Skip to main content

Full text of "pad"

See other formats


Het Pad van de Salaf 

Islamitische oordelen op basis van de 
Quran en Sunnah en ijmaa 


Abu Anwar Al-Athari 
Safar 1438 

Het Pad van de Salaf 


Allah ifezegt: “leg: O Allah, de schepper van de hemelen en de aarde, de kenner van het 
onwaarneembare en het waarneembare, U oordeelt tussen uw dienaren over dat 
waarover zij van mening verschillen”. (AI-Zumar:46) 

Allah zegt: En houd jullie alien stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld. 
(Aal Imran:i03) 

Allah zegt: En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen 
op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke.” (AI-Tawba:7i) 

Allah zegt: Waarlijk het zijn niet de ogen die verblind raken, maar het zijn de harten die 
zich in de borsten bevinden die verblind raken. (AI-Hajj:46) 

Allah zegt: En wie blind is in deze wereld, zal in het hiernamaals ook blind zijn en 
afgedwaald van de rechte weg. (AI-lsraa:72) 

Allah zegt: Wanneer degenen die gevolgd werden zich distantieren van degenen die hen 
volgden en zij de bestraffing zien en hun onderlinge banden verbroken worden. En 
degenen die volgden zeiden: “Als wij nog maar een kans zouden hebben om terug te 
keren (naar het wereldse Ieven), dan zouden wij ons van hen distantieren zoals zij zich 
van ons hebben gedistantieerd.” Zo zal Allah aan hen hun daden laten zien, als (een bron 
van) spijt voor hen en zij zullen nooit uit het vuur komen. (AI-Baqara:i66-i6z) 

Allah zegt: “En zij zullen zeggen: “onze Heer, voorwaar, wij hebben onze voormannen en 
onze Ieiders gehoorzaamd en zij hebben ons van de (rechte) weg doen afdwalen. (AI- 
Ahzab:67) 

Allah zegt: En wanneer zij in het vuur met elkaar zullen redetwisten, dan zullen de 
zwakkeren tegen degenen die zich hoogmoedig opstelden, zeggen: “Waarlijk, wij waren 
volgelingen van jullie. Kunnen jullie dan een deel van het vuur van ons afhouden?” 
Degenen die zich hoogmoedig opstelden zullen zeggen: “Voorwaar, wij bevinden ons 
alien hierin. Voorwaar, Allah heeft zeker (reeds) geoordeeld tussen Zijn dienaren.” 
(Ghafir:47-48) 

Allah zegt: Zeg: “Voorwaar, ik bevind mij op een duidelijk bewijs van mijn Heer, maar jullie 
verloochenen het”. (AI-An’am:57) 

Allah zegt: “En jullie zullen je vervolgens herinneren wat ik tegen jullie zeg en ik laat mijn 
zaak aan Allah over. Voorwaar, Allah is Alziend over de dienaren”. (Ghafir:44) 


2 De ProfeetXjfe zei: De islam is vreemd begonnen, en het zal weer (vreemd) terugkeren 
zoals het was. En blije tijdingen voor de vreemdelingen . 1 
j * * 


V) (Jjlll iuoai l)Aj 


^jjLaLk ciiiU Jiaa * I jlja ^ SU-ba 

LaS * Uj^lj I jc-La 


^uii 


Ze zeiden tegen hem: “je handelt in strijd met wat de geleerden zeggen”, 
terwijl zij niet doorhebben dat zij handelen in strijd met de Quran. 

Ik handelde in strijd met wat de geleerden zeggen, maar jullie handelden in 
strijd met de woorden van degene die met de Quran is gekomen. 

Jullie handelden in strijd met woorden van de Profeet Terwijl ik in 
strijd handelde met de woorden van degene die zeggen; "die en die heeft 
gezegd". 

O, wat een verschil tussen jullie en ik, want wat jullie beschouwen als een 
afwijking is een overeenkomst waarmee ik de Barmhartige gehoorzaam. 

Weet jij dan niet dat de vijanden van de Profeet zijn volgelingen 
betichten van het volgen van valsheid? Dit om hun geleerden en hun 
voorgangers in het verre verleden niet te verloochenen. 2 1 bn Al-Qayyim 


1 Muslim 1/130 nr: 145 

2 Al-Nuniyya p.278 


3 Inhoud 

Inleiding 5 

Wie moeten de moslims volgen? 8 

Het terugkoppelen van alle meningsverschillen naar Allah en zijn ProfeetjfisiiL is een vereiste van 
imaan 11 

Tawhid: De eerste verplichting 14 

De Taghoet 15 

Al-lmaan: Het geloven in Allah en Al-Wala wa Al-Bara 17 

De tenietdoeners van de islam (Nawaqid Al-lslam) 19 

Enkele zaken van Jahiliyya (zaken van de periode van onwetendheid) 25 

Het oordeel over het heersen met iets anders dan de geopenbaarde wet (sharia) 26 

Het oordeel over landen 39 

In opstand komen tegen de leider 44 

Verhouding moslims met kuffar 46 

Het oordeel over de (moslim) spion 47 

Het oordeel over de kuffar als bondgenoten nemen of hen steunen of helpen. (Tawalli) 58 

Het oordeel over hulp vragen aan ongelovigen (isti’ana) 70 

Het hulp vragen van dwalende groeperingen zoals de khawarij 73 

Het vragen van hulp aan afvalligen 76 

De moslims zijn een Ummah 81 

Moslim gevangenen 82 

Betreft Takfir 83 

Betreft de preventies (mawani3) van takfir 89 

Wie zijn de Khawarij? 95 

Wat is Irjaa? 96 

Overleveringen over geleerden die een band hebben met de sultan 97 

Al-Saud 101 

Uitspraken van de geleerden van de salaf over de rawafid 113 

Wie is een gematigde moslim? 116 

Hypocrisie 118 

Wat zegt de Bijbel 124 

Vrouwen van de Salaf 128 

Ayat over Jihad 136 

Ahadith over jihad 139 

4 


Terminologie 146 

Literatuurlijst 148 

Bijlagen 151 


Inleiding In de naam van Allah de meest barmhartige, meest genadevolle. Alhamdolillah en vrede 
en zegeningen over de Profeet^juL Muhammad en zijn vrome metgezellen. 

In dit stuk heb ik alleen bronnen gebruikt van de geleerden van Ahlu Sunna wa Al-Jama3a 
overeenkomstig met wat vaststaat in de islam op basis van de Quran en de Soennah. Ailes 
wat hiermee in strijd is verwerp ik. Het artikei is niet bedoeid ais steun voor een bepaaide 
groep maar het is een verduideiijking van islamitische oordeien. 

Ik vraag Allah om dit boek zuiver omwille van Hem alleen te iaten zijn en om ons de 
waarheid ais waarheid te Iaten zien en ons bij te staan in het volgen ervan, en om ons de 
valsheid ais vaisheid te Iaten zien en ons verre ervan te houden. 

Hoewei ik bijna nergens eigen commentaar geef, is niemand vrij van fouten, het juiste is 
wat overeenkomt met het boek van Allah en de Soennah van zijn ProfeetXjfe- Ais ik mijn 
werk goed heb gedaan in het schrijven van dit boek dan is dat door Allah en ais ik het tout 
heb dan is dat door mijzeif en de shaytan. 

Allah zegt: En wie is er onrechtvaardiger dan degene die een Ieugen over Allah verzint? Zij 
zuiien bij hun heer worden gebracht en de getuigen zuiien zeggen: “zij zijn degenen die 
over hun Heer hebben gelogen”. Weet dat de vioek van Allah op de onrechtplegers rust. 
(Hoed:i8) 

De titei het pad van de saiaf heb ik gekozen omdat de zaken die in dit boek zijn vermeld, 
zaken zijn waarover de mosiims en geleerden van ahlu s-sunnah het allemaal eens waren 
in de tijd van de saiaf, maar tegenwoordig zijn de groepen van irjaa popuiair en zij 
proberen de mensen van de waarheid af te ieiden en ze denken dat zij de geredde groep 
zijn en ze noemen zichzelf salafi’s, en ze denken dat ze het pad van de saiaf volgen, 
terwiji zij in werkelijkheid niet veei verschiiien van de murjia en de jahmiyya die ieefden in 


5 


de tijd van de salaf. De geleerden van Ahlu s-Sunnah hebben hun weerlegd en hun 
dwalingen kenbaar gemaakt, maar tegenwoordig zijn de mensen verder afgedwaald van 
de waarheid en is bijna niemand zelf op zoek naar de waarheid en bijna niemand 
onderzoekt dingen zelf, door de verdwenen kennis van de Arabische taal en de 
populariteit van de geleerden op de tv-zenders. Het is de gewoonte om blindelings de 
populaire geleerden te volgen. 

Allah zegt: “Jullie zijn degenen die het voor hen opnemen in het wereldse Ieven. Maar wie 
neemt het voor hen op tegenover Allah op de Dag der Opstanding, of wie zal dan een 
zaakwaarnemer voor hen zijn?” (Al-Nisaa:i09) 

Het is meer dan 500 jaar geleden dat AI-Andalus is gevallen en Palestina is sinds 60 jaar 
bezet door joden, maar bijna niemand praat over zulke zaken. En als er een geleerde is die 
erover praat en klaagt over wat de joden met onze broeders en zusters daar doen, dan 
praat hij nooit over de uitstekende militaire en economische banden die de Arabische 
Ianden met deze joden hebben en dat ze worden beschermd door Ianden als Egypte en 
Jordanie. 

“De bittere waarheid is dat onze Ianden van binnenuit bezet zijn. De zionisten van de 
Arabieren, de Ieiders, de pionnen van onze vijanden. Zij en hun soldaten houden ons 
tegen om de verzwakte moslims daar te helpen. Dus als we niet begrijpen dat onze 
Ianden bezet zijn door de Ieiders en hun meesters en dat ze daarin geholpen worden door 
militaire en burgelijke Iegers en die laatste is het belangrijkste en het gevaarlijkste en de 
voorhoede daarvan de geleerden van het kwaad en diegenen die ze ingehuurd hebben 
van academici en journalisten. Als we hier niet van bewust zijn en ons best doen om de 
werkelijk van deze beschermers van de joden te verduidelijken voor de mensen en te 
waarschuwen tegen hen dan zullen we Palestina nooit bevrijden.” 

Het is Iogisch en noodzakelijk gekend dat het oordelen met anders dan de geopenbaarde 
wet of het samenwerken tegen de moslims grote kufr is, toch bestaat hierover veel 
onwetendheid en onduidelijkheid. Daarom heb ik de focus vooral gelegd op deze twee 
onderwerpen. 

Ibn AI-Qayyim zei: Hou je van de vijanden van de geliefde, en beweer je nog steeds dat je 
van Hem houdt? Dat is onmogelijk en bovendien bestrijd je degenen van wie Hij houdt, 
waar is de liefde O Broeder van Satan? 3 

Wat in dit stuk staat geschreven staat los van mijn mening of de meningen van wie dan 
00k. Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen wat de islam zegt. Dit is alleen en 
enkel op basis van de Quran en de Soennah en de uitspraken van de geleerden van Ahlu 
Sunnah. De meeste zaken die genoemd zijn, zijn zaken waar concensus (ijmaa) over is en 
als er meningsverschillen zijn, vermeld ik die. 


3 Al-Nuniyya p.221 


6 En men moet weten dat de verschillen tussen de geleerden van Ahlu Sunna alleen in de 
vertakkingen zijn, niet in de fundamenten van de deen. Zodat er voor niemand een 
excuus is, behalve als diegene Ayat of Ahadith of een duidelijk bewijs heeft met 
betrouwbare bronnen. Dus niet iets dat gebaseerd is op vermoedens of uitspraken 
zonder enige Daliel. Elke oprechte gelovige die iets verkeerds tegenkomt -dat in strijd is 
met de Quran of Sunnah- van de uitspraken van geleerden dient dat te verwerpen en het 
aan de mensen te verduidelijken. En als iemand een woord van waarheid zegt waar 
bewijs voor is dan dient iedere oprechte gelovige dit aan te nemen. 

Imam Muhammad bn Abd Al-Wahhab zei: Ik ben, Alhamdolillah, niet iemand die oproept 
naar een soefi stroming of een geleerde van de geleerden die ik in hoog aanzien heb zoals 
Ibn AI-Qayyim en AI-Dhahabi en Ibn Kathir en anderen, ik roep op tot Allah alleen zonder 
deelgenoten en ik roep op naar de soennah van zijn Profeet^s^- Die hij bevolen heeft 
aan zijn hele Ummah de eersten en de Iaatsten. En ik hoop dat ik de waarheid niet afwijs 
wanneer die mij komt, Allah en zijn engelen en de gehele schepping getuigen dat als jullie 
mij een woord van waarheid geven dat ik het zal accepteren en alles wat ermee in strijd is 
van de uitspraken van mijn geleerden zal ik afwijzen, behalve de woorden van de 
ProfeetXs^ want hij spreekt alleen de waarheid . 4 

Ik adviseer de moslims met hetgeen de Profeet^^ Ibn Abbas heeft geadviseerd: 

Abu AI-'Abbas 'Abd Allah ibn 'Abbas zei: “Op een dag zat ik achterop bij de Profeet^^ 
waarop hij tegen mij zei: “O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de 
voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah 
en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, 
zoek deze dan bij bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om 
jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor 
jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij 
zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De 
pennen zijn reeds opgeheven en de Ceschriften zijn reeds opgedroogd .” 5 

Moge Allah ons leiden. Ameen 

Walhamdolillahi Rabbi l-'AIamin 


4 Al-Rasa’il Al-Shakhsiyya p.252 

5 At-Tirmidhi 4/667 nr: 2516 


7 Wie moeten de moslims volgen? 

Het staat vast in ons geloof dat het niet toegestaan is voor iemand om zijn mening of 
woorden voorop te stellen boven de woorden van Allah sfe. en zijn ProfeetXjfe, ongeacht 
wie het is, een geleerde of een koning of minister, zoals Allah zegt: “O jullie die geloven, 
plaats julliezelf niet boven Allah en zijn boodschapper en vrees Allah. Voorwaar, Allah is 
Alhorend, Alwetend.” (AI-Hujurat:i) 

Er zijn veel bewijzen in het boek van Allah betreft het volgen van de Soennah, zoals de 
woorden van Allah: “En wat de boodschapper jullie beveelt, doe het dan. En wat hij jullie 
verbiedt, onthoud jullie ervan. En vrees Allah, voorwaar Allah is Hard in de bestraffing. (AI- 
Hashr:7) 

En Allah zegt: “Jullie metgezel [Mohammed] dwaalt niet, noch is hij misleid, noch spreekt 
hij vanuit zijn eigen verlangens. Niet anders is het dan een openbaring, die [aan hem] is 
geopenbaard; die hem werd onderwezen door een machtige [en krachtige], volmaakt 
geschapene.” (al-Najm:3-4) 

En Allah zegt: Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah... ” (al- 
Nisaa: 8 o) 

De ProfeetX^ he eft gezegd: "Ik heb onder jullie iets achtergelaten en jullie zullen nooit 
dwalen na mij, zolang jullie eraan vasthouden. Namelijk het Boek van Allaah en Mijn 
Soennah ." 6 

En de Profeet XjiL heeft gezegd: “Ik wil niemand van jullie leunend op zijn bank zien en, 
wanneer hij van mijn bevelen of verboden hoort, zegt: “Ik accepteer het niet, we hebben 
een dergelijke zaak niet in het Boek van Allah gevonden .” 7 

En de Profeet heeft gezegd: “Houd jullie vast aan mijn Soennah(handelswijze)en de 
Soennah van de rechtgeleide kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan en hou je hieraan vast .” 8 

De Profeet^y^ heeft gezegd: “De beste mensen zijn degenen van mijn generatie en 
daarna (de generatie) die na hen komt, en daarna (de generatie) die na hen komt ” 9 10 

Mujahid zei: “de woorden van iedereen kunnen worden aangenomen of verworpen, 
behalve de woorden van de profeet f oXi jjJAjlc . 


6 Muwatta Imam Malik 5/1323 nr: 3338 en Al-Mustadrak van Al-Hakim 1/171 nr: 318 

7 Sunan Al-Tirmidhi nr:2663 

8 Sunan Abu Dawud 4/200 nr:4607 en Sunan Al-Tirmidhi 5/44 nr: 2676 

9 Sahih Al-Bukhari: 3/171 nr: 2651, 2652, en 5/3 nr: 3651 en 8/91 nr:6428 en in Sahih Muslim 4/1963 nr: 2533 

10 Hilyat Al-Awliya 3/300 en Al-Sunan Al-Kubra van Al-Bayhaqi 1/107 en er |S een vergelijkbare uitspraak van 
Ibn Abbas in Al-Mu’jam Al-Kabir van Al-Tabarani 11/339 


8 


Abdullah Ibn Abbas zei: “Er vallen bijna stenen op jullie uit de hemel, ik zeg de 
Profeet^jiL zei, en jullie zeggen Abu Bakr en Umar zeiden.” 11 

Allah zegt: Laat daarom degenen die zijn bevel (het bevel van de Profeet 
tegenwerken, uitkijken dat een Fitna hen niet treft, of een pijnlijke bestraffing hen niet 
treft. (AI-Noer:63) 

Imam Ahmad ibn Hanbal zei over deze Aya: ik verbaas me over mensen die de isnad 
(overleveringsketen van een hadith) kennen en weten dat die sahih is en dan de mening 
van Sufyan (al-Thawri) volgen, terwijl Allah zegt: en vervolgens citeerde hij deze aya. 12 

En imam Ahmad zei ook: volg mij niet en volg Malik niet. 

Imam Malik zei: “wij alien kunnen tegengesproken worden, behalve degene in dit graf. 
(verwijzend naarde Profeet Xs^L)” 13 

En Imam Abu Hanifa zei: als de hadith sahih is dan is dat mijn madhhab. 14 

En hij zei: als mijn woorden in strijd zijn met het boek van Allah en de woorden van de 
Profeet^jiL verwerp ze dan. 

En hij zei: de moslims zijn het allemaal erover eens dat wanneer de Sunnah van de 
ProfeetXyuL duidelijk is geworden dan kan niemand het Iaten voor de woorden van 
iemand anders. 

Imam AI-Awza’i zei: je moet de athar (sporen) van de salaf volgen zelfs als de mensen je 
afwijzen en volg niet de meningen van mannen zelfs als ze het mooi Iaten lijken met hun 
woorden. 15 

Shaykh al-islam Ibn Taymiyya zei: wie geen daliel heeft, die heeft het pad van dwaling 
genomen. 16 

Shaykh Sulayman bn Abdillah bn Muhammad bn Abd Al-Wahhab zei: het is verplicht voor 
de gelovige als de Quran en Soennah van de ProfeetXs^ hem bereikt hebben en hij de 
betekenis kent over welke zaak dan ook dat hij het moet volgen ongeacht wie hem tegen 
gaat. Dat heeft Allah skt> ons bevolen en zijn Profeet/fijiS:. 

Ibn Sireen zei: deze kennis is religie, dus kijk van wie je kennis neemt.* 17 


11 Ahmad 1/337 en Zad Al-Ma’ad 2/195 

12 Kitab Al-Tawhid 1/102 

13 Al-Maqasid Al-Hasana p.327 nr:8i5 

14 Al-Hashiya 1/63 

15 Siyar A’lam Al-Nubala 7/120 en Tabaqat Al-Hanabila 1/236 

16 Al-Durar Al-Saniyya 5/352 
17 Sahih Muslim 1/16 


9 *Dit betekent dat we de groepen en mensen van bid’a en dwaling moeten vermijden in 
het nemen van kennis van hun en het discussieren met hun. Het gaat dus om kennis die 
niet uit de Quran of Soennah komt, of vergezochte interpretaties hiervan, zonder bewijs. 
Die kennis moeten wij vermijden. Maar als iemand komt met een bewijs uit de Quran of 
Soennah en de interpretatie hiervan is volgens de geleerden van Ahlu Sunnah, en het is 
niet in strijd met een ander (sterker) bewijs, dan is het verplicht om dit te accepteren 
ongeacht wie degene is die ermee komt. 

Wij zijn verplicht om dingen zelf te onderzoeken en niets blindelings aan te nemen. Dat 
geldt voor iedere oprechte moslim die op zoek is naar de waarheid. Maar degenen met 
een blind fanatisme voor een bepaalde groep of bepaalde geleerden, zullen alles wat hun 
Ieiders zeggen accepteren en aannemen als waarheid, zonder dit zelf te onderzoeken. 

Allah zegt: “Verifieer (de waarheid) dus” (Al-Nisaa:g4) 

En Allah zegt: “O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt, 
verifieer het dan.” (Al-Hujurat:6) 

Allah zegt: “En zij (de huichelaars) zeggen: “Wij geloven in Allah en de Boodschapper en 
wij gehoorzamen.” Vervolgens wendt een groep van hen zich daarna af. En zij zijn niet de 
gelovigen. En wanneer zij tot Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij 
onder hen oordeelt, dan is er een groep onder hen die zich afwendt. (...) De woorden van 
de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij 
onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij horen en wij gehoorzamen.” En zij 
zijn degenen die de welslagenden zijn.” (AI-Noer:47-5i) 

Het is beter om kennis uit boeken te nemen, dan van de woorden van 
(populaire) geleerden. 

De Quran is een duidelijk boek zoals Allah heeft Iaten weten. 

Allah zegt: De valsheid kan niet van voren en niet van achteren tot het (d.w.z de Quran) 
komen. (Fussilat:42) 

Allah zegt: Hij is degene die het boek aan jou heeft neergezonden. Daarin staan verzen 
die eenduidig zijn en die de basis van het boek zijn. En andere (verzen) die meerduidig 
zijn. Wat betreft degenen met een afwijking in hun hart: zij volgen daarvan datgene wat 
meerduidig is, strevende naar verwarring (bij de mensen) en strevende naar verdraaiing 
(van de betekenissen).(AaI lmran:z) 

En voorzeker, Wij hebben de Quran vergemakkelijkt om (het) te (kunnen) gedenken. (AI- 
Qamar:i7) 

Allah zegt: alle Iof zij Allah, degene die het boek aan zien dienaar heeft neergezonden en 
daarin geen afwijking heeft gemaakt. (AI-Kahf:i) 


10 Het beste in deze tijden van fitan is om de kennis uit boeken te nemen. Zoals uit het boek 
van Allah en de boeken van tafsir en fiqh. Degene die dit doet zal minder snel in dwaling 
vervallen dan degenen die zijn kennis neemt van populaire geleerden die op de tv- 
zenders van “diyatha” (schaamteloosheid en eerloosheid) komen. De boeken van de 
salaf zijn beter dan de boeken van de khalaf, aangezien zij geprezen zijn en de khalaf niet. 
Wiens leraar Al-Bukhari of Muslim is, die van hen leert wat de meest welbespraakte 
persoon die ooit heeft geleefd, heeft gezegd en gedaan die zal meer juiste kennis 
hebben dan foute kennis. Eveneens wie Fath Al-Bari de uitleg van Sahih Al-Bukhari door 
Ibn Hajar of de uitleg van Muslim door Al-Nawawi als leerboek heeft. En wie uit de tafsir 
van Ibn Jarir Al-Tabari of Ibn Kathir of AI-Baghawi leest. En wie de aqida bestudeert uit het 
boek “Al-Sunnah” van Ahmad bin Hanbal of AI-Barbahari of de uitleg van Al-Tahawiyya van 
Ibn Abi Al-'izz. En wie de boeken van fiqh bestudeert zoals: Bulugh Al-Maram van Ibn 
Rajab AI-Hanbali of Al-Mughni van Ibn Qudama AI-Maqdisi of Bada’i’ Al-Sana’i’ van AI- 
Kasani of Al-Umm van Al-Shafi’i of Al-Kafi van Ibn Abd AI-Barr. En wie de boeken van Ibn 
Taymiyya en Ibn AI-Qayyim en Muhammad bin Abd Al-Wahhab en de geleerden van Najd 
bestudeert. Diegenen zullen allemaal beter af zijn dan degenen die hun kennis nemen van 
populaire geleerden (de aanbidders van de dollar) en hun lezingen en vrijdagspreken en 
van hun websites en religieuze tv-programma’s. 

Abu Dharr heeft overgeleverd dat de profeet Xi^zei: e r is iets waarvoor ik meer vrees 
voor mijn ummah dan de dajjal. Hij zei dit drie keer. Ik zei: O boodschapper van Allah wat 
is dat dat anders is dan de dajjal wat je meer doet vrezen voor jouw ummah? Hij zei: 
imams die mensen Iaten dwalen. 18 

Hij zei ook: Allah laat kennis niet verdwijnen door het weg te nemen van zijn 
dienaren, maar hij laat kennis verdwijnen door de geleerden weg te nemen, en wanneer 
er geen geleerden meer zijn. Stellen de mensen onwetende leiders aan. Wanneer zij 
worden gevraagd geven zij fatawa zonder kennis. Waardoor ze anderen misleiden en zelf 
misleid zijn. 19 

Het terugkoppelen van alle meningsverschillen naar Allah en zijn 
Profeet^sfe is een vereiste van imaan 

Weet, moge Allah sfe. jou genadig zijn, dat het eerste wat Allah ons bevolen heeft is om te 
geloven in Allah en de taghut te verwerpen. 

En voorzeker, Wij hebben naar iederen gemeenschap een boodschapper gezonden (die 
verkondigde): Aanbid Allah en vermijd de Taghoet. (Alnahl 16:36) 


18 Musnad Ahmad 35/222 nr:2i2g6 

19 Bukhari 9/100 nr:7307 en Muslim 4/2059 nr:2673 


11 


Wie de Taghoet verwerpt en in Allah gelooft, heeft voorzeker het meest krachtige 
houvast gegrepen dat niet afbreekt. (Al-Baqara:256) 

Ibn AI-Qayyim zei over de tafsir van de woorden van Allah: “en als jullie over iets 
redetwisten (met elkaar), voer het dan terug naar Allah en zijn boodschapper als jullie 
(daadwerkelijk) in Allah en de laatste dag geloven” (AI-Nisaa:59). “Dus deze voorwaarde 
geldt voor alles waarover de gelovigen meningsverschillen hebben betreft zaken van het 
geloof, groot of klein, duidelijk of onduidelijk, want als het oordeel over hetgeen 
waarover ze verschillen niet te vinden was in het boek van Allah dan had Allah niet 
bevolen om het terug te voeren naar Hem (zijn boek), aangezien het onmogelijk is dat 
Allah zou bevelen om het oordeel ergens te zoeken waar het niet te vinden valt. En het 
terugkoppelen naar Allah is het terugkoppelen naar de Quran en het terugkoppelen naar 
de Profeet^juL betekent naar hem zelf tijdens zijn Ieven en naar zijn sunnah na zijn 
overlijden. En Allah heeft deze terugkoppeling tot een vereiste en noodzakelijke van 
imaan gemaakt ”. 20 

*De voorwaarde “als jullie in Allah en de laatste dag geloven” betekent dat degene die 
niet aan die voorwaarde voldoet (d.w.z het terugverwijzen naar Allah en zijn ProfeetXs^ 
en alleen oordelen zoeken bij de Quran en Soennah), in werkelijkheid niet gelooft zelfs als 
hij beweert een gelovige te zijn. 

Ibn AI-Qayyim zei: Het terugkoppelen van alle meningsverschillen naar Allah en zijn 
ProfeetXs^ is een verplichting en noodzakelijkheid van imaan. Als deze terugkoppeling 
er niet is, is er ook geen imaan. En Allah heeft ons Iaten weten dat het terugverwijzen 
naar de quran en soennah beter is en degene die oordelen zoekt bij iets anders of iemand 
anders Iaat oordelen die heeft de taghoet Iaten oordelen. En de taghoet is: alles 
waarmee de dienaar zijn grens overschreidt: namelijk iets of iemand die aanbeden 
wordt of gevolgd of gehoorzaamd. Dus de taghoet van elk volk is waar zij oordelen bij 
zoeken buiten Allah en zijn Profeet^s^, of wat zij aanbidden naast Allah, of blindelings 
volgen, of gehoorzamen in iets waarvan ze niet weten dat deze gehoorzaamheid alleen 
aan Allah is. Dit zijn de tawagheet van de wereld, als je erover nadenkt en denkt over de 
situatie van de meeste mensen dan zal je zien dat de meesten zich afwenden van het 
aanbidden van Allah naar het aanbidden van de taghut en zich afwenden van het zoeken 
van oordelen bij Allah naar het oordelen zoeken bij de taghut, en van het volgen en 
gehoorzamen van Allah en zijn Profeet^siL naar het gehoorzamen en volgen van de 
taghut . 21 

Dus elke grondwet of wetboek en de internationale wetten en alles wat anders is dan de 
wetten van islam en iedereen die de sharia vervangt of oordeelt met iets anders dan de 
sharia, is een taghoet, die alle moslims moeten verwerpen. 


20 1’lam al-muwaqqi'3in p.39 
21 1’lam almuwaqqi’in deeli p.40 


12 Allah zegt: En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en 
zijn ProfeetXjfe een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te 
maken in hun zaak. En wie Allah en zijn ProfeetXjfe ongehoorzaam is, is zeker 
afgedwaald. (AI-Ahzaab: 36) 

Mohammed ibn 'Abdel Wahhab rahimahu Allah heeft gezegd over deze tawaghit: Degene 
die pleit in hun voordeei, of afkeurt dat iemand takfir op hen doet, of beweert dat 
dergelijke daden de dader ervan niet buiten de islam plaatst , het minste wat men kan 
zeggen is dat een dergelijke persoon een zondaar (fasiq) is, ik zou zeifs zeggen: Islam is 
niet geldig zonder bara’ en takfir op zulke tawaghit . 22 

De oorsprong en basis van het geloof is het geloven in Allah en het verwerpen van de 
taghoet. De mens kan niet de islam op een correcte manier volgen en rusten onder zijn 
schaduw en genieten van zijn wijsheden behalve door het kennen van de essentie van het 
geloof en ernaarte handelen. 

Tawheed is de oorsprong van het geloof en haar zin en haar essentie waarop het de heie 
reiigie is gebouwd. Er is geen correcte imaan en geen enkele daad wordt geaccepteerd 
zonder tawheed en het vrij zijn van het tegenovergestelde (shirk en kufr). 

De tawheed is de oorsprong van de eer van de moslims en de bron van hun 
ievensvoorziening en hun vereniging. Door tawheed winnen zij met de goede steun van 
Allah en worden zij geeerd, doordat Allah hen verdedigt en hen steunt en hen Iaat 
overwinnen tegen hun vijanden. 

En de mensen van ongeioof en hypocrisie hebben geprobeerd om de kennis van de reiigie 
te verwijderen en het verdraaien van haar begrippen zodat zij de mensen van de islam 
verwijderen van hun bron van voorziening en eenheid. 

En zij hebben hun aangestelde tawagheet de opdracht gegeven de reiigie te verdraaien 
en de moslims te vervreemden. Ze hebben hun macht gebruikt om de stem van de 
waarheid te onderdrukken door de geieerden op te siuiten en te vermoorden. Ze werkten 
samen met de hypocrieten en de geieerden van dwaling om de dwaling en de verdraaide 
aqida en manhaj te verspreiden. Tot de kennis van de waarheid werd bestudeerd. 


22 Al-Rasail al-Shakhsiyya p. 177 


13 Tawhid: De eerste verplichting 

Weet moge Allah je genadig zijn dat de eerste verplichting voor de dienaar - die hij moet 
kennen en ernaar moet handelen - is het verwerpen van de taghoet en het geloven in 
Allah. 

Allah sfe. zegt: 

Wie de Taghoet verwerpt en in Allah gelooft, heeft voorzeker het meest krachtige 
houvast gegrepen dat niet afbreekt. (AI-Baqara:256) 

En het verwerpen van de taghoet komt als eerste want shirk is iets onreins wanneer dit in 
het hart binnentreedt, wordt het hart uit zijn natuurlijke aangeboren en zuivere reine 
staat gebracht. En tawheed is de grootste zuivere reinheid die nooit met grote shirk in 
een hart samenkomt. Daarom moet het hart gezuiverd worden van de viesheid van shirk 
en daarna gevuid worden met reinheid van tawheed. Dus als het hart de taghoet 
verwerpt en zich er vrij verkiaart dan kan het hart de tawheed ontvangen. 

De omschrijving van het verwerpen van de taghoet (aikufr biltaghoet) is: dat je gelooft 
dat eike aanbidding voor een ander dan Allah ongeldig is en dat je het Iaat en haat en 
degene die het verrichten als ongelovig verkiaart (takfir) en hen vijandig bent. 

Er zijn 5 piiaren van ai-kufr bii-taghoet 

De eerste: dat je het verwerpt dus gelooft dat het baatii is (ongeldig) 

De tweede: dat je het Iaat (dus niet eraan deelneemt) 

De derde: Dat je er afkeer en haat voor hebt. 

De vierde: dat je degenen die de taghoet aanbidden ongelovig verkiaard. 

De vijfde: vijandschap tegen degenen die de taghoet aanbidden. 

Ibn AI-Qayyim rahimahu Hah heeft gezegd: er is geen imaan zonder het vijandig zijn tegen 
deze shirk en sterke haat ervoor hebben en het haten van de mensen ervan en het 
vijandig zijn tegen hen en hen bevechten. Dat is waarmee Allah aiie profeten heeft 
gezonden en ai zijn boeken heeft neergezonden. Hij heeft het heiievuur geschapen voor 
de mensen van shirk en hij heeft het paradijs geschapen voor de mensen die vechten 
tegen de mensen van shirk en hen vijandig is. 23 


23 Al-Ruh 1/254 


14 


De Taghoet 

De betekenis van het woord Taghoet. 

Het woord taghoet is afgeleid van al-Tughyan en het werkwoord tagha betekent de grens 
overschrijden. 

En Ibn AI-Qayyim heeft gezegd: de taghoet is alles waarmee een dienaar zijn grens 
overschrijdt van een aanbedene of een wetgever of een gehoorzaamde. 

Dus de taghoet van ieder volk is diegene die zij om een oordeel vragen zonder Allah en 
zijn ProfeetXjfe- Of die aanbeden wordt naast Allah of ze volgen hem blindelings in iets 
anders dan een bewijs van Allah. Of ze gehoorzamen hem in zaken waarvan ze niet weten 
dat deze gehoorzaamheid alleen aan Allah is. Dit zijn de tawagheet van de wereld. AIs je 
hierbij stil staat en nadenkt over de situatie van de mensen, zul je zien dat de meesten van 
hen zich afwenden van de aanbidding van Allah voor het aanbidden van de taghoet. En 
zich afwenden van het vragen om een oordeel bij Allah en bij zijn ProfeetXjiL naar het 
vragen van een wetsoordeel bij de taghoet. En ze wenden zich af van het gehoorzamen 
van Allah en het volgen van zijn ProfeetX^ en zij volgen de taghoet. 24 

Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahu Hah heeft gezegd: de tawagheet zijn veel maar 
hun kopstukken zijn vijf. 

De eerste: de shaytan die oproept tot het aanbidden van anderen dan Allah, en het bewijs 
is de woorden van Allah: Ben ik geen verbond met jullie aangegaan, o kinderen van Adam, 
dat jullie satan niet moeten aanbidden? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand. 
(Yasin:6o) 

De tweede: de Ieider die de wetten van Allah verandert, en het bewijs is de woorden van 
Allah: “Heb jij diegenen niet gezien die beweren te geloven in wat aan jou is 
neergezonden en wat voor jou is neergezonden? Zij willen dat de Taghoet over hun 
(geschillen) oordeelt. En voorzeker, zij zijn opgedragen om er niet in te geloven. Maar 
satan wil hen ver doen afdwalen”. (AI-Nisaa:6o) 

De derde: degene die oordeelt met anders dan wat Allah heeft neergezonden, en het 
bewijs is de woorden van Allah: “en wie niet oordeelt met wat Allah heeft neergezonden, 
zij zijn de ongelovigen”. (AI-Maida:44) 

De vierde: degene die beweert het ongeziene te kennen naast Allah, en het bewijs is de 
woorden van Allah: Hij is de alwetende over het onwaarneembare. En hij maakt het 
Onwaarneembare van hem aan niemand kenbaar. Behalve aan een boodschapper over 
wie hij tevreden is. (AI-Djinn:26-27) 


24 I’lam Al-Muwaqqi3in p.50 


15 


De vijfde: ieder die aanbeden wordt naast Allah en daar tevreden over is, en het bewijs is 
de woorden van Allah: “En wie van hen zegt: voorwaar, ik ben een god naast Hem, 
diegene vergelden wij dan met de hel”. (Al-Anbiya:29) 

Er zijn drie categorieen van tawagheet 

De Taghoet die aanbeden wordt: 

Allah zegt: En voor degenen die het aanbidden van de Taghoet vermijden en berouwvol 
terugkeren naar Allah, voor hen zijn er verheugende tijdingen. Dus verkondig 
verheugende tijdingen aan mijn dienaren. (Al-Zumar: 17) 

De Taghoet waar oordelen bij gezocht wordt, buiten de sharia van Allah. 

Allah zegt: Heb jij diegenen niet gezien die beweren te geloven in wat aan jou is 
neergezonden en wat voor jou is neergezonden? Zij willen dat de Taghoet over hun 
(geschillen) oordeelt. En voorzeker, zij zijn opgedragen om er niet in te geloven. Maar 
satan wil hen ver doen afdwalen. (AI-Nisaa:6o) 

De Taghoet die gevolgd wordt, zoals: het volgen van de geleerden van het kwaad in 
hetgeen wat zij halal maken en haram maken. 

Allah zegt: En zeg niet door middel van de Ieugen die jullie tongen beschrijven: “dit is 
toegestaan en dit is verboden”, om (op deze manier) leugens over Allah te verzinnen. 
Voorwaar, degenen die leugens over Allah verzinnen zullen nooit succesvol zijn. (AI-Nahl: 
116) 


16 Al-lmaan: Het geloven in Allah en Al-Wala wa Al-Bara 

De definitie van imaan: het geloven met het hart, en het bevestigen met de tong en 
daden met de ledematen, en imaan kan stijgen en dalen. Het stijgt door gehoorzaamheid 
van Allah en het daalt door ongehoorzaamheid aan Allah . 25 

AI-Ajurri zei: Imaan is het geloven met het hart, en het bevestigen met de tong en daden 
met de ledematen en iemand is geen gelovige als deze drie zaken niet allemaal in hem 
aanwezig zijn. 

En AI-Ajurri zei ook: weet -moge Allah ons en jullie genadig zijn- dat de geleerden van de 
moslims het erover eens zijn dat imaan verplicht is voor de hele schepping, en dat is: het 
geloven met het hart, het bevestigen met de tong en daden met de ledematen. En weet 
vervolgens dat het geloven met het hart niet voldoende is, zonder dat men dit ook 
bevestigt met de tong, en weet dat het geloven met het hart en het bevestigen met de 
tong niet voldoende is, zonder dat men dit bevestigt door zijn daden met de ledematen. 
Dus iemand is pas een gelovige wanneer hij alle drie deze eigenschappen compleet bezit, 
dat is bewezen vanuit de Quran en Soennah en de uitspraken van de geleerden van de 
moslims . 26 

Ibn Taymiyya zei: Onze voorgangers maakten geen onderscheid tussen imaan en de 
daden, en daden horen bij imaan en imaan hoort bij de daden, dus wie gelooft met zijn 
tong en overtuigd is met zijn hart en zijn daden bevestigen dit die heeft de meest sterke 
houvast gegrepen die nooit zal breken en wie zegt (dat hij gelooft) met zijn tong maar 
niet overtuigd is met zijn hart of als zijn daden niet bevestigend zijn dan is die in het 
hiernamaals van de verliezers . 27 

Ibn Hazm zei: Een deel van imaan is geen imaan, imaan is opgebouwd uit meerdere zaken 
pas wanneer die bij elkaar verzameld zijn dan is dit imaan . 28 

Net als dat imaan bestaat uit het geloven met het hart, woorden en daden, zo kan kufr 
ook zijn met woorden of daden of overtuiging in het hart. 

Voorbeelden van kufr door daden zijn: afgoden aanbidden, sihr, de ongelovigen als 
bondgenoten nemen of trouwen met maharim. 

Voorbeelden van kufr door woorden zijn: Allah en profeet beledigen of spotten met iets 
van de religie, iets ontkennen van wat duidelijk is bevestigd in de religie, de kuffar 
beloven om hen te helpen tegen de moslims (ook al kom je deze belofte niet na 29 ), of het 
uitspreken van shirk. 


25 Lum’at Al-i’tiqad 1/26 

26 Al-Sharia 1/277 

27 Kitab Al-lmaan van ibn Taymiyya p.250 

28 Al-Fasl 3/120 

29 Al-Maida:52 


17 


Voorbeelden van kufr door overtuiging zijn: twijfelen over het geloof, of geloven dat er 
meerdere goden zijn, of geloven dat iemand anders het profeetschap heeft gekregen na 
de Iaatste der profeten Mohammed bin Abdillah XsX, of geloven dat het toegestaan is 
voor sommigen om zich niet te houden aan de sharia. 

De pilaren van imaan zijn: het geloven in Allah en Zijn engelen en Zijn boeken en Zijn 
profeten en de Iaatste dag en al-qadar (de Iotsbestemming) het goede ervan en het 
slechte . 30 

De betekenis van het geloven in Allah is, dat je overtuigd bent dat Allah de enige is die het 
recht heeft om aanbeden te worden zonder naasten en dat je alle aanbiddingen oprecht 
alleen voor Allah verricht. En het verwerpen van elke aanbidding voor een ander dan 
Allah en het houden van de mensen van oprechtheid en hen als bondgenoten nemen. En 
het haten van de mensen van shirk en hen vijandig zijn. 

Dit is de religie van Ibrahim, degene die zich ervan afwendt is afgedwaald. 

Dit is het goede voorbeeld waar Allah over heeft verteld in de Quran (Al-Mumtahana:4) 

Allah zegt: Voorzeker, voor jullie was er een excellent voorbeeld in Ibrahim en degenen 
met hem toen zei tegen hun volk zeiden: wij distantieren ons van jullie en van wat jullie 
aanbidden naast Allah, wij zijn ongelovig in jullie en tussen ons is haat en vijandschap 
(zichtbaar) voor altijd tot jullie alleen in Allah geloven” (AI-Mumtahana:4) 

Ibn Kathir zegt over dit vers in zijn tafsir: Allah zegt tegen de gelovigen die hij bevolen 
heeft om te strijden tegen de ongelovigen en vijandig te zijn tegen hun en hun te 
vermijden en niks met hun te maken te hebben, dat zij { een excellent voorbeeld hebben 
in Ibrahim en degenen met hem} oftewel: degenen die hem volgden en geloofden { toen 
zei tegen hun volk zeiden: wij zijn distantieren ons van jullie (baraa)} oftewel: zij namen 
afstand van hen { en van wat jullie aanbidden naast Allah, wij zijn ongelovig in jullie 
(kafarna bikum)} oftewel: in jullie religie en manieren. {En tussen ons is haat en 
vijandschap (zichtbaar) voor altijd tot jullie alleen in Allah geloven}. Oftewel tot jullie de 
tawhid alleen voor Allah Iaten zijn en hem alleen aanbidden zonder deelgenoten, en 
afstand nemen van wat jullie naast hem aanbidden van heren en afgoden. 

Dit wordt de Aqida van Al-Walaa wa Al-Baraa genoemd. 


30 Al-Bukhari: 1/19 nr:50, Muslim 1/36 nr:8 


18 De tenietdoeners van de islam (Nawaqid Al-lslam) 

Deze tien tenietdoeners zijn de meest voorkomende, er zijn nog veel andere zaken die 
grote kufr zijn waardoor iemand uit de islam treedt. 

De eerste van de tien tenietdoeners is: Het vereenzelvigen van partners met Allaah in de 
aanbidding (shirk). Allah de Meest Verhevene zegt: 

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij 
vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil” (al-Nisaa:ii6.) 

En Allah zegt: 

“voorwaar, wie dan ook partners naast Allah plaatst (in aanbidding), Allah Verbiedt het 
Paradijs voor hem. En het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn en de onrechtvaardigen zullen 
(daar) geen helpers hebben!” (Al-Maida:72.) 

En hieronder valt onder andere het aanroepen van anderen dan Allah, eden afleggen in 
hun naam en voor hun slachten! 

[2] Degene die bemiddelaars neemt tussen zichzelf en Allah en hen smeekt, hen vraagt 
voor bemiddeling en op hen bouwt en vertrouwt. 

[3] Degene die de polythe'isten niet als ongelovigen beschouwt, of twijfelt over hun 
ongeloof, of hun religie als juist beschouwt. 

De nuance hierin is belangrijk want wie de regels van deze tenietdoener niet begrijpt 
vervalt in ketting-takfir vanwege zijn onbegrip. 

Degene die geen takfir doet op een kafir weet misschien niet wat zijn toestand is, zoals 
iemand die niet weet dat een bepaalde persoon kufr heeft uitgesproken of een daad van 
kufr heeft begaan, diegene is hierdoor geexcuseerd en dit wordt jahl al-hal genoemd. 

Betreft degene die zijn toestand kent dan wordt hij beoordeeld afhankelijk van de kafir 
waar hij geen takfir op heeft gedaan of twijfelt over zijn kufr of zijn madhhab als juist 
beschouwt. 

En kuffar zijn onder te verdelen in: 

De eerste: Oorspronkelijke ongelovigen (Kuffar Asliyyin): iedereen die zich niet toeschrijft 
aan de islam en de shahada niet heeft uitgesproken zoals de joden en christenen en 
hindoes en boedhisten. 

Degene die hun niet als ongelovig verklaard is zelf ook ongelovig want hun kufr staat 
duidelijk vast op basis van teksten in de Quran en Soennah en is noodzakelijk gekend in 
de islam. Degene die geen takfir op hun doet die heeft ofwel de Quran en Sunnah 
verloochend of hij kent de essentie en werkelijkheid van de islam niet. De islam van deze 


19 


persoon is niet geldig want hij heeft een fundament van de shahada gelaten en dat is AI- 
Kufr bil-Taghoet 

Abdullah Aba Battin heeft gezegd: de moslims zijn het er allemaal over eens dat diegene 
die de joden en christenen niet als ongelovig verklaart of twijfelt aan hun kufr een kafir is, 
en wij zijn er zeker van dat de meesten (die de joden en christenen niet als kuffar zien) 
onwetend zijn. 31 

De tweede: de kafir die zichzelf aan de islam toeschrijft: dat is degene die beweert moslim 
te zijn en de shahada heeft uitgesproken, maar een daad van kufr heeft begaan die hem 
buiten de islam plaatst. 

Hun kufr wordt afhankelijk van de duidelijkheid ervan ingedeeld: 

De eerste: wiens kufr duidelijk zichtbaar is en bewezen is volgens de duidelijke bewijzen 
uit de Quran en de Soennah, zoals de mushrikin die anderen dan Allah aanbidden. Dit is in 
alle opzichten tegenstrijdig met tawhid. 

Degene die geen takfir op deze kuffar doet valt onder een van de volgende categorieen. 

Hij ziet hun daden als juist en diegene is een kafir 00k al heeft hij zelf geen shirk begaan, 
want hij keurt het goed en dat is kufr. 

Hij erkent dat hun daden kufr en shirk zijn maar hij doet geen takfir op hun omdat hij 
interpreteert dat zij geexcuseerd zijn. Diegene wordt geen kafir vanwege de misvatting 
die hij heeft. En omdat de hudud straffen niet worden uitgevoerd als er een 
onduidelijkheid is, dan is bij takfir belangrijker om voorzichtig te zijn. En wiens islam met 
zekerheid gevestigd is die verlaat het alleen met zekerheid. En het interpreteren (dat zij 
geexcuseerd zijn) is een preventie van takfir op het begin tot de teksten verduidelijkt 
worden en de misvatting opgeheven wordt. Als hij daarna nog geen takfir op hen doet 
dan wordt hij daardoor een kafir. 

Sulayman bin Abdillah zei over degenen die geen takfir doen op de gravenaanbidders of 
twijfelt over hun kufr: “Als hij twijfelt over hun kufr of onwetend is, dan worden de 
bewijzen uit de Quran en de Soennah aan hem duidelijk gemaakt. Als hij daarna nog 
steeds twijfelt hierover of terughoudend is, dan is hij volgens de ijmaa van alle geleerden 
een kafir. Op basis van het principe dat: wie twijfelt over de kufr van de kuffar, zelf een 
kafir is ”. 32 

Muhammad bin Abd Al-Latif zei: wie bepaalde plekken specificeert voor aanbidding en 
denkt dat wanneer hij op die plek heeft gebeden dat hij dan geen hajj meer hoeft te 
verrichten, dan is zijn kufr overduidelijk waar geen twijfel over mogelijk is. En degene 
die twijfelt over zijn kufr die moet het bewijs krijgen (iqamat al-hujja) en het moet 


31 Risalat Al-lntisar 

32 Awthaq ‘Ura Al-lmaan: in Majmu’at Al-Tawhid: 1/160 


20 duidelijk gemaakt worden dat deze daad kufr en shirk is, en dat dit in strijd is met de 
islam. En als het bewijs gegeven is en hij blijft volhouden (dat diegene die deze kufr 
begaat geen kafir is) dan is er geen twijfel mogelijk over zijn kufr . 33 

De tweede: dat hem niet ongelovig verklaren mogelijk het een foute interpretatie is, zoals 
de Ieiders die oordelen met anders dan wat Allah heeft geopenbaard, ook al is hun kufr 
overduidelijk voor degene die de kwestie heeft bestudeerd, er kan waarschijnlijk een 
onduidelijkheid over bestaan bij iemand, diegene wordt geen kafir, behalve na het geven 
van het bewijs en shubha wordt opgeheven en dat hij weet dat het oordeel over Allah 
takfir is. 

De derde: dat takfir op diegene een kwestie van ijtihad en meningsverschillen is, zoals 
over degene die het gebed verlaten heeft en zulke zaken. In deze zaken wordt geen takfir 
gedaan op degene die geen takfir doet en die wordt ook niet tot innovator (mubtadi’) 
verklaard, zolang zijn fundamenten van Ahlu Sunna wa Al-Jama’a zijn. 

[4] Degene die gelooft dat er een betere Leiding is dan die van de Profeet^s^- Of dat het 
oordeel van iemand anders beter is dan die van de Profeet^s^- Zoals diegene die de 
wetten van Taghoet verkiezen boven de Wetten van de Profeet^juL is een ongelovige. 

Onder deze tenietdoener valt ook het oordelen met iets anders dan wat Allah heeft 
neergezonden. Dit komt uitgebreid aan bod in dit boek. Echter is er een nuance: 

De eerste: degene die in de basis met de sharia regeert en geen andere bronnen (van 
wetgeving) heeft, behalve de sharia. En dan oordeelt hij in sommige gevallen met iets 
anders wat ermee in strijd is. 

De tweede: dat hij de sharia vervangt met iets anders zodat hij het sharia oordeel afschaft 
en een ander oordeel in plaats ervoor kiest, zowel in een zaak of meerdere. 

En het verschil tussen beide is dat de eerste kleine kufr is, waar Ibn Abbas over heeft 
gezegd kufr duna kufr en de tweede is grote kufr. 

Ibn AI-Qayyim zei: Het oordelen met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard kan 
zowel grote kufr als kleine kufr zijn, afhankelijk van de situatie van de heerser, als hij 
overtuigd is dat het oordeel van Allah beter is en dat het verplicht is om te oordelen met 
wat Allah heeft geopenbaard en in 1 specifieke gebeurtenis oordeelt met iets anders, dan 
is dat kleine kufr. 34 

Muhammad bin Ibrahim zei: Waarover kufr duna kufr is gezegd, is als hij hij oordeelt met 
iets anders maar weet dat hij zondig is en dat het oordeel van Allah de waarheid is, en dat 
is iemand die dat een of twee keer doet, maar degene die wetten maakt en mensen 


33 Al-Durar Al-Saniyya 1/443 

34 Madarij Al-Salikin 1/336 


21 verplicht om zich eraan te houden dat is een kafir, ook al zegt hij dat het fout is en dat de 
sharia beter is. 35 

*Het is niet noodzakelijk om te weten dat een daad kufr is, om een kafir te worden door 
het verrichten ervan. 

[5] Eenieder die iets haat waarmee de Boodschapper van Allah is gekomen, (zelfs als 
hij wel naar deze Soennah handelt), heeft zijn Islaam tenietgedaan. Dit is volgens de ijmaa 
van alle geleerden en dat is onder andere vermeld in Al-lqna’. Allah de Meest Verhevene 
zegt: 

“Maar degenen die niet geloven, voor hen is er vernietiging en Hij zal hun daden verloren 
Iaten gaan. Dit is omdat zij haten wat Allaah heeft doen nederdalen, dus heeft Hij hun 
daden tenietgedaan.” (Mohammed:8-9) 

Hierin is ook een nuance namelijk: 

Hij haat iets omdat Allah het als wet heeft gemaakt, dat is kufr. 

Hij haat iets niet omdat Allah het als wet heeft gemaakt, maar vanwege zijn 
persoonlijkheid terwijl hij erkent en weet dat het de waarheid is. Allah zegt: De strijd is 
jullie voorgeschreven terwijl jullie het verafschuwen. (AI-Baqara:2i6) 

Zoals iemand die het haat om de zakat te betalen vanwege zijn gierigheid, niet vanwege 
dat Allah het voorgeschreven heeft. 

[6] Eenieder die spot drijft met (ook maar) een enkel aspect van de religie van de 
Boodschappper van Allah of iets van zijn beloning of straf, is een ongelovige. Het 
bewijs is de uitspraak van Allah de Meest Verhevene: 

Zeg: “Was het Allah, en Zijn tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak 
geen excuus; jullie begingen ongeloof nadat jullie geloofden.” (aI-Tawba:65-66) 

Ibn Jarir en anderen hebben vermeld dat Ibn Umar zei: tijdens de slag van Tabuk zei 
iemand: “we hebben niemand met dikkere buiken en leugenachtigere tongen gezien dan 
die quran reciteurs en niemand is Iaffer tijdens de strijd”. Toen zei een andere man tegen 
hem: “je liegt, je bent een munafiq, ik zal het zeker aan de ProfeetXs^ melden”. Dus de 
Profeet^jiL hoorde dat en de Quran werd geopenbaard. Ibn Umar zei: ik zag hem bij het 
paard van de Profeet^s^ huilen en smeken en zeggen: “O boodschapper van Allah, wij 
waren alleen grapjes aan het maken”, en de Profeet^jiL bleef herhalen: “Was het Allaah, 
en Zijn tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten?” 

Ik heb “nadat jullie geloofden” vetgedrukt zodat degenen die beweren dat dit over 
munafiqin gaat, weten dat het ging over moslims van de sahaba die streden tegen de 

35 Fatawi Muhammad bin Ibrahim 12/280 


22 Romeinen met de Profeet^juL en kufr begingen vanwege hun spotten. En hun woorden: 
we waren slechts grapjes aan het maken betekend dat zij niet de intentie hadden om kufr 
te begaan en dat zij ook niet meenden wat zij zeiden, alsnog is dit geen excuus. Allah 
zegt: “maak geen excuus”. 

Spotten is onderverdeeld in twee soorten: 

De eerste: het spotten met iets van het geloof zoals het gebed of de adhan en zulke 
zaken die duidelijke tekenen van de islam zijn, dit is kufr. 

De tweede: het spotten met iemand die de Soennah toepast en de Sharia voIgt. 

A: dat hij met hem spot omdat hij de Soennah toepast en dit spotten met hem is spotten 
met de deen en dat is kufr. 

B: dat hij met hem spot vanwege hem als persoon niet vanwege de symbolen van de 
soennah en de deen die hij voIgt, dat is een zonde en geen kufr. 

Een belangrijke verduidelijking: het is verplicht voor iedere moslim om degenen die 
spotten met het geloof en waarmee de ProfeetX^ is gekomen te bestrijden, zelfs als zij 
de meest dichtbijzijnde personen zijn voor hem, en dat hij niet samen met hun zit. 

Mohammed bin Maslama heeft de jood Ka’b bin al-Ashraf die de Profeet Xy&beledigde, 
vermoord (in opdracht van de Profeet^^)- 36 

Allah zegt: En voorzeker, Hij heeft in zijn boek aan jullie neergezonden dat als jullie horen 
dat de verzen van Allah verloochend worden en bespot, jullie niet met hen (de 
verloochenaars en bespotters) moeten blijven zitten, totdat zij op een ander onderwerp 
overgaan. Voorwaar, (als jullie met hen blijven zitten) dan zullen jullie net als hen zijn. 
Waarlijk, Allah zal de hypocrieten en de ongelovigen alien in de hel verzamelen. (Al- 
Nisaa:i4o) 

*Uit deze Aya hebben de geleerden ook het principe van: tevredenheid met kufr is kufr. 

En Allah zegt: (tegen de Engelen zal gezegd worden:)”VerzameI degenen die onrecht 
pleegden, hun soortgenoten en dat wat zij aanbaden”. (AI-Saffat:22 ) 

[7] Het praktiseren van magie. Hierbij hoort ook, het veroorzaken van een kloof tussen 
een man en vrouw door zijn liefde voor haar om te draaien in haat, of iemand te verleiden 
om hem dingen te Iaten doen die hij niet leuk vind door zwarte magie (Sihr) te gebruiken. 
Iemand die zich met zulke zaken inmengt of er tevreden mee is, valt buiten de Islaam. Het 
bewijs is de uitspraak van Allaah de Meest Verhevene: “Maar geen enkele van deze twee 


36 Al-Bukhari 3/142 nr 2510, Muslim 3/1425 nr: 1801, Abu Dawud 3/87, nr: 2768, Al-Bayhaqi 9/138 nr: 18102, 
Musnad Ahmad 39/505, 4/221 nr239i, Al-Hakim 3/492 nr: 5840,5841, Al-Nasaie 8/35 nr: 8587, Musannaf Abd 
Al-Razzaq Al-San’ani 5/203 nr 9388 

23 leerde iemand (magie) totdat zij zeiden: Zeer zeker, wij zijn een test, pleeg daarom geen 
ongeloof.” (aI-Baqara:i02) 

[8] Het helpen en bijstaan van polythei'sten tegen de Moslims. Het bewijs is de uitspraak 
van Allaah de Meest Verhevene: “Eenieder van onder jullie die hen als een bondgenoot 
neemt is zeker een van hen. Waarlijk, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (al- 
Maida:5i) 

[9] Eenieder die gelooft dat het voor sommige mensen is toegestaan om buiten de 
Sharie'ah van de profeet Mohammed te treden is een ongelovige door het woord 
van Allaah de Meest Verhevene: “Eenieder die een religie anders dan Islaam zoekt, het zal 
niet van hem geaccepteerd worden, en in het hiernamaals zal hij van de verliezers 

zijn.”(Aal-'lmraan:85) 

[10] VoIIedige afwending van de religie van Allaah, door noch zijn voorschriften te 
bestuderen noch er naar te handelen. Het argument is de uitspraak van Allaah de Meest 
Verheven: “En wie verricht een groter kwaad dan hij die door de openbaringen van zijn 
Heer wordt vermaand en zich er van afwendt? Wij zullen vergelding eisen van de 
schuldigen.” (aI-Sajda:22) 

Het maakt geen verschil of al deze (voorgaande) overtredingen gepleegd worden als 
een grap, of dat men serieus is, of uit angst handelt, behalve als het onder dwang 
gedaan wordt. 


24 Enkele zaken van Jahiliyya (zaken van de periode van onwetendheid) 

Uit Masail Al-Jahiliyya van Muhammad bn Abd Al-Wahhab. Een aantal kenmerken van de 
kuffar uit de pre-islamitische tijd. 

