Skip to main content

Full text of "Stockholmstraktens växter : förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvensuppgifter"

See other formats
■■ *■ ■, Ml 1 ■ 

.1 , 

i; 

'1, 


Ik. ^^''lftiH§\:;^ '•mmi m 


WvXXyv — 


STOCKHOLMSTRAKTENS 

VÄXTER STOCKHOLMSTRAKTENS 

VÄXTER FÖRTECKNING ÖVER FANEROGAMER OCH 
KÄRLKRYPTOGAMER MED FYNDORTER OCH FREKVENS- 
UPPGIFTER UTGIVEN AV 

BOTANISKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM 

GENOM 

GUNNAR ANDERSSON, JOH. BERGGREN, J. W. HAMNER, 
GOVERT INDEBETOU OCH NILS SYLVÉN 

NléW VORK 

t9 
STOCKHOLM 

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG ,/^A 7 Skydda och vårda växtvärlden! -* Samla ej mera och annorlunda 
än vad dess studium erfordrar! 


Iakttagelser över Stockholmstrak- 
tens växtvärld, arternas uppträdande, 
försvinnande, frekvens, former m, m. 
mottagas tacksamt av Botaniska säll- 
skapet för en eventuell ny upplaga av 
detta arbete. — De insändas under 
adress: Botaniska sällskapets sek- 
reterare, Stockholm. PAPPER FRÄN LESSEBO STOCKHOLM 

KUNC;i.. nOKTKVCKERIET. i'. A. NORSTEDT & SÖNER 

I9I4 
[13I324] INNEHALL. 

Sid, 

Inledande ord av Gunnar Andkrsson v 

I. Svnpttnkter och arl>etssiitt vid förteckningens uta7'bctande av Gu NN AR 
Andersson, Joh. Berggren, J. W. Hamner, Govert Indebetou 
och Nils Sylvén, 

( )inrådets begränsningr och indehiiiie. — Materialets insamlande och 
bearbetande. — Uppställning, nomenklatur, synonymer m. m. . . ix 
II. d^örteekning över tnedarbefare ocJi de trakter, frän vilka de lämnat 

bidrag XVI 

III. Alfabetisk förteckning över StockJiolmstraktens socknar xix 

IV. Stockholmstraktens botaniska ntforskajide av Selim Birger xx 

\'. yågra huvuddrag i Stockholmstraktens naturförhållanden och växtgeografi 

av Gunnar Andersson och Selim Birger. 

Berggrund. — (Jmrådets kvartära historia. — l>e lösa jordlagren. 
— Människan och växtvärlden. — Områdets klimat. — Växt- 
geografiska grupper xxxi 

W. Förteckning över arterna 1—217 *» vid Botaniska sällskapets i Stockholm sammankomst den 19 de- 
cember 1 90 1 höll Sällskapets dåvarande sekreterare, dr Gunnar 
Andersson, föredrag »om möjligheten att genom Botaniska sällska- 
pet utgiva en förteckning över Stockholmstraktens fanerogamer och 
ormbunkar». Sällskapet uttalade sig enhälligt för önskvärdheten att 
utgiva ett arbete av föreslagen art och enligt de av föredraganden 
angivna grunderna. Sedan styrelsen inkommit med ytterligare utred- 
ning, uppdrogs den 26 februari 1902 arbetets utförande åt en kom- 
mitté bestående av dr Gunnar Andersson, ordförande, läro- 
verksadjunkten J. BERciGREN, herr Govert Indebetou. läroverks- 
adjunkten Th. o. B. N. Krok, fil. stud. E. Lindegren, professor 
N. W. Netzel och kyrkoherden A. Torssander. 

Sedan hr Torssander den 14 december 1905 avhdit samt hrr Krok, 
Lindegren och Netzel under årens lopp av skilda anledningar ej sågo sig 
i stånd att kraftigare deltaga i arbetet och därför utgått ur kommittén, 
trädde efter hand nya medarbetare till, bland vilka den 4 april 191 3 
apotekaren J. W. Hamner och fil. dr N. Sylvén av Sällskapet ut- 
sagos till ledamöter i densamma. Utom kommitténs medlemmar ha 
ett flertal intresserade botanister off"rat mycken tid på uppgifters in- 
förande i »liggarne» m. m. Bland dessa äro främst att nämna dr F. 
AuLiN, dr S. Birger, prof. H. Hesselman, dr T. Lagerberg, dr 
C. Sundell och e. jägmästaren N. Schager. 

Vad som närmast föranledde den, som skriver dessa rader, att 

taga initiativ till det arbete, vilket nu föreligger avslutat, var den 

under många är gjorda erfarenheten, att talrika, värdefulla iakttagelser 

om arternas utbredning, former m. m., vilka framlagts i Botaniska 

Cni sällskapet, ej blevo tillvaratagna utan ofta gingo förlorade med iakt- 

*"" tagaren eller hans skingrade samlingar. Men även andra skäl fun- 

cr> nos. Det är otvivelaktigt av betydelse, att så många som möjligt 

intresseras för ett friskt li^• ute i naturen. Knappast något lockar 

på ett bättre, kropp och själ allsidigare stärkande sätt en bildad VI 

niänniska ut i denna än intresset för o])servationer över den om- 
givande växtvärlden. Fortsatta studier kräva emellertid gärna stödet 
av de iakttagelser, som andra förut gjort. Vi önska veta vad som 
är nytt och vad som redan är känt av de iakttagelser vi göra! I 
botaniskt a^•seende har trakten kring landets huvudstad i detta 
fall ^"arit i hög grad vanlottad, ty sedan K. Fr. Thedenius Flora 
över Upland och Söderman]and;> 1^71 utkom, har icke pa de gångna 
42 åren någon sammanfattande framställning av Stockholmstraktens 
^ äxtvärld sett dagen. . Ej under därför, att det botaniska intresset 
även av denna orsak särskilt bland ungdomen slapjjats. 

Det var med kraft och intresse kommittén tog upp arbetet. För- 
teckningar ö^er intresserade botanister upjjgjordes, en stor »liggare» 
med ett blad för varje anträffad art och en ruta för var socken, på 
sätt som av bilden sidan Vill framgår, ui)i)lades. Mången afton och 
natt sutto vi samman, förande in andras och egna iakttagelser i de 
fyra stora volymerna, som skulle komma att utgöra huvudurkunden 
för vetandet om Stockholmstraktens flora. Liggare-volymerna cir- 
kulerade även mellan en del av de stora» samlarna, vilka själva 
fingo införa sina iakttagelser. Betydande är sålunda det entusiastiska 
men olönade arbete, som talrika \ä\tvärldens älskare ägnat åt detta 
mödosamma verk. 

Aren gingo emellertid, och så småningom började man fråga sig^ 
om ej samlandets tid snart vore förbi och något allmäntillgängligt 
resultat av allt arbetet att förvänta. Då liggarna granskades, visade 
det sig emellertid, att de för en del och därtill ej fä socknar inne- 
höllo mycket fullständiga och omsorgsfullt upprättade lokalfloror 
medan från andra socknar uppgifter så gott som helt saknades. 
Det blev nödvändigt att låta verkställa kompletterande undersöknin- 
gar ute i naturen! 

Det främsta hjälpmedlet härvid har varit >Botaniska sällskapets i 
Stockholm resestipendium , vilket för nu ifrågavarande ändamål in- 
nehafts av J. W. Hamner 19 i 2, E. Lindegren 1902, L. G. Ro- 
MELL 191 1, Hj. Ström 1903 och 1904, T. Vesterc^ren i 9 10. 
Betydande luckor ha genom dessas arbete fyllts. 

Till sist hade ett så stort material erhållits, att det syntes till- 
räckligt för utgivande, åtminstone för dem, som ej ställa så oerhört 
stora fordringar på fullständighet, att de praktiskt sett komma att 
hylla satsen: »de enda verkligt goda l:)öckerna äro de, som aldrig 
bliva skrivna». Det gällde dä för kommittén att utarbeta planen VII 

tor själva publikationen och att tinna lämplig person, som för 
den måttliga ersättning, det var Sällskapet möjligt lämna, ville åtaga 
sig det mödosamma uppdraget att slutredigera förteckningen. En 
sådan var ingalunda lätt funnen, men 1909 lyckades det att härför 
vinna dr N. Sylvén, vilken utförde avsevärda förarbeten. Andra 
krävande åligganden gjorde dock, att han 191 1 måste överlämna 
det till apotekaren J. W. Hamner, som med aldrig svikande tiit och 
intresse till sist slutfört detsamma under ständigt samarbete med hrr 
G. Indebetou, N. Sylvén och undertecknad ävensom med dr Selim 
Birger, vilken sistnämnde särskilt [beträffande litteraturuppgifterna 
lämnat en högt skattad hjälp. Korrekturen ha lästs av samtliga 
kommitterade samt av rektor S. Almquist. Adjunkten T. Krok har 
slutgranskat nomenklatur och auktorsupf^gifter. Flera andra, bland vilka 
äro att nämna med. dr B. Floderus, prof. C. Lindman och prof. 
V. B. WiTTROCK, ha genomsett korrekturen för ett eller flera släkten. 

Den sista svårigheten yppades, då det gällde att linna en förläg- 
gare till boken, som med botanikens numera tillbakaträngda ställ- 
ning i skolorna icke kunde anses vara någon säker förlagsartikel. 
Sällskapet har emellertid lyckats förmå P. A. Norstedt & Söner, 
landets då det gäller vetenskaplig litteratur utan jämförelse främsta 
förlagsfirma, att åtaga sig arbetets utgivande; det är att hoppas, att 
botanikens idkare och vänner måtte visa sig vara så talrika och så 
intresserade, att förläggaren icke får anledning ångra sitt åtagande. 

Föga anade den, som nu skriver dessa rader, då han satte företaget 
i gång, att nära 12 år skulle krävas för dess slutförande, beroende på 
det ofantliga detaljarbete, som måste ligga bakom lösandet av även en 
till synes så enkel uppgift som den föreliggande. Då han nu i Bo- 
taniska sällskapets namn till alla de många, som deltagit i arbetet 
framför dess tacksamhet, sä vägar han också i deras och eget namn 
anhålla om överseende med de brister, som trots all ospard möda ej 
kunnat undgås. Den kärlek till blommorna och vetenskapen om dem, 
som bör kunna skymtas genom de torra namnHstorna och väcka 
minnet av lyckliga sommardagar, hoppas vi skall avväpna en alltför 
omild kritik och i dess ställe sporra sådana granskare till att göra 
något bättre än det vi förmått. 

Stockholm i november 191 3. Gunnar Andersson. I. Synpunkter och arbetssätt vid förtecknin- 
gens utarbetande. 

Då hittills i Sverige knappast publicerats något en större del 
av landet omfattande arbete, i vilket så detaljerade uppgifter 
lämnats om arternas förekomst, som i det nu föreliggande, torde 
det vara lämpligt, att en framställning lämnas angående de syn- 
punkter, som gjort sig gällande, de principer, som följts, och de 
svårigheter, som mött vid detsammas genomförande. 

Områdets begränsning och indelning. (Jfr kartan vid 
sid. XIX). Att erhålla någon i naturhistoriskt avseende lämplig 
begränsning av Stockholmstrakten: utan att samtidigt under- 
sökningsområdet blir så stort, att det överskrider till buds 
stående krafter för ett noggrannare undersökande, visade sig 
redan vid första planläggningen otänkbart. Det blev därför helt 
och hållet praktiska synpunkter, som fingo göra sig gällande vid 
områdesbegränsningen, i det att de trakter medtogos, inom vilka 
Stockholms botaniskt intresserade lättast och mestadels gjorde 
sina exkursioner eller där de plägade tillbringa sina somrar. 
Från Norrtälje i norr till trakterna kring Trosa i söder är hela 
området, således Stockholms skärgärd i vidsträcktaste mening, 
medtaget. Det hade nog varit önskligt att i Mälaretrakterna gä 
något längre i väster än vad som skett, fram till trakterna kring 
Strängnäs och Mariefred, men Sällskapet vågade ej ta till så 
stort område, av fruktan att arbetet ej inom rimlig tid skulle 
kunna avslutas. 

Med den ingående detaljundersökning, som avsågs, blev om- 
rådet stort nog, i det att det omfattar icke mindre än 70 socknar. 

För att vinna reda och översikt vid iakttagelsernas publicering 
visade det sig önskvärt att uppdela de undersökta trakterna i 
mindre områden, vartdera innefattande ett flertal socknar, samt 
att vid denna uppdelning så mycket som möjligt ge uttryck för X 

de skilda delarnas olika geografiska läge och naturförhållanden. 
Från dessa synpunkter urskildes följande 6 områden, markerade 
och förtecknade å kartan. 

/. Mellersta Södermanlaiidsoiurådet omfattar utom stä- 
derna Trosa och Södertälje de 14 socknar, som utgöra det östra 
partiet av Södermanlands egentliga fastlandsdel. Strängt taget 
borde ej hela Södertälje stads område och ej Öster-Tälje socken 
förts hit, men sä har skett av praktiska skäl. Samma förhållande har 
gjort, att Saltskog;-^ räknats till Södertälje, ehuru det administra- 
tivt tillhör Väster-Tälje s:n. De små inom Over-Järna NV. del 
belägna enklaver, som tillhöra Ytter-Järna, ha däremot icke för- 
anlett någon svårighet, då veterligen inga lokaluppgifter frän dem 
ino:;ått. 

IL Södertöriisoiurådet omfattar huvuddelen av Södertörn 
med 12 socknar. Utom det nyssnämnda undantaget i väster 
har även undantagits Brännkyrka, vilket lagts till Stockholms- 
området, samt de socknar (Bo, Gustafsberg och Ingarö), som 
bilda den från fastlandet utskjutande stora halvö, : Värmdölandet^ 
vilket till hela sin natur i stort sett tillhör skärgårdsområdet. Dit 
borde kanske också ha förts Dalarö samt skärgrårdsdelen av 
()sterhaninge, men då den stora fastlandsdelen av den senare 
socknen är av ren södertörnsk inlandsnatur, har gränsen dragits 
som skett. 

///. StockJiobjisoiiirådet. Urskiljandet av ett särskilt sådant 
är ju uppenbarligen ej berättigat varken från rent geografisk eller 
från naturhistorisk synpunkt, men väl från synpunkten av människans 
mycket starkare och ensidigare påverkan av trakterna i huvud- 
.stadens omedelbara omgivningar än i övriga delar av här be- 
handlade trakter. Särskilt ogräs, ruderatväxter, barlastväxter äro 
vida talrikare än inom övriga områden. Rent praktiskt sett är 
det också vid exkursioner i Stockholms närhet bekvämt att strax 
kunna se, vad som där redan är funnet. Hit har förts xStock- 
holm^y, motsvarande Stockholms överståthållareskap före Bränn- 
kyrkas inkorporering, samt de 4 närmaste socknarna Brännkyrka, 
Bromma, Solna och Lidingö. 

IV. Mälareonwådet. Till detta ha räknats de 14 socknar 
som omfatta huvudparten av de små och alla de stora Mälaröarna 
samt de norrut från Stockholm åt Mälarehållet belägna socknar- 
na (Spånga, Järfälla. Sollentuna, Ed, Fresta och Hammarby). XI 

/ ', Skärgårdsområdet omfattar de egentliga skärgardssock- 
narna med sina frisköljda hällmarker, kobbar och skär: vidare 
ingår den förut nämnda från Södertörn utspringande halvön, 
den stora Värmdön, samt av det norra fastlandet Rådmansö på 
grund av de stora skärgårdar, vilka höra till denna socken. I allt 
14 socknar. Det kunde möjligen ha varit skäl att uppdela detta 
område i en nordlig och en sydlig del. enär vissa arter äro 
inskränkta till endera delen, men då hela totalkaraktären dock 
är enhetlig, framhäves sambandet bäst genom att behandla det 
som ett område. 

[7. Roslagsområdcts 8 socknar samt Norrtälje stad utgöra 
huvudsakligen fastlandet inom Roslagen. Till Länna socken 
hör visserligen ett stort skärgårdsområde, men då socknarna icke 
ansetts böra delas, har detta räknats till fastlandets huvuddel, 
liksom fastlandsdelen i Rådmansö fått följa denna sockens vid- 
.sträckta skärgårdsområden. 

Om de växtgeografiska skilj aktigheterna inom de olika områ- 
dena blir tal i ett följande kapitel. 

Materialets insamlande och bearbetande. Trakterna 
krins: Stockholm ha, så läna"e botanisk forsknino- bedrivits i vårt 
land. varit föremål för undersökning. Då, som nedan närmare 
omtalas, avsikten varit, att samla bidrag även till florans historia 
under människans infl}'tande. har i den mån sådant varit möjligt 
även den äldre litteraturen genomgåtts och däri angivna fynd 
upptagits. En kort översikt över denna finner den intresserade 
i kapitlet om >/Stockholmstraktens botaniska utforskande: av dr 
S. Birger, där även den samma trakter behandlande botaniska 
litteraturen finnes förtecknad. Då flera olika personer under 
skilda tider arbetat med införande av uppgifterna ur litteraturen, 
har otvivelaktigt en eller annan blivit förbigången: alltför stora 
luckor hoppas vi dock icke förefinnas. 

Ett stort antal för detta arbete värdefulla lokaler förtecknades 
i Riksmuseets svenska herbarium och infördes i rlis^s^aren: för ett 
antal år sedan av fil. stud. E. LINDEGREN. Herbariets nvare 
förvärv har emellertid endast undantagsvis kunnat tillgodogöras. 
Dock torde ett stort antal av dessa vara lämnade från personer, 
som även meddelat fynden direkt till Sällskapet. 

Huvudmängden av förteckningens uppgifter äro original- 
uppgifter lämnade av de många botanister, som deltagit i XII 

arbetet. I allt ha ett hundratal olika personer bidragit, hvilkas namn 
liksom ock de socknar eller trakter, varifrån de huvudsakligen läm- 
nat bidrag finnas anförda ä sid. XVI. Enstaka uppgifter hava dess- 
utom lämnats av åtskilliga andra botaniskt intresserade personer. 

Utrymmesskäl ha naturligt nog förbjudit att i varje särskilt fall 
anföra uppgiftgivarens namn, vilket med ytterst få undantag finnes 
antecknat i ;>liggaren». Detta har dock utsatts, då det gäller särskilt 
intressanta fynd, eller då det synts önskvärt, att bestämd person 
står för uppgiftens riktighet. Full konsekvens har emellertid ej 
varit möjlig. Kontroll i naturen av uppgifter har naturligen icke 
annat än i särskilda undantagsfall kunnat av redaktionen företagas. 

För att från början få största möjliga reda vid uppgifter- 
nas ordnande upplades förut omnämnda :liggare», med ett 
blad för varje art. En del av ett sådant är reproducerat 
ä sidan Viii. Som synes, innehålla de.ssa blad icke blott 
uppgift om artens förekomst, utan även frekvens efter den 
femgradiga skalan: allmän {a.), tämligen allmän (t. a.), fler- 
städes (7?.), tämligen sällsynt (/. s.) och sällsynt (s.). Samma 
beteckning användes även i den efterföljande förteckningen. Att 
välja en. mera mångledad frekvensbeteckning ansågs icke rådligt. 
då så många olika personer skulle lämna uppgifter och största 
möjliga likformighet framförallt var av vikt. Att genomgående 
åstadkomma en sådan har också vid detta första försök visat 
sig vara omöjligt. Särskilt hava åtskilliga uppgiftsgivare helt 
säkert förblandat en arts ymnighet på ett antal ställen med det för- 
hållandet, att den allestädes förekommer å tjänliga lokaler inom 
socken, i vilket fall den först bör betecknas som allmän. Dä sådant 
missförstånd kunnat antagas, ha de lämnade frekvensuppgifterna 
uteslutits i förteckningen. I övrigt ha så få ändringar som möj- 
ligt gjorts i de lämnade uppgifterna, alldenstund redaktionen önskat, 
att det insamlade iakttagelsematerialet sä mycket som möjligt 
skulle själv tala. Uteslutning av frekvensuppgift har även skett. 
då sådan funnits i äldre arbeten, som uppenbarligen sammanställts 
vida mera summariskt, än vad i våra dagar bör ske. I de fall, 
då uppgifterna synas innebära verklig upplysning om under ti- 
dernas lopp ändrad frekvensgrad, ha de emellertid godtagits. 

Uppgifterna om frekvensen för skärgärdssocknarna gälla, som 
lätt inses, blott de större öarna, ej de mindre kobbarna och 
skären, där floran ännu icke definitivt konstituerats. XIII 

Lokaluppgifter för platser med lika namn som socknen, vari 
de ligga, t. ex. Dalarö, Utö, ha ofta ej kunnat användas, då ej 
säkert framgått, huruvida blott socknen avsetts. Då tvivel rått, 
har endast sockennamnet utsatts. 

Överhuvud har till alla bidragsgivare på det starkaste beto- 
nats, att uppgifternas verkliga exaktJiet är arbetets allra viktigaste 
sida, vadan inga uppgifter efter en ungefärlig erinran böra läm- 
nas, utan herbarieexemplar eller omedelbart skedda anteck- 
ningar i regeln ligga bakom uppgiften. I tvivelaktiga fall bör 
hällre en uppgift utelämnas eller bestämd anteckning göras, att 
densamma är osäker. I regeln torde också materialet vara syn- 
nerligen pålitligt. Vid förteckningens utarbetande ha också de 
fä uppgifter, där tvivel om bestämnings riktighet eller någon 
osäkerhet i övrigt kunnat förefinnas, uteslutits. 

Redaktionens åsikter om en arts förekomst eller frånvaro inom 
ett visst område ha helt lämnats åsido. Genom ett tillagt ;)antag- 
ligen förbisedd eller säkert förbisedd:, har dock oftast en antydan 
gjorts, att arten sannolikt bör kunna anträffas. För de allmän- 
naste växterna uppräknas alla de socknar, från vilka ännu upp- 
gift saknas. 

Då, som förut framhållits, avsikten varit att samla material även 
till bedömande av de förändringar, floran undergått och undergår i 
ett av människan så starkt påverkat område som trakterna kring 
Stockholm, anhölls även om uppgifter om fyndåret. Detta är ju av 
intresse framförallt för sådana arter, som äro stadda i framryck- 
ning eller tillfälligtvis förekomma, samt för sådana, som av en 
eller annan orsak hålla på att försvinna. Det är företrädesvis vid 
sådana arter, som fyndår i förteckningen anförts. Då emellertid 
en art i äldre tid annoterats från platser, där den nu på grund av 
utdikning, stadsplanering eller dylikt är och måste vara försvun- 
nen, har årtal i regeln, då sådant förefunnits, utsatts. Särskilt 
gäller detta för Stockholmsområdet. Om flera årtal förefunnits, 
har i allmänhet det äldsta och stundom även det yngsta anförts. 
;>Stockholm Djurgården i8^y — i()og.v får alltså ej tydas så, att 
1857 är första och 1909 sista gången, som växten förekommit 
på Djurgården, och att arten nu där är utgången, utan blott 
att uppgift finnes, att den är tagen där under eller mellan de 
angivna åren. Förefinnes uppgift, att en art pä angiven växt- 
plats är försvunnen, meddelas detta vanligen genom ett tillagt XIV 

:;senare utgången:. Ur litteraturen hämtade årtal angiva i de 
flesta fall publikationsåret och ej fyndåret. 

Självklart är, att med ovan angivna utgångspunkter, även arter 
upptagits, som med all säkerhet äro utdöda såsom exempelvis 
Pediciilaris sccptrurii carolinuni. 

Då bestämda lokaler uppgivas för en socken, betyder detta mer- 
endels, att dessa äro de enda inom socknen kända växtplatser- 
na för ifrågavarande art, försåvitt icke genom ett tillagt ^och 
flerstädes {o. fl.) annorlunda antydes. 

En ej ringa svårighet har mött vid bestämmande av vilka 
arter bland de införda: och förvildade:, som i förteckningen 
böra upptagas. Redaktionen har ansett, att i detta fall i 
regeln är riktigare att upptaga än att utesluta. Särskilt ha 
sådana arter, som redan i litteraturen omnämnts, med- 
tagits, även om en viss inkonsekvens måst bliva följden. Så har 
den helt säkert mångenstädes förvildade jordärtskockan, vilken 
förmår övervintra, upptagits för ett par angivna lokaler, medan 
den ju även på många ställen utkomna potatisen ej medtagits etc. 

Uppställning, nomenklatur, synonymer m. m. T mot 

sats till vad hittills hos oss mestadels brukats, har växtfc:)rteck- 
ningen anordnats i bokstavsordning. Något skäl att uppställa 
den i viss systematisk följd synes icke förefinnas, då inga diag- 
noser upptagits och en var, som s}-sslar med hithörande frågor, 
alltid torde ha tillgång till flora. 

Med hänsyn till nomenklaturen har med ytterst få undantag 
följts >.Förteckning över Skandinaviens växter utgiven av Lunds 
botaniska förening., Lund 1907, den enda hos oss efter Wienkon- 
gressens nomenklaturreform utgivna förteckningen. Detta betyder 
dock icke, att redaktionen ansett detta arbete ofelbart. En av- 
vikelse från nämnda växtförteckning är, att alla artnamn stavats 
med liten bokstav. 

Angivande av ett antal synonymer har synts oundgängligt, sa 
mycket mera som efter antagandet av de internationella nomen- 
klaturreglerna vid de botaniska kongresserna i Wien 1905 och i 
Brtlssel 19 10 en mängd i våra allmänt använda floror vedertagna 
namn blivit ändrade. 

Utöver de i ovan angivna : Förteckning: upptagna arter och former 
ha även ei få barlastväxter, ruderatväxter eller förvildade arter XV 

medtagits, då de otvivelaktigt, vare sig de fortleva eller försvinna, 
äro ägnade att giva en bild av florans ständigt fluktuerande 
sammansättning. Genom ett tillagt ord införd: , >förvildad; etc. 
har dock redaktionen velat giva den mindre erfarne en vink därom, 
att ifrågavarande art ej är naturaliserad. Sådana arter, vilka som 
oeräs, vallväxter, kulturg-ränsens växter för länp^e sedan vunnit 
fast fot. låt vara de ursprungligen av människan äro införda, ha 
dock icke ansetts böra särskilt betecknas, helst som det i många 
fall möter stora svårigheter att ge säker upplysning i saken. 

Underarter, varieteter och former, vilka icke äro upptagna i 
förutnämnda -Förteckning över Skandinaviens växter; . ha uteläm- 
nats, i s}'nnerhet som de mestadels äro av ringa systematiskt 
värde, något som dock även kan sägas om en del av de upp- 
tagna. Det har emellertid i detta fall synts bäst att följa 
nämnda allmänt använda förteckning. 

Vid de geografiska namnens återgivande har följts General- 
stabens karta över Sverige i i: looooo, dock med någon moder- 
nisering av stavningen, alldenstund kartbladen över Stockholms- 
trakten äro jämförelsevis gamla. 

Till sist några ord om de viktigare av de uppgifter, vilka 
ytterligare föreligga för områdets botaniska utforskande. En 
ännu noggrannare utredning av frekvensen ej minst av de van- 
ligare arterna är i hög grad önskvärd: en tacksam uppgift är 
även utrönande av huruvida arterna alltjämt fortleva å de redan 
kända lokalerna, framförallt da det gäller sälls)'ntare arter. 

Ett arbete, som likaledes återstår, är utredandet av områdets 
växtsamhällen och inregistrering av de arter, som å skilda platser 
ingå i dessa. Först då detta skett, kan en uttömmande redo- 
görelse för de olika arternas förekomstsätt utarbetas. 

Även arternas variationsbredd är förtjänt av en kommande 
mera ingående utredning, i vilket syfte ett så stort antal former 
och hybrider som möjligt bör eftersökas och insamlas. 

De talrika nya och viktiga fynd från de allra senaste åren. 
vilka förteckningen innehåller, visa, att ännu mycket resultatrikt 
arbete kan nedläggas på utforskande av floran i trakterna kring 
Stockholm. 

Gunnar Andersson Joh. Berggren J. W. Hamner 

GovERT Indebetou Nils Svlyén. U — i:{l:i24. Stocklwlmstraktens växter. n. Förteckning över medarbetare och de 
trakter, från vilka de lämnat bidrag. Adlerz, E., Lektor, — Dalarö, Österhaniage. 
f AgnÉr, Hj., Med. lic. — Spridda bidrag. 

Almgren, K., f. d. Hovrättsråd. — Salem. 

Almquist, E., Professor. — Spridda bidrag. 

Almquist, S., f. d. Rektor. — Hammarby, Vårdinge, Österhaninge m. m. 

Andersson, G., Professor. — Danderyd, Djurö, Torö m. m. 

Andersson, C. J., Fil. stud. — Ösmo. 

Arnell, H. W., Lektor. — Hölö, Trosa. 

AULIN, F., f. d. Läroverksadjunkt. — Stockholmsområdet, Nacka m. m. 

Benckert, H. T,, f. d. Rådman. — Danderyd. 

Berggren, J., f. d. Läroverksadjunkt. — Salem, Stockholmsområdet m. m. 

Berglund, G., Jur. stud. — Ed, Fresta, Hammarby, Huddinge, Järfälla, Sollen- 
tuna. 

Birger, S., Med. lic. — Bo, Djurö, Nacka, m. m. 

Bladini, g., Kamrer. — »Svartsjölandet». 

Bohlin, k.. Lektor. — Munsö. 

Boije af Gennäs, C, Ingenjör. — Stockholmsområdet m. m. 

BääRNHIELM, M., Häradshövding. — Stockholmsområdet. 

Dahlstedt, H., Fil. Dr. — Stockholmsområdet, Ornö m. m. 

Du Rietz, E., FiL stud. — Stockholmsområdet. 

Du Rietz, H., Stud. vid Tekniska högskolan. — Stockholmsområdet. 

Ekman, E., Fil. lic. — Talrika bidrag särskilt angående ruderatväxterna. 
f Ekström, A., Kyrkoherde. — Västerljung. 

Engstedt, M., Apotekare. — Bo, Brännkyrka, Nacka, Tyresö, Östra Ryd m. m. 

Florin, R., Fil. stud. — Stockholmsområdet, 
t Fries, A., Jur. stud. — Ljusterö, Roslags-Kulla. 

Gustaf Adolf, Sveriges kronprins. — Hölö, Lofö, Stockholmsområdet m. m. 

Hagström, o.. Kyrkoherde. — Öster-Tälje m. m. 

Hallqvist, S., Fil. stud. — Ljusterö. 

Hamner, J. W., Apotekare. — Adelsö, Blidö, Bo, Dalarö, Ekerö, Frötuna, Grö- 
dtnge, Järfälla, Länna, Munsö, Muskö, Riala, Spånga, Trosa, Täby, Ytter- 
Enhörna, Ytter-Järna, Över-Enhörna, Över-Järna, Östra Ryd m. m. XVII 

Hedström. P.. Tandläkare. — Salem. 

Hesselman, H., Professor. — Djurö, Rädmansö, Ösmo, Österåker. 

HOFFSTEIN, C. G.. Byggmästare. — Djurö, Nämdö. 

Holmström, O., Ingenjör. — Rådmansö. 

HuLFERS, A., Trädgårdskonsulent. — Blidö, Ljusterö, Möja, Stockholmsområdet. 

HÅKANSSON, J. W., Missionsskollärare. — Lidingö. 

Indebetou, g.. Fondmäklare. — Bo, I.ofö, Stockholmsområdet. 
t In de Betou, R., Fil. dr. — Blidö. 

Kaudern, v.. Fil. dr. — Stockholmsområdet. 

Krok, T., f. d. Läroverksadjunkt. — Blidö, Dalarö, Turinge, Utö, Ösmo, Öster- 
åker m. m. 

Lagerheim, g.. Professor. — Spridda bidrag. 

Lagervvall, B., v. Häradshövding. — Lofö, Österhaninge. 

Larsson, G. — Runmarö. 

Laurell, J. g., Kyrkoherde. — Sorunda, Stockholmsområdet, Torö, Ösmo, Öster- 
haninge. 

LÉNSTRÖM, C.j f. d. Läroverksadjunkt. — Vaxholm. Österåker, Östra Ryd. 
f Lindberg, G., Kamrer. — Blidö. 

Lindegren, E., Läroverksadjunkt. — Ornö, Turinge m. m. 

Linden, G., Fil. stud. — Botkyrka. 

Lindman, C, Professor. — Danderyd m. m. 

Lundberg, F., Fil. dr. — »Svartsj Ölandet». 

LuNDc^viST, G.. Fil. stud. — Blidö. 

Malmström, C, Fil. stud. — Lofö. 

Malmström, P. E., Underlöjtnant. — Lofö. 

Mörner, c. Th., Professor. — Spridda bidrag. 

Nathorst, a. G., Professor. — Dalarö, Djurö. 

Netzel, N. W., f. d. Professor. — Lidingö, Värmdö. 

Nordström, E., Grosshandlare. — Muskö, Stockholmsområdet. Trosa, Utö, 
Österhaninge. 

Norlind, v.. Amanuens. — Stockholmsområdet. 

Nyström, N., Amanuens. — Ingarö. 

Odhner, N., Fil. dr. — Ljusterö. 
T Peyron, t.. Fil. stud. — Lidingö m. m. 
f Peters, G., v. Konsul. — Gustafsberg, Stockholmsområdet, Värmdö. 

Romell, L. g., Fil. stud. — Blidö, Rådmansö. 

Rosendahl, H. V., Professor. — Spridda bidrag. 

ROSENIUS, E., Redaktör. — Möja. 

Samuelsson, G., Fil. dr. — Spridda bidrag. 

Schager, N., e. Jägmästare. — ■ Gustafsberg, Värmdö. 
f Schlegel, L., Provinsialläkare. — Gustafsberg, Värmdö m. m. 

Schotte, g., Professor. — Spridda bidrag. 

Selander, E., Med. dr. — Spridda bidrag. 

Selander, S., Fil. stud. — En stor mängd synnerligen viktiga och intressanta 
nya bidrag från ett flertal socknar inom Skärgårdsområdet och Roslagsområdet. 

Skärman, J., Lektor. — Utö. XVIII f SONDÉN, M., Professor. — Danderyd m. m. 
SONDÉN, T., Med. stud. — Danderyd. 
StÉenhoff, k., Ingenjör. — Djurö, Stockholmsområdet, Österåker, Östra. Ryd m. m. Sternvall, O., Skådespelare. — Torö, Ösmo, Rådmansö, Sorunda. 

Strandberg, J. A.. Folkskollärare. — Jama, Turinge, Österhaninge. 

Ström, Hj., Banktjänsteman. — Ornö, Turinge. 

SUNDELL, C, Med. lic. — Nacka m. m. 

Sylvén, N., t. f. Lektor vid Skogsinstitutet. — Bo, Stockholmsområdet m. m. 

Tamm, O., Domänintendent. — Södertälje, Tveta, Östertälje. 

TORÉN, C. A., Löjtnant. — Danderyd, Djurö. 
t Torssander, a.. Kontraktsprost. — Vårdinge. 

Thorstenson, g., Litteratör. — Dalarö. 

TÄCKHOLM, G., Fil. kand. — Stockholmsområdet m. m. 

Wahlberg, A., Litteratör. — Nacka. 

Westerberg, F. O., Folkskollärare. — Södertälje, Västerljung. 

Vestergren, T., Läroverksadjunkt. — Riala, Österåker, Östra Ryd m. m. 

Westling, R., Apotekare, fil. dr. — Blidö, Stockholmsområdet, 
-j- WiKANDER, H., Förste postexpeditör — Öfver-Enhörna. 

WiTTE, H., Fil. dr. — Ljusterö, Nacka, Stockholmsområdet. 

Wittrock, H., Aktuarie. — Nämdö. 

WiTTROCK, V. B., Professor. — Spridda bidrag. 

Enstaka uppgifter ha dessutom lämnats av ett antal här ej namngivna personer. 
J3iö-J4. StorK-fwIm^li-^ikfai. III. Alfabetisk förteckning över Stockholms- 
traktens socknar. I betecknar att socknen tillhör Mellersta Södermanlandsområdet, II Södertörns- 
området. III Stockholmsområdet, IV Mälareområdet, V Skärgårdsområdet. VI Ros- 
lagsomrädet. (Jämför vidstående karta.) Adelsö. IW 
15lidö. V. 
Bo. V. 

Botkyrka. II. 
Bromma. III. 
Brännkyrka. III. 
Dalarö. II. 
Danderyd. VI. 
Djurö. V. 
Ed. IV. 
Ekerö. IV. 
Fresta. IV. 
Frötuna, VI. 
Färentuna. IV. 
Grödinge. II. 
Gustafsberg. V. 
Hammarby. IV. 
Hillersjö. IV. 
Huddinge. II. 
Hölö. I. 
Ingarö. V. 
Järfälla. IV. 
Lidingö. III. 
Ljusterö. V. Lofö. IV. 
Länna. VI. 
Munsö. IV. 
Muskö. V. 
Möja. V. 
Mörkö. I. 
Nacka. II. 
Norrtälje. VI. 
Nämdö. V. 
Ornö. V. 
Riala. VI. 
Roslagskulla. VI. 
Rådmansö. V. 
Salem. II. 

skå. IV. 

Sollentuna. IV. 
Solna. III. 
Sorunda. IL 
Spånga. IV. 
Stockholms överståthäl- 

lareskap. III.^ 
Sån ga. IV. 
Södertälje. I. 
Torö. II. Trosa landskommun. I. 
Trosa stad. I. 
Turinge. I. 
Tveta. L 
Tyresö. II. 
Täby. VI. 
Utö. V. 
Vagnhärad. I. 
Vaxholm. V. 
Vårdinge. I. 
Värmdö. V. 
Västerhaninge, II. 
Västerljung. I. 
Väster-Tälj e. I. 
Vtter-Enhörna. I. 
Ytter-Järna. I. 
Över-Enhörna. I. 
Över-Järna. I. 
Ösmo. II. 
Österhaninge. II. 
Öster-Tälj e. I. 
Österåker. VI. 
Östra Ryd. VI. ^ Före Brännkyrka sockens inkorporering. IV. stockholmstraktens botaniska 

utforskande. 

Medan trädgårdsskötseln redan tidigt särskilt genom Gusta\' 
Vasas strävande i stor utsträckning bedrevs i Stockholm och vid 
de kungliga slotten i dess omgivningar, vaknade intresset för de 
vilda växterna först sent och då huvudsakligen i samband med 
sökandet efter arter med medicinsk nytta. 

De första bemödandena att utforska Stockholmstraktens flora 
synas vara av år 1668, då dr O. Bromelius jämte överinseendet 
över apoteken även förordnades såsom »Stadens Herborist» med 
instruktion att lähra Apothekarne och andre &c. kjänna de 
Gräs och Örter, som hos oss vexa, at de kunde ophemtas.. 
Denna befattnino- förestod Bromelius emellertid endast tvenne 
somrar, och om man undantager att samma tjänst åren 1730 — 

1738 innehades av en tysk, Krusmeyer, samt att J. LiNDER 1716 
utgav en förteckning över växterna kring Viksbergs hälsobrunn 
i Salems socken, tyckes intet ha blivit åtgjort för kännedomen 
om Stockholmstraktens flora före Linnés tid. 

Då den i sitt fosterland så gott som okände Carl Linn^US 
i september 1738 återkom från utlandet, där han för sina bota- 
niska arbeten redan var ansedd och uppburen samt slog sig ned 
som praktiserande läkare i Stockholm, voro utsikterna för hans 
uppehälle synnerligen mörka. 

På inrådan av sin gynnare lantmarskalken greve C. G. Tessin 
sökte Linné därför hos Rikets då församlade ständer en summa 
av 100 dukater med förbindelse att såsom Botanicus publicus 
hålla offentliga föreläsningar i Stockholm. Den sökta summan 
beviljades, och under sommaren 1739 och 1740 eller tills han 
1 74 1 tillträdde den medicinska professuren i Uppsala, vilken 
senare utbyttes mot den botaniska, höll Linné botaniska föreläs- 
ningar i riddarhuset och företog exkursioner i stadens omnejd. 

I inledningsorden till sin första botaniska föreläsning i maj 

1739 säger Linné, att hans avsikt bland annat är att: »demon- 
strera de här i Swerige kring Stockholm fintliga örter, deras 
cultur och nytta, helst i ceconomien, med sina namn, kiänneteckn. XXI 

proprieteter och födelse orter. De, som hafwa des utom 

lust att med mig någon dag i weckan med sachta spatserande 
besöka åcker och äng, blomsterrika parker och lundar kring 
Stockholm, skall jag giöra all den handräckning, som jag förmår 
åstad komma>.. Att intresset ej var så stort för botaniken fram- 
går av de ord. med vilka Linné slutar: :gif\ve Gud jag förmådde 
upamma älr. upmuntra lo mina landzmän till denna liufwa och 
nyttiga ^-ettenskap : . 

Stockholm var vid denna tid rikt på trädgårdar, och Linné 
utförde sina studier' i Hortus Jacobinus Regius vid S. Jacobs., 
d. v. s. den vid denna tid på ett helt annat sätt än i våra dagar 
anordnade samt av murar omgivna Kungsträdgården, de kungliga 
trädgårdarna vid Karlberg, Ulriksdal och Drottningholm, den 
Piperska trädgården på Kungsholmen, apotekare Warmholtz' träd- 
gård på Södermalm, trädgårdsmästarne Henrik GoUnitz och Johan 
Alichs anläggningar, den förra i hörnet av Surbrunns- och Lunt- 
makaregatorna, den senare vid hörnet av förstnämnda gata och 
XorrtuUsgatan, vidare i trädgården vid Ingemarshof nära Roslags- 
tull samt Hornsbergs trädgård vid Ulvsundasjön. 

Flera av Linné själv eller hans lärjungar i Stockholmstrakten 
gjorda växtfynd omtalas även i första (1745) och andra (1755) 
upplagan av ^/Flora svecica;:, så t. ex. AsplcniuDi ruta mitraria, 
CcratopJiyllinn deniersuiu^ Erodiiun inoscJiatimi, Neottia nidns 
a:'is, Neslea paniculata och Soiecio viscos2is.- 

Även en av de i Uppsala under Linnés presidium utgivna 
disputationerna vPandora et flora Rybyensis , ventilerad 1771 av 
D. H. Söderberg, berör Stockholmsområdet, alldenstund Ryby 
(numera Ribby) är beläget i Västerhaninge socken. 

1 och med ar 1754 anordnade vice aktuarien i CoUegium me- 
dicum E. TuvÉN (t 1766) i samband med sina föreläsningar i 
botanik även exkursioner, under vilka bland andra arter även 
.J\)a bulbosa upptäcktes. Under senare delen av i7CX)-talet " Jfr c. Forsstrand i Sv. bot. tidskr. 1912. s. 660. 

■ I Linnean Societys bibliotek i London finnes ett manuskript: > Flora Kofsö- 
cnsis, in qua Catalogus plantarum in insula minima Lacus Mälaren, quce alias 
Lilla Skäftinge dicitur. exhibetur». innehållande en förteckning över 80 på denna 
i Järfälla socken belägna ö av Linné 1731 observerade arter. Manuskriptet, av 
vilket en avskrift (Manuskript D 67 a) finnes i Uppsala universitetsbibliotek, har 
dock ej utnyttjats för förteckningen nedan. XX.II 

funnos en del för området nya arter, så av professor P. J. Ber- 
GIUS (t. ex. Litar cl la itniflora), professor And. Jaji. " RetzIUS 
(t. ex. Aspleninm scptciitrionalc X trichomaues) och dr And. 
Jon. HagsTRÖMER, men det var först dr D. E. N.EZÉN, som 
samlade sina iakttagelser, gjorda under åren 1776 — 1782. till en 
>Flora Stockholmensis eller Uppsats pä de uti och nära omkring 
Stockholm vildtväxande ( Jrter;^. Förteckningen, som utkom 1 808^ 
upptager 501 fanerogamer och 26 kärlkryptogamer. En och 
annan av uppgifterna har dock visat sig vara mindre tillförlitlig, 

J. FlSCHERSTR( )M lämnade i sin beskrivning över Mälaren 1785 
även en översikt a\' växterna kring denna sjö, grundad på upp- 
lysningar av professor Bergius, och A. MODÉER redogör i en 
samma år utgiven uppsats för ogräsfioran på Lidingön. 

I professor Samuel Liljerlads ^.Utkast till en svensk flora, 
vilken utkom i tre upplagor åren 1792, 1798 och 1816, omnäm- 
nas några få lokaler frän Stockholmstrakten. I detta arbete träftas 
även den aldrig senare bekräftade uppgiften, att Kocleria c rista t a 
Pers. skulle förekomma -sällsynt i Stockholms skären--. 

Under 1800-talets fyra första årtionden samlades ett stort antal 
nya iakttagelser över traktens flora: sä 1788 — 18 18 av professor 
Olof Swartz, åren 1817, 181 8 samt 1823 af biskop C. A. 
Agardh och 1 8 14 — 1826 av professor Carl Stenhammar, vi- 
dare av professor P. P\ WAHLBERG och bokhandlanden N. V. 
LUNDEQVIST, vilken 1827 utgav en ^Plora Paroecia,^ Bränkyrka., 

Den bekanta floraförfattaren dr C. J. Hartman vistades under 
somrarna åren 18 14 — 1821 i Stockholm och på lantstället Skön- 
dalsbro i Brännkyrka socken samt 1822 — 1825 vid Ulriksdal. Un- 
der sina vidsträclvta exlcursioner, vilka han till en del företog" 
tillsammans med en av vårt lands störste botanister professor 
(^lof Swartz, gjorde han många viktiga fynd, vilka publicerades 
i de trenne första upplagorna a\' Handbok i Skandinaviens flora 
utgivna 1820, 1832 och 1838. Även i följande 9 upplagorna av 
Hartmans flora utgivna åren 1843 — 1889 återfinnas ett stort antal 
växtfynd från Stockholmstrakten, gjorda av ett flertal personer. 

Professor J. E. WIKSTRÖM (1789— 1856), vilken allt sedan i8t8 
ägnat ett ingående arbete åt utforskandet av Stockholmstraktens 
flora, sammanfattade sina egna och andras iakttagelser i det 
mycket stort anlagda arbetet: Stockholms flora, eller korrt be- 
skrifning af de vid Stockholm i vildt tillstånd förekommande XXUI växter. Med en inledning- innehallande en 
öfversig^t af Stockholmstraktens naturbeskaffen- 
het:i>. Av detta verk utkom endast första 
delen omfattande 643 sidor och 428 arter: 
5 ark av andra delen upptagande 64 arter 
trycktes, men utoävos aldris: i bokhandeln 
(nedan förkortat: IVikstr. II). Första delens 
13 första ark äro tryckta 1838, de övriga 
1839, ^itom inledningen, vilken bär bokens 
utgivningsår 1840. Författarens manuskript 
till växtlokalerna i de icke utgivna delarna 
av arbetet befinner sig i Vetenskapsakademiens jyy ^^ /^A^>^i4 
ägo och har för här föreliggande arbete ge- 

nom adjunkten T. Krok utnyttjats (förkortat: Wikstr. niskr.). 
Wikströms flora kan. grundad som den är på såväl en ingående litteraturkännedom som notroranna egna undersökning-ar, även utöver botanistkretsar påräkna intresse, då den utförligt behandlar 
traktens oeoloo^i och fauna, tiderna för växternas blomning m. m. 
och även lämnar en översikt över : botanikens framsteg i Stock- 
holm och Stockholmsflorans historia>. Ur densamma äro ock 
flera av de ovan lämnade uppgifterna hämtade. En arbetet bi- 
fogad karta är av värde särskilt för återfinnandet av de äldre 
arbetenas växtlokaler. 

Lika väl som denna karta berättar om den ofantliga utvidg- 
ning, Stockholm vunnit på de 72 år. som sedan dess förflutit 
( invänareantalet har frän 84.161 är 1840 vuxit till ungefär 400,000 
är 1912, förstäderna medräknade), kunna de notiser, som författaren 
lämnar exempelvis om vissa djurarters förekomst vid denna tid. 
belysa de ändrade förhållandena. Om vargen säges, att den ofta 
går in till staden och »under vintern synes den ej sällan i Rör- 
strands-hage och vandrar da stundom i Carlbergs-Alléen och i 
det omgivande granskapet . Lodjuren vaga sig under vinter- 
nätterna ofta långt inåt Förstäderna och fångas eller skjutas der 
stundom. Man har .sett dem till och med på de närmast i .söder 
om Mariae kyrka belägna gator och på Norrmalm har man skjutit 
en Lo i Humlegarden^^. 

K. F. Thedeniu.S (1814 — 1894) är den. .som efter Wikström 
nedlagt det ojämförligt stönsta arbetet på kännedomen om Stock- 
holm.straktens flora. Lhedenius inköpte, efter 1840 avlagd apote- XXI \ 
:K^,/^Jc 5^. -«-—'-» karexamen, 1843 apoteket »Korpen» i Stock- 
holm, vilket han dock sålde 1858. Redan 
1852 blev han ordinarie lärare vid Stockholms 
gymnasium, utnämndes 1859 till lektor och 
överflyttade sedan till Norra latinläroverket. 
Icke minst genom det intresse för botaniken, 
som han genom sin person och sina skrifter 
förmådde ingjuta hos sina lärjungar, verkade 
han för utforskandet av trakten kring huvud- 
staden. 

1850 utgav Thedenius dels i Botaniska no- 
tiser, dels särskilt en förteckning över Stock- 
holmstraktens fanerogamer och ormbunkar. 
Han säger i inledningen till denna, att bristen pä en sådan för- 
teckning gjort sig synnerligen kännbar, och hoppas, att >den 
kunde utgöra första uppränningen till en exkursionsflora för 
Stockholmstrakten och möjligen lätta framtida utgifvandet af en 
sådan . Av utrymmesskäl måste antalet av de medtagna loka- 
lerna inskränkas. 

Wikström begränsade Stockholmsområdet med en cirkellinje, 
där radien var en svensk mil och centrum stadens mitt, me- 
dan Thedenius lät begreppet omfatta Stockholms stad, Svartlösa, 
Svartsjö eller Färentuna och Sollentuna härader, Danderyds och 
Värmdö skeppslager samt av Sotholms härad pastoraterna Tyresö, 
Öster- och Västerhaninge. 

Bland dem, som ^ oförbehållsamt lämnat rikliga tillägga namnes 
även professor J. E. Wikström, vilket är av stort intresse, då det 
visar, att en del a\^ dennes opublicerade uppgifter redan kommit 
lliedenius' arbete till godo. 

Sex år senare lämnade Thedenius i Botaniska notiser ett värde- 
fullt tillägg till sin förteckning, och 1859 utgav han sina på 19 som- 
rars studier grundade ^Botaniska Exkursioner i Stockholmstrak- 
ten . Om en gång Stockholmstraktens floras historia mera ut- 
förligt kommer att skrivas, blir detta arbete grundläggande, byggt 
som det är på en synnerligen ingående kännedom av området. 
Långt mera än vad som blir möjligt genom de i en flora upp- 
räknade lokalerna kan man här få en bild av sammansättningen 
av den vegetation, som för ett halvt sekel sedan träffades kring 
Stockholm, låt vara att författaren i sina artlistor ofta förbigår XXV 

de vanliga växterna. Många av de platser, som angivas som 
rika växtlokaler, äro nu uppodlade eller intagas av hus och sten- 
lagda gator. I 12 olika exkursioner lämnar boken så detaljerade 
upplysningar, att den intresserade skulle kunna återfinna traktens 
samtliga arter. Förteckningen upptager omkring 900 kärlväxter, 
vartill komma 80 särskilt som förvildade eller införda betecknade. 
Uteslutas 38 arter tillhörande släktena Hieracium, Taraxacum 
och Rosa, vilka släkten nedan ej kunnat upptagas, blir antalet 
av de för Stockholmstrakten 1859 Itända arterna omkring 950 
mot 1,156 år 191 3. 

Det skulle emellertid bliva Thedenius förunnat att betydligt 
utvidga det arbete, om vilket han själv säger att det ;/länge före- 
sväfvat mig såsom ett af de för mig käraste>>, därigenom att han 
1 87 1 kunde utgiva sin Flora öfver Uplands och Södermanlands 
fanerogamer och bräkenartade växten, vilken tack vare sin stora 
.självständighet och uppställningens klarhet kan betecknas som en 
av de yppersta provinsfloror vårt land äger. En växtgeografisk 
översikt saknas visserligen, men varje arts utbredning omtalas 
ingående. Bland de personer, som författaren uppräknar ha 
verksamt bistått honom, återfinnas följande, vilka 42 år senare 
lämnat en lika intresserad hjälp till det här föreliggande arbetet, 
nämligen S. Almquist, F. R. Aulin, Th. O. B. N. Krok, 
C. A. E. LÉNSTRÖM samt den 1905 bortgångne prosten A. TORS- 
SANDER. 

Vid utarbetandet av här föreliggande artförteckning har även 
använts en av herr GOVERT Indebetou å auktionen efter The- 
denius inköpt handskriven förteckning (här betecknat med Fl. 
Jiobn.), innehållande värdefulla tillägg till publicerade uppgifter. 

Utr}-mmet tillåter ej ett ingående pä utforskandet av Stockholms- 
traktens flora efter den tid, då Thedenius förteckningar utkommo. 
Den intresserade återfinner emellertid nedan de publikationer, 
som beröra traktens flora. Uppsatser, som endast meddela 
någon enstaka växtlokal från området, ha dock vanligen ej med- 
tagits, såvitt ej lokalen varit av särskilt intresse. Litteratur 
berörande enbart släktena Hieracium, Taraxacum och Rosa har 
ej heller medtagits. Litteraturförteckningen har godhetsfullt 
granskats av adjunkten Tii, O. B. N. KrOK. 

Utom de redan omtalade böra av arbeten, som behandla hela 
eller större delen av området, nämnas J. A. SCHAGERSTRÖMS 1845 XXVI 

utgivna :yConspectus vegetationis Uplandica^: , C. J. LiNDEBERGS 
1848 publicerade ;/Plantarum vascularium in regione Maeleri ori- 
entali-boreali sponte crescentium synopsis., H. HOFBERGS 1852 
utkomna förteckning över- Södermanlands phanerogamer och filices» 
samt R. Sernanders populära skildring 1901 av Upplands 
växtvärld i arbetet :>Upland, skildring av land och folk». 

Till ledning för dem, som intressera sig för hembygdsforsk- 
ning, kan till sist erinras om, att följande i litteraturförtecknin- 
<j'en närmare anoivna lokalfloror finnas för socknar eller socken- 
delar. 

1716. J. Linder, Flora Wiksbergensis (Viksl)erg i Salems socken). 

1771. D. H. Söderberg, Pandora et flora Rybyensis (Ribby i Västerhaninge socken). 

1827. N. V. LuNDE(2ViST, Flora Paroecire Bränkyrka. 

1828. C. U. Ekström, Beskrifning öfver Mörkö socken. 

1843, H. HOFBERG, Förteckning på sällsyntare vexter funna omkring .Södertelje. 

1S44. N. E. Forssell, Anteckningar om vegetationen i trakten af Norrtelge. 

1847. |. E. Wahlström, Plantarum vascularium in regione Telgae borealis. 

1897. A. Torssander, Anmärkningsvärda fanerogamer och kärlkryptogamer i 

vårdinge socken. 

1898. |. G. Laurell, Anmärkningsvärdare fanerogamer och kärlkryptogamer inom 

Sorunda pastoratområde. 
1909. J. W. HajiINER, Redogörelse för växtgeografiska studier inom lilidö socken. Litteratur berörande Stockholmstraktens flora. 

Agardh, c. a.. En ny art af \'erbascum. — Fysiogr. sällsk. ärsberätt. fur år 

1823, s. 73—74- 
Almgren, K., Om förekomsten i Sollentuna socken af Betonica officinalis samt 
några andra botaniska anteckningar. — Sv. bot. tidskr. 1909. Bd. 3, s, (16) — (18). 

— Nåera ord om förekomsten av Geranium ]x)hemicum m. m. — Sv. bot. 
tidskr. 1912, s. 219. 

Almquist, S., Om en egendomlig form af Potainogeton filiformis. — Bot. Not 
1S89. s. 70 — 71. 

— Om gruppen Ligulatae Fr. af si. Potamogeton. — Bot. Not. 1889. s. 62. 

— Mera om förekomsten af Betonica officinalis i Sollentuna. — Sv. bot. tidskr. 
1909, Bd. 3, s. (68)— (69). 

.\minofe, i. (f. Setterlund), Några iakttagelser öfver humlornas blombesök. — 

Sv. bot. tidskr. 1909, Bd. 3, s. (63)— (64). 
Arnell, H. W., Om dominerande blomningsföreteelser i Trosa skärgård. — Bot. Not. 

1903, s. 269—75. 
— ^ Nya iakttagelser öfver dominerande blomningsföreteelser. — Sv. bot. tidskr. 

1912, Bd, 6, s. 433 — 446. XWIL 

Arnell, Sigfrid, Några iakttagelser öfver vara Alchemilla-arters frekvens. — Bot. 

Not. 1912, s. 129—130. 
Hergius, P, t.. T.itorella juncea. en Svensk Växt. — - Vet.-akad. handl. 1768, s. 

337—344- 
Berggren. J.. Typha angustifolia 1,. x latifolia L. — Sv. bot. tidskr. 1907. Bd. 

I. s. 291 — 293. 
Beurling, P. T-, Stockhohiisflorans physiognoniik. — Furhandl. \id Skand. Naturt". 

möte 1S42 (tr. 1843). Bil. i., s. 623—26. 
Birger. Selim. Tvenne Scällsynta skandinaviska Gentiana-hybrider. — Sv. bot. 

tidskr. 1907. Bd 1. s, 126—127. 
— - Om förekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich. och Matricaria 

discoidea DC. — Ark. f. bot. 1910. Bd. 9, N:r 7. 

— Utbredningen af Scirpus parvulus Roem. & Schult. i Skandinavien. — Sv. boi 
tidskr. 1912. Bd. 6. s. 608—618. 

— Växtvärlden, i Sv. turistför. resehandb. öfver Uppland och Västmanland, Stock- 
holm 1913 s. 10 — 13. 

Björnström. F. J-. Bidrag till kännedomen om Stockholms skärgårdsflora. — Bot. 

Not. 1853, s. 113 — 119. 
HOHLIN, K., Ett exempel pä ömsesidig vikariering mellan en fjäll- och en kust- 
form. — Bot. Not. 1900, s. 161 — 179. 
Cederwald. g. v.. Strödda bidrag till Skandinaviens flora. — Bot. Not. 1867, s. 

162 — 176. 
Ekström, C. U.. Beskrifning öfver Mörkö Socken i Södermanland. — Stockholm 

1S28. — (S. 116 — 137: Mörkö sockens växter). — [Ekstr. 1828). 
FischerstrÖm, JOH., Utkast til Beskrifning om Mälaren. — Stockholm 1785. ; — 

(S. 245 — 298: Växter vid Mälaren). 
F^RISENDAHL, A.. Om Epipogium aphyllum i Sverige. — Sv. bot. tidskr. 1910. 

Bd. 4, s. 91 — 107. 
Fristedt, R. F.. Spridda växtgeografiska bidrag till Sveriges flora. — • Bot. Not. 

1863, s. 82—85. 
Forssell, N. E.. Anteckningar om vegetationen i trakten af Norrtelge. — Bot. 

Not. 1844, s. 33—43- 
GlÖBEL, Fr.. Några bilder från en svensk löfäng. — vSkogsvärdsför. tidskr. 1905. 

s. 390—397- 
Hafström, Hj., Epilobium adenocaulon Hausskn. i Sverige. — Sv. bot. tidskr. 
1909. s. (174). 

— Cnidium venosum vid Nynäs. — Sv. bot. tidskr. 1912, Bd. 6, s. 314. 

O 

Hagströmer, a. J., Trenne Ars observationer på den tid Blomster och Kräk om 
våren först visat sig uti och omkring Stockholm (åren 1772, 1774 och 1775). 
— Patriot, sällsk. hushåUn. -journal för 1780, augusti, s. 36 — 41. 

Hamxer, J. W.. Redogörelse för resultatet af en med understöd ur C. W. Sebardts 
stipendiefond företagen resa för växtgeografiska studier inom Blidö socken i 
Stockholms skärgård under sommaren 1908. — Visby 1909. 

Hartman, C. J.. Handbok i Skandinaviens flora. — 1 — ir.te uppl. (6 — ii:te upp- 
lagorna utgifna av Carl Hartman). — Stockholm 1820 — 1879. — {Hn flor). XXVIII 

Hartman, C. J., Handbok i Skandinaviens flora — I2:te uppl., utgifven af Th. 

Krok (endast h. I utgivet). — Stockholm 1889. — {Hn flor. i88g). 
Hesselman, H., Zur Kenntnis des Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen. — 

Beiheft. z. botan. Centralbl. 1904, s. 309 — 460. 
— - K. O, E. Stenströms studier öfver expositionens inflytande pE vegetationen. 

— Ark. f. bot. 1905, Bd. 4, N:r 4, 

HOFBERG, H., Förteckning på sällsyntare växter funna omkring Södertelje. — Bot. 

Not. 1843, s. 134—136. 
— • Södermanlands phanerogamer och filices. — Stockholm 1852. — {Hofb. 1832.) 
Klercker, J. af, Vaccinium Myrtillus x Vitis idsea från Dalarö. — Bot. Not. 

1894, s 120. 
Krok, Th. O. B. N., Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora. — 

Bot. Not. 1863, s. 14 — 17. 
Krok, Th. O. B. N., och Al.mquist, S., Svensk flora för skolor. Fanerogamer. 

— 9:de uppl. Stockholm 1903. 

T.AGERHEiM, G., Nya växtställen. — Bot. Not. 1880, s. 13 — 15. 
Laurell, J. g., Uber das nordeuropäische Polygonum Raii Bab. — Allg. Bot. Zeitschr. 
1898, s. 71—74. 

— Anmärkningsvärdare fanerogamer och kärlkryptogamer inom Sorunda pastoratom- 
råde af Södertörn uti Södermanland. — Bot. Not. 1898, s. 81—92, 97 — 106. 

— Uber Carex rostrata x filiformis als auch in Schweden gefunden. — Allg. bot. 
Zeitschr. 1898, s. 171 — 173. 

— Uber einige Carex-Hybriden aus Schweden. — Allg. bot. Zeitschr. 1900, s. 

173—175, 197—199- 
Leffler, J. a.. Strödda bidrag till Sveriges flora. — Bot. Not. 1866, s. 170 — 184. 

LÉNSTRÖM, C. A. E., Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora. — 

Bot. Not. 1888, s. 241—263. 
Liljeblad, S., Utkast till en svensk flora. — i:sta uppl. Uppsala 1792, 2.dra uppl. 

Uppsala 1798, 3:dje uppl. Uppsala 1816. 
Lindberg, H., Die Nordischen .\lchemilla vulgaris-Formen und ihre Verbreitung. 

— Act. Soc. Scient. Fenn., 1909, Tom. 37, N:r 10. 

Tjnder, J., Flora Wiksber-ensis, eller et Register uppå the Träd, Buskar, Örter 
och Gräs, som inom en fjerdingsväg kring Surbrunnen Wiksberg, antingen på 
åker sås, eller wildt wäxa, med theras brukeligaste Namn på Latin och pa 
Svenska. — i:sta upp. Stockholm 17 16: 2:dra 1728. 

Lindeberg, C. J., En exkursion i Mälaren sommaren 1S45. — Bot. Not. 1845. 
s. 202 — 210. 

— Plantarum vascularium in regione Mceleri orientali-boreali sponte crescentium 
synopsis. — Akad. avhandl. Uppsala 1S48. 

Lindman, C. A. M., Poa irrigata, en ny nordisk art af pratensis-typen. — Bot. 
Not. 1905, s. 73—90. 

— Lycopodium complanatum L. * moniliforme n. subsp. — Hedwigia, Bd. 47, 
1908, s. 131 — 132. 

— Juncus tenuis Willd. i Sverige. — Bot. Not. 1909, s. 305 — 306. 

— Wie ist die Kollektivart Polygonum aviculare zu spalten? — Sv. bot. tidskr. 
19x2, Bd. 6, s. 673 — 696. XXIX 

Linné, Carl von, Flora svecica. — i:3ta uppl. Stockholm 1745. 2:dra uppl. 1755. 
LUNDEQVIST, N, V., Flora Paroecio: Hränkyrka. — Akad, avh. Uppsala 1827. — 

(/7. Br. 1827). 
Malme, g. o., Epipogum aphyllum funnen i Roslagen. — Sv. bot. tidskr. 19 10. 

Bd. 4, s. (90). 
MODÉER, A., Om Aker-Ogräs och i synnerhet huru de till någon nytta kunna an- 
vändas. — Patriot, sällsk. hushålln. -journal 17S5, s. 213 — '243, 334 — 341, 370 

—390, 460—471, 525—530. — {Modéer 1783). 
MuRBECK, Sv., Studien iiber Gentianen aus der Gruppe Endotricha Froel. — - Act. 

Horti Bergiani 1892, Bd. 2, N:o 3. 
Xathorst, a. g., Nya växtlokaler från Sandhamns skärgård. — Bot. Not. 1876, s. 44. 
Xeuman, L. M. och Ahlfvengren, Fr., Sveriges flora. — Lund 1901. 
NjEZÉn. D. E., Flora Stockholmensis eller Uppsats på de uti och nära omkring 

Stockholm vildtväxande Örter. — Göteborgs vetensk. och vitterh. sällsk. nya 

handl., del i, 1808, s. 65 — 83. — {iVcezén 1808). 
Nilsson, X. Hj,, Tvänne nya Rumex-hybrider. — Bot. Not. 1888, s. 147 — 149. 
NORDSTEDT, C. F. O., Om de svenska formerna af Melampyrum. — Bot. Not. 1912, 

s. 187 — 190. 
Nordström, K. B., Bidrag till kännedomen om Sveriges ruderatflora. — Bot. Not. 

1903, sid. 113 — 122. 
OSTENFELD, C. H.. Euphorbia Esula L. og dens Slsegtinge. — Bot. Not. 1903. 

s. 125 — 127. 

— Studier över nogle Former af Slcegten Alectorolophus. — Bot. Not. 1904. s. 

83—85: 97—116. 
Palm, B., Några växtfynd i Roslagen. — Sv. bot. tidskr. 1909, Bd. 3, s. (77) 

-(80). 
Radloff. F. v., Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län. 2 del. — 

Uppsala 1804 och 1805. — (Del 2. s. 253 — 256: växter). 
Rosendahl, H. V., Bidrag till Sveriges ormbunksflora I, — Sv. bot. tidskr. 1909. 

Bd. 3, s. 382—388. 
Samzelius, H., Några för Södermanland nya växtlokaler. — Bot. Not. 1884. s. 

145 — 148. 
SCHAGERSTRÖM, J. A,, Conspectus vegetationis Uplandicx. — Akad. avh. Uppsaln 

1845. — {Schagerström 1843). 
SCHEUTZ, N. J., Spridda växtgeografiska bidrag. — Bot. Not. 1885, s. 161 — 168. 

SCHLEGEL, L., Floristiska bidrag till fanerogamfloran i Stockholms skärgård. — 
Bot. Not. 1887, s. 248 — 249. 

Selander, S. och Bryant-Meisner, R., Några växter frän Möja församling. Upp- 
land. — Sv. bot. tidskr. 1909, Bd. 3, s. (172) — (174). 

— Stellaria neglecta (Whe) Murb. i Uppland. — Sv. bot. tidskr. 1910, Bd. 4, 

s. (38). 

— Om s. k. subatlantiska glacialrelikter. — Sv, bot. tidskr. 1910, Bd. 4, s. 284 
— 290. 

— Några uppländska växtlokaler. — Sv. bot. tidskr. 1910, Bd, 4, s. (81). 

Sernander, R., Växtvärlden. — I: Upland, skildring af land och folk. Stockholm 
1901, Del I, s. 79 — 118. XXX 

Sernandek, R., Svenska botaniska föreningens exkursioner sommaren 1908, vSa- 
lemfärden, — Sv. bot. tidskr. 1909, Bd. 3, s. (118) — (119). 

Skärman, J. A. O.. Hvar går nordgränsen i vårt land för Melica uniflora Retz.r — 
Sv. bot. tidskr. 1909, Bd. 3, s. (4) — (7). 

Smith. H., Myrtillus nigra Gilib. x Vaccinium vitis idaja I>.. funnen i Stock- 
holms skärgärd. — Sv. bot. tidskr. 1910. s. (13). 

Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora. — Bot. Not. 
1857 och 1858. 

Starbäck, k., Djurgårdens bevarande såsom naturpark. Lektor Starbäcks motion 
till årets riksdag. — Sv. naturskyddsför. årsskr. 1913, s. 36 — 56. 

SylvÉn, N., Zwei im Bergianischen Garten im Sommer 1906 gefundene Senecio- 
Hybriden. — Acta Horti Bergiani, Bd. 4 1907. N:r 3. 

— Thlaspi alpestre L. spontan i Västergötland. — vSv. bot. tidskr. 1908, s. (67) — (72). 

— Ytterligare några ord om Thlaspi alpestres förekomst inom landet. — Sv. bot. 
tidskr. 190S. s. (122) — (124). 

— Botaniska .Sällskapets i Stockholm under utarbetning varande förteckning öfver 
Stockholmstraktens fanerogamer och ormbunkar. — Sv. bot. tidskr. 1 909, s. 
(59)-(62). 

SwARTZ, C).. Pyrola media, ny svensk växt uptäckt och beskrefven. — Vet.- 
akad. handl. 1S04. s. 257 — 264. 

— Pyrola chlorantha. ny Svensk vext uptäckt och beskrifven. — Vet.-akad. 
handl. 1810, s. 190 — 198. 

Söderberg, D. H.. Pandora et flora Rybyensis. — Akad. avhandl. Uppsala 1771. 

— [Fl. Ryby 177 1). 

Thedenius, k. F.. Stockholmstraktens phanerogamer och ormbunkar. — Bot. Not. 
1850, s. 57 — 125. (Även tryckt särskilt med titeln: Stockholmstraktens 
phanerogamer och ormbunkar, med växtställen för de sällsyntare. Stockholm 
1850. 64 sid. I detta avtryck finnes äfven »Register öfver familjer och släg- 
ten», hvilket saknas i den ursprungliga avhandlingen). — {Thcd. i8jo.) 

— Tillägg till förteckningen öfver Stockholmstraktens phanerogamer och orm- 
bunkar. — Bot. Not. 1856, s. 165 — 178, (även tryckt med särskilt titelblad 
och paginering s. i — 16, Stockholm 1857). — {T/ied. iSjö). 

— Botaniska exkursioner i Stockholmstrakten. — Stockholm 1859. — {Thed. i8jg). 

— Flora öfver Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter. 

— Stockholm 1871. — {Thed. flor. ). 

— Nya arter för Uppland och Södermanlands flora omtalade vid Stockholms na- 
turvet. fören. sammanträde. — Bot. Not. 1881, s. 67. 

— Tragopogon porrifolio-minor Thed. en ny hybrid, funnen i Stockholm. — Bot. 
Not. 1885, s. 156—158. 

— Om Potentilla thuringiaca Bernh. i Sverige. — Bot. Not. 1889, s. 12—16. 

— Ulmus montana var. coriifolia. — Bot. Not. 1890, s. 40. 

TiSELius, G., Potamogetones suecici exsiccati. Stockholm 1894 — 1897. [Tis. pot. ex.) 
Thorstenson, g., Tvenne nya Calamagrostis- och Carex-hybrider. — Öfvers. af 

Vet.-akad. handl. 1893. s. 263 — 269. 
Torssander, a.. Anmärkningsvärdare fanerogamer och kärlkryptogamer i Vår- 

dinge socken (Södermanland). — Bot, Not 1897, s. 157 — 170. XXXI 

Waiilenberg. g.. Flora svecica. — r.sta uppl. Uppsala 1S24 — 1S26. 2:dra. uppl. 

1S31— 1833. 
^VAHLSTRÖM, J. K.. Flantarum vascularium in regione Telg;x^ borealis sponte cres- 

centium synopsis. — Akad, avhandl. Uppsala 1S47. — (F/. Tc/i;: bor. 1847). 
^VKBER. Fr. u. Moiik. M. H.. Naturhistorische Reise durch einen 'l"heil Schwedens. 

— Göttingen 1S04. — (V^äxter i Stockholmstrakten.' s. 127 — 132). 
Vkstergren, 1\, Um Malva Alcea L. x moschata L. och dess förekomst i 

Sverige. — Bot. Not. 1S96. s. 215 — 220. 

— Svensk botanisk förenings vårutflykt. — Sv. bot. tidskr. 1913. s. 220 — 222. 
Westerlund. c. a.. Spridda anteckningar till Skandinavien? flora. — IJot. Not. 

1S63, s. 138 — 151. 
Westerlund. C. G.. Alchemilla obtusa Bus. funnen i Sverige. — Bot. Not. 1910. 
s. 258. 

— Nya bidrag till kännedomen om de svenska formerna af Alchemilla vulgaris 
L. — Bot. Xot. 191 1, s. II — 17. 

— Studier öfver de svenska formerna af Alchemilla vulgaris L. — Redogörelse för 
allm. läroverken i Norrköping och Söderköping under läsåret 1906 — 1907, 
Norrköping 1907. 

Wikström, J. F.. Bidrag till kännedomen om sällsyntare växters geografiska ut- 
bredning inom Sverige. — Vet. -akad. handl. 1S24, s. 439 — 461. 

— Stockholms flora, eller korrt beskrifning af de vid Stockholm i vildt tillstånd 
förekommande växter. Med en inledning, innehållande en öfversigt af Stock- 
holmstraktens naturbeskafifendet. — Del. i. Stockholm 184O (jfr vidare ovan 
3. XXIII). — {]Vikstr. 1840.) 

WlTTE, H.. Några bidrag till kännedomen om Sveriges ruderatflora. — Bot. Not. 
1904. s. 49 — 62, 

— Några bidrag till kännedomen om vegetationen på våra ruderatplatser. — Sv. 
bot. tidskr. 1909, Bd. 3. s. 174 — 182. 

— Alyssum calycinum L.. en i Sverige genom utländskt vallväxtfrö spridd art. — • 
Sv. bot. tidskr. 1909, Bd. 3. s. 337 — 381. 

— Silene dichotoma Ehrh. — Sv. bot. tidskr, 1912. Bd. 6, s. 510 — -530. 

WiTTROCK, V. B.. Viola-studier I. Morfologisk-biologiska och systematiska stu- 
dier öfver Viola tricolor (L.) och hennes närmare anförvandter. — Acta Horti 
Bergiani, Bd. I, 1897. N:o i. 

— Linnxa borealis L. en mångformig art. — Acta Horti Bergiani. Bd. 4. 1907. X':o 1. 

— Polycarpon tetraphyllum L. i Sverige. — Sv. bot. tidskr. 1907, Bd. i. s. 361 — 363. 

— Några ord om Polycarpon tetraphyllum L. — Sv. ]jot. tidskr. 1908. Bd. 2, s. 
(119'» — (122). 

WiTTROCK, K. J. H.. Från Botkyrka och Salem. — Sv. turistför. årsskrift 1908. s. 
156—179. 

— Några ord om blommans färg hos Orol)us tuberosus L. — Bot. Xot. 1905, 
s. 129— 131. 

Wrangel. F. U.. Tullgarn. — Stockholm 1888, \'äxter: 61—63. 
Odmanx, S. L., Anmärkningar öfver 1781 års väderlek för ^'ärmdö skärgård. — 
Vet.-akad. handl.. Bd. 3. 1782. s. 15S — 161. 

Seijm Birger. 

\\\— 131324. Stockholmstraktens växter. v. Några huvuddrag i Stockholmstraktens 
naturförhållanden och växtgeografi. 

Det område, som här är föremal för ett mera ingående växt- 
geografisk behandling, utgör enligt nyaste och bästa källor sam- 
manlagt ^62.2^^ Jiektar eller något mera än ettdera av landska- 
pen Bohuslän, Närke eller Gästrikland, men blott en nittiosjunde- 
del av Sveriges hela yta. Dess nordligaste parti ligger vid c. 
59^ 47' n. b., dess sydligaste vid c. 58° 44', de mest avlägsna 
punkterna mellan skären längst i NO och SV ligga omkring 
160 km åtskilda fågelvägen och största utsträckningen i O — V 
är 100 — 125 km. Administrativt omfattar det mellersta och 
södra delen av Stockholms län samt några fä socknar (Hölö, 
Mörkö, Trosa, Vagnhärad, Västerljung, Över- och Vtter-En- 
hörna) inom Södermanlands. 

I växtgeografiskt avseende ligger områdets största intresse däri, 
att det är beläget i yttersta nordkanten av den stora centraleuro- 
peiska ekregionen, där ännu floran är efter nordiska förhållanden 
artrik; bortåt 60 % av alla landets högre växter träffas inom 
området. Något tiotal mil längre mot norr är såväl eken som ett 
mycket stort antal växter med fordringar likartade detta träds ej 
längre livskraftiga medlemmar av vegetationen utan blott relikter, 
som måst söka sig en tillflyktsort pä särskilt gynnade platser. 
En kort översikt av traktens naturförhållanden torde vara pä sin 
plats, innan något ingås pa de rent växtgeografiska spörsmålen. 

Berggrunden. Hela området är att räkna till det ostsvoi- 
ska giieisonirådet. inom vilket emellertid finnes en betydande 
växling i gneisens utseende, kemiska sammansättning, struktur 
och tillkomstsätt. De lösa jordlagrens natur, liksom ock den i stor 
omfattning i dagen gående berggrundens topografi, står i nära 
samband med denna härskande bergarts egenskaper. 

Gneiseii tillhör som bekant de starkt silikat- eller kiselsyrerika. 
på baser jämförelsevis fattiga bergarterna. Av föreliggande ana- 
lyser att döma är kalihalten i allmänhet god och bör kunna lämna 
en för den vilda vegetationen fullt tillräcklig mängd av detta 
viktiga växtnäringsämne. Den torde variera mellan i och 5 %. XX XIII 

Avsevärt mindre är kalkhalten (0.6 — 3 ",,. sällan högre), men denna 
ersattes över stora delar av området av från annat håll här- 
stammande kalkhalt i de lösa jordlagren. 

Områdets gneiser äro i allmänhet ganska grovkorniga och 
såväl därigenom som genom de pressningsfenomen de varit 
underkastade bliva de ganska lättvittrade. För topografien i 
stort visa sig också gneisernas lagringsförhållanden och deras 
strykning ha stor betydelse, i det att mera lättvittrade partier 
äro uteroderade till dalgångar, belägna över eller under vattnet, 
medan höjdryggar och kullar ej sällan intagas av mera svärför- 
störda varieteter. Emellertid har även direkta förkastningar, 
sättningar och spricklinjer i berggrunden varit av mycket stor be- 
tydelse för utdanande av den invecklade topografien, vilken ä sin 
sida varit avgörande för en del av de lösa jordlagrens avsättning 
och därigenom indirekt för de ledande växtsamhällenas fördelning. 

Med hänsyn till arealutbredningen äro samtliga övriga inom 
området förekommande bergarter av synnerligen ringa betydelse, 
men deras egenskaper äro i vissa fall så avvikande från gneisens. 
att de säkert utövat och utöva ett icke ringa inflytande på växt- 
världens fördelning, vadan i korthet även de böra omnämnas. 

Graniterna^ av vilka särskilt norrut från Stockholm ett stort 
massiv finnes och mångenstädes mindre områden, skilja sig icke 
i sina egenskaper något väsentligare ur nu ifrågavarande syn- 
punkter frän gneiserna, vadan här endast deras förekomst är att 
påpeka. Även om Icptit- och /(^;75'''gruppens sparsammare fö- 
rekommande bergarter gäller detsamma. 

(iröjistenar av olika slag och ålder (diorit, dioritskifter. diabas 
gabbro) träffas mångenstädes, särskilt inom de norra fastlandsdelarna 
(Österåker, Roslagskulla, Riala, Länna socknar) men även på vissa 
av de större öarna, såsom norra Ornö, Runmarö m. fl. st. Dessas 
i allmänhet höga kali- och kalkhalt skulle kunna låta förvänta 
en artrikare och från den vanliga avvikande flora. Huruvida sa 
verkligen är förhållandet är emellertid icke undersökt men vore 
väl värt en granskning. Om t. ex. de ganska talrika, anmärk- 
ningsvärda fynden i trakterna mellan Gregersboda och Ostanä 
i Roslaq-skuUa socken stå i samband med det där förekommande 
på hornblende rika gabbroartade dioritmassivet eller med att en 
intresserad botanist längre tid där gjort undersökningar eller med 
bäggedera, är för närvarande ej möjligt avgöra. XXXI\' 

Av större intresse än förekomsterna av grönstenar äro sådana av 
större och mindre band eller linser av in-kalksten. Dessa äro 
helt och hållet begränsade till områdets södra, även klimatiskt 
mest gynnade delar. Frän nu berörda synpunkter kunna de 
grupperas i tvenne geografiska huvudpartier. Det ena omfattar 
de i stort sett i NO — SV strykande banden av kalkstensföre- 
10 km Fig. 4. Kartskiss visande urkalkstenens förekomst inom områdets sydöstra delar. 

Jfr texten sid. xxxiv. 

komster pä yttre skärgärdens öar, där ett nordligt parti bildas 
av Skarp-Runmarö, Runmarö, Nämndö och Mörtö och ett syd- 
ligt av sydligaste Ornö och kringliggande skär samt Utö (fig. 4). 
Det andra huvudpartiet utgöres av de talrika strödda förekom- 
'sterna inom södra Södertörn (företrädesvis i Torö, Ösmo, So- 
runda socknar) och innanför liggande fastland (inom Mörkö, Hölö, 
Vagnhärad, Trosa, Västerljung och Vårdinge socknar). 

Pä kalkens stora betydelse för vegetationen kan här ej ens i 
korthet ingås. Framhållas bör emellertid det avsevärt olika in- XXXV 

flytande något djupare, kalkhaltiga jordarter ^märglar) utöva jäm- 
fört med de kala eller svagt jordtäckta kalkklipporna. Den yppig- 
het i vegetationen under form av artrika lövängar, som man i 
sä riklig mån träffar inom norra skärgårdsområdets kalkrikare 
morän- och lertrakter, återfinnes ingalunda ute på de yttre öar- 
nas i dagen liggande kalkklippor, vars genomsläppande mark- 
bär en till yttre habitus karg vegetation. Undersöker man dessa 
trakter närmare, undansticka sig dock här och var talrika 
arter, som annnorstädes saknas eller äro }'tterligt sällsynta. Sär- 
skilt Runmarö visar en mycket stor artrikedom; dock bör erinras 
att floran där är synnerligen väl undersökt under en lång följd av 
år av bland andra den entusiastiske botanisten byggmästaren C. G. 
HOFFSTEIN. Utom talrika orchideer, som företrädesvis träffas- 
inom dessa kalkrika områden, finnes ytterligare ett antal karak- 
tärsväxter för desamma, bland vilka äro att nämna Arabis 
hirsuta var. glabra. Aspleniuni ruta iniiraria. HutcJiinsia 
petrcca och Melica ciliata. 

En detaljstudie över floran ä här avhandlade kalkförekomster 
inom urbergsområdet är otvivelaktigt en av de tacksammaste 
botaniska forskningsuppgifter, som inom området föreligga. 

Områdets kvartära historia. De lösa jordlagren inom Stock- 
holmstrakterna äro som bekant huvudsakligen ett verk av gångna ti- 
ders inlandsis, i det att moräner, rullstensåsar och dessa åtföl- 
jande sandlager äro direkt lämnade av isen, då denna drog sig 
tillbaka, medan de ofta mäktiga i havet avsatta leror, som intaga 
dalarnas bottnar, till större delen utgöra det finslam, som frän 
inlandsisen utspolades i havet och i detta kom till vila. 

Vid den tid, då inlandsisen avsmälte från nu behandlade de- 
lar av Sverige, voro dessa helt och hållet täckta av hav och ej 
den minsta kobbe nådde inom desamma upp över vattenytan. 
Genom nyare undersökningar, företrädesvis av G.' De Geer, har 
man mycket goda skäl att antaga, att den tid, som förflutit från 
den period den avsmältande isen stod över det nu ifrågava- 
rande området till våra dagar, rör sig om 9,000 — 10,000 år eller 
kanske något årtusende längre. 

Florans invandring och utveckling omfattar emellertid inga- 
lunda hela denna tid, alldenstund havet ännu i årtusenden be- 
täckte dessa trakter. De invecklade, ännu icke i sina detaljer 
kända rörelser i jordskorpan, som slutligen ledde till att Stock- XXXVI 

holmsområdet blev land. behöva ej här närmare diskuteras. 
Det är tillräckligt erinra om, att havet täckte området under 
hela ishavstiden, under den därpå följande perioden, den s. k. 
ancylustiden, då Östersjön var ett sött inhav, och i allt väsent- 
ligt även under den tidigare delen av det närmast följande ske- 
det, litorinatiden, då Öresund och Bälten öppnats och tilläto 
mäktiga salta vattenmassor flöda in i Östersjön, medförande en 
salthalt rätt avsevärt mycket högre (c. i,6 %) än den nuvarande 
(0,5 — Oe "',) inom de trakter, som nu utgöra Stockholms skärgård. 
Långt in i mälarebäckenet finnas ock i vid denna tid avsatta leror 
bevarade de fossila lämningarna av Zostc7'a. Riippia samt ett 
antal saltvattensalger. Relikter bevarade till våra dagar från 
denna tid anses med fog i Mälaretrakterna ett antal arter vara, 
som i regeln annars enda.st träffas på havsstranden. Exempel 
äro Alopcciirus vcntricosns^ Aiigelica litoralis^ Glaiix niaritiina, 
yiincus compressus * gerardi^ Scutellaria Jiastifolia, Statice ar- 
rneria, Trifoliiiiu fragiferuin, TriglocJiiu iiiaritimiini och Zan- 
niche//ia polycarpa. 

Det är säkert fastställt, att vid den tid, då denna saltare Ös- 
tersjö eller som den brukar kallas LitorinaJiavct eller Stenålders- 
havet stod som högst, hade till de trakter, som då bildade dess 
kuster i mellersta Sverige, invandrat en mycket stor del av de 
arter, vilka än i denna dag utgöra dessas flora. Undantagas gra- 
nen och några av dess följväxter samt det stora antal växtarter, 
som varit kulturmänniskans följeslagare, så kan det med säker- 
het sägas, att den vilda floran var i .stort sett densamma som nu. 

Klimatet var avsevärt gynnsammare än i våra dagar, som- 
maren längre och ungefär 2,5° C. varmare, då stenålders folkets 
jägare och fiskare för första gången drogo upp längs de okända 
kusterna för att slå sig ned utmed dem och vid sjöarna. Fast- 
landet låg eniellertid långt avlägset nere på Kolmårdshalvön, 
vid Närkesslättens västrand och vid den halvö, som sträckte sig 
fram mellan mellersta Västmanland och nordöstra Uppland. Det 
övriga var en stor havsbukt med ute i havet liggande ögrupper 
och skär. 

Det är av flera skäl ännu ej möjligt att med full noggrannhet 
fastställa, hur högt över den nuvarande havsytan Litorinahavet 
vid sitt maximum stod, men av senare undersökningar särskilt 
på Åland vill det synas som om landet sydost om Landsort XXXVIl och Utö legat c. 50 m., utmed en linje i SV — NO Muskö — Möja 
c. 60 m. och utmed områdets NV gräns omkring 70 m. lägre 
än nu. Dessa tal torde ej vara fel pä mera än 5 a 10 m., men 
felet är stort nog, da det gäller att bilda sig en i detaljerna 
noo-o-rann föreställnino- om storleken av de öar och skär. som 
Fig. 5. Kartskiss visande ungefärligt läge och omfång av de 

ögrupper och skär (helsvarta), som kring tiden för Litorina- 

havets högsta stånd funnos inom här avhandlade trakter. Siffrorna 

ange höjden över havet i meter. 

träffades här ute i havet och till vilka den äldsta växtvärlden 
inom området invandrade. 

Med ovan givna utgångspunkt visar det sig, såsom av fig. 5 
synes, att det första land, som kring Litorinahavets maximitid 
inom området dök upp ur havet, var inom Sorunda, V. och O. Ha- 
ninge socknar samt på fastlandssidan inom Över- och Vtter-Järna. 
Nägra småöar funnos antagligen äfven litet längre norrut i Vtter- 
Enhörna, Huddinge och Nacka. Inom Upplandsdelen av området 
höjde sig de första skären i trakten mellan Åker och Ostanå. 
De geologiska kartorna visa. att dessa öar varit fri.sköljda gneis- XXXVIII 

kullar med mellanliggande morän- och sandmarker; lera finnes 
däremot icke a dem. 

Växtvärldens invandring till dessa öar och skär ute i havet 
kan antagas väsentligen ha skett frän de större öarna i området 
mellan Mariefred och Malmköping, vilka voro 60 — 70 km. av- 
lägsna, och från fastlandet, som lag ungefär 100 — 120 km. i s}'d- 
väst. 

En helt säkert god föreställning om den första florans utseende 
ge de grupper av skär, som vi ännu träffa ett stycke ut till 
havs, möjligen är dessas växtvärld dock artrikare pä grund av 
det mindre avståndet till trakter med rikare flora. En dylik 
ögrupp är Gunnarstenarna, några flacka skär, nående ungefär 
13 m. ö. h., belägen ONO från Landsort och omkring 7 — 9 km. 
från närmaste större öar och land. De ha sannolikt aldrig ut- 
satts för betning. Floran räknar omkring 100 arter. På det 
sandblandade svallgrus, som bildar marken i de mest vind- 
skyddade dälderna, träffas det artrikaste, fastast konstituerade 
växtsamhället, ett slags ängsmark med slutet växttäcke. De här- 
skande arterna i denna äro Arrhenathei'uin e latins. Filipcndula ul- 
maria^ Trifoliiiin medium, Vicia cracca^ Veronica cJiamcedrys^ 
Galium verum, Valeriana officinalis, uppblandade med enstaka 
buskar av nypon, hallon och rönn samt ej fä sällsyntare förekom- 
mande arter. Pa de frisköljda klipporna med litet jord i springor och 
skrevor men aldrig slutet växttäcke, härskar enen i krypande former 
jämte kråkbäret och lavarnas samhällen, men ingenstädes har 
träden förmått resa sig till verklig trädform, utan de mycket 
/7 fåtaliga, ytterst saktväxande individen av tall^ gran, sälg-^ 

björk, asp och al äro fullständigt buskformade. Jämte i yttre 
skärgärden vanliga arteri såsom Linaria vulgaris, Lychnis flos 
cuadi, Tanacetum vulgäre, träffas även en och annan oväntad 
växt, såsom Cuscuta europcea. Vid jämförelsen med Litorina- 
havets första ögrupper må ej glömmas, att Gunnarstenarna, enligt 
vad nedan meddelas, måste med säkerhet under mer än tvä 
årtusenden med avsevärda delar legat över havsytan, även om 
de under de senaste århundradena genom den nutida landhöj- 
ningen kunna ha vuxit något. 

Den landhöjning, vilken skapade den här behandlade Stock- 
holmstrakten, skedde jämförelsevis snabbt under den senare sten- 
ålderns två a tre sista årtusenden. Vid bronsålderns början för A XXXIX 

c. 3600 är sedan vill det synas, som om landet legat ungefär 
frän omkr. 20 m. längst i s\'dost till bortät 25 m. längst i nordväst 
under den nuvarande havsytan. Dessa trakters topograti är 
dock sådan, att den mellanliggande landhöjningen förslog att 
bringa vidsträckta landvidder öfver havet och i de allra största 
dragen giva dem deras nutida utseende. Skärgardens vida ögrupper 
laj^o visserlioen till stor del under havet och Roslao-sområdet 
var uppdelat i ett antal större och mindre öar, men Södertörn 
bildade en bet\-dande ö med i allt v^äsentliot samma utseende 
som i vara dagar. Den största geografiska olikheten var den 
breda havsarm med ett fåtal större öar, som från Stockholm i 
söder upp till Täb\' och Kd i norr förmedlade förbindelsen mellan 
Östersjön och Mälarebäckenet. 

Från s}'npunkten av florans historia är det icke mindre vik- 
tigt, att även Icnnarkeriia i stor omfattning genom denna land- 
höjning d}'kt upp över havet, vadan alla de markslag erbjödos växt- 
världen, vilka de olika grupperna av växtsamhällen erfordra. 
Torvmossbildningen började uppenbarligen snart nog och fort- 
.skred säkert så pass hastigt, att även de arter, som endast tri- 
vas på mossarnas }'ta. redan efter ett fatal århundraden kunde 
finna lämplig mark inom det nya landet. 

Under bronsåldern. 3600 — 2600 år före var tid. fortgick höj- 
ningen )'tterligare. så att landet i allt väsentligt fick sin nuva- 
rande utsträckning; endast de lagt liggande lerslätterna och en 
eller annan inspringande djup dalgång av det nutida landet in- 
togs vid dess slut av havet. 

Stora delar av det land, som under sten- och bronsåldrarna 
steg upp över vattnet. s}-nas omedelbart ha tagits i besittning- 
av en icke alltför fåtalig, boskapsskötsel och åkerbruk idkande 
befolkning, vadan det med fog torde kunna sägas, att männi- 
skan i avsevärd grad påverkat växtvärlden i dessa trakter redan 
vid dess första konstituerande. Ett antal bland ogräsens och 
kulturgränsens arter ha därför med stor sannolikhet samma ålder 
inom området som mänga till S}'nes fullständigt vilda arter: 
människan och hennes kreatur ha uppenbarligen under större 
delen av florans tillblivelse varit att räkna med som en viktig 
spridningsförmedlare. 

Den betydande landhöjning, som gav Stockholmstrakten dess 
nuvarande geografiska utsträckning, har emellertid icke oavbrutet XL 

fortgått till vara dagar, utan synes med säkerhet ha varit av- 
slutad under järnålderns senare del. d. v. s. för omkring ett år- 
tusende sedan. Beviset härför finner man i att fornlämningar, 
såsom gravhögar, stensättningar, runstenar, träffas så långt ner 
mot den nutida Mälareytan och havsytan, att området måste 
vid deras tillkomst ha haft nära nog alldeles samma kustkontur 
som i våra dagar. Så ligger den stora ättehögen vid Skå kyrka 
inom Mälareområdet 4.1 m., den i fast häll ristade runskrif- 
ten vid Sundb}' i Bromma socken 4.4 m. ö. h. och i Sorunda 
finnas gravhögar blott 2 m. ö. h., möjligen ännu lägre. De 
förändringar, som med säkerhet kunnat påvisas de följande år- 
hundradena, d. v. s. under medeltiden och nyare tiden, synas 
alla kunna förklaras genom den fortgående igengrundningen av 
grunda vikar genom slammassor, som vattendragen tillförde, 
och den torvbildning, som alltjämt fortgått. 

Även den starka igengrundning av många vatten, som ej få 
berättelser från 1600-talet omtala, synes enligt B. Fahlborg av 
bevarade lantmäterikartor att döma ha haft i huvudsak samma 
orsak: dock anse många forskare att en ganska stark landhöj- 
ning började redan under 1 600- talet. 

Först från 1700-talets sista årtionden synes man ha säkra be- 
vis för denna nya landhöjning, vars natur allt arbete oaktat 
dock icke är till fullo utredd. Den säkraste observationspunkten, 
Stockholm, visar en höjning av knappt o,- m. under det sist 
gångna århundradet. 1 våra dagar s}'nes höjningens intensitet 
åter försvagats. Minst synes den under senare tiden ha varit i 
}'ttre skärgarden. Som slutresultat torde man vara berättigad 
säga, att landområdet under det sista årtusendet icke i nämnvärd 
grad ökats och säkert icke i någon omfattning, som haft någon 
betydelse för florans beskaffenhet och spridningsförhållanden, 
strandfloran dock möjligen undantagen. Redan vid medeltidens bör- 
jan hade nu rådande allmänt geografiska förhållanden inom om- 
rådet inträtt. 

HavsstraiidsväxtcDia utgöra den del av floran, vars livs- 
villkor kunna tänkas närmast påverkade därav, att genom land- 
höjningen ständigt nya ståndorter uppstå. Tar man hän.syn till 
Ostersjö vattnets låga salthalt, äro områdets till salthaltig mark 
bundna arter ingalunda få. Orsaken härtill är i viss mån att söka i 
den rika variation i markbeskaffenhet, vår skärgårds stränder erbjuda. Där rinnas klippor med grus och sand i springorna, 
varest CocJilcaria danica. Matricaria i)iodora * niaritima, 
Atriplex-2ir\.^r o. a. ha sitt tillhåll, klapper- och blockstränder 
gödslade av täng, med dessa och många andra, däribland Cranibc^ 
Jsatis. / \'ro)iica loiigifolia \. niaritiina. Alen här och var finnes 
även mark av finare material, ibland t. o. m. något marskartad. 
A denna leva utom vissa av de nämnda ej fä andra, såsom Ru- 
jficx maritimus. (ilau.w Salicornia, Salsola. Ciiitaurion-?iXX.^x. 
Pia nia go maritima, i själva strandkanten Jujicus compressus 
* gerardi. Scirpus maritimus. Triglochin maritinuim och ute 
pa grunt vatten Xajas, Zanjiichcllia, Ruppia, Zostera. Sand- 
stränder äro däremot sällsynta, men där de finnas växa även 
flera för desamma karaktäristiska arter, såsom C ar ex ar en aria, 
Elymus arcuarius och LatJiyriis maritimiis. Nästan uteslutande 
på havssträndernas övre delar träffas i dessa trakter talrika stånd- 
orter för även några karaktäristiska icke saltbundna växter, så- 
som HippopJiac och Taxiis samt Carrx norvcgica. 

Ett förhållande, från vilket ej bör bortses vid behandling av 
florans förändringar under dess utvecklingstid, är den säkert 
fastställda klimatförsämring, som enligt samstämmig uppfatt- 
ning ägt rum just under den tid Stockholmstrakten höjdes 
över havet. Som ovan nämnts belöper den sig till omkring 
2./ C. för vegetationsperioden, vadan under florans tidigare 
skeden många arter, som nu ej kunna sprida sig inom området, 
da väl trivdes där. Mycket ödesdigra för dessa ha efter kli- 
matförsämringens inträde även på gynnade lokaler, där de un- 
der normala år kunnat hålla sig, helt säkert de abnormt kalla 
ar varit, vilka av krönikorna att döma inträffade i norra Europa 
ett flertal gånger under 1300-talet och även, ehuru med långa 
mellanrum, upprepades under senare århundraden. Särskilt synes 
1709 TO års vinter ha hårt träffat all ömtåhgare vegetation. 
Alla fruktträdgårdar i Mälardalen förintades då fullständigt eller 
i det allra närmaste. Så hade samtidens kanske främste frukt- 
odlare i dessa trakter, riksrådet s^reve Gustav Bonde, i Hesselb\- 
trädgård i Spånga socken 1 7 1 1 års sommar kvar • föga över 9> 
av de 600 träd. som mötte 1709 års vinter. Han fortsätter: 
Orsaken till trädens allmänna utgående och död 1709 och 17 10 
var ej alenast den ständiga ovanliga vinterkiölden. utan fast mera 
at vintern så bittida begyntes. nembl. michelsmässedagen (den XLII 

29 sept.) med snö, urväder och frost (dä träden ännu voro fulla 
med löf och merendells omogen Frucht) som sedan i et conti 
nuerade utan töväder eller minsta uptijnande til den påföljande 
April, dä det först började rägna och med rägn uthöU i 9 dygn 
så at på en gång öfver 2 alnars djup snö bortgick. — — — 
Eri stor del af de villa löfträd i skogarna, såsom Aspar, Askar. 
Rönnar intill Ekarne förgingos äfvenväl af samma orsak här 
uppe i landet. 

De lösa jordlagren. E)et är alldeles obestridligt att inom 
Stockholmstrakterna ett synnerligen intimt samband rader mellan 
florans allmänna beskaffenhet och de lösa jordlagrens egenskaper 
och natur. 

På de frisköljda liälliiiarka\ mestadels av gneis, som i all 
synnerhet träffas i yttre skärgården, har under de årtusenden, 
som förflutit sedan de stego ur havet, blott en rätt obetydlig 
vittringsjord uppstått. Denna är av vind och vatten förd till 
springor och små urholkningar, som isen lämnat efter sig i klipporna, 
och bildar inom betydande områden den enda matjorden. Arealen 
av ståndorter av denna natur borde kunna utrönas med tillhjälp 
av de arealsiffror, vilka meddelas av ^Ekonomiska kartverket 
som resultat av dess mätninoar, och i vilka finnes en rubrik 
kala berg och dylika impedimenter>, men i själva verket har 
till skogsmark: uppenbarligen räknats även sådana områden, 
där klippan visserligen går i dagen, men där martallar eller klen- 
vuxen, gles skog finnes. Därför ha endast 10,760 har eller 2,3 ^ 
av hela området i nämnda publikation räknats till hällmarkerna. 
De geologiska kartorna visa dock med säkerhet, att berggrun- 
den ligger blottad eller nästan blottad inom en mångdubbelt 
större areal. Det är, som lätt inses, de yttre öarna och skären 
som ha största areal hällmark. Medan i hela Stockholms över- 
ståthållareskap icke anses finnas mera än 0,2 har :>kala berg», re- 
dovisas i Rådmansö 1,254, i Bhdö 765, i Nämndö 746 och i Ornö 
socken 515 har. Då även med nyss nämnda begränsning av 
begreppet hällmark Skärgårdsområdet visar 4,5 ",, av hela ytan så- 
dana, medan t. ex. Mälareområdet har knappt 0,1 %, så inses till 
fullo, vilken roll denna markt3^p inom skärgårdsområdets östliga 
partier spelar. Florans hela karaktär därstädes är i hög grad 
påverkad därav, framförallt därför att konkurrensen mellan ar- 
terna ä denna marktyp är i väsentlig mån upphävd. En tillfäl- XLiir 

ligt spridd art. som hamnat i den lilla vittringsj orden i häll- 
markens springor, har ljus och sol och oftast även fuktighet till- 
räckligt samt riskerar ej att överväxas av andra kraftigare arter. 
Orsaken till det höga artantalet såväl i skärgårdsområdet i dess 
helhet (937) som i de enskilda socknarna (Utö 542 eller 47 %: 
Möja 529 eller 46 % av Stockholmstraktens hela artantal^ torde 
åtminstone delvis vara att söka i dessa förhållanden. 

MoTä)imarkc)i är otvivelaktigt det markslag, som intager 
den största arealen. Jämföras de ekonomiska och geologiska 
kartorna med varandra, skall man lätt finna, att icke ens inom 
de tätast bebyggda trakterna den odlade jorden i nämnvärd grad 
när in på moränmarken. IJenna ävensom de till arealen rätt 
obet\-dlis:a rullstens- och saudiuarkerna samt den förutnämnda- 
mer eller mindre frisköljda hällmarken utgöra de delar, som än 
i dag intagas av utav människan mindre påverkade växtsam- 
hällen, framförallt skog och den variant av denna, som benäm- 
nes Jia ginark. Enligt ekonomiska kartverkets beräkningar om- 
fatta dessa växtsamhällen i våra dagar omkring 290.855 hektar 
eller 63 \. av hela området. 

Skogen är till övervägande del barrskog, huvudsakligen barr- 
blandskog av tall och graii med större eller mindre inbland- 
ning av björk, nästan uteslutande masurbjörk {BetJila vcrni- 
iosa). Den är ett i jämförelse med övriga i hög grad artfattigt 
växtsamhälle: egentliga barrskogsarter äro blott omkring 25. 
Till gengäld torde vissa av dessa arter vara att räkna bland de 
individrikaste i hela vegetationen. Århundradens skogsbetning 
av kreatur, får och i äldsta tider även getter har jämte skogs- 
slåtter och buskarnas avrisning> sannolikt avsevärt förändrat den 
ursprungUga sammansättningen framför allt av hagmarkens flora, 
såväl därigenom, att somliga arter undertryckts, som genom att 
andra arter av betesdjuren införts. 

En mycket ringa totalareal intaga de små, strödda fläckarna 
av lövskogar, i vilka de ädla lövträden härska och framför- 
allt torde sådana vara jämförelsevis sälls)'nta å moränmark. Ett 
undantag härifrån utgör dock norra Roslagsområdet, där även 
moränen på ringa djup ofta har en hög kalkhalt, vilken gör 
marken tillgänglig även för mera fordrande växtsamhällen. I sin 
typiska utbildningsform är lövskogen i dessa trakter en ekskog. 
vilken under människans infl\tande mer eller mindre ändrat ka- xi:iv 

raktär och uppträder som s. k. Idväng-ar^ varest slutna skogs- 
partier, omväxla med ängsartad mark. Dessa växtsamhällen äro 
att anse såsom de artrikaste naturliga sådana inom dessa delar 
av landet och torde man kunna räkna hit ungefär 140 arter eller 
c. 12 % av samtliga. 

Lemiarken. Lövskogens samhällen hade i äldre tider i ännu högre 
grad än nu sitt tillhåll å de vidsträckta lerniarke?-, som fylla dal- 
gångarna och få sin form efter dessa; i vissa trakter smala ofta av- 
brutna partier mellan kullarna, i andra jämförelsevis vida slätter. 
De leror, som fylla berggrundens fördjupningar, äro alla yngre än 
moränen, men av växlande ålder (ishavsleror, ancylusleror, litorina- 
leror; sid. XXXVi), något som dock i detta sammanhang är 
av föga intresse. Viktigare är den olikhet med hänsyn till kalk- 
halt de visa inom områdets skilda delar. Från ett under havet i 
trakterna öster och nordost från Gävle beläget silurområde har 
leran tillförts en för vegetationen mycket betydelsefull kalkhalt. 
Denna är störst hos leran längst i norr, vilken därför kan be- 
tecknas som Diiirgcl^ men avtar mot söder. Inom norra och 
mellersta Roslagsområdet torde kalkhalten i regel vara 8 — iO'>,„ 
i trakterna norr om Stockholm och ä Mälareområdets öar t. o. m. 
ofta några procent högre: i Stockholmstrakten och norra Söder- 
törn fortfarande 8 — \o%. Mellersta Södertörn och största delen 
av skärgårdsområdets leror hälla blott 4 — 6 "„. I utkanterna av 
området längst i söder och sydost når dock kalkhalten sällan 
över I — 2 %. 

Den bördighet, som är en följd av hög kalkhalt och lerans 
övriga egenskaper, framträder tydligt nog i den vilda vegeta- 
tionen, vare sig man tar hänsyn till växtsamhällenas natur 
eller till florans artrikedom. Lerslätterna ha sannolikt från början 
huvudsakligen delats mellan lövskogarnas^ särskilt ekens, förut 
omnämnda samhällen och människan, vilken efter nyare under- 
sökningar att döma torde ha tagit avsevärda arealer av dem i 
besittning alltefter det de höjdes över havet. (3m floran i de 
växtsamhällen, åker och ä)ig, som under hennes medverkan upp- 
kommo. blir nedan tal. Den alldeles övervägande delen av den 
odlade jorden inom här behandlade trakter — i allt omkring 92,000 
har eller 20 % av hela området — utgöres av lermarker. Dessas 
lägst belägna partier ha i avsevärd omfattning kommit att in- 
tagas av kärrväxtsaniJialltni och vattensjuka naturliga ängar. XLV 

av vilka dock under senare århundraden betydliga delar genom 
utdikningar överförts till åkerjord. 

Torviiiarker vila ej sällan pa lerorna men även pä sandmorän 
o. a. avlagringar. Dä landet som ovan visats är sä ungt, är det 
lättbegripligt, att torven sällan har kunnat na nägon större mäk- 
tighet. Emellertid behövs ej nägon sä synnerligen stor sådan för 
att de biologiskt högeligen viktiga egenskaper — hög halt av 
humussyror i vattnet, ringa halt av mineralsalter i marken m. m. ■ — , 
som är orsaken till de egenartade levnadsvillkoren pa torvmar- 
kerna och därmed till deras karaktäristiska flora, fullt skola fram- 
träda. Bägge huvudtyperna av detta slags mark, starrmyrar och vit- 
mossar, finnas. Torvmarkens areal är ej synnerligen stor; i allt 
10,760 har eller 2. t, "„ av hela området. Rikast pä mossar är Söder- 
törnsområdet (3.4 %), fattigast Mälare- och Stockholmsområdena 
(0.5 %). Inom vissa trakter ha de i avsevärd omfattning lagts 
under plog. Av ej ringa växtgeografisk vikt äro särskilt i skär- 
oärdstrakterna de ofta helt smä torvbildningar, som i tusende och 
äter tusende träffas i de frisköljda hällmarkernas fördjupningar; 
i dem trivas särdeles väl talrika torvmarksväxter. 

Vattenväxtfloraii har sig inom här avhandlade trakter tillmätt 
högst växlande utrymme. Bortser man frän sådana arter, som 
förmå uthärda i skäroårdens bräckta vatten och som därstädes 
finna vidsträckta arealer med växlande djup och bottenbeskaf- 
fenhet, kan det sägas, att Skärgårdsområdet är sjöfattigast, i det 
att endast 2.2 % utgöras av sjöar (1,934 har); Södertörnsom- 
rådet har 4.9 % eller 5.925 har. Roslagsområdet 5.7 % eller 4,020 
har. medan ?^Tälareområdet tack vare särskilt den stora sjö, som 
ger det sitt namn. till 32 "., (21,108 har) täckes av sött vatten. 
En tiondel av hela området är vatten; en helt säkert även i 
Sverige för en så stor del av landet ovanligt hög siftra. Dä där- 
jämte bottnen i stor omfattning inom de söta vattnen utgöres av för 
vattenväxterna lämplig ler- eller sandmark, är det lätt att inse 
orsaken till den stora utbredning, de i vatten levande arternas 
samhällen äga. I allt torde ungefär 70 arter eller 6 % av samt- 
liga ingå i dessa, ett förvisso under sa nordlig bredd mycket 
högt tal. 

Människan och växtvärlden. Inom fä delar av vårt land 
har människan haft tillfälle att under hela vegetationens utveck- 
ling i sä hög grad ingripa omgestaltande som inom här behandlade trakter. Det är därför mycket lärorikt att iakttaga, huru jäm- 
förelsevis ringa hennes inflytande varit på de växtsamhällen, som 
hon icke direkt dragit in under sin kultur. Jämför man sam- 
mansättningen av floran i exempelvis barrskogarne i Stockholms- 
trakten och i de delar av landet, där dessa först under mycket 
sen tid kommit under människans inflytande, skall man finna 
ringa skillnad. Helt annorlunda är däremot förhällandet a den 
mark, där hon slagit sig ned. byggt sina bostäder och odlat 
jorden för sina kulturväxter. Där har hon utrotat flertalet av 
den ursprungliga vegetationens arter, men dit har också med 
henne i allt rikare tal samlats från jordens alla trakter ett mycket 
stort antal växtarter, vilka äro helt beroende av henne. Ungefär 
348' eller 30 % av de 1,156 arter, som hittills iakttagits i Stock- 
holmstrakten, kunna anses vara genom människan hit införda. 

Den del av området, a vilken dessa, uppblandade med flera 
eller färre av den ursprungliga florans arter, så gott som uteslutande 
ha sin hemvist, är vad arealstatistiken redovisar under rubrikerna 
tomter och trädgårdar (5,952 har), rvvägar^ (3,376 har) samt )åker 
och odlad jord: (92,074 har) ävensom i någon ringa mån na- 
turlig äng: (7,338 har). De tre förstnämnda utgöra respektive 1.3, 
0.7 och 1 9. Q % av hela området eller tillsamman c. 22 %, vartill, 
om man så vill, kan läggas 1.6 \ för naturlig äng. 

De genom människan vegetationen tillförda arterna intaga eko- 
logiskt sett rätt olika ställning inom densamma liksom ock deras 
historia hos oss är rätt växlande. De synas lämpligen kunna 
fördelas i några få huvudgrupper, nämligen ogräs, kulturgränsens 
växter, ruderatväxter samt förvildade arter. 

Ogräs. Härmed förstå vi sådana växter, som ha sitt huvud- 
tillhåll i åkrar, i trädo"årdsland eller i de numera allt större are- 
aler intagande fleråriga vallarna. Till områdets äl^cr- ocJi träd- 
gå7-dsogräs räkna vi omkring 60 arter. Om flera av de allra 
vanligaste, såsom Cirsiiim a7'vcnsc\ Matricaria inodora, Son- 
i/uts arvcnsis, Triticum repens m. fl., är det synnerligen 
vanskligt att avgöra, huruvida de verkligen äro införda 
eller tilläventyrs härstamma från de obestridligen vilda mer eller 
mindre närstående varieteter, som anträftas även å dessa trakters 
havsstränder. Mycket talar dock för att de i sina åkerformer 

^ I dessa tal äro inräknade såväl de i artförteckningen upptagna som de sid. 
XLVIII uppräknade, vilka blivit funna efter dennas tryckning. XI.VII 

såsom ogräs följt med vid införandet av kulturväxterna. ( )m en 
stor grupp allmänt spridda ogräs, såsom Agrosteinma, Chrysaii- 
thcunun scgetuiu. J-lanaria offici)ialis, Xcslca. l^olygouuni pcr- 
sicaria, Sinapis arvoisis, llilaspi arvoisc, flera / V;7V//r<? -arter 
ni. fl., rader däremot ej ringaste tvivel, att de under skilda tider 
hit införts av människan, ävensom att de skulle försvinna med 
henne: en och annan t. o. m. redan vid förändrade odlingsmeto- 
der, så exempelvis blåklinten, om odling av höstsäd upphörde. 
Huru specialiserade mänga av dessa arters fordringar äro. finner 
man lätt, om man erinrar sig. att vissa arter nästan endast hålla 
till a trädgardarnes väl gödslade rabatter, grönsaksland och göd- 
selhögar. \\ nämna EupJiorbia Jiclioscopia, Laminni purpiirciun 
och ajnplcxicauli\ Solanitni nignnii, Souc/uts aspcr och olcracciis. 
.\ndra arter, såsom blåklint, Agrostentnia gitJiago, Cuscuta tri- 
folii. följa bestämda kulturväxter. 

En avsevärd rekr}-tcring har ogräsfloran erhållit under det sista 
århundradet i och med den alltmer ökade rationella foderväxt- 
odlingen, hittills huvudsakligen grundad på klöverarter och timo- 
tej i så kallade fleråriga vallar. Med det frö, som för sådana 
införts frän olika länder, har följt ett stort antal för floran förut 
okända arter, av vilka ej få förmått sätta sig fast och mer eller 
mindre fullständigt naturalisera sig. Karaktärsväxter bland dessa 
äro AntJwniis ti)ictoria. lu-rtcroa incana. Canipannla patnla, 
(jcraninni pyj-enaicnni^ AcV///;//-arterna. Luzula jumorosa. Mc- 
dicago sativa. Rndbeckia Jiirta, Silcnc dicliotonia, Tlilaspi al- 
pcstrc. Vi ha funnit, att inom Stockholmstrakten omkring 55 
arter äro att räkna till ängs- och xallogräs. 

Kulturgränsens växter. Bland de av människan införda ar- 
terna finnes ett rätt avsevärt antal, som ej eller blott i ringare 
grad ingå i förut nämnda a\' kulturväxterna dominerade växtsam- 
hällen utan hälla till pa mark, som visserligen ej blivit odlad, men 
dock på annat sätt blivit bearbetad eller omgestaltad a\' männi- 
skan, såsom vägkanter, gångstigar, gärdsplaner, åker- och dikes- 
renar. Varhelst fri jord träftas och de sålunda ej hotas av över- 
mäktiga växtsamhällen, uppträda flera eller färre a\' dessa arter, 
men knappast annorstädes. Somliga, såsom l^lantago major, 
Polygoniini avicularc. Poa anniia o. a., äro nästan allestädes 
närvarande, andra äro uppenbarligen ganska granntyckta och 
träftas mera sälls}'nt. understundom dock i stora massor. \'i 

W — /.')' /.Vl'4. Stcckliolinalrakti-ns 7-äx/i'r. XLVlll 

räkna hit t. ex.A7'ct/?/m-ATtev.B////i(7s, Cei'astiuni arvenst\ Chenopo- 
diimi Jjoniis JicmHcus^ CicJiorium iiitybus, Lcpidiuni ntderale, 
Marri(biuin, Nepeta, Onopordojt., Potentilla norvegica, Sisym- 
hriiDU officiiialc och sopJiia. 

Ruderatväxter. Dessa kunna kanske anses blott utgöra en 
undergrupp under kulturgränsens arter, alldenstund växtplatserna 
i allt väsentligt äro desamma, men den olikheten i förekomstsättet 
att desamma uppträda mera tillfälligt berättigar åtminstone att 
anse ruderatarterna som en särskild typ inom nämnda grupp. 
De äro pioniärerna från all världens olika länder, vilkas spridnings 
förmedlas av samfärdselns alla oHka medel, de slå sig företrädesvis 
ned vid hamnar, i all s}'^nnerhet på barlastplatser, vid järnvägs- 
stationer, vid storstädernas avstjälpningsplatser, framför allt där av- 
fallet från kvarnar, textilfabriker o. dyl. köres ut, men för övrigt 
varhelst mark och spridningsförhållanden tillåta. Mänga leva blott 
ett kort sommarliv i vår kalla nord, förmå ej mogna sina frön och 
försvinna för alltid eller för långa tidrymder, andra hålla sig ett 
antal år utan att sprida sig, ännu andra förmå rikligt fortplanta 
sig med frön eller på vegetativ väg, spridas och finna trevnad. 
Efter ett antal år äro de fullt naturaliserade arter i kulturgränsens 
skiftande flora eller i enstaka fall i andra växtsamhällen. På 
bäggedera finnes lätt i förteckningen goda exempel. Denna art- 
grupp innehåller icke mindre än 6i arter, som hittills äro kända 
från blott i eller 2 lokaler. Ej fa släkten äro företrädda av tvä 
eller flera arter {Ambrosia^ Brojtius, Cardims. Lepidiiuu, Mcdi- 
cagcK Mclilotus, Paniciini, Salvia^ Setaria^ Sisynibriuni, 
XantJiiimi). Alla kända ruderatväxter ha medtagits, huru till- 
fälliga de än ma synas, alldenstund ingen kan veta, huru deras 
framtida öde i dessa trakter kan gestalta sio-, och under .sådana 
förhållanden är alltid tiden för deras första uppträdande av stort 
intresse. ' ^ Följande ha tillkommit sedan artförteckningen trycktes. Där icke annat an- 
givas, äro de anträffade 191 3 av amanuensen E. Ekman. Villa Plania och Dan- 
viks krokar ligga i Nacka, Lövsta i Järfälla socken. Amarantits viridis L. Lövsta: 
Anthoxanthuni anstatum Boiss. (A. puelii Lecoq iS: Lamotte) Lövsta: Ariemisia 
paniculata Lam. (A. procera Willd.) Djurö: Sandö; Brassica eloftgataYMrh.. Dan- 
viks krokar 1890 — 1913 (Riksmuseets herb.): Cardui/s harmilosus Ehrh. Villa Plania: 
Coronilla 7,'aria L. Villa Plania: Glaiiciiini corniciilatitiii (L.) Curt. Lövsta: Guizotia 
oleifera DC. Danviks krokar 1913 (F. Aulin). Lövsta: Helianthtts rigidus Dess. 
Danviks krokar; Heliopsis s£abc'^' Dunal. Stockholm: Kungsgatan 1912 — 1913 
(T. Vestergren); Lathyrus aphaca L. Danviks krokar 1890-talet o. 1913 (F. Aulin): 
Linaria simplex (Willd. j DC. Ulriksdal 1822 — 1824, förvildad (Wikstr. 1840): Pani- XLIX 
Fig. 6. Kartskiss visande Matricaria discoidi'ns förekomst inom 

Stockholmstrakten. Ett mycket belysande exempel pa, huru en dylik ruderatväxt 
kan, om dess ekologi är ;>stämd;> till våra trakters villkor, hastigt 
sprida sig, utgör Matrica ria discoidea. Hemmahörande i nordvästra 
Amerika och motliggande delar. av östra Asien, togs den veter- 
ligen i Sverige första gängen 1848 pä ruderatplatser vid Uppsala, 
dit den sannolikt kommit frän Botaniska trädgarden; 1856 sågs 
den pa en lokal vid Stockholm; den är nu här allmän. Inom vår 
förtecknings område är den antecknad på över ett 50-tal punkter. cuni ciliarc Retz. Stockholm: Barnängen som trädgårdsogräs: Silene conica L. Nacka 
.Saltsjökvarn 191 3 (Fr. Aulin), Villa Plania 191 3 (T. Erdmann). men har ännu icke trängt fram över mellersta och södra Söder- 
törn och kringliggande delar av fastland och skärgård (jfr fig. 6). 

Rekryteringen av ruderatväxterna underlättas uppenbarligen ge- 
nom den växande samfärdseln och ökningen av antal och mängd av 
de produkter, som tillföras landet från långt avlägsna länder. Att 
en stor stad som Stockholm skall bjuda synnerligen många till- 
fällen för dessa arters uppträdande är uppenbart. De ha också 
sitt givna centrum i huvudstadens omedelbara omgivningar; vida 
fattigare på dem äro de mindre städernas och hamnplatsernas om- 
givningar. En rätt rik fyndort är emellertid Sandhamn. I äldre 
tider, då fartyg, som gingo på långfärd, ofta måste gå barlastade 
med sten, jord, grus o. dyl., voro barlastplatserna de rikaste 
fyndorterna. En sådan var Beckholmen, där 1860- och 1870-talets 
botanister träffade så många för dem främmande arter. Numera, 
då barlasten mestadels är vatten, hålla barlastplatserna på att för- 
svinna, deras moderna motsvarighet har blivit fabrikernas av- 
stjälpningsplatser. De ställen, där de stora kvarnarna och andra 
fabriker tömma sitt avfall — Danviks krokar, stränderna krin»- 
Hammarby sjö på Söder, Villa Plania i Nacka — äro i våra dagar 
väl värda ett år efter år fortsatt studium. >. Eldkvarnstomten • å 
främre Kungsholmen, varest nu Stockholms stadshus reses, var 
länge en givande fyndort av detta slag. på grund av den där 
belägna stora ångkvarnen. 

Förvildade arter. Allt.sedan Stockholmstrakten blev i rikare 
omfattning bebyggd, har helt säkert dess innevånare drivit odlingen 
av ett för varje århundrade ökat antal växter avsedda för n)^tta 
eller nöje. Särskilt från den tid de förmögnare klasserna började 
hålla trädgårdar, växte antalet av d}4ika odlade växter. Under 
de sista fem till sju århundradena har möjlighet förefunnits för 
hundrade och åter hundrade arter att utkomma från trädgårdarne 
och som /förvildade pröva sin möjlighet att förvärva en plats i den 
ursprungliga vegetationen. Eör det övervägande antalet har detta 
icke lyckats : särskilt anmärkningsvärt är, att våra allra viktigaste 
kulturväxter, sädesslagen, knappast någonsin kunna sägas vara 
förvildade i den mening, att de år efter år återkomma på samma 
plats. Detsamma gäller flera andra viktiga närings- och spå- 
nadsväxter, som linet, rotfrukterna m. fl. 

Eör ett mindretal arter har det emellertid lyckats att mer eller 
mindre fuUständis^t bli medbororare i Stockholmstraktens flora. LT 

Vi räkna i runt tal lOO eller närmare 9 % av förteckningens arter 
säsom förvildade. Gränsen mellan dessa och de vilda passeras 
omärkligt. Den i 64 av 70 socknar anmärkta Berberis, nu en 
karaktärsart för Stockholmstrakten, uppgives av Th. l^Vies vara 
införd till Sverige i slutet av 1600- eller början av 1700-talet; 
Acorns calamus, en i 14 socknar antecknad vattenväxt hemma i 
Asiens varmare delar, kom först under 1400-talet till Tyskland 
och därifrån pa grund av sin medicinska nytta till Sverige. Ingen- 
städes hos oss alstrar den veterligt mogna frön. utan fortplantas 
pa vegetativ väg. Huruvida Aquilegia vulgaris. fluDiulus lu- 
f)ulus m. fl. ha invandrat med eller utan människans förmedling 
torde ingen för närvarande säkert kunna avgöra. För flertalet 
möter ett sådant avgörande dock inga svårigheter.' 

En intressant och ärevördig grupp utgöra de .ekonomie- oclr 
läkeörter . som räknande anor även hos oss från medeltidens klos- 
terträdgårdar under århundraden atnjöto ett anseende, som först 
de sista årtiondenas läkarevetenskap förmätt beröva dem. De 
odlas nu sällan men med seg kraft hålla de sig kvar här och var 
kring landsbygdens små stugor och i de gamla trädgärdarnes 
utkanter. I Skansens trädoard finner den intresserade dem ännu 
samlade. Pestilensroten {Petasites ovatiis). mästerroten { Pen- 
ce danum ostrutJiiuin) jämte några fä andra bära än i dag i sina 
namn minne av de tider, da deras läkande krafter och dygder 
stodo i kurs. Utom de nämnda äro att anföra Artemisia absiii- 
tJiiuin^ Balsaniita. Elshohia, LavatJiera tJiuringiaca^ Myrrhis. 
Salvia officinalis. Se or zoner a kispaniea. Tragopogon porrifoliiis. 
ColcJiicuin^ SyinpJiytuin officinale och hiula Jielenium. 

En egen grupp utgöra de i regeln mera tillfälligt förvildade 
kök.sväxterna, säsom dill, sallad, pepparrot, palsternacka, ärter. 
rädisa, jordgubbe m. fl. Till denna sluta sig träd och buskar 
av släktena Pruniis och Ribes. 

1 stigande tal rekrytera prydnadsväxterna de förvildade arternas 
grupp. Först är att erinra om de sedan århundraden kring de 
gamla slotten odlade lök- och knölväxter, som länge varit 

^ I denna förteckning har icke upptagits sådana arter, som antriififas i gamla 
eller nedlagda trädgårdar eller andra platser, där de anträffade individen rent av 
i regeln kunna anses planterade. På denna grund har uteslutits ett 30-tal arter, 
vilka finnas upptagna i Thedenius" förteckningar. Exempel äro bok, Brvonia alba. 
Spircca salicifolia. Primus domestica, Aristolochia clefuatitis, OrnHJiogahim nu/ans. 
Xarcissiis-. Populns-, Salix-o.riex m. fl. omoderna såsom trädgårdsv^äxter. Av dem ha vi den gula 
tulpanen {Tiilipa silvestris) vid Haga, Ulriksdal, Karlberg och 
Drottningholm, liljorna Liliiiin luilbiferuui och L. inartagon^ den 
förra i de bägge förstnämnda slottens parker, den sistnämnda 
kring samtliga fyra samt vid en hel rad av de gamla adelsbor- 
garne, såsom Tyresö, Rydboholm, Svartsjö, Östanå m. fl. Coiy- 
dalis iiobilis lever vid Haga och Karlberg. 

Från trädgärdarne ha även flera buskar flyktat, såsom Ligust- 
niin, Lonicera pcriclyinenuni, Sanibitcus ebiihis och .S". race- 
mosa. Salix vimiiialis, SarotJianiniis jämte ej få örter, bland 
\dlka särskilt luktvioleii kan vara värd att nämna. Framhållas 
bör också, att Stockholms botaniska trädgårdar, Gamla och Nya 
Bergielund, ävensom Lantbruksakademiens experimentalfält i sin 
mån bidragit till florans rekr}'-tering. Under släktena Covydalis, 
Dracoccphalum, Scuecio m. fl. finnas exempel härpå. 

Av intresse vore att känna tiden, då nu omtalade arter av 
olika slag genom människan införts. Några antydningar ha redan 
i detta avseende gjorts, långt därutöver är ännu knappast möjligt 
att komma. Att rekryteringen sker allt snabbare och snabbare 
desto livligare samfärdseln blir, framgår av jämförligt artmaterial 
i de trenne var för sin tid fullständigaste listorna över Stock- 
holmstraktens växter. Att området geografiskt sett i den sista 
källan är avsevärt större än i de bägge äldre, äger på redan an- 
iaivna "Tunder mindre betydelse. 

^ ,,. , T C- A Införda i %■ 

Samtliga arter Intorda ,,. 

^ av samtliga 

Ncezén iSoS 527 68 13 

Thedenius i85q c. 950 212 20 

Denna förteckning 1913 .... 1.156 34S 30 

Det allbekanta förhållandet, att människans herravälde över na- 
turen med hastigt stigande fart tilltager, återspeglar sig äveii i 
dessa siffror. För något över 100 år sedan voro blott 13 % av 
artbeståndet hennes direkta verk. nu är det mera än dubbelt 
eller 30 \. I artförteckningen finner den intresserade talrika, 
delvis oväntade upplysningar om tiden för de olika arternas upp- 
täckande, vilket i många fall sannolikt blir ungetär detsamma 
som tiden för deras uppträdande i dessa trakter. 

Utdöende arter. Förskjutningen i förhållandet mellan ursprung- 
lig flora och av människan införd sker emellertid ej blott ge- LTII 

nom nya arters inträngande under hennes förmedling, utan ock 
genom att vissa bland de ursprunglio-a mer eller mindre fullständigt 
försvinna. Redan under det si.st gäniJ"na århundradets förra hälft 
utrotades sannolikt Pedicidaris sceptnuji carolinmn och Scahiosa 
coluDibaria. Det lider intet tvivel, att mänga sällsynta arters 
fataliga växplatser genom n}odlingar, bebyggande m. m. i hög 
ij^rad inskränkts eller alldeles förstörts. Så har det "ätt med 
Orc/iis ustiilatas enda kända lokal inom området vid Kila pa 
Runmarö, och så kan lätt nog ske med Kquisetidu variegatuuis 
starkt kringskurna förekomst pä samma ö. Wikström klagar 
I.S39 över att ScJieucJizcria och Carex limosa försvunnit från 
Haga park och Thedenius anför i sina Exkursioner talrika 
exempel pä liknande fall. Särskilt klagar han över rariteternas 
försvinnande genom utdikningen av det artrika Isbladskärret pa 
Djurgården, en klagan vari vår tid har ännu högre skäl att in- 
stämma. 

.\ven torghandeln hotar vissa arter. De vanligen torgförda 
såsom Tussilago, Lycopodium. A /le^no ne-3.rternR m. fl. stå sig 
nog någorlunda men värre är det med sällsyntare arter som 
llscu//i, Irolliiis, Liiuicca:' Taxiis m. fl. A den yttre skärgårdens 
lokaler för det sistnämnda sirlioa buskträdet blir beståndet år för år 
allt hårdare åtgånget. Sä stod ännu 191 3 på Ramsmoraö i Möja 
s:n en 4 — 5 m. hög idgran, med blott ett par små barrklädda 
grenar i behäll. Huruvida Betitla nana i mossen nära Täby 
skall kunna uthärda den skattning, den till torghandelns fromma 
numera är föremal för, får framtiden visa. 

Områdets klimat. Den flora, vars bundenhet till skilda 
markslag och vars samband med kulturen i det föregående i 
korta huvuddrag har karaktäriserats, grupperar sig i viktiga a\"- 
seenden även efter det inflytande de olika klimatfaktorerna var 
iör sig och tillsamman utöva på de olika arternas livskraw 
Även inom ett sa pass litet område som den här behandlade 
Stockholmstrakten finner man arter, vilkas utbredning inom delar 
av detsamma sannolikt hämmas av för låg temperatur, medan 
å andra sidan olikheter i nederbörd, luftfuktighet m. m. synas 
reglera vissa andra arters begränsning till Mälareomrädet eller 
Skärgårdsområdet o. s. v. Innan något närmare ingås på dessa 
frågor, torde det vara lämpligt lämna en kort sammanställning- 
av Stockholmstraktens klimatförhållanden. LIV 

I de översiktliga bearbetningar av de viktigaste faktorerna i 
Sveriges klimat, som under senare är publicerats av H. E. 
Hamherg, finner man de fullständigaste nyare sammanställnin- 
garna över temperatur, solsken, nederbörd m. m. även för här 
ifrågavarande område. 

Medeltemperaturen är uträknad för 42 år (1859 — 1900) vid 11 
stationer, därav dock en liggande utanför men alldeles i områ- 
dets gräns, tre äro emellertid Stockholmsstationer. Då här före- 
trädesvis temperaturen under vegetationsperioden är av intresse, 
anföres den blott för de månader, da den är över 0° C, samt 
dessutom för januari och hela året. Samtliga stationer ligga 
obetydligt över havsytans nivå. 

Såsom av vidstående tabell synes, äro olikheterna i den 

o 

allmänna värmetillgangen icke så synnerligen stora. Arstempe- 
raturen varierar dock med ungeiär 1° C, ett belopp, som mer 
än väl bör förslå för att från områdets nordliga del utestänga 
vissa arter, som trivas i sydliga. Det lider emellertid uppenbar- 
ligen ej något tvivel, att skillnaden i värmetillgång är större 
mellan skilda lokaler, beroende på exposition, jordmån m. m., 
än mellan de olika trakterna av området. 

En synnerligen gynnsam klimatisk omständighet, som sanno- 
likt delvis förklarar den för en så nordlig breddgrad mycket 
artrika floran, är den långa vegetationsperioden. Ej färre än 8 
av årets månader ha inom hela Stockholmstrakten en medel- 
temperatur över o" C. Den av gammalt framhållna .skill- 
naden mellan skärgårdens yttre delar med kalla vårar och 
varma höstar och inlandets motsatta temperaturfördelning fram- 
träder särdeles klart i de meteorologiska siffrorna. Att detta 
förhållande utövar inflytande även på artfördelningen, lider knap- 
past något tvivel; svårare är att direkt påvisa, i vilka fall detta 
har betydelse. 

Det kombinerar sig helt säkert med en annan av H. E. Ham- 
i^ERCi närmare utredd intresseväckande företeelse, nämligen det 
antal solskenstimmar, som med stöd av gjorda molnobservationer 
beräknats, jämförda med det teoretiskt möjliga antalet, om inga 
moln funnos. Mången skulle kanske vänta sig, att antalet verk- 
liga solskenstimmar skulle vara störst i områdets inre trak- 
ter, minst i yttersta skärgården. Eörhållandet är emellertid all- L\" [ 


.^ 
., 


, 


^ 


,^ 


-r 


_^ 


^ 


1 >■ 


m 
r^ 


o 


O 


.- 


_ 


M 


_ 


_ 


^ 


--N 
-^- 
y. 


-^_ 


( 


- 


f^ 


ir 


„ 


r^ 


-^ 

r^ 


u~. 


^ 


r^ 
1^ 


i-T, 


vO 


-4»>' 


u-> 


lO 


■^^^ 


1-ri 


U-i 
-r 


-f 


i- 


i- 
_ 


, 


m 


N 


X 


ir. 


ri 


-r 


ir 


, 


^ 
w 
O 


-, 


o 


— 


_ 


M 


— , 


Cn 


O 


1 v 
■f. 


i- 


. ...- 


-. 
- 


C 


r-» 


D 


X 


- 


- 


rj 


-r 


1^ 


c 


at 


UT) 


LO 


i-n 


ir-> 


rf 


i-/"i 


LO 


ir^ 


LO 


'i- 


-+ 


3j 


»-» 


-^ 


•1 


— • 


NM 


(— < 


— < 


»— « 


HH 


i-H 
^ 


■"^ 


-^ 


+ 


-^ 


T 


+ 


+ 


~r 


J_ 


-^ 


-r 
- 


ri 


_ 


o 


. 


r-. 


»r, 


o 


-t 
-^ 


■ ^ 


lO 


O 


o 


'-D 


■o 


o 


•o 


O 


O 


vO 


O 


~^ 


■" 
' 
r-. 


-, 


-T 


,^ 


-T 


_ 


^ 


_^ 


-T 


ir. 


r-^ 


' zz 


O 


--O 


N 


<^ 


ro 


't 


-1- 


Th 


ro 


■-o 


ro 


~^ 


^^ 


^^ 


^ 


»^ 


»— 


.H 


,^ 


.^ 


^.^ 


_^ 
* 


-t- 


' 


^. 


i~ 


i- 


-1- 


i- 


T 


+ 


"i" 


+ 
-; 


^. 


o 


r^ 


n 


in 


u-l 


'4- 


-T 


^, 


_ 


'cT 


ir^ 


■O 


^ 


t^ 


VD 


CO 


>0 


VD 


1^ 


t — 


VD 


<". 
+ 


"^ 
c- 
lO 


O 


X 


-1 


:) 
c^ 


1-1 


.— t 
M 


C^ 


ri 


T) 


ro 


CO 


N 


N 


n 


'^ 


-^ 
^ 


_- 


_i- 


-^ 


+ 


^- 


_._ 


--U 


-_ 


-<; 
1 


-i- 
-r 


^ 


1^ 
^ 


^ 


t^ 


-r 


ir, 


- 


— 
-^ 


ro 


(-0 


^r> 


-^ 


ro 


ro 


ro 


'O 


j — , 


i 


j 


1 


1 


t 


i 


1 
1 
- 


_ 


- 


. 


^ 


-r 


_ 


- 


_ 


ij 


-^-T. 
O 


u-i 


vn 


u-i 


vn 


»O 


i-T-i 


lO, 


LO 


1 ^< 
' 


-t- 
-i- 


+ 
1 


•^ 


t: 


5: 
nrt 


w 
.1-^ 


^ 


-^ 


^i; 
1) 


— > 


-^ 
Oh*. 


^ K- 
i 


.^ 


_ 


~r 
cir 


,.« 
^ 


"■ 
-^ 


^ 


•^ 


^ 
X 


— • 
ci 
^_ 


.""^ 


7: 


<< 


~C 


• 


rf 


■f: 


"j 
« 


^ 


> 
• 


■^ 
3 

■n 


•j 


^-' 


■J. 

bi) 


■Å 
v; 


•/5 


w 

c 


^O 
>• 

»si 


72 


11 
1» 


:rt 

> 


1) 
of. 


