Skip to main content

Full text of "WC031_Air Polution Quality Control Minutes _30 April 2015"

See other formats


RAADSVERGADERING / 

COUNCIL MEETING 


NOTULE / MINUTES 


30 APRIL 2015 


MUNISIPALITEIT THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY 

RAADSVERGADERING/COUNCIL MEETING 

NOTULE / MINUTES 
30 APRIL 2015 


ITEM 

ITEM BESKRYWING / DESCRIPTION 

BLADSY 

NR 


/PAGE NR 


A. OPENING: VERWELKOMING 
OPENING: WELCOME 


B. VERKIESING VAN WNDE SPEAKER NNDIEN NODIG1 
ELECTION OF ACTING SPEAKER NF REQUIREDl 

C. BYWONINGSREGISTER 
ATTENDANCE REGISTER 

C.1 Teenwoordig / Present 

C. 2 Aansoek(e) om veriof tot afwesigheid / 

Application(s) for leave of absence 

D. NOTULES VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER 
EN SY KOMITEE VIR KENNISNAME VAN DIE RAAD 
MINUTES OF THE EXECUTIVE MAYOR AND HIS 
COMMITTEE FOR COUNCIL’S INFORMATION 

D.1 Spesiale UBK Vergadering - 23 Februarie 201 5 

Special EMC Meeting - 23 February 201 5 

D. 2 UBK Vergadering - 1 6 Maart 201 5 

EMC Meeting - 16 March 2015 

E. BEKRAGTIGING VAN NOTULES/VERSLAE VAN DIE RAAD 

CONFIRMATION OF MINUTES/REPORTS OF THE COUNCIL 

E.1 Notule van ‘n Raadsvergadering: 19 Maart 2015 
Minutes of a Council Meeting: 19 March 2015 

E.2 Notule van ‘n Raadsvergadering: 26 Maart 2015 
Minutes of a Council Meeting: 26 March 2015 

E.3 Notule van ‘n Spesiale Raadsvergadering: 26 Maart 2015 
Minutes of a Special Council Meeting: 26 March 2015 

ITEM 

NR 


ITEM BESKRYWING / DESCRIPTION 


BLADSY 

PAGE 

NR 


/ 


F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

C34/2015 

R34/2015 

L. 

C35/2015 

R35/2015 


VERKLARINGS EN MEDEDELINGS DEUR DIE SPEAKER / 
STATEMENTS AND COMMUNICATIONS BY THE SPEAKER 


VERKLARINGS EN MEDEDELINGS DEUR DIE 
UITVOERENDE BURGEMEESTER / 
STATEMENTS AND COMMUNICATIONS BY THE 
EXECUTIVE MAYOR 


VOORLEGGINGS / 
PRESENTATIONS 


Bi-Annual report of the Performance- and Audit Committee for the 
2014/1 5 financial year - Mr G Lawrence 


VERSLAE VOORGELe DEUR DIE KANTOOR VAN 
MUNISIPALE BESTUURDER/ 

REPORTS PRESENTED BY THE MUNICIPAL 
MANAGERS OFFICE 


Geen / None 

VERSLAE VOORGELe DEUR DIE HOOF UITVOERENDE 
OUDITEUR / 

REPORTS PRESENTED BY THE CHIEF AUDIT EXECUTIVE 


Geen / None 

VERSLAE VOORGELe DEUR DIE DIREKTORAAT 
TEGNIESE DIENSTE/ 

REPORTS PRESENTED BY THE DIRECTORATE 
TECHNICAL SERVICES 


Air Polution Quality Plan [17/4/R] 
Lugbesoedelinggehalteplan 

VERSLAE VOORGELe DEUR DIE DIREKTORAAT 
OPERASIES / 

REPORTS PRESENTED BY THE DIRECTORATE 
OPERATIONS 


AFDELING : VERKEERSDIENSTE / 
DEPARTMENT : TRAFFIC SERIVCES 


Application to relay asod wireless connection via the 
existing mast at the reservoir site north of the N2, 
Caledon [16/3/5/1] 

Aansoek om asod (gemiddelde snelheid oor afstand) 
draadlose verbinding via die bestaande mas by die 
reservoir perseel noord van die N2, Caledon te herlei 
ITEM 

NR 


ITEM BESKRYWING / DESCRIPTION 


BLADSY 

PAGE 

NR 


/ 


C36/2015 Application to use plot 2976, Grabouw as 
temporary taxi rank [1 71212,12] 

R36/2015 Aansoek om Erf 2976, Grabouw as tydelike 
taxi-staanplek te gebruik 

M. VERSLAE VOORGELe DEUR DIE DIREKTORAAT 
KORPORATIEWE DIENSTE / 

REPORTS PRESENTED BY THE DIRECTORATE 
CORPORATE SERVICES 

C37/201 5 Establishment of a Municipal Court in Caledon, 
Riviersonderend & Grabouw [13/1/R] 

R37/2015 Daarstel van n Munisipale Hof in Caledon, 
Riviersonderend & Grabouw 

AFDELING : REGSDIENSTE / 

DEPARTMENT : LEGAL SERIVCES 

R38/2015 Verordening insake die skut van diere [1/3/2/2] 

C38/201 5 By-Law on the impoundment of animals 

R39/2015 Verordening insake drankhandelsdae en -ure [1/3/2/2] 
C39/201 5 By-Law on liquor trading days and hours 

AFDELING : ADMINISTRASIE / 

DEPARTMENT : ADMINISTRATION 

R40/2015 Goedkeuring van kwartaallikse verslag rakende 

besluite geneem tydens raadsvergaderings [5/1/3] 
C40/2015 Approval of quarterly report regarding resolutions 
taken at Council Meetings 

AFDELING : MENSLIKE HULPBRONNE / 
DEPARTMENT : HUMAN RESOURCES 

R41/2015 Hersiening van mikrostrukture [4/1 /R] 

C41/2015 Revision of micro structures 

N. VERSLAE VOORGELe DEUR DIE DIREKTORAAT 
ONTWIKKELINGSDIENSTE / 

REPORTS PRESENTED BY THE DIRECTORATE 
DEVELOPMENT SERVICES 

AFDELING REPLANNING / 

DEPARTMENT : PLANNING 

C42/2015 Zoning and building lines on pieces of land smaller 
than 3HA in Tesselaarsdal and surrounding areas 
within the jurisdiction of Theewaterskloof [15/4/R] 
R42/201 5 Sonering en boulyne op stukke grand kleiner as 
3HA in Tesselaarsdal en omliggende gebiede 
binne die regsgebied van Theewaterskloof 
ITEM 

ITEM BESKRYWING / DESCRIPTION 

BLADSY / 

NR 


PAGE NR 


C43/2015 

R43/2015 


C44/201 5 


R44/201 5 


C45/2015 

R45/2015 


C46/201 5 
R46/201 5 

O. 


C47/2015 

R47/2015 


Botrivier station: Precinct Plan: Quarterly- and 
progress report [15/1/R] 

Botrivier Stasie Buurtplan: Kwartaalliks- en 
vorderingsverslag 

AFDELING :POE / 

DEPARTMENT : LED 


Thembalitsha Foundation : Application for: 

1 . Leasing of cluster of Erven in Grabouw for the 
purpose of establishing Early Childhood 
Development Centre; 2. Application for the 
revised use of Erven 1251 and 1252 Grabouw 
[7/2/3/1/4] 

Thembalitsha Stigting : Aansoek om: 1 . 

Huur van groep Erwe in Grabouw vir die doeleindes 
van daarstel van vroee kinderontwikkelingsentrums, 

2. Aansoek om die gewysigde gebruik van 
Erwe 1251 en 1252 Grabouw 

Report on outspan areas within Theewaterskloof 
Boundaries, for the purpose of potential small scale 
farming activities [7/2/R] 

Verslag oor uitspanareas binne Theewaterskloof 
grense, vir doeleindes van potensiele 
kleinskaalboerderybedrywighede 

DEPARTMENT : SUSTAINABLE DEVELOPMENT 


Amendment of the main agreement for the 
Grabouw Development Initiative [17/16/1/8] 
Wysiging van die hoofooreenkoms vir die 
Grabouw Ontwikkelings Inisiatief 

VERSLAE VOORGELe DEUR DIE DIREKTORAAT 
FINANSIeLE DIENSTE / 

REPORTS PRESENTED BY THE DIRECTORATE 
FINANCIAL SERVICES 


Withdrawals from Municipal Bank Accounts: 

March 2015 [5/1 5/R] 

Onttrekking uit Munisipale Bankrekeninge: Maart 2015 


C48/2015 Procurement Deviations Report: March 2015 [5/1 6/R] 
R48/2015 Verkrygings Afwykingsverslag: Maart 2015 

C49/201 5 Budget Statement March 2015: Theewaterskloof 
Municipality In-Year report of the Municipality- 
Prepared in terms of Section 71 and 72 of the Local 
Government: Municipal Finance Management Act 
(56/2003) and Municipal Budget and Reporting 
Regulations Government Gazette 321 41 , 

1 7 May 2009: 2014/201 5 Financial Year 

R49/201 5 Begrotingstaat Maart 2015: Theewaterskloof 

Munisipaliteit Injaarverslag van die Munisipaliteit - 
Opgestel ingevolge Artikel 71 en 72 van die Plaaslike 
Regering: Wet op Munisipale Finansiele Bestuur 
(56/2003) en Munisipale Begrotings- en Verslag- 
doeningsregulasies, Staatskoerant 321 41 , 

17 Mei 2009 : 2014/2015 Finansiele Jaar 

P. URGENT MATTERS SUBMITTED BY THE 
MUNICIPAL MANAGER / 

DRINGENDE AANGELEENTHEDE DEUR DIE 
MUNISIPALE BESTUURDER VOORGELe 


Q. OORWEGING VAN KENNISGEWINGS VAN MOSIES / 
CONSIDERATION OF NOTICES OF MOTIONS 

R. OORWEGING VAN KENNISGEWINGS EN VRAE / 
CONSIDERATION OF NOTICES AND QUESTIONS 


S. OORWEGING VAN DRINGENDE MOSIES / 
CONSIDERATION OF URGENT MOTIONS 


T. VERDAGING 

ADJOURNMENT 
THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT/ MUNICIPALITY 


NOTULE VAN ‘N RAADSVERGADERING GEHOU OP 30 APRIL 2015 OM 14:00 
IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, CALEDON. 

MINUTES OF A COUNCIL MEETING HELD ON 30 APRIL 2015 AT 14:00 IN THE 
COUNCIL CHAMBERS, MUNICIPAL OFFICES, CALEDON. 


A. OPENING EN VERWELKOMING / OPENING AND WELCOME 

Die Speaker, Raadslid CJM Vosloo, wat as Voorsitter optree, verwelkom almal 
teenwoordig. 

Raadslid K Tiemie open die vergadering met gebed. / 

The Speaker, Councillor CJM Vosloo, acting as Chairperson, welcomed all 
present. 

Councillor K Tiemie opened the meeting with prayer. 

B. VERKIESING VAN WNDE SPEAKER (INDIEN NODIG) 

ELECTION OF ACTING SPEAKER (IF NECESSARY) 

C. BYWONINGSREGISTER/ ATTENDANCE REGISTER 

C.1 Teenwoordiq/Present 
Raadslede/Councillors 

Raadslid/Councillor CJM Vosloo 
Raadsheer/Alderman CB Punt 
Raadslid/Councillor PU Stanfliet 
Raadslid/Councillor N Pieterse 
Raadslid/Councillor AHF Cupido 
Raadslid/Councillor MM Koegelenberg 
Raadslid/Councillor KIJ Papier 
Raadslid/Councillor IM Sileku 
Raadslid/Councillor K Tiemie 
Raadslid/Councillor P de Wet 
Raadslid/Councillor ML Hector 
Raadslid/Councillor MR Nongxaza 
Raadslid/Councillor M Plato 
Raadslid/Councillor FV Mankayi 
Raadslid/Councillor J Nellie 
Raadslid/Councillor GME Carelse 
Raadsheer/Alderman C November 
Raadslid/Councillor JP Hendricks 
Raadslid/Councillor M Appel 
Raadslid/Councillor LS Matomela 
Raadslid/Councillor J van Niekerk 
Raadslid/Councillor CV Thembani 

Amptenare 

Mnr./Mr. HSD Wallace (Munisipale Bestuurder) 

(Municipal Manager) 

Adv. J Isaacs (Direkteur : Korporatiewe Dienste 

(Director : Corporate Services) 

Mnr./Mr. J Barnard (Direkteur : Operasies) 

(Director : Operations) 

Me./Mrs. B Swartland (Wnde Direkteur: Ontwikkelingsdienste) 

(Acting Director: Development Services) 

Mnr./Mr F vd Westhuizen (Wnde Direkteur: Finansiele Dienste) 

(Acting Director: Financial Services) 

Mnr./Mr. D Damons (Wnde Direkteur: Tegniese Dienste) 

(Acting Director: Technical Services) 

Mnr./Mr. A Opperman (Hoof Uitvoerende Ouditeur) 

(Chief Audit Executive) 

Mnr./Mr. H Geldenhuys (Kommunikasiebeampte) 

(Communications Officer) 

Me./Miss S Rwanqa (Assistent Vertaler) 

(Assistant Translator) 

Me./Mrs. M Faul (Bestuurder : Korporatiewe Dienste) 

(Manager : Corporate Services) 

Me./Miss M Staal (Sekretariaatdienste) 

(Secretariat Services) 

C.2 Aansoek(e) om verlof tot afwesiqheid : (3/2/1 /3) 

Application(s) for leave of absence : (3/2/1 /3) 

BESLUIT Om verlof tot afwesigheid toe te staan aan die volgende 
Raadslede en amptenare, wie weens omstandighede, nie die onderhawige 
vergadering kan bywoon nie: 

Raadslid M Tshaka - Skriftelike verskoning 

Raadslid UT Sipunzi - Skriftelike verskoning 

Mnr. D Louw - Verlof 

Mnr. C van Heerden - Verlof 

Mnr. HM Gxoyiya - Siekteverlof 

RESOLVED : To grant leave of absence to the following Councillors and 
officials, who were unable to attend the meeting due to circumstances: 

Councillor M Tshaka - Written apology 

Councillor UT Sipunzi - Written apology 

Mr. D Louw - Leave 

Mr. C van Heerden - Leave 

Mr. HM Gxoyiya - Sick Leave 
D. NOTULES VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTER EN SY KOMITEE 
VIR KENNISNAME VAN DIE RAAD / 

MINUTES OF THE EXECUTIVE MAYOR AND HIS COMMITTEE FOR 
COUNCIL’S INFORMATION 

Dat die Raad kennis neem van die Notules van die volgende vergaderings van 
die Uitvoerende Burgemeester en sy Komitee / 

That Council takes cognizance of the Minutes of the following meetings of the 
Executive Mayor and his Committee: 

D.1 Spesiale UBK Vergadering - 23 Februarie 2015 
Special EMC Meeting - 23 February 201 5 

D.2 UBK Vergadering - 1 6 Maart 201 5 
EMC Meeting - 16 March 2015 

E. BEKRAGTIGING VAN NOTULES EN/OF VERSLAE VAN DIE RAAD (3/2/2Z2) 
CONFIRMATION OF MINUTES AND/OR REPORTS OF COUNCIL (3/2/2Z2) 

E.1 Notule van ‘n Raadsvergadering : 19 Maart 2015 
BESLUIT : 

Om op voorstel van Raadslid K Tiemie, gesekondeer deur Raadslid PU 
Stanfliet, die Notule van ‘n Raadsvergadering van 19 Maart 2015 hiermee 
goed te keur, te bekragtig en te laat onderteken as prima facie bewys van 
die juistheid daarvan. 

E.1 Minutes of a Council Meeting : 19 March 2015 
RESOLVED : 

To, on proposal by Councillor K Tiemie, seconded by Councillor PU 
Stanfliet, hereby approve, confirm and have signed the Minutes of a 
Council Meeting of 19 March 2015 as prima facie evidence of its 
correctness. 

E.2 Notule van ‘n Raadsvergadering : 26 Maart 2015 
BESLUIT : 

Om op voorstel van Raadslid M Koegelenberg, gesekondeer deur 
Raadslid KIJ Papier, die Notule van ‘n Raadsvergadering van 26 Maart 
2015 hiermee goed te keur, te bekragtig en te laat onderteken as prima 
facie bewys van die juistheid daarvan. 

E.2 Minutes of a Council Meeting : 26 March 2015 
RESOLVED : 

To, on proposal by Councillor M Koegelenberg, seconded by Councillor 
KIJ Papier, hereby approve, confirm and have signed the Minutes of a 
Council Meeting of 26 March 2015 as prima facie evidence of its 
correctness. 
E.3 Notule van ‘n Spesiale Raadsverqaderinq : 26 Maart 2015 
BESLUIT : 

Om op voorstel van Raadslid K Tiemie, gesekondeer deur Raadslid KIJ 
Papier, die Notule van ‘n Spesiale Raadsvergadering van 26 Maart 2015 
hiermee goed te keur, te bekragtig en te laat onderteken as prima facie 
bewys van die juistheid daarvan. 

E. 3 Minutes of a Special Council Meeting : 26 March 2015 

RESOLVED : 

To, on proposal by Councillor K Tiemie, seconded by Councillor KIJ 
Papier, hereby approve, confirm and have signed the Minutes of a Special 
Council Meeting of 26 March 2015 as prima facie evidence of its 
correctness. 

F. VERKLARINGS EN MEDEDELINGS DEUR DIE SPEAKER / 

Die Speaker wens die volgende Raadslid geluk met haar verjaarsdag : 

Raadslid M Appel - 12 Mei 2015 

STATEMENTS AND COMMUNICATIONS BY THE SPEAKER 

The Speaker congratulates the following Councillor with her birthday : 

Councillor M Appel - 12 May 201 5 

G. VERKLARINGS EN MEDEDELINGS DEUR DIE UITVOERENDE 
BURGEMEESTER/ STATEMENTS AND COMMUNICATIONS BY THE 
EXECUTIVE MAYOR 

Geen / None 

H. VOORLEGGINGS / PRESENTATIONS 

Bi Annual report of the Performance- and Audit Committee for the 2014/2015 
financial year - Mnr/Mr G Lawrence (Verslag word aangeheg tot die Notule / 
Report attached to the Minutes) 

I. VERSLAE VOORGELe DEUR DIE KANTOOR VAN MUNISIPALE 
BESTUURDER / 

REPORTS PRESENTED BY THE MUNICIPAL MANAGERS OFFICE 

Geen / None 

J. VERSLAE VOORGELe DEUR DIE HOOF UITVOERENDE OUDITEUR / 
REPORTS SUBMITTED BY THE CHIEF AUDIT EXECUTIVE 


Geen / None 


K. VERSLAE VOORGELe DEUR DIE DIREKTORAAT TEGN1ESE DIENSTE / 
REPORTS SUBMITTED BY THE DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES ITEM HEADING/ ITEM-OPSKRIF 


C34/2015 DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES : AIR POLUTION QUALITY 
PLAN 

R34/2015 DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE LUGBESOEDELING- 

GEHALTEPLAN 

[English version of the report is the original/ Eng else weergawe van die vers lag is die 
oorspronklike] 

FILE NUMBER/ LeERNOMMER 

1 7/4/R 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

The Purpose of this document is for Council to accept this plan. 

The Air Quality Management Plan has been developed with the National 
Environmental Management Air Quality Act 39 of 2004 (AQA) and requires 
municipalities to introduce Air Quality Management Plans (AQMP) that set out what 
will be done to achieve the prescribed air quality standards. This plan provides a 
logical and holistically approach for communities, industry, and government to 
manage air quality in the Theewaterskloof Municipality. 

DOEL VAN VERSLAG 

Die doel van hierdie dokument is om Raadsgoedkeuring vir die plan te verkry. 

Die Luggehaltebestuursplan is tesame met die Nasionale Omgewingsbestuurwet op 
Luggehaltebestuur, Wet 39 van 2004 (AQA) ontwikkel wat bepaal dat Munisipaliteite 
Luggehaltebestuursplanne (LGBP) moet instel wat uiteensit wat gedoen gaan word 
om die voorgeskrewe luggehaltestandaarde te bereik. Hierdie plan bied ’n logiese en 
holistiese benadering vir gemeenskappe, nywerhede en die regering om luggehalte 
in die Theewaterskloof Munisipaliteit te bestuur. 

BACKGROUND 

National Environmental Management Act and the Air Quality Act of 39 of 2004 
requires Municipalities to introduce Air Quality Management Plans (AQMP). 

AGTERGROND 

Nasionale Omgewingsbestuur Luggehaltewet, Wet 39 van 2004 vereis dat 
Munisipaliteite Luggehaltebestuursplanne (LGBP) instel. 

DISCUSSION 

Attached Air Quality Management Plan for discussion and reference. 

BESPREKING 

Aangehegte Luggehaltebestuursplan vir bespreking en verwysing. COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES/ 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

Technical Services recommends the item for approval./ 

Tegniese Dienste beveel die item vir goedkeuring aan. 

LEGAL RESPONSIBILITIES 

It is required by National law for local Municipalities to compile an Air Quality 
Management Plan. Act 39 Of 2004 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 

Die Nasionale Wet op Luggehaltebestuur, 39 van 2004, bepaal dat plaaslike 
munisipaliteite ’n Luggehaltebestuursplan moet opstel. 

FINANCIAL IMPLICATIONS/ FINANSIeLE IMPLIKASIES 

The Air Quality Management Plan needs to be taken up in the budget and I DP./ 

Die Luggehaltebestuursplan moet in die begroting en GOP opgeneem word. 

COMMUNICATION IMPLICATION 

The Environmental and Disaster Manager has been designated to the position as Air 
Quality Officer for Theewaterskloof Municipality. 

Therefore all cases related to Air Pollution and the Air Quality Act will be cased 
handled by the Manager Environment and Disaster. 

KOMMUNIKASIE-IMPLIKASIE 

Die Omgewings- en Rampbestuurder is aangewys as Luggehaltebeampte vir 
Theewaterskloof Munisipaliteit. 

Gevolglik sal alle gevalle wat met Lugbesoedeling en die Luggehaltewet verband 
hou, deur die Omgewings- en Rampbestuurder hanteer word. 

RECOMMENDATION 

It is recommended : 

That Council adopt the Air Polution Quality Management Plan. 

AANBEVELING 
Daar word aanbeveel : 

Dat die Raad die Lugbesoedelings Gehaltebestuursplan goedkeur. 
RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 27 FEBRUARY 2015 
It is recommended : 

That Council adopt the Air Polution Quality Management Plan. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 27 FEBRUARIE 2015 


Daar word aanbeveel : 

Dat die Raad die Lugbesoedelings Gehaltebestuursplan goedkeur. 

RECOMMENDATION BY THE TECHNICAL SERVICES COMMITTEE : 08 APRIL 
2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor K Tiemie, and seconded by 
Councillor M Tshaka, it was recommended as follows: 

That Council adopt the Air Polution Quality Management Plan. 

AANBEVELING DEUR DIE TEGNIESE DIENSTE KOMITEE : 08 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid K Tiemie, gesekondeer 
deur Raadslid M Tshaka, as volg aanbeveel : 

Dat die Raad die Lugbesoedelings Gehaltebestuursplan goedkeur. 
RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Tshaka, and seconded by 
Councillor PU Stanfliet, it was recommended as follows: 

That Council adopt the Air Polution Quality Management Plan. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Tshaka, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg aanbeveel : 

Dat die Raad die Lugbesoedelings Gehaltebestuursplan goedkeur. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended : 

That Council adopt the Air Polution Quality Management Plan. 
AANBEVELING AAN RAAD : 


Daar word aanbeveel : 


Dat die Raad die Lugbesoedelings Gehaltebestuursplan goedkeur. RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor K Tiemie, and seconded by 
Councillor I Sileku, it was resolved as follows: 

Council adopt the Air Polution Quality Management Plan. 

For finalization by the Director : Technical Services, Mr. C van Heerden. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid K Tiemie, gesekondeer 
deur Raadslid I Sileku, as volg besluit : 

Die Raad keur die Lugbesoedelings Gehaltebestuursplan goed. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Tegniese Dienste, Mnr. C van Heerden. ITEM 0PSKR1F/1TEM HEADING 

C35/2015 DIRECTORATE OPERATIONS : TRAFFIC SERVICES: APPLICATION 
TO RELAY ASOD WIRELESS CONNECTION VIA THE EXISTING MAST 
AT THE RESERVOIR SITE NORTH OF THE N2, CALEDON 

R35/2015 DIREKTORAAT OPERASIES : VERKEERSDIENSTE: AANSOEK OM 
ASOD (GEMIDDELDE SNELHEID OOR AFSTAND) DRAADLOSE 
VERBINDING VIA DIE BESTAANDE MAS BY DIE RESERVOIR 
PERSEEL NOORD VAN DIE N2, CALEDON TE HERLEI 

[English version of the report is the original/ Engelse weergawe van die verslag is die 
oorspronkiike] 

LeER NOMMER/FILE NUMBER 

1 6/3/5/1 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

The purpose of the report is to recommend the approval of the application from the 
Western Cape Department of Transport to erect equipment on the existing mast and 
get electrical connections for the connection with the Average Speed over Distance 
project at Houwhoek. 

DOEL VAN VERSLAG 

Die doel van die verslag is om goedkeuring vir die aansoek van die Wes-Kaapse 
Departement van Vervoer om toerusting op die bestaande mas te installeer en 
elektriese verbindings vir aansluiting by die Gemiddelde Snelheid oor Afstand projek 
by Houwhoek, aan te beveel. 

BACKGROUND 

The Western Cape Department of Transport in conjunction with Theewaterskloof 
Municipality and Sanral is currently embarking on a road safety initiative on the N2 to 
reduce road crash fatalities. The Average Speed over Distance project was identified 
to achieve the reduction in road crash fatalities. The section between Steenbras and 
Houwhoek on the N2 was identified in the Theewaterskloof municipal area to install 
the ASOD cameras. 

The camera will calculate the average speed of road user over the distance from the 
Steenbras camera to the Houwhoek camera. 

AGTERGROND 

Die Wes-Kaapse Departement van Vervoer in samewerking met Theewaterskloof 
Munisipaliteit en Sanral onderneem tans ’n padveiligheidsinisiatief op die N2 om 
padongeluksterftes te verminder. Die Gemiddelde Snelheid oor Afstand (ASOD) 
projek is geidentifiseer om ’n vermindering in padongeluksterftes te bereik. Die 
gedeelte tussen Steenbras en Houwhoek op die N2 in die Theewaterskloof 
munisipale gebied is vir die installering van die ASOD kameras ge'identifiseer. 


Die kamera sal die gemiddelde spoed van ’n padgebruiker oor die afstand tussen die 
Steenbras kamera en die Houwhoek kamera meet. 
DISCUSSION 


1. The Department of Transport applied to install equipment at the Reservoir Site 
north of the N2, Caledon to receive data from the Houwhoek camera and relay it 
to the system to administer offences (application attached as per annexure A). 

1 .1 . The application is to install equipment on the existing mast. 

1.2. The existing mast is currently shared by Theewaterskloof Municipality, Eskom 
and Vodacom and this means that we must get the permission of the other two 
parties before any additional equipment are added to the mast (e-mail from 
technical services and attached as per annexure B for reference/ still awaiting 
permission from Vodacom). 

1 .3. The following equipment will be installed; 

1.3.1. 2 x Cambium ePMP force 100 46 cm diameter dishes (see annexure C) 
affixed to the mast at a height indicated in annexure D. 

1 .3.2. Bosal conduit to link the dishes with the power supply box - see annexure D. 

1.3.3. Power supply box - app. 400mm wide x 300 mm deep x 750 mm high 
housing batteries and UPS - see annexure D. 

1 .4. Electrical connectivity will also be needed as indicated in Annexures C and D. 

Responsibilities of the stakeholders will be as follows : 

2.1. Theewaterskloof Municipality 
The connection of electricity 

The administration of offences, printing and serving of summonses - this will be 
done through the current service provider with no additional costs 

2.2. Sanral 

The erection and maintenance of road signs 

2.3. Western Cape Department of Transport 

The installation and maintenance of all equipment and cameras 
The equipment and cameras stay the property of the Department of Transport 
All income generated from this project will go to Theewaterskloof Municipality. 
BESPREKING 

1. Die Departement van Vervoer het aansoek gedoen om toerusting by die 
Reservoir Perseel noord van die N2, Caledon te installeer om data vanaf die 
Houwhoek kamera te ontvang en dit na die stelsel te herlei om oortredings te 
administreer (aansoek aangeheg as bylae A). 
1 .1 . Die aansoek is om toerusting op die bestaande mas te installeer. 

1.2. Die bestaande mas word tans deur Theewaterskloof Munisipaliteit, Eskom en 
Vodacom gedeei en dit beteken dat ons die toestemming van die ander twee 
partye moet verkry voor enige addisionele toerusting by die mas gevoeg word 
(e-pos van tegniese dienste aangeheg as bylae B vir verwysing / toestemming 
van Vodacom word nog ingewag). 

1 .3. Die volgende toerusting sal geinstaileer word; 

1.3.1. 2 x “Cambium ePMP force 100 46 cm diameter” skottels (sien bylae C) aan 
die mas aangebring op die hoogte wat in bylae D aangedui word. 

1 .3.2. “Bosal conduit” om die skottels met die kragtoevoerboks te verbind - sien 
bylae D. 

1 .3.3. Kragtoevoerboks - ongeveer 400mm breed x 300 mm diep x 750 mm hoog 
wat batterye en UPS huisves - sien bylae D. 

1 .4. ’n Elektriese verbinding word ook vereis soos aangedui in Bylaes C en D. 

Verantwoordelikhede van die belanghebbendes sal as volg wees: 

2.1. Theewaterskloof Munisipaliteit 
Die aansluiting van elektrisiteit 

Die administrasie van oortredings, druk en beteken van dagvaardigings - dit sal 
gedoen word deur die huidige diensverskaffer teen geen addisionele koste nie. 

2.2. Sanral 

Die installering en onderhoud van padtekens 

2.3. Wes-Kaapse Departement van Vervoer 

Die installering en onderhoud van toerusting en kameras 

Die toerusting en kameras bly die eiendom van die Departement van Vervoer 

Alle inkomste wat uit hierdie projek gegenereer word sal aan Theewaterskloof 
Munisipaliteit gaan. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

Die ooreenkoms bepaal dat toestemming van die ander partye verkry moet word 
indien addisionele toerusting op die toring geinstaileer word. Daar is telefonies 
toestemming van Vodacom gekry. Eskom het nie gereageer binne die tydperk wat in 
die skrywe gestel is nie en dus aanvaar ons dat hulle toestemming verleen. 

Die verkeersdepartement moet begroot vir die installasie van die aansluiting vir 
elektrisiteit en die maandelikse koste van die verbruik. 

Die aansluiting sal beperk word tot 5A aangesien daar nie meer kapasiteit beskikbaar 
is op die aansluitingspunt nie. COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES 


The agreement determines that consent from the other parties need to be obtained 
from the other parties if any additional equipment is installed on the tower. 
Telephonic consent has been obtained from Vodacom. Eskom did not react within 
the period stated in the letter and we therefore accept that they do grant their 
consent. 

The traffic department must budget for the connection of electricity and the monthly 
cost of consumption. 

The connection will be limited to 5A seeing as more capacity is not available on the 
connection point. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGS DIENSTE/COMMENTS: 
DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES 

MANAGER PROPERTY MANAGEMENT/ BESTUURDER EIENDOMSBESTUUR 


Recommendations supported/ Aanbevelings gesteun 

WETLIKE VERANTWOORDEUKHEID/LEGAL RESPONSIBILITIES 


None/ Geen 

FINANCIAL IMPLICATIONS 

0 The electrical connection will cost the municipality ± R 2500 and after that it will 
use electricity at a value of ± R200 per month. 

0 The municipality will get additional income through this project which is unknown 
at this stage. 

FINANSIeLE VERANTWOORDELIKHEDE 

0 Die elektriese aansluiting sal die munisipaliteit ± R 2500 kos en daarna sal dit 
elektrisiteit ter waarde van ± R200 per maand gebruik. 

0 Die munisipaliteit sal addisionele inkomste deur hierdie projek verdien, wat op 
hierdie stadium onbekend is. 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE/COMMUNICATION IMPLICATION 


None / Geen 

RECOMMENDATION 

1. That permission be granted to the Western Cape Department of Transport 
to install equipment on the existing mast at the Reservoir site North of the 
N2 Caledon. 


2. That Theewaterskloof Municipality do the electrical connectivity and is 
responsible for the cost thereof. 
3. That Theewaterskloof Municipality is responsible for the administration of 
offences and printing and serving of summonses. 

4. That Sanral erect and maintain road signs. 

5. That the Department of Transport is responsible for the installation and 
maintenance of all equipment. 

AANBEVELING 

1. Dat toestemming aan die Wes-Kaapse Departement van Vervoer verleen 
word om toerusting op die bestaandes mas by die Reservoir perseel 
Noord van die N2 Caledon te installeer. 

2. Dat Theewaterskloof Munisipaliteit die elektriese aansluiting doen en 
verantwoordelik is vir die koste daarvan. 

3. Dat Theewaterskloof Munisipaliteit verantwoordelik is vir die administrasie 
van oortredings en druk en beteken van dagvaardigings. 

4. Dat Sanral padtekens oprig en onderhou. 

5. Dat die Departement van Vervoer verantwoordelik is vir die installering en 
onderhoud van alle toerusting. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 13 MARCH 2015 

It is recommended : 

1. That permission be granted to the Western Cape Department of Transport 
to install equipment on the existing mast at the Reservoir site North of the 
N2 Caledon. 

2. That Theewaterskloof Municipality do the electrical connectivity and is 
responsible for the cost thereof. 

3. That Theewaterskloof Municipality is responsible for the administration of 
offences and printing and serving of summonses. 

4. That Sanral erect and maintain road signs. 

5. That the Department of Transport is responsible for the installation and 
maintenance of all equipment. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 13 MAART 2015 

Daar word aanbeveel : 

1. Dat toestemming aan die Wes-Kaapse Departement van Vervoer verleen 
word om toerusting op die bestaandes mas by die Reservoir perseel 
Noord van die N2 Caledon te installeer. 


2. Dat Theewaterskloof Munisipaliteit die elektriese aansluiting doen en 
verantwoordelik is vir die koste daarvan. 
3. Dat Theewaterskloof Munisipaliteit verantwoordelik is vir die administrasie 
van oortredings en druk en beteken van dagvaardigings. 

4. Dat Sanral padtekens oprig en onderhou. 

5. Dat die Departement van Vervoer verantwoordelik is vir die installering en 
onderhoud van alle toerusting. 

RESOLVED BY THE EMC : 30 MARCH 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor GME Carelse, and seconded 
by Councillor KIJ Papier, it was resolved as follows: 

1. That permission be granted to the Western Cape Department of Transport 
to install equipment on the existing mast at the Reservoir site North of the 
N2 Caledon. 

2. That Theewaterskloof Municipality do the electrical connectivity and is 
responsible for the cost thereof. 

3. That Theewaterskloof Municipality is responsible for the administration of 
offences and printing and serving of summonses. 

4. That Sanral erect and maintain road signs. 

5. That the Department of Transport is responsible for the installation and 
maintenance of all equipment. 

6. The EMC noted that the Provincial Department of Transport is to put the 
cameras on the N2 into operation on 01 April 2015 before the onset of the 
Easter weekend. 

7. That the resolution by the EMC be submitted to Council for condonation. 
BESLUIT DEUR DIE UBK : 30 MAART 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid GME Carelse, gesekondeer 
deur Raadslid KIJ Papier, as volg besluit : 

1. Dat toestemming aan die Wes-Kaapse Departement van Vervoer verleen 
word om toerusting op die bestaandes mas by die Reservoir perseel 
Noord van die N2 Caledon te installeer. 

2. Dat Theewaterskloof Munisipaliteit die elektriese aansluiting doen en 
verantwoordelik is vir die koste daarvan. 

3. Dat Theewaterskloof Munisipaliteit verantwoordelik is vir die 
administrasie van oortredings en druk en beteken van dagvaardigings. 

4. Dat Sanral padtekens oprig en onderhou. 

5. Dat die Departement van Vervoer verantwoordelik is vir die installering en 
onderhoud van alle toerusting. 


6. Die UBK neem kennis dat die Provinsiale Departement van Vervoer die 
kameras op die N2 op 01 April 2015 in werking gaan stel voor die aanvang 
van die Paasnaweek. 

7. Dat die besluit van die UBK aan die Raad voorgele word vir kondonering. 
RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended that Council condone the resolution of the EMC taken on 30 
March 2015. 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Dit word aanbeveel dat die Raad die besluit van die UBK soos geneem op 30 
Maart 2015 kondoneer. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor PU Stanfliet, and seconded 
by Councillor M Hector, it was resolved as follows: 

Council condone the resolution of the EMC taken on 30 March 2015. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Operasies, Mnr. J Barnard. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid PU Stanfliet, gesekondeer 
deur Raadslid M Hector, as volg besluit : 

Die Raad kondoneer die besluit van die UBK soos geneem op 30 Maart 2015. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Operasies, Mnr. J Barnard. 
ITEM OPSKRIF/ITEM HEADING 


C36/2015 DIRECTORATE OPERATIONS: TRAFFIC SERVICES: APPLICATION 
TO USE PLOT 2976, GRABOUW AS TEMPORARY TAXI RANK 

R36/2015 DIREKTORAAT OPERASIES: VERKEERSDIENSTE: AANSOEK OM 
ERF 2976, GRABOUW AS TYDELIKE TAXI-STAANPLEK TE GEBRUIK 


[English version of the report is the original/ Eng else weergawe van die vers lag is die 
oorspronklike] 

LeER NOMMER/FILE NUMBER 


1 7/2/3/2 

PURPOSE / AIM OF REPORT 


The purpose of the report is to submit an application of the Grabouw Taxi Association 
to use plot 2976 in Grabouw as a temporary taxi rank and to develop it later as a 
formalised taxi rank. 

DOEL VAN VERSLAG 


Die doel van die verslag is om ’n aansoek van die Grabouw Taxi-vereniging om erf 
2976 in Grabouw as ’n tydelike taxi-staanplek te gebruik en dit later as ’n 
geformaliseerde taxi-staanplek te ontwikkel, voor te le. 

BACKGROUND 


During 2013 taxi violence erupted in the Grabouw area. Drivers and owners were 
shot in the residential area and shooters disappeared into the informal settlement. 
The Grabouw Taxi Association felt that the pick-up and drop off of commuters in the 
residential areas is a serious threat. The Grabouw Taxi Association submitted an 
application to have a temporary taxi rank on plot 2976 in Grabouw. 

AGTERGROND 


In 2013 het taxigeweld in die Grabouw area uitgebreek. Bestuurders en eienaars is in 
die residensiele area geskiet en die skieters het na die informele nedersetting gevlug. 
Die Grabouw Taxivereniging voel dat die oplaai en aflaai van pendelaars in die 
residensiele gebiede ’n ernstige bedreiging inhou. Die Grabouw Taxivereniging het ’n 
aansoek ingedien vir ’n tydelike taxi-staanplek op erf 2976 in Grabouw. 

DISCUSSION 


Currently there are plans in place for a Truck and taxi stop next to the N2. The 
following must be considered around this; 

The Grabouw Taxi Association is against the facility because they were not include in 
the process to give inputs but only informed. 

The Taxi rank is too close to the N2 and can cause disruptions 


It will be easy for criminals to flee after committing crime at this facility especially with 
the taxi violence in mind. 
The facility is too far from the community 

The recommendation is that this facility is developed as a truck stop and a drop-off 
zone for public transport. 

Plot 2976 is currently zoned as public open space. 

The following must be considered: 

The plot must be cleaned. 

Entrance and an exit must be created. 

The plot must be rezoned. 

The facility will be in the community. 

The safety issue will be addressed as taxi will no longer pick-up and drop-off 
commuters in the informal settlements. 

Taxi operations will be controlled from this facility. 

Water and electricity must be laid on at this plot. 

Toilet facilities and lightning must be provided at the facility. 

The recommendation is that the plot is allocated to the Association on a temporary 
basis and that we start the process to rezone the property and formalize it as a Taxi 
Rank. 

The Town Manager, Mr Anton Liebenberg indicated that he will be able to do the 
temporary arrangements from his operating budget. 

The Grabouw Taxi Association must be responsible to apply for electricity and 
lightning at Eskom. 

All correspondence and information is attached for easy reference. 

BESPREKING 

Daar is tans planne in plek vir ’n Vragmotor- en taxistaanplek langs die N2. Die 
volgende moet in hierdie verband in oorweging geneem word; 

Die Grabouw Taxivereniging is gekant teen die fasiliteit omdat hulle nie in die proses 
ingesluit is om insette te lewer nie, maar slegs ingelig is. 

Die Taxi-staanplek is te naby aan die N2 en kan ontwrigting veroorsaak. 

Dit sal maklik wees vir misdadigers om te vlug nadat misdaad by hierdie fasiliteit 
gepleeg is met die taxigeweld in gedagte. 

Hierdie fasiliteit is te ver van die gemeenskap af. 

Die aanbeveling is dat hierdie fasiliteit as ’n vragmotorstaanplek en aflaaisone vir 
openbare vervoer ontwikkel word. 
Erf 2976 is tans as openbare oop ruimte gesoneer. 

Die volgende moet oorweeg word: 

Die erf moet skoongemaak word. 

Ingang en uitgang moet geskep word. 

Die erf moet gesoneer word. 

Die fasiliteit sal in die gemeenskap wees. 

Die veiligheidskwessie sal uit die weg geruim wees omdat taxi’s nie meer 
pendelaars in die informele nedersettings sal op- en aflaai nie. 

Taxibedrywighede sal vanaf hierdie fasiliteit beheer word. 

Water en elektrisiteit moet by hierdie erf aangele word. 

Toiletgeriewe en beligting moet by die fasiliteit voorsien word. 

Die aanbeveling is dat die erf op ’n tydelike grondslag aan die Vereniging toegeken 
word en dat ons die proses begin om die eiendom te soneer en dit as ’n Taxi- 
staanplek te formaliseer. 

Die Dorpsbestuurder, mnr. Anton Liebenberg het aangedui dat hy die tydelike 
reelings uit sy bedryfsbegroting kan doen. 

Die Grabouw Taxivereniging moet verantwoordelik wees vir die aansoek om 
elektrisiteit en beligting by Eskom. 

Alle korrespondensie en inligting is vir maklike verwysing aangeheg. 

COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES 

More information will be needed for Council to make a decision on this application: 

1 . Will the Taxi association be responsible for the costs of R30 000 

2. Will there be any further applications or lisences applicable to establish a 
temporary taxi rank 

3. Is the establishment of a taxi rank in line with TWK strategies or plans? 

4. Is the property correctly zoned 

5. Who will be responsible for services, for example refuse, water and sanitation 

6. Is plot 2976 available and which conditions will be necessary 
The information must be added to the report 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE 


Meer inligting word deur die Raad benodig om ’n besluit oor hierdie aansoek te 
neem: 

1 . Sal die Taxivereniging verantwoordelik wees vir die koste van R30 000 

2. Sal daar enige verdere aansoeke of lisensies van toepassing wees om ’n 
tydelike taxi-staanplek daar te stel 

3. Is die daarstel van ’n taxi-staanplek in lyn met TWK strategies of planne 

4. Is die eiendom korrek gesoneer 

5. Wie sal verantwoordelik wees vir dienste, byvoorbeeld vullisverwydering, water 
en sanitasie 

6. Is erf 2976 beskikbaar en watter voorwaardes is nodig 
Hierdie inligting moet by die verslag gevoeg word. 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES 

The term "temporary" has not been defined and TWK may end up having to support 
the taxi association for a long time to come unless a clause to that effect is included 
in this document. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

Die term "tydelik" is nie omskryf nie en dit kan gebeur dat TWK vir ’n baie lang 
tydperk die taxivereniging moet ondersteun tensy ’n klousule tot dien effekte in 
hierdie dokument ingesluit word. 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES 

The recommendation to construct a taxi rank on the property is supported. The 
property was not earmarked for any other purposes. The necessary rezoning must be 
done from Public Open Space 1 to Transport zone 3. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 

Die aanbeveling om ’n taxi-staanplek op te rig, word gesteun. Die eiendom was nie 
vir enige ander doeleindes geoormerk nie. Die nodige hersonering moet van 
Openbare Oop Ruimte 1 na Vervoer sone 3 verander word. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE/COMMENTS: 

DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES 

Support recommendation/ Steun aanbeveling 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES/COMMENTS: DIRECTORATE 
OPERATIONS 

Support recommendation/ Steun aanbeveling 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER/COMMENTS: TOWN MANAGER: 

GRABOUW 

Support recommendation/ Steun aanbeveling 

COMMENTS CHIEF AUDIT EXECUTIVE 

The report is supported, however it is not clear from the report what future 
maintenance will cost and what will happen with the exiting taxi rank where TWK 
invested much resources. The report does not indicate if an environmental impact 
study is needed before the cleaning process can start as the size of the plot is not 
indicated. 

KOMMENTAAR HOOF UITVOERENDE OUD1TEUR 

Die verslag word gesteun, maar dit is egter nie duidelik uit die verslag wat 
toekomstige instandhouding sal kos en wat sal gebeur met die huidige taxi-staanplek 
waar TWK soveel hulpbronne bele het nie. Die verslag dui nie aan of ’n 
omgewingsimpakstudie nodig is voor die skoonmaakproses kan begin nie aangesien 
die grootte van die erf nie aangedui word nie. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 

1 . Will the Taxi association be responsible for the costs of R30 000 

- Town Manager indicated he will cover the cost of R30 000 out of his operating 
budget. 

2. Will there be any further applications or licences applicable to establish a 
temporary taxi rank 

- No further licenses will be applicable. 

3. Is the establishment of a taxi rank in line with TWK strategies or plans? 

- Not in line 

4. Is the property correctly zoned 

- The property must be rezoned. 

5. Who will be responsible for services, for example refuse, water and sanitation 

- The Municipality will be responsible for services. 

6. Is plot 2976 available and which conditions will be necessary 

- The plot is available. 

KOMMENTAAR VAN ITEM-OUTEUR 

1 . Sal die Taxi-vereniging vir die koste van R30 000 verantwoordelik wees 

- Dorpsbestuurder het aangedui dat hy die koste van R30 000 uit sy bedryfsbegroting 
sal betaal. 

2. Sal daar enige verdere aansoeke of lisensies wees om ’n tydelike taxi-staanplek 
daar te stel 

- Geen verdere lisensies is van toepassing nie. 

3. Is die daarstel van ’n taxi-staanplek in lyn met TWK strategies of planne? 

- Nie in lyn nie 

4. Is die eiendom korrek gesoneer 

- Die eiendom moet hersoneer word. 

5. Wie sal verantwoordelik wees vir dienste, byvoorbeeld vullisverwydering, water en 
sanitasie 

- Die Munisipaliteit sal vir dienste verantwoordelik wees. 

6. Is erf 2976 beskikbaar en watter voorwaardes is nodig 

- Die erf is beskikbaar. 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEID/LEGAL RESPONSIBILITIES 

None/ Geen 

FINANSIeLE IMPLIKASIES/FINANCIAL IMPLICATIONS 

0 The cleaning of the plot, water and temporary toilets and entrances will cost ± R 
30 000./ 

0 Die skoonmaak van die erf, water en tydelike toilette en ingange sal ± R 30 000 
kos 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE COMMUNICATION IMPLICATION 

Not applicable./ Nie van toepassing 

RECOMMENDATION 

That Management approve this report and refer it to Council for approval. 
AANBEVELING 

Dat Bestuur hierdie verslag goedkeur en dit vir goedkeuring na die Raad 
verwys. 

RESOLVED BY MANAGEMENT : 21 NOVEMBER 2014 

1 . That the Agenda-item be referred back. 

2. That the Item Author react to the comments of the Chief Audit Executive. 
1 . Agenda-item be referred back. 

2. For finalization by the Director : Operations, Mr. J Barnard. 

BESLUIT DEUR BESTUUR : 21 NOVEMBER 2014 

1 . Dat die Agenda-item terugverwys word. 

2. Dat die Item-outeur reageer op die kommentaar van die Hoof Uitvoerende 
Ouditbeampte. 

1 . Agenda-item terugverwys. 

2. Vir afhandeling deur die Direkteur : Operasies, mnr. J Barnard. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM DIRECTORATE 

Additional comments from item author: Chief Audit Executive 

The existing taxi rank will still be utilise. The existing taxi rank will be used for 
transporting of commuters from the CBD (Central Business District). New taxi rank 
will be utilise to transport commuters from the residential areas. An environmental 
impact study will not be done at this stage. The plot is 8097 square meters. The 
cleaning will only include the cutting of the grass. Conditions under which temporary 
taxi rank will be utilise: 1. Rank will be for the use of the general public and not only 
Grabouw Taxi Association. 2. Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom 
for electricity on their own and for their own account for their temporary office. 3. 
Rank fees per vehicle will also be applicable. 4. The Association must apply to erect 
a temporary office through the normal procedures. 5. The Association take note that 
the situation can change in future due to the outcome of the environmental impact 
study and the needs as determined by the Municipality for the community. 6. This 
temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed after the lapse 
of this agreement. 7. No structures will be erected without prior consent of the 
Municipality. 8. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement 
at any time in the interest of safety of the community. 

ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN DIREKTORAAT 

Addisionele kommentaar van item-outeur: Hoof Uitvoerende Ouditeur 

Die bestaande taxi-staanplek sal steeds gebruik word. Die bestaande taxi-staanplek 
sal gebruik word vir die vervoer van pendelaars van die SSD (Sentrale Sakedistrik). 
Die nuwe taxistaanplek sal gebruik word om pendelaars van die residensiele gebiede 
te vervoer. ’n Omgewingsimpakstudie sal nie op hierdie stadium gedoen word nie. 
Die erf is 8097 vierkante meter. Die skoonmaak sal slegs die sny van die gras insluit. 
Voorwaardes waaronder die tydelike taxi-staanplek gebruik sal word: 1. Staanplek 
moet vir gebruik van die algemene publiek wees en nie net Grabouw Taxivereniging 
nie. 2. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van hul 
eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 3. Staanplekgeld per voertuig sal 
ook geld. 4. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen 
om ’n tydelike kantoor op te rig. 5. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die 
toekoms kan verander as gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en 
die behoeftes van die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 6. Hierdie 
tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking van hierdie 
ooreenkoms hersien word. 7. Geen strukture mag sonder die Munisipaiiteit se vooraftoestemming opgerig word 

nie. 8. Die Munisipaiiteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 

kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 

RECOMMENDATION 

That Management approve this report and refer it to Council for approval. 

AANBEVELING 

Dat Bestuur hierdie verslag goedkeur en dit vir goedkeuring na die Raad 

verwys. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 28 NOVEMBER 2014 

1 . Management approve this report. 

It is recommended that : 

2. The rank be for the use of the general public and not only Grabouw Taxi 
Association. 

3. The Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom for electricity on 
their own and for their own account for their temporary office. 

4. The association must apply to erect a temporary office through the normal 
procedures. 

5. The Association take note that the situation can change in future due to the 
outcome of the environmental impact study and the needs as determined 
by the Municipality for the community. 

6. This temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed 
after the lapse of this agreement. 

7. No structures will be erected without prior consent of the Municipality. 

8. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement at any 
time in the interest of safety of the community. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 28 NOVEMBER 2014 

1 . Bestuur keur hierdie verslag goed. 

Daar word aanbeveel dat : 

2. Die staanplek vir die gebruik van die algemene publiek is en nie net vir 
Grabouw Taxivereniging nie. 

3. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen om ‘n 
tydelike kantoor op te rig. 

4. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van 
hul eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 


5. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die toekoms kan verander as 
gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en die behoeftes van 
die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 

6. Hierdie tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking 
van hierdie ooreenkoms hersien word. 

7. Geen strukture mag sonder die Munisipaliteit se vooraftoestemming 
opgerig word nie. 

8. Die Munisipaliteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 
kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 

RECOMMENDATION BY THE OPERATIONS COMMITTEE : 10 FEBRUARY 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor MR Nongxaza, and 
seconded by Councillor M Hector, it was recommended as follows : 

That- 

1. The rank be for the use of the general public and not only Grabouw Taxi 
Association. 

2. The Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom for electricity on 
their own and for their own account for their temporary office. 

3. The association must apply to erect a temporary office through the normal 
procedures. 

4. The Association take note that the situation can change in future due to the 
outcome of the environmental impact study and the needs as determined 
by the Municipality for the community. 

5. This temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed 
after the lapse of this agreement. 

6. No structures will be erected without prior consent of the Municipality. 

7. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement at any 
time in the interest of safety of the community. 

8. The Agenda-item be referred to the Ward Committee for their inputs / 
comments. 

AANBEVELING DEUR DIE OPERASIES KOMITEE : 10 FEBRUARIE 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid MR Nongxaza, gesekondeer 
deur Raadslid M Hector, as volg aanbeveel : 

Dat - 

1. Die staanplek vir die gebruik van die algemene publiek is en nie net vir 
Grabouw Taxivereniging nie. 


2. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van 
hul eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 

3. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen om ‘n 
tydelike kantoor op te rig. 

4. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die toekoms kan verander as 
gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en die behoeftes van 
die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 

5. Hierdie tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking 
van hierdie ooreenkoms hersien word. 

6. Geen strukture mag sonder die Munisipaliteit se vooraftoestemming 
opgerig word nie. 

7. Die Munisipaliteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 
kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 

8. Die Agenda-item verwys word na die Wykskomitee vir hul insette / 
kommentare. 

KOMMENTAAR: WYKSKOMITEE/COMMENTS: WARD 8 COMMITTEE: 16 
FEBRUARY 2015 

Support recommendation/ Steun aanbeveling. 

