pluries citatus GRONOVIUS. 

Macedonia, Macetia prius & Emathia dicta, Gr<eci<ei'C~ 
gio nobiliffima,centum & quinquagintapopulorum altrix, 
inter duo maria , JEgxum ab oriente ,. & Jonium ab occafu 
fita, 7braci<ec\uc Sc T>almatU ad feptentrionem annexa 5 a 
meridie denique Epiro terminata. Strabo , Excerp.zlib. 
218 pag. LiVius , 45 lib. 20 cap. &G. apud Konnium ad 
GoliviGrdc. 22 Tab,- 

LVIIL 

JoWj olea revin&um capu*. 

mare a o Nns, M acedonum : Fulmen alatum. 

De JoVe , Macedonum tutelarinumine , & de oleaginea 
corona fuperius ad 6 , 8 , & o N. Erat autem oiea pro- 
prium JovV coronamentum. Tbumutus ^Jov ocap. qui, 
poft Titanas devidos, hoc munere a diis caeteris eft ho- 
noratus. Diodorus, apud Tertullianum , decoron. Militis. 
Sed de JoVis coronis floreis , frondeis , & metallicis, quas 
ei tribuere folet erudita antiquitas , videatur paflim, lib. 
cit. Ta/calius 

Defulmine ad 8 N. ubi & belli typus eft; quo fenfii 
quoque eo ufus eft Claudianus, 1 laud. Stilicb* 107 veri. 88 S E L E C T A 

A prbno defcendens fluminis ortu 
Ad bifilos traclos , & junbla faludibus ora, 
Fulmineum pr<eflrinxit iter. 

Verumde alis fpeciatim dixit z Rapt. (Proferp. 228 verf 

Ni Jupiter , Athere Vulfo , 
Tacificas rubri torfifjct fulminis alas. 

LIX. 

(Palladis ViclorU caput. 

rAior tamiot noniAAior. Caii Topilii quaeftoris : 
quernea corona. 

De Tallade y quaz& Vicloria cognominata , diximus 
abundanterad 18 N. Etde JoVis quercu ad 5, & 8 N. 
nec plura anne&ere vifum. 

Quxftoris nomen video & in altero Macedonum nummo, 
apud Harduinum , in Addend. 579 pag. eftque forfitan hic 
fropilius , e Topiliorum apud ^pmanos optima gente , cujus 
membrum Q. Vopilius Ldtnas , conlul , qui Anuochum Epi- 
pbanem , Antiochi Magni natuminorem filium, S)ri<e fii- 
fiofiim regem, Vtolem<cum Vhilometora opprimere conan- 
tem , afperitate fua JSLgypto excedere coegit. Livius, 
45 lib. ncap. Vaf. Maximus , 6 lib. 4 cap. Paterculus, 
1 lib. 10 cap. luflinus , 34 lib. 3 cap. &c. 

L X. 

Palladis ejufdem caput. 

MAKEAONftN. TAMIOT. AErKIOT. * A K I N N I O r. 

M*- NUMISM. ANTIQJUA. 89 

Macedonum. Qtixftoris Lucii fholcinii : querna corona. 
De fallade modo : quercus vero I0V1 debetur , uti ad 5 
& 8 N. fcripfimus ; licetalias & Qereri fit facrata , eam- 
que in Cerealibus ( in memoriam glandis , qua vefcebantur 
mortales ante Cereris beneficium ) circumferant ruftici. 
Unde fic Viroilms , 1 georg. 347 verf. agricolarum reli- 
gionem deicribens : 

TSleque ante 
Falcem maturis quisquam fupponat ariflis , 
Quam Cereri , torta redimitus tempora qifercu, 
Vet motus incompofuos , & carmina dicat. 

L X I. 

VaUadis ejufdem caput , intra lauream. 

taiot tamiot. Quaeftoris Qaji. Bos pafcens. 

De VaUade jam di&um ; nifi quis mallet hic urbem 
<%pmam repraefentari : de qua fic Vrudentius , contra Symm. 
1 lib. 2 1 p verf 

Coliturnam (Roma) fanzuine & ipfa 
Morede*, nomen^ loci ceunumenhabetur. 

Adde quod , inftar VaUadis , & a poetis , 8c a nummorum 
exfculptoribus , armata & galeata depingatur ; eamenim 
Claudianus hoc modo'(confer Keronis N. apud ChouVmm % 
161 pag. ) defcribit , in conf. Trob. & Olybr. $} ver£ 

Ipfa , triumphatis quoe po/sidet aethera regnis^ 

dfiilit , innuptoe ritm imitata Minervae. 9 o SELECTA 

Namneque Q&fariem crinali flringere cultu, 
CoUa nec ornatu patitur mottire retorto : 
Dextrum nuda lntm , niveos cxcrta lacertot , 
Audacem retegit mammam , laxumquc coercens 
Mordet gemma finum \ nodtts , quijubleVat enfem , 
Album puniceo pecius difcriminat oftro. 
Mtfcetur decori virttts , pukherque feVero 
jirmatur terrore pudor ; gale#</f/e minaci 
FlaVa cruentarum prcttendttnr umbra jubarunu 

Imaginem vero pete a Fulvio Ur/ino y in nummis pra:fer- 
tim Aureli* , Qorndi<c , Domiti* , &c. gentium. 

Bos illc Macedonirt planam 6: campeftrem regionem , 
fertilem , pafcuis optimis felicem y & boves pulcherrimos 
nutrientem figniflcat. 

. LXII. AMPHIPOLIS, MacedonU. 

JoVts diademate redimitum caput. 

AM^inoAirnN. Amphipolitanorum, Clava intra quer- 
ceam coronam. 

De JoVe luperius iatis. 

jlmpbipolis urbs libera eft Macedoni*. (Plinius , 4 lib. 
10 cap.inter hanc Sc Ibraciam fita. Sic di&aab Agnone, 
duce y.thenienftum , captaquoda fluvio Strymone utrinque 
allueretur , atque ita circumhabijaretur j cum antea 
ISLoVem Via appellaretur. Thucydides , 1 & 4 lib Suidas, 
Herodotus /mPotyhymn. 1 14 cap. Tandem & Qbriflopolis 
nominata, ut hodie Qhriflopoli y five" lermone 7urcarwn y 
Emboli. Jinedo ad Stepban. 78 pag. 

fbk NUMISM. ANTIQUA. 91 

(Pbilippo regi & Atbenienfibus h.xc bellorum caufam prae~ 
buit: quibis occupatam, Ibraci* ademptam, Macedonia 
primoadjecit.DwAr«j,i6 Iib.8 cap.Bello vero Teloponnefuco 
ea duce 'Braftda , proditione quorundam , At benienfibusyvc 
Lacedtmonios , erepta, poftmodum tamen , perinducias, 
iterum iis fuit reftituta. Ibucydides , 4 lib. 

H#c autem fufius enarrata a Nonnio ad Go/^/i Gr<zc. 
2) Tab. De te« & clava , JoWj illa hac Herculis 
fymbolo , fuperhis ; nihilque occurrit quod adjungi me^ 
retur. 

T A B U L A UnDECIMA. 
LXI I. B I A S, MeJfenU. 

CAftoris & follucis laureata capita. 
BIATE. Eques. 
De hoc argenteo nummo fic Hardutnus , Num. llluitr. 
Pop.&Urb. 91 pag. Nummum fic in/criptum Videre nobis 
Jane non licuit : fedextare tamen retulerunt ad nos Viri in re nunu 
maria eruditi. Fuit autem in Meflfenia , qua pars Achaja^, 
bi'«* amnis, tefte Paufania , lik*. MefTen./^. 144. Jmnh 
cornominem ciVitatem appofttam ex nummo eofmgulari , /1 genumus 
quidem eft , admonemur. Hadenus ille : cui hujus genuiru 
nkidiilima pidura , nuper,die 13 Feb. anni 1687, trans-. 

miiTa eft. 

L XI V. 

Incerti alicuius horridum caput. 

M 2 DON- ?i S E L E C T A 

donnoia. Lionnos y & dextris finiftram verfus legen- 
do : Eques. 

Hunc rudem nummum , quemadmodum & priorem , 
intricatiflimae fignificationis , peritioribus enodandos re- 
linquimus : 

Fefja labat mihi pondere cer\ix, 
Et tremefacla cadunt /uccifo poplite membra* 

L X V. THESSALIA. 
JoVis oiea cinctum caput. 

©ESZAAHN. .. AEHANA. .. M E N E K P A T II, 

Tbejfalorum. Alexandru Menecrato: fatias gradiens,ha- 
ftam vibrans & fcutum protendens. 

Jupiter hic exhibetur LanJJkus , cujus mentionem fa- 
cit Strabo^ 9 lib. 303 pag. 

Tbefjalia Gr^cidt regio , hinc Macedo?iiam , Sc illinc ha- 
bens Btotiam , ad mare inter amnem feneum atque Iber- 
tnopylas extenfa ; montibus diftincta viginti quatuor altifli- 
mis ; quorum nobilifiimi Olympus , feiion , OJJa , fwJtts , 
4 ?iirus & Otbrys : fluminibus denique elegantibus divi- 
fa ; fed horum infigniora Jpidamus , Enipens , & Peneus. 
Atde hac coniulendus quoque Nonnius ad Golt^ii Gr<ec. 
19 Tab. 

VaSas haec eft illa Ithonia ab /jZwj? , vicina urbe , nomen 
habens ; a 7bejfalis religiose culta ; cui , debellatis Gala- 
tts , tropaeum erexit rex Epirotarum > Vyrrbus. Vaufanias , 
Mtic 56 pag. cujus templum praeterlabens amnis Quralius 
intrat Veneum fluvium. Strabo^ o lib. 301 pag. NUMISM. ANTIQUA. 93 

VaUaiem vero a bellicofa hac gente praefertim veneratum 
fuifTenon eft adeomirum , cum bellis quoque praefit , qux 
non minus con.fi lio quam viribus geruntur.Sic Virgilius La- 
tinas matres Jiifce verbis eam implorantes, 1 1 ^/j.483 verf 
inducit : 

jirmipotens belli pr<efes , Tritonia Vtrgo^ 
Frange manu telum Phrygii pr*edonis. 

Sed& Qlaudianus deea, & Diana comite, 2 Rapt. Pn>~ 
y?r/>. 20 verf. 

Utraque Virgo ruunt -, b<ec triflibus ajpera bellis, 
Hac metuenda feris % 

LXVL 

JoVis coronatum caput. 

Qentaurus palmae ramum gerens humeris : Infcriptio 
prorfus erofa. 

Centauri , TliejfalU populi , fecus Velium vicinoique mon- 
tes habitantes , primi equos domare , & ex iis pugnare cx- 
perunt. Hinc fabula orta de centauris , humanis partim,. 
partim equinis membris deformibus , nubigenis : quorum 
ficmeminit Lucanus , 6 Vbarfal. 386 veri, 

lUic femiferos Ixionidas centauros 
Foeta Pelethroniis nubes effudit in antns, 
& Statius , 9 Tlpebaid. 220 verf. 

Semifer aeriatalis centaurus ab Offa 
"Defiiit in VaUes , ipfum nemora alta tremifcunty 
Campus equum. 

M 3 Ho^ 94 SELECTA 

Horum autem maxime a poetis celebrati Tholus j qui Her- 
culem hoipitio fuicepit , eique trium lagenarum craterem, 
quemipfeprius obbibifTet , obtulit. Stefuborus , in Lyr. 
& JuVena/is , iupraad 49 N. citatus. & fbiron ; omnium 
juftiffimus , sEfculapii } Herculis , AchiUis , aliorumque he- 
roum magifter & pxdagogus. Statius , 1 Achill. 1 06 verf 
afagittis Herculis infehciter poftmodum lxfus , mortuus, 
&in caeli partem auftralem tranflatus : a Sayttario , in Zo- 
diaco j plane diverius. Ovidius , 5 Faft.413 verf. Mani!ius t 
Aftron. paflim j Hyginus , 1 Aftr. poec. ^Scap. 

Interim hic palmam lasvatenet, prorfus ut centauri illi, 
currum trahentes,in denario gcntis Aureli* , apud f. rfimim^ 
43 P a g- q uan "i lymbolicam imaginem f ab C7r/J/io negle- 
cftam ) C. Julti de Tompcjo Ma^io vi&oriam , in campis 
IhefjaliceTbarlaHcis partam , relpicere , Apoth. Homeri, 
213 pag. contendit fupra laudatus CUPERUS. 

Qualem vero hic nummus notet victoriam , defkiente 
rerum indicio , nelcire co^imur. 

LXVI I. 

e 7. . n. . . Equus dimidiatus recumbens. 

ma Racemus. 

Elegantior & nitidior nummus, huic fimilis , obfcuriffi- 
mah;cc xnigmata fortaise illuftraret Nobis hic hxret 
aqua. Eafdem faltem imagines intueri licet in TofiJonit, 
b.Ttffli, a Doricnfibus conditseurbis , nummo apud Golt- 
^ium , Magn. Grctc. 21 Tab Hunc tamcn non Italia ied 
GracU (quidni Macedoni* . ? ) regioni vel urbi alicui tribuerc 
nobis placeret. Verum ad fequentem tranfeamus. 

LXVIII. N U M I S M. A N T I QJ / A. 95 

LXVIII. 

Neptnni diadematum caput , retro emtnente tridente. 
©essaaqn. TlieJJalorum : Ar<ip navis prora. 
Ncptmms (ncruhv Graecis) inofbis inter fratres divi- 
fione, maris regnum obtinens tridentem, peculiare ejus 
regni fceptrum , gerit. Franc Sivecrtius , aJ Jbr. Ortelii 
Deor. Dearumquecap. Hinc Anfonius, Mojcll. 80 verf. 

Cui cura fecund* 
Sortis , & ccquorei ccfiit tutela tridentis. 

Unde& Troe^enii^ loco Neptuni , tridentem in nummis 
percuifere ; monente Plutarcbo* 

Veteres igitur eum rei nauticae praepofii&re ; verum Sc 
equeftri , poftquam, tellure tridente percuffa , equum pro- 
duxit, cum fatlade certansde nomine /thenarum. OVtdius, 
6Met. 76 verf Lucanus , 6 Tbarf. 306 verf. & optime Virgt- 
lius , i georg. 1 2 verf. 

Huque , cui prima frementem 

Fudit equum magno tellus percufja tridenti, 

Neptune! 
Unde didtus Hippius Gicecis. Viodorus, 5 lib.<5o cap. ficuti 
Confus Tfymanis, qui,in Neptuni Equeflri s honorem, inftituere 
QonJmlia.Varro 5 lib. de L.L. Vion.Halycam. 1 lib. 14 pag. 
LiVius , 1 lib. cap. SerVius , in 8 JEn. flutarchus , m 
tftymulo ; Sc Tertutlianus , Spe£t. 5 lib. 

Hic autem in Thejjaliadivulfis montibus, amni Teneo per 
amceniflima Tempes loca, dedit exitum in mare.Teftatur id 
Clandianusyi Rapt.170 verf.P/Wii* ad inferos iter enarrans» •;. 9 6 SELECTA 

Sic > cum Theffaliam fcopulis inclufa teneret 
Peneo flagnante palus , & merfa negaret 
Arvacoli, trifida Neptunus cufpide montes 
lmpulit adverfos. 

videas &: Senecam, Herc.Vm.1Z3 vcvC.8c Herodotumj 1. 119 c. 
Navis Argo in IbeJJalia eft fabricata ; nempe P^/J"/ , 
qux urbs Vemetriaspoltca, di&a. Lucanus, 6 Vbarj \ 400 verf. 
Statius,! Achitt. 65 verf & quidem a P^tt : quam quoque 
archite&urae praeffe demonttratur VirgiHi^ z eclog.61 verf 

Pallas auas condidit arces 
Ipfa colat. 

Et idcirco , MinerVd , Neptuno , ac Vulcano de artificio 
contendentibus , illa domum efformavit. Lucianus , Her- 
tnotim. 5 18 pag.Oppiawu, Halieut. l lib. Hadrian. Junius, 
1 Emblem.certe ejus confilio ab Argonautis compa&a: qui, 
docente Hygino, i^Fab. omnes TheJJali. De Pd/W<? fic 
modocitatus Qlaudianus, Bell. Get. 14 verf 

Licet omnia Vates 
In majus celehrataferant , ipfamque fecandis 
Argois trahihm jaSlent fudafje Mincrvam; 
Kec nemoris tantnm junxifje carentia fenfu 
fyhora, fedc<efo Tmarii Jovis augure luco, 
Atbore pr<efaga tabulas animajje loauaces. 

fed confule &- Paler. Flaccum , 2 Argonaut. Materia ver6 
caefa in monte Pelio j unde navis hxc Vetiaca trabs Vropertio, 

3 lib. 


NUMISM. ANTIQUA. 9 ? 

3 lib.neleg. & arbor felias Ovidio, 12 Epift. Heroid. in 
lpecie quidem ex alno contexta Jrgo. Val. Flaccus , jir- 
(ton. 1 lib.203 verf.vel e pinu five fago.Orpheus^Argon. Seneca, 
Med. 336 verf. Tbtdrus , 4 lib. 6 Fab.vel ex abiete. En~ 
nius , apud Qtceron. ad Herenn. 2 lib.vel ex eone , h. e. ro- 
bore. (Plinius , 1 3 lib. 22 cap. faltem in ejus carina lignum 
e Dodonaeo loquaci quercu impegit Juno ; unde Sc quando- 
que voce humana loquuta. Jpoflonius, 4 Argon. VaLFtaccus, 
paflim ; Seneca , trag. cit. 349 verf. 

H^ec denique navis, expeditione Colcbica peracta, inter 
aftra collocata. Hjginus , Aftron. poet. 2 lib. 37 cap. 3c 
Maniltus , 5 lib. 24 verf. hifce verbis : 

Et ratis heroum , qtirt nunc quoque naVtgat aftris. 

Tabula Duodecima. 

LXIX. THESSALONICA, Macedonix. 

©essaaonikeqn. Thejfalonicenfium : Urbis genii tur- 
ritum caput. 

k^.beipos. Qabirus : Qabirus ftans ( fimilem Sevuinus 
exhibet, 15 pag. ) dextra capricornum, lxvaque fabri- 
lem malleum geftans. 

7 hejjalonica , MacedonU urbs ,di&aprius Tberme. Strabo % 
jlib. Excerp. 228 pag. in Therm<,ei finus intimo receflii 
fita: a Cajjandro reftaurata , & hinc ab ejus uxore (dc 
qua 28 pag. fuperius ) Thejjalonices nomen fortita. Strabo, 
loc. cit. hodietamen, corrupti nominis fervans veftigia, 

N 4- 9 8 SELECTA 

Salonkhi di&a. Urbs valida & populofa, miflis litteris 
fPauli , gentium Dodoris, quoque apud Lhriftiadas clara ; 
immodicam Ibeodofii fenioris iram magno cum damno 
experta. Meminit ejus Qlaudianus , 2 lib. in { %ufinum> 
278 verf 

Triftior iEmoniis Uff/tt digrejfus ab oris 
Tawebat Macetum fines > murofjue fubibat, 
TheiTalonica , tuos ! 

Plura de hac Nonnius , ad Gofe>u 6r*r. 23 Tab. 

Cyfefe, qux & Ops five 5$m , Srffairai conjux,eadem cum 
Tellure eft habita ; qu*, quia cundta parit , Magna Mater 
dicitur , & urbium turrigeris mcenibus coronatur , ob ra- 
tiones pulcherrime addudas , a Lucretio, 2 lib. 6o6veri. 

Murali^ caput [iimmum cinxere corona, 
Eximiis munita locis qtiod [ufttnet urbes. 

& Ovidio, 4 Faft. uoverf. 

At, cur turrifera caput eft onerata corona? 

Jn primis turres urbibus tlla dedit ? 
Annuit. 

Videantur & SerVtus, Arnobius , aliique in re notiflima. 

Ad exemplum ejus turrigeri quoque genii plerarumque 

urbium, ./lexandri*.Lrpnus,mjEmjil.7¥Zg. %bodi t Seguinus 9 

judicante P E R I Z O N 1 , 2 j o pag. ut Sc Smyrn* , Antio- 

cbi*, Edefi* y Ciay>menarum y 8cc. Tatims, 386 pag. Begerus, 

28opag.&nosinferius, 106, 120, 142, 149, & ijoN. 
r ° » Un- NUMISM. ANTIQJJA. 99 

Unde & ipfam ^omam turritam depingit Sidonius^ carnv 
Majorian. 13 verf. 

Sederat exerto bellatrix peBore Roma , 
Crijlatum turrita caput , cui pone capaci 
Qaftide prolapfus perfundit tcrga capiUus. 

De Qabiris fivediis, five daemonibus , h e. deorum mini- 
ftris,apud prifcos varii varie. Ex obviis ad rem noftram fe- 
quentia hxc excerpfimus. 

Cabiri , K*j3«g« Grxcis , nomen habent ab Hebraico cabir t 
quodfonat magnus , fortis , &c. fic Crfiri , dei m^gi» ac 
potentes. Ger. Vofiius , 2 lib. Idololatr. 57 cap. 

Fuere vero numero tres , nempe : Axieros , h.c.Ceres; 
Jxiocerfa, h. e. Froferpina ; & Axiocerfus , h. e. P/«fo ; 
accedente quarto , ut miniftro & famulante , Qafmtla, 
five QamiUo, h.e. Mercurio. ApoUonti fcoliaft.ad 1 ^rgo- 
■mwtf. apud #i/S«w,loc.cit. & Lud. Carrionem ad Val.Flaca 
1 Jrgonaut. 106 pag. M Meurfium , Gr>ec. Feriat. m 

Qabiriis. 

' Venerati & culti illi apud Samotbraces, a ?f/^« edo&os; 
cum & hi Samothraciam quondam una cum Jthenienfibus 
incoluerint. Herodotus , £«rrr/> 51 cap 

Atcumfacra Qabirorum turpia & obfcxna effent (con- 
fule de Mercurii ftatua citatum Herodotum ) de iis nihil 
efferre neque audire quicquam licebat cuiquam , nifi qui 
de CafoV» effetinitiatus. Unde Viagoras impietatis accu- 
iitus , quod eorum , ( ut & Eleufiniorum ) facra myfteria 
publicaverit & irriferit. Cfwo,de Nat.Deor.3 lib.37 c.Jtbe^ ioo S E L E C T A 

nagor<is ; apolog. pro Cbrijlianis , ad Marcum Sc Commodum, 
Impp. 37 pag. & Vofim \ de Hift. Grtecis, 436 pag. 

Violaverat ea quoque antea rex Cambyfes , in Cabirorum 
templum , alteri quam facerdoti inacceifum , ingreffus ; 
iimulacra , qua: illi.c erant ( multis in ea jocatus verbis ) 
tradens ignibus. Herodotm , Thalise, 3/cap. 

Sic alicjui de Cabyris. Sunt tamen qui ^hoznicum eos 
opinentur deos , Beryti praefertim cultos. Vamafcus , apud 
Tbot. Biblioth. Sanchomaton , apud Eufeb. Prxparat.Euan- 
gel 1 lib.& qui Cabiros homines & Deum Matris facerdotes 
fuiife , nomenque a Cabiro , Berecynthi* monte, accepiffe 
doceant. Strabo 10 lib. apud Vofiium , 53 cap. 

Nec defiint qui Cabhorum ( obfcuram fane ) gcntem 
circa 7 beba* habitafle contendant. Nempe, expugnatis 
Thebis ab Argivorum exercitu , iedibus iuis eje&i , tandem 
in Cabir<eam terram iunt redu&i ; compertumquc eft re- 
rum certiflimis eventis eos,qui religiones horum violaifent, 
inexpiabilis fceleris pcenam effugere nequiiife. Qui enira 
de Xerxis copiis , (duce Mardonio in 'B<eotia ftativa ha- 
bentibus ) Cabirorum templum introierant , five ingentis 
pnedx cupiditate, five potius ad numinis contemptum, 
omnes, infania correpti , partim in mari icit abjecere , par- 
tim de prxruptis rupibus praxipitavere. 

Poftmodum , Alexandro Ibebarum urbem & agrum per- 
vaftante , Macedones intra Cabirorum fanum irruperunt, 
verum cun&i, caditus miflis ignibus,ex animati iunt. Taufa- 
nias , $<eot. 414 & feq. pag. 

Denique & demonftrant non pauci eos ^a/pyas- fuiife vo- NUMISM. ANTIQUA. ioi 

vocatos, Mulcibere, h. e. Vulcano , & Cabera (Trotei Rliz) 
genitos ; mortaiibufcjue eos seris ferricjue mulcendi artem 
conceffifTe.Sw/t/^, apud Harduinum,id Lhefjalonic. N.203 p. 
lis autem , five diis five damionibus , agros regionefque 
integras religiofiffime dedicabant. Sic enim de fiipra no- 
minatis PelafgisVion. Halycarnaficem , 1 lib. 10 pag. Quum 
enim Pelasgi tnagro /uo/lerilitate rerumque omnium penuria labcr 
rarent , Jovi , Apollini , & Cabiris fe rerum omnium y qu<c in 
pofterum nafcerentur, decimas oblatura* "Voyerunt. Et de Tergame- 
nis'Paufanias , Attic. 28 pag. Quam l>ero Pergameni incolunt 
terram , eam Cabiris facram futfie perhtbent 

Itainhorum honorem Cabiria certamina Jhefialonicee 
celebrataj tefteNummo Gordiani apud Mcrdltum, 13 Tab. 
Lxva malleum geftat hic nofter Cabirus , utfilius Vnl- 
cani y cjui, rabrorum deus,cumfabrilibus inftrumentis poni- 
tur in Lemniorum (apud cjuos ipfius orlicina) N. apud 
Golt^. Grrtc. Inf 13 Tab. 

Dextra autem capricornum , Zodiaci fcilicet decimum 
fignum , quod fol menfe Vecembri ingrediens , fblftitium 
facithybernum. Cum vero Aries in Jntiochienfium , Leo 
in fieryten/ium , Taurus in Cyrrheftarum^ Sagittanus in Bo- 
ftrenorum 3c Singarenorum , Capricorni deniquein Zewma- 
tenfium nummis , (apud VaiUant y de Colon. & Munic. 
330 pag.) hofce populos annum fub iftis fignis inchoare 
fignificent , quidni Capricornus hic notat tempus certa- 
minum ludorumque folennium , cxhibitorum Ibefialonicxl 
qpzyitinzLemnOyVntcani hanc prolem f iimpfit prote&orem. 

N 5 LXX. «■oi S E L E C T A 

L X X. 

JoYis olea coronati caput. 

©EzsAAONiKEflN. IbeJJalonicenfium : Aquila fulmini 
trifulco infiftens. 

De Jo\e &oleaipfius Olympia fepeiuperiusj deaqui- 
Jaitidem & fulmine ad priores tabulas. 

L X X I. 

JoYis fimile caput. 

©E22AAONIKE12N IbeJJalonicenfmm. Navis roftrata 

prora. 

De JoVe diximus. 

Navis haec pars quid aliud indicaret quam maritimx 
hujus urbis induftriam ac potentiam ? quod de apluftre ad 
33, &declavo five temone ad 36 N. fuperius confir- 
mavimus : nifi vi&oriae alicujus navalis hanc veht effe 
argumentum. 

LXXI I. 

Mercurii laureatum caput;prominente a cervice caduceo. 

OESZAAONiKEHN. TbeJJalonicenftum : A\>oUo nudus , 
pelle amidtus , ftans , lxva pedo paftoraii innitens , dextra 
vero lauream capiti imponens : appofito quoque mono- 
grammate. 

Mercurius , Hermes Gr<ecis , mercatorum eft pncfes 5 de 
quo diximus ad 41 N. a virga, fivc caduceo liio di&us 
caducifer Ovidio , 2 Met. 7°** verC 

Hinc fe (uflukrnt pafibus caducifer alis. 

1 T Y NUMISM. ANTIQUA. 103 

Hic autem caduceus Mercurii eft infigne etiam apud 
JEgyptios. Jpulejm, 1 1 Metam. 262 p. Lucianus, &c. Hinc 
Herm-Anubis apparet , canino capite,lasva tenens fiftrum, 
& dextra caduceum , in N. Hele>i<e y ayud Tatinum, 483 pag. 
' ApoU hiceft Komim , h e.paftor, dequoad 24 N. 
fuperius ; quem hifce verbis alloquitur OVtdim , 2 Metam» 
680 verf. 

Itlud erat tempm , quo te pafloria pellis 
Texit; onusdextrx baculus fyhefiriso\i\*\ 
Alterius , difpar feptennis fiflula cannis. 

Nempe cum in terris exulans,caelo expulfus a )o\>e, propter 
interle&os Cyclopas , Vulcani miniftros , Jdmeti , regis 
Tbertornm, mThefJalu, armenta pafceret 5 ejusqueboves 
in foeminas , gemellos parientes converteret. Euriptdes , 
in Alcefl. praefat. Apotlodorus , 3 lib. Biblioth. 199 pag. Bygu 
ms y 49 cap. Kw, &c. licet JpoHinem Jdmeto, ipfius 
amore captum , ferviifle tradant Qatlimachus , eumque fe- 
quens »«to, 2 lib. 3 eleg. & 3 lib.. 4 eleg. & OVidius, 
Heroid. 5 epift. 151 verf. 

Ipfe repertor opis yaccas paVtjfe Pherseas 
Fertur, & a noflro faucius igne fuit. 

denique Seneca, Hippolyt. 196 verf. 

Theffali Phoebus pecoris magifler 

Egit armentum , pofttoque pleclro 

Impari tauros calamo yocaVtt. 

Lau- m S E L E C T A 

Lauream fibi imponit , ut vi&or de Satyro Marfia, quem 
tibiae cantu vidum fufpendit , & cute nudavit. Jpulejus j 
i lib. FJoridor. elegantiflimc , 341 pag. praeter Ovidmm 
6Metam. 387 verf. & 6 Faftor. 707 verf. Diodorum, 3 lib! 
59 cap. ik Xenopbontem , Expedit. 1 lib. locum certaminis 
m Thrygta\ ad Maandri fontes,edocet Strabo, 1 2 lib.397 pao-. 
dequoficetiam C latt ^nus y in Eutrop. 2iib. 2j6verf. 

£fo ® Apollinea i#fa teftudine pa/hr 
Sufpenfa memores illujtrat pelle Ceknas. 

Excoriationem vero ipfam 2Vfcro»w exhibet artificiofum 
figillum, apud Abr. GotUum t Dadyl. n 1 gemm. & 
Cboulium , Relig. Ant. 196 pag. 

L X X I I I. 

TSfihrM dea, gradiens, palmam laeva geftans, coro- 
namqueelatadextra q. oftentans. 

© e s s : a a o n : k. e o N . Tbeffalonicenftum : intra coronam. 

Refpicit hic nummus non quidem raptas manubias , & 
hoftium capta caftra ; fed folennes ludos ac facra certa- 
mina Ibejffatonica celebrata. IndeenimSc Gfyw*, inCirco 
fimulacrum Pitlori* pompae prxferebatur. Docet Ovi- 
dius , 2 Amor. elee. 2 

Sed jam pompa venit : 'linguis animifque faVete : 

Tempus adeft plaufus ■ aurea pompa Venit. 
Trimo loco fertur fparjis Vidoria pennis. 
V ldeas &de Pitloria Circenfi Martialis fupra 18 pag.citatum 
carmen, nobiliflimi aurigatoris epitaphium. 

Quare NUMISM. ANTIQJJA. io£ 

Quare etiam ejus fimulacnim in theatri fcenis pofitum. 
f)io , 37 lib. ubi de prodigiolb , cun£ta proiternen- 
te vento. confulatur Onupbr. TanYmius , de Lud. Circen* 
fibus, i.lib.i7.cap. 

Corona quoque hxc ludorum folenne prxmium. E^e 
enim in certaminibus , etiam fcientiarum & artiurn, diverli 
planegeneris. 

i. C}xjci enim illas e vioiis paratx tragoedis 5 ibw 
demque ex olea com^dis. 

i. fervami ex hedera concinnat^e citharoedis : e rofis 
veroinomni genere vi&onbus. 

3. NicomeJU connexa? frondibus querneis , inter- 

mixta glande. 

4. SarJibus, denique confutx e chry;antho flore ; quam- 

obrem quoque & ipfa certamina di6la chryfan- 
thina, &c. Videatur infcript. Gruterian. iopo pag. 
apud Harduinum ad CaracalU SarJianum N. 
438 pag. 

L X X I V. 
JoVis coronati caput. 

eEssAAONiKH. 7beJfalonica : Leo decurrens. 
De JoVts oleaginea corona fiepe iuperius ; coronatum 
vero hic numen illud apparet ob facra in ejus honorem 
celebrata certamina. 

Anautemleo (videfupra 18 pag. ) regem Lyfimachum 
fpe&et, afferere non aufim ; certe Demetrium MaceJonul 
expulit , conciliatifque fibi procerum animis , eam totam 
occupavit. Jujlinus , 1 6 lib. 3 cap. 

O TA~ 106 S E L E C T A 

Tabula Decima Tertia. 

L X X V. 

Qatladis VtclorU caput. 

©ezsaaonike. . . Ibejfalonicenfium : Equus effraenis,. 
libere decurrens : inter ejus pedes pofito fulmine. 
De hac Tatlade fuperius , 24 pag. 
Equus Macedoniam notat , equos prxftantiflimos pluri- 
mis in locis nutrientem , ac Tbeffali<e , laude equeftri mul- 
tum pollenti , minime cedentem. (PelUos enim equos 
( TeUam , Macedonum urbem , inferius exhibebimusj in. 
Qynegetico commendat Gratianus. 

Fulmen JoVis cultum peculiarem innuit, 

LXXV I. 
Jupiter iterum, capnt tonfctfoliis ornatus oliVte. 
. . . . zaaonikh. 7'beJJalonica: Capras dux petulan* 
ter fubfilientes. 

De JoVe quid addcremus poft toties repetitar 
Caprae regionis pinguiftimam tellurem , pecorifque 
profperum incrementum fignificant. Audiamus rurico- 
lam Virgilium , 2 Georg. 5 24 verl. 

Ubera Vaccd, 
Latlfa demittiwt , pinniesaue in gramine Leto 
Inter fe adverfis luclantur cornibus /W/. 
Et Lucretium, 2 lib 320 verl. 
Et fatiata agm ludunt , blandeque conifcant 
h e arietant,juxta Qnjntilianwn, Inft. 81ib. 3cap. e Qic in 
Tifonem. LXXVII. NUMISM. ANTIQJUA. 107 

LXXVI I. 

Dian* , five VelU Nemoralis mitratum caput. 

©EssAAONiKEP-N. 7beJJatonicenJtum : Pharetra , arcus ? 
& fagitta. 

T)tan<£ Aorotcra , i. e. Penatricis , five Elapbic* , h. e. 
Qervos conficientis , meminimus ad 35 N. Quam praefer- 
tim coluere Macedones. Tolybius , Excerpt. 1463 pag. 
venationibus eofque dediti , ut apud illos in cama nullus 
accumberet , nifi qui aprum extra retia trucidaffet. Ideo 
Caffander , triginta quinque annos jam natus , cum patre 
camavit in fedili , quod ( licet validus & peritus venator ) 
eo certamine nondum defungi potuiffet. Atben<cus , 1 lib, 
14 cap 

De pharetra & arcu ipfius, Qlaudianns ad Honorinm^ 
4 conf. 160 veri. 

Tibi fctpe Diana 
Mamalios arcus > yenatricesque pharetras 
Sujpendit. 

Videas 8c Vtrgdium , 1 JEw. 500 verf. Horatium , 4 lib. 
6 od. Silium , 15 B. Pun. 686 pag. (Prudentium , in ^omam 
281 verf. aliosque paffim. 

Hinc & Vian* Dttlywu-e , h. e. fytiari* , cognomentum 
tribuere prifci, quod retibus dele&etur : quipperete JV*™^. 
Quanquam aliis Dtclynna nomen habeat , a comite Srifo* 
mani , i. e. dulci Vir^ine \ qu# Minois , Qreta regis , vim fu- 
giens , & de monte fefe praecipitans > in pifcatorum retia 
incidit. Qallimacbus , hymn. in Vtanam^ 190 verf Strabo^ 

O 2 10 lib. io8 S E L E C T A 

lolib. 330 pag. Diodorus , 5 lib. 77 cap. Taufanias , Corintb. 
271 pag. Antotu Liberalis , Metam. 40 c. Virgiiius , deni- 
que in Ceiri y 44 pag. 

LXXVIIL 

©Eos. Deus : Julii C<tfaris laureatum caput. 

OES2AA0NIKEHN. Thefialonicenpum : OclaYii nudum 
caput. 