^ 


u. 


-v 


■_..v. 


..^ 


^. 


"o 


r. 


'^^ 


, _^ 


a 


^ 
:^ 


:0 


-- 
r^ 


r^'^ 


■Si 


^ 


C5 
■r. 


-s 
•^ 


—4 


. 
'"^ 
-*-» 


.^^ 


'fl 


^ 


^j 


»"X 


ii 


■fl 
O 
•n 

13 
"r^^ 


"o 


Ä 


#fe 


k. 
— ■ 


r. 


■" 
r- 


— ' 
O 
5^ 


13 


o 

o 
r. 


5 


•fl 


rt LVl deles motsatt. De tre nedan anförda .stationerna vi.sa följande 
tal för månaderna: 

April — september. 


Juni — augusti. 
Möjliga 
solskens- 
timmar. 


Beräknade 

solskens- 
timmar. 


"^0 
solskens- 
timmar. 


Möjliga 
solskens- 
timmar. 


Beräknade 

solskens- 
timmar. 


% 
solskens- 
timmar. 


Svenska Mögarnes fyr 
Stockholm .... 
Landsf)rts fyr . . . 


2.923 

2.919 
2,899 


1.460 

1-328 
1.410 


50 
45 
49 


1. 58 1 
1-578 
1.565 


813 
739 
779 


52 
47 
50 \ Då solskenstiden i vårt klimat helt säkert är ett mycket gott 
uttr}xk för gynnsamma arbetsförhållanden för växterna, synas 
de angivna talen vara värda allt beaktande. 

Ett moment, som säkert är av stor vikt för talrika växter, är 
minimitemperaturerna såväl vid bestämda tillfällen som för 
något längre perioder. Den absoluta minimumtemperaturen under 
33 år har i Stockholm varit —30.0'^ C, en temperatur som iakt- 
togs i januari 1875. Lägsta månadstemperaturen 1859 — 1905 in- 
träffade i februari 1871 med — 12.1, som är 8.6^ C. lägre än 
den normala — 3.:;. Olikheten i julitemperaturen kan även vara 
stor: högst 1901 med +21.2, lägst året därpå med -f 13.8*^ C. Det 
kallaste aret i serien, missväxtåret 1867. hade en medeltemperatur 
av +3.2. medan det varmaste (1894) visar 4-7.0. Angående 
extremt kalla års inflytande på vegetationen jfr sid. XLI. 

Nederbörden har av Hamberg behandlats för tiden 1880 — 
1909. För den egentliga vegetationsperioden, maj — oktober, är 
densamma minst ute i yttersta hav.sbandet med ungefär 250 mm.. 
stiger till ungefär 300 mm. i inre skärgården, kring Stockholm 
och inom Mälareomrädet. Mest ovnnad är västra Södertörn och 

r 

fastlandet innanför med 320 — 330 mm. Årsnederbörden förhål- 
ler sig på alldeles samma sätt med respektive 400, 480—500 
samt 510 — 520 mm. Variationen mellan de skilda åren är emel- 
lertid mycket betydande: sa föll 1890 vid Östanå 838 mm., vid 
Farsta 796, i Norrtälje 772, vid Fxperimentalfältet 750 mm.: är 
1882 vid Nynäs 739, 1910 i Stockholm 718 mot 358 mm. 1901. 
Under mycket torra ar sjunker den avsevärt under förut angivna 
medeltal. Sådana år kunna vissa arter uppenbarligen lätt nog LVII 

förlora många ståndorter, som de sedan behöva länga tider för 
att ånyo erövra, om det överhuvudtaget l}'ckas. 

Augusti är, liksom annorstädes i landet, i regeln den regn- 
rikaste månaden (12— 13.3 ?^ av årsnederbörden), medan under 
vardera av maj och juni. då vegetationen är i största behov av 
nederbörd, blott 7 — 9 % faller. De torra vårarna påverka avse- 
värt även den vilda \'egetationen. Fysiologiskt sett förkorta de 
uppenbarligen även i hög grad den effektiva vegetationsperio- 
dens längd. Av ej ringa betydelse är emellertid, huru ofta ne- 
derbörden i någorlunda riklig mängd faller. Inom Stockholms 
län har 1881 — 1910 medelantalet dagar med 5 mm. nederbörd 
och däröver varit: april 1.6. maj 2.3, juni 2.6. juli 3.^, augusti 
4.3, september 3.0. oktober 3.6. Alltså har i medeltal under april 
— oktober (210 dagar) ett verkligt regn fallit ungefär 21 gånger: 
dock mycket mera sällan på våren än på högsommaren. 

De föreliggande uppgifterna om luftfuktigheten äro ännu sa 
pass ofullständiga, att de icke lämna någon egentlig ledning för 
bedömande av dennas inflytande på vegetationen. Genom H. 
Hesselmans arbeten har det emellertid visats, att luftfuktieheten 
är mycket högre på de yttre skärgårdsöarna än pä fastlandet, en om- 
ständighet, som i sin mån torde motväga den ringare nederbörden. 

Uppmärksamheten bör ocksä fästas på att vissa arter, 
framförallt Coruns siiccica och Selaginclla ciliata^ i sin utbred- 
ning äro bundna till skärgårdszonen på ett sätt, som är mycket 
påfallande. Xär man betänker, att dessa arter ha sitt älsk- 
ling.stillhåll inom björkregionens fuktiga delar, ligger det nära 
till hands att ställa deras skärgårdsförekomst i samband med 
nyss berörda klimatfaktor. 

Växtgeo^^rafiska grupper. De jämna och likformiga kli- 
matförhållandena medföra uppenbarligen, att ett mycket stort 
antal a\' arterna tämligen likformigt anträffas över hela Stock- 
holmstrakten. Detaljstudierna äro ännu icke sa genomförda, att 
detta lämpligen åskadliggöres genom angivande av huru många 
arter, som anträftats inom samtliga socknar, men redan de tal. som 
angiva arternas antal för de större områdena, äro s\-nnerlio-en beh- 
sande. Av de 1,156 här upptagna arterna (hybrider och under- 
arter' således undantagna) äro 682 eller 59 % anträffade inom 
alla de 6 stora områdena, ett förvi.sso m\-cker höst tal. 

' I förteckningen anföra< 103 varieteter. 50 former och 1 iS hyljrider. J.VIII 

Ännu klarare framträder nu berörda förhällande, om hänsMi 
endast tages till sädana arter, som kunna antagas utan människans 
förmedling hit invandrat. Av dessa äro icke mindre än c:a 70 "/<, 
eller 567 av (S08 arter antecknade för samtliga sex områdena. 
Helt annorlunda ställer sig siffran för de införda, av dem äro 
blott }^i % eller 115 av 348 geografiskt sett allmänt spridda. 

De inom alla områdena träffade arterna kunna från växtgeo- 
grafisk synpunkt betecknas såsom i egentligaste mening tillhö- 
rande Stockholmstraktens flora, även om vissa av dem ha sä 
specialiserade fordringar, att antalet ståndorter är jämförelsevis 
ringa. Flertalet av dem äro uppenbarligen i sin allmänna ekologi 
tillpassade för här rådande yttre förhållanden. Ett stort antal torde 
med hänsyn till sina fordringar på värme vara att räkna till den 
grupp av nordiska arter, som vi utförligare omtalat i vårt 191 2 
offentliggjorda arbete över Norrlands växtvärld (Norrländskt 
handbibliotek. V). Ktt avsevärt antal är emellertid att räkna 
till de sydskandinaviska arterna, ett förhållande som till fullo 
visar, att området ligger inom det nordeuropeiska florområdets 
varmare del, som även betecknats med namnet ekregionen. 

Även en jämförelse mellan de olika områdena är upplysande. 
Av de 1,156 arterna träffas i: 

Södertörnsomrädet 999 arter eller 86 '\, av samtliga 

Stockholmsområdet 974 84 ".. 

Skärgårdsområdet 937 ^/ 81 ".. 

Mell. Södermanlandsområdet . 903 'J'^ "., 

Mälareområdet 789 64 % 

Roslagsområdet 785 64 % 

Det är ovedersägligen högst anmärkningsvärt, att exempelvis 
Mälareområdet hyser 210 arter och Roslagsområdet 214 arter 
mindre än Mellersta södermanlandsområdet, ehuru olikformig 
undersökning icke i högre grad kan vara orsaken. Tar man 
hänsyn till, att det höga artantalet för Stockholmsområdet uppen- 
barligen i avsevärd grad beror på de talrika mera tillfälligt upp- 
trädande ruderatväxterna, vill det synas, som om en avsevärd 
decimering av floran ägde rum ungefär efter en linje, som mar- 
kerades av Mälarens sydstrand och därifrån i ONO går ut ge- 
nom skärgården. Det är emellertid icke blott ett antal senare 
omtalade, utpräglat syd.skandinaviska arter, som ej blivit anträffade LIX 

inom de nordliga inre delarna utan även ett fiertal arter, som 
nian kunde förvänta där. Så saknas inom Mälareomrädet Calla 
paliistris. Rliyjichospora alba och fi/sca, ScJicuckzei-ia pal2ist7'is. 
EriopJioi'uiu gracile och /:. vagjnatiiin. ehuru lämpliga lokaler 
förvisso förefinnas. Oväntad är även frånvaron av Inipaticns 
Jioli taugc)'L\ StrutJiiopteris, Epilobium collininu m. fl. Ett 
närmare ingående på orsakerna härtill medger emellertid ej denna 
korta översikt. 

I det föregående har något dröjts vid arter, som genom spe- 
cialiserade krav på t. ex. salthaltig eller kalkhaltig mark 
omöjligen kunna vara annat än sällsynta just på grund av de 
fordrade ståndorternas fåtalighet, men som otvivelaktigt skulle 
vara allmänna, om deras förekomst blott berodde på de klima- 
tiska förhållandena. Även på sådana arter, vilka såsom Matri- 
caria discoidca ännu icke hunnit utbreda sig över hela området 
pä grund av att de äro för unga i dessa trakter, äro redan 
exempel anförda. 

Här gäller det däremot att söka utreda, huruvida och i vad 
mån olikformigheten i vissa arters förekomst med någon högre 
grad av sannolikhet kan ställas i samband med rent klimatiska 
förhållanden. 

Av stort geografiskt intresse är, att några av de arter, som 
ha centrum för sin utbredning i våra fjälltrakter, på spridda 
lokaler anträfi"as inom det unga land, som Stockholmsområdet 
utgör. Sådana arter äro A le hem illa glonicrulans. Betala naiia. 
Eqiiisetuiu variegatiuu, Pedicularis sceptriim caroliiiuin, Poa 
alpina. Sali.x lapponuin, Woodsia ilvensis v. alpina. Samtliga 
dessa arter förekomma endast ytterst sälls}'nt och på ett fåtal 
lokaler. Uppenbart är. att de ha svårt att sprida sig bland de 
lor klimatet fullt tillpassade och pa denna grund förmå hålla 
sig endast under särskilt gynnande omständigheter. En likartad 
ställning inom floran intager Rubus arcticns. vars sydostligaste 
lokaler inom Sverige finnas inom området. Skulle Alnns incana 
\'erkligen vara vild här, är också den en pioniär från norr och 
nordost. 

Den motsatta }'tterligheten eller stora krav på temperaturen 
representerar en ganska artrik grupp, till vilken höra dels sådana 
arter, som ha sin absoluta nordgräns inom dessa trakter, dels LX ock sädana, vilka pä någon enstaka lokal finnas även norr om 
Stockholmstrakten. Sädana arter äro: Agrimonia odorata 
Aira prcccox 

» carvophyllea 
Anemone pratensis 

) ramtTiciiloidcs 

Brach vpodiuni silvatiatm 
Bromns ramostis 
Cakilc maritima 
Carex divnlsa 
» rcmota 
C \-ntaiirion iifubcllaittm 
C ^ephalanthera longifolia 

» rtibra 

L \'rastijim brachvpetahim 
» o-li//i//osum Corydalis läxa 


Fimpinclla magna 
C ram be maiitima 


Poa btdbosa 
Etipatorinm cannabinum 


flera Ri/bus-^ajitx 
Festnca gigantca 


Salicornia h&rbacea 
Filago montana 


Scabiosa coliimbaria 
Hedera helix 


Sedum rupestre 
Hordeum eiiropcrnvi 


Selimim carvifolia 
Htitchinsia pctrma 


Scirpus parvtclus 
Hypericnm hirsiitttm 


Sorbus aria 
» moniamcm 


Stellaria hclostea 
Melandriutu viscosum 


» media * negki 


■ta 


Mclica itjiijiora 


Vicia cassnbica 
Mercurialis perennis 


» dumeionim 
Nasttirtium amphibii(ni 


■» lathyroides 
Ojrhis iistiilafa 


Visciim album. 

Det är obestridligen ett oväntat stort antal arter, vilkas nord- 
gränser överskära dessa varken i klimatiskt eller topografiskt 
avseende av starka kontraster utmärkta trakter. 

I det stora hela äro dessa värmefordrande arter sällsynta. I 
vissa fall kan en grupp lokaler finnas i närheten av varandra, 
men mestadels ligga fyndorterna pä stora avstånd, ibland äro 
betydande luckor i utbredningen påfallande. Så äro Allium itr- 
sininn och Mercurialis perennis aldrig funna inom Stockholms- 
området, Anemone rannnciiloides och A. pnlsatilla^ Androsace. 
Bidens cernita^ Carex chordorrhiza^ Glyceria aqnatica^ Nastnr- 
tiutn silvestre aldrig inom Skärgårdsområdet. I vissa fall är 
blott någon enstaka lokal känd. Utbredningens hela karaktär 
är sådan, att med fog kan antagas, att arterna antingen aldrig" 
förmått helt taga Stockholmstrakten i besittning eller ock att 
man står inför de sprängda resterna av en forntida rikare ut- 
bredning. Av vad som förut är sagt om den samtidigt med 
landhöjningen fortgående klimatförsämringen framgår, att det 
förra antagandet för flertalet fall är sannolikast. Ue mest värme- 
fordrande arterna ha i så fall knappast haft tillfälle nå en 
rikare utbredning här. innan de ogynnsammare temperaturförhäl- 
landena kännbarare började göra sig gällande. 

Bland de ovan uppräknade arterna finnas icke blott ekologiskt 
ganska olikartade typer, utan ock geografiskt. Av särskilt in- 
tresse är en artgrupp med i stort sett sydostlig utbredning inom 
Sverige, vilkens arter, vanligen allmänna på Oland och Gottland. LXI 

satt sig fast inom större eller mindre delar av fastlandets södra 
och östra sida och i Stockholmstrakten äQa vissa av sina nord- 
västligaste utposter. Sädana arter äro Aneiiio)if p)-ateiisis. Melica 
ciliata. Orchis iistulata, O. mascula. Phnphiclla inagna. 

Inom Skandinaviens flora finnes en den nu nämnda motsva- 
rande grupp av sydvästliga och västliga arter. Denna, för vilken 
typiska representanter äro Erica tetrali.w Gentiana piwuuio- 
)iantht\ JiDicKS sqiiarrosiis. NartJieciuni ossifyagunu når icke 
fram till Stockholmstrakten. 

Jämte de artgrupper, på vilka i det föregående uppmärksam- 
het blivit fäst, träffas också arter, vilkas utbredning åtminstone 
för stora delar av deras utbredninosomräde icke i närvarande 
stund synes kunna ställas i närmare samband med kända, växt- 
utbredningen reglerande faktorer såsom mark och klimat. \\ 
ha i vårt land ett antal sädana arter, uppträdande med spridda 
lokaler pä stora avstånd, varav en och annan är belägen i Stock- 
holmstrakten. Exempel härpå äro Astragaliis irlycypJiylliis. Kpi- 
pogium apJiylluiu, Festiica silvatica. 

Ovan har blott i största korthet antvtts nä^ra växtoeoi^rafiska 
karaktärsdrag" i Stockholmstraktens flora. Ett närmare inijä- 
ende på arternas utbredning hade fordrat att gå avsevärt ut över 
det lilla frän rent praktiska synpunkter avgränsade område, som 
i detta arbete varit föremal för behandling. Detta skulle a sin 
sida ha fört alltför långt, vadan de antydningar, som här gjorts, 
må vara nog; de avse blott att väcka intresse för vidare studier 
inom växtgeografiens lockande fält. Gunnar Andkrsson. Sklim Birger. VI. Artförteckning. 

Acer platanoides L. 

Mell.Söderm.-omr.: Mörkö Kolsö; Södertälje; Turingey?.,- Tveta; Vårdinge y?.,- 
Västerljung Källvik; Väster-Tälje: Vtter-Järna; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr. : Botkyrka /. a.; Grödinge /. s.; Huddinge/.,- Salem; Tyresö; Väster- 
haninge Häringe; Ösmo Nynästrakten. Sthlmsomr.: Stockholm fi.; Bromma; 
Brännkyrka; Solna. Mälareomr. : Ed; Fresta /. a.; Hammarby /. «.,- Hillersjö; 
Järfälla; Lofö; Skå; Sollentuna; Spånga; Sånga. Skärgårdsomr. : Blidö t. s.\ 
Bo _/?.,• Djurö _/?.,• Gustafsberg /. a.; Ingarö fl.; Ljusterö fl.; Muskö; Möja fl.\ 
Nämdö Bullerö; Rådmansö Asken i Ftirusundsfjärden; Utö; Vaxholm; Värmdö. 
Roslagsomr. : T)s.nåGryå Djursholmstrakten; YröiVin^ Spraggar bod a ; Länna .^^r^j- 
hamra, Pänningby ; Norrtälje y?.,- Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker y?. — An- 
märkningsvärt är det stora antal socknar, från vilka vild lönn ej angifvits. 

Acer pseudoplatanus L. 

Södertörnsomr. : Nacka Danviksbergen igij. Sthlmsomr.: Stockholm 
Vårtan (Sv. bot. tidskr. igog). — Förvildad. 

Achillea millefolium L. 

a. i alla socknar. 

V. lanata Koch (v. pannonica Schéele). Södertörnsomr.: Sorunda Grönsö, 
Karta; Torö Landsort, Skeppsmor., Stcnstrand; Ösmo Järflotta o. södra delen. 

Achillea nobilis L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Ta?ztolunden i8gs (A. Ekström). — Införd. 

Achillea ptarmica L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö yf.,- Södertälje t. a.; Trosa stad och landskommun 
fl.; Turinge t. a.; Tveta /. a.; Vagnhärad; Vårdinge _/?.,; Västerljung/.,- Väster-Tälje; 
Vtter-Järna/. a.; Öfver-Enhörna; Öfver-Järna t. a.; Öster-Tälje t. a. Södertörns- 
omr.: Botkyrka /. a.; Dalarö/.,- Grödinge/.,- Huddinge /. a.; Nacka/.,- Salem 
/.,• Sorunda/.,- Ösmo/.,- Österhaninge /. j. Sthlmsomr.: Stockholm/.,- Bromma; 
Brännkyrka /. s.; Lidingö/,- Solna/ Mälareomr.: Ed t. a.; Fresta /. a.; 
Färentuna t. a.; Hammarby t. a.; Järfälla; Lofö /. a.; Skå t. a.; Sollentuna /. a.; 
Spånga/,- Sånga t. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. j-.,- Djurö s. Runmarö; Gustafs- 
berg/.,- Ingarö; Ljusterö ä-^//^', Hummdmora; Möja St. Möja vid Saltvik o. Hamn; 
Nämdö/,- Ornö/?.,- Rådmansö Gräddö, Långskär; Utö/.,- Värmdö/ Roslags- 
omr.: Danderyd /.,- Frötuna /. a.; Länna a.; Riala /. a.; Roslagskulla Gregers- 
boda, Östanå; Österåker /. ,- Östra Ryd trakten kring kyrkan. 

I — 131324. Stockholmstraktens växter. Acorus calamus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge Skarsjcn {torrlagd); Ytter-Enhörna ; Öfver- 
Enhörna Ekensberg; Öster-Tälje Hall iSjg. Södertörnsomr.: Nacka Danvikstull, 
Hamfnarbvsjö, Nacka^ St. Sikla 1866; Salem Rönninge; Sorunda. Sthlmsomr. : 
Stockholm Ladiigårdsgärdet 1864, Klara sjö {Fl. liohn.), Rosendal i8js; Bromma 
Tranebergsbro ; Brännkyrka Alörtviken 1824; Solna Karlberg {Ncezén 1808)., Rör- 
strandshage 18^0. Mälareomr. : \.oiö Kersö. Skärgårdsomr. : Yr^g-xxd Lemshaga. 
Roslagsomr. : Länna Edsviken vid Pänningbyåns utlopp; Roslagskulla _/?. / Ostanå- 
trakten. 

Actsea spicata L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Tullgarn; Mörkö; Södertälje: Trosa 
stad och landskommun; Turinge s. Kråkhoppet, Kvarn mora, Ströpsta; l^ytia; V ^ga- 
härad Kolvik, Stensnnd; Vårdinge 7?., • Västerljung s. Stensätter; Öster-Tälje. Sö- 
dertörnsomr.: Botkyrka s. Tullinge; Dalarö: Huddinge Elf sjö, Skärholmen; 
Nacka _/?.,• Salem Rönninge; Torö Marielund, Stensund; Västerhaninge Häringe; 
Österhaninge nära Dre/viken. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Bromma y?.; Bränn- 
kyrka jl. ; Lidingö Ekholmsnäs, Gångsätra, Katrinelund ; Solna Lngenting, Järfva, 
Haga, Karlberg. Mälareomr.: Ekerö yf.,- Hammarby s. Holmen; Lofö Skräd- 
dareholmen; Sollentuna Edsberg; Sånga /. Skärgårdsomr.: Blidö s. Krå- 
kan, Oxhalsö; Djurö Runtnarö, Sta/snäs; Gustafsberg St. T justvik; Ingarö jl.; 
Ljusterö Hjälpskär, Jolpö; Möja; Nämdö Nämdö höte; Rådmansö s. Västernäs; 
Ornö Fjällungsö ; Utö s. Söderby ; Vaxholm y?.,- Värmdö Fågelbrolandet. Roslags- 
omr.: Danderyd Djtirsholmstrakten, Stocksund; Frötuna Borg, Storsten; Roslags- 
kulla Brudnäs; Österåker Hersbacken, Knaborg, Solberga. 

Adoxa moschatellina L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö j-. Hörningsholm; Södertälje: Vårdinge s. Hjorts- 
berga, Prästgården; Västerljung s. Ekebonäs. Södertörnsomr.: Botkyrka Tul- 
linge; Dalarö s.; Nacka jVeglinge, St. Nyckelviken, Saltsjöbaden ; Salem Hvitsand; 
Sorunda; Torö; Ösmo Nv nästrakten; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: Stock- 
holm/./ Lidingö Ekholmsnäs; Solna Haga, Karlberg, Ulriksdal. Mälareomr.: 
Hammarby s. Vik; Lofö/. Skärgårdsomr.: Djurö Sta/snäs; Ingarö Forsvik, 
Krögerudd, Storängsudd; Muskö .s-. nära ångbåtsbryggan; Rådmansö s. Gräddö; 
Utö; Vaxholm Skarpö. Roslagsomr.: Danderyd D/ursholmstrakten; ¥x'6i\xvii^ 
Långgarn; Länna Bergshamra, Hammarby, Vättershaga; Norrtälje: Österåker 
Akersberga; Östra Ryd s. Orfngårdssjörts östra strand. 

Aegopodium podagraria L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö/.,- Södertälje /. «.,- Trosa stad; Tveta /.«'.,• Vår- 
dinge /. a.; Västerljung /. a.; Öster-Tälje /. a. Södertörnsomr.: Botkyrka Tul- 
linge; Dalarö/.,- Huddinge /. a.; Nacka /. a.; Salem; Sorunda Karta; Torö; Ty- 
resö /.,- Ösmo /?.,- Österhaninge Vendelsö. Sthlmsomr.: Stockholm/. Alba/w, 
Bellevue, Djurgården; Bromma/.,- Brännkyrka/,- Lidingö/,- Solna Karlberg, 
Ulriksdal. Mälareomr.: Ed/,- Ekerö Tappström; Fresta /. a.; Färentuna /. «-. ,- 
Hammarby t. a.; Hillersjö /. a.; Järfälla Riddersvik; Lofö /. a.; Munsö: Skå t. a.; 
Spånga: Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö s. Boda, Österbåts; Bo Tegelön; Djurö 
s. Munkö; Gustafsberg Norra Lagnö; Ingarö /. a.; Ljusterö Brottö ; Nämdö s. 
Västanvik; Rådmansö /. a.; Utö. Roslagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten; 
Frötuna Gransäter; Länna Bergshamra, Solo; Norrtälje /.,- Roslagskulla /. a.; 
Österåker /.,- Östra Ryd Bogesund, Näsby. 

Aethusa cynapium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Valåker; Mörkö; Södertälje; Trosa stad och lands- 
kommun; Turinge s. Nxkvarn; Tveta; Vagnhärad; Vårdinge /. a.; Västerljung /. a.; 3 

öster Tälj e. Södertörnsomr. : Dalarö/. .c,- Nacka Henriksdal, Stora Sikla; Salem; 
Sorunda: Torö /. a.; Västerhaninge: Ösmo: Österhaninge. Sthlmsomr. : Stock- 
holm t. a.; Bromma: Brännkyrka: Lidingö Ekholmsnäs ; Solna. Mälareomr. : 
Färentuna: Hillersjö: Loföy?.,- Skå; Sänga. Skärgårdsomr. : Blidöy?.,- Djurö /. «. 
Sta/snäs; Gustafsberg t. a.; Ingarö: Ljusterö Brottö; ( )rncJ Priisfi^ardcn; Rädmansö 
.f. Kungsgården; Utö: Vaxholm /. a.; Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd Djurs- 
holmstrakten; Frötunay?.,- Länna /. a.; Norrtälje: Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; 
Österåker Jl.; Östra Ryd fl. 

Agrimonia eupatoria L. 

Mell. Söderm -omr. : Hölö fl.; Mörkö: Södertälje /. a.; Trosa landskom- 
mun a.; Turinge fl.; Tveta /. a.; Vagnhärad fl.; Vårdinge t. a.; Västerljung /. a.; 
Ytter-Enhörna: Öfver-Enhörna; Öfver-Järna: Öster-Tälje /. a. Södertörnsomr.: 
Botkyrka a.; Grödinge vid kyrkan; Huddinge /. a.; Nacka Danviken., Neglinge; 
Salem a.; Sorunda /. a.; Torö /. a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo /. a.; Sthlms- 
omr.: Stockholm: Bromma /. a.; Brännkyrka fl.; Lidingö fl.; Solna /. a. Mä- 
lareomr.: Adelsö; Ed /. a.; Fresta t. a.; Hammarby /. a.; Järfälla: Lofö /. a.; 
Munsö: Sollentuna /. a.; Spånga; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; 
Djurö Mjinkö, Runmarö; Gustafsberg a.; Ingarö: Ljusterö _/^./ Muskö: Möja /. a.; 
Nämdö /. c/. ,• Oxnöi.a.; Rädmansö /. «.,- Utö: Vaxholm a.,- Värmdö. Roslagsomr.: 
Danderyd t. a.; Frötuna /. a.; Länna _/?.,■ Norrtälje fl.; Riala Källsmora; Roslags- 
kulla a.; Österåker fl.; Östra Ryd fl. 

Agrimonia eupatoria L. x odorata Mill. 

Södertörnsomr.: Torö Landsort i88g — 99 (J. G. Laurell). Skärgårdsomr.: 
Ljusterö Ekholmen ig 11 (A. Hiilfers). 

Agrimonia odorata Mill. 

Södertörnsomr.: Nacka Hästholmen 1864, senare utgången; Toxö Landsort 
1 88g; Österhaninge Rågholmen i8gg. Skärgårdsomr.: Blidö Marskär igi2, 
Ålärskären, Grabbholmen och Skot/iakaräng under Köpmanholm {Rot. iVot. i86j) ; 
Ljusterö Djurö, Ekholmen, Lagnö-Truten; Möja Bodkobb i Rödkubbe skärgård, 
Stornassen; Rådmansö Asken i Furusunds fjärden [Bot. IVot. iSöj), Ln-Fredel 
igii, Rödlöga storskärgård igii. 

Agrostemma githago L. 

Mell. Söderm. -omr. : Hölö Ledarön, Tullgarn; Mörkö: Södertälje: Trosa 
landskommun: Turinge yf.," Tveta: Vagnhärad Daggunga, Klubben; Vårdinge y?.,- 
Västerljung y?.,- Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. s.; Grödinge Gustaby 
1 84 i; Nacka Danviken; Salem: Sorunda: Torö: Tyresö: Västerhaninge {El. Ryby. 
1771 ; Ösmo: Österhaninge Gålö iSöj. Sthlmsomr.: Stockholm: Bromma: 
Brännkyrka: Lidingö yf./ Solna Mellanjärfva i86j. Mälareomr.: Kåt\'=,ö Björkö 
i 846; Fresta t. a.; Färentuna fl.; Hammarby /. a.; Hillersjö N^orrskog 1846; Jär- 
fälla: Lofö: Spånga Agnesberg.- Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö /. s.; 
Djurö Runmarö; Gustafsberg yf. ,■ Ingarö: Ljusterö Särsö; Möja Stora Möja; Råd- 
mansö t. a.; Värmdö y?. Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna /. a.; Länna /. a.; 
Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a. 

Agrostis canina L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö: Mörkö t.s.; Södertälje: Trosa landskommun : Vagn- 
härad Källvik; Vårdinge a.; Västerljung Gillberga; Ytter-Enhörna. Södertörns- 
omr.: Salem; Sorunda: Torö: Ösmo Nynästrakten. Sthlmsomr.: Stockholm ö.; 
Brännkyrka a.; Solna Karlberg. Mälareomr.: Hammarby; Lofö Drottningholm 
i8j2, Edeby holme; Munsö. Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Elnäs på Yxlö, Gly.x- näs; Bo Björknäs; Djurö Sandö; Gustafsberg Norra Lagnö; Ljusterö /. a. Särsö, 
TrekhcfHscn; Möja /. a.; Nämdö /. a.; Rådmansö _/?.,* Utö Rånö; Värmdö Fågel- 
bro. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm; Frötuna t. a.; Länna t. a.; Riala /. a.; 
Roslagskulla Brudnäs., Östanå; Österåker; Östra Ryd norr om kyrkan. 

Agrostis spica venti L. (Apera spica venti P. B.). 

Mell, Söderm.-omr. : Mörkö a. [Ekstr 1828); Västerljung Ttina; Öfver- 
Enhörna. Södertörnsomr. : Huddinge /. a.; Nacka /. a.; Salem Rönninge; 
Sorunda s. Understa; Tyresö; Ösmo N' y nästrakten. Sthlmsomr. : Stockholm; 
Lidingö i8jg. Mälareomr. : Fresta /. a.; Hammarby /. a.; Lofö Drottningholm 
i8j2. Skärgårdsomr. : Blidö s. Boda, Oxhalsö, Sunda; Djurö s.; Gustafsberg 
Norra Lagnö; Ljusterö Husarö; Rådmansö /. a.; Utö Ränö i8yj. Roslagsomr.: 
Frötuna /. a.; Länna /. a.; Riala /. a.; Roslagskulla y?.,- Österåker Teljö 1868. 

Agrostis stolonifera L. (Agrostis alba L.). 

a. — t. a. Inga uppgifter frän: Botkyrka, Bromma, Ed, Ekerö, Fresta, Fären- 
tuna, Hillersjö, Ingarö, Lofö, Norrtälje, Salem, Södertälje, Trosa stad. Turinge, 
Tveta, Täby, Vagnhärad, Vaxholm, Västerhaninge, Väster-Tälje, Öster-Tälje. — 
Antagligen förbisedd ; bör eftersökas ! 

v. gigantea (Roth) Koch. Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Mölnbo stn., 
mellan Prästgården o. Hjortsberga (A. Torssander). 

v. maritima (Lam.) Koch. Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Zå«^//^/w^«, 
Röfvaregrundet. Södertörnsomr.: Torö t. a.; Ösmo /. a. Skärgårdsomr.: 
Blidö /. a.; Djurö fl.; Möja fl. 

Agrostis stolonifera L. x vulgaris With. 

Södertörnsomr.: Nacka Hammarby (H. Witte) : Sthlmsomr.: Stockholm 
i8so (K. F. Thedenius, bestämd af S. Murbeck). Skärgåtdsomr.: Bo Kilsvikeit; 
Djurö, Sandö. 

Agrostis vulgaris With. (Agrostis tennis Sibth.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö; Södertälje; Trosa landskommun a.; 

Turinge ö./ Vagnhärad a. / Vårdinge «.,- Västerljung ^7.,- Väster-Tälje; Ytter-Enhörna; 
Ytter-Järna; Öfver-Enhörna: Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Huddinge: Nackan.,- 
Salem a.; Tyresö. Sthlmsomr.: Stockholm a; Bromma; Brännkyrka; Solna a. 
Mälareomr.: Adelsö; Hammarby; Järfälla; Lofö; Munsö; Sollentuna; Spånga. 
Skärgårdsomr.: Blidö _/?.,• V>o fl.; Djurö a.; Gustafsberg a.; Ljusterö _;?.,• Muskö; 
Möja /. a.; Nämdö; Ornö a.; Rådmansö a.; Utö; Vaxholm; Värmdö. Roslags- 
omr.: Danderyd; Frötuna; Länna a.; Norrtälje; Roslagskulla a.; Österåker /. a.; 
Östra Ryd. 

Aira bottnica Wg. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung fl. Södertörnsomr.: Dalarö y?.,- Torö 
Landsort, Norrndden; Österhaninge Sandemar. Skärgårdsomr.: Blidö y7.,- Djurö 
fl.; Ljusterö y?.,- Muskö Björnholmen; Möja y?.,- Nämdö _/f.,- Ornö Skinnardalen, 
Stora Rotholmen; Rådmansö fl.; Utö fl. 

Aira bottnica Wg. x caespitosa L. 

Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö (T. Krok): Ljusterö Husarö (A. Htilfers): 
Muskö Björnholmen (E. Nordström); Utö Rånö 187^ (T. Krok). Aira caespitosa L. 

a — /. a. Inga uppgifter frän: Botkyrka, Ed, Sollentuna, Torö, Trosa, Tveta, 
Österhaninge. — Säkert förbisedd. 

Aira caryophyllea L. (Airopsis caryophyllea Fr.). 

Skärgårdsomr.: Ornö Hessebnara igo2 (H. Dahlstedt). 

Aira flexuosa L. 

a. Inga uppgifter från: Botkyrka, Ed, Muskö, Torö, Västerljung, Öster- 
haninge, Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

Aira praecox L. (Airopsis prsecox Fr.). 

Södertörnsomr. : Dalarö (F. Ährling); Torö landsort {Tked. for.). Skär- 
gårdsomr.: Utö Rand f är j ställe 187J (T. Krok). 

Airopsis. Se: Aira. 
Ajuga pyramidalis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölöy?.,- Mörkö: Södertälje: Trosa landskommun /. (7.,- 
Turinge f.; Tveta: Vagnhärad /. a.; Värdinge /. a.; Västerljung A a.; Öfver-Järna: 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka t. a.; Dalarö t. a.; Huddinge /. a.; ^sacka 
f.; Salem: Sorunda t. a.; Torö /. a.; Västerhaninge; Ösmo /. a.; Österhaninge. 
Sthlmsomr. : Stockholm /. a. lilljans, Rörsirandshage, Smedsslätten; Bromma: 
Brännkyrka Gröndal; Lidingö: vSolna Haga, Karlberg, Öfver-yärfva. Mälareomr. : 
Adelsö: Ed t. a.; Ekerö: Fresta t. a.; Färentuna /. a.; Hammarby t. a.; Hiller- 
sjö t. a.; Järfälla: Lofö f.; Munsö: Skå /. a.; Sollentuna /. a.; Spånga; Sånga /. a. 
Skärgårdsomr.; Blidö /. a.; Bo Rörstindsvik o. fl.; Djurö Rtinmarö; Gustafsberg 
t. a.; Ingarö; Ornö /. a./ Radmansö /. «.,• Vaxholm. Roslagsomr.: Danderyd /. «. ,• 
Frötuna t. a.; Länna /. a.; Norrtälje; Riala /. a.; Roslagskulla t, a.; Täby; Öster- 
åker /. a.; Östra Ryd fl. 

Alchemilla acutangula Bus. 

Mell. Söderm.-omr.; Hölö Ledarön; Vårdinge Vinlöt. Södertörnsomr.; 

Nacka färla, Nackanäs; Sorunda Blista, Åkerby; Osmo Muskösund, Nibblc. 
Sthlmsomr.; Stockholm Djurgården. Skärgårdsomr.; Blidö Blidö, Furtistind; 
Bo Å'ufn??ielnäs; Djurö Uppeby ; Ljusterö .iV?;w, Öster-Lagnö. Roslagsomr. ; Dan- 
deryd Ålkistan; Norrtälje; Roslagskulla kyrkan, Gregersboda, Östanå. 

Alchemilla alpestris Schm. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge t. a.; Vårdinge /. «.,• Ytter-Järna: Öfver-Järna; 
Öster-Tälj eyf. Södertörnsomr.: Dalarö Smådalarö;^Q.c\i^ IIam?narby, Svindelsvik ; 
Sorunda t. a.; Tyresö: Ösiao t. a. Sthlmsomr.; Stockholm Djurgården, Experi- 
mentalfältet, Roslagstull. Skanstull, Uggclviken; Brännkyrka Enskede, Galgbacken, 
Tallk7-ogen;'L\dmg6:i^o\n3.Jl. Mälareomr.: Adelsö: Ed: Ekerö y?.,- Hammarby; 
^luYiSö: '^oWQnixam. Aytorp, Skansen. Skärgårdsomr.; Blidö y?.,- ^o Hasseludden, 
Tollarö; Gustafsberg /. a.; Muskö Björnholmen; Utö. Roslagsomr.: Danderyd 
Stocksund; Frötuna f.; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker t. a.; Östra Ryd 
nä7'a kyrkan. 6 
Alchemilla arvensis Scop. 

Skärgårdsomr. : Utö Kroka hagar ymnig i8g8, igo8 utgången (J. Skärman) 
Roslagsomr. : Österåker Smedby tegelbruk igoj, tillfällig (S. Selander). 

Alchemilla filicaulis Bus. (Alchemilla minor Huds. * fili- 
caulis (Bus.) Lbg. fil.). 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje: Turinge t. a.; Vårdinge /. a.; Öster-Täljeyf. 
Södertörnsomr. : D al ar ö _/?.,• Nacka Diifnäs, Nyckelviken; Salem: Sorunda t. a.; 
Tyresö: Ösmo /. a.; Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm Bergielund, Djur- 
gården, Experimentalf tiltet, Kaknäs, St. Skuggan; Brännkyrka Ekensberg, Tall- 
krogen; Lidingö: Solna Karlsro, Råstasjön, Solnaskogen o. f. Mälareomr. : 
Ed /. a.; Ekerö: Fresta /. a.; Hammarby /. a.; Järfälla: Munsö: Sollentuna 
/. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Bo Ldfberga; Djurö Runmarö; Gustafsberg: 
Ljusterö Jolpö, Särsc, Öster-Lagnö; Muskö: Ornö /. a.; Vaxholm: Värmdö. Ros- 
lagsomr.: Danderyd: Frötuna: Länna: Norrtälje: Roslagskulla Bnidnäs, Gregers- 
boda, kyrkan, Löt; Österåker Gillmyra, Smedby ; Östra Ryd nära kyrkan, Bogesund. 

Alchemilla glomerulans Bus. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Prästgården i8gö (A. Torssander: granskad 
av H. Lindberg). 

Alchemilla micans Bus. 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje: Vårdinge Vinlöt, Långbro. Södertörnsomr.: 

Botkyrka Tullinge; Dalarö _/?.,• Gröåinge. Mal/?isjöns stränder ; Nacka y?./ Sorunda; 
Ösmo Himmelsö; Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm Bergielund, Kaknäs, Värta- 
gasverket: Brännkyrka^?. ,• Solna Solnaskoge/i. Ålkistan, mellan Ålkistan och Stocksund. 
Mälareomr.: Ed Kyrkogården. SViä-r^kråsomr.: V>o Lännersta; Djurö Runmarö; 
Ljusterö Särsö; Muskö Björnholmen; Vaxholm. Roslagsomr.: Roslagskulla Gre- 
gersboda. 

Alchemilla murbeckiana Bus. (Alchemilla acutidens Bus. 
p. p.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Nacka 
St. A^yckelviken, Hagalund. Sthlmsomr.: Stockholm Bergielund, Djurgårds 
Freskati, Experimentalf ältet, Norr?)ialm, St. Skuggan; Lidingö: Solna Solnaskogen, 
mellan Ålkistan och Ulriksdal. Skärgårdsomr.: Blidö Elnäs på Yxlö, Furu- 
sund; Bo Hasseludden, Kurnmelnäs; Rådmansö. Roslagsomr.: Roslagskulla 
Gregersboda, Löt. 

Alchemilla obtusa Bus. 

Södertörnsomr.: Nacka Nyckelviken {Bot. Not. igio). 

Alchemilla pastoralis Bus. 

Mell. Söderm.-omr. : WöXöt.a.; Södertälje: Trosan.,- Turinge _//.,• Värdinge/, 
rr.,- Västerljung y?.,' Öster-Tälj e i¥t7//. Södertörnsomr.: Dalarö «.,• Sorunda /.ö., • 
Torö: Tyresö; Västerhaninge: Ösmo; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm 7?.; 
Brännkyrka Tallkrogen; Solna /. a. Mälareomr.: Adelsö Björkö; Ed: Ekerö: 
Fresta t. a.; Hammarby /. a.; Järfälla; Munsö; Sollentuna; Spånga. Skärgårdsomr.; Blidö /. a.; Bo Gustaf svik; Djurö Ri(7t7narc; Gustafsberg /. a.; Ljusterö Särso; 
Muskö Björnholmcn; Oxno Jl.; Utö: Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd; Länna; 
Norrtälje: Riala: Roslagskulla /. a.; Täby; Österåker /. a.; Östra Ryd t. a. 

Alchemilla plicata Bus. 

Södertörnsomr. : Nacka; Tyresö: Ösmo A^r«å.yj!'r^/6/^//. Sthlmsomr. : Bergie- 
liind, Ladugårdsgärde/, St. Sktigs^an, Värtagasverket ; Brännkyrka Ekens berg; Solna 
Solnaskogen. Mälareomr. : Hammarby V^ik; Sollentuna A'vtorp. Skärgårds- 
omr. : Blidö Elnlis på Vx/o, Glyxnäs; Djurö Runniarv; Ljusterö 5ä;w/ Vaxholm. 
Roslagsomr.: Danderyd Stocksund; Norrtälje: Roslagskulla Östanå; Österåker 
Åby; Östra Ryd. 

Alchemilla pubescens (Lam.) Bus. (Alchemilla minor Bus.,, 
Alchemilla vulgaris L. var. subsericea Gaud.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö /. a.; Turinge y?.,- Vårdinge y?.,- Öfver-Järna: Öster- 
Tälje Hall. Södertörnsomr. : Dalarö a.; Nacka Ä'egl/nge, Henriksdal., Sikla; Sorunda 
t. a.; Tyresö: Ösmo Himinelsö, A^ynäsliatnn. Sthlmsomr,: Stockholm y?.,- Bränn- 
kyrka Galgbacken; Solna /. a. Mälareomr.: Järfälla Löfsta; Munsö: Sollentuna 
Nytorp. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Bo Löfberga; Djurö Runmarö; Gustafs- 
berg /. a.; Ljusterö Särsö, Ös/er-Lagnö; Muskö Björnholnien; Rädmansö Vidinge; 
Utö: Värmdö Skålvik. Roslagsomr.: Danderyd Stockby, Stocksund; Länna: Norr- 
tälje; Roslagskulla /. a.; Österåker t. a. 

Alchemilla subcrenata Bus. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Berga skola, Mölnbo stn, mellan Prästgården 
och Hjortsberga. Södertörnsomr.: Dalarö Sniådalarö, Tegelbruket; Nacka St. 
Nyckelviken., Svindelsvik. Sthlmsomr.: Stockholm _/?.,• Solna yf. Mälareomr.: 
Hammarby yf. Skärgårdsomr.: BYidö Blidi\ Furusund; Bo Björknäs, Hasseludden, 
Löfberga; Djurö Runmarö; Utö. Roslagsomr.: Roslagskulla Gregersboda, kyrkan, 
Östanå; Österåker Lervik. 

Alchemilla subglobosa C. G. Westerl. 

Södertörnsomr.: Nacka St. Nyckelviken (M. Engstedt). Skärgårdsomr.: 

Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

Alchemilla vestita Murb. (Alchemilla minor Huds., Alche- 
milla filicaulis Bus. f. vestita Bus.). 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge y?. Södertörnsomr.: Sorunda y?., Ösmoyf. 
Sthlmsomr.: Stockholm Bergielund, St. Skuggan; ]^ärta?t; Brännkyrka Tallkrogen ; 
Solna Råstasjön, Solnaskogen. Mälareomr.: Ed Kyrkogården; Hammarby fl.; 
Munsö; Sollentuna Nytorp. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Bo Löfberga; Djurö 
Runnuirö; Ljusterö Öster-Lagnö. Roslagsomr.: Danderyd Stockby, Stocksund; 
Länna; Norrtälje; Roslagskulla Gregersboda, Östanå. 

Alisma plantago-aquatica L. (Alisma plantago L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Mörkö: Södertälje: Trosa landskommun: Turinge 
/. a.; Tveta: Vagnhärad: Värdinge a.; Västerljung ^.,- Ytter-Enhörna: Öfver-Järna: 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka a.; Huddinge a.; Nacka a.; Salem; 
Sorunda <7.,- Torö a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo: Österhaninge. Sthlmsomr.: 
Stockholm a.; Bromma; Brännkyrka a.; Lidingö a.; Solna a. Mälareomr.: 8 

Adelsö; Ed; Ekerö; Fresta; Hammarby; Lofö a.; Munsö; Skå; Sollentuna; 
Spånga: Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Bo Rensäier, Rörsundsvik ; 
Djurö Runmarö; Gustafsberg a.; Ingarö; Ljusterö Brottö; Muskö Björnholmen; 
Möja Stora Möja; Nämdö Västerby träsk; Ornö a.; Rådmansö a.; Utö Rånö; 
Vaxholm; Värmdö a. Roslagsomr.: Danderyd ö.,- Frötuna a.; Länna a.; Norr- 
tälje; Riala a.; Roslagskulla ^?.,- Österåker t. a.; Östra Ryd 7?. 

Alliaria officinalis Andrz. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö; Västerljung Ekebonäs. Södertörnsomr. : Bot- 
kyrka Tullinge; Nacka y?.,- Salem Viksberg; Ösmo Nynäs park. Sthlmsomr. : 
Stockholm Jl.; Bromma Ulf sunda; Brännkyrka Klubben; Lidingö Ekholmsnäs; 
Solna Haga., Karlberg. Mälareomr. : Ekerö Kersö; Hammarby Väsby; Lofö /?.,• 
Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Bo Sknrubro; Djurö Sandha?nn; Ingarö Jl.; 
Ljusterö Idskär; Rådmansö A^wr/ö^ö jy^^V-^^r^// Vaxholm ; Värmdö. Roslagsomr.: 
Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna Ji.; Norrtälje. 

Allium oleraceum L. 

/. a.—Ji. Inga uppgifter från: Ed, Munsö, Sollentuna, Torö, Trosa stad. — • 
Antagligen förbisedd. 

Allium schoenoprasum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Mörkö Oaxen [Ekstr. 1828); Trosa lands- 
kommun y?.,- Vagnhärad; Västerljung yf. Södertörnsomr.: Dalarö /. «.,• Nacka 
Erstavik, Hästhobnen 1848, St. Nyckelviken; Sorunda Karta, Lisö; Toröjl.; Tyresö 
i8y8; Ösmo Nynäshamn; Österhaninge f. Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen 
18^4., Djurgården 184g, Kastellholmen 1846, Kungsholmen {Nazén 1808), Lång- 
holmen {Fl. holm.), Råla?nbshof i8ji; Bromma Lilla Essingen; Brännkyrka Dref- 
viken {Thed. for.), Ekensberg, /klubben, Reijmersholm, Skrubba {IVikstr. 1840); 
Lidingö 7?., ■ Solna Karlberg [Ncezén 1808). Mälareomr.: ^^l.r\ga Dufvebo 184g. 
Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bof.; Djurö y?./ Gustafsberg yf. ,• Ingarö; Ljusterö y?..- 
Muskö Björnholmen; Möja a.; Nämdö /. a.; Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; Utö: 
Vaxholm holmar vid Ramsö och Tynningö; YäTmdö f. Roslagsomr.: Danderyd 
öar i Värtan; Länna yf./ Roslagskulla _/?./ Österåker Lervik; Östra Ryd Bogesund, 
Furuholmen, Granholmen. 

Allium scorodoprasum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Twxxwg^ Sundsör {Thed. flor.). Södertörnsomr.: Nacka 
Danviks krokar, Du f näs 1866, N'acka, N'eglinge, Stora Sikla {Thed. for.). Stubb- 
sund 1866; Sorunda Grönsö; Tyresö. Sthlmsomr.: Stockholm f.; Bromma 
Ulf sunda; Brännkyrka Reijmershobn; Lidingö Katrinelund; Solna, /Laga {Fl. holm.), 
Karlberg {Fl. holm.). Mälareomr.: Färentuna 184g; Lofö Drottningholm, Edeby 
{IVikstr. 1840)', Munsö: Shxg^x Svartsjö {Thed. flor.), Vejttdolm. Skärgårdsomr.: 
Blidö _/?./ Bo i-cJj/,- Djurö _/?.,• Gustafsberg _/?.,• Ingarö _/?.; Ljusterö _;?.,• Möja 
Stornassen; Nämdö Bunkvik, Västerby; Rådmansö Ramskären 18^4, Västernäs, 
Vreta; Värmdö Grinda, Malma. Roslagsomr.: Danderyd Långängen; Frötuna 
Håtö {Vet. Akad. handl. 1824); Sessö {Bot. Not. 1843); Länna_/?.,- Norrtälje Kvist- 
hamra o. fl. ; Roslagskulla fl. ; Östra Ryd Rydboholm iSjo. 

Allium ursinum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Tullgarn; Mörkö y^^wj-i?/ Trosa lands- 
kommun Tureholm. Södertörnsomr.: Sorunda Ramsö; Ösmo N^ynäs; Österhaninge 
BJörnö. Mälareomr.: S^nga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö /'V/;7m/W, 6'å^^',- 
Djurö; Muskö Kapellsholmen; Möja _/?.,- Nämdö; Ornö: Rådmansö Kapellskär, Rams- 
skären; Utö; Vaxholm; Värmdö Norra Lagnö. Roslagsomr.: Frötuna Sessö. Allium vineale L. (Allium arenarium L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Hörningshobn ; Turinge Nykvarn^ Sundsör 
{Thed. flor.); Vagnhärad Stensitnd; Vårdinge mellan Mölnbo och Rosendal {/. piir- 
piirea); Väster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka Brunna; Dalarö /. a. Hamn- 
backen; Nacka Hästholmen {Thed. flor.)., Nacka {Thed. flor.)., Sikla {Thed. flor.), 
Stora Nyckelviken ; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr. : Stockholm Friesens park., 
Kastellholmen [Thed. flor.). Ralavibshof {Thed. flor.). Rörstrand {Thed. flor.)., Öfre 
Freskati i8jo; Bromma Stora Essingen; Brännkyrka Reijmersholm, Skarpneck., 
Skönstavik {Thed. flor.); Lidingö Gåshaga. Stockby, Södergarn {Thed. flor.); Solna 
Karlberg. Mälareomr. : Lofö Drottningholm {Thed. flor.), Edeby, Lofö kyrka 
{Thed. flor.). Skärgårdsomr. : Bo Karlsro; Djurö Sta/snäs; Gustafsberg Gustafs- 
berg, Långsicnda, Norra Lagnö; Möja St. Möja vid Fornby, Storö; Ornö fl.; Utö 
ttära hotellet; Värmdö Bro och Korsiidden {Thed. flor^. Hemmestad, Mabna. Ro- 
slagsomr. : Danderyd Långängen i8jo, sydv. delen; Frötuna Björnö; Lännay?. ,• 
Roslagskulla Gregersboda; Östra Ryd Rydboholm {Thed. flor.). 

Alnus incana (L.) Willd. 

Mell. Söderm.-omr.: Öfver-Enhörna (H. Wikander). Södertörnsomr.: 

Sorunda ;' en gles barrskog sydv. om Fagersjön {]. G. Laurell). — Näppeligen verk- 
ligt vild: bör ytterligare undersökas! 

Alnus rotundifolia Mill. (Alnus glutinosa Gcxrtn.). 

a. Inga uppgifter från-' Norrtälje, Trosa stad. — Antagligen förbisedd. 
V. pinnatiiida Reg. Brännkyrka Skarpneck. {Vild enligt A. liiilfers.) 

Alopecurus agrestis L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Berzelii park {Thed. flor.), Biskopsudden 1840, Frie- 
sens park {Thed. flor.), Grefbron 18^4. 

Alopecurus aristulatus Michx. (Alopecurus a^qualis SoboL, 
Alopecurus fulvus Sm.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vagnhärad Daggunga; Vårdinge /. a.; Västerljung 
Prästgården. Södertörnsomr.: Nacka N^eglinge vid sjön Lommaren; Sorunda 
t. a.; Tyresö Kumla; Osmo /. a. Sthlmsomr.: Bromma Ulf sunda; Lidingö 
Gångsätra träsk, Skärsätra. Mälareomr.: Lofö Högsta. Skärgårdsomr.: Möja 
Låftgviksskären; Nämdö: Ornö: Värmdö Fågelbro. Roslagsomr. : Danderyd y?.,- 
Frötuna; Länna; Riala; Österåker Lervik. 

Alopecurus aristulatus Michx. x geniculatus L. 

Sthlmsomr.: Lidingö Skärsätra igoö (G. Täckholm). 

Alopecurus geniculatus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö t.s.; Trosa stad o. landskommun; Turinge /. a.; 
Vagnhärad: Vårdinge t. a.; Västerljung: Vtter-Järna: Öfver-Enhörna; Öfver-Järna. 
Södertörnsomr.: Dalarö: Huddinge: Nacka: Salem ^'. <?.,• Sorunda A «'.,- Torö /. <7.,- 
Tyresö: Västerhaninge; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stockholm; Bromma: Lidingö 
t. a.; Solna t. a. Mälareomr.: Adelsö: Ed; Ekerö; Fresta; Hammarby; Lofö 
t. a.; Munsö; Sollentuna: Spånga. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Bo t. a.; Djurö; 
Gustafsberg t. a.; Ingarö: Ljusterö: Möja /. a.; Nämdö y?.,- Ornö t. a.; Rådmansö 
t. a.; Utö; Vaxholm: Värmdö t. a. Roslagsomr.: Danderyd yf.,- Frötuna /. a.; 
Länna /. a.; Norrtälje; Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; Täby; Österåker /. a.; 
Östra Ryd. lO 

Alopecurus geniculatus L. x pratensis L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Uggelviksskogen igij. Mälareomr.: Lofö Högsta 
iSgi. Skärgårdsomr. : Bo Sågsjön igij {alla uppgifter av N. Sylvén). 

Alopecurus geniculatus L. x ventricosus Pers. 

Mälareomr.: Lofö Högsta igi2 (N. Sylvén). 

Alopecurus pratensis L. 

a. Inga uppgifter frän: Norrtälje. — Säkert förbisedd. 

Alopecurus pratensis L. x ventricosus Pers. 

Skärgårdsomr.: Muskö Bjömholmett igi2 (E. Nordström, granskad av C. 
Lindman): Nämdö Knaveskär rgij (S. Selander). 

Alopecurus ventricosus Pers. (Alopecurus nigricans Horn., 
Alopecurus pratensis L. v. arundinaceus PoiR.). 

Södertörnsomr. : Tyresö Ekholmen. Mälareomr.: Lofö Högsta. Skär- 
gårdsomr.: Ujurö Kroksö; Ljusterö Bylioh/i, Hi/sari\ Idskär, Säjsö; Muskö Björn- 
holmen; Nämdö yttre öarna; Utö. Roslag somr.: Frötuna Sessö {Bot. A^ot. 1843). 

Alyssum calycinum L. 

Södertörnsomr.: Dalarö Dalarö iSyj; Nacka Danviks krokar igoj; Öster- 
haninge Sandtmar. Sthlmsomr.: Stockholm fl., äldsta uppgift: Kristi neberg 
18^0. Bromma Minneberg; Solna Karlberg. Solna kyrkogärd 18^3. Mälareomr.: 
Hammarby Pickhns igi2; Lofö Edeby. Skärgårdsomr.: Bo Eolsiidde igoj; 
Djurö Sandhamn igo2. Roslagsomr. : Danderyd Djtirshobnstrakten ; Roslagskulla 
Gregersboda, Östanä 1860; Östra Ryd ö. om Bogesnnd 18^8. 

Alyssum incanum L. Se: Berteroa incana (L.) DC. 
Amarantus blitum L. 

Mell. Söderm,-omr. : Västerljung Prästgärden i8g8. Södertörnsomr.: 

Nacka Sikla igij. Sthlmsomr.: Stockholm fl. 1840-talet — i8go-talet, Bränn- 
kyrka Fägelsängen {Thed. i8jo). Roslagsomr.: Norrtälje Beateberg ett ex. 1843. 
— Ruderatväxt. 

Amarantus retroflexus L. 

Södertörnsomr.: Nacka barlastplats vid Hamtnarby sjö igoo — 02, Danviks 
krokar i8g4 — igoo. Sthlmsomr.: Stockholm A-orra Latinläroverkets gärd i8go- 
talet, Södermalm igoo. — Ruderatväxt. 

Ambrosia artemisisefolia L 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar iSg2 — igoo (F. Aulin). — Införd. 

Ambrosia trifida L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar (N. W. Netzel). — BarJastväxt. 
Ammodenia. Se: Honkenya. II 
Anagallis arvensis L. 

Södertörnsomr. : Nacka Si. Sikla {T88o-ialet),SorMnå?i Fagervik j8g8, Kom- 
ministerlwstället i8g4, Prästs;arden 1868 — g2. Sthlmsomr. : Stockholni Beckhobjicn 
i8gs-! Rosendal iSjö., Brännkyrka Sköndalsbro 181Ö, Örby {Thed. iSjo): Solna 
Siallmäsiaregården i8gs- . Mälareomr. : Lofö Kullen nära Drottningiwbn. Skär- 
gårdsomr. : Blidö Ftiriistmd [Bot. Not. 1844), Oxhalsö ig 12; Djurö Rtinmarö; 
Värmdö N^orra Lagnö i8gj. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm ett ex. igrj- 

Anagallis coerulea Schreb. 

Södertörnsomr. : Nacka Danviks krokar i8g4 o. igoö. Havimarby sjö igoi. 
Villa Plania igij. Roslagsomr. : Danderyd: Norrtälje. — Införd. 

Anchusa arvensis (L.) M. v. B. Se: L}xopsis arvensis L. 
Anchusa officinalis I> 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö fl.; Mörkö: Södertälje; Trosa landskommun: 
Turinge /. a. i8ji — igio; Tveta: Vårdinge /. a.; Västerljung /. a.; Väster-Tälje: 
Ytter-Enhörna igi2; Vtter-Järna igi2; Öfver-Enhörna: Öfver-Järna igi2; Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka igoy — //,• Dalarö Kolbotten i8g4; Grödinge 
kring kyrkan igi3; Huddinge /. a.; Nacka: Salem t. a.; Sorunda /. a.; Tyresö 
Kiimla; Västerhaninge {Fl. Ryby. lyji); Ösmo t. a.; Österhaninge Vadet. Sthlms- 
omr.: Stockholm y^.,- Brännkyrka {Fl. Br. 182"/), ■ Lidingö y?.,- Solna /. 0. /c?^.? — 
igij- Mälareomr.: Adelsö: Ed /. a.; Ekerö: Fresta /. a. igi2; Färentuna t. a. 
igo2; Hammarby /. a. igi2; Järfälla igi2; Lofö /. ^7. i8_^i — igoo-talet; Ska t. a.; 
Sollentuna /. a.; Spånga igi2; Sånga /. a. igo2. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; 
Bo /. a.; Djurö Runmarö. Sta/snäs; Gustafsberg t. a.; Ingarö: Ljusterö Hummel- 
mora., htgviarsö ; Nämdö y?. ,• Ornö /. «. i8ög — igoj ; Rådmansö t. s. A'ungsgården, 
Örn; Utö: Vaxholm: Värmdö Mal/na. Roslagsomr.: Danderyd; Frötuna /. a.; 
Länna Jl.; Norrtälje: Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd Ji. 

Andromeda polifolia L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge Städa mosse; Tveta; Värdinge /. a. 
i norra delen a/" jr.-«,- Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka .-i^/tv/ , ■ 
'S^c]^^ Ektorp, Frstavik, Lilla Sikla. Lnndsjön; Salem: Sorunda Väggarö. Sthlms- 
omr.: Stockholm Djw-gården; Lidingö Gångsätra {Fl. holm.)'. i^olna. Fk/iagssjön 
{Fl. holm.). Mälareomr.: Fresta .Ekeby; Hammarby Brunnby mosse. Skär- 
gårdsomr.: Bo KuDintelnäs; Djurö Sandhamn., Sta/snäs; Möja Stora Möja. 
Roslagsomr.: Frötuna /. a.; Riala /. a.; Täby Prästgärdens myr; Österåker 
y ersätt ra, Singö, Teljö o. Jl.; Östra Ryd Björkby. 

Androsace septentrionalis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Homingsholm vid Skanssundet. Sthlmsomr.: 

Stockholm Xorrmalmsbackarna {Kuzcn 1S08). A^orrtull 1J70, Obso-vaioriebackejt., 
Zinkens dam {Thed. jior.). Mälareomr.: Ekerö Kersö vid ångbåtsbryggan; 
Färentuna Vendhohn; Hammarby Skopan; Hillersjö Hillersjö kyrka {Thed. 18 jg)\ 
Sansa Öster-Nibble. '&"■ Anemone hepatica L. 

a. Inga uppgifter frän: Torö, Trosa stad. — Antagligen förbisedd. 
V. glabra Fr. Roslagsomr.: Norrtälje Granparken, Kärleksudden. 

Anemone nemorosa L. 

a. Inga uppgifter frän: Adelsö. — Säkert förbisedd. 12 

Anemone nemorosa L. x ranunculoides L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hömingsholm ymnig iSgj (I. Öfverholm). 

Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis Mill.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hömingsholm, Skansen; Tveta Tvetaberg i8gg, 
Åle i8s7; Vagnhärad Husby, nära Fredriksdal; Vårdinge nära kyrkan {Vet. Akad. 
handl. 1824) — g8, Edesta {Fel. Akad. handl. 1824), Sju markaland {Hofb. i8j2), 
Säby gärde {Hofb. 18^2); Öfver-Järna kyrkan 1866. 

Anemone pulsatilla L. (Pulsatilla vulgaris Mill.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö Hömingsholm; Södertälje Ka- 
nalbanken, Ragnhildsborg ; Turinge Ayham?nar; Tveta: Vagnhärad nära Fredriks- 
dal; Västerljung Skällberga, Äjiingeby; Väster-Tälje; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje_/?. 
Södertörnsomr. : Ösmo BJö?-s la. Sthlmsomr. : Bromma, vid kyrkan {Thed. i8jo), 
Riksby; Brännkyrka Skanstull {Fl. Br. 182J) ; Solna Järfva, Kaninholmen, Ulriks- 
dals allé. Mälareomr. : YA fl.; Ekerö kyrkan; Fresta: Färentuna /^rr/^aw,- Ham- 
marby /. a.; Hillersjö _/f. ,• Järfälla kyrkan; Munsö; Sollentuna AV/é?(^;v, Sollentuna- 
holtn i8j6; Sånga Björnnässkogen, Svartsjö. Roslagsomr. : Danderyd Mörby 
184S1 Svalnäs; Frötuna Östhamra; Täby Auisby o. fl.; Östra Ryd Ullna. 

Anemone ranunculoides L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn {Thed. flor.): Södertälje Bollshage, 
Järnvägsstationen, Ragnhildsborg 18^2; Turinge Adolf sro. Städa, Sörby, Vibynäs 
{Vet. Akad. handl. 1824); Tveta: Vagnhärad; Värdinge _/?.,• Västerljung Örboholm; 
Väster-Tälje Lina; Ytter-Enhörna; Ytter-Järna Dåderö; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka: Huddinge; Nacka Hästholmefi 1861, St. Sikla 1880- 
0. i8go-talen; Salem fl. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården; Bromma Trane- 
berg; Brännkyrka Sätra {Thed. i8jö)\ Solna Ulriksdal i8s2 — gg. Mälareomr.: 
Adelsö; Ekerö Rastaborg {Bot. Not. 1848); Lofö/./ Munsö/.,- Skå Ltdlehof; 
Sånga/. Roslagsomr.: Danderyd Klingsta. 

Anethum graveolens L. 

Södertörnsomr.: Nacka Saltsjöbaden {Sv. bot. tidskr, igog). — Förvildad. 

Angelica litoralis Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fridön, Tullgarn; Mörkö; Västerljung Träd- 
gårdsskär. Södertörnsomr.: Sorunda Granholmen ;Tox'ö Landsort ;VÅsiQxh.a.mngQ 
Söderbv, Vittså; Ösmo Ålingsta, H er rön, AUcksta, Yxelön; Österhaninge Sande- 
mar. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården; Solna Ulriksdal. Mälareomr.: 
Spånga Råstasjön. Skärgårdsomr.: Blidö Furusund, Lilla Furusund, Gåsö, 
Hakholmama, Kudoxa, Systrarna, St. Angsskär; Djurö Munkö, Rumnarö, Sand- 
hamn; Ljusterö /.,• Muskö Björnholmen, Elf snabben; Möja/.,- Nämdö Bullerö; 
Ornö/.,- Rådmansö/.,- Utö Rånö; Vaxholm /. a.; Värmdö Grindarö, Näktergalen. 
Roslagsomr.: Länna Eknö, Löparö; Norrtälje; Roslagskulla Staboudde, Ostanå; 
Österåker N'yboda holme. 

Angelica silvestris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölöö.,- Mörkö a-. ,• Södertälje: Trosa stad o. landskom- 
mun/.,- Turinge Nyhamfnars kvarn, Strof sta; Tveta; Vagnhärad /.,- Vårdinge a.; 
Västerljung; Ytter-Järna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka 
/. a.; Dalarö: Nacka Hästholmen, Saltsjöbaden, Siklaö; Salem; Sorunda /. ^.,- Torö 
Landsort; Tyresö Kumlatrakten; Västerhaninge: Ösmo /.,- Österhaninge Sande- 
mar. Sthlmsomr.: Stockholm /.,- Brännkyrka /.,- Lidingö; Solna Edsviken, Myr- o> 13 

baddet. Mälareottir.: Fresta; Hammarby /.«.,- Järfälla: Spånga. Skärgårdsomr. : 
Blidö t. a.; Bo Kilsviken; Djurö fl.; Gustafsberg /. a.; Ingarö /. a.; Ljusterö 
Broitö, Husarö, Särsö; Muskö: Möja /. a.; Nämdö/. a.; Rådmansö t. a.; Utö fl.; 
Vaxholm. Roslagsomr. : Danderyd: Frötuna y?.,- Lännay?.,- Norrtälje y?.,- Riala: 
Roslagskulla /. a.; Österåker fl.; Östra Ryd Bogesnnd. 

V. montana (Schleich.) Skärgårdsomr.: Ljusterö Storskär o. Särsö (A. 
Hiilfers); Nämdö Knaveskär (S. Selander). 

Antennaria dioica (L.) G.ertn. (Gnaphalium dioicum L.). 

a. Inga uppgifter från: Utö. Säkert förbisedd. 

Anthemis arvensis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö; Södertälje; Trosa landskommun; Turinge s. 
Ströpsta; Tveta: Vagnhärad Stensund; Vårdinge s.; Västerljung Prästgården; 
Ytter-Enhörna; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Dalarö j-. Kolbotten; 
Grödinge fl.; Huddinge Prästgården iSjj; Nacka Nacka i86j, Auickatrakten 
{Thed. iSjo): vSalem _/?.,• Sorunda a.; Torö a.; Tyresö: Ösmo a. Sthlmsomr. : 
Stockholm yej sällsynty {Nazén 1808), s. 1840-talet {Wikstr. 1840), Roslagstttll 
{Flor. Jiolm.)., inga senare tippgifter; Bromma: Brännkyrka: Lidingö a.; Solna 
Mellan- Järf va. Mälareomr. : Adelsö : Ekerö : Lofö «.,- Sånga yf. Skärgårdsomr.: 
Blidö j-.,- Boy?. ,• Djurö Sandö, Staf snäs ; Gustafsberg j-. Långstinda; Ingarö: Ljusterö 
Brottö, Särsö; Nämdö /. a.; Ornö t. a.; Rådmansö 0./ \Iiö Rånö i8yj, Utö; Värmdö 
Fågelbro, Norra Lagnö. Roslagsomr.: Dander)'d Djurshobnstrakten; Frötuna 
t. a.; Länna /. a.; Norrtälje a.; Riala /. a.; Roslagskulla kyrkan, Gregersboda, 
Giinnboda; Österåker /. a.; Östra Ryd. 

Anthemis cotula L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828). Södertörnsomr.: Botkyrka 
Prästgården och Lilla Ttimba {Thed. i8j6), Tumba {Thed. flor.): Dalarö Dalarö 
{Thed. i8jo)\ Nacka Danviks krokar i8g8, kvarnen Tre Kronor igij. Sthlms- 
omr.: Stockholm -n mycket albnänT> {Ncvzén 1808), N^orr7nalm i8jo-talet, Värtan 
igij- Mälareomr.: Lofö Drottningholm vid Kanton {Thed. 8g), >> Svartsjölandet /> 
{Thed. flor.). 

Anthemis ruthenica M. B. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igij (N. Sylvén). Skärgårds- 
omr.: Djurö Sandhamn igoö — ij (N. Sylvén). — Införd. 

Anthemis tinctoria L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Södertälje; Turinge t. s.; Tveta Almnäs; 
Vagnhärad Stensund; Vårdinge t. a.; Västerljung a.; Ytter-Enhörna: Ytter-Järna: 
Öfver-Enhörna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka «.,- Dalarö: 
Grödinge fl.; Huddinge a.; Nacka Erstavik, Nacka 18 ji; Salem Rönninge; So- 
runda /. a,; Torö /. a.; Tyresö t. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm fl. mest 
äldre uppgifter från 1840 — jo-talet; Bromma; Brännkyrka Farstanäs o. Hägersten 
{Fl. holtn.); Lidingö fl.; Solna a. Mälareomr.: Adelsö: Ed /. a.; Ekerö _;?.,• 
Fresta a.; Faren tuna a.; Hammarby /. a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö fl.; Skå a.; 
Sollentuna /. a.; Spånga; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Bo Rörsunds- 
vik; Djurö Runmarö, Sandö; Gustafsberg a.; Ingarö; Ljusterö Brottö, Hummelmora, 
Iliisarö, Särsö; Nämdö y?./ Rådmansö «.,• Utö Utö, Rånö i8yj ;V:iy.h.6\.m.:\'Åxmåö a. 
Roslagsomr.: Danderyd Djttrsholmstrakten; Frötuna,- Länna t. a.; Norrtälje; 
Riala: Roslagskulla Brudnäs o. fl.; Täby: Österåker t. a. Östra Ryd fl. 

f. discoidea (WiLLD.). Mell. Söderm.-omr. : Öster-Tälje Zi^d;// (O. Hagström). 

f. discolor Fr. Mell. Söderm.-omr,: Öster-Tälje Glasberga. 

Anthoxanthum odoratum L. 

a. — t. a. Inga uppgifter från : Munsö, Norrtälje. — Säkert förbisedd. 14 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Cerefolium sativum Bess.). 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Hörningshobii [Ekstr. 1828), i86g; Vårdinge 
Hjortsberga; Västerljung Prästgården. Sthlmsomr.: Stockholm fl.^ endast äldre 
uppgifter, BiskopS7idden 182g, Fries ens park {där iitgången enl. Thed. 18 jg), Knngs- 
Jiohfien i86j, Norrtiillsgatan o. Tjärhofsgatan {Thed. iSjg), Södermalm i8jj. 

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. (Gerefolium silvestre Bess.). 

a. i alla socknar. 

f. colorata Mört. Mell. Söderm.-omr.: Hölö .S/(7/ (J. W. Hamner) : Vagn- 
härad Ada (J. W. Hamner); Vårdinge Hjortsberga, Prästgården (A. Torssander). 

Anthyllis vulneraria L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Rökestad, Tullgarn, Valåker; Mörkö: 
Södertälje; Trosa landskommun Borsö, Gålö; Tveta: Vardinge /. a. i socknens 
mellersta del; Västerljung Källvik; Ytter-Enhörna : Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Botkyrka t. s. Tiillinge sin.; Dalarö Smådalarö; Huddinge A j. 
Skärholmen; Nacka 7?.,- Salem Rönninge; Sorunda //. Berga, Stora Vika; Tyresö 
Ji.; Västerhaninge: Ösmo Nynäshamn. Sthlmsomr.: Stockholm [Nctzén 1808), 
Dockan, Fiskartorpet {Thed. i8jo); Bromma kyrkan {Thed. i8jo); Brännkyrka 
Gröndal o. Liljeholmen {Thed. i8jo), Hägersten; Lidingö Bosön, A/ölna {Fl. holm.); 
Solna_/?. Mälareomr. : Faren tu n a y?.,- Hammarby yf. ,• Lofö /?. ,• Munsö; Sollentuna 
Knmmelby; Spånga norr om kyrkan; Sånga y^. Skärgårdsomr.: Blidö 7?./ Bo 
Rlimmelnäs; Djurö Runmarö; Gustafsberg fl.; Ingarö; Ljusterö Brottö; Möja 
L. Möja vid Söder möja, St. Möja vid Be?g, Ramsmoraö: Ornö /. a.; Rådmansö 
Rådmanby; Utö: Värmdö 7?. Roslagsomr. : Danderyd Djursholmstrakten, nära 
Näsby stn; Frötuna /. a.; Länna /. a.; Riala Grytinge; Roslagskulla Gregersboda; 
Österåker Hästhobnen, 7'egelbruket, Tuna; Östra Ryd vid Säby fjärden. 

Apera spica venti P. B. Se: Agrostis spica venti L. 
Apium ammi (Jacq.) Ueb. 

Södertörnsomr.: Nacka Saltsjökvarn igo4 (H. Witte). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djurgårdsdockan igoi {Bot. Not. igof). — Barlastväxt. 

Aquilegia vulgaris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje; Turinge iVy kvarns gård o. vid Ttiringeån; 
Tveta: Vårdinge /.,• Väster-Tälje Kihohn; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Tullinge; Dalarö Aspön i8j8; Huddinge Balingsta; Nacka 
fl.; Salem Bergaholm, Hvitsand, Högantorp; Sorunda _/?.,• Tyresö Tyresö park; 
Västerhaninge: Ösmo fl. Sthlmsomr.: Stockholm Biskopsudden 1860, Djurgår- 
den o. Marieberg {IVikstr. 1840), Skuggan; Bromma Trän e berg, Ulf sunda, Åkes ho f 
184J; Brännkyrka Liljeholmen, tnellan Blo?nmensberg o. Vinterviken { IVikstr. 1840) ; 
Lidingö Mölna; Solna Beylons park i86j, Karlbergs park i8'/Si Ulriksdal. Mä- 
lareomr.: Ekerö Ekebyhofs park; Fresta Ekeby ; Hammarby Brunnby o. fl.; Lofö 
fl. ; Sånga Svartsjö park. Skärgårdsomr. : Blidö Ekudden, Furustind, Lilla Furtc- 
sund på Yxlö; Bo Lännersta ( Wikstr. 1840) ; Gustafsberg Farsta { IVikstr. 1840), 
Långsundavikens södra strand; Ingarö Beatelund, Bergvik o. fl.; Nämdö Västan- 
vik; Utö Utö. Roslagsomr.: Danderyd sydvästra delen; Norrtälje: Roslagskulla 
Brudnäs, Vira, Östanå; Täby Näsby /ö;;-/^,- 'Österåker Hultén, Margretelund, Smed- 
by; Östra Ryd Rydboholm. 

Arabis arenosa (L.) Scop. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge s. Nykvarns gård; Vårdinge s. Högtorp. Sö- 
dertörnsomr.: Botkyrka Flottsbro {Thed. flor.). Hamra gjuteri; Nacka Danviks 15 

krokar igrj, Ä^e°'/i/tgt' ,■ Salem torpet Ormsätra under Ladvik; Sorunda vid järn- 
vägsstation. Sthlmsomr. : Stockholm Experitnentalfältet igis, Skeppsholmen iSys, 
Ropsten o. Valdemarsudden i8j2; Lidingö Fjäderholmarna i8jg; Solna Nya kyrko- 
gården {SV. hörnet)., Tomteboda. Mälareomr. : Lofö Drottningholm {Thed. jlor.). 
Skärgårdsomr. : Bo, Djurö Rtinmarö {Långvik); Utö Utö i8y2. Roslagsomr.: 
Danderyd Ene by berg., Mörby, Stocksund igij; Norrtälje vid hamnen; Riala / k/fi. 
V om kyrkan, Kuseboda, Frästsvedjan; Roslagskulla Dalen, Gregersboda, Kulla 
kyrka, Östanå; Österåker Grötbacken, Hjelmsäter, Storvreten, Teljö, Undal. 

Arabis glabra Bernh. Se: Turritis glabra L. 
Arabis hirsuta (L ) Scop. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö kyrkan. Ledarön; Mörkö: Södertälje: Trosa: 
Tveta: Vårdinge /. a.; Västerljung Dalbyö, Hållsviken; Öfver-Enhörna: Öfver- 
Järna y?.,- Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka /". i-. 7?////«o-^,- Dalarö_/7,- Nacka 
Siklaön. Stubbsund; Salem: Sorunda t. a.; Torö t. a.; Västerhaninge: Ösmo t. a. 
Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården, Fiskartorpet, Experimentalfältet ; Brommayf. ,• 
Brännkyrka yf.,- Lidingö Katrinelund; Solna /. a. Mälareomr.: Ekerö: Järfälla 
Riddersvik; Lofö y?.,- Munsö: Sollentuna Edsberg; Spånga (9/;;-. Skärgårdsomr.: 
Blidö t. a.; Bo Kummclnäs ; Djurö Runmarö. Sta/snäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö 
t. a.; Ljusterö; Möja y?. ,• Nämdö yf. ,• Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; Utö; Värmdö 
Fågelbro, Grindarö, Storholmen. Roslagsomr.: Danderyd Djicrshobnstrakten; 
Frötuna /. a.; Norrtälje Jl.; Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

V. glabra L. (Arabis sudetica Tausch.). Södertörnsomr.: Sorunda St. Vika. 
Skärgårdsomr.: Djurö Gatan på Runmarö; Utö gruvorna. — Alltid på kalk. 

v. sagittata (Bert.) DC. Mell. Söderm.-omr.: Mörkö [Ho/b. i8j2). 

Arabis thaliana L. Se: Stenophragma thalianum (L.) Cel. 
Arctium minus Schkuhr. (Lappa minor DC). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Bokesta, Tullgarn, Aby; Mörkö: Södertälje: 
Trosa landskommun: Turinge Ji.; Tveta: Vagnhärad Stensund; Värdinge a.; 
Västerljung a.; Väster-Tälje: Vtter-Järna: Öfver-Enhörna; Öfver-Järna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Dalarö: Grödinge jl.; Nacka ji.; Salem; Sorunda: Tyresö; 
Västerhaninge; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm Danvikstull i8si, Gås- 
gränd 184J, Roslags tull 1 8 JO, Sabbatsberg i8sg, Värtan; Bromma: Brännkyrka: 
Lidingö a.; Solna a. i norra delen. Mälareomr.: Adelsö y?.,- Ekerö: Järfälla 
Löfsta; Lofö y?.,- Sånga kyrkan i8jj. Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Djurö 
Runmarö vid Vånö: Ingarö: Ljusterö Brottö, Husarö; Muskö: Möja Lilla o. Stora 
Möja; Nämdö ; Ornö./. a.; Rådmansö /. a.; Utö; Vaxholm; Värmdö yf. Roslags- 
omr.: Danderyd sydv. delen; Frötuna y?./ Länna /. «./ Norrtälje: Roslagskulla 6'rd'- 
gersboda. Vira; Österåker /. a.; Östra Ryd kyrkan. 

Arctium minus Schkuhr. x tomentosum Mill. 

Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälje Hall (J. Berggren). Södertörnsomr.: 

Nacka Danviks krokar igis (E. Ekman). Sthlmsomr.: Stockholm Ringvägen 
igij (E. Ekman). 

Arctium nemorosum Lej. (Lappa intermedia Reich., Lappa 
nemorosa Koern.). 

Södertörnsomr.: Grödinge /. a. vid vägen från Tumba; Sorunda ji. i 
mellersta och norra delen. Skärgårdsomr.: Blidö Gåsö. Roslagsomr-: Dande- 
ryd svdv. delen. i6 

Arctium officinale (All.). (Lappa major Ga^rtn., Lappa offici- 
nalis All.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö kyrkan^ Nacktinga; Södertälje; Tveta; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Nacka Danviken^ Danviks krokar; Sorunda Fituna 1870, Källsta 
kvarn, Norra Rangsta. Sthlmsomr. : Stockholm Sojiahemfnet, Manilla [Thed. 
i8jo); Solna Karlberg o. Nya kyrkogården {Thed. 18^0). Mälareomr. : Ekerö 
Menhamra, Skytteholm 1848; Färentuna Färingen 1848. Skärgårdsomr. : Djurö 
s.; Värmdö Norrnäs. 

Arctium tomentosum Mill. (Lappa tomentosa Lam.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Södertälje; Trosa landskommun; Tu- 
ringe a.; Tveta; Vagnhärad; Vårdinge Hjortsberga; '^'i.'~>\.Q.rY]\xxiq^Ji.; Ytter-Enhörna; 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö fl.; Huddinge Ftdlersta; Nacka Stora 
Sikla 1848; Salem; Sorunda /. a.; Tyresö Kiimlatrakten, Solberga i8yj; Ö%vi\o t. a. 
Sthlmsomr.: Stockholm a.; Bromma; Brännkyrka; Lidingö a. Mälareomr.: 
Färentuna a.; Hammarby a.; Hillersjö a.; Lofö a.-; Skå a.; Sånga a. Skär- 
gårdsomr.: Blidö /. a.; Bo Rörstindsvik; Djurö; Gustafsberg a.,- Ingarö; Ljusterö 
Brottö, Hunitnelmora; Möja Stora Möja; Ornö; Rådmansö /. a;.,' Vaxholm ; Värmdö 
a. Roslagsomr. : Danderyd sydvästra delen; Norrtälje a.; Roslagskulla t. a.; 
Österåker t. a. 

Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Mörkö /. s.; Södertälje /. a.; Trosa lands- 
kommun Tallskär; Turinge fl.; Vårdinge a.; Västerljung Löfdal, mellan Gise o. 
Stubbhagen; Väster-Tälje a.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; 
Dalarö fl.; Grödinge a.; Huddinge /. a.; Nacka fl.; Salem; Sorunda a.; Väster- 
haninge; Ösmo Herrön, Nynäshamn; Österhaninge. Sthlmsomr.: Bromma rt'.,- 
Brännkyrka /. a.; Lidingö a.; Solna Hagaparken i8gy, senare ej återfunnen, Ulriks- 
dal. Mälareomr.: Adelsö 7?.,- Ed /. a.; Fresta 7?., • Hammarby /. a.; Järfälla; 
Lofö fl.; Sollentuna; Spånga. Skärgårdsomr.: Bo fl.; Djurö Runtnai-ö, Sand- 
hamn, Sandö, Sta f snäs; Gustafsberg fl.; Ingarö a.; Ljusterö Humtnebnora, Särsö; 
Muskö; Nämdö: Ornö /. a.; Utö a.; Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd Djtcrs- 
holmstrakten ; Roslagskulla fl.; Österåker Flaxenvik, Kvarnsjön, Lervik, Aby; 
Östra Ryd mellan kyrkan o. Rydbo station. 

Arenaria serpyllifolia L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Mörkö; Södertälje; Trosa landskommun; 
Turinge a.; Tveta; Vagnhärad; Vårdinge ö.,- Västerljung y?./ Ytter-Enhörna; Ytter- 
Järna; Öfver-Enhörna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö: Grö- 
dinge; Nacka Danviks krokar Kyrkbacken; Salem; Sorunda a.; Torö; Tyresö; 
Västerhaninge: Ösmo; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm a.; Bromma a.; 
Brännkyrka; Lidingö a.; Solna a. Mälareomr.: Adelsö a.; Ekerö Kersö, Trä- 
kvista; Färentuna a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö a.; Munsö; Skå a.; Sollentuna 
Rotsttnda; Spånga; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Y>o fl.; Djurö Mtinkö, 
Runmarö, Sta/snäs; Gustafsberg a.; Ingarö a.; Ljusterö Brottö, Husarö, Särsö; 
Möja Stora Möja; Nämdö; Ornö a.; Rådmansö a. även pä Svenska Högarna; 
Utö; Vaxholm; Värmdö a. Roslagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten ; Frötuna 
a.; Länna; Norrtälje a.; Riala a.; Roslagskulla a.; Österåker a. 

Arenaria trinervia L. Se: Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Armeria elongata (Hoffm.) Koch. Se: Statice armeria L. 
Arnoseris minima (L.) Schw. o. Koerte. 

Sthlmsomr.: Solna Haga park {Bot. Not. 1866). — Införd. 17 
Arrhenatherum elatius (L.) M. & K. (Avena elatior L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö t. a.; Mörkö fl.; Södertälje: Turinge s. Nykvarns 
stn; Tveta; Vårdinge yf.,- Västerljung; Vtter-Enhurna; Öfver-Enhörna. Södertörns- 
omr.: Huddinge: Nacka yi'.,- Salem: Sorunda a.; Torö a.; Osmo a. Sthlms- 
omr. : Stockholm a.; Brännkyrka a.; Lidingö a.; Solna a. Mälareomr. : Ed; 
Fresta; Färentuna a.; Hammarby a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö fl.; Skå a.; Sol- 
lentuna y?.,- Sånga a. Skärgårdsomr. : Blidö y?.,- V>o fl.; Ingarö; Ljusterö Tre- 
klumsen; Möja fl.; Rådmansö /. a.; Utö Rånö. Utö; Vaxholm: Värmdö Fågelbro, 
Grindarö. Roslagsomr. : Danderyd a.; Frötuna Klockstapelsbacken; Roslagskulla 
Gregersboda, Östand. 

Artemisia absinthium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölöyf. ,• Mörkö: Södertälje: Trosa stad o. landskommun 
fl.; Turinge ff.; Tveta: Vagnhärad: Vardinge /. <?.,• Västerljung y?./ Öfver-Järna: Öster- 
Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka /. a; Dalarö /. a.; Grödinge: Huddinge y?./ 
Xacka Stora Sikla 1848; Salem: Sorunda /. a.; Tyresö: Västerhaninge; Ösmoy?. / 
Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm y?.,- Brännkyrka: Lidingö a.; Solna Ul- 
riksdal 1864. Mälareomr.: Adelsö; Ed /. a.; Ekerö Kersö; Fresta /. a.; Ham- 
marby /. a.; Hillersjö: Järfälla /. a.; Lofö fl.; Munsö: Sollentuna /. a.; Spånga: 
^diXigA Filippi, Sundby. Skärgårdsomr.: Blidöyf.,- Djurö y?.,- Gustafsberg Cz/^/rt/f- 
berg; Ingarö: Ljusterö Broitö. Hiimnielniora, Htisarö; Muskö s. kring kyrkan; 
Möja fl.; Nämdö /. s.; Ornö /. a.; Rådmansö t. a.; Utö: Vaxholm Rindö by; 
Värmdö /. a. Roslagsomr. : Danderyd Dj ursJwlmstrakten, Stockby 1848; Frötuna; 
Länna y?.,' Norrtälje: Riala Kiisboda; Roslagskulla /. a.; Österåker y^.,- Östra Ryd 
Bogestind. 

Artemisia austriaca Jacq. ■'' Skärgårdsomr. : Djurö Sandö å barlastplats i8g8 (E. Nordström) — 1913 - — 

Införd. 

Artemisia campestris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Mörkö Skansen; Turinge s. Fjälla hage; 
Vagnhärad Kiillvik ; Värdinge fl.; Västerljung Hållsviken, Kyrkbacken, Vårdkasberget; 
Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Huddinge t. a.; Salem Korpberget; Sorunda yf. / 
mellersta delen; Torö a.; Tyresö: Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm y?./ Bromma 
Riksby; Brännkyrka Arsta; Solna fl. Mälareomr.: Adelsö; Ed /. a.; Ekerö 
Kersö; Fresta fl.; Färentuna Nolsta; Hammarby /. a.; Järfälla: Lofö fl.; Munsö; 
Sollentuna t. a.; Spånga: Sånga Österby. Skärgårdsomr.: Djurö Sandö, Sta/s- 
näs, Storö; Nämdö y?.; Ornö Våmbkobben. Roslagsomr.: Danderyd; Frötuna 
Nolsta; Täby Näsby; Östra Ryd mellan kyrkan o. Rydbo station. 

Artemisia vulgaris L 

o 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn, Abynäs; Mörkö; Södertälje: Trosa y7.,' 
Turinge a.; Tveta: Vagnhärad Stensund; Vårdinge a.; Västerljung «.,- Väster-Tälje: 
Ytter-Enhörna: Vtter-Järna: Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. 
a.; Grödinge a.; Huddinge /. a.; Nacka a.; Salem Rönninge; Sorunda Berga; Tyresö; 
Västerhaninge ; Ösmo N'ynäs, Tottnäs. Sthlmsomr.: Stockholm a.; Bromma; Bränn- 
kyrka: Lidingö fl.; Solna a. Mälareomr.: Adelsö: Ed t. a.; Ekerö Kersö; Fresta 
fl.; Färentuna a.; Hammarby fl.; Hillersjö a.; Järfälla fl.; Lofö t. a.; Munsö; 
Skå a.; Sollentuna /. a.; Spånga: Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö j. Svartlöga; 
Djurö s. Rttnmarö, Sandö; Gustafsberg Gustaf sberg; Ingarö; Ljusterö Byholm, Id- 
skär; Möja Angödomen; Rådmansö a.; Utö; Vaxholm; Värmdö. Roslagsomr.: 
Danderyd sydv. delen; Länna a.; Norrtälje a.; Roslagskulla /. a.; Österåker a.; 
Östra Ryd Bogesund, Säby. — Säkert mångenstädes förbisedd. 

2 — 131324. Stockholmstraktens växter. i8 

v. coarctata (J. H. af Fors). Mell. Söderm.-omr. : Hölö Abyttäs; Väster- 
ljung Röfvarcgnindei o. Långholmen i Hållsviken. Södertörnsomr. : Torö Herr- 
hamra. Sthlmsomr. : Stockholm N^orrtnll. Skärgårdsomr. : Blidö fl.; Djurö 
Sandhamn; Ljusterö Treklumsen; Nämdö; Möja LJiisskär, Mqdskär o. Jl.; Rad- 
man sö Jl, 

Arundo phragmites L. (Phragmites communis Trin.). 

a. i alla socknar. 

Asparagus officinalis L. 

Södertörnsomr.: Nacka Dufnäs park {Thed. 1830). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djurgården^ Bergielund; Brännkyrka Orhem {llied. flor.)\ Lidingö Mölna 
o. Tranholmen {Thed. flor.). Mälareomr. : Hillersjö holme utanför Siindstidd ; 
Lofö Edeby. Skärgårdsomr.: Utö Utö gruvor. — Torde kunna vara vild åt- 
minstone å Utö. 

Asperugo procumbens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö; Södertälje; Tveta; Vagnhärad 
Stensund^ Stockvik; Vårdinge Hjortsberga 1886, senare utgången; Västerljung Folk- 
vik; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö Dalarö; Nacka Dan- 
viken., St. Si kla o. fl.; Salem: Sorunda /. s. Karta; Torö /. s. Landsort; Väster- 
haninge; Ösmo Herrön. Sthlmsomr.: Stockholm y/.,- Bromma y?.,- Brännkyrka 
Liljeholmen., Löf holmen; Lidingö fl.; Soln^ Haga, Karlberg. Mälareomr.: Ekerö 
Kersö; Färentuna .y. Vendholm; Lofö Kungshatt. Skärgårdsomr.: Blidö y?. / 
Djurö Runt?iarö, Sandö, Sta/snäs; Gustafsberg t. s.; Ingarö; Ljusterö Byhohn, 
Brottö ; Muskö Björnholmen ; Nämdö Bullerö, Västanvik; Ornö Bodal, Västanvik; 
Rådmansö t. s. Asken, Rådmanby; Utö; Värmdö Mabna. Roslagsomr. : Danderyd 
Djursholni, Långängen; Norrtälje. 

Asperula odorota L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn, Ängsnäset; Mörkö; Tveta s. Tvetaberg. 
Södertörnsomr.: Botkyrka: Dalarö vägen till Sinådalarö ; ^^oksi Danviken {Ncezén 
1808) — i8jj, Helveteshålan, iVeglinge, L. Nyckelviken 18 jj, mellan Ekiorp o. St. 
A^yckelviken igii, Sikla iS^j; Salem Korpberget, Viksberg 1864; Sorunda s. 
Ramsholmen; Tyresö Tyresö; Västerhaninge {Fl. Ryby. ijji), Häringe; Ösmo: 
Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm Blockhusudden, Djurgårdsbrunn; Bränn- 
kyrka Skarpneck och Skrtibbaviken 1840; Solna Ulriksdal. Mälareomr.: Jär- 
fälla Gåsberget i8jj; Lofö Kersö. Skärgårdsomr.: Blidö Gåsön vid Gräskö 
igo8, Ltistigkulle o. Skomakarängen {Bot. Not. i86s), Yxlö; Bo St. Björknäs 1840, 
Rörstindsvik; Djurö Runmarö, Älunkö; Gustafsberg Kbibbiidden vid St. T justvik, 
Långsjinda; Ingarö Forsvik, Långträsk, Storängsudd; Ljusterö Dyviken, Särsö; 
Muskö Kapellholmen i8j6; Möja Hemö, Ramsmoraö, St. Möja vid Saltvik, Storö, 
Västerö; Nämdö Lindberget, Västerby, Västerängen; Ornö Svinock {Thed. i8jg), 
Västanvik; Rådmansö Asken i Furusundsfjärden; Utö Angsholmen; Vaxholm 
Tynningö; Värmdö Fågelbro. Roslagsomr.: Frötuna Sessö {Bot. Not. 184S); Länna 
Hysingsvik; Österåker Nykvarn. 

Asperula tinctoria L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö kyrkan, Ledarön, Tullgarn; Mörkö ; Trosa lands- 
kommun » Trosa skärgård» ; Tveta Bränninge, Tvetaberg; Vagnhärad Fiiruholmcn, 
Ada; Vårdinge y?. å kalkgrund; Västerljung Ekebonäs, Lindbacken, Örboholm. Sö- 
dertörnsomr.: Botkyrka Tumba; Salem Hvitsand, Högantorp, Korpberget, Viks- 
berg. Sthlmsomr.: Stockholm Olofsdals egendom vid N'orrtullsgatan (IVikstr. 1846). 
Mälareomr.: Hillersjö Vendholm; Sånga Sundby, Vänersnäs. Skärgårdsomr.: 
Nämdö /. a. pa norra Nämdö. 19 

Asplenium filix femina Bernh. Se: Athyrium filix femina 
(L.) Roth. 

Asplenium ruta muraria L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hulö Fridö. Lcdarö; Mörku Doftskär, Oaxen; Trosa 
landskommun Galö; Vagnhärad Fiirii/iohfis udde, Klubben, Skorvan, Stenstind, Ada; 
Vårdinge Edesta, Hjortsberga, Långbro, Usta o. fl. å kalkgrund; Västerljung Vik- 
näs, Vårdkasberget; \\.\.Qx-]'ixvi-x Dåderö. Södertörnsomr.: Nackii Danviksbergen; 
Sorunda /. s. Karta, St. Vika. Sthlmsomr. : Stockholm Ingemarshof o. Tanto 
{Thed. flor.). Skärgårdsomr. : Djurö Runmarö vid Lerkila o. Nore; Nämdö yf. 
på norra Nämdö o. på skären; Ornö Mörby sjövretar ; Utö Kroka. 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörku: Turinge j-. Kråkhoppet, Lillberget; Vagnhärad 
Stensund; Vårdinge /. a.; Västerljung Vårdkasberget; Vtter-Järna : Öfver-Enhörna; 
Öfver-Järna. Södertörnsomr.: X^oikyrk^i fl.; D^å^a.rö Swådalarö o. fl.; Huddinge _/f.,- 
Nacka Auuka Jiästhage, Saltsjöbaden; Salem: Sorunda t. a ; Torö i. a.; Tyresö: 
Västerhaninge: Ösmo t. a.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholmy?.; Bromma 
fl.; Brännkyrka /. a.,- Lidingö /.<?. ,• Solna /. a. Mälareomr.: Hammarby /. a.; 
Järfälla Löfsta, Riddersvik; Lofö /. Skärgårdsomr.: Blidö /. j,-. BUdö, Fnrnsnnd, 
Yxlö; Bo/.,- Y}]\ixö Runmarö, Sta/snäs o. fl.; Gustafsberg t. a.; Ingarö; Ljusterö 
Jolpö; Muskö; Möja Ranismoraö, L. Möja norra delen, St. Möja, Storö; Nämdö 
t. a.; Ornö t. a.; Utö Rånö, Utö; Vaxholm: Värmdö t. a. Roslagsomr.: Dande- 
ryd t. a.; Roslagskulla Gregershoda; Österåker t. a. 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm x trichomanes L. 

(Asplenium breynii Retz., Asplenium germanicum Weis). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Påbundet; Tveta Bränninge; Vagnhärad Käll- 
vik, Lundbv; Vårdinge fl. Hjortsberga, Höghindshagen, Prästgården, Usta, Vass- 
udden; Västerljung j\ Vårdkasberget^. Södertörnsomr.: Nacka Danviken {Hn 
flor. 1826), Nacka hästhage; Salem Korpberget {Bot. Not. 1843)'. Sorunda Stennäs; 
Torö Ankarudden, Skärnö; Österhaninge Björnö, Gålö. Sthlmsomr.: Stockholm 
Kungshohnslandet nära Tranebergsbro, Sabbatsberg {Nvzen 1808), Tanto {Hn. flor. 
1826): Bromma Traneberg; \Xdi\x\gö på hobne i St. Värtan; Solna mellan Ekelund 
och Nytomta, Ulriksdal (A. J. Retzius 1771). Mälareomr.: Lofö Kungshatt. 
Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö; Gustafsberg Långsunda vid Kvarnbeiget',Wo]:i 
St. Möja vid Benr, Hamn, Långvikskilen och Ulfvik, L. Möja på Fornby holme, 
Storö; Nämdö norra udden; Ornö: Utö: Vaxholm Rindö; Värmdö Fågelbro, 
Grindarö, Malma. Roslagsomr.: Norrtälje Beateberg {Bot. Not. 1844). 

Asplenium trichomanes L. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölört-.; Mörkö; Turinge j-. Kråkhoppet; Vagnhärad Sten- 
stind; Vårdinge «.,• Västerljung Vårdkasberget; Ytter-Järna; Öfver-Enhörna. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Tullinge; Dalarö Smådalarö o. fl.; Nacka Nacka hästhage, Salt- 
sjöbaden; '>a.lem Rönn inge; Sorunda rt.,- Torö «.,- Ösmo rt'. Sthlmsomr.: Stockholm 
Södra bergen; Bromma /. a.; Brännkyrka: Solna a. Mälareomr.: Ekerö Kersö; 
Hammarby /, a.; Järfälla ÄW^/^r^z///^,- Lofö /. rz. Skärgårdsomr.: Blidö _;?.,• Bo/./ 
Djurö Runmarö, Stafsnäs; Gustafsberg Z<7<;//<7, Lå)igsunda ; Ingarö: Muskö: Möja _;?.,• 
Nämdö a.; Ornö 7?.,- Rådmansö Rådmanby; Utö a.; Vaxholm /. a.; Värmdö F^ågelbro. 
Roslagsomr.: Länna t. a.; Roslagskulla Gregersboda; Österåker Lervik, Aby o. fl. 

Aster salicifolius Scholl. (Aster salignus Willd.). 

Södertörnsomr.: Nacka Skuru igo4. Sthlmsomr.: '^iocWiolm Djtcrgårds- 
brunn o. Djui gårdsslätten, Humlegården {Thed. flor.), Kräftriket z86'/ — g8; Li- 
dingö i88g. — Förvildad. 20 

Aster tripolium L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö a.; Mörkö a.; Trosa landskommun a.; Tveta; 
Vagnhärad; Västerljung /. o.; Öster-Tälje Halls holme. Södertörnsomr. : Dalarö 
Dalarö iSyj., Korsholmen 18J4; Nacka Erstavlk i8so, Saltsjöbaden; Sorunday?./ 
Torö a.; Tyresö Tyresö i8j8; Västerhaninge {Fl. Ryby. lyji); Ösmo /. a.; Öster- 
haninge t. a. Sthlmsomr. : Stockholm Fiskartorpet 1826; Lidingö Lidingö 1847, 
Tranholmen i86j. Skärgårdsomr. : Blidö «;.,■ Djuröy?.,- Gustafsberg /.«.,- Ingarö ; 
Ljusterö _^.,- Möja a.; Nämdö yf./ Ornö _/?.,• Rådmansö /. a.; Värmdö t. a. Ros- 
lagsomr. : Danderyd Långängett 184g; Länna _^.,- Norrtälje 18J4; Roslagskulla 
fl.; Österåker fl.; Östra Ryd Rydboholm vid Vårtan. 

Astragalus glycyphyllus L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Djurgårdsbrunn och Sabbatsberg {Thed. i8jo)'. 
Lidingö en lokal pa östra delen (C. O. Boije af Gennäs). 

Athamanta libanotis L. (Libanotis montana Crantzj. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Kjulsta., Tullgarn; Mörkö; Trosa landskommun 
nära Ada i8j2, Ytterstene; Turinge Nykvarn., St. Staket 184J; Vårdinge fl.; 
Väster-Tälje Lina; Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Huddinge Prästgården 
{Thed. i8jo), mellan Balingsta och Agesta 1840; Nacka Dockan {Thed. i8jo), 
Nacka i8jg; Västerhaninge {Fl. Ryby. 1771); Ösmo niellan Alby och Valsjö, jnellan 
Målby och Valsjö. Sthlmsomr.: Bromma Ulf sunda {Thed. i8so)\ Brännkyrka 
Blo>nmensberg {Thed. i8jo), Fågelsången 182J, Al/sjö 1842. Mälareomr. : Fä- 
rentuna y?.,- Hillersjö _;?.,• Lofö Edeby 18^2; Munsö; Sollentuna Nytorp; Sån ga 7?. 
Skärgårdsomr.: Blidö s. Blidö; Gustafsberg Aspvik {Thed. 1836), Ösby; Möja 
Stora A/öja vid Berg; Rådmansö /. s. Kungsgården., Rådmanby, Västerö, Åkerö. 
Roslag somr.: Frötuna Mellingeholm ; Norrtälje Bryggården {Fl. Telg. bor. 1847), 
rnella?i staden och Ltinda; Roslagskulla s. Stabo udde; Täby Näsby stn.; Österåker 
Låfigsjön igiji Teljö i8y8. 

Athyrium filix femina (L.) Roth (Asplenium filix femina 
Bernh.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Trosa _/?.; Turinge a.; Vagnhärad Källvik; 
Vårdinge a.; Västerljung a.; Ytter-Enhörna; Ytter-Järna. Södertörnsomr.: Dalarö 
a.; Nacka /. a.; Grödinge /. a.; Salem: Sorunda a.; Torö a.; Tyresö; Ösmo a.; Öster- 
haninge a. Sthlmsomr.: Stockholm; Bromma a.; Brännkyrka a.; Lidingö a.; 
Solna a. Mälareomr.: Adelsö; Ed /. a.; Ekerö: Fresta /. a.; Hammarby /. a.; 
Järfälla; Lofö Kungshatt; Sollentuna; Spånga. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Bo 
t. a.; Djurö; Gustafsberg /. a.,- Ingarö; Ljusterö a.; Muskö; Möja /. a.; Ornö a.; 
Rådmansö a.; Utö a.; Vaxholm Rindö a.; Värmdö 0. Roslagsomr. : Danderyd rt-. ,• 
Frötuna a.; Länna; Riala; Roslagskulla a.; Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

Atriplex hortense L. "* 

Mell. Söderm.-omr.: VhåxngQ A^arltorp vid Mölnbo i8gi; Västerljung /';m/- 
gården. Södertörnsomr.: Sorunda vid torp öster om Fagerviks skola i trädgårds- 
land i8g8. Sthlmsomr.: Stockholm Södermalm i Björns trädgård. Skärgårds- 
omr.: Gustafsberg Långsunda. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm; Frötuna 
Björnö {Bot. Not. 1844). — Förvildad. 

Atriplex latifolium Wg. (Atriplex hastatum L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn; Mörkö Långö; Södertälje A'ö'j'^/,- Vagn- 
härad Stensund; Västerljung Karlsdal, Hållsviken. Södertörnsomr.: Sorunda Fåll- 21 

näs ; Toxö Skeppsmor ; Ösmo Järfloita, Nynäshamn. Sthlmsomr. : Stockholm Djnr- 
o-ärdssiränderna, Klara sjö. Träsket {Tlied. i8jo)\ Bromma; Lidingö; Solna Brunns- 
vikens strand. Skärgårdsomr. : Djurö Sdndhamn; Gustafsberg; Ljusterö _/?.,• Muskö 
Lacka; Möja Hararna., Långviksskären på Västerö; Nämdö Bullerö; Rådmansö 
Brantharen; Utö; Värmdö. 

V. deltoideum (Bab.)- Skärgårdsomr.: V^oyx. Långviksskären på Västerö {)^. 
Selander). 

Atriplex litorale L. 

Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälje IJall. Sthlmsomr.; Stockholm Beckhol- 
men i8jS' Kastcllhobnen, Klara sjö {Thed. iSjo). Skärgårdsomr.: Blidö j-. Fu- 
rtisjind {Bot. A'ot. 1S44), Svartlöga i8go; Djurö Sandhamn; Möja Långvik; Råd- 
mansö s. mellan Gräddö och Björkö öra. 

Atriplex patulum L. 

a. — t. a. Lnga uppgifter från: Fresta, Färentuna, Hillersjö, Ingarö, Lofö, 
Muskö, Möja, Ska, Sollentuna, Torö, Trosa stad, Tyresö, Västerhaninge, Väster- 
Tälje. Österhaninge. — Antagligen förbisedd. 

V. angustifolia (J. E. Sm.) Aschers. Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälje 
LLall (O. Hagström); Sorunda /. a. Q. G. Laurell) ; Ösmo t. a. (J. G. Laurell). 
Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen (A. Berlin); Bromma (E. Du Rietz). Skär- 
gårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

Atriplex prostratum Bouch. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Karlsdal; Öfver-Enhörna LLorn. Södertörns- 
omr.: Torö/. a.,- Ösmo /. «•. Skärgårdsomr.: Blidö Gåsö; Ljusterö Ids kärskobben., 
yungfruskär, Löfskär, Särsö; Utö. 

Atropis distans (L.) Griseb. (Glyceria distans Wg.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hörningshobn; Vagnhärad Stensnnd; Väster- 
ljung Hållsviken. Södertörnsomr. : Nacka Danviken o. fl.; Torö /. a.; Ösmo /. a. 
Sthlmsomr.: Stockholm yf.,- Lidingö Ekholmsnäs. Mälareomr.: Munsö; Skä 
Edeby {Bot. Not. 1843); Sänga s. Skärgårdsomr.: Blidö Kudoxa, Oxhalsö vid 
Kalvhagen. Systrarna, Yxlö; Djurö; Gustafsberg Gustafsberg; Ljusterö Idskär, 
Husarö, Särsö; Muskö Björnholmen ; Möja Ljtcsskär, St. Af o ja vid Löka; Nämdö 
f.; Rådmansö /. a.; Utö iVåtarö, Rånö, AlÖ; Värmdö Gällö. Roslagsomr. : Öster- 
åker Lervik. 

Avena elatior L. Se: Arrhenatherum elatius (L.) M. & K. 
Avena flavescens L. Se: Trisetum flavescens (L.) P. B. 
Avena fatua L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828); Västerljung Kyrkskolan och 
Prästgården, senare utgången (A. Ekström). Södertörnsomr.: Nacka Villa Flania 
1913 (E. Ekman). Mälareomr.: Munsö (K. Bohlin). — Införd, 

Avena pratensis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö /. s.; Södertälje Lilla Bergshyddan; 
Trosa a.; Turinge «'.,■ ^YvQia. Almnäs stn; Vagnhärad Äv/.f////^/, Tom ta; Vårdinge <7.,- 
Västerljung; Vtter-Enhörna; Vtter-Järna. Södertörnsomr.: Botkyrka a.; Hud- 
dinge; Nacka ;Salem: Sorunda a. ,■ Torört.,- Tyresö: Västerhaninge; Ösmo a.,- Öster- 
haninge. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma; Lidingö Tranholmen; Solnas. 
Mälareomr.: Ekerö; Fresta a.; Färentuna a.; Hammarby a.; Hillersjö a.; Lofö 22 

a.; Munsö; Ska ö:. ,• Sollentuna 5/&a«j-^/z,' Spånga /.«'. ,• Sänga a. Skärgårdsomr. : 
Blidö fl.; Gustafsberg /. a.; Ljusterö fl.; Möja Skva Möja; Nämdöy?. ,• Ornö /. a.; 
Rådmansö «.,• Utö a.; Vaxholm: Värmdöy?. Roslagsomr.: Danderyd /. a.; Frö- 
tuna /. a.; Länna fl.; Riala /. a.; Roslagskulla a.; Österåker /. a.; Östra Ryd fl. 

Avena pubescens Huds. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö a.; Södertälje; Trosa stad o. landskommun : Tu- 
ringe a.; Tveta a.; Vårdinge a.; Västerljung «'.,- Väster-Tälje; Ytter-Enhörna: Vtter- 
Järna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka /. a.; Huddinge: 
Nacka /. a.; Salem; Tyresö; Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm yf. ,• Brännkyrka: 
Lidingö y?.,- Solnas. Mälareomr. : Ed «.,• Fresta ö;.,- Färentuna «'.,- Hammarby «., • 
Hillersjö ö.,- Munsö; Skå ö.,- Sollentuna: Sångart-. Skärgårdsomr.: Blidört:.,- Bo 
/. a.; Djurö; Gustafsberg rt^./ Ingarö; Ljusterö; Möja; Nämdö; Ornö a.; Rådmansö ö;.,- 
Utö; Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd a.; Frötuna a.; Länna a.; Riala a.; 
Roslagskulla a.; Täby; Österåker a.; Östra Ryd. 

f. glabra Fr. Skärgårdsomr.: Ljusterö Idskär, Hjälpskär (A. Hiilfers). 

Baldingera arundinacea Dum. Se: Phalaris arundinacea L. 
Ballota nigra L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken. Sthlmsomr.: Stockholm {gamla) Ber- 
gielund {Thed. flor.), Kaylbcrgsallé i8j8, Rörstrand 1862', Bromma Ulf sunda 
{Thed. flor.). Skärgårdsomr.: Vaxholm {7'ked.flor.). 

v. foetida (Lam.). Sthlmsomr.: Stockholm Kastcllhohnen {Thcd. 1830) — 
i8gb., DJurgärdsslätien o, Valde?narsudde {Thed. i8j'f), Allmänna gränd {Thed. 
flor.), Thedcnitis trädgård., Karlbcrgsallé 18^8. 

Balsamita vulgaris Willd. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Gällsta igoi, Nibble båtsmanstorp igoi. 
Södertörnsomr.: Sorunda Grcnsö vid ga?nla bryggan i8gy. Mälareomr.: Ed 
kyrkogården ig 12. Skärgårdsomr.: Blidö Yxlö i88g; Djurö Sandö; Ljusterö 
Särsö. Roslagsomr.: Österåker 7^eljö vid Mosstugan igoi. — Förvildad. 

Barbarea lyrata (Gilib.) Asch. (Barbarea vulgaris R. Br.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Södertälje; Trosa landskommun; Turinge A"r- 
kvarn stn, Vibynäs; Tveta; Vagnhärad Stockvik; Vårdinge a.; Västerljung: Öfver- 
Enhörna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Dalarö fl.; 
Huddinge /. a.; Nacka /. a.; Salem; Sorunda a.; Torö; Västerhaninge Häringe; 
Ösmo a.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma a.; Brännkyrka 
/. a.; Lidingö a.; Solna t. a. Mälareomr.: Ed a.; Ekerö; Fresta rt:./ Färentuna 
t. a.; Hammarby rt-. ,• Hillersjö /. a.; Järfälla: Lofö a.; Munsö; Skå /. a.; Sollen- 
tuna a.; Spånga; Sanga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö s. Almvik, Glyxnäs; Bo 
Skurubro; Djurö /. a.; Gustafsberg a.; Ingarö a.; Ljusterö Brottö, Särsö; Muskö; 
Nämdö; Ornö Sundby; Rådmansö a. även på Svenska Högarna; Utö Rånö, Utö; 
Värmdö a. Roslagsomr.: Danderyd; Frötuna rt;.,- Länna; Norrtälje; Roslagskulla 
fl.; Täby; Österåker a. 

V. arcuata (Opiz) Rchb. Södertörnsomr.: Sorunda Fagerviksskogen i8g8 
(J. G. Laurell); Ösmo Tottnäs i8gg (J. Berggren). Sthlmsomr.: Stockholm 
Friesens park o. Täcka udden {Thed. iSjo); Brännkyrka Sandsborg {Thed. i8^g); 
Lidingö Mölna igoö (G. Täckholm). Mälareomr.: Adelsö Björkö {llied. iSjd). 

Barbarea stricta Andrz. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Åbynäs; Trosa stad: Vårdinge /. a.; Västerljung 
/. a. på yttre skären. Södertörnsomr.: Botkyrka /. s. Tullinge vid sjön; Dalarö 23 

Smädalarö; Nacka yf./ Ösmo Herrön. Sthlmsomr. : Stockholm DJtirgården, 
Djurgårdsbrunn ; Bromma Xockiöy; Brännkyrka Enskcdc; Lidingö Ekholmsnäs^ 
Missionsskolan^ Mölna brygga; Solna /. a. Mälareomr. : Hammarby; Lofö ^.,- 
Munsu Löten; Sollentuna Skansen; Spånga Rasta. Skärgårdsomr. : Blidö holmar 
norr och öster om Blidö. St. Ängsskär; Bo Sagsjön o. fl.; Djurö: Ingarö Jl.; Ljusterö 
Bvholm, Idskär, Storskär; Möja /. a. på yttre skären; Nämdö Biillerö., A'ämdö och 
på skären; Ornöyf. ,■ Rådniansö Käfsnäs, Söderarm och på yttre skären; Utö Rånö. 
Roslag somr.: Danderyd sydv. delen; Norrtälje; Österåker Garnsviken, Gillfuyra. 

Bellis perennis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge y7. Södertörnsomr. : palarö Vadviken ;y.o.ck^ 
St. Nyckelvikcn {Thed. jlor.), Svindelsvik; Sorunda y/./ Ösmo y^. Sthlmsomr.: 
Stockholm Bellevue, Djurgården vid Rosendal och Täcka Udden {Thed. flor.). 
Mälareomr.: Hammarby Skälby; Lofö Drottningholm {Thed. flor.), Kersö, Kungs- 
hatt; vSanga Svartsjö park. Skärgårdsomr.: 'QYiåö^Oxhalsö; Djurö Runmarö; Gus- 
tafsberg Långsunda; Ingarö Didriksdal; Rådmansö Gräddö. Roslagsomr. : Östra 
Ryd Bogesund {Thed. flor.), Rydboholm 18Ö4. — Sannolikt endast förvildad. 

Berberis vulgaris L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölöy?.,- Mörkö: Södertälje: Trosa stad o. landskom- 
mun: Turinge t. a.; Tveta: Vagn h ärad yf.,- Vårdinge t. a.; Västerljung: Vtter-En- 
hörna: Vtter-Järna /. s.; Öfver-Enhörna ; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka /. s.; Dalarö fl.; Grödinge Marieberg; Huddinge /. s.; Nacka yf.,- Salem; 
Sorunda t. a.; Tyresö y?.,- Ösmo /. rt'. : Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- 
Bromma /. a.; Brännkyrka yf.,- Lidingö y/.,- Solna /. a. Mälareomr.: Adelsö: Ed 
/. a.; Ekerö; Fresta t. a.; Färentuna /. a.; Hammarby /. a.; Hillersjö /. a.; Jär- 
fälla: Lofö /. a.; Ska /. a.; Sollentuna /. a.; vSpånga; Sånga t. a. Skärgårds- 
omr.: Blidö t. a.; Bo Kilsviken, Tegelön, SågsJön;\y\ciXÖ t.s. Munkö, Runmarö vid 
Långvik. Storö ; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Ljusterö fl.; Möja Långviksskären på 
Västerö; Nämdö fl.; Rådmansö /. s. Asken, Kapellskär ; Utö Rånö, Utö; Vaxholm 
/. a.; Värmdö /. a. Roslagsomr.: Danderyd y?.,- Frötuna /. rt-.,- Länna y7.,- Norr- 
tälje; Riala; Roslagskulla /. a.; Täby; Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

Berteroa incana (L.) DC. (Alyssum incanum L., Farsetia in- 
cana R. Br.). 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje fl. i8go-talet; Turinge kyrkan, Nykvarn o. 
Prästgården igoj; Tveta; Värdinge HJortsberga iSgj, igo2; Öfver-Enhörna; Ös- 
ter-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka; Dalarö s.; Huddinge Huddinge stn. i8go- 
tal.; Nacka Danviks krokar 1862, Ektorp, Åbacka igoj ; Saltsjökvarn igoö {Sv. bot. 
tidskr. igog); Österhaninge Stegsholm 1880-tal. Sthlmsomr.: Stockholm /. a., 
äldsta uppgifter från 18^0 — 40-talet; Solna*^. Mälareomr.: Lofö Kungshatt. 
Skärgårdsomr.: Blidö Köpmanholm igoi; Djurö Runmarö, Sandhamn igo2 — /j,- 
Gustafsberg Kyrkogarden i8gi ; Värmdö Fågelbro, Malma, A Istaket igij- Roslags- 
omr.: Danderyd sydv. delen; Norrtälje banvallen; Österåker Asätra. — Ruderatväxt. 

Betonica. Se: Stachys. 
Betula nana L. 

Södertörnsomr.: Salem »Viksbergs hälsobrunn, i senare tid ej återfunnen» 
{Hofb. i8j3). Roslagsomr.: Täby rikligt på en jnosse 2,s km ONO om stn igi2 
(M. Engstedt). EJ över 18 m. ö. h. 

Betula nana L. x pubescens Ehrh. 

Roslagsomr.: Täby s. på samma lokal som B. nana igi2 (E. Ekman). 24 , 

Betula pubescens Ehrh. (Betula odorata Bechst.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Turinge yf.,- Vårdinge /. a.; Västerljung; Öfver- 
Järna. Södertörnsomr.: Botkyrka _;?.,• Dalarö /. s.; Huddinge /. a.,- Nacka Neg- 
linge; Salem; Sorunda /. a.; Tyresö; Ösmo /. a. Sthltnsomr. : Stockholm Kon- 
radsberg; Bromma /. a.; Brännkyrka; Lidingö; Solna. Mälareomr.: Fresta A j.; 
Hammarby /, s.; Lofö /. a.; Spånga. Skärgårdsomr.: Blidö t. s.; Bo Tegelön; 
Djurö Runmarö vid Svartträsk o. fl.; Gustafsberg /. a.,- Ljusterö: Möja_/?.,- Nämdö; 
Ornö Hufvtidskär; Rådmansö /. a. Roslagsomr.: Roslagskulla /. a.; Täby; 
Österåker: Östra Ryd fl. — Synes vara tämligen sällsynt, dock sannolikt mången- 
städes förbisedd: bör eftersökas! 

v. ambigua (Hampe). Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

v. carpatica W. & K. Skärgårdsomr.: Blidö St. Ängsskär {]. W. Ham- 
ner); Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

v. glutinosa (Wallr.). Skärgårdsomr.: Ljusterö 5å>j'^' (A. Hiilfers) ; Möj a 
Stornassen (A. Hiilfers). 

V. microphylla Hn. Mälareomr.: Färentuna Mofjärd {Thed. i8jo). 

Betula verrucosa Ehrh. 

a. i alla socknar. 

Bidens cernua L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge i. a.; Vå'~>iQx\]\xngt. s. Sille skog. Södertörns- 
omr.: ^ack'a. Danvikstull, Dttf näs, Svindelsvik; Salem; Sorunday?. ,• Västerhaninge. 
Sthlmsomr. : Stockholm fl., äldsta uppgifter från 1840-talet; Bromma Trane- 
bcrgsbro {Thed. 18 jo), Ulf sunda; Brännkyrka fl.; Lidingö Stockbysjön; Solna 
Brunnsviken, Mellan-Järfva, Tomteboda, Ulriksdal. Mälareomr.: Ed t. a.; Fresta 
/.,■ Hammarby A a.,- Sollentuna/.,- Såriga .SVör/jr/^'. Roslagsomr.: Norrtälje: 
Täby Rönninge; Österåker Garnsviken; Östra Ryd Säby. 

V. radiata Reichard. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgårdsbrunn {IVikstr. 
ms kr.). 

Bidens tripartita L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn, Aby kvarn; Mörkö; Södertälje; Tu- 
ringe fl.; Vagnhärad Stenstind; Vårdinge a.; Västerljung a.; Ytter-Järna kyrkan; 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Dalarö Vadgölen ; ViMMvag^ Full- 
ersta; Nacka fl.; Salem; Sorunda/'./ Tyresö Kumlatrakten ; Ösmo Nynäshamn. 
Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma a.; ^T'ÅXin\iyxk?i B ränn kyrkas ;ön;lÅå\ngö 
Kyrkviken, Stockby ; Solna y^»/?7a. Mälareomr.: Lofö/./ Skå A ö.,- Sånga ^z/a;-/- 
sjö. Skärgårdsomr.: Blidö s. Oxhalsösjön; Djurö: Gustafsberg a.; Ingarö; Ljus- 
terö Brottö; Möja Stora Möja; Ornö; Rådmansö Kungsgården; Utö; Vaxholm; 
Värmdö Grindarö, Lillsved, Malmsjön. Roslagsomr.: Danderyd Djursholms- 
trakten; Länna fl.; Norrtälje; Roslagskulla fl.; Täby Vallentunasjön, Viggbyholm ; 
Österåker fl.; Östra Ryd fl. — Antagligen mångenstädes förbisedd. • 

Blitum bonus henricus Mey. Se: Chenopodium bonus hen- 
ricus L. 

Blitum capitatum L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {Thed. 18 sg), Bondegatan {Thed. 18 §0). 
Roslagsomr.: Danderyd Långängen (A. Berlin.) — Införd. 

Blitum rubrum Rich. Se: Chenopodium rubrum L. 25 

Blitum virgatum L. 

Södertörnsomr. : 'Sz.okd^ Danviken^ Danviks krokar igoi. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Ji., äldsta uppgifter från iS20-taL Lidingö Gångsätra igi2; Solna Karl- 
berg, Ulriksdal {IVikstr. 1 8 40) . Mälareomr. : ^ Svartsjölandet-» {Thed. flor.). — Införd, 

Botrychium lunaria L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Åbvnäs; Mörkö; Trosa landskommun Gålö, Sten- 
sund; Turinge Xy kvarn; Tveta Bränninge ; Värdinge fl.; Västerljung Lilla Tofsö; 
Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Dalarö Dalarc; Salem; Sorunday?.,- Väster- 
haninge; Ösmo Jl. Sthlmsomr.: Stockholm Lidingöbro värdshus o. norra Djtir- 
gården {Thed. 18 jg). Cggelviken: Brännkyrka Fredriksdal, Mörtviken., Skanstull 
{allt enl. Thed. 18 jg); Lidingö f. Mälareomr.: Hammarby Pickhus., Skälby, 
Strandsborg; Munsö: Spånga Öhr. Skärgårdsomr. : Blidö f.; Bo Rörsundsvtk; 
Djurö yf.,- Gustafsberg V. Ekedal {Thed. i8jg). Långsunda; Ingarö Beatelund; 
Möja L. Möja vid Varfviken, St. Möja vid Fornby, Rainsmoraö; Ornö Vargvik, 
Västanvik; Rådmansö y/. ,■ Utö gruvan; Vaxholm Tynningö, Vaxholm {Thed. 
i8sg)'. Värmdö yf. Roslagsomr. : Länna Tranbackcn; Roslagskulla Gregersboda- 
trakten; Österåker fl.; Östra Ryd Rydbo, Säby. 

Botrychium matricariae (Schr.) Spreng. (Botrychium ruta- 
ceum Sw., Botrychium ternatum Sw.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vtter-Järna Dåderö. Södertörnsomr.: Dalarö mellan 
Kolbotten och Dalarö; Sorunda Sjövik; Tyresö Tvresö; Österhaninge Sandemar, 
Tjursjön. Skärgårdsomr.: Y)]-wxö Djtirö, Kroksö, Runmarö, Stafsnäs, Sandö; Möja 
St. Möja vid Lttgarsviken; Radmansö Ln-Fredel. 

Botrychium ramosum (Roth) Asch. (Botrychium matricariae- 
foUum A. Br., Botrychium rutaceum Willd.). 

Södertörnsomr.: Grödinge Marieberg {Thed. i8sg)'- Salem i88g (K. Almgren); 
Österhaninge Gålö vid Sunnansund {Thed. flor.), Kolbotten vid vägen till Dalarc 
1882 (G. Söderberg). Skärgårdsomr.: Ljusterö Hjälpskär igi2 (A. Hiilfers). 

Bowlesia tenera Spreng. 

Södertörnsomr.: 'S:ic\io. Saltsjökvarn {Bot. Not. rgo4). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djurgårdsdockan igoi {Bot. Not. igof). — Införd. 

Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 

Mell. Söderm.-omr.: \'ärdinge Sjunda {Thed. flor.). Svartkärret igo2, Sör- 
skogen. Södertörnsomr.: Huddinge Balingsta {Thed. iSjg). Sthlmsomr.: 
Stockholm Djurgården 1841, Ex per imental fältet 1841, Skuggan i8jo. Mälare- 
omr.: Hammarby: Hillersjö Vendhobn {Bot. N'ot. 184S); Lofö Kungshatt 1844; 
Sånga Sundby i8sg, Svartsjö {Bot. A'ot. 1843). Skärgårdsomr.: Djurö Munkö, 
Ä'w«wrt';'<7,- Gustafsberg Farsta {Thed. 18 jg): Radmansö Rödlöga Storskärgård, Ut- 
Fredel igi2. Roslagsomr.: Danderyd Svalnäs; Länna Hammarby, Landsboda, 
Slängsboda; Roslagskulla Stabo udde. Östa nå; Östra Ryd Bogestind {Thed. i8jg). 

Brachypodium silvaticum (Huds.) R. & S. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tegneby holme; Mörkö Egelsvik; Trosa lands- 
kommun Snöholmcn ; Vardinge Nvsund. Sthlmsomr.: Brännkyrka Drefvikcn 
{Thed. flor.). Mälareomr.: Lofö Kungshatt {Thed. 18 jg), Skräddarholmen {Thed. 
18 jg). Skärgårdsomr.: Blidö Karlsborg; Djurö; Ljusterö fl. Byholm, Ekskär, 
Nickö, Oxkobben; Mo]di fl. Ramsmoraö, Stora Möja, Storö, Västerö. Roslagsomr.: 
Österåker Margretelund, Österskär. 26 

Brassica campestris L 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö; Turinge s. A^y kvarn ig lo,- Y årdinge s. SJttnäa 
torp; Västerljung Prästgården. Södertörnsomr. : Botkyrka t. a. igii ; Dalarö; Nacka 
Danviken igoi^ Saltsjökvarn igoö; Salem Rönninge igoj ; Sorunda Blistaby i8go- 
talet; Västerhaninge; Ösmo. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården {Thed. iSsg)-, 
Hästgardeskasern., Klara sjö {Thed. iSjo)., Träsktorget 1884; Bromma /.«. ,■ Lidingö 
Brevik i8g2^ Larsberg {T/ied. i8jg)', Solna Haga igo2, Stallmästaregården {Thed. 
z8jg). Mälareomr. : Edy?.,- Frestay?.,- Hammarby /. «-.,- Lofö /. ö.,- Sollentuna/?. 
Skärgårdsomr. : Blidö Blidö; V>o Ktimmelnäs; V>]\xxö Ki(/t?narö, Stafs?zäs; Gustafs- 
berg /. s.; Ljusterö Brottö, Särsö; Muskö {Thed. i8jg)\ Rådmansö t. a.; Utö Utö. 
Roslagsomr. : Norrtälje 184S. 

Brassica juncea (L.) COvSS. (Brassica lanceolata Lange). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken i8g8 (G. Lindmark) o. senare. — Införd. 

Brassica napus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Oaxen 1832. Södertörnsomr.: Nacka Dan- 
viks krokar igo2, St. Sikla {Thed. i8jo). Sthlmsomr.: Stockholm Barnängen 
{Thed. i8sg), Kungsholmen {Thed. 1830), Ladugårdsgärdet, Ropsten., Vanadislnnden 
i8gj; Brännkyrka Liljeholmen i8gi, Sköndalsbro {Thed. i8jo)', Solna. Karlberg 1830. 
Skärgårdsomr.: Möja Z. Mö ja vid Strömmen på riideratplats, endast igii; 
Nämdö {Thed. i8jo)\ Ornö i8j2. Roslagsomr.: Länna Pänningby igij; 
Norrtälje: Roslagskulla Brudnäs i8gg. — Åtminstone på flertalet lokaler införd. 

v. napobrassica (L.). Södertörnsomr. : Nacka Saltsjökvarn igoö. Sthlms- 
omr. : Stockholm Värtan jgoö. — Förvildad. 

Brassica nigra (L.) Koch (Melanosinapis communis Sch. & Sp.). 

Södertörnsomr.: ^^.0)^2. Danviks krokar igoö o. igis- Sthlmsomr.: Stock- 
holm Beckhobnen i8yj. Klara sjö 18 ji. Racka rbergen i8y2. Skaftstull {Thed. 
i8so), Stadsgården i8jo, Tanto 1884. Skärgårdsomr.: EYiåö Furusufzd {Fl. Telg. 
bor. 184^). 

Brassica rapa L. (Brassica campestris L. v. rapa L.). 

Södertörnsomr.: Nacka Saltsjökvarn {Sv. bot. tidskr. igog). — Förvildad. 

Brassica tenuifolia Baill. Se: Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 

Brassica tenuifolia Baill * muralis Huds. Se: Diplotaxis 
muralis (L.) DC. 

Briza media L. 

a. — t. a. Lnga tippgifter från: Dalarö, Grödinge, Trosa stad. — Säkert för- 
bisedd. 

f. albida Lej. S'6å.&rtörnsomr.: SorvmåvL Raf}isholtnen;Tox'6 Lyktan, Väster- 
Oxnö. Sthlmsomr.: Bromma Minneberg. Mälareomr.: Hammarby y?. Skär- 
gårdsomr.: Blidö yf. ,• Ljusterö Särsö. 

Bromus arvensis L. (Festuca arvensis (L.) Krok o. Almqu.) 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828); Trosa stad i8go. Södertörns- 
omr.: Nacka Da/iviken igo2; Salem; Västerhaninge {Fl. Ryby. 1771). Sthlms- 
omr.: Stockholm {Ncczén 1808), Djurgården, Haga 1884, Norrtull 18 jo. Skanstull 
i8jo, Värtan igo2; Brännkyrka Långsjön 184"/; Lidingö Kyrkviken, Stockby; 27 

Solna Elleushill iSjo, mellan Frcsunda och Järfvo 1S41. Öfver-yärfva i86j. 
Mälareomr. : Sollentuna Tegdhagen igo3. Skärgårdsomr. : Djurö. Roslags- 
omr.: Österåker Mora. 

Bromus benekeni (Lge) Syme (Festuca aspera (Murr.) M. &K., 
Schedonorus asper (Murr.) Lilja). 

Södertörnsomr. : Nacka Danviken, St. å\vc kelviken; Salem Viksberg; Ty- 
resö Vyresö; Västerhaninge Häringe; Ösmo Ilerrön. Sthlmsomr. : Stockholm 
Experimental fältet. Mälareomr.: Ekerö Kaggeholm på Lillön; Sånga Svartsjö 
park. Skärgårdsomr.: I5o nära Skurusund; Djurö Djurö; Möjayf. ,• Utö Ränö; 
Värmdö Vindö. Roslagsomr. : P^rötuna .SVj'J'<',- Länna Hysingsvik. 

Bromus commutatus Schrad. (Festuca mollis (L.) * racemosa 
(L.)). 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Säby o. Vahlsta 1888 {i Jl er år ig vall). Sö- 
dertörnsomr.: Nacka Danviks krokar. Roslagsomr.: l.'Ånn?i Bodal; Riala Ä'//j- 
boda; Norrtälje. 

Bromus erectus Huds. (Festuca erecta (Huds.) Wallr., Sche- 
donorus erectus (Huds.) Lilja). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Säby 1SS8; Västerljung Erikslund i8gj. 
Sthlmsomr.: Stockholm Marieberg 18'jö; Brännkyrka Gröndal 1828—1871 ; \A- 
dingö Tranhohnen {Thed. flor.)\ Solna Karlberg i8gg, Ulriksdal i8ji. Mälare- 
omr.: Ekerö Lillön vid Kaggeholm {Thed. i8jg)\ Lofö Drottningholm., Edeby. 
Skärgårdsomr.: Djurö Sandhanm; Gustafsljerg Norra Lagnö vid A'arlsruhe i8g4; 
Nämdö Xämdo igi2. Roslagsomr.: Roslagskulla Gregersboda; Östra Ryd Bogesund. 

Bromus hordeaceus L. 

Skärgårdsomr.: Utö gruvorna igij (S. Selander). 

Bromus inermis Leyss. (Festuca inermis (Leyss.) Lam. & 
DC, Schedonorus inermis (Leyss.) PB.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Prästgården igo2; Öfver-Enhörna. Söder- 
törnsomr.: Nacka Da/iviks krokar j8g2 — gg; Salem Högantorp ; Sthlmsomr.: 
Stockholm i> Eldkvarnsto?t7ten» igoS., Experimental fältet i8gö — igoi. Mälare- 
omr.: Ska Edeby i8g2. Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö; Vaxholm igi2. Ro- 
slagsomr.: Danderyd sydvästra delen. — Införd. 

Bromus mollis L. (Festuca mollis (L.) Krok. o. Almqu.). 

a. — /. a. Inga tippgifter från: Botkyrka, Torö, Västerhaninge, Västerljung. — 
Säkert förbisedd. 

f. leptostachys Pers. (v. glabratus Lindgr.) är anträffad fl. 

Bromus japonicus Thunb. (Bromus patulus M. & K.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken i8gg. Sthlmsomr.: Stockholm ^Eld- 
kvarnstomten-» igoS. — Ruderatväxt. 

Bromus ramosus Huds. ( Festuca aspera M. & K. v. ramosa 
Huds. Schedonorus asper Lilja * serotinus (Benek.) Rostr.). 
Skärgårdsomr.: Möja Ramsmoraö o. Storö (S. Selander). 28 

Bromus secalinus L. (Festuca secalina (L.) Krok o. Almqu.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö t. a.; Mörkö; Vagnhärad Källvik^ Stockvik; Vår- 
dinge t. a.; Västerljung /. a. Södertörnsomr. : Grödinge; Salem; Sorunda t. a.; 
Västerhaninge; Torö /. a.; Tyresö: Ösmo t. o. Sthlmsomr. : Stockholm Kastell- 
hob7ien 184J, Långholmen i8go, Skuggan iSjo, Träsket i88s; Bromma Sandvik; 
Solna t. a. Mälareomr. : Fresta; Färentuna /. a.; Hammarby f.; Järfälla; Lofö 
/. a.; Munsö; Sollentuna Bög igii, Hersby 184g; Sånga /. a. Skärgårdsomr. : 
Blidö ji.; Bo: Djurö; Gustafsberg /. a.; Ljusterö Brottö, Särsö; Urnö s. Lättinge 
igoj; Rådmansö /. a.; Utö Rånö iSyj; Värmdö. Roslagsomr. : Länna /. a.; 
Roslagskulla /. a.; Österåker /. a. 

Bromus sterilis L. (Festuca sterilis (L.) Jess., Schedonorus ste- 
rilis (L.) Fr.). 

Södertörnsomr. : Dalarö Dalarö i8g2; Nacka Danviken i8gg — igo2. Sthlms.- 
omr. : Stockholm Södermalm {Thed. i8jo)\ Bromma Sandvik ig 11; Solna Ulriks- 
dal 1884. — Införd. 