-Ze zijn verdeeld in hun deen en hun dunya, ze denken dat dat goed is. TerwijI Allah heeft 
bevolen om niet verdeeld te raken. Allah zegt: En houd jullie alien stevig vast aan het 
koord van Allah en wees niet verdeeld. {Aal Imraan:i03} en Allah zegt: wees niet zoals 
degenen die uit elkaarzijn gegaan en onderling verdeeld raakten, nadat de duidelijke 
bewijzen tot hen waren gekomen. En voor hen is er een geweldige bestraffing. (Aal 
Imraan:i05) 

-Hun geloof is gebouwd op fundamenten waarvan de grootste het “blindelings volgen” 
is. Dit is de allergrootste basis van alle kuffar de eersten en de laatsten van hen. 

Allah zegt: En zo hebben wij voor jou (o Mohammed) geen waarschuwer naar (de 
inwoners van) een stad gestuurd, of degenen die onder hen de (wereldse) gunsten 
volgden, zeiden: “waarlijk, wij troffen onze voorvaderen aan op een godsdienst. En 
waarlijk, wij zullen zeker in hun voetsporen treden. Hij (Mohammed) zei: “zelfs als ik met 
een betere leiding naar jullie kom dan datgene waarop jullie je voorvaderen aantroffen?” 
Zei zeiden: “Voorwaar, wij geloven niet in datgene waarmee jullie zijn gestuurd”. (AI- 
Zukhruf: 23-24) 

En Allah zegt: En wanneer tegen hen wordt gezegd: Volg wat Allah heeft neergezonden, 
zeggen zij: “nee wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen”. Zelfs als 
hun voorvaderen niets begrepen en 00k niet recht geleid waren? (AI-Baqara:i7o) 

En Allah zegt: En wanneer tegen hen wordt gezegd: Volg wat Allah heeft neergezonden, 
zeggen zij: “nee wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen”. Zelfs als 
de satan hen naar de bestraffing van het laaiende vuur uitnodigde? (Luqman:2i) 

En Allah zegt tegen hen: Zeg: “ik vermaan jullie met slechts een zaak, dat jullie voor Allah 
opstaan, in paren en afzonderlijk, en vervolgens nadenken. Jullie metgezel Mohammed 
lijdt niet aan bezetenheid, hij is slechts een waarschuwer voor jullie voor het aanbreken 
van een zware bestraffing. (Saba:46) 

En Allah zegt: Zeg: Volg dat wat door jullie Heer aan jullie is neergezonden, en volg naast 
Hem geen andere helpers. Jullie Iaten je weinig vermanen. (AI-AYaf:3) 

-Een van hun grootste fundamenten is 00k dat ze zichzelf voor de gek houden door de 
meerderheid te volgen en het grootste aantal als argument zien voor de waarheid en ze 
beargumenteren dat iets onwaar is door het kleine aantal volgers dat het heeft. En de 
islam is met het tegenovergestelde hiervan gekomen, op meerdere plaatsen in de 
Quran. 

-Ze beargumenteren dat iets niet waar kan zijn omdat degenen die het volgen zwak zijn. 


25 


Allah zegt: Zij zeiden: “moeten wij in jou geloven, terwijl de allerlaagste (mensen) jou 
volgden? (AI-Shu’ara:iii) 

Allah heeft hierop geantwoord en zegt: Weet Allah niet beter wie degenen zijn die 
dankbaar zijn? (Al-An’aam:53) 

-Het volgen van de corrupte geleerden. 

Allah zegt: O jullie die geloven, veel van de geleerden en monniken nuttigen de 
bezittingen van de mensen onrechtmatig en houden (hen) van de weg van Allah af. En 
kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de weg van Allah uitgeven een 
pijnlijke bestraffing aan. (AI-Tawba:34) 

Allah zegt: Zeg o lieden van het boek, overdrijf niet ten onrechte in jullie religie en volg 
niet de begeerten van een volk dat voorheen zeker afdwaalde en velen heeft doen 
afdwalen, en zij dwaalden van de rechte weg af. (AI-Maida:77) 

Ze excuseren zich voor het niet volgen van de waarheid omdat ze het niet snappen. 

Allah zegt: Zij zeiden :”0 Shu’ayb, wij begrijpen niet veel van wat jij zegt. (Hoed:9i) 

Ze schrijven hun valsheden toe aan de profeten. Allah zegt: Ibrahim was geen jood noch 
een christen. (Aal lmran:67) 

Het oordeel over het heersen met iets anders dan de geopenbaarde wet 
(sharia) 

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat deze zaak gaat om grote kufr en shirk, moge 
Allah ons behoeden. Dit is volgens de ijmaa van alle moslims, zodat je niet denkt dat er 
meningsverschillen over zijn. Het is wel zo dat dit fenomeen pas voor t eerst voorkwam 
in de tijd van de Mongolen die beweerden dat ze ook moslims waren, maar in 
werkelijkheid waren zij dat niet vanwege meerdere redenen. Een van die redenen was dat 
zij oordeelden op basis van hun Grondwet de Yasa die hun koning Djengiz Khan had 
gemaakt. 

In ieder geval hebben de geleerden van de salaf niet heel veel aandacht aan dit 
onderwerp besteedt omdat het nooit voorkwam dat de sharia werd vervangen. De 
mongolen waren de eersten die de sharia hadden veranderd en vervangen in de landen 
van de moslims. Ibn Kathir en Ibn Taymiyya die beiden de Mongolen hebben meegemaakt 
hebben uitgebreid hun situatie beschreven en hun kufr duidelijk gemaakt voor de 
mensen. 

Ten eerste is er een verschil tussen oordelen met iets anders dan de sharia en het zelf 
maken van wetten. Het oordelen met iets anders dan de Sharia is algemener, en het 
maken van wetten is specifieker. Betreft het maken van wetten zijn geen nuances, 

26 


degene die dit doet heeft zichzelf tot Heer gemaakt die concurreert met Allah in zijn 
wetgeving. 

Betreft het oordelen met iets anders dan de geopenbaarde wet zijn er wel nuances, zo is 
er een groot verschil tussen degene die in een specifieke zaak, of in sommige gevallen 
oordeelt met iets anders, volgens zijn begeertes of om andere redenen en tussen degene 
die de sharia heeft vervangen voor andere wetten en die aan mensen oplegt. Het eerste 
(in een specifiek geval oordelen met iets anders dan de sharia) daarover heeft Ibn Abbas 
gezegd: “dat is niet de kufr die jullie denken” en hij zei: Kufr duna Kufr (kufr minder dan 
kufr) oftewel dat is kleine kufr, waardoor men niet buiten de islam treedt. 

Maar het tweede (op een standaard basis heersen met iets anders en de sharia vervangen 
of (deels) afschaffen dat valt niet onder kleine kufr en is zeker grote kufr volgens de 
concensus van alle moslims. Dit leidt er ook toe dat mensen oordelen zoeken bij iets 
anders dan de sharia en zodoende in kufr vervallen. Wallahu I-Musta3an 

Urwa bin Al-Zubayr Ievert over: “Een vrouw had gestolen tijdens de verovering van 
Mekka, toen kwam haar familie naar Usama bin Zayd om hem te vragen om te 
bemiddelen (bij de Profeet^s^), en toen Usama met de ProfeetX^ sprak over haar, 
kleurde het gezicht van de Profeet^siL en hij zei: “praat je met mij over een straf van de 
straffen van Allah?”. Usama zei: “vraag vergeving voor mij O boodschapper van Allah”. 
Toen het avond werd stond de Profeet^yfe op en hield een preek. Hij prees Allah en zei 
vervolgens: “Degenen voor jullie waren omgekomen omdat wanneer een rijke steelde zij 
hem met rust lieten en wanneer een zwakke steelde dan pasten ze de straf toe. Bij 
degene in wiens hand de ziel van Mohammed is: AIs Fatima de dochter van Muhammad 
zou stelen, dan had ik haar hand eraf gehakt”, vervolgens beveelde de Profeet^s^ om de 
vrouw te brengen en haar hand werd eraf gehakt. Daarna heeft ze berouw getoond en is 
ze getrouwd. Aicha zei: “ze kwam vaker dingen vragen als ze wat nodig had, en dan gaf ik 
dat door aan de ProfeetX ^”- 37 

Ibn Mas’ud werd gevraagd over steekpenningen, hij zei: dat is onrechtmatig verkregen 
bezit. Toen werd gevraagd: ook in het oordeel? Toen zei hij: dat is zeker de kufr (dhalika 
huwa al-kufr ). 38 

Sheikh al-islaam Ibn Taymiyyah zei:“En het is bekend onder de noodzakelijkheid van de 
religie en van de moslims en bij de consensus onder alle moslims dat degene die een 
andere wetgeving voIgt dan de wetgeving van Muhammad, dat hij een kafir is. En zijn kufr 


37 Sahih Al-Bukhari 5/151 nr: 4304 

38 Tafsir Ibn Kathir 3/119 


27 is net als de kufr van degene die gelooft in een deel van het boek (de Quran) en ongelovig 
is in het andere deel.” 39 

Hij zei ook: Wanneer iemand iets halal maakt waar overeenstemming over is dat het 
haram is, of iets haram maakt dat halal is waar ijmaa over is of de sharia vervangt waar 
ijmaa over is, dan is diegene een afvallige kafir volgens de overeenstemming van alle 
geleerden . 40 

Ibn Kathir in AI-Bidaya wa l-Nihaya over Djengiz Khan en zijn wetboek de Yasa 

Het begin van de heerschappij van Djengiz Khan was in het jaar 599 (hijri) en zijn oorlog 
tegen Khawarazm Shah was rond het jaar 616. Khawarazmshah stierf in het jaar 617. Toen 
veroverde hij de gebieden en koninkrijken zonder weerstand. En hij stierf in 624 en ze 
deden hem in een doodskist gemaakt van ijzer en bonden hem vast met kettingen en 
hingen hem tussen twee bergen daar. Wat betreft zijn boek de Yasa die bestond uit twee 
volumes en werd geschreven met een dik handschrift en werd gedragen door muilezels. 
En er is vermeld dat iemand een berg beklom en afdaalde en dat een paar keer achter 
elkaar tot hij moe werd en flauwviel en daarna Iiet hij degenen die bij hem waren de 
woorden die hij zegt opschrijven. Als dat werkelijk zo is geweest dan is het duidelijk dat 
de shaytan via zijn tong sprak en de inhoud ervan bepaalde. En Al-Juwayni vermelde dat 
sommige van hun monniken de bergen beklommen in de extreme kou om te bidden en 
toen hoorden ze dat iemand riep: we hebben Djengiz Khan en zijn kinderen de wereld 
Iaten veroveren. Al-Juwayni zei: de priesters van de mongolen geloofden dat en namen 
het blindelings aan. 

Al-Juwayni noemde daarna een wat zaken uit de Yasa, waaronder: dat wie zina pleegt 
gedood wordt, zowel als hij getrouwd of ongetrouwd is. En homos worden gedood. En 
wie opzettelijk liegt wordt gedood. En wie tovenarij beoefent wordt gedood. En wie 
bespioneert wordt gedood. En wie zich bemoeit met een ruzie tussen twee en een van 
beide steunt tegen de ander wordt gedood. En wie in stilstaand water urineert wordt 
gedood. En wie erin zwemt wordt gedood. En wie een gevangene te eten of te drinken 
geeft of hem kleding geeft zonder toestemming van degene die hem gevangen heeft 
genomen, wordt gedood. En wie een gevangene op de vlucht tegen komt en hem niet 
terug brengt, wordt gedood. Degene die eten naar een gevangene gooit of het voor hem 
Iegt wordt gedood, hij moet het van hand tot hand aangeven. En degene die een ander te 
eten geeft moet er eerst zelf van eten, zelfs als dat een prins is. En degene die eet zonder 
de aanwezige mensen te eten te geven wordt gedood. En degene die een dier slacht, 
wordt zelf ook geslacht, hij moet eerst de buik (van het dier) opensnijden en hart met zijn 
handen eruit halen. En dit is in strijd met de geopenbaarde wetten van Allah aan zijn 


39 Al-Fatawa”, Vol. 28/524 

40 Al-Fatawa 3/267 


28 profeten alayhim alsalat walsalam en wie de duidelijke geopenbaarde wet aan de zegel 
der profeten Muhammad bin Abdillah X^verlaat, en oordelen zoekt bij andere wetten, 
zoals de eerdere vervangen wetten (evangelie, thora), die is een kafir geworden. Dus 
wat denk je van diegene die een oordeel zoekt bij de Yasa en er de voorkeur aan geeft? 
Wie dat doet is een kafir volgens de ijmaa van de moslims. 

Allah zegt in surat AI-Maida: Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) 
onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is 
(van de Eenheid van Allah)? (Quran 5:50) 

En Allah iJ^zegt in surat AI-Nisaa: Maar nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven totdat zij 
jou (o Mohammed) tussen hen Iaten oordelen over hun geschillen, en vervolgens geen 
enkele vorm van weerstand in zichzelf ondervinden tegen datgene wat jij oordeelt en zij 
zich (daaraan) volledig overgeven. (Quran 4:65) 

En enkele van hun gewoontes zijn: de volledige gehoorzaamheid aan de Ieider, en dat ze 
hun mooiste maagden aan hem aanbieden zodat hij voor zichzelf en zijn hofhouding kan 
kiezen wie hij wil van hun. En ze spreken de koning aan met zijn naam. En wie Iangs 
mensen komt die aan het eten zijn heeft het recht om mee te eten zonder toestemming 
te vragen. En ze wassen hun kleren niet tot het duidelijk zichtbaar is dat ze vies zijn. En ze 
Iaten al het bovenstaande van misdaden en straffen niet over aan geleerden. En ze raken 
het bezit van een overledene niet aan (geen erfenis). 

En Al-Juwayni heeft een heleboel overleveringen en goede eigenschappen van djengis 
khan genoemd en dingen die hij deed voor zijn mensen, waar zijn verstand hem toe heeft 
aangezet. Ook al was hij een mushrik, hij aanbad anderen naast Allah, en hij heeft zon 
groot aantal mensen vermoord dat alleen degene die hun geschapen heeft het aantal 
kent, maar het begin van zijn veroveringen was vanuit khawarazm shah. Namelijk toen 
Djengis Khan handelaars stuurde met koopwaar naar Iran toen heeft de gouverneur van 
khawarazm shah hun vermoord en al hun koopwaar afgepakt. Toen stuurde Djengis Khan 
naar Khawarazm Shah om hem te ondervragen over of wat er is gebeurd, gebeurde met 
zijn goedkeuring of dat hij er niets van af wist. Hij schreef onder andere: het is algemeen 
bekend onder koningen dat handelaars niet vermoord worden want ze zorgen ervoor dat 
gebieden tot bloei komen en zij dragen en brengen geschenken en kostbaarheden naar 
koningen. En deze handelaren volgden uw religie en uw plaatsvervanger heeft hun 
vermoord. AIs dit is gebeurd door een bevel dat u bevolen heeft, dan komen wij om hun 
te bloed wreken, en anders dan moet u dit afkeuren en wraak nemen op uw 
plaatsvervanger. 

Toen Khawarazm Shah dit hoorde van de boodschapper van Djengiz Khan had hij geen 
ander antwoord dan de boodschapper onthoofden en dat was een slecht plan. Het 
nieuws verspreidde zich en toen Djengiz Khan dit hoorde, bereidde hij zich voor op oorlog 
tegen Khawarazm Shah en veroverde zijn land. En er gebeurden met de Iotsbestemming 


29 van Allah zaken, waarover je zou zeggen dat je nooit iets dat vreemder en afschuwelijker 
is, hebt gehoord . 41 

Ibn Kathir zegt in zijn Tafsir over Surat Al-Maida:50 

Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het 
oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de Eenheid van Allah)? 

Ibn Abbas Ievert over dat Ka3b bn Asad en Ibn Soloeba en Abd Allah bn Soriya en Shas bn 
Qays tegen eikaar zeiden: we gaan naar Mohammed, misschien dat we hem kunnen 
misieiden in zijn geioof. Ze zeiden: O Mohammed wij zijn joodse geleerden en hun 
notabeien en ieiders, en ais wij jou voigen dan zuiien de joden ons volgen en ze zuiien ons 
niet tegengaan, en er is een conflict tussen ons en ons volk en we zoeken een oordeel bij 
U dat u ons gelijk geeft tegen hun en dan zuiien we voor u mosiim worden en u geloven. 
Dus weigerde de Profeet^s^ dat en toen openbaarde Allah: En oordeel (O Mohammed) 
tussen hen met dat wat Allah heeft neergezonden en volg hun begeerten niet. En wees 
op je hoede voor hen dat zij jou niet afhouden van een deei dat Allah aan jou heeft 
neergezonden. AI-Maida:49 tot zijn woorden: Wensen zij dan het oordeel van (de dagen 
van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat 
overtuigd is (van de Eenheid van Allah)? (AI-Maida 50) 

Hier in dit vers keurt Allah het af dat iemand buiten het oordeel van de duideiijke Sharia 
gaat, waar ai het goede zich in bevindt. Waarin ai het siechte wordt verboden. Diegene 
die naar iets anders neigt van meningen en begeerten en termen die bedacht zijn door 
mannen zonder bewijs uit de sharia van Allah, zoais de mensen van jahiiiyya (pre- 
islamitische tijd) oordeelden met dwaiingen en onwetendheid 

Net zoais de Tataren oordelen met koninkiijke wetten van hun koning Djengiz Khan die de 
Yasiq voor hun heeft gemaakt. Dat bestaat uit een boek boek gebaseeerd op oordelen 
die hij heeft genomen van verschiiiende bronnen, zoais van het jodendom en 
Christendom en een beetje van de sharia van de isiam en er zijn veei wetten in die hij zeif 
heeft bedacht volgens zijn visie en begeertes. Dit werd een gevolgde grondwet bij zijn 
nakomeiingen ze oordelen iiever volgens deze wetten dan volgens de Quran en de 
Soennah van de Profeet^s^- En wie dat doet van hun, is een kafir die bestreden moet 
worden. Tot hij terugkeert naar het oordeel van Allah en zijn ProfeetAiu:. Zodat er geen 
oordeel bij iets anders wordt gezocht, in een kleine of grote zaak. 

Sulayman bin Sahman zei: “fitna is kufr, ai zouden de bewoners van het platteland en de 
stedelingen tegen eikaar strijden tot ze beiden uitgeroeid zijn dan is dat minder erg dan 
dat ze een taghoet aansteiien die heerst met iets anders dan de sharia van Allah ”. 42 


41 Al-Bidaya wa Al-Nihaya deel 13 p.118-121 

42 Al-Durar Al-Saniyya 8/275 


30 Fatwa van Shaykh Muhammad bn Ibrahim 

Vraag: is het verplicht om hij'ra te doen uit het moslim land waar geregeerd wordt met 
menselijke wetten? (Al-Qanun) 

Antwoord: het land waar geregeerd wordt met de Qanun is geen land van islam, hij'ra 
eruit is verplicht, en dat geldt ook als afgoderij zichtbaar is zonder dat iemand het afkeurt 
of het veranderd. Dan is hij'ra verplicht. Want kufr is afhankelijk van de verspreiding en 
zichtbaarheid ervan. Dit is een land van kufr. Maar als slechts enkele personen oordelen 
met andere wetten dan die van Allah of er zijn weinig kufriyyat die niet zichtbaar zijn dan 
is het een land van islam. 

En misschien zeg je: wat als degene die met de qanun regeert zegt: ik geloof dat het 
ongeldig is. Dat heeft geen invloed. Het is het verlaten van de shar3. Net als dat iemand 
zegt: ik aanbid afgoden, maar ik geloof dat het ongeldig is. En als iemand in staat is om 
hij'ra te doen uit het land waar de qanun wordt toegepast dan is dat verplicht. 

Vraag: Als de bevolking van een land prostitutie niet verbieden? Is dat een land van kufr? 
Of niet? 

Antwoord: dat is geen kufr, behalve als ze het halal verklaren. Het is een geweldige grote 
zonde. Hij'ra is verplicht uit zo'n land en ze moeten bevochten worden tot ze daarmee 
ophouden . 43 

Al Hafiz ibn Kathier zei: 

“Degene die de duidelijke shari’ah verlaat, dat is geopenbaard aan (de Profeet^s^) 
Muhammad ibn Abdillah, de zegel der profeten, en het oordeel neemt van de 
wetgevingen van ongeloof die zijn opgeheven, diegene is dan ongelovig. Hoe zit het dan 
met degene die het oordeel zoekt van de “Yaasiq” (de wetgeving van de tartaren die de 
shari’ah hebben gemixt met zelfgemaakte wetten) en dat ervoor neemt?! Degene die dat 
doet, heeft ongeloof gepleegd volgens de consensus onder de moslims ” 44 

‘Abdul-‘ Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz zei: 

“Er zit geen Imaan in degene die gelooft dat de wetten van de mensen en hun meningen 
beter zijn dan het oordeel van Allah en zijn boodschapperX^ of (diegenen die zeggen) 
dat ze gelijk zijn eraan of dat ze erop lijken of degene die het verlaat of vervangt met 
zelfgemaakte wetten en instellingen die zijn verzonnen door de mensen, zelfs als diegene 
gelooft dat de wetgeving van Allah allesomvattender zijn en rechtvaardiger .” 45 

Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymien zei: 


43 Fatawi Muhammad bin Ibrahim Aal Al-Shaykh 

44 Al-Bidayah wa Nihayah”, Vol. 13/119 

45 Risalat Wujub Tah'kim Shari'at Allah 1 p. 39, en zie ook: "Risaalat Tah'kim Al-Qawanin" 


31 “De eerste vorm is wanneer het oordeel van Allah is weggenomen en vervangen door 
een ander tyranniek oordeel, zodat het oordeel van de shari’ah is weggehaald tussen de 
mensen en diegene dan in plaats daarvan een ander oordeel plaatst van de verzinselen 
van de mensen en ze de wetten van de shari’ah verwijderen wat betreft de Mu’amalah 
(algemene gewoontes tussen de mensen) en ze in plaats daarvan zelfgemaakte wetten 
plaatsen en dit is zonder twijfel istibdaal (vervanging) van de shari’ah van Allahu 
subhaanahu wa ta’aalaa, met iets anders. 

En dit is ongeloof dat iemand buiten de oevers van de islaam zet, omdat deze persoon 
zichzelf op de positie van de schepper zet, omdat hij dingen toestaat voor de dienaren 
van Allah waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven en dat is shirk in zijn (Allah’s) 
woorden: 

“Of hebben zij partners (met Allah), die voor hen hebben toegestaan in de religie, wat 
niet voor hen is toegestaan (door Allah)... ” (surat al-Shura 42:21)” 46 

Sheikh Muhammad Naasiruddin al-Albaanie: 

Hij zei in een van zijn vroegere opgenomen lessen waarin hij een discussie aan het 
beschrijven was die hij had met iemand over de takfir van Mustafa Ataturk, de secularist 
die de grondwet van Turkije van de hanafie wetgeving omruilde voor de zelfgemaakte 
wetten: 

“Ik maakte hem (zijn tegenstander) duidelijk dat de moslims geen takfir deden op Ataturk 
die een moslim was. Nee. (Ze deden dat) op het moment dat hij zichzelf van de islam 
vrijsprak toen hij op de moslims een ander wetgeving implementeerde dan de wetgeving 
van de Islaam en daar kwam het voorbeeld vandaan van het gelijktrekken tussen 
vrouwen en mannen, maar Allah zegt volgens ons, “En voor de man is hetzelfde deel als 
twee vrouwen” en hij heeft de Qobah (een Turkse hoed) verplicht gesteld voor de Turkse 
massa.” 47 

Shaykh Muhammad al-Amien ash-Shanqietie zei: 

“En met deze hemelse texten die we hebben genoemd, is het duidelijk geworden dat 
degene die zelfgemaakte wetten voIgt, welke de shaytaan toegestaan heeft verklaard op 
de tongen van zijn Awliyaa en welke tegenstrijdig zijn aan datgene dat Allah jala wa ‘alaa 
heeft toegestaan op de tongen van zijn profeten ‘3alayhim assalaamu ajma’ien dat er 
niemand twijfelt aan hen ongeloof en hun shirk, behalve van degenen bij wie Allah hun 
zicht heeft ontnomen en hen heeft verblind voor het licht van de openbaring zoals ze 


46 Fiqh Al-ibadat p.6o 

47 Fatawa Al-Shaykh al-Albaanee wa-Muqaranatihah bi Fatawaa Al-'Ulama p. 263 

48 Adwa Al-Bayaan 4/ 82-85 


32 Sheikh Saalih al-Fawzaan zei: 


“Degene die het oordeels neemt van iets anders dan de wetgeving van Allah van welke 
instelling dan ook of de zelfgemaakte wetten, heeft dan degene die deze wetten heeft 
ingebracht en degene die ermee regeert genomen als partners naast Allah in zijn 
wetgeving. Allah zegt: 

“Of hebben zij partners (met Allah), die voor hen hebben toegestaan in de religie, wat 
niet voor hen is toegestaan (door Allah)... ” (surat Al-Shura 42:21) 

En hij zei: “En als jullie hen gehoorzamen, dan zijn jullie Mushrikien.” 

En dan ook nadat dat AI-Hafiz ibn Katheer heeft geschreven wat betreft de Tartaren en 
AI-Yaasiq, zei hij: “En het voorbeeld van de wetgeving dat hij heeft genoemd van de 
Tartaren en waarmee hij oordeelde met ongeloof, welke i.p.v. de islamitische wetgeving 
werden gezet, zijn de zelfgemaakte wetten, die in onze tijd zijn gevestigd als bronnen van 
wetten in vele Ianden en de islamitische wetgeving werd genegeerd in hun voordeel 
behalve in hetgeen wat ze noemen “persoonlijke zaken”. 49 50 

‘Alaamah Muhammad ibn Ibraahiem Aal-ash-Sheikh zei: 

"... De vijfde en dat is de grootste en meest allesomvattende en duidelijkste tegenstelling 
van de sharia en standvastigheid in het gezicht van haar wetten en beledigend tegenover 
Allah en zijn boodschapperXs^ en tegenstrijdig met de rechtszalen van de sharia in haar 
bronnen en aftakkingen en soorten en verschijningen en oordelen en uitvoering en haar 
referenties en gebruiken. Dus net als de rechtszalen van de shari’ah, waar er referenties 
zijn, die allemaal terugkeren naar het boek van Allah en de sunnah van zijn 
boodschappen, hebben deze rechtszalen ook referenties die wetten zijn die zijn 
samengesteld vanuit vele wetgevingen en wetten net als de wetten van Frankrijk, 
Amerika en Engeland en andere wetten van de Madhaahib van sommige van de 
innovators die claimen onder de sharia te vallen. 

Deze rechtszalen opereren volledig met overeenstemming van de islaam, mensen 
betreden het achter elkaar, hun leiders oordelen over hen met datgeen dat tegenstrijdig 
is aan de Sunnah en het boek met de regels van die wet en ze leggen hen dat op en staan 
het toe voor hen. 

Watvoor ongeloof is er nog erger dan deze ongeloof en welke teniet doener van de 
shahadah van Muhammadar rasoelu Allah is er erger dan deze teniet doener? 51 

Imam Ahmad Shaakir zei: 


49 Al-lrshad ila Sahih Al-i’tiqad 1/ 72. 

50 Al-lrshad ila Sahih Al-i’tiqad 1/74 


51 Tah'kim Al-Qawanin 


33 “De zaken betreffende deze gefabriceerde wetten is net zo duidelijk als het licht van de 
zon. Het is duidelijk ongeloof en hier zit geen verberging in en er is geen enkel excuus 
voor elke persoon die zichzelf toeschrijft aan de islam, wie diegene ook mag zijn, om 
volgens dat te handelen of toe te staan. Dus elke persoon zou waakzaam moeten zijn en 
elke persoon is verantwoordelijk voro zichzelf. Dus de geleerden zouden de waarheid 
duidelijk moeten maken en hen vertellen wat ze zijn geboden zonder ook maar iets te 
verbergen .” 52 

Imaam Ibn Jarier At-Tabarie zei: 

“Hij (Allahu ta’aalaa) zegt, degene het oordeel van Allah verbergt, welke hij in zijn boek 
heeft geopenbaard en het als een wet voor zijn dienaren heeft gemaakt. Dus als iemand 
regeert met iets anders dan dat, zoals het oordeel van de joden wat betreft getrouwde 
overspelplegers door de schuldigen zweepslagen te geven en hun gezichten zwart 
maken en het oordeel van hen stenigen te verbergen en zoals hun oordeel over sommige 
van hun doden met volledig bloedgeld en sommige met de helft van het bloedgeld. 

Wat betreft de nobele mensen, zij zouden qisaas toepassen, maar de burger zou alleen 
bloedgeld krijgen, maar Allah heeft hen alien gelijk gemaakt in de Thora: ... zo zijn de 
ongelovigen. Zij zijn degenen die de waarheid verbergen, welke zij hadden om het te 
verduidelijken en zij verborgen het voor de mensen en zij lieten iets anders aan de 
mensen zien en zij oordeelden volgens dat (het veranderde oordeel) vanwege het geld 
dat ze van hen hebben gepakt (Wat al-Tabarie hier bedoeld is dat hij dit vers ziet als 
algemeen voor iedereen die doet wat de joden deden en hij gebruikt deze ayah als bewijs 
als kufr akbar voor een ieder die doet wat zij deden .) 53 

Shaikh Ibn Qasim zei: 

Net als degene die regeert met de wetten van de Jahiliyyah en de international wetten, 
zelfs degene die regeert met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard, of hij nou met 
de wetten regeert of met iets dat is verzonnen dat niet van de shari’ah komt of dat is 
bevestigd in het oordeel, dan is diegene een Taghut van de grootste Tawaghiet .” 54 

Shaikh Hamad Ibn 'Atiq an-Najdi zei: “Betreft het nemen van het oordeels van iets anders 
dan het boek van Allah en de sunnah van zijn boodschapperX^ •” En hij noemt in zijn 
fatwa de tafsir van Ibn Kathier over de Ayah: “Is het het oordeel van de Jahiliyyah dat ze 
wensen?” die we eerder hebben genoemd. Vervolgens zei hij “En dit is wat de gewone 
mensen onder de bedoei'enen en degenen net als hen in vielen wat betreft het nemen 
van het oordeel naar de gewoonte van hun voorvaderen en datgene wat hun voorouders 
hebben neergezet van de voorgaande gewoontes, die ze bestempelen als “de shari’ah 
van riefawah” ze plaatsen dat voor het boek van Allah en de sunnah van zijn 
boodschapperXs^ • Dus wie dat ook doet, diegene is dan een kafir en het is verplicht om 


52 ‘Umdat At-Tafsir Mukhtasar Tafsir Ibn Katheer van Ahmad Shakir 4/ 173-174 

53 Tafsir Al-Tabari 4/ 592 

54 Uit zijn commentaar op "Al-Usul al-Thalatha p. 96 


34 hem te bestrijden totdat hij terugkeert naar het oordeel van Allah en zijn boodschapper 

«dJi,jL? tf 55 

A I 1 1 i g dll C • 

'Abdul-Lateef Ibn 'Abdur-Rahmaan (Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhaab zijn klein- 
kleinzoon): 

Wanneer hij werd gevraagd over waarmee de bedoeYenen oordelen gebaseerd op de 
verzinselen van hun vaders en grootvaders. “Bestempelen wij hen als kuffar, nadat het 
hen is verduideiijkt (dat het niet is toegestaan en er vervolgens mee doorgaan)?” 

Dus hij antwoordde, “Wie het oordeel neemt van iets anders dan het boek van Allah en 
de sunnah van zijn boodschappen, nadat het hem is duideiijk gemaakt (dat het niet is 
toegestaan), dan is diegene een Kaafir. 

Hij, Allahu ta’aalaa zegt: 

“En wie niet oordeelt met hetgeen dat Allah heeft neergezonden, zij zijn dan de 
ongelovigen.” 

En er zijn velen van zuike ayaat.” 56 

'Abdur-Rahmaan Ibn Hasan zei: 

“Dus het is hiermee duideiijk geworden dat de Ayah (9:12) bewijst dat degene die 
iets/iemand anders gehoorzaamd dan Allah en zijn boodschapper^^ en zich afwendt 
van het nemen van het boek en de sunnah, wat betreft het haiai maken wat Allah haram 
heeft gemaakt of haram maken wat Allah haiai heeft gemaakt of hem gehoorzaamt in de 
ongehoorzaamheid jegens Allah en hem voIgt in datgeen waar Allah geen toestemming 
voor heft gegeven, dan heft hij hem genomen als een heer en hem een partner met Allah 
heft gemaakten dat is tegenstrijdig met de tawheed die de reiigie van Allah vormt die de 
woorden van ikhlaas: la iiaaha ilia Allah aangeven. 

Dit is omdat de iiaah hetgeen is dat wordt aanbeden en Allah d*> heeft hun 
gehoorzaamheid een aanbidding jegens hem en Hij heeft hen Coden genoemd 

Zoals Allahu ifezegt: 

“En hij beveelt juiiie niet om de engeien en profeten als goden te nemen...” 

Met andere woorden, “...als partners met Allah in zijn aanbidding... ” 

“Beveelt hij juiiie de kufr te betreden nadat juiiie mosiims zijn geworden? 

En dit is de shirk, omdat aiies dat wordt aanbeden een heer is en aiies wat wordt 
gehoorzaamd en gevoigt wat betreft anders dan wat Allah en zijn boodschapper^^ 


55 Majmu'at Al-Tawhid p.412 

56 Al-Dur'ar Al-Saniyyah fi Al-Ajwiba Al-Najdiyyah 8/ 231 


35 hebben toegestaan, dan is hij genomen door de volger als een heer en iets dat aanbeden 
word. 

Ibn Hazm zegt over de tafsir van de woorden van Allah: Het uitstellen (van een heilige 
maand) is slechts een toename van het ongeloof. (9:37): Volgens de regels van de taal 
waarin de Quran is geopenbaard is een toename van iets, nooit iets anders dan hetzelfde, 
niet iets anders, dus het klopt dat het uitstellen (van een heilige maand) kufr is en dit is 
een daad van de daden en het is het halal maken wat Allah haram heeft gemaakt. 57 

Ibn Taymiyya zei in Al-Siyasa AI-Shar3iyya: Zondes zijn een oorzaak voor minder 
Ievensvoorzieningen en angst voor de vijand, zoals de Quran en Soennah bewijzen, want 
wanneer de hudud (islamitische lijfstraffen) worden toegepast, dan wordt de 
gehoorzaamheid aan Allah zichtbaar, en worden de zondes minder, en dan krijgen de 
moslims de overwinning en meer Ievensvoorzieningen. 

Ayat over tawhid van Allah in zijn heerschappij en oordeel. 

Allah zegt: “Het oordeel is alleen aan Allah. Hij heeft bevolen dat jullie alleen hem 
aanbidden. Dat is de rechte godsdienst, maar de meeste mensen weten niet”. (Yusuf:4o) 

Allah zegt: “Of hebben zij partners (met Allah), die voor hen hebben toegestaan in de 
religie, wat niet voor hen is toegestaan door Allah” (Al-Shura 42:21) 

Allah zegt: “En wie niet oordeelt met hetgeen dat Allah heeft neergezonden, zij zijn de 
ongelovigen.” (AI-Maida:44) 

Allah zegt: Waarlijk, degenen die niet in Allah en Zijn boodschappers geloven en een 
onderscheid willen maken tussen Allah en Zijn boodschappers en zeggen: wij geloven in 
sommige en verloochenen sommige, en daarin een tussenweg willen nemen. Zij zijn de 
ware ongelovigen. En wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing 
voorbereid. (Al-Nisaa 4:150-151) 

Allah zegt: En oordeel (O Mohammed) tussen hen met dat wat Allah heeft neergezonden 
en volg hun begeerten niet. En wees op je hoede voor hen dat zij jou niet afhouden van 
een deel dat Allah aan jou heeft neergezonden. (AI-Maida:49) 

Allah zegt: “En als jullie hen gehoorzamen, dan zijn jullie Mushrikien”. (AI-An’am:i2i) 

Allah zegt: Waarlijk, degenen die (de waarheid) hun rug toekeren nadat de leiding voor 
hen duidelijk is geworden, de satan heeft het (d.w.z hun wandaden) schoonschijnend 
voor hen gemaakt, en hij gaf hun valse hoop. Dat is omdat zij tegen degenen die 
verafschuwen wat Allah heeft neergezonden zeiden: “wij zullen jullie gehoorzamen in 
een deel van de zaak.” En Allah kent hun geheimen. (Muhammad:25-26) 


57 Al-Fasl 3/245 


36 Allah zegt: Weet dat de schepping en het bevel alleen aan Hem toebehoren. Cezegend is 
Allah, de Heer van de wereldbewoners (het bevel oftewel: Zijn boek en Zijn oordeel). (Al- 
A’raf:54) 

Allah zegt: En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en 
zijn Profeet een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken 
in hun zaak. En wie Allah en zijn ProfeetXjfe ongehoorzaam is, is zeker afgedwaald. (Al- 
Ahzaab: 36) 

Allah zegt: “Heb jij diegenen niet gezien die beweren te geloven in wat aan jou is 
neergezonden en wat voor jou is neergezonden? Zij willen dat de Taghoet over hun 
(geschillen) oordeelt. En voorzeker, zij zijn opgedragen om er niet in te geloven. Maar 
satan wil hen ver doen afdwalen”. (AI-Nisaa:6o) 

Allah zegt: “En datgene waarover jullie (van mening) verschillen, het oordeel daarover is 
aan Allah alleen. Dat is Allah, mijn Heer, in Hem stel ik mijn vertrouwen en tot hem keer ik 
berouwvol terug. (AI-Shura:io) 

Allah zegt: “En als jullie over iets redetwisten (met elkaar), voer het dan terug naar Allah 
en zijn boodschapper als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de laatste dag geloven” (AI- 
Nisaa:59) 

Allah zegt: Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er 
beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de Eenheid van Allah)? 
(AI-Maida:5o) 

Allah zegt: Maar nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven totdat zij jou (o Mohammed) 
tussen hen laten oordelen over hun geschillen, en vervolgens geen enkele vorm van 
weerstand in zichzelf ondervinden tegen datgene wat jij oordeelt en zij zich (daaraan) 
volledig overgeven. (AI-Nisaa:65) 

Allah zegt: Het uitstellen (van een heilige maand) is slechts een toename van het 
ongeloof. (AI-Tawba:37) 

Shirk in gehoorzaamheid 

Allah zegt: Zij hebben hun geleerden en monniken tot heren genomen naast Allah. (Al- 
Tawba:3i) 

In zijn tafsir citeert Al-Tabari de hadith van Adi bin Hatim die is vermeld door Ahmad en 
Tirmidhi en anderen: “Nadat de Profeet^juL bovenstaande vers had gereciteerd zei Adi 
bin Hatim: O boodschapper van Allah, zij aanbidden hen niet! De ProfeetXjfe zei: Dat 
doen zij zeker wel. Zij (de geleerden) maakten het toegestane verboden en het 
verbodene toegestaan, en zij (de joden en christenen) volgden hen. En dat is het 
aanbidden van hen (het aanbidden van de geleerden).” 


37 Aba Battin heeft hierover gezegd: Allah veroordeelde ze en noemde ze Mushrikeen 
ondanks dat zij niet wisten dat die daad van hun aanbidding van hen (geleerden en 
monniken) was. Dus zij werden niet geexcuseerd voor onwetendheid .” 58 

Ibn Taymiyya zegt: en diegenen die hun geleerden en monniken als Heren hadden 
genomen- omdat ze hen gehoorzaamden in het halal maken van wat Allah haram heeft 
gemaakt en het haram maken van wat Allah halal heeft gemaakt- zijn twee soorten: 

De eerste: dat ze weten dat ze de wet van Allah vervangen hebben en ze volgen hen in 
het vervangen ervan, en geloven in het halal maken van wat Allah haram heeft gemaakt 
en het haram maken van wat Allah halal heeft gemaakt, in navolging van hun Ieiders, 
hoewel zij handelen in strijd met de deen van de profeten. Dan is dat kufr. En Allah en zijn 
ProfeetXsiL hebben het shirk genoemd, hoewel ze niet voor hun bidden en voor hun 
knielen, want degene die iemand voIgt in iets dat in strijd is met de religie-terwijl hij weet 
dat het in strijd is met de religie- en gelooft wat diegene zegt zonder wat Allah en zijn 
Profeet^jiL hebben gezegd die is een mushrik net als diegenen. 

De tweede: Dat ze geloven dat wat haram is, haram is. En wat halal is, halal is. Maar dat ze 
hen volgen in een zonde zoals de moslim een zonde begaat waarvan hij weet dat het 
haram is. Die krijgen hetzelfde oordeel als diegenen net als hun van de mensen van 
zondes . 59 


58 Al-Durar Al-Saniyyah (10/393-394) 

59 Majmu Al-Fatawa 7/70 


38 Het oordeel over landen 

Allah zegt: En zo hebben mij voor iedere Profeet vijanden aangesteld: satans van onder 
de mensen en de djinn. (AI-An’aam: 12) 

En Allah zegt: Waarlijk, de ongelovigen zijn duidelijke vijanden voor jullie. Al-Nisa: 101 

En Allah zegt: En zo hebben wij voor iedere Profeet vijanden aangesteld onder de 
misdadigers. Maar jouw Heer voistaat ais Leider en Helper. (AI-Furqan: 31) 

Door de voortdurende vijandigheid tussen de twee partijen probeerden de kuffar met 
aiies wat ze hadden aan kracht en overmacht tegen de mosiims om hun kwaad aan te 
doen en hun van hun reiigie af te houden en van de da’wa van de ProfeetXjuL Dus heeft 
Allah de Profeet/f,;^ om van Mekka -het land van kufr- waar de kuffar het voor het 
zeggen hebben naar Medina te emigreren waar mensen met kracht en macht in hem 
geloofden (De Arabische stammen de 'Aws en de Khazraj, zij worden AI-Ansar genoemd). 
Zij hadden trouw aan hem gezworen om de islam te steunen - de ooriogseed- tegen de 
hele schepping de Arabieren en de niet-Arabieren. Toen kwamen de mosiims naar Medina 
en hadden zij een eigen staat waarin ze anders ieefden dan anderen, en dat naar hen 
vernoemd was, en het was verpiicht voor iedere mosiim om hier naartoe te emigreren 
omdat het een land van islam was geworden (dar islam). 

Allah zegt: “Waarlijk, degenen van wie de zielen door de engeien worden weggenomen, 
en die zichzeif onrecht hebben aangedaan, zij (d.w.z de engeien) zuiien zeggen: “in weike 
toestand verkeerden jullie?” Zij zuiien antwoorden: “wij werden vanwege onze zwakte op 
aarde onderdrukt.” Zij (de engeien) zuiien zeggen: “Was de aarde van Allah dan niet ruim 
genoeg voor jullie om daarop te emigreren?” Hun verblijfplaats zal de hei zijn. En dat is 
een slechte eindbestemming. (AI-Nisaa:97) 6 ° 

En de Profeet^^ heeft gezegd: Allah accepteert de daden van een mushrik niet nadat hij 
mosiim is geworden behaive ais hij de mushrikin veriaat 61 

En hij zei: wie zich mengt met een mushrik en samen met hem woont, die is net ais hem. 62 

Abu Dawud heeft deze hadith vermeld in het hoofdstuk met de titei “Over het wonen in 
een land van shirk, is dat toegestaan voor een mosiim?” 

En hij zei: Woon niet bij de mushrikin en meng jullie niet onder hen, want wie bij hun 
woont of zich onder hun mengt, die is een van hun. 63 


60 Deze Aya ging over enkele mosiims die in Mekka waren gebleven en tijdens Badr gedwongen werden om 
mee te komen met de mushrikin en vervolgens gedood werden. Zie de boeken van Tafsir en Sira van ibn 
Hisham 1/641 

61 Al-Mustadrak van Al-Hakim 4/643, Al-Nasaie Al-Kubra 2/43, ibn Majah 2/848, Ahmad 5/4. 

62 Abu Dawud 3/93, Al-Mu’jam Al-Kabir van Tabarani 7/251. 

63 Al-Mustadrak 2/154, Al-Bayhaqi Al-Kubra 9/142, Al-Mu’jam Al-Kabir 7/217, Al-Tirmidhi 4/155 


39 


En hij zei: Ik ben vrij van elke moslim die tussen de mushrikin woont. Ze zeiden waarom O 
rasul Allah? Hij zei: ze horen elkaars kampvuren niet te zien. 64 

En hij zei: Hijra zal niet ophouden tot Tawba ophoudt, en Tawba houdt pas op als de zon 
uit het westen opkomt . 65 

En hij zei: Hijra zal niet ophouden zolang de kuffar bevochten worden . 66 
En hij zei: “En wie een volk imiteert, die behoort tot hen.” 67 

Wat wordt bedoeld met Dar Al-lslam? 

Ibn AI-Qayyim zei: De meeste geleerden hebben gezegd dat Dar Al-lslam het land is waar 
de moslims wonen en wat geregeerd wordt door de wetten van de islam, en wat niet 
geregeerd wordt door de wetten van de islam, is geen Dar Islam, zelfs als het eraan 
grenst. AI-Taif ligt naast Mekka maar het werd geen land van islam met de verovering van 
Mekka . 68 

Wat wordt bedoeld met Dar Al-Kufr? 

De Qadi Abu Ya’la de Hanbali zei: Elk land waarin de wetten van kufr worden toegepast 
en niet de wetten van de islam, dat is land van Kufr . 69 

Sulayman bin Sahman zei: over de defnitie van een land van kufr: De hanbalis en anderen 
hebben het land van kufr gedefinieerd als een land dat wordt geregeerd met wetten van 
kufr en niet wordt geregeerd met de wetten van islam . 70 

De omschrijving van een land als dar islam of dar kufr is niet permanent. 

Ibn Taymiyya zei: Dat een land een land van kufr is of een land van islam, of imaan, of een 
land van vrede of van oorlog 71 , of een land van gehoorzaamheid of van zondes, of het 
land van de gelovigen of de verdorvenen. Dat zijn variabele beschrijvingen, geen 
permanente, het land kan van de ene omschrijving veranderen naar een andere, net zoals 
een persoon kan veranderen van kufr naar imaan en andersom . 72 


64 Al-Tirmidhi 4/155, Abu Dawud 3/45, Al-Nasaie Al-Kubra 4/229, Al-Bayhaqi Al-Kubra 8/131 en 9/142, Al-Mu’jam 
Al-Kabir 4/114. Hadith is Sahih 

65 Al-Darimi 2/312, Al-Bayhaqi Al-Kubra 9/17, Abu Dawud 3/3, Al-Bazzar 3/263, Ahmad 4/99, Al-Mu’jam AlKabir 
19/387. Hadith is Sahih 

66 Ibn Hibban 11/207, Al-Bayhaqi Al-Kubra 9/17, Al-Nasaie Al-Kubra 4/427 en 5/216, Al-Mu’jam Al-Awsat 1/29, 
Ahmad 1/192, 5/270 

67 Musnad Ahmad 9/123 nr 5114. Hadith is Sahih 

68 Ahkam Ahl Al-Dhimma 2/728 

69 Al-Mu’tamid fi usul al-Din p.276 

70 Kashf Al-awham wa Al-iltibas p.94 

71 Dit zijn synoniemen: dar kufr=dar harb 
72 Al-Fatawa 27/45 en zie 00k 18/282-284 en 27/143-144. 


40 Ibn Qudama AI-Maqdisi zei: Wanneer de bewoners van een land afvallig worden en hun 
wetten worden toegepast dan wordt hun land een land van oorlog. Dan worden hun 
bezittingen als oorlogsbuit genomen en worden hun kinderen na de afvalligheid als 
slaven genomen en het is verplicht voor de imam om tegen hen te strijden, want Abu 
Bakr Al-Siddiq en de metgezellen hebben gevochten tegen de afvaiiigen. 

En omdat Allah bevoien heeft om de ongelovigen te bevechten op meerdere plaatsen in 
de Quran en zij (de afvaiiigen) zijn de eersten die bevochten moeten worden, omdat als 
ze met rust gelaten worden, misschien anderen aanzetten om hun na te doen en samen 
met hun afvallig te worden. En dan wordt hun kwaad nog groter. En als er tegen hen 
gevochten wordt, dan wordt degene vermoord die in de handen van de mosiims vait, en 
worden degenen die viuchten achterna gezeten, en hun gewonden worden gedood, en 
hun bezittingen worden als oorlogsbuit genomen*, en dit zeifde heeft Al-Shafii gezegd. 

En Abu Hanifa heeft gezegd: “een land wordt geen land van oorlog tenzij het land drie 
eigenschappen heeft: dat het helemaal vast Iigt aan het land van de kuffar dat er niks van 
het land van de mosiims tussen hun en de kuffar is. Ten tweede: dat er geen mosiims of 
Dhimmi’s meer biijven. En ten derde: dat hun (kufr) wetten er worden toegepast”. Ibn 
Qudama zei: maar bij ons is het een land van kufr als hun wetten er worden toegepast, 
dan is het een land van oorlog evenals wanneer een land deze eigenschappen heeft of 
het land van de oorspronkeiijke kuffar . 73 

*AIs mosiims tegen eikaar strijden dan is het niet toegestaan om de gevangenen en 
gewonden te vermoorden en om degenen die viuchten achterna te zitten en om hun 
bezittingen als oorlogsbuit te nemen. 

De Abu Yusuf en Muhammad bin AI-Hasan de studenten van Abu Hanifa waren het niet 
met Abu Hanifa eens hierover. 

Al-Sarkhasi zei: Abu Yusuf en Muhammad zeiden: Als ze de wetten van shirk toepassen 
dan wordt hun land een land van oorlog, want een land wordt toegeschreven aan ons of 
aan hun afhankeiijk van wie de macht en de kracht heeft, dus eike plaats waar de wetten 
van shirk zichtbaar worden, is een plaats waar de macht voor de mushrikin is, en is dus 
een land van kufr. En eike plaats waar de wetten van islam heersen daar is de kracht voor 
de mosiims . 74 

AI-Kasani zei: Abu Yusuf zei: het wordt een land van kufr als de wetten van kufr zichtbaar 
worden. Een land toeschrijven aan islam of aan kufr is afhankeiijk van de zichtbaarheid 
van islam en kufr in een land. Net als dat het paradijs dar al-salam (huis van vrede) wordt 
genoemd en de hel dar al-bawar (huis van bestraffing) omdat er vrede is in het paradijs en 
bestraffing in de hel. En de zichtbaarheid van islam of kufr is afhankeiijk van de 


73 Al-Mughni 9/25,26 
74 Al-Mabsut 10/114 

41 zichtbaarheid van de wetten van beide. Dus als de wetten van kufr zichtbaar worden in 
een land dan is dat land een land van kufr. Een land wordt een land van islam als de 
wetten van de islam worden toegepast en het wordt een land van kufr als de wetten van 
kufr worden toegepast . 75 

En Ibn 'Abidin de Hanafi jurist koos de mening van Abu Yusuf en Muhammad, hij zei 
hierover: dus als de kuffar een land van de moslims veroveren of de bewoners worden 
afvallig en overheersen of ze passen er kufr wetten toe of de Dhimmi’s verbreken hun 
verdrag en veroveren het land dan is het in al deze gevallen een land van kufr. Abu Hanifa 
zei drie voorwaarden en Abu Yusuf en Muhammad zeiden slechts een voorwaarde: “dat 
de wetten van kufr zichtbaar worden, dat is de maatstaf”. En dit is de mening van de 
meeste geleerden, dat een land een land van islam of een land van kufr wordt afhankelijk 
van de wetten die er gelden en niets anders . 76 

Ibn Hazm zei: een land wordt toegeschreven naar degene die er de macht heeft en er 
heerst en die het bezit (d.w.z als de leider een kafir is, dan wordt het een land van kufr ). 77 

Fatwa van Shaykh Muhammad bn Ibrahim 

Vraag: is het verplicht om hijra te doen uit het moslim land waar geregeerd wordt met 
menselijke wetten? (Alqanun) 

Antwoord: het land waar geregeerd wordt met de qanun is geen land van islam, hijra 
eruit is verplicht, en dat geldt ook als afgoderij zichtbaar is zonder dat iemand het afkeurt 
of het veranderd. Dan is hijra verplicht. Want kufr is afhankelijk van de verspreiding en 
zichtbaarheid ervan. Dit is een land van kufr. Maar als slechts enkele personen oordelen 
met andere wetten dan die van Allah of er zijn weinig kufriyyat die niet zichtbaar zijn dan 
is het een land van islam. 

En misschien zeg je: wat als degene die met de qanun regeert zegt: ik geloof dat het 
ongeldig is. Dat heeft geen invloed. Het is het verlaten van de shar3. Net als dat iemand 
zegt: ik aanbid afgoden, maar ik geloof dat het ongeldig is. En als iemand in staat is om 
hijra te doen uit het land waar de qanun wordt toegepast dan is dat verplicht . 78 

*Dat een land als een land van kufr wordt bestempeld, betekend niet dat alle inwoners 
kuffar zijn. 

Ibn Taymiyya zei over Egypte toen het onder de heerschappij van de Fatimiden viel: 
“omdat zij ketters waren en innovators, was in Egypte, gedurende hun heerschappij over 
het land -ongeveer 200 jaar lang-het licht van de islam en imaan gedoofd. En de geleerden 


75 Bada’i’ Al-Sana’i’ 7/130-131 

76 Al-Hashiya van Ibn Abidin 4/174-175 

77 Al-Muhalla 11/200 

78 Fatawa Muhammad bin Ibrahim 


42 zeiden dat het een land van afvalligheid en hypocrisie was net als het land van Musaylama 
de Ieugenaar. 79 

Muhammad bn Abd Al-Wahhab zei: als we zouden gaan tellen hoeveel mensen de 
geleerden als afvallig hebben verklaard terwijl zij beweerden dat ze moslims waren - en 
de geleerden hebben fatwa’s gegeven dat diegenen afvallig zijn en bevochten moeten 
worden- dan waren we Iang bezig, maar een voorbeeld is het verhaal van Banu Ubayd (de 
Fatimiden) de koningen van Egypte en zij beweerden dat ze afstammelingen waren van 
de ProfeetXjiL en ze verrichtten het vrijdagsgebed en ze hadden rechters en mufti’s 
aangesteld. Maar alsnog waren alle geleerden het erover eens dat zij ongelovig en afvallig 
waren en dat ze bestreden moeten worden en dat hun land een land van oorlog is. En zij 
moeten bestreden worden. Zelfs als er mensen gedwongen zijn en ze eigenlijk een afkeer 
tegen hen hebben (dat betekent dat zelfs als er vrome moslims zijn in Egypte die tegen 
de Fatimiden zijn dan heeft dat geen invloed op het oordeel over het land). 

Kan Mekka een land van kufr worden? 

Het feit dat Mekka een land van islam werd in het jaar 8 AFI, dat betekend niet dat dat 
altijd zo zal blijven. Er is niets in de ahadith dat impliceert dat het een land van kufr zal 
worden of dat het nooit meer een land van kufr zal worden. Het staat echter vast in een 
authentieke hadith dat de Profeet^s^ heeft gezegd: Het Iaatste uur zal niet komen, 
voordat Al-Lat en Al-'Uzza opnieuw aanbeden worden in het Arabische schiereiland. 80 

Het staat ook vast in de geschiedenis dat de ketterse Qaramieten Mekka hadden 
veroverd in 317 API. Ze hebben toen 30,000 moslim vrouwen en kinderen als slaven 
genomen en een nog groter aantal werd vermoord en alle vrouwen in de stad werden 
verkracht. Deze sekte gelooft niet in de vijf zuilen en gelooft dus dat je niet hoeft te 
bidden of te vasten of wat dan ook. Ze hebben alia verboden zaken halal gemaakt onder 
andere ook het trouwen met zussen en homoseksualiteit. Ze waren ook de eersten die de 
walgelijke traditie begonnen van het verkrachten van vrouwen voor de ogen van hun 
families. En hun leider ging voor de deur van de Ka’ba staan en zei tijdens de Hajj: “ik ben 
Allah, ik heb de schepping geschapen, en ik zal de hele schepping vernietigen.” Ook 
hadden zij de zwarte steen gestolen en kapot gemaakt, pas later werd deze verkocht aan 
de Kalief AI-Muti voor 50,000 dinarin het jaar 339 AH. 81 

Er is geen twijfel dat Mekka in deze periode geen land van islam was. 


79 Al-Fatawa 35/138-139 

80 Sahih Muslim nr 2907 

81 Dit en meer over deze sekte is te vinden in: Al-Milal wa Al-Nihal van Al-Shahrastani, Al-Fasl fi Al-Milal wa Al- 
‘Ahwa wa Al-Nihal van Ibn Flazm en Tarikh Al-lslam van Al-Dhahabi en Al-Bidaya wa Al-Nihaya van Ibn Kathir. 


43 Enkele van de verwerpelijke zaken die het wonen in een land van kufr met zich 
meebrengt: 

Het financieren van hun oorlogen tegen de moslims door belastingen te betalen, 
gedwongen worden om kufr te begaan (door oordelen te zoeken bij hun wetten 
(tahakum)) en gedwongen de kinderen naar scholen sturen waar zij shirk en kufr leren 
zoals nationalisms, homoseksualiteit en atheisme en secularisme. Er is overal kufr en 
verboden zaken (op straat en tv etc), men kan overal toe gedwongen worden, 
bijvoorbeeld om in het legerte gaan (dus dienstplicht zoals in de meeste Arabische 
Ianden). En men kan zijn deen niet openlijk praktiseren en men is genoodzaakt de aqida 
van al-walaa wa al-baraa los te laten. En men kan gestraft worden en getroffen worden 
door de woede van Allah over het volk waarbij men verblijft. 

In opstand komen tegen de leider 

Het is niet toegestaan om in opstand te komen tegen een rechtvaardige imam. Zelfs als 
de leider onrechtvaardig is, is het niet toegestaan om in opstand te komen volgens Ahlu 
Sunna. Als de leider een kafir is dan is het echter verplicht om hem af te zetten. Deze 
strijd wordt jihad fi sabil illah genoemd, geen opstand. 