Cajus Julius , Luc. Qxfaris (de cujus morte lubitanea 7V/- 
?tius , 7 lib. J3 cap ) filius , a conjuratorum manu, Cafiio 
Sc 'Bruto principibus , fcedum in modum, anno 56 xtatis 
luae , interemptus , in Deorum numerum relatus ?/? , non ore modo 
decernentium , fed & perjuafione "Vulgi. Siquidem ludis , qtios 
primb confecratos ei hares Auguftus edebat , JieUa per 7 dics 
continuos fulfit 5 creditumque animam efie Cxfaris , in c<e!um re- 
cepti. Sic Suetoniusy 88 cap. T)io , 45 lib. 174 pag. alii- 
que noti. Hinc Ovidius , ita JoVew filiam Venerem allo- 
quentem introducit : 15 Metam. 818 verf. 

Uf Deus accedat coclo , templisque couxtur 

Tu facies , natusque tuus ( Oclavius) qui nominis b<ercs. 

Impofitum feret unus onus , crfpque parentis 

Nos in beUafuos fortifiimus. ultor habebit. 

dixerat 746 verf 

Cxfar in urbefua Deus efl. 

Unde Val. Maximus , 1 lib. 8 cap. 8 exemp. hoc modo 
parricidam Qafiium affatur : Non occideras tu quidcm Cafli 
Cxfarem 5 neque enim extingui utla divioitas potefl ; fed y mor- 

tali NUMISM. ANTIQUA. 109 

tali adbuc corpore utentem Vwlando , meruifli nt tam infeftum 
haberes Deum. 

Notemusobiter hic , ut alias in omnibus genuinisnum- 
mis , imperatorem hunc macilentum & exfanguem , quem 
ore paullum pleniore facit, 45 cap. Suetonw. Scilicet 
haxfacies ei procul dubio a curis & vigiliis , ex infigniejus 
ambitione reiultantibus : obfepvantibus Tatino , ad cap. hoc 
Suetonii, & *Be%ero , 73 pag. ad Cafaris imaginem in gemma. 
Et tamen ipfe , ita emaciatus , Bruti Qafiiqut pallidam 
gracilitatem ferre non valuit ; quemadmodum docet 
Tlutatcbus j in Jul. n6 pag. 

Denique hic nofter Julius calVttii deformitatem iniquifime 
ferens ■■, ex omnibus decretis fibi a Senatu Populo</«e bonoribus , 
non aliud aut recepit aut ufurpaVtt libentim quam jm laureae per- 
petubgeflandit. Suetonim , citato modo cap. Encurquo- 
que in hoc egregio nummo laurea caput Q/faris fitredimi- 
tum: Caeterum nonhic diadema laureae adiundtum, velut 
in Impp. fequentium capitibus. Hoc enim, corona lauri 
circumvolutum , eiiAf. Jntonio, Lupercalibus , inipfis 
Roftris , oblatum , bis repulerat Cafar y confequente uni- 
verfi populi applaufu. Gcero , 2 fbilipp. in Antonium, 34 
cap. Plutarcbus, in C<ef 1 14 pag. Sc Jnton^ii pag. 

OclaVtum , Caji OclaVti ( de cujus obitu Suetotrus , 4 cap.) 
filium, 18 annos natum , ex OtlaVia familiain Juliam tranf- 
latum , & ex teftamento haeredem, Qafari- optime -conjun- 
xere Iheffalonicenfes , ut ei ad gratulandum proximi: fuic 
enim in Macedonia, nempe JpoUbni* , quo tempore avun- 
culus fym* fuit interemptus. Taterc. 1 iib. 59 cap. Dio , 

O 3 45 lib - iio S E L E C T A 

4j lib, 272. pag. Sedfeftinemus ad alia, illuftrantes no- 
ftras obfervationes magis requirentia. 

LXXIX. 

©eos. Deus : Julii lauro cinctum caput : figillo aliquo 
circa aures profunde fatis impreffo. 

0EssAAoNrKEi2N. Tbefjalonicenfium : OSlaVti nudum 
caput. 

Pergamus. 

LXXX. 

0Eos. Veus. Julii lauro ornatum caput : figno a prio- 
ri diverfbcirca aures appofito. 

0ES2AAONIKEHN. Tfjejfalonkenfium : OclaVu nudatum 
caput. 

Tranfeamus ad fequentem. 

LXXXL 

sebastos. Jugujlus : Otla vii Augufii capu t , horrido 
capillitio deforme. 

eEisAAONiREnN. Tlieffalonicenfium : Equus libere 
oradiens. 

Augujli circa capillos negligentiam , in hoc nummo 
confpiciendam , Suetonius , 79 cap. hifce verbis defcribit: 
Omnis lenociriii ne^ltgens , & inca/nte comendo tam incuriofus, 
at raptim compluribus finul tonfonbus operam ctaret , ac modb ton* 
deret , modo raderet barbam , ecque ipfo tempore aut legeret aliquid, 
aut etiam [criberet. 

Equus Macedoniam laude equeftri plurimum pollere de- 
monftrat ; quemadmodum ad 75 N. fiipra diximus. 

Ta. NUMISM. ANTIQJJA. m 

Tabula Decima Quarta. 

LXXX I. 

sebastos. Auguftus : Imperatoris Augufti laureatum 

caput. 

0E2saaonikep.n. 1 hejjalonicenfium j intra coronam e 

floribus contextam. 

De Augufto quaedam ad 78 N. feriem vero aftorum 
ejus publicorum privatorumque lector colligat e Vione , 
Suetomo , Paterculo , aliifque optimae fidei hiitoricis ; nec 
non Virgilio , Horatio , OVtdio , caeterifque adulantibus ver- 
fificatoribus. Hofce enim ipie ftudiofe conquifivit & 
fovit , divinitatem fibi arrogans ; quafi Jpollo , ferpentis 
fpecie , furtim cum matre Jtia concubuiffet. Suetonius^ 
70 & 94 cap. Unde & ejus argenteus extat denarius , in 
cujus aversaparte JpoUo , citharam pulians , fcopulo infi- 
det ; adfcriptumque hinc inde : CiESAR DlVI F.ut 
ambiguum fit Divine lulii , anpotius.^/>o#i«w, quimedius 
eft inter verba , ie filium dicat. Et \\xc ex oblervatione 
LrfV. Torrentii ad hoc Suetonii cap. quibus adde iila Sidor 
nii , 2 carm. Jnthem. 121 verf. 

Maznus Alexander , nec non Auguftus habcntnr 
Concepti ierpente deo : Vhcebumque Jovemque 
DiVtjere ftbi. Namqtte horum quaefnt unus 
Cinyphia [ub Syrte patrem ; maculis genitricis 
Alter Phcebigenam feje gaudebat haberi , 
V cxonii jatlans Epidauria ftgnadraconis. 

Vidcas «*i S E L E C T A 

Videas de Aexandro fuperius , 14 pag. 

Corona ha?c fblennes ludos , iacraque certamina, in 
acdis alicujus dedicatione adhibita figmficat. Videantur 
quaedevariigeneris coronis ad y^ N. 

L X X X I I I. 

©EsrAAoxiKEflN. Iheffalonicenfium : Imperatoris Ju- 
gufti laurea decorum caput. 

TAIOS 2EBA2TOT T O 2. QajUS Jugltfli fillUS \ Cajl 

Cccfaris nudatum caput. 

De Juguflo di&um. 

Qajus hic , M. Vipfan. jfgripp* & luH* eft filius ; ab 
Jugull& 7 una cum fratre Lucio , domi aJopiatus , & /w <« 
£0 //'£mjz 4 patre emptus. Suetonius , 64 cap. cui in £V- 
rAo* abeunti & 0v/«A'«j adulatur , 1 Art. 101. verf. inter alia 
fic Qajum alloquens ; 

jtufpiciis , annisque Patris /?«£r «rmd movcbis • 

£7 "Wtfcfj dw/#- aufpiciisque Patris. 
2fl/f rudimentum , r^?//o /«£ wo/wwe , debes , 

N««c juvenum princeps , deinde future ienum. 
Confulem enim hunc , ut & fratrem , defignaverat Impe- 
rator, teftibus Suetonio, loc.cit. Tacito 1 Ann. 3. cap. 8c 
&argenteo nummo, apud Hemelarium ad 2. Tab. Impp. 
fljom. in quo Qajus & Lfl<r/«j , togati , tenent clypeos , & 
haftas puras , additis quoque fignis pontificalibus & augu- 
ralibus ; adfcriptumque : C. L. C/ESARES AU- 
GUSTI F. COS. DESIG. PR INC. JUVENT. 
Verum juvenes illi mortui priufquam fere %espublica 

eo- NUMISM. ANTIQUA. ir 3 

eorum experimentum cepiffet ; Li>/*que noverc^ dolus 
Lucium euntem in Hifpaniam, Mafili* -, Cajum remean- 
tem Jrmenla , Limyr* celerrime fuftulit. Tacitus , i An- 
nal. 3 cap. at de hifce figillatim videas F. Henr. Noris, 
Crenotaph. Kfim. i differt. i 5 cap. 

L X X X I V. 

©essaaonikeon EAEroEPiAs. 7beffalonicenfium li- 
bertatis : Cleopatr* , M. Antonii Triumviri uxoris , feu 
pellicis potius mitratum caput. 

r. kai. att. m. a n t. a t. Qaji Caefaris Imperatoris, 
& M. Antonii Imperatoris : Vi&oria gradiens , tenens co- 
rollam Sc palmae ramum. 

Libertatem fibi relidam vel conceffam varise GracU 
Jftaque civitates (ex gr. Amifus , larfus , V&odus , alijc- 
que ) in fuis nummis celebrant , & innato libertatis a^ 
more , benefadtorum vultus & nomina hoc modo con- 
fervant. Videas Trtftamm , fatinum . &c. ut 9 Differ- 
tat. 783 pag. nobilem Spanbemium. 

Hic autem nofter nummus docet A/. Antonium Tbeffalo- 
mc* libertatem conceffiffe ; quemadmodum Tarfo ac 
Laodicete hoc privilegium tribuit ille , fecundum Jppianum, 
B. Civil. j lib. 675 cap. 

_ Cernimus hic Cleopatram , JEgypti celebratiflimam re- 
ginam , Ttolemati Dionyft filiam , qux , vi&a ad JElium, 
cum Mtonio marito in JEgyptum fugit , ibidemque , eo 
morte voluntaria extinfto , afpidem brachiis admoven- 
do , fibi quoque violentas manus intulit. Tlutarcbus , m 

P Jn^ ii4 SELECTA 

jtnton. 463 pag. Vio, 51 lib. 451 pag. Florus , 4 lib. 1 1 cap. 
atqueita Horatius , 1 lib. 37 carm. ut fblet, lublimis :. 

Jttfa & jacentem Ytfere re^iam 
Vultu fereno fortis , & a/peras 
IraBare /erpenteis , ut atrum 
Qorpore combiberet "Venenum\ 
Deliberata morte ferocior ; 
SdVts libumis fcilicet tnYtdens 
(PrtVata deduci fuperbo 

Non humilis Mulier triumpbo. 

denique fropertius , 3 lib. 1 o eleg. hifce eam alloquens :.- 

Fitgi/li tamen in timidi Vaga flumina Nili : 
Jccepere ttidt Romula Ytncla manus. 

(Bracbia /peclaYt facris admorfa colttbrts , 
Et trabere occuitum membra /oporis iter. 

Quanquam non de afpide , fed de veneno aliquo ad ufum 
occultato fcribant Tlutarcbus, 463 pag. Vio, loci cit. Sc Au- 
thorlibride Iberiaca y adVtfon. 

De Viftoria quxdam fcripfimus ad 18 N. Fuit autem 
illa culta a prifcis alatae virginis habitu : ut fignificarent 
inftabilem effe armorum iortem , & incertam belli aleam. 
Itaque optime eam depingit Trndentius , adverfus Symnk. 
z lib.33 verl. 

Nunquam pennigeram legio ferrata puellam 

Vtdtt , anbelantum regeret <jha tela Yirornm. 

Vitr NUMISM. ANTI QJJ A. i r j 

Vtncendi quoeris dominam f fua dextera cuique ejl 
Et Deus Omnipotens , non pexo crine virago , 
Nec nudo fufpenfa pede , firopbioque revincla , 
Nec tumidas fluitante finu Veflita papiUas. 

Sed quid hic vi&oria ? anquoque ludos & certamina facra, 
five Tjtbia , five Qabiria , fignificat? 

L X X X V. 

ti raisap sebastos. Tiberius Caefar Auguftus : 27- 

fcr/i laureatum caput. 

«EssAAoNiiEQN. seb. 7 bejjalonicenfium. Augufta : 

Livia caput. 

Ttberius , TiforS {*/rt//£/ii Neronis Sc Livi* filius , adopta- 
tus eft ab Augufto , poftquam mater in imperatoris hujus 
thalamos indecore tranfiilfet. Suetonius , 15 cap. Cujus 
gefta , multa probanda , plura vituperanda , & plurima 
deteftanda recenfent D/o , Paterculu* , Suetonim citatus, 
aliique %manarum rerum fcriptores, & eos optime ex- 
cerpens Martinm Scbokius. 

LiviamVrufillam , Vrufo Livio (<Patcrc. 2 lib. 7* cap. ) 
prognatam , quoque in hoc numifmate miramur , cum 
Ovidio, z font. 8 eleg. 

Efi ibi Caefaribus Livia juncla juis. 

Quae, gravisin remp. mater, gravisdomui Cxfarum no- 
verca (Tacitus , 1 Ann. 10 cap. ) ut Tilerio ad imperii 
Qtymani regimen femitam aperiret , occultiflimis artibus 
Marcellum juvenem (Vio 54 lib.) Cajum & Lucium (Ta- 

P 2 CttUSy «<* S E L E C T A 

citus , loc cit. ) Aorippam ( Vio 57 lib. ) quinimo ipfum 
Juouftum , quem fenem velut puerum regebat ( Vichr. 
J cap. ) quocunque modo perimere non erubuit. 

Dicitur autem & Julia, Juliorum nempe genti, conjuois 
^«?«y?iteftamento,inferta.Dw,y61ib. ^yp.Tacitus.i Ann. 
8 cap. Suetonius 101 cap. Quod de ea (videas & hoc 
nomen in mox citando nummo ) en quam bene vaticina- 
tur Ovidius , i Faftor. ^6\ci'C 

Sic Augufta noMim Julia numen erit. 

obiit, iy annopoft Jugufti deceffum, U annum agens 
aetatis ; & ab imper. Qlaudio demum inter deos relata." 
T*io <5o hb. Sueion. 1 1 cap. & quidem confecrata Junonis 
habitu : docente nummo Gr*co apud Tatinum ad Sueton. 
Jug. 65 cap. & PiWtn/io $ qui fic, 1 lib. Symm. 25 r verf. 

Adjecere facrum , fieretquo Livia Juno* 

Memorabilis interim ille nummus apud Patinum, adSuet. 
<>3cap. in cujus adveria area Divi /5«g»/?/, inaverfa ver6 
L./>/> , crefcentem lunam in vertice gerentis , caput ex- 
hibetur , infiftens globo ; addita fuperbificainfcriptione • 
JULIA AUGUSfA, GENIfRIX ORBIS. 

LXXXVI. 

r. k a 1 s a p 2 E b a s t o 2. Cajtis Caefar Auguftus ; Vrufi 
caput laureatum. 

ANTONIA2EBASTH ©£.S. AwftWW Augufta. 2^&- NUMISM. ANTIQJUA. 117 

nlcenfium : AntonU , Drufi conjugis , laureatum & velatum 
caput. 

Nero ClauJius Drufus , Tiber. Claudii Keronis 8c LiVice 
DrufilU filius , imp. Itberii frater ; Germanicus quoque eft 
di£his , poftquam , ^bcttis domitis , 'Brutleros t Frifios , 
Vftpetesy Jentltros , Sicambros , Qbetufcos^ Qattos , alios- 
que Gcrmanice populos iubegiiTet. Extinclus e fractura y 
equo iuper crus ejus coilapfo. LiVii 140 Epit. vel 
veneno . Suetonius , Claud. 1 cap. Monumentum ipfius, 
( ut conftans & communis Eruditorum eft opinio ) 
extat Movuntite, glandis forma, & idcirco de BicbeU 
ftein incolis di&um ; quod a )ob. Huttkbio , in Col- 
lecl. Antiquitatum urbis & agri Mogunt. defcribitur , & 
a poeta Amantio , Infcript. Antiq. tot. Orbis. 474 pag. noa 
ineleganter depingitur. Sed Drufi laudes canentem le- 
gas Horatium , 4 lib. 4 od. mortemque ejus, ^pmano impe- 
rio luctuofam , deplorantem Albino\>anum. 

Antonia minor , M.Antomi Triumviri filia., Druft con- 
jux , & Germanici C^faris , CJaudiique Imperatoris , lau- 
datiffima eft mater; quae poft n.ariti mortem fecundas 
nuptias a.pernata , facerdos Divi Augufti eft facta. Dio, 
jp lib.638 y.Suetonius.i j cap.& tlaudit Nummus apud Tati- 
num , 8 1 pag.in quo velata facerdos ftans, dextrafympulum 
gerit ; addita epigraphe : ANTONIA AiJGUSTA. 

Hoc enim lacerdotium viduis , five virginibus , fuiife 
proprium teftatur Tertullianus, 1 lib. ad uxorem, 7 c. Vnde 
de LiVta ( quae quoque facerdos Au°ufti. Dio , j6 lib. 
597 P a gO fi c Oyidms , 4 Pont. 9 eleg 1 07 verf 

P 3 Stant *x8 S E L E C T A 

Stant pariter Natufque pius , Qonjuxque facerdos , 
Numina jam faclo non leviora Deo. 

Tandem vero a nepote Caligula veneno eft interempta : 
qui & defun&ge nullum honorem habuit ; fed e triclinio 
ardentem rogum prolpexit. Suetonius , 23 cap. licet an- 
tea quicquid unquam Livia Augufta honorum cepiffet , 
ci unoSenatusconfulto congefTiifet. Idem , 1 j cap. 

L X X X V 1 1. 

nepo kaisap. Nero Caefar : Caput juveniie Neronis 
laureatum. 

©essaaonike q tf. Thejjalonicenfium : ViSloria ftans , 
tenens coronam lemniscatam dextra , lxva palmam. 

Nero Domitii Ahenobarbi & Aorippindt filius ; at ad- 
huc incruentus , inillisque parricidiis infamis ; lcenas tan- 
tum tragicas erigens , & aurigatoribus circenfibus fe(e 
immifcens. Ita enim de eo buetonius , 7 cap. Tener ad- 
hucy nec dum matura pueritia , Circenfibus /W/i, Trojam 
conftantiflime faVorabiliterque lufit. A quibus tamen exerci- 
tiis eum nunquam abftinuiiTe docet idem 1 1 , 1 2 , 20,21, 
22, 23, 24, 25, &c. cap. & Dbj 61, & 63 lib. 690 
& 719 pag. i.'nde cjus plenam laudem vidcas apud 
JHieronym. Cardanum. 

Interim coronas facras , vicloriarum monumenta, in 
cubili circum le&os ponebat. Suetonius , 2 j cap. Inter 
qux rorte & hxc , a Jhefjalonkenfibus , dum in Gr^ecu 
certaminibus facris kCc obledaret, accepta. 

Ta- NUMISM. ANTIQUA. no-- 

Tabula Decima Quinta. 

LXXXVIIL 

at. k. antoninos. Imperator Ca>far Antoninus ; 

Elagabali laureatum caput. 

©E-AAONiKEflN. Thejfalonicenfium : Vicloria , dextra 
ViclorU figillum geftans , lxva palmam retinens , & fer- 
pentempedecalcans. 

Elagabalus, CaracalU Imp. & Soemiadis Tbcenifl* nlius, 
poft Macrinum regno potitus , nefarie vivens , nefario 
quoque mortis genere , vix aetatis 18 agens annum , a 
militibus, %oma trucidatus eft. D/a, 79 lib - ^erodia^ 
nus, 5 lib.8cap. Lampridius,i7C^. Viclor , 3pcap. 0ro- 
jfa, 7 lib. i8cap. Nomen accepit, apud E/H/Aew ia- 
cerdotio fungens Sofii ; qui illic loci jhgol-baal , h. e. 
ScWf«o docente, rotundus deus vel demimts, vocitatur : licet 
Jntonini cognomen , gentibus adeo carum , & genens iui 
quoque argumentum , teftibus omnibus Nummis, priori 
prxtulerit. Lampridius, i cap. 

De Vicloria jam diximus in prcmiflis j fub pede tamen 
ipfms ferpens confpicitur , quto ficco pede praeterire rei 
pulchritudo non permittet. 

Serpens ergo Jovi , Neptuno , Jaw/ , &*//<*# > So// , 5V//- 
ttm, QenrifroJerpm^WQ, Jpollini, fiaccbo, Mercurio^ Iji- 
di ac Str*/*'<fi , H*raf<e , JB\cula[no & ffjg/** coniecra- 
tus, Felicitatem , Vizilantiam, Concordwn , Trudentiam, Salutem, 
Totentiam , & Vicloriam in Graecis Latinisque numifmati- 

bus iio S E L E C T A 

bus denotat. Triftanus, e Firgilio , Vlutarcbo , Taufania , 
Jrriano, Val. Maximo, &c. adverfus GeVartium, de (7W. 
& ^/>. Nummis. Addend. i Tom. 5 pag. 

Verum enimvero & per ferpentem defignatur occultus 
hoftis & infidiator ; quin & implacabiJe odium , & 
exitiale bellum. GeVattius t ex Livio, Silio, Artemidoro, 
Qardano, &c. in Comment. Pomp. Introitus Ferdinandi 
Aujlr. inurb. AntVerpiam. nypag. 

Anvero fic ha?c noftra Viclona Macrini fugam, ejusque 
copiarum ftragem (videas Herodianum, lib. cit. 4 cap. ) 
fignificet, non afferimus. 

L X X X I X. 

at. k. m. atp. antoninoz. Imperator Cseiar Mar- 
<us Jurelius Jntoninus : CaracalU loricati radiatum caput. 

e e s s a a o n 1 k e n n. Tbe/Jalonicenftum : Vitloria progre- 
diens, nSlori* figillum dextra geftans , & fmiftra paimae 
ramum retinens. 

Caracalla, SeVeri Lepitani, & JulU Emifcn* filius ; poftea, 
Opptano, Herodiano, & Dione teftibus, matris quoquema- 
ntus, patrisfucceffor, fratris Geu obtruncator , Edeft 
Carrbas iter faciens, in via, dum ventrem purgat , eftin- 
teremptus. T>io , 78 lib. Herodianus , 4 lib. , 3 cap. 

Nomen amabile Antonini , patrisjuifu, eijam C xfari 
Senatus dedit. Spartianus, 16 cap. Unde & in nummo, 
apud Sponium , Recherch. Cur. de Antiq ^Diff. 392 pag. 
ipfius coniecrationem prxferente , legitur : DiVO 
ANTONINO MAGNO. 

VlclQ- NUMISM. ANTlQJfA. izi 

ViSloria haec vel bella ad Danubit ripas , adverfas Ger* 
manos profpere gefta , vel ludos , ab eo ThefJa\onic<t fre- 
quentatos, refpicit. 

X C. 

at. k. m. at nos. Imperator C^far Marcus 

Jurelius Antoninus : CaracalU caput radiatum. 

0E2SAAONIKBI2N NE.QKOPIiN. TliejfaloWCenfium , fa* 

crarum rerumcuratorum : Qabirus tunicatus ftans in tem- 
plo dyftilo , inter incudem & palmam ciftae impofitam ; 
dextra tenens ignem & finiftra malleum. 

De Qabiris , Pulcani filiis , fuperius ad 69. depalmaad 
14 & de cifta vel urna , ut & de Neocori titulo , ad 
14 N. 

X C I. 
m. ati\ aaesanapoz kaisap. Marcus Jurelius 
Alexander Cxfar : Aexandri SeVeri caput inornatum Sc 
nudum. 

9ESSAAONIKEQN. Theffalonicenftum : VtSioria proce- 
dens , ViclorU figillum geftans dextra, &palmx ramum 
lseva. 

Alexankr SeVerus , CaracalU ( videas Herodianum , 5 lib. 
7 cap. ) Sc JulU Mame* Tbanijfe filius , Jlexiams antea 
di&us , anno aetatis 1 1 ab Elagabalo adoptatus , propter 
humanitatem , & moderationem infignem* lenatui, populo, 
ac exercitui gratiflimus ,• in Germania, apud Mo°untiacum 9 
a militibus, matrisavaritialaceflitis, eft interemptus ; poft- 
quam i^annisimperium incruentum gefliflet. 'Herodianus, 
6Ub. pcap. Lampridius , jp cap. Orcfms , 7 lib. i8cap, 

(1 riclo. ii2 S E L E C T A 

Vtcloriam vero tam faepe in obviis Imperatorum numif- 
matibus confpici quid miraris , lector j cumdeipia, al- 
loquens jiuguflum^ itafcribat Ovidius , 2 Trift. io7verf. 

Sic afjueta tuis /emper Vi£toria caflris 

Nuric quoque fe pr^flet , notaque figna pctat. 

Auibniumjwe Ducem folitis circumVolet alis , 
Tonat & in mtida laurea ierta coma. 

Unde & ViBorice fimulacrapertranfennam ad coronandos 
triumphantes inducebant. Pr<eterea Metcllo fedenti ( nar- 
rat Saluflius , Hift. 2 lib. Fragm. ) tranfenna dcmijfum 
Viftoria: jimulacrum cum macbinato flicpitu tonitruum , coronam 
c/tpiti imponebat. Videatur Sc Dio , 50 lib. 6j8 pag. in 
Qaligula. 

Quinimo & foliis thronifque imperatoriis illa impofi- 
ta: de hiice enim hoc modo (^orippus, 3 lib. laud. Juftini 
imp. 6 c. 

(Par U^am dcxtramque tcnens Victoria partem 
Kltius ere&is pendcbat in acre pennis, 
Laurtgeram geflans dextra fulgcnte coronam. 

X C I I. 

a t. k. m a n t. r o p a i a n os. Imperatoi* Caefar Marcus 
Antonius Gordianus : Gordiani tertii laureatum caput. 

oEszAAoNiKEnN. T^bejfalonicenfium : Qabirus , dextra 
tenens ignes & lxva malleum , ftans inter incudem & 
palmam urnae impofitam. 

Antonius non Antonmus ( ^yardo monente , Varior. 

3 1*. NUMISM. ANTIQUA. 123 

jlib. 10 cap. ) Gordiams, ut plerique opinantur , Gor~ 
diani fecundi filius , puer admodum bella in Terfas , 
aufpiciis Mifithei, focerifui, profpere movens , tandem, 
poit hujus exceffum , Thilippi Arabis infidiis , annum a- 
gens aetatis 2 1 , interfedus eft. Capitolims , 30 cap. Viclor, 
27 cap. Eutropius , 9 lib. 2. 0rq/i«j , ?lib. I0 cap. 

De O/zm abundedi&um. 

X C I I I. 

ATT ropiiANos. Imperator .... Gordia~ 

nus : Gordiani tertii laureatum & radiatum caput. 

©EssAAONEiKEnN. NEn .... 7 heffalonicenjium fa- 
crarumrerum curatorum: Cabirus dextrageftans ignes 3c 
l2BvamalIeum,appofitaincude vel incenfatorfanaii. 

De Cabiris lupra. 

Tabula Decima Sexta. 

XCIV. 

antonios roRAiANos. . . . Antonius Gordianus : 
Gordiani radiatum caput , pofito poft cervicem fulmine. 

©EssAAONiKEflNNEQKOPQN. fiToiA. lheffa(onicen(ium y 
facrarum rerum curatorum. Tjtbii ludi : Qabirus ftans 
interpalmam&urnampalmiferam, dextratenens VitlorU 
fioillum (& minime caput , prout expreflit fculptor ) 
& lceva malleum. 

Fulmen forte pera&um bellum Terfuum defignat; pro- 
bavimus enim fupra 10 & 87 pag fulmen cffe belli lym- 
bolum. Et idcirco legionis aquila non tantum fulmen 

Q^x un- *H S E L E C T A 

ungue tenebat Dio , 43 lib. 23 1 pag. fed & fcuta clypei- 
que mihtum fulminibus depidis erant exornata. 1 nde 
fic Pat. Flaccus , 6 Argo>/. J3 ver£ 

Cuncla pbalanx infigne Jovis , cAataaue gejlat 
Tegmina , di/perfos trifidis ardoribus tones. 
Nec primus radios , wfifef Romane , corufci 
Fulminis, & rutilas fcutis diffuderis alas. 

De Qabiro diximus , & dicemus ad Ibejfalonic* poftremum 
numifma : ita & in fuperioribus de palma & urna. 
JPytbia certamina, (novennalia, mox quinquennalia) 
ab Apollme, ob c^dem Tjtbonis , five nocentiflimi ferpen- 
tis, fivefceleratiflimi hominis (6>r^^ , 9 lib. 291 pag.J in- 
ftituta ; in Vytbone , vico Velphorum ad Tarnaffum , pri- 
mum celebrata. De hifce pulcherrime <9W/«j, 1 Metam. 
44j verf 

NeVe operis famam pofit delere Vctuftas , 
Inftituit facros ceiebri certamine ludos , 
Pythia perdomitce ferpentis nomine diclos. 
Hic juVenum quicunque manu , pedibusVe , rof tf >f , 
Vicerat , */<:«/?* capiebat frondis bonorem t 
NonJum laurus erat. 

Sed delauro, vidorum in Tytbiis proemio, confulantur 
9Unius , 15 lib. 30 cap. Mfonius , Eclogar. 565 pag quem- 
admodum & de pomo , five malo , (palmx fruftu ) alte- 
ro prxmio , Lucianus , Dial. de Gymnaf.272 pag, apud faf 
calium, de Coron. 61ib. 2j. cap. 

Difca- NUMISM. ANTIQJUA. nj 

Difcamus autem & ex hoc nummo , ludos illos ApoB- 
nares non iolum ad Tarna/Jum , verum etiam in caeteris 
Grcccorum locis ( fic 7beJ]alonicce una cum Cabinis ) fuiffe 
exhibitos. 

X C V. 

att. k. m. iota. ©iAtnnos. Imp. CxC Marcusjutius 
Vbilippus : Tbilippi fenioris caput radiatum. 

©EssAAONiKEnN neok. nr®iA. Tbefjalonicenftum , 
facrarum rerum curatorum. Tytbti ludi : Urnse tres 
palmifer;e menfse impofitx 5 inter cujus fulcra quoque vas 
aliquod. 

Marcus Julius Pbilippus Arabsflbraconites , ignobili genere, 
virtutetamenmilitari clarus, Gordiano caefo,imperium arri- 
puit.Sed adverfus Vecium pvofe&us, Veron* tumultu militari 
trucidatus eft. Orofws , 7 lib. 20 cap. Vicior , 43 cap. 
Hoc autem , una cum filio imperante , millefimus annus 
Romae urbis ingenti ludorum apparatu fpeclaculorumque celebratns 
eft. Eutropius , o lib. 3 cap. 
^ Menfae haec ei non diflimilis eft , cujus mentionem facit 
Qar.Halecbampius ad !?//»/* 3 5 lib, ncap. Pafiteles plajies 
Colotx fuit magifier , qui Jecundum Paufaniam , in Arcad. 
menfam fecit , in qua coronse illorum , qui Olympiis Vr 
cijjent , deponebantur. 

At urnx palmaeque triplices certamen equeftre , gymni- 
cum & muficum refpiciunt ; quales quoque obiervamus , 
in Qaracall* Heliopolitano N. apud Vaillant , Colon. 52 pag, 
Gallieni Nicomedienji N. apud (Patbium , 412 pag. & 7ra-> 
jani Nkxenfi N. apud Morellium , 14 Tab. 

0^3 Vas n6 S E L E C T A 

Vas illudjiater menfx pedes pofitum, quale etiam obier- 
varelicet fuperiusin 14N. in Galii Tyrio N. apud Vaillant , 
313 pag.& in Aureiiani H elio poiit ano ,apud eundem, 331 pag. 
vi&orum quoque eft prcemium. Tiutarcbus , Problem. 
3 quxft. & hifce Statius 6. Thebaid. j^overf. 

Ccfiit Vicloria Vati. 
Huic pretium palma^ : gemini cratera ferebant 
Herculeum juvenes ; iilum Tyrinthius olim 
Ferre manu jola , fpumantemque ore fupino 
Vertere feu monflri Viclor , feu marte , folebat. 

Videas quoque fimile vas , inter ludantcs gymnicos , apud 

'Taihuim j 160 pag. 

X C V I. 

. . r 1 b Vibii .... Gaili caput ra- 

diatum. 

©essaaonikeq n t . Tbeffalonicen/him : Qabirus , tcnens 
altera mallcum , & altera manu incudem , inter aram in- 
ceniam , &palmam vafi aliquo impofitam. 

Qajus Vibius Trebonianus Galius , patritia familia ortus , 
proditione imperium arripuit ; imperatorum primus cum 
Scythis fcedus percuflit , & tributum pendit. At inde illi 
inlolentiores fadi , tributoque non contenti , in finitimas 
regioncs itcrum impreffionem fecere : quitamen, opera 
JEmyiwu , fcliciter in iuas folitudincs repulfi. Sic ille ab 
excrcitu, in Mcefu, cft imperator appcllatus ; GaUusopz, 
ad eum opprimcndum tendens , a iuis eft deiertus , & 

apud NUMISM. ANTIQJUA. 117 

apud lnteramnem in ltalia , cum Volufiano filio , c^fus. 
J/iclor,^ cap. Eutropius, 9 lib. 5 cap. Oroftus , 7 lib. 21 cap, 

De Thefjalonica jam fcripfimus ad 69 N. Obfcrvandum 
tamen obiter Ciccroncm , per fa&ionem Clodtanam %>ma I- 
taliaquc pullum 7menfes hac in urbe exulafTe.Gwo,ad Attic. 
3 lib 8 & feq. epift. & Famil 1 4 lib 2 epift. ad uxorem. 
EuftatbiumcpiS, Homeri & Dionjfii nobilem illuftratorem 
Tbejjalonicen/em fuiffe. ). (Buno ad CluVeri geogr. 318 pag. 

De Qabv is quoque en obfervatorum noftrorum reliqua ! 
Colebantur ilii , quemadmodum ad 69 N. notavimus , 
non tantum in Lemno & Samothracia ; verum & infula 
Imbro. Stephanus , in Imh. Eujtathins m DionyJ. nec non 
Jnthedone , Boeotne urbe littorali. Nonnius , e T^et-^e , ad 
Golt^Graec. Tab 100 pag. Sasr&autemeorum noBurna* 
Cicero , ( lib. de Nat. Deor.42 cap. Et hifce initiabantur 
pueri a certo tempore. Vonatus , ad Terent. Thorm. 1 act. 
j fc. Qui initiati contra maris tempeftates aliaque peri- 
cula tuti cenfentur. Interpres Jpolloiu. 1 lib. Scoliaftes 
Jriftoph.id Pac. Vtodorus , 5 lib.p cap. Unde& iis religioni- 
bus myftice fuit imbutus Tarquinius , ^pm. tertius rex. 
Macrobius } 3 lib ^cap. & Thilippus Olympiascaxe , Alexamlri 
Magni parentes. Tlutarchus , in yfct. 7pag. Deniqueini- 
tiati purpurea fa.cia ventrem circumligabant , & olex 
germine caput coronabant. Scoliaft. citatus ApoHoiu 
Troclus in fiatonem , de Rep. 

Et ha?c excerpta noftra de Qahirorum confufa & intri- 
cata hiftoria ad hunc nummorum Thef falomcenfium exi- 
mium & pretiofum acervu.i; 5 quem fuperius nominati 

THEO n8 S E L E C T A 

T-HEODORI Van HAGHE laudabilis liberalitas 
Seletlorum Numifmatum cumulo noftro adjecit. 

XCVIL EDESSA, Syri<e. 