Bromus tectorum L. (Festuca tectorum (L.) Jess., Schedonorus 
tectorum (L.) Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö [Ekstr. 1828); Turinge Nykvarn igio. Söder- 
törnsomr.: Nacka Danviken 1860 — igo2, Saltsjökvarn igoö, St. Sikla 1847 — 
igio. Sthlmsomr. : Stockholm y>/>ä några torvtak^ {NcEzcn 1808), Bellevue i8j6, 
Observatoriebacken i8jo—j6, Roslagstull igoi, Söder?nal?n; Bromma. Skärgårds- 
omr.: Djurö Sandhamn; Värmdö Malma. Roslagsomr.: Österåker Mora. 

Bromus unioloides (Willd.) H. B. K. 

. Södertörnsomr.: Nacka Hammarbysjö o. Saltsjökvarn igoj {Bot. Not. igo4), 
kvarnen Tre Kronor igrj (V. Norlind), Villa Pla?iia igij (E. Ekman). — Införd. 

Bulliarda aquatica (L.) DC. (Tillaga aquatica L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Turingeån vid Stålverket igio. Södertörns- 
omr.: Nacka Kolbotten {Wikstr. 1840), Torö Landsort. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården fnellan Ormudden o. Blockhusudden., Djurgårdsbrunnsviken vid Sirishof 
och Laboratoriet {allt enl. Thed. i8jg), Marieberg {Thed. t8so), Sabbatsberg {Neezén 
1808), Saltsjöhagen vid Lilla Värtan o. Blockhustidden {Wikstr. 1840)'. Lidingö 
kring stränderna {Wikstr. 1840), Kyrkviken i8go. Mölna träsk {Thed. iSjg)'' 
Solna Karlberg., Ulriksdal, Kaninholmen., Ålkistan {allt enl. ]p^ikstr. 1840). Mä- 
lareomr.: Lofö Malmvik; Sollentuna mellan Edsberg och Skansen. Skärgårds- 
omr.: Djurö Djurö gård, i sandtagen o. vid havsstranden; Nämdö /97.?/ Rådmansö 
Gräddö {Schagerström 184J). Roslagsomr.: Danderyd Kj ef vinge, Korshobnen 
{ Wikstr. 1840) ; Österåker {Schagerström 184^) ; Östra Ryd Kyrkfjärden igio. 

Bunias orientalis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje /. a.; Trosa stad och landskommun Thure- 
holm, Trosa; Turinge j. Ny hamra. Nykvarn, Ströps ta; Tveta; Vagnhärad Stock- 
vik; Vårdinge j-. Hjortsberga; Västerljung Erikslund; Öfver-Järna; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka Tumba; Huddinge Eullersta, banvallen vid stn; 
Nacka Jl. mest i V. delen, Danvikeit igo2, Järla 184J, St. Sikla i8yi; Salem. 
Sthlmsomr.: Stockholm Jl.; Bromma /. a.; Brännkyrka Sättra i8gs; Lidingö; 
Solna /. a. Mälareomr.: Ed. /. a.; Ekerö Kersö; Fresta /. a.; Färentuna /. a.; 
Hammarby /. a.; Hillersjö /. a.; Järfälla 7?. ,• Lofö t. a.; Skå /. a.; Sollentuna t. a.; 
Spånga; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö ^■. Blidögård 1884 — igii; Djurö 59 

Djnrshamn, Sandö; Gustafsberg Porslinsfabriken; Rådmansö /. a.; Vaxholm: 
Värmdö Fågelbro. Roslagsomr. : Danderyd; Frötuna /. a.; Länna Bergshamra; 
Norrtälje /. a.,; Roslagskulla s. Kulla kyrka; Täby Täby sin.; Österåker _/?. ,• Östra 
Ryd Bogestind. 

Butomus umbellatus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Trosa stad och landskommun 
Trosaån; Turinge Turingean; Vagnhärad Trosaån; Vårdinge /. a.; Västerljung 
Trosaån; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka /. j-,,- Huddinge/.^.,- Nacka 
Danviken^ Hammarby s;ö, Kolbottcnsumpen; Salem Uttran; Tyresö; Österhaninge 
Gålö. Sthlmsomr. : Stockholm Bcrgielund^ Djurgården {IVikstr. 1840)^ Haga 
1S66, Klara sjö 1848; Bromma fl.; Brännkyrka Skanstull i8jo, Vinterviken 
i8y2; Lidingö fl.; Solna Haga {N{czén r8o8), Karlberg, Neder-Järfva. Mälare- 
omr. : Ed Edsjön; Fresta Norrviken; Hammarby Fysingen, Väsbvan; Lofö /. a.; 
Munsö; Sollentuna Ravaln; Spånga Råstasjön; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : 
Bo Kummelnäs, Velamsund; Gustafsberg: Vaxholm Jvnningö. Roslagsomr.: 
Danderyd fl.; Frötuna Lommaren ; Länna fl.; Norrtälje N^orrtäljeån; Roslagskulla 
Loan; Österåker fl. 

Cakile maritima L. 

Södertörnsomr.: Torö fl. Skepps^nor, Västcrhamn; Ösmo /. Järflotta, Yttre 
gården, Yxelö; Österhaninge Sandcmar. Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen 
1873. Skärgårdsomr.: Blidö Köpmanholm; Djurö Harö, Rnnmarö, Skarp-Run- 
marö, Sandön; Möja Björkskärs skärg., Hemlandet; Rådmansö mellan Gräddö o. 
Björkös örn. 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Turinge a.; Vagnhärad Stensnnd; Vår- 
dinge a.; Västerljung Fagelö. Södertörnsomr.: Botkyrka: Dalarö: Huddinge Fuller- 
sta o. fl.; Nacka _;?.,• Salem; Sorunda a.; Tyresö; Västerhaninge /. a.; Ösmo a. 
Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården, Stallmästaregården; Bromma: Brännkyrka 
t. a.; Solna t. a. Mälareomr. : Hammarby a.,- Sollentuna Edsberg. Skärgårdsomr.: 
Blidö t. a.; Boyf. ,• Djurö: Gustafsberg a.; Ljusterö Htisarö, Särsö; Möja. St. A/ öja; 
Ornö /. a.; Rådmansö a.; Värmdö Fågelbro. Roslagsomr.: Danderyd svdv. de- 
len; Frötuna Harka, Sessö; Länna fl.; Riala; Roslagskulla a.; Österåker /. a.; 
Östra Ryd fl. — ■ Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth x lanceolata Roth 
(Calamagrostis hartmanniana Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: V iråmge mellan Nystind o. Karltorp (A. Torssander). 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth x neglecta (Ehrh.) 
PB. 

Södertörnsomr.: Dalarö Dalarö i8g2 {K. Vet. Akad. Förhandl. Övers. 1803. 

N:o 4). 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö /. s.; Trosa landskommun Bokö, Stensund; 
Turinge vid Yngen; Vårdinge fl.; Öster-Tälje Hall, hobnar i Hallsviken. Söder- 
törnsomr.: Dalarö Z^rt/a;-<\- Grödinge: Huddinge ;". «.,• Nacka (7.,- Salem: Sorunda 
t. a.; Tyresö Tyresö; Ösmo /. a.; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: Stockholm 
Blecktornet 1840, Djurgården 1860, Haga 1847; Brännkyrka /. a.; Lidingö /. a.; 
Solna Kaninhobnen. Mälareomr.: Hammarby y?.,- Lofö y?. Skärgårdsomr.: 30 

Blidö t. a.; Bo Korset^ Rörsundsvik; DjurÖ; Gustafs1)erg /. a.; Ljusterö Brotiö, 
Bvkoltn, Särsö; Muskö Lacka; Möja t. a.; Nämdö t. a.; Rädmansö /. a.; Utö 
Utö.^ AlÖ;VÅxn\å'6 Fågelbro, Nyvarp. Roslagsomr. : Länna Stcnsholmarna; Ros- 
lagskulla /. a.; Österåker Drängsjött, Lervik, Singö, Simdtorp o. J?.; Östra Ryd 
kvrkan. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Calamagrostis gracilescens Bl. Se: Calamagrostis lanceolata 
Roth X neglecta (Ehrh.) P. B.. 

Calamagrostis halleriana Auct. suec. Se: Calamagrostis 
lanceolata Roth X neglecta (Ehrh.) P. B. 

Calamagrostis lanceolata Roth. 

Mell. Söderm.-otnr. : Hölö _/?.,• Mörkö: Turinge Tttringeän; Vagnhärad 
Stensund; Vårdinge y?./ Västerljung Södertnna. Södertörnsomr.: Huddinge: 
Nacka; Salem; Ösmo Mvnästrakten. Sthlmsomr. : '^r^iozVhoXm. Djurgården {Thed. 
i8sQ)\ Brännkyrka Trekanten; Lidingö _/?.,• Solna Ekkagssjön 184g, Haga 1820. 
Mälareomr. : Hammarby y?./ Lo fö 7?.; Sånga Svartsjö. Skärgårdso^mr. : Djurö; 
Gustafsberg; Möja Tomö, Storö; Rådmansö Ji.; Utö Rånö, Utö, Alö; Värmdö 
Fågelbro. Roslagsomr.: Danderyd sydv. delen; Roslagskulla Gregersbodatrakten ; 
Österåker Teljö. 

Calamagrostis lanceolata Roth x neglecta (Ehrh.) P. B. 

(Calamagrostis gracilescens BL, Calamagrostis halleriana Auct. 

suec). 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge Jl. Estridslnnd, Fagernäs, Nystind, Visbo- 
hammar. Södertörnsomr.: Nacka Nacka; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: 
Solna Ekkagssjön. Mälareomr.: Hammarby y?.,- Skå Edeby {Bot. Not. 1843). 
Roslagsomr.: Danderyd Djursholm; Frötuna Ramstad. — .Synonymerna enl. S. 
Almquist. 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P. B. (Calamagrostis stricta 
P. B.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje; Turinge Nykvarn; Vårdinge a.; Väster- 
ljung Prästgården; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö /. a.; Nacka Nacka; 
Torö; Tyresö; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården Jl. i8jg 
— 61 ; Bromma Kvrksjön, Lilla Essingen, Ulfsundasjön 184g; Brännkyrka Vinter- 
viken; Lidingö /. a.; Solnay7. Mälareomr.: LIam marby y?.,- Lofö _;?.,• Sollentuna 
Skansen. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Djurö a.; Gustafsberg /. a.; Ljusterö fl.; 
Muskö; Rådmansö «..• Utö Rånö; Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd t. a.; Frö- 
tuna /. a.; Länna /. a.; Roslagskulla fl.; Österåker Grindtorp. 

Calamagrostis purpurea Trin. (Calamagrostis phragmitoi- 
des Bl. enl. Hn flor.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge mellan N'ysund o. Rarltorp, Skillötsjön vid 
järnvägen; Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Nacka A^ackafiäs; St. Sikla; 
Österhaninge Strömshind. Sthlmsomr.: Stockholm Bergiehmd. Skärgårdsomr.: 
Värmdö Fågelbro nära torpet Friden. 

Calamintha acinos (L.) Clairv. (Clinopodium acinos O.Kuntze). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö kyrkan. Valåker; Mörkö; Södertälje; Trosa 
landskommun Stenstmd; Turinge s. Långdal; Tveta; Vårdinge /. a.; Västerljung 31 

Jl.; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka t. a.; Dalarö: Huddinge: Nacka yf.,- 
Salem; Sorunda /. a.; 'rörö /. a.; Tyresö: Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stock- 
holm fl.; Bromma: Brännkyrka Solberga; Lidingö fl.; Solna Karlberg., Ulriks- 
dal. Mälareomr. : Fresta: Färentuna /. a.; Hammarby /. a.; Hillersjö /. rt./Lofö 
t. a.; Ska /. a.; Spånga: Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; Djurö _/?.,• 
Gustafsberg /. a.; l.justerö HtimDiclmora; Nämdö Biillerö, Nämdö; Ornö /. a.; 
Rådmansö j-. Örn; Värmdö. Roslag somr,: Danderyd: Frötuna /. a.; Länna /. a.; 
Norrtälje: Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; Österåker fl. 

Calendula ofiicinalis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge Mörhy igoj; Vårdinge /. a.; Västerljung yf. 
Sthlmsomr.: Solna Hufvudsta. Skärgårdsomr.: Gustafsberg Langsunda. — 
Förvildad. 

Calla palustris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Södertälje: Trosa landskom- 
mun J/<>r/M'-7'(',- Turinge yV'.,- Tveta: Vårdinge t. a.; Västerljung: Ytter -Järna: Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. s. Elf sta, Tullinge; Nacka _/7.,- Salem; 
Sorunda: Västerhaninge: Ösmo Valsjö; Österhaninge Sandemar, Svartbäcken. 
■ Sthlmsomr.: Stockholm Kaknässkogen; Bromma Lotsjon; Lidingö Hersbv; Solna 
Haga [Thed. i8jo), Hufvudsta, Karlberg. Mälareomr.: Hammarby Fysingen. 
Skärgårdsomr.: Blidö Furusund, Yxlö; Bo Vclamsund; Djurö Horshobnen, 
Storö; Ingarö; ^sVöiyx. Stora Meja; IS ämdö Långviks kärr. Roslagsomr. : Danderyd 
mellan Stocksund o. Ösby; Frötuna Tullnäs; Länna Hysingsvik; Roslagskulla Gre- 
gersboda; Österåker fl. 

Callitriche autumnalis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö; Vårdinge Skillötsjön; Ö?>\.ex-TÅY]e Hallsfjärden, 
Uttran. Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar. Sthlmsomr.: Stockholmy?.,- 
Bromma Ulf sunda; Lidingö Kyrkviken. Mälareomr.: Lofö Drottningholm; 
Sollentuna Edsberg. Skärgårdsomr.: Blidö s. Kyrkviken; Bo L. Björknäs; 
Rådmansö Djupsjön; Värmdö Malmsjön. Roslagsomr.: Frötuna Kvisthamra- 
viken; Österåker Storvreten; Östra Ryd Kyrkfjärden. 

Callitriche hamulata Kutz. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränningeåns utlopp; Vårdinge Janslund, Abv. 
Mälareomr.: Ekerö Kastaborg; Lofö s. Drottningholm. 

Callitriche polymorpha Lönnr. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge a.; Västerljung yf.,- Ytter- Järna; Öster-Tälje 
fl. Södertörnsomr.: Grödinge: Huddinge Fullersta; Sorunda /. a.; Ösmo /. a. 
Sthlmsomr.: Bromma; Lidingö. Mälareomr.: Hammarby t. a. Skärgårds- 
omr.: Blidö y?.,- Djurö: Rådmansö t. a.; Värmdö Fågelbro. Roslagsomr.: Dan- 
deryd: Frötuna; Österåker Äby. — Troligen mångenstädes förbisedd. 

Callitriche stagnalis Scop. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge s. Sarfsjön; Ytter-Järna Braudalssund. Sö- 
dertörnsomr.: Botkyrka j-. 6^/<wji-/^rt,- Nacka Nacka, Si klaön. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Värtan; Solna Ulriksdal. Skärgårdsomr.: Djurö; Ljusterö Ingelskär; Ornö. 

Callitriche verna Kutz. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Turinge y^.,- Vagnhärad Daggunga, Källvik; 
Vårdinge Berga, Fridsdal, Långbro; Västerljung Ekby; Öster-Tälje Hall, Skärfsta. SÖdertörnsomr. : Grödinge Marieberg; Nacka Nacka; Salem: Sorunda Blista, 
Stora Vika; Västerhaninge: Ösmoyf. Sthlmsomr. : '^^iockh.olm. DJurgcirdsbrtinns- 
viken, Uggelvikskärret; Brännkyrka Skanstull; Lidingö Gångsätra {Thed. i8sg)\ 
vSolna Ulriksdal. Mälareomr. : Lofö y?. Skärgårdsomr.: Djurö: Ljusterö BeJ- 
skär; Möja Ljiisharen^ Stenkobb, St. Alöja, Tärngriind ; Nämdö Bitllerö; Rådmansö 
Brantkaren, Rådtnansö, Stora Vånskiir. Roslagsomr. : Roslagskulla Brtidnäs; 
Österåker Drängsjön o. fl. 

Calluna vulgaris (L.) Hull. 

a. i alla socknar. 

Caltha palustris L. 

a. — ■/. a. Inga uppgifter frätt: Hillersjö, Torö, Vagnhärad. — Säkert för- 
bisedd. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. (Convolvulus sepium L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje Tegeltorps hage {Bot. Not. 184J)', Trosa lands- 
kommun ^ T^^/rtV?^?/^ {Thed. flor.)-, Turinge Stmdsör {Thed. flor.): Vagnhärad sjön 
Sillen., Ada; Vårdinge sjön Sillen; Västerljung Örboholm iSSj; Ytter-Enhörna 
Ridön {Thed. flor.). Södertörnsomr. : Botkyrka igoi; Dalarö Brända tomten 
igo4; Huddinge Skärholmen igoj; Nacka Dockan [Thed. iSjg), Åbacka kvarnar.. 
St. Nyckelviken {Thed. iSjg)', Salem Högantorp i8gg. Tegeltorp 1832. Sthlms- 
omr.: Stockholm Barnängen igor, Ladugårdsgärdet., N. o. S. Djurgården; Bromma 
Alvik {Thed. I Sjö)., Traneberg; Brännkyrka mellan Fridhem o. Klubben 188 j; 
Solna Haga {Thed. iSjg), Hufvudsta i8gs, Karlberg {Thed. i8sg). Mälare- 
omr.: Hillersjö Vendholm {Thed. i8sg)', Järfälla Gåsberget {Thed. iSjg)', Lofö 
fl. Skärgårdsomr.: TM\å'6 Eknäs, St. Aftgsskär igii; Y^o Kummelnäs; Utö. Ros- 
lagsomr.: Frötuna Borg [Thed. flor.); Norrtälje avstjälpningsplatsen igog; Östra 
Ryd nära kyrkan igio. 

Camelina linicola Sch. & Sp. (Camelina foetida Fr., Came- 
lina sativa Fr. (i alyssum (Mill.) Thellung.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Tegneby; Vagnhärad Ada; Vårdinge ^.,- Väs- 
terljung Fågelvik, Tofsö. Södertörnsomr.: Sorunda Svalsta i8g8. Sthlmsomr.: 
Solna Karlbergsallé 184'/. Mälareomr.: Adelsö Björkö 1843; Munsö 1843. 
Skärgårdsomr.: Rådmansö y?.,- Utö Råftö 1873. Roslagsomr. : Danderyd Z);'wj- 
holm 184J; Norrtälje; Roslagskulla Gregersboda; Österåker Teljö 1866. 

Camelina microcarpa Andrz. (Camelina sativa Fr. a micro- 
carpa (Andrz.), Camelina silvestris Wallr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Värsta; Vårdinge 7?., • Öfver-Enhörna 77ör« 
igi2. Södertörnsomr.: Nacka Danviken igo2; Salem: Torö yf.,- Österhaninge 
Gålö. Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen i8jg, Grefbron 1874, Långholmen 
1 8g I, Rackarbergen 1880, Skeppshobnen 1870; Lidingö Gångsätra igoö, Skärsätra 
1831; Solna Haga igo2, Ulriksdal på Kaninhobnen igoj, Öfver-Järfva igo2. 
Mälareomr.: Adelsö igi2; Hammarby Fysingen igi2; i.oi'6 Drottningholm 1873, 
Edeby 1832; Sångay?. Skärgårdsomr.: Djurö Uppeberg igi2; Ljusterö Husarö 
ig 10; Rådmansö Kungsgården, Tjockö 1874; Utö Utö 1873; Vaxholm Eriksö 
i86j; Värmdö Fågelbro igoi. Roslagsomr. : Norrtälje. 

v. glabrata DC. (Camelina sativa Fr.) Mell. Söderm.-omr. : Södertälje 
järnvägsbanken i8go-talet. Södertörnsomr. : Salem ; Ösmo Valsjö i8g8. Sthlms- 
omr. : Stockholm Kungsholmen 183S; Lidingö Södergarn i8g4; Solna Ulriksdal. 
Roslagsomr.: Frötuna Knutby. 33 
Campanula cervicaria L. 

Meli. Söderm.-omr. : Turinge: Vårdinge Morstaberg, Jiirna; Västerljung 
Stenbacken igii, Tofsö; Väster-Tälje Lina {Bot. Ä'ot. 184J). Södertörnsomr. : 
Nacka Kvarnhagen iSjö., Nyckelviken 18 jg., Siklaön {Tlied. fior.)^ Söderby 184g; 
Salem Hogantorp 1882, sedan ej åter/.; Sorunda Sofielund, Stora Liindby; Väster- 
haninge Hållsätra {Thed. flor.). Skogs-Ekeby {Thed. flor.). SthlmsomV. : Stock- 
holm {IVikstr. 1840)'. Brännkyrka Flaten i8so, Skarpneck iSjg'. Mälareomr. : 
Ekerö Bockholmssätra i8g6 — gy. Skärgårdsomr. : Bo Eknäs {Thed. i8jg), Skiirti 
park 1844; Ljusterö Öster-Lagnö 1881—iSgg; Rådmansö Gräddö. Roslagsomr. : 
Länna Hvsingsvik igoi—igio; Norrtälje {Thed. flor. )\ Riala Runisättra; Koslags- 
kulla Dalen; Österåker Undal; Östra Ryd Bogesund {Thed. 18 jg), Tenö {Thed. 
flor.)., Väderö {Thed. i8jg). 

Campanula glomerata L. 

o 

Mell. Söderm.-omr.: Vagnhärad Ada; Vtter-Järna Pilkrog; Oster-Tälje Ä'rtr//M' 
1864. Södertörnsomr.: Botkyrka y?.,- Grödinge Marieberg 18^1; Huddinge yf.,- 
Nacka yHrla 1840. Xacka 18 jo, Svindelsvik igoj ; Salem: Västerhaninge (/'/. 
Ryby. 17 Ji); Ösmo Lund igii. Alksta igo8. Prästgården i86g. Sthlmsomr. : 
Stockholm Djtirgården 1840., Sodertnalm 1840; Brännkyrka /. a.; Lidingö fl.; 
Solna Haga {iVivzén 1808), Lngenti?tg 1840., Karlberg {Thed. 18^0). Mälareomr.: 
Lofö Drottningholm. Kungshatt ; Munsö: Sånga Hobnbacken ig 10. Svartsjö 184 j. 
Skärgårdsomr.: Ujurö: Ingaru Vreten; Rådmansö Riddersholnu Åkerö., Östernäs; 
Utö Utö i8g8, Alö i8js; Värmdö Malm. Roslagsomr.: Danderyd sydv. delen; 
Frötuna 1877; Norrtälje fl.; Roslagskulla V^ätö., Östanå. 

Campanula latifolia L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Mörkö LLörningsholm; Tveta Brän- 
ninge; Väster-Tälje Kiholm; Öfver-Enhörna Ridö; Öster-Tälje Glasberga. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka kvrkan; Dalarö: Grödinge: Huddinge A'ersbv. kyrkan igoo. 
A'orsbo7g, Tullinge; Sacka Sikla; Salem _/?.,- Toröy?.,' Tyresö: Västerhaninge //^>'r///^'t'/ 
Ösmo Herrön., Lund., Nynäs; Österhaninge fl. Sthlmsomr.: Stockholm Djur- 
gården {Thed. flor.): Solna Ulriksdal {Thed. flor.). Mälareomr.: Ekerö Bock- 
holmssätra., Ekebyhof; Wawwaaxh^ Holmen; Lofö Ktingshatt. Prästgården; '^kå t. a.; 
Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö Oxhalsö, Stämmarsund 1886 — 88, senare ut- 
gången; Ingarö Bergvik, Skälsmara, Storängsudd; Ljusterö; Möja Ramsmoraö. 
Storö; Nämdö Mörto, Bunsö {Thed. flor.)'. ^adLm.ans'6 Asken i Furitsundsfj.; Värmdö 
Malma. Roslagsomr.: Frötuna Sessö; Länna _/?.,• Roslagskulla ^/ö/^icj //-^/^/t',- Öster- 
åker Knaborg, A'yboda, A^y kvarn; Östra Ryd Broknäs. 

Campanula patula L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge Ga?nmaltorp, A''vkvarn. Tjälla; 
Tveta; Vårdinge _/?'.,• Västerljung Erikslund; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Bot- 
kyrka t. s. Alby 184 j; Huddinge /. s.; Nacka y?.,- Salem Rönninge; Torö Präst- 
gården; Tyresö Kumlatrakten; Västerhaninge A^edersta; Ösmo Vansta. Sthlms- 
omr.: Stockholm Bellevue 184 j, Djurgården {Thed. flor.); Bromma _//.,• Bränn- 
kyrka _/?.,• Lidingö •'>Lidingön-i> {A^cezén 1808), Brevik, Gångsätra; Solna _/f. Mä- 
lareomr.: Ed Edsby, Har/va 1848; Hammarby Vik; Lofö fl.; Spånga Öhr; 
Sånga s. Alby. Skärgårdsomr.: Blidö Einnholmen, Oxhalsö by, Alsvik på Yxlö; 
Bo Eriksvik, Lännersta, Rörsundsvik; Djurö; Gustafsberg Mölnvik; Ingarö risker- 
vik; Möja St. Möja mellan Långvik och Storsjön igoj — igij; Rådmansö Gräddö, 
Björkö; \Jtö fl.; Värmdö mellan Vik o. Strömma. Roslagsomr.: Danderyd y?., • 
Länna y?.,- Norrtälje Beateberg {Bot. A'ot. 1844): Roslagskulla Gregersbodatrakten; 
Österåker Teljö igo2, A by; Östra Ryd Ullna kvarn. 

3 — 131324. Stockholmstraktens växter. 34 
Campanula persicifolia L. 

a. i alla socknar. 

f. eriocarpa Koch. Södertörnsomr. : Ösmo Gryths gärden (J. G. I.aurell). 
Skärgårdsomr, : Ljusterö Särsö o. Tallö (A. Hiilfers). 

Campanula rapunculoides L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Hörningsholm; Södertälje: Turinge /. s. Ny- 
kvarn; Tveta;' Vårdinge s. Mölnbo båtsnianstorp ; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka fl.; Dalarö Birger Jarls-vägen, Utkiksberget; Grödinge kyrkan; Hud- 
dinge fl.; Nacka Lilla Sikla 1840, St. A^yc kelviken, Saltsjöbaden; Salem Högan- 
torp, Viksberg; Sorunda s. A^orra Enby ; Torö s. Svärdstind ; Tyres fl. Sthlms- 
omr. : Stockholm fl.; Bromma: Brännkyrka fl.; Lidingö Mölna; vSolnayf. Mä- 
lareomr. : Ed t. a.; Fresta /.«.,- Hammarby /. a.; Hillersjö t. a.; Järfälla: Loföy?. ,• 
Munsö; Sollentuna t. a.; Spånga: Sånga s. Skärgårdsomr.: Blidö Prästgården; 
Bo 186Ö; Djurö: Gustafsberg Långsunda, A^orra Lagnö; Rådmansö s. Gräddö; 
Utö Rånö; Vaxholm Tynningö. Roslagsomr. : Danderyd sydv. delen; Frötuna 
Gransäter, Sessö {Bot. A^ot. 1844) \ Länna Löparö, Pänningby, Väringsö; Riala Käll- 
mora, Tysättra; Roslagskulla Gregersboda, Östanå; Täby A^äsby; Österåker Singö. 

Campanula rotundifolia L. 

a. i alla socknar. 

Campanula trachelium L 

o 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Aby kvarn; Mörkö _/?.,• Trosa lands- 
kommun Stenstind; Turinge s. Stindsör; Vårdinge s. SJunda; Vtter-Enhörna : 
Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka t. s. Tullinge; Huddinge Skärholmen, 
Stortorp; Nacka _y^.,- Salem Högantorp. l^iksberg; Torö Svärdsund ; Västerhaninge 
Sågen; Ösmo Herrön, A^ynäs. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården; Bromma: 
Brännkyrka y?.,- Lidingö Ekholmsnäs, Gångsätra; Solna y?. Mälareomr. : Ham- 
marby Holmen; Hillersjö Vendholm; Lofö Ktingshatt; Spånga Rasta; Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Gustafsberg _/?. ,■ Ingarö; Rådmansö fl.; 
Värmdö Fogelbro. Roslagsomr.: Danderyd sydv. delen; Frötuna Vigelsjö; Länna 
fl.; Norrtälje; Riala Källsmora, Tysättra; Roslagskulla Brudnäs, Gregersboda; 
Österåker Knaborg, Nyboda. 

Cannabis sativa L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igoö — ij, Saltsjökvarn igoö. — 
Införd. 

Capsella bursa pastoris (L.) Medik. 

a. i alla socknar. 

Cardamine amara L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Södertälje Marielund; Twxmg^ St röpsta; 
Tveta Näbben; Vårdinge Z)^>o-«^> ^.y?.,- Öfver-Enhörna Zii/j/a; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Alby, Hamra, Häggsta Tullinge; Grödinge Marieberg, A^äs- 
landet; Huddinge t. s.; Nacka ?nellan Sandsjön o. Erstavik; Salem Rönmnge; vSo- 
runda Fagervik, Haga; Västerhaninge Prästbäcken. Sthlmsomr.: Brännkyrka 
Sandsborg, 

v. hirta W. & Gr. Södertörnsomr.: Sorunda s. Fagerviksskoge?t {]. G. 
Laurell). Mälareomr.: Sollentuna Skansen {Thed. i8jo). 35 
Cardamine flexuosa With. (Cardamine silvatica Link). 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge Yngsände, ej sedd efter igoj; Väster-Tälje 
Kiholm [Bot. Xot. 184 j). Södertörnsotnr. : Huddinge Siindhy vid Gladd kvarn 
1837. Sthlmsomr. : Stockholm Hjorthagen. Mälareomr. : Munsö. Skärgårds- 
omr. : Värmdö Tisterön i88g. 

Cardamine hirsuta L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Södertälje; Tveta: Västerljung Värd- 
kasberget, Örbohobn. på yttre skären; Öfver-Enhörna Riden; Öster-Tälje Halls holme. 
Karlby.. Södertörnsomr. : Botkyrka Kersön; Dalarö Dalarö; Grödinge Bröta; Hud- 
dinge Stindby; Xacka Du/näs; Salem Viksbergs holme; Sorunda Sjöberg; Torö; 
Ösmo Ålksta, Trehörningen; Österhaninge Björnön. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården Jl.. Marieberg ( Thed. 18 jg) : Brännkyrka Skrubba, Sätra, Vinterviken. 
Mälareomr.: Spånga Faholmen. Skärgårdsomr. : Blidö Ji.; Bo Skurusund; 
Djurö fl.; Gustafsberg V. Ekedal; Ingarö Beateliind ; Ljusterö Idskär. Ljiisterö; 
Möja /. a.; Xämdö Bullerö o. fl.; Ornö /. a.; Rådmansö Fårholmen., Ut-Fredel; 
Utö y?.,- Vaxholm Rindö; Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd öar i Vårtan; Frö- 
tuna Långgarn ; Östra Ryd Bogesund. 

Cardamine impatiens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Lindholmen, Tullgarn; Mörkö Hör- 
ningsholm; \'ästerljung Lilla Tofsö; Vtter-Järna skär vid Dåderö. Södertörns- 
omr.: Botkyrka s. Tullinge; Nacka Skum, St. Kyckelviken; Torö holme vid Landsort 
1861; Tyresö Tyresö 1868. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma St. Essingen 
{Thed. 18 jo), Akeshof; Lidingö Storholmen {Thed. 18 jo)'. Solna Haga {Thed. 
18 jg). Karlberg i8sg- Mälareomr.: Färentuna Eldgarn 1861, L. Giinnarholmen; 
Hammarby Hohnen igio; Loiö f.; Sollentuna Sjöberg 184g. Skärgårdsomr.: 
Blidö Köpmanholm; Rådmansö Västernäs; Värmdö 1 isterö. Roslagsomr.: Dan- 
deryd sydv. delen; Frötuna Långgarn. 

Cardamine pratensis L 

a. — /. a. Lnga uppgifter från: Adelsö, Grödinge, Vaxholm, Väster-Tälje, 
Vtter-Enhörna, Vtter-Järna, Österhaninge. — Säkert förbisedd. 

Carduus acanthoides L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8gg — igoi, Villa Planiu ett ex. 
igij. Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen {Bot. lYot. i86j), Kungsgatan igij. 
— Ruderatväxt. 

Carduus crispus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Mörkö: Södertälje: TwnngQ t.^ a.; Tveta: 
Vagnhärad Aby; Vårdinge /. s. Sundby; Västerljung Prästgården. .4bro; Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Grödinge Kyrkan; Huddinge fl.; Nacka Danviken, 
iVacka; Sorunda /. a. Sthlmsomr.: Stockholm f.; Bromma Clfsunda; Bränn- 
kyrka Alf sjö; Lidingö f.; Solna f. Mälareomr,: Fresta f.; Färentuna 7?. , • 
Hammarby y?.,- Hillersjö _/?.,• Järfälla: Lofö _/^.,- Skå t. a.; Spånga: Sånga /. a. 
Skärgårdsomr.: Blidö t. s. Gåsö, Kråkan. Oxhalsöby, Yxlöby; Ljusterö Ldskär; 
Möja; Ornö Svins kär, Vargvik; 'Rviåva^niö t. a.; Utö: Vaxholm: Värmdö. Roslags- 
omr.: Dander)'d: Länna /. a.; Norrtälje: Roslagskulla Stabo udde. Vira; Österåker 
Smedby tegelbruk, Teljö. 36 
Carduus nutans L. 

Södertörnsomr. : Nacka Danviks krokar igoo. Sthlmsomr.: Stockholm 
Hästgardeskasern. Skärgårdsomr. : Djurö Sandö; Utö Barlastholmen. Pcrshol- 
tnen. — Ruderatväxt. 

Carex acuta L. Se: Carex gracilis Curt. 

Carex acutiformis Ehrii. (Carex paludosa Good.). 

Mell. Söderm.-omr. : Tveta Tvctaberg {Thed. flor.). Södertörnsomr.: 

Österhaninge A'al/vik, Norskärret på Gålo ( Thed. flor.). Sthlmsomr. : Brännkyrka 
Brännkyrka träsk. Mälareomr. : Lofö. Skärgårdsomr.: V,o A^irbosjön; Nämdi) 
Nämdö. 

Carex ampullacea Good. Se: Carex rostrata Stok. 
Carex aquatilis Wc. 

Södertörnsomr.: Nacka Skurnsund. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården 
i ängar vid havsstränderna ( Vet. Akad. Jiandl. 1824), Djttrgårdshrunnsviken och 
-kanalen., Kastellholnien {Thed. i8jg), Lidingöbro värdshus {Thed. i8jg), Täcka 
udden; Lidingö fl. Mälareomr.: Munsö: Sollentuna Skansen. Skärgårdsomr.: 
Rlidö Ko{svik. Roslagsomr. : Danderyd Djicrsholm. 

Carex arenaria L. 

Södertörnsomr.: Dalarö Se htveizer dalen ; Toxö fl. på östra kusten. Skär- 
gårdsomr.: Blidö {Thed. flor.), senare förgäves eftersökt; Djurö Sandö a.; 
Gustafsberg Norra Lagnö; Ornö BJörkösiind ; Utö A^åtarö, Alö. 

Carex buxbaumi Wc Se: Carex poly garna Schkuhr. 
Carex caespitosa L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby kvarn; Mörkö: Södertälje: Trosa lands- 
kommun Borsö; Tveta; Vagnhärad Stensiind; Yårdinge /. rt. ,• y'i.'s,\.Q^xX]\\w%Ekebonäs ; 
Vtter-Järna; Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka Du f näs; Salem: 
Torö; Tyresö; Västerhaninge: Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bränn- 
kyrka fl.; Lidingö fl. Mälareomr.: Ekerö; Faren tuna /. a.; Hammarby a.; 
Hillersjö /. a.; Lofö fl.; Ska /. a.; Sollentuna Sjöberg; Sånga t. a. Skärgårds- 
omr.: Bo Kufnmelnäs o. fl.; Djurö; Gustafsberg; Ljusterö Brottö; Möja St. A/öja, 
Averksö; Nämdö Biskopsö; Ornö Ladängen; Rådmansö /. a.; Utö /. a.; Värmdöyf. 
Roslagsomr.: Danderyd t. a.; Länna /. a.; Norrtälje; Riala; Roslagskulla Stabo 
udde, Östanå; Österåker Singö, Smedby; Östra Ryd Bogesund, Rvdbo stn. 

Carex csespitosa L. x elata All. 

Mell. Söderm-omr. : Vårdinge Estridslund {K. Torssander; bestämd av S. Alm- 
quist). Sthlmsomr.: Stockholm i8jg. Roslagsomr.: Österåker Smedby igo8 
(S. Selander). 

Carex canescens L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Adelsö, Botkyrka, Ed, Munsö, Sollentuna. 

v. subloliacea L.«:st. Mell. Söderm.-omr.: Trosa stad i8g6 {]. Berggren); 
Vårdinge Yngsäftde (A. Torssander). 

V. subvitilis Neum. Södertörnsomr.: Sorunda öster om Fagerviks skola 
i8g8 (J. G. Laurell); Torö Herrhamra mosse i8g8—gg Q. G. Laurell). Skär- 
gårdsomr.: Ljusterc) Särsö (A. Hiilfers). Roslagsomr.: Roslagskulla Dalen (S. 
Selander). Carex canescens L. x dioica L. (Carex microstach}'a Ehrh.). 

Södertörnsomr. : Botkyrka Alby; Nacka mellan A'acka o. Erstavik, Skvätten 
på Siktaön. {Allt enl. Tlied. i8jg.) Skärgårdsomr. : Djurö Uppebv (S. Selan- 
der): Värmdö Tjiistvik. {Thed. iSjg.) Roslagsomr.: Österåker Gumrasjön (S. 
Selander). 

Carex canescens L. x loliacea L. 

Mell. Söderm.-omr. : Öster-Tälje Bjorkdat under Hatt iSgg (O. Hagström).' 

Carex canescens L. x norvegica Willd. (Carex helvola BL). 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Datbyö (C. Mörner), St. 'To/so 18S7 (A. 

Ekström). Senare förgäves eftersökt. Södertörnsomr.: Österhaninge tuetlan Datarö 

o. Sandemar iSg8 {]. Berggren). Sthlmsomr. : Stockholm Isbladskärret {7'hed. 

flor.) o. Jt. Skärgårdsomr.: Blidö Koptuanholm (A. Palmgren), St. Ängsskär 

(J. \V. Hamner). 

Carex capillaris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tutlgarn; Trosa landskommun Gåtb; Vagnhärad 
Kolvik. Stensund; \'årdinge Kattsiidden. Lttndby. SJiinda; \'ästerljung Håltsviken, 
Tofsö; Väster-Tälje Lina tegelbr.; Öster-Tälje T^-^/jr/a. Södertörnsomr. : Grödinge 
Ensta; Västerhaninge: Österhaninge Askfatviken. Sthlmsomr.: Stockholm: 
Brännkyrka i^Ä^/t"//,- Lidingö Gangsätra; Solna Ekhagssjön. Mälareomr. : Fären- 
tuna iKora träsk; Lofö Kanton; Skå Söderberga. Skärgårdsomr.: Blidö y?./ 
Djurö Kunf?iarö o. f.; Gustafsberg: Ljusterö Särsö; Ornö Svinock; Radmansö _/f.,- 
Utö: Värmdö vid Nämdöfjärden. Roslagsomr.: Danderyd mellan Stocksund o. 
Ösby; Länna Eknö; Roslagskulla Bnidnäs, Östand; Österåker Teljö; Östra Ryd 
Bogestind. 

Carex caryophyllea LatoUR (Carex prsecox Schreb.. Carex 
verna Chaix'. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fridön, Skälby; Södertälje: Trosa landskommun: 
Turinge yf.,- Tveta : Vagnhärad: Vårdinge ^7./ Västerljung «.,- Öfver-Enhörna: Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö: .Salem: Sorunda a.; Torö a.; Tyresö: Ösmo a. 
Sthlmsomr.: Stockholm a.; Brännkyrka /. a.; Lidingö a.,- Solna Ingenting 184S, 
Karlberg i8jO. Mälareomr.: Färentuna a.; Hammarby a.; Hillersjö a.; Lofö 
Drottningholm ; Munsö: Skå a.; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö /. s., Oxhalsö 
by, Siktnard; Djurö: Gustafsberg /. a.; Muskö: Rådmansö /. a.; Utö Edesnäs, 
Grttfvan; \'ärmdö Malma. Roslagsomr.: Länna: Roslagskulla fl.; Österåker 
/. a.; Östra Ryd /. 

Carex caryophyllea Latour x ericetorum Poll. 

Roslagsomr.: Österåker Singo igog o. Aby igi3 (S. Selander). 

Carex chordorrhiza Ehrh. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge t. s. Södertörnsomr.: Nacka Knngsbro- 
viken. Sthlmsomr.: Stockholm Bellevite, Träsket {Thed. 18 jg): Brännkyrka 
K'yrksjon, Långsjön, Skarpnerk; Lidingö Gangsätra [Thed. 18 jg). Mälareomr.: 
Spånga Lötsjön, Kåstasjön. Roslagsomr.: Frötuna Väsby; Österåker Gumrasfön, 
Ltevisfön, Teljö, Temnaren. 38 
Carex diandra Schrank (Carex teretiuscula Good.). 

Mell. Söderm.-omr. : Ylölö Friden, Valåker; Södertälje; Trosa landskommun 
Mörbv sjö; Vagnhärad Stenstind; Vårdinge t. a.; Västerljung Tunsäter; Väster- 
Tälje vid Saltskogs fjärden. Södertörnsomr. : Nacka; Sorunda t. a.; Torö t. a.; 
Tyresö: Österhaninge Sandemar, Strömslund o. fl. Sthlmsomr. : Stockholm Djur- 
gården, Fiskartorpet, Laduviken; 'Qrowwa^ y/^rt^^r;?,- Brännkyrka y?.; 'Liåm^ö Björk- 
backen, Mölna träsk; 'i^oXxi^x. Karlberg 1 86 j, Solna skog 184g. Mälareomr. : Sånga. 
Skärgårdsomr. : Blidö y7.,- Bo Kur?i??ielnäs; Djurö; Gustafsberg y?.,- Möja Storö; 
Nämdö Biskopsö; Rådmansö fl.; Vaxholm Tynningö; Värmdöyf. Roslagsomr. : 
Danderyd Ekebv träsk, Ösby träsk; Frötuna; Länna Vaxtunasjön; Riala; Roslags- 
kulla Brud näs, vid kyrkan. Vira; Österåker Båtsfnanstorp, Margretelund, A by. 

V. crassior (Hn.) Södertörnsomr.: Sorunda Styrans sträftder o, fl. (J. G. 
Laurell); Torö Träviks träsk i8gg (J. G. Laurell). Sthlmsomr,: Stockholm 
Ladjiviken nära Fiskartorpet igo8 (G. Täckholm). 

Carex digitata L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Södertälje: Trosa landskommun Borsö; Tu- 
ringe _/?.,• Tveta: Vagnhärady?./ Vårdinge /.«.,• Västerljung Tunsäter, Vårdkasberget; 
Öfver-Enhörna; Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö: Huddinge: 
Nacka y?.,- Sorunda /. a.; Västerhaninge Häringe; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: 
Stockholm /. a.; Bromma: Brännkyrka Långsjön o.jl.; Lidingö /. a.; Solna /. a. 
Mälareomr.: Ekerö: Järfälla: Lofö /. a.,- Spånga A'(zj/rt!,- Sånga Svartsjö. Skär- 
gårdsomr.: Blidö fl.; Bo Sågsjön o. fl.; Djurö y?./ Gustafsberg /. a.; Ingarö: 
Ljusterö Brottö, Särsö; Muskö: Möja t. a.; Ornö fl.; Rådmansö t. a.; Utö /. a.; 
Värmdö Jl. Roslagsomr. : Danderyd /. a.; Länna /. a.; Roslagskulla /. a.; Öster- 
åker /. a.; Östra Ryd fl. 

Carex dioica L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tjtllgam, Valåker; Mörkö: Södertälje: Tveta: 
Vagnhärad Stensiind; Vårdinge /. a.; Västerljung hållsviken i8'/6; Öfver-Enhörna: 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka Skvätten 1848; Österhaninge Sandemar. 
Sthlmsomr.: Brännkyrka Blotnmensberg 182^; Lidingö y?.,- Solna Karlberg 184g. 
Mälareomr.: Fresta Ekeby ; Färentuna Nora träsk; Sollentuna Kösjön; Sånga 
Gianmanstorp. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Djurö: Gustafsbergy?.,- Ingarö: Ljusterö 
Särsö; Möja Kallskär; Rådmansö /. a.; Utö Kånö, Utö; Värmdö fl. Roslags- 
omr.: Danderyd Ekeby träsk 184S, Ösby träsk; Länna yf.,- Roslagskulla /. a.; 
Österåker /. a. 

f. isogyna Pr. Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Hållsviken, Sthlmsomr.: 
Stockholm Experimentalfältet 1848. 

Carex distans L. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Borsö, Källvik; Vagnhärad nära 
Borsö. Skärgårdsomr.: Djurö Rumnarö; Ljusterö Djtirö, Lagnö, Vettersö; 
Värmdö Bertlama, Lilla Berteln. 

Carex disticha Huds. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Adelsö, Botkyrka, Ed, Fresta, Grödinge, 
Huddinge, Möja, Riala, Spånga, Södertälje, Torö, Turinge, Tveta, Täby, Vaxholm, 
Västerhaninge, Väster-Tälje, Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

V. floribunda Peterm. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

Carex divulsa Good. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje ovanför kanalbanken ; Västerljung Dalbyö. 
Södertörnsomr.: Sorunda St. Vika; Torö Landsort. Skärgårdsomr.: Möja 
Kamsmoraö ; Värmdö Mabna, 39 
Carex echinata Murr. Se: Carex stellulata Good. 
Carex elata All. (Carex stricta Good.). 

MelL Söderm.-omr. : Södertälje: Tveta: Vårdinge _;?.,• Västerljung: Öfver- 
Enhörna: Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka: Nacka yf.,- So- 
runda. Sthlmsomr. : Stockholm kring KastcUholmen {Thed. iSjg) ^J.y?.,- Bromma: 
Brännkyrka yf.,- Lidingö: Solna Ekhagssjön, Haga. Mälareomr. : Fresta Ekebv ; 
Färentuna y?.,- Hillersjö^./ Loföyf./ Munsö: Skåyf.,- Sollentuna .S'/6vz//^y//,- Spånga 
Käsiasjön; Sånga _/?. Skärgårdsomr. : Blidö /. s.; Bo Ji.; Gustafsberg f. a.; 
Möja /. a.; Ornö BodaL Lervassa; Utö /. a.; Värmdö Fågelbro. Roslagsomr. : 
Danderyd fl.; Länna /. a.; Roslagskulla fi.; Österåker Ji. 

Carex elata All. x goodenowii J. Gav. 

MeU. Söderm.-omr.: Vårdinge Skillötsjön (A. Torssander: best. av S.Almquist). 
Sthlmsomr.: Solna Ekhagssjon 184g. Roslagsomr.: Frötuna Mellingcholni 
iSSy. (De bägge sista lokalerna enl. Riksmuseets herb.) 

Carex elata All. x gracilis Curt. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Estridslund (A. Torssander: best. av S. Alm- 
quist). Roslagsomr.: Österåker Margretehittd igog (S.Selander). 

Carex elongata L. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Mörbvsjon; Turinge y^.,- Tveta: 
\'agnhärad Daggunga; Vårdinge fl-; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka yf.,- 
Salem Ronninge; Sorunda yf. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {Thed. iS^g)., 
Lilljans. Uggelviksskogen ; Bromma Kvrksjöfi ; Brännkyrka Orhefu i8jS<' Lidingö 
Gångsäira, Stockbysjön; Solna Bergs kam ra. Mälareomr.: Loföyf. Skärgårds- 
omr.: Blidö t. s.; Gustafsberg Långsunda; Ljusterö Ärr^i',- Nämdö Biskopsö ; Utö 
s.; Värmdö Fågelbro, Insjön, Malmasjön. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm; 
Frötuna mellan Harka o. Björknäs {Fl. Telg. bor. 1847), Rafustad, Tullnäs: 
Länna Pänningbyån, Tranviksån ; Roslagskulla /. s. Brudnäs, Stabo udde; Öster- 
åker Teljö o. fl. 

Carex ericetorum Poll. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Södertälje: Turinge t. a.; Tveta: 
Värdinge t. a.; Västerljung /. a.; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka yf.,- vSo- 
x\inåvi'.Tox'6 Gtinna7'stenarna o. fl.; Ösmo. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården, 
Rackarbergen; Bromma: Lidingö yf.,- Solna /. a. Mälareomr.: Färentuna /. ^?.,- 
Hillersjö /. a.; Lofö /. a.; Ska /. a.; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Gustafsljerg 
/. a.; Rådmansö t. a.; Utö: Värmdöyf. Roslagsomr.: l^änn'^ Bergs hamra; Norr- 
tälje: Österåker /. a.; Östra Ryd fl. 

Carex ericetorum Poll. x pilulifera L. 

Roslagsomr.: Österåker Singö igog (S. Selander). 
Carex evoluta Hn. Se: Carex lasiocarpa Ehrh. x riparia Curt. 
Carex extensa Good. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Ramsö; Trosa landskommun öar omkr. Bokö; 
Västerljung Dalbyö, Galtrännan. Skärgårdsomr.: Blidö y^.,- Djurö yf./ Ljusterö 
fl.; Möja yf.,- Rådmansö y?. Roslagsomr.: Länna yf. 

Carex filiformis L. Se: Carex lasiocarpa Ehrh. 40 
Carex flacca Schreb. Se: Carex glauca Scop. 
Carex flava L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Valaker; Mörkö: Trosa landskommun fl.; T\x- 
ringe _/f.,- Vårdinge a.; Västerljung _/?. Södertörnsomr. : Ualarö; 1S'a.cV^ Djifnäs., 
A^vckclviken; Salem: Torö /. a.; Tyresö; Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr. : 
Bromma Kyrksjcn; Brännkyrka Skarpneck 184.J; Lidingö y?.,- Solna y7. Mälare- 
omr. : Lofö _/?.,• Sollentuna Rösj bäcken 184g. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; 
Djurö Runmarö; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Muskö: Möja i. a.; Nämdö: Ornö /. a.; 
Rådmansö /. a.; Utö /. a.; Vaxholm: Värmdö /. a. Roslagsomr. : Frötuna; Länna 
/. a.; Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a. 

Carex flava L. x hornschuchiana Hoppe. 

Sthlmsomr.: Brännkyrka Farsta 1818 {Rikstnuseets Jwrb.), Roslagsomr.: 
Österåker igi2 (S. Selander). 

Carex flava L. x oederi (Ehrh.) Hoffm. 

Skärgårdsomr.: Blidö Finnhobnskärret o. Ktidoxa (J. W. Hamner); Muskö 
Torpa (E. Nordström); Rådmansö Kallskär (A. Hiilfers). 

Carex fulva Good. Se: Carex hornschuchiana Hoppe. 
Carex glauca Scop. (Carex flacca Schreb.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgar/t, Valåker; Mörkö; Södertälje: Vagn- 
härad Ste/zsiind, Ada; Vårdinge /. a. Södertörnsomr.: Dalarö: Nacka Danviks 
krokar; Österhaninge Sande?nar. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården 1841; 
Bromma: Brännkyrka Jakobsberg o. fl.; Lidingö Gångsätra, Söaergarn; Solna fl 
Mälareomr. : Adelsö; Ekerö: Fresta; Färentuna t. a.; Hammarby; Hillersjö /. a.; 
Skå t. a.; Sänga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. <7.,-Bo: Djurö; Ljusterö; Muskö: 
Nämdö norra 7idden; Rådmansö /. a.; Utö; Vaxholm: Värmdö. Roslagsomr.: 
Danderyd; Frötuna /. a.; Länna yf.,- Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker t. a.; 
Östra Ryd t. a. 

Carex goodenowii J. Gay. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Botkyrka, Ed, Ekerö, Ingarö, Järfälla, Muskö, 
Mörkö, Sollentuna, Täby, Väster-Tälje, Västerhaninge. — Säkert förbisedd. 

V. juncella (Fr.) Asch. & Gr. Mell. Söderm.-omr.: Hölö Abynäs (H. 
W. Arnell); Vardinge kärr ovan Yftgsä?ide (A. Torssander); Västerljung nära 
Hållsviken i8g8 {]. G. Laurell). Sthlmsomr.: Stockholm Tantobergen (A. Berlin); 
Brännkyrka Gröndal [Thed. i8jö). Skärgårdsomr.: Rådmansö i skärgården 
i8y4^ Svenska Högarna (S. Selander). Roslagsomr.: Uanderyd Ösbv träsk (A. 
Berlin). 

Carex gracilis Curt. (Carex acuta L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby kvarn o. fl.; Mörkö; Södertälje; Trosa 
stad: Turingey?.; Tveta; Vårdinge «. ,• Västerljung mellan Tiina o. Äflingby; Vtter- 
Enhörna: Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka ir?.; Salem AV>/;////_i,'t',- 
Sorunda a.; Torö 0./ Tyresö; Västerhaninge; Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm 
a.; Bromma: Brännkyrka a.; Solna a. Mälareomr.: Adelsö Gran/iolifien, Hof- 
gården; Ekerö; Färentuna a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö fl.; Munsö; Skå a.; 
Sollentuna Skansen; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö s. Yxlö by; Bo /. a.; 
Djurö; Gustafsberg; Rådmansö a.; Utö. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm., 
Ekeby träsk; Frötuna: Länna t. a.; Riala: Roslagskulla t. a.; Österåker yf. — An- 
tagligen mångenstädes förbisedd. 41 

f. prolixa Fk. Sthlmsomr. : Brännkyrka GrondaL Ormsjön {Hofh, iSjs). 
Mälareomr. : Lofö iSjj; Sollentuna Skansen (Thcd. iSjg): Sånga Svartsjö 
[Thcd. i8jg). 

f. tricostata (Fr.) Asch. & Gr. Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge DJulan 
(A. Torssander). 

Carex helvola Blytt. Se: Carex canescens L. x norvegica 
WiUd. 

Carex hirta L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö /. a.; Södertälje: Trosa landskommun /. a.; Tu- 
ringe y?.,- Tveta: Vagnhärad: Vårdinge t. a.; Vtter-Enhörna; Öfver-Enhörna : Öster- 
Tälje. Södertörnsomr. : Dalarö,- Nacka yf.,- Salem: Sorunda /. a.; Torö /. a.; 
Tyresö: Västerhaninge: Ösmo i. a.; Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm Djur- 
gården; Bromma /. a.; Brännkyrka /. a.; Lidingö Hersbyskogen, Stockbv ; Solna 
t. a. Mälareomr.: Fresta /. a.; Färentuna /. a.; Hammarby /. «.,- Hillersjö /. a.,- 
Lofö a.; Munsö: Skå t. a.; Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Bo yf. ,• 
Djurö Rtinmarö^ Sandö, Sia/snäs; Gustafsberg /. a.; Ljusterö Fjärdholm. Särsö; 
Muskö Björnholmen; Möja St. Möja; Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; Utö Rånö, Utö; 
Värmdö y?. Roslagsomr. : Danderyd /. a.; Frötuna: Länna/. ö.,- Norrtälje Äw/f- 
berg; Roslagskulla A a.; Österåker Singö. Smedby. Tel/Ö o. Jl.; Östra Ryd Bogesi/nd. 

V. hirtaeformis (Pers.). Södertörnsomr.: Nacka Badstället. Mälareomr.: 
Hammarby Fysingen vid badstället. Skärgårdsomr.: Djurö Sandhatnn. 

Carex hornschuchiana Hoppe (Carex fulva Good.). 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta: Vagnhärad Stensund; Väster-Tälje Lina tegel- 
bruk i8öö. Södertörnsomr.: Nacka Kiingsbroviken; Sorunda .<■. Blista; Tyresö 
Kiimla; Ösmo XynäsJiamn ; ' Ö%\.tx\va\\\\\<gQ. Sandemar. Sthlmsomr.: Bromma 
yttdarn. Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Blidö på östra sidan, Ktidoxa; Djurö: 
Gustafsberg V. Fkedal; Rådmansö Lilltorp. Roslagsomr.: Danderyd sydv. delen; 
Norrtälje: Riala: Roslagskulla /. s. Britdnäs, Stabo udde; Österåker Grindtoi'p, 
Sävast o. Ji. 

Carex hornschuchiana Hoppe x oederi (Ehrh.) Hoffm. 

Skärgårdsomr.: Blidö Ktidoxa o. Blidö på östra stranden {]. W. Hamner).. 
Roslagsomr.: Österåker Lillruggen (S. Selander). 

Carex irrigua Sm. Se: Carex magellanica Lam. 
Carex lasiocarpa Ehrh. (Carex filiformis L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge s. Långdalsåsen; Vårdinge /. «:.,- Öster-Tälj c y/. 
Södertörnsomr.: Botkyrka Uttran; Dalarö Dalarö by; Huddinge Järnvägs- 
stationen; Nacka mellan Damsjön o. Hästhagen; Salem /. a.; "^orwnda- Stv råns 
A' V strand; Torö Herrhamra; Österhaninge Gålö, y ordbro. TJnrsJön. Sthlms- 
omr.: Lidingö Ji. Mälareomr.: Sollentuna Rösjön. Skärgårdsomr.: Blidö s. 
Ktidoxa; Djurö Riinmarö; Gustafsberg Kovik; Ljusterö Särsö; Möja St. Alöja; 
Ornö Västanvik; Rådmansö Lintorp, tnellan Gräddö o. Björkö; Utö Jl.; Värmdö. 
Roslagsomr.: Danderyd Fkeby träsk; Frötuna: Länna Hammarby, Hysingsvik; 
Riala; Roslagskulla s. Brtidnäs; Österåker Prästgårdskärren, Singö, Slåtterkärren, 
Teljö o. Jl. 

Carex lasiocarpa Ehrh. x riparia Curt. (Carex evoluta Hn). 

Södertörnsomr.: Torö Herrhamra mosse iSgö^gg (J. G. Laurell). Sthlms- 
omr.: Bromma Långlötsjön (Fet. Akad. ha?tdl. 182^); Brännkyrka Brännkyrka- 42 

sjön o. Flaten [Ho/b. i8j2)\ Lidingö Gangsätra {Vet. Akad. handl. 1S24). Skär- 
gårdsomr. : Djurö Runmarö (C. G. Hoffstein); Värmdö Malmasjön (N. \V. Netzel). 
Roslag somr.: Danderyd Ekeby träsk {Thed. i8jg). 

Carex lasiocarpa Ehrh. x rostrata Stokes. 

Södertörnsomr. : Sorunda sjöfz Styran i8gg {Allg. Bot. Zeitschr. iSgg). 

Carex leersii W. Se: Carex stellulata Good. 
Carex leporina L. 

a. — /. a. Inga ttppgif ter från: Botkyrka, Dalarö, Ed, Ekerö, Grödinge, Ingarö, 
Järfälla, Munsö, Muskö, Sollentuna, Täby, Väster-Tälje, Ytter-Järna, Öfver-Enhörna, 
Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

f. argyroglochin (Horn.) Koch. Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Tii7t- 
säters källa (A. Ekström). 

Carex limosa L 

Mell. Söderm.-omr,: Trosa landskommun: Vårdinge yf. Södertörnsomr.: 

Nacka Erstavik, Skvätten 1842 o.Jl.; Tyresö. Sthlmsomr. : EJrännkyrka Bränn- 
kvrkasjön, Skarpneck; Lidingö y?.,- Solna Haga 1861. Mälareomr. : Hammarby 
Brunnbv mosse. Skopan. Skärgårdsomr. : Blidö j-. Finnholmskärret; Djurö 
Uppcbv; Gustafsberg y?.,- Möja y/.; Rådmansö AVrf/wfZ// /-')',• Utö; Vaxholm: Värmdö. 
Roslagsomr. : Danderyd Ekebyträsk 184S; Frötuna Väsby; Roslagskulla Brud- 
näs., Viren; Österåker Jl.; Östra Ryd Boknäs. 

Carex livida (Wg) Willd. 

Södertörnsomr. : Sorunda Södra Dyan ( Thed. flor.)., lokalen mmiera odlad. 
Sthlmsomr.: Brännkyrka Orhemsviken (Ho/b. 18 j2). Mälareomr.: Spånga 
Kalf udden [Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: Möja St. Möja (S. Selander). Ros- 
lagsomr.: Österåker Guvirasjön (S. Selander). 

Carex loliacea L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge /., Öster-Tälj e /. Södertörnsomr.: Bot- 
kyrka Häggesta; Dalarö Vadsjön; Grödinge Marieberg 18^4; Huddinge; Nacka y^.,- 
Salem ; Sorunda niellait Ottersta o. Sjöberg, Väggarö i8g6; Tyresö La ngsjön ( 77ied. 
!8jg). Sthlmsomr.: Stockholm mellan Söderbrunn o. Laduviken {Thed. j8jg), 
Us^gelviksskogen; Brännkyrka Dre/viken, Skrubba. Sä t ra; Lidingö Ekholmsnässjön, 
Hersby. Mälareomr. : Ekerö Bockholmsätra. Skärgårdsomr. : Rädmansö s. Björkö. 
Roslagsomr.: Danderyd Svalnäs o. J?.; Frötuna Ramstad; Roslagskulla Dalen; 
Österåker s. jfärsättra, Teljö o. jl. 

Carex magellanica Lam. (Carex irrigua Sm.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vagnhärad Zi^/f/'^»,- Vårdinge 5ö!r/f;V'>/, Yngsände o. jl.; 
Öster-Tälje Hall vid Fiskartorp. Södertörnsomr.: Grödinge 1861 ; Österhaninge 
Sandemar 18^4. Sthlmsomr.: Brännkyrka Orhemsviken (Thed. i8sg), Skarpneck. 
Mälareomr.: Färentuna via Mofjärd {Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: Blidö St. 
Ängsskär; ^o Kummelnäs 1862; Gustafsberg T justvik vid Nyvik\ Möja Ljusskär, 
Lökaö; Nämdö Bredskär vid Villinge {Thed. i8sg)'. Ornö H^ifvudskär; Rädmansö 
Kallskär. Roslagsomr. : Danderyd Ösby träsk; Länna Hysingsvik; Roslagskulla 
Dqlen; Österåker Gumrasjön. 43 
Carex magellanica Lam. x limosa L. 

Roslagsomr. : Roslagskulla Dalen (S. Selander): Österåker Gttinrasjön (S. 
Selander). 

Carex microstachya Ehrh. Se: Carex canescens L. x dioica L. 
Carex montana L. 

Södertörnsomr. : Xacka Ayckelviken; Tyresö Ku m la. Sthlmsomr. : Bränn- 
kyrka S/^r/z/Vw. Mälareomr. : Lofö Drofinifig/iolni; "^zng^L Svartsjö. Skärgårds- 
omr. : Utö i'iö bakom hotellet. Roslagsomr.: Frötuna Björknäs; Länna. 

Carex muricata L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Turinge /. a.; Vårdinge a.; Västerljung: 
Väster-Tälje: Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Xacka: Salem: Sorunda «.,- Torö 
a.; Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma: Brännkyrka: Lidingö t. a.; 
Solna t. a. Mälareomr.: Adelsö; Hammarby /.«.,- Järfälla: Lofö y7.,- Sånga. Skär- 
gårdsomr.: Blidö a a.,- Bo: Djurö: Gustafsberg «.,- Ingarö: Ljusterö: Möja: Nämdö: 
Ornö y?.,- Rådmansö t. a.; Utö: Värmdö t. a. Roslagsomr.: Danderyd «.,• Frö- 
tuna Sessö; Länna a.; Norrtälje; Roslagskulla a.; Österåker /. a. 

Carex norve^ca ^\'lLLD. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ttillgam; Mörkö Kamsö; Västerljung Dall>yö, 
Tofsö; Öster-Tälje Framnäs^ Igelsta. Södertörnsomr.: Nacka Erstavik {Thed. 
fior.)\ Österhaninge Gålö., Sandemar, Sandvik. Sthlmsomr.: Stockholm _/?.,• Li- 
dingö Gångsätra träsk., Ekholmsnäs. Skärgårdsomr. : Blidö Ftirtisund {Thed. 
flor.). Köpmanholm. St. Ängsskär; Gustafsberg Farsta., Gustaf sbergs fabrik; IJ^nsiQxö 
Ljusterö i en vik S om V^adholma; Nämdö Biskopsö, Anskär; Rådmansö Kapell- 
skär., Ut-Fredel; Värmdö Prästgården {Thed. flor.). Roslagsomr.: Danderyd 
Svalnäs; Länna mellan Furusund o. Spillersboda {Rot. Not. 1844): Österåker N'äs 
brygga. Teljö ; Östra Ryd Rydboholm nära Värtan {Vet. Akad. handl. 1824). 

Carex oederi (Ehrh.) Hoffm. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Trosa landskommun Gålö; Turinge y?.,- Vår- 
dinge a.; Västerljung Folkvik; Vtter-Enhörna: Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: 
Botkyrka; Dalarö: Grödinge Uttran; Huddinge: N'acka Skvätten; Salem: Sorunda a.; 
Torö a.; Tyresö: Ösmo a.; Österhaninge Sandemar, Gålö o. fl. Sthlmsomr.: 
Stockholm Rör strands hage J84J., Täcka udden 1841; Bromma yudarn, Kyrksjön ; 
Brännkyrka Blommensberg i86j. Tallkrogen 184J; Lidingö y?.,- Solna y?. Mälare- 
omr.: Adelsö: Fresta; Hammarby; Lofö yf.,- Sollentuna Rösjon; ^■^h\gB. Råstasjön. 
Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo L. Björknäs; Djurö a.; Gustafsberg a.; Ingarö: 
Ljusterö: Muskö; Möja «.,• Nämdö: Oxnö a.; Rådmansö «.,- Utö; Värmdö yf. Ro- 
slagsomr.: Danderyd /. a.; Frötuna; Länna: Roslagskulla t. a.; Österåker. 

v. congesta Neum. Skärgårdsomr.: Möja Angö (A. Hulfers). 

v. dispersa Neum. Roslagsomr.: Rådmansö Kallskär (A. Hulfers). 

Carex pallescens L. 

a. — /. a. Inga tippgifter från ■ Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Munsö, 
Muskö, Sollentuna, Täby, Väster-Tälje, Vtter-Järna, Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

Carex paludosa Good. Se: Carex acutiformis Ehrh. 44 
Carex panicea L. 

a. — /. a. Inga uppgifte)- från: Adelsö, Botkyrka, Ed, Ekerö, Grödinge, Jär- 
fälla, Lofö, Munsö, Muskö, Sollentuna. Sorunda, Spånga, Vaxholm, Västerhaninge, 
Väster-Tälj e, Ytter- Järna, Öfver-Järna, Östra Ryd, Österhaninge. — Säkert förbisedd. 

Carex paniculata L. 

Mell. Söderm.-omr. ; Västerljung Stora Tofsö 1886. senare utgången (A. 
Ekström). Södertörnsomr. : 'S?icV:i I\vssz'i ken. t/tgången enl. Thed. i8sg. Sthlms- 
omr. : Stockholm Djurgården vid Brunnsviken 1841 o. 46 {Riksmuseets herb.)\ 
Solna Hagaparken [Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: Utö Utö i8g8 {Is. 'Sch^gQx). 

Carex paradoxa Willd. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Briinninge^ Ström; Vårdinge yulan., mellan 
Jansliind o. Kattsudden, Sjunda; Västerljung Tunsäter; Väster-Tälje: Ytter-En- 
hörna: Ytter-Järna: Öfver-Énhörna: Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Sorunda Norra Dyan 1868. Sthlmsomr. : Stockholm Djiirgården; Bromma 
Kyrksjön 18 J4; Brännkyrka Brännkyrkasjön {Hofb. 18 j 2)'. Solna Ekhagssjön 
{Thed. 18 jo), Norra Brunnsviken 18 j6 — 4g, Råstasjön {Thed. 18 jg). Mälare- 
omr. : Lofö kyrkan {Thed. i8jg)\ Spånga Kalf udden {Bot. Not. 184S), Långlöt- 
sjön {Thed. i8sg). Skärgårdsomr.: Djurö Runinarö i88g; Värmdö Malmasjön. 
Roslagsomr. : Uanderyd Ektby träsk j8sj. Eiiebyberg {Thed. i8sg), Ösby träsk; 
Länna Eis karnäs, Hamnuirbykärre^i, Tranviksån ; Roslagskulla Brudnäs; Österåker 
Långsjön. 

Carex pauciflora Ligthf. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Yngsände {Thed. for.); Vårdinge ^. Söder- 
törnsomr.: Huddinge Vårby {Thed. for.): Nacka KälltorpssJÖn, Tillsjön {Thed. 
i8jg), Sandsjön [Thed. /8jg), Skvätten {Thed. 18 jg): Sorunda N^orra Dyan 1868; 
Tyresö. Sthlmsomr.: Brännkyrka Tungpinan {Thed. i8jg), Sundsta {Thed. i8jg)\ 
Solna Ellenshill {Thed. i8jg). Roslagsomr.: Frötuna Väsby; Länna Hysings- 
vik. Landsboda; Roslagskulla Grabboda; Österåker Gumrasjön., Teljö. 

Carex pilulifera L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Södertälje: Trosa landskommun: Turinge a. ,• 
Vårdinge; Västerljung. Södertörnsomr.: Dalarö: Nacka; Salem; Sorunda: 
Torö; Ösmo. Sthlmsomr.: Stockholm: Brännkyrka: Lidingö; Solna. Mälare- 
omr. : Ekerö: Färentuna; Hammarby; Hillersjö: Munsö: vSkå; Sånga. Skärgårds-" 

omr. : Blidöy?.,- Bo: Djurö: Gustafsberg a.; l>justerö: Muskö: Ornö (7.,- Rådmansö 
a.; Utö rt.,- Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd; Länna: Norrtälje; Riala y?.,- Ros- 
lagskulla a.; Österåker a.; Östra Ryd /. a. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Carex polygama Schkuhr (Carex buxbaumi Wg.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Yngsände [Hofb. 1832). förgäves sökt 18S6 
— igo2 (A. Torssander) : Södertälje Bäckdalen vid Saltskog i8j6 {Riksmuseets herb.). 
Södertörnsomr.: Huddinge Glömsta (F. Aulin): Nacka Nacka {llied. flor.). 
Sthlmsomr.: Bromma Kyrksjöji {Thed. i8sg). Mälareomr. : Ekerö Rastaborg 
{Thed. i8sg). Skärgårdsomr.: Blidö Eurusund (A. Berlin), Ktuioxa (J. W. Ham- 
ner); Djurö Runmarö vid Alla (T. Krok) o. fl. Roslagsomr.: Österåker Undal 
(S. Selander). 

Carex praecox Jacq. Se: Carex caryophyilea Latour, 45 
Carex pseudocyperus L 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö: Trosa landskommun: Vårdinge yf.,- Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Dalarö: Huddinge: Nacka: Salem Rönninge; Sorunda /. a.; 
Osmo /. <z. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.,- Bromma y/z^/rtr//, A'rr/^jyV'«,- Brännkyrka 
JI.; Lidingö: Solna y/. Mälareomr. : Hammarby Fysingen; Lofö y?.,- Munsö: 
Spånga Lctsjön^ Råstasjön; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö yf. ,• V,o fl.; 
Djurö fl.; Gustafsberg: Ornö Långvik; Rådmansö Rådmanbv ; Utö Eknäs, Alv; 
Värmdö. Roslagsomr. : Danderydyf. ,• Frötuna /?/(';7^<>,- Lännay^.,- Norrtälje Brän- 
näset; Roslagskulla Bnidnäs; Österåker Teljö; Östra Ryd fl. — Möjligen förbisedd. 

Carex pseudocyperus L x rostrata Stokes. 

Mell. Söderm.-omr.: Dalarö iSgo—g4 (A'. Vci. Akad. Föihandl. Övers. 
rSgj. A':o 4). 

Carex pulicaris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn, Valåker ; \'kxd^\x\^Q Liindbv Jiagar, Yngs- 
ände; Västerljung //lellan Halhiken o. Tiinsäier.. Vårdkasherget ; Väster-Tälje Lina 
tegelbruk; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Grödinge Ensta; Nacka Lillsjön. 
Stubbsund o. fl.; vSalem Högantorp; Sorunda iVorra Dvan, senare tttgån^en; Voxö 
mellan Prästgården o. gamla tegelbr., Ska mö; Tyresö: Österhaninge Sattdemar. 
Sthlmsomr.: Brännkyrka Blomincnsberg. Ormsjön. Skärgårdsomr.: Blidöy?.,- 
Djurö y?.,- Möja Rar?ismoraö; Utö Rånö. Utö. Roslagsomr. : I^anderyd: Frötuna 
Mellingeholm., N^odsta; Länna Mora., Mörtsunda., Pänningbv ; Riala jl.; Roslags- 
kulla Grabboda, Gre-^ersboda; Österåker Domarudden. Gtimran. Prästi^årdsskoiren. 

Carex remota L. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränninge klint iSg2; Västerljung Tunsäiers 
källa i8gS. Södertörnsomr.: Botkyrka Häggesta {Thed. iSjg): Huddinge ////- 
lersta {Thed. flor.): Nacka y7. kri/ig Å'acka o. Erstavik [Thed. flor.). Hästhagen 
i8j4; Salem Högantorp {Thed. flor.): Sorunda Ersta backe i8gg. Sthlmsomr.: 
Brännkyrka Dre/viken {Thed. iSjo), Skrubba 1848. Skärgårdsomr.: Nämdö 
södra udden. 

Carex riparia Curt. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Mörby sjö 1876; Vårdinge Djulan 
1886 — gj. Yngsände [Ho/b. 18 J2); Västerljung mellan Stora och Lilla Tofsö., Ör- 
boholm; Öster-Tälje Skär/sta i8gg. Södertörnsomr.: Botkyrka Hågelby, Tuna 
184"/; Grödinge sjön Sommaren; Huddinge Fållan vid Magelungen {Thed. i8jg): 
Nacka y/.,- Salem: Sorunda mellan Styreborg o. Vansta; Ösmo; Österhaninge 
Gålö i86j. Sthlmsomr.: Bromma sjön ytularn; Brännkyrka Brännkyrka träsk; 
Lidingö Gångsätra. Kottlasjön. Stockbysjön; Solna Ekhagsjön {Thed. i8jg), Lngen- 
tinx; 1820. Mälareomr.: Hammarby pysingen; Lofö tiära kyrkan; Munsö: 
Sollentuna Sollentiinaholm i86s ; Spånga Järfvaån vid Radan. Lötsjön; Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr.: Bo Karbosjön; Utö Edesnäs; Värmdö Malmasjön. 
Roslagsomr.: Danderyd Ekeby träsk 1848., Ösby träsk; Länna Tranviksån; 
Norrtälje vid åns utlopp i86y; Österåker Långsjön. 

f. brevipalea Neum. Södertörnsomr.: Grödinge sjön Sommaren (O. Hag- 
ström); Ösmo Elfvikssjön (J. Berggren). 

Carex riparia Curt. x rostrata Stokes. 

Södertörnsomr.: Ösmo Elfvikssjön i88g {Allg. Bot. Zeitschr: igoo) — 7905. 
Mälareomr.: Hammarby Fysingens sydv. sida igjj (S. Sylvén). 46 

Carex riparia Curt. x vesicaria L. (Carex ripariv Curt. * 
gracilescens Hn). 

Mell. Söderm.-omr.: Sorunda Styreborg nära Styran {Bot, Not. i8g8 o. Allg. 
Bot. Zeitschr. i8g6). 

Carex rostrata Stokes (Carex ampuliacea Good.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje; Trosa landskommun Mörbysjön iSyö; Tu- 
ringe a.; Tveta; Vårdinge a.; Västerljung Hållsviken; Ytter-Järna; Ofver-Enhörna; 
Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Dalarö; Huddinge: ^■A.ok.-A. Erstavik. Nacka station 
o. fl.; vSalem Rönninge; Sorunda a.; Torö a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo a. 
Sthlmsomr. : Stockholm Uggelviken; Bromma: Brännkyrka; lAåmgöfl.; Solnas. 
Mälareomr.: Färentuna «;.,• Hammarby _/?. / Hillersjö ö.; Munsö: Skå 0./ Spånga: 
vSånga a. Skärgårdsomr. : Blidö /. s.; 1åo fl.; Djurö Rnnma)-ö, Sta/snäs; Gustafs- 
berg /. a.; Muskö Herrstiigan; Möja /. a.; Nämdö /. a.; Ornö Sundby., Västanvik; 
Rådmansö t. a.; Utö a.; Värmdö Malmasjön. Roslagsomr. : Danderyd /. a.; 
Frötuna /. a.; Länna i. a.; Norrtälje; Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; Österåker a. 
— Antagligen mångenstädes förbisedd. 

V. longipalea Neum. Mell. Söderm.-omr.: Y ixåinge DJtclan, EstiHdshind 
(A. Torssander). Södertörnsomr.: Västerhaninge Runsten i8gg (J. Berggren). 

v. maxima (Ands.) Södertörnsomr.: Ö^wio Elf vikssjön i8gg\].V)Q\ggxQ.vs). 
Mälareomr.: Hammarby Fysitigen (N. Sylvén); Lofö nära kyrkan (N. Sylvén). 
Skärgårdsomr.: Möja St. Möja vid Storsjön (S. Selander). Roslagsomr.: 
Österåker Hacksta (S. Selander). 

Carex rostrata Stokes x vesicaria L. 

Södertörnsomr.: Dalarö Dalarö i8g4 (J. Berggren): Salem Högantorp (J. 
Berggren). Roslagsomr.: Österåker Lillniggen o. Singö (S. Selander). 

Carex silvatica Huds. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge f?iellan Ulf sundet o. Sarfsjön igoi (A. Tors- 
sander). Södertörnsomr.: Salem Korpbergets södra sida igo^ — igo8 (K. Alm- 
gren). Mälareomr.: Sånga Svartsjö park (G. Bladini). 

Carex stellulata Good. (Carex echinata Murr., Carex leersii W.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Turinge /. a.; Vagnhärad; Vårdinge a.; 
Västerljung; Ytter-Enhörna. Södertörnsomr.; Dalarö; Grödinge; Nacka; Salem; 
Sorunda t: a.; Tyresö; Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm; Bromma; Lidingö 
fl.; Solna ö. Mälareomr.: Hammarby; Lofö y?.; Sollentuna; Sånga. Skärgårds- 
omr.: Blidö a.; Djurö; Gustafsberg a.; Ingarö: Ljusterö: Möja a.; Nämdö; Ornö 
/.«;.,- Rådmansö a.; Vaxholm: Värmdö a. Roslagsomr.: Länna a.; Roslagskulla 
a.; Österåker a.; Östra Ryd a. — Säkert mångenstädes förbisedd. 

Carex stricta Good. Se: Carex elata All. 

Carex teretiuscula Good. Se: Carex dian-dra Schrank. 

Carex vaginata Tausch 

Södertörnsomr.: Botkyrka Alby iHofb. i8j2), Flottsbro [Hofb. 18^2), 
Häggsta [Hofb. 1832): Nacka Trefvinge (A. Berlin). Sthlmsomr.: Brännkyrka 
Blommensberg (A. Berlin). — S. Almquist anser osäkert, om C. vaginata Tausch 
verkligen föreligger. 47 
Carex verna Chaix. Se: Carex caryophyllea Latour. 
Carex vesicaria L. 

/. a. — Ji. Inga tippgifter från: Adelsö, Botkyrka. Brännkyrka. Ed, Ekerö, 
Grödinge, Järfälla, Muskö, Norrtälje, Sollentuna, Täby, Väster-Tälje, Öfver-Jäma, 
Östra Ryd. — Säkert förbisedd. 

Carex vulgaris Fr. Se: Carex goodenowii J. Gay. 
Carex vulpina L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Sjötorp, Äby kvarn; Murkö. Södertörnsomr. : 

Huddinge P^dlcrsta; Sorunda yf./ Torö Tomta; Västerhaninge: Ösmo /?. Sthlms- 
omr. : Stockholmy?. ,• Brännkyrka Västberga; '^olna Karlberg 184g. Mälareomr. : 
Adelsö: Ekerö: Färentuna: Hammarby y?.,- Hillersjö: Lofö Drottninghobn; Skä: 
Sollentuna Skansen; Sånga. Skärgårdsomr. : Blidö s. Sunda; Djurö s. Run- 
marö; Gustafsberg yf.,- Ljusterö Husai-ö; Rådmansö _/?. Roslagsomr. : Danderyd 
Djnrsholmsirakten, Stocksund; Länna fl. 

V. nemorosa (Rebext.) Koch. Skärgårdsomr.: Gustafsberg [Bot. Not. 1887). 

Carlina vulgaris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Mörkö; Trosa stad o. landskommun; Turinge 
_/?.,• Vagnhärad : Vårdinge /.«.,- Västerljung _/?,• Öfver-Enhörna: Öfver-Järna. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka /. s. Tullinge stn.; Dalarö Btillcrsvägen; Huddinge /. a.; 
Xacka: Salem; Sorunda; Torö: Tyresö: Västerhaninge: Ösmo: Österhaninge. 
Sthlmsomr. : Stockholm Artillerilaboratoritim {Thed. i8j(p). Generalsbacken 1842. 
Kac karbergen., ^tctom Boslagstull» (/Vcezen 1808); Bromma Akeshof. Alsten; Bränn- 
kyrka Kolerakyrkogården (Thed. iSjg)'. Lidingö yf.,- Solna Öfver-yiirfva. Mä- 
lareomr.: Ed t. a.; Fresta t. a.; Färentuna /. a.; Hammarby t. a.; Hillersjö t. a.; 
Järfälla: Loföy?.,- Ska /. a.; Sollentuna yf.,- Spånga: Sanga /. a. Skärgårdsomr. : 
Blidö fl.; Djurö Munkö. Runmaro; Gustafsberg Sjövik; Ingarö: Ljusterö: Muskö: 
Möjay^. ,• Nämdö: Ornö PodaL Västanvik; Rädmansö /. a.; Vaxholm yf.,- Värmdö 
Fågelbro. Mörtsnäs. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm. Långängen; Lännayf. ,• 
Norrtälje: Roslagskulla t. a.; Täby Näsby; Österåker /. a.; Östra Ryd vid Kvrk- 
fjärden. 

Carum carvi L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Ekerö, Muskö. — Säkert förbisedd. 
f. atrorubens Lge. Skärgårdsomr.: Gustafsberg y/. (N. Schager). 

Catabrosa aquatica (L.) PB. (Glyceria aquatica Presl.) 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Trosaån [Hofb. 18 J2); Väster- 
ljung Tunsäters källa 1876. Södertörnsomr. : Nacka Danviken, Hamtnarbv sjö, 
N'yckelviken. Sthlmsomr. : Stockholm Fatabursjön 1828. Djurgården. Djurgårds- 
brunn. Klara sjö {Thed. i8jg): Solna Bomdammen [Thed. 18 jg). Mälareomr.: 
Färentuna {Thed. i8sg): Skå Fdby 1841. Skärgårdsomr.: Blidö Svartlöga. 
Roslagsomr.: Frötuna l^äsby; Riala Grytinge; Österåker Domarudden. Undal. 

Caucalis daucoides L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igoi (G. Samuelsson). — Barlastväxt. 

Centaurea cyanus L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Dalarö, Ekerö, Muskö, Trosa, Öfver-Järna, 
Österhaninge. — Säkert förbisedd. 48 
Centaurea jacea L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ekerö, Solna, Trosa., Öfver-Järna, Österhaninge. 
— Säkert förbisedd. 

Centaurea scabiosa L. 

Mell. Söderm.-omr. : Väster-Tälje s. Kiholm {Bot. Not. 1843), Lustigkiilla 
[Hofb. 1832): Vtter-Järna Dåderö. Södertörnsomr. : Dalarö y?.,- Nacka Éktorp; 
Salem Ladvik, Hvitsand^ Rönninge; Tyresö Ktimla {Thed. i8jg)'. Västerhaninge 
{Fl. Ryby. 1771): Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr. : Stockholm {N(ezén 
1808), Ladugårdsgärdet iSgö, Observatör iebacken 18 jo — 60; Bromma Blackeberg 
1840; Brännkyrka Skrubba {Hofb. i8j2), Sköndalsbro 1840; Lidingö Ekholmsnäs. 
Stockby; Solna Bitorp, Ellenshill 1840, Järfva, Ulriksdal. Mälareomr. : Ed _;?.,• 
Färentuna Hända; Hammarby f.; Järfälla: Skå kyrkan; Sollentuna f.; Spånga 
Agnesberg 1840, Rasta {Thed. iSjo). Skärgårdsomr. : Blidö _/?.,• Bo Rots7indaön, 
Riset. Velanisund ; Djurö Sandhamn ; Ljusterö Hionmel/nora, Hiisarö; Ornö Däger- 
näs; Rådmansö Radmanby., Åkerö. Roslagsomr. : Frötuna Väsby; Länna Pän- 
niftgbv; Norrtälje: Riala Grytinge; Österåker Domarttdden., Undal. 

Centaurion erythrsea Rafn (Erythraea vulgaris Wittr., Ery- 
thnnea litoralis Fr.) 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö Zz^rti^j-zCV?;-/ Trosa landskommun: 
Vagnhärad Klubben; Västerljung fl. Södertörnsomr.: Dalarö: Torö: Väster- 
haninge: Ösmo; Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Lidingö Fjäderholmarna 
{Thed. i8so). Gåshaga {Thed. i8s9)^ mellan Mölna o. Brevik {Thed. i8sg)., Rå- 
holmen o. Tranholmen [Thed. 18 jo). Tallholmen. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; 
Bo Gustafsviks holme; Djurö /. a.; Ingarö: Ljusterö fl.; Möja t. a.; Nämdö fl; 
Ornö Bodal i86g. Dager näs; Rådmansö /. a.; Utö: Värmdö _/7. Roslagsomr.: 
Danderyd Långängen; Frötuna Långgarn; Länna t. a.; Norrtälje 1861; Roslags- 
kulla /. a.; Österåker Fiskartorp; Östra Ryd Rvdboholm igij, Storholmen i86j. 

V. gotlandicum (Wittr.). Södertörnsomr.: Torö Lyktan i8go, Rund- 
klabben i8g4 {]. G. Laurell). Skärgårdsomr.: Djurö Lerkila (S. Selander). 

v. minus (Hx.). Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Galtrännan i8g6 (A. 
Torssander). 

Centaurion pulchellum (Sw.) Druce (Erythraea pulchella Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Trosa landskommun: Vagnhärad: Västerljung 
ILökö. Södertörnsomr.: Dalarö y/.,- Torö y?.,- Österhaninge Sandemar. Sthlms- 
omr.: Stockholm Djurgården tnellan Blockhusudden o. Täcka udden {7 hed. 18 jg)\ 
Lidingö Fjäderholmarna {Thed. 18 jo), Tranholmen {Thed. 18 jg). Skärgårds- 
omr.: Blidö _/?.,• Djurö Runmarö; Gustafsberg A^orra Lagnö; Ljusterö _/?.,■ Möja 
St. Möja; Nämdö fl.; Ornö Gåssten i8sj; Rådmansö fl.; Utö iVåtarö, Rånö; 
VÅrmåö Algö 1831. Roslagsomr.: Ti^ndiQryå Klingsta {Thed. i8so), Stockby {Thed. 
18 jo), Ålkistan {Thed. 18 jg): Frötuna Långgarn; Länna y7.,- Roslagskulla Brud- 
näs, Östanå ; Östra Ryd Broknäs. 

Centaurion umbellatum Gilib. (Erythraea centaurium Pers.). 

Skärgårdsomr.: Blidö Vagnsunda på YxlÖ (R. In de Betou). 

Cephalanthera longifolia (Huds.; L.) Fritsch. (Cephalan- 
thera ensifolia Rich., Cephalanthera grandiflora (L.) Krok.). 

Södertörnsomr.: Nacka Åbacka hästhage {Thed. 18 jo), Skurit park 184J — 
igij. Skärgårdsomr.: Bo Lännersta; Djurö /(? västsidan av Djurölandet {mitt 49 

for Djtcrö gard)^ Mnnk[\ holme vid Harö, Runmarö vid Nore; Ingarö Beatelnnd ; 
Ljusterö Jolpö, Siorö holmar. Vättersö; Möja Aiigo, Hemö, Å'orsö, L. Mö ja, Rams- 
moraö, St. Sillö, Storö; Nämdö Västeräng ett ex. igo8 ; Rådmansö Tjockö. 

Cephalanthera rubra (L.) Ricii. 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge Molnbo vid landsvägen nära Berga i8gj — 
iQio. J^isbohanif/iar i8gi — igoo; Oster-Tälje Hall. under senare år ej återfunnen. 
Södertörnsomr. : Rotkyrka Elf sta igii. Hamra sanatorium rgo^. Häggesta {Thed. 
iSjo)'. Nacka {Thed. iSjo). Sthlmsomr. : Brännkyrka Lyran; Solna Ulriksdal 
{Thed. i8jo). Skärgårdsotnr. : Bo mellan Å'umjnelnäs o. Rorsundsvik igoj; 
Djurö Kila; Gustafsberg Lagnö; Möja Storö; Utö Kroka i8j2, Vaxholm {Bot. Not. 
i8öj), Värmdö mellan Fredriksborg o. Stenslätte?i {71ied. flor.). Västra Skägga i88g. 

Cerastium arvense L 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge y?.,-Tveta: Vårdinge Kyrkogården, Usta 
park igos; Västerljung Erikslund, mellan prästgården o. kyrkan iSg-f.; Vtter-järna 
Dåderö; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje Hall i8go-talet. Södertörnsomr.: Botkyrka 
•/. s. igoo — igii; Dalarö Karlavägen, Smådalarö; Huddinge f.; Nacka: Salem: 
Sorunda; Torö : Tyresö: Västerhaninge: Ösmo: Österhaninge. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Freskati stn ig 12. Rosendal, Tantolunden igoj; Bromma Trän e berg 18^4 — 
igii ; Brännkyrka Södertörns villastad; Lidingö Stockby, Taheiti; Solna fl. igoj. 
Agnesberg 1832, färfva 1864, Nya kyrkog. 1848, Ulriksdal 18^1 • Mälareomr. : Lofö 
s. Kungshatt; Sånga Alby. Viggby i8gg. Skärgårdsomr. : Blidö Stämmarsnnd 
igio; Ujurö Runnmrö vid Uppeby igi2; Gustafsberg y^. ,• Ornöyf. z^oj',- Utö Ä^r^y^f?/ 
Värmdö Malnia. Roslagsomr. : Danderyd Djursholmstrakten; Norrtälje Gran- 
barken; Täby Täby stn. igi2; Österåker Resarön, Aby igoy, Stenhagen igi2; Östra 
Ryd banvallen vid Rydbo igio. 

Cerastium brachypetalum Desp. (Cerastium strigosum Fr.) 

Mell. Söderm.-omr.: rveta Bränninge klint {Bot. Not. 1866). 

Cerastium glomeratum Thuill. (Cerastium viscosum L.) 

Mell. Söderm.-omr.: Väster-Tälje Geneta {Thed. for.), Prästg. 1868. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Hamra 1848; Grödinge 18 ji; Salem Högantorp; Ösmo 
Vansta i8gi. Sthlmsomr.: Brännkyrka f?iellan Blommensberg o. Vinterviken 
1826, Skarpneck i8jg, mellan Sköndalsbro o. Tallkrogen 1840; Lidingö Söder- 
garn {Thed. 18 jo): Solna N orr backa, Ulriksdal igoi. Skärgårdsomr.: Möja 5/. 
Möja vid Fornby. Roslagsomr.: Norrtälje (Bot. Not. 1843). 

Cerastium glutinosum Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö (Ekstr. 1828). Södertörnsomr.: Nacka Z)<^/z- 
viksbergen igij (N. Sylvén) : Torö Marielund i8gg (J. Berggren). Sthlmsomr.: 
Stockholm Lugnet 1842, iVorra Djurgårdsporten 18 jj. Skärgårdsomr. : Blidö 
Furusund {Hn. for. i8yg): Ljusterö (J. Skärman): Nämdö: Utö jL (J. Skårman) : 
Värmdö Grindarö (J.Berggren). Roslagsomr.: \.'Ånn^ Bodal, Eknö i8yi. Svartna 
{Hn. for. 18'jg) : Österåker Fiskartorp, Söra (S. vSelander). 

Cerastium semidecandrum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa /f.,- Turinge y?.,- Vårdinge /. ^r./ Öfver-Järna. Sö- 
dertörnsomr.: Dalarö fl.; Nacka t. a.; Salem: Sorunda: Torö /. a.; Ösmo 
/. a. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma /. a.; Brännkyrka Fågelsången, 
Skanstull; Lidingö /. a.; '>>o\x\:s. Hufvudsta. Mälareomr.: Ed: Ekerö; Hammarby: 
Lofö/. ö.,- Sånga yf. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bo Kumtnelnäs o. fl,; Djurö y?.,- 
Gustafsberg y?.,- Ingarö _/?.,• Ljusterö Särsö; 'Sä.n\å'6 Bullerö, N'ämdö o. fl.; (hnö fl.; 
Rådmansö t. a.; Utö /. a.; Vaxholm Ekudden; \'ärmdö /. a. Roslagsomr.: Frö- 

4--1.'ri'i24. Stockholmstraktens växter. 50 

tuna t. a.; Länna: Norrtälje 184g; Riala: Roslagskulla /. c?.,; Österåker A a.; Östra 
Ryd fl. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

f. dolosum MuRB. Södertörnsomr. : Torö Skeppsnior (J. G. Laurell). 

Cerastium semidecandrum L. x vulgäre Hn. 

Sthlmsomr. : Lidingö nära Islinge^ ett tiotal individ, igio (S. Selander). 

Cerastium vulgäre Hn. (Cerastium caespitosum Gilib., Cera- 
stium vulgatum Curt.). 

a. — /. a. Inga uppgifter frän: Väster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

f. glandulosum (Boenn.) Murb. Södertörnsomr.: Sorunda Karta 1888 

— gg; Torö gamla tegelbruket o. Skeppsmor 1888 — gg; Ösmo Järflotta 1888 — 
gg. Mälareomr. : Färentuna 1841. Skärgårdsomr. : Djurö Höl; Ljusterö Tre- 
k htm sen; Möja St. Mö ja vid Hamn., Långviksskären på Västerö; Nämdö a. på 
yttre o a ma. 

f. holosteoides (Fr.) Murb, Södertörnsomr.: Karta /(S'9c? Q. G. Laurell). 

Ceratophyllum demersum L. 

Mell. Söderm.-omr. : \ ixåmge Långsjon., Skillötsjön; ÖsteT-Täl]e Lil/a //alls- 
fjärden i bräckt vatten. Södertörnsomr.: Grödinge Malmsjön, sjön So??imaren 
i8g'j; Nacka Danviks krokar igo2. Kolbottenssumpen. Sthlmsomr.: Stockholm 
fl. -»i stillastående vatten och gravar vid Stockholm-» [Linné Flor. suec. 1733)1 
Djtirgårdsbrtinnsviken 183g — /90J, Fiskartorpssjön [Fl. holm.)., Hammarbysjö., 
Kastellholmen [Fl. holm.). Klara sjö, Arstaviken; Bromma yf.,- Brännkyrka Arsta- 
viken; Lidingö Kottlasjön igi2, Stockbysjön i8gi; Solna Brunnsviken., Råstasjön 
[Fl. holm.). Mälareomr.: Lofö Drottningholm; Sånga Igelviken, Törnbyviken 
[Bot. Not. 1843). Skärgårdsomr.: Värmdö även i bräckt vatten. Roslags- 
omr. : Danderyd Ösbysjön igi2; Frötuna Kvisthamraviken i bräckt vatten igi2; 
Norrtälje Beateberg {Bot. iVot. 1844); Österåker Garnsviken. 

Chserophyllum temulum L. 

Mell. Söderm.-omr.: TyirrngQ Prästgården 1866 [Riks?nuseets herb.). Sthlms- 
omr.: Stockholm Friesens park 1846 (Riksmuseets herb.), utgången enl. Thed. 
183g. 

Chamaenerium angustifolium(L.) Scop. (Epilobium angusti- 
folium L.). 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ytter-Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Chelidonium majus L. 

a.— fl. Inga uppgifter från: Adelsö, Ljusterö, Nämdö, Riala, Vtter-Enhörna. 

— Antagligen förbisedd. ^& &"■ Chenopodium album L. 

a. i alla socknar. 

V. glomerulosum (Rchb.) Hn. Mell. Söderm.-omr.: ^^råångo. ^Fagernäs, 
Prästgården. Södertörnsomr.: Sorunda Blista i8gö—gg. Skärgårdsomr.: 
Ljusterö Bvholm. 

V. lanceolatum (Muhlenb.) Aschers. Södertörnsomr.: Sorunda Blista 
i8g8—gg Q. G. Laurell). 

V. viride (L.) Mo(^ Mell. Söderm.-omr.: Mörkö; Vårdinge t. a. Söder- 
törnsomr.: Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm a.; Solna: Järfva a. Mä- 
lareomr.: Bromma: Ed: Hammarby. Skärgårdsomr.: Ornö /. a. Roslags- 
omr. : Norrtälje. — Säkert förbisedd. 51 

Chenopodium bonus henricus I>. (Blitum bonus henricus 
Mey.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölöyf./ Mörkö: Södertälje: Trosa stad och landskom- 
mun: Tininge s. Aykvarn, Vibynäs; Tveta: Vagnhärad: Vdrdinge i. a.; Västerljung 
Kålbacken; Öfver-Enhörna: Öfver-Järna Salta; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : 
Botkyrka /. .s\ kyrkan; Dalarö: Huddinge yf.,- ^o.ck^ix Danviken. I/cnriksäal, Aacka; 
Salem: Sorunda JJ.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo Herren, A^ynäs, Taknäs. 
Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; Bromma y?.,- Brännkyrka y?.,- Solna yf. Mälare- 
omr. : Färentuna /. a.; Hillersjö t. a.; Järfälla Lo/sta; Loföy?.,- Skä i. a.; Sänga 
/. a. Skärgårdsomr. : Bo Velamsund; Djurö Kunfnarö vid A~orrsu?tda, P'ånc; 
Gustafsberg //.,• Ljusterö Brottö ; Möja St. Möja vid Ber^-; Rådmansö s. Auinninge; 
Vaxholm: Värmdö Fågelbro. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm; Roslagskulla 
kyrkan, Vira; Österåker Ji. 

Chenopodium g-laucum L. (Blitum glaucum Koch.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vdrdinge H/ortsberga. Mölnbo. Prästgården igo2. Sund; 
Västerljung Prästgården. Södertörnsomr.: Botkyrka: Huddinge: Nacka Danviks 
kroka?; Sikla igij; Salem: Sorunda Blista i8g8. Sthlmsomr.: Stockholm _/?., 
(äldsta -uppgiften A'ii;zén 1808); Bromma Ulfsunda; Brännkyrka Arsta [Fl. Br. 
i82y). Mälareomr. : Spånga Rasta igoi. Skärgårdsomr.: Blidö Stämmar- 
sund igi2; Värmdö Malma igoo. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm igog. — 
Ruderatväxt. 

Chenopodium hybridum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Västerljung Prästgården. 
Södertörnsomr.: Nacka Da/zviken igoj. Danviks krokar. Henriksdal, A^^acka 
igii. Sthlmsomr.: Stockholm Klara sjö o. Vattugränd {Fl. holm.), Blecktornet 
o. Konradsberg {Thed. 18 jo). Rosendal {Tked. 18 jg), Zinkensdam, BlockJnisudden 
igo2. Värtahamnen igoi, Östra stn.; Brännkyrka Fågelsången, Lugnet, Vinter- 
viken, allt enl. [Thed. 18 jo). Mälareomr.: Hammarby yf. Skärgårdsomr.: 
Djurö Runmaro; Utö Edesnäs i8'/o. Roslagsomr.: Norrtälje [Fl. Telg. bor. 1847). 
— Ruderatväxt. 

Chenopodium opulifolium Schrad. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar (F. Aulin). — Ruderatväxt. 

Chenopodium murale L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Freskati igi2, Hammarbysjö igo4 {Riksmuseets 
herb.), Tegeluddefi 1866 {Riksmuseets herb.). — Ruderatväxt. 

Chenopodium polyspermum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Lida, Tullgarn; Mörkö {Ekstr. 1828): Turinge 
y?.; Tveta: Vagnhärad Stensund; Värdinge /. a.; Västerljung Prästgården, Örbo- 
holm; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Dalarö 1874; Grödinge 
igi2; Nacka jl.; Salem Ji.; Sorunda /. a.; Torö Marielund ; Ösmo /. a. Sthlms- 
omr.: Stockholm »i kryddgårdars {A\czén 1808). Djurgården {Thed. 18 jo). St. 
Skuggan igi2; Bromma y?./ Brännkyrka yf.,- Lidingö y?.,- Solna yf. Mälareomr.: 
\-,o{'6 Drottningholm, Kungshatt. Skärgårdsomr.: Bo Kummelnäs, Rörsundsvik; 
Djurö Runmarö; Gustafsberg fl.; Ingarö i88g; Rådmansö t. a.; Vaxholm A^ya 
Kyrkogården; Värmdö /. a. Roslagsomr.: Danderyd Djurshobnstrakten; Länna 
Hysingsvik, Kyrkbyn; Norrtälje 1843; Österåker Smedby, Teljö, Aby ; Östra Ryd 
Ormgårdssjöns strand. 52 

f. acutifolium (J. E. Sm.). Mell. Söderm.-omr. : Mörkö {Ekstr. 1828). 
Södertörnsomr. : Grödinge: Nacka Ektorp ; Ösmo Anneberg. Sthlmsomr.: 
Bromma: Brännkyrka Sköndalsbro o. Alfs jo {Wikstr. 1840); Solna torpet Erö- 
fjärden o. Ulriksdal {Wikstr. 1846). Roslagsomr. : Österåker Smedby., Åby. 

Chenopodium rubrum L. (Blitum rubrum Rchb.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn iSg2; Mörkö; Södertälje: Tv ti^ Brän- 
ninge i8gö; Vagnhärad Stcnsitnd; Vårdinge Prästgarden igoo — 02; Västerljung 
6>r/^^//<?/w,- Väster-Tälj e: Öster -Tälj e //a//. Södertörnsomr.: Botkyrka: Huddinge; 
Nacka Danviken., Saltsjöbaden; Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; 
Bromma Sandvik; Solna Ekelund, Karlberg, Mellan-Järfva. Roslagsomr.: 
Danderyd sydv. delen.; Roslagskulla Östana. Skärgårdsomr. : Blidö Stänimar- 
sund igi2 — ij. 

f. paucidentatum Koch. Mell. Söderm.-omr. : Vh:å\nge Prästgårde?is sj"ö- 
hage vid sjön Sillen igoo (A. Torssander). 

Chenopodium urbicum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828). Södertörnsomr. : Nacka /)««- 

viks krokar. Sthlmsomr.: Stockholm {Ncszén 1808), Djurgårdsstaden {Thed. 
18 jo), Nytorget 1874, Skanstull (Thed. 183g): Brännkyrka Långpannan {T/ied. 
i8jo), Löfhobnen. — Ruderatväxt. 

Chenopodium vulvaria L. (Chenopodium olidum Curt.). 

Sthlmsomr.: Stockholm Karolinska institutet {El. holm). Norrmalm {Wikstr. 
1840). — Ruderatväxt. 

Chimaphila umbellata (L.) Nutt. (Pyrola umbellata L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö {Ekstr. 1828); Södertälje; 
Turinge Mörby skog; Vagnhärad Stensund; Värdinge Ji.; Västerljung jl.; Ytter- 
Enhörna Ekeby skog {Bot. Not. 18 4 j)'. Ytter- Järn a Underås; Öivox-Y.vi^oxw-A. Ekeby ; 
Öster-Tälje Karleby, Näset. Södertörnsomr.: Botkyrka Alby {Thed. 1830), Tul- 
hnge igi2; Huddinge Balingsta, Masmo, Vår by; Nacka Du/näs, Nacka häst hage, 
Nyckelviken, Solbaddet, Saltsjöbaden; Salem Hvitsand, Högantorp ; Sorunda Blista, 
Fagerviksskogen, Södra Löftorp; Torö Svärdsöskogen i8g6; Österhaninge Sande- 
mar vid Tjursjön. Sthlmsomr.: Stockholm Konradsberg {Thed. 18 jo), Kungs- 
holmen {Wikstr. 1840)', Bromma Traneberg o. Ulf sunda {Thed. 18 jo), inellan 
Rocksta o. Blankeberg ; Brännkyrka Blommensberg, Hägersten {Wikstr. 1840), Vinter- 
viken {Thed. i8jo)\ Lidingö Mölna träsk; Solna Haga {Nazcn 1808), Hufvudsta 
{Thed. 18 jg). Solnaskogen {Thed. 18 jo), Ulriksdal {Thed. 18 jg), igoj.. Mälare- 
omr. : Ed Almarestäk {Wikstr. 1840)', Hammarby s. Skälby igog; Hillersjö s. 
Bredlöt; Järfälla mellan Vikasjö o. Sandvik { Wikstr. 1.840) : Lofö Edeby, Kungs- 
hatt igo2; Sollentuna Skansen {Thed. iSjo): ^T^s.nga Du fvebol. Skärgårdsomr.: 
Blidö s. Blidö, Yxlö; Bo mellan Dalen o. Kummelnäs ; Djurö Harö, Runmarö; 
Gustafsberg Norra Lagnö, Långstinda; Ingarö Fagerholm; Ljusterö Brottö, Särsö; 
Möja Stora Mö ja vid Saltvik, vid sjön Sveve samt mellan Hamn o. Ingarsviken; 
Rådmansö mellan Gräddö o. Radmanbv; Vaxholm Rindö igo4; Värmdö Balandet, 
Grindarö, Mörtsnäs igoj. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm vid Altorp; Frö- 
tuna Håtö {Vet. Akad. handl. 1824); Länna Tirsta; Roslagskulla Gregersboda; 
Österåker P7'ästgårdsskoge7t igi2. 

Chrysanthemum coronopifolium (Hn.). (Chrysanthemum 
leucanthemum L. v. coronopifolia Hn.j. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Siindby igoi {anses inkommen ?ned råg 
eller klöver, A. Torssander). Södertörnsomr.: 'iorwnåa Sjöviks trakt en i88g — gg 
{]. G. Laurell). Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö igio (A. Hiilfers). 53 
Chrysanthemum corymbosum L. 

Skärgårdsomr. : Bo Gatntneludiien o. Staket iSgi {Kiksinuseets hcrb.). - 
Införd. 

Chrysanthemum leucanthemum L. 

a. i alla socknar. 

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernii. 

Mell. Söderm.-omr. : IIölö Tullgarn 18^4; Mörkö Hörningsholm; Vagn- 
härad Källvik. Södertörnsomr. : Nacka Danviks krokar iSg8, Lugnet 184g, 
Nacka 1866 o. Ji. Sthlmsomr. : Stockholm fl. i stadens utkanter., äldsta uppgiften 
1841 ; Brännkyrka Blommensberg 18 j2; \Å^\Vi.g6 Husby. Mälareomr. : \^o{<J Drott- 
ninghoh?i. Skärgårdsomr.: Blidö Furusttnd {Bot. Kot. i86j): Gustafsberg A^. 
Lagnö, Längsitnda igoj. Roslagsomr. : Danderyd Stockby 1848. — Förvildad. 

Chrysanthemum segetum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Hjortsberga kvarn i8go, senare utgången. 
Södertörnsomr.: Nacka iVeglinge; Salem Rönninge. Sthlmsomr.: Stockholm 

fl. {endast äldre uppgifter), Beckhobnen i8jg. Bellevue, Kräftriket o. Kungsholmen 
{IVikstr. mskr.), Experimenialfältet [Fl. holm.)] Bromma St. Essingen {IVikstr. 
mskr.): Brännkyrka Hagen o. Skanstull (IVikstr. msk?'.), Ekensberg o. Vinterviken 
[Hofb. iSjs), Skarpneck i88g; Lidingö Kottla 1840-talet; Solna Bagartorp, Haga, 
Hufviidsta, Ulriksdal {allt enl. Thed. 18 jo o. jg). Mälareomr. : Spånga Radan 
{IVikstr. 1840). Skärgårdsomr.: Blidö Blidö 1878. Furusund {Bot. Not. 1844), 
senare ej anträffad; Bo St. Björknäs o. Eknäs {IVikstr. 1840)'. Oxnö Bodal i86g; 
Rådmansö nära kyrkan 1886; Värmdö -»Värtndön-» fl. {Thed. 18 jo). Roslagsomr. : 
Frötuna Långgarn {Flor. Telg. bor. 1847), Torstenboda {IVikstr. Vet. Akad. handl. 
1824). 

Chrysosplenium alternifolium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö vid landsvägen öster om Södersjön, Tullgarn; 
Mörkö Hörningsholm; Södertälje: Turinge Sjöbacka, Ströpsta; Tveta: Vårdinge 
Höglund. Lundby. N'äsby o. fl.; Västerljung Hållsviken o. fl.; Väster-Tälj e A7//<>/w, 
Lina; Vtter-Enhörna vid vägen från Väster-Tälj e; Öfver-Järna; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkjtka y?.,- 'D'A2it'ö fuellan Schzveizerdalen o. Sandemar; Hud- 
dinge Fittja. Masmo, Vårby källa o. fl.; Nacka Storängen, Vårgärds jon vid Salt- 
sjöbaden o. fl.; Salem Högantorp, Rönninge; Sorunda Fagervik. Vägarö o. fl.; Väster- 
haninge: Ösmo Körunda o. fl.; Österhaninge Söderby. Sthlmsomr.: Stockholm 
fl. på Södra o. Norra Djurgården ; Brännkyrka Blo??wtensberg, Drefviken, Långsjö, 
Älfsjö; Lidingö Gångsätra o. fl. Mälareomr.: Ed Ängsjö. Skärgårdsomr.: 
Bo Rörsundsvik; Gustafsberg t. a.; Ingarö fl.; Värmdö Aspvik. Roslagsomr.: 
P"rötuna Borg; Länna Bergshamra, Landsboda, Vättershaga; Norrtälje Beateberg 
o. fl.; Täby vid vägen till Ryd; Österåker Lej-vik, Teljö; Östra Ryd Bogesund, 
Rydboholm. — Ej uppgiven frän Mälaröarna och de yttre skärgårdssocknarna. 

Cicer arientinum L. 

Södertörnsomr.: Näck kvarnen Tre Kronor igij (V. Norlind). 

Cichorium intybus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö 'J ullgarn 1848; Turinge Nykvarns skola igio. 
Berga, Nykvarns bruk, Sundsörs tegelbruk [Hofb. 18 js): Vårdinge s. ILjortsberga 
i8go. Ljungsberg igoi. Prästgården i8gg. Södertörnsomr.: Botkyrka Alby {Thed. 54 

iSjö); Nacka Danviks krokar igoo, Dit f näs [Thed. iSjo), Ektorp igoo-ialet, Gädd- 
viken; S^lQm. Hallinge; 'tiorvLnå'^^. Lundby i8g8, Torp i8g8. Sthlmsomr. : Stockholm 
Liljans i8g8, Skanstull igo8, Djurgarden o. Roslagstull {Thed. i8so)\ Bromma 
Klockarebostället {Thed. i8jo); Brännkyrka Skrubba o. Örnsberg 1840-talet; Li- 
dingö Mölna igoi; Solna Karlberg {Thed. 1830)— igoy, Ulriksdal {Thed. 1836). 
Mälareomr. : Lofö Drottningholm {Thed. 1830)', Munsö. Skärgårdsomr.: Blidö 
Almviks brygga 1880-talet. Kopmanholm igoi — 790c?/ Djurö ^ff/zr/// .7 w;z,- Rådmansö 
Gräddö. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm; Frötuna Mellingeholm {Fl. Telg. 
bor. 1847)', Roslagskulla Gregersboda i8g6; Östra Ryd Bogesund {Wikstr. fnskr.). 

Cicuta virosa L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Kjulsta; Mörkö; Södertälje; Trosa landskommun 
Mörby; Turinge Måsnaren; Tveta: Vårdinge /. a.; y2J?>\.Qx\]\moEkebonäs o. Söder- 
ttina; Öfver-järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Grödinge ån från Malmsjön; 
Nacka Danviks krokar 1848— igi2., Hammarbysjö 1848, Nacka, Järlasjön nära 
Sttibbsund igij-, St. Sikla 1840; Salem Jl.; Ösmo Djursnäsån, Forss kvarn. 
Sthlmsomr.: Stockholm;?.,- Bromma/?.,- Brännkyrka Kyrksjön 1840, Liljeholmen 
18 öj., Magelugnen 1840; Lidingö Kyrkviken., Stockbysjön; Solna Brunnsviken 
1840—1873, Karlberg 1834 — jgio, Råstasjön 1840, Ulriksdal igoj. Mälareomr.: 
Ekerö; Hillersjö Bredlöt; Lofö jl.; Munsö; Spånga Råstaån; Sånga Svartsjö. 
Skärgårdsomr.: Gustafsberg 7?. ,- Nämdö: Rådmansö Rådmanby, Svenska Högarna 
igi2. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm; Länna Fiskarnas; Norrtälje åmy?i- 
ninocn; Riala Grvtins:e; Österåker Garnsviken, Temnaren. 

Circaea alpina L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö {Ekstr. 1S2S); Södertälje 
Saltskog; Vagnhärad Klubben, Stensund; Vårdinge Däggnäs j-^i,',-^ Västerljung 'Tun- 
säters källa. Södertörnsomr.: Botkyrka Hamra; Huddinge F<:z;-^ v,- Nacka /)///- 
näs, Ektorp, Nacka, Älta; Västerhaninge {Fl. Ryby. lyji); ^Ösmo Tottnässkogen; 
Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {Wikstr. 1840)'. 
Brännkyrka Hamra; Lidingö Gångsätra {Thed. 183g), Södergarn {Thed. 1830). 
Mälareomr.: Lofö Kersö; Spånga Öhr. Skärgårdsomr.: Blidö j\ Svartlöga; 
Djurö; Möja Åverksö; Nämdö Mörtö; Ornö. Roslagsomr.: Länna; Österåker 
Teljö vid Gubbmyrebäcken; Östra Ryd Frössvik. 

Cirsium arvense (L.) Scop. 

^7. — /. a. i alla socknar. 

v. horridum Winm. & Grab. (v. ferox Hn.). Södertörnsomr.: Sorunda Blista. 
Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen 1874. Skärgårdsomr.: Möja /.,- Råd- 
mansö Svenska Högarna. 

Cirsium heterophyllum (L.) All. 

o 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Karltorp, N'ådhammar, Ulf sundet, Ale, mel- 
lan Rösjön o. Stens jön o. fl.; Väster-Tälje Lina. Södertörnsomr.: Botkyrka 
Hamra, Ricksten, Skyttebrink; Grödinge Rosendal; VL\\M\n'g^ t. s. 67^wj-Az,- Sorunda 
.SV. Lundbv, St. Vika; Österhaninge Prästgården, Svart^bäcken, vid gränsen mot 

Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm Blecktornet {Thed. 1830), Experimental- 
fältct {Thed. 1830), Fries ens park 1832, Skanstull 1830 ; Brännkyrka/.,- Solna Haga, 
Järfva, Ulriksdal, {allt enl. Thed. 1830). Mälareomr.: Ekerö Bockholmsätra. 

Skärgårdsomr.: Blidö Gåsö, Norra Yxlö, St. Ängsskär; Djurö: Gustafsberg 
Långsunda; Möja Åverksön; Rådmansö/. Roslagsomr.: Frötuna Sollerön, 

Tuilnäs; Länna Tranvik; Österåker 1 eljö vid Gubbmyra. 55 
Cirsium heterophyllum (L.) All. x palustre (L ) Scop. 

Södertörnsomr. : Grödinge Rosendal under St. Uringe iSgg (J. Berggren) ; 
Sthlmsomr. : Brännkyrka Pungpinan igio o. Tallkrogen igog (M. Engstedt). 
Skärgårdsomr. : Rådmansö Gräddö o. Räfsnäs by igoj. 

Cirsium lanceolatum (L.) Scop. 

a. — /. a. i alla socknar. 

V. microcephalum Lge. Skärgårdsomr.: ^IwiViJ Torpa igi3 {Riks?nuseeis 
herb.). 

Cirsium lanceolatum (L.) Scop. x palustre (L.) Scop. 

Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården 1SS4 {Riksmuseets herb.). 

Cirsium palustre (L.) Scop. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Ekerö, Gustafsberg, Ljusterö, Täby, Väster- 
haninge, Vtter-Järna. — Säkert förbisedd. 

Cladium mariscus (L.) R. Br. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Gräfstasjön (S. Almquist): Vagnhärad Lofsjön 
[Bot. Ä'ot. iSgy). Dånsjön; Vardinge i två små sjöar på Sörskogen, Stegsjön (Sv. 
bot. tidskr. ig 12). — Alla 6 lokalerna äro små högtliggande skogstjärnar i Lang- 
sjöns närmaste grannskap. 

Clinopodium acinos O. Kuntze. Se: Calamintha acinos (L.) 
Clairv. 

Clinopodium vulg'are L. (Calamintha clinopodium Spenn.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Mörkö: Turinge t. a.; Vagnhärad: Vårdinge 
/. a.; Vtter-Enhörna: Vtter-Järna: Öfver-Enhörna ; Öster-Tälje. Södertörnsomr,: 
Botkyrka t. a.; Dalarö yf.,- Nacka y?.; Saleni y^. ,• Sorunda /. a.; Tyresö: Ösmo 
t. a.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm y/.,- Bromma yf.,- Brännkyrka Sätra, 
Örby; Lidingö yf.,- Solna y/. Mälareomr. : Färentuna /. a.; Hammarby /. a.; 
Lofö /. a.,- Sollentuna Edsberg; Sånga .t. a. Skärgårdsomr.: Blidu /. a.; Bo 
f.; Djurö y?./ Gustafsberg /. a.; Ingarö : Ljusterö yZ.,- Muskö Björnholmen; Möja 
/. fl-.,- Nämdö: Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; Utö: Vaxholm: Värmdöy?. Roslags- 
omr;: Danderyd yf. ,• Frötuna t. a.; Länna t. a.; Norrtälje: Riala /. a.; Roslags- 
kulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd. 

Cnidium venosum (Hoffm.) Koch (Selinum lineare Schum.). 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung vid Hållsviken i88g — i8g8 (A. Ekström). 
Södertörnsomr.: Ösmo ö utanför Aynäshamn {Sv. Bot. Tidskr. igis). Skär- 
gårdsomr. : Nämdö Biskopsö skärgård (S. Selander). 

Cochlearia danica L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fridön. Fridöklabbama. Tullgarn; Mörkö Fi- 
fång 1861; Västerljung a. på yttre skären. Södertörnsomr.: Dalarö i8y^; So- 
runda Karta z8g8; Torö fl.; Ösmo Järflotta i8go; Österhaninge Ji. på skären. 
Skärgårdsomr.: Blidö y/. /a öar o. skär i Svartlöga fjärden; Djurö _^. Munkö, 
Runmarö., Sandö: Ljusterö Askörn. Ljusskär, Storskär, Särsö, 7reklumsen; Muskö 
{Thed. i8sg); Möja a. på yttre öarna o. skären; ^2in\å'6 f. på yttre skärgårdsöarna; 
Ornö holmar i Mörbyviken 18 6g. Hzifvudskär t8jj; Rådmansö yf. i yttre skär- 
garden; Utö yf. z'id kusten o. på öarna. 56 
Coeloglossum viride (L.) Hn (Habenaria viridis R. Br.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn; Södertälje Oljebriiket; Tveta Brän- 
ninge; Vagnhärad Kolvik^ Källvik; Vårdinge fl.; Väster-Tälje Lina; Öster-Tälje 
fl. Hall. Södertörnsomr. : Botkyrka _/?. ,• Dalarö; Huddinge Kronan, Masmo; 
l^^ok.?^ Källtorp ; Salem _/?.,■ Sorunda _/?.,• Ösnxo Herrön ; Osie.ih?inmge. Björne, Gälö. 
Sthlmsotnr. : Stockholm Sknggan {Thed. i8jo); Brännkyrka Flaten; Lidingö 
Södergarn. Mälareomr. : Lofö fl.; Sollentuna Allmänningen. Skärgårdsomr. : 
Blidö fl. på Blidö, Fnrnsund o. Yxlö; Djurö fl.; Möja St. o. L. Möja; Ornö Präst- 
holmen; Rädmansö fl.; Utö Kånö, Utö; Vaxholm Rindö; Värmdö vid Nätndö- 
fjärden. Roslagsomr. : Frötuna Scssö; Länna _/?.,■ Riala Prästsvedjan; Roslags- 
kulla fl. i Gregersbodatrakten ; Österåker fl. 

Colchicum autumnale L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Experituentalfältet [Thed. fl.or); ^o\r\^ Beylons park 
vid Ulriksdal 1846 — 63 • Mälareomr.: Lofö Drottningholm 18 J2. — Förvildad. 

Comarum palustre L. 

a. — fl. Inga uppgifter frd)i: Adelsö, Mörkö, Norrtälje, Spånga, Torö, Täby, 
Väster-Tälje, Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Conium maculatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tiillgarn; Trosa stad och landskommun: Tu- 
ringe: Tveta: Vagnhärad: Vårdinge Mölnbo, utgången igoj ; Västerljung i^'Ä''7'- 
näs, jinmera utgången, Folkvik; Öster-Tälje Krummeltorp i8gg. Södertörns- 
omr.: Nacka JDanviken igoo — 02, St. Sikla 1848; Torö i8ög. Sthlmsomr.: 
vStockholm Djiirgårdsbrunn, Marieberg, Rosendal, Rörstrand, allt enl. ( IVikstr. 
1840), Djurgården igoo, Värtan igTj; Bromma Alvik i86j, Ulfstinda {Wiksir. 
1840)', Brännkyrka Blommensberg {IVikstr. 1840), Solberga {Fl. Br. i82y)\ Lidingö 
kyrkan 1842, Kyrkviken i8g4; Solna Lilla Frösimda 18 J2. Mälareomr.: Lofö 
Drottningholm ; Sollentuna Öfverby 18 jo; '^\>^ng:i Dufvebol 1840 ; '6?LngVL Svartsjö. 
Skärgårdsomr.: Blidö j-. Blidö gård 1880-talet — igio; Gustafsberg Lå?tgsunda; 
Muskö i8'/o; Möja St. Möja vid Berg o. Långvik; Ornö Hesselmara; Rådmansö 
Nänninge; Värmdö _/?. Roslagsomr.: Danderyd DJ urshobnstrakten 1848, sydv. 
delen; Österåker Margretelund. 

Convallaria majalis L 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Adelsö, Grödinge, Frötuna, Riala, Torö, Trosa 
stad o. landskommun, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Vtter-Järna. — Säkert förbisedd. 

Convallaria multiflora L. Se: Polygonatum multiflorum 

(L.) All. 

Convallaria polygonatum L. Se: Polygonatum odoratum 
Mill. 

Convolvulus arvensis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Mörkö: Södertälje: Trosa landskommun: Tu- 
ringe /. j\ Bångsta, Mörby; Tveta; Vagnhärad; Vård i nge cz.; Västerljungyf.,- Ytter- 
Enhörna; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. j,-. Alby; 
Huddinge /. a.; Nacka: Salem: Sorunda ^7.,- Tyresö: Västerhaninge: Ösmo. Sthlms- 
omr.: Stockholm y/.,- Bromma; Brännkyrka: Lidingö yf.; Solna /. a. Mälare- 
omr.: Adelsö t. a.; Ed a.; Ekerö; Fresta a.; Färentuna «.,- Hammarbyn.,- Hiller- 57 

sju n.; Järfälla: Lofu a.; Munsö: Ska a.; Sollentuna t. a.; Spånga: Sanga a. 
Skärgårdsomr. : Blidö a.; Bo /. a.; Djurö s.; Gustafsberg /. a.; Möja L. Meja 
på Fontbv holnw ; Radmansö i. a.; Utö: Vaxholm: Värmdö /. a. Roslagsomr. : 
Danderyd: Frötuna: Länna i. a.; Norrtälje /. a.; Roslagskulla A a.; Österåker a, 

Convolvulus sepium L. Se: Calystegia sepium (L.) R. Br. 

Corallorrhiza neottia Scop. (Corallorrhiza innata R. Br., 
Corallorrhiza trifida Chat.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tulh^am; Turinge s. Nykvarn igio; Vårdinge 
Ji.; Västerljung Eriksö; Väster-Tälje Lina [Hofb. i8j2); Öster-Tälje Fiskartorp, 
Hall i8g2. Södertörnsomr. : Huddinge Flemmingsberg, mellan Häggsta o. Masjno 
1847; Nacka Dtifnäs {Thed. 18 jo), Ektorp igoj, Kacka 18 ji, Skvalicn; Salem 
Jl. Rönninge, Salar p; Sorunda Fagervik, Lison, Sjövik; Torö mellan Eksjö o. Svärd- 
sund. VästerO.xnö; Ösmo Yttre Gården; Österhamnge Prästgården, Gålö. Sthlms- 
omr. : Stockholm Htisarviken, Ladtiviken igog, Skuggan {Thed. 18 jo); Bromma 
Minneberg; Brännkyrka Flaten {Thed. i8jo). Blommensberg 1827, Skrnbba 1820; 
Lidingö fl. Gångsätra 184S — 68 ; Solna Ellenshill igoi. Haga {A^cezén 1808), Karl- 
berg {Thed. 1 8 jo). Mälareomr. : Hammarby s. Bninnby; Lofö s. Berga, Kersö, 
Ktingshatt; Sollentuna s.; Sånga Svartsjö, Stindby 1848. Skärgårdsomr.: Blidö 
Blidö gård, Furiisund. Orsvärn, Oxhalsö; Bo tnellan Kutnrnelnäs o. Rörsiindsvik; 
Djurö yf. på Runmarö; Gustafsberg Skevik; Ingarö y?.,- Möja St. Möja vid Fornby, 
Gylje, N. om Hamn, Ingår sviken, Sveve; Nämdö Biskopsö; Ornö Fjälhingsö, 
Hesselmara 18 6g; Radmansö s. Kallskär, Tjockö; Utö Rånö i8jj; Vaxholm 
Rindö; Värmdö Fågelbrolandet fl. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm. Morby, 
Ösby; Frötuna Borg {Bot. iVot. 1844): Länna Fjällen, Hästängen; Roslagskulla 
Grabboda, Malmsjön; Österåker Teljö på Gottsujtdaberget; Östra Ryd Rvdboholm 
{Thed. 18 jg). 

Cornus suecica L. 

Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Öknäs. Södertörnsomr. : Torö Landsort 
18 61 — igij; Ösmo. Skärgårdsomr.: Blidö ICudoxa, Rödlöga. Svart löga, St. 
Angsskär; Djurö Sandharnn, Sta/snäs; Gustafsberg Långstinda; Ljusterö Idskär, 
Löfskär. Särsö; Muskö [Hofb. 18 J2); lsSxy\z. alla yttre skäro. öar; Nämdö Bnllerö, 
Mellangårds träs ket {Hofb. 18 j 2) a. P'å yttersta skären; Ornö A" om kyrkan, 
Hiifvjtdskär. Sadelöga; Radmansö Fejan, Kapcllskär, Räfsnäs. Söderartu, yttre 
skären fl.; Utö Utö på östra sidan, Rtinmarn; Värmdö. Roslagsomr.: Norrtälje 
Beateberg ett ex. {Bot. Not. 1844) : Österåker Lervik. 

Coronopus procumbens Gilib. (CoronopusverrucariusMusschl. 
& Thell., Senebiera coronopus Poir.). 
Sthlmsomr. : Stockholm Beckholmen iSji — yj. — Barlastväxt. 

Corvdalis cava (L.) Schw. & K. 

Sthlmsomr.: Stockholm Rosendal i8g2 (Prins Gustaf Adolf). lyiälareomr. : 

Sånga Svartsjö park i8gi (G. Bladini) — ig 13. — Sannolikt ursprungligen in- 
planterad. 

Corydalis intermedia (L.) Gaud. (Cor}'dalis fabacea Pers.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Tveta: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 

Botkyrka /. a.; Nacka .SV. S/kla; Salem: Sorunda St. Liindbv; Västerhaninge 
Häringe; Ösmo Nynäshamn. Sthlmsomr.: Stockholm yf. ,• Bromma/, a.,- Bränn- 
kyrka Liljeholmsparken; Lidingö fl.; Solna /Inga, I\arlberg, Ulriksdal. Mälare- 58 

omr. : Färentuna yf. ,■ Lofö y?. ,• Ska yf. ,• Sollentuna Sollcniujiaholm; Sånga _/?. 
Skärgårdsomr, : Blidö Glyxnäs, Ftirtis2ind; Djurö Stafsnäs; Ingarö Bergvik; 
Ljusterö; Rådmansu Tjocko. Väslergrundet; M\x)\^'ixvciÅö Fagelbro. Roslagsomr. : 
Danderyd Djursholm; Österåker Ekbacken vid Slussen, Knaborg, Ström; Östra 
Ryd Bogesund. 

Corydalis intermedia (L.) Gaud. x läxa Fr. 

Sthlmsomr. : Stockholm Blockhusudden igoy (S. Selander). 

Corydalis läxa Fr. (Corydalis solida (L.) Sw. v. pumila (Höst.) 
Rchb. f. läxa Fr.). 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Vårdinge Prästs-ardeji. Lillhai^cn. Präsiholmen; 
Väster-Tälje: Ytter-Enhörna: Ytter-Järna Angsholmen; Ofver-Enhörna. Söder- 
törnsomr, : Huddinge^. Masmo; Nacka y?. Siklaö; Salem Hvitsand. Högantorp, 
Rönninge, Salarp. Sthlmsomr.: Stockholmy?.,- Brännkyrkay?.,- Solna ^^;'^i-//(7wrrt, 
Ålkistan. Mälareomr. : Färentuna /. a.; Lofö yf.,- Skä /. a.; Sänga t. a. Skär- 
gårdsomr.: Blidö /. a.; Djurö Runfnarö; Rådmansö yf. Roslagsomr. : Frötuna 
Mellingeholm ; Östra Ryd Bogesund, Rydboholm. 

Corydalis nobilis Pers. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Grönsö o. Prästgården. Sthlmsomr. : 

Stockholm Valdemarszidde {Thed. i8jo); Solna Hagaparken 1840 — igij-. Karl- 
bergsparken {Wikstr. 1840). — Förvildad. 

Corydalis pumila (Host.) Rchb. (Corydalis solida (L.) Sw. 
v. pumila (Host.) Rchb.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Stene; Västerljung Ekebonäs. Södertörns- 
omr. : Botkyrka; Nacka Åbacka station; '>Vi\&m. Hvitsand, Högantorp; Nä.slerhdinmgQ 
iVäringsåerg ; Österhaninge Edholmen, Stegsholm. Sthlmsomr.: Stockholm (gamla) 
Bcrgielund 18'jo — 84, Djurgården, Arstaviken; Bromma St, Essingen; Brännkyrka 
fi.; Solna Tivoli 184 j. Mälareomr.: Färentuna Eldgarn, Högbyskär; Spånga 
Dufvebol; Sänga yf. Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö; Gustafsberg Långsunda; 
Möja Rafnsmoraö, Averksö; Nämdö Bunkvik, Västanvik; Rådmansöyf. Roslags- 
omr.: Danderyd Djursholm i86j; Norrtälje Borgmästareholmen, Lindö; Östra Kyd 
Bogesund. 

Corydalis solida (L.) Sw. 

Södertörnsomr. : Salem Hvitsand o. Högantorp i8go-ialet. Sthlmsomr,: 
vStockholm [gamla) Bergielund 1846 — 1884, Djurgården igoi, Kavalleriskolan. 
Mälareomr.: Lofö Drottningholm i8g8. Skärgårdsomr.: Värmdö igoj. Ros- 
lagsomr.: Östra Ryd Rydboholmsparken igi2. 

Corylus avellana L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från. Munsö, Spånga, Väster-Tälje, Ytter-Järna, 
Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

Cotoneaster integerrima Medik. (Cotoneaster vulgaris Lindb.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Mörkö (Ekstr. 1828): Turinge NV. om 
Mörhv ; Vagnhärad Stensund; Vårdinge fl.; Västerljung Ekebonäs; Öfver-Enhörna. 
Södertörnsomr.: Nacka Atigustendal; Salem: Sorunda fl.; Torö /. a.; Ösmo 
/. a. Sthlmsomr.: Stockholm _^.,- Bromma St. Essingen {Wikstr. 1840)'. Bränn- 59 

kyrka Fagelsän^^-en {Thcd. iS^o). Lan:^sjön {Fl. Br. 1S37), Löf holmen; Solna 
Haga fl.. Ulriksdal. Mälareomr. : Lofö y/./ Spånga yi'.,- Sånga Svartsjö. Skär- 
gårdsomr. : Djurö Mtinkö^ Kunmarö, Siorö; Muskö: Nämdö y?.,- Rådmansö s. 
Bredvik; Utö Kroka. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm, Längängen; Frötuna 
kyrkan; Norrtälje _/?. {Bot. Å'ot. 1844). 

Cotoneaster integerrima Medik. * nigra (Eiirh.) Wahlb. 

Sthlmsomr. : Stockholm vid Ingeviarshof till på 1880-talet, lokalen senare 
bortsprängd (S. Almquistj, Kungsholmen mitt emot L. Essingen {Thed. 18 jo). 

Crambe maritima L. 

Skärgårdsomr. : Djurö Sandhamn iSjs (A. G. Nathorst i Bot. A'ot. 1S76) 
— ig 12; Möja Prästkobb {Sv. Bot. Tid skr. ig 10). 

Cratsegus. Se: Mespilus. 
Crepis biennis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje Hagaberg i8gg; Trosa stad och landskom- 
mun: Vårdinge Hjortsberg o. Säby 1888 — 8g; \asteT\jung Frikslnnd igoi. Sthlms- 
omr.: Stockholm Manilla ett ex. igij; Lidingö Ekbacken 1888, Skärsätra igoö. 
Mälareomr.: Färentuna kyrkan; Sollentuna Svartinge 183 1, Edsjön {Thed.fior.). 
Roslagsomr.: Frötuna Borg {Thed. flor.) o. 1880. nära Kyrksjön i86j. 

Crepis nicseensis Balb. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Hjortsberga. Ligna, Säby 1888 — go; Väster- 
ljung Erikslund. Hållsviken i8g4. Södertörnsomr. : Salem Ladvik igog — -//. 
Sthlmsomr.: Stockholm St. Skuggan {Thcd. flor.)-. 'Qx2innkyr\^^ Katrincberg {Thed. 
flor.), Gröndal 1848 — g4, Ormsjön 1840; Solna Myrbaddet {Thed. 18 jg) o. l8y8. 
Mälareomr.: Hammarby Väsby; Järfälla Löf holmen 18J3 — 8y ; Spånga Agnesber^ 
iSj2 — 64. Skärgårdsomr.: Värmdö N. Lagnö vid Karlsruhc i8g4. Roslags 
omr. : Danderyd mellan Ensta o. kyrkan {Thed. flor.). 

Crepis paludosa (L.) Moench. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta /. s. Sthlmsomr.: Brännkyrka Skarpneck. 
Mälareomr.: Lofö Kungshatt; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidöyf. Köpman- 
holm, Norr öra. Oxhalsö, Svartlöga, Söderöra; Ingarö: Rådmansö Asken i Fttru- 
sundsfjärden,- mellan Gräddö o. Räfsnäs, mellan Räfsnäs o. Koholma, Kapellskär, 
Riddersholm; Värmdö. Roslagsomr.: Länna s. vid sjön Svartlingen, ovanför 
Hästängen; Roslagskulla j-. Stabo udde. 

Crepis prsemorsa (L.) Tausch. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Tullgarn; Mörkö Hörningsholm; Tross. 
landskommun Borsö; Turinge /. s.; Vagnhärad Källvik; Vårdinge a.; Västerljung 
fl.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Huddinge Trehörningen; Nacka; Salem; 
Sorunda a.; Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm Experimentalf ältet igoo, Dj^ir- 
gårdsbrunit {Thed. 18 jo), Manilla o. Rosendal 1840-talet, Rörstrand 1841 ; VixoxswAOi 
Sundbyberg 184g, Ulf sunda {Thed. 18 jo): Brännkyrka Farsta 1840-talet, Högdal 
{Fl. Br. 1827), Arsta {Thed. i8jo): Lidingö Gångsätra 1840-talet; Solna yf. Ag- 
nesberg igoi, Ekhagssjön 1840-talet, Järfva igoi. Karlberg 186 j, Ulriksdal. Mä- 
lareomr.: Lofö Drottningholm. Ku)igshatt ; Spånga LJlla Alby o. Råda; Sånga 
/. a. Skärgårdsomr.: Blidö t. s. Glyxnäs, Söderöra; Gustafsberg N'orra Lagnö; 
Ingarö: Ornö s. Kråkmora; Rådmansö s. Ut-Fredel; Värmdö Malma. Roslags- 
omr.: Danderyd Djursholmstrakten ; Länna yf.,- Roslagskulla t. s. Gregersboda, Sta- 
bo udde; Österåker Smedby ekbacke; Östra Ryd vid Kvrkf färden. 


6o 
Crepis tectorum L. 