Al-Nawawi heeft AI-Qadi 'iyad geciteerd in zijn uitleg van Sahih Muslim: 

De geleerden zijn het er allemaal over eens dat het niet toegestaan is dat de imama (het 
Ieiderschap over de moslims) aan een kafir gegeven wordt. En als de leider kufr laat zien 
of hij heerst met iets anders dan de sharia of hij laat een bid3a zien dan komt zijn 
Ieiderschap te vervallen en is het verplicht voor de moslims om hem af te zetten en een 
rechtvaardige imam aan te stellen, zelfs als dat alleen mogelijk is voor een kleine groep 
dan nog is het verplicht om de kafir af te zetten en dat is niet verplicht als de leider een 
bid3a heeft, behalve als de moslims denken dat ze hem wel aankunnen . 82 

Al-Shawkani heeft gezegd toen hij sprak over degenen die oordelen zoeken bij iets anders 
dan de sharia: Het is verplicht om tegen hen ( d.w.z de tawaghit die oordelen met iets 
anders dan de sharia) te strijden voor iedereen (muta3ayyan d.w.z een individuele 
verplichting zoals het gebed (fard ‘ayn)) todat zij de wetten van de islam accepteren en 
zich eraan overgeven en tussen elkaar oordelen volgens de zuivere sharia en dat ze alles 
verlaten wat te maken heeft met de duivelse tawaghit. 83 

Ibn Abd AI-Barr zei: Er werd aan imam Malik gevraagd kan men wachten met het vechten 
tegen degenen die buiten de sharia zijn gegaan en met iets anders oordelen? Hij 
antwoordde: deze zaak heeft te maken met veelheid en weinigheid. (Als er veel mensen 


82 Sharh Al-Nawawi ‘Ala Muslim 12/229 

83 Al-Dawa Al-‘Ajil fi Daf’ Al-‘Aduww Al-Sa’il p.25 


44 


in staat zijn om te strijden tegen hen, dan mag men niet wachten, maar als er weinig 
mensen in staat zijn om te strijden, dan kan men wachten ). 84 

In Sahih Al-Bukhari: ‘Ubada bin Al-Samit vertelt: Toen wij de ProfeetX^ de bay’a gaven, 
moesten we zeggen: Wij zweren trouw om gehoorzaam te zijn en te luisteren, in wat wij 
liefhebben en wat wij haten, en in moeilijke tijden en makkelijke tijden, zelfs als onze 
rechten ontnomen worden, en dat wij niet redetwisten met degenen die het leiderschap 
bezitten, behalve als wij duidelijke kufr zien, waarvan wij een bewijs van Allah hebben . 85 

AI-Hafiz Ibn Hajar zei: Betreft de hadith van 'Ubada bin Al-Samit over de verplichting om 
de leider te gehoorzamen behalve wanneer jullie kufr zien: Dit is reeds eerder genoemd 
en daarom is het niet nodig om de uitleg hiervan te herhalen in het boek van fitan en de 
samenvatting (van de uitleg van deze hadith) is dat de leider volgens ijmaa wordt afgezet 
in het geval dat hij kufr begaat. Dus het is verplicht voor iedere moslim om dit te doen, en 
wie daartoe in staat is die krijgt de beloning en wie doet alsof hij tevreden is met deze 
ongelovige leider, die verdient de bestraffing. En wie niet in staat is om in opstand te 
komen die moet hijra verrichten uit dat land . 86 

Sulayman bin Sahman zei: “fitna is kufr, al zouden de bewoners van het platteland en de 
stedelingen tegen elkaar strijden tot ze beiden uitgeroeid zijn dan is dat minder erg dan 
dat ze een taghoet aanstellen die heerst met iets anders dan de sharia van Allah ”. 87 

Ibn Taymiyya heeft gezegd: Elke groep* die een wet van de zichtbare algemeen bekende 
wetten van de islam verlaat, moet bevochten worden volgens de ijmaa van de geleerden 
van de moslims. Zelfs als deze groep de shahada uitspreekt, bijvoorbeeld als ze de 
shahada uitspreken maar weigeren te bidden dan moeten de moslims tegen hen vechten 
tot ze beginnen te bidden, en als ze weigeren de zakat te betalen dan moeten ze 
bevochten worden tot ze de zakat betalen en hetzelfde geldt als ze weigeren om 
ramadan te vasten of om de hajj te verrichten en hetzelfde geldt als ze weigeren om de 
verboden zaken zoals zina of gokken of alcohol en andere verboden zaken in de sharia 
strafbaar te maken en hetzelfde geldt als ze weigeren als ze weigeren om in zaken van 
bloed en bezit en eer en verkoopwaar te oordelen volgens de Quran en de Soennah, en 
hetzelfde geldt als ze weigeren om het goede te bevelen en het slechte te verbieden en 
hetzelfde geldt als ze weigeren de jihad te verrichten tegen de ongelovigen tot ze 
moslims worden of de jizya betalen terwijl ze vernederd zijn . 88 

*Dit geldt onder een khilafa, maar als die er niet is dan is het een van de grootste 
verplichtingen om een imam aan te stellen, en als er een afvallige leider is dan moet hij 


84 Al-Kafi 1/463 

85 Sahih Al-Bukhari 9/47 nr: 7056 

86 Fath Al-Bari de uitleg van Sahih Al-Bukhari 13/123: 

87 Al-Durar Al-Saniyya 8/275 

88 Al-Fatawa Al-Kubra 3/535 


45 afgezet worden zodat er een rechtvaardige Ieider aangesteld kan worden (zoals blijkt uit 
de citaten van de geleerden). Niemand heeft ooit gezegd dat een afvallige als Ieider voor 
de moslims kan zijn en dat geldt ook voor een oorspronkelijke kafir. Omdat imaan de 
eerste voorwaarde is voor het ieiderschap en wie geen mosiim is, kan geen Ieider zijn 
over de moslims. Dit iijkt me meer dan vanzeifsprekend. De Ieider verpiicht is om te 
oordelen en te regeren op basis van de sharia van de islam, want wanneer hij dit niet doet 
dan is hij een kafir en dan opent hij de deur van kufr en afvaiiigheid voor het volk (door 
oordelen te zoeken (tahakum) bij iets anders dan de sharia. 

Ibn Taymiyya zei ook: de Mongolen spreken de shahadatayn uit, maar desondanks is het 
verpiicht om tegen hen te vechten volgens de ijmaa van de moslims . 89 

Muhammad bin Abd Al-Wahhab zei: O broeders houd juiiie vast aan de essentie van juiiie 
reiigie, het begin en het eind en zijn hoofdzaak. En zijn hoofdzaak is de getuigenis van la 
iiaha ilia Allah, en ken de betekenis ervan en hou ervan en van de mensen ervan en 
beschouw hen als juiiie broeders zeifs als ze ver weg zijn, en verwerp de tawaghit en 
wees vijandig tegen hen en haat diegene die van hun houdt of namens hun discussieert of 
geen takfier doet op hun, of zegt: ik heb niks te maken met hun!, of zegt: Allah heeft mij 
niet bevolen om takfier op hun te doen. Want diegene heeft geiogen over Allah want 
Allah heeft hem opgedragen en bevolen om hun te verwerpen en niets te maken te 
hebben met hun zeifs als ze zijn broers of kinderen zijn. 90 

Verhouding moslims met kuffar 

De moslims moeten da’wa doen op een goede manier en met wijsheid, maar dit geldt niet 
voor degenen die onrecht plegen en de moslims bevechten. 

Allah zegt: En redetwist niet met de mensen van het boek, behalve op een goede wijze, 
tenzij het degenen onder hen betreft die onrecht plegen. AI-Ankaboet:46 

Ajc. 2&I dulii (jluo. (Jls 

i_)\ J-rk j C—liLa. ■4_La -iSj • *• _ Vv j a! AiLaJ IcO 

lj)<aL«*n«l^j aJ • i" cJlujJIj IcO Lais 

Hassaan bin Thabit zei: 

De ProfeetXjfe heeft jaren in Mekka da'wa gedaan en er werd niet geluisterd*** terwijl 
hij zacht was in zijn omgang en spraak. 


89 Al-Fatawa Al-Kubra 2/32 

90 Al-Durar Al-Saniyya 1/78 


46 


Maar toen hij da'wa deed met het zwaard stevig in zijn hand ***, gaven ze zich over en 
werden ze allemaal moslim en keerden ze berouwvol terug. 

Imam Ahmad werd gevraagd: wordt er vandaag nog da’wa gedaan? Hij antwoordde: ik 
ken niemand vandaag waar da’wa bij wordt gedaan, want de Romeinen hebben de da’wa 
al gekregen en ze weten wat er van hun verlangd wordt. 

AI-Tirmidhi heeft vermeld in het hoofdstuk “het verrichten van da’wa voor de strijd” dat 
Imam Ahmad zei: “ik ken vandaag niemand waarbij da’wa wordt verricht”. 

Het oordeel over de (moslim) spion. 

Al-Bukhari heeft een hoofdstuk geschreven in zijn Sahih in het boek van jihad met de titel: 
“De spion”. Waarin hij de woorden van Allah citeerde: “neem mijn vijand en jullie vijand 
niet als bondgenoten”. (Al-Mumtahana:i) 

Vervolgens noemde hij de hadith die is overgeleverd door Ali bin Abi Talib die zei: de 
ProfeetXs^ stuurde mij en Al-Zubayr en Al-Miqdad en zei: ga tot jullie bij Rawdat Khakh 
aankomen. Daar vinden jullie een vrouw met een brief. Pak de brief van haar af. We 
pakten onze paarden en reden tot we de plek bereikten en de vrouw vonden. We zeiden 
tegen haar: geef de brief! Ze zei: ik heb geen brief bij me. We zeiden: je zult zeker de brief 
moeten geven anders fouilleren we jou. Dus pakte ze de brief uit haar kleding. We namen 
de brief mee naar de Profeet^s^ en er stond een boodschap in van Hatib bin Abi Balta’a 
aan sommige mushrikin van Mekka om hun in te lichten over de intenties van de 
ProfeetX^- De ProfeetX:^ zei: O Hatib wat is dit? Hatib antwoordde: Haast u niet in het 
oordeel over mij, ik was nauw verbonden met Quraysh maar ik hoorde niet bij hun, terwijl 
andere muhajirun familieleden hebben in Mekka die hun mensen en bezittingen bij de 
mushrikin beschermden. Dus ik wilde, omdat ik geen bloedverwantschap met hun heb, 
een gunst bij hen hebben waardoor ik mijn mensen bij hun bescherm. Ik heb dit niet 
gedaan uit kufr of afvalligheid of tevredenheid met kufr. De ProfeetXjfe zei: Hatib heeft 
jullie de waarheid verteld. Umar zei: O boodschapper van Allah laat mij het hoofd van 
deze munafiq eraf hakken. De ProfeetX:^ zei: Allah heeft gekeken naar de mensen van 
Badr en zei doe wat jullie willen, want ik heb jullie al vergeven. 91 

En in Al-Umm 4/249: er werd aan Al-Shafi’i gevraagd: iemand van de moslims schrijft naar 
de mushrikin en hij laat aan hen weten dat de moslims willen aanvallen, maakt dat het 
toegestaan om hem te doden? Hij antwoordde: het is nooit toegestaan om een moslim te 
doden behalve als hij een moordenaar is of als hij overspel heeft gepleegd of duidelijke 
kufr begaat nadat hij geloofd heeft en volhardt in zijn kufr. En het is geen duidelijke kufr 
om een kafir te Iaten weten dat de moslims willen aanvallen of de zwakheden van de 
moslims aan te tonen. 


91 Sahih al-Bukhari 3/1094-1095, Sahih Muslim 4/1941 


47 


Dus volgens Al-Shafii is een daad zoals die van Hatib radiya Allahu anhu misschien wel kufr 
en misschien niet. In ieder geval geen duidelijke kufr. Andere geleerden hebben gezegd 
dat het wel kufr is, en dat dat ook bekend was bij de Sahaba op basis van de reactie van 
Umar Radiya Allahu anhu en omdat de Profeet^juL deze takfir op Hatib niet heeft 
afgekeurd. En Umar Radiya Allahu anhu zou geen takfir doen op basis van vermoedens, 
maar ook al zouden we zeggen dat Umar een vergissing maakte dan betekent dat niet 
dat elke vorm van steun aan kuffar geen kufr is, want dit is in strijd met de Quran. Ook de 
reactie van Hatib duidt erop dat hij en de sahaba wisten dat iedere vorm van steun aan 
kuffar tegen muslims kufr is, maar zijn excuus was dat hij interpreteerde dat het geen 
kwaad kan om de brief te schrijven. 

Er zijn ayat over deze gebeurtenis geopenbaard waarin Allah deze daad afkeurt en deze 
ayat zijn net zoals de andere ayat waarin Allah de gelovigen verbiedt om de ongelovigen 
als bondgenoten te nemen. Net zoals Allah heeft gezegd: wie van jullie hen als 
bondgenoten neemt, die is een van hun. (al-Maida:5i). En in de uitleg van surat Aal 
lmraan:28 zei imam Al-Tabari: “de kuffar de tekortkomingen/zwakheden van de moslims 
Iaten zien is afvalligheid ”. 92 En er zijn vele ayat hierover en uitspraken van geleerden zie 
bijvoorbeeld in Majmu’ AI-Fatawi van Ibn Taymiyya deel 18 p. 300 en deel 28 p.193 

De inhoud van de brief van Hatib was als voIgt: O Quraysh. De boodschapper van Allah 
komt naar jullie toe met een Ieger als de nacht, dat marcheert als een stormvloed. En 
Wallahi als hij helemaal alleen zou komen, dan zal Allah hem Iaten overwinnen en zijn 
belofte aan hem waarmaken, dus pas maar op walsalam. 

Er is in deze brief niets wat erop duidt dat hij steun gaf aan de kuffar, maar alsnog er zijn 
meningsverschillen over of deze daad kufr is of niet. Maar dus ervanuitgaande dat deze 
daad geen kufr is betekent dat niet dat alle vormen van steun aan kuffar geen kufr is. 

AI-Hafiz ibn Hajar zei in al-Fath: het excuus van Hatib is wat hij zelf zei: dat hij dit deed uit 
een foute interpretatie dat er geen kwaad in zat. 93 

AI-Hafidh ibn Hajar zei: het bewijs voor het doden van een spion zelfs als die een moslim 

is, is dat Umar toestemming heeft gevraagd om Hatib te vermoorden en dat zijn ook de 
woorden van Imam Malik en degenen die het met hem eens zijn. En het bewijs is dat de 
ProfeetXsiL het goedkeurde van Umar om hem te vermoorden maar er was iets dat het 
(vermoorden) tegenhield (dus er was een reden om hem niet te vermoorden en dat is dat 
het excuus van Hatib geldig was, aangezien hij een misinterpretatie (shubha) had). 94 


92 Tafsir al-Tabari 3/228 

93 Fath al-Bari 8/634 

94 Fath al-Bari 8/635 


48 Hatib excuseerde zich voor de ProfeetAiS: met de volgende woorden: Ik heb het niet uit 
kufr gedaan, of uit afvalligheid, of uit tevredenheid met kufr na de islam . 95 

En in andere overleveringen: 

Er is niks met mij behalve dat ik geloof in Allah en zijn Profeet^juL en niet (mijn geloof) 
heb veranderd of verruilt. 96 

Er is geen kufr of afvalligheid in mij 97 

Ik heb nooit getwijfeld sinds ik de islam ben binnengetreden 98 

AIs de daad van Hatib slechts een zonde was dan zouden deze excuses weinig betekenis 
hebben, en dan zou de reactie van AI-Faroeq Umar Radiya Allahu Anhu 00k weinig 
betekenis hebben. De excuses van Hatib duiden erop dat hij 00k wist dat het steunen van 
kuffar kufr is. 

Het is zo dat er meningsverschillen bestaan onder de geleerden over deze daad van 
Hatib, maar als we aannemen dat dit geen kufr was (zie 00k de inhoud van de brief van 
Hatib), dan betekent dat niet dat elke vorm van steun aan kuffar tegen moslims geen kufr 
is, alle bewijzen duiden erop -vanuit de Quran en de Soennah en de concensus van de 
moslims-dat het steunen van kuffar en spionage grote kufr zijn. De volgende paragraaf 
gaat hierover 

En Hudhayfa radiya Allahu anhu zei: ieder van jullie moet vrezen dat hij een jood of een 
christen is, zonder dat hij het doorheeft, doelend op Surat aI-Maida:5i. “Wie van jullie hen 
als bondgenoten neemt, die is een van hen .” 99 

Hamad bn Atiq zei: als Allah de imaan heeft ontkend van degene die houdt van zijn vader 
of broer of zijn gezin als zij vijandig zijn tegen Allah en zijn Profeet^^, dan is diegene die 
houdt van de vreemde kuffar die niet verwant zijn aan hem, eerder geen gelovige . 100 

Ayat over Al-Tawalli 

Allah zegt: En wie blind is in deze wereld, zal in het hiernamaals 00k blind zijn en 
afgedwaald van de rechte weg. En zij hadden jou zeker bijna beproefd met datgene wat 
Wij aan jou openbaarden, opdat jij iets anders over Ons zou verzinnen. En dan hadden zij 
jou zeker als boezemvriend genomen. En als Wij jou (O Mohammed) niet standvastig 


95 Al-Bukhari 3/1095,1095. 4/1855. Muslim 4/1941 

96 Al-Bukhari 6/2543 

97 Abu Dawud 3/47 

98 Tafsir al-Tabari 28/60, Fath Al-Bari 12/308 

99 Al-Durr Al-Manthur 3/100, Tuhfatu Al-lkhwan fi Al-Muwalat wa Al-Mu’adat 1/6 

100 Sabil Al-Najat wa Al-Fikak p.50-51 


49 hadden gemaakt, voorzeker, dan zou jij bijna een klein beetje naar hen neigen. Dan 

zouden Wij jou een dubbel deel Iaten proeven van de bestraffing van dit Ieven en een 
dubbel deel van de bestraffing van de dood. Vervolgens zul jij voor jezelf geen helper 
tegen Ons kunnen vinden. (Al-lsraa 72-75) 

Allah zegt: En neig niet naar degenen die onrecht plegen, opdat het vuur jullie niet zal 
aanraken. En jullie hebben naast Allah geen beschermers, noch zullen jullie vervolgens 
geholpen worden. (Hoed:ii3) 

Allah zegt: de joden en de christenen zullen nooit tevreden over jou zijn, totdat jij hun 
religie voIgt. (AI-Baqara:i2o) 

En Allah zegt: En zij zullen nooit ophouden met jullie te bevechten, tot zij jullie afvallig 
maken als ze daartoe in staat zijn. En wie van jullie zich van zijn godsdienst afkeert en dan 
als ongelovige sterft, dan zullen zijn daden in deze wereld en het hiernamaals verloren 
gaan. En zij zullen de bewoners van de hel zijn; zij verblijven daarin voor eeuwig. (AI- 
Baqara:2i7) 

Allah zegt: degenen die geloven strijden op de weg van Allah, en degenen die niet 
geloven strijden op de weg van de taghoet. Dus bestrijd de helpers van de satan. 
Voorwaar, de list van de satan is zwak. (AI-Nisaa:76) 

Allah zegt: jij ziet velen van hen degenen die niet geloven als hun bondgenoten nemen. 
Slecht is datgene wat zij voor zichzelf vooruit hebben gezonden. Daarom werden zij door 
de woede van Allah getroffen, en zij verblijven voor eeuwig in de bestraffing. En als zij 
hadden geloofd in Allah en in de profeet en in wat aan hem is geopenbaard dan zouden 
zij hen (d.w.z de ongelovigen) nooit als bondgenoot hebben genomen. Maar velen van 
hen zijn verdorvenen. (AI-Maida:8o-8i) 

Allah zegt: O jullie die geloven neem de joden en de christenen niet als bondgenoten. Zij 
zijn elkaars bondgenoten. En wie van jullie hen als bondgenoten neemt, die is een van 
hen. Voorwaar Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. (AI-Maida:5i) 

Allah zegt: En jij ziet degenen die een ziekte in hun harten hebben, zich haasten naar hen 
(d.w.z de joden en de christenen) zij zeggen: “(wij doen dit omdat) wij vrezen dat de tijd 
zich tegen ons zal keren. Wellicht zal Allah met de overwinning komen of met een 
oordeel van Hem. En dan zullen zij spijt krijgen van wat zij in zichzelf geheim hebben 
gehouden. (AI-Maida:52) 

Allah zegt: En degenen die geloven zullen zeggen: Zijn dit degenen die met hun 
krachtigste eden bij Allah zwoeren dat zij waarlijk met jullie (moslims) waren? Hun daden 
zullen verloren gaan en zij zijn de verliezers geworden. (AI-Maida:53) 

Allah zegt: O jullie die geloven, wie van jullie afvallig wordt, Allah zal een volk brengen van 
wie Hij zal houden en dat van Hem zal houden. Zij zijn genadig tegen de gelovigen en 


50 streng tegen de ongelovigen. Zij strijden op de weg van Allah, en zij hebben geen vrees 
voor degenen die verwijten maken. Dit is de gunst van Allah, die Hij schenkt aan wie Hij 
wii. En Allah is Alomvattend, Alwetend. (AI-Maida 54) 

Allah zegt: O juiiie die geloven neem niet degenen aan wie het boek voor juiiie is gegeven 
en de ongelovigen die juiiie godsdienst als mikpunt van spotternij en tot vermaak hebben 
genomen als bondgenoten. En vrees Allah als juiiie gelovigen zijn. (AI-Maida:57) 

Allah zegt: jij ziet velen van hen degenen die niet geloven als hun bondgenoten nemen. 
Siecht is datgene wat zij voor zichzeif vooruit hebben gezonden. Daarom werden zij door 
de woede van Allah getroffen, en zij verblijven voor eeuwig in de bestraffing. En als zij 
hadden geloofd in Allah en in de profeet en in wat aan hem is geopenbaard dan zouden 
zij hen (d.w.z de ongelovigen) nooit als bondgenoot hebben genomen. Maar velen van 
hen zijn verdorvenen. (AI-Maida:8o-8i) 

Allah zegt: En degenen die niet geloven, zijn eikaars helpers. Als juiiie dit niet doen (d.w.z 
eikaar huip bieden) dan zal er Fitna (ongeloof en afvaiiigheid) en een groot verderf op 
aarde zijn. (AI-Anfai:73) 

Allah zegt: Heb jij (o Muhammad) de hypocrieten niet gezien, die tegen hun broeders, 
degenen die niet geloven onder de iieden van het boek, zeggen: “Als juiiie verdreven 
worden dan zuiien wij zeker met juiiie vertrekken. En wij zuiien nooit iemand 
gehoorzamen ten koste van juiiie. En als juiiie bestreden worden, zuiien wij juiiie zeker 
helpen.” En Allah getuigt dat zij waariijk ieugenaars zijn. (AI-Hashr:ii) 

Allah zegt: Laat de gelovigen de ongelovigen niet als bondgenoten nemen in plaats van 
de gelovigen. En degene die dit doet, heeft niets van doen met Allah. (Aal lmran:28) 

Allah zegt: O juiiie die geloven neem de ongelovigen niet als bondgenoten, in plaats van 
de gelovigen. Wiiien juiiie Allah een duideiijk bewijs geven dat in juiiie nadeei is? (AI- 
Nisa:i44) 

Allah zegt: Verkondig aan de hypocrieten dat er voor hen een pijniijk bestraffing zal zijn. 
Degenen die de ongelovigen als bondgenoten nemen in plaats van de gelovigen, zoeken 
zij izza (eer, kracht, glorie) bij hen? Voorwaar aan Allah behoort alle izza toe. (AI-Nisa:i38- 
139 ) 

Allah zegt: O juiiie die geloven, als juiiie gehoorzaam zijn aan een groep van degenen die 
het boek is gegeven, dan Iaten zij juiiie in ongeloof terugvalien nadat juiiie geloofd 
hebben. (Aal lmran:ioo) 

Allah zegt: O juiiie die geloven, als juiiie degenen die niet geloven gehoorzamen, zuiien zij 
juiiie afvaiiig maken en juiiie zuiien als veriiezers terugkeren. Allah is juiiie beschermer en 
hij is de beste helper. (Aal Imran:i49-150) 


51 Allah zegt: Waarlijk, degenen die (de waarheid) hun rug toekeren nadat de leiding voor 
hen duidelijk is geworden, de satan heeft het (d.w.z hun wandaden) schoonschijnend 
voor hen gemaakt, en hij gaf hun valse hoop. Dat is omdat zij tegen degenen die 
verafschuwen wat Allah heeft neergezonden zeiden: “wij zullen jullie gehoorzamen in 
een deel van de zaak.” En Allah kent hun geheimen. (Muhammad:25-26) 

Allah zegt: Zij willen dat jullie ongelovig worden net als dat zij ongelovig zijn, zodat jullie 
gelijk zijn aan elkaar. Dus neem niemand van hen als bondgenoot tot zij emigreren 
omwille van Allah. Maar als zij zich hiervan afwenden (d.w.z van de islam en hijra fi sabil 
illah) grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden, en neem hen niet als 
bondgenoten of helpers. (AI-Nisaa:89) 

Allah zegt: wie een vijand is voor Allah, Zijn engelen, Zijn boodschappers en van Jibril en 
Mikail, waarlijk, Allah is een vijand van de ongelovigen. (Al-Baqara:98) 

Allah zegt: jij zult geen volk aantreffen dat in Allah en de Iaatste dag gelooft, en 
(tegelijkertijd ook) houdt van degenen die Allah en zijn boodschapper tegenwerken, ook 
al zouden het hun vaders, of hun zonen, of hun broers of hun verwanten zijn. (Al- 
Mujadila:22) 

Allah zegt: O jullie die geloven, neem Mijn vijanden en jullie vijanden niet als helpers door 
genegenheid aan hen te tonen. En voorzeker, zij geloofden niet in datgene dat tot jullie is 
gekomen van de waarheid. Zij hebben de boodschapper en jullie verdreven omdat jullie in 
Allah, jullie Heer geloven. Als jullie ten strijde zijn getrokken op Mijn weg, strevend naar 
mijn welbehagen (neem dan Mijn vijanden en jullie vijanden niet als helpers). Jullie tonen 
genegenheid aan hen in het geheim, terwijl Ik beter op de hoogte ben van wat jullie 
verbergen en wat jullie tonen. En wie dit van jullie (moslims) dit doet, voorzeker, diegene 
is dan van de rechte weg afgedwaald. Als zij jullie tegenkomen, zullen zij zich als vijanden 
tegenover jullie opstellen. En zij zullen hun handen naar jullie uitstrekken en hun tongen 
op een slechte wijze (tegen jullie gebruiken), en zij wensen dat jullie niet geloven. Jullie 
zullen op de dag der opstanding geen baat ondervinden van (de relatie met) jullie 
baarmoeders (d.w.z van bloedverwantschap) en jullie kinderen. Hij zal tussen jullie 
oordelen. En Allah is Alziend over wat jullie doen. (AI-Mumtahana:i-3) 

Allah zegt: O jullie die geloven, neem jullie vaders en jullie broers niet als bondgenoten, 
wanneer zij het ongeloof boven het geloof verkiezen. En wie van jullie hen toch (als 
bondgenoten) neemt, zij zijn dan de onrechtplegers. (AI-Tawba:23) 

Allah zegt: Wees daarom geen helper van de ongelovigen. (Al-Qasas:86) 

Allah zegt: O jullie die geloven, neem buiten julliezelf geen vertrouwelingen. Zij zullen het 
niet nalaten om jullie schade te berokkenen en zij wensen dat jullie lijden. De vijandschap 
is via hun monden zichtbaar geworden, en wat hun harten verbergen is nog erger. 


52 Voorzeker, Wij hebben de tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, indien jullie 
nadenken.(AaI Imraan:ii8) 

Een samenvatting van enkele passages uit: “Al-Dalail fi Hukm Muwalat Ahl Al-lshrak” van 
Sulayman bin Abdillah bin Muhammad bin Abd Al-Wahhab. 

1 De woorden van Allah: Allah zegt: de joden en de christenen zullen nooit tevreden over 
jou zijn, totdat jij hun religie voIgt. (AI-Baqara:i2o). 

Dus Allah heeft ons Iaten weten dat de joden en de christenen en eveneens de mushrikin 
nooit tevreden zullen zijn over de profeet tot hij hun religie voIgt en getuigt dat zij op de 
waarheid zijn. Dus wie aan de buitenkant Iaat zien dat hij het met hun eens is, zonder dit 
in te geloven in zijn hart, maar uit angst doet hij consessies (in zijn religie) dan is hij 
hierdoor ongelovig, dus hoe zit het met degene die de tawagheet en de 
gravenaanbidders en aiie soorten mushrikin en afvaiiigen steunt en tegen hen zegt dat zij 
de waarheid volgen? 

2 De woorden van Allah: En zij zullen nooit ophouden met jullie te bevechten, tot zij jullie 
afvaiiig maken als ze daartoe in staat zijn. En wie van jullie zich van zijn godsdienst afkeert 
en dan als ongeiovige sterft, dan zullen zijn daden in deze wereld en het hiernamaals 
verioren gaan. En zij zullen de bewoners van de hei zijn; zij verbiijven daarin voor eeuwig. 
(AI-Baqara:2i7) 

Allah heeft ons Iaten weten dat zij nooit ophouden met de mosiims te bevechten, tot zij 
de mosiims afvaiiig maken als ze daartoe in staat zijn. En Allah heeft het niet toegestaan 
om te doen alsof je het met hun eens bent uit angst om gedood te worden of angst om je 
vrouw of dat ze je geld afpakken. Allah heeft Iaten weten dat degene die doet alsof hij 
het met hun eens is om hun kwaad af te wenden, nadat ze hem bevochten hebben, een 
afvaiiige is. Dus hoe zit dat met degene die doet alsof hij met hun is zonder dat ze hem 
bevochten hebben of kwaad hebben aangedaan? 

3 De woorden van Allah: Laat de gelovigen de ongelovigen niet als bondgenoten nemen 
in plaats van de gelovigen. En degene die dit doet, heeft niets van doen met Allah. (AI- 
lmran:28) 

Allah heeft het verboden om de ongelovigen als bondgenoten en als vrienden te nemen 
zonder de gelovigen, zeifs als zij bang zijn voor hen. En hij heeft ons Iaten weten dat wie 
dat doet, die heeft niets van doen met Allah. Oftewei hij is niet van de vrienden van Allah 
die de redding is beioofd in het hiernamaals. Behaive degene die gedwongen is en die 
geen vijandschap kan tonen dus hij Iaat hen vriendelijkheid zien terwiji zijn hart 
standvastig is op haat jegens hen en vijandschap, en dat hij wacht tot deze preventie 
voorbij is zodat hij zijn vijandigheid en haat kan tonen. Dus hoe zit het met degene die hen 
als bondgenoten neemt zonder excuus behaive het houden van het wereldse ieven en 
angst voor de mushrikin en geen angst voor Allah? 


53 4 De woorden van Allah: O jullie die geloven, als jullie degenen die niet geloven 
gehoorzamen, zullen zij jullie afvallig maken en jullie zullen als verliezers terugkeren(AaI 
Imraan:i49) 

Dus Allah heeft het Iaten weten dat als de gelovigen de ongelovigen gehoorzamen dat ze 
dan noodzakelijk afvallig worden, want ze(de kuffar) zullen niets anders van hen 
accepteren dan kufr. En Hij heeft Iaten weten dat wanneer zij dit doen, zullen zij tot de 
verliezers behoren. 

Allah is jullie beschermer en hij is de beste helper. (Aal lmran:i5o) 

Allah heeft Iaten weten dat hij de beschermer is van de gelovigen en de beste helper. Dus 
hem als bondgenoot nemen en gehoorzamen is voldoende, in plaats van de ongelovigen 
als bondgenoten te nemen. Wee degene die de tawheed kenden en ermee zijn 
opgegroeid en het een Iange tijd hebben gediend en hoe ze het bondgenootschap van de 
Heer der hemelen en aarde, de beste der helpers, hebben verlaten en zijn toegetreden in 
het bondgenootschap van shirk. Wat een slecht alternatief. 

5 De woorden van Allah: “Waarlijk, degenen van wie de zielen door de engelen worden 
weggenomen, en die zichzelf onrecht hebben aangedaan, zij (d.w.z de engelen) zullen 
zeggen: “in welke toestand verkeerden jullie?” Zij zullen antwoorden: “wij werden 
vanwege onze zwakte op aarde onderdrukt.” Zij (de engelen) zullen zeggen: “Was de 
aarde van Allah dan niet ruim genoeg voor jullie om daarop te emigreren?” Hun 
verblijfplaats zal de hel zijn. En dat is een slechte eindbestemming. (AI-Nisaa:97) 

Oftewel: waren jullie bij de groep van de moslims of bij de groep van de mushrikin? En zij 
excuseerden zich voor dat ze niet bij de moslims waren omdat zij zwak waren en 
onderdrukt, maar de Engelen accepteerden dit excuus niet. Dus hoe zit het met de 
mensen in Ianden die op de islam waren en het vervolgens hebben verlaten en lieten 
blijken dat ze het eens zijn met de deen van de mushrikin? 

6 De woorden van Allah: En voorzeker, Hij heeft in zijn boek aan jullie neergezonden dat 
als jullie horen dat de verzen van Allah verloochend worden en bespot, jullie niet met hen 
(de verloochenaars en bespotters) moeten blijven zitten, totdat zij op een ander 
onderwerp overgaan. Voorwaar, (als jullie met hen blijven zitten) dan zullen jullie net als 
hen zijn. Waarlijk, Allah zal de hypocrieten en de ongelovigen alien in de hel verzamelen. 
(AI-Nisaa:i4o) 

Allah heeft ons Iaten weten dat degene die hoort dat de verzen van Allah verloochend 
worden en bespot worden, niet met hen (de verloochenaars en bespotters) mag blijven 
zitten, totdat zij op een ander onderwerp overgaan. Anders dan zal hij net als hen zijn. En 
hij maakte hierin geen onderscheid tussen degene die bang is en anderen, behalve 
degene die gedwongen is. Dus hoe zit het met degene die in een land van islam leeft en 


54 de ongelovigen die spotten met het geloof uitnodigt naar zijn land en hun als 
bondgenoten en vrienden neemt en hun kufr en spotten hoort en het goedkeurt? 

7 De woorden van Allah: jij ziet velen van hen degenen die niet geloven als hun 
bondgenoten nemen. Slecht is datgene wat zij voor zichzelf vooruit hebben gezonden. 
Daarom werden zij door de woede van Allah getroffen, en zij verblijven voor eeuwig in 
de bestraffing. (AI-Maida:8o) 

Dus Allah heeft Iaten weten dat de kuffar als bondgenoten nemen een oorzaak is voor 
Zijn woede en het eeuwig verblijven in de hel. En het is noodzakelijk gekend dat alleen de 
ongelovigen eeuwig in de hel zullen blijven. In tegenstelling tot de zondaars onder de 
moslims, die zullen alleen tijdelijk in de hel verblijven. 

8 De woorden van Allah: En als zij hadden geloofd in Allah en in de profeet en in wat aan 
hem is geopenbaard dan zouden zij hen (d.w.z de ongelovigen) nooit als bondgenoot 
hebben genomen. Maar velen van hen zijn verdorvenen. (Al-Maida:8i) 

Allah Iaat ons weten dat hen als bondgenoten nemen de imaan teniet Iaat gaan en 
vervolgens liet Hij weten dat de reden hiervoor is dat velen van hen verdorvenen zijn. En 
hij maakte geen onderscheid tussen degene die vreest om zijn dunya en degene die niet 
vreest. En dit is de situatie van vele van die afvalligen, veel van hen zijn verdorvenen 
voordat ze afvallig worden. We zoeken toevlucht bij Allah. 

9 De woorden van Allah: “En voorwaar, de satans sporen hun helpers aan om met jullie te 
redetwisten. En als jullie hen gehoorzamen, dan zijn jullie mushrikin”. (AI-An’am:i2i) 

De reden dat deze Aya werd geopenbaard is dat de mushrikin zeiden: jullie eten wat jullie 
hebben gedood maar niet wat Allah heeft gedood. Dus daarom heeft Allah deze Aya 
geopenbaard. 101 Vervolgens liet hij weten dat degene die hen gehoorzaamd in het 
toegestaan maken van het eten van het dode (d.w.z kadavers) een mushrik is. Dus hoe zit 
het met degene die het als toegestaan ziet om hun als bondgenoten te nemen en die het 
toegestaan ziet om het bloed van de moslims te vergieten en hun bezittingen af te 
pakken. En het verlaten van de jama’a van de moslims en bij de kuffar te horen. Diegene 
verdient het eerder om een kafir te zijn dan degene die het met hun eens is dat het eten 
van dood vlees toegestaan is. 

10 De woorden van Allah: En neig niet naar degenen die onrecht plegen, opdat het vuur 
jullie niet zal aanraken. En jullie hebben naast Allah geen beschermers, noch zullen jullie 
vervolgens geholpen worden. (Hoed:ii3) 

Allah Iaat ons weten dat het neigen naar de onrechtplegers van de kuffar de bestraffing 
van het vuur met zich meebrengt, en hij maakte geen onderscheid tussen degene die 
bang is en anderen. Dus hoe zit het met degene die het neigen naar hun ziet als 
toegestaan en juist en hij steunt hen in hoeverre hij in staat is met geld en advies. En hij 

101 Sunan Abu Dawud nr:28i8 en Al-Nasaie in Al-Kubra nr:iii7i en Al-Tirmidhi in Al-Jami’ 3069 


55 hoopt op de ondergang van tawhid en zijn mensen en dat de mensen van shirk de 
overmacht krijgen over hen. Dit is een van de allergrootste vormen van kufr en het neigen 
naar de kuffar. 

11 Allah zegt: Waarlijk, als zij jullie opmerken, dan zullen zij jullie stenigen of jullie doen 
terugkeren naar hun religie. En jullie zullen dan nooit succesvol zijn. (AI-Kahf:2o) 

Dus Allah laat weten dat zij een van de twee keuzes hadden. Ofwel ze worden gestenigd 
en op de slechtste manier vermoord of zij moeten terugkeren in de religie van de kuffar. 
En dan zullen zij nooit succesvol zijn. Dus dat is de situatie van degene die het met hun 
eens is nadat ze hem verslagen hebben. Dus hoe zit het met degene die het met hun eens 
is en hun berichten stuurt tijdens hun feestdagen en accepteert wat ze van hem vragen 
zonder verslagen of gedwongen te zijn? En alsnog denkt diegene dat hij rechtgeleid is. 

12 De woorden van Allah: Waarlijk, degenen die (de waarheid) hun rug toekeren nadat de 
Ieiding voor hen duidelijk is geworden, de satan heeft het (d.w.z hun wandaden) 
schoonschijnend voor hen gemaakt, en hij gaf hun valse hoop. Dat is omdat zij tegen 
degenen die verafschuwen wat Allah heeft neergezonden zeiden: “wij zullen jullie 
gehoorzamen in een deel van de zaak.” En Allah kent hun geheimen. (Muhammad:25-28) 

Allah laat ons weten dat diegenen afvallig zijn geworden nadat ze de waarheid kenden. 

En het kennen van de waarheid weerhield hun er niet van om afvallig te worden en de 
satan heeft hun misleid. Hetzelfde geldt voor de afvalligen tegenwoordig in deze fitna. De 
shaytan heeft hun misleid en heeft hen Iaten denken dat angst een excuus voor hun 
afvalligheid is, en dat de daden die zij doen geen kwaad kunnen, vanwege het feit dat zij 
de waarheid kennen en getuigen. Maar ze volgen het niet omdat ze bang zijn voor het 
verlies van hun dunya, hun geld of hun Ieven of hun status etc. En Allah heeft Iaten weten 
dat de reden voor hun afvalligheid is dat de shaytan hun misleid heeft en dat zij zeiden 
tegen degenen die verafschuwen wat Allah heeft neergezonden: wij zullen jullie 
gehoorzamen in een deel van de zaak. Dus als degene die hen belooft om hen te 
gehoorzamen in een deel van de zaak een kafir is, ook al doet hij niet wat hij hen beloofd 
heeft. Dus hoe zit het met degene die hun in de gehele zaak gehoorzaamt en doet wat hij 
hun heeft beloofd en hun valse religie voIgt. 

13 De woorden van Allah: Heb jij (o Muhammad) de hypocrieten niet gezien, die tegen 
hun broeders, degenen die niet geloven onder de lieden van het boek, zeggen: “Als jullie 
verdreven worden dan zullen wij zeker met jullie vertrekken. En wij zullen nooit iemand 
gehoorzamen ten koste van jullie. En als jullie bestreden worden, zullen wij jullie zeker 
helpen.” En Allah getuigt dat zij waarlijk leugenaars zijn. (Al-Hashr:ii) 

Dus zij zeggen: als Mohammed jullie zal bestrijden dan zullen wij jullie helpen. En Allah 
getuigt dat zij liegen hierover. Dus hun hulp beloven in het geheim is grote kurf en nifaq, 
ondanks dat zij liegen en hun beloftes niet waarmaken. Dus hoe zit het met degene die 
hun waarachtig belooft en naar hun toe gaat en hun gehoorzaamt en hun steunt met 


56 geld en advies? En de hypocrieten deden dit alleen uit angst om wereldse zaken zoals 
Allah zegt: En jij ziet degenen die een ziekte in hun harten hebben, zich haasten naar hen 
(d.w.z de joden en de christenen) zij zeggen: “(wij doen dit omdat) wij vrezen dat de tijd 
zich tegen ons zal keren. Wellicht zal Allah met de overwinning komen of met een 
oordeel van Hem. En dan zullen zij spijt krijgen van wat zij in zichzelf geheim hebben 
gehouden (Al-Maida:52). Dit is het excuus van degenen met een ziekte in hun hart, maar 
Allah zal dat excuus niet accepteren. 

14 De woorden van Allah: jij zult geen volk aantreffen dat in Allah en de Iaatste dag 
gelooft, en (tegelijkertijd 00k) houdt van degenen die Allah en zijn boodschapper 
tegenwerken, 00k al zouden het hun vaders, of hun zonen, of hun broers of hun 
verwanten zijn. (AI-Mujadila:22) 

Dus Allah heeft Iaten weten dat men nooit iemand zal tegenkomen die in Allah gelooft en 
tegelijkertijd houdt van van degenen die Allah en zijn boodschapper tegenwerken, 00k al 
zouden het de meest dichtbij zijnde personen zijn. En Hij heeft Iaten weten dat dit 
iemands imaan teniet Iaat gaan en dit niet samengaat met imaan net zoals water en vuur 
niet samengaan. En Allah zegt: O jullie die geloven, neem jullie vaders en jullie broers niet 
als bondgenoten, wanneer zij het ongeloof boven het geloof verkiezen. En wie van jullie 
hen toch (als bondgenoten) neemt, zij zijn dan de onrechtplegers. (AI-Tawba:23) 

En Allah zegt: Zeg: “als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie 
verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies 
vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder bij jullie zijn dan Allah en zijn 
boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn weg, wacht dan tot Allah met Zijn 
bevel komt. En Allah leidt het verdorven volk niet. (Al-Tawba:24) 

De woorden van Allah: Verkondig aan de hypocrieten dat er voor hen een pijnlijk 
bestraffing zal zijn. Degenen die de ongelovigen als bondgenoten nemen in plaats van de 
gelovigen, zoeken zij izza (eer, kracht, glorie) bij hen? Voorwaar aan Allah behoort alle 
izza toe. (AI-Nisa:i38-i39) 

Allah zegt: en onder de mensen zijn er (sommigen) die zeggen: “wij geloven in Allah”, 
maar als schade wordt berokkend, omwille van Allah, beschouwt hij de beproeving van 
de mensen als de bestraffing van Allah. (AI-Ankaboet:io) 

Dus de kufr van veel mensen is vanwege de (angst om) wereldse zaken en Allah heeft 
Iaten weten dat degene die de vijanden van Allah, zelfs als zij de meest nabij staande 
mensen voor hem zijn, als bondgenoten neemt dat die afgedwaald is van het rechte pad 
en het rechte pad heeft verlaten voor de dwaling. Dus hoe staat dit in verhouding met 
degene die (de vijanden van Allah als bondgenoten neemt) en tegelijkertijd beweert dat 
hij het rechte pad voIgt. Dat is het verloochenen van Allah en het halal verklaren van wat 
Allah haram heeft verklaard. En wie iets dat haram is als toegestaan verklaart is een kafir. 


57 (m.a.w de kuffar steunen en als bondgenoten nemen is kufr, en wie dit als toegestaan 
ziet is ook een kafir, zelfs als hij zelf de kuffar niet steunt of als bondgenoten neemt). 


Allah zegt: Waarlijk, degenen over wie het woord (d.w.z de toorn) van jouw Heer is 
uitgesproken, zullen niet geloven. En zelfs als elk teken tot hen zou komen (zouden zij 
niet geloven), totdat zij de pijnlijke bestraffing zien. (Yunus:g6-97) 

Het oordeel over de kuffar als bondgenoten nemen of hen steunen of helpen. 
(Tawalli) 

Ten eerste de ijmaa van de Sahaba. Zodat men weet dat het oordeel is gebaseerd op de 
Quran en de Soennah en dat dit geen kwestie is van meningsverschil of ijtihad. Het is 
bekend dat de Profeet^^ niet tegen de afvalligen heeft gevochten, dit is na zijn 
overlijden gebeurd in de tijd van Abu Bakr. Dus van hen moeten we de oordelen en de 
details over dit onderwerp nemen. 

De ProfeetXjfe heeft gezegd: Wie van jullie Iang leeft zal veel meningsverschillen 
meemaken, dus jullie moeten je vasthouden aan mijn sunna en de sunna van de 
rechtgeleide kaliefen na mij, bijt je eraan vast en ik waarschuw jullie voor innovaties want 
elke innovatie is een dwaling en elke dwaling leidt naar de hel . 102 

De Sahaba hadden ijmaa erover dat de personen die bij de afvalligen horen, die 
Musaylama hadden gevolgd en degenen die weigerden de zakat te betalen, allemaal 
kuffar zijn. En ze behandelden hun allemaal hetzelfde. Ze hebben hun bezittingen als 
oorlogsbuit genomen en hun vrouwen als slavinnen en toen ze de vrede kwamen vragen 
aan Abu Bakr had hij als voorwaarde gesteld voor hun berouw dat ze moesten getuigen 
dat hun doden in de hel zijn en dat onze doden in jannah zijn . 103 

Er zijn geen meningsverschillen hierover onder de moslims; iedereen getuigd dat die 
groepen van afvalligheid allemaal kuffar waren en in de hel komen. Dit is wat bekend is 
van de Sahaba en de Salaf allemaal en ik ken geen uitzonderingen. Niemand van de 
moslims heeft ooit ontkend dat Musaylama en zijn volgers kuffar zijn en eeuwig in de hel 
verblijven. 

Allah zegt: En draag aan hen het verhaal voor over degene aan wie Wij onze tekenen 
gaven, maar die zich daar van afwendde, waarna de satan hem volgde en hij daardoor tot 
de dwalenden behoorde. En als Wij het hadden gewild, dan zouden Wij hem daarmee 
zeker hebben verheven. Maar hij koos voor de aarde (d.w.z voor het wereldse leven) en 


102 Sunan Abu Dawud 4/200 nr:4607 en Sunan Al-Tirmidhi 5/44 nr: 2676 

103 Zie in Al-Bidaya wa Al-Nihaya van Ibn Kathir 6/311-312 het hoofdstuk met de titel“hoe Abu Bakr de 
afvalligen en degenen die de zakat weigerden heeft bevochten”. En in: Al-Sunan Al-Kubra van Al-Bayhaqi 
8/318 nr:i676i en 8/581 ^17632 en Majmu Al-Fatawa van ibn Taymiyya 28/558 en 35/157 


58 


volgde zijn begeerten. Zijn gelijkenis is als de gelijkenis van een hond. AIs je hem wegjaagt 
dan hijgt hij en als je hem met rust Iaat dan hijgt hij alsnog. Dit is de gelijkenis van het volk 
dat Onze tekenen verloochent. Vertel daarom de verhalen, opdat zij zullen nadenken. (AI- 
A’raaf:i75-176) 

Ibn Jarir Al-Tabari heeft het volgende vermeld in zijn tafsir over deze Aya: Bal’am was een 
van de Israelieten die tekenen van Allah had gekregen en zijn smeekbedes werden altijd 
verhoord, maartoen hij werd omgekocht om een smeekbede tegen Musa alayhi alsalam 
te doen werd hij ongelovig. En de reden dat hij kufr pleegde was dus dat hij voor de dunya 
koos in plaats van agira. 104 

Dus alleen een smeekbede doen in het voordeel van de kuffar tegen Musa alayhi alsalam 
en de gelovigen was de oorzaak dat deze grote geleerde van Bani Israel kufr beging. 

Ibn Hazm zei over de woorden van Allah: “Wie van jullie hen als bondgenoten neemt, die 
is een van hun.” Dit is duidelijk zoals het er staat dat hij een kafir is net als alle kuffar en 

dat is een waarheid waarover geen twee van de moslims een meningsverschil hebben . 105 

Ibn Baz zei: De geleerden van de moslims zijn het er allemaal over eens dat degene die 
kuffar helpt tegen de moslims op wat voor manier dan ook dan is hij een kafir net als 
hun. 106 

En Ibn Baz zei ook: Betreft de ongelovigen die geen verdrag hebben met de moslims die 
mag men nergens bij helpen, en hun helpen tegen de moslims is een van de 
tenietdoeners van de islam omdat Allah zegt: En wie van jullie hen als bondgenoten 
neemt, die is een van hen. 107 

Salih AI-Fawzan zei: en een uiting van het liefde hebben voor kuffar is hen helpen en 
steunen tegen de moslims en hun prijzen en verdedigen en dit is een van de 
tenietdoeners van de islam en redenen voor afvalligheid, wij zoeken toevlucht bij Allah 
daarvoor. 108 

Imam AI-Nasfi zei in zijn tafsir over Aya 51 uit Surat AI-Maida: “Wie van jullie hen als 
bondgenoten neemt, die is een van hun.”: Dus: een van hen en zijn oordeel is hetzelfde 
oordeel als dat van hen . 109 

Al-Qurtubi zei in zijn tafsir over over Aya 51 uit Surat AI-Maida: Omdat hij Allah en zijn 
Profeet^jiL tegenwerkt, is het verplicht om vijandig tegen hem te zijn, zoals we verplicht 


104 Tafsir Al-Tabari 13/265 

105 Al-Muhalla 11/148 

106 Fatawa van ibn Baz (1/274) 

107 Fatawa islamiyya fatwa nr:690i 

108 Al-lrshad ‘ila Sahih Al-i’tiqad p.351 

109 Tafsir AI-Nasfi 1/287 


59 zijn om tegen hen vijandig te zijn (de kuffar die hij steunt) en hij gaat naar de hel net zoals 
zij naar de hel gaan, dus hij is een van hen geworden . 110 

Ibn Taymiyya zei over AI-Maida 51-54: Dus degenen die zijn aangesproken in de Aya over 
het verbod op het helpen van de joden en christenen zijn 00k degenen die aangesproken 
zijn met de Aya van Ridda, en het is bekend dat dit geldt voor alle generaties van de 
Ummah. Toen Hij heeft verboden om hen als bondgenoten te nemen heeft Hij 00k 
verduidelijkt dat wie hen als bondgenoten neemt, een van hen is en dat hij afvallig is van 
de islam en dat hij de islam niet schaadt. 111 

Shaykh Sulayman bn Abdillah zei over deze aya: Allah de Almachtige Verhevene heeft de 
gelovigen verboden om de joden en de christenen als bondgenoten te nemen, en hij 
heeft hun duidelijk gemaakt dat diegene die hun als bondgenoten neemt, die is een van 
hun. Hetzelfde geldt voor degene die een bondgenootschap aangaat met de majus de 
joden of de afgodenaanbidders, diegene hoort bij hun. 112 

Allah zegt: En jij ziet degenen die een ziekte in hun harten hebben, zich haasten naar hen 
(d.w.z de joden en de christenen) zij zeggen: “(wij doen dit omdat) wij vrezen dat de tijd 
zich tegen ons zal keren” (AI-Maida:52) 

Ibn Kathir zei in zijn tafsir over deze Aya: Degenen die een ziekte in hun hart hebben, 
oftewel: twijfel en hypocrisie. Ze haasten zich naar hen, oftewel: ze willen hun bevrienden 
en liefhebben in het openbaar of in het geheim. Ze zeggen: we vrezen dat de tijd zich 
tegen ons keert. Dat betekent dat ze dit als interpretatie gebruiken om hun liefde en 
steun voor de joden en de christenen goed te praten. Vanwege het feit dat ze bang 
waren dat de kuffar de moslims zouden verslaan en zodat ze er dus voordeel bij hadden 
om hulp te hebben van de joden en de christenen. 113 

Allah zegt: En als zij hadden geloofd in Allah en in de profeet en in wat aan hem is 
geopenbaard dan zouden zij hen (d.w.z de ongelovigen) nooit als bondgenoot hebben 
genomen. Maarvelen van hen zijn verdorvenen. (AI-Maida:8i) 

Ibn Taymiyya zei: Allah heeft duidelijk gemaakt dat het geloven in Allah en zijn profeet en 
wat aan hem is geopenbaard vereist dat men de ongelovigen niet als bondgenoten 
neemt. Dus als het is vastgesteld dat wanneer iemand hen als bondgenoten heeft 
genomen dan vereist dat ongeloof (van diegene), omdat het niet voldoen aan de 
voorwaarde, betekent dat zijn geloof niet geldig is. 114 

Ibn Taymiyya zei: Allah heeft degene die de ongelovigen van de mensen van het boek als 
bondgenoten neemt dit verboden en Hij heeft duidelijk gemaakt dat dit het geloof teniet 


110 Tafsir Al-Qurtubi 6/217 

111 Al-Fatawa 28/193 

112 Al-Durar Al-Saniyya 8/127 

113 Tafsir ibn Kathir 2/69 

114 Al-Sirat Al-Mustaqim 


60 doet. Allah zegt: Verkondig aan de hypocrieten dat er voor hen een pijnlijk bestraffing zal 
zijn. Degenen die de ongelovigen als bondgenoten nemen in plaats van de gelovigen, 
zoeken zij izza (eer, kracht, glorie) bij hen? Voorwaar aan Allah behoort alle izza toe. (AI- 
Nisa:i38-139) En Allah zegt: Waarlijk, degenen die afvallig worden nadat de Ieiding voor 
hen duidelijk is geworden, de satan heeft het (d.w.z hun wandaden) schoonschijnend 
voor hen gemaakt, en hij gaf hun valse hoop. Dat is omdat zij tegen degenen die 
verafschuwen wat Allah heeft neergezonden zeiden: “wij zuilen juiiie gehoorzamen in 
een deei van de zaak.” En Allah kent hun geheimen. (Muhammad:25-26) En dit Iaat zien 
dat de reden van hun afvailigheid was dat zij de ongelovigen als bondgenoten namen (en 
hen hielpen etc), en daarom heeft Allah de Ieiders van de afvalligen genoemd na het 
verbieden van het helpen van ongelovigen in zijn woorden: “Wie van juiiie hen als 
bondgenoten neemt, die is een van hen.” (AI-Maida:5i). 115 

Ibn Taymiyya zei: wie naar het kamp van de Tataren gaat, is afvallig geworden zijn bloed 
(vergieten) en bezittingen (afpakken) is halal . 116 

Ibn Taymiyya zei over de woorden van Allah: Jij ziet veien van hen degenen die niet 
geloven als hun bondgenoten nemen. Slecht is datgene wat zij voor zichzelf vooruit 
hebben gezonden. Daarom werden zij door de woede van Allah getroffen, en zij 
verblijven voor eeuwig in de bestraffing. En als zij hadden geloofd in Allah en in de 
profeet en in wat aan hem is geopenbaard dan zouden zij hen (d.w.z de ongelovigen) 
nooit als bondgenoot hebben genomen. Maar veien van hen zijn verdorvenen. (AI- 
Maida:8o-8i) Allah noemt hier een voorwaardelijke zin met het partickei “law” (als) weik 
vereist dat wanneer de genoemde voorwaarde niet aanwezig is, hetgeen dat de 
voorwaarde vereist ook niet aanwezig is. Dus Zijn woorden “En als zij hadden geloofd in 
Allah en in de profeet en in wat aan hem is geopenbaard dan zouden zij hen nooit als 
bondgenoot hebben genomen” duiden erop dat het geioof ontkent dat iemand kan 
geloven en tegelijkertijd de ongelovigen als bondgenoten nemen, en het geioof en hen 
als bondgenoten nemen gaan niet samen in een hart. En dit duidt erop dat degene die 
hen als bondgenoten neemt niet voldoet aan de verpiichte imaan van het geloven in 
Allah en in de profeet en in wat aan hem is geopenbaard. 117 

Ibn AI-Qayyim zei: Allah heeft geoordeeld-en niemand is beter in het oordeel dan Allah- 
dat wie de joden of de christenen als bondgenoten neemt, dat die een van hen is. “Wie 
van juiiie hen als bondgenoten neemt, die is een van hen.” (AI-Maida:5i). Dus wie hun als 
bondgenoten nemen die horen bij hen en dan krijgen zij hetzelfde oordeel (dat zij 
allemaal ongeiovig zijn) en dit is aigemeen. Wanneer iemand dit, nadat hij mosiim was, 


115 Majmu Al-Fatawa 28/192-193 

116 Al-Durar Al-Saniyya 8/338, Majmu’at Al-Rasail 3/35 

117 Majmu’Al-Fatawa 7/17-18 


61 dan wordt er geen jizya van hem geaccepteerd. Het is of de islam of het zwaard, want hij 
is een afvallige volgens de tekst en de ijmaa. 118 

Ibn Al-Qayyim zei: de Abbasidische kalief Abd AI-AIIah Al-Qaim bi-Amr Allah r (gest. 467H) 
werd wakker uit zijn sluimer en werd nuchter van zijn dronkenschap en kreeg islamitische 
trots en gheera en hij werd kwaad omwille van Allah zoals iemand die het geloof wil laten 
overwinnen en hij was goed voor de moslims en hij heeft de situatie van Dhimmi’s 
veranderd. En hij heeft hun naar beneden gehaald naar de positie van vernedering en 
miezerigheid zoals Allah dat bevolen heeft. En de kalief had bevolen dat zij niets 
toevertrouwd kregen van de zaken van de moslims en hij had bevolen dat hierover een 
verklaring geschreven moest worden die iedereen zou lezen, de elite en het gewone volk. 
En daarin stond wat ik hier heb overgeschreven: “het beeindigen van de liefdelijke 
verhouding tussen joden en christenen en de gelovigen” Het is vermeld in het duidelijke 
oordeel (van Allah) dat wie hen helpt een van hen is. Allah zegt: O jullie die geloven neem 
de joden en de christenen niet als bondgenoten. Zij zijn elkaars bondgenoten. En wie van 
jullie hen als bondgenoten neemt, die is een van hen.Voorwaar Allah leidt het 
onrechtvaardige volk niet. (Al-Maida:5i) En Allah heeft ons laten weten dat diegene een 
ziekte in zijn hart heeft, die leidt tot verderf van het verstand en de religie. Allah zegt: En 
jij ziet degenen die een ziekte in hun harten hebben, zich haasten naar hen (d.w.z de 
joden en de christenen) zij zeggen: “(wij doen dit omdat) wij vrezen dat de tijd zich tegen 
ons zal keren. Wellicht zal Allah met de overwinning komen of met een oordeel van Hem. 
En dan zullen zij spijt krijgen van wat zij in zichzelf geheim hebben gehouden. (AI- 
Maida:52) En vervolgens liet Allah ons weten dat hun daden teniet gedaan worden. Allah 
zegt: En degenen die geloven zullen zeggen: Zijn dit degenen die met hun krachtigste 
eden bij Allah zwoeren dat zij waarlijk met jullie (moslims) waren? Hun daden zullen 
verloren gaan en zij zijn de verliezers geworden (AI-Maida:53). 