KA • • • • C*f . . . Augufli lauro cin&um caput. 
EAEisAHiN. Edeffenorum : C orona laurea. 
De Auguflo loquuti iumus ad 78 , 81 , & 82 N. 
Edeffa, quondam ^ages , quam incol uit Gabael, 7obU 
debitor. 7obU 4 cap. 1 verf. poftmodum Antiochia. flinius, 

5 lib. 24 cap. & Bambyce imo & Hierapohs , h. e. facra urbs. 
Sfraio , 16 lib. 5 1 5 pag. tandemque ( ab imp. Juftino reftau- 
ratis moenibus) Juftinopolis appellata 5 Gotofredi %lion<ti 
iervans fepuicrum • antiquiflima eft urbs SyrU , five 
potius Mefopotami* , ipfius portionis ; fita inter montem 
Maftum & Euphratem fluvium , ad flumen Scirtum, feiein 
Chaboram exonerans ; & Samofatis proxima : coiens Lunum 
deum , cujus meminimus 34 pag. & Adargatim deam. 
67r^o , citat. lib. nomenque podidens ab ea quse in 
Macedonia, (propter aquarum impetum fic vocata) ad 
amnem Erigonium : de qua S/ra£o , 7 lib. 223 pag & L/wW, 
4j lib. 29 cap. & nos ad 47 N. hodie %boa , Vtyoaffe , ut 

6 0/7?/;* didta. Cujus reguli erant Abgari y h. e. Arabum 
lingua, Magm; nempequivixeretemporibus Crafti. Sex. 
( J{ufus , breviar. 640 pag. ipfius C H R I S T I , Salvatoris 
noftri. Hieronymus, ad Math. 10 cap. Eu/ebins , chron. & 
imp. Ciaudii.TacitttSyii Ann.12 &feqq cap. 7m;jw/ quoque. 
£>/o,681ib. 782 pag. nec non SeVeri. Spartianus, i8cap. 
Vichr , 268 pag. &c. quorum vultusipe&anturin Marci, 

Severi, NUMISM. ANTIQJUA. u 9 

Severi, 8c Gordiani N. apud fPatimm , 240, 284, & 378 
pag. Verum videas & alios authores apud Spanbemium , 
lib pluries cit. $6 8c 421 pag. Eam expugnatam 8c 
direptam per legatos incendit imp. Irajanus. Dio , 68 lib. 
788 pag. Crebra urbis mentio apud Ammianum - 9 ex. gr. 
18 lib. 6 cap. 20 lib. 1 1 pag. &c. Videatur J. Suno ad 
CluVerum, geogr. 5 lib. 13 cap. 453 pag. 

Haec (quod quoque, 44 pag. de Anttochia diximus) innu- 
mifmatibus occurrit vel capite tenus ; & facro velo coo- 
perta : ex. gi\ in CaracaU^e, apud Tatinum , impp. 304 pag 
Vel integra , rupibus infidens , & emerfum fluviurn 

pede calcans : ex. gr. in Caraca&e , 8c Mexandri SeVeri 

apud Faitlant, Mun. 8c Colon. 48 & 171 pag. 

Coronaruecex illisquas Gr<eci<e populi viris illuftribus 

imperatoribusque , ob res praeclare geftas , frequenter ad- 

modum mittebant: qualium meminere Kepos t Jlcibiad. 

6 cap. DioJorus , 1 3 lib. de Dionyfio major. milites Italos 

fine lytro dimittente. Curtius y 4 Jib. 5 cap. 

Itaque in hifce Tabulis , ficut & apud Tatinum , 8cc. 

populorum offerentium nomina in mediis coronis paffim 

leguntur. 

X C V I I I. 

t. kaisap sebastos. Tiberius Cxfar Auguftus : 7L 
berii laureatum caput. 

EAES2AIQN. s e b a s t h. EdeJJenorum Augufta : LivU 
facies. 

De Tiberio fcripfimus ad 8 j N. ficut 8c de Z.*>w,quam ve- 
nerabilem (Hon t 8cMar.tmpt.u verf.jappellavit Uaudianus, 

R Qua 130 S E L E G. T A 

Qua ratione autem eos coluerit Edefja , cogimur io-no- 
rarecum !Patino: videas ejus lmpp. jo pa^. 

X C I X. 

at. k. m atp. antoninos. Imp. Cxf. Marc. JureL 
Antoninus : CaracalU laureatum caput. 

eaes. . . . £2n EdeJJenorum: •Ttyma, dextra vicT.ori£ 
figillumgeftans,thoraci infidens,laurea coronatur aburbis 
genio ; ipecie haftatae mulieris : appofita quoque capra. 

De Qaracalla obfervata dedimus ad 89 N. 

Eum vero multae urbes SyrU ( ex. gr. Carrba , Vamafcus, 
Gadara , &c. ) numiimatibus funt veneratae , ob matrem 
Juham , natione byram : praefertim tamen Edejja ; quando- 
quidem circa hanc eum periilfe narrent Eutropius , 20 cap. 
& '^«///j, Breviar. 640 pag. Qiiam& ,abeo reftauratam, 
coloniae MarcU JurelU iuperbificum titulum accepiife 
teftantur Nummi. 

De %oma fepius fcriptum , ut 80 pag. &c. & de capra, 
Macedonicam EdeJJam fpe&ante , ad 47 N. 

Tabula Decima Septtma. 

C. EPHESUS, JonU. 

MANIKON Eni IOTAIOT 

manicum. fub Julio .... CaligvU laureatum caput. 

APOTSIAA MHNO0ANH2. Dtu/ltl 

Menopbanes: Dtufilla fedens, haftata, fpicas & papaver 
dextraretinens. 

Cajus Caciar , Germanici & Agrippin<e, optimorum paren- 
tum peffimus filius, & Jgrippm*, Julae , atque VruflU 

ne- NUMISM. ANTIQUA. 131 

nefarius frater ; quas omnes ftupro maculavit , moxque 
duas in infulam quandam expoiiiit , tertia infortunium 
morte pnevertente. Dio y 59 Kb. 639 pag. Vtchr , 3<5cap. 
Eutropius , 1 2 cap. Ea erat Drufilla , cunctarum fibi 
chariflima, quam defunctam , Veneris habitu, Sc cogno- 
mine Tanthe^y confecravit. Dio , 59 lib. 645 pag. 

Drufilla ergo ipfius lbror , ab eo coniecrata , DIVA 
quoque inejus N. apud fatin. ad Swt. vocata. Viderat 
enim eam in ccelum euntem Lttc. Gemimns , fenator. 
Dio, loc. cit. & Seneca , Apocoloc. 1 cap. 618. 

Haftam tenet, ut divinitatis fymbolum : quippe ea 
fceptri vice, Deorum fimulacris plerumque addebatur. 
Juftinus , 43 lib. 3 cap. Unde & fola hafta cernitur innixa 
fellae , in Fauftin* majoris N. apud Arjcbotanum , ^^Tab. 

Spicas geftat & papavera , ut Qereris , ( quam Mamlius y 
Aftr. 2 lib. 43 pag appellat fpiciferam) fpecie confecrata: 
qux eadem retinens fpe&atur in Qlaudii N. apud Angelo- 
num 49 pag. Namque Qeres nihil aliud eft quam fru- 
mentum. Martian. Capella tefte. di&a & alma , quod 
fTerra etenim & prifcis eft) beneficio frugum , cun&a 
alat. Ovidius , 4 Faft. 547 verf quinimb& nigra\ nigra 
quoque vefte idcircb induta. Tanfanias, Arcadic. 3 1 6 pag. ita 
8c ljis JEgyptiorum nigra ( ejus enim nomine etiam Ter- 
ram defignabant) cujus velum maxima ex parte ni- 
grum ; quod a facerdotibus , Melanopboris , portatum , do- 
cet Stepb. le Mqyne , epift. ad GlSB. CUPERUM, 
de Melanopboris , 261 pag. 

Papaveris, & quidem-fativi & efculenti mentionemfacit 

R 2 TIL i3* S E L E C T A 

(Plinius, iplib. 8 cap. quod Cereri plerumque offerebatur, 
utmonet fburnutus, 2 8cap 

Menopbanis praetoris nomen cum & nobis in Epbefiorum 
N apud Harduinum , in Addend. 571 pag. occurrat; hoc 
numiimaquoqueab Epbefiis, in honorem CaliguU, ruifle 
pcrcufTum non immerito opinamur. 

CI. BERHOEA, 6». 

NEPilN KAISAP SEBASros. Noo Cx&Y AuguftllS I 

Nfro/i. ; j laureatum caput ; adrepente fupra dextrum hu- 
merum ierpente. 

B ^ PQI Berboeenfium : Aquila , alis explicatis , 

infiftens fulmini 5 appofito lauri ramo. 

De Nerone fcripfimus ad 87 N. ferpens vero refpicit 
hxc Suetoniiy 6cap. Ufque eofloruit , ut emanaret tH Vulgus 
mijfos a Meifalina , uxore Claudii , qui meridiamem eum , 
qua/i Britannici amulum , ftranguiarenu Additum fabuU eft 
eofdem dracone e puhino [e profrente conterritos rcfugijfe. 
Qu* fabula exorta ejl deprebenfis in lecloejus circum cervicalia 
ferpentis exuYtis. Quas tamen aurece armiPue , ex Voluntate 
matris, dextro brachio geftalit aliquandiu, &c . fimiliacom- 
memorant lacitus , 11 Ann. ncap. Dio, 61 lib. 688 pag. 

De hoc ergd ferpente gloriatus ita eft Nero , ut 
eundem quafi majeftatis indicem portentumque , fibi ia 
ornamentum duxerit , nummifque iniculpi curaverit. 
Videatur Tatinus , ad cit. cap. Suetonii. 

fierbcea , five Beroe , Mmatbue urbs in Uacedonia , #. 
K™ didta , ad Aliacmonem fluv. & Bermii mont. radices 
eft pofita. Meminere Strabo % 7 lib. excerp. Luciams\ 

in NUMISM. ANTIQJJA. 133 

in Afino ,101 pag. Conflantin. (Porpbyrogeneta , Them. 2 lib. 
Ubi feditionem contra IWww, gentium do&orem , exci- 
tavere Judd. A&a Apoftol. i7cap. nverf. 

Abhac Macedonica nomen accepit Syriaca (cuicum Har~ 
duinoj contra fatimm, hoc numifma adfcribimus ) Seleuci 
Nicatoris ; opus in regione Cyrrbefiica , ad amn. Marjyam 
fita, & H. j.leppo nuncupata. Stepbanus , in Ber. (Pto- 
lemaus , &c. Quanquam aliis fieroe fit fhoenijja Berjtus, 
inter Sidonem & Byblum , maritima ; Fffo >//<* olim , 
& H. 2W/o vocitata. Verumde Jleppo , quoque ho- 
die fub lirai Syri* nobiliffimo emporio , diverik prorfiis 
inveniuntur iententix illorum qui eam veterum vel Apa- 
meam y \. e. TeHam.vcl Hierapolin ieu hambycem, vel Qhalibonem, 
vel Herboeam hanc fuiffe opinentur. Videatur J. Buno ad 
QluVer. geogr. 5 lib. ncap. Godofredus , ad geograph. 
Vionys. Tmedo ad Stepban. 

De Aquila in fuperioribus ad r , 18, 84, &c. N. 
plura diximus ; in hoc tamen , ut in ^omanis pleris- 
que , imperii %>mani fymbolum eft. Unde templi a 
ie conftru&i majorem portam ea ( & quidem aurca) 
exornabat Herodes Magnus. Jofephus , 17 Antiq. Jud. 
lib. 8. cap. & 1 bell. Jud. 21 cap. Hinc & aquila 3fc- 
manis imperatoribus omen felix fauftumque fuit ; ut , ex. 
gr. Juguftc. Vio,^ lib. 271 pag. Qlaudio. Suetonius,7 cap. 
Gd/ta. Idem , 4 cap. ViteUto. Idcm , 9 cap. Vejpaftano* 
Idem , 5 cap. Domitiano. Idcm , 6cap. aliisque Sc feculo- 
rum icquentium , Marciano, &c. Videatur Jndr.Tirar 
quellus ad y?/cx ab Alexandr. Genial. Dicr. 5 lib. i^cap. R 3 Lauri *34 S E L E C T A 

Lauri fymbolum quoque explicavimus ad 47 N. 
Saltem , ut & hgec addamus , in ie quid divini continere 
credita eft ; 8c Apoldni , h. e. Soli iacrata , quod in ea 
femina ignis lateant , eaque ratione Solem obumbret. 
Hederae enim adfricata laurus, perinde atquefilicichalybs, 
ignem emittit. EonaVent. Vidcamus , ad Callimacbi hymn. 
Jpoll. i88pag. 

C I I. 

nepqn kaisap. Nero Cacfar : Neronis , adolefcentis 
adhuc , inornatum caput. 

Equus Grctnfis gradiens 5 palm^ ramo , Sc///que aftro 
appoiitis. 

De Nerone^ ad infaniam ufque, equorum ftudio flagrante 
jam fcripfimus ad 87 N. , Eo enim (verbafunt Suetonii^ 
22 cap ) ab ineunte cctate ftagraVit , plurimufque illi jermo , 
quanquamVetaretur , de Circenfibus erat, & quondam tratlum 
(Pra/itmm agitatorem inter condifcipulos querens , objurvante ma- 
gftrOj de Hectore fe loqui ementitus efl. Unde & idem 
equos olim vidores, & feniojam confectos, annuis fti- 
pendiis honeftavit. D/o, 6\ cap. 690 pag Quinimo 
etiam quinquennale certamen , ab ipfo inititutum (cu* 
jus meminit eximius ille nummus apud Torrentium & <Pa- 
tinum ) ex parte quoque fuit equeftre. Suetonius , 1 2 cap. 

De palma relegas ea quse ad .4 N. funt annotata. 

Solis aftrum ipfum Neronem defignat , aurigando Solem 
fi non iuperare faltem ^quiparare tentans : ideoque , ut 
omnium certaminum vktor , a populo Caefar Jpollo , f. 
Nero Apollo eft appellatus j acclamatione prorfus ridicula. 

Dio, NUMISM. ANTIQJJA. 135 

Dio , 6i lib. 698 pag. & 63 Jib. 723. pag. Hinc & in 
Neronis Corintbiaco num. apud Vaillant . Colon i73pag. 
Sol, icuticam quatiens, quadrigae infiftit 

^ Poflet quoque hoc aftrum ipfum Circum , ludosque 
Qircenfes reipicere ; quandoquidem Qircus non tantum Soli 
facerdicatur Corippo , quific,laud. Jufiini 1 lib. i7cap. 

Solis bonore noVi grati fpeclacula Circi 
Antiqui fanxere patres , qui quatuor ef]e 
Solis equos quadam rerum ratione putabant, 
Tempora continui fignantes quatuor anni : 
In quorum fpecie , pgnis , numerisque , modisque 
Jiurigas totidem , totidem pofuere colores , 
Et fecere duas fladia in contraria partes , 
Vt fint xftiYis brumalia frigora ftammis. 

ied & quadriga eidem confecrata habeatur Fulgetitio ,MythoL 
1 lib. ncap. & Tertulliano, lib. de Spe&ac. o cap. Vi- 
deas Onupbrium , de lud. Qircenf. 6 cap. 

Verum ubi fignatus hic nofter nummus ? an in Acbaja 
aliqua urbe ? Neroni in Olympiis Iflbmii/ve certaminibus 
vi&ori? forte Qorintbi ? fed quidni Tatris* pergamus po- 
tius , cum temporis injuria epigraphen fummoverit. 
C I I I. CADI, Lydi*. 

AOMITIANOS KAI2AP 2EBA2TOZ TEPM. DomitianUS 

Caefar Auguftus Germanicus : Domitiani laurea cindum 
caput. 

kaaohnqn ( non cum Patino k a aohnhn) Qadoe- 

?w- i 3 6 S E L E C T A 

norum : Rex Midas ftans , diadema capite , & fceptrum 
dextra gerens. 

Titus FlaVuis Domitianus , Titi Vefpafiani eft junior frater j 
Neroni, QalivuU, aut liberio fimilior cjuam patri vel fra- 
tri ; poft expeditionem, fibi perniciofiifimam,in Germanias y 
Germanici cognomen utens ; mox inexecrabili iuperbia 
Dominum ac Deum , ncc non Miner^* ( cjuam religione 
fumma coluit ) filium fefe appellare jubens ; tandem , 
Stepbani dolis ( Domitia conjuge quoque infidias matu- 
rante) ^ow^e, in cubiculo interemptus. Dio^ 67 lib. 
Suetonius , 17 cap. Viclor, 23 cap. Eutropius, 8 lib. z^cap. Oro- 
(ius. 7 lib. 10 cap. 

Cadi urbs Myfiae^ vel potius MaonU five LydU , inipfis 
^bryohc Epiclcti , h. e. Adjecl:<e,.finibus, prope DoryUum. 
Strabo , 12 lib. 396 pag. Tiolemaus, 5 lib. 2 cap. 

Midas hic famigeratiifimus eft fbrygum rex , ( qui 
(Pbrygiam religionibus implevit ; tefte Juftino, 11 lib. 
7 cap. ) Gordii bubuki filius ( a quo & Midaum , TbrygU 
opp. nomen accepit) cui auriculas afini poetarum tribuere 
carmina , quod iubauscultoribus & delatoribus , per 
omnem regionem dimiilis , aurium vice , uteretur. Georg. 
Sabinus ad Ovidii nMetam. i8overf. 

Spectare etiam hunc regem licet apud accuratum 
Sponium, Mifcell. Erud. Antiq 1 3opag. innumifmate, ca- 
put hinc cxhibente barbatum , unco pileo te&um , hu- 
merisamiculo tectis ; juxta : miaas basiaetsj Midas 
rex : & illinc Monetam , five Jujlitiam ftantem ? cum bi- 

lan- NUMISM. ANTIQJUA. 137 

lance(quam tamen vocat Ifidem Pantheam,frugum repertfi- 
cem,juftitia?,& religionum promotricem Claud. Nic<i/ius, lib. 
de numm. Hadriani Pantheo 5 68 pag.) circa quam legimus: 
. . . . iHssEiiNj serugine erolis litterarum notis reliquis. 
CIV. BERHOEA, SyrU. 

ANOS APIST. 2EB. FEPM. AAKIK. 

.... anus , Optimus Auguft. German. Dacicus : Tra- 
jani laureatumcaput. 

BEPoiAinN, Berboeenfium : Corona laurea. 

Marcus L Ipms Trajatius , genere Hifpanus , a fene NerVa 
adoptatus ; ab oppreflis Germanis Germanki , a trium- 
phatis Dacis Vacici , a devi&is Varthis Tartbici , denique 
a moribus optimis Optimi cognomen meruit. T>io , 68 lib, 
784 pag. Praeterea & Armeniam , Mefopotamiam , AJfyriam % 
Arabmm , vicit , fubegit , domuit. Idem 787, 788, 780 
pag. vaftum pontem Danubio flumini impofuit. Idem 
779 P a g« E ^erfide denique rediens xger, delatus S?~ 
linuntem (Cilicite urbem , qux mox Tajanopolis appellata) 
profluvio ventris eft extin&us. Idem, 790 pag. ab Ha~ 
driano mox inter divos relatus , cineribus ^m^ in au~ 
rea urna fub ejus columna collocatis. ldem , 702 pag. 
Viclor , 27 cap. Eutropius , 8 lib. 5 cap. 

De fierboea modo ad 10 1 N. 

Ita & de coronis,vi£toribus datis five miflis,ad 7$ & 97 N a " 
C V. Incerta. 

- • nnnn. . . . sebasth. Toppcea Augufta : Topp** 
facies. 

Sabina Topp<ea Quseftorio patre , Ttto Otlio eft nata , $& 

S f 9 tj8 S E L E C T A 

fo Crifpo defponfata , mox i Nerone abducta, & Otboni 
amico (ufquedum aula expelleretur honeftiflima ipfius 
uxor OclaVta) in cuftodiam data. Suetonius , in Otkon. 
3 cap. Superba & fumptuofa faemina , mulas (quas ha- 
bebat feledtiffimas ) auro calceans , unguentis (vulgo Pop- 
pteanis ) pretiofiffimis fuos artus emolliens , & afinino la- 
cte perpetim abluens. Vlinius , 33 lib. 1 1 cap. 28 lib. 12 cap. 
& I)io y 61 lib. 713 pag. Poftmodum tamen hanc Nero y calcis 
iclu occidit ; quod fe ex aurigatione fero reVer/um vraVida & <cgra 
conVtciis incejjerat. Suetoriws , 3 5 cap. Tacitus , 1 6 Annal. 
6 cap. D/0,62 lib. 713 pag. Verummortu^divinosho- 
nores decerni mandavit , Venerem eam vocans , templum- 
que ipfi donariis magnificis ornatum dedicans. Dio , 36 lib. 
in Excerp. Valefian. T^acitus , 16 Annal. 21 cap. Cor- 
pus interim non igni abolitum , ut ^omanis mos , fed , { T$egum 
externorum confuetudine, difjertum odonbus co?iditum y Juliorum- 
que fepulcroiflatum Tacitus , 16 Annal 7 cap. 

Ecjuus hic forfitan alicujus a Nerone peramati , vidto- 
r*is exornati , & ftipendiis annuis honorati elegans eft ef- 
figies ; vel faltem infani ipfius circa aurigationes ftudii 
nobile monumentum: nifi quis generofiffimume Popp<ea~ 
nis mulis in hoc numifmate exhiberi non inepte opinetur. 

Tabula Decima Octava. 

CVI. GALATIA. 

ATT. NEP. TPAIAN02 KAI2AP 2 E. Illip. NerVa Tr~d- 

janus Cxfar Aug. Trajani laurea decoratum caput. 

KOI- NUMISM. ANTIQUA. 139 

koinon taaatias. eiti bassot. Commuiie Gala- 
tarum, fiib Saffo. Genius urbis fedens , turritaemulieris 
fpecie , lseva fceptrum , dextra ipicas tenens ; iub iella 
pofitis duabus palmis* 

De Trajano ad 104 N. 

Galatia , five GaUogroecia , minoris Jftce regio ; H. *Pera. 
nomenaccepita GaUis\ qui, patria relida , Jjiam omnem 
velut examine aliquo implevere ; a Kicomede 'BithynU 
rege , agrorum praemio , ad belli ibcietatem acciti. Jttfti- 
nns , 25 lib. 2 cap. Strabo^ 12 lib. 390 pag. LiVtus , 38 lib. 
i7cap. fPlmus, 5 lib. 32 cap. &c. Ea autem termi- 
nata ab oriente Haly fluvio & Qappadocia ; ab occidente 
Sangari flumine & Bitbyrita ; a meridie Tbrygta & Tampbi • 
&* ; & a feptentrione Ruxino mari. 

Communitates in Grcecia & ^/?4 plurimas paflim ob- 
fervamus ; fcilicet ubi diverfe civitates concilia , ( qui- 
bus adde monetam) facra, templa & numina habuere 
communia. Vocabanturque illse in Grdda Fanbceotia , 
Tanbellenia , (panatbeihta , & Fanacbita : & in Jfta Kotwiu, 
SjrU , Qypri , Sitbjnice , GalatU , &c. Quinimo !?4W<r 
w/«w locus erat in promontorio Mjcales montis, ubi, praeter 
concilium , Neptuno Heliconio iacra communia perageban- 
tur.^/r^foji^lib.^^o pcig.Ualecbampius ad Tlin.5 lib. 30 cap. 

De turritis urbium geniis ad 69 N. icriptum. 

De palmis itidem fepe fuperius. 

Tomponii Bafii nomen quoque habet egregium hoc nu- 
miima ( videas & Harduinum, 179 pag.) qui, iiib Traja- 
no , facerdos & praefes ludorum theatralium certaminum- 

S 2 que 14° S E L E C T A 

que communium , deo vel Augufto alicui facrorum (in 
uno aliquo quidem oppido , verum communi fiimptu pro- 
vinci^ totius editorum) Galatarcbes merito nominari debeu 

Sed quando fignatus hic nummis a Galatis ? poft Ga f a- 
ti<e civitates tres ingenti terraemotu fubverfas , & ab 
optimo principe fortafse reparatas. Videas Orofium , 7 lib. 
12* Eujebiwn Chron ad A. Ch. 112. 

CVII. MACEDONIA, 

.... kaisap Caefar » . . . AtUonini Pii lau- 

reati caput. 

koinon makeaonhn Commune MaceJonum : Ful- 
men alatum. 

7it. Aurel. Fulv. Antoninus , genere Tranfalpinus , poft 
L. JElii mortem ab Hadriano adoptatus , Pii nomine a 
Senatu decoratus ; clemens , fobrius , prudens , lan&us, 
&, quemnulla fere vitiorum labesmaculavit, imperator; 
derendere provincias magis quam dilatare imperiumftu- 
dens ; Faujiin* mitis maritus ; Marco Jurelio & Lucio Vero 
adoptatis , poft tranquillam vitam , placida , fomnoque 
fimilimorte decetfit fenex ; merito comecratus , & inter 
divos relatus : ejusque amabile nomen fequentibus impe- 
ratoribus fa&um haereditarium. Dio , 70 lib. 805 pag. 
Capitolimis , 13 cap. Vicior , 30 cap. Eutropius , 81ib.8cap, 
Orojwsy ylib. 14 cap. 

De Maceionia fcripfimus ad 77 N. 

De Communione ad 1 2 , & modo ad 1 06 N. 

De fymbolo fulminis faepius , ad 8, j8, 04, aliis- 
que N. N. 

CVIIL NUMISM. ANTIQJJA. 141 

CVIH. ANTIOCHIA, SjrU. 

; aapianos Hadrianus . . . . Jntorimi Pii 

lauro cin&um caput. 

. . . . e«n Jntiochienfium : Turritum genii urbis caput. 

De Pio modo. 

De Antiochia ad 31 N. Ibiqne citatis authoribus ad- 
dantur Joh. Chryfojlomi Encom. jintiochi*. Dio Trttf. 47 lib„ 
8c Eunapius in Liban. Eamautem, fiib Trajano , terrae- 
motibus collapfam reparavit , coloniamque fecit jintmi- 
nus. Spanhemius, e Taulo , 8 lib. D. de Cenf. adverius 
Scaligerum, 8 Differtat. 755 pag. 

CIX. TARSUS, Glkut. 

A Y. K AT. M. A. . . . A N T O N E I N O 2. Imp. CxC 

Marcus Antoriinus : Marci Anrelii nudum caput. 

. . . innioy apxontos. ... Hippio praefide .... 
fBaccbus ftans, finiftra tenens haftam , & dextra cantharum 
effundens in caput alludentis pantherse. 

Marc. Aurelius Antoninus , una cura Lucio Vero , a Tio 
adoptatus , hujus quoque fuit gener , ducens Faujlinam- y 
cujus indecoram laiciviam perpetuo diffimulavit. De« 
bellavit Jrmenos , Tarthos , Germanos , Marcomannos , alios- 
que GermanU feroces populos. Toto tamen principatus 
fui tempore in plurimos morbos incidens , opera Galeni 
fpergameni , medici fuo tempore famigeratiffimi , eft ufus. 
Tandem omnium hominum , qui unquam principatum 
tenuerunt, optimus, a medicis , qui Commodo gratifica- 
bantur , interemptus, &, omnibus certatim adnitentibus, 

S 3 inter «4* S E L E C T A 

intcrdivos reiatuseft, Qapitolinas y 28 cap. Dio , 71 Jib. 
810 pag. Viclor , 32cap. Eutropius , 8 lib. »3 & i^cap. 
Oro/iusy 7 lib. 1 5 cap. 

Tarftts, Cilicia caput ; mater urbium Solino, 51 cap. 
oppidorum nobiliflimum fortiflimumque Htrtio , B. ^- 
lexandrin. 698 pag. Urbis conditor eft Perfeus , JoV/j Dd- 
?^e/que filius. Ammianus , 14 lib. 7 cap. unde Terfeam 
vocat Lucanus , 3 TbarfaK 225 verf llle autem civitati no- 
men dedit ex fafto ; quia ibi una ex talaribus pinnisei ex- 
cidit. Scoliaftcs ad hunc Juvenalis , 3 fat. 1 1 7 verilim : 

^//?4 nutritus in Ma, 
Jldquam Gorgonei delapfa efl penna caballi. 

TJbi tamen Satyricus (& non fblus ) nomen a delapfi Pegafi 
lx.Co tarfo, h e. calcaneo , five talo , derivat : quamvis & 
f uere , qui a feflbris ipfius , 'Beileropbontis , laplu nomen- 
clationem depromunt. Videantur Stephanus , AYienus , & 
T>ionyfius apud Spanbemium y 6 Diflert. 236 pag. 

Nonnullis quoque Argivorumjo qu£erentium,& cum 7r/- 
ptolemo errantium,nobilis eft colonia. Strabo, 1 4 lib.643 pag. 
Eam coniervavit Alexander, per anguftiflimos aditusintrans 
Qiliciam , cum ei ignem fubjecerant Terfe. Qurtius, 3 lib. 
4cap. H^c autem in duas diviia partes a Qydno rluvio ; fcc. 
Tlinium , j lib. 27cap. & Vrifcianum , ininterpr. 'Dionjfu. 

Flexilis & Cydnus , dirimit qui flumine Tarium. 

Pr^cipitatur ille (a candore, gentili Syrorum lingua, nomen 
nadus) e monte 7auro. Arrianus, 2 lib. 1 o cap. rapidifli- 

mus, N U M I S M. A N T I QJJ A. 143 

mus , cum nives liquantur. Solinus, 5 1 cap. alias leniter 
fluens. De eo enim fic TibuUus , 1 lib. 7 eleg. 

At te Cydne canam , tacitis qui kniter undis 
Cxruleus placidis pcr Vada Jerpis aquis. 

Hxc autem Tattli apoftoli patria 5 prout ipfefatetur, Aclor. 
22 cap. 3. verf. fita in planicie irrigua Sc fertili , quam 
mons arduus & undique munitus a mari ad mare am- 
plectitur. Xenopbon , Expedit. 1 lib. 248 pag. Juiiopolis 
quoque cognominata ; bello CiviJi , Julto Cxfari , mox 8c 
Augufto ftudens. Dio , 47 lib 344 pag. Cbryfoftomus , in 
Tarfic. mox , ab Impp. eam reftaurantibus & exornan- 
tibus , Hadriana , SeVeriana , Antoniniana , Macrhitana >Sc A- 
lexandrina. Nummi apud citatum Spanbemium , 201 pag. 
& Harduinum , 485 pag. in cujus iuburbio , vel 
pomoerio , quod ad Taurt montis anguftias ducit , imp. 
Juliani iepulchrum pofitum. Ammianus , 25 lib. 14 cap. 

Obfervamus in nummis eam turritam , velatam , lub- 
fellio , a Spbynge fulto , infidentem , fpicafque protenden- 
tem , fluviumque Cydnum pede prementem , apud MoreU 
lium , in Antomni Pii N 1 1 Tab. 76 pag. 

De "Baccbo nonnulla notavimus ad 34, & 46 N. Prx- 
fertim vero apparet hic vultu fere virginali , cultuque 
muliebri ; quamobrem Dionyfum a^^oywo, appellatum ait 
Tbeodoretus, Hift. Ecclef 3 lib. 7 cap. Videas Ovtdium } 
3 Metam. 6o7verf. Vriapejorum 36 carm. 

Cantharum potorium dextra pendentem gerens, fec» 
Amobium , 6 lib. 200 pag. quo tamen ejus finiftram one~ 

rat 144 S E L E C T A 

rat Alhrkns , de Deor. Imagin. io cap. Hic autem ei 
facer, docente ftim (33 lib. n cap.) qui Marium con- 
fulem, Liberi patris exemplo , cantharis potafle narrat. 
Thyrfum , i. e. haftam pampinis cinctam tenens , qua- 
lem geftat Hypfipyle , Baccbo facrafaciens, apud Valer. 
Flaccum, 2 Argon. 268 verf. 

Hederifque \igat famularibus artus , 
Pampineam</«e quatit ventofis itlibus baftam. 

E cantharo vinum effundensinfubjectam (videas Hero- 
dotum , lib de Automat. fabricatoribus ) tigridem , five 
pantheram ; quae ebria Martiali, 14 lib. 107 epigr. & vi- 
noia Oppiano , Cyneg. 4 lib. 3iover'. Unde Statius de 
hifce fic , 7 Theb. 574verf. 

Manus obVia pafcit. 
Expetlantque cibos , fufoque borrenda fupinant 
Ora mero. 

Panther^ enim 'Baccbo facratae ; ejufque fymbolum. Thi* 
lojlratus , Imagin. 1 lib in quas converfas hujus nutrices 
vulgo fabulantur poetx ; monente Spanbemio , 164 pag. 
(Baccbus autem (ut & minifter ejus Marfyas) a Grcaci* 
Jfeque urbibus imponitur nummis ; non quidem ut opti- 
morum vinorum fertilitatem : verum ut libertatem vel 
diutiffime confervatam , vel noviffime partam fignificet : 
!Baccbus enim , five Liber , libertatis aifertor & vindex , 
erecta in foro ftatua , colebatur a civitatibus liberis* 
Macrobius , faturn. 3 lib. 12 cap. Seryius, ad 4 JEneid. 

j8verf. NUMISM. ANTIQUA. i 4 j 

58 verf. quibusadde Demfierum ad ^ofin.ilib 13 cap. in 
Region. od. de A/^tf , & 2 lib. 1 1. cap de Libero patre. 

T^r/o certe libertacis ac immunitatis privilegium concet 
fit Marc. /Jntonius. Appianus , B. Civil. 5 lib. 675 cap* 
quod beneficium poftea clementer adferuit Auguftus. 
Vio Qbryfoftomus , 34 orat. Hinc & Libertatis figno no- 
tatur QaracalU larfenfis nummus apud Tatinum, ^iopag, 
Adde quod Cilkiet partis (in qua Tarfus) incolse jam pri- 
dem eo gauderent privilegio ; Eleuthero-Cilices di&i. Cu 
cero 9 ad Attic. 5 lib. 20 epift. Diodorus , 3 lib. jj cap. 
Stephanus , in Eleuth. C/7/Wtf. 

CX. C/ESAREA, Qappadoci*. 

a r. m a r p k o m o. antoninos. s. Imp. Marc. AlU 
nl. Qommodus Antomnus Aug. Qommodi adoleicentis laurea- 
tum caput, 

rnATos. uat. nATpr. Conful, Pater patriae : Argaus 
mons , vertici imminente ftella. 

Marcus , five Lucius , Aurel. Qommodus , JWW/ Antonini 
& F4«/?/wrf minoris filius ; ex adulterio fortafse natus ; 
nihil enim paternum habuit (ab aulicis fede corruptus) 
nifi quod contra Germanos & ipfe feliciter pugnavit : ca> 
terum luxuria & obfccenitate depravatus ; obiit morte 
iubita ( a conjuratis fuffocatus ) tanta omnium execra- 
tione, ut humani generis hoftis etiam mortuus judicare- 
tur. Eutropius, 8 lib i 5 cap. ViSlor , 33 cap. Lampridius, 
I7cap. Orofius, 7lib.i<Scap. Herodianus , 1 lib 17 cap. 
■ Arg<eus CappadocU eft mons , quam ab una parte cin- 
git , arduus , & alta nive perpetuo candidus 5 unde 

T nomen i4<* S E L E C T A 

nomen datum ; *£y@- enim Gracis albus. Solinus , 5:7 cap. 
Extenlus autem ille ufque ad Melam fluvium , & Ga+ 
lati* confinia. Olim pafcuis equorum nobilis ; omnium 
pulcherrimo tefte Claudiano : qui fic de laud, Serenoe , 
1 jo verf. 

Deletlus equorum , 
Quos Phrygias matres , Argxzque gramina pa[l<z 
Semine Cappadocum fams prxfepibus edunt> 
Trimus bonos. 

vel in %ufin. 2 lib. 30 verf. 

Jam pafcua fumant 
Cappadocum, Volucrumque parens Argseus equornm. 

ille qnoque ut afper Sc faxofus , ita & nemorofus & f ron- 
dofus , circumje&a regione , campeftri licet , arenofa , 
petrofa, & fylvis carente. Strabo, nlib 370 pag.quod & in 
hoc nummo luculenter intuemur ; licet alii , Strabonis cu 
tati verbis innitentes , montem flammis undique immer- 
fum , quafi alterum VefuVmm , alteramque JEtnam , con- 
fpiciant. Videas fatinum , 242 pag. 

Vario autem ritu adoratus vocatur a T. GaJJendo, invit. 
Teirefcii , 57 pag. quandoquidem montes pro diis habuere. 
'DaciSc Caj>padoces.Solims,57C&p.Strabo8c Maxim.lyrius apud 
Ger. Fofium, lnftitut. Orator. 1 lib. 5cap. 3ofe&. planeut 
Syropboenices j de cujus deo , Qarmclo fcilicet monte , Taci- 
tus , 2 Hift. 78 cap. & Suctonius , in Vejpaf. 5 cap. 