KOMMENTAAR: WYKSKOMITEE/COMMENTS:WARD 10 COMMITTEE:18 

FEBRUARY 2015 

Support recommendation/ Steun aanbeveling 

KOMMENTAAR:WYKSKOMITEE/COMMENTS:WARD 11 COMMITTEES 9 
FEBRUARY 2015 

Ward committee J. Fortuin proposed that Province had to put a plan of action forward 
to finalize the drop of zone project, for the safety of our community living nearby, 
seconded by P. Khwaza and A. Theron. 

KOMMENTAAR:WYKSKOMITEE/COMMENTS:WARD 12 COMMITTEE: 23 
FEBRUARY 2015 

Support recommendation/ Steun aanbeveling. 

KOMMENTAAR:WYKSKOMITEE/COMMENTS:WARD 13 COMMITTEE: 24 
FEBRUARY 2015 

Support recommendation/ Steun aanbeveling. 

Wykskomiteelid A. Kortje wil net weet of die proses gevolg was waar die omliggende 
gemeenskap besware in kon gedien het vir hierdie aansoek. 

RECOMMENDATION 


It is recommended that - 

1. The rank be for the use of the general public and not only Grabouw Taxi 
Association. 

2. The Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom for electricity on 
their own and for their own account for their temporary office. 

3. The association must apply to erect a temporary office through the normal 
procedures. 

4. The Association take note that the situation can change in future due to the 
outcome of the environmental impact study and the needs as determined 
by the Municipality for the community. 

5. This temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed 
after the lapse of this agreement. 

6. No structures will be erected without prior consent of the Municipality. 

7. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement at any 
time in the interest of safety of the community. 

AANBEVELING 

Daar word aanbeveel dat - 

1. Die staanplek vir die gebruik van die algemene publiek is en nie net vir 
Grabouw Taxivereniging nie. 

2. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van 
hul eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 

3. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen om ‘n 
tydelike kantoor op te rig. 

4. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die toekoms kan verander as 
gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en die behoeftes van 
die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 

5. Hierdie tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking 
van hierdie ooreenkoms hersien word. 

6. Geen strukture mag sonder die Munisipaliteit se vooraftoestemming 
opgerig word nie. 

7. Die Munisipaliteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 
kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 
RECOMMENDATION BY THE OPERATIONS COMMITTEE : 08 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor MR Nongxaza, and 
seconded by Councillor PU Stanfliet, it was recommended as follows: 

1. The rank be for the use of the general public and not only Grabouw Taxi 
Association. 

2. The Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom for electricity on 
their own and for their own account for their temporary office. 

3. The association must apply to erect a temporary office through the normal 
procedures. 

4. The Association take note that the situation can change in future due to the 
outcome of the environmental impact study and the needs as determined 
by the Municipality for the community. 

5. This temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed 
after the lapse of this agreement. 

6. No structures will be erected without prior consent of the Municipality. 

7. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement at any 
time in the interest of safety of the community. 

AANBEVELING DEUR DIE OPERASIES KOMITEE : 08 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid MR Nongxaza, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg aanbeveel : 

1. Die staanplek vir die gebruik van die algemene publiek is en nie net vir 
Grabouw Taxivereniging nie. 

2. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van 
hul eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 

3. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen om ‘n 
tydelike kantoor op te rig. 

4. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die toekoms kan verander as 
gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en die behoeftes van 
die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 

5. Hierdie tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking 
van hierdie ooreenkoms hersien word. 

6. Geen strukture mag sonder die Munisipaliteit se vooraftoestemming 
opgerig word nie. 

7. Die Munisipaliteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 
kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 


RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor PU Stanfliet, and seconded 
by Councillor KIJ Papier, it was recommended as follows: 

1. The rank be for the use of the general public and not only Grabouw Taxi 
Association. 

2. The Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom for electricity on 
their own and for their own account for their temporary office. 

3. The association must apply to erect a temporary office through the normal 
procedures. 

4. The Association take note that the situation can change in future due to the 
outcome of the environmental impact study and the needs as determined 
by the Municipality for the community. 

5. This temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed 
after the lapse of this agreement. 

6. No structures will be erected without prior consent of the Municipality. 

7. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement at any 
time in the interest of safety of the community. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid PU Stanfliet, gesekondeer 
deur Raadslid KIJ Papier, as volg aanbeveel : 

1. Die staanplek vir die gebruik van die algemene publiek is en nie net vir 
Grabouw Taxivereniging nie. 

2. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van 
hul eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 

3. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen om ‘n 
tydelike kantoor op te rig. 

4. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die toekoms kan verander as 
gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en die behoeftes van 
die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 

5. Hierdie tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking 
van hierdie ooreenkoms hersien word. 

6. Geen strukture mag sonder die Munisipaliteit se vooraftoestemming 
opgerig word nie. 

7. Die Munisipaliteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 
kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 
RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended that: 

1. The rank be for the use of the general public and not only Grabouw Taxi 
Association. 

2. The Grabouw Taxi Association will have to apply to Eskom for electricity on 
their own and for their own account for their temporary office. 

3. The association must apply to erect a temporary office through the normal 
procedures. 

4. The Association take note that the situation can change in future due to the 
outcome of the environmental impact study and the needs as determined 
by the Municipality for the community. 

5. This temporary arrangement will be valid for one year and will be reviewed 
after the lapse of this agreement. 

6. No structures will be erected without prior consent of the Municipality. 

7. The Municipality has the right to cancel this temporary arrangement at any 
time in the interest of safety of the community. 

AANBEVEL1NG AAN RAAD : 

Dit word aanbeveel dat : 

1. Die staanplek vir die gebruik van die algemene publiek is en nie net vir 
Grabouw Taxivereniging nie. 

2. Grabouw Taxivereniging moet by Eskom aansoek doen om elektrisiteit van 
hul eie en op hul eie onkoste vir hul tydelike kantoor. 

3. Die Vereniging moet die normale prosedure volg om aansoek te doen om ‘n 
tydelike kantoor op te rig. 

4. Die Vereniging neem kennis dat die situasie in die toekoms kan verander as 
gevolg van die uitslag van die omgewingsimpakstudie en die behoeftes van 
die gemeenskap soos deur die Munisipaliteit bepaal. 

5. Hierdie tydelike reeling sal vir een jaar geldig wees en sal na verstryking 
van hierdie ooreenkoms hersien word. 

6. Geen strukture mag sonder die Munisipaliteit se vooraftoestemming 
opgerig word nie. 

7. Die Munisipaliteit is geregtig om hierdie tydelike reeling te enige tyd te 
kanselleer in die belang van die veiligheid van die gemeenskap. 


RUN-UP TO DECISION-MAKING . 

Councillor M Plato-Mentoor requested a caucus break of 5 minutes on behalf of the 
Coalition which was granted by the Speaker. 

After the caucus break, Councillor M Plato-Mentoor report back as follows and 
recommend : 

That the Agenda-item be referred back to go through a consultation process and the 
matter be thoroughly investigated and feedback be given to Council. 

Proposal seconded by Councillor MR Nongxaza. 

AANLOOP TOT BESLUITNEMING : 

Raadslid M Plato-Mentoor versoek namens die Koalisie ‘n koukusbreek van 5 minute 
wat deur die Speaker toegestaan word. 

Na die koukusbreek lewer Raadslid M Plato-Mentoor as volg terugvoer en stel voor : 

Dat die Agenda-item terugverwys word om deur ‘n konsultasieproses te gaan en die 
aangeleentheid deeglik ondersoek word en daarna terugvoering aan die Raad 
verleen word. 

Voorstel word gesekondeer deur Raadslid MR Nongxaza. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

On proposal by Councillor M Plato-Mentoor and seconded by Councillor MR 
Nongxaza, is was resolved as follow: 

1. That the Agenda-item be referred back to go through a consultation 
process and the matter be thoroughly investigated and feedback be given 
to Council. 

1. Agenda-item be referred back. 

2. For finalization by the Director : Operations, Mr. J Barnard. 

BESLUIT DEUR DIE RAAD : 30 APRIL 2015 

Op voorstel van Raadslid M Plato-Mentoor en gesekondeer deur Raadslid MR 
Nongxaza, word as volg besluit : 

1. Dat die Agenda-item terugverwys word om deur ‘n konsultasieproses te 
gaan en die aangeleentheid deeglik ondersoek word en terugvoering aan 
die Raad verleen word. 


1. Agenda-item terugverwys. 

2. Vir afhandeling deur die Direkteur : Operasies, Mnr. J Barnard. 

ITEM-OPSKRIF/ITEM HEADING 


C37/2015 DIRECTORATE CORPORATE SERVICES : INVESTIGATION INTO THE 
ESTABLISHMENT OF A MUNICIPAL COURT IN CALEDON, 
RIVIERSONDEREND & GRABOUW 

R37/2015 DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE : ONDERSOEK VIR DIE 
DAARSTEL VAN ’n MUNISIPALE HOF IN CALEDON, 

RIVIERSONDEREND & GRABOUW 

[English version of the report is the original/ Eng else weergawe van die vers lag is die 
oorspronkiike] 

LeERNOMMER/FILE NUMBER 

1 3/1 /R 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

To obtain Council’s approval for the investigation into the establishment of a 
Municipal Court. 

DOEL VAN VERSLAG 

Om die Raad se goedkeuring te verkry om die daarstel van ’n Munisipale Hof te 
ondersoek. 

BACKGROUND 

The Municipality currently has difficulty in prosecuting criminal offences relating to 
speed fines, building control and the collection of monies due to it in terms of 
outstanding rates, taxes and services. In order to facilitate and expedite the legal 
process, it is proposed to investigate the establishment of a civil and criminal 
municipal court to deal with the aforesaid matters. 

AGTERGROND 

Die Munisipaliteit ondervind tans probleme om kriminele oortredings met betrekking 
tot spoedboetes, boubeheer en die invordering van gelde wat aan die munisipaliteit 
verskuldig is vir uitstaande eiendomsbelasting en dienstegelde te laat vervolg. Ten 
einde die regsproses te fasiliteer en te bespoedig, word voorgestel dat die daarstel 
van ’n munisipale siviele en strafhof ondersoek word om bogenoemde sake te 
hanteer. 

DISCUSSION 

Two municipal criminal courts have thus far been established in the Western Cape, 
being Mosselbay and Overstrand. The Mosselbay Municipality court has been 
operating since September 2012 and generates an income of approximately 
R4 200 000.00 per annum and rising. The Overstrand court is expected to be 
operational before the end of April 2015. In essence, approval for the establishment of the court will ultimately be made by the 
Department of Justice, if sufficiently motivated. The motivation will entail the 
following: 

Buildings 

Dedicated court buildings will be required, including the following: 

The actual court with the Magistrates bench, space for the Prosecutor, 
Attorney, Clerk of the Court, witness stand, bench for the accused and 
public gallery. 

Offices for the Magistrate, Prosecutor, Cashier and Clerk of the Court. 
Consultation room for Attorneys. 

Public and private toilet facilities. 

Holding cells for the accused. 

Should both a criminal and civil court be approved, the same court can be used for 
both purposes. Access control and a security system will also be required. If the 
Caledon court is approved, a circuit court may also be considered for 
Riviersonderend and Grabouw. The Caledon court can then be operational three 
days per week and the circuit court can be employed for the remaining two days. 

An inspection of the Caledon library hall was conducted with the Caledon Town 
Manager, Mrs Rossouw, and found to be very suitable for the aforesaid purpose. 
With relative low funding, the said hall can be converted. Investigation is still being 
done whether the neighbouring magistrate’s court’s holding cells can be utilized. 

The preliminary investigation into Riviersonderend and Grabouw has not 
commenced, but it is understood that space can be made available. 

Personnel 

It is anticipated that the following personnel will have to be appointed: 

Magistrate - this person will be appointed by the Department of Justice (on 
recommendation of the Magistrates Commission). They will only consider this if 
they receive a refund of the costs and on conclusion of a “Contracted Service 
Agreement” between the municipality and the Department of Justice. 

Prosecutor - This person will be a municipal employee that operates with a 
delegated authority granted by the National Prosecuting Authority. 

Clerk of the Court - This person will be a municipal employee and is tasked with 
the administration of the court (i.e. court roll, files etc) 

Cashier - This person will be a municipal employee, but it is recommended to 
multi-task this person as an interpreter. 

All of the positions will have to be graded and combinations of positions can also be 
considered i.e. the Prosecutor as Legal Advisor etc. 
In terms of the requirements set by the Department of Justice, no person may have a 
criminal record. Secondi’s will have to be appointed to stand in for staff on leave. 


Matters before Court 

As set out above, the investigation is still in the preliminary phase, but the following 
figures are at hand for the period January 201 4 to December 201 4: 

Legal action instituted for recovery of outstanding rates, taxes and service fees 
RIO 037 435.19 

Amount of traffic fines issued R14 847 505.00 with average of 30% recovery, 
leaving a shortfall of R10 393 253.00 

The figures from Directorate Development is still under review 

The wav forward 

It is envisaged that if Council approves the preliminary investigation, the following 
parallel steps will be taken: 

Cost estimation to establish capital outlay and estimated profit. 

A business plan to be drawn up. 

Discussions held with the Department of Justice and the National Prosecuting 
Authority. 

Buildings must be identified. 

Memorandum of Understanding (or service contract) to be concluded with the 
Department of Justice and National Prosecuting Authority. 

On approval, staff to be employed. 

SOP’s to be drawn up for staff. 

Conclusion 

Save for the possible benefits as discussed herein, the establishment of a Municipal 
Court will also ensure compliance with municipal by-laws 

BESPREKING 

Twee munisipale strafhowe is tot dusver in die Wes-Kaap gevestig, naamlik 
Mosselbaai en Overstrand. Die Mosselbaai Munisipaliteit se hof word sedert 
September 2012 bedryf en genereer ’n inkomste van ongeveer R4 200 000.00 per 
jaar en neem toe. Daar word verwag dat die Overstrand hof voor die einde van April 
2015 in bedryf sal wees. 

Uiteindelik sal goedkeuring vir die daarstel van die hof deur die Departement van 
Justisie gemaak word indien dit voldoende gemotiveer word. Die motivering sal die 
volgende behels: 
Geboue 


Uitsiuitlike hofgeboue sal vir die doel nodig wees, insluitend die volgende: 

Die hofsaal met die Landdrossregbank, ruimte vir die Aanklaer, Prokureur, 
Klerk van die Hof, getuiebank, bank vir die aangeklaagde en openbare 
galery. 

Kantore vir die Landdros, Aanklaer, Kassier en Klerk van die Hof. 
Konsultasiekamers vir Prokureurs. 

Openbare en Private toiletgeriewe. 

Aanhoudingselle vir die aangeklaagdes. 

Indien beide ’n straf- en siviele hof goedgekeur word, kan dieselfde hofgebou vir 
albei doeleindes aangewend word. Toegangsbeheer en ’n sekuriteitstelsel word ook 
vereis. Indien die Caledon hof goedgekeur word, kan ’n omgangshof ook vir 
Riviersonderend en Grabouw oorweeg word. Die Caledon hof kan dan drie dae per 
week beskikbaar wees en die omgangshof kan vir die oorblywende twee dae optree. 

Die Caledon biblioteeksaal is saam met die Caledon Dorpsbestuurder, mev. 
Rossouw, ondersoek en is geskik vir bogenoemde doel gevind. Die saal kan met 
relatief lae befondsing omskep word. Ondersoek word nog ingestel of die 
aanliggende landdroshof-aanhoudingselle gebruik kan word. 

Die voorlopige ondersoek na Riviersonderend en Grabouw het nog nie begin nie, 
maar daar word verstaan dat ruimte beskikbaar gestel kan word. 

Personeel 

Daar word verwag dat die volgende personeel aangestel sal moet word: 

Landdros - hierdie persoon sal deur die Departement van Justisie aangestel 
word (op aanbeveling van die Landdroskommissie). Hulle sal dit slegs oorweeg 
indien hulle terugbetaling van die koste ontvang en na die sluit van ’n 
“Gekontrakteerde Diensooreenkoms” tussen die munisipaliteit en die 
Departement van Justisie. 

Aanklaer - Hierdie persoon sal ’n munisipale werknemer wees wat optree met 
gedelegeerde gesag wat deur die Nasionale Vervolgingsgesag verleen is. 

Klerk van die Hof - Hierdie persoon sal ’n munisipale werknemer wees en die 
administrasie van die hof (bv. hofrol, leers ens.) word aan hom/haar opgedra. 

Kassier - Hierdie persoon sal ’n munisipale werknemer wees, maar daar word 
aanbeveel dat hierdie persoon ook ’n tolk moet wees. 

Ai die poste sal gegradeer moet word en kombinasies van poste kan ook oorweeg 
word bv. die Aanklaer as Regsadviseur ens. Ingevolge die vereistes wat deur die 
Departement van Justisie gestel word, mag geen persoon ’n misdaadrekord he nie. 
Sekundi sal aangestel moet word om in te staan wanneer personeel met verlof gaan. 
Sake voor die Hof 

Soos hierbo uiteengesit, is die ondersoek nog in ’n voorlopige fase, maar die 
onderstaande syfers is beskikbaar vir die tydperk Januarie 2014 tot Desember 2014: 

Regsoptrede ingestel vir invordering van uitstaande eiendomsbelasting en 
dienstegelde RIO 037 435.19 

Bedrag van verkeersboetes uitgereik R1 4 847 505.00 met ’n gemiddelde van 
30% invordering, wat ’n tekort van R10 393 253.00 iaat. 

Die syfers van die Direktoraat Ontwikkeling is nog onder hersiening. 

Die pad vorentoe 

Daar word beoog dat indien die Raad die voorlopige ondersoek goedkeur, die 
volgende parallelle stappe gedoen sal word: 

Kosteberaming om kapitaaluitleg en beraamde wins te bepaal. 

Opstel van ’n sakeplan. 

Gesprekke met die Departement van Justisie en die Nasionale 
Vervolgingsgesag. 

Geboue moet ge'identifseer word. 

Memorandum van ooreenkoms (dienskontrak) moet met die Departement van 
Justisie en Nasionale Vervolgingsgesag aangegaan word. 

Na goedkeuring moet personeel aangestel word. 

SOP’s moet vir personeel opgestel word. 

Afsluitinq 

Buiten die moontlike voordele soos hierin bespreek, sal die daarstel van ’n 
Munisipale Hof ook voldoening aan munisipale verordeninge verseker. 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES/ KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

Recommendation is supported./ Aanbeveling word gesteun. 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES 

The Municipality's core function is Service Delivery. In line with the President's back 
to basics focus must directed to fundamental service delivery issues. Although it can 
be argued the establishment of a Municipal Court can be beneficial to the 
Municipality, the costs of such establishment are far too high. 

The recommendations are not supported because our Municipality is struggling 
financially. We must be careful of changing the Municipality into a Law 
establishment. KOMMENTAAR: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 


Die Munisipaliteit se kernfunksie is Dienslewering. Voigens die President se “back to 
basics” moet daar op fundamentele diensleweringskwessies gefokus word. Alhoewel 
daar aangevoer kan word dat die daarstel van ’n Munisipale Hof voordelig vir die 
Munisipaliteit kan wees, is die koste van sodanige daarstelling heeltemal te hoog. 

Die aanbevelings word nie gesteun nie omdat ons Munisipaliteit finansieel sukkel. 
Ons moet versigtig wees om nie die Munisipaliteit in ’n Regsinstelling te verander nie. 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES/ KOMMENTAAR: 

DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 

Recommendation is supported/ Aanbeveling word gesteun 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS 

I support the recommendation. Magistrate courts do not support municipal cases very 
well and we lost a lot of income due to the inability of courts to support municipal 
cases. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES 

Ek steun die aanbeveling. Landdroshowe hanteer nie munisipale sake baie goed nie 
en ons verloor baie inkomste as gevolg van die onvermoe van howe om munisipale 
sake te ondersteun. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: CALEDON/ KOMMENTAAR: 

DORPSBESTUURDER: CALEDON 

Recommendation is supported./ Aanbeveling word gesteun. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: GRABOUW 

We’ve been under siege with petty crime such as damage to manhole covers and 
vandalism to mention a few for a very long time and because it has not been dealt 
with properly with outcome based rehabilitative consequences. There are a lot of 
outstanding bylaw related cases that do not even go as far as the prosecutors due to 
ignorance of the SAPS to compile a proper document because they do not work with 
these kinds of cases every day. We need to have investigators and prosecutors that 
really understand the context of by-laws en municipal legislation to ensure successful 
prosecutions to assist us so that recurrence of these transgressions can stop or at 
least decrease. We are losing out on a lot such as damage to property as a result of 
theft and vandalism and income in terms of fines. Our efforts to address this type of 
crime will assist those who tried for years to improve the social fabric of our 
community. 

The absence of effective successful prosecution create this mis noma that nothing 
will happen to me and recurrence is the order of the day since for the last 20 years 
the Municipality suffers year in and year out loss of property due to damage, theft and 
vandalism. I fully support the Municipal Court and is of the opinion that we should have had it a 
long time ago, however we need to simultaneously improve our law enforcement 
officers and enable them to do proper investigations and docket preparation/witness 
statements etc. 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER: GRABOUW 

Ons gaan reeds vir geruime tyd gebuk onder geringe misdaad soos skade aan 
mangatdeksels en vandalisme om maar ’n paar te noem omdat dit nie behoorlik met 
uitkoms-gebaseerde rehabiliterende gevolge hanteer word nie. Daar is vele 
uitstaande verordening-verwante sake wat nie eers verder as die aanklaers kom nie 
as gevolg van onkunde van die SAPD om ’n behoorlike dokument op te stel omdat 
hulle nie elke dag met hierdie soort sake te doen kry nie. Ons moet ondersoekers en 
aanklaers he wat werklik die konteks van verordeninge en munisipale wetgewing 
verstaan om suksesvolle vervolging te verseker sodat herhalings van hierdie 
oortredings kan ophou of minstens afneem. Ons verloor baie deur bv. skade aan 
eiendom as gevolg van diefstal en vandalisme asook inkomste uit boetes. Ons 
pogings om hierdie soort misdaad aan te spreek sal diegene help wat al jare probeer 
om die maatskaplike materiaal van ons gemeenskap te verbeter. 

Die gebrek aan doeltreffende suksesvolle vervolging skep die wanindruk dat niks met 
die oortreder sal gebeur nie en dus is herhaling van die oortredings vir die afgelope 
20 jaar aan die orde van die dag met die gevolglik verlies aan eiendom, diefstal en 
vandalisme. 

Ek steun die Munisipale Hof ten voile en is van mening dat dit al lank gelede 
daargestel moes word, maar ons moet terselfdertyd ons wetstoepassingsbeamptes 
en saakvoorbereiding/ getuieverklarings ens. opskerp. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: VILLIERSDORP/ KOMMENTAAR: 

DORPSBESTUURDER: VILLIERSDORP 

Support recommendation fully./ Steun aanbeveling ten voile. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: RIVIERSONDEREND/ KOMMENTAAR: 
DORPSBESTUURDER: RIVIERSONDEREND 

Support recommendation/ Steun aanbeveling 

COMMENTS: TOWN MANAGER: GREYTON/GENADENDAL 

If the Municipal Court would lead to more income, it must be supported as we are not 
financially sound as a Municipality. If other local municipalities implement such 
systems we can also implement. Public attitude towards not paying fines will have an 
impact on the Traffic Act. 

Support to ringfencing estimation of cost vs estimation profit. Over period of time 
income will increase or decrease depending how law-abiding public will become in a 
few years. 

Support investigation and establishment of such court. 


KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER: GREYTON/GENADENDAL 


Indien die Munisipaie Hof groter inkomste tot gevolg sal he, moet dit gesteun word 
omdat ons as munisipaliteit nie finansieel gesond is nie. Indien ander munisipaliteite 
sulke stelsels kan implementeer, kan ons ook. Openbare houding teenoor nie- 
betaling van boetes sal ’n impak op die uitvoering van die Verkeerswet he. 

Steun die afskerming van beraming van koste teenoor beraming van wins. Oor ’n 
tydperk dal inkomste toeneem of afneem afhangend van hoe wetsgehoorsaam die 
publiek oor ’n paar jaar word. 

Steun ondersoek en daarstel van sodanige hof. 

COMMENTS: OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER/ KOMMENTAAR: 
KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER 

As recommended/ Soos aanbeveel 

COMMENTS CHIEF AUDIT EXECUTIVE/ KOMMENTAAR HOOF UITVOERENDE 
OUDITEUR 

The report is supported./ Die verslag word gesteun. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 

Comments from the Directorate Development Services are noted. The purpose of the 
investigation is specifically aimed at the cost estimation to establish the court.lt can 
therefore not be estimated now. Should it operate on a sound financial basis, profit 
can be utilized to enhance service delivery. 

ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN ITEM-OUTEUR 

Kennis word geneem van die kommentaar van die Direktoraat Ontwikkelingsdienste. 
Die doel van die ondersoek is spesifiek gemik op die kosteberaming om die hof daar 
te stel. Dit kan gevolglik nie op hierdie stadium beraam word nie. Indien dit op ’n 
gesonde finansiele grondslag bedryf word, kan wins gebruik word om dienslewering 
te bevorder. 

LEGAL RESPONSIBILITIES/ WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 

Compliance with:/ Voldoening aan: 

Sections 165 to 180 of the Constitution of 1996/ Artikels 165 tot 180 van die 
Grondwet van 1996 

The Magistrates Act, Act 90 of 1993./ Die Landdroswet, Wet 90 van 1993. 

The Magistrates Court Act and rules, Act 32 of 1944/ Die Landdroshofwet en reels, 
Wet 32 van 1 944 

Criminal Procedures Act, Act 51 of 1977, Kriminele Proseswet, Wet 51 van 1977 

FINANCIAL IMPLICATIONS/ FINANSIeLE IMPLIKASIES 

Not applicable./ Nie van toepassing nie. COMMUNICATION IMPLICATION/ KOMMUNIKASIE-IMPLIKASIE 


Not applicable/ Nie van toepassing nie. 

RECOMMENDATION 
It is recommended : 

That the investigation into the establishment of a Municipal Court be approved. 

AANBEVELING 

Daar word aanbeveel : 

Dat die ondersoek na die daarstel van ’n Munisipale Hof goedgekeur word. 
RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 20 MARCH 2015 


It is recommended : 

That the investigation into the establishment of a Municipal Court be approved. 
AANBEVELING DEUR BESTUUR : 20 MAART 2015 
Daar word aanbeveel : 

Dat die ondersoek na die daarstel van ’n Munisipale Hof goedgekeur word. 

RECOMMENDATION BY THE CORPORATE SERVICES COMMITTEE : 07 APRIL 
2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor J Nellie, and seconded by 
Councillor CV Thembani, it was recommended as follows: 

That the investigation into the establishment of a Municipal Court be approved. 

AANBEVELING DEUR DIE KORPORATIEWE DIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid J Nellie, gesekondeer deur Raadslid 
CV Thembani, as volg aanbeveel : 


Dat die ondersoek na die daarstel van ’n Munisipale Hof goedgekeur word. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Koegelenberg, and 
seconded by Councillor PU Stanfliet, it was recommended as follows: 

That the investigation into the establishment of a Municipal Court be approved. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Koegelenberg, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg aanbeveel : 

Dat die ondersoek na die daarstel van ’n Munisipale Hof goedgekeur word. 
RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended : 

That the investigation into the establishment of a Municipal Court be approved. 
AANBEVELING AAN RAAD : 


Daar word aanbeveel : 

Dat die ondersoek na die daarstel van ’n Munisipale Hof goedgekeur word. 
RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor JP Hendricks, and seconded 
by Councillor PU Stanfliet, it was resolved as follows: 

Council approve the investigation into the establishment of a Municipal Court. 

For finalization by the Director : Corporate Services, Adv. J Isaacs. 

BESLUIT DEUR DIE RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid JP Hendricks, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg besluit : 


Die Raad keur die ondersoek vir die daarstel van ’n Munisipale Hof goed. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Korporatiewe Dienste, Adv. J Isaacs. 
48 


ITEM 0PSKR1F/ITEM HEADING 

R38/2015 DIREKTORAAT: KORPORATIEWE DIENSTE: REGSDIENSTE: 
VERORDENING INSAKE DIE SKUT VAN DIERE 

C38/2015 DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES: LEGAL SERVICES: BY- 
LAW ON THE IMPOUNDMENT OF ANIMALS 

[Afrikaanse weergawe van die verslag is die oorspronklike / Afrikaans version of the 
report is the original] 

LeERNOMMER/FILE NUMBER 

1/3/2/2 

DOEL VAN VERSLAG 

Die doel van hierdie verslag is om ‘n konsep Verordening insake die skut van diere 
aan die Raad vir goedkeuring en aanvaarding voor te le en dat die verordening in die 
Provinsiale koerant gepubliseer kan word. 

AIM/PURPOSE OF REPORT 

The aim of this report is to submit a draft By-law on the impoundment of animals to 
Council for approval and that the by-law may be published in the Provincial Gazette. 

AGTERGROND 

Die Raad het op 27 Junie 2014 die volgende besluit geneem: 

“Dat die Verordeninge insake die Skut van diere hersien kan word en dat die proses 
vir publieke dee I name begin kan word en dat die betrokke verordening in terme van 
die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet geadverteer word in die plaaslike 
koerant vir kommentaar en insette. ” 

Die verordening was in die Gazette geadverteer op 8 Julie 2014 en 16 Desember 

2014 vir publieke kommentaar. Die publiek kon kommentaar lewer tot 23 Januarie 

201 5 en is kommentaar reeds ontvang en ingewerk by die finale Verordening. 

Die verordening was op 2 Februarie 2015 gewerkswinkel met die Raad waartydens 
die verordening in fyn besonderhede behandel was, insette vanaf die publiek 
bespreek was en finale voorsteile deurgegee was. 

BACKGROUND 

Council resolved as follows on 27 June 201 4: 

“That the By-law on the Impoundment of Animals may be reviewed and that the 
process for public participation may be started and that the by-law in question be 
advertised in the local newspaper for comments and inputs in terms of the Local 
Government: Municipal Systems Act.” 


The by-law was advertised for public comments in the Gazette on 8 July 2014 and 16 
December 2014. The public could comment until 23 January 2015 and comments 
received have already been incorporated into the final By-law. 

The by-law was workshopped with Council on 2 February 2015 during which the by- 
law was discussed in detail, inputs from the public were discussed and final 
proposals were made. 

BESPREKING 

Die verordening insake die skut van diere is 'n baie belangrike verordening en is dit 
baie belangrik dat die betrokke verordeninge behoorlik ge'fmplementeer en uitgevoer 
sal word. Die doel van die verordening is om voorsiening te maak vir geriewe vir die 
huisvesting en versorging van diere wat afgedwaal het, los rondloop of verlore is en 
om voorsiening te maak vir prosedures, metodes en praktyke om die skut van diere 
te bestuur. Die betrokke verordening reel onder andere die proses om diere te skut, 
die rol van die skutmeester, kennisgewings aan eienaars van diere, fooie en tariewe, 
verkoop van diere en verskeie aspekte rakende die skut van diere. 

Daar is 'n opname gedoen waarin die eindverbruiker moes aandui of daar voldoende 
beskikbare hulpbronne is om die betrokke verordeninge behoorlik uit te voer en toe 
te pas. Die uitkoms van die evaluering met betrekking tot hierdie verordening was 
hoofsaaklik dat daar 'n behoefte aan 'n skutmeester, personeel, geskikte voertuie, 
toerusting en apparate is. 

Die aanvaarding en afkondiging van verordeninge word in terme van die Plaaslike 
Regering: Munisipale Stelselswet No 32 van 2000 gereel. 

Die Stelselswet is slegs in Engels beskikbaar, daarom word die betrokke artikel in 
Engels aangehaal. Artikel 12(3) van die Stelselswet No 32 van 2000 bepaal as volg: 

“No bylaw may be passed by a municipal council unless- 

a) All the members of the council have been given reasonable notice; and 

b) The proposed bylaw has been published for public comment in a manner that 
allows the public an opportunity to make representations with regard to the 
proposed bylaw.” 

Die vereistes in terme van die Stelselswet is nagekom en is die betrokke verordening 
gereed vir voorlegging aan die Raad. As gevolg van die feit dat daar verskeie 
drastiese wysigings aangebring is, die bestaande verordening verskeie leemtes het 
en verouderd is, is dit nodig dat die bestaande Verordening insake die Skut van diere 
in geheel herroep moet word. 

Die finale Verordening in beide Engels en Afrikaans is hierby aangeheg as 
Aanhangsel A vir oorweging en aanvaarding. Die gewysigde weergawe van die 
verordening is as Aanhangsel B aangeheg en word die wysigings daarop aangedui. 
DISCUSSION 


The by-law on the impoundment of animals is a very important by-law and it is crucial 
that the by-law in question is properly implemented and executed. The aim of the by- 
law is to make provision for procedures, methods and practices to manage the 
impoundment of animals. This by-law regulates among other things the process of 
impounding animals, the role of the pound master, notices to animal owners, fees 
and tariffs, the sale of animals and various aspects regarding the impoundment of 
animals. 

A survey was undertaken in which the end user had to indicate whether there are 
sufficient resources to properly execute and apply the by-law. The outcome of the 
evaluation in respect of this by-law was mainly that a need exists for a pound master, 
staff, suitable vehicles, equipment and apparatus. 

The adoption and promulgation of by-laws are regulated in terms of the Local 
Government: Municipal Systems Act, No 32 of 2000. 

Section 12(3) of the Systems Act No 32 of 2000 provides as follows: 

“No bylaw may be passed by a municipal council unless- 

a) All the members of the council have been given reasonable notice; and 

b) The proposed bylaw has been published for public comment in a manner that 
allows the public an opportunity to make representations with regard to the 
proposed bylaw.” 

The requirements in terms of the Systems Act have been complied with and the by- 
law is ready for submission to Council. Due to the fact that several drastic 
amendments have been made, as the existing by-law had many shortcomings and is 
outdated, it is necessary that the existing by-law on the Impoundment of Animals 
needs to be repealed as a whole. 

The final By-law in both Afrikaans and English is hereto attached as Annexure A for 
consideration and adoption. The amended version of the by-law is attached as 
Annexure B and the amendments are indicated. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE/ COMMENTS: 

DIRECTORATE TECHNICAL SERV ICES 

Aanbevelings word ondersteun/ Recommendations are supported 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES/ KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 

Recommendations supported/ Aanbevelings word gesteun 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES 

It is suggested that the Director: Operations, who will be responsible for the 
implementation of the by-law, perform an analysis of the resources requirements and 
the budget implications in order to be able to effectively implement the by-law. It must 
be noted that a pound master will have to be appointed and no budget provision was 
made for such a position. 

Ail tariffs required to give effect to the bylaw has been included in the 2015/16 
budget, pound fees, traveling cost, maintenance fees etc. 

At the bylaw workshop, it was stated that tariffs for dog licenses should be removed. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 

Daar word voorgestel dat die Direkteur: Operasies, wat vir die implementering van 
die verordening verantwoordelik sal wees, ’n ontleding van die hulpbronvereistes en 
die begrotingsimplikasies doen om die verordening doeltreffend te implementeer. 
Kennis moet geneem word dat ’n skutmeester aangestel sal moet word en geen 
begrotingsvoorsiening is vir sodanige pos gemaak nie. 

Alle tariewe wat vereis word om uitvoering aan die verordening te gee is in die 
2015/16 begroting ingesluit, naamlik skutgelde, vervoerkoste, instandhoudingskoste 
ens. 

By die werkswinkel oor die verordening is gemeld dat tariewe vir hondelisensies 
geskrap moet word. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES 

Die finalisering van hierdie Verordening het noodsaaklik geraak aangesien 
rondloperdiere die grootste probleem is wat tans ondervind word met die toepassing 
van Verordeninge. Dis ook noodsaaklik dat die Wetstoepassings Afdeling behoorlik 
toegerus en gekapasiteer word om hierdie Verordening te kan toepas. 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS 

The finalisation of this By-law has become essential as stray animals are causing the 
greatest problem currently being experienced in the enforcement of by-laws. It is also 
essential that the Law Enforcement Section be properly equipped and capacitated to 
enforce the By-law. 

KOMMENTAAR: KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER/ COMEMNTS: 
OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER 

Soos aanbeveel/ As recommended 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEID/ LEGAL RESPONSIBILITY 

Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000./ 

Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000. 

FINANSIeLE VERANTWOORDELIKHEID/ FINANCIAL RESPONSIBILITY 

Voldoende voorsiening is gemaak in die begroting vir afkondiging./ 

Sufficient provision has been made in the budget for promulgation. 

KLIeNTESORGIMPLIKASIE 

Na goedkeuring en afkondiging van die finale verordening sal die nuwe verordening 
intern versprei word en waar nodig moet die gemeenskap in kennis gestel word van 
die nuwe verordening. 


CLIENT CARE IMPLICATION 


After approval and promulgation of the final by-law, the new by-law will be distributed 
internally and where necessary the community needs to be informed of the new by- 
law. 

AANBEVELING 


Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad die konsep Verordening insake die skut van diere goedkeur en 
aanvaar. 

2. Die goedgekeurde Verordening insake die skut van diere in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Die bestaande Verordening insake die Skut van diere gepubliseer op 8 
Maart 2005 in Provinsiale Koerant 6234 in geheel herroep word. 

RECOMMENDATION 


It is recommended that: 

1. Council approve and adopt the draft By-law on the impoundment of 
animals. 

2. The approved By-law on the impoundment of animals be published in the 
Provincial Gazette. 

3 . The existing By-law on the Impoundment of Animals published in 
Provincial Gazette 6234 on 8 March 2005 be repealed as a whole. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid PU Stanfliet, gesekondeer 
deur Raadslid GME Carelse, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad die konsep Verordening insake die skut van diere goedkeur 
en aanvaar. 

2. Dat die goedgekeurde Verordening insake die skut van diere in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 


3 . 


Dat die bestaande Verordening insake die Skut van diere gepubliseer op 
8 Maart 2005 in Provinsiale Koerant 6234 in geheel herroep word. 


RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor PU Stanfliet, and seconded 
by Councillor GME Carelse, it was recommended as follows: 

1. That Council approve and adopt the draft By-law on the impoundment of 
animals. 

2. That the approved By-law on the impoundment of animals be published 
in the Provincial Gazette. 

3. That the existing By-law on the Impoundment of Animals published in 
Provincial Gazette 6234 on 8 March 2005 be repealed as a whole. 

AANBEVELING AAN RAAD : 


Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad die konsep Verordening insake die skut van diere goedkeur en 
aanvaar. 

2. Die goedgekeurde Verordening insake die skut van diere in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Die bestaande Verordening insake die Skut van diere gepubliseer op 8 
Maart 2005 in Provinsiale Koerant 6234 in geheel herroep word. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended that: 

1. Council approve and adopt the draft By-law on the impoundment of 
animals. 

2. The approved By-law on the impoundment of animals be published in the 
Provincial Gazette. 

3. The existing By-law on the Impoundment of Animals published in 
Provincial Gazette 6234 on 8 March 2005 be repealed as a whole. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid PU Stanfliet, gesekondeer 
deur Raadslid M Koegelenberg, as volg besluit : 

1. Die Raad aanvaar en keur die konsep Verordening insake die skut van 
diere goed. 


2 . 


Dat die goedgekeurde Verordening insake die skut van diere in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Dat die bestaande Verordening insake die Skut van diere gepubliseer op 
8 Maart 2005 in Provinsiale Koerant 6234 in geheel herroep word. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Korporatiewe Dienste, Adv. J Isaacs. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor PU Stanfliet, and seconded 
by Councillor M Koegelenberg, it was resolved as follows: 

1. Council approve and adopt the draft By-law on the impoundment of 
animals. 

2. That the approved By-law on the impoundment of animals be published in 
the Provincial Gazette. 

3. That the existing By-law on the Impoundment of Animals published in 
Provincial Gazette 6234 on 8 March 2005 be repealed as a whole. 

For finalization by the Director : Corporate Services, Adv. J Isaacs. 55 


ITEM OPSKRIF/ITEM HEADING 

R39/2015 DIREKTORAAT: KORPORATIEWE DIENSTE: REGSDIENSTE: 
VERORDENING INSAKE DRANKHANDELSDAE EN -URE 

C39/2015 DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES: LEGAL SERVICES: BY- 
LAW ON LIQUOR TRADING DAYS AND HOURS 

[Afrikaanse weergawe van die verslag is die oorspronklike / Afrikaans version of the 
report is the original] 

LeERNOMMER/FILE NUMBER 

1/3/2/2 

DOEL VAN VERSLAG 

Die doel van hierdie verslag is om ‘n konsep Verordening insake Drankhandelsdae 
en -ure aan die Raad vir goedkeuring en aanvaarding voor te le en dat die 
verordening in die Provinsiale koerant gepubliseer kan word. 

AIM/PURPOSE OF REPORT 

The aim of this report is to submit a draft by-law on Liqour Trading days and hours to 
Council for approval and adoption and that the by-law may be published in the 
Provincial Gazette. 

AGTERGROND 

Die Raad het op 27 Junie 2014 die volgende besluit geneem: 

“Dat die Verordeninge insake Drankhandelsdae -en ure hersien kan word en dat die 
proses vir publieke deelname begin kan word en dat die betrokke verordening in 
terme van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet geadverteer word in die 
plaaslike koerant vir kommentaar en insette. ” 

Die verordening was in die Gazette geadverteer op 8 Julie 2014 en 16 Desember 

2014 vir publieke kommentaar. Die publiek kon kommentaar lewer tot 23 Januarie 

2015 en is kommentaar reeds ontvang en ingewerk by die finale Verordening. 

Die verordening was op 1 1 Februarie 2015 gewerkswinkel met die Raad waartydens 
die verordening in fyn besonderhede behandel was, insette vanaf die publiek 
bespreek was en finale voorstelle deurgegee was. 

BACKGROUND 

Council resolved as follows on 27 June 201 4: 

“That the By-law on Liqour Trading Days and Hours may be reviewed and that the 
process for public participation may be started and that the by-law in question be 
advertised in the local newspaper for comments and inputs in terms of the Local 
Government: Municipal Systems Act. ” 
The by-law was advertised for public comments in the Gazette on 8 July 2014 and 16 
December 2014. The public could comment until 23 January 2015 and comments 
received have already been incorporated into the final By-law. 

The by-law was workshopped with Council on 1 1 February 2015 during which the by- 
law was discussed in detail, inputs from the public were discussed and final 
proposals were made. 

BESPREKING 

Die verordening insake Drankhandeldae en -ure is 'n baie belangrike verordening en 
is dit belangrik dat die betrokke verordeninge behoorlik geimplementeer en uitgevoer 
sal word. Die doel van die verordening is om beheer oor ondernemings wat drank 
aan die publiek verkoop te bewerkstellig, ten einde ’n veilige en gesonde omgewing 
in die gebied van jurisdiksie van die Munisipaliteit van Theewaterskloof te verseker; 
om handelsdae en -ure te bepaal vir gelisensieerde ondernemings wat drank aan die 
publiek verkoop; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat betrekking het 
op die vasstel van drankhandelsdae en -ure vir die verkoop van drank aan die 
gemeenskap. 

Die betrokke verordening reel onder andere die drankhandelsdae en ure wat gevolg 
moet word vir gebruik van drank op die perseel en vanaf die perseel, verlenging van 
drankhandelsure en aangeleenthede wat verband hou met die vasstel van 
drankhandelsdae en -ure. 

Daar is 'n opname gedoen waarin die eindverbruiker moes aandui of daar voldoende 
beskikbare hulpbronne is om die betrokke verordeninge behoorlik uit te voer en toe 
te pas. Die uitkoms van die evaluering met betrekking tot hierdie verordening was 
hoofsaaklik dat daar 'n behoefte aan meer personeel bestaan om die 
Wetstoepassing Afdeling by te staan in die uitvoering van hierdie verordening. 

Die aanvaarding en afkondiging van verordeninge word in terme van die Plaaslike 
Regering: Munisipale Stelselswet No 32 van 2000 gereel. 

Die Stelselswet is slegs in Engels beskikbaar, daarom word die betrokke artikel in 
Engels aangehaal. Artikel 12(3) van die Stelselswet No 32 van 2000 bepaal as volg: 

“No bylaw may be passed by a municipal council unless- 

a) All the members of the council have been given reasonable notice; and 

b) The proposed bylaw has been published for public comment in a manner that 
allows the public an opportunity to make representations with regard to the 
proposed bylaw.” 

Die vereistes in terme van die Stelselswet is nagekom en is die betrokke verordening 
gereed vir voorlegging aan die Raad. As gevolg van die feit dat daar verskeie 
wysigings aangebring is, die bestaande verordening verskeie leemtes het en 
verouderd is, is dit nodig dat die bestaande Verordening insake Drankhandelsdae en 
-ure in geheel herroep moet word. 

Die finale Verordeninge in Engels en Afrikaans is hierby aangeheg as Aanhangsel A 
vir oorweging en aanvaarding. Die gewysigde weergawe van die verordeninge is as 
Aanhangsel B aangeheg en word die wysigings daarop aangedui. 
DISCUSSION 


The By-law on Liquor Trading Days and Hours is a very important by-law and it is 
crucial that the by-law in question be properly implemented and executed. The aim of 
this by-law is to exercise control over enterprises selling liquor to the public, in order 
to ensure a safe and healthy environment in the jurisdiction of the Municipality of 
Theewaterskloof; to determine trading days and hours for licensed enterprises selling 
liquor to the public and to make provision for matters related to the setting of liquor 
trading days and hours for the sale of liquor to the community. 

This by-law regulates among other things the liquor trading days and hours to be 
followed for consumption of liquor on the premises and from the premises, extension 
of liquor trading hours and matters relating to the setting of liquor trading days and 
hours. 

A survey was undertaken in which the end user had to indicate whether there are 
sufficient resources to properly execute and apply the by-law. The outcome of the 
evaluation in respect of this by-law was mainly that a need exists for additional staff 
to enforce the by-law. 

The adoption and promulgation of by-laws are regulated in terms of the Local 
Government: Municipal Systems Act, No 32 of 2000. 

Section 12(3) of the Systems Act No 32 of 2000 provides as follows: 

“No bylaw may be passed by a municipal council unless- 

a) All the members of the council have been given reasonable notice; and 

b) The proposed bylaw has been published for public comment in a manner that 
allows the public an opportunity to make representations with regard to the 
proposed bylaw.” 

The requirements in terms of the Systems Act have been complied with and the by- 
law is ready for submission to Council. Due to the fact that several drastic 
amendments have been made, as the existing by-law had many shortcomings and is 
outdated, it is necessary that the existing by-law on Liquor Trading days and hours 
needs be repealed as a whole. 

The final By-law in both Afrikaans and English is hereto attached as Annexure A for 
consideration and adoption. The amended version of the by-law is attached as 
Annexure B and the amendments are indicated. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGN1ESE DIENSTE 

Alhoewel daar verwys word na die eindverbruiker se bekommernis of daar genoeg 
personeel sou wees om die werkslading te kan hanteer wat die nuwe verordeninge 
meebring word dit nie weer aangespreek nie en is dit dus nie duidelik of TWK in 'n 
posisie sal wees om die verordeninge suksesvol toe te pas nie. 

Indien dit wel die geval is, word die aanbevelings gesteun. COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES 


Although reference is made to the end-user’s concern about whether there would be 
sufficient staff to deal with the work load caused by the new by-law, this is not 
addressed further and it is therefore not clear whether TWK would be in a position to 
successfully enforce the by-law. 

If this is the case, the recommendations are supported. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES/ COMMENTS: DIRECTORATE 
OPERATIONS 

Die aanbeveling word ten voile ondersteun./ The recommendation is fully supported. 

ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN ITEM OUTEUR 

Daar moet daarop gelet word dat hierdie nie 'n nuwe verordening is nie maar 'n 
bestaande verordening. Dit is 'n noodsaaklike verordening wat afgehandel moet 
word en sal die huidige kapasiteit aangewend moet word sover moontlik. Hierdie 
verordening word toegepas saam met die SAPD en verleng dit die arm van 
wetstoepassing. Die verordening is in die verlede suksesvol toegepas, ten spyte van 
tegniese probleme in die bestaande verordening en sal ook in die toekoms suksesvol 
toegepas word. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 

It should be noted that this is not a new by-law, but an existing by-law. This is an 
essential by-law that needs to be finalised and the current capacity needs to be 
applied as far as possible. This by-law is enforced in conjunction with the SAPS and 
this extends the reach of law enforcement. The by-law was successfully enforced in 
the past despite technical problems in the existing by-law and will in future also be 
enforced successfully. 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEID/ LEGAL RESPONSIBILITY 

Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000./ 

Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000. 

FINANSIELE VERANTWOORDELIKHEID/ FINANCIAL RESPONSIBILITY 

Kostes vir die afkondiging van die betrokke verordening./ 

Expenses for the promulgation of the by-law in question. 

KLIeNTESORG-IMPLIKASIE 

Na goedkeuring en afkondiging van die finale verordening sal die nuwe verordening 
intern versprei word en waar nodig moet die gemeenskap in kennis gestel word van 
die nuwe verordening. 

CLIENT CARE INMPLICATION 

After approval and promulgation of the final by-law, the new by-law will be distributed 
internally and where necessary the community needs to be informed of the new by- 
law. 


AANBEVELING 


Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad die konsep Verordening insake Drankhandelsdae en- ure 
goedkeur en aanvaar. 

2. Die goedgekeurde Verordening insake Drankhandelsdae en- ure in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Die bestaande Verordening insake Drankhandelsdae en -ure gepubliseer 
op 2 Augustus 2013 in Provinsiale Koerant 7155 in geheel herroep word. 

RECOMMENDATION 


It is recommended that: 

1. Council and adopt the draft By-law on Liquor Trading days and hours. 

2. The approved By-law on Liquor Trading days and hours be promulgated 
in the Provincial Gazette. 

3. The existing By-law on Liquor Trading days and hours published on 2 
August 2013 in Provincial Gazette 7155 be repealed as a whole. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad die konsep Verordening insake Drankhandelsdae en- ure 
goedkeur en aanvaar. 

2. Dat die goedgekeurde Verordening insake Drankhandelsdae en- ure in 
die Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Dat die bestaande Verordening insake Drankhandelsdae en -ure 
gepubliseer op 2 Augustus 2013 in Provinsiale Koerant 7155 in geheel 
herroep word. 

RECOMMENDATION THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor PU Stanfliet, it was recommended as follows: 

1. That Council and adopt the draft By-law on Liquor Trading days and 
hours. 


2 . 


That the approved By-law on Liquor Trading days and hours be 
promulgated in the Provincial Gazette. 


3. That the existing By-law on Liquor Trading days and hours published on 
2 August 2013 in Provincial Gazette 7155 be repealed as a whole. 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad die konsep Verordening insake Drankhandelsdae en- ure 
goedkeur en aanvaar. 

2. Die goedgekeurde Verordening insake Drankhandelsdae en- ure in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Die bestaande Verordening insake Drankhandelsdae en -ure gepubliseer 
op 2 Augustus 2013 in Provinsiale Koerant 7155 in geheel herroep word. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended that: 

1. Council approve and adopt the draft By-law on Liquor Trading days and 
hours. 

2. The approved By-law on Liquor Trading days and hours be promulgated 
in the Provincial Gazette. 

3. The existing By-law on Liquor Trading days and hours published on 2 
August 2013 in Provincial Gazette 7155 be repealed as a whole. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid A Cupido, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg besluit : 

1. Die Raad aanvaar en keur die konsep Verordening insake Drankhandelsdae 
en- ure goed. 

2. Dat die goedgekeurde Verordening insake Drankhandelsdae en- ure in die 
Provinsiale Koerant gepubliseer word. 

3. Dat die bestaande Verordening insake Drankhandelsdae en -ure 
gepubliseer op 2 Augustus 2013 in Provinsiale Koerant 7155 in geheel 
herroep word. 

4. Dat die drankhandelsure op die “Skedule - Drankhandelsdae en ure vir die 
gebruik van drank op gelisensieerde persele” gewysig word dat die 
drankhandelsure te alle tye as volg weergee word : 1 1 :00 - 24:00. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Korporatiew Dienste, Adv. Isaacs. 


RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 

been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor A Cupido, and seconded by 

Councillor PU Stanfiiet, it was resolved as follows: 

1. Council approve and adopt the draft By-law on Liquor Trading days and 
hours. 

2. That the approved By-law on Liquor Trading days and hours be 
promulgated in the Provincial Gazette. 

3. That the existing By-law on Liquor Trading days and hours published on 2 
August 2013 in Provincial Gazette 7155 be repealed as a whole. 

4. That the liquor trading hours on the “Schedule - Liquor trading days and 
hours for the use of liquor on licensed premises” be amended to at all 
times reflect the liquor trading hours as follows : 11 :00 - 24:00. 

For finalization by the Director : Corporate Sen/ices, Adv. J Isaacs 62 


ITEM O PS K RIF/ITEM HEADING 

R40/2015 DIREKTORAAT : KORPORATIEWE DIENSTE : ADMINISTRASIE : 

GOEDKEURING VAN KWARTAALLIKSE VERSLAG RAKENDE 
BESLUITE GENEEM TYDENS RAADSVERGADERINGS [MF] 

C40/2015 DIRECTORATE : CORPORATE SERVICES : ADMINISTRATION : 

APPROVAL OF QUARTERLY REPORT REGARDING 
RESOLUTIONS TAKEN AT COUNCIL MEETINGS [MF] 

[Verslag in beide tale opgestel / Report compiled in both languages] 

LeER NOMMER/FILE NUMBER 

5/1/3 

DOEL VAN VERSLAG 

Dat die Raad kennis neem van die meegaande verslag van besluite geneem tydens 
Raadsvergaderings vir die tydperk 01 Januarie 2015 tot 31 Maart 2015 en dit 
goedkeur. 