En hij heeft het verboden voor de gelovigen om zijn vijanden als bondgenoten te nemen 
want zij zijn ongelovig in de waarheid nadat die tot hen gekomen is, en zij weerhouden 
zich er niet terug van om de moslims kwaad aan te doen als zij daartoe in staat zijn. Allah 
zegt: O jullie die geloven, neem Mijn vijanden en jullie vijanden niet als helpers door 
genegenheid aan hen te tonen. En voorzeker, zij geloofden niet in datgene dat tot jullie is 
gekomen van de waarheid. Tot Hij zei: Als zij jullie tegenkomen, zullen zij zich als vijanden 
tegenover jullie opstellen. En zij zullen hun handen naar jullie uitstrekken en hun tongen 
op een slechte wijze (tegen jullie gebruiken), en zij wensen dat jullie niet geloven. (AI- 
Mumtahana:i-3) 

En de gelovigen hebben een excellent voorbeeld in de leider van de monotheisten 
(ibrahim) en degenen met hem toen zij zeiden tegen hun volk: wij distantieren ons van 
jullie en van wat jullie aanbidden naast Allah, wij zijn ongelovig in jullie en tussen ons is 
haat en vijandschap (zichtbaar) voor altijd tot jullie alleen in Allah geloven. (Al- 

118 Ahkam Ahl Al-Dhimma 1/195 


62 Mumtahana:4) En Allah distantieert zich van degene die de ongelovigen als bondgenoten 
neemt. Allah zegt: Laat de gelovigen de ongelovigen niet als bondgenoten nemen in 
plaats van de gelovigen. En degene die dit doet, heeft niets van doen met Allah. (Aal 
lmran:28) 119 

Muhammad bin Abd Al-Wahhab zei: En weet dat een van de grootste tenietdoeners van 
de islam het helpen of steunen van ongelovigen tegen moslims is. En het bewijs is de 
woorden van Allah: En wie van jullie hen als bondgenoten neemt, die is een van hen. 120 

En hij zei ook: Als jullie dat weten dan weten jullie dat de mens geen moslim kan zijn zelfs 
als hij alleen Allah aanbidt en geen shirk pleegt, behalve als hij vijandig is tegen de 
ongelovigen en openlijk verklaart tegen hen dat hij hen vijandig is en hen haat. Zoals 
Allah zegt: jij zult geen volk aantreffen dat in Allah en de Iaatste dag gelooft, en 
(tegelijkertijd ook) houdt van degenen die Allah en zijn boodschapper tegenwerken, ook 
al zouden het hun vaders, of hun zonen, of hun broers of hun verwanten zijn. (AI- 
Mujadila:22) 121 

En hij zei: de bewijzen voor de kufr van een moslim als hij een partner toekent aan Allah 
of als hij samen met de ongelovigen is tegen de moslims-zelfs als hij geen shirk pleegt- zijn 
meer dan men kan vatten in de woorden van Allah en de woorden van zijn profeet en de 
woorden van de betrouwbare mensen van kennis. 122 

En hij zei toen hij sprak over zijn vijanden die hij bestrijdt en waar hij takfir op doet: wie vrij 
is van dit allemaal (dus van shirk en de voorkeur geven aan de mushrikin in plaats van de 
moslims, en het haten van de mensen van tawhid) maar de inwoners van zijn land 
verkondigen vijandschap tegen de tawhid en ze volgen de mensen van shirk en ze willen 
tegen de moslims strijden, en hij excuseert zich met het feit dat hij het moeilijk vindt om 
zijn geboorteland te verlaten, dus strijd hij met de mensen van zijn land tegen de mensen 
van tawhid met zijn ziel en zijn bezittingen, en dat is ook kufr. 123 

Sulayman bin Muhammad bin Abd Al-Wahhab zei: Als het steunen (van kuffar) betekent 
met hen te wonen in hun Ianden en samen met hen te strijden en zulke zaken, dan wordt 
degene die dit doet beoordeeld met kufr. Zoals Allah zegt: En wie van jullie hen als 
bondgenoten neemt, die is een van hen. 124 

En hij zei ook: er zijn zaken die de islam ongeldig maken en een van de grootste daarvan 
is: het houden van een mushrik of naar hem neigen of hem steunen en helpen met de 
hand of met de tong of met geld. Zoals Allah zegt: Wees daarom geen helper van de 


119 Ahkam Ahl Al-Dhimma 1/479 

120 Al-Durar Al-Saniyya 10/92 

121 Majmu’at Al-Tawhid p.19 

122 Al-Rasail Al-Shakhsiyya p.272 

123 Majmu’at Al-Rasail 4/301 

124 Majmu’at Al-Tawhid p.97 


63 ongelovigen. (AI-Qasas:86) En Allah zegt: Jij ziet velen van hen degenen die niet geloven 
als hun bondgenoten nemen. Slecht is datgene wat zij voor zichzelf vooruit hebben 
gezonden. Daarom werden zij door de woede van Allah getroffen, en zij verblijven voor 
eeuwig in de bestraffing. En als zij hadden geloofd in Allah en in de profeet en in wat aan 
hem is geopenbaard dan zouden zij hen (d.w.z de ongelovigen) nooit als bondgenoot 
hebben genomen. Maar velen van hen zijn verdorvenen. (AI-Maida:8o-8i) Dus denk na 
over wat Allah in deze Aya heeft gezegd over degene die deze daad verricht. Hij laat Zijn 
toorn over hem neerdalen en hij zal eeuwig in de hel verblijven en zijn imaan wordt 
tenietgedaan en nog meer zaken. En ibn Taymiyya heeft gezegd over de woorden van 
Allah: “En als zij hadden geloofd in Allah en in de profeet en in wat aan hem is 
geopenbaard dan zouden zij hen nooit als bondgenoot hebben genomen.” : “Dus als het 
vast is gesteld dat iemand hen als bondgenoten heeft genomen dan vereist dit 
ongeloof”. 125 

Hamad bin 'Atiq zei: Het is eerder vermeld dat het steunen van ongelovigen en hun de 
tekortkomingen van de moslims laten zien of hen verdedigen met de tong, of tevreden 
zijn met wat zij volgen, allemaal mukaffirat (zaken van grote kufr) zijn voor degene die ze 
verricht zonder dwang, dus is hij een afvallige, zelfs als hij de ongelovigen haat en van de 
moslims houdt. 126 

En hij zei ook: Dus Allah de Verhevene heeft het verboden voor de gelovigen om de joden 
en de christenen als bondgenoten te nemen en hij zei dat wie hen als bondgenoten 
neemt, die is een van hen. Oftewel: wie de joden als bondgenoot neemt die is een jood. 

En wie de christenen als bondgenoot neemt die is een christen. En ibn Abi Hatim heeft 
overgeleverd dat ibn Sirin zei dat Abd Allah bin Utba zei: eenieder van jullie moet vrezen 
dat hij een jood of een christen is, zonder dat hij het doorheeft. Hij (ibn Sirin zei: we 
dachten dat hij deze aya bedoelde: “O jullie die geloven neem de joden en de christenen 
niet als bondgenoten. Zij zijn elkaars bondgenoten. En wie van jullie hen als bondgenoten 
neemt, die is een van hen. (AI-Maida: 5 i) En hetzelfde geldt voor wie de Turken als 
bondgenoot neemt, die is een Turk. En wie de heidenen als bondgenoot neemt die is een 
heiden. En er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wie de mensen van het boek 
(joden en christenen) als bondgenoot neemt en wie andere ongelovigen als bondgenoten 
neemt. 127 

Fatwa van Ahmad Shakir 

Ahmad Shakir schreef in een verklaring voor het Egyptische volk en de Arabische en 
islamitische natie: 


125 Al-Durar Al-Saniyya 11/300-304, Majmu’at Al-Rasail 4/291 

126 Al-Difa’ ‘an Ahl Al-Sunna wa Al-ittiba’ p.32 

127 Sabi! Al-Najat wa Al-Fikak p.35 en Majmu’at Al-Tawhid p.220 


64 Betreft het meewerken met de Engelsen, op welke manier dan ook van samenwerking, 
weinig of veel, dat is de duidelijke afvalligheid en zekere kufr, waarin geen excuus wordt 
geaccepteerd en geen enkele interpretatie (om dit te doen) heeft nut. En niets redt 
diegene van dit oordeel (kufr). Zowel als het gaat om personen of om overheden of 
Ieiders. Zij zijn allemaal in kufr en ridda gelijk. Behalve degene die onwetend is en een fout 
heeft gemaakt en daarna zijn situatie beseft en berouw toont en het pad van de 
gelovigen voIgt. Diegene zal Allah mogelijk vergeven als zij oprecht zijn tegenover Allah 
niet voor politiek of voor de mensen. 

En ik denk dat ik in staat ben geweest om duidelijk te maken wat het oordeel is over het 
strijden tegen de Engelsen en wat het oordeel is over het samenwerken met hen en 
iedere vorm van samenwerking of welke omgang dan ook. Zodat iedere moslim die 
Arabisch kan lezen het begrijpt van welke Iaag in de maatschappij dan ook en op welke 
plaats op aarde die zich bevindt. 

En ik denk dat elke lezer nu niet meer twijfelt dat het vanzelfsprekend is en dat het geen 
verduidelijking nodig heeft of een bewijs, dat de Fransen hetzelfde oordeel hebben als de 
Engelsen voor elke moslim op aarde. De vijandigheid van de Fransen tegen de moslims en 
hun inzet in het uitroeien van de islam en hun oorlog tegen de islam is vele malen erger 
dan de Engelsen en hun vijandschap. Zij zijn achterlijk in hun fanatisme en vijandschap. Zij 
vermoorden onze moslimbroeders in elk islamitisch land waar zij zijn en zij plegen 
misdaden waarbij de misdaden van de Engelsen klein lijken in vergelijking met wat zij 
doen. Zij en de Engelsen zijn in het oordeel gelijk, hun bloed en bezittingen zijn overal 
halal en het is niet toegestaan voor een moslim waar dan ook op aarde op met hun samen 
te werken op welke manier dan ook. Het oordeel over wie met hun samenwerkt is: 
afvalligheid en het uit de islam treden, ongeacht wie er met hun samenwerkt. 

En ik was nooit een domme dwaas dat ik dacht dat de regeringen in de islamitische 
Ianden het oordeel van de islam zullen accepteren en hun politieke en economische 
banden met de Engelsen en Fransen zullen verbreken. Maar ik Iaat de moslims zien wat 
hun situatie is en wat Allah hun bevolen heeft en wat hij voor hun voorbereid heeft van 
vernedering in de dunya en bestraffing in agira als zij zichzelf en hun verstand overgeven 
aan de vijanden van Allah . 128 

Belangrijk: sommigen beweren dat het oordeel over de kuffar steunen afhankelijk Is van 
wat men in zijn hart gelooft. 

Het antwoord hierop is overbodig voor degene die de eerder genoemde teksten heeft 
doorgenomen en stil heeft gestaan bij de woorden van Allah en wat de geleerden hebben 
gezegd hierover. Er is geen enkel bewijs dat het oordeel afhankelijk is van wat zich in het 
hart bevindt. Integendeel, alle bewijzen duiden erop dat deze daden op zichzelf kufr zijn 
ongeacht wat men in zijn hart gelooft. Net als dat het op zichzelf kufr is als men gelooft 

128 Ahmad Shakir, Kalimatu Al-Haqq p.126-137 


65 dat de kuffar helpen tegen de moslims toegestaan is. En het is ook grote kufr om de islam 
te haten, of tevreden te zijn met kufr, of hopen dat de kuffar de moslims overwinnen. 
Deze zaken zijn allemaal kufr ook al helpt men de kuffar niet tegen de moslims. 

AIs het helpen van de kuffar op zichzelf geen kufr zou zijn, behalve als het samengaat met 
liefde voor de kuffar of andere van zulke zaken die te maken hebben met de overtuiging 
in het hart, dan is er een voorwaarde verbonden aan het oordeel waar geen bewijs voor 
te vinden is in de Quran en de Sunnah. En dit is in strijd met alle uitspraken van de 
geleerden die in dit hoofdstuk zijn vermeld. 

Volgens Ahlu Sunna kan kufr zijn door een overtuiging in het hart of een enkele uitspraak 
of een enkele daad. Zonder onderscheid hierin te maken. En dit is een fundamenteel 
verschil tussen Ahlu Sunna en de mensen van Irjaa. 

AIs iemand de twee shahada’s uitspreekt en een daad van kufr begaat dan is hij daardoor 
een kafir, ook al spreekt hij de shahada nog steeds uit en bidt en vast en de zakat betaalt 
en naar de hajj gaat. En het uitspreken van de shahada is geen preventie om als afvallige 
beoordeeld te worden. En dit is duidelijk op basis van de bewijzen uit de Quran en de 
Sunnah en de ijmaa . 129 

Muhammad bin Ibrahim zei hierover: dit betekent dat er concensus is over het feit dat 
iemand een afvallige kan worden ondanks dat hij de shahada uitspreekt, vanwege een 
enkele overtuiging, of een enkele uitspraak, of een enkele daad. De ijmaa van de 
geleerden is voldoende, er is geen meningsverschil hierover . 130 

Dus als er een bewijs is dat een bepaalde daad of uitspraak grote kufr is, dan is dit op 
zichzelf kufr, zonder dat afhankelijk te maken van wat er in het hart is. Een van de vaste 
fundamenten van de sharia is dat de oordelen afhankelijk zijn van het zichtbare, zonder te 
kijken naar het verborgene. Het is onmogelijk om te controleren wat iemand in zijn hart 
gelooft. Dus als het oordeel daarmee verbonden zou zijn, dan betekent dat het 
afschaffen van alle sharia oordelen, omdat het onmogelijk is om te weten wat iemand in 
zijn hart gelooft. 

En AI-Abbas, de oom van de profeet Afe, was gedwongen mee te gaan met de mushrikin 
naar de strijd en toen hij daarna een gevangene was bij de moslims na de slag van Badr zei 
hij: “ik was een moslim” en de profeet X^zei: Allahu A’lam betreft jouw islam, en als het 
is zoals je zegt dan zal Allah je belonen, maar wij oordelen op het uiterlijke, dus koop 
jezelf vrij en de twee zoons van je broer . 131 


129 Majmu’at Al-Rasail 1/659 

130 Sharh Kashf Al-Shubuhat p.102 

131 Fath Al-Bari 7/322, Tafsir Ibn Kathir 2/328 


66 Hamad bin Atiq zei over degene die valt in een vorm van muwalat mukaffira 132 : als hij 
beweert dat hij dit haat met zijn hart, wordt dat niet geaccepteerd van hem, want het 
oordeel is op basis van wat zichtbaar is. En hij heeft zichtbare kufr laten zien, dus dan is hij 
een kafir . 133 

Al-Shatibi zei: Het oordeel is gebaseerd op wat zichtbaar is, dit staat met zekerheid vast 
betreft de sharia oordelen specifiek. En betreft wat men denkt over anderen algemeen . 134 

Ibn Taymiyya heeft gezegd over degenen die met de Tataren meegaan om te strijden, 
zelfs als ze gedwongen zijn om mee te gaan en in werkelijkheid moslim zijn, dat ze 
worden beoordeeld op het uiterlijke. Hij zei: er kan een gelovige met hun zijn die zijn islam 
verbergt die met hun mee komt naar de strijd. Hij is niet in staat om hijra te verrichten en 
hij is gedwongen om te strijden, die wordt op de dag des oordeels op zijn intentie 
beoordeeld. In de Sahihayn is vermeld dat de profeet heeft gezegd: een Ieger zal het huis 
van Allah willen aanvallen, en terwijl zij in een woestijn zijn, zullen zij in de aarde 
wegzakken. Er werd gezegd: er zijn toch ook mensen met hun die gedwongen zijn? De 
profeet zei: zij worden op hun intenties beoordeeld. 

En het gaat dus om het uiterlijke, als iemand van hun wordt gedood dan wordt hij 
beoordeeld als een van de kuffar. En Allah zal hem beoordelen op zijn intenties, net zoals 
dat de munafiqin onder ons uiterlijk worden beoordeeld als moslims en door Allah 
worden beoordeeld op hun intenties. En op de dag des oordeels wordt men beloond of 
bestraft op basis van wat in het hart is, niet op basis van alleen het uiterlijke. En daarom is 
overgeleverd dat Al-Abbas zei: “ik was gedwongen” en de profeet X^zei: wij oordelen 
op het uiterlijke maar je innerlijk is aan Allah . 135 

Sulayman bin Sahman zei over deze hadith: zo heeft de profeet heeft de profeet het 
toegestaan om hem vrij te kopen 136 en zijn bezittingen die hij bij zich had in beslag te 
nemen, omdat zijn zijn zichtbare staat was dat hij met de kuffar was doordat hij bij hun 
woonde en met hun meekwam naar de strijd. En wie bij de kuffar is, krijgt hetzelfde 
oordeel als hen op basis van het uiterlijke . 137 

Umar ibn AI-Khattab zei: wie ons goedheid Iaat zien, die vertrouwen wij en die staat dicht 
bij ons, en zijn innerlijke gaat ons niets aan, Allah oordeelt over zijn innerlijke. En wie ons 


132 Muwalat en Tawalli zijn synoniemen. Echter bepaalde vormen van Muwalat zijn geen kufr, maar een 
zonde, zoals een kafir in dienst nemen. En andere vormen zijn toegestaan zoals het huwen van een 
christelijke of joodse vrouw of houden van je ouders als zij ongelovig zijn. Muwalat Mukaffira is een vorm 
van de kuffar, helpen, steunen, iiefhebben etc waardoor men uit de islam treedt. 

133 Sabil Al-Najat wa Al-Fikak p.54 

134 Al-Muwafiqat 2/271 

135 Al-Fatawa 19/224-225 

136 Een moslim wordt vrijgelaten, niet vrijgekocht. 

137 Kashf Al-Awham wa Al-iltibas p.96 


67 slechtheid Iaat zien, die vertrouwen wij niet, en die geloven wij niet, zelfs als hij zegt dat 
zijn innerlijke intenties goed zijn . 138 

In de verzen uit de Quran is het oordeel afhankelijk van het uiterlijke zonder enige 
verwijzing naar het innerlijke. En dit is wat de geleerden hebben begrepen en dat is wat 
zij allemaal hebben gezegd in de voorgaande teksten. 

En de Qadi Abu Ya’Ia en Abu Bakr Al-Jassas hebben gezegd over het verhaal van Hatib: 
dat het niet toegestaan is om kufr te Iaten zien als men bang is om zijn bezit en gezin . 139 

*Dit betekent dat zij de daad van Hatib als grote kufr zien. 

Ibn AI-Mubarak zei: als de bid’a van iemand verborgen is voor ons, dan zijn de mensen 
waar hij mee omgaat niet verborgen voor 0ns. 140 

Dit gaat over mensen van bid’a maar hoe zit t dan met degenen die hun tawaghit zien 
zitten met de vijanden van Allah en hij ziet hun onderlinge liefde -ze dansen samen en 
drinken wijn en lachen met elkaar- en ze spenderen hun vakanties in de landen en hotels 
van kuffar en ze bewaren hun geld op de bankrekeningen van de kuffar en krijgen rente 
daarover en vervolgens noemen ze deze figuren “rechtmatige leiders” en roepen ze op 
om hun te gehoorzamen en te vechten in hun Iegers en ze beschrijven hen als vromen en 
verbeteraars en ze vergelijken hen met de metgezellen en de vrome moslims. 

Shubha: dat de kuffar als bondgenoten nemen noodzakelijk is, om politieke redenen en 
om ons aan te passen zodat ze niet tegen ons gaan strijden en zodat we veilig zijn van 
hun plannetjes, en Iiefdevolle banden met hen onderhouden zorgt ervoor dat we veel 
voordelen krijgen en goede zaken kunnen verwezenlijken. 

Ten eerste: deze shubha wordt steeds opnieuw gebruikt in verschillende vormen en het 
wordt vaak gepresenteerd in de vorm van oprecht advies. Dit is niets nieuws want Allah 
heeft dit genoemd toen hij sprak over de munafiqin. Namelijk als aan hen gevraagd wordt 
om de ongelovigen niet als bondgenoten te nemen want daar zit fitna en verderf in, en 
wanneer tegen hen wordt gezegd: “zaai geen verderf op aarde”, zeggen zij: “wij zijn 
slechts weldoeners”. 

Allah heeft ons Iaten weten dat de ongelovigen als bondgenoten nemen een grote 
verderfelijke zaak is, maar zij beweren dat ze het goede willen doen. Ze zijn dus met niets 
nieuws gekomen, ze volgen de voetstappen van hun voorgangers (van de munafiqin) 
zoals Allah ons heeft gezegd: “En jij ziet degenen die een ziekte in hun harten hebben, 
zich haasten naar hen (d.w.z de joden en de christenen) zij zeggen: “(wij doen dit omdat) 
wij vrezen dat de tijd zich tegen ons zal keren” (AI-Maida:52). 


138 Al-Bukhari 2/934 

139 Zad Al-Masir 8/234, Ahkam Al-Quran 5/326 

140 Al-lbana Al-Sughra van Ibn Batta p.156 


68 Ziekte betekent in deze aya nifaq en twijfel en kufr zoals de salaf hebben gezegd en zich 
haasten naar hen betekent, het initiatief nemen om hen als vrienden en bondgenoten te 
nemen. En zij werden ongelovig vanwege een wereldse zaak. Namelijk angst voor 
tegenslagen, zoals het verlies van geld en angst voor de dood. 

Ten tweede: het is in werkelijkheid het tegenovergestelde van wat de munafiqin 
beweren, want het nemen van de vijanden van Allah als bondgenoten is de reden voor 
vernedering en miezerigheid en allerlei soorten kwaad, terwijl vijandschap tegen hen de 
reden is voor overwinning en steun van Allah en het behalen van al het goede. 

Ibn Taymiyya zei: Er is een moraal in het verhaal van Nur AI-Din Zenki en Salah AI-Din, hoe 
Allah hen macht heeft gegeven en hen Ianden heeft Iaten veroveren en de vijanden voor 
hen heeft vernederd. Eveneens is er een moraal in het verhaal van degenen die de 
christenen als bondgenoten hadden genomen, hoe Allah hen heeft vernederd . 141 

En hij zei in “AI-Nubuwwat”: “En wie vlucht van het oordeel van Allah en zijn ProfeetXyuL, 
of afvallig wordt, of iets haat van de wetten van Allah, uit angst dat hem iets slechts 
overkomt, die zal met vele malen meer kwaad worden getroffen dan wat hij dacht dat 
hem zou treffen als hij de Profeet^s^ zou volgen”. 

Mudahana en Mudarat 

Het verschil tussen Mudahana (concessies doen,pacificatie, comprissen sluiten ten koste 
van de religie, iets anders zeggen dan waarvan je overtuigd bent om iemand tevreden te 
stellen) en Mudarat (zich aanpassen) 

Ibn Hajar en al QurtubT leveren over dat al Qadi 'lyad zei: “Mudarat betekent dat je wat 
van je dunya geeft omwille van de Din”. 

“Bijvoorbeeld, door een kafir bij jou uit te nodigen om da'wa te geven aan hem. Dit is 
toegestaan, terwijl bij mudahana je het omgekeerde doet: dat je wat van je Din weggeeft 
omwille van de dunya bijvoorbeeld, wanneer je baas aan je vraagt wat Jihad inhoudt en jij 
hem vertelt dat het Jihad Al-Nafs inhoudt en er verder geen Jihad bestaat (in deze tijden), 
noch dat Islam het toelaat om geweld te gebruiken (tijdens Jihad). Dit is Mudahana en is 
verboden.” Citaat: Yusuf al 'Uyayri 


141 Al-Fatawa 28/643 


69 Het oordeel over hulp vragen aan ongelovigen (istPana). 

Wat betreft isti’ana (vragen om hulp van niet-moslims tegen niet-moslims). Hierover 
hebben de geleerden meningsverschillen. Een groep heeft gezegd dat het is toegestaan, 
onder strenge voorwaarden. 142 En een andere groep heeft het verboden. 

De Hanafi en Shafi wetschool zien het als toegestaan. Al Qurtubi zei: Abu Hanifa en Al- 
Shafi’i en Al-Thawri en AI-Awza3i hebben gezegd dat het is toegestaan onder voorwaarde 
dat de mosiims de Ieiding hebben. 143 

In Al-Sayr AI-Kabir: er is niets mis met dat de mosiims hulp vragen van ongelovigen tegen 
(andere) ongelovigen, zolang het leiderschap voor de mosiims is, want de Profeet^^ 
heeft de hulp gevraagd van de joden van Bani Qunayqa tegen Bani Qurayza. En de 
mushrikin van Quraysh waren met de ProfeetXjiL meegegaan naar de slag van Hunayn 
om te kijken wie er gaat winnen en zo een deel van de ooriogsbuit te bemachtigen 144 . Dus 
zo weten we dat het niet erg is om hun hulp te vragen en dat is hetzelfde als de hulp van 
honden gebruiken. En het is overgeieverd dat de Profeet^:^ op de dag van Uhud een 
groep strijders zag en vroeg: wie zijn dat? Er werd gezegd: dat zijn de joden de 
bondgenoten van Ibn Ubayy. Toen zei de ProfeetX^: we vragen geen hulp aan wie niet 
op onze deen is. De uitieg hiervan is dat (ze werden geweigerd omdat) zij niet vochten 
onder de vlag van de mosiims en bij ons (in onze madhhab) is het niet toegestaan om hun 
hulp te vragen als zij zo zijn (dus onder eigen vlag strijden). En bij ons heeft de imam de 
keuze om hun hulp te vragen of om hun af te wijzen als hij fitna vreest. 145 

En betreft de Hadith van Al-Zuhri waarin staat vermeid dat de ProfeetXjfe samen met 
mensen van de joden heeft gestreden. 146 

AI-Bayhaqi heeft over deze hadith gezegd: deze overlevering is Munqati’, Al-Shafii heeft 
gezegd: een hadith die Munqati’ is, is geen bewijs bij ons. 147 

Let op de bewijzen van de geleerden die zeggen dat het is toegestaan zijn niet gebaseerd 
op overieveringen die authentiek zijn. Zoals de overlevering van Al-Zuhri. Deze 
overlevering is Munqati, en dat is geen geidig bewijs. Andere overieveringen dat de 

142 De geleerden die dit hebben toegestaan hebben vooral gesproken over het vragen van hulp aan Ahl Al- 
Dhimma, die onder het gezag van de mosiims leven. Deze categorie van kuffar bestaat tegenwoordig 
echter niet eens meer, aangezien de jizya nergens wordt betaald. Ook al zou het toegestaan zijn om hulp te 
vragen aan andere kuffar dan alleen dhimmi’s, dan alsnog voldoet geen enkel land dat samenwerkt met de 
ongelovigen aan een enkele voorwaarde van de voorwaarden die de geleerden hebben genoemd. 

143 Tafsiral-Qurtubi 

144 Deze mensen die meegingen waren volgens de meest correcte mening ook mosiims die pas sinds kort 
moslim waren geworden na de verovering van Mekka. En ook al waren het wel mushrikin, zij hadden niet 
met de mosiims meegevochten. 

145 Al-Sayr al-Kabirwa Sharhih 4/191-192 

146 Al-Tirmidhi 4/127, al-Bayhaqi al-Kubra 9/53, sunan Said 2/331, Musannaf ibn Abi Shayba 6/487, allemaal 
“Mursal” van al-Zuhri. Kijk: Marasil Abu Dawud 1/224. Er is geen enkele hadith die Sahih is waarin staat dat 
de profeet hulp heeft gehad van kuffar. Laat iemand het tegendeel bewijzen. 

147 Al-Bayhaqi al-Kubra 9/53 


70 


ProfeetXs^ hiilp heeft gezocht van de joden van Bani Qunayqa’ en dat er mushrikin mee 
waren naar de slag van Hunayn zijn ook niet sahih. 

Al-Jassas AI-Hanafi heeft gezegd: Onze metgezellen (dus de Hanafi geleeren) hebben 
gezegd: er is niets mis mee om hulp te vragen aan mushrikin om te strijden tegen andere 
mushrikin, als de heerschappij voor de islam is wanneer het leger overwint, maar als de 
heerschappij voor shirk is, dan is het niet toegestaan voor moslims om samen met hun te 
strijden . 148 

Ibn Nujaym al-Hanafi heeft gezegd: hun woorden duiden erop dat het is toegestaan om 
de hulp van de ongelovigen te vragen als dat nodig is . 149 

Ibn Humam heeft gezegd: Is het toegestaan om hulp te vragen aan ongelovigen? Bij ons, 
wanneer het noodzakelijk is, is het toegestaan. En dat heeft al-Shafii ook gezegd . 150 

AI-Nawawi heeft gezegd: het is toegestaan om de hulp van ahlu dhimma of mushrikin te 
vragen onder voorwaarde dat de imam weet dat ze een positieve mening hebben over 
de moslims . 151 

En al-Nawawi heeft gezegd: Al-Shafii en anderen hebben gezegd: als de ongelovige een 
positieve mening heeft over de moslims en het is noodzakelijk om zijn hulp te vragen, 
dan is het toegestaan en anders niet. 52 

Ibn Qudama al-Maqdisi heeft gezegd: het is niet toegestaan om de hulp te vragen van een 
mushrik op basis van wat Aicha heeft overgeleverd dat een mushrik mee was gegaan met 
de Profeet^jiL tijdens Badr en de Profeet^^ vroeg aan hem: geloof je in Allah en zijn 
ProfeetXs^? Hij antwoordde: nee. Toen zei de Profeet^s^ ga terug, want we vragen 
geen hulp aan een mushrik. En deze hadith is Sahih, maar als het noodzakelijk is (om hun 
hulp te vragen) en de ongelovigen hebben geen positieve mening over de moslims dan 
is het ook niet toegestaan, want hun kwaad is groter dan het voordeel, maar als ze wel 
een positieve mening hebben dan is het toegestaan . 153 

Er zijn nog andere voorwaarden die de geleerden hebben genoemd, zoals dat het 
gegarandeerd moet zijn dat ze de moslims niet verraden, en dat de moslims sterk genoeg 
zijn om veilig te zijn tegen hun eventuele verraad, en nog meer voorwaardes. 

*De murjia beweren dat de oorlog die Saudi Arabie voert onder leiding van Amerika 
“isti3ana” is, maar in feite is het “i3ana” en “muzahara” en “tawalli”. En ook al zouden 
we toegeven dat het isti3ana is, dan is alsnog geen enkele van bovengenoemde 


148 Ahkam al-Quran 4/104 

149 Al-Bahr al-Raiq 5/97 

150 Sharh Fath al-Qadir 5/502 

151 Rawdat al-Talibin 10/239 

152 Uitleg van sahih Muslim van al-Nawawi 12/199 

153 Al-Kafi fi Fiqh al-lmam Ahmad 4/263-264 


71 voorwaardes aanwezig, immers het leiderschap is voor de Amerikanen etc. En bovendien 
vermoorden ze moslims en dit (isti3ana) gaat om hulp vragen van kuffar tegen andere 
kuffar, niet tegen moslims. 

De bewijzen dat het niet toegestaan is om hulp te vragen aan ongelovigen 

Aicha heeft overgeleverd: de Profeet^s^ ging op weg naar de slag van Badr en toen 
kwam een man die bekend stond om zijn dapperheid en zei: ik ben meegekomen om mee 
te vechten en een deel van de buit te ontvangen. De ProfeetXjfe zei: geloof je in Allah en 
zijn Profeet? Hij zei: nee. De Profeet^juL zei: keer terug want ik vraag geen hulp aan een 
mushrik. Daarna ging er een tijdje voorbij en toen kwam hij weer en zei hetzelfde. Toen 
vroeg de Profeet^^ wat hij de eerste keer ook vroeg en de man antwoordde hetzelfde 
toen zei de Profeet weer: keer terug want ik vraag geen hulp aan een mushrik. Toen 
kwam de man nog een keer en de Profeet/f,^ vroeg weer hetzelfde: geloof je in Allah en 
zijn Profeet? Hij antwoordde: Ja. Toen zei de Profeet/fisfjL: “Ga en strijd !” 154 

En ibn Hibban heeft een hoofdstuk geschreven over deze hadith met de titel: het is 
verboden om hulp te vragen aan mushrikin om te vechten tegen vijanden van Allah 155 

En AI-Nasaie heeft een hoofdstuk geschreven met de titel: het Iaten van hulp vragen aan 
een mushrik door de imam 156 

En in een andere hadith: Ik en een andere man kwamen naar de Profeet^s^ voordat we 
moslim geworden waren en zeiden: we schamen ons om te zien dat ons volk aan het 
strijden is en we doen niet mee. Toen zei de Profeet/fisfjL: zijn jullie beide moslims? We 
zeiden: nee. Toen zei de Profeet^s^: wij vragen geen hulp aan mushrikin tegen 
mushrikin. Toen zijn we moslim geworden en hebben de veldslag bijgewoond met de 

ProfeetX ^ 157 

En in Sahih al-Bukhari: er kwam een man naar de Profeet^s^ en zei: Zal ik eerst moslim 
worden of eerst strijden? De Profeet/fijfiL zei: word eerst moslim en strijd daarna. Toen 
werd hij moslim en heeft gestreden, en werd gedood. Toen zei de Profeet^s^L: “hij heeft 
weinig gedaan en heeft een grote beloning gekregen ”. 158 


154 Sahih Muslim 3/1450, 1449 

155 Sahih ibn Hibban 11/28 

156 Al-Nasaie al-Kubra 5/231 

157 Al-Mustadrak 2/132, Musnad Ahmad 3/454, Musannaf ibn Abi Shayba 6/487, al-Bayhaqi in al-Kubra 9/37, al- 
Mu3jam al-Kabir van al-Tabarani 4/223,224 

158 Sahih Al-Bukhari: 3/1034 


72 Imam Malik heeft gezegd: ik zie dat het niet toegestaan is om de hulp van mushrikin te 
vragen om te vechten tegen andere mushrikin, behalve als ze meekomen als 
bediendes . 159 

Wat bekend is van de madhhab van imam Ahmad: het is verboden om hulp te vragen aan 
mushrikin in alle gevallen, en het is vermeld door AI-Khallal dat Abu Talib vroeg aan Abu 
Abdillah (imam Ahmad bn Hanbal) is het toegestaan om hulp te vragen van een jood of 
een christen bij zaken van de moslims zoals de kharaj (oogstbelasting)? Hij antwoordde: 
nee hun hulp wordt nergens bij gevraagd . 160 

Ibn Taymiya zei: er wordt geen hulp gevraagd van dhimmi’s bij ambtenarenwerk want 
daar komt verderf uit voort, en Imam Ahmad werd gevraagd in de overlevering van Abi 
Talib over zaken zoals de kharaj en hij zei: hun hulp wordt nergens bij gevraagd. En wat is 
overgeleverd over imam Ahmad dat hij iets anders heeft gezegd dat is net als het eten 
van varkensvlees voor iemand die genoodzaakt is . 161 

AI-Qadi Abu Ya’Ia heeft vermeld in zijn boek over het vechten tegen opstandelingen: Er 
wordt geen hulp van ongelovigen gevraagd in het vechten tegen opstandelingen en 
imam Ahmad heeft dat verboden bij het vechten tegen vijandige ongelovigen, waar de 
moslims mee in oorlog zijn, dus het is belangrijker om hun hulp niet te vragen bij het 
vechten tegen opstandelingen . 162 

Ibn Hazm heeft gezegd: Het verbod van hulp vragen aan mushrikin is algemeen, dus dat 
geldt zowel voor posities in de regering of bij het strijden, of wat dan ook, behalve waar 
ijmaa over is dat het is toegestaan zoals om de paarden te verzorgen of als bediende of 
wat hierop lijkt . 163 

Ibn Abbas Ievert over dat de ProfeetXs^ tijdens de slag van Hunayn schilden en wapens 
heeft geleend van Safwan bn Umayya terwijl hij kafir was . 164 Deze hadith is sahih en er is 
geen meningsverschil onder geleerden over dat dit is toegestaan. Dus materiaal vragen 
aan kuffar is wel toegestaan maar hulp van personen niet. 

Het hulp vragen van dwalende groeperingen zoals de khawarij 

Ibn Muflih heeft gezegd: het is haram om hulp te vragen aan mensen van begeertes in 
een van de zaken van de moslims want hun kwaad is groot omdat ze uitnodigen naar hun 
dwalingen in tegenstelling tot joden en christenen 165 


159 Al-Tamhid van ibn Abd Al-Barr 12/35,36. Tafsir alqurtubi 8/99 

160 Ahkam Ahl Al-Milal p.325, Ahkam ahlu Dhimma van ibn al-Qayyim 1/448 

161 Al-ikhtiyarat al-31'lmiyya p.185 

162 Al-Ahkam al-Sultaniyya p.55 

163 Al-Muhalla 11/113 

164 Al-Mustadrak 2/54, Abu Dawud 3/296, al-Bayhaqi al-Kubra 6/88,89, al-Daraqutni 3/38-40 

165 Al-insaf 4/144 


73 


En de Profeet^s^ heeft gezegd over de Khawarij: ze zullen steeds opkomen tot de 
Iaatste van hun met de Dajjal komt . 166 

En van de belangrijke gebeurtenissen die de geschiedenis heeft vastgelegd is wat er is 
gebeurd met Ahlu Sunna in noord Afrika ten tijde van de Fatimiden (de Ubaydiyyin). Toen 
de geleerden van de Maghreb ijmaa hadden over het strijden tegen deze afvallige 
Uybaydiyyin samen met de Khawarij. 

AI-Dhahabi heeft gezegd: de geleerden van de Maghreb waren het allemaal erover eens 
om te strijden tegen de Fatimiden vanwege de duidelijke kufr die zij toonden en daarover 
heb ik vele verslagen gelezen die elkaar bevestigen. En sommige geleerden werden 
bekritiseerd om het strijden samen met Abu Yazid de Kharijiet. Toen zeiden ze: en hoe 
kan ik niet samen met hem strijden terwijl ik de kufr met mijn eigen oren heb gehoord? 

AI-Dhahabi zei: Abu Ishaq de faqieh streed samen met Abu Yazid de kharijiet en zei: zij (de 
khawarij) zijn Ahlu Qibla (moslims) en zij (de Fatimiden) zijn niet van Ahl AI-Qibla en zij zijn 
de vijanden van Allah. En als we hun overwinnen dan zullen we niet onder het gezag van 
Abu Yazid komen omdat hij van de Khawarij is . 167 

En de Shaheed Abu Bakr AI-Nablusi werd gevangen genomen en in een houten kooi van 
Damascus naar Cairo gestuurd. AI-Dhahabi zei over hem: “hij was een geleerde in fiqh en 
hadith, hij was bijna altijd aan het vasten, hij had een hoog aanzien bij iedereen en toen hij 
werd gevild hoorde men hem de Quran reciteren”. Nadat hij in een houten kooi naar 
Cairo was gebracht werd aan hem gevraagd: klopt het dat je zei: Als een man tien pijlen 
heeft dan moet hij een op de Romeinen schieten en negen op ons? Hij antwoordde: nee 
dat heb ik niet gezegd, ik zei: als iemand tien pijlen heeft dan moet hij negen op jullie 
schieten en de tiende ook, want jullie hebben de religie (de sharia) veranderd, de vrome 
mensen vermoord, en goddelijkheid beweerd. Toen werd bevolen om hem te Iaten villen 
door een jood . 168 

Er werd aan Ibn Udhra gevraagd over de predikers van de Fatimiden, die de Ieider prezen. 
Hij zei: zeggen ze niet: “O Allah zegen AI-Flakim en Iaat hem de aarde erven”? Ze zeiden: 
ja. Hij zei: wat als jullie een prediker zien die Allah en zijn profeet prijst en daarna zegt: 

Abu Jahl is in jannah, is diegene een kafir? Ze zeiden: ja. H ij zei: AI-Flakim is erger dan Abu 
Jahl. En Al-Dawudi werd gevraagd over deze kwestie en hij zei: de prediker die voor hen 
predikt en smeekbedes voor hen verricht tijdens het vrijdaggebed, is een kafir die gedood 
moet worden. Hij krijgt niet de kans om berouw te tonen (istitaba), en zijn vrouw is haram 
voor hem. Hij erft niet en hij wordt ook niet geerfd. Alle oordelen die met hem te maken 


166 Al-Nasaie al-Sughra 7/120, Musnad Ahmad 4/424, Musannaf ibn Abi Shayba 7/559, Al-Mustadrak 2/160 

167 Siyar A3lam Al-Nubala 15/372,373 

168 Siyar A’lam Al-Nubala 12/220-221, 16/149 


74 hebben zijn de oordelen van kufr, maar als hij berouw en spijt toont voordat de moslims 
hem pakken, dan wordt zijn berouw geaccepteerd. 169 

En de geschiedenis herhaalt zich! 

De Fatimiden hadden Damascus veroverd in het jaar 360H en er werd in de adhan gezegd: 
"hayy 'ala khayr al-'amal" (kom naar de beste daad d.w.z het vervloeken van Abu Bakr en 
Umar). En zij schreven de vervloeking van Abu Bakr en Umar op de deuren van de 
moskeeen. Wij behoren tot Allah en tot Allah is de terugkeer. 170 

Ibn Kathir vermeld in AI-Bidaya wa AI-Nihaya in het hoofdstuk over het jaar 717 betreft de 
Nusayriyya in Syrie: 

En zij zeiden dat de moslims ongelovig zijn en dat de nusayri's de waarheid volgen. En 
deze man (hun Ieider AI-Mahdi) heeft veel van de dwalende Ieiders van de nusayri's 
gehersenspoeld en hij heeft ieder van hen 1000 dinar beloofd en hoge posities. En zij 
vielen de stad Jabala aan en toen ze binnenvielen hebben ze veel mensen vermoord en ze 
schreeuwden: "er is geen Cod behalve Ali en er is geen sluier behalve Mohammed en er is 
geen poort behalve Salman" en zij vervloekten Abu Bakr en Umar. 

De inwoners van het dorp schreeuwden om hulp "wa islamah" "wa sultanah" of "wa 
amirah" (hulpkreten gericht aan de moslims en de sultan), maar er was niemand die hun 
toen had geholpen. Ze begonnen te huilen en Allah te smeken. 

En deze dwalende nusayri verdeelde de buit en zei tegen zijn metgezellen: de moslims 
stellen niks meer voor en ze hebben geen staat meer en zelfs al zou ik slechts tien 
mannen hebben dan zou ik alle landen veroveren. En hij had bevolen om de moskeeen te 
vernielen en als kroegen te gebruiken. En ze zeiden tegen degenen die ze gevangen 
hadden genomen van de moslims "zeg: la ilaha ilia Ali en kniel voor jouw god de Mahdi, 
die Iaat Ieven en doet sterven, zodat je bloed beschermd wordt". 171 

Abu Muhammad bin AI-Kirani een van de geleerden van Al-Qayrawan werd gevraagd: wat 
als iemand door Banu Ubayd gedwongen wordt om mee te doen met hun da’wa en 
anders wordt hij gedood? Hij antwoordde: Hij moet ervoor kiezen om gedood te worden, 
en niemand wordt hierin geexcuseerd (d.w.z in het volgen van deze Fatimiden), behalve 
als t gaat om iemand die zich bevindt in een land waarin ze pas sinds kort aanwezig zijn en 
die niet weet wat hun situatie is (d.w.z de kufr waarin de Fatimiden zich bevinden), 
diegene wordt gevraagd of hij hun situatie kent of niet, en daarna moet hij vluchten want 
niemand wordt geexcuseerd op basis van angst. Want het verblijven in een land waar de 

169 Tartib al-Madarik 7/275 

170 Al-Bidaya wa Al-Nihaya 11/302 

171 Al-Bidaya wa Al-Nihaya 14/95 


75 sharia niet wordt toegepast, is niet toegestaan. En degenen die hier zijn gebleven van de 
geleerden en aanbidders (d.w.z in Qayrawan, dat onder de heerschappij van de Fatimiden 
viel), zijn gebleven om de zaken te verduidelijken voor de mensen, anders zijn de moslims 
alleen met hun vijand en dan zullen zij fitna zaaien . 172 

En de Qadi 'lyaad heeft gezegd: In deze opstand van de Khawarij tegen de Fatimiden was 
geen enkele geleerde achtergebleven in Qayrawan, behalve Abu Maysara want hij was 
blind, maar hij riep wel op om de wapens te pakken 173 

Dit laat dus zien dat als de Khawarij in oorlog zijn met mushrikin en kuffar dan zouden de 
moslims van Ahlu Sunna de Khawarij moeten helpen tegen de kuffar en zeker niet 
andersom. Dit betekent niet dat de khawarij niet bevochten moeten worden, maar de 
khawarij zijn volgens de ijmaa van de sahaba moslims, alleen latere geleerden hebben 
meningsverschillen gehad over de khawarij en het oordeel over hen. 

AI-Hasan ibn Ali wilde met een vrouw trouwen, ze zeiden tegen hem: “er is niks mis met 
haar behalve dat ze bij de khawarij hoort, toen zei hij: ik haat het om een brandende kool 
van jahannam te knuffelen ”. 174 

*Voor meer over deze sekte adviseer ik het boekje met de titel: “wie zijn de khawarij” van 
Abu Hamza AI-Misri 

Het vragen van hulp aan afvalligen 

De afvalligen zijn kuffar, mushrikin en meer dan dat. Daarmee bedoel ik dat de afvalligen 
qua oordeel verschillen van oorspronkelijke kuffar, en er is ijmaa over het feit dat de kufr 
van afvalligheid erger is dan de oorspronkelijke kufr . 175 

AI-Kamal Ibn Humam de Hanafi geleerde zei: “Betreft de afvalligen: omdat zij ongelovig 
zijn geworden nadat ze waren geleid naar de islam en zijn goede eigenschappen hebben 
gekend, wordt van deze soort (dus de afvallige) niets anders geaccepteerd dan de islam 
of het zwaard (de doodstraf) als grote straf vanwege hun grote kufr ”. 176 

En Al-Qurtubi de Maliki geleerde zei: “Betreft de afvalligen is er geen andere keuze 
behalve de dood of berouw, en hetzelfde geldt voor de mensen van dwaling die krijgen 
geen andere keuze behalve het zwaard of berouw ”. 177 

Al-Mawardi de Shafii geleerde zei: “Het is niet toegestaan om de afvallige afvallig te Iaten 
blijven door de jizya te betalen, en het is niet toegestaan om een afvallige vrouw te 
huwen ”. 178 


172 Tartib al-Madarik 7/276-277 

173 Tartib al-Madarik 2/30 

174 Al-Tabaqat van Ibn Sa3d p.361 

175 Al-Fatawa van Ibn Taymiyya 28/478 

176 Sharh Fath Al-Qadir 6/49 

177 Tafsir Al-Qurtubi 2/350 


76 


Ibn Qudama AI-Hanbali zei: “Het is niet toegestaan om de afvallige tot slaaf te maken (na 
zijn gevangenschap in de oorlog), want het is niet toegestaan om hem afvallig te Iaten 
blijven ”. 179 

Ibn Taymiyya zei: “Betreft de oorspronkelijke kafir is het toegestaan om hem veiligheid te 
garanderen, en een wapenstilstand aan te gaan, en hij mag worden vrijgelaten en hij mag 
worden vrijgekocht, als hij een gevangene is, volgens de meerderheid van de geleerden, 
en er mag een dhimma verdrag met hem worden gesloten mits hij tot de mensen van het 
boek behoort*, en hun vlees mag gegeten worden, en hun vrouwen mogen gehuwd 
worden, en hun vrouwen worden niet gedood behalve als ze meevechten met daden of 
woorden volgens de overeenstemming van de geleerden, en eveneens wordt niemand 
van hen gedood behalve de strijders, volgens de meerderheid van de geleerden, zoals de 
Soennah bewijst, maar de afvallige kafir is erger qua situatie in deze wereld en het 
hiernamaals dan de kafir die altijd kafir is geweest ”. 180 

*Er zijn grote verschillen over van welke groepen de jizya wordt geaccepteerd, maar er is 
overeenstemming over van alle geleerden, dat het wel wordt geaccepteerd van joden en 
christenen en de majus en niet wordt geaccepteerd van afvalligen. Betreft de andere 
soorten mushrikin zijn er meningsverschillen over of de jizya wel of niet wordt 
geaccepteerd van hen. 

Hoewel de Sharia bepaalde omgangsvormen heeft toegestaan met een oorspronkelijke 
kafir zoals kopen en verkopen, huren en verhuren, lenen en andere zaken die te 
uitgebreid zijn om hier verder op in te gaan, heeft de sharia geen enkele vorm van 
omgang met afvalligen toegestaan, want de afvallige heeft in onze sharia geen andere 
keuze dan berouw of de doodstraf, zoals eerder is vermeld en daarom is: De kufr van 
afvalligheid volgens ijmaa erger dan oorspronkelijke kufr . 181 

Er zijn meerdere voorbeelden uit de geschiedenis van oorlogen tussen de moslims en 
afvalligen. De meest bekende voorbeelden zijn: de ridda oorlogen tijdens de khilafa van 
Abu Bakr, de oorlog tegen de Fatimiden van Egypte in de tijd van Salah Al-Din en 
daarvoor, de oorlog tegen de Mongolen in de tijd van Ibn Taymiyya en daarvoor. Een 
minder bekend voorbeeld is de oorlog tegen de Taifa koningen in AI-Andalus. 

Nadat de zwakke Taifa heersers van al-Andalus onder de voet werden gelopen door de 
Christenen. Riepen zij de hulp in van de machtige Emir van de Murabitun Yusuf ibn Tashfin 
en zijn Ieger van mujahideen. Yusuf stak de zee over met zijn Ieger en maakte gehakt van 
het Christelijke Ieger bij de slag van al-Zallaqa. Nadat hij zijn jihad in al-Andalus voltooide 
keerde Yusuf ibn Tashfin terug naar al-Maghrib. Na het vertrek van Yusuf vervielen de 
corrupte Taifa heersen van al-Andalus al gauw in hun oude gewoontes zoals het 

178 Al-Ahkam Al-Sultaniyya 114 

179 Al-Kafi fi Fiqh Al-lmam Ahmad 4/162 

180 Al-Fatawa 28/413,414 

181 Al-Fatawa van Ibn Taymiyya 28/478 


77 samenwerken met de kuffar. Het gebied wat Yusuf tijdens zijn Jihad had veroverd werd 
beetje bij beetje weer veroverd door de Christenen. De Fuqaha van waren het allemaal 
erover eens dat deze afvallige heersers van al-Andalus bestreden moesten worden. Dit 
omdat deze heersers de ongelovigen tot bondgenoten hadden genomen en zelfs de 
jizyah betaalden aan de kuffar. Yusuf ibn Tashfin trok opnieuw naar al-Andalus met zijn 
Ieger en maakte korte metten met deze corrupte heersers en hij bracht de moslims in al- 
Andalus opnieuw eer en glorie en verloste hen van deze corrupte en verraderlijke 
heersers. 

De doodstraf voor afvalligheid is gebaseerd op de Hadith en de Quran. We herinneren 
eraan dat de islamitische wet evengoed gebaseerd is op de Hadith als op de Koran. Beide 
bronnen hebben evenveel kracht van wet. 

De Ayat over afvalligheid 

Allah zegt: O jullie die geloven, wie van jullie afvallig wordt, Allah zal een volk brengen van 
wie Hij zal houden en dat van Hem zal houden. Zij zijn genadig tegen de gelovigen en 
streng tegen de ongelovigen. Zij strijden op de weg van Allah, en zij hebben geen vrees 
voor degenen die verwijten maken. Dit is de gunst van Allah, die Hij schenkt aan wie Hij 
wil. En Allah is Alomvattend, Alwetend. (Al-Maida 54) 

Allah zegt: En wie van jullie zich van zijn godsdienst afkeert en dan *( daarna) als 
ongelovige sterft, dan zullen zijn daden in deze wereld en het hiernamaals verloren gaan. 
En zij zullen de bewoners van de hel zijn; zij verblijven daarin voor eeuwig. (AI-Baqara:2i7) 

*Dit is een verwijzing naar de doodstraf voor afvalligheid, Allah zegt: “fa-yamut”, en “fa” 
betekent “en direct”. Dus bijvoorbeeld als men zegt: “kharaja Ahmad wa Khalid” dat 
betekent Ahmad en Khalid gingen naar buiten, maar “wa” zegt niks over de volgorde wie 
het eerst naar buiten ging, het betekent gewoon “en”. De “fa” echter betekent direct 
daarna, bijvoorbeeld als men zegt: “kharaja Ahmad fa Khalid” dat betekent: “Ahmad ging 
naar buiten en Khalid direct daarna”). 

De Ahadith die de doodstraf voorschrijven voor afvalligheid 

'Abdullah heeft overgeleverd: Allah's Apostel zei, "Het bloed van een moslim die verklaart 
dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat ik Zijn Apostel 
ben, kan niet vergoten worden behalve in 3 gevallen: Als vergelding voor moord, een 
getrouwde persoon die overspel pleegt en degene die afvallig is van de Islam en de 
Moslims verlaat." 182 

Ikrima heeft overgeleverd: Ali liet een aantal mensen verbranden en dit nieuws bereikte 
Ibn 'Abbas, die zei, "Was ik in zijn plaats geweest had ik hen niet verbrand, aangezien de 
ProfeetXs^ gezegd heeft, 'Straf niemand met Allah's straf.' Er is geen twijfel, ik zou hen 

182 Bukhari deel 9 boek 83 nr 17 


78 gedood hebben, aangezien de Profeet^s^ gezegd heeft: “Indien iemand (een moslim) 
zijn godsdienst verwerpt, dood hem ”. 183 

Abu Musa heeft overgeleverd: Een man bekeerde zich tot de Islam en keerde dan terug 
naar het Jodendom. Mu'adh bin Jabal kwam en zag de man bij Abu Musa. Mu'adh vroeg, 
"Wat is het probleem met deze man?" Abu Musa antwoordde, "Hij bekeerde zich tot de 
Islam en keerde dan terug naar het Jodendom." Mu'adh zei, "Ik zal niet neerzitten tot je 
deze man gedood hebt, omdat dit het verdict van Allah en Zijn Apostel is .” 184 

Abu Qilaba heeft overgeleverd: Ik zei, "Zal ik jullie de overlevering van Anas vertellen”. 
Anas zei: "Acht mensen van de stam ‘Urayna kwamen naar Allah's Apostel en gaven een 
eed van trouw aan de Islam (zij werden moslim). Het klimaat van de plaats (Medina) 
beviel hen slecht, dus werden zij ziek en klaagden hierover tegen Allah's Apostel. Hij zei 
(tegen hen), "Willen jullie meegaan met de herder van onze kamelen en van de melk en 
urine van de kamelen drinken (als medicijn)?" Zij zeiden, "Ja." Dus gingen zij mee en 
dronken van de melk en de urine van de kamelen, en toen ze weer gezond geworden 
waren, doodden zij de herder van Allah's Apostel en namen alle kamelen mee. Dit nieuws 
bereikte Allah's Apostel, dus stuurde hij (mannen) om hun sporen te volgen en zij werden 
gevangen en (naar de Profeet^s^) gebracht. Hij gaf opdracht om hun handen en voeten 
af te hakken, en hun ogen werden met gloeiende ijzers verbrand, en dan gooide hij hen in 
de zon tot zij stierven." Ik zei, "Wat kan erger zijn dan hetgeen deze mensen deden? Zij 
verlieten de Islam, begingen moord en diefstal ." 185 


183 Bukhari deel 4 boek 52 nr 260 

184 Bukhari deel 9 boek 89 nr 271 

185 Sahih Bukhari Nr:233 


79 De voorwaarden voor een verdrag of wapenstilstand. 

Hier zou eigenlijk een apart artikel over geschreven kunnen worden, maar het is 
voldoende om enkele zaken te noemen: 

Er zijn 4 voorwaarden voor een wapenstilstand of vrede. 

De eerste voorwaarde is dat de imam (dus de kalief) of zijn plaatsvervanger de 
wapenstilstand tekent. 

De tweede voorwaarde is dat er voordeel in zit (maslaha). 186 

De derde voorwaarde is dat er geen ongeldige voorwaardes aan verbonden zijn, zoals dat 
het verdrag onrechtvaardig is voor de moslims en als er nog een moslim gevangene bij de 
vijand is, dan is het 00k niet toegestaan. 187 En Ibn Qudama noemt nog meer ongeldige 
voorwaarden in Al-Mughni. 

De vierde voorwaarde is dat het verdrag voor een vastgestelde periode is. 

Dus het is duidelijk dat het niet toegestaan is om een (vredes)verdrag aan te gaan met de 
kuffar, zolang de kuffar - de vijanden van Allah- de moslims overal ter wereld vermoorden 
en verkrachten en gevangen zetten. Er is geen verdrag toegestaan terwijl er een moslim 
man of vrouw gevangen zit bij hun. Degenen die beweren dat vrede met de joden en 
anderen zoals de Amerikanen is toegestaan, ondanks het feit dat ze onze eer schenden 
en ons vermoorden, moeten met een duidelijk bewijs komen, maar dat is er niet. De 
kuffar moeten eerst Guantanamo sluiten en ophouden met onze Ianden Ieeg te roven en 
ons te vermoorden. En zij moeten eerst vertrekken uit onze Ianden en als eerste uit 
Palestina en AI-Andalus. En zij moeten eerst stoppen met het stoppen met het steunen 
van de Arabische Ieiders en de banden verbreken met deze afvallige slaven van hen. 
Daarna als zij dit gedaan hebben, dan kunnen er verdragen gesloten worden met de 
kalief, maar als die er niet is dan zijn er sowieso geen verdragen mogelijk, aangezien dit 
de eerste voorwaarde is. 

De reden dat de Profeet^^ de joodse stam Bani Qunayqa heeft verdreven uit Medina is 
dat zij een moslim vrouw naakt hadden gemaakt op de markt, waardoor een moslim deze 
jood die dit heeft gedaan, vermoordde. Toen vermoordden de joden deze moslim. 
Zodoende hebben ze het verdrag tenietgedaan en zijn ze bevochten en verdreven uit 
Medina. 188 

Een verdrag kan verbroken worden als een of meerdere personen van de groep of stam 
die het verdrag hebben aangegaan een van de voorwaarden schenden of iets doen 
waardoor het verdrag teniet wordt gedaan, dit geldt 00k als de bondgenoten van deze 

186 Al-Muhazzab 2/259 

187 Mughni Al-Muhtaj 4/261 

188 Sirat ibn Hisham 2/48 


80 groep of stam iets doen waardoor het verdrag verbroken wordt. Zo had de ProfeetX^ 
een verdrag voor een wapenstilstand van tien jaar gesloten met Quraysh, maar de stam 
Banu Bakr, de bondgenoten van de Quraysh, hadden moslims vermoord waardoor het 
verdrag ongeldig werd. Dit was aanleiding geweest voor de Profeet^^ om Mekka te 
veroveren. 

De moslims zijn een Ummah 

Allah zegt: En houd jullie alien stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld. 
(3:103) 

Allah zegt: En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen 
op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke.” (9:71) 

AI-Hujurat:l0 

Ibn Al-Qayyim zei: De essentie van het geloof is gheera, en wie geen gheera heeft die 
heeft geen geloof. Gheera beschermt het hart en het beschermt de ledematen en houdt 
het kwaad tegen. En geen gheera hebben Iaat het hart sterven en dan sterven de 
ledematen en dan kan het absoluut niks tegenhouden. En gheera in het hart is net als een 
kracht die ziektes tegenhoudt en als die kracht verdwijnt dan wordt men ziek en dan kan 
die het niet tegenhouden en gaat ten onder. En gheera is net als de hoorns van de buffei 
om zichzeif en de kaifjes te verdedigen, en als die hoorns breken dan maakt zijn vijand 
hier gebruik van. 189 

Dus als de Quran wordt vernederd en de moslims worden verkracht en vermoord, dan 
moeten wij gheera hebben. En als het niets met je doet dan moet je je imaan checken. 

Allah zegt: En verdrijf julliezeif niet uit jullie huizen. (2:84) Oftewei: jullie broeders. 

De ProfeetXyfe zei: “De geiovigen zijn in hun onderiinge genade, iiefde en vriendelijkheid 
als een iichaam. Wanneer een deel van het iichaam (aan ziekte) iijdt, dan is het hele 
iichaam betrokken in de vorm van slapeioosheid en koorts.” Deze hadith werd 
overgeieverd door Nu’man ibn Bashir (moge Allah tevreden met hem zijn) van de 

Boodschapper van Aliah^j^ - 19 ° 

En hij zei: de geiovigen zijn samen als een gebouw waarvan de stenen eikaar 
ondersteunen.' 91 


189 Al-Jawab Al-Kafi p.68 

190 Bukhari 5/2238 en Muslim 4/1999 

191 Bukhari 1/186, 2/863, Muslim 4/1999 


81 


De Profeet^j^ zei tijdens de bay’a (eed) van AI-Aqaba: bloed voor bloed en vernietiging 
voor vernietiging, ik behoor tot jullie en jullie behoren tot mij, ik strijd tegen wie jullie 
strijden en ik ben vreedzaam tegen wie jullie vreedzaam zijn. 192 

Moslim gevangenen 

De ProfeetX^ zei: bevrijd de gevangene. 193 

Ibn AI-Arabi zei over surat AI-Nisa aya 74-76: Allah heeft het verplicht in deze ayat te 
strijden om de gevangenen te bevrijden uit de handen van de vijand, ondanks dat strijden 
het verlies van zielen met zich meebrengt. 194 

Ibn Nujaym Al-Hanafi zei: Het bevrijden van de gevangene is verplicht voor iedereen in het 
oosten en het westen die weet dat er ergens een moslim gevangen zit. 195 

Al-Qurtubi zei: onze geleerden (maliki’s) zeiden: het vrijkopen van de gevangene is 
verplicht zelfs als er geen enkele dirham overblijft. 196 

Ibn Hibban heeft een hoofdstuk geschreven met de titel: de verplichting om de armen te 
voeden en de gevangenen te bevrijden uit de handen van de vijanden van Allah de 
kuffar. 197 

AI-Bukhari en Abu Dawud en Al-Nasie hebben 00k hoofdstukken hierover geschreven. En 
eigenlijk zou 1 bewijs genoeg moeten zijn voor iemand die nadenkt, maar als iemand zijn 
begeerten voIgt dan zijn 1000 bewijzen niet genoeg. 