Sub co latet Ma^aca , five Fufebia, urbs ampla & lo- 
cuples ; urbium mater Cappadocibus habita $ Strabo 7 hb* 

cit. j NUMISM. ANTIQUA. 147 

cit 370 pag. Solhwsy 57 cap. Ammiams , 20 lib. 8 cap. 
quam , bellis vaftatam denuo reftauravit Tompejus Magnus. 
Jppianus, Mitbrid. 151 cap. &, Archelai regno in pro- 
vinciam converfo , Qtjaream ( Magnae coghomen merito 
additur ) vocavit imp. Tiberius. Eufebius , ad A. C. 22. 
H. di^, five lifaria di&a : ad amnem Metam, ift 
Eupbratem fefe exonerantem : quam, civibus in Cbriftiana 
fide perfeverantibus , & idolorum fana diruentibus , ex 
numero civitatum delevit , & O/aru nomine privavit 
imp. Julianus. So^omenus , Hift ecclefiaft. 5 lib. 4cap. 

Aftrum, /ir<t*o impofitum, Solis eft; colebant enim 
Qappadoces Terftca numina ( Sol interea principem tenet 
locum) a quibus ad %omanos horum cultus poftmodum 
defultavit. Strabo , 1 5 lib. 504 pag. Tlutarcbus , in Sy//<e vit. 
apud ^/3«;»,deidolol. ilib.o& 64cap.&in Addend.4pag. 

C X I. 

at. ka. sEn. seothpos. Imp. Cief. Septimius SeVe- 
rus : SeVeri lauro redimitum caput. 

MErpon. k isap . et. b Urbium matris C*[area. 
Anno fecundo : Mons ^rg^^ , apici impofito Solis aftro. 

Lucius Septimius SeVerus , ( fertinacis quoque cognomen 
modo ampledtens , modo fpernens ) e Lepti , civitate 
Afrkana , oriundus , Jk/mho Tefcenniocpe devi&is & cxfis, 
imperii Gfamani adminiftrationem accepit. Bellicofiflimus 
omnium impp. qui ante eum fuerunt , a fartbis /diabems, 
& Arabibus domitis , Partbicus Adiabenicus , & Arabktts 
cognominatus ; 'Britanniam quoque debellavit , & vallo a 
mari ad mare dedu&o , divifit. Mortuus eft Eboraci , 

T z agens M S E L E C T A 

agens mtis annum 65 , & inter Divos relatus. Eutro- 
fius, 8 Jib. 18 cup.Viclorrf cap.Spartianus ipcap.Herodianus 
3 lib .5 cap. GVcyfe , 7 lib. 1 7 cap. 

De Ge/ar^ , urbium Cappadocicarum matre ( W^rwi 
imp. patria, docente Cedreno) modo ad praecedentem N. 
fcripfimus. 

Numeralis nota imperatoris Imperii vel Tribuniti* 
poteftatis annum notatj judice Spanbemio , Jib. paflim 
citati, 874 pag. 

Tabula Decima Nona. 

CXII. MARCIANOPOLIS, Mafi*. 

• • • . TOS ANTONIN. . . . AuguftllS MtOtWWS l (V 

vacalU laureatum caput. 

MArKlANOITOAITftN. E II. KTINTIAlANOT. 

Marcianopolitanorum , fub Qmntiliano: Aquila explicatis alis 
ar# infiftens. 

De CaracaUa diximus ad 89 N. 

Marcianopolis urbs eft inferioris Mfl?/i*-, in Kww con- 
finio,ad Tontum Euxinum, inter opp. Odeffum & ^wAw- 
/**« : ab imp. Trajani iorore , Maniana , nomen nacta. 
Jmthianus, 27 lib. 3 cap. illius enim puella in flumine 
(quodin media urbe oritur, Totami cognomento) la* 
vans&aquamhauriens, eftfubmerfa. Jornandes, de B. 
Cetic. i6cap ad quam plurima praelia habuit imp. Qku- 
dius. fPollio , 9 cap. Videas & Zofimum , 1 lib. 38 pag. 

Aquila imperii %/mw* eft fymbolum , prout explica- 

vimus NUMISM. ANTIQJJA. 140 

vimus ad ioi N. hinc & praecipuum fignum in ^omano 
exercitu. Vegetius , Miiit. Rom. 2 lib. 6 cap. quam Ma- 
rius t fepties conful , rejedtis fignorum aliis ( in quibus e- 
quus,aper,&c. ) legionibus dicavit. Tlinius , 1 o lib. 4 cap. 
Quinimo & hodie apud Germanos imperium defignant aqui- 
Ix gemin* coalitx ; clade fcilicet Variana cum fignis 
omnibus militaribus partae : ex mente celfiflimi Principis, 
& eruditionis portenti , Ferdinandi Furftenbergii -, cujushoc, 
e Monum. fraderbomenf. 21 pag. petitum carmen. 

En ubi Romanae cladis monumenta juperfunt , 

Varus & Arminio ftratus ab hofte jacet.. 
Et campo in medio notum Vi&oria nomen 

SerVat , adhuc noftris inclyta temporibiis. 
Jufpiciis rapuit pubes Germana fecundis , 

Imperii geminas nobile pignus aves. 
Definat Euphrates Parthos memorare triumphot y 

Qlarior eft c*/o Luppia Quinailio. 
^apta Jovi Latio Crafli jpolia iUe perempti 

^eddidit : hic aquilas obtinet ufque fuas. 

Licet eas receptas teftentur Tacitus , 1 Ann. 60 cap. 2 Ann. 
2 j cap. Vio, 60 lib. 668 pag accedente & nummo Germanid 
Caelans ; 111 cujus altera area ftans imperator dextram 
engit , & aquilae fignum laeva geftat ; juxta : SlGNIS 
RECEPT. DEVICTIS GERM. S. C. Videas J^ 
gelonum y39? a g , ^w*«,8 3 pag. Triftanumque , 8 « pa£. 
^//tfi/ M »*«,praetorem vel jfacrorum curatorenvn alterd, 
£<«*«//* nummo, apud Harduimm , 312 pag. ^fi 

T 3 pra&- sjo S E L E C T A 

pramomen habuifTe quidem deprehendimus : fed quis 8c 
qualis ille ? 

CXIII. ANCHIALUS, TbracU. 

z Vix t i. . « . r e t a s. k. Septimius Geta Caefar ; Geta 
nudum caput. 

ArxiAA£i2N. Jnchialenftum : Lima crelcens , ambiens 
aftra tria. 

Tublius Septimius Geta , SeVeri & JulU filius ; crudelif- 
fimo CaracaUce- invifus frater ; qui eum, 13 aetatisanno, 
patremortuo, reconciliationemfruftramoliente Julia, in 
amplexibus ejus , ferro trajecit. ^Dio, 77 lib. Herodia- 
nus , 4 lib. 4 cap. Spartianus , 1 cap. Vttlor , 37cap. 

Anchtalus eft oppidum Tbraci* , cis montem ^hodopen , ad 
Brgtni fluminis oitia , juxta Tontum Euxinum ; eo in loco fita 
quo olim MeJJa. ^linms^ lib. 1 1 cap. non procul ab ApoUonia 
Magna : nempe in finu intimo , ubi Tontus alterum fui 
flexum angulo finit. Ejus ita meminit OVtdtus , 1 Trift. 

9 ele g- 

Ft ab his , per Apollinis urbem , 
Alta fub Anchiali mcenia tendat iter. 

Dida fuit ab imp. Clpio trajano Ulpia-, verum hodie ejus 
nomen Jnchelo 

Per Lunam defignatur hlc forte vicinorum Bj^antiorum 
Servatricem , Vianam luciferam ; de qua non injucunda 
fuperius ad 33 N. Vocatur autem ea fubtnde T*v^Q^& ; 
quia corniculata, ^«rique cornua referens , orbemterra- 

rum NUMISM. ANTIQJUA. ip 

rum curfu fuo luftret. Verum & alias hujus cognomenti 
rationes tradidere Vofiius >i lib 53 cap. & Begerus , 239 pag. 
quae legi poffunt. 

At ftellaz nobis fiint SeVerus , filiique CaracaUa 8c Geta. 
Quippe opinamur hoc , & illud praecedens , numifina ab 
Anclnalenfibm , in eorum honorem , fignatum eo ipfo tem- 
pore , quo 'By^antii moenia , poft ardtiffimam obfidionem , 
diruta, oppidumque in vici formam a Severo eft redadumy 
Yideas Vionem , 74 lib. 856 pag. Herodianum , 3 lib ^<5cap. 
& qux nos obiter luperius , 47 pag. 

C X I V. A M F H I P O L I S , MacedonU. 

iota . . . sa. seb. Julia Mcefa Augufta : Mafct 
caput. 

AM^inoAEiTnN. jimphipolit anorum : Genius urbis ,, 
faeminae , modium five calathum capite iuftinentis , fpecie 3 , 
fellae infidens. 

Julia Mrtfa , Emifena mulier , Juli<e ( SeVeri conjugis ) 
eft fbror ; Juli<z Soemiadis , & JulU Mameoe mater ; Sc im~ 
peratorum Etagahali & Alexandri avia ; a Macrino SeVerian^ 
aula ( in qua , ibrore luperftite , per annos aliquot vitam 
tranfegerat ) ejecla , & in Syriam eft ablegata. Hujus 
autem caliiditate E/agahalus ad imperii culmen pervenit , 
hunc CaracaU^e filium elfe militibus perfiiadens , largitio- 
nibusque profufis corruptas legiones a Macrino abducens. 
Tandem , extrema fenectute defuncla , a nepote Alexan* 
dro inter divos eft relata. Herodianus } j lib. 3 cap» 

Wtar *P S E L E C T A 

Macedonicam hanc Jmphipolin defcribere tentavimus ad 
02 N. lupra. 

Modium gcnius capite gerit , fertilitatis fymbolum ; 
&gypttorum numinumiolenneornamentum: quippe illi ca- 
piti , Serapidts prsfertim , imponunt modium , five ca- 
lathum : tefte Macrobio , Saturnal. 1 lib. 20 cap. & 
jfrtejmJoro, Oneir. j lib. 93 cap quoniam (Juptter enim 
elt h-ugum parens) mortalibus , largitate frugum , vitam 
praebet. Videantur de eo %/w/*,Hift.Ecclef. 2 lib. 23 cap. 
Uemens Alexandrin.i lib. Stromat. ji pag.fc Jui Firmicus, lib. 
de Errore profanar. Relig. 

CXV. METROPOLIS, Lfdut. 

'.' ANT ••• ianos a*. . . . Ant. Gordianus 
dfrtcaniu : Cordiani fenioris laureatum caput. 

mhtpoiiouithn. Metropotitanorum : Fortuna ftans , 
dextra copix cornu, & l*va navis gubernaculum reti- 
nens ; modio capiti impofito. 

Antomus Gordtanus , e Gracchornm gente originem pa- 
ternam; ex imp. vero Trajani ftirpe maternam trahit: 
cui proconiuli tfric* ( unde ei cognomen Africani ) 
oduagenario ieni , milites , a Maximino deficientes , in 
urbe Jfricana Tbyftro imperium obtruderunt. 

^ Verum CapeUtano , Numidt* procuratore , ( cui provin- 
cia abicedere imperaverat) armata manu (artbagnem ap- 
propinquante , cingulo fe fufpendit. Multitudo tamen , 
ejus morte occultata , Gordtanum filium fibi ducem eJe- 
gerunt Sic ad manus ventum eft: at hic 8c Gordianus 

filius NUMISM. ANTIQUA. ijj 

filius cecidit , & Capellianus vi&or Qartbagimm intravit* 
Herodianus , 7 lib. 9 cap. Qapitolinus , 1 5 & 1 6 cap. 

Metropolis LydU eft urbs , ad Cayftrum amnem , in ipfb 
limine loni<e ; fcilicet inter Epbejum & Smyrnam : cujus* 
meminere Livius , 38 lib. 1 5 cap. (Plinius , 5 lib. 29 cap. 
H. Cabagea vicus. Differt ab alia Tbrygice Magnae , qua: 
ad Mocandrum a Deum matre condita 5 dequa Ttolem^eus, 

5 lib. 2 cap. Stepbanus, &c. 

Fortuna inter antiquorum numina certe potentiflimum 
creditum ; fcilicet illa c<eca , inconflans , ^ indignorumfautrix: 

6 revera incerta ibrs , h. e. paucis , incertum numen. 
Tlinius, 2 lib. 7 cap. Unde fic acerrimus ille morum cen- 
fbr , fuVenalvs , 10 fat. 365 verf. 

NuUum numen babesjlfit prudentia: noste 

Kos facimus , Fortuna , deam , cceloque locamus ; 

Depingitur ubique fere dextra tenens copix cornu. &au- 
fanias , in Acbaic. 190 pag. ^rudentius , adverfus Symm. 
1 lib. 205 verf. hifce : 

Formatum Fortunx babitum , c«jm J/W/£ cornu. 

& finiftra navis gubernaculum : Latlantius , Inftit. de 
Fali. Sap. 3 lib. 29 cap. Galenus , lib. Suafor. nempe 
ut telluris pelagique prades & regina : iec. Horatium 3 qui 
fic 1 lib. 35.od. 

Te pauper ambit [oUicita prece 
Ruris colonus / te Dominam sequoris , 
Quicunque Bithyna lacefiit 
Carpathium pelagus carina, 

V CuU xj4 S E L E C T A 

Culta autem illa non folum apud ^onunos , varioco- 
gnomento & ritu. Dempflerus , paralip. ad fyfini i lib. 
1 6 cap. Verum & apud Antiatas j quorum numen Ho- 
ratius adorat , od. modo cit. 

dha , gratum qu<e regis Antium, 
(Prxfens, &c. 

videas (praeter Suctoniwn , in Calijr. 57 cap.) Ma.robium , 
Saturn. 1 lib ij.cap. denumeroejus duplici : qualis etiam 
apud fr&neHinos , tefte Statio , 1 Sylv. 3 carm. Vill. Tyburt. 

Et Praeneftinae poterant migrare forores. 

h e. Bona & Mala Fortun .u Confulantur Lucanus, iTbarf. 
verf. 193. Silius 7 B. 'P««. 8 lib 345 pag. Martialis , 5 lib. 
1 epigr. praeter Ctceronem , de Divinat. 2 lib. 41 cap. Vaier. 
"Maximum , 1 lib 3 cap. de Lutatio. Suetonium , in T£. 6$ cap. 
& in Domit. 15 cap. 

Eo ufque interim potentia ei adfcripta , ut quicquid 
imperatorisalicujus duftugeftumefTet^id Fortumz daretur. 
Claudianus , Bell. Geld. 501 verf 

Si mibi tempcflas Libyam , 'Ventique negabunt , 
Juguflt Fortuna dabit. 

vide Mamertinum, panegyr. Maximian. 292 pag Unde ea 
in interiori quoque cubiculo Principum colebatur. Cafi- 
tolinus , in Anton. Pio , 12 cap. & Marco> 7 cap. 

De modio , five calatho JBgyptio , modo diximus ad 
114, N. 

cxvi. NUMISM. ANTIQUA. ijy 

CXVI. CiESAREA, Cappadoci*. 

AT. K. M. ANTON. TOPAIANOS Imp. CxC MaYC.Jtl* 

ton . Gordianus : Gordiani laurea cin&um caput 

mhtpo. kais. ne e t. z Metrop. ( hx fculptori merae 
tenebiu') Cafar. Neocor. Anno fexto: Spicx aliquot 
colligata?. 

De Gordiano , iftius nominis tertio , lcripfimus ad 02 N. 

De Q<t[area fub Ar^eo , ad 110 N. 

Colligatx vero f picx fertilitatem & omnium rerum 
abundantiam , pacis & concordix vinculo coalitis ci- 
vium mentibus , fignificat. Spanbemius , 5 Differt. 446 pag. 
l'nde & fax fpicifera libuUo; qui fic 1 lib» 10. eleg. 

M nobis Pax alma "Veni^ fpicarru///? tentto j 
Ferfluat & pomis candidus ante finns. 

Videas eam in num. Ttti , apud Tatinum , iyi pag. 
quin & ipfam quoque fpicam , faepe papaveribus conjun- 
£tam,inter copix cornua connexa, in Severi, 53 tab 8 N» 6c 
M. Antonii Triumviri, 7 tab. 14 N. apud Arjcbotanum* 

CXVII. TARSUS, CilicU. 

SABEINIAN TPANKTAAEINAN X E B- Sabhliam Tran^ 

quiUinam Auguftam : T.ranquiUinx caput , Lmu crefcenti 
impofkum. 

tapsot MHTponoAEns. b. a m. k. r. Tatfi metro- 
polis. B. J M. Q. G. 

'Baccbus ftans , lxva retinens thyrfum , 6c dextra 

V 2 can- t<)6 S E L E C T A 

cantharum effundens in pantheram ; palla ex humeris 
ad iuras ufque dependente. 

Furia Sabinia (non Sabina) Tranquittina filia fuit Mi/u 
theij optimi viri, & feliciflimi belli ducis ; uxor Gordia- 
rii tertii, Capitolinus , 23 cap. inexpeditionibusfida conjugis 
comes ; in quibus & defuncta , a Gordiano divorum 
numero eft inierta. Otb. Sperlingius , Diifert de Gcrme- 
norum nummo , 57 pag. quem tamen , quod Apollinis 
(Pjttbii muliebre fignum pro Veneris ( five Tranquillune po- 
tius) ineo fumpferit , rede carpit, infuperius . 37pag. 
cit. DifTerr. 61 pag. Qaud Nicafius. 

Luna hic Augufta? apponitur , ex more forfan JE- 
gyptiorum , qui eam reginx affimilant ; docente Sext. 
Empirico , adverfus Mathematicos ; fic enim ille Latine : 
^SYP^ re p quidem & dextro oculo afiimilant Solem ; reoin* 
Vero &f firitfiro oculo Lunam ; quinaue autem fiettas /atcttitibus. 
Quinimo fceminarum illuftrium cum Luna comparatio 
crebra ; ut apud Euftathium , de amor. I/men. & l/m. 5 lib. 
& Achitt. latium, deamor. Leuc. & Clitiph. 1 hb. Ita be\>eri 
Juliam Lun* comparat Oppianus , initio operis ei dedicatx. 
Ita denique Vidonem Viana?nquc in fua comparatione con- 
jungit Virgilius , 1 Mneid. 498 verf. Videas Auguftarum 
plurima numifmata , in quibus vel Lwu , vel Viana lu- 
cifera cernitur expreffa. 

De Tarfo Le&ori forte fatisfecimus ad 109 N. Prauer 
lar/enfes autem T anquillina nummos fignavere Qbalce- 
donii , Jlmi/eni , Germenfes , Trattiani , Cadoerit , Cianenfes , 
Ephefiiy Tcmnitrtj Smymxi , Qum&i, Samii } Sardiarii, My- 

rtcenjcsy NUMISM. ANTIQJJA. xj 7 

rtenfes , Sidetenfes , Seleucienfes in £*/&. Carrbenfes , Sinoaren* 
fes , aliique minoris y^e populi j quos vel adiit , vel re- 
cuperavit , vel fama iua ad conferendos honores excitavit 
imp. Gordianm. 

De ftaccho nihil hic repetemus ex iis quas ad 109 N. 
annotata: fequentia tamen Sidonii ( iz carm. Burg. 
Staiftf, 3overi^ hujus flaccbi cultum fpectantia , praete* 
rire piaculum duximus : 

Cantharus Cgf thyrfus dextra Uvaaue feruntur j 
Nec rfjr/> exertos , /W tangit palla lacertos. 
Quid vero illae appofitx fignificent littei*2e,non affequimur: 
neque enim Tatini (hoc loco : A M. C. Amanic* Ctlici* ca- 
put Tar/us. Thefaur. 1 88 & 108 pag. legentis , & B litte - 
ram callide pmereuntis) conje&ura placere potuit. 

Tabula Vicesima. 

CXVIII. CiESAREA, Qappadoci*. 

K A I. ANTHNEINOS Cxf AntOlWlUS l 

Qaracafl* laureatum caput. 

MHTPono. kaizap. et. r. Metropol. Coefarea. Anno 
tertio : Ara ad radices fcopulofas Arg&i montis pofita.. 

De Caracalla repetas ea qux ad 89 N. 

De Q<ejarea, Sc Ar^o montequ^ead no N. iunt con- 
fcripta. Similem vero aram , facrarum xdium dedicatio- 
nis (fic in Macrini % apud Triftanum , 292 pag. templum 
monti fubje&um ) ludorumqne celebrationis , iolenne 
fymbolum ? ipedamus in Caracalt<e, apudeundem 7riftanum y 
z l° P a £* & m dlexandri SeVeri , apud citatum , 300 pag. 

V 3 CXIX, ijS S E L E C T A 

CXIX. ANTIOCHIA, SyrU. 

ATTOK. K. r. OTIB. TPEB. TAAAoS 2EB. IlTlpeTat. 

Caef. Qai. Vil\ Trebon. Gallus Auguft. Galli laureatum 
caput. 

ahmapx. ehot. . . . rnATo b. S. C. Tribunitiae po- 
teftatis. Confuli fecundo : Aquila explicatis alis iniiftens 
ramo , lauream roftro retinens. 

De GaUo didtum ad 96 N. 

De Antiochia ad 32 Sc 108 M. Notant autem veterum 
numifmatumenarratores inomnibus Antiochenorum nummis 
occurrere& concurrere s. c. & a. e. Fuit enim apud eos 
gemina Monetx officina ; in quarum altera quidem nu- 
miimata nomine re<5toris Syri<e cadabantur; cum infcri- 
ptione : antioxehn, i.e. Antiochienfmm ; ufque ad 
Caracallam. Videas noftrum 32 N. 

Inalteravero Monetaurbis notabatur, litteris iblis S.C. 
appoiitis ; nempe qux denotent ipfius cudcndae facultatem, 
fibi a Tompejo Magno conceifam , Senatuscomulto fuiife 
confirmatam. Cui adduntur notx a. e. vel , uthic,voces 
integraz ; ut indicaret ea urbs, illam etiam plebiicito lauda- 
tam , inmemoriam Tompeii; qui poteftatem Tribunitiam, 
a Luc. Sulla extindtam, reftituerat. 

Hoc loco tamen Tribunitia ha:c poteftas Gallo Au- 
gufto ( Auguftx quoque , licet admodum rarb , adicribi 
opinatur Tatinus , Impp. 402 pag. ) tribui poteft & debet. 
Videanturconjedurx Vaillant , 1 Mun. & Col. 188 pag ad 
Oihonis , & 102 pag, T.poft. in Viadumeniani N. 

cxx. NUMISM. ANTIQJJA. ijq 

CXX. HERACLEA, ThracU. 

Marci jintonini laureatum caput. Infcriptio deleta. 

hpakj\e . . . A0hna. . . . omo. H eracleenfium & A- 
thenienfium Concordia : Jupiter Victor fedens , haftam laeva 
tenens , & ViclorU figillumdextrafuftinens j & Pallas ei 
adftans. 

Heraclea ThracU eft , ab Hercu f e ( in Terinthi comitis 
fui memoriam) condita. Ammianus , 22 lib. 5 cap. in- 
deqne & Terintlm dida : inter fiy^antium 8c Qatltpolim, 
ad Tropontidem ; maxima urbs , palatiis & aedificiis fplen- 
didiflimis a Ve/pafiano & Impp. citeris inftructa. Sita 
ad mare in edito peninfuLr jugo ; fic , cum collis clivus 
admodum furgat , & domus una fuperet alteram altitu- 
dine , totius oppidi facies inftar theatri confpicitur. Dio- 
dorus , 16 lib. 77 cap Expugnata olim a fhidppo Macedone^ 
quod Athenienfium rebus ftuderet Idem , lib. cit. jj cap. 

Mhena vero regionis Grxcia littoralis, quam prius Aclen, 
mox Mticam vocavere, illuftreeftoppidum; inter lli/Jum 
& Qephi/um fluvios, ad Saronicum finum, a (ecrope condi- 
tum, &a Mop/o refe&um ; MinerVa, finita cum Neptuno 
lite, nomen ei tribuente. Hyginus y i64Fab. 

Clariffima 3c florentiflima quondam , unde humanitas, 
docirina , reiigio , fruges , jura , leges ortc* , atqne in omnes terras 
diflribut.e putantur : de quorum urhis po/Jefiione , propter pulchri- 
tudinem^ etiaminter deos certamenfui/fe proiilum e/l : que Vetu- 
flate ea e/l , ut ipfa ex fe/e/uos ches genuijje dicatur : & eorum 
eaJem terraparens, altr.x, patria dicatur ; anthontate autem tanta 160 S E L E C T A 

eft, utjamfratlumprop^ ac debilitatum Grrcir nomen bujus 
urbts laude nitatur. Cicero, pro L. Flacco, itfpag. Imperatorum 
ducumque nutrix , oratorum & philoibphorum mater , & 
poetarum alumna : denique alter oculus Grxcice Juftino 
( J hb 8 cap. ) pro falute & dignitate ejus , pace & bello, 
plurima perpeffa : unde quoque , jam Nafonis a -tate , pro - 
itrata & diruta ; qui de cadavere ipfius ita , i j lib 
Met. 430. 

Quid Pandionice reftant , nifinomen Athenr ? 

Hodie nomen hoc quidem fervans , at barbariei triftis 
famula ; fub Turcarum tyrannide ineludtabili indefinenter 
iuipirans. 

Jupiter hicViclor, fepiffime fpe&atur iu Impp. numif- 
matibus apud tboulium , in M. Aurel. 53 pag. & Ouda- 
num, in Domit. 39 Tab. 5 N. Meminit Hyginus, i8y cap. 
de Hippom.Sc Mal. & defcribit Thumutus* 9 cap. prxter 
Torphyrium apud E«/*&« w , 3 lib, 9 cap. Sed de templo, 
ipfi a Q^Fabio dedicato, Uvius , 10 lib. 29 cap. apud 
quem & ^/r« frr/orrj votum , Jovi Vi&ori fadum , 
occurrit , lib. cit. 41 cap. 

De Tatlade jfepius ad 10, 18, 53, 65, & 68 N. cui fi 
Chalcicecce (videas Taufaniam , in Lacon. 365 pag. ) cogno- 
men hic tribuas , nummus effe poffet Heracle* , qux in 
Jcamania ; cuique meminit PMtfo , 4 lib. 1 cap. Videa- 
tur Harduinus , 193 pag. Nos tamen opinamur hoc in 
numiimate exhiberi Talladem Athenarum , iive Minervm 
Toliadem , cujus tutelae cuiwque urbs commiffa : unde ea 

VaU NUMISM. ANTIQUA. i6s 

QaUadis urbs Horatio , i lib. 7 od. ubi fic ille Ly-< 
ricus : 

Sunt quibus unum opus efl intacl*. Palladis urbem 
Qarmine perpetuo celebrare. 

Communionem & concordiam fanciebant , & fiibinde 
fblenni modo renovabant vicinae, remotioresve urbes $ 
nempe dum 

1. Vel, depofitis odiis ac fimultatibus , amicas 

dextras jungunt. Videas talia diflidia aemulan- 
tium urbium , apud Herodianum , 3 lib. 2 cap. 
Vionem Cbryfoft. Jriflidem , &c. 

2. Vel , multis licet terrarum ipaciis disjundfoe , 

Sacrorum tamen communionem habent. Quod 
teftantur urbium , etiam longe diflitarum , 
Numiimata , eorundem numinum fimulacris 
exornata. 

3. Vel cognationis vinculum , quo colligatae inter 

lefe , teftantur ; Sorores inde dicia'. Tertutlia- 
nus, de pallio , 1 cap. de Cartba^ine 8c Utica. 

4. Vel commune jus Hoipitii fignificant. Quojure 

junctse Mdetus 8c Sybaris ; apud Herodotum 7 
6 lib. 21 cap. 

5. Sive 8c jus Commercii ; quale inter Megarenfes 

8c Qortntbios j apud driflotelem , Polit. 3 lib. 
6 cap. cui Sc Connubia mutua addas ; ex eju£ 
dem, lib. cit. cap. Quibus adolevit floruit- 
que Cremona , narrante Taciio, Hift. 3 lib. 34cap. 

X Ita i6i S E L E C T A 

Ita invenles concordiam & communionem 

i. f ] e rgamemr um cum Epbejiis , inN. Commodi^ apud 
Montercb. 6 N. five cum Smyrnms , in Caracal- 
U, apud ^etitum^ de Amazon. i34pag.&c. 

2. Ephefiorum cum Smymms , in Domiti* , apud 

Vatinum , 1 69 pag. five cum Smyrn&is & Per- 
gameniS) in ^tf. ?j ; apud Qboulium , 78 pag. &c. 

3. Smyrntforum cum Atbenienfibus , in Commodi> apud 

Spanbemium , 794 pag. &c. 
Vemm videas hunc egregie de iis differentem , 9 Differt. 
70 1 & feq. pag. 

CXXI. ANTIOCHIA, S>r/ rf . 

epennia tpotskiaaa ceb. Herennia EtrufciUa Au- 
gufta: EtrufciUce caput , Lw?* crefcenti impofitum. 

ahmapx. E^orsiAs S. C. TribunitU potefiatis. S. C. 
Aquila panfis alis infiftens palma? ramo , roftro coronam 
retinens , 

Herennia EtrufciUa fit aliis filia Trajani Vecii , & aliis 
conjux Hoftiliani , five Voluftani ; nobis jam nominati 
DmV eft uxor j verum ea obfcura , & gmtfa /o/jg^ 

Nofle, caret quia "Vate facro. 

De Antiocbta pluries dictum ; quemadmodum & de 
aquila , imperii ^omani fymbolo 5 in Emifenorwn , (^/tf- 
fiincn(iumc^ac , aliorumque Syn* populorum , numifma- 
tibusfepius expreffo. 

De NUMISM. ANTIQJLJA. 16*$ 

De palmae ramo , TbotnicU , quinimo totius SyrU typo 
ad 28 N. 

Denique de Tribunitia poteftate ( honos ille non nifi 
viris unquam concefTus ) modo ad iiq N. 

CXXII. CASSANDREA, MacedonU. 

SEMNOS AYT. C. M; ANTaNINOS. AllguftllS 

Imp. Cxf. Marc. Jntoninus : CaracaUoe laureatum caput. 

CASSANDRIA Tatlas loricata gradiens , 

Lsva vibrans haftam, & dextra fcutum prxtendens. 

De Qaracatla icripfimus ad 89 N. 

Cafjandrea , ftve CaJJandria , prius difta Totid<ea > Mace- 
doni# eft , ( quam Tbilippus expugnaverat circa illud 
ipium tempus , quo ei Mexander natus. Flutarcbus, in 
Alex. 8 pag. ) eminens in ora littorali maris JEgaei , ad 
Ibermaicum finum. Videas Livium, 44 lib. ncap. C(r 
rinthiorum olim colonia. Tbucydides , 1 lib. Verum , 
bello Teloponne/taco , ab Jthenienjihus capta atque habi- 
tata 5 poftmodum a Qajjandro reparata , & exornata. 
FaufaniaS) Eliac. prior. 608 pag. tandemque, a Taulo JEmylio 
devidlo Macedonum rege Verjeo , ^manorum colonia & fadta. 
Tlinius , 4 lib. 10 cap. 

De Tallade fuperius multa : fpeciatim vero de e- 
jus galea ( eft enim belligera Senec* , Herc. Fur. poi 
verf. & regina bellorum Statio , 4 fylv. ad Sept. SeVerum , 
23 verf. ) ad 19 N. clypei meminit , ut & haftce , 
OVidius , 6 Metam. 78 verf. ubi de pi&uris in tela 
(Paltadia: 

X 2 At **4 S E L E C T A 

At fibi dat clypeum, dat acut* cufpidis haftam, 
Dat galeam capiti, defendkur xgide peElus. 

Videatur Sc Vttgtlius , z JEtL i%?vciC Seneca, Jgamem. 
flpverf. Martialis, 1 4. lib. 79 epigr. qui quoque , 7 lib. 
1 epigr. fic de lorica ejus , e fquammolo ferpentum corio 
contexta: 

Jccipe belliger<e crudum thoraca Minerva? , 
Ipfa Medufei auem timet ira com<c. 

Infcriptio denique bilinguis , Graca hinc & hinc La- 
tina> in hoc numiimate occurrit : quod familiare admodum 
(fymanis coloniis plerisque ; qux quidem vernaculam an- 
tiquam retinebant , verum & linguam Latinam , una cum 
novis colonis , admittebant: quinimo quandoque , lapfu 
temporis , indigenis extin&is , Latine tantum cun&a ef- 
ferebant : prout Corintbi demonftrat exemplo Spanbemius, 
9 differt. o can. o 1 4 pag. 

C XX III. EPHESUS, JonU. 

i:aaon. xrrsoroMHs. 2 eb-a. Salonin* Chrjfogones 
Auguftx : Salonin* caput Lun<e creicenti impofitum. 

E*EsmM r nbok6'poh. Epheflorum ter rerum facra- 
rum curatorum : Diana Venatrix, luccincta , lrva reti- 
nens arcum , dextra fagittam epharetra deponens ; comite 
cane. 

Salonina , forfan apud Salonas nata , GaUieni uxor ; in- 
certae ftirpis mulier $ eximiammenpulchritudinisj mater- 

que NUMISM. ANTIQUA. 165 

que Csefaris 'Publ. Licin. Corn. Salonini Valeriani y a GaUieno 
patre , inter divos relati 5 poftquam , Toftbumi fcelere , in 
Germania a militibus eiTet interfectus. 7reb. PoUio , in 
Toflb. 3 cap. 

Hanc autem 3c Tipam , five 'Tiparam , ( quam concubi- 
nam vocat regis Viclor , 47 cap. ) Jttali Marcomannorum 
filiam Gallieni conjugem alteram confundere videtur 
(Pollio citatus , in Galien. 3 cap. quas omnium optime 
diftinguit Iriflanus , 3 Tom 96 pag. 

De Ephefo dedimus obfervationes noftras ad citatum 
35 N. quibus liberalitatem regis Alexandri , promitten- 
tis , />fta perpacata , fumptus omnes , qui in Dian<e tem- 
pli , flammis abfumpti , reftaurationem facti effent , fe re- 
ftiturum , fi nomen ejus operi inftaurato permitteretur in- 
fcribi. Quod Epbe/iis deprecantibus , tributa , qu:e 
(Per/is dare confiieverant , nihiiominus Dianae pendiman- 
davit, & jus Afyli , quod antiquitus etiam Liberum Pa- 
trem & Herculem fervavilTe cognoverat, confirmavit. 
Strabo , 14 lib* 44« pag. 

Diana fpectatur hic Epbefina (cui cives urbem dica.- 
vere , a Qrafo Lydornm rege obfeffi , fune ad murum ex 
xde Latonitt alligato : Hejodotus^ in (7/<?, 2 6cap.) nontamen 
multimammia (de qua Hieronymus, 6tom 1 lib epift. Patdi 
ad F.pbef. proem. 1 06 & Mtnut. Felix , 2 3 pag ) fed Ela- 
phica five Venatrix ; cle qua & ad 77 N. fuccincta qui- 
demfec. eundem Minucium, & frudentium , qui ( videas 
& OVidium, Amor. 3 lib. 2 leg. ) fic 28.1 verf in l^oma- 
ni mart. 

X 3 Tum i66 S E L E C T A 

Tum quod Dianam moUe fuccin&am Vtdent , 
Venantis arcum pertimefcunt virviniu 

Et Qlaudianum y deRapt. 2 lib 33 verf. 

Tendent poft terga fagittae. 
Crifpatur gemino Veftis Gortynia cin&u 
Poplite fufa tenus. 

De Canibus ejus canunt Callimachus , in hymn. Diant, 
86 Sc feqq. veri. & Claudianus, 3 lib. Stilich. 293 verf. unde & 
Jpulejus , 2 lib. Metam. Dianae ftatuam delcribens , hoc 
inodo & canum meminit : Canes utrimque fecus de<e latera 
muniunt • qui canes & ipfi lapis erant. His oculi minantur , 
auresrigent , nares hiant , orafaeViunt , & , ficunde latratus de 
proximo ingruerit , eum putahis defaucihus lapidisexire : & , in quo 
fummum fpecimen oper* fahrilis e^regius tlle ftgnifex prodidit , 
fuhiatis canibus in peSlus arduis pedes imi reftfltmt > currtmt 
priores. 

De Neocoris fcriptum ad 14 N. Ephefus verooccurrit 
fpeciatim fimpliciter Neocoros in Severi , apud Morel- 
lium , 1 1 Tab. lecundo in Qommodi , apud Triflanum , 
743 P a g- tertio in hoc noftro Salonin* , & Gallieni , apud 
Hardumum , 116 pag. & quarto denique in Elagahali , 
apud citatum Morellium , 2 Tab. & in Jlexand. ieVeri , 
apud Tatinum, 351 pag. Ta- N U M I S M. A N T I QJJ A. 167 

Tabula Vigesima Prima. 

CXXVI. GABII, Itali*. 

IMP. CAES. AUGUS. T R. POT. VIII. Angujt» 

inexornatum caput. 

