Skip to main content

Full text of "Openbaar exploot"

See other formats


Nr. 22802 

28 juli 
2015 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Uit een exploot d.d. 20-07-2015, door J. Heringa, t.k.-gerechtsdeurwaarder, op verzoek van de publiek¬ 
rechtelijke rechtspersoon Zorginstituut Nederland, kantoorhoudende te Diemen, voorheen genaannd 
College van zorgverzekeringen, hierna te noemen: rekvvirant(e), krachtens mandaat vertegenwoordigd 
door de hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, zijnde een agentschap van het Mi¬ 
nisterie van Justitie, gevestigd en kantoorhoudende te LEEUWARDEN, Eric Wanjon, geboren op 17-04- 
1960 en Noesjka Joan Maria van Leeuwen, geboren op 10-08-1973, beiden thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats in Nederland of elders, is betekend een afschrift van een proces-verbaal d.d. 6 juli 2015 
van de daarin vermelde gerechtsdeurwaarder, houdende beslag onder de daarin genoemde derde. 

Een afschrift van het exploot is verkrijgbaar bij: 

BOSVELD GERECHTSDEURWAARDERS 

RA. Hastrich, P.J.B. Plate en B. van Zanten Gerechtsdeurwaarders 
Plotterweg 26-28 / Postbus 806 (3800 AV) Amersfoort, 
tel. 033-47 00 000. 

Dossier: 1514988 


1 


Staatscourant 2015 nr. 22802 28 juli 2015