Skip to main content

Full text of "Turócmegye és a vele határos megyék vadón termő rózsái"

See other formats
TURÓCMEGYE É8 A VÉLE HATÁROS 
MEGYÉK VADON TERMO RÓZSÁI. kosáé sponte crescentes comitatfs 

TITRÓC COMÍTATÜMQÍIE ADJEOENTIUM. 

IRTA: - AU( TOR R; 

MARGITTÁ! ANTAI. KÜLÖNNYüMÁS 

A ((MAGYAR BOTANIKAI LAPOK» 1918. ÉVI 1/12. SZÁMÁBÓL. 
SEPARATABDRLCK 

AUS DÉR ZEITSCHRIFT ((UNGARI3CHE BOTANISGHE BLÁTTER)) 
JAHRGANG 1918, HEFT 1/12. BUDAPEST . • 

PALLAS IROJ)ALMI -ÉS' NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

1919. Digitized by the Internet Archive ■ 
in 2016 
https://archive.org/details/turcmegyesvelehaOOmarg ( 82 ) a Turócmegye és a vele határos megyék vadon termő rózsái. Rosae sponte crescentes comitatus Turóc comitatumque 

adjecentium. • I Antal (Síiibnyafürflö.) 

Néhány év óta, miután hosszas túróéi tartózkodásom alatt 
elég alkalmam volt a megye egyéb edényes növényeinek áttanul- 
mányozására, különös figyelmet a megye vadon termő rózsáinak 
átkutatására fordítottam. A megye eme genusának tagjaival nem 
igen találkozunk az irodalomban, noha a megyében többször meg- 
fordult nagy rhodológusunk, Borbás Vince is, de úgy látszik, ö 
is szívesebben tanulmányozta a megye egyéb, nem kevésbbé vál- 
tozatos és gazdag flóráját s nem fordított nagy gondot a megye 
vadon termő rózsáira. A másik rhodológusunk, Kmet András, 
előbb bzenicai (Bg^i’sm.), majd turócszentmártoni esperes-plébános, 
a megyében lakott, de a megye kutatásainak eredményéről szin- 
tén vajmi keveset tudunk. Talán agg kora és betegsége megaka- 
dályozta őt abban, hogy a megye vadon termő rózsáit rendszere- 
sen átkutassa. A megye rózsáit illetőleg néhány adatot találunk 
Wagner J. «Turóc vármegye edényes növényei)) című munkájá- 
ban s egynéhány adatot már én is publikáltam a «Magyar Bo- 
tanikai Lapok»-ban megjelent s a megye flórájáról írt cikkemben. 
Ezeket azonban csak töredékeknek lehet tekinteni s nagyon sze- 
gény képét nyújtják a megyében termő rózsáknak. 

A megye rózsáinak átkutatására boldogult Kupcsok S. rhodo- 
lógusunk hívta fel figyelmemet. Néhány éven keresztül töbl) száz í Vgl. H. Zaha, Beitr. z. Keuntii. d. Hieracieu Uiigarns und dér Balkan- 
lander. Magy. Botan. Lap. Vili. 1909 : 309. l* 4 m) ívre terjedő au}^agot gyűjtöttem össze s dupliimjaimat Kupcsok- 
hoz küldtem meghatározás céljából. A meghatározást nem tudta 
befejezni, ebben megakadályozta halála. A nag^' anyag meghatá- 
rozás nélkül maradt s minthogy nem akartam, hogy fáradságom 
kárba vesszen, magam fogtam hozzá az anyag meghatározásához. 
A meghatározott anyag revideál ását Dn. Sabransky H. [orvos 
Söchauban (Steiermark)| úr vállalta el, kinek fáradozásáért ez 
úton is hálás köszönetét mondok. 

Kutatásaimkoi' természetesen többször, kellett átlépnem a 
megye határát s így adataira közt vannak olyanok is, amelyek a 
szomszédos megyékre vonatkoznak, de ezek a turóci adatokhoz 
képest elenyészően csekélyek s ezek termőhelye után az iílető 
megyét is jelzem. Amely termőhely után a megye neve nincs ki- 
téve, úgy az Turócmegyében vau. Arra törekedtem, hogy cik- 
kemmel ha nem is tökéletes, de az eddigieknél mégis bővebb és 
egységes képet nyújtsak a megyében vadon termő rózsákról. Ada- 
taim a következők : I. Gallicae Crép. 

fjaUirn L. 

1. var. f?/inca H. Hn. Jn loris grarainosis diimosisque ]>r. 
Tiirócszentmártoii c. in, sol ealc. — 2. var. eriostyia K. 

Kf.i.leu subvar. Uoplufila Borb. íu locis apricis pr. Lézsa c. 400 
m, sol. cale. — 3. var. huplodoiifa Bonn. In collibus dumosis apri- 
cisque pr. Garainherzence c. 400 m. sol. trachyt. — ,4. var. 
pmnii'/ Braun. In locis graminosis ad viam ad fcBiidös forrás» 
ferentem pr. Znióvái’alja c. .óoo m, sol calc. — 5. var. pannonira 
Bohb, (— 7é aubiriara var. pannonica VViksbaur). In pascuis ]»r. 
Bella c. 40'0 m. sol. calc. — 6. var. au4riaca Cn. In locis grami- 
nosis pr. Xeepál ('. 40o m, sol. calc. — 7. var. conhfoh’a Hőst. 
In locis graminosis apricis(|ue pr. Necpál et Valcsa c. 400 m, 
sol. calc. — 8. var. liosfyJa Gelm. In locis graminosis pr. Turóc- 
meggyes c. 600 m, sol. calc. — 9. var. oliffacanthu Mii.i.. In locis 
apricis in valle Valcsa c. 400 m, sol. calc. 

E csinos rózsák rendesen a szántóföldek mesgyéin és a 
dombokon egymás fölött elterülő szántóföldeket ei választó kis ma- 
gaslatok füves lielyein teremnek. Itt-ott azonban a parlagon ma- 
radt és legelőkíil használt szántóföldeken is megtalálhatók. II. Caninae Crép. 

a) Rithri fóliáé Créu. 

1. Uoaa vubrifolia Vill. var. Kelleri Crép. In locis dumosis 
in subalp. m. Tiszta, c. 900 m, sol calc.