FOED. P. R. CUM GABINIS. C. ANTIST. 
V E T U S. Feciales duo , iblenni more velati , porcam 
pedibus retinentes , fupra incenfam aram. 

De Augufto jam diximus ad 78 & 81 N. 

Ei autem Tribunitia poteftas non vulgato tantum ritu , 
cumappellationibus aliis, conjun&a, fed ibla & integra , in 
numiimatibus plerisque tribuitur. Id enim fummi fafiigu vo- 
cabulum ipfe repperit. Tacitus, 3 Ann. 56 cap. Didatoris 110- 
men y genu nixus , dejetld ab humeris toga nudo peftore deprecatus. 
Suetoniusy 52 cap. Taterculus , 2 lib. 89 cap. ut & Vio , 
54 lib 520 pag. interea fub Imperatoris praenomine & TxL 
bunitiae poteftatis titulo longe majorem poteftatem exer- 
cens. Quamobrem ei per 7,7 annos dignitas harc conti- 
nuata. lacitus , 1 Ann. o cap. atque ita perpetuata. 
Suetonius , 27 cap. 

GahUy urbs Volfcorum , in via $t<&neftina\ olim a Siculis 
condita. Solinus, 8 cap. Abanorum quoque colonia j iii; 
qua ^omuks & /fymtts educati Tlutarchus , in ?W 3opag.. 
fraudedemum Sfx/i , larquinii Superbi filii , in %manorum 
ditionem redada. LiVms , 1 lib. 54 cap. Verum , jam 
fub imperio Jugufli , bellis civilibus fradta., & deierta». 
Unde fic de ea Horatius , \ lib. 1 1 epifL 

Scls 1(58 S E L E C T A 

Scis Lebedus quam ftt Gabiis defertior , atqut 
Fidenis Ytcus. 

& (pneter fropertium^ 4 lib. 1 eleg. ) Lucams 7 7 fharfal. 
302 verf. 

Gabios , Yepsque , Coramjw, 
Vuhere Ytx tetltc poterunt monflrare ruin<e. 

Hodie , ea penitus excifa , Gabiorum tantum rudera often- 
duntur. Quam vere ^utilius Kumant. in Itinerar. Vopulo- 
niam cum gemitu refpiciens ! 

TSlon indignemur mortalia corpora fohi , 
Qernimus exemplis oppida pojse moti. 

3c quam ornate fimul Qiceronem , Tu&iit obitum lugentem , 
confolaturus SerV.Su/pitius, ^lib. Famil. 5 epift. Ex Afia r?- 
diensycum abAL-ginz Megaram yerjus ?iaYgarem } coepiregiones cir- 
cumcircaprofpicere. Vojl meerat iEgina , ante Megara , dextra 
Pirxus , (inijlra Corinthus : qu<z oppida quodam tempore flo» 
rentifstma fuerunt , nttnc profirata & diruta ante oculos jacent. 
Q*pi egomet mecum ftc cogitare : hem J nos homunculi indignar 
mur , ft quis nojlrum interiit , aut occifus efl , quorum Ytta hreYwr 
ejje debet ; cum uno in loco tot oppidum cadavera projeEla 
jaceant. 

Qtyma, princeps urbium , Horatio , 4 lib. 3 od. terrarum 
dea gentiumque Martiali , 12 lib. 8 epigr. urbs eft Latii> 
in Italta , ad librim \ de qua ftlere meltus puto ( fic de Car- 
thagine Salujlius , B. Jugurth. 10 cap. ) quam parum dicere. 

Saltem fententia maxime recepta eft eam a ^pmulo & 

<%emo NUMISM. ANTIQJUA. r6g 

^emo conditam ; qua tempeftate Jchas Judaorum fuit rex 5 
nempe Olympiadis feptimae anno primo. Diony/ius Halyc, 
ilib. 33 pag. 

Narratur tamen & ante ^pmulum , imo diu ante Tro* 
janum bellum , conditam , a Siculis habitatam , & jam, antc 
Arcadis Euandri adventum,notam,nomine Valentiayh.c.^pma; 
a P««f*t/, robur. Vet. Glofla. Marinus, Lupercalium poeta, apud 
Serv. ad 1 eclog. Vtrgil. Vlutarchus , in ^gmuf. 16 pag. 
Soltnus , 2 cap. 

Ea autem , vario tempore , pluries , a Gatlis Senonibus , a: 
Gothis , a Vandalis , ab Herulis , ab Oflrogothis , a Totila , 
& ultimo ab exercitu Caroli Quinti , expugnata , incen-. 
fa , direpta & miierrime vexata , venerabile illud nomen 
<%pm<e vix hodie confervat. Merito ergo de hac, quae de 
Troia cecinit 1 5 Metam. 424 verf. Ovidius : 

Nunc humilis Veteres tantummodo Troia ruinas y 
Et pro divitiis tumulos oflendit aVorum. 

Porcam veteres obtulere Cereri Eleufinoe , teftante (prxter 
denarium Vtbi* gentis , & GeUium , Qatonem , Feflum , ac 
Varronem) Ovidio , 4 Faftor. 413 ver£ 

ji hoVe fuccinSli cultros remoVete miniflri ; 
Bos aret : ignaVam facrificate iuem. 

Verum& Veneri. QaUimachus ,& ^?rro, 2l1b.de Re ruftic. 
& Sylvano, pecoris & arvorum deo. JuVenahs, 6 fat. 
446verf. \7o S E L E C T A 

Crure tems medio tunicas fuccingere debet \ 
Qadere Sylvano porcum. 

denique& Laribus. Horatius , z lib. 3 fat. i&fverf 

lmmolet ctquis 
Hic porcum Laribus. 

& hinc porcus myfiicus Ttbullo diftus , 1 lib. 10 eleg. 
Verum ille quoque in foederibus adhibitus. Virgilius , 
8 lib. \omuli 7^/ique foedus , in JEneae clypeo expreffum, 
defcribens , 8 JEneid. 630 verf. 

(Poft iidem , interfe pofito certamine , ^e^es 
Armati , Jovis ante aram , paterasque tenentes 
Stabant , & c<efa jungebant fcedera porca. 

Nempe arreptum eum faxo percutiebat foecialis (videatur 

LiYms , 1 lib. 24 cap. ) inter alia & haec exclamans : 

(Populus Romanus prior non deftciet. Si prior defexit , publico 

tonfilioy dok mahj tu iUo die , Jupiter , populum Romanum//c fe- 

rko, ut &Q bunc porcum hic bodie feriam : tantoque magisferito, 

quanto magispotes , potlefque ! Adde & Vtrgidum, \x JBneidi 

170 verf LiVium , 9 lib. 5 cap. & Quintilianum , 8 lib. 3 cap. 

quin & Patinum , ad denar. gentium VeturU , & Sulpia*. 

Quamcerimoniamveterem, cum regibus foedus iciens,e- 

tiamadhibuit Imp Qlaudms.Suet07iius y i^C2^.H\nc\\\nc\^o^ 

verbium apud P/d«/tttfj,Captiv.3 ad. 41'cen.ubi fic Tjndarus: 

Nunc eoo omnino occidi : 

Nunc ego inter facrumfaxumque Jlo \ nec , quid agam , Jcw. 

De NUMISM. ANTIQUA. 171 

De foedere tamen t^omanorum & Gabinorum nullus (faltem 
non occurrit ille ) Latinarum rerum fcriptor meminit. 

Jnttflium Veterem ( A. V. C. 747 , cum D. Loelio Balbo 
confulem) perhonorifico teftimonio extollit Qiceto , ad 
Srutum^ 11 & 12 epift. & laudat Laurealullius, in epu 
grammate apud Plinium ,31 lib. 2 cap. Videatur Taterc*lfis y 
z lib. 43 cap. 

CXXV. STOBI, Macedonix. 

DOM. CAES F. IMP 

Titi caput laureatum & Domitiani nudatum , fefe 

refpicientia. 

M u N Templi tetraftyli facies anterior. 

Titus Flavii Vefpafi.ini filius , omnium virtutum genefc 
admirabilis , & hinc amor ac delicium generis humani merito 
di&us, Domitianiy turpiffimifratris, infidiis interemptus,c 
Suetonio, Dione, Jofepbo, Vtclore atque Eutropio , notiffimus eft. 

De Domitiano fcriptum ad 103 N, 

Stobi MacedonU vetus urbs LiVio , 39 lib. 54 cap. nem- 
pe Toenum , in Pelagonia ; civium ^omanorum Tlinio , 4 lib. 
locap. hodie ( Nardo faltem ) Starachino di&a. Situm 
luculenter exprimit infignis Get<e nummus apud Paiflant, 
8j pag. in quo cernitur Imperatoris paludati fimulacrum 
interrecumbentesfluvios, Erigonem & l^ozdiam ; cjuorum 
ille barbatus , & hic imberbis , fluenta fua commifcentes. 
Templum Divi Augufli eft,ut Vaitlant (192 pag. ) opinatur, 
fortaffe a Vefpaftanis reparatum : faltem & pater & utercjue 
filius a Stobenftbus, innumeris numismatibus funt honorati. 
Videantur hsecapud fatinum , 141 pag. ut & alios. 

Y 2. CXXVL 172 S E L E C T A 

CXXVI. CORINTHUS, Veloponnefi. 

'.. CAES. TRAIAN... HADR. H adriani hmea, 
redimitum caput. 

COL. L. IUL. COR. h. e. Colonia Laus JuliaCorin- 
thus: 'BeUeropbon Tegafum reluftantem coercens. 

JEliiis Hadrianus , Italic* in Htjpania natus , flotin* be- 
neficio ad imperium evectus eft Imperatorum primus (ut 
in facie vulnerategeret) barbamalens. Eloquio togxque 
ftudio eminentiflimus. Omnis artificii pcene opifex in- 
credibilis. Sabim-e morofe & impudicae mulicris feve- 
rus maritus. Jntinoi pueri turpis amator. L. JBlii de- 
nique adoptati infauftus pater. Peragratis fane omni- 
busorbispartibus , & provinciis multis fublevatis atque 
honoratis , tandem 72 annum xtatis agens , juxta Bajas 
in Campania tabe interiit. Spaitianm , 2jcap. Vio > 6y\\b. 
Viclor , 8 lib. 7 cap. Eutropius , 14 cap. 

Qorinthus antiquiflima /1 cbai* mbs , Qiceroni (orat. pro 
lege Manil. 344 pag. ) Graeciae totius lumen ; Floro C 2. lib. 
i6cap ) ejus decm \ & Horatio ( 1 lib 7 od.) bimaris , nempe 
inter lomum 3c JEg^eum mare quafi fpe&aculo expohta; 
inmedio ltftimiTelopomiefiaci, ab ortu Saronicum &aboc- 
cafu trtjjrtum finum ex arce,in immanem altitudinem edita, 
refpiciens j duobus portubus quoque inclyta , quorum 
Lecbdus Ionio , Scbcenusque. ALg<eo mari imminet. Ab 
jitbenis 8c Sparta proximam authoritatem in Gr^cia ob- 
tinens ; bellum 9eloponnefiacum contra Corcyr^eos & Atbe- 
nienfes inchoans, &navalipndio contendens. Hincpoft- 

mo- NUMISM. ANTIQUA. 173 

modum a %omank , potentiam ejus metuentibus , duce 
Luc Mummio , capta, incenfa & fblo squata ; tandem de- 
nique a Iulio C<efare reftituta , reparata, & lulia di&a. Vi- 
deantur de famigeratiflima hac urbe Cicero> 1 Verrin 2 3 j pag. 
&adverf tftyltum, 386pag. Strabo , Taufantas y Fkrus , &c. 
apud Lud. Nonnium , ad Go/^. Gr^ec. ^Tab. 

Ab hac autem xs cognominatur Qorinthiacum , quod 
jam ante everfionem pretiofiffimum fuiffe liquetex Ho~ 
mero , ij //W. !?/m/o, 34 lib. 2 cap» Seneca^ qui ficia 
choro Med. y^^ verf 

Inque auxilium y DicTynna, tuum^ 

Tretiofa fonent sera Corinthi. 
'BeUerophon ,. Stenobac* (<Pr<eti ^rgivi conjugis ) libidinire- 
cufims obfequi , apud regem accufatus , ab hoc in Lyciam 
eft miffus , ut ibidem, quovis modo, jubente lobate (frccti 
focero ) perimeretur. lobate autem chimaerae eum obji- 
ciente, A4m?rVd innocenti juvmi fegafum (hinc Fraenatricis 
nomen dea? datum; teftante Vaufania^ in Qorinth. 181 pag. ) 
mifit , quo fubvecTus triplex illud monftrum fagittis confe- 
cit. Videatar Homerus , 6 lliad. 106 pag. flautus ,ftacchid. 
4ad. 7fc. Horatius, 3 lib. 7 od. TaLephatus , 1 lib. Verum 
poftea cados confcenfurus , in terram decidit. Hjrvinus y 
Aftron.poet. i 8 cap, & Horatius, ^lib. 1 1 od. hifce verbis : 

Et exemplum graVc prcebet ales 
Fegafum , terrenum equitem oraVatus 
Bellerophontem. 
Pegafus autemXurfum ac deorfum oberrans,tandem ad IoVu 
prxfepia deducTus , & Anrorx traditus eft. findarus , Olymp. 
1 3 od. 232 pag. Y 3 Ye^ 174 S E L E C T A 

Verum hsec in Fabulis : nam BeUerophon omnius primus 
equo vehi docuit , Tlmius , 7 lib. j6 cap. tt/woerawque , 
infrugiferum Ljv>montem, fecithabitabilem. flutar- 
chus de virt. Mulier. in Lyciis , 413 pag. 

Sed cur ille in Corintbiorttm numismate ? Quoniam hic, 
ad Tirenen fontem , captus a TSelieropbonte Tega/us. Strabo , 
8 lib. 261 pag. Unde & Moneta Qorinthiorum , Tegafum 
habens infculptum , !?«##* vocabatur. luL Vollux , Ono- 
maft. 9 lib. 6 cap. 

Interim Hadriano fcediflime adulantes Corintbii, fub ima- 
ginibus Bellerophontis & F *egafi , Jntinoum &equum Bory- 
Jlhenem confpiciendos prxbent. 

De Antinoo Bitbjno, laudatiffimae pulchritudinis puero, 
ejufque fubmerfione , dum per Nilum navigaret, res no- 
tiffima. Quem , volente Hadriano , confecravere plurimae 
GracU ( non enim T(pmam ufque transiit ejus cultus , nec 
a Senatu eft approbatus) Sc Afiae civitates : prxlertim vero 
tripodibus , altaribus , templis , facrificiis , feftis , ludis 
annuis, & agonibus coluere Bitbpri , quiorigine Arcades, & 
Mantinenjes. Vaujanias , in Arcad. 223 pag. Videantur Spar- 
tianus , 14 cap. Dio , 69 lib. 797 pag. Viclor , 14 cap. 
& Vrudentius , 2 lib. contra Symmach. 271 verf. 

Boryftbenis meminit 7)*a Qafitus , 69 lib. 797 pag. cui mor- 
tuo fepulcrum fecit , columnam erexit , epigramma infcri- 
pfit ( extat hoc adhuc hodie in Gallia , urbe s>pt a lulia ) 
atque ita equum quodammodo confecravit Hadrianus. Vi- 
deas Nica/tum, de N. Hadriani Fantheo , 3J&36pag- 

cxxvir. jNUMISM. ANTIQUA. 175 

CXXVII 

... CAES. ... ADRIANUS: Hadriani laureatum 
caput. 

.... I U L. C O R Tallas haftata ftans, vidoriae 

figillum dextra fuftinens. 

De Hadriano modo : in cujus honorem varia percufle^ 
re Numismata Corinthii ■> ob xdificata balnea ( Paufanias > 
in Corinth. 178 pag.) eredlos aquasdu6tus (Idem, in Jrcad. 
255 pag.) aliaque egregia beneficia, eum maximopere 
venerantes. 

De Qorintho etiamfupra» 

De Vallade Ftcloria, five Minerva Vi&rice , fupra quo- 
que ad 18 N. Ea vero, fummo honore, culta a Corinthiis y 
qui ftatuam ejus multis in locis collocaverant. Vaujanias , ins 
Corinth. 20 j Sc 166 pag. 

Holce autem Qorinthiacos , certe pulcherrimos , nummos 
huicgazseaddidit JOHANNES SCHONAT; qui 
pofTenor eorum fad:us fuerat , anno 1688, fub aufpiciis. 
Venetorum , in Gracia , fortis fignifer , & inter Corinthios 
perquam jucundus commilito. 

C X X V I I I. Incerta. 
IMP. CAES. PESC. NIGER. IUST. AUG» 
Vefcennii laureatum caput. 

IUSTITIA AUGUSTI: Stolata , laeva retinens. 
copiae cornu , dextra bilancem geftans. 

C Vejcennius Niger , imperium affectans , habuit ^emu* 
lantem , fibique adverfantem hoftem Seyerum : qui eum , 

ad J 76 S E L E C T A 

ad Cyxjcum fufum, moxapud Ifiicum finum (ubi quon- 
dam ab Alexandro debellatus Verjarum rex Varius ) pro- 
fligavit. Profligatum SeVeriani perfequuti circa Antio- 
cbiam latitantem repererunt,& caput amputaverunt. S/>*r- 
ttamts, ycap. Vi 0> 74 hb. Herodtanus , 3 lib. 4cap. 

Juftitix five ^Ecjuitatis fimulacrum rariflimo hoc fuo 
Numismati impofuit Vefcennius , ut ab ea nomen habens 
Jufti. Fuit enim (narrante Spartiano , 6cap.) miles opti- 
mtts, tribunus fingttlaris , dux prxcipuus , legatus feVerifiimus , 
™>2>/ w/g«w 5 v/k </o;/M /inf/^ae confpicuus , imperator infelix. 

Dilcat interim Ledor ex hoc nummo Veteres Juftitiam 
fine velamine & non exccecatam effingere ; quod & obfer- 
vavitolim Damafcius apudPbotium, in vit. 7/iVor. Philofo- 
phi: &nuper Oudanus, ad <Sj Tab. 130 pag. 

CXXIX. EDESSA, S;r*e. 

Caracatlce laureatum caput ; at infcriptio prorfus erofa. 

. ;. . • ONINIA EdeJJa Antoniniana : Turri- 

tum velatumque caput; appofito copiae cornu. 

De Caracalla fuperius , ad 89 N. 

De Edeffazd 97 N. Hax autem , colonialibera, An- 
toniniana di&a eft in QaracaU^ honorem ; prorius ut C*f a - 
farea Valeflin*. Videatur VatUant , Munic. & colon. 
40 & yi pag. &c. 

De velatis urbium geniis ad n N. 

Deniquede copia cornu di&um ad 25, 39, & 105 N. 
Additur autem plerunque illud,in nummorum averfis areis, 
Urbium Regionumque imaginibus , ex. gr. Itali* , in Anto- 

nini NUMISM. ANTIQJJA. 177 

nini Pii N. apud Triftanum , 571 pag. quem reipicere videtur 
Horatius , 1 lib. 12 epift. ad 7cc. fcribens: 

Aurea fruoes 
Italix pltno perfudit copia cornu. 

TABULA VljGESIMA SeCUNDA. 

CXXX. PELLA, MacedonU. 

. . . CAES. ANTONINUS. . . Marci Jntonmi 
caput laureatum. 

COL. JUL. . . PELLA: ApoUo , faxis infidens , fi- 
bique , fiiperato Marjya , lauream dextra imponens , 8c 
finiftra tibix innitens. 

De Marco diximus ad 109 N. 

Pella ( fic napji T o\s mi**s 7iif*i&ott , h. e. fufcis five ni* 
gris iaxis. Ulpiams , ad Orat. de Falf. Legat. ) 'Bunomos 
olim, tandemque colonia Julia 8c Augufta, dicla ; nem- 
pe a lutio Cafare 8c Augufto dedu&a : poft Edejfam Mace- 
donum lub Tbilippo nobilis regia ; in JBmalhia , inter fter- 
rhozam 8c Lariffam, Sc inter oftia fluminum Erigonii , Sc 
LudtA , adintimum Ihermaici finus receffum 8c Jxium 
flumen , in tumulo paludibus cin&o fitajatque ita Oppiano 
(2 lib. de Venation. ) excelfa 8c benemunita. Videatur 
Sc Strabo. Excerpt. 7 lib. 228 pag. LiVius, 44 lib.4<5cap. 
Tlinius , 4 lib. 10 cap. 

Gloriabatur \\xc alumnis Alexandri 8c Philippi , Mace- 
donum regibus, hoc ////*c.y illoque Grcui* domitore. Mela, 

Z 2 lib. 178 S E L E C T A 

2 lib. 3 cap. quinetiam cineribus Euripidis, poetaTraoi- 
ci. Suidas. Circa hanc prata pafcendis equis & bubus 
ampliflima , & fertiliflima ; unde ejus equos a Gratiano vi- 
dimus laudatos , 1 06 pag. 

Denique&juxta eam (de vicina Iheffalia ferpentibus 
abundante videas i pag. fuperius ) ferpentes alebantur cu 
cures. Lucianus, Pfeudomant. 75 1 pag. Hodie Iam^a,vc\ 
utalii, Talatifia vocitatur; ubiquotidie adhucmarmora 
& ardium fuperborum effodiuntur diffra&a fundamina. 

Sed eft alia Coelefyri* , ( una quatuor fororum , quoque 
jtpamea difta. Strabo y 16 lib. Ji7pag. ) trans lordanem, 
circa Gadaram, in regione Decapolitam-, Seleuci Nicatoris 
opus > ab Mexandro , ludxorum rege excifa : verum 
reftituta a Tompeio Magno ; qui eam , lud<eis ademptam 
Syris attribuit. lofephus, Antiq. lud. 13 lib. 23 cap. 

Hax a Macedonica nomen habet : Macedonum enim plu- 
rimi, qui militaverant in Afta, hic fedem fixere , & op- 
pidis Sjriacis patria nomina impofuere. Strabo , lib. & 
pag. cit. 

JpoUinis de Marfya fatyro triumphantis hiftoriam jam 
iuperius ad f% numisma attigimus. Hunc vero inter 
electiflimas operis antiquiftatuasexhibet Galeria lufliniana, 
(1 Tora. 59 fol.) dextracultroarmata, & lxva detra&am 
pellem fuftinente : quin & mox , 60 pag. ipfum fatyrum 
arbori alligatum, & mifere excoriatum. 

Hujus autem fabula: fidem mire fulcit platanus ex qua 
pependit Marfjas ;qu# in Aulocrene^hrygu regione, often- 
debatur. Ttimus, 16 lib. 44 cap. ficut & ipfius Satyri 

pel- NUMISM. ANTIQUA. 179 

pellis in utrem formata , CeUnis in foro fufpenia. Herodo- 
tus , in folymn. 16 cap. 

Tibix, fivefiftulx Marfya meminit Ovidius , 6 Metam. 
386verf.& 6 Faftor. 701 verf. Qax , poft adveriiim 
iatyri cafum , ab amne Marfoa in Mteandrum , deinde in 
Afopum eft delata & inagrum Scyonium eje&a. Ubi eain 
paftor quidam luftulit, &in Apottinis vicino fano dicavit. 
Taufanias , in Corinth. 194 pag. 

Fiebat illa plerumcrue e cicuta , arundine , vel avena, 
ieptem calamis diipari magnitudine cerajuncl:is j namde 
ea fic (pneter FirgHium y 3 eclog. ijverf & i eclog. 
36 verf ) Tbuttus, 1 lib. 5 eleg. 

Fiftula , cuifemper decrefcit arundinis ordo, 
Nam calamus cerajungitur uique minor. 

Saxajfivefcopulivelrupes Tett<?, excelium fitum figni- 
ficant. 

Denique de Latina inicriptione in numismatibus Grse- 
cis ad 121 N. abunde fcripfimus. 

C X X X I. 

IMP.CAES.M A.... VG.: Etagabatihnvo cin&um caput. 

COL. JUL. AUG. PELLA: ApoUo faxis infidens, 
fimiliter tibi^ innitens ? & fibi lauream imponens. 

De Etagabato jam iuperius ad 88 N. 

De Tetta modo fitis. 

De Apottine quocjue pluries ; cjuem juvenem & imber- 
bem plerunque finxere Veteres. Qallimachus , hymn. Apotl. 
36 verf cuij ficut & 'Baccbo, juventam tribuere perpetuam. 
Tibuilus , 1 lib. 4 eleg, 

Z 1 Solis 180 S E L E C T A 

Solis pcrpetua eft Baccho Vhxboque juVenta ; 
TSLam decet intonfus crinis utrumque deum. 

djfyriorum tamen quidam eum barbatum fecere, Gr^ecos cx- 
terolque,qui eum imberbem fingerent,vituperantes: peria- 
de atquejuvenilis forma fit aliquod argumentum imper- 
fe&ionis, qua? procul a diis amovenda. Videas Lucianum, 
de dea Sjtria , 677 pag. 

CXXXI I. 

caes. m. aur. sev. ale.x Akxmiri laurea- 

tumcaput. 

col. iul. aug. pella: Jpollo faxis infidens , 
capitique lauream imponens. 

De Alexandro luperiusad pi N. 

De Tella modo. 

C X X X I I I. 

imp. caes. maximinus AVG. Maximini lau- 
reatum caput. 

col, j u l. altg. pella: Genius urbis fedens , ve- 
latre mulieris habitu , Securitatis fpecie. 

lulins Maximims Tbrax , paftor , in prima pueritia , fiib 
Tbraci* montibus, oecilb amilitibus sdexandro Se\ero, ab£ 
que S. C. Auguftus eft di&us. Corporis magnitudine 
confpicuus , fed crudelis in omnes , agreftis , iuperbus , 
& protervus ; adverfus Germanos tamen, in ipfis paludibus* 
profpere dimicavit. At , propter fcelera , aSenatujudi- 
catus hoftis, juxta hquileam ( quam obfidiane cinxerat) 

in- NUMISM. ANT"IQ*UA. 181 

ln caftris , una cum filio , quieicens in tabernaculo eft in- 
teremptus: Qapitolinus , 23 cap. Herodianus , 8 lib. 5 cap- 
Eutropius , 9 lib. 1 cap. 

De velatis urbium geniis ad 23 N. 

C X X X I V. 

IMP. C. ANT. GORDIANUS AU G. Gordictni 
tertii radiatum caput. 

COL. IUL. AUG. PELLA : JpoUo faxis infi- 
dens , capiti lauream imponens dextra, pedumque retinens 
finiftra. 

De Gordiano hoc fiiperius ad 92 N. 

Apollo paftorale pedum geftat hic, ut in 72 N. Atille 
Nomius appellatur , non adeoex officio paftorali, cjuam 
quod Sol omnia pafcat qu^ terra progenerat. Macro- 
bius , 1 lib. 1 7 cap. Unde opinio JEthiopum forte fluxk 
de menfa Solis. Videas Herodotum,mTbalia } 17 & 1 8 cap. 

C X x. X v. - 

IMP. CAES PHILIPPUS: Philippi lau- 

reatum caput. 

COL. IYL. AYG. P. . . .' . Jpollo faxis infidens , 
capiti lauream imponens dextra , pedumque paftorale ge- 
rens lxva ; appofita quoque tibia. 

De fhilippo fcriptumad 05 N. 

De JpoIIine fepius hic & alibi. Dii autem & desefere 
icmper nudi fculpuntur 5 nec alii , nifi qui diis comparan- 
tur. Geniis enim & Spiritibus nihil impudicum aut vifii 
f rdum ; fed cunda fan&a & adoranda : quemadmodum 
ad TranquHiin* N. ^jpag.docet Oib.Sperlmvius. 

Z 3 Ta- iSz S E L E C T A 

Tabula Vigesima Tertia. 

CXXXVI. SAMOS, JonU. 

att. k. no. aiki. taaahnos. Imperat. Caef. fpub/ius 
Licinius Gatlienus : Gallieni lauro redimitum caput. 

samihn. Samiorum : Juno Samia , tamiis, orbiculis, & 
tutulis five calathis , mire exornata & velata, pateras utra- 
que manu tenens , &utrinque nodofis fcipionibus (ancho- 
ris,utad Qommodi N. 737 pag. Tri/lanus) fuffulta. 

Tublius Licinius Galliemts , imperatoris Valeriam filius, cu- 
jus (dum a Gallia ftrenue Germanos arcet ) initia prxclara. 
Verum patre,apud Tcrfas , in vinculis confenefcente , pa- 
terno jugo cervicibus excuffo , vino & mulierculis fe totum 
tradidit; atque fic orbem terrarum, poft ij regiminis 
annos , voluptatibus perdidit , ipfeque a fuis , circa Medio- 
lanum> trucidatus eft. Treb. Tollio, i^cap. Vttlor , 33 cap. 

Samus, libera Tlinio, 5 lib. 31 cap. JonU illuftris in- 
fula, contra Ephefum fita in mari JEq#o\ urbe gauder.s 
cognomine. Eam nobilitavit Poljcrates ille tyrannus, 
ielix , nifi miferabilis exitus hnnc titulum prorfus obfcu- 
raffet. Herodotus , Tba/. 1 25 cap. Strabo , 14 lib.439 pag. 
QcerOjFmib.j lib.30 cap.VaLMaximusfi lib.o cap.j exemp. 
Ext.& Tytbagoras ; dc quo moxuberius. Celebrataquoque 
i[)iaSamiorum terra,apud Medicos.Nicandcr,in Alexipharm. 
imo & apud figuios ; docente Tlinio, 35 hb. 12 cap. 
Hinc Aujonius , 8 epi^r. 

Fama NUMISM. ANTIQUA. 183 

Famaeft fiblilibus c<enajje Agathoclea regem, 
Jtaue abacum Samio f<cpe onerafje luto. 

Samii denique litterati per ignominiam di&i; h. e. ftigmate 
notati. Deficientibus enim civibus , Samii fervos fuos, 
ftigmate plerunque notatos,in civium numerum, & reipu- 
blica? adminiftrationem recipere fuere coa&i. Suidas, 3c 
Jriftoteles , in Rep. Samiorumi Videas Lud. Nonnium ad 
Golt^. Gr<ec. Inf. 2 Tab. 252 pag. 

Samiorum numismati pavo (Iunonia ales) vulgo infcul- 
pta. lul Follux , & Athen&m , 14 lib. 655 pag. eaetenim 
(Samia genitrix IuVenali , 16 fat. 6 verf. j ibidem jfiib vi- 
tice,juxtaflumen /w£ra//*w,nata. TaufaniaSj.dcbak.io^ pao-. 
fic ibidemculta, & honorata. Qicero , 1 /^m>/. 20 cap. 
iterumque 4 Verrin.31 cap. B&g#f. Laertius, in Teriandr.&c, 
Undede Qartbagine Virgilius , 1 y£/j^. j j verf 

£«d>/z Juno /m«r rerr/> w<g«'- omnibus unam 
Toflhabita coluijje Samo. 

Colitautemhancfpecie Lun<e falcat^ : quocirca & illa 
Diana di&a \ monente Donato in Terent . ^Wr/<e 3 a&. 1 fc. 
cujus templum ab Argonaum conditum ; qui tamen de^ 
fimulacrum Argos abduxere. (Paufanias , lib. & pag. cit. 
Templi antiquiffimi meminit, Varronem excerpens, Lailan- 
tiusy 1 lib. 17 cap. 

De tutulis, turritifque coronis, fuperius ad 4j & de 
modio five calatho ad 104 N. 

CXXXVII. 184 S E L E C T A 

C X X X V I I. 

I O A I A MAMEA 2 E B . Mia MameU Augufh \ Mamfidt 

caput. 

SAMinw. Samiorum : Juvenis nudus venabulo apmm 
oppugnans. 

lulia Mamea, lulU M*/i filia, Iuli* Soemiadis foror , 
Mexandri yero Sf Veri piamater- fcemina fanda, prudens, 
imperatori filio feliciter imperans , ac remp. tranquilliter 
gubernans : verum ad res novandas pronis militibus exofa, 
in Germania, ad Rhenum , efl: interempta. Lampridius, 
60 cap. Herodianus , 6 lib. 6 cap. 

Juvenisille Meleager eft , JEtolus heros , apri Calydonii 
interfedor, cujus meminere Homerus, 9 IliaJ 1 66 pag. Vio- 
dorus, 4 hb. 34 cap. OviJius , 8 Metam. Hygin. 174 Fab. 
Anton. Liberalis , Metamorph. 2 cap. Speftatur enim, eo- 
dem modo , ingentis apri impetum venabulo excipiens in 
antiquismarmoribus,apud Iac Sponium, Mifcerudit.pfecl:. 
312 pag. Sc Tigbium, in fcedis Mff. & defcribitur apudju- 
niorem 'Tbiloftmtum, Icon. 861 pag. verbis hifce : fmft-o 
( dextro in numismate ) pede fe ipfum in procintlu fulciens 
Meleager , & greffum obfirmans , fecure impetum apri excipit 
lanceajuftentaius. & Ovijium , lib. cit. 410 verf 

Vulneris autbor ade/l , boflemque irritat ad iram, 
SplenduUqtie advcrfos VenabuLi condit in armos* 

Spanbemius tamen , Harduinum fecjuens , in epifh ad Be^e- 
nim , fignari potius Impcratqrem aliquem , ^omanum in 

hifce NUMISM. ANTIQjJA. i8j 

hifce Samiorum nummis arbitratur. Verum deceptus , 
me judice , ab Epbefiorum numismate ; in quo telo trans. 
fixus aper non Gordiani proiperam venationem , fed certo 
certius Epbefiorum primam originem fignificat ; uti apud 
Harduimm , ex Atbento , annotatum invenimus , & fupe- 
rius fcriptis ad 35 N.immifcuimus. 

Lancea vero , <qua Meleager aprum trajecit, ab eo in 
Jpollinis templorepofita, religiose confervata eft. fcau- 
fanias , in Qorint. 104 pag. qui ( prseter Qatlimacbum , hymn. 
Dian. 220 verf. ) apri corium, prae vetuftatejamputre,& 
fetisundiquenudatum ; quin & dentes apud Arcades fer- 
vatos, &indeab Jugufto ^omam deve&:os,memorat, in 
Arcad. 329 pag. 

Nummus hic JOH. PAIN, inter alios ab hoc in 
mediterraneo marilummae induftriae Navarcho mihi obla- 
tos , munus eft elegantiffimum. 

C X X X V I I I 

m. otaktaia 2ETEPA2EB. Marcia Otacilia SeVera 
Augufta: Otacili* facies. 

2ami8n. Samiorum : Foemina tunicata, fuccineta , dex- 
tra exerta , laeva clypeum tenens , feftinans , & pede na- 
vis roftrum calcans. 

Marcia Otacilia SeVera (Pbilippi imperatoris fuit uxor ; 
(Pbilippicpie Agelafti ( h. e. [eVcri & nunquam rtdentis ) ma- 
ter ; quam Qbriflum coluiife , una cum marito , narrant 
xvi pofterioris Annalium fcriptores.' 

Mulier haec unomammia (cum Tlauto loquimur ^ non 
eft Juno Martialis , utopinatur Tatinus , 414 pag. ad Gal- 

A a Heni i8<J S E L E C T A 

lieni N. neque etiam Admeta, Junonis facerdos, Tyrrhe- 
?:os facrilegos infequens j ut exiftimat Harduinus , ad GaU 
licni N. Add. 586 pag. lib. fipiflime citati : verum Amazon 
anna Lileri Patris, five Bacchi , fugiens. Diclat hoc 
Tlutarchus, Graecar. 56 Qua:ft. ubi docet locum fuiffe apud 
Samios , qui umaup* (h.e. totus fanguis) ab incolis vocare- 
tur ; narrans interea Amazones quondam ( quando , 
quinimo & quare hax afta non addit author) 'Bacchum 
iugiffe, ex Ephe/ia ditione in Samum evafiife : eum na- 
vibus conftru&istransfretaffe, confertoque pr^elio multas 
feminas eo in loco concidiffejmorientiumque e vulneribus 
ingenti ejulatulWa?/^, vicinum montem, disruptum fuiffe. 
Obfervamus enim 

1. Colle&os in nodum crines , quales PWr<e attribuit 
Scneca, HippoL 401 verf. 

Nodo comas 
Coegit , emi/ttque , lunata latus 
Trotetla pelta. 

vjiiales & apparent in effigie Amazonis elegantiflima , apud 
loL AnieLQaninium , Iconograph. 30 pag. qualeique &paf- 
fnn in Nummis confpiciuntur apud Tetr. Tetitum , Diff.de 
Amazonibus > 289 pag. aliifque. 