AIM/PURPOSE OF REPORT 

That Council note and approve the attached report reflecting the resolutions taken at 
Council meetings for the period 01 January 201 5 to 31 March 201 5. 

AGTERGROND 

Volgens die Korporatiewe Dienste Departementele Dienslewerings- en 
Begrotingsimplementeringsplan (SDBIP), moet ‘n verslag van alle besluite geneem 
tydens Raadsvergaderings en wat nog nie afgehandel is nie, kwartaalliks aan die 
Raad voorgele word vir goedkeuring. 

Die Raad het egter tydens ‘n vorige Raadsvergadering versoek dat alle besluite 
geneem tydens Raadsvergaderings per kwartaal aan hulle voorgele word en moet 
daar ook aangedui word wat die vordering ten opsigte van die afhandeling van elke 
besluit is. 

BACKGROUND 

In terms of the Corporate Services Departmental Service Delivery and Budget 
Implementation Plan (SDBIP), a report of all decisions taken during Council meetings 
and which have not been finalised, must be submitted to Council for approval. 

At a previous Council Meeting, Council requested that all resolutions taken during 
Council Meetings per quarter be submitted to them and must the progress in respect 
of the finalization of each resolution, also be indicated. 

BESPREKING 

Na voltooiing van die derde kwartaal van die 2014/15 Dienslewerings- en 
Begrotingsimplementeringsplan (SDBIP) word die skedule aangeheg as bylae tot die 
Agenda-item. 

DISCUSSION 

After completion of the third quarter of the 2014/15 Service Delivery and Budget 
Implementation Plan (SDBIP), the schedule is attached as annexure to this Agenda- 
item. 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEID/LEGAL RESPONSIBILITIES 

Geen / None 

FINANSIeLE IMPLIKASIES/FINANCIAL IMPLICATIONS 

Geen / None 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE/COMMUNICATION IMPLICATION 

Geen / None 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Daar word aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die skedule soos aangeheg ten opsigte van 
alle besluite geneem tydens Raadsvergaderings en dit goedkeur. 

Verslag opgestel deur die Bestuurder: Korporatiewe Dienste, Me M Faul. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended : 

1. That Council note and approve the schedule as attached regarding 
decisions taken during Council meetings. 

Report compiled by the Manager: Corporate Services, Mrs M Faul. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid I Sileku, gesekondeer deur Raadslid 
K Tiemie, as volg besluit : 

1. Die Raad neem kennis van die skedule ten opsigte van alle besluite geneem 
tydens Raadsvergaderings en keur dit goed. 

Vir afhandeling deur die Bestuurder: Korporatiewe Dienste, Me M Faul. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor I Sileku, and seconded by 
Councillor K Tiemie, it was resolved as follows: 

1. Council note and approve the schedule regarding decisions taken during 
Council meetings. 

For finalization by the Manager: Corporate Services, Mrs M Faul. 65 


ITEM-OPSKRIF/ ITEM HEADING 

R41/2015 KORPORATIEWE DIENSTE: MENSLIKE HULPBRONNE 
HERSIENING VAN MIKROSTRUKTURE 

C41/2015 CORPORATE SERVICES: HUMAN RESOURCES: REVISION OF 
MICRO STRUCTURES 

[Afrikaanse weergawe van die vers lag is die oorspronklike/ Afrikaans version of the 
report is the original] 

LeERNOMMER/ FILE NUMBER 

4/1 /R 

DOEL VAN VERSLAG 

Dat oorweging daaraan skenk word om goedkeuring te verleen dat die onderstaande 
direktorate se Mikro Strukture aan die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

Korporatiewe Dienste 

Tegniese Dienste 

Operasies 

Ontwikkelingsdienste 

AIM/PURPOSE OF REPORT 

That consideration be given for the submission of the micro structures of the following 
directorates for Council approval: 

Corporate Services 

Technical Services 

Operations 

Development Services 
AGTERGROND 

(a) Korporatiewe Dienste 

Die Mikrostruktuur van Finansiele Dienste is op 04 Desember 2014 aan die Raad 
voorgele waartydens die Raad goedkeuring verleen het dat kredietbeheer en 
invordering na die dorpe verskuif word, en dat die hoofkantoor basies slegs ‘n oorsig 
rol sal speel. Deei van die voorgestelde wysiging was ook die verdeling van die Bate 
en Risiko bestuur funksie. 
Die voorstel is dat Risikobestuur wat voorheen onder Finansiele Dienste as deel van 
Batebestuur was oorskuif na Korporatiewe Dienste onder Beroepsgesondheid en 
Veiliqheid aanqesien hierdie funksie beter onder qemelde afdelinq bestuur sal word . 

Die voorgestelde Mikrostruktuur is op 02 Desember 2014 met die Arbeidsforum 
gekonsulteer. Die Arbeidsforum het geen beswaar gehad nie. 

Die voorgestelde wysiging van Korporatiewe Dienste word weerspieel op die 
aangehegte struktuur gemerk A1 . 

(b) Teqniese Dienste 

Die voorgestelde wysiging van Tegniese Dienste het ten doel om ‘n Projekbestuur 
eenheid te vestig. 

Die struktuur was op 10 Februarie 2015 met die Plaaslike Arbeidsforum 
gekonsulteer. SAMWU wou slegs tydens die vergadering opklaring gehad het 
rakende die vulling van die Adjunk Direkteur: PMU pos (TE52), en was van mening 
dat dit ‘n een-op-een rapportering was. Die Direkteur se terugvoering was dat die pos 
vir eers vakant sal bly totdat daar voorsiening gemaak is op die salarisbegroting vir 
die vulling van die pos. 

Die Arbeidsforum het die struktuur in beginsel ondersteun. 

Die voorgestelde wysiging van Tegniese Dienste word weerspieel op die aangehegte 
struktuur gemerk A2. 

(c) Ontwikkelinqsdienste 

Die voorgestelde wysiging op die struktuur van Ontwikkelingsdienste is soos volg: 

o die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na Direktoraat 
Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

o die verskuiwing van die kontrak pos van Fasiiiteitsbestuurder: Thusong Sentrum 
met die byvoeging van ‘n nuwe pos van Opsigter vanaf Direktoraat Operasies 
(Grabouw) na Direktoraat Ontwikkelingsdienste onder Plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkeling (LED). (Sien struktuur A5 en A6) 

Die struktuur was op 10 Februarie 2015 met die Plaaslike Arbeidsforum 
gekonsulteer. 

Samwu se enigste versoek was dat die Werkgewer moet poog om die pos van 
Fasiiiteitsbestuurder op ‘n permanente basis te vul. 

BACKGROUND 

(a) Corporate Services 

The Micro structure of Financial Services was submitted to Council on 04 December 
2014 at which Council granted approval that credit control and collection be moved to 
the towns and that the head office would only play an oversight role. Part of the 
proposed amendment was also the division of the Asset and Risk management 
function. 


The proposal is that Risk management, which previously resorted under Financial 
Services as part of Asset Management, be transferred to Corporate Services under 
Occupational Safety and Safety seeing as this function can be beter managed under 
the mentioned section . 

The proposed Micro structure was consulted with the Labour Forum on 02 December 
2014. The Labour Forum has no objections. 

The proposed amendment of Corporate Services is reflected in the attached structure 
marked A1 . 

(b) Technical Services 

The proposed amendment to Technical Services aims to establish a Project 
Management unit. 

The structure was consulted with the Local Labour Forum on 10 February 2015. At 
the meeting, SAMWU wanted clarity regarding filling of the Deputy Director: PMU 
position (TE52) and was of the opinion that it involved one-on-one reporting. The 
feedback for the Director was that it would remain vacant until provision for filling the 
position has been made on the salary budget. 

The Labour Forum supported the structure in principle. 

The proposed amendment of Technical Services is reflected in the attached structure 
marked A2. 

(c) Development Services 

The proposed amendment on the structure of Development Services is as follows: 

o the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate Operations 

(See structure A3 and A4). 

o the transfer of the contract post of Facility Manager: Thusong Centre with the 
addition of a new post of Supervisor from Directorate Operations (Grabouw) to 
Directorate Development Services under Local Economic Development (LED). 

(See structure A5 and A6) 

The structure was consulted with the Local Labour Forum on 10 February 2015. 

Samwu’s only request was that the Employer must attempt to fill the post of Facility 
Manager on a permanent basis. 

BESPREKING/ DISCUSSION 

Sien aangehegte Strukture./ 

See attached Structures. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE/ 

COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES 


Die aanbevelings word ondersteun./ The recommendations are supported, 
KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE/ 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES 

Die aanbevelings word ondersteun./ 

The recommendations are supported. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE/ 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES 

Ondersteun aanbevelings./ Support recommendations. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 

Aanbeveling word ondersteun. Dit sal egter raadsaam wees om die finansiele 
implikasie van die wysigings ook in die item aan te dui, aangesien nuwe poste 
bygevoeg word. 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES 

Recommendation is supported. It would however by advisable to include the 
financial implication of the amendments in the item, seeing as new posts are being 
added. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES/ 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS 

Die aanbeveling word ondersteun./ The recommendation is supported. 

ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN ITEM OUTEUR 

Daar is nie voorsiening gemaak op die huidige salarisbegroting vir die vulling van die 
addisionele nuwe pos nie. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 

The current salary budget does not make provision for the filling of the additional new 
post. 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEID/ LEGAL RESPONSIBILITY 

Geen/ None 

FINANSIeLE IMPLIKASIES/ FINANCIAL IMPLICATIONS 

Geen/ None 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE/ COMMUNICATION IMPLICATION 


Geen/ None AANBEVELING 


1. Dat die voorgestelde wysigings van die onderstaande Mikrostrukture aan 
die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

1.1 Korporatiewe Dienste 

Die verskuiwing van Risiko funksie na Korporatiewe Dienste, onder 
Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as die byvoeging van die nuwe 
pos van Konstruksiebeampte onder Beroepsgesondheid en Veiligheid 
(Cl 4). Sien A1. 

1.2 Teqniese Dienste 

Die voorgestelde Projekbestuureenheid. Sien A2. 

1.3 Ontwikkelinqsdienste 

• die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na 
Direktoraat Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

• die verskuiwing van die kontrak pos van Fasiliteitsbestuurder: Thusong 
Sentrum na Direktoraat Ontwikkeling onder Plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkeling (PEO). (Sien struktuur A5 en A6) 

RECOMMENDATION 

1. That the proposed amendments to the following Micro structures be 
submitted to Council for approval: 

1.1 Corporate Services 

The transfer of the risk function to Corporate Services, under 
Occupational Health and Safety as well as addition of the new post of 
Construction Officer under Occupational Health and Safety (Cl 4). See A1. 

1.2 Technical Services 

The proposed Project Management unit. See A2. 

1.3 Development Services 

• the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate 
Operations (See structure A3 and A4). 

• the transfer of the contract post of Facility Manager: Thusong Centre to 
Directorate Development under Local Economic Development (LED). 
(See structure A5 and A6) 
AANBEVELING DEUR BESTUUR : 27 FEBRUARIE 2015 


1. Dat die voorgestelde wysigings van die onderstaande Mikrostrukture aan 
die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

1.1 Korporatiewe Dienste 

Die verskuiwing van Risiko funksie na Korporatiewe Dienste, onder 
Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as die byvoeging van die nuwe 
pos van Konstruksiebeampte onder Beroepsgesondheid en Veiligheid 
(Cl 4). Sien A1. 

1.2 Teqniese Dienste 

Die voorgestelde Projekbestuureenheid. Sien A2. 

1.3 Ontwikkelinqsdienste 

• die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na 
Direktoraat Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

• die verskuiwing van die kontrak pos van Fasiliteitsbestuurder: Thusong 
Sentrum na Direktoraat Ontwikkeling onder Plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkeling (PEO). (Sien struktuur A5 en A6) 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 27 FEBRUARY 2015 

1. That the proposed amendments to the following Micro structures be 
submitted to Council for approval: 

1.1 Corporate Services 

The transfer of the risk function to Corporate Services, under 
Occupational Health and Safety as well as addition of the new post of 
Construction Officer under Occupational Health and Safety (Cl 4). See A1. 

1.2 Technical Services 

The proposed Project Management unit. See A2. 

1.3 Development Services 

• the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate 
Operations (See structure A3 and A4). 

• the transfer of the contract post of Facility Manager: Thusong Centre to 
Directorate Development under Local Economic Development (LED). 
(See structure A5 and A6) 


AANBEVELING DEUR DIE KORPORATIEWE DIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid FV Mankayi, gesekondeer 
deur Raadslid CV Thembani, as volg aanbeveel : 

1. Dat die voorgestelde wysigings van die onderstaande Mikrostrukture aan 
die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

1.1 Korporatiewe Dienste 

Die verskuiwing van Risiko funksie na Korporatiewe Dienste, onder 
Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as die byvoeging van die nuwe 
pos van Konstruksiebeampte onder Beroepsgesondheid en Veiligheid 
(Cl 4). Sien A1. 

1.2 Teqniese Dienste 

Die voorgestelde Projekbestuureenheid. Sien A2. 

1.3 Ontwikkelinqsdienste 

• die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na 
Direktoraat Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

• die verskuiwing van die kontrak pos van Fasiliteitsbestuurder: Thusong 
Sentrum na Direktoraat Ontwikkeling onder Plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkeling (PEO). (Sien struktuur A5 en A6) 

RECOMMENDATION BY THE CORPORATE SERVICES COMMITTEE : 07 APRIL 
2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor FV Mankayi, and seconded 
by Councillor CV Thembani, it was recommended as follows: 

1. That the proposed amendments to the following Micro structures be 
submitted to Council for approval: 

1.1 Corporate Services 

The transfer of the risk function to Corporate Services, under 
Occupational Health and Safety as well as addition of the new post of 
Construction Officer under Occupational Health and Safety (Cl 4). See A1. 

1.2 Technical Services 

The proposed Project Management unit. See A2. 


1.3 Development Services 

• the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate 
Operations (See structure A3 and A4). 

• the transfer of the contract post of Facility Manager: Thusong Centre to 
Directorate Development under Local Economic Development (LED). 
(See structure A5 and A6) 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 07 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid GME Carelse, gesekondeer 
deur Raadslid M Tshaka, as volg aanbeveel : 

1. Dat die voorgestelde wysigings van die onderstaande Mikrostrukture aan 
die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

1.1 Korporatiewe Dienste 

Die verskuiwing van Risiko funksie na Korporatiewe Dienste, onder 
Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as die byvoeging van die nuwe 
pos van Konstruksiebeampte onder Beroepsgesondheid en Veiligheid 
(Cl 4). Sien A1. 

1.2 Teqniese Dienste 

Die voorgestelde Projekbestuureenheid. Sien A2. 

1.3 Ontwikkelinqsdienste 

• die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na 
Direktoraat Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

• die verskuiwing van die kontrak pos van Fasiliteitsbestuurder: Thusong 
Sentrum na Direktoraat Ontwikkeling onder Plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkeling (PEO). (Sien struktuur A5 en A6) 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor GME Carelse, and seconded 
by Councillor M Tshaka, it was recommended as follows: 

1. That the proposed amendments to the following Micro structures be 
submitted to Council for approval: 

1.1 Corporate Services 


The transfer of the risk function to Corporate Services, under 
Occupational Health and Safety as well as addition of the new post of 
Construction Officer under Occupational Health and Safety (Cl 4). See A1. 1.2 Technical Services 


The proposed Project Management unit. See A2. 

1.3 Development Services 

• the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate 
Operations (See structure A3 and A4). 

• the transfer of the contract post of Facility Manager: Thusong Centre to 
Directorate Development under Local Economic Development (LED). 
(See structure A5 and A6) 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Daar word aanbeveel : 

1. Dat die voorgestelde wysigings van die onderstaande Mikrostrukture aan 
die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

1.1 Korporatiewe Dienste 

Die verskuiwing van Risiko funksie na Korporatiewe Dienste, onder 
Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as die byvoeging van die nuwe 
pos van Konstruksiebeampte onder Beroepsgesondheid en Veiligheid 
(Cl 4). Sien A1. 

1.2 Teqniese Dienste 

Die voorgestelde Projekbestuureenheid. Sien A2. 

1.3 Ontwikkelinqsdienste 

• die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na 
Direktoraat Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

• die verskuiwing van die kontrak pos van Fasiliteitsbestuurder: Thusong 
Sentrum na Direktoraat Ontwikkeling onder Plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkeling (PEO). (Sien struktuur A5 en A6) 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended : 

1. That the proposed amendments to the following Micro structures be 
submitted to Council for approval: 

1.1 Corporate Services 

The transfer of the risk function to Corporate Services, under 
Occupational Health and Safety as well as addition of the new post of 
Construction Officer under Occupational Health and Safety (Cl 4). See A1. 1.2 Technical Services 


The proposed Project Management unit. See A2. 

1.3 Development Services 

• the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate 
Operations (See structure A3 and A4). 

• the transfer of the contract post of Facility Manager: Thusong Centre to 
Directorate Development under Local Economic Development (LED). 
(See structure A5 and A6) 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadsheer CB Punt, gesekondeer 
deur Raadslid M Plato-Mentoor, as volg besluit : 

1. Dat die voorgestelde wysigings van die onderstaande Mikrostrukture aan 
die Raad voorgele word vir goedkeuring: 

1.1 Korporatiewe Dienste 

Die verskuiwing van Risiko funksie na Korporatiewe Dienste, onder 
Beroepsgesondheid en Veiligheid sowel as die byvoeging van die nuwe 
pos van Konstruksiebeampte onder Beroepsgesondheid en Veiligheid 
(Cl 4). Sien A1. 

1.2 Teqniese Dienste 

Die voorgestelde Projekbestuureenheid. Sien A2. 

1.3 Ontwikkelinqsdienste 

• die verskuiwing van die poste van Volhoubare Ontwikkeling na 
Direktoraat Operasies (Sien struktuur A3 en A4). 

2. Dat die finansiele implikasies ten opsigte van voorgestelde wysigings tot 
mikrostrukture in die toekoms aangedui word. 

Vir afhandeling deur die Bestuurder : Menslike Hulpbronne, Mnr. J Amansure. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Alderman CB Punt, and seconded by 
Councillor M Plato-Mentoor, it was resolved as follows: 


1. That the proposed amendments to the following Micro structures be 
submitted to Council for approval: 


1.1 Corporate Services 

The transfer of the risk function to Corporate Services, under 
Occupational Health and Safety as well as addition of the new post of 
Construction Officer under Occupational Health and Safety (Cl 4). See A1. 

1.2 Technical Services 

The proposed Project Management unit. See A2. 

1.3 Development Services 

• the transfer of the posts of Sustainable Development to Directorate 
Operations (See structure A3 and A4). 

2. That the financial implications in respect of proposed amendments to 
micro structures be indicated in future. 

For finalization by the Manager : Human Resource, Mr. J Amansure. 
76 


ITEM HEADING/ ITEM-OPSKRIF 

C42/2015 DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES : PLANNING : ZONING 
AND BUILDING LINES ON PIECES OF LAND SMALLER THAN 3HA IN 
TESSELAARSDAL AND SURROUNDING AREAS WITHIN THE 
JURISDICTION OF THEEWATERSKLOOF 

R42/2015 DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE BEPLANNING 

SONERING EN BOULYNE OP STUKKE GROND KLEINER AS 3HA IN 
TESSELAARSDAL EN OMLIGGENDE GEBIEDE BINNE DIE 
REGSGEBIED VAN THEEWATERSKLOOF 

[English version of the report is the original/ Engelse weergawe van die verslag is die 
oorspronkiike] 

FILE NUMBER/ LeERNOMMER 

1 5/4/R 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

To request endorsement of all building plans zoned “Agricultural zone 1 ”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line which is in 
contradiction to the 30m building line for Agricultural land smaller than 3 ha as 
indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning Scheme. 

To obtain Council approval on the re-categorization of building lines for "Agricultural 
Zone 1" areas in Tesselaarsdal and surrounding areas within the municipal 
jurisdiction as depicted in the Overlay Zones of Tesselaarsdal. 

DOEL VAN VERSLAG 

Om onderskrywing te versoek van alle bouplanne wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op ’n 10m 
boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir landbougrond kleiner as 3ha soos 
aangedui in die Theewaterskloof Geintegreerde Soneringskema. 

Om Raadsgoedkeuring te verkry vir die herkategorisering van boulyne vir 
"Landbousone 1" gebiede in Tesselaarsdal en omliggende gebiede binne die 
munisipale regsgebied soos uitgebeeld in die Oorlegsones van Tesselaarsdal. 

BACKGROUND 

The Integrated Zoning Scheme of Theewaterskloof Municipality categorizes 
“Agricultural Zone 1” building lines as follows: 


ZONE 

HEIGHT 

BUILDING LINES 

OTHER 

PROVISIONS* 

STREET 

SIDE 

REAR AGRICULTURAL ZONE 1: 


AGRICULTURE (AGR1) 


PRIMARY USES 

Maximum size of 


ADDITIONAL 

Agriculture, dwelling house, 

DWELLING UNIT, 

guest rooms, accommodation 

FARM SHOP AND 

for lodgers, home occupation. 

House: 2 
FARM STALL. 

CONSENT USES 

storeys; 
Minimum 


OTHER 
SUBDIVISION SIZE. 


BUILDINGS 

Second dwelling unit or double 

10M OR 

dwelling house, additional 

AS AGREED 

30,0 M 

30,0 M. 

30,0 M. 

Site development 

dwelling unit, guest house, 

WITH THE 
PLAN. j 

tourist facilities, farm stall, farm 

Council. 

shop, aquaculture, intensive 

Guest rooms and 

animal farming, intensive 

ACCOMMODATION 

horticulture, plant nursery, 

FOR LODGERS. 

riding school, 4x4 trail, 


commercial kennels, 

Home occupation. 

commercial antenna. This categorization does not make provision for Agricultural erven smaller than 3ha. 

General practice within the Municipality was to consider Agricultural Zone 1 erven 
less that 3ha’s as being "small holdings" with a zoning of "Rural Residential zone 1" 
with a building line of lOmetres. This makes it viable for development, as the 30m 
building line makes it impossible to develop on the land. 

AGTERGROND 


Die Ge'integreerde Soneringskema van Theewaterskloof Munisipaliteit kategoriseer 
“Landbousone 1” boulyne as volg: 


SONE 

HOOGTE 

BOULYNE 

ANDER 

BEPALINGS* 

STRAAT 

KANT 

AGTER 
LANDBOUSONE 1: 

LANDBOU (AGR1) 

PRIMeRE GEBRUIKE 

Landbou, woonhuis, 

gastekamers, 
akkommodasie vir 

loseerders, huisbewoning. 

VERGUNNINGS- 

GEBRUIKE 

HUISE: 2 

VERDIEPINGS; 
ANDER GEBOUE 
10M, OF soos 
MET DIE RAAD 
OOREENGEKOM. 

30,0 M 

30,0 M. 

30,0 M. 

Maksimum grootte 

VAN ADDISIONELE 

WOONEENHEID, j 

PLAASWINKEL EN 

PLAASSTAL. 

Minimum 

ONDERVERDELING- 

GROOTTE. 
Tweede wooneenheid of Perseel- 

dubbelwoonhuis, ontwikkelingsplan. 

addisionele wooneenheid, 

gastehuis, Gastekamers en 

toeristefasiliteite, akkommodasie vir 

plaasstal, plaaswinkel, loseerders. 

akwakultuur, intensiewe 

diereboerdery, intensiewe Huisbewoning. 

tuinbou, plantkwekery, 

ryskool, 4x4 roete, 

kommersiele 

hondeherberg, 

kommersiele antenna. 


Hierdie kategorisering maak nie voorsiening vir landbou-erwe kleiner as 3ha nie. 

Algemene praktyk in die Munisipaliteit was om Landbousone 1 erwe wat kleiner as 
3ha is as "kleinhoewes" te beskou met ’n sonering van "Landelike Residensiele sone 
1" met ’n boulyn van 10 meter. Dit maak dit haalbaar vir ontwikkeling aangesien die 
30m boulyn dit onmoontlik maak om die grond te ontwikkei. 

DISCUSSION 

The Overlay Zone of Tesselaarsdal stipulates that: 

10 Meter along all boundaries, provided that in cases where erven are too small or 
impractical for a 10m building line in the opinion of the council, the building lines shall 
be: 

The objective of Rural Zone 1: Smallholdings, is to create a zoning for agricultural 
land which has already been subdivided to portions that are smaller than an 
economic agricultural unit, especially where such small farms appear in clusters. The 
objective of Rural Zone 1 is not primarily to provide for subdivision of farms. Policy 
requires that agricultural land not be subdivided into uneconomic units. The objective 
is also not that all individual, isolated smaller farms be zoned as such. 

Smallholdings normally represent an ineffective use of land. The creation of new 
smallholdings must be approved only if, for a specific area, policy, as represented by 
the structure plan or spatial development framework, clearly indicates that such 
subdivision is desirable. 

The size of each land unit that is too small for an economic agricultural unit and 
which may be considered as a “smallholding” must be determined by the potential 
productivity of the land and may therefore differ in different parts of the municipal 
area. Smallholdings must, however, not be so small that these could more aptly be 
classified as single dwelling units. 

Where smallholdings fall within a demarcated urban edge, development of this type 
should conform to provincial policy on the establishment of agricultural smallholdings 
on the urban fringe. 


The recommendations of the Tesselaarsdal Overlay Zones must also be applicable 

to other areas within the Theewaterskloof Municipal boundary for "Agriculture Zone 
1 "erven smaller than 3ha. 

BESPREKING 

Die oorlegsone van Tesselaarsdal bepaal dat: 

10 Meter langs alle grense, op voorwaarde dat in gevalle waar erwe te klein of dit 
onprakties is vir ’n 10m boulyn na die mening van die raad, die boulyne as volg sal 
wees: 

Die doelwit van Landelike Sone 1: Kleinhoewes, is om sonering te skep vir 
landbougrond wat reeds in gedeeltes kleiner as ’n ekonomiese landbou-eenheid 
onderverdeel is, veral waar sodanige plasies in groepe voorkom. Die doe I van 
Landelike Sone 1 is nie primer om voorsiening te maak vir onderverdeling van plase 
nie. Beleid bepaal dat landbougrond nie in onekonomiese eenhede onderverdeel 
mag word nie. Die bedoeling is ook nie dat alle gei'soleerde kleiner plase as sodanig 
gesoneer word nie. 

Kleinhoewes verteenwoordig gewoonlik ’n ondoeltreffende grondgebruik. Die skep 
van nuwe kleinhoewes moet slegs goedgekeur word indien beleid soos 
verteenwoordig deur die struktuurplan of ruimtelike ontwikkelingsraamwerk vir ’n 
spesifieke gebied duidelik aandui dat sodanige onderverdeling wenslik is. 

Die grootte van elke grondeenheid wat te klein is vir ’n ekonomiese landbou-eenheid 
en wat as ’n “kleinhoewe” beskou word, moet bepaal word deur die potensiele 
produktiwiteit van die grond en kan gevolglik in verskillende dele van die munisipale 
gebied verskil. Kleinhoewes moet egter nie so klein wees dat dit meer gepas as 
enkelwooneenhede geklassifiseer kan word nie. 

Waar kleinhoewes in ’n afgebakende stedelike rand val, moet ontwikkeling van 
hierdie soort aan provinsiale beleid op die vestiging van landbou-kleinhoewes op die 
stedelike rand voldoen. 

Die aanbevelings van die Tesselaarsdal Oorlegsones moet ook van toepassing wees 
op ander gebiede in die Theewaterskloof Munisipale grens vir "Landbousone 1" erwe 
kleiner as 3ha. 

COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES 

The recommendations are supported. The argument around the proposed changes 
in building lines of smaller properties makes sense. It should however be ensured 
that these changes will be in line with relevant legislation and policies. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE 

Die aanbevelings word gesteun. Die argument oor die voorgestelde veranderinge 
aan boulyne vir kleiner eiendomme maak sin. Daar moet egter toegesien word dat 
hierdie veranderinge in lyn met toepaslike wetgewing en beleide is. 


COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES 


There is no objection to the recommendations, but even a 10m building line is 
excessive for a property of 1 Ha or less. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 


Daar is geen beswaar teen die aanbevelings nie, maar seifs ’n 10m boulyn is 
oormatig vir ’n eiendom van 1 Ha of minder. 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES/ KOMMENTAAR: 

DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 


Recommendation is supported/ Aanbeveling word gesteun 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS/ KOMMENTAAR: DIREKTORAAT 
OPERASIES 


Support recommendation./ Steun aanbeveling 

COMMENTS: TOWN MANAGER: CALEDON/ KOMMENTAAR 

DORPSBESTUURDER: CALEDON 


Verwys na Wykskomitee - Wyk 4 asb./ 

Refer to Ward Committee - Ward 4 please 

COMMENTS: TOWN MANAGER: GRABOUW/ KOMMENTAAR: 

DORPSBESTUURDER: GRABOUW 


Recommendation supported./ Aanbeveling gesteun. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: VILLIERSDORP/ KOMMENTAAR: 

DORPSBESTUURDER: VILLIERSDORP 


Support recommendation./ Steun aanbeveling. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: GREYTON/GENADENDAL/ KOMMENTAAR: 
DORPSBESTUURDER: GREYTON/GENADENDAL 


Support item/ Steun item 

COMMENTS: OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER/ KOMMENTAAR: 
KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER 


As recommended/ Soos aanbeveel 

COMMENTS CHIEF AUDIT EXECUTIVE/ KOMMENTAAR HOOF UITVOERENDE 
OUDITEUR 


Item word ondersteun./ Item supported. 

ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN ITEM OUTEUR/ ADDITIONAL COMMENTS 
OF ITEM AUTHOR 


Die dringendheid van sodanige Item kan nie genoeg beklemtoon word nie./ The urgency of this item cannot be over-emphasized. 

LEGAL RESPONSIBILITIES 

The zonings and the building lines for small holdings (Land smaller than 3ha) will be 
made effective, and form part of the Integrated Zoning Scheme. 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 

Die sonerings en die boulyne vir kleinhoewes (grand kleiner as 3ha) sal in werking 
gestel word en deel van die Ge'fntegreerde Soneringskema uitmaak. 

FINANCIAL IMPLICATIONS 

Currently all Agriculture Zone 1 erven also benefit from the rebate as approved by 
council. The change in zoning from Agriculture zone 1 to Rural Zone 1 will mean that 
approved tariffs will come into effect. 

FINANSIeLE IMPLIKASIES 

Tans baat alle Landbousone erwe ook by die korting wat deur die Raad goedgekeur 
is. Die verandering in sonering van Landbousone 1 na Landelike Sone 1 sal beteken 
dat goedgekeurde tariewe in werking tree. 

COMMUNICATION IMPLICATION 

The Overlay Zone of Tesselaarsdal was communicated with the public. However it 
is suggested that the affected communities must be made aware of the financial 
implications in changing from Agricultural Zone 1 to Rural Zone 1. 

KOMMUNIKASIE-IMPLIKASIE 

Die Oorlegsone van Tesselaarsdal is aan die publiek gekommunikeer. Daar word 
egter voorgestel dat die geraakte gemeenskappe van die finansiele implikasies van 
die verandering van Landbousone 1 na Landelike Sone 1 bewus gemaak word. 

RECOMMENDATION 

1. That Council endorses of all building plans zone “Agricultural zone 1”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line 
which is in contradiction to the 30m building line for Agricultural land 
smaller than 3 ha as indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning 
Scheme. 

2. That Council approves the re categorization of building lines for 
Agricultural Zone 1 areas in Tesselaarsdal and surrounding areas within 
the municipal jurisdiction as depicted in the Overlay Zones of 
Tesselaarsdal. 

AANBEVELING 


1. Dat die Raad alle bouplanne onderskryf wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op 
’n 10m boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir Landbougrond 
kleiner as 3 ha soos aangedui in die Theewaterskloof Geintegreerde 
Soneringskema. 

2. Dat die Raad die herkategorisering van boulyne vir "Landbousone 1" 
gebiede in Tesselaarsdal en omliggende gebiede binne die munisipale 
regsgebied soos uitgebeeld in die Oorlegsones van Tesselaarsdal 
goedkeur. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 27 MARCH 2015 

1. That Council endorses of all building plans zone “Agricultural zone 1”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line 
which is in contradiction to the 30m building line for Agricultural land 
smaller than 3 ha as indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning 
Scheme. 

2. That Council approves the re categorization of building lines for 
Agricultural Zone 1 areas in Tesselaarsdal and surrounding areas within 
the municipal jurisdiction as depicted in the Overlay Zones of 
Tesselaarsdal. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 27 MAART 2015 

1. Dat die Raad alle bouplanne onderskryf wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op 
’n 10m boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir Landbougrond 
kleiner as 3 ha soos aangedui in die Theewaterskloof Geintegreerde 
Soneringskema. 

2. Dat die Raad die herkategorisering van boulyne vir "Landbousone 1" 
gebiede in Tesselaarsdal en omliggende gebiede binne die munisipale 
regsgebied soos uitgebeeld in die Oorlegsones van Tesselaarsdal 
goedkeur. 

RECOMMENDATION BY THE DEVELOPMENT SERVICES COMMITTEE : 07 

APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 

been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor I Sileku, and seconded by 

Councillor A Cupido, it was recommended as follows: 

1. That Council endorses of all building plans zone “Agricultural zone 1”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line 
which is in contradiction to the 30m building line for Agricultural land 
smaller than 3 ha as indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning 
Scheme. AANBEVELING DEUR DIE ONTWIKKELINGSDIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid I Sileku, gesekondeer deur Raadslid 
A Cupido, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad alle bouplanne onderskryf wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op 
’n 10m boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir Landbougrond 
kleiner as 3 ha soos aangedui in die Theewaterskloof Gei'ntegreerde 
Soneringskema. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor M Tshaka, it was recommended as follows: 

1. That Council endorses of all building plans zone “Agricultural zone 1”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line 
which is in contradiction to the 30m building line for Agricultural land 
smaller than 3 ha as indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning 
Scheme. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Tshaka, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad alle bouplanne onderskryf wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op 
’n 10m boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir Landbougrond 
kleiner as 3 ha soos aangedui in die Theewaterskloof Gei'ntegreerde 
Soneringskema. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended : 

1. That Council endorses of all building plans zone “Agricultural zone 1”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line 
which is in contradiction to the 30m building line for Agricultural land 
smaller than 3 ha as indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning 
Scheme. 
AANBEVELING AAN RAAD : 

Dit word aanbeveel : 

1. Dat die Raad alle bouplanne onderskryf wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op 
’n 10m boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir Landbougrond 
kleiner as 3 ha soos aangedui in die Theewaterskloof Gei'ntegreerde 
Soneringskema. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor M Koegelenberg, it was resolved as follows: 

1. Council endorses of all building plans zone “Agricultural zone 1”in 
Tesselaarsdal and surrounding areas, approved on a 10m building line 
which is in contradiction to the 30m building line for Agricultural land 
smaller than 3 ha as indicated in the Theewaterskloof Integrated Zoning 
Scheme. 

For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Koegelenberg, as volg besluit : 

1. Die Raad onderskryf alle bouplanne wat as “Landbousone 1” in 
Tesselaarsdal en omliggende gebiede gesoneer is en goedgekeur is op 
’n 10m boulyn wat teenstrydig is met die 30m boulyn vir Landbougrond 
kleiner as 3 ha soos aangedui in die Theewaterskloof Gei'ntegreerde 
Soneringskema. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 
85 


ITEM HEADING/ ITEM -OPSKRIF 

C43/2015 DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES PLANNING 

THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY: BOTRIVIER STATION: 

PRECINCT PLAN: QUARTERLY- AND PROGRESS REPORT (MEdeK) 

R43/2015 DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE BEPLANNING 

THEEWATERSKLOOF MUNISIPALITEIT: BOTRIVIER STASIE 
BUURTPLAN: KWART AALLIKSE- EN VORDERINGSVERSLAG 
(MEdeK) 

[English version of the report is the original/ Eng else weergawe van die vers lag is die 
oorspronkiike] 

FILE NUMBER/ LeERNOMMER 

1 5/1 /R 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

This item serves as a Quarterly report to Council as per Council Resolution as well as 
the progress that has been made with PRASA. 

DOEL VAN VERSLAG 

Hierdie item dien as ’n Kwartaalverslag aan die Raad soos per Raadsbesluit asook 
vordering wat met PRASA gemaak is. 

BACKGROUND 

Council considered the Botrivier Precinct plan and then took the following decision: 

RESOLVED BY COUNCIL : 25 JUNE 2014 

1. That Council take note of the Botrivier Station: Precinct Plan; 

2. That Council approve the Botrivier Station: Precinct Plan; 

3. That the Botrivier Station: Precinct Plan form part of the IDP; 

4. That the LED and Tourism unit use the plan to market Botrivier as a 
Tourism Destination. 

5. That Council supports the passenger rail services to Caledon and even 
beyond, if feasible and that the Directorate Development Services, 
Planning department, approached PRASA to consider this. 

6. That a quarterly progress report in respect of this project be submitted 
to Council. AGTERGROND 


Die Raad het die Botrivier Buurtpian oorweeg en as voig besluit: 

BESLUIT DEUR DIE RAAD : 25 JUNIE 2014 

1 . Dat die Raad kennis neem van die Botrivierstasie: Buurtpian; 

2. Dat die Raad die Botrivierstasie: Buurtpian goedkeur; 

3. Dat die Botrivierstasie: Buurtpian deel van die GOP uitmaak; 

4. Dat die PEO en Toerisme-eenheid die plan gebruik om Botrivier as ’n 

Toerismebestemming te bemark. 

5. Dat die Raad die passassierspoordienste na Caledon en seifs verder 

ondersteun indien haalbaar en dat PRASA genader word om dit te 
oorweeg. 

6 . Dat ’n kwartaallikse vorderingsverslag oor hierdie projek aan die Raad 
voorgele word. 

DISCUSSION 

Several meetings were held between the Directorate Development Services, 
Planning Section and BRAC. They are very supportive and is actively involved in the 
project. Up to now they made proposals as well. In short the following can be 
mentioned: 

1. They sampled 30 A4 pages with signatures in support of the railway line and 
negotiations with PRASA; 

2. They tried to make contact with PRASA themselves, but the Town Planning 
Section is well on its way to negotiate an appointment with PRASA; (See 
Annexure "A") 

3. BRAC keeps the toilets on the station in a very clean and working condition; 

4. They drew up a register of trees in and around the station and try to look after 
the trees in order to keep them in a healthy condition; (See Annexure "B") 

5. After the last meeting (Minutes attached as(See Annexure "C" ), they made the 
following proposals and ask from TWK to assist them: 

The initiation of a grant application in support of the creation of a Management 
Structure (or committee) to drive the development and upgrading of the Botrivier 
Station Precinct. In order to be effective, this committee should include responsive 
representation from PRASA, Transnet, Intersite and the Municipality. We are 
uncertain whether the National Dept Rural Development & Land Reform would fund 
this, or whether there is an alternative source of funding for this (e.g. DTI); 

Town Planning Overlay Zones for the station precinct. We are unsure whether this 
would be prepared by yourself in house, or whether it would be work that is given out 
to a consultant, but we would be keen to participate in the drafting of such overlay 
zones; 

Physical upgrading of the station precinct: 

We would like to propose the following 2 physical upgrading projects for the station: 

a) Upgrading of public toilet facilities on the station. We have been concerned at 
the vandalisation of the public toilet facilities on the station, and would like to 
participate in the improvement of the toilets, and the development of a method 
of securing them from further damage. Simply fixing the toilets without securing 
them will be ineffectual. There are a number of tenants using the station 
facilities (including some BRAC members), and a secure system that enables 
the public to use the facilities needs to be devised. The cost of this project is 
low (probably RIO 000 to R20 000), and would require the approval of Intersite. 

b) Tree management and landscape design. The Botrivier station has a wide range 

of very big trees. These trees are both a blessing and a danger (in terms of 
possible damage from falling branches, etc). One of BRAC's members (Mr 
Noel Greeff - a trained & qualified forester) has had a critical look at the trees, 
and has prepared a preliminary table evaluating the trees on the station - please 
find attached the table and drawing. The long term appearance of the station 
trees needs to be considered in the the landscape design of the station. Again, 
this exercise can only proceed meaningfully with the participation of Intersite. 

BESPREKING 

Verskeie vergaderings is tussen die Direktoraat Ontwikkelingsdienste, 
Beplanningsafdeling en BRAC gehou. Hulle is baie ondersteunend en aktief by die 
projek betrokke. Tot nou het hulle ook voorstelle gemaak. Die onderstaande kan 
kortliks gemeld word: 

1. Hulle het 30 A4 bladsye met handtekeninge ten gunste van die spoorlyn en 
onderhandelinge met PRASA gewerf; 

2. Hulle het probeer om direk met PRASA te skakel, maar die 

Dorspbeplaningsafdeling is goed op dreef om ’n afspraak met PRASA te 
onderhandel; (Sien Bylae "A") 

3. BRAC hou die toilette op die stasie in ’n baie skoon en werkende toestand; 

4. Hulle het ’n register van borne op en random die stasie opgestel en probeer om 
na die borne te kyk om dit in ’n gesonde toestand te hou; (Sien Bylae "B") 

5. Na die laaste vergadering (Notule aangeheg as Bylae "C" ), het hulle die 
volgende voorstelle gedoen en versoek dat TWK hulle bystaan: 

Die opstel van n toelaagaansoek ter ondersteuning van die skep van ’n 

bestuurstruktuur (of komitee) om die ontwikkeling en opgradering van die Botrivier 
Stasiebuurt aan te voer. Ten einde doeltreffend te wees, moet hierdie komitee 
aktiewe verteenwoordiging van PRASA, Transnet, Intersite en die Munisipaliteit 
insluit. Ons is onseker of die Nasionale Departement van Landelike Ontwikkeling & 
Grondhervorming dit sal befonds en/of daar ’n alternatiewe bran van befondsing 
hiervoor is (bv. DTI); 

Dorpsbeplanningsoorlegsones vir die stasiebuurt. Ons is onseker of dit intern 
deur die munisipaliteit opgestel gaan word, en of dit werk is wat aan ’n konsultant 
uitgekontrakteer sal word, maar ons wil graag deelneem aan die opstel van sodanige 
oorlegsones; 

Fisiese opgradering van die buurt: 
Ons wil die onderstaande 2 fisiese opgraderingsprojekte vir die stasie voorstel: 

a) Opgradering van openbare toiletgeriewe op die stasie. Ons is bekommerd 
oor die vandalisering van die openbare toiletgeriewe op die stasie en wil graag 
deelneem aan die verbetering van die toilette en die ontwikkeling van ’n 
manier om dit teen verdere skade te beskerm. Om net die toilette reg te maak 
sonder om dit te te beveilig sou ondoeltreffend wees. Daar is ’n paar huurders 
wat die stasiegeriewe gebruik (insluitend sommige BRAC lede) en ’n veilige 
stelsel wat die publiek in staat stel om die geriewe te gebruik, moet bedink 
word. Die koste van hierdie projek is laag (waarskynlik tussen RIO 000 en 
R20 000) en sal die goedkeuring van Intersite vereis. 

b) Bestuur van borne en landskapontwerp. Die Botrivier stasie het ’n groot 
verskeidenheid baie groot borne. Hierdie borne is beide ’n seen en ’n gevaar 
(met betrekking to moontlik skade van vallende takke, ens). Een van BRAC 
se lede (mnr. Noel Greeff - ’n opgeleide & gekwalifiseerde bosbouer) het die 
borne op die stasie krities evalueer - ’n tabel en tekening word hierby 
aangeheg. Die langtermynvoorkoms van die stasiebome moet in die 
landskapontwerp in aanmerking geneem word. Hierdie oefening kan 
weereens egter net sinvol wees met Intersite se deelname. 

COMMENTS 

1 . Town Planning is committed to pursue negotiations with PRASA; 

2. Town Planning will pursue the possibility of obtaining a grant to assist in the 
establishment of a Management Structure; 

3. If manpower allows, an overlay zone can be done for the station precinct; 

4. The upgrading of public toilets can be discussed and considered by the Town 
Manager; 

5. Tree Management will be included in the long term landscape design of the 
precinct. 

KOMMENTAAR 

1. Dorpsbeplanning is daartoe verbind om voort te gaan om onderhandelinge met 
PRASA aan te gaan; 

2. Dorspbeplanning sal die moontlikheid van verkryging van ’n toelaag vir die 
daarstel van ’n Bestuurstruktuur ondersoek; 

3. Indien personeelbeskikbaarheid dit toelaat, sal ’n oorlegsone vir die stasiebuurt 
uitgevoer word; 

4. De opgradering van openbare toilette kan vir oorweging met die Dorpsbestuurder 
bespreek word; 

5. Die bestuur van borne sal in die langtermyniandskap van die buurt ingesluit word. 
COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES/ KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE 

The recommendations are supported./ Die aanbevelings word gesteun. 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES/ KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

The recommendations are supported/ Die aanbevelings word gesteun. 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES/ KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 

Recommendations supported/ Aanbevelings gesteun 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES 

The financial implications for the overlay zone and the upgrading of the toilets must 
be specified 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 

Die finansiele implikasies vir die oorlegsone en die opgradering van die toilette moet 
gespesifiseer word. 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS/ KOMMENTAAR: DIREKTORAAT 
OPERASIES 

Take note of report with recommendations./ Neem kennis van verslag met 
aanbevelings. 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER: CALEDON 

Die komende begroting is alreeds ingedien en is dit te laat om nou by te voeg. 

Addisionele befondsing sal verkry moet word vir die opgradering van huidige 
publieke toilette, en moet daar ook gepoog word om die opgradering by die aansoek 
vir "Grant" in te sluit 

COMMENTS: TOWN MANAGER: CALEDON 

The next budget has already been submitted and it is too late to add it now. 

Additional funding would have to be obtained for the upgrading of current public 
toilets, but an attempt should be made to include the upgrading in the grant 
application. 

COMMENTS: OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER/ KOMMENTAAR: 
KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER 

Recommendation supported./ Aanbeveling gesteun. 


ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN DIE ITEM-OUTEUR 


Het syfers aanvra vanaf dorpskantoor rakende die vervanging van toilette, alhoewel 
die dorpsbestuurder aangetoon het dat daar in die huidige boekjaar nie begroot is vir 
die opgradering van toilette nie. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 


Figures were requested from the town office regarding the replacement of toilets, 
although the town manager indicated that upgrading of toilets has not been budgeted 
in the current financial year. 

LEGAL RESPONSIBILITIES/ WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 


Not applicable/ Nie van toepassing nie 

FINANCIAL IMPLICATIONS 


This will come into play once the precinct plan can be executed and the station be 
market as a Tourist Destination. 

FINANSIeLE IMPLIKASIES 

Dit sal eers geld wanneer die buurtplan uitgevoer kan word en die stasie as ’n 
Toeristebestemming bemark word. 

COMMUNICATION IMPLICATION/ KOMMUNIKASIE-IMPLIKASIE 


The good news can be shared with the public via the media./ 

Die goeie nuus kan deur die media met die publiek gedeel word. 

RECOMMENDATION 

1 . That Council take note of the quarterly- and progress report regarding 
negotiations with PRASA; 

2 . That Town Planning must pursue the possibility of obtaining a grant to 
assist in the establishment of a Management Structure; 

3 . That an overlay zone be done for the station precinct; 

4 . That the upgrading of public toilets be considered by the Town Manager 
when dealing with the budget; 

5 . That Tree Management be included in the long term landscape design of 
the precinct. 

AANBEVELING 

1. Dat die Raad kennis neem van die kwartaallikse- en vorderingsverslag 
rakende onderhandelinge met PRASA; 


2 . Dat Dorpsbeplanning die moontlikheid van verkryging van ’n toelaag 
ondersoek om ’n Bestuurstruktuur daar te stel; 

3 . Dat ’n oorlegsone vir die stasiebuurt uitgevoer word; 


4 . Dat die opgradering van openbare toilette deur die Dorpsbestuurder 
oorweeg word wanneer die begroting hanteer word; 

5 . Dat die bestuur van borne in die langtermynlandskapontwerp van die 
buurt ingesluit word. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 27 MARCH 2015 

1 . That Council take note of the quarterly- and progress report regarding 
negotiations with PRASA; 

2 . That Town Planning must pursue the possibility of obtaining a grant to 
assist in the establishment of a Management Structure; 

3 . That an overlay zone be done for the station precinct; 

4 . That the upgrading of public toilets be considered by the Town Manager 
when dealing with the budget; 

5 . That Tree Management be included in the long term landscape design of 
the precinct. 

AANBEVEL1NG VAN BESTUUR : 27 MAART 2015 

1. Dat die Raad kennis neem van die kwartaallikse- en vorderingsverslag 
rakende onderhandelinge met PRASA; 

2 . Dat Dorpsbeplanning die moontlikheid van verkryging van ’n toelaag 
ondersoek om ’n Bestuurstruktuur daar te stel; 

3 . Dat ’n oorlegsone vir die stasiebuurt uitgevoer word; 

4 . Dat die opgradering van openbare toilette deur die Dorpsbestuurder 
oorweeg word wanneer die begroting hanteer word; 

5 . Dat die bestuur van borne in die langtermynlandskapontwerp van die 
buurt ingesluit word. 

RECOMMENDATION BY THE DEVELOPMENT SERVICES COMMITTEE : 07 

APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Plato-Mentoor, and 
seconded by Councillor I Sileku, it was recommended as follows: 


1 . That Council take note of the quarterly- and progress report regarding 
negotiations with PRASA. AANBEVELING DEUR DIE ONTWIKKELINGSDIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Plato-Mentoor, gesekondeer 
deur Raadslid I Sileku, as voig aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die kwartaallikse- en vorderingsverslag 
rakende onderhandelinge met PRASA. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor GME Carelse, it was recommended as follows: 

1 . That Council take note of the quarterly- and progress report regarding 
negotiations with PRASA. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid GME Carelse, as voig aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die kwartaallikse- en vorderingsverslag 
rakende onderhandelinge met PRASA. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended : 

1 . That Council take note of the quarterly- and progress report regarding 
negotiations with PRASA. 

AANBEVELING AAN RAAD : 


Dit word aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die kwartaallikse- en vorderingsverslag 
rakende onderhandelinge met PRASA. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 205 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor PU Stanfliet, and seconded 
by Councillor I Sileku, it was resolved as follows: 

1 . Council take note of the quarterly- and progress report regarding 
negotiations with PRASA. 


For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geieentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid PU Stanfiiet, gesekondeer 
deur Raadslid I Sileku, as volg besluit : 

1. Die Raad neem kennis van die kwartaallikse- en vorderingsverslag 
rakende onderhandelinge met PRASA. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 94 


ITEM HEADING/ ITEM-OPSKRIF 


C44/2015 DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES: LED AND SOCIAL 
DEVELOPMENT: THEMBALITSHA FOUNDATION APPLICATION FOR: 

1. LEASING OF CLUSTER OF ERVEN IN GRABOUW FOR THE 
PURPOSE OF ESTABLISHING EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT 
CENTERS 

2. APPLICATION FOR THE REVISED USE OF ERVEN 1251 AND 1252 
GRABOUW 

R44/2015 DIREKTORAATONTWIKKELINGSDIENSTE: PEO EN MAATSKAPLIKE 
ONTWIKKELING: THEMBALITSHA STIGTING AANSOEK OM: 

1. HUUR VAN GROEP ERWE IN GRABOUW VIR DIE DOELEINDES VAN 
DAARSTEL VAN VROEeKINDERONTWIKKELINGSENTRUMS 

2. AANSOEK OM DIE GEWYSIGDE GEBRUIK VAN ERWE 1251 EN 1252 
GRABOUW 

[English version of the report is the original/Engelse weergawe van die verslag is die 

oorspronklike] 

LeERNOMMER/FILE NUMBER 


7/2/3/ 1/4 

PURPOSE / AIM OF REPORT 


To submit for Council’s consideration a report concerning an application received 
from Thembalitsha Foundation for the leasing of a cluster of erven in Grabouw, for 
the establishment of Early Childhood Development Centres (ECD Centre). 

DOEL VAN VERSLAG 


Om ’n verslag met ’n aansoek van Thembalitsha Stigting vir die huur van ’n groep 
erwe in Grabouw, vir die daarstel van Vroeekinderontwikkelingsentrums (VKO 
sentrum) vir oorweging aan die Raad voor te le. 

BACKGROUND/ AGTERGROND 


The following application was received from Thembalitsha Foundation:/ 

Die onderstaande aansoek is van Thembalitsha Stigting ontvang: 

Application to; 

1. lease Erf 4411 

2. a portion of Erf 1320 

3. a portion of Erf 2832 

4. lease 2-3 Erven in the new proposed development for Zola and Iraq (North 
Western parts of Rooidakke) - Erf numbers 6006, 6355 and 6562 

5. lease open piece of land adjacent to Erf 5095 

6. for revised use (utilization) of Erf 1251/1252 for the purpose of establishing 
Early Childhood Development Centres. 


Background on the Thembalitsha Foundation The Thembalitsha Foundation exists to restore hope to the desperate and needy 
people of South Africa, developing them to a point of self-reliance through the 
provision of healthcare, education and training. The Foundation started out in 1997 
and now run seven projects in the Western Cape. 