De profeet zei: De moslim is de broeder van de moslim, hij doet hem geen onrecht aan, en 
hij Ievert hem niet uit (aan zijn vijanden). En wie zijn broeder helpt, zal geholpen worden 
door Allah. 198 En in een andere overlevering: “hij doet hem geen onrecht aan, en hij laat 
hem niet in de steek”. 1 " 

*Wie een moslim aangeeft bij de kuffar is een kafir. Dit valt onder Tawalli en Muzahara 


192 Al-Rahiq Al-Makhtum p.135, De Sira van de Profeet door Ibn Hisham 1/442 

193 Bukhari 3/1109, 5/1984, 5/2055, 5/2139, 6/2624 

194 Ahkam Al-Quran 1/582-583 

195 Al-Bahr Al-Ra’iq 

196 Tafsir Al-Qurtubi 2/22-23 

197 Sahih Ibn Hibban 8/116 

198 Al-Bukhari 9/22 nr: 6951 

199 Sahih Muslim 4/1986 nr: 2564 


82 


Betreft Takfir 

Ibn AI-Qayyim zei in zijn Noeniyya: 

Kufr is het recht van Allah en vervolgens zijn ProfeetX^--- Op basis van de tekst niet op 
basis van de woorden van die of die 

Wie de Heer van de wereldbewoners en zijn Profeet^yffL... een kafir hebben genoemd 
die is zeker een kafir . 200 

Dus wij hebben het recht niet om te bepalen wie een moslim is en wie niet, we bevestigen 
alleen wat Allah heeft gezegd. AIs iemand een zaak van grote kufr begaat, dan zijn wij 
verplicht om diegene een kafir te noemen. Het gaat om een (shar3i) wettelijk oordeel van 
Allah en het is niet toegestaan voor iemand om dat uit te stellen of te verbergen of af te 
schaffen. 

Bovendien is het een grote misdaad om een kafir een moslim te noemen of een moslim 
een kafir te noemen. Allah zegt: “Zullen wij de moslims gelijkstellen aan de misdadigers? 
Wat is er toch met jullie? Hoe oordelen jullie?” (AI-QaIam:35-36) 

En Allah zegt: Is degene die gelovig is gelijk aan degene die een verdorvene is? Zij zijn niet 
gelijk. (Al-Sajdah:i 8 ) 

En Allah zegt: hij (de mens) is of wel dankbaar of ondankbaar (ongelovig).(AI-insan:3) 

Het feit dat je niet in staat bent om zaken toe te passen die met dit oordeel te maken 
hebben, betekent niet dat het oordeel komt te vervallen. Bijvoorbeeld: Iemand heeft 
gestolen, maar ik kan zijn hand er niet af hakken, betekent dat dan dat we maar moeten 
zeggen dat hij geen dief is? Of iemand heeft iemand anders vermoord, maar omdat we 
hem niet kunnen veroordelen om een of andere reden, moeten we dan zeggen dat hij 
geen moordenaar is, en dus geen diyya hoeft te betalen en geen tawba hoeft te doen? 
Hetzelfde geldt voor zina en alcohol drinken, en ook voor afvalligheid. Dit zijn Shar3i 
oordelen. 

Ook is er een groot verschil tussen degene die de afvallige leider als moslim ziet, en 
degene die weet dat de leider kufr heeft begaan en dus dat hij een kafir is. Want degene 
die hem als moslim ziet zal nooit er aan denken om voorbereidingen te treffen om hem af 
te zetten. En ook al zijn de moslims niet in staat om de afvallige leider af te zetten, dan 
moeten zij in ieder geval niet hem steunen en in zijn leger of politie werken etc. 

Een voorbeeld van takfir (mu’ayyan) uit de Quran is degene die tegen zijn metgezel zei 
nadat hij de wederopstanding had ontkend: “Zijn metgezel zei tegen hem, terwijl hij met 
hem in gesprek raakte: “Geloof jij niet in degene die jou uit aarde schiep, vervolgens uit 
een druppel en jou vervolgens tot een man maakte?” (AI-Kahf:37) 


Nuniyyat ibn Al-Qayyim p.277 


83 


Volgens de regels van de Arabische taal betekent dit dat hij tegen zijn metgezel zegt: “je 
bent ongelovig geworden”. 

De definitie van een afvallige: ledereen die ongelovig wordt, nadat hij moslim was, door 
een overtuiging (van kufr). Of doordat hij twijfel heeft (over de religie). Of doordat hij een 
daad (van kufr) verricht, die hij vrijwillig doet, en dus niet gedwongen is. Of door een 
uitspraak (van kufr), ongeacht of hij serieus is of niet, dus zelfs als hij een grapje maakt en 
het niet meent. Of iedereen die beweert moslim te zijn maar in werkelijkheid een kafir is 
vanwege het feit dat hij een tenietdoener van de islam begaat (een daad van grote kufr 
waardoor men uit de islam treedt), ongeacht of diegene serieus is of een grapje maakt, 
behalve als diegene gedwongen is. 201 

Muhammad bn Abd Al-Wahhab zei: “de bewijzen voor het ongelovige verklaren (takfir) 
van de vrome moslim als hij shirk pleegt of samenwerkt met de mushrikin tegen de 
muwahhidin -zelfs als hij geen shirk pleegt- zijn meer dan wat is genoemd in de woorden 
van Allah en de woorden van zijn ProfeetXjfe en de woorden van alle geleerden. 202 

Muhammad bn Abd Al-Wahhab zei: wie beweert dat Allah ons niet bevolen heeft om 
takfir te doen op de afvalligen en dat hij ons niet zal vragen over hen noch over de takfir 
op degene die in shirk is gevallen, diegene heeft vreselijk over Allah gelogen. 203 

Ibn Taymiyya 204 zei: wanneer de geleerde verlaat wat hij heeft geleerd uit het boek van 
Allah en de Soennah van zijn ProfeetXs^ en de wet voIgt van de heerser die in strijd is 
met de sharia van Allah en zijn Profeet/fisfe dan is hij een afvallige kafir die de bestraffing 
verdient in deze wereld en het hiernamaals. Allah zegt: Zeg: Volg dat wat door jullie Heer 
aan jullie is neergezonden, en volg naast Hem geen andere helpers. Jullie Iaten je weinig 
vermanen. AI-A’raf: 3 

De intentie is geen voorwaarde voor het ongeloof van een mushrik - Shaykh Salih ibn 
Fawzan al-Fawzan zei: “Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (rahimahullah) heeft gezegd :: 
“Wie shirk uitspreekt, al is het maar een woord, dan wordt noch het feit dat hij er met zijn 
hart in gelooft, noch de afwezigheid van afkeer voor shirk, als voorwaarde gesteld voor 
het ongeloof van degene die het uitspreekt”." 205 Uitleg van Shaykh Salih ibn Fawzan al- 
Fawzan: “Als hij shirk heeft gesproken, zoals wanneer hij een andere dan Allah heeft 
aanroepen of om hulp gevraagd heeft aan een andere dan Allah, dan heeft hij 
deelgenoten toegekend ! En zelfs als hij zegt : "Ik heb dat niet als intentie gehad in mijn 
hart." Ik heb dat niet als intentie gehad in mijn hart ... Dat rechtvaardigt niet voor hem dat 
hij woorden van shirk spreekt, maar hij moet deze uit de weg gaan. En het is hem van 
geen nut dat hij zegt : "Ik had niet de intentie", en de wettelijke oordelen zijn gebouwd 

201 Kashshaf Al-Qina’ 21/94, Majmu’at Al-Rasail 1/659 en Sharh Kashf Al-Shubuhat p.102 

202 Al-Durar Al-Saniyya 8/69 

203 Al-Durar Al-saniyya 2/120 

204 Al-Fatawa 18/218 

205 Ad-Durar as-Saniyya fil-Ajwiba an-Najdiyya", 19/90 


84 op het uiterlijke. Wat de harten betreft, enkel Allah kent die. Wie dus shirk verricht, op 
hem passen we de regels van de mushrik toe. En we zeggen niet : "We kennen zijn hart 
niet, we kennen zijn intentie niet ...". De intentie is niet voor ons. De intentie hoort toe 

aan Allah ^.Voor ons is enkel het uiterlijke. Wie dus shirk vertoont door zijn woord of 

door zijn daad, dan beoordelen we hem mushrik tot hij berouw toont aan Allah sfe. Ja. 

Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (rahimahullah) heeft gezegd : "Degene die het (shirk) 
uitspreekt, is niet verontschuldigd, zelfs als hij daarmee een belangrijk doel wou 
bereiken." 206 Uitleg van Shaykh Salih ibn Fawzan al-Fawzan : Ja. Degene die shirk 
uitspreekt, is niet verontschuldigd, zelfs als hij eender welk doel beoogt en niet de 
intentie had, maar gewoon een noodzaak of eender welk doel beoogde. En we zijn niet 
nalatig met betrekking tot shirk ... nooit ! Het is verplicht het uit de weg te gaan en er 
afstand van te nemen, voor altijd en eeuwig ! En hij treedt er niet in binnen en hij handelt 
er niet naar, ongeacht in welke situatie. Ja”. 

En betreft de welbekende Hadith van Adi ibn Flatim over de Ayah:”En zij namen hun 
Rabbijnen en Monniken als Fleren naast Allah.” Shaykh Aba Butayn heeft als commentaar 
op deze Hadith gezegd: Allah veroordeelde hen en noemde hen Mushrikeen ondanks dat 
zij niet wisten dat deze daad van hun een aanbidding van hen (de rabbijnen en monniken) 
was. Dus zij werden niet geexcuseerd voor onwetendheid .” 207 

AI-Baraa heeft overgeleverd: ik zag mijn oom en hij had de vlag bij zich, ik vroeg: waar ga 
je heen? Hij zei: de ProfeetX^ heeft mij gestuurd naar een man die met de vrouw van 
zijn vader is getrouwd en hij heeft mij bevolen om hem te onthoofden en zijn bezittingen 
af te nemen. 208 

Muhammad bn Abd Al-Wahhib schreef in zijn persoonlijke brieven (AI-Rasail Al-Shakhsiyya 
brief nr 36, p.244-245): Aan de broeders, Salam Alaykom wa Rahmatullahi wa Barakatuh 

Wat jullie zeiden betreft de woorden van de Shaykh: wie dit of dat ontkent en tegen wie 
het bewijs gevestigd is, en dat jullie twijfelen over of het bewijs gevestigd is tegen deze 
tawaghit en hun helpers of niet, dat is merkwaardig, hoe kunnen jullie hieraan twijfelen 
terwijl ik het meerdere keren heb verduidelijkt? 

Degene tegen wie het bewijs niet gevestigd is, dat is degene die nieuw is in de islam of die 
in een verre afgelegen streek opgroeit, of als het om een onduidelijke zaak gaat zoals Sarf 
en 3atf, die wordt geen kafir tot het bewijs tegen hem geleverd is. Maar wat betreft de 
fundamenten van het geloof die Allah verduidelijkt heeft in zijn boek, in die zaken is het 
bewijs van Allah tegen hen de Quran. Dus wie de Quran heeft gehoord die heeft het 

206 Ad-Durar as-Saniyya fil-Ajwiba an-Najdiyya", 19/90 

207 Ad-Durar As-Saniyyah (10/393-394) 

208 Hadith is Sahih en vermeld door Al-Tirmidhi 1/255, Ibn Majah 2607, Al-Tahawi 2/85, Ibn Abi Shayba 11/87, 
Al-Daraqutni 370, Al-Bayhaqi 8/237, Ahmad 4/292 


85 bewijs gehoord. Maar de essentie van het probleem is dat jullie geen onderscheid maken 
tussen het vestigen van het bewijs en het begrijpen van het bewijs, want de meeste 
kuffar en munafiqin begrepen het bewijs van Allah niet terwijl het wel tegen hun 
gevestigd is. 

Allah zegt: denken jullie dat de meesten van hen horen of begrijpen? Zij zijn slechts als het 
vee. Welnee! Zij zijn nog verder afgedwaald van de rechte weg. AI-Furqan:44 

En het geven van het bewijs is iets en het vestigen van het bewijs is iets anders, en het 
begrijpen van het bewijs is ook iets anders. En hun kufr is door het krijgen van het bewijs 
zelfs als ze het niet begrijpen. Als dat Iastig is voor jullie kijk dan naar de woorden van de 
ProfeetXjfe over de Khawarij: Waar jullie hen ook treffen dood hen dan . 209 En zijn 
woorden: De slechtste doden onder de hemel . 210 Terwijl ze leefden in de tijd van de 
Sahaba en de daden van aanbiddingen van de Sahaba waren klein in vergelijking met die 
van de khawarij. En er is concensus over het feit dat wat hen heeft Iaten dwalen van het 
geloof hun extremisme en interpretaties waren, terwijl zij dachten dat ze gehoorzaam 
waren aan Allah. En het bewijs was tegen hun gevestigd maar ze hadden het niet 
begrepen. Eveneens heeft Ali degenen die hem als god zagen vermoord en verbrand, 
terwijl zij de leerlingen van de Sahaba waren met hun principes en hun gebeden en 
vrijwillige vasten, en zij dachten dat ze op de waarheid waren. En zo ook de concencus 
van de geleerden over de takfir betreft de extremisten van de Qadariyya en anderen, 
ondanks hun kennis en vele aanbiddingen en terwijl ze dachten dat ze het juiste deden, 
en niemand van de salaf was terughoudend in het doen van takfir op hun omdat ze het 
niet begrepen. 

Als jullie dat weten, dan is dit waar jullie je in bevinden kufr. De mensen aanbidden de 
Tawaghit en ze zijn vijandig tegen de islam . En dan beweren ze dat dat geen afvalligheid 
is, misschien hebben zij het bewijs niet begrepen, dit is allemaal duidelijk, en het is 
duidelijker dan wat ik eerder heb genoemd over degenen die Ali heeft verbrand en dit lijkt 
daarop. 

En betreft het sturen van de uitspraken van Shafi’i geleerden en anderen: ik kan me niet 
voorstellen dat jullie meer (bewijs) krijgen dan wat jullie hebben gehad. En als jullie 
ergens problemen mee hebben, vraag dan aan Allah om dat voor jullie op te Iossen . 211 

Shaykh Muhammed Ibn Abdul Wahhab heeft gezegd:” Ibn Taymiyyah is niet van mening 
dat er excuus is voor onwetendheid in duidelijke zaken .” 212 


209 Sahih Al-Bukhari 3611, 5057, 6930, Sahih Muslim 1066, Sunan Al-Nasaie 4102, 4103, Abu Dawud 4767, Ibn 
Majah 175, Ahmad 1/81, 1/131, 4/424, 5/36 

210 Al-Tirmidhi: Tafsir al-Quran 3000, Ibn Majah 176 

211 Al-Rasail Al-Shakhsiyya brief nr 36, p.244-245 

212 Al-Durar as-Saniyyah 9/405 


86 Aba Battin citeert de woorden van Ibn Taymiyyah: “Waarlijk de open duidelijke zaken 
waar zowel de gewone man als elite van de Muslims weten dat ze van de Din van de Islam 
zijn zoals het bevel om Allah alleen te aanbidden zonder enige partners met Hem en zoals 
vijandschap naar de Joden, Christenen en Mushrikeen en zoals het verbod op 
verachtelijke daden zoals, Riba, alcohol, gokken en soortgelijken - deze zorgen er 
allemaal voor dat iemand compleet ongelooft en hij wordt niet geexcuseerd voor 
onwetendheid of Ta’w il.” 213 

En in de welbekende Hadith van Adi ibn Hatim is de Ayah:”En zij namen hun Rabbijnen en 
Monniken als Heren naast Allah.” Shaykh Aba Butayn heeft als commentaar op die Hadith 
gegeven: Allah veroordeelde ze en noemde ze Mushrikeen ondanks dat zij niet wisten dat 
die daad van hun aanbidding van hen (rabbijnen en monniken) was. Dus zij werden niet 
geexcuseerd voor onwetendheid.” 214 

En Shaykh Sulayman heeft gezegd in zijn boek Ad-Dala’il bewijs 8 :” en als iemand wil 
betwisten dat het aanroepen van de doden heiligen geen shirk is - en dat deze mensen 
geen mushrikeen zijn. Dan is deze zaak duidelijk geworden - en zijn arrogantie en kufr zijn 
helder. De kinderen van Muhammed Ibn Abdul Wahhab en Hamad bin Nasr Al-Mu’ammar 
hebben gezegd:” Als de daad die hij deed kufr en Shirk komt door onwetendheid of 
afwezigheid van iemand die hem hierover informeert, dan oordelen wij niet over hem 
met Kufr totdat de Hujjah op hem is gevestigd.Maar wij oordelen niet over hem dat hij 
een Moslim is.(Durar As-Saniyyah, 10/136) 

Abdullatif Ibn AI-Hafidh heeft overgeleverd van de Ulama dat er een Ijma is van de Ulama 
over degene die grote Shirk doet terwijl hij de Kalimat(Ia ilaha Ilia Allah) zegt, deze 
persoon niet de Islaam binnen treed. (AI-Minhaj,io Fatawa Ulama van Nadj, 3/93) 

Ibn AI-Qayim zei: ’’Islam is de tawhid van Allah in jouw aanbidding, hem alleen aanbidden 
zonder deelgenoten aan hem toe te kennen en geloof in Allah en zijn boodschappers en 
hun volgen met datgene waar zij mee zijn gekomen. als een persoon dit niet realiseert is 
hij geen moslim en als hij niet een koppige ongelovige (kafir) is dan is hij een onwetende 
ongelovige (kafir).” 215 

Abdullatif ibn Hafidh heeft de volgende uitleg gegeven: ”lbn AI-Qayyim zegt in zijn 
woorden die we hiervoor hebben genoemd dat: de individuen die zich afkeerden van de 
waarheid en hun geleerden imiteerden in hun Kufr terwijl zij de mogelijkheid hadden om 
kennis te zoeken (de mogelijkheid om de waarheid te leren), Kafir worden. Maar hij 
beoordeelt degene die de mogelijkheid niet heeft om kennis te zoeken en degene die de 
boodschap van de profeten niet heeft gekregen hetzelfde als degene van Ahl AI-Fitrah die 


213 Al-Durar As-Saniyyah 10/372-373 

214 Al-Durar As-Saniyyah 10/393-394 
215 Tariq al Hijratayn 1/608 


87 geen boodschap van de profeten gekregen heeft. Zelfs de Ulama die geen Takfir maakte 
op zo een persoon, zagen hem niet als Moslim .” 216 

Ibn Sahman, Abdullatif en Ishaq citeren de ijma van de Ulama, die is vermeld door Ibn AI- 
Qayyim: ’’betreft degenen die leefden in een gebied van Fatrah, en de boodschap van de 
profeten heeft hen niet bereikt. Zij worden niet beoordeeld als Moslims en de eigenschap 
van Islam wordt niet aan hen gegeven. Zelfs degenen die geen Takfir op hen doen 
beoordelen hen niet als Moslims. Om deze reden is de beste eigenschap voor hen de 
eigenschap Shirk en de eigenschap Mushrik. Wat blijft er over wanneer iemands 
fundament van de Islaam en zijn Woord(La ilaha Ilia Allah) corrupt(ongeldig) zijn?” 217 

Aba Battin beantwoordde een vraag op de volgende manier aan degene die tegen hem 
zeggen: ”Jij doet Takfir op de Moslims”. De individu die tegen ons zegt ‘jij maakt Takfir op 
Muslims’ kent de Islam niet noch Tawhid. Uit zijn bewering wordt begrepen dat zijn Islam 
niet geldig is. Dit is omdat dit individu de Shirk van de Mushrik van vandaag de dag niet 
verwerpt en hij ziet het niet als Shirk welke Tawhid teniet doet. Een individu in zo een 
situatie is geen Moslim .” 218 

Shaykh AI Islaam ibn Taymiyyah heeft gezegd: “Waarlijk, Allah maakte onderscheid tussen 
datgene wat voor de Risalah was in namen en oordelen en plaatste ze samen na de 
RisaIah.”Wat betekent:’De naam (Shirk, Mushrik) en het oordeel (bestraffing in dit Ieven 
en in het Hiernamaals) wordt gescheiden voor de komst van de Hujjah (bewijs) en het 
oordeel(bestraffing in dit Ieven en in het Hiernmaals). Als een persoon een deelgenoot 
aan Allah toekent in de aanbidding en hij was onwetend met een onwetendheid die hij 
niet van zichzelf kon verwijderen, dan wordt hem de naam Mushrik gegeven maar hij 
wordt niet bestraft behalve wanneer de bewijzen hem hebben bereikt en hij doorgaat 
met het toekennen van deelgenoten aan Allah dan is hij een Kafir-Mushrik die hiervoor 
gestraft zal worden. 

Shaykh Ishaaq ibn AbdurRahmaan heeft gezegd: “De mensen in de tijd van Fatrah, die 
geen boodschap hebben ontvangen noch de Quraan, zij stierven in een staat van 
Jaahiliyah en kunnen nooit Moslims genoemd worden. De geleerden zijn hierover in 
overeenstemming(ljma). Men kan niet smeekbeden verrichten voor hun zonden zodat 
deze vergeven worden. De geleerden hebben verschillende meningen alleen over de zaak 
of zij gestraft zullen worden in het Fliernamaals of niet . 219 

Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “ Ten aanzien van juridische termen en regelgevingen, heeft 
Allah sommigen van elkaar gescheiden en sommigen verenigd met betrekking tot wat 
voor de Risalah (het ontvangen van de boodschap) was en wat erna kwam. Om die reden, 
wordt de term Mushrik toegepast op een persoon voordat hij de Boodschap ontvangen 

216 Fatawa Ulama van Najd, 3/231 

217 Fatawa Ulama van Najd, 3/94 

218 Majmu’at Al-Rasa’il 3/655 

219 Takfir Al-Mu’ayyan p.17 


88 (en voor een Profeet^^ naar hem komt) heeft omdat hij reeds iets naast Allah aanbidt 
en iets gelijk maakt met Hem en andere goden aanbidt anders dan Allah. Dus deze 
termen zijn aanwezig voor de komst van een Profeet/f,;^. Net zoals de term “Jahl” 
(onwetendheid) en “Jahiliyya” (tijd van onwetendheid). De termen “Jahiliyya” en 
“Jaahil”(de onwetende persoon) worden gebruikt voor de komst van een Profeet^^ 
maar er bestaat geen bestraffing (voor het zijn van een “Jahil ”). 220 

Abd uI-Latif en Ishaaq, de twee zonen van Abd ur-Rahman Aali ash-Shaykh en Ibn Sahman 
overleveren van Ibn al-Qayyim: "Er is een consensus betreft de mensen van Fitrah en 
degene die de boodschap niet bereikt heeft, dat zij niet als Muslim beoordeeld worden en 
zij horen niet bij de categorie mensen die Muslims genoemd mogen worden, zelfs niet 
door degene die geen Takfir doen op sommige van hen. De term "Shirk" moet hoe dan 
ook op hen worden toegepast en zijn betekenis rekent met hen af. Wei nu, welke Islam 
blijft erover nadat zijn basis en belangrijkste fundament namelijk la ilaha ilia Allah 
verstoord is ”. 221 

Shaykh Abd ur-Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abd il-Wahhab, moge Allah 
genade met hem hebben, zei: “Zowel de vroegere geleerden als de hedendaagse 
geleerden, van de Sahabaa, de Tabi’een, de A’immah en alle geleerden van de Ahl us- 
Sunnah wal-Jama’a zijn in overeenstemming dat een persoon geen moslim kan zijn zo 
Iang hij zichzelf niet bevrijd van Shirk Akbar en van degene die het verricht.Men moet ze 
haten en vijandschap tonen; een ieder naar zijn vermogen en kracht en hij moet zijn 
daden oprecht verrichten voor Allah en zuiveren van Shirk .” 222 

Betreft de preventies (mawani3) van takfir. 

Dit is alleen noodzakelijk bij iemand die zich onder het gezag van de moslims bevindt en 
vervolgens afvallig wordt (dus in een islamitische staat). 

Als de afvallige bescherming zoekt door naar het land van kufr te vluchten, of hij heeft 
een leger dan is het niet mogelijk om te kijken naar mawani3. De sahaba hadden dit ook 
niet gedaan bij de afvallige groepen die zij bevochten, omdat dit niet mogelijk was, 
desondanks deden zij takfir op hun allemaal zonder uitzonderingen. De geleerden hebben 
allemaal zonder uitzonderingen gezegd dat istitaba* niet nodig is bij groepen of personen 
die de moslims niet onder hun handen hebben. Dus bij de vijand die de landen van de 
moslims is binnengevallen en de macht heeft overgenomen zouden we eerder niet naar 
de mawani’ hoeven kijken. Dit is ook onmogelijk aangezien hij de macht heeft, niet de 
moslims. We verwachten toch niet dat hij zichzelf gaat berechten volgens de sharia 
vanwege zijn afvalligheid? 

*istitaba heeft twee betekenissen: 


220 Majmu" Al-Fatawa 20/37 

221 Takfir al-Mu'ayyan p. 43 van Ishaaq ibn Abd Ar-Rahman Aal Al-Shaykh 

222 Al-Durar: 11:545-546 


89 


1 het vragen om berouw te tonen aan de degene die veroordeeld is voor afvalligheid. 

2 het onderzoeken van de voorwaarden en preventies voordat hij wordt veroordeeld 
voor afvalligheid. 

Ibn Taymiyya heeft op meerde plekken in zijn boeken een onderscheid gemaakt tussen 
grote afvalligheid en gewone afvalligheid. De grote afvalligheid betekent het combineren 
van de afvalligheid met weerstand of vechten, en diegene wordt gedood voor de istitaba. 
En bij de gewone afvalligheid krijgt diegene eerst de kans om berouw te tonen en wordt 
hij pas gedood wanneer hij dit weigert. En hij zei: AIs de afvallige vlucht naar het land van 
kufr of als de afvalligen militaire kracht hebben waarmee ze weerstand bieden tegen de 
wet van de islam, dan worden ze gedood voor de istitaba zonder terughoudendheid. En 
hij zei: “degene die weerstand biedt krijgt niet de kans om tawba te doen, degene die de 
kans krijgt om tawba te doen is degene die onder het gezag van de moslims is”. 223 

Ibn Taymiyya zei: “AIs zij weerstand bieden, dan moeten ze bevochten worden tot ze 
allemaal onder het gezag van de moslims vallen volgens de concensus van alle 
geleerden”. 224 

Het oordeel over het individu is hetzelfde als het oordeel over de groep 

Een groep krijgt hetzelfde oordeel als hun leider, zoals Musaylama, zijn groep wordt “de 
afvalligen” genoemd en ieder individu van hen wordt “afvallige” genoemd. En als de 
leider van de groep een opstandeling is, dan wordt de hele groep “opstandelingen” 
genoemd, en ieder individu van hen is een “opstandige”. En hetzelfde geldt voor de 
khawarij en de struikrovers, ieder individu van hen wordt een khariji genoemd of een 
struikrover. En dit oordeel, dat de persoon hetzelfde oordeel krijgt als de groep is 
bewezen middels de Quran en Soennah en ijmaa. 

Allah zegt: “Voorwaar, de Farao, Haman en hun legers waren zondaren”. (Al-Qasas:8) 

En Allah zegt: “Dus wij grepen hem en zijn legers en wij wierpen hen alien in de zee. Zie 
dan hoe het einde van de onrechtplegers was. En wij maakten hen tot leiders die tot de 
hel oproepen. En op de dag der opstandig zullen zij niet geholpen worden”. (AI-Qasas:4o) 

De Ayat duiden erop dat de volgers, de soldaten, hetzelfde oordeel hebben in zonde en 
bestraffing. 

De Sahaba hadden ook niet gecontroleerd wat de afvallige aanhangers van Musaylama 
precies dachten en geloofden in hun hart, omdat dat niet mogelijk was vanwege de 
weerstand die zij boden, er waren tussen de 40.000 en de 100.000 afvalligen van de 


223 Al-Fatawa 20/59 en Al-Sarim Al-Maslul 325-326, 507 

224 Al-Fatawa 28/317 


90 groep van Musaylama alleen . 225 En zij werden allemaal tot afvalligen verklaard omdat zij 
bij de groep van Musaylama hoorden (ongeacht of zij in Musaylama geloofden of niet). 
Het staat ook vast dat Banu Hanifa (de stam van Musaylama de leugenaar) zeiden: “de 
Ieugenaar van Rabi’a is beter dan de waarheidsprekende van Mudar” (en de stam van 
Musaylama stamde af van Rabi’a en Quraysh van Mudar). En de metgezellen maakten 
geen onderscheid tussen de leider (Musaylama) en zijn volgers, net zoals Allah geen 
onderscheid heeft gemaakt tussen de Farao en zijn soldaten. 

En lees bijvoorbeeld het verhaal in de Seera en Musnad Ahmad over dat AI-Abbas, de oom 
van de Profeet^^ gevangen was genomen tijdens de slag van Badr en dat hij zei dat hij 
gedwongen was mee te komen naar de strijd. En ook al was hij echt gedwongen, de 
ProfeetXjfe heeft hem net als de rest van de gevangen van de mushrikin behandeld, en 
hij moest vrijgekocht worden net als de andere gevangenen, ondanks dat zijn oom 
smeekte om vrijgelaten te worden (zonder losgeld), het bij het oordeel over hem werd 
alleen gekeken naar zijn daad, niet naar zijn overtuiging (wat in zijn hart zit). De profeet 
zei tegen zijn oom: “als het waar is dat je gedwongen bent, dan zal Allah je belonen, maar 
wij oordelen op het uiterlijke dus koop jezelf vrij ”. 226 

Ibn Taymiyya zegt: de helpers en de leden van een weerstandbiedende groep (taifa 
mumtani’a) voor hun geldt allemaal hetzelfde oordeel, want een groep die weerstand 
biedt met elkaar is hetzelfde als een persoon . 227 

Allah zegt: “(en gedenk) de dag waarop Wij alle mensen zullen roepen met hun leider”. 
(Al-lsraa:7i) 

Belangrijk: 

Ik wil erop wijzen dat het belangrijk is om te weten dat iedereen die nog Ieeft niet 
beschermd is voor fitna en hij kan in kufr en afvalligheid vallen, en dit geldt voor iedereen. 
Allah zegt over een grote geleerde: “En draag aan hen het verhaal voor over degene aan 
wie Wij onze tekenen gaven, maar die zich daar van afwendde, waarna de satan hem 
volgde en hij daardoor tot de dwalenden behoorde” (AI-A’raaf:i75). En Hij zegt over de 
besten van de hele schepping, namelijk de profeten: “En als zij shirk zouden plegen, dan 
zullen hun daden tenietgedaan worden” (AI-An’am 88 ). 

En kijk het verhaal van Abdullah bin Sa’d bin Abi Al-Sarh, een van de metgezellen die de 
openbaring opschreef en voor de Profeet^s^ schreef, en vervolgens afvallig werd. Dus 
de ProfeetXjfe heeft bevolen om hem te vermoorden zelfs als ze hem aan de doeken van 
de heilige moskee zagen hangen. Maar later heeft hij berouw getoond, tijdens het jaar 

225 Er waren meerdere groepen afvalligen, sommigen weigerden de zakat te betalen, anderen geloofden in 
valse profeten zoals Musaylama en Tulayha en Al-Ash’ath, en anderen waren opnieuw begonnen met het 
aanbidden van afgoden. 

226 Musnad Ahmad 5/33-4335 nr: 3309 
227 Majmu’ Al-Fatawa 28/311-312 


91 van de verovering van Mekka kwam Uthman bin Affan met hem naar de ProfeetXs^ en 
hij heeft toen trouw gezworen aan de Profeet^s^- Nadat de profeet zijn berouw had 
geaccepteerd zei hij tegen de sahaba? Waarom heeft niemand die rechtgeleid is onder 
jullie hem vermoord toen jullie zagen dat ik mijn hand terughield bij het accepteren van 
zijn eed van trouw? Ze zeiden: hoe moesten wij weten o boodschapper van Allah wat in 
jouw hart is, waarom had je geen gebaar met jouw ogen gemaakt? Hij zei: het past niet bij 
een profeet om verraad van de ogen 228 te hebben. 229 Ibn Taymiyya heeft over de 
wijsheden van dit verhaal geschreven en het laat zien dat als iemand veel kennis heeft of 
veel goede daden dat dat geen bescherming is tegen kufr. En ondanks dat hij een 
schrijver van de openbaring was van de Profeet^juL was hij in afvalligheid en kufr 
vervallen toen hij een daad van kufr beging. 

En dit is Sa’d bin 'Ubada die zei over een man die deed alsof hij moslim was tegen Sa’d bin 
Mu’adh: “vermoord hem niet en je kunt hem niet eens vermoorden”, toen zei: Usayd bin 
Hudayr: “je bent een munafiq, je neemt het op voor de munafiqin”. En de ProfeetXjfe 
keurde deze uitspraak goed zoals is vermeld in de twee sahih boeken (Bukhari 6/101 nr 
4750 en Muslim 4/2129 nr 2770). En Umar bn AI-Khattab zei tegen de Profeet^s^L over 
Hatib bn Abi Balta’a: 'laat me het hoofd van deze munafiq afhakken’ (dit verhaal is eerder 
vermeld in het hoofdstuk over de spion). 

Shubha: diegene die zegt: ik doe geen takfir op mushrikin want ik heb hun geen kufr en 
shirk en afvalligheid zien plegen. 

Muhammad bin Abd Al-Wahhab zei: “als iemand zegt: “ik heb hun het niet zien doen”, 
zeggen wij: “en je hebt de Farao en Haman 00k geen kufr zien plegen, en je hebt Abu Jahl 
en Abu Lahab 00k niet gezien, en je hebt de tirannie van AI-Hajjaj 00k niet gezien, en je 
hebt degenen die Imam Ahmad hebben geslagen 00k niet gezien, en toch getuig van je 
dit allemaal dat het zo is. Als diegene dan zegt: “dat is algemeen bekend”, dan zeggen 
wij: “en de kufr van hen (die tawaghit en mushrikin) is 00k algemeen bekend en dat zij 
beweren Heren te zijn naast Allah is 00k algemeen bekend bij de elite en het gewone volk 
en bij de mannen en de vrouwen, en op dit moment worden zij aanbeden en roepen de 
mensen daartoe op”. 230 

Shubha: we Iaten takfir achterwege uit angst voor fitna of het mislopen van een maslaha 
(voordeel). 

Ten eerste: takfir is een fundament van de religie en onderdeel van al-kufr biltaghot 

Ten tweede: het grootste voordeel is in de tawhid en alkufr biltaghot en het afstand 
nemen van de afvalligen en hen ongelovig verklaren, en het grootste verderf is in het 


228 kha’inat a’yun zie: Ghafinig 

229 Sunan Al-Nasaie 7/105 nr: 4067 
23 °Tarikh Najd p.420 


92 Iaten van takfir want dat is een vorm van kufr en het geloven in de taghut. En alkufr 
biltaghot en takfir en jihad bevatten grote voordelen zoals het ten onder gaan van kufr en 
fitna en daarom heeft Allah takfir en jihad bevolen. 

Allah beveelt zijn profeten en de gelovigen om takfir te doen, Allah zegt: “Kafarna bikum” 
(wij geloven niet in jullie of m.a.w jullie zijn ongelovigen/kuffar) en hij zegt: “Qul ya 
ayyuha al-kafirun” (Zeg o ongelovigen) (AI-Kafirun:i). Hierin is een duidelijk bewijs dat 
Allah zijn profeet en de gelovigen beveelt om tegen de kuffar te zeggen dat zij kuffar zijn. 

Aba Battin zei: “wie zegt: je mag geen takfir doen op degene die de shahada uitspreekt 
en bidt, zelfs als hij anderen dan Allah aanbidt, die is een kafir en wie twijfelt over zijn kufr 
is ook een kafir, want degene die dit zegt verloochent Allah en zijn Profeet Xy «£.” 231 

Muhammad bin Abd Al-Wahhab zei: wie zegt: ik bemoei me niet met die soefie meesters 
en hun tombes en koepels (dus wie geen takfir op hun doet), die liegt dat hij getuigt dat 
niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, hij gelooft niet in Allah 
en hij is niet ongelovig in de taghut . 232 

En hij zei: de islam is niet geldig zonder vrij te zijn van hun (niets te maken te hebben met 
hun en hun kufr en shirk) en takfir op hun te doen . 233 

Dus als moslim is het verplicht om Bara’a te hebben van alle kuffar en takfir op hun te 
doen, op de afvalligen en de oorspronkelijke kuffar van de mushrikin en de mensen van 
het boek en alle soorten kuffar. 

De fitna die zij willen vermijden is juist precies datgene wat Allah bevolen heeft, want 
fitna betekent bij Allah dat kufrwordt goedgekeurd, en niet bestreden wordt en dat er 
niet gestreefd wordt naar het verwijderen ervan, en het blijven van kufr is erger dan 
moord. Terwijl bij de aanbidders van de dunya, de murjia, fitna alleen moord en het 
verdwijnen van veiligheid betekent. Zij zijn bang hun dunya te verliezen en daarom is alles 
wat tegen hun belangen is fitna. Ze zijn tevreden met de huidige situatie, zelfs als deze 
denkbeeldige veiligheid betekent dat kufr blijft heersen. 

Allah zegt: “En de fitna is erger dan het doden” (AI-Baqara:2iz) 

En Allah zegt: “En dood hen overal waar jullie hen vinden en verdrijf hen van waar zij jullie 
hebben verdreven. En de fitna is erger dan het doden.” (AI-Baqara:i9i) 

En Allah zegt: En bestrijd hen tot er geen fitna meer is en de godsdienst aan Allah 
toebehoort. Maar als zij ophouden, dan is er geen vijandschap behalve tegen de 
onrechtplegers. (Al-Baqara:i93) 


231 Majmu’at Al-Rasail 1/660 

232 Al-Rasail 4/33 

233 Al-Durar 10/53 


93 En Allah zegt: En bestrijd hen tot er geen fitna meer is en de godsdienst geheel aan Allah 
toebehoort. Maar als zij ophouden, voorwaar Allah is dan Alziend over wat zij doen. (AI- 
Anfal:39) 

De Salaf hebben gezegd dat Fitna in deze verzen kufr en shirk betekent. 


94 Wie zijn de Khawarij? 

Ten eerste vraag ik aan degenen die beweren dat anderen (iedereen die het niet met hun 
eens is (betreft de Arabische leiders)) khawarij zijn: Wat zijn de fundamenten van de 
Aqida van de khawarij? 

Het antwoord op deze vraag is: 

Ze deden takfir op degenen die grote zondes verrichten zoals stelen en zina en 
alcohol drinken en liegen. 

Ze kwamen in opstand tegen de moslimleider als deze onrechtvaardig is of een 
zonde begaat. 

Ze doen takfir op Ali en Uthman en Muawiya en Talha en Zubayr. Terwijl vier van 
hen tijdens hun Ieven al het paradijs is beloofd. 

Dit zijn de zaken waar alle khawarij het over eens waren. Naast deze drie fundamenten 
zijn er andere zaken waarover de verschillende groepen khawarij meningsverschillen 
hadden, zoals dat sommigen van hen het zagen als verplicht om degenen die het niet met 
hun eens is te vermoorden en anderen zagen het als toegestaan, maar niet verplicht. 

Moge Allah ons behoeden voor het kwaad van deze dwalende en extreme groepering. 

Degenen die beweren dat takfir doen op mushrikin en afvalligen de manhaj van de 
khawarij is, die beweren indirect dat de ProfeetX^ en de sahaba ook khawarij waren, 
ook al wordt dit niet expliciet gezegd, en wij zoeken toevlucht bij Allah sfe voor deze 
gedachte. 

De profeet zei over de Khawarij: ze doden de moslims en laten de mushrikin met rust. 
Eigenlijk voldoen in ieder geval de regeringen van de Arabische landen aan deze 
eigenschap, aangezien zij bondgenoten zijn van de vijanden van Allah en de moslims 
vermoorden. Verder ken ik geen groepen die deze eigenschap bezitten, behalve dat 
sommige groepen zowel moslims als kuffar hebben vermoord (bijv. Al-Takfir wa Al- 
Hijra, een groep die lijkt op de khawarij en die in de jaren ‘8o actief waren in Egypte). 

Tegenwoordig zijn er ook Neo-Khawarij, Takfiris, Ghulat, Mukaffira en dit zijn allemaal 
benamingen voor dezelfde groepen die extreem zijn in hun takfir. Zij doen takfir op 
iemand zonder dat zij kufr van diegene hebben gezien en zonder dat het bekend is dat 
diegene kufr heeft begaan, zij gaan ervanuit dat iedereen kafir is, tot het 
tegenovergestelde bewezen is (dus dat je uitlegt wat je aqida is), en iedereen die het niet 
met hun eens is, is een kafir. 

Zij zeggen dat tegenwoordig de basis van alle moslimgemeenschappen kufr is, omdat de 
leider een kafir is. Dit komt overeen met wat sommigen van de khawarij van vroeger 
beweerden namelijk: “als de leider kafir wordt, dan wordt het hele volk daardoor ook 
gelijk kafir”. Ahlu Sunna oordelen op het uiterlijke (dus wat zichtbaar of bekend is). 
Iemand wordt alleen een kafir genoemd als wij zien dat diegene kufr heeft begaan of als 


95 


het algemeen bekend is dat diegene kufr heeft begaan. Bijvoorbeeld het is algemeen 
bekend dat Ataturk een kafir is, vanwege zijn daden en uitspraken, waarvan wij sommige 
zaken hebben gehoord (op video) en andere niet, maar die wel algemeen bekend zijn, 
zoals: dat hij de Adhan en de Hijab heeft verboden etc. Dit is takfir mu’ayyan aangezien 
het specifiek over Ataturk gaat, maar degene die soortgelijke daden en uitspraken heeft 
gedaan is ook een kafir. Zoals iedereen die oordeelt met iets anders dan de sharia en 
iedereen die de kuffar als bondgenoten heeft genomen. 

Het verschil tussen takfir mutlaq en takfir mu’ayyan gaat vooral om het feit dat de 
individu die kufr heeft begaan niet altijd een kafir hoeft te zijn (mu’ayyan), maar dit 
onderzoeken valt onder istitaba en geldt dus alleen voor degenen die naar een sharia 
rechtbank kunnen worden gebracht en dus onder het gezag van de moslims vallen, dat 
geldt niet voor degenen die onder het gezag van kuffar leven. Laat staan degenen die 
afvallig zijn en het leiderschap hebben over een heel land en een leger bezitten. Vraag 
jezelf af hoe wil iemand hun berechten en hun situatie onderzoeken als zij de macht 
hebben en een leger en een wetssysteem. Moeten we dan maar net doen alsof zij niet in 
kufr zijn gevallen en rechtvaardige en rechtmatige moslim leiders zijn? Dit is niet de 
manhaj van de Salaf. 

Wat is Irjaa? 

Ibn AI-Qayyim zei in zijn Noeniyya over de Murjia: 

Zo is de irjaa, wanneer je het bestaan van Allah erkent, dan heb je volledige imaan 

Cooi dan de Quran bij het vuil en verniel de heilige moskee en ga door met zondigen 

En vermoord dan iedere moslim als je kan, en kom over de vloer bij de priesters in de kerk 
en draag een kruis 

En scheld alle profeten uit in het openbaar zonder het te verbergen 

En als je stenen ziet kniel dan ervoor en kniel voor standbeelden en afgoden 

En erken dat Allah de enige schepper is in het universum 

En erken dat de profeet met de openbaring en de Quran is gekomen 

Dan ben je echt een gelovige en al deze zaken zijn volgens jou slechts zondes, geen 
ongeloof 

Dat is irjaa van deze extremisten, de jahmi’s de broeders van satan . 234 


234 Noeniyyat ibn Al-Qayyim Al-Kafiya Al-Shafiyya p.166-177 


96 


Volgens de Murjia maakt het niet uit wat voor daden iemand verricht, als iemand i keer de 
shahada heeft uitgesproken dan is hem het paradijs beloofd volgens hen. En dit is 
natuurlijk onzin, zelfs een kind zou dat weten. Irjaa betekent in de Arabische taal: 
uitstellen. Ze stellen het oordeel uit over degene die kufr begaat. 

Imaan bestaat uit overtuiging met het hart en woorden met de tond en daden met de 
Iedematen volgens de overtuiging van Ahlu Sunna. Bij de Murjia horen de daden niet bij 
Imaan, dus wat voor daden iemand ook doet, dat schaadt zijn imaan niet. Volgens de 
Murjia blijft imaan altijd gelijk, terwijl Ahlu Sunna geloven dat Imaan stijgt en daalt. Het 
stijgt door gehoorzaamheid aan Allah en het daalt door ongehoorzaamheid. 

Tegenwoordig beweren de Murjia dat zij Ahlu Sunna zijn en “Salafi’s”. Ze houden zich 
vaak aan bepaalde sunan zoals het dragen van een qamis boven de enkels en een baard 
en siwak, dat nemen wij hen ook absoluut niet kwalijk. ledereen zou deze sunan moeten 
volgen. Ons probleem met hun is het zwijgen betreft de waarheid, het goedpraten van 
de afvalligheid van de leiders die de sharia hebben vervangen, en de mensen afhouden 
van het pad van Allah. 

AI-Ma’mun vroeg aan een van de geleerden van de tabi’in: wat is irjaa? 

Hij antwoordde: een religie waar de koningen van houden, ze (de geleerden) bereiken er 
hun belangen in de dunya mee en ze verliezen hun deen. Al-Bidaya wa AI-Nihaya 10/276 

Abdullah bin AI-Mubarak zei: En wie heeft de religie corrupt gemaakt behalve de 
koningen en de geleerden van het kwaad. 

Ibrahim AI-Nakhaie zei: “hun fitna (d.w.z van de murjia) is gevaarlijker voor de ummah 
dan de fitna van de azariqa (een extreme groep van de khawarij). En Al-Zuhri zei: “er is 
geen bid’a die schadelijker is voor de mensen dan de irjaa” 235 

Overleveringen over geleerden die een band hebben met de sultan 
De woorden van de Profeet 

De profeet^jiL zei: haast met het verrichten van goede daden, want er zullen jullie 
beproevingen overkomen zoals een donker deel van de nacht. Een man wordt 's 
ochtends wakker als een gelovige en 's avonds wordt hij een ongelovige. En hij gaat 's 
avonds naar bed als een gelovige en 's morgens wordt hij een ongelovige. Hij verkoopt 
zijn religie voor een klein aandeel van deze wereld . 236 


235 Al-lbana Al-Kubra van Ibn Batta 2/885 nr:i222 
236 Sahih Muslim deel 1 p.110 nr 118 


97 


Abu Hurairah (ra) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah^^ zei: "Waarlijk, 
voor het Uur, zullen bedrieglijke jaren zijn - de waarheidsprekende zal niet worden 
geloofd, de Ieugenaar zal worden geloofd, de betrouwbare zal worden beschuldigd van 
verraad, de verraderlijke zal worden vertrouwd en de Ruwaybida zullen spreken." En er 
werd gezegd, "En wie zijn de Ruwaibidah?" hij zei " De Tafih man (insignificante, 
onwijze, etc.,), hij zal spreken over de zaken van het volk (hij wordt de Ieiding 
toevertrouwd en hij zal spreken in de naam van het volk)." 237 

Ibn 'Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet^s^ heeft gezegd: wie bij de heersers op 
bezoek komt vervalt in fitna. 238 

Abdullah Ibn 'Abbas zei dat de boodschapper van AIIahXj«£ zei: “Er zullen heersers zijn 
van wie jullie goedheid en kwaadheid zullen herkennen. Wie tegen hen in opstand komt is 
gered. Wie hen verlaat is bevrijd. En wie zich met hen mengt is vernietigd.” 239 

Abu al-A’war al-Sulami verteld dat de boodschapper van Allah zei: “Pas op voor de 
poorten van de heersers, want daar is een moeilijkheid en vernedering ”. 240 

Abu Huraira zei dat de boodschapper van Allah zei: “Wie de poorten van de heersers 

nadert wordt erdoor getroffen. Wanneer een dienaar dichter bij de heerser komt, 
verkrijgt hij daarmee alleen afstand van Allah.” 241 

Jabir ibn 'Abdillah zei dat de boodschapper van Allah zei tegen Ka’b ibn ‘Ujrah:“0 
Ka’b ibn 'Ujrah, ik zoek Allah’s bescherming voor jou tegen het Ieiderschap van de 
dwazen. Er zullen heersers zijn, en wie bij hen naar binnen gaat, hen vervolgens steunt in 
hun onderdrukking en hun leugens rechtvaardigt, (deze) behoort niet tot mij, noch 
behoor ik tot hem, en hij zal niet toegelaten worden tot de Hawd. Wie niet bij de heersers 
naar binnen gaat en hen niet steunt in hun onderdrukking. En hun leugens niet 
rechtvaardigt. Diegene behoort tot mij en ik behoor tot hem en hij zal toegelaten worden 
tot de Hawd.” 242 


237 Ahmad 2/291, Ibn Majah nr:4042 en Al-Hakim 4/465. 

238 Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasaie, en Al-Bayhaqi 

239 Verzameld door Ibn Abi Shaybah en Al-Tabarani; al-Albani heeft het authentiek verklaard in ‘Sahih al- 
Jami’ nr 3661 

240 Verzameld door Al-Daylami en Al-Tabarani; Al-Albani heeft het authentiek verklaard in “Al-Silsila al-Sahiha 
nr 1253 

241 Verzameld door Ahmed; al-Albany heeft het authentiek verklaard in ‘Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib nr 
2241. En een overeenkomstige overlevering, op de laatste zin na, is overgeleverd door Ibn ‘Abbas; Al-Albani 
heeft deze authentiek verklaard in ‘Sahih wat-Tarhib nr 2242 

242 Verzameld door Ahmed, al-Bazzar en ibn Hibban; al-Albani heeft het authentiek verklaard in ‘Sahih Al- 
Targhib wa Al-Tarhib nr 2243. Overeenkomstige overleveringen zijn overgeleverd door Nu’man ibn Bashir, 
‘Abdillah ibn Khabbab (van zijn vader), Abu Sa’id al-Khudri en Ka’b ibn ‘Ujrah; al-Albani heeft deze 
overleveringen authentiek verklaard in ‘Sahih at-Targhib wat-Tarhib’, Ahadith 2243-2246 


98 Over de woorden van de Metgezellen heeft Al-Suyuti overleveringen verzameld van 'Ali 
ibn Abi Talib, ibn Mas’ud, Hudhayfa ibn al-Yamaan en Abu Dharr, met een algemene 
waarschuwing tegen het naderen van de poorten van de heersers . 243 

Er zijn er te veel met dezelfde betekenis, dus hier volgen een aantal voorbeelden: 

Ibn Mas’ud zei: “Wie zijn religie wenst te eren zou niet bij de heerser binnen moeten 
treden .” 244 

Ibn Mas’ud zei ook: “Een man gaat bij een heerser naar binnen, terwijl hij zijn religie met 
zich meedraagt, maar verlaat hem weer zonder dat hij iets bij zich heeft .” 245 

Hudhaifa ibn al-Yaman zei: “Waarlijk, nooit zou een van jullie in de richting van de heerser 
moeten Iopen, zelfs niet een hand-spanwijdte .” 246 

Hier zijn een aantal voorbeelden van de uitspraken van geleerden van de salaf. 

Sufyan al-Thawri zei: “Ga niet, zelfs als zij jou alleen maar vragen om hen te bezoeken om 
'qul huwa Allahu ahad.’ te reciteren .” 247 

Malik ibn Anas zei: “Ik heb meer dan tien Tabi’ien ontmoet, en alien zeiden ze: 'Ga niet 
naar hen, waarschuw hen niet’, hiermee doelend op de heerser.” 248 

Sufyan al-Thawri zei: “Het kijken naar de heerser is een zonde .” 249 

Bishar al-Hafi zei: “Hoe walgelijk is het om te verzoeken om een geleerde te zien, en 
vervolgens het antwoord te krijgen dat hij bij de poort van de heerser is .” 250 

Let op deze overleveringen gaan over moslim geleerden die banden hebben met een 
moslim leider. Dus niet over een leider die kafir is samen met zijn tovenaars die zijn kufr 
verbergen en goedpraten. 

Welke afvalligheid is groter dan die van degenen die de teksten hebben bestudeerd en 
de islamitische oordelen kennen en alsnog de kufr van hun bazen goedpraten? 


243 Ma Rawahu Al-Asatin fi 3adam al-Maji’ ila al-Salatin 

244 Verzameld doorad-Darimi 

245 Verzameld door al-Bukhari in zijn ‘Tarikh’ en Ibn Sa’d in ‘al-Tabaqat’ 

246 Verzameld door Ibn Abi Shaybah. En hij verzamelde van de latere geleerden van de Salaf 
overeenkomstige overleveringen van Sufyan al-Thawri, Sa’id ibn al-Mussayib, Hammad ibn Salamah, al- 
Hasan al-Basri, Ibn al-Mubarak, Abi Hazim, al-Awza’i en al-Fudayl ibn ‘lyaad. 

247 Verzameld door al-Bayhaqi 

248 Verzameld door al-Khatib al-Baghdadi in ‘Ruwat Malik’ 

249 Verzameld door Abi Ali al-Amudi in zijn ‘Ta’liq’ 

250 Verzameld door Al-Bayhaqi in ‘Shu’ab al-lmaan’ 


99 Ibn Taymiyya zei: de helpers van de onrechtplegers zijn ook diegene die voor hen een 
inktpotje vult of een potlood slijpt , en sommige geleerden zeiden: diegene die hun kleren 
wast die is een van hun helpers. 251 

Allah zegt: Waarlijk degenen die verbergen wat Allah van het boek heeft neergezonden 
en die het inruilen tegen een geringe prijs, zij verteren in hun buiken niets anders dan 
vuur. En Allah zal op de Dag der Opstanding niet tot hen spreken, noch zal hij hen 
zuiveren. En voor hen is er een pijnlijke bestraffing. AI-Baqara:i74 

Allah zegt: (En gedenk) toen Allah een verbond aanging met degenen aan wie het boek 
was gegeven, om het duidelijk te maken aan de mensen, en om het niet verborgen te 
houden. Maar zij wierpen het achter hun ruggen en ruilden het in tegen een geringe prijs. 
Slecht is datgene waarvoor zij het inruilden. Aal Imran: 187 

Allah zegt: Voorwaar, degenen die verbergen wat wij aan duidelijke bewijzen en leiding 
hebben neergezonden, nadat wij deze in het boek duidelijk hebben gemaakt aan de 
mensen. Zij zijn degenen die Allah vervloekt en die door de vervloekers vervloekt worden. 
AI-Baqara:i59 

Allah zegt: En draag aan hen het verhaal voor over degene aan wie Wij onze tekenen 
gaven, maar die zich daar van afwendde, waarna de satan hem volgde en hij daardoor tot 
de dwalenden behoorde. AI-A’raaf:i75 

Deze Aya toont ook aan dat iemand die veel kennis heeft en veel aanbiddingen verricht, 
ook in kufr kan vallen. En dit (zijn hoeveelheid kennis en aanbiddingen) is geen excuus 
voor hem. 

Kenmerken van de geleerden van het kwaad 

Het verbergen van de waarheid: Aal Imran:i87 en Aal Imran:i59. 

Het veranderen en verdraaien van de religie: AI-Nisaa:46 en Aal lmran:78. 

Het afhouden van de mensen van het pad van Allah: AI-Tawba:34. 

Het begerig zijn naar het wereldse Ieven:AI-Baqara:i74 en Aal Imran:i87. 

Het in de steek laten van de moslims en slecht praten over anderen en vatbaar zijn 
voor bedreigingen of omkoping. Zoals in het verhaal van Bal’am: AI-A’raf:i76 en Al- 
Tawba:3i. 


251 Al-Fatawa 7/64 


100 Al-Saud 

Ten eerste heeft deze familie een geschiedenis vol met kufr en verraad. Ik zal hier 
volstaan met het noemen van enkele feiten. En ik verzoek iedereen die het er niet mee 
eens is om het tegendeel te bewijzen. 

Er woont een rafidi minderheid in Saudi Arabie en ze komen ook elk jaar vanuit Irak en 
Iran en Jemen naar de hajj en ze bezoeken de moskee van onze ProfeetXjfe- Ze wonen in 
Saudi Arabie in AI-Qatif en andere steden en dorpen. Ze hebben overal hun eigen shirk 
tempels verspreid over Saudi Arabie en het hele schiereiland. Zelfs in Medina hebben ze 
husayniyyat (tempels waar ze Hussayn en Zaynab aanroepen) gebouwd, de gebedshuizen 
van shirk en kufr. De overheid en politie beschermen deze tempels waar ze de moeder 
van de gelovigen Aicha vervloeken en beschuldigen van zina, terwijl Allah haar 
vrijgesproken heeft van deze beschuldiging door middel van openbaring van boven zeven 
hemelen en dat staat vast in de Quran tot de dag des oordeels. Deze rafida zijn de 
smerigste mensen die ooit op aarde hebben gelopen en zij zijn mushrikin. 

Ibn Abbas verteld dat de ProfeetXyuL zei: Aan het einde van de tijd zal er een volk zijn die 
de islam weigeren maar ze doen zich voor als moslims, ze heten AI-Rafida, strijd tegen 
hen want ze zijn polytheisten . 252 

Talha ibn Musarrif zei: het is niet toegestaan om met de vrouwen van de rafida te 
trouwen. En het vlees dat zij slachten is ook haram om te eten. Dit is zo omdat zij een 
afvallige groep zijn . 253 

De Profeet^j^ zei op zijn sterfbed: Verdrijf de veelgodendienaars uit het Arabische 
schiereiland . 254 

Deze en de onderstaande Hadith zijn authentiek maar de Saudi geleerden verbergen dit. 

En hij zei: Ik zal zeker de joden en de christenen verdrijven uit het Arabische schiereiland 
zodat er alleen moslims overblijven . 255 

Abu Ubayda bin Al-Jarrah zei: het laatste wat de Profeet^y^ heeft gezegd is: verdrijf de 
joden van Hijaz en Najran uit het Arabische schiereiland, en weet dat de slechtsten van de 


252 Al-Tabarani 12/242 nr:i2997 en Mujma al-Zawa’id nr 16434 -hadith is Hasan 

253 Al-lbana Al-Sughra van Ibn Batta 

254 De Hadith is Sahih. Musnad Ahmad nr 1935, Al-Bukhari 4/69 nr:3053 en 4/99 nr: 3167 en 6/9 nr: 4431, 
Muslim 3/1257 nr:i637, Abu Dawud 3/165 nr: 3029, Al-Nasaie in Al-Kubra nr: 5854, Abu Ya’la nr: 2409, Al- 
Bayhaqi in Al-Sunan 9/207 en in Al-Dalail 7/181, Al-Baghawi 2755, en Al-Tabarani nr 12261, Abd-Alrazzaq 
nr:9992, Al-Humaydi nr:526, Al-Tabaqat van ibn Sa’d 2/242 en in Al-Fath van Al-Hafiz Ibn Hajari/208. 

255 Sahih Muslim 3/1388 hadith nr 1767 


101 


hele schepping, degenen zijn die de graven van hun profeten tot plaatsen van aanbidding 
hebben gemaakt . 256 

En hij zei: Moge Allah de joden en de christenen bestrijden, ze hebben de graven van hun 
profeten tot plaatsen van aanbidding gemaakt. Laat er geen twee verschillende religies 
zijn in het land van de Arabieren . 257 

En Aicha zei: Het laatste dat de Profeet^s^ salla heeft gezegd is: Laat in het Arabische 
schiereiland geen twee geloven zijn. 258 

*Ook al wordt er met het Arabische schiereiland alleen AI-Hijaz bedoeld en 00k al zou er 
onder bepaalde voorwaarden een verdrag kunnen zijn met mushrikin die tijdelijk 
verblijven op het Arabische schiereiland omdat het noodzakelijk is . 259 Dat betekent niet 
dat de Rawafid in de heilige moskee mogen komen, en dat de legers van de 
kruisvaarders in vlakbij Mekka en overal op het schiereiland aanwezig mogen zijn. 