2. Exertam mammam dextram - y qur non admoto ignc 
(ut hadenus cum Hippocrate , lib. de Aere , Loc. Aq. 
Strabone, 11 lib. 347 pag. Euflachio, ad Dionyf '. &c. cre- 
ditumeft) abfumpta; ied ab Amazonibusminorreddita. 
jwfcimjfof.} lib.469 pag. forte falciis & vinculisjut & me- 

dica- NUMISM. ANTIQJJA. 187 

dicamentis , qualium meminit Galenus , de fimpl. Medic. 
facult. 22 cap. nempe ne nervo fagittas excutientibus effet 
impedimento. Jufiinus , 2 lib. 4 cap. vel potius ut con- 
veria nutritione brachio dextro major firmitas & robur ac- 
cedat. Hippocrate j, loc. mod. cit Galenus , cornment- 
ad Hippocratis , 7 fect 43 aphorifm. Sic mammas me- 
rninit Vtrgdius , 1 JEneid. agens de fentbefilea , 492 verf 

jiurea fubnetlens exertic cingula maramaj 
(Bellatrix. 

8c 11 JEneiL Camillam fauciatam defcribens , 803 verf 

Haftafub exertam donec perlata papillam 
Hafit , Virgmeumque alte bibit atlacruorem. 

Videas Tetitum , 12 cap. 143 pag. 

3 . Habitum virilem , & expeditum , de quo Sc Jrrianus y 
loc.modo cit.fuccinctum 5 qualem Veneri quoque adfcribit 
Virgi\ius\ cuiea, 1 JEneid. 320 verf. 

Nuda genu , nodoque finus cottetla fluentes \ 

refpicias Amazonis in Mathei palatiopofitae fimulacrum 
apud Tetitum , 135 pag. alteriufque effigiem apud hunc 
238 & 272 pag. 

4. Clypeum , five peltam ; quse rombiformis Taufanicey 
in Jttic. 1 j6 pag. Flutarcbo , in lbefei vit. 19 pag. SW<e, &c. 
hederae folio fimilis fottuci , 1 lib. e Xenopbonte. lunata 

* vero Seneca, loco fuperius cit. & Virgilio, 1 JEneid ^o verf. 

A a 2 Ducit 88 SELECTA rz>< Ottcit Jma^onidum lunatis agmina peltis 
Penthefilea furens. 
Hinc Statius Amazonum catervam vocat agmen lunatum , 
) llxb. 144 verf. hoc modo : 

jima^onio Scythiam ferVere tumultu f 
Lunatumywe putes agrnen de/cendere. 
Videatur & T-limus , 1 2 lib. 5 cap ubi de ficu lndica. 

Roftra bellicis ac militaribus navibus tantum impone- 
bantur 5 & haec xixa. Namque fic de navi Argo Valer. 
Flaccus , 1 lib, 687 pag. 

Volat immifiis caVa pinus babenis y 
Infinditque [alum , & fpumas Vomit aere tridentL 
& Horatius , 2 lib. 16 od, 

Scandit aeratas vitiofa naves 
Cura* 

quibus hoftiles naves graviflime vulnerabant. Docet hoc 
Silius , B. Tlunic. 1 4 lib. 61 o pag. 

^//i€ /?f r vifcera prius 
Transmiflis ipfo retinentur Vulnere roftris 
Quo retinent. 
Sed de hifce , cxterifque antiquarum Navium armis & 01- 
namentis imprimis videatur N I C. WlTZEN, Reip. 
ylmflel. venerandus Conful , eruditionis qualiicunque 
cgregius Mccxnas , lib de Re Navali , 2 cap. 

Hic autem ( quemadmodum & 'equens , & 148) Num- 
mus Gazophyiacio accefiit liberalitate laudatiflimi viri 

JOH. NUMISM. ANTIQUA. 180 

JOH. CALKOEN, Jurifconfulti ; qui 17 annorum 
fpatiumapud Smyrnenfes , aliofque minoris Afi& populos, 
honeftiflime tranfegit. 

C X X X I X. 

$ o t r 1 a sabiwa tpanktaaina s e. Furia Sahina Tran- 
fuiHina : 1ranauiUin<& vultus. 

zamion. nr©ArorHS. Samiorum. fythagoras : Philo- 
fbphus feminudus , fedens , laeva retinens lceptrum , dex- 
tra vero radium , quo cceleftem globum , columnac. impo- 
fitum, tangit, 

De Tranquillina , Gordiani conjuge , fcripfimus ad 1 1 7 N. 

^Pythagorasy Ihufcus Laertio y vevum Syrus 7 J orf>byrio.gemma- 
rum fculptoris filius , ltdic<£ ( ficut lonica Thales Milefius ) 
philofbphias fuit princeps ; Samo oriundus ; in JEgyptum , 
'Babyloniam, multafque regiones fefe contulit , ut eorum 
facros ritus , morefque cognofceret ; fiderumque curlus , 
iftorumqueinhomine miros efFedus, edifceret. Ijccrates , 
laud. Bufir. 392 pag. Viog Laertius , 8 lib. 1 cap. Poftea 
Samum a tyranno Tolycrate (de quo iSipag.) affliclam of- 
fendens , Qrotonam , in ultima Italut ora non ignobilem. 
urbem ( de qua 83 pag. ) petiit, ibique , <%pm<e regnan- 
te Senio TuUw , juvenum aemulantium ftudia caetus ha- 
buit. Livius, 1 lib. 18 cap. Solinus , 2.1 cap. De- 
nique Metapontum commigravit ; ubi diem obiit fupre- 
mum, five voluntaria, five ab invidis Crotoniatis iilata 
morte : immane etenim apud Laertium 3 fcriptorum 
differunt opiniones. Hic autem difcipulis quinqucnnale 

A a 5 filen- *9° S E L E C T A 

filentium impofuit ; cujus & , (praeter Jpuleium, iFlorid. 
3J2 pag. Gcllium, i lib. 9 cap. innumerofcjue alios) me- 
minit Qaudianus , deconf. Mall.lbeodor. 157 verf. 

k .<# wow Py thagorae monitus , annique filentes 
Famojum Oebalii luxum prefjere Tarenti. 

Docebat autem praefertim transmigrationem animarum: 
quam & Metamorphofi fuaejucunde inferit Ovtdius, 1 y lib. 
1 58 verJ. philolophum hocmodo perorantem inducens : 

Mcrte carent animx : femperque , priore retibla 
Sede } noris domibus Yivunt , babitantque receptx. 

Sed videas, aliis negle&is, Latlantium , 7 lib. 8 & n cap. 
& Atignftmum de Civit. Dei , 1 o lib. 30 cap. 

Denuditate deorum, & confecratorum hominum dixi- 
mus ad 135 N. Adeo enim colebatur interempti memoria, 
ut& M et apontini iWiMsdomnm Cereris delubrum vocarent, 
vicumque Mufts confecrarent. Ldertius, lib. cit. 

Denique hic virga globum tangit aftriferum:quia ftellae 
Veneris ( qu?e modo diem maturans Lncifer , modo lucem 
prorogans Vefper ) naturam primus deprehendit. Tiinius, 
2 lib. 8 lib.& a terra ad Lunam 1 16 millia ftadiorum effe, 
abeaad Solem duplum, indead 12 figna triplum primus 
collegit. Idem Tlinins y 1 lib. zicap. 

C X L< 

att. tpaianos a e kios. Imp. Irajanus Dectus: 
Decii lauro revinctum caput. 2A- NUMISM. ANTIQUA. 191 

zAMinN. Samiorum: (Pjtbagoras ftans , feminudus , 4 fi- 
niftris pallio involutus , exerta dextra virgam five radium 
tenens. 

Cn. Mefiius QuinSlus Trajanus Decius , a militibus lllyricianis 
imperator fa&us , a Se?iatu di&us eft Auguftus. Komen 
Optimi Principis meruit, bonitate Traiano fimilis , & in 
omnibus laudandus,fi a Qbrtflicolarum fuppliciis abftinuiffet. 
Eum cum Gotbis , Moefiam Tbraciamque infeftantibus acrU 
ter dimicantem , equi (apfu proflratum , quem ferVentem retinere 
non Valuit , abjeclumque in paludem nec emergere potuijji , nec in- 
yeniri tradit Ammianus , 31 lib. 14 cap. Confer hifce quae 
^/flor , Epit. 44 cap. 

De Tytbagora modo. 

C X L L 

saa. xprsororoNH. 2e. Salonina Cbryfogovone Auo-u- 
fta: Saloninoe facies. 

2 a m 1 q n. Samiorum : Mulier feminuda ? ambabus mani- 
bus arculam , nifi fallat Nummus , retinens. 

De Salonina , GaUieni conjuge, diximus ad 123 N. in quo 
Chryfogones cognomen etiam legitur , cujus interpraetatio- 
nem videas apud Vatinum, 415 pag. 

Nudamuliereft Admeta , EurytbeiBi&i qux ^rg/j pro- 
fuga , & Samum fofpes appulfa , ut lunoni gratiam refer- 
ret, templi perpetuam fufcepit curam. ArgJ.Yi vero , fuo-am 
vindicaturi , dese fimulacrum rapuerunt , ut ficfacerdotem 
Sanuis redderent exofam. Verum , ventis adverfantibus 
abitumque negantibus, exportatam rurliis e navi ftaruam 

m »9* S E L E C T A 

in littore depoiuere. Ubi a Samiis repertam Admeta vin- 
clis expedivit, & in fedem reftituit. Videas Atbentum y 
i) lib. 671 pag. 

Arcula ergo illa fortaffe Iunonis imago recepta , mani- 
bus non nifi puris attingenda, tegitur. 

Tabula Vigesima Quarta. 

CXLII. SMIRNA, Jonix. 

smtpna. Stnyrna : Amazon turrita , & fecurio-era - 
coiligatis capillis , & exerta mamma. 

sMrpNAinM. Smym<torum : Pars navis roftratae. 

De Turritis urbium geniis obfervata dedimus ad 69 N. 

De mamxa exerta Amazonum, ut & de colle&is in 
nodum crinibus, ad 138 N. 

Securis Ventbefile* Amazonis inventum. Tlinius , 7 lib. 
56 cap. & proprium geftamen : teftibus innumeris numis- 
matibus apud Tetitum , cxterofque : praeter Senecam y qui 
fic, Agamemn. 217 verf. 

m 

Non picla pbaretras , &> fecurigera /«d/w 
Teltata Ama^on. 

Sc OVidium y 3 Tont. 1 eleg. ad uxorem. 

Nectibi Ama^onia prome fumenda fecuris, 
«^ Aut excifa leVi peltagerenda manu, 

Sed videantur Horatius, 4 lib. 4 od. Vtrgdius 11 JEn. 
6ji verf. Qlaudianus, 2 Rapt. 66 verf &c. 

In- NUMISM. ANTIQJUA. 193 

Interim nummus hic exhibet Smyrnam Amazonem> 
qux nomen urbi dedit. Strabo , 1 1 lib. 348 pag. Stepbar 
nus, in Smyrn. quaeque etiam fpe&atur turrita , luccin£ta> 
peltata , iecurigera, & exerta dextra templum fuftinens > 
in Gordiani N. apud Tetitum , 238 pag. 

Eft autem Smjrna paralia urbs )onU , fita partim in 
monte, partim in planicie , cum portu capaci & tuto , in 
JEg*i maris & Smyrn<zi finus ora : de cujus conditoribus 
admodum contenduntveteres. Strabo, 14 lib.444pag.Sal- 
tem, Thiloflrato judice, omnium , quaefubible funt, ur- 
bium ea pulcherrimu. Erat vero vetus & nova. Novam 
namquecondidit (faltem prifcam dirutam reftituit) Alexan- 
der , Afi* domitor. fPlimus , 5 lib. 29 cap. Paufanias, 
Achaic. 108 pag. Hodie adhuc civitas primaria, commerciis 
celeberrima: licet nuper,i689, terraemotu mifere concuifa. 

Hax Homerum vatem fibi vindicabat acerrime ; fepul- 
cnim,templum, & ftatuas ipfiusoftentans. Varro. Quiii 
& aereum quoddam numisma Homericum appellans. Hinc 
Homerus non tantum Smyrnctus Lucano (9 lib. 984 veri.) 
led&deeofic Statius , 3 Sylv.Lachrym. Btrufc. 60 verL 
Smyrna tibi gentile folum , potusque yerendo 
Meles. 

Ejus autem templi , in oppido dedicati , meminere Qicero 
pro ^rc/;. poet. 8 cap. Strabo , cit. lib. & pag. Illeenim 
deus prifcis habitus. Unde Silius Scipionem , iUuftriurri vi- 
rorum manes apud inferos luftrantem , hoc modo de Ho- 
mero rogantem ; 13 lib.369 pag. introducit : 

Bb £"}s / ip4 S E L E C T A 

QuisVuttus? quem y fi Stygia non efletin umbra , 
Dixijfemfacile ejfe deum. 

Verum de Homeri , ut & fjthagrd , fimulacris adoratis 
refpiciantur Juguftmus & Carolus Mag>ms , apud C U- 
P E RU M , pluries laudatum. 

Na\ is anterior pars , ( quse plerunque Amazonibus in 
Smyrnen/ium N. N. apponitur , ex gr.in Gordiani apud!P*- 
fitnrn ,238 pag. ) potentiae maritimae eft fymbolum ; ficuti 
ad 71 N . fuperius demonftravimus. 

Quippe Smjrna Naucratis & N«y*gz6», xque ac P/;a?- 
niciorum Sidon atque Dc™ ; quae , in Iraiani & Hadriani 
nummis , hac appellatione fuperbiunt apud Spanbemium , 

779 P^g. 

Sed pnefertim veteris eft fignum vi&orice, quam Smyrn*i 
(luxui quidem ac deliciis maximopere dediti , verum ubi 
cafus urget , ad arma fortiter & alacriter properantes ) de 
Chiis , urbem volucri claffe fubito invafuris , retulerunt. 
Jriftides , in gratulat. Smyrn#a , praefente Commodo habit. 
473 pag. Ideoque &primo vere , feftis Dionyfiacis , Bacct* 
facra triremis per forum circumlata. Idem, 1 tom.orat, 
in Smymam , 401 pag. 

C X L I I 

Foeminx caputturritum intra lauream. 
-mtpna. nikaaios. Smjrna. Vi&oria Jovis : Ama- 
zon ftans,l#va tenens vi&orie figillum, dextraque haftam. 
Foemina hsec , capillis in nodum contortis formola, lte- 

rum NUMISM. ANTIQ^UA. 195 

rum Smyma eft Amazon , a qua, quemadmodum dixi- 
mus, antiquior Smyrna fundata,&cognominata. 

Amazon , vidtoriae fignum retinens, recentiorem , & ab 
Alexandro , loYts filio , victoriis Jfatkis fuperbiente, con- 
ditam fignificat. Multoties enim lupiter , Victorias ipfius 
indicans , apparet in numismatibus apud Golt^. Grxc. 
31 Tab. 

C X L I V. 

iepa itnkahtol Sacer Senattis : Caput juvenile 
vefte te&is humeris , erectis in fronte crinibus. 

sMrPNAiAN r. nehkopqn. Smyrnicorum , ter fiicra- 
rum remm curatorum : Fortunte, cornu copix laeva & navis 
gubernaculum dextra retinentis , in sede tetraftylo pofitum 
iimulacrum. 

Quemadmodum , in numismatibus urbium fiibjugata- 
rum ^pma dea; fic&iniifdem Senatus^gmanus occurrit 
divus, Scfacer 5 ficut a luvenale appellatur, n fat. 28 verf. 

Sive 
Qonjugium quaras , Vel lacri inparte Senatus 
EJfe velis. 

cui &addas Claudianum, qui, 6 conf. Honor. paneg.prae- 
fat. deos vocat Senatores: 

En } quales memini , turba Verenda , deos. 

quinimo, titulo fimili , Qartbaginenfium Senatum laudat Vir- 
gtliusy 1 JEneid. 426 verfi 

B b 2 hra io<J S E L E C T A 

lura magtftratusque legunt> fan&um^/e Senatum. 

Undeapud Tacitum, 4 Ann. 15 cap. civitates J(i<e cer- 
tant de ftatuenda facra xde Ttberio , matrique ejus,ac $ena- 
tui: in quo certamine tandem pradatos ^myrn&os teftatur 
lib. cit. 56 cap. Cujus vidorix memoriam confervat, in- 
ter alios , & hic nummus. 

De hoc vero plura Spanbemius y j DhTert.41 2 & feq.pag. 
qui quoque , 368 pag. de coma furre&a , & cirro torto, 
more cornu ; quod veteribus fplendoris & potentix fym- 
bolum : ficut ad 23 N. fupra obfervavimus. 

De Fortuna copiosead ny N. 

DeNeocoris ad 14 N. Smyrna vero confpicitur fpecia- 
tim fimpliciter Neocoros in ^«g«y?/,apud Golt^ium, 49 Tab. 
fecundoin Iul.Vomn* y apudHW«m«w,468 pag. & tertio 
in hoc noftro , plurimifque aliis , apud fatinum , Trijla- 
num , & Warduinum. 

C X L V. 

AOMITIANOS KAI TTTOSATTOKPA. 

Domitianus & Tytus imperatores : Vomitiani & Titt, fra- 
trum , laureatorum , capita adverfa. 

XMTPNAI^N. EPMOS. £ni BOAANOT. 

Smyrmeorum. Hermus. Sub Bolano : Senex feminudus, re- 

cumbens , urnx innitens , altera cornu coplr & altera ma- 

nu fpicas retinens. 

De Vomitiano dictum ad 103 N. 

De Tito veroad 12* N. 

Hrr.. NUMISM. ANTIQUA." 197 

Hermus minoris J(i<e eft fluvius , juxta VoryUumfibry- 
gU oppidum , exoriens , auctus Taflolo , Smyrn* campos 
rigans, tandemque in finum fbocakum feie exonerans. 
Solinus, 53 cap. iiiopte ingenio ferax argenti, fed , auri- 
fero Tatlofo in eum delapib , nobili hoc metallo eleganter 
flavefcens. Unde Silius , 1 B. <Punic. 17 pag. 

Mceonium non ille Vadum , non Lydia mallet 
ttagnajibi , nec , qui riguo perfunditur auro , 
Campum , atqueillatis Hermi fta^efcit arenis. 

Verum de auro ipfius quoque Virgtlius , 2 Georgic. 
137 verf, 

Nec pulcber Ganges, atque auro turbidus Hermus 
Laudibus Italise certent. 
Statius, 1 fylv. vill. Tiburtin. Manl.Vopifci\ 106 verf, 

Cujus ftagnantia rura 
Vebuit , &fta\is Hermus tranfcurrere ripis* 
denique Martialis, 8 lib. 78 epigr. 

Non illifatis efl turbato fordidus auro 
Hermus, © Hefperio qui fonat orbe Tagus. 

Porro fluvios depingunt prifci fenes , quod ab orbe con- 
dito flumina duxerint originem ; per hydrias verb no- 
tant fontes ; ficut per copia? cornu fertilitatem vicinorum 
camporum , ab his irrigatorum ; & per additam iubinde 
icapham navigabile flumen : denique per ariftam,plantam, 
florem, fru&umve, eorum in ripis ubertatem & copiam. 

B b 3 Urna ip8 S E L E C T A 

Urn^ meminit Statius , Inachum fluvium defcribens , 
6 Thcb. 273 verf. 

Tater ordine junblo 
L^evus arundinex recubansque fub aggere rip<e 
Qemitur, emijficque indulgens Inachus urnae. 

'Bolarit praetoris nomen occurrit etiam in Vejjtafiani nummo 
Smyrnenfi, apud Tri/lanum , 291 pag. cujus forte , fub 
Nerone y a&a bellica laudat modo citatus Statius , j Sylv. 
protrept. ad Qrijjtin. ipfius filium : en ejus verba ! 

%gidifummam Mavortis agebat 
Corbulo , jed comitem beUi , fociumque laborum 
Itle quoque egregiis multum miratus in armis 
Bolanum , atque iUi curarum alperrima fuetus 
Credere , partirique metus. 

& qux fequuntur elegantiflima. 

Videas autem de hoc Vettio 'Bolano , confule etiam , Ta* 
citum, ij Annal. 3 cap. & alibi. 

C X L V I. 

antiineinos Jntoninus : QaracaU* laurea* 

tum caput. 

SMTPNAIflN T NEflKOPftN. JIPOTnN ASIA2. Eni 

st f. ai a. . . . saaonihn Smjrnxorum,tzr facr .curatorum , 
Primorum Jjuefiib Prxtorc jElio... falomorum:! ria templa. 

De QaracaUa fcriptum ad 80 N. 

Civitatum oppidorumque extra Italiam ( ftante impe- 
rio Romano ) celebrior erat vel Metropolis vel Prima. 

Mc- NUMISM. ANTIQUA. t 99 

Metropolis non femper iJla qux aliis oppidis , eo icili- 
cet colonis miffis , dediffet originem ; fed quas conventus 
forenfes habebat , & cui cxterx totius provinciae civita- 
tes parebant. Sic Ephefus m Jfia uir^owihtm Prima apud 
Ulpianum, i lib.Digeft. 16 tit.de offic. proconf. 4 leg.cui ta- 
men poftea Smyma.ob magnitudinem & elegantiam templi 
Hadrian<zi , eft prxlata. De qua Primatu in eadem provin- 
cia inter civitates aeternae lites , Senatu vocabulum hoc 
ab una ad aliam transferente. Jri/tides , de Smyma 8c 
Epbefo, dilceptantibns in Jfta : ^Dio (Prufaus , de Nic<ea 
ac Nicomedia , contendentibus in 'Bitbynia : locc. iupra citt. 
Ita Primi 

1. jimafeni regionis Tonti , in M. Jurelii , apud Har- 

duinum^ 32 pag. 

2. Nic<eenfes totius provinciae 'BitbynLe , amiffo Metro- 

polistitulo, in Vomitiani, zpud Jrijianum , 334 pag» 

3. Nicomedienfes!Bitby?ii<e , in Vomitiani , apud Tatinum? 

165 pag. 

4. Mytilen<ei Lesbi , in Gordiani , apud Seguinum , 1 8 pag. 

5. Smyrn<ei Jfi<e , inSacri Senatus , apud bpanbemium , 

412 pag. 

6. Sdr<# Maonum , h. e. Lydorum , in J«/. Mamce , apudi 

Harduinum , 439 pag. 

7. Epbefii /fitt, in Valeriani , apud Trijlanum, 3 T. i8pag. 

8. Denique Tripolitani Tyriorum , Sidoniorum >, atcjue /for- 

diorum regionis , in M^rc. Jntonii Triumviri , apud 
Colt^ium , 3 8 Tab . 
Smyrn<ti ergo Primi in ^/w, & tertium Neocori Augufto- 

rum; 200 S E L E C T A 

rum • CaracalU fcilicet , & Get*e , patrifcjue SeVeri five 
matris IulU : quod ternorum tn&a<nuv , h. e. templorum 
Auguftalium, imaginehicdemonftrant ; prorfus ut, juxta 
fimilem picturam apudCboulium, ioj pag. fefe Valeriam im- 
peratoris , ejulque liberorum,ter Neocoros vocitant. Vi- 
deatur Alb. ^ubenii diatribe de Neocor. urbibus. 

Strategi nomen ( quod ab Antonini principatu paflim, 
ante ipfius tempora vix femel in nummis occurrit ) apud 
Grxcos prxtori , duumviro , 8c urbis fummo magiftratui 
tribuitur: docentibus Gloflis , & Mode/lino, 27 lib. Di- 
geftor. 1 tit. de Excufationibus , 15 leg. ita Conftantinus 
Magnus , cum cun&orum eflet dominus ac princeps , ni- 
hilominus fele Jthenienfium zt&twm appellari voluit. lu- 
lianus , 1 orat. apud Harduinum , 2 1 pag. 

C X L V I I. 

at. m. atp. seo. . . aae Imperat. Marc. 

/Airel. SeVerus Alexander : Alexandri laureatum caput. 

sMrpNAinN r NEnKOpnN. Smyrnrtorum ter facr. cu- 
ratorum : Fortunx fignum, in xdc tetraftylo ere&um. 

De Alexandro dictum fuperius ad o 1 N. 

De Fortuna vero ad 1 1 y N. 

Torro ficut in hifce Fortuna , ita in cxteris Smyniao- 
rum numismatibus , Nemejis occurrit , JoVis & Necefli- 
tatis , ( Oceani & Noclis aliis ) filia ; cui in Tfyamnunte , 
urbe Attic* erectum texplum , fimulacro Thidiaco no- 
bilitatum : cjuaecjue, Alexandro in fomnis apparens , man- 
davit , ut novam Smyrnam conderet. l*aujani<is , Jchaic. 

100 NUMISM. ANTIQ^UA. 201 

109 pag. Videatur Mytilen<eorum excellens nummus, 
apud Seguinum, 18 pag. inquo Cybele , Tbrygum dea,me- 
dia fedet inter JEfculapium Tergamenorum , Ifidem five 
Hecaten By^antinorum praefidem ; & Dianam multimairu 
miam Epbeporum , atque Nemefin Smjmajorum conferva^ 
tricem. 

Tabula Vigesima Quinta. 

CXLVIII. COTYAEUM,%w, 
m. iotaios $iAinnos Ar. Marc. Julius fbi&ppus Au- 
guft.junior, laureatus,pecl;ore tenus, lasva fceptrum,dextra 
vero tenens globum. 

KoT [AEON Eni I O T A. KOAPATOr TIOT I II II A P X. 

Cotj<eenfium. fub Julto Quadrato , filii Hipparcbi : JEfculapius 
feminudus , baculo ferpentifero innitens ; Salus anguem 
e patera pafcens j & inter eos ambulans cucullatus Te- 

lejpborus. 

Marcus Julius (Pbilippus erat filius Qhilippi imp. (dequo 
ad 95 N. ) & OtacilU Sever* (cujus eft ^138 N. ) dic- 
tus Agelaftos , quod feVeri & triflis animi nuUo prorfm cujuf- 
quam commento ad ridendum fohi potuerit ; patremque , ludis 
fecularibus petulantius cacbinnantem , Vultu notaverit aVerfato. 
Occidebatur ( patre Verona perempto) <fym* , vitae annum 
agens duodecimum. Vtclor. Epit. 43 cap. Eutropius , 

o lib. 3 cap. 

QotyaumThrygU Epi&eti , h. e. additae, efturbs. Straho, 
iz lib. 39^ pag. ^/b^fabularumfcriptorispatna. Smdas, 

C c in zoi S E L E C T A 

in JE/op. Qonflant. Torphyrogeneta , i lib. 4Them. 6/- 
te vel Cutalge hodie di&a. 

JEfculaphis JpoUinis fuitfilius , qui , Qbironi centauro tra- 
ditus, Medicinae ftuduit. Ovidius , 2 Metam. 630 verf. 
Cujus pcritus , Vianae precibus motus , Hippolytum diia- 
ceratum vitae reftituit. 15 Metam. 533 verf. quare Iupiter 
offenfus eum fulmine interfecit. Virgilms , 7 iEneid. 
yjl verf 

Qfemani coluerunt eum fpecie ferpentis. Hilce etenim^ 
tempore peftis , in Epidaurum Teloponnefiacum profedtis , ut 
jEfculapium %omam deportarent , ferpens grandis navem 
confcendit ; quem legati , deum rati , fecum abduxerunt. 
Ovidius, 1 5 Metam. 69 5: verf pneter Livium, 1 1 lib.eoitom. 
Valer. Maximum , 1 lib. 8 cap. 2 exempl. 

Hinc plerunque, in nummis,gemmis,& marmoribus,an- 
guis ambit ejus fcipionem 5 cujus & apud OYidium^ cit.lib. 
6jo verf. numen illud meminit : 

Hunc modo ferpenrem , bacuium <jui nexibus ambit y 
Terfpice. 

Unde quoque Statius , 3 fylv. 23 verf de coma Earini '■■■:■ 

Vbi maximus tegris 
jiuxiliator adefl , ££ feflinantia fiflens 
Fata , Jalutifero mitis deus incubat angui. 

Quippe angues & ferpentes quidem triftia & infiufta, 
verum & profpera atque falutaria fignificaffe veteribusad 
88 N. breviter obfervavimus. 

H> 


NUMISM. ANTIQUA. 203 

Hygiaa , five Salus , ejus habebatur filia ; fcilicet &Jcu- 

lapius antiquisaer eft, bonae valetudinis parens. <Paufmias 

Acbaic. 177 pag. Aeris enim temperies non homini folurn- 

modo , fed animalibus cun&is faluberrima. 

Telejpborus idem cum ALfculapio fecundum Taufaniam > 
qui fic ejus idolum [Corintb. 207 pag. ) defcribit: §gw 
tpfms Jola fe facies ^ manus & imi pedes oftendunt , partes c*ter<c 
lanea tunica (8 paUio Velantur. diftinguit tamen ALJculapii , 
Hygi<ea, & Telejpbori ftatuas Arifiides, 1 tom. tefte 

MoreUio, ad Antonini Pii N. 7 Tab. Videas Sponium , Re- 
cherches, curieuf. 533 pag. ad CaracaUx N. 
De Iulio Quadrato nihil. 

CXLIX. CLAZOMENE, JW*. 

kaasomenh. Qla^pmene : Foeminx turritum caput. 

kaasomenidn. Cla^pmeniorum : ALfculapius ftans, in- 
nitens laculo ramulis femiamputatis nodofo ( fic Jpuleius> 
1 Met. 1 04 pag ) c«/ ferpensgenerofus lubricis amplexibus inb<tret. 

Cla^omene lonU fuit urbs maritima , Gryna prius di&aj 
a qua Apollo ( cujus hic ex albo lapide lumptuofum tem- 
plum ) Gryntus , ipfiusque nemus Grynaum nuncupatum : 
fic enim de eo Virgtlius , 6 eclog. 72 verf 

His tibi Grynaei nemoris dicatur ortgo ; 
Ne quis flt lucusy quofe plus jabltt Apollo. 

&denumine 4 Aun. 345 verf. 

Sednunc Italiam magnam Grynaeus Apollo 
Italiam Lyciae jujfere capejfere fortes* 

C c 2 Ery 104 S E L E C T A 

Erythris proxima , fuper anguftias pofita : in peninfula 
enim illinc Teos ( cujus eft $7 N. ) & hinc Qa^omen*, 
frontibus diverfa maria profpicientes. Strabo , 13 lib! 
449 pag.hodie Urla vel Vburla, five (utalii) J^elisman 
nominata. 

Claxpmev.es genius rurfus hic fpeftatur mulieris turrigers, 
& Amazonis propemodum , fpecie. Hsec enim fortaflc 
ut Epbe/us, Smjrna, Qume , Mjrina , 9apbe\ Amazonum 
excellens monimentum. Videas de hifce Strabonem , 
11 lib.348 pag. apud (Petitum , 31 cap. 

De JEfculapio jam diximus. 

C L. T E M N U S, JEolidis. 

t e m n o 2. Temnus Fcemihae turritum caput. 

temneitqn. Temnitarum. Pax laeva cornu copiae ge- 
ftans , dextra vero oleae ramos retinens. 

Temnus urbs JEolidis , parva fed munita , & antiqua , 
inediterranea , ultra Hermum , ad cognominem montem 
iita. Strabo, 13 lib 417 pag. noSlurno terra motu , cum unde- 
cimaliis conlapfa, ab imp. Ttberio reftituta 8c intempus 
tributis leVata. Taqittts , 2 Ann. 47 cap. & nummus apud !rV 
timm, ad Sueton. 48 cap. cujus epigraphe : ClVITA- 
TIBUS ASIAE RESTITUTIS. 

Nomenhabeta xifr* , feco> Quippe Homallus , acce- 
pto oraculo quo jubebatur oppidum condere ubi currus 
axis dilfecaretur , diffecto eo urbis fundamina locavit. 
Stepbanus } iii Temiu Meminit ipfius Cicero , pro F/*cc. 
18 cap. 

An NUMISM. ANTIQUA. 205 

An Temnus quoque Amazonis fuerit opus ignoramus j 
faltem apparet hic genius urbis , deiim matris facie. De- 
dimus fimiliumad 69 N. ubi & <%omam quandoque depin- 
gi turritam notavimus e Stdonio , qui de eadem fic 2 carm. 
ad Anthemium^ 3^1 verf. 

Laxatos torva capillos 
Stringit , & incluj* latuerunt cafiide turres. 

De Pace fcripfimus obiter 1 jy pag.ge™ autem modo fpi- 
cas , modo & laurum , fed frequentius oleam ; de qua 
Vrgdius, 11 iEw. 100 verf. 

Iamque oratores aderant ,. ex urhe Latina , 
Velati ramis oleas , veniamyue rogantes. 

imoplenius, 8 i£n. njverf. 

Tum pater i£neas puppific fatur ah alia\ 
Pacifer£j«e manu ramum pr<etendit olivar. 

C L I. ASSORUM, SicilU. 

A S S O R U. Qereris ariftis cin&um caput. 

C H R Y S A S : Juvenis nudus ftans, laeva copix cornu>> 
dextra vero cantharum tenens. 

JJJorum SicilU non incelebre oppidum , inter Ennam 
& Jgyrinum , fedens in monte , cujus pedes alluit amnis 
Chry/as. Fa^elius , Rer. Sicular. 1 lib. 

De Chry/a en noflri Ciceronis infigne teflimonium : 
Chryfas eft amnis , qui per AfTorinorum agrosfluit: isapid 
iSos hahetur deus , & religione maxima cohtur. Fanumejns cji 

C c 3 »* io6 S E L E C T A 

inagroj propter ipfam Viam , qua Afforo itur Ennam : in eo 
ChrylcK eft fimulacrum pr<zclare faclum e marmore. H#c 
e 4 Verrin. 44 cap. Ita Vcteres id omne a quo beneficia 
acceperant, Deum vocabant , 3c venerabantur. Qicero> 
1 Nat. deorum, 2 cap . 

Sed urnae loco cantharum retinet hic fluvius 5 forte 
quod aqua Chryfe ut clara , ita & hauftu falutaris & auxi- 
lia morborum conferens : quales enumerat Flinius, 3 1 lib. 
2. cap.faltem potus aqujc antiquilfimus & innocentiffimus; 
iecundum poetas 3 ex gr. Ovidium , cujus hax verba 
3 Faft. 273 verfi 

Defuit incerto iapidofus murmure rivus, 
Srfpe , fed exiguis hauftibus inde hibes. 

Unde Seneca ( Hippol. 5 1 8 verf. ) Thefidem 8c hax, inter 
alia , exclamantem introducit : 

Sollicito bibant 
Auro fuperbi : quam jWVat nuda manu 
Qaptaffe fontem / 
Hinc illi ipfi populos & gentes eorumque fedes ac habita- 
cula defcripturi fluvialis aqux potus meminere. Sic enim 
Virgilius , 7 JEneid. 7 1 5 verf. 

Qui Tiberim Fabarim^ bibunt. 
8c Horatiusy 3 lib. 10 od. 

Extremum Tanaim fi biberes , Lyce. 

Videantur & citatus Vtrgdius^ 1 eclog, 6$ verfi & ioeclog. 

65 verfi Lucanus , 8 Pharfal. 2 1 3 verf & alii. 

De NUMISM. ANTIQJUA. 207 

De Cerere fuperius ad 100 N. cujus coronae fpicex quo- 

que mentionem fecere Tburntttus, Nat. Deor. 28 cap.& Tcr- 

phyrius apud Eufebium , Praepar. Euangel. 3 lib. n cap, 

verum pulcherrime Ovidius, 4 Faft. 615 verl. 

Tum demum Vultumque Ceres animumque recepit , 
Impofuitque Juct fpicea ierta coma. 

Sed quid miraris hic Cererem confpici ? cum tota Sicilia 
ei fit confecrata. Qicero , 4 Verrin. 48 cap. frumenti 
ferax , atque idcirco cefla penaria reip & nutrix plebis Ro- 
riianae fuerit appellata. Cicero, 1 Verrin. 2 cap. Vakr. 
Maximus, 7 lib. 6 cap. 1 exemp. Videantur & Cicero y 
pro leg. Manil. 12 cap. Florus , 3 lib. 19 cap. Sed de 
Fertilitate ipfius eleganter ( praeter Claudtanum ? 1 Rapt. 
fl.96 verf. ) Siliusy 14 Kb. 23 verf. 

Multa folo virtus , jam reddere femen aratris , 
lam montes umbrare olea , dare nomina Racchc, 
Cornipedem^ citumlituis generaffe ferendii , 
Ne&are Cecropias Hyblxo accendere ceras.. 

Hinc & Siculi delicati , atque opiparam ducentes vitam ; 8c 
coquus Siculus in proverbio, apud Athen&um, 14 lib. 65 j pag. 

C L I I. PHARN ACES. 