Thembalitsha is a registered NGO with vested interest in Grabouw and its 
community. We have been working in the area for a number of years and have strong 
relationships in the community and other NGO partners. 

ECD project in Grabouw 

During 201 1 Thembalitsha was approached by the Wright Memorial Trust (WMT) to 
conduct a survey of ECD centers within the greater Grabouw area. The primary 
objective was to establish how many children were or were not attending these 
centers, as well as obtaining information regarding the standard of care/education 
provided at these centers. 

Towards the end of 2013 we again entered into discussions with WMT and I was 
asked to present a proposal regarding the feasibility of implementing an ECD project. 
This application to the TWK municipality stems from our survey/research which 
revealed the following; 

There are a number of excellent ECD centers operating in the area - yet a 
need for many more 

A few of the centers already operating are not registered/compliant and 
require help. In fact some of them have totally inadequate facilities and the 
level of care and education taking place is of a very low standard. Numbers of 
Grabouw children are therefore spending their formative years in unacceptable 
conditions. 

Our goal is to assist ECD centers in the poorer communities by; 

Establishing new centers in areas currently not served by such centers, or 
where there is a need for additional centers 
Improving existing facilities 

Improving the standard/quality of education and care children receive 
Assisting teachers/caregivers to obtain higher levels of ECD 
education/training 

Assisting ECD centers in obtaining official registration from the DSD 
Establishing a more holistic approach to ECD (working together with the local 
Day Hospital and other role players) that focuses on the child from conception to 
6 years. 

Establishing a nutrition center (kitchen) from where various ECD centers will 
be served daily meals 


I have spent considerable time in the various communities identifying ECD centres 
requiring help, identifying land for new centers, as well as establishing relationships. 


Financial standing 


Thembalitsha is a registered section 21 company (NPO No: 007-490 Reg No: 
1997/003064/08) ??and level 4 with the B-BBEE. The Foundation is funded by 
numbers of individuals, corporates, governmental bodies and funding organisations. 
(For more info on donors please visit http://www. thembalitsha. org. za/# four- 
partners/cl kmo) . The Thembalitsha accounts are audited by Deloitte and Touche. 

The Foundation is governed by a Board of Directors, with the Managing Director 
overseeing the Managers of the various projects. 

This application to lease is reinforced through partnership with the Wright Memorial 
Trust who has committed to be the financial partner in this ECD development 
initiative in Grabouw. 

Our application 

We hereby wish to apply to lease the below mentioned properties for a period of 9 
years and 1 1 months. 

1. Erf 4411 - Phakamile Makaza St - Siteview 

A local church erected a structure (illegally) on this ERF - and since has handed it to 
the Ncedo Educare Centre (established Jan 2012). I’ve had numerous discussions 
with the principal (Babalwa Ntshayi, staff, church & community) and propose the 
following: 

(This building is basically a large shack, with no windows, no ventilation - completely 
unacceptable as a centre to educate and care for small children. It requires urgent 
intervention!) 

To remove the existing structure and replace it with a new building consisting of 2 
large classrooms, bathrooms, and office. Work will also include leveling the ground, 
erecting a fence and establishing a playground. 

This creche deals with the large overflow of kids from the Landulwazi centre, it has 
the support of the local community and our goal is to make the upgrading of this 
centre our first priority. The creche has between 20-40 children. 

2. Portion of Erf 1320 - Pineview North 

Maritza Geldenhuys is the principal of Kammaland Educare Centre, situated 31 
Savory Street. This very well run centre used to accommodate almost 30 children but 
was instructed by the Dept of Health to reduce numbers because of lack of space. 
People in the community respect this creche and many would send their children 
should Kammaland have larger premises. 200 meters from Kammaland is an open 
piece of land that belongs to TWK municipality - ERF 1320. We believe making a 
section of this ERF (800 sq/m plus) available to Kammaland will fill a great need in 
this part of Pineview North as well as uplift the community. Our application is for the 
section that forms the corner of Bay street and Mint street. 

Similarly to the above proposals - we would assist Kammaland in erecting a quality 
facility consisting of 2 classrooms, office, kitchen and bathrooms. 
Portion of Erf 2832- Bert Ten Brink street - Xola Naledi 
Marolene Solomons is a young lady who was raised and educated in Grabouw. She 
has done very well in furthering her education and obtained a few certificates relating 
to child care/education, including ECD level 4 through Boland College. She has now 
also enrolled for Level 5 and began training at the end of July. 

A year ago she founded Ukwakha Impilo Educare Centre and operates from a home 
where she rents a few rooms. She has also encouraged her sister in law (who assists 
her at the creche) to enrol at Boland College. Furthermore she registered the centre 
as an NPO and has also submitted an application to the TWK municipality for land. 
We would love to assist this excellent young lady and therefore submit this 
application. 

Our research shows that there is a definite need for another ECD centre in this area. 

We believe making a section (see drawing) of this ERF (800 sq/m plus) available to 
Ukwakha Impilo Educare Centre will fill a great need in this part of Xola Naledi as 
well as uplift the community. Similarly to the other proposals we will assist Ukwakha 
Impilo in erecting a quality ECD facility. 

4. Erven 6006 , 6355 and 6562 - Iraq and Rooidakke 

We kindly request the Municipality to grant/lease us these 3 erven in the above 
mentioned areas - in order to establish new ECD centers. Our research/surveys 
show that there is a great need in these areas for such centers. These erven have 
been earmarked for ECD facilities. 

We also discovered that the communities (mainly via the Rooidakke Community 
Committee) are aware of this and very keen to see creches established. 

5. Land adjacent to ERF 5095 - Thabo Mbeki str - Siteview 

Thandy (Nomthandazo) Mposi is the ex-principal of the Landulwazi centre. She left 
Landulwazi during 2013 after the tragic death of her daughter. 

At the end of 2013 she established an ECD centre (Mbalentle Educare) on a property 
(non-zoned land) directly behind ERF 5095 and erected 2 temporary classrooms. 
Currently 20-30 children attend this creche. This is a very capable woman, highly 
loved and respected in the community and our goal is to assist her with the following: 
Obtain permission to use (lease) the land behind her property - and erect an 
improved temporary structure, establishing a playground and assisting with DSD 
registration. 

6. Erf 1251/1252 Molteno Park 

We wish to apply for a revision in the use/utilization of Erf 1251/52 

In 2009 the above mentioned erven were transferred to the Thembalitsha foundation, 
with the understanding that a hospice be erected/established. 

We now request that this be revised and include a “wider” usage of the land - and 
include the 3 areas in which Thembalitsha specialises, namely Health, Education and 
Training. We would like to establish a centre which primarily serves our ECD project, 
but as the property has ample space we would also in the near future like to establish 
facilities which support our wider services to the community - including establishing a 
hospice facility. 

The “Hub” we wish to establish on this property would consist of 
Model ECD centre (creche) 


Training facilities - Governing Body workshops, Teacher training, Parent 
training etc 

Offices for ECD and Mama Themba field workers 
We will appoint 2 Community workers - specifically trained to deal with 
early childhood development and assisting the various creches. The 
service they will perform will be done in conjunction with the Local Day 
Hospital, the department of Health and DSD. 

The Thembalitsha Foundation already has a project (called “Mama 
Themba” - http://www.thembalitsha.org. za/#!mama-themba/cxfy which 
serves women during pregnancy, birth and assist mothers with children 
aged 0-2 years. We believe expanding this project will be a great blessing 
to the various Grabouw communities. 

Nutritional service 

We would like to establish a “kitchen” facility from where we serve meals 
to the various ECD centres. 

DISCUSSION 

The need for formalized ECD facilities appears on annual IDPs and community 
Indabas, the issue of proper care for children is imperative for not only the social 
structures of the community but also impacts on the economic decisions made by 
households in terms of looking for work and choosing to be economically active. 

The municipality does not have the funding to tackle the growing need for properly 
managed, well governed and structured ECD centers, yet by partnering with a 
reputable, community based organization based in Grabouw, with a steady track 
record of performance and financial backing, we are able to address the communities 
need for ECD centres. 

The choice to submit the cluster of applications stems from the reality that municipal 
decision processes are lengthy, community need is immediate and funding availed 
for the infrastructure and maintenance component of the ECD centers as offered by 
the Wright Memorial Trust is not indefinite. 

The department wishes to proactively seek Council’s approval for bulk lease 
allocation to Thembalitsha to curb the red tape and assist in creating a sustainable 
partnership with an organization that has strong roots in the community and is able to 
financially impact on the development of the ECD centers. 


Summary of properties to be used: 

6 . 


Erf 6562 


1436m 2 


Community Zone 1 


7. Portion of Erf 2832, adjacent Approximately Open Space Zone 1 to be 
to Erf 2882 1 000m 2 rezoned to Community Zone 1 


Application for the revised use of Erven 1251 and 1252 Grabouw 

Council resolved the following per resolution SC38/ 29 November 2007 (See 
detailed resolution attached) : 

1 . That EMC resolution 325 as taken on 7 th December 2005 be revised to the 
following: 

1.1 That erven 1251 & 1252 be sold to Themba Care for an amount of 

R100, 00 for the purpose of establishing an HIV/AIDS 

Hospice/Palliative Care centre. 

1.2 That such intention of alienation be advertised at the cost of Themba 
Care, for public comment/objections. 

1.3 That the transfer of erven 1251 & 1252 be subject to an application for 
rezoning from residential to institutional use at the cost of the applicant. 

1.4 That the alienation be subject to a reversionary clause that if the 
organisation ceases to exist or the property is not utilised for the 
purposes applied for. 

1.5 That the sale be finalised within a period of 4 months after signing the 
deed of sale, whereafter the offer will lapse and the property revert to 
the Municipality. 

2. That the Section 33 process be followed in respect of the sale of the property. 

3. That the approval is subject to the clarification that must be obtained 
concerning the Constitution, which is in the name of Thembalitsha, and the 
provision of the registration certificate as a Non-profit Organisation. 

4. That if any uncertainty exists in respect of the abovementioned requirements, 
the item again be presented to the Council. 

Discussion 

The mentioned erven were alienated to Thembalitsha for the purpose of establishing 
an HIV/AIDS Hospice/Palliative Care centre. The alienation was subject to a 
reversionary clause that if the organisation ceases to exist or the property is not 
utilised for the purposes applied for. 

The properties were rezoned - a consent use and departure were obtained to 
construct and operate a Palliative Care Centre. The zoning lapsed and is currently 
Residential Zone 1. The properties will have to be consolidated and rezoned to 
Community Zone 1 . 

With the unforeseen change of management team at Thembalitsha the plans to build 
a palliative care centre came to a stop. 


New team taking over from the predecessors wish to revisit the idea of utilizing Erf 

1251 and 1252 for the purpose of establishing a model ECD centre and training 
facility , prenatal care to expectant mothers and nutritional centre. 

In terms of the community precinct plans, the above fits in with the concept of 
centralised access to services, and the position of the site lends itself ideally to such 
proposal. 

Therefore it is recommended that the application for the revised use of Erven 1251 & 

1252 be accepted to enable Thembalitsha to empower the ECD sector within 
Grabouw. 

BESPREKING 

Die behoefte aan geformaliseerde VKO fasiliteite verskyn in jaarlikse GOP en 
gemeenskap-indabas, die kwessie van behoorlike sorg vir kinders is noodsaaklik, nie 
net vir die maatskaplike strukture van die gemeenskap nie, maar ook vanwee die 
impak op ekonomiese besluite wat deur huishoudings geneem word ten opsigte van 
werk soek en die keuse om ekonomies aktief te wees. 

Die munisipaliteit beskik nie oor die befondsing om die toenemende behoefte aan 
behoorlik bestuurde, goed bestuurde en gestruktureerde VKO sentrums aan te pak 
nie, maar deur ’n vennootskap met ’n gemeenskapgebaseerde organisasie met ’n 
goeie naam wat in Grabouw gebaseer is, met ’n bestendige prestasierekord en 
finansiele steun, is ons in staat om aan die gemeenskap se behoefte aan VKO 
sentrums te voldoen. 

Die keuse om die aansoeke gesamentlik voor te le, spruit uit die realiteit dat 
munisipale besluitnemingsprosesse uitgerek is terwyl die behoefte van die 
gemeenskap onmiddellik is en befondsing vir die infrastruktuur- en 
instandhoudingskomponent van die VKO sentrums wat deur die Wright Memorial 
Trust gebied word, nie onbepaald is nie. 

Die departement versoek pro-aktief Raadsgoedkeuring vir grootmaathuurtoewysing 
aan Thembalitsha om enige vertraging te bekamp en van hulp te wees om ’n 
volhoubare vennootskap daar te stel met ’n organisasie wat sterk wortels in die 
gemeenskap het en in staat is om ’n finansiele impak op die ontwikkeling van die 
VKO sentrums te he. 


Opsomminq van eiendomme wat betrokke is: 

7. Gedeelte van Erf 2832, Ongeveer Oop ruimte sonering 1 moet na 
aangrensend aan Erf 2882 1000m 2 Gemeenskapsone 1 hersoneer 

word 


Aansoek om die gewysigde gebruik van Erwe 1251 en 1252 Grabouw 

Die Raad het per besluit SR38 / 29 November 2007 as volg besluit (Sien 
volledige besluit aangeheg) : 

1. Dat UBK besluit 325 soos geneem op 7 Desember 2005 gewysig word na die 

volgende: 

1.1 Dat erwe 1251 & 1252 verkoop word aan Themba Care vir ’n bedrag 
van R1 00,00 vir die daarstei van ’n HIVA/IGS 
Hospies/Palliatiewesorgsentrum. 

1.2 Dat sodanige voorneme om te vervreem op Themba Care se onkoste 
vir openbare kommentaar/besware geadverteer word. 

1.3 Dat die oordrag van erwe 1251 & 1252 onderhewig sal wees aan ’n 
aansoek om hersonering van residensieel na institusionele gebruik op 
die aansoeker se onkoste. 

1.4 Dat die vervreemding onderhewig sal wees aan ’n terugvalklousule 
indien die organisasie ophou voortbestaan of die eiendom nie vir die 
doeleindes waarvoor aansoek gedoen word, gebruik word nie. 

1.5 Dat die verkoop binne ’n tydperk van 4 maande na ondertekening van 
die verkoopakte plaasvind, waarna die aanbod sal verstryk en die 
eiendom na die Munisipaliteit sal terugval. 

2. Dat die Artikel 33 proses ten opsigte van die verkoop van die eiendom gevolg 
word. 

3. Dat die goedkeuring onderhewig is aan uitklaring wat bekom moet word oor 
die grondwet, wat in die naam van Thembalitsha is en die voorsiening van 
die sertifikaat van registrasie as organisasie sonder winsoogmerk. 

4. Dat indien enige onsekerheid bestaan ten opsigte van bogenoemde 
vereistes, die item weer aan die Raad voorgele word. 

Bespreking 

Die gemelde erwe is aan Thembalitsha vervreem vir die doel van daarstei van ’n 
MIV/VIGS Hospies/Palliatiewesorgsentrum. Die vervreemding was onderhewig aan 
’n terugvalklousule dat indien die organisasie sou ophou voortbestaan of die eiendom 
nie gebruik word vir die doel waarvoor aansoek gedoen is nie. 

Die eiendomme is hersoneer - ’n vergunningsgebruik is verkry om ’n 
Palliatiewesorgsentrum op te rig en te bedryf. Die sonering het verval en is tans 
Residensiele Sone 1 . Die eiendomme sal gekonsolideer en hersoneer moet word na 
Gemeenskapsone 1 . 


Met die onvoorsiene verandering in bestuur by Thembalitsha het die planne om ’n 
palliatiewesorgsentrum te bou op ’n einde gekom. 
Die nuwe span wat by die voorgangers oorgeneem het, wil die idee van benutting 
van Erf 1251 en 1252 vir die doel van daarstel van ’n model VKO sentrum en 
opleidingsfasilteit, voorgeboortelike sorg aan verwagtende moeders en 
voedingsentrum herbesoek. 

Ooreenkomstig die gemeenskapbuurtplanne, pas bogenoemde by die konsep van 
gesentraliseerde toegang tot dienste in en die perseel is ideaal gelee vir sodanige 
voorstel. 

Daar word dus aanbeveel dat die aansoek om die hersiene gebruik van Erwe 1 251 & 
1252 aanvaar word om Thembalitsha in staat te stel om die VKO sektor in Grabouw 
te bemagtig. 

COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES 

It is important that the decision to lease the properties must be advertised for public 
comments. The concern is that a big cluster of properties will be taken out of the 
market for other NGO's for a long period. It is recommended that the Property 
Division together with other relevant departments should visit the nominated persons 
who have the need for a property and evaluate which of the applications really 
qualifies for a property. Each individual can submit a business plan individually to 
ensure that the property will be used for the right reasons. It is also recommended 
that a clause should be build into the agreements that reports and financial 
statements should be submitted annually to ensure that the properties are used for 
the right purposes. There should also be a clause in the agreements regarding the 
buildings erected on the properties and if ownership will go the municipality. It should 
also be considered to have a clause which indicates the % which the lease amount 
will escalate annually. 

Taking the above into consideration, it is not clear if the lease agreements will be 
directly with Tembalitsha or with each individual. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE 

Dit is belangrik dat die besluit om die eiendomme te verhuur vir openbare 
kommentaar geadverteer word. Die kommer bestaan dat ’n groot groep eiendomme 
vir ’n lang tydperk vir ander NGO’s uit die mark onttrek word. Daar word aanbeveel 
dat die Eiendomsafdeling tesame met ander betrokke departement die 
genomineerde persone wat ’n behoefte aan die eiendom het, besoek en evalueer 
watter van die aansoeke werklik vir ’n eiendom kwalifiseer. Elke indiwidu kan 
indiwidueel ’n sakeplan voorle om te verseker dat die eiendom vir die regte redes 
gebruik gaan word. Daar word ook aanbeveel dat ’n klousule in die ooreenkomste 
ingesluit word dat verslae en finansiele state jaarliks ingedien moet word om te 
verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes aangewend word. Daar moet 
ook ’n klousule in die ooreenkomste wees rakende die geboue wat op die 
eiendomme opgerig word en indien eienaarskap na die munisipaliteit sal oorgaan. ’n 
Klousule wat die % waarmee die huurbedrag elke jaar sal styg, bepaal, moet ook 
oorweeg word. 

Met inagneming van bogenoemde, is dit nie duidelik of die huurooreenkomste direk 
met Tembalitsha of met elke indiwidu afsonderlik aangegaan word nie. 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES/ 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

No objection to the proposal and recommendations./ 

Geen beswaar teen die voorstel en aanbevelings nie. 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES 


Recommendations are supported. Grabouw has many informal creches run by 
unskilled individuals as a form of employment rather than an educational facility to 
stimulate the development of children. The key to addressing many evils in the 
community is to ensure proper education of its children. The establishment of a 
training facility is fully supported as well as ensuring that there is some sort of 
umbrella body ensuring the sustainability of these facilities. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 

Aanbevelings word gesteun. Grabouw het baie informele creches wat deur 
ongeskoolde indiwidue bedryf word as ’n vorm van werk eerder as ’n opvoedkundige 
fasiliteit om die ontwikkeling van kinders te stimuleer. Die sleutel tot die aanspreek 
van vele euwels in die gemeenskap is om behoorlike opvoeding van die kinders te 
verseker. Die daarstel van ’n opleidingsfasiliteit word ten voile gesteun asook ’n 
soort sambreelliggaam om die volhoubaarheid van hierdie fasiliteite te verseker. 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES 

The following application was received from Thembalitsha Foundation: 

Application to; 

1 . lease Erf 441 1 

2. a portion of Erf 1320 

3. a portion of Erf 2832 

4. lease 2-3 Erven in the new proposed development for Zola and Iraq (North 
Western parts of Rooidakke) - Erf numbers 6006, 6355 and 6562 

5. lease open piece of land adjacent to Erf 5095 

6. for revised use (utilization) of Erf 1251/1252 for the purpose of establishing 
Early Childhood Development Centres. 

0 Was these properties offered to other institutions as well? We refer to section 
6.4.1 .9, 1 6 & 22 of the Asset Management Policy 

6. 4. 1.9 As a rule, public competition shall be the means of selling or 
leasing immovable property whether by means of tender, proposal call, 
qualified tender, auction or other appropriate procedure unless there are 
exceptional circumstances as set out elsewhere in this document or in 
applicable legislation. Public competition processes shall be consistent with 
public sector best practice as determined from time to time. 

6.4.1.16 The municipality may sell or lease property directly to registered 
non-profit organizations on the same basis as unsolicited bids, where 
such organizations further the economic or social development aims of the 
municipality or the community, and in particular where it benefits poor 
communities and those who are unemployed, disadvantaged, marginalized or 
vulnerable. The aforementioned direct sale or lease should be done in 
accordance with regulation 37 of Supply Chain Management. Such sale or lease should be subject to a reversionary clause or cancellation 
of lease, or another appropriate measure, should the property no longer be 
used for the envisaged purpose. 

6.4.1.22 All proposed property transactions where the municipality is the 
seller or grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local press 
at the cost of the other party for comment for a period of thirty days unless 
the transaction is a temporary lease of no more than one year without an 
option to renew. The municipality shall consider and rule on any objections 
received, giving written reasons for its decision. 

“Thembalitsha is a registered section 21 company (NPO No: 007-490 Reg No: 
1997/003064/08) ??’ 

It was noted that the author of the Item placed question marks after the NPO 
registration details, does this mean that the author has reservations regarding the 
said registration or was this merely a typing error? 

Various references are made to the erecting of facilities which includes kitchens and 
bathrooms. The author does not supply any indication regarding the availability of 
municipal services to the said properties nor the responsibility in terms of the 
installation of the required services. 

“We hereby wish to apply to lease the below mentioned properties for a period of 9 
years and 1 1 months. ” 

It is regarded as a strange phenomena by the reader that the applicant requires a 
lease period for exactly 9 years and 1 1 months where the normal person would 
request either a long term lease or a five year lease or even a ten year lease but 
not a term of 9 years and 1 1 months? The aforesaid raises concerns and may 
lead to questions regarding processes which must embody the principles of 
fairness, equity, transparency, competition and cost-effectiveness. 

“Our research shows that there is a definite need for another ECD centre in this 
area. ” 

Reference is made to research conducted, was the Municipality part of the said 
research? Does the said research conform to the Municipal Spatial Development 
Framework? 

“We wish to apply fora revision in the use/utilization of Erf 1251/52” 

It is evident from the Item that the said erven above was transferred to the 
Thembalitsha Foundation but the foundation failed to adhere to the conditions 
and the said property reverted back to the Municipality. What kind of confirmation 
does the municipality have that this scenario will not reoccur or repeat itself? The 
Municipality should manage the risk of taking land out of commission where it 
could have been more beneficial for another project. In terms of the Legal Responsibilities the following: 

Section 19(2)(b) of the MFMA 

It is evident that there will be future maintenance expenditure as well as Revenue 
(from the Rental, Service Charges etc.) which has not been specified within the 
item under Financial Implications. It also needs to be assessed what impact the 
infrastructure installations would have on the already aged infrastructure and 
whether it would be able to handle the capacity requirements. 

Although it appears that approval is not sought for the capital expenditure in 
relation to property as outlined in the item it should be noted that in order to 
comply with the requirements of section 19(2)(b) of the MFMA which requires the 
Council to consider the future operational costs and revenue of the project 
including municipal Tax and Tariff implications, it would have been useful to 
include such information in the report in order to enable Council to make an 
informed decision 

Section 36 of the Asset Transfer Regulation 

b) Section 6.4.1 .5 of the Asset Management Policy requires; 

6. 4. 1.5 The market value or selling prices of property or market rental shall 
be determined through the use of an independent registered and suitably 
qualified valuer. 

c) Will the Thembalitsha Foundation be allowed to sub-let in order to mitigate the 
risk regarding the occupant of the property not paying for municipal services? 
The Author remains silent on the responsibility of payment of property taxes 
on these properties. 

d) It should be noted that the advertisement cost will be for the account of the 
proposed lessee. 

6.4. 1.22 All proposed property transactions where the municipality is the 
seller or grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local 
press at the cost of the other party for comment for a period of thirty 
days unless the transaction is a temporary lease of no more than one year 
without an option to renew. The municipality shall consider and rule on any 
objections received, giving written reasons for its decision. 

g) The Asset Management Policy of Council is not fully complied with 

TWK Asset Management Policy 

The following section of the policy relating to property lease must be included in the 
legal responsibilities: 

6. 4. 1.7 Immovable property let by the municipality, shall be inspected regularly by 
officials of the municipality to ensure compliance with the terms and conditions of 
the agreement of lease. 


6.4.1.10 The assessment of tenders will be done in line with the Supply Chain 
Management regulations. 
6.4.1.12 Where the municipality considers it appropriate it may consider 
unsolicited bids for the lease or sale of property subject to compliance with the 
relevant legislation (SCM Regulation 37). 

6.4.1.13 Where the immovable property to be sold or leased cannot be viably 
used on its own but only as part of an adjacent property because of size, 
location, access, zoning or other good reason, the Municipality may sell or lease 
the property directly to the owner of the adjacent property. 

6.4.1.17 Sports facilities may be leased directly to formally constituted non- 
professional, non-profit-making sporting bodies according to the tariffs 
determined by the municipality from time to time and in line with the tariff policy. 

The authors attention is drawn to the following sections of the policy and the 
requirements thereof: 

6. 4. 1.3 When selling or leasing immovable property, the general rule shall be that 
a market related price or rental should be charged (except when the public 
interest or the plight of the poor demands otherwise and documented proof can 
be provided to substantiate the aforementioned). 

6. 4. 1.5 The market value or selling prices of property or market rental shall be 
determined through the use of an independent registered and suitably qualified 
valuer. 


6. 4. 1.8 Non-profit organizations may receive purchase price or rental discounts 
on the market value of immovable property ranging from between 10% to 50% 
under circumstances determined and approved by the Council from time to time 
when the public interest or the plight of the poor justifies it, provided that 
provision is made for a suitable reversionary clause or cancellation of the lease 
should the property no longer be used for the specific purpose intended. 


6. 4. 1.9 As a rule, public competition shall be the means of selling or leasing 
immovable property whether by means of tender, proposal call, qualified tender, 
auction or other appropriate procedure unless there are exceptional 
circumstances as set out elsewhere in this document or in applicable legislation. 
Public competition processes shall be consistent with public sector best practice 
as determined from time to time. 


6.4.1.12 Where the municipality considers it appropriate it may consider 
unsolicited bids for the lease or sale of property subject to compliance with the 
relevant legislation (SCM Regulation 37). 

6.4.1.16 The municipality may sell or lease property directly to registered non- 
profit organizations on the same basis as unsolicited bids, where such 
organizations further the economic or social development aims of the municipality 
or the community, and in particular where it benefits poor communities and those 
who are unemployed, disadvantaged, marginalized or vulnerable. The 
aforementioned direct sale or lease should be done in accordance with regulation 
37 of Supply Chain Management. Such sale or lease should be subject to a 
reversionary clause or cancellation of lease, or another appropriate measure, 
should the property no longer be used for the envisaged purpose. 


6.4.1.22 All proposed property transactions where the municipality is the seller or 
grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local press at the cost of 
the other party for comment for a period of thirty days unless the transaction is a 
temporary lease of no more than one year without an option to renew. The 
municipality shall consider and rule on any objections received, giving written 
reasons for its decision. 


6.4.1.23 The municipality may impose any terms and conditions of sale, title 
conditions, title restrictions or servitudes in its sale transactions, and any lease 
conditions in its lease transactions, at the sole discretion of the municipality in its 
own interests and for its own benefit and that of the community. 

In terms of the Item financial implications the following: 

There are various aspects within the item which should be incorporated into the 
financial implications. The author should note that financial implications do not 
only refer to financial obligations but also to expected revenue to be derived from 
the said agreements. 

In terms of the Item recommendation the following: 

1 . Council should only in principle approve the lease of the cluster of erven. 

2. That each of the properties go through the appropriate Town Planning and 
Building control permissions at the cost of Thembalitsha Foundation after 
finalization of the unsolicited bid process should the award be made to them 

3. Will the Thembalitsha Foundation be granted to sub-let in order to protect their 
risk as well as that of the Municipality in terms of non-payment of services? 
The author does not give any indication whether the erected structures will 
revert back to the municipality on cancellation or anniversary of the lease or 
whether the lessee will be required to remove the structures at their own cost 
and rehabilitate the grounds. 

4. The author does not supply any indication in terms of the cost and 
requirements in terms of service installations referred to within the item. 

5. The author does not supply any indication in terms of the maintenance 
requirements in terms of service installations referred to within the item. 

6. The author did not supply the reader with the original resolution therefore no 
comment can be made in this regard and it is therefore requested that the 
aforesaid is supplied accordingly. The author does not supply any indication in 
terms of the cost and requirements in terms of the rezoning. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 

Die onderstaande aansoek is van Thembalitsha Stigting ontvang: 

Aansoek om; 

1. Erf 4411 te huur 

2. ’n gedeelte van Erf 1320 te huur 

3. ’n gedeelte van Erf 2832 te huur 

4. 2-3 Erwe in die nuwe voorgestelde ontwikkeling vir Zola en Iraq 
(Noordwestelike dele van Rooidakke) te huur - Erfnommers 6006, 6355 en 
6562 


5. oop stuk grond wat grens aan Erf 5095 te huur 

6. hersiene gebruik (benutting) van Erf 1251/1252 vir die doel van daarstel van 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

0 Is hierdie eiendomme ook vir ander instansies aangebied? Ons verwys na 
artikel 6.4.1 .9, 16 & 22 van die Batebestuursbeleid: 

6. 4. 1.9 As a rule, public competition shall be the means of selling or 
leasing immovable property whether by means of tender, proposal call, 
qualified tender, auction or other appropriate procedure unless there are 
exceptional circumstances as set out elsewhere in this document or in 
applicable legislation. Public competition processes shall be consistent with 
public sector best practice as determined from time to time. 

6.4. 1.16 The municipality may sell or lease property directly to registered 
non-profit organizations on the same basis as unsolicited bids, where 
such organizations further the economic or social development aims of the 
municipality or the community, and in particular where it benefits poor 
communities and those who are unemployed, disadvantaged, marginalized or 
vulnerable. The aforementioned direct sale or lease should be done in 
accordance with regulation 37 of Supply Chain Management. Such sale or 
lease should be subject to a reversionary clause or cancellation of lease, or 
another appropriate measure, should the property no longer be used for the 
envisaged purpose. 

6.4.1.22 All proposed property transactions where the municipality is the 
seller or grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local 
press at the cost of the other party for comment for a period of thirty days 
unless the transaction is a temporary lease of no more than one year without 
an option to renew. The municipality shall consider and rule on any objections 
received, giving written reasons for its decision. _ 

“Thembalitsha is a registered section 21 company (NPO No: 007-490 Reg No: 
1997/003064/08) ??’ 

Daar word opgemerk dat die outeur van die Item vraagtekens na die NPO 
registrasiebesonderhede geplaas het, beteken dit dat die outeur voorbehoude 
oor die gemelde registrasie gehad het of was dit net ’n tikfout? 

Verskeie verwysings word gemaak na die oprigting van fasiliteite wat kombuise en 
badkamers insluit. Die outeur gee geen aanduiding oor die beskikbaarheid van 
munisipale dienste aan die gemelde eiendomme of die verantwoordelikheid ten 
opsigte van die installering van die vereiste dienste nie. 

“We hereby wish to apply to lease the below mentioned properties for a period of 9 
years and 1 1 months. ” 

Dit word deur die leser as ’n vreemde verskynsel beskou dat die aansoeker ’n 
huurtydperk van presies 9 jaar en 1 1 maande vereis terwyl ’n gewone persoon ’n 
langtermynhuurtydperk of ’n vyf jaar of seifs tien jaar huurooreenkoms sou 
versoek, maar nie ’n termyn van 9 jaar en 1 1 maande nie? Bogenoemde wek kommer en kan lei tot vrae oor prosesse wat die beginsels van 
regverdigheid, billikheid, deursigtigheid, mededinging en kostedoeltreffendheid 
beliggaam. 

“Our research shows that there is a definite need for another ECD centre in this 
area. ” 

Daar word verwys na navorsing wat onderneem is, was die Munisipaliteit deel 
van die gemelde navorsing? Voldoen die navorsing aan die Munisipale 
Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk? 

“We wish to apply for a revision in the use/utilization of Erf 1251/52” 

Dit is duidelik uit die Item dat bogenoemde erwe na die Thembalitsha Stigting 
oorgedra is, maar die stigting het nie aan die voorwaardes voldoen nie en die 
eiendom het na die Munisipaliteit teruggeval. Watter soort inligting het die 
munisipaliteit dat hierdie scenario nie weer sal gebeur of herhaal word nie? Die 
Munisipaliteit moet die risiko bestuur om grond uit sirkulasie te neem waar dit 
meer voordelig vir ’n ander projek kon wees. 

Inqevolqe die Wetlike Verantwoordelikhede die volqende: 

Artikel 19(2)(b) van die WMFB 

Dit is duidelik dat daar toekomstige uitgawes asook Inkomste (uit die Verhuring, 
Diensteheffings ens.) sal wees wat nie in die item onder Finansiele Implikasies 
gespesifiseer word nie. Daar moet geassesseer word watter impak 
infrastruktuurinstallasies op die reeds verouderde infrastruktuur sal he en of dit in 
staat sal wees om die kapasiteitsvereistes te hanteer. 

Alhoewel dit blyk dat goedkeuring nie vir die kapitale uitgawes met betrekking tot 
eiendom soos in die item uiteengesit, versoek word nie, moet kennis geneem 
word dat ten einde aan die vereistes van artikel 19(2)(b) van die WMFB te 
voldoen wat van die Raad vereis om die toekomstige operasionele koste en 
inkomste van die projek, insluitende munisipale belasting en tariewe-implikasies 
te oorweeg, dit nuttig sou gewees het om sodanige inligting in die verslag in te 
sluit om die Raad in staat te stel om ’n ingeligte besluit te neem. 

Artikel 36 van die Bate-oordragregulasies 

b) Artikel 6.4.1 .5 van die Batebestuursbeleid vereis: 

6.4. 1.5 The market value or selling prices of property or market rental shall 
be determined through the use of an independent registered and suitably 
qualified valuer. 

c) Sal die Thembalitsha Stigting toegelaat word om te onderverhuur ten einde die 
risiko dat die okkupeerder van die eiendom nie vir munisipale dienste betaal nie, 
te verlaag? Die Outeur gee geen aanduiding van die verantwoordelikheid van 
betaling van eiendomsbelasting op hierdie eiendomme nie. 

d) Kennis moet geneem word dat die advertensiekoste op die voorgestelde 
huurder se onkoste sal wees. 6.4. 1.22 All proposed property transactions where the municipality is the 
seller or grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local 
press at the cost of the other party for comment for a period of thirty 
days unless the transaction is a temporary lease of no more than one year 
without an option to renew. The municipality shall consider and rule on any 
objections received, giving written reasons for its decision. 

g) Die Batebestuursbeleid van die Raad word nie ten voile nagekom nie. 

TWK Asset Management Policy/ TWK Batebestuursbeleid 

Die onderstaande artikel van die beleid rakende eiendomsverhuring moet in die 
wetlike verantwoordelikhede ingesluit word: 

6. 4. 1.7 Immovable property let by the municipality, shall be inspected regularly by 
officials of the municipality to ensure compliance with the terms and conditions of 
the agreement of lease. 

6.4.1.10 The assessment of tenders will be done in line with the Supply Chain 
Management regulations. 

6.4.1.12 Where the municipality considers it appropriate it may consider 
unsolicited bids for the lease or sale of property subject to compliance with the 
relevant legislation (SCM Regulation 37). 

6.4.1.13 Where the immovable property to be sold or leased cannot be viably 
used on its own but only as part of an adjacent property because of size, 
location, access, zoning or other good reason, the Municipality may sell or lease 
the property directly to the owner of the adjacent property. 

6.4.1.17 Sports facilities may be leased directly to formally constituted non- 
professional, non-profit-making sporting bodies according to the tariffs 
determined by the municipality from time to time and in line with the tariff policy. 

Die outeur se aandag word op die volgende artikels van die beleid en die vereistes 
daarvan gevestig: 

6. 4. 1.3 When selling or leasing immovable property, the general rule shall be that 
a market related price or rental should be charged (except when the public 
interest or the plight of the poor demands otherwise and documented proof can 
be provided to substantiate the aforementioned). 

6. 4. 1.5 The market value or selling prices of property or market rental shall be 
determined through the use of an independent registered and suitably qualified 
valuer. 

6. 4. 1.8 Non-profit organizations may receive purchase price or rental discounts 
on the market value of immovable property ranging from between 1 0% to 50% 
under circumstances determined and approved by the Council from time to time 
when the public interest or the plight of the poor justifies it, provided that 
provision is made for a suitable reversionary clause or cancellation of the lease 
should the property no longer be used for the specific purpose intended. 


6. 4. 1.9 As a rule, public competition shall be the means of selling or leasing 
immovable property whether by means of tender, proposal call, qualified tender, 
auction or other appropriate procedure unless there are exceptional 
circumstances as set out elsewhere in this document or in applicable legislation. 
Public competition processes shall be consistent with public sector best practice 
as determined from time to time. 


6.4.1.12 Where the municipality considers it appropriate it may consider 
unsolicited bids for the lease or sale of property subject to compliance with the 
relevant legislation (SCM Regulation 37). 

6.4.1.16 The municipality may sell or lease property directly to registered non- 
profit organizations on the same basis as unsolicited bids, where such 
organizations further the economic or social development aims of the municipality 
or the community, and in particular where it benefits poor communities and those 
who are unemployed, disadvantaged, marginalized or vulnerable. The 
aforementioned direct sale or lease should be done in accordance with regulation 
37 of Supply Chain Management. Such sale or lease should be subject to a 
reversionary clause or cancellation of lease, or another appropriate measure, 
should the property no longer be used for the envisaged purpose. 

6.4. 1.22 All proposed property transactions where the municipality is the seller or 
grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local press at the cost of 
the other party for comment for a period of thirty days unless the transaction is a 
temporary lease of no more than one year without an option to renew. The 
municipality shall consider and rule on any objections received, giving written 
reasons for its decision. 


6.4.1.23 The municipality may impose any terms and conditions of sale, title 
conditions, title restrictions or servitudes in its sale transactions, and any leas 
conditions in its lease transactions, at the sole discretion of the municipality in it 
own interests and for its own benefit and that of the community. 


Ten opsiqte van die Item finansiele implikasies, die volqende: 


Daar is verskeie aspekte in die item wat in die finansiele implikasies 
ge'inkorporeer moet word. Die outeur moet kennis neem dat finansiele 
implikasies nie net na finansiele verpligtinge verwys nie, maar ook na verwagte 
inkomste wat uit die gemelde ooreenkomste sal voortspruit. 


Ten opsiqte van die Item aanbevelinq, die volqende: 


1. Die Raad behoort die verhuring van die grope erwe slegs in beginsel goed te 
keur. 

2. Dat elk van die eiendomme op Thembalitsha Stigting se onkoste die toepaslike 
Dorpsbeplanningsbeheermagtigings deurloop na afhandeling van die 
ongevraagde bodproses indien die toekenning aan hulle gemaak word. 

3. Sal die Thembalithsa Stigting toegelaat word om te onderverhuur om hulle 
risiko asook die van die Munisipaliteit te beskerm ten opsigte van nie-betaling 
van dienste? Die outeur gee geen aanduiding of die opgerigte strukture na die 
munisipaliteit sal terugval by kansellering van die huurooreenkoms en of van 
die huurder verwag sal word om die strukture op hulle eie onkoste te verwyder 
en die gronde te rehabiliteer nie. 

4. Die outeur gee geen aanduiding rakende die koste en vereistes ten opsigte 
van dienste-installering waarna in die item verwys word nie. 


5. Die outeur gee geen aanduiding van instandhoudingsvereistes ten opsigte 
van dienste-installering waarna in die item verwys word nie. 

6. Die outeur het nie die oorspronklike besluit aan die leser voorsien nie, dus kan 
geen kommentaar in hierdie verband gemaak word nie en daar word dus 
versoek dat die oorspronklike besluit voorsien word. 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS 

Support the recommendation if the applicable properties are not being use for service 
delivery purposes and are in line of Council’s Land Disposal Policy. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES 

Steun die aanbeveling indien die betrokke eiendomme nie vir 
diensleweringsdoeleindes gebruik word nie en dit in lyn met die Raad se 
Grondbeskikkingstrategie is. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: GRABOUW 

I fully support these applications due to the fact that most of the baseline studies 
(Proff. Schutte's report inter alia) shows that this was a priority during the IDP 
consultation processes. Thembalitsha prove themselves to take the plight of the poor 
at heart and are very successful in caring for the vulnerable. This request is 
supported by this office. 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER: GRABOUW 

Ek steun hierdie aansoeke ten voile as gevolg van die feit dat die meeste 
basislynstudies (onder andere prof. Schutte se verslag) toon dat dit ’n prioriteit tydens 
die GOP konsultasieprosesse was. Thembalitsha het bewys dat hulle die gesteldheid 
van die armes ter harte neem en is baie suksesvol om vir die kwesbares te sorg. Die 
versoek word deur hierdie kantoor gesteun. 

COMMENTS: CHIEF AUDIT EXECUTIVE 

It is reported that there are a number of excellent ECD centers operating in the area, 
but it is not clear what will happen with current leases, if any, and if these centers 
support this application. 

KOMMENTAAR: HOOF UITVOERENDE OUDITEUR 

Na berig word, is daar ’n aantal uitstekende VKO sentrums wat in die gebied bedryf 
word, maar dit is nie duidelik wat met huidige huurooreenkomste, indien enige, gaan 
gebeur nie en of daardie sentrums hierdie aansoek steun nie. 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 

It must always be kept in mind that child welfare is the mandate of Local 
Government according to Schedule 4B of the SA Constitution. 

With reference to Directorate Corporate's comments: 

This Department does not agree that a lot of properties is taken out of the market for 
other NGO's as there is not a lot of financially strong NGO's in Grabouw that can fund 
project's like this. Only 3 of the 7 properties involved will be newly established 
creches as 4 of the properties are existing creches that are currently operating. 


There is such a big shrtage of ECD centres in Grabouw (and the demand is growing 
rapidly) that TWK must focus on aiding NGO's like this. It is recommended that a low 
rent be levied as part of the municipality’s contribution towards child welfare. 

With reference to Directorate Finance's comments: 

A long lease period is asked as a lot of money will be spent on the creches for 
buildings and other infrastructure. The NGO is merely seeking for security in terms of 
the lease agreement for the big capital layout as well as security for the welfare of the 
children. It will be of no use to take back erven 1251 and 1252 as the need tyo utilize 
the properties for ECD purposes is very big. The future operational cots cannot be 
calculated at this stage. Thembalitsha will be responsible for the installation of 
services as well as the payment of the monthly services. The organisation will not be 
allowed to sublet the property but will be responsible for each and every property 
rented. No figures were given with regards to the cost of the installation of services 
or rezoning - which will be for the account of Thembalitsha. 

ADDISIONELE KOMMENTAAR VAN ITEM-OUTEUR 

Dit moet altyd in gedagte gehou word dat ingevolge Bylae 4B van die SA Grondwet, 
kindersorg die mandaat van Plaaslike Regering is. 

Met verwysing na Direktoraat Korporatief se kommentaar: 

Hierdie Departement stem nie saam dat baie eiendomme uit die mark onttrek word 
vir ander NRO’s nie aangesien daar nie baie finansieel sterk NRO’s in Grabouw is 
wat projekte soos hierdie kan befonds nie. Slegs 3 van die 7 eiendomme sal nuut 
gevestigde creches wees aangesien 4 van die eiendomme bestaande creches is wat 
tans bedryf word. Daar is so ’n groot tekort aan VKO sentrums in Grabouw (en die 
aanvraag groei vinnig) dat TWK daarop moet fokus om NRO’s soos hierdie by te 
staan. Daar word aanbeveel dat ’n lae huur gehef word as deel van die munisipaliteit 
se bydrae tot kinderwelsyn. 

Met verwysing na Direktoraat Finansies se kommentaar: 

’n Lang huurtydperk word versoek aangesien baie geld aan die creches bestee gaan 
word vir geboue en ander infrastruktuur. Die NRO soek bloot sekuriteit ten opsigte 
van die huurooreenkoms vir die groot kapitale uitleg asook sekuriteit vir die welsyn 
van die kinders. Dit sal van geen nut wees om erwe 1251 en 1252 terug te neem nie 
aangesien die behoefte om die eiendomme vir VKO doeleindes te gebruik, baie hoog 
is. Die toekomstige operasionele koste kan nie in hierdie stadium bereken word nie. 
Thembalitsha sal verantwoordelik wees vir die installering van dienste asook die 
betaling van die maandelikse dienste. Die organisasie sal nie toegelaat word om die 
eiendom te onderverhuur nie, maar sal verantwoordelik wees vir elkeen van die 
eiendomme wat gehuur word. Geen syfers is aangebied met betrekking tot die koste 
van die installering van dienste of hersiening nie - wat op Thembalitsha se onkoste 
sal wees. 

LEGAL RESPONSIBILITIES 

The lease of Council property must be considered in terms of Section 36 of the 
MFMA (Act. 56 / 2003): Municipal Asset Transfer Regulations, and is set out as 
follows: 
The municipal council must, when considering in terms of regulation 34(1 )(b) 
approval for any proposed granting of a right to use, control or manage a capital 
asset, take into account - 

(a) whether the capital asset may be required for the municipality’s own 
use during the period for which the right is to be granted; 

The erven will not be needed for own use by the Municipality. 

(b) the extent to which any compensation to be received for the right together 
with the estimated value of any improvements or enhancements to the 
capital asset that the private sector party or organ of state to whom the 
right is granted will be required to make, will result in a significant 
economic of financial benefit to the municipality; 

A minimum rent will be levied. However, the monthly income that will be 
received for the rendering of municipal services will result into a benefit to 
the municipality. 

(c) the risks and rewards associated with the use, control or management of 
the capital asset in relation to the municipality’s interests; 

There are many risks involved with such a project. The applicant can cease to 
exist. Problems can be experienced with the construction of the various 
facilities. 

(d) any comments or representations on the proposed granting of the right 
received from the local community and other interested persons; 

The proposed lease will be discussed with the ward committee and included in 
the report as well as advertised in the local paper. 

(e) any written views and recommendations on the proposed granting of 
the right by the National Treasury and the relevant provincial treasury; 

National or Provincial Treasury’s recommendations is not needed in this case. 

(f) the interest of any affected organ of state, the municipality’s own strategic, 
legal and economic interests and the interests of the local community; 
and 

This lease will be in the strategic, legal and economic interest of the community 
as well as the Municipality’s. 

(g) Compliance with the legislative regime applicable to the proposed granting 
of the right. 

All legislation has been complied with that is known to the writer. 

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 

Die huur van Raadseiendom moet oorweeg word ingevolge Artikel 36 van die Wet op 
Munisipale Finansiele Bestuur (Wet 56/2003): Munisipale Bate-oordragregulasies, en 
word as volg uiteengesit: The munisipaliteit moet, wanneer oorweging geskenk word ingevolge regulasie 
34(1 )(b), goedkeuring vir enige voorgestelde skenking van ‘n reg om ’n kapitale bate 
te gebruik, te beheer of te bestuur, die volgende in ag neem - 

(a) Of die kapitale bate vir die Munisipaliteit se e/e gebruik benodig sal 
word gedurende die tydperk wat die reg toegestaan word. 

Die Munisipaliteit sal nie die eiendom vir e/e gebruik benodig vir die 
huurtydperk nie. 

(b) tot waiter mate enige vergoeding ontvang sal word vir die reg, tesame 
met die geskatte waarde van enige vereiste verbeterings wat aan 
die kapitale bate aangebring moet word, deur die privaat entiteit 
of staatsorgaan aan wie die reg toegestaan is, ‘n 
merkwaardige ekonomiese of finansiele uitgawe of voordeel vir die 
munisipaliteit tot gevolg sal he; 

’n Minimum huurbedrag sal gehef word. Die maandeiikse inkomste wat ontvang 
staan te word vir die lewering van munisipale dienste sal egter ’n voordeel vir 
die munisipaliteit inhou. 

(c) die risiko’s en belonings geassosieer met die gebruik, bedryf of bestuur 
van die kapitale bate in verhouding tot die munisipaliteit se belange; 

Daar is baie risiko’s by so ’n projek betrokke. Die aansoeker kan ophou 
voortbestaan. Probleme kan met die oprigting van die verskeie fasiliteite 
ondervind word. 

(d) enige kommentaar op die voorgenome toekenning van die reg wat 
ontvang is van die plaaslike gemeenskap en ander belangegroepe; 

Die voorgenome verhuring sal met die wykskomitee bespreek word en in die 
verslag ingesluit word asook in die plaaslike koerant geadverteer word. 

(e) enige geskrewe oorsigte en aanbevelings op die voorgenome toekenning 
van die reg deur die Nasionale Tesourie en die relevante Provinsiale 
Tesourie. 

Nasionale of Provinsiale Tesourie se aanbevelings word nie in hierdie 
geval benodig nie. 

(f) die belange van enige geaffekteerde staatsorgaan, die munisipaliteit se 
e/e strategiese, wetlike en ekonomiese belange en die belange van die 
plaaslike gemeenskap; en 

Die verhuring is in die strategiese, wetlike en ekonomiese belang van die 
gemeenskap en van die Munisipaliteit. 

(g) nakoming van wetgewing van toepassing op die voorgenome toekenning 
van die reg. 

Alle toepaslike wetgewing wat aan die skrywer bekend is, is nagekom. 
TWK ASSET MANAGEMENT POLICY/ TWK BATEBESTUURSBELEID 


6.4 Disposal of assets 

• The municipality may not transfer ownership as a result of a sale or other 
transaction or otherwise permanently dispose of an asset needed to provide 
the minimum level of basic municipal services, unless such asset is obsolete 
or surplus to requirements or beyond a state of good repair or being replaced 
and provided that the delivery of the minimum repair or being replaced and 
provided that the delivery of the minimum level of basic municipal services is 
not compromised as a result of the disposal of the asset. 

• The decision that a specific asset is not needed to provide the minimum level 
of basic municipal services, may not be reserved by the municipality after that 
asset had been sold, transferred or otherwise disposed of. 

• The disposal of an item of property, plant or equipment must be fair, equitable, 
transparent, competitive and cost effective and comply with a prescribed 
regulatory framework for municipal supply chain management and the Supply 
Chain Management Policy of the municipality. 

6.4.1. General principles relating to the sale and leasing of immovable property 

The municipality may acquire, use, alienate, let or permit to be occupied, built upon 

or cultivated any immovable property owned by the municipality unless it is precluded 

from so doing by law or the conditions under which such property was acquired by 

the municipality. 

1 . The municipality shall not sell property or alienate rights in immovable property 
which is required for the provision of the minimum level of basic municipal 
services. 

2. Before deciding to sell immovable property or alienate rights in immovable 
property, the Council shall consider the fair market value thereof as well as the 
economic and community value to be received in exchange for such property 
or right. 

3. When selling or leasing immovable property, the general rule shall be that a 
market related price or rental should be charged (except when the public 
interest or the plight of the poor demands otherwise and documented proof 
can be provided to substantiate the aforementioned). 

5. The market value or selling prices of property or market rental shall be 
determined through the use of an independent registered and suitably 
qualified valuer. 

8. Non-profit organizations may receive purchase price or rental discounts on the 
market value of immovable property ranging from between 10% to 50% under 
circumstances determined and approved by the Council from time to time 
when the public interest or the plight of the poor justifies it, provided that 
provision is made for a suitable reversionary clause or cancellation of the 
lease should the property no longer be used for the specific purpose intended. 

9. As a rule, public competition shall be the means of selling or leasing immovable 
property whether by means of tender, proposal call, qualified tender, auction 
or other appropriate procedure unless there are exceptional circumstances as 
set out elsewhere in this document or in applicable legislation. Public 
competition processes shall be consistent with public sector best practice as 
determined from time to time. 

1 1 . Where immovable property is made available for a specific type of development 
project, the municipality may call for development proposals, which may 
include a monetary offer. In such a case, the price offered for the immovable 
property by the developer will form part of the total package. 

15. The municipality may enter into a direct lease of a temporary nature of no 
longer than a year without a renewal option where it is in the public interest to 
do so and condoned by Council. 

16. The municipality may sell or lease property directly to registered non-profit 
organizations on the same basis as unsolicited bids, where such organizations 
further the economic or social development aims of the municipality or the 
community, and in particular where it benefits poor communities and those 
who are unemployed, disadvantaged, marginalized or vulnerable. The 
aforementioned direct sale or lease should be done in accordance with 
regulation 37 of Supply Chain Management. Such sale or lease should be 
subject to a reversionary clause or cancellation of lease, or another 
appropriate measure, should the property no longer be used for the envisaged 
purpose. 

21. Existing leases may be renewed without recourse to public competition 
provided the lessee has consistently complied with the lease conditions and 
the rental is reassessed to a market-related level where applicable. The 
municipality may impose additional conditions for the renewal period in its sole 
discretion. Unless the initial lease contained a renewal right, the proposed 
renewal shall be advertised for comment as set out below. 

22. All proposed property transactions where the municipality is the seller or 
grantor of real rights or lessor shall be advertised in the local press at the cost 
of the other party for comment for a period of thirty days unless the transaction 
is a temporary lease of no more than one year without an option to renew. The 
municipality shall consider and rule on any objections received, giving written 
reasons for its decision. 