Mell. Söderm.-omr, : Hölö f.; Mörkö: Södertälje; Trosa landskommun: 
Turinge fl.; Tveta: Vårdinge a.; Västerljung a.; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr. : Dalarö: Grödinge: Huddinge; Nacka; Salem: Sorunda a.; Tyresö: 
Ösmo a. Sthlmsomr. : Stockholm a.; Bromma; Brännkyrka; Lidingö «.,• Solna. 
Mälareomr. : Färentuna a.; Hillersjö a.; Lofö a.; Skå a.; Sollentuna; Sånga a. 
Skärgårdsomr. : Blidö /. s.; Bo: Djurö _/?.,• Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö: 
Möja; Nämdö: Ornö: Rådmansö /. a.; Utö; Vaxholm; Värmdö. Roslagsomr. : 
D an deryd _/?.,• Länna /. a.; Norrtälje; Roslagskulla /. a.; Österåker _/?. — Säkert 
mångenstädes förbisedd. 

f. segetalis Roth. Mell. Söderm.-omr.: Turinge Landvreta igoj. Sö- 
dertörnsomr.: Sorunda yf. Skärgårdsomr.: Blidö fl. Roslagsomr.: Öster- 
åker Smedby. — Antagligen förbisedd. 

Cuscuta epilinum Weihe. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Näfharka; Vagnhärad Ftiru- 
hobnsnäs i8g4; Vårdinge Källstugan 184^ {Hofh. 18^2)., förgäves söki i socknens 
lindkrar 1886 — igoi (A. Torssander), Mölnbo; Västerljung Ilillsia. Södertörns- 
omr. : Nacka Danviks hospital ( Thcd. 18^0) : Salem : Sorunda Svalsla i8g8. Sthlms- 
omr. : Stockholm ExperitHentalfälteii8jj; Solna Öfver-yärfva [Wikstr. 1840) 
Roslagsomr.: Norrtälje Långgarn 1844 {Fl. Telg. bor. 1847). 

Cuscuta epithymum Murr. v. trifolii (Bab.). (Cuscuta tri- 
folii Bab.). 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Ttircholm, utgången igoi; Väs- 
terljung Kyrkbacken i8g8 (pä Galium verum, A. Ekström); Öster-Tälje //</// 7(5'99. 
Södertörnsomr. : Dalarö Sandviken i8gg; Grödinge y?. {T/ied. flor.); Salem i¥^'- 
gantorp 1883; Sorunda fl. i8g8; Västerhaninge Hammar {Thed. flor.)\ Ösmo 
Sandhatnn nära Nynäs i8gg. Sthlmsomr.: Bromma Ulf sunda 1S60; Lidingö 
Ekbacken. Mälareomr.: Lofö Lunda {Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: Ingarö 
Säby i8g8. Roslagsomr.: Danderyd. 

Cuscuta europsea L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö Långö; Turinge Ströpsta; 
Vårdinge s. Källstugan igoo; Västerljung s. Ekebonäs i8gö. Södertörnsomr.: 
Botkyrka t. s. Gröndal o. Tullinge igii ; Dalarö Alms villa i8'/4, Baldersvägen 
i8go; Nacka Nacka gård 1880-talet; Salem s. Viksberg; vSorunda fl.; Torö Gun- 
narstenarna igij; Västerhaninge {Fl. Kyby. ijyi); Ösmo Ltind; Österhaninge 
Gålö. Sthlmsomr.: vStockholm Sabbatsberg 1820, Ladugårdsgärdet., Lidingöbro 
värdshus o. Rörstrand [IVikstr. 1840), Nya vägen 1841, Kaknäs o. Körstrand {Thed. 
18^0)., Blockhusudde}! 1874, 84. Djurgården 1876, Eriksberg 18 gg; Bromma 
Lundbyhof {IVikstr. 1840), Ulf sunda (Thed. iSjo)'. Brännkyrka Liljeholmen {Thed. 
18 jo). Vinterviken 1824; Lidingö Mölna [Thed. 18 jo): vSolna Ulriksdal {IVikstr. 
1840). Mälareomr.: Adelsö Björkö igog; Fresta Odenslunda; Färentuna s.; 
Hammarby V^ik igij; Lofö s. Edeby; Munsö; Skå s. Kumla. Skärgårdsomr.: 
Blidö Blidö i8gg; Bo Knnujielnäs; Ljusterö Brottö. Roslagsomr.: Danderyd 
Sätra; Ymiyxn?, Sesso [Bot. Not. 1844); Österåker Smedby. 

V. schkuhriana (Pfeiff.) Södertörnsomr. : Sorunda ^//>/ö, Fäj/i?;-^)' /c?9(5',- 
Ösmo Mtcskesund i8g8. 

Cynanchum vincetoxicum (L.) R. Br. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y^.,- Mörkö a.; Södertälje: Trosa landskommun; 
Turinge /. s. A^ar Ishall, Kråkhoppet., Nykvarn; Tveta: Vagnhärad: Värdinge y?.,- 
Västerljung fl.; Vtter-Järna; Öfver-Enhö'rna; Öster-Tälje fl. Södertörnsomr.: 6i 

Botkyrka /. a.; Dalarö: Huddinge fl.; Nacka /. a.; Salem t. a.; Sorunda y?. /Torö 
/. a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo fl.; Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm 
/. a.; Bromma: Brännkyrka yf.,- Lidingö y^. Mälareomr. : Hammarby Brttnnbv; 
Hillersjö Gunnars/iolmcn; Järfälla Lo/sta., Riddcrsvik; Lofö fl.; Sollentuna Eds- 
berg., Rotsiinda; Sånga seder om Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö s. Yxlö vid 
Alsvik; Bo Kilsviken; Djurö yf.,- Gustafsberg Tjustvik; Ingarö: Ljusterö holme S om 
LJusterö, Särsö; Möjay?. ,• Nämdö a.; Ornö /. a.; Rådmansö Ködlvga Storskärgard; 
Vaxholm /. a.; Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd sydv. delen; Frötuna B/örnö, 
jVodsla o. fl. 

Cynoglossum officinale L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Södertälje; Trosa landskommun: Turinge y?.,- 
Tveta: Vårdinge fl.; Västerljung s. Sille; Öfver-Enhörna: Öfver-Järna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Botkyrka /. a.; Dalarö Strandvägen o. fl.; Grödinge Marieberg 
iS^i; Huddinge y?.," Nacka Danviks krokar; Salem: Sorunda /. s. Karta i88g — 
gg; Torö t. s. Svärdssnnd i8gS; Västerhaninge [Fl. Ryby. iJTi). Sthlmsomr.: 
Stockholm y?.,- Brännkyrka y?., äldsta uppgiften i {Fl. Br.)\ Solna Karlberg, Ul- 
riksdal. Mälareomr.: Ed/. «.,- Faren tuna Vendhohn; Hammarby t. a.; Järfälla: 
I.ofö y?.,- Sollentuna /. cz.,- Spånga: Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö /. rt.,- 
Bo Kummelnäs ; Djurö /. s. Riinfnarö vid Långvik., S ta f snäs; Gustafsberg /. a.; 
Möja St. iMöja vid Långvik; Nämdö Väs ter by; Ornö Brevik. Hesselmara; Utö: 
Vaxholm Tynningö; Värmdö Malma. Roslagsomr. : Danderyd Stockby 1848; 
Frötuna yf.,- Länna: Norrtälje [Fl. Telg. bor. 184"/), i86y; Ös\.^x?i^&x Akersbro. 

Cynosurus cristatus L. 

Mell. Söderm-omr. : Mörkö {Ekstr. 1828); Tveta Bränninge; Vårdinge s. 
Sjtinda to)p, Vassndden; Västerljung Haga, utgången (A. Ekström). Södertörns- 
omr.: Nacka Danviks krokar {Thed. iSjg)-, Danviks källa 184g o. fl.; Salem 
Röftninge; Sorunda t. s. Södra Löftorp; Tyresö; Västerhaninge: Ösmo Nynäs 
gård; Österhaninge Stegsholm. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Lidingö fjersby; 
Solna Ingenting {Thed. i8sg), Ulriksdal, Öfver-Järfva. Mälareomr.: Faren tuna 
/. a.; Hillersjö /. a.; Lofö y?.,- Skå/. a./ Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö y?./ 
Djurö s.; Gustafsberg fl.; Älöja St. Möja vid Fornby o. fl.; Rådmansö /. a.; Utö: 
Vaxholm: Värmdö yf. Roslagsomr.: Danderyd Djnrshohnstrakten; Frötuna y?.,- 
Länna fl.; Riala Dämsboda ; Roslagskulla /. a.; Österåker Brännbacken, Teljö, 
Aby; Östra Ryd s. 

Cypripedium calceolus L. 

Sthlmsomr.: »Stockholmstrakten'» {Thed. 18 jo). Skärgårdsomr.: Djurö 
Munkö. Runmarö från Uppebv till Kila, Luonet;Mö]a Ramsmoraö. Roslagsomr.: 
Norrtälje Beateberg {Bot. Not. 1844)'. Roslagskulla Grabboda; Österåker Gumran. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö «.,- Mörkö: Trosa stad; Turinge yf.,- Vagnhärad; 
Vårdinge a.; Västerljung: Vtter-Enhörna: Vtter-Järna: Öfver-Enhörna. Söder- 
törnsomr.: Grödinge: Nacka: Salem: Sorunda «.,• Tyresö: Västerhaninge: Ösmort. ,■ 
Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm a. Kungl. slottet, viadukten vid Tegcl- 
backe7t; Bromma /. a.; Lidingö a.; Solna a. Mälareomr.: Adelsö: Ekerö: Ham- 
marby a.; Järfälla: Lofö a.; Munsö. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Djurö; Gustafs- 
berg a.; Ingarö: Ljusterö: Muskö /. a.; Möjay?.,- Nämdö yf.; Ornöyf./ Rådmansö 
a.; Utö a.; Vaxholm: Värmdö a. Roslagsomr.: Danderyd a.; Frötuna: Länna 
a.; Norrtälje: Riala /. a.; Roslagskulla a.; Österåker /. a.; Östra Ryd. 

V. baenitzii (Dörfl.) Warnst. Södertörnsomr.: Nacka iVackanäs igio 
(H. V. Rosendahl). 62 

/ 

Dactylis glomerata L. 

a. i alla socknar. 

Daphne mezereum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge Kråkhoppet o. fl. i södra delen; NhåmgQ fl. i 
norra delen; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka t. s. Hamra {Thed. 
i8^g), Tullinge, Tionba; Dalarö Kolboltcn. S/ziadalarö; Nacka Östervik; Salem fl. 
Rönninge. Viksberg [Thed. i8jg)\ Sorunda y^. Häst näs, St. Lundbv, RamsJiolmen, 
A by; Västerhaninge (/'/. Ryby. 1771); Ösmo Mitskesjind; Österhaninge Arsta. 
Sthlmsomr. : Stockholm Djtn-gården [Thed. iSjg), Heleneborg {Thed. i8sg)\ 
Brännkyrka Sknibba [JVikstr. 1840), Sätra [Thed. i8jg)\ Lidingö s.; Solna Haga- 
parken, Karlbergsparken {Thed. i8sg)-, Tivoli {Wikstr. 1840). Mälareomr. : Sånga 
s. Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö s. södra Yxlö; Bo Rörsundsvik, Velanisjind; 
Djurö Munkö, Runinarö, Skarp Rtinmarö igij; Ljusterö s. yolpö; Möja Ramsmoraö, 
Storö, Averksö; Rådmansöy?.,- Värmdöyf. vid Nämdöfjärden. Roslagsomr. : Länna 
Bergshafura; Norrtälje Sessö o. fl. {Bot. iVot. 1844): Riala Riunsättra; Roslagskulla 
/. s. Brttdnäs, Dalen, Gregersboda: Österåker Knaborg, Långs jöfi, Undal. 

Datura stramonium L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ttillgarn {Thed. flor.) o. 1872; Södertälje {Thed. 
flor.). Södertörnsomr.: Västerhaninge {Fl. Ryby. lyyi); Ösmo Lund i8g8; 
Österhaninge Prästgården {Thed. flor.), även senare. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården 1836, (Wikstr. 1840) »Jiära Humle går de nT> {Na:zén 1808), Högre 
Lärarinnesetninariets trädgård sedan i8yo-talet, Skeppsholmen i8ji. Södermalm i 
Björns trädg. igoo. Roslagsomr. : Norrtälje (Schagerström 184 j). — Förvildad. 

Daucus carota L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö //(•//t'/'!', Tullganr. Södertälje; Trosa landskommun 
Tureholm; Tveta: Vagnhärad Husbv, Stensund; Vårdinge _/?. Hjortsberga, Prästgår- 
den, Usta; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka Danviken igoo, yärla; Salem 
fl.; Sorunda inellan Landboda o. St. Vika i8go; Tyresö: Ösmo Aynästrakten igo8 
— 12. Sthlmsomr. : Stockholm Beckholmen 18'/ j, Experimentalf ältct {Fl. halm.). 
Fiskartorpet {Thed. 18 jo), vid Djurgårdsbrunnskanalen {Thed. 18 jo) o. senare; 
Bromma y7. Sundbyberg 18'jg, Ulfstinda {Wikstr. 1840): Brännkyrka Orhem {Thed. 
18 jg) ; Lidingö Södergarn {Modéer 178 j) ; Solna Solnaskoge/t 1818. Mälareomr. : 
Ed /. a.; Ekerö Kaggehvlm 18 J2, Skvtteholm {Thed. 18 jg): Färentuna /. i?.,- Ham- 
marby /. a.; Hillersjö /. a.; Lofö fl.; Munsö Norrby igoi; Sollentuna Silfverdal 
i8gy ; Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö s. Blidö gård igo8—'i2 o. Stämmar- 
sund ig 10, Yxlö vid Köpmanholm igoi ; Djurö Rtinmarö, Sta/snäs 1882; Gustafs- 
berg Anneberg, Farsta {Thed. i8jg), N. Lag/tö; Ljusterö Särsö; Möja .SV. ALöja 
vid Saltvik; Ornö fl. Långvik, Sundby; Rådmansö /. jt. Gräddö, Rådmanby; 
Utö Barlastholmen {införd 187 j): Vaxholm iVya kvrkog.; \'dnnd6 Fågelbf-o. Ros- 
lagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna Vigelsjö {Bot. IVot. 1843)'. Ros- 
lagskulla s. Gregersboda; Täby Näsby; ÖsixdiKyå Fågelnäs i86g. nära kyrkan igio. 

Delphinium consolida L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn i8gi; Mörkö fl.; Södertälje: Turinge 
Mörby igoj ; Tveta: Vagnhärad Klubben; Vårdinge _;?.,• Västerljung _}f. ,• Öfver- 
Enhörna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. s.; Huddinge: Nacka Dan- 
viken, Sikla {7 hed i8jo)', Salem: Sorunda /. a.; Ösmo: Västerhaninge {Fl. Ryby. 
177 i); a a.; Österhaninge Gålö 1867. Sthlmsomr.: Stockholm {Nvzén 1808); 
Bromma Sundbyberg 188 j; Brännkyrka Blomj/iensberg {Thed. 18^0), Västberga 
igoj; Lidingö Stockby ; Solna yf. Mälareomr.: Adelsö: Ed /. a.; Fresta yf./ 
Färentuna _/?.,■ Hammarby t. a.; Hillersjö yf.,- Järfälla: Lofö t. a.; Munsö: Skå y^./ 63 

Sollentuna^.,- Spånga; Sånga yf. Skärgårdsomr. : Djurö Hel 1S82. Sta/snäs 
1881; Gustafsberg /. a.; Muskö Björnholnwn igi2; Nämdö Nämd'6 igi2; Ornöyf. 
Västanvik igoj ; Rådmansö /. s. Kunosgården., Nabbo ; Utö Utö, Alö iSyj; Värmdö 
Ftigelb7-o. Roslagsomr. : Danderyd Djtirsholm; Frötuna fl.; Norrtälje a. {Fl. 
Teli^. hor. 1847)'. Täby Ensta igoi. Täby; Österåker yf. 

Dentaria bulbifera L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö yf.,- Mörkö: Tveta s. holme i Måsnaren; Väster- 
ljung Källvik. Ökcnäs; Väster-Tälje Kihobn. Södertörnsomr. : Botkyrka /. s. 
Tullinge; Huddinge Agesta; Nacka Jl.; Salem /. s. Högantorp, Viksberg; Sorunda 
s. Aska, Ramsholmen; Torö Stens Jind., Svärdsund ; Västerhaninge Här inge; Ösmo 
Malhufvct, Nynäshamn; Österhaninge Björne., Edholmen, Stegsholm. Sthlms- 
omr. : Stockholm Biskops udden 1820., Friesens park o. ovanför teaterhuset, Husar- 
hagen o. Värtahagen {IVikstr. 1840), Valdemarsudde 1842, Djurgården {Ncezén 
1808) — /cJ/j, Ropsten 18 j6. Skuggan i8gj, Blockhustidden igo2. Fiskartorpet, 
Uggelviksskogen ; Bromma Lilla Fssingen, Stora Essingen; Brännkyrka _/f.,- Lidingö 
Gangsätra; Solna Tivoli {IVikstr. 1840). Mälareomr. : Lo fö j-. Kersö, Kren- 
helmen, Kungshatt, Skräddarehobnen; Sånga Svartsjö {Thed. i8sg), på senare åren 
ej återftinnen. Skärgårdsomr. : Blidö fl. Blide, Bullerskär, Furustntd, Gåse, 
Kråkan, Vxlö; Bo ^V. Björknäs, mellan Bo o. Gustafsberg ; Djurö y?. Hel, Munkö, 
Runmarö, 'Stafsnäs; Gvisi^^ihhexgs. Gustaf s berg; \x\opa'6 Beatelund, Forsvik; Ljusterö 
//. Byholm, Dyvik, Särse, Vette rsö; Möja Ramsmoraö, Storö, Västerö, Averksö; Råd- 
mansö y?.,- Utö _/?.,• Värmdö fl. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm, Klingsta; 
Frötuna Harka, Sessö; Länna Hysingsvik; Norrtälje: Roslagskulla Stabo udde; 
Österåker Bo, Marsättra, Tallholmen. 

Dianthus armeria L. 

Södertörnsomr.: Sorunda Blista i8g8 — gg {]. G. Laurell): Tyresö Tyresö 
herrgård {Hofb. 18 j2). Mälareomr.: Munsö Skolhuset {Thed. i8sg)- — För- 
vildad. 

Dianthus barbatus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa kyrkegården igij. Södertörnsomr.: Sorunda 
Fållnäs, Sjövik; Ösmo Nynäs park i8g8 — gg. Sthlmsomr. : Solna Karlbergs- 
parken {Thed. 18 jo). — Förvildad. 

Dianthus deltoides L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ekerö, Torö, Trosa stad. — Säkert förbisedd. 

V. glaucus (L.) Ser. Mell. Söderm.-omr.: Södertälje i8s6. Skärgårds- 
omr.: Gustafsberg Aspviksnäs {IVikstr. 1840). Roslagsomr.: Österåker Gillmyra 
kvarn fS. Selander). 

Diplotaxis muralis (L.) DC. (Brassica tenuifolia Baill. * mu- 
ralis Huds.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igo2, Saltsjekvarn igoö. Sthlms- 
omr.: Stockholm Beckhohnen 18J4 — igoö, Rörstrand 1866 — 7^. Skärgårdsomr.: 
Blidö Furusund i8ji. — Ruderatväxt. 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. (Brassica tenuifolia Baill.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8go — igo2. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Beckholmen 1868 — /9/j', Kastellholmen 18 16; Brännkyrka Sköndalsbro {Thed. 
i8jo). Skärgårdsomr.: Utö Barlastplatsen 1870 — igo2. — Ruderatväxt. 64 
Dipsacus pilosus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Tuna i8go — 9^. Sthlmsomr. : Stockholm 
Rörstrand 1864^ Sabbatsberg {Thed. flor.), {ga??ila) Veterinärinstitutet [Th ed. flor.) 
o. 1882; Solna Haga i8yj. — Ruderatväxt. 

Draba incana L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö TuUgarn; Mörkö HörningsJiolDi., Kolsö, Oaxen; 
Trosa; Vagnhärad Skor/van. Södertörnsomr : Dacka Dammtorp 1880-talet; 
Sorunda Karta 1840-talet — i8gg; Västerhaninge Hatnmar {Hofb. 18^2). Sthlms- 
omr.: Stockholm Djurgården 7iära Byströms villa {Thed. 18 jo).. A^orrtiill 1864. 
Skärgårdsomr. : Blidö Kudoxa, Rödlöga. Svartlöga, St. Ängsskär; Ljusterö Angö- 
domen, Ljusskär., Modskär; Wo]^^ Kallskär ; Ornö Röd kläpp; Rådmansö _/?. /(? yttre 
skären. 

V. stricta Hn. Mell. Söderm.-omr.: Mörkö O^^a-tv^ (A. Torssander) : Vagn- 
härad Klubben (A. Torssander). Södertörnsomr.: Sorunda A'^rr/rt' (J. G. Laurell). 
Skärgårdsomr.: Blidö Rödlöga {Thed. flor.). 

Draba muralis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Fridön, Ledarön, Ängsnäset; Mörkö Ä'olsö, Mörkö, 
Oaxen; \ indinge s. I/Jortsberga, Vassiulden; Västerljungy?. Södertörnsomr.: Da- 
\axöfl.; Nacka_/?. ,• "^-Aqxw Högantorp, A'orpberget; Sorunda GranJudmen, ReiifisholDien, 
Vreta; Ösmo A^ybble, Nynäshamn. Sthlmsomr.: Stockholm yf. ,• Bromma 5<7/z/?/&, 
St. Essingen o. Ulfsunda; Brännkyrka _/?.,• Lidingö Mölna, Skärsätra; Solna Haga- 
parken, Tivoli park. Mälareomr. : Adelsö Kurö; Hillersjö midt emot Sundsudd; 
Lofö y?.,- Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bo Kummelnäs; Djurö 
Mtinkö, Rztnmarö, Sta f snäs; Gustakherg Långsunda, St. TJustvik; Ingarö: Ljusterö 
Särsö, Vettersö; Muskö: Nämdö Bullerö, Bunkvik; Ornö fl.; Rådmansö fl.; Utö 
/. a.; Värmdö Fågelbrola?idet, Storholmen. Roslag somr.: Danderyd DJiirsholm; 
Frötuna Baltora, Vigelsjö; Länna Eknö; Roslagskulla t. s. Brtuinäs, Gregersboda; 
Österåker Fiskartorp, Gottstmda, Nykvarn, Solberga, Teljö; Östra Ryd Bogesund. 

Draba nemorosa L. 

Sthlmsomr.: Stockholm egendomar vid iVorrtjillsga/an 1860-talet. Observa- 
toriebacken 1846 (T. F. Wahlberg). 1864 (E. Selander). Skärgårdsomr.: Djurö 
Rtmmarö (K. Stéenhofif). Roslagsomr. : Österåker Solberga (S. Selander). 

Draba verna L. 

a. — t. a. i alla socknar. 

Dracocephalum thymiflorum L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken igoi. Villa Plania igij ; Södertälje Zc?^^ 
fl.; Österhaninge Gålö vid Kal/holmen i8gg, Sandemar igo4. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Tantohi/ulen i8go-talet, Observatoriebacken 1S22, jg, {äldsta) Veterinärinsti- 
ttitet 184^, {gamla) Bergiclund {Thed. 18 jg), Karolinska institutet {Thed. flor.), 
igo6, Tajttolunden i8go-talet, {gamla) Veteiinä rinstitutei igoö; Solna Ulriksdal 
{Thed. 18 jo). Skärgårdsomr.: Värmdö A^. Lagnö i åkrar i8g4. — Införd. 

Drosera intermedia Hayne. 

Mell. Söderm.-omr.: ^Ixdäng^ Berga, Rösjön o. fl. Södertörnsomr.: Hud- 
dinge; Nacka tnellan Erstavik o. Sågtorp, Si kla. Skvätten, Stubbsund; Salem Ax- 
sjön; Sorunda s. Understa. Sthlmsomr.: Brännkyrka Blommensberg, Kyrksjön, 
Lå?tgsjön, Oremskärret, Ormsjön, Älflsjö; Lidingö Gångsätra träsk {Wikstr. 1840); 
Solna Ekhagsjön, Ellenshill. Skärgårdsomr.: Djurö: Tngarö A'ytorp; Möja St. 65 

Möja; Ornö; Radmansö NO om Radmanby; Värmdö Byträsk o. Kroksjö på 
Fågelbrolandet. Roslagsomr. : Österåker Giimran; Östra Ryd Bogestindslandet. 

Drosera lon^folia L. 

Mell. Söderm.-omr. : Trosa landskommun Marby sjö; Turinge Hökmossen; 
Vagnhärad Löfsjön; Vardinge Ji.; Västerljung Erikslund. Södertörnsomr. ; Da- 
larö Dalarö; Nacka Saltsjöbaden^ Stubbsiind; Österhaninge Tjursjön. Sthlms- 
omr. : Brännkyrka Längsjön, Orem, Ormsjön, Altasjön; Lidingö Gangsätrakärret. 
Mälareomr. : Hammarby s. Brtinnby; Spånga. Skärgårdsomr. : Blidö Finn- 
holmskärrct pä Blidö; Djurö fl.; Gustafsberg Aspvik., Ö. Ekedal; Ingarö Nytorp; 
Ljusterö Brottö, Storskär; Möja St. Möja fl.; Nämdö Storträsk; Radmansö NO 
om Radmanby; Utö Utö; Värmdö Byträsk o. Kroksjö. Roslag somr.: Frötuna 
Knutby, Väsby; Länna Hammarby; Roslagskulla Grcgcrsbodatrakten fl.; Österåker 
Gumrasjön; Östra Ryd Bogesundslandet. 

Drosera lon^ifolia L. x rotundifolia L. 

Roslagsom.: Länna Hammarby (S. Selander). 

Drosera rotundifolia L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ttillgarn; Mörkö {Ekstr. 1828); Södertälje; Turinge 
fl.; Tveta: Vagnhärad Eöfsjön; Vårdinge /. «.,• Västerljung Erikslund; ()^\.^r-'Y'z\]Q.. 
Södertörnsomr.: Dalarö: Huddinge sjön Gömmaren; Nacka Åbacka näs igo j, Saltsjö- 
baden, St. Nyckclviken o. fl.; Salem; ^oxMnå-x vid sjön Styr an; T ox'6 Landsort; Ösmo 
N^y näshamn, vid sjön Styran; Österhaninge Sandvikssjön. Sthlmsomr. : Stockholm 
Stadshagen {Wikstr. 1846)'. Bromma; Brännkyrka: Lidingö y?./ Solna Bergsham- 
mar. Ekhagssjön, EllenshilL Karlberg, Långlotsjön {allt enl. Wikstr. 1840). Mä- 
lareomr.: Fresta s. Ekeby ; Färentuna N'ora träsk; Yi.vem.VL\'Ax\iy s. Brtinnby ; Sänga 
Laffihagskogen. Skärgårdsomr. : Blidö t. s. Blidö, Svartlöga, Ängsskär; Djurö 
Rit/tfnarö, Sta/snäs på rullstensgrussluttning vid källåder; Gustafsberg Aspviksträsk, 
Östra Ekedal; Ingarö; Ljusterö Brottö, Hummelmora, Östra Lagnö; Viyx^é Lacka; 
Möja fl.; Nämdö Storträsk; Ornö fl.; Radmansö /. a.; Utö IJtö; Vaxholm Tvn- 
ningö; Värmdö Eågelbn landet fl. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm; Länna 
Eknö; Roslagskulla fl. Mabnsjön; Österåker /. a.; Östra Ryd Bogestindslandet, N 
om Björkby. 

Dryopteris cristata (L.) A. Grav (Polystichum cristatum 
Roth.). 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa \^^caå%VoTCiXVi\yc^ Mörbvsjö7t;Tm\x\gQ. s. Hökrnossen; 
Vårdinge _/?.,• Öster-Tälje Fiskartorp. Södertörnsomr.: Salem Rönninge, nedom 
Granndden; Sorunda Norra Dy an 18 6g, senare utgången; Västerhaninge; Öster- 
haninge Jordbro, Prästgården. Sthlmsomr.: Stockholm Uggelviken på södra 
sidan {Thed. 18^0): Bromma Kyrksjön, nära Sundbyberg; Brännkyrka ^/t^wwt^/Zi'- 
berg, Brännkyrkasjön; Solna kring Råstasjön. Skärgårdsomr.: Blidö Blidö, 
Angsskär; Muskö; Möja Ljusskär, Radmansö Rä/snäs. Roslagsomr.: Dande- 
ryd Djursholm; Frötuna; Länna Hammarby kärren, Pänningby ; Österåker Teljö. 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray (Polystichum spinulo- 
sum DC. v. dilatata (Hoffm.) DC.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Mörkö grotta; Trosa landskommun Trosa skär- 
gård; Vår^iinge Prästgården, Sörskogen o. fl. Södertörnsomr.: Dalarö Smådalarö, 
Vadet; Västerhaninge Häringe; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: Stockholm 
Albano, Djurgården; Brännkyrka Jakobsberg; Lidingö. Skärgårdsomr.: Blidö 

5 — J31S24. Stockholmstraktens växter. 66 

Kudoxa; Djurö _/?.,• LjusterÖ Byholm^ Löfskar; Möja L. Moja. St. Mö ja V ivii Gvlje. 
Roslagsomr. : Danderyd yf.,- Krötuna:Täl)y. 

Dryopteris dilatata (Hofp^m.) A. Grav x spinulosa (Mull.) 

O. KUNTZE. 

Södertörnsomr.: Nacka igog{y\. V. Rosendahl). Sthlmsonir. : Stockholm 
Uggelvikstrakien jgio (H. V. Rosendahl): T^idingö Lidingö igii (J. W. Hamner). 

Dryopteris filix mas (L.) Scott. (Polystichum filix mas Roth). 

a. — ■/. a. En anmärkningsvärd lokal är Logärdstrappan a Kungl. slottet i vStock- 
holm. Liga tcppgifter från: Grödinge, Munsu, Mörkö, Norrtälje, Riala. Tveta, 
Ytter-Järna, Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

Dryopteris linnseana C. Christens. (Phegopteris dryopteris 
Fée, Polypodium dryopteris L.). 

a.— t. a. Anmärkningsvärda lokaler äro murarna å Kungl. slottet o. viadukten 
vid Tegelbacken i Stockholm, i tuvor af Bryum argenteum. Inga uppgifter från: 
Botkyrka, Brännkyrka, Färentuna, Hillersjö, Mörkö, Norrtälje, Riala, Södertälje, 
Torö, Trosa landskommun, Tveta, Väster-Tälje, Öfver-Enhörna, Öster-Tälje. — 
Säkert förbisedd. 

Dryopteris phegopteris (L.) C. Christens. (Phegopteris po- 
lypodioides Fée., Polypodium phegopteris L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö /. a.; Trosa stad: Turinge 7?./ Vagnhärad Sfen- 
sttnd; Vårdinge /. a.; Västerljung Tunsäter; Ytter-Enhörna: Ytter-Järna; Öfver- 
Enhörna; Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Dalarö Smådalarö; Grödinge; Nacka 5/. 
Nyckelviken; Salem Rönninge; Sorunda: Västerhaninge; Ösmo Nynästrakten; 
Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm _/?.,• Bromma y?.; Lidingö /. a.; Solna j^. 
Mälareomr. : Färentuna; Hillersjö: Lofö/. «.,• Munsö; Skå; Sånga. Skärgårds- 
omr. : Blidö fl.; Bo /. a.; Djurö /. s. Riinmarö, Stafsnäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö 
/. a.; Ljusterö; Muskö Torpa; Möja St. Meja; Ornö fl.; Rådmansö /. a.; Värmdö 
t. a. Roslagsomr.: Danderyd: Länna /. o.; Roslagskulla y?./ Österåker yf. / Östra 
Ryd fl. 

Dryopteris spinulosa (Mull.) O. Kuntze. (Aspidium spinulo- 
sum Sm., Polystichum spinulosum DC). 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ekerö, Fresta, Ingarö, Mörkö, Nacka, Norr- 
tälje, Södertälje, Trosa stad, Tveta, Tyresö, Ytter-Järna, Öfver-Enhörna, Österha- 
ninge, Öster-Tälje. — Antagligen förbisedd. 

Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray. (Polystichum thelypte- 
ris Roth). 

MelL Söderm.-omr.: Hölö nära Valåker; Södertälje; Vagnhärad Stenstcnd 
fl.; Vårdinge s. kring Djtilan; Öster-Tälje Glasbergasjcn. Södertörnsomr.: Da- 
larö i8go; Nacka Danvikskälla (Thed. iSjg)'. Salem. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården igoi, Lilljans i8g8; Bromma Jttdarn. Kyrksjön; Bränjikyrka fl. 
Flalen {Thed. i8jg), Liljeholnien i8gi, Ormsjön, Trekanten; Lidingö Gångsätra 
träsk {Thed. i8sg) — i8gg; Solna Hagaparken {Thed. 18 jg). Mälareomr.: Jär- 67 

fälla Löfholvicn 1S87; Munsö: Sanga /<,'-^/w/6r//. Skärgårdsomr.: 'ffixå.ö Blide fl.. 
St. Ängsskär; Djurö Run))tarc; Gustafsberg Aspviks träsk; Ljusteru Särsö ig 10; 
Xämdö igi2; Rådmansö /. a.; Utö /?.,• Värmdö Fågelbrolandct. Roslagsomr. : 
Danderyd DjursJiobnstrakten; Frötuna 1880; Länna Hammarby, Mora igo2; Ro- 
slagskulla Gregersbodatrakten t. a.; Österåker Teljö vid Lillträskct. 

Echinops sphaerocephalus L 

Sthlmsomr.: Solna Beyloti [llw.d. 18 jg). Ulriksdal i8jo. Mälareomr.: 
Ekerö Ekebvhof [Thed. flor.): Lofö Drottuinghobn. Roslagsomr.: Danderyd 
Djursholm {Bot. Kot. 1867)— igij- — Förvildad. 

Echinospermum. Se: Lappula. 
Echium vulgäre L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Valåker igii; Mörkö t.s. {Ekstr. 1828): Söder- 
tälje _^.,- Turinge /. s.; Tveta; Vårdinge a. utefter järnvägen; Västerljung i-. Ä^rr/^- 
hacken; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje Glasberga {Thed. i8sg). Södertörnsomr. : 
Bo iCummclnäs igij ; Botkyrka t. a. igii; Dalarö Strandvägen i8gg — 790.^ ,• Hud- 
dinge t. a. igi2; Nacka Ektorp igrSi Järla 1848. Nacka kvarnar {Thed. 18 jo)'. 
Salem: Sorunda /. a.,; Torö t. a.; Tyresö: Västerhaninge Farsta {Fl. Ryby. 1771), 
Krigs-Lida (Ho/b. 18^2) : Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm t. a. {äldsta upp- 
giften: ^'pestgravarna nära A'orrtulh\ Aurzcn j8o8); Brännkyrka y7.,- Lidingö _/?./ 
Solna y?. Mälareomr.: Ed yf. igi2; Ekerö 1843, Bockholmsätra; Fresta /. a. 
igi2; Hammarby /. a. igi2; Hillersjö fl. igii; Järfälla igi2; Lofö Drottningholm 
i8j2.a. igio; Munsö 184S; Skåyf. igii; Sollentuna Skansen 1848., a. igi2; Sånga 
Sundbv igo2. fl. igii. Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn igoo; Ingarö Letns- 
//rtt'-ö; Vaxholm Rindö. Roslagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna 
N'orrsunda 1843; Norrtälje Kvisthamra {Bot. A'ot. 1843): Österåker Rttnö. Smedby 
tegelbruk. Elatine hydropiper L. 

Södertörnsomr.: Nacka Nacka bro {Wikstr. 1840). Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården vid Blockhusudden o. nedanför Sirishof {Thed. 183g), Djurgårdsbrunns- 
vikens norra strand {Thed. 183g). Kastellholmen {Thed. 1830), Rålambshof Al- 
kistan o. Arstaviken {Wikstr. 1840): Bromma Sandvik igii. Traneberg {Thed. 
183g): Brännkyrka Drefviken {Wikstr. 1840). Ekensberg (Thed. 1830): Solna 
Hufvudsta o. Karlbergskanalen {Wikstr. 1840). Mälareomr.: Sollentuna Skan- 
sen. Skärgårdsomr.: Värmdö fl. [Wikstr. 1840). Roslagsomr.: Danderyd 
sydv. delen; Frötuna nära kyrkan [Fl. Telg. bor. 1847)'. Norrtälje Sjobaden {Bot. 
A'oi. 1844) ; Österåker Garnsviken. 

Eleocharis. Se: Scirpus. 
Elodea canadensis L. C. Rich. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn. Södertörnsomr.: Botkyrka 7?. ^i/^«. 
Albysjön, Tullingesjön igii; Dalarö Dalarö i8g4 {utgången i8gg, T. Krok): 
Nacka Åbacka igo3; Salem kanalen vid Viksbergs holme igog. Sthlmsomr.: 
Stockholm Djtirgårdsbrunnsviken från igo3, Fiskar torps sjöar na i8g4. Klara 
sjö Tgoj, A^orra Bruftnsviken vid Beigielund igo2 o. igi2, Skanstull 1887; ^xomTCiO. 
Clfsundasjön a.; Brännkyrka Arstaviken; Solna Hufvudsta i8g8. Karlbergssjön 
i8go-takt. Ulriksdal. Mälareomr.: Adelsö Mälaren vid Ho f gården; Ekerö Mä- 
laren vid Kersö; Hillersjö Hillersjövikcn; Lofö Drottningholm igo8; '^^ngSi Svart- 
sjö igo2. Roslagsomr.: Danderyd .S7. Värtan vid Djursholm igo7. — Införd. 68 
Elsholzia cristata Willd. 

Södertörnsomr. : Grödinge Byrsta kvarn 1832. Sthlmsomr. : Stockholm 
Rålambshof, Södermalm, Trädgårdsföreningen, Valdemarsudde {Thed. 18^0), Kungs- 
holmen 18 ji, Skanshill i86g, Barnhitsträdgården; Lidingö Mölna i86g. — Införd. 

Elymus arenarius L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Mörkö, Oaxen, Skansen; Söderjälje; Vagnhärad 
Källvik; Västerljung _/?. i skärgården. Södertörnsomr.: Dalarö: IsacV^a, Ersiavik 
[Thed. 18 jg); Sorunda yf.,- Torö t. a.; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Lidingö Gång- 
sätra igi2. Skärgårdsomr. : Blidöy?.,- V>o Kil i86j ; V)]wxö Djurhatnn, Rnn^narö, 
Sandhamn, Sta/snäs; Gustafsberg: Ingarö: Ljusterö _/?.,■ Muskö; Möja a.; Nämdö 
/. a.; Ornö _/?.,• Rådmansö t. a.; Utö _/?.,• Vaxholm: Värmdö Lindalssundet. Ros- 
lagsomr. : Länna Eknö, Löparasken, Nemnarö; Roslagskulla Gregersboda. 

Elymus europaeus L. Se: Hordeum europa^um (L.) All. 
Empetrum nigrum L- 

Mell. Söderm.-omr.: Vagnhärad mellan Nygård o. Alby; Vårdinge s. Rö- 
mossen; Västerljung Alhagen, Hagalund. Södertörnsomr.: Dalarö fl.; Huddinge 
Masmo; Nacka fl.; Salem Rönninge ; Sorunda f.; Torö Gunnarsienarna o. fl.; 
Västerhaninge: Ösmo Nvttäshamn. Sthlmsomr.: Bromma; Brännkyrka y?. En- 
skede, Galgbacken, Pungpinan, Sandsborg; Lidingö Kottlasjön. Mälareomr. : 
Yi^xvim-^cihy s. Brunnby mosse; Lofö; Spånga Kista; Sänga /. s. Alby. Skärgårds- 
omr.: Blidö /. a.; Bo/, a.; Djurö /. a.; Ingarö /. a.; Ljusterö t. a.; Muskö /. a.; 
Möja a.; Nämdö /. a.; Ornö /. a.; Rådmansö a.; Utö; Värmdö /. a. Roslags- 
omr. : Danderyd Djursholmstrakten; Norrtälje; Roslagskulla /. a.; Östra Ryd t. a. 

Enodium coeruleum (L.) Gaud. Se: MoUinia coerulea Moench. 
Epilobium adenocaulon Ha^uss. 

Mell. Söderm.-omr. : Värdinge Nådhammar ett ex, igo2, Skillöt ymnig i 

järnvägsdiket igoi — 02 (A. Torssander), senare spridd till Mölnbo (S. Almquist). 

Södertörnsomr.: Nacka N'ynäs igog {Sv. Bot. Tidskr. igog). Sthlmsomr.: 

Stockholm Djurgården vmnig i ett dike nedanför Prins ]VilIiclm^ palats igij, 

vid dikets upprensning försvunnen. — Införd. 

Epilobium adenocaulon Hauss. x montanum L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården nedanför Prins JVilhelms palats igij 
(S. Selander). 

Epilobium angustif olium L. Se : Chamcxnerion angustifolium 
Scop. 

Epilobium collinum Gmel. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön o. fl.; Turinge yf.,- Västerljung mellan 
Tofsö o. Lillsjötorp; Vårdinge. Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar, iVy- 
näs, Sikla, St. Nyckelviken, Saltsjöbaden; Sorunda /. a.; Torö Landsort; Ty- 
resö: Ösmo N'ynästrakten. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bo Sktirubro; D]\\r'ö Run- 69 

marö fl.; Gustafsberg Kolstrivn; Ingarö Mörtviken; Ljusterö Byholm; Möjay?.,- 
Xämdö Billie r'iK Nänulö; Ornö fl.; Rådmansö fl.; Utö: Värmdö Fågelbrolandet 
t. a. Roslagsomr. : Roslagskulla y/.,- Österåker Brevik. Solberga, Aby. 

Epilobium collinum Gmel. x montanum L. 

Roslagsomr.: Österåker Brevik igog (S. Selander;. 

Epilobium hirsutum L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Bergieliind förvildad igi3. Djtirgårdsslätten o. Frie- 
sens park [T/ied. iSjo), Manilla {T/ied. iSjg); -»längesedan utgången a Djurgården-» 
(S. Alniquist 191 3), Kungsholmen (Thed. flor.). Roslagsomr.: Frötuna Björnö 
{Bot. Å'ot. 1844): Norrtälje -»den allmännaste av släktet kring Norrtälje» {Bot. 
Not. 1844). — Införd, 

Epilobium lamyi T. Schultz (Epilobium tetragonum L. v. 
lamyi T. Schultz). 

Mell. Söderm.-omr. : Vagnhärad Apelåker i8g4; Värdinge Vassndden i8gi. 
Södertörnsomr. : Huddinge Balingsta^ ytiringe {Thed. i8sg). nära kyrkan {Thed. 
i8sg), Sta/sta såg {Bot. iXot. 1886)', Nacka Lilla Sikla o. Järla {Thed. i8so), 
Skum igoj ; Tyresö igii; Västerhaninge Hammar o. Skogs-Ekeby {Thed. flor.). 
Sthlmsomr.: Stockholm Värtan å ruderatplats igoö; Bromma Ulfsuiida {Bot. 
Not. 1886); Brännkyrka Orfusjön {Thed. i8jo), Söderby {Thed. i8sg): Lidingö 
Långängen {Bot. Not. /88g), Skärsätra {Thed. 18 jg). Mälareomr. : Sånga 7(5'9^. 
Skärgårdsomr. : Gustafsberg St. TJtistvik {Thed. flor.)', Nämdö 1833'. Ornö 
Sundbv {Thed. 18 jg): Vaxholm RindÖ by; \ä.xm.åö Fågelbiv landet fl. i8gs — igo2. 
Roslagsomr.: Yxöiwn-x BJömö {Fl. Telg.bor. 1847): Länna Väringsö {Thed. flor.): 
Norrtälje Frötiinavägen igoo; Österåker Teljo; Östra Ryd Bogesund. 

Epilobium montanum L. 

/. a. — fl. Lnga uppgifter från: Dalarö, Ekerö, Trosa stad, Täby, Väster-Tälj e, 
Vtter-Enhörna, Öfver-Järna. 

Epilobium obscurum Schreb. (Epilobium chordorrhizum 
Fr., Epilobium virgatum Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Högfors, Vassudden 1886— igos. Söder- 
törnsomr.: Nacka Järla o. Siklaö {IVikstr. 1840); Salem Tullinge {Bot. N'ot. 
1886): Sorunda Fituna, Söder- Rangsta o. Ristomta i8g8 — gg; Torö Landsort 
i8g8. Sthlmsomr.: Stockholm Rackarbergen; Brännkyrka Gröndal vid stranden 
af Ormsjön {IVikstr. 1840). Skärgårdsomr.: Djurö [Bot. Not. 1886), Djurö- 
landet, Run?narö vid Södersunda igij. Roslagsomr.: Länna 1843. 

Epilobium obscurum Schreb. x palustre L. 

Skärgårdsomr.: Ornö {Bot. Not. 1886). 

Epilobium palustre L. 

/. a. — fl. Inga uppgifter från : Dalarö, Ekerö, Fresta, Järfälla, Lofö, Munsö, 
Riala, Sollerituna, Spånga, Torö, Trosa stad, Täby, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, 
Vtter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 70 
Epilobium palustre L. x parviflorum Schreb. 

Mälareomr. : Hammarby på tvenne ställen jnellan Holinboda och Rosersberg 
ungefär i områdets gräns mot Norrsttnda sm (S. Almquist). 

Epilobium palustre L. x roseum Schreb. 

Q 

Sthlmsomr. : Brännkyrka Arstaberget igio (A. Hiilfers). 

Epilobium parviflorum Schreb. 

Mell. Söderm,-omr.: Hölö Skogstorps Tullgarn; Mörkö (77^^^/.y?(7r.); Söder- 
tälje {Thed. fior.)\ Trosa landskommun 7"/^;r//^/w,- Vagnhärad y?.,- Vårdinge _/?.; 
Västerljung Tunsäter; Öster-Tälje Löfstalund, Skär/sta. Södertörnsomr. : Bot- 
kyrka Alby {Thed. iSjg)', Huddinge _/?.,• Salem kyrkan; Sorunda s. Andra i8g8; 
Torö Oxnö i8g8. Sthlmsomr. : Stockholm s. Experimentalf ältet ; Bromma kyrkan 
{Wikstr. 1840)'. Lidingö Elfvik 1887, Gå?zgsätra {Thed. i8jg): ^o\na Öfver-yärfva 
igo2. Mälareomr.: Hammarby «årrt i^^/w^^^^/ö,- Hillersjö Vendhohn 184,5; Lofö; 
Munsö _;?.,• Sollentuna Öfverby {Wikstr. 1840)'. Spånga Kista {Thed. i8sg)\ Sånga 
fl. Skärgårdsomr. : Blidö Blidö fl.; Bo St. Björknäs {Thed. i8jo)-, Djurö Rnn- 
marö vid Södersjtnda igij; Gustafsberg yf./ Ljusterö; Muskö Torpa; Möja St. 
Möja; Nämdö Mellangärdet {Thed. i8jg). Väster by igi2; RMmansö A^^^iingsgåj-den 
(Vet. Akad. handl. 1824), Gräddö, Rådmanby ; Utö; Värmdö Malma. Roslags- 
omr. : Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna Mellingehohn {Fl. Telg. bor. 184^), 
Torstensboda {Vet. Akad. handl. 1824); Uinnxi Hysingsvik, Pänningby, Vättershaga; 
Norrtälje {Thed. for.): Roslagskulla y7. Brudnäs, Östanå; Österåker Prästgården 
{Thed. flor.)', Östra Ryd Bogesundstrakten. 

Epilobium parviflorum Schreb. x roseum Schreb. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Skogstorp igii (G. Arnell). 

Epilobium roseum Schreb. 

Mell. Söderm.-omr,: Hölö Skogstorp, Tullgarn; Vtter-Järna Aybble {Thed. 
flor.)', Öster-Tälje Igelsta 1864 — gg. Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar 
{Wikstr. 1840) — igo2, Skuru; '6^\Qm. Högantorp; ij)in\o lYybble i8g8^, Vansta i8gg. 
Sthlmsomr.: Stockholm f.; Brännkyrka Ormsjön {Wikstr. 1840), Arsta vid bäcken 
{Thed. 183g)', Lidingö Elfvik i8g4, Mölna igoö, Stockbysjön igob. Mälareomr.: 
Adelsö Björkö 184J, Stenby på Adelsö igi2. Skärgårdsomr. : Djurö : Gustafsberg 
N. Lagnö; Möja Bodkobb; Ornö {Wahlcnberg Flor. suecica 1824 — 2Ö)\ Utö, 
Roslagsomr. : Frötuna BJörnö; Norrtälje _/?. 

Epipactis atrorubens Schult. (Epipactis helleborine Crantz 
y rubiginosa Crantz, Epipactis rubiginosa (Crantz) Gaud). 

Södertörnsomr.: Huddinge Ågesta {Hofb. 1852). Skärgårdsomr,: Vax- 
holm Eriksö {Bot. Not. 1866). Roslagsomr.: Frötuna -»Roslagen till Frötuna^ 
{Hn. for. i88g)\ Ro^iX-d.o^^VwW^ Gregersboda i8gg (Arne Fries). — Det^ torde kunna 
ifrågasättas, huruvida E. atrorubens Schult. verkligen finnes inom området och icke 
förväxling skett med v. violacea av följande art. 

Epipactis latifolia (L.) All. (Epipactis helleborine Crantz a 
latifolia L., Helleborine latifolia (L.) Duce). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Vagnhärad Kolvik, Slinter skogen; 
Vårdinge /. s. HJortsberga, mellan Mölnbo o. Högtorp, Nådhamtnar, Usta. Söder- 71 

törnsomr. : Uotkyrka Alby {TJud. 1830). Elf sta {Thed. iSjg): Dalaru iSg^; 
Huddinge BJvrk/iagen. Rosenlund. Siindby iSjy. Agesta {Thed. i8jo): Nacka Ek- 
kvp. Kolbotten {Thed. iSjo), Saltsjöbaden igo^, Stofängen,- Sorunda s. Sjövik, St. 
Vika; Osmo Herrön. Lund, Rökärr, Vå7'dkasberget; Österhaninge Björne, Gålö. 
Sthlmsomr. : Bromma Minneberg; Brännkyrka Blommensberg o. Eågelsången 
{Thed. 18 jo), Hägersten i8g2 — igo2. Skrubba {Thed. 18 jg), Vinterviken 182 j; 
Lidingö Katrinelund i88g; Solna Bergshamra {Thed. i8jg), Hagaparken, Solna- 
skogen, Väderkvarnsbacken, Ålkistan {allt enl. Thed. 18 jg). Mälareomr. : Ekerö 
Bockholmsätra; Järfälla Viksjö {Vet. Akad. handl. 1824.)'. Lo fö 7?. Drottningholm 
18 j 2. Kanton {Thed. i8jg): Spånga Ditfvebol 184g; Sånga Stcndby {Bot. Å'ot. 
1848). Skärgårdsomr. : Blidö fl. på Blidö o. Yxlö; Bo St. Björknäs 1840. 
Tegelön {Thed. i8jo), Velamstmd igoj ; Djurö Riinmarö fl.. Sandhamn; Gustafs- 
berg A'. Lagnö. Långstinda igo2. Tjustvik; Ingarö Henriksdal i8yg; Möja Lilla 
o. Stora Möja; Ornö St. Rotholmen. Skinnardal ; Rådmansö Gräddö; Vaxholm 
Skarpö, Tynningö; Värmdö Eagelbrolandet, Grindarö i8gg. Lädna 1888. Roslags- 
omr. : Danderyd Stocksund {Thed. 18 jg): Frötuna: Roslagskulla t. s. Brudnäs, 
.]Lalmsjön; Österåker Teljö 1866. 

V. violacea (Dur. Dusq.). Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge Hjortsberga 
.Varmo7'berg, Sörskogen (A. Torssander). Södertörnsomr. : Sorunda mellan Blista 
o. Sjöviks badställe (J. G. Laurell) : Ösmo Lund i Sjöparken (J. G. Laurell). Skär- 
gårdsomr.: Djurö Runmarö (C. G. Hoffstein). 

Epipactis palustris (L.)CRANTZ.(Helleborine palustris Schrank.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö s. Tullgarn. Södertörnsomr.: Nacka Ektorp; 
Osmo Yttre Gården; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: Bromma Lilla Essimren 
{Thed. 18 jo)'. Brännkyrka Farsta o. Ulfsjön {Thed. i8jo). Mälareomr.: Fären- 
tuna Nora träsk {Bot. A^ot. 184S); Järfälla Riddersvik {7 hed. i8jo): Spånga Hes- 
selby {Thed. i8jo)\ Sanga Svartsjö {Thed. 18 jg). Skärgårdsomr.: W\åxi s. Blidö 
vid Einnholmen; Djurö Runmarö igi2; Gustafsberg Aspvik {Vet. Akad. handl. 
1824); Ljusterö Lngmarsö; Nämdö Nämdö Bote igi2; Rådmansö s. Asken i8gg; 
Värmdö Malma. Roslagsomr. : Frötuna Prästgården {Bot. jVot. 1844): Länna 
Hammarby. Llästängen. Sikaängen; Roslagskulla /. s. Gregersboda. Malmsjön. 

Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. 

Södertörnsomr.: Huddinge nära jämvägsstn. i8go-talet (A. Arven). Skär- 
gårdsomr.: Blidö Yxlö igo2 {C. A. Zachrisson). Roslagsomr.: Österåker Garns- 
vikens östra strand igio samt mellan Jersättra o. Asättra igog (S. Selander). 

Equisetum arvense L. 

a. — /. a. Lnga uppgifter från: Adelsö, Ed, Frötuna, Sollentuna, Spånga, 
Södertälje, Trosa stad o. landskommun, Tveta, Täby, Väster-Tälje, Ylter-Järna, Öfver- 
Enhörna, Öster-Tälje. — Antagligen förbisedd. 

Equisetum fluviatile L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Valåker; Mörkö; Södertälje: Turinge yf.,- Tveta; 
\^gx)\\'ir^å Stens und; Vårdinge «.,- Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Nacka: Salem: 
Sorunda fl.; Torö V^ästra Oxnö; Tyresö Kumla ; Västerhaninge; Ösmo Herrön. 
Sthlmsomr.: Stockholm «.,- Bromma «.,- Lidingö Mölnaträsk; Solna a. Mälare- 
omr.: Ekerö: Färentuna; Hammarby A a. ,■ Hillersjö; Lofört-.,- Munsö: Skå; Sånga. 
Skärgårdsomr.: Blidö y/.,- Bo /. a.; Djurö Runmarö; Gustafsberg a.; Ljusterö 
Husarö; Möja St. Möja fl.; Nämdö Storträsk; Rådmansö a.; Utö Ranö, Utö, Alö; 
Vaxholm. Roslagsomr. : Danderyd a.; Frötuna; Länna a.,- Roslagskulla «.,• Öster- 
åker a.; Östra Ryd. 72 

v. limosum L. Mell. Söderm.-omr.: Hölö Valåker; Vårdinge /. a. Sö- 
dertörnsomr, : Nacka Dufnäs^ Kolbottcnstimpen; Sorunda Stvran; Torö Oxnö, 
Vatista. Sthlmsomr. : Stockholm fl.; Solna fl. Skärgårdsomr. : Blidö fl.; 
Rådmansö Kallskär. Roslagsomr. : Danderyd; Östra Ryd Täby. 

Equisetum hiemale L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö, Södertälje ^rt-Z/j-^^^^^o-, vid gränsen till Väster-Tälj e; 
Turingey?. ,• Vagnhärad Stensiind; Vård inge yf.,- Västerljung Tujtsäter; Ytter-Enhörna 
öster om Kyrkbyn; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Dalarö Smådalarö; Grö- 
dinge norr om kyrkait; Huddinge Haga^ Huddinge st/z, Vår by ; Salem y?.,- Sorunda 
Fagerviksskoge?2, Åkerby; Torö Herrhamra; Västerhaninge Prästgården; Ösmo: 
Österhaninge. Sthlmsomr.: Brännkyrka yf.; vSolna Ulriksdal. Mälareomr. : 
Ed; Ekerö; Fresta; Färentuna: Hammarby; Hillersjö; Järfälla Kyrkhamji., Ridders- 
vik; Skå; Sånga. Skärgårdsomr.: Blidö s. Blidcgårds ägo?; Kolsvik., Oxhalsö; 
Djurö Runmarö vid Ler kila. Roslagsomr. : Lännayf.,- Roslagskulla y?. ,• Österåker 
Singö; Östra Ryd ?tära kyrkan, Rydbo stn titmed banan. 

Equisetum palustre L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Turinge a.; Vårdinge /. a.; Västerljung. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Tullingesjön; Salem: Sorunda; Torö; Ösmo. Sthlmsomr.: 
vStockholm; Bromma Kyrksjött; Lidingö Gångsätra träsk; Solna. Mälareomr.: 
Ed t. a.; Färentuna; Hammarby /. a.; Hillersjö; Lofö /. a.; Skå; Sånga. Skär- 
gårdsomr.: Blidö yf.,- Djurö; Muskö; Möja .-i z'tV'Z'.w,- Ornö //t'j"j"('/;Ärt;7z,- Rådmansö 
t. a.; Utö. Roslagsomr.: Danderyd; Frötuna; Länna /. a.; Roslagskulla /. a.; 
Österåker yf.,- Östra Ryd. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Equisetum pratense Ehrh. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Höglund; Västerljung Erikslund. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka; Dalarö; Huddinge Tumba; Nacka Åbacka kvarnar; Salem; 
Österhaninge Galö. Sthlmsomr.: Stockholm Experimentalf ältet. Rörstrand, 
Uggelviksskogen; lixoxnnv^. Ayrksjön; Solna. Mälareomr.: Hillersjö; Sånga 6Va;-/- 
sjö. Skärgårdsomr.: Djurö Sandö; Möja St. Möja ; Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; 
Utö. Roslagsomr.: Danderyd sydv. delen; Länna Forssa. 

Equisetum silvaticum L. 

t. a, — fl. Inga uppgifter från: Adelsö, Brännkyrka, Dalarö, Ekerö, Fresta, 
Frötuna, Huddinge, Ingarö, Järfälla, Ljusterö, Norrtälje, Riala, Sollentuna, Spånga, 
Södertälje, Torö, Trosa stad o. landskommun, Tveta, Tyresö, Täby, Öster-Tälje. — 
Säkert förbisedd. 

Equisetum variegatum Schleich. (Equisetum tenellum Fr.). 

Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö omkr. i km. från Gatan i8gi — igij (C. 
G. Hoffstein). Lokalen, en fuktig äng, rgij till större delen odlad; ett fåtal ex. 
återstå. 

Erigeron acris L. 

a.— fl. Inga uppgifter från: Adelsö, Danderyd, Ekerö, Grödinge, FIölö, 
Munsö, Muskö, Trosa stad, Tyresö, Täby, Utö, Västerhaninge, Väster-Tälje, Vtter- 
Järna, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna, Östra Ryd. n 

Erigeron canadensis L. 

Södertörnsomr. : Xacka Danviken igoj. Sthlmsomr. : Stockholm ^'Slock- 
holmstrakten^^ {Hn. flor. 1820). Beckholmen i8-j2 — 7j. Skärgårdsomr. : Blidö 
Stämmarsiind 1888. — Barlastväxt. 

Erigeron droebachiensis O. F. Mull. (Erig-eron mtilleri Lund). 

Skärgårdsomr.: Djurö Mnnkö (N. W. Xetzel): Värmdij holmar vid Nickebo 
[Riksmuseets hcrb.) . 

Eriophorum alpinum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Trosa landskommun A^äfharka; Turinge /. ^. ,• 
Vårdinge y/. ,• Västerljung Sörtuna. Södertörnsomr.: Huddinge nära kyrkan {Thed. 
i8jg) ; Nacka Källtorpsjön. Lillsjön, Sandsjön [allt enl. Thed. i8^g)., Skvalten 
1848 ; Salem Könninge igoj ; Sorunda fl.; Osterhaninge Gålö i86y. Prästgården. 
Sthlmsomr.: Stockholm Fiskartorpet i8gg. Isbladskärret o. Ladttviken {Thed. 
18 jg): Brännkyrka Brännkyrkasjön 184J., Enskede igii., Piingpinan {Thed. 18 jg)'. 
Lidingö Gangsätra 1818, Yttringe; Solna Ekhagssjön iSjo — 6j. Mälareomr. : 
Färentuna A^ora träsk; Hammarby Briinnbv igi2; Sollentuna: Spånga Dufvebol 
184g. Långlötsjön {Thed. iSjg)'. Sänga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; 
Djurö Runmarö; Gustafsberg Aspvik {Thed. i8_^g), Långsunda; Ingarö: Nämdö 
yttre skären; Rådmansö Bollen^ Rådmanby, Tom ta; Värmdö Fågelbrolandet. Ros- 
lagsomr. : Danderyd Ösby träsk; Frötuna Väsby; Länna Hatnmaj'by, norr om 
Hästängen igo2; Roslagskulla Gregersbodatrakten ; Österåker Giimrasjön, Te??ina- 
ren; Östra Ryd Broknäs igoo. 

Eriophorum gracile Koch. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge s. DJidan 1886—88, Norrbysjön ; \'i.?XtxX]\iSi% 
Sille 18ÖJ. Södertörnsomr.: Xacka Kungsbroviken o. Stiibbsiind {Thed. i8jg), 
Skvalten. Sthlmsomr.: Stockholm Isbladskärret {Thed. i8jg): Brännkyrka Blovi- 
mensberg o. Orem {Thed. i8jg), Skarpneck i8gg; '^o\na A'arlberg i8sg — jo. Skär- 
gårdsomr.: Bo St. Björknäs 18J4, Kiimmelnäs o. Tollarö {Thed. i8jg): Djurö 
s. Runmarö 18 8g; Gustafsberg Östra Ekedal 188 j; Möja St. Möja; Ornö Svinock 
{Thed. 18 jg). Roslagsomr.: Östra Ryd Frössvik. 

Eriophorum latifolium Hoppe. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828); Södertälje Strömsäng {Bot. Not. 
1843)', Vagnhärad Kolvik^ Stensund; V Tixåinge. Sörskogen of vanför DJu lan; Väster- 
ljung Hållsviken i8yj, Udden; Väster-Tälje Lina tegelbruk o. fl. 1866. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Alby {Thed. 18 jg); Huddinge Björkhagen {Thed. i8sg), 
Masmo i8jj; X'acka Källtorp 18 jj, Snörotn {Thed.i8jg)\ '^oXtin Högantoip i8jg; 
Sorunda Norra Dyan i86g; Torö Landsort 1888 — 8g; Tyresö Knmla {Thed. i8jg)\ 
Osterhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgårdsbrunn. Isbladskärret 
{Thed. i8jg), Laduviken 18 jg — 48; Bromma Kyrksjön 18J4; Brännkyrka Skrubba 
18 j4; Solna Råstasjön {Thed. i8jg), Tomteboda igoö. Mälareomr.: Sånga 
Svartsjö {Thed. 18 jg). Skärgårdsomr.: Bo Kiimmelnäs o. Tollarö {Thed. 18 jg)', 
Djurö Run?naj'ö, Stafsnäs; Gustafsberg; Utö Rånö i8yj; Värmdö. Roslagsomr.: 
Länna Hästnäset. Svartingen; Roslagskulla Brudnäs. Grabboda; Täby Ensta {Thed. 
i8jg)\ Österåker Teljö. 

Eriophorum polystachium L. (Eriophorum angustifolium Roth.). 

a. — /. a. Inga tippygif ter från : Adelsö, Botkyrka, Ed, Ekerö, Fresta, Grödinge. 
Hammarby, Huddinge, Järfälla, Lofö, Munsö, Muskö, Sollentuna, Sorunda, Spånga, 74 

Trosa landskommun. Täby. Vaxholm, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna. Ytter-Järna, 
Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

v. elatius M. & K. Sthlmsomr. : Stockholm Tantobergen. Skärgårds- 
omr. : Gustafsberg (L. Schlegel). 

v. triquetrum Fr. Södertörnsomr. : Dalarö (A. Berlin). 

Eriophorum vaginatum L. 

Mell. Söderm -omr. : Hölö: Södertälje: Turinge _/?.,■ Tveta: Värdinge /. a.; 
Västerljung /. a.; Öfver-Enhörna: Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Dalarö; Nacka Danviken {Nivzén 1808); Salem: Sorunda t. a.; Västerhaninge: 
Ösmo. Sthlmsomr.: Bromma; Brännkyrka yf.,- Lidingö /. a.; Solna. Skär- 
gårdsomr. : Blidöy?.,- Djurö /. a.; Gustafsberg yZ. ,• Ingarö: Ljusterö; Möja; Nämdö 
fl.; Ornö 7?.,- Rådmansö /. a.; Utö: Värmdö t. a. Roslagsomr.: Danderyd: 
Frötuna; l.änna /. a.; Riala: Roslagskulla y?. ,■ Österåker A a.; Östra Ryd fl. — 
Inga uppgifter frän Mälareomrädet. 

Erodium cicutarium (L.) LHerit. 

Mell. Söderm. -omr. : Hölö; Mörkö {Ekstr. 1828)-, Södertälje; Turinge y/.,- 
Tveta; Värdinge _;?.,• Västerljung; Ytter-Enhörna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka /. a.; Huddinge /. a.; Nacka: Salem; Sorunda t. a.; Västerhaninge; 
Ösmo /. a.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Brännkyrka; Lidingö; 
Solna /f. Mälareomr. : Ed _/?.,• Ekerö i8j2; Flammarby /. a.; Järfälla; Lofö: 
Sollentuna y?.,- Spånga. Skärgårdsomr. : Blidö s. Oxhalsc; Djurö s. Sandön; 
Gustafsberg t. a.; Muskö Bjöniholmcn ; Ornö; Rådmansö s. Gräddö., Uppnäs; Utö 
/. a.; Värmdö yf. Roslagsomr. : Damderyd; Norrtälje; Roslagskulla /. a.; Öster- 
åker fl.; Östra Ryd fl. 

V. pimpinellifolium Willd. Sthlmsomr.: Stockholm Blockhusudden [FL 
hobn.). 

Erodium moschatum LHerit. 

Södertörnsomr.: Nacka Ilästhagcn 18 jo. Kvarnen 1848. Sthlmsomr.: 

Stockholm >■/« gator i Stockholms (O. Celsius enl. Linné Flor. suec. i74S)-> Bonde- 
gatan., Katarina förs. 18 j 4., Trädgårdsföreningen [Thed. 18 jo). — Förvildad. 

Eruca sativa Lmk. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken igo2 (N. Schager), kvarnen Tre Kronor 
igij (V. Norlind), Villa Plania igij (E. Ekman). — Ruderatväxt. 

Ervum. Se: Vida. 
Erysimum cheiranthoides L. 

/. a.— fl. Inga uppgifter fi'ån: Adelsö. Bo, Dalarö. Ekerö, Grödinge, Järfälla, 
Lidingö, Nämdö, Riala, vSpånga, Torö, Trosa stad o. landskommun, Tyresö, Täby, 
Vagnhärad. Västerhaninge, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna. Öfver-Enhörna, Öfver-Järna, 
Österhaninge, Östra Ryd. — Antagligen förbisedd. 

Erysimum hieraciifolium L. 

Mell. Söderm. -omr. : Hölö 'Tullgarn; Mörkö Löf hagen [Ekstr. 1828): \'äs- 
terljung Hökön., Persö ; Ytter-Järna ÄWz^/w^;// Öster-Tälje //rtZ/j- //^'/w t'. Södertörns- 
omr.: Dalarö; Nacka Danviken 1844 — igiJ-, Saltsjökvarn igoj; Sorunda Karta; 75 

Ösmo Järjiotta. Lund; Österhaninge holmar i Mysingen. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Heleneborg {Thed. i8jo). Varians strand mellan Kakniis o. Kruthuset [Thed. 
i8jg). Löf holmen; Lidingö Fjäderholmarna [Thed. i8jo). Mälareomr. : Färentuna 
Eldgarn 1861 ; Lofö Fläsket 1840— gs. Skärgårdsomr. : Rlidö Blidö. Furtisund, 
holmar i Furusundsfjärden o. Svartlogafjärden; Djurö Munkö. Rnnmarö; Gustafsberg 
Farsta [Thed. i8jo): Ljusterö yf./ Möja Ramsmoraö., Storo; Xämdö Bullerö; Ornö 
Skötskär; Rådmansö Ladholtnen, Söderarm; Utö yf. Roslagsomr. : Danderyd öar 
i St. Värtan; Östra Ryd Rydboholm vid färjestället ig 10., Storholmen {Thed. 18^0). 

Erysimum orientale R- Br. (Conringia orientalis Andrz.). 

Södertörnsomr. : Xacka Danviks krokar i8g4 {].V>e.xggTQn) — igo2. Sthlms- 
omr.: Stockholm l'ärtan igo2 (F. O. Westerberg). — Barlastväxt. 

Erysimum repandum L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Eldkvarnstomlcn igoS (G. Täckholm). — Införd. 

Er3''thr2ea. Se: Centaurion. 
Eupatorium cannabinum L 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn; Vagnhärad Furuhobnsudde [flofb. 
i8j2) — g2. Mälareomr.: Färentuna Aspholmarna; Järfälla Görväln 184J. Skär- 
gårdsomr.: Rådmansö Ut-Fredel igii. 

Euphorbia cyparissias L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön igii; Södertälje A7/jv/,- Turinge Städa 
igoj; Tveta: Vagnhärad: Vårdinge Kyrkogården igo2; Västerljung Hernbergsstu- 
gan. Södertörnsomr.: Nacka mellan Danviksttill o. Saltsjökvai-n;^ox-anåz kyrko- 
gården; Ösmo Kyrkogården. Sthlmsomr.: Stockholm Kungsholms kyrkogård 
{Thed. jlor.)\ Solna Norra kyrkogården. Tomteboda. Ulriksdal. Mälareomr.: Ed 
Kyrkogården; Lofö Drottningholm. Skärgårdsomr.: V)X\åxi Kyrkogården; \'axholm. 
Roslagsomr.: Länna Kyrkogården. — Förvildad. 

Euphorbia esula L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge s. Alby igo2. Södertörnsomr. : Nacka /?«:«- 

viken, Källtorpssjön {Thed. i8jg), Nacka badställe {Hn Jlor. 1820; möjl. samma 
lokal som föreg.). Saltsjökvarn igo2. Sthlmsomr.: Stockholm Tanto {Ho/b. 
18 J2) — g2; Lidingö Elf vik 188'/. Skärsätra igoö; Solna Frösunda igoo, Frösunda- 
vik {Thed. i8jo). Mälareomr.: hoiö Blacksberg i8ys, Kersö; Sollentuna. Skansen 
{Thed. i8jo). Skärgårdsomr.: Djurö Runynarö; Utö Ki-oka i8g8; Vaxholm 
Eriksö {Bot. Not. i866)\ Värmdö mellan Farsta o. Tjustvik {IVikstr. 1840). Ros- 
lagsomr.: Frötuna Grindf örnar {Fl. Telg. bor. 1847). — Möjligen förväxlad med 
Euphorbia virgata W. & K. 

Euphorbia exigua L. 

Mälareomr.: Lofö Kersö (B. Lagerwall). — Införd. 

Euphorbia helioscopia L. 

t. a. — jl. Inga uppgifter från: Adelsö, Bro, Dalarö. Ekerö. Frötuna, Grö- 
dinge, Munsö. Muskö, Riala, Torö. Trosa stad, Tyresö, Täby. Utö. Värmdö, 
Västerhaninge, Väster-Tälje. Vtter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna, 
Östra Ryd. 76 
Euphorbia peplus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge: Vårdinge /. rt;./ Västerljung. Södertörnsomr. : 

Botkyrka /. a.; Huddinge /. a.; vSalein t. a.; Sorunda /. a.; Ösmo /. a. Sthlms- 
omr. : wStockholm _;?.,• Bromma: Brännkyrka; Lidingö /. a. Mälareomr. : Fären- 
tuna /. a.; Hillersjö t. a.; Lofö Ji.; Munsö: Skå /. a.; Sånga /. a. Skärgårds- 
omr.: Blidö /. a.; Djurö t. a.; Gustafsberg i. a.; Ingarö: Muskö: Rådmansö t.a.; 
Vaxholm: Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a. 

Euphorbia virgata W. & K. 

Södertörnsomr.: Nacka Saltsjökvarn igoö {Sv. bot. tidskr. igog) — igij. 
Skärgårdsomr. : Ljusterö Hitsaro {K. Hiilfers): Vaxholm i8So {Bot. Not. igoj). 

Euphrasia brevipila Burn. & Gremli. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge /. a.; Tveta: Vårdinge /. a.; Västerljung y7.,- 
Ytter-Järna; Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Grödinge: Nacka yf.,- Sorunda /. a.; 
Torö t. a.; Västerhaninge: Osmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm: Bromma; Bränn- 
kyrka; Lidingö; Solna /. a. Mälareomr.: Adelsö; Ed t. a.; Hammarby /. a.; 
Sollentuna: Spånga. Skr":';jårdsomr. : Blidö /. a.; Djurö /. a.; Gustafsberg t. a.; 
Ingarö; Ljusterö; Muskö: Nämdö /. a.; Oxnöt.a.; Utö; Värmdö. Roslagsomr.: 
Danderyd: Länna /. a.; Roslagskulla 7?., • Österåker _/f. : Östra Ryd /. a. 

Euphrasia brevipila Burn. & Gremli x curta Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge /y<';i,7///zrt!' (A. Torssander). Södertörnsomr.: 

Öster-Tälje Hall (O. Hagström). Skärgårdsomr.: Blidö Oxhalsö (J. W. Hamner): 
Ornö .SV. Brevik (H. Dahlstedt). 

Euphrasia brevipila Burn. & Gremli x stricta Host. 

Södertörnsomr.: Öster-Tälje Gärtiina (O. Hagström). 

Euphrasia curta Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge /. a. Södertörnsomr. : Sorunda t.a.;Ö%\\\Q> 
t. a. Sthlmsomr.: Stockholm; Bromma y?.,- Brännkyrka Örby; Lidingö Kottla. 
Mälareomr.: Sånga. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Gustafsberg fl.; Ljusterö: 
Muskö; Möja /. a.; Nämdö; Ornö; Rådmansö: Värmdö y?. Roslagsomr.: Dan- 
deryd; Frötuna; Länna: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

V. glabrescens Wettst. Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge mellan Sandsborg 
o. Finlöt {A. Torssander). Skärgårdsomr.: Gnstakherg Läno-smzda {i\. Schager). 

Euphrasia curta Fr. x gracilis Fr. 

Roslagsomr.: Österåker Sävast (S. Selander). 

Euphrasia gracilis Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: Vagnhärad Lillsjön; Vårdinge/.,- Öster-Tälje Karlby 
1864. Södertörnsomr.: Huddinge Langsjön; Sorunda yf. Sthlmsomr.: Bränn- 
kyrka /. Skärgårdsomr.: Gustafsberg Ålstäket 1886; Ornö. Roslagsomr.: 
Länna Hammarby, Underskog; Österåker /. ,• Östra Ryd Ormgårdssjön, Säby. 

Euphrasia rostkoviana Hayne 

Skärgårdsomr.: Ingarö i88g (N.Nyström). Roslagsomr.: Österåker ^^r^a 
(S. Selander). 77 
Euphrasia stricta Höst. 

Mell. Söderm.-omr. : Ösler-Tälje Gärtuna. Södertörnsomr. : Nacka Ersia- 
vik. St. Sikla; Sorunda Gramidden; Torö Herrhamra. Sthlmsomr. : Stockholm 
Ladttgårdsi^cirdcf. Mälareomr. : Lofö Jl. Skärgårdsomr. : Blidö /. s.; Djurö 
Munkcj Kiinmarö; Möja St. Moja Jt.; Nämdö Ä'ä//idö; Rddmansu Riddershol/H, 
Ködlöga Storskärgåi-d. Roslagsomr.: Österåker yf. 

Euphrasia suecica Murb. & Wettst. 

Skärgårdsomr.: Rådmansö Tjocke igoi (C. Skottsberg). 

Euphrasia tenuis (Brenn.) Wettst. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Sorskogen. Södertörnsomr.: Torö Träviks 
träsk; Ösmo f/ieltan Malhtifvet o. Lindholmen. Sthlmsomr. : Brännkyrka Blom- 
mensbcrg; Solna Hagaparken. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Djurö Rjimnarö; 
Gustafsl)erg ; Ingarö: Ljusterö fl.; Muskö Björnholnwn; Möja; Nämdö Biskopsö, 
Biillcrö. Långviksskär; Ornö /. a.; Rådmansö yf. ,■ Utö: Värmdö Fagelbrolandct. 
Roslagsomr.: Länna fl.; Roslagskulla fl. 

Fagopyrum esculentum Moench. 

Södertörnsomr. : Nacka Danviks krokar igij-, Ektorp, Svindelsvik igoj, 
Villa Plania igij. Sthlmsomr. : Stockholm Beckholmen. DJm-gårdsbrtmn, Horns- 
gatan {A^irzén 1808)., Tanto; Brännkyrka vid Dre/viken {Thed. i8sg), Fridhem 
i8g4. Skrubba {Thed. i8sg). Skärgårdsomr.: Blidö Blidö gård iS8o-talet. — 
Införd. 

Farsetia. Se: Berteroa. 
Festuca arundinacea Schreb. 

Mell. Söderm.-omr.: WxAö fl.; Mörkö Tuna; Trosa landskommun; Väster- 
ljung. Södertörnsomr.: Dalarö; Nacka St. Nyckelviken; Sorunda t. a.; Tyresö; 
Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Lidingö /. a.; Solna Ulriksdal. Mä- 
lareomr.: Sollentuna Skansen. Tegelhagen. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Bo: 
Djurö /. a.; Gustafsberg /. a.; Ljusterö /. a.; Muskö: Möja a.; Nämdö: Ornö: 
Rådmansö «.,- Utö; Väimdö /. «. Roslagsomr.: Danderyd; Länna/. rt:.,- Roslags- 
kulla /. a.; Österåker Lervik. Aby. 

V. pauciflora Hn. Södertörnsomr.: Sorunda Sjöberg på hafsstrand 1887 
(J. G. Laurell). 

Festuca aspera M. & K. Se: Bromus benekeni (Lge) Syme. 

Festuca aspera M. & K. v. ramosa Huds. Se: Bromus 
ramosus Huds. 

Festuca elatior L. (Festuca pratensis Huds.). 

a.— fl. Inga uppgifter från: Botkyrka, Dalarö, Ed, Ekerö, Fresta, Frötuna, 
Grödinge, Ingarö, Muskö, Ornö, Riala, Sollentuna, Trosa stad, Täby, Vaxholm, 
Väster-Tälje, Ytter-Järna, Öfver-Järna. — • Antagligen förbisedd. 

v. subloliacea Hn. Mell. Söderm.-omr. : Vagnhärad Bernsborg (A. Ekström). 78 
Festuca elatior L. x Loliuni perenne L 

Sthlmsomr. : wStockholm nära östra sin. igoS (G. Täckholm). Roslags- 
omr. : Roslagskulki S/ai>o udde o. Östanå (Arne Fries). 

Festuca erecta (Huds.) Wallr. Se: Bromus erectus Huds. 
Festuca inermis (Leyss.) DC. Se: Bromus inermis Leyss. 
Festuca gigantea (L.) Vill 

Södertörnsomr. : Botkyrka TtiUinge; Nacka. Helveteshålan i8js. St. Nyckel- 
viken {Hofb. i8j3) : vSalem Viksberg 1840 — i8g6. Sthlmsomr. : Stockholm DJnr- 
gården fl. 1862 — igog; Brännkyrka Sätra {Hofb. 1852). Mälareomr. : Fären- 
tuna {Thed. flor.)'. Lofö Kersö; Sanga Svartsjö {Bot. Not. 1S4S) — igo2. Ros- 
lagsomr. : Norrtälje banvallen nära kat/men igo8. 

Festuca mollis (L.) Krok o. AlmQU. Se: Bromus mollis L. 
Festuca mollis L. *racemosa (L.). Se: Bromus racemosus L. 
Festuca ovina L 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

V. duriuscula (L.) Hack. (Festuca duriuscula L.). Södertörnsomr.: Nacka 
Danviks krokar 1842; Ty^^^^^ 1881. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården 1882; 
Solna Ulriksdal igoj (H. Ström). Mälareomr.: Sånga Svartsjö [Thed. i8sg). 
Skärgårdsomr. : Djurö Sandhamn 18 jo. Stafsnäs 1882; Utö på barlastplats 
iS'/o; Rådmansö -»allmän på hafssträndernay> igo2 (E. Lindegren). 

Festuca rubra L. 

a. — /. a. Inga tippgif ter från: Botkyrka, Dalarö, Ekerö, Grödinge, Huddinge, 
Ingarö, Järfälla, Lidingö, Lofö, Södertälje, Spånga, Tveta, Täby, Väster-Tälje, Ytter- 
Enhörna, Ytter-Järna, Öfver-Järna, Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

V. arenaria (Osb.) Fr. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

v. fallax (Thuill.) Hack. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). 

Festuca secalina (L.) Krok o. Almqu. Se: Bromus secalinus L. 
Festuca silvatica (Poll.) Vill. 

Skärgårdsomr.: Möja Storö (S. Selander). 
Festuca sterilis (L.) Jess. Se: Bromus sterilis L. 
Festuca tectorum (L.) Jess. Se: Bromus tectorum L. 
Ficaria ranunculoides Moench. Se: Ranunculus ficaria L. 
Filago arvensis I- (Filago montana L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Bökesta; Södertälje: Turinge: Tveta: Vagnhärad 
Stensund; Vårdinge a.; Västerljung a.; Väster-Tälje Kihobn i8s'/; Ytter-Järna: 
Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; FJalarö t. a.; Grödinge Marieberg 79 

iSji; Xacka /. a.; Salem: Sorunda a., Tyresö Knmla; Västerhaninge: Ösmo «-. ,• 
Osterhaninge Sandeniar. Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; Bromma: Brännkyrka: 
Lidingö a.; Solna a. Mälareomr. : Adelsö Stenby; Färentuna a.; Hammarby: 
Hillersjö a.; Lofö yf.; Munsö: Skå a.; Sånga a. Skärgårdsomr. : Blidö /. s. 
Kcpmanholm. Oxhahö. Yxlö by; Bo Kummelnäs. Rörsiindsvik; Djurö Rn/t/fiarö. 
Sta/snäs; Gustafsberg a.; Ingarö: Ljusterö Botte. Hiisorö; Möja St. Moja; Nämdö 
Bullerö; Ornö Hesscl/fiara, Lättinge. Skinnardal; Rädmansö s. mellan Björkö o. 
Björkesörn; Utö Ranö i8ys ; Vaxholm: Värmdö a. Roslagsomr. : Danderyd 
Djursholm. Stocksund 1848; Frötuna: Länna Ji.; Riala: Roslagskulla Ji.. Gregers- 
boda. Gunnboda vid sjön Vircn; Österåker /?.,- Gillmvra. Smedby. 7'i/na, Aby, Öster- 
skär; Östra Ryd Bogesund. Säby. 

Filago montana L.; DC. (Filago minima Pers.). 

Mell. Söderm.-omr. : Trosa stad öster om staden i8g4 — igoo (A. Ekström). 
Sthlmsomr,: Stockholm Värtan vid gasverket (G. Täckholm). 

Filipendula hexapetala Gilib. (Spiraea filipendula L.). 

a. Inga uppgifter från: Mörkö, Xorrtälje. Torö. — ■ ."^äkert förbisedd. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Spiraea ulmaria L.). 

a. — /. a. Inga uppgifter frän: Mörkö. — Säkert förbisedd. 

f. denudata (Prfsl.). Mell. Söderm.-omr.: Turinge Elgbostan igoj (H. 
Ström); Vårdinge f. (A. Torssander) : Västerljung Djupviksäng (A. Ekström). 
Södertörnsomr.: Salem Rönninge igoj (T. Krok): Ösmo Malhufvet o. Tottnäs 
(J. G. Laurellj, Nynästrakten igo8 (T. Krok). Sthlmsomr. : Bromma Akeshof 
(IVikstr. 1840): Solna Ulriksdal igoj (H. Ström). Skärgårdsomr.: Ornö /« 
stränder igoj fH. Ström). 

Fragaria moschata Duch. (Fragaria elatior Ehrh.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Bökesta. Tnllgam; Turinge Nykvarn; Vårdinge 
N. Siene. Usta; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka fl.; 
Huddinge fl.; Xacka f.; Salem: Sorunda ji. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; 
Bromma: Brännkyrka _^.,- Lidingö Björkbacken. Kottla; Solna Haga. Karlberg., 
Ulriksdal. Mälareomr.: Ekerö Kersö gård; Hammarby t. s.; \^oiö fl.; Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr.: Pjlidö Blidö gård; l^o Ramsmora. l\'lamsund; Gnstak- 
berg Långsunda; Ingarö Beatehind ; Muskö Björnholmen; Nämdö Östanvik; Utö 
Utö. Roslagsomr.: Danderyd Långängen; Roslagskulla Vira^ Östanå; Österåker 
Smedby. — Förvildad. 

Fragaria vesca L. 

a. i alla socknar. 

Fragaria viridis Duch. (Fragaria coUina Ehrh.). 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö yf.,- Trosa landskommun; Turinge ^.,- Vagnhärad 
Stensund; Vårdinge /. a. Södertörnsomr.: Huddinge _/?.,• Salem: Sorunda /. <?.,• 
Västerhaninge: Ösmo: Osterhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma: 
Brännkyrka fl.; Lidingö /. a.; Solna /. a. Mälareomr.: Fresta /. a.; Fären- 
tuna /. a.; Hammarby /. a.; Hillersjö /. a.; Järfälla: Lofö t. a.; Munsö: Skå 
t. a.; Sollentuna /. a.; Spånga: Sånga t. a. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo 
Kummelnäs; Djurö: Gustafsberg /. a.; Ingarö /. a.: Ljusterö: Muskö: Möja yf. ,• 
Ornö Långvik; Rådmansö t. a.; Vaxholm; Värmdö t. a. Roslagsomr.: Dan- 
deryd /. a.; Frötuna Bältartorp; Länna: Norrtälje Borgmästarholmen ; Riala: Ros- 
lagskulla t. a.; Österåker /. a.; Östra Rvd /. a. 8ö 
Fragaria viridis DucH. x vesca L. 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge mellan Berga o. Sutid iSgg — igo2. (A. 
Torssander). 

Fraxinus excelsior L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Jl.; Mörkö; Trosa stad o. landskommun: Tu- 
ringe y?./ Tveta: Vagnhärad; Värdinge Jl.; Ytter-Enhörna; Ytter-Järna; Öfver- 
Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka t. a.; Dalarö vid Vadviken; Grödinge; 
Huddinge /. s.; Nacka Jl.; Salem; Sorunda Blista; Tyresö; Västerhaninge; Ösmo 
Nynäshajnti. Sthlmsomr. : Stockholm /. a. {T/icd. iSjg)', Bromma; Brännkyrka 
/. s. {Fl. Er. i82y)\ Lidingö Gångsätraskogen. Mälareomr. : Adelsö; Ekerö; Fä- 
ren tuna; Hammarby s. Äggcby ; Hillersjö; Järfälla: Lofö; Munsö; Skå; Sånga. 
Skärgårdsomr. : Blidö Jl. även på skären; Bo Kilsviken; Djurö Kil., Ahcnkö^ 
Sta/snäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö _/f. även på skären; Möja Jl. även på 
skären; Nämdc Biillerö; Ornö Långvik. Siindbv; Rädmansö /. a. äve?t på yttre 
skären; Utö; Vaxholm _/?./ Värmdöy?. Roslagsomr. : D^nåQxyå DJtirshohnstrakten 
o. Jl.; Frö tuna; Länna t. a.; Norrtälje {Fl. Telg. bor. 184^)', Roslagskulla /. a.; 
Österåker Gilhnyra, Knaborg, Singö, Tnna; Östra Ryd Jl. — De uppgivna loka- 
lerna avse vild ask. 

Fritillaria meleagris L. 

Södertörnsomr.: Nacka St. Sikla 18^0 — igo4. Saltängen vid Skum; Sorunda 
Blista i8go — gg; Österhaninge Sande mar., Stegs/iolvi. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djtirgården 18 6g, Långholmen igoo — 04., Rålambshof 18 j 2 — 1884; Bromma Jo- 
hannclitnd 18 jo — igii; Brännkyrka Pungpinan {Hn. Jlor. 1820), Aspudden o. 
Vinterviken {Wikstr. 1840)., Trekanten, Långbro o. Långsjön [Thed. Jlor.), LLäger- 
sten {Riksmuseets hcrb.) ; Lidingö Ekholmsnäs o. Gåshaga { Wikstr. 1846) ; Solna 
LLaga 18^0, Ulriksdal 1840 — igoj. Mälareomr. : Lofö Drottningholm 1884., Kersö 
igoj; Spånga Kalfudden {Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: V>\\^ö Furusnnd i8yi; 
Bo Lännersta {JVikstr. 1840): Värmdö Eknäs {JVikstr. 1840), Didriksdal 18^4, 
Fågelbro, Malma. Roslagsomr.: Danderyd Långätigen;^oxx\Jö\]Q Lovisedal {Thed. 
Jlor.)\ Täby Viggbyholm vid Värtan igi2; Österåker LLästholmen igo4. — För- 
vildad. 

Fumaria officinalis L. 

a. ~Jl. Lnga uppgifter från: Bo. Botkyrka. Dalarö, Grödinge, Täby, Vaxholm, 
Väster-Tälje, Ytter-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Fumaria vaillantii Lois. 

Södertörnsomr. : Nacka mellan Dockan o. St. Sikla 1842 — slutet av 1880- 
talet; Västerhaninge Häringe {Hofb. 1832)'. Österhaninge Stegsholm 1880-talet. 
Sthlmsomr.: Stockholm (gamla) Bergielund i8j6, Lgeldammen i Stadshagen 
{Thed. 1830), Kungsholmen mira Grubbens gärde, Atlas faktori 1874; Bromma 
Sundbyberg, Ulf sunda 1860, Åkeshof {Thed. 1830). Mälareomr.: Hillersjö 7c?9J',- 
Lofö Drottningholm, Lofö kyrka; Munsö Norrby gård; Sånga kyrkan igoi. 
Skärgårdsomr.: Gustafsberg Gustafsberg 1883^, Långsunda; Vaxholm Vaxholm 
igi2; Värmdö igoi. Roslagsomr.: Danderyd Ålkistan igi2; Norrtälje Kyrkgärdet. 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje a.; Trosa landskommun ; Turinge y?. ,• Tveta ; 
Vagnhärad; Vårdinge /. a.; Västerljung /. a.; Väster-Tälje; Öfver-Enhörna; Öster- 
Tälj e _/?. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Huddinge; Nacka: Salem; Sorunda 8i 

/. a.; Torö /. a.; Västerhaninge: Ösmo /. a.; Österhaninge. Sthlmsomr. : Stock- 
holm a.; Bromma: Brännkyrka y7. ,■ Lidingö /. a.; Solna t. a. Mälareomr. : Ed 
/. a.; Ekerö: Fresta /. a.: Färentuna a.; Hammarby /. a.; Hillersjö a.; Järfälla: 
Lofö /. a.; Skå a.; Sollentuna /. a.; Spånga: Sanga a. Skärgårdsomr. : Blidö 
Ji.; Bo /. a.; Djurö s.; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö: Muskö /. a.; Nämdö 
/. s. Bunkvik; Radmansö /. a.; Utö; Vaxholm /. a.; Värmdö /. a. Roslagsomr. : 
Dander)'d /. a.; Frötuna y/. ,• Länna /. s. Bergshamra. Pänningby; Norrtälje /. a.; 
Riala t. a.; Roslagskulla /. a.; Täby /. s.; Österåker _/f, dock t. s. i norra delen; 
Östra Ryd Bogesund. Rvdbohobn. 

Gagea minima (L.) Ker-Gawler. 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje: Trosa stad och landskommun a.; Turinge: 
Tveta: \'agnhärad a.; Vårdinge a.; Västerljung: Väster-Tälje: Öster-Tälj e _/?. Sö- 
dertörnsomr. : Botkyrka /. a.; Huddinge /. a.; Nacka a.; Salem t. a.; Sorunda 
t. a.; Torö /. a.; Västerhaninge: Ösmo /. a.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stock- 
holm a.; Bromma: Brännkyrka y?.,- Lidingö t. a.; Solna a. Mälareomr.: Fresta 
Ji.; Färentuna a.; Hammarby /. a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö: Ska a.; Sanga a. 
Skärgårdsomr.: Blidö _/?.,• Bo A'u??i?nelnäs; Djurö _/?.,• Gustafsberg «;.,• Ingarö y?. ,• 
Muskö a.; Nämdö /. s. Västanvik; Ornö; Radmansö a.; Utö Rånö; Vaxholm: 
Värmdö a. Roslagsomr. : Danderyd a.; Länna Kyrkbyn, Pänningby; Norrtälje 
/. a.; Riala /. s.; Roslagskulla /. a.; Täby /. s.; Österåker t. a.; Östra Ryd. 

Gagea pratensis (Pers.) R. & S. f. stenopetala (Fr.) Hn. 

Mell, Söderm.-omr.: Vårdinge Prästgårdens lilUiage iSgj— !go2. Söder- 
törnsomr. : Tyresö Tegelbruket igio. Sthlmsomr.: Stockholm bakom Engel- 
brekts folkskola igo8, nuvarande -»Lärkstaden» i8go-talet, Blecktoi-net {Thed. iSjg), 
(gamla) Bergielund [Hn flor. 1826) — (5^, Humlegården i86g. Ladugårdsgärdet vid 
Borgen 1862 — igij' Liljans {Thed. flor.) — i8g4. Sabbatsbergs sjukhuspark i8gj; 
Solna Ulriksdal {Wikstr. 1840) — igoj. Roslagsomr.: Österåker Stava. 

Galeopsis bifida Boenn. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Turinge: Vårdinge a.; Västerljung a. {allmän- 
nare än G. tetrahit). Södertörnsomr. : Nacka ^/^/t^r/,- 'ti-AQTo. Röitninge; Sorunda 
/. a.; Ösmo Nynäs gård. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma: Brännkyrka 
Enskede; Solna Bergshamra. Mälareomr.: Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: 
Gustafsberg: Ljusterö Ä'(?//^,- Möja /. «.,- Radmansö /. «. Roslagsomr.: Österåker 
Lervik. Teljö; Östra Ryd Finsta. — Antagligen utbredd över hela området, ehuru 
förbisedd: bör eftersökas! 

Galeopsis ladanum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge s. kvrka?t. A^y kvarns skola; \3.x- 
åmges. Fager näs 18 g8;\'3iSiG:x-T3.\]Q\ Öster-Tälje. Södertörnsomr.: ^^cl.^ Ektorp, 
Nacka kvarnar 184g, Villa Plania; Salem. Sthlmsomr.: ':r^\.OQ}^o\vi\ Beckholmen. 
Karlbergs allé {Thed. 18 jo). Norrtull. Rörstrand 184g; Brännkyrka Gröndal 
{Thed. i8jo): Lidingö i8go; Solna kyrkan {Thed. i8jo), Ritorp igo2. Mälare- 
omr.: Sånga Svartsjö I go I — 02. Skärgårdsomr.: T}]Vir'6 Stafsnäs 1881; Gwsi^h- 
berg A'. Lagnö i8g4. Roslagsomr.: Länna Bergshamra igo2; Roslagskulla Östana 
187J; Österåker Teljö vid Sjöhagen i8yy. Akersberga. 

Galeopsis speciosa Mill. (Galeopsis versicolor Curt.). 

/. a. — Jl. Lnga tippgifter från: Adelsö, Bo, Ekerö, Munsö, Spånga, Trosa 
stad, Täby, Vagnhärad, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Järna, Öster- 
haninge. — Antagligen förbisedd; bör eftersökas! 

6 — 131324. Stockholmst) -aktens växter. 82 

Galeopsis speciosa Mill. * pallens (Fr.) Briqu. 

Södertörnsomr. : Salem ett ex. i en potatisåker igoj (N. Sylvén). 

Galeopsis tetrahit L. 

/. a. — f{. Inga uppgifter från: Adelsö, Bo, Ekerö, Munsö, Trosa stad o. 
landskommun, Täby, Vagnhärad, Väster-Tälj e, Ytter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver- 
Järna, Österhaninge. — Antagligen förbisedd. 

Galium aparine L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Bo, Frötuna, Grödinge, Trosa stad, Tyresö, Täby, 
Värmdö, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna. — Antagligen ofta förväxlad med följande. 

Galium aparine L. * vaillantii DC. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Itillgarn; Turinge a.; Vårdinge a.; Västerljung 
a. Södertörnsomr.: Sorunda a.; Torö a.; Ösmo a. Sthlmsomr. : Stockholm 
/. a.; Bromma: Lidingö a.; Solna t. a. Mälareomr. : Spånga Rasta. Skär- 
gårdsomr.: Blidö /. a.; Ljusterö y?.,- Nämdö /. a.; Ornö: Värmdö /. a. Ros- 
lag somr.: Länna Hästängen., Mora; Roslagskulla a.; Österåker a. 

Galium aparine L. * spurium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränninge;N2^^xi}ri&x'^A Ada;N2a^di\x\<ge^ Rödmossen. 
Sthlmsomr.: Stockholm. Mälareomr.: Kåehö Björkö; 'Eå Harf va {Thed. iS jo). 

Galium boreale L. 

a. Inga uppgifter från: Torö. — Säkert förbisedd. 

Galium mollugo L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön. Tiillgarn; Turinge A^y kvarns pappers- 
bruk o. pensionat. Siindsör; Vårdinge fl.; Västerljung Erikslund; Ytter-Enhörna: 
Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka t. s. Ti/llinge stn; Dalarö y?.,- Hud- 
dinge fl.; Nacka fl.; Salem fl.; Sorunda yf. / Tyresö ; Västerhaninge: Ösmo Hen-ön, 
Nvnäshamn; Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm Bergiehmd. Djur- 
gården fl.., Djurgårdsbrunn, Lindarängen., St. Skuggan; Bromma Sundbyberg; 
Brännkyrka _/?. {Wikstr. 1846); Lidingö y?.,- Solna Ulriksdal. Mälareomr.: Ed 
Staket i8ji; Ekerö Kersö gård; Färentuna; Hammarby /. s.; Lofö Skräddarholmen 
[Wikstr. 1840): Munsö: Sollentuna y?.,- Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö 
Furusund i8yi; Bo Tegelön; Djurö Runmarö vid N^orrsunda; Gustafsberg A'^. 
Lagnö, Långsunda., Ö. Ekedal; Ljusterö Brottö, Särsö; Rådmansö _/?. ,• Utö _/?.,• Vax- 
holm: Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm; Frötuna Björnö; Länna 
Eknö 1862; Norrtälje Bältartorp ; Riala Prästsvedjan; Roslagskulla Dalen., Gregers- 
boda ; Täby 7iära stn; Österåker fl.; Östra Ryd nära Rydbo stn, Bogesund. 

Galium mollugo L. x verum L. (Galium moUugo L. * ochro- 
leucum ¥y.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Visbohamfnar i8g6. Södertörnsomr.: Nacka 
Danviks krokar {T/ied. 18 jo) — ig 13; Botkyrka Tiillinge stn igii ; '^^Icm. Hvitsand 
i8gj; Västerhaninge: Ösmo Herrön. Sthlmsomr.: Stockholm Ladugårdsgärdet 
igij. Skärgårdsomr.: Djurö Run??mrö vid iVorrstinda igij; Utö vid gruvan 
o. nära Kroka. Roslagsomr.: Frötuna Björnö {Fl. Telg. bor. 1847)., Osen; Norr- 
tälje Bältartorp igoo; Österåker Långsjön igi2. 83 
Galium palustre L. 

a. — /. a. i alla socknar. 

V. aparinoides Neum. Mell. Söderm.-omr. : Värdinge Hjortsberga i8gj, 
igoi (A. Torssander) ; Västerljung bäcken vid Brostugan iSgj (A. Ekström). Sö- 
dertörnsomr. : Sorunda Söder-Enby, Understa i8gg (J. G. Laurell): Ösmo näi-a 
sjön Elfvikt/i iSgg (J. G. Laurell). 

v. caespitosum G. Mey. Skärgårdsomr.: Möja St. Meja vid Giljedalen 
(S. Selander). Roslagsomr. : Österåker Gillmyra (S. Selander). 

v. decipiens Hn. Mell. Söderm.-omr.: Västerljung St. Tofsö 1887 (A. 
Ekström). Södertörnsomr.: Sorunda Ji. (J. G. Laurell). Skärgårdsomr.: 
Gustafsberg 1883 (L. Schlegel); Ljusterö Hnsarö (A. Hiilfers). Roslagsomr.: 
Danderyd (C. Lindman), Österåker Kvisslingby (S. Selander). 

Galium palustre L. x trifidum L. 

Sthlmsomr. : Brännkyrka Brännkyrkasjön (J. D. Gellerstedt enl. Neum. flor.). 

Galium saxatile I- 

Sthlmsomr.: vStockholm Kaknäs igoj (G. Täckholm); Solna Solnaskogen 
vid Ryska vallarna (G. Täckholm). Skärgårdsomr.: Nämdö Gillinge (S. Selander). 

Galium silvestre Poll. 

Mell. Söderm.-omr.: Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Nacka på ban- 
vallen nära Ha f?i marbysjö ig 13 (E. Ekman). Sthlmsomr.: Stockholm Bergiehind 
i gräsvallar igoö — igij (N. Sylvén) : Lidingö Tranhobnen i8j2, ej återfunnen 
på senare år (H. V. Rosendahl) ; Solna Ålkistan på järnvägsvallen (N. Schager). 
Skärgårdsomr.: Vaxholm Rindö brunn (H. V. Rosendahl). — Införd. 

Galium trifidum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje Korpet några få ex. 184J, Saltskog i8gg; 
Trosa landskommun s. Mörbysjön i8jj; Vårdinge /. s. Djulan i8g2, Skarsjön 
iSgs., Visbohammar igoi. Södertörnsomr.: Botkyrka Prästgården igoo; Grö- 
dinge Viads träsk; Huddinge Hörningsnäs 1861 ; Nacka Nackanäs o. Siklaö {Wikstr. 
1840), mellan Sikla o. Söderby [Thed. i8jg)', Sorunda Fagersia 1868 — gg. Styre- 
borg i8go; Ösmo Elfvikosjön igo6, Vansta i8go. Sthlmsomr.: Stockholm 
Husarviken o. Laduviken. Rörstrandssjön {Thed. i8jg), Södermalm vid Barnängen 
{Vet. Akad. handl. 1824); V>ri.Vivik.^rV.z. Brännkyrka träsk {Wikstr. 1840) — öj., Lång- 
sjön 1847., Ormsjön {Fl. Br. i82j).i Trehörningen {Wikstr. 1840)'. Lidingö Gång- 
sätra {Vet. Akad. handl. 1824) — j2., Sjöängen {Fl. holm.)'. Solna Karlbergssjön 
{Thed. 18 jo). Rastas jön {Thed. 18 jo) och senare. Mälareomr. : Färentuna Noi-a 
184J; Sånga Svartsjö {Bot. Not. 1848) o. i8gi. Skärgårdsomr.: Rådmansö 
Tomta igo2. Roslagsomr.: Danderyd Ekebyträsk^ Ösbyträsk; Frötuna Torsten- 
boda {Vet. Akad. handl. 1824). 

Galium uliginosum L. 

/. a. — fl. Inga uppgifter från: Ed, Ekerö, Fresta, Grödinge, Muskö, Möja, 
Nämdö, Norrtälje, Torö, Trosa stad, Tyresö, Täby, Vaxholm, Värmdö, Väster-Tälje, 
Vtter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna. 

Galium verum L. 

a. i alla socknar. 84 
Gentiana amarella L. * lingulata (C. A. Ag.) F. Aresch. 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge s. mellan Höglund o. Lundby i8gj. Söder- 
törnsomr. : Nacka Lilla Sikla 184g [Ad. Hört. Berg. iSgs); Torö Jl.; Väster- 
haninge Krigs-Lida; Ösmo yf. Sthlmsomr. : Solna Bagartorp 18^2, Ekhagssjön 
1 841. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Djurö Ritnmarö t. a.; Ljusterö y?.; Möja 
Björkskär. Ramsmoraö. Toiuö o. fl.; Rådmansö St. Fårholmen ; Utö; Värmdö t. a. 
Roslagsomr. : Norrtälje: Roslagskulla s. Bi-udnäs. 

Gentiana amarella L. * axillaris (Sciimidt) Murb. 

Mälareomr. : Sollentuna Öfverby [Act. Hört. Berg. i8g2). Skärgårdsomr.: 
Djurö s.; Utö Kroka {Act. Hört. Berg. i8g2). Roslagsomr.: Roslagskulla Bi-udnäs. 

Utan angivande av underart finnas för G. amarella följande lokaluppgifter: 
Bromma Ulf sunda; Brännkyrka kyrkan o Mörtviksängen; Danderyd Mörby ; 
Ingarö; Lidingö Yttringe; Möja St. Möja vid Fornby; Mörkö Hörningsholm; 
Rådmansö; Sollentuna Kista; Solna Ellenshill o. Ulriksdal; Spånga Öhr; Stockholm 
Djurgärdens Storäng o. Skanstull; Sånga kyrkan o. Sz'artsjö; Trosa Gålö; Öster- 
åker Teljö. 

Gentiana amarella L. * lingulata (C. A. Ag.) F. Aresch. 
X campestris L. * suecica (Froel.) Murb. 

Roslagsomr.: Roslagskulla Östanå 1860 {Sv. bot. tidskr. igoy). 

Gentiana campestris L. * suecica (Froel.) Murb. 

Mell. Söderm.-omr,: Hölö: Turinge yf./ Vårdinge yf.,- Västerljung; Öster- 
Tälje. Södertörnsomr. : Dalarö {Act. Hört. Berg. i8g2)\ Grödinge {Act. Hört. 
Berg. i8g2)\ Nacka {Act. Hört. Berg. i8g2), Snöro7H igo4; Salem Högantorp; 
Sorunda _/?.,• Toröy?.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm Rackarbergen {Act. 
Hört. Berg. i8g2). Skärgårdsomr.: Blidö A ö.,- Djurö Runmarö vid Uppeby och 
Lerkila; Ljusterö; Ornö /. a.; Rådmansö; Värmdö^/. a. Roslagsomr.: Länna 
Grofstanäs ; Roslagskulla /. j-. Brudnäs; Österåker Aby. 

Gentiana campestris L. * germanica (Froel.) Murb. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Vårdinge /. s. Björkudden, Däggnäs 
såg, Molstaberg; Västerljung Karlsdal; Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr. : Da- 
larö; Nacka mellan Kolbotten o. Nacka kvarnar {Act. Hört. Berg. i8g2); Sorunda 
fl. Sthlmsomr. : Brännkyrka mellan Blommensberg o. Vinterviken {Act. Hört. 
Berg. i8g2); lAåmgö Ekhohnsnäs. Mälareomr.: Yimnvci^rhy B rufzn by, Folkskolan; 
Sollentuna {Act. Hört. Berg. i8g2). Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö vid Hvit- 
träsk; Möja St. Möja vid Fornby. Roslagsomr.: Danderyd Ekeby 18 41 {Act. 
Hört. Berg. i8g2); Länna Hysingsvik; Norrtälje Gransäter; Östra Kyå Boda {Act. 
Hört. Berg. i8g2), Säby. 

Utan angivande av underart finnas för G. campestris följande lokaluppgifter: 
Brännkyrka; Danderyd Ekeby; Färentuna; Gustafsberg Långsunda; Huddinge; 
Ingarö; Mörkö; Norrtälje; Sånga Hammarlotten; Tveta; Utö; Vagnhärad; Vax- 
holm; Västerhaninge; Öfver-Enhörna ; Ösmo. 

Gentiana campestris L. * germanica (Froel.) Murb. x 
uliginosa Willd. 

Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö vid Uppeby ett individ igij (S. Selander). 85 
Gentiana uliginosa Willd. 

Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Hallsviken, Karlsdal; Öster-Tälje Igelsia. 
Södertörnsomr. : Dalarö: Torö iVonskog. Skeppstnor; Tyresö Algö; Ösmo yär- 
Jiottan; Österhaninge Sandctnar. Sthlmsomr. : Lidingö Ekhobnsnäs. Yttr inge- 
sund. Mälareomr. : Fresta Odcnslunda; Hammarby Albblc. Skärgårdsomr. : 
Blidö Ekniis. Gräs kö, Yxlö vid Lars hamn; Djurö Runmarö, Sta/snäs; Ingaru: 
Ljusterö Brotiö, Särsö; Möja Jl. Angö, St. Älöja, Lökaö, St. Sandholmen, Tomö; 
Kadmansö Asken. St. Vånskär; Värmdö Fagelbrolandet. Norra Lagnö o. fl. Ro- 
slagsomr. : Danderyd Mörby sjöhage; Lännayf. ,■ Norrtälje; Österåker Lervik. 

Geranium bohemicum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö ovanför Ernsidebergen; Södertälje i8jj, Få- 
gelsång {Bot. Xoi. iSöö); Turinge Båglan i8gj; Tveta Ra?nsberg {Bot. iVot. t866); 
Vagnhärad: Vårdinge /7.,- \'Åsi&x\]nng Löf dal 1 8 gg; VåsteT-Tälje Lina {//o/b. i8j3} ; 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka Tullinge igi2; Dalarö Kattvik i8g'j, 
Sandviken i88o-tal., Tegelbruket i8gy; Huddinge Hörningsnäs igo2, Juringe 
{Thed. i8jg); Nacka y?.,- Salem //ögantorp igii; Sorunda Fagervik i8g8. Ullevi 
i8yo; TyxQsö Strandvägen i8y I ; Österhaninge Sandemar i88o-talet, /8gy. Sthlms- 
omr.: Stockholm Fiskartorpet. Ropsten {Thed. i8jo)', Bromma St. Essingen 1840- 
talei. .Vinneberg igoö. igii ; Brännkyrka fl.; Lidingö Ekhobnsnäs, Skärsätra. 
Mälareomr. : Ekerö Bockholmsätra ( Thed. i8jg) ; Lofö Ktingshatt igos. Skär- 
gårdsomr. : Blidö Stämtnarsund ; Bo St. Björknäs o. Eknäs 1840-talet; Gustafsberg 
Bergudden 18 gg, Långstinda i8g8; Ingarö: Ljusterö V. Lagnö ig 13; Möja St. 
Möja vid Fornby. //atnn o. Saltvik; Värmdö Fågelbrolandet, Grindarö i8g8. 
Mörts näs igoj. Roslag somr.: Österåker Sjöhamra igij, Teljö i8y'/, Asättra 
igrj; Östra Ryd Boi^esund vid skoUmset, öster om Or7ngårdssjött igio. 

Geranium columbinum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Friden. Tullgarn; Mörkö Oaxen; Södertälje: 
Trosa landskommun Askholmen. Tureholm ; Vagnhärad Stensund; Vårdinge /. a.; 
Västerljung fl. Södertörnsomr. : Botkyrka Alby, //amra, Norsborg, Näsby hohne 
{allt enl. äldre uppgifter), Tullinge igii ; Dalarö s. Dalarö; Huddinge Klockare- 
gården { Thed. i8jg) : Nacka Dockan, //ästholmen o. St. Sikla {enl. äldre upp- 
gifter), A'ac kanas, Saltsjöbaden; Salem //ögantorp ; Torö /. a.; Ösmo Nybble, Ny- 
näshamn; Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm Rålambshof Sab- 
batsberg, Tantobergen, Tyskbagarebergen {allt enl. äldre uppgifter) ; 'fromma Alv ik. 
Minneberg; Brännkyrka Blommensberg, Drefviken, Liljehobnen, Or hem, Skrubba, 
Skönstavik. Örnsberg {allt enl. äldre uppgifter); Solna Karlberg 1833, Lötsjön 
{Thed. 18 jo). Mälareomr.: Lofö Kungshatt. Skärgårdsomr.: Bo mellan Bo 
o. Staket; Djurö Munkö, Runmarö t. a.; Gustafsberg mellan Betsede o. Östbv i8ji, 
Gustafsberg, Långsunda igoo; Muskö i8jj ; Nämdö 18 jj — igi2; Ornö Lättinge 
i86g; Utö; Värmdö Fågelbrolandet. Roslagsomr. : Danderyd sydv. delen; Frö- 
tuna Björnö {Fl. Telg. bor. 1847) ; Länna Eknö {Bot. A^ot. 184J) ; Österåker s. Teljö. 

Geranium dissectum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Prästgården i8gi. Södertörnsomr.: Nacka 
Danviken igoi. Storängen igij. Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen i8yj; 
Lidingö vid Kottlasjön i8gg. — Ruderatväxt. 

Geranium lucidum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl. Ernsidebergen. Fridön. Ledarön. Tullgarn; 
Mörkö Oaxen, Tuna; Trosa landskommun: Vagnhärad: Vård in ge /rl kalkklippor; 
Västerljung y?.,- Väster-Tälje Lina: Vtter-Järna Dåderö. Södertörnsomr.: Bot- 
kyrka Örnberget vid Tullinge; Dalarö fl.; Huddinge kyrkan igi2. Skärholm, 
Sundby o. Agesta; Nacka Ayc kelviken, Svindelsvik 18 ig, Saltsjöbaden; Salem Korp- 
berget, //ögantorp; Sorunda Karta; Torö //errhamratrakten ; Västerhaninge //ä- S6 

ringe; Ösmo mellan Hammersta o. Konäsct^ Toiinäs^ Nynästrakten; Österhaninge 
Galö^ Sandcmar. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården vid Blocklmsiidden iSjj, 
Täcka udden 1862; Brännkyrka _/?. {enl. äldre tippgif ter). Mälareomr. : Färentuna 
Eldgarn; Hillersjö s.; Lofö Fläsket, Kungshatt. Skärgårdsomr. : Blidö yf.,- Bo 
mitt emot holmen Danmark, Kilsviken; Djurö fl.; Gustafsberg 7?./ Ingarö; Ljus- 
terö Brottö, Byhobn, Särsö, Vättersö; Muskö Björnholmen; Möja Hararna, Kams- 
moraö. St. Sandholmen; Nämdö fl.; Ornö Svins kär; Rådmansö: Utö; Värnidö fl. 
Roslagsomr. : Danderyd Djurshobnstrakten; Frötuna Sessö; Länna Hysingvik; 
Roslagskulla /. s. Stabo tidde; Österåker Knaborg, Nykvarn. 

Geranium macrorrhizum L. 

Södertörnsomr. : Nacka Finnboda i86g, Järla i86g. — Införd, 

Geranium molle L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö F^ridön; Trosa landskommun Asko; Vagnhärad 
Stensund; Västerljung Dalbyö o. fl. Södertörnsomr.: Dalarö; '^^^ok-A. Danviken 
igo2, Nvckelviken i8ji; Salem; Sorunda Fagersjö, Karta; Torö t. a.; 0?,\\\o Jär- 
flottan. Sthlmsomr.: Stockholm Biskopsudden 1847, Djurgården 184g — igoo- 
talet fl., Värtan igoi ; Lidingö Mölna; Solna yf. Mälareomr.: Sänga Svartsjö. 
Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Furusund, Köpmanholm, Oxhalsö; Bo y?.; Djurö yf./ 
Gustafsberg y?.,- Ljusterö; Muskö y?.,- Möja St. Möja t. a.. Ramsmoraö; Ornö _^.,- 
Rådmansö /. a.; Utö y?.,- ^'ixxviåö Fågelbrolandet t. a. Roslagsomr.: Länna/. «.,- 
Norrtälje fl.; Roslagskulla /. s. Gregersboda, Östanå; Österåker Bo, Fiskartorp, 
Lervik, Nykvarn. 

Geranium pratense L. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränninge klint {Bot. A^ot. 1866); Vagnhärad 
nära Abv; Västerljung nära Ekebonäs; Väster-Tälje Lina. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djjirgården mellan Oakhill o. Djtirgårdsstaden {Thed. i8jg), Kristineberg 
{IVahlenberg fl. suec. 1824 — 26); Bromma Ulf sunda {Thed. i8jo)\ Lidingö Ek- 
holmsnäs i88y; Solna Bergshamra {Thed. i8sg). Karlberg o. Solna kyrka {IVahlen- 
berg fl. suec. 1824—26), Ulriksdal {Hn. fl. 1832) — 7900, Öfver-Järfva igoo. 
Mälareomr.: Lofö Drottningholm {Thed. i8jo), Lofö kyrka; Sånga Svartsjö. 
Skärgårdsomr.: Djurö Kun?narö; Vaxholm Skarpö. Roslagsomr.: Länna 
Färino-sö 1886. — Förvildad. Geranium pusillum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Mörkö; Södertälje; Trosa landskommun; Tu- 
ringe /. s. Ströpsta o. fl.; Tveta; Vagnhärad: Vårdinge /. a.; Västerljungyf.,- Ytter- 
Enhörna; Öfver-Enhörna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö 
/. a.; Nacka Danviken; Salem; Sorunda Karta; Torö /. .f. Herr hamra; Väster- 
haninge; Ösmo /. s. Ay näshamn; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm a.; 
Bromma /. a.; Brännkyrka Långbro o. Alf sjö; Lidingö /. a.; Solna /. a. Mälare- 
omr.: Ekerö: Fresta: Järfälla Löfsta, Riddersvik; Lofö /. a.; Sånga Svartsjö. 
Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Djurö Munkö, Kunmarö; Gustafsberg t. a.; Ingarö; 
Ljusterö Brottö, Särsö; Muskö; Möja St. Möja vid Hantn; Nämdö Bullerö, Auimdö; 
Ornö /. a.; Rådmansö t. a.; Utö /. a.; Vaxholm: Värmdö /. a. Roslagsomr.: 
Danderyd; Frötuna /. a.; Länna; Norrtälje /. a.; Riala t. a.; Roslagskulla yf. Brud- 
näs, Östanå; Täby; Österåker fl.; Östra Ryd fl. 

Geranium pyrenaicum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö hölö prästgård, ovanför Ernsidebergen. Söder- 
törnsomr. : Dalarö Dalarö; Nacka Ektorp, Skuru; ^■sX&vix Högantorp i8j8, senare 
utgången. Sthlmsomr.: Stockholm Ktingsholmen vid Marieberg i8jo-talet. Ex- 87 

pcrimentalfältet o. {gamla) Bergielitnd {Thed. i8jg). Karlbergsvägeti i gräsmatta 
igio; Bromma Alvik, Traneberg; liTännkyrkci' B/ommensberg {Thed. i8jo), Klub- 
ben i8g4. Gröndal. Lo/holmen 1880; Lidingö Brevik^ Molna; Solna Fröstinda, 
Karlberg. Mälareomr. : Lofö Drottninghobn. Skärgårdsomr. : Bo Staket 18^3; 
Djurö Riinmarö ; Gustafsberg N. Lag7tö vid Karlsri/be; Utö Edesnäs, vid gruvan; 
Vaxholm j-. Ekudden igoo, Tynnijigö igiS. Roslag somr.: Danderyd Djurs- 
holmstrakten ; Östra Ryd Tenö {Bot. Not. 1888). — Införd. 

Geranium robertianum L. 

/. a. — Jl. Inga tippgif ter från: Adelsö, Grödinge, Riala, Spånga, Trosa stad 
o. landskommun, Väster-Tälje, Ytter-Järna, Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd 

f. rubricaulis Hornem. Södertörnsomr. : Sorunda Karta; Torö Sten 
strand (J. G. Laurell). Skärgårdsomr.: Djurö Rtmmarö vid Hvitträsk (S. Se 
länder) : Ljusterö Ekhobnen (A. Hiilfers). 

Geranium sanguineum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö a.; Mörkö: Södertälje: Trosa landskommun a.; 
Turinge /. .c. Baglan ; Tveta: Vagnhärad a.; Vårdinge /. a.; Västerljung. yf./ Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. j-. E^alkberget vid Tiillinge; Dalarö /. a.; 
Huddinge fl.; Nacka y7.,- Salem; Sorunda^.,- Torö t. a.; Västerhaninge; ÖsmoyV'.,- 
Österhaninge BJörnö. Gälö. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården. Freskati; 
Bromma t. a.; Brännkyrka /. a.; Lidingö /. a.; Solna /. a. Mälareomr.: Fresta 
/. s.; Färentuna f. nära Kvarstå; Hammarby s. Vik; Järfälla Riddersvik; Lofö^.; 
Sollentuna yf. ,• Sånga ^. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo: Djurö t. a.; Gustafs- 
berg a.; Ingarö a.; Ljusterö: Muskö: Möja /. a.; Nämdö a.; Ornö a.; Rådmansö 
a.; Utö a.; Värmdö a. Roslagsomr. : iJanderyd t. a.; Frötuna «.,• Länna: Norr 
tälje: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd fl. 

Geranium silvaticum L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Grödinge, Trosa stad, Vaxholm o. Ytter-En 
hörna. Antagligen förbisedd. 

f. parviflora H. v. Post (= artens honform) fl. inom området. Geum hispidum Fr. 

Sthlmsomr.: Stockholm mellan Freskati o. Ålkistan igog — 11 (R. Florin) 

— Förmodas vara utkommen frän Bergielund. 

Geum rivale L. 

a. Inga uppgifter från: Mörkö, Norrtälje, Torö, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna. 

— Säkert förbisedd. 

Geum rivale L. x urbanum L. (Geum intermedium Ehrh.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby kvarn igii; Turinge Nykvarn vid Järn- 
dammcn igij ; \ årdingQ s. I/öglitnd i8g8—igoo; Öster-Tälje Hall. Södertörns- 
omr.: Salem; Ösmo Nynäs park i8go — gg. Sthlmsomr.: Stockholm Djur- 
garden _/?., Experimental fältet., Uggelvikens norra sida, Värtan; Bromma Alvik. 
Traneberg., Äppelviken; Brännkyrka Arsta {Wikstr. 1840)'. Lidingö Ekholmsnäs, 
Mölna; Solna Haga, Hiifvudsta, Karlberg. Ulriksdal. Mälareomr.: Ed Almare- 
stäket {Thed. i8jg)\ Hammarby vid Fysingens södra strand igij; Lofö Drott- 
ninghobn fl.; Sollentuna ^^5-M;o- {Thed. 18 jo); Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: 
Utö Utö vid Kvrkviken igis; Värmdö Grindarö i8g8. Roslagsomr.: Roslags- 
kulla s. Östana. 88 Geum urbanum L. a. _ — /. Cl. Inga uppgifter från: Mörkö, Norrtälje, Trosa landskommun, Täby, 
Väster-Tälje, Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Glaux maritima L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö a.; Mörkö a.; Trosa landskommun; Vagnhärad; 
Västerljung a.; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö; Sorunda a.; 
Torö a.; Västerhaninge; Ösnio «.; Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm i5/<V/å- 
htisudden {Ncczcn 1808), Djurgården {IVikstr. 1840), Frcskati {FL holni.): Lidingö 
Fjäder hobnarna [Wikstr. 1840), LidingÖn 1847; Solna Edsviken {Wikstr. 1840). 
Skärgårdsomr. : Blidö a.; Bo Kilsviken; Djurö a.; Gustafsberg N'. Lagnö, Ö. 
Ekedal; Ingarö: Ljusterö; Muskö; Möja a./ Nämdö; Ornö a.; Radmansö a.,- Utö; 
Värmdö. Roslag somr.: Danderyd Mor by sjöhage 1843, öar i Värtan {IVikstr. 
1840); Frötuna; Länna; Norrtälje {Fl. Telg. bor. 184^)', Roslagskulla t. a.; Öster- 
åker fl. Brevik, Lervik. 

Glechoma hederacea L. 

t. a. — f. Inga uppgifter från: Frötuna, Grödinge, Muskö, Nämdö, Ornö, 
Riala, Trosa landskommun, Tyresö, Vagnhärad, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna, Ytter- 
Järna, Österhaninge. 

Glyceria aquatica (L.) Wahlb. (Glyceria altissima Garcke, 
Glyceria spectabilis M. & K.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hörningsholni; Vårdinge Ståsjön; Öster-Tälje 
Glasberga, Ska rf sta. Södertörnsomr.: Nacka Danviken, Åbacka; Ösmo Vansta 
dya. Sthlmsomr.: Stockholm y/.,- Bromma Ulf sundasjön fl.; Brännkyrka --i rj^/a- 
viken; Lidingö Stoekbysjön; Solna Ekelund, Hufvudsta, Karlberg. Mälareomr. : 
Järfälla; Loföy?. ; Munsö; Sånga. Roslagsomr. : Danderyd Djurshohnstrakten. 

A n m. Glyceria aquatica Presl i Krok o, Almquists flora är synonym med 
Catabrosa aquatica (L.) PB; se denna art. 

Glyceria fluitans (L.) R. Br. 

/. a. — f. Inga uppgifter från: Ed, Ekerö, Järfälla, Norrtälje, Torö, Trosa 
stad, Tveta, Täby, Vaxholm, Västerhaninge, Ytter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver- 
Enhörna, Öfver-Järna, Öster-Tälje. — Antagligen förbisedd; bör eftersökas! 

Gnaphalium dioicum L. Se: Antennaria dioica (L.) Ga^rtn. 
Gnaphalium silvaticum L. 

/. a. — f. Inga uppgifter från : Adelsö, Bo, Ekerö, Trosa stad o. landskommun, 
Tyresö, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna. — 
Antagligen förbisedd; bör eftersökas! 

Gnaphalium uliginosum L. 

/. a. — f. Inga ttppgifter från: Adelsö, Ekerö, Munsö, Trosa stad o. lands- 
kommun, Täby, Utö, Vaxholm, Väster-Tälje, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna, Öster- 
haninge. — Antagligen förbisedd; bör eftersökas! 

Goodyera repens (L.) R. Br. 

Mell. Söderm.-omr.: WoXö f.; Vagnhärad: Värdinge yf.,- Västerljung Präst- 
gårdsskogen, skogen vid gränsen mot Trosa; Ytter-Enhörna. Södertörnsomr.: 89 

Botkyrka Alby {Ho/b. iSj2)'. Huddinge Prästgården {Tked. i8jg)', Nacka mellan 
Ektorp o. Nyckelviken {Tked. iSjg) — /9/j', Saltsjöbaden; Salem fl. iSjg — go; 
Sorunda Frölunda i86y — 70. mellan Ottersta o. Sjöbergs Sjövik i8go — gg; Toruyf. ,■ 
Ösmo Tottnäs, Vansta; Österhaninge mellan Sandemar o. Dalarö. Sthlmsomr. : 
Stockholm Konradsbergsskogen {Riksmuseets herb.)\ Brännkyrka Skriibba {Tked. 
iSso): Lidingö Södergarn; Solna Bergshamra {Tked. t8jo). Haga {Tked. i8jo). 
Ulriksdal igo4. Mälareomr. : Ekerö Rastaborg {Tked. 18 jg)., iSgo; Hammarby: 
Järfälla mellan Sandvik o. Viksjö {Tked. 18 jo); Lofö y?.,- Munsö; Spånga söder 
om Lötsjön., Silfverdal {Tked. i8jg). Skärgårdsomr. : Blidö Furusund 187 1., norra 
Blidö. södra Yxlö; Bo Ji.; Djurö Harö; Ingarö Jl.; Möja St. Möja vid Ulfvik; 
Rådmansö .v. BJörkösöra., V. Lärom; Utö s.; Värmdö Fågelbrolandet. Roslags- 
omr. : Danderyd DJnrsholmstrakten; Österåker yf. mest i norra delen. 

Gymnadenia conopea (L.) R. Br. (Habenaria conopea (L.) 
Benth.). 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö; Trosa landskommun Gålö; Vagnhärad äWz///^,- 
Värdinge t. a.; Öfver-Enhörna : Öster-Tälje Hall {Tked. 18 jg). Södertörnsomr. : 
Botkyrka Alby {Tked. i8jo). Hamra 184 j; Grödinge Marieberg i8ji^ Snäckviken 
(Tked. i8jg): Huddinge Jl.; Sorunda y?.,- Torö mellan kyrkan o. prästg. i8g6. 
nära Styrbyn i8gg; Ösmo Nynäs o. Solberga i8g8; Österhaninge. Sthlmsomr.: 
Brännkyrka Vinterviken o. Agesta {Tked. 18 jo): Lidingö Södergarn {Thed. 18 jo). 
Mälareomr.: Fresta /. s. Odenslunda; Yi^xixxsx-xth-^ t. s. Briinnby; Munsö: Sollen- 
tuna Gillberga^ Ytterby., Öfverby {Thed. 18 jo)', ^^z^w^g^ Hägerstahind {Thed. i8jo)\ 
Sångayf. Skärgårdsomr.: WixAö t. s. No7-7-ö7-a., Söderöra.i Vagnsunda., St. Aftgsskär; 
Djurö Jl.; Nämdö Ji.; Ornö Långvik i86g; Rådmansö /. s. Asken., Gräddö^ Tjockö^ 
Tomta., Västernäs; Utö gamla kyrkan i8jo[ Rånö i8'/j, Alö i8j3. Roslag somr.: 
Danderyd DJurshobnstrakten; Täby Ensta {Thed. 18 jo)., Tibble 184J; Öster- 
åker Kvistlingby., Smedby ekbacke. 

Gypsophila muralis L. 

Södertörnsomr.: Huddinge Vårby (S.Selander). Mälareomr.: Sollentuna 
Ny torp 1848 o. Skansen 184g {Riksmuseets herb.). Roslagsomr. : Österåker Aby 
igij (S. Selander). 

Habenaria. Se: Platanthera. 
Halianthus. Se: Honkenya. 
Hedera helix L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn {Ho/b. zSj2)-, Trosa landskommun 
Ko7phytteberget nära Kroka {Hofb. 18 J2; blotnmande i88j); Vagnhärad Furuholms 
udde o. Stensund 1871 (E. Köhler) ; Vårdinge skogen vid Saltkälla (A. Torssander) ; 
Västerljung Dalbyö {blommande i88j, Bot. Ä^ot. 1886). Södertörnsomr.: Grö- 
dinge St. Uringe vid Grindsjöns norra strand {blotnmande igi2, H. Eckerström) ,• 
Nacka Erstavik { Wikstr. 1840, mimera ej känd där) ; Salem Högantorps ägor på 
tre lokaler (K. Almgren), Korpberget under Viksberg {Flora wiksbergensis ijiö) — 
igij^ Mälarestranden mellan Hvitsand o. Jtingfrtilund (K. Almgren); Sorunda 
Fagersjö {blotnmande i8g8, G. Söderberg), St. Vika i8go—gg (J. G. Laurell), Vårds- 
bergstorp {blommande 1868. A. Torssander); Ösmo FJättrasJön 18 gg (J. Berggren), 
Malhufvet o. Sandhamn i8gg {]. G. Laurell), Ogesta vid torpet Norrlöt igij {V. 
E. Malmström). Sthlmsomr.: Brännkyrka i bergen mitt emot Kungshatt (S. 
Almquist). 

Heleocharis. Se: Scirpus. 90 

Helianthemum chamsecistus Mill. (Helianthemum vulgäre 
Gaertn.). 

t. a. — ■_/?. Inga uppgifter frcht: Ekerö, Lofö, Munsu, Muskö, Trosa stad o. 
landskommun, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver- 
Järna. — Antagligen förbisedd. 

Helianthus tuberosus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje /J avs krädes högarna söder om staden igi2. 
Södertörnsomr, : Nacka Danviks krokar igij^ Saltsjöbaden (Sv. bot. tidskr. igog). 
Sthlmsomr. : Stockholm Värtan [Sv. bot. tidskr. igog). — Förvildad. 

Pelleborine. Se: Epipactis. 
Helodea. Se: Elodea. 
Heracleum sibiricum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Mörkö: Turinge /. a.; Vårdinge /. «.,- Väster- 
Ijungy/.,- Ytter-Enhörna: Ytter-Järna: Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Botkyrka 
/. s.; Dalarö; Grödinge: Huddinge y?.,- Nacka; Sorunda yf.,- Västerhaninge; Ösmo 
fl.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Bromma y?.; Brännkyrka _;?.,• 
Lidingö: Solna /. a. Mälareomr. : Fresta /. a.; Färentuna: Hammarby /. a.; 
Järfälla: Lofö y?.; Munsö: Sollentuna 7?., • Spånga: Sånga _/?. Skärgårdsomr. : 
Blidö /. a.; Bo; Djurö _;?.,• Gustafsberg t. a.; Ingarö; Ljusterö y?.,- Muskö; Möja 
Averksön; Nämdö Bunkvik ; Rådmansö /. a.; Utö; Vaxholm; Värmdö /. a. Ros- 
lagsomr. : Danderyd: Frötuna /. a.; Länna Bergshavira; Norrtälje Sessö; Riala 
RiDHsättra; Roslagskulla /. a.\ Österåker _/?.,• Östra Ryd. 

V. angustifolium Jac(^ Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hörningsliolm 1864; 
Värdinge /. rt'.,- Västerljung A'vr/C'(^_i,wv/d7z. Södertörnsomr.: Nacka ^?'/&/rtr; Sorunda 
fl.; Västerhaninge (/7. Å)'/»!'. 777/),- ^tT^a. Sthlmsomr.: Bromma _/?.,• Brännkyrka 
Sättra. Mälareomr.: Hammarby y?./ Munsö: Sollentuna Edsberg. Skärgårds- 
omr.: Utö Ranö igi2; Värmdö. Roslagsomr.: Norrtälje _/?.,• Österåker /Vj/y^z/cr^ 
/c?97, Teljö 1866; Östra Ryd vid Kyrkfjärden igio. 

Heracleum sibiricum L. * australe Hn. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tnllgarns park 1871 — {igii H. W. Arnell). 
Mälareomr.: Färentuna _/f. {Thed. iSjg). 

Herminium monorchis (L.) R. Br. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tnllgarn; Vagnhärad Kolvik., Stensund ; Vå.siQr- 
Ijung Folkvik, Ryssland, Tofsö. Södertörnsomr.: Salem Viksberg. {Hofb. 1833). 
Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården [Ntrzén 1808)', Lidingö Södergarn [Thed. 
18 jo): Solna Ulriksdal (Thed. i8jo). Mälareomr.: Ed Almarestäket 1831; Fä- 
rentuna s. Nora träsk; Sollentuna Svartinge 18 j2 — 44. Skärgårdsomr.: Blidö 
/. .S-. Blidö på tre lokaler, Yxlö på två lokaler; Djurö Rimmarö vid Långvik o. 
.Nore, Sta/snäs. Roslagsomr.: l^änn^ Mö)-tsu7tdaviken, Väritigsö; Roslagskulla j-. 
Briidjiäs; Österåker Teljo 1866 {utgången igo2, T. Krok): Östra Ryd Norrängen 

Herniaria glabra L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Trosa landskommun Gråudden; Turinge 
t. a.; Tveta: Vårdinge /. a; Västerljung Haga; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Sö- 91 

dertörnsomr. : Botkyrka t. a.; Huddinge yf.; Xacka y?.,- Salem: Sorunda /. a.; 
Torö /. a.; Tyresö Kiimla; Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm Kungsholmen^ 
Ladugårdsgärdet^ Observatoriebacken^ Södra bergen, Viirtan; Brännkyrka Skans- 
tull; Lidingö ^7/z7/^,- Solna yf. Mälareomr.: Adelsö: Ed/. «.,- Ekerö Kersc; 
Fresta fl.; Hammarby /. a.; Lofö Kungshatt; Munsö; Sollentuna y?.,- Spånga: Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr. : Djurö Stafsnäs; Gustafsberg Langsunda; Utö Rånö; 
Vaxholm y/. Roslagsomr. : Östra Ryd Rydbo utefter järnvägen. 

Hesperis matronalis L. 

Mell, Söderm.-omr. : Hölö Lobergsto7'p, Tullgarn; Mörkö Hörningsholm ; 
Trosa kvrkogarden; Turinge y?.,- Vagnhärad Stockvik; Vårdinge y?.,- Västerljung y7. 
Södertörnsomr. : Huddinge Balingsta; Nacka y?.,- Salem; Sorunda y/.,- Tyresö: 
Osmo. Sthlmsomr.: vStockholm fl.; Bromma: Lidingö Björkbacken.. Mölna; 
Solna Haga, Ulriksdal 184"/. Mälareomr.: Fresta Prästgården; Hammarby fl*; 
hoiö Drottningholm 18 j3; ^lunsö: ''Shngo. Svartsjö. Skärgårdsomr.: Gustafsberg 
y/.,- Utö. Roslagsomr.: Danderyd DJu}'sholm o. fl.; Frötunayf.,- Norrtälje: Öster- 
åker Gillmyra. — Förvildad. 

f. inodora L. Gustafsberg Långsunda (N. Schager). 

Hieracium. 

Släktet Hieraciums talrika arter äro för närvarande icke till sin utbredning sä 
fullständigt kända, att de ansetts böra här upptagas. 

Hierochloe odorata (L.) Wg. (Hierochloa borealis R. & Sch.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Mörkö: Södertälje Bollshage, Saltskog. Strö/us 
äng: Värdinge s. Morstaberg; Västerljung Lillsjön, Mörbysjön. Södertörnsomr.: 
Botkyrka K'umla, Tumba; Nacka Du f näs o. Hästholmen., St. Nyckelviken; Salem 
Tegelstorps hage, Viksberg; Västerhaninge: Ösmo fl.; Österhaninge Sandef?iar, 
Stegsholm. Sthlmsomr.: Stockholm yf. /(/ Djurgården ; Brännkyrka Sandsborg; 
Lidingö y/.,- Solna fl. Mälareomr.: Lofö Högholmen; Spånga Öhr; Sånga 
-iSvartsJölandet^^. Skärgårdsomr.: Blidö yf. ,• Djurö: Gustafsberg y?.,- Ingarö; 
Ljusterö: Möja Ramsmoraö, Avcrksö; Nämdö Biskopsö; Oraö Hesseltuara. Skol- 
huset; Rådmansö /. a.; Utö Edesnäs; Värmdö Fågelbrolandet fl. Roslagsomr.: 
Länna fl.; Norrtälje Långgarn, Sessö; Roslagskulla fl.; Österåker Teljö. 