HA21AE. (I>apnakot. Reris fharnacis : Baccbus n*»&^ > 
muliebri habitu, laeva rctinens Mercurii caduceum , rortuna 
que cornu copix : dextra vero racemos^ quos alludens lam- 
bit tigris , appofitis fiipra verticem : & , ad humerum dex- 

trum, 208 S E L E C T A 

trum, loYis fulmine , & Solis Lun^uc notiffimis aftris. 

fbarnaces Mitbridatis , regis !Ponti ( a quo defecerat ) fi- 

lius y cujus & fic meminit Lucanus , 10 Tbarfal. 474verf. 

Non ThefTala tellus, 
Faftaqueregna Jubae , non Pontus, & impia/igna 
Pharnacis , &gelido circumfluus orbis Ibero 
lantum aufus fcelerum. 

Qui cjuum , magis difcordi* civilis ( inter Tompejum & Oe- 
farem) fiducia , quam virtutis fua infejlo in Cappadociam 
agmine rueret , bunc Caefar aggrejjus , uno prAio obtriVtt ; more 
fulminis quod uno eodemque momento Ve?iit , percufit , abfcefiu 
Florus , 4 lib. z cap. Hirtius , B. Jlexandrin. 704 pag. 
Suetonius , in Csef. 3J cap. 

(Baccbus ( cujus nomen Mitbridates fuperbis luis cogno- 
minibus adfcripfit , uti iio pag. fcriptum) hic n*»3-*(^, 
quemadmodum //ii n*vS-^,cujusipfius verba apud Jpufejftm 
( 1 1 lib. Met. 2 j8 pag. ) obfervata digniffima : En adfum tuis 
commota , Luci , precibus rerum Natura parens ; elementorum 
omnium dominajeculorum progenies initialis Et mox. Cujus nomen 
tmicum } multiformi jfecie , ritu Vario, nomine multijugo totus "ve- 
neratur orbis. Me primigenii Phryges Peffinunticam nominant 
deum Matrem-, hmc autocbtbones Attici Cecropiam Miner- 
vam ; itlincflncluantes Cyprii Paphjam Venerem ; Cretes 
fagittiferi Di&ynnam Dianam 5 Siculi triiingv.es Stygiam 
Proferpinam; Eleufinii Vefculam deam Cereremjunonem 
alii, Bcllonam alii % Hecaten alii, Rhamnufii alii, &c. 

frifca- NUMISM. ANTIQUA. 209 

prifcaque dotlrina poUentes iEgyptii , cerimoniis me propiiis per" 
colentes y appeUant Veronomine l^eginim Ifidem. 

Ita eft JpoUo ii*v$i<& , Martiano QapeUa fcribente ; qui 
( 2 lib. de Nupt. Philolog. ) Solcm fic alloquitur : 

Te Serapim Nilus, Memphis Veneratur Ofirim, 
Dijfonafacra Mythram, Ditemque , ferumque Typhoncm, 
Atthys pulcber ttem , curvi & Tuer almus aratri, 
Ammon ££ arentis Lybies , ac 'Byblius Adon. 
Sic Vario cunclus te nomine con^ocat orbis. 

Unde de diis fuis mire Qicero^ 1 Divinat. 17 cap. Quis 
tam ciecm in rebin contemplandis unquam fuit , ut non Yiderct fpe- 
cies ifias hominum coUocatas in deos aut confilio quodam Sa- 
pientum , quo facdiivs animos imperitorum ad deorum cufium d Ytt<e 
praYitate conVerterent : aut fuper flitione , ut efjent fimulacra , 
qu* Venerantes , deos ipfos fe adire crederent. Auxerunt b<ec 
eadem poetr, pi&ores, opifices. Videantur Antonini Pii 
Nummus apud Arfchotanum , 40 Tab. in quo Serapidis ca- 
piti Cornu Jovis Ammonis , Tridens Neptuni , Serpens 
ALfculapii funt appofita: aliufque Jlbini apud Triflanum, 
41 pag. exhibens hominum velatum & nudum , qui Solis, 
Mercurii, 8c Neptuni gerit arma & attributa. 

De fulmine autem fcripfimus ad 8 N. de caduceo ad 
72 N. de racemis & tigride ad 100 N. de mulieris habitu 
ad 17 N defolisaftro fadiato ad 42 N. de luna creicente 
ad 103 N. denique decornu copix 115 ad N. Videatur 
interim& Qlaud. Nicafius , de Tantheo N. imperatoris Ha~ 
driani differcns. 

Dd CLIII. zio S E L E C T A 

C L I I I. O T H O. 

IMP. M. OTHO CAES. AUG. Othonis nudum 

caput. 

S. A. intra lauream. 

Marcus Otho natus eft e principibus HetrurU, genere 
materno nobilior : homo nimis elegans & mollis, corporis 
ftudiofus , galericulum quoque capiti,propter capillorum 
raritatem , adoptans. Poft Neronis mortem apud Bebria- 
cum , ( inter Veronam Sc Qremonam ignobile oppidulum ) 
cum Vitellio congrefTus impar , fefe ipium confodit , atque 
ita in imperio documentum fui nonoftendit. Vio , 64 lib. 
SuetQivuSy 1 1 cap,?/«rcinr/;//;,in vit. 1 j i pag.F/c?or,epit. 1 j cap. 

Mollitiem & munditias ipfius pcene muliebres argute 
traducit Iuvenalis , 2 fat. 99 verf. 

llle tenet fpeculum pathici gefiamen Othonis, 
Adoris Arunci jpolium\ quo fe ille Vtdebat 
Jrmatum , cum jam toUi Vextlla juberet. 
$!es memoranda noVts annalibus atque recenti 
Hiftoria , fpeculum ciVdis farcina belli. 

Galericuli meminit Suetonius , i 2 cap. Illa autem non e 
confutis capillis humanis (ut hodie perruques) fedexani- 
malium pellibusfuis pilis contecl:is,in formam galeri (nunc 
calottef) pr^parata. Teftes habemus Martialem ; qui ad cal- 
vitiem dilfimulantem fic 12 lib. 45 epigramm. 

Hctdina tibi pelle contegenti 
Nudct tempora Verticemque cah^j 

Fe- NUMISM. ANTIQUA. tit 

Fefthetibi, Phoebe, dixit itte , 
Qui dixit caput ejfe calceatum. 

& AYtenum 5 cujus haec : 

Nam mox dejeSlo nituit frons nuda galero , 
Difcolor appofita qu* fuit ante coma. 

Videantur & SenecaM Conftant. Sap.18 cap.& Tertullianus, 
de cultu Foemin. 2 lib.7 cap.praeter ea qux fuperius ad 4 y N . 
Mortem ejus voluntariam Martialis , 6 lib. 32 epigr. 
hoc modo laudat : 

Qum dubitaret adbuc betli ciYtlis Enyo, 
Forfitan S? pojjet Ytncere mollis Otho , 

QamnaYtt multo ftaturum fanguine Martem, 
Et fodit certa petlora nuda manu. 

Sit Cato, dumYYty fane yel Cadare major, 
Dum moritur nunquid major Othone fuit? 

S. A. nummum ab Antiochenis percuffam fignificant ; de 
quorum moneta diximus ad 110 N. 

Ca^terum numifma hoc aereum , fecundi (ficut ajunt) 
moduli, valore& pretio nummorum qualiumcunque in- 
gentes fuperat acervos : fruftra enim Henr. Tbom. Qhifletiiis 
(lib. de Othonibus x\\) eruditis perfuafit (at ab opinione poft- 
modum receflitj nummos Othonis (cujusbreve imperium, 
05 nempe dierum ) aereos nullibi polfe exhiberi finceros & 
minimedutfiosj quandoquidem eos hodiein %)manorum } Ve- 
netorum y Tariftanorumc\wz procerum gazophylaciis confervari 
fcriptis teftentur fetr. Seguhms, Car. Tatinus, & l.HXapponius. 

D d 2 Et 212 S E L. N U M I S M. 
Etquamobrem Senatus (penesquem, fub C<efaribns , 
ceris ^om^e fignandi facultas manfit) in Othonis hono- 
rificam memoriam numifmata non percuffirTet? quando- 
cjuidem ipfi ab eo decreta cuncla , quae novis principibus 
decerni folent. Tacitw, i Hifh 47 cap. Unde Otbo> 
apud eundem 84 cap. liberrime ad milites : Senatus na- 
hifcnm eff. i 
IN- I N D E X 

R E R U M. 
Bdera Thraciae op-f. 74 

Teiorum colonia. ib. 
tncolit ejusjlupi.ii. ib. 
fugantur d ranis & mu- 
ib. 
12S 
ib. 
82 

74 

ib. 

73 
ib. 

i<H 

73 
2lo 

ib. 

202 

ib. 

ib. 

49, 202 Abgari varii, variitemporis. 
Edetrenorum reguli. 
Achelous ab Hercule viBus* 
iEgae Ciliciae opp. 

aliarum regionum. 
iEgae Macedoniae opp. 

Edefia olim* 
JEgis Minervae. 
JEgium , Achaiae opp. 
JErei Othonis Jjnceritas. 

valor. 
iEfculapius Apollinis filius-. 
Chironi Jiudit. 
Hippolytum refituit. 
fulmine iBus. Jcrpcntis Jpccie Romam addu- 

Bus. ib. 

Telesphorus. 203 

Ajax Oileus fulmine itlus. 49 

AlxViBorU. 23 

fulmmif. fc S 

Aleppo » cujus nominis olim urbs ? 133 

Alexander Jovis filius. 7 , 11 1 

natus ea noBe qua Dianae tcm- 

flum arfit. <j 1 

Pellx. 177 

in Ephefios bcnefcus. 16$ 

Dianx templi rejlaurationem 

promittit. ib. 

reclinatio cervicis ejus. 2 3 

Danieli pardus & hircu T , 27 

Neptuno taurosimmol at , 72 Smyrnam rcjlaurat. 793 

venantis Jimulacrumd Cratero 

dedicatum. 1 c 

Alexander Judeae R_. Pellam diruit. 17S 

Alexander Severus» Imp. ab Elagabalo 

adoptatus. 

gratijjimus omnibus. 

mors. 

Amafia Cappadocia? opp. 

nomen Iwdie retmcns. 

prima. 

Amazonis mamma minor. cxerta. 
fccuris. 
colleBi crines. 
Ambrofiae petra Tyri. 
AmifusGalatiae opp. 

Athenienfium colonia. 
Amyntas Alexandri avus. 
Macedonum rex. 
murs. 
Ammon umbro y b. e. arietifimilis. 

nominis ratio. 
Amphipolis Macedonia opp. 
nominis ratio. 
Thracia? adcmpta. 
Athenienfibus fubdita 
Amphorain Chiorum N. 
Anacreon Lyricus, Tcius. 
AnchialusThracix opp. 
fitus. 

Ulpia a Traiano cognominata. 

ib. 
Anchora Seleucidarum. 
Angelojovis & Junonis flia. 
AntiatumFortunae & Scrtes. 
Antinous, Bithynus. 

ab Hadriano amatns. 
mors. 

Vd 3 121 

ib. 
ib. 

59 

ib. 

199 

IS<$ 

,ib. 

192 

1S6 

39 

SS 

ib. 

I 

ib. 

2 

3o 
ifc. 

90 
ib. 

91 

ib. 

64 

54 

353 

ib. 33 
SS 

154 
J-4 

ib. 
il>. 
ab INDEX RERUM. confccratus. ib. 

Romx cultus ejus non proba- 
tus. ib. 

AntiochiaSyriae opp. 43 

Epidaphne diBa. ib. 

Theupolis pojlmodum. 44 

fitus. ( 4J 

tcrr xmotibus everfapcene. ib. 
ab imp. Pio reparata. 141 

imp. Hadriano exofa. 44 

tnoneta ejus gemina. 158,111 
Tribunitiapotefias in ejus N. 1 5 8 
fuis legibus utens d quo tcmfo- 
re. 45 

bifariam dcpitta in N, 44 

Antiochus Comagenus. 41 

Jotapes fororis in regnofocius.ib. 
AntiochusCyzicenus. 3<J 

d Seleuco fextocafus. 37 

in eo res Syro-Macedonicae 
vulgo abrupta. ib. 

Antiochus Epiphanes excedere JEgypto 
cogitur. S S 

AntiochusNicephorus. 4i 

« Tryphone c<*/«r. ib. 

Antiochus Sidetes , h.e. Venator. 3 6 

d Parthis cafus. ib. 

Antipater Caffandri filius , matricida.zS 
mors. ib. 

Antiquorum dcus quis ? 2o<5 

AntiiliusVetus , cow/7//. 17* 

laudatus. ib, 

Antoninus Pius. 140 

/z£ Hadriano adoptatus. ib. 
Fauitinae maritus. ib. 

»«orr. *°« 

confccratio. _ ib. 

HM«ew c;«f fcqucniibus impp. 
quafx hxrcditarium. ib. 

Antoninus £ Caracalla. 
Antonia, M.Antonii flia. H7 

Drufi conjux. ib. 

Caligulx ^»4. ib. 

Auguiti facerdos. ib. 

?«0)\r. _ J b- 

Antonius Triumvir Laodiceam /<tc/V //- 
bcram. * 1 3 £r Tarfum. ib.' 

wzorf. ib. 

Apamea c/r* PellaSyrix. 178 

^er Calydonius. 7S 

ejus cxdes. 184 

corium & dcntes fervati. I S 5 

^per Ephefiorum fymbolum. 52 

^per Erymanthius. 78 

^/>/> coloniarum deduttarumfymbolum. 5 1 

Apluftre cjuidfu ? 4S 

quale fymbolum 1 . ib. 

Apollo tdemcum Baccho. 55 

Diana. 45 

cultus utriufque idem. ib. 

forma muliebris. 3 4 

juvcntus perpetua. 179 

barbatus Affyriorum. 1S0 

habitus cjus jextuplex. 3 3 

Daphnxus. 43 

Dydimaeus. 74 

Germenorum. I 5 6 

Grynxus. 203 

Milefius. 74 

Nomius, h.e.paflor. 103,181 

Admeti favit armcnta. I03 

qucm amavit. 
midat cute Marfyam. 
Jlatua dehoc triumphantis. 
fater iEfculapii. 

Seleuci Nicatoris. 

Augufti. 

Aquxpotus antiquiffimus . 

Aquilaportcndens. 2. grandia» 

quatuor ejus virtutes. 

imperiijymbolum. 

Aquila militarefignum. 

amtffum. 

rcceptum. 

d Germanis nonfcrvatum.:b. 

Aqnila iEjyptiorum. 3 T >3 S 

Ptolomaeum injantcmfcrvans, 31 

Aquila Crotonienfibus augurium. Sz 

Aquila Jovis. 2 4 

armiger , fulmcn tcncns. 2 5 

intiocuus & minime rapax- 24 

Aquila Romani impcriifymbolum. 133 

ab Herode tcmplo Hicrofylymis ib. 
104 

178 
202 

33 
iii 

20tf 

25, S2 

2,25 
149 

ib. 
ib. INDEX RERUM. pr<cfxum. ib. 

Aquila Tyriorum. 39 

Ara Deliaca ecornibus. 5 1 

dcdicationum ludorumque fymbolum. 

157 
Archelaus Tovis cultus injlitutor, apud Ma 

1 J 1 T 1 cedonas, 
Arcus Diana?. 
ArgxusCappadocioe mons. 
nominis ratio. 
equisnobtlis. 
nemorofus. 

minime flammivomus. 
adoratus. 
Ar<*o navis Theffala. 

d Pallade jabricata. 

e ligno pinus , alni , abietu , 

cusve Dononeae. 
loquax» 
ajiris inferta. _ 
Argonautae Theffali. 
Aflorum, Sicili* opp. 
fuus. 
Chryfas ejusnumcn, 7,n 
107 

ib. 
146 

ib. 
ib. 
ib. 

96 

ib. 
que r- 

97 
9<* 5 97 

ib. 

96 
205 

ib. 

ib. bujus fimulacrum apud cos. 
Affyrii Apollinem imberbem rident. 

htc illis barbatu». 
Aftarte eji Europa. 

Sidoniorum numcn. 
Athenae Atticae. 

nommis ratio. 

fuus. 

laus. 

in Afiam colonos mittit. 

concorscum Smyrna. 

diruta. zo6 

1S0 

ib. 

<,6 

ib. 

159 
ib. 
ib. 
ib. 

51 
16% 
16o A U G U S TiE. Qiitranturfubfuis littcris. Antonia. 

Cleopatra. 

Drufilla. 

EtrufciJla. 

Livia. 

Mamaea. 

Mceia. 

Otacilia. 

Poppaea. 117 
113 
131 

162. 
115 
I S4 
151 

1S S 

137 Salonina. **4 

Tranquillina. I5<^ 

Auguftus. g. Odavius. I°9 

Aurigarum Circenfium colorcs. 3 3 5 

Aurorae donatus Pegafus. 173 

Aurum £r argentum Hermi ti Pattoli. 197 

B. 

Bacchus ignigena. 49 

puer y juzenit » fcner. 69 

juventus perpetua ejus. 179 

virginalis facics. 143,209 

cornutus. 7° 

palliatus. x 57 

thyrfiger. 1 44 

camharumretinens. 143 

libcrtatis index. * 44 

»'« Uberarum civit. N. />o/iw/r. ib. 
Creticus. ?9 

Indicus, »>• 

Thebanus. lb - 

Pantkos. 2o8 

Agw ei /dcrd. _ I 44> 2 9 

Bacchica myfteria Macedonica. 
Balaujlii flores in Rhodiorum N. <52 
B<zr/'4 Jovis. ir 

Baffus facrorumprocfcs apud Galatas. 1 3 9 
Bellerophon accufatus » & relegatus. 173 
Chimerae domitor. ib. 

montis inhabitabilis. 174 
Pegafi domitor. 173 

excujfus ab co. ib. 

<?<///o Wj/ doc///7 primus. 1 74 
Berenice , /oror Herodis Agripp*. 42 
Berhoea Macedoniae opp. * 3 z 

Ji;//y. ib. 

Jeditioillic adverfus Paulum. 1 3 3 
BsrhoeaSyriae. J 33 

JW. ?b. 

nomina divcrfa. *b. 

Aleppo /br/</w /W/V. ib. 

Bias Meffenise forfau o\y. ? x 

dd amncm cogncmincm. *b. 

Bibcrc fluvmm , h.chabitare juxta illum. 

zo6 

Bithyni crigive Arcades. J[74 

; * Bo- INDEX RERUM. Bolanus Corbulonis focius. I 9 S 

confitl. ib. 

Boryfihcnes eauus imp. HaJriani. I 74 

cunjecratus. ib. 

Pegafi imavincm rcfcrt. ib. 

Bos pafcuorum ubertatis fjmbolum, &. Vac- 

ca. 90 

BritomartisDianae comet, 107 

in marc fefeprotcipitanr* ib. 

Bucephalus a!> Alexandro domttus. I 2 

Theflalus cr/«. ib. 

nmnmit ratio. ib. 

pretium. ib. 

»«or7. 1 4 

Byzas /jcro;. 47 

Byzantii conJitcr. ib. 

Byzantium, Thraciae op. 47 

Lygos fl/*j». ib. 

Conftantinopolis poflmodum. 

ib. 

<* Ssvero dirutum. 151 Cabiri dti , f dxmones. 99 

Ceres , Proferpina , Pluto , ->jr 

Mercurius. ib. 

Vulcani filius. ioi 

tnalleum <£r capricornum 

geflans. I o I 

faccrdotcr Cybelef. 1 00 

homincs. ib. 

nomtnis ratio. ib. 

Anthedonis. 127 

Bervri. 1 00 

Iinbii. 127 

Lemni. 1 01 

Samothraciae. ib. 1 27 

tis regioner confccratx. 1 o I 

fitcra nudurna. 1 27 

objcana , idcoqtic arcana. 9 9 

contcmpta , £r dcrtja. I 00 

initi.it i tn mari tuti. 127 

fajcta horum purpurea. ib. 

Tarquinius , Philippus , 

Olympias. ib. 

ccrtamina. iol Cadi Lydiae 0/77. 1 34 

fitus. ib. 

Caduceus Mercurii. 63,103 

fymbolum mcrcatur^ 6 $ 

eioqucnti.e. ib. 

Caefarea Cippadociae o/'/. I4S 

Mazaca olim. I 46 

Macrini »>w^. patria. 14S 

/"«;. 1 47 

rcparata. ib. 

nomcn habcns d Tiberio. ib. 

ademptum. ib. 

Carfarea Palaeitinae opp. 1 7<j 

Antoniniana. ib. 

Cajus Caligula. 130 

fororcsjluprat. 1 3 1 

Drufillam confccrat. ib. 

Cajus £r Lucius adoptati. 1 12 

honortbus decoratt. ib. 

»«or.<\ ib. 

Calais Boreae flius. 57 

Harpyas /«£4f. 5 S 

pcremptus ab Hercule. ib. 

Cales Italiae opp. 57 

Califthenis calamitar* 29 

Calydonius rf/w. 1 S4 

Cambyfes Cabiros comburit. I 00 

Canis Dianae. i<5<j 

Cantharus Bacchi. 1 43 , I 57 

Chryfae. 2c<s 

Cappadoces colunt Argxum montcm. 146 

Solem, aliaque numina 

Perfica. 1 47 

Capne oraculum Delphicum manifeflant .7 3 

Caranum Edeffam invajurum p,\c cunt. 
earum conifcantium fjmbolum. 
Caracalla Severi filius. 
matrem ducie. 
fratrcm obtruncat. 
dttlus Antoninus. 
marnus; 
tnors. 

circa E.Ieif.im. 
Cares galeam prtmi crijiir ornavere. 
C.i rm el u s Sy ri x muns a.ioratus. 
Caithago if U cica Jororcs. ib. 
106 
120 

ib. 

ib 

ib. 

ib. 

ib. 
130 

26 
I46 
U 1 
Cai- INDEX RERUM. •Caflander quare ad menjam federe coaBus ? 

107 

Caffandria Macedoniae opp. K53 

fitus. ib. 

Potidaea olim. ib, 

eoionia Corinthiorum. ib. 

Romanorum. ib. 

captaab Athenienfibus. ib. 

exjiugnata. ib. 

rcparata. ib. 

Caftor eques. 58 

Centauri equorumdomitores. 93 

fcmiferi. ib. 

Theffali. ib. 

•vinofi. 78 

pnecipui Pholus <&r Chiron.94 

palmam tentntis fjmbolum. ib. 

Ceres Ifis. 131 

terra. ib. 

frumentum. ib. 

4/;«<r. ib. 

«/^r4. ib. 

Jptcifera. ib. 

c oro»4 ejus fpicea. ioj 

papavcra retinens. I 3 I 

porcus ei oblatus. I <5 9 

Cabira. 99 

Certaminum prxmia corona. 10^ 

iaurus. 1 24 

palma. ib. 1 2<5 

ix*j , / crater. ib. 

Cervtts Dianae fmbolum. 52 

Chalcedon Bythiniae 0//». 47 

Cacorum. 4S 

Chelonates Peloponnefi promontorium.jg 

ChelonePeloponn. opp. ib. 

Chimaera ^/#«r 4 Bellerophonte. 174 

mons inhabitabilis. ib. 

ChiosAfiar inf.&opp. <J4 

Homeri patria. <5<j 

celebre ejus tinum , Arvifium. «54 

marmor. <5$ 

/?c//r. ib. 

Chiron heroum pneceptor. 94, 202 

Ixfusab Herculis fagittis. 94 

tranjlatus in cjtlum. ib. 

diverfusa Sagittario. ib. ' Chryfas amnis. 2o$ 

deus Aflcrinorum. ib. 

CiceroTheflalonica: exulat. 117 

Tulliae mortcmlugei. 1 6S 

cwm confoiatur Sulpitius. ib. 

Circus Soli /<fw. 13? 
C/4^4 Herculi?. 7 , 20 

r.v oleaflro. 7 

regerminat* 20 

Claudio d^///7d />/»'*■. 132 
Claudius Gothicus pugnavit profpere ad 

Marcianopolim. 14S 

Clazomene foniaopp. 203 

Gryna d/'#rf. ib. 

fitus. 204 

co//> Apollinem. 203 

Cleopatra regina /Egypti. 113 

Jjp/ mortem infert. ib. 

ferpente vel veneno. 1 1 4 

Ciypeus Macedonicus. 2<5 

Palladis. 1 64 

CnofosCretae opp. 5? 

Corinthus Achaiar opp. 1 72 

fitus. ib. 

potcntia. ib. 

lattdes. ib. 

diruta. I 7 3 

reparata. ib. 

^£« <cj- pretiofum. ib. 

pegafum in N. 1 74 

co//> Palladem. 175 

c/«f bilingues nummi. 1 64 

Coloniarum bilingucs Nummi. 1 <54 

r^/o» ib. 

Coma.fcanfilis , h.e.tutulus. 6J 

Commerciijus inter civitates. I <5 1 
Commodus, Aurelii £r Fauflinar fl.ltf 
luxuriofus & obfcocnus. i b. 

paterme necis author. 1 4 1 

bellica atta. 14^ 

iwerr. ib. 
Communitas Carthaginis £f Uticar. 1 <5 1 
Megarae £r Corinthi. ib. 

Mileti ir Sybaris. ib. 
Communitates in Graecia irAfia. 139,1151 
Syria & Cypro > 139 

E e Pan- INDEX RERUM. Panbaeotia ir Panhelle- 
nia dtcla. ib. 

caufa quintupiex. Itfl 
Conftnntinus. 200 

Stratcgus Athenienfium. ib. 
Coquus Siculus. 207 

Cornua Ammonis. 29 

Bacchi 7* 

potentix fymbolum. 20, 196 

pocula prijcis. 7 1 

gennbus Septentrionalibus. 
ib. 
Cornu copiafymbolum Abundantiae.32>&c. 
Pacis. 58 

Fortunae. 153 

Regionibus ac urbibus 
additum. 176 
Corcna Cereris fpicea. 207 

Impp. & illujiribus viris mijpe. 119 
ludorum ac certaminum. 1 j" 

Cyzici. ib. 

Nicomedia». ib. 
Pergami. ib. 

Sardibuf. ib. 

e fioribus variis , 
viotis jofis , chry- 
fantbo. ib. 

Corvus Apollinis. 3? 

Cotyaeum Phrygiae opp. 20 1 

iEfopi patrta. ib. 

Crxfus obfidet Ephefum. 16? 

Crater acentauris epotus. 78 

Cretenfes fagutarii nobiiet. 56*71 

Crijla galearum. %6 

efetis equinis. ib. 

plumis avium. ib. 

Carum inventum. ib 

Croton Magnae Gr*cix opp. 83 

nominis ratio. ib. 

Apollinis refponfo conditum. 84 
Milonis patria. ib. 

Pythagoraeorum fehola» ib. 

Cuma -fl£olidis opp. 104. 

Ama^onum opus. ib. 

Cybele Terra. 58 

turrita. ib. facerdotes ejus Cabiri. 100 

CydnusCiliciae fiumen. 145 

nominis ratio. ib. 

lenis , & fubinde rapidus. ib. 

D. 

Daci montes adorant. 146 

Daphue Antiochiae fuburbium. 4$ 

Darius viclusad Iffum. 176 

Decii uxor Etrufcilla. 162 

Delphini fymbolum. % 3 

Venereus pifcis. ib. 

tempefiatis index. 5*4. 

Deraetrius Soter. 37 

mors. lb. 

Deus antiquis quis? 206 

cui jpecies humana affi&a. 209 

Dextrce e/atajymbolum. 8 

Diadema Macedonicum. 30 

Caefari offert Antonius. 109 

caret hic eo in N. ib. 

Diagoras impius. 59 

Cabiros irrifit. ib. 

Diana Byzantinorum. 46 

lampadifeia. ib. 

Diclynna. 107 

Elaphica. fi, 107 

Ephefina. 71 

multimammia. ib. 16? 

cuidicata Ephefi^. i6y 

templum hujus. $1 

inccnfum. ib. 

rcparatum, i£j 

fuccintta. ib. 

venatrix. 1 07 j 1 6$" 

^Etoliae aprum immittit. 78 

Ditlatons nomenrejecu Augurtus. 167 

D» Wtt^/ w N. 181 

fexus eorum duplex. 34. 

Dii , & D E A E. Qfubjuis littcris. 

JEiculapius. 49>io2 
Apollo. SJ.+fj&c. 
Bacchus. 49 > 69 > &c. 
Cabirus. j>p , 117 

Ceres. 131 

Diana. 5 1 3 i(£j,&c. 
Dia- INDEX RERUM. Fortuna. if$ , 154. 

Hercules. 39, 8x , &c. 

Jupiter. 11 ,49, &c. 

Mercurius. 102 

Neptunus. 97 

Pallas , five Minerva. 

ij,&c. 

Salus. 203 

Silenus. 86 

Telesphorus. 203 

Venus. 34, &c. 

Vi&oria. 24., 104, &c. 

Diofcuri Ledae filU. jo, 5-8 

Helenae jratres. 50 

ex ovo prognati. 58 

nomina littoreis locis dcdcre, ib. 

funt metcora. fo 

DiofcuriasPonti opp. 59 

Diofcurorum inf. JEgypti. ib. 

Diofcyron Lybiae vicus, ib. 

DiJJidia depofita inter urbes. i5l 

Domitianus Minervae ^//'«r. 135 

Dominus Deus dittus. ib. 

eijeltjc aauila. 133 

worx. 135 

Dora navium potens. 1 94 

Drufilla Caligulse foror. 131 

conjecrata.. ib. 

Panthea <//'&*, ib. 

Drufus //»/>. Tiberii frater. 117 

Germanos debeliat. ib. 

fHon 1 . ib. 

coenotapbium, ib. 

Dyrrachium Macedoniae o/>/>. $5 

nominis ratio. ib. 

Epidamnus o//'m. ib. 

Kagufa, vcl Durazzo ko- 

die. ib. E. 

EdefTa Macedoniae opp. 
JEgae ditta. 
nominis ratio. 73 

ib. 

12S fuus. ib. 

yeg«/w perpetuumfepulcretum, 7 3 EdefTa Syria? c/>/\ 12$ 

nomina. ib. 

/ir//r. ib. 

Abgarorum r^/'*. ib. 

depittabifariamin N. 129 

incendit eam Traianus. ib. 

reftaurat Caracalla. 150 

4? binc Antoniniana. I7<* 

Eichelftein apud Moguntiacos. 117 

Elagabalus, Caracallae F. 119 

Antoninus dittus. ib. 

Solis facerdos. ib. 

mors. ib. 

Eleutbero Cilicia, b.e.libtra. 14? 

Ephefus Joniae o/>/>. 5 1 

Ama^onum opus. 204 

Dianae dicata. 16% 

templum babet. 5 1 

reparatum. 16% 

Necoros femel , £/V } fcr , £r <j//4- 

-m\ itf<j 

j'«f Afyli e/«x. I<5£ 

Prima. 199 

concorscum Pergamo. 16Z 

Smyrna. ib. 

Epittetus , h.e.adjetta Phrygia. J.36 

£^//«r Macedonicus, iotf, 17S 

Pellaeus. 106' 

ThefTalus. S, 12, 76 , 77 

frimovijusin ThefTalia. 77 

etellure eduttus d Neptuno. 77)9% 

Euripidis fepulcrum Pellse. 178 

Europa pulcra. ^% 

d Jove ra/>M. ib. 

e/;/x cffdinpompd circumlata. ib. 

EuftathiusThefTalonicenfis. 127 

ExuvixJcrarumgaUcc. z F. Fabius (Quinft. ) Jovi w'#or# templum 

confecrat. \<so 

Fittilia Samia. 1S2 

Fiflulapajloralis. 179 

//>/z«y matcria, ib. 

forma. ib, 

E e 2 F/«- INDEX RERUM. Yiuvii infimulacris Jenes. 197 

tenentes urnam. ib. 

cornu copia. ib. 

fcapham. ib. 

Jpicas , plan~ 

tasve. ib. 

Teederibus adhibitut porcttt. 170 

d Claudio imp. lb. 

Fortuna Antiatum. 154 

bona ir mala. ib. 

Prasneftina. ib. 

Romana, ib. 

virilis. 34 

tctturis pciagiqueprdfes. 1 5 3 

numen incertum. ib, 

cw; 4 ifcripta impp. afta. 1 5 4 

in cubiculo aug~. culta. ib. 

pittura. 15 3 

Tulmen Jovis trifulcum. 7, 9» Io 

fymbolumbelli. lo 5 S7, I23 

confccrationis» 1 o 

divinitatis. ib. 

imperii. ib, 

providentif. ib. 

tyii/ */«. Io, 88 

fymbolum celeritatis. ib. 

in militumclypeis. 124 

mguibus aquila lcgionaris. 113 

G. 

Gabii Volfcorum of/>. i<*7 

Albanorum colonia. ib. 

i» Romanorum potefiatem redatta 

a Sexto Tarquinio. ib. 

/«£ Augufto deferta. ib. 

diruta. 168 

Galatia Afiae re£. 139 

Gallorum /ede/* ib. 

termini. ib. 

communitas ejus. ib. 

*/r£a eyiw ferrrf motu fubverf*. 140 

Galbx imp. aquita felix, 133 

GrWos Palladis. 2<y 

e ferarum exuviis, 2 

iw Macccionum N. ib. 

cr*y?<* e/»/. ltf 

Gatcrieula caivitiem dijfimulant. 210 e />«Zfe animalium. ib. 

Galerius Armentarius, /»7«/* Jovis,/er- 

fentisfpecie cum matre ccngrejf. 1 4 

Gallienus Valeriani F. 182 

^4fcr <;'«/ i« vinculis apud Per- 

fas. ib. 

Saloninae maritus. 104 

voluptatibus fe dedit. 1 8 2 

perdtt imperium Rom. ib. 

wior*. ib. 

Gallus iro/>. Htf 

faduscum Scythis pcrcutit, ib. 

z>i#ar. ib. 

«wn\ ib. 

Germani viBia Maximino. 180 

Germanico reddunt aquilam.149 

Germanicus aquilam recepit. ib. 

GetaSeveri F. 15 ° 

Caracallae frater. ib. 

mott-. ib. 

Glandibus vefcebantur mortales ante htven- 

tumfrumentum*. $9 

Gordianus Africanus. 152 

Jiemma ejus. ib. 

viftus. ib. 

mors. ib. 

Gordianus tertius , nepos ejus. 12$ 

maritus Tranquillinae, ib. 

tnors. ib. 

Qr^cicolunt Antinoum. *74 

Gryna ejl Clazomenx. 2 pj 

e/i/f fylva. ib. 

co/i/ Apollinem. ib. 

Gryphus Apollini facer. 54 > 75 

Gubernaculum Fortunae. 15$ H. Hadrianus adoptat iElium. 
maritus Sabinar. 
amator Antinoi. 17» 

ib. 
ib. 174 

patria ejus. 172. 

barbam aiit. ib. 

Corinthum exernat. 175 

tnors. 172, 

Harpyap fugata. . 5 8 

fla/?4 Palladis. • i<J? 

4Y0- INDEX RERUM. "deorumfimulacris addita. 1 3 1 

fymbolum divinitatis.. ib. 

Hedera Bacchi. 54» 8<J 

Priapi. S<5 

Satyrorum. ib. 

Poitarum. 5 5 

Helena recepta a Diofcuris.. 5 9 

Heraclea Acarnanis opp. Itfo 

Palladem coltt. ib> 

Heraclea Thracix o/>/>. 159 

Perinthus </;'rt4. ib. 

fitus. . ib. 

expugnataa PhilippO' ib. 

Hercules JSgy ptius. S 2 

Creticus. jb. 

Lybicus. ib. 

Phcenicius,/: Tyrius». 38,82 
repcrtor triremium.l S 
furpttrs.. 1 9 
invitat Alexan- 

drum. 40 

Sabinus, f. Romanus. 82 

Thebanus. ib- 

cum Baccho ccnvc» 
niens. 21 

fenex > aliquando juve- 
nis. % > 20 

bibax, cumpoculo. 21 
labores. 5 , 6 

fuffocat leonem. 5 

fuyerat Acheloum. $2 
necat Crotonem. 83 
Neffum. 8 

Peryclimenum.ib. 
Aquilam , Prome» 
thei carnifcem.ib. 
mors. 82 

tunicatus. 22 

HerenniaEtrufcilla r Decii uxor. 161 
veteribus ignota. ib. 

Herm-anubis iEgyptiorurn; 103 

HermusPhrygiac F/. 197 

argenti auriqueferax, ib. 

tranfit Smyrnam. ib. 

Hexodes Agrippa , P/;;/oclaudius. 42 
junior > P/3;7cdaudii 
jf/. ib. Rcgum Idumarorum pe- 

fircmus. ib- 

Herodes Magnus aquilam tcmploprsponit 

Hierofolymis. x 33 

Heroinarum cultus. 6 7 

Heroum cultttr. J b* 

tempore largkts potatum. 