23. The municipality may impose any terms and conditions of sale, title conditions, 
title restrictions or servitudes in its sale transactions, and any lease conditions 
in its lease transactions, at the sole discretion of the municipality in its own 
interests and for its own benefit and that of the community. 

24. Where the municipality is the seller, the grantor of real rights or the lessor, it 
shall ensure that all sale terms and conditions, title conditions, title restrictions 
or servitudes and all lease terms and conditions are complied with. The 
municipality shall take appropriate legal action if necessary to enforce these 
terms and conditions including in the case of leases eviction proceedings as a 
last resort. 
• TWK Supply Chain Management Policy/ TWK 

Voorsieninqskanaalbestuursbeleid 

Disposal management 

Section 40 

40. (1) The criteria for the disposal or letting of assets, including 

unserviceable, redundant or obsolete assets, subject to sections 14 
and 90 of the Act, are as follows: 

(3) The accounting officer must ensure that - 

(d) immovable property is let at market related rates except 
when the public interest or the plight of the poor demands 
otherwise; 

FINANCIAL RESPONSIBILITIES/ FINANSIeLE VERANTWOORDELIKHEDE 

Advertising costs be covered by the applicant. / Advertensiekoste sal deur die 
aansoeker gedra word. 

CLIENT CARE IMPLICATION/ KLIeNTESORGIMPLIKASIE 

Not applicable/ Nie van toepassing nie 

RECOMMENDATION 

1. That Council considered the above legislation. 

2. That Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to 
lease the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after entering into the lease agreements. 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1. of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 


6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application, based on Thembalitsha being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and should 
the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services as 
well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 

12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 Grabouw 
for purposes of establishing and aiding Early Childhood Development 
centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to 
Community Zone 1. 

13. That the structures will remain the property of the municipality after lapsing 
or cancellation of the lease agreement. 

14. That financial statements be submitted annually. 

AANBEVELING 

1. Dat die Raad bogenoemde wetgewing oorweeg het. 

2. Dat die Raad kennis neem van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe 
in Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 441 1 , Grabouw, ongeveer 872.81 m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 
4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 
aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 

8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 

12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die strukture na verstryking of kansellering van die ooreenkoms die 
eiendom van die munisipaliteit sal bly. 

14. Dat finansiele state jaarliks voorgele word. 

RESOLVED BY MANAGEMENT : 16 JANUARY 2015 

That the Agenda-item be referred back so that the parties involved (Mr. 
Gxoyiya, Isaacs and Louw) can discuss the Agenda-item in detail and re- 
submit at the next Management Meeting. 

1 . Agenda-item be referred back. 

2. For finalization by the Director : Development Services, Mr HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR BESTUUR : 16 JANUARIE 2015 


Dat die Agenda-item terugverwys word sodat die betrokke partye (mnr. 
Gxoyiya, Isaacs en Louw) die Agenda-item noukeurig kan bespreek en by die 
volgende Bestuursvergadering kan hervoorle. 

1 . Agenda-item terugverwys. 

2 . Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, mnr. HM Gxoyiya. 

COMMENTS WARD COMMITTEES :/ KO MM ENT AAR WYKSKOMITEES 

RECOMMENDATION FROM WARD 8 COMMITTEE: 16 FEBRUARY 2015/ 
AANBEVELING VAN WYK 8 KOMITEE: 16 FEBRUARIE 2015 

Recommendations are supported / Aanbevelings word ondersteun. 

RECOMMENDATION FROM WARD 10 COMMITTEE: 18 FEBRUARY 2015/ 
AANBEVELING VAN WYK 10 KOMITEE: 18 FEBRUARIE 2015 

Recommendations are supported / Aanbevelings word ondersteun. 

RECOMMENDATION FROM WARD 11 COMMITTEE: 19 FEBRUARY 2015/ 
AANBEVELING VAN WYK 11 KOMITEE: 19 FEBRUARIE 2015 

Recommendations are supported / Aanbevelings word ondersteun. 

RECOMMENDATION FROM WARD 12 COMMITTEE: 23 FEBRUARY 2015 

Recommendations are supported, proposed by Ward Councilor seconded by 
Ward committee A. Inyinbor, adding that this kind of application must be 
referred to the Town Advisory Forum in future. 

AANBEVELING VAN WYK 12 KOMITEE: 23 FEBRUARIE 2015 

Aanbevelings word gesteun, voorgestel deur Wyksraadslid, gesekondeer deur 
Wykskomiteelid A. Inyinbor, wat bygevoeg het dat hierdie soort aansoek in die 
toekoms aan die Dorpsadviesforum verwys moet word. 

RECOMMENDATION FROM WARD 13 COMMITTEE: 24 FEBRUARY 2015/ 
AANBEVELING VAN WYK 13 KOMITEE: 24 FEBRUARIE 2015 

Recommendations are supported / Aanbeveling word ondersteun. 

RECOMMENDATION 

1. That Council consider the above legislation. 

2. That Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to 
lease the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after allocation of the properties by Council 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1. of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 

6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application for the account of Thembalitsha, based on the lessee 
being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and 
should the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services 
as well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 

12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 
Grabouw for purposes of establishing and aiding Early Childhood 
Development centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to Community Zone 
1. 

13. That the lessee submits annual operational reports and financial 
statements to ensure that the properties are used for the right purposes. 

14. That all structures constructed on the properties will revert to the 
Municipality if the lessee no longer leased the properties. 
AANBEVELING 


1. Dat die Raad bogenoemde wetgewing oorweeg. 

2. Dat die Raad kennis neem van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe 
in Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 4411, Grabouw, ongeveer 872.81m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 

aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 

8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 
12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die huurder jaarlikse operasionele verslae en finansiele state voorle 
om te verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes gebruik word. 

14. Dat alle strukture wat op die eiendom opgerig word na die Munisipaliteit sal 
terugval indien die huurder nie meer die eiendomme huur nie. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 20 MARCH 2015 

1. That Council consider the above legislation. 

2. That Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to 
lease the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after allocation of the properties by Council 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1. of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 

6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application for the account of Thembalitsha, based on the lessee 
being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and 
should the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services 
as well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 

12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 
Grabouw for purposes of establishing and aiding Early Childhood 
Development centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to Community Zone 

1. 

13. That the lessee submits annual operational reports and financial 
statements to ensure that the properties are used for the right purposes. 

14. That all structures constructed on the properties will revert to the 
Municipality if the lessee no longer leased the properties. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 20 MAART 2015 

1. Dat die Raad bogenoemde wetgewing oorweeg. 

2. Dat die Raad kennis neem van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe 
in Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 4411, Grabouw, ongeveer 872.81m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 

aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 

8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 

12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die huurder jaarlikse operasionele verslae en finansiele state voorle 
om te verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes gebruik word. 

14. Dat alle strukture wat op die eiendom opgerig word na die Munisipaliteit sal 
terugval indien die huurder nie meer die eiendomme huur nie. 

RECOMMENDATION BY THE DEVELOPMENT SERVICES COMMITTEE : 07 
APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Piato-Mentoor, and 
seconded by Councillor I Sileku, it was recommended as follows: 

1. That Council consider the above legislation. 

2. That Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to 
lease the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after allocation of the properties by Council 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1 . of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 

6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application for the account of Thembalitsha, based on the lessee 
being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and 
should the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services 
as well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 

12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 
Grabouw for purposes of establishing and aiding Early Childhood 
Development centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to Community Zone 
1. 

13. That the lessee submits annual operational reports and financial 
statements to ensure that the properties are used for the right purposes. 

14. That all structures constructed on the properties will revert to the 
Municipality if the lessee no longer leased the properties. 

AANBEVELING DEUR DIE ONTWIKKELINGSDIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Plato-Mentoor, gesekondeer 
deur Raadslid I Sileku, as volg aanbeveel : 

1 . Dat die Raad bogenoemde wetgewing oorweeg. 

2. Dat die Raad kennis neem van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe 
in Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 4411, Grabouw, ongeveer 872.81m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 

aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 

8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 

12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die huurder jaarlikse operasionele verslae en finansiele state voorle 
om te verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes gebruik word. 
14. Dat alle strukture wat op die eiendom opgerig word na die Munisipaliteit sal 
terugval indien die huurder nie meer die eiendomme huur nie. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor M Tshaka, it was recommended as follows: 

1. That Council consider the above legislation. 

2. That Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to 
lease the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 
3.7 Erf 6355 Grabouw 
3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after allocation of the properties by Council 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1 . of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 

6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application for the account of Thembalitsha, based on the lessee 
being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and 
should the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services 
as well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 
Grabouw for purposes of establishing and aiding Early Childhood 
Development centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to Community Zone 

1. 

13. That the lessee submits annual operational reports and financial 
statements to ensure that the properties are used for the right purposes. 

14. That all structures constructed on the properties will revert to the 
Municipality if the lessee no longer leased the properties. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Tshaka, as volg aanbeveel : 

1 . Dat die Raad bogenoemde wetgewing oorweeg. 

2. Dat die Raad kennis neem van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe 
in Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 4411, Grabouw, ongeveer 872.81m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 

aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 

12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die huurder jaarlikse operasionele verslae en finansiele state voorle 
om te verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes gebruik word. 

14. Dat alle strukture wat op die eiendom opgerig word na die Munisipaliteit sal 
terugval indien die huurder nie meer die eiendomme huur nie. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended : 

1. That Council consider the above legislation. 

2. That Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to 
lease the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 
3.8 Erf 6355 Grabouw 
3.7 Erf 6562 Grabouw 4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after allocation of the properties by Council 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1. of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 

6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application for the account of Thembalitsha, based on the lessee 
being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and 
should the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services 
as well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 

12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 
Grabouw for purposes of establishing and aiding Early Childhood 
Development centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to Community Zone 

1. 

13. That the lessee submits annual operational reports and financial 
statements to ensure that the properties are used for the right purposes. 

14. That all structures constructed on the properties will revert to the 
Municipality if the lessee no longer leased the properties. 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Dit word aanbeveel : 

1. Dat die Raad bogenoemde wetgewing oorweeg. 

2. Dat die Raad kennis neem van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe 
in Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 4411, Grabouw, ongeveer 872.81m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 

aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 

8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 

12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die huurder jaarlikse operasionele verslae en finansiele state voorle 
om te verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes gebruik word. 

14. Dat alle strukture wat op die eiendom opgerig word na die Munisipaliteit sal 
terugval indien die huurder nie meer die eiendomme huur nie. 
RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor FV Mankayi, and seconded 
by Councillor KIJ Papier, it was resolved as follows: 

1. Council did consider the above legislation. 

2. Council takes cognizance of the application from Thembalitsha to lease 
the cluster of erven in Grabouw for the purpose of establishing and 
formalizing Early Childhood Development Centers. 

3. That the following erven be leased to Thembalitsha for a period of 9 years 
and 11 months for the purpose of establishing ECD centers: 

3.1 A portion of Erf 441 1 , Grabouw, approximately 872.81 m 2 in size 

3.2 A portion of Erf 1320 Grabouw, approximately 580m 2 in size 

3.3 A portion of Erf 2832 adjacent to Erf 2882 Grabouw, approximately 
1000m 2 in size 

3.4 A portion of Portion 6 of the Farm 313, adjacent to Erf 5095 Grabouw, 
approximately 800m 2 in size. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 
3.9 Erf 6355 Grabouw 
3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. That each of the mentioned properties go through the appropriate town 
planning and building control permissions to render them suitable for 
conducting ECD activities and that the applications be submitted within 6 
months after allocation of the properties by Council 

5. That points 3,5 and 8 of 6.4.1 . of the TWK Asset Management Policy not be 
applicable and that all of the above properties be leased at an amount of 
R1 20,00 per annum per site. 

6. That each of the town planning applications be rendered at a cost of R250 
per application for the account of Thembalitsha, based on the lessee 
being a non-profit organization. 

7. That the application be advertised at the cost of the applicant. 

8. That each of the erven be rendered individual lease agreements, and 
should the activity cease to apply, the lease automatically be cancelled. 

9. That the lessee will be responsible for the payment of municipal services 
as well as the installation thereof. 

10. That the lessee be responsible for the maintenance of the property. 

11. That the lessee will be responsible for the insurance of the structures on 
the properties. 

12. That approval be given for the revised use of Erven 1251 and 1252 
Grabouw for purposes of establishing and aiding Early Childhood 
Development centres. 

12.1 That the project commence within a period of 6 months 

12.2 That a reversal clause be still applicable if the project does not 
commence within 6 months or the property not utilized for 
Early Childhood Development or related activities. 

12.3 That the properties be consolidated and rezoned to Community Zone 

1. 

13. That the lessee submits annual operational reports and financial 
statements to ensure that the properties are used for the right purposes. 

14. That all structures constructed on the properties will revert to the 
Municipality if the lessee no longer leased the properties. 

For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid FV Mankayi, gesekondeer 
deur Raadslid KIJ Papier, as volg besluit : 

1. Die Raad het bogenoemde wetgewing oorweeg. 

2. Die Raad neem kennis van Thembalitsha se aansoek om die groep erwe in 
Grabouw te huur met die doel om Vroeekinderontwikkelingsentrums te 
vestig en te formaliseer. 

3. Dat die onderstaande erwe aan Thembalitsha verhuur word vir ’n tydperk 
van 9 jaar en 11 maande vir die doeleindes van daarstel van VKO sentrums: 

3.1 ’n Gedeelte van Erf 4411, Grabouw, ongeveer 872.81m 2 in grootte 

3.2 ’n Gedeelte van Erf 1320 Grabouw, ongeveer 580m 2 in grootte 

3.3 ’n Gedeelte van Erf 2832 wat grens aan Erf 2882 Grabouw, ongeveer 
1000m 2 in grootte 

3.4 ’n Gedeelte van Gedeelte 6 van Plaas 313, wat grens aan Erf 5095 
Grabouw, ongeveer 800m 2 in grootte. 

3.5 Erf 6006 Grabouw 

3.6 Erf 6355 Grabouw 

3.7 Erf 6562 Grabouw 

4. Dat elkeen van voorgemelde eiendomme die gepaste dorpsbeplanning- en 
boubeheermagtigings deurloop om dit geskik te maak vir die bedryf van 
VKO aktiwiteite en dat die aansoeke binne 6 maande na die aangaan van 
die huurooreenkomste voorgele word. 

5. Dat punte 3,5 en 8 van 6.4.1. van die TWK Batebestuursbeleid nie van 
toepassing is nie en dat bogenoemde eiendomme verhuur word teen ’n 
bedrag van R1 20,00 per jaar per perseel. 

6. Dat elk van die dorpsbeplanningsaansoeke teen ’n koste van R250 per 

aansoek gelewer word, aangesien Thembalitsha ’n organisasie sonder 
winsoogmerk is. 

7. Dat die aansoek op die aansoeker se onkoste geadverteer word. 

8. Dat elk van die erwe indiwiduele huurooreenkomste aangaan en indien die 
aktiwiteit nie meer toegepas word nie, die huurooreenkoms outomaties 
gekanselleer word. 

9. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van munisipale 
dienste asook die installering daarvan. 

10. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die instandhouding van die 
eiendom. 

11. Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir versekering van die strukture 
op die eiendomme. 

12. Dat goedkeuring verleen word vir die hersiene gebruik van Erwe 1251 en 
1252 Grabouw vir doeleindes van vestiging en hulpverlening aan 
Vroeekinderontwikkelingsentrums. 

12.1 Dat die projek binne ’n tydperk van 6 maande begin 

12.2 Dat ’n terugvalklousule steeds van toepassing is indien die projek nie 
binne 6 maande begin nie of indien die eiendom nie vir 
Vroeekinderontwikkeling of verwante aktiwiteite gebruik word nie. 

12.3 Dat die eiendomme gekonsolideer en na Gemeenskapsone 1 
hersoneer word. 

13. Dat die huurder jaarlikse operasionele verslae en finansiele state voorle 
om te verseker dat die eiendomme vir die regte doeleindes gebruik word. 

14. Dat alle strukture wat op die eiendom opgerig word na die Munisipaliteit sal 
terugval indien die huurder nie meer die eiendomme huur nie. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 
ITEM HEADING/ ITEM-OPSKRIF 

C45/2015 DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES : LED: REPORT ON 
OUTSPAN AREAS WITHIN THEEWATERSKLOOF BOUNDARIES, FOR 
THE PURPOSE OF POTENTIAL SMALL SCALE FARMING ACTIVITIES 

R45/2015 DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE : PEO: VERSLAG OOR 
UITSPANAREAS BINNE THEEWATERSKLOOF GRENSE, VIR 
DOELEINDES VAN POTENSIeLE KLEINSKAAL- 

BOERDERYBEDRYWIGHEDE 

[English version of the report is the original./ Engelse weergawe van die verslag is die 
oorspronklike] 

FILE NUMBER/ LeERNOMMER 

7/2/ R 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

To submit a report to Council on Outspans, within Theewaterskloof municipal area, 
which might be regarded as suitable land parcels for small scale farming. 

DOEL VAN VERSLAG 

Om ’n verslag aan die Raad voor te le rakende Uitspanareas binne die 
Theewaterskloof munisipale gebied, wat as geskikte stukke grand vir 
kleinskaalboerdery beskou kan word. 

BACKGROUND 

This assignment called for mapping and plotting of municipal outspans suitable for 
small scale agricultural activities, be it small commercial or community gardens. 

Purpose of the mapping was to improve on the data available on which of the land 
parcels are suitable for small scale farming and to streamline the land availability 
agreements with small farmer groups through clear identification and earmarking of 
land parcels suitable for agricultural activities. 

AGTERGROND 

Hierdie opdrag het die kartering en uitstip van munisipale Uitspanareas wat geskik is 
vir kleinskaalse landboubedrywighede soos klein kommersiele of gemeenskapstuine 
behels. 

Die doel van die kartering was om die beskikbare data oor watter grondgedeeltes 
geskik is vir kleinskaalse boerdery te verbeter en om die 
grondbeskikbaarheidsooreenkomste met kleinboergroepe te vereenvoudig deur 
duidelike identifisering en uitsit van grondgedeeltes wat vir boerderybedrywighede 
geskik is. 
DISCUSSION 


Mapping of the outspans commenced in July, followed by discussions with Land Care 
Department, who agreed to assist in scoping the suitability of crops/activities for each 
of the land parcels. 

Such scoping could only happen once water sources for each of the parcels have 
been identified and allocated to individual sites by the respective water users 
associations. 

Preliminary meetings with Groenland Water Users Association and Overberg Water 
users have taken place, however the process of determining water sources by the 
respective water user’s association has been drawn-out, causing delays. 

BESPREKING 

Kartering van die Uitspanareas het in Julie begin en is gevolg deur gesprekke met 
die Grondversorgingsdepartement wat ingestem het om bystand te verleen met die 
bestekopname van die geskiktheid van gewasse/bedrywighede vir elk van die 
grondgedeeltes. 

Sodanige bestekopname kan slegs gebeur sodra waterbronne vir elk van die 
grondgedeeltes deur die onderskeie watergebruikersverenigings gei'dentifiseer en 
aan indiwiduele persele toegewys is. 

Voorlopige vergaderings met Groenland Watergebruikersvereniging en Overberg 
Water gebruikers het plaasgevind, alhoewel die proses van bepaling van 
waterbronne deur die onderskeie gebruikersverenigings uitgerek was en vertragings 
veroorsaak het. 

COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES 

The recommendations are supported. It is however important to keep the proposed 
Commonage bylaw in mind when the identified land are made available to lease. 
There is an application process in terms of the proposed bylaw and must the option 
of a Municipal Commonage management plan be considered and should agreements 
be entered into with the successful applicants. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE 

Die aanbevelings word gesteun. Dit is egter belangrik om die voorgestelde 
verordening op Meentgrond in aanmerking te neem wanneer die geidentifiseerde 
grand vir verhuring beskikbaar gestel word. Daar is ’n aansoekproses ingevolge die 
voorgestelde verordening en die opsie van ’n Munisipale Meentgrondbestuursplan 
moet oorweeg word en met die suksesvolle aansoeker gesluit word. 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES/ 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

Recommendations are supported/ Aanbevelings word gesteun 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES 

The initial assignment called for mapping of outspans which have been pre-identified 
through the land audit commissioned by the Department of Finance. Since undertaking the project, the scope has expanded to tracing water points, 
negotiating water access through the water users association and assessing land 
appropriateness, assisted by Department of Land Care. 

Those activities have been added to the assignment in good faith; however they have 
proven to delay the mapping process indefinitely. 

It is therefore recommended that the mapped sites be submitted as audited sites and 
that further work on determining water source access and determining of suitability of 
activities be outsourced. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 

Die aanvanklike opdrag het die kartering van Uitspanareas behels wat vooraf 
geidentifiseer is tydens die grondoudit wat die Departement van Finansies laat 
onderneem het. 

Sedert die projek onderneem is, is die bestek uitgebrei om waterpunte na te trek, 
watertoegang deur die watergebruikersvereniging te onderhandel en 
grondgeskiktheid te assesseer met die hulp van die Departement van 
Grondversorging. 

Daardie bedrywighede is in goeie trou by die opdrag gevoeg, maar het uiteindelik tot 
die onbepaalde vertraging van die karteringsproses gelei. 

Daar word gevolglik aanbeveel dat die gekarteerde persele as geouditeerde persele 
voorgele word en dat verdere werk aan die bepaling van waterbrontoegang en 
bepaling van die geskiktheid van bedrywighede uitgekontrakteer word. 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES/ 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT FINANSIeLE DIENSTE 

Soos telefonies bespreek met LED sal die item aangepas word/ 

The item will be adjusted as telephonically discussed with LED. 

COMMENTS: DIRECTORATE OPERATIONS 

Take note that most of the identified open spaces in towns are not suitable for 
livestock farming, but for crop farming, subject to the availability of water. Support 
recommendation. 

KOMMENTAAR: DIREKTORAAT OPERASIES 

Neem kennis dat die meeste van die geidentifiseerde oop ruimtes in dorpe nie geskik 
is vir veeboerdery nie, maar vir gewasverbouing, onderhewig aan die beskikbaarheid 
van water. Steun aanbeveling. 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER: CALEDON/BOTRIVIER/TESSELAARSDAL 
/ COMMENTS: TOWN MANAGER: CALEDON/BOTRIVIER/TESSELAARSDAL 

Verwys ook na Wykskomitees/ Also refer to Ward Committees 


COMMENTS: TOWN MANAGER: GRABOUW/ 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER: GRABOUW 

Recommendation supported./ Aanbeveling gesteun. 

COMMENTS: TOWN MANAGER: RIVIERSONDEREND/ 

KOMMENTAAR: DORPSBESTUURDER : RIVIERSONDEREND 

Support recommendation/ Steun aanbeveling 

COMMENTS: CHIEF AUDIT EXECUTIVE/ 

KOMMENTAAR: UITVOERENDE OUDITHOOF 

The item is supported./ Die item word gesteun. 

COMMENTS: OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER/ KOMMENTAAR: 
KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER 

As recommended/ Soos aanbeveel 

ADDITIONAL COMMENTS FROM ITEM AUTHOR 

The Finance Directorate felt that the commonages within the towns should not be 
included in the reports, as they represent too smaller units to conduct agricultural 
activities on or are located within residential areas and are therefore not suited for 
any type of farming. 

Based on this, the list of sites have been scaled down to only sites located outside of 
towns, which accommodated Finance Directorate's concern. 

Corporate Services: 

The comment was addressed through recommendation number 8, where 
commonage by-law needs to be taken into consideration when processing 
applications to lease. 

LEGAL RESPONSIBILITIES/ WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 

Not applicable./ Nie van toepassing nie. 

FINANCIAL RESPONSIBILITIES/ FINANSIeLE VERANTWOORDELIKHEDE 

Not applicable./ Nie van toepassing nie. 

CLIENT CARE IMPLICATION/ KLIeNTESORGIMPLIKASIE 

Not applicable./ Nie van toepassing nie. 

RECOMMENDATION 


1 . That Council takes cognisance of the report. 

2. That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. Those considered as feasible for agricultural purposes be closed as an 
outspans and rezoned for agricultural use. 

5. That land use application including EIA process, should such be triggered, 
be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in the last 10 
years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be conducted) 

6. That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That those outspans not vested within TWK be transferred to TWK for the 
purpose of possible small scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

AANBEVELING 

1. Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer aanvaar 
word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat OIA/Basiese 
Assessering uitgevoer word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur deur 
middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat daardie uitspanne wat nie onder TWK ressorteer nie aan TWK oorgedra 
word vir die doeleindes van moontlike kleinskaalse boerderybedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 16 JANUARY 2015 


1 . That Council takes cognisance of the report. 

2. That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as an 
outspans and rezoned for agricultural use. 

5. That land use application including EIA process, should such be triggered, 
be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in the last 10 
years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be conducted) 

6. That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That those outspans not vested within TWK be transferred to TWK for the 
purpose of possible small scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

9. That the author of the Agenda-item comment on the comments of the 
Directorate : Corporate Services. 

10. That the Director : Financial Services provide detailed comments and that 
the author of the Agenda-item then comment on it. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 16 JANUARIE 2015 

1. Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer aanvaar 
word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat OIA/Basiese 
Assessering uitgevoer word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur deur 
middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat daardie uitspanne wat nie onder TWK ressorteer nie aan TWK oorgedra 
word vir die doeleindes van moontlike kleinskaalse boerderybedrywighede. 


8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

9. Dat die outeur van die Agenda-item kommentaar lewer op die kommentaar 
van die Direktoraat: Korporatiewe Dienste. 

10. Dat die Direkteur : Finansiele Dienste volledige kommentaar lewer en dat 
die outeur van die Agenda-item daarna kommentaar daarop lewer. 

KOMMENTAAR VAN WYKSKOMITEES : COMMENTS FROM WARD 

COMMITTEES 

WYK 1: 17 FEBRUARIE 2015 

Na bespreking en verduideliking deur die Dorpsbestuurder, bevel die wykskomitee 

van Wyk 1 eenparig aan dat: 

1 . Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer aanvaar 
word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en geskiktheid van 
verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou word, as 
uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van toepassing 
is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir landboudoeleindes 
gebruik is nie, word volgens wet vereis dat OIA/Basiese Assessering uitgevoer 
word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur deur 
middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat daardie uitspanne wat nie onder TWK ressorteer nie aan TWK oorgedra word 
vir die doeleindes van moontlike kleinskaalse boerderybedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer grond 
vir verhuring beskikbaar gestel word. 

WARD 1:17 FEBRUARY 2015 

After discussion and explanation by the Town Manager, the ward committee of Ward 

1 unanimously recommended: 

1 . That Council takes cognisance of the report. 

2. That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as an 
outspans and rezoned for agricultural use. 

5. That land use application including EIA process, should such be triggered, 
be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in the last 10 
years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be conducted) 

6. That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That those outspans not vested within TWK be transferred to TWK for the 
purpose of possible small scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

WYK 2:19 FEBRUARIE 2015 

Die wykskomitee besluit dat : 

1 . Die wykskomitee kennis neem van die inhoud van die verslag. 

2. Die Wykskomitee bewus is dat daar in Greyton ‘n behoefte is vir weidinggronde 
vir gebruik deur plaaslike kleinboere en dat die ondersoeke inplek gestel word 
om die gronde onderweg op die Riviersonderendpad vir die doel te oorweeg. 

Nota : 

Mnr G Juries meld dat die huidige persone van Greyton wie landbougronde in 
Genadendal benut,aan die einde van die jaar nie verder op die gronde 
geakkomodeer sal word nie. 

WARD 2:19 FEBRUARY 2015 

The ward committee resolved that : 

1 . The ward committee noted the contents of the report. 

2. The Ward Committee is aware that the need for grazing land exists in Greyton 
for use by local small-scale farmers and that an investigation be undertaken to 
consider the land alongside the Riviersonderend Road for this purpose. 

Note : 

Mr G Juries stated that the residents of Greyton who are currently using agricultural 
land in Genadendal, will from the end of the year no longer be accommodated on the 
land. 

WARD 3 / WYK 3: 17 FEBRUARIE 2015/ 17 FEBRUARY 2015 

Soos aanbeveel deur die amptenary/ As recommended by the officialdom. WARD 5 / WYK 5: 17 FEBRUARIE 2015 


The ward committee take note of the process on Outspan areas. Oskop is not 
agricultural land./ 

Die wykskomittee neem kennis oor proses van Uitspan areas. Oskop is nie 
landbougrond nie 

WARD 6 / WYK 6: 19 FEBRUARIE 2015 

The ward committee take note of the process on Outspan areas. 

Die wykskomittee neem kennis oor proses van Uitspan areas. 

WARD 7 / WYK 7: 17 FEBRUARIE 2015 

Soos aanbeveel deur die amptenary. / As recommended by the officialdom. 

WARD 9 / WYK 9: 23 FEBRUARIE 2015 

The ward committee take note of the process on Outspan areas. 

Die wykskomitee neem kennis oor proses van Uitspan areas. 

WARD 8 COMMITTEE: 16 FEBRUARY 2015 / 

WYK 8 KOMMITEE LEDE: 16 FEBRUARIE 2015 

Recommendation supported. / Aanbeveling gesteun. 

WARD 10 COMMITTEE: 18 FEBRUARY 2015 / 

WYK 10 KOMITEE LEDE: 18 FEBRUARIE 2015 

Recommendation supported. / Aanbeveling gesteun. 

WARD 11 COMMITTEE: 19 FEBRUARY 2015 

1. Ward committee J. Fortuin proposed that the Council should really look out for 
possible land for the small farm groups, because the small farmers are 
struggling to get any available land, supported by Ward Committee A. Theron. 

WYK 11 KOMITEE: 19 FEBRUARIE 2015 

1 . Wykskomiteelid J. Fortuin stel voordat die Raad werklik moet poog om moontlike 
grand vir die kleinboere te soek omdat die kleinboere sukkel om enige 
beskikbare grand te kry, gesteun deur die Wykskomitee. A. Theron. 

COMMENTS: WARD 12 COMMITTEE: 23 FEBRUARY 2015 

1. Recommendation supported, proposed by Ward committee L. Mbalini, 
seconded by Ward committee W. Nomxhanya. 

2. That Council should also investigate to whom the land belongs to at Flouw Hoek 
which use to be Appletiser Compound prior 1994, could be explored to be 
suitable for small scale farming. 


KOMMENTAAR: WYK 12 KOMITEE: 23 FEBRUARIE 2015 


1. Aanbeveling gesteun, voorgestel deur Wykskomiteelid L. Mbalini, gesekondeer 
deur Wykskomiteelid W. Nomxhanya. 

2. Dat die Raad ondersoek aan wie die grond by Houwhoek behoort wat voor 1994 
die Appletiser Compound was, geskiktheid vir kleinboerdery kan verken word. 

COMMENTS: WARD 13 COMMITTEE: 24 FEBRUARY 2015 

1. Recommendation supported, proposed by Ward committee M. Le Roux, 
seconded by Ward committee A. Kortje and J. Fourie. 

KOMMENTAAR: WYK 13 KOMITEE: 24 FEBRUARIE 2015 

1. Aanbeveling gesteun, voorgestel deur Wykskomiteelid M. Le Roux, gesekondeer 
deur Wykskomiteelid A. Kortje en J. Fourie. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 20 MARCH 2015 

It is recommended : 

1 . That Council takes cognisance of the report. 

2 . That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as 
an outspans and rezoned for agricultural use. 

5. That land use application including EIA process, should such be 
triggered, be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in 
the last 10 years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be 
conducted) 

6 . That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That those outspans not vested within TWK be transferred to TWK for the 
purpose of possible small scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 20 MAART 2015 

Daar word aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer aanvaar 
word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat OIA/Basiese 
Assessering uitgevoer word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur deur 
middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat daardie uitspanne wat nie onder TWK ressorteer nie aan TWK oorgedra 
word vir die doeleindes van moontlike kleinskaalse boerderybedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

RECOMMENDATION BY THE DEVELOPMENT SERVICES COMMITTEE : 07 

APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 

been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor A Cupido, and seconded by 

Councillor P de Wet, it was recommended as follows: 

1 . That Council takes cognisance of the report. 

2. That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as 
an outspans and rezoned for agricultural use. 

5. That land use application including EIA process, should such be 
triggered, be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in 
the last 10 years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be 
conducted) 

6. That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That those outspans not vested within TWK be transferred to TWK for the 
purpose of possible small scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

AANBEVELING DEUR DIE ONTWIKKELINGSDIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid A Cupido, gesekondeer 
deur Raadslid P de Wet, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer 
aanvaar word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat 
OIA/Basiese Assessering uitgevoer word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur 
deur middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat daardie uitspanne wat nie onder TWK ressorteer nie aan TWK 
oorgedra word vir die doeleindes van moontlike kleinskaalse 
boerderybedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor GME Carelse, it was recommended as follows: 

1 . That Council takes cognisance of the report. 

2. That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as 
an outspans and rezoned for agricultural use. 

5. That land use application including EIA process, should such be 
triggered, be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in 
the last 10 years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be 
conducted) 
6. That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That the outspans not registered in TWK’s name should be investigated 
and that these outspans possibly be transferred to TWK for purposes of 
possible small-scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 

bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 

deur Raadslid GME Carelse, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer 
aanvaar word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat 
OIA/Basiese Assessering uitgevoer word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur 
deur middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat ondersoek ingestel word na die uitspanne wat nie in TWK se naam 
geregistreer is nie en dat dit moontlik oorgedra word na TWK vir 
doeleindes van moontlike kleinskaalse boerdery bedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended : 

1 . That Council takes cognisance of the report. 

2. That the mapped land parcels vesting with Council be adopted. 

3. That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 


4. That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as 
an outspans and rezoned for agricultural use. 
5. That land use application including EIA process, should such be 
triggered, be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in 
the last 10 years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be 
conducted) 

6. That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. That the outspans not registered in TWK’s name should be investigated 
and that these outspans possibly be transferred to TWK for purposes of 
possible small-scale farming activities. 

8. That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Dit word aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die verslag. 

2. Dat die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad ressorteer 
aanvaar word. 

3. Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat 
OIA/Basiese Assessering uitgevoer word). 

6. Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur 
deur middel van die openbare deelnameproses. 

7. Dat ondersoek ingestel word na die uitspanne wat nie in TWK se naam 
geregistreer is nie en dat dit moontlik oorgedra word na TWK vir 
doeleindes van moontlike kleinskaalse boerdery bedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 

been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor P de Wet, and seconded by 

Councillor PU Stanfliet, it was resolved as follows: 


1 . Council takes cognisance of the report. 

2. Council adopted the mapped land parcels vesting with Council. 3. 

That further feasibility pertaining access to water and suitability of 
cultivation on those sites be outsourced. 

4. 

That those considered as feasible for agricultural purposes be closed as 
an outspans and rezoned for agricultural use. 

5. 

That land use application including EIA process, should such be 
triggered, be followed (if land was not utilised for agricultural purposes in 
the last 10 years , then by law it is required that EIA/Basic Assessment be 
conducted) 

6. 

That suitable land parcels be opened to applications to lease, through 
public participation process. 

7. 

That the outspans not registered in TWK’s name should be investigated 
and that these outspans possibly be transferred to TWK for purposes of 
possible small-scale farming activities. 

8. 

That commonage by-law be taken into account when land is to be made 
available to lease. 

For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid P de Wet, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg besluit : 

1 . 

Die Raad neem kennis van die verslag. 

2. 

Die Raad aanvaar die gekarteerde grondgedeeltes wat onder die Raad 
ressorteer. 

3. 

Dat verdere haalbaarheid met betrekking tot toegang tot water en 
geskiktheid van verbouing op daardie persele uitgekontrakteer word. 

4. 

Dat die grondgedeeltes wat as haalbaar vir landboudoeleindes beskou 
word, as uitspanne gesluit word en vir landgebruik hersoneer word. 

5. 

Dat die grondgebruik aansoek insluitende OIA proses, indien dit van 
toepassing is, gevolg word (indien grond nie die afgelope 10 jaar vir 
landboudoeleindes gebruik is nie, word volgens wet vereis dat 
OIA/Basiese Assessering uitgevoer word). 

6. 

Dat geskikte grondgedeeltes oopgestel word vir aansoeke om te huur 
deur middel van die openbare deelnameproses. 

7. 

Dat ondersoek ingestel word na die uitspanne wat nie in TWK se naam 
geregistreer is nie en dat dit moontlik oorgedra word na TWK vir 
doeleindes van moontlike kleinskaalse boerdery bedrywighede. 

8. Dat die verordening op Meentgrond in aanmerking geneem word wanneer 
grond vir verhuring beskikbaar gestel word. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 
ITEM OPSKRIF/ITEM HEADING 


C46/201 5 DIRECTORATE : DEVELOPMENT SERVICES: AMENDMENT OF THE 
MAIN AGREEMENT FOR THE GRABOUW DEVELOPMENT INITIATIVE 

C46/201 5 DIREKTORAAT : ONTWIKKELINGSDIENSTE: WYSIGING VAN DIE 
HOOFOOREENKOMS VIR DIE GRABOUW ONTWIKKELINGS 
INISIATIEF 

[Report compile in both languages / Vers lag saamgestel in beide tale] 

LeER NOMMER/FILE NUMBER 


17/16/1/8 

PURPOSE / AIM OF REPORT 


To inform Council of the amendment to the main agreement, relating to the Grabouw 
Development Initiative. 

DOEL VAN VERSLAG 


Om die Raad in te lig ten opsigte van die wysigings tot die hoofooreenkoms, wat 
verband hou met die Grabouw Ontwikkelings Inisiatief. 

BACKGROUND 


Grabouw was identified as a town in which to launch a sustainable development 
initiative. In accordance therewith, the Municipality, supported by the Development 
Bank of South Africa, launched the initiative whereby investors were invited to identify 
immovable property (Municipal, Public Works and private) for development purposes 
to benefit the community and to stimulate economic growth in Grabouw. In order to 
comply with the initiative, the Municipality issued tender DEVI 0/201 0/1 1 , in terms of 
which 2 (two) tenders were awarded i.e. to Suiderwijk (Pty) Ltd and Elgin 
Development Corporation (Pty) Ltd. Based thereon, the Municipality concluded 
umbrella agreements with Suiderwijk (Pty) Ltd and Elgin Development Corporation 
(Pty) Ltd during November 2013. The umbrella agreements provide a framework 
within which individual project (cluster) agreements must be concluded, but can only 
do so after certain amendments to the umbrella agreement have been made to 
comply with the legal requirements, as prescribed by the MFMA (Municipal Finance 
Management Act). 

Section 14 of the MFMA specifies that immovable property may be disposed of, if it is 
not required to provide minimum level of basic municipal service and subject to 
consideration of fair market value and the economic and community value received in 
exchange for the asset. Any transfer of immovable property must be fair, equitable, 
transparent, competitive and consistent with Supply Chain Management Policy. 


Unfortunately the aforesaid umbrella agreements do not fully comply with the 
prescribed legal framework, i.e. Sections 14, 63 and 1 1 1 of the MFMA as well as the 
Asset Management and Supply Chain Management policies. 
AGTERGROND 


Grabouw was geidentifiseer as ‘n dorp waarin ‘n volhoubare ontwikkelings inisiatief 
geloods kan word. Dienooreenkomstig daarmee, het die Munisipaliteit, ondersteun 
deur die Ontwikkelingsbank van Suid Afrika die inisiatief geloods, waarin beleggers 
uitgenooi was om onroerende eiendomme (Munisipaal, Openbare Werke en privaat) 
te identifiseer vir ontwikkelings doeleindes ten voordeel van die gemeenskap en om 
plaaslike ekonomiese groei te stimuleer. Ten einde aan hierdie inisiatief te voldoen, 
het die Munisipaliteit tender DEVI 0/201 0/1 luitgereik, in terme waarvan twee tenders 
toegestaan was aan o.a. Suiderwijk (Edms) Bpk en Elgin Development Corporation 
(Edms) Bpk. Gebasseer daarop, het die Munisipaliteit sambreel ooreenkomste 
gesluit met Suiderwijk (Edms) Bpk en Elgin Development Corporation (Edms) Bpk 
gedurende November 2013. Hierdie sambreel ooreenkomste verskaf ‘n raamwerk 
waarbinne individuele projek (cluster) ooreenkomstes aangegaan moet word, maar 
kan slegs voortgaan daarmee nadat sekere wysigings aan die sambreel 
ooreenkomstes aangebring is om te voldoen aan die regs vereistes, soos 
voorgeskryf deur die MFBW (Munisipale Finansieele Bestuurswet). 

Artikel 14 van die MFBW spesifiseer dat onroerende eiendom deur die Munisipaliteit 
vervreem kan word, indien dit nie benodig word om basiese dienslewering te verskaf 
nie, onderworpe is aan die billike markwaarde daarvan asook die ekonomiese en 
gemeenskap waarde wat in ruil daarvoor ontvang word. Enige vervreemding is 
onderworpe daaraan dat dit regverdig, billik, deursigtig en kompeterend moet wees 
en voldoen aan Voorsieningskanaal Bestuurs Beleid. 

Ongelukkig voldoen die sambreel ooreenkomste nie ten voile aan die voorgeskrewe 
regs-raamwerk nie, bv Artikels 14, 63 en 111 van die MFBW en asook die 
Batebestuur Beleid en die Voorsieningskanaal Bestuurs Beleid. 

DISCUSSION 

In order to comply with the aforesaid legal requirements, the amendments as 
indicated in the addendum are required. 

The proposed changes were discussed with the respective parties during extensive 
workshops. Elgin Development Corporation (Pty) Ltd agreed to all of the 
amendments and Suiderwijk (Pty) Ltd agreed to all of the amendments, save the 
amendment to paragraph 9 (nine). 

It is intended that the parties sign the attached addendum to give effect to the 
changes 

BESPREKING 

Ten einde aan die vereistes van die regs-raamwerk te voldoen, moet die wysigings 
soos aangedui in die addendum gedoen word. 

Die voorgestelde wysigings was bespreek met die onderskeie partye gedurende 
uitgebreide werkswinkels. Elgin Development Corporation (Edms) Bpk het toegestem 
tot al die wysigings en Suiderwijk (Edms) Bpk het toegestem tot al die wysigings, met 
die uitsondering van die wysiging tot paragraaf 9 (nege). 

Daar word beplan dat die partye die aangehegde addendum teken om effek te gee 
aan die wysigings. 
LEGAL RESPONSIBILITIES 

The amendments are required to comply with the legal framework when immovable 
property is alienated. 

WETLIKE IMPLIKASIES 

Die wysigings word verlang om te voldoen aan die regs-raamwerk wanneer 
onroerende eiendom vervreem word. 

FINANSIeLE IMPLIKASIES/FINANCIAL IMPLICATIONS 

None /Geen 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE COMMUNICATION IMPLICATION 

None / Geen 

RECOMMENDATION 

It is recommended that Council approve the amendment to the agreement and 
authorize the Municipal Manager to sign the addendum on behalf of the 
Municipality. 

AANBEVELING : 

Dit word aanbeveel dat die Raad die addendum goedkeur tot die ooreenkoms 
en dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die addendum namens die 
Munisipaliteit te teken. 

RESOLVED BY MANAGEMENT : 13 FEBRUARY 2015 

That the Agenda item be referred back for technical editing by the Directorate 
Development Services in consultation with the Deputy Director : Corporate 
Services, Mr M Kruger. 

1 . A genda -item be referred back. 

2. For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR BESTUUR : 13 FEBRUARIE 2015 

Dat die Agenda-item terugverwys word vir tegniese versorging deur die 
Direktoraat Ontwikkelingsdienste in oorleg met die Adjunk-Direkteur 
Korporatiewe Dienste, mnr M Kruger. 

1. Agenda-item terugverwys. 

2. Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 

COMMENTS FROM DIRECTORATE 


All changes are listed in the attached document 
RECOMMENDATION : 


It is recommended that Council approve the amendment to the agreement and 
authorize the Municipal Manager to sign the addendum on behalf of the 
Municipality. 

AANBEVELING : 

Dit word aanbeveel dat die Raad die addendum tot die ooreenkoms goedkeur 
en dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die addendum namens die 
Munisipaliteit te teken. 

RECOMMENDATION BY MANAGEMENT : 27 FEBRUARY 2015 

It is recommended that Council approve the amendment to the agreement and 
authorize the Municipal Manager to sign the addendum on behalf of the 
Municipality. 

AANBEVELING DEUR BESTUUR : 27 FEBRUARIE 2014 

Dit word aanbeveel dat die Raad die addendum tot die ooreenkoms goedkeur 
en dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die addendum namens die 
Munisipaliteit te teken. 

RECOMMENDATION BY THE DEVELOPMENT SERVICES COMMITTEE : 07 
APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor A Cupido, and seconded by 
Councillor M Plato-Mentoor, it was recommended as follows: 

It is recommended that Council approve the amendment to the agreement and 
authorize the Municipal Manager to sign the addendum on behalf of the 
Municipality. 

AANBEVELING DEUR DIE ONTWIKKELINGSDIENSTE KOMITEE : 07 APRIL 
2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid A Cupido, gesekondeer 
deur Raadslid M Plato-Mentoor, as volg aanbeveel : 

Dit word aanbeveel dat die Raad die addendum tot die ooreenkoms goedkeur 
en dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die addendum namens die 
Munisipaliteit te teken. 


RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor M Tshaka, it was recommended as follows: 

That Council approve the amendment to the agreement and authorize the 
Municipal Manager to sign the addendum on behalf of the Municipality. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Tshaka, as volg aanbevee! : 

Dat die Raad die addendum tot die ooreenkoms goedkeur en dat die 
Munisipale Bestuurder gemagtig word om die addendum namens die 
Munisipaliteit te teken. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended that Council approve the amendment to the agreement and 
authorize the Municipal Manager to sign the addendum on behalf of the 
Municipality. 

AANBEVELING AAN RAAD : 


Dit word aanbeveel dat die Raad die addendum tot die ooreenkoms goedkeur 
en dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die addendum namens die 
Munisipaliteit te teken. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor K Tiemie, it was resolved as follows: 

Council approve the amendment to the agreement and authorize the Municipal 
Manager to sign the addendum on behalf of the Municipality. 

For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid K Tiemie, as volg besluit : 

Die Raad keur die addendum tot die ooreenkoms goed en magtig die 
Munisipale Bestuurder om die addendum namens die Munisipaliteit te teken. 


Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 
158 


ITEM O PS K RIF/ITEM HEADING 

C47/2015 WITHDRAWALS FROM MUNICIPAL BANK ACCOUNTS: MARCH 2015 
R47/2015 ONTTREKKING UIT MUNISIPALE BANKREKENINGE: MAART 2015 

[Report compile in both languages / Verslag is saamgestel in beide tale] 

LeER NOMMER/FILE NUMBER 

5/1 5/R 

PURPOSE OF REPORT 


To report on specific withdrawal from municipal bank account in terms of the Local 
Government: Municipal Finance Management Act, 2003. 

INLEIDING / DOEL VAN VERSLAG 


Om verslag te doen van bepaalde onttrekkings uit munisipale bankrekenings 
ingevolge die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003. 

AGTERGROND/BACKGROUND 


None / Geen 

DISCUSSION 


A consolidated cheque list of withdrawals in terms of Section 11(1 )(b) to (j) of the 
Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003, during the third 
quarter January 2015 to March 2015, is attached hereto. 

The following information is supplementary to the cheque list: 

Section 1 1 (1) (b): Expenditures that were authorised in terms of Section 26(4) 

No withdrawals 

Section 11(1) (c): Unforeseeable and unavoidable expenditures 
No withdrawals 

Section 1 1 (1) (d): Withdrawals in respect of Trust , and so forth 
No withdrawals 

Section 11(1 )(e): Overpayment of monies received on behalf of a person or state 
body 


Withdrawals were made for conversion of drivers’ licences and CPA motor licence 
monies. Complete details can be found on the cheque list. 


Section 1 1 (1)(f): Monies erroneously deposited into bank account 


Withdrawals were made for traffic fines erroneously deposited into bank account 
while they were actually for other local authorities. 

Section 11(1 )(q): Guarantees, sureties and security deposits refunded 

No withdrawals 

Section 11(1 )(h): Cash management and investments 

Withdrawals were made for investment purposes. Complete details can be found on 
the cheque list. 

Section 11(1 )(i): Increased expenditure in terms of Section 31 
No withdrawals 

Section 1 1(1 )(i): Other purposes as prescribed 
No withdrawals 

BESPREKING 

‘n Gekonsolideerde tjeklys van onttrekkings ingevolge Artikel 11(1 )(b) tot (j) van die 
Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003, gedurende die 
kwartaal Januarie 2015 tot Maart 2015, is hierby aangeheg. 

Die volgende inligting is aanvullend tot die tjeklys: 

Artikel 1 1(1 )(b) : Bestedinqs wat ingevolge Artikel 26(4) qemaqtiq is 

Geen onttrekkings 

Artikel 11(1 )(c) : Onvoorsiene en onvermydelike bestedinqs 
Geen onttrekkings 

Artikel 11(1 )(d): Onttrekkings ten opsiqte van Trustfondse, ensovoorts 
Geen onttrekkings 

Artikel 1 1(1 )(e): Oorbetalinq van qelde ontvanq namens ‘n persoon of staatsorqaan 

Onttrekkings was gedoen vir kaartomskakelings en KPA motoriisensiegelde. 
Volledige besonderhede is op tjeklys aangeheg. 

Artikel 11(1)(f): Gelde foutiewelik in bankrekeninq qedeponeer 

Onttrekkings was gedoen vir verkeersboetes foutiewelik in bankrekening gedeponeer 
terwyl dit vir ander plaaslike owerhede was. Volledige besonderhede is op tjeklys 
aangeheg. 

Artikel 1 1(1 )(q): Waarborqe, borqe en sekuriteitsdeposito’s teruqbetaal 
Geen onttrekkings 

Artikel 11(1 )h): Kontantbestuur en beleqqinqs 

Onttrekkings was gedoen vir belegginsdoeleindes. Volledige besonderhede is op 
tjeklys aangeheg. 

Artikel 11(1 )(i): Verhooqde bestedinq inqevolqe Artikel 31 
Geen onttrekkings 

Artikel 1 1 (i): Ander doeleindes soos voorqeskryf 
Geen onttrekkings 

LEGAL REQUIREMENTS 

Section 11(4) of the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 
reads as follows: 

“The Accountable Officer must, within thirty (30) days after the end of every quarter- 

(a) Table in the municipal council a consolidated report of all withdrawals made in 
terms of sub-section (1)(b) to (j) during the quarter, and 

(b) Submit a copy of the report to the relevant provincial treasury and the Auditor- 
General”. 

WETLIKE VEREISTES 

Artikel 1 1 (4) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003 
lees as volg: 

“Die Rekenpligtige Beampte moet binne dertig (30) dae na die einde van elke 
kwartaal 

(a) ‘gekonsolideerde verslag in die Munisipale Raad ter tafel le van alle onttrekkings 
ingevolge subartikel (1)(b) tot (j) gedurende daardie kwartaal gedoen, en 

(b) ‘n afskrif van die verslag aan die betrokke Provinsiale Tesourie en die Ouditeur- 
Generaal voorle. 

FINANSIeLE IMPLIKASIES/FINANCIAL IMPLICATIONS 

None / Geen 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE/COMMUNICATION IMPLICATION 


None / Geen 

RECOMMENDATION 


It is recommended that: 

1. The Council confirms the cheque list in terms of the Section 1 1 (1 )(b) to (j) 
of the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 for 
the quarter ended 31 March 2015. 

2 . The report accordingly be presented to the Provincial Treasury: Western 
Cape and Auditor - General, as determined by Section 11(4)(b) of the 
Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003. 

AANBEVELING 

Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad die tjeklys ingevolge Artikel 1 1 (1 )(b) tot (j) van die Wet op 
Plaaslike Regering: Munsipale Finansiele Bestuur, 2003 vir die kwartaal 
eindig 31 Maart 2015 bekragtig. 

2 . Die verslag ooreenkomstig aan Provinsiale Tesourie: Wes-Kaap en die 
Ouditeur-Generaal voorgele word, soos bepaal deur Artikel 11(4)(b) van 
die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003. 

RECOMMENDATION BY THE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE : 20 APRIL 
2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor LS Matomela, and seconded 
by Councillor JP Hendricks, it was recommended as follows: 

1. That Council confirms the cheque list in terms of the Section 11(1 )(b) to (j) 
of the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 for 
the quarter ended 31 March 2015. 

2. That the report accordingly be presented to the Provincial Treasury: 
Western Cape and Auditor - General, as determined by Section 11(4)(b) of 
the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003. 

AANBEVELING DEUR DIE FINANSIeLE DIENSTE KOMITEE : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid LS Matomela, gesekondeer 
deur Raadslid JP Hendricks, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad die tjeklys ingevolge Artikel 1 1 (1 )(b) tot (j) van die Wet op 
Plaaslike Regering: Munsipale Finansiele Bestuur, 2003 vir die kwartaal 
eindig 31 Maart 2015 bekragtig. 

2 . Dat die verslag ooreenkomstig aan Provinsiale Tesourie: Wes-Kaap en 
die Ouditeur-Generaal voorgele word, soos bepaal deur Artikel 11(4)(b) 
van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003. 


RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Koegelenberg, and 
seconded by Councillor GME Carelse, it was recommended as follows: 

1 . That Council confirms the cheque list in terms of the Section 1 1 (1 )(b) to (j) 
of the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 for 
the quarter ended 31 March 2015. 

