Skip to main content

Full text of "Openbaar exploot"

See other formatsOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


N r. 20439 

14 juli 
2015 


Openbaar exploot 


Bij exploot van mij, t.k. gerechtsdeurwaarder d.d. 10-07-2015 

werd t.v.v. de ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, betekend aan Khaled 
Badawy, geboren op 28-11-1963 en Nevein Abdelrazek Youssef Ebraheem, geboren op 05-07-1976, 
beiden thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten, een verzoekschrift 
d.d. 25-06-2015, betreffende de goedkeuring onderhandse verkoop ex art. 3:268 lid 2 BW, met gelijktij¬ 
dige oproeping om op Dinsdag 21-07-2015 om 10.20 uur te verschijnen ter terechtzitting van de Voor¬ 
zieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, zitting houdende te Amsterdam aan de Parnassusweg 
220. 


Een afschrift van dat exploot kan bij onderstaand kantoor worden verkregen. 

J.G.J. Wegbrands 

Swier cs gerechtsdeurwaarders 

IJburglaan 141 

1086 ZJ Amsterdam 

tel. : 020-4165341 


1 


Staatscourant 2015 nr. 20439 14 juli 2015