Hierocaefarienfium Dianae tcmplum invk- 

labtle. 4o 

HippiasTheffaliae opp. 7 6" 

Phalanna dicla. jb. 

Hippias Perfei regis le^atus. ib. 

Pifiitrati J?/;W. ib. 

Hippolytus 4^ JElcubpio rcjhtutus. 202 

HomerusGhiu?. <H 

Smymaeus. * 93 

*4rcwr xntgmaticx fapknti** 64 

rfcwx babitus. I 9J. 

cultusa Smyrnaeis. ib*. 

fepulcrum, templum, tiftatua. ib. 

Homallus Temni conditor. 2,? 4 

exoraculo. ib. 

Hom/y Alcinoi } ;'w Dyrrachienfium N.S S 

Corcyraearum N. ib. 

Hofpitiijus inter civitates. I <5 I 

Humanafpecies dtis ajficla. 2.° 9 

Hygiaea /WiV* iEfculapii. 203 

/>. e. 4t w temperati. ib» I. IMPERATORES- ^HterxinUiales. 

Alexander. I 2, 1 

AntoninusPius. I 4o 

Auguitus. 10 9, 11 o, 11 I! 
Caefar. I 0.8 , I 09 

Caligula. 1 3« 

Caracalla. 1 *o 

Commodus. 1 4 ? 

Decius. 191 

Domitianus, 13°* 

Elagabalus. 1 1 9 

Gallienus. 1S2 

Gallus & Volufiamrs. 1 2<j 
Geta. iso 

Gordianus P. I S 2 - 

Gordianus N. 122 

E e 3 Ha- INDEX RERUM. Hadrianus. 1 72 

Marcus Antoninus. 141 

Maximinus. I So 

Nero. 1 1 S > 1 32 » 134 

Otho. 210 

Pefcenniu?. 17«; 

Philippus P. 125 

Philippus F. 201 

Severus. 147 

Tiberius. 1 1 5 

Titus. I71 

Trajanus. 137 

Jotapa Comagena. 4 1 

Philadelphos. 42 

utbi Cilicix nomcndediu ib. 

liis ejlterra. 131 

Panthea. 20S 

ejur alloauium. ib. 

melanopbori. I 3 I 

Italia corr.u copi<e gejlans. I77 

Judaeis Itcttit arbores & berbaipingerc. 41 

Julia Mcefa , Julix Severi foror! 151 

avia Elagabali & Alexandri. ib. 

promovet Elagabalum ad impcrium. ib. 

confecrata. ib. 

JuliaProclaLesbia. 66 

beroina. ib. 

JuliaSeveri conjux. 130 

Syn. ib. 

mater Caracallae. ib. 

comparata Lunae. 15 d 

JulianusCxfareae nomenadimit. I47 

JuliusCxfar, Lucii filiur. ioS 

lauream qitare °ejlet ? J o 9 

facies ejus ^racilis. ib. 

gracilestimet. ib. 

viftorix ejus Pharfalicx fymbo- 

lum. 94 

dtadcmafpernit. I o 9 

non obvium in ejus N. ib. 

tincit Pharnacem. 20 S 

HerculisTyrii templum fpoliat. 40 

mors. I08 

deus. ib. 

jlella crinita ejus. i b . 

JunoLacinia. 84 

tcmplum ejus. ib. nata apud Samios. 1S3 

ab us culta. ib. 

fpecie Lunx. ib. 

in ejus N. pavo. ib. 

Jupiter infanr. II 

imbcrbis. ib. 

capellce laftt enutritus apud iEgien- 

fes. 73 

aqutla ejus. 24, 25 

Ceraunius Seleucienfium. 49 

Yulminans , Ttnans. ib. 

Lariffxus. 92 

Serapis. 152 

Jacrificatin Naxo. 24 

corow* bonoratus , }>o/? Titanes de- 

wffw. 87 

Vi&or. 16q 

in Alexandri N. 195 

templum ejus. 16q 

votum eijafltim. ib. 

\ujlttia non cceca. 1"J6 L. Labyrinthus Creticus. 5<J 

Laodicea libcra. 113 

Laurus Apollinis. 9 > 72 

yit;e Solis. 134 

ignis habensfemina. ib. 

hederne affncataardcns. ib. 

viucrum proemium. 1 24 

Leo Nemxus. 3 T 

ortus ejus. ib. 

fujfocatus ab Hercule. 5, 3 <J 

<^ttw invulncr abilis . 3 5 

Jignumin Zodiaco. 30* 

^c//iy ejus gejiamcn Heiculis. ib. 

Leopercmptus ab Alexandro. I 6 

Hadriano. 1 7 

Lyfimacho. 29,105 

Libertas , f. Eleutheria Grxcarum ur- 

bium. 1 1 J 

in Tarfenfium N. 145 

varus. 113 

fignum ejus Bacchus &* Mar- 

lias. 144 

Lionnos ignotumnomen. 91 

Lit- INDEX RERUM. Litterati Samiu x 

Livia venerabilis. ' 

genitrix orbis. _ I 

facerdos Augufti. i 

Julia quorjue difta. I 

Drufi /f/irf. I 

Tiberio fiiioparatregnum. I 
wcvw Marcellum. 

Cajum £ r Lucium. 
Agrippam Pofibumum, 
Auguitum ipfum. 
Junonis babituconfecrata. 
Lorica , /. tborax Palladis. 1 

Lucius iS Caius Cxfares. 1 

adoptatiab Auguito. 
morr. ] 

L udorum prxmia palmx. 

connx. ] 

/4«r«r. 

Luna Taurobolos dicia. 

. crcfcens in Byzanunorum N46 , 
ei comparata illufires fxminx. 

rcginx iEgyptiis. 
utriufaue fexus. 
Lunus dcus. 
Lyra Apollinis. 

Mercurii inventum. 
percutiturpleel.ro. 
Lyfimachus, Thraciae rex\ 

Alexandri cufos. 
beiiagcritcum Seleuco. 
leoncm necat. 
an ei objeftus ? 
cicatrices oficndit legatis 
metrii. M. 

Macedones Cabirorum facra contem- 

nunu f «> 

sorum ptena. \o. 

Syriacis cppidis nomina impo- 

nunu x 7 8 

Pianam colunt. 107 

vcnatiombus dediti.ib, nemo eorum fedet in convivb 

tiifi qui aprum extra retia nc- 

caverit. ]^ m 

Bacchica eorummyfieria. 67 

Macedonia olim Emathia. lb - 

cqueftnlaude poilens. 106,110 

Macedonicarum/««?//<HW» Bacchicum/e- fium. 
MacrinusCaefareae natus. 

Msefam auld ejicit. 
dlegiombus dcferitur. 
Mamea maicr AlexandriSeven. 
imperans fiiio. 
mors. 
MarcianaTraiani foror. 

puclia ejus mflumine perit 
Marciano aquilafelix. 
Marcianopolis Mceliae opp. 
nominis ratio' 
fuus. 
Marcus Antoninus. 

aioptatus d Pio. 
Fauftinae paticns maritus. 
beliica ejus aBa, 
mors. 

confecratio. 

Maritima potentia notata per navit pre- 

ram. 1 02 

aplufire. 4^ 

gubernacuium. f + ' °£ 

Marfyas ab Apolline victus. 104 

platano ailigatus. 178 

in Phrygia. ib. 

excoriatus e marmore. 

infvjllo Neronis. 
ejus fervata tibia. 
pcilis. 
libertatisfgnum. -\ 4- 

Maximinus Thrax. 
procerus 87 
148 

ib. 

ib. 

ib. 

148 

ib. 

ib. 

ib. 

n« 

ib 
ib". 

ib. 

ib. 
ib. ib. 
104 

179 

lb. 

*4f 

180 
ib. pugnans adverfusGQxmznoisb mors. 
Mazaca. &. Caefarea. 
Megarae &* Corinthi concordia-. 
Melanophori Ifidis. 
Mekager JErolus. 

apxt Calydonii interfector. ib. 

145 
161 
13« 

ib. 

ima~ INDEX RERUM. ■imago ejus in tabulis antiquis. ib. 
MenophanesEphcfiorum prxtor. 131 
Menfa Solis. 1 8 1 

iudorum ac ccrtaminum. lx$ 

quibus imponebantur urnx if 
prccmia. ib. 

ci non afjidcnt Macedonum juve- 
ncs. 107 

quarc & quoufquc ? i b. 
Mercurius Cabirus. 99 

Herm-anubis. 103 

caducifer. ib. 

deus mercaturum. ib. 

etoquenticc. ib. 

Metropolis opp. Lydix 173 

Phrygix. ib. 

fuus. ib. 

Mctropolis urbium qux? 199 

MidasPhrygix re.r. ij6 

rclijionum author in Phrygia. ii>. 
afini auricuLe cur ci datx * ib. 

Miletusjonix opp. 74. 

ejusiir Sybaris concordia. 161 
Minotaurus d Thefeo percmptus. j£ 
Mithridates fulmine percujfus. 49 

Bacchus ^/'5«r. ib. 208 

Modius fertilitatis fymbolum. 1 5 z 

incapitc Serapidis. lb. 

iEgyptiorum numinum. ib. 
Moneta Antiochieniium. 158,211 

Montes adorant Cappadoces. 146 

Daci. ib. 

Syrophoenices. ib. 

Mulicbrisftcics Apollinis. 34 

Bacchi. 143 , 209 

Murcx, b.e. purpura 3 Tyriorum. 39 
Mufx colonorum Atticorum duces. fi 

apumfpccic.ib. 

Mycale Afix promontorium. 159 

inco Panionium celebratum. io. 

Myrina /Eolidis opp. 104 

Ama\onum opus. ib. 

Mytilene Lesbi opp. £8 

patria Sapphus. ib. 

Alcxi. ib. 

Pittac : . ib. 

colit Proclam bcroinam. ib. N. Navi;fymboIumpotentixmaritim<t, ioi, 1 94 

itcloriA apud Smyrnxos. 194 

Bacchica. ib . 

circumlatainfeftod Smyr- 

nxis. ib. 

NemefisSmyrnxa. 200 

apparet Alexandro. ib. 

in Mytilenaeorum N. mtcr alia 

numina. 20 I 

templum cjusin Rhamnunte.200 

203 

5>* 

lb. 
ib. 
ib. 
ib. 
139 Nemus Grynxum. 

Neptunus maris rcpnum obtincns. 

Hippius. 

equeftri rci prxcft. 

cquum produxit c terra. 

ConfusRomanis. 

Heliconius. cui communia facra perada. 
patcr Byzantis. 
Nero filius Agrippinx. 

Jervatus fapentis opc. 

exuviaijerpcntit circumfcrt 

circo •iffcenadcditus. 

ludorum coronas fervat. 

equis ftipcndia dat. 

ccrtamcn quinquennah inftituit. 

Apollo. 
Nicxa prima. 

Nicatorium Seleuco confecratum. 
Nicom"dia prima. 
NoBua PalJadis circa Herculem. Nomius Apollo. 

pafcens cuncta. 
Nudi dit & °enti. 

beruCi & confecrati. 
Numcralium Notarum ordo. 

O. ib. 

4» 
118 

ib. 

118, »34- 
118 

tb. 

ib. 
199 

32 
199 

81 
181 
181 

ib. 

ib. 

10 103 > Odavius fiiius Apollinis. 1 1 1 

CajiOdavii. 109 

infam. Juliam tranftatuf. ib. 

Apollonix moratur. ib. 

tqui/a INDEX RERUM. aqnila eifelix. 133 

DiBatoris nomen rejicit. \6j 

IribunitU potefiatis titulum re- 
ferit. ib. 

fub quopolictomnia.xb. 
ntgligentior circacapillos. Iio 
tcmplum ejus apud Stobenfes. 1 7 1 
Olea Jovis. 12, S7> lo<j 

pacis. 205 

Palladis. 1 3 

geflamen legatorum. 205 

Olympias Alexandri mateu 14 

c«m Jove congreditur. ib. 

Alexandrum , ^#/<z/i Jovis /?- 
/#wm , *#'<&#. 1 5 

Bacchica Jrfcrd celebrans. 87 
Cabiraus y^cri; inittata. 127 
dileBa d filio. 1 5 

w*or/. ib. 

OrontesSyria? fiuvius. 43 

Antiochiam alluens, ib. 

Othonis areinum.valor. 211 

finceritai. ib. 

oppugnata. ib. 

vindicata, ib. 

Otho Hetrufcus. 210 

mollis. ib. 

galericulum geftans. ib. 

«' Senatus jfa^fff. 212 

roon - . 21 o 

laudata. 211 Pajftum,/. Pofidonia, Magnx Grxc.in 

Italia o^. 94 

Pallas prafes architcBurje. 9<5 

M#. 93 > 1^3 

Alcidas. 1 3 

Chalcioeca. itfo 

Frxnatrix. 81,173 

Fautrix GraECorum» 13 

fuccurrens Achilli ir Ulyffi. 80 

Diomedi. ib. 

Bellerophonti. 8 1 

Herculi. ib. 

Jafoni. ib. 

Tydeo. ib. Ithonia, d Theffalis culta. 92 

templumejusad Peneum. 92 

Polias. l<JO 

Vi&oria. 24 
<i Corinthiis cutta. 17 <> 

<*£ elephantis tralla. 1 2 

Pallium Bacchi. 157 

Palma Dianae. 52 
Phceniciar. 38, K5J 

Venerea, Priapi. 5 5 

Vic5loria?. *8 

triplex. 12? 

prcemium viBorum. 124 

utif ejuspomum. ib. 

<ewc4 Minervx dicata. 1$ 

P<w-Acha;a. I>9 

Athena?a. jb. 

Barotia. ib. 

Hellenia. jb. 

Jonium, Afiaticorum. ib. 

Panthera Baccho /dcr,*,, 144 

Pamheus Bacchus. 207 

Ifis. 20 S 

Sol. ib. 
in Pii ir Albini N.N. 209 

Papaver Cereri oblatum. I 3 * 
efculentum. 131, 15 > 

Paphe Amaymum opus. 204 
Papyrii Curforis votum\ovi\ r iBor\. I60 

Pater a fmbolum facrorum. I 5 

Pavoin Samiorum N. iS 3 

Paufanias Dyrrachienfium. Stf 
Paxfpkifera'. 1 5 5 > 20 <> 

Pedum Apollinis. I02 

Pegafus domitus d Bellerophonte. 173 

excutit eum. ib. 

traditus Aurorar. ib. 

in Corinthiorum N. 174 

PellaMacedonia; opp. 177 

nominis ratio. ib. 

fitus. ib. 

regia Macedonum. ib. 

claranatalibus Philippi- ib. 

Alexandri. ib. 

fepulcio Euripidis. I78 

equis generofis, ib. 

ferpentes alit. ib 

F f w- INDEX RERUM, 177 
17S 

ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
179 

79 
lb. 
ib. 
80 
42 

161 

ib. 

I?9 

ib. 

210 

Ioo 

13 colonia Ca»farum. 
Pclla Syriic opp. 
Apamea diBa. 
fitus. 

conditaa Seleuco. 
excifaab Alexandro Judzo. 
Pcllis Marfyae fervata. 
Pelbponnefus. 

flatanifuliofimili:. 
nominis ratto. 
partes ejus- 
Pcntecojlesfymbolum. 
Pergamus concors cum Ephefo. 

_ . , Smyrna. 

PennthusThraciae opp. 

Heraclea ditta. 
Perruques antiquorum , gakricula. 
Perf _ Cabirorum facraprofanant. 
Perfeus Palladem Alcidam colit. 
_ . w'Sw a Paul. TEmylio. 1 c \ 

-ernca numina colunt Cappadoces. 147 
.», . . Romani. ib. 

refcenmus Niger. j-<- 

M"- 176 

vidusad IiTum. ib. 

mors. jb # 

****&*. ib. 

Fharctra Dian_. Io7 

Pharnaces «*•. 207 

viBttfd Cxfare. 208 

Philippus Mace fonum r«r. 7 

natus ?(?//_•. I77 

initiatus facris Cabirxis, 127 

fupcrat facrilegos Phocenfes. 9 

obfidet Byzantium. 45 

expugnat Perinthum. 159 

Potidaeam. ic^ 

adimit AmphipolimThracix.91 

mittit equos Scythicos tn Mace- 

doniam ; ad genus facicndum. S 

mors. - , 

PhilippusArabs *>„/>. J2 c 

»«:_* Gordianum.. 123, 125 

morx. I2 r 

Philippus 'imp.film:, 2 ~ r 

fme nfu. \ 0% 

toors. i 0t 38 

136 

5° 

tfo 
ib. Phoeniciorum Hercules. 
Phrygia major . J.EpiBetutl 
Pilea Diofcurorum. 

fymbolum Itbertatis. 

nobilitatis. 

Pingere animantia Judaeis illicitum. 42 

inantmata iis Itcitum. . ib. 

Pipara concubina Gallieni. i<y^ 

Platanus, ex quapeptndit Marfyas, fer- 

vatus. j 7 g 

Pluto Cabirus. P9 

Poculum Herculis. 21 

POIIUX pUgll. rj 

Polyrene Creta opp. 69 

nomints ratio. 7 1 

cives ejus fagittarii. ib. 

Pompeius reparat Cadaream. 147 

adimit Judaeis Pellam. 1 7S 

reftituit potejlatem Tribuni- 

tiam. 1 5 s 

Pomumpa/truc, viBoriumpr<emium. 124 

Popilius in Macedonum N. SS 

AntiochumJEgypto excedereju- 

bet ' to. 

Fopp* a „»j/c„ Neronis. 1 3 s 

Othonis. jb. 

waAw auro calceans. ib. 

/j/iw/wo /„tft/e lavans. ib'. 

tinguentaejus. \ . 

mors. jb # 

confecrata. ib. 

Polycrates Samius. 1 s_ 

„«/c obitum non btatus. ib. 

Porcaoblata Cereri, 159 

Laribus. 1 7o 

Sylvano. ib. 

Veneri. 1 tf? 

infocderibus adhibitus. 1 7o 

/_*o /« «x cc/a-y jb. 

proverbium inde. ib. 

PofthumusGalieni f/iic<edts author. ic% 

Potus aqua antiquiffimus. 2 6 

Pra-nefHnae fortes. 1^4 

Fortunx. ib. 

Priapus pr<efes hortorum. 7$ 

rei rujiics. ib. 

nauttcx. i b. 

<J* INDEX RERUM. eft Bacchur. 5 3 

facrafaltem eorumjimilia.ib. 

Lampfacenus. ib. 

Priapus Hellefponti opp. 53 

Prima Afix qute*. I99 

Ephefus. ib. 

Smyrna. ib. 

PtolemajusLagi f/ius. 31 

expofitusfervatur ab aqui- 

la. ib, 

Ptolemzus Philometor. 3 1 

diademageftans geminum, ib. 

Ptolemams Philadelphus. 53 

Dionyfiaca ejus pompa. ib. 

Purpura Tyria. 39 

Sidonia. ib. 

Pydna Macedonia? opp, 4 

Jitus. ib. 

nobilisnece Olympiadis. ib. 

clade Perfei. ib. 

exilio Themiftoclis, ib. 

Pyrrhus erigittemplum Palladi Ithomiae.92 

PythagorasSamius. 1 82 

adoratus. 1 94 

Pythia cerumina. 124 

nominis ratio. ib. 

injiitutor. ib. 

locus. ib. 

diverfus, 12$ Quadratus iwN. Cotyenfium. 203 

Quadriga facrata Soli. I 3 5 

Quercusfacrata Cereri. 89 

Jovi. 7,9 

geflanteam Cereali dicruflici. S9 

Cniintihanus ^ra/or apud Marcianopoli- 

tas. 149 R. 

Racemus Bacchi. 

Thebarum fymbolum. 
T{adiata corona Apollinis. 

ejus radiorum numeri ratit. 
REGES. Qifubfuis literis. 
Amyntas. 21 

22 

61 

ib. Alexander. I? 

AntiochusComagenus- 41 

Cyzicenus. 3<J 

'Nicepborus. 4* 

Sidetes. 3 "> 

Antipater. 28 

Demetrius Soter. 37 

Herodes Agrippa» 43 

Lyfimachus. 28 

Midas. 135 

Mithridates. 59 

Pharnaces. 207 

Philippus. 4 

Ptolemarus. 29 

Seleucus Nicator. 32 

R E G I N R, Q. fubfuis litteris. 

Cleopatra. 115 

Jotapa. 41- 

Oly nipias. 1 4 

Smyrna. 195 
R E G I O N E S. £.fub fuis litteris. 

iEtolia. So 

Galatia. I 3 8 

Macedonia. $6j 140 

Peloponnefus, 79 

Theflalia. 92 

Rhodos Afiae inf. & opp. 60 

facrata Soli. ib. 

unde clara. 6 1 

nominis ratio. ib. 

colc(fus ejus. ib. 

civium eloquentia. 6$ 

Rorna* Latii op. I6S 

conditaante Romulum. I69 

Troianum bellum. ib. 

Valentia dttta. ib. 

fitus, 163 

cncomia. ib. 

miliefimus annus condiltc ejus. 1 1$ 

a plurimis occupata & vaflata. 1 6$ 

dirutafere. ib.- 

Roma, nomenloci, dea. 89 

galeata & armata. ib. 

turrita. 99 , 205* 

Romulus cumfratreeducatus Gabns. 167 

condtdit Romam. 169 

Fft Sa. INDEX RERUE s. Sacrorum communio inter civitatet. 161 

Sagitu Apollinis. 4+ 

Dianae. J07 

Hcrculis. ao 

fatalet Troiae. ib. 

Jcrvataapud Thurinos.xi 

SaloninaGalieni conjux. 164. 

Valeriani mateu i6j 

Saltut Leucadius. 69 

Salut, fi v e Hygixa, iEfculapii filia.xo% 

Samiijunonem colunt. 183 

fpecie Lunac* ib. 

litterati. ib. 

Samusjoniae inf.is opp. 182 

nobilit tyranno Polycrare. ib. 

pbi/ofopbo Pythagora.ib. 

terrd & fiftilibut, ib. 

Samothracia inviolabilit. 40 

SapphoLesbia, p/eHri inventrix. 68 

mafcula. 69 

amant Phaonem. ib. 

in marejefe dejicient. ib. 

Sardis prima. 199 

Saxa in N. excelfum fuumfignificant . 1 79 

Screnopoegix fmbolum* 41 

Sceptrum deorum. 17 

Scipio filiut ]ovis > fcrpentit fpecie cum 

matre congrejfie. 14. 

SeleuciaSyriae opp. 49 

fitut. ib. 

colent fulmem ib. 

Jovem Cafium. ib. 

Seleucus Nicator. 32 

berot confecratut. ib. 

cognominit ratio. ib. 

fulminit auguriumfeauitur. 3 7,5*0 

condit Seleuciam. 37,49 

mort. 3 2 

Senatut Romanus facer. 195" 

templum ei decretum\ 196 

Serapis Jupiter. 152 

Serpcnt iEfculapius. 202 

Apollo. 111 

Jupiter. 14 x Serpent diitvariitfacer. 119 

fymbo/um divcrfarumrerum. ib.ior 

belli. 120 

corium ejut tripodi impofitum. 3 J 

Serpentet PeHaei. 17$ 

Theflalici. 2. 

Severus Africanus. 147 

fubinde Pertinax diftus. ib. 

bellica afta. ib. 

mort. ib. 

confecratio. ib. 

Sicilia pcrd Cereri. *?7 

frumentiferax. ib. 

//<■£/'/ Romanae nutrix. ib. 

cellapenaria Romanorum.. ib. 

Siculi coaui. 2.0 J 

delicati. ih» 

Sid venator Phcenicibus. 3^ 

Sidon navibut potent. 194 

SilenusBacchi educator» 86" 

fenex. lb. 

<z/e//o veBut'. ib. 

Simulacra deorum fiBa. 2.09. 

Smyrna Ama^on. 19} 

nomen urbi dant. ib. 

Smyrnajoniae o/>/>. 195 

<*;«//;• <ic woz><*. ib. 

Ttfflf. ib. 

co//> Nemefini aoo 

navibut potent . 194 

prima. 199 

/«we/ , £/V , £r *er Neocorot. 196 

concoxteum Athenis. 162* 

Ephefo, ib. 

Pergamo. ib. 

fatria Homeri. 193 

repulit Chios. 194. 

faiiiejut memoria in N. ib. 

dirutaterramotu. 193 

Sol Emifenorum. 119 

colitur a Cappadocibus. 147 

Sol Rhodius. 61 

ei Rhodos facrata. ib. 

Sol Pantheos. %o^ 

facraeUaurut. 134 

ratio. ib. 

menfa 1 81 

qua." INDEX RERUM. I3 1 ) 
ib. 

<*4 

ib. 

ib. 

<*5 
155 quadriga. 

certamina Circenfia. 
Sphjnx iEgyptia. 
Chia. 
Gvxca. 
Thebana. 
Spicarum colligatarumfjmbolum. 

m A'grippar N. 42 

StclUin Anchialenfium N. 151 

quidnotent ? ib. 

Stobi Macedonix opp-. 1 7 I 

yirwr. ib. 

templum Augufti /j<*£ef. ib. 

Stratcgus qualis in N» 2,00 

^//4 poteftatem Tribunitiam tollit. 1 5 8 

SYMBOLA. &fubfuisliteri:. 

apis. 5 J 

apluftre. 48 

caduceus. <?3 

c4/>r<e conifcantes. 106 
centauri. 94 

cervus. 5 a 

corww. 3 o 

«^c. 32,58, J 53 
delphinus. 5 3 

dextra elata. S 

fultnen. 8 7 

a/<« e/wr. 10 

gubernaculumftemo. 54 
£*/?*. 131 

modms. 1 5 2 

tnurex, f. conchylium. 3 9 
falma. 1 3 

patera. 1 5 

pegafus. 1 74 

prora j /. W4i;;V />4r r. I o 2 
/4*4. 179 

ferpens. 120,202 

J/>;c<<? colli^at£. 42, 155 
vacca,f bos. 85* 90 
•velum. 4<J 

Syria terramotibus obnoxia. 39 

«rtar <y«* Macedonica /j4<?e«t »0- 
wj;W4. 1 7 S 

Syrophoenices alorant tnonter. I4<5 T. Tarquinius r*v, Cabiraeis pa/V iW«4« 

Tarfus Cilicia: o/>/>. r 4* 

/i^. H3, r +5 

mminisratio. 142 

^4rr/.« Pauli apofloli. 143 

Taurus Neptuno immolatus. 72- 

fignum Zodiaci. 5 6 

Telefphorus come* iEfculapii. 203 

non idem dcus> ib. 

Temonis fymbolum . 5 4> 8 5" 

Temnus JEolidis opp. 2©4 

nominis ratio^ ib. 

fitus. ib. 

evcrfa. *". 

reflituta-. ib. 

Templum Diana: »w«r TII rairacula. 51 
Herculis Tjm/. 4g> 

Templa tria in N. 2 00 

Teosjonise o/>/>. 54 

m4/er Abdera». ib. 

/>4/r;4 Anacreontis. £>. 

Terr4 Samia. , l8z 

Tefiudini comparata Peloponnefusl 7? 
»0^/; e/«r </«o^ wo/ew/ ? S o 

Thebs p4m'4 Bacchi is Herculis. 22 
TheflaliaGrarcia' reg. 9* 

ejus equi. S,.I2, 7<J, 77 

/?wz.-;';. 92- 

montcs. ib. 

ferpenter* z 

termini. ib. 

ThefTali Argonautx. 9<> 

Centauri. 77 

Lapithx. ib. 

TheflalonicaMacedoni* opp. 97 

nominis ratio. ib.' 

o/;m Thermx diBa^ ib. 
^4m'4 Euftathii. _ r27 

Jcdes exulantis Ciceronis. ib. 
e/>//2o/.f Pauli adches cjus. 9 S 
Thjnmrumcaptura Byzantii. 4S 

Thjrfur Bacchi. 144,157 

Ffj Xfc. I N D E X RERUM, Tiberius Liviae fll. Il«j 

adoptatusab Augufto. ib. 

Z*fl*. ib. 

mutatnomen Mazacx. 147 

rejlituit Temnum. 204 

Tibia Marfyar. 179 

dclatatn Peloponnefum. ib. 

dtcatam Apoll. templo. ib. 

Tibiapafioralis. I79 

materia. ib. 

forma. ib. 

Tigris Bacchi. 144 

vino dedita. ib. 

Titulus inviolati foli. 40 

Neocori. 1 9 

TitusVefpafianus.' I71 

amor generis humani. ib. 

mors. ib. 

Trajanus Hifpanus. 137 

adoptatus a Nerva. ib. 

fratcr Marcianse. 14S 

optimus dittus. 137 

atta bellica, ib. 

tnors. ib. 

confecratio. ib. 

TranouillinaGordiani /erm. 155 

defunfta in expcditione. ib. 
;2owd'e/>/#4/'«Gerinenor.N.ib. 
/'» honorcm ejus Afiae civita- 
tesplurimx N .fignavere. ib. 
TrJbunitiApoteJlas^vcntum Augufti. 1 ^7 
continuata eiper 37 4w- 
wo/. ib. 

in Antiochenorum N. 
158 
fublatad Sylla. ib. 

rejlituta d Pompejo. ib. 
Tndcns Neptuni. 95 

ad/ratusa Troezenis. ib. 

Tiipolis Prima, I99 

Trip us Apollints, 34>S4 

Tunica Herculis. 22 

Tuffigeri genu urbtum, Alexandria». 98 
Antiochiae. ib. 
Clazomenar. ib. 
Edeflx. ib. Rhodi. 


ib. 


Romar. 


99 


Smyrnx. 


98 
59 
39 
ib. 
ib. 
ib. 


ibus. 


ib. 
39 


um. 


40 TyndarusSiciliae opp. 
Tyrus Phoeniciae opp. 

fitus. 

nobilis purpura. 

inflabilis quarc? 

obnoxia tcrr* motibus 

colit Herculem. 

cujushabet tcmplum. 

V. Vacca,f. bos , fymbolum pafcuor. ubertatis. 90 

JaBans » fimi/e notat. S <y 

ValerianusGallieni pat. 1S2 

invinculis apud Perfas. ib. 

ValenanusGallieni fil. 1^5 

mors. ib. 

confecratio. ib. 

Variana c/ades. I49 

Vas , f cratcr y ludorum pramium. 1 z c 

Vclum divinitatisfymbolum. 4^ 

in Diis. j{j. 

gcniis urbium. ib. 

hominibus confecratis. 47 

Vcnatio virorum illuflrium. 1 7 

Venus barbata. 34 

Lampfacena. 53 

porcus ei oblatus. 1 6 9 

VefpaiianusHeracleam eA'orw4/. 159 

aquila eifc/ix. 133 
honoratus d Stobenfibus. 171 

Vicloriajovis /?/;4. 24 
a/ata. 23, 114 

facrifcatei Alcxander. 24 

Victoria circcnfis. 104 

theatra/ts. ib. 

ludorumque caterorum. ib. 

Vicloria demijfapcr tranfennam. 122 

fo/iis , thronifque impofita. ib. 

VitelliusOthonein vincit. 210 
aqui/aeife/ix. 133 

F/ttrf viBimarum . 7 2 
U R B E S. &. J&Jpw /ifer/f. 

Abdera. 74 
i£gx, I N D E X RERUM. JEgx , v. EdeiTa 

Amafia. 

Amifus. 

Amphipolis. 

Anchialus. 

Anciochia.43|I 

Afforium. 

Athenx. 

B-rhoea. 

Bias. 

Bzantium. 

Cadi. 

Caefarea. I 

Caflandrea. 

Chios. 

Clazomenae. 

Cnofos» 

Corinthus. 

Cotyaeum. 

Croton. 

Dyrrachium. 

Edeffa Syr. 

Ephefus. 

Gabii. 

Heraclea. 

Hippias. 

Marcianopolis. 

Metropolis. 

Mytilene. 

P.ella. 

Polyrene. 

Priapus. 

Pydna. , Maced. 7 ^ 

59 

57 

90,151 

1?° 

4I,I5Sj&c. 

205 

159 

132, 

91 

45 

135 

<H 
203 

5f 
172 

2oI 
82 

§4 

12S 

167 

159 

7T 

148 

152 

t6 

177 
6> 

53 

4 Rhodos. 6° 

Roma. l68 

Samos. *^ 2 

Seleucia. 49 

Smyrna. '9* 

Stobi. J 7* 

Tarfus. M», J 55 

Teos, 54 

Temnus. *°4 

Theffalonica. «>7, &c. 

Tyrus. 39 

Vrbium contentiones deprimatu. 1 99 

Vrnoe fiuviorum, 19° 

certaminum. '9 
triplicium triplices. 115* 

Vbcrtas fignifcata fcr bovem. 9° 

capras. 106 

v.iccam. 8 f 

Vulcanus fabrorum deus. 10 1 

X. 

Xerxes excipit Abderitanos convivio. JS 
parcit EphefinoDian. temp/lo. 51 Z. 

Zodiaci 7i£«<t ;'« N. 

capricornus, 
leo. 

fagittarius. 
taurus. 101 

ib. 
ib. 
ib. 

ib. 

ib. 
E R R A T A. Eas. 2 

*3 
4 
6 

7 
io 

ii 
15 M 

'5 

16 
21 1J 
26 5.8 

30 

47 
61 
69 
Si 

85 
J07 
112 
127 
164 

I6'5 

174 
178 

I 90 

195 

15* :c8 

209 
1 10 
i 1 1 \{\\.\j deditqua, fcrib. j»/.. 

24 P//«/o , 2 //£. 39 c. fcrib. 10 lib. 4 r. 
\4L1vium, 44 /,'£. 6 **/> fcrib. 41 cap. 

C Apothcol. fcrip. Apotbeof. 
21 z^Iexandr. Exp. 30 r. fcrib. 30 p^rg-. 

61 lib. 14 ^. fcrib. 41 cap. 
2 7. y/> fcrib. q 

1 9 60//««/ , 45- f . fcrib. /7 cap. 

6 profijceretur : fcrib. proficijceretur. 
\6Curt. 4 /,'£. fcrib. 4 lib. 
ijx^rrian. 1 #* 6 lib. fcrib. 1 & 4 Ub. 

5 Plutarchus. fcrib. Plutarchum. 
11 19 //£. jf c/?p. fcrib. /1 

20 Balaria. fcrib. Bazaria. 
^fidero. fcrib. _/JdW ftf/>. iifymbolum , Baotia. fcrib. Jymbolum, yuaBdeotia 
193? //£. 9 c*/>. fcrib. 34 //£. 8 m». 1 9 Denitjue inter fcnb. Dtuaue. 

23 Pritnoloco. fcrib. Prima. 
17 10 //««</. fcrib. 12 ///W. 

8 22 r<?^ inMacedonum. fcrib. 22 7a£. 

1 5 44 ?/>/gr. fcrib. 43 <?/>/gr. 

24 3 lib. 98 ftf/». fcnb. 97 cap. 

26 8 Metam. 29 wf, fcrib. fcjr wr/. 

10 ajfignata funt . fcrib. ajjignat*. 

11 A flronom.cap.de Ariete. fcnb. 133 F*£. 
24 D/^>rr. 287 />*£. fcnb. 286 />/?*. 
i^Byzante (tjuam. fcrib. ^»<?w. 

Z j /«V (crttRhodo. fcrib. /&«w [ Rhodo. 

14 no AYPENION. fcrib. no AX THNION. 

I 8 Hercules Nemaum. fcrib/ Hercule. 

I I Corcyaornm fcrib. Corcyraorum. 

7 tt>/y«f dediti. fcnb.. eou(que. 

8 TOS. fcrib. YIOS. 

20 terttus rex. fcrib. amntus. 

16 Sparihem. 9 ^77. fcrib. 6 f«w. 

27 2 /<g. fcrib. 2 ?/?£. 

1 ornmus prtmus . fcrib. ttmntum primtis : 
1 />0eitf Tragici. fcrib. /wf^. 
101 /M. 8 //£. fcrib. 8 f/J/>. 

1 5 1689 frrib. 168S. 
18AQMITIANOSKAITYTOS AYTOKFA. Domitianus & Titus Impe- 

ratores. fcrib. TYTOS AT T O KP A. A O M I T I A N O X K A I. Titu: 
bnperaior. Domitianus C/ejar. 

1 5 »r/ 119 p*g. (criptum. fcrib. 49 pag. 

20 exhibens homtnumvdatwv. fcrib. hominem. 
4 5. /4. fcrib. 5. C. 

1 6 5. /f . fcnb. 5. C. -?-7 5F6c IA.U g4-5 Grm 

I 
m\