2 . That the report accordingly be presented to the Provincial Treasury: 
Western Cape and Auditor - General, as determined by Section 11(4)(b) of 
the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Koegelenberg, gesekondeer 
deur Raadslid GME Carelse, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad die tjeklys ingevolge Artikel 1 1 (1 )(b) tot (j) van die Wet op 
Plaaslike Regering: Munsipale Finansiele Bestuur, 2003 vir die kwartaal 
eindig 31 Maart 2015 bekragtig. 

2 . Dat die verslag ooreenkomstig aan Provinsiale Tesourie: Wes-Kaap en die 
Ouditeur-Generaal voorgele word, soos bepaal deur Artikel 11(4)(b) van 
die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended that: 

1. The Council confirms the cheque list in terms of the Section 1 1 (1 )(b) to (j) 
of the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 for 
the quarter ended 31 March 2015. 

2 . The report accordingly be presented to the Provincial Treasury: Western 
Cape and Auditor - General, as determined by Section 11(4)(b) of the 
Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003. 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad die tjeklys ingevolge Artikel 1 1 (1 )(b) tot (j) van die Wet op 
Plaaslike Regering: Munsipale Finansiele Bestuur, 2003 vir die kwartaal 
eindig 31 Maart 2015 bekragtig. 

2 . Die verslag ooreenkomstig aan Provinsiale Tesourie: Wes-Kaap en die 
Ouditeur-Generaal voorgele word, soos bepaal deur Artikel 11(4)(b) van 
die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003. RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Koegelenberg, and 
seconded by Councillor PU Stanfliet, it was resolved as follows: 

1. Council confirms the cheque list in terms of the Section 1 1 (1 )(b) to (j) of 
the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 for the 
quarter ended 31 March 2015. 

2 . The report accordingly be presented to the Provincial Treasury: Western 
Cape and Auditor - General, as determined by Section 11(4)(b) of the 
Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003. 

For finalization by the Director : Financial Services, Mr. D Louw. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Koegelenberg, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg besluit : 

1 . Die Raad bekragtig die tjeklys ingevolge Artikel 1 1 (1 )(b) tot (j) van die Wet 
op Plaaslike Regering: Munsipale Finansiele Bestuur, 2003 vir die kwartaal 
eindig 31 Maart 2015. 

2 . Die verslag ooreenkomstig aan Provinsiale Tesourie: Wes-Kaap en die 
Ouditeur-Generaal voorgele word, soos bepaal deur Artikel 11(4)(b) van 
die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiele Bestuur, 2003. 


Vir afhandeling deur die Direkteur : Finansiele Dienste, Mnr. D Louw. 


ITEM OPSKRIF/ITEM HEADING 


C48/2015 PROCUREMENT DEVIATIONS REPORT: MARCH 2015 
R48/2015 VERKRYGINGS AFWYKINGSVERSLAG : MAART 2015 

[Report compile in both languages / Verslag saamgestel in beide tale] 

LeER NOMMER/FILE NUMBER 

5/1 6/R 

PURPOSE / AIM OF REPORT 

To report on deviations from procurement process for the period January 2015 till 
March 2015 in terms of the Municipal Finance Management Act, 2003 Municipal 
Supply Chain Management Regulations. 

INLEIDING / DOEL VAN VERSLAG 

Om verslag te doen oor afwykings van die verkrygingsproses vir die tydperk Januarie 
2015 tot Maart 2015 ingevolge die Wet op Munisipale Finansiele Bestuur, 2003, en 
die Munisipale Voorsieningskanaal Bestuursregulasies. 

AGTERGROND/BACKGROUND 

None / Geen 

DISCUSSION 

Attached hereto please find the Procurement Deviations Report as approved by the 
Accounting Officer which reflects the deviations for the period 1 January 2015 to 31 
March 2015. 

BESPREKING 

Aangeheg vind u die Verkrygings Afwykingsverslag soos goedgekeur deur die 
Rekenpligtige Amptenaar, wat die afwykings vir die tydperk 1 Januarie 2015 tot 31 
Maart 2015 reflekteer. 

LEGAL RESPONSIBILITIES 

Section 36 (1)(a)(b) of the Municipal Supply Chain Management Regulations, read as 
follows: 

(1) “A supply chain management policy may allow the accounting officer - 

(a) to dispense with the official procurement processes established by the policy and 
to procure any required goods or services through any convenient process which 
may include direct negotiations, but only - 

(i) in an emergency; 

(ii) if such goods or services are procured or available from a single provider only 


(iii) for the acquisition of special works of art or historical objects where 
specifications are difficult to compile 

(iv) acquisition of animals for zoos; or 

(v) in any other exceptional case where it is impractical or impossible to allow the 
official procurement processes; and 

(b) To ratify any minor breaches of the procurement processes by an official or 
committee acting in terms of delegated powers or duties which are purely of a 
technical nature.” 

WETLIKE VEREISTES 

Artikel 36 (1)(a)(b) van die Munisipale Voorsieningskanaal Bestuursregulasies, lees 
soos volg: 

(1) “’n Voorsieningskanaal Bestuursbeleid mag die rekenpligtige beampte toelaat - 

(a) om af te sien van die amptelike verkrygingsprosesse neergele deur die beleid en 
om enige benodigde goedere of dienste deur middel van enige gerieflike proses, 
wat direkte onderhandelings mag insluit, te verkry, maar alleenlik - 

(i) in ‘n noodgeval; 

(ii) indien sulke goedere of dienste verkry word of beskikbaar is vanaf net een 
enkele verskaffer; 

(iii) vir die verkryging van besondere kunswerke of geskiedkundige voorwerpe 

waar dit moeilik is om spesifikasies op te stel; 

(iv) verkryging van diere vir dieretuine; of 

(v) in enige ander uitsonderlike geval waar dit onprakties of onmoontlik is om die 
amptelike verkrygingsprosesse te volg; en 

(b) om enige klein skending van die verkrygingsprosesse deur ‘n amptenaar of 
komitee wat optree ingevolge gedelegeerde magte of pligte wat suiwer tegnies 
van aard is, te bekragtig.” 

FINANSIeLE IMPLIKASIES/FINANCIAL IMPLICATIONS 

None / Geen 

KOMMUNIKASIE IMPLIKASIE/COMMUNICATION IMPLICATION 


None / Geen 


RECOMMENDATION 


It is recommended that: 

1. The Council take note of the Procurement Deviations Report in terms of 
Section 36 (1)(a)(b) of the Municipal Supply Chain Management Regulations 
for the quarter ended 31 March 2015. 

AANBEVELING 

1. Die Raad kennis neem van die Verkrygings Afwykingsverslag ingevolge 
Artikel 36 (1)(a)(b) van die Munisipale Voorsieningskanaal 

Bestuursregulasies vir die kwartaal geeindig 31 Maart 2015. 

RECOMMENDATION BY THE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE : 20 APRIL 
2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor LS Matomela, and seconded 
by Councillor JP Hendricks, it was recommended as follows: 

1. That Council take note of the Procurement Deviations Report in terms of 
Section 36 (1)(a)(b) of the Municipal Supply Chain Management Regulations 
for the quarter ended 31 March 2015. 

AANBEVELING DEUR DIE FINANSIeLE DIENSTE KOMITEE : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid LS Matomela, gesekondeer 
deur Raadslid JP Hendricks, as volg aanbeveel : 

1. Die Raad kennis neem van die Verkrygings Afwykingsverslag ingevolge 
Artikel 36 (1)(a)(b) van die Munisipale Voorsieningskanaal 

Bestuursregulasies vir die kwartaal geeindig 31 Maart 2015. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Koegelenberg, and 
seconded by Councillor KIJ Papier, it was recommended as follows: 

1. That Council take note of the Procurement Deviations Report in terms of 
Section 36 (1)(a)(b) of the Municipal Supply Chain Management Regulations 
for the quarter ended 31 March 2015. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Koegelenberg, gesekondeer 
deur Raadslid KIJ Papier, as volg aanbeveel : 

1. Die Raad kennis neem van die Verkrygings Afwykingsverslag ingevolge 
Artikel 36 (1)(a)(b) van die Munisipale Voorsieningskanaal 

Bestuursregulasies vir die kwartaal geeindig 31 Maart 2015. 
RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended that: 

1. The Council take note of the Procurement Deviations Report in terms of 
Section 36 (1)(a)(b) of the Municipal Supply Chain Management Regulations 
for the quarter ended 31 March 2015. 

AANBEVELING AAN RAAD : 

1. Die Raad kennis neem van die Verkrygings Afwykingsverslag ingevolge 
Artikel 36 (1)(a)(b) van die Munisipale Voorsieningskanaal 

Bestuursregulasies vir die kwartaal geeindig 31 Maart 2015. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor M Koegelenberg, and 
seconded by Councillor PU Stanfliet, it was resolved as follows: 

1. Council take note of the Procurement Deviations Report in terms of Section 
36 (1)(a)(b) of the Municipal Supply Chain Management Regulations for the 
quarter ended 31 March 2015. 

For finalization by the Director : Financial Services, Mr. D Louw. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid M Koegelenberg, gesekondeer 
deur Raadslid PU Stanfliet, as volg besluit : 

1. Die Raad neem kennis van die Verkrygings Afwykingsverslag ingevolge 
Artikel 36 (1)(a)(b) van die Munisipale Voorsieningskanaal 

Bestuursregulasies vir die kwartaal geeindig 31 Maart 2015. 


Vir afhandeling deur die Direkteur : Finansiele Dienste, Mnr. D Louw. 

BUDGET STATEMENT/ BEGROTINGSTAAT 


MARCH/ MAART 2015 THEEWATERSKLOOF 

MUNICIPALITY/ MUNISIPALITEIT 

In-Year Report of the Municipality/ Injaarverslag van die Munisipaliteit 

Prepared in terms of Section 71 and 72 of the Local Government: Municipal 
Finance Management Act (56/2003) and Municipal Budget and Reporting 
Regulations, Government Gazette 32141, 17 May 2009./ 

Opgestel ingevolge Artikel 71 en 72 van die Plaaslike Regering: Wet op 
Munisipale Finansiele Bestuur (56/2003) en Munisipale Begrotings- en 
Verslagdoeningsregulasies, Staatskoerant 32141, 17 Mei 2009. 


2014/2015 FINANCIAL YEAR/ FINANSIeLE JAAR 


TABLE OF CONTENTS/ INHOUDSOPGAWE 

FINANCIAL REPORT ITEM/ FINANSIeLE VERSLAGITEM 2 

INTRODUCTION / AIM / INLEIDING/DOEL 2 

LEGAL REQUIREMENTS/WETLIKE VEREISTES 2 

BACKGROUND/ AGTERGROND 2 

FINANCIAL IMPLICATION/ FINANSIeLE IMPLIKASIE 3 

RECOMMENDATION/ AANBEVELING 3 

GLOSSARY/ WOORDELYS 4 

PART 1 - IN-YEAR REPORT/ PEEL 1 -INJAARVERSLAG 6 

Section 1 - EXECUTIVE SUMMARY/ Afdeling 1 - UITVOERENDE OPSOMMING 6 

PART 2 - SUPPORTING DOCUMENTATION / PEEL 2 -STAWENDE 
DOKUMENTASIE 8 

Section 2 - CAPITAL EXPENDITURE/ Afdeling 2 - KAPITAALUITGAWES 8 

Section 3 - OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE/ Afdeling 3 - BEDRYFSINKOMSTE EN 

-UITGAWES 15 

Section 4 - CASH AND INVESTMENTS/ Afdeling 4 - KONTANT EN BELEGGINGS 21 

Section 5 - BORROWINGS/ Afdeling 5 - LENINGS 22 

Section 6 - GRANTS/ Afdeling 6 - TOELAES 25 

Section 7 - DEBTORS/ Afdeling 7 - DEBITEURE 26 

Section 8 - CREDITORS/ Afdeling 8 - KREDITEURE 28 

Section 9 - QUALITY CERTIFICATION/ Afdeling 9 - GEHALTESERTIFISERING 29 


FINANCIAL REPORT ITEM/ FINANSIELE VERSLAGITEM 


INTRODUCTION / AIM 

The purpose of this report is to inform the Council on the current financial state as at 
31 March 2015. 

INLEIDING / DOEL 

Die doel van hierdie verslag is om die Raad in te lig rakende die huidige finansiele 
stand soos op 31 Maart 201 5. 

LEGAL REQUIREMENTS 

The Report for the Third Quarter (January 2015- March 2015), prepared in terms of 
Section 71 of the Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, is submitted to 
Council in terms of Section 52 (d) of the Municipal Finance Management Act, Act 56 of 
2003 which reflects the implementation of the budget and the financial state of affairs 

of the municipality. 

WETLIKE VEREISTES 

Die Verslag vir die Derde Kwartaal (Januarie 2015 - Maart 2015), opgestel ingevolge 
Artikel 71 van die Wet op Munisipale Finansiele Bestuur, Wet 56 van 2003, word aan 
die Raad voorgele ingevolge Artikel 52 (d) van die Wet op Munisipale Finansiele 
Bestuur, Wet 56 van 2003 wat die implementering van die begroting en die fiannsieel 
stand van sake van die munisipaliteit weergee. 

BACKGROUND/ AGTERGROND 

Attached is the Financial Report for the month of March 2015, which reflects the 
implementation of the budget, and the state of the municipality’s financial affairs./ 
Aangeheg is die Finansiele Verslag vir die maand van Maart 2015, wat die 
implementering van die begroting en die stand van die munisipaliteit se finansiele 
sake weergee. 

The Financial Report consists of the following financial reports: / Die Finansiele 

Verslag bestaan uit die volqende finansiele verslae: 

1 . Executive Summary March 201 5/ Uitvoerende Opsomming Maart 201 5 

2. Capital Expenditure March 2015/ Kapitaalbesteding Maart 2015 

3. Operating Revenue and Expenditure March 2015/ Bedryfsinkomste en -uitgawes 
Maart 2015 

4. Cash and Investments March 2015/ Kontant en Beleggings Maart 2015 


5. Borrowings March 201 5/ Lenings Maart 2015 

6. Grants March 2015/Toelaes Maart 2015 

7. Debtors March 201 5/ Debiteure Maart 201 5 

8. Creditors March 201 5/ Krediteure Maart 201 5 

FINANCIAL IMPLICATION/ FINANSIeLE IMPLIKASIE 

As per attached report./ Soos volgens aangehegte verslag. 

RECOMMENDATION 
It is recommended that: 

1. Council notes the Monthly and Quarterly Budget Statement, Performance 
and supporting documentation as at 31 March 2015. 

AANBEVELING 

Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad kennis neem van die Maandelikse en Kwartaallikse 
Begrotingstaat, Prestasie- en stawende dokumentasie soos op 31 Maart 
2015. 

RECOMMENDATION BY THE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE : 20 APRIL 
2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor JP Hendricks, and seconded 
by Councillor LS Matomela, it was recommended as follows: 

1. Council notes the Monthly and Quarterly Budget Statement, Performance 
and supporting documentation as at 31 March 2015. 

AANBEVELING DEUR DIE FINANSIeLE DIENSTE KOMITEE : 20 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid JP Hendricks, gesekondeer 
deur Raadslid LS Matomela, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die Maandelikse en Kwartaallikse 
Begrotingstaat, Prestasie- en stawende dokumentasie soos op 31 Maart 
2015. 


RECOMMENDATION BY THE EMC : 20 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded 
by Councillor M Koegelenberg, it was recommended as follows: 

1. That Council notes the Monthly and Quarterly Budget Statement, 
Performance and supporting documentation as at 31 March 2015. 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 20 APRIL 2015 


Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Koegelenberg, as volg aanbeveel : 

1. Dat die Raad kennis neem van die Maandelikse en Kwartaallikse 
Begrotingstaat, Prestasie- en stawende dokumentasie soos op 31 Maart 
2015. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 


It is recommended that: 

1. Council notes the Monthly and Quarterly Budget Statement, Performance 
and supporting documentation as at 31 March 2015. 

AANBEVELING AAN RAAD : 


Daar word aanbeveel dat: 

1. Die Raad kennis neem van die Maandelikse en Kwartaallikse 
Begrotingstaat, Prestasie- en stawende dokumentasie soos op 31 Maart 
2015. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 


After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor I Sileku, and seconded by 
Councillor M Koegelenberg, it was resolved as follows: 

1. Council notes the Monthly and Quarterly Budget Statement, Performance 
and supporting documentation as at 31 March 2015. 


For finalization by the Director : Financial Services, Mr. D Louw. BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid I Sileku, gesekondeer deur Raadslid 
M Koegelenberg, as volg besluit : 

1. Die Raad neem kennis van die Maandelikse en Kwartaallikse 
Begrotingstaat, Prestasie- en stawende dokumentasie soos op 31 Maart 
2015. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Finansiele Dienste, Mnr. D Louw. GLOSSARY/ WOORDELYS 


Allocations - Money received from Provincial or National Government or other 
municipalities. 

Bed ryfsuitg awes - Besteding op die dag-tot-dag-uitgawes van die Munisipaliteit soos 
salarisse en lone. 

Begroting - Die finansiele plan van die Munisipaliteit. 

Begrotingspos - Een van die hoofsegmente waarin ’n begroting van ’n munisipaliteit 
ingedeel word. 

Billike toedeling - ’n Algemene toelaag wat aan munisipaliteite betaal word. Dit is 
hoofsaaklikgemik om bystand te verleen met die lewering van gratis basiese dienste. 

Budget - The financial plan of the Municipality. 

Capital expenditure - Spending on assets such as land, buildings and machinery. Any 
capital expenditure must be reflected as an asset on the Municipality’s balance sheet. 

Cash flow statement - A statement showing when actual cash will be received and spent 
by the Municipality. Cash payments do not always coincide with budgeted expenditure 
timings. For example, when an invoice is received by the Municipality it is shown as 
expenditure in the month it is received, even though it may not be paid in the same period. 

Dienslewering- en Begrotingimplementeringsplan (SDBIP) - n Volledige plan wat 
kwartaallikse prestasieteikens en maandelikse begrotingsberamings bevat. 

DORA - Division of Revenue Act. Annual legislation that shows the total allocations made 
by national to provincial and local government. 

Equitable share - A general grant paid to municipalities. It is predominantly targeted to help 
with free basic services. 

Kapitaaluitgawes - Besteding op bates soos grond, geboue en masjinerie. Enige 
kapitaaluitgawes moet as ’n bate in die Munisipaliteit se balansstaat weergegee word. 

Kontantvloeistaat - ’n Staat wat toon wanneer werklike kontant deur die Munisipaliteit 
ontvang en bestee word. Kontantbetalings kom nie altyd met begrote uitgawetydlyne ooreen 
nie. Byvoorbeeld, wanneer ’n faktuur deur die Munisipaliteit ontvang word, word dit ingeskryf 
as ’n uitgawe in die maand waarin dit ontvang word, alhoewel dit nie noodwendig in 
dieselfde tydperk betaal word nie. 

MFMA- Local Government: Municipal Finance Management Act (56/2003). The principal 
piece of legislation relating to municipal financial management. Sometimes referred to as the 
Act. 

MIG - Municipal Infrastructure Grant/ Munisipale Infrastruktuurtoelaag. 


MTIUR - Medium termyn Inkomste- en Uitgaweraamwerk. ’n Mediumtermyn 
finansiele plan, gewoonlik 3 jaar, vir ’n vaste eerste jaar en aanduidende twee jare se 
begrotingstoewysings. Sluit ook besonderhede van die vorige en huidige jaar se finansiele 
posisie in. 

MTREF - Medium Term Revenue and Expenditure Framework. A medium term 
financial plan, usually 3 years, based on a fixed first year and indicative further two 
years budget allocations. Also includes details of the previous and current years’ 
financial position. 

Ongemagtigde uitgawes - Gewoonlik besteding sonder, of in oorskryding van, ’n 
goedgekeurde begroting. 

Operating expenditure - Spending on the day to day expenses of the Municipality 
such as salaries and wages. 

SDBIP - Service Delivery and Budget Implementation Plan. A detailed plan comprising 
quarterly performance targets and monthly budget estimates. 

Toewysings - Geld wat van Provinsiale of Nasionale Regering of ander munisipaliteite 
ontvang word. 

Unauthorised expenditure - Generally, is spending without, or in excess of, an approved 
budget. 

Vote - One of the main segments into which a budget of a municipality is divided. 

Wet op die Verdeling van Inkomste (DORA) - Jaarlikse wetgewing wat die totale 
toewysings wat deur die nasionale regering aan provinsiale en plaaslike regering gemaak 
word, toon. 

WMFB - Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Finansiele Bestuur (56/2003). Die 
hoofwetgewing met betrekking tot munisipale finansiele bestuur. Soms die Wet genoem. 
PART 1 - IN-YEAR REPORT/ PEEL 1 - INIAARVERSLAG 


SECTION 1 - EXECUTIVE SUMMARY/ AFDELING 1 - UITVOERENDE 

OPSOMMING 


Introduction/ Inleiding 

In terms of Section 71&72 of the Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, the 
Budget Statement for the period ended 31 March 2015 is submitted to Council which reflects 
the implementation of the budget and the financial state / position of the municipality. / 

Ingevolge Artikel 71&72 van die Wet op Munisipale Finansiele Bestuur, Wet 56 van 2003, word 
die Begrotingstaat wat die implementering van die begroting en die finansiele stand/ posisie 
van die munisipaliteit vir die tydperk geeindig 31 Maart 201 5 weergee, aan die Raad voorgele. 

This report presents a summary of the actual results compared to the budget. Furthermore, 
remedial steps will be proposed and instructions will be issued to the Accounting Officer./ 
Hierdie verslag bied ’n opsomming van die werklike resultate teenoor die begroting. Verder sal 
remedierende stappe voorgestel en opdragte aan die Rekenpligtige Beampte uitgereik word. 

Section 54 of the MFMA requires the Mayor to consider the Section 71 & 72 report and take 
appropriate action to ensure that the approved budget is implemented in accordance with the 
SDBIP./ 

Artikel 54 of the MFMA bepaal dat die Burgemeester die Artikel 71 & 72 verslag moet oorweeg 
en moet optree om toe te sien dat die goedgekeurde begroting ooreenkomstig die SDBIP 
(Dienslewering- en Begrotingimplementeringsplan) ge'implementeer word. 

A summary of the operating revenue and expenditure and capital expenditure is presented in 
the following table:-/ ’n Opsomming van die bedryfsinkomste en -uitgawes en kapitaaluitgawes 
verskyn in die onderstaande tabel: 


Particulars 

Capital 

Expenditure 

Operating 

Revenue 

Operating 

Expenditure 

Original Budget 

67 546 782 

418 576 827 

371 591 439 

Adjustment Budget 
February 2015 

85 176 932 

454 350 574 

410 694 401 

Actual Result (YTD) 

37 314 207 

336 256 661 

263 848 123 

Variance 

47 862 725 

118093 913 

146 846 278 

Variance % 

56% 

26% 

36% 


Performance of revenue compared to budget is good for most sources of revenue. Operating 
expenditure currently reflects a variance of 36%./ Prestasie van inkomste teenoor begroting is 
goed vir die meeste inkomstebronne. Bedryfsuitgawes weerspieel tans ’n afwyking van 36%. 

A more detailed explanation of the results presented in the summary above will be given 
throughout this report./ ’n Meer breedvoerige verduideliking van die resultate in die opsomming 
hierbo volg in die res van hierdie verslag. 


The Financial Dashboard provides an overview of issues of importance to the 
municipality compared to the original and adjustment budget./ 

Die Finansiele Telbord bied ’n oorsig van kwessies van belang vir die munisipaliteit 
in vergelyking met die oorspronklike en aansuiweringsbegroting. 


THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY 

FINANCIAL DASHBOARD: 301-4/3015 FINANCIAL YEAR 

Particulars 

Budget 

Adjustment 

Budget 

March 2015 

TOTAL 

% 

Operating Expenditure (excl 
non Cash) 

365 086 439 

399 844 401 

31 525 1 54 

263 848 1 23 

66% 

Operating Expenditure (Non 
Cash) 

6 505 OOO 

1 O 850 OOO 

- 

_ 

o% 

Total Operating Expenditure 

371 591 439 

41 O 694 401 

31 525 1 54 

263 848 1 23 

64% 

Operating Income 

41 8 576 827 

454 350 574 

48 792 547 

336 256 661 

74% 

TELEPHONE 

1 327 500 

1 324 Ol 5 

55 568 

573 026 

43% 

FUEL 

4 551 050 

4 914 200 

257 755 

2 879 21 1 

59% 

REPAIRS & MAINTENANCE 

22 905 834 

23 1 78 855 

1 458 Ol O 

16 622 070 

72% 

GRANTS INCOME 

94 Ol 1 OOO 

127 103 760 

23 232 852 

111 177 495 

87% 

Equitable Shares Income 

62 481 OOO 

62 481 OOO 

1 6 922 OOO 

62 481 OOO 

1 oo% 

GRANTS EXPENDITURE 

94 Ol 1 OOO 

1 22 1 Ol 711 

1 2 779 824 

76 81 7 1 78 

63% 

Equitable Shares Expenditure 

62 481 OOO 

62 481 OOO 

1 359 470 

12 270 156 

20% 

PAYROLL 

1 39 651 318 

1 39 822 837 

1 O 541 1 1 O 

97 435 673 

70% 

OVERTIME & STANDBY 

3 684 81 O 

3 684 81 O 

380 960 

3 526 444 

96% 

EMPLOYEE RELATED COST 
(Non cash) 

6 505 OOO 

7 340 OOO 

- 

. 

o% 

Capital Expenditure 
(Land/Build) 

570 OOO 

2 289 589 

26 453 

693 347 

30% 

Capital Expenditure (Roads) 

3 263 1 53 

4 587 51 1 

227 1 1 O 

2 052 371 

45% 

Capital Expenditure (Water) 

9 242 1 39 

5 378 958 

1 94 435 

2 022 562 

38% 

Capital Expenditure 
(Electricity) 

6 400 OOO 

8 1 20 OOO 

430 875 

2 205 643 

27% 

Capital Expenditure (Sewer) 

1 8 603 972 

1 7 91 9 637 

3 875 201 

9 306 432 

52% 

Capital Expenditure (Housing) 

22 964 OOO 

31 228 740 

3 866 494 

16 314 012 

52% 

Capital Expenditure 
(Sportsfields) 

3 285 789 

1 1 245 222 

_ 

3 152 449 

28% 

Capital Expenditure (Fleet) 

- 

1 OOO OOO 

- 

_ 

o% 

Capital Expenditure (Office 

Equipment) 

3 217 729 

3 407 275 

1 1 1 836 

1 567 391 

46% 

Capital Expenditure (Total) 

67 546 782 

85 176 932 

8 732 406 

37 314 207 

44% 

Investments 89 092 048 Cash 12 155 166 Bank 24 1 1 5 955 Loans 112 336 493 Debtors Levied 1 5 239 271 

175 031 452 


Incorrect receipting 284 368 

1 615 594 


Internal accounts 927 982 

7 007 509 


Netto Levies 1 6 451 621 

183 654 555 


Debtors Payments 1 6 471 674 

158 405 469 


Incorrect receipting 284 368 

1 615 594 


Internal accounts 927 982 

7 007 509 


Netto Payments 17 684 023 

1 67 028 572 


Outstanding Debtors 1 23 400 604 

1 23 400 604 


Payment Rate (%) 

95% 

95% 

1 07% 

91% 


Bad debt written off - 

1 767 1 98 


Revised Payment Rate (%) 1 07% 

90% 


TENDERS APPROVED 9 952 585 

21 5 940 477 


Creditors Commitments as per 
outstanding order 7 373 1 04 

PART 2 - SUPPORTING DOCUMENTATION/ 

PEEL 2 - STAWENDE DOKUMENTASIE 


SECTION 2 - CAPITAL EXPENDITURE/ AFDELING 2 - KAPITAALUITGAWES 


WC031 Theewaterskloof - Table C5 Monthly Budget Statement - Capital Expenditure (municipal vote, standard classification and funding) - M09 


March 


Vote Description 

R thousands 

2013/14 

Budget Year 2014/15 

Audited 

Outcome 

Original 

Budget 

Adjusted 

Budget 

Monthly 

actual 

YearTD 

actual 

YearTD 

budget 

YTD 

variance 

YTD 

variance 

% 

Full Year 

Forecast 

Multi-Year expenditure appropriation 


Vote 1 - Executive & Council 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 2 - Finance & Admin 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 3 - Planning & Development 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 4 - Community & Social Services 

- 

- 

794 

- 

3 

103 

(100) 

-97% 

794 

Vote 5 - Housing 

- 

22 964 

31 229 

3 866 

16 314 

19 520 

(3 206) 

-16% 

31 229 

Vote 6 - Public Safety 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 7 - Sport & Recreation 

3 270 

3 286 

11 245 

- 

3 152 

5 538 

(2 386) 

-43% 

11 245 

Vote 8 - Env ironmental Protection 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 9 - Waste Management 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 10 - Waste Water Management 

8 238 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 1 1 - Roads T ransport 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 12 - Water 

5 688 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 13 - Electricity 

- 

2 500 

2 500 

3 

139 

768 

(629) 

-82% 

2 500 

Vote 14 - Other 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 15 - [NAME OF VOTE 15] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Total Capital Multi-year expenditure 

17 195 

28 750 

45 768 

3 869 

19 608 

25 929 

(6 320) 

-24% 

45 768 

Sinale Year expenditure appropriation 


Vote 1 - Executive & Council 

4 099 

2 045 

3 045 

79 

1 161 

1 220 

(59) 

-5% 

3 045 

Vote 2 - Finance & Admin 

705 

626 

624 

1 

54 

255 

(200) 

-79% 

624 

Vote 3 - Planning & Development 

2 458 

419 

1 070 

16 

597 

492 

105 

21% 

1 070 

Vote 4 - Community & Social Services 

354 

61 

528 

- 

158 

158 

- 


528 

Vote 5 - Housing 

16 661 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 6 - Public Safety 

- 

245 

245 

7 

23 

50 

(27) 

-53% 

245 

Vote 7 - Sport & Recreation 

40 

180 

180 

11 

106 

111 

(5) 

-4% 

180 

Vote 8 - Env ironmental Protection 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 9 - Waste Management 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 10 - Waste Water Management 

10 368 

18 604 

17 920 

3 875 

9 306 

6 731 

2 575 

38% 

17 920 

Vote 1 1 - Roads T ransport 

5 192 

3 263 

4 588 

227 

2 052 

2 020 

32 

2% 

4 588 

Vote 12 - Water 

2 428 

9 242 

5 379 

194 

2 023 

2 177 

(154) 

-7% 

5 379 

Vote 13 - Electricity 

3 445 

4 111 

5 831 

453 

2 224 

2 454 

(229) 

-9% 

5 831 

Vote 14 - Other 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 15 - [NAME OF VOTE 15] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Total Capital single-year expenditure 

45 751 

38 797 

39 409 

4 863 

17 706 

15 667 

2 039 

13% 

39 409 

Total Capital Expenditure 

62 947 

67 547 

85 177 

8 732 

37 314 

41 596 

(4 282) 

-10% 

85 177 

Capital Expenditure - Standard Classification 


Governance and administration 

4 947 

3 091 

4 459 

96 

1 655 

1 967 

(312) 

-16% 

- 

Executive and council 

1 645 

1 898 

1 898 

79 

1 118 

1 159 

(41) 

-4% 

- 

Budget and treasury office 

4 

42 

40 

1 

2 

1 

1 

56% 

- 

Corporate services 

3 298 

1 151 

2 521 

16 

535 

806 

(272) 

-34% 

- 

Community and public safety 

20 325 

26 736 

44 221 

3 884 

19 757 

25 480 

(5 723) 

-22% 

43 268 

Community and social services 

354 

61 

1 322 

- 

161 

261 

(100) 

-38% 

794 

Sport and recreation 

3 309 

3 466 

11 425 

11 

3 259 

5 649 

(2 391) 

-42% 

11 245 

Public safety 

- 

245 

245 

7 

23 

50 

(27) 

-53% 

- 

Housing 

16 661 

22 964 

31 229 

3 866 

16 314 

19 520 

(3 206) 

-16% 

31 229 

Health 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Economic and environmental services 

7 507 

3 263 

4 868 

227 

2 210 

2 020 

190 

9% 

- 

Planning and development 

2 316 

- 

280 

- 

158 

- 

158 

#DIV/0! 

- 

Road transport 

r 5 192 

3 263 

r 4 588 

227 

W 2 052 

r 2 020 

32 

2% 


Environmental protection 


F 

r 


r 

F 

- 


F 

Trading services 

30 168 

34 457 

31 630 

4 525 

13 692 

12 129 

1 563 

13% 

2 500 

Electricity 

r 3 445 

' 6 611 

r 8 331 

456 

r 2 363 

r 3 221 

(858) 

-27% 

F 2 500 

Water 

8 116 

r 9 242 

w 5 379 

194 

r 2 023 

r 2 177 

(154) 

-7% 

F 

Waste water management 

r 18 607 

18 604 

r 17 920 

* 3 875 

r 9 306 

r 6 731 

2 575 

38% 

r 

Waste management 

r 

r 

r 

w 

r 

r 

- 


r 

Other 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Total Capital Expenditure - Standard Classification 

62 947 

67 547 

85 177 

8 732 

37 314 

41 596 

(4 282) 

-10% 

45 768 

Funded by: 


National Government 

27 434 

31 706 

30 757 

3 502 

16 442 

k 15211 

1 232 

8% 

r 30 757 

Provincial Government 

19 307 

23 025 

32 324 

4 058 

16 719 

19 677 

(2 959) 

-15% 

r 32 324 

District Municipality 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- Other transfers and grants 


- 

- 

- 

- 

- 

- 


F 

Transfers recognised - capital 

46 802 

54 731 

63 081 

7 561 

33 161 

34 888 

(1 727) 

-5% 

r 63 081 

Public contributions & donations 


- 

- 

- 

- 

- 

- 


r 

Borrowing 

8 509 

5 670 

10 978 

714 

1 898 

r 3 906 

(2 007) 

-51% 

r 10 978 

Internally generated funds 

7 635 

7 146 

11 118 

458 

2 255 

2 802 

(547) 

-20% 

11 118 

Total Capital Funding 

62 947 

67 547 

85 177 

8 732 

37 314 

41 596 

(4 282) 

-10% 

85 177 


WC031 Theewaterskloof - Supporting Table SC12 Monthly Budget Statement - capital expenditure trend - M09 March 


Month 

R thousands 

2013/14 

Budget Year 2014/15 

Audited 

Outcome 

Original 

Budget 

Adjusted 

Budget 

Monthly 

actual 

YearTD 

actual 

YearTD 

budget 

YTD 

variance 

YTD 

variance 

% 

% spend of 
Adjustment 
Budget 

Monthly expenditure performance trend 


July 

1 434 

3 948 

1 047 

1 047 

1 047 

1 047 

0 

0.0% 

i% 

August 

3 716 

4 026 

3 109 

3 109 

4 156 

4 156 

0 

0.0% 

5% 

September 

2 310 

4 913 

5 168 

5 168 

9 324 

9 324 

0 

0.0% 

11% 

October 

6 469 

5 969 

3 304 

3 304 

12 628 

12 628 

0 

0.0% 

15% 

November 

4 415 

6 962 

2 240 

2 240 

14 868 

14 868 

0 

0.0% 

17% 

December 

11 825 

3 679 

11 468 

11 468 

26 336 

26 336 

0 

0.0% 

31% 

January 

(10 298) 

3 284 

300 

359 

26 695 

26 636 

(59) 

-0.2% 

31% 

February 

5 819 

7 602 

5 534 

1 886 

28 582 

32 171 

3 589 

11.2% 

34% 

March 

5 028 

6 813 

9 425 

8 732 

37 314 

41 596 

4 282 

10.3% 

44% 

April 

4 877 

6 916 

10 063 51 659 

- May 

9 566 

4 349 

15 627 67 286 

- June 

17 786 

9 087 

17 891 85 177 

- Total Capital expenditure 

62 947 

67 547 

85 177 

37 314 The Total Capital Expenditure for the period ending 31 March 2015 amounts to R 37,314,207 
(44%) against the Adjustment budget of R 85,176,932 (Original budget R67, 546,782)./ 

Die Totale Kapitaaluitgawes vir die tydperk geeindig 31 Maart 2015 beloop R 37,31 4,207 
(44%) teenoor die Aansuiweringsbegroting van R 85,176,932 (Oorspronklike begroting 
R67, 546,782). 


The capital expenditure performance for the year to date amounts to R37, 314m compared to 
the projected capital spending of R 41,596m which translates into a percentage spend of 90% 
which is considered reasonable./ 


Die kapitaaluitgawe-prestasie vir die jaar tot op hede beloop R37, 314m teenoor die 
vooruitgeskatte kapitaalbesteding van R 41,596m wat ’n persentasiebesteding van 90% behels, 
wat as redelik beskou word. 


Chart Cl 2014/15 Capital Expenditure Monthly Trend: actual v target 

15000 000 


10000 000 


5000 000 


o 

o 

O 

a: 


(5000 000) 

( 10000000 ) (15000 000) - 

Jul 

Aug 

Sep 

Oct 

No/ 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

□2013/14 

1433 798 

3716 371 

2309 919 

6468 624 

4415390 

11824 905 

10298 41: 

5818742 

5028217 

□ Original Budget 

3947 981 

4025 688 

4912837 

5968 522 

6962 309 

3678 696 

3283 934 

7601 641 

6813068 

■Adjusted Budget 

1046 976 

3109144 

5167 969 

3304 069 

2239 634 

11468 491 

300 000 

5534 409 

9425 205 

■ Monthly actual 

1046 976 

3109142 

5167 967 

3304067 

2239 635 

11468 493 

359 058 

1886 464 

8732 406 


Upgrading of the Waste Water Treatment Plant in Grabouw/ Opqraderinq van die 
Afvalwaterbehandelinqsaanleq in Grabouw 

To date an amount of R 2,891,807 (37%) was spent on this project. Tenders for the civil and 
mechanical works related to the new phase of the upgrade closes 10 April. The fencing 
contractor has requested an extension of time to complete the fence, having been delayed by 
the required bush clearing of the fence line. / 

Tot op hede is ’n bedrag van R 2,891,807 (37%) aan hierdie projek bestee. Tenders vir die 
siviele en meganiese werke vir die nuwe fase van die opgradering sluit 10 April. Die 
omheiningkontrakteur het langer tyd versoek om die heining klaar te maak, na die skoonmaak 
van bosse wat vir die heining vereis is, ’n oponthoud veroorsaak het. 

Upgrading of the Waste Water Treatment Plant in Villiersdorp/ Opqraderinq van die 
Afvalwaterbehandelinqsaanleq in Villiersdorp 

An amount of R 5,751,549 (73%) was spent to date. The first civils contract has been 
completed. The mechanical electrical portion of the works will now be done throughout the 
remainder of 2015. / 

’n Bedrag van R 5,751,549 (73%) is tot op hede bestee. Die eerste sivielewerkekontrak is 
afgehandel. Die meganiese-elektriese gedeelte van die werke sal nou vir die res van 2015 
gedoen word. 

Low Cost Housing Projects/ Laekostebehuisinqsprojekte 

An amount of R 16,314,012 (52%) was spent. Hillside civil construction has commenced and 
the contractor has submitted the first progress payment in the amount of R 904 504.50 more 
payments are to follow as construction progress is made. The Villiersdorp 237 civils is now 
complete and an amount of R 9 198 625 must still be claimed from the municipality before the 
end of the current financial year./ 

’n Bedrag van R 16,314,012 (52%) is bestee. Hillside civil construction het begin en die 
kontrakteur het die eerste vorderingsbetaling vir ’n bedrag van R 904 504.50 ingedien, meer 
betalings sal volg soos vordering met konstruksie gemaak word. Die Villiersdorp 237 siviele 
werke is nou afgehandel en ’n bedrag van R 9 198 625 moet nog voor die einde van die huidige 
finansiele jaar van die munisipaliteit geeis word. 

The following table indicates the spending per project and per funding. It also includes 
comments from departments on the progress of the projects./ 

Die onderstaande tabel dui die besteding per projek en per befondsing aan. Dit sluit ook 
kommentaar van departemente oor vordering met die projekte in. 


13 


THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY 

CAPITAL PROGRAMME 2014-2015 


VOTE 

(10/10/90/90) 

PROJECT 

TOWN 

FUNCTION 

SOURCE OF FINANCE 

ADJUSTED 
BUDGET 2 

ACTUAL 

EXPENDTURE THIS 

PERIOD 

COMMITMENTS 

ACTUAL YEAR-TO- 
DATE EXPENDED 

YEAR-TO-DATE 

CASH FLOW 

PROJECTION 

AVAILABLE BUDGET 

% OF BUDGET 

AVAILABLE 

COMMENTS 


9 LAND AND BUIL 

DINGS 

8016 012 

Additions to building (Youth Centre for Office 
accomodation) 

TWK 

Development Admin 

Loans 

390 000 390 OOO 

390 OOO 


o% 

Envisage to complete project by 
end April. The following to still be 
completed: Installation of Alarm, 
Burglar bars and completion of 

Capital out of Revenue 

41 500 

15 531 

5 221 

36 279 

41 500 

-0 

0 0 /o 

Reserve 

294 000 


1 1 0 076 


58 OOO 

1 83 924 

63% 

8016 014 

Building of clubhouse at Bergsig mini 
sportfield for Caledon Pigeon Club 

Caledon 

Sport and Recreation 

Loans 

180 000 

10 922 


1 06 360 

111 020 

73 640 

41% 


8016 015 

Cemetry Caledon 

Caledon 

Cemetry 

Loans 

400 983 
1 OO OOO 

400 983 

1 oo% 

Cemetery in final process of 
Environment Impact Research 

8016 022 

Cemetry Grabouw 

Grabouw 

Cemetry 

Loans 

393 1 06 3 025 

3 025 

390 081 

99% 

New land option investigated for 
cemetery 

8016 025 

Thusong Multi Purpose Centre 

Grabouw 

Bui Idings 

Capital out of Revenue 

280 000 1 57 684 


122 316 

44% 


8016 006 

Purchase house for Library 

T esselaarsdal 

Bui Idings 

Library 

310 000 

310 OOO 

1 oo% 
Sub-total 

2 289 589 

26 453 

115 297 

693 347 

703 545 

1 480 944 

65% 
ROADS, PAVEM 

ENTS, BRIDGES & STORMWATER 

8023 021 

Resurfacing - Recealing of Ou Kaapse Weg 

Grabouw 

Roads 

Loans 

300 000 

300 OOO 

1 oo% 

Contractor have commenced on 
the 8th of April 201 5. 

8023 022 

Upgrading of Road Networks - Savory, 

Gaffley, Jan van Eck & Flelix Street 

Grabouw 

Roads 

MIG 

539 824 

6 750 

35 346 

1 65 804 

1 49 904 

338 674 

63% 

Contractor have commenced on 
the 8th of April 201 5. 

Capital out of Revenue 

186 400 

186 400 

1 oo% 

8023 030 

Resurfacing - Recealing of Theewaterskloof 

Villiersdorp 

Roads 

Loans 

lOO OOO 

46 500 

7 364 

87 458 


5 1 78 

5% 

Completed. 

8023 031 

Upgrading of Road Networks - Erica & Street 

7 

Villiersdorp 

Roads 

MIG 

400 737 

73 830 

41 954 

354 063 

300 737 

4 720 

1% 

Completed. 

8023 041 

Upgrading of Road Networks - Bree & 
Pleinstreet 

Riviersonderend 

Roads 

MIG 

352 456 

33 1 19 

3 239 

337 880 

352 456 

11 337 

3% 

Completed. 

8023 042 

Resurfacing - Recealing of Church, Domisse 
& Myburghstreet 

Riviersonderend 

Roads 

Loans 

lOO OOO 66 355 

1 OO OOO 

33 645 

34% 

Completed. 

8023 050 

Resurfacing - Recealing of Park Street 

Greyton 

Road, 


lOO OOO 
50 OOO 

1 OO OOO 

1 oo% 

Project will commence on the 

24th of April 201 5 and will be 
completed by the 1 5th of May 
2015. 

8023 055 

Upgrading of Road Networks - Lyle, Medusa 
& Kosmos Street 

Greyton 

Roads 

MIG 

434 649 

47 415 

69 153 

361 522 

434 649 

3 974 

1% 

Completed. 

8023 071 

Upgrading of Road Networks - Fucia, 

Hibuscus & Seymor Street 

Botrivier 

Roads 

MIG 

747 368 

19 496 

2 352 

679 289 

482 312 

65 727 

9% 

Completed. 

8023 019 

Tesselaarsdal Stormwater 

T esselaarsdal 

Roads 

Municipal Disaster Recovery 

946 000 

946 OOO 

1 oo% 


8023 033 

Upgrade of bulk stormwater for Low cost 
Housing Villiersdorp 251 IRDP project 

Villiersdorp 

Road, 

Loans 

380 077 
1 50 OOO 

380 077 

1 oo% 

The work is completed but 
payment is not yet made, awaiting 
for Certificate of completion. Sub-total 

4 587 51 1 

227 110 

159 409 

2 052 371 

2 020 058 

2 375 732 

52% WATER RESERVOIRS & RETICULATION 

8072 

Upgrading of Villiersdorp Water Purification 
Works 

Villiersdorp 

Water 

MIG o% 


Loans o% 

8074 

Upgrade of Bulk Water Grabouw: Water 
Treatment Works to Steenbras Reservoir 

Grabouw 

Water 

MIG 

945 725 999 659 

1 055 239 

-53 934 

-6% 

The contractor's claims have 
been referred to adjudication, of 
which the first consultative 
meeting with the adjudicator has 
been held. Repairs to the 
reservoir are pending the 
contractor's action. 

Capital out of Revenue 

1 415 233 

2 700 


323 343 

1 87 724 

1 091 890 

77% 

8075 

Repair and Replace Water pre-paid meters 

TWK 

Water 

Loans 

2 000 000 

190 129 

55 469 

697 954 

933 861 

1 246 578 

62% 

Capital out of Revenue 

450 000 

450 OOO 

1 oo% 

MISG 

150 000 

150 OOO 

1 oo% 

8060 

Basic Services - Site Saviwa 

Caledon 

Water 

MISG 

418 000 

1 606 

288 067 

1 606 


1 28 327 

31% 

Contractor have started on the 

23 of March 201 5. Project is 50% 
Completed. All materials have 
been procured. 


Sub-total 

5 378 958 

1 94 435 

343 536 

2 022 562 

2 176 824 

3 012 861 

56% ELECTRICITY RETICULATION 

81 1 5 

New 1 85mm 2 MV cable between Aandblom 
and Veldblom SS 

Caledon 

Electricity 

Loans 

2 500 000 

2 850 

22 490 

138 941 

767 707 

2 338 569 

94% 

Contractor on site. Project on 
schedule. 

NEP 

3 421 053 

1 09 760 

18 976 

1 748 437 

2 1 40 1 1 5 

1 653 640 

48% 

Electrification of housing project 


Site Saviwa housing development 

Caledon 

Electricity 

Capital out of Revenue 

478 947 

478 947 

ioo% 

and on site for Electrification of 
230 shacks in Riemvasmaak. 

8122 

Upgrading of 1 1 kV Network Greyton and 
Villiersdorp 

Villiersdorp 

Electricity 

Capital out of Revenue 

1 400 000 

318 265 


318 265 

200 OOO 

1 081 735 

77% 

Project in Greyton 
completed. Contract extended 
await delivery of Switching Unit 
for Villiersdorp. 

8123 

Replace Miniature Substation Kerkstraat 
Villiersdorp 

Villiersdorp 

Electricity 

Capital out of Revenue 

320 000 


297 OOO 23 OOO 

7% 

Contract awarded on the 
13/02/2015. 


Sub-total 

8 120 000 

430 875 

338 466 

2 205 643 

3 107 822 

5 575 891 

69% 13 


THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY 

CAPITAL PROGRAMME 2014-2015 


VOTE 

(10/10/90/90) 

PROJECT 

TOWN 

FUNCTION 

SOURCE OF FINANCE 

ADJUSTED 
BUDGET 2 

ACTUAL 

EXPENDTURE THIS 
PERIOD 

COMMITMENTS 

ACTUAL YEAR-TO- 
DATE EXPENDED 

YEAR-TO-DATE 

CASH FLOW 
PROJECTION 

AVAILABLE BUDGET 

% OF BUDGET 
AVAILABLE 

COMMENTS SEWERAGE 

8135 023 

Grabouw Waste Water Treatment Plant 

Grabouw 

Sewerage 

RBIG 

4 772 808 

2 551 833 

807 866 

2 891 807 

-334 274 

1 073 1 35 

22% 

Tenders for the civil and 
mechanical works related to the 
new phase of the upgrade closes 

1 0 April. The fencing contractor 
has requested an extension of 
time to complete the fence, 
having been delayed by the 
required bush clearing of the 
fence line. 

Capital out of Revenue 

668 192 
674 248 

668 192 

1 oo% 

Loans 

2 383 901 

2 383 901 

1 oo% 

8135 032 

Upgrading of Villliersdorp Waste Water 
Treatment Works 

Villiersdorp 

Sewerage 

MIG 

7 894 736 

660 292 


5 751 549 

5 091 257 

2 143 187 

27% 

The first civils contract has been 
completed. The mechanical 
electrical portion of the works will 
now be done throughout the 
remainder of 201 5. 

8135 012 

Upgrade Caledon bulk sewerage 

Caledon 

Sewerage 

Loans 

1 750 000 

653 774 


653 774 

1 300 000 

1 096 226 

63% 

8135 013 

Basic Services - Site Saviwa 

Caledon 

Sewerage 

Capital Replacement 

Reserve 

450 000 

9 302 

306 917 

9 302 


133 781 

30% 

Local Labour have been 
appointed for the laying of the 
sewerline. All materials have 
been procured. Project is 40% 
completed. 


Sub-total 

17 919 637 

3 875 201 

1 114 782 

9 306 432 

6 731 231 

7 498 423 

42% SOLID WASTE 


1 | Sub-total 

1 1 1 

1 1 
HOUSING 

8142 

Low cost housing projects 

TWK 

Housing 

Housing 

31 228 740 

3 866 494 

21 426 

16 314 012 

19 519 676 

14 893 301 

48% 

Hillside civil construction has 
commenced and the contractor 
has submitted the first progress 
payment in the amount of R 904 
504.50 more payments are to 
follow as consruction progress is 
made. The Villiersdorp 237 civils 
is now complete and an amount 
of R 9 198 625 must still be 
claimed from the municipality 
before the end of the current 
financial year. 


Sub-total 

31 228 740 

3 866 494 

21 426 

16 314 012 

19 519 676 

14 893 301 

48% SPORT FIELDS 

8374 

Upgrade of Sport Facilities 

Villiersdorp 

Sport 

MIG 

10 301 339 3 152 449 

5 538 449 

7 148 890 

69% 


Capital out of Revenue 

943 883 

943 883 

1 oo% 
Sub-total 

1 1 245 222 3 152 449 

5 538 449 

8 092 773 

72% 

FLEET 

8592 | Upgrade of Fleet 

TWK 

Fleet 

Capital Replacement 

Reserve 

1 OOO OOO 

1 OOO OOO 

100.00% 

Sub-total 

1 000 000 

- 
1 OOO OOO 

100.00% 
OFFICE EQUIPIV 

ENT 

8603 

Inventory Items 

TWK 

Finance 

Capital out of Revenue 

38 378 

833 


833 


37 545 

98% 


8604 

Inventory Items 

TWK 

Technial Services 

Capital out of Revenue 

67 750 


610 

17 358 

40 643 

49 782 

73% 

Quotations have been requested 
for the procurement of 2 
computers and a compactor. 
Project will be completed by 30 
April 2015. 

8605 

Inventory Items 

TWK 

Development Admin 

Capital out of Revenue 

64 100 


8 208 

13 017 

2 489 

42 875 

67% 


8608 

Inventory Items 

Caledon 

Operational 

Capital out of Revenue 

677 1 02 


14 826 

371 731 

41 9 976 

290 545 

43% 

Awaiting finalizing of tender 
process 

8609 

Inventory Items 

Grevton/ Genadendal 

Operational 

Capital out of Revenue 

1 40 200 

16 041 

5 315 

42 985 

78 294 

91 900 

66% 


861 1 

Inventory Items 

TWK 

Library 


21 7 570 


16 089 

157 500 

157 500 

43 981 

20% 


8612 

Inventory Items 

TWK 

Corporate 

Capital out of Revenue 

80 000 


23 950 

25 968 

20 517 

30 082 

38% 

Bizhub B223 photocopy machine 
bought for Debt Collection, 
Caledon - insurance claim co- 
payment 

8613 

Inventory Items 

TWK 

IT 

Capital out of Revenue 

584 000 


333 205 

52 075 

253 245 

1 98 720 

34% 

As previously indicated, the 
funds available will be applied to 
the items listed on the capital 
budget. Specifications for servers 
were requested and we are busy 
compiling the RFQ for 
advertising. 

8615 

Inventory Items 

TWK 

Internal Audit 

Capital out of Revenue 

1 476 1 476 

1 476 

O 

o% 


8625 

Inventory Items 

Grabouw 

Operational 

Capital out of Revenue 

759 299 

56 950 


458 951 

459 385 

300 348 

40% 

Final evaluations is with SCM to 
procure tools and equipment. 

