Skip to main content

Full text of "Bekendmaking normen voor accreditatie, NEN"

See other formats


Nr. 34579 

5 juli 
2016 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Bekendmaking normen voor accreditatie, NEN 


27 juni 2016 
nr. 7682008EG08 

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands 
Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het 
Ministerie van Economische Zaken, de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen. 

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij 
Europese verordening 768/2008/EG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 209:2016. Dit ter 
aanvulling op de publicatie van 18 maart 2016/7682008EG7 (Stcrt. 15364, 29 maart 2016). 

Deze verordening is geïmplementeerd in de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie. Deze 
bekendmaking wordt gedaan namens de Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afdeling klantenservice van NEN. Tel. 015- 
2690391, fax 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde normen via Internet worden besteld 
(www.nen.nl). 

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst 

De besturen van NEN en NEC 
Voor deze 

De directies NEN en NEC 


Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 

NEN-EN-ISO 14004:2016 

EN ISO 14004:2016 

Milieumanagementsystemen - Algemene 
richtlijnen voor implementatie 
noot 2 

NEN-EN-ISO 14004:2010 

2019-04-30 


Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, 

de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden 
erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn. 

Noot 2: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt 

het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen 
van de desbetreffende EU-wetgeving. 


1 


Staatscourant 2016 nr. 34579 5 juli 2016