Skip to main content

Full text of "(Datum: 30 mei 2016, Verkeersbesluit Algemene Gehandicaptenparkeerplaats Bosuillaan, Bilthoven)"

See other formats


Nr. 29728 

6 juni 
2016 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


(Datum: 30 mei 2016, Verkeersbesluit 
Algemene Gehandicaptenparkeerplaats 
Bosuillaan, Bilthoven) DE BILT 


Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt; 

Overwegende dat: 

ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt bevoegd is tot het nemen van verkeers- 
besluiten; 

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wvw een verkeersbesluit genomen dient te worden 
voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen 
(hierna: BABW) inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden 
voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, 
het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente De Bilt; 

er nabij de hoofdingang van Parkflat Houdringe aan de Bosuillaan geen parkeervoorziening voor 
gehandicapten aanwezig is; 

het vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is parkeerruimte te reserveren voor gehandicapten; 
het gebruikelijk is 1 op de 50 parkeerplaatsen te bestemmen voor gehandicapten; 
met de aanleg van deze parkeerplaatsen het totaal aantal openbare parkeerplaatsen met één af¬ 
neemt; 

de parkeerdruk hier niet onevenredig mee wordt aangetast; 

deze maatregel, conform art. 2 Wvw tot doel heeft het verzekeren van de veiligheid op de weg 
en het beschermen van de weggebruikers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van 
het verkeer, het wenselijk is de situatie te wijzigen; 

de belangen van bewoners, bedrijven en hulpdiensten zijn meegewogen; 
hiermee de bereikbaarheid van de nooddiensten en de doorstroming gegarandeerd zijn; 
overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Midden-Nederland, 
district Oost; 

uit dit overleg gebleken is dat de politie met het voorgenomen besluit kan instemmen; 

Besluiten tot: 

Ihet creëren van één algemene gehandicapten parkeerplaats aan de Bosuillaan, conform de schets in 
de bijlage, door plaatsing van de bord E06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers¬ 
tekens 1990 

Het besluit treedt in werking zodra de borden en tekens zijn aangebracht. 

Bilthoven, 30 mei 2016 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 
namens hen, 

Mw. A.H.H. Debets 

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte 

Bijlage: Locatie s alge mene gehandicaptenparkeerplaats Bosuillaan 


1 


Staatscourant 2016 nr. 29728 6 juni 2016 


Bezwaar en voorlopige voorziening 

Dit besluit is op 6 juni 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant en ligt gedurende zes weken na de dag 
van bekendmaking bij het informatiecentrum van het gemeentehuis ter inzage. 

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar 
maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven. 

Uw bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet volgens artikel 6:5 Awb tenminste bevatten: 

a. uw naam en adres; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht; 

d. de gronden van uw bezwaar. 

Als een bezwaarschrift aanhangig is, kan de indiener daarvan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht, een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dit zou vereisen. 

De verzoeker van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffie van genoemde 
rechtbank kan informatie verstrekken over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. 


2 


Staatscourant 2016 nr. 29728 6 juni 2016