8628 

Inventory Items 

TWK 


Capital out of Revenue 

245 300 

7 034 


23 452 

50 000 

221 848 

90% 


8630 

Inventory Items 

Riviersonderend 

Operational 

Capital out of Revenue 

127 100 1 25 969 

1 1 8 513 

1 131 

1% 


8633 

Inventory Items 

Villiersdorp 

Operational 

Capital out of Revenue 

1 94 000 

6 167 

68 332 

118 438 

82 671 

7 230 

4% 


8634 

Inventory Items 

TWK 

Electricity 

Capital out of Revenue 

21 1 000 

24 81 1 

4 226 

157 640 

113 583 

49 134 

23% Sub-total 

3 407 275 

111 836 

474 762 

1 567 391 

1 798 292 

1 365 122 

40% GRAND TOTAL CAPITAL BUDGET | 85 1 76 932 | 8 732 406 [ 2 567 678 [ 37 314 207 | 41 595 897 | 45 295 047 | 53% | 


15 


SECTION 3 - OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE/ AFDELING 3 - 

BEDRYFSINKOMSTE EN -UITGAWES 

Financial Performance (revenue and expenditure by municipal vote)/ Finansiele prestasie 

(inkomste en uitqawes per munisipale beqrotinqspos) 

The municipal votes are in accordance with the GFS classification./ Die munisipale 
begrotingsposte is ooreenkomstig die GFS klassifisering. 


WC031 Theewaterskloof ■ Table C3 Monthly Budget Statement ■ Financial Performance (revenue and expenditure by municipal vote) - M09 


Vote Description 

2013/14 
Budget Year 2014/15 
R thousands 

Audited 

Outcome 

Original 

Budget 

Adjusted 

Budget 

Monthly 

actual 

YearTD 

actual 

YearTD 

budget 

YTD 

variance 

YTD 

variance 

% 

Full Year 

Forecast 

Revenue bv Vote 


Vote 1- Executives. Council 

6 571 

8442 

7741 

429 

6 663 

5 806 

857 

14.8% 

7 741 

Vote 2 - Finance & Admin 

147 914 

122 951 

122370 

20381 

117 094 

91 778 

25316 

27.6% 

122 370 

Vote 3 ■ Planning & Development 

2 371 

2 026 

2722 

3103 

6 701 

2 042 

4659 

228.2% 

2 722 

Vote 4 - Community & Social Services 

6113 

6155 

6432 

470 

4139 

4 824 

(684) 

-14.2% 

6432 

Vote 5- Housing 

- 

- 

71 162 

- 

42 032 

53 372 

(11 339) 

-21.2% 

71 162 

Vote 6 ■ Public Safety 

30 022 

14 622 

24373 

648 

5409 

18 280 

(12871) 

-70.4% 

24 373 

Vote 7 -Sport S. Recreation 

(332) 

75 

(685) 

(75) 

(550) 

(514) 

(37) 

7.1% 

(685) 

Vote 8 - Environmental Protection 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Vote 9 - Waste Management 

25 517 

30 202 

30202 

1 804 

19 521 

22 651 

(3131) 

-13.8% 

30 202 

Vote 10 - Waste Water Management 

23 730 

25 898 

26907 

329 

18 375 

20180 

(1 806) 

-8.9% 

26 907 

Vote 11 - Roads Transport 

5 340 

5 601 

6684 

306 

4 325 

5 013 

(688) 

-13.7% 

6 684 

Vote 12 - Water 

39417 

47 056 

49628 

4 560 

34177 

37 221 

(3044) 

-8.2% 

49 628 

Vote 13 - Electricity 

69 845 

75 906 

75482 

5 966 

54 446 

56 611 

(2165) 

-3.8% 

75482 

Vote 14 - Other 

80 523 

79 643 

31 332 

10873 

23 925 

23499 

427 

1.8% 

31 332 

Vote 15 -[NAME OF VOTE 15] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Total Revenue by Vote 

437 033 

418 577 

454351 

48793 

336 257 

340 763 

(4506) 

■1.3% 

454 351 

Expenditure bv Vote 


Vote 1- Executive S. Council 

55 370 

59 084 

64078 

3 948 

35 656 

48 058 

(12402) 

-25.8% 

64 078 

Vote 2 - Finance & Admin 

68 382 

55 657 

60441 

3 293 

32 301 

45 331 

(13030) 

-28.7% 

60 441 

Vote 3 - Planning & Development 

11 143 

12 318 

12938 

816 

8 261 

9 704 

(1 443) 

-14.9% 

12 938 

Vote 4 - Community & Social Services 

5 649 

6167 

5946 

408 

4 028 

4 459 

(432) 

-9.7% 

5 946 

Vote 5 - Housing 

3 905 

5495 

45430 

7136 

40 246 

34 073 

6173 

18.1% 

45 430 

Vote 6 - Public Safety 

31 777 

16 500 

30258 

1 141 

10 713 

22 693 

(11 980) 

-52.8% 

30 258 

Vote 7 -Sport Si Recreation 

6 389 

7 380 

7507 

466 

5 558 

5 630 

(72) 

-1.3% 

7 507 

Vote 8 - Environmental Protection 

33 

50 

50 

- 

4 

38 

(33) 

-88.4% 

50 

Vote 9 - Waste Management 

24 884 

25 621 

25925 

2 030 

17 039 

19444 

(2405) 

-12.4% 

25 925 

Vote 10 - Waste Water Management 

21 436 

24 604 

24 414 

1 854 

17 806 

18311 

(505) 

-2.8% 

24 414 

Vote 11 - Roads Transport 

25 624 

29 968 

30715 

1 951 

21 484 

23 036 

(1 552) 

-6.7% 

30 715 

Vote 12 -Water 

38 860 

41496 

41 488 

4130 

28 934 

31116 

(2182) 

-7.0% 

41488 

Vote 13 - Electricity 

52 790 

59 897 

58207 

4 279 

39 885 

43 655 

(3770) 

-8.6% 

58 207 

Vote 14 - Other 

32171 

27 354 

3298 

74 

1934 

2473 

(540) 

-21.8% 

3 298 

Vote 15 -[NAME OF VOTE 15] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Total Expenditure by Vote 

378 414 

371 591 

410 694 

31 525 

263 848 

308 021 

(44 173) 

■14.3% 

410 694 

Surplus/ (Deficit) for the year 

58 618 

46 985 

43656 

17267 

72 409 

32 742 

39 666 

121.1% 

43 656 


15 


Financial Performance (revenue and expenditure)/ Finansiele Prestasie (inkomste en 

uitqawes) 

WC031 Theewaterskloof ■ Table C4 Monthly Budget Statement ■ Financial Performance (revenue and expenditure) ■ M09 March 2013/14 

Budget Year 2014/15 

Description 

Audited 

Original 

Adjusted 

Monthly 

YearTD J 

YearTD 

YTD 

YTD 


Full Year 


Outcome 

Budget 

Budget 

actual 

actual ( 

budget 

variance 

variance 


Forecast 

R thousands 
% Revenue Bv Source 

Property rates 

56 245 

66 085 

66 085 

3 377 

55 847 f 

49 564 

6 284 

13% 

¥ 

66 085 

Property rates - penalties & collection charges 

- 

- 

- 

- 

r 

- 

- 


r 

- 

Service charges - electricity revenue 

64 594 

72 911 

69 284 

5 231 

49 933 r 

51 963 

(2 029) 

-4% 

¥ 

69 284 

Service charges - water revenue 

37 087 

40136 

42 709 

4 174 

32 768 \ 

32 031 

737 

2% 

r 

42 709 

Service charges - sanitation revenue 

19 983 

20 248 

21 257 

(31) 

15 019 [ 

15 943 

(923) 

-6% 

¥ 

21 257 

Service charges - refuse revenue 

20 723 

22 795 

22 795 

1 680 

16181 r 

17 096 

(916) 

-5% 

r 

22 795 

Service charges - other 

172 

199 

240 

- 

211 [ 

180 

31 

17% 

¥ 

240 

Rental of facilities and equipment 

1936 

1607 

1 766 

107 

1 097 [ 

1 325 

(228) 

-17% 

¥ 

1 766 

Interest earned - external investments 

2 904 

2 482 

3 000 

248 

2 774 T 

2 250 

524 

23% 

¥ 

3 000 

Interest earned - outstanding debtors 

9 267 

6 480 

6 480 

570 

4 910 f 

4 860 

50 

1% 

r 

6 480 

Dividends received 

- 

- 

- 

- 

¥ 

- 

- 


¥ 

- 

Fines 

29 835 

14 334 

24 284 

624 

5 342 \ 

18213 

(12 871) 

-71% 

¥ 

24 284 

Licences and permits 

2 635 

2 724 

2 469 

227 

2007 r 

1 852 

155 

8% 

¥ 

2 469 

Agency services 

2189 

2 332 

2 400 

216 

1 914 [ 

1 800 

114 

6% 

¥ 

2 400 

Transfers recognised - operational 

106 937 

103 590 

122 945 

24 364 

108 142 [ 

92 208 

15 933 

17% 

¥ 

122 945 

Other revenue 

35462 

7 749 

7 000 

3 502 

10 715 r 

5 250 

5466 

104% 

¥ 

7 000 

Gains on disposal ofPPE 

310 

235 

- 

- 

¥ 

- 

- 


¥ 

- 

Total Revenue (excluding capital transfers and 

390 278 

363 907 

392 712 

44 290 

306 861 

294 534 

12 327 

4% 


392 712 

contributions) Expenditure BvTvoe 

Employee related costs 

124 568 

139 914 

140 981 

10 255 

94 857 T 

105 735 

(10 878) 

-10% 

¥ 

140 981 

Remuneration of councillors 

8 203 

9 277 

9 277 

667 

6105 r 

6 958 

(853) 

-12% 

¥ 

9 277 

Debt impairment 

47 240 

23 730 

37 553 

1 977 

17 798 r 

28165 

(10 367) 

-37% 

¥ 

37 553 

Depreciation & asset impairment 

32 816 

23 081 

27 081 

- 

11 714 r 

20 311 

(8 597) 

-42% 

¥ 

27 081 

Finance charges 

12 478 

13433 

12 733 

2 285 

8 517 r 

9 550 

(1 033) 

-11% 

¥ 

12 733 

Bulk purchases 

50 043 

54 651 

55 091 

4172 

37 056 f 

41 318 

(4 263) 

-10% 

¥ 

55 091 

Other materials 

- 

- 

- 

- 

¥ 

- 

- 


¥ 

- 

Contracted services 

17 749 

19 673 

18 746 

1 139 

10 064 [ 

14 059 

(3996) 

-28% 

¥ 

18 746 

Transfers and grants 

824 

1000 

1 000 

130 

1 035 [ 

750 

285 

38% 

¥ 

1 000 

Other expenditure 

86 372 

86 833 

108 233 

10 900 

76 703 T 

81 175 

(4 472) 

-6% 

¥ 

108 233 

Loss on disposal of PPE 

341 

- 

- 

- 

¥ 

- 

- 


¥ 

- 

Total Expenditure 

380 634 

371 591 

410 694 

31 525 

263 848 

308 021 

(44 173) 

■14% 

410 694 

Surplus/(Deficit) 

9 644 

(7 685) 

(17 982) 

12 765 

43 013 j 

(13 486) 

56 499 

r (0) 

(17 982) 

Transfers recognised - capital 

48 974 

54 670 

61 638 

4 503 

29 396 T 

46 229 

(16 833) 

(0) 

r 

61 638 

Contributions recognised - capital 

- 

- 

- 

- 

¥ 

- 

- 


r 

- 

Contributed assets 

- 

- 

- 

- 

'¥ 

- 

- 


¥ 

- 

Surplus/(Deficit) after capital transfers & 

58 618 

46 985 

43 656 

17 267 

72 409 

32 742 
43 656 

contributions Taxation 

- 

- 

- 

- 

- | 

- 

- 


- 

Surplus/(Deficit) after taxation 

58 618 

46 985 

43 656 

17 267 

72 409 J 

32 742 43 656 

Attributable to minorities 

- 

- 

- 

- 

- | 

- - 

Surplus/(Deficit) attributable to municipality 

58 618 

46 985 

43 656 

17 267 

72 409 

32 742 43 656 

Share of surplus/ (deficit) of associate 

- 

- 

- 

- 

- j 

- - 

Surplus/ (Deficit) for the year 

58 618 

46 985 

43 656 

17 267 

72 409 j 

32 742 43 656 


Reasons for variances / Redes vir afwykinqs 


Revenue/ Inkomste 

• The year to date revenue from rates amount to R52, 847m which is more than the year to date budgeted 
revenue. Projected revenue for the year will amount to R65, 978m which is slightly lower than the budget 
projections./ 

Die jaar-tot-op-hede inkomste uit eiendomsbelasting beloop R52, 847m wat meer is as die jaar-tot-op- 
hede begrote inkomste is. Vooruitgeskatte inkomste vir die jaar sal R65, 978m beloop wat effens laer as 
die begrotingsvooruitskattings is. 

• Electricity year to-date amount is R49 933m in comparison with the YTD budget of R 51 963 this reflects 
that less electricity has been consumed than expected due to the high price of electricity. It is not certain 
what the impact, if any of load shedding will be on both operating revenue and expenditure but this will 
be closely monitored/ 

Die elektrisiteit jaar-tot-op-hede bedrag is R49 933m in vergelyking met die JTH begroting van R51 963. 
Dit wys dat minder as verwagte elektrisiteit verbruik is as gevolg van die hoe prys van elektrisiteit. Dit is 
nie seker wat die impak, indien enige, van beurtkrag op die bedryfsinkomste en -uitgawes sal wees nie, 
maar dit sal noukeurig gemonitor word 

• External investments have a positive variance which indicates that more has been invested. More cash 
is available than was anticipated with the compilation of the original budget. The budget was very 
conservative. Unspent conditional grant funds have also been invested./ 

Eksterne beleggings het ’n positiewe afwyking, wat daarop dui dat meer bele is. Meer kontant as wat 
verwag is toe die oorsponklike begroting opgestel is, is beskikbaar. Die begroting was baie konserwatief. 
Onbestede voorwaardelike toelaagfondse is ook bele./ 

• The fines budget has been adjusted to the amount of R 24, 284m in accordance with the requirements of 
GRAP to account for fines levied instead of actual received. A debt impairment provision of R13, 823m 
for fines was made for the fines that will not be collected. Actual fines collected YTD amounts to R 
5,342m compared to the cash budget of RIO, 461m this reflects that less will be received than the 
expected budget amount. If it is assumed that the current month’s collection trend will be maintained for 
the remainder of the financial year, the actual cash shortfall on fines will be R3, 2m./ 

Die boetebegroting is aangesuiwer na die bedrag van R 24, 284m ooreenkomstig die vereistes van 
GRAP (Algemeen Aanvaarde Rekenkundige Prosedures) om voorsiening te maak vir boetes uitgeskryf 
in plaas van werklik ontvang. ’n Skuldverswakkingsvoorsiening van R13, 823m is gemaak vir boetes wat 
nie ingevorder gaan word nie. Werklike boetes ingevorder vir die jaar tot op hede beloop R 5,342m in 
vergelyking met die kontantbegroting van R1 0, 461 m. Dit weerspieel dat minder as die verwagte begrote 
bedrag gem sal word. Indien aanvaar word dat die huidige maand se invorderingtendens vir die res van 
die finansiele jaar voortgesit sal word, sal die werklike kontanttekort op boetes R3, 2m wees. 

• Other revenue reflects a positive outcome compared to the budget for the financial year. Proceeds on 
sale of assets to the amount of R2, 861 m are included under Other Revenue / 

Ander inkomste weerspieel ’n positiewe uitkoms in vergelyking met die begroting vir die finansiele jaar. 
Opbrengs op die verkoop van bates ter waarde van R2, 861 m word onder Ander Inkomste ingesluit. 

Expenditure/ Uitgawes 

• Depreciation & asset impairment have a YTD budgeted amount of R 20,31 1 m, and Actual YTD amount of R 
11,714. An amount of R 9,510m for impairments is included in the total budget increasing the YTD budget, 
but this will only be accounted for at financial year end with the compilation of the annual financial 
statements./ 

Waardevermindering & bateverswakking het ’n begrote jaar-tot-op-hede-bedrag van R 20,311m en 
werklike jaar-tot-op-hede-bedrag van R 11,714. ’n Bedrag van R 9,510m vir verswakking is in die totale 
begroting ingesluit, wat die jaar-tot-op-hede begroting verhoog, maar dit sal aan die finansiele jaareinde in 
die opstel van die jaarlikse finansiele state verreken word. 

Contracted Services/ Gekontrakteerde Dienste: 


o Electricity/ Elektrisiteit 

The department of Electricity shows an under spending but according to the Departmental Cash 
Flow they are on track with the spending because they have monthly and bi-annual agreements. 
They will make use of the consulting engineer for installation services to investigate the 2014-15 
tariffs from NERSA which will be paid in the last quarter of the financial year./ 

Die Elektrisiteitsafdeling toon onderbesteding, maar volgens die Departementele Kontantvloei is 
hulle op koers met die besteding omdat hulle maandelikse en halfjaarlikse ooreenkomste het. Hulle 
gaan van die raadgewende ingenieur vir installeringsdienste gebruik maak om die 2014-15 tariewe 
van NERSA te ondersoek, wat in die laaste kwartaal van die finansiele jaar betaal sal word. 

o Finance / Finansies 

With regards to CAB Holdings, more accounts were sent via email which results in savings./ 

Met betrekking tot CAB Holdings, is meer rekeninge via e-pos gestuur wat besparings tot gevolg 
gehad het. 

o Traffic fines/ Verkeersboetes 

The service provider is paid per invoice every month for paid cases (traffic fines) only. Invoice 
amounts differ from month to month and the amount to be received cannot be determined 
beforehand. The projected expenditure for the year to date is expected to be R740 000 less than 
the budgeted amount of R2, 500,00./ 

Die diensverskaffer word volgens faktuur elke maand betaal slegs vir betaalde gevalle 
(verkeersboetes). Faktuurbedrae verskil van maand tot maand en die bedrag wat ontvang staan te 
word kan nie vooraf bepaal word nie. Die vooruitgeskatte uitgawes vir die jaar tot op hede word 
verwag om R740 000 minder as die begrote bedrag van R2, 500,00 te wees. 
Councillors and staff benefits/ Raadslid- en personeelvoordele 


WC031 Theewaterskloof - Supporting Table SC8 Monthly Budget Statement - councillor and staff benefits - M09 March 


Summary of Employee and Councillor remuneration 

R thousands 

2013/14 

Budget Year 2014/15 

Audited 

Outcome 

Original 

Budget 

Adjusted 

Budget 

Monthly 

actual 

YearTD 

actual 


YearTD 

budget 

YTD 

variance 

YTD 

variance 

% 

Full Year 

Forecast 


A 

B 

C 


D 

Councillors (Political Office Bearers olus Other) 


Basic Salaries and Wages 

6 657 

8 623 

r 

8 623 

551 

4 967 

r 

6 467 

(1 500) 

-23% 

r 

8 623 

Pension and UIF Contributions 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Medical Aid Contributions 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Motor Vehicle Allowance 

1 025 


r 

- 

74 

742 

r 

- 

742 

r #DIV/0! 

r 

- 

Cellphone Allowance 

522 

655 

r 

655 

43 

396 

r 

491 

(95) 

-19% 

r 

655 

Housing Allowances 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Other benefits and allowances 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Sub Total - Councillors 

8 203 

9 277 


9 277 

667 

6105 


6 958 

(853) 

-12% 


9 277 

% increase 


13.1% 


13.1% 
13.1% 

Senior Managers of the Munjcloalitv 

Basic Salaries and Wages 

5 280 

5 632 

r 

5 632 

392 

4 216 

r 

4 224 

(8) 

0% 

r 

5 632 

Pension and UIF Contributions 

579 

619 

r 

619 

52 

455 

r 

465 

(9) 

-2% 

r 

619 

Medical Aid Contributions 

145 

153 

r 

153 

13 

113 

r 

115 

(2) 

-2% 

r 

153 

Overtime 

- 


r 

- 

- 


r 

- r 

- 

Performance Bonus 

614 

583 

r 

583 

- 

1 

r 

438 

(437) 

-100% 

r 

583 

Motor Vehicle Allowance 

596 

638 

r 

638 

40 

437 

r 

478 

(41) 

-9% 

r 

638 

Cellphone Allowance 

225 

95 

r 

95 

8 

90 

r 

71 

19 

27% 

r 

95 

Housing Allowances 

22 

23 

r 

23 

2 

16 

r 

17 

(1) 

-7% 

V 

23 

Other benefits and allowances 

177 

72 

r 

72 

8 

100 

r 

54 

46 

86% 

r 

72 

Payments in lieu of leave 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Long service awards 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Post-retirement benefit obligations 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Sub Total - Senior Managers of Municipality 

7 639 

7 815 


7 815 

515 

5 428 


5 861 

(433) 

-7% 


7 815 

% increase 


2.3% 


2.3% 
2.3% 

Other Municipal Staff 

Basic Salaries and Wages 

72 656 

83 949 

r 

84 091 

6 636 

59 064 

r 

63 068 

(4 005) 

-6% 

r 

84 091 

Pension and UIF Contributions 

13 338 

17133 

r 

15 847 

1 210 

10 922 

r 

11 885 

(963) 

-8% 

r 

15 847 

Medical Aid Contributions 

3 627 

3 755 

r 

3 755 

342 

3 020 

r 

2 816 

204 

7% 

r 

3 755 

Overtime 

4 265 

3 685 

r 

3 685 

381 

3 526 

r 

2 764 

763 

28% 

r 

3 685 

Performance Bonus 

- 

- 


- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Motor Vehicle Allowance 

4 467 

4 363 

r 

4 374 

420 

3 731 

r 

3 281 

450 

14% 

r 

4 374 

Cellphone Allowance 

- 

- 


- 

- 


r 

- 

- 


r 

- 

Housing Allowances 

489 

511 

r 

511 

39 

375 

r 

384 

(9) 

-2% 

r 

511 

Other benefits and allowances 

9 600 

10 479 

r 

15 844 

622 

7 798 

r 

11 883 

(4 085) 

-34% 

r 

15 844 

Payments in lieu of leave 

1 329 

2 000 


2 000 

63 

688 

r 

1 500 

(812) 

-54% 

V 

2 000 

Long service awards 

- 

1 023 


368 

27 

305 

r 

276 

28 

10% 

r 

368 

Post-retirement benefit obligations 

5 011 

5 200 


2 690 

- 


r 

2 018 

(2 018) 

-100% 

¥ 

2 690 

Sub Total - Other Municipal Staff 

114 781 

132 099 


133165 

9 740 

89 429 


99 874 

(10 445) 

-10% 


133165 

% increase 


15.1% 


16.0% 
16.0% 

Total Parent Municipality 

130 624 

149191 

150 258 

10 922 

100 962 

112 693 

(11 731) 

-10% 

150 258 TOTAL SALARY, ALLOWANCES & BENEFITS 

130 624 

149191 

150 258 

10 922 

100 962 

112 693 

(11 731) 

-10% 

150 258 

% increase 


14.2% 

15.0% 


15.0% 

TOTAL MANAGERS AND STAFF 

122 421 

139 914 

140 981 

10 255 

94 857 

105 735 

(10 878) 

-10% 

140 981 


The payroll report is required by section 66 of the MFMA./ Die betaalstaatverslag word deur 
artikel 66 van die WMFB voorgeskryf. 

The total Salary, allowances & benefits for staff amounts to R 10,255 million for the month./ Die 
totale salaris, toelaes & voordele van personeel beloop R 10,255 miljoen vir die maand. 


Expenditure on Repairs & Maintenance by asset class/Uitqawes op Herstelwerk & 

Instandhouding per bateklas 


WC031 Theewaterskloof - Supporting Table SC13c Monthly Budget Statement - expenditure on repairs and maintenance by asset class - M09 


Description 

R thousands 

2013/14 

Budget Year 2014/15 

Audited 

Outcome 

Original 

Budget 

Adjusted 

Budget 

Monthly 

actual 

YearTD 

actual 

YearTD 

budget 

YTD 

variance 

YTD 

variance 

% 

Full Year 

Forecast 

Repairs and maintenance expenditure by Asset Class/Sub-class 

Infrastructure 

7 003 

11 307 

11 307 

673 

8 430 

8 480 

50 

0.6% 

11 307 

Infrastructure - Road transport 

3 714 

4 855 

4 855 

383 

4 258 

3 641 

(617) 

-16.9% 

4 855 

Roads, Pavements & Bridges 

3 714 

4 855 

4 855 

383 

4 258 

3 641 

(617) 

-16.9% 

4 855 

Storm water 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 


- 

Infrastructure - Electricity 

167 

2 700 

2 700 

105 

824 

2 025 

1 201 

59.3% 

2 700 

Generation 

- 


- 

- 

- 

- 

- 


- 

Transmission & Reticulation 

167 

2 700 

2 700 

105 

824 

2 025 

1 201 

59.3% 

2 700 

Street Lighting 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Infrastructure - Water 

1 490 

1 662 

1 662 

109 

1 596 

1 246 

(350) 

-28.1% 

1 662 

Dams & Reservoirs 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Water purification 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Reticulation 

1 490 

1 662 

1 662 

109 

1 596 

1 246 

(350) 

-28.1% 

1 662 

Infrastructure - Sanitation 

1 514 

1 946 

1 946 

74 

1 677 

1 460 

(217) 

-14.9% 

1 946 

Reticulation 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Sewerage purification 

1 514 

1 946 

1 946 

74 

1 677 

1 460 

(217) 

-14.9% 

1 946 

Infrastructure - Other 

119 

144 

144 

3 

76 

108 

32 

30.0% 

144 

Waste Management 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Transportation 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Gas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Other 

119 

144 

144 

3 

76 

108 

32 

30.0% 

144 

Community 

737 

900 

900 

29 

894 

675 

(219) 

-32.5% 

900 

Parks & gardens 

737 

900 

900 

29 

894 

675 

(219) 

-32.5% 

900 

Sportsfields & stadia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Swimming pools 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Community halls 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Libraries 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Recreational facilities 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Fire, safety & emergency 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Security and policing 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Buses 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Clinics 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Museums & Art Galleries 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Cemeteries 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Social rental housing 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Other 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Heritaqe assets 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Buildings 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Other 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Investment properties 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 


- 

Housing development 

- 

- 

r 

- - Other 

- 

- 

r 

- 

- 


- 


r 

Other assets 

10 672 

10 699 

r 10 699 

756 

7 298 

8 024 

726 

9.0% 

r 10 699 

General vehicles 

3 308 

4 291 

4 291 

451 

2 598 

3 218 

620 

19.3% 

4 291 

Specialised vehicles 

- 

- 

- 

- - Plant & equipment 

- 

- 


- - Computers - hardware/equipment 

- 

- 

- 

- - Furniture and other office equipment 

79 

186 

186 

0 

96 

139 

44 

31.4% 

186 

Abattoirs 

_ 

_ 

r _ 

_ 

_ 

r _ 

_ 


r _ 

Markets 

- 

- 

r 

- 


r 

- 


r 

Civic Land and Buildings 

7 180 

6 125 

6 125 

299 

4 538 

4 593 

55 

1.2% 

6 125 

Other Buildings 

- 

- 

r 

- 

- 


- 


r 

Other Land 

- 

- 

r 

- 

r 

r 

- 


r 

Surplus Assets - (Investment or Inventory) 

- 

- 

r 

- 

r 

r 

- 


r 

Other 

105 

98 

98 

6 

67 

r 73 

7 

8.9% 

98 

Aaricultural assets 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

List sub-class 

- 

- 

r 

- - 
- 

- 

r 

- 


r 

- Bioloqical assets 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

List sub-class 

- 


_ 

- - 
- 

- 


- 


r 

- 


r 

Intanqibles 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 


_ 

Computers - software & programming 

- 

- 

r 

- - Other 

- 

- 

r r 

- 

Total Repairs and Maintenance Expenditure 

18 412 

22 906 

22 906 

1 458 

16 622 

17 179 

557 

3.2% 

22 906 

Maintenance Plans are crucial. The rela 

ionship 

between Expend 

iture on Repairs vs. Expenditure on 


Maintenance would provide an indication of the state of Fixed Assets and infrastructure. The total 
amount of R 1,458 million includes Repairs of R351 thousand (24%) and Maintenance of R1, 107 million 
(76%). / Instandhoudingsplanne is noodsaaklik. Die verwantskap tussen Uitgawes op Herstelwerk vs. 
Uitgawes op Instandhouding bied ’n aanduiding van die toestand van Vaste Bates en infrastruktuur. Die 
totale bedrag van R 1,458 miljoen sluit Herstelwerk van R351 duisend (24%) en Instandhouding van R1, 
107 miljoen (76%) in. 


SECTION 4 - CASH AND INVESTMENTS/ AFDELING 4 - KONTANT EN 

BELEGGINGS 


Cash Flow/ Kontantvloei 

Table C7 includes the balance of the Cashbook and Current Investment Deposits./ 
Tabel C7 toon die saldo van die Kasboek en Huidige Beleggingsdeposito’s. 


WC031 Theewaterskloof - Table C7 Monthly Budget Statement - Cash Flow - M09 March 2013/14 

Budget Year 2014/15 

Description 

Audited 

Original 

Adjusted 

Monthly 

YearTD 

YearTD 

YTD 

YTD 

Full Year 


Outcome 

Budget 

Budget 

actual 

actual 

budget 

variance 

variance 

Forecast 

R thousands 
% 


CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 


Receipts 


Ratepayers and other 

r 198 753 

228 062 

r 228 062 

28 724 

255 344 

133 036 

122 308 

92% 

r 228 062 

Government - operating 

r 67 750 

103 590 

r 103 590 

16 922 

72 998 

60 428 

12 571 

21% 

r 103 590 

Government - capital 

F 79 159 

54 670 

T 54 670 

15 843 

87 100 

31 891 

55 209 

173% 

r 54 670 

Interest 

12 171 

8 962 

8 962 

74 

2 939 

5 228 

(2 289) 

-44% 

8 962 

Dividends 

- 


r 

- 

- 

- 

- 


r 

Payments 


Suppliers and employees 

(277 468) 

(307 741) 

r (307 741) 

(30 232) 

(308 852) 

(179 515) 

129 336 

-72% 

r (307 741) 

Finance charges 

(12 742) 

(12 133) 

r (12 133) 

(2 285) 

(8 517) 

(7 078) 

1 439 

-20% 

' (12 133) 

Transfers and Grants 

(824) 

(1 000) 

r (1 000) 

- 

- 

(583) 

(583) 

100% 

r (1 000) 

NET CASH FROM/(USED) OPERATING ACTIVITIES 

66 799 

74 410 

74 410 

29 046 

101 012 

43 406 

(57 606) 

-133% 

74 410 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 


Receipts 


Proceeds on disposal of PPE 

1 584 

1 656 

1 656 

2 861 

3 372 

966 

2 406 

249% 

1 656 

Decrease (Increase) in non-current debtors 

- 


r 

0 

1 

- 

1 

r #DIV/0! 

r 

Decrease (increase) other non-current receivables 

586 


r 

285 

358 

- 

358 

T #DIV/0! 

w 

Decrease (increase) in non-current investments 

- 


r 

- 

- 

- 

- 


r 

Payments 


Capital assets 

(62 947) 

(67 547) 

T (67 547) 

(8 732) 

(37 314) 

(39 402) 

(2 088) 

5% 

' (67 547) 

NET CASH FROM/(USED) INVESTING ACTIVITIES 

(60 777) 

(65 891) 

(65 891) 

(5 586) 

(33 583) 

(38 436) 

(4 853) 

13% 

(65 891) 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 


Receipts 


Short term loans 

- 


r 

- 

- 

- 

- 


r 

Borrowing long term/refinancing 

11 275 

5 670 

5 670 

- 

- 

3 308 

(3 308) 

-100% 

5 670 

Increase (decrease) in consumer deposits 

354 

213 

213 

37 

274 

124 

149 

120% 

213 

Payments 


Repayment of borrowing 

(6 978) 

(7 183) 

r (7 183) 

(1 082) 

(4 664) 

(4 190) 

473 

-11% 

T (7 183) 

NET CASH FROM/(USED) FINANCING ACTIVITIES 

4 651 

(1 300) 

(1 300) 

(1 045) 

(4 390) 

(758) 

3 632 

-479% 

(1 300) 

NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH HELD 

10 673 

7 220 

7 220 

22 415 

63 039 

4 211 7 220 

Cash/cash equivalents at beginning: 

27 545 

15 

r 15 


' 38 218 

15 38 218 

Cash/cash equivalents at month/year end: 

38 218 

7 235 

7 235 


101 258 

4 227 45 438 


The cash/cash equivalents at month/year end comprise the following:/ Die kontant / 
kontantekwivalente teen maand-/jaareinde is as volg: 

Cashbook balance/ Kasboeksaldo R 1 2 1 55million 
Investments/ Beleggings R 89 092million 

Cash floats/ Los kontant R 1 0, 350 


The following table gives a detailed breakdown of cash flow for the month of March 2015./ 


Die onderstaande tabel bied ’n uiteensetting van kontantvloei vir die maand van Maart 2015. 


CASH FLOW 

STATEMENT 

March 

2015 

March 

2015 

March 

2015 

DETAIL 

FORECAST 

ACTUAL 

VARIANCE 

Cash Receipts by Source 
Property rates 

3 445 494 

4 061 200 

-615 706 

Property rates - penalties & collection charges 

- 

0 

- 

Service charges - electricity revenue 

6 235 537 

5 823 242 

412 294 

Service charges - water revenue 

2 689 606 

4 1 54 269 

-1 464 663 

Service charges - sanitation revenue 

1 91 3 1 02 

1 451 710 

461 392 

Service charges - refuse revenue 

1 423 601 

1 516 761 

-93 1 60 

Service charges - other 

1 O 500 

38 633 

-28 1 33 

Rental of facilities and equipment 

247 286 

1 1 8 773 

128 513 

Interest earned - external investments 

340 000 

73 716 

266 284 

Interest earned - outstanding debtors 

648 000 

0 

648 000 

Dividends received 

- 

0 

- 

Fines 

1 699 898 

1 53 472 

1 546 426 

Licences and permits 

271 568 

324 693 

-53 1 25 

Agency services 

192 000 

21 6 285 

-24 285 

Transfer receipts - operational 

1 7 595 200 

1 6 922 000 

673 200 

Other revenue 

378 406 

1 0 864 989 

-1 0 486 583 

Cash Receipts by Source (Sub Total) 

37 090 197 

45 719 744 

-8 629 547 

Other Cash Flows/Receipts by Source 
Transfer receipts - capital 

1 7 855 750 

1 5 843 342 

2 012 408 

Contributions recognised - capital & Contributed assets 

- 

- 

- 

Proceeds on disposal of PPE 

- 

2 861 316 

-2 861 316 

Shortterm loans 

- 

- 

- 

Borrowing long term/refinancing 

- 

- 

- 

Increase (decrease) in consumer deposits 

1 8 299 

37 1 38 

-18 839 

Decrease (Increase) in non-current debtors 

- 

1 22 

-122 

Decrease (increase) other non-current receivables 

- 

284 565 

-284 565 

Decrease (increase) in non-current investments 

- 

- 

- 

Total Cash Receipts by Source 

54 964 246 

64 746 227 

-9 781 981 

Cash Payments by Type 
Employee related costs 

1 1 701 383 

10 150 387 

1 550 996 

Remuneration of councillors 

797 833 

667 41 0 

1 30 423 

Interest paid 

3 31 0 531 

2 284 560 

1 025 972 

Bulk purchases - Electricity 

4 002 294 

3 314 857 

687 437 

Bulk purchases - Water & Sewer 

955 916 

857 558 

98 358 

Other materials 

- 

- 

- 

Contracted services 

2 811 878 

1 268 653 

1 543 225 

Grants and subsidies paid - other municipalities 

- 

- 

- 

Grants and subsidies paid - other 

59 426 

- 

59 426 

General expenses 

6 823 331 

1 3 973 446 

-7 1 50 1 1 6 

Cash Payments by Type (Sub Total) 

30 462 592 

32 516 871 

-2 054 278 

Other Cash Flows/Payments by Type 
Capital assets 

6 927 665 

8 732 406 

-1 804 741 

Repayment of borrowing 

1 121 850 

1 081 709 

40 141 

Other Cash Flows/Payments 

- 

- 

- 

Total Cash Payments by Type 

38 512 108 

42 330 986.06 

-3 818 878 

Net lncrease/(Decrease) in Cash Held 

1 6 452 1 38 

22 41 5 241 

-5 963 1 03 

Cash/cash equivalents at the month/year begin: 

71 792 708 

78 842 323 

-7 049 615 

Cash/cash equivalents at the month/year end: 

88 244 846 

101 257 564 

-13 012 718 
Unspent grants 

29 304 476 


Unspent Loans 

- 

Investment made for sunking fund 

8 876 912 

Sanlam Share Investment 

1 90 437 

Net cash & cash equivalents 

62 885 739 
YEAR TO DATE SUMMARY AS AT 31 March 2015 Opening balance: 01 July 201 4 


38 218 387 


Receipts (July 201 4 - December 201 4) 


541 972 388 


Payments (July 201 4 - December 201 4) 


-478 933 21 1 


Closing balance as at 31 March 201 5 


101 257 564 Investments/ Beleqqinqs 


The municipality has an amount of R5, 255 million on call account investments and a fixed 
deposit of R 83,837 million as depicted in the table below./ 

Die munisipaliteit het ’n bedrag van R5, 255 miljoen in opvragingsrekeningbeleggings en ’n 
vaste deposito van R 83,837 miljoen soos in die onderstaande tabel getoon. 

The call account is held to ensure that funds are immediately available as and when required for 
working capital requirements or capital projects./ 

Die opvragingsrekening word gehou om te verseker dat fondse onmiddellik beskikbaar is soos 
en wanneer benodig vir lopende kapitaalvereistes of kapitaalprojekte. 


WC031 Theewaterskloof ■ Supporting Table SC5 Monthly Budget Statement ■ investment portfolio ■ M09 March 


Investments by maturity 

Name of institution & investment ID 

R thousands 

Period of 

Investment 

Type of Investment 

Expiry date 

of 

investment 

Accrued 

interest for 

the month 

Yield for the 

month 1 

(%) 

Market 

value at 

beginning 

of the 

month 

Change in 

market 

value 

Market 

value at end 

of the 

month 

Yrs/Months 

Municipality 

Absa Bank 90 9522 5460 

On call 

Call deposit 

Monthly inve 

22 

5.5% 

5 233 


5 255 

Sanlam Share Investment 


190 

- 

190 

Standard bank 088907139005 

5 years 

Fixed Investment 

01/09/2019 

- 

10.2% 

8 877 


r — 
r-— 

CO 

CO 

Absa Bank 93 0013 5651 

3 months 

Fixed Investment 

30/01/2015 

59 

5.8% 

13 343 


r 13402 

Absa Bank 93 0013 5415 

3 months 

Fixed Investment 

25/02/2015 

94 

5.8% 

21 274 


r 21 368 

NedBank 03/37881715616/30 

3 months 

Fixed Investment 

30/04/2015 

- 

6.5% 

20 000 


' 20 000 

NedBank 03/37881715316/31 

3 months 

Fixed Investment 

26/06/2015 

- 

6.5% 

- 


r 20 000 

Municipality sub-total 
175 


68 917 

- 

89 092 

TOTAL INVESTMENTS AND INTEREST 
175 


68 917 

- 

89 092 


SECTION 5 - BORROWINGS / AFDELING 5 - LENINGS 


THEEWATERSKLOOF MUNICIPALITY 

Summary of external loans for the month: March 201 5 

Lending Institition 

Balance 

01/03/2015 

Interest PAID 

Repayments 

New Loans 

Balance 

31/03/2015 


(R'000) 

(R'000) 

(R'000) 


(R'000) 

DBSA 

7 000 
7 000 

DBSA 

10 023 

465 10 023 

DBSA 

9 062 
9 062 

DBSA 

8 904 

505 

163 


8 741 

DBSA 

26 674 

1314 

919 


25 755 

ABSA 

753 
753 

ABSA 

72 
72 

ABSA 

80 
80 

ABSA 

33 
33 

DBSA 

117 
117 

DBSA 

60 
60 

STANDARD BANK 

2 513 
2 513 

DBSA 

10 490 
10 490 

STANDARD BANK 

7358 
7358 

ABSA 

1765 
1765 

ABSA 

10 863 
10 863 

ABSA 

5 998 
5 998 

ABSA 

271 
271 

ABSA 

70 
70 

ABSA 

430 
430 

ABSA 

2 848 
2 848 

ABSA 

8 034 
8 034 

Total 

113418 

2285 

1082 

- 

112 336 


Loan repayments are usually made at the end of each quarter. There were repayments made in 
March 2015./ 


Leningsterugbealings word gewoonlik aan die einde van elke kwartaal gedoen. Daar is 
terugbetalings in Maart 2015 gedoen. 


SECTION 6 - GRANTS / AFDELING 6 - TOELAES 


WC031 Theewaterskloof - Supporting Table SC7(1) Monthly Budget Statement - transfers and grant expenditure - M09 March 2013/14 

Budget Year 2014/15 

Description 

Audited 

Original 

Adjusted 

Monthly 

YearTD 

YearTD 

YTD 

YTD 

Full Year 


Outcome 

Budget 

Budget 

actual 

actual 

budget 

variance 

variance 

Forecast 

R thousands 
% 


EXPENDITURE 


Operatinq expenditure of Transfers and Grants 


National Government: 

64 649 

71 643 

72 781 

1 986 

17 263 

54 586 

(37 298) 

■68.3% 

72 781 

Local Government Equitable Share 

57 262 

62 481 

62 481 

1 359 

12 270 

46 861 

(34 591) 

-73.8% 

62 481 

Finance Management 

1 223 

1 600 

1 600 

42 

659 

1 200 

(541) 

45.1% 

1 600 

Municipal Systems Improvement 

858 

934 

825 

128 

593 

619 

(26) 

4.2% 

825 

Expanded Public Works Programme 

1 771 

1 106 

1 106 

163 

834 

830 

5 

0.6% 

1 106 

SETA 

232 

769 

769 

107 

354 

576 

(222) 

-38.6% 

769 

MIG Operational 


765 

923 

60 

667 

692 923 

VAT on Grants 

3 304 

3 989 

3 693 

126 

1 886 

2 769 

(884) 

-31.9% 

3 693 

Municipal Drought Relief - 

- 

- 

- 
Municipal Disaster Recovery 


- 

1 385 

- 

- 

1 039 

(1 039) 

-100.0% 

1 385 

Provincial Government: 

42 840 

30 947 

48 897 

7 335 

41 293 

36 673 

6107 

16.7% 

48 897 

Housing 

35 696 

24 658 

39 933 

6 821 

36 406 

29 950 

6 456 

21.6% 

39 933 

Community Development Worker Grant 

159 

122 

232 

11 

142 

174 

(32) 

-18.6% 

232 

Proclaimed Main Roads 

68 

92 

92 

- 

73 

69 

4 

5.5% 

92 

Library Services Grant 

6 206 

6 075 

6 185 

442 

4 319 

4 639 

(320) 

-6.9% 

6 185 

Financial Management Support Grant (100 000) 

572 

- 

100 

- 

- 

75 100 

Financial Management Support Grant (350 000) 

30 

- 

350 

- 

294 

263 350 

Financial Management Support Grant (987 000) 

39 

- 

987 

61 

61 

740 987 

Municipal Infrastructure Support Grant 

69 

- 

1 018 

- 

- 

764 1 018 

District Municipality: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

[insert description] - - 

- 


- 

Other grant providers: 

1 418 

1 000 

1 834 

48 

770 

1 375 

(606) 

44.0% 

1 834 

DBSA Local Economic Development 

118 

- 

345 

- 

18 

259 

(241) 

-93.1% 

345 

HAN 

931 

1 000 

1 222 

48 

749 

917 1 222 

IDC Grant 

368 

- 

266 

- 

3 

200 266 

DBSA - GIS 

1 

- 

- 

- 

- 

- - 

Total operating expenditure of Transfers and Grants: 

108 907 

103 590 

123 512 

9 370 

59 326 

92 634 

(31 796) 

-34.3% 

123 512 

Capital expenditure of Transfers and Grants 


National Government: 

27 711 

31 706 

29 841 

903 

13 447 

22 381 

(8 934) 

-39.9% 

29 841 

Municipal Infrastructure Grant (MIG) 

21 939 

21 617 

21 648 

793 

11 699 

16 236 

(4 537) 

-27.9% 

21 648 

Integrated National Electrification Programme 

- 

3 421 

3 421 

110 

1 748 

2 566 

(817) 

-31.9% 

3 421 

Regional Bulk Infrastructure 

5 695 

6 668 

4 773 

- 

- 

3 580 

(3 580) 

-100.0% 

4 773 

Neighbourhood Development Programme Grant 

77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Other capital transfers [insert description] _ _ 

_ 


_ 

Provincial Government: 

19 307 

22 964 

31 229 

3 866 

16 314 

23 422 

(7 108) 

-30.3% 

31 229 

Housing 

16 661 

22 964 

31 229 

3 866 

16 314 

23 422 

(7 108) 

-30.3% 

31 229 

Community Centre 

2 220 

- 

- 

- 

- 

- - 

Impound Facility 

426 


- - - 

District Municipality: 

62 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

Multipurpose bus 

62 

- 

- - 

“ 


- 

Other grant providers: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- - 

- 


- 

Total capital expenditure of Transfers and Grants 

47 080 

54 670 

61 070 

4 770 

29 761 

45 803 

(16 041) 

■35.0% 

61 070 TOTAL EXPENDITURE OF TRANSFERS AND GRANTS 

155 987 

158 261 

184 583 

14139 

89 087 

138 437 

(47 838) 

■34.6% 

184 583 


Expenditure for the provision of free basic services from the Equitable Share Grant is incurred on a 
monthly basis. Expenditure in respect of the Finance Management Grant, Municipal Systems 
Improvement Grant and MIG, are incurred in accordance with business plans. Expenditure in respect of 
the Low Cost Flousing is once off payments and are done in accordance with claims submitted to either 
Provincial or National Government./ Uitgawes op die voorsiening van gratis basiese dienste uit die Billike 
Toedelingstoelaag word op ’n maandelikse grondslag aangegaan. Uitgawes ten opsigte van die 
Finansiele Bestuurstoelaag, Munisipale Stelselverbeteringstoelaag en MIG, word volgens sakeplanne 
aangegaan. Uitgawes vir Laekostebehuising is eenmalige betalings en word volgens eise ingedien by 
die Provinsiale of Nasionale Regering aangegaan. 


SECTION 7 - DEBTORS/ AFDELING 7 - DEBITEURE 

Outstanding debtors as at 31 March 2015 are R 123,401 million. The age analysis of the 
outstanding debtors per revenue source and consumer category is reflected in the table below./ 
Uitstaande debiteure soos op 31 Maart 2015 beloop R 123,401 miljoen. Die 
ouderdomsontleding van die uitstaande debiteure per inkomstebron en verbruikerskategorie 
word in die onderstaande tabei weergegee. 


WC031 Theewaterskloof ■ Supporting Table SC3 Monthly Budget Statement ■ aged debtors ■ M09 March 


Description 

R thousands 

Budget Year 2014/15 

0-30 Days 

31-60 Days 

61-90 Days 

91-120 Days; 121-150 Dys 

151-180 Dys 

181 Dys-1 Yr 

Over 1Yr 

Total 

Total 

over 90 

days 

Actual Bad 

Debts Written 

Off against 

Debtors 

Impairment - 

Bad Debts i.t.o 

Council Policy 

Debtors Age Analysis By Income Source 

Trade and Other Receivables tom Exchange Transactions ■ Water 

4314 

1052 

965 

587 

607 

674 

7 225 

8 046 

23469 

17139 

- 

30 081 

Trade and Other Receivables tain Exchange Transactions ■ Electricity 

2 688 

512 

85 

32 

21 

12 

85 

411 

3 845 

560 

- 

5 503 

Receivables from Non-exchange Transactions - Property Rates 

2442 

1152 

715 

579 

424 

488 

8 332 

9 259 

23391 

19 082 

- 

24 667 

Receivables from Exchange Transactions - Waste Water Management 

164/ 

989 

780 

732 

688 

667 

6 784 

5 939 

18 227 

14811 

- 

21234 

Receivables from Exchange Transactions - Waste Management 

2172 

1106 

897 

835 

791 

770 

8132 

8 299 

23002 

18 827 

- 

25 392 

Receivables from Exchange Transactions - Property Rental Debtors 

(1) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

(1) 

0 

- 

- 

Interest on Arrear Debtor Accounts 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22 886 

22886 

22 886 

- 

- 

Recoverable unauthorised, irregular, fruitless and wasteful expenditure 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Other 

(1 654) 

628 

116 

112 

113 

134 

2 231 

6 902 

8 582 

9492 

- 

4169 

Total By Income Source 

11608 

5 439 

3 558 

2 876 

2 645 

2 744 

32 789 

61742 

123401 

102 796 

- 

111 046 

2013/14 - totals only 

11000 

4 434 

3131 

2 757 

3 052 

2 485 

15 351 

64 564 

106 775 

88 209 

- 

143553 

Debtors Age Analysis By Customer Group 

Organs of State 

920 

111 

76 

79 

47 

337 

936 

647 

3152 

2 046 

- 

- 

Commercial 

2 246 

979 

413 

268 

143 

117 

1553 

2 729 

8 448 

4810 

- 

- 

Households 

4 931 

3 540 

2 951 

2 440 

2 350 

2196 

28 553 

53 582 

100 544 

89121 

- 

- 

Other 

3510 

809 

119 

89 

105 

95 

1746 

4 783 

11257 

6819 


Ill 046 

Total By Customer Group 

11608 

5 439 

3 558 

2 876 

2 645 

2 744 

32 789 

61742 

123401 

102 796 

- 

111 046 


Debtors Movement/ Debiteurebeweging 


TOWN 

Balance 

01.07.2014 

Levied 

Payment 

Balance 

31.03.2015 

% 

Collection 

% 

Of Total Debt 

CALEDON 

11 725 010 

58 636477 

57 332 070 

13 029417 

98% 

11% 

GRABOUW 

41 270 583 

36 182 672 

25437 031 

52 016224 

70% 

42% 

VILLIERSDORP 

5 724329 

24 002273 

23 581 521 

6 145 081 

98% 

5% 

RIVIERSONDEREND 

4 858445 

11 048 713 

10326465 

5 580 693 

93% 

5% 

GREYTON 

3 629387 

13374 900 

13 660 014 

3344273 

102% 

3% 

GENADENDAL 

21 836 934 

8 661 532 

3 701 210 

26 797 256 

43% 

22% 

BOTRIVIER 

8 046470 

6 744 751 

5137127 

9 654 094 

76% 

8% 

TESSELAARSDAL 

1 917 962 

1 438 195 

870 313 

2485 844 


2% 

PLASE 

7 765 503 

14 941 938 

18 359 718 

4347 723 

123% 

4% 

CORRECTIONS 


8 623 103 

8 623 103 
TOTAL 

106774621 

183654555 

167028572 

123400604 

91% 

100% 


There is a noticeably higher outstanding debt in Grabouw R52, 016,224 (42%), Genadendal 
R26, 797,256 (22%) and Botrivier R 9,654,094 (8%) where the municipality is not providing 
electricity and it is critical to enter into an agency agreement or some form of an arrangement 
with Eskom to disconnect electricity./ 

Daar is ’n merkbaar hoer uitstaande skuld in Grabouw R52, 016,224 (42%), Genadendal R26, 
797,256 (22%) en Botrivier R 9,654,094 (8%) waar die munisipaliteit nie elektrisiteit voorsien nie 
en dit is krities noodsaaklik dat ’n agentskapooreenkoms of ’n reeling met Eskom getref word 
om elektrisiteit af te sny. 

The collection rate in Grabouw has improved to 70% this indicates that the initiatives and 
interventions are starting to pay off. The collection rate has improved from 85% in the 
corresponding period in 2014 to 90% in March 2015 which is attributable to improved credit 
control and debt collection. Other initiatives and interventions to further improve the collection 
rate with a view of maintaining the target of 90% are either in progress or will be undertaken 
during the remainder of the year./ 

Die invorderingskoers in Grabouw het met 70% verbeter, wat aandui dat die inisiatiewe en 
ingrypings begin vrugte afwerp. Die invorderingskoers het van 85% in die ooreenstemmende 
tydperk in 2014 na 90% in Maart 2015 verbeter, wat aan beter kredietbeheer en 
skuldinvordering toegeskryf kan word. Ander inisiatiewe en ingrypings om die invorderingkoers 
verder te verbeter om die teiken van 90% vol te hou is aan die gang of sal in die res van die jaar 
onderneem word. 

These include the following:/ Dit sluit die volgende in: 

• The organizational development and restructuring of the revenue section with a focus on 

customer relations and decentralizing the credit control section;/ 

Die organisatoriese ontwikkeling en herstrukturering van die inkomste-afdeling met die 
fokus op klanteverhoudinge en desentralisering van die kredietbeheerafdeling; 

• Data cleansing in Tesselaarsdal is currently in progress and a similar exercise are 
undertaken in Grabouw. The Grabouw project is financed from financial management 
grant funds obtained from Provincial Treasury with co-funding from the Municipality. / 
Datasuiwering in Tesselaarsdal is tans aan die gang en ’n soortgelyke oefening word in 
Grabouw onderneem. Die Grabouw projek word befonds uit finansieletoelaagfondse wat 
van Provinsiale Tesourie verkry is, met mede-befondsing van die Munisipaliteit. 
SECTION 8 - CREDITORS/ AFDELING 8 - KREDITEURE 


The following table is creditors which is outstanding for more than 30 days./ 
Die onderstaande tabel toon krediteure wat vir meer as 30 dae uitstaande is: 


Creditor Name 

Total 

30 Days 

Comments 

BAUU GRABOUW (A 
WITBOOI) 

-138.00 

-138.00 

Payable in April 2015 

BAUU HERMANUSfJ E 
BOLTNEY) 

-88.50 

-88.50 

Payable in April 2015 

ADR MOTORS 

-12 424.63 

-12 424.63 

The statement was incorrect and we are awaiting the 
correct statement to make payment 

OU MEUL BAKKERY BK 

-365 

-365 

Still awaiting response from creditor as the banking 
details are incorrect 


• All creditors were paid within 30 days of receiving the relevant invoice or statement as 
prescribed in terms of Section 65(e) of the MFMA. The outstanding orders amount to R7, 
373,1 04 as at the end of March 201 5. / 

Alle krediteure is binne 30 dae na ontvangs van die betrokke faktuur of staat betaal soos 
voorgeskryf ingevolge Artikel 65(e) van die MFMA. Die uitstaande bestellings beloop R7, 
373,104 soos aan die einde van Maart 2015. 