Hippophaé rhamnoides L. 

Skärgårdsomr.: Blidö y?. Blidös nordligaste del, Furusunds fjärdens holmar. 
Norröra; Ljusterö Nickö {ofnrådets sydligaste lokal); Rådmansö /. a. på havs- 
stränder o. holmar, inne å fastlandet mellan Rådmanby o. Ktingsgården. Ros- 
lagsomr.: Norrtälje Borgmästarholmen. 

Hippuris vulgaris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Mörkö yf. [Ekstr. 1828); Södertälje; Vär- 
dinge s. DJulan vid Estridshind ; Västerljung y?.,- Vtter-Järna. Södertörnsomr.: 
Dalarö Askfatet'. Grödinge Viads träsk; Nacka Saltsjöbaden, Sikla fl.; Torö /. s.; 
Österhaninge^. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Bromma AVr/Cvf/V'//,- Brännkyrka ylf'.,- 
Lidingö fl.; Solna y/. Mälareomr.: Färentuna; Hillersjö; Loföyf.,- Skä: Spånga 
Öhr; Sånga. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bo Kummelnäs; Djurö Runmarö; 
Gustafsberg t. a.; Ingarö: Muskö Björnholmen; Möja .SV. MöJa i Storsjön, Björk- 
skär, Bredskär, Bodkobb, Ljusskär, Mellkobb, Modskär; Nämdö ; Ornö s. Sundbv 
marn; Rådmansö s. Kungsgården, Koholma, Sv. Högarna; Utö Rånö, Utö. Ros- 
lagsomr.: Danderyd ^.,- Frötuna Långgarn; Länna; Norrtälje yf.; Österåker Z<^/'- 
vik. Singö, Temnaren. 92 

f. litoralis Lindb. f. (f. maritima (Hellen.)). Mell. Söderm.-omr.: Hölö 

Furiiholms udde c. Tullgarn; Mörkö {Ekstr. 1828)', Södertälje {Hofb. i8^2)\ 
Västerljung Rysslands udde. Södertörnsomr.: Dalarö Askfatet; Torö fl.; Ösmo 
Lund; Österhaninge Gålö {Bot. Not. i8sj). Skärgårdsomr. : Länna {Fl. Telg 
hor. 1847); Rådmansö Koholma. 

Holcus lanatus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Nysund, Säby; Mörkö. Södertörnsomr.: Dalarö: 
Nacka Järla storäng 1848. Sthlmsomr. : Stockholm Kristineberg. Djurgarden. 
Fiskartorpet., Husarviken {allt enl. Thed. i8jg)., Valdemarstidden 1842., Experi- 
mentalfältet 18^4., Laduviken i8g8; Brännkyrka Blomtnensberg {Thed. i8jg)^ 
Klubben i8g2, OrmsJö?i 1828; Solna Haga {Thed. 18 jg)., Hufvudsta i86y, 
Öfver-Järfva 186 j. Mälareomr. : Ekerö Kersö igi2; Hammarby /. s. igi2; 
Lofö y?. Skärgårdsomr.: Blidö Blidö vid Brtiket, Yxlö jniit emot Bruket; Djurö; 
Muskö Björnholmen igi2; Rådmansö Kapellskär ; Utö fl. på Utön 18^0 — i8go- 
talet, Rånö i8yj. igi2. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm; Frötuna Björnö 
{Bot. Not. 184J), Mellingeholm {Fl. Telg. bor. 184"/). — Är flerestädes ruderatväxt. 

Holcus mollis L. 

Södertörnsomr.: Nacka Järla stn (F. Aulin), A'acka kyrka (N. W. Netzel). 
Skärgårdsomr.: Ornö Hesselmara {Hn flor. i8j2); Utö Edesnäs {Hn flor. z8j2). 
Roslagsomr.: Roslagskulla s. Gregersboda igoo (Arne Fries). 

Holosteum umbellatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn 187S {Bot. A'ot. 188/). Sthlmsomr.: 
Stockholm Berp^ielund. — Införd. 'ö Honkenya peploides (L.) Ehrh. (Ammodenia peploides (L.) 
Rupr., Halianthus peploides (L.) Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö. Södertörnsomr.: Torö Herrha^nra. Skepps- 
mor, Väster hamn. Skärgårdsomr.: Djurö Runfnarö, Rönnskär, Sandhamn, 
Skajp-Runmarö ; Utö Rånö, Utö barlastholme, Alö. 

Hordeum europaeum (L.) All. (Elymus europseus L.). 

Skärgårdsomr.: Möja Rainsmoraö, Storö {Sv. bot. tidskr. igog). 

Hordeum jubatum L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Rackarbergen 1884 o. Sabbatsberg 1882 {Riksmuseets 
herb.). — Ruderatväxt. 

Hordeum murinum L. 

Sthlmsomr.: Stockholm {gamla) Bergielund 1884 Q. W. Hamner), Kastell- 
holmen {Thed. 18^0). 

Hottonia palustris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgatn. Valåker; Mörkö: Södertälje: Turinge 
fl.; Tveta: Vagnhärad Dagunga; Vårdinge /. a.; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka /. j-. Tullingesjön; Huddinge y?.,- Nacka /. rt.,- Salem ^.,- Sorunda: Väster- 
hfininge; Ösmo Körtmda; Österhaninge Söderby. Sthlmsomr.: Stockholm Rör- 93 

strandshage 184J; Bromma Lots jon; Brännkyrka Bräntikvrkasjöti 18 sy. Flaien o. 
OrJutnsvikcn {Thcd. 18 jg): Lidingö Kottlasjön. Mölna; Solna Ekhagssjön 18^0. 
Haga {Ncvzén 1808). Karlberg (Thed. 18 jo), kyrkan {Thed. i8jg). Tomteboda^ Ul- 
riksdal. Mälareomr.: Ed Edsjon; FTesta. Borgby ; Hammarbyyf.,- Lofö^.,- Munsö: 
Spånga Diifvebol o. Råstasjön; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : Ljusterö Särsö. 
Roslagsomr. : Danderyd: Frötuna Björnö, Kyrksjon; Norrtälje: Österåker Singö, 
Akersberg o. Jl. 

Humulus lupulus L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Skälby vret. ^> skenbart vild-» igii (H. \V. Ar- 
nell). Tttllgarn; Turinge Aykvarn; Vagnhärad Marängsskogen ; Vårdinge Prästgår- 
den; Väster-Tälj e Alkolms tegelbruk {Bot. Ä^ot. 184J). Södertörnsomr. : Botkyrka 
{Thed. i8jg): Huddinge Sti/fsta. Trångsund. Vårby; Nacka: Salem; Sorunda: 
Tyresö ekbacke bortom klockaregården igij [spontan); Österhaninge Prästgården. 
Sthlmsomr. : Stockholm Djtagårdsbrtinn., Marieberg., Skanstull {allt enl. äldre 
uppgifter); Brännkyrka Or hem. Skrubba. Sköndal {endast äldre uppgifter) ; Lidingö 
Brevik. Stockby; Solna Haga {Thed. 18 jo). Ulriksdal (Thed. 18 jg). Mälareomr.: 
Fresta Odenslunda; Färentuna: Lofö Drottningholm; Munsö: Skå: Sollentuna 
Skansen {Thed. i8jo): iiånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: B\\dö Blidö gård; Djurö 
holme vid Runmarö; Gustafsberg Långsunda; Möja St. Möja vid Hamn; Utö: 
Vaxholm Rindöby ; Värmdö Malma. Roslagsomr. : Frötuna: Norrtälje (//. Telg. 
bor. 1847): Roslagskulla _/f.,- Österåker Smedby. Teljö vid Tomtkällan. — Under- 
sökning, huruvida arten finnes verkligt vild, är önskvärd. 

Hutchinsia petrsea (L.) R. Br. (Iberis petra^a Wg). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fridön. Furuholnisudde; Trosa landskommun 
Gålö; Vagnhärad Klubben. Rudskär. Södertörnsomr. : Torö Landsort. Mälare- 
omr. : Lofö Kersö. Skärgårdsomr.: Djurö Runtnarö; Möja St. Möja vid Berg; 
Ornö 1826; Utö Utö vid gruvan, på öns nordända o. f. {redan uppgiven i 
IVahlenberg for. suec. 1824 — 26). — Endast anträffad på kalkgrund. 

Hydrocharis morsus ranae L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Trosa stad o. landskommun Tureholm; 
Tveta Ström; Värdinge t. a.; Öster-Tälje Skärfsta. Södertörnsomr.: Botkyrka 
s.; Grödinge Malmsjön ; Huddinge fl.; Nacka fl.; Salem Boms jon; Västerhaninge: 
Ösmo Mtiskan. Sthlmsomr.: '^\.o(^^o\vl\. Djurgården 18^2 — äg, Uggelvikstrakten ; 
Bromma y?.,- Brännkyrka y?.,- Lidingö: Solna yf. Mälareomr.: Fresta s. Ekeby ; 
Hammarby Fysingen, Oxundasjön ; Lofö fl.; Sollentuna Ravaln vid Bög; Spånga 
DufveboL; 'idLngdi Svartsjö. Skärgårdsomr. : Gustafsberg yf. Roslagsomr. : Dan- 
deryd Ösby träsk; Länna Bergshamraån, Pänningbyån; Österåker Långsjön, Mora, 
A^äs, Ruggsätra. Singö, Temnaren. 

Hyoscyamus niger L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tnllgarn, Åbynäs; Mörkö {Ekstr. 1828): Söder- 
tälje; Trosa landskommun Gålö; Turinge /. s.; Tveta: Vagnhärad yi'. ,• Vårdinge _;?.,• 
Västerljung y?.,- Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö : Huddinge /"«//trj-/a,- Nacka 
fl.; Salem: Sorunda fl.; Torö _/?.,• Västerhaninge {Fl. Ryby. 177 1); Ösmo yf. 
Sthlmsomr.: Stockholm {Ncezén 1808), fl.; Brännkyrka fl. {Fl. Br. 1827)'. 
Lidingö; Solna yf. Mälareomr.: Färentuna yf.,- Hammarby j\ kyrkan; Järfälla 
Löfsta; Lofö Kungshatt; Munsö: Sånga yf. Skärgårdsomr.: Blidö yf.; Djurö 
Sandön, Stafsnäs; Gustafsberg /. s.; Ljusterö Brottö; Muskö; Möja /. a. St. Möja 
vid Berg; Ornö t. s. Brevik, Hesselmara; Radmansöy?.,- Vaxholm Tynningö; Värmdö 94 

Lillsved. Roslagsomr. : Danderyd Morby 184S, Stockhy 1848; Frötuna kyrkan; 
Norrtälje: Roslagskulla y?. Grcgasboda, Vira; Täby kyrkan; Österåker Gtllmyra, 
Teljö i8yg. 

Hypecoum pendulum L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Sabbatsberg i88g (J. W. Hamner). — Införd. 

Hypericum hirsutum L. o Mell. Söderm.-omr. : Vagnhärad Ada. Sthlmsomr.: Brännkyrka Fållan 
{Hn flor. 1820)., Magdungen {Tlied. i8jg): Solna Ålkistan [Thcd. 18 jo). Mälare- 
omr. : Färentuna; Sollentuna mellan Edsberg o. Sjöberg 1848, Skansen {Tlied. 
i8sg); Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : BVidö s. BttlåTskär, Granören, Kråkait; 
Djurö Rtinmarö vid Gatan; Rådmansö Kallskär, Ramskär 18^4; Värmdö. 

Hypericum montanum L. 

Mell. Söderm.-omr.:. Vårdinge /. s. Usia park o. ji. norr cm Sjunda (A. 
Torssander). Södertörnsomr. : Nacka mellan Sikla c. Sktiru {Hofb. i8j2). Sthlms- 
omr.: Solna Ålkistan {Thed. i8jg). 

Hypericum perforatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Holö a.; Mörkö; Södertälje; Trosa stad: Turinge y?./ 

Tveta; Vagnhärad /. s. Stensiind; Vardinge a.; Västerljung /. a.; Ytter-Enhörna : 
Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka rt;.,- Dalarö «.; Huddinge 
/. a.; Nacka y?.,- Salem: Sorunda /. a.; Torö Landsort; Tyresö: Västerhaninge; 
Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Bromma «.,• Brännkyrka j^.,- Lidingö ö.,- 
Solna t. a. Mälareomr. : Ed /. a.; Ekerö Kersö; Fresta /. a.; Färentuna a.; 
Hammarby /. a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö Kungshatt; Munsö; Skå a.; Sollen- 
tuna /. a.; Spånga: Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö /. s.; Bo y?.,- Djurö ^.z 
Gustafsberg «.,• Ingarö a.; Ljusterö Särsö; Muskö: Möja a. på '>>alla öar o. skär-»; 
Nämdö; Ornö a.; Rådmansö y?.,- Utö; Vaxholm: Värmdö a. Roslagsomr.: Dan- 
deryd: Frötuna /. rt.,- Länna; Norrtälje; Riala; Roslagskulla a.; Österåker c.,- Östra 
Ryd Bogesund. 

Hypericum quadrangulum L. 

a. — Ji. Inga uppgifter från: Torö, Ytter-Enhörna, Öfver-Enhörna. — Säkert 
förbisedd. 

Hypochseris maculata L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Ekerö, Solna, Trosa landskommun, Ytter-En- 
hörna, Öfver-Enhörna, Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

Hypochaeris radicata I- 

Mell. Söderm.-omr. : Vårdinge N. Mölnbo ett ex. på gräsplan i8g8 (S. Alm- 
quist). Södertörnsomr.: Dalarö Lilla Sällskapets gräsplaner igo4, inkommen 
med gräsfrö (T. Krok) ; Nacka Svindelsvik på gräsplaner i8go-talet (G. Indebetou). 
— Införd. 

Iberis. Se: Hutchinsia. 95 
Impatiens noll tangere L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn; Mörkö yf. {Ekstr. 1828); Södertälje 
Saltskog; Tvetti Bränninge; Vårdingc j\ mellan N^ysund o. Karltorp; Väster-Tälje 
Lina kvarnar; Öster-Tälj e. Södertörnsomr. : Botkyrka s. Tiillinge {Tlied. 18 jg) 
— igii; Huddinge Gladö kvarn {Thed. i8jq): Nacka Lilla Sikla 1847, Åbacka 
{Thed. 18 jg) — igij^ mellan Damtorpssjön o. yärlasjön^ Storängen; vSalem Hamra 
{Thed. 18 jg) o. fl.; Sorujida Grindsjön, Märsta, St. Litndby kvarn; Västerhaninge 
{Fl. Ryby. 1771); Ösmo /Vybble; Österhaninge Galö vid Huset. Sthlmsomr. : 
Brännkyrkayf.,- ^^r^oln^ A'arlbe}g 1808 — igoj. Skärgårdsomr. : V>o Gammeludden. 
Roslag somr,: Danderyd ; Länna Sikla; Roslagskulla /. j. Vira, Östanå; Österåker 
Nykvarn, Teljö. — Ingen uppgift från Mälareområdet ! 

Impatiens parviflora DC. 

Sthlmsomr.: Stockholm Bergiehtnd igoö — 13 (N. Sylvén). — Förvildad. 

Inula helenium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Häggnäs, Sjötorp, Tullgarn; Mörkö Brink 1861. 
kring kyrkogarden {Ekstr. 1828)'. Södertälje i86g; Tveta Tvetaberg; Vårdinge 
Hanelimd {Hofb. i8j2), Nibble 1886 {utgången igoi på båda lokalerna, A. Tors- 
sander) : Västerljung Grönsö {utgången igoi A. Ekström). Södertörnsomr. : Bot- 
kyrka Hagelby {Thed. 18 jo). Sthlmsomr.: Stockholm Djurgårdsbrunn {Thed. 
i8jo). Rosendal i86j. Mälareomr. : Lofö Klockaregården {Thed. i8jo). Skär- 
gårdsomr.: W\åx> Furusund {Bot. Not. 1 86s)\ \'Åxmåö Björkvik igi2. Roslags- 
omr. : Frötuna Harka {Thed. flor.). — Antagligen förvildad. 

Inula salicina L. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Fågelö, mellan Trosa o. Haga; 
Västerljung .c. vid Boviken. Södertörnsomr.: Botkyrka A^orsborg, Tumba; Hud- 
dinge Karlslund, Viggestaberg ; y^-^cV-x Källtorp, Nacka badställe {Thed. 18 jo) \ Ty- 
resö Kumla; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr. : Stockholm Hundudden o. Röi'- 
strandshage{Thed.i8jo), kruthuset vid Värtan {Thed. i8sg)\ Brännkyrka 5/6?7/<5<5« 
{Thed. rSjg): Lidingö viellatt Ekholmsnäs o. Katrinehind 1843 — i8gi; Solna Haga 
nära ruinerna {Thed. i8jo). Mälareomr.: Ekerö Rastaborg {Bot. iVot. 1843); 
Färentuna: Hillersjö; Sånga Kungsbryggan. Skärgårdsomr.: 'Siiåö s. ?tära Alm- 
vik, St. Ängsskär; Gustafsberg Farsta; Rådmansö Asken. Röd löga storskärgård; 
Värmdö Fågelbro, Vindö. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm; Frötuna Alsta., 
Prästgården; Länna Landsboda; Roslagskulla /. ^\ Brudnäs, Gregersboda; Östra Ryd 
Bogesund vid Broknäs. 

Iris pseudacorus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö yf.,- Södertälje; Mörkö; Trosa stad o. landskom- 
mun; Turinge /. jc. Sandvik, Turingesjön, Turingeån; Tveta Ström; Vagnhärad 
Trosaån; Vårdinge /. a.; Västerljung Tuna; Vtter-Enhörna; Öfver-Enhörna : Öster- 
Tälje Fridhem. Södertörnsomr.: Botkyrka a.; Dalarö nära Kolbotten; Huddinge 
fl.; Nacka /. a.; Salem: Sorunda yf.,- Torö tnellan kyrkan o. A'orrskog; Tyresö 
Kumlatrakten, Rakstad; Österhaninge Prästgården. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården, Ha/?i marbysjö, Rörstrand 1874, Valdemarsudde 1874; Bromma fl.; 
Brännkyrka y?.,' Lidingö; Solna /. a. Mälareomr.: Ed y?.,- Ekerö Kersö; Fresta 
fl.; Färentuna a.; Hammarby yf.,- Hillersjö a.; Lofö y?.,- Munsö: Skå a.; Sollen- 
tuna y?.,- Spånga Rastas jon; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Blidö nära 
Orsvärn, Yxlö vid Elnäs, St. Ängsskär; Bo Karbösjön, Kummelnäs; Djurö; 
Gustafsberg Kvarnsjön; Ingarö; Ljusterö Brottö, Jolpö, Särsö; Möjayf. Ramsmoraö, 
St. Mö ja, Storö, St. Nassa skärg.. Sv. Högarna; Nämdö Västerbyträsk; Ornö fl.; 96 

Rådmansö t. a. på Rådmansö^ Rödlöga storskärgård ; Utö fl.; Värmdö Fågelbro- 
landet fl. Roslagsomr. : Danderyd Djtirshobnstrakten; Länna nära A^orrby ; 
Norrtälje; Roslagskulla yf. Hjortsjöit., V^iren; 'Y'2\:>y Näsby ; ÖsteTaker a. hing Åkers 
kanal o. fl. 

Isatis tinctoria I >• 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Oaxen, Ttina hällar; Trosa landskommun 
Björkholmen, öar kring Bokö; Västerljung /. a. på yttre skären. Södertörnsomr. : 
Dalarö Aspön, Dalarö; Nacka Du f näs i8s3; Sorunda Gratiholmcn, Koholmen, 
Lisön; Torö fl.; Ösmo Nynäshamn, Yttre gården; Österhaninge Bjöi'nön, Oxnön. 
Sthlmsomr. : Stockholm Marieberg {Wikstr. 1840); Brännkyrka Farsta, Orhem, 
Skriibba {Wikstr. 1840): Lidingö Högarn {Wikstr. 1840) Skärgårdsomr. : Blidö 
fl. på holmar öster ofn Blidö; Bo mitt emot Danmark {Thed. i8jg); Djurö Sand- 
hamn; Ljusterö y7.,- Muskö {Thed. j8jo)\ Möja Ersholmen o. fl.; Nämdö Mellan- 
skär, Mörtö-Bnnsö {Thed. i8jg), Velinge 1847; Ornö fl.; Rådmansö Kapellskärs 
fyr o. fl. på skären; Utö Hvitskär, Alö; Värmdö Fågelbrolandet vid Näfndöfjärden. 
Roslagsomr. : Östra Ryd Värtans strand nära Rydboholm igio. 

Isoétes echinosporum Dur. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge sjön Sillen vid Hjortsberga strandhage. Sö- 
dertörnsomr.: ^?ick:i Badstället. Mälareomr. : Lofö: Sånga. Skärgårdsomr.: 
Blidö Blidö i Badstnviken o. Kyrkviken; Värmdö Thorsbyfjärd. Roslagsomr.: 
Östra Ryd Kyrkfjärdens södra sida. 

Isoétes lacustre L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje Linafjärden; Vårdinge _/f. Bergasjön, Sillen, 
Yngsände. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården; Bromma Svartvik, vid Trane- 
bei'gsbro; Brännkyrka Bi-ännkyrka djtirgård; Lidingö Kyrkviken. Mälareomr.: 
Lofö Drottningholm. Roslagsomr.: Frötuna Kyrksjön. 

Jasione montana L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Södertälje; Turinge s. Karlshäll, Siindsör {Hofb. 
i8j2)\ Tveta Bränninge 18 jy; Vårdinge yf./ Västerljung s. Lugnet; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka t. a.; Nacka y?.,- Salem Rönninge; Torö Herrhamra; 
Tyresö; Västerhaninge {Fl. Rvby. lyyi). Sågen {Hofb. i8j2); Ösmo /. a.; Öster- 
haninge Björnö, Gålö. Sthlmsomr.: '^ioo^Ca.oXxw fl. Bellevtie, Cedersdal, Marieberg, 
Östra stationen; Bromma; Brännkyrka Solberga {Fl. Br. 182^), Arsta skola igi2 
o. fl.; Lidingö _/?.,• Solna Karlberg {Wikstr. 1840). Mälareomr.: Lofö s. Edeby, 
Ktingshatt. Skärgårdsomr.: Bo Kilsviken, Velamstind ; Gustafsberg /. a.; Ingarö 
/. a.; Muskö {Hofb. 18^2); Ornö Hesselmara, Långvik o. fl.; Utö; Värmdö Lång- 
sunda, Vik, Örsjindet. Roslagsomr.: Danderyd öar i St. Värtan {Wikstr. 1840): 
Frötuna Ösbyholm {Bot. Not. 1844); Österåker Långsjön igij. 

V. litoralis Fr. Södertörnsomr.: Toxö Skårnö o. Stenstrand {].Qf.\.^mtVi). 
Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn (Arne Fries). 

Juncus alpinus Vill. (Juncus articulatus L. v. alpinus (Vill.)). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö; Vagnhärad; Vårdinge _/?. Estridsliind, Yftgs- 
ände; Öster-Tälje Karlberg. Södertörnsomr.: Nacka Rösunda; Salem Rönninge 
vid Granudden). Sthlmsomr.: Stockholm Blockhtisudden; Bromma; Brännkyrka 
Liljeholmen; Lidingö Gångsätra; Solna Fkhagssjön. Mälareomr.: Adelsö Stenby 
tegelbruk; Lofö Drottningholm, Kersö; Munsö; Spånga Dufvebol. Skärgårds- 
omr.: Blidö _/?. /^I Blidö; Muskö Herrstugan; Möja Björkskär, St. Möja, Stor- 97 

A'(!sst'/i (K fl.; Xämdö. Roslagsomr. : L)anderydy/. ,• Frötuna Länna IJamniarby ; 
Riala: Rojlagskulla /. ..■. J-intdnäs. Malms jon; (jsteräker Drän^sjvn o. fl. 

Juncus balticus Willd. 

Sthlmsomr. : Stockholm Dji(y;^ardcn nuilan Blvckhusitddcn o. Täcka uddin 
iSöj [RiksDiusccts hei-b.). Skärgårdsomr. : Djurö Djurhamn 1847 {Riksmuseets 
Jierl).). äve/t senare (S. Almquist). Sandhamn iSgo-ialei (C. A. Torén). 

Juncus bufonius L. 

a. — jl. Ini^a uppgifter frdn: lio. Ed. Ekerö, Fresta. Järfälla. Södertälje. Trosa 
stad o. landskomnuin. Tveta. Tyresö. Täby. \'äster-Tälje. Oster-Tälje. — Antagligen 
förbisedd. 

Juncus compressus Jaco. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Turinge //.,• \'agnhärad Stensund; \'årdinge 
/. a.: \'ästerljung /. a.; Ytter-Järna. Södertörnsomr. : Botkyrka /?'.,• Huddinge 
Jl.; Nacka: Sorunda /. a.; Torö Landsort 18Ö1 ; Tyresö: Ösmo t. a. Sthlmsomr.: 
Stockholm /. a.; Bromma fl.; Brännkyrka: Lidingö fl.; Solna Karlberg 184Ö. 
Öfver-Järfva 184g. Mälareomr. : Färentuna a.; Hillersjö a.; Loiö Jl.; Munsö: 
Ska a.,- Spånga: Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö Jl. pa Blidö; Djurö: Gustafs- 
bergy?. ,■ Möja St. Meja; Xämdö: Rädmansö: Utö: Vaxholm: ^'ärmdö yf. Ros- 
lagsomr.: FJanderyd; Länna fl.; Norrtälje: Roslagskulla a.; Österåker fel jo. 

Juncus compressus Jach. * gerardi Lois. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö a. vid kusten; Mörkö /. a.; Trosa stad: Vagn- 
härad: \'ästerliung Ilallsviken. Södertörnsomr.: Torö a. vid kusten; Ösmo a. 
vid kusten; Österhaninge Sande mar. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården. Kaf;- 
/täs, Å^astellkolmen; Lidingö Jl.; '>olna £dsz'ike». Mälareomr.: Sollentuna Jung- 
f^uJwlmen. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo Kilsviken; Djurö a.; Gustafsberg A'. 
Lagnö; Ljusterö: Muskö: Möja a. tralla öar o. skär '. Nämdö ^i'. ,• Ornö: Rädmansö 
a.; Utö: Vaxholm Tynningö; Värmdö Fågelbrolandet. Grindarö. Roslagsomr.: 
Dander)d Jl.; Länna a.; Norrtälje: Roslagskulla a. pä liavsstränderna; Österåker 
Lervik. Tuna. 

Juncus conglomeratus L. (Juncus leersii i\Iars.s.). 

a. — fl. Inga uppgijfer från : Ed. Ekerö. Färentuna. Grödinge. Hillersiö. Ingarö. 
Järfälla. Skå. Sollentuna, Sanga, Västerhaninge. Väster-Tälje. — - Antagligen förbisedd. 

Juncus effusus L. 

a. — -fl. Inga uppgifter fj-ån : Adelsö. Ed. Ekerö. Fresta, Ingarö, Järfälla. Munsö. 
Trosa stad o. landskommun. Västerhaninge, Väster-Tälje. — Antagligen förbisedd. 

Juncus filiformis L 

Mell. Söderm.-omr,: Hölö .Aby kvarn; Mörkö: Södertälje: Turinge /. a.; 
Tveta: Värdinge A (/.,■ \ästerljung: Vtter-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr,: 
Botkyrka y/. ,• Huddinge _/?.,• Nacka: Sorunda t. a.; Tyresö: Ösmo Herron. Xy näs- 
namn. Sthlmsomr,: Stockholm Djurgården; Bromma /. a.; Brännkyrka /. a.; 
Lidingö t. a.; Solna Hufvudsta. Karlberg. Mälareomr,: Hammarby Pickhus o. 
Skofmn: Lofö Drottningholm ; Sollentuna Skansen; Spånga. Skärgårdsomr.: 
Blidö .*-. Oxhalsö by; Gustafsberg /. a.; Möja Angödomen. St. Moja t. a.; Nämdö: 

7 — ■1.!1.'{'J4. Stockholmstraktens växter. 98 

Utö .YafariK Kanö; Vaxholm : Värmdö Få^^dhrolandet. Roslagsomr. : Danderyd 

Öshv träsk o. Jl.; Länna Piinningbv ; Roslagskulla ji. Grci^crsboda^ ri7'a; Österåker 
/. å.; Östra Ryd Rydbo. 

Juncus fuscoater SchrEB. (Juncus articulatus L. v. fuscoater 

(Schreb.)). 

Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Källvik 1863 o. iSgy (F. O. Westerberg). 
Sthlmsomr. : Brännkyrka Enskedc igij (J. L. Lagerkranz). 

Juncus lamprocarpus Ehrh. (Juncus articulatus L.). 

a. — JI. Inga uppgifter frän: Ed. Ekerö. Fresta. Ingarö. Järfälla. Spånga. 
Södertälje, Trosa stad, Tveta. Tyresö, Täby. Väster-Tälje. Vtter-Enhörna. Vtter-Järna. 
Öfver-Enhörna, Öfver-Järna, Öster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

Juncus supinus Moench (Juncus bulbosus L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Valåker; Mörkö; Vagnhärad: Värdinge f.,- 
Västerljung f. Södertörnsomr. : Nacka f.; Sorunda: Torö: Västerhaninge: 
Ösmo. Sthlmsomr. : Stockholm DJ nrgå7'ds-Storä ng. Hammarbvsjö. Ladugårds- 
gärdet; Brännkyrka t. a.; Lidingö yf.,- Solna y?. Mälareomr. : Tofö Fågelön. 
Skärgårdsomr. : Blidö /. s.; Gustafsberg: Ljusterö Särsö; Muskö Herrstiigan; 
Möja St. Moja vid Fornby ; Xämdö vttrc skären t. a.; Rådmansö: Värmdö f. 
Roslagsomr.: Danderyd Djiirshobn; Frötuna Borg; l.änna: Riala: Österåker 
Gillwvra kvarn. Lervik; Östra Ryd Rydbo stn. 

Juncus tenuis W illd. 

Södertörnsomr.: Dalarö {Bot. Xot. igog). Sthlmsomr.: Lidingö Kyrk- 
viken igii (A. Hiilfers). Skärgårdsomr.: Vaxholm Ekudden {Bot. Not. igog). 
Roslagsomr.: Danderyd Kjefvinge ängar igog {Bot. Xot. igog). — Införd. 

Juniperus communis L. 

a. i alla socknar. 

Knautia arvensis (L.) Coult. (Scabiosa arvensis L., Trichera 
arvensis Schrad.). 

Mell. Söderm.-omr.: llölö: Mörkö {Ekstr. 1S28): Södertälje _//.,- Turinge 
/. a.; Tveta: Vårdinge y. .Sigfridslund {ett p>ar ex. igoi). Säby {tillfällig 1888): 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Dalarö /. s.; Huddinge yf.,- Nacka 
Du f näs. St. Sikla 18 jo o. fl.; Salem fl.; Sorunda: Torö: Tyresö: Västerhaninge: 
Ösmo. Sthlmsomr,: Stockholm y/.,- Bromma y/.,- Brännkyrka /f.,- Lidingö yf.,- 
Solna yf. Mälareomr.: Ed /. a.; Ekerö: Fresta y/.,- Färentuna /. a.; Hammarby 
/. a.; Llillersjö /. a.; Lofö t. a.; Munsö: Skå t. a.; Sollentuna yf.; Sänga t. a. 
Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo: Djurö: Gustafsberg a.; Ljusterö: Möja Västero; 
Xämdöy/.,- Ornö: Rådmansö <?.,• Utö: Vaxholm: Värmdöyf. Roslagsomr.: Dan- 
deryd: Frötuna: Länna a.; Norrtälje: Riala: Roslagskulla a.; Täby: Österåker y^. 

V. integrifolia (S. F. Gray) Coult. Mell. Söderm.-omr.: Södertälje ka- 
nalbankarna (Bot. Å'ot. 1866). Södertörnsomr.: Salem //vitsand i8g8 {.\. Tots- 
sander): Sorunda Berga Q. G. Laurell) : Torö 1'ästerhatnn {].Q.\jMxxt\\). Sthlms- 
omr.: Stockholm Tantobergen 1872 (T. Krok) : YÅdånqfi Katrinelund. Skärgårds- 
omr.: Blidö /. .c. (J. W. Hamner): Djurö Runmarö (T. Krok): Gustafsl^erg O. Like- 
dal (L. Schlegel). Roslagsomr.: Österåker 7^eljb (T. Krok). 99 
Lactuca muralis (L.) G ertn. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö: Mörkö /. a.; Södertälje: Turinge: Tveta: Vagn- 
härad: \'ärdinge /. a.; Västerljung w J^h-dkasbcrget; Vtter-Järna: Öfver-Enhörna: 
Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsotnr. : Botkyrka /. s. TuUinge ; Dalarö 7?'.,• 
Huddingey/.,• Xackay?.,- Salem: Sorunday^. ,• Tjt^sö; Västerhaninge: Ösmo: Öster- 
haninge Gålö. Sthlmsomr. : Stockholm y^.,- Bromma: Brännkyrka /f.,- Lidingö 
ji.; Solna yf. Mälareomr. : Adelsö: YLå. fl.; Färentuna y;?'.,- Hammarby //.,• Hil- 
lers jö y?.,' Järfälla: Lofö i. a.; Munsö: Ska yil'. ,• Sollentuna yf.,- Spånga: Sånga yf. 
Skärgårdsomr. : Blidö y/.,- Bo: Djurö: Gustafsberg /. a.; Ljusterö: Muskö: Möja 
St. Möja. Averksö; Ornöyf. ,• Rädmansö ^■. mellan Rrevik o. JVenninge ; Utö: Vax- 
holm: Värmdö yf. Roslagsomr. : Danderyd fl.; Länna y/.,- Riala t. a.; Roslags- 
kulla /. a.; Österåker Lervik o. fl. 

Lactuca sativa L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Viirlan {Sv. bot. tidskr. igog). — Förvildad. 

Lactuca scariola !> 

Södertörnsomr. : Xacka Danviks krokar^ Henriksdal. .Väcka stn. Villa Flania. 
Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen i8j2 — 97, Bergichind igoö — 13. DJurgäj'den 
iS8_y. Hammarbvsjö igoo — ob. Mälareomr.: Järfälla Lo f sta igij. — Ruderatväxt. 

Lamium album !>. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Mörkö Hörningsholm; Södertälje a.; Trosa stad 
och landskommun Trosa. Gålö; Turinge s. Xy kvarns pappersbruk; Tveta: Vagn- 
härad y^.,- Vårdinge Molnbo. Sund; \'Å?,itx\]\xng Prästgården; \i\ex-Knh.wna. Löf sta; 
Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö Dalarö. Vadet; Huddinge 
fl.; Xacka t. a.; Salem: Torö Herrha7)tra; Västerhaninge: Ösmo Nv näs gård. 
Sthlmsomr.: Stockholm a.; Bromma: Brännkyrka a.; Lidingö /. (/.,■ Solna Järfva. 
Tojuteboda. Mälareomr.: Ed t. a.; Ekerö: Fresta t. a.; Färentuna (7.,- Hammarby 
/. a.; Hillersjö a.; Järfälla: Lofö a.; Ska a.; Sollentuna t. a.; Spånga: Sänga a. 
Skärgårdsomr.: Blidö fl. på de stora öarna; Bo Rörsundsvik. Sknrnbro. Tegelön. 
Velamsttnd; Djurö Rii/imarö., Sandö. Sta/snäs; Gnsiakherg G //sta/s berg a; Ljusterö 
Brottö; Rådmansö t. s. Fagervik., Rådmanby; Vaxholm a.; Värmdö Fågelbrolandet fl. 
Roslagsomr.: Danderyd Z>y>/n-//(7/w,- X'orrtälje <?.,- Roslagskulla G'n;i,'-c'nVWc7. l^ira; 
L)5teräker ^■. Gillmyra, Kyrkvägen. 

Lamium amplexicaule L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Mörkö: Södertälje: Trosa stad och landskom- 
mun: Turinge: Tveta: Vagnhärad: Vårdingey?.,- Västerljungy/.,- Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Dalarö: Grödinge: Huddinge t. a.; Xacka yf.,- Salem: Sorunda /. a.; 
\'ästerhaninge: Ösmo /. a.; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm yf.,- Bromma 
fl.; Brännkyrka: Lidingö: Solna. Mälareomr.: Ed /. a.; Ekerö: Fresta /. a.; Färentuna /. a.; Hammarby t. a.; Hillersjö /. a.; Järfälla: Lofö fl.; Munsö: Sk; 
t. a.; Sollentuna /. a.; Spånga: Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo 
Djurö /. ,c,- Gustafsberg /. a.; Ljusterö Brottö; Möja St. JLojä fl.; Ornö fl.; Råd 
mansö t. a.; Utö; Vaxholm: Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna /. a.: 
Länna /. s.; Xorrtälje: Roslagskulla t. a.; Täby: Österåker /. a.; Östra Ryd Boge- 
stind. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Lamium intermedium I R- 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö 7'ullgarn iSSj;. Sthlmsomr,: Stockholm egen- 
domar nära Xorrtiillsgatan [Thed. i8jg). Mälareomr.: Färentuna Eldgarn 184^. lOO 

Skärgårdsomr. : Djurö Runniarv mellan Gatan och Låui^vik igij- Roslags- 
omr. : Norrtälje. — liör eftersökas. 

Lamium purpureum L. 

a. — /. a. Inga uppgifter frän: Grödinge. Möja. Vtter-Enhörna. 

Lamium purpureum L. * hybridum Vill. (Lamium dissec- 
tum With.. Lamium incisum Willd.). 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje A^äset; Turinge Elgbostan; Vardinge Fräst- 
garden. Mölnbo; Öfver-Enhörna: Öster-Tälj e i%//. Södertörnsomr. : Dalarö 5w(?- 
dalarö; Nacka mellan Dockan o. Si kla {TJied. i8jg). Si kla iSyS. Siklaön {Thed. i8jo): 
Sorunda Blista. Sthlmsomr. : Stockholm Hembergs gärde 1848. Kungsholmen 
18Ö0. Skngga/i; Brännkyrka Siindsta {Thed. i8jg): Lidingö Ekholmsnäs; Solna 
Haga. Stallmästaregarden 1841. Mälareomr.: Färentuna Eldgarn i84_^; Hillersjö: 
Ska {Bot. A-ot. 186 j): Spånga Långlöt [Thed. 18 jg). Skärgårdsomr.: Blidö A^y»- 
manholm {Bot. A^ot. i86s)' Bo .SV. Björknäs 1841; Djurö Riinmarö vid Uppeby. 
Sandö; Gustafsberg: Ljusterö Särsö; Muskö nära ångbåtsbryggan; Möja St. Meja; 
Ornö: Rådmansö fl. Roslagsomr. : Danderyd: Länna Väringsö; Norrtälje: Rf>- 
slagskulla Gregersboda; Österåker Teljö gärd; Östra Ryd Bogesjind. 

Lappa. Se: Arctium. 

Lappula deflexa (Wg) Garcke. (Lchinospermum deflexum 

Lehm.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken igoi. ett fåtal ex. (R. Westling). — Pä 
denna lokal uppenbarligen barlastväxt. 

Lappula echinata Gilib. (Lchinospermum lappula Lehm.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje /<? kanalbankai-Jia; Vårdinge Mölnbo kvarn 
[Hofb. iSj3). ej antr. under 1880-talet. Södertörnsomr.: Botkyrka Alby 1846. 
fl. [Thed. 18 jo): Huddinge Kronan 184g; Nacka Danviken i8g4. Danviks kro- 
kar igoi. barlastplats vid Hammarbysjö igo2 {trol. avse alla tre uppgifterna sanuna 
lokal). Villa Plania igij; Sorunda s. Tibble; Torö. Sthlmsomr.: Stockholm fl. 
Blåporte7i {AUvzén 1808)., Cedersdal {Thed. i8so). Observatoriebacken 1822. Skanstull 
1840. Skeppsholmen 1872; Bromma Nockeby 1841; Brännkyrka {A'erzé7t 1808) 
kyrkan {Thed. i8jg)\ Lidingö Fjäderholmarna; Solna vid kyrkogårdsmuren {A'(Tzen 
1808), A^ya kyrkogården (Fl. holm.), Korstrandshageji {senare utgången). Ulriksdal 
[Thed. i8jo). Mälareomr.: Lofö Kersö 1843; Munsö Prästgården {Thed. j8sg): 
Sollentuna mellan Edsberg o. Ulriksdal [Thed. 18 jo)'. Spånga fl. [Tlwd. 18 jo). 
Kista [Thed. 18 jg): Sånga Svartsjö {Thed. 18 jg). Skärgårdsomr.: Utö gruvan 
[Thed. i8jo) — igij; Värmdö Siggesta. Roslagsomr.: Norrtälje [Fl. Telg. bor. 
1847): Österåker Brevik; Östra Ryd i8jj. 

Lapsana communis L. 

a. — /. a. Uppgives dock för Möja /. .f. Inga uppgifter frän: Muskö. Tveta. 
Österhaninge. — ■ Säkert förbisedd. t>^ Laserpitium latifolium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön. Tullgarn; Mörkö: Södertälje: Turinge 
/. .$•.,• \'agnhärad Stens und a.; Vårdinge fl.; Västerljung Källvik. Öknäs; Öfver- lOI 

Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka s. Glo/nska; Dalarö: Xackayf.,- Salem Viks- 
hcrg; Torö Tynas; Västerhaninge I I är inge. Sägen; Ösmo y7. ,• Österhaninge /?/V';'//^i. 
Galö. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården. Kungsholmen ( Wikstr. 1840) : Bromma 
//.,• Brännkyrka jf.; Lidingö j/.; Solna /f. Mälareomr. : Hammarby,- Hiller- 
sjö Vendholw; Sollentuna s. Bog; Sånga /. .v. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Bo 
Karbosjön. Skuru; Djurö /. a.; Gustafsberg /. a.; Ingaröy/. ,• Ljusterö /. a.; Muskö: 
Möja ji.; Xämdö A a.; Ornö Svinåker. Tallbacken; Rådmansö /. a.; Utö _/?.,• Vax- 
holm: Värmdö t. a. Roslagsomr. : Danderyd : Frötuna (^rrt«.w7t';',- Länna /;^'iV«o-,s-- 
vik o.f.; Norrtälje: Kialay/.; Roslagskulla /. a.; Österåker rt-,- Östra Ryd Bogesund. 

Lathraea squamaria L. 

Mell. Söderm.-omr. ; Hölö Tullgarn vid Ängsnäset; Mörkö: Turinge Yngön: 
Tveta 7 velaberg; Vardijige fl.; Västerljung Källvik; Väster-Tälje Kiholtu. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka Tullinge, Tumba; Dalarö Kolbotten; Huddinge yf.,- Nacka 
jl.; Salem jl.; Sorunda Jl.; Västerhaninge Häringe; Ösmo Lu/td, Nynäshamn. 
Tottnäs; Österhaninge Gälö. Sandemar. Sthlmsomr.: Brännkyrka /f.,- Lidingö Gång- 
sätra; Solna Haga. Karlberg. Mälareomr.: Järfälla Riddersvik. Sandvik [Thed. 
i8jo): Sollentuna Sollentunaholm, Vaxmora; Sånga yf. Skärgårdsomr.: Blidö 
Oxhalsö; Bo St. o. Lilla Björknäs, Kil, Kåldalen; Djurö Höl, Sta/snäs; Gustafs- 
l)erg Kolström. Långsunda; Ingarö Jl.; Ljusterö Ljusterön; Möja St. Möja mellan 
Hamn o. Lngarsviken; Rådmansö jl.; Värmdö jl. Roslagsomr.: Frötuna Lång- 
sam. Sessö; Länna /I.; Riala: Roslagskulla jl. 

Lathvrus maritimus (L.) Bigel. 

Södertörnsomr.: Torö Herrhamra. Landsort, Stenstrand o. jl.; Ösmo Bedar- 
ön, y är flotta. Sands kär, Yttre Gården o. jl.; Österhaninge nära Sandemar {Thed. 
rSjg). Skärgårdsomr.: Muskö Lacka; Utö .Vorrö, A lo; Värmdö Korsholm vid 
Örsundet. 

Lathvrus montanus Bernh. (Orobus tuberosus L.). 

a. Lnga uppgifter från: Grödinge. Munsö, Södertälje. Väster-Tälje. Vtter- 
Enhörna. — Säkert förbisedd. 

V. linifolius (Reich.) Aschers. (f. tenuifolia (Roth) Fr.) Södertörnsomr.: 
Nacka Danviks krokar; Sorunda St. Lundby. Märsta; Torö Väster-Oxnö; Ösmo 
Nybble hästhage. Roslagsomr.: Österåker Singö. 

Lathvrus niger Bernh. (Orobus niger L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Tullgarn; Vårdinge .s-. Stene; Väster- 
ljung Grönsö. Källvik. Löfdal; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka ,.-. 
Tullinge vid Örnberget; Dalarö Smådalarö; Huddinge LLörningsnäs {Thed. iSjg): 
Nacka Dockan. Källtorpsjön, Nyckelviken, Skuru o.jl. {allt enl. äldi'e uppgifter): Sa- 
lem Hvitsand. Korpberget, Viksberg; Sorunda .>•. St. Lundby ; Torö Södra Svärdsö; 
\'ästerhaninge Häringe; Ösmo Malhufvet nära Tottnäs. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djurgården i Frisens park [Thed. i8jo): Bromma Lilla Essingen. Trane- 
hergsbro. Akeshof; Brännkyrka Blommensberg. Orhem, Säira, Vintei-viken (allt 
enl. äldre uppgifter): Lidingö Skärsätra; Solna Ekhagssjön {Thed. 18 jo), Öfver- 
Järfva.. Mälareomr.: YxQi\.-x s. Ekeby; Hammarby t. s. Brunnby. Vik; Sånga .J/- 
by, Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö j-. Eurusund. Wignsunda; Bo Rörsundsvik. 
Tegelön; Djurö s.; Gustafsberg V. Ekedal; Ingarö Beatelund. Storängsudd; Ljus- 
terö Brotiö, Jolpö. Solvik. Vättersö; Möja Ramsmoraö. St. .Vöja vid Långviks- 
kilen; Ornö kyrkan. I^ugnet. Skinnardal: Utö Ängsholmen; \'axholm Rindö, Jvn- 
ningö; Värmdö y^: Roslagsomr.: Danderyd Djurshobnstrakten; Frötuna Sprag- 
garboda; Länna Hysingsvik; Norrtälje Beateberg {Bot. Not. 1S44): Roslagskulla .»-. 
Sta bo udde; Österåker Långsjön. Strö/n. Teljö vid Ekbacken. 102 

Lathyrus palustris I^ 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Lcdarön; Vårdinge Prästgården. Usiao.Ji.; Väster- 
ljung Luckebol. l^ofsö; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Nacka Saltsjöbaden, 
Skum, St. Nvckelviken; Salem Bergholm. Viksherg; Sorunda Lo f sjön. Understa o. fl.; 
Torö Västra Oxnö; Ösmo Järflottan. Sthlmsomr. : vStockholni Djurgården, 
Laduviken, Lindarängen. Hornsberg {allt enl. äldre uppgifter): Brännkyrka Dref- 
viken, Hökarängen. Långbro. Alf sjö {endast äldre uppgifter): Lidingö y?.,- Solna 
Hagaparken {Thed. i8jg). Rastas jön {Thed. i8jo). Mälareomr. : Hammarby 
Brunnbv mosse; Lo fö Edeby. Knngshatt; Munsö: Spånga Dufvebol {Thed. i8jo): 
Sån ga y/. Skärgårdsomr. : Blidö .v. Buskskär; Bo: Djurö s.; Gustafsberg A'. 
Lagnö; Möja Hemlandet i Björkskärs skärg.; Nämdö Biskopsö; Rådmansö Tuf- 
skär; Utö Rå)iö. Ängsholmen; Vaxholm AVV/f/^'. Tynningö; Yänndv Anneberg, Lågel- 
brolandet fl. Roslagsomr. : Danderyd Kjefvinge, Långäiigen; Länna Edsviken; 
Täby A'äsby; Österåker Teljö. 

Lathyrus pratensis L. 

a. Lnga uppgifter frän: Mörkö, Vtter-Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Lathyrus silvestris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Mörkö Oaxen; Trosa stad och lands- 
kommun: Turiiige Båglan, Eobäcken; Vagnhärad Stens und; Vårdinge s. banvallen 
mellan Mölnbo o. Rösjön, Stene. Södertörnsomr.: Botkyrka y?./ Dalarö: Hud- 
dinge furinge o. Källbrink. Masmo; Nacka Du f näs. Långsjön. Snörom; Salem 
Högantorp. Käggelboda, J^iks bergs holme; Sorunda .r. Eagersjöskogen 7'id Mariehatd; 
Ösmo .S-. mellan Valsjö o. Mälby; Österhaninge Gålö. Sande mar. Sthlmsomr.: 
Stockholm Experimentalf ältet ; Brännkyrka Grönbrink; Lidingö Dufhobnen. Mä- 
lareomr.: Ed .S-. Runby; Lofö Kersö, Kungshatt. Skärgårdsomr.: Blidö Stäm- 
mars und 1884 senare utgången, Köpmanholm; Bo Kovik; Gustafsberg nära Koviks- 
sjön; Djurö Sta f snäs; Ingarö Apelvreten. mitt emot Kolström. Skäls mara; Nämdö 
Butisö. Roslagsomr.: Österåker. 

v. platyphyllos Retz. Södertörnsomr.: Sorunda Eagerviksskogen (J. G. 
Laurell). 

Lathyrus tuberosus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge s. Prästgården {inplanterad 18^5^; igo2 fl. 
förvildad A. Torssander). Sthlmsomr.: Bromma Ulfstmda {Hn. flor. 1820). 
i8g2 (N. W. Netzel). Mälareomr.: Lofö Malmvik igo4 {]. Berggren). Skär- 
gårdsomr.: Djurö Sandö igij (E. Ekman). Roslagsomr.: Täby iVäsby {Thed. 
i8jg). igoo (C. A. Torén). — Införd. 

Lathyrus vernus Bernh. (Orobus vernus L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Turinge /. s.; Vagnhärad /. a.; Värdinge 
fl.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka s. Tullinge; Huddinge Milsten 
[Thed. i8jg): Nacka Ä^eglinge. Skuru, St. iXyckelviken; Salem _/^.,- Sorunda y^.,- 
Torö Svärdssiind; Västerhaninge Häringe; Ösmo Nynästrakten. Sthlmsomr. : 
Stockholm Djurgården {llwd. 18 jo. Bot. iVot. i86j]. Skuggan; Brännkyrka 
Hägersten. LMiigbro. Skrubba o. Örby {Fl. Br. 1827): Lidingö Långängen; 
Solna Haga {Thed. 18 jo) Karlberg, Ulriksdal o. fl. Mälareomr.: Ed s. Ängsjö; 
Färentuna fl.; Lofö Kersö; Munsö; Sollentuna Vaxmora; Sånga fl. Skärgårds- 
omr.: Blidö _/?.,- Bo Rörsundsvik; Djurö Munkö. Stafsnäs; Gustafsberg /. a.; In- 
garö fl.; Ljusterö Solvik; Muskö Björnholmen, ALuskö; Möja fl.; Ornö Långvik, 
Prästholmen; Rådmansö /. a.; Utö: Värmdö 7?. Roslagsomr.: Danderyd Djurs- 
holmstrakten; Länna Hysingsvik; Riala Prästsvedjan ; Roslagskulla Brttdnäs o. fl.; 
Österåker fl. I03 
Lavatera thuringiaca I> 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Edeby; Ö?>iQr-rz\]Q Hall iSgo-hih/. Sthlmsomr. : 

Stockholm Mariebcvg {Tlied. i8jo). Ta/ito. l'a)iadislnndcn iSqi. Mälareomr. : 
Ekerö Ekebyhof (Hn.jlor.iSs^)' -^kd Edehy : Sänga Sz'artsjc> slott {I/n. Jior. 1S20). 
/90 3,- Spånga Rasta o. Ör {T/ied. iSjo). Roslagsotnr. : Frötuna />y<';7/i',- Xorrtäljc. 

— Förvildad. 

Ledum palustre I^ 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Skälby. Valåkt-r: Mörkö: Södertälje: Turinge 
L s. Hvkmossc/i; Tveta: Vagnhärad Sti'nsit>id; Vårdinge /. a.; \'ästerljung mellan 
Hernlh'ri!;a o. Lugnet; Vtter-Enhörna: Öfver-Enhörna: Öfver-Järna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Botkyrka yf.,- Dalarö: Huddinge y/.,- Xacka y^.,- Salem: Torö .?. 
Hcrrhanira; \'ästerhaninge. Sthlmsomr.: Bromma A (^7.,- Brännkyrka //.,• Lidingö 
f. Mälareomr.: Lofö yf.,- Spånga Kista; Sånga Bromma. Skärgårdsomr, : 
Blidö _/f. ,• Djurö Riinmarö vid Svartträsk o. Ji.; Gustafsberg /. a.; Ingarö /. a.; 
Ljusterö fl.; Muskö Bjornholmcn ; Möja fl.; Nämdöy?.,- Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; 
Utö _/?.,• Värmdö t. a. Roslagsomr. : Danderyd Djursholmstraktcn; Frötuna 
Spraggarboda; Länna Hvsingsvik; Riala: Roslagskulla t. a.; Täby: Österåker fl.; 
Östra Ryd. — Antagligen flerstädes förbisedd. 

Lemna gibba L 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Västerljung ^'orrby.- Prästgården 1887. senare 
utgången. Södertörnsomr.: Xacka Dan-rikstull. Hamnmrby sjö; Sorunda Berga 
hy o. fl. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgardsbron o. Klara sjö {Tlied. iSjg). Eat- 
hitrsjön 18 ly — 20; Bromma nära kvrkan ; Solna Stallmästaregården. Bonulammen 
[Thed. i8jg). Haga 184S o. fl. Mälareomr.: Lofö. Skärgårdsomr.: Ljusterö 
Brottö; Möja Ljushamn. Roslagsomr.: Norrtälje {El. Telg. bor. 1847). 

Lemna minor L 

a. — fl. Lnga uppgifter från: Adelsö. Ekerö. Fresta. Grödinge. Munsö. Muskö. 
Xämdö. Trosa. Tyresö. Täby. \'agnhärad. Västerhaninge. Väster-Tälje. Vtter-Enhörna. 

— Antagligen förbisedd. 

Lemna polvrrhiza L- Se: Spirodela pohTrhiza (L.) Schleid. 
Lemna trisulca L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö LLömino-sJiolm; Vårdinge /. a. Södertörns- 

omr. : Huddinge //.,■ Nacka yf.; Osterhaninge Gålö. Arsta. Sthlmsomr.: Stock- 
\\o\n\ fl.; Bromma: Brännkyrka fl.; Lidingö fi.; Solna Karlberg. .Vorra Brunns- 
viken. Mälareomr.: Fresta /. a.; Hammarby t. a.; Lofö yf.,- Sollentuna Bög. 
Skansen; Spånga jtä7-a Spånga stn.. Kästasjön; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: 
Blidö .S-. Blidö gård i marn; Djurö: Gustafsberg /. ^?. ,• Värmdö /. <?. Roslagsomr.: 
Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna fl.; Norrtälje: Österåker Margretelund ; 
Östra Rvd Booesufid. Leontodon autumnalis L. 

a. i alla socknar. 

Leontodon hispidus L. 

Södertörnsomr.: \'ästerhaninge [El. Bybvensis 1771. I denna upptages dock 
icke L. autumnalis: uppgiften återfinnes i lin flor. i8j2. men ej senare). 104 
Leonurus cardiaca L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö {Ekstr. 1S3S): Södertälje vid kmialcit {Thcd. 
iSjg)'. Turinge Nykvarns pensionat igij- Siröpsta igij : Vagnhärad: \'årdinge 
/. s. Högfors i8gg. Kalls fugan igoi ;N!''k?,\.^x\]\VA2, t. s. Hcrnbergstiigan igoi. Hålls- 
viken {TJicd. i8jo). Krisiineberg igoi. Södertörnsomr.: Dalarö Ufsiktsbergct 
igo4; Nacka Danviken. Nacka gård; Salem: "r^orvinåa Fagerviks toip o. jl.; Tyresö: 
\'ästerhaninge {Fl. Ryby. 1771). Sthlmsomr. : Stockholm (.ytrzén 1808), fl.: 
Uromma St. Essingen' o. SiindbylhTg {JViksir. II): Brännkyrka Orhem {Thed. i8jg). 
Älfsjö {Fl. Rr. 1827): Lidingö Elfvik. Herrby. Skärsäira 1888; Solna Ekhagen. 
Solnavägen igo8. Mälareomr. : Hammarl:)y ,f. Vik; Hillersjö Bredlot; Lofö //.,- 
Spånga A&7^ {Thed. 1830). Silfverdal 184g; Sånga /. Skärgårdsomr, : Rlidö 
Oxhalsö igio; ( )rnö .*-. långvik igoj. Fras/gården igii; Rädmansö Riddersvik; 
Xaxholm Rindö by igo4; Värmdö Siggesta. Roslagsomr. : Y):måQ.xyå Långängen 
1843. Stockby 1848, St. Ekeby; Norrtälje/. {Fl. Telg. bor. 1847)'. Roslagskulla 
llra; Österåker Liilbnyra. Husby. Teljö. 

Lepidiuni campestre (L.) R. Br. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö Morkön 1864. Oaxen; Söder- 
tälje: Trosa landskommun igoö; Tveta: Värdinge y. järnvägsbanken mellan 
Mölnbo o. Fagernäs; Västerljung Dalby gärde. Prästgården; Öfver-Enhörna. Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Rotkyrka igo2; Nacka Danviken; Sorunda .w mellan 
Blista o. Åkerby igoj; Västerhaninge {Fl. Ryby. 1771). Sthlmsomr.: Stockholm 
//. {IVikstr. 1840) — igoo-tal; Bromma _//. Älvik. Kyrksjön. Llf sunda [JVikstr. 
1840)'. Brännkyrka Farsta. St. l^asaholmen o. l^interviken {]Vikstr. 1840)'. Lidingö: 
Solna mellan ^ Kottla o. Skärsätra {Thed. i8jo). .Södergarn. Mälareomr.: Fären- 
tuna igoi; Lofö /I. redan pa 1840-tal.; Munsö: Skä Törnbyviken igoi ; Sollentuna 
Skansen 184g; Spånga Hesselby {Wiksir. 1840): Sånga .Svartsjö, söder om kyrkan 
i8gg. Skärgårdsomr.: Blidö .v. Kyrkogården; Gustafsberg (). Ekedal {IVied. i8jg): 
Ljusterö .SV/z-.W',- Nämdö: Ornö: Utö 187J o. igu; Vaxholm. Roslagsomr.: 1 )an- 
deryd Svanholmen {Wikstr. 1840): Norrtälje/. {Fl. 'Telg. bor. 1S47). 

Lepidium densiflorum Schrad. 

Södertörnsomr.: Nacka kvarnen I^re Kroiuv igis (E. Ekman). — Införd. 

Lepidium draba I^ 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken o. Danviks krokar i8gj — igiJ- Henriks- 
dal. Lugnet. Saltsjökvarn igoö. Sthlmsomr.: ^\ocV\\o\m Ladugårdsgärdet, l^ärtan 
igoi. — Ruderatväxt. 

Lepidium perfoliatum L 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8g4 — igoj. Saltsjokvarn i8g7. igi2, 
Sikla sin igoi. Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn {många år på barlast; tidigast 
uppgiven j8gj). — Barlastväxt. 

Lepidium ruderale I - 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828): Södertälje: Trosa stad: Turinge 
.^•. Slöjdskolan, llbynäs; Tveta: Vagnhärad: Vårdinge: Västerljung: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Dalarö j. igo4; Nacka Danviks krokar i8g4 — igij' Salem: 
Sorunda Karta i8g8; Torö Landsort 1888— igij. Sthlmsomr.: Stockholm 
{Linné Flor. suec. 1745) — igoo-tal. t. a.; Bromma: lirännkyrka Nyboda Imcke 
igoj; Lidingö Ekbolmsnäs. J/ölna; Solna Annelund igoo. Mälareomr.: Ham- 105 

marby ^. igi2; Lofö: Sånga Svartsjö igo2. Skärgårdsomr. : Ulidö L s.; Djurö 
Sandö; Ljusterö Urottö. Husarö; Utö i8yj; Värindö Fä:^\'llirolandct jl\ Roslags- 
omr. : Danderyd Djtirsltolnu kyrkan; Norrtälje y. {Fl. 'J\'li;'. bor- /<?•//)• 

Lepidium virginicum L. 

Södertörnsomr. : Xacka Danviks krokar iSg4 (F. \\\y\x\)—Tgo3. — ISar- 
lastväxt. 

Lepigonum. Se: Spergula. 
Leucojum vernum L 

Södertörnsomr.: Xacka Diifnäs [XoL Boi. iSbj)- Skärgårdsomr.: lilidö 
Fnntstind 1S84 — iqo8 (J. \\'. Hamner). — Förvildad. 

Levisticum paludapifolium (Lam.) Asch. (Levisticum offi- 
cinale Koch. Ligusticum levisticum L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tulli^am i8g4; Vårdinge ^ '//>////</(-/,• \'ästerljung 
-SV. Tofso; Öster-Tälje Igelsta i8gg. Sthlmsomr. : Brännkyrka Ekensberg 1843. 
Skärgårdsomr.: Djurö Djurö i88s. Runmarö; Ornö ]^iisianvik igoj ; ^tå\\\M\iö 
Gräddö. Roslagsomr. : Frötuna Snåret i8öj. — Förvildad. 

Libanotis. Se: Athamanta. 
Ligustrum vulgäre L. 

Mell. Söderm.-omr.: Ilölö Tullgam i8g2. Sthlmsomr.: ."Stockholm Belle- 
Tiie, Generalsbacken o. nedanför Byströms villa {Tlied. i8jo)\ Solna Haga {Thed. 
i8jo). — Förvildad. 

Lilium bulbiferum L. 

Södertörnsomr.: Xacka Lilla Sikla (Thed. iSjo). Sthlmsomr.: Solna 
Karlberg {Tlted. iSj;o). Mälareomr. : Lofö Drottningliolm. Roslagsomr.: Norr- 
tälje Kvisthatiira {Fl. 7'elg. bor. 1847). — Förvildad. 

Lilium martagon L. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa stad: Tveta Tvetaberg {llied. flor.): Öfver-En- 
hörna. Södertörnsomr.: Xacka Du f näs igoö. Lilla Sikla {Thed. 18 jg). Svin- 
delsvik (Thed. flor.). St. Nyckelviken; Sorunda Blista 1888 — gg; Tyresö Tyresö 
park 1868 — igoo-tal.; Österhaninge Sandenmr i8g4. .Irsta. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Skogsinstitutet igog — ij, Zinkens damm [Thed. i8jg): Solna //aga [Thed. 
i8jO). Karlberg iSjy — igoo-tal., Ulriksdal {Thed. i8jg) — igoo-tal.. Öfver-Järfva 
igo2. Mälareomr.: Lofö Drottningholm {Thed. 18 jg) — go-tal.; Sånga Svartsjö. 
Skärgårdsomr. : Gustafsberg Fredriksro. Norra Lagno vid LJingsunda. Roslags- 
omr. : Danderyd Stocksimd; Frötuna .Vellingeholm igoo; Roslagskulla Ös ta nå igoj; 
Östra Ryd /iydboholm. — ■ Förvildad. 

Limosella aquatica I>. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge sjön Sillen; Öster-Tälje A'(77-//n'. senare utgån- 
gen. Sthlmsomr.: Stockholm fl. Djurgården. /Lornsberg. Kastellholmen. Kungs- io6 

holmen. Laduvikcn. Sabbatsbcri^ [allt enl. äldre uppgifter 1840 — jo-tal.): Bromma 
Sundbyberg; Brännkyrka Mälarstranden c. Arsta {Fl. Br. 182J). Vinterviken (JFikstr. 
1840): Lidingö Ekhobnsnäs {T/ied. i8sg)- Kyrkviken; Solna Råholmen., Ulf sunda- 
sjon. Ålkistan {allt enl. Wikstr. 1840). Karlberg {Ncezcn 1808). Mälareomr. : 
Adelsö: Hillersjö i8gs; Lofö Sikstorp; Sollentuna Edsberg 18^2. Skansen; Sånga 
Albvo.f. Skärgårdsotnr, : Gustafsberg Långsundaviken i8gj; Möja Modskär; 
Rådmansö Gräddö vid Skutviken. Roslag somr.: Danderyd Edsviken. Kef vinge. 
Mörbv o. öar i Lilla Värtan {JVikstr. 1840): Norrtälje Sjöbodarna {Bot. Not. 1842): 
Roslagskulla Vira; Östra Ryd Ky7'kfjärden. 

f. tenuifolia Hoff.m. Skärgårdsotnr.: Ljusteru Ingelskär (A. Hiilfers). 

Linaria cymbalaria (L.) Mill. 

Södertörnsomr. : Österhaninge Sande/nar (B. Lagerwall). — Införd. 

Linaria genistifolia (L.) Mill. 

Skärgårdsomr. : Djurö Sandhamn igoo [Riksmuseets lierb.) — igij- — Införd. 

Linaria minor (I) Desf. 

Mell. Söderm.-omr, : Värdinge järnvägsbanken nära Mölnbo. Södertörns- 
omr. : Nacka Henriksdal. Saltsjöbaden igi2. Sthlmsomr. : Stockholm Lejon 
backen {A'crzén 1808). f. igij; Bromma Ulf sunda {IVikstr. 1840): Solna Haga- 
lund igo4, Karlberg 1808 — igo2. Rörstratidshage. Ulriksdal i8j8 — igoj- Mälare- 
omr. : Ed Väsby stn; Lofö Drottningholm [IVikstr. 1840) — igiJ- 

Linaria repens (L.) Mill. (Linaria striata DCj. 

Sthlmsomr.: Stockholm Ropsten igij (T. Erdmann). Jlirtan igij (E. Ek- 
man); Lidingö Vasavägen igij (T. Erdmann). 

Linaria vulgaris Mill. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Södertälje: Trosa stad: Tu- 
ringe _/.,• Tveta: Yagnhärad .S'/t'«j««^/,- Vårdinge y?./ Västerljung y?./ Öfver-Enhörna: 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. ^7.,- Dalarö: Huddinge /. ^7.,- Nacka/, ö.,- 
Salem Rönnim^e; Sorunda /. a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo t. a. Sthlmsomr.: 
vStockholm a.; Bromma Vibergslund; Brännkyrka _/?.,• Lidingö^.; Solna Ä'c7r//^^ri,'-. 
Ulriksdal. Mälareomr.: Adelsö: Ed t. a.; Fresta /. a.; Färentuna A a.; Ham- 
marby a.; Hillersjö /. a.; Järfälla: Lofö _/f.,- Ska A c?.; Sollentuna /.«.,• Spånga _/?.,- 
Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö .<•. Gasö. Kudoxa. Marskär. St. Ängsskär; Bo 
Gtistaf sviks holmar; Djurö .v. Sandö, Sta f snäs; Gustafsberg /. a.; Ljusterö Byholni. 
Husarö. Idskär o.f.; Möja _//. Angö. Björkskär, St. Prackharen. Langviksskäreit a.; 
Ornö fl.; Rådmansö fl. Asken. Kallskär. N'orrpada. Ut-Fredel; Utö: Värmdö _//. 
Roslagsomr. : Danderyd Jl.; Frötuna Knutby; Norrtälje _/?.,• Roslagskulla t. s. 
Östana; Österåker Gillmyra. Smedby tegelbruk; Östra Ryd mellan kyrkan o. stn. 

Linnaea borealis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Södertälje: Turinge t. s. Bre- 
vik. Kumla; Tveta; Vagnhärad Stensund; Vårdinge fl.; Västerljung .t. Hållsvikcn, 
Prästgardsskogen; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka s. 
Elf sta; Dalarö Schweizerdaleti; Grödinge; Nacka Du f näs {Thed. i8jo). St. A^yckel- 
viken o. Solbaddet { JVikstr. 1840), utgåtigen a dessa tre lokaler igij. Erstaviksmal- 
men i trakten av Tenntorp; Salem: Sorunda /. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: 
Stockholm Djurgården {Kcezén 1808) o. senare. Kungsholmen vid L'redhäll [JJlkstr. I O/ 

1840): Bromma mellan Färjestaden o. Noekebybro. l'ibergslini(i ; Ihännkyrkn A7///'- 
ben. Skrubba [Wikstr. 18 4.0): Lidingö Ekholmsnäs o. Gånt^sätra [Wikstr. 1840). 
Stockbv [Thed. i8jo)'. Solna Haga fl. o. Tivoli {Wikstr. 1840). Hufviidsta. Karl- 
berg, tuellan Clriksdal o. Bergshamra samt Solna skog (Wikstr. 1840]. Öfver-Jiirfva. 
Mälareomr. : Hammarby y. .SV. J'äsby. lllunda; Hillersjö //. ,• Loföyf.; Sollentuna 
Skansen; Sanga /?'. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; Bo .SV. Björknäs, Äiset. Kum- 
melnäs; Djurö /. a.; Gustafsberg Gustafsberg. Långsunda, S ta f svall; Ingarö: l.justerö: 
Muskö: Möja Lilla o. Stora Möja ; Xämdö: Ornö /. a.; Rädmansö t. a.; Utö Ranö. 
Ctö; Värmdö _/?. Roslagsomr. : Danderyd yf.,- Frötuna: Länna /. a.; Roslags-' 
kulla fl. Gregersboda. Östand; Österåker t. a. 

Inom området förekommande former äro beskrivna av \'. I!. Wittrock i Acta 
LLort. Bergiani Bd. Il' irgoy). 

Linum catharticum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö /. a.; Mörkö: Södertälje: l'uringe //. ,• Tveta: 
\'agnhärad /. a.; \'ärdinge t. a.; Västerljung: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : 
halarö: Nacka /. a.; Salem: Sorunda /. a.; Torö /. a.; \'ästerhaninge; Osmo t. a. 
Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; Bromma: Brännkyrka: Lidingö /. a.; Solna /. a. 
Mälareomr.: Färentuna /. a.; Hillersjö /. a.; Lofö /. a.; Munsö: Skå /. a.; Sånga 
/. a. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Djurö y^.,- Gustafsljerg t. a.; Ingarö: Ljusterö: 
Muskö: Möja /I.; Nämdö: Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; Utö /. a.; Värmdö t. a. 
Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna /. a.; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker 
A a.; Östra Ryd. 

Linum usitatissimum L. 

Södertörnsomr.: Nacka. Saltsjökvarn igoö. Sthlmsomr.: Stockholm 

Djurgarden {Tlied. iSjg). Träsktoiget 1880-talet. — Införd. 

Listera cordata (I .) K Br 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö 7'ullgarn. Skälby. Wilaker; Tveta: Vagnhärad 
Stensund ; \'ärdinge fl.; \'ästerljung ÖrboJwlms skog; Väster-Tälje ]\'äset; Öster-Tälje 
fl. Södertörnsomr.: Huddinge Masnio; Nacka Lund. mellan Ektorp o. N'yckel- 
viken; .^alem Högantorp. Korpberget; Sorunda fl.; Torö fl.; Ösmo Aynäshamn. 
Vanstaskogen; Ösier\i7xu\.nge Björnö. Gälö. Sthlmsomr.: '>iock\].o\n\ Kaknäs {Thed. 
z8jo). yianilla; Bromma Johannelund ; Brännkyrka Gröndal. Orhem. Petersberg ; 
Lidingö Gångsätra. Skärsätra. Södergarn o. fl. ; Solna fl. Mälareomr. : Ham- 
marby y?.,- Järfälla Löf holmen; Lofö Edeby. K ungshatt ; Spånga fl. Skärgårds- 
omr.: Blidö yf.,' Djurö Runmarö fl.. Sta/snäs; Gustafsberg L.ångsunda på näset; 
Ingarö fl.; Ljusterö LLusarö. Särsö ; Möja .SV. o. L. Möja. Ramsmoraö ; Nämdö 
Biskopsö; Ornö ^.,- Rådmansö y?.,- Utöyf. ,• Värmdö yV'. Roslagsomr.: Dandervd 
Djursholmstrakten ; Frötuna Borg; Länna Bergshamra. G ro f sta; Riala Rumsättra ; 
Roslagskulla y. Gregersboda ; Österåker K)mborg o. fl. 

Listera o vata (L.) R- Br. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Trosa landskommun: Turinge holmar 
i Yngen; \'agnhärad : \'årdinge .<■. Höglund. Prästgärden. Sörskogen; \'ästerljung 
Ttinsäters källa. Öknäs; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: liotkyrka s. Högtorp. 
Tumba; Dalarö mellan Schiceizerdalen o. Sande mar ; Nacka St. A^y c kelviken, St. 
Si kla [slutet av 1880-talet): Saleni: Sorunda Ramsholmen, A by; Toto fl.; Tyresö: 
^'ästerhaninge: Ösmo Ä\näshamn; Österhaninge y?. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården i Frisens park {Thed. i8jo): Brännkyrka^, (endast äldre uppgifter): 
Lidingö Södergarn; Solna Karlberg 1828. Järfva. Mälareomr.: Ed banvallen 
nära \'äsby stn; Lofö .>■. Drottningholm; ^Iunsö. Skärgårdsomr.: Illidö /. a.; io8 o. 1)0 mitt emot Danmark. ToUarö; Djurö Har'i\ Rnnmarö; Gustafsberg Ekedal . . 
Farsta. Langsunda på näset; Ingarö /. a.; Ljusterö Ji.; Muskö f.; Möja t. a., 
Xämdö //.,• Ornö y?.,- Radmansö /. a.; Vi'6 jJ.; Vaxholm: Värmdö ^. Roslags- 
omr. : Frötuna Björni\ Tttllnäs; Länna t. a.; Norrtälje: Roslagskulla t. a.; Öster- 
åker Långsjön; Östra Ryd Tenö. 

Lithospermum arvense L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Södertälje; Tveta: Vårdinge <;■.,• Västerljung ^?. ,- 
Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka t. a.; Dalarö s. Dalarv; 
I luddino-e a.; Xacka jt.; Salem: Sorunda a.; Torö a.; Västerhaninge Ösmo a.; 
Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm y/.,- Brännkyrka: Lidingö yf.,- Solna t. a. 
Mälareomr. : Adelsö: Ed t. a.; Ekerö: Fresta t. a.; Färentuna a.; Hammarby «.,- 
1 lillersjö a.; Järfälla: Lofö a.; Munsö; Ska a.; Sollentuna /. a.; Spånga; Sänga 
/. a. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Djurö, Gustafsberg <z.,- Ljusterö: Muskö: 
Nämd Biskopsö; Ornö Lättinge; Radmansö a.; Utö Utc\ A/d; Värmdö yf. Ros- 
lagsomr.: Danderyd: Länna <?.,- Norrtälje: Riala: Roslagskulla /. ^7.,- Österåkeryf. 

v. coerulescens DC. Sthlmsomr.: Solna .Vva kyrkogården [T/ied. i8j;o). 

Lithospermum officinale L. 

Mell, Söderm.-omr.: Mörkö Egelsholm. Oaxen; Trosa landskommun Gå/o; 
Turinge: Tveta: Vagnhärad Fiirii/iol»isHdde. Källvik. Stensund. Södertörnsomr.: 
Salem: Sorunda .*-. ön Äppelgarn. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården Ji. enl. 
äldre uppgifter. Lindarängen rSgo-talet ; Lidingö Fjäder/io/uuirna [TJied. 18^0). 
Mälareomr.: Ed Runsa; Ilillersjö Jio/men utanför Vend/io/m, Rönnskär; Järfälla 
Llörväln; Lofö Krankholmen. Skärgårdsomr.: Blidö fl. Bullerskär. Granören. 
Gåsö. Hak/wlmarna. Kråkan. A'öpmanhol//i ; Djurö Sandhamn; Ljusterö Ldskär; 
Radmansö Xonpada s/cärg.;\'Åxi\\åö Skratten. Roslagsomr. : Östra Ryd Rydboholm. 

Litorella uniflora (L.) Asch. (Litorella lacustris L.). 

Mell. Söderm.-omr.: \årdinge Bergasjön. Sillens norra strand; Väster-Tälje 
LJna. Södertörnsomr.: Salem l^iksberg; ^\^xQ.i'ö Drefviken vid Kumla. Sthlms- 
omr.: Stockholm Marieberg [Thcd. iSjo): Bromma Trane crg; Brännkyrka Z>nY- 
viken. Flatsjön. llnterviken; Solna Karlbergssjon {Thed. i8jo). Ulf sundasjön ne- 
danför Eklund o. Hufvudsta 1846— 4g. Mälareomr.: Hillersjö Hillers jöviken. 
holme vid Sundsudd; Lofö Lullehof; Sånga Alby. Roslagsomr.: Frötuna sjön 
L.omnuiren ; ()stra Ryd A'yrkfjärden. 

Lobelia dortmanna L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Sörsjön; Turinge sjön Vngen; Tveta: Vårdinge 
//.,• Västerljung s.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka Getarn vid Rik- 
'sten; Huddinge/.; Nacka {endast äldre uppgifter); Salem/. Sthlmsomr.: 
Stockholm Marieberg (ITikstr. i8jo); Bromma Trane bergs bro; Brännkyrka f. 
Drefviken. F/atcn, Långsjön. Mage/ungen., Trehör ningen {a//t en/, ä/dre uppgifter) ; 
Solna Karlberg 18 j2^ Rastas jön. Mälareomr. : Lofö fl. Drottningholm. Fågelön. 
Krankholiiwn. Kungshatt. Tallholmen. Skärgårdsomr.: Bo Lilla Björknäs. 
Roslagsomr.: Österåker Drängsjön. 

Lolium multiflorum La>l 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Prästgården. Sthlmsomr.: Stockholm' 
Be/levue i8g8, Vanadis/u nden igob ; Solna Eke/und vid llfsundasjön igo8. Mä- 
lareomr.: Lofö Drottningholm. — Införd. 109 
Lolium multiflorum Lam. x perenne I. 

Sthlmsomr. : Stockholm l^anadisbindcn /90<5 (G. Täckholm) : ">o\w:^ Ekelund 
iQoS (G. Täckholm). 

Lolium perenne I- 

Mell. Söderm.-omr. : Mölö Abynäs; Mörkö: Turinge Ä'ykvarn; Xagnhärad 
Källvik; Vardinge: \'ästerljung rriistgardcii. Södertörnsomr. : Botkyrka: Salem: 
Sorunda: Torö: Ösmo Xynäs o. Ji. Sthlmsomr.: Stockholm Kastcllholmcn 1S4Q. 
Katarina kvrko^^'. iSjo. K/a7-a sjc i8j2. Skoi^si?ts/itntei igij ; Bromma .SV. Essing-en; 
Lidingö: Solna Karlberg. Mälareomr. : Hammarby: Lofö fl.; Sånga. Skär- 
gårdsomr. : Blidö: iJjurö: Gustafsberg /f.,- Ingarö: Ljusterö Brottö; Rådmansö : 
Xaxholm: \'ärmdö Eägelbrolandel. Roslagsomr. : V)^nåtT\å DJnrsliob/i : Frötuna 
Vigelsjö; Roslagskulla: Österåker. 

Lolium remotum Schrank. (Lolium linicolum A. Br. ). 

Mell. Söderm.-omr.: \'ärdinge .■.■. Kattsudden [Hofb. 18 j2). St. Lundby iSgj; 
Aästerljung Hillsta. senare utgången. Södertörnsomr. : Botkyrka torpet Lösnabcrg 
under Hamra 1S46; Xacka Danviks hospital [Thcd. iSjg). Danviken ; Sorunda 
tillfällig. Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen 188S. Grubbcns gärde {Thed. i8jg\. 
Mälareomr.: Xåchö Björkö [Bot. A^ot. 184S): Munsö. Skärgårdsomr. : Ljusterö 
Siarö 1881; Ornö Bruket i86g; Rådmansö: Utö Ranö iSjj: Vätmdö. Roslags- 
omr.: Norrtälje {El. Telg. bor. 184"/): Roslagskulla y. Gregersboda. 

Lolium temulentum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Euru holmsnäs i8g4. Tullgarn; Mörkö [Eksir. 
1828). Södertörnsomr.: Huddinge Balingsta (Hofb. 18 j2]: Nacka Danviks 
krokar iSgg. Söderbv {Hofb. 18 J2]. mellan Hästhagen o. Källtorpssjon {Thed. i8jg) ; 
Sorunda: Torö: Tyresö: Västerhaninge: Ösmo: Österhaninge. Sthlmsomr.: 
Stockholm DJurgärdsbrun?! 1846; Brännkyrka Skönda Isbro {Hofb. i8j2}: Lidingö 
Brevik; Solna Ellenshill {Thed. i8jg). Mälareomr.: Lofö f. Drottningholms 
park 1846. Skärgårdsomr.: Djurö: Ornö i86g. Roslagsomr.: Länna Bergs- 
hamra igo2; Roslagskulla t. s. Brud näs 18 gg. Gregersboda. 

Lonicera caprifolium L. 

Södertörnsomr.: Xacka Danviksbergen rgij; (X. Sylvén). — Förvildad. 

Lonicera periclymenum L. 

Sthlmsomr.: Bromma Ulf sunda {Thed. 18 jo): Solna ^ '//-//(•jVrt;/ (Prins Gustaf 
Adolf). Mälareomr.: Lofö D 7-ottn ing hol m {V>. V.^gQxw^xW). Roslagsomr.: Dan- 
deryd Djursholm (G. Andersson). — Förvildad. 

Lonicera xylosteum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Eridön. Ledarön; Mörkö: Södertälje: Trosa lands- 
kommun:- Turinge y/.,- Tveta: Vagnhärad /. a.; \'årdinge yf.,- Västerljung s. Ekebo- 
näs. I^a7-dkasbeiget; \\XQx-¥.TihömvL; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka /. a.; Huddinge yf.,- X'acka f.; Salem /I.; Sorunda /. j'. Eagersjö. St. 
Lundby ; Torö: Västerhaninge Häringe. Sthlmsomr.: Stockholm yf.: Bromma 
Alsten o. Ji.; Brännkyrka y?./ lÅåmgö f.; '^o\ii7i A'arlbe7g i8jo. Tivoli park {Wikstr. 
1840). Ulriksdal. Mälareomr.: Ed//.,- Hammarby y7. ,• Järfälla: Lofö yf.,- Sollen- 
tuna yf.,- Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö /. c/., • Bo //.,• Djurö yi'.,- Gustaf-- no 

berg t. a.; Ingarö: Ljusterö; Muskö: Möj a _/?.,■ Nämdö yf. ,• Rådmansö Rådmans'ö 
t. s.. Rödlöga storskärgård, Norrpada skärgård; Utö Kroka; Värmdöyf. Roslags- 
omr. : Danderyd Djurshoinistrakten; Frötuna y?.,- Länna t. a.; Riala Dämsboda^ 
Prästsvcdjan, Snåret; Roslagskulla /. a.; Österåker Singö. 

Lotus corniculata L. 

a. Inga uppgifter från: Ekerö, Munsö, Muskö, Täby, Ytter- Järna, Öster- 
haninge Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

Luzula campestris (L.) DC. 

a. Inga uppgifter från: Ed, Järfälla, Sollentuna, Turinge, Väster-Tälje. — ■ 
Ippgifterna om Luzula campestris hänföra sig sannolikt i många fall till Luzula 
niultiflora; arten bör närmare eftersökas! 

Luzula multiflora (Hoffm.) Lej. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö: Trosa stad: Turinge a.; Vårdinge a.; Väster- 
ljung; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka; Huddinge: Nacka: Salem: 
Sorunda: Tyresö: Ösmo. Sthlmsomr. : Stockholm; Bromma: Lidingö: Solna a. 
Mälareomr. : Färentuna: Hammarby: Lofö. Skärgårdsomr. : lUidö: Djurö: 
Gustafsberg rt-.,- Ljusterö: Möja^:.,' Nämdö (?.,• Ornö <?.,■ Värmdö ^?. Roslagsomr. : 
Frötuna a.; Länna a.; Norrtälje: Riala a.; Roslagskulla: Täby: Österåker a.; 
Östra Ryd. 

Uppgifterna sannolikt missvisande, dä Luzula multiflora, som antagligen före- 
kommer i alla socknar, utan tvivel förväxlats med Luzula campestris: l)ör eftersökas'. 

Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey. (Luzula albida DC, 
Luzula angustifolia Wulf.). 

Mell. Söderm.-omr,: Södertälje 7.5 km XO ont staden; 'Vvxvixg^ Nykvarn vid 
järndannnen igio. Södertörnsomr.: Dalarö Z>ö/^^;v /c?^^.. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Fridheni vid Ålkistan igi2; Brännkyrka yakobsberg. Klubben iSgj. Skär- 
gårdsomr.: V)0 Gantmeludden i8g2. Roslagsomr.: Danderyd Svanholmen igoj ; 
Östra Ryd Rydboholmsparken ig 10. — Införd. 

Luzula pallescens (Wg.) Bess. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Stene gärde o.f.; Ytter-Enhörna Danimkärr- 
såg. Sthlmsomr.: Brännkyrka fl. kring Drefviken. Skonstavik; Solna Solna- 
skogen. Mälareomr.: Fresta tvV Brunnbv mosse; Färentuna £ldgarn. Isländarskär. 
Mofjärd ; Lofö fl. Skärgårdsomr. : Blidö Hvitgrund seder om Svartloga, Vingel- 
skär vid St. Ängsskär; Bo Tegelbn; Gustafsberg Mölnvik; Ornö llistanvik o. 
Långvik; Rådmansö In-Fredel o. Ut-Fredel. Roslagsomr. : l'äby strax norr om 
Täby stn. 

Luzula pilosa (I ) Willd. 

a. Inga uppgifter från: Adelsö, Torö. — Säkert förbisedd. 

Lychnis dioica L. * alba Mill. Se: Melandrium album (Mill.) 
Garcke. 

Lychnis dioica L. * rubra (Weig.) P. M. E. Se: Melandrium 
silvestre (Schkuhr) Roehl. III Lychnis flos cuculi L. a. — ji. Ifii^-a uppgifter från : Adelsö. Ko, Ed, Ekerö, Grödinge, Järfälla. Sollen- 
tuna, Spånga, Trosa stad, \'agnhärad. Vaxholm. Vtter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver- 
lärna. — Antagligen förbisedd. » Lychnis viscaria L. Se: Viscaria vulgaris Roehl. 
Lvcium barbarum L. 

Mell, Söderm.-omr. : Västerljung Fagclö igoi. Södertörnsomr. : Nacka 
Danviken^ St. Xyckclviken. före igo^; "^oxyxnå-x Karta iSgS. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Södra stn 1886; Brännkyrka Liljt/iolffic'/i ; Lidingö FjädcrJiolniarna. — Införd. 

Lycopodium annotinum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge /. a.; \'agnhärad Sfcusund o. //. ,• Vårdinge 
/. a.; Västerljung /. a.; Vtter-Enhörna: Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Dalarö: 
Salem: Sorunda /. a.; Torö Oxnö; Ösmo Tottnäs. Sthlmsomr.: Bromma Fred- 
riksberg; Lidingö f.; Solna /. a. Mälareomr. : Lofö /. a. Skärgårdsomr. : 
Blidö /. a.; Bo Rörsundsvik; Djurö /. a.; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Ljusterö //. ,• 
Möja t. a.; Xämdö: Ornö yf. ,• Radmansö /. a.; Ltö: \'ärmdö /. ^7. Roslagsomr. : 
Danderyd: Länna /. a.; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd. 

Lycopodium clavatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Turinge Kråkhoppet; \'årdinge /. a.; Väster- 
ljung //. Södertörnsomr.: Nacka: Salem: Sorunda /. <7.,- Tyresö: Västerhaninge. 
Sthlmsomr.: Bromma Alvik. Minneberg; Lidingö Gångsätra. Mälareomr.: 
Lofö /. a. Skärgårdsomr.: Blidö yf.,- Djurö: Gustaisberg t. a.; Ingarö: Möja 
.sV. Möja; Ornö f.; Radmansö t. a. Roslagsomr.: f^ötuna Björnö; Länna 
Fergshamra ; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd. 

Lycopodium complanatum L. 

Mell. Söderm.-omr,: Mörkö: Vårdinge Z/^//^?. A'Äy7'//,- Västerljung Marietorp. 
Södertörnsomr.: Huddinge Masmo; Nacka Damsjön; Salem Hallinge [Thed. 
iSjg)'. Sorunda Fagerz'iksskogen. Södra Lif torps skog; Västerhaninge. Sthlms- 
omr.: BmnnkyTka. Aspudden; Lidingö Gångsätra; Solna Ulriksdal. Mälareomr.: 
Hillersjö Bredlöt; Spånga Dufvebol^ Rasta. Skärgårdsomr.: Djurö: Radmansö 
.»■. Kabbo. 

Lycopodium complanatum L. * moniliforme Lindm. 

Södertörnsomr.: Huddinge Tuutba iSgj {//edzc-igia igo8, Bd 47). 

Lycopodium inundatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: \'årdinge grustag på Malmen (Erik Almquist). 

Lycopodium selago L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Abyntis o. f.; Turinge s. Xvkvar/i; Vagnhärad 
Stensund o. f.; \'årdinge /?.,• Väster-Tälje Kiholms hage; Öfver-Järna. Söder- 
törnsomr.: Dalarö tnellan Sclnveizerdalen o. Sandetnar; Huddinge f.; Nacka 
Damtorpsjön, mellan Xaeka bro o. Xacka kvarn; Salem Rönninge; Sorunda fl.; 112 

\'ästerhaninge. Sthlmsomr. : Bromma JpJianiwliiud ; Lidingö: Solna Öfvcr-yiirfva 
Mälareomr. : Ed /. a.; Fresta fl.; Hammarby /. a.; Järfälla: Lofö /. a.; Sollen- 
tuna /. a.; Spånga. Skärgårdsomr. : Djurö: Gustafsberg t. a.; Muskö Bjorn- 
Jwlmcn; Möja Lilla Möja; Ornö Västanvik; Rådmansö /. a.; Utö Utö. Alö;^'ixvs\dXi 
Fåi!;clbrolaitdct. Roslag somr. : Danderyd .nv/r'. delen; P>ötuna BJörnö; Roslags- 
kulla Hjortsjön o. fl. 

Lycopsis arvensis L- (Anchusa arvensis (L.) M. B.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Söii>y; vSödertälje: Turinge yf.,- Tveta: \'agnhärad 
Stenstind; Vårdinge /?./ Västerljung s. Hällsnäs; Väster-Tälj e Z/V/fl',- Vtter-Enhörna : 
Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka /. a.: Dalarö /. s.; Grödingc fl.; Hud- 
dinge /. a.; Nacka fl. Danviken. Källtorp. Xacka. Saltsjöbaden. Sikla; Salem: 
Sorunda /. a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo /. a.; Österhaninge Gålö. Sthlms- 
omr.: Stockholm Bläporten. Djurgården. Roslagstull; Brännkyrka: Solna Ulriksdal. 
Mälareomr.: Ed /. a.; Fresta /. a.; Hammarby /. a.; Järfälla,- Lofö _/?.,• Munsö: 
Sollentuna /. a.; Spånga: Sånga Österby. Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Boda. 
Oxhalsö; Djurö Runmarö. Staflsnäs; Gustafsl^erg /. a.; Ingarö: Ljusterö Brottö. 
Hunimehnora; Muskö Björnholmen. Muskö; Möja St. Möja fl-: Xämdö: Ornö 
Hesselmara; Rådmansö /. a.; Utö: Värmdö Lillsved. Mal/na fl. Roslag somr.: 
Danderyd Djursholi)istrakten. Stockby ; Länna Hästänge/i. Pänningby o. Jl.; Xorr- 
tälie: Roslagskulla /. a.; Österåker t. a.; Östra Ryd fl. 

Lycopus europaeus L. 

c 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn. Aby kvarn o. fl.; Mörkö: Södertälje: 
Turinge fl.; Tveta: \'agnhärad Stensund; Vårdinge t. a.; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka s. Tullinge; Dalarö Dalarö. Uadgölen ; Grödmg*^ Å'va7-nsjön ; 
Nacka y?.,- Salem Rönninge; Sorunda /. a.; Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Blecktornet 1843. Djurgården. Sabbatsberg o. Hammarby sjö [IVikstr. 1840). 
Klara sjö i8jg; Bromma _/f.,- V>\'i\\iC^yxV7x Langs jön. Kyrksjön. Magelungen o. Tre- 
kanten; Lidingö fl.; Solna Brujinsviken. Haga. Karlberg {Kiczén 1808). Rastas jön 
o. Ålkistan. Mälareomr.: Ed t. s. Eds jön; Fresta /. j. Odenslunda. Prästgården ; 
Hammarby fl. Brunnby. Holmboda. Vik; Lofö fl.; Sollentuna /. ,<•. Bog; Sånga 
Igclviken o. fl. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bo ]\.örsundsvik; Djurö Rujtmarö. 
Sandö; Gustafsberg A'. Lagnö; Ingarö: Ljusterö fl.; Muskö Bjornholmtn; Möja 
St. Möja fl.. Avcrksö; Nämdö: Rådmansö /. s. Djupsjön. Gräddö; Utö. Roslags- 
omr. : Danderyd Djursholmstrakten; Länna Mörtsunda; Norrtälje: Roslagskulla 
Brudnäs. Vira o. fl.; Österåker Singö. 

f. subpinnatus A. Bl. Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Mölnbo iSgS (S. 
Hallqvist). Skärgårdsomr.: Ljusterö 7ällörn (A. Hulfers). 

Lysimachia nummularia L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn iSyi —qi; Södertälje: Tveta: \'årdinge 
J'rästgården [förvildad): Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Salem Fagelsta {llied. 
i8jg) — 79. Sthlmsomr.: Stockholm Freskati igi2. Långholmen igo2. Rålambs- 
hof 1828 — 41 ; Bromma Traneberg {T hed. i8jg) — igio; Solna Bergs hamra 1866. 
Ellenshill igoj, Hufvudsta i8gö. Karlberg. Mälareomr.: Ed s. Kyrkogården 
igi2. Runsa iSjj; Färentuna Sjöä7igen igoi ; Järfälla Kallhäll igog; Lofö fl. 
Drottniitgholm 188S. Kungshatt igo2. Rörby {Thed. i8jg]: Skå /./ Sånga/. 
Skärgårdsomr.: Vaxholm Tynnin^ö nära Myrnäs i8gj. Roslagsomr. : Dande- 
ryd Djjirsholm. 

Lysimachia vulgaris L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Bo. Dalarö. Ekerö, Länna. Munsö, Muskö. 
Riala, Torö. Trosa stad o. landskommun. Väster-Tälje. Vtter-Enhörna. Vtter-Järna, 
Öfver-Tärna. — Antagligen förbisedd. 113 
Lj^hrum salicaria L. 

a. — ft. Inga uppgifter från: Adelsö, Bo, Dalarö, Ekerö, Järfälla, Munsö. 
Spånga. Trosa stad o. landskommun, Täby, Vaxholm, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, 
Ytter-Järna. 

Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schm. 

a.— t. a. Im^a uppgifter från: Färentuna, Ilillersjö, Munsö, Skä, Trosa, \'ax- 
holm, Väster-Tälje. — • Säkert förbisedd. 

Malachium aquaticum (L.) Fr. Se: Stellaria aquatica (L.) 
Scop. 

Malaxis loeselii Sw. Se: Sturmia loeselii (L.) Rchb. 

Malaxis monophylla (L.) Sw. Se: Microstylis monophylla (L.) 

LiNDL. 

Malaxis paludosa (L.) Sw. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränninge; Vårdinge Djtdan {Hofb. iSjs), Rö- 
sjön. Södertörnsomr. : Grödinge Viads träsk; Nacka Bullersjön igiji Grötfatet 
i8gj. Kolbotten {Thed. i8jg), Skvätten 1841, Stubbsund {Thed. i8jg): Salem 
Axsjön igo8 ; Sorunda Styran; Österhaninge Tjtirsjön. Sthlmsomr. : Bränn- 
kyrka Brännkyrkasjön {Thed. i8jg)., Långsjön {Thed. 18 jo), Orhemsviken {Thed. 
18 jo): Lidingö {Hn flor. 1820), Gångsätra {Vet. Akad. handl. 1824); Solna Ek- 
hagssjön {Thed. 18 jo). Mälareomr. : Färentuna A^ora träsk; Yl^.m\\\^xhy Brunn by 
mosse igog; Spånga Långlötsjön {Thed. 18 jg). Skärgårdsomr. : Blidö Marn vid 
Blidö gård 1884. senare utgången; D]\xx'6 Rnnmarö f.; G\xsi:xhhexg Ö. Ekeda I o. fl.; 
Ingarö Kytorp; Nämdö Storträsk; Ornö Skinnardal i8g4; Rådmansö NO om 
Rådtnanby; Värmdö Kroksjön. Roslagsotnr. : Frötuna Björnö o. Os {Bot. Not. 
1844).) Väsby. Länna Hysingsvik; Österåker Prästgårdsskogen., Singö, S lått er kärr en. 

Malva alcea L. 

Södertörnsomr.: Nacka nära lYacka järnvägsstn igoj ; Sorunda Fållnäs 
i8go — gg. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {Thed. i8jo), Bellevue {Thed. 
i8jg), Östra stn igo2; Bromma Sundbyberg i8yg; Brännkyrka Or hem {Thed. 
i8jg)\ Lidingö Mölna iS8g; Solna St. Frösunda {IVikstr. 1840). Karlberg {Thed. 
18 jg). Öfver-Järfva igoo. Mälareomr.: Ed Kyrkogården igi2; Hillersjö Vend- 
holm igoi ; Lofö Drottningholm igij. Skärgårdsomr.: Blidö Blidö gård 1880 
— igi2; Djurö: Gustafsberg N'. Lagnö i8g4., Skevik; Möja St. Möja vid Långvik; 
Vaxholm Vaxholm vid Fiskaregatan igoo. Tynningö. Roslag somr.: Uanderyd 
Stockby {IVikstr. 1840). — Förvildad. 

Malva alcea L. x moschata L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Skansen igio (T. Vestergren). Roslagsomr. : 

Norrtälje 1863 {Bot. Not. i8g6). 

Malva borealis Wallm. (Malva pusilla With., Malva rotundi- 
folia L.). 

S — J31324. Stockholmstraktens växter. 114 

Mell. Söderm.-omr. : vSödertälje 1864; Vagnhärad Stensund; V axåmge Präst- 
gåi-den, Sjiindatorp; Västerljung Prästgården. Södertörnsomr. : Nacka Danviken 
igoi — 13; Västerhaninge {Fl. Ryby. 1771). Sthlmsomr. : Stockhohii fl. [äldsta 
■uppgiften i8jg); Brännkyrka a. {Fl. Br. 1827). Sätra 184J; Solna Pätburen iSjo, 
Karlberg {Thed. 18^0), Ulriksdal 18^3. Skärgårdsomr.: Möja St. Mö ja vid Berg. 
Roslagsomr. : Danderyd Stockby 1848, sydv. delen igoo-tal.; Norrtälje {F'1. Telg. 
bor. 184^)', Roslagskulla Vira; Österåker Teljö gärd, Margretelitnd, Abv o. fl. 

Malva crispa L. 

Södertörnsomr.: Nacka igi3 {]. W. Hamner). Sthlmsomr.: Stockholm 
Albano igio (A. Hulfers). — Införd. 

Malva moschata L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn, Valåker; Trosa Kyrkogården. Söder- 
törnsomr. Nacka Danviks krokar. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården nära 
Parkudden ig 13 o. fl. {enl. äldre uppgifte)'); Brännkyrka Klubben i8g2; Lidingö 
Brevik i88j — go, Molna 1S84, Skärsätra {Thed. 183g) — igoö; Solna Karlberg 
{Thed. 1830). Solnavägen igoj, Ulriksdal 183 1. Mälareomr. : Hillersjö Vendholm 
igoi. Skärgårdsomr.: Blidö Furusund {Bot. Ä^ot. 1863): Ingarö Beatelund; 
Radmansö Gräddö. Roslagsomr.: Frötuna Landa; Länna Pänningbv {Bot. Not. 
1866), Grövsta, Slattstorp'. Norrtälje Kvisthamra; Riala Kusboda; Roslagskulla Gre- 
gersboda, Vira, Östand; Österåker Mora, Ayboda, Vallersvik. — Förvildad. 

Malva neglecta Wallr. (Malva vulgaris Fr., Malva rotundi- 
folia Sm. (i Krok o. Almqu. flor.)). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Bökesta, Nackunga igii; Södertälje {äldsta upp- 
giften 1836). Södertörnsomr.: Dalarö Agirvägen igo4; Nacka Danviken igoi, 
Nacka. Sthlmsomr.: Stockholm fl. {äldsta uppgiften Nivzén 1808). Mälare- 
omr,: Färentuna Vendholm {Bot. Not. 1843): Lofö y?./ Hammarby Vik; Sånga 
Korslöt igoo. Prästgården, Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö Oxhalso by igo8 — 
10; Gustafsberg y?.,- Ingarö: Ornö Lervassa igi3 ; Utö. Roslagsomr.: Frötuna 
Björnö; Norrtälje hajunen. 

Malva silvestris L. 

Mell. Söderm.-omr,: Vårdinge Prästgården; Södertälje. Södertörnsomr.: 

Nacka Danviken igoi — 06, Dufnäs {Thed. 1830). Sthlmsomr.: Stockholm 

Experitnentalfältet igi3, Kungsgatan öster ofn Hötorget igi3. Zinkens danun igoö, 

Östra stn igo2, fl. enl. uppgifter från 1840 — 80-tal.; Bromma St. Essingen {Hn 

flor. 1820), 1866. Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö. — Införd. 

Marrubium vulgäre L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö kyrkan {Ekstr. 1828)'. Vagnhärad: Värdinge 
Skillöt {Hofb. i832)-, Västerljung Sille 1883 ;\\XQ.x-yix\i-A. Dåderö. Södertörnsomr.: 
Botkyrka nära sjön Aspen {1840) o. fl. {Thed. 1830)'. Grödinge Skällby {Thed. 
1830). Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården 7nellan Blå porten o. Rosendal {IVikstr. 
II), IVeylandts villa 1840; Brännkyrka Peters bergs värdshus {IVikstr. II): Lidingö 
Älfvik 1 861. Mälareomr.: Adelsö 7?. {äldre uppgifter)', Lofö Malmvik {Thed. 
1830)', Munsö Husby {Thed. 1830), Östansund {Thed. flor.)', Sollentuna •» utanför 
kyrkogårdsmuren-» {Ncczén 1808)'. Sånga Stcnnersta {Bot. Not. 1863). Skärgårds- 
omr.: Värmdö Prästgården {Thed. 1830). Roslagsomr.: Norrtälje Bryggården 
{Bot. Not. 1844). 115 
Matricaria chamomilla L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö a.; Mörkö: Södertälje: Trosa landskommun: Tu- 
ringe t. a.; Tveta; Vagnhärad Stensnnd; Värdinge a.; Västerljung /. a.; Vtter-En- 
hörna: Vtter-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka a.; Dalarö Jf.; Grö- 
dinge; Huddinge a.; Nacka a.; Salem: Sorunda a.: Torö ^Wrrtz Svärdso; Tyresö 
Kitmla; Västerhaninge: Ösmo. Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; Bromma Akeshof; 
Brännkyrka,- Lidingö: Solna Mellan-yärfva, Ulriksdal. Mälareomr. : Adelsö a.; 
Ed ö.,- Fresta a.; Färentuna a.; Hammarby a.; Hillersjö (7.,- Järfälla; Loföy7.,- 
Munsö: Ska a.; Sollentuna a.; Spånga: Sånga a. Skärgårdsomr. : Blidö j-. Ox- 
halsö; Djurö: Gustafsberg: Ingarö: Ljusterö BrottiK Htimmelmora. Särsö; Ornö 
Snndby i86g o. fl.; Värmdö Fågelbrolatidet. A^orrnäs o. Jl. Roslagsomr. : Dande- 
ryd Stockbv 1848 o. fl.; Länna Dvvassa, Gärdsnäs o. Jl.; Roslagskulla Gregersboda 
o. fl.; Täby /.; Österåker fl.; Östra Ryd. 

f. suaveolens (L.). Sthlmsomr.: lÅå.\ngö Södergarn {Fl. Jiolm.): Solna J/t"/- 
lan-yärfva igoi (Hj. Ström). 

Matricaria discoidea DC. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge s. Mölnbo igoi, Prästgärden igoo; Vtter- 
Enhörna igi2. Södertörnsomr.: Botkyrka Tumba sin. igii; Nacka Danviken 
igoö. Danviks krokar igoS. Saltsjökvarn igoo; Salem Rönninge igij ; Tyresö 
Knmlatrakten igi2 o. fl. Sthlmsomr.: Stockholm t. a. {äldsta uppgiften y' Stock- 
holm' i8j6)', Bromma Sandvik; Brännkyrka Fridhem igog; ^oXwa. Karlbeig. Mä- 
lareomr.: Ed Väsby stn o. fl. igi2; Hammarby Skolan igis; yéx^dXi-A. Jakobsbergs 
stn igi2; Lofö L-iinda; Sollentuna fl. igo8 — 12; Spånga nära kyrkan igi2. 
Skärgårdsomr.: Blidö s. Björkskäret vid Oxhalsö. Svartlöga igo8; Bo Kummel- 
näs igi2; Djurö Ri/nmarö; Gustafsberg _/7. {äldsta uppgiften 1881): Ljusterö Ö. 
Lagnö igog; Vaxholm Rådstugatan igoo. Roslag somr.: Danderyd Djursholm 
igoö — /j», N^ora igo8, Stocksund igij; Frötuna Knutby. Storsten; Länna Bergs- 
hamra igo2. Lisa igi2; Norrtälje igoo; Roslagskulla mellan Gunnboda o. Östanå ; 
Täby Ens ta ig 10, Hägernäsviken igio; Österåker Husby igii. Runö igij. Smedby 
tegelbruk igoy. — Ruderatväxt. 

Matricaria inodora L. 

a. i alla socknar. 

Matricaria inodora L * maritima L. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Hällsviken. Södertörnsomr.: Dalarö 
Smädalarö o. fl.; Sorunda t. a.; Torö /. a.; Ösmo /. a. Skärgårdsomr.: Blidö 
a. pä yttre skären; Djurö /. a.; I^justerö a. pä skären; Möja a. pä skären; Nämdö 
a.; Ornö Hufvudskär; Rädmansö a. pä yttre skären; Utö Nätarö o. fl.; Värmdö 
fl. Roslagsomr.: Länna Ängsö o. fl.; Österåker Flaxenvik. Lervik o. fl. 

Medicago arabica (I-) All. (Aledicago maculata Willd.). 

Södertörnsomr.: y^^LcV^ Danviks krokar {]. G. Laurell). Mälareomr. : Adelsö 
Björkö {Bot. IVot. 184J). — Barlaätväxt. 

Medicago falcata L. 

Södertörnsomr.: Huddinge kyrkan o. prästgärden {Thed. i8jg)\ Nacka 
Danviken igoö. Danviks krokar igoi — oj. Du f näs {Thed. i8jo). Saltsjökvarn, 
lilla Plania igij. Sthlmsomr.: Stockholm Blockhusudden {Thed. 18^0). Frisens 
park {Thed. iSjg). Ladugai-dsgärdet. Observatoriebacken {Hn flor. 1820). Manilla; ii6 

Bromma Ulf sunda [T/ted. iSjo), Akeshof igii; Solna Kyrkogården o. Stenbrottet 
{Thed. iSjo), Ritorp igo4. Mälareomr. : Adelsö Hof gården igi2; Ed Almare- 
stäket {Thed. i8^g)\ Lofö Drottningholm {Thed. i8jg), Kiingshatt. Skärgårds- 
omr.: Djurö Sandö. Roslagsotnr. : Frötuna Mellingehohn {Fl. Telg. bor. 1847). 

Medicago falcata L. x sativa L. (Medicago media Pers.). 

Sthlmsomr. : Lidingö Höggarn {Thed. iSjo); Solna Haga (Hj. Agnér). Mä- 
lareomr.: Lofö Drottningholm (B. Lagerwall). 

Medicago hispida G^rtn. (Medicago denticulata Willd.). 

Södertörnsomr. : Nacka Saltsjökvarn o. Hammarbysjö igoj {Bot. Not. igo4), 
Villa Plaftia igij (E. Ekman). Sthlmsomr.: Stockholm ->>flere gånger funnen-» 
{Thed. flor.)., Djitrgårdsdockan igoi {Bot. Xot. igo4). — Barlastväxt. 

Medicago lupulina L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö /. a.; Trosa landskommun: Turinge yf.,- Vagn- 
härad a.; Vårdinge a.; Västerljung /. s. Prästgården ; Öfver-Enhörna. Södertörns- 
omr.: Botkyrka a.; Dalarö; Huddinge a.; Nacka; Salem; Västerhaninge: Ösmo 
Nynäs gård. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården^ Bergielund^ Värtan; Bränn- 
kyrka; Lidingö a.; Solna Järfva. Mälareomr.: Adelsö: Ed a.; Ekerö; Fresta 
/. a.; Färentuna a.; Hammarby a.; Hillersjö a.; Järfälla; Lofö a.; Skå a.; Sollen- 
tuna «.,- Spånga: Sånga <?. Skärgårdsomr. : Blidö^:.,- Bo; Gustafsberg rt-.,- Ingarö; 
Ljusterö: Möja .SV. Möja a.; Rådmansö a.; Utö; Värmdö a. Roslagsomr. : Dan- 
deryd : Frötuna t. a.; Länna /. a.; Norrtälje: Riala t. a.; Roslagskulla a.; Täby; 
Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

Medicago sativa L. 

Mell. Söderm.-omr.: \'årdinge Hjortsberga, iVådhammar, Usta; Västerljung 
kring kyrkan. Södertörnsomr.: Botkyrka Fittja; Nacka Ä^eglinge, Saltsjökvarn. 
St. Sikla. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {IVikstr. 1840), Experimentalf ältet 
{Thed. 18 jo), Å^vt radsberg {Thed. 18^0)., Ktingsholtnstorg {Thed. 18 jg)., Rålambshof 
{Thed. i8jo), Manilla 1880-talet; Bromma kyrkan; Brännkyrka Skönstavik {Hn 
flor. 1820); Lidingö Ekholmsnäs i8gs; Solna Frös7inda {Thed. 18 jo). Mälare- 
omr.: Ed Kyrkogården ig 12; Ekerö Menhammar {Thed. i8jg); Lofö Drottning- 
holm o. fl.; Munsö. Skärgårdsomr.: Blidö Köpmanholm ; Bo Tollarö {Thed. 
i8jg)\ Gustafsberg N'orra Lagnö; Ljusterö Himunelmora i8g8. Vättersö; Möja St. 
Möja vid Berg; Värmdö Vindö {IVikstr. 1840).^ Roslagsomr. : Danderyd : Roslags- 
kulla Jl, Gregersboda; Österåker Ä^kvarn, Aby, — Införd. 

Melampyrum arvense L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö mellan 7 ullgarn o. Pålsnndet {Hof b. i8j2), 
Ttillgarn; Mörkö; Södertälje; Turinge; Tveta: Vagnhärad /Vrrt^n/^j-^/ö/ (i¥^/(J. /c^j.?), 
Stensund; Västerljung _/.,• Vtter-Järna kyrkan {Hof b. 18 J2): Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Nacka Järla {IVikstr. 1840): Toxö fl.; Ösmo Mälby, Tottnäs. Sthlms- 
omr.: Bromma Ulf sunda {IVikstr. 1840): 'Liåmgö kyrkan {Thed. i8jo), Södergarn 
{Modéer 178J), Yttringe 1887. Mälareomr.: Ska Ingelviken o, Skåttina {Bot. 
Not. 184J): Sollentuna Rösjön {Thed. 18 jo); Sånga Snndbv. Skärgårdsomr.: 
Blidö t. s. Blidö, Yxlö vid Kolsvik; 'Qo St. Björk?täs {IVikstr. 1840); 'D]m6 Staf snäs; 
Gustafsberg Ö'. o. V. Ekedal o. Ekudden {Wikstr. 1840), Långsunda; Ljusterö 
Hum?nelmora\ Husarö, Ingemarsö ; Muskö Björnholmen, Muskö; Möja Lilla o. St. 
Möja; Nämdö fl.; Ornö fl.; Utö; Vaxholm Rindö ; Värmdö Hemmestad, kyrkan 
{Thed. 18 jo), Roslagsomr.: Danderyd Ekeby, Klingsta o. Svalnäs {Wikstr. 
1840), Djursholm, Ösby {Thed. 18 jo); Länna Eknö, y^^t^L .J,,^.J,w ii; Melampyrum cristatum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tnllgam; Mörkö; Trosa landskommun Borsö, 
Galö; Vagnhärad Furtiholnicn; Värdinge s. Lundby, Svaista; \'ästerljung yf. Hök- 
näs, Källvik, Röffimarö; Vtter-Enhörna; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Hud- 
dinge viellan Glöms ta o. Prästgården, l^iggestabcrg; Nacka yärla; Salem Viksberg; 
Sorunda Ullevi; Torö Marielund; Västerhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm Zrtri/w- 
gårdsgärdet 1874, St. Skuggan (IFikstr. 1S40): Bromma viellan A'ockebybro c. 
Tranebergsbro, ^Ulfsunda. Akeshof o. Alsten; Brännkyrka Lilla iVybohof, Sätra, 
Vasahobnen o. Arsta; Lidingö mellan Bo o. Grönsta, Gangsätra; Solna Agnesberg. 
Mälareomr. : Ekerö Asknäs; Hammarby; Lofö Fläsket; Skå Edby; Spånga 
Dufvebol, Rasta, utefter vägen till y är fä Ila; Sånga Ham7narlotten, Holmbacken, 
Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö Xorröra, Söderöra, St. Angsskär; Djurö Kroksö; 
Ljusterö Ingemarsö. Idskär. yungf ruskär ; Möja St. Möja vid Fornby ; Nämdö t. a.; 
Utö; Värmdöy/. Roslagsomr. : X^^xvåoxyå Djursholm; Frötuna Zänggarn; Öster- 
åker Fattig/ruset. 

f. pallens Hx. Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Römmarö. Södertörns- 
omr.: Sorunda Ullevi. Sthlmsomr.: Bromma Akeshof. Mälareomr.: Lofö 
Fläsket. Skärgårdsomr.: Blidö Söderöra. 

Melampyrum nemorosum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön, Ttdlgarn; Mörkö a.; Södertälje; Turinge 
_/?.,• Tveta; Vårdinge s. Ulf sundet ; Västerljung Höknäs. A^f^V/z'/-^,- Väster-Tälj e Lina; 
Öfver-Enhörna: Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Dalarö: Huddinge 7?. ,• Nacka 
fl.; Salem Korpberget; Sorunda fl.; Torö /. a.; Tyresö fl.; Västerhaninge; Ösmo 
/. a.; Österhaninge Björnö, Gålö, Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm Djtcrgårds- 
Frescati. Experimentalf ältet; Bromma Akeshof; Brännkyrka y?.,- Lidingö y?.,- Solna 
t. a. Mälareomr.: Ed t. a.; Eresta /. a.; Hammarby /. q.; Lofö Kttngshatt; 
Sollentuna /. a.; Spånga Rasta; Sånga Svartsjö park. Skärgårdsomr.: Blidö 
/. a.; Bo /. rt.,- Djurö fl.; Gustafsberg t. a.; Ingarö /. a.; Ljusterö y?.; Muskö Björn- 
holmen; Möja fl.; Nämdö fl.; Ornö /. a.; Rådmansö t. a.; Viö fl.; Vaxholm t. a.; 
Värmdö /. a. Roslagsomr. : Danderyd fl.; Frötuna /. a.; Länna y?./ Norrtälje; 
Riala; Roslagskulla t. a.; Täby; Österåker /. a.; Östra Ryd fl. 

Melampyrum nemorosum L. x pratense L. 

Roslagsomr.: Österåker Norrgården igi2 (S. Selander). 

Melampyrum pratense L 

a. Inga uppgifter från: Ekerö, Grödinge, Munsö, Muskö, Riala, Torö, Trosa, 
Vaxholm, Vtter-Järna, Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

f. aureum Norm. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hulfers). 

v. integerrima Döll. Mälareomr.: Hammarby /. a. (G. Berglund). 

Melampyrum silvaticum L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Adelsö, Bromma, Grödinge, Ekerö, Huddinge, 
Järfälla, Riala, Spånga, Vaxholm, Väster-Tälje, Vtter-Järna, Öfver-Järna, Öster- 
haninge. — Antagligen förbisedd. 

Melandrium album (Mill.) Garcke (Alelandrium pratense 
(Rafn.) Roehl., Lychnis dioica L. * alba Mill.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö [Ekstr. 1828): Södertälje 1864; Trosa stad: 
Turinge y?'.,- Tveta: Vagnhärad Stensund; Vårdinge y7.: Vtter-Enhörna: Öster-Tälje. ii8 

Södertörnsomr. : Botkyrka t. a.; Dalarö; Grödinge kyrkan; Nacka Danviken, 
mellan St. Sikla o. Nacka bro {Thed. i8sg); Salem. Sthlmsomr. : Stockholm: 
Bromma /. a.; Brännkyrka fl. enl. äldre uppgifter; Lidingö fl.; Solna t. a. Må- 
lar eomr. : Hammarby /. a.; Lofu _/?.,■ Munsu; Sollentuna kyrkan igoj. Skansen 
1848; Spånga; Sånga Svartsjö o. fl. Skärgårdsomr.: Blidö s. Norröra igo8; 
Bo Knmmelnäs {IVikstr. 1840): Djurö Sandö; Ljusterö N?/sarö, Solvik; Rådmansö 
Gräddö; Utö; Värmdö yf. Roslagsomr. : DanderydyV'.,- VTÖtuna BJörnö, A/ellinge- 
holm {Fl. Telg. bor. 1847): Roslagskulla /. a.\ Österåker Aby. 

Melandrium album (Mil.l.) Garcke x silvestre (Schkuhr). 
ROEIIL. (Melandrium pratense (Rafn.) Roehl. v. rubella Hn). 

Södertörnsomr.: Nacka kvarnen 7re Kronor (E. Ekman). Sthlmsomr.: 
Stockholm Djurgården [Thed. i8jo), Ladugårdsgärdet (M. Bäärnhielm); Lidingö 
(M. Bäärnhielm)'; Solna Ingenting {Thed. 1830). Roslagsomr.: Norrtälje {Fl. 
Telg. bor. 1847). 

Melandrium noctiflorum (L.) Fr. (Silene noctiflora L.). . 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje Kanalbanken {Hofb. t8j3), 1868, i8g6; 
Vagnhärad Källvik; Vårdinge Prästgården 1886— Tgoj; Västerljung Prästgården. 
Ökenäs; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka Finnboda {Thed. 18 jg), St. Sikla 
1847; Salem Hvitsand o. Högantorp 1880-talet; Ösmo Valsjö i8g8. Sthlmsomr.: 
Stockholm Bleckt07'net i8jg. Djurgården {Thed. i8sg), Norrtulls gatan {Thed. 1880), 
Sabbatsberg 184g, Östra stn; Brännkyrka Sköndalsbro {IVikstr. 1840), Lugnet o. 
Vinterviken {Thed. r8jo); Lidingö i88g; Solna Haga. Stenbrottet o. Ulriksdal 
{IVikstr. 1840), Norrbacka {Thed. i8jg), A'arlberg. Mälareomr.: Aåq\%'6 Björkö 
{Schagerström 1843); Munsö Söderby {Thed. i8sg); Sollentuna Öfverby 1836; Spånga 
Radan igi2; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö Furusund 1871; Djurö; 
Gustafsberg; Ingarö Kalfnäs o. fl.; Ljusterö Särsö; Rådmansö Gräddö; Utö 1870 
—go-talet; Värmdö Malma. Roslagsomr.: Yxöiww^ Harka; ^o\x\:iX]Q Kvisthamra 
{Fl. Telg. bor. 1847): Roslagskulla Vira; Östra Ryd {Schagerströtn 1843). 

Melandrium silvestre (SaiicuiiR) Roehl. (Lychnis dioica L. 
* rubra (Weig.) P. M. E.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Mörkö; Södertälje; Tveta; Vagnhärad ÄWt'?X',- 
Vårdinge fl.; Västerljung /.,• Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; 
Dalarö Korsholmen; Salem; Sorunda /. a.; Västerhaninge; Ösmo /. a. Sthlms- 
omr.: Stockholm /. a.; Brännkyrka Charlottenburg; Lidingö 7?.,- Solna Haga- 
t>arken. Mälareomr.: Hammarby /. a.; Lofö y?. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; 
Djurö Miinkö, Sta/snäs; Ljusterö Jdskär, Särsö, Solvik; Möja fl. Angö, Rams- 
moraö, Stornassen, Storö, Västerö, Averkö; Ornöyf.; Rådmansö t. a.; Utö; Värmdö 
fl. Roslagsomr.: Danderyd Djurshohnstrakten, öar i Värtan; P>ötuna Björnö; 
Norrtälje; Roslagskulla Staboudde., Östanå o. fl.; Österåker yf./ Östra Ryd y?. 

. Melandrium viscosum (L.) Celak. (Silene viscosa (L.) Pers.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hömingsholm {Ekstr. 1828): Trosa landskom- 
mun holmar kring Bokö; Västerljung fl. på skären. Södertörnsomr.: Sorunda 
Karta 1867 — 7g; Torö Herrhamra holme; Österhaninge Gråmåsen., Gålö. Skär- 
gårdsomr.: Blidö t. s. Furusund 1862, kobbar i Furusundsfljärden rgoi, skär 
söder om Röd löga i8go, St. Ängsskär igii ; Djurö fl. på skären; Ljusterö Tre- 
klnmsen, Ö. Lagnö; Möja fl. på skären; Nämdö fl. på skären; Ornö fl. på skä- 
ren; Rådmansö fl. på skären. 119 

Melanosinapis communis Scii. & Sp. Se: Brassica nigra 
(L.) Koch. 

Melica ciliata L. 

Mell. Söderm.-omr. : IIölö Tullgarn, Friden o. fl. iskärg.; Mörkö Mörkön, 
Egelsvik, Oaxen; Trosa landskommun Galo; Vagnhärad Fnrnhohnsiidde, Klubben; 
Värdinge fl. i mellersta delen; Västerljung Rysslands berg, Värdkasbergei. Söder- 
törnsomr. : Botkyrka Alby o. Häggesta, Norsborg; Nacka Danviksbergen rS^g, 
Dockan o. St. A'yckelviken {Thed. i8sg), Helveteshålan i8jj. Svindelsvik 1848; 
Salem Hviisand. Fiksbergs holme; Sorunda Fagervik, St. Vika. Sthlmsomr. : 
vStockholm DJurgards Tivoli o. Sabbatsberg {Thed. flor.): ^xÅwakyxko. Rostock {7 'hed. 
183g): Lidingö Marietorp {Thed. flor.). Mälareomr. : l^oiö Kungshatt {Vet. Akad. 
handl. 1824). Skärgårdsomr. : Djurö Runmarö o. Storö på kalk; Ingarö Beate- 
lund ; Nämdö a. på norra .Vämdo, fl. på skären; Ornö Lättinge; Utö Kroka. 

Melica nutans L. 

a. — /. a. Inga upypgif ter från : Väster-Tälje, Vtter-Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Melica uniflora Retz. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Oaxen {Thed. flor.). Södertörnsomr. : Nacka 
Neglinge i8gg. Siklaon; Salem Korpherget ovanför Viksberg. Sthlmsomr.: 
Bromma Judarn r8jj. Mälareomr.: Lofö Knngshatt igo2. Skärgårdsomr.: 
Gustafsberg St. Klubbudden 182g {Bot. iVot. i8j6), Tjtistvik {Thed. i8jg), 18 8g; 
Ingarö Beatelund, Kårnäsbottcn. Torsvik; Ljusterö Solvik igo8; Möja St. Moja 
vid Hamn. Storö; Utö; Värmdö Korshamn. Roslagsomr. : Danderyd söder om 
Djurshobn igoi ; Roslagskulla Gregersboda., Stabo udde. 

Melilotus albus Desr. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Mörby igoj. Södertörnsomr. : Nacka Z>rt;«- 

viken. Danviks krokar, äldsta uppgiften igo2, Saltsjökvarn igoö. Sthlmsomr.: 
Stockholm fl., äldsta uppgifterna: Kastellholtnen, Observatör iebacken o. Valdemais- 
udde {Thed. 1830): Bromma Sandvik; Brännkyrka Klubben i8g2. Mälareomr.: 
Munsö: Sollentuna Sollentunaholm igi2; Sånga Svartsjö {Bot. A'ot. 184^) o. senare. 
Skärgårdsomr.: Blidö BUdö gård 1884 — go, senare utgången; Djurö Sandhamn; 
Värmdö Alstäket igij. Roslagsomr.: Danderyd Stocksund igi2. — Införd. 

Melilotus indicus (L.) All. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar rgij (E. Ekman) kvarnen Tre 
Kronor igij {\ . Norlind), Saltsjökvarn o. Hammarbrsjö igoj {Bot. Not. igo4). 
Villa Plania igij (V. Norlind). Sthlmsomr.: Bsomma Sandvik ett ex. igii (E. 
Du Rietz). — Införd. 

Melilotus coeruleus Desr. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igij (E. Ekman). Sthlmsomr.: 
Stockholm Eldkvarttstomten ett ex. igo8 (G. Täckholm), — Införd, 

Melilotus officinalis (L,) Wikl. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Tunnge A/arsta igoj ; Wardinge A/ölnbo 
stn. i8g8—igoo. Södertörnsomr.: Nacka Danviken igoö: Danviks krokar igos. 120 

Henriksdal. Saltsjökvarn igoö. Sthlmsomr. : Djurgarden igrj, Djurgårdsbrunn, 
Karolinska inst., Skeppsholmen, Valdemarsudd {allt enligt Thed. rSjo), Hästgardes- 
kasern, Kräftriket jgoi. Ladugårdsgärdet, Nytorget 18^4, Roslagsgatan i8g2, Värtan 
jgoö; Bromma Sandvik; Solna Karlberg [Thed. iSjo). Mälareomr. : Hammarby 
Folkskolan igi2; Lofö Drottningholm; Sollentuna Sollentunaholm igi2. Skär- 
gårdsomr. : Blidö Oxhalsö igii; Djurö Saftdö; Ljusterö Brottö igo^ — oj. Djurö, 
Särsö Ö om Vadholma; Möja St. Möja vid Långvik; Nämdö Västanvik igT2. Ro- 
slagsomr. : Danderyd Djursholm, Stockby; Roslagskulla Stabo udde. — Införd. 
Sannolikt flerestädes förväxlad med efterföljande art. 

Melilotus petitpierreanus (Hayne) Willd. (Melilotus arven- 
sis Wallr.). 

Mell. Söderm.-omr. : Vagnhärad. Södertörnsomr.: Nacka Z)rt';^^'^■/&J M?/C'ö;' 
i8g4 — igij, Saltsjökvarn igoö, Villa Flania igij. Sthlmsomr.: Stockholm 
Eldkvarnstomten igo8, Kungsgatan igij. Rörstrandshagen o. Jl. Mälareomr.: 
Lofö Drottningholm igij- Skärgårdsomr. : Blidö Oxhalsö på ett skär vid Kalv- 
hagen igi2; Djurö Sandhamn. — Införd. 

Melilotus ruthenicus M. Bieb. 

Södertörnsomr. : Nacka Villa Plania igij (E. Ekman). — Införd, 

Mentha aquatica L. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränninge; Vårdinge Skillöt; Västerljung Tun- 
säters källa. Södertörnsomr.: Nacka Fisksätra; Sorunda Blista. Sthlmsomr.: 
Stockholm Frcskati, Långholmen {Wikstr. II)\ Bromma St. Essingen {IVikstr. II); 
Brännkyrka Dre f viken. Ekensberg o. Trekanten {Wikstr. II\ Flaten {Thed. i8jo): 
Lidingö Björkbacke, Ekholmsnäs; vSolna Brunnsviken o. Karlberg {Wikstr. II). 
Mälareomr.: Hillersjö Vendholm; Lofö Skräddarehobnen; Spånga Bergstorp. 
Skärgårdsomr.: Djurö Harö; INIöja .SV. Möja vid Tillsjön, St07-ö;^ä.Yaåö:\''iirmåö 
Mabna. Roslag somr.: Danderyd Låftgängen; Länna Grofsta, Gärdsnäs, Haui- 
marby, Löparö; Österåker Hästholmen; Östra Ryd Kyrkfjärden. 

Mentha aquatica L. x arvensis L. 

Sthlmsomr.: Lidingö Ekholmsviken 18 jo — ji. Skärgårdsomr.: Djurö 
Runmarö vid Hunträsk (H. Witte) ; Möja .SV. Möja vid Tillsjön (S. Selander); 
Gustafsberg 18 8y {Riksmuseets herb.). 

Mentha aquatica L. x litoralis Hn. 

Skärgårdsomr.: Möja Storö (S. Selander). 

Mentha arvensis L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Botkyrka, Dalarö, Ed, Ekerö, Eresta, Grödinge, 
Järfälla, Munsö, Muskö, Spånga, Trosa, Täby, Väster-Tälj e, Vtter-Järna, Öfver- 
Enhörna, Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

Mentha arvensis L. v. glabrata. Se: Mentha comatula Briqu. 

Mentha arvensis L. v. riparia Fr. Se: Mentha pahistris 
Moenchr 121 

Mentha austriaca Jacq. 

Södertörnsom.: Nacka Datnmtorpsjön i8ji {Riksfniiseeis herb.). Skärgårds- 
omr. : Blidö Blidö (J. W. Hamner): Djurö Runmarö vid Kila o. Ler kila (S. Se. 
länder); Ljusteru Särsö (A. Hiilfers). Roslagsomr. : Danderyd sydv. delen (C. 
Lindman). — Bör eftersökas! 

Mentha comatula Brk^)U. (Mentha arvensis L. v. giabrata Un.). 

Skärgårdsomr. : Gustafsberg Ö. Ekedal {IVikstr. II). 

Mentha gentilis L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Kttngsholmen {Bot. A^ot. iSöy), iVorr?naltn {IViksir. 
1846)., Maria kyrkogård {Thed. flor.): Solna Htifvudsta iSgS., nära Karlberg {Fl. 
holtn.). Skärgårdsomr.: Djurö Sandö igij. Roslagsomr.: Norrtälje {Bot. 
Not. 1844). — P^örvildad. 

V. baltica Neum. Mell. Söderm.-omr. : Trosa utanför garvare Dahlbo7Hs 
trädgård {troligen titgången igoi, A. Ekström). 

Mentha lapponica Wg. * parietarisefolia Becker. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Mölnbo igoi (Riksmuseets herb.). Sthlms- 
omr.: Stockholm Rosendal och Värtan (S. Selander). Skärgårdsomr.: Bo Has- 

seliidden o. Rensätra (H. Smith); Djurö Rtinfnarö vid Hvitträsk (S. Selander). 
Roslagsomr.: Roslagskulla Dalen (S. Selander); Österåker .-i^^v 0. y?. (S. Selander). 

Mentha litoralis Hn. (Mentha aquatica L. v. odorata Fr.). 

Södertörnsomr. : Torö j-. Stensund i8gg (J. G. Laurell). Sthlmsomr.: 

Lidingön Ekholmsnäs 184J {Riksmuseets herb.). Skärgårdsomr.: Djurö /c^c^jT (T. 
Krok): Ljusterö Jolpö (A. Hiilfers); Möja Storö igog (S. Selander): Rådmansö 
{Thed. flor.). Kungsgården (O. Holmström). — Bör eftersökas! 

Mentha palustris Moench (Mentha arvensis L. v. riparia Fr.). 

Södertörnsomr.: Nacka Långsjön 1862 (Riksmuseets herb.). Sthlmsomr.: 
Brännkyrka Dref viken {Wikstr. II). Skärgårdsomr.: Blidö _/f. (J. \V. Hamner) ; 
Möja St. Möja (S. Selander). Roslagsomr.: Österåker Drängsjön (S.Selander). 
— Antagligen flerestädes förbisedd ; bör eftersökas ! ■&**ö" Menyanthes trifoliata L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Ekerö, Eresta, Grödinge, Järfälla. Munsö. Muskö, 
Skå, Sollentuna, Spånga, Tyresö, Täby, Vaxholm, Väster-Tälj e. Vtter-Enhörna, 
Vtter-Järna, Öfver-Enhörna, Österhaninge, Öfver-Järna, Östra Ryd. 

Mercurialis annua L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken (E. Aulin). Sthlmsomr.: Stockholm 
Beckholmen (E. Aulin), vid Klara sjö {Thed. 18 jo., utgången enl. Thed. i8jg), 
Högre lärarinneseminariets trädgård sedan 1860-tal. (S. Almquist), trädgård vid 
IVvbrogatan igoö — 08 (S. Selander). — Införd. 122 

Mercurialis perennis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Ttillgarn; Trosa stad: Västerljung Lacka, Tun- 
säters källa. Södertörnsomr. : Salem Hvitsand^ Korpbcrgd, Kägelboda, Viksbe7-g^ 
holme; Sorunda: Toru Herrhanwa. Landsort, Prästgården, Svärdssnnd. Mälare- 
omr. : Lofö Kersö. S kärgård som r. : Nämdö Västerbv; Rådmansu; Utö. Ros- 
lagsomr. : P^rötuna Sessö, Klockstapelsängcn o. fl. 

Mespilus calycina (Peterm.) (Crataegus calycina Peterm.). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Nykvarns gård; Västerljung. Södertörns- 
omr.: Nacka Danviks krokat 1880, Si kla; Salem Rönninge, Österäng igoj ; Tyresö; 
Usmo iVynäskamn igo8; Österhaninge Gålö 1867. Sthlmsomr. : Stockholm 
Bergielund. Djurgården, Freskati ; Brännkyrka Arstabergen igio\ Lidingö s.; 
Solna s. Karlberg. Skärgårdsomr. : Blidö fl.; Ljusterö Särsö; Ornö i8ög. 
Roslagsomr. : Danderyd s. — Antagligen flerestädes förbisedd och förväxlad med 
M. monogyna: bör eftersökas! 

Mespilus monogyna (Jacq.) Willd. (Crataegus monogyna 
Jacq.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tegneby holme; Mörkö Karsholmen {Ekstr. 1828); 
Vagnhärad Källvik, Stensnnd; Värdinge Prästgården; Öfver-Enhörna. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka /. s. Kiimla, Tttllinge; Dalarö; Huddinge fl.; Nacka fl.; 
.Salem; Sorunda A'arta, Vreta; Torö V. Oxnö; VÅsier\\?iX\mge. Häringe; Ösmo^ A'^v- 
näshamn. Sthlmsomr.: Stockholm s. Freskati; Bromma; Brännkyrka Arsta- 
bergen; Solna Hagaparken {senare utgången), Ulriksdal. Mälareomr. : Adelsö; 
Ekerö; Hillersjö Vendholni ; Järfälla: Lofö Kungshatt; Munsö; Ska Edeby ; Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr.: Djurö /. a.; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö fl.; 
Möja _/?.,• Ornö Siindby; Rådmansö /. a.; Utö. Roslagsomr. : Danderyd _;?.,• 
Länna; Norrtälje; Roslagskulla Östanå o. fl. 

f. pinnatifida (Hx.). Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hömingsholm 1861 
(A. Torssander). Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar {Thed. i8jg) o. senare; 
Sorunda Fagervik, Grönsö i8g8 {]. G. Laurell); Ösmo Malhufvet i8g8 (J. G. Laurell). 
Mälareomr.: Munsö (K. Bohlin). 

Mespilus oxyacantha (L.) All. (Crata:igus oxyacantha L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tulli^arn; Mörkö: Trosa landskommun Gålö; 
Turinge Ströpsta, Sundsör; Vagnhärad Källvik; Västerljung Ekebonäs; Ofver-En- 
hörna. Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar; ':r)?i\&n\\ Sorunda 7?./ Torö/. «.,- 
Tyresö fl.; Västerhaninge; Ösmo t. a. vid kusten. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; 
Bromma /. a.; Brännkyrka y?. ,• Lidingö Ekholmsnäs ; Solna Hagaparken, Ulriksdal. 
Mälareomr.: Adelsö; Ekerö Tappström; Järfälla: Lofö y?./ Sånga ^Var/i-yt?'. Skär- 
gårdsomr.: Blidö t. s.; Djurö Höl; Gustafsberg yf./ Ljusterö Husarö, Särsö; Möja 
Pamsmoraö, St. Möja, Storö; Värmdö Fågelbrolandet. Roslagsomr.: Danderyd; 
Norrtälje: Roslagskulla t. a. 

Microstylis monophylla (L.) Lindl. (Malaxis monophylla 
(L.) Sw.) 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn o. Södersjön {Thed. flor. )\ Vagnhärad 
Stensund (H. W. Arnell). Skärgårdsomr.: Djurö No7-a träsk (G. Larsson), 
Runmarö i Dalkarlskärr vid Kila (S. Selander): Ingarö (N. Nyström). 