Allah zegt: O jullie die geloven, de polytheisten zijn slechts onrein. Laat hen dus, na dit 
jaar van hen, niet in de buurt komen van de Heilige Moskee (in Mekka). (9:28) 

Fatima de dochtervan de ProfeetXs^ zei: de Profeet^s^ keeknaar Ali en zei: hij komt in 
het paradijs, en sommigen van de mensen die hem volgen beweren dat ze moslims zijn, 
ze worden de Rafida genoemd. Wie hen tegenkomt, moet hen doden, want ze zijn 
mushrikin . 260 

Ahmad bin Yunus zei: als een jood een schaap slacht en een rafidi, dan zal ik het schaap 
van de jood eten en niet die van de rafidi, want hij is een afvallige die buiten de islam is . 261 

AI-Bukhari zei: het maakt voor mij niet uit als ik achter een jood of een christen bid, of 
achter een rafidi of een jahmi. En het is verboden om hun te begroeten en hun te 
bezoeken en om hun vrouwen te huwen en ze mogen niet getuigen en het vlees dat zij 
slachten is niet halal . 262 


256 Musnad Ahmad 3/221 nr:i69i 

257 Muwatta Malik 5/1313 hadith nr: 3322 

258 Musnad Ahmad 43/371 hadith nr: 26352 

259 Sharh Al-Nawawi ‘ala Muslim 10/211-213. Al-Nawawi zegt: met deze hadith wordt Al-Hijaz bedoeld. 
Wallahu A'lam 

26o Abu Ya3la en is betrouwbaar, Majma Al-Zawaid 16433 

261 Al-Sarim Al-Masloel van Ibn Taymiyyah 1/570 (Imam Ahmad bin Hanbal noemde Ahmad bin Yunus Shaykh 
Al-lslam dit staat op dezelfde biz. vermeld in Al-Sarim) 

262 Khalq Af3al Al-31'bad 1/33 


102 
i Zie het plaatje hierboven met de (bekende) Amerikaanse legerbasissen in het Midden 
Oosten. (In het geheim zijn het er meer). 


Het is algemeen bekend dat deze Rafida mushrikin die daar leven rechten hebben en ze 
zijn gelijk aan elke andere inwoner. Dit is zonder onderscheid te maken tussen of iemand 
een muwahhid is of een mushrik zolang hij een Saudische nationaliteit heeft. Waar vinden 
we dit terug in de islam? Als ik graag in Saudi Arabie zou willen wonen dan zullen ze me 
niet eens accepteren. Als moslim die niet uit Saudi Arabie komt heb je totaal geen rechten 
bij hun. Terwijl de rawafid dat wel hebben. En zodra de Hajj voorbij is zullen ze je zo snel 
mogelijk het land uit schoppen.Er zijn vele filmpjes op youtube te vinden waarin de 
rawafid rondlopen in Mekka en Medina en hun shirk openlijk praktiseren. Zoals het 
aanroepen van Ya Zaynab, Ya Hussein, Ya Ali etc. Moge Allah hun vervloeken en 
vernietigen. 

De Saudiers staan bekend om het samenwerken met kuffar, in het bijzonder militaire 
strategische samenwerking en samen oorlog voeren. Ze hebben de Amerikanen 
geholpen bij het binnenvallen van de landen van de moslims, namelijke Afghanistan en 
Irak. Ze hebben meer dan twee miljoen moslims vermoord alleen in Irak, Irak is helemaal 
kapot gemaakt. Ook zijn er overal Buitenlandse (Amerikaanse) militaire basissen en dit is 
algemeen bekend. 


103 


Saudi Arabie oordeelt niet volgens de islam bijvoorbeeld in gevallen van afvalligheid en 
spotten met Allah of de ProfeetXjfe of de religie. Hun kranten en televisie kanalen zijn vol 
met spotten met het geloof en met seculiere schrijvers en columnisten. Ze passen ook de 
straf voor homoseksualiteit en voor overspel (zina) niet toe. De enige mensen die ze 
onthoofden zijn mensen die tegen de koning zijn, of gewone burgers die een moord 
hebben gepleegd. Maar in veel zaken zijn de Shar3i wetten vervangen door boetes of 
gevangenisstraf. Dit is grote kufr. Ook hebben ze veel zaken die haram zijn halal gemaakt, 
zoals het handelen in rente en het Iegaliseren van buitenlandse riba baken. En ze hebben 
zaken die halal zijn haram gemaakt, zo mag een Saudische vrouw niet trouwen met een 
niet-Saudi, behalve onder strenge voorwaarden die Allah niet heeft bepaald. 

Ze strijden samen met de kuffar tegen moslims. In hun internationale coalitie tegen IS. 
Hierbij bombarderen ze veel vrouwen en kinderen en gewone moslims. Ze beweren dat 
dit hulp vragen aan kuffar is, maar in feite helpen zij de kuffar van de Amerikanen en de 
joden en de Rafida. Dit is algemeen bekend zelfs voor de blinden en de kinderen. En zij 
proberen dit te legitimeren door te zeggen dat IS is gemaakt door Iran en door de CIA. 

Dus IS zijn volgens hun kuffar omdat ze met kuffar samenwerken en daarom mogen zij 
met kuffar samenwerken tegen hen (terwijl de banden tussen Saudia en de kuffar al bijna 
100 jaar oud is, eerst betaalden de Britten het salaris van de koning en daarna de 
Amerikanen). En het is ook erg Iogisch dat Amerika en Iran en Israel achter IS zitten 
terwijl zij de leiders zijn in de strijd tegen IS. 


104 
Allah zegt: 0 jullie die 
gel oven , neem buiten 
julliezelf geen 
vertrouwel ingen. Zij zullen 
het niet nalaten om jullie 
schade te berokkenen en 
zij wensen dat jullie 
lijden. De vijandschap is 
via hun monden zichtbaar 
geworden, en wat hun 
harten verbergen is nog 
erger. Voorzeker, Wij 
hebben de tekenen voor 
jullie duidelijk gemaakt, 
indien jullie nadenken. 
(Aal Imraan:ii8) 


Allah zegt: 0 jullie 
die geloven, als 
jullie degenen die 
niet geloven 
gehoorzamen, 
zullen zij jullie 
afvallig maken en 
jullie zullen als 
verliezers 

terugkeren. Allah is 
jullie beschermer 
en hij is de beste 
helper. (Al* 
Imran:i49-i50) 


Allah zegt: 0 
jullie die 

geloven, als jullie 
gehoorzaam zijn 
aan een groep 
van degenen die 
het boek is 
gegeven, dan 
laten zij jullie in 
ongeloof 
terugvallen 
nadat jullie 
gel oof d hebben. 
(Al-lmran:ioo) 


Allah zegt: En als Wij jou (0 Mohammed) niet standvastig 
hadden gemaakt, voorzeker, dan zou jij bijna een klein beetje 
naar hen neigen. Dan zouden Wij jou een dubbel deel laten 
proeven van de bestraffing van dit leven en een dubbel deel 
van de bestraffing van de dood. Vervolgens zul jij voor jezelf 
geen helper tegen Ons kunnen vinden. (Al-lsraa 72-75) 


Allah zegt: jij ziet velen van 
hen degenen die niet 
geloven als hun 
bondgenoten nemen. 
Slecht is datgene wat zij 
voor zichzelf vooruit 
hebben gezonden. Daarom 
werden zij door de woede 
van Allah getroffen, en zij 
verblijven voor eeuwig in 
de bestraffing. En als zij 
hadden geloofd in Allah en 
in de profeet en in wat aan 
hem is geopenbaard dan 
zouden zij hen (d.w.z de 
ongelovigen) nooit als 
bondgenoot hebben 
genomen. Maar velen van 
hen zijn verdorvenen. (Al- 
Maida:8o-8i) 


Ibn Al-Qayyim zei: Allah heeft 
geoordeeld-en rtiemand is beter 
in het oordeel dan Allah- dat \vie 
de joden of de christenen als 
bondgenoten neemt, dat die een 
van hen is. "Wie van jullie hen als 
bondgenoten neemt, die is een 
van hen." (Al-Maida:5i). Dus wie 
hun als bondgenoten nemen die 
horen bij hen en dan krijgen zij 
hetzelfde oordeel (dat zij beide 
ongelovig zijn) en dit is algemeen. 
En wanneer iemand dit doet (hen 
helpen of hen als bondgenoten 
nemen) nadat hij moslim was, dan 
wordt er geen jizya van hem 
geaccepteerd. Het is of de is I am 
of het zwaard, want hij is een 
afvallige volgens de tekst en de 
fmaa. Ahkam Ahl Al-Dhimma 1/195 


Allah zegt: O jullie die geloven 
neem de joden en de christenen 
niet als bondgenoten. Zij zijn 
elkaars bondgenoten. En wie 
van jullie hen als bondgenoten 
neemt, die is een van hen. En jq 
ziet degenen die een ziekte in 
hun harten hebben, zich haasten 
naar hen (d.w.z de joden en de 
christenen) zij zeggen: "(wij 
doen dit omdat) wf vrezen dat 
detijd zich tegen ons zal keren'-’ 
Al-Maida:5i-5Z 

Ibn Kathir zei in zijn tafsir over 
deze Aya: Degenen die een 
ziekte in hun hart hebben, 
oft ewe I : twijfel en hypocrisie. Ze 
haasten zich naar hen, oftewel: 
ze widen hun bevrienden en 
lief hebben in het openbaar of in 
het geheim. Ze zeggen: we 
vrezen dat de tijd zich tegen ons 
keert. Dat betekent dat ze dit als 
interpretatie gebruiken om hun 
liefde en steun voor de joden en 
de christenen goed te praten. 
Vanwege het feit dat ze bang 
waren dat de kuffar de moslims 
zouden verslaan en zodat ze er 
dus voordeel bij hadden om hulp 
te hebben van de joden en de 
christenen. Tafsir Ibn Kathir 2/69 


Een paar vreemde tegenstrijdigheden in hun religie. 

Ze zeggen het vieren van de mawlid is bid3a en is haram (dit is klopt). Maar het vieren van 
de (heidense) nationale feestdag is halal. 

Anas bin Malik zei: de Profeet kwam naar Medina en de mensen hadden twee dagen 
waarop ze feest vierden. Hij vroeg: wat zijn deze twee dagen? Ze zeiden: we waren 
gewend om te spelen op deze twee dagen tijdens de periode van onwetendheid. De 
ProfeetXs^ zei: Allah heeft jullie iets beters gegeven in plaats van deze twee dagen. Eid 
al-Adha en Yawm al-Fitr . 263 


263 Abu Dawud 1/295 nr: 1134 en is Sahih 


105 


Dat vrouwen auto rijden is haram en een daad van shaytan. Maar ze bombarderen 
moslims en vermoorden hun onder de vlag van de kruisvaarderscoalitie en daarbij ook dat 
ze de moslimvrouwen gevangen nemen en hen verkrachten in hun gevangenissen en dat 
gebeurt voortdurend. Zoals laatst is Hanan Al-Dhabyani doodgegaan aan haar 
martelingen in de Dhahban gevangenis. 

Het is ook algemeen bekend dat Saudia steun geeft aan en goede banden heeft met 
Ianden waar zusters worden verkracht en waarvan de legers de Ianden van de moslims 
zijn binnengevallen. Zelfs de banden met Iraq zijn goed, terwijl daar shia aan de macht zijn 
die duizenden zusters hebben verkracht en mensen vermoorden alleen omdat ze Abu 
Bakr of Aicha heten. Ook steunen ze Bashar AI-Asad via Egypte. Aangezien Al-Sisi wapens 
Ievert aan Asad en Saudi Arabie al meerdere keren miljarden heeft gedoneerd aan Sisi. 

Degene die alcohol drinkt is een faasiq en verdorven maar riba is toegestaan en er zijn 
overal buitenlandse woeker/rente banken met vergunningen, in elke stad wijk en dorp. 

Degene die de Profeet^^ salla allahu alayhi wa sallam verdedigt sluiten zij op maar 
degene die hem beledigt en uitscheldt Iaten ze vrij, zoals Hamza Kashgeri die de 
ProfeetXs^ beledigde met zijn gedicht in een Saudische krant, en zoals hun tekenfilm die 
ze uitzenden op MBC die heet “The 99” waarin ze spotten met Allah en zijn 
Eigenschappen. Een vrouwelijk tekenfilm personage dat een van de namen en eigenschappen van Allah 
bezit. Deze tekenfilmserie gaat over 99 “helden” die ieder een van de namen en 
eigenschappen van Allah bezit. Moge Allah de afvalligen en kuffar vervloeken. 

De rawafid zijn kuffar en mushrikin (volgens alle moslims en volgens de meeste geleerden 
van Saudia), maar ze Iaten hun toe in de heilige moskee in Mekka en de masjid van de 
ProfeetX:^ in Medina. Ze staan toe dat zij hun shirk rituelen openbaar overdag doen in 
Medina en Al-Qatif en overal waar ze willen. Ook zijn er husayniyyat (shia shirk tempels) in 


106 Saudi Arabie die worden beschermd door de veiligheidsdiensten daar tegen degenen die 
gheera hebben voor de Profeet wa sallam en zijn vrouwen, de moeders van de 
gelovigen. 

De jihad tegen de Russen in Afghanistan is een gezegende strijd. Maar de jihad tegen 
Amerika in Afghanistan en Irak is een nutteloze strijd en terrorisme. 

Ze leren uit de boeken dat degene die samenwerkt met kuffaar of mushrikin tegen 
moslims grote kufr begaat en dus kafir is. Maar degene die takfier doet op hun koning 
omdat hij samenwerkt met ALLE vijanden van de islam, dat is een terrorist khariji 
extremist. 

Ze zeggen tegen ons: Het oordeel is alleen aan Allah. Hij heeft bevolen dat jullie alleen 
Hem aanbidden(i2:4o). En vervolgens zoeken ze oordelen (tahakum) bij de VN 
Veiligheidsraad en de international wetten en het international gerechtshof. En ze 
verzinnen zelf allerlei wetten en veranderen ze de islam en de sharia naar hun begeertes. 

Nationalisme/nationaliteit (dus saudiers hebben rechten ook al zijn ze geen moslim, en 
niet saudiers hebben geen rechten ook al zijn ze moslim) 

Het deelnemen aan de VN, geheime strategische banden met Israel 

De aanwezigheid van banken van riba en het niet uitvoeren van de straf voor overspel 
(stenigen) en afvalligheid en de shar’i lijfstraffen vervangen voor gevangenisstraffen of 
boetes. 

Steun aan seculiere afvallige regimes, zoals Sisi van Egypte en de rest van de tawagheet. 
Dit terwijl hun kufr duidelijk is volgens de bewijzen van de islam. In feite is Saudi Arabie 
samen met de andere Arabische landen in oorlog tegen de islam en de moslims. Dit is niet 
voor iedereen even duidelijk, maar het is niet geheim dat zij bondgenoten zijn van de 
Amerikanen. Ze hebben geheime banden met Israel. Ze steunen Sisi openlijk en Sisi steunt 
Bashar Al-Asad openlijk. 

Hun religie is gebaseerd op belangen, bijvoorbeeld toen Saddam Hussein vocht tegen Iran 
was hij de held van de Arabieren, ook van Saudi Arabie en zelfs van Amerika. Maar toen 
hij Koeweit binnenviel was Saddam opeens een kafir en een afvallige. Saddam was al een 
kafir voordat hij tegen Iran vocht en voordat hij Koeweit binnenviel, maar zo zien we 
maar dat de geleerden van Al-Saud hun fatawi baseren op wat de koning wenst te horen. 
OF NOG ERGER: HET MINISTERS BEPAALT WATER IN DE FATWA MOET KOMENTE 
STAAN. Het is onduidelijk of deze geleerden gedwongen zijn, ze weten dat iedereen die 
zich uitspreekt tegen de koning of tegen Amerika wordt opgepakt. Maar zij zijn niet 
verplicht om voor de koning te werken. En de Profeet^^ zei: de grootste jihad is een 
woord van haqq zeggen tegen een onrechtvaardige heerser . 264 Ze zouden de waarheid 

264 Ibn Majah 4012, Ahmad 5/251,256 


107 moeten zeggen, maar ze zijn bang, of echte munafiqin. Wat het oordeel precies is over 
iemand, is afhankelijk van wat zichtbaar is, dus zijn daden en uitspraken, wat hij in z’n hart 
gelooft dat is niet aan ons, maar aan Allah. Daarom ook al zouden geleerden een excuus 
hebben, dan zijn degenen die ten onrechte takfir op hun doen geexcuseerd als zij slechts 
oordelen op het zichtbare en op basis van duidelijke bewijzen. 

Dit is anders dan Iasteren, de geleerden van de salaf hebben hele boeken geschreven 
over een wetenschap die heet: “Al-Jarh wa Al-Ta’dil”, daarin hebben ze het duidelijk 
gemaakt welke mensen betrouwbaar zijn en welke niet. Wie stond er bekend als 
vergeetachtig of wie stond er bekend als een leugenaar etc. Nogmaals dit is geen Iasteren 
maar een verplichting. Imam Ahmad zei: “als jij niks zegt en ik zeg ook niks, wie moet dan 
dan de mensen waarschuwen?” Dit ging over vrome mensen die bepaalde eigenschappen 
hadden waartegen gewaarschuwd moest worden, dus hoe zit het dan met degenen die 
moedwillig Ieugens over Allah vertellen en de waarheid verbergen en de afvalligheid van 
de Ieiders goedpraten? 

Allah zegt: En wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen over Allah verzint? Zij 
zullen bij hun heer worden gebracht en de getuigen zullen zeggen: “zij zijn degenen die 
over hun Heer hebben gelogen”. Weet dat de vloek van Allah op de onrechtplegers 
rust.(Hoed:i8) 

En wat betreft het argument dat Al-Saud de twee heilige moskeen en onderhouden en 
de Hajj verzorgen, zeg ik: Allah heeft hierop geantwoord in de Quran: “Beschouwen 
jullie het voorzien van de pelgrims van drinkwater en het onderhouden van de heilige 
moskee gelijk aan degene die in Allah en de Iaatste dag gelooft en op de weg van Allah 
strijdt? Zij zijn niet gelijk bij Allah. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. Soerat AI- 
Tawba 9:19 

*De bondgenootschappen van Al-Saud met de kuffar, zijn allemaal gebaseerd op 
belangen en voordelen. Als de belangen er niet meer zijn en er geen voordelen meer te 
behalen vallen in het bondgenootschap met Al-Saud, dan zullen de kuffar hun slaven 
Iaten vallen en slachten, zoals Donald Trump onlangs op televisie heeft verklaard. 

De gelijkenissen tussen de eerste Farao en de Farao’s van Al-Saud 

Al-Saud voert oorlog tegen Allah en zijn Profeet^s^ en hiervoor gebruiken ze alle 
soldaten die ze hebben-tovenaars, geleerden, auteurs, journalisten, tv kanalen- en zij zijn 
niet in staat om de waarheid te weerleggen met bewijzen. Daarom organiseren ze alleen 
debatten met degenen die hun pad volgen op hun tv zenders, zoals: AI-Arabiyya, Al-Majd, 
MBC en tientallen andere zenders en kranten- Al-Sharq Al-Awsat, Ukadh, AI-Hayat, Al- 
Watan, Al-Riyad, AI-Bilad, Al-Jazira- en andere middelen om de mensen te manipuleren 
zoals de geleerden die hun taken uitvoeren en op de preekstoelen zitten en Iezingen 
geven. 


108 De vragen die deze geleerden moeten beantwoorden zijn:* 


Wat is het oordeel over het regeren met iets anders dan de wetten van Allah en Hudud 
straffen op non-actief zetten? 

Wat is het oordeel over het regeren met de wetten van de tawaghit in plaats van de 
wetten van Allah? 

Wat is het oordeel over het haram maken van halal en halal maken van haram? (zoals in 
sommige Arabische Ianden is het verboden om met meerdere vrouwen te trouwen en is 
prostitutie toegestaan) 

Wat is het oordeel over het oorlog voeren tegen Allah en zijn Profeet^^ en de 
gelovigen op verschillende manieren? 

Wat is het oordeel over de leiders die de mensen van de religie van Allah willen afhouden 
en de zuivere tawhid? 

Wat is het oordeel over het spotten met Allah en zijn ProfeetXsiL en zijn religie? (zoals wij 
vaak hebben gezien in kranten en op tv zenders) 

Wat is het oordeel over de leiders die in hart en nieren bondgenoten zijn van de vijanden 
van Allah en de Ummah? (de leiders zijn de slaven van de joden en de christenen en 
dienen hun interesses en beschermen hen zichtbaar, zoals de palestijnen die gingen 
helpen met blussen toen er branden waren uitgebroken bij de joden die hun land 
bezetten en hun kinderen vermoorden, het toppunt van vernedering) 

*De geleerden zoals Ibn Baz, Al-Uthaimeen en Al-Fawzan hebben deze zaken wel 
allemaal verduidelijkt in hun boeken, maar ze hebben niet duidelijk gemaakt dat deze 
daden ook haram en kufr zijn als Al-Saud ze verricht. Het is vanzelfsprekend dat deze 
zaken voor iedereen gelden, maar deze geleerden hebben nooit slecht gesproken over 
het koningshuis. Hun Fatawi en hun uitspraken zijn allemaal pro-Saudi en pro-Amerika 
(als dit niet duidelijk is dan zijn ze in ieder geval niet anti-Saudi of anti-Amerika dat is 
duidelijk), alleen in hun boeken is wel veel waarheid te vinden. Zelfs het meeste wat 
deze geleerden hebben geschreven is niets mis mee. 

En deze zaken die in de bovengenoemde vragenlijst zijn vermeld, bevinden zich 
verzameld in de familie Al-Saud, en zij kunnen er niet tegen als men deze kritische 
islamitische wetenschappelijke vragen stelt. Dan komt hun Faraonische aard naar boven 
dat manifesteert zich in hun tiraniekke manier van intimidatie en bedreiging. “Als jij een 
andere god kiest naast ons, dan zullen wij jou een van de gevangenen maken” (Al- 
Shu’ara:29). 

Dus Al-Saud is een god voor deze mensen omdat hun liefde en haat en hun islamitische 
oordelen zijn gebaseerd op de belangen en wensen van Al-Saud, bijvoorbeeld: Saddam 


109 Hussein was een held toen ze er belangen bij hadden om dit te zeggen omdat hij tegen 
Iran vocht (Irak-lran oorlog van 1980-1988) maar toen Saddam Hoessein Koeweit binnen 
viel was hij opeens een afvallige kafir. Saddam Hussein was voor ons altijd al een kafir, 
voordat hij Iran aanviel en daarna, omdat hij gelooft in de Baath en niet gelooft in Allah en 
hij ziet de christelijke oprichter van de Baath Michel Aflaq als zijn Ieermeester. De Saudi 
geleerden hebben hem 00k om deze reden als afvallige verklaard, maar dat deden ze pas 
toen ze het bevel kregen van Al-Saud, daarvoor was hij een held volgens de Saudische 
regering en media. Dus de eigenlijke reden van deze takfir is dat hij handelde in strijd met 
de belangen van Al-Saud. 

Toen de Russen Afghanistan binnen vielen was de strijd tegen hen een jihad, maar toen 
de Amerikanen binnen vielen was de strijd tegen hen haram en werden de mujahidin 
khawarij genoemd. Ze noemen 00k de golfoorlog onder leiding van Amerika tegen 
Saddam Hussein een jihad fi sabil illah, terwijl ze in feite Irak kapot hebben gemaakt en de 
rijkdommen plunderden en de moslims van Irak vermoordden en verkrachtten. Deze 
mensen houden van degenen die van Al-Saud houden en haten degenen die Al-Saud 
haten. Zij verwerpen alle bewijzen die hun meningen en begeertes tegenspreken. 

Allah zegt: “Jullie zijn degenen die het voor hen opnemen in het wereldse Ieven. Maar wie 
neemt het voor hen op tegenover Allah op de Dag der Opstanding, of wie zal dan een 
zaakwaarnemer voor hen zijn?” (Al-Nisaa:i09) 

En Al-Saud vertelt de mensen via zijn tovenaars van geleerden en media precies hetzelfde 
wat Farao zei: 

Allah zegt: “En de Farao zei: Laat mij Musa doden en laat hem dan zijn Heer aanroepen. 
Waarlijk ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen, of dat hij verderf op aarde zal 
zaaien.” (Ghafir:26) 

Allah zegt: “De Farao zei: ik laat jullie slechts datgene zien wat ik zie, en ik leid jullie 
slechts naar de weg van de leiding” (Ghafir:29) 


Het is Saudische regime is een racistisch, nationalistisch regime dat zich her- en verenigt 
en zich af- en verzet op grand van de relatie met de natie. Het deelt rechten en plichten 
onder de dienaren van Allah JGj j op grand van de relatie met de Saudische natie en 
zijn grenzen en niet op basis van relatie met de 'Aqeeda en de Religie. Op dezelfde manier 
als elke andere Arabische regime. 

Dit is duidelijk Kufr [Kufr Bawah] zoals de Saudische Permanente Comite voor Iftaa zelf 
gezegd hebben in een van hun Fatawa: “Wie geen onderscheid maakt tussen de Joden, 
de Christenen en de andere ongelovigen [aan de ene kant] en tussen de Moslims [aan de 
andere kant] behalve bij nationaliteit, het oordeel over hen als gelijk ziet, is een Kafir.” 
["Fatwa nr. 1/145, 6310] 


110 En daar hebben ze gelijk in, echter hebben wij een vraag die wij willen richten aan deze 
gewaardeerde individuen die Iuidt: “Is het Saudische regime niet zoals dit [de fatwa 
hierboven]? Is het anders dan wat je hebt beschreven? Is het niet dat de Kafir en Zindiq 
[ketter] Saudier [vanwege zijn nationaliteit en zijn connecties met de Saudische staat] 
geniet van enkele rechten, voorkeuren, en privileges waarvan een “Sheikh ul Islam” van 
buiten Saudie niet mag genieten?” 

Het probleem van vrijgezellen en ongetrouwde vrouwen heeft zijn hoogtepunt bereikt, 
desondanks is het [volgens de wet] voor een Saudische vrouw niet toegestaan om een 
man met Religie en een goede Akhlaaq te huwen omdat hij niet valt binnen de Saudische 
grenzen. Met andere woorden; Hij bezit geen Saudische nationaliteit. 

Vertel me [gewoon maar een keer] dat het Saudische Regime en diens leger ooit woede 
hebben getoond omwille van Allah j en de ‘Aqeeda. Alleen maar een keer! 

De Hindoes slachten de Moslims van India en Kashmir al jaren af. Ondanks dat, handhaaft 
het Saudische Regime uitstekende diplomatieke en niet-diplomatieke banden met India! 

De Moslims in Chechnya worden al jaren afgeslacht door de Russische kruisvaarders. 
Ondanks dat, handhaaft het Saudische Regime uitstekende diplomatieke banden met 
Rusland! 

De Moslims in de Filipijnen worden al jaren afgeslacht door de Filipijnse kruisvaarders. 
Ondanks dat, handhaaft het Saudische Regime uitstekende banden met de Filipijnen! Het 
vraagt zelfs om een helpende hand van hen, alsof er niets aan de hand is! 

Amerika viel Afghanistan binnen en even later viel het Irak binnen en staat achter elke 
afslachting gepleegd door de Zionistische Joden in Palestina. Ondanks dat, handhaaft het 
Saudische regime perfecte diplomatieke, economische, militaire en broederlijke banden 
met Amerika! En het geeft aardolie weg aan Amerika en aan andere Ianden. Die Ianden 
voorzien op hun beurt weer de Zionistische bezetting van Palestina. Vandaag de dag leidt 
het Saudische regime de Arabieren [met al z’n machtsvertoon en arrogantie] door een 
proces van totale overgave aan de Zionistische staat van de Joden! Zelfs met het 
communistische China, heeft het Saudische Regime goede diplomatieke banden en 
vriendschap! 

Het is een Regime dat haar duidelijke Ioyaliteit aan de vijanden van de Ummah niet 
verbergt tijdens elke veldslag die de vijand voert tegen de Ummah en tegen de Islam en 
de Moslims. Hier is Amerika, die een wrede oorlog voeren tegen de Islam en de Moslims, 
claimend dat ze “Terrorisme” bestrijden. Daarbij Moslimlanden binnenvallend en 
bezettend. Ondanks dat, ontvangt het van de Saudische regime niks behalve concessies 
en alle soorten van steun en hulp. Het gaat zelfs zo ver dat het de Moslims belet du’a te 
maken tegen Amerika in hun Masajid! Het nieuws van de Amerikaanse militaire basissen 
op het Arabische Schiereiland is ook niets nieuws voor ons! 

Het is een regime dat Jihad Fi Sabili Allah heeft afgeschaft. Sterker nog ze heeft het het 
uit haar woordenboek en denkwijze gewist. Ze heeft oorlog gevoerd tegen de mensen 
van Jihad, hun opgespoord, hun geleerden gevangen genomen en een leger samen 


111 gesteld die geen ander doel heeft dan de Saudische troon en het Saudische regime te 
beschermen! 

Het Saudische regime heeft overeenkomsten, verdragen, constituties en stem- 
organisaties gesloten met de Verenigde Naties en anderen. AI deze organisaties 
verzetten zich tegen de Shari’ah van Allah en ze bestrijden en ontkennen het. 

Het is een regime dat vele TV kanalen financiert en een podium geeft, die perversiteit en 
Kufr verspreiden! Tevens financiert en ontvangt het vele kranten en magazines 
[nationaal, internationaal en lokaal] die Kufr, AtheYsme en Secularisme verspreiden en 
hun namen zijn bekend onder de mensen. 

Het is een regime dat wanneer de koning wordt beledigd en zijn hoge status in twijfel 
wordt getrokken, diegene die dat doet ge'identificeerd wordt en uit z’n verborgen plaats 
getrokken en wordt onderworpen aan alle soorten van marteling, gevangenschap en 
straffen. Diegene kan zelfs gedood worden in sommige gevallen maar wanneer Allah 
openlijk word beledigd op klaarlichte dag [zoals in het waardeloze verhaal "al-Karadeeb" 
geschreven door de Saudische Zindeeq, Turki al-Hamd, in welke hij zei: "Dus Allah en de 
Shaytan zijn twee gezichten van een uitvinding"!!] Hij is achtergelaten zonder enkel 
probleem en wordt niks aangerekend. Vrij om door het land te zwerven zoals hij wilt. 
Sterker nog, zijn boeken en verhalen die propvol staan met Kufr en ketterij zijn 
toegestaan om te worden uitgegeven door de Saudische staat met complete vrijheid! 

Het oordeel betreffende dit Regime is een algemeen oordeel en de Kufr is niet van 
toepassing op een ieder die argumenteert in naam van het Regime of deel uitmaakt van 
diens supporters. Dit komt vanwege de vele misvattingen en misconcepties die mensen 
hebben betreffende dit Regime, die zijn verspreid door de geleerden en de agenten van 
de Sultan [Ieider]. Daarvoor is het belangrijk dat we voor we deze regel toe passen op de 
individuen dat er rekening wordt gehouden met de voorwaarden van Takfir en of er geen 
belemmeringen zijn [voor het verklaren van iemand tot kafir, heb je dit nodig]. 

Velen van degenen die argumenteren in naam van dit regime zijn zich niet bewust van de 
realiteit en feiten die we eerder hebben genoemd. Velen van degene die zich er wel 
bewust van zijn, geloven er niet in. Velen van degenen die er wel in geloven zijn zich er 
niet bewust van dat deze daden Mukaffirat zijn [d.w.z. dat ze een persoon buiten de 
islam plaatsen en van hem een Kafir maken]. Velen van degenen die weten dat ze 
Mukaffirat zijn zullen tegen jou zeggen: “Ik volg onze Grote Geleerden, zij weten meer 
dan mij of jou en zij gaven me een Fatwa die niet overeenkomt met hetgeen jij hebt 
gegeven en uitgelegd.” Met al deze zaken moet rekening gehouden worden wanneer 
men een oordeel wil vellen over een individu die argumenteert namens dit Regime, of 
namens de Tawageet die er over regeren. 

Het is niet toegestaan om bovenstaand oordeel dat we hebben genoemd over het 
Regime te pakken en dit toe te passen op de hele Saudische samenleving en zijn 
organisaties, want de Saudische samenleving is een Moslim samenleving en zijn bevolking 
zijn overheersend religieus en zij verrichten het Gebed en aan Allah behoort alle lof. 


112 Uitspraken van de geleerden van de salaf over de rawafid 

De kufr van de rafida is bekend, zij zijn al tot kuffar verklaard sinds dat ze voor het eerst 
verschenen. Zij waren namelijk de eersten die begonnen met shirk in de tijd van de Khilafa 
van Ali bin Abi Talib. Tegenwoordig staan ze erom bekend dat ze anderen dan Allah 
aanroepen en ze verrichten de bedevaart naar Karbala, Najaf en Mashhad. Ze vervloeken 
Abu Bakr en Umar en Aicha en ze beschuldigen haar van zina. Ze beweren dat de Quran 
vervalst is. Ze hebben door de hele geschiedenis heen altijd de vijanden van de moslims 
geholpen, en ze hebben nooit jihad gevoerd tegen kuffar. Volgens hun boeken is de ware 
jihad tegen de moslims van Ahlu Sunna. Al deze zaken zijn grote kufr volgens ijmaa. Het 
lijkt me niet noodzakelijk te bewijzen wat het oordeel is over deze daden van kufr die zij 
verrichten. Het is voldoende om een aantal uitspraken van geleerden te citeren over deze 
afvallige sekte. 

Imam Malik zei: degene die de metgezellen van de Profeet^Y^ uitschelden, hebben geen 
aandeel in de islam . 265 

Abdullah de zoon van Ahmad bn Hanbal zei: “ik vroeg mijn vader over iemand die een van 
de metgezellen van de ProfeetXjfe uitscheld”. Hij antwoordde: “ik zie hem niet als 
moslim ”. 266 

Ahmad bn Yunus (waarover Imam Ahmad bn Hanbal heeft gezegd: “ga naar Ahmad bn 
Yunus want hij is Shaykh Al-lslam”) zei: als een jood een schaap slacht en een rafidi, dan 
zal ik het schaap van de jood eten en niet die van de rafidi want hij is een afvallige die 
buiten de islam is . 267 

AI-Bukhari zei: het maakt voor mij niet uit als ik achter een jood of een christen bid, of 
achter een rafidi of een jahmi. En het is verboden om hun te begroeten en hun te 
bezoeken en om hun vrouwen te huwen en ze mogen niet getuigen en het vlees dat zij 
slachten is niet halal . 268 

Al-Qadi Abu Yusuf de metgezel van Abu Hanifa zei: ik bid niet achter een jahmi en ook niet 
achter een rafidi of qadari . 269 

Talha ibn Musarrif (gest. 112 H)zei: het is niet toegestaan om met de vrouwen van de 
rafida te trouwen. En het vlees dat zij slachten is ook haram om te eten. Dit is zo omdat zij 
een afvallige groep zijn . 270 

Ibn Taymiyya zei: de rafida zijn de ezels van de joden, ze rijden op hun in elke fitna . 271 

265 Al-lbana Al-Sughra p.123 

266 Al-Sunna van Al-Khallal 

267 Al-Sarim Al-Masloel van Ibn Taymiyyah 1/570 

268 Khalq Af3al Al-31'bad 1/33 

269 Sharh Usui i3tiqad Ahl Al-Sunna van Al-La’lkaa’i 

270 Al-lbana Al-Sughra van Ibn Batta 


113 


Al-Shafii zei: ik heb nooit mensen gezien die meer valse getuigenissen afleggen dan de 
rafida . 272 

Ibn Taymiyya zei: de rafida zijn van de meest onwetende mensen net als de christenen 
van de meest onwetende mensen zijn en de rafida zijn van de meest kwaadaardige 
mensen net als dat de joden van de meest kwaadaardige mensen zijn . 273 

Ibn Taymiyya zei: de grootste aanbidding volgens de rafida is het vervloeken van de 
moslims, de vrienden van Allah van onder de voorgangers en degenen die later 
kwamen . 274 

Ibn AI-Qayyim zei: deze shia zijn een schande voor de hele mensheid geworden, iedere 
verstandige persoon bespot hun . 275 

Imam Ahmad zei: de rafida hebben niks met de islam te maken 276 

Ibn Taymiyya zei: De rafida waren de grootste bondgenoten van de christenen die de 
moslims hebben bevochten in Sham (Palestina en Syrie ) 277 

Ibn Hazm vermeld dat Imam Malik zei: “Wie Abu Bakr of Umar uitscheldt die krijgt 
zweepslagen en wie Aicha uitscheldt wordt vermoord, ze vroegen aan hem: waarom 
wordt hij vermoord als t om Aicha gaat? Hij zei: omdat Allah zegt: “Allah vermaant jullie 
om nooit terug te keren naar iets soortgelijks, als jullie gelovigen zijn” (AI-Noer:i7). En wie 
haar beschuldigd die heeft de Quran tegengesproken en wie de Quran tegenspreekt, 
wordt gedood . 278 

Muhammad ibn Zayd zei dat zijn broer AI-Hasan ibn Zayd bezoek kreeg van een man uit 
Irak, toen sprak deze Irakees slecht over Aicha. Dus stond hij op, sloeg hem op zijn hoofd 
en vermoordde hem. Ze zeiden tegen hem: deze man hoort bij ons! Hij zei: hij heeft mijn 
opa (de Profeet een man met hoorns genoemd (d.w.z iemand die geen gheera 
heeft). En wie dat zegt over mijn opa die verdient de doodstraf . 279 

Abu Ya’Ia zei: wie Aicha beschuldigt van hetgeen waarvan Allah haar vrijgesproken heeft, 
is een ongelovige, hier zijn geen meningsverschillen over en de ijmaa hierover is door 
meerdere geleerden vermeld . 280 


271 Minhaj Al-Sunna p.20-21 

272 Minhaj Al-Sunnah p.6o 

273 Minhaj Al-Sunna 2/65 

274 Majmu Al-Fatawa 28/488 

275 Al-Manar Al-Munif p.152 

276 Tabaqat al-Hanabila van ibn Sa’d 1/32 
277 Minhaj Al-Sunna 3/378 

278 Al-Muhalla 13/504 

279 Al-Sarim Al-Maslul p.567 

280 Al-Sarim Al-Maslul p.566 


114 
Ibn Qudama AI-Maqdisi zei: (een teken van het volgen) van soennah is het tevreden zijn 
over de vrouwen van de profeet de moeders van de gelovigen, de besten van hen 
zijn Khadija en Aicha die Allah heeft vrijgesproken in zijn boek, en zij is de vrouw van de 
profeet in de dunya en agira, dus die haar beschuldigt van hetgeen waarvan Allah haar 
heeft vrijgesproken is ongelovig geworden in Allah . 281 

AI-Nawawi zei: Zij (Aicha) is zeker onschuldig volgens de tekst van de Quran en als iemand 
twijfelt daarover dan is hij een ongelovige afvallige volgens de ijmaa van alle moslims. Ibn 
Abbas zei: nooit heeft een vrouw van een profeet zina gepleegd . 282 

Ibn AI-Qayyim zei: de geleerden zijn het allemaal eens over het ongeloof van degene die 
haar beschuldigt . 283 

Ibn Kathir zei: de geleerden hebben concensus over dat degene die haar beschuldigt na 
wat er is gezegd in deze aya een kafir is, want hij ontkent de Quran . 284 


Lum’atu Al-l’tiqad p.29 

282 Sharh Al-Nawawi 3ala Muslim 17/117-118 

283 Zad Al-Ma’ad 1/106 

284 Tafsiribn Kathir 5/76 


115 Wie is een gematigde moslim? 

RAND is een Amerikaanse denktank die advies geeft aan de overheid. Dit stuk komt uit 
een artikel waarin ze beschrijven wat een gematigde (goede) moslim is volgens hen: 

Gematigde moslims zijn degenen die de waarden van de democratische cultuur delen. Dit 
houdt onder andere in: steun voor democratie en internationaal erkende mensenrechten 
(inclusief gelijke rechten voor mannen en vrouwen en vrijheid van religie), respect voor 
diversiteit, acceptatie van niet-religieuze bronnen voor wetgeving en oppositie tegen 
terrorisme. 

En al deze zaken zijn in strijd met de islam: pluralisme, democratie en gelijke rechten voor 
iedereen ongeacht geslacht of religie. Denk eens na waar zijn deze zaken te vinden in de 
islam? De islam kent gelijke rechten voor moslims ongeacht huidskleur, maar een kafir en 
een moslim zijn niet gelijk in de sharia. En de islam en andere religies zijn niet gelijk voor 
de sharia. 

De criteria voor gematigde groepen zijn als voIgt: 

Steunen ze geweld of veroordelen ze geweld? 

Steunen ze democratie? En als dat zo is dan definieren ze democratie breed in de zin van 
individuele rechten of niet? 

Steunen ze internationaal erkende mensenrechten? 

Geloven ze dat je religie veranderen een individueel recht is? 

Geloven ze dat de staat de lijfstraffen van de sharia moet toepassen? 

Geloven ze dat de staat de zaken van burgerlijk recht vanuit de sharia moeten toepassen 
of zijn er ook niet-sharia opties? 

Geloven ze dat minderheden dezelfde rechten moeten hebben als moslims? 

Geloven ze dat minderheden eigen gebedshuizen mogen bouwen zoals kerken? 
Accepteren ze een seculier wetsysteem ? 285 

Wat wordt gezegd over Madkhalis? (een van de populaire groepen van irjaa) 

Dit zijn niet mijn woorden maar de woorden van Westerse wetenschappers: Madkhalisme 
is een stroming binnen de grotere salafi beweging, die gebaseerd is op de teksten van 
Rabee Al-Madkhali. Arabische staten hebben een voorkeur voor Madkhalis vanwege hun 
support voor seculiere vormen van bestuur, in tegenstelling tot andere salafi groepen. En 


285 Road Map for Moderate Network Building in the Muslim World, RAND p.69 


116 


de afname van support voor Madkhalis in Saudi Arabie heeft waarschijnlijk te maken met 
een afname van support voor seculiere regimes in de Arabische landen. 286 

De oprichting van de Madkhalis was in essentie een reactie tegen de MoslimBroeders en 
tegen Sayyid Qutb, die door Madkhalis als een afvallige wordt beschouwd. 287 Toen de 
Madkhali beweging begon in de jaren ’90, werden ze gefinancieerd door Saudi Arabie en 
Egype om extreme ideologieen tegengewicht te geven. 288 

Nadat hooggeplaatste leden van het religieuze establishment de beweging hadden 
afgekraakt, zoals de Grote Mufti Abd AI-Aziz Ibn Abdullah Aal Al-Shaykh en Salih AI- 
Fawzan, begon de beweging aan populariteit te verliezen in de Arabische landen. 289 

Analisten hebben geschat dat ongeveer de helft van alle Salafi bewegingen in 
Nederland bestaat uit Madkhalis en hun aanhangers . 290 

Een fundament van madkhali’s is onvoorwaardelijke loyaliteit aan overheden, zelfs 
overheden die extreem en ongeoorloofd geweld gebruiken tegen de bevolking. 
Madkhalis steunen altijd openlijk de dictatoriale overheden in het Midden Oosten. 
ledereen die het niet met hun eens is wordt als iemand van de khawarij gezien, een oude 
islamitische sekte. 291 

Westerse inlichtingendiensten hebben Madkhalis geidentificeerd als een groep die 
gesteund en gefinancierd kan worden door de VS en hun bondgenoten. 292 Madkhalis 
staan erom bekend dat ze hun tegenstander persoonlijk aanvallen in plaats van zich te 
houden aan het onderwerp van de discussie. 293 

-O Muwahhid vraag jezelf af: is deze sekte niet in strijd met de woorden van Allah 
in de Quran: “Zij zullen nooit ophouden jullie te bevechten, tot zij jullie afvallig maken 
indien zij daartoe in staat zijn” (Al-Baqara:2i7) en Allah zegt: “De joden en de christenen 
zullen nooit tevreden over jou zijn, totdat jij hun religie voIgt”. (AI-Baqara:i2o). 


286 Kasra Shahhosseini, The Rise of ISIS: Who’s to Blame? International Policy Digest 

287 Jarret M. Brachman, Global Jihadism, p. 30 

288 ICC Middle East Report N°3i. Saudi Arabia Backgrounder: Who Are the Islamists? 
Amman/Riyadh/Brussels : International Crisis Group. 21 September 2004. 

289 Roel Meijer, "Politicizing al-jarh wa-l-ta'dil: Rabi b. Hadi al-Madkhali and the transnational battle for 
religious authority." Taken from The Transmission and Dynamics of the Textual Sources of Islam: Essays in 
Honour of Harald Motzki p.382. 

290 Martijn de Koning, "The 'Other' Political Islam: Understanding Salafi Politics." Taken from Whatever 
Happened to the Islamists?: Salafis, Heavy Metal Muslims and the Lure of Consumerist Islam, pg. 159. 
291 Jarret M. Brachman, Global Jihadism, p. 30 

292 http://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2010/06/Stealing-Al-Qaidas-Playbook.pdf 

293 Richard Gauvain, Salafi Ritual Purity: In the Presence of God, p. 41. 


117 


Hypocrisie 

De kuffar hebben door de eeuwen heen de meeste mensen vermoord. AI meer dan 10 
miljoen moslims in enkele tientallen jaren. En de grootste moordenaars zoals Mao, Stalin 
en Hitler en Eisenhower en Churchill waren allemaal geen moslims. Of zoals Djengiz Khan 
en Timoer Lenk. Ook waren het niet de moslims die atoombommen hebben gegooid op 
twee grote steden in Japan. 

Is het niet hypocriet dat degenen die atoombommen hebben gegooid op twee grote 
steden in Japan, waardoor er nu nog steeds kinderen misvormd geboren worden, zeggen 
dat anderen wreed en barbaren zijn? Zij hebben een geschiedenis vol met bloedvergieten 
en oorlog. In de 350 jaar dat de VS bestaat hebben ze maar een hele korte periode 
(ongeveer 10 jaar in totaal) geen oorlog gehad. Kijk ze hebben Vietnam kapot gemaakt, 
en Irak en Afghanistan, en veel landen in Zuid-Amerika. Laat ik hier niet teveel over 
schrijven, het is duidelijk. Ze hebben ook kritiek over stenigen en het vermoorden van de 
afvallige en de homo. Terwijl deze dingen ook in de Bijbel staan. Zo staat er in de Bijbel 
dat Jezus zei: “breng mijn vijanden en vermoord ze hier voor mij”. En er zijn andere 
verzen in de Bijbel over dat je de afvallige moet doodslaan en nog meer van zulke zaken, 
waar de moslims op worden bekritiseerd. 

Abdullah Azzam maakte een bizarre vergelijking toen hij zei: 

“Het is een misdaad geworden om het zwaard te dragen. 

Het is een schande geworden waarvoor de mensen zich schamen. 

Bewapend zijn is barbaarsheid en wreedheid geworden. 

Ja,de westerlingen en Amerikanen zijn net als een man in witte kleding die een schaap 
slacht, en indien het poot van dat schaap huivert terwijl het ziel het lichaam verlaat en er 
valt een druppel bloed op zijn witte kleren dan is het een brutaal en ongehoorzaam 
schaap. 

Evenzo willen zij ons slachten terwijl ze gekleed zijn in witte kledingstukken en indien 
onze Iedematen huiveren terwijl onze zielen onze lichamen verlaten dan zijn wij 
wilden:"Kijk! Kijk! Zij zijn wilden, zij zijn terroristen, zij zijn barbaars 

Het verdedigen van de eer is barbaarsheid en wreedheid geworden. 

Wij moeten glimlachen naar degenen die onze zusters verkrachten . 

Onze rijkdommen moeten beroofd worden terwijl wij ons neerwerpen voor hen:'Yes 
sir..Yes sir” 

Onze heilige plaatsen zijn bezet geworden. En indien wij een kogel dragen dan zijn wij 
terroristen.” 


118 


De islam is rechtvaardig, maar er zijn dingen waar de kuffar en afvalligen bang voor zijn, 
zoals jihad en oog om oog tand om tand en het vermoorden van de afvalligen en de 
lijfstraffen van de sharia etc, en hun argument is dat dit allemaal niet meer past bij de 
modernde tijd aldus deze kuffar. Bijvoorbeeld: 

Deze onderstaande Hadith staat in Sahih Bukhari en Sahih Muslim. In de Sahih van 
Bukhari staat deze onder andere onder het hoofdstuk: Word een mushrik verbrand als 
hij een moslim heeft verbrand? De hadith van de Oeraniyyin hieronder staat in Sahih 
Bukhari vermeld onder nummer:4i92, 6805, 233, 1501 en in Sahih Muslim onder nummer: 
1671, Deel 3 pagina 1296 t/m 1298. Boek 27 met de titel: “Het boek met betrekking tot de 
eden, voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid van moordenaars, het vechten, 
vergelding en bloedgeld (Kitaab Al-Kitaab Al-Qasama wa’I-Moeharaba wa’I-Qisas wa’I-Dijaat ) 
het hoofdstuk met de titel: “Het oordeel over degenen die (de islam) bevechten en de 
afvalligen”. 

Anas b. Malik deed verslag dat enkele mensen behorend (tot de stam) 'Oeraina kwam tot 
Allah’s BoodschapperXjfe te Medina, maar zij vonden het klimaat onaangenaam. Dus zei 
AIIah;’s Boodschapper^juL tegen hen: Als jullie dat willen, kunnen jullie naar de kamelen 
gaan van Sadaqa en hun melk en urine drinken. Zij deden zo en werden goed. Zij vielen 
toen op de schaapsherders en doodden hen en keerden zich van de islam af en dreven de 
kamelen van de Profeet^s^ weg. Dit nieuws bereikte Allah’s ApostelXsfe en hij zond 
mensen hun achterna en zij werden (gebracht) en aan hem overgeleverd. Hij liet hun 
handen afsnijden, en hun voeten, en haalde hun ogen uit, en gooide hun op rotsachtig 
grond totdat zij stierven. 

En Anas deed verslag dat Allah’s BoodschapperXs^ hun ogen doorboorde omdat zij de 
ogen van de schaapsherders hadden doorboord. Sahih Muslim nr:i67i 

Enkele feiten over Amerika: 


- Er wonen meer dan twintig miljoen homoseksuelen (20.000.000). 

- Meer dan 1/3 van alle kinderen zijn buitenechtelijke kinderen. 

- 1 op de 20 mensen wordt gekidnapt. 

- Meer dan 15 miljoen kinderen zijn gedood door abortus (15.000.000). 

- Er wonen meer dan 100 miljoen alcoholisten (100.000.000). 

- Er werden 26 miljoen misdaden gepleegd in het jaar 2000 (26.000.000). 

(1 diefstal elke 15 seconden, 1 overval elke 22 seconden, 1 moord elke 34 seconden.) 


119 Dit is een stukje van een van de geleerden van de moslims, geschreven in 2004. 

20 Safar 1425 

Een persoon zal zich verwonderen aan de mensen die op de televisie verschijnen om 
Fatawa te geven aan de mensen en die een consensus beweren in zaken die zo duidelijk 
zijn dat het niet eens weggecijferd is voor de nieuwste studenten van kennis, laat staan 
voor de geleerden! 

lemand onder hen beweert dat het verbranden van mensen geen kwestie is die aan de 
basis ligt van een godsdienst, noch een wet noch een geest. 

Op deze manier, en met zulke eenvoudigheid geven ze Fatwa over de religie! 

AIs er niet eens een enkele tekst of traditie was behalve de woorden van Allah de meest 
Verhevene: "En als jullie straffen, straf dan met gelijke (d.w.z overeenkomstig met 
datgene) waarmee jullie zijn gestraft," dan was dit genoeg geweest. 

Voor al die clusterbommen, de zware raketten en het radioactieve materiaal waarmee de 
Amerikanen de moslims bombarderen, doen ze niet aan verbranden!?? Verbranden ze dan 
geen lichamen, snijden ze de ledematen er niet af en verpletteren ze dan geen hoofden? 
Dus waarom zouden de mujahideen niet hetzelfde doen? - Het bewijs van de ongeldigheid 
van hun uitspraken voIgt zo meteen 

Allah de meest Verhevene heeft met betrekking tot diegene die roverij plegen gezegd: 
"De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en zijn Boodschapper voeren en 
streven naar het zaaien van verderf op aarde, is slecht dat zij worden gedood of 
gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan weerszijden worden afgehakt, of dat zij 
uit het land worden verbannen. Dat is voor hen een vernedering in deze wereld en voor 
hen is er in het Fliernamaals een geweldige Bestraffing." (Surah aI-Maa'idah(5), vers 33) 

En dit is de vergelding voor roverij -00k al waren zij moslims die het gebed verrichten- wat 
dan met de oorlogszuchtige, aanvallende ongelovigen die zich zondigen aan bloed, eer 
en eigendom! 

In “Ahkaam Al-Qur’an” geschreven door Ibn AI-'Arabi komt het volgende voort: Al Qadi 
(Moge Allah tevreden over hem zijn) zei: "Toen ik pas als rechter werd benoemd, kwam 
er een zaak tot mij over een groep mensen die uitgingen om roverij van intimiteit te 
plegen (verkrachting) en ze namen een vrouw weg van haar echtgenoot en ze namen 
ongewild de mensen die bij hem waren en ze verkrachtten haar. Daarna deed hij (de 
echtgenoot) hard zijn best om hen te vinden, uiteindelijk 

werden ze gevangen en (in de rechtbank) binnengebracht. Dus ik vroeg tussen de Mufti's 
met wie Allaah mij testte wat deze zaak betreft. En zij zeiden: Zij zijn geen misdadigers 
want roverij heeft enkel betrekking tot eigendommen, niet tot de vagina (of 
geslachtsdelen). Waarop ik tegen hen zei: "Inna lilahi wa Inna ilayhi raji’un." (Tot Allaah 
behoren we en tot Flem keren we terug.) Weten jullie alien dat roverij met betrekking tot 
de geslachtsdelen op zich zelf meer kwaad omvat dan de roverij in eigendommen? En dat 
iedereen onder de mensen zonder problemen al hun eigendommen zouden afgeven aan 
rovers terwijl een man nooit tevreden zou zijn met de roverij van zijn dochter en zijn 
vrouw? AIs er en bestraffing was boven datgene dat Allah voorgeschreven heeft, dan zou 
het zijn voor degene de de vagina berooft. Het is kwaad genoeg voor jou om de 
onwetenden te vergezellen in zaken van fatawa en regels. 


120 Kijk naar het standpunt van AI-Qadi (Moge Allaah hem genadig zijn): "Als er en bestraffing 
was boven datgene dat Allaah voorgeschreven heeft, dan zou het zijn voor degene de de 
vagina berooft." 

Ik zeg: Dit heeft betrekking tot rovers die zeggen dat er geen Cod is dan Allaah en dat 
Mohammed Zijn ProfeetXs^ en dienaar is, dus wat dan met degenen die de eer van de 
moslimvrouwen schenden in de gevangenissen van Bagdad en in andere gevangenissen 
en bovendien in de handen zijn van de ongelovige Christenen, de kwaad verrichtende 
Joden en de afvalligen? Verdienen ze het dan niet om verbrand te worden, in stukken 
gesneden, gekruisigd en opgehangen te worden? 

Maar het is zoals AI Qahdi (Moge Allaah he genadig zijn) zei: "Het is kwaad genoeg voor 
jou om de onwetenden te vergezellen in zaken van fatawa en regels." 

Wat betreft de kwestie van het verbranden: 

Voorwaar, wanneer een groep mannen van de metgezellen van 'Abdullah bin Saba’ 

(Moge Allah hem vervloeken) naar 'Ali bin Abi Talib (Moge Allah tevreden over hem zijn) 
kwam, zei een van hen tegen hem: "Je bent hem!". Waarop 'Ali bin Abi Talib vroeg: "Wie 
is hem?" De man antwoordde: "Jij bent Allah." 'Ali en beschouwde dit als iets groot. Hij 
beval een vuur te ontstoken en hij verbrandde hen met vuur. En hij (Moge Allah tevreden 
over hem zijn) placht over dit te zeggen: "Wanneer ik zag dat de zaak slecht bleek te zijn, 
ontstak ik een vuur en riep ik Qanbar." (Qanbar is een van zijn dienaren en hij is diegene 
die aangeduid werd om deze mensen in het vuur te werpen. [AI-Milal wa An-Nihal , Ah- 
Shahrustani] 

Dit is dus de rechtgeleide Kalief (Moge Allaah tevreden over hem zijn) die mensen 
verbrandde met vuur. 

Ibn Kathir haalde in zijn geschiedenisboek (AI-Bidayah wa An-Nihayah) het volgende 
aan(Het staat niet vast dat dit verhaal klopt*): Khalid riep Malik bin Nuwayra en was 
onder de indruk van Malik en (het kwade) van wat er van hem gekomen was door het 
volgen van Sajah, het weigeren tot het geven van Zakah en zei (tegen hem): Weet je niet 
dat het (geven van Zakah) de metgezel van Salah is? Waarop Malik antwoordde: Jouw 
metgezel is gewoon dit te beweren, zeker. Dus zei (Khalid): Is hij dan onze metgezel en 
niet de jouwe? O Dhirar, sla zijn hoofd eraf! Dus werd zijn hoofd eraf geslagen. Er werd 
opgedragen het hoofd te brengen en het samen met twee stenen en een pot, waaruit 
Khalid die nacht had gegeten, aan de kookte brengen om (op deze manier) de afvallige 
onder de BedoeYenen en anderen naast hen schrik aan te jagen. En het werd gezegd dat 
het haar van Malik het vuur aanwakkerde, zelfs tot wanneer het vlees goed gekookt was 
en het haar was niet volledig verbrand door zijn overvloed (de mate van hoeveelheid haar 
hij had). Abu Qatadah sprak met Khalid over hetgeen hij gedaan had en ze verschilden 
(van mening) over de(ze) zaak. Dus ging Abu Qatadah naar [Abu Bakr] As-Siddeeq en 
begon hij over hem te klagen. En 'Umar sprak tegen Abu Qatadah over wat Khalid betreft 
en hij zei tegen Abu Bakr As-Siddeeq: Zet hem opzij (binnen zijn rol als gezagvoerder), in 
zijn zwaard schuilt zeker krankzinnigheid. Waarop Abu Bakr zei: "Ik zal geen zwaard 
intrekken dat Allah voor de ongelovigen uit de schede heeft getrokken..." [AI-Bidayah wa 
An-Nihayah : 6/355] 

*Het staat wel vast dat Khalid met de vrouw van Malik bin Nuwayra trouwde nadat hij 
hem liet vermoorden, en daarover kwam Abu Qatada klagen bij Abu Bakr, het verhaal van 
het roosteren van Malik’s hoofd na zijn dood is waarschijnlijk onwaar. Maar al zouden we 


121 er vanuit gaan dat het waar is dan nog zijn er genoeg andere overleveringen waarin staat 
vermeld dat de metgezellen mensen verbrand hebben, om andere redenen dan Qisas 
(oog om oog tand om tand). 

'Umar (Moge Allah tevreden over hem zijn), na het ontslag van Khalid en nadat hij gezien 
had wat hij de vijanden aandeed met zijn bataljon dat het Ieger van Abu 'Ubaida in Sham 
voorafging, zei hij: "Moge Allah genade hebben met Abu Bakr genadig zijn, hij had meer 
mensenkennis in vergelijking met mij." 

