Skip to main content

Full text of "(Elektrische oplaadpunt parkeerterrein achter Tolakkerweg, Maartensdijk)"

See other formats


Nr. 42076 

9 augustus 
2016 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


(Elektrische oplaadpunt parkeerterrein 
achter Tolakkerweg, Maartensdijk) 

6EMEENTE 

DE BILT Burgemeester en wethouders van De Bilt; 

Overwegende dat: 

ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt bevoegd is tot het nemen van verkeers- 
besluiten; 

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wvw een verkeersbesluit genomen dient te worden 
voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen 
(hierna: BABW) inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden 
voor zover daadoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, 
het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente De Bilt; 
in het kader van "Elektrisch Vervoer" in De Bilt elektrisch rijden wordt gestimuleerd; 
inwoners van de gemeente steeds meer elektrisch gaan rijden; 
een oplaadpunt twee aansluitingen heeft voor elektrisch laden; 

het wenselijk is in de nabijheid van bezitters van een elektrisch voertuig twee parkeerplaatsen 
aan te wijzen waar elektrische auto's opgeladen kunnen worden; 
de bezitters van het elektrische voertuig geen parkeerruimte hebben op eigen terrein; 
de parkeerdruk hiermee niet onevenredig mee wordt aangetast; 

deze maatregel, conform art. 2 Wvw tot doel heeft het verzekeren van de veiligheid op de weg 
en het beschermen van de weggebruikers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van 
het verkeer; 

de belangen van bewoners, bedrijven en hulpdiensten zijn meegewogen, dit betekent dat gestreefd 
de laadpaal zodanig te plaatsen dat mogelijk ervaren overlast is vermeden; 
hiermee de bereikbaarheid van de nooddiensten en de doorstroming gegarandeerd worden; 
overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Midden-Nederland, 
district Oost; 

uit dit overleg gebleken is dat de politie met het voorgenomen besluit kan instemmen; 

Besluiten tot: 

Itot het instellen twee gereserveerd parkeerplaatsen ter hoogte van Tolakkerweg 213 te Maartensdijk, 
door plaatsing van het bord E04 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990, met onderbord "Uitsluitend t.b.v. opladen elektrische voertuigen"; 

Het een en ander volgens de bij dit besluit behorende tekening opgenomen in de bijlage. 

Het besluit treedt in werking zodra de borden en tekens zijn aangebracht. 

Bilthoven, 4 augustus 2016 

Burgemeester en wethouders van De Bilt, 

namens hen. 

Mevr. A.H.H. Debets 

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte 
Locaties bebording 


1 


Staatscourant 2016 nr. 42076 9 augustus 2016 Bezwaar en voorlopige voorziening 

Dit besluit is op 9 augustus 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant en ligt gedurende zes weken na 
de dag van bekendmaking bij het informatiecentrum van het gemeentehuis ter inzage. 

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar 
maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven. 

Uw bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet volgens artikel 6:5 Awb tenminste bevatten: 

a. uw naam en adres; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht; 

d. de gronden van uw bezwaar. 

Als een bezwaarschrift aanhangig is, kan de indiener daarvan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA in Utrecht, een verzoek om een voor¬ 
lopige voorziening indienen, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit zou ver¬ 
eisen. 

De verzoeker van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffie van genoemde 
rechtbank kan informatie verstrekken over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. 


2 


Staatscourant 2016 nr. 42076 9 augustus 2016