Milium effusum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Mörkö Mörkö, Kolsö; Vårdinge .«■. Ulf- 
stindet; Ytter-Enhörna ; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje Glasberga, Gärtufta. Söder- 123 

törnsomr. : Dalarö; Huddinge yf./ Nacka 5/. Sik/a; Salem Rcnninge; Sorunda 
Ramshobncn. St. Liindby; Torö fl.; Västerhaninge Iläringc; Ösnio Lund. Mal- 
hufvet. Sthlmsomr. : Stockholm yf.,- Bromma Lilla Essingen; Solna yf. Mä- 
lareomr. : tiammarby y?.,- Järfälla; Lofö; Sollentuna yf. Skärgårdsomr. : Blidö 
/. a.; Djurö: Ljusterö Hiisarö, Särs(\ Solvik; Muskö Bjo7'nhohnen. Muskö; Möja 
t. a.; Nämdu Fagtli>rolandet; Ornö Varnö; Rådmansö i. a.; Utö Rå/il\ Clö; 
Värmdö yf. Roslagsomr. : Danderyd Djursholmstraktcn; Länna /. a.; Norrtälje: 
Roslagskulla Britdnäs. Stabo udde; Österåker Jl. 

Moehringia trinervia (L). Clairv. (Arenaria trinervia L.). 

a. — fl. Inga uppgifter frän: Adelsö, Botkyrka, Ed, Färentuna, Grödinge, 
Hillersjö, Järfälla, Länna, Riala, Sollentuna, Ska, Spånga, Sånga. Torö, Trosa, 
Täby, Vaxholm. \'ä5ter-Tälje, Vtter-Enhörna. Vtter-Järna. — Antagligen mången- 
städes förbisedd. 

Molinia coerulea (L.) Moench (Enodium coeruleum Gaud.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Skälby; Mörkö: Turinge Rödkulla; Vagnhärad 
Kiillvik; Värdinge t. a. vid skogssjöarna; Västerljung Hallsviken; Oster-Tälje /('iz//. 
Södertörnsomr. : Huddinge: Nacka yf.,- Salem: Sorunda /. a.; Torö t. a.; Ösmo 
/. a. Sthlmsomr.: Stockholm Fiskartorpet, Isbladskärret; Bromma Kvrksjön; 
Lidingö: Solna t. a. Mälareomr. : Hammarby s. Lofö y?.,- Munsö. Skärgårds- 
omr.: Blidö a.; Bo: Djurö; Gustafsberg: Ljusterö Fjärdholm, Särsö; Muskö; Möja 
Siorö; Ornö Sundbv; Rådmansö t. a.; Utö Ranö, Alö; Värmdö fl. Roslagsomr. : 
Frötuna Mellingeholm, Os; Länna /. a.; Roslagskulla /. a.; Österåker Giimran, 
Teljö, Teninaren. 

f. arundinacea (Schrank) Aschers. Södertörnsomr.: Huddinge Dref- 
viken nära Trångsund i8gg (E. Lindegren). Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö 
vid Hvitiräsk (.S. Selander); Värmdö Fågelbrolandet (X. \V. Netzel). 

Monotropa hypopitys I 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Skälby, Abynäs; Södertälje: Turinge Ströpsta 
igoj — lo; Tveta: Vagnhärad Klubben; Värdinge fl.; Västerljung; Väster-Tälje 
Kiholm; Vtter-Enhörna Eke b v ; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje Igelsta o. fl. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka t. s. Elf sta, Stendal; Dalarö 1874; Huddinge Tullesta, 
Masmo; Nacka Du f näs. Xeglinge vid Lund, A'vnäs kvarn, Saltsjöbaden o. fl.; 
Salem Högantorp. Rönninge, Uttringe; Sorunda /. a. i södra delen; Västerhaninge 
(Fl. Ryby. lyji); Ösmo Xynäs vid Kullsta: Österhaninge Prästgården, Sandemar. 
Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården igii, Experiinentalfältet igij. Konradsberg 
{Thcd. rSjg), Kungshobnen {IVikstr. 1840)'. Bromma Nockeby; Brännkyrka Asp- 
udden, Drefviken, Skrubba. Vinterviken; Lidingö Mölna träsk o. fl.; Solna f. 
Bcrgshamra o. Ellenshill, In-osunda, Hagalund, Haga [Xcrzcn 1808). Karlberg 
{Neezén 1S08), Solnaskogen o. Ub-iksdal, Öfver-Järfva. Mälareomr.: Adelsö 
{Bot. Not. 1S4S): Edy?.,- Hammarby^.,- Lofö Kungshatt o. fl.; Spånga Dufvebol; 
Sånga y/. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Bo Koviks udde, Rörsundsvik, Velamsund; 
Djurö Djurölandet, Sandhamn ; Gustafsberg fl.; Ingarö fl.; Ljusterö Brottö, Hu- 
sarö; Möja fl.; Ornö fl.^; Rådmansö Gräddötrakten, Räfsnäs ; Utö: Vaxholm nära 
kyrkogården ; Värmdö Alstäket o. fl. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm, Lång- 
ängen, Mörby, Svalnäs; Frötuna B J ornö; Roslagskulla Gregersboda; Täby / km. 
öster om stn.; Vaxholm Rindö, Skarpö ; Österåker y/./ Östra. Ryd vid Ormgårdssjön 
o. Säbyfjärden. 

f. glabra Roth. Mell. Söderm.-omr.: Hölö Furuholmen o. Tullgarn (E. 
Köhler). Sthlmsomr.: Solna Ulriksdal {Thed. flor.). Skärgårdsomr.: Djurö 
Runmarö vid Xore (S. Selander). 

f. rubella A. Lindstr. Skärgårdsomr.: Blidö Furusund 1871 (M. M. 
Floderus). 124 

Montia fontana L. * lampr o sperma Cham. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö fl.; Trosa landskommun Mörbysjön; Vårdinge 
Janshind, Estrids hind, Yngsände. på de bada sista ställena utgången; Väster- 
ljung Källvik, Lacka trädgårdsskär, \ttervik. Södertörnsomr. : Botkyrka Tiiniba; 
Dalarö Smådalarc; Grödinge I\Ialmsjö; Nacka Danviks källa o. Du/näs., Skogsö; 
Ösmo Järflottan o. Nynäshamn i8go. Sthlmsomr. : Stockholm Cedersdal {7 hed. 
i8jo), DJu7-gården {IVikstr. 1840), kanalen mellan Husarviken o. Laduviken {Wikstr. 
1840), Skanstull {Thed. i8sg)\ Brännkyrka Blomtnensberg, Ormsjcn o. Trehörnin- 
gen, Kolerakyrkogården [Thed. 18 jg)^ Kyrksjön; Lidingö Gå?tgsätra, Kyrkviken., 
Mölna; Solna Edsvikens stränder., Ekhagssjön., Radan, Stenbrottet, Ålkistan. Mä- 
lareomr. : Lofö Kungshatt; Sollentuna Tegelhagen; Sånga yf. Skärgårdsomr. : 
Blidö yf.,- Djurö _;?.,• Gustafsberg A^. Lagnö; lx\g'ax'6; Ljusterö Ä?m'/ Muskö: Nämdö 
Bnllerö; Rådmansö _;?.,• Utö Angshohnen, A lo; Värmdö Skällyik. Roslagsomr. : 
Danderyd sydv. delen.; Roslagskulla Britdnäs, Stabo udde; Österåker Fiskartorp,, 
Lappdal., Teljö. 

Montia fontana L. * minor Gmel. 

Skärgårdsomr.: Ujurö Sta/snäs (S. Birger). Roslagsomr.: Österåker Lo-- 
vik (S. Selander). * Myosotis arvensis (L.) Hill (Myosotis arvensis (L.) Hill 
intermedia Link). 

a. Liga uppgifter från: Munsö, Muskö, Möja, Västerhaninge, Väster-Tälje, 
Ytter-Enhörna, Öfver-Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Myosotis caespitosa C. F. Schultz (Myosotis palustris (L.) 
Roth v. ca^spitosa Schultz). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö /. a.; Mörkö: Turinge yf.,- Vagnhärad Stensund; 
Vårdinge /. a.; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje Karlby hage. Södertörnsomr.: Dalarö 
Vadet; Grödinge; Nacka fl.; Salem Rönninge o. fl.; Sorunda /. a.; Torö Gunnar- 
stenarna, Landsort; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {Thed. 
18 jg), Rålambshof 18 jO, Surbrunnsviken 183 1; Bromma; Brännkyrka; Lidingö 
Bosö, Hustegaholm; Solna Ingenting, Karlberg, Öfver-Järfva. Mälareomr. : 
Adelsö; Ed 7?.; Färentuna a.; Hammarby 7?. / Hillersjö a.; Skå «-.,- Sollentuna 7?.,- 
vSånga a. Skärgårdsomr.: Blidö y?.; Djurö Run?uarö; Gustafsberg a.; Ingarö; 
Ljusterö Ekskär, Fjärdholm, Husarö; Nämdö Bullerö, jVämdö; Ornö Svinskär 
o. fl.; Rådmansö a.; Utö Rånö; Värmdö Fågelbrolandet., Masängen. Roslags- 
omr.: Danderyd Djursholmstrakten, Långängen; Länna Fjällen o. fl.; Riala _/?.,- 
Roslagskulla Gregersboda, Vira o. fl.; Österåker Teljö, A by; Östra Ryd norr om 
kyrkan. 

Myosotis collina Hoffm. (Myosotis hispida Schl). 

Mell. Söderm.-omr.:- Vårdinge a. i västra delen.; Västerljung t. a. Söder- 
törnsomr.: Dalarö Stubbviken; Nacka; Salem Rönninge; Sorunda /. a.; Ösmo 
/. a. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma; Lidingö Mölna; Solna yf. Mä- 
lareomr.: Färentuna a.; Hillersjö a.; Lofö Kungshatt; Skå a.; Sånga a. Skär- 
gårdsomr.: Blidö /. a.; Djurö Runmarö; Gustafsberg a.; Ingarö Didriksdal; 
Ljusterö; Möja a.; Nämdö Bullerö, A^ämdöo.fl.; Ornö Bodal i8bg; Rådmansö ö.,- 
Utö; Vaxholm Ekudden; Värmdö Malma. Roslagsomr.: Länna a.; Norrtälje: 
Roslagskulla Gregersboda o. fl.; Österåker Smedby tegelbr., Teljö, Abv. 125 

Myosotis micrantha Pall. (Myosotis stricta Link). 

Mell. Söderm.-omr. : Vagnhärad Stensiuid; Vårdinge /. a.; Västerljung t. a.; 
Södertörnsomr. : Dalaru yf. ,• Nacka; Salem; Sorunda /. a.; Tyresö; Ösmo t. a.; 
Österhaninge. Sthlmsomr. : Stockholm yf.,- Bromma Trancberg; Brännkyrka yf.,- 
Lidingö fl.; Solna Karlberg., Öfver-Järfva. Mälareomr. : Hammarby; Järfälla; 
Loföyf. ,• Munsö; Sollentuna Skansen; Spånga. Skärgårdsomr. : Blidöy?.,- Djurö 
Riinrnarö; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Muskö: Möja /. a.; Nämdö Btilkrö o. fl.; 
Ornö t. a.\ Radmansö /. rt;. ; Vio fl.; Värmdöyf. Roslagsomr. : Danderyd Djiirs- 
holmstraktcn; Länna t. a.; Norrtälje; Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; 
Östra Ryd vid Säbyfjärden. 

Myosotis scorpioides (L.) Hill (Myosotis palustris (L.) Roth). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö: Södertälje: Turinge; Tveta; Vagn- 
härad Khibben; Vårdinge a.; Västerljung a.; Ytter-Enhörna; Ytter-Järna; Öfver- 
Enhörna, Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö; Nacka Danviken. Kolbotten- 
sumpen. Nacka; Salem: Sorunda a.; Torö a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo a.; 
Österhaninge a. Sthlmsomr.: Stockholm a.; Bromma; Brännkyrka y^.,- Lidingö 
fl.; Solna _//. Mälareomr.: Adelsö Ho f gården ; Färentuna a.; Hillersjö a.; Lofö 
a.; Ska a.; Sänga a. Skärgårdsomr.: Blidö _/f.,- Bo y^.,- Djurö; Gustafsberg a.; 
Ingarö: Ljusterö fl.; Möja fl.; Nämdö fl.; Ornö fl.; Rädmansö /. a.; Utö; Vax- 
holm: Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna /. a.; Länna t. a.\ Norrtälje; 
■Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a. 

Myosotis silvatica Hoffm. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgam; Vårdinge Prästgården. Södertörns- 
omr.: Sorunda Blisia, Fagervik; Ösmo Xybble. Sthlmsomr.: Stockholm Djur- 
gården; Solna Karlbeig, Ulriksdal; Skärgårdsomr.: \^ärmdö Didriksdal, Alckebo. 
Roslagsomr.: Norrtälje. — Troligen överallt förvildad. 

Myosotis strigulosa Rchb.; Neum. 

Mell. Söderm.-omr.: \'ardinge Djiilan (A. Torssander). Skärgårdsomr.: 

Ljusterö Särso (A. Hiilfers).— Antagligen flerstädes förbisedd: bör eftersökas! 

Myosotis versicolor (Pers.) J. E. Sm. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa (E. Köhler). Södertörnsomr.: Vi-dXvetö Dalarö 
vid södra strattden i8öi {Riksjmiseets herb.) — i8gj; Nacka nä7'a iVeglinge 1880- 
ialet o. senare. Skärgårdsomr.: Nämdö Biskopsö igij (S. Selander). 

Myosurus minimus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Kjulsta; Mörkö y?.,- Södertälje: Trosa landskom- 
mun Berga; Turinge Hökniossens gård, Älvkvarn; Tveta: Vagnhärad Siensund ; 
Värdinge i. a.; Västerljung Prästgården; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörns- 
omr.: Huddinge Bullersta; Nacka Danviks krokar, Åbacka; Salem Högantorp, 
Hvitsand; vSorunda; Torö Norra Svärdsö. Svärdssiind; Tyresö; Västerhaninge; 
Ösmo: Österhaninge Aynäskamn. Sthlmsomr.: Stockholm y?.; Bromma /. a.; 
Brännkyrka --iV/JyV',- Lidingö Stockby; Solna yf. Mälareomr.: Ekerö; Fresta t. s.; 
Färentuna /. a.; Hammarby Prästgårdejt ; Hillersjö /. a.; Järfälla; Lofö Drottning- 
holm; Skä t. a.; Sånga t. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Blidö gård, Ktidoxa, 
Oxhalsö; Djurö Rtinmarö, Sta/snäs; Gustafsberg fl.; Ljusterö Treklumsen; Muskö 
Ludvigsbejg; Ornö Bodal; Rådmansö t. a.; Utö; Värmdö y?. Roslagsomr.: Dan- 
deryd Djursholmstrakten; Frötuna /. a.; Länna Bergshamra; Norrtälje; Riala 
Vargsätra; Roslagskulla t. a.; Täbyy?.,- Österåker /. a. 126 

Myrica gale L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö; Södertälje; Trosa landskommun Näf hacka; 
Turinge /. a.; Tveta: Vårdinge /. a.; Västerljung Sörtiina; Ytter-Enhörna; Öfver- 
Järna, Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka Titllinge; Dalarö: Grödinge; 
Nacka _/?.,• Salem Rö?iningc;' Sorunda sjön Tärnan^ Understa; Tyresö Kunila- 
t7'akten; Västerhaninge. Sthlmsomr, : Bromma yf. Alvik, Essingen {Fl. holm.), 
yitdarn^ Kvrksjon; Brännkyrka Liljeholmen o. Ji.; Lidingö Gångsätra träsk {Fl. 
holm.) ; Solna Ekhagssjön. nära Hnfvndsta. Mälareomr. : Lofö Knngshatt o. Jl. 
Skärgårdsomr. : Blidö jr. Finnholmskärren; Bo Kufumelnäs., Sågs jon., Velani- 
sund; Djurö Rtinmarö -vid Hvitträsk o. Storträsk; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Möja 
^S'''. Möja t. a.; Ornö Svinåker ^ Fifversätra; Rådmansö: Utö: Värmdö Fågelbro- 
landet t. a. Roslagsomr. : Danderyd; Frötuna Väsby; Norrtälje: Riala ?tordv. 
delen; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd jl. 

Myriophyllum alterniflorum DC. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgam; Turinge Tnringeän; Tveta: Vagnhärad:' 
Vårdinge /. «.; Vtter-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka: GiöåingQ Kvarnsjön; 
Nacka Dam}?iio)-psjön, Ltindsjön, Svindelsvik; Salem Uitran. Sthlmsomr.: Stock- 
holm; Bromma jl. Djurgårdsbrunnsviken {Thed. i8jg), HamtJiarbysjö {Thed. iSjo)., 
Marieberg., Dref viken o. Flaten {Thed. i8jq), Skrubbaviken., Sköndal; Lidingö 
Kottlasjön jl., Mölna träsk {Thed. i8jg): Solna Agnesberg, Bomdafumen o. Karl- 
bergssjön {Thed. i8jg). Mälareomr.: Lofö _;?.,• Munsö: Sånga Hillersjoviken. 
Skärgårdsomr.: Gustafsberg /. a.; Ljusterö Storskär; Värmdö Malma kvarn. 
Roslagsomr.: Norrtälje: Roslagskulla Hjortsjön, Vira o. jl.; Österåker Mörisjön; 
Östra Ryd Kvrkfjärden. 

Myriophyllum spicatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn, Abynäs o.jl.; '^'öåeriä.l]^ Hallsfjärden, 
sjön Maren; Vagnhärad Källvik, Stensund; Vårdinge Långsjön, Skillötsjön; Väster- 
ljung Karlsdal, Lillsjötorp; Väster-Tälje Linafjärden. Södertörnsomr.: Nacka 
iVackanäs; Salem: Ösmo Ä^vnäs vid badhuset. Sthlmsomr.; Stockholm Z^/V/r^v?;- 
den o. Fiskartorpssjön {Fl. holm.). Husarviken {Thed. i8jg); Brännkyrka Drefviken 
o. Långsjön {Fl. Br. 182^): Lidingö Molna träsk {Thed. 18 jg). Mälareomr.: 
Lofö; Sånga Svartsjöviken. Skärgårdsomr.: Blidö t. s. Blidö i Kyrkviken, Yxlö; 
Djurö Runmarö; Ljusterö Storskär, Särsö; Rådmansö /. a.; Vå-xmåö f. Malmasjön 
o. i hafvet. Roslagsomr.: Danderyd Ösbvsjön; Yxöivjx-A Kvisthamraviken; Norr- 
tälje /. a.; Österåker Garnsviken. 

Myriophyllum verticillatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Ström; Vagnhärad Stensund; Väster-Tälje Lina- 
fjärden. Södertörnsomr.: Nacka Kolbottensumpen, iVacka stn, A'acka?iäs, Svin- 
delsvik {Fl. holm.); Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm D jurgårdsbrjinns- 
viken, Isbladskärret o. Skuggan {Thed. 18 jo), Uggelvikskärret {Fl. holm.)\ Bromma 
Sundbyberg i Lötsjön; Brännkyrka y7. ; Lidingö Bosö, Ekholmsnäs ; Solna Ekhags- 
sjön o. Rastas jön {Thed. 18 jo). Mälareomr.: Lofö y?.,- Sånga Svartsjö {Bot. A^ot. 
1S4J). Skärgårdsomr.: Blidö Blidö gårds marn, Kyrkviken; Djurö Stafsnäs; 
Gustafsberg A^ Lagnö; Rådmansö Sv. Högarna. Roslagsomr.: Roslagskulla 
Brudnäs, Vira; Österåker Garnsviken, Singö. 

Myrrhis odorata (L.) Scop. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Mörkö Hörningsholm; Turinge Nykvarn igoj 
— 10; Vårdinge A'ällstugnn o. fl.; Västerljung A^orrhäll; Väster-Tälje Iviholm 184J; 127 

\'tter-Järna Farsta; Öster-Tälje Clasberi^a. Skärfsta. Södertörnsomr. : Botkyrka 
7'iilli/igt'; 1)-a\u.x'6 Jl. {äldsta uppgift iS'J4)\ Nacka Järla {Thcd. iSjo), iVacka i8jo, 
St. Sikla 184g. Skiiru; Sorunda Prästgården i8öy^ Sytinerby o. Söder Källsta i8g8; 
Torö Herrhamra iSgS ; Ösnio Lit/id, Nybble; Österhaninge Sandeviar i8gg.i Vcn- 
delsö igi2. Sthlmsomr.: Stockholm fl. {Thcd. 18 jo o. jg). Frisens park 1878 
o. senare., Kaknäs igoj. Mälareomr. : Färentuna Eldgarn; Järfälla Löfsta igio; 
Lofö Kvngshatt igo2 o. fl.; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö Furtisund 
iSöö — igo2 ; Bo Velamsund, Vikingshill ; Djurö Sta/snäs ; Ingarö Beateliind ; Ljusterö 
Särsö; Muskö Ludvigsberg; Utö. Roslagsomr. : Danderyd Stocksund; Frötuna 
BJörnö, Vigels jö; Länna Bergsharnra igrj. Hysingsvik igoi — igi2; Roslagskulla 
Brudnäs, Vira; Österåker Man^retelund. — Förvildad. 

Myrtillus. Se: \'accinium. Naj as marina L. Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Boviken {Hofb. 18 J2), HörningsJwbn 1881, 
sundet vid Eriksö och utanför Tullgarnsviken; Södertälje Igelstaviken, Hästnäset 
18 gi. Södertälje kanal ( Thed. i8jg) : Trosa stad ; Tveta Fågelsångs fjärden i8y7, 
Strömsviken ; Västerljung viken mellan Grönsö o. Lemundsö; Vtter-Järna Dåderö; 
Öster-Tälje Halls fjärden 1864. Södertörnsomr.: Dalarö {Hofb. 18 j2). Ask- 
fatet 1874; Grödinge S näckviken 18 ji — 18 J4; Sorunda Koholmen 1888; Ösmo 
Ky näsviken nära badhuset 7<?9(?/ Österhaninge i5/t7r«i'', Gålö 1867. Sandemar {Thed. 
i8jg). Sthlmsomr.: Stockholm Fiskartorpsjön 1808 — 46, Hiisarviken 1841 — 72., 
Laduviken {Thed. 18 jg). Uggelviken i8jo; Ividingö Ekholmsnäs {Thed. iSjg). 
Kyrkfjärden 1847, 4g, 88. Mälareomr.: Sollentuna Edsberg {Thed. 18 jg). 
Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö; Gustafsberg {Thed. 18 jg), /c?(?^,- Utö; Värmd ö 
Malmafladen. Ä'orsviken {Thed. 18 jo). Roslagsomr. : Frötuna Fladen vid Håtö 
{Vet. Akad. handl. 1824); Länna Hysingsvik igoi ; \'axholm Rindö på västsidan 
T 8 7g; Österåker Isättra, Teljöviken. 

Nardus stricta L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Mörkö: Trosa landskommun Lindskär; Turinge 
fl.; Vårdinge /. s. Bergholm. Römossesjön; Västerljung vid Fiskvägen; Öfver-Järna. 
Södertörnsomr.: Grödinge vid Malmsjöns östra del; Nacka Henriksdal, iVacka; 
Tyresö; Ösmo Å'y nästrakten; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr. : Stockholm Z»///;- 
gården fl., Karlbergs allé {Thed. 18 jg), Rörstrandshagen 184g; Lidingö Ekholms- 
näs; Solna Öfver-Järfva o. fl. Mälareomr.: Lofö fl.; Sollentuna Rotsunda. 
Skärgårdsomr.: Blidö fl._^; Djurö Runmarö, Sandö, Stafsnäs; Ljusterö Idskär. 
Särsö; Möja St. Möja, Äverksö; Ornö /. a,; Rådmansö /. a.; Utö Rånö. Ro- 
slagsomr.: Länna fl.; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker Singö; Östra 
Ryd Säby. 

Nasturtium amphibium (L) R Br. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö {Ekstr. 1828): Väster-Tälje Lina iSg2. Sö 
dertörnsomr. : Nacka Danviken {Thed. 18 jg): Salem Viksberg. Sthlmsomr. 
Stockholm _/f. enl. äldre uppgifter; Bromma; Brännkyrka Kyrksjön {Fl. Br. 1827) 
Mörtviken {Thed. 18 jg) — 1877; Solna fl. enl. äldre uppgifter. Mälareomr. 
Hammarby Vik igi2; Lofö Drottningholm igij ; Sånga Svartsjö. Roslagsomr. 
Frötuna Gillfjärden o. Kyrksjön {Fl. Telg. bor. 1847): Länna Bergshamra; Norr- 
tälje 1867 ; Riala Grytinge, Rumsättra; Östra Ryd Säby igio. 

Nasturtium amphibium (L.) R. Br. x palustre (LÉvss.) DC. 

Roslagsomr.: Riala Rumsättra jgij (S. Selander). 128 

Nasturtium anceps (Wg.) DC. Se: Nasturtium palustre 
(Leyss.) DC. X silvestre (L.) R. Br. 

Nasturtium armoracia (L.) Fr. 

Mell. Söderm.-omr. : Hulö Tullgarn {Ho/b. iSjs): Trosa stad hamnavfnen 
igij; Turinge _/^./ Vård inge y?.,- Västerljung Prästgården o. fl.; Väster-Tälje Lina 
{Bot. Not. 1843). Södertörnsomr. : \)^^^.■axö 18^4; ^"^o^i-A. Danviken igos; Salem. 
Sthlmsomr. : Stockholm fl.; Solna fl. Mälareomr. : Ed Edsby igi2; Ham- 
marby y?.,- Lofö Drottningholm; Sånga Svartsjö igo2. Skärgårdsomr. : Blidö 
Blidö gård fl.., Ftirtistind igo2; Bo Skum {Thed. 18 jo); Djurö Sandhamn igij; 
Gustafsberg _/?. / Rådmansö _;?.,• Utö; Värmdö Malmsjö. Roslagsomr. : Frötuna _;?.,• 
Norrtälje {Fl. Telg. bor. 1847); Österåker Margretelnnd. — Förvildad. 

Nasturtium officinale R- Br. (Nasturtium aquaticum Gars.). 

Sthlmsomr.: Solna Haga i källan vid grindarna j8gj (H. Hamberg), Stall- 
mästaregården i ett dike mot Haga i8g6 — 08, försvann vid dikets fyllning igo8 
(N. Schager). — Lär varit inplanterad. 

Nasturtium palustre (Leyss.) DC. 

o ' 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby kvarn; Mörkö: Södertälje; Turinge Märsta., 
Nykvarn; Tveta; Vårdinge /. a.; Västerljung fl.; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka t. s. Tullingesjön; Huddinge Hörningsnäs; Nacka 
Hamtnarbysjö; Salem; Sorunda t. a.; Tyresö Kumla; Västerhaninge; Osmo /. a.; 
Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma /. a.; Lidingö Stockby ; 
Solna 7?. Mälareomr.: Adelsö Hof gården; V.oiö fl.; Sånga Svartsjö. Skär- 
gårdsomr.: Blidö s. Blidö gård ett ex. i en åker igio; Djurö s. Hästskär; 
Gustafsberg t. a.; Ingarö Fiskmvran; Ljusterö Trekliimsen; yiö]^ fl. Bodkobb., Bred- 
skär, Gillöga, Ljushamn; Nämdö s. Västerbyträsk; Oxnöfl.; Rådmansö Fredals 
skärgård., Räfsnäs., Sv. Högarna., Västernäs; \l\Jä Rånö. Roslagsomr.: Danderyd 
Djursholm; Frötuna Nordrona; Norrtälje; Österåker Drängsjön, Lei-vik, Teljö. 

Nasturtium palustre (Leyss.) DC. x silvestre (L.) R. Br. 

(Nasturtium anceps (Wg). DC). 

Södertörnsomr.: Salem 1886, senare ej återfunnen {K. Almgren). Sthlms- 
omr.: Solna Karlberg o. Ulf sundas jons stränder igo8 (G. Täckholm). Mälare- 
omr.: Järfälla Löf holmen 18 ji {Riksmuseets herb.). 

Nasturtium silvestre (L.) R. Br. 

Mell. Söderm.-omr.: Väster-Tälje Kiholm i8sg. Södertörnsomr.: Nacka 
Danviks krokar 182g, Hammarbysjö [Thed. 18 jo), Saltsjöbaden igi2; Salem. 
Sthlmsomr.: Stockholm Albano o. Kräftriket {Thed. i8jg), Hornsberg i8jg. 
Marieberg 1866, Karlbergsvägen igoo, Rörstrand i8yo, Tranebergsbro i8j8, Skans- 
tull {Thed. i8jg): loromma. Lilla Essingen {Thed. i8sg), Sundbyberg i8yg; Bränn- 
kyrka Liljeholmen 18 4Ö, Arstaviken 18^8; Lidingö Mölna träsk {Thed. 18 jo), 
nära kyrkan i8go-talet; Solna Bergs hamra {Thed. i8jg). Brunnsviken {Thed. 
18 jo), Karlberg i86j—igoo-talet, Ekelund, Aytomta igo8. Mälareomr.: Adelsö 
Hofgården igi2; Färentuna Eldgarn; Hillersjö Bredlöt i8gi ; Lofö Drottningholm; 
Munsö; Sånga Säby. Roslagsomr.: Danderyd Ösbysjön igi2. iJ9 

Naumburgia thyrsiflora (t>.) Rciifi. (Lysimachia thyrsi- 
flora L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö jJ.; Mörkö; Södertälje: Trosa stad; Turinge JJ.; 
Tveta; Vagnhärad Daoit/ii^a; Vårdinge i. a.; Västerljung Titna; Öfver-Enhörnn : 
Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka /. a.,- Dalarö; Grödinge; Nacka JI.; 
Salem; Tyresö; Ösmo y/.,- Österhaninge Sandeiiiar. Sthlmsomr. : Stockholm yf., • 
Ikomma; Brännkyrka Ekensbei-g; Solna yf. Mälareomr. : Ekerö; Färentuna a.; 
Hammarby y/.,- Hillersjö a.; Lofö y/.,- ^Iunsö; Skå: Spånga Råstasjön; Sånga a. 
Skärgårdsomr. : Blidö yf. ,• Bo y?.,- Djurö Rnnmarö; Gustafsberg a.; Ljusterö ; 
Möja .SV. Moja; Xämdö ; Rådmansö /. a.; Utö; Värmdöy?. Roslagsomr. : Dan- 
deryd Djitrsholmstraktcn; Frötuna /. a.; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker 
i. a.; Östra Ryd Rydbo. Säby. 

Neottia nidus avis (L) Ricii. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?.,- Mörkö Oaxcn; Vagnhärad y?.,-^ Vårdinge y7. ,• 
Vtter-Järna Dadcrö. Södertörnsomr.: Dalarö V^adct; Huddinge Agesta; Nacka; 
Salem; Sorunda: Torö; Tyresö; Västerhaninge; Ösmo; Österhaninge. Sthlms- 
omr.: Stockholm Djurgården mellan Krittht(set o. Kaknäs {Thed. iSjg)., Kak- 
nässkogcn 1843 — j/; Brännkyrka Skrithba {Hn flor. 18 32)', Lidingö Gångsätra 
1840 — jg. Södergarn {Thed. iSjo) — 8y ; Solna Bagartorp {Thed. i8jg), Karlberg 
{Thed. iSjo), Ulriksdal igi2. Mälareomr.: Färentuna Ölstahohn; Lofö Å'ersö, 
Knngshati. Skärgårdsomr.: Blidö Furnsiind. Gåsö, Å^öp/nanliolnien, norra Blida., 
Yxlo; Djurö DJiirölandel^ Rtinniaro fl.; Ingarö nära Bninnsnäs ; Ljusterö ByJiohn. 
Särsö, Vättersö; Möja St. o. L. Meja, Siorö, St. Sillö. Ramsmoraö., Västerö, Averksö fl.; 
Nämdö; Ornö; Rådmansö Asken o. fl.; Wö fl. Roslagsomr.: Danderyd J/<'r(^i',- 
Frötuna Borg., Spraggarboda; Länna fl.; Roslagskulla Gregersbodatrakten ; Öster- 
åker N^öten; Östra Ryd Rydbokolm. 

Nepeta cataria L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tnllgam {Hoflb. 1832): Mörkö [Ekstr. 1828): 
Tveta. Södertörnsomr.: Botkyrka Tumba {Thed. 1830); Dalarö Dalarö by 
1874; Nacka kvarnen Tre Kivnor TgT3, Villa Plania igi3; Torö Vreta under 
Herrhamra. Sthlmsomr.: Stockholm yf. {äldsta uppgiften AwTzén 1808); Bromma 
.SV. Essingen {Hn flor. 1820)., L. Essinge fi; V>\i.x\VL^yxV■^ Plammarby vid Lugnet., 
Gungan {Thed. 1836), Sandsborg {Thed. 183g); Solna Ulriksdal. Ekhagen 1830. 
Mälareomr.: Ed Runby {JVikstr. II): Sånga Svartsjö {Thed. 183g). Säby {Bot. 
Not. 1843). Skärgårdsomr.: Ijo Lilla Björknäs {Thed. 183g): Djurö Sand- 
hamn; Gustafsberg Aspvik {Thed. 1830): Ingarö Beatelund {JFikstr. II). Roslags- 
omr.: Danderyd Långängen; Frötuna Björnö 1843. 

Nepeta violacea L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Valdemarstidde 1832 {Thed. 183g). — Förvildad. 

Neslea paniculata (L.) Desv. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Eriksö, Nackunga, Tullgarn; Västerljung ^>ét'3ö- 
näs., senare utgången. Södertörnsomr. : Botkyrka Alby 1843, Botkyrka igo2; Dalarö 
1 86g; Huddinge Snättringe {Thed. 1830): 'Sacka Danviken igo2. Du/näs {IVikstr. 
1840)., Saltsjöbaden igoo-talet. Solbaddet o. Lilla Sikla {IVikstr. 1840), St. Sikla 
1848; Salem i8g4; Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm {Linné 
Fl. suec. 1733)., Bergielund igi2, Djurgården vid Valdemarsudde {Thed. 1830), 
Konradsberg {IVikstr. 1840). Bromma Alvik igii. kyrkan [Ilied. 183g). Trane- 

9 — 131324. Stockholmstraktens växter. 130 

hergsbro i8gj; Brännkyrka /f.,- Lidingö Sfockby, o. fl. {JVikstr. 1840): Solna St. 
Alby {Thed. j8jg), Ulriksdal igoj, Öfvcr-Järfva igis. Mälareomr. : Ed Bonas 
{T/ted. i8jg): vSånga Hammarlottcn i8gs. Skärgårdsomr. : Blidö Blidö gärd ett 
ex. i ett potatis la7id igo8. KöpmanJiolm igoi, Yxlö 18 8g; Djurö Runmarö igis; 
Gustafsberg A'. Lagnö; Ingarö; Ljusterö Brottö., Särsö; Värmdö Fagelbrolandct., 
Lillsved 1862, Vik i8yj. Roslagsomr. : Danderyd sydv. delen; Roslagskulla 
Brud näs, Gregersboda. — Införd. 

Nonnea rosea (M. B.) Link. 

Sthlmsomr. : Lidingö Islinge ymnig i ett potatisland igo8 (G. Täckholm), 
Vreten ymnig i en åker i8g4 (N. W. Netzel). Roslagsomr,: Täljy A'äsbv 
ymnig i en åker i8go-talet (J. W. Hamner). — Införd. 

Nuphar luteum (L.) Sm. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn, Aby kvarn; Södertälje: Trosa stad o. 
landskommun Prästgården. Trosaån ; Turinge fl.; Tveta: Vagnhärad Trosaån ; 
Vårdinge a.; Västerljung Trosaån; Ytter-Enhörna: Öfver-Järna: Öster-Tälje. Sö- 
dertörnsomr. : Botkyrka t. a.; Grödinge; Huddinge /. a.; Nacka 7?.,- Salem: 
Sorunda t. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm Klara sjö {IVikstr. 1840)., 
Mälaren vid Rådhustomten blommande igrj; Bromma fl.; Brännkyrka Trehör- 
ningen o. fl.; Lidingö Gångsätra träsk {Thed. iS^g): Solna yf. Mälareomr.: 
Ed t. a.; Förestå t. a.; Färentuna; Hammarby t. a.; Hillersjö; Lofö Drottningholm, 
Knftgshatt; Ska: Sollentuna /. a.; Spånga Kista, Rastas jon; Sånga Igelviken, 
Svartsjöviken. Skärgårdsomr.: Blidö s. Yxlö by; Djurö Runmarö; Gustafsberg 
Koviksträsk; Ingarö: Muskö Rännsviksmarn, Valinge; Rådmansö: Värmdö fl. 
Roslagsomr.: Frötuna: Länna Pänningbyån; Norrtälje: Roslagskulla Brudnäs, 
Vira; Österåker t. a. 

Nymphsea alba L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Z!?///o-rt;;7/,- Södertälje: Trosa landskommun Tz-^j^^!- 
ån; Turinge _/?.,- Tveta; Värdinge t. a; Västerljung Tofsö, Trosaån, sjön Silleit; 
Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka / a.; Dalarö Vadgöleti; 
Grödinge: Huddinge /. a.; Nacka fl.; Salem Rönninge; Sorunda Tärnan; Ösmo. 
Sthlmsomr.: Bromma y?.,- Brännkyrka Skarpneck; Lidingö Gångsätra träsk {Thed. 
i8jg), Kottlasjön, Mölna träsk; Solna Råsiasjön, Ålkistan. Mälareomr.: Ekerö 
Kersö; Färentuna Eldgarn; Ska Törnbyviken; Spånga Råstasjön, Sundbyberg; 
Sånga Törnbyviken. Skärgårdsomr.: Blidö j-. södra Yxlö; Bo Kummelnäs; 
Djurö Runmarö; Gustafsberg Långstuida tjärn; Ingarö Lemshaga {Bot. iVot. i8g8); 
Ljusterö Hu7nmelmora ; Muskö yf.,- Möja St. Mö ja; Nämdö Storträsk, Västerbyträsk. 
Roslagsomr.: Danderyd Djursholm, Ösby träsk; Frötuna; Länna: Roslagskulla 
Brudnäs, Östanå; Österåker fl. 

Nymphaea alba L. x candida Presl. 

Södertörnsomr.: Tveta Bränninge träsk (O. Hagström). Sthlmsomr.: 

Lidingö J/<)7«rt //vyi-yt (G. Täckholm). Mälareomr.: Sånga Törnbyviken {Qi.'^\v^^\m). 

Nymphsea candida Presl. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge 7?.,- Vårdinge Rösjön; Väster-Tälje Saltskogs- 
fjärden. Södertörnsomr.: Nacka Söderbysjön; vSorunda Fagervikssjön, mellan 
Fagervik o. Vinaren; Ösmo Valsjön. Sthlmsomr.: Lidingö Kottlasjön, Mölna 131 

träsk. yttrins:e. Mälareomr. : Hammarby Fysimien; Sånga Tornbvvikcn. Skär- 
gårdsomr. : Gustafsberg .\'. Lao-nö ijär/i; Ljusterö Brottö; Värmdö Malmasjön 
o. fl. Roslag somr.: Österåker Sini^iU l'alsjön. — Antagligen flerstädes förväxlad 
med X. alba L. 

Odontites rubra Gil. (Kollektivart omfattande Odontites se- 
rotina (Lam.) Rchb. och Odontites verna (Bell.) Dum.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölu Hälleby. Tulls^arn; Mörkö: Turinge Yngens strand ; 
Vagnhärad Dagunga, Khibbcn. Skärgårdsomr. : Dalarö Stnadalard; Grödinge 
kyrkan; Huddinge Ftillcrsta; Nacka /. a.; Salem Flatens strand; Västerhaninge: 
Ösmo Xvnäshamn, mellan Djiirsnäs o. Tottnäs. Sthlmsomr. : Stockholm Expe- 
rimentalf ältet, Kalambsliof (Tlied. i8jo)\ Bromma {Tlied. iSjo): Brännkyrka y?.,- 
Lidingö Lidtngön; Solna Agnesberg. Ulriksdal. Mälareomr.: Hammarby nära 
Nolmboda; Spånga Rasta. Skärgårdsomr.: Blidö y/.,- Bo St. Björknäs; Djurö: 
Gustafsbergy/.,- Muskö i5/V;7/<', Muskö; Möja .SV. Möja vid Björndalen; Ornö Kol- 
näset. Rännilen; Rädmansö /. a.; Utö: Värmdö Hetnmestatorp. Roslag som r.: 
Danderyd svdv. delen; Län na /I.; Norrtälje: Täljy Ensta; Österåker fl. 

Odontites serotina (L^^m.) Rchb. (Odontites rubra Gil. p.p.) 

Roslagsomr. : Österåker Gillmyra. Singö (S. Selander). — Vissa av upp- 
gifterna för kollektivarten O. rubra Gil. avse sannolikt denna art: bör eftersökas! 

Odontites simplex (Hn) Krok. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung 7/., • Öster-Tälje Igelsta. Karlby äng. Sö- 
dertörnsomr. : Sorunda Ramskolmen; Torö Stalliidden; Ösmo Lund., Tottnäs; 
Osterhaninge Gålö. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Djurö: Ljusterö Oxkobbarna. 
.Storskär; Muskö Björnholmen; Möja Angö, Bodkobb, St. Möja vid Ramsmora; Nämdö 
Villinge; Ornö holmar norr om Ornö; Rädmansö f.; Utö Rånö, Ängsholmen. 
Roslagsomr.: Frötuna Harka; Länna Eknö, Lilla Asken. Spillersboda. 

Odontites verna (Bell.) Dum. (Odontites rubra Gil. p. p.). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Möj-by; Vårdinge /. a. Södertörnsomr. : 

Huddinge: Xacka: Sorunda t. a.; Ösmo /. a, Sthlmsomr.: Bromma Kyrksjön; 
Lidingö yf. Mälareomr.: Lofö. Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö; Gustafs- 
berg; Ljusterö Httsaro. Treklumsen ; Muskö Björnholmen. Muskö; Möja Ljusskär; 
Rädmansö Kallskär; Utö Rånö; Värmdö Mal/na. Roslagsomr.: Danderyd svdv 
delen; Roslagskulla Stabo udde. — Utbredningen ännu otillräckligt känd: bör 
eftersökas ! 

Oenanthe aquatica (L.) Poir. (Oenanthe phellandrium Lam.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Prästgärden; Turinge y?.,- Vårdinge Z///ji/V)«,- 
Västerljung Hillsta Xergård; Väster-Tälje Lina. Södertörnsomr,: 'S^icka Danviken. 
Ilammarbysjö. Kacka; Sorunda Sty?-eborg; Tyresö Å'umla; Västerhaninge 7 orp; Ösmo 
Vansta dya. Sthlmsomr.: Stockholm Brunnsviken vid Roslagstull {Thed. 18 jg), 
Djurgärden (ITikstr. 1840): Bromma Ulf sunda {Thed.i8jg)\ Brännkyrka /izrj/rt, 
Mörtvike?i. Skarpneck. allt enl. äldre up>pgifter; Lidingö Kottlasjön. Mölna träsk; 
Solna f. Mälareomr.: Ekerö: Lofö f.; Munsö:^ Sollentuna Skansen; Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr.: Bo Björknässjön; Viö Alo; Y&xmåö Malmasjön. Ros- 
lagsomr.: Danderyd Ålingsta. Ösbyträsket; Norrtälje: Riala Grytinge; Österåker 
Garnsviken. Husby, Kvarnsjön. Längsjön; Östra Ryd Säbv gärd. 132 

Oenothera biennis L 

Mell. Söderm.-omr. : \s.x(\mge. jäj'nvägen vid Rösjön, Visbohanwiar 1886^ 
igo2. Södertörnsomr. : Botkyrka T/tlHnge stn, Ttimba pä Järnvägsbanken; '::^:iiQm 
Rcnninge på järnvägsbanken igoy ; Sorunda B lista 1888 ; Torö Herrkaf/wa i8g8 ; 
Ösmo Hintuielsö 18 g8. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgccrden fl. {JVikstr, 1840), 
Rålambshof {Wikstr. 1840)'. Solna Ulriksdal {IVikstr. 1840). — Förvildad. 

Onobrychis viciaefolia Scop. (Onobrychis sativa Lam.). 

Sthlmsomr.: Bromma Ulfsitnda {Wikstr. 1840). — Förvildad. 

Onoclea. Se: Stmthiopteris. 

Ononis arvensis L. (Ononis hircina Jacq.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Trosa landskommun Turehoh>i; Vagnhärad An~ 
dersvik^ Jössebacka. Södertörnsomr.: l^otkyrka Kärsby, Ahirsborg; Grödinge 
Skälbv; Huddinge Prästgärden, llggestaberg; Salem Talby ; Sorunda mellan Frid- 
hem o. Grimsta. St. Vika med 07nnejd; Ösmo Björnsta, Valsjö; Osterhaninge 
BJör/iö., Gälö. Sthlmsomr.: Stockholm Blockhusitdden {Fl. koh>i.)', Bromma 
Jiidarn, VlfsiDida; Brännkyrka fl. Mälareomr. : Hammarby s.; Hillersjö s.; 
Lofö Drottningholm., Hagsta, Kanton; Munsö; Spånga mellan Agnesberg o. Rästa- 
sjön, Dufvebol; Sånga Aby., Svartsjö. Skärgårdsomr. : Gustafsberg Farsta. V. 
Fkedal. Roslag somr.: Österåker Smedby, Akersberga. 

Ononis repens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tiillgarn; Trosa landskommun mellan kyrkan o. 
Trosa; Vårdinge HJortsberga kvarn; Öster-Tälje Glasberga. Södertörnsomr.: 
Nacka Dockan o. Sägtorp; Västerhaninge Krigslidan {Ho/b. 18^2). Sthlmsomr.: 
Stockholm Blockhiisjidden. Fxperimentalfäliei. Källhagen, allt enl. uppgifter frän 
iSjo-talet, -»en stor buske bland löfträd nära landsvägen ät Ålkistan-» 1^77^ {Ncvzén 
1808); Brännkyrka Sandsborg {Thed. i8jg); Lidingö Fkholmsnäs. Mälareomr.: 
Färentuna Kongsberga; Sollentuna nära Titreberg stn. 

Onopordon acanthium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Sörby i86s, Tullgarn; Mörkö Hörjtingsholm 
1 861; Vagnhärad Stensund; Västerljung Erikslund {ett ex.). Gillberga., tttgängen; 
Vtter-Enhörna Skabro i86y; Öfver-Enhörna Klockaregärden {Hofb. 18^2). Söder- 
törnsomr.: Botkyrka igoo; Nacka Danviks krokar {Fl. hohu.), St. Sikla i88g; 
'^^iQm Högantorp {Bot. Not. 184 j), Viksberg {Wikstr. mskr.). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Beckholmen 1847., Blecktornet o. Observatoriebacken {Thed. 18 jo), Kläm 
kyrkogärd {Nivzén 1808), Tullportsgataii iSji, Barnängen o. Skanstull {Thed. 
18 JO o. jg), mellan laboratoriet o. Hesslingeberg {Thed. i8sg), Blecktornet i86j, 
Rörstrands gatan i8yj. Eriksdal 1886, Pos t fuästare backen 1880, Rörstrand 18 8 g, 
Ladugärdsgä rdet i8g8, Albano igoo. Sabbatsberg igo2. Kaptensudden igoj. Thors- 
gatan igoj; Bromma kyrkan {IVikstr. tus kr) \ Solna Å^arlberg 187J, Solna kyrkskog 
{JVikstr, mskr.). Mälareomr.: Färentuna fl.; Hillersjö Vendhobn igoi; Lofö 
Ekeby, Malmvik; Munsö; Sånga 7?, Skärgårdsomr.: Blidö Blidö gärd i86j— 
igiSi Yxlö; Nämdö: Ornö; Rådmansö; Utö Barlastplatsen 1870; Vaxholm Tyn- 
ningö. Roslsgsomr. : Danderyd Längängen, Stocksund; Norrtälje 187J. — Införd. 

Ophioglossum vulgatum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö l^itllgarns park pni Mallriksholmen; Södertälje 
Näset; Trosa stad ; Trosa landskommun Lindskär; Vårdinge Kattsitdden {Hofb. 18 J2), 133 

senare utgången. Tallstugan. Usta; Västerljung vid Hållsviksfjärden. Södertörns- 
omr. : Dalarö: Nacka Du f näs {Thed. iSjg): Toröyf.; Ösmoyf. ; Österhaningeyf. 
Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården [^'(vzén 1808); Solna Karlbergsparken 
{Thed. i8jg). Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; Djurö: Gustafsberg Farsta; Ingarö; 
Ljusterö Jl.; Möja Bredskär i Nassa skärg., L. Möja vid Fornby holme., Rainsmoraö; 
Xämdö Biskopsö. rUlinge o. fl.\ Ornöy?.,- Rådmansö t. a. även Sv. Högarna; Utö 
Rånö, Kalf holmen; Värmdö Malmasjön. Roslagsomr. : Danderyd hohiie inellan 
Tranholmen o. Långängen; Frötuna Sollarö; Länna jl.; Roslagskulla Brud)iäs, 
Östanå. 

Ophrys muscifera Huds. (Ophn-s myodes (L.) Jacq.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö {Hn.Jlor. i88g). Tullgai-n ett ex, iSöy (E. Köhler). 
Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö vid Lerkila 188 j (A. Larsson). Roslagsomr.: 
Norrtälje 1S4J [Riks/ftuseets herb.); Roslagskulla Girgersboda igo2 (Arne Fries). 

Orchis incarnata L. (Orchis angustifolia Wimm. & Grab.j. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Mörkö Pålsundet; Trosa landskommun Borsö; 
Tveta Ströms äng; Vårdinge Kattsunda [Hofb. 18 j3). ej återf, 18 86 — g2; Väster- 
ljung Bromdalen; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje Hall, Södertörnsomr. : Botkyrka 
iVorsbojg; Dalarö Sclnveizerdalen; Nacka Danvikstull. A'eglinge; Salem Bergholm; 
Sorunda Koholmen., Ramsholmen; Österhaninge Gålö. Sande juar, Sthlmsomr.: 
Stockholm Djurgården. Kungsholmen. Uggelvikstrakten, allt tippgif ter från 1840 — 
jo-talet; Bromma Alsten; YnännkyTkix Blommensbe7'g; hidingö Fkholmsnäs. Grönsta; 
Solna Rastas jon. Mälareomr. : Fresta Odenslunda; Färentuna Eldgarnssundet, 
Nora; Hammarby Brunnby; Lofö mellaji Drottningholi>i o. kyrkan. Edeby ; Munsö 
Söderby., Östansund; Spånga Dufvebol; Sanga fl. Skärgårdsomr. : Blidö i. s. 
Blidö.. St. Ängsskär; Bo Kil., mitt etnot Danmark; Y)]ux'6 Ru7ima}'ö fl.; Gustafsberg 
fl.; Ingarö: Ljusterö Storskär. Särsö; Möja _//.,- Rådmansö 7?.,- Utö Ål-oka; Värmdö 
Aspvik o. ljustvik. Fågelbrolandet, Grindarö. Roslagsomr.: f^anderyd Mörby; 
Länna fl.; Roslagskulla Gregersbodatrakten fl.; Täby Näsby; Vaxholm Rindö; 
Österåker Teljö; Östra Ryd Norrängen. Rydboholm. Storholmen. 

Orchis incarnata L. x maculata L. 

Roslagsomr.: Länna Harujnarby på en fuktig äng talrikare än stamarterna 
igij (S. Selander). 

Orchis latifolia L. 

Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö i Holmflyn i8g3~igrj (C. G. Iloffstein). 

Orchis maculata L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö/.,- Mörkö: Södertälje: Turinge t. s.; Tveta: 
\'ardinge /. a.; \'ästerljung fl.; Väster-Tälje Kiholm; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka A j.,- Dalarö Smådalarö; Huddinge y?.,- Nacka y/.,- 
Salem; Sorunda /. ^z.,- Tyresö; Västerhaninge; Ösmo N'y nästrakten. Sthlmsomr.: 
Bromma: Brännkyrka Hägersten; Lidingö /. a.; Solna /. a. Mälareomr.: Adelsö: 
Ed yf.,- Fresta yf.,- Färentuna jr. Nora träsk; Hammarby y7. ,• Lofö y/.,- Sollentuna 
Skansen; Spånga Rasta. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Bo y?.,- Djurö Runmarö. 
Stafsnäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö fl.; Muskö Björnholmen., Muskö; 
Möja /. a.; Nämdö fl.; ( )rnö /. a.; Rådmansö /. a.; I' tö Rånö., Utö; Vaxholm 
7'ynniftgö; Värmdö Fågelbrolandct t. a. Roslagsomr.: Danderyd Djursholms- 
trakten. Stockby; Frötuna /. a.; Länna /. a.; Riala /. a.; Roslagskulla Brudnäs. 
Gunnboda; Österåker fl.; Östra Ryd //. 134 
Orchis mascula L. 

Skärgårdsomr. : Blidö .SV. Angsskär; Möjn. Bredskär i Stomassens skärg:; 
Nämdö Lindskär ; Rådmansö Asken i Ftirustindsfjärden. Brännäset^ Gräddö, Ka- 
pellskä?; Längskär. Storskär i Norrpada skärg. Roslagsomr. : Norrtälje näj-a 
Norrtälje {Bot. Auit. iSSi) : Roslagskiilla Östanatrakten. 

Orchis sambucina L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Ledarön; Mörkö Kolsö; Trosa landskommun 
Borsö. Fågelö; Tveta Bränninge ; Västerljung fl.; Öster-Tälje Gärtuna. Söder- 
törnsomr. : Botkyrka Lindhof; Dalarö /. a.; Grödinge Snäckviken; Huddinge 
Fålla7i^ Prästgarden; Nacka fl.; Salem Hvitsand. Viksbergs holme; Sorunda fl.; 
Torö norra delen; Tyresö Solberga., Tyresö; Västerhaninge Skogsekebv; Ösmo Him- 
j?ielsö, Nibbh\ Äynästrakten; Österhaninge BJörnö., Galö. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Kräftriket o. Rålambshof {Fl. kolm.)., Biskopstidde?i {Mcvzén 1808) — 1862, 
Fågelsången, Marie berg.. Rörstrand o. Valdemarsiidde {Thed. 18 jo), Frisens pmrk 
{7 hed. j8jg), Kristincberg, Experini entalfä Itet igoo; Bromma Johannehtnd, S-iiitd- 
byberg, Traneberg; Brännkyrka y?./ Lidingö; '^o\n:\. Lilla Frösimda. Mälareomr. : 
Lofö Drottningholm, Kersö; Sånga ^//^r, Diifvebo. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; 
Bo Sågsjön; Djurö /. a.; Gustafsberg t. a.; Ingarö; Ljusterö /. a.; Muskö: Möja 
/. a.; Nämdö : Urnö: Rådmansö t. a.; Utö: Vaxholm _/?.,■ Värmdö /. a. Ro- 
slagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna Sersö; Länna /. a.; Norrtälje: 
Roslagskulla /. a.; Österåker t. a.; Östra Ryd Tenö. 

Orchis traunsteineri Saut. 

Skärgårdsomr.: Djurö Ktinmarö mellan Gatan o. Långvik (G. Larsson) o' 
vid Hvitträsk (S. Selander). Roslagsomr.: Roslagskulla Grabboda (Arne Fries)- 

Orchis ustulata L. 

Skärgårdsomr.: Djurö Ktinfuarö vid Alla i88g (C. G. Hofifstein). Numera 
försviinneji jni grund av lokalens bebyggande. 

Origanum vulgäre L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fridön, Tullgarn; Mörkö; Trosa landskommun 
Stångskär; Turinge ^.,- Vagnhärad Stensund; Vårdinge y/.,- Västerljung s. Vård- 
kasberget. Södertörnsomr. : Botkyrka /. s.; Nackay/.,- Salem; Sorunda _/?.,• Torö 7?./ 
Västerhaninge; Ösmo Nynäshamn; Österhaninge Gålö, Rågholmen, St. Kyckli?igen. 
Sthlmsomr.: Stockholm fl. Djurgården. Grinds hage, Rörstrand, Södermalm 
{IVikstr. 1840), Marieberg 18 jo; Bromma Essingen {Wikstr. 1840). Traneberg; 
Brännkyrka //., mest äldre up->pgifter; Lidingö Ékholmsnäs; Solna Tivoli udde 
{IVikstr. 1840). Mälareomr.: Färentuna Gunnarholmen; Lofö Bjö7'ttholmen, 
Fläsket, Kungshatt; Sanga Svartsjö vid Fiskarstugan. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- 
Djurö Runmarö, Storö; Gustafsberg Bergudde?t, Velamsund; Ingarö: Ljusterö fl.; 
Muskö Björnholmen; Möja _/?.,• Nämdö; Ornö: Rådmansö yf.; Värmdö Malma. 
Roslagsomr.: Danderyd öar i St. Värtan; Frötuna kyrkait; Länna Aspö, skäret Ö 
om Stenholmarna, Ti'anvik; Norrtälje; Roslagskulla 7?.,- Österåker Lervik, LAngsjön. 

Orobus. Se: Lathyrus. 
Oxalis acetosella L. 

a. — /. a. Lnga uppgifter från: Torö, Öfver-Järna, Öster-Tälje. — Säkert 
förbisedd. 135 

f. rosea Hx. Mell. Söderm.-omr. : Tveta Tvetaberg {Bot. Not. i86b). Sö- 
dertörnsomr. : Salem nedanför Korpberget igio (N. Sylvén). 

Oxalis corniculata L. 

Mell. Söderm.-omr.: \drdinge Prästgården 1886 — igoj; Västerljung Präst- 
gärden. Södertörnsomr. : Sorunda Prästgarden r86j. St. Lnndby i8g8. Sthlms- 
omr. : Stockholm 1SS4. Skärgårdsomr. : Vaxholm igoo. — Förvildad. Oxalis stricta L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Trädgårdsföreningen 1840. Karolinska institutet 
{Thed. 18 jo). Mälareomr. : Sånga Svartsjö i8gi — igo2. — Förvildad. 

Oxvcoccus. Se: Vaccinium. 

Panicum capillare L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Thedeniiis trädgård i8jg, tobaksland vid Sabbats- 
berg jSjg. — Införd. 

Panicum crus galli L 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Prästgården i8g2, iSgj. Södertörnsomr. : 

Nacka Danviks krokar i8gg. igoi, Hafnniarby sjö o. Saltsjökvarn igoj — igoö. 
Sthlmsomr.: Stockholm Rackarbeigen 1880; Solna Tojnteboda igog. — Införd. 

Panicum miliaceum L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igij, vid Hammarby sjö igoö. 
Sthlmsomr, : Stockholm Mälarestranden nedanför Garnisonssjiikhnset igi3. — 

Ruderatväxt. 

Papaver argemone L. 

Södertörnsomr.: Huddinge Myrstugan; Nacka Danviks krokar i8g4. St. 
Sikla i8sj; Salem Hvitsand. Sthlmsomr.: Stockholm Kristineberg i8yj, Ob- 
se7'Z'atoriebacken 18 4 j — 4g. Skajtstitll {Thed. 18 jo): Bromma Siindbybeig {IVikstr. 
1840); Brännkyrka Hägersten i8g4. Orhem {Thed. 18 jg): Lidingö Gångsäti'a. 
Södergarn {Modéer iy8j)\ Solna St. Alby {Thed. 18 jo). Haga 1882, Kådan, Öfver- 
Järfva {Wikstr. 1840). Mälareomr.: Ekerö Kersö igi2; Hillersjö Hillers jo 1833. 
Vendholm {Bot. Not. 184J): Lofö Mabjivik i8js; ^lunsö: Spånga Kasta igoi; 
Sånga Prästgården i8gg o. fl. Skärgårdsomr. : Blidö Blidö gård; Djurö Kun- 
marö; Gustafsberg f.; Nämdö Västanvik igi2; Rådmansö Bredvik {Vet. Akad. 
handl. 1824); Värmdö Malma. Roslagsomr. : Frötuna Byle {Vet. Akad. handl. 
1824). Mellingeholm; Länna {Schagerström 184J); Norrtälje (Fl. Telg. bor. 1847) 
— i8go-talet; Täby igi2; Österåker Teljö 1877. 

Papaver dubium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Nackicnga igii; Mörkö (Ekstr. 1828); Söder- 
tälje {Hofb. 18 J2): Turinge f.; Tveta; Vårdinge /. a.; Västerljung Hållsnäs; Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka t. a.; Huddinge y7.,- Nacka St. Sikla {JVikstr. 
1840): Salem; Sorunda y?.,- Västerhaninge {Fl. Kyby. lyji); Ösmo f. Sthlms- 
omr.: vStockholm {Nitzén 1808), Biskopsudden 1842. Blockhiistiddtn o. Observatorie- 
backen {Wikstr. 1840)'. Brännkyrka^.,- Lidingö Ekhohisnäs; Solna /. a. Mälare- 
omr.: Adelsö igi2; Ed f.; Fresta t. a.; Färentuna /. ? ,• Hammarby t. a.; Hiller- 136 

sjö /. a.; Lofö /. a.; Munsö; Ska t. a.; Sollentuna yf./ Spånga y?.; Sänga /. a. 
Skärgårdsomr. : Blidö fl.; Bo Kil; Djurö Riinmarc., Sta/snäs; Gustafsberg i. a.; 
Ingarö; Ljusterö Brottö; Rådmansö s.; Utö; Värmdö Mahna. Roslagsomr. : 
Danderyd Djurshobnstrakten, kyrkan 1843^ Stockby 1848 ; Frötuna fl.; Norrtälje 
{Fl. Telg. bor. 1847): Roslagskulla Gregersboda. Östana o. fl.; Österåker 5/'^/&«r/(^r. 
Smedby, Teljö. 

Papaver rhoeas L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Bökesta igii; Vagnhärad Stensnnd igoj; Vår- 
dinge Prästgården. Södertörnsomr. : Nacka Danviken igoo, Lugnet [Ho/b. 18^2)', 
Salem Hvitsand. Sthlmsomr. : Stockholm {^fazén 1808) Djurgården., {Wikstr. 
1840), Kowadsberg {Thed. 18 jo), Rejmersholm {Thed. 18 jo), Rosendal {Thed. i8jg)\ 
Solna Bagartorp {Thed. i8jg). St. BYösiinda. Mellaji-Järfva. Öfver-yHrfva, Ulriksdal 
{Wikstr. 1840). Skärgårdsomr.: B^igelbro landet vid torpet Briden igoo — igo3. 
Roslagsomr.: Länna Tirsta igi2\ Norrtälje ett ex. igoo. 

Papaver somniferum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Skälby. Tiillgarn; Trosa landskommun A'äf- 
harka; Vagnhärad Källvik, Vagnhärad; Vårdinge Prästgården; Västerljung Präst- 
0-åj'den. Södertörnsomr.: y>^c\i^ Järnvägsbanke>t i8gg; '^orunda tillfällig; Ösmo 
"tillfällig. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården o. Observatoriebacken {Thed. 18 jo): 
Brännkyrka Orhem [Thed. 18 jg): Solna Karlberg {Thed. 18 jo). Mälareomr.: 
Lofö; Munsö; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö B\irttsiind 1871 ; Gustafs- 
berg Långstinda, lY. Lagnö; Muskö Björnholmcn; Utö. Roslagsomr.: Danderyd 
Djurshobn o. fl,; Norrtälje hamnområdet; Österåker Teljö 18 66. — Förvildad. 

Paris quadrifolia L. 

a. — fl. Inga nt^pgifter från: Adelsö, Färentuna, Hillersjö, Munsö. Skå, Trosa 
stad, Vagnhärad, Vtter-Enhörna, Vtter-Järna. — ■ Säkert förbisedd. 

Parnassia palustris L. 

Mell. Söderm.-omr,: Mörkö: Vårdinge /. a.; Västerljung Lilla Tofsö o. fl.; 
Öfver-Järna vid Järnafjärden. Södertörnsomr.: Botkyrka Glömska; Dalarö; 
Nacka Skiirii; Salem Rönninge; Sorunda /. a. kring Styran; Västerhaninge; Ösmo 
NynästrakteJi; Österhaninge t. a. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma vid 
Kyrksjön; Brännkyrka {Bl. Br. i82y)\ Lidingö y?.,- Solna Ekhagssjön 1847. Bergs- 
hamra, Ellenshill, Haga, Stallmästaregården o. Ulriksdal {Wikstr. 1840). Mälare- 
omr.: Fresta s. Odensliinda; Färentuna Av?r<? /r^/j/C' 7900; Hammarby /. j. i);7/«//(^V,' 
Lofö fl.; Munsö; Spånga Rastas jön i86j; Sånga Igelviken igoi. Skärgårds- 
omr,: Blidö (7., • Djurö /. a.,- Gustafsberg «.,- Ingarö; Ljusterö; Möjayf.,- Nämdöy?.,- 
Ornö; Rådmansö a.; Utö; Vaxholm; Värmdö a. Roslagsomr.: Frötuna a.; 
Länna a.; Norrtälje; Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker Lervik; Östra Ryd fl. 

V. tenuis Wo. Skärgårdsomr.: Blidö B^irusitnd o. Eknäs (Hj. Ström): 
Gustafsberg Långsiindaviken (G. Lindmark); Ljusterö Särsö (A. Hiilfers); Råd- 
mansö Kallskär (A. Hiilfers). Roslagsomr.: Länna yf. (Hj. Ström), 

Pastinaca sativa L. 

Mell. Söderm.-omr,: Hölö; Turinge A3'>^z'«r«,- Vagnhärad Källvik; Vårdinge 
Källsttigan, Säby, Visbohammar; Västerljung Sörtuna; Väster-Tälje Lina kvarnar 
{Hofb. i8j2)\ Ytter-Enhörna Skabro. Södertörnsomr.: Botkyrka mellan Aspen 
o. Boms jön igij, T^imba pappersbruk; Huddinge nära järnvägsstationen ; Nacka 
Danviken igo2; Salem; Tyresö igi2; Ösmo. Sthlmsomr,: Stockholm fl. enL 137 

äldre uppgifter. Eriksberg iSgo-talet; Brännkyrka Bjurled {Fl. Br. 1827)., Blom- 
mensberg {IVikstr. 1840): Lidingö Gdngsälra igoö. Södergarn [Modcer 178 j) o.Ji.; 
Solna Ålkistan (Thed. 1830). Mälareomr. : Lofö y/. ,• Munsö igis; Spånga 
Dufvebol 184g. Skärgårdsomr. : Djurö Riinmarö. Sta/snös 1881; Gustafsberg 
Långsiinda. Skevik; Muskö Bjornholmcn o. Valinge igi2; Värmdö Malma i8gg. 
Roslagsomr. : Danderyd: Frötuna Tiillnäs; Norrtälje Ji. (Fl. Telg. bor. 1847); 
Österåker Teljö 1866. — Torde överallt ursprungligen vara förvildad. 

V. silvestris (Mill.). Sthlmsomr. : Stockholm Experimentalf ii Itet {Fl. holm.). 

Pedicularis palustris L 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Ledarön; Mörkö: Södertälje: Turinge yf. ,• Tveta; 
Vagnhärad Stensiind; Vårdinge /. a.; Västerljung /. a.; Vtter-Enhörna: Öfver-En- 
hörna: Öster-Tälje. Södertörnsotnr. : Rotkyrka t. s. Tnllingesjön; Dalarö; Grö- 
dinge Marieberg; Huddinge /. s.; Nacka f.; Salem Rönninge. llksberg; Sorunda: 
Tyresö: Västerhaninge: Ösmo Tottnäs vid Mal/iiifvet. Sthlmsomr.: Stockholm 
Brunnsviken i86j. Roslagstull 1848. Rörs tratids hage {IVikstr. 1840); Brännkyrka 
(/'/. Br. 1827). Liljeholmen iSöj; Lidingö Gångsätra {Thed. i8sg): Solna Ek- 
hagssjön 18 jo. Llriksdal. Mälareomr.: Adelsö Ho f gården; Edy^.; Ekerö: Fresta 
fl.; Färentuna /. a.; Hammarby y?.,- Hillersjö /. a.; Lofö /. a.; Skå /. a.; Sollen- 
tuna y?.,- Spånga Radan. Rastas jön; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; 
Djurö Runmarö. Stafsnäs ; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Ljusterö; Möja fl.; Nämdö 
Biskopsö. Bullerö; Ornö f.; Rädmansö /. a.; Utö Rdnö; Vaxholm Tynningö; 
Värmdö. Roslagsomr.: Dander}'d Djursholmstrakten; Frötuna: Länna /. a.; 
Norrtälje: Riala: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd Rydbo stn. 

V. ochroleuca L.-est. Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön (H. W. Arnell). 
Sthlmsomr.: Stockholm Grubbesta {IVikstr. 1840). Roslagsomr.: Österåker 
Äkersberg (S. Selander). 

Pedicularis sceptrum carolinum L. (Sceptrum caroli- 
num Hn). 

Sthlmsomr.: Stockholm nära htifvudstadeny (O. Swartz: före iSiSj. Ros- 
lagsomr.: Täby £'«j/rt: (Carl vStenhammar ; uppgiften först publicerad i Wahlenbergs 
tiora suecica 1826). 

Peplis portula L. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Tui-ino-ean vid Stålverket; Vårdinge Estrids- 
lund o. Yngsä/ide, ej anträffad under senare år: Västerljung Vackebol. Söder- 
törnsomr. : Nacka Dufnäs; '>^\Qm Hallinge; "^^ornnda. Starkenstorp o. f. Sthlms- 
omr.: Stockholm Gr ubbens gärde {IVikstr. 1840): Bromma Sandvik {Thed. 18 jg). 
Sundbyberg; Brännkyrka Ekensberg {N^cvzén 1808), Fållan vid Magelungen (JVikstr. 
1840): Solna Ekhagssjön o. Ellenshill {Thed. 18 jg). Hufvudsta. Starrbäcken o. 
Ålkistan (IVikstr. 1840). Mälareomr.: Lofö Malmvik. Skärgårdsomr.: Bo 
St. Björknäs. Rådmansö /. a. Roslagsomr.: Frötuna Knutby. 

Petasites ovatus Hill. (Petasites officinalis Moench). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Nysiind igoi. Södertörnsomr. : Botkyrka 
Norsborg (Thed. 18 jo). Tullinge gård o. banvallen mellan Tullinge o. Huddinge; 
Huddinge Fleinmingsberg {Thed, i8jg) — igro. Vårby {'Thed. 18 jg) : Nacka St. iVyckel- 
viken 18 jg — igij; Salem Edeby utmed Boms jön i8g8 — igo2; Torö Herrhamra 
o. fl. Sthlmsomr.: Stockholm Djttrgården iSg4. Ladugårdsgärdet i8gs. Sab- 
batsberg 18 JO, »/ en trädgård inom Södertulh {A'ivzén 1808), Tanto i8jj; Bromma 
Ulf sunda; Solna Ellens h i II igo2. Råsunda. Mälareomr.: Adelsö Stenby ig 12; 13^ 

* 

Järfälla Bcatelttnd; Lo fö Drottningholui i8s3 — igoo-talei; Munsö 1'drby [Thed. 
18 jo), Östansvnd {Bot. Not. 1843). Skärgårdsomr. : Ingarö Beateluud; Värmdö 
Siggesta, Sund. Roslagsomr. : Uanderyd Djursholm i8gi — igij; Frötuna 
Bryggården {Bot. Not. 1844)^ Vigelsjö {Fl. Telg. bor. 184^); Norrtälje {Scliager- 
ströfu 1843); Täby kyrkaft igio. 

Peucedanum ostruthium (L.) Kocii (Imperatoria ostru- 
thium L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö Kolf {Ekstr. 1828). Mälareomr. : Lofö Drott- 
ningholm (B. Lagersvall). — Förvildad. 

Peucedanum palustre (I ) Moench. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Titllgarn, Valåker; Mörkö; Trosa stad; Trosa 
landskommun Mörbv sjö; Turinge _/?.,• Vårdinge /. a.; Ytter-Enhörna; Öfver-Järna. 
Södertörnsomr. : Botkyrka Tullingesjon; Huddinge: lS,acka yärlasjön, Åbacka, St. 
Sikla; Salem; Rönninge Sorunda yf.,- Torö Herrhamra; Tyresö Ku7nla; Ösmo /. a. 
Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma Jiidarn^ Kyrksjön; Brännkyrka Blotn- 
»lensberg. Ekensberg. Langs jö?t; Lidingö Gångsätra; Solna Haga. Ulriksdal. Öfver- 
Järfva. Mälareomr.: Lofö _/f.,- Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö t. s.; 
Djurö Häitskär. Sandö; Gustafsberg /. a.; Ingarö Brunnäskärret; Ljusterö fl.; 
Muskö Björnholnwn^ Lacka. Muskö; Möja a. äfven på -»alla yttre öarna o. skären^>\ 
Nämdö a. på skären; Ornö fl.; Rådmansö /. a.; Utö fl.; Värmdö Malma. Ros- 
lagsomr.: Danderyd Ösby träsk; Frötuna; Länna; Norrtälje; Riala; Roslagskulla 
/. a.; Österåker t. a.; Östra Ryd fl. 

Phalaris arundinacea L. (Balding-era arundinacea Dum.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö; Södertälje: Trosa landskommun a.; 
Turinge a.; Tveta: Vårdinge /. a.; Västerljung Fågelö; Ytter-Enhörna; Öfver- 
Enhörna; Ösmo a.,- Östertälje. Södertörnsomr.: Salem; Sorunda y?.,- Tyresö 
Kumla; Ösmo y?.,- Österhaninge y/. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgårdsbrunns- 
viken 1 8 38.1 Djurgården.) Kastellholmen 1847. Skeppsholmen 182g; Bromma _/?./ 
Lidingö /. a.; Solna t. a. vid Edsviken. Mälareomr.: Lofö /. a.; Munsö; Sol- 
lentuna Tegelhagen igoj. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo Köjsundsvik, Tegelön; 
Djurö Runmarö. Sta/snäs. Sandö; Gustafsberg a.; Ingarö; Ljusterö: Möja a. -»alla 
öar o. skäry'\ Oxn'6 fl.; Rådmansö a.; Utö; Vaxholm; Värmdö a. Roslagsomr.: 
Danderyd Djursholm, Kjefvittge; Länna /. a.; Norrtälje; Roslagskulla a.; Österåker 
a.; Östra Ryd nära kyrkan. 

V. picta L. Mell. Söderm.-omr. : XhcåingQ LIjo7'tsberga {Hof b. 1832), Fräst- 
o-ården. Roslagsomr.: Danderyd Djursholm. — Förvildad. 

o 

Phalaris canariensis L. 

Södertörnsomr.: ^^ckvi Danviken i8g4; Sollentuna Tiinberget jgi2. Sthlms- 
omr.: Stockholm Artilleriplan 1846. Klara sjö 1830. Ktuigsholmen 1833. södra 
järnv.-stn i86g, Ladugårdsgärdet o. Rörstrandshagen i8g8, Värtahamnen igoi. 
Karlbergsvägen igoo — igo2; Ösmo Nynäshamn jgo3. — Införd. 

Phegopteris. Se: Dryopteris. 
Phleum boehmeri Wib. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Turinge Nykvarn; Vagnhärad Stensnnd, 
To?nta; Vårdinge /. a. Södertörnsomr.: Nacka Danvikstull.^ Dockan. Sthlms- 139 

omr. : Stockholm Bellevite i8j2. Experimenialfältct. Djvrgårdshrunn. DJiij-gärds- 
slät/ifi I Sjj. Fiskartorpet. Generalsbacken o. Sabbatsl>erg (7 hed. jSjg): Brännkyrka: 
Lidingö Yttringe; Solna Hagalund i8j2. Ingenting {Thcd. i8jg), Råstasjon. Ö/ver- 
Jiirfva. Ulriksdal. Mälareomr. : Adelsö; Fresta Odensliinda; Hammarby y7. ,• Lofö 
/.; Sollentuna Edsöerg, Skansen; Spånga. Skärgårdsomr. : Utö Ranö; Vax- 
holm: Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd Djttyshobu. Stockby. Stcminf^en; Länna 
Bergshamra, Slotts torp; Roslagskulla Briidnäs. Östana o. fl.; Österåker Smedby. 
Teljö vid A'y ängen; Östra Ryd B ro k näs. Cl Ina. 

Phleuni pratense I^ 

a. Inga uppgifter från: Muskö. Trosa stad o. landskommun, Täby. 

f. nodosum (L.) Schreb. Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Prästgården. 
Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; Solna på Karlbergs slätt igoS. Skärgårdsomr.: 
Djurö: Värmdö Xvz-arp igi2. 

Picea abies (L.) Karst. (Picea excelsa (Lam.) Link, Pinus 
abies L.). 

a. i alla socknar. 

f. viminaiis (Sparrm.). Mell. Söderm.-omr. : W6\o Furuholmsndde. Skogs- 
torp. Södertörnsomr. : Sorunda: Torö: Ösmo. Sthlmsomr.: Brännkyrka Petters- 
berg. Mälareomr.: Lofö. 

f. virgata (Jacij.). Mell. Söderm.-omr.: Turinge Ludden; Vårdinge fl.; 
Västerljung fl.; Oster-Tälje. Södertörnsomr.: Sorunda. Skärgårdsomr.: Bo 
Lännersta. 

Picris villarsii Jord. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Säby gärde i8S8 (A. Torssander: dennes 
uppgift i Bot. Not. 1S97 om P. hieracioides L. avser ovanstående art). — ■ Införd. 

Pimpinella major (L.) Huds. (Pimpinella magna L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö nära kyrkan igii (H. W. Arnell). Tnllgarn 
1842 — gö; Vagnhärad (E. KÖhler). Södertörnsomr.: Nacka Ektorp. ett ex. igii 
(A. Wahlberg). Sthlmsomr.: Stockholm Experimentalfältet igi2 (N. Sylvén). 
Skärgårdsomr.: Möja Ramstnoi-aö (S. Selander). Roslagsomr.: Riala Snåret 
(S. Selander). 

Pimpinella saxifraga L. 

a. Inga uppgifter från: Torö. Trosa landskommun. 

f. dissecta (M. B.) Spreng. Mell. Söderm.-omr.: Hölö /?.,- Turinge /. a.; 
Värdinge /. ^7.,- Västerljung 7>/«<7. Södertörnsomr.: Salem. Sthlmsomr.: Stock- 
holm y/.,- Brännkyrka Arsta; Solna yf. Mälareomr.: Hammarby. Skärgårds- 
omr.: Nämdö Biskopsö. Roslagsomr.: Norrtälje; Österåker Äby. 

Pinguicula vulgaris L. 

Södertörnsomr.: Dalarö /. a.; Salem: Torö fl.; Österhaninge Sandemar. 
Sthlmsomr.: Stockholm Fiskartorpet {Fl. holm.). Husarviken {Wikstr. 1840), 
Skanstull vid avrättsplatsen [Thed. i8jg); Bromma Kvrksjön {Wikstr. 1840); Bränn- 
kyrka fl.; Lidingö Södergarn. Yttringe; Solna Ekhagssjön 18 jo. Hufvudsta {Fl. 
holm.). Ingenting {Wikstr. 1840). vid Karlbergs allé {NcEzéti 1808). Råstasjon {IVikstr. 
1840). Mälareomr.: Adelsö Björkö; Färentuna .Yora t7-äsk ; Hammarby.?. Brunnby; 140 

Sollentuna Svartinge äng; Spånga A7j/ö/ Sånga iVar/iy'^'. Skärgårdsomr. : Blidö 
/. a.; Djurö Runniarö, Sia/snäs; Ljusterö Hunwiehnora, Storskär; Möja L. Möja 
s.; Ornö Brevik^ Långvik; Rådmansö /. a; Utö s.; Vaxholm Rindö, Skarpa; Värmdö 
Malma. Roslagsomr. : Danderyd; Frötuna /. a.; Norrtälje: Roslagskulla /. a. 

Pinus abies L. Se: Picea abies (L.) Karst. 
Pinus silvestris L. 

a. i alla socknar. 

f. brachyphylla Wittr. Mell. Söderm.-omr. : Vagnhärad Grönbiink (A. 
Ekström). 

Pisum arvense L. 

Sthlmsomr.: Stockholm/. {Tked. rSjo), Djurgården {Thed. iSjg). Skär- 
gårdsomr.: Djurö Stafsnäs. — Förvildad. 

Plantago altissima L. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Hållsvikcn iSgS {]. G. Laurell). Söder- 
törnsomr. : Torö vid vägen till Prästgården iSgö (J. G. Laurell). — Införd. 

Plantago lanceolata L. 

a. i alla socknar. 

Plantago major L. 

a. i alla socknar. 

Plantago maritima L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö a.; Vagnhärad Andervik, Stenstind; 
Västerljung a.\ Öster-Tälje Karlby. Södertörnsomr.: Dalarö; Torö a.; Väster- 
hanino-e: Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm Blockhusudden o. Fiskartorpet {Bl. 
holm.), St. Skuggan (IVikstr. 1S40); Lidingö Ekhobnsnäs 1843; Solna Ulriksdal 
(IVikstr. 1840). Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo Kmnmebtäs {Thed. T8jg), Södra 
Staket 1848; Djurö a.; Gustafsberg Farsta bro; Ingarö: Ljusterö a.; Muskö: Möja 
a.; Nämndö: Ornö A a.; Rådmansö a.; Utö; Vaxholm Bastugrundet; Värmdö 
Fågelbrolandet a. Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna: Norrtälje: Roslagskulla 
/. a.;. Österåker Jl. 

f. dentata (Roth). Mell. Söderm.-omr.: Mörkö ?iära Hbrningsholm {Ekstr. 
1828). Skärgårdsomr.: Möja St. Moja vid Saltvik (S. Selander). 

Plantago media L. 

a.— fl. Inga uppgifter från: Grödinge, Riala, Torö, Trosa landskommun, 
Väster-Tälje, Ytter-Järna, Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Plantago ramosa (Gilib.) Asch. (Plantago arenaria W. &K.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8g2^gg (J. Berggren),^ Villa 
Planin rgij (E. Ekman). Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn iSgj (N. W. Net- 
zel). — - Barlastväxt. 141 
Platanthera bifolia (L.) Rchb. (Habeiiaria bifolia (L.) R. Rr.). 

t. a. — fl. Inga tippgifter från: Ekerö, Färentuna, Grödinge, Hillersjö, Munsö, 
Ska, Södertälje, Torö, Trosa stad o. landskommun, 1 äby, Väster-Tälje, Vtter-Järna 
och Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Platanthera montana (Schm.) Rchb. (Habenaria chloroleuca, 
Ridl., Habenaria montana (Schm.) Krok, Platanthera chlo- 
rantha Cust.). 

Mell. Söderm.-omr. : HiMö Fridön. Ledarön; Trosa landskommun Fågelö; 
Vagnhärad Stens it nd. Södertörnsomr. : Nacka Skitrii, St. Sikla; Sorunda A*rt'wj'- 
Iwhncn; Österhaninge Björne, Galö, 7)icllan havet o. kyrkan. Sthlmsomr.: Bränn- 
kyrka Skrttbba, Ulf sjön., Vinterviken. Skärgårdsomr, : Blidö fl.; Bo Tegelön; 
Djurö Å'roksö, Riinmarö; Gustafsberg Farsta, tnellan Farsta o. TJiistvik; Ingarö; 
Ljusterö Bvholni., Djurö, Särsö; Muskö Björn/iolmen, Muskö; Möja St. Möja fl., 
Sto7'ö; Nämdö Biskopsö. iViimdö; Ornö A'ymmendö, Vintinge; Rådmansö /. s. St. 
. isken. Gräddö, holmar näi'a Radtnansö; Utö Utö, Kroka, Rånö; Värmdö Grindarö. 
Roslagsomr. : Länna /?. ,• Roslagskulla: Vaxholm Skarpö; Österåker Hästholmen, 
L 'udal; Östra Ryd Väderön. 

Poa alpina L. 

Södertörnsomr.: Xacka på ett berg vid Danviken {Bot. A^ot. 1867). Skär- 
gårdsomr.: Blidö y. på landsvägskanten vid Oxhalsö bv igo8 — ij (J. W. Hamner). 

V. nodosa Hx. Södertörnsomr.: Torö s. på havsstranden mellan Skepps- 
mor o. Sågsten iSgo (J. G. Laurell: jfr Bot. A\d. i8g8). 

Poa annua L. 

a. — f. Inga uppgifter från: Botkyrka. Hölö, Muskö. Vagnhärad. Väster- 
haninge. Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Öfver-Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Poa bulbosa L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Sörby i8ji; Vårdinge Prästgårdens lillhage igo2. 
Sthlmsomr.: Stockholm //. Barnängen i8ji, Karl XV:s port iSjj. Kastellholmen 
{Thcd. i8jg)—i882, Långholmen 1844, Marieberg i8j4 — öj>,^ Rörstrand 1842, 
Skeppsholmen i8^y — -88, Tvskbagarebergen 1821—^6; Bromma Alsten i8g2; Solna 
Tomteboda 1884. Skärgardsomr. : Djurö Runmarö, Sandhamn; Ornö Långvik 
1 86g; Utö Hotellet. Roslagsomr.: Danderyd Stockby {Thed. i8jg). 

Poa chaixii Vill. (Poa sudetica Haenke). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Aysunds park 790^ (A. Torssander). Skär- 
gårdsomr.: Dalarö i8g4 — g8 (J. Berggren). — Införd. 

Poa compressa L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Abynäs; Mörkö Oaxen; Turinge /. «•.,• Vagnhärad 
Källvik. Stensiind; \årdinge a.; Västerljung Vårdkasberget; Vtter-Järna; Öfver-En- 
hörna: Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Huddinge: y^-^cV-;\. Danviken. Nacka kyrka; 
Salem Korp>berget, Ronninge. Viksbeigs holme; Sorunda a.; Torö a.; Tyresö: Väster- 
haninge: Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm; Bromma; Brännkyrka Jakobsberg; 
Lidingö a.; Solna a. Mälareomr. : Adelsö: Ed: Fresta: Färentuna a.; Ham- 
marby ^z.,- Hillersjö rt-.,- Lofö Kungshatt ; Munsö: Ska «.,■ Spånga; Sånga ^7. Skär- 142 

gårdsomr. : Rlidö _/?.,• Djurö Ritnmarö, Sandö; Gustafsberg t. a.; Ljusteru: Möja 
t. a.; Nämdö; Ornöyf. ; Rådmansö t. a.; Utö: Vaxholm: Värmdö i. a. Roslags- 
omr. : Danderyd; Länna; Roslagskulla t. a.; Österåker _/f.,- Östra Ryd _/^. 

Poa irrigata Lindm. 

Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Z>a/(^iv', Grönsö. Södertörnsomr.: Dalarö 
Schweizcr dalen. Sthlmsomr.: Stockholm. Mälareomr. : Hillersjö. Skärgårds- 
Omr. : Blidö Furus ii nd ; Ljusterö Särsö; Möja JI. pä vttrc skären: Bodkobb, Bred- 
skär, iMelkobb, Väsierskär; Nämdö Gillinge. Roslag somr.: Danderyd sydv. delefi; 
Frötuna Spraggarboda; Länna Fiskarnäs, Hainniarbv ; Riala Grytinge. Källsmora; 
Österåker Fiskarhvp, Tetnnareji, Undal. • 

f. praetexta Lindm. Skärgårdsomr. : Ljusterö Hiisarö (A. Hiilfers). 

Poa nemoralis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tnllgam; Mörkö: Trosa stad; Turinge <7.,- Vagn- 
härad a.; Vårdinge a.; Väster-Tälje: Vtter-Enhörna; Öfver-Enhörna. Södertörns- 
omr.: Dalarö t. a.; Nacka Finnboda, Lilla Nyckelviken, Skum park; Salem: 
Sorunda a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo: Österhaninge. Sthlmsomr.: Stock- 
holm y?.,- Bromma; Solna f?. Mälareomr.: Ekerö; Lofö a.; Sanga Svartsjö park. 
Skärgårdsomr.: Blidö JL; I>o t. a.; Djurö: Gustafsberg a.; Ljusterö: Möja /. a.; 
Nämdö; Ornö /. ö.; Rådmansö /. c?., ■ Utö ^;.,- Vaxholm; Värmdöy?. Roslagsomr.: 
Danderyd a.; Frötuna a.; Länna a.; Norrtälje: Riala a.; Roslagskulla a.; Öster- 
åker /. a.; Östra Ryd a. — Säkert mångenstädes förbisedd. 

Poa palustris L. (Poa serotina Ehrh.). 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge kring sjön Djulan, Prästgården ^.y?.,- Västerljung 
Värdkasberget. Södertörnsomr.: Nacka Källtorpsjön; vSalem Viksberg; Sorunda 
Karta; Torö Landsort; Tyresö. Sthlmsomr.: Stockholm Bellevue 1866, Djur- 
gården 1 861, Karlbergs alle i8jo, Kastellholnien 1841, Klara sjö (l^lied. i8jg). 
Lilljans iSjg; Bromma; Lidingö 7?.,- Solna Bonisjön 1822 — 4J. Mälareomr.: 
Spånga Dufvebol; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö s. Glyxnäs; Gustafs- 
l)erg a.; Ljusterö Särsö; Ornö ILufvudskär, Vargvik; Utö Hånö, Utö; Värmdö 
Fågelbrolandet fl. Roslagsomr. : Danderyd Ösby träsk; Länna Väringsö; Östra 
Ryd nära kyrkan, vid Ormgårdssjön. — Antagligen förbisedd ; bör eftersökas ! 

Poa pratensis L. 

a. i alla socknar. 

V. angustifolia (L.) S;,r. Sthlmsomr.: Stockholm /. a. Mälareomr.: 
Hammarby Skolan. Roslagsomr.: Danderyd: Österåker Ay kvarn. 

Poa pratensis L. x trivialis L. 

Roslagsomr.: Österåker Aby. en tuva igo8 (S. Selander). 

Poa trivialis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Södertälje: Trosa stad: Turinge y?.,- Vagnhärad 
a.; Vårdinge a.; Västerljung a. Södertörnsomr.: Salem: Sorunda c?., ■ Torö a.; 
Tyresö: Västerhaninge: Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm: Lidingö y7.,- .Solna (^z. 
Mälareomr.: P'ärentuna a.; Hammarby t. a.; Hillersjö a.; Lofö yf.,- Ska a.; 
Spånga,- Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo fl.; Djurö: Gustafsberg a.; 
Möja 5/. Möja; Nämdö: Ornöy?.,- Rådmansö <7.,- Utö ö.,- Värmdö. Roslagsomr.: 
Danderyd: Frötuna: Länna: Norrtälje; Riala: Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; 
Östra Ryd /. a. — Säkert mångenstädes förbisedd. 143 
Polemonium coeruleum T- 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hvrninos/iolm {Ekstr. 1828); Sthlmsomr. : 

Stockholm Frisens park {Thed. i8jo). Rosendal [Tlied. flor.) ; Lidingö Kotilasjön 
iqii; Solna Karlbcro;sparken {Thed. i8Sg). Mälareomr. : I.ofö Dro/ininokohns 
park igo8. — Förvildad. 

Polycarpon tetraphyllum L. 

Södertörnsomr. : Sorunda Fagervik j8gy — jgo8 [Sv. bot. tidskr. igoy o. 08). 
— Införd. 

Polygala amarella Crantz (Polygala amara L.) 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa stad: Vagnhärad Sienstind; Vårdinge Sjiinda- 
sjon vid Molslaberg; Västerljung Lillsjon vid To/so; Vtter-Enhörna mellan Ekeby 
o. Räflåt; Öster-Tälje Gärltina. Södertörnsomr.: Huddinge Kyrkan; Nacka 
Skvalten; Sorunda Blista; Ösmo Nynäs. Sthlmsomr.: Stockholm fl. enl. äldre 
uppgifter: Bagartorp i8j2, Djurgards kanalen.. Fiskartorpet^ Grinds hage o. Marie- 
berg [allt enl. Wikstr. mskr.).. Ladiig. -gärdet 187^. Uggelviken {Thed. i8jo); 
Bromma: Brännkyrka fl. enl. äldre uppgifter; Lidingö Grönstad (Wikstr. mskr.). 
Södergarn; Solna /?. Mälareomr.: Ed Almarestäket; Färentuna No7-a träsk; yix- 
fälla Kvrkhamn; Lofö fl.; Munsö: Spånga Bergatorp., Torpet Kalkärr; Sånga fl. 
Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; Djurö: Gustafsberg Langsnnda; Ingarö: Ljusterö: 
Möja Ramsmoraö^ Tornö^ Västerö; Rådmansö a. Roslagsomr. : Danderyd Lang- 
ängen; Frötuna Vigels jö; Norrtälje: Roslagskulla Brudnäs. Östanå o. fl.; Täby. 

Polygala comosa Schkuiir. 

Södertörnsomr.: Nacka 18'/ j; Salem Rönninge, Salarp. Sthlmsomr.: 
Stockholm Bagartorp i8j2, Djurgården, Marieberg i8jg; Bromma yudarn 18 jj. 
L. Essingen, iVockeby bro {IVikstr. mskr.)., Ulf sunda {Thed. T8sg), Alsten {Wikstr. 
mskr.)'. Brännkyrka Hägersten o. Långbro {Wikstr. ?nskr.). Pungpinan {Thed. i8^g). 
Skarpnäck 1846, Västerängen 1841, Arsta {Thed. 18 jo); YÅåxwof, Södergarn; Solna 
Bergsha?nra o. Lngenting {Wikstr. mskr.). Ekhagssjön 184g, Ulriksdal 18 J2, Al- 
kistan {Thed. 1830). Öfver-Järfva igoi. Mälareomr.: Ed: Ekerö tnellan Men- 
hammar o. Skytteholm {Wikstr. mskr.): llillersjö Vendholm t8jj; Järfälla LJöfsta 
igi2; Lofö Drottningholm 18 jo; Sollentuna Skansen 1848., Öfverby {IVikstr. mskr.): 
Spånga Kålkärr 1842., ?nellan Lots jon o Rastas jön; Sånga Stockarby., Svartsjö. 
Roslagsomr.: Danderyd. 

Polygala vulgaris L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Grödinge, Munsö, Torö, Trosa, Väster-Tälje, 
Vtter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

V. caespitosa Pers. Skärgårdsomr.: Djurö Runmarö vid IPvitträsk (S. 
Selander). 

Polygonatum multiflorum (L) All. (Convallaria multi- 
flora L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Väster-Tälje Kiholm, Lina. Södertörnsomr.: Salem 
Högantorp o. Kägelboda., Viksberg. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården vid Vär- 
tan 1848. Experimentalf ältet {Thed. flor.); Solna Haga o. 'Jivoli {Thed. 18 jo). 144 

Karlberg j8j2—8j. Mälareömr. : Lofö tCersc; Sånga Svartsjö park. Skäf- 
gårdsomr.: Blidö /. .v. Fitn/si/nd, Yxlö, holviar S ot?i Blide; Bo Fj-edags/iol?>ieft; 
ivjusterö Idskiir. Nickö; Rådmansö Bräntzskär i N^crrpada skärg.. Kapellskär, Rarn- 
skären^i Östernäs o. fl.; Vaxholm. Roslagsomr. : Länna Asphclmen. Fitrnsiinds 
Askejt. Urö; Norrtälje; Roslagskulla Stabo udde. 

Polygonatum multiflorum All. x odoratum Mill. 

Skärgårdsomr. : Ljusterö Idskär igis (A. Hiilfers). 

Polygonatum odoratum Mill. (Convallaria polygonatum (L). 

a.— fl. Inga iippgifter från: Adelsö, Ekerö. Frötuna, Grödinge, Munsö, 
Riala, Trosa stad. Täby, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver-Enhörna, 
Ufver-Järna, Österhaninge. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Polygonum sequale Lindm. (Polygonum aviculare L. p. p.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tiillgarn; vSödertälje. Sthlmsomr. : Stockholm 
Norrmalm, Södermalm, Bergieliind c. fl.; Brännkyrka Arstaherget; Solna Tomte- 
boda. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö. Roslagsomr.: Österåker. — Jfr även 
under V. aviculare. 

Polygonum aequale Lindm. x calcatum Lindm. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tnllgarn (C. Lindman). Sthlmsomr.: Stock- 
holm (C. Lindman): Brännkyrka Arstaberget (A. Hiilfers). 

Polygonum aequale Lindm. x heterophyllum Lindm. 

Sthlmsomr.: Stockholm (C. Lindman). Roslagsomr.: Danderyd M örby o. 
Stocksund (C. Lindman). 

Polygonum amphibium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölöy?.,- Södertälje; Trosa stad o. landskommun Trosaan; 
Turingeyf.,- Tveta; Vårdingeyf.,- Västerljung 7?.; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Bot- 
kyrka t. a.; Huddinge fl.; Nacka Hammarby, yärlasjön. Liindsjön vid N^eglinge; 
Salem Uttran; Sorundayf./ Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Bromma 
fl.; Brännkyrka _/?.,■ Lidingö /. a.; Solna _/?. Mälareömr.: Adelsö; Fresta Norr- 
viken; HammarlDy Bysingen; Lofö /. a.; Spånga Rasta; Sånga Hillersjöviken. 
Skärgårdsomr.: Blidö Asken söder om Blidö., Svartloga; Bo Rensäter; Gustafs- 
lierg /. a.; Ljusterö Lo/skär vid Hnsarö; Rådmansö s. Rä/snäs; Utö.; Värmdö /. a. 
Roslagsomr.: Danderyd Djnrsholmstrakten, Ösbysjön; Frötnna Tullnäs; Länna 
Väsby; Norrtälje; Roslagskulla Viren; Österåker Garnsviken, Kvarnsjön, Margrete- 
lund; Östra Ryd Säbv. 

V. glandulosum Bryhn. Södertörnsomr.: Ö^vcvo inellan Styreborg o. Vansta 
i8g8 (J. G. Laurell). Sthlmsomr.: Bromma Svartvik (E. Du Rietz). Mälareömr.: 
Lofö Drottningholm (E. Du Rietz). 

Polygonum aviculare L. 

a. i alla socknar. — Till denna kollektivart äro att hänföra: Polygonum aequale 
Lindm., P. calcatum Lindm. o. P. heterophyllum Lindm. (.SV. hot. tidskr. igi2). 145 
Polygonum bellardi Alt.. 

Södertörnsomr. : Nacka Villa Plania igrs (K. Ekman). — Införd. 

Polygonum bistorta I- 

Södertörnsomr.: Xacka Lilla Sikla {Fl. holm.]. Sthlmsomr. : Stockholm 
DJiD^anlcn {'Jlwtl. iSjo). Si. S/:i/ox'r/i {Thed. 183g). Mälareomr.: l^ofö k\-rsö 
(I!. Lagerwall). — Förvildad. 

Polygonum calcatum Lindm. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö l^tilb^arn; Södertälje; Västerljung Grönsv.^^ Sthlms- 
omr.: Stockholm Xorniialni. SötlcvDialnu Bcroii-lii/iil; Brännkyrka Jrsla/wr^fl. 
Roslagsomr. : Danderyd. 

Polygonum calcatum Lindm. x heterophyllum Lindm. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö TuUi^am (C. Lindman). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Söder malm (C. Lindman). Roslagsomr.: Danderyd Mörhy o. Nora (C. 
Lindman). 

Poly^onum convolvulus L. 

a. — /. a. In^^a itp[y^^i fler frän: Adelsö. Dalarö, Ekerö, Ljusterö. Munsö, Rad- 
mansö. Torö. Trosa stad o. landskommun, Tyresö. 'Jäby. — Antagligen mången- 
städes förbisedd. 

Polygonum dumetorum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön., Te_i^neby holme; Mörkö Mörkö grotta., 
Skensundci; Södertälje A^äset; Turinge Kråkhoppet; Vagnhärad Källvik; Vårdinge 
/. a.; Öster-Tälje Halls hohne. Södertörnsomr.: Huddinge Myrstugan; Nacka 
/?.. Danviksbergen. Danviks krokar. Hästholmen, holmen Sverige, Järla, Auicka 
danrmsjö. Saltsjöbaden; Salem Rönninge vid Vallebo; Sorunda Märsta; Osmo 
Niksta. Xynäshamn; Österhaninge Galö, Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm 
Beckholmen. G ref bron, D/iirgårdsbergen, Manilla; Bromma: Brännkyrka Fågel- 
sången; Ividingö Fjäderholmarna; Solna Ellenshill. Haga, Tivoli o. Llriksdal. 
Karlberg, mellan Bomdammen o. Ingenting. Mälareomr.: Hammarby; Lofö 
Kungshatt. Skärgårdsomr. : Blidö Furusund; Djurö Rtmmarö fl.; Gustafsberg. 
t. a.; Ljusterö Ldskär. Särsö. Oxkobben; Möja Angö. Möjaöarna. Tomö; Nämdö 
Biskopsö; Utö; Vaxholm Kindö; Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd Langängen 
o. öar i Lilla Värtan; Frötuna Sessö; Roslagskulla Brttdnäs, Östanå; Österåker 
Kvarnsjön. I^ervik. Singö, 

Polygonum heterophyllum Lindm. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgam; Södertälje; Västerljung Grönsö o. f. 
Södertörnsomr.: Sorunda: Torö. Sthlmsomr.: Stockholm iVorrmalm, Söder- 
malm; Solna. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö. Roslagsomr.: Danderyd Möi-- 
l>y. Nora o. fl. 

v. caespitosum Lindm. Sthlmsomr.: Stockholm. 

v. eximium Lindm. Skärgårdsomr.: Ljusterö Färöarna. Särsö o. fl. (A. 
Hiilfers). 

v. litorale Lindm. Södertörnsomr.: Sorunda; Torö; Västerhaninge; Öster- 
haninge. Skärgårdsomr.: Ljusterö ldskär. Särsö o. f. (A. Hiilfers). 

10 — J:il324. Stockholmstraktens växter. 146 
Polygonum hydropiper L 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö y?.,- Mörkö: Södertälje; Trosa stad: Turinge Z'.,- 
Tveta; Vagnhärad Stensitnd; Vårdinge /. a.; Västerljung Prästgården; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Botkyrka f.; Dalarö; Grödinge: Huddinge /. a.; Nacka Kol- 
bottensiimpcii. Sikla ; Snle\n lu^/i;/ ///gr; Sorunda /. r?.,- Tyresö: Västerhaninge; Ösmo 
/. a. Sthlmsomr. : Stockholm a.; Bromma: Brännkyrka: Lidingö A a.; Solna 
/. a. Mälareomr. : Ed /. a.; Fresta /. a.; Färentuna /. a.; Hammarby /. a.; 
Hillersjö /. a.; Järfälla; Lofö J?.; Skå /. a.; Sollentuna /. a.; Spånga; Sånga /. a.. 
Skärgårdsomr. : Djurö Ritimiarö fl.; Gustafsberg t. a.; Möja .S7. Moja t. a.; Ornö 
/. a.; Rådmansö t. a. Roslagsomr. : Danderyd t. a.; Frötuna: Länna: Norrtälje: 
Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd Kvrkfjärden. Ormgårds- 
sjön, Säbv. 

Polygonum hydropiper L. x minus Huds. 

Skärgårdsomr.: Djurö Rtmdfnarv vid Vppcbv bhmd staniartcnia (S. Selander). 

Polygonum hydropiper L. x persicaria L. 

Sthlmsomr.: Stockholm vid Djurgårdsbrjinnskanalen (A. Hiilfers). 

Polygoiium minus Huds. (Polygonum mite Schr., Polygonum 
strictum All.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tulloam; Turinge Sundsör; Värdinge Bema-a/i. 
mellan Valsta o. Janslund iSSg, senare ulgånq-en. Södertörnsomr. : Nacka 
Danviken vid Hanrmarbv sjö; Salem. Sthlmsomr.: Stockholm fl. -»vid alla 
småsjöar i stadens närhet'-' {Tlied. flor.) ; liromma lYa/ieberg; Brännkyrka //. enl. 
äldre uppgifter; Lidingö holmar i Pilla J^ärtan^ Molna; Solna Ellenshill. Mä- 
lareomr.: Munsö; Sånga Alby. Skärgårdsomr.: Djurö Rnmnarö vid Uppebv; 
Urnö PiodaP Sitndby; Värmdö Grindarö. Roslagsomr.: Frötuna Bjornö; Norr- 
tälje; Roslagskulla Gregersboda. 

Polygonum nodosum Pers. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar o. Villa Plania (E. Ekman), Salt- 
sjöbaden (N. Schager). Sthlmsomr.: Stockholm fl. (A. Berlin). 

Polygonum persicaria Sm. (Polygonum biforme Wg.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Mörkö: Södertälje: Tveta; Vårdinge .',■. 
^Pölnbo; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Huddinge /. a; Salem 
Hvitsand; Torö s. Landsort. Sthlmsomr.: Stockholm /. ^?.,- Brännkyrka: Lidingö 
Kyrkvikshamn; Solna. Mälareomr.: Färentuna /. a.; Hillersjö /. a.; Skå t. a.; 
Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Djurö: Gustafsberg /. a.; Ljusterö Bivttö, Särsö; 
Möja St. Möja a.; Utö: Värmdö /. a. Roslagsomr.: Danderyd; Frötuna: 
Länna; Norrtälje. • — Polygonum persicaria i Krok o. Almquists flora är synonym 
med Polygonum tomentosum Schrank. 

Polygonum raji Bab. 

Södertörnsomr.: Torö Gamla tegelbruket, Skeppsmor, Stenstrand, Väster- 
hamn 1 8 8g— gg {allt enligt J. G. Laurell); Ösmo Järflotta 18 8g, Yxelö 18 8g Q. 
G. Laurell: jfr Allg. Bot. Zeitschr. i8g8). Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn 
igoj (C. Sundell). 147 

Polygonum tomentosum Sciirank (Polyg-onum lapatifolium 
Ait., Polygonum persicaria L.)- 

a. Inga iippi^if ter från: Bo. Ekerö. Munsö. Mörkö. Rådmansö. Tveta. Täby. 
Västcr-Tälje, \'tter-Enhörna, Öfver-Enhörna, Oster-Täljc. — Säkert förbisedd. 

Polygonum viviparum I - 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Södertälje; Turinge Ströpsta; 'I'veta: Vagn- 
härad: Stens lind: \'ardinge /. a.; Västerljung Hållsviken ; Ofver-Enliörna ; Öster- 
Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka; Huddinge fl.; Nacka Erstavik. St. Sikla; 
Salem Kvnninoe; Sorunda fl.; VyxQiö Kiintlatrakten; Västerhaninge: (Jsmo /. a. 
Sthlmsomr. : Stockholm //.,• Bromma y/./ Brännkyrka: Lidingö /. a.; Solna /. a. 
Mälareomr. : Färentuna Nora träsk; Lofö /. a.; Munsö; Sånga. Skärgårds- 
otnr. : Blidö t. a.; Bo Rörsnndsvik; Djurö Sta f snäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö: 
Ljusterö; Xämdö; OrnöArt-.,- Rådmansö t. a.; Utö; Värmdö /. a. Roslagsomr.: 
Danderyd Djiirsholnistraktcn; Frötuna: Länna: Norrtälje: Roslagskulla /. a.; läby: 
Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

Polypodium dryopteris L. Se: Dr\'opteris linneana C. Chr. 

Polypodium phegopteris L. Se: Dryopteris phegopteris (L.) 
C. Chr. 

Polypodium vulgäre I- 

a. Inga uppgifter frän: Ekerö. Munsö. Tveta. \'agnhärad. \'tter-Enhörna o, 
Öster-Tälje. — Antagligen förbisedd. 

Polystichum. Se: Dryopteris. 
Populus tremula L. 

a. Inga uppgifter fj-d /t: Munsö. Väster-Tälje. ( )fver-Järna. — Säkert förbisedd. 
V. villosa (A. F. Lang) Koch. Mell. Söderm.-omr.: Turinge Allirsta 
backe" JVV ofu Mörby (Hj. Ström). Skärgårdsomr. : Utö (Arne Fries). 

Potamogeton acutifolius Link. 

Mell. Söderm.-omr.: Vdrdinge dygravar kring Djulan. Lillsjon vid Gnesta. 
Sthlmsomr.: Stockholm Klara sjö 18J4; Brännkyrka Liljeholmen. Arstaviken. 
Mälareomr.: Hillersjö nära Bredlöt (Plied. iSjg). 

Potamogeton alpin us Balbis (Potamogeton rufescens Schr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Vårdinge /. a..- Öster-Tälje y^. Södertörns- 
omr.: Botkyrka 'I^innba; Grödinge Marieberg; Nacka _/f. Du f näs. Hain/narbvsjv. 
färlasjön. A'acka kvarnar. Lilla Sikla källbäck. Söderby sjö; Sorunda Spdngbro 
1868, utgången 1888; Västerhaninge nära Sofielund; Ösmo A'vnäsdn; Österha- 
ninge Jordbrosjön. Strömslund. Sthlmsomr.: Stockholm Klara sjö {IVikstr. 1840). 
Laduviksbäcken {Tlied. 18 jg); Brännkyrka Dref viken {Hn. flor. 1820). Kyrksjö)7 
{FL Br. 182'j). Magelungen i8g6. Skrubba {VVikstr. 1840); Lidingö Kottlasjöns 
avloppsdike igoö. Mölna träsks avloppsdike {7'ked. 18 jg). Skärgårdsomr.: Bo 148 

Björknäs; Gustafsberg Aspvik o. fl. Roslagsomr.: Frötuna Harkaån; Länna; 
Norrtälje; Österåker Drängsjön, KvistUnghy. 'J\'ljv vid Stiviriiskct ; Östra Ryd 
Bogesiind mellan Lilla Eke o. Elf bod a. 

Potamogeton crispus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje sjö)i Maren; Vårdinge dike7t kring Djnlan^ 
Hjortsberga kvarn^ Skillötsjön; Väster-Tälje Kiholni; Öster-Tälje Södertäljeviken. 
Södertörnsomr. : r>otkyrka 7\iniba: Huddinge Tiillingesjöii ett ex. igog; Nacka 
HauiDiarby sjv, Sthlmsomr. : Stockholm Ådrra Brunnsviken 18 ji., A-orrström., 
Kastellholmen igoö. Klara sjö {JVikstr. 1S40). Arstavikens norra strand {Thed. 
rSsg): Bromma Ulf sundas jön {Thed. 1^8 jo); Brännkyrka Dre/viken. Långsjö o. 
Trehörningen {allt enl. JVikstr. 1S40), Arsta kob/iar 1887 ; lÅåmgö Ekbacken i8g4; 
Solna KarlbergsdaviDien 1874. Råstasjön 184"/. Mälareomr. : Lofö Drottning- 
holm; Spånga Rastasjön; Sånga Hillersjöviken. Svartsjöviken. Skärgårdsomr. : 
Djurö: Värmdö Malmasjön. Roslagsomr.: Norrtälje Norrtäljeån. 

Potamog*etoii filiformis Pers. (Potamogeton marinus L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö L.edarön. Tidlgarn; Mörkö: Trosa Bokö; Tveta 
ILallsfjärden; Vagnhärad Källvik; Västerljung Hållsviken o. jl.; Vtter-Järna Engs- 
halm; Ös\.Qr-Tä]]Q L/allsfjärden. Södertörnsomr.: iJalarö: Gröåmge Snäckviken; 
Nacka Baggens/järden ; Sorunda /. a.; Torö L. andsort. Skepps mor ; Tyresö; Ösmo 
fl.; Österhaninge Calö. Sthlmsomr.: Stockholm Isbladskärret 1848; J.idingö 
Askrikefjärden. Högarn, rärtan. Mälareomr.: Sollentuna Skansen; Sånga Lgel- 
vikcn. Skärgårdsomr.: Lilidö /. a.; Bo Baggens/järden. Vikingshill; Djurö: 
Gustafsberg Baggens/järden. Earsta. Ö. Ekedal^ i\. Lagnö; Ingarö Baggens/järden; 
Ljusterö fl.; Muskö fl.; Möja Bodkobb. Modskär. rästerö bland Långviksskären; 
Nämdö /. a.; Ornö y7.,- Rådmansö y?.,- Vtö fl.; Värmdö yf. Roslagsomr.: Frö- 
tu na y?'.,- Länna LAparö; Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Österåker L^er''ik, 

Potamogeton filiformis Pers. x pectinatus L- 

Mell. Söderm.-omr,: Hölö Tullgarn 1884 (E. Köhler): Mörkö Hömingsholm 
l88g (Sv. Norberg); Västerljung Hållsviken l8gj (A. Ekström); Vtter-Järna Jama- 
landet (A. Sanden); Öster-Tälje Halls/jäi-den i8gs i*'^- ^^^g?'^'[öm.). Sthlmsomr.: 
Stockholm Djurgården i8gö [Tis. pot. ex. n:o 170). Södertörnsomr.: Dalarö 
Korsö 188 j {Riksmuseets herb.)\ Sorunda Rangsta brygga /8gj — gg (J. G. Laurell) ; 
Österhaninge Edholmen o. Gålö 1887 {Tis. pot. ex. n:o 118), Skärgårdsomr.: 
Blidö Eurusund i8gi — i8gö {Tis. pot. ex. n:o Tig); Bo Rörsundsvik 1888 — gi 
{Tis. pot. ex. n:o j2)\ Gustafsberg (A. Berlin): Ljusterö Siarö i8go {Riksmuseets 
herb.). Roslagsomr.: Norrtälje 1899 {Tis. pot. ex. n:o iig). 

Potamogeton gramineus P. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge 'Turingeån; 'IVeta: \'agnhärad Sil- 
len; Vårdinge t. a.; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka fl.; Salem; Väster- 
haninge. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården. Marieberg 18 41; Bronuna /. a.; 
lirännkyrkayf.,- Lidingö Gå ngsätra träsk 184g. Kottlasjön; Solna//. Mälareomr.: 
Adelsö: Färentuna /. (7.,- Hillersjö /. a.; Lofö /. a.; Munsö; Skå t. a.; Spånga 
Du/vebol; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: WXxåo s. Rödlöga., Svartlöga; Djurö; Möja 
.SV. Möja i Tillsjön; Rädmansö. Roslagsomr.: Danderyd Djurshobnstrakten ; 
Frötuna Görla; Länna; Norrtälje: Roslagskulla Gunnboda. Gregersboda, Viren; 
Österåker Drängsjön. Margreteh/nd. 149 

Potamogeton gramineus L. x lucens L. (Potamogeton lu- 
cens L.. [3 zizii (M. & K.). 

Mell. Söderm.-omr. : Tveta Måsnarcn i8gy (O. Hagström): Södertälje .1//?- 
laren i8g4 (O. Hagström); Öster-Tälje Uttran i8g4 (O. Hagström). Södertörns- 
omr. : Salem i Mälaren vid Hvitsand^ Högantorp o. Viksberg {allt enl. K. Almgren). 
Sthlmsomr. : Stockholm A'orrslrö/n vid badhuset i8gg (B. Lindström) o. Ströms- 
borg (J. T^ Welander). SkeppsJwlmen (G. Täckholm) : Brännkyrka Blommcnsberg 
1824 {Riksmuseets Jierb.). Mälareomr. : Hammarby Oxundasjöns 2itlopp (S. Alm- 
quist) : llillersjö Vendholvi 1S82 {Tis. pot. ex. n:o 164): Lofö Drottningholm Jl. 
(B. Lagerwall): Sånga Färjestaden (G. Bladini), Österby igoo {Riksmuseets hcrb.). 

Potamogeton gramineus L. x lucens I^ x perfoliatus L. 

(Potamogeton decipiens Nolte ^ torsandri Tis.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge sjön Sillen iSgj — igo4 (A. Torssander enl. 
Tis. pot. ex. n:o yj). 

Potamogeton gramineus L x natans I>. 

Mälareomr.: Lofö Drottningholm i ett dike nära Hov jägareboställe t igo4 
(O. Hagström). Potamogeton gramineus I • x perfoliatus I 

ni tens Web.^. ( Potamogeton Mell. Söderm.-omr.: Ixeta Lånaren; \a.xåmgii jl. Långsjön. Sillen. Sjitnda- 
sjöfi. Yngen; Xäster-Tälje Lina. Mälaren; Öster-Tälje Uttran. Södertörnsomr. : 
Nacka Hammarbysjö; Salem //''itsa/id. Sthlmsomr.: Stockholm/?'.,- Bromma /V'.,- 
Brännkyrka //. ,• Lidingö Å'ottlasjön; Solna ilfsundasjön. Mälareomr.: Hiller- 
sjö Vendholm; Lofö y?.,- Sånga Hillersjöviken. Skärgårdsomr. : Bo Ekudden. 
Rörsundsvik. Vikingshill; Gustafsberg .J.f^r/Z',- \"i.im.dM Malmasjön. Roslagsomr. : 
I )anderyd Stockby i Edsviken; Frötuna Erötunasjön. Ä'otsta; Norrtälje; Österåker 
(jarnsviken mitt emot Sjöberg. Gilbnyra kvarn. 

Potamogeton lucens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bränninge träsk; \'årdinge Djulan. Frös jon. 
Sillen; Xäster-Tälje Kiholm i Mälaren; Öster-Tälje Skär/sta rännil. Uttran. Sö- 
dertörnsomr.: Botkyrka Oxögaän. TulUngesjön t. a.; Grödinge Malmsjön o. 
Sommaren; Nacka Dufnäs. Hammarby s/ö; Salem /I.; Västerhaninge {Fl. Rybv. 
1.771). Sthlmsomr.: Stockholm y/.,- Bromma //.,■ ISrännkyrka //.,■ Lidingö Mölna 
brygga; Solna Brunnsviken. Rdstasjön. Mälareomr.: llillersjö Uendholm; Lofö 
t. a.; Ska. 7\^rnbyviken ; Sånga Hillersjöviken. Svartsjöviken. Roslagsomr. : Dan- 
deryd Bergshamra; Norrtälje. 

Potamogeton lucens L. x natans L. (Potamogeton tiuitans 
Roth). 

Mälareomr.: Hillersiö Uendholf/i i Å'ronängens jloddike väster om A'orrskog 
1S4Ö {Riksmuseets herb.). 150 

Potamogeton lucens L. x perfoliatus L. (Potamogeton de- 
cipiens Nolte). 

Mell. Söderm.-omr. : Tveta Lånaren; Värdinge Sillen; Västerljung Sillens 
södra del; Väster-Tälje Mälaren; Öster-Tälje Mälaren. Södertörnsomr. : Grö- 
dinge Malmsjön. Sthlmsomr. : Stockholm Ä^orra Brunnsviken iSji, Auvrsirövi 
184Ö; Brännkyrka Blo/u/nensberg 1826, Trekanten iSsy; Solna Edsviken vid Ul- 
riksdal. Mälareomr. : Ed Mälaren vid Runsa; Hillersjö Vendholm i8gj; Lofö 
Drottninghobn igoj; Sånga Öster bv igoo. 

Potamogeton mucronatus Schrad. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Skillötsjön. Södertörnsomr.: Nacka I/am- 
niarbysjö vid Danviken {Thed. 18 jg). Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen 
i8gi., Djurgardsbritnnsviken o. A' or ra Brunnsviken {Thed. i8sg). Ldngholms- 
kanalen i8gi.^ Arstaviken i8y6; Brännkyrka Drefviken. Ekensberg., Liljeholmen. 
Kyrksjön o. Ajstabäcken; Lidingö Stockby ; Solna Haga i kanalen i8jo, Brunns- 
viken utanför Ulriksdals allé 1824. Mälareomr.: Lofö Drottningholm igoy ; 
Sånga Svartsjöviken. Skärgårdsomr. : Bo Röist/ndsvik igoi; Gv\?>i':ihhexg /V. Lagnö 
i en lergrav. Roslagsomr. : Täby Hägernäs igoi; Norrtälje A'orrtäljeviken 1882. 

Potamogeton natans L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Kjulstad. Tnllgarn; Mörkö; Södertälje; Turinge 
Yngen; Tveta: Vagnhärad Eredriksdal; Vårdinge a.; Västerljung Sille ; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka Tttllingesjön., Tumba; Nacka Dit f näs. Hammarbysjö., 
yärlasjön. Kolbot te nsnmpen. Lundsjön. Söderbysjon; Salem Könninge; Tyresö: 
Västerhaninge: Ösmo Lund; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm ji. {IVikstr. 
1840: Bromma yudarn, Ulf sunda; Brännkyrka; Lidingö Stockbvsjön; Solna Bo??i- 
sjön 1846, Kåstasjön 18 jo. Mälareomr.: Ed Edsjön a.; Fresta A^orrviken a.; 
Färentuna a.; Hammarby Evsingen o. OMindas/ö/i a.; Hillersjö a.; Lofö a.; .Skä 
a.; vSpänga Bastasjön; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö s. B^innholmskärret på 
Blidö, sjö pä södra Yxlö; Bo Karbos jön ; Djurö Runmarö; Gustafsberg fl.; Ingarö 
Beatelund i R'varnkärret. Lemshaga 1886; Ljusterö Brottö; Muskö Herrstugan; 
Möja St. Möja; Nämdö Storträsk; Rådmansö a.; Utö: \'ärmdö Lillsved. Malma- 
sjö. Roslagsomr.: Uanderyd Djursholmstrakien., Ekeby träsk. Ösbysjön; Frötuna 
Frötunasjön; Länna: Norrtälje: Roslagskulla Brttdnäs. Viren; Österåker yf. 

Potamogeton obtusifolius M. & K. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge fl. Djulan. Långsjön. l^illsjön vid Gnesta; 
Öster-Tälje Glasbergasjön. Södertörnsomr.: Grödinge Viads träsk; Huddinge 
Hörningsnäs ; Nacka Hammarbvsjö vid Danviken 184g. Järlasjön 18^0, Sikla- 
sundet 18 41; Salem. Sthlmsomr.: Stockholm Jl. enl. äldre uppgifter: Djur- 
gårdsbrunnsviken {Thed. i8sg). Klara sjö 1846. A''orra Brunnsviken {Thed. rSjg). 
Arstaviken 18 jo; Bromma/?./ Brännkyrka Drefviken {Thed. 1 8 sg)-, Kyrksjön {Hn 
flor. i8j2). LJljeholnisbron igoo; Lidingö Kottlasjön i88g. Stockby i88g; Solna 
Ulriksdal. Mälareomr.: Hillersjö />nv/A'/,- Lofö .?. Drottningholm. Skärgårds- 
omr.: Värmdö Malmasjön. Roslagsomr.: Danderyd Ösbysjön; Norrtälje; Ros- 
lagskulla s. Bj'udnäs; Täby Hägernäs; Österåker Långsjön, Slussen. 

Potamogeton panormitanus Biv. (Potamogeton pusillus L. 

v. gracilis Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälge Halls fjärden vid Igelsta i8gi (O. Hag- 
ström). Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården i diken vid lacka iiddc/ts kärräng 1S46 (X. o. c. Lagerheim), Si. Skitgi^an rSjo. Skärgårdsomr.: Bo Rörsimds- 
vik i8gy (J. Jakobsson); Gustafsberg Aspvik iSSj (1.. Schlegel). Farsta vid Brå- 
valla, i t Saltsjön-^ /é'é'6 (L. Schlegel). Roslagsomr,: Täby .SV. Värtan vid Häger- 
näs igoi (J. Jakobsson). — Från samtliga lokaler finnas ex. i Riksmuseets herb. 

Potamogeton pectinatus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö mellan Titllgarn o. kyrkan. Abynäs; Mörkö Bo- 
viken; Trosa landskonmum Boi'sö; \'ä5terljung I/allsviken. Tunsäter; Väster-Tälje 
Lina; Öster-Tälje Hallsfjärden a. Södertörnsomr. : Dalarö /. a.; Grödinge Snack- 
viken; Xacka Siklaön; Sorunda a.; Torö a.; Tyresö; Västerhaninge /.«.,• Ösmo a. ,• 
Österhaninge Gålo. Sandemar. Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; Bromma Sitndhy- 
berg. Clfsitfida; Brännkyrka Drefviken [Tlied. iSjg); Lidingö kring Lidingön 
{Wikstr. TS40). Stockbys jon (Thed. rSjg); Solna Jl. Mälareomr. : Sollentuna 
Skansen 184g. Skärgårdsomr.: Blidö y?.,- Bo y?./ Djurö Sandöns västra sida. 
Sta/snäs; Gustafsberg t. a.; Ingarö ; Ljusterö: ^luskö: Möja /. a.; Ornö /. a.; 
Rådmansö /. a.; Utö; Vaxholm; \'ärmdö t. a. Roslagsomr.: Danderyd Lång- 
ängsholme; Länna Bergshamraviken. Edsviken; Norrtälje; Roslagskulla t. a.; Öster- 
åker Teljöviken. 

Potamogeton perfoliatus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö; Södertälje a.; Trosa stad Trosaån; 
Tveta: Vagnhärad a.; \'årdinge a.; Västerljung Hållsviken o. Sillen; Väster-Tälje 
Kiholm; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje Glasbergasjön. Södertörnsomr.: Botkyrka 
7'iillingesjön a.; Nacka a.; Salem i' t trän; Sorunda a.; Torö a.; Tyresö; Väster- 
haninge; Ösmo (7. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {Thed. 18 jg). Brunns- 
viken i8öj. Skeppsholmen iSöj ; Bromma <?.,• Brännkyrka: Lidingö; 'So]na Br//nns- 
viken. Edsviken. Ulriksdal. Mälareomr.: Adelsö; Färentuna a.; Hammarby /■)'- 
singen o. Ox^indasjön a.; Hillersjö a.; Lofö a.; Ska a.; Sollentuna Skansen; vSånga 
Österby. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Bo a.; Djurö a.; Gustafsberg a.; Ingarö: 
Ljusterö: Möja .SV. Möja i Lillsjön; N^ämdö a.; Ornö a.; Rådmansö /. a.; Utö: 
\'axholm a.; Värmdö a. Roslagsomr. : Danderyd: Frötuna; Länna; N^orrtäljc; 
Roslagskulla a.; Österåker /. a.; Östra Ryd Sä by fjärden. 

Potamogeton polygonifolius Pourr. 

Skärgårdsomr. ; Djurö Runmarö i ett dike nära Hvitträsk. steril (S. Selander). 

Potaniogetoii praelongus Wulf. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje Maren; Vårdinge Långsjön. Sillen. Skillöt- 
sjön. Yngen; Väster-Tälje A7/z(^'/w,- Öster-Tälje Uttran. Södertörnsomr.: Botkyrka 
Oxögaån; Grödinge Malmsjön. Viads träsk; Nacka Hammarbysjö. ^ Sthlmsomr.: 
Stockholm Xorra Brunnsviken i8ji. Xorrström {Thed. 18 jo). Arstaviken 18^4; 
Bromma //. ,• Brännkyrka fl. {endast äldre uppgifter) ; Lidingö Stockby 18 8g; Solna 
Brunnsviken {Thed. 18 jo). Råstasjön 1847. Mälareomr.: Y,d A Imarestä ket; 'Loiö 
fl.; Spånga Råstasjön; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: \'ärmdö Malmasjön. 
Roslagsomr.: Frötuna. Frötunasjön; Norrtälje. 

Potamogeton pusillus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö; Turinge; Tveta Ä-^^V/^/V/i.v,- Vårdinge y. Söder- 
törnsomr.: Nacka Dammtorpsjö)i ; Salem Flatenbäcken vid Tunadal; Ösmo Lund; 
Österhaninge Prästgården. Sthlmsomr.: Stockholm Brunnsviken 18 ji. Laduviks- 
bäcken {Thed. i8jg). Skuggan i8jo; Brännkyrka Drefviken. Brännkyrkasjön o. 
Sköndalsbro., {allt enl. IVikstr. 1840); Lidingö i8j2. Gångsäira {Thed. i8jg). 152 

Yttringc; Solna Edsvikett t.' a.; Råstasjön {IVikstr. 1S46). Mälareomr.: Lofö j. 
Drcttningholm; Sollentuna Edsviken /. a. Skärgårdsomr.: Blidö $. Kyrkviken 
vid Ekudden; Bo Rorsundsvik; Djurö; Gustafsberg Bråvalla, Farsta^ N. Lagnc; 
Nämdö Östanvik; Ornö. Roslagsomr,: Frötuna Rånäs å; Roslagskulla Brudnäs. 
Ktilla kyrka; Östra Ryd Bogesund vid Broknäs. 

Potamogeton rutilus Wolfg. 

Roslagsomr.: Österåker Långsjött igis (S. Selander). 

Potamogeton vaginatus Turcz. 

Sthlmsomr.: Solna Ulf sundasjön vid Ekelund i8go {Riksmuseets lierb.), 
Skärgårdsomr.: Bo Rörsjindsvik {Tis. pot. ex. n:o 48. 108) ;■ ISIöja Ramsmoraö. 
Stornassen. Hemlandet i Björkskärs skärg. (S, Selander): Rådmansö Bräimäset; 
Värmdö Ringshill i8go {Tis. pot. ex. n:o 108). Roslagsomr.: .SV. Värtan 1846 
{utan närmare lokaluppgift i Riksmuseets herb.). 

Potamogeton zosteraefolius Schum. 

Mell. Söderm.-omr. : Tveta Bränninge träsk. Södertörnsomr. : Xacka 
Hammarhvsjö vid Danviken, Söderhysjön. Sthlmsomr.: "^^iocVholm f. Beckholmen 
igoö. Djurgården i havet i8g6 {Riksmuseets herö.), Klara sjö {Thed. i8sg), 
Långholmen i Pålsujulet. Norra Brunnsviken {Thed. i8sg). Tantosjön 18 ji {Riks- 
museets herå.), Arstavikens norra sida {Thed. i8jg), Söderhysjön 184g; Bromma 
Ulfsundasjön {Thed. 183g); Brännkyrka Dre f viken {Thed. i8sg)- Gröndals brygga 
1887. Katrineberg i8y8; Trekanten. Örby sjön 1830; Lidingö diket från Gång- 
sätra träsk 184g; Solna Bomdammen o. Brunnsviken {Thed. 1830), Rås t as jon 
1821 {RiksjHuseets herb.). Karlberg 1884. Mälareomr.: Lofö .f. Drottningholm; 
"T^hxgTi Svartsjö. Roslagsomr.: Danderyd Ösby träsk; Frötuna Kyrksjön; Länna 
Edsviken Norrtälje/ Roslagskulla Brudnäs; Östra Ryd Bogesund. 

Potentilla anserina L 

a, — /. a. Inga uppgifter från: Grödinge. Muskö. \'äster-Tälje, Ytter-Järna, 
Ytter-Enhörna. — • Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Potentilla argentea L. 

a. — t. a. Inga uppgifter från: Väster-Tälje. — Säkert förl^isedd I 
f. nivea Bl. "Mälareomr.: Munsö {]. W. Hamner). Skärgårdsomr.: Gustafs- 
berg (N. Schager): Möja St. Möja vid Berg (S. Selander). Roslagsomr.: Öster- 
åker Åby (S. Selander). 

Potentilla bifurca I >. 

Sthlmsomr.: Stockholm Rackai-bergen i88g (F. Aulin). 'Tantolunden i8go 
(N. W. Netzel), St. Wärtan i8g4 {G. hnäitTssoxi)—igio. Skärgårdsomr.: Djurö 
Sandö igij (E, Ekman). — Införd. 

Potentilla canescens Bess. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn i8go (E. Köhler). Södertörnsomr.: 

Xacka Järla stn (M. Engstedt). — Införd. 

PoteJntilla erecta (L.) Hambe (Potentilla tormentilla Neck.). 

a. — /, a. i alla socknar. 153 Potentilla intermedia I- Södertörnsomr. : Xacka /lenriksdal o. Sköndal (M. Engstedt). Sikla igij 
(E. Ekman), kvarnen Tre Kronor igij (E. Ekman). Sthlmsomr. : Stockholm 
Viirtan i8gy (Ax. Liljedahl). — Införd. 

Potentilla minor Gilib. (Potentilla venia Lehm.). 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge .<•. iVyham/nar. Ay kvarns gärd; Vårdinge A <?.,• 
Västerljung Skäliberga; Vtter-Järna. Skärgårdsomr. : Dalarö: Xacka /?.,■ So- 
runda /. a.: Torö y^. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma y^.,- Brännkyrka; 
Lidingö /. a.; Solna /. a. Mälareomr. : Ekerö; Färentuna t. a.; Hillersjö /. a.; 
Ska /. a.; Spånga i. a.; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: lUidö /P.,- Djurö Sandö. 
StafsTiiis; Gustafsberg L a.; Ingarö Jf.; Ljusterö: Möja /. a.; Xämdö Bvllerö; 
\'ärmdö /. a, Roslagsomr. : Frötuna: Länna; Riala; Roslagskulla /. a.; Öster- 
åker t. a. 

Potentilla norvegica L 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje vid kanalen {Thed. iSjg); Turinge Elg- 
bostan igoj ; Tveta; \ärdinge mellan Gnesta o. Visbohammar igo3; Västerljung 
Folkvik; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka Hamra {Thed. i8jo). Tullinge 
igii^ vägen fråft Tumba till Grödinge igi2; Dalarö i8g4; Grödinge vid Malm- 
sjöns utlopp igi2; Huddinge 1888. Skärholmen igo2 ; Xacka Danviken igoo. Duf- 
näs {Thed. 18 jg). Källtorpssjön {Thed. t 8 jo) o. fl.; Salem Rönninge igoj; So- 
runda y?.,- Tyresö Kullen igi2; Ösmo Vatista dya i88g — gg. Sthlmsomr.: 
Stockholm Blecktornet (Thed. i8jg). Djurgården igij; Bromma Minneberg; Bränn- 
kyrka y?., mestadels äldre uppgifter; Lidingö Brevik igoö. Gångsätra {Thed. r8jg). 
Morstorp; Solna Agnesberg., Bagartorp. Karlberg {Thed. i8jg). Mälareomr.: 
Sollentuna s. Rotsunda igio; Spånga Radan {Thed. 18 jg). Skärgårdsomr.: 
Djurö .Sandö; Gustafsberg Lånsunda T8g4; Ornö .«-. Morotvik. Landängen igoj; 
Utö Barlastplatsen i8'/O.Ränö 187J. Roslagsomr.: D-^-nå^ryå Djursholm; Länna 
Bod al, Hysingsvik igoi ; Xorrtälje Beateberg {Fl. Te Ig. bor. 1841). 

Potentilla recta I- 

Mell. Söderm.-omr.: flölö l^illgam 1888 — igo2 (A. Ekström). Sthlms- 
omr.: Bromma Traneberg. förvildad {)L. Du Rietz). Skärgårdsomr.: Djurö Sand- 
hamn pä en ruderatplats igoo (\. W. Xetzel) — igiS- — Införd. 

Potentilla reptans I- 

a. — /. a. Lnga uppgifter frän : Muskö. Täby. Värmdö, Österhaninge. — Antag- 
ligen förbisedd. 

Potentilla thuringiaca Bernii. 

Södertörnsomr.: Xacka Ektorp. mellan Ryssviken o. Slubbsimd [Bot. \ol. 
i88g). nära färla stn igoo (F. Aulinj. Storängen. Sthlmsomr.: Stockholm 
Ladugårdsgärdet (X. Schager), Värtahamnen {Bot. Not. i88g). — Införd. 

Potentilla verna L. (Potentilla maculata Pourr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölo /. (/,,• Södertälje: Trosa stad: \'agnhärad Sten- 
sund; Värdinge t. a,; Västerljung Ekebonäs; Öfver-Enhörna; Öfver-Järna. Söder- 
törnsomr.: r)alarö: Xacka fl.; Salem: Sorunda /. a.; Västerhaninge: Ösmo /. a. 154 

Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma yf.,- Brännkyrka _/?.,- Lidingö i. a.; Solna y?. 
Mälareomr, : Ed /. a.; Ekerö; Hammarby t. a.; Elillersjö: Järfälla,- Lofö /. a.; 
Munsö; Sollentuna /. a.; Spånga. Skärgårdsomr. : Blidö fl.; Bo Ki(7nmelnäs ; 
Djurö Rttnmarö; Gustafsberg t. a.; Ingarö /. a.; Möja /. a.; Nämdö: Ornö /. a.; 
Utö: Värmdö /. a, Roslagsomr, : Danderyd t. a,; Frötuna; Länna; Norrtälje: 
Riala; Roslagskulla t. a.; Österåker fl. 

Poterium sanguisorba L. (Sanguisorba minor Scop.). 

Sthlmsomr.: Stockholm Beckholvien {Bot. A'ot. 1880). DjurgardssUitten iSyj. 
Manilla; Solna N^ya kyrkogårdejt igoy. Ulriksdal igoo — 03. Mälareomr.: Lofö 
Drottningholm {llied. iSjo); Sånga mellan Sten/iamra o. Å'irngsl>>yggan, mellan 
Sånga o. Skå kyrkor {Bot. Not. 1843). Skärgårdsomr.: Ornö Kråkmora. Lät- 
tinge {Thed. flor.); Värmdö Fa.gelhro i8gg — igo2. — Införd. 

Primula farinosa L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö; Trosa landskommun Borso; Vagnhärad Ste7t- 
stmd; Vårdinge Usta. senare utgången; Västerljung fl. Södertörnsomr.: Dalarö 
Schweizerdalen; Nacka Källtorp, Långsjön; Salem; Västerhaninge: Ösmo Herrlvt; 
Österhaninge Askvik, Sandemar o. fl. Sthlmsomr. :' Stockholm Av rättsplatsen 
vid Skans tu I I, Ex per imental fältet 1848— igij. Fiskartorpet, söder om Hjorthagen 
{Thed. i8jg). Isbladskärret 1846, Kaknäs. Laduviken 18 ji, Skuggan, Värtan i8g4; 
Brännkyrka Glädjen, Pungpinan, Sköndal. Tallkrogen: Lidingö Yttringe; Solnayf. 
Mälareomr.: Adelsö: Färentuna A'ora träsk; Hammarby j. A^ibhle; Spånga Dam//i- 
torp. Dufvebol, Rastasjön. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Djurö fl.; Gustafsberg 
Långsunda; Ingarö Kolströmtorp; Ljusterö fl.; Möja a.; Nämdö: Rädmansö a.; 
Utö Kroka; Värmdö yf. Roslagsomr.: Danderyd Mörby; Frötuna a.; Länna 
LIammarby; Norrtälje a.; Roslagskulla t. a. 