En hij (Moge Allah tevreden over hem zijn) zei: Tijdens de slag bij Ullais, zoals het 
overgeleverd is in “AI-Bidayah wa An-Nihaya”: "O Allah, als u ons hun schouders geeft (de 
overwinning over hen), is het mijn plicht tegenover jou dat ik niemand onder hen die ik in 
staat ben te overmeesteren, nalaat totdat ik hun rivier Iaat stromen met hun bloed. 
Daarna gaf Allah hen hun schouders. (i.e ze waren in staat om hen te overmeesteren en 
hen gevangen te nemen.), vanwaar de berichtgever van Khalid uitriep: "Neem (hen) 
gevangen, neem (hen) gevangen en dood hen niet, behalve dan diegenen die zich 
onthielden van gevangen te worden genomen. En dus stonden de cavaleristen het toe 
om hen onvrijwillig in troepen te vervoeren. En Khalid benoemde een aantal mannen die 
opgedragen werden om de nekken van de gevangen af te houwen bij de rivier. Dit werd 
een dag en een nacht uitgevoerd en hetzelfde werd hen gevraagd voor de twee 
opeenvolgende dagen. En elke keer wanneer men een gevangene bracht, werd zijn nek 
eraf gehouwd bij de rivier, maar het water in de rivier bleef zich voortbewegen. Dus 
sommigen onder zijn bevelhebbers zeiden: "In werkelijkheid zal de rivier niet vloeien met 
hun bloed totdat je het water met het bloed vermengt en dan zal het voortvloeien, om zo 
aan u belofte te kunnen voldoen, zond hij dus water (i.e er was een dam die het stromen 
van het water verhinderde) en zo vloeide de rivier vers bloed voort. Hierdoor werd de 
rivier, tot op de dag van vandaag, de bloedrivier genoemd. En de windmolen deed het 
water dat met bloed vermengd was ronddraaien, dat het Ieger volstond voor drie 
volledige dagen. En het aantal dat gedood werd, liep op tot zeventigduizend... 


Wat betreft de boeken over jurisprudentie en de hadeeth, daarin staat de kwestie over 
het verbranden van ongelovigen in de boeken van Jihad en de Strijd. Het werd onder 
andere aangehaald in “Nayl AI-Awtar” geschreven door Ash-Shawkani in [Het hoofdstuk 
over het laten van bepaalde gebruiken, zoals de vijanden als voorbeeld stellen door hen 
te verbranden, het afkappen van bomen en het afbreken van gebouwen uitgezonderd uit 
nood of voordeel.] terwijl hij een hadith uitlegt, overgeleverd door Abu Bakr waarin hij 
zei: "De Boodschapper van Allah zond ons uit op tocht en zei: 'Als je die en die, die 
en die vindt, verbrand hen dan allebei met vuur.' Daarna wanneer we klaar stonden om te 
vertrekken , zei hij: 'Ik heb inderdaad opgedragen om die en die, die en die te verbranden, 
maar voorwaar met vuur wordt niet gestraft buiten door Allah dus als je hen beiden vind, 
dood hen dan. [Overgeleverd door Ahmad, AI-Bukhari, Abu Dawud and Tirmidi] 

Ash-Shawkani (Moge Allah tevreden over hem zijn) zei: "Zijn gezegde - voorwaar met 
vuur wordt niet gestraft buiten door Allah- is een nieuwigheid dat wijst op zijn 
verbodenheid. Hoewel de voorgangers verschilden over de uitspraak van het 
verbranden." 'Umar, ibn Abbas en anderen naast hen hadden er resoluut een afkeer van 


122 of het nu ten gevolge van ongeloof, in staat van het gevecht of in Qisas (vergelding) was 
terwijl 'Ali and Khalid bin Al-Waleed en anderen het het beiden goedkeurden. 

En in het boek van Hudud (voorgeschreven straffen) in "Nayl AI-Awtar” staat het 
volgende vermeld: "(AI-Bayhaqi haalde ook uit het verhaal van Abu Bakr dat hij 
samenkwam met het volk betreffende een man die het gewoon was om getrouwd te zijn 
zoals vrouwen getrouwd zijn (wat het genieten van homoseksualiteit betekent) dus 
bevroeg hij de de metgezellen van de Boodschapper van Allah omtrent dit. En op die 
dag was diegene die in het strengst was in het aannemen van een standpunt 'Ali bin Abi 
Talib (Moge Allah tevreden over hem zijn) die zei: "Dit is een zonde waarmee geen enkele 
natie ongehoorzaam was, behalve een. Jullie zijn er allemaal bewust wat Allah met hen 
heeft gedaan. Ik ben van mening dat we hem met vuur moeten verbranden." - Dus de 
metgezellen van de boodschapper van Allah waren het eens om hem met vuur te 
verbranden. Dus Abu Bakr schreef aan Khalid bin Al-Walid het bevel om de man te 
verbranden met vuur. 

Ash-Shawkani zei: "En in zijn keten van vertelling is een Irsal - (de originele verteller wordt 
niet genoemd), maar het werd overgeleverd met een andere keten van Ja’far bin 
Muhammad zijn vader die het overleverde van 'Ali) - In dit verhaal werd gezegd: 'Stenig 
en verbrand (hem) met vuur.'" 

Staat er niet in zijn uitspraak: (dus de metgezellen van de Profeet^^ waren het eens 
over het verbranden met vuur), het bewijs dat aantoont dat er geen aanwezigheid is van 
Ijma' (een consensus) wat betreft de ontoelaatbaarheid van het verbranden! 

En het werd ook aangehaald in “Nayl AI-Awtar”, een overlevering door AI-Mundhiri: "The 
Lutiyya (de sodomieten/homo’s) werden verbrand met vuur door Abu Bakr, 'Ali, 'Abdullah 
bin Az-Zubayr en Hisham bin Abdul Malik.) 

Het werd ook vermeld in “Fath Al-Bari” dat Al-Mihlab zei: "Dit verbieden, betekent niet 
dat het niet toegestaan (haram) is, maar is veeleer te wijten aan nederigheid. Het bewijs 
voor de toelaatbaarheid van het verbranden wordt aangetoond in de daden van de 
Sahabah. De ProfeetXjfe heeft de ogen van de mensen van “AI-'Uraniyyeen” (u±A j*J' ) 
uitgestoken met verwarmd ijzer. En Abu Bakr verbrandde de aanvallers met vuur in de 
aanwezigheid van de Sahabah, Khalid bin Al-Waleed verbrandde mensen van het volk van 
Ridda (afvalligheid) en de meerderheid van de geleerden in Madina keuren het 
platbranden van forten (bolwerken) en voertuigen (boten, etc..) op de mensen binnen 
hen goed, zoals vermeld door An-Nawawi and Al-Awza’i. 

En in 'Awn AI-Ma’bood' is vermeld: (De voorgangers verschilden wat betreft het 
verbanden. 'Umar, ibn Abbas en anderen naast hen hadden er een resolute afkeer van, of 
nu voor reden van ongeloof of vergelding was. Terwijl 'Ali en Khalid bin Al-Waleed het 
toestonden). 

Ik zeg: Dit is wanneer de ongelovigen dit de moslims niet aandoen, wat betreft wanneer 
ze het wel doen dan is de zaak in alle opzichten anders. 

Deze zaak is een kwestie waarover meningsverschillen waren onder de Sahabah en de 
voorgangers van de Ummah. De waarheidsgetrouwen van deze Ummah, de rechtgeleide 
Kalief 'Ali bin Abi Talib evenals een groep onder de Sahabah deden het. Dus er is geen 
Ijma' (consensus) in de zaak zoals sommigen beweren... 

Voorwaar, wat de Mujahden in Fallujah deden is Iouter een puntje in de zee vergeleken 
met datgene de Amerikanen sinds een jaar aan het doen zijn Irak (invasie was in 2003). 
Niettemin zijn we gewend geraakt aan enkel de stem van de mensen te horen als een 


123 Amerikaan sterft, maar wat betreft de Moslims die vermoord worden, verpletterd onder 
tanks en verbrand worden door bommenwerpers en raketten - daar zwijgt de Ummah 
over! 

En tot slot zeg ik: 

Ik zelf volg de mening dat verbranden niet toegestaan is vanwege de authentieke hadith, 
behalve in het geval van Qisas (vergelding) en dat staat vast op basis van de hadith van de 
Uraniyyin die de ProfeetXjfe heeft laten vermoorden en verbranden. 

Laatst (november 2016) was een kind geplet onder een tank en dat was gefilmd en stond 
op youtube, maar omdat het een kind was van de moslims heeft niemand iets gezegd, 
behalve sommige kranten van de kuffar, maar niemand van de “moslims” heeft iets 
gezegd. Integendeel sommige Arabische nieuwszenders probeerden het goed te praten 
door te melden dat kinderen worden ingezet voor zelfmoordaanslagen. Dat is een grote 
en vieze leugen, om deze walgelijke daad goed te praten. AIs het een Engels of Frans of 
Amerikaans kind was, dan waren ze aan het rouwen van Rabat tot aan Koeweit. 

Wat zegt de Bijbel 

Hieronder enkele zaken die in de Bijbel staan: 

En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die 
op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd, die achter den molen is, 
en alle eerstgeborenen van het vee. 

En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijke nooit geweest is, en 
desgelijke niet meer wezen zal. 

Maar bij alle kinderen Israels zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot 
de beesten toe; opdat gijlieden weet, dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de 
Israelieten. een afzondering maakt. 294 

Het volk klaagde en werd daarom gestraft met vuur. 

En het geschiedde, als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des 
Heeren; want de Heere hoorde het, zodat Zijn toorn ontstak, en het vuur des Heeren 
onder hen ontbrandde, en verteerde, in het uiterste des legers. 

Toen riep het volk tot Mozes; en Mozes bad tot den Heere; en het vuur werd gedempt. 
Daarom noemde hij den naam dier plaats Thab-era, omdat het vuur des Heeren onder hen 
gebrand had. 295 

En Mozes werd grotelijks vertoornd tegen de bevelhebbers des heirs, de hoofdlieden der 
duizenden, en de hoofdlieden der honderden, die uit den strijd van dien oorlog kwamen. 
En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven? 


294 Exodus 11:5-7 
295 Numeri 11:1-3 


124 


Ziet, deze waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israels, om oorzake der 
overtreding tegen den Heere te geven, in de zaak van Peor; waardoor die plaag werd 
onder de vergadering des Heeren. 

Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door 
bijligging des mans een man bekend heeft. 

Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend 
hebben, Iaat voor ulieden leven. 

En gijlieden, Iegert u buiten het leger zeven dagen; een ieder, die een mens gedood, en 
een ieder, die een verslagene zult aangeroerd hebben, zult u op den derden dag en op 
den zevenden dag ontzondigen, gij en uw gevangenen . 296 


Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van 
uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: 
Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen; 

Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der 
aarde tot aan het andere einde der aarde; 

Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet 
verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen; 

Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te 
doden, en daarna de hand des gansen volks. 

En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven 
van den HEERE, uw Cod, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft. 

Opdat gans Israel het hore en vreze, en niet voortvare te doen naar dit boze stuk in het 
midden van u. 

Wanneer gij van een uwer steden, die de HEERE, uw Cod, u geeft, om aldaarte wonen, 
zult horen zeggen: 

Er zijn mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners 
hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet 
gekend hebt; 

Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de 
zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan; 


296 Numeri 31:14-19 


125 Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, 
verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des 
zwaards . 297 

En de Heere, onze Cod, gaf hem voor ons aangezicht; en wij sloegen hem, en zijn zonen, 
en al zijn volk. 

En wij namen te dier tijd al zijn steden in, en wij verbanden alle steden, mannen, en 
vrouwen, en kinderkens; wij lieten niemand overblijven. 

Het vee alleen roofden wij voor ons, en den roof der steden, die wij innamen . 298 

Daartoe zullen uw altaren verwoest, en uw zonnebeelden verbroken worden; en Ik zal 
uw verslagenen nedervellen voor het aangezicht uwer drekgoden. 

En Ik zal de dode lichamen der kinderen Israels voor het aangezicht hunner drekgoden 
Ieggen, en Ik zal uw beenderen rondom uw altaren strooien. 2 " 

En zij zullen weten, dat Ik de Heere ben; Ik heb niet tevergeefs gesproken, van hun dit 
kwaad aan te doen. 

Zo zegt de Heere Heere: Sla met uw hand, en stamp met uw voet, en zeg: Ach, over alle 
gruwelen der boosheden van het huis Israels; want zij zullen door het zwaard, door den 
honger en door de pestilentie vallen. 

Die verre af is, zal door de pest sterven, en die nabij is, zal door het zwaard vallen; maar 
die overgebleven en belegerd is, zal door honger sterven; alzo zal Ik Mijn grimmigheid 
tegen hen volbrengen . 300 

Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Caat door, door de stad achter hem, en 
slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! 

Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; 
maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En 
zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren . 301 

En haar dochteren, die in het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden; en zij 
zullen weten, dat Ik de Heere ben . 302 

Jezus zou gezegd hebben: Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over 
hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood . 3 ° 3 


297 Deuteronomium 13:7-15 

298 Deuteronomium 33 tm 36 

299 Ezechiel 6:4-5 

300 Ezechiel 6:10-12 

301 Ezechiel 9:5-6 

302 Ezechiel 26:6 

303 Lukas 19:27 


126 Slechts 144.000 mensen gaan naar het paradijs volgens de christenen. 

En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig 
duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 

En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een 
groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; 

En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de 
ouderlingen; en niemand kon dat gezang Ieren, dan de honderd vier en veertig duizend, 
die van de aarde gekocht waren. 

Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, 
die het Lam volgen, waar Het 00k heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot 
eerstelingen Code en het Lam. 

En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van 
Cod . 304 


304 Openbaringen 14:1-4 


127 Vrouwen van de Salaf 

Hierin is ook een les voor de moslim mannen. Oorspronkelijk geschreven door Yusuf AI- 
Uyayri onder de titel: “Dawr Al-Nisa” (de rol van de vrouwen). 

In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle, 

AIs je wilt weten wie je bent, kijk dan wie je voIgt en imiteert. 

AIs je de situatie van de Ummah wilt weten kijk dan naar de vrouwen van deze Ummah, 
wie volgen en imiteren zij? Imiteren ze de Mujahidat, de Siddiqat (waarachtigen), de 
vrome aanbidsters, de geduldigen of imiteren zij de prostituees en de danseressen de 
kafirat de onkuise, de leugenaars en de dwalende vrouwen die anderen laten dwalen? Dat 
is het ware verlies van de Ummah en dat zien we deze dagen. We vragen Allah om 
bescherming en vergeving 

De vrouwen van de salaf waren vaker het slagveld op gegaan in de eerste eeuwen van de 
islam. Niet vanwege een tekort aan mannen maar uit verlangen naar de beloning en 
opoffering fi sabil illah 

En dat wordt verduidelijkt door wat Ahmad heeft overgeleverd van Hashraj bn Ziyad over 
zijn oma die zei: ik ging mee met de Profeet^yuL en de strijders naar khaibar en ik was de 
zesde van 6 vrouwen en rasul allah hoorde dat er vrouwen met hem waren dus heeft hij 
naar ons gestuurd: Wat heeft jullie gebracht? En met de toestemming van wie zijn jullie 
gekomen? We zeiden: we zijn gekomen om de pijlen aan te geven en de mensen drinken 
te geven en we hebben spullen om de gewonden te verzorgen en we reciteren poezie en 
helpen daarmee fi sabil illah. Hij zei: sta op en ga. En toen allah voor hem khaibar had 
geopend gaf hij ons een aandeel zoals het aandeel van een man. Ik vroeg oma wat 
hebben jullie gekregen, ze zei: dadels. 

En uit liefde en opoffering voor deze deen heeft Aicha gevraagd aan de Profeet;fis& om 
mee te doen met de jihad zoals is overgeleverd in de Sahih van al-Bukhari en de Sunan 
van al-Nasa'ie van Aisha dat zij zei tegen de Profeet^yuL: moeten we niet met jou mee en 
strijden want ik zie in de quran geen betere daad dan de jihad? Hij zei; nee de beste jihad 
en de mooiste is de geaccepteerde hajj. En in Bukhari en musnad Ahmad: nee jullie jihad is 
de geaccepteerde hajj, dat is jihad voor jullie. 

En als we de vrouw van vroeger vergelijken met de situatie van de vrouw van nu zien we 
dat de meesten zouden wensen dat de woorden van Allah: "Het strijden is verplicht voor 
jullie" (kutiba alaykom alqitaal 2:216) niet geopenbaard was, (Allah zegt ook in een andere 
aya: “Het vasten is verplicht voor jullie” (kutiba alaykom alsiyaam) dus het strijden is 
verplicht net als dat het vasten verplicht is) vooral als zij weet dat haar zoon of haar 
echtgenoot of haar vader het bevel van Allah zal opvolgen en erop uit gaat fi sabil illah 
om deze deen en de moslims te verdedigen. En dat is het grote verschil tussen de 
vrouwen van vroeger en de vrouwen van nu. De vrouwen van vroeger hebben mannen 


128 


voortgebracht die de nekken van alle soorten ongelovige naties in bezit hadden en 
tegenwoordig hebben de vrouwen jongentjes voortgebracht en hun nekken zijn in het 
bezit van de aanbidders van koeien en kruizen. Tot zij zelfs de jizya hebben betaald aan 
deze kuffar terwijl ze vernederd zijn, in plaats van andersom zoals het eigenlijk hoort. 

Het eerste voorbeeld van de vrouwen van de salaf om jezelf en je daden mee te 
vergelijken mijn geliefde zuster is echt een geweldige vrouw die als 1000 mannen of meer 
weegt. En als de vrouwen van de moslims een tiende deel zijn van wat zij was dan hadden 
we geen enkel recht verloren en dan was er geen enkel onschendbaar iets van ons 
aangetast (onze quran, onze Profeet^^, onze moskeen, onze vrouwen, ons bloed, onze 
bezittingen etc). Zij is de dappere mujahida Umm 3imara bint Ka3b AI-Ansariyya. 


In haar biografie in Siyar A3lam al-Nubala 2/278 staat dat Umm 3imara de slag van Uhud 
heeft bijgewoond en al-Hudaybiya en Hunayn en al-Yamama. Ze heeft jihad gedaan en 
geweldige dingen gedaan. Haar hand is afgehakt tijdens de strijd. Al-Waqidi heeft gezegd: 
ze heeft Uhud meegemaakt met de ProfeetXyfjL en haar man en haar beide zoons. Ze 
kwam mee om de mujahidin te drinken te geven maar ze was op een goede manier 
beproefd en ze had gevochten en 12 verwondingen opgelopen. En de Profeet^s^ heeft 
gezegd tijdens Uhud: de positie van Nusayba bint Ka3b (Umm 3imara) is beter dan de 
positie van die en die. En die dag zag je haar de zwaarste strijd strijden. Haar zwaarste 
verwonding was aan haar schouder, het heeft een jaar geduurd voordat ze genas. Ze 
heeft de Profeet^s^ ver dedigd. Een man vluchtte met zijn wapen toen zei de 
Profeet^jiL gooi je wapen zodat iemand anders kan vechten in plaats van jou. Toen 
gooide hij het wapen en Umm imara pakte het. Er was een ruiter te paard die de 
ProfeetXsiL wilde aanvallen maar zij vocht tegen hem en ze weerde zijn aanval af met 
haar schild en sloeg met haar zwaard. Toen de Profeet^^ dat zag zei hij: o zoon van 
Umm imara, je moeder! Toen heeft haar zoon haar tegen de ruiter geholpen tot hij 
gedood werd. 

En Abdallah ibn Zayd - de zoon van Umm 3imara- zei: ik was gewond op de dag van Uhud 
en het bloeden wilde niet stoppen. Toen zei de ProfeetXjfe: verbind je wond. En toen 
kwam mijn moeder de wond verbinden. Daarna zei de Profeet^juL sta op en vecht. En hij 
begon te zeggen: wie verdraagt wat jij verdraagt Umm imara. Toen kwam degene die 
hem had geslagen. En de Profeet Ait zei: dat is degene die je zoon heeft geslagen. 

Daarna vochten we tegen hem en hakten zijn onderbeen eraf. En hij viel op de grond en ik 
zag de ProfeetXjfe glimlachen. En hij zei: heb je wraak genomen Umm 3imara? Toen 
sloegen we met wapens op hem tot we hem dood maakten. En de ProfeetXyuL zei; 
alhamdolillah je hebt gewonnen Umm 3imara. 


129 En Abdallah ibn Zayd zei ook: ik heb Uhud meegemaakt en toen ze (de andere sahaba) 
gescheiden raakten van de Profeet^juL kwamen ik en mijn moeder vlakbij hem om hem 
te verdedigen en toen zei hij: ibn Umm 3imara. Ik zei: na3am hij zei: gooi. Dus ik gooide 
een steen naar een man die op een paard zat en de steen trof het oog van het paard 
waardoor het paard en de man vielen en ik bleef stenen op hem gooien. Toen keek de 
ProfeetXsiL naar de wond van mijn moeder aan haar schouden en hij zei: je moeder je 
moeder verbind haar wond! O Allah laat hun mijn metgezellen zijn in jannah! Ik zei: het 
maakt mij niets meer uit wat mij treft in de dunya 

En in Sifat al-Safwa is overgeleverd dat Umar bin al-Khattab zei: ik hoorde de ProfeetXs^L 
zeggen: ik keek niet naar links of naar rechts zonder dat ik haar zag strijden 

En al-Waqidi heeft overgeleverd dat Nusayba bint Ka3b, toen zij hoorde dat haar zoon 
Habieb bin Zayd was vermoord door Musaylama de leugenaar, heeft gezegd: ik heb een 
eed afgelegd bij Allah dat ik zal sterven of Musaylama vermoorden. En ze heeft al- 
Yamama meegemaakt met khalid bn alwaleed samen met haar zoon Abdallah bin Zayd 
die Musaylama heeft vermoord met zijn zwaard. En haar hand was eraf gehakt tijdens 
deze oorlog. 

En Ibn Hibban heeft overgeleverd: Umm 3imara liep 12 wonden op tijdens Uhud en haar 
hand is eraf gehakt tijdens al-Yamama en behalve haar hand liep ze nog 11 wonden op. En 
toen ze gewond terugkeerde naar al-Madina kwam Abu Bakr vaker bij haar en haar zoon 
Iangs en hij vroeg naar haar. En haar zoon Habieb bn Zayd is in stukken gesneden door 
Musaylama en haar andere zoon Abdullah bin Zayd heeft de wuduu van de ProfeetXyuL 
overgeleverd en is gedood op de dag van al-Hirra. En hij heeft Musaylama gedood met 
zijn zwaard. 

Dit is de dappere mujahida Umm 3imara en werkelijk wie verdraagt wat jij kan verdragen 
Umm 3imara. De mannen verdragen haar geduld en standvastigheid met rasul allah niet 
eens dus hoe zit het dan met de vrouwen? Maar wanneer zij jouw voorbeeld is, mijn 
geeerde zuster, in haar dapperheid en opoffering en standvastigheid en haar geduld op 
dit pad, dan zul je slagen met de wil van Allah. 

En voor jou zuster een duidelijk voorbeeld van de opoffering van een vrouw en de sterkte 
van haar hart voor het Iaten overwinnen van de deen van allah. Ze is het slagveld op 
gegaan en heeft zich voorbereid op het vechten tegen mannen en dat alleen omwille van 
haar liefde voor de deen en het Iaten overwinnen van de islam. En dat voorbeeld is Umm 
Sulaym 

Er is overgeleverd over haar in Hayat al-Sahaba 1/597 en in Sifat al-Safwa 2/66 dat zij het 
slagveld betrad op de dag van Hunayn uit opoffering van haar voor de deen van Allah en 
ze had een dolk bij zich. En Abu Talha kwam op de dag van Hunayn Iachend naar de 
ProfeetXjiL en zei: o rasul allah heb je Umm Sulaym niet gezien ze heeft een dolk bij zich. 


130 Dus de Profeet^jiL vroeg aan haar wat ga je ermee doen, Umm Sulaym? Ze zei: ik wil ze 
neersteken wanneer iemand van hen bij mij in de buurt komt. En in een andere 
overlevering: als een van de mushrikeen bij mij in de buurt komt snijd ik zijn buik open. En 
de ProfeetXs^ begon te lachen. 

En hier ukhti is een ander voorbeeld van sterkte van het hart dat we nodig hebben in 
onze vrouwen. Een man die weet dat zon vrouw achter hem staat die blijft niet achter 
van de jihad en Iaat dapperheid zien en dat voorbeeld is Safiyya bint Abdulmuttalib, de 
tante van de Profeet^s^- 

Er is over haar vermeld in al-isaba 7/744 dat ze zei: toen rasul allahu salla allahu alayhi wa 
sallam naar al-Khandaq ging heeft hij de vrouwen in een fort gelaten die Faari heette en 
hij liet Hassan bin Thabit bij hen. Ze zei toen kwam een man van de joden in het fort en hij 
liep door de gangen tot hij langs ons kwam. Ik zei tegen Hassan sta op en vermoord hem! 
Hij zei: als ik dat kon dan was ik met rasul allah aan het strijden (want hij was een hele 
oude man). Ze zei: ik nam een balk en ging naar beneden en sloeg hem op zijn hoofd tot 
hij dood was en daarna sneed ik zijn hoofd eraf. Ik zei tegen Hassan sta op en gooi zijn 
hoofd naar de joden terwijl zij onder het fort zijn. Hij zei wallahi dat kan ik niet. Ze zei: ik 
nam het hoofd en gooide het op hun, toen zeiden ze: we wisten dat deze (Mohammed) 
zijn vrouwen niet alleen achter Iaat zonder dat er iemand bij hun is, en toen zijn zij 
weggegaan. En zij is de eerste vrouw die een van de mushrikin heeft vermoord. 

En zij spoorde de mannen aan om te strijden. Ze spoorde niet de achterblijvers aan maar 
de strijders die hun vijand nog niet overwonnen hadden. En dat was in hun bijzijn. 

Er staat in al-isaba dat Safiyya kwam op de dag van Uhud toen de mensen waren 
verslagen en ze had een speer in haar hand en begon ermee te slaan en de mannen aan te 
sporen te vechten toen zei de Profeet^^ o vrouwelijke Zubair (ze was de moeder van al- 
Zubair) 

Wat betreft haar geduld met rampen en haar wachten op de beloning is ze een sterke 
berg. Er staat in al-isaba en in de seera de overlevering van Yunus bn bakir hij zei: Hamza 
werd gedood en toen kwam Safiyya bint Abd Al-Muttalib om naar haar broer te kijken 
toen zag al-Zubayr haar en zei: o moeder de ProfeetXs^ beveelt je om terug te gaan! 
Maar ze zei: waarom? Ik heb gehoord dat het lijk van mijn broer is verminkt! En dit is 
omwille van Allah en ik zal tevreden zijn met wat er is gebeurd en zal geduldig zijn en de 
beloning afwachten in sha allah. En toen kwam Zubayr naar de Profeet^juL en hij zei: Iaat 
haar. Toen kwam ze en ze vroeg vergeving voor Hamza en hij werd begraven. 

En dit is een ander voorbeeld ukhti fi Hah, wanneer zullen onze vrouwen bereiken wat zij 
bereikt hadden van opoffering en dapperheid en dat voorbeeld is Asmaa bint Yazid bin al- 
Sakan de nicht van Muaadh bin Jabal radiya allahu anhu. 


131 Er is over haar verteld in Siyar A3laam al-Nubala 2/297 dat zij van eed had gezworen en 
meevocht en op de dag van al-Yarmouk 9 Romeinen heeft gedood met een tentenstok. 

En een andere vrouw van de mujahidat waar je een voorbeeld aan moet nemen is Umm 
Musa Al-Lakhmiyya de vrouw van Nusayr Al-Lakhmi de vader van Musa bin Nusayr die AI- 
Andalus heeft veroverd. 

In al-isaba 4/501 staat vermeld dat zij samen met haar man al-Yarmoek heeft meegemaakt 
en ze heeft toen een Romein vermoord en zijn spullen als oorlogsbuit genomen. En abd 
alaziz bn marawan vroeg haar om dat te vertellen en ze beschreef het en zei: terwijl wij 
tussen een groep vrouwen zaten en de mannen een stuk gingen wandelen zag ik een 
Romein iemand van de moslims meeslepen dus ik nam een tentenstok en vervolgens 
kwam ik dichtbij hem en sloeg zijn hoofd ermee toen kwam ik om zijn spullen te pakken 
en de mannen hielpen mij daarbij. 

En ik vraag jou bi Hah ukthi alkarima hoe vaak heb je beelden van je broeders gezien die 
vermoord of gewond en verjaagd en bestolen zijn. Heb je op een dag er aan gedacht om 
voor hen iets te doen waardoor je het kwaad dat hun getroffen heeft wegneemt? Heb je 
Umm Musa niet gezien wat ze heeft gedaan toen ze een beeld zag waardoor ze zich niet 
in kon houden en voortging met een tentenstok en haar vijand heeft een zwaard en is vol 
met wapens? En wat heeft haar daartoe gebracht behalve haar gheera voor deze deen, 
waar is jouw gheera? Of heeft jouw gheera je ertoe gebracht dat je je bezit niet geeft aan 
de mujahidin en je zoon of je man ervan weerhoudt om jihad te doen fi sabil illah? 

En voor jou ukhti almuslima nog een voorbeeld in Umm Hakim bint AI-Haarith de vrouw 
van 3ikrima bn Abi Jahl en hoe zij is beproefd betreft haar man en dat alles omwille van 
jihad. 

Er is vermeld in al-isaba 4/443 dat zij samen met haar man Ikrima meeging om te vechten 
tegen de Romeinen en hij kreeg de shahada en toen trouwde Khalid bn Sa3ied bn AI-3aas 
en toen de slag van Marj Al-Safar was wilde Khalid met haar gemeenschap hebben en 
toen zei ze als je wacht tot Allah die verzamelingen kuffar verslaat toen zei hij ik heb het 
gevoel dat ik gedood wordt. Ze zei: goed dan en hij sliep met haar bij de viaduct en die 
werd daarna daarom bekend en werd de viaduct van Umm Hakim genoemd. 

Toen werden ze wakker in de ochtend en ze waren net klaar met eten toen de Romeinen 
kwamen en het vechten begon en khalid werd shaheed en Umm Hakim trok haar kleren 
aan en ging vechten. Er werd gevochten bij de rivier en Umm Hakim heeft op die dag met 
de tentenstok van de tent waar khalid met haar in sliep 7 Romeinen vermoord. 

En dit ukhti fi Hah is een voorbeeld voor jou die je aanspoort om haar pad te volgen in de 
liefde voor de jihad zoals de sahabiyyat van de jihad hielden en ernaar verlangden in dit 
voorbeeld is een Ies voor je. Want wat zijn onze vrouwen ver van de liefde voor de jihad 
en wat zijn ze dichtbij van het haten van dit geweldige symbool en dat is slechts van wege 


132 weinig imaan. En als de liefde voor Allah en zijn ProfeetXyuL boven alles was dan waren 
onze vrouwen zoals Umm Haram bint Milham 


In Al-isaba 4/441 staat: rasul allah X^deed een qayloela (middagslaap) in het huis van 
Umm Haram en hij werd Iachend wakker en zei: mensen van mijn Ummah werden mij 
getoond als strijders op het pad van Allah die op de zee varen en als koningen zijn. Ze zei: 
vraag Allah om mij een van hen te Iaten zijn? En hij deed een smeekbede voor haar en hij 
plaatste zijn hoofd op het kussen en sliep en vervolgens werd hij weer wakker en lachte. 
Ze vroeg waarom Iacht u o rasul allah? Hij zei: mensen van mijn Ummah werden mij 
getoond strijders op het pad van Allah zoals hij de eerste keer zei. Ze zei o rasulallah vraag 
Allah om mij een van hen te Iaten zijn. Hij zei; jij bent van de eersten. En Umm Haram bint 
Milham ging mee op zee en viel van haar paard toen ze uit de zee ging en stierf radiya 
allahu anha. 

Ibn AI-Athir zei: en deze ghazwa was de verovering van Cyprus en zij werd daar begraven 
en de leider van dat leger was Muawiya bin Abi Sufyan radiya allahu anhu in het jaar 27 

Dit ukhti alkarima is Umm Haram ze was niet tevreden met het weinige maar ze 
verlangde om te horen bij degenen die de top van de islam willen bereiken dus vroeg ze 
de ProfeetXsiL om du’aa voor haar te doen en dat vroeg ze alleen omdat haar hart 
vervuld was met liefde voor Allah en zijn Profeet^j^ en jihad fi sabil illah en ze vond haar 
ziel goedkoop in plaats daarvan moge Allah haar genadig zijn en haar in zijn paradijs Iaten 
wonen. 

En voor jou ukhti in het geduld van vrouwen en het aansporen van hun kinderen om te 
strijden nog een voorbeeld en zij is asmaa bint abi bakr alsiddiq radia allahu anhu 

'Urwa zei: ik en mijn broer Abdullah bn al-Zubair kwamen binnen bij mijn moeder 10 
nachten voordat hij vermoord werd en zij had pijn. Hij vroeg hoe gaat het? Ze zij: pijnlijk 
Hij zei: in de dood is genezing. Ze zei misschien verlang je mijn dood maar doe dat niet - 
en ze lachte - en zei: wallahi ik verlang niet om te sterven tot je tijdens het vechten met al- 
Hajjaj wordt vermoord, zodat ik de beloning krijg voor het geduld, of dat je overwint. En 
maak geen overeenkomst waar je het niet mee eens bent, en het accepteert uit haat en 
angst voor de dood. Urwa zei: en mijn broer bedoelde met wat hij zei dat hij vermoord 
wordt en dat zij verdrietig zou worden, zij was toen 100 jaar oud. 3 ° 5 

En toen Ibn Umar naar haar toe kwam om haar te condoleren met de dood van haar zoon 
Abdullah bin al-Zubayr trof hij haar in de masjid en dat was toen ibn al-Zubayr was 
gekruisigd en hij zei tegen haar: voorwaar die lijken zijn niets maar de zielen zijn bij Allah 
dus ittaqi Hah en heb geduld. Ze zei: En wat houdt mij tegen (om geduld te hebben)? Het 
hoofd van Yahya de zoon van Zakariyya is als kado gegeven aan een prostituee van de 
prostituees van Bani Israel 


305 Siyar A3laam al-Nubala 2/293-395 


133 Ze herinnerde zichzelf rahimaha allah aan wat de ProfeetXs^ had getroffen en wat haar 
getroffen had werd daardoor makkelijk voor haar want de deen van Allah is haar geliefder 
dan haar zoon en het makkelijk voor haar wat haar had getroffen toen ze zich herinnerde 
wat de Profeet Yahya was overkomen-en hij is meer waard bij Allah dan haar zoon. 

En in AI-Tarikh Al-islami 2/246 toen Rasul Allah XyuL terugkeerde van Uhud naar al-Madina 
kwamen de mensen naar buiten en onder hen was Umm Sa3d bn Mu3aadh de leider van 
de ansaar en zij reed op zijn paard en haar zoon Sa3d houdt de teugels vast en sa3d zei: 
dit is mijn moeder o rasulallah en hij zei: marhaban biha (welkom) en toen ze dichterbij 
kwam condoleerde hij haar met haar zoon 'Amr bin Muaadh en ze zei: zolang ik u in 
goede staat zie dan is wat mij heeft getroffen niet erg. En Rasul Allah deed duaa 
voor haar en zei tegen haar: abshiri en geef goede tijdingen aan hun families dat hun 
gestorven familieleden allemaal bij hun zullen zijn in jannah en dat zij zullen bemiddelen 
voor hen. 

En dit is 00k een Sahabiyya die wat haar getroffen heeft als niks beschouwt vergeleken 
met het welzijn van Rasul Allah niet zoals de vrouwen van vandaag die alleen huilen 

om een geliefde en niet geraakt worden door wat de deen treft en zijn mensen. Dus volg 
de vrome vrouwen als je naar al-jannah wilt. 

En in al-Bidaya wa AI-Nihaya 4/47: Ibn ishaq zegt over Sa3d bn Abi Waqqas dat hij zei: rasul 
allah ging Iangs een vrouw van Bani Dinar die haar man en haar broer en haar vader had 
verloren tijdens Uhud en toen ze haar condoleerden zei ze wat heeft rasul allah gedaan? 
Ze zeiden khair ya Umm Fulan hij is alhamdolillah zoals je wenst. Ze zei: Iaat me hem zien 
zodat ik naar hem kan kijken. Ze wezen naar hem voor haar tot ze hem zag en ze zei: elke 
ramp na jou is klein. 

En als je wilt ukhti fillah een voorbeeld voor jou in het verdragen en het wachten op de 
beloning in rampen fi sabil illah en sabr. 

In Siyar A3lam AI-Nubala 4/508 Mu3adha bint Abdallah de geleerde de aanbidster de 
vrouw van Sila bn Ashim en toen haar man en haar zoon shahada kregen in een oorlog 
kwamen de vrouwen naar haar huis en ze zei tegen hen: jullie zijn welkom als jullie komen 
feliciteren en als jullie voor wat anders komen ga dan weer weg. En ze zei: ik wil niet 
blijven leven behalve om dichter bij Allah te komen zodat hij mij samen met Abi al- 
Sha3sha en zijn zoon brengt in Al-Jannah. 

En dit mijn zuster is een vrouw zoals geen andere, Allah heeft haar begunstigd met 
kinderen en ze was pas blij toen ze allemaal vochten in de jihad fi sabil illah. 

In Al-isaba 8/26 Afraa bint Ubaid bn Tha3laba: bin AI-Kalbi zei: Muaadh en Muawwadh 
werden gedood dus hun moeder kwam naar Rasul Allah en zei o Rasul Allah is dit de 
Iaatste van Banu 'Awf bin AI-Harith? Hij zei nee. En ik zei: deze 'Afraa heeft iets speciaals 


134 dat niemand anders heeft dat is dat ze getrouwd is met Al-Bukair bin Yaliel AI-Layhti na AI- 
Haarith en ze kreeg 4 zoons van hem en ze waren allemaal aanwezig tijdens de slag van 
Badr samen met hun broers van hun moeder de zoons van AI-Haarith dus het komt erop 
neer dat ze een vrouw was van de sahaba die 7 zoons had die in Badr hebben gevochten 
samen met Rasul Allah salla allahu alayhi wa sallam. 

En in Al-Maghazi 1/291 van Al-Waqidi: over Himna bint Jahsh de vrouw van Mus’ab bin 
Umair dat de Profeet^^ tegen haar zei: heb geduld met het verlies. Ze zei wie o Rasul 
Allah? Hij zei je 00m Hamza. Ze zei inna lillahi wa inna ilayhi raji3oen moge allah hem 
vergeven en gefeliciteerd voor hem met de shahada. En vervolgens zei hij: heb geduld 
met het verlies. Ze zei wie o Rasul Allah? Hij zei je broer. Ze zei inna lillahi wa inna ilayhi 
raji3oen moge allah hem vergeven en gefeliciteerd voor hem met het paradijs. En 
vervolgens zei hij: ihtasibi. Ze zei wie o rasul allah? Hij zei Musab bn Umair. Ze zei oh wat is 
mijn verdriet groot!! en Rasul Allah zei: de echtgenoot heeft een positie ten opzichte van 
zijn vrouw die niemand anders heeft. En toen zei de ProfeetXyuL: waarom heb je dat 
gezegd? Ze zei o Rasul Allah ik dacht aan zijn kinderen die wees zijn geworden die hij 
achtergelaten heeft. En Rasul Allah deed toen dua voor zijn kinderen dat ze het goed 
zullen hebben. En ze trouwde later met Talha bn Ubaidillah en ze kreeg van hem 
Mohammed bin Talha. En Himna was van de vrouwen die naar Uhud zijn gegaan om 
water te geven aan de mujahidin. 


135 Ayat over Jihad 


Allah zegt: Maar als zij hun eden verbreken na (het zijn aangegaan van) hun verbond, en 
jullie godsdienst Iasteren, bestrijd dan de leiders van ongeloof. Waarlijk, hun eden 
betekenen niets voor hen. (Bestrijd hen) opdat zij zullen ophouden. (Al-Tawba:i2) 

Allah zegt: O jullie die geloven, bestrijd degenen onder de ongelovigen die jullie nabij zijn 
en laat hen hardheid in jullie vinden. En weet dat Allah met de godsvrezenden is. (AI- 
Tawba:i23) 

En Allah zegt: “En dood hen overal waar jullie hen vinden en verdrijf hen van waar zij jullie 
hebben verdreven. En de fitna is erger dan het doden.” (Al-Baqara:i9i) 

En Allah zegt: En bestrijd hen tot er geen fitna meer is en de godsdienst aan Allah 
toebehoort. Maar als zij ophouden, dan is er geen vijandschap behalve tegen de 
onrechtplegers. (AI-Baqara:i93) 

En Allah zegt: En bestrijd hen tot er geen fitna meer is en de godsdienst geheel aan Allah 
toebehoort. Maar als zij ophouden, voorwaar Allah is dan Alziend over wat zij doen. (AI- 
Anfal:39) 

En Allah zegt: Bestrijd degenen die niet in Allah en de Iaatste dag geloven en dat wat Allah 
en zijn boodschapper hebben verboden niet verbieden en die niet in de ware religie 
geloven onder degenen aan wie het boek is gegeven, totdat zij gedwongen Al-Jizya 
betalen en vernederd zijn. (Al-Tawba:29) 

Allah zegt: En hoeveel profeten hebben (zij aan zij) met grote groepen gestreden? Maar 
zij raakten niet ontmoedigd vanwege datgene wat hun op de weg van Allah overkwam, 
noch verzwakten zij, noch verlaagden zij zichzelf. En Allah houdt van de geduldigen. (Aal 
Imraan:i46) 

Allah zegt: En om de hypocrieten bekend te maken, waartegen werd gezegd: kom en 
strijd op de weg van Allah of verdedig (julliezelf). Zij zeiden: Als wij wisten dat er een strijd 
zou plaatsvinden, dan zouden wij jullie zeker volgen. Zij stonden op die dag dichter bij 
ongeloof dan bij geloof. Zij zeiden met hun monden wat zich niet in hun harten bevond. 

En Allah is beter op de hoogte van wat zij verborgen houden. (Aal Imran:i67) 

Allah zegt: En laat degenen die het wereldse Ieven willen inruilen voor het hiernamaals, 
strijden op de weg van Allah. En degene die op de weg van Allah strijdt en gedood wordt 
of overwint, hem zullen Wij een grandioze beloning schenken. (AI-Nisaa:74) 

Allah zegt: En wat is er (toch) met jullie dat jullie niet op de weg van Allah strijden, 
omwille van de zwakkeren onder de mannen en de vrouwen en de kinderen die (Allah 
aanroepen) en zeggen: onze Heer, haal ons weg uit deze stad waarvan de inwoners 


136 


onrechtvaardig zijn, en stel voor ons een beschermer van Uw zijde aan en stel voor ons 
een helper van Uw zijde aan. (AI-Nisaa:75) 

Allah zegt: degenen die geloven strijden op de weg van Allah, en degenen die niet 
geloven strijden op de weg van de taghoet. Dus bestrijd de helpers van de satan. 
Voorwaar, de list van de satan is zwak. (AI-Nisaa:76) 

Allah zegt: Strijd dan op de weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf verantwoordelijk 
gehouden. En moedig de gelovigen aan (om met jou te strijden), opdat Allah het kwaad 
van degenen die niet geloven tegenhoudt. En Allah is groter in macht en harder in de 
bestraffing. (AI-Nisaa:84) 

Allah zegt: Dus als zij jullie mijden, niet bestrijden en jullie vrede aanbieden, dan geeft 
Allah jullie geen reden om te strijden tegen hen. (AI-Nisaa:9o) 

Allah zegt: bestrijd hen, Allah zal hen door middel van jullie handen bestraffen en hen 
vernederen en Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de harten van een gelovig volk 
genezen. (AI-Tawba:i4) 

Allah zegt: voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun zielen en hun bezittingen gekocht, 
opdat er voor hen (daarvoor in de plaats) het paradijs zal zijn. Zij strijden op de weg van 
Allah, en zij doden (anderen) en worden gedood. Een ware belofte van Hem (die 
geschreven staat) in de Thora, het Evangelie en de Quran. En wie komt zijn belofte beter 
na dan Allah? Dus verheug jullie over de handel die jullie met hem hebben gedreven. En 
dat is de grandioze overwinning. (AI-Tawba:in) 

Allah zegt: Toen versloegen zij hen met de toestemming van Allah en Dawud doodde 
Djalut. En Allah gaf hem (Dawud) het koningschap en de wijsheid en Hij onderwees hem 
wat Hij wilde. En als Allah een deel van de mensen niet door een ander deel zou laten 
tegenhouden, dan zou de aarde zeker verdorven raken. Maar Allah is de bezitter van 
gunst voor de wereldbewoners. (AI-Baqara:25i) 

Allah zegt: zeg tegen de achterblijvers onder de bedoeinen: “jullie zullen uitgenodigd 
worden naar de strijd tegen een volk dat sterke kracht bezit. Jullie zullen tegen hen 
moeten strijden of zij zullen zich moeten overgeven (d.w.z zij moeten moslim worden 
(“yuslimun”)). Als jullie dan gehoorzamen, zal Allah jullie een goede beloning geven. 

Maar als jullie je afwenden, zoals jullie je voorheen afwendden, dan zal Hij jullie met een 
pijnlijke bestraffing treffen. (AI-Fath:i6)* 

*in deze Aya is een verwijzing naar de oorlog die Abu Bakr na de dood van de profeet^s^ 
voerde tegen de afvalligen. Want de afvalligen zijn degenen die volgens alle geleerden 
geen andere keuze hebben dan de islam accepteren of de doodstraf (zoals eerder is 
vermeld in de paragraaf over hulp vragen aan afvalligen). 


137 Allah zegt: O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de hypocrieten en wees hard 
tegenover hen. En hun verblijfplaats is de hel, en dit is een slechte eindbestemming. (AI- 
Tahrim:9) 

Allah zegt: Zeg: “als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie 
verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies 
vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder bij jullie zijn dan Allah en zijn 
boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn weg, wacht dan tot Allah met Zijn 
bevel komt. En Allah Ieidt het verdorven volk niet. (AI-Tawba:24) 

Allah zegt: Het is voor de inwoners van Medina en de bedoeinen uit hun omgeving niet 
toegestaan dat zij achterblijven bij (het vertrek van) de boodschapper van Allah (om te 
gaan strijden), en (dat zij) zichzelf verkiezen boven hem. Dat is omdat zij niet getroffen 
zullen worden door dorst, vermoeidheid en honger op de weg van Allah, en (zij) geen 
enkele stap nemen die de woede van de ongelovigen opwekt en geen vijand schade 
toebrengen, zonder dat er hierdoor voor hen een goede daad wordt opgeschreven. 
Waarlijk, Allah doet de beloning voor de weldoeners niet verloren gaan. (AI-Tawba:i2o) 

Allah zegt: O jullie die geloven, wat is er toch met jullie, dat wanneer er tegen jullie wordt 
gezegd: “Trek ten strijde op de weg van Allah”, jullie je hevig aan (de genieting van de) 
aarde vastklampen? Zijn jullie meer tevreden met het wereldse Ieven dan het 
hiernamaals? De genieting van het wereldse Ieven is slechts gering vergeleken met (de 
genieting van) het hiernamaals. (Al-Tawba:38) 

Allah zegt: En bereid jullie voor (op de strijd) tegen hen met datgene waartoe jullie in 
staat zijn wat betreft kracht en de vastgebonden paarden, om hiermee de vijand van 
Allah en jullie vijand angst in te boezemen (terro riseren) en (ook) anderen naast hen die 
jullie niet kennen, (maar) die Allah wel kent. En wat jullie ook uitgeven op de weg van 
Allah, daarvoor zullen jullie beloond worden, en er zal jullie geen onrecht worden 
aangedaan. (AI-Anfal:6o) 

Ibn Hazm zei over deze Aya: Allah heeft het verplicht om hen te terro riseren. Daarom, 
wie hun helpt door iets (handelswaar) naar hen toe te brengen, die heeft hun niet geter 
roriseerd. Hij heeft hun geholpen in zonde en verderf. 306 


306 Al-Muhalla 5/419 


138 Ahadith over jihad 

De Profeet^j^ werd gevraagd wat is de beste daad hij zei: geloven in Allah en zijn 
ProfeetXjfe- En hij werd gevraagd: en daarna? Hij zei jihad fi sabil illah. En daarna? Hij zei: 
geaccepteerde hajj. 3 ° 7 

De Profeet^j^ werd gevraagd wat is de beste aanbidding hij zei: “op tijd bidden” ik 
vroeg en daarna? Hij zei: “goed zijn voor je ouders”, ik vroeg hem en daarna? Hij zei: jihad 
fi sabil illah. 308 

De Profeet zei: de jihad voor de ouderen, de zwakkeren en de vrouwen is hajj en 
umra. 309 

Muadh ibn Jabal vertelt: toen we terugkwamen van Tabuk met de profeet vertelde hij 
me: als je wilt kan ik je vertellen over het hoofd van de zaak , zijn pilaar en zijn hoogtepunt 
vertellen.” Ik zei: “Oh ja, Boodschapper van Allah.” Hij, zei: “Het hoofd van deze 
zaak is de Islaam, zijn pilaar is de Salaat en zijn hoogtepunt is de Jihaad.” 310 

Rasulullahi zei: “Wanneer jullie handelen in transacties, de staarten van de koeien 
volgen, tevreden zijn met de landbouw, en de Jihad fi Sabilillah verlaten, zal Allah jullie 
bedekken met een vernedering die niet weggenomen zal worden totdat jullie terugkeren 
naar jullie Deen (d.w.z. de ware Islam en jihad fi sabil illah)”. 311 

Het is overgeleverd dat Abu Bakr as-Siddiq: “Er is geen Natie/Umma die de Jihad verlaat, 
zonder dat Allah over hen een straf laat neerdalen.” 312 

Ubaydah Ibn Saamit Ievert over dat de Profeet zei: “Aan de Shaheed worden zeven 
geschenken van Allah ^ geschonken. [i] Hij wordt vergeven op het moment dat de 
eerste druppel bloed vloeit [2] Hij ziet zijn status in Al-Jannah [3] Hij wordt gekleed met 
de kleding van Imane [4] Hij is veilig voor de bestraffing van het graf [5] Hij zal veilig zijn 
voor de Crote Angst op de Dag des Oordeels [6] Een Kroon van Eer wordt op zijn hoofd 
geplaatst, iedere juweel van deze kroon zal beter zijn dan de wereld met alles wat zich 
erin bevindt [7] Hij zal voorspraak doen voor 70 Ieden van zijn familie” 313 


307 Bukhari en Muslim 

308 Bukhari 

309 Al-Nasaie en Al-Bayhaqi 

310 Al-Hakim 2/86 nr:2408 

311 Sunan Abu Dawud, boek 23, nr. 3455 en in Musnad Ahmad nr. 4825 

312 Overgeleverd doorTabarani met een Hasan isnad 

313 Musnad Ahmad 28/419 nr:i7i82, At-Tabarani 20/266, Al-Targhib wa Al-Tarhib 2/443 


139 


Het is overgeleverd door Abu Hurayra dat de Boodschapper van Allah zei: “Wie ook 
overlijdt zonder te hebben geparticipeerd in een expeditie (de Jihaad), noch de intentie 
had om dat te doen, overlijdt in een vorm van hypocrisie .” 314 

De Profeet^jiL heeft gezegd: “De beste Jihaad op de Weg van Allah is (het spreken van) 
een woord van waarheid tegen een tirannieke heerser .” 315 

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: “De beproevingen en grote 
moeilijkheden zijn onderweg, beproevingen zoals delen van de donkere nacht. Degenen 
die hier het veiligst voor zou zijn, is de man die op de top van een berg woont en van zijn 
kudde schapen Ieeft en de man die zijn paard aanspoort en Ieeft van zijn zwaard .” 316 

De Profeet zei: wie zijn voeten stoffig heeft gemaakt (tijdens jihad) op het pad van 
Allah zal gered worden van de hel 317 

Salaamah Ibn Nufayl zei: "Toen ik bij de Profeet^s^ zat, kwam er een man bij hem en hij 
zei: 'Oh Boodschapper van Allaah!, de paarden worden vernederd (genegeerd), de 
wapens worden neergelegd en de mensen beweren dat er geen Jihad is en dat de oorlog 
voorbij is.' 

De Boodschapper Allah^j^ zei: "Zij liegen! De strijd is pas begonnen! De strijd is pas 
begonnen! En een deel van mijn Ummah zal blijven vechten op het Juiste Pad en Allaah 
zal de harten van sommige mannen af Iaten wijken en Allaah zal uit hun midden strijders 
voortbrengen totdat het Laatste Uur aanbreekt en de Belofte van Allaah is vervuld en het 
goede op de voorhoofden van de paarden is tot de Dag des Oordeels. Het is aan mij 
geopenbaard dat ik jullie snel zal verlaten en dat jullie mij zullen volgen terwijl jullie elkaar 
bevechten en dat het huis van de gelovigen zich in Ash-Shaam bevindt ." 318 

Overleverd door Uwa Al-Bariq: De ProfeetXyuL (vrede zij met hem) heeft gezegd, "Het 
goede zal blijven (een blijvende kwaliteit) in de strijdpaarden (Jihad) tot de dag des 
oordeels, want zij brengen of een beloning (in het hiernamaals) of oorlogsbuit (in deze 
wereld). Ibn Hajr, in zijn uitleg van Sahih al Bukhari, heeft gezegd dat Imam Ahmad dit 
heeft gebruikt als bewijs, omdat hij heeft uitgelegd dat deze hadith betekent dat Jihad zal 
blijven doorgaan. Aan het einde van de hadith wordt verteld dat de reden voor het goede 
van de strijdpaarden, is omdat zij oorlogsbuit met zich mee brengen, en dit kan alleen 
plaats vinden in jihad. Deze hadith is ook een aanmoediging om de paarden jihad te Iaten 
blijven doen. Islam zal dus ook tot de dag des oordeels bestaan, want zolang er jihad is 
zullen er mujahideen zijn en zij zijn moslims. 


