Skip to main content

Full text of "Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Ridderkerk voor de uitvoering van het inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard"

See other formats


Nr. 17477 

14 april 
2016 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Ridderkerk voor de 
uitvoering van het inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 

KENNISGEVING 

De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de 
onteigeningswet, vanaf 19 april 2016 tot en met 30 mei 2016 een afschrift van het koninklijk besluit van 
5 maart 2016, nr. 2016000364, ter inzage ligt. 

De in het koninklijk besluit ten name van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw Reijerwaard ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van 
het inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De door de Kroon ter onteigening aangewe¬ 
zen onroerende zaken hebben de bestemmingen Bedrijventerrein, Gemengd, Groen, Verkeer, Water, 
alsook de dubbelbestemmingen Leiding - Gas, Waarde - Archeologie, en Waterstaat - Waterkering. 

Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die 
bestemmingen. 

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2016, nr. 14915. 

Tegen dit besluit staat geen beroep open. 

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: 

• Gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk (openingstijden staan op de website van de 
gemeente); 

• Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, Verbindingsweg 38 te Ridderkerk; 

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal. 


1 


Staatscourant 2016 nr. 17477 14 april 2016