Primula veris L. (Primula oflicinalis (L.) Jacq.). 

a. Inga uppgifter frän: \'äster-Tälje o. Vtter-Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Prunella vulgaris L 

a. — /. a. Liga uppgifter från: Adelsö, Munsö, Trosa, Täby, Väster-Tälje, 
Ytter-Järna, Österhaninge, Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

Prunus avium I . 

Södertörnsomr.: Torö fl. Landsort, Skårnö. JUster-Oxno; Ösmo iVynäs- 
hamn. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården. Bellevue. Tanto. Kastellhol^iien ; 
Bromma: Brännkyrka Arstabergen; Solna Haga. Llriksdal. Mälareomr.: Ham- 
marby Holmen; Lofö _/. Skärgårdsomr.: Djurö Stafsnäs vid Höl; Gustafsberg 
fl. förvildad; Ingarö Askarvik; Ljusterö Särsö. Roslagsomr.: Danderyd Lång- 
änpen. — Sannolikt vild å vissa av lokalerna. Prunus cerasus L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Bellevue, Frisens park, Rörstrand {Thed. /8jo); 
Brännkyrka Arstabergen igi2 (A. H ulfers ) : Solna Haga {Thed. 1830). Skär- 
gårdsomr.: Bo Velamsund igoj (G. Indebetou): Gustafsberg (N. Schager). — 
Förvildad. 155 
Prunus insititia T^ 

Mälareomr. : Lofö Edeby (B. Lagerwall). Skärgårdsomr. : \'axholm Tvn- 
ningv (C. Sundellj. — Förvildad. 

V. rustica H.\. Sthlmsomr. : Stockholm Hclencborg (A. Berlin). 

Prunus padus L. 

a. — /. a. Inga uppgifter fraii : Dalaru. Grudingc. Munsö. Muskö, Torö, \'ästcr- 
Tälje. Ösmo. — Säkert förbisedd. 

Prunus spinosa L. 

a. — ji. Inga uppgifter frän: Bo. Brännkyrka. Länna. Munsö. Mörkö. Riala. 
Väster-Tälje, Österhaninge. — Säkert förbisedd. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Pteris aquilina L.). 

a. Inga uppgifter från: Adelsö. Botkyrka. Mörkö. Norrtälje. Tveta. Täby. 
Väster-Tälje. Öster-Tälje, — Säkert förbisedd. 

Pteris. Se: Pteridium. 

Pulmonaria officinalis L * obscura (Dum.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Ledarön. Tullgarn; Mörkö: Turinge Städa äng. 
Älglwstad ; Vagnhärad Kolvik. Stensitnd; Vårdinge Höglund. Högtorp. Sured. Sö- 
dertörnsomr.: Botkyrka Tullinge vid Örnberget; Huddinge yf.,-"Xackay?.,- Salem: 
Sorunday/. ,• Torö Stensund, Svärdsund; Västerhaninge {Fl. Rvbv. ijji). Härim^e; 
Ösmo Harnviersta. Malhufvet; Österhaninge Björnö. Sthlmsomr.: Stockholm 3^.,- 
Bromma Stora o. Lilla Essingen; Brännkyrka f. enl. äldre uppgifter; Lidingö fl.; 
Solna Ellenshill jgoo. Karlberg [Thed. iSjo), Mälareomr.: Loföyf.,- Sollentuna 
\'oxmora; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Bo Rorsundsvik; Ljusterö Solvik; 
Värmdö Malnia. Roslag somr.: Y)-:xnåtT\å Aluddskäret. DJiirslmlni; Länna ovan- 
för Hästängen. Mörtsundaviken ; Norrtälje; Roslagskulla G regersbodatrakten fl.; 
Österåker Bo. HJel/nsättra, Långsjön. Teljö; Östra Ryd Rydboholnis park. 

Pyrola chlorantha Sw. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö fl.; Södertälje: Turinge Kråkhoppet. Trångö; 
Tveta: Vagn härad //.,• Värdinge /. a.; \'ästerljung yf. ,• Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Botkyrka _^. ,• Huddinge yf.,- Nacka Ektorp, mellan Hästhagen 
o. Källtorpsjön. Storängen o. fl.; Salem: Sorunda t. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: 
Stockholm mellan Kaknäs o. Kruthuset {Thed. iSjg); Brännkyrka y/. enl. äldre 
uppgifter; Lidingö fl.; Solna Hagaparken {Thed. tSjo). Karlberg (O. Swartz 
1810). Solnaskogen {El. holm.). Ulriksdal. Mälareomr.: Adelsö: Hammarby yf./ 
Lofö Drottningholm. Högsta; Sånga yf. Skärgårdsomr.: Blidö fl.; Bo Ristorp, 
Velamsund ; Djurö /7.,- Gustafsberg Z^r/z^^ov/ //(/(?,• Ingarö y/.,- Ljusterö Brottö. Fjärd- 
holm. Särsö; Möja Stora o. Lilla Möja; Rädmansö mellan Björkö o. Björkös örn; 
Utö; \'ärmdö fl. Roslagsomr. : Danderyd Långängen o. fl.; Norrtälje: Roslags- 
kulla Gregersboda o. fl.; Österåker A by; Östra Ryd fl. 

Pvrola media Sw. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge .v. L^ångdalsåsen; Vagnhärad vägen upp till 
Löfsjön ; \ ardinge s. ovanför Yngsände. Sörskogen ; Öfver-Järna Bunksta skog; 156 

öster-Tälj e Hall. Södertörnsomr. : Botkyrka Alby. Lindhof. skogen seder om 
Tumba; Huddinge Fitllersta. Masmo; Nacka mellan Hästhagoi o. Kiilltorpssjön ; 
vSalem; Sorunda _/?. Sthlmsomr. : Bromma T^-aneberg; Brännkyrka 7?.,- Lidingö 
fl.; Solna Haga o. Solna {Thed. i8jo). Karlberg (O. Swartz 1804). Skärgårds- 
omr. : Blidö s. Eknäs på norra Blide; Djurö Ritnmarö; Gustafsberg Långsiinda; 
Ingarö Fagerholm; Ljusterö Brottö. Byholm^ Särso; Möja ^SV. Möja; Nämdö; Råd- 
mansö itordöstra Asken., Gräddötrakten; Värmdö fl. Roslagsomr. : Danderyd 
Ekebv, Djiirsholmstr akten; Roslagskulla s. Gregersboda; 0's>iQ.xd>kQx Lervik vid torpet 
Bråten. Prästgårdshagen. Skånsta. 

Pyrola minor L. 

a. — fl. Inga uppgifter från: Botkyrka. Grödixige, Järfälla. Spånga. Torö. 
Trosa. Tyresö. Täby, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna. Ytter-Järna. Öfver-Enhörna. — 
Antagligen förbisedd. 

Pyrola rotundifolia L 

a.— t. a. Inga uppgifter från: I^kerö. Frötuiia. Torö. Trosa. \'äsler-Tä]jc. 
Ytter-Enhörna. Ytter-Järna. Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Pyrola secunda I^ 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Frötuna, Färentuna. Grödinge, Hillersjö. Riala. 
Torö. Trosa, Täby, Yaxholm. Yäster-Tälje. Ytter-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Pyrola unibellata I- Se: Chimaphila umbellata (L.) Nutt. 
Pyrola uniflora 1- 

a. — fl. Inga uppgifter från: Adelsö. Botkyrka, liromma. Ekerö, Färentuna. 
Grödinge, Hillersjö. Järfälla. Norrtälje. Ornö. Rialä. Sollentuna. Ska. Torö. Trosa, 
Tyresö, Yäster-Tälje. Ytter-Enhörna, Ytter-Järna. 

Pyrus communis I> 

Mell. Söderm.-omr. : ilölö Tullgarn. Smedjebergct; Mörkö Fruiingen.etl ex. 
{Ekstr. 1S2S). Borg {Hofh. iSj;^); Södertälje vid Mälaren 1866; Vårdinge _/?. / 
enstaka ex. Södertörnsomr.: Botkyrka Sturehof [Thed. iSjg); Huddinge Vårby 
såg {Thed. iSjg); Nacka Jarla {Thed. iSjg); Torö Herrhamra iSög; Tyresö 
nära Å'loe karegården. Sthlmsomr,: '^tockhohw fl., mest äldre uppgifter; Bromma 
St. Essingen {Wikstr. I S40). A'orrby {Thed. 18 sg); Brännkyrka Mörtviken {IVikstr. 
1840), Orhem [Thed. iSjg); Lidingö Tranholmen o. öster om Mölna udde {Thed. 
T8jg). Mölna igo2; Solna Hagaparken o. »ullan Ekelund o. Karlberg {Wikstr, 
1840). mellan Bomdammen o. Ingeiitiui^. Mälareomr. : Färentuna: Hillersjö: Lofö 
Fläsket; Skå; Sånga. Skärgårdsomr. : Blidö .v. Blidö gård ett ex. vid Bastuviken; 
Gustafsberg Panama pa gränsen till N'. Lagnö; Ingarö Lemshaga; Muskö Björn- 
holmen; Möja Tornö. Roslagsomr.: Roslagskulla s. Gregersboda. 

v. pyraster NVallr. Södertörnsomr.: Sorunda Blista iSgS (J. G. Laurell). 
Sthlmsomr.: Bromma Traneberg (E. Du Rietz). 

Pyrus malus I 

a.— fl. Inga uppgifter från: Grödinge. Ornö. Riala. Vaxholm. Väster-Tälje, 
Ytter-Enhörna, Ytter-Järna. Öfver-Järna, Östra Ryd. — Säkert förbisedd. 157 

v. mitis Watj.r. Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Björkö hage (A. Ek- 
ström). Södertörnsomr. : Sorunda y/. (J. G. Laurell): Torö y?. (J. G. Laurell). 
Sthlmsomr. : Bromma (K. Du Rietz). Skärgårdsomr. : Ojurö Sknrp-Riinmarö 
(C. G. Hoffstein). 

Quercus robur L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ekerö, Grödinge. Muskij. Riala. Täby, Väster- 
Tälje o. Öfver-Järna. — Säkert förbisedd. 

Ranunciilus acris L 

a. i alla socknar. 

Ranunculus acris I^. * steveni Andrz. (Ranunculus frie.sii 
Gren.). 

Sthlmsomr.: Brännkyrka Jakobsbergs park igoj (G. läckholm), .SV, Anne- 
frid i8yj [Riksmuseets /lerb^; Solna Ii aga iSSj (Riksmuseets kerb.). 

Ranunculus arvensis I • 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken iSgg (R. Westling) o. senare under f era 
är, kvarnen Tre kronor ett ex. igij (E. Ekman). Sthlmsomr.: Stockholm iSgi 
(B. Lagerwall); Lidingö Södergarn (Modéer lySj;). Mälareomr. : Lofö nära 
kyrkan {Bot. A'ot. i8jj). Skärgårdsomr.: ^Iuskö Björnholmen iSSy; Xämdö 
l^ästanvik igi.? {].\^\ llamner). Roslagsomr.: Länna Bergshanira igij (S. Se- 
lander); Norrtälje ett ex. pa en åker igoi (.S'.'. bot. tidskr. igog). 

Ranunculus auricomus L. 

a. Inga uppgifter frän: Botkyrka. Ed. Fresta. Grödinge, Sollentuna, Spånga. 
Torö. Tyresö. Vaxholm. Vtter-Enhörna. Ytter-Järna. — Säkert förbisedd. Ranunculus auricomus L. x cassubicus I- 

Sthlmsomr.: Stockholm raldemarsudde rSjs (bestämd av Sv. Murbeck). 

Ranunculus bulbosus L. 

a. — f. Inga uppgifter frän: Adelsö. Botkyrka. Ed, Grödinge. Huddinge. 
Muskö, Sollentuna. Spånga. Torö. Tyresö. Täby. Vaxholm, Väster-Tälje. Vtter- 
Enhörna. 

Ranunculus cassubicus 1>. 

Mälareomr.: l,ofö A'ersö {äldsta uppgiften iSSg J. \V. Hamner). Skär- 
gårdsomr.: Rädmansö Eknösundet. Gräddö. Räfsnäs o. fl. i skärgärden. Ros- 
lagsomr.: Östra Ryd Kai'lsudd (S. Selander). 

Ranunculus circinatus Sibth. ( Batrachium circinatum (Sibth.) 
Spach). * 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Djulan. Längs jon. Skillötsjön; Väster-Tälje 
Lina tSs7; Oster-Tälje Uttran iSgg. Södertörnsomr.: Nacka Ilammarbysjö 158 

1847: Salem. Sthlmsomr.: Stockholm Djiirgardsbrunnsviken 1847, Djiirgårds- 
bntiDiskanalen 1861, Norrström {Thed. i8jo); I)romma Tranchc/-g, LUf sanda; 
Brännkyrka Trekantett {Thed. 183g); Lidingö Kotilasjöji igoö. Mälareomr. : 
Hammarby Oxiindasjön; Lofö Drottningholni iSöj; Sånga Svartsjö i Igelviketi. 
Skärgårdsomr. : Djurö Sta/snäs; Gustafsberg Aspviksträsket; Värmdö Malma- 
sjön. Roslagsomr. : Danderyd Ösby träsk i8gi; Norrtälje {Fl. Tclg. bor. 1847); 
Österåker Teljö iSöy. 

Ranunculus ficaria L. (Ficaria ranunculoides Roth, Ficaria 
verna Huds.). 

a. — ■_/?., dock uppgiven s. i Turinge Vibynäs igio. Inga uppgifter från: 
Adelsö, Djurö, Grödinge. Huddinge. Munsö, Riala, Sollentuna, Spånga. Torö. 
Trosa, Täby, Ytter-Enhörna. Ytter-Järna. Öfver-Enhörna, Öfver-Järna. 

Ranunculus flammula L. 

a. Inga uppgifter frän: Järfälla, Spånga, Yäster-Tälje. 

Ranunculus flammula F * reptans T.. 

Mell. Söderm.-omr. : Södertälje riksberg; 'Vunngc Stdlz'erket. Yngen; Öfver- 
Enhörna Hor/i. Södertörnsomr. : Sorunda /. a.; Tyresö; Ösmo /. a. Sthlms- 
omr.: Stockholm Mälar estränder na; Bromma Traneberg; Brännkyrka Mälare- 
stränderna; .Solna. Mälareomr.: Adelsö Ilofgården; Millersjö Giinnarholmen; 
Lofö/'. Skärgårdsomr.: Gustafsberg t. a.; Yärmdö. Roslagsomr.: Danderyd 
/. a.; Norrtälje: Täby Ensta; Österåker Drängsjön. 

Ranunculus fluitans Fam., v. baudotii (Godr.). f. marinus 
(Fr.) (Batrachium marinum Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö _/f.,- ':^öåQrisX]<^ söder o>fi stade/i; Vagn- 
härad Källvik; Västerljung Hällsviken; Öster-Tälj e Hall. Södertörnsomr.: IJot- 
kyrka: Dalarö Kycklingen., Vadet ; Nacka Erstavik., Saltsjökvarn; Sorunda /. a.; 
Torö /. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården i Lilla Värtan. 
Norrström; Lidingö Katrinelund. Gåskaga, Högarn. Skärgårdsomr.: Blidö 
t. a.; Bo 7\gelön; Djurö /. a.; Gustafsljerg t. a.; Ingarö t. a.; Ljusterö: Möja 
f.; Nämdö; Ornö ^.,- Rådmansö t. a.; Utö: Vaxholm: Värmdö fl. Roslags- 
omr.: Danderyd Stora Värtan; Norrtälje: Roslagskulla t. a.; Österåker y^. 

Ranunculus lingua F. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge Vartåsjon; Vårdinge Djulan; 
Västerljung Ekebonäs., Sörtuna; Väster-Tälje Hanstavik; Öster-Tälje. Södertörns- 
omr. : IJotkyrka Bornsjön.) Tullinges jön; Grödinge Marieberg; Nacka _/?.; Salem 
Cttran., Vällinge; Sorunda Väggarö dya; Västerhaninge nära kyrkan; Ösxwo Val- 
sjö; Österhaninge Prästgården. Sthlmsomr. : Stockholm Bällstaviken 1868, Rör- 
strandssjön [Thed. 18 jo); Bromma Kyrksjön o. Tillsjön [IVikstr. 1840), Sundby- 
berg i8yg; Brännkyrka fl.; Lidingö Gångsätrasjön {IVikstr. 1840), Kottlasjön igoö. 
Möl/ia träsk 1841; Solna Ekhagssjön o. Käringsjön vid Annelund {Wikstr. 1840). 
Karlbergssjön {Thed. i8jg). Mälareomr.: 'EA fl.; Hammarby Fysingen; Sollen- 
tuna _/?.,•« Spånga Långlötsjön, Kastas jön o. -ån; Sånga Svartsjökanalen. Skär- 
gårdsomr.: Blidö s. Marn vid Köpnianholm ; Gustafsberg Långsunda; Värmdö 
Malmasjö/i. Roslagsomr.: D-^nåtryå Ekebv näs. Ösbvträsk; Norrtälje AYT/Vcy^V//// 
vid Bryggården {Bot. /Vot. 1844) ; Österåker Garnsviken. Teljö vid Storträsket. Cndal. 159 

Ranunculus paucistamineus TausCii (Batrachium paucista- 
mineuin (Tausch) Gelert, I^atrachium confusum (Gr. & 
Godr.), l^atrachium floribundum (Bab.) Dum., Batrachium 
trichophyllum (Chaix) F. Schultz). 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge i8ji; Vagnhärad Solbacken; Värdinge a.; 
Västerljung 'J'rosaafi. Tunsätcr; Vtter-Järna.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : 
Huddinge: Nacka Skiirii 1S46; Sorunda L a.; Torö Landsort 1861; Tyresö i8'j2; 
Ösmo t. a.; Östcrhaninge Gålc. Sthlmsomr. : )r<\.oQk\\o\\xv fl. enl. äldre uppgifter; 
Uromma Joliannelitnd; Lidingö Koitlasjöns avlopps Mölna. Mälareomr.: P^ären- 
tuna /. a.; llillersjö t. a.; Ska /. a.; Spånga: Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö 
fl.; Djurö: Gustafsberg Pdrsia 1S46; Ingarö Säliy; Nämdö A s.; Rådmansö /. a. 
Roslagsomr. : panderyd; Roslagskulla Gregersbodatraktcn ; Österåker Smedby te- 
gelbruk^ 'J'eljö. Abv; Östra Ryd /. a. -— Antagligen flerestädes förbisedd. 

V. divaricatus (Schrank). Södertörnsomr.: Sorunda Blistatrakten o. Söder- 
Enbv i8go (J. G. Laurell). Sthlmsomr.: Lidingö Kottlas jons avlopp o. Mölna fl. 
igoö (G. Täckholm). Roslagsomr,: Roslagskulla Gregersbodatrakten fl. (Arne 
Fries): Österåker Abv (S. Selander). 

Ranunculus peltatus Schrank (Batrachium peltatum (Schr.) 
Gelert, Batrachium heterophyllum Gray). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge iVykvarn i yiirndanimen., Turingeän; Vagn- 
härad Källvik; Värdinge /. «.,• Ytter-Enhörna: Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: 
Nacka Dammtorpsjon {Thed. 18 jg)^ Haninuxrbysjö 184Ö. iVvckehiken 18 jj. St. Sikla 
184g; Salem Ilögantorp vid ihigbåtsb ryggan ; Tyxcs'6. Sthlmsomr.: Stockholm Klara 
sjö {Thed. 18 jo). Lilla Värtan 18 jj., Norrström 1846, Tranebergsbro i8j2; 
Bromma Vlfsundafjärden {Thed. 18^0); Lidingö /t?^6/ '^o\n^ Bof>ida7>i men {Thed. 
i8jg), Järfva igoi. Mälareomr.: Adelsö: Ekerö Granö; Färentuna t. a.; Hil- 
lersjö /. a.; Lofö Drottningholm Skå t. a.; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Nämdö: 
Värmdö Didriksdal. Roslagsomr.: Danderyd Långängen; Norrtälje; Roslags- 
kulla Fire/!. 

f. submersus (Bab.). Roslagsomr.: Österåker Aby (S. Selander). 

v. suecicus (Gelert). Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Yngen (A. Tors- 
sander). 

f. truncatus (Kocii). Mell. Söderm.-omr.: Tveta Bräniiinge träsk iSgg 
(O. Hagström). 

Ranunculus polyanthemos L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön. Aby; Mörkö: Södertälje; Turinge t. a.; 
Tveta: Vagnhärad Stensiind; Vårdinge A <?. ,• \'i.siQ-i\]\xxv^ Ekebonäs; Öfver-Enhörna: 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka; Dalarö: Huddinge: Nacka y?.,- Salem: 
Sorunda /. a.; Torö /. a.; Västerhaninge I läringe; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: 
Stockholm fl.; Bromma Margretelund ; 15rännkyrka fl.; Lidingö; Solna fl. Mä- 
lareomr.: Hammarby yf.,- Järfälla; Spånga Sundbyberg; Sånga yf. Skärgårds- 
omr.: Blidö /. a.; Bo Skurusundet; Djurö t. a.; Gustafsberg Langsunda; Ingarö: 
Ljusterö Byholm. Särsö; Rådmansö fl.; Vaxholm Tvnningö; Värmdö fl. Ros- 
lagsomr.: Danderyd fl.; Frötuna Björnö; Norrtälje; Roslagskulla Brudnäs. 
Östanå o. fl.; Täby; Östra Ryd Rvdboholm. 

Ranunculus repens L. 

a. Inga uppgifter från: \'äster-Tälje. \'tter-Enhörna, Öfver-Enhörna. — Sä- 
kert förbisedd. i6o 

Ranunculus sceleratus T^- (Batrachium sceleratum (L.) 

Th. Fr). 

Mell. Söderm.-omr.: Hijlö y7. ,• Mörkö: Södertälje; Tveta; Vagnhärad Sfen- 
sund; Vårdinge /. a.; Västerljung Prästgarden; Ytter-Järna: Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr. : Botkyrka /. s. TulUngesjön; Nacka /?.,• Salem: Sorunda /. a.; Torö 
Landsort; Västerhaninge: Ösnio /. a. Sthlmsomr. : Stockholm yf.,- Bromma /. a.; 
Brännkyrka; Lidingö /. a.; Solna Karlberg. Haga. Stallniästargardcn. Mälare- 
omr.: Faren tuna /. a.; Hammarby /. s.; Hillersjö /. a.; Lofö /. a.; Skå t. a.; 
Sollentuna Skansen; Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; Gustafsberg /. rt-./ 
Ljusterö: Möja .SV. Moja vid Berg; (hnijjf.; Rådmansö t. a.; Utö: Vaxholm: 
Värmdö /. «. Roslagsomr.: Danderyd Djurs/iotn/strakten; Frötuna: hänna Lina; 
Norrtälje; Riala: Roslagskulla /. a.; Österåker t. a.; Östra Ryd Kyrkfjärden. Orm- 
gårdssjön. 

Raphanus raphanistrum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Nykvarn igio; Vtter-Järna Daderö iSSy. 
Södertörnsomr. : Botkyrka Hamra gjuteri igii; Dalarö iSyj o. senare; Grödinge 
Ensta 1841 ; Nacka Dan7'iicen igo2. Danviks krokar igo2. L.itnd vid A^eglinge; 
Salem Rönninge igoy ; \'ästerhaninge {FL Kytiy. 1771); Ösmo Aynäs me k. verkst. 
igo8. Sthlmsomr.: Stockholm Dji/rgarden nedom prins Vilhelms palats igo8 ; 
P)rännkyrka Bloniniensherg o. Gröndal [Jlied. i8jo). Sköndal {Thed. rSsg)- Orems - 
sjöns dike 184g. Mälareomr. : Lofö nära kyrkan {Thed. i8^g). Skärgårds- 
omr.: Djurö Sandhamn; Gustafsberg Aspvik [Thed. 18 jo); Ornö Prästgården 
igii. Västanvik igojj ; l'tö : ^'ärmdö .Malma. Roslagsomr. : Danderyd Djurs- 
holm 1848 ; Österåker 'Teljö fi- 

Raphanus sativus L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Värtan (.SV', hotan, tidskr. igog). — - Förvildad. 

Reseda lutea L. 

Södertörnsomr.: ISotkyrka Filt ja igiS! Nacka Danviks krokar i8go-talet 
o. igoo-ialet. Ektorp igo4. /lenriksdal. Saltsjöbaden igoö; Villa Plania igij- 
Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen 18^2. Kungsgatan igrj. Rörstrand 1874. 
Stadsgården JHi barlast {Thed. /8jg), Södermalm {l^ct. Akad. Handl. 1804); Solna 
1872. Skärgårdsomr.: Gustafsberg 7c?9/,- Vid kyrkogården 1870. — Ruderatväxt. 

Reseda luteola I- 

Södertörnsomr.: Nacka Danviken [JVikstr. /84o)—rgo2. Sthlmsomr.: 

Stockholm J/arieberg (IVikstr. 1840). Stadsgården {'Thed. i8sg); Solna Ellenshill 
18 1 8 {IVikstr. 184Ö). Skärgårdsomr.: Gustafsberg 182g. — Ruderatväxt. 

Rhamnus cathartica L 

Mell. Söderm.-omr.: Mölö Ledarön; Mörkö: Södertälje: Turinge s. Sund- 
vik; Tveta; \'agnhärad Stensund; Vårdinge /f.,- Västerljung Lacka. Trädgårdsskär; 
Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Nacka 7/., • Salem: Sorunda Karta. Sthlmsomr.: 
Stockholm Djurgården 184g. Grinds hage {IVikstr. 1840). Marieberg o. Smeds- 
udden 1 8 21, Rac karbergen 1 86g. Rörstrand [Thed. jSjg)-, Valdemarsudde {Thed. 
18^0). Värtan; Bromma Lilla o. Stora Essingen. Alsten {allt enl. JVikstr. 1840); 
Brännkyrka Långbro [Fl. Br. 1827). Skarpneck 1884. Ärsta i8sg; Lidingö Björk- 
backen. Gångsätra [Thed. f8jg); Solna ^. Mälareomr.: Adelsö Ho/gården; 
Ekerö,- Lofö jl. Skärgårdsomr.: Blidö /. a:; Djurö /I.; Gustafsberg Långsunda i6i 

i it c\.; Ingarö k'alfiiiL< o. ji.; Ljusteru //.; Muskö Bjornlwlincn ; Möjay/. ,■ Nämdöyf. ,• 
Ornö; Rädmansu /. a.; Utö vid gruvan; Vaxholm. Roslagsomr: Danderyd 
Djitrsholnislrakten; Frö tu n a y?./ Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Täl^y: Österåker _/?. 

Rhamnus frangula L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö /. a.; Mörkö: Södertälje; Turinge /. a.; Tveta: 
Vagnhärad Stiiisitnd; \'ärdinge /. a.; Västerljurg Prästgården ; Öfver-Järna: Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Dalarö y?./ Grödinge _/?.,• Huddinge y7.,- 
Nacka mellan Dammtorp o. Söderl>y. Lvgnet. Nacka hästhage^ St. Sikla o. fl.; Salem 
Rönninge. Salarp; Sorunda: Tyresö; Västerhaninge Häringe; Ösmo Nynäs hamn. 
Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården {Thed. iSjg). Mariebejg t86i. Rörstrands- 
hage 1S4S Bromma: Brännkyrka Solberga. Örby; Lidingö fl.; Solna fl. Mälare- 
omr. : Adelsö: Ed t. a.; Fresta yf.,- Färentuna t. a.; Hammarby t. a.; Hillersjö 
t. a.; I.ofö //.,• Ska t. a.; Sollentuna^.,- Sånga t. a. Skärgårdsomr. : Blidöy?.,- 
Bo fl.; Djurö Runmarö, Sta/snäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö Särsö; Möja 
/. a.; Nämdö yf. ,• Ornö /. a.; Rädmansö t. a.; Utö; Värmdö yf. Roslagsomr. : 
Danderyd fl.; Frötuna /. a.; Länna: Norrtälje; Roslagskulla /. a.; Täby,- Öster- 
åker t. a.; Östra Ryd. 

Rhinanthus major Ehrh. 

a. — /. a. Inga ttppgif ter från: Bo, Ekerö, Järfälla, Lidingö. Munsö. Muskö. 
Riala, Sollentuna, Torö. Trosa stad, Täby, Västerhaninge. Väster-Tälje, Vtter- 
Enhörna, Vtter-Järna. Öfver-Enhörna. Öfver-Järna. — Antagligen förljisedd. 

V. apterus Fr. Skärgårdsomr.: Värmdö Haghulta 1883 (L. Schlegel). 

Rhinanthus minor Ehrh. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge /. a.; Vagnhärad /. a.; \'årdinge a.; Väster- 
ljung a.; Ofver-Enhörna. Södertörnsomr.: Dalarö a.; Grödinge Marieberg; 
Salem Rönninge; Sorunda /. a.; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgår- 
den {Thed. i8jg). Rörstrandshage i8jg. Värtan; Lidingö Ekhidmsnäs. Tranhobnen ; 
Solna a. Mälareomr. : Färentuna a.; Hillersjö a.; Lofö y7.,- Skå a.; Sollentuna 
Silfverdal; Spånga; Sånga a. Skärgårdsomr.: Blidö « ,■ Gustafsberg «.,- Ingarö: 
Ljusterö: Möja a.; Nämdö a.; Ornö a.; Rädmansö a.; Utö: Vaxholm,- Värmdö 
Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna a.; Länna a.; Norrtälje a.; Roslagskulla a.; 
Österåker a. — Antagligen mångenstädes förbisedd. 

Rhinanthus serotinus Schönh. 

Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Hiilfers). Roslagsomr.: Österåker 
Lappdal (S. Selander). — Möjligen förbisedd på grund av förväxling med R. major. 

Rhinanthus stenophyllus Schur. 

Skärgårdsomr.: Möja St. Möja vid Fornby (S. Selander). — Möjligen Rir- 
bisedd på grund av förväxling med R. minor. 

Rhynchospora alba (L.) M. Vahl. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Fredriksberg, Rydkälla; Vagnhärad Fredriks- 
dal. Löfsjon; \'årdinge yf.,- \'ästerljung Å'oret. Södertörnsomr.: Nacka vS7/^/rt. 
Lillsjö 1840. Strålsjön (Thed. 18 jg), Stubbsundskärret 184g. Ältasjön; .Salem Ax- 
torpssjön, Hallinge; Sorunda iVorra Dy an j86g. senare utgången; Torö Landsort. 
Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården {N(rzcn 1808). mellan Uggelviken o. Söder- 

ii-~1:jj:J24. Stockholmstraktens växter. IÖ2 

britnu [llied. iSjg): Brännkyrka Or/iem o. Pnn^pinaii {Tkcd. iSjo): Lidingö 
Gångsätra {Thed. i8jg). Yttrino-e^ småsjöarna på Lidingön {T hed. i8j6)\ vSolna 
Träsksjön iThed. iSjg). Skärgårdsomr. : Djurö Rnnniarö; Gustafsberg Ö. Eke- 
dal; Ingarö Äytorp; Ljusterö Brottö; Möja St. Möja jh; Nämdö Storträsk; Ornö 
Skinttardal; Radmansö s. NO om Rådijianby; Utö; Värnidö Kroksjön. Roslags- 
omr. : Frötuna Fäsby; Länna Hysmgsvik; Roslagskulla s. Malmsjön; Österåker 
Gnmrasjön, Prästgårdsskogen ; Östra Ryd Bogesiind vid Broknäs. 

Rhynchospora fusca (L.) Ait. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö {Thed. jlor.)\ Vårdinge Bergasjön., Horssjön., St. 
Småsjön o. ji. Södertörnsomr. : Nacka Lilla Sikla, Lillsjön 1840, Skvätten 1841. 
Stubbsiindskärret 184g. Altasjön. Sthlmsomr. : Brännkyrka Skarpneck vid Altasjön 
i8gg; Lidingö Gångsätra träsk {Thed. i8jg); småsjöarna på Lidingön {Thed. 
jior.). Skärgårdsomr.: Djurö Riinmarö.. nära Sta/snäs; Ingarö Aytorp; Möja 
St. Möja vid Sveve; Radmansö Kalls kär; \'ärmdö Kroksjön. 

Ribes alpinum L. 

a.—jl. Inga -uppgifter från: Trosa stad, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Öfver- 
Järna. — Antagligen förbisedd. 

Ribes domesticum Jancz. 

Sthlmsomr.: Solna Haga park {Bot. Not. igoo). Skärgårdsomr.: Värmdö 
Fågelbrolandet (N. W. Netzel). — Förvildad. 

Ribes grossularia L 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Adelsö, Munsö, Torö, Västerljung, Väster- 
Tälje, Öfver-Järna, Ösnio. 

V. reclinatum (L.). Skärgårdsomr.: Djurö Stafsnäs; Gustafsberg yf. 

v. uva cripa (L.). Sthlmsomr.: Brännkyrka Långsjön {Fl. holm.). Skär- 
gårdsomr.: Djurö Stafsnäs: Gustafsberg yf. 

Ribes nigrum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby kvarn {tnöjl. vild); Mörkö {Ekstr. 1828., trol. 
förvildad): Södertälje mellan Lina och staden {Bot. Not. 184J): 'Vminge. Mäsnaren, 
Tnringeån; Tveta; Vårdinge t. s.; Väster-Tälje Lina {Hofb. i8j2)\ Öfver-Enhörna : 
Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka Brunna; Dalarö Vadgölen; S^^Qk::i Häst- 
holmen {Fl. holm.)., Kiingsliai>in {IVikstr. 1840). Lilla Sikla {Thed. i8jg); Salem: 
i^ornnda Fage7'viks källa, Kä lista å; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm Z)/w;- 
gården { IVikstr. 1840), Hästgardeskasern. Marieberg { IVikstr. 1840). Tegehtdden 
{Thed. 18 jg): Bromma Ulfstinda {Thed. i8jo): Brännkyrka mellan Aspudden och 
Hägersten { IVikstr. 1840) : Lidingö /. s. i8g4. Fjäderholmarna ( IVikstr. 1840) : Solna 
Karlberg vid Bomdammen o. Haga {Thed. 18 jo). Mälareomr. : Ekerö: Fären- 
tuna; Hammarby /. j-. Glädjen. Pickhiis, Prästgården ; Järfälla; Lofö Granholmen, 
Kersö, Tallholmen; Spånga Kådan {IVikstr. 1840): Sånga Kar f vedsholm {Bot. N'ot. 
184S), Svartsjö bro. Skärgårdsomr.: Blidö _^. på de stora öarna, a. på skaren; 
Bo mellan Björknäs o. Bo, Lännersta {IVikstr. 1840). Ristorp; Djurö Rtinmarö, 
Stafsnäs; Ljusterö fl.; Muskö; Möja alla yttre öar o. skär; Nämdö Biskopsö, Bullerö, 
Nämdö; Ornö Bodal; Radmansö /. s. på Radmansö, a. på yttre skären; Utö; Vax- 
holm; Värmdö /. s. Biniandsö, Fågelbrolandet. Roslagsomr. : Danderyd Djuis- 
holm, öar i Lilla Värtan {IVikstr. 1840): Frötuna Boig; Norrtälje: Riala Kiisboda; 
Roslagskulla Brud näs, Östanå; Österåker Söra. IÖ3 
Ribes rubrum L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Aåv kvarn (/ro/, vild): Turinge /. s.; Vårdinge 
Hjortsbcr;^a [Hofh. iSj2)\ Ofver-Enhörna. Södertörnsomr. : Dalarön. Vad:^'olcn; 
Xacka Hästliolnic?i [Flor. holm.)'. Salem Ronniiii^c ; (dixwo Xynästraktcn. Sthlms- 
omr.: Stockholm Djurgården och Mariebcix {IVikstr. 1840): Bromma Lilla Es- 
singen (IVikstr. 1S40): Brännkyrka Kyrksjcn. Skarpneck och Sundsta {allt enl. 
IViksir. 1S40]: Solna Haga. Karlberg. Kaninholmen i Edsviken [allt enl. IVikstr. 
1S40). Mälareomr. : Lofö Krankholtnen {IVikstr. 1840): Sånga yf. {förvildad). 
vSkärgårdsomr. : Blidö: Djurö Riinmaro. Sta/snäs; Gustafsberg yf. ,• Ljusterö ^rtVw.- 
Musku: Rädmansö Asken; Viö: X-Axholm: Xäxmåo Eågelbrolande t. Roslagsomr. : 
Danderyd Djursholm, stränder o. holmar i Lilla Värtan; Frötuna Oscn; Roslags- 
kulla s. Östanii; Täbv s. 

V. pubescens S\v, Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge jl. (A. Torssander). 
Sthlmsomr.: Bromma nära Prästgården [IVikstr. 1840). Skärgårdsomr. : 
Xämdö Bi/llero igo3 (X. W. Xetzelj. 

Rosa. 

Detta släktes talrika i senare tid urskilda arter och former äro icke till sin 
formkrets och utbredning sä kända, att de ansetts böra här upptagas. 

Rubus acuminatus Lixdeb. 

Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Lacka CF. O. Westerberg). 

Rubus acutus Lixdeb. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa stad (E. Köhler). 

Rubus arcticus L 

Södertörnsomr.: X"acka Hästholmen ^^ vid norra sidan, nära östra udden på 
en gräsrik plats nedanför en klippa; först funnen 1834 ' IVikstr. 1840). i8jg 
[Riksmuseets herb.). förgäves eftersökt igi2 (J. W. Hamner). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Ladugårdsgärdet på norra sidan av Kattrutnpsbacken 1886 [Riksmuseets herb.), 
Uggelvikstrakten 18 J4 {IVikstr. 1840) — igij; Brännkyrka Sandsborg {Thed. flor.). 
Tallkrogen 18 j8 [Riksmuseets herb.). 

Rubus caesius L 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Skälby. Tegneby holme. Tullgarn; Mörkö Tuna; 
Södertälje närn kanalen [Thed. i8jg): \'ärdinge Hjortsberga. Sjunda; Öfver-En- 
hörna. Södertörnsomr.: Botkyrka /. s. Tullinge; Xacka Lugnet. Stengärdet 
{IVikstr. 1840): Salem: Västerhaninge; (jsxno Å'ynästrakten. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Ereskati o. Djurgården fl. []Viksir. 1840): Bromma Lilla o. St. Essingen. 
Alsten {IVikstr. 1840): Brännkyrka Earsta. mellan Katrineberg och Löf holmen {allt 
enl. IVikstr. 1840): Lidingö Tranholmen {IVikstr. 1840): "^oXw^x Karlberg {IVikstr. 
1846). Mälareomr.: Ed/?.,- Ekerö: Hammarby A .c y^^/w^^//. Oxundasjöns strand^ 
Torsåker; Lofö Kersö. Granholmen o. Krankholmen {IVikstr. 1840). Tallholmen; 
Sollentuna J-. //<>■;-« J/J/rtTt'^,- Sängay/. Skärgårdsomr.: Blidö /. </.,■ Djurö: Ingarö 
Lemshaga. Lilla ngsdal; Ljusterö /. a.; Möja .SY. Möja. Björks kär; Xämdö; Ornö : 
Utö: Vaxholm: Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd Djursholm, öar i Värtan 
{IVikstr. 1 8 40): Frötuna Vigels jo; Roslagskulla t. a. Brudnäs. Östanå. 

V. arvalis Focke. Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Prästholmen i Sillen 
(A. Torssander: best. af L. M. Xeuman). Södertörnsomr.: Sorunda /. a. i södra 
delen []. G. Laurell). Skärgårdsomr.: Ljusterö Ekholmen o. Ejärdholm (A. 
Hiilfersj. 164 

f. lobatus Marss. Skärgårdsomr. : Ljubterö Ekholi)un o. Siirsö (A. Hulfers). 
v. ramosus Xeum. Skärgårdsomr.: l.justerö Ek/ioli/ioi o. Särsö(\. Hulfersj. 

Rubus caesius L. x idseus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Västerljung Kiillvik (A. Ekström). Södertörnsomr. : 

Trosa Snöhobiicn (A. Ekström). Sthlmsomr.: Brännkyrka mellan Klubbensborg 
c. Petersberg i8g8 (G. Lagerheim). Skärgårdsomr.: Blidö Hakholmarna (Arne 
Fries); Ljusterö Lagnö o. Lagnötritten igoj [Riksmtisecls Iicrb.). Lii7isen vid Vät- 
tersö (Arne Fries), Särsö (A. Hu]fers). 

Rubus caesius L. x saxatilis L. 

Mälareomr. : Ekerö Bockltoh/issälra. pa sandstrand vid yitngfrtilund i8g6 — ■ 
igij (J. Berggren). 

Rubus chamaemorus L- 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn, Valåker; Mörkö; Trosa landskommun 
Mörbysjön; l"uriuge Jl.; \'ardinge /. a. i norra och Jl. i södj-a delen; Västerljung 
Lacka; Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Nacka Finnboda. mellan Dammiorpsjön o. 
Hästhagen, Åbacka, Lilla Sikla, Sandsjön {allt enl. Thed. 18 jo. 59), / alla skogskärr; 
Salem Gramidden. Rönninge; Sorunda /. .«■. i södra delen; Torö Jl.; Västerhaninge 
(/'/. Ryby. 177 1); Ösmo /. s. Valsjö. Sthlmsomr. : Stockholm Beckbruket (Thed. 
/8jo), Norra Djurgården; Bromma Råcksta {lVikstr.^i84o)\ Brännkyrka y?. En- 
skede {Thed. 18 jg). Solberga {Fl. Br. 1827). tnellan Ars ta o. Sundsta, Pungpinan. 
Sandsborg, Tallkrogen {allt enl. Wikstr. 1840); Lidingö Ekholnisnäs {Thed. 18 sg)- 
Gångsätra {Thed. 18^0): Solna Starbäcken {Wikstr. 1840). Mälareomr.: Lofö J•.,• 
Sänga .SVrt;;'/j/<\ Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Ktidoxa, Rödlöga, Sv ar tlö ga, Sunda- 
skären. St. Ängsskär; Djurö Sta/snäs; Gustafsberg Ö. Ekedal; Ingarö Jl.; Möja 
.SV. MöJa o. alla de yttre öar na; Nämdö a. pa yttre skären; Ornö Jl. Rädmansö 
/. a.; Utö t. s.; Värmdö F^ågelbrolandet t. a. Roslagsomr. : Danderyd DJurs- 
hobn; Frötuna Borg; Länna Eknö, Hysingsvik ; Norrtälje bergen N om staden; 
Roslagskulla Gregersboda o. Jl.; Täljy mosse Ä' om Skogberga; Österåker Jl. G i Il- 
myra. Grindstorp. Singö, Teljö. 

Rubus corylifolius Arrh. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Fifång (Ekstr. 1828). Södertörnsomr.: Da- 

larö Dalarö, Smådalarö (G. Söderberg); Tyresö Klockaregården (G. Andersson): 
Q%\.tx\v'ÅX\\Xi<g^ Borgvik o. Ji. (G. Söderberg). Skärgårdsomr.; Bo Kil {Thed.Jlor.); 
Ljusterö Lagnö o. Hvinö {Thed. Jlor.)\ Rådmansö Gårdskär o. Sundskär {Riks- 
museets herb.); Värmdö Klinten {Thed. Jlor.). — (Uppgifterna från Skärgårdsomr. 
avse antagligen R. nemorosus enl. .S. Almquist.) 

Rubus fruticosus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Fifång o. IPorfiö udd {Ltkstr. 1828): \-;\.gn\\är^.å 
Källvik (H. W. Arnellj. Södertörnsomr.: Torö Landsort {Hofb. 1832): Ösmo 
Nynäs park (J. G. Laurellj. Sthlmsomr.: Brännkyrka Hägersten {Fl. holm.). 
Skärgårdsomr.: Ljusterö Brottö (S. Hallquist); Möja St. MöJa Jl. o. Tornö (S. 
Selander); Nämdö _/?. (J. \V. Hamner); Utö {Hofb. 1832). Roslagsomr.: Frötuna 
AUdsta, Vigelsjö {Bot. AUd. 1844); Roslagskulla. 

Rubus idasus L. 

a.— t. a. Inga uppgifter fråit: Munsö, Vagnhärad, Väster-Tälje. — Säkert 
förbisedd. 105 

f. denudatus P. I. Mull. Skärgårdsomr. : Ljusterö Bvholvi o. Särsö fA. 
Iliilfers). 

f. laciniatus Krok. Skärgårdsomr.: Ljusterö Fjärdholm (A. Hiilfers). 
f. maritimus Arrh. Skärgårdsomr.: Ljusterö Fjärdholm (A. Hiilfers). 
f. microphyllus Waii.k. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö (A. Iliilfers). 

Rubus idaeus I>. * anomalus Arrh. 

Sthlmsomr.: Stockholm Bt-lleviicparktn på klippor vid stranden 1S41 [Riks- 
vnisccts Iicrb,); Solna Karlbergs allé vid s/randcn ai' Bomsjön 1821 {Riksmuseets 
hcrb.). 

Rubus lindebergii P. ]■ AIlll. (Rubus discolor Weihe). 

Mell. Söderm.-omr.: Västerhaninge Häringe kyrkogårdsbacke {Ho/b. 1SJ2). 

Rubus nemorosus Arrh. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa stad o. landskommun Snöholmen och i skäi^år- 
den (E. Köhler) : Vardinge s. Tallstugan (A. Torssander; best. av L. j\L Xeuman): 
Västerljuag Höknäs holme 18 8g {Riksmttseets herb.). Lacka (F. O. Westerberg). 
Södertörnsomr. : Dalarö i88s {Riksmuseets herb.),- Nacka Skum [Thcd. 18 jg). 
Sthlmsomr.: Bromma L. Essingen 18 jg {Riksmuseets herb.); Lidingö Brevik 
[Thed. i8sg). Skärgårdsomr.: Bo Lilla Björknäs 1830. Ö. o. V. Ekedal 18 jg. 
mellan Kil o. Velamsutid 1860 {allt enl. ex. i Riksmuseets herb.); Djurö (C. G. 
Hoffstein): Gustafsberg .SV. Tjustvik i88g {Riksmuseets herb.); l.]\\?,icr'6 1882 {Riks- 
museets herb.). Byholm, Ekholm. SärsÖ (A. Hiilfers); Möja Stornassen (A. Hiilfers) : 
Xämdö Bunsö 18 jj {Riksmuseets herb.), Villinge ( Thed. 18 jg) ; Ornö Fåglarö 1866 
(Riksmuseets herb.). Gåssten o. Hansten (Bot.A^ot.i8jj),R'oholmen vid Bodal i86g 
{Riksmuseets herb.). Svinock {Thed. i8jg)\ Utö {Thcd. i8j6); Värmdö Pilhamns- 
sundet i8ji och St. Tjustvik i88g {Riksmuseets herb.). 

Rubus pruinosus Arrh. 

Södertörnsomr.: Nacka Skuruparken 18 jo (Riksmuseets herb.); Trosa stad 
(E. Köhler). Skärgårdsomr.: Bo I'. Ekedal 1864 {Riksmuseets herb.); Nämdö 
Bunsö o. Villinge {Bot. iVot. 18 ss)^ Mörtö {Thed. i8jg)\ Ornö holnw vid Lökholmen 
{Bot. iVot. 18 jj). 

Rubus saxatilis L 

a. — ji. Inga uppgifter frän : Munsö. Väster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

Rubus suberectus Ands. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hornö {Hofb. 1832): Turinge Dammstugan igio 
(T. Krok). Skärgårdsomr.: Möja Lilla Möja (A. Hiilfers): Utö {Hofb. 1832). 

Rubus sulcatus Vest. 

Mell. Söderm.-omr.: 7iorr om Luckbol {i\. Ekström). Södertörnsomr.: 
I)alarö: Nacka Danviksbergen 18 jo., Danviks krokar 18 jg, Dockan 1828. Lugnet 
fS4g (allt enl. e\. i Riksmuseets herb.); Ösmo Xy näshamn fl. (]. Berggren). Skär- 
gårdsomr.: Bo y/. (Thed. 18 jo); Möja 'Tornö' {S. Selander); Värmdö Fågelbro- 
landet., Ridalen i88j (Riksmuseets herb.) o. fl. på södra sidan (X. W. Xetzel). — 
Rubus affinis Weihe i Thedenius" skrifter är enl. S. Almquist synonym med Rubus 
sulcatus Vest. i66 
Rubus thyrsoideus Wimm. 

Södertörnsomr. : Botkyrka Alhy 1847 {Riksi/iiiseeis hcrh.): Nacka Skum 
{Thed. i83g)\ Österhaninge Gålo (G. Söderberg). Sthlmsomr.: Brännkyrka Hä- 
gersten {Kikst/inseets herh.). Mörtviken {Thed. 1S30), \'asaholmen {Thed. iSsg)-, 
Vinterviken 184g [Riksmuseets herbX Skärgårdsomr. : Bo Staket 1880 [Riks- 
museets herb.); Värmdö mellan Strömtna o. Vik i88j [Riksmuseets herb.). 

Rubus wahlbergii Arrh. 

Mell.^ Söderm.-omr. : Hölö Häggnäs (E. Köhler): Vagnhärad Stensund (E. 
Köhler), Ada (A. Ekström): Västerljung Lacka (A. Ekström). Södertörnsomr.: 
Dalarö Aspö 18 jj [Riksmuseets kerb.), kyrkan 1866 [Riksmuseets herb.)\ Nacka 
Skuru [Thed. 18 jg): Sorunda f. [Thed. flor.): Torö 1842 [Riksmtcseets herb.), 
Landsort (A. Torssander) : Ösmo Aynäshaf?in. Tottnäs o. fl. []. G. Laurell). 
Sthlmsomr.: Stockholm Barnängen 1846 [Riksniuseets herb.): Djurgärden [Bot. 
Not. /8jj): Brännkyrka Hägersten {Thed. 18 jo). Skärgårdsomr.: Bo Bo udde. 
insjön vid L. Björknäs i8ji. mellan Eknäs o. Tollarö 1841. St. Björknäs. Skuru- 
bro. Staket 1884 [allt enl. ex. i Riksmuseets herb.): Djurö Runmarö (H. Hessel- 
man): Liusterö Bvholm, Långholm o. Särsö (A. HUlfers), Truten (Arne Eries): 
Muskö [Thed. iSjo): Möja St. Möja (S. Selander): Nämdö Bullerö (N. W. Net- 
zel); Ornö Eknäset {Riksmuseets herb.)., Torsnäs [Riksmuseets herb.); Utö [Hofb. 
18 J2): Värmdö Fägelbrolandet fl. (N. ^Y. Netzel). 

Rudbeckia fulgida Ait. 

Mell. Söderm.-omr. : Djurö Rimmarö 18SS (C. G. Moffstein). — Införd. 

Rudbeckia hirta L 

Södertörnsomr.: Nacka Källtorp igo4. Sthlmsomr.: \Äå\n<gö Björkbacke7i 
i8go. senare utgången (N. W. Netzel). Mälareomr.: Hammarby Brunnby o. 
Folkskolan igi2 (G. Berglund). Skärgårdsomr.: Djurö Djurö äng. ett ex. 1883 
(T. Krok), Runmarö fC. G. Hofifstein); Värmdö Grindarö i en klöveråker i8g8 
(J. Berggren). Roslagsomr. : Roslagskulla Gregersboda i8gg (Arne Fries). — 
Förvildad. 

Rumex acetosa L. 

a. I?iga uppgifter från: Grödinge, Vaxholm, Väster-Tälje, Öfver-Enhörna. 
— wSäkert förbisedd. 

Rumex acetosella L. 

a. Inga uppgifter från: Vagnhärad, Väster-Tälje. — Säkert förbisedd. 

Rumex aquaticus L. (Rumex hippolapathum Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Turinge Slöjdskolan. Vidbynäs; Öster-Tälje 
Igelsta. Södertörnsomr.: Nacka Dufnäs, Hafnmarbysjö ; Salem Bockholmsätra; 
Västerhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm _/?.; Bromma/.,- Brännkyrka /?.,• Lidingö: 
Solna /?. Mälareomr.: Xå(t\iö Hof gården; Ekerö: Färentuna yf.,- "llillersjö y/.,- 
Lofö Drottningholm; Skå /./ Sänga /. Skärgårdsomr.: Djurö s.; Gustafsberg 
/. a.; \'vei\\\^6 Aspviks holme. Roslagsomr.: Danderyd /.,• Norrtälje: Roslags- 
kulla s. Siabo udde. 16; 

Rumex aquaticus L. x crispus L. (Rumex platyphyllus 
F. Aresch.) 

Sthlmsomr. : Djurgården [TJied. flor.). Dockan i8ji o. Eriksdal i8jy {Riks- 
niitscels herb.). Mälareomr. : Lofö Kcrsö igog (J. Berggren). Skärgårdsomr,: 

Ho Skurtibro 184^ {Riksmuseets herb.). 

Rumex aquaticus f^ x domesticus Hn. 

Sthlmsomr.: Brännkyrka Groitdal igo4 {Riksmuseets herb.). Mälareomr.: 
Lofö Kerso igoj — og (J. Berggren). 

Rumex aquaticus L. x hydrolapathum Huds. (Rumex 
maximus Schreb.). 

Mell. Söderm.-omr, : Södertälje li^elstavikeH ; Turinge Sundsor {7'hed. flor.'). 
1'idbvnäs; \'årdinge mellan Janslund och sjön Djulan 1886 — igo2. Södertörns- 
omr. : Xacka Danviks krokar {Thed. 18 jg). H a ?n marby sjö {Hofb. 18 J2). Sthlms- 
omr.: Stockholm fl.; Bromma _/?.,• Brännkyrka Gröndal, Trekanten. Fällan 7'id 
Magelungen (Fl. Br. 18 2y): Solna /f. Mälareomr.: Lofö Drottningholm; Ska 
Tuna {Thed.flor.}. Skärgårdsomr.: Gustafsberg /. rt-./ Värmdö .4jr/z'/>^. Roslags- 
omr. : Frötuna Björnö o. Os {Bot. A'ot. 1844). 

Rumex aquaticus L. x obtusifolius L. 

Sthlmsomr.: Stockholm .SV. Skuggan igoo {Riksmuseets herb.), Mälare- 
omr. : Lofö Drottningholm nära slottet. Kcrsö igog (J. Berggren ). 

Rumex crispus L. 

a. — ■/. a. i alla socknar. 

Rumex crispus L. x domesticus Hn. (Rumex propinquus 
J. E. Aresch.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vagnhärad ^ö'<) (E. Köhler). Södertörnsomr. : Nacka 
kyrkogården igi2 (N. vSylvén). Sthlmsomr.: Stockholm yf. /. ex. Brännkyrka- 
gatan o. Hornstullsgatan ij a. (A. Berlin): Bromma Sandvik (E. Du Rietz). Skär- 
gårdsomr.: Möja Stora Möja vid Lattgvik (S. Selander); Värmdö Grindarö (J. 
Berggren). Roslagsomr.: Norrtälje Badhusparken samt mellan Norrtälje o. Gran- 
säter (J. Berggren); Roslagskulla Gregersboda (Arne Fries). 

Rumex crispus L. x obtusifolius L. (Rumex acutus L., 
Rumex pratensis M. & K.) 

Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälje Hall {]. Berggren). Södertörnsomr.: 

Nacka kvarnen Fre Kronor igrj (E. Ekman). Sthlmsomr.: Stockholm Beck- 
holmen. Blockhusudden, Kastellholmen (Thed. i8_^o). senare utgången på Beckholmen 
{Thed. i8sg). ' ■ . 

Rumex domesticus Hn. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Södertälje; Turinge fl.; Tveta: Värdinge t. 
a.; Västerljung y/.,- Vtter-Enhörna: Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka /. a.; Grödinge: Huddinge /. a.; Nacka /. a.; Salem Rönninge; Sorunda 1 68 

/. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården. Kräftriket; Bromma; 
Brännkyrka a.; Lidingö a.; Solna /. a. Mälareomr. : Ed jf.,- Färentuna a.; 
Hammarby /. a.; Hillersjö a.; Järfälla; Lofö a.; Ska a.; Sollentuna y?.,- Spånga; 
Sånga a. Skärgårdsomr. : Blidö 6"^?.^', Kudoxa, Oxhalsö; Djurö Åhtnko, Riin- 
marö, Stnfs>iäs; Gustafsberg f.; Ljusterö Brottö. ByJwbn. Särsö; Möja .SV. Mö ja a.. 
Västerö i Långviksskären; Nämndö; Rådmansö a.; Värmdö a. Roslagsomr. : 
Danderyd a.; Frötuna a.; Länna a.; Norrtälje; Riala n.; Roslagskulla a.; Öster- 
åker a.; Östra Ryd JJ. 

Rumex domesticus Hn x obtusifolius L. (Rumex con- 
spersus Hn). 

Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälje Hall {O. Hagström). Södertörnsomr. : 

yiiick^i Dockan [Hofh. iSj2). Sthlmsomr.: Stockholm Djiirgäi-den 1844, Gröna 
gatan 1841 o. Skeppsholmen t8j4 {Riksniiiseets herb.). Kiingsholmen (A. Berlin); 
Brännkyrka Liljeholmen (A. Berlin); Solna Ulriksdal [Hn flor. 18 J2). Haga o. 
Ålkistan [Thed. 18 so). Mälareomr,: Ekerö Kaggeholm [Thed. 1830). Skär- 
gårdsomr.: Värmdö Grindarö iSgS (J. P)erggrenj Roslagsomr.: No^-rtälje 
på gatorna igoo (J. Ikrggren). 

Rumex hydrolapathum Huds. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Lido. Aby kvarn; Södertälje Lgelstaviken; Trosa 
landskommun; Turinge /. a.; Tveta Ström; Vagnhärad Trosaån; Vårdinge J1. 
Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar. Kolbonensunipen. Nacka. St. Xyckclviken; 
Salem; Sorunda mellan Soriinda o. Vansta; Ösmo jl. Sthlmsomr.: Stockholm 
jl.; Brännkyrka Trekanten {Fl. Rr. 182'/). Liljeholmen; Lidingö Björkbacken; 
Solna 7?. Mälareomr.: Lofö Drottningholm; Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: 
Gustafsberg /. a.; Ljusterö Brottö; Rådmansö /. a. även på Sv. Högarna; Värmdö 
/. a. Roslagsomr.: Danderyd luirtans stränder; Frötuna Kyrksjön, Lo7mnare?i. 
Tullnäs; Länna Fiskarnäs. Pänningbyån. Väsby; Norrtälje a.; Österåker Margrete- 
Innd; Östra Ryd Kyrkfjärden. 

Rumex hydrolapathum Huds. x obtusifolius L. 

Sthlmsomr.: Stockholm .SV. Skuggan igoo {Riksmtiseeis herb.). 

Rumex limosus Thuill. (Rumex palustris J. E. Sm.). 

Sthlmsomr.: Stockholm Värtan på riideratplats igob (H. Witte). — Införd. 

Rumex maritimus L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar {Thed. i8sg). Nacka värdshus., 
Hammarby sjö och Siklaö {Hofb. 18^2). Nacka bro och Nyckelviken {Thed. 18 jg). 
Sthlmsomr. : Stockholm Blockhusudden. Djurgården. Gamla Kungsholmsbroti. 
Seraji??ierlasarettet, Sabbatsberg {allt enl. IVikstr. 1840), Hornstull {Hofb. 18^2) 
o. 1880-talet, Bergsund, Djurgården vid Fra^nnäs samt mellan Blockhusudden o. 
Täcka udden, Klara sjö {allt enl. Thed. i8sg)' Grefbron 18^4. Kaknäs i8gj. 
Arstavikejt nedattför Kac karbergen, Blockhusudden ig 11 o. f.; Bromma Sundby- 
berg; Brännkyrka Liljeholmen; Lidirigö Värtastranden 18 8g; Solna Karlberg (R. 
Westling). 

Rumex obtusifolius L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö; Turinge ft.; Vårdinge/?.,- \'äster-Tälje AV//^'//;/, 
Lina kvarnar; Öster-Tälje Igelsta, Hall. Södertörnsomr.: Botkyrka /.«.,• Dalarö 169 

DalariK Vadet; Grödinge kyrkan; Nacka Ji.; Salem Ronnin^^y; Sorunda Svalsia. 
Åkerby o. Ji.; Tyresö; Ösnio ^'ynästrakten. Valsjö. Sthlmsomr. : Stockholm t. 
a.; Lidingö /. a.; Solna yf. Mälareomr.: \Mö Drottningholm. Skärgårdsomr. : 
Hlidö s. Fi/riisnnd. .Vorra Wxie; (justafsberg yf.,- Muskö; Rådmansö; Utö: Vax- 
holm: \'ärmdö /. a. Roslagsomr. : I )anderyd /^y'//;'.*V/<)/w,- Xorrtiilje: Roslagskulla 
s. Östana. 

Ruppia brachypus ]• Gav. 

Mell. Söderm.-omr.: \ ästerljung Hallsviken; Vtter-Järna Ängsholmen; Öster- 
Tälje Hallsfjärden fl.. Igelstaviken. Södertörnsomr.: Grödinge Snäckviken. 
söder om Marieberg; Ösmo Yttre Garden. Skärgårdsomr.: Djurö //<'7i;i,- Gustafs- 
berg Farstaviken; Möja Modskär; Ornö Faglarö; Värmdö Fagelbrolandet JI. 

Ruppia rostellata Kocii (Ruppia maritima L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fullo ar n; Mörkö: Öster-Tälje Fågelsångsviken, 
Jgelstaviken. Karlbv. Södertörnsomr.: Dalarö: Grödinge Snäckviken; Sorunda 
Jl.; Torö Landsort o. fi. Skärgårdsomr.: V>o Bo udde; Ljusterö A'orra Ljusterö; 
Ornö Sjöbodaviken ; Utö: Wärmdu Sund. 

Ruppia spiralis (L.) Dum. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö uiHt emot Oaxen; Vtter-Järna Ängsholmen; 
Öster-Tälje Hallsfjärden fl. Södertörnsomr.: Ualarö Dalarö o. öama utanför 
Dalarö; Sorunda Löftorp. Svedvik. V om Kohobnen. Skärgårdsomr.: Hlidö 
Kudoxa. Köpmanhobn. Oxhalsö vid Radmanshobnen; Ljusterö yttngf ruskär ; Möja 
Modskär; ( )rnö Björkö. Faglarö; Rådmansö Gräddötrakten; Utö Rånö. 

Sagina maritima G. Dox. 

Skärgåresomr. : Möja Fålskobben vid St. Möja igis (E. Ekman). 

Sagina nodosa (L.) Fenzl. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö a.; Mörkö: Trosa landskommun a.; Turinge s. 
Fredriksberg; Vagnhärad a.; Vårdinge yf.,- Västerljung. Södertörnsomr.: Salem 
Rönninge; Sorunda t. a.; Torö/. a.,- Västerhaninge: Ösmo. Sthlmsomr.: Stock- 
\\o\\\\fl.; Bromma Blankebergs hage. St. Essingen, ytidarn; Brännkyrka Ekensberg 
o. Ormsjön, Kyrksjön; Lidingö: Solna Ellenshill. Langlötsjön, Rastas jön o. Ulriks- 
dal. Mälareomr.: 'Loi'6 A'ungshatt. Skärgårdsomr.: Blidö /. «.,- D']\uö Mnnkö, 
Rimmarö, Storö; Gustafsberg .V. Lagnö; Ingarö Beatelund; Ljusterö Brottö, Särsö; 
Möjayf. ,• Xämdö; Ornö /. a.; Rådmansö t. a.; Utö /. a.; Värmdö Fagelbrolandet. 
Roslagsomr.: Frötuna /. a.; Norrtälje; Riala Grytinge; Österåker Lervik. Singö; 
Östra Ryd Bogesund vid Broknäs. 

Sagina procumbens L. 

a.— t. a. Inga uppgifter fj'ån : Brännkyrka, Ed, Ekerö, Fresta, Järfälla, Munsö, 
Muskö. Trosa, Tyresö, Täby. Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Öfver-Enhörna, Öfver- 
Järna. — Antagligen förbisedd. 

Sagittaria sagittifolia L 

Mell. Söderm.-omr.: Flölö Fullgarn; Södertälje: Trosa stad o. landskommun 
Frosaän; Turinge .s-. Xy kvarn; Tveta: \'agnhärad Frosaån; \'årdinge /. a./ Väster- 
ljung Frosaån; Väster-Tälje Hanstavik; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka 170 

Alhysjön; Huddinge /f.; Nacka yf.,- Salem: Ösmo Mtiskan. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Djurgården i8s2 — igio^ Klara sjö iSj4, Mälaren vid Kiingshobnsbron 
igii: Bromma Jl.; Brännkyrka y?.,- Solna Haga o. Karlberg {Ncczén 1808). Hitf- 
viidsta, Råsiindasjön. Mälareomr. : Adelsö Ho f garden; Hammarby Oxiindasjön; 
\.o{'6 fl.; Sånga Svarisjöviken. Skärgårdsomr. : Värmdö Mahnasjon. Roslags- 
omr. : Frötuna Kvrksjöti; Länna Bergsliafnra, Eknö. Ptinningbyån; Täby Rön- 
ninge; Österåker Slussen. 

Salicornia herbacea L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö -nymnigt vid stränderna-» {Ekstr. 1828): Hör- 
ningsholm (A. Ekström), nära Skansens brygga {]. G. l-.^inQ\\). Södertörnsomr. : 
Österhaninge Sande/nar i8q4 (J. Berggren). 

Salix aurita I> 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Valåker; Trosa stad: Turinge /. a.; Vagnhärad 
Siensund; Vardinge t. a.; Västerljung: Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Dalaröy?./ 
Grödinge: Nacka _/?./ -Salem: Sorunda t. a.; Ösmo t. a.\ Österhaninge. Sthlms- 
omr.: Stockholm: Tkomma /. a.; Brännkyrka /. a.; Lidingö t. a.; Solna /. a. 
Mälareomr.: Adelsö: Hammarby /. ^7.: Lofö yf. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; 
Bo t. a.; Djurö; Gustafsberg /. a.; Ljusterö fl.; Muskö Elf snabben; Möja /. a.; 
Nämdö t. a.: Ornö /. a.; Rådmansö t. a.; Utö /. a.; Värmdö /. a. Roslagsomr. : 
Danderyd /. a.: Frötuna: Länna: Norrtälje: Riala: Roslagskulla t. a.: Täby: Öster- 
åker t. a.; Östra Ryd /. a. — Säkert mångenstädes förbisedd. 

Salix aurita L. x caprea L 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Mölnbo ovan järnvägen (S. AluKjuist). Ros- 
lagsomr.: Roslagskulla Gregersboda (Arne Fries). 

Salix aurita L. x caprea L. x cinerea L. 

Mell. Söderm.-omr.: Öfver-Järna (J. W. Hamner: best. av B. Floderus). 
Skärgårdsomr.: Muskö El/snabben (E. Nordström; best. av B. Floderus). 

Salix aurita L x cinerea L. 

Södertörnsomr.: Nacka Åbacka; Sorunda (J. \V. Hamner: best. av B. Flo- 
derus): Tyresö (J. W. LIamner: best. av B. Floderus); Västerhaninge Söderby. 
Sthlmsomr.: Brännkyrka Enskede. Sköndal. mellan Tallkrogen o. Orhem (M. 
Engstedt). Skärgårdsomr.: Bo Kitnunelnäs (M. Engstedt): Blidö St. Ängsskär 
(L. G. Romell: best. av B. Floderus); Rådmansö In-Eredel o. Ut~Eredel (L. G. 
Romell; best. av B. Floderus). — Antagligen flerstädes förbisedd: bör eftersökas. 

Salix aurita L x cinerea L. x nigricans Sm. 

Södertörnsomr.: Ösmo Yttre gårdeji igis (E.Nordström: best. av V>. Flo- 
derus). 

Salix aurita L. x depressa L. 

Sthlmsomr.: Brännkyrka Tallkrogen (M. Engstedt; best. av B. Floderus). 
Skärgårdsomr.: Rådmansö Ut-Fredel i^.. G. Romell: best. av '>. Floderus). 

Salix aurita L. x repens L 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge nära Höglund (S. Almquist). Södertörns- 
omr.: Sorunda Stvran (]. G. Laurell). Sthlmsomr.: Stockholm Långholmen 171 

(B. Floderus): Bromma Siiniil>yl>t'rg (X. Schager): Brännkyrka Tallkroj^en. rncUan 
'J'allkrogen o. Orhem (M. Engstedt; best. av R. Floderus): Lidingö (B. Floderusj. 
Skärgårdsomr. : Möja St. Moja vid Saltvik (S. Selander): Utö (B. Floderus). 
Roslagsomr.: Frötuna mellan kyrkan o. Stegelbiicken; Täby Skogberga (|. \V. 
llamner: best. av B. Floderus): Österåker Gi-indtorp (S. Selander). 

Salix caprea L. 

a. Inga uppgifter frän: Ed, Fresta, Spånga, \'äster-'rälje. — Säkert förbisedd. 

Salix caprea L^ X cinerea L 

Skärgårdsomr.: Muskö Muskö ( J. W. Hamner: best. av B. Floderus). 

Salix caprea L X nigricans I . 

Skärgårdsomr.: Djurö Riintnarö (C. G. Hofifstein). — Bör närmare under- 
sökas (B. Floderusj. 

Salix caprea L X repens L. 

Sthlmsomr. : Stockholm Långholmen (B. Floderus): Brännkyrka Tallkrogen 
(M. Engstedt;: Ljusterö Siirsc (A. Hiilfers). 

Salix caprea L. x viminalis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge Xysimd vid bron (A. lorssandcr: best. av S. 
Almquist). Skärgårdsomr.: Gustafsberg (X. Schager). 

Salix caprea L x cinerea L. x viminalis L. 

Sthlmsomr.: Solna Ka7'lbe7g (X. Schager). Mälareomr. : Hillersjö tvV/ <?// 
båtsbrvggan (F. Auiin). — Bör närmare undersökas (B. Floderus). 


Salix cinerea L 

a. — fl. Inga uppgifter från: Botkyrka, Ed. Grödinge, Ingarö, Sollentuna, 
Torö, Trosa stad, Tveta, Vagnhärad, \'axholm. Västerljung, Vtter-Järna o. Öster- 
Tälje. — Säkert förbisedd. 

Salix cinerea L. x nigricans Sm. 

Södertörnsomr.: Xacka Xacka, Storängen (M. Engstedt): Tyresö Kullen 
{]. W. Hamner: best. av B. Floderus). Sthlmsomr.: Brännkyrka Enskede, Tall- 
krogen, fnellan Tallkrogen o. Oj'hem (M. Engstedt) o. fl. Roslagsomr.: Blidö Ekniis 
(M. Engstedt), St. Ängsskär (T. G. Romell: best. av B. Floderus): Rädmansö 
Kallskär, Xorrpada o. Ködlöga Storskärgård (1>. G. Romell: best. av B. Floderus). 

Salix depressa L. (Salix vägans Ands.). 

Södertörnsomr.: Xacka Ayckelviken {Tlied. /Ssq). Sthlmsomr.: Bränn- 
kyrka Alfsjö y>enl en gamtnal uppgift" {Thed. 1830). Skärgårdsomr.': Blidö j-. 
Blidö gård i niarn iqoS ( J. W. Hamner: best. av K. Johansson). 

Salix fragilis L. 

Mell. Söderm.-omr.: \\'6\(y fl.; Mörkö: Trosa stad: Turinge vid 'Turingean : 
\'agnhärad Husby; \'ärdinge Prästgården ;\'±s\.<txX]\\x\o^ förr. senare utgångeii^^ (A. Ek- 172 

ström): Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Botkyrka yf./ Huddinge _/?./ Kacka Jf.,- 
Salem: Tyresö. Sthlmsomr. : Stockholm yf.,- Bromma: Brännkyrka _;?.,• Solnay/ 
Mälareomr. : P^ärentuna /. a.; Hillersjö /. a.,- Järfälla Riddersvik; Lofö /. a.; Skå 
/. a.; Sånga /. a. Skärgårdsomr. : Djurö Kniimaro [ett träd)\ Qw^ial^-^oxa^ Non-a 
Lagnc; Rädmansö Gräddö {ett träd). Roslagsomr. : Norrtälje. — Överallt odlad 
eller förvildad. Inom området anträffade typer anses av B. Floderus vara S. fra- 
gilis närstående former av S. alba 1.. x fragilis L. 

Salix fragilis L. X pentandra L- (Salix cuspidata (C. F. 
Schultz)). 

Södertörnsomr. : Sorunda [Bot. A\d. iSgS). Sthlmsomr. : Stockholm Ströms- 
borg (J. G. Laurell). Mälareomr.: Skå Kmnla [Thed. flor.). 

Salix lapponum L. 

Skärgårdsomr.: iJjurö Runntarö (C. G. Hoffstein); Möja »/' t'// liten grop- 
mosse på en kobbe. z'ars högsta punkt ej nar j w. ö. li." (Sv. bot. tidskr. igio). 

Salix nigricans Sm. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Södertälje: Turinge: Tveta: Vagnhärad 
Kolvik, Stens lind; Vårdinge t. a.; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Nacka Storängen; Salem: Sorunda t. a.; Tyresö. Sthlmsomr.: Stockholm; 
Bromma: Brännkyrka /. a.; Lidingö 7/., • Solna /. a. Mälareomr.: Hammarby: 
J.ofö Drottningholm Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo /. a.; Djurö: Gustafsberg 
/. a.; Ingarö: l.justerö Särsö; Möja fl.; (Jrnö rargvik; Rådmansö Kapellskär. In- 
Fredel. Ut-Fredel; Värmdö fl. Roslagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten; 
Norrtälje fl.; Roslagskulla /. a.; Täby: Österåker Gillmyra. Singö; Östra Ryd t. a. 
— Anses av B. Floderus i flertalet fall vara S. cinerea L. x nigricans (Sm.), all- 
denstund ren S. nigricans är niycket sällsynt inom området. Uppgiften om före- 
komsten av S. phylicifolia L. i Möja [Sv. Bot. Tidskr. igio) avser troligen en 
hybrid form av sistnämnda eller närstående arter. 

Salix nigricans Sm. x repens L. 

Södertörnsomr.: Sorunda mellan Berga o. Understa (J. G. Laurell: Ijest. av 
O. Hagström). — Bör närmare undersökas (B. Floderus). 

Salix pentandra L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö /. a.; Mörkö; Södertälje; Turinge yi'.; Tveta; 
Vagnhärad; Vårdinge /. a.; Västerljung Sörtuna; Öfver-Enhörna; Ofver-Järna: 
()ster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö; Lluddinge; Nacka Kolbottensiimpen ; Sa- 
lern; Sorunda fl.; Tyresö; Västerhaninge Söderby ; Ösmo /. a.; Österhaninge. 
Sthlmsomr.: Stockholm; Bromma; Brännkyrka y?.; Lidingöyf.; Solna A «. Mä- 
lareomr.: Lofö^.; Spånga. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo Velamsiind; Djurö 
fl.; Gustafsberg yf.; Ingarö: Ljusterö 7?.; Möja/'.; Nämdö; Ornö; Rådmansö /. a.; 
Utö; Vaxholm; Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd DJiirholmstrakten; Frötuna 
/. a.; Länna t. a.; Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd fl. 

Salix repens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Skälby ; Mörkö; Södertälje: Trosa stad o. lands- 
kommun: Turinge A rt.; Tveta; Vårdinge /. 0'. ; Öfver-Enhörna: Öfver-Järna: Öster- 
Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö yf.; Grödinge: Nacka: Salem: Sorunda t. a.; i73 

'Tyresö; Osmo /. a.; Osterhiiiungc. Sthlmsomr.: Siockholm: Ikomina /. a.; 
ISrännkyrka ^/i'.,- Lidingö _/?.,• Solna /. a. Mälareomr.: Färcntuna A''ora träsk; 
Hammarby /. a.; l.oföy?./ Munsö. Skärgårdsomr. : lUidö /. <?.,• Wot.a.; Djurö; 
Gustafsberg y?.,- Ingarö: Ljusterö; Möja_/f.,- Ornöy^./ Rådmansö /. a.; Utö: Värmdö 
Ji. Roslagsomr.: Danderyd Djiirsholmstrakten; Frötuna /. a.; Länna /. a.; Norr- 
tälje: Riala /. a.; Roslagskulla /. a.; Täl)y; Österåker t. a.; Östra Ryd i. a. — 
Säkert mångenstädes förbisedd. 

Salix viminalis L 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge iVykvarn [Hofb. i8j2); Värdinge y?.,- Väster- 
Tälje Li/ta kvarnar {Bot. iVot. 1843). Södertörnsomr. : Xacka Lugnet, Skurit; 
Torö Herrhamra; Sorunda; Ösmo Xyniis o. fl. Sthlmsomr.: Stockholm yf.,- 
Lidingö mellan Skärsätra o. Mölna {Thed. i8jg); Solna Karlberg. Haga [Thed. 
iSjg). Skärgårdsomr.: Ujurö Sandö; Gustafsberg Långstinda, Panama. Ros- 
lagsomr. : Danderyd Djitrsholmstrakten. — Överallt odlad eller förvildad. 

Salsola kali L 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Fifång. Södertörnsomr.: Torö Herrhamra. 
Skeppsmor. Stensirand. Wisterhamn ; Ösmo Xynäs hamn i8g8. Sthlmsomr.: 
Stockholm Beckholmen i8go-talet. Skärgårdsomr.: Utö Nåtarö o. Alö (Bot. 
Not. i8ss)- 

Salvia officinalis L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8go-talet under 6 a 8 är (F. 
Aulin). Sthlmsomr.: Stockholm iSj;6 iRiks»iuseets herb.). — Förvildad. 

Salvia pratensis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Öfver-Enhörna Ekensberg 18860. Gransta i8g2 [Riks- 
museets herb.). mellan kyrkan o. prästgården 188"/ (E. Köhlerj. Sthlmsomr. : 
Lidingö Mölna (G. Indebetou). — Förvildad. 

Salvia silvestris L. 

Södertörnsomr.: Nacka Villa Plania igrj (E. Ekman). Skärgårdsomr.: 
Djurö Sandhamn på barlast igoj fS. Birger) — igij- 

Salvia verticillata L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8go-talet (F. Aulin), \'illa Plania 
I g IS (E. Ekman): Tyresö Uddby kvarn t88j {Piksmuseets herb.). Sthlmsomr.: 
Stockholm Tantolunden i8gi (G. Lindmark). Skärgårdsomr.: ^'åxxwåk) Grind arö 
i8g8 (J. Berggren). — Införd. 

Sambucus ebulus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn [Thed. flor.); Mörkö Skäsa. Söder- 
törnsomr.: Dalarö. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården fl,; Solna Karlberg 
18 jo — igo2. Mälareomr.: I^oill) Drottningholm. Skärgårdsomr.: Ingarö ÄvzA'- 
lund; Värmdö Vik. Roslagsomr.: Norrtälje 1874 — ^^- — Förvildad. 

Sambucus nigra L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Värdinge y7. ,• Öfver-Enhörna. Södertörns- 
omr.: Botkyrka Tumba 18 j2; Huddinge Mörtvik; Nacka Danviken i8go-ialel. 174 

Docka7i o. Gäddviken [Wikstr. 1840); Tyresö y/. Sthlmsomr. : Stockholm _//.,• 
Brännkyrka Fågelsången o. Vinterviken [Wikstr. 1840); LidingQ Grönsta; Solna, 
Bevlons park 1S62, Haga o. Ulf sunda [Wikstr. 1840). Mälareomr. : Sollentuna 
Rotsunda. Skärgårdsomr. Djurö Stafsnäs; Gustafsberg t. a.; Ingarö Beatelund; 
Nämdö JJ.; Utö [Ho/h. 1832); Vaxholm Tynningsö. Roslagsomr. : Danderyd 
svdv. delen; Länna Bergshanira ; Täby na ra järnvägsstn; Österåker Båts torp. — 
Sannolikt överallt ursprungligen odlad. 

Sambucus racemosa L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Tullgarn; Vårdinge y/. ,■ Öfver-Enhörna. Söder- 
törnsomr. : Dalarö Sntådalarö; Xacka //.,• Salem y/. Sthlmsomr.: Stockholm 
fl.; Bromma Abynäs 18 jo, yohannelund o. Traneberg; Solna Annelund. Skär- 
gårdsomr.: ^o fl.; Djurö Sandö; Gustafsberg; \J]\\%\.qx6 Hunimelnuva. Roslags- 
omr.: Danderyd Djursholm., Mörby o. fl.; Österåker Smedby. — Förvildad. 

Samolus valerandi L. 

Södertörnsomr. : Dalarö holme vid Dalarö i8gg. Sthlmsomr.: Lidingö 
Ekholmsnässjöns norra sida 1846. Skärgårdsomr.: Blidö s. Furusund i8yi. 
Lilla Furusund 18 8g. Oxhalsöviken 1886; Bo Bo udde 184S. Staket; Djurö Harö 
l8y6, Runmarö vid Tärnsiind. Vindö; Ingarö Apelvreten. Kolström i88j; Ljusterö 
Brottö, Husarö, yolpö, Långholm, Tallörn; Nämdö Bullerö 18 j6; Ornö Kyniendö 
[Thed. 18 jg); Rådmansö s. Hattsundet, Kungsgården, söder om Akeröfjärden; 
Utö s.; Värmdö Malnia kvarn. Ström?na kanal fl.. Våvibfjärden. Roslagsomr.: 
Länna Eknö i8yi, Hysingsvik igoi, Löparö 1886. Solo [Thed, i8jg). Svartnö i8gj. 

Sanguisorba minor Scop. Se: Poterium sanguisorba I.. 
Sanicula europaea L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y?,,- Mörkö Löf hagen. Oaxen; Södertälje; Tveta: 
Vagnhärad yV'.,- Värd inge y/. ,• Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Bot- 
kyrka Alby. Tullinge; Dalarö; Huddinge y?./ Xacka y?.,- Salem Korpberget; So- 
runda Fagervikskogen. Ramsholmen; Torö /. a.; Tyresö: Västerhaninge Häringe; 
Ösmo Abynäs hatnn. Valsjö; Österhaninge Edsholmen. Stegsholmen. Sthlmsomr.: 
Stockholm fl.; Bromma Lilla o. St. Essingen; Brännkyrka fl.; Lidingö Ekholms- 
näs, Gångsätra. Mälareomr.: Ed fl.; Lo fö fl.; Sollentuna /. .v. Voxmora. Skär- 
gårdsomr.: Blidö y/.,- Bo Rafusmoraberget, St. Björknäs; Djurö t. a.; Gustafsberg 
fl.; Ingarö y?.,- Ljusteröy?.,- Muskö .5yV);-«//(?/;//^;/,- Möjay?./ Nämdö Västerby o. Väster- 
ängen; (Jrnö Fjällungsön, Skinnardal o. fl.; Rådmansö t. s. Fagervik. Västernäs; 
Utö vid gruvan o. fl.; W axholm. Rindö; Värmdö y^. Roslagsomr.: Danderyd; 
Frötuna Boj'g, Sessö; Länna Hysingsvik. Spillersboda; Norrtälje nära kyrkogården ; 
Roslagskulla fl.; Österåker nära A'öten. .Singö; Östra Ryd Rydboholm. 

Saponaria officinalis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö /9//,- Vårdingeyf.,- Västerljungy/. Södertörns- 
omr.: Dalarö i8gg; Sorunda y7.,- Torö Landsort; Ösmo yf. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djurgården fl.. Rålavibshof o. Skeppsholmen, {allt enl. Thed. i8jo); Bränn- 
kyrka Orhem [Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn; Gustafsberg 
Långsunda, Panama. — P^örvildad. ' 

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 

Sthlmsomr.: Stockholm Experimentalfältet nära Freskati igoy. Roslags- 
omr.: Östra Ryd Rvdboholm i en skogsbacke norr om parken [Bot. A'ot. /8jj). — 
Förvildad. 175 
Saxifraga adscendens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hörni nos/iolm (Eksir. 1S28). Sthlmsomr. : 

Stockholm Stadslia:^i'n. en gåni^ funnen pä iSso-tnlct [Wikstr. 1S40). »nära väi^-en 
till Aronsbergy. förgäves eftersökt {l'hed. iSjo). 

Saxifraga granulata L. 

a. i alla socknar. 

Saxifraga tridactylites L< 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö nära kyrkan. Tullgarn; Mörkö Skäsa [Eksir. 
1828): Trosa landskommun Gålö; Vagnhärad Klubben. Stensiind; Värdinge /. a.; 
Västerljung Vårdkasberget. Södertörnsomr. : y.-xcV-x Danviks krokar [Thed. 18 jg); 
Sorunda Karta o. f.; Torö Landsort; \'ästerhaninge Häringe [Tked. 18 jg); Ösmo 
f. Sthlmsomr.: Stockholm f.. endast äldre uppgifter: Kastellhobnen o. Kon- 
radsberg [Tlied. iSjo), Rålanibshof. Skeppsholmen. Stora Varfvet (IVikstr. 1840), 
Stadsgården {Thed. iSjg). Stadshagen [El. holm.); Lidingö Katrinelund; Solna 
Bergshamra. Skärgårdsomr. : Bo Staket [Thed. 18 jo); Djurö Munkö. Runmaro; 
Xämdö A'äfndö med kringliggande öar; Ornö [Thed. for.); Rådmansö: Utö f. 
Roslagsomr. : Frötuna llgelsjö; Norrtälje Granparken., Norrtälje sjöbodar [Bot. 
Xot. 1844); Roslagskulla /. s. Brudnäs. Gregersboda; Österåker s. Teljö. 

Scabiosa arvensis L. Se: Knautia arvensis (L.) Coult. 
Scabiosa columbaria L. 

Skärgårdsomr.: Xämdö Bunsö o. Mörtö. (Carl Stenhammar enl. Wahlen- 
bergs Flora Svecica 1826, dock ej upptagen i samma floras andra upplaga.) 

Scabiosa succisa L. Se: Succisa pratensis Moench. 
Schedonorus. Se: Bromus. 
Scheuchzeria palustris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Vård in ge y?. i norra höglandet, sällsyntare i södra de- 
len. Södertörnsomr.: Nacka yf. Sthlmsomr.: Brännkyrka Pungpinan [JVikstr. 
1840]. Skarpneck [Thed. i8jg). i8gg; Solna Haga [Xivzén 1808). Karlbergsdam- 
men 187g. Skärgårdsomr.: Bo ^SV. Björknäs [IVikstr. 1840); Djurö Runmaro; 
Möja St. Möja vid Sveve; Nämdö Siorträsk; Ornö Skinnardal; Rådmansö A'0 om 
Rådmanby; Värmdö Kroksjön. Roslagsomr.: Länna nära Hysingsvik; Väsby; 
Österåker Gu»irasjön, Östra Ryd Bogesund vid Broknäs. 

Scirpus acicularis I- (Eleocharis (Heleocharis) acicularis R.Br.). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Yngen; Vårdinge t. a.; Västerljung Halls- 
viken. Södertörnsomr.: Nacka Saltsjöbaden. Sthlmsomr.: Stockholm Djur- 
gardsbrunnsvikens norra strand [Thed. i8jg). Djurgårdsstranden; Bromma ^Y'rt;;V- 
vik. Traneberg; Brännkyrka Elaten; Lidingö: Solna Karlberg {Nivzén 1808) — 
iSöj. Hufvudsta, N'eder-yärfva. Ulfsundasjön. Ulriksdal. Mälareomr. : Adelsö 
Hof gården; Färentuna t. a.; Hillersjö /. a.; Lofö Kungshatt; Ska /. a.; Sollen- 
tuna. Skärgårdsomr.: Biidö /. s. Blidö, Köpmanholm; Gustafsberg y?.,- Muskö 
Björnholmcn; Nämdö; Rådmansö /. a.; Utö; Vaxholm/ Värmdö. Roslagsomr.: 176 

Danderyd Djiirsholinsirakicii ; Fruluiia; Lanna Hysingsvik; Norrtälje; Riala; Ros- 
lagskulla Ji.; Österåker /. a.; — Antagligen förbisedd. 

Scirpus caespitosus L. 

Mell. Söderm.-omr..: Wöx\m {Ekstr. 1828). Mälareom.: "^^Iwg^ "Uppgives 
vara tagen vid Rinkeby» {T/ied. iSjo). — Ingendera lokalen anförd i Thed. fl. 
1871; troligen avse uppgifterna, om de äro riktiga. S. austriacus (Palla): jfr I->ot. 
Not. 1912 sid. 86. 

Scirpus compressus (L.) Pers. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö; Mörkö Hörningsholm; Trosa landskommun 

Cå/i7,- Vagnhärad y?./ Vårdinge s. Gä ils/a {senare ej återftinnejt)^ t)iellan Höglund c. 
Kattsitdden, Sjundatorp; Västerljung Hållsznken, Tirna herrgårdshage o. Tttna ö. 
Södertörnsomr. : Dalarö; Grödinge; Huddinge y^'.,- Nacka Saltsjöbaden; Sorunda 
mellan Blista o. St. Vika; Ösmo /Vy näs hamn; Österhaninge Askfatviken. Sthlms- 
omr. : Stockholm yf.,- Brännkyrka Kräplan {Fl. Br. 182^). Skärgårdsomr. : 
Blidö /. a.; Djurö fl.; Ingarö; Ljusterö: Möja St. Möja; Nämdö ; Rädmansö /. a.; 
Utö: Värmdö ji. Roslagsomr.: P>ötuna Spraggarboda; Länna /. a.; Roslags- 
kulla jl.; Österåker Teljö. 

Scirpus lacustris L. 

a. — jl. Inga uppgifter från: Botkyrka, Dalarö, Ekerö, Hölö, Järfälla, Muskö, 
Riala, Spånga, Trosa, Tyresö, Täby, Västerhaninge, Väster-Tälj e. Vagnhärad, Östra 
Ryd. — Antagligen flerstädes förbisedd. 

Scirpus mamillatus Lindb. fil. 

Mell. Söderm.-omr.: Värdinge Sjutida vretar igo2. Skärgårdsomr.: 

Ljusterö Hjälpskär o. Vingelskär igii (A. Hiilfers) : Möja Stornasscns skärg. pa 
Bredskär (S. Selander). — Antagligen förbisedd genom förväxling med S. palu- 
stris: bör eftersökas. 

Scirpus maritimus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö yf.,- Mörkö y?.,- Vagnhärad Kiillvik; Västerljung 
fl. Södertörnsomr.: Dalarö /. a.; Nacka Lilla Nyckelviken, Saltsjöbaden; Torö 
t. a.; Västerhaninge; Ösmo /. 0. Sthlmsomr. : "^iockholxn Djurgården f.. Brunns- 
viken vid Roslagstull {Bl. holm.)., Fiskar torps sjön {A^cTzén 1808), Kastellholmcji 1874; 
Lidingö 1847; Solna. Skärgårdsomr.: Blidö a.; Djurö a.; Gustafsberg /. a.; 
Ingarö: Ljusterö a.; Muskö; Möja a.; Nämdö a.; Ornö a.; Rådmansö t. a.; Utö: 
Värmdö t. a. Roslagsomr. : Danderyd Edsvikens o. Värtans stränder; Lännayf. ,• 
Norrtälje Thorsborg. 

Scirpus multicaulis Sm. (Eleocharis (Heleocharis) multi- 
caulis Sm.). 
Mälareomr.: Spånga Rinkeby 184S {Riksmuseets herb.). 

Scirpus palustris L. (Eleocharis (Heleocharis) palustris R. Br.) 

a. — fl. Inga uppgifter från: Dalarö, Grödinge. Järfälla, Muskö, Spånga, 
Trosa, Turinge, Utö, Vaxholm, Vtter-Enhörna, Ytter-Järna, Öfver-Järna, Östra Ryd. 
— Säkert förbisedd. Scirpus parvulus 1^ ^ S. 

Mell. Söderm.-omr. : llölö Hypcrstorpd (S. Arncllj: Västerljung Hallsvikcn 
Bot. Xot. igog). Skärgårdsomr. : Xämdö GiUinge igij (S. Selander). Ros- 
lagsomr. : Koslagskulla Brudnäs o. Gregersboda igoi (Arne Fries). 

Scirpus pauciflorus T tgiitf. 

Mell. Söderm.-omr.: llölö 7'iillgarn; \'agnhärad Kolvik; Vårdinge s. Rö- 
niosscsjön; \'ästerljung /?. Södertörnsomr. : Nacka Sikla Lillsjo. Shibbsunds- 
kärrct ; Sorunda Xorra Dvan iSög. senare utgången. Vika-trakten ; Torö Trävik; 
Ösmo Xvnäs hamn; Österhaninge G"i?/<'. Sthlmsomr. : '>\.oQ}^\o\m. Jl. Djurgården 
{Fl. holtn.)., Fiskartorpet i8gg. Rörstrandshage 1841. Uggelvikskärret 1880; Bränn- 
kyrka fl.; Solna Ekhagssjön. Skärgårdsomr.: Blidö /f.,- \y]\\x6 Sandö. Staf snäs ; 
Ljusterö: Rådmansö t. a.; Värmdö Torshy. Roslagsomr. : Länna Hammarby ; 
Xorrtälie; Roslagskulla /. .v.: Österåker Dotnarudden. 

Scirpus rufus (Huds.) Schrad. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn (Bot. Xot. 1884); Mörkö Xotholmen., 
Skansen; \'ästerljung Hållsviken; Vtter-Järna Dåderö. Södertörnsomr.: Dalarö 
Askfatet, Dalarö 18 6j. tnella/i Dalarv o. Sandemar iS^y; Torö Landsort {Thed. 
Jior.). Trävik; Ösmo yärjlottan. Xvnäs hamn; Österhaninge Sandemar {IVahlenb. 
flor. stiee. 182b) Skärgårdsomr.: Blidö y/.,- Djurö Djnrö. Korsö 1876. Sandö 
T8yO. .Stafsnäs; Ljusterö Ljusterö. Särsö. .Storskär; Möja Bredskär i Xassa skärg... 
Björkskärs skärgård på Hemlatidet; Xämdö Biskopsö, Villinge {Wahlenb. flor. suec. 
1826); Rådmansö //.,• Utö Hön, Xåtarö {Bot. Xot. i8jj). Roslagsomr.: Ros- 
lasskulla y. Brudnäs. Scirpus silvaticus I> 

Mell. Söderm.-omr.: llölö Tullgarn. Valåker; Södertälje: Trosa stad: nära 
Trosa; Turinge /. a.; Tveta ; Vårdinge /. a.; Västerljung Ayj^j"/^?//^',- Vtter-Enhörna; ' 
Ofver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Rotkyrka Tullinge; Dalarö Kol- 
botten; Grödinge //. ,• Huddinge Gladö kvarn {Thed. 18 jg); Xacka _/?.,• Salem; So- 
runda fl.; Torö /. a.; Tyresö nära tegelbruket; Ösmo /. a.; Österhaninge. 
Sthlmsomr.: Stockholm^.,- Brännkyrka Kräplan {Fl. Br. 182J). Pungpinan 
(Thed. i8sg)' .Sandsborg. Sättra; Lidingö Mölna träsk {Thed. i8jg); .Solna /. a. 
Mälareomr. : Ekerö. Skärgårdsomr.: Wofl.; Gustafsberg yf.,- Ingarö; Muskö: 
V iij Ränö; \'ärmdö_//. Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna Björknäs. Harka{Fl. 
"Telg. bor. 1847); Länna Bergshamra, .Sjoändan, Tranviksån. Vaxtunaån; Roslags- 
kulla Brudnäs. Gunnboda; Täby: Österåker t. a.; Östra Ryd nära kyrkan. 

Scirpus tabernaemontani Gmel. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö fl.; Trosa stad: Vagnhärad Siensund; Väster- 
ljung /lallsviken. Karlsdal. Södertörnsomr.: Dalarö Vadet; Torö //.,- Ösmo 
.Xynäs hamn; Österhaninge /. a. Sthlmsomr.: Stockholm /. <2.,- Lidingö Gång- 
sätra. Skärgårdsomr.: Blidö /.(?.,• Djurö fl. Rutunarö. Stafsnäs; Ingarö a.; 
Ljusterö t. a.; Möja .S7. .]Löja; Xämdö fl.; Ornö Fjällungsö. Jlntinge; Rådmansö 
fl.; Utö. Roslagsomr.: Danderyd Långängens holme; Länna Granö, jyanbarken; 
Roslagskulla fl. 

Scirpus unigiumis Link (Eleocharis (Heleocharis) uniglumLs 
Schult.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Sfötorp. Tullinge; Södertälje: Trosa stad: Tveta 
Hallsfjärden; \'agnhärad Stensund; Västerljung Tofsö; Vtter-Järna: Öster-'Lälje 

12— 1.3 i:rJ4. Stockholmstraktens växter. \7^ 

Hallsfjärdcii. Södertörnsomr. : Sorunda: TorÖ t. a. Sthlmsomr. : Stockholm 
Djurgården; Lidingö Ekholntsnäs ; Solna Ulriksdal. Mälareomr. : Sollentuna 
Edsvikcn. Skärgårdsomr. : Rlidö r?.,- Djurö: Ingarö; l.justerö /. ^?.; Muskö Z?/Vi;7z- 
liolfuen, Mitskö; Möja a.; Nämdö a.; Ornö fl.; Rädmansö a. i vttrc skärgården; 
Utö Råno; Vaxholm lynningö i Si. Maren; Värmdö Kulan. Roslag somr,: 
Danderyd; Länna Fiskarnäs; Roslagskulla t. a. — Möjligen förväxlad med Scir- 
pus palustris ; bör eftersökas. 

Scleranthus annuus L. 

a.— -fl. Inga uppgifter från: Adelsö, läby, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna, Öfver- 
Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Scleranthus annuus L. x perennis L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviksbergen fl. igij {S. Sylvén), Henriksdal 

(F. Aulin). Sthlmsomr.: Stockholm Hornsberg i88g. Skärgårdsomr.: Ro fl. 

igiS (^- Sylvén): Möja .SV. Möja vid Fornby igog (S. Selander). — Säkert 
förbisedd. 

Scleranthus perennis L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Abynäs; Södertälje; Trosa stad: Turinge t. a.; 
Tveta; Vagnhärad Siensund; Vårdinge /. a.; Väster-Tälje Lina tegelbruk; Ytter- 
Enhörna; Öfver-Enhörna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka 
fl.; Dalarö: Huddinge yf.,- Nacka yf.,- Salem; Sorunda t. a.; Tyresö; Ösmo t. a. 
Sthlmsomr.: Stockholm _/?.,• Bromma: Brännkyrka: Lidingö t. a.; Solna J. a. 
Mälareomr.: ].ofö /. a.; Munsö; Spånga Radan. Skärgårdsomr.: Blidö t. s.; 
Bo; Djurö Stafsnäs; Gustafsberg t. a.; Möja y?./ Nämdö Bullerö; Ornö /. a.; 
Värmdö Fågelbrolandet. Roslagsomr. : Danderyd: Norrtälje; Täby. 

Scorzonera hispanica L 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igog (K. StéenhofF): Västerhaninge 
{FL Ryby. 177 1). Sthlmsomr.: Solna nära Agnesberg igo2. Ulriksdal [Thed. 
iSjo). Mälareomr.: Sånga Svartsjö park {Thed. i8jo), igo2. Skärgårdsomr.: 
Gustafsberg Farsta {Thed. iSjo). — Förvildad. 

Scorzonera humilis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Södertälje; Trosa stad o. 
landskommun Borsö, Gålö; Turinge f.; Tveta; Vagnhärad Kolvik; Värdinge a.; 
Västerljung a.; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Botkyrka 
Alby, Ufsta, Hamra; Grödinge Snäckviken; Huddinge mellan Kronan o. furiftge 
{Thed. i8jb); Salem: Sorunda /. a.; Torö a.; Ösmo a.; Österhaninge Oxnö p)å 
Gålö, Sandemar. Stegsholm. Sthlmsomr.: Brännkyrka Farsta äng, Piingjnnan, 
Lerhagen; Lidingö Gångsätra, Mölna. Mälareomr.: Ekerö; Lofö Kungshatt; 
Sånga iVibble. Skärgårdsomr.: Djurö Munkö; Gustafsberg Farsta, Kovik, ljust- 
vik; Muskö; Möja .SV. Möja vid Ulfvik; Ornö; Rådmansö Vidingc; Utö: Värmdö 
Hemmestad. Roslag somr,: Österåker Teljö. 

v. angustifolia FIorn. Södertörnsomr.: Österhaninge Sandemar (B. 
Lindgren). 

Scrophularia nodosa L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Adelsö. Ekerö, Täby, Vaxholm, Väster-Tälje, 
Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. i;9 

Scrophularia vernalis I^ 

Södertörnsomr. : Dalarö W^allinviigoi iSgg—rgij. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Bar/lä /liie/i {Thed. i8jo). Djuroården 1S46 — gs. Karlbei-o^s alle. Karolinska 
institutet o. Kristineberg [Thed. iSjg). Ktingsholmen. Norrjualm., Observatorie- 
backcn o. Reijmersholm {IVikstr. 1840). Ladugårdsgärdet ; Brännkyrka Klubben 
T8g2, Ä'ristineberg {Hofb. t8j2); Lidingö Finndal igio; Solna Antzelund 18g'/, 
Beylons park igoj. Ingenting {Tlied. 18 jo). Karlberg {Liljeblad Jior. ijg8) — 1841^ 
Ulriksdal 182g — igi2. — Införd. 

Scutellaria o-alericulata T.. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö: Mörkö: Södertälje: Turinge yf.,- Tveta: Vagn- 
härad; Vardinge /. <?. ,• Västerljung: Öfver-Enhörna: Öster-Täljc. Södertörnsomr.: 
Botkyrka /. a.; Dalarö: Nacka y/.,- Salem: Sorunda t. a.; Torö /. a.; Tyresö,- \'äster- 
haninge: Ösmo /. «./ Österhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm yi'.,- Bromma: Bränn- 
kyrka: Lidingö: Solna Hagaparken. I\arlberg. Mälareomr. : Ed /. s. Ängssjö; 
Färentuna /. a.; Hammarl:)y y. Rrunnby; Hillersjö t. a.; Lofö /. a.; Ska /. a.; 
Sanga t. a. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.: Djurö Jl.; Gustafsberg t. a.; Ingarö: 
Ljusterö t. a.; Muskö: Möja a.; Xämdö: ( )rnö t. a.; Rädmansö /. a.; Utö: Vax- 
holm: Värmdö Maluia. Roslagsomr, : Frötuna: Länna Jl.; Norrtälje a.; Ri- 
ala: Roslagskulla t. a.; Österåker /. a. 

Scutellaria hastifolia L. 

MeU. Söderm.-omr.: Mörkö Jiolnie vid F.ko; Trosa landskommun Gålö; 
Vagnhärad Stensund; \'ästerljung vid havskusten. Södertörnsomr. : Botkyrka Albv- 
sjön. J^ällinge; Dalarö Dalarö. Korsholmefi ; Nacka Ilästkol/nen ; Sorunda Rams- 
holmen. Rundklubben. Sjöberg; Toröy/./ Österhaninge Gålö. Rundskär. Kycklingen. 
Rågholvien. Sthlmsomr.: Stockholm Låm^holmen {IVikstr. 1840); Bromma: 
Brännkyrka .S'A rasakolnien iJVikstr. 1840). Mnterviken {Thed. 1880); Lidingö 
Brevik r8jT. EkJiolnisttässjön 18 jj. mellan Brevik o. Mölna 18 ji^ Tranhobnen 
{IVikstr. 1846). Mälareomr.: LofiJ I\rankhidnien; Ska Kumla. Mörbv holme; 
Sänga .SV//^i'. Skärgårdsomr.: Blidö /f.,- Djurö yf.,- Gustafsberg Aspvik. Farsta; 
Ljusterö fl.; Muskö Björnholmen ; Möjay/. / Nämdöy^. ,■ (Jrnö Brödviksttäs. Lökhol- 
tnen; Rädmansö fl.; Utö: Vaxholm holf/iar under Tvnningö; \'ärmdö Skärvik. 
Tisterön. Roslagsomr.: Danderyd Långängens holme, öar i L. Värtan; Frötuna 
Byle; Länna fl.; Roslagskulla Gregersboda ; Österåker Baldersvik. österskär. 

Sedum acre L. 

a. Inga uppgifter från : Grödinge. Väster-Tälje. Vtter-Enhörna, Öfver-Järna. 
— Säkert förbisedd. 

Sedum album L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö kyrkan. Tullgarn. Abynäs; Mörkö; Trosa lands- 
kommun Gålö; \'agnhärad Lundby. Stensund ; Vårdinge /. ^.,- Västerljung yf.,- Ytter- 
Jäma. Södertörnsomr.: Dalarö /. a.; Huddinge: Nacka /. a.; Salem Koipberget; 
Tyresö; Västerhaninge: Ösmo Abynäs hamn; Österhaninge. Sthlmsomr.: Stock- 
holm yf.,- Bromma /. a.; Brännkyrka t. a.; Lidingö t. a.; Solna y/. Mälareomr.: 
Adelsö: Ekerö: Färentuna t. a.; Hillersjö /. a.; Järfälla: Lofö t. a.; Ska /. a.; 
Spånga: Sånga t. a. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Bo/?.,- Djurö y?.,- Gustafsberg 
i. a.; Ingarö: Ljusterö f.; Muskö /. a.; Möja St. Möja ; Nämdö /. a.; Ornö /. a.; 
Rådmansö /. a.; Utö /. a.; Vaxholm; Värmdö /. a. Roslagsomr.: Danderyd: 
P>ötuna t. a.; Länna: Norrtälje: Riala: Roslagskulla /. a.; Täljy: Österåker /. a.; 
Östra Ryd Säby. vid Kyrkfjärden. i8o 

v. pallens Ifx (v. ballicum C. Hn). Södertörnsomr. : Nacka Saltsjöbaden. 
Skärgårdsomr. : Djurö RunmanK Ängsholnt; Isioyd^ St. Meja vid Låiii^rik; Nämdö 
Åiinidö; ( >riiö skiir utanför Oj-ziö; Utö Alha<^'cn {TJud. rSjg). 

Sedum annuum L 

Mell. SÖderm.:omr. : Hölö Tulhrarn; Mörkö: Trosa landskommun Gålö; 
Turinge Ji.; \'agnhärad Stensund; Vardinge /. a.; Västerljung Lugnet, l^årdkas- 
herget; Väster-Tälje Lina; Öfver-Järna. Södertörnsomr.: Botkyrka t. a.; Dakxrö 
Ji.; Huddinge /. a.; Nacka /?.; Salem Rönninge. Salarp; Sorunda t. a.; Tyresö: 
Västerhaninge: (.)smo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm yf./ Bromma: ISrännkyrka 
Ji.; Lidingö _//.,• Solna//. Mälareomr. : Fresta /f./ Faren tu na z^.,- Hammarby _/?. , • 
Hillersjö /7./ Lofö /f./ Munsö; Skay?.,- Spånga: Sångay?. Skärgårdsomr.: Rlidö 
Ji.; YiO Ji.; Djurö Riimnarö; Gustafsberg t. a.; Ingarö: Ljusterö Särsö, Ldholin; 
Muskö: Möja /. a.; Nämdö Biillerö: Ornö t. a.; Radmansö /. a.; Utö Utö. Alö; 
Vaxholm; Värmdöyf. Roslagsomr. : Danderyd: Frötuna /. <^r.,- Länna /. «.,- Norr- 
tälje: Riala t. a.; Roslagskulla /. r/.,- Täby; Österåker /. a.; Östra Ryd .SV>7'i'. 

Seduni maximum (I..) Suter (Sedum telephium L.). 

a — /. a. Inga uppgifter J'ran: Grödinge, Munsö. \'äster- lälje. - Säkert för- 
bisedd. 

Sedum maximum (I ) Suter * purpureum (I .) Ijnk. 

Södertörnsomr.: Sorunda A'vr/cogdrden iSgg. Sthlmsomr.: Stockholm 
Experimentalf nitet. -— Förvildad. 

Sedum rupestre I^ 

Mälareomr.: l,ofö K'ersö (B. Lagerwall). Sthlmsomr.: Stockholm »/a 
Djiirgårdsbcrgen o. vid Fredriks hof-» [Ncrzén i8oS ; iippgiftoi betvivlas av JVikstr. 
1840). Skärgårdsomr.: Djurö Runniarö (C. G. Hoffstein): Utö Reino. Utö (E. 
Nordström). Iluru\ida arten är verkligt \ild. bcir närmare undersökas. 

Sedum sexangulare I . 

Mell, Söderm.-omr. : Hölö Ledarön; Trosa landskommun Gålö; Turinge 
Norra Mörby ; Vagnhärad Stensund. Ada; Vårdinge _/?.,• Öfver-Järna. Södertörns- 
omr..- Botkyrka Tumba; Huddinge y/.,- Nacka Danviken; Salem: Sorunda y7. ,■ 
Torö y7. Sthlmsomr.: Stockholm _/f. ,• Brännkyrka^?.; \å^v[\oö Björkiidden, Skär- 
sätra; Solna .S7. Frösunda. EllenshilL Ingenting. Karlberg. Tivoli park {Wikstr. 
1840). Mälareomr. : Ekerö: Färentuna /. a.; Hammarbyyf.,- Hillersjö /. a.; Lofö 
Knngshatt; Munsö; Skå/. (^z.,- .Sollentuna Rotsttnda; Sånga A f?. Skärgårdsomr.: 
Blidö Fitrusund; Bo Lännäs; Gustafsberg A. Lagnö, Tanama; Ingarö Flaskberget; 
Ljusterö: Möja .S7. Möja Ji.; Radmansö y?.,- Utö: Värmdö y?. Roslagsomr.: 
Danderyd Djursholm; Frötuna /. a.; Länna Fiskarnäs; Norrtälje: Roslagskulla 
Brudnäs. Östanå o. Ji.; Österåker fl. 

Sedum spurium M. 1^. 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa Kyrkogården; Vårdinge Kyrkogården, Präst- 
gården; Västerljung Kyrkogården. Södertörnsomr.: Botkyrka Tullinge stn. 
Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården. Roslagstull; Lidingö Angsliyddan. Skär- 
gårdsomr.: Radmansö Gräddö. Kungsgården; Värmdö Fågelbrolandet. Malma. 
Roslagsomr.: Urötuna Björnö. — Förvildad. i8i 

Selagiiiella ciliata (Lam.) Opiz (Selaginella selaginoides Link, 
Selaginella spinulosa Al. Br.). 

Skärgårdsomr. : Blidö .<•. Blido vid Karlvik iSSS (J. \V. Hainner). O.xhahö 
igii (G. Luiidqvist): \)]\xxö Djinv i88j (T. Krok), Å'orsö 1876 (A. G. Xathorst). 
Riinmaro (T. Krok): Gustafsberg Langsiinda (X. Schager): Käduiansö In-Frcdel 
jgi2 (L. G. Romell). 

Selinum carvifolia I- 

Mell. Söderm.-omr. : IIölö Tulli^ani; Mörkö; Turinge Båi^lan. Mcrby; 
\'agnhärad Källvik; \'ärdinge Höi^iorp. Ros jon; \'ästerljung Grönsö. Dalhvo ; Öster- 
Tälje Hall, holme i Halhfjärdeit. Karlby skog. Södertörnsomr. : Dalarö: Nacka 
fl.; Salem Bcrgholm; Sorunda mellan St. Lundhy o. Viisierby skola; Österhaninge 
Gålö. Sthlmsomr. : Stockholm Djtii-gården vid Listonhill 18 jo. Kungsholmen 
vid Marieberg {Wikstr. 1S40). Klastorp. Kristineberg; Brännkyrka yf.; Lidingö _/^.,- 
Solna Hiifvitdsta. Skärgårdsomr.: Blidö Furusund ; Bo Skurusundei; Djurö 
DJtiro, Sta/snäs; Gustafsberg A'. Lagnö; Ingarö fl.; Ljusterö Brotiö, Djurö, By- 
holm. Ekskär. Lökholm, .Sdrsö; Muskö Björnholmen; Xämdö; ( )rriö y. Sandböie ; 
Rädmansö s. Djupsjön; Vaxholm Rindö. 1'axholm. Roslagsomr.: Danderyd 
Länga nge/i, öar i Si. Värian; Län na: Riala Liknäs; Roslagskulla /. s. Brud näs. 
Staboudde ; Österåker Donmrudden, Tel jo, Undal. Asättra. 

Selinum lineare Schum. Se: Cnidium venosum (Hoffm.) 
Koch. 

Selinum venosum (Hoffm.) Krok o. AiM(^)r. Se: Cnidium 
venosum (Hoffm.) Koch. 

Sempervivum tectorum K 

Mell. Söderm.-om.: Mörkö *som trädgårdsogräs^ {Ekstr. 1S38). — Införd. 

Senebiera coronopus PoiR. Se: Coronopus procumbens Gilib. 
Senecio aquaticus Huds. 

Sthlmsomr.: Stockholm Blockhusudden iSyj (G. E. Tilll^erg). Gasverket vid 
Värtan igij på holländsk myrmalm (E. Ekman). — Införd. 

Senecio jacobaea L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö iS8g, 7\gneby igu. Södertörnsomr.: Bot- 
kyrka Aäsby (llied. iSjg), Prästgården (7 'hed. i8<o): Xacka fl.; Salem Ormsäter 
[Thed. 18 j6): Sorunda /. s.; Ösmo mellan ALbble o. Tottnäs 186g — gg. Sthlms- 
omr.: Stockholm mellan Sabbatsberg o. Rörstrand {Ncezén 1808). Lilljans i8g8. 
rärtaba?ian; Brännkyrka Örnsberg [Fl. Br. 182'/): Solna Frösundsvik (Wikstr. 
mskr.). Ulriksdal {lin flor. 1832). Mälareomr. : Sollentuna ,f. nära Lureberg 
stn igo8. Skärgårdsomr.: Blidö s. Blido ^ard nära Ekudden igo8 — 12, Ox- 
halsö ett ex. igog; Ljusterö Brottö, Storström i8g8; Muskö l^alinge [Thed. 18 j6): 
Rådmansö Lilla Asken A' om Furusund i8yS, Örn. holmen /' om Asken; \'ärmdö 
mellan kyrkan o. A'orrnäs. Roslagsomr.: Danderyd yi'.; Frötuna fl.; Xorrtäljc 
a. kring A^orrtälje {Bot. A'ot. 1844): Täbyyf. {Bot. A'ot. i8js). Ensta {Thed. flor.): 
Östra Ryd fl. /8jj — Jg/J- l82 

Senecio nebrodeiisis L. 

Sthlmsomr. : Stockholm allmänt förvildad i Bergicliind {Ada kort. Bergiani 
Bd IV, jgo7). 

Senecio nebrodensis I> x viscosus L. 

Sthlmsomr.: Stockholm BergicliDid igoö [Ada hor/. Bcr^la/ii Bd IV,iQoy) 

Senecio nebrodensis I> x vulgaris L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Bergielund ett ex. igoö [.-Ida kort. Bej-giani, igoy). 

Senecio saracenicus L 

Södertörnsomr.: Huddinge Tj-cingsitnd vid Dre/viken {lin flor. 1S20). 
Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården vid Rosendal iS4g o. 64 [Kiks/niiseets herb.); 
liromma T)'aneberg {T/ied. 18 jo). — • Införd. 

Senecio silvaticus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y/.,- Mörku; Trosa stad o. landskommun; Turingc: 
Tveta: Vagnhänidy?.; Vardinge/?,- Västerljung Ilökon; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr.: Dalarö; Huddinge Loviseberg, Längsjöbergen; Nacka ^.,- Salem 
Berg/iol?n, Konninge; Sorunda _/?.,• Tyresö; Ösmo y7. Sthlmsomr.: Stockholm _y7.,- 
Bromma f.; Brännkyrka fl.; Tidingö f.; Solna f. Mälareomr. : Lofö f.; 
Munsö: Sollentuna Edsberg, Kotsunda; Spånga Diifvebol; Sänga _/?. Skärgårds- 
Länna f.; Riala; Roslagskulla Gregersboda, Fira: Österåker f. 

Senecio viscosus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby Icvarn igii; Södertälje _//.,• Turinge _//./ 
Tveta: Vårdinge a. utefter järnvägeti, även på längre avstånd därifrån i. ex. 
Prästgården igoi ; Vtter-Järna igi2; Öfver-Järna igi2; Öster-Tälje. Södertörns- 
omr.: Botkyrka a. igii; Grödinge igi2; Huddinge /. a. igi2; iSacka Danviks- 
bergen iSjo, Du f näs, mellan Gäddviken o. Finnboda {Thea. iSjg). Storängen; 
Salem Rönninge igoj; Torö Landsort {Thed. flor.), fl. 1888 — gg; Tyresö igi2; 
Ösmo Nynäshamn igo8 ; Österhaninge Gålö {Thed. flor.). Sthlmsomr.: Stock- 
holm »/ rännstenar o. på sophögar på maltnarna-* {Ahvzén 1808), '»mycket sällsynt: 
avlägsna gator på iVorrmalm'> {IVikstr. mskr.), mycket allmän igij ; Bromma: 
Brännkyrka {ej anförd i Fl. Br. 18 sj), t. a. igij; Lidingö fl.; Solna Karlberg 
1842, a. igi2. Mälareomr.: Ed _/?. igi2; Färentuna a.; Hammarby /?. igi2; 
Hillersjö a.; Järfälla igi2; Lofö Kitngshatt [Fl. holm.). fl.; Ska a.; vSollentunayf. 
igi2; Spånga igi2; Sanga a. Skärgårdsomr. : Djurö R/oimarö, Sandö; Gustafs- 
berg Farsta (Thed. 18 jo), Gnstafsberg; Muskö Björnholmen igi2; Utö Rånö ig 12, 
Älö igi2; Värmdö Norrnäs {Thed. 18 j6). Roslagsomr. : Danderyd Djursholm; 
Trötuna fl. igij ; Länna yV'. igij; Riala Rumsätira igij'. Österåker Lervik. Smedby 
tegelbruk; Östra Ryd Rydbo vid stn o. kyrkan igio. 

Senecio vulgaris L. 

a. i alla socknar. 183 
Serratula tinctoria L. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö Ledarön. Tegncby holme, Tullgarn; Mörku Pål- 
sundet; Södertälje fl.; Trosa stad o. landskommun: Turinge; Tveta; Vagnhärad 
Kolvik; Vårdinge /. (/.,• Västerljung /. jf. Ekeboiiäs; Väster-Tälje Kiholm ; Öster-Tälje 
Hall. Södertörnsomr. : Botkyrka s. Örnbcrget; Grödinge Marieberg; Huddinge 
Jl.; Nacka fl.; Salem Högantorp ; Sorunda Ji.; Västerhaninge; Ösmo Yxelö. 
Sthlmsomr. : Bromma Alsten {IViksir. mskr.), BrännVyrka. Nägerslen, //ögdal (/'V. 
holm.). Pinigpinan {Tlied. iSjO). Rdkningeholnien {Tlied. iSjo); Solna Ekliagssjön 
{Thed. iSjo). Ellensliill {Wikstr. mskr.), Haga 184S. Karlbergsparketi {Thed. 18 jg). 
Mälareomr, : Lofö KersiK Nockeby bro; y\.\xr\s'6 Bona storäng; Sollentuna Öfverbv ; 
Sånga ^ Svartsjölandet tdfnl. yf?m.'>>. Skärgårdsomr,: Rädmansö mellan kvrkan 
o. Radmanbv. " Sesleria coerulea (L.) Ard. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Vagnhärad Kolvik, Stensimd; Västerljung 
Erikslnnd. senare titgåtigen. Södertörnsomr.: Dalarö: Huddinge Z^V/rt^/zf»// Salem 
Rvnninge, Viksbeigs äng; Österhaninge Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; 
Bromma Judarn; Brännkyrka; Lidingö fl.; Solna Jl. Mälareomr.: Järfälla 
jgi2; I.ofö Jl.; Sollentuna Rotebro; Spånga Råstatrakten o. jl. Skärgårdsomr.: 
Blidö a.; Djurö Djurö. Rimfnarö, Sta/snäs; Gustafsberg yV. Lagnö; Ingarö; 
Ljusterö l^. Lagnö, Särsö; Muskö BJör/iIiolmen; Möja Ramsmoraö. St. Möja vid 
Berg; Kådmansö a., även i yttre skärgärden; Utö; Värmdö Eågelbrolandet Jl. 
Roslagsomr.: Danderyd Mörby sjöäng, DJiirshobn; Frötuna; Länna t. a.; Norr- 
tälje; Roslagskulla t- a. Brudnäs, Östanä; Täby igi2; Öiiti^^io.x Teljö o. Jl.; Östra 
Rvd i. a- ^ Setaria glauca (L.) PB. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igis (E. Ekman). Sthlmsomr.: 
Stockholm Beckkoh/ien {Thed. Jlor.). — Ruderatväxt. 

Setaria italica PB. 

Södertörnsomr.: Nacka Hamtnarby sjö iSgy. igoj (Sv. bot. tidskr. igog). 
Saltsjökvaj-n igoö [Sv. bot. tidskr. igog). Mälareomr.: Järfälla Löfsta igij 
(,E, Ekman). — Ruderatväxt. 

Setaria verticillata (L.) PB. 

Sthlmsomr. : Stockholm tobaksland nära Tyskbagarebergen 1860 {Riksmuseets 
herb.). — Ruderatväxt. 

Setaria viridis (L.) PB. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Horningsholm {Thed. Jlor.); Södertälje {Thed. 
Jlor.): Västerljung Haga i åkrar i8y6. senare utgången, Källvik; Öster-Tälje Lgelsta 
i8g8. Södertörnsomr.: Botkyrka Alby 1843. Elf sta o. Lindhof {Thed. 18 jg); 
Huddinge I^rästgården (Thed. i8jg); Nacka Danviks krokar i8gg. Danviks tull 
184 j. Dockan {Thed. 18 jg). Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen i86s, Kastell- 
holmen 1838, Konradsberg {Thed. i8sg)' Observatoriebacken [Thed. /lor.). Smeds- 
udden {Thed. 18 jg): Bromma Traneberg; Lidingö Tahejti iSyj. Mälareomr.: 
Ekerö Bockholmsund 1864, Borsten 1834; Lofö Björnholmen (llied. i8jg). Skär- 
gårdsomr.: \:\:6 {Thed. Jlor.). Roslagsomr.: Norrtälje (/7. 71'/^-. (^(j;-.). 1.S4 
Sherardia arvensis L. 

Mell. Söderm.-omr. : \'årdinge Åyrki\k:;ärde/i {i/ikoj/iffiLU med gräs frv), l-7s- 
hoJiaDiniar igoo—igoi ; \'ästerljung Prästga7'den wider två är. senare utgången. 
Södertörnsomr. : Botkyrka Tullinge igii; \\\\M\x\g(t Prästgården. Sthlmsomr.: 
Stockholm Karlavägen, i gräsvall 1887; Brännkyrka Johatinesdal {Fl. holm.)\ Li- 
dingö Ekholmsnäs rSgj. Skärgårdsomr.: Blidö Furusitnd [Bot. Not. 1844): 
Bo Velamstind ; Djurö Riinniarö; Gustafsberg ,ww trädgårdsogräs 18 gg. — Införd. 

Sieglingla. Se: Triodia. 
Silene armeria L 

Mell, Söderm.-omr.: Tveta Tvetaberg iS^ö. Vårdinge Prästgården inider 
jlere år, senare utgången. Södertörnsomr.: Xacka Dockan 1848. //aniniaröy 
{Wikstr. 1840)-, SoVunda Bogsta {Thed. flor.]. Prästgården. Sthlmsomr.: Stock- 
holm (A^/z^y^^';-. 1832)-, '^qXxv^ Ellenshill [Thed. 1830), Karlberg i8yö. Skärgårds- 
omr.: Gustafsberg Aspvik {Thed. 1830). Långsiinda i8gg. — Förvildad. 

Silene dichotoma Kiirii. 

Södertörnsomr.: Xacka Danviken i8gy — g8. Sthlmsomr.: Brännkyrka 
Johannisdal i8gö. Liljehol/nen i8g3 : Lidingö i8gj; Solna Bergshamra igoö. 
Mälareomr. : Sänga Svartsjö igo3. Skärgårdsomr.: WYxÅ^J Källviketi i'id Fitru- 
siind igii; Bo holmen Da/unark igo2. Gauiuieliidden i8gi. Roslagsomr. : Norr- 
tälje Granparken i klovervallar igii. — Införd. 

Silene gallica L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Djitrgårdsdockan igoi [Sv. bot. iidskr. igo4). Ros- 
lagsomr. : Österåker Teljo 1878 (T. Krok). — Införd. 

Silene noctiflora I- Se: Melandrium noctiflomm (L.) Fr. 
Silene nutans L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Grödinge, Muskö. Torö, Trosa, Väster-Tälj e, 
Ytter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Järna. — Antagligen flerstädes förbisedd. 

v. infracta {W'. & K.) Wg. Mell. Söderm.-omr.: Södertälje Kanalban- 
karna; Turinge Bommersnäs; ^Ix^x^^^Q Högfors. Södertörnsomr.: Nacka Z>«/;/w- 
sfön. Hästhagen. Siklaön; Sorunda _/?. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården fl.. 
Grinds hage {IVikstr. 1840), Norrtull på sandåsen; Brännkyrka Blommensberg o. 
Fågelsången {Wikstr. 1840). Gröndal; Solna Ellenshill o. Karlbergs badställe 
{JVikstr.^ 1840). Mälareomr.: Lofö Kersö. Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö; 
Möja Norrön. 

Silene rupestris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn i8gj; Vagnhärad Fredriksdal [Hofb. 
1832). Nora; Värdinge y/. / sydöstra delen {Hofb. 1832), igo3. Södertörnsomr.: 
Botkyrka Albyberget {Fl. holm.). berget mitt emot Aspen (Thed. 1830), Klockar- 
berget i8g4, kyrkan; Salem igo2. Mälareomr.: Lofö Kersö. Roslagsomr.: 

Österåker Lervik. 185 
Silene venosa (GiLin.) Ascji. (Silene infläta (Salisb.) Sm.). 

Mell. Söderm.-omr. : llölö Ledarön. Abynäs; Mörkö: Södertälje: Turinge 
//. ,■ Tveta: \'ärdinge /. a.: Ofver-Enhörna; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Bot- 
kyrka t. a.; Dalaru: Xacka y/./ Salem. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Bromma 
/. a.; Brännkyrka SÅ:rn/>/>a. Alfsjö; Lidingö Molna; Solna Ingentitig. Mälare- 
omr.: Färentuna t. a.; Hammarby /. a.; Hillersjö /. a.; Loföy/.,- Munsö: Ska t. a.; 
Sollentuna Skansen; Sänga /. a. Skärgårdsomr. : Blidö /. a.; Djurö Sandö; 
Gustafsberg ft.; Tngarö: Ljusterö; Rddmansö Gräddö. Kioigsgårdoi. Ut-Fredel; 
rtö: \'axhohn : \'ärmdö Mal/na. Roslagsomr. : Danderyd /. a.; Frötuna /. a.; 
Länna I/vsingsvik; Norrtälje: Riala Kiisboda; Roslagskulla /. a.; Österåker Berga. 
Le7i'ik Asättra; Östra R\d /. a. 

Silene viscosa (L.) Pers. Se: Melandriuni viscosum (L.) 
Celak. 

Silvbum marianum (L.) Gj rtn. 

Mell. Söderm.-omr. : \'ärdinge Prästgården iS8ö — igoi; Västerljung /^rast- 
garden iqoi. Södertörnsomr.: Nacka Dafiviks krokar iSgq; Soruiida Blisia 
i8gS. Sthlmsomr.: Stockholm [Tlied. for.). — Förvildad. 

Sinapis alba L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje 18Ö4; \'ästerljung l'rästgdrde7i iSgS. senare 
iitgangeti. Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar i8g4. Kolbotten 1860. 
Sthlmsomr.: Stockholm Bamängen [Tlied. 18 §0). Rackarbergen i8'/j. Banto- 
liinden iSgo. Skärgårdsomr.: Bo Lännersta {T/icd. 18 jo). Roslagsomr.: 
Frötuna Björnö {Bot. A'ot. 1844). 

Sinapis arvensis I - 

a. Inga uppgifter frän : Bo, Ualarö, Muskö. Torö. \ axholm. Ytter-Enhörna, 
Vtter-Järna, Öfver-Järna. - Säkert förlnsedd. 

V. ambigua Hx. Mell. Söderm.-omr.: Väster-Tälje Kihvl»t (Bot. A7>/. 
iSjS)- Södertörnsomr.: Nacka holmen Danmark [Thed. 18 jo). Sthlmsomr.: 
Stockholm Djnrgården {Thed. i8jo)\ Brännkyrka Blommensberg [Thed. 18 jo). 
Roslagsomr.: Norrtälje {FL Telg. bor. 1847): Österåker Teljö 1878 (T. Krok). 

Sinapis dissecta Lge. 

Södertörnsomr.: Nacka Hammarby o. Saltsjökvarn (Bot. Xot. igo4). — 
15arlastväxt. 

Sinapis nigra L. Se : Brassica nigra L.) Koch. 
Sisymbrium altissimum L- (Sisymbrium pannonicum Jaccj.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar 18 g4 — igoj. Henriksdal. Saltsfö 
baden {Sv. bot. tidskr. igog). Sthlmsomr.: Stockholm Eriksberg igoi. Tanto- 
liinden. Vanadislunden. Vasastaden igo2. \'ärtagasverket igu; Brännkyrka Arsta- 
berget. Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn i8gj. — Införd. 

Sisymbrium austriacum Jacq. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar igoj — oj (J- G. Laurell). Ulla 
Plania igij (E. Ekman). — Barlastväxt. icS6 
Sisymbrium irio L 

Södertörnsomr. : ^a^cksi Danviken igoi. Sthlmsomr. : Stockholm »iz/Zw^/r» 
{Ncezén i8o8)- barlasiplats [Hn flor. 1820). Stadsfärden 1848, St. Varvet {Thed. 
1830). — Barlastväxt. 

Sisymbrium loeselii L. 

Södertörnsomr.: Xacka Danviks krokar igoi — oj, HenriksdaL Saltsjökvarn 
(Sv. bot. tidskr. igog). Sthlmsomr.: Stockholm Ji., äldsta uppgifter Djitr- 
givdsbrunn o. kring väderkvarnar mellan Kungsbacken o. Sabbatsberg {T/ied. 18 jo). 
Mälareomr. : Järfälla Lo/sta igi2. Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn. — Införd. 

Sisymbrium officinale (L ) Scop. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Abynäs igii; Mörkö [Ekstr. 1828)', Turinge yf. ,• 
Vagnhärad Källvik., Stens 11 nd; Värdinge /. a.; Västerljung Prästgården. Söder- 
törnsomr.: Nacka Danviken; Salem; Sorunda Fagervikstrakten; Tyresö: Ösmo 
s. Nvnäsliainn. Sthlmsomr.: Stockholm _/?., äldsta uppgiften -nej sällsynt-)' {N'a:zén 
1808); Bromma f.; Brännkyrka a. {Fl. Br. 1827)-, Solna /. a. Mälareomr.: 
Färentuna /. a.; Hillersjö /. a.; Lofö /. a ; Skå /. a.; Sånga /. a. Skärgårds- 
omr.: Blidö yf. ,- Djurö Sandö; Möja .SV. Möja; Rådmansö /. a.; Vaxholm. Ro- 
slagsomr.: Danderyd Djitrsholmstrakten. Siockby 1848; Frötuna /. a.; Norrtälje 
(/'/. Telg. bor. 184"/): Roslagskulla Gregersboda. Vira o. fl.; Österåker yf. 

Sisymbrium orientale L- (Sisymbrium columna^ Jacq.). 

Södertörnsomr.: Nacka kvarnen 7>v Arw^tr 79/^ (E. Ekman), Villa Plania 
igiS (V. Norlind). 

Sisymbrium sophia L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Hädeby, Aby; Alörkö [Ekstr. 1828); Södertälje; 
Turinge f.; Tveta; \'agnhärad Stensnnd; Vårdinge /. a.; Västerljung s. Hållsviken 
vid y magasinets : Vtter-Enhörna; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: 
Botkyrka t. a.; Huddinge f.; Nacka Danviketi. Danviks krokar; Salem; Sorunda 
/. a.; Torö /. a.; Västerhaninge; Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm a.; Bromma 
/. a.; Brännkyrka [Fl. Br. 1827); Lidingö i. a.; Solna /. a. Mälareomr.: Adelsö: 
Ed fl.; Ekerö: F^ärentuna t. a.; Hammarby f.; Hillersjö /. a.; Järfälla; Lofö /. a.; 
Munsö; Skå /. a.; Sollentuna kyrkan; Spånga; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: 
Blidö t. a.; Djurö Jl.; Gustafsberg {saknas i norra delen); Ingarö; Möja St. Möja 
vid Långvik; Rådmansö /. s. Gräddö; Utö; Vaxholm; Värmdö Fågelbrolandet. 
Roslagsomr.: Y):xi\åQxyå Djiii-s/iolf?istrakten, Stockby i8j^8; F>ötuna: Länna; Norr- 
tälje {Fl. Telg. bor. 1847); Riala; Roslagskulla /. a.; Österåker _/?. 

Sium latifolium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö f.; Södertälje; Trosa stad o. landskommun 
Trosaån; Turinge yf.; Tveta; Vårdinge a./ Västerljung Tunsätersån; Yiici-Kn\vöxn:i\ 
Öfver-Enhörna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Nacka yf.,- Salem Bornsjön vid 
Vällinge; Sorunda _/?.,• Ösmo 7/. Sthlmsomr.: Stockholm _^.,- Bromma Johanne- 
litnd; pjrännkyrka; Solna f. Mälareomr.: Adelsö; ¥A f.; Fresta lYorrviken; 
F^ärentuna t. a.; Hammarby f.; Hillersjö /. a.; Järfälla; Lofö /. a.; Munsö; Skå 
/. a.; Spånga; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Gustafsberg A'. Lagnö; Rådmansö 
Sv. Högarna. Roslagsomr.: Danderyd: F^rötuna Kyrksjön; Länna Bergshamra, 
Blskarnäs; Norrtälje; Riala Grytinge; Roslagskulla \lren; Österåker Garnsviken, 
Margretebtnd. 18; 
Solanum dulcamara I>. 

Mell. Söderm.-omr.: liölö TuUi^am. Aby; Mörkö; Södertälje; Trosa stad: 
Turinge Mörbv. Siindsör; Tveta: \'agnhärad Klubben. Sicnsiind; Värdinge /. a.; 
\'ästerljung fl.; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka Tullinge strandväg; 
Dalarö: Huddinge y7,,- Nacka Xacka bro, St. Sikla, Skuru ; Salem Flatbäcken; 
Sorunday^. ,• '\^oxö fl.; \'ästerhaninge; Ösmo mellan A^ybble o. Lidafors. Sthlms- 
omr. : Stockholm Laduviken; Bromma: Brännkyrka; Lidingö Gåshaga. Mölna; 
Solna Bovisjön, Haga, Karlbergssjön. Mälareomr. : Adelsö Ed y?.,- Färentuna 
/. a.\ Hammarby fl.; Hillersjö /. a.; Lofö /. a.; Ska /. a.; Sollentuna y/.,- Sanga 
/. a. Skärgårdsomr.: Blidö yz'.,- Vto fl.; Djurö Runniarö; Gustafsberg /. a.; 
Ingarö: Ljusterö Brottö, Hjälpskär; Möja L. Mö ja, St. Mö ja vid Fornby; Ornö ; 
Rädmansö /. s. Bredvik. Rådmanby; Utö: Vaxholm Tynningö; Värmdö Malma. 
Roslagsomr. : Danderyd yi',,- Frötuna Tullnäs, Kyrksjön, Å'olsta; Länna Bergs- 
hainraan. Hysingsvik, Vaxtunaån; Roslagskulla Brudnäs, Osen, Vira o. fl.; Öster- 
åker /. s. Hultén. Langsjön, Smedby tegelbruk. Teljö. 

Solanum nigrum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö [Ekstr. 1828): Södertälje: Turinge Nykvarns 
skola igog — 10; Tveta: \'årdinge s. Prästgården i886^igoo; Västerljung Präst- 
gården i8g6; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka t. s.. en- 
staka individ; Dalarö y. Fachts trädgärd igo^; Xacka: Salem; \'ästerhaninge [Fl. 
Ryby. lyji). Sthlmsomr. : Stockholm {^'cczcn 1S08). t. a.; Bromma: Brännkyrka 
ji. \FI. Br. 1827); Solna Karlbergs ridbana igoo. Mälareomr.: \.ol^ Drottning- 
holm 18 j2; Sänga Säby {Bot. A7?/. 184^). Skärgårdsomr.: Blidö s. Rådmans- 
holmen ig/i; Bo 'Tegelön; Djurö: Gustafsberg iSSj; Ingarö Beatelund; Rådmansö 
s. Gräddö; Vaxholm; \'ärmdö Mabna. Roslagsomr. : Norrtälje Kärleksparken; 
Roslagskulla Gregersboda; Östra Ryd Rydbo igio. — Ruderatväxt. 

Solanum nigrum L. * humile Bernh. 

Sthlmsomr.: Stockholm Ohservatoriebacken 1842 [Herbar. normale). Rackar- 
bergen, senare utgången (T. Krok). Mälareomr.: Sänga Säby {Bot. lYot. 184J). 
— Ruderatväxt. 

Solidago canadensis L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården 1880-talet. Skärgårdsomr.: Gustafs- 
berg Långsund. Roslagsomr.: Norrtälje avstjälpningsplats. — Förvildad. 

Solidago virgaurea L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Adelsö, Grödinge, Munsö. L tö. — Säkert 
förbisedd. 

V. litoralis Fr. Södertörnsomr.: Torö Landsort Skärgårdsomr.: Muskö 
Muskö {Tlied. 18 jg): Rädmansö Tjockö. 

Soliva nasturtiifolia DC. 

Sthlmsomr.: Stockholm Dj urgårdsdockan igoi (Bot.Xot. igof). — Barlastväxt. 