314 Muslim 3/1517 nnigio 

315 Sunan Abu Dawud, 37/4330 

316 Al-Hakim 4/478 nr:833i 

317 Sahih Al-Bukhari 2/7 nr 907 

318 Overgeleverd door An-Nasaie en geclassificeerd als Hassan 


140 In Abu Dawud, hadith overgeleverd door Anas: Er is overleverd dat de Profeet^juL (vrede 
zij met hem) heeft gezegd: "De Jihad zal doorgaan vanaf de tijd dat Allah mij heeft 
gestuurd tot de tijd waarin de Iaatste van mijn Ummah tegen de Dajjaal zal vechten. Dit 
zal niet ongeldig worden gemaakt door de corruptie van de corrupte en ook niet door de 
rechtvaardigheid van de rechtvaardige." (Jihad zal dus doorgaan omdat de kuffar blijven 
bestaan, totdat in de tijd van Isa, wanneer hij (Isa) de Dajjaal zal doden) 

In de twee sahih boeken: "Er zal altijd een groep van mijn Ummah blijven bestaan die 
voor de waarheid zal blijven strijden (yuqatiloen), totdat het Iaatste uur aanbreekt." In de 
overlevering van Bukhari: "Zij zullen niet geschaad worden door diegenen die zich tegen 
hun verzetten of diegenen die hen in de steek laten." Deze Hadith en andere zoals deze 
bevestigen de kwaliteit die de Koran aan de gelovigen toeschrijft, namelijk dat zij jihad op 
de weg van Allah verrichten en dat zij het verwijt van de berispers niet zullen vrezen. 319 

In de hadith overgeleverd door Abu Hurayrah: De ProfeetXjfe (vrede zij met hem) heeft 
gezegd, "Ik ben opgedragen om tegen de mensen te strijden totdat zij getuigen"dat er 
geen god is behalve Allah, en dat Mohammed zijn boodschapper is, en zij de salaat 
onderhouden en de zakaat betalen, en wanneer zij dat doen zijn hun bloed en bezittingen 
veilig gesteld, behalve als het om een Islamitisch oordeel gaat, en hun afrekening is bij 
Allah ." 320 


De ProfeetXjfe heeft in een sahih hadith gezegd: “De eersten van deze Ummah zijn 
gevormd door standvastigheid en een zekerheid van geloof, en de Iaatsten van deze 
Ummah zullen worden vernietigd door ellendigheid en verlangen .” 321 

De Profeet^jiL heeft gezegd in een sahih hadith overgeleverd door Ahmad en Tabarani: 
“Ik ben gestuurd tussen de handen van het Uur met het zwaard, totdat Allah de 
verhevene alleen aanbeden word zonder metgezellen. Hij heeft mijn voorziening laten 
zijn onder de schaduw van mijn speer, en heeft vernedering verordend voor eenieder die 
tegen mijn bevel ingaat. En wie ook een volk nadoet, hij behoort tot hen.” 322 

De Profeet heeft gezegd: Allah heeft gegarandeerd voor degene die op Zijn weg is 
vertrokken om jihad te voeren op Zijn weg, dat hij gegarandeerd het paradijs zal betreden 
of veilig naar zijn huis terugkeren vanwaar hij is vertrokken. Hij krijgt zijn beloning en (een 
deel van) de oorlogsbuit. Bij diegene in wiens hand de ziel van Mohammed is, als het niet 
te zwaar zou zijn voor de moslims dan had ik nooit stilgezeten van de strijd, maar dat is te 
zwaar maar ik vind geen mogelijkheid om hen dat op te dragen en zij vinden ook geen 
mogelijkheid om dit te doen, en zij vinden het zwaar om achter te blijven (als ik zou 
vertrekken voor de strijd). Bij degene in wiens hand de ziel van Mohammed is, ik zou 


319 Bukhari 9/101 en Muslim nr 1920 

320 Bukhari 9/112 en Muslim 1/51 nr 20 

321 Ahmad en Tarabani 

322 Musnad Ahmad 9/123 nr 5114 


141 willen dat ik zou strijden op de weg van Allah en gedood word en vervolgens zou strijden 
op de weg van Allah en gedood word, en vervolgens strijd op de weg van Allah en 
gedood word . 323 

Abd Allah ibn Abi Aufa (ra) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah Xs^zei: 
"Het Paradijs is onder de schaduwen van de zwaarden ." 324 

En in Sahih Muslim is overgeleverd door Abu Bakr bin Abu Musa AI-Ash’ari: ik hoorde mijn 
vader in aanwezigheid van de vijand zeggen dat Rasul Allah X^&heeft gezegd: het 
paradijs is onder de schaduwen van de zwaarden. Toen vroeg een man o Abu Musa heb jij 
dit gehoord van de ProfeetX^? Hij zei ja? Toen ging hij terug naar zijn groep en zei: ik 
geef juiiie de salaam en hij brak de schede van zijn zwaard en iiep met zijn zwaard naar de 
vijand en bieef ermee vechten tot hij werd gedood. 325 

De ProfeetXjfe zei: 'O Bani Ismail! Bedrijf het boogschieten, want juiiie voorvader Ismail 
was een groot boogschutter . 326 

En hij zei: wie het schieten Ieert en vervolgens veriaat behoort niet tot mij. Bukhari en 
Muslim 

En hij zei: “ledere vorm van tijdsverdrijf waar de man zich mee bezig houdt, is nutteioos, 
behalve het temmen van zijn paard, het boogschieten en het fiirten met zijn vrouw.” 
(Ahmad) 

De ProfeetXjfe zei: juiiie moeten jihad voeren fi sabii iiiah want het is een poort van de 
poorten van jannah en Allah verwijdert de zorgen en eiiende erdoor., en anderen 
voegden eraan toe: en vecht fi sabii iiiah tegen degene die dicht bij is en ver weg (t 
betekent 00k de verwante en de niet verwante) en pas de hudud straffen toe op degene 
die dichtbij is en degene die ver weg is (de verwante en niet verwante) en Iaat de 
verwijten van juiiie niks doen omwille van Allah . 327 

Rasul Allah ging op de dag van Badr naar buiten naar de mensen en zette hen aan 
tot strijden. Hij zei: bij diegene die wie de ziei van Mohammed in handen is, geen man van 
juiiie vecht tegen hun vandaag en wordt geduldig wachtend op zijn beloning gedood, 
aanvallend niet terugtrekkend, behalve dat Allah hem het paradijs Iaat betreden. Toen zei 
Umair bin Humam terwiji hij dadeis in zijn hand had die hij aan het eten was: bagin bag 
(een Arabisch gezegde dat men zegt uit verbazing) is er niets tussen mij en het betreden 


323 Sahih Muslim 3/1495 nr 1876 

324 Sahih al-Bukhari, deel 4, boek 52, nr 73 

325 Sahih Muslim 3/1511 nr:i902 

326 Al-Bukhari 4/38 nr: 2899 

327 Almustadrak van al-Hakim 3/51 nr 4370 en is sahih 


142 van het paradijs, behalve dat zij me vermoorden? Vervolgens gooide hij de dadels weg uit 
zijn hand, pakte zijn zwaard en bleef vechten tot hij gedood werd. 328 

Ibn Ishaq zei: mij is verteld door 'Asim bin Umair bn qatada dat awf bn alhaarith en dat is 
ibn Afraa zei: o Rasul Allah wat Iaat de Heer sfe Iachen om zijn dienaar? Hij zei: hij 
infiltreert tussen de rangen van zijn vijand terwijl hij omsingeld is en gooit zijn schild weg 
en pakt vervolgens zijn zwaard en vecht tegen het volk tot hij gedood wordt . 329 

Ibn Mas'ud heeft overgeleverd dat Rasul Allah zei: "Er was nooit een Profeet^s^ 
voor mij door Allaah opgewekt uit zijn gemeenschap, of hij had helpers en metgezellen 
die vast hielden aan zijn sunnah en die zijn bevelen opvolgden. Dan werden ze opgevolgd 
door mensen die dingen beweerden die ze niet praktiseerden en die dingen deden die 
hun niet bevolen waren. Dus degene die jihaad tegen hun doet met zijn hand is een 
gelovige en degene die jihaad tegen hun doet met zijn tong is een gelovige en degene die 
jihaad tegen hun doet met zijn hart is een gelovige, want er is in hun hart zelfs niet een 
mosterdzaadje aan imaan !" 330 

Thawbane heeft het volgende overgeleverd van de Boodschapper van Allah^s^: “Het 
scheelt niet veel of de naties verenigen zich tegen jullie op de manier dat etende mensen 
van dezelfde schotel eten [zoals we dat zien in de Verenigde Naties]. Een van de 
metgezellen [Radhiya Allahu ‘anhum] vroeg: “Zullen we die dag in de minderheid zijn, o 
Boodschapper van Allah?” “Nee, jullie zullen op dat moment talrijk zijn maar [minder 
waard dan] kapotte planten vermengd met schuim die door de stroom aangevoerd 
worden [Ghuta As-Sayl]; en Allaah zal de angst die jullie vijanden voor jullie hadden uit 
hun harten wegnemen en Hij zal in jullie harten zwakheid [Al-Wahn] brengen. lemand 
anders vroeg: “Van welke aard zal die zwakheid zijn?” “Liefde voor deze wereld en angst 
voor de dood.” Antwoordde hijXs ^- 331 

Khaleed Ibn Al-Waleed zei vlak voor zijn dood: “Ik heb elke mogelijke plaats bereikt om de 
Shahadah te behalen maar het was voorgeschreven in mijn lot dat ik zou sterven in mijn 
bed. AIs ik een mooie vrouw zou trouwen van wie ik hield, of als mij het goede nieuws 
werd gebracht dat ik een nieuwe zoon zou hebben gekregen, dan is dat minder geliefd bij 
mij dan wanneer ik, op een koude, ijzige nacht, waarin de hemel schittert vanwege de 
regen, met een Ieger wacht zodat ik de vijand de volgende ochtend kan aanvallen. Ik 
adviseer jullie om naar de Jihaad te gaan . 332 


328 De Seera van Ibn Hisham 1/627 

329 De Seera van Ibn Hisham 1/627 

330 Sahih Muslim 1/69 nr:50 

331 Abu Dawud 4/111 nr: 4297 en is Sahih 

332 Overgeleverd door Ibn Al-Mubarak 


143 De geredde/overwinnende groep 

Allah zegt: de joden en de christenen zullen nooit tevreden over jou zijn, totdat jij hun 
religie voIgt. (AI-Baqara:i2o) 

En Allah zegt: En zij zullen nooit ophouden met jullie te bevechten, tot zij jullie afvallig 
maken als ze daartoe in staat zijn. En wie van jullie zich van zijn godsdienst afkeert en dan 
*( daarna) als ongelovige sterft, dan zullen zijn daden in deze wereld en het hiernamaals 
verloren gaan. En zij zullen de bewoners van de hel zijn; zij verblijven daarin voor eeuwig. 
(Al-Baqara:2i7) 

Waraqa ibn Nawfal zei tegen de ProfeetXsilL: Niemand is ooit gekomen met hetzelfde 
waar jij mee bent gekomen, behalve dat de mensen vijandig zijn tegen hem” 333 

Allah zegt: Zij willen het licht van Allah met hun monden doven, maar Allah Iaat niets toe, 
behalve dat zijn licht vervolmaakt wordt, ook al hebben de ongelovigen hier een afkeer 
van. (AI-Tawba:32) 

Allah zegt: Zij willen dat jullie ongelovig worden net als dat zij ongelovig zijn, zodat jullie 
gelijk zijn aan elkaar. Dus neem niemand van hen als bondgenoot tot zij emigreren 
omwille van Allah. Maar als zij zich hiervan afwenden (d.w.z van de islam en hijra fi sabil 
illah) grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden, en neem hen niet als 
bondgenoten of helpers. (AI-Nisaa:89) 

Allah zegt: O jullie die geloven, wie van jullie afvallig wordt, Allah zal een volk brengen van 
wie Hij zal houden en dat van Hem zal houden. Zij zijn genadig tegen de gelovigen en 
streng tegen de ongelovigen. Zij strijden op de weg van Allah, en zij hebben geen vrees 
voor degenen die verwijten maken. Dit is de gunst van Allah, die Hij schenkt aan wie Hij 
wil. En Allah is Alomvattend, Alwetend. (Al-Maida 54) 

In deze bovenstaande Aya staan eigenschappen vermeld van de overwinnende groep: 

1 Allah houdt van hen 

2 Zij houden van Allah 

3 Zij zijn genadig tegen de gelovigen 

4 Zij zijn streng tegen de ongelovigen 

5 Zij strijden op de weg van Allah 

6 Zij hebben geen vrees voor degenen die verwijten maken 


333 Sahih Al-Bukhari 9/29 nr: 6982 


144 Nummer i en 2 gaan over iets dat wij niet kunnen zien, dat kan alleen Allah met zekerheid 
weten, aangezien het gaat om iets dat een verborgen zaak is. De andere 4 eigenschappen 
kunnen wij wei controieren. Nummer 6 duidt erop dat de ongelovigen verwijten zuilen 
maken en hen zwart proberen te maken. 

Vraag jezeif af: in hoeverre voldoen de Arabische ieiders en hun regeringsiegers aan deze 
eigenschappen? Zij zijn juist streng tegen de geiovigen en nederig en genadig tegen de 
ongelovigen en zij strijden op de weg van Satan. 

Allah heeft de moslims de overwinning beloofd 

Allah zegt: En voorzeker wij hebben in de Zaboer (d.w.z de Psalmen), na de vermaning, 
vastgelegd dat Mijn rechtschapen dienaren waarlijk de aarde zuilen erven. (AI- 
Anbiyaarios) 

Allah zegt: Allah heeft bepaald: “Ik (Allah) en Mijn boodschappers zuilen zeker 
overwinnen.” Voorwaar Allah is Sterk, Almachtig. (AI-Mujadiia:2i) 

Allah zegt: Voorwaar, wij zuilen zeker Onze boodschappers en degenen die geloven, Iaten 
overwinnen in het wereldse ieven en op de dag waarop de getuigen zuilen opstaan. 
(Chafir:5i) 

Allah zegt: En waarlijk, het is Ons Ieger dat zeker zal winnen. (AI-Saffat:i73) 

Allah zegt: En Allah zal zijn zaak doorvoeren, maar de meeste mensen weten (het) niet. 
(Yusuf:2i) 

Allah heeft de ongelovigen de nederlaag beloofd. 

Allah zegt: Zeg tegen degenen die niet geloven: juiiie zuilen worden overwonnen en 
verzameid worden naar de hei, en dit is de siechtste verbiijfpiaats. (Aai Imran:i2) 


145 Terminologie 

Gheera: positieve jaloezie: bijv. als iemand naar je vrouw kijkt etc. Dus Iaat staan als 
moslims worden vermoord en de Quran wordt vernederd en de deen wordt beledigd etc. 

Ijmaa: concensus: dus dat iedereen het over een bepaalde zaak eens is. 

Salaf: de voorgangers, de metgezellen en de eerste drie generaties na de profeet 

Jizya: een bedrag dat niet-moslims betalen in plaats van mee te doen aan de jihad, en de 
moslims beschermen hen in ruil daarvoor, en zij mogen hun eigen religie praktiseren (in 
hun kerken en gebedshuizen, maar niet in het openbaar en ze mogen ook geen mensen 
uitnodigen naar hun religie, en er mogen geen zichtbare symbolen van kufr of shirk 
aanwezig zijn op straat, zoals een kruis en andere symbolen). 

Sharia: de islamitische wet. 

Shar 3 i: wettelijk. 

Sunnah: alles wat de profeet heeft gedaan en gezegd of goedgekeurd. 

Sahaba: de metgezellen van de profeet ^1 iiiOdilr. • 

Jihad: strijd (dat kan zijn tegen jezelf (je begeertes) of tegen de vijanden van Allah met 
het zwaard of met de tong of met bezittingen. Als er in de Quran of Hadith wordt 
gesproken over jihad dan wordt daarmee de fysieke strijd (oorlog) bedoeld. 

Takfir: een persoon of groep ongelovig verklaren. 

Ridda: afvalligheid. 

Kufr: ongeloof. 

Munafiq: een huichelaar/hypocriet persoon. 

Kafir, Kuffar: ongelovige, ongelovigen. 

Rawafid, Rafida: shiieten. 

Khawarij: een oude islamitische sekte die bekend staan om hun extremisme. 

Shirk, Mushrikin: polytheisme/afgoderij. 

Irjaa, Murjia: een oude islamitische sekte die bekend staat om hun onverschilligheid en zij 
worden zo genoemd omdat zij onder andere het oordeel over de zondaars en de 
afvalligen uitstellen en hen niet veroordelen. 

Tawhid: monotheisme. 


146 


Imaan: geloof. 

Hajj: bedevaart. 

Bid 3 a: innovatie in de religie. 

Istitaba: iemand vragen om berouw te tonen, en uitzoeken of diegene een excuus heeft 
etc. 

Tawalli: ongelovigen als bondgenoten nemen. 

Isti’ana: hulp vragen. 

Maslaha: voordeel. 

Zina: overspel. 

Ummah: natie, gemeenschap. 

Hij'ra: migratie. 

Jannah: het paradijs. 

Hadith, Ahadith: overlevering van de profeet ahadith is het meervoud van hadith. 

Jahiliyya: de pre-islamitische periode van onwetendheid. 

Fitna: beproeving, verleiding, kufr, shirk (het kan meerdere betekenissen hebben). 

Da’wa: mensen uitnodigen naar de islam. 

Tabi’in: degenen die na de Sahaba kwamen, van de eerste drie eeuwen na de dood van de 
profeet | aJLuj5^uk: . 

Maghreb: het westen van de islamitische wereld: het huidige Marokko, Algerije, Tunesie 
en Libie. 

Imama: het leiderschap. 

Imam: synoniem voor kalief. 

Khilafa: kalifaat. 

Khalifa: kalief (titel van de leider van de moslims). 

Fi sabil illah: op het pad van Allah. 

Dunya: het wereldse Ieven. 

Agira: het hiernamaals. 


147 Literatuurlijst 

Sahih Al-Bukhari 

Sahih Muslim 
Sunan Abu Dawud 
Sunan Ibn Majah 
AI-Mustadrak, AI-Hakim 
Al-Sunan AI-Kubra, AI-Bayhaqi 
Al-Sunan al-Sughra, Al-Nasaie 
Al-Sunan AI-Kubra, AI-Nasaie 
Al-Mu’jam AI-Kabir, Al-Tabarani 
Musnad Ahmad 
Muwatta Malik 
Sahih Ibn Hibban 
Sunan AI-Tirmidhi 
Musannaf ibn Abi Shayba 
Sunan AI-Daraqutni 

Al-Dalail fi Hukm Muwalat Ahl Al-lshrak, Sulayman bin Abdillah 

Sahih al-Jami’, AI-AIbani 

I’lam al-Muwaqqi3in, Ibn AI-Qayyim 

Al-Sharia, Al-Ajurri 

AI-Durar Al-Saniyya 

AI-Rasail al-Shakhsiyya, Muhammad bin Abd Al-Wahhab 

Fiqh Al-ibadat, Ibn Uthaymeen 

Risalat Wujub Tah'kim Shari'at Allah, Ibn Baz 

Al-Fatawa, Ibn Baz 

AI-Maqasid AI-Hasana, Al-Sakhawi 


148 


AI-Fatawa AI-Kubra, Ibn Taymiyya 

Kitab Al-lmaan, Ibn Taymiyya 

Majmu AI-Fatawa, Ibn Taymiyya 

Al-Sarim AI-Maslul, Ibn Taymiyya 

Minhaj Al-Sunnah, Ibn Taymiyya 

AI-Flashiya, Ibn Abidin 

Ahkam Ahl AI-Dhimma, Ibn AI-Qayyim 

Al-Mu’tamid fi Usui al-Din, Abu Ya’Ia 

Kashf Al-awham wa Al-iltibas, Sulayman bin Sahman 

AI-Ruh, Ibn AI-Qayyim 

Madarij Al-Salikin, Ibn AI-Qayyim 

Awthaq ‘Ura Al-lmaan: in Majmu’at AI-Tawhid, Sulayman bin Abdillah 

AI-Bidaya wa AI-Nihaya, Ibn Kathir 

Tafsir Ibn Kathir 

Tafsir Al-Qurtubi 

Tafsir Al-Tabari 

Tarikh Al-Tabari 

Tafsir Al-Nasfi 

Fatawi Muhammad bin Ibrahim 
AI-FasI, Ibn Flazm 
AI-Muhalla, Ibn Flazm 
AI-Mughni, Ibn Qudama Al-Maqdisi 
Al-Mabsut, Al-Sarkhasi 
Bada’i’ AI-SanaT, Al-Kasani 


AI-Dawa AI-'Ajil fi Daf’ AI-'Aduww Al-Sa’il, Al-Shawkani 
AI-Kafi, Ibn Abd Al-Barr 


149 AI-Durr AI-Manthur, Al-Suyuti 
Fath AI-Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani 
Sharh Sahih Muslim, Al-Nawawi 
Al-Umm, Al-Shafii 

Sabil AI-Najat wa AI-Fikak min Muwalat AI-Murtaddin wa AI-Atrak, Flamad bin Atiq 

Kalimatu AI-Flaqq, Ahmad Shakir 

Al-lbana Al-Sughra, Ibn Batta 

Ahkam al-Quran, Ibn AI-Arabi 

AI-Bahr al-Raiq, Ibn Nujaym 

Sharh Fath AI-Qadir, Ibn Flumam 

AI-Kafi fi Fiqh al-lmam Ahmad, Ibn Qudama 

AI-Tamhid, Ibn Abd al-Barr 

Ahkam Ahl AI-Milal, Abu Bakr AI-Khallal 

Al-ikhtiyarat al-3ilmiyya, Ibn Taymiyya 

AI-Ahkam al-SuItaniyya, Abu Ya’Ia 

Rawdat Al-Talibin, AI-Nawawi 

Al-insaf, Ibn Muflih 

Kitab AI-Tawhid, Muhammad bin Abd Al-Wahhab 
Siyar A3lam al-Nubala, AI-Dhahabi 
Tartib al-Madarik, AI-Qadi lyad 
Tariq al-Hijratayn, Ibn AI-Qayyim 
Khalq Af’al Al-'ibad, AI-Bukhari 
De Seera van de Profeet^^, Ibn Hisham 
AI-Rahiq AI-Makhtum, Al-Mubarakpuri 
Zad Al-Ma’ad, Ibn AI-Qayyim 


150 Bijlagen. 151 -fo NA10 
OTAN 


NATO 

REVIEW magazine 


K2 Newsletter 


Stay Informed ! Join our free newsletter 


Home Themes Videos Previously in NATO Review Subscribe tree 
Contact us 

NATO Review / The Guff monarchies’ complex fight against Daesh 

The Gulf monarchies' complex 
fight against Daesh 

The Gulf monarchies have been active partners in the Un/ted States-led coalition 
against so-called Islamic State (or Daesh, al-Dawla al-lslamiyya fil Iraq wa al-Sham) 
since its launch in September 2014. Nevertheless, regional rivalries and shifting 
alliances involving states and non-state actors are increasingly influencing the Gulf 
monarchies' efforts against the self-proclaimed caliphate. Geopolitical factors 
impede a full cooperative approach against the mutual threat of transnational 
jihadism. 

Supporting the military campaign 

The engagement of the Gulf monarchies - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates - along with Jordan (not a member of the Gulf 
Cooperation Council) involves three complementary axes: military, financial and 
cultural. 


About NATO Review 


Share this ©Print SS E-mail 


About the Author 

Eleonora Ardemagni is an 

international relations 
analyst of the Middle East 
(Yemen and the GCC region) 
currently working at the 
NATO Defense College- 
Foundation. She is a regular 
contributor at the Aspen 
Institute Italy and Italian 
Institute for International 
Political Studies (ISPI). RELATED ARTICLES 

The Gulf monarchies' 
complex fight against 
Daesh 

Cyber resilience: protecting 
NATO's nervous system 

On Deterrence 

Energy security : what's at 
stake? 

Nuclear deterrence and the 
Alliance in the 21 st century 


Officiele NAVO website: de golfstaten: Bahrain, Kuweit, Oman, Qatat, Saudi-Arabie, De 
Emiraten en Jordanie steunen de militaire campagne in Irak en Syrie. 


152 

OiUlioJl x> Cvg 13 el*j jVl tl — o uLad jm %SO : 
iol^U^fU ijiyi Jl 
1947 -2016 

'(Proud (Past, (Promising Future 


| ‘ Welcome to tHe 69 tfi 

V.S. Air ‘Fora (Birthday (Bait 
?£***£» 


.tt' 1 


Le Point Saudische krant Ukadh: vrouwen met de hijab zijn net 
een zak houtskool. Spotten met de islam is grote kufr 


ibLSX Xi. 

* J-o L i l* »i I 6 Ij^lJ V 

ouj e I Jj-i-u V J Irk t V j Ij 

oksz.com.ss/^^-aj Lg_ii£ 

new/lssues/201 ... Bondgenoten 


JTlJ? ^ 

0* / * Homoseksuele huwelijken worden gelegaliseerd. Ouders mogen hun kinderen niet meer 
opvoeden (de staat zal dat doen). Alle vrouwen worden werknemers van de staat en 
mogen geen huisvrouw meer zijn. Scheiding zal zeer makkelijk gemaakt worden en 
aangemoedigd. En monogame huwelijken zullen langzaam afgeschaft worden. 

De staat zal de eigenaar worden van alle productie middelen. Prive bezit van zaken zal 
verboden worden. 


Religie zal illegaal gemaakt worden en gelovigen zullen ofwel vermoord of gevangen 
worden. Er zal een nieuwe religie zijn, het aanbidden van de mens en zijn verstand. 
ledereen zal geloven in deze nieuwe religie. 


154 


The inside story on emergencies 


Aid and Policy Conflict Environment and Disasters Migration More v 


FEATURED TOPICS: SYRIA HEADLINES BY EMAIL AFRICA MIDDLE EAST MOST READ OPINION 


Also available in LajAJl 

Analysis EXCLUSIVE: Iraq War records 

Environment and reignite debate over US use of 

Disasters i i i • 

depleted uranium 

Data to be made public this week reveals the extent to 
which the weapons were used on “soft targets” 
Verrijkt uranium dat Amerika gebruikt in hun bommen waardoor kinderen misvormd 


geboren worden. Zoek DU Babies op google 


155 S+* 3 6 >■>" ' ^L*-J J/l 

2017 fU Eerste hindoe tempel in Abu Dhabi. In plaats van de mushrikin te verdrijven zoals de islam 


voorschrijft, laten ze hen juist naar het Arabische schiereiland komen in grote aantallen. Enkele prominente landen van de coalitie van kufr 


156 □jo. illni jib 


}iahm o, 2 ,r 

- xUuD i - : r * — 0 : 


■ 0 0 A J A A * A * 

0 iMdaljutfNivul 


1 2 uw a«a iUM 

*0*11 pauluu 

AM r? lm “ 

ijillaJlu UJ i*o ( 


De belangrijkste dag van het jaar: Halloween. Poster komt uit Jeddah, Saudi Arabie. Dit is ook kufr. Want het is het vereren van een heidens 


feest: in de boeken van de metgezellen van Abu Hanifa staat: wie hun een meloen geeft 
met de intentie om hun feestdag te vereren die is ongelovig geworden . 334 334 Ahkam Ahl Al-Dhimma 3/1250 


157 
cMJlUIdJlU De profeet had twee zwarte vlaggen 
waarvan een Al-'Uqab werd genoemd. 

Sira van Ibn Hisham 1/613 

Dit is de vlag van alle moslims. Obama: de islamitische Ianden moeten het gedachtengoed van haat en geweld 
bestrijden. 


158 
Even duaa doen voordat ze moslims gaan bombarderen 

: a£UaJi ^ao rt sawabcenter 

JJao j^Loxll 

ilflJI ^c. 

j^JI jljfi ;.*>! 0 ic 


lslate froi Tweet van Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken: De mufti van Saud zegt: het 
samenwerken met de politie is verplicht en het is verplicht om dwalende mensen aan te 
geven (net als bij Hitler en in de communistische staat van Stalin). 


159 


U 


Assad says Trump a natural ally if he fights 
‘terror’ tx'SLz wa*J V ijLu t^vS jjLol 

..jl-V' jL—u ^ Ajuixa A&jjAlt ;**4i a%ll flil" ( _ J i ^jLuJ) Ajbj ^ 'ii juiji Ail j .Aa. jjll £ jJJl AiHJLa ‘-6jj 5' SjJaJ' ji AjLU' jTo. jail' jSj . jj— 

_>iil (ja Uj aj — ii' Jje- I ja ai b VU o .-.njW i_Oa-« Aj-ajill 


^ Jii JmVI jL 2J -tyP *-^ A-*jL 3 aia£ AaOu. «V' AjLi "AjlaaJ' cliT* {SaUjj itfij 

.aUJI U j0>! 

Talafi geleerde: De sharia werd altijd al toegepast onder het bewind van Bashar AI-Asad 


160 
Ken geleerde is allccn iets waard als hij 
te alien tijde dc waarheid sprcekt. in hel 
bijzonder tegenovcr tirannen. Anders is 
hij gewoon ecn ezel die boeken draagt. De Saudi Hollandi bank: is de oudste bank in Saoedi-Arabie . Ze werd opgericht in 1926 om 
pelgrims uit NedfflfjMdfclBMSf liet huidige Indonesia te helpen. De Saudi Hollandi Bank deed ooit 
dienst als centrale bank van Saoedi-Arabie: de goudvoorraad werd er bewaard, en de eerste olie- 
transacties werden er gedaan. De Saudi Hollandi Bank is voor 40% in handen van ABN AMRO . 


161 

feOinGbOitlG 

UPDATE Panama Papers: King of Saudi Arabia 
accused of secretly donating $8oM to 
Netanyahu's Israeli election campaign al-saudia - 

al-saudia net/category/^Aj**»!*/ ▼ Vertaal deze pagina 

4 dagen geleden - s -j*—— jiwi ... jjarii j*< j 

Wsf jjA« 1 25 - 


Political - AWD News 

awdnews.com/political ▼ Vertaal deze pagina 

6 dagen geleden - Haaretz Netanyahu expressed his gratitude to King Salman of Saudi Arabia for 
donating 125 Million US Dollars to the victims of the fires. 


IUVMPRESS 

iuvmpress.com/ ▼ Vertaal deze pagina 

Saudi Arabia's King has donated 125 Million US Dollars to the victims of the fires ... Haaretz: 
Netanyahu expressed his gratitude to King Salman of Saudi Arabia ... 


The Thinking Atheist - Community - Google+ 

https://plus.google com/communitles/102873344721137835925 ▼ Vertaal deze pagina 
Saudi Arabia's King has donated 125 Million US Dollars to the victims of the fires ... Haaretz: 
Netanyahu expressed his gratitude to King Salman of Saudi Arabia ... 


162 
«jyL30 JuolluioJ! Jia xlig cLolaJI pa Lai ^uirlaJ liaui plgci 10 

□□■an 


Saudische krant: 10 jaar celstraf voor het tegenspreken van de geleerden en het 
oproepen tot het doden van mensen die veiligheid beloofd is (Amerikaanse militairen) 

: 'JL ^biusl 

@AvichayAdraee 

o I j-xiLCnJ U UJ I jJlijj pjJajuJ I IJl^9 

jJXJ pjJaijJ I Qjj L*JU \l I 

oLojJdJuJI o Jlq) ,^l5uuuJ b pLgjl9j 
IgjLo CSjj £ujuaJI p\Luj^l ijSJ oIjLqjuJ 

1 L jJJOUUjuJ 1 v • p OTf ixaZJl 


jOj ojIx 1 T*£ 


Avichay Adari de officiele woordvoerder van het israelische leger legt uit wat de ware 
islam is. 


163 


O *X Follow jk Jj ^L*L« 


^uaLiJl ( ^y£j^a'V^ ( _^-i<Aj^]l ^1 j j * '..all jLalai! ^la^M 

j’ J>> Jj' jV' <JjLa^ ^j-ill >. t ilt . ' i ll 

-uVi Ontmoeting met de Amerikaanse leider van de internationale militaire coalitie. 

^ M*ill ^..yiAgJI ©HamidALThaqafi 12 

fipp a I _>1 1 Cjjjl 

jjLljl La£ ^ J 

! *ii I ftjgl Ljjl j ■ 1 ^ . * > i V 


^jj.v^JI HamidALihanaf 

V ^Dl 

- ^ ! 4>l 1 ^XaiJI ^. u -- u > J l n^mdAIJ'naqaf 

Aflj ^y> 4JJ I 

dUJJ 


! 4-AjSi 


s ^iiull iamidALThaqafi 


j8 


vj I ^ .u u > 4j! 


£3* 


sjjUol i £ ill 
! — i . 2~ . j 11 J\j 


1 


Een afvallige Saudi: ik haat Allah omdat ik niet getrouwd ben met de vrouw waar ik van hou. 


164 


BENEFITS NEWS VETERAN JOBS MILITARY LIFE 
Intense' US Bombing in Mosul 
Meant Strike Every 8 Minutes 


Rafida met hun shirk vlaggen die vechten onder de bescherming van Amerikaanse 
Saudische luchtdekkingtegen IS 
160409-F-ZU607-095 

U.S. Air Force B-52 Stratofortress aircraft from 
Barksdale Air Force Base, Louisiana, arrived at Al 
Udeid Air Base, Qatar, April 9, 2016 in support of 
Operation Inherent Resolve, the operation to 
eliminate Da’esh and the threat they pos... See Mi AjIj^JI aJlLj . al '» «*». y I 
Cil t'l-kVI a ULuu uirtUI 

J'-jLt 4 tTy. t ,| j-iA'.j iUoLaJI 


O 47231 4^ 


^S-aJI yaAy 


^ kk\ ij Ij V . j lj IfAjJ |k La I a I 


i ja I I ji.n >r 1 jr * 

J > * “ 1^ 


I ‘ I 


Verkrachters krijgen niet de islamitische straf die ze verdienen, maar ze worden in de 
gevangenis gezet. De eerste heeft een gehandicapte jongen verkracht die kreeg twee jaar 
celstraf opgelegd, en vier anderen hebben een vrouw verkracht voor de ogen van haar 
man en kinderen. Allemaal gaan die nu naar de gevangenis in plaats van de doodstraf die 
Allah bevolen heeft. 


166 , vV U3^J > tifljl) 10' 19 • 2015 ,9*194 21 *ail © 

iZjIjLlLo 10j qJjLlo OaxLigj Oj jgju±j ujljlniiml E3 [§] EH ES Q El 


Het land van tawheed heeft uitstekende banden met alle kuffar, de Russische 
communisten en kruisvaarders van het oosten en westen, en zelfs de boedhisten 
hindoes, die moslims afslachten in Myanmar en Kashmir. Is dit de isiam? Rekruteringsposter in Saudia voor het leger van de Amerikanen 


168 
J^Lc 


q_iJg>I 5 Jlll jgjij ^jjl qJlSg 

CUUU 21 JJLO LliljItntiJJLi ^ i Qi qj^^ajjjJI 

a. 

^yLol 09 l -r JL ^p9 4j UJ I (j W 1 1 1 I Jjb lj JjJLujJ I JlLuJl 
lj£ J > i» 1 1 jJ IS*. IjaJ I £_ lij I j->jj 

Cj I j LtAjjiV L j IjjJ I ^l^.i <-i ul I 


£_ ULlS jij j Ul^ | L ^jj 


Saudia feliciteert de Rafida met hun overwinningen Voormalige koning Fahd op bezoek bij een Amerikaanse legerbasis in Saudi Arabie 


169 


Nadat ze de Adhaan hebben verboden en hun kranten de Adhan vergeleken met het 
geluid van een ezel,zijn er branden uitgebroken in de staat van de joden, waarop hun 
broeders van de Arabieren (Egypte en Jordanie en Palestina) en de Turken direct te hulp 
schoten om de branden te blussen. Moge Allah hun vervloeken. Good neighbors: Egypt and Jordan offer to aid 
Israel's firefighters 


>%r«el Foreign MUi • 

Footage of the Turkish firefighting plane arriving in Israel 
(24.11) to help fight the massive fires Thank you « 
170 

Zogenaamd laten ze alleen moslims toe in Mekka zoals Allah bevolen heeft, maar in 
werkelijkheid komt elke kafir van de rafida en de afvalligen daar. 

KSA 13:04 • GMT 10:04 ,>2016 21 • jM 437 14 :^i*> j> i 

^JibLjU J&JjJ Jljjdl <LafrJ k ji« v >2kJl ^jLk 


>s20l6 J^i 21 *.£1437 v^>j 14 p.^jAarJI j\jx — JMj 

5jL> jjbaJl jJja 0^?j> J;LaLm dLJl JJA 

.^iVU-%H Uu ^JI juIj A^L«.4ii *£• j !aS/^* ^jj a <jjj j 


De Saudische koning Salman spreekt opnieuw zijn steun uit voor (de 
Rawafid in) Irak Salih Al-Fawzan: Fotografie en video is haram. 


171 
24. ae (g)20fourMedia j2 

" JjjJUS jL.ul" jL.Tk.lN* m I jA l-~> '' k_jJUsU >UlJ £Aju±l\tf 

20four.com/257942 John Kerry: het bestrijden van terro risme moet ook in de schoolboeken en de moskeen 
gebeuren. Vervolgens past Saudi Arabie de onderwijsmethoden en lesboeken aan 


172 
De straat van de shaheed (martelaar) van het geloof en de natie (nationalisme). 


JLluI 
■ 3-»l Ijjjl 
jljjj vUjLjJI ij-aJJ JjLxj-i d_ijjJU-uJI 


^JUK jl,k1 De Rafidi Bahrain Qassemi (woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse 
zaken) geeft toe dat Iran samenwerkt en banden heeft met Saudi Arabie. 


173 •• 


*ccmn vourcuf 


11:1 ^ 1 1 ez3 

*Tf MOtCC 3 «W OAH*f HO<TfO« 1#{MS 

Vers la creation de la 
premiere association de 
defense des droits LGBT 
au Maroc ? • Akaliyat » tiondra son 
assemble* generate le 23 

I , U. u f-jlill I ^yd V V 

Li jU < Luu-uu^O I 

s_)jJlL I 1, V i n'v^k JjjLlJI 

O 3k 17:22 


•••• Lycamobile * 16:17 ® 92% 

Tweet 

Yassin EIForkani 

C?*YElForkani 

Shariahuwlijken zijn in de islam 
verboden luister na mijn preek van 
vandaag vanaf min 28 

m. facebook.com/story.php7stor. .. 

07-10*16 18 46 

4% f3 V )B 


& 4 * ± 

Startpagm* Meidingen Berlchttn Ik Eerste homo organisatie van Marokko. 


THE HUFFINGTON POST 


oUgi* s|k3 eelti U>jpg*ij ^?St 9 §A •!>» J/Um ub t§xm jU.il <>JgUl 4iAnJI 
Marokkaanse koning: ik 
ben de leider van de 
gelovigen in alle religies. 
(Amir Al-Mumineen) 


< 


> 


C+J" u* t jU jj9 Jfr — ■* • I Mill jar Jt>>w »•» 

*— X U* yifcl .ii.4£.L.J 4**- 2t Jt» '.A** 4-^*6^ 

iUO fuS|4(i» 


j 1 i n q n 1 1 jjLoi Ul r^gojonll JnJLnJI ..Lolx II \io aJ jlga Jgl 
(_P-g.il I \jgjj iJ I in j jnlj Lij gjojig CiUUlJI pj.n.iJ ojiftxu jiSUI 


lll'H iv>sl dsqLie 

Q HDD 


1'uUiJi um ^1* t/ V i »- ■«■ .^U* mm itJ UU< «-•» j 

Jjl J Jb*» 7 4j* i J i 1 «i jUj ji i>au 

2005 f U ia jMw* 


174 


De Marokkaanse koning wordt aanbeden als een afgod. Ruku’ is namelijk een 
aanbidding en het is niet toegestaan om een aanbidding voor iemand anders dan Allah 
te verrichten en dit is duidelijk anders dan buigen als een begroeting. Hij wordt ook 
door duizenden tegelijk aanbeden op een plein die allemaal de ruku voor hem 
verrichten. Dit is een symbool van sihr op de Marokkaanse vlag Het pentagram wordt gebruikt als 
symbool in de esoterie en het occultisme . Het werd door de katharen bij hun rituelen 
gebruikt. Het pentagram is oorspronkelijk een heidens, voor-christelijk symbool. 


175 
176 


• ••• $imp<H ^ 

07: OS 

85% — 


alarabiya net jLiiO i n.n i i £j i'i i ulJI JaIaJI 

jjiilpjl m ■'■it I jiJgj •••• Simpel T 

07:07 

A abnadac»<rss com 

85% M- .> 'li- r 


LJSC3 B3 „„ ,-,m » fe- 


■*»-W jijj Jjti, (600)-, 
Jt jliill jAi, 


-•j*. 

J-i J* «bl — Li* . ^JW. J I _ULd' ^ i ill I ttjkJ 1 . «JJf J 1 Va_«&— -l« I 

Q<»» L— t; • ^-»v yJI «^. !.U CL»| jijj 5IM tl— j-yul 

_. j£ I ««*^aJ I jl y<JI }' ^ jliaJI jft*« jn— j*JI J«i 1 m _ l—i I 

.^^j.oal I ^J 1 j «/al.al 1 ,j -y • .»*»!. 1 *-Y • ytjm ^ J— _»* — wl—LJI «* || > . J ltk 


Cm.ahjaJi - 

4uA.jLaJI ij Ijj J jj*.**- t j ,UAa JIS 

cilil Jl J/wQ^2kJ I Jjj *sjJ,jA-juJ I 

jjo] * Ajj I j U.A-»- - . li I jtoJ jJlJ I J_i£. AjJ I J_i£. 

4_lj !»-■»* I AJX-l... ^ jVj J ,j y ii-o 500 

iL i 1 1 1 jJLiJI - * * ■ 1 1 

Jt jJijJ I Jaj .iljll 


□□ 

© 

8 * 

□ 


^ *0+*»0 -**' ^Cr** ! •»<•*-*' UA ' Wtf* , 

I '-VI , ,^1 vi— I a-L-C^^l W) U— > 

'L*/al> V » i 1 «' V**Jl <» M ..I ,» J»J 1 _#«A» ' >mI yu *l*il 

j/ w— .._J.ici— i » V* * ■ ‘ 1 f-*i • ^ jw*l Lm— ^*jU fi* cl J ■ -' 1 il.aJj 

> +M <^ 1 * 1 I .— ii j* ' jmH .Ul i ja'J ' ^-*V I qL». ^ .4 >■ .a. 

^jl^ 1 ^-J 1 -»L»i J0 Jijj - a t * >11 -IjaL- 1' J>-«| ^|ta-J -i**.*' 
^*1^11' vJj >■« » C.y il‘ \ajSa 1I itllV^I «pJ' ijaa fj'yd • . ' jJ-» a jlS) 

->• • J 03 * 1 «C-** I ij««— - -**? 1^- l j ^ill "i^LaJ • 

j*- tyj C^I jllaUa 

_ht— ■(2014 Jl 17) yrJ uf**YI >Caa j* I i il* MjS— Jl ^JtSj 

Yjl r> »il L jljjJ • ^ ^lo-Y I i ^JUI l^iii ^ . vt>— Yi VjijJl 

^Ijlj a j f 1 1 plj^V I yj3L^ jljjJ 1 j • 2 — jj - ^ ' 1 » 1 -* s ‘ * » ' L ' 1 _ ' -*' 

ff j[/*J 1 iilfM < ■»*! » I I .CL . • jl j i imi »lj a— a' W<** 


De Saudische koning heeft in 2014 een half miljard dollar (500 miljoen) 
gedoneerd aan Irak (rafida). Ze zeggen zelf aan het Irakese volk, afgezien 
van welke religie. In feite komt het er op neer dat de rafidi regering van 
Maliki het geld heeft gekregen. Wallahu I-Musta3an 


177 Talafi spot met de islam: “het is verboden voor een vrouw om op een openbare plek te hoesten. Want dan kan haar 
borst trillen terwijl ze dat doet. En dan worden de mensen om haar heen verleid en dat is een grote ramp”. 

#zuster hoest niet 
#zuster sterf 178 
•••• Slmpcl ^ 


07:07 

B tasnimnews.cam 


85% II ty+t* < ju<SI^JI iL^aJI iL^aJI dUwt-n.JI aLt-xJl J>b^JI O V^>j ji I 


i 

J I. ..I ...~l »l f vl ji\ a ^ - * * 


l^j lj ,jJ : LjLi^i I u-ijL*J.I " d. ..'. ^As. Jail 3 -* ^>.>1 ^.) 

d ij< >. II J <<■ .."11 d<l.ill J. A- 1 J j. LaI t J I djuui Jj - > ■ J_li ill ^^JuS 
doBl^aJI 


v»lJ L^-OU ^ C-^l3i AJLmJLa) 
a c> aj>.s 1256004 t^jji y>j 

08:4J- 2016/U/0J Q 


.4lpxJI ^_ r ~oi .^JjjJI JUC y jUX-l dlUl jJUfli 

»t«JjJI jLJ sLJt odlfib *a*£1>o y I 5 I 

.aju_i 30 (»^Uj l>-a£ 150 jo-b ^ jjl 


:.'wi — J 1 i^r ...I I (Lobn iJIS'i Juj^j ^jx'l pLJI yu y *L>$ 

dl-.-dil 1 yla-3 1 ye tloi-ill jL S 4JUA yj jSo iUj" 


Vemieuwing van het comite van grote geleerden (hay’at kibar al-umala) en het shura parlement 
en van de 150 leden zijn er 30 vrouwen (waar staat dit in de religie?). 

En: John Kerry prijst het besluit van het vernieuwen van het comite van grote geleerden en Saudia 
heeft een grote rol gespeeld bij het vormgeven van de Irakese (rafidi) regering. 


179 

•••• Simpel 9 07:09 

toaret; com 

84% M 

= OHAARETZ Arab leaders gathering for a two-day 
summit in Saudi Arabia unanimously 
approved Wednesday the Saudi peace 
initiative originally launched in 2002. 


Palestinian Authority Chairman Mahmoud 
Abbas voted in favor of the initiative, 
although Palestinian Prime Minister Ismail 


Hanivi 


Kopteer Zoek op Deel 


|>tc. 


Ini 


e plan offers Israel recognition and 
permanent peace with all Arab countries in 
return for Israeli withdrawal from lands 
captured in the 1967 Six Day Wa^ It also 
calls for setting up a Palestinian state with 
East Jerusalem as its capital and a just 
solution to the issue of Palestinian refugees, 
f * £1 a 


Noale Elite Academy 

I 11 fcii a^KaaI Am 

• irmwi negn tcnooi tr iiajc* •••• ■ Simpd ¥ 07:08 84% M- 

toareU.com 

= OHAARETZ 


Arab States 
Unanimously Approve 
Saudi Peace Initiative 

Saudi king calls for end to international 
blockade on Palestinians; EU urges Arab 
states to be flexible on plan. 

Avi IssacharofV Agencies 

28 015.200/ | 0( • 3 comments 

Arab leaders gathering for a two-day 
summit in Saudi Arabia unanimously 
approved Wednesday the Saudi peace 
initiative originally launched in 2002. 


Palestinian Authority Chairman Mahmoud 
Abbas voted in favor of the initiative, 
although Palestinian Prime Minister Ismail 


Tb* be*t start 
to your child i future 


Saudisch vredesvoorstel van 2002: het erkennen van Israel. Zij waren 
sowieso een van de eersten die Israel erkenden als staat nadat de joden een 
staat hadden opgericht met hulp en erkenning van de VN. Dat was in 1949 
en Saudia is een van de 50 landen die de VN hebben opgericht. 


180 

THE US POLITICAL SYSTEM 


^ .i > « H 


SUMMED UP IN ONE PICTURE 


j 'lU i r I % % 1 1 JjJZ JJjC 
^ i nl I I ^Lo Lai I 


k_JuLi_J^uj I gitS ^1 \SJ| Jau) 

&&?Uinjg8i 


Een aantal hajj gangers worden moslim na de 
goede behandeling van de Saudische politie. | (§>Sarcasmlol 


S 


Sorcaimlol.com 


Ed I <<PSarca*tic_Us 


De media zegt wie goed is en wie slecht is. En van wie je moet 
houden en wie je moet haten Oj!I jgi 


■t- watan 


I 6 I <uo L jl I <_£ UU I J I ■ ^ > a V I I d -v I 1 d , .. I >.. ..I 1 d i...njl I JJjJ I 2016 - 11-22 12:38 AM jUL-aJI jJLi. 

Een Saudische krant noemt het ongelovig verklaren van de seculiere atheistische leiders en de 
authentieke overleveringen van de profeet over het verdrijven van de mushrikin uit het 
Arabische schiereiland “afgedwaalde interpretaties”. 

De ProfeetXsiS: zei op zijn sterfbed: 

Verdrijf de veelgodendienaars uit het Arabische schiereiland . 335 


335 De Hadith is Sahih. Musnad Ahmad nr 1935, Al-Bukhari 4/69 nr:3053 en 4/99 nr: 3167 en 6/9 nr: 4431, 
Muslim 3/1257 nr:i637, Abu Dawud 3/165 nr: 3029, Al-Nasaie in Al-Kubra nr: 5854, Abu Ya’la nr: 2409, Al- 
Bayhaqi in Al-Sunan 9/207 en in Al-Dalail 7/181, Al-Baghawi 2755, en Al-Tabarani nr 12261, Abd-Alrazzaq 
nr:9992, Al-Humaydi nr:526, Al-Tabaqat van ibn Sa’d 2/242 en in Al-Fath van Al-Hafiz Ibn Hajari/208. 


182 


De keten van de Orde van Abdulazziz al Saoed wordt ook aan christelijke, boeddhistische, 
shintoVstische en niet-religieuze staatshoofden toegekend. 

Een keten past beter bij de wijde gewaden van de Arabieren dan de Europese onderscheidingen 
die voor Europese kleding zijn gemaakt en met die kleding zijn geevolueerd. De keten bestaat uit 
eenenveertig fijn bewerkte langwerpige schakels van filigrein goud en op de voorzijde komt de 
keten bijeen in een groot Saoedi-Arabisch wapen met de twee palmen en de gekruiste zwaarden. 

Aan de gouden keten hangt een verguld zilveren kleinood in de vorm van zevenpuntige, 
gedeeltelijk groen geemailleerde ster met een wit medaillon waarop in Arabische letters "FAISAL 
BIN ABDUL AZIZ" is geschreven. Op de groene ring rond het medaillon staat "PIONIER VAN DE 
ISLAMITISCHE SOLIDARITEIT". 


183 

184 
18 5 

1 86 
187 

•IjJS** 1 ^3 aljJIg ^gjJI jgSj >9 ,jpg»dl Jalal) 3jg^x)l 
la.:. - ) yjU- jo3 <dal Jl> 'il ajJIg yo Cjjj ftl9 
,la.g»- olfl jl ^1 Cltz9 Aj SiXJ jlS yaS aslo -L»gg Boven:Palestijnse jongen strijdt tegen de Israelische bezetter met 
stenen. Onder: Syrisch jongetje sterft de hongers dood en hij had maar 1 
schoen. J*^ 1 JiJ^ 1 J* 1 

ya ^ fl*n CuJJl JS j |»UjJI 
^ ^il* 1 6 < * 1 LaJ t . .A t! | 
Jl*j 
Ondertussen laten idioten in Saudi Arabie 2 kamelen met elkaar trouwen en het vrouwtje krijgt een 
gouden pak van puur goud ter waarde van 16 miljoen. 


188 
Boven: De Egyptische minister van Buitenlandse zaken aanbidt de premier van Israel Benjamin Netanyahu. 

Onder: De Saudische minister van Buitenlandse zaken en zijn bondgenoot de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse zaken. 


189 
Een spoedzitting van de VN veiligheidsraad over het 
onderdrukken van homos door IS 


De Soefie gravenaanbidder Kadirov komt op bezoek in het “land van tawhid” 
met een amulet om zijn nek en in zijn pyjama. 


homos 


f ■ ■ 

^ » 1 < 0. 1 J 

wtne.ws/OxVDJU 


190 | CA^J 


u ij jixpUi j>.^«jijuc.JiU! as 

m 

4jt>L* 

•* • 

s SatjJI ;£LU.' Jx- £JU ^UldJ'iUf 

I J 1 

1 ^ w >,;^,? .JiscU J> y*-~~ vfiLU igi 
//jL-J , a >,'■< a »» 


I 


•• Jqyi u±l^LUI •• 


(jiill gl O4JU ^ jjjJIg jiUlg ^ djliLujillg ulg-oDl xlu ) dfo (pig ^Iij aDl ojL l Jjjkll 


■ i/Ulill \ f~> ft lill 


.UUpj «pd » li a jOilili Jigiig dxLsuuuJI ^ajUijg ^gnj hi Lujg aJUl Qjjg aiu JjG (p 


: lIlILiJI ^p_oLUI 


jOjaidiio gl ^ dLui gl (p^pMlj^l^lP 


pj\\l\ (JX-qLUI • 


uuilghJI , q 4 i J-jdsu iSULi <a_o±) y_fl y uni ojai yl gl ,a_j:ufl y_o J_aSI ^ «Si_aJ pi yl jJLixl y_o 

« pL5 g^s« oqIj l>JLi 


: yjj_DliJ| |_p_Q LLI I 


<< jJl 4 >> jJl 9 qj J_oi gJg £& JgjuujJ I oj ib Lao Ui jlli ijqjjI (j_d 


\jiOUJI jfialill 


« pi » 133 qjLsli gl ajIgJ gl «§| aUl Jgjujj Qj.i u_o f^juu IpLuwl ip> 


r'^LuJI jiLollll 


<< p 4 >> oj gl n Ifq {y^a »q hfllg lipaJI aJLug > j~i.mll 


0-0 LU I i _n n lill ; 


QioLuiaJI i^ix ,0-^glxDg (jxjjjuLoJI 6j_<3Uix> 


,0 ^11 LU I ipii Lil I • 


(plLujJI aUx) i^juigjD ajjjjuj yi jgpJI pioJI pug Loi ^ PO0 oxjjju y_t jgjjJI aouu yuUJI yaxi yl xJutj y_o 

« lUli» 
: |_uib2JI (J=3 jO LUI : 


«o>ioJI» U! * lailiJIg jbJIg JjLaJI gu yiilgiil oid goj ^ i$p llg/ .oj pu ilg <uliii II / aJUl |p j p (plppl 


IfolniQ L> ..joLsdl JLqJI 


4 — J kx *9 V 4«fl«lr>3 
(5*1 imS j ** Jlj o>.^15 ^a_J Lai I ^ jL-aJI 
yA$ « 4 *U 4 ,.ttrfo >oIaJ| JLaJL s » c^Ull 
£UqaJI ,J ^Lm-aJI jw^-o jJLdX X t 

jU&ll J3J— II .<U 3 J JS-I 
J3JUI5 . Oj—aV I a_— (lyxll J— Jaj ijl J 

. J>i)i v—ilj-Ji bi—i j_ftii 

4 — LtvJI J3J—JI JS juj -Ul ...Nilj 

adaV— .343 . UV—I j^x Jj’yi jJljJU 

I Oj. >V I j— SljXaJI _] -'*• ' g jJLwiH 

■ > ■ y V ..Ja OjJaJI JV_I l ^..1 J— ai 

g*. V j_pJI >J Jl L4/1 J_»UJt» 

JLiV J— 4 j JLoj Lo J£J b.A» a — I ra . 13 
J*-i b_>j)l3 0 . - > p r. -x all J_« 

jbjvJ < 03 _mj 3 4ill J| ijJ\j Jb 3 IJuk 
jaJ 3 4 • .1 ( 5 j-J V yj 3 1O4) jajUl 
3 _aU .<>11 J jt — SLxIli .4 »-j.ll 

4 _J a.« ...)l J X UL_b3* ,5' J — >i VI 

i> «4 .ul! _| *- 4 >lj 3 ijj | ‘ 4 _.ilj 

ajdyV I JJU 3_A o~ J3 a jp_C V I n a * 

t ad >1 nj I JUJU \jjAjit jl—ajd^ 

■ > a ;>J Vj ' a. — •> 034— | • I — daJ 

l3_>jCAa V : >>4) J>»i Q Uni -.11 *1 ftafllj 
I jtSi * 4JL0I jLsl JLoJIi Law 


4_Ij4u 3 /I all Jl— Jl _>— j J u /)Laa^ll 
>IS— »VI v >— >3 ijaft T w— —4)1 4_JUkV 

All t— $a a I > ( J> J ! Jo_al 3 aoll 3 

,o_SL>J\ h— 15*03 >IS_> I 5— *3 j — J 3 
jV_> j I— xi >L_i olj_i U»S 4_Laljlj4*3 
. 3 »L-rJI Jl— Jl J a. . cVj , 3 — a a^jaJI 

tl—fcOS La* l — 03 Jah\L...II -I Q°» 

4 4X11 t 3 aa b l 03 — 6J4 ijdoV—JI 

il| »Sj— * a-*'yi lii >> — 4>U 

uLabcV I 3 Ol— 4 JI loL> ja-5L> 4— tji, 
uVLajJI J^Vau >L_«JI Jl—aJI frj, 

. alj_ aJl 3 a I ^aflll aV3— 4 J l l<*‘v 

Ijna.. -13 ^.jUu I 3 13^1 V 'J — S t 

.••III .» L !>_SLsOI .a am 

:4a|-> ,ja» 4jl I a>3 4 J 3 — J 3 44llj— X JL» 
£_axi V 3 alJL»l u-bxi V j) 4ill 3 » 
;> J_ax.i yw— tf Ljl t_wl 3 .Ixa»l 
L— J 4j>> J_C «.a->.»<H J =L >3 "Oj_ai 

J^«i) :uJli (<U)Ia>Vi >4»U 

3 aJ _— 3 4_li JLt 3 4....U 4Ul JL— o 4Ml 
•ill JL> j u3— •~ l 3'*v‘ VL>j o!» :J 3 _oj 
.«4aa>laAJI jLaJI /> ^1» . k3 _» ja_B> 

4 . i> a l lall 4 ai l fl ,a aa) l 4 ah-aJ I 4>ln 
<La« 3 S.» ja_&Jt ai Jla— LU 3 C 1 I Jjbylya 

,a»\W >aLx. jUy j C b ^Ul 


oly ^JJI ^=JLJI ‘ 'j" : -all jaa* J I 

>V_-.VI ^4 Jl»'l Ja -4 ajjJI 4 bL_> j 

a 4 at ,j‘- ■ n ■ j a Jl ja jl^J I3 a fl ■ ■ ~aj I 

4 aala.<3 rt.aan 1 1 o alinL—a JS * J V 

4 aa »1 »3 0 J a Lx (ja L >aSL— aV I jX 

,L^A 3 0I3U -■> , JSI Jl 4 JL- 4 a J 

>■ .Sl-Jalj a ^L.U'aj d a L_jJ I jUnLaaaJI 

JjLL-aJI >»V 3 LJI J—B Ja — oi . 4 — oUx>3 

. JJUJI JJI JdkbJJ 4 J 4 xJ v a^JJI 
>LaJI JLxJI 4 ..lr> 4 i In, a> LxJuai 3LL9 

Ja— a JI JS LA JJU I IJaJ-jJ >V a^l I J 

5 aa . 4 _j)L »3 a.iVI ja(S_>i aj_X 

4 :l... la AaJI I J A J a— I f>) jail Jl 

aj — oy> J_£ jUai—JI al jfll g Sijxa 

. yl J ^Lj»JI Jl— Jl ajjl— xaa>3 

J..,.hJI IJ_ 4 > JS ULaJ : JjL— aji t-J»3 
J— A \4 .xlhl3 > SI -a>l) a l ftflall I— (al 

J A { Jk La) ai S ya— «.a 4 g llaana jjl—aA 

T >SUJJ 3-.3JI3 J -bail JxUu JLi 

JlajJI jlaaa— I aji LCjaa /j luxll Jj 
^Jl J3J.VI Ja. a*UbJI aj-a. 4 JXJ a*L»JI 

O-l— VI J JUJI o'V J.V— >11 L4X ^4i 

a3_JO V3 JL&>3 4 jl>a— 44 J| J La 3 —J> 
jaLall JLJli aj^xLjl 4-JUL3 awiUJJ 

3*1 J33I — L ,j— J 03—4.3 033I — -a LaaS 

0^3 • a*- 4 > aj— ^aJ - 4 - 4 ^ aJ 3 -- °A J-» 

J a^UJI Jj.o«l-*JI JLJI 4 JJ| aJu£ Jj_3> 


www.sawt24.net 


193 
Het Handvest van de VN 


*Het lidmaatschap van deze organisatie is kufr en dat komt onder andere omdat de VN hun 
lidstaten verplicht aan hun wetten te houden, die in strijd zijn met de sharia en het niet mogelijk 
maken voor landen om de islam toe te passen (hudud, jizya, jihad etc), en ze verplichten hun 
lidstaten om oordelen te zoeken op basis van de intemationale wetten bij het internationale 
gerechtshof. En het afschaffen van de aqida van walaa en baraa. En de kuffar als bondgenoten 
nemen. 

Het Handvest van de Verenigde Naties legt de grondslag van de Organisatie. Het bepaalt 
de rechten en plichten van lidstaten en stelt de organen en procedures van de Verenigde 
Naties vast. Als internationaal verdrag codificeert het Handvast op internationaal niveau 
de voornaamste beginseien inzake internationale betrekkingen: van de soevereine 
gelijkwaardigheid van staten tot het verbod op het gebruik van geweid in internationale 
relaties, en tot de eiementaire mensenrechten van alle vrouwen en mannen. 

HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES 

WIJ, DEVOLKEN VAN DE VERENIGDE NATIES, 

VASTBESLOTEN 

komende geslachten te behoeden voor de gesel van de ooriog, die tweemaal in ons ieven 
onnoemeiijk ieed over de mensheid heeft gebracht, en 

opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamenteie rechten van de mens, in de 
waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in geiijke rechten voor mannen en 
vrouwen, alsmede voor grote en kieine naties, en 

omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit 
verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvioeiende verpiichtingen 
kunnen worden gehandhaafd, en 

sociale vooruitgang en hogere Ievensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen. 

ENTE DIEN EINDE 

verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met eikanderte Ieven als goede nAburen, en 
onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale vrede en veiiigheid, en 
door het aanvaarden van beginseien en het invoeren van methodes te verzekeren, dat 
wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en gebruik te 
maken van internationale insteiiingen voor de bevordering van de economische en 
sociale vooruitgang van alle voiken, 

HEBBEN BESLOTEN ONZE 1NSPANNINGEN TE VERENIGEN OM DEZE DOELEINDEN TE 
VERWEZENLIJKEN. 


194 Dienovereenkomstig hebben onze onderscheiden regeringen, door tussenkomst van hun 
in de stad San Francisco bijeengekomen vertegenwoordigers, die hun volmachten 
hebben overgelegd, welke in goede orde zijn bevonden, overeenstemming bereikt over 
dit Handvest van de Verenigde Naties en richten zij hierbij een internationale organisatie 
op, die de naam zal dragen van de Verenigde Naties. 

Hoofdstuk I Doelstellingen en beginselen 
Artikel t 

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn: 
1 . 


De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: 
doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing 
van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of 
andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en 
in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, 
een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot 
verbreking van de vrede zouden kunnen Ieiden, tot stand te brengen; 


Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die 
zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van 
zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter 
versterking van de vrede overal ter wereld; 

• 3 - 

Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van 
internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire 
aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van 
de mens en voor fundamentele vrijheden voor alien, zonder onderscheid naar ras, 
geslacht, taal of godsdienst; en 

• 4 - 

Een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter 
verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen. 

Artikel 2 

Bij het nastreven van de in artikel i genoemde doelstellingen, dienen de Organisatie en 
haar Leden te handelen overeenkomstig de volgende beginselen: 
1 . 


195 De Organisatie is gegrond op het beginsel van soevereine gelijkheid van al haar 
Leden. 
2 . 


Ten einde alle Leden de rechten en voordelen die uit het lidmaatschap 
voortvloeien deelachtig te doen worden, dienen de Leden van de Organisatie de 

verplichtingen die zij overeenkomstig dit Handvest op zich hebben genomen, te 
goeder trouw na te komen. 

• 3 - 

Alle Leden brengen hun international geschillen langs vreedzame weg tot een 
oplossing, op zodanige wijze dat de internationale vrede en veiligheid en de 
gerechtigheid niet in gevaar worden gebracht. 


In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met 
of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke 
onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die 
onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties. 


• 5 - 


Alle Leden verlenen de Verenigde Naties volledige bijstand bij elk optreden 
waartoe de Organisatie overeenkomstig dit Handvest overgaat en zij onthouden 
zich van het verlenen van bijstand aan een staat waartegen de Verenigde Naties 
een preventieve of dwangactie ondernemen. 


De Organisatie draagt er zorg voor dat staten die geen Lid van de Verenigde 
Naties zijn overeenkomstig deze beginselen handelen, voor zover dit voor de 
handhaving van de internationale vrede en veiligheid noodzakelijk kan zijn. 

• 7 - 

Geen enkele bepaling van dit Handvest geeft de Verenigde Naties de bevoegdheid 
tussenbeide te komen in aangelegenheden die wezenlijk onder de nationale 
rechtsmacht van een staat vallen, noch wordt op grond van enige bepaling daarin 
van de Leden verlangd dat zij zodanige aangelegenheden krachtens dit Handvest 
tot een oplossing brengen. Dit beginsel staat de toepassing van 
dwangmaatregelen ingevolge Hoofdstuk VII evenwel niet in de weg. 

Dit hierboven is allemaal in strijd met de deen van Allah en dat is duidelijk voor iedereen met 
een beetje inzicht, want het betekent het afschaffen van de hele sharia. En ALLE Arabische 
landen zijn lid van deze criminele organisatie. Allah zegt: Voorwaar, jij leidt niet degene die jij liefhebt, maar Allah 
leidt wie Hij wil. En Hij weet het beste wie de rechtgeleiden zijn. 

(Al-Qasas:56) 


Ik heb de boodschap doorgegeven, O Allah 
wees mijn getuige! 

Hasbiya Allahu wa Ni3ma Al-Wakil