The top 3 creditors with outstanding orders are:/ Die top-3 krediteure met uitstaande 
bestellings is: 


BUR MAINTENANCE CC 

RENTAL OF EQUIPMENT/ 

HUUR VAN TOERUSTING 

R 1 681 539.18 

IMQS 

MAINTENANCE SERVICES/ 
ONDERHOUDSDIENSTE 

R 797 923.46 

INTEGRAL SAFETY PRODUCTS (PTY) LTD 

SAFETY CLOTHING/ 
VEILIGHEIDSKLERE 

R 560 087.89 


SECTION 9 - QUALITY CERTIFICATION/ AFDELING 9 - 

GEHALTESERTIFISERING 


I, Mr. HSD Wallace, the municipal manager of Theewaterskloof Municipality, hereby 
certify that - (mark as appropriate)/ 

Ek, mnr. HSD Wallace, die munisipale bestuurder van Theewaterskloof Munisipaliteit, 
sertifiseer hiermee dat - (merk waar van toepassing) 

□ The monthly budget statement/ Die maandelikse begroting 

□ Quarterly report on the implementation of the budget and financial state 
affairs of the municipality/ Kwartaalverslag oor die implementering van die 
begroting en finansiele stand van sake van die munisipaliteit 

□ Mid- year budget and performance assessment/ Halfjaarbegroting- en 
prestasie-assessering 

For the month of March 2015 has been prepared in accordance with the Municipal 
Finance Management Act and regulations made under the Act./ 

Vir die maand van Maart 2015 opgestel is ooreenkomstig die Wet op Munisipale 
Finansiele Bestuur en regulasies wat kragtens die Wet uitgevaardig is. 

Print name/ Naam in drukskrif: HORACE STANLEY DUGMORE WALLACE 

Municipal Manager of Theewaterskloof Municipality (WC031)/ 

Munisipale Bestuurder van Theewaterskloof Munisipaliteit (WC031) 

Signature/ Handtekening: 

Date/ Datum: 

Print Name/ Naam in drukskrif: DAVY LOUW 

Chief Financial Officer of Theewaterskloof Municipality (WC031)/ 

Hoof Finansiele Beampte van Theewaterskloof Munisipaliteit (WC031) 


Signature/ Handtekening: 
Date/ Datum: 


[Die Munisipale Bestuurder en Direkteure vertaat die Raadsaal vir die bespreking van 
die Agenda-item / The Municipal Manager and Directors leave the Council Chambers 
for the discussion of the Agena-item] 

C50/2015 OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER: REPORT ON THE 2013/2014 
PERFORMANCE APPRAISAL PROCESS IN RESPECT OF THE 
SECTION 56/57 MANAGERS 

R50/2015 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER: VERSLAG VAN DIE 
2013/2014 PRESTASIE BEOORDELINGSPROSES TEN OPSIGTE VAN 
DIE ARTIKEL 56/57 BESTUURDERS 

[Engelse weergawe van die verslag is die oorspronklike / English version of the 
report is the original] 

LeERNOMMER/FILE NUMBER 

4/1/3 

PURPOSE OF REPORT 

To report on the outcome of the 2013/2014 performance appraisal process which 
was followed and to obtain approval for the related recommendations. 

DOEL VAN VERSLAG 

Om die resultaat van die 2013/2014 prestasie beoordelingsproses te rapporteer en 
dienooreenkomstig goedkeuring vir die betrokke aanbevelings, te bekom. 

BACKGROUND 

1. The Municipal Manager responded to the assessments of the Directors and 
reported recommended ratings to the Mayco. 

2. Mayco reviewed the self-assessments and the recommendations of the 
Municipal Manager and prepared a recommendation to the Performance 
Appraisal Panel which were established in terms of the provisions of the 
Systems Act. The recommendations to the Evaluations Panel were also made 
available to the Municipal Manager and Directors. 

3. At these Panel Evaluation meeting the Municipal Manager and the Directors 
were given an opportunity to respond to the recommended ratings of the 
Mayco. It was also an opportunity for the members of the Panel to ask further 
questions. 

4. After having studied the recommendations of Mayco and having interviewed the 
Section 57 appointments the Panel discussed and finalized the ratings. 

AGTERGROND 


1. Die Munisipaie Bestuurder het die prestasie van die Artikel 56 Bestuurders 
beoordeel en aanbevelings ten opsigte van hul prestasie by die Uitvoerende 
Burgemeesters Komitee aanbeveel. 

2. Die Uitvoerende Burgemeesters Komitee het die prestasie beoordelings asook 
die aanbevelings van die Munisipaie Bestuurder hersien en aanbevelings aan 
die Prestasie Beoordelings Paneel gemaak wat in terme van die bepalings van 
die Stelselswet saamgestel is. 

Die aanbevelings aan die Prestasie Beoordelings Paneel, was ook aan die 
Munisipaie Bestuurder en die Direkteure, beskikbaar gemaak. 

3. Die Munisipaie Bestuurder en die Direkteure was gedurende vergaderings van 
die Evaluerings Paneel die geleentheid gebied om op die Uitvoerende 
Burgemeesters Komitee se evaluering, kommentaar te lewer. 

4. Nadat die Evaluerings Paneel die aanbevelings van die Uitvoerende 
Burgemeesters Komitee bestudeer en onderhoude met die Senior Bestuurders 
gehou was, het die paneel die evaluerings bespreek en finaliseer. 

DISCUSSION 

The MM and Directors were formally informed of the process as well as the outcome 
of the rating results. 

The MM and Directors have until 30 April 2015 to indicated if they accept the results 
recommended by the Evaluation Panel or if they want to appeal against it but due to 
the urgency of this item they were given time until the 22 nd to indicate if they want to 
appeal. No one indicated his attention to appeal. 

BESPREKING 

Die Munisipaie Bestuurder en die Direkteure was voorsien van ‘n amptelike 
kennisgewing ten opsigte van voormelde proses asook die resultate van die 
prestasie beoordeling. 

Die Munisipaie Bestuurder en Direkteure het tot 30 April 2015 geleentheid om aan te 
dui of hulle die resultate soos deur die Prestasie Beoordelings Paneel bepaal 
aanvaar, maar was weens die dringendheid van hierdie item versoek om teen die 
22ste aan te dui of hulle van voorneme is om te appelleer. Geen bevestiging in die 
verband was ontvang. 

LEGAL IMPACT / RESPONSIBILITY 

Section 56 and 57 of the Systems Act, 32 of 2000 and the Municipal Performance 
Regulations for Municipal Managers and Managers directly accountable to Municipal 
Managers, 2006. ( Notice R805, No. 29089 of 1 August 2006) WETLIKE IMPLIKASIES / VERANTW00RDEL1KHEDE 


Artikel 56 en 57 van die Stelselswet, Wet 32 van 2000 en die Munisipale Prestasie 
Regulasies vir Munisipale Bestuurders en Bestuurders direk verantwoordbaar aan 
die Munisipale Bestuurder, 2006 (Kennisgewing R805, No. 29089 van 1 Augustus 
2006) 

FINANCIAL IMPLICATION 

Sufficient funds have been budgeted for. 

FINANSIeLE IMPLIKASIES 

Voldoende fondse in die begroting. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended: 

1 . That Council takes cognisance of the outcome of the Evaluation process, 

2. That Council confirms the results of the Evaluation Panel and approve the 
payment of the following bonuses in respect of: 


Mr HSD Wallace 

13% 

Mr J Barnard 

11% 

Mr H Gxoyiya 

10% 

Mr J Isaacs 

11% 

Mr D Louw 

11% 

Mr C van Heerden 

11% 

AANBEVELING AAN RAAD : 


Daar word aanbeveel : 1. Dat die Raad kennis neem van die uitslag van die evalueringsproses. 

2. Dat die Raad die resultaat en die betaling van die bonus ten opsigte van 
die volgende persone goedkeur: 


Mnr HSD Wallace 13% 

Mnr J Barnard 11% 

Mnr H Gxoyiya 10% 

Mnr J Isaacs 11% 

Mnr D Louw 11% 

Mnr C van Heerden 11% 
RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor M Koegelenberg, it was resolved as follows: 

1 . Council takes cognisance of the outcome of the Evaluation process, 

2. Council confirms the results of the Evaluation Panel and approve the 
payment of the following bonuses in respect of: 


Mr HSD Wallace 13% 

Mr J Barnard 11% 

Mr H Gxoyiya 10% 

Mr J Isaacs 11% 

Mr D Louw 11% 

Mr C van Heerden 11% 


For finalization by the Deputy Director in the Office of the Municipal Manager, Mr S 
Cronje. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Koegelenberg, as volg besluit : 

1. Die Raad neem kennis van die uitslag van die evalueringsproses. 

2. Die Raad keur die resultaat en die betaling van die bonus ten opsigte van 
die volgende persone goed: 


Mnr HSD Wallace 13% 

Mnr J Barnard 11% 

Mnr H Gxoyiya 10% 

Mnr J Isaacs 11% 

Mnr D Louw 11% 

Mnr C van Heerden 11% 


Vir afhandeling deur die Adjunk-Direkteur in die Munisipale Bestuurder se kantoor, 
Mnr. S Cronje. 
ITEM O PS K RIF/ITEM HEADING 


C51/2015 DIRECTORATE DEVELOPMENT: PROPERTY MANAGEMENT - SALE 
OF PHASE 1 (PORTION OF EXTENTION 12) CALEDON: 
APPLICATION TO AMEND COUNCIL RESOLUTION SC35/2007 

R51/2015 DIREKTORAAT ONTWIKKELING: EIENDOMSBESTUUR - 

VERVREEMDING VAN FASE 1 (GEDEELTE VAN UITBREIDING 12) 
CALEDON: AANSOEK OM WYSIGING VAN RAADSBESLUIT 

SR35/2007 


The English version of the report is the original. 

Die Engelse weergawe van die item is die oorspronklike. 

PURPOSE/ AIM OF REPORT 

To submit a report to Council for consideration regarding the amendment of the 
above mentioned Council resolution and amendment of the existing agreement. 

DOEL VAN VERSLAG 

Om ‘n verslag aan die Raad voor te le vir oorweging rakende die wysiging van 
bogenoemde Raadsbesluit en wysiging van die bestaande ooreenkoms 

BACKGROUND 

Council resolved on the 29 November 2007, that the portion of land known as 
Extension 12, Caledon, be alienated per public auction, for the development of 
residential erven and that the alienation take place in four phases, being portions of 
Erven 2144 and 2669, Caledon. 

Council also, inter alia, resolved that any such alienation is subject to the following 
conditions: 

1 That the purchaser is responsible for the contributions for bulk services 
(paragraph 1.5 (b) of Resolution SC35/2007) 

2 That 10% of the purchase price is payable on signing of the purchase 
agreement and must provide the Council with an acceptable guarantee for the 
balance of the purchase price within a period of 30 days after signing of the 
purchase agreement, which is payable on the date of registration in the name of 
the purchaser (paragraph 1.5 (e) of Resolution SC35/2007). 

3 That the purchase transaction be finalised within a period of 4 months after 
signing of the purchase agreement, and on failure, the offer will lapse 
(paragraph 1.5 (h) of Resolution SC35/2007). 

4 That payment takes place on day of registration of the property in the name of 
the purchaser from monies generated out of the sales (paragraph 3 (a) of 
Resolution SC35/2007). 

5 That the final offer that is forthcoming from the auction be presented to the 
Council for approval / rejection (paragraph 4 of Resolution SC35/2007). 

AGTERGROND 

Die Raad het op 29 November 2007 besluit dat die gedeelte grond bekend as 
Uitbreiding 12, Caledon vervreem word per openbare veiling vir die ontwikkeling van 
residensiele erwe en dat die vervreemding sal plaasvind in 4 fases, wat gedeeltes 
vorm van Erwe 2144 en 2669, Caledon. 

Die Raad het ook inter alia besluit dat sodanige verkoping onderhewig is aan die 
volgende voorwaardes: 

1. Dat die koper verantwoordelik is vir die grootmaat dienstebydrae (paragraaf 
1.5(b) van Raadsbesluit SR35/2007) 

2. Dat 10% van die koopsom betaalbaar is met ondertekening van die 
koopooreenkoms en die Raad moet voorsien word van ‘n aanvaarbare 
waarborg vir die balans van die koopsom binne a periode van 30 dae na 
ondertekening van die koopooreenkoms, wat betaalbaar is op datum van 
registrasie in die naam van die koper (paragraaf 1.5 (e) van Raadsbesluit 
SR35/2007). 

3. Dat die kooptransaksie gefinaliseer word binne ‘n periode van 4 maande na 
ondertekening van die koopooreenkoms, en by versuim die aanbod sal verval 
(paragraaf 1.5 (h) van Raadsbesluit SR35/2007). 

4. Dat betaling geskied op datum van registrasie van die eiendom in die naam van 
die die koper uit gelde gegenereer uit die verkope (paragraaf 3 (a) van 
Raadsbesluit SR35/2007). 

5. Dat die finale aanbod wat uit die veiling voortspruit, aan die Raad voorgele word 
vir goedkeuring / afkeuring (paragraaf 4 van Raadsbesluit SR35/2007). 

DISCUSSION 

As a consequence of the aforementioned council decision, Phase 1, situated on erf 
2144 (that will consist of 59 townhouses and 47 middle-income opportunities) was 
sold to a certain Mr Niewenhuizen on the 30 th of August 2012 by means of a public 
auction for R2.1 Mil plus VAT. The contract provided for Mr Niewenhuizen to 
purchase the property by means of a nominee or on behalf of a company to be 
formed. 

In terms of the sale agreement, the Purchaser has to install internal infrastructure for 
the entire property. In order to connect to the external municipal service lines, the 
Municipality has to install the infrastructure up to the border of the property over 
Phases 2 & 3, located geographically above Phase 1. For reasons of practicality, the 
Purchaser agreed to set-off the purchase price and bulk contribution costs against 
the entire installation of the municipal infrastructure. It will therefore entail a payment 
by the Municipality of R 396 454, 00 calculated as follows: 
R5 491 864, 00 
-R2 100 000, 00 


Installation of bulk services: Phases 1, 2 and 3 
Less the purchase price 
Less bulk services contribution phase 1 - R2 995 410, 00 

TWK to pay to the developer R 396 454, 00 

This price is market related and can be paid by means of a deviation in terms of 
Regulation 36 of the SCM Policy. 

Unfortunately, the transaction could not be finalized within the 4 month period (refer 
to in paragraph 3 above), due to the technical complexities of the development and 
the proposals for payment of the bulk infrastructure. 

In order to determine the way forward, Fairbridges Attorneys were requested to 
provide the municipality with an opinion on the following: 

6. Whether the 4 month clause constitutes a resolutive condition, causing the 
contract to have lapsed 

7. Whether payment of the bulk installation costs to the nominee, will be justified in 
terms of a Regulation 36 deviation (in lieu of an open tender) of the SCM 
Regulations. 

8. Whether an amended agreement will prejudice other possible purchasers (by 
exclusion), considering that the property was initially sold by public auction in 
terms of Section 1 4 of the MFMA. 

9. Whether the Municipality will be functus officio in respect of its original 
decision, should Council authorize a new agreement? 

10. Our liability, should no agreements be renewed. 

Proposal 

Considering the opinion, it is proposed that the agreement with the purchaser be 
regarded as valid, but be amended to provide for the above (i.e. inclusive of a new 
nominee clause), after public representations on the amendments have been 
obtained in terms of an advertisement in terms of Section 1 16(3) of the MFMA (which 
process will also prevent a duplication of process to re-advertise in terms of Section 
14 of the MFMA). The terms and conditions to be incorporated are set out below. 
Simultaneously with the amendment, a new Service Level Agreement must be 
concluded with the nominee to provide for the set-off 

Council decision 


Council is therefore requested to amend its decision dated the 29 November 2007, 
based on the following: 

11. Condition 1.5 (b) & (e) - Council is requested to approve the amendments to 
the existing agreement, in order to give effect to: 
11.1 An extension of time of the nominee clause, whereby the Purchaser 
may nominate a person as alternative purchaser, which nomination and 
acceptance must be concluded within 24 hours from signature of the 
amended agreement. 

1 1 .2 An advertisement to be placed, whereby the local community is invited 
to make representations in terms of Section 1 16(3) of the MFMA, which 
representations may be incorporated as additional terms to the 
amended agreement. 

1 1 .3 The new set-off conditions. 

1 1 .4 That the property will only be transferred into the name of the 
Purchaser, after installation of the bulk and internal services. The 
retention of the property will therefore act as a guarantee to secure 
performance of installation. 

1 1 .5 An improved VAT clause. 

1 1 .6 That occupation (without occupational interest) be given to the 
purchaser (or nominee) upon signature of the amended agreement and 
that the purchaser may upon occupation commence with the installation 
of the bulk and internal services. This includes a clause that all 
improvements will become the property of the Municipality. 

11.7 The conclusion of a Service Level Agreement with an approved 
nominee, stipulating that all bulk and internal services must be installed 
within 24 months after date of signature of the said Service Level 
Agreement. 

1 1 .8 Any additional clauses that may be inserted to give effect to this Council 
Resolution 

12. Condition 1.5 (h) - The effect of this clause in the contract caused 
interpretation differences this condition must be amended in the sale 
agreement. 

13. Condition 3 (a) - This clause relates to payment of Auctioneers Commission 
and must be amended accordingly. It was paid by the Purchaser on acceptance 
of the agreement. 

14. Condition 4 - Council is requested to amend the previous decision to reflect 
that the amended contract becomes valid upon signature thereof by the Director 
- Development Services. 
BESPREKING 


As gevolg van die voorgenoemde raadsbesluit, was Fase 1, gelee op erf 2144 (wat 
sal bestaan uit 59 meenthuise en 47 middel-inkomste geleenthede) verkoop aan ‘n 
sekere Mnr Nieuwenhuizen op die 30ste Augustus 2012 by wyse van ‘n openbare 
veiling for R2.1 Mil plus BTW. Die kontrak het voorsien dat Mnr Niewenhuizen die 
eiendom kan koop deur middel van ‘n genomineerde of namens ‘n maatskappy wat 
gestig moet word. 

In terme van die koopooreenkoms, moet die Koper die interne infrastruktuur vir die 
hele eiendom installeer. Om aan te sluit by die eksterne munisipale dienslyne, moet 
die Munisipaliteit die infrastruktuur installeer tot op die grens van die eiendom oor 
Fases 2 & 3, geografies bokant Fase 1 gelee. Vir praktiese doeleindes het die Koper 
ooreengekom om die koopsom en die grootmaat dienstebydrae te laat afset teen die 
totale installering van munisipale infrastruktuur. Dit sal dus ‘n betaling deur die 
Munisipaliteit behels van R396 454,00 wat as volg bereken is: 

Installering van grootmaat dienste: Fases 1 , 2 en 3 R5 491 864,00 
Minus die koopsom -R2 100 000,00 

Minus grootmaat dienste bydrae fase 1 - R2 995 410,00 

Betaling vanaf TWK aan Ontwikkelaar R 396 454,00 

Hierdie prys is markverwant en kan betaal word deur middel van ‘n afwyking in terme 
van Regulasie 36 van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid. 

Ongelukkig kon die transaksie nie binne die 4 maande periode gefinaliseer word nie 
(verwys na in paragraaf 3 hierbo), te wyte aan die tegniese kompleksiteite van die 
ontwikkeling en die voorstelle vir betaling van die grootmaat infrastruktuur. 

Ten einde die pad vorentoe te bepaal was Fairbridges Prokureurs versoek om die 
munisipaliteit te voorsien van ‘n opinie aangaande die volgende: 

6 Of die 4 maande klousule ‘n ontbindende voorwaarde is wat die kontrak laat 
verval het 

7 Of betaling van die grootmaat installasiekoste aan die genomineerde 
geregverdig sal wees in terme van Regulasie 36 (in plaas van ‘n openbare 
tender) van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid. 

8 Of ‘n gewysigde ooreenkoms ander voornemende kopers sou benadeel (deur 
uitsluiting), aangesien die eiendom oorspronklik verkoop is per openbare veiling 
in terme van Artikel 1 4 van die MFMA. 

9 Of die Munisipaliteit functus officio sal wees ten opsigte van sy oorspronklike 
besluit indien die Raad ‘n nuwe ooreenkoms sou goedkeur. 


10 Ons aanspreeklikheid, indien geen ooreenkoms hernu sou word nie. 
Voorstel 


Met inagneming van die opinie word daar voorgestel dat die ooreenkoms met die 
koper as geldig geag word, maar gewysig word om voorsiening te maak vir 
bogenoemde (d.w.s. insluitende ‘n nuwe nominasieklousule), nadat publieke 
voorstelle op die veranderings ingewin is by wyse van ‘n advertensie in terme van 
Artikei 116(3) van die MFMA (watter proses ook ‘n duplisering sal voorkom om te 
heradverteer in terme van Artikei 14 van die MFMA). Die terme en voorwaardes wat 
ingesluit sal word, is uiteengesit hieronder. Tesame met die wysiging, sal ‘n nuwe 
Diensvlakooreenkoms gesluit word, met die genomineerde, om voorsiening te maak 
vir die afsetting. 

Raadsbesluit 

Die Raad word dus versoek om sy besluit gedateer 29 November 2007 te wysig, 
gebasseer op die volgende: 

11 Voorwaarde 1.5 (b) & (e) - Die Raad word versoek om die wysiging tot die 
bestaande ooreenkoms goed te keur, ten einde en om uitvoering te gee aan: 


1 1 .1 Die verlenging van tyd vir die nominasie klousule, in terme waarvan die 
Koper ‘n persoon mag nomineer as alternatiewe koper, welke 
nominasie en aanvaarding moet geskied binne 24 uur na ondertekening 
van die gewysigde ooreenkoms. 

11.2 ‘n Advertensie moet geplaas word, in terme waarvan die plaaslike 
gemeenskap genooi word om voorstelle te maak in terme van Artikei 
116(3) van die MFMA, welke voorstelle ingevoeg kan word as 
addisionele voorwaardes tot die gewysigde ooreenkoms. 

1 1 .3 Die afsettings voorwaardes. 

11.4 Dat die eiendom slegs oorgedra word in die naam van die Koper na 
installasie van die grootmaat dienste en interne dienste. Die retensie 
van die eiendom sal dien as sekuriteit om prestasie van die installasie 
te waarborg. 

11.5 ‘n Verbeterde BTW klousule. 

1 1 .6 Dat okkupasie (sonder okkupasie huur) aan die Koper gegee word met 
ondertekening van die gewysigde ooreenkoms en dat die Koper met 
okkupasie mag begin met installasie van die grootmaat en interne 
dienste. Hierdie klousule sal ook ‘n bepaling bevat dat eienaarskap van 
alle verbeterings na die Munisipaliteit gaan. 

11.7 Dat ‘n Diensvlakooreenkoms gesluit word met die goedgekeurde 
genomineerde van die Koper, wat bepaal dat alle grootmaat en interne 
dienste geinstalleer sal wees binne 24 maande na ondertekening van 
die genoemde Diensvlakooreenkoms. 
11.8 Enige addisionele klousules wat ingevoeg mag word om effek te gee 
aan hierdie Raadsbesluit. 

12 Voorwaarde 1.5 (h) - Die gevolg van die kiousule in die ooreenkoms het 
interpretasieverskille veroorsaak. Die voorwaarde moet gewysig word in die 
gewysigde ooreenkoms. 

13 Voorwaarde 3 (a) - Hierdie voorwaarde verwys na betaling van Veilings 
kommissie en moet dienooreenkomstig gewysig word. Dit was betaal deur die 
Koper op aanvaarding van die ooreenkoms. 

1 4 Voorwaarde 4 - Die Raad word versoek om die vorige besluit te wysig om aan 
te toon dat die kontrak geldig is met ondertekening daarvan deur die Direkteur - 
Ontwikkelings Dienste. 

COMMENTS: DIRECTORATE DEVELOPMENT SERVICES / KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE 

I support the recommendation. / Ek ondersteun die aanbeveling. 

COMMENTS: DIRECTORATE TECHNICAL SERVICES/ KOMMENTAAR: 

DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE 

Support the recommendation./ Ondersteun die aanbeveling. 

COMMENTS: DIRECTORATE FINANCIAL SERVICES/ KOMMENTAAR: 

FINANSIeLE DIENSTE 

Support the recommendation./ Ondersteun die aanbeveling. 

COMMENTS: DIRECTORATE CORPORATE SERVICES / KOMMENTAAR: 
DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE 

The item is supported. / Die item word ondersteun. 

LEGAL RESPONSIBILITIES / WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE 

Sections 1 4, 1 9 and 1 1 6 of the MFMA (Act 56/2003) / Artikels 14, 1 9 en 116 van die 
MFMA (Wet 56/2003) 

FINANCIAL IMPLICATIONS / FINANSIeLE IMPLIKASIES 

Council pays R 396 454, 00 in cash instead of installation of bulk services by Council 
to the amount of R5 491 864, 00./ 

Die Raad betaal R 396 454,00 in kontant ipv installasie van grootmaat dienste deur 
die Raad ten bedrae van R5 491 864,00. 

RECOMMENDATION 

That approval is given that the following amendments are done to Council 
Resolution SC35/2007: 


1 . That conditions 1 .5(b) and 1 .5(e), that reads as follows: 

1 .5 (b): That the purchaser is responsible for the contributions for bulk 
services 

1.5 (e): That 10% of the purchase price is payable on signing of the 
purchase agreement and must provide the Council with an acceptable 
guarantee for the balance of the purchase price within a period of 30 days 
after signing of the purchase agreement, which is payable on the date of 
registration in the name of the purchaser. 

Be deleted in respect of the phase 1 transaction and replaced with the 
following: 

That the sale agreement relating to the above transaction be amended to 
provide for the following: 

1 An extension of time of the nominee clause be given, whereby the 
Purchaser may nominate a person as alternative purchaser, which 
nomination and acceptance must be concluded within 24 hours from 
signature of the amended agreement. 

2 An advertisement regarding the amendments be placed, whereby the 
local community is invited to make representations in terms of 
Section 116(3) of the MFMA, which representations may be 
incorporated as additional terms to the amended agreement. 

3 The new set-off conditions be incorporated in the amended 
agreement, whereby the bulk contribution of R2 995 410,00 and 
purchase price of R2 100 000,00 for phase 1 Caledon, be set off 
against the price of installation for external bulk services for phases 
1, 2 and 3 Caledon, amounting to R5 491 864,00 and the difference of 
R396 454,00 be paid to the Purchaser. 

4 That the property only be transferred into the name of the Purchaser, 
after installation of the bulk and internal services. The retention of 
the property will therefore act as a guarantee to secure performance 
of installation. 

5 An improved VAT clause be inserted. 

6 That occupation (without occupational interest) be given to the 
purchaser (or nominee) upon signature of the amended agreement 
and that the purchaser may upon occupation commence with the 
installation of the bulk and internal services. This includes a clause 
that all improvements will become the property of the Municipality. 

7 That any additional clauses may be inserted to give effect to this 
Council Resolution 
2. That condition 3(a), that reads as follows, be deleted: 

That payment takes place on day of registration of the property in the 
name of the purchaser from monies generated out of the sales 

3. That condition 1 .5(h), reading as follows: 

That the purchase transaction be finalised within a period of 4 months 
after signing of the purchase agreement, and on failure, the offer will 
lapse 

Be deleted and replaced with the following: 

That the purchase transaction, as per the sale agreement, be finalised as 
soon as possible after all the statutory and contractual obligations have 
been adhered to. 

4. That condition 4, reading as follows: 

That the final offer that is forthcoming from the auction be presented to 
the Council for approval / rejection 

Be deleted and be replaced by the following: 

That the final offer that was accepted by the Director: Development 
Services be condoned and that he, in his aforesaid capacity be authorised 
to sign the amended agreement, should no public representations be 
received as a result of the advertisement of the amendments in terms of 
Section 116(3) of the MFMA. In the alternative, should public 
representations be received, that such representations be considered by 
Council as possible further amendments to the agreement. 

5. That a new Service Level Agreement be signed with an approved nominee 
of Mr Nieuwenhuizen, in order to give effect to the installation of bulk and 
internal services, which agreement must stipulate that all bulk and 
internal services must be installed within 24 months after date of 
signature of the said Service Level Agreement. 

6. That the Municipal Manager be authorized to sign the new Service Level 
Agreement with the nominee as a deviation in terms of Regulation 36 of 
the Supply Chain Management Policy 

7. That Council takes note that Section 14 of the MFMA has been complied 
with in terms of the original auction. 

8. That, in all other sale agreements, where Council already resolved that 
purchase agreements be finalised within 4 months, it be amended to: 

“Purchase agreements be finalised as soon as possible after all the 
statutory and contractual obligations have been adhered to." 
AANBEVELING 


Dat goedkeuring verleen word vir die volgende wysigings van Raadsbesluit 
SR35/2007: 

1 . Dat voorwaardes 1 .5(b) en 1 .5(e), wat as volg lui: 

1.5 (b): Dat die koper verantwoordelik is vir die bydrae vir grootmaat 
dienste. 

1.5 (e): Dat 10% van die koopsom betaalbaar is met ondertekening van die 
koopooreenkoms en binne ‘n tydperk van 30 dae vanaf ondertekening van 
die koopooreenkoms die Raad voorsien van ‘n aanvaarbare waarborg vir 
die balans van die aankoopprys wat betaalbaar is op datum van 
registrasie in die naam van die koper. 

Verwyder word ten opsigte van die Fase 1 transaksie en vervang word met 
die volgende: 

Dat die koopooreenkoms wat verband hou met die bogenoemde 
transaksie gewysig word om voorsiening te maak vir die volgende: 

1 Die verlenging van tyd vir die nominasie klousule, in terme waarvan 
die Koper ‘n persoon mag nomineer as alternatiewe koper, welke 
nominasie en aanvaarding moet geskied binne 24 uur na 
ondertekening van die gewysigde ooreenkoms. 

2 Dat ‘n Advertensie ivm die wysigings geplaas word, in terme waarvan 
die plaaslike gemeenskap genooi word om voorstelle te maak in 
terme van Artikel 116(3) van die MFMA, welke voorstelle ingevoeg 
kan word as addisionele voorwaardes tot die gewysigde 
ooreenkoms. 

3 Dat die afsettings voorwaardes ingevoeg word in die gewysigde 
ooreenkoms, in terme waarvan dat die grootmaat dienste bydrae van 
R2 995 410,00 en koopsom van R2 100 000,00 vir Fase 1 Caledon, 
verreken word deur afsetting teen die prys vir die installering van die 
eksterne grootmaat dienste vir Fases 1,2 en 3 Caledon, ten bedra van 
R5 491 864,00 en die verskil van R396 454,00 aan die koper betaal 
word 

4 Dat die eiendom slegs oorgedra word in die naam van die Koper na 
installasie van die grootmaat dienste en interne dienste. Die retensie 
van die eiendom sal dien as sekuriteit om prestasie van die 
installasie te waarborg. 

5 Dat ‘n verbeterde BTW klousule ingevoeg word. 
6 Dat okkupasie (sonder okkupasie huur) aan die Koper gegee word 
met ondertekenirig van die gewysigde ooreenkoms en dat die Koper 
met okkupasie mag begin met installasie van die grootmaat en 
interne dienste. Hierdie klousule sal ook ‘n bepaling bevat dat 
eienaarskap van alle verbeterings na die Munisipaliteit gaan. 

7 Dat enige addisionele klousules ingevoeg mag word om effek te gee 
aan hierdie Raadsbesluit. 

2. Dat voorwaarde 3(a), wat as volg lui, verwyder word: 

Dat betaling geskied op dag van registrasie van die eiendom in naam van 
die koper uit gelde gegenereer uit die verkope. 

3. Dat voorwaarde 1.5(h), wat as volg lui: 

Dat die kooptransaksie binne ‘n periode van 4 maande na ondertekening 
van die koopooreenkoms, afgehandel word en by versuim sal die aanbod 
verval. 

Verwyder word en vervang word met die volgende: 

Dat die kooptransaksie, soos per koopooreenkoms, so gou moontlik 
gefinaliseer word nadat al die statutere en kontrakturele verpligtings 
nagekom is. 

4. Dat voorwaarde 4, wat as volg lui: 

Dat die finale aanbod wat uit die veiling voortspruit, aan die Raad voorgele 
word vir goedkeuring / afkeuring 

Verwyder word en vervang word met die volgende: 

Dat die finale aanbod wat aanvaar was deur die Direkteur: Ontwikkelings 
Dienste gekondoneer word en dat hy, in sy voornoemde kapasiteit 
gemagtig word om die gewysigde ooreenkoms te onderteken, indien geen 
publieke voorstelle ontvang word as gevolg van die advertensie tov die 
wysigings in terme van Artikel 1 16(3) van die MFMA nie. In die alternatief, 
indien publieke voorstelle ontvang word, sulke voorstelle deur die Raad 
oorweeg word as moontlike verdere wysigings tot die ooreenkoms. 

5. Dat ‘n nuwe Diensvlakooreenkoms onderteken word met ‘n goedgekeurde 
genomineerde van Mnr Niewenhuizen ten einde uitvoering te gee aan die 
installasie van grootmaat- en interne dienste, welke ooreenkoms moet 
bepaal dat die eksterne en interne dienste geinstalleer moet word binne 24 
maande na ondertekening van die Diensvlakooreenkoms. 

6. Dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die nuwe 
Diensvlakooreenkoms te teken as ‘n afwyking in terme van Regulasie 36 
van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid 
7. Dat die Raad kennis neem dat Artikel 14 van die MFMA nagekom is in 
terme van die oorspronklike veiling. 

8. Dat in die geval van alle ander koopooreenkomste waar die Raad reeds 
besluit het die kooptransaksies binne 4 maande gefinaliseer moet word, 
dit gewysig word na die volgende: 

“Koopooreenkomste so gou moontlik gefinaliseer word nadat al die 
statutere en kontraktuele verpligtings nagekom is. 

RECOMMENDATION BY THE EMC : 21 APRIL 2015 

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had 
been thoroughly discussed, on a proposal by Councillor KIJ Papier, and seconded by 
Councillor M Koegelenberg, it was recommended as follows: 

1. That conditions 1.5(b) and 1.5(e), that reads as follows: 

1 .5 (b): That the purchaser is responsible for the contributions for bulk 
services 

1.5 (e): That 10% of the purchase price is payable on signing of the 
purchase agreement and must provide the Council with an acceptable 
guarantee for the balance of the purchase price within a period of 30 days 
after signing of the purchase agreement, which is payable on the date of 
registration in the name of the purchaser. 

Be deleted in respect of the phase 1 transaction and replaced with the 
following: 

That the sale agreement relating to the above transaction be amended to 
provide for the following: 

1 An extension of time of the nominee clause be given, whereby the 
Purchaser may nominate a person as alternative purchaser, which 
nomination and acceptance must be concluded within 24 hours 
from signature of the amended agreement. 

2 An advertisement regarding the amendments be placed, whereby the 
local community is invited to make representations in terms of 
Section 116(3) of the MFMA, which representations may be 
incorporated as additional terms to the amended agreement. 

3 The new set-off conditions be incorporated in the amended 
agreement, whereby the bulk contribution of R2 995 410,00 and 
purchase price of R2 100 000,00 for phase 1 Caledon, be set off 
against the price of installation for external bulk services for phases 
1, 2 and 3 Caledon, amounting to R5 491 864,00 and the difference of 
R396 454,00 be paid to the Purchaser. 

4 That the property only be transferred into the name of the Purchaser, 
after installation of the bulk and internal services. The retention of 
the property will therefore act as a guarantee to secure performance 
of installation. 

5 An improved VAT clause be inserted. 

6 That occupation (without occupational interest) be given to the 
purchaser (or nominee) upon signature of the amended agreement 
and that the purchaser may upon occupation commence with the 
installation of the bulk and internal services. This includes a clause 
that all improvements will become the property of the Municipality. 

7 That any additional clauses may be inserted to give effect to this 
Council Resolution 

2. That condition 3(a), that reads as follows, be deleted: 

That payment takes place on day of registration of the property in the 
name of the purchaser from monies generated out of the sales 

3. That condition 1 .5(h), reading as follows: 

That the purchase transaction be finalised within a period of 4 months 
after signing of the purchase agreement, and on failure, the offer will 
lapse 

Be deleted and replaced with the following: 

That the purchase transaction, as per the sale agreement, be finalised as 
soon as possible after all the statutory and contractual obligations have 
been adhered to. 

4. That condition 4, reading as follows: 

That the final offer that is forthcoming from the auction be presented to 
the Council for approval / rejection 

Be deleted and be replaced by the following: 

That the final offer that was accepted by the Director: Development 
Services be condoned and that he, in his aforesaid capacity be authorised 
to sign the amended agreement, should no public representations be 
received as a result of the advertisement of the amendments in terms of 
Section 116(3) of the MFMA. In the alternative, should public 
representations be received, that such representations be considered by 
Council as possible further amendments to the agreement. 
5. That a new Service Level Agreement be signed with an approved nominee 
of Mr Nieuwenhuizen, in order to give effect to the installation of bulk and 
internal services, which agreement must stipulate that all bulk and 
internal services must be installed within 24 months after date of 
signature of the said Service Level Agreement. 

6. That the Municipal Manager be authorized to sign the new Service Level 
Agreement with the nominee as a deviation in terms of Regulation 36 of 
the Supply Chain Management Policy 

7. That Council takes note that Section 14 of the MFMA has been complied 
with in terms of the original auction. 

8. That, in all other sale agreements, where Council already resolved that 
purchase agreements be finalised within 4 months, it be amended to: 

“Purchase agreements be finalised as soon as possible after all the 
statutory and contractual obligations have been adhered to.” 

AANBEVELING DEUR DIE UBK : 21 APRIL 2015 

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behooriik 
bespreek is, word op aanbeveling van Raadslid KIJ Papier, gesekondeer 
deur Raadslid M Koegelenberg, as volg aanbeveel : 

1 . Dat voorwaardes 1 .5(b) en 1 .5(e), wat as volg lui : 

1.5 (b): Dat die koper verantwoordelik is vir die bydrae vir grootmaat 
dienste. 

1.5 (e): Dat 10% van die koopsom betaalbaar is met ondertekening van die 
koopooreenkoms en binne ‘n tydperk van 30 dae vanaf ondertekening van 
die koopooreenkoms die Raad voorsien van ‘n aanvaarbare waarborg vir 
die balans van die aankoopprys wat betaalbaar is op datum van 
registrasie in die naam van die koper. 

Verwyder word ten opsigte van die Fase 1 transaksie en vervang word met 
die volgende: 

Dat die koopooreenkoms wat verband hou met die bogenoemde 
transaksie gewysig word om voorsiening te maak vir die volgende: 

1 Die verlenging van tyd vir die nominasie klousule, in terme waarvan 
die Koper ‘n persoon mag nomineer as alternatiewe koper, welke 
nominasie en aanvaarding moet geskied binne 24 uur na 
ondertekening van die gewysigde ooreenkoms. 
2 Dat ‘n Advertensie ivm die wysigings geplaas word, in terme 
waarvan die plaaslike gemeenskap genooi word om voorstelle te 
maak in terme van Art ike I 116(3) van die MFMA, we Ike voorstelle 
ingevoeg kan word as addisionele voorwaardes tot die gewysigde 
ooreenkoms. 

3 Dat die afsettings voorwaardes ingevoeg word in die gewysigde 
ooreenkoms, in terme waarvan dat die grootmaat dienste bydrae van 
R2 995 410,00 en koopsom van R2 100 000,00 vir Fase 1 Caledon, 
verreken word deur afsetting teen die prys vir die installering van die 
eksterne grootmaat dienste vir Fases 1,2 en 3 Caledon, ten bedra van 
R5 491 864,00 en die verskil van R396 454,00 aan die koper betaal 
word 

4 Dat die eiendom slegs oorgedra word in die naam van die Koper na 
installasie van die grootmaat dienste en interne dienste. Die retensie 
van die eiendom sal dien as sekuriteit om prestasie van die 
installasie te waarborg. 

5 Dat ‘n verbeterde BTW klousule ingevoeg word. 

6 Dat okkupasie (sonder okkupasie huur) aan die Koper gegee word 
met ondertekening van die gewysigde ooreenkoms en dat die Koper 
met okkupasie mag begin met installasie van die grootmaat en 
interne dienste. Hierdie klousule sal ook ‘n bepaling bevat dat 
eienaarskap van alle verbeterings na die Munisipaliteit gaan. 

7 Dat enige addisionele klousules ingevoeg mag word om effek te gee 
aan hierdie Raadsbesluit. 

2. Dat voorwaarde 3(a), wat as volg lui, verwyder word: 

Dat betaling geskied op dag van registrasie van die eiendom in naam van 
die koper uit gelde gegenereer uit die verkope. 

3. Dat voorwaarde 1.5(h), wat as volg lui: 

Dat die kooptransaksie binne ‘n periode van 4 maande na ondertekening 
van die koopooreenkoms, afgehandel word en by versuim sal die aanbod 
verval. 

Verwyder word en vervang word met die volgende: 

Dat die kooptransaksie, soos per koopooreenkoms, so gou moontlik 
gefinaliseer word nadat al die statutere en kontrakturele verpligtings 
nagekom is. 
4. Dat voorwaarde 4, wat as volg lui: 

Dat die finale aanbod wat uit die veiling voortspruit, aan die Raad voorgele 
word vir goedkeuring / afkeuring 

Verwyder word en vervang word met die volgende: 

Dat die finale aanbod wat aanvaar was deur die Direkteur: Ontwikkelings 
Dienste gekondoneer word en dat hy, in sy voornoemde kapasiteit 
gemagtig word om die gewysigde ooreenkoms te onderteken, indien geen 
publieke voorstelle ontvang word as gevolg van die advertensie tov die 
wysigings in terme van Artikel 1 16(3) van die MFMA nie. In die alternatief, 
indien publieke voorstelle ontvang word, sulke voorstelle deur die Raad 
oorweeg word as moontlike verdere wysigings tot die ooreenkoms. 

5. Dat ‘n nuwe Diensvlakooreenkoms onderteken word met ‘n goedgekeurde 
genomineerde van Mnr Niewenhuizen ten einde uitvoering te gee aan die 
installasie van grootmaat- en interne dienste, welke ooreenkoms moet 
bepaal dat die eksterne en interne dienste geinstalleer moet word binne 24 
maande na ondertekening van die Diensvlakooreenkoms. 

6. Dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die nuwe 
Diensvlakooreenkoms te teken as ‘n afwyking in terme van Regulasie 36 
van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid 

7. Dat die Raad kennis neem dat Artikel 14 van die MFMA nagekom is in 
terme van die oorspronklike veiling. 

8. Dat in die geval van alle ander koopooreenkomste waar die Raad reeds 
besluit het die kooptransaksies binne 4 maande gefinaliseer moet word, 
dit gewysig word na die volgende: 

“Koopooreenkomste so gou moontlik gefinaliseer word nadat al die 
statutere en kontraktuele verpligtings nagekom is. 

RECOMMENDATION TO COUNCIL : 

It is recommended : 

1. That conditions 1.5(b) and 1.5(e), that reads as follows: 

1 .5 (b): That the purchaser is responsible for the contributions for bulk 
services 

1.5 (e): That 10% of the purchase price is payable on signing of the 
purchase agreement and must provide the Council with an acceptable 
guarantee for the balance of the purchase price within a period of 30 days 
after signing of the purchase agreement, which is payable on the date of 
registration in the name of the purchaser. 

Be deleted in respect of the phase 1 transaction and replaced with the 
following: 

That the sale agreement relating to the above transaction be amended to 
provide for the following: 

1An extension of time of the nominee clause be given, whereby the 
Purchaser may nominate a person as alternative purchaser, which 
nomination and acceptance must be concluded within 24 hours from 
signature of the amended agreement. 

2 An advertisement regarding the amendments be placed, whereby the 
local community is invited to make representations in terms of 
Section 116(3) of the MFMA, which representations may be 
incorporated as additional terms to the amended agreement. 

3 The new set-off conditions be incorporated in the amended 
agreement, whereby the bulk contribution of R2 995 410,00 and 
purchase price of R2 100 000,00 for phase 1 Caledon, be set off 
against the price of installation for external bulk services for phases 
1, 2 and 3 Caledon, amounting to R5 491 864,00 and the difference of 
R396 454,00 be paid to the Purchaser. 

4 That the property only be transferred into the name of the Purchaser, 
after installation of the bulk and internal services. The retention of 
the property will therefore act as a guarantee to secure performance 
of installation. 

5 An improved VAT clause be inserted. 

6 That occupation (without occupational interest) be given to the 
purchaser (or nominee) upon signature of the amended agreement 
and that the purchaser may upon occupation commence with the 
installation of the bulk and internal services. This includes a clause 
that all improvements will become the property of the Municipality. 

7 That any additional clauses may be inserted to give effect to this 
Council Resolution 

2. That condition 3(a), that reads as follows, be deleted: 

That payment takes place on day of registration of the property in the 
name of the purchaser from monies generated out of the sales 

3. That condition 1 .5(h), reading as follows: 

That the purchase transaction be finalised within a period of 4 months 
after signing of the purchase agreement, and on failure, the offer will 
lapse 

Be deleted and replaced with the following: 
That the purchase transaction, as per the sale agreement, be finalised as 
soon as possible after all the statutory and contractual obligations have 
been adhered to. 

4. That condition 4, reading as follows: 

That the final offer that is forthcoming from the auction be presented to 
the Council for approval / rejection 

Be deleted and be replaced by the following: 

That the final offer that was accepted by the Director: Development 
Services be condoned and that he, in his aforesaid capacity be authorised 
to sign the amended agreement, should no public representations be 
received as a result of the advertisement of the amendments in terms of 
Section 116(3) of the MFMA. In the alternative, should public 
representations be received, that such representations be considered by 
Council as possible further amendments to the agreement. 

5. That a new Service Level Agreement be signed with an approved nominee 
of Mr Nieuwenhuizen, in order to give effect to the installation of bulk and 
internal services, which agreement must stipulate that all bulk and 
internal services must be installed within 24 months after date of 
signature of the said Service Level Agreement. 

6. That the Municipal Manager be authorized to sign the new Service Level 
Agreement with the nominee as a deviation in terms of Regulation 36 of 
the Supply Chain Management Policy 

7. That Council takes note that Section 14 of the MFMA has been complied 
with in terms of the original auction. 

8. That, in all other sale agreements, where Council already resolved that 
purchase agreements be finalised within 4 months, it be amended to: 

“Purchase agreements be finalised as soon as possible after all the 
statutory and contractual obligations have been adhered to." 

AANBEVELING AAN RAAD : 

Dit word aanbeveel : 

1 . Dat voorwaardes 1 .5(b) en 1 .5(e), wat as volg lui: 

1.5 (b): Dat die koper verantwoordelik is vir die bydrae vir grootmaat 
dienste. 
1.5 (e): Dat 10% van die koopsom betaalbaar is met ondertekening van die 
koopooreenkoms en binne ‘n tydperk van 30 dae vanaf ondertekening van 
die koopooreenkoms die Raad voorsien van ‘n aanvaarbare waarborg vir 
die balans van die aankoopprys wat betaalbaar is op datum van 
registrasie in die naam van die koper. 

Verwyder word ten opsigte van die Fase 1 transaksie en vervang word met 
die volgende: 

Dat die koopooreenkoms wat verband hou met die bogenoemde 
transaksie gewysig word om voorsiening te maak vir die volgende: 

1 Die verlenging van tyd vir die nominasie klousule, in terme waarvan 
die Koper ‘n persoon mag nomineer as alternatiewe koper, welke 
nominasie en aanvaarding moet geskied binne 24 uur na 
ondertekening van die gewysigde ooreenkoms. 

2 Dat ‘n Advertensie ivm die wysigings geplaas word, in terme 
waarvan die plaaslike gemeenskap genooi word om voorstelle te 
maak in terme van Artikel 116(3) van die MFMA, welke voorstelle 
ingevoeg kan word as addisionele voorwaardes tot die gewysigde 
ooreenkoms. 

3 Dat die afsettings voorwaardes ingevoeg word in die gewysigde 
ooreenkoms, in terme waarvan dat die grootmaat dienste bydrae van 
R2 995 410,00 en koopsom van R2 100 000,00 vir Fase 1 Caledon, 
verreken word deur afsetting teen die prys vir die installering van die 
eksterne grootmaat dienste vir Fases 1,2 en 3 Caledon, ten bedra van 
R5 491 864,00 en die verskil van R396 454,00 aan die koper betaal 
word 

4 Dat die eiendom slegs oorgedra word in die naam van die Koper na 
installasie van die grootmaat dienste en interne dienste. Die retensie 
van die eiendom sal dien as sekuriteit om prestasie van die 
installasie te waarborg. 

5 Dat ‘n verbeterde BTW klousule ingevoeg word. 

6 Dat okkupasie (sonder okkupasie huur) aan die Koper gegee word 
met ondertekening van die gewysigde ooreenkoms en dat die Koper 
met okkupasie mag begin met installasie van die grootmaat en 
interne dienste. Hierdie klousule sal ook ‘n bepaling bevat dat 
eienaarskap van alle verbeterings na die Munisipaliteit gaan. 

7 Dat enige addisionele klousules ingevoeg mag word om effek te gee 
aan hierdie Raadsbesluit. 
2. Dat voorwaarde 3(a), wat as volg lui, verwyder word: 

Dat betaling geskied op dag van registrasie van die eiendom in naam van 
die koper uit gelde gegenereer uit die verkope. 

3. Dat voorwaarde 1.5(h), wat as volg lui: 

Dat die kooptransaksie binne ‘n periode van 4 maande na ondertekening 
van die koopooreenkoms, afgehandel word en by versuim sal die aanbod 
verval. 

Verwyder word en vervang word met die volgende: 

Dat die kooptransaksie, soos per koopooreenkoms, so gou moontlik 
gefinaliseer word nadat al die statutere en kontrakturele verpligtings 
nagekom is. 

4. Dat voorwaarde 4, wat as volg lui: 

Dat die finale aanbod wat uit die veiling voortspruit, aan die Raad voorgele 
word vir goedkeuring / afkeuring 

Verwyder word en vervang word met die volgende: 

Dat die finale aanbod wat aanvaar was deur die Direkteur: Ontwikkelings 
Dienste gekondoneer word en dat hy, in sy voornoemde kapasiteit 
gemagtig word om die gewysigde ooreenkoms te onderteken, indien geen 
publieke voorstelle ontvang word as gevolg van die advertensie tov die 
wysigings in terme van Art ike 1 1 16(3) van die MFMA nie. In die alternatief, 
indien publieke voorstelle ontvang word, sulke voorstelle deur die Raad 
oorweeg word as moontlike verdere wysigings tot die ooreenkoms. 

5. Dat ‘n nuwe Diensvlakooreenkoms onderteken word met ‘n goedgekeurde 
genomineerde van Mnr Niewenhuizen ten einde uitvoering te gee aan die 
installasie van grootmaat- en interne dienste, welke ooreenkoms moet 
bepaal dat die eksterne en interne dienste geinstalleer moet word binne 24 
maande na ondertekening van die Diensvlakooreenkoms. 

6. Dat die Munisipale Bestuurder gemagtig word om die nuwe 
Diensvlakooreenkoms te teken as ‘n afwyking in terme van Regulasie 36 
van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid 

7. Dat die Raad kennis neem dat Artikel 14 van die MFMA nagekom is in 
terme van die oorspronklike veiling. 

8. Dat in die geval van alle ander koopooreenkomste waar die Raad reeds 
besluit het die kooptransaksies binne 4 maande gefinaliseer moet word, 
dit gewysig word na die volgende: 
“Koopooreenkomste so gou moontlik gefinaliseer word nadat al die 
statutere en kontraktuele verpligtings nagekom is. 

RESOLVED BY COUNCIL : 30 APRIL 2015 

Dat die Agenda-item onttrek word aangesien dit alreeds afgehandel was tydens 
die Spesiale Raadsvergadering van 23 April 2015. 

Vir afhandeling deur die Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Mnr. HM Gxoyiya. 

BESLUIT DEUR RAAD : 30 APRIL 2015 

That the Agenda-item be withdrawn seeing that is was already finalized at the 
Special Council meeting of 23 April 2015. 

For finalization by the Director : Development Services, Mr. HM Gxoyiya. 


T. VERDAG1NG / 

ADJOURNMENT 

Die vergadering verdaag om 15:15. 
The meeting was adjourned at 15:15. 


NOTULE BEKRAGTIG OP DIE DAG VAN 

AS PRIMA FACIE BEWYS VAN DIE 

JUISTHEID DAARVAN. 


MINUTES CONFIRMED ON THE DAY OF 

AS PRIMA FACIE EVIDENCE OF 

ITS CORRECTNESS. 


SPEAKER DATUM/DATE 


OPGESTEL EN BYGEHOU DEUR : 

COMPILED AND RECORDED BY M STAAL 

SEKRETARIAATDIENSTE 
SECRETARIAT SERVICES