Soliva sessilis Ruiz & Pav. 

Sthlmsomr.: Stockholm Dj urgårdsdockan igoi (Bot. J\'ot. igo4). — Barlastväxt. l,ScS 

Sonchus arvensis L. 

a. — /. a. I>iga uppgifter fråti : Bo, Botkyrka, Huddinge, Sollentuna, Torö, 
Tyresö, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna. Öfver-Enhörna. 

Sonchus asper I .) Hill. 

MeU. Söderm.-omr, : llölö: Mörkö: 'l\iringe /. o.; Vagnhärad; Vårdinge 
/. a.; Västerljung i. a.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr. : Dalarö: Grödinge: 
Muddinge; Salem: Sorunda /. a.: Ösnio /. a. Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; 
rJromma; Brännkyrka; Lidingö /I.; Solna. Mälareomr. : Färentuna a.; Ham- 
marby /. a.; Hillersjö a.; Lofö ; Skä a.; Sanga a. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; 
Djurö; Gustafsberg /. a.; Ingarö; Ljusterö _//.,• Xämdö /. a.; Ornujf.; Rådmansö 
/. a.,- Vaxholm; Värmdö /f. Roslag som r. : Danderyd; Frötuna; Lännay?.,- Norr- 
tälje; Roslagskulla A (7.; Österåker /. a. 

Sonchus oleraceus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö .Vackunga; Mörkö: Södertälje: Turinge; Vagn- 
liärad Sicnsu/id; \'årding.e A a.; \'ästerljung /. a. Södertörnsomr.: Botkyrka 
/. a.; Huddinge t. a.; Nacka t. a. Salem: Sorunda /. a.; Tyresö: Västerhaninge; 
Ösmo La. Sthlmsomr.: vStockholm ^z.,- Bromma: Brännkyrka; Lidingöy/. Mä- 
lareomr.: Adelsö: Ed A a.; Ekerö; Fresta A a.; Färentuna a.; Hammarby a.; 
I lillcrsjö a.; Järfälla; Lofö a.; Munsö: Ska a.; Sollentuna A c?.; Spånga: Sanga (^z. 
Skärgårdsomr.: Blidö A n.; Djurö: Gustafsberg a.; Ingarö: Ljusterö; Ornö: 
Rådmansö A a.; Vaxholm: Värmdöyf. Roslagsomr.: Danderyd DJurs/io/msira/e- 
ten, Stockbv; Frötuna; Länna: Norrtälje: Riala: Roslagskulla a.; Täby; Österåker 
a.; Östra Ryd. 

Sorbus aria (L.) Crantz. 

Södertörnsomr.: Torö Landsort i86j (V. ( >. Westerberg), mellan f. andsorl 
o. Xorrudden e/i öitskc iSSg^gg (J. G. Laurell). Skärgårdsomr.: Djurö Rnn- 
marö vid HvittJ'äsk (K. Bohlin). 

Sorbus aucuparia I - 

a. — A a. Inga uppgifter frän; Väster-Tälje, \'tter-Enhörna, Ofver-Enhörna. 
— Säkert förbisedd. 

f. laciniata Hn. Skärgårdsomr.: Ljusterö Iliisarö. en steril öuske (A. 
Hiilfers). 

Sorbus aucuparia L * giabrata (W. & Gr.) Hedl. 

Skärgårdsomr.: Ljusterö Ingelskiir och en kobbe nära Särso (A. Hiilfers); 
Möja ^7. Rödkobb^ en manshög buske igog (S. Selanderj. 

Sorbus fennica (L.) Fr. (Sorbus hybrida L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Asko. Södertörnsomr.: Bot- 
kyrka Tumba; Nacka Kungshamn {Thed. for.), Hei'mansdal o. Svindelsvik {Thed. 
i8jg): Österhaninge Liåk på Gålö {Thed. for.). Sthlmsomr.: Stockholm La- 
dugårdsgärdet (R. West] ing), Sh/ggan (A. Berlin): Lidingö Mölna udde {Bot. 
A'ot. iSjj). Skärgårdsomr.: Blidö Furusund, Svartlöga; Djurö Munkö. Runmaro 
vid Långvik o. Södersunda, Storön; Möja ^7. Möja vid Ulf vik, en tvåårsplanta igog 
(S. Selander); Nämdö Ekholmen, Mörtö, Villinge {Thed. flor.), ^t. a. a öar utanför 189 

Xämdö fjärden, ej på de yiUrsia^' (X. \V. Xetzel): Kddinansö Gräddö vid Gran- 
liacken. Tjockö. Roslagsomr. : l.änna {llied. Jlor.); Norrtälje Granparken: Ros- 
lagskulla Frifdnäs. Gre!^ersi>oda. S/al>oi/dde. 

Sorbus suecica (L.) Krok. (Sorbus scandica Fr.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hulö /?.,- Mörkö: '>'6ÅQriä\](t nära kanalen ;Txo?,:\. si^^å: 
'ruringc .*■. .Xvkzuvn : TNeta: Tyresö /. a.; \'agnhiirad /. a.; \'ardinge Jf.: Väster- 
ljung Präs/gården: ^'tter-Järna.■ Öfver-Enhörna : Öster-Tälje. Södertörnsomr. : 
IJotkyrka /. a.; Dalarö: Grödinge: Nacka /^-e/åoda. Skitru. SL Xvekeli'iken ; Salem 
Rénnjm^e; Sorunda ff.; Ösmo Ilinimelso. Xynäslrakten f. Sthlmsomr. : Stock- 
holm: Bromma: WvåwwVsxV-^ Klubben. Solber;^a. Sundsta; Lidingö//.,- Solna Å7/t'«.r- 
///■//. Hai^a park. 'J"ivoH udde. Ulriksdal. Mälareomr. : Adelsö; YA fl ; Ham- 
marby/^..- Järfälla: Lofö //./ Munsö: Sänga y/. Skärgårdsomr. : Blidö /. s. 
Blidö. Gräskö; Bo Allsriken. Riset; I)jurö fl.; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Ljusterö 
Brottö.1 Bvholnt. IIuniniel/>nva. Ilusarö. Idskär. .Storskär. .Särsö. Södra Ljusterö; 
Muskö //.,• Möja .S7. Möja. Mörkö. A'orrön^ Tornö. Västerö; Xämdö //. ,• (Jrnö /. <?.,- 
Rådmansö /. s.; Ltö /. a.; Vaxholm: Värmdö Fågelbrolandet t. a. Roslagsomr.: 
Danderyd Dji!}'shol?nstrakten ; Frötuna /. r^.,- Norrtälje: Roslagskulla /. <?.,• Österåker 
Lappdal. Sniedbv. Aby o. fl. 

Sparganium affine Schnizl. 

Södertörnsomr.: lorö Landson. ' i)ian:c;e)istädes i polarna (S. .\lmquist). 

Sparganium affine Sghni/l. x natans (L.) Fr. (Sparg-anium 
speirocephalum Xeum.). 

Mell. Söderm.-omr.: Vdrdinge sjön Yngen iSgj o. senare (A. Torssander: 
best. av L. M. Neuman). Sthlmsomr.: Lidingö Stockby i8go [Riksmuseets lierb.). 

Sparganium minimum 1 R 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö ralåker; Twxiwg^ s. /Iök»iossen;X^gn\iäx^å Sten- 
sufid; Vardinge /. a.; \'ästerljung Sille skog. Södertörnsomr.: Nacka Danisjön. 
Skvätten. Stubbsund; Salem: Sorunda /. a.; Ösmo t. a.; Österhaninge Gålö. 
Sthlmsomr.: Brännkyrka Blommensberg; Lidingö Gangsät}'a 1841. Stockbv o.jl.; 
Solna Mariedal. Mälareomr.: Hammarljy Brunnbv nu^sse ; Lofö Drottningholm. 
Edeby; Munsö: Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; '^o Karlsro. Kti7n- 
iiielnäs; Djurö: Gustafsberg Långsunda; Ljusterö Särsö; Möja St. Möja Jl.; Ornö 
Bredvik; Rådmansö /. a.; Utö Rånö. Utö; Värmdö yf. Roslagsomr.: Danderyd 
Stockby. Stocksund ; Länna: Roslagskulla Gregersboda; Österåker Teljö. 

Sparganium natans (L.) Fr. (Sparganium friesii Keurl.). 

Mell. Söderm.-omr.: \'ärdinge Skars jön i88g. utgången efter sjöns ut- 
tapypni)ig (A. Torssander: best. av L. M. Neuman). Södertörnsomr.: Nacka 
Damtorpssjön iLhed. i8jg). Siklasundet {Fl. kol/n.). .Söderbysjön {Thed. iSjg). 
Mälareomr.: Lofö Rättaredammen (Tked. 18 jg): Sånga .Svartsjö (G. Bladinij. 

Sparganium ramosum Huds. 

Mell. Söderm.-omr.: llölö Tnllgarn. Kjulsta. Aby kvarn; Värdinge yf. ,• 
Västerljung Hållsviken. Södertörnsomr.: Botkyrka /. a.; Nacka Du f näs. Kol- 
bottensKwpen ; Salem Flatenbäcken ; 'l"orö nära kvrkan; \'ästerhaninge. Sthlms- 190 

omr. : Stockholm /. a.; Bromma ytidarn. Vlf sunda; Brännkyrka Kvrksjön; Li- 
dingö Gangsdtra träsk, Mölna; Solna Bcllsta bro, II ai:;a. Ingenting. Mälareomr. : 
Aå^lsö Hflf gärden; Lofö _/?.,• Spånga Z)///zv(^ö/,- ^"^uga. Svmtsjv. Skärgärdsomr. : 
Djurö Rtin?narö; Gustafsberg /?./ Muskö Valinge; Möja ^7. Möjafl.; Ornö: Råd- 
mansö /. a.; Utö: Värmdö yf. Roslagsomr. : Danderyd Djurshohn; Frötuna 
Björnö; Länna Tranviksän; Norrtälje; Roslagskulla Bnidnds, Östanå o. fl.; Öster- 
åker Margretehind. Smedby tegelbruk; Östra Ryd Kyrkfjärden. 

V. microcarpum Neum. Mell. Söderm.-omr. : Värdinge /. (^?. (A. Torssan- 
der) ; Västerljung Tiinsäterscui (A. Ekström): 'JVeta Tvetaberg (O. Hagström): 
Öster-Tälje Hall ((J. Hagström). Södertörnsomr. : Torö t. a. (J. G. Laurell): 
Ösmo /. a. (J. G. Laurell). Sthlmsomr. : Lidingö Mölna igoö (G. Täckholm). 

Sparganium simplex Huds. 

MelL Söderm.-omr,: Hölö Tnllgarn; Turinge yf.,- Vårdinge t. a.; Öster- 
Tälje .l/rtr.yVw. Södertörnsomr.: Botkyrka Tullinges jon; Dalarö: ^?ic\^ Dantnitorp- 
sjön; Salem Rönninge; Sorunda Blistaän. Sthlmsomr.: Bromma Judarn. Ulf- 
snnda; Brännkyrka Sköndalsbro iStS; Solna Bomsjön 1841. Hitfvtidsta i86t, 
Järfva 184'] o. fl. Mälareomr.: Lofö fl. Drotinijigholmsparken, iVockebybro; 
Spånga Diifvebols kärr. Rastasjön. Skärgårdsomr. : Blidö .t. Oxhalsö; Djurö 
Stafsitäs; Gustafsberg fl.; Ljusterö Brottö; Muskö Herrstugan; Möja St. Möja; 
Rådmansö /. a.; Utö: \'ärnadö fl. Roslagsomr.: Danderyd Stockby; Frötuna: 
Länna: Norrtälje: Riala: Roslagskulla Grei^ersboda. sjön Firen o. fl.; Österåker 
Teljö 1866, Jby. 

V. longissimum Fk. Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge y?'. (A. Torssander). 
Södertörnsomr.: Grödinge sjön Sommaren i8q/ (O. Hagström): Sorunda /?/;>/«- 
an j88g — gg; Ösmo Nvnäsån i8g8. Skärgårdsomr.: Ligarö Lej}isliao-a 1886 
(L. Schlegel); Djurö (C.'G. Hoffstein). 

Spergula arvensis L. 

a. — fl. Ifiga -uppgifter frän: Dalarö, Ekerö. Muskö. Trosa stad, Täby, Vagn- 
härad, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Enhörna. — Huvudformen 
sannolikt förväxlad med f. sativa; bör närmare undersökas! 

V. maxima (Weiiie). Södertörnsomr.: Ösmo Nynäs (M. Engstedt). 
Sthlmsomr.: Brännkyrka Älfsjö [Thed. iS^o). 

f. sativa (Boenx.). Mell. Söderm.-omr.: Värdinge HJortsberga igog (A. 
Torssander). Södertörnsomr.: Nacka: Sorunda i8g8 (J. G. Laurell). Sthlms- 
omr.: Solna Ingenting 18 jg. Skärgårdsomr.: Gustafsberg (N. Schager). Ros- 
lagsomr.: Danderyd Djursholm 1848; Österåker iS^o. — Antagligen förbisedd. 

Sper§'ula rubra (L.) Dietr. (Lepio-onum rubrum Wahlb., 
Spergularia campestris Aschs., Spergularia rubra Presl). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Hellebv. Skälbv; Mörkö: Turinge fl.; Tveta 
Tvetaberg; Vårdinge yf.,- \'ästerljung Ilillsta. Södertörnsomr.: Dalarö: Nacka 
Dajiviks krokar. Nacka; Salem: Torö Landsort; Västerhaninge: Ösmo N'y}iäs- 
trakten. Sthlmsomr.: Stockholm /. a.; Lidingö Ekholmsnäs; Solna t. a. Mä- 
lareomr.: Adelsö Kyrkbacken; Ekerö: Lofö /?.,• 'r^oWo.wiww^ Skansen 184g. Skär- 
gårdsomr.: Blidö t. s.; Djurö: Gustafsberg t. a.; Ingarö Kalfnäs; Möja .S7. Möja 
vid Berg o. Saltvik; Nämdö: (Jrnö Hesselmara o. fl.; Utö Ränö. Utö; Värmdö 
Fägelbrolandet. Roslagsomr.: Danderyd svdv. delen; 'SorrVälje p>ä gatorna; Ros- 
lagskulla Gregersboda. sjön liren o. fl.; Österåker Gillmyra. Smedby. Teljö., Aby; 
Östra Ryd Smäskolan vid Rvdbo., Säby. 

V. arenaria Lge. Sthlmsomr.: Brännkyrka Enskede (A. Hiilfers). 191 

Sperg'ula salina (Pkesl) Dietr. (Lepioonum caniiuim Leffl., 
Spergularia canina Leffl. i Hn flor. 1879). 

Mell. Söderm.-omr.: llölu Kliibbeji. Ledarön, Tiilli:;ayn; Mörkö Hörftings- 
Itolvu Skansen; Vagnhärad Långö. Stensund; Västerljung Hökö. Södertörnsomr.: 
Xacka Ersiavik; Torö Skcppsntor; Ösuio yHrflotta. Xytiäshauin. Sthlmsomr.: 
Stockholm Peckhobnen. Skeppsholmen; Brännkyrka mellan Hökarängen o. Sköii- 
dalsbro; I-idingö nära kyrkan; Solna Edsviken niiit emot Kaninholmen. Ulriksdal. 
Skärgårdsomr. : Rlidö /. .f. Blidö gård på Storholmen., Oxhalsö vid Kalf hagen; 
Djurö /ynnmarö. Saiidliamn ; Muskö: Möja l^äsierö i Långviksskäreji ; Ornö Fåg- 
larön. Gåssten; Utö .Yojtö. Roslagsomr. : Norrtälje: Roslagskulla t. s. Briidnäs. 

V. leiosperma (Kindb.). Skärgårdsomr.: Ljusterö Särsö o. Byholm (A. 
Iliilfers): Xämdö Gillinge (S. Selander). 

Spergula vernalis Willd. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Trosa stad: Turinge Nykvarn; Vagn- 
härad Stensioid; \'ärdinge _/?'. ,• Västerljung y?.,- Vtter-Järna Ängsholmen. Söder- 
törnsomr.: Dalarö _/?'.,• TTuddinge: Xacka yf.,- Salem Könninge; Sorunda t. a.; 
Ösmo /. a. Sthlmsomr.: Stockholm yf.,- Bromma /. a.; Brännkyrka Sköndalshage, 
mellan Skarpneck o. Sundsta. Söderby ; Lidingö fl.; Solna f. Mälareomr.: 
Adelsö igi2; Ekerö: Lofö _/?.,• Spånga: Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö 
/. a.; Djurö Rnnmarö. Sandö. Sta/snäs; Gustafsberg /. a.; Ingarö t. a.; Ljusterö 
Bvholm. Särsö; Möja .S7. Möja a... Ramsvioraö, Averksö; Xämdö: Ornö t. a.; Råd- 
mansö /. a.; Utö Rånö. Utö. Alö; Värmdö Fågelbrolandet. Roslagsomr.: Dan- 
deryd Djitrsholmstrakten; Frötuna Görla. Stegelbäcken; Xorrtälje bergen 
staden; Roslagskulla /. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd jl. norr om Spiraea. Se: Filipendula. 

Spirodela polyrrhiza L.) Sciiletd. (Lemna polyrrhiza L.). 

MeU. Söderm.-omr.: Mörkö: Vårdinge y/. Södertörnsomr.: Xacka >¥<?/;/- 
marby sjö; Salem: Västerhaninge (/■'/. A'v<^;'-. 777/). Sthlmsomr.: Stockholm /)/>/;-- 
gården. Djitrgårdsbntnnsviken. Djitrgårdsbron., Klara sjö {Fl. holni,). Gamla Knngs- 
holmsbron {Bot. Å'ot. i8j8): Brännkyrka Ekensberg. Liljeholmen. Arstabäcken. 
Arsta holmar. Mälareomr.: Lofö //.,■ Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Möja 
L^jusharen i Stornassa skärg.. Rädmansö Brantharen. Roslagsomr.: Frötuna 
Björnö, Os {Bot. Xot. 1844). 

Stachys annua L. 

Södertörnsomr.: Xacka Danviks krokar från i8g4 under sex a åtta ar 
(J. Berggren). Saltsjökvarn o. Hajnmarbysjö {Bot. iVot. igo4)\ Villa Plania igij 
(E. Ekman). Sthlmsomr.: Stockholm' Freskati 1886 {Riksmuseets herb.), Stor- 
ängsbotten ttära Gasverket igij (E. Ekman). — Införd. 

Stachys officinalis (L.) Franch.. (Betonica officinalis L.). 

Mälareomr,: Sollentuna Bög vid sjön Ravaln iSög—igii. (Jfr Sv. bot. 
tidskr. igog sid. {lö) o. {68)). 

Stachys palustris L. 

a.—Jl. Lnga uppgifter från: Bo, Munsö, Muskö, Xorrtälje. Riala, Tyresö, 
Täby, \'agnhärad, Västerhaninge, Väster-Tälje. — Antagligen förbisedd. Stachvs silvatica I . 

Mell. Söderm.-omr.: Ilölö 7 >///i,'v?;7/ ,■ Mörkö {Ekstr. iS>8); Södertälje; Trosa 
landskommun A'oyra Haiii>cix; 'Curinge j-. Einingean; Tveta: Vagnhärad Källvik. 
Sicnsund; \'årdinge fl.; Yästerljung .c. Hallsvikcn; Väster-Tälje Lina; Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Botkyrka /. a.; Dalarö s. Dalarö udde vid Askfatviken; Grö- 
dinge kyrkan; Xacka Danviks krokar. Henriksdal., Si kla t. a.; Salem Rönninge 
i. s.; Sorunda //. ,• Torö Herrhamra; Tyresö Solbeiga; Västerhaninge Häringe; 
Ösmo i\vnäs. Xvbble o. fl. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården, Experimental- 
fältet., Snrbriinnsviken 1S22; Ikännkyrka Farsta o. Skrit bbanäs. Sätra; T.idingö: 
Solna EllensJiilL Haga. Karlberg. Stdnaskogen. Tivoli. Clriksdal. Mälareomr.: 
Färentuna t. a.; Hamniarby y. Holmen; Hillersjö t. a.; Lofö y/. ,• Ska /. <7. ,■ Sanga 
/. a. Skärgårdsomr. : Blidö fl.; Bo Rorsnndsvik. 'J\gelön; Djurö Sta/snäs; 
Gustafsljerg /. a.; Ingarö: Ljusterö: Möja fl.; Rädmansö s. Aänninge, Rödloga 
Siorskä7g.; Vaxholm Tyiiningö; Värmdö^. Roslag somr.: Danderyd sydv. delen, 
Djursholm; Frötuna //. ,• Läniia //. ,■ ]\oslagskul] a //'.,■ Österåker Knaborg. Solberga, 
Akersberga. 

Statice armeria !>• (Armeria elongata (Hoffm.) Koch). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Horningsholm [Ekstr. 1828); Södertälje A'^?//(7/- 
banken; Tveta: ^'tter-Järna: Öfver-Enhörna: Ufver-Järna /. (^z.,- Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Dalarö /?.: (jrödingey/.,- Huddinge /■'///yrt/ Nacka//./ Salem: Sorunda 
/. s. 'J'orps by; Torö /. a.; \'ästerhaninge Herrön; Ösmo /. a.; Österhaninge Galo. 
Sandemar. Sthlmsomr.: Stockholm Doekan 184J. mellan Albano o. Higemarshof 
(Thed. z8jg). A'iings holmen o. Roslagstnll {A'iczén 1808). Skeppsholmen [IVikstr. 
1840)^ Ladugårdsgärdet i8go-talet ; Bromma »lellan Bällstahind o. Mariehäll {Wikstr. 
1840): Solna /?'. Mälareomr.: Adelsö Adelsö o. Björkö; Ekerö Å^ersö; Lofö 
Malmvik; Munsö y/. ,• Sollentuna Edsberg. Skärgårdsomr.: Bo Gammelndden, 
Staket; Djurö Riinmarö, Sta/snäs; Ornö: Rådmansö: Utö A^orrö. Rand. Utö, Alö. 

Stellaria aquatica {!>•) Scor. (Alalachium aquaticum (L.) Fr.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö y^iillgar/i; \'årdinge s. Eagernäs vid Lillsjön, 
l'sta vid Sillen. Södertörnsomr.: iluddinge Skärhohn; Nacka Danviken. Dan- 
viks krokar. Lugnet,- Saltsjöbaden; Salem. Sthlmsomr.: ^iockYiohw fl. Beckhobnen 
18^4. Grubbens gärde 1840. Hornsberg. Katariim kyrkogård 18^0. Roslagstull igo2, 
Rörstrandssjön {Thed. i8jg), Stadshagen igoo-talet; Brännkyrka Sätra, Vintervi- 
ken; Solna Brunnsviken, Karlberg. Mälareomr.: Adelsö Björkö; Ed Staket; 
Färentuna Gunnarhoh/ien ; Lofö Drottningholvi o. fl.; Munsö Alholmen o. fl.; 
"^kwg^ Svartsjö. Skärgårdsomr.: Gustafsberg Z<?«^-i-//«^/rt'. Iräskängen. Roslag s- 
omr. : Danderyd sydv. delen; Täby Vallentunasjön; Östra Ryd Ortngårdssjön. 

Stellaria graminea I- 

a. Inga uppgifter från: Muskö, Ytter-Järna, Österhaninge. — Säkert förbisedd. 

Stellaria holostea L. 

Södertörnsomr.: Ösmo Virgineberg under Djursnäs i8go (R. Fager); Öster- 
haninge Gålö vid H af torns udde i8gg (T. Krok). Sthlmsomr. : Brännkyrka Anne frid 
i8ys (E. H. Husberg). Roslagsomr. : Danderyd Djursholm vid Svalnäs i8gS 
[W]. Ström). 

Stellaria longiiolia Muhlenb. (Stellaria friesiana Ser.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö kärr vid Ernsidebergen; Iveta Tvetabei-g; Vär- 
dinge Kvarntorp. Vngsäiuie; Västerljung Örboholm. Södertörnsomr.: Dalarö 193 

rad-öltn; Huddinge Rosenlund. Snickarkroi^cn, Vårbv källa; Xackn T om Käll- 
torpssjön; Osterhaninge Kalfvik, tncllan Sandcmar o. Dalaro. Sthlmsomr. : 
Brännkyrka Orhcm {Hn Jlor. 1832). llornini^^snäs (Tlicd. iSjg), Sätra [Bot. A'öt. 
i84j)\ Lidingö Ekliolmsnäs, Gångsätra i8jg. Mälareomr.: Adelsö Ktillhro; 
Färentuna: Lofö Fågelön, Kiingshatt. Skärgårdsomr. : Värnidö Malma. Ros- 
lagsomr.: Danderyd sydv. delen; Österåker Teljö vid Onsbvkärrci; Östra Rvd 
Rydbo. 

Stellaria media (L) Cvrill. 

a. i alla socknar. 

Stellaria media (L.) C\rill. * neglecta (Weiiie) Murr. 

Skärgårdsomr.: Möja Stornassen (S. Selander). 

Stellaria nemorum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Södertälje södej- ont släden; Tveta 
Bränninge; \ äster-Tälje Lina kvarnar. Södertörnsomr. : Salem Ilöo-antorp. 
I iksberg; \'i.i\.Qx\\^x\\noit Häringe; Ö^\\\o. Skärgårdsomr.: Utö. "^ 

Stellaria nemorum L. * glochidosperma Mlrr. 

Södertörnsomr.: Ösmo Malhnfvet i8gg {]. G. Laurellj. 

Stellaria palustris (Murr.) Retz. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Kjulsta; Trosa landskommun Morbvsjö- Tu- 
nnge: \ ärdinge /. a.; Västerljung /. a.; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Rot- 
kyrka t a- Nacka/.,- Salem /. a.; Sorunda /. a.; Torö CJunnars/enarna; Ösmo 
/. a. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården [Thed. 185g). Biskopsiidden o. Snr- 
briinnssjon [U ikstr. 1840), Kak?iäs, Laduviken. Rörstrand 1874; Bromma/.- 
Brännkyrka/.,- Lidingö Rydboda. Ekholmsnäs; Solna/. Mälareomr.: Ed /. a' ■ 
Ekerö: Färentuna /. a.; Hammarby /. a.; HiUersjö /. a.; Lofö: Skd /. a.- Spanaa' 
Sanga /. a. ^ Skärgårdsomr.: Blidö /.,• Djurö: Gustafsberg /. a.; Ornö/./ Utö; 
\ärmdö Fågelbrolandet. Roslagsomr.: Danderyd: Yxdiwn-e, Mellin-cholm; Länna- 
Norrtälje: Riala: Roslagskulla/.,- Österåker/,- Östra Ryd Säby. 

f. parviflora (Klett 6c Richt.) Beck (f. micropetala Krok). Mell. Sö- 
derm.-omr.: Tveta Bränninge o. Fågelsången {O. H^gsixom): Vårdinge Visboham- 
mar vid Rudpussen (A. Torssander) ; Väster-Tälje Lina (H. Samzelius). Söder- 
törnsomr.: Nacka Danviken (Hj. Ström): Salem Rcnninge vid Tnnadal. Sthlms- 
omr.: Lidingö EkJwlmsnäs o. Rvdboda (N. W. Netzel). Mälareomr.: Skå Ä-r/,-/^!' • 
Spånga (H. Holm). Skärgårdsomr.: Gustafsberg Långsiinda (N. Schager). ' 

Stellaria uliginosa Murr. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn. Skälbv. Valaker; Turinge Ynoen- 
\agnharad vägen till Djiipvik; Vårdinge /.,- Öfver-Enhörna; Öster-Tälje /o-tW. 
bodertornsomr.: Dalarö Bergsjölund; Grödinge Marieberg; Huddinge ' Vårbv 
kalla, Skärholm; Nacka Danviks källa 182g. Damm torpsjön {T/ied. i8sg). Åbacka 
kvarnar 1841; Du/näs o. Äyckelviken {Thed. 1830): Salem Rönnin^e jj.; Väster- 
haninge nära kyrkan; Ösmo iVynästrakten. Sthlmsomr.: Stockholm Z;/«;'o-,?7v/j- 
b7-unn, Experimentalf ältet, Grindshage o. Sunds ta (Thed. t8jo). Laduviken '{Thed 
iSsgh Lilljans 1871, Uggelviken 1830, igoo-talet; Brännkyrka/.,- Lidingö J/.)7«rt 
{\l ikstr. 1840). Yttringe; Solna Ellenshill (JVikstr. 1840). Mälareomr.: Lofö 

^3 1'S13'H. Stockholmstraktens växter. 194 

Knngshait. Jl. Skärgårdsomr.: Ingarö Fagerholm. Henriksdal o. Ji.; yV6]VL Lilla 
Maja; Ornö Brevik; Rädmansö Svenska Högarna; Utö Rånö ; Värmdö fl. Ros- 
lagsomr. : Danderyd Stockby. Svalnäs o. Ji.; Frötuna kyrkan; Roslagskulla Gre- 
gersbodatrakten fl.; Österåker Lervik, Ström. Tcljö; Östra Ryd Ormgårdssjön. 

Stenophragma thalianum (L) Cel. (Arabis thaliana L). 

a. — fl. Inga iippgif ter från: Hölö, Torö, Väster-Tälje, Vtter-Enhörna, Öfver- 
Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Stratiotes aloides L. 

Mell, Söderm,-omr.: Tveta Lånaren, 3/ånsröd iSgi. Tvetaberg; Öster-Tålje 
Skär f st a. Södertörnsomr. : ^o\k)-\V:\. sfö7i Aspen i8gö. T^/z/Z/V^^-^c' 7977, ■ Huddinge: 
Xacka yf. ,• Sorunda Södra Dyan 18 öy, utgången i88g. Sthlmsomr. : Stockholm 
Norra Brunnsviken (Thed. 1880). Djurgårdsbriinnsviken {Thed. 18 jo): Bromma 
Kyrksfön o. Ulf sundas jön {Thed. 18 jo). Lots fö n; Brännkyrka Drefviken {Thed. 
18 j g), Kyrksjön 182 j, Ti-ekanten; Solna Boms fm 18 jg, Brunnsviken {Thed. 
1 8 jo), Haga {N'(vzén 1808). jfärfva 18 J2. Karlberg {Fl. holm.). Ulf sundas fön {Thed. 
1 8 jo). Rastas fön. Mälareomr. : Lofö s. Di'ottninghohn ; Spånga Rastas fön 184g; 
Sånga s. Svartsjöviken 184J. Skärgårdsomr.: Bo Karbosjön. Kinnfuelnäs; Gustafs- 
berg N^orra Lagnö ; Ingarö Letnshaga; Xämdö Västerby träsk igi2; Värmdö Mabna- 
sjön. Roslagsomr. : Danderyd St. Värtan vid Djurshobn, Ösbysjön; Länna /'ä«- 
ningbyån igoi ; Norrtälje a. t> i sjöarna kring staden^i {Bot. Not. 1844); Roslagskulla 
s. Gregersboda; Österåker Garnviken. Buggsätra, Singö, Teljö, Temnaren. 

Struthiopteris germanica \\'illd. (Onoclea struthiopteris 
Roth). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Häggnäs i88g; Södertälje söder om staden {Bot. 
Not. 1843)'. \'agnhärad Furuholms udde; Vårdinge Yngsände { Ho f b. 18 J2). Präst- 
gården Västerljung Erikslund; Väster-Tälje Lina kvarnar. Södertörnsomr.: 
Botkyrka Tullinge {Thed. 18 jg): Grödinge 1.8 6g; Huddinge Gladö kvarn under 
Sundby o. Vårby {Thed. 18 jg). nära järnvä_i^sstn; Xacka Erstavik o. V om Käll- 
torpssjön, Älta {Thed. i8jg)\ Salem Högantorp {Thed. 18 jg). Salarp, Viksberg 
{Thed. 18 jg); Sorunda 18 6g. Andra i8g6; Torö Svärdsjö 18 gg; Västerhaninge 
{Fl. Ryby. ijji); Ösmo 18 6g. mellan Xybble o. Valsjö samt mellan Djursnäs o. 
Söderby i8g8 ; Österhaninge yf. Sthlmsomr.: Brännkyrka bäcken mellan Dref- 
viken; o. Flaten {Thed. 18 jg)'. Lidingö Gåshaga. Skärgårdsomr.: Blidö Köp- 
7nanholm; Gustafsberg Tjtistvik {Thed. 18 jg). Roslagsomr.: Frötuna Osen; 
Länna Hysingsvik igoi, Vaxttinaån igo2; Norrtälje {Fl. Telg. bor. 1847): Roslags- 
kulla Gtinnboda; Österåker Mar^retelund. Nvkvarn. Teljö; Östra Rvd Rvdboholm 
fl. {Thed. i8jg). 

Sturmia loeselii (L.) Rchb. (Liparis loeselii Sw., Malaxis 
loeselii (L.) Sw.). 

Södertörnsomr.: Österhaninge Sandemars park i8g4 0. j^«ö;v (J. Berggren). 
Roslagsomr.: Roslagskulla Gregersboda vid Malmsjön igo2 (Arne Fries). 

Subularia aquatica L. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Turingeån vid Nykvarn; Xardinge Bergasjön; 
Väster-Tälje Lina. Södertörnsomr.: Botkyrka Albysjön vid Fittja; Nacka Damm- 
torpsjön, Kolbotten, A'acka bi'o, Lä)iJierstafjäi'den, Nacka badställe. Sthlmsomr. : 
Stockholm fl. Djurgården vid Lilla Blockhiistullen {IVikstr. 1840). }?iellan Blockhus- 
vidden o. Ormudden {Thed. i8jg), Kastellholmen samt mellan Skuggan o. Fiskar- 195 

torpet {Thed. iSjg). Marieber!^ {Wikstr. 1S40). Laboratoriuin vid Ladugårdsgärdet 
{Nazcn 1808). Skuggan {Fl. holrn.): Bromma Traneberg {Fl. Jiolm.)'. Brännkyrkayf.,- 
Lidingö 184"/. EkJwlmsnäs (,T/ied. i8jg). Kvrkz<iken (T/ied. i8jo). Htistegaholm 
{Wiksir. 1S40": )>o\na K'arlberg 182^. Råhobnen. Clfstmdasjvn o. Ulriksdal {Wikstr. 
1840). Mälareomr. : Lofö Björnholmen. Fågelon. Krankholmen. Skräddarhobnen 
o. fl. {allt enl. Wikstr. 1840). Ä'ersö; SoUentuno. Skansen; Sånga A Ibv o. fl. Skär- 
gårdsomr. : Bo: Rådmansö: Vaxholm: Värmdö Storholmen {i havet). Roslags- 
omr.: Danderyd Edsviken. Kjefvinge., Morby o. fl.; Xorrtälje: Östra Ryd ^'-Yor/cwt/ 
(/' saltsjön). Kyrkfjärdens södra strand ig 10. 

Succisa pratensis Moench (Scabiosa succisa L.). 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö: Mörkö: Södertälje: Turinge t. a.; Tveta: Vagn- 
härad J. nära Jösebacka; Vårdinge a.; Västerljung a.; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. 
Södertörnsomr. : Botkyrka /. a,; Huddinge /. a.; Xacka Du/näs. Henri ksdal. 
Xeglinge. Sikla. Sägt07'p o. fl.; Salem: Sorunda rt'./ Västerhaninge: Osmo a. Sthlms- 
omr. : Stockholm /. a.; Bromma: Brännkyrka: Lidingö y/./ Solna. Aftnebtnd. Bom- 
sjön o. Ellenshill. Järfva. Mälareomr.: Ed /. a.; Fresta t. a.; Färentuna /. a.; 
Hammarby/, a.; Hillersiö /. a.: Järfälla fl.; Lofö /. a.; Munsö: Skä /. «.,• Sollen- 
tuna /. a.; Sånga t. a. Skärgårdsomr. : Blidö j\ i'xlö norr om }'xlö by; Bo: Djurö 
s.; Gustafsberg /. s.; Möja Angö; Xämdö: Ornö SkinnardaL Siindby; Rådmansö 
/. a. Roslagsomr. : Danderyd: Frötuna: Lännayf.,- X'orrtälje: Riala: Roslagskulla 
vid sjön Virc/i; Österåker a.; Östra Ryd fl. 

Symphytum asperum Lepecil 

Mell. Söderm.-omr.: Öster-Tälje Glasberga {Thed. i8jg). Södertörnsomr.: 

Huddinge Balingsta ig 12 (G. Berglund): Sorunda Fållnäs fl. 18 8g — gg (T. G. 
Laurell): Tyresö 18 g4 (Kronprins Gustaf Adolf): Ösmo JVvnäs fl. i8go — gg{].G. 
Laurell). Sthlmsomr. : Stockholm Humlegården 1864. Hasselbacken. Karolinska 
inst. o. {gamla) J\'ferinärinst. {allt enl. Thed. /lor.). Uppsalagatan igoo-talet (G. 
Täckholm): Solna Ellenshill {^S. Schager). Mälareomr.: Hammarhy Li^rcenström- 
ska lasarettet igi2 (G. Berglund): Spånga Ör vid Rastas jön 1880 {Riksmuseets 
herb.). — FörWldad. 

Symphytum oflicinale L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Västerljung Erikslund igoi (Ho/b. 
i8s2), Örboholm. Södertörnsomr.: Botkyrka Tumba {Thed. flor.): Huddinge 
Stortorp {Thed. i8jO): Xacka Du f näs i8gg — igii. jfärla igoj. Hammarby sjö 
(Thed. 18 JO). St. Sikla 184J — senare utgången; Sorunda Fituna i86j. Fållnäs 
i8yo; Ösmo Ogesta 18 gg; Österhaninge Björnö [Thed. flor.). Sthlmsomr.: 
Stockholm Rosendal i86g. Sabbatsberg {Thed. i8jo). Skanstull i8jo; Bromma 
Sundbyberg 18 jo; Brännkyrka Älfsjö {Fl. Br. i82y)\ Solna Ellenshill 18 6g. Ul- 
riksdal iSg2. Mälareomr.: Spånga Öhr [Thed. 18 jo): T>Svartsjölandet^ {Thed. 
flor.). Roslagsomr.: Danderyd Stockby {Thed. i8jo)—igo8 ; Österäker Skeppsdal 
igi2. — Införd. 

Symph\i:um asperum Lepech x officinale L (S) mph\ tum 
orientaie L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn {Thed. flor.): Vårdinge torpet Gustafs- 
her^; iSSS. utgången igoi (A. Torssander) : Västerljung s. Erikslund {S..Y\i=,\.x'6'm). 
Sthlmsomr. : Stockholm Ladugårdsgärdet (M. Bäärnhielm). Rosendal (C. Sundell). 
Sabbatsberg {Bot. Xot. 1866). Thedenius' trädgård 1882. {gamla) Veterinärinstitutet 
1882. Mälareomr.: Järfälla s. Löfsta 184J; Lofö Drottningholm igij. Skär- 
gårdsomr.: Gu?taf;berg Xorra Lagnö vid Karlsruhe i8g4 (T. Krok): Värmdö 
iSgi. Roslagsomr.: Österåker Smedby. — Förvildad. Tanacetum vulgäre I- 

<7. — jff. Inga uppgifter f Tan: Adelsö, ]>o. Botkyrka, Ekerö, Grödinge, Munsö, 
Sånga, Täby, Väster-Tälje, ^'tter-Enhörna. — Antagligen förbisedd. 

V. crispum DC. Mell. Söderm.-omr. : \"^xé\\\g& Svalsta. förvildad pa gräs- 
vall 1 8 gg (A. Torssunder). 

Taraxacum. 

Släktet Taraxacums nyligen utredda, talrika arter äro icke ännu till sin ut- 
bredning så fullständigt kända, att de ansetts böra här upptagas. 

Taxus baccata L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Fifang {Thed. for.) o. Karsholmen cit iuid 
{Ekstr. 1828); Trosa landskommun Idgransholmen o. Prästgårds sjöäng {Thed. for.): 
Västerljung Persö o. fl. öar {Thed. flor.). Öknäs skog. Södertörnsomr. : Torö [Thed. 
flor.); Österhaninge Gålö vid Skälö. Skärgårdsomr. : Blidö Oxhalsö vid Kalv- 
hagen ett ex. igog, holmar söder om Blidö igo8. St. Ängsskär igii; Djurö Rtm- 
marö vid Lerkila, Miinkö o. fl. på holmarna; Ingarö sydv. kjisten; Ljusterö Idskär 
{omkr. 20 träd igio). Ingelskär {o7n kring jo träd om ända till ii^ cm. omkrets ig 10). 
Ekholmen {småbuskar), yungfrnskär [småbuskar): yiöja f. Stora Mö ja vid Hamn. 
Idgrans kobben, Inre Ljusskär, Hopskär {ett omkr. 10 »t. högt träd); Rajnsmoraö ; 
Nämdö Kastö igij, Västerby vid Lindberget {även trädexe7nplar). Västerängen, 
N om Bråte?!, Beckskär igo8. Villinge, {Bot. A^H. 18 jj) : Ornö Kråksifiora skog, 
Ängsholmen, Hansten {Thed. 18 jg): 'Rkåxwamo Fagervik, Nonpada igi2. Ranka}'ö, 
Räfnäs, Vidinge; Utö Kroka {Thed. i8sg)- Alö {Bot. Not. i8jj), tre lokaler på 
Norra Utö. 

Anm. Uppgiften i Thed. flora ang. förekomsten av Taxus på »Skabbholmen 
i Blidö s:n» är felaktig. Den synes härröra från Hartmans flora, uppl. 5 — -10, som 
angiva :j>Vätö s:n på Skabbholmen vid T^lidö», vilket i stället skall vara Skabb- 
holmen vid Lidö: jfr Bot. Xot. 1844 s. 40. 

Thalictrum flavum L. 

Mell. Södermr.-omr. : Hölö /. rt-.; Mörkö; Trosa landskommun ; Tveta Z(7«(7- 
ren; Vårdinge /. s.; Västerljung Lilla Tofsö, Hållsviken; Öfver-Enhörna. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka /. s. Ttillinge; Dalarö; Nacka Nacka, Saltsjöbaden; Salem 
Rönninge; Sorunda Grönsö; Torö Svärdssund; Tyresö,- Västerhaninge; Ösmo. 
Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma fl.; Brännkyrka Enskede, Älfsjö, Örby 
1848 o. fl.; Lidingö Ekholmsnäs, Gåtigsätra {Thed. J8jg); Solna Bergshamra, 
Ekhagssjön, Haga, Karlberg, Nedei'-yärfva o. Stallmästaregården. Mälareomr. : 
Hammarby /. jr. Hobnen; Lofö fl.; Spånga Rastas jÖ7i o. ån; Sånga Svartsjö o. fl. 
Skärgårdsomr.: Blidö _/?.,• Djurö; Qwii^^d-^Qxg Långsitnda, A'orra Lagnö; Ingarö: 
Ujusterö Brottö o. fl.; IVIöja St. Mö ja; Nämdö, Biskopsö. N^ämdö; Ornö Boda I, 
Bruket o. Hessebnara; Rådmansö /. a.; Utö; Värmdö _/?. Roslagsomr.: Dande- 
ryd Djursholni, Ösby; Frötuna /. a.; Länna EknÖ ; Norrtälje: Riala Källs))iora. 
Rumsättra; Roslagskulla /. a. 

Thalictrum flavum L. x simplex L 

Roslagsomr. : Riala KäUsniora igij (S. Selander). 

Thalictrum simplex L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Mörkö Egclviksbergen; Södertälje; 
Vårdinge .^•. Lin/dby, grä/isen mot Vahlsta; Västerljung Öktiäs T8gj, senare fö7'- 1 97 

gäves sökt (A. Ekströmj: Öster-Tälje Igelsta, Södertörnsomr. : Dalarö Stubb- 
viken; Xacka Skurit; Salem Rönninge. Vällinge; Sorunda Ullevi; Österhaninge 
Kalfvik. Sthlmsomr.: Stockholm Freskati o. Djtirgardskanalefi {Wiksir. 1840). 
vieflan Sjötullen o. Krutliuset [Theil. /8j<p): Brännkyrka Mortviken {Thed i8jo), 
Svinutvran 1S41. llnterviken o. Pungpinan {]Vikstr. 1S40): Lidingö Gångsätra 
iSjo. Skärsäira (IVikstr. 1840). J^föstgården; Solna Ek/iagssjön {Thed. 18 jo). 
Mälareomr. : Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr. : \M\å'6 s. /lära kyrkan iS 80-talet. 
senare utgange/i (J. W. Haniiicr): I So Skurusundet; Utö iSjo. Roslagsomr.: 
Frötuna Grind; Riala Å'ällsi/iora. 

Thlaspi alpestre T • 

Mell. Söderm.-omr. : Uölö Ledarön igii .SA?/ /t? /j,- Södertälje /.y^o,- Öster- 
Tälje Hall 1SQ4. Södertörnsomr.: Botkyrka Tumba 187S; Huddinge Brodal 
igi2; Xacka^. Dainnitorpssjon {Thed. i8jg). Du/näs 1868. mellan Åbacka o. Dannn- 
torp 184g. Ektorp. Skum { y 111 /tigt) St. Ä^yc kelviken; Salem JJ. Boms jon 1881. 
Kina i8go-talet. Fågelsta 1^884, kyrkan ig//. Könninge /Sgj. Ristorp /gog. 
Vällinge /go2. Sthlmsomr.: Stockholm fl. Djurgården /8j8. Blockhusudden 
{Thed. flor.). Nedre Manilla {Bot. Å'ot. /86g). Täcka udden /8b/., mellan Kon- 
radsberg o. Marieberg /86/. Kristineberg {Thed. flor.); Solna Hagaparken /880- 
talet. A/ariedal /goj. Mellan-Järfva /go2. Ulriksdal /goo. Mälareomr.: Ed j-. 
nära skyttepaviljongen /g/ 2; Ekerö Alby /goj; Hamniarby ^\ Prästgården /g/ 2. 
nära kyrkan /g/3; Järfälla Löfsta /g/2; Lofö Ängsholm ; Sollentuna j-. nära 
Tureberg stn ig/o; Sänga Hästhagen. Svartsjö /go/. Skärgårdsomr.: Ingarö 
Apelvreten; Värmdö Korshamn pa Pågelbrolandct /goo. Roslagsomr.: Danderyd 
kyrkan /goS. Skärviken. Svalnäs ; Frötuna Knutby ; Österåker Mora /g/J, Abv /goö. 
— Införd. 

Thlaspi arvense I>. 

a. Inga uppgifter frän: Munsö. Torö. \'äster-Tälje,. — Säkert förbisedd. 

Thlaspi perfoliatum I^ 

Södertörnsomr.: Xacka Dammtorp (H. Witte). Xacka kvarnar (B. Palm). 
nära kyrkan /goy ((7. Täckholm). Sthlmsomr.: Stockholm Experimentalfältet 
/842 (T. F. Wahlberg) — 1912., Kristineberg /860, Djurgården vid Drottning 
Kristinas väg (C. C). Boije af Gennäs): Solna Ulriksdal /g/2 (R.YXonn). Mälare- 
omr.: Sånga Bromma /8g j (F. Lundberg). Roslagsomr.: Xorrtälje {Riks- 
museets herb.). — • Ruderatväxt. 

Thymus chamaedrys Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: llölö Eridön (Thed. flor.). Tullgarn /Sög. Söder- 
törnsomr.: \'ästerhaninge Sandvik; 0?,iei\\';\mi\gG. nära Sandemar /8g4. Sthlms- 
omr.: Stockholm Tyskbagarebergen /8jS; Bromma kyrkan {Thed. /8jg); Bränn- 
kyrka Klubben /8g2. Skärgårdsomr.: Blidö: Bo Bo kapell {'Thed. /8jg). mel- 
lan Bo o. Staket rSjj. Riset; Djurö Runmarö vid Gatan /g/ 2; Gustafsberg Lång- 
sminda vid Panama /go2; Vaxholm Rindöbaden. Roslagsomr.: Xorrtälje (//. 
'J\'lg. bor. /847); Östra Ryd Storholmen i \'ärtan /Syj. 

Thymus serpyllum L 

a. — /. a; uppgives dock vara .f. 'inom Blidö. Xorrtälje o. Rådmansö. /nga 
uppgifter från : Gustafsberg, Ingarö, Lidingö, Munsö, Muskö, Xämdö. Ornö. Trosa, 
Tyresö, Utö, Vagnhärad, Värmdö, Östra Ryd. I9Ö 

Tilia cordata Mill. (Tilia europaea L. p. p., Tilia parvifolia 
Ehrh.) 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö Ledarön. Lindhobnen; Mörkö Fifång o. Kålsö; 
Trosa landskommun Doftskär; Turinge /. s.; Vårdinge s. Ulf sundet; Västerljung 
Källvik, Öknäs; Öfver-Enhörnn. Södertörnsomr. : Botkyrka /. j.,- Dalarö: Nacka 
/fl c lian Ektorp o. A'yckelviken, Helvetcshålan, Holmefi Sverige; Salem Korpberget, 
Könninge ; l^yxQSÖ kring Klockaregården, Slottet o. fl.; Västerhaninge; Ösmo Nynäs 
hamn. Sthlmsomr. : Stockholm Bellevtie o. Djiirgårdejt {Wikstr. 1840); Bromma 
Lilla Essingen [IFikstr. 1840); Brännkyrka Långsjö brink. Skrubbanäs. St. Vasa- 
kolmen {IVikstr. 1840); Solna Haga park (IFikstr. 1840). Mälareomr. : Fären- 
tuna; Hillersjö: Lofö fl.; Skå; Sånga. Skärgårdsomr. : Blidö t. s. Ftirnstind, 
Stämniarsnnd, hobne S om Blidö, Yxlö nära Lilla Fitritsnnd; Djurö Landkohnen 
i -»Engelska parkeny- ; Gustafsberg Anneberg, Långsiinda; Ingarö: Ljusterö Brottö, 
Eks kär, Särsö, Hnmmelmora, Solvik; Muskö Bförnhobuen; Möja Tornö ; Utö Rånö, 
Ängsholmen; Vaxholm; Värmdö Fågelbrolandet, Grindarö. Roslagsomr.: Dande- 
ryd Djnrsholmstrakten ; Frötuna Sessö, Tnllnäs; Länna Ilysingsvik; Roslagskulla 
Brudnäs, Dalen. Vira; Österåker Fåglarö, vid Långsjön, Singö, Ström; Östra Ryd 
Bogesmid. — Uppgifterna avse vild lind. 

Tillsea. Se: Bulliarda. 

Torilis anthriscus (I ) C. Gmel. 

Mell. Söderm.-omr.: liölö Bökesta. Skålby. Tnllgam; Vi'^xV() [Ekstr. 1S3S); 
Turiiige .v. Petersberg iqio; Vagnhärad Stensund; Värdinge .v. Sjunda; Väslerljung 
Vårdkasberget. Södertörnsomr.: Botkyrka j\ TulUnge på Örnbejget; Nacka 
Danviken {Thed. i88g), färla i8jo, HårdholDien [Fl. hobn.), Saltsjöbaden; Sa- 
lem; Sorunda t. s.; Torö /. a.; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stockholm Freskati, 
Djtirgården, Karlbergs allé {allt enl. Wikstr. 1846); Bromma N^ockeby b7'o o. 
Ulf sunda [Wikstr. 1840); Brännkyrka Skönstavik 1842; Lidingö LM7-sberg 18^2, 
Skärsätra [Thed. i8sg); Solna Bergshamra o. Ulriksdal [Wikstr. 1840). Mälare- 
omr.: Färentuna /. a.; Hillersjö t. a.; Lofö yf.,- INIunsö; Skå t. a.; Sånga /. a. 
Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo: Gustafsberg /. a.; Ingarn; Ljusterö Brottö; 
Muskö Björnholmen; IVIöja St. Möja vid Fornby ; Utö; Vaxholm Tynningö ; Värmdö 
Malma. Grindarö. Roslagsomr.: Danderyd Stockby; Norrtälje s. {Fl. Telg. bor. 
184'j); Roslagskulla s. Staboudde; Österåker Mora. 

Tragopogon minor Mill. 

Sthlmsomr.: Stockholm Thedenius' trädgård [Riksmuseets hcrb.). — Förvildad. 

Tragopogon minor Mill. x porrifolius L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Fhedenius' trädgård 1884 (K. F. Tlicdcnius). 

Tragopojöon porrifolius L. 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar iSgg. Sthlmsomr.: Stockholm 
Thedetiius' trädgård 1884 (K. F. Thedenius) — Införd. 

Tragopogon pratensis L. 

a. — /. a. Lnga uppgifter från: Muskö. Rädmansö. Täby, Väster-Tälje. Ytter- 
Enhörna. Ytter- lärna. — Säkert förbisedd. 199 
Trichera. Se: Knautia. 

Trientalis europaea L. 

Mell, Söderm.-omr,: Hölö /. s.,- Mörkö; Södertälje: Trosa landskommun s. 
Stafsu7td; Turinge y^.,- Tveta; Värdinge a.; Västerljung a.; Vtter-Järna: Öfver-En- 
hörna; Öfver-Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : V>o\}f.-)'x\?^ t. s. Hamra grustag; 
Dalarö: Huddinge /. a.; Nacka //.,■ Salem Rönninge; Sorunda <z.,- Västerhaninge; 
Ösmo a. Sthlmsomr.: Stockholm y?.,- Bromma Lilla Essingen; Brännkyrka j^., ■ 
Lidingö /f.,- Solna a. Mälareomr. : Fresta yf./ Färentuna /. a.; Hammarby t. a.; 
Hillersjö t. a.; Järfälla: Lofö a.; Skä t. a.; Sollentuna Sollentuna allmänning; 
Spånga: Sanga /. «. Skärgårdsomr.: Blidö a.; ^o Körsundsvik; Djurö AV/^/wa/v, 
Sta/snäs; Gustafsberg a.; Ingarö; Ljusterö Särsö; Muskö; jSIöja /. a.; Xämdö 
Bullerö; Ornö t. a.; Rädmansö a./ Utö; Vaxholm; Värmdö. Roslagsomr. : Dan- 
deryd: Frötuna a.; Länna; Norrtälje: Riala: Roslagskulla a.; Täby; Österåker a.; 
Östra Ryd t. a. 

f. rosea Neum. Sthlmsomr.: Lidingö Mölna i8go [Riksmuseets herb.). 

Trifolium agrarium L. 

Mell. Söderm.-omr.: Wö\'6 fl.; Mörkö: Turinge //.,• Vagnhärad Siensund; 
Vårdinge /. a.; Västerljung Luckbol; Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Botkyrka 
fl.; Huddinge fl..; Nacka fl.; Salem Rönninge; Sorunda t. a.; Torö /. a.; Väster- 
haninge: Ösmo i. a. Sthlmsomr.: Stockholm Albano, Kräftriket (Thed. iSjg), 
Ralambshof {Fl. holm.) o. fl.; Bromma Ulfsunda [Thed. i8jo); Brännkyrka fl. 
enl. [Fl. Br. iS2y); Solna Karlberg {Thed. rSjo), Öfver-Järfva. Mälareomr.: 
Färentuna /. a.; Hammarby: Flillersjö /. a.; Lofö /. a.; Munsö: Ska /. a.; Sollen- 
tuna Rotsunda; Spånga Rasta igoi ; Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö ^.z 
Bo Riset; Djurö; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Ljusterö Brottö, Huminelvwra. Särsö; 
Möja Ramsmoraö; Rådmansö y7. ,• Utö: Vaxholm; Värmdö yf. Roslagsomr.: 
Danderyd Djursholmstrakten ; Frötuna BJörnö o. Mellingeholm [Fl. Telg. bor. 1847); 
Länna Lina; Riala; Roslagskulla /. s. Gregersboda. Staboudde; Österåker Gillmvra, 
Järsättra. Smedby o. fl.; Östra Ryd Rydbo. Säby. 

Trifolium arvense L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ekerö, Frötuna, Muskö. Sollentuna. Torö, 
Tyresö, Täby, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna, Ytter-Järna. — Antagligen förbisedd. 

Trifolium dubium Sibth. (Trifolium filiforme L. enl. Hn flor. 
och Krok o. Almqu. flor., Trifolium minus Sm.) 

Södertörnsomr.: Salem .f. i8g4 (K. Almgren). Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården i Frisens park igoj (R. Westling). Skärgårdsomr.: Ljusterö 6V?nv' 
igi2 (A. Hiilfers). Roslagsomr.: Danderyd Stockby (A. Berlin); Länna vid vägen 
till Frötuna igi2 (J. \V. Hamner). 

Trifolium fragiferum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn o. fl.; Mörkö: Trosa stad o. landskom- 
mun Gålö. ThureJiolDi; \'agnhärad Anderviken o. fl.; Västerljung .SV. 7\flsö, Hålls- 
viken o. fl. Södertörnsomr.: Dalarö fl.; Nacka Stubbsund {Thed. r8jo). Saltsjö^ 
baden; Sorunda t. a.; Torö a.; Ösmo a.; Österhaninge yf. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Blockhusudden {NcEzén 1808)., Kom-adsberg o. Källhagen {Thed. i8jo). mellan 
Blockhusudden o. Täcka udden {Thed. i8jg); Bromma Ulf sunda {Thed. 18^0); 200 

Brännkyrka Liljeholmen {Thed. i8sq),' Lidingö Ekholmsnäs [Thed. i8jo); Solna 
Karlberg {Wahlenb. flor. suec. 1826), Ulriksdal {Hn flor. 1832). Mälareomr. : 
Adelsö Hof gården; Hillersjö _/?.,• Munsö Söderby {Thed. 18 jg): Ska _//.,• Sanga 
Igelviken [Thed. i8sg). Svartsjö o. fl. Skärgårdsomr. : Blidö t. a.; Bo Kummel- 
näs, Ristorp; Djurö t. a.; Gustafsberg _/?.,- Ingarö Beatelund o. fl.; Ljusterö fl.; 
Möj a _/?.,• Nämdö: Ornö Brtiket. Nedre Avassa; Rådmansö yf. ,• Utö barlastplatseii. 
hamnett; Vaxholm: Värmdö Fågelbrolandet fl. Roslagsomr. : Danderyd Stockby 
mitt emot Stocksund [Thed. 1830); Frötuna Simpbyle; Länna Eknö, Svartna; Kos- 
lagskulla Brtidnäs. Östanå o. fl. 

Trifolium hybridum L. 

a. — t. a. Inga uppgifter från: Muskö, Torö, Västerhaninge, Österhaninge. 

— Säkert förbisedd. 

Trifolium incarnatum L. 

Sthlmsomr.: Stockholm Djurgårdsbrunn (S. Selander): Lidingö Islinge på 
en åker i8g4. Skärgårdsomr.: Gustafsberg (N. Schager). — Förvildad. 

Trifolium medium (L.) Huds. (Trifolium flexuosum Jacq.). 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Ekerö, Mörkö. Norrtälje, Tyresö. Västerhaninge. 

— Säkert förbisedd. 

Trifolium montanum L. 

MeU. Söderm.-omr. : Hölö //.,■ Mörkö: Södertälje: Trosa landskommun: 
Turinge Brokvarn. A'v kvarns gård. Turinge skola; Tveta: Vagnhärad Ste/isii/id; 
Vårdinge t. a.; Västerljung Kyrkbacken; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Hotkyrka 
ft.; Dalarö: Huddinge /. a.; Nacka y?.; Salem Rönninge; Sorunda .c vid kyrkan; 
Västerhaninge: Ösmo Aynästi-akten. Sthlmsomr.: Stockholm yV'.,- Brännkyrka 
Solberg; Lidingö y?.,- Solna y/. Mälareomr.: Adelsö; Ed /. a.; Fresta /. a.; Fä- 
rentuna a.; Hammarby /. a.; Hillersjö '7. ,• Järfälla: Lofö //./ Munsö: Skå<z.,- Spånga: 
Sångart;. Skärgårdsomr.: Blidö t. a.; Bo Lennäs; Djurö Runmarö; Gustafsberg 
t. a.; Ingarö: Ljusterö; Ornö /. a.; Rådmansö /. a.; Vaxholm: Värmdö t. a. Ros- 
lagsomr.: Danderyd /. a.; Norrtälje: Frötuna t. a.; Länna /. a.; Riala Eknäs; 
Roslagskulla /. a.; Österåker t. a. 

Trifolium pratense L. 

a. — t. a. i alla socknar. 

f. villosum Wahlb.: Neum. Södertörnsomr.: Huddinge (A. Arven). 

Trifolium procumbens L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Furuholms udde. Tullgarn; Trosa stad o. lands- 
kommun: Vårdinge y^. / socknens mellersta del; Västerljung y?. Södertörnsomr.: 
Dalarö 18 gg. Smådalafö igij; Nacka Danviksbergen igij^ Hästholmen [Thed. 
i8jo), Saltsjöbaden; Salem Hvitsand; Sorunda Sjövik; Torö y?./ Österhaninge y/. ,• 
Ösmo Nynäs hamn igoS. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgarden {Auczén 180S). i 
Flisens park {Thed. i8sg) o. Kvikkjokk 1863, Beckholmen o. Grinds hage {Thed. 
1 8 jo); Bromma St. Essingen {Thed. 18 jo); V>x'i.x^r\V.yxV-A. Fågelsångeji. Örby o. Örns- 
berg {Thed. 18 jo), kyrkan {Thed. i8jg). Skrubba {lin flor. 1820); Lidingö Skär- 20I sätra igoö; '6o\no. Bomdat/imen vid Karlberg {Thed. rSjg). Mälareomr.: Edyf. ,• 
Färentuna: Hammarby /?.,• Hillersjö: Lofö Björnhohnen {Thed. iSjo); Munsö: 
Ska,- Sånga. Skärgårdsomr. : Djurö .c Rimniaro; Gustafsberg i. a.; Utö {Wahlenb. 
flor. siiec. iSaö). Roslagsomr. : Danderyd: Österåker Bo. Lervik., Solberga. Trifolium repens I> 

a. Inga uppgifter från: Ekerö, Munsö, Muskö. — Säkert förbisedd. Trifolium spadiceum I- 

Mell. Söderm.-omr. : Turinge A"T^'Z'^r//,- Tveta: Västerljung //(?//j-z7/&c'//. Sö- 
dertörnsomr. : Hotkyrka yf. ,• Nacka y?.,- ^^q\\\ Konninge vid Gustafsberg; Sorunda 
Tyrved. mellan Understa o. Uaggaro; Ösmo A^yntishavin. Sthlmsomr. : Stock- 
holm Experinientalfiiltet rgrj. Ingeinarshof (77ied. i8j;o); Bromma Traneberg; 
Brännkyrka /^.,- Lidingö: Solna Bagartorp igoi. Mälareomr.: Lofö ,<■. Edeby, 
Ku7igshatt. Skärgårdsomr.: Blidö Orsvärn o. Sitimniarsund, södra Blidö. f. på 
Yxlö; Bo; Djurö: Gustafsberg Östra Ekedal o. fl.; Ingarö: Ljusterö Iluminelmora. 
/lusajv, Lång/udf?i, Särsö; Rädmansö y?.,- Utö A'ånö; Vaxholm Rindö /m',-. Värmdö 
Bågelbrolandet o. fl. Roslagsomr.: Danderyd Djurshobnstrakten. Långängen. 
Ösbysfön; Frötuna McllingeJudni ; l>änna Vettershaga; Riala Prästsved jan ; Roslags- 
kulla /. -V. Gregersboda; Österåker f.; Östra Ryd Kvdbo utefter banan. Triglochin maritimum I - 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Mörkö: Trosa stad o. landskommun 
fl.; Tveta Bränninge; Vagnhärad a.; Västerljung yf.,- Öster-Tälje Karlbv. Söder- 
törnsomr.: Dalarö /. a.; Nacka Hästholmen {Thed. iS8o). Xegli/ige. .Saltsjöbade/i ; 
lorö: \"ääterhaninge: Ösmo a.; Österhaninge Bförno. Gålö. Sthlmsomr.: Stock- 
holm Djurgården Jl. (IVikstr. 1840). Eiskartorpet i8g8. Husarviken {TJied. i8jg). 
Kristineberg igio-talet. Rålanibshof {IVikstr. 1840);^ Lidingö Lidingön 1847. Fjä- 
derholmarna {Thed. iSjo); Solna Kaninholmen o. Ålkistan {IVikstr. 1840). Ulriks- 
dal 18ÖJ. Mälareomr,: Adelsö {Thed. flor.); Ekerö [Thed. flor.); Färentuna 
hobne vid Eldgarn 1861. Färingsön {Thed. flor.); Munsö [Hn flor. 182g). Bona 
storäng {Thed. 18 jg); Sånga Igelviken. Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö a.; 
Djurö a.; Gustafsberg a.; Ingarö a.; I-justerö a.; Muskö a.; Möja a.; Nämdö a.; 
Urnö a.; Radmansö a.; Utö a.; Vaxholm a.: \'åxn\åö a. Roslagsomr.: Dande- 
ryd Djursholm, Edsviken; Länna a.; Norrtälje: Roslagskulla a.; Österåker Fiskar- 
torp. Flaxenvik. Lervik o. fl. Triglochin palustre L. 

Mell. Söderm.-omr.: \\o\'6 Hälleby o. Skälby; Mörkö: Södertälje: Turingc//.,- 
Tveta: \'agnhärad Stensund; \'ärdinge /. a.; Västerljung a.; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr. : Botkyrka y/.,- Dalarö; Huddinge y?.,- Nacka ÄW/v/Zt-Äj/zw/t'/// Salem 
Rönninge; Sorunda /. a.,- Tyresö,- Västerhaninge: Ösmo. Sthlmsomr.: Stockholm 
/. a.; Bromma /. a.; Brännkyrka: Lidingö a.; Solna a. Mälareomr.: Fresta .s-. 
Odenslunda; Färentuna /. a.; Hammarby .s-. Brunnby; Hillersjö /. a.; Lofö Kungs- 
hatt; Skå t. a.; Sollentuna bäcken från Rösjön; Sånga /. (/. Skärgårdsomr.: 
Blidö t. a.; Djurö Runmarö; Gustafsberg /. a.; Ingarö: Ljusterö^.,- Muskö: Möja 
fl.; Nämdö: ()rnöy?.,- Radmansö t. a.; Utö Rånö; Vaxholm Eriksö; \'ärmdö t. a. 
Roslagsomr.: Danderyd /. a.; Frötuna /. a.; Länna t. a.; Norrtälje: Riala t. a.; 
Roslagskulla /. a.; Österåker Lappdal, Aby; Östra Ryd f. 202 Trigonella foenum graecum L. Södertörnsomr. : Hammarbysjö o. Saltsjökvarn igoj {Bot. Not. igo4). 
Barlastväxt. Triodia decumbens (L.) PB. (Sieglingia decumbens (L.) 
Beriih.). 

Mell. Söderm.-omr-: Hölöy?.,- Mörkö; Trosa stad o. landskommun; Turinge 
t. s.; Vagnhärad Källvik; Vårdinge /. a.; Västerljung. Södertörnsomr.: Nacka 
Danvikskrokar. Siklaön., Skvätten; Salem Högantorp. Rönninge; Sorunda t. a.; 
Torö t. a.; Tyresö; Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm Djurgården., Värtan; 
Bromma /. a.; Lidingö /. s.; Solna Bornsjön. Mälareomr. : Adelsö; Lofö Ji. 
Skärgårdsomr. : Blidö _/7. ,• Bo Kununelnäs; Djurö Runmarö; Gustafsberg Lång- 
sunda; I>justerö Ljusterö., Särsö; Muskö Muskö; Möja ji.; Nämdö ji.; Rådmansö 
ji., även i yttre skärg. t. ex. Rödlöga stors karg. o. Sv. Högarna; Utö Rånö, Utö; 
Vaxholm; Värmdö Fågelbrolandet. Roslagsomr. : Danderyd Ösbv o. ji.; Länna 
t. a.; Norrtälje; Roslagskulla t. a.; Österåker Lervik; Östra Ryd ji. 

Trisetum flavescens (L.) PB. (Avena flavescens L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje; Vårdinge Säby [inkommen 1888), Hjorts- 
berga o. ji.; Västerljung Erikslund; Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Nacka 
ji. Sthlmsomr.: Stockholm ji. Djurgården [Thed. flor.). Djurgårdsbrunns- 
kanalen., Experimentalfältet. Observatoriebacken i84g^ nwllan Rörstrand o. Karl- 
berg [Thed. i8jg); Brännkyrka Gröndal 18 ji. Klubben; Solna Ingenting i86j. 
Karlberg [Thed. 183g). Mälareomr.: Ekerö Lillön vid A'aggeholm [Thed. i8jg); 
Faren tuna Eldgarn 18 61; Lofö Drottningkohn igis> Sollentuna [Thed. flor.); 
Sänga yf. Skärgårdsomr.: Blidö /. s. Blidö, Funtsund; Bo Lännersta 1888. 
Skurusundet {Thed. i8jg); Gustafsberg N^orra Lagnö i8g4; Muskö Björnholmen 
igi2; Nämdö nära norra tidden; Rådmansö Gräddö. Kungsgårdejt. mellan kvrkan 
o. Rådmanby; Värmdö Torsby. Roslagsomr. : Danderyd {Thed. flor.); Frötuna 
Klockstapelsbacken {Fl. Telg. bor. 18 4J); Norrtälje norr om staden igo2; Roslags- 
kulla s. Gregersboda. 

Triticum caninum L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Aby kvarn; Turinge Nykvarn; Vagnhärad Kol- 
vik, Källvik; Vårdinge s. nära Hjortsberga kvarn {Hofb. 18^2), senare förgäves 
eftersökt (A. Torssander), Stene skog; Väster-Tälje Kiholms park {Bot. Not. 1843); 
Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Nacka Gustaf sh'ög; Salem Viksberg; Tyresö: 
Västerhaninge; Ösmo Lund. N^ynäshamn; Österhaninge ^Vz/z^/t^wrtT. Sthlmsomr.: 
Stockholm Djtirgården 1S14. Djiirgårdsbrtinn {Thed. i8sg)., Frisens park i8s6, 
Kungsholms t^ill 1842, Ryssviken {Thed. 18^0); Brännkyrka Mörtviksän<^n'n 182J; 
Solna Karlberg 1842. Mälareomr.: Munsö: Sånga Svartsjö park. Skärgårds- 
omr.: Blidö Kolsvik; Djurö Run^narö; Gustafsberg lÅmgsunda; Ljusterö Särsö; 
Möja Hemö. Ramsmoraö., Storö; Rådmansö. Roslagsomr.: Danderyd; Länna 
Slängsboda, Vaxtunaån. Ängsö; Roslagskulla i. a. 

V. glaucescens Lge. Södertörnsomr.: Ösmo i\^r//<>\r nära badhuset i8g8 
{]. G. Laurell). Triticum junceum L. 

Skärgårdsomr.: Djurö Sandö, östra sidan (S. Almquist), återfunnen igij 203 Triticum repens L. 

a. Inga uppgifter från : Botkyrka, Muskö, Sollentuna, Ytter-Enhörna, Öfver- 
Enhörna. — Säkert förbisedd. 

Trollius europaeus L. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö 'J'iillgarn; Turinge Mörby, Stropsta; Vagnhärad 
Fnruholni; \'ärdinge Ligna vid Skillötsjon 1886, utgången igoj (A. Torssander) ; 
Västerljung Hillestalund o. Sillc. utgången på båda ställena (A. Ekström); Öfver- 
Järna norr ont Järna stn. Södertörnsomr.: Botkyrka Kersby {Wikstr. 1840); 
Huddinge Jiiringe [T/ied. 18 jg): Salem Berghobn {T/ied. r8jg)^ Rcnninge^ Salarp; 
Österhaninge Äppelviksudd 1880. Sthlmsomr. : Brännkyrka Arsta vid bäcken 
1848. Mälareomr. : Ekerö Rastaborg {Thed. i8sg). Skärgårdsomr.: Blidö 
St. Gräs kö. 

Tulipa silvestris L. 

Södertörnsomr.: Österhaninge i8jo. Sthlmsomr.: Stockholm mellan 
Biskopsitdden o. Valdeviarsiidde. mellan Albano o. Ingeniarshof samt Marieberg 
{Thed. i8jg). Frisens park 1860. Bellevue o. Humlegai-den {Thed. flor.)., Rac kar- 
bergen; Bromma Ulf sunda {Thed. /<?59),- Solna Karlbergs park o. Hagaparken. 
[Thed. i8jg), Ulriksdal 1831. Mälareomr.: Lofö Drottningholms park {Thed. 
i8jg). Skärgårdsomr.: Gustafsberg Långsunda. Roslagsomr. : Danderyd 
Långa nge/i. - Förvildad. 

Turritis glabra L. (xA.rabis glabra l^ernh.). 

a. — f. Inga itpp>gifter från: Grödinge. Södertälje. Torö, Tveta, Täby, Vax- 
holm. Väster-Tälje. Vtter-Enhörna. Vtter-Järna. Öfver-Enhörna. Öster-Tälje. — An- 
tagligen förbisedd. 

Tussilago farfara L. 

a. Inga uppgifter från: Väster-Tälje. — • Säkert förbisedd. 

Typha angustifolia L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Hälleby, Tullgarn; Mörkö Horningsholm; Sö- 
dertälje: Trosa landskommun Mörbysjön; Tveta: Vårdinge /. a.; Öster-Tälje Hall. 
Södertörnsomr.: Botkyrka Tullinges fön; Dalarö; QfXÖ^xn^^ Marieberg ; Huddinge 
fl.; Nacka Danvikstull. Du f näs. Kolbottensumpen. Vårgärds jött; Salem Rönninge, 
Uttran., Viksberg; Sorunda Fagervik o. fl.; Tyresö: Ösmo Djursnässjön. Flf viken, 
Nynäshamn; Österhaninge Gålö. Sthlmsomr.: '^\.o<:S^o\\\\ Djurgårdsbrunnsviken., 
Igeldammen r8jO. Rörstrandssjön iSjo, Fiskartorpssjön o. Klara sjö {Fl. hobn.) ; 
Bromma Lötsjön; Brännkyrka Bhmimensberg., Kyrksjön o. Ormsjön., Tallkrogen; 
Lidingö: Solna yf. Mälareomr.: Färentuna /. a.; Hammarby ^r// /////t,- Hillersjö 
t. a.; Eofö yf,; Ska /. a.; Sollentuna Rotebro; Spånga 18Ö2; Sånga /. a. Skär- 
gårdsomr.: Blidö Oxhalsösjön o. fl.; Bo Sågsjön; Djurö Runmarö i Hvitiräsk; 
Gustafsberg fl.; Ejusterö Brottö. Tallörn; Muskö Herrstugan; Möja St. Mö ja; 
Xämdö Gillinge, Storträsk; Rådmansö /. a. även i yttre skärg. t. c.\. Sv. Högarna; 
Utö: \'axholm Ä7/&JV,- \"6.x\x\å'ö Fägelbrola/ulet, Velamstind. Roslagsomr.: Dande- 
ryd Djursholm., Edsviken fl.; Frötuna Björnö., Kyrksjön., Os; Länna /. a.; Roslags- 
kulla Brudnäs o. fl.; Österåker Garnsviken. Långsjön., Margretelund, Smedby tegel- 
bruk. I'eljö, Temnaren ; Östra Ryd Kyrkfjärden. 204 

Typha angustifolia L. x latifolia L. 

Roslagsomr, : Länna ]''äniiini:;hyans utlopp i Edsvikeii igoi [Sv. hot. iidsh . 
igo7). 

Typha latifolia L. 

Mell. Söderm.-omr. : Mörkö: Södertälje .SVi'//j-Å<;'^i,'',- Trosa stad o. landskommun : 
Tveta Bräiiningc o. fl.; \'agnhärad Stensiind; Vårdinge t, a.; Ytter-Järna: Öster- 
Tälje Hall. Södertörnsomr. : Huddinge y^.,- Nacka _^.,- Salem Putorp, llkslh-ro-,- 
Sorunda Jl.; Tyresö 7'i'i^-elliriiki't; Ösmo DJurs/iiissjön. Vansta ; Österhaninge Sande- 
7nar. Sthlmsomr.: Stockholm fl.; Bromma fl.; Brännkyrka Blouunensbcrg, Orm- 
sjön. Kvrksjoii; Lidingö Gåshaga; Solna y7. Mälareomr. : Färentuna y?.,- Lofö 
Da»i//ito)p. Kititgshatt; Sollentuna fl. Edsvikcii. \on-c'ikc'?i ; Sdnga fl. Skärgårds- 
omr.: Blidö /. s. Blidögards mani; Djurö Runmarö i Hvitträsk; Gustafsberg _//.,• 
Ljusterö Bergskär. Brottö. Trekliimsen ; Muskö Herrsiiiga/i ; Möja .S7. Rödkohb, Stor- 
nassen., västra Nordharen ; Ornö Svinock; Rådmansö t. a. även på skären; Utö: 
Värmdö fl. Roslagsomr. : Danderyd fl.; Frötuna BJornö, Os; Länna Båtdraget. 
Pänningbyån; Norrtälje Gransäter; Roslagskulla Brud näs. Östa nå o. Jl.; Täby: 
Österåker Garnsviken. Lillr liggen., ^eljo. Teninaren ; Östra Ryd Rydbo, utefter banan. 

Ulmus scabra Mill. (^Ulmus montana With.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Mörkö Å'olsö; Södertälje: Turinge: 
Vagnhärad Stensiind; Vårdinge [självsådd); Västerljung Prästgården {förvildad); 
Vtter-Enhörna: Öfver-Enhörna. Södertörnsomr.: Nacka Skiirii; Salem Ä'orp- 
berget; Västerhaninge Näringe; Ösmo Aynäs liamn. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården [TJied. iSjg); Bromma: Solna Solnaskogen. Mälareomr.: Lofö 
Kungshatt. Skärgårdsomr.: Djurö Stafsnäs vid I/öl; Gustafsberg /. jr.,- Ingarö 
Beateliind. Bergvik; Ljusterö Södra Ljusterö vid Solvik; 'hV6]ix St. Mö/a 'vid Lörnby. 
Lilla Möja; V'Åx\nå'6 Fågelbrolandet fi., holmar vid Kickebo. Roslagsomr.: Frö- 
tuna Björnö.1 Spraggarboda; Länna Hvsingsvik; Riala Prästsved jan; Roslagskulla 
Dalen, Gtinnboda. Staboudde. Vira; Österåker Knaborg. Knaborgsitdd. Långsjön. 
A'vkvarn o. fl.; Östra Ryd. -- Uppgifterna avse vild alm. 

V. nitida (Fr.1. Skärgårdsomr.: Ljusterö Vettersö (Arne Fries). 

Urtica dioica L. 

a. Inga uppgifter från: Väster-Tälje, Vtter-Järna. — Säkert förbisedd. 

f. holosericea Yv^. Mälareomr.: Lofö Drottningholm (B. Lagerwall): 
»Svartsjölandet» {Thed. i8jo). Skärgårdsomr.: Ljusterö Hjälpskär. Idskär (A. 
Hiilfers). 

v. ramosa Nelm. Mell. Söderm.-omr.: Trosa landskommun Gålö (H. W. 
Arnell) ; Vagnhärad Klubben. Stensiind (H. W. Arnell) ; Vårdinge Hjortsberga o. Aby 
i8gs (A. Torssander). Skärgårdsomr.: Gustafsberg 7?. (N. Schager). 

Urtica urens L. 

a. — /. a. Inga uppgifter från: Bo, Dalarö, Ekerö, Frötuna Järfälla, Länna. 
Munsö. Muskö, Riala, Spånga. Trosa. Tyresö, Täby, Utö. Väster-Tälje, Vtter-En- 
hörna, Ytter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver-Järna. — Antagligen, förbisedd; synes 
dock i vissa trakter vara ganska sällsynt. 

Utricularia intermedia Hayne. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje Saltskogsfjärden; Vagnhärad Löfsjön; Vår- 
di npe s. Kvsund. Södertörnsomr.: Nacka Skvätten iSjo^ Stubbsund [Thed. ')or 20^ 

iSjo); Sorunda Södra Dvan iS6q. iiti^an^^cn iSS8 (J. G. Laurell): Österhaninge 
Saiuieinar i8gS. Sthlmsomr. : Stockholm Isbladskärret [IVikstr. 1840). Cggyi- 
T-iken i8g2; Brännkyrka Långsjön 184^. Orhevisviken ( IViksir. 1840), Ornisjön 
{Fl. Br. 182J); Lidingö Gångsätra träsk 1841; Solna Råstasjcn (IVikstr. 1840). 
Mälareomr. : Sollentuna: Spånga Lötsjon; Sånga Svartsjö [Thed. r8jo). Skär- 
gårdsomr.: Djurö: Möja St. Mö ja vid Sveve. Roslagsomr.: l.änna Ham- 
marby., Hysingsvik igoi ; Österåker Domarudden igij. 

Utricularia minor L. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö; Mörkö [Ekstr. 1828); Södertälje Saltskogs fjär- 
den; Turinge Sjöbacka. Atistasjön*; \'ardinge s. Djitlan [Hofb. 18 j2). förgäves 
sökt 1 8 gg (A. Torssander), Mölnbo f. kring Lillsjön, Sarfsjön 18 gg. Söder- 
törnsomr. : Dalarö Askfatet 18^4; Xacka Stitbbsiindskärret 184g; '^ox\x.xxå^ Xorra 
Dyan 18 äg. senare utgången (J. G. Laurell) : Torö Träviks träsk 18 gg; Öster- 
haninge Sandemar i8g4. Sthlmsomr. : Stockholm Täcka udden o. Isbladskärret 
{IVikstr. 1840). St. .Skuggan i trädgårdsdammen [Thed. i8jg); Brännkyrka Blom- 
mensberg 184g. Orhemsviken (IVikstr. 1840); Lidingö Gångsätra {Fl. //^'/w.),- Solna 
Ekhagssjöns avlopp 183g., Ellenshill o. Råstasjön {IVikstr. 1840). mellan Bergs- 
harnra o. Ulriksdal [Thed. i8^g). Mälareomr.: Ekerö Rastaborg [Thed. i8jg); 
Spånga Dufvebol {Thed. i8jg). Å'ista igo2. Skärgårdsomr. : Blidö Blidögårds 
marn 1884 — 88. senare utgången (J. W. Haniner). Finnholmskärren igio. Svartlöga 
[steril) igo8 ; Djurö: Gustafsberg Ö. Ekedal; Möja St. Möja i Storsjön o. Sveve. 
Roslagsomr.: Länna Fiskarnäs; Roslagskulla /. .f. Brudnäs. Hjortsjön; Öster- 
åker Domarudden. Gumrasjön. Lillruggen. 

Utricularia vulgaris L. 

Mell. Söderm.-omr.: Södertälje: Turinge _//.,■ Tveta; Vårdinge t. s. Djulan. 
fl. kring Mölnbo. Visbohammar; Öi-vtr-]'sixnA igi2; Öster-Tälje. Södertörnsomr. : 
Botkyrka s. l^ullinge badhusholme igii; Dalarö l^adgölen; Grödinge Viads träsk; 
Nacka yf.,- Salem Bergholm. Rönninge i Blatbäcken igoj. Viksberg; Österhaninge 
Sandemar. Sthlmsomr. : Stockholm Isbladskärret 1861. A'va Freskati o. Husar- 
viken [IVikstr. 1840). Laduviksbäcken {Thed. 18 jg); '^xomm^ yohannelund. fudarn. 
Kyrksjön; Brännkyrka Ekensberg 1828., Långsjön T84g., Orhemsviken {Thed. r8jg); 
Lidingö Gångsätra {Fl. holm.). Kottla; Solna Ekhagssjön i8j2. Ellenshill {IVikstr. 
1840), Karlberg [A\vzén 1808), Råstasjön 18 41. Ulriksdal igo2. Mälareomr.: 
Hammarby /. s. Brunnby mosse, Holmen; Lofö s. Drottningholm; Munsö: Sollen- 
tuna Pommern; Spånga Dufvebol 184g, Kista igoo, Lötsjön {IVikstr. 1840); Sånga 
Svartsjöviken 184J. Skärgårdsomr.: Bo Karbos jön; Djurö: Gustafsberg Lång- 
sunda; Möja ^S7. Möja i Storsjön; Rådmansö A\z</wa///^l'; Utö: Vaxholm: Värmdö 
//. Roslagsomr.: Danderyd Ösbys jön 1848 ; Frötuna >^v;'/^^«,- Roslagskulla ^rwrt'- 
näs. Malmsjön; Öster-åker Garnsviken. Lillruggen. Mora. Teljö; Östra Ryd Boge- 
sundslandet. 

Vaccaria parviflora Moencil (Vaccaria segetalis (Neck.) 
Garcke). 

Södertörnsomr.: Xacka Danviken ett ex. igoj (R. Westling) o. senare ett 
par ex., kvarnen l're Kronor igij o. Villa Plania igij (V. Xordlind). Sthlms- 
omr.: Stockholm Värtan {Sv. bot. tidskr. igog). — Införd. 

Vaccinium myrtillus I- (Myrtillus nigra Gilib.) 

a. i alla socknar. 

f. epruinosum Asch. & Magn. Skärgårdsomr.: Blidö Storholmen i8go- 
talet {]. \\. llaniner): Ljusterö Särsö (.\. lUilfersj. 2o6 
Vaccinium myrtillus L. x vitis idsea L. 

Södertörnsomr. : Dalarö Schweizerdalen {Bot. Not. i8g4). Skärgårdsomr.: 
Värmd u Hasseluddcn [Sv. bot. tids kr. igio). 

Vaccinium oxycoccus L. (Oxycoccus palustris Pers.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tiillgarn; Mörkö: Trosa landskommun Näf- 
harka; Turinge ji.; Tveta: Vagnhärad fl.; Värdinge fl.; Ytter-Enhörna; Öfver-En- 
hörna: Öfver-Järna; Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö: Huddinge y?.,- Nacka 
fl.; Salem fl.; Sorunda t. a.; Västerhaninge. >■ Sthlmsomr.: Bromma y?.,- Bränn- 
kyrka; Lidingö _;?.,• Solna Ekhagssjön [Fl. hol»i.), Hagaparken {T/ied. i8jo), Råsta- 
sjön. Mälareomr. : Hammarby s. Britnnby mosse; Lofö j-.,- Spånga Ä^zV/rt,- Sånga 
Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidöyf.,- Djurö yf.,- Gustafsberg ^. rt-.,- Ingarö: Ljusterö 
Hiitnmelmora; i\ löja _/?.,• Nämdö: Ornö Hitfvitdskär^ Sadelöga; Rådmansö t. a.; 
Utö; Värmdö Fågelbrolandet t. a. Roslagsomr. : Danderyd yf. ,• Riala: Roslags- 
kulla /. a.; Täby; Österåker fl.; Östra Ryd fl. 

Vaccinium oxycoccus L. * microcarpum (Turcz.) Hook. 

Skärgårdsomr.: Dalarö Kolbotten {]. Berggren); Gustafsberg (L. Schlegel). 
Roslagsomr.: Täby !> Dvärgbjörks»iossen^> , jfr Betitla nana {]. W. Hamner). — 
Antagligen flerestädes förbisedd. 

Vaccinium uliginosum L. (Myrtillus uliginosa (L.) Drej.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn. Sklilby; Mörkö; Turinge y?.,- Tveta; 
Vårdinge t. a.; Västerljung /. <?,,• Öfver-Enhörna; Öfver-Järna; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Dalarö Kolbotten; Huddinge t. s.; Nacka y?,,- Salem Rönninge; Torö; 
Tyresö; Västerhaninge. Sthlmsomr.: '^\.ocV\\o\\\\ Djurgården [TJied. 1 8 jg).. Norr- 
tull {Fl. holm.), Rackarbergen; Bromma; Brännkyrka: Lidingö fl. Mälareomr.: 
Hammarby y?.,- Lofö Kungshatt o. fl.; Spånga A'/>^7,- "tÅv^.^^ Svartsjö. Skärgårds- 
omr.: Blidö t. a.; Djurö Sandö., Sta/snäs; Ingarö; Ljusterö Långholm, Särsö; 
Möja /. a., även på yttre skären; Nämdö Bullerö v. fl., t. a. på skären; Ornö s. 
Httfvudskär, Västanvik; Rådmansö /. a. även på yttre skären; Utö; Värmdö /. a. 
Roslagsomr.: Danderyd Djiirsholmstrakten; Riala; Roslagskulla /. a.; Täby; 
Österåker /. a.; Östra Ryd /. a. 

Vaccinium vitis idaea I- 

a. i alla socknar. 

V. leucocarpum Asch. & Magn. Mell. Söderm.-omr.: Vårdinge ?iära 
Viksberg igo2 (A. Torssander). 

Valeriana officinalis L- 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö t. a.; Mörkö; Tveta; Vagnhärad yf. ,• Vård in ge i-. 
mellan Balsberga o. Sund; Västerljung /. a.; Öfver-Enhörna; Öster-Tälje. Söder- 
törnsomr.: Botkyrka /. s. holme i Tullinges jön; Dalarö; Huddinge _/?.,• Nacka yf. ,• 
Salem Rönninge; Torö t. a.; Västerhaninge; Ösmo ^. «-. Sthlmsomr.: Stockholm 
Djurgården iSjy, Freskati {IVikstr. 1840), Tegeludden 1866, Värtan; Bromma 
Lilla Fssingen {IVikstr. 1840), Kyrksjön; Brännkyrka fl. {Fl. Br. i82y) o. 
{IVikstr. 1840); Lidingö fl.; Solna Brunnsviken o. Karlberg {Fl. holm.), Haga o. 
Ulriksdal {PVikstr. 1840). Mälareomr.: Ed _;?.,• Färentuna t. a.; Hammarby y?./ 
Hillersjö /. a.; Järfälla; Lofö _/?.,• Skä /. a.; Sollentuna _;?.,• Spånga; Sånga /. a. 
Skärgårdsomr.: Blidö /. a.; Djurö /. a.; Gustafsberg t. a.; Ingarö; Ljusterö t. a.; 
Muskö; Möja _;?.,• Nämdö; Ornö t. a.; Rådmansö t. a.; VXö fl.; Vaxholm; Värmdö 207 

ti. Roslagsomr.: Danderyd Djiirsliolmstnxkien; Frötuna: i^änna /. a.; Norrtälje 
(/'/. Telg. bor. 184'/); Roslagskulla /. a.; Österåker Gillniyra, Teljo. 

f. tenuifolia Vahl. Södertörnsomr.: Sorunda mellan Lindholmen o. Mal- 
liiefvei, Tottnäs {]. G. Laurelli. Skärgårdsomr. : Rlidö Elniis pa Yxlo {Riks- 
tniiseets lierb.). 

Valeriana excelsa Poir. (Valeriana sambucifolia Mik. fil.). 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn; Värdinge yf. kring DJulan. Söder- 
törnsomr.: Dalarö Sttibhviks strand; Xacka St. Sikla, Svindelsfik; Sorunda i. a.; 
Torö /. a.; Ösmo /. a. Sthlmsomr. : Stockholm Kakntis 18 j2. Mälareomr.: 
lärfälla Hägerstaliuid. Skärgårdsomr.: Blidö Kcp7nanhobn; Bo mitt emot hol- 
men Danmark; Djurö: Möja a.; Nämdö a.; Ornö. Roslagsomr. : Danderyd 
Stockbv: Frötuna: Länna: Norrtälje yf. — Säkert flerestädes för\äxlad med Valeriana 
officinalis. 

Valerianella dentata Poll. (Valerianella morisonii DC). 

Sthlmsomr.: Solna Ulriksdal [iZ. k.^ox^Vi). Skärgårdsomr.: Djurö Ä'//«- 
marö (K. Stéenhoff). — Ruderatväxt. 

Valerianella olitoria (L.) Poll. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Fridön. Ledarön; Mörköyf. [Ekstr. 1828); Väster- 
Ijungy?.,- Vtter-Järna Dåderö, Brandalstind 1837. Södertörnsomr.: Dalarö Da- 
larö badort. Dalarö skans; Nacka Siklaön (Thed. flor?}; Salem: Sorunda yf.,- Torö 
fl.; Öiiwo Åy näs hamn. Tottnäs. Sthlmsomr.: ^tocVhohw fl.. A'i{ngshoh?ien {N(£zén 
r8o8); Bromma Lilla Essingen; Brännkyrka Löf holmen; Lidingö fl.; Solna Karl- 
berg vid Ekliindsvägen {Jllkstr. 1840). Karlbergs djurgård {Thed. 18 jg). Mälare- 
omr.: XåeXsö Björkö {IVied. 18 jg) ; Ekerö: Hammarby .<•. //^»/wtv/,- yé-xiäWa Ridders- 
vik; Lofö Drottningholm 1874; ^lunsö: Sånga Svartsjö. Skärgårdsomr.: Blidö 
fl.; Bo Tegelön; Djurö Munkö, Ru7itnarö igi2; Gustafsberg Västra o. Östra Ekedal 
T 888; Ljusterö fl.; Muskö LAnggarn (Ho/b. t8j2). Muskön {77ied. i8jg); Möja 
Måskobb; Nämdö fl.; (Jrnö Bodal i86g. Hesselmara igoj; Rädmansö t. a.; Viöfl.; 
Vaxholm _/?.,• Värmdö ^. Roslagsomr.: Danderyd Värtans stränder; Frötuna 
Simpbyk {Fl. Telg. bor. 184"/); Länna y?.,- Norrtälje 1874; Roslagskulla Gregers- 
boda trakten fl.; Österåker Knaborg. Lervik igio-talet. Åker 1888. 

Verbascum lychnitis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgarn (Hofb. i8j2) — igoj. Sthlmsomr.: 

Stockholm Ladugårdsgärdet {^l. Bäärnhielm), Tantolunden (A. Ekström); Brännkyrka 
Skarpneck {Hn flor. 1820) -»på en liten backe vid en bergvägg norr om byggjia- 
derna-ii {Hofb. 1832) — igii. Skärgårdsomr.: Värmdö St. Kovik i88y {Riks- 
museets herb.). — Införd. 

Verbascum nigrum T.. 

Mell. Söderm.-omr.: WxAö fl.; Mörkö; Södertälje: Turinge _/;'. ,• Tveta: Vär- 
dinge t. a.; \'ästerljung yf.,- Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka t. a.; Grö- 
dinge kyrkan. Marieberg; Huddinge fl.; Nacka fl.; Salem Elgesund; Sorunda t. a.; 
Tyresö Kumlatrakten; Västerhaninge: Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stockholm yf.,- 
Bromma fl.; Brännkyrka: Lidingö Gångsätra, Hersby, mellan Skärsätra o. Värtan; 
Solna yf. Mälareomr.: Ed /. a.; Fresta t. a.; Färentuna t. a.; Hammarby t. a.; 
Hillersjö t. a.; Järfälla; Lofö t. a.; Skå t. a.; Sollentuna /. a.; Spånga; Sånga ^. (^?. 
Skärgårdsomr.: Blidö j-. Oxhalsö; Gustafsberg Tjustvik. Roslagsomr.: Dande- 
ryd; Frötuna _;?.,• Länna _/?,• Norrtälje Gransätcr. Kvisthamra; Roslagskulla t. s. 
Östanå; Österåker Gillmyra, Smedby tegelbruk. -20.S 

Verbascum nigrum I • x thapsus 1- 

Mell. Söderm.-omr. : Holo (E. Köhler). Sthlmsomr. : Bromma Nockebv 
bro [Hn flor. 1832). Mälareomr. : Hammarby Skopan ett ex. ig to (J. Hali- 
bergsson). Skärgårdsomr. : Gustafsberg Tjustvik {TIwd. iS^g). Roslagsomr. : 
Länna BergsJuuiira igij (S. Selander). 

Verbascum orientale M. Bib. 

Skärgårdsomr.: Djurö Sandö igoo — ij (E. Ekman). — Barlastväxt. 

I 

Verbascum phlomoides L. 

Sthlmsomr.: Stockhohn Djnri^ården. Fiskartorpet {llied. rSjg). Karolinska 
institutet [T hed. iSjo). — Förvildad. 

Verbascum thapsiforme Schrad. 

Skärgårdsomr,: Värmdö Brevik [Thed. flor.]. — Införd. 

Verbascum thapsus L. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Jl.; Mörkö: Södertälje: Turinge t. a.; 'Pveta: 
Vagnhärad a.; Vårdinge /. a.; Västerljung /. a.; Vtter-Järna: Öfver-Enhörna: Öfver- 
Järna: Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Dalarö,- Huddinge y?.,- Nacka _/?.,• Salem: 
"Sorunda /. a.; Torö t. a.; Tyresö: Västerhaninge: Ösmo /. a.; Österhaninge Gålö. 
Sthlmsomr.: Stockholm Jl.; Bromma; Brännkyrka Fågelsången; Lidingi) Jl.; 
Solna Ålkistan. Mälareomr.: Ed /. a,; Ekerö: Fresta y?.,- Färentuna /.«.,- Ham- 
marby y?.,- Hillersjö i. a.; Järfälla: Eofö t. a.; Ska /. a.; Sollentuna _/?.,• Spånga: 
Sånga /. a. Skärgårdsomr.: Blidö Jl.; Djurö Miinkö. Sandö; Gustafsberg /. a.; 
Tngarö: Ljusterö Jl.; Muskö: Möja /. a.; Xämdö: Ornö /. a.; Rådmansö /. a.: 
l'tö: Vaxholm: Värmdö. Roslagsomr.: Danderyd DJursholnisirakten; Frötuna 
/. a.; Länna _//.,• Norrtälje: Riala: Roslagskulla /. (/.,• Österåker Lervik. Tallhol- 
nien. Teljö. 

Veronica agrestis L. 

a. Inga uppgifter från: Adelsö, Botkyrka, Dalarö, Ed, Ekerö, Fresta, Hud- 
dinge, Hölö, Järfälla, Munsö, Ornö, Sollentuna, Spånga, Torö. Trosa, Tyresö. 
Täby, Västerhaninge, Väster-Tälje. Vtter-Enhörna, Vtter-Järna, Öfver-Enhörna, Öfver- 
Järna, Östra Ryd. — Antagligen förbisedd. 

Veronica anagallis L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö. Södertörnsomr.: Salem: Västerhaninge. 
Sthlmsomr.: Stockholm yf.,- Bromma Ulf sunda; Brännkyrka Gungan, SkafistulL 
ralla. Örby; Lidingö Vttripige; Solna/. Mälareomr.: Adelsö: Spånga. Skär- 
gårdsomr'.: Blidö /.,• Ornö: Rådmansö /. a. Roslagsomr.: Danderyd //.,• 
Länna Svartnö, Tranviksån, Väriftgsö; Norrtälje: Roslagskulla /. s. Brudnäs, 
Östanå; Österåker Gillniyra. Siuedby. 

Veronica arvensis L 

a. Inga uppgifter från: Botkyrka, Ed, Ekerö, Fresta, Färentuna, Hillersjö, 
Munsö. Skå, Sollentuna, Torö, Vaxholm, Västerhaninge, Väster-Tälje, Vtter-En- 
hörna. Östra Ryd. — .Säkert förbisedd. 209 

Veronica beccabunga I> 

Mell. Söderm.-omr.: H6]ö //.,• Mörkö: Södertälje; Turinge .v. J/<';'<!'v, Tveta: 
Nagnhärad //. ,• \'ardinge /. a.,- \'ästerljung 7'unsäiers källa; Öfver-Enhörna: Öster- 
Täije. Södertörnsomr. : Botkyrka /. f. Glömska; Dalarö: Xacka fl,; Salem: 
Scninda y/.,- Tyresö: Västerhaninge: Ösmo /^. Sthlmsomr. : Stockholm /. a.; 
Rr.-mma Sundbvbero;; Brännkyrka _//.,• Lidingö /',,■ Solna /. a. Mälareomr. : Ed 
/, a.; Fresta yf,,- Hammarby fl.; Järfälla: Lofö //.,• Munsö: Sollentuna t. a. Skär- 
gårdsomr. : Blidö /. a.; Bo: Gustafsberg /. a.; Ingarö /. a.; Ljusterö: Muskö: 
Xämdö: Rådmansö /. a.; Värmdö y/. Roslagsomr. : Danderydy?.,- Frötuna /, rt.,• 
l.änna /. </.,• Xorrtäljc /. a.; Riala: Roslagskulla t. a.; Täby: Österåker t. a.; Östra 
.<yd /. a. 

Veronica chama^drys L 

(/. ///;« itppo;iftt-r frän: Torö. \'äster-Tälie. \'tter-Enhörna. — Säkert för- 
bisedd. 

Veronica hederifolia I^ 

Mell. Södcrm.-omr.: Mörkö (Eksfr. 182S): Västerljung Hökenäs iSjb; 
\äster-Tälje Hagaberg; Öster-Tälje Hall. Södertörnsomr.: Nacka St. Sikla 
1S4S; Salem Hvifsonä, Högantorp 18 j2; Sorunda 18 6g; Ösmo N^ynäsirakten 
igo8 ; Österhaninge Galo 18 öy. Sthlmsomr.: Stockholm fl., äldsta uppgiften 
[gamla] Bergieluiid 1S46; Bromma Ulf sunda [Tlied. 18 jg): Brännkyrka Häger- 
stei7 [Fl. Br. r82j). Älfsjö 1843: Lidingö Längängen. Molna; Solna y?. Mälare- 
omr.: Lofö yf.,- Skärgårdsomr. : Blidö Furnsund 1871; Djurö Sandhamn 18^0. 
Stafsjiäs; Gustafsberg Farsta 188 j. Långsnnda igo2. IVorra Lagfiö; Ingarö Forsvik: 
Xämdö: Ornö Bodal 18 6g. Västanvik igo4; Rådmansö /. j.-. ,• L'tö: Värmdö Asp- 
vik [IFikstr. 1840). Didriksdal igoj. Malma. Roslagsomr. : Danderyd; Frötuna 
{Schagerstrcm 184J): Länna Pänningby igo2; Norrtälje (Fl. Telg. hor. 1847): 
Roslagskulla y. Gregersboda; Österåker Tel fö 1868. Ahv. 

Veronica longifolia L v. maritima (L). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö [Ekstr. 1828): Trosa landskommun skärgar- 
den; \'ästerljung skärgården fl. Södertörnsomr.: Dalarö Alms villa i8y4. Kyck- 
lingen igo4. Skrakholmen [Thed. i8jg): Huddinge Stortorp (T/ied. /8jg): Sorunda 
Koholmen 1888 ; Torö Herrhamra. Landsort. Rit nd klubben; Ösmo skärgården fl.; 
Österhaninge (LLofb. 18 j2). Skärgårdsomr.: Blidö y/.,- Bo Dant?iark o. Ekhol- 
men (Thed. 18 jg): r)jurö Skarp Runmaiö; Ljusterö Askörn. Hjälpskär. hiskär. 
Storskär; Muskö {Thed. 18 jo): Möja a.; Nämdö: Ornö y?.,- Rådmansö y/.; Utö. 
- Huruvida huvudarten finnes inom området, är ännu ej utrett. Veronica longifolia I>- x spicata 1- (\>ronica longifoJia ;' 
media (Schrad.)). 

Södertörnsomr.: Nacka holmen Sverige i8^i ;'^oxö Västerhamnsbergen i8gg 
(J. G. Laurell). Sthlmsomr.: Stockholm Frisens park 1882 [Bot. Not. igoo) — 
igij. Kastellholmen igo8 (G. Täckholm). Långholmen i8go; Lidingö Fjäder- 
holmarna 18 jj [Riksmuseets herb.): Solna Bockholmen 182J [Riksmjiseets herb.). 
Mälareomr.: Lofö Fläsklösan 1842 [Riksmuseets herb.): Sänga Svartsjö [Thed. 
flor.). Skärgårdsomr.: Blidö Furusnnd 1884 (J. W. Hamner): Bo holmen Dan- 
mark [Thed. flor.): Djurö: Nämdö Nämdö igi2 (J. W. Hamner). 

14 — 131 J2 4. Stockholmstraktens växter. 2IO 

Veronica officinalis I 

(i. ///0(7 iippiy/flcr frän: Mii-kö. — Säkert förbisedd. 

Veronica opaca Fk 

Södertörnsomr.: \ackn Danviks krokar ['Jlicd. jlor.). Sthlmsomr.: Stock- 
holm Beri^kltnid {Thcd. JiorX \orr»ial»i //. [Wiksir. 1S40). Norrtitllsgatan {Thed. 
iSjg)' Rosengatan iSjj (G. Lagerheim): liromnia Miniichcrg (E. Du Rietz): Lidingii 
Tahejti 1870 {Riksmuseets herh.]\ Solna Freskati o. . I /kista /i i åkrar igoj; ((i. 
Täckholm). Ingenting o. Karlberg ( Tlied. iS^o). 

Veronica persica Poir. (Veronica tournefortii Gmel.). 

Södertörnsomr.: Nacka Danviks krokar, ii/ider Jlera ar {¥. .\.v\\h\). Sthlms- 
omr.: Stockholm Bergielund igoö — oS (X. Sylvéii), [gamla] Bergieliind 1821 
(Riksmuseets herb.). Karlbergs allé ['Jlied. iSjo). Karolinska institutet 1846 — 370. 
Knngsholt)ien 1864 [Riksmuseets herb.). Mälareomr. : 1 .ofö Drott)iingholm [W. 
Lagerwall): Sollentuna Skansen iqio. Skärgårdsomr. : (iustafsberg Korra Lagno 
vid Karlsru/ie i8gs — Q4 (T. Krok). Roslagsomr.: Länna Väringso 1886 [Riks- 
museets herb.): Xorrtäljc Kärleksparken [W. l'alm): t)>teraker Lervik iQTO-talet (S. 
Selander). 

Veronica polita 1 k 

Sthlmsomr.: Stockholm Stadsgardet [Fl. holm.). Bergielund iqoö (X.Syl- 
vén). Mälareomr.: Kd Runsa [llted. flor.). 

Veronica scutellata I> 

a. — fl. Inga uppgifter frän : Adelsö, Kd, Ekerö. Fresta. ( irödinge. Järfälla. Munsö, 
Spånga, Torö, Trosa. Tyresö, Täby, Västerhaninge. Wäster-Tälje. Vtter-Enhörna, 
Ytter-Järna. Öfver-Järna. — Antagligen förbisedd. 

f. villosa ScHUM. Mell. Söderm.-omr. : Närdinge /. r^. Södertörnsomr.: 
IJotkyrka /. a.; Sorunda .S7. Lundby o. fl.; Torö Väster-Oxnö. Sthlmsomr.: 
Stockholm: Ikännkyrka: Lidingö //.,' Solna Agnesberg. Skärgårdsomr.: Fdidi) 
//. ,• Djurö y. ,• (rustafsberg Langsunda; Ingnri) Fiskmyran; [.justerö Husarö; Ornti 
//. Roslagsomr.: Danderyd: Frötuna //.,■ Norrtälje: Österåker Drängsjön o. f. 

Veronica serpyllifolia L 

a. Inga uppgifter frän: Adelsii. liotkyrka, Ed. F"resta, Ingarö. Järfälla. Munsci, 
Sollentuna. Torö. Vaxholm, \äster-Tälje, Vtter-Järna. — Säkert fiirliisedd. 

Veronica spicata I . 

Mell. Söderm.-omr.: \'äster-Tälje f^ina garde; Öster-Tälje Halls holme, 
mellan Södertälje oeh Karlby. Södertörnsomr.: Botkyrka Nackdala; X^acka Häst- 
holmen. Danviks Izrokar. holmen Sverige. Kungshamn; Salem: Torö fnellan Herr- 
hamra oeh Ankarudden. Sthlmsomr.: Stockholm f.; Bromma .S7. Essingen. St. 
Fasaholmen [Wikstr. 1840). Kockeby; Eidingö Fjäderholmarna {IVikstr. 1840). 
Mälareomr.: llillersjö Elgliorn; Järfälla Eldholmen; Lofö y/.,- Sänga y^. Skär- 
gårdsomr".: Blidö F^urusund. Lilla Furu sund; Bo holmen Danmark; ([rustafsbei g 
Xorra Lagnö ; Ljusterö Djurö; Muskö Bförnholmcn; Xämdö: Urnö Lanobäling; 
Rådmansö Ham7ihol/nen utanför Räfsnäs; Utö V tö o. kringliggande holmar. Alö; 
Värmdö i skärgården t. a. Roslagsomr.: DanderVd Djursholm; Roslagskulla 
j'. Ösianå. 21 I 

Veronica venia I> 

cj.- 't. a. Jnga Kppgifi^t' /i'<J>i: Adelbö. Botkyrka, lid, Fresta. Grödinge, Hölö. 
Sollentuna. Torö. Trosa. Täby. Vagnhärad. Västerhaninge. Väster-Tälje. ^'tter-EIl- 
hörna. Öfver-Paihörna. Östra Kyd. ~ Säkert förbisedd. 

Viburnum opulus I> 

Mell. Söderm.-omr.: Ilölö /. a.,- Mörkö : Södertälje: Turinge /. s. Båglan. 
Elgboslan; Tveta: Vagnhärad JJ.; Värdinge /. a.; \'äster-'i'älje Lina; Ytter-En- 
hörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : liotkyrka /. ^/.,- Dalaröyf.,- Nacka yf.,- Salem 
Korpbergei. Könningc; Sorunda yf.,- Tyresö: Västerhaninge: Osterhaninge />V7/(7i^<?«. 
Ualö. Sthlmsomr. : Stockholm Z?'.,- Bronnna //.,• Brännkyrka y/./ Lidingö Gang- 
sätra; Solna /^. Mälareomr. : Kkerö: Hammarby /. .*•. NibbU\ rik; Järfälla 
Löfsta; Lofö //.,■ Sänga //. Skärgårdsomr. : Blidö /^.. även på ytire skären; Bo 
Rörsiindsvik; Djurö Jf.; Ingarö: Ljusterö Jf.; Möja /. a. även på skären; Nämdö 
fl.; Ornö Låiig:-ik o. JJ.; Rådmansö /?. ,• Utö: Vaxholm Rindö. T\'n)iingö; Värmdö 
fl. Roslagsomr. : Danderyd ^.,- Frötuna //.,• Länna y?'.,- Xorrtäije: Riala Snåret; 
Roslagskulla /. a.; Österåker fl. 

Vicia angustifolia L ) REiciiARi) 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Hörnings/wlfn {Ho/b. i8j2), Oaxen; Turinge 
kyrkan. Södertörnsomr. : Xacka Danviks krokar. Hammarbys fö; Sorunda Ävy^/ 
iSby. l'äffsta j868; Västerhaninge Riby (Thea. i8jg). Sthlmsomr.: Stockholm 
Klar'a sjö. senare utgången [Thed. iSjg). Rörstrandshagen., senare utgången (G. 
Täckholm). Värtan igoö; Lidingö Gåshaga. Mälareomr.: Ed Harfva {Thed. 
1830): Munsö [Thed. i8jg). Skärgårdsomr.: Blidö .*-. Oxhalsö; Djurö Run- 
marö; Värmdö s. Malma. Roslagsomr. : Danderyd. 

v. bobarti (Forst.j Koch. Södertörnsomr.: Soruuda Sjövik iSgo (J. G. 
Laurell). Sthlmsomr.: Stockholm Beckholmen [llied. 18 jo). Skärgårdsomr.: 
Möja Lilla Sandholmen (S. Selander). Roslagsomr.: Riala Altsboda (S. Selander): 
Österåker Söra uS. Selander). Vicia cassubica I • 

Södertörnsomr.: Xacka Danviksbergen [Hofb. i8s-2)^ Dockan. Erstavik 
(Thed. i8jo). i bergen XO om Källtorpssjön ('Thed. i8jg). A'ackabergen {Hn Jlor. 
1838). Sthlmsomr.: Stockholm Skanstull igo3; Brännkyrka Gustaf slusf [Thed. 
183g). Söderby ('Thed. flor.). Mälareomr.: Lofö Drottningholm (Thed. 183g). 
Skärgårdsomr.: Bo Björknäs o. Tollarö (Thed. 1830). Gustafsvik. Kummelnäs. 
Länncrsta ('Thed. for.). Åfensätra. Staket j888. Velamsund igoj; Gustafsberg ÄW- 
ström. Tjtistvik. Roslagsomr.: Österåker Gumran. 

Vicia cracca I 

a. Inga uppgifter från: Muskö. \'äster-Tä]jc. N'tter-Kiihurna. Vtter-Järna. 
Öfver-Enhörna. - Säkert förbisedd. Vicia dumetorum ^ 

Södertörnsomr.: Botkyrka Tullinge vid Örnberget (E. Almquist): Xacka nära 
\y c kelviken (Thed. 183 o); Salem Korp berget på södra sidan (A. Torssan der). 212 

Vicia hirsuta (1-) S. F. Grav. (Ervum hirsutum L.). 

Mell. Söderm.-omr, : Hölöy?,,- Mörkö La u^v; Södertälje: Tveta: Vagnhärad 
Källvik; Vårdinge /. a.; Västerljung: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Salem A^<7«- 
ninge; Sorunda /, a.; Tyresö; Västerhaninge /. a.; Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stock- 
holm y?./ Bromma: Brännkyrka: Lidingö t. a.; Solna y/. Mälareomr. : Lofö y?.,- 
Munsö; Sånga Alby. Skärgårdsomr.: Blidö _/?.,• Bo /. a.; Djurö Munko^ Rttnmarö; 
Gustafsberg t. a.; Ljusterö; Muskö Björnholmen, Muskö; Möja St. Meja; Nämdö: 
Ornö y?.,- Rådmansö t. a.; Utö Ränö, Utö; Vaxholm; Värmdö /. (^/. Roslagsotnr. : 
Danderyd /. a.; Frötuna /. a.; Länna t. a.; Norrtälje: Riala /. a.; Roslagskulla 
/. a.; Österåker /. a.; Östra Ryd norr om kyrkan. 

Vicia lathyroides L. 

Mell, Söderm.-omr.: Hölö Fridön; Trosa: Vårdingc Prästholmen i sjön 
Sillen (P'ct. Akad. handl. 1824) — igo2; Västerljung Ekehonäs. Södertörnsomr.: 
Dalarö Vadet; Nacka Hästholmen {Thed. 18 jo), St. Sikla {Thed. j8jg): Sorunda 
Prästgården iSöy. utgången igo2 (A. Torssarider), Ullevi i8g8. Sthlmsomr.: 
Stockholm Beckholmen {Thed. i8j;g). Frisens park {Thed. 18 jo). Ladugårdsgärdet 
vid Borgen {Thed. i8jg). Rejviershobn [Hofb. i8j2): Solna Ingenting o. St. Björk- 
näs {Thed. 1830). Skärgårdsomr.: Möja .SV. ^^öja 7>id Berg; V \xi gruvorna igo^. 
societets huset i8g8. 

Vicia sativa I . %■ g- Mell. Söderm.-omr.: Hölö: Turinge: Vagnhärad: Vårdinge: Västerljun 
Södertörnsomr.: Salem; Sorunda: Toto; Västerhaninge: Ösmo. Sthlmsomr 
Stockholm: Bromma; Brännkyrka: Lidingö: Solna. Mälareomr.: Färentuna; 
llillersjö; Lofö; Skå; Spånga; Sånga. Skärgårdsomr.: Blidö: Djurö: Gustafs - 
berg: Ingarö; Ljusterö: Ornö: Vaxholm; Värmdö. Roslagsomr. : Danderyd; 
Norrtälje: Roslagskulla. — Förvildad. 

Vicia sepium L. 

a. — t. a. Inga uppgifter från: Grödinge, Muskö. Torö. Väster-Tälje, Ytter- 
Fnhörna. Ytter-Järna. Säkert förbisedd. 

Vicia silvatica I^ 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön. I ullgarn; Mörkö; Södertälje: Turinge 
Elgbostan; Tveta; Vagnhärad t. a.; Vårdinge y7. ,• Västerljung; Väster-Tälje: Öfver- 
Enhörna; Öster-Tälj eyf. Södertörnsomr.: Botkyrka /. fz.,- Dalarö: Nacka 6'rt//.y(:'- 
haden, Sikla o. f.; Salem Rönninge o. fl.; Sorunda yf.,- Torö /. a.; Västerhaninge: 
Ösmo t. a. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården Ji.. Skuggan [Thed. 18^0): 
Brännkyrka f.; Lidingö t. a.; Solna yf. Mälareomr.: Fresta s. Fattigstugan; 
Färentuna y?.,- Hammarby: Lofö Kungshatt; ^lumö. Skärgårdsomr. : Blidö /. a./ 
Bo yf.,- Djurö y?.,- Gustafsberg Kovikssjön; Ingarö: Ljusterö y/.; Möja yf./ Nämdö 
fl.; Ornö jl.; Rådmansö /. a.; Utö: Vaxholm Eriksö. Tynni/igö; Värmdö f. 
Roslagsomr.: Danderyd Djursholmstrakten; Frötuna y/.,- Länna Hysingsvik; RiaUi 
Dämsboda ; Roslagskulla /. a.; Österåker Jl.; Östra Ryd Jl. 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (Ervum tetraspermum L.). 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö: Södertälje: Turinge y?'./ Tveta: Vårdinge t, a.; 
Västerljung; Väster-Tälje Lina; Ytter-Enhörna; Öfver-Enhörna: Öster-Tälje. Sö- 
dertörnsomr.: Dalarö: Grödinge; ^Q,ck2L Danviks krokar; Salem Rönninge 0. fl.; Sorunda /. a.; Västerhaninge /. a.; Ösmo t. a. Sthlmsomr. : Stockholm jl.; 
Bromma: Lidingö yf.,- Solna Si. Frösunda. Ulriksdal. Mälareomr. : Hammarby 
fl.; Järfälla: I.ofö fl.; Munsö: Spånga: Sänga Svartsjö. Skärgårdsomr. : Blidö 
/. a.; Bo Jf.; Djurö _/f.; Gustafsberg /. a ; Ingarö: Ljusterö: Muskö: Möja l'äsierö: 
Xämdö: (Jrnö y/.,- Rådmansö /. a.: Utö: Värmdö t. a. Roslagsomr.: Danderyd 
//.,• Norrtälje: Roslagskulla f. a.; Täl>y: Österåker /. a.; Östra Ryd norr ont 
kyrkan. 

Vicia villosa Kom. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö t. a.; Mörku: Södertälje: Turinge Kitmla. Ströf- 
sta; Tveta: \'agnhärad Kliibhcii. Slockvik; Vårdinge: Västerljung Prästgården; 
Ofver-Enhörna: Öster-Tälje. Södertörnsomr. : Botkyrka /. s.; Nacka Danviks 
krokar; Salem: Sorunda y?.; Tyresö: Ösmoy/. Sthlmsomr.: Stockholm: Bränn- 
kyrka: Lidingö //.,• Solna Ulriksdal. Mälareomr,: HaTinnarby /f. ,■ L.ofö Kungs- 
hatt; Munsö: Sollentuna Bög; Spånga Rasta; Sänga y^. Skärgårdsomr,: Blidö 
/. s.; Djurö: Gustafsberg //. ,- Ljusterö Husarö. Särsö ; Ornö Sundhy; Rådmansö 
t. a.; Värmdö y/. Roslagsomr.: Danderyd Djtirsholmstrakten; Länna Bergs- 
hamra. Hammarbv. Hvsingsvik; Länna: Norrtälje: Roslagskulla /. a.; Täby: Öster- 
åker Husbv. I 'ndal. 

Viola arvensis Murr. 

(/. — /. (/. Inga uppgifter frän: Södertälje. 'i'yeta. \'ä<terhaninge. \'äster-Tälje, 
Öfver-Enhörna, Öster-Tälje, — Säkert förbisedd. '--^ 

Viola arvensis .Ml rr. curtisepala ^\ Utr. 

Roslagsomr.: Roslagskulla (H. Witte). 

Viola arvensis Mlrr. a tricolor I^ 

MelL Söderm.-omr,: Vårdinge Prästgården några ex. igoo (A. Torssander: 
bestämd a\' V. B. Wittrock). 

Viola canina (!>• p- p.) Rchb. 

a. — Ji. Inga uppgifter från: Adelsö. Brännkyrka. Vaxholm. Väster-Tälje. 
Ytter-Enhörna och Ytter-Järna. — Antagligen förbisedd. 

V. crassifolia Grönv. Skärgårdsomr.: Djurö Sandhamn (N. Sylvén): 
Ljusterö Husarö (A. Hiilfers): Möja .SY. Sandholmen (S. Selander). 

Viola canina T x riviniana Rchb. 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Mörby o. fl.; Värdinge a. Södertörnsomr.: 
Nacka fl.; Sorunda f.; Västerhaninge Häringe. Sthlmsomr.: Brännkyrka Hä- 
gersten. Mälareomr,: Ekerö Tappström. Skärgårdsomr,: Blidö jl.; Bo y/.,- 
Ingarö Beatelund, Flaskberget; Ljusterö Särsö; Muskö Björnholmen, Muskö; Ornö 
Sundby. Västanvik o. Ji.; \Jiö Pänö. Roslagsomr.: Erötuna: Länna: Riala: Öster- 
åker .Singö; Östra Ryd Rvdbo. — Säkert förbisedd: bör eftersökas I 

Viola canina L x stagnina Ku. 

Mell. Söderm.-omr.: \'ärdinge Prästgården vid badstället (A. I^orssander). 
Södertörnsomr.: Salem Viksbergs holme iSqs (-A. Torssander). Roslagsomr,: 

Österåker Aby (S. Selander), 214 

Viola epipsila Ledep,. v. suecica Fr.) Xeum.. Wahlst., 
MURB. (Viola suecica (Fr.)). 

Mell. Söderm.-omr.: I veta (/>'</. Xo/. i8bö). Södertörnsomr, : Osmu 
['J'lied. flor.\. Sthlmsomr.: Lidingö [Thcd. Jior.) Mälareotnr.: Färentuna 
Xora /rask igoi (G. Bladini): Sänga Sitndby {Thed. rSjo). Skärgårdsoitir. : 
Möja IJHa Rödkobb jgog (S. Selander). Roslagsomr. : Österåker SJaHcrkdrrcii 
-i'id S/ui;V O. Citdal vid Kvarnsjön (S. Selander). 

Viola hirta F 

Mell. Söderm.-omr.: Hölu Ledaron. Skälhy; Mörkö: Södertälje: Trosa lands- 
kouiniun Borsö ; Turinge .v. Märsta. Xykvarn; TA'eta: \'agnhärad Siensund; Vär- 
dinge /. a.; Västerljung yi'.,- Öster-Tälje. Södertörnsomr.: Botkyrka /.<;.; Nacka 
Danviks krokar; Salem; Västerhaninge: Osmo Nynäs park. Sthlmsomr,: Stock- 
holm i. a.; Bromma A <7.,- Brännkyrka/.,- Lidingö/.,- Solna/ Mälareomr.: Ed 
La.; Ekerö: Fresta /. a.; Färentuna /. a.; Hammarby /. a.; liillersjö /. a.; Järfälla: 
Lofö /. a.; Skå /. a.; Sollentuna t. a.; Spånga: Sånga i. a. Skärgårdsomr. : 
Ingarö Brimu; Islxiskö BJörnholmen, Mnskö; Möja: Närydö: Ornö: Rådmansö /. </. ,• 
Utö Ränd. Roslagsomr.: Danderyd Djitrsholmsir akten; Frötuna /. a.; Norr- 
tälje : Roslagskulla Rrndnds. Östanä ; Täby: Österåker Ekbacken vid Slussen. 7'eljö; 
Östra Ryd /. 

Viola hirta F. k odorata I 

Sthlmsomr.: Stockholm njnry:arden. Dragonkasern (S. Selanderj, Mälare- 
omr.: Lofö Drottningskobns park (S.Selander): Sänga Svartsjö park jgri (J. 
Berggren). Roslagsomr.: Östra Ryd Bogesnnd igjsj^^- Engstedt). 

Viola mirabilis F. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Ledarön; Turinge /. s. Kvarnmora; Vagnhärad 
Kolvik. Källvik; Värdinge /. j-. Höghtnd. Nynäs, St. Stene; Öfver-Enhörna. Sö- 
dertörnsomr. : Botkyrka .s-. Alby. 7^///////^^'/ Nacka/.,- Salem/.,- Sorunda Fager- 
sjö., St. rika; Torö Stensund; Västerhaninge >7if>;7'«f'-t',- Ö^vc^o N^ynäs park. P^ottnäs; 
Österhaninge Edshobnen. Sthlmsomr.: Bromma .SY. Essingen {IVikstr. 1840). 
Kyrksjön; Brännkyrka/,- Solna Karlbergsparken. Mälareomr.: Färentuna ^/c/- 
garn; \^q>{q Drottningholm ; )id.r\gz Svartsjö park. Skärgårdsomr.: BWåö &. Björk- 
skär, Furusund. Gåsö, Oxhalsö; Djurö APunkö, Sta/snäs; Gustafsberg Kolström. 
Långsunda; Ingarö/,- Ljusterö Dyviken. Solvik; Muskö Björnholmen. JPuskö; Möja 
//.; Nämdö Lindherget; Ornö j-. Fjälhtngsön^ Långvik; Rädmansö Asken i Ehtru- 
' sundsfjärden, Räf snäs; Utö /.,- Värmdö / Rostagsomr.: Yröinao. LJnggarn ; 
Länna Bergshamra; Norrtiilje {Fl. Telg. hor. 1847): Riala Prästsvedjan; Roslags- 
kulla Dalen, Gregershodatrakten; Österåker/.,- Östra Ryd Bogesund. 

Viola mirabilis F x riviniana Rchb. 

Södertörnsomr.: Nacka Källtorpssjön igu (C. A. Ringenssonj: Västerha- 
ninge Ha?nmersta jgi2 (E. Nordström). Skärgårdsomr. : Muskö Björnholmen igi2 
(E. Nordström): Möja Lökaö (S. Selander), Ramsmoraö igij (E. Nordström). 
Roslagsomr.: Länna Bergshamra (S. Selander): Österåker Långsjön (S. Selander). 

Viola mirabilis F x silvestris (Fam.) Rchb 

Södertörnsomr.: \'ästerhaninge Haniniersta igu (E. Nordström). 21 f Viola odorata I- 

Mell. Söderm.-omr.: Murkö Hvynini;;sliolni ; Xardiiit^c J^yashyardeii ; \'ästcr- 
liun^ J''rasts:ardcii ; Ofver-Järna. Södertörnsomr. : Xacka Skurit. Si. Nyckelviken ; 
Sorundn Fagervik. Kyrkogärden o. St. Lttndhy. Sthlmsomr.: Stockholm //. , • 
IJrännkyrka r/V/Av-rv/^.'// [fhed. iSjo): Solna//. Mälareomr. : Lofu Drottning- 
iudin; Sollentuna Vaxmora; Sånga Svartsjö park. Roslagsomr.: Dnnderyd 
Djursholui; Länna {Schagerström 1S4J;): Xorrtälie Beateberg [Fl. Ve/g. hor. rS^j): 
( )<trn Rvd Fogesi/nd. Förvildad. 

Viola palustris I • 

/. II. -fl. /nga uppgifter frau: Adelsö. Kkeiö. (Irödinsje. llillcrsjö. Iluddinye. 
lärfälla. Länna. Munsö. N^änidö. Riala, Ska. .Spdngu. Trosa, Täby, Naxhohn. \'äster- 
Tälje. Vtter-Enhörna. Vtter-Järiia. Öfver-En hörna, Osterhaninge. — ■ Antagligen 
förbisedd. 

Viola riviniana Rcub. (Viola canina (L.) Rchb. * riviniana 
(Rchb.), \'iola silvatica Fr. ). 

a. Inga t(ppgifter från: Hotkyrka. Grödinge, Huddinge. Mörkö. Trosa, 
Tveta, Täby. Vaxholm. \'äster-Tälje, Vtter-Enhörna. N'tter-järna. ( )fver-Enhörna och 
Öster-Täljc. — Säkert förbisedd: bör eftersökas I 

Viola riviniana Rchb. x rupestris St hm 

Södertörnsomr.: Salem //öga //torp i Sätraskoge// (j. Herggreii). 

Viola riviniana Rchb. x silvestris (Lam ) Rchb. 

Södertörnsomr.: Xästerhaninge I/a/n/ziersta iqij: [V.. Nordström). 

Viola rupestris Schm. (Viola arenaria DC). 

Mell. Söderm.-omr.: Turinge Lå/igdalsäse/i : Vardinge kyrkogården. Mol- 
.•;ta/>ergs kalkug/i ; \'ästerljung. Södertörnsomr.: Salem livitsa/id. Högan torp. 
Viksbergs /loltne. Sthlmsomr.: Stockholm Xorrniabn fl., {gamla) Bergieltind. 
Ska/istull [T/ied. i.^jg>): Brännkyrka s. (Fl. Br. 182^): Solna Jä/fva (IVikstr. 
1S40). Väderkvarnsbacken (T/ied. 18 jg). V/riksdal. Mälareomr.: Spånga Dufbo. 
Skärgårdsomr. : Ingarö Fager/toltn; Möja St. Möja 7'it/ Sa/tx^ik; \'ärmdö Didriks- 
dal. Roslagsomr.: Länna nära Bergsha/nra. 

Viola silvestris (Lam.) Rchb. 

Södertörnsomr.: Xästerhaninge I/äringe igi3 (E. Nordström). 

Viola stagnina K it. 

Mell. Söderm.-omr.: \ardinge Jiol/nar / Sillen, leärr ofva// Tallstugan., 
Södertörnsomr.: Huddinge jär/ivägsstn. Lä/ma gästgivaregård [Fhed. tSjQ): 
Xacka Da/iviks krokar (77ied. 18^0). Du f näs. Saltsföbade// ; Salem H7'ifsa//d. Viks- 
bergs kol/ne; Tyresö Drefvikei/s strand; Osterhaninge Stegs/iolm. Sthlmsomr.: 
Bromma yoliannehind [Fhed. i8jg). Kvrksfön ; Brännkyrka fl.; Lidingö Kottla- 
sjön. .Mölna träsk; Solna Fkhagssjö/i o. Ingenting [Fhed. 18 jo). Mälareomr.: 
Ed Staket; Ekerö: V'Ax'^x\\.\xw;\. hol//ie vid Eldgarn; Loföy/. ; Munsö: Spånga /) ///Ti*', • 
Sånga Alby o. f. Skärgårdsomr.: Blidö .s-. Kråkan; Möja .SV. Möja vid /la/nn ; 
Ornö .\-. Långvik. Roslagsomr.: I"rötuna Vigelsjö; Österåker Aby. 2l6 

Viola tricolor I>. 

a.— fl.; uppgives dock /. s. fur Hammarby. ///;'(/ ttppgif ter från: Ed, Fresta. 
Orödinge, Sollentuna, Spånga. Täby, Väster-Tälje, Ytter-Enhörna. — Säkert förbi- 
sedd. Inom området förekommande xarieteter äro beskrivna a\' V. .R. Wittrock i 
Acf. Hor/. Bcrgiani Bd. II iSgj. 

Viscaria vulgaris Roehl. (Lychnis viscaria I..). 

n. Ini^ri iippi^ifier frän: (irödinge, Väster-Tälje. \'lter-Enhörna.. — Säkert 
förbisedd. 

Viscum album I^ 

Södertörnsomr. : lyresö Elgö igo2 (S, Selander). Sthlmsomr. : Stock- 
holm Djurgården i e/i apel vid Rosendal i början av i88o-ialef, senare utrotad 
(A. Pihl o. V. B. Wittrock): Solna Ulriksdal i en trädgård igoS (S. Selander). 
Mälareomr. : Färentuna Eldgarn 1 8 41 [Riksmuseets herh.) — igo2. Roslagsomr. : 

(jsteråker Singö igoy. igio utrotad (S. Selander). 

Woodsia ilvensis (L ) 1\ Hr. 

Mell. Söderm.-omr. : Hölö a.; '\\xx\\\^c s. i\'ykvar}i vid Lutliageberget ; S^o^w- 
härad Kolvik. Stensund; Vårdinge a.; Västerljung Vårdkasbergct; Öfver-Enhörna. 
Södertörnsomr.: Botkyrka I^ullin^e; Dalarö Smådalarö; Huddinge Fullersta; 
Xacka A^acka-bergen. Saltsjöbaden, rårgärdsjön ; Salem Rönninge ; Sorunda /. a.; 
Tyresö: Ösmo /. a.; ()sterhaninge. Sthlmsomr.: Stockholm Djurgården. Södra 
bergen; Bromma fl.; Lidingö /. a.; Solna yV'. Mälareomr.: Järfälla Z<^[/>/rt!,- Tofö 
//. Skärgårdsomr.: Blidö /. .r. Blidö gård. lurusund. Köpnianholm; Djurö a.; 
Gustafsberg a.; Ingarö : ^luskö fl.; Möja fl.; Xämdö a.; Ornö /. a.; Radmansi) 
fl.; \jiö fl.; Vaxholm: Värmdö a. Roslagsomr. : Danderyd Stocksund; I,änna 
Gro f st a; Roslagskulla Gregersboda ; Österåker fl. 

v. alpina (Bolt.) Asch. & Gr. (v. hyperi^orea (Liljebl.) R. Br.). Sthlms- 
omr.: Stockholm //tv/rt- /w%n'« (H. V. Rosendahl). Skärgårdsomr.: Djurö Lad- 
hobnen o. Munkö igi2 (H. \'. Rosendahl), Runmarö {Bot. Not. igoo). Lerkila (H. 
Witte): Möja Tjuigvik o. Llfrik (S. Selander): Vaxholm y^wrt'/' (H. V. Rosendahl). 

Xanthium spinosum I . 

Sthlmsomr. : \Stockh(jlm Beckholmen 1882 o. Djurgården i8js [Riksmuseets 
lierb.)., Träsket 1860 [Bot. Not. 186^). Södertörnsomr. : Xacka Danviks krokar 
l8gn-talet (V. Aulin). - - Införd. 

Xanthium strumarium 1> 

Södertörnsomr.: Xacka Daninks krokar i8go-talet (F. Aulin). - Införd. 

Zannichellia major Boenn. 

Södertörnsomr.: Ösmo vid ett skär utanför Nynäsiianm igoj (J. Berg- 
gren): Öster-Tälje Hall i8gg (O. Hagström). Skärgårdsomr.: Rlidö Kudoxa ; 
Djurö (C. G. Hofifstein): Ingarö Bergvik 1886 ( L. Schlegel). 

Zannichellia pedicellata (Wg) Fr. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö 'Jullgarn. Abynäs; \'Åsicx\]\\n'^ Hållsviken; 'V iii^r' 
järna Ängsholmen; Öster-Tälje Hallsfjärden. Södertörnsomr.: Dalarö Xc/zrcv/sfr- 21/ 

dalen; Grödinge Marieberg, Snäckviken; Sorunday?.,- Torö /?.,• Ösmo Nynäshatnn; 
Österhaninge mellan Dalarö o. Sandemar. Sthlmsomr. : Stockholm Isblads kärret 
{Thed. iSjg): Lidingö Kyrkviken. Skärgårdsomr. : Hlidö Fitnisiind. A'udoxa, 
Köpmatiholm {Bot. Not. i8öj). Lilla Ftiriisitnd; Bo Kilsviken; Gustafsberg Farsta- 
viken; Ljusterö Särsö; Ornö Fåglarö, Ornö; Radinansö /i'., även Sv. Högarna; Utö 
RåniK Utö. Alö; Värmdö Fågelhrolandet. Sund. Roslagsomr. : Frötuna Sessö; 
Länna Hysingsvik; Norrtälje (Bot. Xot. i8jo); Österåker Teljöviken. 

Zannichellia polycarpa Nolte. 

Mell. Söderm.-omr.: Hölö Tullgam. Abynäs;\'é.s\.^x\]wng Hållsviken; Öster- 
Tälje Hallsfjärden. Södertörnsomr. : Dalarö Schweizerdalen; Nacka Skiirtisiin- 
det {Thed. i8jg). Sthlmsomr.: Stockholm Dju7gårdsbrunn. Husarviken. Isblads- 
kärret. Mälaren vid Kungsholmen. Riddarfjärden {allt enl. uppgifter från iSjo- 
. talet): Lidingö Kyrkviken. Högarn. Skärgårdsomr.: Blidö Kudoxa. Kyrkvi- 
ken., Köpmanholm {Bot. A'ot. l8öj). Lilla Furusund. Oxhalsö; Bo Bo udde; Gustafs- 
berg fl. Asp>vik. Eriksberg. F^arsta. Gustafsberg ; Ingarö Bergvik {ujypfuten) ; l,jus- 
terö ^.,- (Jrnö KvmmendÖ; Rådmansö /?.,- Utö Kånö ; Värmdö y?. Roslagsomr. : 
Danderyd Edsviken {Thed. i8^o)\ Roslagskulla /. s. Brudnäs. Gregersboda; Öster- 
åker Teljöviken., Österskär; Östra Ryd Kyrkfjärden. 

Zostera marina L. 

Mell. Söderm.-omr.: Mörkö Skansen {Hofb. i8j2)\ Trosa landskommun. 
Södertörnsomr.: Dalarö {Thed. i8jo); Nacka vinddriven i Skurusundet {Thed. 
i8jo): Torö Landsort o. Jl.; Ösmo Aynästrakten. Skärgårdsomr.: Djurö Satid- 
öns västra sida igoj {vinddriven); Nämdö inellan Mörio o. Bunsö {7'hed. /8jg): 
Radmansö omkring- Asken; Utö f. 

V. angustifolia (Horn.). Mell. Söderm.-omr.: Västerljung Hållsviken {vind- 
driven). Södertörnsomr.: Torö /. a. Skärgårdsomr.: VXxdiö Kudoxa växande 
i Ka7ialen; Ljusterö Ingelskär. Storskär; Möja Xassa skärgård; Nämdö mellan 
Mörtö o. Bunsö; Utö Kåtarö. 1 5 — I.li:i24. Stockholmstraktens växter. New Vork Botanical Qaraen u..-.-, 

gi^taSa^s^nskape/Stockholmstra^^^^^ gen 

3 5185 00008 0117